Új témák és tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben

Foglalkozástervek

Visszacsatolás az alapképzésbe

Tartalom
Új témák és tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben .............................................. 1 Tartalom ..................................................................................................................................... 2 Bevezető ..................................................................................................................................... 4 A folytatás, hogyan tovább? ................................................................................................... 5 I. Értékelés .................................................................................................................................. 6 I. 1. I. 2. I. 3. I. 4. I. 5. II. 1. II. 2. II. 3. II. 4. II. 5. III. 1. III. 2. III. 3. III. 4. III. 5. IV. 2. IV. 3–4. IV. 5. Az értékelés pedagógiai szerepe, funkciói – dr. Szeszler Anna .................................. 8 A tanulók értékelésének fajtái – dr. Szeszler Anna ................................................... 15 A fejlesztő értékelés – dr. Szeszler Anna .................................................................. 27 Tanárok értékelése – Fehér Márta ............................................................................. 32 Intézmény értékelése – Benczúr Katalin ................................................................... 43 Osztályfőnöknek lenni – Fehér Márta.................................................................... 55 Kapcsolat a szülőkkel – Fehér Márta ..................................................................... 69 Kapcsolat a kollégákkal – Fehér Márta ................................................................. 76 Változó tanárszerepek – Fehér Márta .................................................................... 88 Kapcsolat a diákokkal (partneri viszony) – Fehér Márta ..................................... 100 Honnan jöttünk, kik vagyunk? – Farkas Magdolna ............................................. 109 Saját élmény – Farkas Magdolna ......................................................................... 120 Hallgatói szerepre való felkészülés – Farkas Magdolna ...................................... 130 A tanár mint segítő – Farkas Magdolna ............................................................... 136 Az intézményhez való kötődés – Farkas Magdolna ............................................ 148 Kooperatív tanulás – Kerékgyártó Judit .............................................................. 179 Projekt I. és II. – Kerékgyártó Judit ................................................................. 202 Differenciálás – Kerékgyártó Judit ...................................................................... 250

II. Pedagógus-szerepek............................................................................................................. 55

III. Pályaszocializáció ............................................................................................................ 108

IV. Hatékony tanulásszervezési módszerek ........................................................................... 159

V. Gyermekmegismerés ......................................................................................................... 285 V. 1. A gyerekmegismerés a hallgatók saját tapasztalatai és ismeretei alapján – Mendelovics Zsuzsanna ..................................................................................................... 286 V. 2. A gyermek megismeréséhez használható módszerek, terepek, eszközök saját élményű feldolgozása – Mendelovics Zsuzsanna .............................................................. 290 V. 3. A lényegi kérdések tartalma, megvitatása – Mendelovics Zsuzsa ....................... 317 V. 4. A tanítványokkal kapcsolatos ismereteket, tapasztalatokat, érzelmeket hogyan lehet „hasznosítani” a tanításban – Mendelovics Zsuzsa ................................................... 323 V. 5. A tanítványokkal kapcsolatos ismereteket, tapasztalatokat, érzelmeket hogyan lehet „hasznosítani” osztályfőnökként – Mendelovics Zsuzsa .......................................... 334
2

Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben

VI. Társadalmi részvétel, közösségi projektek....................................................................... 343 VI. 1. Bevezetés a tapasztalati tanulás és a közösségi szolgálat témakörébe – Galambos Henriette ............................................................................................................................. 345 VI. 2. VI. 3. VI. 4. VI. 5. Felkészülés a közösségi szolgálati/önkéntes projektre – Galambos Henriette .... 352 A közösségi szolgálati/önkéntes projekt megvalósítása I. – ..................................... Galambos Henriette ............................................................................................ 358 A közösségi szolgálati/önkéntes projekt megvalósítása II. – Galambos Henriette ... .............................................................................................................................. 362 Feldolgozó foglalkozás, értékelés – Galambos Henriette .................................... 372

3

Visszacsatolás az alapképzésbe

Bevezető
Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. vezetése – a TÁMOP 3.1.1. kiemelt program keretein belül – döntött úgy, hogy az eddigi nagy volumenű és alapjában sikeresen lezajlott közoktatási kompetenciafejlesztő programok után fontos lenne azok eredményeit a felsőoktatásban is hasznosítani. Az általános és középiskolákban elindult szemléleti és módszertani átalakulás után fontossá vált, hogy a felsőoktatási intézményekben a pedagógusképzés reagáljon erre a kihívásra, és úgy készítse fel a jelölteket, hogy azok az új kihívásoknak is meg tudjanak felelni. Napjaink pedagógusképzésének többek között fel kell készítenie a jövendő pedagógusokat a változatos, tevékenykedtető tanulásszervezési módszerekre, a pedagógus-szerepben bekövetkezett szemléleti változásra és az ebből következő gyakorlati tennivalókra. Azokra a kérdésekre kell feltétlenül választ adnia, amelyek a mai iskolát érintik, azokat a probléma-megoldási stratégiákat kell megtanítania, amelyek ma a közoktatási intézményekben jelen vannak. E gondolatok jegyében született meg az itt bemutatásra kerülő kiadvány, amelynek az volt a célja, hogy a pedagógusképző intézmények oktatói számára olyan konkrét foglalkozásterveket jelentessen meg, amelyek segítik őket abban, hogy oktatói munkájuk során módszereik újak és változatosak legyenek. A fejlesztés fontos eleme az elkészült foglalkozástervek gyakorlatban történő kipróbálása, valamint a tesztelés utáni korrekciója is. A program eredményeképpen – jelen kiadványban, valamint az Educatio Nonprofit Kft. honlapján1 – a gyakorlatban kipróbált segédanyagok állnak rendelkezésre a pedagógusképzésben oktató kollégák számára.

A foglalkozástervek (modulok) jellemzői A modul megadott modulsablon szerint készült, 15–20 oldalas foglalkozásterv. A modulleírás alkalmas arra, hogy a pedagógusképzésben oktató kolléga a hallgatók számára saját élményű egyetemi órákat tud tartani. A modulleírás tartalmazza a tanórai tevékenységeket, azok célját – vagyis a kompetenciafejlesztés fókuszait, az azokhoz kapcsolódó módszerek részletes leírását, valamint a szükséges tanári és diákmellékleteket is.

1

http://www.educatio.hu

4

Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben

A folytatás, hogyan tovább? Jelen programban négy felsőoktatási intézményben valósult meg a modulok kipróbálása, tizenhárom oktató részvételével. Reményeink szerint ezzel a lépéssel egy folyamat indult el, amelyben a kipróbálásban részt nem vett intézményekben pedagógusokat képző oktatók is elkezdik használni ezt a segédanyagot a tanításban. Nagyon pozitív élmény volt és ezúton is köszönjük a tizenhárom oktató részvételét, azt, ahogyan hozzáálltak a modulokhoz, és ahogyan visszajeleztek a modulíróknak, annak érdekében, hogy a szélesebb nyilvánosság elé már a gyakorlatban kipróbált, korrigált modulok kerüljenek. Különlegesen előrevivő és pozitív hangulatú volt az a szakmai együttműködés, amely a program során a közbeszerzésen a pro gram lebonyolítását megnyerő céggel, az Expanzió Humán Tanácsadó Kft.-vel létrejött. 2011. február 10. dr. Czike Bernadett a program szakmai vezetője

5

I. Értékelés

I. Értékelés
A témakörhöz tartozó valamennyi foglalkozásra vonatkozó javaslatok Ajánlott idő: 90 perc (lehetőleg szünet nélkül) Ajánlott létszám:  20-24 fő (5-6 db négyfős kiscsoport, de akár ennél több hallgató is dolgozhat négyfős csoportokban) Szervezési javaslat:  Akár kisebb, akár nagyobb létszámú hallgatói csoporttal dolgozunk, a foglalkozás során négyfős kisebb csoportokra lesz szüksé g. A terem berendezésétől függő módon – előadóterem, fix székek esetében – az egymás előtt/mögött ülő párok dolgozhatnak együtt. Differenciálással kapcsolatos javaslatok:  Ha alapképzésben vesznek részt tanítványaink, a választható tevékenységeket érdeklődési körük határozhatja meg. Ha jól ismerjük a csoportot, diákjainkat az aktuális céloknak megfelelően sorolhatjuk csoportokba.  Amennyiben különböző életkorral dolgozó pedagógusok továbbképzésére használjuk a modult vagy annak valamelyik részét, értelem szerűen választhatunk az irodalomból. Értékeléssel, ellenőrzéssel kapcsolatos javaslatok:  Ennél a modulnál különösen fontos, hogy az abban leírtakat át is éljék a hallgatók, modell legyen számukra.  A folyamatos visszajelzés mellett az egyes részeknél különösen tudatosan kezeljük az önértékelés, egymás értékelésének lehetőségeit is.  Az ellenőrzésnél mi is kitérhetünk a folyamatokra, együttműködésre, s természetesen a tartalomra, alkalmazásra, amit előadnak, leírnak együtt és/vagy önállóan is. A kapcsolódó vizsgához módszertani javaslat, hogy ott a gyakorlatból, akár egy példa elemzéséből kiindulva kelljen számot adni az olvasottakról, megtanultakról, s nem fordítva. A foglalkozás megtartásához szükséges eszközök, anyagok:  Csomagolópapírok, vastag, színes filctollak, rögzítési lehetőség, amellyel a plakátokat fel lehet tenni a falra, kinyomtatott vagy kivetített anyag a mellékletből, vagy egyéb irodalom, ill. órafelvétel alapján

6

Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben

A foglalkozás megtartásához, illetve diákok számára ajánlott szakirodalom:  Báthory Zoltán: Tanulók, iskolák, különbségek (Pedagógiai értékelés fejezet). Tankönyvkiadó, Budapest, 1992.  Brassói Sándor – Hunya Márta – Vass Vilmos: A fejlesztő értékelés: az iskolai tanulás minőségének javítása http://www.ofi.hu/tudastar/uj-pedagogiai-szemle/fejleszto-ertekeles  Csapó Benő: Tudás és iskola. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 2004.  Értékelés másképpen I. DVD. SuliNova Pedagógiai Alternatívák Központja, 2005.  Fejlesztő értékelés – A tanulást-fejlesztő osztálytermi módszerek a középfokú oktatásban. Országos Közoktatási Intézet, OECD, 2005  Golnhofer Erzsébet: A pedagógiai értékelés. In: Didaktika – elméleti alapok a tanítás tanulásához Szerk.: Falus Iván, Tankönyvkiadó, 2000  Kertesi Gábor: A közoktatási intézmények teljesítményének mérése-értékelése, az iskolák elszámoltathatósága http://oktatas.magyarorszagholnap.hu  Knausz Imre: A tanulók értékelése. In: Intézményvezetés és közoktatási értékelés. Okker Kiadó, Budapest, 2005.  Nádasi Mária – Hunyady Györgyné: Szöveges értékelés, Trezor Kiadó, 2005.  Radó Péter: A fejlesztő értékelés az oktatáspolitika és az oktatásfejlesztés eszközrendszerében. Új Pedagógiai Szemle, 2006. március  Ranschburg Ágnes: Az iskolák értékelési-mérési gyakorlata és a kompetenciák. Új Pedagógiai Szemle 2004. március  Például (Pedagógusok gyakorlati példái a személyközpontú szemlélet iskolai megvalósítására), szerk.: Fehér Márta, SuliNova, 2005. Értékelés fejezet  Zágon Bertalanné: (szerk.): Értékelés másképpen. Nemzeti Tankönyvkiadó, 2004.

7

tudatosítás. Szeszler Anna Annak tudatosítása. különösen a módszerek. hogy az értékelés áthat gyakorlatilag minden(féle) pedagógiai folyamatot. (A magyar és az angol nyelv is ezt fejezi ki: value – evaluation).  együttműködést tud kialakítani a más szubkultúrában élő diákok szüleivel is. 1.  rugalmasság (a tanulás teljesítmény rendszeres elemzése alapján. hogy az értékelés elsőso rban érték keresés.I. mikor és hogyan értékel az iskolában? Korábbi iskolai élmények során végigélt saját tapasztalatok irányított elemzése. elemzés. amely alkalmazásának mikéntje nagymértékben befolyásolja tanítványaink képességeinek fejlődését.  kritikai gondolkodás. különösen a más szubkultúrában szocializálódottak és a sajátos nevelési igényűek teljesítményének értékelésében fontos annak a szempontnak az érvényesítése. az élethosszig tartó tanuláshoz való későbbi viszonyukat is. Képességbeli:  érzelmeink pontos azonosítása.  probléma. következtetések megf ogalmazása.  empátia. miért. hat és visszahat a teljes folyamatra. Kapcsolódási pontok: A programon belül több témához szorosan kapcsolódik. A kompetenciafejlesztés fókuszai: Attitűdbeli: a tanulási képességekben meglévő különbséget ne minőséginek.  kommunikációs készségek. kit. hanem mennyiséginek tekintsük. az SNI diák gyóg ypedagógusával. munkaformák. funkciói – dr. szükség esetén képes az egyéni fejlődés támogatását szóló tervét módosítani). pszichológusával is. A foglalkozás közvetlen célja: Lényegi kérdések: A foglalkozás tartalma: Ki. Az értékelés pedagógiai szerepe.és konfliktuskezelés. teljesítményét. 8 . miközben csak a „jéghegy csúcsa”. Az értékelés megjelenése a tanulási folyamat egészében. Értékelés I. Az értékelés funkcióinak tudatosítása. Valamennyi diák.

kapcsolódás a korábbi témákhoz Frontális 8’ Az értékeléssel kapcsolatos saját iskolai élmények felidézése (4 fős csoportok.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Foglalkozásvázlat I. amikor… témára. amikor… Saját érzések azonoAz élmények felidézése terjedjen ki arra.tanulás – Páros sével ráhangolódás a szóforgó  A legszívesebben arra emlékszem. a feldolgozás előkészítése Idő Tevékenységek Tevékenység célja.  A foglalkozások javasolt időkerete – a csoport egyedi igényeitől függően – változtatható. ha esetleg a hallgató integrált osztál y. vagy/és osztálytársai között voltak más kultúrában vagy más szubkultúrában szocializálódott diákok is. anyagok (mellékletek) 2’ A téma felvezetése Az értékelés téma feldolgozásának célja. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. Ráhangolódás.Meghatározó saját Kooperatív ban) a következő mondatkezdéssel: élmények felidézé. 9 .sítása ba járt. fejlesztendő készségek.  A legrosszabb élményem az volt.

osztálytársaknak. Az egymás felé forduló kettős kör külső részében állók mondanak egy példát. ill. más intézménynek stb. közös plakát kéCsoportonként csomagolópapír. hanem az iskolai élet legkülönfé Hogyan? lébb mozzanatához kapcsolódhatnak.I. anyagok (mellékletek) 10’ Kinek szól az értékelés? Nagyobb összefüg.Kooperatív Csoportonként csomagolópaA korábban felelevenített élmények összevetése. Kooperatív tanulás – megbeszélés csoportban szóforgóval. amelyek most nem a legmaradan Mikor? dóbb pozitív.) Információkezelés ral  Példák kiegészítése. Értékelés II. filctoll 10’ 10’  A foglalkozások javasolt időkerete – a csoport egyedi igényeitől függően – változtatható. értelmezése tágabb értelemben. szülőnek. elemzése egy új szempontból gésekben való gon.tanulás – Ketban tőskör Hogyan jelenhet meg az értékelés a tanítás–tanulás teljes folyamatában? Csoportosítás:  Mit? Minél többféle értékelési módszer gyűjtése. negatív élményhez kötődnek.tanulás dolkodás pír. fejlesztendő készségek. 10 .Információgyűjtés. a felsorolások összehasonlításával A felsorolások áttekintése közösen (csoportonként egy-egy újabb elem bemuta. filctoll azonos csoportokban: Információ  Kinek üzen az adott értékelés? (Várható válaszokra példa: tanulónak ön.Felsorolás lejegyzése megosztása egy másik pármagáról. Az új tartalom feldolgozása Idő Tevékenységek Tevékenység célja. filctoll. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. Kooperatív tása példával és indoklással). Csoportonként csomagolópapír. Frontális megbeszélés. elmélyedés a témá.

módot. s ez önmagát beteljesítő jóslattá válik. milyen módszerekkel (szóban. ugyanakkor számoljunk azzal a veszéllyel. 5’ Frontális megbeszélés a csoportban készített plakátok alapján. Csoportosítás megadott szempontok szerint. tevékenységek köré szerveződve stb.) Az elhangzottak felhasználásával írjanak össze annyi értékelési helyzetet. attitűdök. tetszőlegesen választott szempontok szerint)? Plakátok összehasonlítása szítése strukturált rendezés. egyéb szöveges értékelési módok. ekkor a belsők mondanak újabb példát. (A szempontok között szerepeljen a metakommunikáció intenzitásának az eltérő volta a különböző szubkultúrákban. órán.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben majd továbbhalad a kör. röpdolgozat. összefoglalás. Állásfoglalás az adott állítások tartalmával kapcsolatban (lásd melléklet) 11 . amennyi csak eszükbe jut:  Mit értékelünk (tevékenységek. hogy relatív fejlődésüket rendszeresen számba v együk. beszámolók stb. gyakorlás. írásban.)  Mikor. bíztatás. hogy lehetőségeiket alul értékeljük. a tanulási folyamat melyik szakaszában (új anyag feldolgozása. bizonyos készségek stb. szidás. Az újabb szempontok fókuszba állításával az esetekhez kapcsolódó várható módszerek: mosoly (és más nonverbális módok). dolgozatok különféle céllal. otthon. gyűjtése)?  Mihez viszonyítunk? (Az SNI és más kultúrában élő gyerekek számára egyrészt lényeges. így folytatva tovább a gyűjtést. viselkedések. motiváció.tartalmazó tás melléklet ki- 10’ Az értékelés funkciói. Véleményalkotás Önálló munka Állításokat – értékválasz. ellenőrzés)?  Hogyan. dolgozat. felelés. a tudást visszatükröző „termékek” gondolkodás.értékek. ismétlés.

Az új tartalom összefoglalása. ellenőrzés és értékelés Idő Tevékenységek Tevékenység célja. megbeszélése Gondolkodásfejlesztés Egyéni munka.kivetítése.I. Értékelés Minden állítás osztása vagy mellett egyet. érvel. fejlesztendő készségek. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök.beszélés tékelés csoporton belül is Post-it öntapadós papír. majd Mindenki sétál. köz. Papír.Önálló mindenki a véleményét kifejező jelet magára ragasztja. +. – – 10’ Egy állítás kiemelése (lehetőleg olyan. anyagok (mellékletek) 10’ Mi az értékelés szerepe? Összegzés. amelyet ki-ki a ruhájára tesz az általa választott jellel A korábban kiosztott vagy kivetített változat alapján 5’ III. értés/elutasítás Papír. –. ceruza majd párokban. ben az eltérő jelet viselő mellett meg Feltétlenül igaz:+ + áll. meghatározás írása Fogalomalkotás A foglalkozás lezárása Meghatározások felolvasása. önér. ceruza mértékének jelölése: ++. amely megosztja a hallgatókat). meggyőz  Igaz: +  Nem igaz: –  Semmiképpen nem igaz: – – Értékelés funkcióinak összegyűjtése a mellékelt állítások felhasználásával Az értékelési funkciók egyeztetése Összehasonlítás. végül 4 fős csoportokban – közös meghatározás készítése 12 . Csoportmegönellenőrzés.

irodalomjegyzék) Motiváció a tovább. Példák:  Egy állítás kiválasztása.  Állítások rangsorolása. siker esetén esetleg a jelölés megváltoztatása egy vagy több kategóriával. indoklásuk. Pl.Önmaguk és gondolásra. akár differenciált feladatot lehet kezdeményezni. egymás meggyőzése. Érvelés párokban.  Állítások csoportosítása. akik legalább egy kategóriával eltérően foglaltak állást.  Az értékelés funkcióinak kiemelése. összegyűjtése az állítások segítségével.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben További kapcsolódó források megjelölése (lásd.  További állítások megfogalmazása.társaik értékelésre lése Frontális A mellékletben található állításokkal számos. 13 . elmélyü. majd olyanok keresése –sétálással – a csoportban.

2. 9. Az értékelésnél az adott tanuló által elért fejlődés mértéke a döntő. mit kell/lehet tenni a jobb eredményért. Az értékelés a tanítási és a tanulási folyamat lezárása. a kimeneti teljesítmény. 16. – – jelekkel véleményedet! 1. Az értékelés módot ad a társak fejlődésével való összehasonlításra. saját magához viszonyítjuk. 14 . Az értékelés szempontja minden tanulónknál azonos. 17. 14. 21. motivál. Az önértékelés célja. Az értékelés lényege. Ahogyan tanítványaink tanulási módszerei sem egyformák.I. hogy segítségével nő a tanulás hatékonysága. Az értékelés megerősíti a sikert. és ehhez alkalmazkodva egymáshoz viszonyítjuk a tanulóinkat. A tanítás egyes (lezáró) szakaszaiban a pedagógus visszajelzést kell. 4. 18. ezzel segíti az önismeret kialakulását. 13. Az értékelés /osztályozás során a közös cél eléréséhez viszonyítunk. –. +. 3. ki kell javítania a hibáikat. 11. 22. Sajátos nevelési igényű diák esetében az értékelés tárgya soha nem lehet a sérülésből következő tünet. megjelenik az értékelésben. Az értékelésnél alkalmanként a diák által elért relatív fejlődést vesszük számba. hogy megbecsülje a várt érdemjegyet. saját korábbi teljesítményéhez. 5. szelektál. az ötfokú skála a mérés eredményét fejezi ki. 23. Az értékelésnél figyelembe vesszük az adott osztály teljesítményszintjét. 20. Az erőfeszítés helyet kap. Az értékelés rangsort állít fel a tanulók között. A szóbeli feleletnél használt osztályozás. hogyan értékeljen másokat. 7. A más szubkultúrában szocializálódott diákok esetében a relatív (saját korábbi teljesítményéhet viszonyított) értékelésnek lényeges nagyobb szerepe van. 8. 6. Az értékelés tájékoztat másokat is a tanuló által elért teljesítményről. Az értékelés objektív mércéhez viszonyít (például: tantervben meghatározott követelmények). hogy adjon a diákoknak. az értékelésnél is igazodnunk kell a különbözőségekhez. 10. 15. Az értékelés megmutatja. Értékelés Melléklet a foglalkozáshoz Állítások Egyetértésedtől függően jelöld értelemszerűen + +. Az értékelés mintát ad a tanulónak arra. mint más diákok számára. 19. Az értékelés lényege az információszerzés. Az értékelés legfőbb funkciója a tanulói teljesítmény minősítése. máskor például a helyi tanterv követelményeihez viszonyítunk. 12.

tudatosítása. a minősítő. illetve a fejlesztő értékelések közötti különbség felismerése.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben I. elemzése. A minősítő értékelés megjelenése a tanulási folyamat során – példák elemzésén keresztül.  probléma. A diagnosztikus.  együttműködést tud kialakítani a más szubkultúrában élő diákok szüleivel is. az SNI diák gyógyp edagógusával. hogy mikor melyik értékelési formát választjuk – beleértve a más szubkultúrában szocializálódott és a sajátos nevelési igényű diákok szempontjait is. elemzés.  rugalmasság (a tanulás teljesítmény rendszeres elemzése alapján.  kommunikációs készségek. hanem mennyiséginek tekintsük. A kompetenciafejlesztés fókuszai: Attitűdbeli: a tanulási képességekben meglévő különbséget ne minőséginek. szükség esetén képes az egyéni fejlődés támogatását szóló tervét módosítani). pszichológusával is.  kritikai gondolkodás. A tanulók értékelésének fajtái – dr. Kapcsolódási pontok: Kapcsolódás a differenciáló pedagógiához (tanulók diagnosztizálása az iskolakezdés szakaszában).és konfliktuskezelés. Pszichológia 15 . Szeszler Anna A hallgatók által eddig diákként átélt és ismert értékelési formák tudatos elemzése pedagógusszemmel. Korábbi iskolai élmények során végigélt saját tapasztalatok irányított elemzése az osztályzatokkal tö rténő értékelés esetén. lehetőségek elemzése. 2. Képességbeli:  érzelmeink pontos azonosítása. A foglalkozás közvetlen célja: Lényegi kérdések: A foglalkozás tartalma: Mitől függ.  empátia. tudatosítás. A fejlesztő értékelés pedagógiai súlya.

I. Ráhangolódás.zet/papír. a feldolgozás előkészítése Idő Tevékenységek Tevékenység célja. hogy…  A teljesítmény relatív értékelésének az az előnye és az a veszélye. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. hogy… A leírtak összevetése. sajátmegkezdett mondatok befejezése önállóan. anyagok (mellékletek) 2-3’ 10’ A téma felvezetése Az elmúlt alkalommal összegyűjtött személyes tapasztalatokra visszaemlékezve Ráhangolódás. megbeszélése Gyűjtés: önál. 16 . Értékelés Foglalkozásvázlat I. írásban (2-2 perc): élmény bevonása  Az osztályozás azért fontos.Jegyzetfülóan jegyzetel. fejlesztendő készségek. íróve eszköz Megbeszélés: párokban szóforgóval  A foglalkozások javasolt időkerete – a csoport egyedi igényeitől függően – változtatható. mert…  A vizsgának az az előnye.

(Minősítő és fej. A minősítő értékelések sajátosságai („A” szöveg) 4. Az új tartalom feldolgozása Idő Tevékenységek Tevékenység célja. ismerése és csoporCsoporttagok feladatai: minden csoporttag az adott szempontból . A fejlesztő értékelés sajátosságai („B” szöveg) viszonyítás. Melyek lehetnek a fejlesztő értékelés előnyei és nehézségei? („B” szöveg) Kooperatív tanulás – Szakértői mozaik módszer Csoportonként csomagolópapír. filctoll  A foglalkozások javasolt időkerete – a csoport egyedi igényeitől függően – változtatható. filctoll D1 melléklet Jegyzetelés eszközei 15’ 10’ A témára vonatkozó legfontosabb információk megfogalmazása szakértői cso. Információ feldolgozása forráselemzés. felkészülés ezek továbbadására Visszatérve saját csoportjuk tagjaival megosztják a tanultakat.önállóan . 2. Melyek lehetnek az osztályozással történő minősítő értékelés előnyei és tás hátrányai? („A” szöveg) 1. fejlesztendő készségek. 17 . rögzítik következtetéseiket Csoportonként csomagolópapír. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. tudatosí3. megbeszélik.tosítása fajtáik szerint végiggondolja az értékelés adott fajtáját. szövegelemzés segítségével (felhasználható szövegkiemelé. anyagok (mellékletek) 10’ Az értékelés fajtái.A cél–tartalom módlesztő értékelések sajátosságai) szer és ezek összefüggése Szakértői csoport: az azonos szemponttal dolgozók elhagyva saját csoportjukat – összeülnek.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben II.Az értékelések megsek a mellékletben).Lényegkiemelés portban.

osztályozása. vagy új csoport/osztály esetén) zés? Kinek szól? 2. majd egy csoporttag által a válaszok értékeinek kiemelése D2. Minden csoporttag kiválaszt ismerete a tanulási folyamatra? (vagy kihúz) egy Melyik értékelést milyen a gyakorisággal használjuk. pár: diagnosztikus értékelés (A gyerekek megismerése az iskolába lépéskor a diagnosztikus értékelés után a visszajeltanév elején.I. röpdolgozatok stb. megválaszolja saját szavai Hogyan befolyásolja az életkor az értékelési fajta megválasztását? val  Hogyan befolyásolja a tanulási folyamat adott szakaszának célja az értékelési fajta megválasztását? 18 . minősítése) Kooperatív tanulás – Háromlépcsős interjú Egy-egy pár dolgozik két különböző fajta diagnosztikus értékelésen A kérdések és válaszok meghallgatása. esetleg kivetítve 10’ Válaszok megfogalmazása – adott kérdésekre: Összefüggések kere Hogyan hatnak a követelmények és a várható értékelési mód előzetes sése. pár: témazáró értékelések (Záró dolgozatok. melléklet kérdései külön kártyákon vagy egy lapon. Értékelés 10’ Az értékelés jellegzetes alkalmai: Hogyan történjen a 1. miért? egy kérdést.

összegzés A következő alkalomra ajánlott olvasmányok Frontális zárás  A foglalkozások javasolt időkerete – a csoport egyedi igényeitől függően – változtatható.Önálló munka. D3 melléklet – tása. ellenőrzés és értékelés Idő Tevékenységek Tevékenység célja. anyagok (mellékletek) 10’ A számokkal jelölt értékelési fajták és a betűkkel jelölt meghatározások párosí. külső és belső értékelési formákra egy-egy példa megfo. fejlesztendő készségek. majd indoklás párokban tek rögzítése majd indoklás feladatlap. Az új tartalom összefoglalása. és ellenőrzés villámkártya párokban A minősítő. 19 . majd értékelése párokban 5’ Fejlesztő (formatív) értékelés Külső értékelés Belső értékelés Minősítő (szummatív) értékelés 5’ Példák meghallgatása.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben III.Tudatos alkalmazás galmazása Egyéni munka.Az elméleti ismere. fejlesztő. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök.

alacsonyabb korosztályok esetében különböző jutalmakkal. bizonyos esetekben komoly inkoherencia mutatható ki a különböző értékelési módok elnevezésének és elemeinek használatában. meghatározó tényezője. Minősítő értékelés a félévi vagy év végi bizonyítvány még akkor is. Értékelés Mellékletek a foglalkozáshoz D1 „A” szöveg A minősítő értékelést mindannyian ismerjük. szülőként. a továbbtanulásra is döntő hatással van. amelynek eredményeként osztályzat születik. Ennek okai összetettek. hanem a tanulási hibák és nehézségek differenciált feltárása. „B” szöveg A fejlesztő értékelés meghatározására még nem született konszenzus sem itthon. a javítási lehetőségek számbavétele. hogy a diák eredményesebb tanulását segítse. ami elsősorban a külvilág számára fontos. Különösen igaz ez. rangsorol. Sokszor a magatartási és motivációs problémák kezelésére is alkalmazzák. ha szöveges. ne ítélje meg (különösen ne ítélje el) az eddigi munkát. annak minőségére nézve. megtapasztaltuk diákként. a tanulási folyamat – a tanuló – segítése. Azt mutatja meg. a tanuló számára nyújt visszajelzést erősségeiről és hiányosságairól. hogy akkor beszélhetünk formatív (fejlesztő) értékelésről. a munkaközösség. ha a diagnosztikus értékelés szerepét és funkcióját is bevonjuk az elemzésbe. Számos ponton azonban fogalmi és elemzési keveredés. kialakítják az egymást követő teljesítmények mérésének és összehasonlításának módszereit. Tény.I. ha meghatározzák a tanulói teljesítmények kívánatos szintjét (meghatározzák a konkrét célokat). az eredmény nem befolyásolja a tanítási stratégiákat. Ez a mérés általában belső (a tanár. és kidolgozzák a kettő különbségének növelésére irá- 20 . am elyekkel a tanulási folyamat eredményesebbé válhat. Bár ebben nincs egyetértés a szakmán belül. folyamatosan gyűjtik az információt a tanulói teljesítmények alakulásáról. és nem annak (a benne foglalt eljárásnak) a javíthatóságára ad javaslatokat. Egy 1998-as kutatás azt állapítja meg. Célja mindenképp az. tanárként. A teljesítmény minőségét általában osztályzatban fejezik ki. inkább az alternatív iskolák pedagógiai gyakorlatára jellemző. holott a későbbi életpályára. Csak nagy beleérző képességgel nevezhető fejlesztő értékelésnek az az eljárás. Az osztályzatok révén sokszor olyan információt ad a teljesítményről. fejlesztése. Célja nem a minősítés. Ennek általában nincsenek következményei a pedagógiai munkára. hanem mutasson rá azokra a lehetőségekre. illetve amely nem egy-egy konkrét munka/szereplés konkrét pozitív vonásait emeli ki. hanem a részfolyamatokat. az iskolavezetés által kezdeményeze tt módon és az általuk készített) mérőeszközökkel történik. Ez az értékelési mód hazánkban – hagyományai ellenére – meglehetősen szokatlan. mégis úgy tűnik. szöveges értékeléssel. hogy a minősítő értékelés hagyományosan a tanítási folyamat kemé ny magja. a tudás bizonyos elemeit értékeli. hogy egy adott. fejlődésének lehetőségeiről. sem külföldön. kívánatos szin thez képest hogyan teljesít valaki. hogy a hazai közoktatási rendszer elsősorban a minősítő (szummatív) értékelésre épül. A fejlesztő értékelést a kutatók a következőkben határozták meg: a tanítás során. ösztönzőkkel. osztálytermi szituációban gyakran és interaktívan alkalmazott értékelési mód. A tanár megítéli a teljesítményt. Ez az értékelési mód nem a tudás egészét.

hogy a pedagógiai folyamatot eredményesebbé tegye. 2005 D2 Kérdések valamennyi csoport (egy-egy tagja) számára 1. a visszajelzés elsősorban a tanárnak (az iskolának. és ehhez igazítsa a tanítást. 3. és ezt fel akarja tárni. A fejlesztő értékelés tehát arra szolgál. bár ő is végezhet ilyen mérést. A diagnosztikus mérés ritkább. 2. mert általában nem is azt méri. Az értékelés lényege valóban maga a fejlesztés. Új Pedagógiai Szemle. amit az adott osztályban a mérést végző tanár tanított. miért? Hogyan befolyásolja a tanulási folyamat adott szakaszának célja az értékelési fajta megválasztását? Hogyan befolyásolja tanítványaink életkora az értékelési fajta megválasztását? Hogyan befolyásolja az értékelés fajtájának megválasztását a sajátos nevelési igény? Hogyan befolyásolja az értékelés fajtájának megválasztását a más szubkultúrában élés ténye? Mi következik a roma diákjainknak szóló metakommunikáció módjára a Békési Ágnestől vett szövegrészletből? 21 . Szükségszerű. iskolafokozatra belépő tanulók hozott tudását felmérő dolgozat. Hogyan hat a tanulási folyamatra. 6. énképére. illetve az elér t sikereket jelzi vissza. Ennek megf elelően a fejlesztő értékelés egyik nagy előnye. feltárja a tanulócsoport (ri tkábban a tanuló) előismereteit. hogy az eddig rendszerszinten kezelt elemeket (tanterv. amelyeket a tanárok és a tanulók a teljesítmény minőségének fokozására tesznek. Erre nem vagy nem feltétlenül adnak osztályzatot. mint a minősítő. A fejlesztő értékelés ebből a tanulást támogatja. 7. Brassói Sándor – Hunya Márta – Vass Vilmos: A fejlesztő értékelés: az iskolai tanulás minőségének javítása. 5. nem a diáknak és a szülőnek. hiányosságait. Különösen erős a jelentősége – főként a más szubkultúrában élő és a sajátos nevelési igényű diákok számára – a tanulási motiváció szempontjából. Arra szolgál. Linda Allal és Mottiner Lopez különös nyomatékot ad ebben a definícióban a tanulási folyamat szervezésének. egyéni haladását értékeli. formálja. ha a tanuló előre ismeri a követelményeket és a várható értékelési módot? Melyik fajta értékelést milyen a gyakorisággal használjuk. az oktatásirányításnak) szól. céljuk a folyamat eredményesebbé tétele. önértékelésére is hat. Ettől eltérő logikai alapon való felosztásból következik a – leginkább a fejlesztő értékeléssel rokon – relatív értékelés a diák teljesítményének saját korábbi teljesítményéhez viszonyított értékelése. ha a tanítási-tanulási folyamatban valamilyen hibát észlel. 4. A fejlesztő értékelés másik nagy előnye. hogy rugalmas kölcsönhatásban van a tanítási és tanulási stratégiákkal. hiszen a diákok önfejlesztésére. Tipikus diagnosztikai mérés az új iskolába. hogy magát a tanulási folyamatot segíti. a kudarcait. A tanuló fejlődését. tanítási és tanulási stratégiák) személyre szabjuk. azoknak a konkrét lépéseknek. ahogyan közös szemléletüket kialakítják. hogy megállapítsa a tanuló fejlődését és tanulási szükségleteit. A belső diagnosztikai mérések a tanítási (tanulási) folyamat adott szintjén való beavatkozást teszik lehetővé. differenciál juk.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben nyuló eljárásokat.

típusai Pedagógiai értékelés: a pedagógiai információk szervezett és differenciált visszajelentésének elmélete és gyakorlata. azokhoz viszonyítva határozzák meg Források a foglalkozáshoz (tanár számára) A pedagógiai értékelés fogalma. célja a tanuló előzetes tudásának feltárása C a pedagógiai információk szervezett és differenciált visszajelentésének elmélete és gyakorlata F a tanulási folyamat nevezetes szakaszainak a befejezésekor alkalmazzák. amelyben a tanulók teljesítményeit egy kiválasztott populáció teljesítményének átlagához (norma) viszonyítják E a tanár tájékoztatását szolgálja valamely nagyobb tartalmi-tematikus egység tanításának megkezdése előtt. Szummatív értékelés Meghatározások A a tanítási-tanulási folyamat állandó kísérője. Értékelés D3 Fogalmak és meghatározások párosítása villámkártyához Fogalmak 1. amelyben a tanulók teljesítményeit a tanulási követelményekből kiindulva. célja a tanulási hibák és nehézségek differenciált feltárása. Diagnosztikus értékelés: a tanár tájékoztatását szolgálja valamely nagyobb tartalmi-tematikus egység tanításának megkezdése előtt. célja a tanuló előzetes tudásának feltárása. Formatív értékelés: a tanítási-tanulási folyamat állandó kísérője. B olyan értékelési eljárás. Kritériumorientált értékelés 22 . célja az elért tudásállapot rögzítése. funkciói. Normaorientált értékelés 3. valamint a kitőzött tanulási célokhoz való viszonyítása 2.I. célja a tanulási hibák és nehézségek differenciált feltárása. az induló tudásállapothoz. Diagnosztikus értékelés 5. Formatív értékelés 6. amely lehetővé teszi a javítást és a pótlást. amely lehetővé teszi a javítást és a pótlást D olyan értékelési eljárás. Pedagógiai értékelés 4.

különös tekintettel a sajátos nevelési igényű diákokra (Kézirat. amelyben a tanulók teljesítményeit a tanulási követelményekből kiindulva. amelyben a tanulók teljesítményeit egy kiválasztott populáció teljesítményének átlagához (norma) viszonyítják.  LS: látássérült. hanem mennyiséginek tekinti. hanem fokozatosan csökkentendőnek tekinti Tudja.  AT: autista. 2008. hanem fokozatosan csökkentendőnek tekinti.  HS: hallássérült. valamint a kitőzött tanulási célokhoz való viszonyítása. hogy a tanulásban akadályozottak nehezen kezelik a változásokat. autisztikus. 23 .  nemeket a keresztnév alapján esetleg nem tudja azonosítani. A tanuló emocionális és instrumentális Gazdag.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Szummatív értékelés: a tanulási folyamat nevezetes szakaszainak a befejezésekor alkalmazzák. nem kihasználhatónak.  MK: mozgáskorlátozott TAK ATTITŰD KÉPESSÉG  BF: beszédfogyatékos. A tanuló emocionális függőségét nem kihasználhatónak. D4 Kereszty Zsuzsa: Pedagógus-kompetenciák. célja az elért tudásállapot rögzítése. Normaorientált értékelés: olyan értékelési eljárás. azokhoz viszonyítva határozzák meg. Tudja. az induló tudásállapothoz. részlet A sajátos nevelési igényű gyerekek/diákok számára szükséges kompetencia konkrét szintjén. T1. kezdeményezőképesség lönbségeket nem minőséginek. a sérülés jellegétől függő.  PZ: pszichés fejlődési zavarral küzdő gyerek/diák MŰVELTSÉG HS A tanulási képességekben meglévő küFantázia. Kritériumorientált értékelés: olyan értékelési eljárás. hogy  tanuló vágyainak teljesülési idejét célszerű fokozatosan növelni. árnyalt metakommunikáció függőségét. különösen fontos elemek Rövidítések:  TAK: tanulásban akadályozott.

Tudja. hogy a tanuló furcsaságait ne sértőnek. hogy a gyereket a  edagógus ún. PZ A gyerek viselkedését nem sértésnek. Tudja. Értékelés LS ATTITŰD KÉPESSÉG MŰVELTSÉG A tanuló emocionális függőségét nem kihasználhatónak. Képes intenzív személyes. idegesítőnek. Fejlett kommunikációs képességek. Fontos annak ismerete. Türelem. Készség az autizmus természetével való ismerkedésre. hanem tünetnek tekinti. vele teherbíró személyes kapcsolatot kialakítani. Elfogulatlanság: az esetleg torz külső mögött képes az ép személyiséget.  tér. nem kihasználhatónak. társas helyzetekben nehezen tájékozódó LS-tanítványa számára képes „biztos ponttá” válni. illetve az egyes ép személyiségvonásokat meglátni A pedagógus nyelvi és metakommunikációs képességeinek fejlett volta. hanem inkább humorosnak fogjuk fel. a BF tanuló aktuális nyelvi fejlettségéhez való igazodás képessége. A tanuló emocionális és instrumentális függőségét. hanem fokozatosan csökkentendőnek tekinti. aktivitási terébe és nem külön célszerű ültetni. A verbális és az értelmi képességeket megkülönbözteti egymástól. hogy a BF tanuló családja korlátozott vagy kidolgozott nyelvi kódot használ. Empátia. Beállítódás arra. hogy az AT tanuló:  ülönböző területeken rendkívül eltérő mértékben lehet fejlett. hogy minél nagyobb eséllyel értse őt a gyerek. MK BF AT A látható világban. az idő megfelelő strukturálásával és vizuális eszközökkel segíthet.  őleg a gyerek beszédértésének fokát kell ismernie.  gyerek a vele együtt létrehozott szabályokat tartja be leginkább. hanem fokozatosan csökkentendőnek tekinti.I. szimmetrizáló kapcsolat kialakítására 24 .

Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben 25 .

Egymás megérintése és a szorosabb testi közelség is a bizalom és a tisztelet. Egyszerűen nem tudta elképzelni. általában az intenzív jelenlétet. sem irónia nem volt.” (Békési: Muzsikusok.I. úgy hiszik. Igénylik az egyértelmű. de jobban felkészültem arra. mint az a nem-cigány környezetben megszokott és elvárt. Kicsit fárasztó volt ugyanis a már másfél órája tartó intenzív szemkontaktus. segítséget igényel. (Egy alkalommal a beszélgetés második órájába szemem pihentetendő a velem szemben ülő muzsikus a háta mögött lévő drapériát szemléltem. Muzsikus megkérdezetteim kivétel nélkül hozzám beszéltek. hogy ha vele beszélgetek. amikor cigányságukról szóltak. szinte láthatatlanná tevő csendes jelenlét tehát. amihez eddigi munkáim során szoktam. Bevezetés. egy idő után válaszukat szinte önmaguknak fogalmazzák meg. Különösen az interjúk vége felé dominált ez a stílus. szembetűnő m etakommunikációt. hogy itt most visszakérdeznek. a véleményemet tudakolják. nem pedig a bizalmaskodás jele. hogy a muzsikus társadalom érintkezési stílusa sokkal nagyobb em ocionális töltésű.) 26 . Az interakciókban követelmény a szoros szemkontaktus a vélemény. kiprovokálták az elism erésemet vagy a fölháborodásomat. hogy jobban láthassam. Mozdulatában sem szemrehányás. beszámoltak megaláztatásokról. nem a szemébe nézek. valami érdekeset fedeztem föl. s nem érik be a kitérő válasszal.és érzelemnyilvánítás Ennek hiányában nem csak udvariatlannak. unatkozik vagy valamilyen problémája van. nem várnak tőlem különösebb reakciót. hanem egyszerűen kevéssé érdeklődőnek tartják a partnert. s én mintegy „tabula rasa” ülök velük szemben. A férfi abban a pill anatban oldalt hajolt. Addig nem folytatódott a beszélgetés. Azt hitte. (Részlet) Pont Kiadó 2003. Nem cigány környezetben gyakran tapas ztaltam. magasabb hőfokú. ezúttal akadályozta volna a partner megnyilvánulásait. amit nézek. Csak egy pillanatra. kivártak a mosolyomat vagy a csodálkozásomat. A ritkán föltett. mellőzöttségekről.) … Az a fajta. hogy interjúalanyaim a föltett kérdésen elgondolkozva magukba merülnek. lebegtetett kérdéseket alkalmaztam. amíg én nem vallo ttam színt. Értékelés Békési Ágnes szociológus cigányokkal készített interjúk tapasztalatairól beszél „Itt kell megemlítenem.

A fejlesztő értékeléssel szemben támasztott követelmények. hogyan lehet az értékelés következetes. hogy a tanulásirányítási folyamat módszerei hogyan függnek össze az értékelési módszerek megválasztásával. viszonyát társaihoz. általános iskola középszakasz. A foglalkozás közvetlen célja: Lényegi kérdések: A foglalkozás tartalma: Hogyan befolyásolja az értékelés módja tanítványaink személyiségfejlődését. konfliktuskezelés Kommunikációs készségek/verbális kompetencia 27 . Szeszler Anna Módszer tár növelése a szöveges fejlesztő értékeléshez. segítő. A fejlesztő értékelés – dr. elemzése. megértése. Megértetni.) fejlesztő értékelésinek elemzése. átlátható. tanárához. a tanuláshoz.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben I. A hallgatók tanulmányaihoz alkalmazkodó életkori csoportok (iskolai kezdőszakasz. kritikai értékelése (ese telemzések) Rendszerben való gondolkodás segítése: a fejlesztő értékelés helye és szerepe a tanulásirányítási folyamat egészében A kompetenciafejlesztés fókuszai: Információkezelés Problémakezelés Empátia. 3. középiskola. szüleihez. a környező világhoz? Mások által használt „jó gyakorlatok” megismerése.

2005) Ismérvek gyűj.lehetőség rozás leírása önállóan. egyénre alkalmazott. fejlesztendő készségek. ösztönöz. a továbblépés útjának kommunikáció megmutatásával segíti a készségek fejlesztését. anyagok (mellékletek) 2– 3’ 10’ A téma felvezetése Kapcsolódás az előző alkalomhoz: visszaemlékezés a fejlesztő értékelés sajá.I.Jegyzetelési tése. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. 28 . személyes. Javított tanulói elemzése lesztő értékelés ele. majd ellenőrzés csoportokon belül alkotott párokban. meghatározás készítése saját szavakkal. adott szempontok szerinti Felfedeztetni a fej.ahol mindenki munkák és  A foglalkozások javasolt időkerete – a csoport egyedi igényeitől függően – változtatható.Csoportmunka hasonlító elemzés Kupac tanács II. A fejlesztő értékelés a fejlődés és a megértés gyakori. szóforgóval 5’ A megfogalmazottak összehasonlítása a minősítő értékeléssel csoporton belül Ellentétpárok megfogalmazása gondolkodás. (Fejlesztő értékelés.Ráhangolódás tosságaira. fejlesztendő készségek. a feldolgozás előkészítése Idő Tevékenységek Tevékenység célja. össze. anyagok (mellékletek) 10’ Iskolai írásos fejlesztő értékelések megismerése.Csoportmunka. stb. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. OEDC. amely lehetővé teszi a pedagógus számára a felismert tanulói igényekhez alkalmazkodó módszerek használatát. interaktív módszerekkel történő értékelése. Értékelés Foglalkozásvázlat I. meghatá. Lényegkiemelés Például: segíti a fejlesztés megtervezését. Ráhangolódás. Az új tartalom feldolgozása Idő Tevékenységek Tevékenység célja.

Három fontos kérdés megfogalmazása a látott/olvasott órával kapcsolatban. stílus. mind a gyerek. Megfigyelés lényegÖnértékelés és társértékelés szerepe. Csoportonként csomagolópapír. következtetések megosztása a csoport tagjaival Tanítási órarészlet elemzése az alkalmazott tanulásirányítási módszerek és az Tananyag tanítása értékelés módszereinek párhuzamos elemzésével közös tapasztalás alapján tanulásközpontú megközelítéssel.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben A csoporton belül a csoporttagok felosztják a 4 különböző szempontot a forrás meit a tanulók értéelemzéséhez: kelt írásos munkáiban.  Középiskolás korosztály: Politechnikum. érvelés Saját megfigyelések. sonlítás.  hangvétel. filctoll 10’ 10’ 10’ 10’ 10’ Saját megfigyelések.  fejlődési lehetőségre vonatkozó javaslatok. mindkét elemzésből elvégez egyet. hogyan függ össze amely segíti az alkalmazott tanulásirányítási módszerek és az érékelési mód az óra tervezése és összefüggésének indoklását. lehetőségei és módszerei a fejlesztő értéke. Lauder. amelyet  egyénhez való igazodás. Egyéni. Lauder. Winkler Márta. az értékelés? Tapasztalatok megbeszélése a csoportok kérdéseinek segítségével. vagy kivetíthető fólia) filctoll Ajánlott órarészletek a mellékletben. majd órarészlet (vázlat) megtekintése Megbeszélés csoportokban. empátia (gyereAzonos feladatot végeznek szöveges bizonyítványok elemzésével (szempontok kek. komfentebb) munikáció. AKG. szülők). ványban. plakát készítése Frontális meg- 29 . További differenciálási szempont lehet az életkor. személyesség. Csomagolópapír. összehalés során.kiemelés. mind a szülő ért. majd bizonyít tudásszintre vonatkozó konkrét megfogalmazások. (esetleg számítógép. majd csoportmunka – mozaik módszerrel Frontális előkészítés. következtetések megosztása a csoport tagjaival Megismerés. a tartalom/műveltségterület/az iskola sajátos jellege bizonyítványok:  Kisiskolások esetén: Waldorf. elemzés.

fejlesztendő készségek. anyagok (mellékletek) 10’ Az egyik elemzésre került értékelés/bizonyítvány átadásának és fogadásának empátia elképzelése. 5 perc után szerepcserével segíthetünk.I. s mind. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. Értékelés beszélés III. tanár. A megfigyelő szülő és megfelelős az idő figyelő figyeléséért is. Vajon mit mond a pedagógus. ellenőrzés és értékelés Idő Tevékenységek Tevékenység célja.A megfigyelések ez hogyan hat a másikra? alkalmazása. eljátszása. Frontális megbeszélés Választható egyéni és/vagy pármunka 3’ 2’ A helyzetgyakorlat tapasztalatainak közös tapasztalatai Otthoni feladat előkészítése: Egy választott területen foglalkozásterv készítése módszerekkel és értékeléssel 30 . a szülő. Maradjon 2–3 perc a játék értékelésére is. a gyerek. Az új tartalom összefoglalása. Szerepjáték csoportban Szerepkártyák: Tanuló.

eoldal. vagy középiskolás tanulmányok alapján.  Óravázlatok.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Melléklet a foglalkozáshoz Javaslatok az óraelemzésekhez  Nyelvtanóra elemzése.didactic. a vázlat kiegészítése az értékelés módszereivel http://www. 31 . esetelemzések könyvből.hu/cikkek/kooperativ/kooperativ-oravazlat-_3_-osztaly-nyelvtan-ora  Órarészlet megtekintése filmről együtt.

módszerek):  kooperatív csoportmunkához véletlenszerűen heterogén csoportokat hozunk létre. szempontjait. szóvivő. témafelelős. időfelelős. megismerjék az értékelések formáit. 4. belső kontroll (hit abban. kudarc-tűrés.I. gondolják végig a külső és belső elvárások közti különbségeket és saját preferenciáikat. ami velem történik) Kritikai gondolkodás Kommunikációs készségek: véleményalkotás. munkaformák. Értékelés I. problémamegoldás Konfliktuskezelés A foglalkozás közvetlen célja: A foglalkozás tartalma: A kompetenciafejlesztés fókuszai:          Kapcsolódási pontok: Modulokhoz:  A fejlesztő értékelés  Intézmény értékelése Módszertani javaslatok Időfelhasználással kapcsolatos javaslat: a foglalkozást célszerű szünet nélkül megtartani. saját vélemény kialakítása a témákkal kapcsolatban Érzelmek kezelése: siker-kezelés. Az egyes tevékenységek szervezésével kapcsolatos javaslatok (csoportok. hogy tehetek arról.  az egyéni felelősség hangsúlyozásának érdekében választhatunk a csoportokon belül különböző felelősöket is (pl. vitakészség Problémakezelés: problémaazonosítás. 32 . A tanárok értékelése – források és területek összegyűjtése Ismerkedés a tanári értékelés módjaival. Tanárok értékelése – Fehér Márta    a hallgatók felkészüljenek tanári munkájuk értékelésének fogadására. eszközfelelős). reális célkitűzés. kitartás Pozitív önértékelés: optimista érzések önmagunkkal kapcsolatban Konstruktív self-érzékelés: egészséges önbizalom.

amelyet úgy rendezzünk be. SuliNova. szükséges és ajánlott szakirodalom:  Például (Pedagógusok gyakorlati példái a személyközpontú szemlélet iskolai megvalósítására). valamint arra is. szerk.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Tér. színes filctollak  gyurmaragasztó. teremigény: a foglalkozáshoz egy átlagos méretű osztályterem szükséges. A foglalkozás megtartásához szükséges eszközök. 2006. teremelrendezés. 2006. anyagok:  kópéláda  csomagolópapírok  vastag. 2005.  Van más megoldás is (Alternatív módszerek a középiskolában). szerk. 2004/2. amivel a plakátokat fel lehet tenni a falra A foglalkozás megtartásához szükséges oktatási segédanyagok. hogy alkalmassá váljon 5-6 db.: Fehér Márta.  Király Zsolt: A középiskolai tanári teljesítmény vizsgálata (Egy lehetséges értékelési rendszer tervezete).: Papp Ágnes. hogy a hallgatók körbe üljenek.  Kósáné Ormai Vera–Horányi Annabella: Mi. pedagógusok. SuliNova. 33 . 4 fős csoport munkájához. Pedagógusképzés. Flaccus.

Kópéláda portalakítás Milyen forrásokból származhat a tanárok értékelése és milyen tanári tevéken y. „egy  Az egyik feladat azoknak a forrásoknak (pl. lata. anyagok (mellékletek) A fejlesztő értékelés A fejlesztő értékelés Frontális elő. anyagok (mellékletek) 10’ A résztvevők körben ülnek. területeknek a gyűjtése. Értékelés Foglalkozásvázlat I. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. ek maradnak”  A másik feladat azoknak a tevékenységeknek.T1 – A háttérelemeinek adás – tanári ismeretek vázA tanár röviden összefoglalja a fejlesztő értékelés alapfogalmait. színes filctollak gyurmaragasztó 20’  A foglalkozások javasolt időkerete – a csoport egyedi igényeitől függően – változtatható. kritika Beszélgető kör II. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. akiktől a tanárok értékelése származhat.tanulás – megtek összegyűjtése beszélés a cso2-2 csoport azonos feladatot kap: portban. és arról beszélgetnek. lényegét. hogyan hat rájuk a másoktól kapott értékelés. 34 . a feldolgozás előkészítése Idő Tevékenységek Tevékenység célja. iskolavezetés. fejlesztendő készségek. Ráhangolódás. a többiaz összegyűjtése. Elő. módszer amelyeket az iskolákban értékelnek. összefogadásában a fejlesztő értékelést elsősorban a tanárok értékelésére vonatkoztatja lalása Kooperatív Véletlenszerű csoportalakítás képekkel – 4 csoport alakul tanulás – cso. diákok stb. vastag. Az új tartalom feldolgozása Idő * 10’ Tevékenységek Tevékenység célja. hogy személyesen hogyan Ráhangolás a témára fogadják.A tanárok értékelése Kooperatív ségeket értékelnek az iskolákban? – források és terüle. Frontális módCsomagolópapírok.lényegi felidézése magyarázat. fejlesztendő készségek.) megy.I.

35’ szer. A csoportmunka végeztével a csoportok beszámolnak. C). A közös eredményeket az együtt dolgozó csoportok ismertetik az összes résztvevővel. D) A diákok értékelik tanáraikat. hogy mi a különböző értékelések ideális tartalma. A csoportok saját témájuk feldolgozásához segédanyagokat kapnak. hogy csoportonként egy-egy hallgató helyet cserél a másik csoport egy tagjával. D) csoport Ismerkedés a tanári értékelés módjaival. leghatékonyabb formája. vastag.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben A csoportok a gyűjtőmunkát plakátokon összegzik. válaszoljanak arra a kérdésre. A visszatérő csoporttagok beszámolnak a látottakról. Egyéni munka T2. C) A szülői értékelés. 35 . B). megbeszélés.gasztó. Frontális mertetés Csomagolópapírok.alakítása a témákkal kapcsolatban. hogy viszonyuljanak az olvasottakhoz és alakítsák ki saját álláspontjukat. B) Az iskolavezetés. gyurmarais. színes filctollak. a szülők elégedettsége. készültségét. Kooperatív tanulás – a szövegek feldolgozása. D1 – se– olvasás gédanyagok csoportonként. A kész tervezeteket a 2-2 azonos témával foglalkozó csoport bemutatja egymásnak úgy. megvalósítása? A csoportok feldolgozott témájukról összefoglaló plakátot készítenek. A korábban alakított négy csoport dolgozik tovább: A). A csoportok feladata. a kollégák értékelik a tanár szakmai-módszertani fel. amelyek a csoporttagok közös gondolkodásának kiindulópontjaiként szolgálhatnak. Ezek a szövegek különböző iskolákban használt dokumentumok. Mindegyik csoport más-más témát húz: saját vélemény kiA) Önértékelés a tanári munkában. összevetik a másik csoport megoldásait saját megoldásaikkal.

élményszerű átgonMinden hallgató preferencialistát készít önmagának. Aki akarja. írószer. rása 10’ 36 . – listakészítés. tanári munkámban? tanultak elmélyítése. anyagok (mellékletek) 5’ Milyen elvárásoknak akarok megfelelni.Beszélgető kör fontosabb tételeit. fejlesztendő készségek.A foglalkozás lezá. ellenőrzés és értékelés Idő Tevékenységek Tevékenység célja. megoszthatja a többiekkel listájának leg. Az új tartalom összefoglalása. dolása. milyen értékeket akarok képviselni a A foglalkozáson Egyéni munka Papír. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. A hallgatók körben ülnek.I. Értékelés III.

Helyenként a „gondolkodásról való gondolkodásként” is utalnak rá. Kialakul az a képessége. hogyan tanul meg. gondol végig egy új anyagot.  A fejlesztő értékelés célja végső soron az. megoldandó problémákra. a tanulás méltányosabbá tételét és a tanulási készségek fejlődését. 2005. önreflexióra T2. azok szervezése  Adminisztráció (haladási napló. hogy válaszokat keressen. interaktív módon történő értékelését jelenti. old. problémák leküzdésében  épít az önértékelésre.  A „metakogníció” azt jelenti. segít a hiányosságok. OKI.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Mellékletek a foglalkozáshoz T1 – A fejlesztő értékelés A háttérismeretek vázlata. D1 – A tanárok értékelése Segédanyagok csoportonként A) Önértékelés a tanári munkában Szempontok az önértékeléshez:  Szakmai és pedagógiai nevelőmunka értékelése tanulócsoportonként  Osztályfőnöki tevékenység  A szakmai munkacsoport (munkaközösség) munkájában való részvétel  Iskolai és a munkacsoport által szervezett rendezvényeken való részvétel. hogy irányt mutasson a tanulás megtanulásához szükséges egyéni készségek kialakításához (melyeket néha metakognitív stratégiáknak is neveznek). 23. stratégiákat dolgozzon ki még ismeretlen.” (Fejlesztő értékelés. összefoglalása Az értékelés fajtái lehetnek:  diagnosztikus (információ az aktuális tudásszintről)  formatív (más néven: fejlesztő)  szummatív (más néven: minősítő) Az értékelés viszonyítási alapja lehet:  kritériumra (kimeneti követelményre) orientált  normára orientált (összehasonlító teljesítménymérés)  individuális (az egyén önmagához mért fejlődése) A fejlesztő értékelés fogalma (a tanári magyarázatban az alábbiak lefordítandók a pedagógus munkájára):  „A fejlesztő értékelés a tanulók fejlődésének és tudásának gyakori. amelynek célja a tanulási igények meghatározása és a tanítás azokhoz igazítása. Hastings és Maddaus. hogy az ember tudatában van annak. értékelők beírása) 37 .)  A fejlesztő értékelés fogalmát 1971-ben vezette be először Bloom. A tanuló elsajátítja a tanulás nyelvét és eszközrendszerét. A fejlesztő értékelés néhány kiemelten fontos jellemzője:  a továbblépési utat is mutatja a tanulásban-tanításban  személyes munka stratégia kialakításában is segít  felébreszti és fenntartja a motivációt. jegyek.” A fejlesztő értékelés elősegíti „a tanulói teljesítmény szintjének az emelését.

egyéni. sokfélesége. de szívesen felajánlanád? B) Az iskolavezetés. partneri viszony. átmenetek a fázisok között. feladatok időtartama). az érdeklődés figyelése. A tanár képes segítő csapattagként irányítani a diákok munkáját. A fejlődési szintnek megfelelően.) Tanulás Tanulási környezet (taneszközök.) Koncentrálás a feladatra. munkalégkör Kompetenciák fejlődése Tanulók Együttműködés (egymással. Írásbeli. célszerűség. Kölcsönös tisztelet. előadói kommunikáció eszközei (prezentáció . a tanóra íve. eszköz és módszer) Értékelés Támogató jelleg 38 .I. pár. milyen segítséget igényelsz? Milyen tőled független körülmény akadályoz a munkád színvonalas elvégzésében? Véleményed szerint az iskola egészének működésében mely területeken lenne leginkább szükség javulásra?  Milyen képességed. alkalmasságod van. Tanulásszervezés (frontális. IKT stb. egyéni érdekek alárendelése a közös cél érdekében. Tantárgyi (munkacsoport által kidolgozott szempontrendszer alapján). A szóbeli kommunikáció stílusa.) Munkafegyelem. Pontos időkezelés (órakezdés. érthetősége. szociális és tanulási kompetenciák fejlesztése. Feladatok adása az iskolán kívüli tanulási környezetre (házi feladat. hitelesség) Motiválás Tanár Differenciálás Kommunikáció (diákokkal. másokra történő odafigyelés. segédanyagok. A kommunikáció rugalmassága. befejezés. Konstruktivitás. az érdemi tanulást támogató szabad légkör. kutatómunka stb. törekvés az erő sségek kiemelésére. a tanárral) Szerep (a tanulási folyamat katalizátora. a tanárral) Kommunikáció (egymással. életkori sajátosságoknak való megfelelés. képzettséged. Értékelés       Pontosság – határidők betartása Milyen haladást értél el az előző időszak végén meghatározott fejlesztési területeken? Miben vagy jó és miben kellene fejlődnöd a munkáddal kapcsolatban? A fejlesztendő területen hogyan tudnál előrelépni. A tanulásszervezési formák típusai. kétoldalúsága. Ráhangolás. Segítő értékelési formák alkalmazása. Az alkalmazott tanulási eszközök sokszínűsége és a tanulási célok összhangja. időgazdálkodás. táblavázlat). csoport stb. fenntartása. A gyerekek erősségeinek megfelelően. eredményessége. a kollégák értékelik a tanár szakmai-módszertani felkészültségét Szempontok a szakmai–módszertani munka értékeléséhez Megfigyelt terület Megfigyelési szempontok Magyarázat Az alkalmazott tanulásszervezési módok és tanulási célok összhangja. amelyet az iskola jelenleg nem hasznosít.

a toleranciát. ha az óra „túl rosszul”. értékelésekkel kapcsolatban? Hogyan kezelhetők ezek?  Milyen módszerekkel alakítható ki a közvetlen kapcsolat. hogy a diákok különböző rendszerességgel és formában. a diákokkal kialakított kapcsolatára. őszinte kommunikáció a szülőkkel?  Hogyan értelmezhető a „szolgáltató iskola” fogalma? D) A diákok értékelik tanáraikat Ma már több iskolában szokás. hogy tanítványai milyen véleménnyel vannak munkájáról és ezek a vélemények számszerűsítve. a szülők elégedettsége  Melyek azok a fórumok. vagy zavarják egymást a munkában? Megfigyelt terület Emberi tényezők (hangulat. A szociális kompetenciák közül is elsősorban az érzelmek pontos azonosítását. A pozitív visszajelzések pedig növelik a biztonságérzetet. munkájának mely területein kell megfontolnia a diákok kritikáját és korrigálnia vagy változtatnia gyakorlatán. értékelésének figyelembevétele?  Milyen félelmek alakulhatnak ki a szülői véleményekkel. az autonómiát. A tanári értékelés célja. ahogyan a szülők véleményt nyilváníthatnak/nyilvánítanak a tanárok munkájáról?  Mely forma és fórum fogadható el általában a tanárok számára? Miért?  Mennyire kompetensek a szülők a tanári munka véleményezésében?  Mely területeken a legfontosabb a szülők véleményének.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Megfigyelési szempontok Magyarázat Alapvetően bizalomra épülő? Felfedezhető egy hosszabb építkezés íve a tanár–diák munkakapcsolatában? (Jelenléte vagy hiánya. az empátia a jellemző? Mennyire segítik. a felelősségvállalást. A tanári értékelés diákokra gyakorolt fejlesztő hatása Az iskolai demokrácia gyakorlása és a tanárokhoz fűződő munkakapcsolat elmélyítése mellett a tanári értékelés elsősorban a diákok szociális kompetenciáit fejleszti. A értékelés különböző szempontjaira adott válaszok valamint a szöveges értékelés segítik a pedagógust abban. jó hatással vannak a tanár munkájára. viszony) Tanár–diák Diák–diák C) A szülői értékelés. hogy minden tanár láthassa.) A diákok kapcsolatára a kölcsönös tisztelet. a véleményalkotást. ami egyik legfontosabb pedagógiai célunk. a kritikai gondolkodást. 39 . partneri viszony. hogy átgondolja. A tanári értékelés célja A tanári értékeléssel a diákok az iskolai értékelési rendszer szereplőivé válnak. objektív eredményeket mutatva jelenjenek meg előtte. ez a megfelelően értelmezett tanárok és diákok közötti partneri viszony fontos megnyilvánulása. ahol a szülők véleményt nyilváníthatnak/nyilvánítanak a tanárok munkájáról?  Melyek azok a formák. esetleg „túl jól” sikerült. de értékelik tanáraik munkáját. önbecsülésére.

I. Értékelés 40 .

. 9.. 10................. A B C D E Érdekes......... dünk általuk....... ..... nem kiA B C D E Megfelelő mennyiségű házi feladatot A B C D E C = az állítással általában nem értek egyet A megnevezett tanárra véleményem szerint igaz.......... 5. ad....................................... A B C D E A diákokra egyénenként is képes fiA B C D E Egyenlően kezeli a diákokat.................. amit minden diák évente kétszer kitölt minden őt tanító tanárról A tanár neve: Osztály/csoport: Dátum: A = az állítással teljesen egyetértek D = az állítással egyáltalán nem értek egyet ......... A B C D E Az órákra pontosan érkezik........................... 8.. ......................................... 41 ............. változatos órákat tart.... fejlőA B C D E A diákokat partnernek tekinti................ gyelni. A B C D E Az óráin figyelünk... dolgozunk.. 2...................... 3........ vételez........ hogy… 1. A B C D E Az óráira láthatóan felkészül...... 4. B = az állítással jórészt egyetértek E = nem tudom eldönteni Szakmailag felkészült.. 7..... A B C D E Hasznosak számunkra az órák.... 6...Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Példaként egy középiskola tanulói kérdőíve...................

Egyéb. viselkedése nem A B C D E Az órai munkában gyakran alkalmaz A B C D E Megismerteti az értékelés szempontjaA B C D E Nyitott a diákok tanulással kapcsolatos A B C D E 42 . véleményére. ható. 14. seket készít. 12. személyes. 17. segítő értékelést. 13. it. órai munkákat idejéA B C D E Az értékelésben igazságos és kiszámítA B C D E Tanulságos. Értékelés 11. 15. azoknak megfelelő visszajelzéseket ad. igényes szöveges értékeléA B C D E Kiegyensúlyozott. 16. amit még fontosnak tartok (néhány soros szöveges értékelést is írhat): A dolgozatokat.I. hangulatától függ. ben kijavítja.

Más modulhoz:  Pályaszocializáció  Társadalmi részvétel. célok és szempontok Az intézményi önértékelés folyamata Az intézményi önértékelés területei A partneri igény. hétköznapi példán történő alkalmazás Megelőző tapasztalat: A kompetenciafejlesztés fókuszai: Kapcsolódási pontok: Az értékelés szerepe és funkciói Együttműködés. 5.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben I. a minőségfejlesztés alapfogalmainak megismertetésével  Az intézményi értékelés hétköznapi helyzetekben való jelentőségének bemutatása A foglalkozás közvetlen célja: A foglalkozás tartalma: Az intézmények értékelését végzők.és elégedettségmérés Az indikátorok fogalma Egyszerű.maguk is részt vesznek majd az intézményi önértékelésben. hiszen a hallgatók munkahelyükön . Továbbá:  A hallgatók érzékenyítése a minőségfejlesztés iránt. lényegkiemelés. közösségi projektek Más foglalkozásokhoz:  Az értékelés pedagógiai szerepe  Tanárok értékelése 43 . összefüggések elemzése.tantestületi tagként. kommunikáció. Intézmény értékelése – Benczúr Katalin Az intézmények értékelésének és önértékelésének legfontosabb jellemzőinek megismerése.

 Egy feladat feldolgozása párokban történik. két nagyon gyenge képességű hallgató ne alkosson egy párt. hogy el tudják helyezni a négyfős csoportokat. 44 . adjunk a hallgatóknak személyes visszajelzéseket. Tananyagmodul (SzTE Közoktatási Vezetőképző Intézet. Szeged. post-it.pdf Cseh Györgyi: Intézményértékelés.hu/minoseg-partnerseg/kozoktatas-minosegeert  http://www. A foglalkozás megtartásához szükséges oktatási segédanyagok. A párok kialakítása irányított legyen. 2001) Értelmezési és bevezetési útmutató a COMENIUS 2000 II. A foglalkozás megtartásához szükséges eszközök. Alkossunk véletlenszerűen négy-ötfős heterogén csoportokat.hu/minoseg-partnerseg/kozoktatas-minosegeert) http://www. teremelrendezés. papír és írószer. 2001)  Értelmezési és bevezetési útmutató a COMENIUS 2000 II. Értékelés Támogató rendszer: Közoktatási Minőségi Díj modellje (http://www. Tér. munkaformák. csomagolópapírok valamint színes filctollak. amelyben mozgatható asztalok vannak.I.pdf  Cseh Györgyi: Intézményértékelés. Ugyanakkor a terem legyen alkalmas a rövid frontális munkákhoz is.hu/letoltheto/oktatas/hazai/Minosegertekeles_vegso_OPEK_junius. intézményi modellhez (PTMIK. Kísérjük figyelemmel a csoportmunka közben elhangzottakat. amikor alkalom adódik. Közoktatási Minőségfejlesztési Programigazgatóság 2002) Módszertani javaslatok Időfelhasználással kapcsolatos ajánlás: a foglalkozást célszerű szünet nélkül megtartani. módszerek):  A témát többségében kooperatív módszerekkel dolgozzuk fel.allamreform. anyagok: Tábla. és emeljük ki a fontos gondolatokat. intézményi modellhez (PTMIK. teremigény: A foglalkozáshoz olyan terem szükséges.hu/letoltheto/oktatas/hazai/Minosegertekeles_vegso_OPEK_junius. szükséges és ajánlott szakirodalom:  http://www. Szeged. Az egyes tevékenységek szervezésével kapcsolatos javaslatok (csoportok. Közoktatási Minőségfejlesztési Programigazgatóság 2002) Speciális javaslatok az értékeléssel kapcsolatban:  A foglalkozás során bármikor. megerősítéseket.allamreform.ofi.ofi. Tananyagmodul (SzTE Közoktatási Vezetőképző Intézet.

ra. anyagok (mellékletek) 8’ A résztvevők összegyűjtik. a feldolgozás előkészítése Idő Tevékenységek Tevékenység célja. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök.Ráhangolás a témá. ban szóforgó Elvárások megfogalmazása a leendő munkahellyel kapcsolatban 2’ Tanári bevezetés: Az intézményi értékelés téma feldolgozásának célja Ráhangolás a témára Frontális muna cél ismertetésével ka – tanári bevezető  A foglalkozások javasolt időkerete – a csoport egyedi igényeitől függően – változtatható.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Foglalkozásvázlat I. amelyben dolgozni sze. Ráhangolódás. hogy milyen az az iskola.Négy csoportretnének. 45 . fejlesztendő készségek.

I. Értékelés

II. Az új tartalom feldolgozása
Idő

Tevékenységek

Tevékenység célja, fejlesztendő készségek, képességek

Munkaformák és módszerek

Eszközök, anyagok (mellékletek)

5’

Az intézmények értékelését végzők megismerése

Az iskolák legfonto- Frontális mun- T1 melléklet. partnereinek ka – ötletro- Tábla Mindazok összegyűjtése, akik értékelik a közoktatási intézményeket/iskolákat sabb azonosítása ham (a résztvevők összegyűjtik az értékelőket: pedagógusok, diákok, szülők, fenntartó, állam stb.) Az iskolák és környezetük/kapcsolatai k feltárása. Fejlesztendő készségek: összefüggések meglátása, gyors reagálás Az értékelések céljának és lehetséges szempontjainak feltérképezése négy csoportban: 1. A pedagógusok lehetséges céljai és szempontjai 2. A diákok lehetséges céljai és szempontjai 3. A szülők lehetséges céljai és szempontjai 4. A fenntartó lehetséges céljai és szempontjai A célok és szem- Négy csoportpontok összegyűjtése ban kooperatív az iskola közvetlen tanulás: partnerei szemszö-  csoportalagéből. kítás,  megbeszéFejlesztendő készsélés a csogek: együttműködés, portban, elemzőkészség, ösztablókészíszefüggések meglátés tása  „egy megy, a többiek maradnak” Az önértékelés terü- Négy csoportleteinek és folyama- ban kooperatív tának, valamint az tanulás: szakindikátorrendszer és értői mozaik a partneri mérések T1 melléklet post-it, csomagolópapír, színes filctollak (vékony és vastag)

30’

30’

Az intézményi önértékelés 4 elemének megismerése: 1. Az önértékelés területei 2. Az önértékelés folyamata 3. A partneri igény- és elégedettségmérés 4. Az indikátorrendszer

D1 melléklet

46

Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben

megismerése. Fejlesztendő készségek: lényegkiemelés, összefüggések meglátása, nyitottság.

47

I. Értékelés

III. Az új tartalom összefoglalása, ellenőrzés és értékelés
Idő

Tevékenységek

Tevékenység célja, fejlesztendő készségek, képességek

Munkaformák és módszerek

Eszközök, anyagok (mellékletek)

5’

„Barátai középiskolát keresnek gyermeküknek, ajánlja egykori középiskoláját!”

A tanultak alkalma- Egyéni munka Papír, írószer. Az ajánlás sikeressége érdekében fontosnak tartott információk összegyűjtése zása egy sajátélmé- – listakészítés. nyű, gyakorlati pélönállóan. dán. Fejlesztendő készségek: elemzőkészség, kreativitás.

5’

Az egykori középiskola ajánlása a pár másik tagjának, érvelés az iskola mellett

A tanultak ellenőrzé- Páros munka se. Fejlesztendő készségek: kommunikáció, önbizalom.

5’

Visszajelzés:  a pártól az ajánlásról  a teljes csoporttól a mai tanultakról

A hallgató önálló Páros munka. D2 melléklet munkájának értéke- Frontális munlése. ka. Az értékelés fontosságának tudatosítása. Fejlesztendő készségek: kommunikáció, kritika megfogalmazása és fogadása.

48

Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben

Mellékletek a foglalkozáshoz T1 –Az intézmények értékelésének célja, az állami és a fenntartói értékelés, az i ntézményi önértékelés Az egyes közoktatási intézmények értékelésének a célja, hogy megbízható, objektív kép álljon rendelkezésre az intézmények teljesítményéről, minőségéről. Intézményértékelési tevékenységet végez:  az állam,  az intézmény fenntartója, és  maga az intézmény. Az állami intézményértékelés általában az intézmény valamely részteljesítményének összegző, megítélő értékelése. Eszköze jellemzően a tanulói teljesítménymérés, a tematikus értékelések és az állami ellenőrzések. A fenntartói értékelés célja kettős:  az intézményre vonatkozóan összegző, megítélő,  az irányítási, fenntartói feladatait tekintve pedig támogató, fejlesztő. A fenntartó által végzett külső értékelés átfoghatja az intézmény teljes tevékenységrendszerét vagy vizsgálhat csak egy-egy részterületet is. Funkciója:  információt biztosít a fenntartói tevékenység szakszerű ellátásához, a szükséges fejlesztések elvégzéséhez,  tájékoztat az intézmény számára megfogalmazott fenntartói elvárásoknak való megfelelés mértékéről,  az intézmény alapfeladatai (nevelés, oktatás) ellátásának értékelése. Területei és szempontjai: a) A tanulási eredményesség  a Nemzeti Alaptantervben és egyéb központi követelményekben meghatározott elvárások teljesülése  az intézmény pedagógiai céljai teljesülésének vizsgálata az intézmény tanulási eredményeinek tükrében. b) A fenntartói elvárások teljesülésének vizsgálata  annak vizsgálata, hogy a fenntartó által az ÖMIP-ben megfogalmazott elvárásoknak az intézmény megfelelt-e és milyen szinten, milyen mértékben.  az intézmény eredményességét befolyásoló körülmények és tevékenységek c) Az intézmény vezetője (vezetése) munkájának értékelése  a vezető tevékenysége mennyiben járul hozzá a pedagógiai program céljainak megvalósításához és a hatékony működéshez.  a vezetői feladatok ellátásának (tervezés, irányítás, értékelés, ellenőrzés, fejlesztés) vizsgálata. d) Az intézmény hatékony működése  az intézményi eredmények összevetése a ráfordításokkal. Annak vizsgálata, hogy az intézmény hogyan használta fel a fenntartó által – az intézmény számára előírt feladatainak ellátásához – átadott forrásokat (személyi, tárgyi, pénzügyi erőforrások). e) Az intézményi fejlődés, a fejlesztési terv megvalósulása, eredményei
49

I. Értékelés

az előző értékelés során megfogalmazott fejlesztési javaslatok megvalósultak-e, s mennyiben járultak hozzá az eredményesebb működéshez.

Az intézményi szintű értékelés elsődleges célja, hogy mélyebb tudást nyerjen az intézmény a saját működéséről. Az önértékelés eredményeire alapozott fejlesztéssel az intézmény eredményességének további növelése érhető el. Funkciója:  az intézmény pedagógiai céljainak a tanulói eredményekkel való összehasonlítása,  az iskolahasználók elégedettségének vizsgálata,  az intézmény pedagógiai és működési tevékenységének, folyamatainak elemzése (helyzetértékelés, problémafeltárás),  az önértékelés eredményeinek felhasználásával fejlesztések megvalósítása. (Az intézményi önértékelés az első lépése az intézményi minőségfejlesztés folyamatának.) Az intézmények legalább négyévenként végzik el az önértékelést. Az önértékelés eljárásrendjét, idejét, ciklikus rendjét, területeit, módszereit az intézményi minőségirányítási programban határozzák meg. Az önértékelés alapján az intézmények fejlesztési tervet készítenek, amely szintén a minőségirányítási program része lesz. D1. A – Az intézményi önértékelés területei és szempontjai Az intézmények legalább négyévenként végzik el az önértékelést. Az önértékelés eljárásrendjét, idejét, ciklikus rendjét, területeit, módszereit az intézményi minőségirányítási programban határozzák meg. Az önértékelés alapján az intézmények fejlesztési tervet készítenek, am ely szintén a minőségirányítási program része lesz. Az intézményi önértékelés általában az alábbi területekre és szempontokra tér ki: 1. A tanulási eredményesség  A Nemzeti Alaptantervben és egyéb központi követelményekben meghatározott elvárások teljesülése.  Az intézmény Pedagógiai Programjában megfogalmazott céljainak teljesülése. 2. Az érdekeltek elégedettsége  A partnereknek az intézmény tanulóinak eredményeivel, az intézmény által nyújtott szolgáltatásokkal, az intézmény működésével való elégedettsége. 3. Tanulásirányítás, a tanulást támogató intézményi tevékenységek  Az intézmény azon tevékenységeinek elemzése, amelyek a gyermeket, tanulót segítik tanulásában. 4. A pedagógusok tevékenysége  A pedagógusok tevékenységének, együttműködésének, kompetenciáinak értékelés e abból a szempontból történik, hogy ezek mennyire járulnak hozzá a tanulói eredményességhez. 5. Az intézmény működése  Az intézmény szervezeti működésének, a szervezet irányításának, tanulási környez etének értékelése a tekintetben, hogy megfelelő feltételeket biztosít-e a tanulási folyamatokhoz. 6. A fejlesztési terv céljainak megvalósulása  Az önértékelési tevékenység célja az eredményesség javítása, melyet az intézményi tevékenység folyamatos fejlesztésével valósít meg az intézmény. Az önértékelés tapasztalatai alapján az intézmény fejlesztési programot dolgoz ki. A kidolgozott fejlesztési program eredményeinek számbavétele, a fejlesztési folyamat értékelése része az önértékelési tevékenységnek.
50

Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben

D1. B – Az intézményi önértékelés folyamata Az intézmények legalább négyévenként végzik el az önértékelést. Az önértékelés eljárásrendjét, idejét, ciklikus rendjét, területeit, módszereit az intézményi minőségirányítási programban határozzák meg. Az intézményi önértékelésben általában részt vesz az intézmény valamennyi munkatársa, azaz minden pedagógus és nem pedagógus fő- és részfoglalkozású dolgozója. Az önértékelés legfontosabb lépései a következők: 1. Az önértékelés előkészítése:  az önértékelés szervezését elvégző és az értékelés eredményét elkészítő team tagjainak megbízása,  az önértékelés ütemtervének elkészítése,  a megbízott team és a tantestület felkészítése az önértékelésre. 2. Az önértékelés elvégzése az elkészített ütemtervnek megfelelően:  az intézmény adatainak összegyűjtése,  a meghatározott módszerekkel (pl. kérdőív, klímateszt, interjúk stb.) a munkatársak véleményének összegyűjtése,  partneri igény- és elégedettségmérés, a tanulói teljesítmények eredményének és az i ntézmény további jellemző adatainak (indikátorainak) elemzése. 3. Az önértékelés eredményének meghatározása. 4. Minden munkatárs, a diákönkormányzat, a szülői szervezet és a fenntartó tájékoztatása az önértékelés eredményéről. 5. Az önértékelés eredményének összevetése az intézmény pedagógiai programjával, ha szükséges javaslat megfogalmazása a pedagógiai program módosítására. 6. Az önértékelés eredményének alapján az erősségek és fejlesztendő területek meghatározása, fejlesztési terv(ek) elkészítése. 7. Az önértékelés folyamatának értékelése, ha szükséges a folyamat szabályozásának vagy a használt kérdőívek/interjútervek módosítása. 8. Az önértékelés elvégzése során keletkezett dokumentumok (pl. kitöltött kérdőívek) biztonságos tárolása, ill. megőrzése. D1. C – A partneri igény- és elégedettségmérés A közoktatási intézményeknek versenyképességük megőrzése és a jogszabályoknak való megfelelő működés érdekében meg kell valósítaniuk a partnerközpontú működés legfontosabb alapelveit. Ennek érdekében meg kell határozniuk, azaz azonosítaniuk kell legfontosabb partnereiket, továbbá szabályozniuk kell a meghatározott partnereik igényeinek megismerésével és elégedettségének mérésével kapcsolatos folyamataikat. Az intézmények partnereire vonatkozóan az alábbi csoportosításokat használjuk: külső, ill. belső partnerek; közvetlen vagy közvetett partnerek. Külső partnerek pl. az intézmény fenntartója, az azonos településen lévő további közoktatási intézmények, a helyi könyvtár, szakképző intézmény esetén a gyakorlati képzést biztosító üzemek és vállalatok, belső partnerek: az iskola pedagógus és nem pedagógus dolgozói, diákok, szülők. Kiemelt fontossággal bírnak az intézmények közvetlen partnerei, mint pl. az iskola pedagógus és nem pedagógus dolgozói, diákok, szülők, a fenntartó, a megelőző és következő iskol a51

I. Értékelés

fokozat intézményei (általános iskola esetén a beiskolázási körzet óvodája és a helyi középi skolák). A közvetett partnerek intézmények sajátosságaiból adódóan nagyon különbözőek lehetnek: pl. a helyi könyvtár, a tanulói ebédet biztosító vállalkozás, a településen található további közoktatási intézmény (de pl. a tanulók elhelyezését biztosító kollégium közvetlen partner), a helyi pedagógiai intézet, helyi vállalatok stb. Az intézményeknek időről időre azonosítaniuk kell legfontosabb partnereit, meg kell határo zniuk a velük való kapcsolattartás felelősét, módját, formáját és gyakoriságát is. Az azonosított partnerek esetén rendszeresen mérni kell az intézménnyel kapcsolatos igényeiket és elégedettségüket. Az elégedettség mérése során fel kell tárniuk a partnerek elégedettségének, illetve elégedetlenségének okait is, illetve az abból következő lehetőségeket a javításra, változtatásra. Az igény- és elégedettségmérés legáltalánosabban elterjedt módszere a kérdőív és az interjú. A mérés meghatározása után szükséges az intézmény erősségeinek és fejlesztendő területeinek meghatározása valamint a fejlesztések megvalósítása érdekében fejlesztési (intézkedési) tervek kidolgozása. A partneri igény- és elégedettségmérés eredményei fontos részét képezik az intézményi önértékelésének, adatokat és véleményeket biztosítanak ahhoz. D1. D – Az intézmény indikátorrendszere Bármely szervezet önmaga által végzett értékelésében kiemelt szerepe van az intézmény működéséhez kapcsolódó eredmények számszerű értékelésének. Ennek az értékelésnek fontos eleme az adatok idősoron történő elemzése, valamint az intézményi eredmények más szervezetekkel történő összehasonlítása. Ezt teszik lehetővé az indikátorok. Ugyanakkor, az egyes indikátorok önálló számszerű értékelése, más intézmények eredményeivel történő összehasonlítása nem minden esetben ad valós képet az intézmény teljesítményéről. Míg egyes indikátorok önállóan is értelmezhető információkat hordoznak, addig más indikátoroknál csak további háttérmutatóval együtt lehet következtetéseket levonni az intézmény eredményességével kapcsolatban. Ezért nagyon fontos, hogy az intézmények ne csupán egy-egy adatot ragadjanak ki, hanem az indikátorok rendszerét elemezzék az intézmény teljesítményének a megítéléséhez. Az indikátorok adott vizsgálati szempontokhoz rendelhető számszerű mutatók. Az indikátorok funkciója kettős:  alkalmasak egy adott állapot leírására,  a vizsgálati/értékelési szempontok állandósága mellett alkalmasak a változások irányának és mértékének megítélésére. A közoktatási intézmények szempontjából indikátorról akkor beszélünk, ha ezek az intézmény valamely szintű céljaihoz kapcsolódnak. Az indikátorok mérik a cél elérésének mértékét, a céloktól való eltérés irányát és mértékét, illetve a célnak való megfelelés fokát. Az egyes közoktatási intézmények indikátorrendszerének célszerű illeszkednie:  a jogszabályokhoz,  a fenntartói elvárásokhoz

52

Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben

 az országos mérési és értékelési rendszerhez, annak érdekében, hogy az eredmények összehasonlíthatóak legyenek másokkal, valamint  az intézmény által meghatározott célokhoz. Amennyiben például az iskola Pedagógiai Programjában megfogalmazott célja az emelt szi ntű informatikaoktatás, akkor szükséges a cél megvalósulását igazoló indikátorok gyűjtése. Lehetséges indikátorok:  az egy tanulóra jutó számítógépek száma,  ebből az internet kapcsolattal rendelkező számítógépek száma,  a szoftverfejlesztésre fordított források összege,  az informatikaórák száma évfolyamonként,  az emelt- és középszintű informatika érettségit tevő tanulók száma és a vizsgák eredménye,  az év végi informatika osztályzatok átlaga évfolyamonként stb.

53

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... röviden egészítse ki társa iskolai ajánlása alapján az alábbiakat! Az ajánlott iskoláról a legfontosabb információ......................................................... röviden egészítse ki a mai órán tanultak alapján az alábbiakat! A legfontosabb................................................................................................................................................................................................................................. .......................................................................... A mai órán a legjobb az volt: ........................................................................... ....................................................................... ............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................... Az ajánlott iskoláról amit még szívesen megtudtam volna: .................................................................................................................... ........I............................................................................................................................................................................................................... Válaszait köszönöm! 54 .................................. ................................................ ....................... ............ Kérem................................ ..................................................................................................................... ........................................ .............................................................. Értékelés D2 – Hallgatói visszajelző lap Kérem............................................................................. A társam ajánlásának erősségei voltak az alábbiak:.......................................................... ........................................................................................................................................... amit ma megtanultam: ........................................................................................................................................................................ ........................................................... amit megtudtam: .......................................................................................................................................................................................................................................................................................... .......................................... .......................................................................................... Amit a mai órán másként tettem volna: ... ..............................................................................

konfliktusaival együtt. hagyományaival. 4 fős csoport) 90 perc „… az osztályfőnök legalább négyféle csoport határán áll. amelyek kiváltják az osztályfőnöki munkát vagy támogatják azt (patrónus.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben II. kultúráival.) A foglalkozáson tanultak átismétlése. Tudatosítani a hallgatókban. mert a szülők csoportja leképez egy korántsem homogén. hogy az osztályfőnök milyen mélységű és minőségű munkát áldoz az osztályára  az osztályfőnöki szerep nem korlátozódik az osztályfőnöki óra megtartására  osztályfőnökként az egész osztályközösség együttes formálására. 1. de nagyon jelentős csoportot. A diákcsoporton és az osztályában tanító tanárok csoportján túl tagja a tantestületnek és folyamatos kapcsolatban van (kellene. élményszerű átgondolása Ajánlott létszám: Ajánlott időkeret: A foglalkozás közvetlen célja: 55 . annak (azoknak) jellegzetes értékeivel. hogy legyen) a szülők csoportjával. És már itt is az ötödik. Osztályfőnöknek lenni – Fehér Márta 20-24 fő (5-6 db. a helyi közösséget (közösségeket). mentor. így az osztályfőnöki t evékenység keretei is elbizonytalanodtak. segítő pár stb. nagymértékben egyéni invenció kérdése. nevelésére nyílik lehetőség d irekt és indirekt nevelési módszerekkel egyaránt A foglalkozás tartalma: Ismerkedés az osztályfőnöki feladatokkal Az osztályfőnöki munka preferenciáinak átgondolása Az osztályfőnöki munka iránti elkötelezettség erősítése Új szerepek. hogy:  a NAT bevezetésével megszűnt az osztályfőnöki órák kötelező tanterve. Pedagógus-szerepek II.” Kádár Judit A foglalkozás célja: ismerkedés az osztályfőnöki szereppel és feladatokkal.

szerk.: Fehér Márta. Tér. P edagógus-diák kapcsolata c. amelyben a visszajelzéseknek. A foglalkozás megtartásához szükséges eszközök. teremelrendezés.II. munkaformák. Az értékeléssel kapcsolatos javaslatok:  A foglalkozás célja az osztályfőnöki szereppel való ismerkedés mellett a pedagógus identitás formálódásának támogatása. színes filctollak  gyurmaragasztó. teremigény:  A foglalkozáshoz egy átlagos méretű osztályterem szükséges. 4 fős csoport munkájához. terepek A kompetenciafejlesztés fókuszai: Identitás. valamint arra is. szóvivő. az egyéni felelősség hangsúlyozásának érdekében választhatunk a csoportokon belül különböző felelősöket is (pl. témafelelős. Az egyes tevékenységek szervezésével kapcsolatos javaslatok (csoportok. anyagok:  kópéláda  csomagolópapírok  vastag. SuliNova. időfelelős. hogy alkalmassá váljon 5 -6 db. fejezet 56 . módszerek):  A kooperatív csoportmunkához véletlenszerűen heterogén csoportokat hozunk létre. szükséges és ajánlott szakirodalom  Például (Pedagógusok gyakorlati példái a személyközpontú szemlélet iskolai megvalósítására). melyet úgy rendezzünk be. értékelő mozzanatoknak különös jelentősége van. 2005. Éppen ezért a foglalkozást tartó tanár törekedjen minél személyesebb. megerősítőbb jellegű értékelésre. Pedagógus szerepek. hogy a hallgatók körbe üljenek. amivel a plakátokat fel lehet tenni a falra A foglalkozás megtartásához szükséges oktatási segédanyagok. eszközfelelős). Ez érzékeny és hosszú folyamat. hitelesség Konstruktív self-érzékelés Pozitív önértékelés Információkezelés Kritikai gondolkodás Kapcsolódási pontok: Módszertani javaslatok Időfelhasználással kapcsolatos javaslat: a foglalkozást célszerű szünet nélkül megtartani.

Csomagolópapír. 57 . Ráhangolódás. Budapest. szerk. szerk.: Szekszárdi Júlia. és mi nem? (www. anyagok (mellékletek) 5 A hallgatók körben ülnek.) Foglalkozásvázlat I.  Az Osztályfőnökök Egyesületének honlapja: www. mindenki mond egy olyan tulajdonságot.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben  Fenyő D.hu)  Nevelési kézikönyv nem csak osztályfőnököknek. Budapest.ofoe. toll. módszergyűjteménye (Okker Kiadó. A tanár csomagolópapírra írja az elhangzott szavakat. kutatási beszámolója. Aduprint–Iskolafejlesztési Alapítvány. 2009. amely szerin. Mi tartozik az osztályfőnökre. OKI.és iskolaelméleti gyakorlatok c. (Eötvös József Könyvkiadó. 2006  Trencsényi László: Nevelés. fejlesztendő készségek.  A foglalkozások javasolt időkerete – a csoport egyedi igényeitől függően – változtatható.ofoe. 1998  Czike Bernadett: A pedagógusszerep változása c. Dinasztia Kiadó.  Kézikönyv osztályfőnököknek. 1995. György: 44 tanács osztályfőnököknek. Világbanki Szakközépiskolai Projekt.hu  Kósáné Ormai Vera: A mi iskolánk.asszociációs lánccal beszélés gasztó. te egy jó osztályfőnököt jellemez. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. a feldolgozás előkészítése Idő Tevékenységek Tevékenység célja. Húsz tézis az osztályfőnöki munkáról. Ráhangolás a témára Frontális meg. gyurmaraEgymásnak adva a szót.: Szekszárdi Júlia. 2002.

szárdi Júlia: beszélés Osztályfőnöknek lenni a mai iskolában c. fejlesztendő készségek.csomagolópaszámoló pír.zetkészítés mertetés technikájának Egyéni munka leírása Kooperatív T2. Pedagógus szerepek. hogy az olvasott cikknek melyik az öt legfontosabb gondolata. a legfontosabb gondolatok kiemelése:  a tanár ismerteti az INSERT jegyzetkészítés technikáját  . Az új tartalom feldolgozása Idő Tevékenységek Tevékenység célja. vastag filctoll.a hallgatók egyénileg elolvassák a cikket és jegyzetelik A csoporton belül összehasonlítják a jegyzeteket. D1 – Szektanulás – meg.II. megvitatják az olvasottakat Kooperatív Kópéláda tanulás – cso.tályfőnöki tokkal szefoglalójának elolvasása és megbeszélése. előadásának összefoglalója a hallgatók létszámával megegyező példányszámban Kooperatív Csoportonként tanulás . ezeket plakátra írják. majd mindenki számára jól látható helyre kiragasztják a teremben és csoportonként ismertetik 58 .T1 – az portalakítás INSERT jegyFrontális is. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. terepek II. gyurmaragasztó 10’ 5’ A csoporton belül megállapodnak abban. anyagok (mellékletek) 10’ Véletlenszerű csoportalakítás képekkel – 4 fős csoportok alakulnak Ismerkedés az oszfeladaSzekszárdi Júlia: Osztályfőnöknek lenni a mai iskolában című előadásának ösz.be.

munka preferenciái. D2 – az osztályfőnököknek szóló tanácsok listája a hallgatók létszámával megegyező példányszámban T4.Kooperatív ként kell számozással meghatározni a fontossági sorrendet az osztályfőnöki nak átgondolása tanulás – megmunkával kapcsolatos tanácsok között. lezettség erősítése megbeszélés 2megoldások keresése a felvetett problémákra. Csoportszóforgó T3. II. munka iránti elköte. megoldásokat 59 . D3 – Az osztályfőnöki munkával kapcsolatos állítások I.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben 15’ Minden hallgató megkapja az osztályfőnököknek szóló tanácsok listáját.Az osztályfőnöki Kooperatív kat kapnak (2-3 csoport egyformát. beszélés Csoportonként a kiválasztott első öt legfontosabb tanács ismertetése. megoldásokkal és cáfolazött tokkal ellátott papírokat. közösen elolvasni. összesen kétféle állítássor van). Az osztályfőnöki Egyéni munka Először egyénileg. majd a csoporton belüli megbeszélést követően csoporton. Majd a két csoport megbeszéli a két sorozat állítást és az ellenérveket. – összesen a hallgatók létszámával megegyező példányszámban 25’ A csoportok az osztályfőnöki munkával kapcsolatos állításokat tartalmazó lapo. azután a szomszéd csoporttal 2 csoport kö(akinek másik állítássora van) kicserélni az érvekkel.tanulás– megbeszélés majd A feladat: először csoporton belül érveket gyűjteni az állítások megcáfolására..

A tanár csomagolópapírra írja az elhangzott szavakat a már összegyűjtöttek mellé.tanultak átismétlése. az információk in. 5’ Zárásként a hallgatók egymás után befejezik a mondatot: A foglalkozás lezá. tanulás – meg. a fogbeszélés lalkozásra elMelyek azok az elemek. amelyek szerin. ellenőrzés és értékelés Idő Tevékenységek Tevékenység célja.A foglalkozáson Kooperatív Előzetesen tegrálása a foglalkozáson tanult ismeretekbe. tanultak elmélyítése.II. Pedagógus szerepek. amelyek a alkalmazása olvasott házi hagyományos osztályfőnöki munkában is hasznosíthatók? feladatok: T5. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. D4 – Két osztályfőnök egy csárdában A patrónus Segítő rendszer pár- 5’ A hallgatók körbe ülnek. anyagok (mellékletek) 10’ Az előzetes házi feladatként kapott szövegek feldolgozása. Az új tartalom összefoglalása. fejlesztendő készségek. A foglalkozás elején használt csomagolópapír az összegyűjtött tulajdonságokkal. gondolatok az otthon olvasott szövegekben. vastag filctoll. beszélés másnak adva a szót mondanak egy – egy olyan tulajdonságot.kiadott.Frontális megbeszélés „A foglalkozáson az keltette fel leginkább az érdeklődésemet az osztályfőnöki rása munkával kapcsolatban…” 60 . A foglalkozáson Frontális megA foglalkozáson szerzett ismeretek és tapasztalatok alapján a hallgatók eg y.élményszerű átgondolása tük egy jó osztályfőnököt jellemez és a foglalkozás elején nem hangzott el. terepek III. gyurmaragasztó.

saját értékviláguk kiépítésében.  Az osztályfőnök a rábízott kortárscsoportot: az osztályt mint nevelési tényezőt a szociális képességek fejlesztését segítő gyakorló terepet működteti. Olyanokkal. T2. hogy olvasás közben használják a jelölést a szöveg margóján! Természetes. hogy nem szükséges minden sor végén jelet tenni. Ha a tanuló figyelemmel kíséri saját megértésének folyamatát. a szülőkkel kialakítandó kapcsolatba. részben pedig azért. amely már csak töredékeiben emlékeztet eredeti formájára. Részben azért. akik képesek voltak személyességet vinni az osztállyal. hagyományos szerep. miközben olvasásuk aktív. + az olvasottak új információt tartalmaznak számomra. a nevelés egyszemélyi letéteményeseinek érezték magukat. Az olvasás megkezdése előtt ismertessük a tanulókkal az INSERT eljárás lényegét.  Osztályfőnöki feladat volt és maradt a diákok segítése a jelenben történő eligaz odásban . melynek s orán olvasás közben a szöveget saját megértésünknek és tudásunknak megfelelően oldalszéli szimbolikus jelekkel látjuk el az alábbiak szerint: √ az olvasottak megegyeznek előzetes ismereteimmel vagy feltételezéseimmel. és kérjük meg őket arra. kognitív. Ez a funkció a történelmi-politikai változások következtében a 80-as évek közepére agyonterhelődött egyéb. * az olvasottakról kiegészítő információ jutott eszembe. mert ezekhez hiányoztak a megfelelő feltételek. hogy egy sorba több jel is kerülhet. mert az ezeknek való megfelelés kényszere meggátolta őket abban is. számba vegyenek további tanulási indítékokat. az egyes gyerekekkel. hogy mar adéktalanul eleget tegyenek valódi pedagógiai teendőiknek. és többségük igen rossz lelkiismerettel élte meg a gyakran irreális követelményeket. Az átformálódás ellenére léteznek ma is olyan „hagyományos” elemek. az információkat aktívan kontextualizálja. mutassuk be a használni kívánt szimbolikus jeleket. akiknek alkalmuk volt diákkorukban klasszikusan jó osztályfőnökökkel találkozni. természetes pedagógiai igényből fakadó jelentésére már csak azok emlékeznek. csoportban vagy közösen megbeszélhetik (megbeszélhetjük) az olvasottakat. az eredeti tartalomtól részben idegen elemekkel. és a megváltozott körülmények alapjaiban formálták át az osztályfőnökkel szemben támasztott követelményeket. Ennek következtében eredeti fénye jócskán megkopott. Az eredeti. A szöveg feldolgozása után a tanulók saját jelöléseik alapján készíthetnek táblázatot. 61 . A nyolcvanas évek pedagógusai mindenesnek. majd párban. illetve eltérnek azoktól. ha az olvasó azt szükségesnek véli. Az eljárás segítségével az elmélyült figyelem mindvégig fenntartható. Az INSERT hatékony eszköz. D1 – Szekszárdi Júlia: Osztályfőnöknek lenni a mai iskolában (az előadás összefoglaló leírása) Az osztályfőnök több mint 150 év (1849) óta létező. Az elmúlt csaknem negyed évszázad alatt ez a tendencia felerősödött. hogy a tanulók olvasás közben nyomon kövessék saját megértési folyamataikat. amelyeket továbbra i s az osztályfőnöki tevékenység meghatározó részeinek tekintünk:  Iskoláinkban jelenleg az osztályfőnök jelenti a személyesség garanciáját. és az is. – az olvasottak ellentmondanak előzetes ismereteimnek vagy feltételezéseimnek. interaktív jegyzetelési eljárás. mely lehetővé teszi.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Mellékletek a foglalkozáshoz T1 – A jegyzetkészítésnek újszerű módja: az INSERT eljárás Az INSERT a metakognitív folyamatokat segítő. ? az olvasottak további kutatásokra vagy kérdésekre ösztönöznek. metakognitív eseménnyé válik.

tudomást kell vennie arról a világról. valamint a szülőkkel lezajló interakció minősége. hogy végül hogyan alakul és működik. a pedagógusokkal szemben. A felvetett problémák megoldását nagyban segítheti. folyamatos dialógust folytassunk velük ezekről. nem rajtunk múlik. amelyek kereszttüzében a dolgát tennie kell. ami: 1.II. 3. ellátása lényegesen több spontaneitást. Az osztály összetétele általában véletlenszerűen alakul. időhiány. Ennek alakításában sokat segíthetnek a megalapozott pszichológiai.és társadalmi szintű) történések hírei a korlátlan információáramlás idején mindannyiunkhoz elérnek. pedagógiai ismeretek. a társadalom alakulásába kevéssé szólhatunk bele. de aminek a formálódásában szerepet játszhatunk. a rábízott tanulók szükségleteit. saját személyisége hitelét megőrizve alakítsa ki működőképes nevelési programját. rangsoroljon. s beépülnek az egészen kicsi gyerekek világképébe is. jelenségekhez. megosztjuk sikereink. Pedagógus szerepek. Ez az elsődleges célja a jelenlegi rendezvénynek is. hogy a makrostrukturális (világ. Befolyásolni tudjuk az osztályunkkal foglalkozó pedagógusok és az osztály kapcsolatát. hogy miközben hitelesen képviseljük saját értékeinket. de nem utolsó sorban nagyon nehéz a gyerekeket eligazítani egy olyan világban. A személyes és szociális kompetenciák közül kiemelésre érdemes a megfelelő önismeret. az osztályprogramok szervezése egyre több akadályba ütközik (pénzhiány. nem erőltetjük rá tanítványainkra mindenáron saját igazunkat. 2. részleteiben megtervezhető tananyaga. kudarcaink élményeit. képességek. 3. sok esetben egymásnak is ellentmondanak. s miként viszonyuljunk ezekhez a tényezőkhöz. az életkori sajátosságoknak megfelelően porciózni. szociológiai. ha mi. tőlünk függetlenül alakul. az iskolai nevelés ügyének elkötelezettjei személyesen is megvitatjuk gondjainkat.). közvetíthetünk problémák. az eredményes kommunikáció. mely ismeretek és kompetenciák elsajátítására van szükségünk ahhoz. hogy az adott „szociális kényszerképződmén yből” sikerül-e az egyes gyerekek fejlődése szempontjából optimális közeget formálni. rugalmasságot. reflektivitást igényel. meghallgassuk a véleményüket. (Az előadás elhan g- 62 . Ha a pedagógus nem csupán az osztály adminisztratív ügyeinek intézője kíván lenni. Vitathatatlan azonban. de az már a mi felelősségünk. rajtunk múlik. mint egy-két évtizeddel ezelőtt. konfliktusok esetében. hogy esélyünk legyen az eredményes munkára. a felelős döntés képessége. a szülők nagy része bizalmatlan az iskolával. A pedagógus egyre gyakrabban tapasztalja. Senki sem veszi le a pedagógusról a felelősséget. 2. hogy nincs előírható. az együttműködés. szükség van arra. Itt máris szembekerülünk az erkölcsi nevelés sokat vitatott és máig megoldatlan problémakörével. a konstruktív problémakezelés és a reflektivitás. eltérő szükségletek stb. hogy korábban bevált módszerei rendre csődöt mondanak. A világ. hogy ezek között mérlegeljen. amelyben a felnőttek is nehezen ismerik ki magukat. tapasztalatait. S végül. Nem csupán rajtunk múlik. Az elvárások. A gyerekek gyakran egymással sem szolidárisak. E feladat elvégzéséhez célszerű tisztázni önmagunk számára. hogy a gyerekeket foglalkoztató kérdésekre nyitottak legyünk. amelyben élünk. magatartási gondok. hogy mi az. Túlnyomórészt rajtunk múlik az osztály egészével és az egyes tanulókkal. Az osztályfőnöki feladatkör sajátossága – szemben a szaktanári funkcióval –. Egyre nehezebb a személyes kapcsolat kialakítása a gyerekekkel. Mivel nincs módunk ezeket szelektálni. igényeit szem előtt tartva. szaporodnak a tanulási. terepek E hagyományos teendők azonban mást jelentenek ma. körülményekhez. Példák a három változatra: 1. Mégpedig olyan módon. de szerepünk és felelősségünk van az iskola nevelési programjának kialakításában. ütköztessük a sajátunkkal.

minősége azonban szinte egyáltalán nem. Országos Osztályfőnöki Konferencián. ÁLLÍTÁSSOR  Az osztályfőnöki munka egész környezete az elmúlt húsz évben megváltozott.  Az iskola és a család közötti viszony megváltozása. ő a minta a diákjai számára! Nem szabad visszaélni semmiféle bizalommal! Nem szabad a szülőket megszégyeníteni! Nem az a jó szülő.osztalyfonok. II. ezért az osztályfőnöki munka is elbizonytalanodott.  Az osztályfőnökség elsősorban adminisztratív feladattá válik.php?id=668 . alig számszerűsíthető. http://www. Ez hatalmas szabadságot adott. önvizsgálat. D2 – Az osztályfőnököknek szóló tanácsok listája                    T4.hu/cikk. ha minden az osztályfőnöki órára tartozik. Az osztályfőnök azt mutassa meg az osztályának. D3 I. akkor minden lehet kötelező.) T3. Ha semmi nem kötelező.j13#j13 Támaszkodjon az együttes élmény erejére! Támaszkodjon az osztály öntevékenységére. az osztály önmozgására! Minél több információt kell adni a gyerekeknek! Teremtsen biztonságot! Adja meg az osztálynak a szabadság levegőjét! Döntse el. ugyanakkor el is bizonytalanította az osztályfőnöki szakmát és az osztályfőnöki órákat. november 26-án. a magatartásbeli zavart és a különböző értékrendek eltéréseit! Tudomásul kell venni: minden generációnak megvan a maga szubkultúrája.  Az osztályfőnöki munka – ha valaki lelkiismeretesen végzi – rendkívül időigényes. mit vállal és mit nem! Legyen tisztában vele: bármit tesz. a magánszféra és az emberi jogok határozottabb érvényesítése miatt az iskola beleszólási lehetősége a diákok életébe határozottan csökkent. A munka mennyisége még csak-csak számon tartható.  Az osztályfőnöki munka nehezen mérhető.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben zott az „Elvárások kereszttüzében” című IV. ÁLLÍTÁSSOR  Az osztályfőnöki munka nagyon nagy pszichikus terhet jelent a tanárok többsége számára (és leginkább a lelkiismeretesek. 2004. felelősségteljesek. önkorrekció! Legyen bátran ember! Legyen bátran önmaga! Keresse meg az örömöt az osztályfőnökségben! Csinálja örömmel! 63 . kérjen segítséget más szakembertől! Szét kell választani az erkölcsi vétséget.  A rendszerváltás idején megszűnt az osztályfőnöki órák kötelező tanterve. igényesek számára). ami neki fontos! Tágítsa ki az iskolát! Ha kell. aki szidja a gyerekét! Lehetőleg minden konfliktust azonnal meg kell oldani! Nem szabad a haragot sokáig cipelni! A tanár a felnőtt! Önelemzés. akkor semmi nem tartozik igazán rá. és bármit mond.

A megfelelő számú aspiránssal arról is egyeztet. Az osztályfőnökpárok maguk alakítják ki a munkamegosztásukat. lehet. és ideális esetben ketten együtt a felvételiként szolgáló személyes beszélgetéseken és csoportfoglalkozásokon már az osztályuk összes tanulójával megismerkednek. hogy a pedagógiai koordinátor először egyenként beszélget azokkal a tanárokkal. ha a saját családi környezetükből hiányzik ez a minta. D4 Két osztályfőnök egy csárdában „Minden osztálynak két egyenrangú osztályfőnöke van. hogy a diákok szemtanúi legyenek különböző értékrendek ütköztetésének. Ugyanakkor bizonyos pedagógiai helyzetek kezelésénél óriási könnyeb bség. habár erre eddig még nem volt példa. Pedagógus szerepek. Mindig mindketten jelen vannak az osztálykirándulásokon. A pedagógusok értekezlete. ha ez mindkettejükről elmondható. pillanatnyi hangulatai befolyásolnak súlyos döntéseket. Ennek felosztásáról a párok maguk egyeznek meg. hiszen minden osztályfőnöknek megvannak a maga erősségei és gyengéi. Ezért törekszünk arra. Mind az iskolavezetésnek. Ez a modell nagyon hatékonynak bizonyul a mindennapi pedagógiai munkában. osztályidőkön. Fontos szempont. Pályakezdő. Így nem egyetlen személy elfogultságai. az esetleges konfliktusok kezelésének a felnőttek között még akkor is. A tanév közepén összeálló párok már a felvételik előtt megkezdik a közös munkát. Csak az osztállyal kapcsolatos háttérfeladatokat osztják meg a maguk ízlése szerint. hogy van kivel végiggondolni a döntéseket. akik a következő évben osztályfőnökséget vállalhatnak. termékeny vitának. az osztályfőnöki munkában még tapasztalatlan. erre vonatkozó külső utasítás nincs. illetve az iskola rendszerét még kevéssé ismerő tanárokat nem szerencsés párosítani. és konfliktusok adódnak az osztályfőnökök 64 . Ideálisnak tartjuk az egy férfi-egy nő osztályfőnökpárt. amilyen az egyes szaktárgyak mögött áll. osztályprogramokon. hogy kölcsönös szimpátia esetén e nélkül is létrejön. A megosztott felelősség elvének érvényesítése lehetővé teszi. máskülönben kooperációjuk nem igazán lehet példaértékű. Erre született a két osztályfőnökös modell. Amennyiben ez a munkamegosztás nem sikeres. ezért ennek megfelelően célszerű felosztani a feladatokat. T5. bár ez sajnos nem mindig érvényesíthető. terepek  Az osztályfőnökök mögött nem áll konkrét szakmai háttér. és figyelembe kell venni bizonyos szempon tok érvényesülését. hogy a lehetséges jelöltek közül kivel dolgoznának szívesen. mind a pedagógusközösségnek el kell fogadnia az adott jelöltekből kialakuló párokat. A két osztályfőnöknek képesnek kell éreznie magát az együttműködésre.II. Ennek megszokott rendje az. Bár az összes szempontnak. szavazatával megerősíti az osztályfőnökpárok beiktatását vagy megvétózhatja azt. de ettől ezek még fontos törekvések. Az iskolai lét talán legmeghatározóbb eleme az osztályközösség. hogy kialakuljon egy pár. Az adminisztratív többletmunka elvégzésében is nagy segítség a munkamegosztás. hogy legalább az osztályfőnökpár egyike tanítsa az egész osztályt – persze az a legjobb. a Huhogás. amiről pontos leírás készül. Hosszú párválasztási időszak előzi meg az osztályfőnökpárok létrejöttét. elvárásnak nem lehet mindig megfelelni. hogy az osztály amolyan másodlagos családként működjön a diákok számára. Adott esetben ez az egyeztetés nem szükséges ahhoz. Adott a közösen elvégzendő feladatmennyiség. Egyfelől a diákok számára kézzelfogható mintáját adja az együttműködésnek. A felvételiztetésnél mindketten jelen vannak.

hogy sz oros együttműködés alakuljon ki a diákok családjával. hogy segítse a tanulók önismeretének kialakulását. Ezekben az értékelésekben megpróbálnak olyan kérdéseket felvetni. ha kis létszámú csoportja van. részt vesz döntéseiben. közösségben betöltött szerepét. A patrónus pedagógus. terveiről. támogatja. az elsők között szerepelt az osztályfőnöki funkció. amikor még csak beszélgettünk egy új. adottságaik megismerését. hosszabb távon életpályájuk kiválasztását. számon kéri botlásait. Úgy gondoljuk. valamint ellátják az adminisztratív feladatokat. De ugyanez elmondható fordítva is. tanítsa. szükség esetén szigorú ellenőr vagy pszichológus. hogy a két osztályfőnöknek van arra esélye. illetve az iskola pszicho-pedagógusához fordulhatnak segítségért. a pedagógiai koordinátorhoz. A patrónus feladata. A patrónus pedagógus. magatartását. Meg kell találnia az okat a kapcsolatformákat. az eddig Magyarországon létező iskoláktól eltérő programú iskoláról. támogassa. ha jól meg akarja ismerni a rábízott gyerekeket. amelyekben a leginkább segítségére lehet a gyerekek fejlődésének. Ezt a beszélgetést négy. Ennek célja. Fontos. aki végigkíséri az egész iskolai életét. ellenőrizze. Az osztályfőnökök megszervezik a kötelező évkezdő t anulmányi kirándulások programját. Idősebb barát. hogy olyan közösségeket építsen.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben között. akinek majd az iskolai szülője lesz. amelyek megtartó erővé tudnak válni a kamaszkor és a felnőtté válás nagyon problematikus időszakában. Ki is ez? A patrónus amolyan iskolai szülő. Az egész nyitótábor igazából ismerkedés. Szakember. 65 . érintkezési pontokat. illetve a hatosztályos modellben havonta és félévenként szövegesen értékelik a diákok tanulmányi előmenetelét. aki segíti a gyereket. A gyerekek és a hat patrónus különböző helyzetekben vannak együtt. Mindnyájan úgy gondoltuk. Ezzel egy időben a diákok szülei tájékozódhatnak a Politechnikum képzési rendszeréről. személyiségfejlesztéssel foglalkoznak az osztályidőkön. segí tse. aki a gyerekek életkorának. képviselje azokat a gyerekeket. Negyedévenként. a normák.” Bíró Ágota (Közgazdasági Politechnikum) A patrónus „1987-ben. hogy az osztályfőnökök minél pontosabb képet alkothassanak a diákok szociális helyzetéről. akik őt patrónusuknak választották. személyiségének megfelelő pedagógiai eszközökkel segíti őket a világ megismerésében. A patrónus is megismeri valamelyest az öt napos együttlét alatt azt a 8 – 10 gyereket. az értékek megtalálásában. Így találtuk ki a PATRÓNUSt. Mik az osztályfőnökök feladatai? Az iskolába sikeresen felvételiző diákokkal már májusban előzetes találkozót szerveznek. amelyek előremozdíthatják a diák pozitív változásait. A nyitótábor végére minden gyerek szerez valamilyen benyomást arról a tanárról – a patrónusáról –. az értékelési rendszerről és a szabadidős programokról. A patrónus szakemberként. csoportépítéssel. szerep megváltoztatása. ezért nagyobb anyagi megbecsülésben részesülnek az osztályfőnökök. illetve hat év elteltével a végzős diákok szüleivel is megismétlik. de teljes személyiségével részese a gyerekekkel való kapcsolatának. problémáiról. Az első év elején a nyitótáborban a gyerekek a saját patrónusukat a teljes képzési időszakra választják az évfolyammal dolgozó hat tanár közül. ezért az osztályfőnökök minden tanulmányait megkezdő diák szüleivel leülnek egy hosszabb beszélgetésre. akinek az a dolga. a nekik leginkább alkalmas tevékenységformák. tájékoztatja. hogy ha egy pedagógus felelősen akar együttműködni a diákokkal. a követelményekről. Az iskolánkban a hagyományosnál nagyobb felelősséggel jár az osztályfőnöki munka. az együttműködési formák kialakításában. ez csak úgy működhet. hogy nevelje.

aki kitalálja. feladataik. Egy fészekalj nem feltétlenül közösség. mi okoz fájdalmat mostanában. Az a tapasztalatunk. Pedagógus szerepek. Itt is lehet kötetlenebb együttlétet teremteni. Ennek a beszélgetésnek nincs konkrét apropója (miért nem voltál. problémákról. hogy megtalálják a „falakat”. bánatukat. kallódó fiatalok. Egy kicsit a család analógiánál maradva. türelem stb. hogy a meghatározó kortárskapcsolatok mellett legyen olyan felnőtt. Ezért működtetjük iskolánkban a segítő párrendszert. Ilyenkor a gyerekek b eszámolnak egymásnak és a patrónusnak a heti eseményekről. a megalapozott jó kapcsolat a szülői házzal. empátia. A patrónus az a felnőtt. Persze ennél sokszor többször beszélgetünk velük. A szülői házzal egyeztetve alakítja a gyerekek értékrendjét. egyezteti az egyes gyerekre vonatkozó pedagógiai eljárásokat. Az egyéni beszélgetések. terepek Az egy patrónushoz tartozó gyerekeket az AKG-s szótár szerint „csibének” hívjuk. Nemcsak akkor ülünk le a szülőkkel. miért nem csináltad. négyszemközt folytatott beszélgetésekre is. aki komolyan veszi és támogatja őket. a mély. ami az osztályfőnöki szerepet és munkát helyettesíti. Mivel iskolánk diákjai nehéz sorsú. hanem rendszeres alkalmakat teremtünk. ha baj van. Az a hely. az értékelő osztása). bár lehetnek közös programjaik. az operatív kérdések megbeszélésére. hátrányos helyzetű. vállalásaik. akivel minden nap. számon kérjük elmaradás ait. Itt olyan értékekről van szó. akivel megoszthatják örömüket. hogy általában hogy érzed magad. Ebben a patrónuson kívül a kortárscsoportnak is nagy szerepe van. foglalkoznak a problémáikkal. de azt gondoljuk. ellenőrző. minek örülsz. intézményi büntetés. a szaktanárokkal való rendszeres információcsere lehetővé teszi. nyitottság. A patrónus segíti a gyerekeket abban. legyenek hagyományaik (születésnapok. A választás alapja a kölcsönös szimpátia és a bizalom. problémáikat. kudarcokról.). A diákok segítő párjukat a tanárok közül választják minden tanév elején. ők alkotják a fészekaljat. ez egyszerre normatív és védelmező közeg. Értékelik a napi munkájukat. min szeretnél változtatni stb. figyeljünk rá. akire számíthatnak. hogy a patrónus félévente megírt szöveges értékelője valójában tükörként funkcionáljon. A patrónusok rendszeres kéthetenkénti értekezletükön a gyerekekről beszélgetnek. sokféle funkcióval. a problémátlan gyerekekkel ritkábban. hogy nagyon jó beszélgetések alakulhatnak ki egy-egy problémafelvetés kapcsán.II. Az Alternatív Közgazdasági Gimnáziumban nincs házirend. legalább félévente eg yszer minden gyerekkel le kell ülnünk beszélgetni. sikerekről. ahol a gyereknek meg kell találnia önmagát. 66 . hogy a gyerekcsoportnak kialakuljanak a közös ünnepei. őszinte felnőtt kapcsolat.” Harsányi Zsuzsa (Alternatív Közgazdasági Gimnázium) Segítő párrendszer „A kamaszok számára fontos. a csibe-szülőik megteremtik ennek lehetőségét. megfogalmazza. törődjünk problémáival. aki hiteles személy számukra. A gyerek sokoldalú. Arra szoktunk koncentrálni. de ez más. elvárásokat. Hetente egy alkalommal összejön a fészekalj. ez arról szól. ugyanakkor több is annál. Ezt nem könnyű megszervezni. Ekkor lehetőség van az információcserére. am elyek a tanítási folyamatban kevésbé tudnak artikulálódni (szociális érzékenység. a szabadságuk határát. hosszabb-rövidebb távra célokat tűz ki a gyerek elé. van. több szempontú megismerése. hogy az egyes gyereknek jó patrónusai legyünk. miért sikerült rosszul stb. Törekszünk arra.). tartsuk a kapcsolatot a szüleivel. számukra különösen fontos a figyelem. A jó és tartalmas kapcsolat kialakításához szükség van az egyéni. A fészekalj tehát a kisiskolai létben a legfontosabb csoport. ha bajban vannak. A jó és tartalmas kapcsolat kialakítása a szülőkkel nagyon fontos. karácsony megünneplése.

időbeosztását. spontán csoportos vagy egyéni beszélgetés. A stáb heti egy alkalommal esetmegbeszélő csoportként működik. hogy a segítő pár ismerje a fiatal életmódját. lakhatási vagy munkakeresési gondok. hogy a fiatal maga találja és fogalmazza meg a számára eredményes probléma-megoldási módokat. illetve családi vagy egészségügyi problémák. és közösen elemzik a változásokat. Ezeken az egyéni beszélgetéseken elsősorban a fiatal iskolai jelenléte. állapotától. kirándulás stb. egymás elfogadása és tisztelete. A segítő pár feladata kettős. ismerje jól személyiségét. A pár a fiatal számára biztonságos támaszt és segítséget jelent problémáinak megoldásában. egyebek.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben A pár legfontosabb alapvető funkciója a diák támogatása. A tanári és segítő munka nem különül el. szociális kapcsolatai. A segítő munka legfontosabb terepe a mindennapok közös együttléte. különböző élet- 67 . Ez az együttélés ad lehetőséget a tanároknak arra. Lényeges. problémáival bármikor megkereshesse. a fiatalt érintő. mentális. biztatással. teendők megfogalmazásában és bizalmával. szociális. az iroda („a tanári szoba”) a közösségi élet helye is egyben. amelynek minden olyan munkatárs tagja. élethelyzetét. aki vállalja a segítő pármunkát. A pár feladata. problémáit és annak változásait. énképének kialakulását. hogy segítsen neki a konkrét napi lépések. amelyekre közösen keresik a megoldásokat. Visszajelzéseivel segíti a fiatal reális önértékelésének. kávézás. ahol természetes közegben spontán módon valósul meg a személyes figyelem és törődés. működnek együtt (tanítás-tanulás. teázás. A segítő munka lényeges eleme. sport olás. Fontos. hogy leghitelesebben képviseljék életszemléletüket. hiszen saját gondjait csak ő oldhatja meg. vizsgarend készítése. Ez a legjobb módja egymás megismerésének. érdeklő dolog lehet. szabadidős tevékenység. életstratégiákat. tanulási problémái. türelmével. a munkatársak és a diákok térben sem különülnek el egymástól. egyéni beszélgetés a segítő párral. Másrészt minden olyan problémában. tanulási programjának helyzete. A segítő pármunka fontos terepe az egyéni beszélgetés. próbál vele közösen megoldásokat találni. Fontos a napi kapcsolattartás. A diákok és mi. így a diák gondjaival. szünetbeli csevegés. hogy a segítő pár nincs egyedül. Egyrészt intézi a diák tanulmányi és adminisztratív ügyeit: a fi atallal közösen elkészíti és folyamatosan nyomon követi annak személyre szabott tanulási programját (tanulási program megtervezése. mintát mutassanak az emberi kapcsolatok. szociális és egyéb problémái kerülnek szóba. Ez rendszeres – a fiatal igényétől. Egyszerre lássa őt a jelenben és a Tanodában eltöltött idő távl atában. figyelemmel kísérése. s támogatja annak megvalósítását. a Tanoda munkatársainak a diákokkal való bármilyen együttléte lényegében a segítés része. szabad bejárása van mindenkinek. A segítő párrendszer a kölcsönös bizalmon alapul és a személyes kötődés. Ezek közt a problémák között lehetnek életvezetési nehézségek. alakítják ki a továbblépés lehetőségeit. A diákoknak – ha indokoltnak érzik – bármikor lehetőségük van új segítő párt választani. az iskolai élet. A beszélgetések időről időre visszatérnek e témákra. illetve folyamatos visszajelzéssel támogassa azok megvalósulását. E beszélgetések témája a tanulásszervezési kérdések mellett bármi. heti esetleg ritkább – beszélgetést jelent a diák és segítő párja között. mentális állapota és ezek kapcsán életvezetési. Segítő munkaként értelmezzük magát a tanítást is.) Ez az együttélés valóságos. megtalálható legyen. a kommunikáció működésére. hogy a segítő pár az iskolában elérhető. segítő oktatók részesei vagyunk egymás iskolában zajló életének. hiszen a diákok és tanáraik sokféle helyzetben találkoznak. aktuális problémáit. aktuális órarend. életének figyelemmel kísérése. élethelyzetétől függően napi. Munkájában támogatja a stáb. osztályzatok adminisztrálása). ügyben. amelyben a diák segítséget kér. az őszinteség működteti.

Fontos.II. megoldására. a továbblépésre. hogy a stáb a fiatalok számára inspiráló segítői közeget alakítson ki. a tanulás. Pedagógus szerepek.” Szebényi Csilla (Belvárosi Tanoda) 68 . napi problémák és konfliktusok kezelésére. a változtatni akarás. érzelmek. és minden módon segíti azok megvalósulását. törekvés a problémák megoldására. amelyben a célok megfogalmazása mellett érték a tevékenység. A stáb ezen értékeket közvetíti a fiatalok felé. a tiszta kommunikáció. az alkotó munka. indulatok felvállalására és kifejezésére. terepek helyzetek megélésére.

együttműködők. A csoporttagok korábbi tapasztalatainak felidézése. a bizalmi viszonyt megteremtenie és fenntartania. Ajánlott létszám: Ajánlott időkeret: A foglalkozás közvetlen célja: A foglalkozás tartalma: A pedagógusjelöltek előzetes elképzelései a szülőkkel való kapcsolattartásról. szülői csoportokkal alakítható kommunikáció képességének fejlesztése. 4 fős csoport) 90 perc A szülőkkel való kapcsolattartás alapelveinek megismerése és a kapcsolattartás lehetséges formáinak áttekintése. különböző szociokulturális hátérrel rendelkeznek. de tájékoztatásuk. A szülőkkel való kapcsolattartás olyan tartalmi elemei és formái.  El kell fogadni. hogy a szülők különböző mértékben involváltak. közös gondolkodása.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben II. a résztvevők attitűdjének formálása a témával kapcsolatban. amely szerint a szülőkkel való kapcsolattartás az iskola kötelező szolgáltatása. A foglalkozás fő mondanivalói:  Annak az alapelvnek a képviselete.  A kapcsolattartásban a pedagógusnak kell a kezdeményező szerepet vállalnia. orientálásuk. A foglalkozás céljai közt felsorolt alapelvek gyakorlati alkalmazása. információáramláshoz. amelyek alkalmazkodnak a mai életritmushoz. képzettek. érdeklődők. 69 . az alaphangot me gütnie. A szülő és pedagógus kompetenciahatárainak feltérképezése. a különböző szempontok és megközelítések felkínálása számukra igen. a fentiekben részletezett szemlélethez. a kapcsolat minősége alapvetően minősíti az iskola egész működést. Kapcsolat a szülőkkel – Fehér Márta 20-24 fő (5-6 db. A szülők nevelése nem a pedagógusok feladata. A kulturálisan hátrányos helyzetű („zárt kódban beszélő”) szülőkkel. 2.

melyet úgy rendezzünk be. anyagok:  csomagolópapírok.  vastag. Különösen pályakezdő pedagógusok számára nehéz terület a maguknál (sokkal) idősebb szülőkkel való kommunikáció és kapcsolattartás. 70 . Problémakezelés.II. ellenőrzéssel kapcsolatos javaslatok:  Amikor a foglalkozás során alkalom adódik rá. A foglalkozás megtartásához szükséges eszközök. attitűdöket a pozitív érték elés. fejleszti.  ragasztó. Differenciálással kapcsolatos javaslatok: a foglalkozás egy részében a munka érdeklődés szerinti csoportokban zajlik. Empátia. munkaformák. Ezeket a tulajdonságokat. Pedagógus szerepek. témafelelős. Kapcsolódási pontok: Módszertani javaslatok Időfelhasználással kapcsolatos javaslatok: a foglalkozást célszerű szünet nélkül megtartani. az egyéni felelősség hangsúlyozásának érdekében választhatunk a csoportokon belül különböző felelősöket is (pl. 4 fős csoport munkájához. amelynek során nagyon fontos a pedagógus önreflexiója. eszközfelelős). terepek A kompetenciafejlesztés fókuszai: Érzelmeink pontos azonosítása. adjunk a diákoknak személyes visszajelzéseket. színes filctollak. módszerek):  A kooperatív csoportmunkához véletlenszerűen heterogén csoportokat hozunk létre. döntésképessége. Értékeléssel. megerősítés nagyon támogatja. egyéni felelősségvállalása. megerősítéseket. Autonómia. Együttműködés. időfelelős. Az egyes tevékenységek szervezésével kapcsolatos javaslatok (csoportok. szóvivő. hogy alkalmassá váljon 5-6 db. amivel a plakátokat fel lehet tenni a falra. teremigény:  A foglalkozáshoz egy átlagos méretű osztályterem szükséges. teremelrendezés. Tér. Konfliktuskezelés.

71 . dühös. Mi tartozik az osztályfőnökre. (Szabad Iskolákért alapítvány 210. 2005.. György: 44 tanács osztályfőnököknek. SuliNova.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben A foglalkozás megtartásához szükséges oktatási segédanyagok. 2006.: Fehér Márta (részletek: Szülői elvárások. 2006. Húsz tézis az osztályfőnöki munkáról. 37–49. ofoe. és mi nem? (www. munkafüzet. fejezet  Például (Pedagógusok gyakorlati példái a személyközpontú szemlélet iskolai megvalósítására). Beöthy Hanna: Szülőkkel dolgozom c.: Papp Ágnes. agresszív szülők)  Fenyő D. mint a tanár. Budapest) szerk. SuliNova. A szülő jobb szakértője saját gyerekének.. fejezet  Bácskai Júlia: Magánélettan 1. szerk. old. játékok. szükséges és ajánlott szakirodalom  Van más megoldás is (Alternatív módszerek a középiskolában). fejezet  Magyar Judit: Pedagógusok és szülők játszmái (Taní-tani 1999/8. szöveggyűjtemény stb. P edagógus-szülő kapcsolat c.: Fehér Márta.) SuliNova Kht.hu)  Sallai Éva – Szilvási Léna – Trencsényi László: Programcsomag a pedagógusok és szülők együttműködése témakörben (dramatikus helyzetgyakorlatok.)  Szabályok az iskolában. Frusztrált. PannonKlett. szerk. 1.

filctoll. ragasztó Kooperatív tanulás – képtárlátogatás  A foglalkozások javasolt időkerete – a csoport egyedi igényeitől függően – változtatható.csomagolóparekasztal pír. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. A csoportokon belül párok alakulnak. Pedagógus szerepek. terepek Foglalkozásvázlat I. Ráhangolódás. a diákok tanáraihoz. lódás a témára. képességek Heterogén csoportok Kooperatív Kópéláda alakulása. 72 . anyagok (mellékletek) 8’ Véletlenszerű csoportalakítás puzzle-darabokkal (4-5 fős csoportok alakulnak).munka Munkaformák és módszerek Eszközök. anyagok (mellékletek) 10’ Mit várnak el a szülők az iskolától és a pedagógusoktól? Megbeszélés a csoportban. a résztvevők felállnak az asztaloktól és körbesétálva megnézik a többi csoport listáját.II. Empátia – beleélés a Kooperatív Csoportonként szülők helyzetébe tanulás – ke. A párok elmondják társuknak és viszont a történetüket. A diákok visszagondolnak arra. hogy saját szüleik hogyan viszonyultak az iskoidézésével ráhangolához. sítása. fejlesztendő készségek. A listák a foglalkozás végéig kint maradnak a falon. Felidéznek egy olyan történetet. majd közös lista készítése. fejlesztendő készségek. Minden csoport plakátra írt listája kikerül a falra. tanulás – párSaját élmények fel. Az új tartalom feldolgozása Idő Tevékenységek Tevékenység célja. a feldolgozás előkészítése Idő Tevékenységek Tevékenység célja. ami a téma kapcsán emlékezetes maradt pozitív Saját érzések azonovagy negatív értelemben. II.

csomagolópabeszélés cso. vélemények forgóval. ceruza mindenkinél 35’ Kooperatív Csoportonként tanulás – meg. Papír.pír. majd az egész csoport előtt beszámolnak. gondolataikat plakáton rögzítik. az igényeknek megfelelően informálni a szülőket. filctoll portban szóÖtletek. Problémakezelés Minden résztvevő saját listát készít. liktushelyzetekről és dolgozás. Egyéni munka 15’ Közös gondolkodás Kooperatív Előzetes felA résztvevők a csoportokon belül egyeztetik házi feladatként elkészített jegyz e. 5’ A beszámolót követően mindenki odamehet bármelyik plakáthoz. szervezése Együttműködés Frontális meg Milyen határokat húzhat. felteiket. akkor más színnel írhat a plakátra. ahova fel vannak írva az alábbi kérdéskörök:  Hogyan lehet korszerűen. félelmeim vannak – a szülői elvárások átgondolása után kü. Ötleteiket.tanulás – ko.a szülőkkel esetlege. azok kezeléséről jegyzetek készítése a melAutonómia lékletben szeKonfliktuskezelés replő írásból 73 . azonosítása.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben 5’ Milyen kételyeim. kö A szülői jelenlét színterei. mit vállalhat a pedagógus a szülőkkel való kapbeszélés csolattartásban A csoportok megbeszélik választott témájukat.Érzéseink pontos Egyéni munka lönösen – a szülőkkel való kapcsolattartás kérdésében. megvitatják azokat. és ha valami nagyon fontos gondolattal ki akarja egészíteni. lehetőségei az iskolában zös plakát kéösszegyűjtése szítése  Szülői értekezletek tartalma. A résztvevők érdeklődés szerint csoportosulnak a terem négy sarka közül az egyikbe (lehetőleg arányosan).adat: otthoni sen kialakuló konf. kapcsolatot tartani velük? A szülő és pedagógus kompetenciahatárainak feltérképezése. amit a foglalkozás végéig megőriz. A foglalkozás elején alakult csoportok dolgoznak a továbbiakban.operatív vita elolvasás.

az tudja. hogy…”. o „Értem. hogy üljön le (nehezebb túláradóan dühösnek lenni.  Először hallgassa meg őt. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. helytelenül vagy elfogadhatatlanul bánt. hogy szerintük mi a probléma. de fontos. mert kiderül: hogy látják ők azt. aztán reflektáljon az elhangzottakra: o „Tehát ön azt mondja. nem feltétlenül egyezik az ön véleményével és az is előfordul. akkor se fojtsa belé a szót és ne védelmezze az iskolát. dühös. hogy ön nagyon zaklatott vagy dühös amiatt. terepek III. hogy milyen stresszes egy ilyen találkozás. Melléklet a foglalkozáshoz Frusztrált. anyagok (mellékletek) 5’ 5’ A foglalkozáson készült plakátok átnézése Összefoglalás A korábbi lista. ha az ember ül). esetleg megpróbálta letámadni az iskolau dvaron. akkor „ki tudja engedni a gőzt”.II. Amikor frusztrált vagy dühös szülőkkel van dolgunk. hogy…” 74 . hogy elmondja a magáét. agresszív szülők „Akivel már megtörtént. hogy egy dühös szülő viharzott be a termébe vagy a tanáriba.  Hagyjon időt a szülőnek arra. papír. alapvető fontosságú. Pedagógus szerepek. frusztrációs érzését mérsékli és fékezi. Az új tartalom összefoglalása. ellenőrzés és értékelés Idő Tevékenységek Tevékenység célja. A legtöbb szülő belátóan viselkedik.Egyéni munka lista készítése: rása. hogy először is megtudjuk és tisztázzuk. hogy elmondhassa. egyéni átgondolása. Amit elmondanak. mit érez – még ha késztetést is érez rá. fejlesztendő készségek. o „Ahogy ön látja…”. Bár úgy gondolja. véleménynyilvánítás a megismer választ kaptam tek alapján  nem kaptam választ.  Kérje meg a szülőt. Ha a szülő elég időt kap arra. hogy gyerekével valaki igazságtalanul. ami történt. hogy nem felel meg a tényeknek. A foglalkozás lezá. amikor gyereke problémái miatt bemegy az iskolába. ceruza A foglalkozás elején gyűjtött egyéni kérdések áttekintése.

hogy segítsünk a fiuknak…”. Az indulatok kezelése. legértelmesebb és legigazságosabb megoldás. média). és azért vagyunk itt. hogy kellemetlen (és sokszor pontatlan) nyilvánosságot kapjon az ügy (pletyka . szabályokkal és következményekkel kapcsolatos rendszerét. fejezetéből 75 . ha a szülő úgy gondolja.  Ha időben támogatjuk a szülőket. és hogy ugyanakkor az energiákat a megfelelő mediáció és következmény felé terelje. amit nem tud betartani.  Az őszinteség nagyon fontos – hogy állnak a dolgok. mi történt.  Néha szükség van kompromisszumokra. vagy ami sértené az iskola jogokkal. a tanárnak egyszerre kell képesnek lennie arra . hogy a gyerekét zaklatják vagy molesztálják. hogy próbálja meg a problémát az iskola rendszerén és folyamatain belül látni. hogy milyen fontos maguknak Justin – nem lennének most itt. Nekünk is fontos. felelősséggel. mind az iskolának: o „Tudom.  Röviden biztosítsa a szülőt arról. és mi a felek számára a legműködőképesebb.  Mindenképpen ismerje a tényeket (az iskola szempontjából) és kérje meg a szülőt.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Például. hogy az adott kérdés mennyire fontos mind a szülőnek. ha ez nem így lenne.” Részlet A Szabályok az iskolában című könyv. hogy felfogja és megértse a szülői dühöt. de ne tegyen az iskola olyan ígéretet. megelőzhetjük.

4 fős csoport) 90 perc A foglalkozás célja. melynek minősége visszahat a pedagógus egyéni munkájára. segítségkérés.II. Konstruktív self-érzékelés: egészséges önbizalom.  a kölcsönös kollegiális támogatás tudatosan alakítható és a szakmai és egyéni fejlődés szolgálatába állítható. a kollegiális támogatás (mentorálás. Pozitív önértékelés: optimista érzések önmagunkkal kapcsolatban. együttműködés és a saját szerep. Ismerkedés az együttműködési formákkal. belső kontroll (hit abban. kitartás. együttműködés. 3. kudarc-tűrés. érzések. Kritikai gondolkodás. A támogató mentorálás. Együttműködés a pedagógusok között. Érzelmek kezelése: siker-kezelés. Törődés. visszautasítás Kapcsolódási pontok: Foglalkozásokhoz:  Változó tanárszerepek  A tanár mint segítő 76 . konfliktuskezelés. hogy tehetek arról. terepek II. kommunikáció kapcsolatának átélése. hogy  a tanári munka sok vonatkozásában csapatmunka. Pedagógus szerepek. hogy a hallgatók felismerjék. hospitálás) lehetőségei Ajánlott létszám: Ajánlott időkeret: A foglalkozás közvetlen célja: A foglalkozás tartalma: A kompetenciafejlesztés fókuszai: Érzelmek tudatossága: érzelmeink pontos azonosítása. A tantestületen belüli munka. ami velem történik). hospitálás lehetséges formáinak megismerése. Kapcsolat a kollégákkal – Fehér Márta 20-24 fő (5-6 db. tekintet másokra. A pedagógusok közti együttműködés jelentőségének felismerése.

Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Módszertani javaslatok Időfelhasználással kapcsolatos javaslatok: a foglalkozást célszerű szünet nélkül megtartani. 2006. SuliNova. amelyben a visszajelzéseknek. fegyelem. valamint arra is. biztonságos tanulási környezet). eszközfelelős). Éppen ezért a foglalkozást tartó tanár törekedjen minél személyesebb. színes filctollak  gyurmaragasztó. SuliNova. SZIA-könyvek. 77 . amivel a plakátokat fel lehet tenni a falra A foglalkozás megtartásához szükséges oktatási segédanyagok. 2010. 2006.: Fehér Márta. pedagógusok. hogy a hallgatók körbe üljenek. időfelelős. szerk. témafelelős. Ez érzékeny és hosszú folyamat.: Papp Ágnes. megerősítőbb jellegű értékelésre. szóvivő. szerk. teremelrendezés. melyet úgy rendezzünk be. szükséges és ajánlott szakirodalom:  Például (Pedagógusok gyakorlati példái a személyközpontú szemlélet iskolai megvalósítására). 4 fős csoport munkájához.: Fehér Márta. teremigény:  A foglalkozáshoz egy átlagos méretű osztályterem szükséges. Az egyes tevékenységek szervezésével kapcsolatos javaslatok (csoportok. 2005. ellenőrzéssel kapcsolatos javaslatok:  A foglalkozás célja a pedagógus-identitás formálódásának támogatása. Értékeléssel. hogy alkalmassá váljon 5 -6 db. munkaformák. szerk. Tér. módszerek):  A kooperatív csoportmunkához véletlenszerűen heterogén csoportokat hozunk létre.  Szabályok az iskolában (Magatartáskezelés. anyagok:  kópéláda  csomagolópapírok  vastag. értékelő mozzanatoknak különös jelentősége van. A foglalkozás megtartásához szükséges eszközök.  Van más megoldás is (Alternatív módszerek a középiskolában). Flaccus. az egyéni felelősség hangsúlyozásának érdekében választhatunk a csoportokon belül különböző felelősöket is (pl.  Kósáné Ormai Vera – Horányi Annabella: Mi.

78 .Ismerkedés leten belül. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. miért A pedagógusok közti kell másképpen? együttműködés jelentőségének felisVéletlenszerű csoportalakítás képekkel – 4 fős csoportok alakulnak merése Frontális elő. anyagok (mellékletek) 10’ A pedagógusok közti együttműködés változásai – mit jelent a másképpen. tetszőleges sorrendben. (érvek – ellenérvek gyűjtése) A hallgatók önkéntes alapon. D1 –Lista  A foglalkozások javasolt időkerete – a csoport egyedi igényeitől függően – változtatható. együttműködési formák képzelhetők el a tantestü. fejlesztendő készségek.gyűjtés T2. érvelnek egyik vagy másik kijelentés mellett. terepek Foglalkozásvázlat I. Pedagógus szerepek. Az új tartalom feldolgozása Idő Tevékenységek Tevékenység célja. Frontális megbeszélés II. a pedagógusok között? együttműködési az Egyéni munka Papír. írószer .T1 – A magyaadás – tanári rázat gondomagyarázat latmenete Kooperatív Kópéláda tanulás – csoportalakítás 10’ Milyen megbeszélés típusok. Ráhangolás a témára A disputa érvek gyűjtésével módszer egy A foglalkozásvezető jól láthatóan felírja a táblára vagy csomagolópapírra: elemének fel A pedagógus munkája inkább csapatmunka. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. használása  A pedagógus munkája inkább egyéni tevékenység. a feldolgozás előkészítése Idő Tevékenységek Tevékenység célja. Ráhangolódás. anyagok (mellékletek) 5’ A hallgatók körben ülnek.II. fejlesztendő készségek. de az érveket és ellenérveket váltogatva.

rep. érzések.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben A hallgatók egyéni munkában összegyűjtik válaszaikat. majd csoportmunkában összegzik az új ismereteket. segítségkérés és adás jelentőségének átgondolása 15’ 30’ Egymást támogató tanárok A támogató mentorálás. az hozzászólásonként egy színes korongját tának átélése középre helyezi. gyurmaragasztó 79 . hogy pályakezdőként milyen területeken szorulnak leginkább segítségre? Az együttműködés. értői mozaik színes filctollak. D3 – az A. C. ezt követően pedig egy listát kap minden csoport a foglalkozásvezetőtől. D2 – Gondolatébresztő kérdések a beszélgetéshez 10’ Kérdések önmagamhoz – Milyen szakmai és emberi kapcsolatokat szeretnék A tantestületen belükialakítani a tantestületemben? Mi múlik rajtam? li munka. vastag. szakértői csoportokban feldolgozlás lehetséges formázák az olvasottakat. komMinden csoporttag előzetesen kap 5-5 – egymástól eltérő színű – korongot. A csoporttagok háromlépcsős interjú segítségével osztják meg egymással gondolataikat az alábbi témában:  Milyen kérdésekben. – olvasás B. inak megismerése Egyéni munka T4.önellenőrzés együttműködés formáiról Kooperatív tanulás – megbeszélés a csoportban „beszélő korongok” módszerével Kooperatív tanulás – háromlépcsős interjú T3. amelynek segítségével minden résztvevő önellenőrzést végez. majd a csoporton belül formákkal egyeztetnek. a „beszélő korongok” segítségével zajlik. hogy a hozzászólások aránya kiegyenlített legyen. Kooperatív tanulás – megbeszélés a csoportban a tantestületen belüli megbeszélések típusairól a pedaEgyéni munka gógusok közti . Aki munikáció kapcsolabekapcsolódik a megbeszélésbe. A munka csoportokban folytatódik. D szöveg Kooperatív Csomagolópatanulás – szak. együttműködés és a saját szeA beszélgetés csoporton belül. hogyan tudják segíteni egymást egy tantestületen belül a tanárok? A kölcsönös segítség hogyan hat az egyéni munkára?  Mit gondolnak arról. hospitáA hallgatók egyénileg szövegeket olvasnak. Így támogatható.pírok.

Pedagógus szerepek. fejlesztendő készségek. anyagok (mellékletek) 10’ „Ha becsukom a tanterem ajtaját. nincs beleszólása. élményszerű átgondolása Egyéni munka – érvek gyűjtése Frontális megA foglalkozás lezá. terepek III. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök.II. Az új tartalom összefoglalása. akkor az történik. ellenőrzés és értékelés Idő Tevékenységek Tevékenység célja. senkinek A foglalkozáson nincs köze hozzá.beszélés rása 80 . amit én akarok.” tanultak elmélyítése.

szívesen együttdolgozó tantestületek mindig is megvitatták a felmerülő pedagógiai-szakmai kérdéseket. szimpátiák kialakulásának lehetősége. Mit jelent a másképpen?  az évente kétszer-négyszer tartott nevelőtestületi értekezlet mellett rendszeres. munkával kapcsolatos visz onyokat is elsősorban az alá. és így véleménye is fontos tényező. új pedagógiai módszerek iskolai bevezetését célozzák. minden tanár számára lehetővé kell tenni nézeteinek kifejtését. szervezeti keretei sem (legfeljebb az adott iskola hagyományai teremtettek bizonyos együttműködési formákat). de nagyon kevéssé szólnak arról. Ezek a változások alapvetően érintik a p edagógus-diák kapcsolatot (személyközpontú pedagógia. a tanárszerep átalakulása). Ez eredményesebb 81 . hogy a tantestül etek működése is alapvető változtatásra szorul. Az utóbbi évek közoktatási reformjai elsősorban korszerű tanulásszervezési eljárások. a kapcsolatok értelmezése egészen másképp festett. öszszetartóbb. hogy a tantestületen belül sok kollégájáv al. tapasztalatokon alapuló tanulás. a szülőkkel kialakított együttműködést (a szülők bevonása az iskolai életbe. legjellemzőbb vonása a hierarchikus. szakmaipedagógiai témákban  a tanítási-tanulási folyamatban egyre terjedő korszerű módszerek és eljárások mindennapos használata a pedagógusok közti munkában. sokféle csoportban dolgozzon együtt. úgy a megbeszélések. partneri viszony. Másképpen kell szervezni és más tartalommal kell megtölteni a tantestületek működését és a pedagógusok különböző együttműködési formáit. mint ma. hogy tanórákon minél inkább terjedjen a saját élményeken.fölérendeltség határozta meg.  Ha egy pedagógusnak alkalma nyílik arra. Az információátadás szinte háttérbe szorul az eszm ecsere.  A pedagógiai közvéleményben konszenzus alakult ki arról. többféle nézőpont megvizsgálása. Régebben az iskola világában az együttműködés formái és tartalma. miért kell másképpen? (A magyarázat gondolatmenete) A tanári munka alapvetően csapatmunka. akkor megnő a közvetlenebb személyes kapcsolatok. Ez növeli a személyes biztonságot. utasításokat közöltek. A szokásosnál demokratikusabban működő igazgatók.  Ahogy a frontális tanulásnál hatékonyabbak a kooperatív technikák. a szülői kompetenciák fokozott figyelembevétele). adaptálásával.  A személyközpontú iskolában a pedagógus személyisége. értekezletek is hatékonyabbá válnak a korszerű tréning és tanítási módszerek alkalmazásával. tekintélyelvű felépítés volt.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Mellékletek a foglalkozáshoz T1 – A pedagógusok közti együttműködés változásai: mit jelent a másképpen. őszinte visszajelzéseket ad a pedagógus munkájáról és nagy az inspiráló ereje is. strukturált megbeszélések különböző összetételű pedagóguscsoportok között. de ez nem jelent meg külső-belső elvárásként és nem voltak meg a szervezett. gyakoribb. mindig is az volt. a tanítás-tanulás felfogással kapcsolatos nézetek fejlődése alapvetően változtatta meg az információáramlással és belső kommunikációval kapcsolatos igényeket. megbeszéléseken Miért kell másképpen?  Az iskolákban a pedagógiai szemlélet. egymást elfogadó. Ebből következően az információáramlás és tantestületi kommunikáció formális megnyilvánulásai túlnyomórészt információkat adtak át. alternatív megoldások feltárása mellett. Ennek értelmében a tantestületen belüli hivatalos.

Hiszen ez esetben a tantestület. szervezeti és munkakultúrájától. hogy egy eli smert. elmélyítésében? T4. Módszertani nap (belső továbbképzés a pedagógusok számára). Pedagógus szerepek. vezetőségének attitűdjétől. mint közösség szemlélete is alakul. szocializációjától. D2 – Kérdések önmagamhoz: milyen szakmai és emberi kapcsolatokat szeretnék kialakítani a tantestületemben? Mi múlik rajtam? Gondolatébresztő kérdések a beszélgetéshez:  Mikor érezném magam a „helyemen” a tantestületben?  Milyen szakmai és emberi kapcsolatokra vágyom?  Mikor érezném magam biztonságban a tantestületemben?  Milyen gondjaim. Osztályfőnökök együttműködése. formái sok tekintetben eltérnek a különböző iskolákban. ha nem csak egy-egy tanár vagy tanárcsoport dolgozik másképpen. Osztályozó konferenciák. Tantárgyi munkacsoport (munkaközösség) együttműködése. Azonos tanulócsoportokat (osztályokat) tanító tanárok megbeszélései. hogy hatékonyságuk. nehézségeim lehetnek a kapcsolatok felvételében. feltétlenül szükséges. Egy feladatra szerveződő tanárok együttműködése. Természetesen a pedagógusok közötti együttműködés mértéke. tudatos önfejlesztés révén minden pedagógus folyamatosan fejlessze saját szociális kompetenciáit is. attitűdök beépülésének esélyei megtöbbszöröződnek. hogy továbbképzések. hanem az egész tantestület. Tantestületi értekezletek operatív és nevelési témákban. megbeszélései. a munkamódszerek átalakítására fokozottan érvényes. támogató kollégával dolgozzon egy ideig és eközben szakmai szemszögből folyamat osan reflektáljon önmagára és fejlessze készségeit. D1 – Lista a tantestületen belüli megbeszélések típusairól a pedagógusok közti együttműködés formáiról          Az iskola vezetőségének megbeszélései szűkebb és tágabb körben. ha a pedagógusok a tanórán kívüli iskolai munkájukban is átélik a saját élményű ismeretszerzés pozitív hatásait. hogy a tanítás-tanulás során a gyerekek szociális és életviteli kompetenciái fejlődjenek. Amennyiben kulcsfontosságúnak tartjuk. megtartásában. 82 . és mindennapi működésében. A diákok tanulási folyamatában ugyanis kiemelt jelentőségű a felnőtt mintaadása a gyerekek számára. terepek  lesz. tantestületi tagként is gyakorolja azt. a megszerzett ismeretek. hasznosságuk. T3. Esetmegbeszélő pedagógiai műhely. a tanárok pedagógiai szemléletétől. T2. D3 – Egymást támogató tanárok A) A mentorálás mint választható lehetőség A választható mentorálás mint támogatásforma lehetővé teszi a tanár számára. A fenti szemléletváltásra. a tantestület igényeitől. gyakorlatban történő alkalmazásában. tapasztalatok. Függenek ezek az adott intézmény vezetőségének attitűdjétől. megbeszélései. A kollégák hosszabb távon is segíthetik egymást az elsajátított ismeretek felidézésében. formálódik.II.

hogy egy kollégájával (mentorral) szakmailag támogató módon együtt dolgozzon. akkor ez által személyes és szakmai belsőnket is feltárjuk neki. A mentor fő feladata. és nem jelenti azt. A panaszkodás azonban lehet folyamatos. A mentor és mentorált közös szakmai útjának több „állomása” van. A panaszkodás segít abban. aki támogat. és aki kívánja. hogy a mentorálás lehetősége meg legyen az iskolában. Ezek a támogató visszajelzések erősítik a szakmai önismeretet. ha egy n agyon megbízható kolléga a mentor. támogató visszajelzéseket ad a kolléga tanári magatartásáról. hogy: 83 . Természetesen fontos. A kollegiális jó szándék és a szakmai bizalom minimalizálhatja az alkalmatlanságérzetet.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben A mentorálásnak választható lehetőségnek kell lennie. Ithaka királya a trójai háború egyik hőse volt. főként a kolléga tanítási és magatartás-kezelési gyakorlatába. A panaszkodás alapformája rövid párbeszéd vagy csevegés a folyosón vagy a tanáriban. A „mentor” szó Homérosz Odüsszeiájából ered. hogy Odüsszeusz és Pénelopé fiának. aki rendszeresen és kitartóan sóhajtozik és panaszkodik. Ugyanakkor a közös panasz igazolja küszködésünket: „nem te vagy az egyetlen”. hogy átfogalmazzuk a bennünk rekedt feszültséget. A mentor ezért többek között. A mentorálás ebben az esetben nem jelent alá-felé rendeltségi viszonyt. hogy egy adott kolléga tanítási és magatartás-kezelési tevékenysége kudarcot vallott. Minden mentorálás némi természetes kockázatot is rejt magában. Ebben az eposzban Mentor (Odüsszeusz régi és hű barátja) kapja azt a feladatot. hogy tudatosan figyel a kolléga önbecsülésére. még akkor is. hogy segítsen a tanárnak abban. fontos. Mielőtt azonban a mentor visszajelezne. hogy a kolléga szakmailag sajátjának érezze a mentorálás által felkínált segítséget. de lehet folyamatos állapot is! A panaszkodás össze is hozhat embereket („egy cipőben járunk… lyukas és ócska cipőben. hogy pontosan lássa. mi történik az óráján. hogy hosszabb ideig dolgo zzon velünk egy nehéz osztályban. hogy elinduljunk haza. hogy „bölcs tanácsadó és kísérő – olyan. hogy támogassa kollégáját és ne ítélkezzen felette) és hogy a vi szszajelzéseket hogyan lehet beépíteni az aktuális teendők megtervezésébe. kidolgozott és a problémamegfogalmazás és megoldás felé vezető folyamat is. A visszajelzéseket a mentor úgy adja. hogyan adhatja őket (úgy. B) Panaszkodás: a tanár frusztrációjának és gondjainak meghallgatása A „panaszkodás” sokféle lehet: lehet alkalmankénti elcsüggedés és sóhajtozás. esetleg amikor beszállunk a kocsinkba. át kell gondolnia. Ha megkérünk egy kollégát. és ez változást fog eredményezni. de egyfelé megyünk”). ha lehet. Olyan jól teljesítette feladatát. amikor szükséges. ha mind a mentor. nem pedig a „tanári küszködés” jelének kell felfognunk. „bátorításként” vagy „felvidításként”. egy kis humorral. Odüszszeusz. mind a mentorált a közös célokat és szükségleteket állítják a mentorálási folyamat középpontjába. hogy a mentorált látja szükségesnek a folyamatot és elszánta magát arra. Telemakhosznak a nevelője legyen. bátorít és visszajelez”. ha azt akarjuk. Az ilyen típusú mentorálást támogató jellegű szakmai lehetőségnek. hogy a mentorált nincs tudatában az összes tényezőnek azzal kapcsolatban. hogy mi is a visszajelzés célja. A mentorálásnak mindig úgy kell indulnia. hogy mai nyelvünkben a „mentor” szó azt jelenti. Amikor olyan kollégával beszélget. Előfordul. hogy magatartás-kezelése és tanítási tevékenysége hogyan befolyásolja az osztálydinamikát. igénybe vehesse.

amikor kollégámnak nehézségei voltak az osztály magatartásának kezelésével. tisztázza kollégájával. tudja. mi a mentor szerepe. mielőtt lehetséges megoldásokat javasol – a nem kért tanácsot nem mindig fogadják jól. amit egy adott incidensről vagy gondról mond. mielőtt a mentor magatartáskezelési fellépésére sor kerülne. folyamatos tanulás célja és milyen igényekre ad választ?  A készség definiálása. amiket a mentoráltnak el kell érnie. Vannak olyan kollégák azonban. amennyiben a panaszkodás destruktív magatartássá. C) A mentorálás folyamata Készségfejlesztés mentorálás segítségével:  Ez a készség/gyakorlat/módszer hogyan illeszkedik a már ismertekhez?  Szükségem van erre a készségre?  Megéri megtanulni?  Mi az adott készség. hogy a változtatási vagy megoldási lehetőségek működhessenek. Y vagy Z dologról ahelyett. Ha meghallgatja őt. hogy a hatékony támogatás mindig segít. Pedagógus szerepek. hogy a panaszkodás önmagában is elég. Tudassa vele. hogy minden érvényes-e abból. hogy mi is az. amennyiben a panaszkodás vissza-visszatérő jelenség vagy mindig ugyanaz a tárgya.  A készség kontextushoz igazítása. hogy többször is bemegy a kérdéses órára. tehetetlenséggé. amelynek az elemzés. amikor mindketten bent vannak. hibáztatássá vagy elutasítássá fajul. elismeri érzéseit és szükségleteit.  Biztonságos környezetben való gyakorlás. ha ez esetben ön a levezetés célpontja). gyakorlat. A beavatk ozást jelző (verbális vagy non-verbális) jelet még azelőtt kell használni. ha valóban feltárják és kezelik a problémát. van. hogy hogyan mutatják be (röv iden) a mentort az osztálynak. Az ilyen típusú folyamatos sopánkodás lerombolja a kollégák jóindulatát. problémamegoldás. amit sopánkodása által csinál. A támogató kolléga soha ne sugallja azt az osztálynak. különös figyelemmel arra. valamilyen fegyelmezési készségre vagy a tanítás módszereire. tulajdonképpen egyfajta „levez etésként” működik (akkor is. hogy tanáruk tehetetlen vagy alkalmatlan. Anna. Magam is sokszor csendesítettem le egy-egy már zavaróan zajos osztályt és irányítottam figyelmüket a tanulásra. Magam általában egy rövid verbális jelzést használok. amikor szükségét érzem a beavatkozásnak: „Elnézést. (amennyiben szükséges) konfliktus-kezelés vagy az adott gondot orvosló terv kidolgozása is része.  Reflektálás önmagunkra. hogyan jelezzenek egymásnak. Ezeket a látogatásokat meg kell tervezni. hogy tennének valamit ezekkel kapcsolatban. hogy (váltsak egy-két szót…-val) …?” Célkitűzés A mentor és a mentorált megbeszélik és kitűzik azokat a célokat. kérdést vagy gondot. hogyan reagáljon a mentor az esetleges magatartás-kezelési kérdésekre az óra alatt.  Kollegiális visszajelzés. ha például a mentor magatartás-kezelési lépéseire van szükség. akik továbbra is inkább panaszkodnak X. hogy az osztály jobban figyeljen). Ezek a célok vonatkozhatnak a magatartás-kezelésre (például elérni. javasolja olyan strukturáltabb támogatási forma alkalmazását. 84 . A probléma elemzése Ebben a szakaszban a mentor úgy segít.II. megengedi. terepek     hallgassa és értse meg. amely meggátolja. nem lényeges.

A fegyelmezési nehézségek egyik kiváltó oka lehet. Ha a mentor leíró visszajelzést ad. Bármilyen célt is tűznek is ki. hogy nincs tudatában annak. hogy a változtatást túl nagy feladatnak látja majd. ha támogatják. még akkor is. esetleg nincs tudatában non-verbális viselkedésének interaktív hatásával. hogy a készségfejlesztés időigényes folyamat. félő. sőt. a tanárnak tisztába kell lennie azzal. és néha vannak kudarcok. Amikor visszajelzésre kerül sor. gyakorolják „biztonságos”. akár a mentortól a mentorált felé. de a kudarc is természetes dolog. A visszajelzés soha ne legyen elítélő és ne kritizálja a másik személyiségét. hogy egy bizonyos osztály nagyon zajos és nehezen kezelhető. ha általánosságban megjegyezzük. vagyis elmondja. az nehéz vagy zavaros lehet a mentoráltnak. a célzott területekre. a mentor és a mentorált koncentráljon az aktuális magatartásra vagy az aktuális kérdésekre. Minden visszajelzésre szolgáló alkalom előtt beszélje meg a mentor és a mentorált. 85 . Mielőtt új készségeket tanulna.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Soha ne felejtsük. hogy egyértelművé tegyék és megbeszéljék az adott készséget. hogy szerinte mitől és miért olyan magas a zajszint. Visszajelzéskor használható tipikus önértékelés-fejlesztő kérdések például:  „Tudatában vagy annak. hogy…?”  „Mit éreztél. bizonyos célokra és bizonyos készségekre kell koncentrálnia. fokozatosan tud változtatni. sok energiát is igényel. vagy milyen a non-verbális viselkedése. együtt tegyék. Az ember. nem tanórai környezetben. hogy a visszajelzés támogató és hatékony legyen. Visszajelzés Ahhoz. ha a tanár túl sokszor használ kérdéseket a magatartás kezelésére:  „Közbekiabálsz…?”  „Nem kellene közbekiabálnod. akár fordítva. vagy. Azt is értessék meg a kollégával. amikor azt mondtad…?”  „Tudtad. ugye?”  „Miért beszélgetsz?”  „A helyeden ülsz?”  „Előrenéznél?”  „Még el sem kezdted?” A tanár lehet. hall és észlel. ez alapján közösen tudnak reflektálni a pro blémára és közös tervet kidolgozni a kezelésére. koncentráljanak a magatartási kérdésekre és folyamatos visszajelzéssel támogassák az elérésüket. sokkal fontosabb. hogy általában milyen nyelvezetet használ fegyelmezéskor. hogy…?”  „Hallottad magad. amelyeket az órán megfigyeltek. Ha a visszajelzés a kolléga magatartás kezelésének túl sok tényezőjére vonatkozik. Fontos. Ha a leíró visszajelzéseket támogató és érzékeny formában kapja a tanár. hogy mi a kollegiális visszajelzés célja és milyen te rmészetű legyen. hogy ami nyilvánvalónak és egyértelműnek tűnik a mentornak. Bár segít. hogy hogyan foglalkozik a zavaró magatartás bizonyos megnyilvánulásaival. vagy az hogyan „jön át” a diákok számára. ha ennek egyik tényezője a mentorált (az osztályt tanító tanár) viselkedése. A célok legyenek reálisak és fokozatosak. mit lát. hogy a mentor konkrétan elmondja. hogy milyen a jelenlegi fegyelmezési/magatartás-kezelési viselkedése. amikor…?” Lehetőleg ne adjunk túl terjedelmes vagy túl sok mindent felölelő visszajelzést. mert az könynyen elbizonytalanítja vagy elbátortalanítja a kollégát. az nagyban segíti a szakmai önértékelését. A mentor adjon leíró visszajelzéseket és összességében koncentráljon a tanár viselkedésére (például a fegyelmezés nyelvezetére).

hogy a mentorált ezután nem kap segítséget: azt jelenti. rendszeres közös felülvizsgálat segítségével tökéletesíthetjük. lehetőségeit. (bár természetesen ezek sem mindig tökéletesek). Minden iskolában meg kell lennie a folyamatos képzés. Ez az állítás nem a belső vezetés. a háttér és a kölcsönös interdependencia. hogy ha a kollégák azt mondják. hogy segítséget adjanak és fogadjanak el. szakmai fejlődés és értékelés lehetőségeinek. terepek A visszajelzésben bátorítsa. Azok a tanárok. hogy a mentorált ezután arra koncentrál. hogy az egész működjön. hogy ezekben a „struktúrákban” és „formákban” mindenki megbízhasson. szükségét érzik. arról is beszámolnak. hogy az iskola mint kollegiális közösség hogyan elégítheti ki a kollégák igényeit. hogy miközben a támogatás sok segítséget jelent a tanároknak. A felülvizsgálatnak abból az alapelvből kell táplálkoznia. A tanárok általában úgy látják. Szükséglet-elemzés és kollegiális támogatás: 86 . Ebből a tényből anomália származik. Egy iskolában a személyiségek. vagy. Ideális esetben ezek a lehetőségek biztosítják és bátorítják a tanításra és magatartás-kezelésre való egyéni és közös reflektálást. Ebből következően a „forma” másodlagos a funkcióhoz képest. stb. A kollegiális támogatást nem lehet valakire „kiosztani”. hogy az iskola vezetése felismerje ezt a természetes és kreatív feszültséget. Természetesen fontos. mert az iskola kultúrája megkönnyíti az ilyen segítségadást. Elválás Eljön az idő. Mint az iskolai kultúra és gyakorlat bármilyen elemének esetében. stresszt is okoz. hogy létezik a közös cél. hogy fontosnak és szükségesnek látnak valamit. folyamatait. Ezek ugyanis azt sugallják. azt sem lehet utasítással létrehozni. hanem csak anynyit jelent. „formáit”. hogy az iskola nagyra tartja a kölcsönös törődést és a támogató kapcsolatokat. amit felajánlunk vagy tervezünk. de ugyanakkor az iskolai vezetés nem szabhatja meg a kollégák feladatául azt. mások azért. amikor a mentor abbahagyja a mentorálttal folytatott folyamatos és támogató folyamatot. és javukra válik a kollegiális támogatás. a megbízható szervezeti struktúra. ha a közös igényekhez és célokhoz kapcsolódik. „csoportosulásait”.II. Amikor az iskolavezetés a kollegiális támogatás kérdésével foglalkozik. a szakmai irányítás vagy a támogatási formák hivatalos és tervezett működését tagadja. Mindig fel kell tennünk azt a ké rdést. legértékesebb és leghatékonyabb. mert a „kölcsönös egymással való törődésből” és a közös perspektívából eredő személyes vagy szakmai kötelességének tartják a kollégák támogatását. s mindezt a szakmai jóakarat jegyében. hogy készségeit beemelje a mindennapi használatba és közben tanítási gyakorlatának megfelelően csiszoljon rajtuk. hogy az a kollegiális támogatás. vajon kielégíti-e a kollégák igényeit? A kollegiális támogatás struktúráit. Sokan azért támogatnak másokat. A megerősítést és bizalmat az idő és az alkalmazás igazolja vagy cáfolja meg. hogy az igazán fontos dolgokat nem lehet másokra kiosztani vagy rákényszeríteni. hogy akarják. fejlessze és erősítse meg kollégája készség-fejlődését. Pedagógus szerepek. tervek és irányelvek lehetnek az emberi segítség és cselekvés eszközei. a kialakult szokások és szerepek által diktált elvárások közötti kapcsolatok igen összetettek. itt is igaz. Bármilyen szakmai visszajelzés akkor a leghasznosabb. Ez nem azt jelenti. akik általában idejüket és energiájukat nem sajnálva támogatják kollégáikat. Átgondolt eljárások. D) A kollegiális támogatás működtetése Még a támogató légkörű iskolákban sem akarja vagy érzi szükségét minden tanár a kollegiális segítségnek. arra kell koncentrálnia. Fontos.

folyamatok vagy irányelvek foglalkoznak ezekkel a szükségletekkel? Hol tart az iskola most az általános „tudatos kollegiális támogatás” kérdésében? Milyen változtatásokra van szükség (vagy milyenekre van lehetőség). Akkor a legvalószínűbb. tervezési. strukturális.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben     Iskolánkban mennyire ismertek a kollégák egyéni és kollektív szükségletei? Milyen módon ismerik el ezeket? Jelenleg milyen „formák”. A kollegiális támogatás ezen formája csak a kölcsönös törődésen. hogy a közösség úgy dönt. 87 . hogy a meghatározott szükségletek kielégítése lehetségessé váljon? A „támogatás ökológiája” iránti elkötelezettség mértéke attól függ. hogy a megh atározott szükségletekkel foglalkozzunk. struktúrák. szabályzási és eljárási változásokra van szükség ahhoz. és azokat kielégítsük? Milyen „formai”. hogy egy szakmai közö sség milyen módon akar működni és együttműködni. ha az iskola kultúrája tudatosan erősíti és támogatja a kollegiális támogatást. a kollegiális odafigyelésen és közös humánumon alapulhat. hogy a kollegiális támogatást lehetővé tévő módon akar működni.

szóvivő. az egyéni felelősség hangsúlyozásának érdekében választhatunk a csoportokon belül különböző felelősöket is (például: időfelelős. munkaformák.II. Az alapvető tanári. Az egyes tevékenységek szervezésével kapcsolatos javaslatok (csoportok. együttműködésen alapuló tanítási-tanulási módszerek megismertetése a hallgatókkal. 88 . reális célkitűzés. módszerek):  A kooperatív csoportmunkához véletlenszerűen heterogén csoportokat hozunk létre. problémamegoldás Kritikai gondolkodás Kapcsolódási pontok: Módszertani javaslatok III. autonómia Identitás. eszközfelelős). terepek II. Pályaszocializáció Időfelhasználással kapcsolatos javaslatok: a foglalkozást célszerű szünet nélkül megtartani. ezen belül a „diák központú”. tanítási attitűdök megismerése Ismerkedés Carl Rogers elméletével A frontális és együttműködő óravezetés összehasonlítása Az együttműködésen alapuló óravezetéshez szükséges tanári tulajdonságok áttekintése Ajánlott létszám: Ajánlott időkeret: A foglalkozás közvetlen célja: A foglalkozás tartalma: A kompetenciafejlesztés fókuszai: Önállóság. belső kontroll (hit abban. hogy tehetek arról. ami velem történik) Problémakezelés: problémaazonosítás. 4. 4 fős csoport) 90 perc A foglalkozás célja a különböző tanári szerepek és tanítási-tanulási stílusok bemutatása. témafelelős. Változó tanárszerepek – Fehér Márta 20-24 fő (5-6 db. hitelesség Felelősségvállalás Konstruktív self-érzékelés: egészséges önbizalom. Pedagógus szerepek.

hogy a hallgatók körbe üljenek. Flaccus. 4 fős csoport munkájához. szükséges és ajánlott szakirodalom  Például (Pedagógusok gyakorlati példái a személyközpontú szemlélet iskolai megvalósítására). színes filctollak  gyurmaragasztó.  Szabályok az iskolában (Magatartáskezelés.: Fehér Márta.: Papp Ágnes. szerk.  Kósáné Ormai Vera – Horányi Annabella: Mi. SuliNova.  Czike Bernadett: A pedagógusszerep változása. 2005. 2007. Tér. amelyben a visszajelzéseknek. szerk. valamint arra is. Ez érzékeny és hosszú folyamat. 89 . szerk.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Értékeléssel. anyagok:  csomagolópapírok  vastag. 2006. pedagógusok. 2006. 2010.: Fehér Márta. megerősítőbb jellegű értékelésre. Eötvös József Kiadó. ellenőrzéssel kapcsolatos javaslatok:  A foglalkozás célja a pedagógus-identitás formálódásának támogatása. fegyelem. teremelrendezés. Éppen ezért a foglalkozást tartó tanár törekedjen minél személyesebb. amivel a plakátokat fel lehet tenni a falra  berendezés a filmrészlet levetítéséhez A foglalkozás megtartásához szükséges oktatási segédanyagok. SZIA-könyvek. értékelő mozzanatoknak különös jelentősége van. SuliNova. hogy alkalmassá váljon 5 -6 db.  Van más megoldás is (Alternatív módszerek a középiskolában). A foglalkozás megtartásához szükséges eszközök. biztonságos tanulási környezet). teremigény:  A foglalkozáshoz egy átlagos méretű osztályterem szükséges. melyet úgy rendezzünk be.

Ezután cserélnek. a környezettől függően mindegyiknek meg lehet a létj ogosultsága. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. A másik sorban állók megváltoztatnak a külsejükön egy dolgot. A helyzettől. terepek Foglalkozásvázlat I. hogy mindig eggyel több külső jellemzőt kell megváltoztatni. egymással szemben állnak. hogy a velük szemben álló mit változtatott meg a külsején. anyagok (mellékletek) Tanári bevezető: A foglalkozás beve.II. fejlesztendő készségek. egyiket sem helyes abszolutizálni. mert elő-  A foglalkozások javasolt időkerete – a csoport egyedi igényeitől függően – változtatható. anyagok (mellékletek) 10’ Változás játék A hallgatók két sorban. Az új tartalom feldolgozása Idő * 5’ Tevékenységek Tevékenység célja.Frontális adás Különböző tanári szerepek és tanítási-tanulási stílusok léteznek. Az egyik sor hátat fordít a másiknak. együttműködésen alapuló tanításitanulási módszerek kerülnek előtérbe. a zetése megoldandó feladattól. Mindenkinek van egy párja a szemben levő sorban. megjegyeznie. Pedagógus szerepek. a feldolgozás előkészítése Idő Tevékenységek Tevékenység célja. fejlesztendő készségek. A játék úgy folytatódik. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. Ezen a foglalkozáson a „diák központú”. A párt alkotók közül az győz. Ráhangolás a témára Játék II. Ráhangolódás. 90 . akinek a legtöbb változtatást sikerül a párján felfedeznie. A párok visszafordulnak és megpróbálják megállapítani.

Egyéni munka T1.  a hallgatók személyes tapasztalatai is túlnyomó többségben a frontális tanításhoz kapcsolódnak.gers elméletével dolattérkép ges gondolatait. a másik a „diákközpontú” lalása tú” tanári alapállás leírását. hasonlítják össze.A) „tanárA feladatok megoldásakor cserélgetik a két alapállás vizsgálatát. A ráhangoló játékban együtt játszók dolgoznak a későbbiekben párban. D1 – Taattitűdök – olvasás nulás így vagy A tanár központú (frontális) és diákközpontú (együttműködésen alapuló) tanári tanítási megismerése attitűdöt vizsgálják. „képviseletét”. B) „diákközponMiután mindenki elolvasta a neki kiosztott szöveget. gonA párok elolvassák a szöveget és gondolattérképen ábrázolják a szöveg lénye. 10’ Tanulás így vagy úgy? Az alapvető tanári. vastag. összefüggéseit készítése Csomagolópapírok.Pármunka – olvasás.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben  kevésbé ismertek. D2 – A tanulás és a tanári szerep rogersi felfogása 10’ 5’ A résztvevők körbe járják a termet és megnézik egymás gondolattérképeit Egymás munkájának Kooperatív megismerése tanulás – kép- 91 . Pármunka – az úgy olvasott szö. veg összefogközponA párok egyik tagja megkapja a „tanárközpontú”. saját szavaival összefogtú” lalja a párjának az olvasottakat tanári alapállás leírása A tanulás és a tanári szerep rogersi felfogása Ismerkedés Carl Ro. színes filctollak gyurmaragasztó T2.  terjedésük a korszerű pedagógia jegyében támogatandó.

Frontális – egy mutatása a gyakor.: Pálos György. Pedagógus szerepek. SuliNova. sorozat (r. berendezés a filmrészlet levetítéséhez 92 . film részlete. Alternatív Igazgatóság) Gyermekek háza c. szervezése      az ismeretszerzés folyamata tanár-diák kapcsolat a tanár és a diákok mozgása a tér elrendezése a tanár és a diákok kommunikációja. hangereje Az új ismeretek be.II. terepek tárlátogatás 15’ Kooperatív óra a gyakorlatban A hallgatók egy társadalomismeret kooperatív foglalkozás részletét nézik meg.filmrészlet latban közös megtekintése Iskolák a láthatáron c. Megfigyelési szempontok:  az óra menete.

majd megkapják a vezetés összehasonlítása helyesen kitöltött táblázatot és ellenőrzik saját munkájukat. önellenőrzés D3 – A pedagógus szerepének végiggondolása a frontális és együttműködő óravezetés esetén (kitöltendő táblázat) T3. önellenőrzés D5 – Tulajdonságlista T4. D4 – A pedagógus szerepének végiggondolása a frontális és együttműködő óravezetés estén (kitöltendő táblázat) III. Egyéni munka – a tulajdonságok kiválasztása. kintése A munka végén önmagukat ellenőrzik. ellenőrzés és értékelés Idő Tevékenységek Tevékenység célja. Az új tartalom összefoglalása.A frontális és tés esetén együttműködő óraA párok megadott szempontok szerint táblázatot töltenek ki. amelyek szerintük az hez szükséges tanári tulajdonságok átteegyüttműködésen alapuló óravezetéshez szükségesek. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. anyagok (mellékletek) 10’ A pedagógus legfontosabb tulajdonságainak végiggondolása a frontális és Az együttműködésen együttműködő óravezetés esetén alapuló óravezetésA tulajdonságok listájából a hallgatók aláhúzzák azokat. fejlesztendő készségek. Pármunka – táblázat kitöltés.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben 20’ A pedagógus szerepének végiggondolása a frontális és együttműködő óraveze. D6 – Tulajdonságlista aláhúzva 93 .

amivel nem értek egyet  egy kérdés. terepek 5’ Minden hallgató egy „kilépőcédulát” ír:  egy dolog.II. írószer 94 . Pedagógus szerepek.  amelyet a terem ajtajában lead a tanárnak A foglalkozás lezá.Egyéni munka rása. értékelése Papír. amit tanultam  egy dolog.

Ehhez kedvező feltételeket tudok teremteni. Gondosan felkészülök és döntök az optimális tanulási folyamatról.” T2. ha úgy gondolják. amelynek „felvétel ekor” személyiségének egy részét otthon hagyja. hogy a tanár ne merev maszkként hordozza tanárságát. mikor. hogy a diákok javát szolgálja. D1 – Tanulás így vagy úgy A) „Tanárközpontú” „ A diákokat rám bízták. aki elég biztos magában és a többiekkel való kapcsolatában. érződik a tanulás belülről”. hogy másként jobban tudnának tanulni. Lehetünk. tudást osztogató személy. Az én felelősségem. és ennek érdekében minden tőlem telhetőt megteszek. ami minden más társas helyzetnek: az interperszonális kapcsolat. hogy elérjék a tanulási céljukat. Ha ez a feltétel megvan. és nem „statikus teljesítmény”. „Lehetünk emberi lények az osztályban?” – teszi fel Rogers a kérdést „A tanulás szabadsága a 80-as években” című könyvében. hogy „hogyan. akit tekintélynek fogadnak el az adott helyzetben.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Mellékletek a foglalkozáshoz T1. és ezeket állandóan ellenőrzöm. ha a tanár is így v iselkedik. akkor a következő szempontok megvalósulhatnak. Ez az én szakmai felelősségem. ő is egy az értékes. de sok más forrás is rendelkezésre áll: a gyerekek. de egy lényeges és átfogó gondolatot kapunk tőle: minden és mindenki lehet a tanulás forrása! Rogers szerint a tanár sem a mindent tudó. ha megvan egy bizonyos előfeltétel. mint a legfontosabbat. Az előfeltétel: egy vezető vagy olyan személy. Arra keresünk választ. hogy a tanulási környezet optimálisabbá tételében maguk is érdekeltek legyenek. azaz serkentő légkört teremt a facilitáló szerepkörű tanár. ezt számon is kérem. A diákoktól elvárom. más felnőttek. és hogyan látszik. Saját magamnak. az óvodától a középiskolán át. és jelezzék. D2 – A tanulás és a tanári szerep rogersi felfogása A legfontosabb. elérhető források közül.” B) „diák központú” „Tanulni a diákok csak maguk tudnak. Rogers szerint az iskolai helyzetnek is az a lényege. és azoknak kell lennünk. megvan benne az alapvető bizalom. gondolataikat. Elvárom. Mert meggyőződésem. Nem a tanulásra-tanításra. Ha szükséges. például a szülők! Carl Rogers végül így fogalmazza meg az iskolai helyzetet: „A személyközpontú megközelítés jelenlegi nevelési kultúránkban csak akkor létezhet. hogy a tanulók betartsák az utasításaimat.” 95 . gyerek és tananyag között. hogy alkotó módon vegyenek részt a folyamatban. Valódivá válni – mindez folyamat. A facilitáló minőségek közül Rogers a korábban elmondott alapgondolatai közül a hitelességet emeli ki. maguktól tanulni. Mi következik mindebből az oktatás anyagára vonatkozóan? Mit tanítsunk? Rogers ebbe nem szól bele. Ha ez az előfeltétel megvan. hogy kifejezzék érzéseiket. miért tanul egy diák. hogy a többiek képesek a saját fejükkel gondolkodni. a könyvek. ha át akarjuk törni a megszokott határokat tanár és gyerek. a teljesülés irányába tartanak. A felelősség az övék. Csak akkor várhatjuk el a gyerekektől. akkor a többi felsorolt jellegzetességet tapasztaljuk bármelyik nevelési szinten. hanem a tanulás facilitálására kell helyeznünk a hangsúlyt: facilitáló. valódinak lenni – mondja Rogers más szavakkal.

hangereje 96 . Pedagógus szerepek.II. terepek D3 – A pedagógus szerepének végiggondolása a frontális és együttműködésen al apuló óravezetés esetén (kitöltendő táblázat) Szempontok Frontális óravezetés Együttműködésen alapuló óra A tanár felkészülése az órára Felkészülési idő A felkészülés során készített anyagok további felhasználhatósága Az óra kezdete Az ismeretszerzés folyamata A tanár és diákok mozgása A tér elrendezése A tanár és a diákok kommunikációja.

D4 – A pedagógus szerepének végiggondolása a frontális és együttműködésen alapuló óravezetés esetén (kitöltött táblázat) Szempontok Frontális óravezetés Együttműködésen alapuló óra A tanár felkészülése az órára logikus óravázlat készítése várható kérdések. egyéni tanulás. hivatalos személyes. egyéni munkához kooperatív tanulás esetén a felelőskártyák kiosztása a diákok meglevő tudásának előhívása Az ismeretszerzés folyamata A tanár és diákok mozgása frontális tanári magyarázat kérdés.tése vezése fénymásolás több szálon futó interakciók megtervezése Felkészülési idő A felkészülés során készített anyagok további felhasználhatósága Az óra kezdete valószínűleg kevesebb többször nélkül használható valószínűleg több változtatás csak elemei használhatók újra a tanár felkelti a gyerekek figyelmét a terem átrendezése csoport-.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben T3. a tanár segít kevés mozgás. válaszok szemléltetőeszközök előkészítése a tananyag részekre bontása. helyezkedik el néha beül egy-egy csoportba. mozognak A tanár és a diákok kommunikációja. a tanár a tábla előtt a tanár járkál a csoportok között. hangereje hangos. felelet frontálisan kiscsoportos. pár. közösen dolgozik a gyerekekkel a gyerekek a helyükön ülnek egyes feladatoknál a gyerekek is helyet változtatnak. társasági 97 . önálló feldolgozásra való előkészítése eszközök előkészítése és elkészíegy szálon futó interakció megter.

II. terepek (Czike Bernadett hivatkozott könyve nyomán) 98 . Pedagógus szerepek.

Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben D6 – Tulajdonságlista jó szervezőkészség jó időérzék érthetőség jó kapcsolatteremtési képesség „színészi” hajlam hatásos kommunikáció T4. D5 – Tulajdonságlista aláhúzva jó szervezőkészség jó időérzék érthetőség jó kapcsolatteremtési képesség „színészi” hajlam hatásos kommunikáció fegyelmezési készség megosztott figyelem nyitottság a diákok figyelmének lekötése kreativitás fegyelmezési készség megosztott figyelem nyitottság a diákok figyelmének lekötése kreativitás 99 .

időfelelős. szóvivő. A foglalkozást vezető tanárnak erre kell megteremtenie a feltétel eket a foglalkozás végén. munkaformák.II. Szabályalkotás. Kapcsolat a diákokkal (partneri viszony) – Fehér Márta 20-24 fő (5-6 db. témafelelős. Felelősségvállalás. önreflexió. A magatartáskezelés. autonómia. Módszertani javaslatok Időfelhasználással kapcsolatos javaslat: a foglalkozást célszerű szünet nélkül megtartani. eszközfelelős). a diákokkal közös szabályalkotás előnyeivel. előnyei és lépései A szabályalkotás gyakorlása A tanár mintaadó szerepének átgondolása Ajánlott létszám: Ajánlott időkeret: A foglalkozás közvetlen célja: A foglalkozás tartalma: A kompetenciafejlesztés fókuszai: Önállóság. Az egyes tevékenységek szervezésével kapcsolatos javaslatok (csoportok. szabálykövetés. módszerek):  A kooperatív csoportmunkához véletlenszerűen heterogén csoportokat hozunk létre. lépéseivel. Együttműködés. 4 fős csoport) 90 perc Ismerkedés a fegyelem megteremtésének és fenntartásának eszközeivel. A téma bonyolultsága és egész személyiséget igénybevevő m ivolta miatt az értékelés legmegfelelőbb formája az önértékelés. ellenőrzéssel kapcsolatos javaslatok:  A foglalkozás célja attitűdformálás a tanári munka egyik legnehezebb terepén. Értékeléssel. A tanári elvárások és magatartás meghatározó szerepe a fegyelem megteremtésében és fenntartásában A diákokkal közös szabályalkotás sajátosságai. 5. terepek II. az egyéni felelősség hangsúlyozásának érdekében választhatunk a csoportokon belül különböző felelősöket is (pl. Pedagógus szerepek. a fegyelem megteremtése és fennta rtása a gyakorlott pedagógusok számára is gyakran okoz nehézségeket. 100 .

szerk. Egedi Cecília – Radnóti Katalin – Wagner Éva: Kapcsolatok – konfliktuskezelés c. szerk. 2010. sulinovadatbank.: Deszpot Gabriella. 4 fős csoport munkájához. SuliNova.hu  Van más megoldás is (Alternatív módszerek a középiskolában). 2008 (www. Negrea Vidia: Mire jók a konfliktusok? c. 2008. anyagok:  Kópéláda  csomagolópapírok  vastag. Konfliktuskezelés. módszerek. szerk. teremigény:  A foglalkozáshoz egy átlagos méretű osztályterem szükséges. SuliNova. Világbanki Szakközépiskolai Projekt. fejezet  Tanári kézikönyv a szociális kompetenciák fejlesztéséhez 1 – 12.  Az Osztályfőnökök Egyesületének honlapja: www. Good – Jere E.: Szekszárdi Júlia. 2005. Kereszty Zsuzsa. valamint arra is. A foglalkozás megtartásához szükséges eszközök. OKI. kötet Educatio. szükséges és ajánlott szakirodalom:  Például (Pedagógusok gyakorlati példái a személyközpontú szemlélet iskolai megvalósítására). melyet úgy rendezzünk be.  Kézikönyv osztályfőnököknek. 2009. amivel a plakátokat fel lehet tenni a falra A foglalkozás megtartásához szükséges oktatási segédanyagok. hogy alkalmassá váljon 5-6 db. 2004. fejezet  Szabályok az iskolában.. évfolyam. hogy a hallgatók körbe üljenek.: Fehér Márta SZIA-könyvek. Brophy: Nyissunk be a tanterembe! 1. SuliNova. szerk. 2006. fejezet  Thomas L. Dinasztia Kiadó. nevelők… szerk.  Gyerekek. SuliNova-Educatio. Az osztály irányítása c.: Fehér Márta.hu)  Nevelési kézikönyv nem csak osztályfőnököknek. Az együttélés szabályai c.sulinovadatbank. 1995.hu) 101 .: Szekszárdi Júlia.: Papp Ágnes.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Tér.ofoe. teremelrendezés. fejezetek (www. szerk. színes filctollak  gyurmaragasztó.

B. a csoporttagok röviden reflektálnak az el- A tanári elvárások és Egyéni munka magatartás meghatá. Pedagógus szerepek. viselkedést. C. Az új tartalom feldolgozása Idő Tevékenységek Tevékenység célja.a véleményvozásra való ráhango. D1 – Osztály. beállítódást. fejlesztendő készségek. a feldolgozás előkészítése Idő Tevékenységek Tevékenység célja. hogy az osztályuk miért lett ilyen! A csoporton belül minden résztvevő beszámol az olvasott osztály. A csoportalakítás Kooperatív T1 – Állítások egyben a foglalko. amely magyarázhatja. fejlesztendő készségek. anyagok (mellékletek) 20’ A 4 fős csoportok minden tagja más-más osztály. 102 . képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök.és tanártípus leírását kapja:  képtelen kézben tartani az osztályt  megvesztegeti a diákokat  kemény kézzel uralkodik  együttműködő diákokkal dolgozik Egyéni olvasás után mindenki a szövege alapján válaszol a kérdésre:  Soroljon fel három.és tanártípusok leírása (A.portalakítás nal kialakítálás is. terepek Foglalkozásvázlat I. anyagok (mellékletek) 5’ 4 fős csoportok alakítása hajlított véleményvonallal. az adott osztály tanárára vonatkozó tulajdonságot.és tanártípusról és a kérdésre adott válaszairól.Kooperatív rozó szerepe tanulás – megbeszélés szóforgóval T2. Ráhangolódás. D variáció) a csoportok számának megfelelő példányszámban  A foglalkozások javasolt időkerete – a csoport egyedi igényeitől függően – változtatható.tanulás .II. sához II.cso.

): lakmódszer. majd a csoportokon belül párok alakulnak. színes filctolmegbeszélés.Egyéni munka ciáiról szóló leírást. lak. szóforgóval lehet tenni a 103 . D3 – A variáció: milyen eredmények várhatók a gyerekekkel közösen alkotott szabályok bevezetésétől? B variáció: a közös szabályalkotás előkészítése és lépései az osztályban .Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben hangzottakra. szabálykövetés (a hallgatók számával megegyező példányszámban) T4. teremhasználat (a tanár asztala és tárolóhelyei. 35’ A csoportok mindegyike 1-1. hogy milyen eredmények várhatók a gyerekekkel közösen alkotott szabályok bevezetésétől. a diákok padjai és beszámoló gasztó. ami 1-1 papírra van felírva (ha ötnél több csoport gyakorlása tanulás – ab. D2 – Szabályalkotás. vastag.A közös szabályal. a teremből való távozás és az oda való visszatérés. 15’ Minden hallgató elolvassa a szabályalkotás. A párok az olvasottakat ismertetik egymásnak és megvitatják. az osztályteremben vagy a tanítás során gyakran A szabályalkotás Kooperatív Csomagolópaismétlődő helyzetet húz ki. T3. másika pedig a közös szabályalkotás előkészítéséről és lépéseiről az osztályban. amivel tárolóhelyei. a tanulás színterei az osztályban. van. a szemetes használata). szabálykövetés szociális kompeten.pírok. gyurmara1. kotás sajátosságai Pármunka előnyei és lépései A párok   egyike arról olvas el egy rövid szöveget. csoporta plakátokat fel 2. akkor szükség szerint 1-2 feladat ismétlődik.

A kihúzott helyzetnek megfelelően a csoportok ablakmódszerrel minél több olyan szabályt gyűjtenek. hogy mit gondol a tanár mintaadó lása Egyéni munka szerepéről. A csoportok plakátot készítenek. amit írt. teendők a feladat elvégzése után). hogy mindenki fogalmaz. majd a hallgatók kiegészítéseket tehetnek a többi csoport szabályaihoz. ha a tanár magyaráz. amelyek az adott helyzetben fontosnak találnak. 5. anyagok (mellékletek) 10’ A foglalkozást vezető tanár felolvassa „A tanár állandó modell. a diákok mindig figyelik 104 . Az új tartalom összefoglalása.vasás za meg a maga számára és röviden írja le. a diákok mindig A tanár mintaadó Frontális felolfigyelik” című szöveget. 4. terepek 3. viselkedés egyéni és pármunka során (segítség kérése. a diákok közti beszélgetés. csoportmunka (csoportba szerveződés. majd megkéri a hallgatókat. T5 – A tanár állandó modell. Pedagógus szerepek. képességek Munkaformák és módszerek falra Eszközök. valamint melyek a foglalkozás személyes tanulságai az egyes hal lgatók számára. elvárt magatartás. Néhány önként jelentkező felolvassa. viselkedés a csoporton belül és kívül). ellenőrzés és értékelés Idő Tevékenységek Tevékenység célja. fejlesztendő készségek.II. A feladat elvégzése után a csoportok beszámolnak egymásnak.szerepének átgondo. III.

de a légkör feszült.és tanártípusok leírása A) Ebben az osztályban teljes káosz uralkodik. hogy tanárként nem lesz nehézségem a fegyelem megteremtésében és fenntartásában. és amint a tanár kiteszi a lábát a teremből. és a feladatokat nem végzik kellő gondossággal. akár büntetéssel is elfojtja. de ez valahogy soha nem sikerül neki. A légkör összetartó. hogy maguk is észrevegyék. A gyerekek rendszerint engedelmeskednek. Valami mindig izzik a felszín alatt. A tanár folyamatosan küzd. B) C) D) T3. a közösség fejlődését. ha szükséges. ha a szabályok ésszerűek. barátságos. hogy az egyének a szabályokat ne beszorító kényszerként. A diákokat be kell vonni a szabályok alkotásába. A szabályok követésének képessége is könnyebben alakul ki. szigorú figyelmeztetéssel. A pedagógus a szociális kompetenciafejlesztés során külön kell. D2 – Szabályalkotás. hiszen a szabályokat mindig együttesen felül kell viz sgálni. csak m inimális tanulást kíván meg. hogy a diákok a közösen létrehozott iskolai szabályokat interiorizálják (belsővé tegyék). hogy valam iképpen ura legyen a helyzetnek. hanem segítségként éljék meg. hogy foglalkozzon a szabályok közös alkotásának és a szabálykövetés képességének ésszerű tanítására. Ez akkor lehetséges. de a légkör barátságos. együttélési normákként éljék meg azokat. és különösebb felügyelet nélkül is megoldják a feladatokat. ha a tanár csak figyelmezteti a gyerekeket. Ez az osztály csendes és fegyelmezett. akkor elég. és rugalmasan meg kell változtatni. A tanár igyekszik a tanulást szórakoztatóvá tenni. ha az egyén aktív résztvevője a kialakításnak. Fontos. D1 – Osztály. amenynyiben erre szükség van. videofilmet. mert a tanár sok rendszabályt vezetett be. hogy ezeket betartsák. és gondoskodik is róla. Az önálló munka során a gyerekek követik az utasításokat. a diákok ezeket legtöbbször tudomásul sem veszik. a büntetés hatása pedig nem tartós. nélkülözhetetlen alapelvekként. Ennek ellenére a gyerekek nem tudnak tartósan figyelni. 105 . a körülöttünk lévő szükséges rend feltételeit teremtik meg. Ez az osztály zajos. és azt is a lehető legkellemesebbé teszi. A követés mindig kritikai gondolkodást is feltételez. az osztály „robban”. hogy nem fog menni… T2. A kihágásokat rögtön észreveszi. Az utasítások. A tanárnak alig kell az irányítással foglalkoznia. fele-fele arányban lesz nehézségem… Gyakran lesz nehézségem… Félek attól. és önmaga is megélte a szabály hiányának negatív következményeit. hogy valóban szükség van-e rájuk. meg kell őket tanítani arra. Fontos. a rend helyreáll. és valóban könnyítik az egymással való együttlétet. játékot és egyéb kiegészítő anyagot használ. Ez az osztály mintha csak magától működne.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Mellékletek a foglalkozáshoz T1 – Állítások a véleményvonal kialakításához: Biztos vagyok abban. Csak néha lesz nehézségem… Kb. szabálykövetés A szabályok életünk fontosabb törvényszerűségeit. sok történetet. mikor és milyen szabályok nélkülözhetetlenek az életben. aszerint. Ha a zaj zavaróvá válik. sőt a fenyegetések sem használnak.

fejlesztik önfegyelmüket. terveit az új tanévvel kapcsolatban. akik részt vettek a szabályok megalkotásában. A szabályok megszövegezése. hogy: „Ne emeld fel a hangod. mert a tapasztalatok szerint a diákok megnövekedett felelősségtudata és együttműködő. amit a tanár tesz. Pedagógus szerepek. már hogy azt kiabáltuk egy gyereknek. fáradtak vagy feszültek vagyunk. hogy tegnap kiabáltam. de a ráfordított idő hasznos befektetés. T5 – A tanár állandó modell. Tanárként. hogy a gyerekek állandóan figyelnek bennünket. amit elkövetünk. Előfordult. Bár időigényes feladat. A legfontosabb szabályok kiválasztása: az osztály és a pedagógus kiválasztják azt a 3– 5 szabályt. Egyensúlyt biztosítanak a csoportérdek és az egyéni érdek között. hogy köze van az osztály szabályaihoz. amelyeket a legfontosabbnak ítélnek. Rendet és kiszámíthatóságot teremtenek. és elfelejtjük az osztályszabályokat. hogy senkit sem bántalmazunk még szóval sem. amit mond. végső formába öntése: a tanár és a tanulók együttműködve szövegezik meg a szövegek végső változatát. Segítik a gyerekek társadalomba való beilleszkedését és felelősségtudatuk kifejlődését. Annak a tudata.II. amelyek mindazok számára kötelezőek. Világosan és érthetően mondjuk el vágyainkat és terveinket az új tanévvel kapcsolatban: könnyebb bevonni a diákokat a közös szabályalkotásba. és észrevesznek minden tévedést. terepek T4.”– állítja egy régi bölcsesség. és elfeledkeztem arról az osztályszabályról. nem pedig azt. a gyerekekhez hasonlóan elvesztjük az önuralmunkat. D3 A) Milyen eredmények várhatók a gyerekekkel közösen alkotott szabályok bevezetésétől? Minden gyerek úgy érezheti. Ezt természetesen könnyebb mondani. Ilyenkor egyszerű a megoldás: „Bocsánatot kérek. B) A közös szabályalkotás előkészítése és lépései az osztályban A szabályalkotási munkát az iskolaév kezdete utáni első hetekben célszerű elvégezni. kockázatvállalását. Tudnunk kell. 3. hogy megállítsa helytelen magatartásunkat.” – ez az egész. felnőttként be kell tartanunk a közös szabályokat. Nagyon dühös voltam. a diákok mindig figyelik „A tanítványok azt teszik. mint megtenni. Első lépésként meg kell ismertetnünk diákjainkat a szabályalkotás folyamatával: 1. ha a pedagógus elmondja az osztálynak saját elképzeléseit. 4. Biztonságos viszonyok között támogatják a gyerekek kezdeményezőkészségét. helytelen magatartást. felismerése. 106 . 2. hogy mit teszünk. amire szükség van. Szabályozzák a gyerekek viselkedését. amikor velem beszélsz!”? Vagy gúnyosan és fenyegetően beszéltünk egy másikkal? Vagy elutasító módon zártunk le egy szülővel folytatott vitát? Amikor frusztráltak vagy dühösek. fegyelmezett viselkedése bőségesen megéri az erre fordított tanórákat. A szabályok születése: a pedagógus és a gyerekek közösen hozzák létre a szabályokat. Egymást megbecsülő légkört biztosítanak. gyakran nem elég ahhoz.

de mindenki követhet el hibát.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Ezzel az üzenetet küldjük a diákoknak. 107 . hogy az osztályszabályok igenis nagyon fontosak – a tanár is megtesz mindent. hogy betartsa őket –. s ezt bevallani nem szégyen.

egyetemi évekre.  A pedagógus jelöltek hallgatói identitását erősíteni.  A hallgatói szerep helye az egyéni szerep repertoárban. együttműködés elősegítésére. együttműködés.  Kommunikációs készségek fejlesztése.  Közösségépítés.és ismeretszerzési lehetőségek biztosítása.  Személyes motivációk tudatosítása a saját élményen alapuló csoportmunkában. amelyek segítségével a résztvevő a pedagógusi pályával kapcsolatos döntését megalapozottabbá és tudatosabbá teheti.  Olyan tapasztalat. a pedagógus pályaorientáció feltárása. az oktatási intézményhez tartozás jegyében. Pályaszocializáció A témakör feldolgozásának célja:  A hallgatók mentálhigiénés felkészítése a főiskolai.III. Pályaszocializáció III.  Modellnyújtás a csoportépítés. 108 .

feszültségmentes bizalmi és a jó munkához szükséges légkör megteremtése. 1. Érzelmeink pontos azonosítása. A több szempontú ismerkedés. tartalma: Olyan módszerek. empátia. megállapodás pedagógiai szerepe.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben III. a csoportszabályok megfogalmazása és elfogadása. autonómia. együttműködés. Ajánlott továbbhaladási irány: A kompetenciafejlesztés fókuszai: Kapcsolódási pontok: Pályaszocializációs modulsor. a csoportalakítás módszereinek megismerése. Az ismerkedés önismeretet is fejlesztő formái. amelyek alkalmasak a csoporttagok sokszínűségének feltárására. Gyermekmegismerés modul 109 . A gyerekek közötti a kapcsolat minősége. V. Megtapasztalni és megismerni a csoporttagok közötti különbségeket és azonosságokat. játékok ismertetése. ismerkedés. felelősségvállalás. Honnan jöttünk. A közös szabályalkotás. szabályalkotás. Az elvárások. A csoport és az iskolában szerveződő osztályközösség közötti hasonlóság tudatosítása. ami természetesen függ a pedagógus csoportvezetői szerepvállalásától. A modul témái. célok tisztázása. kik vagyunk? – Farkas Magdolna Ajánlott időkeret: A modul közvetlen célja: 90 perc A csoport kialakítása. kölcsönös megismerésére. egymás elfogadása. A foglalkozás céljai közt felsorolt alapelvek gyakorlati alkalmazása. A kommunikáció fejlesztése.

Személyiségfejlesztő társasjátékok.  A kooperatív csoportmunkához véletlenszerűen heterogén csoportokat hozunk létre. eszközfelelős).  Ez a műfaj sajátos. módszereket. Saxum Kiadó. Birkenbihl. hogy sikeres hallgatók legyenek. Zrinszky László Pedagógusszerepek és változásaik.  A munka során igyekezzünk tudatosítani a leendő pedagógus számára felhasználható tapasztalatokat.: Fehér Márta). Budapest. Pedagógusképzés. Neveléstörténet. témafelelős. hogy a pályaszocializációs foglakozásra az alapképzés elején kerül sor. SuliNova. hogy mindig „hozott anyagból” is dolgozunk a csoport „itt és most” megfogalmazódó igényei szerint. 2004/1 Trencsényi László: A pedagógusképzés paradoxonjai. Vera F. 2005. Az egyes tevékenységek szervezésével kapcsolatos javaslatok (csoportok. Tankönyvkiadó. hogy személye s kapcsolatok alakuljanak ki a hallgatók között. A munka során is adjunk lehetőséget arra. hogy minél többféle variációban dolgozhassanak együtt a hallgatók a változatos csoportalakítási módszerek segítségével. in: Az együttélés szabályai 160–190p. Pályaszocializáció Támogató rendszer Bagdy Emőke – Telkes József: Személyiségfejlesztő módszerek az iskolában. Az egyes témarészekre szánt időt természetesen szükség esetén módosíthatjuk. módszerek):  Feltételezzük. Létszám: 16-20 fő. Budapest. de a fókuszban önismereti elemekre is épülő tapasztalati tanulás áll. az egyéni felelősség hangsúlyozásának érdekében választhatunk a csoportokon belül különböző felelősöket is (pl. Az ismerkedés célja. 1999 Módszertani ajánlás Időfelhasználással kapcsolatos javaslatok:  A foglalkozást célszerű szünet nélkül megtartani. Gondolat Kiadó. 1988. A hallgatói csoport hasonló az iskolai osztályközösséghez. Például (szerk.: Játsszunk együtt. 2005/2. szóvivő. mert új ismereteket is kíván közölni. Bp. Trencsényi László: Neveléstörténet és pedagógusképzés.  A modul időbeosztása szoros. munkaformák. Budapest. motivációjának fenntartását és megerősítését annak érdekében. 2007 Rudas János: Delfi örökösei.III. időfelelős. Segíti a hallgatók pályaválasztásának tisztázást. 1990. 110 . A feldolgozásnál vegyük figyelembe. ELTE BTK.

melyet úgy rendezzünk be. Segítsük elő. Foglalkozásvázlat I. hogy a kommunikációban az énközlés természetessé váljon. önreflektív visszajelzéseinek. fejlesztendő készségek. 111 .Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Differenciálással kapcsolatos javaslatok:  Figyelembe kell venni. hogy a hallgatók egymásnak is visszajelzéseket adjanak. ennek alapján is differenciálunk. ami hozzájárul az önreflexió fejlődéséhez. anyagok (mellékletek) 5’ Bemutatkozás teljes névvel Saját érzések azono. Ráhangolódás.Szóforgó Feltűzhető  A foglalkozások javasolt időkerete – a csoport egyedi igényeitől függően – változtatható. A foglalkozás megtartásához szükséges eszközök. (D1 – Személyes tanulási napló)  Ezekből készülő összegző beszámoló benyújtása képezi a modulok lezárását. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. teremelrendezés. megerősítést. a feldolgozás előkészítése Idő Tevékenységek Tevékenység célja. hogy a csoportban lévők azonos vagy különböző szaktanári szerepre és milyen korcsoportok tanítására készülnek. adjunk mi is a diákoknak személyes visszajelzést. reflektáljanak egymásra. amivel a plakátokat fel lehet tenni a falra  különböző színű „post it” lapocskák Speciális javaslatok az értékeléssel kapcsolatban:  Biztosítsunk lehetőséget arra. az egymás iránti elfogadó attitűd kialakulásához. hogy alkalmassá váljon a székek körben való elhelyezésére is. anyagok:  csomagolópapírok  vastag. színes filctollak  ragasztó.  Amikor a foglalkozás során alkalom adódik rá. Az elfogadó légkör megteremtésében fontos szerepe van a vezető hitelességének. Tér. teremigény:  A foglalkozáshoz egy átlagos méretű terem szükséges. Ha megjelenik a pályaválasztásban motivációk különbözősége.  Az egyes foglakozások végén mindenki személyes tanulási feljegyzéseket készít.

hogy felvettek valahová  Második. anyagok (mellékletek) 10’ A téma felvezetése: Fogalomtisztázás . hogy máshová nem sikerült bekerülni A feliratok alapján négy kiscsoport alakul. Kiscsoportos megbeszélés II. megbeszélik az oktatási intézménybe (főiskola. … helyre vettek fel  Csalódott voltam. majd egy-egy szóvivő megosztja a közös pontokat az egész csoporttal.III. megállapodások Egyéni munka: Csomagolópa- 112 .) Tudatosítás Problémakezelés Önmagam képviselete Problémakezelés Szóforgó Csoportonként csomagolópapír. egyetem) kerülésük történetét.Önismeret het):  Minden vágyam az volt. fejlesztendő készségek.Pályaszocializáció Írják fel. filctoll T3 – Pályaszocializáció 15’ A csoportmunka megalapozása: elvárások. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. milyen asszociációkat kelt ez a kifejezés – határozzák meg a fogalmat (A téma részletesebb feldolgozása a következő modulban. hogy bekerüljek a … szakra  Jó. Pályaszocializáció Hogyan szólítsanak – név felírása kinek-kinek a kedvenc színével – a kártya sítása elhelyezése Önazonosság A vezető is bemutatkozik röviden 10’ névkártyák Szociometrikus bemutatkozás Nyitottság Bizalom Rövid interjú T1 – Ismerkedés szociometrikusan Plakát T2 – Csoportalakítási változatok 10’ Választásom – hogyan kerültem ide (igény szerint újabb szempont is felmerül. célkitűzések. Az új tartalom feldolgozása Idő Tevékenységek Tevékenység célja.

ő is közli vállalásait. Gondolataikat nem cenzúrázzák Miért választottam én a pedagógus pályát? A legfontosabb egyéni okok.Ötletbörze Cédulák. megtörténik a csoportszabályok tisztázása és véglegesítése a közös plakáton.Szabályalkotás sal Asszertivitás Megbeszélés a csoportban. majd új csoportok alakulnak 1– 4-ig való számolás.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Mindenki egyénileg felírja egy papírra saját elképzeléseit. filctoll Frontális meg. a csoportmunkával Együttműködés kapcsolatos elvárásait (T4). 113 . kát pla- T5 – Pályaválasztási motívumok Egyéni munka Csoportszóforgó Érvelés post-it lapok Plakát 5’ 10’ A négy kis csoport rendszerezi az egyéni cédulákat és összefoglalja a súlypon. az egyéni elképzelések alapján közös lista készítése. az együttműködés keretei A pedagógus pálya választásának lehetséges motívumai? Sztereotípiák Négy csoportban dolgoznak a hallgatók és összegyűjtik azokat a sztereotípiákat. A megbeszélés végére képet kapunk arról. hogy a jelenlévők milyen motivációk alapján lettek pedagógus jelöltek.Empátia tokat. a megállapodás összefoglalása és kifüggesztése 10’ kerekasztal pír. A fentiek alapján. merése amelyeket a pedagóguspálya választásával kapcsolatban ismernek. célok cédulára írása Összegzés: Hitelesség Önismeret Önkifejezés felis.T4 – A csoport beszélés megállapodás kérdései. amit a szóvivők ismertetnek A konszenzus kialakításához a vezető is segítséget nyújt. tanulságokat. Felelősségvállalás Választásukat érvekkel és példákkal alátámasztják.

ellenőrzés és értékelés (A) Idő Tevékenységek Tevékenység célja. kapcsolatokat miközben a válaszokat jelképező különböző alcsoportokat a térben és mozgásban megjelenítik.és társreflexió tett Két különböző színű talp alakú papír.Önreflektivitás léttel kapcsolatban is Szóforgó III. fejlesztendő készségek.III. ami a mai napon számára tanulságot jelen. érzéseit. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. különbözőségeket. anyagok (mellékletek) 5’ Mit viszel el a mai közös munkából mint diák és mint leendő pedagógus? (Az egyik talp a saját helyzetét.Ön. fejlesztendő készségek. Pályaszocializáció III. toll 10’ Mellékletek a foglalkozáshoz T1 – Ismerkedés szociometrikusan Az egyes kérdésekre a résztvevők a térben való elhelyezkedéssel megjelenítik a válaszukat.  Hol születtél? – Magyarország képzeletbeli térképén elfoglalják helyüket 114 . Az új tartalom összefoglalása. anyagok (mellékletek) 5’ Személyes tanulási visszajelzés kitöltése Tudatosítás Egyéni munka D1 – Személyes tanulási napló 10’ Hogy vagy most? – egy érzés. Az új tartalom összefoglalása. A hallgatók átélik és demonstrálják a közöttük lévő élettörténeti azonosságokat. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. énüzenet megfogalmazása társakkal való együtt. a másik a leendő pedagógusét jelképezi) A lapokat megőrzik a hallgatók Egy-egy szóval ki-ki emelje ki azt. ellenőrzés és értékelés (B) Idő Tevékenységek Tevékenység célja.

értékeit. amelyekre az adott pálya gyakorlása során szükségünk van. hogy megfeleljen a különböző társas rendszerek tagjai által. hogy mit jelent számukra. Kedvelt elfoglaltság stb. foglalkozás. A pályaadaptáció az általános és a szakmai képzés időszakára tehető. vagyis a pályaszocializáció egy szakmai környezet normáihoz való alkalmazkodás. mi a cél. vele szemben támasztott elvárásoknak. mi a vonzalom oka? – megosztják a többiekkel a közös pontokat. hogy az adott évszakban születtek? Szóvivő útján bemutatkoznak az „ősziek” stb.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben        Most hol laksz? Kollégiumban – otthon – albérletben Mikor érettségiztél? – Az évszámokat bemondják és egymás mellé állnak az azonos évben érettségizők Vannak-e ismerőseid. sajátosságokat. T3 – Pályaszocializáció A pályaszocializáció a szocializáció azon része. értékeket. szerepeket. technikákat. hivatás körét jelenti. barátaid a csoportban? Milyen tárgy. A pályatevékenység a szakmai beilleszkedés és a hasznos szakmai tevékenység időszakára 115 . korosztály stb. Pályaszocializáció = az emberi életpálya Ritoók Pálné teljes életpályára vonatkozó elmélete az életpályát a pályaadaptáció és pályatevékenység időszakára osztja. melynek révén az egyén viselkedése úgy módosul. T2 – Csoportalakítási változatok Születési évszakok szerint: néhány percben megbeszélik. hogy ők is tegyenek fel kérdéseket. Ajánljuk fel. viszonyulási módokat sajátítjuk el. A társas rendszer egy-egy munkakör. Buda Béla szerint a pályaszocializáció olyan interakciós folyamat. amelynek során azokat a viselkedési módokat. mit szeretnének megtudni ily módon a társaikról? Rövid interjúkat is készíthetnek egymással. a személyes kompetenciák fejlesztését állítja előtérbe. tanítására készülsz? Tanítottál-e már gyerekeket? Érdeklődési körök. Kiválasztunk négy európai egyetemi várost: ki melyikbe szeretne tanulmányútra menni? Miért oda. Ebben a folyamatban a hallgató nemcsak megismeri a pedagógusi hivatás szereprendszerét. ahol a képzés folyik. hanem azonosul is azokkal.) Mindebben döntő szerepet játszik az intézmény. (A foglalkozás a hivatásra való felkészülés jegyében.

előnyösnek/hátrányosnak. egyetemmel  Szakmai képzés – elmélet és gyakorlati képzés  Választott pályába való beilleszkedés – pályakezdés A pályaválasztást megelőzően fontos szerepe van az előkészület éveinek:  Családi minta: a családban milyen munka minősül könnyűnek. foglalkozás Megfelelő pályaválasztás alapvető feltétele a személy pályaválasztási érettsége. Pályakorrekció. szolgálatot jelent. élethosszig tartó tanulás szerepe és lehetőségei a pályán T4 – A csoport megállapodás kérdései. (Ritoók Pálné: Személyiségfejlesztés és pályaválasztás.  a mesterséget. Ez olyan fejlettségi állapot.  Iskoláskorban: az egyes foglalkozásokról különböző benyomásokat szereznek a gyerekek  Serdülőkorban: alakul. amely életcélt adó örömteli tevékenységet. kitisztul az elképzelés. Tankönyvkiadó. szépnek. saját értékrendjébe való beillesztését. 1994. az együttműködés keretei  Mit várunk a foglalkozástól? 116 . A szakmai önazonosság kialakulása.III.) 1.  a szakma szintjét. amely a szaktudás személyiségjellemzőkkel is áthatott magasabb foka és  a hivatást. Pályaszocializáció bontható. pályaszocializáció in.: Tanári létkérdések. saját adottságainak és a pálya adottságainak harmonikus összeegyeztetését. Bp. 1986. Ezek az első élmények bef olyásolják a későbbi pályaválasztást. 2. előtérbe kerül. pályatevékenység: pályaérett ember pályamegvalósítása Bagdy Emőke négyféle szintet különböztet meg a pályaszocializáció pályamegvalósítási folyamatában:  a foglalkozás szintjét. amelyet a minden más szakmától megkülönböztető szaktudás jellemez.) 3. A pályán való sikeres működés alapvető feltételének a pályával való azonosulást tartja.. mely lehetővé teszi a reális lehetőségeknek megfelelően. hogy milyen lehetőségeket kínál a munkaerőpiacon a választandó szakma.: Pedagógusszerepben. Pályavitel. (Bagdy E. hogy mire tartja magát alkalmasnak  Pályaválasztás időpontjában: azzal is foglalkozik a fiatal. jónak. amely egy adott munkakörben töltött huzamosabb időt jelenti.Pályaadaptáció elemei:  Pályára való előkészületek  Pályaválasztás előkészületei  Pályaválasztás – első találkozás a főiskolával.

határidők meghatározása. A Személyes tanulási naplót minden alkalommal használjuk. A hallgatói csoporttal való munka fő keretei:  a csoporton belül történő jelenségekre. T5 – Pályaválasztási motívumok Célunk az egyéni motivációk feltárása. Ezek után kialakítható a csoport együt tműködésére vonatkozó konszenzus a hallgatók és az oktató között. A teljesítendő feladatok. vitaindító szerepet tölthetnek be a munka során:  A tanári pályára való jelentkezés első sorban attól függ. az „itt és most”-ra figyelünk  fontos a diszkréció. az alábbi sztereotip mondatok. meghallgatjuk egymást  a feladatokban önkéntesen vállalhatunk szerepeket A részvételi kötelezettség.hu/pedagogus_szemelyisege. titoktartás mások személyes közlését nem adhatjuk tovább  egyes szám első személyben fogalmazunk  saját véleményünket. az ebben megfogalmazottak segítséget jelentenek a modulcsoport végé n az önreflektív összegző beszámoló elkészítésében. fontos. Egyéb speciális szempontok is meghatározhatók a csoport sajátos igén yei szerint. A megállapodást más szempontok közbeiktatásával is köthetjük. akik szeretik a gyerekeket. hogy ezeket végiggondolva. hogy szerettünk-e iskolába járni  A pedagógusi pályára való jelentkezést első sorban az befolyásolja. mit csinál egy pedagógus. nyílttá tegyék elvárásaikat a hallgatók.kislexikon. amikor dolgozik  Azok jelentkeznek pedagógusnak.html): 117 . tanárunktól? Mit szeretnék elkerülni? A fenti kérdéseket felteszi a tanár. hogy sok a szabadság  A pedagógusi pályára való jelentkezést megkönnyíti. érzéseinket fogalmazzuk meg  másokat nem minősítünk  mindenki egyforma figyelmet érdemel. tudatosítása. hogy tudjuk. hogy a várakozások és vállalások transzparenssé váljanak a csoportban.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben     Mit várunk magunktól? Mit várunk egymástól? Mit várunk a vezetőtől. A pedagógusok pályaválasztásánál négy motívumcsoport bizonyult a legáltalánosabbnak (www.

Pályaszocializáció     altruisztikus.III. emberbaráti példakép-hatás. nem unalmas) érdek és kényszerítő motívumok. egy szeretett tanár nyomán egyedi motívumok (pl. érdekes. 118 .

Feladataim: Dátum: 119 . mi nem tetszett. mi hiányzik? 2. kérdések (ötperces visszajelzés) 1. amelyekről szeretnék elgondolkodni. Mi tetszett. témák. többet tudni: 5. érzések: 3. Magamról és másokról szerzett tapasztalatok.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben D1 – Személyes tanulási napló „Pillanatfelvételek” a mai történésekről Élmények. Az volt számomra a lényeg: 4. belátások. Ötletek. kérdések.

Készségfejlesztés: pedagógiai gondolkodásmód és viselkedés fejlesztése. önmagunk és mások a fejlődésének elősegítése A modul témái. mi van mögöttük. és mi van előttük? Felszínre kerüljenek azok a motivációk. hogy a csoporttagok közelebb kerüljenek saját választásuk tudatosításához és saját pedagógus emberképük megfogalmazásához. Olyan módszerek.III. sztereotípiák. Saját élmény – Farkas Magdolna Ajánlott időkeret: A modul közvetlen célja: 90 perc Ennek a foglakozásnak az a célja. megértéséhez. Az élmények feldolgozása hozzájárul a saját és mások pályaadaptációs indítékainak. a pályaválasztást. átérezzék nem véletlenül választották ezt a pályát. tartalma: A pályaválasztás előzményei: a pedagógus pályáról alkotott előképek. autonómia. amelyek tudatosítása hozzájárul a pedagógus jelölt identitásának megerősítéséhez. együttműködés. empátia. Hol tartanak ebben a folyamatban. felelősségvállalás. milyen motívumok határozták meg a pályára való előkészületüket. amelyek alkalmasak arra. játékok alkal mazása a munkában. rugalmasság 120 . hogy a hallgatók rátekintsenek a saját induló életpályájuk pályaadaptációs szakaszaira. 2. Pályaszocializáció III. elfogadásához. az összefüggéseinek feldolgozásához : A kompetenciafejlesztés fókuszai: Motivációk azonosítása. a családi hatás sz erepe a pályaválasztásban és az egyén i életút fontos momentumai.

A körmesék módszerének ismertetése után adjunk lehetőséget kérdezésre.  Amennyiben ez órarendi akadályba ütközik. és a Ráhangolás „B” feladatait választjuk. Bp. Új Helikon Bt. Veszprém. 1993. Evarics Regina: A Virág-mozgalom. Az egyes tevékenységek szervezésével kapcsolatos javaslatok (csoportok. A többféle ráhangoló és feldolgozó munkaforma és játékajánlat közül válasszuk ki azokat. Trezor Kiadó.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Támogató rendszer: Rudas János: Delfi örökösei.25. akkor a Ráhangolás „A” feladatait választjuk. Sallai Éva: Tanulható-e a pedagógus mesterség? Veszprémi Egyetemi Kiadó.  Ha egy napon 2×90 perces rendben dolgozunk.: Jorgosz közlegény jelentései a 38. szerk. 121 . ELTE TÓFK Tudományos Közleményei. Történetek a nevelés – oktatás világából. hogy ne befolyásoljuk a hallgatók asszociációit. Budapest. Budapest. Gondolat Kiadó. 1996. Bp. Taní-tani. In: Trencsényi László (2008).  A körmesékben megjelenhetnek azok a sztereotípiák. 142 – 149. adottságainak megfelelnek. Feladatunk rámutatni.): Száz eset. OKKER. 1990. Vágásiné Laczik Ágnes: Tudósítás egy felvételi vizsgáról. Hunyady Györgyné – M.  A foglalkozást célszerű szünet nélkül megtartani. munkaformák. amelyek a csoport igényeinek. Módszertani ajánlás Időfelhasználással kapcsolatos javaslatok:  A foglalkozást ideális esetben az első közvetlen folytatásaként. 2008/46. Ebben visszatérünk az előző foglalkozás részletesebb felidézésére. amelyekkel gyakran találkozhatunk a pedagógusokról alkotott elképzelésekben. 9. hogy a csoporttagoknak minél több interakcióra legyen lehetősége. Nádasi Mária (2007): Csak a szépre emlékezem. Marczibányi Téri Művelődési Központ. Gabnai Katalin: Drámajátékok Színházi füzetek/III. 63 – 69. amihez a hallgatók használhatják személyes tanulási naplójukat. saját önképünk is befolyásolja. mutassunk egy-egy példát a munkamódszerre úgy. módszerek):  Az előző foglalkozáson megalakult csoportban továbbra is úgy szervezzük a munkát. Budapest. Benedek István (2000. Dr. ezer tanulság. Pozitív iskolai élmények vizsgálata. Dr. hogy a pedagógusokról való gondolkodást. fél órás szünet után tarthatjuk meg. kilométerről. akkor önálló blokként kezeljük a modult. Gyermek – Nevelés – Pedagógusképzés.

ha nagyobb létszámú a csoport.  ragasztó. ezzel is mintát adva a ped agógiai szakmaiságra. hogy a kommunikációban az énközlés természetessé váljon. miért csinál. Az elfogadó légkör megteremtésében fontos szerepe van a vezető hitelességének. Speciális javaslatok az értékeléssel kapcsolatban  Biztosítsunk lehetőséget arra. Emeljük k i. hogy a szereplők letegyék szerepüket. Segítsük elő. színes filctollak. hogy melyik „játék” milyen célokat szolgál. amivel a plakátokat fel lehet tenni a falra. amelyeket a hallgatók eljátszanak.  különböző színű „post-it” lapocskák. hiszen a foglalkozási családfa és az egyéni életút képei csak bizalmi légkörben dolgozhatók fel. hogy a hallgatók egymásnak is visszajelzéseket adjanak. Így mindkét téma bemutatásra kerül és a vissz ajelzésre több idő marad. hogy a „játék” eszköz. önreflektív visszajelzéseinek. miszerint a pedagógus tudatosan választja meg eszközrendszerét. ezzel is szorgalmazzuk az önreflexió gyakorlását. visszavegyék saját identitásukat Differenciálással kapcsolatos javaslatok:  A modul feldolgozása gyors tempót kíván. akkor érdemes a dramatikus feldolgozást választani úg y.  Hívjuk fel a figyelmet a titoktartási kötelezettségre. adjunk mi is a diákoknak személyes visszajelzést.  Amikor a foglalkozás során alkalom adódik rá. A foglalkozás megtartásához szükséges eszközök. lehetnek negatív szerepek is. megerősítést. anyagok:  csomagolópapírok. Gondoskodjunk arról. fontos hangsúlyozni a dramat ikus megjelenítés „mintha” jellegét.  A rajzos. Pályaszocializáció  A feldolgozási szakaszban mindig tudatosítsuk a hallgatókban. módszertani segítség. tudja. hogy mit. hogy a csoport egyik fele a foglalkozási családfát. a másik pedig az egyéni életutat mutatja be. sajátélményű szakmai tapasztalatszerzésre és a tapasztalatok feldolgozására. (Személyes tanulási napló) 122 .III. reflektáljanak egymásra. Mivel a szerepek.  vastag.  Az egyes foglakozások végén mindenki személyes feljegyzéseket készít. képi megjelenítés és a dramatikus megjelenítés kombinálható is egymással. az egymás iránti elfogadó attitűd kialakulását.

(A pályaszocializáció a szocializáció azon része.Szabálytartás donságot és Figyelem Belső tulajdonságokra épülő körmese: Tanított valaki. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. fejlesztendő készségek.mindenki mond egy-egy külső tulaj. Ráhangolódás. szerepeket. . a feldolgozás előkészítése (A) Idő Tevékenységek Tevékenység célja. értékeket. viszonyulási módokat sajátítjuk el. modul feldolgozásával azonos napon Visszakapcsolódás a pályaszocializáció fogalmához. amelyekre az adott pálya gyakorlása során szükségünk van. technikákat.mindenki mond Önkifejezés képesegy-egy belső tulajdonságot sége Sűrítés Rövid összegzés arról. amelynek során azokat a viselkedési módokat. anyagok (mellékletek) 10’ Az 1. ezeket elhelyezik a pályaszocializációs plakáton.) Fogalomtisztázás Szóforgó Plakát 10’ Mondjunk együtt mesét! – A csoportvezető ismerteti a körmese alkotásának Kreativitás Szóforgó szabályait Bizalom Kirakós körmese: Tanított valaki. kinek mi Tudatosítás volt fontos a meseszövésben Plenáris csoportmunka T1 – Körmesék 5’  A foglalkozások javasolt időkerete – a csoport egyedi igényeitől függően – változtatható. aki …. miként születtek meg a karakterek a mesében. amelyek megfelelően magyarázzák a fogalmat.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Foglalkozásvázlat I. a hallgatók felolvasnak egy-egy saját meghatározást. 123 . aki … .

Önkifejezés képessége va napjainkig. személyes élmé. fejlesztendő készségek.A korábban készült plaká- 124 . foglalkozástól eltérő napon Összefoglalás Szóforgó Plakát Az első találkozás egy-egy fontos momentumának felidézése. hogy mindenki egy-egy életszakaszát meséli el röviden.Személyes közlés nyek megfogalmazása (Támaszkodhatnak a személyes tanulási naplóra is. majd egymást szólítsák meg a felidézése hallgatók. Az új tartalom feldolgozása (A) Idő Tevékenységek Tevékenység célja. miként születtek meg a karakterek a mesében. fejlesztendő készségek. Összefoglalás képesVisszakapcsolás a pályaszocializáció fogalmához sége A pályaszocializácó fogalmának felelevenítése és összevetése a saját meghatá. Pályaszocializáció I. anyagok (mellékletek) 10’ Saját pályaválasztás Tudatosítás Plenáris mun. kinek mi Tudatosítás volt fontos a meseszövésben Plenáris csoportmunka T1 – Körmesék 5’ II. egy tanárnőt. Sűrítés Rövid összegzés arról. hogy kezdje el. anyagok (mellékletek) 10’ Az 1. születésétől fog. Ráhangolódás. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök.) Közös élmények A csoportvezető megkér valakit. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. aki Magyarországon született … úgy találja ki a csoport az élettörténetét. egy tanárt (a csoport választá.III. a feldolgozás előkészítése (B) Idő Tevékenységek Tevékenység célja.Figyelem sa szerint).Fogalomtisztázás rozásokkal (cédulák) 10’ Mondjunk együtt mesét! – A csoportvezető ismerteti a körmese alkotásának Bizalom Szóforgó szabályait Szabálytartás Életrajzi mese: Ismerek egy tanítót.

altruisztikus. elmondják mit ábrázoltak (lehetőség szerint a képek fel. Megosztják a Szimbolikus kifeje. élmények megjelenítése rajzban.Frontális kér. hogy melyik motívum volt a leghangsúlyosabb stb. Önismeret fejleszté.most az első két szakasszal foglalkozunk.ha az életpálya T2 – Foglalkomodellre tekintünk? . hasonlóságok alapján kis csoportok alakulnak.Szóforgó kisrészleteket egymással. toll galmazása désfeltevés Vajon számunkra mikor és hogyan kezdődött a pályaadaptáció . kik voltak a szereplők. emberbaráti. pl. amelyek a pedagógus pálya Önkifejezés felé orientálták a hallgatót sége Megkérjük a hallgatókat.Tudatosítás gyomány és vélekedés a pályaválasztásban Életút rajz Önismeret képesEgyéni munka Azon történések. 2. szemkontaktus Önkifejezés felvételével. érdekes. zsírkréta.zőképesség csoportban kerülnek a falra). amelyek befolyásolták a pályaválasztását. majd megbeszélés kis csoportban közös pontok keresése Empátia Rövid összegzés a tapasztalatokról – milyen szerepet töltött be a családi ha.) 10’ ka Fogalomtisztázás tok csomagolópapír. mi történt vele? T3 – Életútrajz Rajzlap. példakép-hatás.Egyéni munka zási családfa se Foglalkozási családfa készítése egyénileg A pályára való előkészületek – a pályaválasztás előzményei 3-4 fős kis csoportok alakulnak nonverbális kommunikációval. érdek és kényszerítő motívumok (Rátekintünk a korábban elkészült plakátra. nem unalmas) 4. egy szeretett tanár nyomán. színes filctoll. megállapítjuk.Papír. filctoll Probléma megfo. ragasztópapír Csoportszóforgó 10’ 5’ 10’ 10’ Tárlat – a hallgatók megtekintik egymás alkotásait: a rajzokon megjelenő közös Kreativitás Egyéni munka szimbólumok. ami befolyásolta őket a pályaválasztásában. ezeket a négy motívumcsoportba soroltuk: 1. 125 . Gondolatban helyezze el azt a képet saját életútján. a csoport összegzi a tanulságokat. hogy idézzenek fel egy-egy helyzetet.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Az előző foglalkozáson ki-ki megnevezett olyan tényezőket. Hány éves volt. egyedi motívumok (pl. 3.

) Tudatosítás Plenáris mun. hogy melyik motívum volt a leghangsúlyosabb stb. anyagok (mellékletek) 10’ Saját pályaválasztás Az előző foglalkozáson ki-ki megnevezett olyan tényezőket.tok csomagolópapír. pl. megállapítjuk. a csoport összegzi a tanulságokat. Pályaszocializáció 5’ Rövid összegzés a tapasztalatokról Tudatosítás Plenáris csoportmunka II. egyedi motívumok (pl. altruisztikus. A hallgatók egy-egy jellemző mondatot. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. érdekes. amelyek befolyásolták a pályaválasztását. emberbaráti. kiválasztanak egy-egy „családfát” bemutatásra. filctoll zás 10’ Probléma megfoVajon számunkra mikor és hogyan kezdődött a pályaadaptáció . példakép-hatás.A korábban ka készült plakáFogalomtisztá. egy szeretett tanár nyomán. Frontális kér. érdek és kényszerítő motívumok (Rátekintünk a korábban elkészült plakátra.Papír. Mit mondtak a különböző családtagok a saját foglalkozásukról.Tudatosítás gyomány és vélekedés a pályaválasztásban Dinamikus megjelenítés Plenáris csoportmunka 5’ 126 . Önismeret.III. kihangosítják a családtagok mondatait Együttműködés Rövid összegzés a tapasztalatokról – milyen szerepet töltött be a családi ha. Az új tartalom feldolgozása (B) Idő Tevékenységek Tevékenység célja.lesztése A pályára való előkészületek – a pályaválasztás előzményei danak a hallgató pályaválasztásával kapcsolatban? Először mindenki megfogalmazza magának ezeket a mondatokat. és mit mon. fejlesztendő készségek. 2. Kreativitás majd megjelenítik a szereplőket. ezeket a négy motívumcsoportba soroltuk: 1. üzenetet fogalmaznak meg és játszanak kifejezőkészség fejel. empátia.most az első két szakasszal foglalkozunk.ha az életpálya galmazása modellre tekintünk? . nem unalmas) 4. 3. toll désfeltevés T2 – FoglalkoEgyéni munka. zási családfa dinamikus megjelenítés 10’ Kiscsoportban megbeszélik.

a mai csoportmunkában szerzett felismerés Önreflektivitás kiemelése a saját pályaadaptáció szempontjából. élmények megjelenítése. ragasztópapír Megkérjük a hallgatókat. Az új tartalom összefoglalása.Egyéni munka rása D1 – Személyes tanulási napló (az előző foglalkozásnál található) Két különböző színű talp alakú papír. ami befolyásol. zsírkréta. mint diák és mint leendő pedagógus? Tudatosítás Szóforgó Hogy vagy most? –egy szóval. Gondolatban helyezze el azt a képet saját életútján. amelyek a pedagógus pálya felé ori. toll 10’ Mit viszel el a mai együttlétből. ellenőrzés és értékelés Idő Tevékenységek Tevékenység célja. mi történt vele? Kreativitás 15’ Kiscsoportban megosztják egy mással az emlékeket és kiválasztanak egy-egyet Szimbolikus kifeje. Egy. 127 . színes filctoll.Szóforgó bemutatásra és bemutatják a jelenetet. fejlesztendő készségek. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök.Empátia ta őt a pályaválasztásában. zőképesség Dramatikus Együttműködés megjelenítés Rövid összegzés a tapasztalatokról Tudatosítás Plenáris csoportmunka 5’ III. anyagok (mellékletek) 5’ Személyes tanulási visszajelzés kitöltése A foglalkozás lezá. kik voltak a szereplők.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben 5’ Életút rajz Önismeret képes- Egyéni munka Azon történések. Kifejezőkészség Hány éves volt. sége T3 – Életútrajz Rajzlap.Önkifejezés entálták a hallgatót egy-egy jelenetben. hogy idézzenek fel egy-egy helyzetet.

hogy az kapcsolódjon az elhangzottakhoz. Életrajzi mese Úgy fogalmazódik meg a megjelenített személy (pedagógus) életrajza. hogy születésétől kezdve minden életszakaszát más meséli el. akkor újra kezdődik a kör. a témára való hangolódására. 1993. pedagógus jelöltek számára? (Gabnai. A mesealkotás lehet humorforrás is a csoportban. vállalja kezdést és a befejezést. 104 – 106. hogy hiteles alakot formáljanak. aki a körben következik. A történetet az szövi tovább. a mi esetünkben egy pedagógus figurájának a megalkotásához. Pályaszocializáció Mellékletek a foglalkozáshoz T1 – Körmesék A körmesék az egymásra hangolást szolgálják egyrészt. A létrejövő élettörténet lehet reális és irreális. másrészt viszont alkalmat adnak arra. A megbeszélé sben. A játék során minden résztvevő egy-egy mondatot mond úgy. hogy a csoport maga ad jelzést. sem a jelzők nem ismé tlődhetnek. humoros stb. Vajon mit jelent ez számunkra. Belső tulajdonságokra épülő körmese A résztvevők egy-egy belső tulajdonság. tapasztalatait. viszont. Vágyak és a realitások gyakran összekeverednek. hogy ki kell jelölni a kezdő és végső szót. De sem a történések. lehetőleg úgy. a csoportkohézió erősítésére.III. vonás megnevezésével alkotják meg a személyt. Fontos szabály. sőt). ugyanakkor. Az együtt alkotás öröme és feszültsége alkalmas a csoport bemelegítésére. Kirakós körmese Mindenki egy-egy külső tulajdonság megnevezésével járul hozzá egy karakter. Hívjuk fel a figyelmet arra. Az adott személyre (pedagógusra) ruházott tulajdonságok utalnak a csoporttagokban élő a pedagógusképre. hogy kötőszavakat. p. ráadásul.) 128 . az érzékletességet fokozó megjegyzéseket is lehet alkalmazni összekötő szövegként (például: meglepően. Hívjuk fel a figyelmet arra. Ha az elhangzó ötlet hiteltelenné teszi a szereplőt. a tapasztalatok feldolgozásában ezekre az elemekre térünk ki. fantasztikus. hogy egy témával kapcsolatban megjelenítsék a mesét szövők fantáziáját. meseszerű. de.

hogy melyeket mutatják be. egyes szám első személyben. Ha elkészültek a rajzok. A csoporttagok visszajelzést adnak szerepeikből. T3 – Életút rajz A feladat célja. kérjük meg őket. A feladat célja. élményeit. Ha a hallgatók idegenkednek a rajzolástól. miért maradandó a felidézett élmény. akkor feladatként kérjük meg.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben T2 – Foglalkozási családfa A foglalkozási családfa fókuszában a közeli és távolabbi élő és elhunyt családtagok foglalkozása szerepel. és megkérjük a csoport tagjait álljanak ahhoz a ponthoz. 129 . Írják b e a családfára a nevek mellé a buborékmondatokat. hogy szerezzen minél több családtagtól információt. amelyek a pedagógus pálya felé orientálták őket. megtekinti. hogy rálátást nyerjenek a hallgatók arra. akkor tárlatot rendezünk. akkor több időt szánhatunk a feldolgozásra oly módon. Felrajzolunk a teremben egy életvonalat. felidézzék életük azon történéseit. hogy családjukban voltak-e előzményei az ő választásuknak. hogy mit mondanának a számukra fontos családtagok a pedagóguspályáról. Majd ki-ki kezében maga elé tartja a rajzát és a hasonló szimbólumokat megjelenítő rajzok szerint kis csoportok képződnek. a többiek megosztják hasonló élményeiket a csoporttal. évhez. hogy a kiscsoportok kiválasztanak egy-egy meghatározó élettörténeti momentumot és szituációs játék kereteiben bemutatják a jelenetet. vagy éppen újítást jelent a közvetlen környezet számára? Mit mondanak az egyes családtagok a pedagógus pályáról? Fogalmazzák meg a hallgatók. székekre elhelyezik a rajzokat. Meghatározó történések. amikor a pályaválasztásuk szempontjából meghatározó élmény történt velük. Adjanak címet ennek az élménynek. ötévenkénti jelzéssel. Végül a képeket elhelyezzük a falakon. hogy a hallgatók végiggondolják. Életút rajz feldolgozása másképp: ha elhagyjuk a foglalkozási családfa elkészítését. szimbólumokban megjeleníteni az életút mentén. pályáját. Ezeket kell most rajzban. hogy alkalmazzanak szimbolikus jeleket. amin szakaszolva feltűntetik az éveket is. A csoport dönt. mindenki körbejár. Megfogalmazzák. találkozások személyek. megbeszélik mit ábrázoltak a rajzukon. Pályaválasztásuk folytatásai–e valamilyen családi hagyománynak. Ha a hallgató nem ismeri a közeli családtagok foglalkozását. színhelyek jelennek meg az életút grafikon mentén rajzban.

Tájékozódjanak azokról a lehetőségekről. A kompetenciafejlesztés fókuszai: Kapcsolódási pontok: A helyzet definiálása. felmérjék erőiket. felelősségvállalás. Kommunikáció fejlesztése. Hallgatói szerepre való felkészülés – Farkas Magdolna Ajánlott időkeret: A modul közvetlen célja: 90 perc A résztvevők rátekintsenek a saját induló életpályájuk következő pályaadaptációs szakaszára:  Pályaválasztás – első találkozás a főiskolával. amelyekkel valószínűleg találkozni fognak képzésük során.III.  Szakmai képzés – elmélet és gyakorlati képzés. tudatosítani tudják. diák fogalomtérkép. következtetések a korábbi tapasztalatokból. Az iskolába kerülő. 3. megértéséhez. időbeosztásukat. A pedagógiai. együttműködés. pszichológiai tárgyak. a sikeres önkép. alkalmazkodjanak megváltozott élethelyzetükhöz. az új szereprendszer. Olyan módszerek. hogy miként lehetnek sikeres hallgatók. iskolát váltó gyerekek és a hallgatóvá válás azonosságainak feltárása. amelyek segítségével a csoporttagok egyénileg fel tudják mérni. 130 . Tudatosan készüljenek a sikeres felsőoktatási létre. Készségfejlesztés: a tanulási motiváció fenntartása az új. megváltozott életszerepek mellett. A modul témái. tartalma: A hallgatói lét problémái. információ feldolgozás. Az élmények feldolgozása hozzájárul a saját és mások pályaadaptációs indítékainak. játékok alkalmazása a munkában. elfogadásához és reális célok megfogalmazásához. illetve az V. autonómia. az időgazdálkodás szerepe a célok elérésében. követelményekről. Gyermekmegismerés modul. Pályaszocializáció III. empátia. egyetemmel.

Gondolat Kiadó. A és B feldolgozási mód között választhatunk. Veszprém. 46–51. számíthatunk arra.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Támogató rendszer: Rudas János: Delfi örökösei. módszerek):  Az előző foglalkozáson megalakult csoportban továbbra is úgy szervezzük a munkát.  A hallgatók már ismerik egymást. Eötvös könyvkiadó. Az elfogadó légkör megteremtésében fontos szerepe van a vezető hitelességének. Bp. Czike Bernadett: A pedagógus szerep változása. Dudás Margit: http://nti. hogy a témát az őket aktuálisan foglalkoztató élethelyzetek. problémák feldolgozásával tudjuk megközelíteni.  Ügyeljünk arra. 1990. Dr. Bevezetés a elektronikus változatot készítette: Ambrus Attila József) „saját pedagógiába” Bakonyi Anikó: Kistanár? Hallgató? Leendő pedagógus? Tanárjelölt? Taní-tani. (Személyes tanulási napló)  Ezekből készülő összegző beszámoló benyújtása képezi a modulok lezárását. önreflektív visszajelzéseinek. adjunk mi is a diákoknak személyes visszajelzést.pte. Bp. hogy az önismereti elemek elsősorban a hallgatói szerepek köré rendeződjenek. Az egyes tevékenységek szervezésével kapcsolatos javaslatok (csoportok. hogy a hallgatók egymásnak is visszajelzéseket adjanak. 131 . 2009/49.  Amikor a foglalkozás során alkalom adódik rá. hogy a kommunikációban az énközlés természetessé váljon. 2006. Segítsük elő. megerősítést. ami hozzájárul az önreflexió fejlődéséhez és az egymás iránti elfogadó attitűd kialakulásához. Kolosai Nedda: „Zenga zének”. 1996. Módszertani ajánlás Időfelhasználással kapcsolatos javaslatok:  Az első két foglalkozás feldolgozása után egy-két héttel tartandó. hogy a csoporttagoknak minél több interakcióra legyen lehetősége.hu/ (az A belépő nézetek feltárása. munkaformák. 2009/11.  Az egyes foglakozások végén mindenki személyes feljegyzéseket készít. amennyiben a közös munka során kialakult közöttük a bizalom. Iskolakultúra. Sallai Éva: Tanulható-e a pedagógus mesterség? Veszprémi Egyetemi Kiadó. 61 – 76. Speciális javaslatok az értékeléssel kapcsolatban  Biztosítsunk lehetőséget arra.btk.  A foglalkozást célszerű szünet nélkül 90 percben megtartani. amikor még a közös csoportélmények könnyen felidézhetőek. reflektáljanak egymásra.

fejlesztendő készségek. problémák.Döntésképesség lémák kapcsolhatók a mai témához: A hallgatói szerep sajátosságaihoz. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. hogy mi történt velük. anyagok (mellékletek) 5’ A csoporttagok üdvözlik egymást: beszámolnak arról. nehézségek.III. tapasztalatok összegzése egy plakáton. mint hallgatókat – összegyűjtik. majd rövid esszét írnak „Sikeres hallgatói jövőképem” címmel Tudatosítás Egyéni munka  A foglalkozások javasolt idő kerete – a csoport egyedi igényeitől függően – változtatható. listázzák ezeket. amelyek most foglalkoztatnak: felidézik a korábbi közös munka Problémafeltárás fontos momentumait és kis csoportokban (azonos szakok hallgatói alkossanak egy-egy csoportot) – megbeszélik. Pályaszocializáció Foglalkozásvázlat I. filctoll 15’ 5’ A csoport közösen – a vezető segítségével – eldönti. Az új tartalom feldolgozása (A) Idő Tevékenységek Tevékenység célja. 132 . Ráhangolódás. Asszertivitás Plenáris csoportmunka II. Hogyan kapcsolhatjuk az elhangzottakat a pályaadaptáció szakaszaihoz? Hol tartanak ebben a folyamatban? Szóforgó Kiscsoportos munka Plakát. sikerek). milyen problémák foglalkoztatják őket. milyen gondolatokkal. Bizalom Problémák. hogy mely felvetett prob. anyagok (mellékletek) 15’ Idézzük fel. A beszélgetés során kirajzolódó kérdések. érzésekkel léptük át az intézmény kapuját! A hallgatók felírják a felidézett momentumokat egy lapra. fejlesztendő készségek. csomagolópapír. Identitás erősítése mint hallgatókkal mióta nem találkoztak (feladatok. a feldolgozás előkészítése Idő Tevékenységek Tevékenység célja. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök.

Kiemelik ezek közül a legfontosabbakat Az A és B csoportban érveket gyűjtenek miért és hogyan lehet ezeket a készsé. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. a C és D csoport azt összegzi. C. B. D csoportban összegyűjtik azokat a tulajdonságokat. ezekből az elemekből Önismeret plakát készül. készségeket. fejlesztendő készségek.Szóforgó kiscsoportban Négyfős kiscsoportok alakulnak (olyanok dolgozzanak együtt. hogy milyen akadályokkal kell számolni a siker elérésének útján. a Csoportmunka 10’ 133 .Társismeret szek kapcsolatrendszere Rövid összegzés a tapasztalatokról Milyen egy napom? Egy hetem? Saját „idő sajt” elkészítése Reflektivitás Empátia Önismeret Csoportszóforgó Plenáris csoportmunka Egyéni munka Plakát 5’ 5’ Üres lapok T1 –Idősajt 10’ Vizsgáljuk meg.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben 10’ Párválasztás tetszőlegesen Párban megbeszélik mi szükséges ahhoz. hogy sikeres hallgatók legyenek. anyagok (mellékletek) 15’ Társismeret fejlesz. amiből kirajzolódhat a diák szerep fogalomtérképe.lítése Milyen a sikeres hallgató? – ideálképek és a realitás ütköztetése lyek a sikeres hallgató sajátjai. ame. a szerepré. akik kevésbé tése ismerik egymást) Probléma megközeA. hogy a diákéletet Változtatás képessémagam számára jó diákéletnek tekinthessem? ge Egy párral megbeszélni a változtatási lehetőségeket Reflektivitás II. Az új tartalom feldolgozása (B) Idő Tevékenységek Tevékenység célja. hogy mit változtathatunk annak érdekében.Hitelesség geket sikeresen gyakorolni a célok meg valósítása érdekében. jövőképüket meg tudják valósítani – kiegészítik egymást Páros munka 10’ A legfontosabb tanulságokat megosztják a csoporttal.

tanulás. toll 5’ Mit viszel el a mai együttlétből mint diák. amit kedvteléssel töltök. körcikkek segítségével ábrázolják egy átlagos hétköznapjuk időbeosztását.) Majd megvizsgálják maradt-e ki valami fontos. hogy mit változtathatunk annak érdekében.Egyéni munka rása D1 – Személyes tanulási napló (az első foglalkozásnál található) Két különböző színű talp alakú papír. fejlesztendő készségek. munka. hogy a diákéletet Változtatás képessémagam számára jó diákéletnek tekinthessem? ge Egy párral megbeszélni a változtatási lehetőségeket Reflektivitás III. mennyire ad lehetőséget a jó és sikeres diákélet 134 . ellenőrzés és értékelés Idő Tevékenységek Tevékenység célja. Pályaszocializáció megvalósítás során 10’ 5’ Egy-egy képviselő vitában képviseli az érveket Rövid összegzés a tapasztalatokról Milyen egy napom? Egy hetem? Saját „idő sajt” elkészítése Hitelesség Meggyőzés Érvelés Önismeret Vita Plenáris cso.Önreflektivitás ból – egy szóval Szóforgó Melléklet a foglalkozáshoz T1 – Idősajt A hallgatók egy körben. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. (Például: alvás. Az új tartalom összefoglalása. anyagok (mellékletek) 5’ Személyes tanulási visszajelzés kitöltése A foglalkozás lezá. én-idő. toll portmunka Egyéni munka Üres lapok T1 –Idősajt 5’ 10’ Vizsgáljuk meg.III. társas kapcsolatok.egy élmény kiemelése a saját pályaadaptációd szempontjá.Plakát. család. és mint leendő pedagógus? Tudatosítás Hogy vagy most? .

havi bontásban is. 135 .Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben megteremtéséhez a napi beosztás – min lehetne változtatni – ebben segíthet a csoporttárs visszajelzése. Az idősajt elkészíthető heti. ami a távolabbi célok megvalósításához adhat segítséget. teljesen szabadon mérlegeljék saját időgazdálkodásukat. hogy ne adjunk előre szempontokat. Mennyire szolgálja a korábban megfogalmazott célok teljesítését a napi rutin? Fontos.

A hallgatók párokban. 33–39. Buda Béla: A közvetlen emberi kommunikáció szabályszerűségei. (IV. kifejezőkészség. Pályaszocializáció III. Debrecen. A segítés helye a pedagógiai munkában. modul. tartalma: Megelőző tapasztalat: Ajánlott továbbhaladási irány: A kompetenciafejlesztés fókuszai: Kapcsolódási pontok: Támogató rendszer: 90 perc Saját élmények feldolgozásával tudatosítani. Pedagógus-szerepek témakörök. a tanári segítői kompetencia határaira. A tanulást szervező tanár foglalkozás. 4. kiscsoportokban. hatása. Előző pályaszocializációs modulok. A pszichológiai stúdiumok. a segítés különböző aspektusaira. Gyermekmegismerés. a személyközpontú szemléletre. önismeret. Bagdy Emőke KLTE Pszichológiai Intézet. figyelem.III. 1996. A tanár mint segítő – Farkas Magdolna Ajánlott időkeret: A modul közvetlen célja: A modul témái. 136 . A segítő hivatás fogalma. Budapest. 3. Budapest. A csoportalakításhoz a konkrét feladatoknál segítséget kapnak. továbbá a IV. Eötvös József Könyvkiadó. Animula. p. a csoportvezető feladata lényegében a facilitálás. A többféle gyakorlat (A. C variáció) közül azt válasszuk.) OM rendelet Módszertani ajánlás Olyan csoportban dolgozhatunk a személyességet is igénylő témával. A pedagógus hivatásszemélyisége in: Hivatás és személyiség. kreativitás. Empátia. amely az adott csoport dinamikai állapotához. 2006 A tanári mesterképzési szak képzési és kimeneti követelménye 15/2006. Sallai Éva: Tanulható-e a pedagógus mesterség? Veszprémi Egyetemi Kiadó Czike Bernadett: A pedagógus szerep változása. ahol a diákok már ismerik egymást. bizalmi légkör alakult ki közöttük. a II. p. illetve teljes csoportban dolgoznak. 1. 45–114. illetve a V. Az intézményekhez való kötődés c. A tanár. ráirányítani a figyelmet a kommunikáció jelentőségére. kommunikációs készség. A pedagógus szerep sokszínűsége. B. sajátosságaihoz legjobban illik. a segítő kommunikáció jellemzői.

a pedagógus nemcsak mint oktató és nevelő tölt be fontos szerepet. A segítő tanári szerep túlmutat a „jó” kommunikátor kompetenciáin. de nem elégséges feltétele. érzékenyítést szolgálja. Másrészt gyakran a pedagógus érzékeli. hogy már a képzés elején nyílt diskur zus induljon a pedagógus mint segítő kompetenciahatárairól. A humán segítő területeken (egészségügy. információk átadásával.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben A modul feldolgozása során. Speciális javaslatok az értékeléssel kapcsolatban:  A hallgatók egymásnak adott visszajelzése énközlésekre épüljenek. A segítés proszociális magatartás. Mindezt személyiségük munkaeszközként való használatával (is) teszik. hanem egész személyiséget látja szociális és kapcsolati viszonyaival együtt. Bizonyos foglalkozások. elfogadással. „A tanár szakmai felkészültsége birtokában hivatásának gyakorlása során alkalmas:  a tanulói személyiség fejlesztésére: az egyéni igényekre és fejlődési feltételekre tekintettel elősegíteni a tanulók értelmi. az elmélyülés más kommunikációval foglalkozó stúdium feladata lehet. különben gyorsan túlterhelődik. hogy segítségre.) OM rendelet A társadalmi változások növelték az iskola mint másodlagos szocializációs színtér szerepét. megléte szükséges. a sajátos nemzeti hagyományok.  Az értékelés az egyéni visszajelző lapokon és a záró körben történik. testi. a demokratikus társadalmi értékek. oktatás. problémáikkal. életének alakulását. hogy a gyermek olyan helyzetben van. 137 . életvitelét befolyásolják. Gyakran ő az első segítő szakember. de nem veheti át más professziók szerepét.” 15/2006. más szakemberek. segítik. problémajelző és -közvetítő szerepére is. a közösségben kialakuló konfliktusok kezelésére. Bővültek a pedagógusok feladatai. 3. hivatások professzióként művelik a segítést. az interkulturális nevelési programok alkalmazására. nevelési stb. egyre inkább szükség v an a pedagógus problémafelismerő. az európai kulturális és az egyetemes emberi értékek elsajátítását. hanem a tanulók egészséges fejlődése érdekében. egészségügyi. A gyermeket nemcsak mint tanulót. az egyének közötti különbségek megértésének elősegítésére.. de a rájuk bízott emberek életét.. szociális szféra. intézmények bevonásával is segítenie kell a problémakezelést. fejlesztésére: a tanulói közösségekben rejlő pedagógiai lehetőségek ki használására. hitélet stb.  tanulói csoportok. érzelmi. önkéntes vállaláson alapul. a hallgatók által felidézett élmények hozzásegítenek ahhoz. A Thomas Gordon féle serkentő és gátló kommunikációs eszközökkel való munka is a személyközpontú szemléletbe való bevezetést. (IV. különböző módon ugyan. az együttműködés készségeinek fejlesztésre. a másik javát szolgálja. akihez a szülők bizalommal fordulnak életviteli. Sokféle kapcsolati rendszerben kell helytállnia. támogatásra szorul. szociális és erkölcsi fejlődését. tapasztalja meg először. Megértéssel. A „tanár mint segítő” fogalmat ebben a tágabb értelemben is használjuk. szociális.) dolgozó szakemberek sajátosan. közösségek alakulásának segítésére.

a szerepek között. Asszociációs kör Egyéni majd csoportmunka Papír. (Mindenki legalább 7 kis lapot kap. tudós stb. mint … (az orvos. tisztázzák a fogalmakat. a feldolgozás előkészítése (A) Idő Tevékenységek Tevékenység célja. amikor segít olyan. Ráhangolódás. munkára asszociáci. 138 . egy anya. ezzel szavazással sorrendet alakítanak ki a fogalmak. Az elhangzott ötleteket egy plakáton összegzik. Beszámolnak arról milyen hangulatban folyt a közös munka Együttműködés Csoportszóforgó Színes lapok a csoportalakításhoz Post-it lapok Plakát 10’ A pedagógus mint segítő: a pedagógus. A falra kifüggesztett plakátok gyors áttekintése után kiemelik a domináns és egyedi fogalmakat. fejlesztendő készségek. Egyéni majd Információkezelés csoportmunka Elhangzik a „segítés” szó – mi jut eszünkbe e szó hallatán? Asszociatív gyakorlat A hallgatók leírják egy-egy lapra az asszociációkat. Elhelyezik.III. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. anyagok (mellékletek) 20’ A segítés: A hallgatók helyet foglalnak a csoportban és egy-egy mozdulattal Ráhangolódás a Frontális munüdvözlik egymást. csoportosítják a leírt asszociációkat egy-egy plakáton. egy edző. Gondolatébresztés a bíró.) Az egyéni munka után négy kiscsoport alakul színválasztással. Pályaszocializáció Foglalkozásvázlat I. toll  A foglalkozások javasolt időkerete – a csoport egyedi igényeitől függően – változtatható. A hallgatók szükség esetén kérdeznek egymástól. majd mindenki elhelyez három szavazatot.) Érzékenyítés A csoportban mindenki mondjon legalább egy hasonlatot folytatva a nyitott mondatot.ka ós lánccal A tanár felvezeti a témát.

Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Megbeszélik. hogy a hallgatók lássák a pedagógushivatás mint segítő hivatás és a többi humán segítő hivatás közötti hasonlóságot és különbséget I. egy anya. ezzel szavazással sorrendet alakítanak ki a fogalmak. Ráhangolódás.Ráhangolódás a Egyéni majd tés! munkára képi kifeje. Gondolatébresztés a bíró. hogy milyen helyzetekben van szükség az adott segítő szerepre. mint … (az orvos. megbeszélik rajzaikat és létrehoznak Kifejezőkészség tárlátogatás egy-egy közös rajzot. hogy a hallgatók lássák a pedagógushivatás mint segítő hivatás és a többi humán segítő hivatás közötti hasonlóságot és különbséget Asszociációs kör Egyéni majd csoportmunka Színes lapok a csoportalakításhoz Post-it lapok Plakát 10’ Toll. az azonos vagy hasonló szimbólumjegye. A rajzok kifüggesztése után a csoportok kérdeznek eg y. Megbeszélik. szóforgó Beszámolnak arról.csoportmunka Az egyéni alkotó munka után a rajzokat mindenki maga elé tartja. a feldolgozás előkészítése (B) Idő Tevékenységek Tevékenység célja. hogyan dolgoztak a csoportban A pedagógus mint segítő: a pedagógus. anyagok (mellékletek) 20’ A segítés: ábrázoljuk. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. a csoport zéssel Kooperatív körbejár.Kreativitás munka – képket használók kiscsoportokat alkotnak. hogy milyen helyzetekben van szükség az adott segítő szerepre. rajzoljuk le szimbólumokkal mit jelent számunkra a segí. A tanár segít abban. Az elhangzott ötleteket egy plakáton összegzik. zsírkréta 139 . a szerepek között. A tárlat megtekintése után. amikor segít olyan. tudós stb.) Érzékenyítés A csoportban mindenki mondjon legalább egy hasonlatot folytatva a nyitott mondatot. A tanár segít abban.fejlesztése Csoportmástól. egy edző. majd mindenki elhelyez három szavazatot. fejlesztendő készségek.

képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. toll II. anyagok (mellékletek) 5’ Hogyan segíthet a tanár? Idézzünk fel olyan helyzeteket. mint … (az orvos.csoportmunka amit bemutatnak. hogy a hallgatók lássák a pedagógushivatás mint segítő hivatás és a többi humán segítő hivatás közötti hasonlóságot és különbséget Asszociációs kör Egyéni majd csoportmunka Papír. fejlesztendő készségek. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. mozdulatsorról. anyagok (mellékletek) 20’ A segítés: Alkossuk meg. amikor segít olyan. Gondolatébresztés a bíró. egy anya. A csoport többi tagja visszajelzést ad arról. Az új tartalom feldolgozása (A) Idő Tevékenységek Tevékenység célja. Pályaszocializáció I.III. megállapodnak a mozdulatról. egy edző. Megbeszélik.) Érzékenyítés A csoportban mindenki mondjon legalább egy hasonlatot folytatva a nyitott mondatot. hogy ki volt a téssel Csoportsegítő és a segített szerepében. amikor tanárunkat Érzékenyítés Egyéni munka 140 . a szerepek között. tudós stb. Érzékenység Önismeret fejlesztése Színes lapok a csoportalakításhoz Plakát 10’ A pedagógus mint segítő: a pedagógus. majd mindenki elhelyez három szavazatot. Ráhangolódás. a feldolgozás előkészítése (C) Idő Tevékenységek Tevékenység célja. A tanár segít abban. Együttműködés szóforgó A szereplők megfogalmazzák. Az elhangzott ötleteket egy plakáton összegzik. hogyan érezték magukat szerepeikben. fejlesztendő készségek. munkára megjelení. jelenítsük meg a segítés szobrát! Ráhangolódás a Páros majd A hallgatók párban dolgoznak. hogy milyen helyzetekben van szükség az adott segítő szerepre. ezzel szavazással sorrendet alakítanak ki a fogalmak.

fogalmának eltérő értelmezéseit . majd eldön.Szerepértelmezés tók differenciálása Hitelesség Együttműködés D1 – Kommunikációs alapfogalmak T1 – A kommunikáció megfigyelésének szempontjai D1 – Kommunikációs alapfogalmak D2 – A kommunikációt gátló és serkentő tényezők T1 – A kommunikáció megfigyelésének szempontjai 20’ A segítő kommunikáció: A hallgatók elemzik. hogy mi jellemezte a diák és a A kommunikációs Kooperatív tanár kommunikációját az adott jelenetekben – a jelenetek reflektálása. csatornák tudatos tanulás Megkapják a D1 és D2 mellékletet és az egyes csoportok más.A kifejezőkészség Dramatikus tik.„tanár mint segítő” laszt magának pl. Bemutatás.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben segítőként éltük meg. bemutatni a kommunikációt serkentő megnyilvánulások). Rövid imaginatív gyakorlat. Visszajelzést adnak a másik csoportok bemutatására. Csoportmunka ból elemzik a segítő kommunikációját (verbális csatorna. fejlesztése megjelenítés A bemutatás előtt megfigyelési szempontot kapnak az éppen nem játszó hallga.észlelése.más szempont. hogy melyik jelenetet mutatják be a csoportnak. Feltárni. 20’ A felidézett helyzeteket a kis csoportban megbeszélik a hallgatók. 141 . hangszín. ezeken belül ki-ki címszavat vá. nonverbális csatorna.: testtartás. Önkifejezés fejlesztése.

majd eldön. a hallgatók besorolják a kommunikációt serkentő vagy gátló megnyilvánulások közé.munikációt rekasztal gátló és serkentő tényezők Csoportszóforgó Dramatikus megjelenítés T1 – A kommunikáció megfigyelésének szempontjai A felidézett helyzeteket a kis csoportban megbeszélik a hallgatók. Ezeket két-két szereplő felolvassa. Rövid imaginatív gyakorlat. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. amikor tanárunkat Érzékenyítés segítőként éltük meg.Szerepértelmezés tók differenciálása Hitelesség Együttműködés 20’ A segítő kommunikáció: A hallgatók kerekasztal módszerrel összegyűjtik a Kommunikációs segítő kommunikáció jellemzőit. majd a D2 melléklet alapján kiegészítik készség fejlesztése Példamondatokat alkotnak tanár–diák helyzetben. Pályaszocializáció II. A D2 melléklet segítségével bemutatnak közlés tartalmát erősítő és gyengítő változatokat.A kifejezőkészség Dramatikus tik. Egyéni munka D1 – Kommunikációs alapfogalmak T1 – A kommunikáció megfigyelésének szempontjai Kooperatív D2 – A komtanulás – ke. fejlesztendő készségek. Bemutatás. Az új tartalom feldolgozása (B) Idő Tevékenységek Tevékenység célja. fejlesztése megjelenítés A bemutatás előtt megfigyelési szempontot kapnak az éppen nem játszó hallga. Empátia fejlesztése 142 .III. anyagok (mellékletek) 5’ 20’ Hogyan segíthet a tanár? Idézzünk fel olyan helyzeteket. hogy melyik jelenetet mutatják be a csoportnak.

képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. anyagok (mellékletek) 5’ 20’ Hogyan segíthet a tanár? Idézzünk fel olyan helyzeteket. ellenőrzés és értékelés Idő Tevékenységek Tevékenység célja. hogy melyik jelenetet mutatják be a csoportnak. Egyéni munka D1 – Kommunikációs alapfogalmak T1 – A kommunikáció megfigyelésének szempontjai Vélemény vo. Az új tartalom összefoglalása.A kifejezőkészség Dramatikus tik. fejlesztése megjelenítés A bemutatás előtt megfigyelési szempontot kapnak az éppen nem játszó hallga. Az új tartalom feldolgozása (C) Idő Tevékenységek Tevékenység célja.Szerepértelmezés tók differenciálása Hitelesség Együttműködés 20’ A segítő kommunikáció: A hallgatók csoportjai három megállapítást kapnak. toll munka – plakátkészítés 5’ Személyes tanulási visszajelzés kitöltése A foglalkozás lezá- 143 . Összegzés Kooperatív Plakát. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben II. anyagok (mellékletek) 10’ Mit jelent a pedagógus segítő szerepe szűkebb és tágabb értelemben A csoport két részre oszlik és fogalmakkal vagy szimbólumokkal meghatározzák. hogy miként jelenik meg a pedagógus munkájában a szűkebb és tágabb értelemben vett segítő szerep az iskolai munkában. és véleményvonal mentén és elképzelt szituációk Empátia fejlesztése alapján értelmezik az állításokat Vitakészség Egy-egy szituációt bemutatnak III. Kreativitás amelyeket megbeszélnek. majd eldön.D3 – Segítő nal szerepfelfogások Dramatikus megjelenítés A felidézett helyzeteket a kis csoportban megbeszélik a hallgatók. Bemutatás. amikor tanárunkat Érzékenyítés segítőként éltük meg. Rövid imaginatív gyakorlat. fejlesztendő készségek. fejlesztendő készségek.

hangerő. gesztusok. tekintet. térköz. hogy a D1 melléklet alapján válasszanak ki egy-egy megfigyelési szempontot. vagy cédulákra írva adjunk ki kulcssz avakat. Az interakció megfigyelése a kommunikációs csatornákra. 144 . Mimika. hangszín. metakommunikatív jelek változása stb.III. Pályaszocializáció rása 5’ Mit viszel el a mai alkalomból mint diák és mint leendő pedagógus? Hogy vagy Tudatosítás most? – egy érzés megfogalmazása egy szóval Önreflektivitás Mellékletek a foglalkozáshoz T1 – A kommunikáció megfigyelésének szempontjai Kérjük meg a hallgatókat. kézmozdulat. a metakommunikációra és ne a szóbeli közlés tartalmára irányuljon. testtartás. hanglejtés.

 bólogatás. D2 – A kommunikációt gátló és serkentő tényezők (Thomas Gordon nyomán) A kommunikációt gátló eszközök  Megoldási javaslatok o Utasítás. bizonyos ősi szimbólumok mozdulatban.  térközszabályozással. ha valamit csinál. mit csináljon.  gesztusokkal. o hanglejtés. sikerorientáltságunkról. verbális csatornán át kerülnek közvetítésre a tartalmi szint információi. parancsolás (Megmondani a másiknak. tempóját befolyásoló „technikai” jellegű elemek is:  szemöldök-felvonás.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben D1 – Kommunikációs alapfogalmak A szóbeli. o öltözet stb. A nem szóbeli csatornán át rengeteg jellel kommunikálunk:  a mimikával.  hümmögés. sorrendjük. A nem szóbeli csatornákon át történik többségében az érzelmek kinyilvánítása. o tempó stb.  kézmozdulat. pl. a másokhoz való együttműködő vagy inkább versengő od afordulásunkról. o testszínek.  kulturális szignálokkal: o testalkat. A metakommunikáció közvetíti a kommunikáló felek közötti személyes viszonyrendszert és a személyiség érzelmi viszonyulását. vagy mit ne. o frizura. o illat. hogy mi lesz a következménye.  testtartással.  vokális kommunikációval: o hangerő.) 145 .  testtartás változtatás. támogatása. testtartásban. szociális helyzetünkről.  a tekintettel. A két szint és a két csatorna egymást állandóan kiegészítve mindig jelen van az emberi ko mmunikációban. fenyegetés (Megmondani. Ugyanakkor a szóbeliség számos eleme: a szavak kiválasztása. a szóbeli kommunikáció aláfestése. A nem szóbeli kommunikációhoz tartoznak az üzenetek sorrendjét. mimikában való kifejezése: a viszonyról szóló kommunikáció. feszültségtűrő képességünkről. o hangszín. A nem szóbeli kommunikáció árulkodik belső tulajdonságainkról. a kommunikációban résztvevők viszony szintjéről is sok információt nyújt.) o Figyelmeztetés.

„kifigyeltelek”. elhülyéskedni. sűrítés (Egy hosszabb részből a „lényeg” visszajelzése. A sűrítés töményebb.) o Kiemelés (A másik által elmondottakból egy részre. Pályaszocializáció o Prédikálás. melyek révén a segítő (!) megoldhatná a problémát. félretolni az egészet. saját véleménnyel befolyásolni. amikre bővebben tud válaszolni.)  Én-feltárás (A segítő saját érzéseinek kimondása.) o Faggatózás. javasolni. odafordulás o Megerősítő reakciók (bólogatás. vagy kellene tennie. sok dolog képeit sűrítjük egybe. megoldási javaslatok (Megmondani.) o Elterelés.) o Összefoglalás. ha valóban az ő szükségleteit szolgálja és nem a megkönnyebbülésünket!)  Kérdések: o Nyitott kérdés (A kérdőszóval kezdődő kérdések. hümmögés) o Ajtónyitogatók („figyelek”. logikai érvelés (Tényekkel. vagy több téma közül eg yre adott visszajelzés. benne lévő érzés kimondása.) o Képek.)  • Elterelő üzenetek: o Dicséret.) o Tisztázó kérdés (A másik által elmondott dolgokra kérdezek rá ezzel. nem irányít.) o Együttérzés. előzmények keresése. amikor valamit nem értek. nem csak igen-nemmel. mint az összefoglalás. szívesen beszélgetnék erről önnel/veled”)  Aktív hallgatás. vagy több téma egybefonása. egyetértés (Felkínálni egy pozitív megítélést. kérdezősködés (Okok. szimbólumok használata (A sűrítéshez hasonló eszköz. vagy egy részük megismétlése.III.) o Kifigurázás.) o Ítélkezés.) o Tanács.) 146 . avagy értő figyelem: o Ismétlés (A másik által elmondottak. kritizálás. Csak akkor alkalmazzuk. egyetértésről biztosítani. humorizálás (Megpróbálni elvonni a másikat (vagy magunkat) a problémától. tagadni az érzések komolyságát.) o Érzés megfogalmazása (A másik által ki nem mondott. hogy mit illene.) A kommunikációt serkentő eszközök  Passzív figyelem: o Csend.)  Értékelő üzenetek: o Kioktatás. hibáztatás (Negatív értékelést adni. elemzés (Megmondani. moralizálás (Megmondani. vigasztalás (Megpróbálni jobb kedvre deríteni. mi lehetett az oka a tetteinek.) o Újrafogalmazás (A másik által elmondottak ismétlése más szavakkal. információval. Nem hoz be új témát. tükörként ezt adjuk vissza. diagnózist adni róla. „hallgatom”. hogy kell a problémát megoldani. megbélyegzés (Megszégyeníteni a másik embert.) o Értelmezés. ellátni válaszokkal.

segítő szándékot. amelyek első sorban az irántuk való érdeklődést. hiteles. jó hangulatot teremtő.” 2 Az idézetek forrása: Czike Bernadett: A pedagógus szerep változása. milyen tényezők alapján tartják segítő szándékúnak a diákok tanáraikat „A pedagógus segítő szándékának megítélése nagyon kevéssé függ össze a megfelelő érdemjegy adásával. őszinte. és bizalmat fejezik ki. bizalmat sugárzó attitűdjének. nyitott.” B) – A vizsgálat arra keresett választ. empatikus. emberi értékeket közvetítő.” C) – A vizsgálat arra keresett választ milyen képet alkotnak magukról a ped agógusok „Pedagóguskép saját elvárások alapján segíteni tudó. fejlődni tudó tanár képe.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben D3 – Segítő szerepek értelmezése A pedagógus szerep változásaival kapcsolatos kutatások megállapításaiból idézünk2. változni tudó. érdekes. önállóságra nevelő. 2006 147 . és hoznak összefüggésbe az igazságossággal. törődést. A) – A vizsgálat arra keresett választ. a diákokat megértő. pozitív. hogy milyen tanártulajdonságok alapján tartják a diákok tanáraikat igazságosnak „ A diákok nagy jelentőséget tulajdonítanak a pedagógusok jó szándékának. Eötvös József Könyvkiadó Budapest. 0lyan tulajdonságokat emelnek ki.

pedagógiai tárgyak. a VI. megvalósítása. Problémamegfogalmazás. illetve a III. akció kidolgozása. szerepvállalás. 2005. tanulmányozzák az intézmény ethoszát. tervezés. Hallgatói szerepre való felkészülés. problémamegoldó képesség. amelyeket egyénileg vagy kis csoportban valósítanak meg. hogy az iskola.. szerezzenek személyes kapcsolatokat felsőbb évfolyamok hallgatóival. Az intézményhez való kötődés – Farkas Magdolna Ajánlott időkeret: A modul közvetlen célja: 90 perc  A hallgatók ismerjék meg közelebbről azt az intézményt. Alkalmazott pszichológia szerk. Bagdy Emőke – Klein Sándor: Edge 2000 Kiadó Bp.  Olyan ismeretek összegyűjtése amelyek „gólyaként” segítik az intézményben való eligazodást. együttműködés. mint „Alma mater” fontos a saját szakmai identitásuk és leendő t anítványaik identitásának formálásában. mint szervezet 193 – 213. szerk. Például. Hatékony tanulásszervezési módszerek III. szociális kompetenciafejlesztés.  Az intézményi környezet hatásainak tudatosítása saját élményeken keresztül. az ahhoz való kötődést. autonómia. érzékenység. p. 3. prezentáció.  Tudatosítani. a környezeti adaptáció elősegítése. Aktivitás. 5. Suli Nova. kritikus gondolkodás. 2006 in: Dull And- Kapcsolódási pontok: Támogató rendszer: 148 . Közösségi szolgálati/önkéntes projekt megvalósítása I. A szociálpszichológia. A megismeréshez önállóan dolgozzanak ki módszereket. reflexió. önismeret. és a VI. amelynek hallgatói lettek. A hallgatói szerep sajátosságai modul. 3. oktatókkal. A hallgatói identitás tudatosítása.: Fehér Márta. tartalma: Megelőző tapasztalat: A kompetenciafejlesztés fókuszai: Az intézményi környezet hatása az újonnan belépőkre. felelősségvállalás. Közösségi szolgálati/önkéntes projekt megvalósítása II. A modul témái.IV. a szervezeti kultúra meghatározó. Az iskola. tol erancia. 4. in: Az iskola tárgyi épített környezete 13–16. foglalkozások.

A személyes és szakmai identitásunk kialakulásának fontos színtere. a szereplők jóllétét. intézményi környezet jelentősen befolyásolja az iskolai teljesítményeket. átadják egymásnak a megszerzett információkat. amikor a hallgatók egyénileg vagy csoportosan prezentálják munkájukat. hogy az intézmény jobb megismerése által. A megfelelő irányba delegált problémafelvetés hallgatói képviseletet. hogy milyen viszonyban vagyunk vele. A modul lehetőséget nyújt arra. módszerek):  A modult hármas tagolásban. P2  A foglalkozás első részében kiscsoportos és frontális munka folyik. munkaformák. A modul rejtett célja a saját élmény feldolgozásával érzékenyíteni a leendő pedagógusokat a középiskolába belépő kis diákok helyzetére. formálója az iskola. amelyekkel szembe kell nézniük tanulmányaik kezdeté n. kutatás. Alakító részei és felelősei vagyunk intézményünk szervezeti kultúrájának (T1.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben rea: Környezetpszichológia: szemlélet. hogy miként tekinthetünk rá egy szervezetre. projektszerűen ajánljuk teljesíteni. tudat osítani. résztvevő megfigyelés stb. A modul első 45 perce a problémafelvetést szolgálja. Nem mindegy. A közösen végzett munka. az önállóság gyakorlását teszi szükségessé. ami azt eredményezi. p. a modul második 45 perce. egymás támogatásával erősödjön a résztvevők hallgatói identitása. hogy csak azokkal a kérdésekkel foglalkozzunk. hogy gyakran egyedül kell minden nehézséggel megküzdeniük. hogy megfogalmazzák azokat a problémákat. hogy az iskolai. Beiktatható a „Tanár mint segítő”című modul tárgyalása után is. az intézmény. beszámolnak élményeikről. 149 . interjúkészítés. hogy a szervezeten belül hol kereshet megoldást a problémáira. beiktatható a pályaszocializáció modul harmadik témája „A hallgatói szerepre való felkészülés” feldolgozása után. amelyek jelen csoportmunka kompetenciakörébe tartoznak. nemcsak a szakmai önéletrajzunk fontos hivatkozási pontjai. ez zel mintegy lezárva a pályaszocializációs modulsort. (Az életrajzi narrációkban alaptémaként jelennek meg a középiskolai és egyetemi évek. Ez a modul azt kívánja elősegíteni.) majd. annak működésére. július 10.  Ezt követi a közösen meghatározott feladatok elvégzése kontaktórán kívül (információgyűjtés. Letöltés ideje: 2010. T2 melléklet) Az egyes tevékenységek szervezésével kapcsolatos javaslatok (csoportok. iskoláink. Intézményi arculat és identitás elemzése a Bercsényi Miklós Gimnázium és Kollégium példáján keresztül Horváth Marianna – Tóth Tibor: Taní-tani Online. amelynek falai között serdülő és ifjú éveinket töltjük. Módszertani ajánlás A jelenlegi felsőoktatási rendszerben a hallgatók egyéni tanulási utat jár(hat)nak be. világossá váljon a hallgató számára. mert ezek biztosítják a leghatékonyabb felkészülést az önálló problémamegoldásra. elmélet és alkalmazás 160–173. hallgatók együttműködése hozzájárulhat a tanulmányi feladatokkal való sikeres megküzdéshez.  A munka során adjunk rövid tájékoztatást arról.) Fontos.

és értékelés. tehát önismeretre. együttműködésre. Differenciálással kapcsolatos javaslatok:  A foglalkozás során figyelni kell arra. anyagok (mellékletek) 5’ A 3.  A szubjektív értékítéletek mindenképpen kerülendők. hogy a szerteágazó témák közötti rendszerezést.lódási pontok kereják 4-5 fős kis csoportban.  Amikor a foglalkozás során alkalom adódik rá. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. hogy az általuk meghatározott szempontok alapján értékeljék együttműködésüket. Ez eket a képességeket a pozitív visszajelzések. megerősítéseket. Ráhangolódás. mit kap-  A foglalkozások javasolt időkerete – a csoport egyedi igényeitől függően – változtatható. Foglalkozásvázlat I. Hatékony tanulásszervezési módszerek  Mindkét rövid blokkban nagy az időnyomás. fejleszti. Én. teremigény:  A foglalkozáshoz egy átlagos méretű terem szükséges. hogy mit jelentett számukra. hogy a résztvevők mind kaptak-e lehetőséget a kérdésfelvetésre. A modulban javasolt feladatok elvégzéséhez szükséges van a saját nehézségek. teremelrendezés. Legyen lehetőség projektor és számítógép használatára. Tér.Szóforgó A tanár felvezeti a témát. hallgatók középiskolai élményeiket felidézve elmond. 4 fős csoport munkájához. hogy sése a témához valamely középiskola diákjai voltak.IV. véleményük megfogalmazására. a feldolgozás előkészítése (A) Idő Tevékenységek Tevékenység célja. hogy alkalmassá váljon 5 -6 db. Kerüljük az ismétléseket. ellenőrzéssel kapcsolatos javaslatok:  Adjunk lehetőséget a résztvevőknek is arra. 150 . de frontális és egyéni munkához is. csak kis létszámú csoportra tervezve van remény a keretek betartására. fejlesztendő készségek.  Szükség esetén segítsük.Eddigi iskoláimtól. Értékeléssel. kifejezésére. az „Alma mater”.  A problémafelvetés és a megoldáskeresés tervezésekor érdemes figyelni a feladatok elosztására. melyet úgy rendezzünk be. mint … diák …Mit jelentett nekem az iskola? . a folyamatos megerősítés erősen támogatja. foglalkozáshoz kapcsolódva Személyes kapcso. adjunk a diákoknak személyes visszajelzéseket. tudatosítására.

Post-it Plakát 10’ 151 . a feldolgozás előkészítése (B) Idő Tevékenységek Tevékenység célja.Szóforgó Visszaemlékezés a szociometrikus bemutatkozás alkalmával egymásról szerzett sa ismeretekre – Honnan jöttünk? Melyik intézmény tanulói voltunk? Helyzetfelismerés Mit jelent számunkra az „Alma mater”? Új intézményhez tartozunk: a hallgatók egyénileg összeírják azokat a zavaró Helyzetfelismerés jelenségeket. papír. Így kirajzolódik. Lényeglátás Ezeket külön cédulára írja. Tematizálás Majd súlyozással mindenki kiválasztja. Így kirajzolódik.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben tam és mit hiányoltam? 10’ Új intézményhez tartozunk: a hallgatók egyénileg összeírják azokat a zavaró Helyzetfelismerés jelenségeket. amelyeket „gólyaként” tapasztalnak. amelyeket „gólyaként” tapasztalnak. (Ide csak olyan elemek kerüljenek. (Ide csak olyan elemek kerüljenek.) Egyéni munka Csoportmunka Plakátkészítés Toll. Post-it Plakát I. Tematizálás Majd súlyozással mindenki kiválasztja. A csoport közös plakáton összegyűjti és tematikusan rendezi a cédulákat. Ráhangolódás.) Egyéni munka Csoportmunka Plakátkészítés Toll. a számára legfontosabb három dolgot. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. hogy a csoport mely problémák hangsúlyosabbak. A csoport közös plakáton összegyűjti és tematikusan rendezi a cédulákat. anyagok (mellékletek) 5’ Önálló blokkban Érzelmek tudatosítá. hogy a csoport mely problémák hangsúlyosabbak. amelyekkel való foglalkozás reális igény az adott keretek között. amelyekkel való foglalkozás reális igény az adott keretek között. Lényeglátás Ezeket külön cédulára írja. a számára legfontosabb három dolgot. fejlesztendő készségek. papír.

amelyeket „gólyaként” tapasztalnak. Post-it Plakát II. Tematizálás Majd súlyozással mindenki kiválasztja. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. amelyek szervezeti kultúra megismeréséhez szükségesek. hogy a csoport mely problémák hangsúlyosabbak.Rendszerezés szült plakáton 152 . amelyekkel való foglalkozás reális igény az adott keretek között. a feldolgozás előkészítése (C) Idő Tevékenységek Tevékenység célja. fejlesztendő készségek. Plenáris mun. Hatékony tanulásszervezési módszerek I. A csoport közös plakáton összegyűjti és tematikusan rendezi a cédulákat. Az új tartalom feldolgozása (A) Idő Tevékenységek Tevékenység célja. papír. amelyek hozzájárulnak az intézmény megismeréséhez: a Információadás tanár röviden ismereti. Ráhangolódás. anyagok (mellékletek) 5’ Azon ismeretek. (Ide csak olyan elemek kerüljenek. Így kirajzolódik. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. amelyek ahhoz szükségesek. Lényeglátás Ezeket külön cédulára írja. fejlesztendő készségek. tése Új intézményhez tartozunk: a hallgatók egyénileg összeírják azokat a zavaró Helyzetfelismerés jelenségeket.Önismeret Plakátkészítés nek. hogy otthonosan érezhessék magukat az új Érzékenység fejleszintézményben. anyagok (mellékletek) 5’ A hallgatók ötleteléssel olyan szempontokat tényezőket.IV. körülményeket gyűjte.) Egyéni munka Csoportmunka Plakátkészítés Plakát 10’ Toll. a számára legfontosabb három dolgot. kivetíti azokat a fogalmakat.Plakát ka Projektor T1 – A tárgyi környezet hatása T2 – Szervezeti kultúra 5’ Az összegyűjtött problémákat megfeleltetik az új szempontok szerint az elké.

Együttműködés Csoportos A feladat vállalása licitálással történik (párok is licitálhatnak). hogy melyik feladatot vállalná szívesen. A legtöbb ponttal licitáló két-három hallgató közösen is „elviheti” a feladatot. amelyek szervezeti kultúra megismeréséhez szükségesek.tése vaz.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben 5’ Problémaszűkítés Lényeglátás Az intézményi honlap segítségével kiválasztják azokat a kérdéseket. Önmagának készít egy Döntésképesség Egyéni hármas listát. amelyek hozzájárulnak az intézmény megismeréséhez: a Információadás tanár röviden ismereti. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. fejlesztendő készségek. Az új tartalom feldolgozása (B) Idő Tevékenységek Tevékenység célja. amelyre a legtöbb ponttal sz a. amelyekre Együttműködés a Honlap segítségével választ találhatnak Ezeket megjelölik a plakáton 10’ Plenáris mun.Plakát ka Projektor T1 – A tárgyi 153 . Plenáris mun. (A licitálást a tanár vezeti) A hallgatók egy táblázatban összegzik vállalásaikat Felelősségvállalás Plakátkészítés Tábla Plakát 5’ II.Plakát ka Számítógépek interneteléréssel Kooperatív munka – kerekasztal Plenáris munka Akció tervek kidolgozása az egyes problémacsoportokra (4-5 fős kis csoportban) A csoportok összegyűjtik a javaslatokat Döntés: miként. azt a feladatot nyerheti el. mindenki 20 munka Asszertivitás fejleszponttal gazdálkodik. kivetíti azokat a fogalmakat. Összegzés plakáton 10’ Ki-ki mérlegeli. milyen módszerekkel keresnek válaszokat a felmerült problémákra. anyagok (mellékletek) 5’ Azon ismeretek.

felírja egy papírra és tárlat a képtárlátogatás módszerével a hallgatók gyors megállapodásra jutnak.Rendszerezés szült plakáton Problémaszűkítés Lényeglátás Az intézményi honlap segítségével kiválasztják azokat a kérdéseket.Élmények felidézése pasztalataikról Szóforgó 154 . ellenőrzés és értékelés (A) Idő Tevékenységek Tevékenység célja. amelyekre Együttműködés a Honlap segítségével választ találhatnak Ezeket megjelölik a plakáton T2 – Szervezeti kultúra Plenáris mun.IV. Összegzés plakáton 10’ Ki-ki mérlegeli. hogy melyik feladatot vállalná szívesen. milyen módszerekkel keresnek válaszokat a felmerült problémákra. ötleteket ad. Hatékony tanulásszervezési módszerek környezet hatása 5’ 5’ Az összegyűjtött problémákat megfeleltetik az új szempontok szerint az elké. A hallgatók egy táblázatban összegzik vállalásaikat Felelősségvállalás Egyéni Csoportos munka Plakátkészítés Papír.Plakát ka Számítógépek interneteléréssel Kooperatív munka – kerekasztal Plenáris munka 10’ Akció tervek kidolgozása az egyes problémacsoportokra (4-5 fős kis csoportban) A csoportok összegyűjtik a javaslatokat Döntés: miként. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. Ónmagának készít egy Döntésképesség hármas listát. toll 5’ III. fejlesztendő készségek. anyagok (mellékletek) 5’ Élmények felidézése: a hallgatók egy-egy rövid benyomást megosztanak a ta. A módszerek kiválasztásához a tanár segítséget. Az új tartalom összefoglalása.

bemutatá.Információfeldolgosa. információk. zás Önismeret Tolerancia Egyéni és csoportos prezentáció 10’ Ki-ki fogalmazza meg. anyagok (mellékletek) 5’ 5’ 20’ Ami a legjobban meglepett – élménymegosztás a feladat megvalósításával kap.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben 5’ 20’ A korábbi megállapodást tartalmazó tablót elhelyezik a falon és döntenek a pre.Együttműködés zentációk.Információfeldolgosa. felfedezések. időtartamáról. beszámolók sorrendjéről. beszámolók sorrendjéről. kiscsoportban. a csoport és csoporttagok helyzete az intézményben. ellenőrzés és értékelés (B) Idő Tevékenységek Tevékenység célja. bemutatá.Együttműködés zások bemutatása III. felfedezések. a változás megjelenítése egy megjelenítése egy-egy képben. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. A beszámolók. fotók.Együttműködés zentációk. fotók. megbeszélés. Kapcsolati válto. zás Szóforgó Egyéni és csoportos prezentáció 155 . időtartamáról. információk. Az új tartalom összefoglalása. hogy számára mi volt a hozadéka a közösen végzett Kreativitás munkának. fejlesztendő készségek. interjúrészletek stb. Személyes tanulási napló kitöltése Önreflexió Dramatikus kép Személyes tanulási napló (az első foglalkozásnál található) Szociometriku s képinterjú 5’ 5’ Zárókép. interjúrészletek stb. A beszámolók.Ráhangolás csolatban A korábbi megállapodást tartalmazó tablót elhelyezik a falon és döntenek a pre.

eldönthetik-e a gyerekek. fáradékonyságával. Személyes tanulási napló kitöltése Önreflexió Dramatikus kép Személyes tanulási napló (az első foglalkozásnál található) Szociometriku s képinterjú 5’ 5’ Zárókép. hogyan rendezzék be az osztályt. – A tanári hatékonyság fejlesztése Példa a speciális csoportok szociofizikai környezetének vizsgálatára: az iskola „Az iskolai környezet kutatásában sokáig jellemzőek voltak az ambiens tulajdonságok. jóllétünk szempontjából…” dr. Thomas Gordon: T. hogy számára mi volt a hozadéka a közösen végzett Kreativitás munkának. amelyek elősegítik mindennapi életcéljaik megvalósítását … Ide kapcsolódik az emberek kedvenc helyeinek kutatása. lágyság stb.) A vizsgálatok számos egyéb tényezőre is felhívják 156 . lehetőséget kínálnak arra. „Számos kutatás igazolja. ha máshol szeretnének tanulni. világítás. elhagyhatják-e a termet. csendes környezetben (büfében. kiscsoportban. A stressz csökkentésében nagy szerepe lehet a kontrollnak (pl.) hatásait elemző tanulmányok … a legtöbb iskolai kutatás például a teljesítményt tekinti függő változónak. hogy a zajos iskolák tanulói a stressz utóhatásaként iskola után. (nyitottság. pedig az iskolai teljesítmény összetett kapcsolatban van egyéb változókkal (pl. a változás megjelenítése egy megjelenítése egy-egy képben. Kapcsolati válto. Hatékony tanulásszervezési módszerek Önismeret Tolerancia 10’ Ki-kifogalmazza meg.. érzelemszabályozásunk. hőmérséklet. vagyis megnyugvást és menekülést hoznak a helyhasználónak egy-egy fenyegető vagy negatív élmény után. identitásunk.IV. stb. hogy hova ülnek. hogy az emberek képesek tudatosan kiválasztani és használni azokat a helyeket. otthon) is kevésbé tudtak koncentrálni és kevésbé voltak kitartóak ….E. a csoport és csoporttagok helyzete az intézményben. megbeszélés. Tehát az ilyen fontos környezetek központi jelentőségűek egész életünk.. a tanulók személyiségtulajdonságaival. A vizsgálatok szerint a serdülők kedves helyei például az a ktív és tudatos érzelmi önszabályozást szolgálják. játszótéren.Együttműködés zások bemutatása Melléklet a foglalkozáshoz T1 – A tárgyi környezet hatása A környezetpszichológia vizsgálja a környezet és az egyén tranzakciójának a természetét. hogy elmeneküljenek a szociális nyomás elől.T. vagy a stresszel) … néhány vizsgálat mutatott rá.

hogy milyen viselkedési minták követésére ösztönzi a szervezet tagjait. amely biztonságérzetet ad. (Alma mater). – A tanári hatékonyság fejlesztése T2 – Szervezeti kultúra Egy oktatási intézmény is szervezet. szakmai személyiségét. értékeket is képvisel. és hogy ezt miként teszi.  „ethosz” az iskolai közösséget létrehozó magatartási. szokásokat. összetartozás érzését. belső. o verbális jelek. egységes identitás. Mindezek hiánya nehezíti az egyén eligazodását. közvetlenül nem észlelhető jelei: o értékek. o ideológia.  szabályok.php?page=szotar&c=s) Az iskola nemcsak tudást ad és közvetít. o filozófia. értékek.T. Schein klasszikus megfogalmazása szerint a szervezeti kultúra a szervezet tagjai által elfogadott. lényegesek lehetnek a tanárok tantermi attitűdjei (pl. szellemiséget. Thomas Gordon: T. tradíciók rendszere.hu (http://www. amely befolyásolja a szervezethez tartozók identitását. misszió.hu/index. közösen értelmezett előfeltevések. A kultúra szintjei (E. Schein felosztásában):  A látható szint. Hosszabb rövidebb idő alatt alakítja ki sajátos szervezeti kultúráját. normák. A szervezeti kultúra elemei:  kapcsolatrendszer. milyen ülésrendet kedvelnek vagy hogyan állnak az osztályterem nyitott-zárt elrendezéséhez). az azonosulás lehetőségét. gondoskodik.uzletietika. gondolkodási minták rendszert alkotó egysége.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben a figyelmet. tehát érvényesek rá a szervezetek ismérvei. hiedelmek rendszere. közvetlenül észlelhető jelei: o vizuális jelek.E. o cselekvési jelek. Ez a sajátos.” dr. A szervezeti kultúra etikai értéke attól függ. „E. pl. lehetőséget ad tapasztalatokat szerezni az egyén számára a közösségben stb. nevel.  A nem látható színt. meggyőződések. szervezeti identitás eredményezi a bizalmat. 157 .” Forrás: MiMi.

 hagyományok.  interjúkészítés felsőbb évfolyamok diákjaival.  az egyetemi lap tanulmányozása stb.IV.  résztvevő megfigyelés. olyan kézenfekvő számunkra. hiedelmek (pl. rejtett tanterv). oktatókkal. Ezeknek a rejtett előfeltevé seknek sokszor tudatában sem vagyunk. A hallgatók által használható módszerek az intézményi kultúra megismerésére:  a környezet megfigyelése. Hatékony tanulásszervezési módszerek A világosan megfogalmazott értékek mélyén rejlő előfeltevések.  kedvenc helyek felfedezése. 158 . adottságként fogadjuk. események.  a honlap tanulmányozása (Mit üzen az olvasónak?).  beszélgetés.  történetek. legendák gyűjtése. hogy tényként.

A modul témái. A tanár meghatározó szerepe az oktatás eredményességében A kompetenciafejlesztés fókuszai: A saját nézetek és forrásainak tudatosítása Elemzés. önreflexió Kapcsolódási pontok: 3 A sajátos nevelési igényű és a más szubkultúrákban élő diákokra vonatkozó részek (* jelöli) szerzője Kereszty Zsuzsa 159 . azok forrásának tudatosítása és a szakirodalomban megjelenő tanárszereppel való összevetése. tartalma: A meghatározó tanárkép A tanárkép elemzése A szakirodalom és a saját tapasztalat összevetése. összehasonlítás Reflexió. A tanulást szervező tanár – Kerékgyártó Judit3 Ajánlott időkeret A modul közvetlen célja: 90 perc A tanárszereppel kapcsolatos elképzelések. A tanári munkában a tanulókhoz való viszony és a tanulásszervezés fontosságának felismerése. Hatékony tanulásszervezési módszerek IV. értékelés.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben IV. 1. nézetek.

plakátkészítésnél figyelnünk kell. határozottan kell jelezni a részidők leteltét. fejlesztése és a pályán való megtartása – EDU/EC(2004)20/PART1 OECD jelentés Módszertani ajánlás A foglalkozásterv főként kooperatív technikákra épít. Fontos. hogy a témára. hogy a feladatok felépítése az önálló munkától halad a csoport közös véleményének kialakítása felé.IV. Nagy Mária Új kompetenciaelvárások és új képzési gyakorlatok a tanári szakmában In: Új Pedagógiai Szemle 2004. hol tartanak. Fontos az idő tartása. időt/segítséget adni. ha nem halad megfelelő ütemben/mederben a munka 160 . A szövegfeldolgozásnál. majd bizonyos pontokon a csoport véleményét kell megjeleníteni a teljes hallgatói csoport előt t – ehhez olykor szóvivőre. feladatra összpontosítsanak a hallgatók. Iskolakultúra 2005/8. máskor mindenki általi csoportvélemény megfogalmazására van szükség – ezeket a feladatadáskor tudatosítani kell a hallgatókban. Hatékony tanulásszervezési módszerek Támogató rendszer: Vincze Beatrix: A reformpedagógia aktualitása és a megváltozott tanárszere. április-május A tanárok számítanak: A hatékony pedagógusok pályára vonzása.

aki… vagy Egy tanár. A háromlépcsős interjúban az A és a B. lépés: B mesél A-nak és D mesél C-nek. illetve a C és a D jelű hallgatók párban dolgoznak: 1. azaz a másik történetét a csoport többi tagjának. fejlesztendő készségek.idézésével ráhango. aki meghatározó volt szá. tudatosítás momra . anyagok (mellékletek) 10’ A diákok tetszés szerint alkotnak négyfős csoportokat.Háromlépcsős Volt egy tanárom. lépés: Mindenki sorban elmeséli a hallott.Szóforgó az előző feladatokban nem találkoztak. lépés: A mesél B-nek és C mesél D-nek.tás és . filc-  A foglalkozások javasolt időkerete – a csoport egyedi igényeitől függően – változtatható. gyűjtése és szem- Papír. D jelű diákok vannak. akikkel A jellemzők össze.interjú lódás a témára.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Foglalkozásvázlat I. Minden találkozáskor 1-1 perc áll rendelkezésre Lényegkiemelés A diákok négyfős csoportokat alkotnak – olyan társakat kell találniuk. nem cseréltek információt. aki… – A diákok megosztják egymással egy konkrét megha. ket. B.fogalmazása. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. csomagolópapír. 3. A csoportokon belül A. C.témában A diákok felállnak és saját csoportjukon kívüli három emberrel egymás után Információ megosz. Forgószínpad zös jellemzőket. tározó tanárélményüket.Önálló munka Olyan tanár szeretnék lenni.gyűjtés. toll 6’ Diákok jegyzete saját 10’ Tábla. a feldolgozás előkészítése Idő Tevékenységek Tevékenység célja. 2. Saját élmények fel. 4’ A diákok rövid leírást készítenek: Tulajdonságok meg.Értő figyelem. Ráhangolódás. 161 .Pármunka kölcsönösen megosztják írásaik tartalmát – az első lépésnél összegyűjtik a kö. illetve kiegészítik a másiktól hallott új jellemzőkkel jegyzetü.

Ha igen. lönbségek vonatkozásában mit javasolnak. és a megváltozott tanárszerep című cikkéből. majd olvassák fel tartalmi összehasontársaiknak az adott idézetet. toll 10’ D2 – Állítások a megváltozott tanárszerepről D3 – Szempontok az azonosságok és különbségek megjelenítéséhez a saját jellemzők és az idézetek között 10’ A különbségek és az azzal kapcsolatos csoportvélemény kihangosítása.megállapítások ér. A diákok négy állítást kapnak Vincze Beatrix: A reformpedagógia aktualitása A szakirodalmi Önálló munka. Csoportonként négy idézet – min. fejlesztendő készségek. mi kerülhet oda. Hatékony tanulásszervezési módszerek A csoporton belül egyenként felolvassák a jellemzőket és közösen megpróbálják az elemzési szempontok alapján csoportosítani azokat. Logikai rendezés. pontok szerinti csoportosítása. hogy az esetleges kü. anyagok (mellékletek) 5’ A csoportok kihangosítják a „jó” tanár tanulókhoz való viszonyának és tanítási A két szempont ki. hogy kerüljenek elemek. telmezése és azok beszélés Értelmezze ki-ki a nála lévő idézetet. fogalmi tisztázás toll D1 – Elemzési szempontok a tanári jellemzőkhöz II.Csoportforgó szélés a teljes csoporttal – kiegészíthetik a tagok a csoport véleményét saját lönbözőségének Közös megbe- 162 . Azonosságok és különbségek megfogalmazása. s mondják el értelmezésüket.Csoportmegdenkinek jut egy. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. Az összegyűjtött jellemzőket a táblán feljegyezzük. s hasonlítsák össze a lítása a saját tapasztáblán lévő jellemzőkkel.A vélemények kü. jegyezze fel gondolatait. Hozzanak közös döntést arról. Az utolsó két szemponthoz is kell.IV.talatokkal. Tábla. Megbe. Az új tartalom feldolgozása (A) Idő Tevékenységek Tevékenység célja.Csoportforgó módszerbeli elemeinek jellemzőit valamint véleményüket. végig kell gondolniuk. hogy szükségesek-e emelése másfajta tanári kompetencia-elemek a sajátjától eltérő kultúrában szocializálódott diákok fejlődésének támogatásához és a sajátos nevelési igényű diákok fejlődésének támogatásához vagy sem. melyek azok. ha eddig nem voltak.

szervez.gósítása dolgozás alapján haladnak tovább. ahány vegyes csoport lesz a következő feladatnál – ügyelni kell arra.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben dilemmáikkal. majd fejtsék ki. s feladatul adhatjuk. Megj. segít. koordinál a tanár. kitérve az alábbi szempontokra is: Lényegkiemelés  mit tesz a tanár az óra előkészítésekor. 15’ megjelenése.  az órai motivációnál. mit jelent a gyermeki elvárások figyelembe vétele! Próbáljátok meg összefoglalni az alábbi szempontok mentén is:  az óra tervezésénél. segítésnél. Olvassák el Kereszty Zsuzsa írását. amelyek szükségesek ehhez a szerephez! 2. Illetve reflektálhatnak a többi csoport megoldásaira. szervezésnél.) 163 . amit az alapján adott szervezési módról tudnak. illetve változtattak Előzetes tudás moza jellemzőkön az idézeteknek megfelelően és saját tapasztalataik és szövegfel. amelyek nem fedeztek fel ellentmondást. majd kupaktanács. Gyűjtsék össze.: Egy-egy feladattal foglalkozó csoportnak több azonos plakátot is kell készíteni a létszámtól függően (legalább annyi plakátnak kell majd lenni összesen. amelyek. hogy a háromféle feladat eredménye arányosan jelenjen meg az összes plakát számában. hány azonos plakátot készítsen. szélés. koordinálásnál.  az órán hogyan motivál. A gondolatok rende1. ezt megtervezhetjük a csoportok munkája közben. hogy milyen tanulásszervezési módokat ismernek.  hogyan értékel a tanár! Gyűjtsék össze azokat a tanári kompetenciákat.  a tanulási folyamat során  az értékelésnél. közös plakátkészítés Csomagolópapír Filctollak D4 – Pedagóguskompetenci a néhány kiemelt terülten Azok a csoportok. melyik csoport.zése szempontok ben a tanár tutor/moderátor szerepbe kerül! Szedjék össze mindazt. Páros munka a csoporton belül.

toll 10’ D2 – Állítások a megváltozott tanárszerepről D3 – Szempontok az azonosságok és különbségek megjelenítéséhez a saját jellemzők és az idézetek között 10’ A különbségek és az azzal kapcsolatos csoportvélemény kihangosítása. s hasonlítsák össze a lítása a saját tapasztáblán lévő jellemzőkkel. Azonosságok és különbségek megfogalmazása.IV. lönbségek vonatkozásában mit javasolnak.Csoportforgó módszerbeli elemeinek jellemzőit valamint véleményüket. telmezése és azok beszélés tartalmi összehasonÉrtelmezze ki-ki a nála lévő idézetet. Ha igen. hogy az esetleges kü. majd olvassák fel társaiknak az adott idézetet. Hozzanak közös döntést arról.Csoportmegdenkinek jut egy. Az új tartalom feldolgozása (B) Idő Tevékenységek Tevékenység célja. anyagok (mellékletek) 5’ A csoportok kihangosítják a „jó” tanár tanulókhoz való viszonyának és tanítási A két szempont ki. hogy szükségesek-e emelése másfajta tanári kompetencia-elemek a sajátjától eltérő kultúrában szocializálódott diákok fejlődésének támogatásához és a sajátos nevelési igényű diákok fejlődésének támogatásához vagy sem.Csoportforgó szélés a teljes csoporttal – kiegészíthetik a tagok a csoport véleményét saját lönbözőségének Közös megbedilemmáikkal.Csomagolópafeldolgozás pír Közös vázlat Filctollak 15’ 164 . Azok a csoportok. megjelenése. amelyek nem fedeztek fel ellentmondást. és a megváltozott tanárszerep című cikkéből. Csoportonként négy idézet – min.talatokkal. fejlesztendő készségek. jegyezze fel gondolatait. Illetve reflektálhatnak a többi csoport megoldásaira. s mondják el értelmezésüket. Az összegyűjtött jellemzőket a táblán feljegyezzük. Önálló szöveg. illetve változtattak Szövegértés a jellemzőkön az idézeteknek megfelelően és szövegfeldolgozással haladnak Lényegkiemelés tovább. szélés. Megb e.A vélemények kü. Tábla. Hatékony tanulásszervezési módszerek II. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. melyek azok. A diákok négy állítást kapnak Vincze Beatrix: A reformpedagógia aktualitása A szakirodalmi Önálló munka.megállapítások ér.

lönbségek vonatkozásában mit javasolnak. s feladatul adhatjuk. ezt megtervezhetjük a csoportok munkája közben. Azonosságok és különbségek megfogalmazása. toll 10’ D2 – Állítások a megváltozott tanárszerepről D3 – Szempontok az azonosságok és különbségek megjelenítéséhez a saját jellemzők és az 165 . Az új tartalom feldolgozása (C) Idő Tevékenységek Tevékenység célja. Csoportonként négy idézet – min.: Egy-egy feladattal foglalkozó csoportnak több azonos plakátot is kell készíteni a létszámtól függően (legalább annyi plakátnak kell majd lenni összesen. és a megváltozott tanárszerep című cikkéből. jegyezze fel gondolatait. s mondják el értelmezésüket. A diákok négy állítást kapnak Vincze Beatrix: A reformpedagógia aktualitása A szakirodalmi Önálló munka. képességek készítése D5 – Új komPáros vagy petenciaelvárás csoportmunka ok és új képzési gyakorlatok a tanári szakmában Munkaformák és módszerek Eszközök. Az összegyűjtött jellemzőket a táblán feljegyezzük. hogy a háromféle feladat eredménye arányosan jelenjen meg az összes plakát számában. Tábla.) II.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Olvassák el Nagy Mária cikkének a részletét és készüljenek fel az új tanári kompetenciák és az ahhoz kapcsolódó jó gyakorlatok bemutatására! Az önálló szövegfeldolgozás után készítsenek egy közös plakátot! Megj.Csoportmegdenkinek jut egy.talatokkal. anyagok (mellékletek) 5’ A csoportok kihangosítják a „jó” tanár tanulókhoz való viszonyának és tanítási A két szempont ki. Ha igen. melyik csoport. hogy szükségesek-e emelése másfajta tanári kompetencia-elemek a sajátjától eltérő kultúrában szocializálódott diákok fejlődésének támogatásához és a sajátos nevelési igényű diákok fejlődésének támogatásához vagy sem. ahány vegyes csoport lesz a következő feladatnál – ügyelni kell arra. hány azonos plakátot készítsen. hogy az esetleges kü. Hozzanak közös döntést arról. melyek azok. majd olvassák fel tartalmi összehasontársaiknak az adott idézetet. s hasonlítsák össze a lítása a saját tapasztáblán lévő jellemzőkkel.Csoportforgó módszerbeli elemeinek jellemzőit valamint véleményüket. fejlesztendő készségek.megállapítások ér. telmezése és azok beszélés Értelmezze ki-ki a nála lévő idézetet.

hány azonos plakátot készítsen. de nem változtattak eredeti elképzelésükön. anyagok (mellékletek) 15’ Vegyes csoportok alakítása aszerint. fejlesztendő készségek. Közös megbeszélés 5’ 166 . hogy minden csoportban legyen minden Szóbeli kifejezőkés. zség – a csoportok elkészített plafelváltva dol.A vélemények kü. melyik csoport. goznak a plaA bemutatás után gyűjtsék össze a témával kapcsolatos további kérdéseiket! kátokkal A vegyes csoportok ismertetik a témával kapcsolatos további kérdéseiket. Illetve reflektálhatnak a többi csoport megoldásaira.Csomagolópafeldolgozás pír Közös vázlat Filctollak készítése D6 – A tanáPáros vagy rok szerepének csoportmunka változása 15’ III. Azok a csoportok.kátok.IV. A csoportok plakátjaikon bemutatják munkájuk eredményét. Az új tartalom összefoglalása. ezt megtervezhetjük a csoportok munkája közben.Csoportforgó szélés a teljes csoporttal – kiegészíthetik a tagok a csoport véleményét saját lönbözőségének Közös megbedilemmáikkal. szöveget dolgoznak fel. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. akik ellentmondást találtak az idézetek és saját jellemzőik Szövegértés között. hogy a háromféle feladat eredménye arányosan jelenjen meg az összes plakát számában.Tárlatlátogatás A korábban feladatot végző csoportból legalább egy ember. ellenőrzés és értékelés Idő Tevékenységek Tevékenység célja. szélés. Hatékony tanulásszervezési módszerek idézetek között 10’ A különbségek és az azzal kapcsolatos csoportvélemény kihangosítása.) Önálló szöveg. ahány vegyes csoport lesz a következő feladatnál – ügyelni kell arra. s feladatul adhatjuk. Lényegkiemelés Olvassák el A tanári szerepek változása című szöveget és készüljenek fel annak tartalmának bemutatására! Az önálló szövegfeldolgozás után készítsenek egy közös plakátot! Megj. Megb e. megjelenése.: Egy-egy feladattal foglalkozó csoportnak több azonos plakátot is kell készíteni a létszámtól függően (legalább annyi plakátnak kell majd lenni összesen.

Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben 167 .

Magatartásbeli jellemzők. gyakorlati megvalósulása – számtalan más pályához.” „A változó világ új igényeket támaszt a tanárral szemben is. közelebb áll a művészethez. a csontkovács szakma lényege is ez. mint a tudományhoz vagy a gyakorlati mesterségek valamelyikéhez. az Iskolakultúra 2005/8. egyet is értünk vele. akitől a korábbi tekintélyelvű gyakorlattal szemben a tanulókat segítő. a háttérben tartja. koordinátor szerepet vár el. hogy az eddigiből kihúzzuk. A tanulókhoz való viszony jellemzői. 168 .” „A közoktatás kötelező feladatellátását egy sokszínűbb. ha azt mondjuk – jelen szerző ezt az álláspontot véli igaznak – ez a professzió. hivatáshoz. kiemelkedően t ehetséges diákok. amely a reformpedagógia gyermektisztelő koncepcióját száz évvel születése után eredményesen integrálja szervezetébe. Szűkíti a professzió specifikumait. de nem tartjuk fontosnak. más szubkultúrában szocializálódott. az érdeklődés fenntartása. mediatőrként az érzékeltetés. sajátos nevelési igényű diákok fejlődésének támogatásához* D2 – Megváltozott tanárszerep4 „Az új tanárszerep leemeli a katedráról a tanárt. Hatékony tanulásszervezési módszerek Mellékletek a foglalkozáshoz D1 – Elemzési szempontok a tanári jellemzőkhöz        Személyiségtulajdonságok. a segítésnyújtás.IV.” „A régi iskola a felnőttek által megfogalmazott elvárásoknak igyekezett megfelelni. számában megjelent cikkéből.. nem is értünk vele egyet. Tutorként. a gyakoroltatás és a visszacsatolás a feladata. a miénk.  nem mond ellent az eddigieknek. mert. kiegészítenénk a listánkat úgy. Persze például a s ebész. megváltoztatjuk azt.  ellentmond az eddigieknek. kiegészítenénk. de egyetértünk vele. a motiválás. a tűzoltó. Értékek. tanácsadó. moderátor.” D3 – Szempontok az azonosságok és különbségek megjelenítéséhez a saját jellemzők és az idézetek között  nem mond ellent az eddigieknek. változatos módszertani kultúrával rendelkező iskolarendszer lesz hivatott kielégíteni.  ellentmond az eddigieknek... A tanítás módszerbeli elemeinek jellemzői. Amikor 4 Vincze Beatrix: A reformpedagógia aktualitása és a megváltozott tanárszerep című. a tanulók közé helyezi. mesterséghez hasonlóan – „helytállni a pillanatban” (Vekerdy). Tanári kompetencia-elemek a sajátjától eltérő kultúrában szocializálódott diákok fejlődésének támogatásához*  Tanári kompetencia-elemek az integrált. moderátorként. az új iskola szándéka szerint a gyermeki elvárásokat is maximálisan figyelembe veszi. nem egészítenénk ki vele listánkat. D4 – Kereszty Zsuzsa: Pedagóguskompetencia néhány kiemelt terülten Sajátos nevelési igényű. differenciált tanulásszervezés esetében (részletek) A pedagógus professzió lényege. Ismerethez kötődő elvárások..

a nevelni helyett a segíteni. A gyerek személyiségét „egyedüli példányként” érzékelni. (Csak mély. Mégis kevés. akiknek létezésmódja elveiknek – legalább szándékaik szerint – megfelel. hogy átéljük. meg kell éreznünk (intuíció). vele. a személyiség számára sorsdöntő kapcsolatok módosíthatják. autonóm volta. saját mintánkkal kibontakozáshoz kell juttatni a gyerek. Mire a felsőoktatásba kerül. de „kvázi-személyes” közegben élnek. de empátiára és arra. a frusztrációk. az ifjú potenciálisan meglévő képességeit. nem összerendezett. hogy a pedagógusnak készülő fiatal mindkettőre rátanult-e. intuíció. Aztán meg kell tennünk – legtöbbször éppen akkor. kontextust teremt. Ez a két szabály állati létünkből ered. a kölyök. bizalomhiány. évben. akkor művészinek mondható képességeink – képzeletünk. törvényeiben mindössze két általánosan érvényes közös elem van:  tilos ölni. Tehát például a számos értékelemet is tartalmazó szociális kompetencia hiteles felnőtt közvetítése nélkül nem jöhet létre. az ebből következő viszony a szimmetrikus. autonóm. a pillanatban meglévő felelősségünket azért. hogy a különböző kultúrák etikai jellegű szabályaiban. hiteles (kongruens) átmenetileg vagy tartósan nincs megfelelő állapotban. ha hatni képes is. felelősségvállalásra – a legfontosabb képességek együtt vannak. azaz újra és újra erre szocializál.) Ez az intelligencia-fajta. Normális állatok nem ölik meg a fajtársaikat és gondo zzák az utódaikat. Ehhez el kell tudnunk képzelni (fantázia). a továbbképzések egy része is merev hierarchiát őriz. ami neki akkor segít. a támogatni. személyiségének legjobb lehetőségeit. hogy tekintettel legyen másokra képtelen. Az iskolák merev. mire van – éppen az adott pillanatban. működése a homloklebeny meghatározott területén mérhető aktivitást vált ki. A személyiség kellően érett. megérzéseink. aki legalább nyitott a globális és az úgynevezett végső kérdésekre. amíg csak velünk van – a leginkább szüksége. amit éppen rögtönözünk. átalakít. 2003). A hitelesség az értékszocializáció szempontjából fontos. 169 . de személyisége nem elég érett. a szimmetrikus kapcsolatokra szocializálódást utólag sem segíti. (rögtön más főnévi igenevet kell keresnünk). Közel 700 különböző kultúra értékszociológiai vizsgálata világossá tette. Képzelet. improvizatív valaki. intuitív. Kérdés. órában. De hiába képzelet gazdag. nevelni akarunk. s az újabb hierarchiába kerülve már nem módosul. aszimmetrikus kapcsolatokhoz. rivalizálás. (Csányi. A spirituális intelligencia jelentést ad. Ha tanítani. (Zohar-Marshall. hiteles személyek válnak. amikor ez a szükséglet számunkra nyilvánvaló vált –. ez már eldőlt. Szabályait gyerekkorunktól kezdve újra és újra a számunkra referenciát jelentő személyektől – közös kultúránkban társainktól – tanuljuk.) A pedagógusképzés egyes el emei. hierarchikus struktúrája a pedagógusnak saját diákkorától tanárkoráig szinte kizárólag a szimmetrikus kapcsolatrendszereket kínál. A morál tehát kultúrafüggő. a zártság és összezártság miatt valódi személyességre alig van alkalmuk. mint önálló lénnyel szimmetrizáló ka pcsolatban bánni az képes. a helyzetben. improvizálnunk kell. azaz rögtönöznünk. A személyesség hitelesség-közeli elem. rögtönözni tudásunk – nyilvánulnak meg. csoportra hatni képtelen. mire a pályára lép. a gyerek lehető legegészségesebb. Mindezt úgy. rögtön. racionálisan is tudjuk –. a globális és az úgynevezett végső kérdésekre keres választ. Az átlagos tantestületek légköre. képesség improvizációra. Referenciává azok a hozzánk közel álló. a tanítani. a spirituális (amelynek természetesen a vallásokhoz nincs direkt köze) a pedagóguskompetencia része. a pálya egyik kulcskérdése.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben jól műveljük. 2000. az ösztönözni. ha a pedagógus birtokában van mindezeknek a képességeknek. A pedagógusok szinte állandóan emberek között. Az ilyen kapcsolatokban érvényes viselkedés normáit erősíti és rögzíti. és  jól kell bánni az utódokkal. legkiegyensúlyozottabb állapotát. ha egyénre.

a sajátos nevelési igényűekkel. hiszen a magabízókban sem állandóan van jelen. segítő. Hatékony tanulásszervezési módszerek Rugalmasság nélkül új helyzetekhez nem tudunk alkalmazkodni. nekem az okoz örömet. Steiner ezzel valószínűleg a lényeget ragadta meg.) Mindez közel van az érzelmek kezelésének képességéhez. kooperatív tanulást szervező tanárak nincs nézőközönsége. hogy a kompetens pedagógus érdeklődő (másként hogy tudna érdeklődést kelteni). Hogy tudunk létrehozni és fenntartani a gyerekkel. és a pozitivitáson természetesen nem a negatív tapasztalatok rózsaszínre festését értjük. hogy a kapcsolat ne a mi. a kiemelkedően tehetségesekkel foglalkozóknak különösen. mint képesség. passzivitás nem jellemezheti. kezdő.. (A három utóbbi csoport persze metszi egymást. a csoportkohézió. a növény támogatása lehet jelen. a fafaragás is – szellemi tartalmat is hordoz. amely nélküle nem jöhetett volna létre. sz emélyre szabott haladást tervező.IV. Probléma. hogy kezdeményezőnek kell lennie. új emberekre. Lehet. hiszen szakmájának egyik lényeges jegye éppen ez. (Micsoda különbség van tanítót sokszor abszolút tekintélynek elfogadó hatéves és a kortársaihoz pártoló kilencéves. az ifjúval kapcsolatot. a legkonkrétabb. Mindehhez főleg önkontrollra.és nézőközönség szükségeltetik. miért tartja Steiner a pedagógusra különösen jellemzőnek. a viszonylag kiegyensúlyozott tízéves és a kamaszodó hetedikes között!). mégis mélyen igaz. Szellemi tartalmat nem tud közvetíteni az. Az általában nem frontálisan tanító. amelynek a birtokában énünket hatékonynak tudjuk). hogy az igazsághoz hű. Rudolf Steiner a tanárt elsősorban ilyennek látja. A tanításban minden tartalom. ennek (a differenciálásnak) a gyerekek számára van értelme. az ennek feltét eleként jelenlévő differenciálással éppen ez a szerep-elem módosul alapvetően. 170 . Az összeadás adás is lehet. a kölyökkel. támogatja. A színészi előadáshoz hallgató. a halmozottan hátrányos helyzetűekkel. hogy a rábízottak kibontakozhassanak. Az integrálással. mélyülése. a virágkaróban egy élő organizmus. az évszám a történelmi korszakot is közvetítheti. hogy ez is inkább állapot. tapasztalt. Nem ennyire magától értetődő. arra. Azt már kevésbé értjük. valószínűleg éppen a hiteles létezésmódra utalva. kellő önkontrollal rendelkező tanító: Igen. ám ilyenkor a passzivitásával a tanítvány aktivitását kezdeményezi. csak akkor ez nem az én pályám. számunkra új (szub)kultúrákra nem lehetünk nyitottak. egyesek olyan személyes fejlődése őrzi. hanem – például a gyerekek között – meglévő kapcsolatok erősödése. Természetes. tehát kezdeményeznie kell. ha minden szem rám szeg eződik. Banális példát említve: flexibilitás nélkül nem taní thatunk jól az iskolakezdés éveiben úgynevezett „nagy-felmenő-rendszerben”. a személyre szabott tanulás lényegét átélő. Életművét nem nagysikerű előadások emléke. a fából kifaragott hajóban maga a h ajózás. aki szellemi javakkal nem töltekezik újra. nem lehetünk négy évig ugyanannak a gyerekcsoportnak az osztályfőnökei. egy történelmi évszám. Színésznek készültem eredetileg. A tanár fejlődést támogat. legtárgyibb is – az összeadás művelete. idősödő tanárként is főleg erre van szükségünk..) Szokták a színész pályájához is hasonlítani a pedagógusét. főleg ne elsősorban a mi érzelmi szükségleteinket elégítse ki. A folyamatosan bővülő szakműveltségen kívül az általános műveltséget az értelmiségi lét kívánja meg. Aktivitását persze kellően mérsékelnie fontos. hogy negatív tapasztalatokból is pozitívat hozzon létre (azaz pozitivitásra) minden tanárnak szüksége van. Magabízás nélkül nem tudunk hatni. (Esterházy Péter használja a magabízó szót annak a képességnek a jelölésére.és konfliktuskezelésre. (Egy differenciálást tanító tréning végén jegyezte meg az egyik fiatal.

merev. konfúzus. besavanyodott. kollegáinkra ismerjünk:  infantilis. mindezt elkerüljük Pedagóguskompetencia a sajátos nevelési igényű. a tanulási teljesítmény mennyiségét és minőségét a tanuló szükségleteinek megfelelően módosíthatja. Tudja. amelyek az SNI tanulók integrált nevelésének jogi. műveltség mellé érdemes megadni – akár pusztán felsorolásként is – mindennek az ellenkezőjét. zárt. kiszolgáltatott. konfliktusokban sodródó. fejlesztőpedagógusával.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben A megfelelő személyiség-állapot. Empátia. A befogadó osztályban jelenlévő SNI tanuló szükségleteinek általános és az egyéni élettörténetből következő speciális ismerete. a sérülés jellegétől függetlenül Attitűd: Képesség: Elfogulatlan (az új befogadására nyitott). Együttműködési képessége révén szimmetrikus kapcsolatot tud kialakítani a SNI tanuló szüleivel. Önkontroll. passzív. képes a felismert aktuális szükséglethez igazodni. hogy az SNI tanuló szociális komfortérzetét elsősorban nem sérülésének foka. a tanulás tempóját. Fontos a szakmai életpályát úgy megtervezni. Ismeri a saját osztálya integrált tanulóinak a Tanulási Képességeket Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság által készített szakvéleményét. Rendelkezik azzal az ismerettel. gyógypedagógusával. Műveltség: Ismeri azokat az aktuálisan érvényes dokumentumokat. kiégett (burning out ). képességek. csupán aszimmetrikus kapcsolatokra szocializált. tárgyi környezetbeli és pedagógiai vonatkozásait tartalmazzák. Képzelet. dekoncentrált. Szociális hatóképessége kiterjed arra. pszichológusával. eljárásait. hogy a tanulói teljesítmény rendszeres elemzése alapján szükség esetén képes megváltoztatni az SNI tanuló fejlődésének támogatását szolgáló tervét. segítő attitűdje erős. hiteltelen. integrált diákok esetében A sajátos nevelési igényű gyerekek/diákok számára szükséges kompetencia általános szintjén. Rugalmassága olyan mértékű. „szakbarbár”. beszűkült. hogy a tanítandó/tanulandó tananyag tartalmát. hogy ha lehet. pozitivitás jellemzi (negatív tapasztalatokból pozitív tapasztalatot hoz létre). illetve nem nyújtó családi és iskolai miliő határozza meg. kellő kontroll nélküli. hogy az SNI tanuló pozitív diszkriminációja ne váljék negatív diszkriminációjává. valamint a komfortérzetet nyújtó. a szükséges attitűdök. 171 . fantáziátlan. orvosával. introverzio). hanem személyiségjegyei (extroverzio. érzéketlen. hogy némelyikben önmagunkra.

(nem csupán alá. nyitott. Új kompetenciaelvárások a tudás alapú társadalomban működő tanárokkal és oktatókkal szemben (európai tanárképzési szakértők által összeállított lista) A tanulási folyamat eredményével kapcsolatos kompetenciák:  A tanulók/hallgatók állampolgárrá nevelésének elősegítése. amelyekre a jó gyakorlati felkészítéseket a látogató bizottságok megtekintették. kezdeményező. kulturális és etnikai hátterű tanulókkal/hallgatókkal. Ismerje minél mélyebben azokat a (szub)kultúrákat. improvizáció. Műveltség: D5 – Nagy Mária: Új kompetenciaelvárások és új képzési gyakorlatok a tanári szakmában 4. problémakezelés. konfliktuskezelés. Hatékony tanulásszervezési módszerek A pedagóguskompetencia hangsúlyos elemei a pedagógusétól eltérő szubkultúrában szocializálódott diákok esetében Személyiségállapot: A személyiség érett. önkontroll. amelyek a tudás alapú társadalom számára szükségesek.IV. Mielőtt néhány eredmény bemutatására sor kerülne. spirituális intelligenciával is rendelkezik. pozitív. közös megegyezésen alapuló kompetencialistát összeállítani. hogy melyek azok az új tanári kompetenciák. tekintet másokra. rugalmas. amelyben tanítványai szocializálódnak. felelősségvállalás. Empátia. illetve némi magyarázatot ad a „jó gyakorlatok” később tárgyalandó tapasztalatainak értelmezéséhez (a listát összefoglalóan lásd a keretes írásban). Nem volt könnyű egy ilyen. érzelmek kezelése.vagy fölérendelt. intuíció. kreativitás.  Azoknak a kompetenciáknak a fejlesztése a tanulókban/hallgatókban. újabb és újabb átalakításokat javasoltak rajta. szociális hatóképesség. hanem) szimmetrikus kapcsolatokban (is) működik. A bizottság időszaki – még nem publikus – jelentésében szereplő lista így inkább csak tájékoztatásul szolgál. hiteles (kongruens). Valahányszor ez a kérdés a csoportban előkerült. összerendezett.  A hatékony tanulási környezet és a tanulási folyamatok támogató légkörének megteremtése. 172 .  Az IKT integrálása a különböző tanulási helyzetekbe és a szakmai tevékenység egészébe. segítő. autonóm. érdemes áttekintenünk. magabízás. koncentráció. mindig újabb és újabb vitákat gerjesztett.  Az új kompetenciák fejlesztésének és a tantárgyi tanulásnak az összekapcsolása. a különböző (szub)kultúrákat egyenrangúnak tekinti. A tanítási folyamattal kapcsolatos kompetenciák:  Foglalkozás a különböző társadalmi. képzelet. Attitűd: Képesség: Érdeklődő.

hogy ma egyre kevésbé érvényes az Európában hagyományosan megszokott.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben  Teammunkában történő együttműködés a tanulók/hallgatók ugyanazon csoportjaiban dolgozó más tanárokkal/oktatókkal. (Itt röviden érdemes arra is kitérnünk. A jó gyakorlatot a norvégok szolgáltatták. Tehát ma Norvégiában a pedagógusképzésben részt vevőket felkészítik erre az új feladatra. Az a kísérlet. amely alapvetően a központi előírások. tantervek és útmutatók végrehajtására összpontosít. hogy új kompetenciaelvárásokról van szó. valamint értékelésben.és szervezetfejlesztésben. és amely mögött ott van egy központi háttérrendszer. A tanárnak kezdeményező szerepet kell vállalnia saját szakmai fejlődésének irányításában. hogy a kisebbségi csoportokba tartozó tanulóikkal is szót kell érteniük. Így például miközben elvárjuk a tanároktól. és iskolán belül és kívül is hatékonyabb együttműködési technikákat kell kialakítaniuk. évszázadokon keresztül gyakorolt állami al kalmazotti szerepelvárás. illetve egyéb szakemberekkel. mindez nem történhet a tantárgyi tudás rovására vagy éppen annak helyettesítésére. egy központi kezdeményezéssel indított projekt volt. melyet a bizottság megtekintett. hogy tanítványaikat a tudás alapú társadalom számára szükséges kompetenciákkal lássák el (például tanítsák meg őket tanulni. A tanár értelmiségi szerepköréhez kapcsolódó kompetenciák:  Problémafeltáró. valamint gyakorlati megvalósulásáról szól.) A teammunka erősítése a pedagógusi munkában egy általános reform része volt. A kompetenciaelvárások másik része a tanulási folyamatra vonatkozik.  Részvétel iskolai/tanárképzési tanterv. ami azt jelenti. vagy éppen most fedezik fel saját etn ikai kisebbségeiket. Tulajdonképpen arról van szó.  Együttműködés a szülőkkel és egyéb társadalmi partnerekkel. illetve annak a tanárképzésben történő fejlesztéséről. Ehhez hatékonyabb tanulási környezetet kell teremteniük. tehát arra. tehát azokról a pluszelvárásokról. 173 . A tanárképzési tantervekben megfogalmazták ezt az új kompetenciaelvárást.  A saját szakmai fejlődés irányítása. hogy alapvetően problémamego ldó viselkedésre van szükség a pedagógus részéről. saját karrierje megtervezésében is. sok információt azokból is meg lehetett szerezni. amely kiszolgálja a tanári munkát. hogy a népesség szabadabb mozgása következtében is milyen heterogénné vált a társadalmuk. Éppen az egyéni tanulási utakra fordított nagyobb figyelem következtében is egy kicsit szituatívabbá vált a tanári feladat. hogy nagyon sok európai társadalom most szembesül azzal. Az új kompetenciaelvárások egy része a tanulási folyamat eredményével kapcsolatos. Ezekből hármat szeretnék bemutatni. amely 1997-ben indult Norvégiában. illetve az ott tanító pedagógusokkal szemben megfogalmazódnak. elősegítése az élethosszig tartó tanulás folyamatában. készítsék fel őket a tanulás szeretetére és az új ismeretek megszerzése iránti nyitot tságra). illetve azt. hogy milyen tanulóknak kellene az iskolák kapuin kilépniük. Az új kompetenciaelvárások harmadik csoportját jelenti az. problémamegoldó viselkedés. hogy a munkalátogatásokhoz alapos hazai háttértanulmányok is születtek. 5. amelyek a mai iskolákkal. Az első a tanárok teammunkában való együttműködésének kompetenciájáról. és a gyakorlati képzésben is megjelent az erre való felkészítés. Itt ismét érdemes arra emlékeznünk. A jó gyakorlatok feltárására irányuló munkalátogatások tehát ezeknek az új kompetenciáknak a megjelenését vizsgálták a meglátogatott országok pedagógusképzési (és -továbbképzési) gyakorlatában.

amit ő csinál. tanítási szokásaiból. tehát a tantervet. amelyeket ahhoz csatoltak. legtapasztaltabb tanárral is előfordul. és egyéb új munkaformákkal is kísérleteztek. hogy be tud lépni egy olyan kolléga. hogy nem minden tanuló profitál egyformán egy-egy pedagógus módszeréből. Az eltérő tapasztalatú tanárok nagyon jótékony módon tudtak együttműködni. A problémás tanulók kezelésében is jó módszernek bizonyult a csapatmunka. e tanulmány szerzőjének feltűntek azok a digitális képek. amelyben ugyan egymással remekül együttműködtek a pedagógusok. Az első értékelések eredményei szerint úgy tűnik. zsúfolt és merev tantermi rendszerben. és az iskola egészébe nem tudott beépülni az új. A kísérlet lényege. Erre utal az osztrák kolléga megjegyzése is. hogy a tanárok kis csoportjai az iskolán belül arra vállalkoztak. Hatékony tanulásszervezési módszerek amelyre önkéntes jelentkezések alapján választották ki a résztvevőket. hogy ekkoriban kezdték érzékelni azt. A második jó gyakorlat a portugál példa. Ezekből kitűnik. Ők azt jelezték. kávézók.IV. Ezért különböző kísérleti programokat indítottak. Olyan új szervezési megoldásokat alkalmaztak például. meggyőződéseiktől nagyon távol áll ez az együtt tanítási megoldás. aki nagyon jónak tartotta ezt a gyakorlatot. ahová elvonulhatnak formális és informális tanácskozásokra. és hogy a hagyományos pedagógiai módsz erekkel nem sikerül őket megfelelő eredményekhez juttatni. A tanulók számára is sok pozitív változást hozott a kísé rlet. A kollégák között például megszaporodtak a szakmai beszélgetések. de azt elképzelhetetlennek tartja. hogy egy-egy tanulóval sehogyan sem tud boldogulni. hogy a pedagógusok teammunkáját be kellene vezetni a lengyel iskolákban. hogy ők is gondolkodnak azon. Volt olyan intézmény. hogy 1991-ben az oktatási minisztériumon belül fölállítottak egy multikulturális igazgatóságot. az új feladatok. különösen a fiatal pedagógusok érzékeltek pozitív változásokat. csak éppen a tantestület többségétől kerültek nagyon távol. és még a legjobb. hogy a szülők eltűrjék. ilyenkor jól jöhet. hogy ne legyen osztályozás. jobban figyelembe tudja venni az egyéni tanulói igényeket. központilag irányították. Mert a kötetl enebb óraszervezést a norvég gyakorlatban az is lehetővé teszi. amelyeket azok rutinosan alkalmaztak. aki egyszerűen nem vevő arra. számítógépekkel felszerelt munkaszobák. hogy egy-egy jó megoldás nem egykönnyen ültethető át egészen más tradíciók közé. Mindenkinek van a pályán olyan élménye. és az ő szakmai felkészítésüktől. Nagyon érdekesek a látogatók megjegyzései is. és „élőben” leshették el azokat a mesterfogásokat. hogy az ő iskolai gyakorlatukban a tanár úgy gondolkodik a tanításról. amellyel a bizottság megismerkedett. hogy a változások sok jó hatást eredményeztek. egy tanulócsoportban együtt dolgoztak a tapasztaltabb kollégákkal. ahol szinte egy önálló kis iskola alakult ki a nagy iskolában. Közismert. amikor egy osztályban. A kísérletben részt vevő pedagógusok motivációs szintje megnőtt. megjegyezte. A tanárok teammunkája nagyobb mértékű alkalmazkodást tesz lehetővé. hogy olyan tanulóval találkozik. Azt a programot. A programba bekapcsolt iskolákat a leggyengébb tanulmányi teljesítményű és etnikai- 174 . tanrendet átírhatták. hogy ilyen térbeli lehetőségek nélkül. a nagyobb szervezési szabadság új perspektívákat nyitottak számukra. Összességében az iskolák tíz százaléka vett részt benne. aki felvetette. hogy harmincperces tanári előadást több tanár részvételével biztosított konzultáció követett. autonómiát kaptak. hogy a roma gyerekek száma jelentősen megnőtt az iskolákban. hogy „én és az osztályom”. Nem biztos. hogy a pedagógusok multikulturális oktatásra való felkészítése terén értek el jó eredményeket. aki könnyebben szót ért az adott fiatallal. Hozzánk talán közel áll a lengyel kolléga tapasztalata. friss szellem. hogy náluk az oktatás nem osztályozás centrikus. Előzményként megemlíthető. Ez a megjegyzés figyelmeztet arra. Talán még egy „közép-európai” megjegyzés idekívánkozik: a jelentést olvasgatva. hogy néhány osztályban új módon szervezik meg az oktatást. Persze negatív mellékhatásokról is szólnak a beszámolók. hogy milyen tágas terek álltak a teammunkában dolgozó pedagógusok rendelkezésére: kis benyílók. Ez annak volt a következménye. Ehhez teljes felhatalmazást. szűk folyosókkal ellátott „kockaiskolákban” is ilyen jól sikerülhet ez az új tanulásszervezési megoldás.

A kísérlet lényege az volt. A rendszer értékelése folyamatos. hogy a képzést önállóan megszervezze. hanem azt. A legnagyobb gondot az okozza. Az új koncepció lényege az. ahol ez a kísérlet lezajlott. hogy azok – vagy akárcsak a kísérlet szellemisége – beépüljenek a leendő pedagógusok gondolkodásába. amelyről szólok. független intézményt. koncepcionális átalakítása lényegében elkerülhetetlenné teszi. és ez ugyanúgy vonatkozik a felsőoktatási intézményekre. Így tehát a folyamatosan rossz értékelésben részesült intézményekben csökkentik a finanszírozott képzési helyek számát. Az ő munka melletti felkészítésüket. és így az iskolákban nagyszámú. A harmadik gyakorlat. és együttesen vállalják a pályára való felkészítés feladatát. A bizottság mindenesetre leszűrte azt a tapasztalatot. hogy a pályára készülők a tanulók széles rétegeivel. mint az 175 . és ez nem kecsegtet azzal. az angol példa. hogy talán a nem egészen sikeres gyakorlatok is tanulságosak lehetnek. ellenőrzésében és minőségi kontrollja mellett. és ez a tanulmányi eredmények javulásához is vezetett. majd a bizottság tagjaiban is megfogalmazódott az a kétely. mint ahogy a felsőoktatási intézmények). A háttértanulmány szerzői ebben valójában nem egy új kompetenciaelvárásnak való megfelelést kívántak bemutatni. és kapcsolatot teremtettek az értékelés és a finanszírozás között. hogy a tanárok egy rövid továbbképzés után teammunkában. szakértők segítségével új tananyagot fejlesztettek. Ne feledjük. a közoktatási intézmények végzik a pedagógusképzést. hogy az angolszász hagyományban nem él a gyakorlóiskoláknak az a rendszere. Ehhez megfelelő pénzügyi és döntési ko mpetenciákat kapott. szektorsemleges finanszírozás (tehát a tanárképzési költségeket ugyanúgy megkapják az iskolák. hogy az iskolák a képesítés nélküli pedagógusok egyéves betanító képzését végzik. természetesen a TTA szervezésében. tanulmányi feladataik egy részét az „életben”. Az eredmények meggyőzőek voltak azokra a kis iskolákra nézve. hogy Angliában igen nagy probléma a pedagógushiány. A túlnyomó többség tehát még mindig a hagyományos pedagógusképzési rendszerben készül fel. hogy az iskolák. közoktatási intézmények szerepét növelik meg a képzésben. Az angol pedagógusképzés rendszerében felállítottak egy központi. a valóságos iskolai gyakorlat tényleges problémáival megismerkedjenek. hogy az itt alkalmazott megoldások közül nem épült be semmi sem a pedagógusképzésbe. hogy a tanárképzés radikális.és a közoktatás szoros együttműködésében történő megvalósításához persze arra is szükség van. amely Közép-Európában és a német nyelvű országokban megszokott!) Az iskolák és a képzőintézmények kiterjedt együttműködése. hogy az abban részt vevő hallgatók megismerkedjenek az új elvárásokkal és fel is készüljenek azokra. amelynek feladata. valóságos iskolai környezetben oldják meg. illetve az iskola növekvő szer epe a pedagógusok felkészítésében biztosítja azt. amikor több iskola valamiféle konzorciumot alkot.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben lag leginkább összetett intézmények közül választották ki. hogy új elemek épüljenek be a képzés egész rendszerébe. Az egyik az. a Tanárképzési Ügynökséget (Teacher Training Agency – TTA). Ugyanis ma már a hagyományos képzőintézményeknek is valamilyen formalizált partnerkapcsolatra kell lépniük az iskolákkal. de már nem teljesen a megszokott módon. a pedagógusképzési feladatoknak a felső. diplomához való juttatásukat végzik el ily módon az iskolák. Az adatok szerint a képzésben részt vevő hallgatók kilenc százaléka ma ily módon készül fel a hivatására. tehát gyakorlatilag az iskola maga működik tanárképző intézményként. De már a kísérlet résztvevőiben. Ugyancsak a TTA akkreditációja mellett folyik a képzésnek az a formája. Az iskolák szerepének megerősödéséhez. Ennek három formája alakult ki. Ez az öt százalékát érinti a hallgatóknak. Sikerült a roma tanulók erősebb iskolai integrációját megvalósítani. és megerősítették a helyi közösséggel való kapcsolatukat. ahonnan aztán a tanárok már ö nkéntes jelentkezés alapján kerültek be. Néhány ilyen új elem: nemzeti standardok kialakítása a pedagógusképzésben. (Ne felejtsük el. megfelelő képesítés nélküli tanárt alkalmaznak. Itt tehát megint arról van szó. hogy maguk az iskolák. konzorciumot kell velük alkotniuk. hogy az egyedi és eseti hatáson túl egy ilyen kísérletnek mi lehet a hosszabb távú eredménye.

hogy fokozza a diákok tanulási teljesítményét. és ezeknek milyen hatása van a tanárok munkájára. 2003) jelzi. (pl. melyek meghatározzák a tanulási célokat és az elszámoltathatósági követelményeket. az Egyesült Királyságban). Ma már a pedagógusképzéssel szemben egyértelmű elvárás. Elsőként is. az USA-ban). Hatékony tanulásszervezési módszerek iskolákra is. nem hagyhatja ki a TTA honlapjának (www. hogy olyan tanárokat kell képezni. hogy nem elég sikeresek ezen a téren. hogy a diákokat egy olyan társadalomban és gazdaságban való boldogulásra felkészítse. tehát már van olyan példa. Harmadsorban a szociálisan hátrányos helyzet kérdései és a diákok elidegenedése továbbra is komoly aggodalom forrásai. szakmai fejlődésük és munkával töltött életük során napjaink tanárainak meg kell tanulniuk fogást találni azon a tudásalapú társadalmon. és tartson lépést a gyorsan fejlődő tudományterületekkel és ismerje a diákok értékelésének különféle megközelítéseit. alkalmazzon új technológiákat. és ma már ez az erősebb profiljuk. D6 – A tanárok szerepének változása Az iskolák és a tanárok egyre összetettebb igényekkel kényszerülnek szembenézni. ez általában egy átfogóbb reformcsomag része volt. szinte mindegyik ország kezdeményezett szakpolitikai intézkedéseket annak érdekében. hogy a képesítés nélküli fiatalok számának csökkentésére irányuló programokat valósítson meg (pl. hogy legyen érzékeny a kultúra és nemek kérdéseire. Aki ma a pedagógusképzés legaktuálisabb problémáiról akar tájékozódni. melynek birtokában egész életükön át képesek lesznek tudásukat gyarapítani: „felkészülésük. a legtöbb ország háttérjelentése arról ad számot. Bármilyen triviálisnak tűnik is ez. Németországban és Japánban). XVII). hogy a tanároknak ma már sokkal tágabb szerepköre van. Finnországban és Olaszországban). az olvasás tanításában. Franciaországban).uk) a felkeresését. vagy csökkentsék az egyes régiók oktatási lehetőségei között mutatkozó különbségeket (pl. Másodsorban elfogadtak olyan keretmegoldásokat. hogy nagy mennyiségű tudás halmozódik fel a pedagógusképzéssel kapcsolatban. Hargreaves. külső értékelést vezettek be a diákok tanulásának és az iskola általános teljesítményének mérésére. melyben diákjaik élnek. az értékelések eredményeiről. milyen mérvű változások folynak jelenleg az iskolákban. Ennek következtében megindult a mozgás az intézményi struktúrában. mely arra sarkallja az országokat.tta.IV. reagáljon hatékonyan a hátrányos helyzetű. Az iskolarendszer reform ütemtervéről szólva. akik az iskolai gyakorlatban beválnak. a hallgatókat. hogy milyenek az újonnan végzettek és az őket fogadó intézmények tapasztalatai. hogy eredményesen kezelje a különböző nyelveket és a hallgatók különböző kulturális hátterét. rátermettséget. E hangsúlyeltolódás részeként még világosabban határozták meg a diákok által teljesítendő legfontosabb készségeket és tudást (pl. Mindehhez persze óriási információs rendszer működtetésére is szükség van (ennek jó része is a TTA feladata). hogyan értékelik a hallgatók a képzésüket. p. illetve megszilárdították a tanárok szaktudását (pl. Az új szisztéma eredményei között megemlíthető. És vannak olyan közoktatási intézmények is. mivel figyelembe kell venniük a gye176 . motiváltságot várnak el tőlük. hogy felsőoktatási intézmény felhagyott a tanárképzési gyakorlatával. és majd egyszer dolgozni fognak (A. mert belátták. ahol a felsőoktatásba jelentkezőket. ösztönözze a toleranciát és a társadalmi kohéziót. hogyan válnak be a tanárok. melyben önvezérelt tanulást. Az OECD országok közelmúltban megvalósított szakpolitikai reformjainak elemzése (OECD. Hollandiában és Norvégiában). az európai pedagógusképzési gyakorlatot nem egyértelműen uralja ez a meggyőződés. rengeteg vizsgálat születik arról. amelyek megerősítették a képzési tevékenységüket. a képzőintézményeket folyamatosan informálják a nemzeti standardokról. A tanár legyen képes arra.gov. Az eredmények között kell megemlítenünk azt is. javítsák a diákok motivációját (pl. Koreában). mely egyben nagyobb fokú működési autonómiát is biztosított az iskoláknak (pl. illetve tanulási vagy magatartási problémákkal küzdő hallgatók gondjaira. 2003. hogy a kimenet-orientált képzés gondolata egyre népszerűbb és elfogadott az országban. A társadalom ma már azt várja az iskolától.

Az egyes diákok szintjén A tanulási folyamat megkezdése és folyamatos kézben tartása: sok vita van arról. színesebbek lesznek a különböző kulturális és vallási hátterű hallgatók jelenléte miatt. a közös célok kitűzéséhez és a közös célok teljesítésének megtervezéséhez. Az iskola szintjén Csoportban végzett munka és tervezés: a tanároktól ma már elvárják. tesztekből vagy külső értékelésből származó adatokat használjanak az iskola fejlődési folyamatának informálására. Osztály szinten Tanítás a multikulturális osztályban: Az osztályok egyre változatosabbak. a társadalmi és morális felelősségvállalást és a polgári tanulást. Új kereszttantervi hangsúlyok: egyes iskolarendszerek. hogyan adják át a tanárok a tantervben előírt anyagot. mint pl. az egész iskolának mint „tanulóközösségnek” a fejlesztését és a helyi közösséggel és a nagyvilággal való kapcsolatait. és a kapott eredmények a szülőkkel való közlése terén. Ezeken túlmenően az iskolafejlesztéshez még projektirányítási és nyomon követési készségekre is szükség van. Ismerniük kell továbbá a standardizált teljesítményértékelő teszteket. Szociális és vezetési készségekre van szükségük az együttműködéshez. hogy önértékelésből. hogy bátorítsák a diákokat saját tanulmányaikban való aktívabb szerepvállalásra. Értékelés és a fejlődés következetes megtervezése: sok rendszerben az iskoláktól elvárják. A speciális képzési igényű diákok integrációja: Egyre több oktatási rendszer kínál integrált oktatást fogyatékos és tanulási nehézséggel küzdő diákok számára. A tanárokkal szemben elvárás. mind szummatív. a megfelelő tanítási és óravezetési folyamatokkal és a kisegítő személyzettel végzett munkával kapcsolatosan. és a tanároknak ismereteket kell szerezniük a speciális oktatással. és a tanulók által elért eredmények alapján képesnek kell lenni a tantervek és a tanítás újra gondolására. melyet külön tantárgy formájában vagy az iskola tantervébe integráltan oktatnak. az osztályteremben zajló tanulási folyamat irányítását. és ennek alapján az egyéni tanulónak és szüleinek útmutatást adjanak. bevezette az állampolgári oktatást (citizenship education). és saját tanulásuk nyomon követésében és irányításában ma már mind a tanár fő feladatai közé tartoznak. Néhány példa a kibővült tanári feladatkörre az országok háttérjelentéseiben említettek közül. dolgozzanak csoportban a többi tanárral és az iskolai személyzet többi tagjával. a diákok segítése a problémamegoldó készségek javításában. A formatív és a szummatív értékelés integrálása: A tanároknak készség szinten kell tudniuk értékelni. hogy működjenek együtt.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben rekek és a fiatalok egyéni fejlődési ütemét. hogy a megfelelő óravezetési technikák és kulturális ismeretek alkalmazásával törekedjenek a szociális kohézió erősítésére és az integrációra az egyes tanulók és a tanulócsoportok vonatkozásában egyaránt. az Egyesült Királyságban működő. mind formatív módszerrel. Ez ismét új készségeket tesz szükségessé az adatgyűjtés és az elemzés terén. A tanuló egyéni tanulási igényeire való hatékony reagálás: A tanároktól elvárják. Sok országban az ösztönző tanulási környezet biztosítása. A konkrét oktatói tevékenységen túl a tanároktól egyre inkább elvárják. diagnosztikus módon kell tudniuk használni azok eredményeit. amely magába foglalja a közösségi részvételt. hogy megfigyeljék és diagnosztizálják a tanulási erősségeket és gyengeségeket. 177 . valamint a megvalósulás nyomon követéséhez.

A szülők és a szélesebb értelemben vett közösség szintjén Szakmai tanács nyújtása szülőknek: Az iskolarendszerek egyre inkább hangsúlyozzák az iskola és a szülők szoros együttműködésének fontosságát. old. Az iskolákban hozott döntések számának és tartományának megnövekedése új igazgatási feladatokat ró az iskolákra. hogy az IKT-t építsék be szakmai tevékenységükbe. a diák tanulási igényeire való reagálást és a teljes folyamat rendszeres egyéni és csoportos átgondolását igényli. Emiatt a tanároknak jól felkészültnek kell lenniük. Bár a tanítás sok országban hosszú ideje magába foglalja a fent részletezett feladatokat. saját gyakorlati megoldásaikat átgondolva. múzeumokkal. hogy mit is tartalmaz a valójában a modern tanítás. a megfelelő célok kiválasztását.IV. Egyre gyakoribbá válik az iskolák számára a közös projektekben való részvétel és kapcsolatok kiépítése más országok iskoláival. (2002) azzal érvel. különösen. de emellett nagyobb kihívást is jelentő tanári szakmát tükröző központi feladatok szakmai standardjait és definícióit. hogy megfelelően tájékoztathassák a szülőket és konzultálhassanak velük. szervezeteivel. Mint alább is olvasható. vagy munkaadókkal. majd hosszabb időn keresztül fenntarthatják ezeket a kapcsolatokat. hogy a tanári alapképzést és a szakmai továbbképzést alakítsák. mely minden helyzet óvatos elemzését. Ezeket az új tanítási profilokat és standardokat arra használják. és több ország tanáraival szemben elvárás. ami az oktatás megszervezését illeti. Hatékony tanulásszervezési módszerek Az IKT használata az oktatásban és az irányításban: A tanároktól manapság elvárják. A tanítást egyre többen látják olyan nagy felkészültséget igénylő munkának. melyek befolyással vannak a tanári pályára” (14. könyvtárakkal. és ez „friss lendületet ad sok progresszív trendnek. Szakemberekként a tanároknak kutatókként és problémamegoldóként is fel kell tudniuk lépni. és legyenek tájékozottak e tudomány fejlődése és alkalmazási lehetőségeit illetően. melyeket a tanároknak manapság el kell látniuk. valamint a különböző környezetekben való hatékony munka és kommunikáció képességét. pl. Coolahan. a szociális változások üteme és az iskolával szemben megfogalmazott komolyabb elvárások kiszélesítették és elmélyítették a tanárok feladatkörét. hogy a közvéleményben javuljon annak megértése. Iskolák közti és nemzetközi együttműködési projektek. a többlettámogatáshoz jutás és diákjaik számára szélesebb körű tapasztalatszerzés lehetőségének megteremtése érdekében elvárják. hogy az iskolavezetés feladataiban részt vegyenek. illetve ehhez a munkához hozzájáruljanak. ezek a diák teljesítményére gyakorolt hatásának értékelését. vannak országok. és még nagyobb felelősséget vállalva saját szakmai fejlődésükért. Az ilyen programok irányítási és szervezési képességeket kívánnak a tanároktól. Közösségi szintű tanulási partnerkapcsolatok kiépítése: Egyes országok iskoláitól. „bővített”. Sok ország arról számol be. Irányítás és közös vezetés: A legtöbb országban az iskolarendszerrel kapcsolatos döntéshozatal az elmúlt években decentralizáltabb lett. ahol a megfelelő kormányhivatalok és tanári szervez etek a felvetésre válaszul kialakították az új. A tanároknak szükségük van azokra a készségekre. 178 . hogy kapcsolatot létesítsenek a helyi közösségük intézményeivel. Ezek a profilok ahhoz is hozzájárulhatnak. hogy az 1990-es évek közepe óta sok ország építette be az egész életen át tartó tanulás elvét az iskolarendszerébe. a megfelelő oktatási lehetőségek kialakítását és nyomon követését. melyek segítségével létrehozhatják.). hogy a jelenlegi tanár-továbbképzési struktúrák nem elég adekvát módon reagálnak azokra a feladatokra.

így a kooperatív tanulás az ebben a roma diákok számára természetes (kultúra azonos) tanulást jelent.*  valamint arról.* A modul témái. a Szabad Iskolákért Alapítvány hozzájárulásával készült. együttműködés. 5 A sajátos nevelési igényű és a más szubkultúrákban élő diákokra vonatkozó részek (* jelöli) szerzője Kereszty Zsuzsa 179 . alapelvek.  arról. tartalma: Megelőző tapasztalat: Kooperatív tanulás – csoport. Csoportmunka. hogy a kooperatív tanulás a sajátos nevelési igényű (SNI) diákok inklúziójának em inens eszköze. Ajánlott időkeret: A modul közvetlen célja: 3 × 45 perc Ismeretszerzés:  a kooperatív tanulásról kooperatívan szervezett feladatokon keresztül.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben IV. Kooperatív tanulás – Kerékgyártó Judit5 A foglalkozás a Szabad Iskolákért Alapítvány Együttműködő tanulás című akkreditált tanár-továbbképzésének felhasználásával. hogy az együttműködés a roma szubkultúra egyik kitüntetett eleme. 2.

új ismeret feldolgozása olvasott. Az iskolai erőszak szociálpszichológiája. hiszen ekkor csak kognitív pályák működnek. Szerezzenek tudomást a hallgatók arról. Önkonet. Ne hagyjuk el az egyes feladatok egyéni gondolkodás részét. az SNI diákok inklúziójában kitüntetett szerepe van. hogy a kooperatív tanulás nem a sokféle módszer egyike. a szervezésnél. hallott információ alapján. rövid utasításokban fogalmazzuk meg a feladatokat a hallgatók számára. 2009. Hatékony tanulásszervezési módszerek A kompetenciafejlesztés fókuszai: Attitűdbeli*:  a különböző (szub)kultúrákat egyenrangúnak tekinti.: Boreczky Ágnes) Gondolat. kommunikáció. Támogató rendszer Kagan. Spencer: Kooperatív tanulás. problémafelvetés. hogy társas tanulás közben az agyban kognitív és emocionális idegpályák egyaránt aktívak. a különböző szubkultúrában élők kapcsolatainak alakulásában. 180 .  SNI diákja(i) általános és az egyéni élettörténetből következő szükségleteit. Képességbeli: együttműködés. h anem az iskola agresszió csökkenésében. hogy mindenki egyenlően vegyen részt a munkában. Spencer: Kooperatív tanulás. melyben az egyes lépé sek világosan elkülönülnek. Önkonet.  elfogulatlan (az új befogadására nyitott). 2009 Módszertani ajánlás Fontos úgy vezetnünk a foglalkozást. 2001 Kagan. gondolkodás. hogy ezzel pozitív mintát adhassunk a kooperatív tanulásról. Műveltségbeli*: Információszerzés arról. 2010 Cigányokról másképpen. feladatadásnál ügyeljünk arra. Tanulmányok az emlékezetről. az így tanultak tehát az emlékezetben tartósabb nyomot hagynak. Elliot: Columbine után.IV. Aronson. hogy fontos minél mélyebben ismernie  azokat a (szub)kultúrákat. hogy a foglalkozás során érthető. hogy a hallgatók számára világossá váljék. mint frontális és egyéni tanulás közben. amelyben tanítványai szocializálódnak. a családi szocializációról és a gyerekek kognitív fejlődéséről. Ab Ovo Kiadó.* Fontos. (Szerk.

társai látván felemelt kezét.Csendjel fontos tanítási-tanulási módszerrel fognak saját élményt szerezve megismer.nyek megteremtése kedni. Mindenki a nála lévő fogalomhoz vagy meghatározáshoz gondolatban Gondolkodás próbáljon meg meghatározást vagy fogalmat társítani. melylyel a tanár jelzi a munka befejezését és hatékonyan magára tudja vonni a figyelmet. ezzel jelezve. Ugyanakkor fontos. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. anyagok (mellékletek) 4’ Csoportalakítás: mondjuk el a hallgatóknak. Ráhangolódás. a felemelt kezű diákok már nem beszélhetnek – így lassan elcsendesednek a hallgatók a teremben. Mivel a csoportmunka alapzajjal jár. Próbáljuk is ki! 8’ Párok kialakítása: a hallgatók kis cédulákat kapnak. ilyenkor adjunk időkitöltőt – lehet a Kérdések lapjával foglalkozniuk. hogy a tanár csendet kíván. ha látjuk. szintén felemeli a kezét.Párosítás vagy egy fogalom meghatározása szerepel. aki ezt észrevette. szintén felemelik a kezüket. az a hallgató. figyeljünk a munkájukra. hogy most az egyik kitüntetetten A munkakörülmé. ne hagyjunk számukra üres járatokat. ne sürgessük a csoportokat. vagy a T5 melléklet valamelyik kérdését megkaphatják. a feldolgozás előkészítése Idő Tevékenységek Tevékenység célja. rése 1.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Az időkeretek hozzávetőlegesek. hogy végig tudják vinni a felad atot. legyünk megszólíthatóak. Speciális javaslatok az értékeléssel kapcsolatban:  Az egyes feladatok végén látható az eredmény. kommunikáció D1 – Fogalom és meghatározás T1 – Fogalom  A foglalkozások javasolt időkerete – a csoport egyedi igényeitől függően – változtatható. hogy szólhasson a hallgatókhoz. miközben abba hagyja a beszélgetést. amelyen egy fogalom Fogalmak megisme. Ez a csendjel – ha a tanár felemeli a kezét. Érdemes a csoportoktól pozitív visszajelzést kérni a másik csoport munkájára. Ezért csoportokban fognak együtt dolgozni. 181 . fejlesztendő készségek. Foglalkozásvázlat I. szükséges egy olyan jel bevezetése. Figyeljük a csoportok munkáját. hogy érdemi munkát végeznek. Folyamatosan járjunk a csoportok között.

addig osztják meg az információt a társaikkal. hogy Megj. aki már megtalálta a párját. A párok egymás mellett álljanak jól láthatóan. 10’ és meghatározás Csoportok kialakítása Csoportalakítás Párok párja 1. hogy válasszanak a terem másik feléből párt maguknak. hogy a négyfős csoportok kialakítása végén marad még egy pá- 182 . Az így kialakult négyfős csoport húzódjon a terem egyik oldalára. hogy a feladatot mindenki csak akkor teljesítette. hogy válasszon párt magának a terem szemben lévő feléből.IV. segítőként működjön közre abban. Most kérjük meg a terem másik felében lévő párok közül az egyiket.álljanak fel. Mindaddig ismételjük meg a párválasztást váltogatva a terem egyik vagy másik felében álló párok lehetőségét. hogy ez a többieknek is sikerüljön. ha már mindenkinek van párja. hogy egymással szemben üljenek a párok az asztalok mellett a csoporton belül és oldalra essen a tábla mindenkinek. 3. Osszuk a párokat két egyenlő számú részre a terem két felében – egyik pár Döntés a terem egyik. másik pár a terem másik felében . Ha a párok Együttműködés száma nem osztható kettővel. amíg el nem fogynak a párok. A csoportok alakítsák ki munkahelyüket úgy. Előfordulhat. az egyik térfélen eggyel több pár helyezkedjen el. hogy kik tartoznak egy párhoz. A hallgatók találkoznak a teremben társaikkal.: Hívjuk fel a hallgatók figyelmét arra. 2. illetve megismerik a náluk lévő fogalmat/meghatározást. így ezután a kialakult hármas válaszszon egy párt a terem másik végéből – így lesz egy 5 fős csoportunk. amíg egymásra nem találtak az összeillő fogalom-meghatározás párok. tehát. Megj. ki nem alakultak a négyfős csoportok. megismertetik. az első lehetőséget a választásra annak a hallgatónak adjuk. aki a mi párunk volt. Kérjük meg a terem egyik felében álló párok közül az elsőt.: Ha páratlanul vannak a hallgatók. Hatékony tanulásszervezési módszerek 2.

Hívjuk fel a csoportok figyelmét. 5’ A csoportokat számozzuk be. hogy tegyék félre a megfogalmazott kérdés eikkel a Kérdések lapját. Az utolsó két szem. 10’ A diákok négyfős csoportokat alkotnak – olyan társakat kell találniuk. hogy a csoporton belül mindenkinek legyen betűjele A-tól D-ig. C és D jelű hallgató. Az új tartalom feldolgozása Idő Tevékenységek Tevékenység célja. fogalmi tisztázás Tábla. anyagok (mellékletek) 2’ Együttműködési készség: mondjuk el a hallgatóknak. fejlesztendő készségek. hogy a kooperatív tanulás A következő együttműködő tanulást jelent. nem cseréltek információt. Tehát minden csoportban lesz. dolniuk.Tanári utasítás tása a további felada. akikkel A jellemzők össze. ott E. hogy kerüljenek elemek. vagy E és F jelű csoporttag is lesz. akikkel együtt dolgoznak majd – így lesz egy 6 fős csoportunk. 3… . A. gyűjtése és szemA csoporton belül egyenként felolvassák a jellemzőket és közösen megpróbál. 2. hogy a csoporton belül beszéljék meg a náluk lévő galmazása fogalmakat és jegyezzék fel egy írólapra az ahhoz kapcsolódó kérdéseiket. B. A hallgatók azonosí.Szóforgó az előző feladatokban nem találkoztak. ponthoz is kell. később visszatérünk még rá. illetve kérdéseiket a kooperatív tanulással kapcsolatban – ez lesz a Kérdések lapja. Az A jelű hallgatók legyenek a jegyzők a csoporton belül. a továbbiakban ezzel a számmal azonosítjuk majd az adott csoportot 1. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök.Szóforgó tokhoz Kommunikáció megfo- Írólap – Kérdések lapja Kérdések Kérjük meg a hallgatókat. végig kell gon.portosítása. Ha van 5 vagy 6 fős csoportunk is.pontok szerinti csoják az elemzési szempontok alapján csoportosítani azokat.előkészítése zésnél a tanulóknak az együttműködési készségeit is mozgósítaniuk kell. mi kerülhet oda. csomagolópapír. A következőkben az együttműködési készségek- rész Tanári közlés 183 . hogy válasszák ki azt a négyes csoportot. Ekkor őket kérjük meg. filctoll D1 – Elemzési szempontok a tanári jellemzőkhöz II. Kérjük meg a hallgatókat.Logikai rendezés.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben runk. így a kooperatív csoportban történő feladatvég.a csoportszámtól függően. ha eddig nem voltak. illetve ezen képességeik is fejlődnek.

képességeket. és 6. Ezt követően a csoport még Kommunikáció reagálhasson a megfigyelő által elmondottakra. Ezután osszuk ki a csoportoknak a borítékokat (D2). illetve melyik csoport adja a megfigyelőket. olvassák el és álljanak a megfigyelt csoport mellé. Minden csoportnál először a csoporttagok szólalhassanak meg. Adjunk két percet mindenkinek arra. Most minden csoport gyűjtse össze a tagjai által leírt tulajdonságokat. majd sa számoló a megfigyelőjük ismertesse röviden tapasztalatait.Gondolkodás lajdonságokat. 2. Feldarabolt négyzetek D2 – Feldarabolt négyzetek D3 – Megfigyelési szempontok T2 – A feldarabolt négyzetek feladat leírása 10’ A feladat végeztével egy rövid visszajelzést kérjünk a csoportoktól és megfi. csoport megfigyelői. Kérdéssel irányítsuk a visszajelzést és adjunk a csoportoknak is és a megfigyelőknek is időhatárt:  Hogyan érezték magukat a munka közben?  Mi segítette a feladatvégzést. Együttműködés A csoportszámnak megfelelően kiválasztjuk. ahol van 5. ké- 184 . amelyek az előző feladat eredményes teljesí. Ismertessük a feladatot és a szabályokat (T2) Adjuk oda a megfigyelőknek a megfigyelési szempontokat (D3). illetve.Megfogalmazás téséhez szükségesek voltak.Élmények megosztá. hogy mely csoportok feladata lesz megtapasztalása a négyzetek összeállítása. vagy 5.IV. A feladathoz négyfős csoportok kellenek. íróeszköz 1. mi akadályozta? 1-1 percben próbálják meg összefoglalni mondandójukat. 5– 10’ Négyzetek összeállítása megadott szabályok mellett. csoporttag. Együttműködés Megfigyelőnek egy teljes csoportot válasszunk ki – így már négy csoporthoz Logikai készség van megfigyelőnk. 17’ Együttműködési készségek gyűjtése Tudatosítás Egyéni munka Szóforgó Csoportforgó Írólap Tábla/csomagoló papír.Csoportos begyelőiktől. hogy egyénileg írja össze azokat a tu. Hatékony tanulásszervezési módszerek ről lesz szó. ők legyenek a megfigyelők. magunk lehetünk az 5.

hogy reagáljanak az elhangzottakra.A kooperatív tanulás Szakértői mo. Megj. hogy ha megválaszolandó kérdésük van. majd közösen egészítsék ki azokat. hogy mind a négy alapelvről szóló szöveg végén Vázlatkészítés port egy teljes szerepel egy – a más szubkultúrában élő és az SNI diákokra vonatkozó – kér- 185 . illetve az újabb ötletekből. Hívjuk fel a figyelmüket. azt írják fel a Kérdések lapjára T3 – A csoportmunkához szükséges alapvető készségek 7’ Az alapelvek feldolgozása: mondjuk el a hallgatóknak. hogy ezek az egyszerűen megfogalmazott pontok a mindennapi életben is mennyire hasznosak lehetnek.Megbeszélés Olvassuk fel az egyes pontokat. hogy az alapelvek feldolgozása végén mindenki. megismerése a négy alapelv külön-külön Hívjuk fel a figyelmüket arra. Mindenki egyszerre csak egy elemet említsen.: Hagyjuk a hallgatókat.Értő olvasás lapon nek egy rövid tesztben kell majd számot adni tudásáról. amíg ki nem fogytak a leírtakból. Ha tehetjük. amíg a csoportok listái el nem fogynak. hogy a csoport munkájából melyik vetése jellemző azonosítható az adott ponttal – sok egybeesést fogunk találni. hogy a kooperatív tanu. B. C. nézzük meg. Saját eredmény és a Frontális megbeszélése. hogy a hallgatóknak megerősítő visszajelzést adjunk. hogy a csoportokban a C jelű emberek szóvivőként ismertetnek a listájukról egy-egy elemet sorban egymás után.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben pességeket.D4 – A. 3. s az azon szereplő jellemzők fel nem kerültek a táblára 10’ A csoportmunkához szükséges alapvető készségek szövegének felolvasása. Végül összegyűjtjük a csoportok által leírt listát egy közös listára úgy. összevetése a táblán szereplő listával. ami jó Gondolkodás apropó arra. s csak akkor beszélhetünk kooperatív csoportmunká. aki az írólapra írja a csoport listáját miután egyesével eg ymás után mondják a csoport tagjai. amit a tanár a táblára ír. amit leírtak maguknak. Lényegkiemelés Minden csoHívjuk fel a figyelmet arra is. aztán a mellette ülő. ha a feladatok teljesítése során mind a négy alapelv érvényesül. ez addig folytatódik. A B jelű hallgató legyen most a jegyző. osszuk ki a hallgatónak a listát. Kérjük meg a hallgatókat. szakirodalom össze. lásnak négy alapelve van.négy alapelvének zaik D jellel ellátva ról. így sorban.

s beszéljék meg a szöveget. Az azonos betűjelű (azonos szöveget olvasó) hallgatók üljenek egy asztalhoz – ez lesz a szakértői csoport -. időkitöltésként kérjük meg őket. F jelű hallgatók eltérő betűjelű szöveget kapjanak. készítsenek egy közös vázlatot (ha háromnál több alapcsoportunk van. (D4) Megj. hogy az E. Megj. ha további kérdésük van. 20’ alapelv sorozatot kap – különböző plusz lapok a négynél több főből álló csoportoknak T4 – Az SNI diákok inklúzióját kiemelten segítő kooperatív struktúrák* T5 – Fekete és fehér diákok teljesítménye kooperatív tanulással és nélküle* 2. A 3. illetve. Ez a vázlat lesz minden szakértőnek segítségére a részének ismertetésénél. hogy vegyék elő a Kérdések lapját. mint az alapcsoportjaink száma. Ha egy csoport előbb elkészült a munkával. Hatékony tanulásszervezési módszerek dés. 4. csoportonként 40 pontot (cso- Teszt D5 – Igazhamis állítások 186 . nézzék meg. írják fel a lapra. ha most állva dolgozhatnak egy kicsit a hallgatók. hogy most hogyan válaszolnának megfogalmazott kérdéseikre. Jót tesz. hogy előtte kényelmesen elférjenek a csoportok. két-két vázlatot írjanak szakértői csoportonként) csomagoló papírra. Ki-ki olvassa el a saját szövegét.* Szóbeli kifejezőkés1. ügyeljünk arra.: Az elkészített vázlatokat a terem falán helyezzük el úgy. ha eltérő tempóban dolgoznak. Így fejenként 10. Minden hallgató a betűjelének zség megfelelő szöveget kapja. a szakértői csoportban próbáljanak meg válaszolni erre a kérdésre.: Ha vannak négynél több fős csoportjaink. Osszuk szét a csoportoknak az alapelveket. A szakértők menjenek vissza alapcsoportjukhoz és tanítsák meg a többi csoporttagnak a szövegük lényegét a csomagoló papírra készített vázlat segítségével. próbálja kiemelni a lényeget. hogy az összes elkészült vázlat száma nagyobb legyen. lépés előtt annyi vázlat írására kérjük meg a csoportokat. hogy a szakértői csoportokban majd ne legyen nagy létszámkülönbség. 10’ Igaz-hamis állítások: a következőben minden hallgató 10 igaz-hamis állítást kap Gondolkodás az alapelvekkel kapcsolatban.IV. 3. így a tanításnál nem akadályozza a csoportok munkáját.

A csoportok összedugják a fejüket és megbeszélik a legjobb választ.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben porttag × 10) érhetnek el. egyénileg tölték ki (D5).tok tás Közös megbe187 . hány pontot fognak elérni.: „C”. hogy… Visszatekintés a fog. tudatosí. értékelik válaszát. Ők visszajeleznek. Minden csoport C jelű tagja megosztja válaszát az új csoporttal. anyagok (mellékletek) 10’ Vegyék elő a csoportok a Kérdések lapját – Tegye fel az egyik csoport a kérdését a többieknek. Kérjük meg a csoportokat. hogy jósolják meg. milyen eredménnyel lennének elégedettek.Csoportonként operatív tanulásról egy lép jobbra! Értékelő dás gondolko- Kérdések lapja T7 – Kérdések a kooperatív tanulásról való gondolkodáshoz 10’ Kérjünk a hallgatóktól a foglalkozásról nyitott mondatokkal visszajelzést: Világossá vált számomra. képességek Munkaformák és módszerek T6 – Javítókulcs az igazhamis állításokhoz Eszközök. írjuk fel a táblára a csoportonkénti eredményeket. III. Írjuk fel a táblára a csoport eredményét jósolt eredménye mellé. ellenőrzés és értékelés Idő Tevékenységek Tevékenység célja. hogy… Szeretném még azt megtudni. Tapasztalat szerint 95% felett teljesítenek majd a hallgatók. fejlesztendő készségek. adjunk javító kulcsot. Az új tartalom összefoglalása. Gondolkodás a ko.Nyitott mondalalkozásra. ellenőrizzék munkájukat és összesítsék a csoport eredményét (T6). hogy alábecsülik az eredményüket. illetve azt. Egy újabb kérdést kérünk egy másik csoporttól és az előzőekhez hasonlóan folytatódik a feladat. Kérdezzük végig a csoportokat. mellé tehetjük a magunk jóslatát az összesített eredményről. majd összesítsük. Adjunk pozitív megerősítést a hallgatók munkájára. összesítsük. Osszuk ki a hallgatóknak a papírokat. Kérdéseket tehetünk fel saját kérdéslistánkból is. Valószínű. hogy az adott betűjelű hallgatóknak hány csoporttal kell arrébb mozogniuk „C jelű hallgató három csoporttal arrébb megy az óra járásával megegyező irányban”. Ezután visszamegy a helyére. Ha a csoport elkészült. Ekkor a tanár bemond egy betűjelet pl.

hogy… szélés Zárásként kérjük meg a hallgatókat. Hatékony tanulásszervezési módszerek - Segítette a foglalkozáson a munkámat. 188 . hogy… Nehezítette a foglalkozáson a munkámat.IV. amit leírtak. Majd szedjük össze a hallgatók írásait. hogy egy-egy fontos gondolatot hangosítsanak ki azok közül.

hogy a csoportok vagy az egyének fejlődése egymással szorosan összefügg. hogy a csoporton belül egy időben több interakció zajlik. hogy a csoport sikere csak akkor valósulhat meg. azaz pozitívan korrelál.: teljesítmény. képesség) közel azonos szinten állnak. Olyan tanulói csoport. ha a csoport minden tagja beleteszi a saját munkáját. Egyéni felelősség A kooperatív tanulás egyik alapelve. melyek hamarabb elkészülnek kiegészítő feladatot kapnak 189 . erős. közepes és gyenge teljesítményű diákok egyaránt megtalálhatók.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Mellékletek a foglalkozáshoz T1. Építő egymásra utaltság A kooperatív tanulás egyik alapelve. melynek lényege. amelyben jó. tartósan együtt dolgozó. illetve a csoporton belül vannak fiúk és lányok is. Olyan tanulói csoport – főként nyelvtanulásnál – amelyben a tagok egy bizonyos szempontból (pl. amelynek lényege. melynek lényege. pozitív összetartozás-tudattal rendelkező heterogén összetételű tanulócsoport. D1 – Fogalom és meghatározása a csoportalakításhoz A vonalak mentén felvágott kártyákat osztjuk ki a résztvevőknek. Időkitöltő A kooperatív tanulás egyik módszere. Vegyes csoport Homogén csoport Kooperatív csoport Jellemzően 4–6 fős. Párhuzamos interakció A kooperatív tanulás egyik alapelve. melynek lényege. valamint keverednek benne a tanulók etnikai hovatartozásuk szerint is. hogy azok a csoportok.

Hatékony tanulásszervezési módszerek Véleményvonal A csoportalakítás egyik módszere. Csak akkor beszélhetünk kooperatív tanulásról. A kooperatív tanulás egyik módszere az új csoportok szervezése előtt. ha ezek megvalósulnak. A kooperatív tanulás egyik módszere. Búcsúüzenet Szakértői csoport Fejlődési pont A kooperatív tanulás értékelési módszere. amely az egyén fejlődését a csoport értékelésében is megjeleníti. hogy a nagyon különböző véleményt megfogalmazó gyerekek kerülnek össze egy csoportba. 190 . hogy a csoporttagok egy-egy rövid üzenetben megfogalmazzák miért volt jó egymással együtt dolgozni.IV. tudásukat egy témáról. melynek lényege. Háromlépcsős interjú A kooperatív tanulás egyik módszere. melynek lényege. hogy egy feladatra új csoportokat hoz létre. Szerepkártyák Az egyéni felelősség ezen keresztül tud megvalósulni. melynek lén yege. akik azonos adott problémát dolgoznak fel. majd a párjuktól hallottakat megosztják az egész csoporttal. melyben csoporton belül először a párok osztják meg egymással gondolataikat. hiszen a csoport minden tagjának saját feladata van. annak lesznek szakértői. Alapelvek A kooperatív tanulás lényege.

és tegyük őket négy borítékba. a. a. i 191 . Ezután osszuk a dar abokat négyfelé. e d. Boríték A benne lévő darabok 1 2 3 a.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben T2 – Feldarabolt négyzetek a c b k d a i f e f a j A feladat menete Vágjuk ki a fenti négyzeteket. c j. és a vonalak mentén daraboljuk fel őket. f.

Szabályok:  Tilos megszólalni!  Mutogatással sem jelezhetik. hogy megértettük őt)  figyelemmel kísérni a csoportmunkát és hozzászólni. és segítséget adni bocsánatot kérni és megbocsátani a többieket részvételre buzdítani és elfogadni a buzdításukat kérdezni és válaszolni nemet mondani és megérteni másokat.  A csoportok a náluk lévő darabokból az ismertetett szabályok szerint négy egyforma méretű négyzetet raknak össze.  A csoport tagjai húznak maguknak egy borítékot. ha bennünket elismernek türelmesen várni és törekedni arra. hogy melyik darabra lenne szükségük!  Társainak adhat darabokat. hogy ne térjenek el a feladattól átfogalmazás (azaz saját szavaiddal megfogalmazni. és képesnek lenni arra. ha minden csoporttag előtt ott van egy összerakott négyzet. A feladatot akkor teljesítették. ha nemet mondanak utasításokat adni és követni az utasításokat finoman félbeszakítani másokat és elfogadni.  Társaitól senki nem vehet el darabokat csak akkor. Hatékony tanulásszervezési módszerek 4 b. amit más mond. Hívjuk fel a hallgatók figyelmét arra.IV. T3 – Spencer Kagan: A csoportmunkához szükséges alapvető készségek              megköszönni a segítséget és elfogadni. nem maradt-e benne még bármilyen kis darab. ha azt a társa előzőleg felajánlotta. hogy a másik ellenőrizhesse. ha szükséges  humorérzék  az időhatárok betartása T4 – Az inklúzió céljait különösen jól szolgáló struktúrák* KOOPERATÍV STRUKTÚRA Ablakok A kerekasztal egyetért Azonos/különböző Bátorító korongok Beszélő korongok Csoportban–párban– egyedül Csoportinterjú 192 A másik megismerése A másik elfogadása Együttműködés Tekintettel a másikra A másik támogatása . ha félbeszakítanak segíteni a többieknek abban. ha a segítségünket megköszönik figyelmesen hallgatni másokat elismerni. k A diákoknak a következő utasítást adjuk:  Minden csoport négy borítékot kap. f. hogy a borítékot jól nézzék meg miután kivették belőle a darabokat. hogy ne várakoztassunk meg másokat segítséget kérni.

2001 193 .Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben KOOPERATÍV STRUKTÚRA Csoportprojekt Előbb dicsérj.: Classroom Instruction. aztán mondom Edzés párban/Ellenőrzés párban Feldarabolt négyzetek Diák-kvartett Dobálós Hasonlók csoportja Háromlépcsős interjú Indián beszélgetés Kerekasztal Költs el egy húszast! Közös megegyezés Megbeszélés párban Párok Sarkok Szóforgó Találj valakit! Tálcán a megegyezés Vakhernyó A másik megismerése A másik elfogadása Együttműködés Tekintettel a másikra A másik támogatása T5 – Fekete és fehér diákok teljesítménye kooperatív tanulással és nélküle Ugyanazon diák teljesítménye ugyanazon tanárnál és tantárgyból Forrás: Marzano. S.

I A H I A koH A H Az I Ha az I A H Az I A Nem A csoportszerepeknek csak akkor van értelműk. I T7 – Kérdések a kooperatív tanulásról való gondolkozáshoz 1. A tanulóknak különböző stílusuk és intelligencia-erősségeik vannak. 9. hogy mindenki egyszerre beszélhet. beszélhetünk kooperatív tanulásról. A differenciálásnak melyik megközelítését tartja a legjobbnak: különböző tanulók különböző módokon. 6. Mit tartanak a legizgalmasabbnak a kooperatív tanulásban? Mi az.IV. frontális tanulásra is jellemző az építő egymásra utaltság. 10. akkor is működhet sikeresen a kooperatív csoport. egyéni felelősség hiányzik. Mit gondolnak. építő egymásra utaltság erős változata azt jelenti. párhuzamos interakciók. ami aggasztja Önöket? 194 . hogy együtt tudjanak dolgozni? 5. párhuzamos interakciók növelik az egyidejűleg aktívan kommunikáló tanulók számát. operatív tanulás és a csoportmunka között nincs különbség. Hatékony tanulásszervezési módszerek T6 – Ellenőrző feladatlap megoldása a kooperatív tanulás alapelveihez 1. egyenlő részvétel. 4. hogy miért? 3. egyenlő részvételt a szerepek elosztásával és munkamegosztással lehet elérni. tevékenység is társul hozzájuk. miért a hagyományosan leggyengébben teljesítő tanulók mutatják a legnagyobb fejlődést a kooperatív tanulásban? 2. 2. ha konkrét feladat. hogy egyetlen csoporttag sem lehet sikeres valamennyi résztvevő csoporttag sikere nélkül. 7. Milyen típusú szociális készségekre van a tanulóknak szüksége. Mit gondolnak: a kooperatív tanulás minden tanulónak vagy csak néhánynak felel meg? Magyarázza meg. 8. egyéni felelősség. párhuzamos interakció azt jelenti. ha a négy alapelv együttesen nem érvényesül. 3. négy alapelv: építő egymásrautaltság. 5. vagy valamennyi tanuló sokféle módon történő tanítása? Miért? 4.

ha azt állítjuk. miért ez a véleményük! 9. és mikor kérnék arra őket. Rosszat teszünk velük. Mikor utasítanák az egyes csoportokat. ha egyik tanítványa kijelentené: „Nem akarok ebben a csoportban dolgozni”? Indokolják is meg válaszukat! 8.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben 6. hogy a kooperatív tanár inkább a tanulási élmények. hogy projektjüket mutassák be az egész osztál ynak. b) segíteni tud vagy c) szükségtelen? Magyarázzák meg. hogy más csoportoknak mutassák be? Írják le mindkét megoldás előnyeit és hátrányait! 13. vagy nem értenek egyet ezzel a kijelentéssel? Miért? 10. Véleményük szerint a négy alapelv közül melyiknek van a legnagyobb hatása a diákok tanulására? Melyik a legkevésbé fontos? Miért? 11. ha az építő egymásrautaltságot erősítjük bennük az osztályban. mint a tananyag elsajátítása. tapasztal atok tervezője. hogy belehallgat. de lehet. Miért számítanak fontos élet-készségeknek a csoportmunkával kapcsolatos készségek? 7. Egyetért vagy nem ért egyet ezzel a megáll apítással? Miért? 12. odafigyel egy csoport beszélgetésére? Mit tehet az újonnan megszerzett információval? D2 – Feldarabolt négyzetek 195 . A szociális készségek elsajátítása legalább olyan fontos. Hogyan reagálnának. Egyetértenek. hogy még fontosabb a diákok számára. Mi a véleményük: a csapatépítés a) alapvető fontosságú. A diákoknak meg kell tanulniuk versenyezni. mint az ismeretek és a tudás közvetítője? 14. Mit jelent. Mit tudhat meg abból.

hogyan állíthatná össze a négyzetet? Hogyan oldotta meg végül a feladatot?  Mit tett. aki irányítóvá vált a csoportban? Hogyan irányított?  Milyen volt a hangulat a csoportban munka közben? 196 . amikor kinyitották a borítékot? Hogyan indult el a munka? Milyen módon segítették egymást? Mennyire tartották be a szabályokat? Volt-e olyan.IV. aki legelőször elkészült a négyzetével?  Volt-e olyan. Hatékony tanulásszervezési módszerek D3 – Megfigyelési szempontok a feldarabolt négyzetekhez      Hogyan reagáltak. akinek nehezebben látta át.

aki általában a tanár -. A kisebb csoportok jobban működnek. akkor a diák is szót kap.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben A) Alapelvek A kooperatív tanulás négy alapelve:  építő egymásrautaltság. Ha a tanár módosítja valamelyik jól bevált kooperatív módszert. az előbbinek a 15-szöröse lesz. hiszen az egyes szereplők egymás után „lépnek színre”. akkor egyszerre az osztály fele beszélhet. Ez az egyik magyarázata annak. akkor a páros munka jobb.  egyenlő részvétel. mint a nagyobb csoportok.  egyéni felelősség. Ez tehát egy szálon futó interakció. amikor a diák a társát hallgatja. így előfordul. mint a csoportos. hogy míg egyes diákok sokat dolgoznak. hogyha valaki közvetlenül szól hozzájuk. Tehát kulcsfontosságú jól alkalmazni a párhuzamosság elvét. Az az idő is aktívabb részvétellel telik. akkor nem beszélhetünk kooperatív tanulásról. (például a tanulókat párban dolgoztatjuk). ezt csoportmunkának és nem kooperatív tanulásnak hívjuk. vagyis hiányzik az „egyenlő részvétel”. vagy újat akar alkotni. azt a négy alapfeltételt érvényesítve teheti. Kérdés:* Véleménye szerint kiemelten fontos-e ennek az alapelvnek az érvényesülése az osztály diákjainak a többségétől eltérő szubkultúrában élő és a sajátos nevelési igényű diákok számára. Ha például egy csoportnak olyan feladatot adunk.  A hagyományos módszereket alkalmazó tanórán általában csak egy ember beszél.  párhuzamos interakciók. A csoportos munka pedig jobb a frontális óravezetésnél. a többiek a háttérbe húzódva csendben megpihennek. A csoportmunkából hiányzik az egyéni felelősség. Ha a „s oros” interakciókat alkalmazó óravezetés helyett a „párhuzamos” óravezetést alkalmazzuk. vagy sem? Véleményét indokolja meg! 197 . hogy a kooperatív tanulási miért hatékonyabb. hiszen a tanulók sokkal érintettebbek. amely segít kihasználni a k ooperatív tanulás összes előnyét. Így az egy főre jutó idő jelentősen megnő. Ha a négy alapfeltétel közül valamelyik nem érvényesül. amelyben se szerkezeti felépítés. mintha a terem egy távoli pontján valaki éppen a tanárral beszélget. s amikor a tanár szólítja. mint az egy szálon futó interakciónál. Párhuzamos (egyidejű) interakciók:  Együttműködő tanulás közben a tanulók között egyidejű interakciók zajlanak. mint a h agyományos tanítás. se pontosan meghatározott szerepek nincsenek. Ha minden más tényező azonos.

azaz pozitívan korrelál. a segédanyag mennyisége korlátozott. ennek pontszámát nevezzük ki a csoport pontszámának  a csoportban elért legalacsonyabb pontszám lesz azonos a csoport pontszámával. akik teljesítettek egy előre meghatározott kritériumot. munkamegosztás van csoportszinten és egyéni szinten egyaránt. vagy sem? Véleményét indokolja meg! 198 . Az építő egymásrautaltság kialakulásával párhuzamosan születik meg a diákokban a kooperatív viselkedésre késztető bajtársiasság érzése. bátorító magatartását. Erről akkor beszélünk. Ha tudom például. Építő egymásrautaltság kialakítható még szerepek. Támogatom és segítem őket a közös siker érdekében. A pontszám megállapításának további lehetséges módjai:  a tagok által befejezett munkák közül véletlenszerűen kiválasztunk egyet. ha az egyének vagy az egyes csoportok fejlődése egymással szorosan összefügg. Az építő egymásrautaltság minősége jelentős mértékben befolyásolja a csoporttagok egymás iránt tanúsított segítő. hogy egy kalap alá vesznek társaimmal. Hatékony tanulásszervezési módszerek B) Építő egymásrautaltság Az építő egymásrautaltság a kooperatív tanulás alapelve. Az egymásrautaltság erősödésével párhuzamosan a kooperatív magatartásforma egyre kifejezettebbé válik. Kérdés:* Véleménye szerint kiemelten fontos-e ennek az alapelvnek az érvényesülése az osztály diákjainak a többségétől eltérő szubkultúrában élő és a sajátos nevelési igényű diákok számára. mindent elkövetek. segédanyagok megfelelő alkalm azásával is. az érvényben lévő szabályok értelmében az egyes csoportok addig nem dolgozhatnak a következő feladaton. ha az egyik csoport sikere egy másik csoport sikerétől függ. vagy azoknak a csoporttagoknak a számával. Az építő egymásrautaltság megfelelő feladatszerkezetekkel kialakítható (adott az osztály és a csoportcél. hogy ők is teljesítsék a feladat rájuk háruló részét. célok. amíg minden egyes tag be nem fejezte saját feladatát).IV. Építő egymásrautaltság létrehozható megfelelő értékelési módszerekkel is (a csoportpontszám a tagok pontszámának átlagával azonos. ha az egyik diák fejlődéséhez egy másik diák fejlődése társul.

a csoport a munka végén közös jegyet kap. Potyautas az a diák.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben C) Az egyéni felelősség Az egyéni felelősségtudat nagyban hozzájárul a kooperatív tanulási módszerek sikeréhez. Ha azonban megjelenik az egyéni felelősség. majd a csoport eredményét a tesztpontok összeadásával vagy átlagolásával számoljuk ki. hogy a csoport közös céljához hozzájáruljanak. egyes diákok könnyen potyautasokká vagy igavonókká válhatnak. vagy sem? Véleményét indokolja meg! 199 . Bármely formáját is választjuk a személyes felelősség kifejezésének. (Slavin. Az igavonó jóval többet dolgozik annál. amiért csak ő felelős. Alkalmazhatunk olyan szabályt is. Másik a feladatért felelős módszer a csoporttagok azonos feladaton dolgoznak. Kérdés:* Véleménye szerint kiemelten fontos-e ennek az alapelvnek az érvényesülése az osztály diákjainak a többségétől eltérő szubkultúrában élő és a sajátos nevelési igényű diákok számára. rám pedig a személyes elszámoltatás legenyhébb formája sem vár. aki a feladat megoldása érdekében a kisujját sem mozdítja. a diákok tanulmányi eredményeire nincsenek tartós hatással. mi az. amely szerint a csoport addig nem foghat hozzá a soron következő feladathoz. mint amennyi az ő része a közös feladatból. amíg az előző feladatban mindenki meg nem oldotta jól a saját részfeladatát. hogy a csoport által beadott kész munkát részfeladatonként osztályozzuk. de az egyes diákokat nem teszik felelőssé azért. Ha nem az egyéni teljesítmények alapján értékelünk. pontfelelős módszer. és mindenki a saját részfeladatáért felel. akkor fejlettségemtől függően .mással fogok foglalkozni. Nyilvánvaló. egy csapásra minden megváltozik. és csoportos értékeléssel is jutalmaznak. így mindenki a kész feladat pontosan meghatározható részéért felelős. Ebben az esetben például a csoport valamennyi tagja teljesen egyedül megír egy tesztet. A diákokra úgy is részesedhetnek a közös felelősségben. de munkamegosztás van. melyek ugyan a csoportoknak tűznek ki célt. hogy a csoport egyes tagjainak teljesítményét a csoport többi tagja pontosan ismerje. Az olyan módszerek. Az egyik az ún. 1983) Az egyéni felelősségvállalásnak a feladat tartalmától és az alkalmazott kooperatív módszertől függően több formája is lehet. hogy ha tagja vagyok egy csoportnak. elengedhetetlen. hogy pontszámával ki milyen mértékben járult hozzá a csoport sikeréhez. A diákok tudják.

A diákok képességei között lévő különbségek miatt sokszor tanácsosabb a feladatokat nem egyenlően. az előző két módszer egyikével helyettesíti. Az egyenlő részvétel nem azonos az egyidejű interakcióval. Az egyenlő részvételt általában a következő módokon lehet elérni:  a szerepek elosztásával  munkamegosztással. A páros forgószínpad (a pár tagjai felváltva neveznek meg dolgokat vagy dobnak be ötleteket) ehhez hasonlóan működik. hogy egyenlő arányú-e a részvétel. és valószínűbb. hogy hozzájáruljanak a munkához. A részvétel szorosan összefügg a sikerrel. vagy sem? Véleményét indokolja meg! 200 . A részvétel a siker elengedhetetlen feltétele. de az egyenlőség feltétele nem valósul meg (a le gtöbb párosban általában az egyik fél jóval többet beszél. A diákok akkor tanulnak. vagy valami egészen más.IV. hogy éppen egyidejű interakciók zajlanak-e. hanem képességek szerint elosztani. fel kell tennünk a kérdést: Az adott pillanatban az osztály hány százaléka vesz részt aktívan a munkában? A kulcskérdés annak megítélésére. Annak eldöntésére. az egyenlő részvétel magától nem jön létre. az egyenlő arányú részvétel pedig az egész osztály sikerének titka. A szerepelosztás részvételi normákat alakít ki. ha interakcióba lépnek egymással és a tananyaggal. majd másik tagja szerepel előre meghatározott ideig) nemcsak egyidejű interakció. ha a páros megbeszéléseket. A diákok ugyanis nemcsak szereplésre kapnak lehetőséget. és az osztály nagyobb hányadának válnak hasznára. Kérdés: * Véleménye szerint kiemelten fontos-e ennek az alapelvnek az érvényesülése az osztály diákjainak a többségétől eltérő szubkultúrában élő és a sajátos nevelési igényű diákok számára. m ivel ezek valódi kooperatív módszerek. Ha nem készítjük megfelelően elő. a következő: Milyen módon vesznek részt egyenrangúan a munkában? Páros munkában a párhuzamosság kritériuma teljesül (a tanulók 50%-a egy időben fejezi ki gondolatait). amikor csak lehet. Előzetes átgondolás híján egy kellően heterogén csoportban az önkéntes részvételből az egyenlőtlen részvétel lesz. hanem egyenlő részvétel kritériumának is megfelelő állapotot teremt az osztályban. Az aktív diákok valószínűleg jobban élvezik az egész folyamatot. Hatékony tanulásszervezési módszerek D) Egyenlő részvétel A részvétel a tanulási folyamat szerves része. mint a másik). A tanár tehát akkor jár el a lehető leghelyesebben. de azt is elvárjuk tőlük. A félidő módszer (amelyben először a pár egyik. hogy tanulnak is.

10. tevékenység is társul hozzájuk. z egyenlő részvételt a szerepek elosztásával és munkamegosztással lehet elérni. a az egyéni felelősség hiányzik. z építő egymásra utaltság erős változata azt jelenti. hogy igaznak. frontális tanulásra is jellemző az építő egymásra utaltság. hogy egyetlen csoporttag sem lehet sikeres valamennyi résztvevő csoporttag sikere nélkül. 8. 201 . párhuzamos interakciók növelik az egyidejűleg aktívan kommunikáló tanulók számát. 2. vagy hamisnak tartja őket! 1. ha konkrét feladat. egyenlő részvétel. párhuzamos interakciók. 4.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben D5 – Ellenőrző feladatlap a kooperatív tanulás alapelveihez Az állítások mellé I vagy H betűt tegyen aszerint. négy alapelv: építő egymásrautaltság. 3. 7. egyéni felelősség. párhuzamos interakció azt jelenti. 6. kooperatív tanulás és a csoportmunka között nincs különbség. akkor is működhet sikeresen a kooperatív csoport. 5. em beszélhetünk kooperatív tanulásról. hogy mindenki egyszerre beszélhet. ha a négy alapelv együttesen nem érvényesül. 9. csoportszerepeknek csak akkor van értelműk.

ha a Differenciálás és a Kooperatív tanulás foglalkozások megelőzik ezt. Projekt I.* Ajánlott időkeret A modul közvetlen célja: A modul témái. Projekttervezésen és projektmunkában való részvételen keresztül megismerkedni a pedagógiai projekt működésével. Projektterv készítése. lényegének és lépéseinek megismerése. tartalma: Ismeretek a projektről – előzetes ismeretek. Hatékony tanulásszervezési módszerek IV. Budapest 2003. illetve szövegfeldolgozás. Szerezzenek tapasztalatot arról. Nádasi Mária: Projektoktatás. döntéshozás. – Kerékgyártó Judit6 2 × 90 perc A projekt értelmezése. A két foglalkozás között projekt megvalósítása. A két foglalkozást egy 3. A kompetenciafejlesztés fókuszai Kapcsolódási pontok Támogató rendszer: Differenciálás foglalkozás M. hogyan lehet megközelíteni egy témát a többszörös intelligencia szempontjából. Tudatosítsák. saját élmény szerzése a projektmunkáról. 3–4. és II. kövesse majd. Gyakorlatszerzés a pedagógiai értékelésben. Megelőző tapasztalat: Ajánlott továbbhaladási irány: Célszerű. Ez időben olyan távol legyen a 2. Gondolat Kiadói Kör. foglalkozástól. hogy közben a hallgatók iskolai munkákkal is meg tudj anak ismerkedni. Tervezés. amikor a csoportok projektproduktumaikat bemutathatják. hogy erős intelligencia-területeiken tevékenykedhessenek.IV. elemzés is szintetizálás a projektről szóló szakirodalom alapján. kész projekttervek alapján. együttműködés. Lényegkiemelés. hogy a sajátos nevelési igényű és/vagy a más szubkultúrában szocializálódott gyerekek/diákok számára különösen fontos. Kommunikációs készség különböző helyzetekben. 6 A sajátos nevelési igényű és a más szubkultúrákban élő diákokra vonatkozó részek (* jelöli) szerzője Keres zty Zsuzsa 202 .

ha rendelkezésükre áll csoportonként egy-egy számítógép internethasználattal. hogy az első foglalkozáson kik azok. hogy a hallgatók a folyamatot végigjárják.* A foglalkozástervben szereplő idők iránymutatóak. a témához kapcsolódó időkitöltő feladatunk. oda kell figyelnie a tanárnak arra.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Módszertani ajánlás A két foglalkozás a folyamat indítása: előzetes tudás. hogy minden vegyes csopo rtban legyen (legalább) egy hallgató.* A második foglalkozáson projektet terveznek. projekttervezés. Az első foglalkozás a hallgatók előzetes ismereteinek megfelelően lehetőséget ad arra. valamint a vegyes csoportokat úgy alakítani. illetve projekttervek megismerésén keresztül bővítsék témajegyzéküket. hogy a két ütem hogyan hangolható össze. de ennek lehetősége függ attól. illetve az elkészült fürtábrák és vázlatok bemutatására hogyan alakít csoportokat. Err e az elektronikus felületek jól használhatóak. kitekintve arra is. majd a harmadik foglalkozáson lesz a projektproduktumok bemutatása. jellegű projekteket célszerű tervezni. ez ugyanakkor nem feltétlenül igényel külön közbeiktatott foglalkozást. A párh uzamosan megjelenő eltérő feladatok is szükségessé teszik. Az első két foglalkozás között lehetőleg ne teljen el több mint egy hét. A produktumok bemutatásánál valószínűleg nélkülözhetetlen lesz a számítógép és a kivetítő. illetve a részfeladat ok egyeztetésére mindenképpen lehetőséget kell adni. A második foglalkozáson megszületett tervek megvalósításához is szükség van konzultációra. akik proje kttervek tanulmányozásával foglalkoznak. Ha a teremben egy projektor is van. 203 . mely idő lehetőséget biztosít arra. aki az SNI és egy. mélyítsék ismereteiket. az ismeretek kiegészítése a projektről. A sajátjától eltérő szubkultúrában élő és a sajátos nevelési igényű diákok érdekében különösen fontos figyelembe vennünk a többszörös intelligencia-elmélet gyakorlati konzekvenciáit. akik a szakirodalommal és kik azok. hogy az előző feladatokban hogyan oszlik meg a csoport. hogy legyen olyan. a tervbemutatást segíti. hogy a projektről bővítsék. Célszerű minél vegyesebb csoportokat létrehozni. hogy az egyes életkorokban milyen témájú. amely alapján ezt követően megvalósítják tervüket. a harmadik foglalkozás előtt azonban 2-6 hétnek kell eltelnie. aki a más szubkultúrában élő diákok szempontjait érvényesíti. Megkönnyíti és eredményesebbé teheti a hallgatók munkáját. azoktól a hallgatók munkavégzési idejének megfelelően lehet eltérni. Ha az első foglalkozáson mindkét út jelen van. A tanár tapasztalatai alapján dönt arról. amelyet a gyorsabban haladóknak ki tudunk adni.

akiknél nem tartjuk elegendőnek az előzetes tudást ahhoz. szövegfeldolgozással folytatjuk. zaik D szövegek a projektről T2 – Kiegészítő szöveg a projektről 10 Az alapcsoportokból kiválnak és a többi csoport azonos jelű tagjaival szakértői Lényegkiemelés  A foglalkozások javasolt időkerete – a csoport egyedi igényeitől függően – változtatható. anyagok (mellékletek) 20’ Azon hallgatóknak. Az új tartalom feldolgozása (A) Idő Tevékenységek Tevékenység célja. Szakértői mo.Előzetes tudás előhí. fejlesztendő készségek.IV. ami a projekttel. fejlesztendő készségek. akkor a négyfős csoportokon belül A. ing Összegyűjtjük a csoportok munkájának eredményét. illetve fogalmazzák meg kér. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. A szakértői mozaik szervezése függ a feladatot végző hallgatók számától. Négyféle szöveget ajánlunk feldolgozásra szakértői mozaikban. Brain Stormmajd csoportban. a feldolgozás előkészítése Idő Tevékenységek Tevékenység célja. Ráhangolódás. C és D jelű csoporttagok először önállóan elolvassák a szövegüket. I. 204 . C. Csoportforgó T1 – Lista a lehetséges projektekről 10’ II. Ha több négyfős csoport dolgozik a szövegekkel. Hatékony tanulásszervezési módszerek Foglalkozásvázlat I. valamint a többszörös intelligencia (TI) elmé.Önálló munka letével és gyakorlatával kapcsolatban eszükbe jut. B. anyagok (mellékletek) 10’ Gyűjtsék össze.vása Szóforgó déseiket a projekttel és a TI gyakorlatával kapcsolatban! Először egyénileg. közösen kiegészítjük azt.D1 – A. Új ismeret szerzése hogy tartalmas projektmunkát tervezzenek a projektről. B.

Az új tartalom feldolgozása (B) Idő Tevékenységek Tevékenység célja. feldolgozása tás projekttéma személyenként érdeklődés szerint. amellyel a gyorsabban haladó szakértők még foglalkozhatnak. legyen készenlétben időkitöltő feladat. Mivel a szövegfeldolgozás üteme eltérhet (a szövegek hosszúsága is eltérő). ismerése meg. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. Javaslat az időkitöltőre: az előzőekben összegyűjtött kérdések közül mire kaptak választ a szövegből.vázlatkészítés D3 – Milyen tek) tanulmányozása – legalább egy alsós és egy témahét terv –. helyi diákok 205 . fejlesztendő készségek. 20’ Majd visszatérve az alapcsoportjukhoz a hallgatók ismertetik csoporttársaikkal Szóbeli tartalom a saját szövegük lényegét. B-k csoportja. témahe.D2 – Kész feldolgozás.Elemzés. közös vázlatot készítve felkészülnek a lényegének ismertetésére. C-k csoportja és D-k csoportja) feldolgozzák a szövegüket. összefoglalás Ha kevesebben vannak a szövegfeldolgozásnál. Továbbá a D3 melléklet olvasása – s annak végiggondolása. hogy Projekttervek tartalmas projektmunkát tervezzenek a projektről.Önálló szöveg. általánosí. hogy a lépések – önálló feldolgozás. illetve most mivel egészítenék ki még a témajegyzéket és a kérdéseket. a szöveg tartalmának ismertetése. projekttervek A mellékletben szereplő projekttervek (alsós és középiskolás projektek. anyagok (mellékletek) 15’ Azon hallgatóknak. amelyek felkeltenék az adott település gyerekeinek érdeklődését. több lehetőség van a szervezésre: dolgozhatunk kevesebb szöveggel vagy dolgozhatnak párok azonos szöveggel – a lényeg az. illetve mindenkinek a D3 melléklet elolvasászámíthatna a sa. akiknél elegendőnek tartjuk az előzetes tudást ahhoz. D3 – Milyen projekttéma számíthatna a helyi diákok érdeklődésére? II.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben csoportot alkotva (A-k csoportja. hogy milyen projekttémákat javasolnának. a többi szöveg tartalmának meghallgatása – mindenki számára meglegyenek.

Eltérő megoldások Három megy. s készítsenek egyénileg egy általánosan használható vázlattervet a projektleíráshoz. vázlataik alapján. A témajegyzék és kérdések csoportosítása – fő témák és az azon belüli altémák meghatározása. amennyire majd a bemutatás során szükség lesz. Minden cso.Csomagolópatése pír Kupaktanács Filctoll Osszák meg a hallgatók egymással kiscsoportban az elkészült vázlattervüket és Lényegkiemelés állapodjanak meg egy közös vázlattervben. lépések száma függ a csoportok számától) A csoport fürtábráját és vázlattervét annyi példányban készítik el. Hatékony tanulásszervezési módszerek Olvassák el a hallgatók a terveket. (Annyi példányt kell készíteni csoportonként.IV. Milyen szempontoknak kell megj elennie egy projekt leírásában? Gyűjtsenek projekttémákat a D3-as mellékletben megszólaló gyerekek érdeklődését felkelthetik 10’ Térjenek vissza a csoportok a foglalkozás elején összegyűjtött témajegyzékhez. port kiegészítheti. Logikai rendezés egészítsék ki azt tapasztalataik. 10 érdeklődésére? CsomagolópaKözös vázlat pír készítése Filctoll Csoportmunka Témagyűjtés Fürtábra készí. megváltoztathatja saját fürtábráját a többi csoportnál szerzett megismerése egy marad (a tapasztalatok alapján.) Csomagolópapír Filctoll 5’ 206 . majd ábrázolása fürtábrán. 10’ A csoportok megosztják egymással csoportosításuk eredményét. ahány vegyes csoportot fogunk alakítani a foglalkozás végén a bemutatásokhoz.

javaslatot tegyenek a kiegészítésre. Ráhangolódás. összedolgozott vál. ellenőrzés és értékelés Idő Tevékenységek Tevékenység célja.frontális kapcsolódó összegyűjtött témajegyzék általunk kiegészített. Elkészült fürtábrák. Az eddig A úton haladóknak az a feladatuk.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben III.Frontális úton haladók csoporton belüli bemutatójának tartalmáról. fejlesztendő készségek. milyen eredményre jutottak?  A projekt fogalmának meghatározása. változtatásra. rendszeretozatának kivetítése (fő témák. zett munkáról Foglalkozásvázlat II. Az otthoni munka eredményének összegyűjtése a csoportokon belül:  Milyen témának. anyagok (mellékletek) 10’ Az előző foglalkozáson végzett munka visszacsatolása. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. a feldolgozás előkészítése Idő Tevékenységek Tevékenység célja. A B úton haladók ismertetik a csoporttal fürtábrájukat és vázlattervüket (tehát annyi munka kerül bemutatásra a csoporton belül. minél többféle eredeti munka álljon rendelkezésre az új csoportban. fejlesztendő készségek. anyagok (mellékletek) 10’ Az A és a B úton haladók vegyes csoportokat alkotnak úgy. I. altémák. Projektor 15’ 207 . kérdésnek néztek utána. a projekt témájához Az ismeretek felele.tás lati tapasztalatok összekapcsolása. hogy ismereteik alapján kérdezzenek.venítése. ahányféle B úton haladó csoportból jelen vannak a csoportban). képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. Érdeklődés megjele. A szakirodalmi is. és értékeljék a B úton haladó csoport.Plakátbemutameretek és a gyakor. felvetődő kérdések) – ez az alapja az zése órán készítendő projekttervnek. hogy egy-egy csoportnak lehetőleg minél több alapcsoportból legyen tagja. Az új tartalom összefoglalása.Szóforgó nése Csoportforgó Lényegi jegyek ki- Számítógép. vázlattervek D4 – Szempontok a tervbemutatók értékeléséhez 10’ Csoportonként meghallgatjuk egy-egy A úton haladó hallgató értékelését a B Visszajelzés a vég.

Az új tartalom feldolgozása Idő 30’ Tevékenységek Tevékenység célja.  dokumentálás módja. anyagok (mellékletek) A csoportok tervet készítenek az általuk választott fő téma/témák feldolgozásá. részfeladatok. rendszeressége.IV. 208 . határidők. * A foglalkozások javasolt időkerete – a csoport egyedi igényeitől függően  – változtatható. A témaválasztás. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. A cél az. hogy a projekt megvalósítására mennyi ideje van a Döntéshozatal csoportoknak (3-6 hét lehetőségeink szerint). Csoportmunka Számítógép internet kapcsolattal csoportonként Csoportonként adathordozó lépések meghatározása. Együttműködés A készítendő tervnek tartalmaznia kell: ______________________  a cél meghatározása. Meg kell határoznunk.  anyaggyűjtés – források meghatározása. egy-egy csoporthoz tartozzon egy vagy két fő téma. hogy a fő témák le legyenek fedve. fejlesztendő készségek.  kapcsolattartás módja. hogy a végére teljes képünk lehessen a projektekről.  produktum meghatározása. II.Tervkészítés hoz.  időterv. érdeklődés alapján a csoportok megszervezése. Hatékony tanulásszervezési módszerek  Mely témák feldolgozásával foglalkoznának szívesen a csoport tagjai? 5’ emelése Frontális Az együtt dolgozó csoportok megszervezése.  felelősök.

illetve a bemutatók sorrendjének kialakítására. A bemu. tatáskor minden csoportnak legyen egy értékelő párja. (Megkönnyíti a munkát. anyagok (mellékletek) 20’ A csoportok bemutatják elkészült terveiket – kivetíti minden csoport.A részek megisme. fejlesztendő készségek.Számítógép.: moodle) keretrendszeren adja le a kijelölt határidőig. ha háttérként minden csoport feladatai eredményét és dokumentációját az erre a célra kialakított elektronikus (pl. Célszerű vállalkozó hallgatókat felkérni az igények begyűjtésére. ellenőrzés és értékelés Idő Tevékenységek Tevékenység célja.Frontális terv.További munka tetése. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. Ezen keresztül tanári segítséget is adhatunk további munkájukhoz. rése. milyen idő és eszközigénnyel kívánják munkájukat bemutatni.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben III. megszervezése A csoportoknak határidő kiadása. konzultációk egyez. Az új tartalom összefoglalása. Kommunikáció Értékelés D4 – Szempontok a tervbemutatók értékeléséhez 10’ A tervbemutatók és értékelések alapján a további munkák. hogy milyen formában. ismertetés projektor Az elvárások tudatosítása szempontok alapján. amikorra előzetesen bekérjük.) 209 . a technikai előkészítésre.

IV. Hatékony tanulásszervezési módszerek 210 .

Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Mellékletek a foglalkozáshoz A mellékletek közül a felhasználó oktató választhat. tananyagon kívül) – hogyan szervezzük a téma kiválasztását?  Jellemzői (ami nélkül nincs projekt). akik dolgoztak már projekttel.  A projekt értékelése. Ezért tehát minden projekt szigorúan véve végtelen és ugyanakkor egyedi. 7 Hortobágyi Katalin: Projekt kézikönyv. milyen hagyományait ismerjük?  Miért dolgozzunk projekttel a gyerek nézőpontjából?  Mi a tanár szerepe a projektben?  A projekt lépései. tudomány centrikus tanulásszervezésben épp a problémák konkrétságából és egyediségéből fakadó gazdagság vész el.  Témaválasztások (tanterv.  Az órai projekttől a témahéten át az éves projektig. T2 – Kiegészítő szöveg a projektről A projektekről általában7 Mi a projekt? A projekt egy sajátos tanulási egység.  A tanórai keretek és a projekt. tantárgyi vagy integrált projekt.  Projektproduktumok.  Projektterv készítése.  A fogalom meghatározása. más gyerekek.  Gyerekek véleménye. amelynek a középpontjában egy probléma áll. nem lehet és nem szabad az egyetemi óra keretében mindet felhasználni! T1 –Lehetséges lista a projektről Mi jut eszükbe. A trad icionális. más tanárok segítségével dolgoznak rajtuk. A feladat nem egyszerűen a probléma megoldása vagy megválasztása. illetve áldoztatik fel a rendszerint készen kapott és csak elfogadandó általános érvényű igazságok oltárán. IFA-OKI IFK 1991 211 .  Projektek a mindennapokban.  Konkrét projektleírások.  Tanárok véleménye. amely a való világban az adott problémához organikusan kapcsolódik.  Projekttémák a gyakorlatban.  Gyakorlata a mai iskolákban. hanem a lehető legtöbb vonatkozásnak és összefüggésnek a feltárása.  Hogyan jelenik meg a külvilág a projektekben. akik dolgoztak már projekttel. hanem a konkrétság gazdagságában. kinek a nevéhez köthető. A bő kínálat a szakirodalmi hátteret is adja. hiszen a projektekben a problémák nem absztrakt síkon jelennek meg. hiszen más környezetben. illetve milyen kérdéseket fogalmaznak meg a projektről?  Pedagógiatörténet – hol jelent meg a projekt. a teljes helyi tanterv projektben való feldolgozásáig – projektek az időben. Épp ezért azonos problémára épülő projektből sincs két egyforma.  A projekt szakirodalma.

mind-mind egyenértékű szereplő lesz a közösen választott feladat közös megoldásában. hogy a diszciplinaritás jelen van – a projektmódszer esetében is éppen abban jut kifejezésre. feloldódik a közös tervezés. Az egyaránt persze nem jelenti azt. A tervezés különös izgalma és mondtatni varázsa itt épp abban van. hogy minden gyerek tehetséges lehet valamiben. ökológiai és társadalmi vonatkozásokig. ha a tervezés a víz komplexumot kémiai indíttatással jeleníti meg a tanulási program egészében. hogy mint cselekvés kooperatív. Olyan piramis. hogy ez egyenlő felelősséggel és egyforma tudatossággal történik. élményeihez tapadó problémákból keletkeznek. Hatékony tanulásszervezési módszerek Mindebből tévedés volna a projektmódszert valamiféle szabad asszociációs láncolatként – netán tanulói és tanári rögtönzések vagy csapongások egyvelegeként elképzelni. Inspiráló és tudatos tanári segítség kell ahhoz. A tervezés két fő dimenzióban történik. Az előbbi példánál m aradva. Megszűnik a verbális képességek fölényhelyzete. hogy a tanulókkal közösen a probléma lehető le gtöbb vonatkozása a vizsgálódás mágneses erőterébe kerüljön.) A projekt tehát – mint ahogy azt a bevezetőben már írtam – mindig komplex. A kooperáció a tanári és tanulói szerepek különbözőségének érvényesülése mellett valósul meg. a verbalizmus uralmára és a receptív képességek dominanciájára építő tradicionális oktatásban humanista frázissá züllött. hogy mit tekintünk központi kérdésnek. A tantárgy-jelleg – az tehát. az úthoz. A projektmódszer tudatos tervezést igényel. A pontos megfigyelés. hanem egy ennél fontosabb dologra is. Ezért aztán a projekt témájától függetlenül a szociális tanulás 212 . a projekt módszer alkalmazásával ezzel szemben valósággá lehet. hogy a vizsgálat kiinduló és centrális kérdésének megválasztása véletlenszerű. biológiai. a választott megközelítési mód szellemessége és eredetisége. cselekvés és ellenőrzés célorientált mozzanataiban. a tanár irányító szerepe az együttműködés mozzanatában szinte észrevétlenül van jelen. Az első az egész folyamatra vonatkozik.IV. nem pedig hierarchikus munkamegosztásról van szó. hogy megfelelően illeszkedjenek egymáshoz és a lehető legkisebb hézagot hagyják maguk között. A projekt konkrét gazdagságát és ennek kapcsán a megközelítési utak sokféleségét hangsúlyozva nemcsak a tematikai megközelítés különbözőségére és az ezek közötti választás lehetőségekre kell felhívni a figyelmet. Csakhogy épp mert kooperációról. A téma sokoldalú megközelítése sokszemélyű megközelítést is jelent. (Így lehet eljutni például az ivóvíz tisztaságának hétköznapi kérdésétől a kémiai. Ez azonban nem azt jelenti. amelyeket egy uniformizált folyamat végén a tanulók igen nagy szórással sajátíthatnak csak el. Abból. Nevezetesen arra. amelynek során meghatározott ismeretekhez és képességekhez kívánjuk eljuttatni a tanulókat. a valamiben több képességű társ vezetése melletti pontos kivit elezés. nem pedig pusztán azon ismeretekét és készségekét. A tervezés másik dimenziója maguknak az egyes projekteknek a megtervezését jelenti. amelyhez tanár és diák eg yaránt hordja az építőelemeket. Az a megállapítás. hiszen itt nem egyetlen etalon hitelesíti a tehetséget. A projektek mint önálló macskakövek borítják ezt az utat és a tervezés dolga éppen az. hogy tehát az egyes projektek az utat kijelölő tanári inspirációk hatására részben – de olykor nagyrészt – a tanulók életéhez. csakhogy elsősorban a tanulói tevékenységek tervezését. akkor ez az aspektus rendeli magához a különféle vonatkozásokat és ez is segít végül is elvágni a végtelenbe irányuló fonalakat. a jó szervezés. hogy eltérő képességstruktúrák egyenértékű szerephez juthatnak itt. a szavakkal való megformálás mellett a kézzel való megformálás. hogy a gyerekek maguk is hoznak macskaköveket. hogy a projekt konkrét és egyedi – azaz az adott téma hely és személyek determinálta megjelenése – logikusan következik.

amelynek nyomvonalai ne vezetnének az iskolán túlra. ha valaki akarja. Míg tehát egy hagyományos tanóra. hogy maga a módszer garantálja. Magának a végr ehajtandó feladatnak a sokfélesége biztosítja a közös ügyhöz való hozzájárulás sokféleségét is. hogy mindenkitő1 ugyanolyan megközelítést. lehet kooperatív műveletekre épített. sem érdeklődésben. tapasztalatai. egyforma tempót követel. Ezúttal a rombolás és építés ellentétéről lesz szó. vagy éppen saját fogékonysága okán hangsúlyozandónak. Jószerivel alig képzelhető el olyan projekt. Mert az a fontos itt. hogy közvetlen teremtő emberi kapcsolatokat nyerjen ezáltal. Blokkosított vagy epochális időtervezésként említi ezt a szakirodalom. vagy olyan kiindulási pontokat. hogy ki-ki a maga korábbi élményei. Mert sem tehetségben. hogy bármely feladat megoldásához ö nmagunk keretein belül. hogy a szerző épp melyik ismérvet tartja valami miatt. A tanár vagy a tankönyv nem egyszerűen információforrásként veszíti el egyeduralmát vagy vezető 213 . de ezen belül az ügyhöz való egyéni hozzájárulások különbözőségének tisztelete is. mint amikor a hagyományos tanári szerep ornátusában kényszerül megjelenni. Nagyon fontos. addig a projekt módszer a pedagógust jobban „bezárja” a diákokkal való partneri együttműködés viszonyrendszerébe. Ezzel szemben a projekt. igen fontos jellegzetességénél tartunk. És lerombolja a projekt módszer az iskola és társadalom. hogy a tevékenység belső szükségleteihez igazodó időkereteket nyerjen ezáltal. más-más aspektusra helyezi a hangsúlyt. és minden résztvevő minden irányú tapasztalataira épít. Nem így a projekt. amelyen megtanulható az együttműködés. Hogy ez a „bezárás” egyúttal felszabadulást jelent. ugyanolyan algoritmusokat. Mert a projekt módszer „rombol” is: az iskolán belül ledönti a tanórák közötti csengőszóból és nyúlfarknyi szünetekből emelt falakat. amelyről végezetül szólni szeretnék. de lehet mindennek az ellenkezője is. amelynél az okokat vagy következményeket következetesen feltárni szándékozó kíváncsiság ne nyitná ki az iskola kapuit. mint az. minden külön didaktikai erőfeszítés nélkül teszi lehetővé. épp mert komplex rendszerként szolgái tanulmányozásra. tehetsége és ambíciói birtokában válasszon olyan részfeladatokat. Elveszti ezt az ornátust. A tanár ugyanis ebben a partneri viszonyban inkább lehet önmaga. sem az érzelmi viszonyulás árnyalataiban nem vagyunk soha azonosak. Csakúgy. Az információ így is. az iskola és az „Élet” közé emelt. láthatatlanságában is erős falakat. talán mondani is felesleges. A tradicionális oktatás nehezen köt szövetséget ezzel a kontrollálhatatlan bőséggel. A projektnek ez a jellegzetessége maga is komplex. a szabad választásnak és a közös célra törekvésnek. amelyek pillanatnyi kondícióinak megfelelnek. mint kollektivizáló hatása. Ismét egy dialektikus ellentétpár. Aki ugyanis projektet szervez. motiváltsága. Ezzel már a projekt módszer újabb. eleve kizárja. hogy tanórába zárná diákjait és önmagát. hogy az egyedinek és a kollektívnek. mennyit ad föl a pedagógusi autoritásból. hogy ki-ki a maga individualitását vigye a közös játszmába. Az átlaghoz igazodó tanórai osztálymunka legnagyobb keserve éppen az. mint a valóságos folyamat miatt érdekel bennünket. A szakirodalomban attól függően.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben terepe is. úgy is megannyi iskolán kívüli forrásból árad. a vezetésnek és vezetettségnek az egysége csorbát nem szenvedhet. ezért a legjobb kivitelezés szerint sem illik igazából senkire. mint az a lehetőség. ahelyett. sem ízlésben. lehet a tanulói aktivitás életre hívója és megbecsülője. De ez a dialektikus egység nem is annyira a kommentárok. gyengeségeink és erősségeink koordinátái között láthassunk neki. hogy szabad belátásától. Projekt munkát szervezni és kivitelezni egyszerűen lehetetlen parancsnoki hídon állva. nagylelkűségétől vagy hangulatától függjön. Ezért a projekt módszer individualizáló jellege épp oly joggal hangsúlyozható. Mert a kooperatív jelleg semmivel sem erősebb itt. amely éppen életközeli problémákból indít.

Kialakítása az amerikai Progressiv Education képviselője. John Dewey mellett talán legjelentősebb személyisége. a céltudatos tervezés hangsúlyozása. adja a veleszületett – napjainkban sajnos gyakran elpazarolt – gyermeki képességek hasznosításának legfőbb garanciáját. Adott esetben egy-egy részkérdést vagy összefüggést illetően egy erdész. mert az annak során szerzett tapasztalatok és a megfogalmazódó következtetések ebben az esetben nem épülhetnek be szervesen módon az oktatás folyamatába. szívből jövő tervszerű cselekvés. Kerschensteiner. vagyis a pragmatizmus szellemében kialakított iskolai gyakorlatról van szó. mint egy tanár.php 214 . D1 – A). mérnök vagy szakács kompetensebb értékelő lehet. Magát a projekt gondolatot nem Kilpatrick találta ki.” 1918-ban jelent meg The Project Method című tanulmánya. az aktivitás. amelynek középpontjában a tervszerűen kialakított. hogy a tanulókkal együtt. A törekvés számos rokon vonást mutat továbbá azon reformiskolák gyakorlatával. Makarenko. Jelenleg szinte alig van olyan német középiskola. A koncepció visszavezethető a XVIII. problémaközpontú cselekvés gondolata áll. amely évente ebben a formában legalább egy alkalommal ne szervezne valamilyen projektmunkát. Dewey szavaival élve a learning by doing jellegzetes példájáról. Ferriere. a Jenaplan szerinti csoportmunka) valamint a reformpedagógiai orientációjú falusi iskolai törekvésekkel (Haase. amelyek nagy súlyt h elyeznek az öntevékeny. de az információk. A koncepció tanulással kapcsolatos fogalmai (pl. És ez azért van jól. a jelenlegi alternatív iskolák történeti előzményei és jelenlegi formái. a kompetenciák valóságos társadalmi megosztottságának.IV. Azonban csak Kilpatrick korábban említett programadó írása nyomán vette kezdetét az a nagyarányú pedagógiai recepciós folyamat. A céltudatos tevékenység alkalmazása a pedagógiai folyamatban is utalt a koncepció legfőbb alapelvére. másoktól tanulni tudó tanár követésre motiváló emberi példájával gazdagítsa a diákokat.és reformpedagógia a gyakorlatban http://www. Gaudig. A projekt módszer lerombolja tehát a „mindentudó tanár” nimbuszát. Landerzeihungsheimmozgalom. ami némiképp korlátozza a módszer pedagógiai hasznosságát. A projektoktatással a gyakorlatban leginkább a projekthetek formájában találkozhatunk. mert ez felel meg a valóságos emberi viszonyoknak. Hatékony tanulásszervezési módszerek szerepét. aki azt az álláspontot hangoztatta. amelynek hatása a későbbi idők számos iskolakísérletében és több ezer tanulmányban is tükröződik. Azok gondolatai német közvetítéssel jutottak el később az amerikai műszaki főiskolákra.i-dome. Ugyanis 8 Györgyiné Koncz Judit – Kasnya-Kovácsné Bakacs Judit – Kopp Erika – Németh András: Alternatív. D) szövegek a projektről A) A projektoktatás8 A „projektoktatás” azt a törekvést takarja. A megfelelő vezetés mellett megvalósuló tervek nem csupán a rövidebb távú tevékenységeink céljainak teljesülése által biztosítják azok sikerét. valamilyen tárgyi vagy szellemi produktum létrehozására irányuló törekvés) számos rokon vonást mutat a munkaiskola különböző teoretikusainak (pl. a begyűjtött tények értékelésében. hanem sokkal inkább ezekben a tevékenységekben rejlő lehetőségekből nyert tanulási tapasztalat által. orvos. amely az iskolai tevékenység tipikus egységét jelenti. B).hu/reformpedagogia/index. úgymond: „helyretételében” is. hogy „a valamely közösségi helyzetből fakadó. amelynek teljes címe. századi építészeti akadémiák munkájához. a nyári szünetet megelőző időben kerül sor. Reichwein). önképző jellegű tevékenységekre (pl. Scheibner. Blonszkij. A projekt-módszer. Erre leggyakrabban az év vége táján. Freinet) törekvéseivel. C). Wilhelm Heard Kilpatrick nevéhez fűződik.

Ennek az időnek a hatékony kihasználása csak abban az esetben lenne lehetséges. „őshüllő-projekt”) való elmélyült foglalkozás. Ebbe a körbe minden. illetve viszonylag könnyen megvalósítható. Az eredmények nyilvánosság elé tárására kidolgozott különböző (részben a helyi sajtó segítségével megvalósuló) akciók hatására az autótulajdonosok körében (elképzelhető. A projektmunka során az egyik finn iskola osztálya nag yszámú mérési eredmény alapján kimutatta a télen hosszabb ideig parkoló autók és mot orkerékpárok „bemelegítésével” és „melegen tartásával” kapcsolatos rossz szokások káros következményeit. kertészeti (az iskolakert vagy öntözőberendezés kialakítása) munkák. Ennek hatása természetesen közvetlen módon is jelentkezhet. olyan jellegű tevékenység is bevonható lenne. például amikor valamely rendezvény bevételéből lehetőség nyílik valamilyen karitatív akció támogatására. videó) kézműves. hogy a „tettesek” egy része a vizsgálatot végző tanulók családjához tartozott) jól érzékelhető szokásváltozások következtek be. ha az oktatás megszokott feltételei (órarend. eredményeit bemutató előadás vagy kiállítás keretében. földrajzi jellegű terepgyakorlatok stb. amelyek jelentős mértékben hozzájárultak a levegő minőségének javulásához. „Hogyan arat Jones úr új aratógépével stb. sem a tanárok sem a diákok nem motiváltak kellő mértékben a megfelelő szintű megvalósításban. amelynek keretében egy tanulócsoport feltárta az egyik osztálytársa családjában gyakori tífuszos megbetegedések okait. A finn Rovaniemi Egyetem munkatársa. amely közel áll az iskola hagyományos feladataihoz és annak valóságához is. esetleg szülőkből vagy külső szakértőkből álló munkacsoport dolgozhatná ki azokat a javaslatokat. kézműves tevékenységekkel („Készítsünk vas alódeszkát”. hogy a fenti szempontok ilyen mértékben történő érvényesüléséről csak a kimagasló színvonalú projektek kapcsán beszélhetünk. Egyébként a projektek jelentős része egyébként is valamilyen kapcsolatban áll a környezetvédelemmel. Nyilvánvaló. Kyösti Kurtakko számol be egy ilyen jellegű környezetvédelmi projekt sikeréről.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben ekkorra a dolgozatokat már megírták. a jegyeket lezárták. a csoportok összeállításának szempontjai. szociális. A Collings által leírt projektek többsége jól érzékelteti azt az alapvető pedagógiai igényt. „indiánprojekt”. Ez jelentkezhet közvetett formában. Amennyiben a projektek alapján dolgozó iskolák esetében egyáltalán beszélhetünk hagyományos értelemben vett oktatásról. illetve valamely erre irányuló saját kezdeményezés megvalósítása. amikor a projektmunka során elkészített alkotás közvetlen formában is hozzájárul az életkörülmények javításához. vagy ökológiai. Ezek minden elemükben és pontosan megfelelnek a Kilpatrick által megfogalmazott pedagógiai útmutatásoknak. az osztályban folyó. és gondo skodott azok megszüntetéséről is. kézzel fogható haszna is megtapasztalhatóvá váljon. például. „Dunai csónaktúra”. amelyekből a tanulók kiválaszthatnák az érdeklődésüknek le ginkább megfelelő projekttémákat. tanulókból. elsősorban receptív jellegű tanulási formák) megváltoznának. vagy táncjáték. Ezt aztán az utolsó napon az iskolaközösség és a téma iránt érdeklődő külső résztvevők jelenlétében kerülhetne bemutatásra: egy kisebb színdarab. akkor az gyakran nem más. „Szerezzünk zenét”). amely pedagógiai szempontból felhasználhatónak tűnik. Ebben az esetben a „célirányos cselekvés” egyben társada lmi szempontból is hasznos cselekvés formájában került megvalósításra. tulajdonképpen a tankönyveket is eltették már.). az elkészített különböző jellegű művészeti (képzőművészeti. Az egyes iskolákban megvalósított külö nböző projektek gyakran szabadidős tevékenység jelleget öltenek (pl. így mindenki leeresztett. vagyis annak eredményeként valamely adott napi vagy heti munka konkrét. A projektoktatás prototípusának ugyanis a Collings által leírt „tífuszprojekt” tekinthető. hogy az „hasznos célok” megvalósítására irányuljon. mint valamilyen érdekes dologgal (pl. „Csibeetető készítése”. „A szomszéd iskolákkal közös iskolai ünnep és kiállítás”) 215 . A „célirányos cselekvést” gyakran összekapcsolják azzal az elvárással. és valóban projektek keretében folyna a munka. Megkülönbözteti a tanulmányi kirándulással („Murphy asszony napraforgói”. Ezt követően több napon át folyhatna (lehetőség szerint több évfolyamot magába foglaló vegyes csoportok keretében) az „alkotás” elkészítése. Ennek előkészítésére tanárokból. amelyek ennek ellenére természetesen megőrzik a projektmunka eredeti sajátosságait is. fotó.

akinek legfontosabb feladatai: a tanácsadás. amelyek kapcsolatban állhatnak valamilyen konkrét helyzettel. Hol húzhatók meg a projektoktatás határai? Az számos tényezőtől függ. beszámolók. A tanár a folyamat irányításának legfőbb felelőse marad. az ezzel összefüggésben publikált számos példa azt bizonyítja. Feladatok (témák) megkeresése: társadalmi szempontból is jelentős tapasztalatok megszerzésére alkalmas problémaszerű helyzetek keresése. Kivitelezés: cselekvő együttműködés – a probléma jellegének megfelelő taneszközök. 2. valamint közösségi-. A projektoktatás elméleti-koncepcionális továbbfejlesztése. a feladatok megoldásának tárgyi nehézségei) az egész. 3. Projektoktatás – metodikai lépések. illetve azt egy ötödik elemmel is kiegészítjük. A továbbiakban tekintsük át ennek ideális esetben megjelenő főbb metodikai lépéseit. és ügyelünk arra is. kommunikációs és tevékenységi formák kialakítása a különböző tantárgyi ismeretek integrációja az összefüggések felismerésére irányuló gondolkodás fejlesztése érdekében. 4. hogy 216 .és kommunikációs képesség (tovább) fejlesztését. a mindennapi élettel. Ehhez a Herbert Gudjons különböző koncepciók elemzése alapján megfogalmazott négy alapvető fokozatát használjuk. és szükség esetén az eredeti terv rugalmas módosítása. bemutatók keretében történő nyilvánosság elé tárása. A végső eredmények: kiállítások. amelyek lehetővé teszik a problémamegoldó gondolkodás. Tervezés: a problémamegoldás. Hatékony tanulásszervezési módszerek játékkal („Szobai játékok”.” A módszer főbb jellegzetességeit az alábbi definíció segítségével összegezhetjük: A projektoktatás tanítási-tanulási folyamat megszervezésének az a formája. hogy a „célirányos tevékenység” pedagógiai szempontjai is érvényesüljenek. különböző munkatechnikák.IV. Felülvizsgálat: az elkészült alkotás és az elkészítés folyamatának csoportszintű értékelése. illetve a közös tevékenység céljára alapozódó folyamat kialakítása az egymásra épülő lépések egymásutánjának részletes megtervezésével. Ez abban nyilvánul meg. „Képek”) kapcsolatos projekteket. a kooperációs. amely egyben lehetővé teszi a tevékenység során megjelenő műveltségtartalmak hatékonyabb elsajátítását is. 5. főbb lépéseiben megtervezett és elfogadott feladatok kerülnek megvalósításra. amelyekkel az iskolán kívül még maguk a felnőttek sem találkoztak. hogy a hagyományos oktatás megújítására irányuló törekvései a projektoktatás legkiválóbb hagyományaira is épülhetnek. Emellett ezek megvalósulása során. feltétlenül szem előtt kell tartanunk egy fontos „belső határt”. „Játék a szabadban”) és történelmi témák elbeszélésével („Ball adák és dalok”. Lehetőség szerint „minden érzékszerv” bekapcsolása a tevékenységbe. a segítségnyújtás. amely szerint „a tanulók az oktatás során olyan feladatokat és problémákat is képesek lennének megoldani. Továbbfejlesztés: szükség szerint az értékelés eredményei – a felvetődő kérdések és további feladatok – nyomán új projektek kidolgozása és/vagy az eredmények felhasználása a különböző tantárgyak és műveltségtartalmak továbbfejlesztése érdekében. és a bátorítás. a résztvevők érdeklődésével. hogy az milyen mértékben válik az „iskolai eljárások jellegzetes elemeként” (Kilpatrick) az oktatás szerves részévé. viták. a résztvevők általi közös tevékenység keretében meghatározott. pedagógiai jellemzők (Herbert Gudjons nyomán): 1. a tervszerű cselekvés. Mindezen sikeres elemek ellenére jogosnak tűnik Benner és Ramseger azzal az illúzióval összefüggő figyelmeztetése. már a „tífuszprojekt” esetében is megfigyelhető a társadalmi körülmények jobbá tételére irányuló törekvés. illetve az egyes részcsoportok szintjén történő reflexív megoldása. amelyben a művelődési folyamatok részeként olyan konkrét. Amennyiben azonban a projekt fogalom határait nem rajzoljuk túl szélesre. a koordináció. az önállóság. A folyamat során jelentkező különböző problémák (konfliktusok.

de mindezek közül leginkább abban a megváltozott beállítódásban. tudatosan és értelmesen megválasztott eszközeként.. lehetőség szerint az osztályterem belső terének felosztásában illetve átrendezésében bekövetkeznek. projekt formájában. Már Kilpatrick programadó munkájában is említést tesz a különböző külső határokról. Csak ez után lehetséges. hogy a tanulás egészét nagyszámú projektre alapozott választási lehetőségek alapján alakítják ki. hogy már nem csupán egy. illetve folyamatos gyakorlás során valósíthatók meg (pl. esetleg az iskola építészeti megoldásaiban. ami teljesítményként kívánatossá válik. és ebben az oktatás különböző új formáinak kipróbálására viszonylag széles tér biztosítására. az iskolakezdés időszakában.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben ezek az oktatási célok sok esetben csak tervszerűen felépített oktatási folyamat keretében. Az alternatív iskolák és a hagyományos reformpedagógiai orientációjú iskolák egyaránt törekszenek szervezeti kereteik kitágítására. a tantervek és iskolai programok új formáiban. Természetesen ez a belső határ nem tekinthető merev formának. A reformpedagógiai szempontok alapján megvalósuló fejlesztés során ezzel összefüggésben az alábbiak figyelembevételét javaso lja: „Figyelmet érdemelnek azok a változtatások. a tanár által vezetett tanulási folyamat. Az azonban kétséges. hogy valamilyen öntevékeny és önművelő tevékenység magasabb formájaként. a matematika és az idegen nyelvek oktatása kapcsán). Az alternatív iskolák például oly módon valósítják meg Kilpatrick elképzeléseit. hiszen a projektmunkára való ráhangolásnak az oktatás gyakorlatában különböző fokozatai vannak.. szabadon is megvalósuljon. A különbség csupán az. amelyek a terv megvalósulása során az osztályok bútoraiban és egyéb berendezésében. hogy a projektoktatás különböző formái a sokszínű iskolai élet kialakításának is elengedhetetlen eszközei. a ta nkönyvek. Ugyanis ezzel összefüggésben nem csupán a „belső”. az iskolát fenntartó adófizető. Skiera Ehrenhard 217 . hanem bizonyos „külső határokat” is figyelembe kell venni. saját viszonyainkhoz alkalmazkodó módon történő felhasználása azonban továbbra is fontos feladatnak tekinthető.) figyelmet érdemel továbbá a hagyományból fakadó ellenállás. a nem megfelelően kiképzett és alkalmatlan tanár. a jól kidolgozott módszertani eljárás hiánya. Kétségtelen. és az irányítással és a felügyelettel összefüggő problémák megléte is. (. Ezeknek a megfelelő kritikai szemlélettel történő felhasználása. hogy az iskola minden megnyilvánulási formájával összefüggésben eredményesen használható. jóllehet ezzel kapcsolatos elképzeléseit nem fejti ki részletesen. hanem számos különböző „kidolgozott módszertani eljárás” áll a rendelk ezésünkre.” Az idézetben megfogalmazódó megállapítások mind a mai napig aktuálisak.

„Az ember elsődleges természetében in potencia benne van a fejlődés. II. de az oktatás folyamatának szervezése olyan tantervi kereteket biztosít. A projektpedagógiában a gyermek elsősorban fejlődik és nem fejlesztik. fejfájás. (N. Kollár és mtsi.. negatív tanulási viszonyulása állandó sul. Kecskemét 2002. ezt az értéktelenséget közvetítve a szülőknek és számon kérve tőlük. A pedagógusképzésben megtanult. mint sajátos célt. és a szocializáció útján öröklődik. a gyermek által már amúgy sem kedvelt rátanulással megfosztja a személyiségfejlesztésben oly fontos játék és közös tevékenységek lehetőségétől. természetessé válik. amelyet korai szelekcióval erősítenek. oktatás önmagában hordozza a gyermekközpontúságot. akkor a felnövekvő nemzedék rosszkedve. mert a hagyományos oktatás alapelvek szintjén deklarálja az egyéni és életkori sajátosságokból adódó oktatáselméleti alapelveket. mind a gyermek igyekszik megfelelni. vonja le következtetését az ELTE társadalmi és neveléspszichológiai tanszékének kutatócsoportja. (Dewey. A kizárólag verbalizmusra támaszkodó túlképzésnek egyetlen szereplője sem érzi jól magát. ahol a gyermekekre vonatkozó alapelvek automatikusan érvényesülnek.) A bevezetésben már írtunk arról.IV. 1986) A projektpedagógiának a gyakorlata olyan. Kollár és mtsi. Az értékekre nevelő. 1999) Az iskolai kihívásokat a társadalom rosszul értelmezett elvárásai gerjesztik. 1933. Rosszkedvű és rossz idegzetű nemzedék nő fel. kirándulni nem járnak. amelyeknek mind a pedagógus. ahol ezek az alapelvek az elmélet szintjén maradnak. 1988. hogy a társadalmi kihívások. az együttműködésre alapozott nevelés. meg nem is. sportolni. A 9-13-17 éves gyermekek többsége szorong. a pedagógiai gyakorlat tapasztalatai milyen változásokat indukálnak a nevelés folyamatában. nem érzi jól magát a szülő. Az iskolában csak a produktum. és nem az ember az érdekes. 16. A jó képességstruktúrával rendelkező gyermektől terhelhetősége miatt egyre többet követel az iskola. idegesség. Az ott felsoroltak lehetővé. a most említésre kerülő szempontok szükségszerűvé teszik a projektpedagógia alkalmazását. az aktivitásra. (Vekerdy. Nem. ami a könyvben van. Már az elemi szinten elkezdődik egy túlképzés. Megjelen nek-e az általános pedagógiai célkitűzésektől eltérő célmegfogalmazások a projektpedagógiában? Igen is. a pedagógia és pszicholó gia kutatásának eredményei. az értékteremtő iskola a tanulási korszak elején szembesíti a gyermekek egy részét saját értéktelenségével. Hatékony tanulásszervezési módszerek B) Érvek a projektpedagógia alkalmazásához9 A stratégia az oktatásban (a nevelésben) sajátságos célok elérését szolgálja. otthon a háztartásban ritkán segítenek. Tanítani annyit jelent. hogy . (Hentig. 1989) Ha az iskola nem mérsékli önmagát. mert már rég az iskola elvárásainak és nem a gyermekének akar megfelelni. a gyakorlatban nem realizálódnak.Elmondjuk.) Dewey szerint a nevelés nem más. A lemaradót felzárkóztató programok címén. A családon belüli nevelés alárendelődik az iskolai követelményeknek. A felmérés szerint társas kapcsolataik nem fejlődnek úgy. Örökké fáradtak. 1997. 218 ..” (Szabó.” (Deli. Az érdeklődésre. 64. szabadidejük alig van.) Végül. nem enged be falai közé „új” tanítási-tanulási stratégiákat. a továbbképzésben megerősített deklarált pedagógiai alapelvekből a gyakorlatban csak a tanítás marad. mind a szülő. hasfájás figyelhető meg náluk.. megfosztva a „lemaradókat” a kortársi referenciákban meglévő nevelődés lehetőségétől. 1999) 9 Hegedős Gábor – Mayer Ágnes – Szécsi Gábor –Zombori Béla: Projektpedagógia. Tanítóképző Főiskolai Kar. mint növekedés. ahogy saját korosztályuktól elvárható. (N.

A mi felfogásunkban a tanulásnak létezik egy tág és egy szűk értelmezése. A pedagógiai szakirodalom általában megelégszik azzal. az ismeretszerzés sokszínűségére helyezi a hangsúlyt. A döntési képesség és az érzelmi stabilitás (érzelmi intelligencia) kialakítása elengedhetetlen követelménnyé vált. Az első. definiálásának nagyon sokféle változata van. mint mennyiségi mutatóik determinálják. hanem a produktum elkészítésén van a hangsúly. A tanulás értelmezésének. A projektorientált tevékenység erre is felkészít. új tevékenységek elsajátítását. Ezek fejlesztése az alternatív lehetőségeket is tartalmazó csoporttevékenységekben valósítható meg. az iskola a saját energiáit az ismeretek közvetítésére. tananyagok elsajátítását értjük tanulás alatt. 192. Ez az úgynevezett 'toyotizmus'. mára már az interdiszciplináris team lett a divat. A tanulásban való részvétel szerint a tanulás lehet:  próba-szerencse. Pedig itt többről van szó. Ahhoz. 1982. A cél megfogalmazása lehet az egyén által megfogalmazott. Erről Magyari Beck István így ír: „Ám a tudományok ilyen eseti kölcsönhatása érthetően új tudományszervezeti formákat is követel.) Ez a fajta együttműködés a tudomány termelőerővé válásával hétköznapivá vált. birtoklását jelenti. Mellőzve a hierarchiát. Az iskola céljai és feladatai a nevelés. az örömforrás. projektekre. ha az elsajátítás folyamán pozitív irányú változások jönnek létre a személyiségben. amikor a tanulás örömforrást jelent. A tág értelmezésben a tanulás új tapasztalatok. a termelés szintén újfajta elvárásokkal lép fel az oktatással szemben. A tanulás irányultságát tekintve lehet spontán és szándékos. A projektpedagógia felfogásában a tanulás. modulokra estek szét. miként az említett 'kollégium'. új ismeretek. A mi felfogásunk a nevelődésre. meglátásunk szerint. mások véleményének elfogadása. az alacsonyabb döntési szinteken lévőknek kell vállalniuk a felelősséget. újraértelmezzük a tanulás néhány jellegzetes sajátosságát. A tudomány. vagy a hobbihoz kapcsolódó ismeretszerzés. a tanulás. Sajnos. A különböző érdeklődésű tanulók a közös cél megvalósításáért csoportba szerveződve tevékenykednek. Jelentőségük a személyiségfejlesztésben azonos. a tanítás és a tanulás folyamán és folyam atában konkretizálódnak. szerepe értelmezhető legyen. Ezek külön-külön és együttesen is megállják a helyüket. hanem egy sokkal sűrűbb együttműködést követelve a team tagjaitól” (Magyari Beck. A tanulás az egyénben nem tudatosult kísérő jelensége valamely tevékenységnek. az élmény összeegyeztethető fogalmak. más személy által meghatározott. Pedagógiai értelemben akkor beszélünk tanulásról. amikor egy kitűzött távoli cél elérése érdekében tanulunk.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben A gazdaság. hisz a vállalatok egyénenkénti gazdasági sikereit sokkal i nkább fejlesztéseik. hogy a projektpedagógia helye. Felfogásunk szerint az iskolai tananyag által kijelölt tudás nem élvez elsőbbséget a tanulás folyamatában. a tanulók energiáit a lecketanulásra koncentrálja. Pl. Szűkebb értelemben az iskolai követelmények. vitakészsége. A vállalatok teamekre. A másik. Az osztálykirándulásokon ennek ellenére mégis rengeteg tapasztalathoz. 1997) A magas szintű tudás megszerzése már önmagában nem elegendő. Amíg tegnap még elegendő volt a hasonló szakmában tanúskodók 'kollégiuma'. hogy a projektpedagógia alkalmazásával fejlődik a gyermekek együttműködése. ismerethez jutnak a tanulók. vagy külső. A tanulók többsége nem azért megy szívesen osztálykirándulásra. (Szabó. a tudományos kutatás is fellép a maga igényével. mert ott tanulnak. az oktatás. De nem ám úgy. Nem a tan uláson.: a játék. De lehet ilyen egy étel elkészítése is. A szándékos tanulásnak jelen keretek között két módját említjük meg. A merev hierarchiák helyett a nagy vállalatok is igyekeznek gyors reagálású egységeket bevetni a gyilkos versenyen. A spontán tanulásnál nem a tanuláson van a hangsúly. 219 .

A két utóbbi belefér a projektpedagógia tágabb értelmezésébe. a tanulási célok világosak. mit és hogyan tanulunk. követnie kell a tanár vagy az oktató utasításait. vagy akár a kijelölt cél kormányozza a tanulási folyamatot. az origami műszaki rajza által fejlődik szimbólum.  A tevékeny tanulásban a tanulók szerepe fontos. kifejezettek.  problématanulás. Ezek a tanulási formák egyszerre eszközei és céljai a tanulásnak. Itt a tanulásban a tanulót a tanulás élvezete vezeti. 220 . pszichomotoros). Az első négy tanulási forma a projektpedagógiától elválaszthatatlan. mint a kísérletező tanulásnál. határozzák meg. kísérletek stb. akik az induktív tanulási stratégia alkalmazásával jutnak könnyebben tartós ismeretekhez. A folyamatot a tanulók maguk tervezik és szervezik. felfedezések. Nagyobb arányú alkalmazásuk ugyan lelassítaná a tanítás folyamatát. a tanulók igényének és képességstruktúrájának megfelelően egymás mellé rendeli a kétfajta tanulási stratégiát. Ha a tanulást tartalmi szempontok alapján csoportosítjuk. Az eredmény pl. Kisiskolás korban nem cs upán azért origamiznak a gyermekek. A tanulás nincs előre megtervezve vagy megszervezve valami külső szakértő által.  A kísérletező tanulásban nem a vezető. hogy új utakat járjon be.: ügyesebb lesz a mozgásuk. más személyek. A többcsatornás megerősítést biztosító tanulásszervezés arányának növelése kedvezne azoknak a tanulóknak. kiegészíti egymást.  mozgásos (motoros. 2000.  belátásos (nem a tanulás szükségességének. hanem az ismeretek közti összefüggések belátása). akkor megkülönböztetünk:  verbális.IV. Sokkal inkább értenénk egyet a többcsatornás tantárgyak elnevezéssel. szív esebben tanul ezen a módon. Ez a tanulási módszer az úttörőké. főleg az alsóbb évfolyamokon. Az origami. laboratóriumi tevékenységek. sík és térbeli relációjuk stb. hogy valamit meghajtogassanak. A tanulás az elvégzett cselekedetek mellékterméke. A tanulás központi tevékenység. és folyamatábra értelmező képességük. 301–304. Robert és Jan Simon három különböző tanulási módszer újfajta egyensúlyát ajánlja a ped agógusok figyelmébe (Simon.  lecketanulás. a haj togatás csak eszköz. a technika esetében. Ezért tartjuk helytelennek a készség-tantárgy elnevezést a vizuális ábrázolás. a többcsatornás megerősítést.  szociális tanulást. a tanuló pedig követi. észleléssel). de növelné a tartósan elsajátított átlagtudás mennyiségét. P. személyes motivációk.: kísérletezések. Térben és időben. Hatékony tanulásszervezési módszerek  utánzásos.):  Az irányított tanulás során a tanár vagy az oktató hozza meg a megfelelő döntéseket.  perceptuális (érzékeléssel. A három javasolt tanulási mód Simon szerint jól megfér egymás mellett. hogy új felfedezéseket tegyen. A tanulónak el kell köteleznie magát a meghozott döntések mellett. Tapasztalatunk szerint a diákok többsége. A projektpedagógia ugyanakkor nem zárja ki a deduktív tanulási stratégiát. háttérismeretként kapcsolatba kerülnek különböző geometriai formákkal. Itt inkább a feltételek. Pl. és nem mellékhatás. A tanulási formák együttes alkalmazásának lehetősége biztosítja a leghatékonyabb és a legtartósabb tanulást.

A roma gyerekek számára azonban ezek a bejáratok kevéssé használhatóak. és addig nem nyugszanak. hogy melyik intelligenciát preferálják (Nyugaton. valamint zenei és táncos élmények útján is. Különösen azt fontos látnunk. vonszolni. Valamilyen mértékben mindannyian rendelkezünk mind a hét intelligenciával (nevesítve: nyelvi. Gardner szerint többféle – legalább hét intelligencia – létezik. s többszörös intelligencia elméletének kidolgozója. ELTE TÓFK. zenei. Kézirat. téri. míg eredményt nem érnek el. és főleg zenei és mozgásos dimenzióit. interperszonális. ugyana kkor a zenei hallás hiányát megváltoztathatatlan adottságnak tartják. be akarjuk csalogatni (taszigálni. de ezek esetleg éppen nem a tanuló szobájából nyílnak. de nem egyenlő mértékben: ki ebben. 10 Knausz Imre: A roma tanulók tanítására vonatkozó kompetencia és a társadalomtudományi képzés . hogy a kedvezőtlenebb adottságokkal rendelkező gyerekeknek – és vannak ilyenek! – is jó legyen a ritmus érzéke. mozgásos. hogy a terem bizonyos bejáratait tágra nyitjuk ugyan. aki saját kultúrájának szobájában áll. Végig kell gondolni valamennyi tantárgy tanításának vizuális. hogy az ismeretek nem csak szövegek útján köz elíthetők meg. hogy Gardner antropológiai oldalról is megközelíti a kérdést – kimutatva.) A társadalomismeret tanítása szinte kizárólag a nyelvi és kisebb részben a logikai intelligencia kihasználására épít. az indító metaforát folytatva tehát azt mondhatjuk. és minden gyerek számára a megfelelő bejáratot kell megtalálni. hanem képi-rajzos. Számos afrikai törzsnél éppen fordítva: az olvasás képessége fel sem merül vagy nem fontos. 2005. mind az oktatás. Alapvető felismerés. mind a szülők hatalmas erőfeszítéseket tesznek a siker érdekében. kézműves. matematikai. A probléma gyakorta abból adódik. amelyek egyenrangúak és bizonyos mértékig – agykutatások által is valószínűsített módon elkülönült modulokat alkotnak az elmében. téri. logika. interperszonális intelligenciákról van szó). Ők nem ezekben a szobákban vannak. de mindenáron elérik. hogy a tudáshoz vezető bejáratok közül ezeket tárja szélesre.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben C)* Többféle bejárat10 A tanítás jórészt arról szól. Témánk szempontjából különösen fontos. hogy abba a bizonyos terembe többféle bejáraton át lehet bejutni. 221 . ha vaki nehezen tanul meg olvasni.) a magas kultúra termébe. hogy a tanulót. lökni stb. E felismerés legismertebb propagálója ma Howard Gardner harvardi professzor. ki abban képes nagyobb teljesítményre. hogy a kultúrák is különböznek is a tekintetben.

ha értelmezett fogalmakat használ. Hatékony tanulásszervezési módszerek D) M. Az egyes témák projektként való feldolgozása a mindenkori pedagógiai folyamatnak alárendelten egyedi jegyeket mutat. tervdokumentációban kell rögzíteni. projektorientált oktatás. Aki tehát azért beszél. A feladat vonatkozhat a tudományos.IV. csak nem feltétlenül ugyanúgy.a pedagógiai projektre alapozott oktatás szinonimájaként használták. a művészeti. mint első hallásra tűnik. A pedagógia a nevelés gyakorlata és elmélete. megvalósításában. Projekt: köznyelvi értelmezésben valamely összetett. A pedagógiai projekt célja kettős: a tanulók a projektben meghatározott végeredményt akarják létrehozni. a témafeldolgozáshoz kapcsolódó célok. a technikai. a munkamenet és az eredmények megtervezése. pedagógiai projekt. szakértők szerepe ennek az önállóságnak a segítése. (A hazai nevelés történetében tartalmát tekintve az életegységek szerinti nevelést – Nemesné Müller Márta -. illetve a megalapozott ellenvélemények megalkotásának alapvető feltétele.) A téma felvetése és a témával való foglalkozás a gyerekek valódi önállóságán alapul. Ez a gondolati csatlakozás. (Ismerünk városrendezési projekteket.legalább lényegében egybecsengő értelmezése. hogy valóban megértsék. ír. Nádasi 1999a. a közel eső értelmezhetőség érdekében. hogy egyes kifejezések a külföldi szakirodalomból kerültek. a munkaegységek szerinti tanulást . Ez nem olyan egysz erű. A pedagógiai szakszavak értelmezését nagymértékben befolyáso lja. olykor jelentésük pontos ismerete nélkül. az eredmények prezentálása.Domokos Lászlóné . a pedagógusok. amelyet többszörös mérlegelés után is fenntartás nélkül elfogadhatunk. projektoktatás. Golnhofer-Nahalka 2001). viszonyítási pontjait szeretném terminológiailag meghatározni . hogy jelentésük a neveléstörténet során módosult. hogy min dkettő komplex tématerv alapján való feldolgozása. tartalmában. eredményeiben viszont elég nagyok a különbségek. fontos produktum létrehozása. ugyanakkor egy részük változott jelenté startalommal visszakerült a köznyelvbe. A projekt céljában. a projekt a téma-meghatározástól a végered222 . Nádasi Mária: Projektoktatás (a pedagógiai projekt összevetése az általános értelmezéssel) A téma fogalmi keretei A pedagógiai előadások. hanem ennek az írásnak a biztos értelmezési. továbbfejlesztés. folyamatát. metróépítési projekteket stb. jól teszi. projektpedagógia. feladatok meghatározása. A projekt általános és pedagógiai értelmezése között tehát lényegében az a közös. a gyakorlatban is jól használható megállapítás – ha nem is szabályos fogalom-meghatározás –. projekt. írások értő fogadásának alapvető feltétele a fogalmak befogadó és közlő részéről történő . A továbbiakban kiindulásként a következő fogalmak értelmezésére és egymáshoz való viszonyának vázolására vállalkozom: pedagógia. eredményeit meghatározó terv. Érdemes ezzel kapcsolatban akár csak a laikus pedagógiai elméletekre gondolni (M. gyakran a mindennapi életből származó téma. Az előbbiek előrebocsátása azért látszik fontosnak. A projektet rendszerint meghatározott pályázati formában. mert így talán ki lehet fejezni: nem tisztázni akarom egyszer s mindenkorra a témát megalapozó fogalmak tartalmát. s emiatt a legtöbben érzik. komplex feladat elvégzésének feltételeit. Ez olyan. kerülnek át.) Pedagógiai projekt: valamely összetett.a feldolgozhatóság. struktúrában. hogy a szakkifejezések egy jelentős része a köznyelvből származik. a gyakorlati élet területére. komplex. A projekt célja általános megközelítés esetében mindig valamilyen társadalmi szempontból új. értik valahogyan e s zavakat.

egy út. Másrészt az eredmény sokkal több. de tulajdonképpen csak számukra. ha nem is egyforma gyakorisággal. A projektoktatás kritériumai a következők: 1. A projekt tartalma általános szinten társadalmilag fontos (például egy épület. tanulócsoport érdeklődésnek megfelelő. amelyet a település is fontosnak tart. A projekt eredménye az általános értelmezés esetén csak akkor elfogadható. Adjon módot csoportmunkára. és legyenek felelősek saját döntéseikért. mind pedagógiai értelmezés esetén. képességeiben. színvonala. A cél az iskolán kívüli helyzet megismerésére vagy megváltoztatására vonatkozzék. 7. 5. Emellett ugyanis minden olyan változás eredménynek számít. Olykor persze előfordulhat a két dimenzió „összecsúszása”. A tanulók önállóan döntsenek. 2. addig a diákok esetében az egyéni vagy kooperativitáson alapuló önálló tanulás gyakorlása maga is cél. Interdiszciplinaritás jellemezze. A pedagógusok és a tanulók egyenrangú. 11. a pedagógiai projekt” az adott tanuló. 9. hogy az ezzel kapcsolatos álláspontok nem mindig fedik le egymást.) megállapítható. A kiindulópont a tanulók problémafelvető kérdése legyen. szervező. ám különböző kompetenciákkal rendelkező partnerekként dolgoznak együtt. 10.) A projekt megvalósítása önálló egyéni munkán és/vagy páron és/vagy csoporton belüli munkamegosztáson alapul mind általános. már sokan megpróbálkoztak vele. 4. A pedagógiai projekt eredménye nem feltétlenül felel meg részleteiben a tevékenység elején megfogalmazott elképzeléseknek. egy köztéri szobor elkészítése. hogy a projektnek összesen 11 kritériumát fogalmazták meg a különböző szerzők. (Például olyan helytörténeti kutatás. az esetek többségében rejtett marad még a saját maguk számára is). 223 . A témával 1918-tól az 1980-as évek közepéig foglalkozó mértékadó szakirodalom áttekintése alapján készített „leltár” szerint (Dunker – Götz 1988. A projekt megoldása a tevékenységen keresztül kapcsolódjon a valóságos helyzetekhez. ezért általuk fontosnak tartott. Kidolgozása összefüggő. A pedagógus vonuljon vissza stimuláló. o. A tanulók közötti kapcsolatok erősek. fontos a tevékenység folyamata. 8. Az értelmezés mögötti szakirodalom ismeretében azt is látni lehet. magatartásában a projektmunka eredményeként végbement. kommunikatívak legyenek. mint ami a prezentációban megjelenik. eredménye is. A projektoktatás értelmezése hasonlóképpen nem egyszerű. tanácsadó funkcióba. Adjon módot individualizált munkára. 3. 6. amely a tanulók tudásában. figyel rá. attitűdjeiben. egy tudományos vagy egy gyakorlati probléma megoldása). Azonban a különbség lényegi: míg felnőttek esetében ez a tevékenység velejárója (hogy mit tanulnak eközben. újdonságértéke számukra nagy. hosszabb időtartamra nyúljon el. a tervezés közösen történjék.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben mény prezentálásáig nevelési céloknak alárendelt. 9 – 11. ha mind részleteiben. mind egészében összhangban van a tervdokumentációval.

számtalan tanulási lehetőséget nyújtó. ami aztán lassan a különböző felkészülési folyamatokon keresztül vezet el a végső produktum létrejöttéhez. rajzlap). ének-zene. Cél:  A teljesítmény.és eszközszükséglet (igény szerint):  cirkuszos videók. Főbb tevékenységek: 224 . testnevelés. természetismeret. Hatékony tanulásszervezési módszerek D2 – Projekttervek Cirkusz projekt – Egy játék. magához a „saját előadáshoz” – az előadáshoz.hu/mohacirkusz.  Kapcsolódóan: matematika. http://mohafalva. vizuális kultúra. mint ráhangolódáson. Anyag. 1–2 hónap Kiindulás – külső élmény:  A Fővárosi Nagycirkusz (vagy bármelyik másik utazó cirkusz) előadásának megtekintése. életteljes mulatság.  a versek. miközben kézzelfoghatóan megtapasztalhatnak és megtanulhatnak számtalan dolgot. (Akár egy KiMit-Tud cirkusz fedőnév alatt)  Mint projekt-vezetőknek kitűzött céljaink között szerepel: o kulturális élményszerzés o a társas és csoportos együttműködés fejlesztése o a találékonyság és az ötletesség inspirálása o önismeret fejlesztése o a létrehozott teljesítmény tisztelete o megtanulni más sikerének örülni o a világ sokszínűségének érzékeltetése o a fegyelem és koncentráló képesség formálása o médiaismeret o könyvtárhasználat o az internet használata o irodalmi művek megismertetése o a nyelvi kreativitás fejlesztése o a mozgáskultúra cizellálása Érintett tantárgyak:  Hangsúlyosan: magyar nyelv és irodalom. mint kezdeti külső élményen. Futamidő:  Kb. a mutatvány. karton. mint kiindulóponton kezdődik a projekt.lauder.  lepedők  festékek.  agyag. mesék fénymásolata.  zene az előadáshoz.html) sok tapasztalással (forrás: Korosztály:  8 – 10 éves gyermekeknek átélhető.IV. egy élmény.  papírok (krepp. az attrakció szerepe központi helyre kerül.

kézenállás. mostani cirkusz: összehasonlítás. középkor. rikcusz. internet használata. o verstanulás (a versek témája kapcsolódik a cirkusz világához vagy az állatokhoz. gyűjtőmunka. a változás megfigyeltetése – szövegfeldolgozás. o kicsi könyv készítése: rajzok és cirkusszal kapcsolatos szavak különböző nyelveken (kapcsolódás a vizuális kultúra tantárgyhoz) – egyéni vagy csoportos munka. hátra bukfenc tanulása o cigánykerék o fejenállás.: porondmester. különleges nyelvi feladatok. cirkusz.  Irodalom: o Babits Mihály: Don Guriga monológja (részlet) o Christian Morgenstern: Az orofánt o Christian Morgenstern: Esméred az o Erdélyi jiddis népköltés: A szamovár o Francis Jammes: A bűvész két kismadara o Frank Tashlin: A hol-nem volt-medve o Frederico Garcia Lorca: Kicsiny papírmadár o Housman: Az elefánt. kuszrik stb. illetve olyan érdekes. o cikkírás. o programfüzet.. avagy a szokás hatalma o József Attila: Medvetánc o Kosztolányi Dezső: Párizs o L. o összetett szavak a cirkuszi nyelvhasználat körül: pl. o a szavakból anagrammákat írunk: pl. o a cirkusz története: ókor. o versírás..Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben  Magyar nyelv: o cirkusszal kapcsolatos szavak gyűjtése. spárga – differenciáltan o szekrényugrás: kismacska – differenciáltan 225 . Caroll: Szajkóhukky o Laurence Bourguignon – Michaël Derulieux: A bűvészkedő farkas o Nemes Nagy Ágnes: A lovak és az angyalok o Orbán Ottó: Mutatvány o Szegedi Katalin: Álomcirkusz o Szilágyi Ákos: Cet ecetben o Weöres Sándor: Déli felhők o Weöres Sándor: Gyors gyöngyöző hangok o Weöres Sándor: Szajkó o Weöres Sándor: Vásár (részlet)  Film: o Chaplin: Cirkusz o Keménykalap és krumpliorr o Sebasthian  Testnevelés: o összpontosítás és koncentráció képességének fejlesztése o előre-. könyvtár. o meghívó készítése. előadás terv készítése. o a cirkusz szó különböző nyelveken – gyűjtőmunka: szótár. állatidomár stb. amelyek próbára teszik az előadót (egyfajta nyelvi cirkusz).

) Ének-zene: o jellegzetes cirkuszi zene o zeneválasztás az előadáshoz. erősödik az esztétikum) Matematika: o cirkusszal kapcsolatos szöveges és egyéb (kombinatorika: pl. ha…) feladatok o sorok. gyerek jegy. a produkciókhoz o élő. zenei produkciók. testvéreket. természetes életmódjuk o az állatbarát szemlélet erősödése (eltűnik a korbács. oszlopok a nézőtéren – függvények. fotók. hányféleképpen öltözhet fel a kötéltáncos. perecesek és egyéb cirkuszi kellékek. zenebohóc Természetismeret. videók  Kritika-írás  Riport az előadókkal 226 . plakátok. Hatékony tanulásszervezési módszerek     egyensúly gyakorlatok az osztály „erőművészei” izmozhatnak karate. recenziók  Az események regisztrálása. mi szeretne lenni a cirkuszban?  Cirkuszigazgató választása. gyakorlása (gyerektől eredő ötlet! A pedagógus csak segít megvalósítani) o karika. judo bemutató táncok (csoportos vagy egyéni) a készülő „akrobatikus” műsorszámok megtervezése.plakátkészítés o agyagmunka: bohócok. koordináta rendszerek o jegyárak megállapítása – számrendszerekhez kapcsolódóan o o o o o Saját cirkusz:  Kihez mi állt a legközelebb?  Ki. ugrókötél gyakorlatok Vizuális kultúra: o rajzok. Székeket körben elrendezve. festmények a cirkuszról különböző technikák használata o plakátok tanulmányozása. fő jellegzetességeik: milyen a jó plakát? . nyugdíjas jegy: a való világ leképezése – jegyek készítése o jegyszedők. a program összeállítása  A MUNKA – műsorszámok begyakorlása. o állatok a cirkuszban – jellegzetességeik. aki egyben a porondmester is – majd a cirkuszigazgató kijelöli saját titkárnőjét is  Műsorszámok kiválasztása.IV. porondot képezni. felkészülés az előadásra – be lehet vonni szülőket. jegyek készítése  Lámpaláz és siker  Az ELŐADÁS Utóélet:  Az előadás értékelése. cikkek. díszletek o a tanterem cirkusszá alakítása (néhány lepedő befestésével és fellógatásával sátor hangulat. lovak… o Frank Tashlin: Holnem volt című művének illusztrálása o Picasso clownjai felhasználásával montázskészítés o a cirkuszban fellépők jelmezeinek megtervezése o felnőtt jegy. hangszeres zene gyakorlása. kötéltáncosok. barátokat  Műsorfüzet.

 A nyelvi kreativitás és az esztétikai érzék fejlesztése.és eszközszükséglet:  versek. rajzlap stb. Érintett tantárgyak:  Hangsúlyos: magyar nyelv és irodalom. Ez a szokás a következő tanévben is megmarad.  Médiaismeret. a mackója. A hétfő reggeli beszélgetésen beszámol arról.  A pénteki hétértékelésen egy-egy gyerek megkapja hétvégére Brumit vagy Vackort.  A medvék fajtáinak és életüknek a megismerése. Kiindulás:  Az iskolakezdés első napjaiban minden gyerek behozhatja kedvenc mackóját. mesék fénymásolata  videók  papír (karton. az óvoda és iskola közötti zavartalan átmenet bizt osítása.  A rajzban való kifejezés képességének elősegítése (finommotorikus mozgás). A mackó megkönnyíti a szoktatási időszakot.html) Korosztály:  A hat-.hu/medve.  A megszemélyesítés képességének fejlesztése (minden mackónak saját személyisége van  a gyerekek gyorsabban megismerhetőek. majd lassacskán felköltözik a polcra. Cél:  Az iskolai beilleszkedés segítése. könnyebb segíteni nekik).lauder. Innét még sokszor költöznek vissza az asztalra.  A tanárnak.  Matematikai műveletek. Két pedagógus esetén mindkettő akár.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben  Honlap-készítés Medve projekt – Az iskola mint intézmény meglágyul a mackók közvetítésével (http://forras.  Olvasás. hétéves korosztálynak ajánlott project.  A valóság és a mesevilág közötti átmenet érzékeltetése. természetismeret  Kapcsolódó: ének zene. és biztos társ a „magára maradt” kisgyereknek. a projektvezetőnek is megvan az alteregója.  Számfogalom kialakítása.  Irodalmi művek és íróik megismertetése.  A memória képességének fejlesztése. mint alteregója először sokáig asztalán csücsül. testnevelés. A ma ckó. Ez lehet Brumi (Bodó Béla: Brumi az iskolában) vagy Vackor (Kormos István: Vackor az első bében). mi minden történt velük a hétvégén.)  rajzeszközök  agyag 227 .  Írás. vizuális kultúra.  Szövegértés. matematika Futamidő: Négy hónap (szeptembertől a téli szünetig) Produktum:  A projekt lezárása: a Mackó-kiállítás Anyag.

plakát készítése a kiállításra  Természetismeret: o Látogatás az állatkertben a medvéknél o A medve és az ember testrészei o Medvefajták o A medvék élete. melyik medve nem ragadozó? o Táplálkozási lánc  Ének zene: o Micimackó dalai o Bartók Béla: Medvetánc o Medvetánc o Medvék hangjai  Testnevelés: 228 .IV. Finnugor népek meséi  Film: o National Geographic filmjei a jegesmedvékről és a grizlikről o Micimackó o A medve o Mackótestvér  Vizuális kultúra: o Mackó portrék o Mesék illusztrálása o Mackós memória játék. mint erővel o Bodó Béla: Brumi az iskolában o Weöres Sándor: A medve elmélkedése o Milne: Micimackó o A medvefiú. mackó puzzle készítése (egyéni vagy csoport munkában) o Mackó kartonból jancsiszeggel o Agyagmackók o Meghívó. Hatékony tanulásszervezési módszerek  könyvtár (természettudományos könyvek)  zeneanyag  fényképezőgép (igény szerint) Főbb tevékenységek:  Magyar nyelv és irodalom: o Eredet mondák a medvéről o A medve a mitológiában o Medve és a magyar népmesék o Medve-történetek o A medve és az indián történetek  Irodalom: o Tolsztoj: A három medve o József Attila: Medvetánc o Kormos István: Vackor az első bében o Móricz Zsigmond: Többet ésszel. táplálkozása o Miért szereti a medve a mézet? o Alszik-e a medve téli álmot? o Mennyi ideig vemhes a medve? o Miért mosómedve a mosómedve? o Melyik medve eszik húst.

rokonokat. Korosztály:  12–14 évesek. a víz. mozgósítja a szomszédokat. cikkek. Kialakíthatunk videó kuckót.) o Bontott alakú számok (10-ig) előállítása mackókkal o Igaz. Tudnak a levegő. soványabb stb. A falakra kiállítjuk a mackós képeket. kevesebb. elméletben tudják. hosszabb. Az óvodai.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben o Medveapó (félték-e a medvétől?) o Mackó torna (babzsák helyett mackóval) o A medvék mozgásának utánzása (két lábon. Az osztályteremben padokból alakítjuk ki a bemutató teret. iskolai foglalkozások sorában a természet ismeretére. Vendégkönyvet indítunk. A nagyobbak sokat tudnak segíteni a hetedikeseknek. Technikai kérdések  Létszám: 6 – 10 fővel ideális a munka. a kezdőknek. a környezeti tényezők ko rlátozó hatásával. Utóélet:  A kiállítás értékelése. nem igaz állítások megfogalmazása a mackókról Dokumentálás:  A legkedvesebb mackójukkal csoportkép  És egyéni. a talaj szennyezéséről. =) o Összemérés. hogy az egyes élőlények nem élhetnek akárhol. A témakör kiválasztása. A tanítás során találkoztak az anyagok körforgásával. Hallottak már a fajok pusztulásáról a Földön. Belépőjegyet készíthetünk. különleges mackót. Kifejezetten jó. ahol a nap folyamán non-stop folynak a mackós filmek. ismerősöket is (plakátok. tudják. Számít az ő gyakorlottságuk. A nagyobbak már járt asabbak a projekt munkában. szeretetére nevelődnek. Az iskolai kirándulásokon próbálják elsajátítani a természetben való helyes viselkedést. és a karton mackókat. Medvés könyvek és egyéb tárgyak is bekerülhetnek tetszés szerint a kiállítás anyagába. párosítás (ugyanakkora. >. Ma a környezeti nevelés fő célja a megfelelő ismeretek elsajátítatásán túl a cselekvőképességre nevelés. videók közös megtekintése  Riport készítése a medve tulajdonosokkal  Honlap készítése Hulladék projekt (forrás: Lauder Iskola – kézirat) 1. hogy takarékoskodni kell az energiával. 229 . az életre hívás körülményei:  A Magyarországon élő 12–13 éves diákok több környezeti problémával találkoztak életük során.  A kiállításra meghívjuk a többi osztályt és a szülőket. barátokat is. rövidebb. A hulladék problémaköre kiválóan alkalmas erre. 3. bemutatva egy-egy érdekes. 2. mindenki a saját mackójával  Agyagmackók  Kartonmackók  Videó és fényképriport a kiállításról A kiállítás:  A kiállítás napján mindenki behozza az összes létező mackóját. négy lábon)  Matematika: o Több. ugyanannyi mackó (<. ha vegyes a csoport. és a számítástechnikai ismereteik is bővebbek. meghívók gyártása). vendégkönyv  Az eseményről készült fényképek. Ezekre helyekre rendezhetjük tematikusan a mackókat és az agyag medvéket. A kiállításon lehet tárlatvezetést tartani.

o a saját munkájukkal kapcsolatosan a véleményeket meghallgatni. műanyaggyártás  a biológia anyagok körforgása a természetben. o A csoport megbeszélései heti egy alkalommal maximum egy tanórai időt vesznek igénybe. o szülessenek ötleteik a javításra. 5. o képesek legyenek egymásra figyelni. kijelölik a találkozások időpontját. o kulturáltan vitatkozni. anyagok körforgása. megvan a lehetősége olyan baráti légkör kialakulásának. Anyag.és eszközigény. o építő kritikával illessék társaik tevékenységét. o az ismeretekben való gazdagodás a változtatás igényét keltse fel bennük. az egyes osztályokban elvégzett kísérletek anyagköltsége  Személyi feltételek: olyan vezető tanár. a fás szárú növények. egyéni írásos e mailen és szóban történő konzultációkkal. A projekt célja  A részt vevő gyerekek o egyre nagyobb jártasságot szerezzenek a csoportos munkában. megtalálni a megfelelőt a gyerekek elfoglaltsága miatt nagyon nehéz. Váratlan eseményeknél a telefonon keresztüli kommunikáció is lehetséges. 6. hogy a projekt tagok otthon is hívhassák egymást. és fordítva  a fizika – energia  a kémia – energia. a szelektív hulladékgyűjtés edényeinek az ára.IV. újrahasznosítás területén. és bizonyos szakmai ismeretekkel rendelkezik az anyagok körforgása. o ismerete bővüljön az ember környezetkárosító hatásairól. o az újrahasznosítás előnyeinek felismerésével a mindennapi életük gyakorlatát is képesek legyenek megváltoztatni o képesek legyenek a projektmunka során szerzett ismereteket kapcsolni a megfelelő tantárgyak ismereteihez. hogy órarenden kívüli időpontban kell találkozni a csoportnak. 230 .  A munka lebonyolítása: egy állandó időpont kijelölése a találkozókra. személyi feltételek  Költségek: az Internet használat költségei. Hatékony tanulásszervezési módszerek  A részvétel feltételei: a megfelelő érdeklődés. o a megbeszélt feladatokat határidőre elvégezni. o az esetleges kritikákon elgondolkodni. o a számítástechnika adta lehetőségekkel maximálisan éljenek. o gyakorolják a felnőtt társadalommal való kommunikációt. o a társak javaslatára a munka tartalmán vagy a stílusán képesek legyenek változtatni. ez főként a gyerekek s a projektvezető tanár között jellemző. o a jogos észrevételeket elfogadni. Forgatókönyv  A projekt tagok megismerkednek egymással. Nagy probléma. aki elkötelezett a környezet védelme ügyében. E-mailen is kommunikálnak. a propaganda anyagainak az ára. a lebontó szervezetek működése stb. o munkájukat képesek legyenek dokumentálni. o a realitásokat figyelembe véve dolgozzanak ki terveket az iskola környezeti á llapotának javítására. papírgyártás. megállapodnak az egymás közötti kommunikáció módjaiban. 4. o átérezzék a közös munka felelősségét.

hogy Magyarország hulladék mennyisége az utolsó évt izedben nem nagyon változik. o Mindannyian elvetik a csak „pedagógiai” célú szelektív gyűjtést. o A szemétégetők által termelt energia példája közelebb visz a lényeghez  Hogyan lehetne csökkenteni a hulladék mennyiségét? o A válasz sokak számára kézenfekvő. műanyag és egyéb hulladékokat is. o Megtanulható. a XII. hogy akkor kapnak igazán értelmet az óriási mennyiségek. kevesebb csomagolóanyag használatával o Az újrahasznosítás ötlete is nagyon logikusan következik. o A természet közelibb életet élő emberek kevesebb hulladékot termelnek  Miért rossz. komposztálható. hogy nem jó.  Mennyi hulladék van. hogy sok a hulladék? o A kérdés megválaszolása okozza a legtöbb problémát. fém. hogy mindig fel vagy meg kell jegyezni a forrást. ha újrahasznosítanak belőle. hogy igen csekély. a hulladékfajták arányaiban van változás. hogy nagyon sokszor nem egységes a fogalomhasználat. használhatóvá tenni. o Bíztató az az ismeret. telefonon o A XII. Azzal mindenki tisztában van. o Abban is megállapodnak.  Milyen hulladékfajták léteznek? o Nehéz rendet tenni a rengeteg adat között.  Mi a helyzet a saját iskolában a hulladékok területén? o A csoport kijelöl az iskolából hat osztályt. o A vizsgálatoknál fontos a szempont megjelölése is. kerületi Önkormányzathoz. o Csak akkor érdemes válogatni a hulladékot. Megtapasztalható a feldolgozásnál. o A szempontokat keverve nem lehet tiszta képet kapni. ahonnan az információ származik. kerületben a szelektív gyűjtéssel? o Adatgyűjtés interneten o Nagyon kevés friss adatot sikerül szerezni. ha viszonyítjuk őket. üveg. volt és lesz? o A megadott mennyiségekből nehéz érzékelhető. o A gyerekek információért fordulhatnak a Fővárosi Önkormányzat környezetvédelmi bizottságához e-mailben. (Jó.  Mi az újrahasznosítás feltétele? o A szelektív hulladékgyűjtés megint nagyon logikus válasz a gyerekek számára. A gyerekek szembesülnek azzal.) o Egy héten keresztül délutánonként megméri ezen osztályok összes hulladékát. hogy ugyanazt a dolgot nagyon sokféle szempont szerint lehet vizsgálni.  Legyen-e az iskolában szelektív gyűjtés? 231 . hogy a hulladék hány %-a hasznosítható.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben  Fogalomtisztázás o Mi a hulladék és a szemét? o Különböző vagy más-más dolgot takaró fogalmak? Adatgyűjtéssel történik a válasz megkeresése. o A mérési eredményekből kiderülhet. azonban az esztétikai-és a kényelmetlenségi okoknál nem sokan jutnak tovább. faluban vagy városban? o Adatok teljesen egybe vághatnak a gyerekek személyes tapasztalataival.  Mi a helyzet Budapesten. külön a papír.  Hol termelődik több. o A jövőképet nem ilyen bíztató.  Milyen a hulladék hasznosítás aránya? o Sok-sok adat tanulmányozásából kiderül. ha különböző korúak a gyer ekek. o Példákat lehet összeszedni értelmes és értelmetlen szelektív gyűjtésre.

félév) o A lényegest és a lényegtelen szétválasztása. következtetések levonása o Szelektív hulladékgyűjtés csak alapos felvilágosító munka után lehetséges. o A legmegfelelőbb kiválasztása. ami a szelektív hulladékgyűjtésről szól. o Szemléltető anyag kiválasztása o Az előadás formájának meghatározása o A beszámoló elkészítése o Az előadás begyakorlása A második félév munkájának tervezése o A megbeszélések időpontjainak meghatározása. takarítók) o Az újrahasznosító cégekkel való szerződéskötés A szelektív gyűjtés ellenőrzése o Az osztályok hulladékgyűjtőinek folyamatos ellenőrzése. o A végső cél kitűzése. levélben történő megkeresés alapján. o A tapasztalatok feljegyzése. o Paramétereik megismerése telefonon. o A szétválasztva gyűjtött hulladék sorsáról is gondoskodni kell. o Riportot készítenek az iskola felnőtt dolgozóival. o A határidők kijelölése. o o o o 232 . o Annak eldöntése. o A részmunkák kiosztása. sok-sok adattal való meggyőzéssel. Hatékony tanulásszervezési módszerek         Hogyan vezessük be? Kivel szállíttassuk el? Kaphatnánk érte pénzt is? Ezekre a kérdésekre keresve a választ. o A munka ütemezése és felosztása. ahol már ezt gyakorolják. A szelektíven gyűjtött hulladék sorsáról való gondoskodás o Papírfeldolgozó cégek címének gyűjtése. elkészítése  az iskola dolgozóival való egyeztetés (gazdasági dolgozók. o Műanyag feldolgozó cégek címének gyűjtése. hogy miről szóljon a beszámoló.IV. Mi a hulladékgyűjtés gyakorlata a másik iskolában? o Két tanuló a csoportból felkeresi a másik iskolát. A tapasztaltak összegzése. A beszámoló elkészítése az iskolai bemutatóra (1. ezt az iskola minden tagja számára ismertté kell tenni. o A legmegfelelőbb kiválasztása. Az iskola tanulóinak meggyőzőse o A módszerek meghatározása:  a kisebbeknél a mese elemeinek felhasználásával  közép korosztálynál saját vizsgálatokon alapuló tapasztalatszerzéssel  nagyobbaknál észérvekkel. o Riportot készítenek az iskola diákjaival. o Paramétereik megismerése személyes és telefonon történő megbeszélés alapján. jónak tűnik tapasztalatszerzésre elmenni egy olyan iskolába.  esetleg egy reklám (filmes) pályázattal. o A munka ütemezése. A szelektív gyűjtés bevezetése o A feltételek biztosítása  a megfelelő edények beszerzése.

iskolaújságon.  grafikonok elemzése. a fentebb felsorolt képességeket érintően.  A különböző újrahasznosító cégek dolgozóival a szelektíven gyűjtött hulladék sorsa miatt. o A jövő teendőinek meghatározása. A tevékenységhez kapcsolódó irodalmak. o A különböző módszerek kipróbálása (írásbeli. i nformációért. 10.  kérdésfeltevés az adatok értékelése után  a munka ütemezésének.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben o Az állandó visszajelzés biztosítása.  az adatok egyéni és csoportos feldolgozása. Időbeosztás  1 félév: alapismeretek.  Civil szervezetek közül a Hulladékgyűjtők Országos Szövetségével tanácsokért.  A működtetés tapasztalatainak levonása o A rövid működés adatainak összegzése.) o A legmegfelelőbbek kiválasztása. szóbeli. A tevékenységekhez kapcsolódó tanulási technikák. eszközök  Irodalom o Soren Breiting – Csobod Éva: Környezetünkért 1. tájékozódás 233 . botmixer. munkaformák:  az önálló ismeretszerzés. kerületi és a Fővárosi Önkormányzat megfelelő embereivel való értekezés információszerzés céljából. Lehetőségek az egyéni fejlesztésre  A munka minden lépésénél csiszolódik az egyén.  Más iskolák dolgozóival és diákjaival való beszélgetés tapasztalatszerzés céljából. 11. feladatlapok. Iskolán kívüli megmozdulások/kapcsolatok a külvilággal  A XII. hálós keretek) o Akváriumok. e-mailen keresztül történő. melyben a bomlás folyamatai szemléltethetők 9. o Az esetleges tévedések kijavíttatása.  Az iskola tanulóinak és dolgozóinak folyamatos tájékoztatása o A megfelelő technikák kidolgozása. 2. 3. készítése  mérés  a mérési adatok feldolgozása  a mondanivaló célszerű szemléltetése  az egymástól tanulás.  világos tájékoztatás.  gyakorlati problémák megoldása. Szignet Kiadó o A világ helyzete-sorozat o A Fővárosi Önkormányzat kiadványai o Bármilyen e témával foglalkozó könyv o Internet  Eszközök o Az újrapapír-gyártás eszközei (műanyag edények.  A féléves beszámoló elkészítése 7. más üvegedények. tervezésének megtanulása  a munkaszakaszok irányának meghatározása a részeredmények alapján 8.

majd a bevezetése  3. az iskolai szelektív hulladékgyűjtés mikéntjének a kidolgozása.IV. félév) 13. Az értékelés  Egyéni értékelés a beadott. (A társak értékelő megjeg yzése is nagyon fontos) 14. félév: meggyőzés. elvégzett munkák után  A csoport előtt szóban minden feladat elvégzése után  Írásban a közös email címre  A nagy egységek lezárása után részletes megbeszéléssel. Továbblépés. félév: a szelektív gyűjtés gyakorlatának a tökéletesítése 12. Hatékony tanulásszervezési módszerek  2. félév)  A szelektív hulladékgyűjtés megvalósítása (2. elágazási lehetőségek  A 2 félév után a projektnek a dolga a szelektív gyűjtés folyamatos ellenőrzése  Esetleges előnyösebb felvásárlók keresése  Az iskola új tanulóinak a felvilágosítás 234 . Végső produktum  Ajánlás az iskolai szelektív hulladékgyűjtésre (1.

életkörülményeit ismerteti. A történelem és a természetismeret tantárgyak közös célja a természetes környezet és ember illetve emberi társadalom kölcsönhatásának megismertetése. a tolerancia. A művészetismeret és történelem közös célja az őskor szellemi kultúrájának megismerése. miért nem tértek át a termelésre? Kitalálni. A játékszervezők (tanárok) különféle „kihívásokkal” provokálják az egyes csoportokat (pl. az életkörülmények óriási eltéréseit mai viszonyainkhoz képest. előadni-leírni  Kézműves foglalkozások: szövés. megbeszélik-leírják életmódjukat. földműves 235 Ajánlott tevékenységek .Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Témahetek az AKG-ban (forrás: AKG kézirat) 7. lerajzolni. lakókörnyezetét. Epocha/projekt A fejlesztés fókuszai Ismeret Az őskor Ajánlott óraszám: 30 Képesség Együttműködés. évfolyam 1. A történelem sajátos képzési célja. Egyéni:  világóra készítés. de az őskoron belüli gyökeres (történetileg szinte egyedülálló mértékű) megváltozását is. különböző szakterületek ismeretei közötti összefüggések érzékelése. hogy megismertesse az őskor két nagy korszakának fő ismertetőjegyeit.  Látogatás a százhalombattai Matrica Múzeumba és Régészeti Parkba  Miért tértek át. 10 fős gyerekcsoport egy-egy vadászcsoportot (hordát) alakít. a vizuális és manuális képességének fejlesztése. Megismerhetik a rokoni elvű társadalomszerveződést. mely elkészíti lakhelyének térképét. agyagozás. egy-egy napjukat. az életkörülmények és szellemi kultúra összefüggéseinek keresése. táblázat az emberelődökről  tudósítások írásban az egyes emberelődök korából Csoportos: közös világóra a falra Csoportok:  Mindegyik egy zsákmányoló kultúra. nemezelés  Csoportonként egy szertartás előadása Lehetséges változat: eszerint minden kb. elkészíti térképét. eszközeit. mely a családokban jelen van a későbbi korszakokban is.

elterjedése)  Homo sapiens (300 ezer éve. egy-egy szöveg feldolgozása. földrajz).). Vértesszőlős. főzés). egyénileg füzetet vezetnek. A testrészek változásai. minden kontinensen) A vadász kultúrák élete 236 Követelmények . tűz. iskolai kézműves foglalkozásokon vettek részt. eszközök)  Homo erectus (2 millió. temetés. napjaikat. anyagi kultúra az őskorban Az őskor társadalma. Hatékony tanulásszervezési módszerek nép megjelenése a szomszédságban. ruha. Megrajzolják új környezetük térképét. Biológiai és kulturális alkalmazkodás. de a természettudományok (biológia. közös vadászat. melyek hatására az adott csoport áttér(het) a termelésre. Afrikában. a technika (szövés. táplálékmegosztás. „elméleti” jellegű feladatok elvégzése). műalkotások.IV. fonás. agyag ozás. tárgyi környezet Szellemi kultúra az őskorban Kereszttantervi kapcsolódások1 Meghatározó tantárgy a történelem. Képesség Ismeret A témahét során a gyerekek csoportosan dolgoznak (szertartás előadása. míg a másik felében mai diákokká vedlettek a résztvevők és előadásokon. hiedelmek)  Homo sapiens sapiens (30 ezer éve. képzőművészet) egyaránt. megbeszélik-leírják újféle életmódjukat. a történelemével egyenrangú szerephez jut e témahéten. többé-kevésbé egyénileg kézműves alkotásokat hoznak létre. Csatlakozik mindezekhez a háztartástan (sütés. Az emberré válás  Kihalt mellékág.  Australopithecus (5 millió évvel ezelőtt)  Homo habilis (3 millió év. illetve a művészetismeret (irodalom-zene. Rasszok.  Kultúra. A keretjáték csak a nap egyik felére terjedt ki. túlnépesedés stb. kommunikáció. nemezelés stb.). anyagi és szellemi kultúra. Ajánlott tananyagtartalmak Az ember keletkezése Gazdálkodás. ezek viszonya.

agyagtárgyak. évezredekkel később rézkor. településük. pattintott kőkor.  Az áttérés.  A falu. Az őskori ember gondolkodásmódja  Mágia (hasonlóság. A termelő kultúrák élete  Termékeny félhold helye. 6. fémtárgyak stb. Őskőkor. ajándékozás. a háborúk jellege. Százhalombatta  Hogy nézett ki egy bronzkori falu? (Ideje: Kr. érintkezés. A rárakásos technika. A termelő kultúrák társadalma  Törzsi-nemzetségi társadalom. leírás. Totem. (itt 10 ezer éve átérés.). majd bronzkor). (Független központok: Kína. tárgyak (pattintott kő.) Szétterjedés sávja. szakóca.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben  Tevékenységeik. nemek viszonya. A szibériai sámánok. az egyes korszakok kezdete térségenként változó időpontban zajlott le. A vadász-gyűjtögető kultúrák társadalma  Horda. A vadgabona szerepe. nemek viszonya. e.). Amerika. 237 . tárgyak bőrből. viszonyuk a környezettel. szavak). a világ női és férfi „része”. Tárgyaik (csiszolt kő. vándorlás. e. analógiás gondolkodás. csontból stb. újkőkor). irányítás (központosított törzs) háborúk jellege. a csoportok vezetése. textil. házasodási szokások és értelmük. Az áttérés folyamata a termékeny félholdon. tabu. század) Rajz. ezred) Milyen volt az emberek élete e bben a korban? hogyan építettek fel. 2. rendeztek be egy vaskori halomsírt? (Ideje: Kr. körmön fonás. halottkultusz.

A programot szervező csoport irányítja az egész napot. Élet a századfordulós Budapesten. Epocha/projekt A fejlesztés fókuszai Ismeret Ajánlott tevékenységek Budapest a századfordulón Képesség Egy korszak életmódjának reprezentatív módon való bemutatása A város főbb részeinek ismerete. néhány megtanulása) 4. 2. A bemutatásban szerepelnie kell a család általános bemutatásának. városrészek bemutatására koncentrál. a kávéházi program összeállításáért és lebonyolításáért felelősek. a lakóhely. zenészek (korabeli kuplék. értelmiségi polgár család. csop:. Budapest szellemi élete a századfordulón. A programnak tartalmaznia kell a pontos útitervet. évfolyam 1. csop.családtagok. A bemutatás módját nem határozzuk meg. fényképek esetleg tárgyak) 3. csop. művelődési. Kávéház előkészítése: 1. fontosabb épületek. jellegzetes építészeti stílusok. Hatékony tanulásszervezési módszerek 10. az Internet használható. szellemi élete Ajánlott óraszám: 30 238 . foglalkozások. A munkához az iskolai könyvtár (előre összekészített anyaga). számolócédulák készítése) Ajánlott tananyagtartalmak Budapest kiépülése a századfordulón. A beadás után a tanárok azonnal leülnek és értékelik az anyagokat. Az elkészült anyagnak külalakra úgy kell kinéznie. városrészek rövid ismertetését. Minden csoport delegál egy tagot a zsűr ibe. megálláskor ők az idegenvezetők. csop: a kávéház berendezéséért felelősek (plakátok. itallapok. alkalmazott kispolgári család). tájékozódás a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Budapest Gyűjteményében Minden csoportnak egy egynapos városnéző programot kell összeállítani.: pincérek és cukrászok (korabeli receptek gyűjtése. A legjobb tervet másnap megvalósítjuk. ezt rá bízzuk a gyerekekre. az iskolai konyhában néhány eg yszerűbb süteményt megsütnek. a kor irodalmi. Minden csoportnak egy adott társadalmi réteghez tartozó tipikus család életét kell bemutatnia. mint egy utazási iroda prospektusának. amely elsősorban a ko rszakban épült épületek. iparos középpolgár család. a bemutatandó épületek. szórakozási szokásaik bemutatásának.IV. dalok gyűjtése. lakás bemutatásának. étlapok.: műsorszervezők. német származású gyáros család. (asszimilálódott zsidó bankár család. Erre a munkára 4 óra áll rendelkezésre.

Ennek a műveltségi területnek kiemelt célja: a gyerekek tudjanak eligazodni az adott korszakban. his zen fontos cél. Megjelenik az irodalom is. hiszen az adott korszak történeti-társadalmi hátterével tisztában kell lenni. fontosabb szerzői. Sikerként határoztuk meg. polgári életmód. a kávéházi irodalomra. szecesszió (elsősorban az építészetben). Megjelenik a történelem. a kabaré műfajának megszületése. a Nyugat története. ismerjék azokat az épületeket. amelyben a megszerzett információk feldolgozása. (Budapest társadalmi összetétele a századfordulón. A képzőművészetből elsősorban az építészet jelenik meg. Gróf Andrássy Gyula. tipikus polgári lakás. hogy az összefüggéseket. a kabaré műfajának kialakulására koncentrál. Irodalom: A századforduló irodalmi törekvései. Építészet: a századfordulóra kiépült Budapest képe. a századvég novellisztikája. lássák a Nyugat című folyóirat előzményeit. hogy a témahét során v alósuljon meg a csoportokon belül az egyenlő részvétel elve. a kávéházi irodalom története. világháborúig – a korszak vázlatos áttekintése. szervezési feladatok egyaránt megjelennek. hogy a gyerekek képesek legyenek egységben látni egy adott korszakot. Célként jelennek meg ilyen fogalmak: városkép. Színházi élet a századfordulón. Ismeret 239 . A társadalom szerkezete az adott korszakban. szerkesztői. a hozzá kapcsolódó mozgalmat. amely a századfordulón épült. Követelmények Képesség A témahét kimeneteként célként határozzuk meg. életmódtörténet: A kiegyezéstől az I. Célként határozza meg. Történelem. építészei. amelyek ekkor épültek. Sikerként határoztuk meg. az egymásra hatásokat tudjuk átláttatni a gyerekekkel. a folyóirat jelentőségét. hiszen a jelenlegi Budapesten is rengeteg épület van. legyen képük a századfordulón átalakuló Budapestről. Ezek a műveltség területek természetesen nem egymástól elszigetelten jelennek meg. főleg az életmód területéről rende lkezzenek információkkal.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Kereszttantervi kapcsolódások A témahét megszervezésében több műveltségi terület osztozik. Podmaniczky Frigyes munkássága. a polgárság rétegződése. Ez a műveltségi terület főleg a korszak irodalmi folyóirataira. ho gy a gyerekek el tudjanak igazodni a korszak fontosabb irodalmi tendenciái között. hogy képesek legyenek egy egynapos budapesti városnézés programjának összeállítására. városrendezés. A Hét. az asszimiláció kérdése). fontosabb épületei.

Egy mikrorégió megismerése csak interdiszciplináris lehet. szociológiai. empátia. Epocha/projekt A fejlesztés fókuszai Képesség Egy mikrorégió megismerése Ajánlott óraszám: 30 Az ismeretszerzés mellett cél lehet a szűkebb és tágabb környezetünk megismerése. s a honismereti vagy egyéb szakkörök munkájának részét képezheti  ha nyári vagy szünidei tábor (erdei iskola) programjaként szervezzük  ha az iskolában rendelkezésre állnak olyan tanítás nélküli munkanapok. Szociális képességek – kapcsolatteremtés különböző generációkkal. melyek lehetővé teszik a program lebonyolítását Előzetes feladatok:  előre megadott irodalomjegyzékben szereplő művekből jegyzeteket kell készíteni. kulturális szempontokat vizsgálni.)  össze kell írni a kérdéseket.  ki kell választani a kutatandó témát. hogy a választott témával kapcsolatban kiket 240 . gazdasági. míg az előtanulmányokra. önkormányzati. illetve a tanultak alkalmazása. önkormányzat. Ismeret A témahét célja megismerkedni egy kistáj. illetve a záró dolgozat megírására is időt kell hagyni. először csak nagyobb közelítésben (például: néphagyományok. Az egyéni kutató és feldolgozó munka kap hangsúlyt. Hatékony tanulásszervezési módszerek 2. vagyis a tanuláshoz kapcsolódó képességek fejlesztése: önálló ismeretszerzés. A fentiek alapján ez a témahét akkor megvalósítható. falu történet stb. ha  ha maga az iskola egy kisebb településen működik. kulturális élet. s erre kiváló lehetőséget teremt a közös (kiscsoportos) ismeretszerzés önálló feldolgozása. egy mikrorégió életével. alkalmazkodás – fejlesztése is megjelenik a témahét során. a nagyvárosi gyerekek élményszerű találkozása a vidéki élettel. vagyis egyszerre kell néprajzi. otthoni felkészülésre. Ajánlott tevékenységek Ez a témahét tipikusan iskolán kívül bonyolítható le. földrajzi. A megszokott. történeti. végig kell gondolni. A kiválasztott településen folytatott munkához legalább három napra van szükség.IV. gazdasági élet. tolerancia. „tudományos” kutatás alapjaival való megismerkedés.

feldolgozása. szociológiai sajátosságai. kulturális élet területéből. gazdálkodási kérdések. A képességfejlesztés. helyes kommunikáció. A környezettudatos gondolkodás. Produktum: egy önálló dolgozat elkészítése az adott témáról. gazdaság: piacozó körzetek. Epocha/projekt A fejlesztés fókuszai Az adott mikrorégió földrajzi. gazdasági. kérdőív). falutörténet. önkormányzati.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben kell megkérdezni. történelmi. „tudományos dolgozat” jellemzői Képesség Egy adott téma végiggondolása. nagyobb összefüggések felismerése Fogyasztóvédelem Képesség A tudatos vásárlói magatartás kialakítása. Az egészségtudatos fogyasztás. (Pl. A fenntartható fejlődés. szociológiai. környezetgazdálkodási. önkormányzat: helyi választások. hogy a helyszínen az azonos témakörrel foglalkozók együtt mozognak. művelődési ház. Ajánlott óraszám: 30 241 . Vizsgálati módszerek (interjú. iskola. gazdasági. ipari üzemek. a privatizáció hatása. hogy például a kultúrával foglalkozók közösen keresik fel a könyvtár igazgatóját. néprajz: hagyományőrző csoportok munkája. néprajzi. Ez azt jelenti. A munka menete:  Az évfolyam kisebb csoportokban már itthon „témát választ” néprajzi. összegzése A választott téma ismerete. kulturális egyesületek. környezetgazdálk odás: tájvédelmi hatóságok munkája. kultúra: könyvtár.)  A témahéten együttdolgozó csoportok úgy szerveződnek. Ajánlott tananyagtartalmak Kereszttantervi kapcsolódások Követelmények Ismeret 3. történeti. a népi építészet emlékei. A túlzott fogyasztás visszaszorítása. szociológia: elvándorlás. történelem: világháborús viszszaemlékezések.

242 . környezettudatos gondolkodásmód fogalmának ismerete. műszaki cikkek. Kérdőívek feldolgozása. Környezetvédelmi szempontok megjelenítése. a vásárló jogai. Üzletekben tudatos fogyasztói szemlélet szerinti vásárlás témacsoportok szerinti megfigyelési szempontok segítségével. Csoportok: élelmiszer. szolgáltatások. ruházat. Hatékony tanulásszervezési módszerek Ismeret Ajánlott tevékenységek A kérdőív összeállításának szakmai kritériumai. problémák csoportosítása. Kampányterv készítése az adott témacsoporton belül a környezetvédelmi szempontok megjelenítéséhez. Statisztikai módszerek. civil szervezetek munkájának megismerése Előzetes problémagyűjtés kérdőívek segítségével. a feldolgozás módszerei. A fogyasztóvédelemmel foglalkozó intézmények. Tudatos vásárlói magatartás. Ajánlott tananyagtartalmak Kereszttantervi kapcsolódások Követelmények Képesség Ismeret A fogyasztóvédelem jelentősége. Produktum csoportonként:  kiállítás: Karácsonyi árudömping?  Interaktív kiállítás és vetélkedő szülőknek és diákoknak.IV. Az újrahasznosítás lehetőségei. illatszerek. mire kell odafigyelni. környezettudatos gondolkodás kialakulása. törvényi szabályozások. A tudatos vásárlás.

Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben 243 .

Ügyesek vagytok. Az alábbi szövegrészletek a másodikosok és tanítójuk „beszélgető füzetéből”. Néhány család lebontja és tüzelőnek használja annak a háznak a gerendázatát.és csigagyűjtésből egészíti ki. 3. egy másik a házát vályogból egy szobával bővítette. 11. egy cs alád – elsőként a faluban – fürdőszobát alakított ki. (Hú! Ez veszélyes helyzet lehetett! Kikaptatok? Mi lett azóta a kerítéssel?) Semmi. 8. mert üresbe volt. Azért eredményes vadászat volt. és a kocsi megállt. (Félek. Zsuzsinak is adtunk egy nyilat. Tanító: Komaság Margit) Kótai Attila (8 éves) II. (Zsuzsi is írt erről. Letettünk búzát és a kosarat rátettük. összesen csak harmincat tudtunk megcsinálni. (A mi autónkkal is volt egyszer hasonló helyzet. A kaput kivitte. csak a madarat nem kínozzuk. Zsuzsi ötöt. Utána meg fekvőtámaszt kellett csinálni. hogy ezt írod! Hogy nem bántjátok a madarakat. Zsuzsi meg keresett minket. amely jelenleg a család otthona. A falu közössége zárt. Izgalmas lehetett. Miskolctól 40 km-re. Ahogy fociztunk Elek nekiesett a kocsinak és a kocsi elgurult. gyógynövény. Ugrókötelezésben én győztem és a fekvőtámaszba is én győztem. Tegnap megfogtuk a csirkét. Szombaton Elekkel csináltunk három nyilat. hogy én harmincat se tudnék. de a kerítés kidűlt. Szüleik jelenleg a segélyt főleg gombaszedésből. Tegnap én meg Elek birkóztunk és tornáztunk. (Ez nagyszerű! Elek győzött valamiben?) Elek nem győzött semmibe. Én meg Elek bementünk és játszottunk indiánosat. Én vagy tízet fogtam. Nagyon örülök neki. 18. (A tanító válaszai zárójelben. de ő nem tudott vele lőni annyira. Utána gyorsan beugortam a kocsiba és egyesbe tettem. amikor hazamentem Elekkel fociztunk. Hatékony tanulásszervezési módszerek D3 – Milyen projekttéma számíthatna a helyi diákok érdeklődésére? 300 fős település a Csereháton. Elmeséljem?) VI. 1. (Olyan jó. Szombaton. 1.) III. A falu lakói korábban állatgondozással foglalkozó – 3 család kivételével – romungrók (magyar cigányok). Elek húszat. Szombaton Elekkel kint a kertbe futottunk kilenc órától egész egy óráig.) VI. 244 .IV. V. Pedig madarat akartunk fogni.) III. a 8–10 éves gyerekek többsége még soha nem hagyta el a falut.

(Hú. Berti bácsi meg énekelt. és leálltak az egészen táncolni. Amikor hazajöttünk el voltam igen fáradva. Remélem. Megijedtetek. mert Anyu behívott szilvát pucolni. Tegnap én. Tegnap lejött keresztanyu és Zsuzsi meg Évike máma fognak hazamenni a hatossal (18 órakor induló busszal). 1. meg átjött Berti bácsi is. Tegnap. Talán jól fogom magam érezni. Igen sok van az erdőben. hogy rengeteg putypinka gomba van. IX. Tegnap én és Zsuzsi meg Elek játszottunk a kert alatt a nagy fűbe bújócskát és Zsuzsikának a lába kibicsaklott. Honnan van szilvátok? Miben főztétek a lekvárt?) Fazikban főztük a lekvárt. (Én is várom a kirándulást. akkor megint játszottam Józsikával kergetőcskét. hogy jönnek Margó néniék is. és a szilva mamától van. örülök. jó hogy ott lesz Zsuzsi néni. IX.) IX. IX. ugye?) Anyu nagyon megijedt. hogy mégis jösztök. De nem sokáig játszottunk. 4. Bandiék elhozták a nagy magnót és az szólt. Giza nénje. amit kihoztak nekem. (Nagy mulatás lehetett nálatok. Most azért ma nem ment iskolába. Keresztanyu az én ágyamon aludt. 245 . akkor Eleknek betört a feje és kihívtuk az orvost és bekötötte neki. Utána Zsuzsika lement és Elekkel rugdostuk a kukoricát. 5. (Gyula bácsi is mondta. X. gyorsan kivette (kihozta) a gézt. és én keresztanyáékkal aludtam. (Szegény Elek! Jól megjárta. Szerdán én és Zsuzsi játszottunk jégcsapot. (Hol lakik a keresztanyád?) Miskolcon. anyu mentünk csipkézni és diózni. mert lekvárt főztünk. És jó. 7. mert apa egész odatolta az ágyat. Utána apuval elmentünk gombázni potypinkát. Pihentünk egy kicsit és mentem játszani bújócskát. 14. Blöki bátya. Te is jól érezted magad?) Igen. Horváth Klaudia (8 éves) IX. És jó lenne. Tegnap anyuéknál ott volt Kriszti nénje. de nekem kihozták a másik ágyat. de jó! Én is nagyon szeretem a szilvalekvárt. hogy ott lesznek a gólyalábosok. Zsolti.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Már alig várom a kirándulást. ha megint megyünk majd túrákra. 21. apu. Zsanett néni és Ági néni. ahogy játszottunk bújócskát. Hány féle gombát ismersz?) Sokféle gombát ismerek az erdőben. Amikor befejeztük a játszást.

száját csináltunk vesszőből. Nagyon izgat. akkor ő a kiskonyhába bújt el. Táncolni fogunk a szambára. Madi. és akkor mán hazamentünk. Tegnap reggeltől délig voltam Ancsáéknál. kosár meg a kalapja volt. Hatékony tanulásszervezési módszerek (Sok csipkét sikerült szedni? Jól fizetnek érte?) Igen. anyu. Nagyon kíváncsi vagyok rá!) Tudom. és szétszedtük a virágot én meg Ancsi és volt benne egy kis fekete mag. Nana mondta. I. és Józsika volt a hunyó. (Madi is írt erről. Tegnap este Ilonka befonta Nanának a haját 3 ágba. Megbékült már az új frizurájával?) De nem olyan rövid volt a haja. Amikor Józsika bújt el. X. 19. Margit. Józsika és Nana voltunk fáér. Tegnap én. (Hogyan mentetek Kázsmárkra? Nektek itthon volt karácsonyfa?) Nem volt itthon nekünk karácsonyfa. hogy rakja vissza a vállára és visszarakta. reggelig fel voltam. mert szegény Nanád nem akart rövid hajat. nem tudtam elaludni. apu. és én odamentem az ollóval és lenyírtam a haját. XI. Ica. és már felvette. hogy mi lehet az!) A kerten volt egy száraz virág. 30. (Érdekes ez a „bigyó”. a nagy fűbe. hogy farsangkor adjunk (adunk) elő egy szerepet. Amikor lefeküdtünk. Tegnap én meg Józsika játszottunk bújócskát. Amikor 6 órakor leértünk Kázsmárkra Jutka nénjénél volt karácsonyfa. Marianna. Karácsonykor nem voltunk itthon. X. Kicsi. I. 9. és megtalált engem. 246 . mert igen messze van Kázsmárk.IV. (Ez csak azért nem vicces történet. nagyon dühös volt Józsikára. anyu a hátukon hozták a fát és apu a vállán. 4. Gyuszika meg az ajtó mellé. utána megint lecsapta. Nana. Csináltunk hóembert. Olyan kicsi lett haja. Tegnapelőtt megegyeztünk én. mert a Karácsonyt ott Kázsmárkon tudtuk le. De Józsika fél útig hozta a vállán a fát és lecsapta. (Hova bújtál?) A kertbe. Szombaton és vasárnap Ancsáéknál voltam. (Nagyszerű. Én hoztam a hátamon és Józsika meg a vállán. hogy Madi erről írt. a szeme meg olyan kis bigyóból volt. hogy már Ti is tudtok fát hordani! Nagyon dühös volt a Nanád Józsikára?) Nagyon. répa volt az orra. mert elmentünk Kázsmárkra. de már próbáltuk a szerepet. 8. mint nekem. 6 órára értünk le Kázsmárkra. XI. szombaton meg 1 óráig voltam Ancsáéknál. 15.

Józsika. nagyon csodálkoztam. Margó néni emlékszik még. Lacika meg Gülü. Dani a réten játszottunk. meg néha szoktam Kat ikával meg Mónival boltocskát (játszani). Miért kapott gyűrűt a királ ylány a királyfitól?) IX. és elhagyta. mink Szupermaneset játszottunk. és visszaadtam neki. 3. Kiss Mónika IX. hogy én voltam a királylány. 18. Tegnap én. V.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben II. (Rengeteg gyönyörű sárgicska van. (Tetszik neked a műköröm?) Igen. hogy Gyuszika. 8. A koszorúk is nagyon szépek. (Hogy hívják a kisbabát?) Attila. 14. Tündi. Tegnap nagyon jó volt. hogy nem láttalak táncolni. Ancsi meg Loiz. Én nagyon kitáncoltam magam. Én meg Batyi Évike voltunk egy kis réten és ott játszottunk. Tegnap én. hogy figyeltél arra. úgy hívják. Én voltam Klark. hogy hamar elhervadnak. hogy Rigó és Gyuszika is játszott velünk.) Kótai Henrietta IX. Azután fontunk sárgicskát. Ricsi. ugróköteleztünk. 21. Én voltam Gagyba Mónival meg Tündivel. amilyen volt. Sajnálom. Móninak nem kellett. Ancsi. 1. Fontam Tündikének. Ricsi. hogy mikorra nő meg! Gyorsan megnőtt. Kár.) X. hogy megtetted. mint az utcán járkálni. Évike adott nekem műkörmöt. XII. (Örülök. amikor nem jártam iskolába. és van egy gyerek. Máma Anyuék keresztelik meg Móriéknak a kisgyereket. és adott egy rendesi (igazi) gyűrűt. Én csak járkáltam.) Igen. Azután elmentünk a falura. (Örülök. azért mert itt voltak a zenészek és fel voltunk reggelig. Nagyon rossz volt. 247 . Volt 5 gyerekünk. hogy jól érezted magad. mikor Nanának lenyírtam a haját? Mán ugyanúgy megnőtt. 24. olyan hosszúra. hogy jobb neked az iskolában. Tündike volt a királyfi. de úgy n evezték el. Annak viszont örülök. Móni. meg olyat. mert csináltunk egy babát és én mindegyikbe adtam erőt. Évikének volt műköröm. Én megtaláltam a fűbe. (Emlékszem a hajnyírásra.

amikor az ágyon ugráltunk. hogy ne menjenek el sehova. mert ő legkisebbik. Nagyon várom a meglepetést. (Ha elmennek anyáék. De van. meg Jucival tanárosat. mert most nem leszek itt. hogy hagyjuk abba. hogy elmennek. milyen feladataid vannak otthon?) X. Én már nagyon várom. és hogy kitakarítsak a házban. ő mindig elalszik. (Nagyon jó. ha ez egyelőre meglepetés maradna. csak válok. hogy vigyázzak Erikára. Te már remekül el is tudod őket látni.) 248 .) X. akkor megmondják Nanának. Szeretném. Anyu mindig ránk szól. (Úgy tűnik nekem. és azért is szeretem. Mindig játszani akart. akkor én is elmegyek Nanáéknál. Rozi nana eljön és megmondja Attiéknak. 2. várom anyáékat. akkor anyával játszik vagy apával. hogy előadjuk a szerepet. 3. meg a párnákat a fejemre rakta. Erika a nyakamat csikizte. Szeretném. a testvéremmel a házban. hogy nagyon szereted Erikát. Mikor beesteledik. Tegnap is nagyon sokat játszott Ibolyával.IV. hogy így szeretik egymást a testvérek. (Szívesen kinyitom az iskolát a jövő hét végén. Mikoláskor elő szeretnénk adni egy táncfélét. mert anyáék mikor elmennek. (Biztosan szép tiszta a házatok!) XI. Azért szeretem Erikát. Hatékony tanulásszervezési módszerek Kománécskát játszottunk Erikával. mert ő mindig hív minket játszani. hogyha szombaton és vasárnap nekünk kinyitná az iskolát. Amikor abbahagytuk. Még akkor is. Nekem az a feladatom. Nemcsak én látom el őket. mert nagyon szeretek takarítani. Dzsokiék pedig elmennek oda Nanánál és ott játszodnak a rossz kocsiba. Így van?) IX. 5. 25. Én pedig (ha) nem csinálok semmit. ha mink elmegyünk. mert el van fáradva.

A feladatok mennyire szolgálják a kitűzött cél megvalósítását? A munkamegosztás a csoporton belül. összetettsége. A tervezett produktum ötletessége. az időterv realitása. A lépések logikája. mennyiben szolgálja a kijelölt cél.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben D4 – Szempontok a tervbemutatók értékeléséhez A cél tartalma. A dokumentálás mennyire tükrözi majd az egyéni munka és a csoporton belüli együttműködés eredményességét. egymáshoz kapcsolódása. eredmény megjelenítését. 249 . megvalósíthatósága. A források sokszínűsége.

egy szünettel A differenciálás szükségességének felismerése és lehetőségeinek megismertetése a hallgatókkal Differenciálás fogalma. a differenciálsás új ismereteinek alkalmazása. tanulásban. Budapest 2007 Módszertani ajánlás A foglalkozáson a tartalom feldolgozása aktív hallgatói tevékenységen keresztül történik. Budapest 2006 Kristen Nicholson-Nelson: A többszörös intelligencia. lényegkiemelés. beavatkozni a folyamatba. érdemes felajánlani az egyéni munka lehetőségét is a csoport helyett. A hallgatók munkáját követve a tanár érzékeli. amit a csoport munkájára terveztünk. összefüggések felismerése. Együttműködés. Differenciált tevékenységek Ismeretek Bloom taxonómiájáról Differenciált tevékenységek tervezése Információfeldolgozás. Hatékony tanulásszervezési módszerek IV. Kapcsolódási pontok Támogató rendszer E témakör más foglalkozásai és a Gyermekmegismerés témakör Diane Heacox: Differenciálás a tanításban. tartalma Megelőző tapasztalat Ajánlott továbbhaladási irány A kompetenciafejlesztés fókuszai 135 perc. Mit differenciálunk. kommunikáció különböző helyzetekben. A munka menete alapján ez egyénil eg vagy kiscsoportban is megtehető. Szabad Iskolákért Alapítvány. hol kell megállni. Gardner-féle többszörös intelligencia. de. 11 A sajátos nevelési igényű és a más szubkultúrákban élő diákokra vonatkozó részek (* jelöli) szerzője Kereszty Zsuzsa 250 . Jellemzően csoportos munkára ad lehetőséget a terv. Szabad Iskolákért Alapítvány. 5. ahol lehet. Differenciálás – Kerékgyártó Judit11 Ajánlott időkeret A modul közvetlen célja A modul témái. Időben valószínűleg belefér abba a keretbe. Bloom taxonómiája. ha a foglalkozást megelőzően kértük a felkészülésre hallgatókat. A tanári bemutatók egy része kiváltható hallgatói kiselőadással. Ilyenkor értelemszerűen egy ember kapja meg az összes csoportnak szánt anyagot.IV.

rületek feltérképezé. a feldolgozás előkészítése Idő Tevékenységek Tevékenység célja. amelyre számított? T1 – Kérdőív intelligenciaterület megjelölésével  A foglalkozások javasolt időkerete – a csoport egyedi igényeitől függően – változtatható.tése D2 – Táblázat se. Foglalkozásvázlat I. Ha maradt még időnk az utolsó feladat után. ne térjünk rá a differenciált tevékenységek leírásának feldolgozására. Töltsék ki a hallgatók saját magukra vonatkozóan a kérdőívet (D1)! az összesítésÖnismeret hez A kitöltés után a tanár ismerteti. így a végére az jelek számából látják mely területen erősek. fejlesztendő készségek. illetve gyengébbek.Kérdőív kitöl. hogy ki erős az adott területen. melyik kérdés.D1 – Kérdőív gálata fontos a témánk szempontjából. anyagok (mellékletek) 20’ Vezessük be a foglalkozást azzal. Ha kiszaladunk az időből.Saját intelligenciate. Ráhangolódás. 251 . ez szolgáltat majd alapot az összefoglaláshoz is.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben A tervezett idők a tényleges történéseknek megfelelően rugalmasan változtathatóak. viz s. melyik intelligenciaterületre vonatkozott (T1). A foglalkozás közben ajánlott szünetet beiktatni a foglalkozásvázlatban jelzett résznél. a tanárnak lehetősége van visszajelezni mind a munka eredményére. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök.  Ki kapta azt az eredményt. írassunk a hallgatókkal saját tantárgyukhoz differenciált tevékenységeket.  A jó feladatmegoldásokat tegyük a falra. így azonnali visszajelzést kapnak munkájuk eredményességéről. a hallgatók egy táblázatban jelölik az intelligenciaterületenkénti jelölésüket. mind a csoportok működésére. Speciális javaslatok az értékeléssel kapcsolatban:  A hallgatók tevékenységének eredménye minden esetben megjelenik. a többszörös intelligencia megismerése. Az összesítés után kérdezzük meg a hallgatókat:  Mely területeken erősek? – területenként kérdezzünk rá. azt halasszuk egy következő órára.

IV. Hatékony tanulásszervezési módszerek

 Ért-e valakit meglepetés? Adjunk lehetőséget arra, hogy néhány hallgató elmondhassa gondolatait az öszszesítéssel kapcsolatban. Hívjuk fel a hallgatók figyelmét arra, hogy saját eredményeikre a foglalkozás egy pontján még visszatérünk. II. Az új tartalom feldolgozása
Idő Tevékenységek Tevékenység célja, fejlesztendő készségek, képességek Munkaformák és módszerek Eszközök, anyagok (mellékletek)

15’

Mi a differenciálás? – A hallgatóknak mondjuk el, hogy egy rövid szöveget A differenciálás fo- Ellenőrzés D3 – Mi a diffognak feldolgozni a differenciálásról. Kérdezzük meg, hogy kik azok, akik galmának, jellemző- párban ferenciálás inkább egyedül, kik azok, akik inkább párban szeretnének dolgozni a szöveggel. inek megértése. Egyéni szöAlakítsuk ki a párokat, a párok következőképpen dolgozzanak: Gondolkodás vegfeldolgozás  A pár mindkét tagja olvassa el a szöveg első részét, majd a pár egyik Lényegkiemelés tagja próbálja meg szóban az olvasott szöveg lényegét összefoglalni, eközben társa nézheti a szöveget és kiegészítheti, segítheti társa olvasá- Információ megoszsát. Ezután olvassák el a szöveg következő részét, s ezt az előbbi szere- tása peket felcserélve foglalják össze, így haladjanak a szöveg végéig a szerepeket váltva szövegrészenként. Akik egyedül dolgoznak, azok a számukra legmegfelelőbb módon dolgozzák fel a szöveget – jegyzetelés, lényegkiemelés, vázlatkészítés stb. – fontos, hogy megértsék a differenciálás fogalmát és jellemzőit. A feladat ismertetése után osszuk ki a szöveget a hallgatóknak (D3). Megj.: Ha valaki társainál előbb végez a munkával, fogalmazzon meg igazhamis állításokat az olvasottakról. Ha időben végeznek a csoportok, mindenki feladatul kaphatja ezt. Tegyék el az állításokat, a végén szükség lesz rá.

10’

Mit differenciálunk? – Háromféle nagyon rövid szövegünk van (D4, D5, D6), Lényegkiemelés

Egyéni

táblá- D4 vagy D5

252

Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben

amelyeket a hallgatóknak hármasával osztunk szét. Ki-ki elolvassa a szövegét Együttműködés és annak alapján kitölti a táblázat (D7) aktuális oszlopát. Amikor elkészült, ke- Kommunikáció ressen olyan diáktársat, aki másik szöveget olvasott és az ő ismertetése alapján kitölti a táblázat másik oszlopát is, illetve ismerteti a saját részét, hogy társa is kitölthesse az adott oszlopot. Ezután keressen olyan hallgatótársat, aki a hián yzó oszlopra vonatkozó szövegrészt dolgozta fel, s ismertetése alapján kitölti a még üres oszlopát, illetve ennek a társának is segít, hogy ő is kitölthesse a hiányzó oszlopát.
5’ 10’

zatkitöltés ol- vagy D6 szövasott szöveg veg minden 3. alapján diáknak Páros informá- D7 – Mi az, ciócsere amit differenciálunk? Tanári előadás T2 – Háttéranyag

Bloom gondolkodási szintjei – Tanári bevezető Bloom taxonómiájáról és a dif- Értő figyelem ferenciálás kapcsolódásáról A hallgatók háromfős csoportokban készítsék csomagoló papírra egy táblázat Logikus keretét (T3). dás

gondolko- Egyéni besoro- Csomagoló lás papír, filctoll, ragasztó, ceruMinden csoport kapja meg a háromféle listát – diákonként egyféle lista legyen – Együttműködés Szóforgó za 6 elemre szétvágott kis papírokon (D8). Döntés D8 – Listák Minden hallgató próbálja meg a nála lévő hat elemet a Bloom féle taxonómiának megfelelően gondolkodási szintekhez besorolni, s sorba rendezve maga T3 – A táblázat előtt az asztalra kitenni. kerete Ezután a hallgatók soronként felragasztják az azonos gondolkodási szinthez kapcsolódó elemeket. Először a meghatározást olvassa fel az adott hallgató és javaslatot tesz, hogy az adott meghatározás melyik sorba kerüljön. Ha társai jóváhagyták javaslatát felragasztja táblázat megfelelő helyére, ezt követően a tevékenységállapottal foglalkozó hallgató mondja meg, hogy az adott szinthez melyik elem tartozik, ha jóváhagyták társai, felragasztja a táblázatba az elemet, majd a tevékenységek elemeivel foglalkozó hallgató tesz javaslatot. Ha egy sor elkészült, a többit is hasonló módon töltik ki a csoportok

5’

Ellenőrizzük a csoportok munkáját. Az első csoport felolvassa, hogy mely elemeket sorolta be az Alkalmazás szintjéhez. A tanár jóváhagyása után minden csoport javítja vagy pipálja a saját megoldását. Majd a következő csoport olvassa fel a következő szinthez tartozó

Ellenőrzés

Csoportforgó

A T2 háttéranyag végén szerepel a helyes megoldás.

253

IV. Hatékony tanulásszervezési módszerek

elemeket és így tovább, amíg végére nem értünk.
10’

Most meghatározzuk konkrét feladatoknál, hogy melyik gondolkodási szinten Az ismeret alkalma- Egyéni gon- D9 – Konkrét motiválnak. zása, dolkodás tevékenységek Osszuk ki a csoportoknak a 12 papírdarabra vágott feladatleírást (D9). Hallga- Tudatosítás tónként húzzanak belőle két-két feladatleírást. Gondolkodás Olvassa el mindenki a nála lévő leírást és döntse el, hogy melyik gondolkodási Ellenőrzés szinthez tartozik. Sorban egyenként felolvassák a csoporttagok a náluk lévő konkrét feladatot és javaslatot tesz a tulajdonos, hogy melyik gondolkodási szint mellé helyezzék el. Társai jóváhagyása után felragasztja az adott sorba. Így folytatják, amíg el nem fogyott a 12 feladat, s nem került minden gondolkodási szint mellé két-két konkrét feladat. Ellenőrzés: A hallgatók gondolkodási szintenként a feladatleírás számát mondják. Például.: Tudás – 1, 6. Tisztázzuk a hallgatókkal a vitás kérdéseket. Hívjuk fel a hallgatók figyelmét arra, hogy a tanár így egy mátrixban helyezheti el egy adott témakörhöz tartozó feladatokat. Megj.: Célszerű itt beiktatni a szünetet. Szóforgó Csoportforgó Megbeszélés T4 – Konkrét tevékenységek a gondolkodási szinteken elhelyezve

5’

A többszörös intelligencia – Tartsunk egy rövid bevezetőt a többszörös intelligenciáról.

Tanári előadás

T5 – háttéranyag a többszörös intelligenciához

15’

Vegyék elő a hallgatók a saját intelligenciaterületeiket feltérképező kérdőívük Intelligenciaterületek Rajzkészítés D10 – Az ineredményét (D2). jellemzőinek megér- egyénileg vagy telligenciacsoportban területek leíráA következő feladathoz kapják meg a hallgatók az intelligenciaterületek leírását tése (D10). Kreativitás Rap írása sa Az alábbi feladatok közül választhatnak: 1. Mutassák be saját intelligencia profiljukat egy saját címer készítésén keresztül – lehet csoportban is. Elemzés Lényegkiemelés egyénileg vagy Csomagoló csoportban papír, színe ceruzák vagy

254

Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben

2. Írjanak rapszöveget egy kiválasztott intelligenciaterület bemutatására. 3. Minden intelligenciaterülethez próbáljanak meg hozzá illő színt párosítani, készítsenek plakátot az intelligenciaterületekről színkódokkal. 4. Mutassák be a különböző intelligenciaterületek jellemzőit, készítsenek villámkártyákat! A kártya egyik felén az intelligenciaterületet kell megnevezni, a másik oldalán pedig az adott intelligenciaterület jellemzőit. 5. Elemezzék, hogy János vitéz melyik intelligenciaterületeken volt erős? Rövid jelenetekkel illusztrálják véleményüket!
10’

Plakátkészítés Villámkártya Plakátkészítés

filctollak (legalább nyolc szín) Papírlapok a villámkártyákhoz

A csoportok bemutatják produktumaikat.

III. Az új tartalom összefoglalása, ellenőrzés és értékelés
Idő Tevékenységek Tevékenység célja, fejlesztendő készségek, képességek Munkaformák és módszerek Eszközök, anyagok (mellékletek)

5’

Térjünk vissza a hallgatók munkájának eredményeihez, legyenek a falon elhe- Ismétlés lyezve a kitöltött táblázataik és plakátjaik – vigyázzunk arra, hogy csak a helyesen kitöltöttek kerüljenek a falra és tegyük fel a D10 es melléklet kinagyított változatát is. Kérjük meg a hallgatókat, hogy vegyék elő a Mi a differenciálás? témánál írt igaz/hamis állításaikat, s néhányukkal olvastassuk fel az állítást. A hallgatók egy-egy állítás elhangzása után a csoportjukban megállapodnak az állítás igaz vagy hamis voltáról. S a tanár hármat számol, háromra minden csoportból egy ember felemeli a kezét és feltartott hüvelykujjal jelzi, ha igaznak tartják az állítást, illetve ökölbe szorított kezük jelzi, ha hamisnak tartják az állítást. Belátásunk szerint ismételjük meg más-más hallgató állításával. Beszéljük meg a vitatott kérdéseket!

Igaz/hamis állítás

Saját jegyzet – általuk írt igaz/hamis állítások

10’

Mutassuk be a differenciált tevékenység rövid leírásának hogyanját a hallgatóknak! A hallgatók kapják kézhez a rövid leírásokat tartalmazó mellékletet. (D11)

Tanári bemuta- D11 – Tanulási tás tevékenység rövid leírása

255

IV. Hatékony tanulásszervezési módszerek

Nézzék meg a teremben elkészült munkáikat, és azok segítségével állapítsák meg az általuk végzett, többszörös intelligenciához kapcsolódó tevékenységükről és legalább két másik rövid leírásról, hogy az adott tevékenység milyen motivációs szintet/szinteket (Bloom taxonómia) igényelt, illetve, mely intelligencia-terület(ek)hez igazodott.
5’ 10’

T6 – Differenciált tevékenységek rövid leírása Közös megbeszélés D12

Beszéljük meg a hallgatók munkájának eredményét.

Jelezzünk vissza a hallgatóknak, hogy hogyan láttuk a foglalkozás során hozzá- A közös munka lezá- Kérdőív állásukat, aktivitásukat, hangulatukat, eredményességüket – ezt a plakátok is rása Megbeszélés illusztrálják. Vélemény megfoMajd írassunk a hallgatókkal a foglalkozáshoz kapcsolódó értékelést (D12), galmazása akár név nélkül. Miután kitöltötték az értékelő lapot, hangosítsanak ki a hallgatók egy-egy megjegyzést, amit fontosnak tartanak a foglalkozással kapcsolatban. Szedjük össze a hallgatók értékeléseit

256

Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben

257

IV. Hatékony tanulásszervezési módszerek

Mellékletek a foglalkozáshoz Kristen – Nicholson Nelson: Többszörös intelligencia c. művéből, valamint Diane Heacox: Differenciálás a tanításban, tanulásban c. könyvéből vett részletek T1 – Kulcsok (betűjelek) a többszörös intelligencia megnyilvánulásaihoz
VNY = TK = IR = TK LM Z P LM VNY IR és IP P IR VT és LM VNY TK IP LM VNY Z LM és P LM TK VT Z P TK LM és VT IR és IP LM verbális/nyelvi testi/kinesztéziás intraperszonális IP LM Z =interperszonális =logikai/matematikai =zenei VT = P = vizuális/térbeli praktikus

1. Jó az egyensúlyérzéke, kis- és nagymozgásos készsége és ennek pontossága a fizikai feladatokban. 2. Nagyon érdekli a matek. 3. Jól emlékszik dallamokra. 4. Rendkívül jól megfigyeli környezetét. 5. Szeret térképeket, grafikonokat, táblázatokat készíteni, és szereti rendezni információit. 6. Szeret történeteket mesélni, beszédbe elegyedni, tárgyalásba bocsátkozni. 7. Kérdezősködik a tisztesség felől; nagyon érdekli, mi a jó és rossz, az igazságos és igazságtalan. 8. Érdeklődik megfigyelései tárgyai iránt. 9. Legjobban egyedül szeret dolgozni; önálló. 10. Jártas a mechanikában, könnyen szétszed és összerak szerkezeteket. 11. Könnyen és helyesen ír. 12. Kiegyensúlyozott, jól osztja be az idejét. 13. Rendelkezik vezetői képességekkel; tudja befolyásolni mások véleményét és tetteit. 14. Könnyen old meg matematikai feladatokat fejben. 15. Rendkívül jól beszél, világosan fejti ki gondolatait. 16. Jól játszik hangszeren és/vagy jó az énekhangja. 17. Szereti a logikai rejtvényeket és fejtörőket. 18. Érti az elvont fogalmakat. 19. Szereti a mozgást és általában a tevékenységet. 20. Pontosan és könnyedén rajzol és készít vázlatokat. 21. Vokális vagy hangszeres zenét improvizál és/vagy zenét szerez. 22. Könnyen felismeri a megváltozott körülményeket, azokhoz jól alkalmazkodik; rugalmas. 23. Gyorsan és könnyen sajátít el fizikai készségeket. 24. Izgatja és leköti a számítógép; könnyen használja, nem egyszerűen csak játékszerként. 25. Fogékony mások érzései, gondolatai és indítékai iránt. 26. Szereti, ha a dolgok rendben vannak és logikusak.

258

Érdekli a természet. Elégedett a maga egyéniségével. információit képekben idézi fel. Gondolatait és ötleteit könnyen közvetíti írásban. 38. Jó a ritmusérzéke mozgásban és beszédben. 54. Szeret másokkal együtt dolgozni és tanulni. Erősen érdeklődik a zene iránt. 47. Könnyen és magabiztosan érintkezik másokkal. Szeret különböző témákról olvasni. 41. 34. Gyakran énekel. 31. ami érdekli. Szereti eljátszani. van önbecsülése. Képes másokat megszervezni és mozgósítani. Megszállottja a számoknak és a statisztikának (például sporteredményeknek). 58. keresztrejtvényt. Erős az akarata. dúdol. és saját előnyére tudja használni őket. Szereti a sakkot és más stratégiai játékokat.). kiválóan emlékezik az ilyen adatokra. parodizál. 32. 56. Inkább tevékenyen foglalkozik egy-egy témával. évszámokat és egyéb tényeket. Szereti gondolatait vizuálisan megjeleníteni. 44. érzékenyen viszonyul hozzá. 48. Könnyen felismer. Szeret modellezni. 53. 43. 39. kategorizál és osztályoz tárgyakat. Kitűnik a sportban vagy más fizikai tevékenységben (tánc. hogyan működnek a rendszerek. 50. megérti. Élvezi a kirakós játékokat és a vizuális feladatokat. Kortársaihoz képest gazdag a szókincse. 259 . jó érzéke van a színjátszáshoz és a dramatizáláshoz. 40. 28. harci játékok. gondolatokat. amiről szó van. Világosan felméri és megérti saját erősségeit és korlátait. kedveli a háromdimenziós alakzatokat (például LEGOépítmények). 29. 30. 51. 55. 52. rejtvényeket. Könnyen barátkozik. 37. a versbe rejtett szöveget (az akrosztikont). 57. 46.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben P TK P és VNY TK VT TK P IP VNY LM IR Z IR IP VT IR VNY P VNY VNY LM IP Z VT IR Z IR TK LM IR VT IP 27. 42. kreatív mozgás stb. 36. utánajár annak. helyeket. 35. Igen öntudatos. 49. Könnyen megjegyez neveket. 33. Szereti a szójátékokat. mint egyszerűen csak hall vagy olvas róla. Érti az okot és okozatot. 45. Legjobban látás és megfigyelés révén tanul. Pontosan határoz meg és fejez ki érzelmeket. tekintet nélkül kortársai véleményére. információt. Sikeresen utánozza mások mozdulatait és stílusát. és hogy a tetteknek következményei vannak. eltűnődik rajtuk. Reflektál helyzetekre. A józan ész jellemzi.

és megértés szintjét jelentik. Kell minden diáknak ismernie a tartalmat? Feltétlenül. Ehhez fel kell idézniük. relevánsak és összetettek a tanterv lényeges szempontjai tekintetében. Bloom osztályozása segít olyan tevékenységek megtervezésében. elemzés. ha szükség esetén a diákok egy részének időt adunk. akkor azt kívánjuk tőlük. Tartsuk szem előtt. vagy unalmasnak találják azokat. ami minden diákot eredmény elérésére sarkall. miközben a többieknek megfelelő tevékenységet tudunk biztosítani. megértés. Az alábbi felsorolásból kitűnik. Azoknak a diákoknak. mint a már meglévő értékelése. gyakran kevesebb időre van szükségük a tények. kipróbált modelljét mutatja be. de olyan kreatívak. akkor tanításunk szigorát. Minden diáknak szüksége van arra. mert feladataik túl gyakran alacsonyabb szintű gondolkodást igényelnek. akinek több időre lesz szüksége. Bloom taxonómiája lehetővé teszi. értékelés és szintézis. ha olyan feladatot kell elfogadniuk. Ugyanakkor az elmélet terén kevésbé felkészült diákoknak vagy azoknak. leginkább motiváló gondolkodási és tevékenységi formát. Ma mégis a legtöbb pedagógus egyetért abban. Ha például a diákok feladata egy történetben megjelenő probléma meghatározása és a megoldás megtalálása. alkalmazás. relevanciáját és összetettségét vizsgáljuk. akik feladják a tanulást.) Mind a hat fontos. Így aztán egy szigorúbb tanulási tevékenységen keresztül újratanítjuk a történetet. felkínálva ezzel a gondolkodás tágabb spektrumát és több alkalmat nyújtva. amikor a diákoknak előzőleg megtanult tényeket és információkat kell fölidézniük. Lesz olyan. Olyanokat is ismerünk. ugyancsak használniuk kell a magasabb szintű gondolkodás képességeit. A kihívást jelentő tanítási/tanulási folyamat jellemzői:  magasabb szintű gondolkodás. (Lásd: 6. meghatározása. A kihívás nem egyszerűen több munkát jelent. ábra. könyve a tevékenységek differenciálásának és kihívási szintjük megvizsgálásának hasznos. és újra kell gondolniuk az eredeti megoldást. hogy az elemzés és az értékelés szintjén dolgozzanak. hogy a tevékenységeket a motiválási szintje és összetettsége szerint csoportosítsuk. amely világosan függ össze a tanterv lényegével. hogy valami új felfedezése nagyobb kihívás. A gondolkodás hat szintjét írja le: tudás. Tárgyak felsorolása. akik igen nehezen emlékeznek tényekre. amelyek megfelelően szigorúak. hogy a szintézis jelenti a legmagasabb. hogy alkalma legyen minden szinten tevékenykedni. Mindnyájan ismerünk olyan diákokat. Hatékony tanulásszervezési módszerek T2 – Kihívás: Bloom gondolkodási szintjei (háttéranyag) Amikor a kihívás szemszögéből vizsgáljuk a tanítást. a szintézis a rangsorban megelőzte az értékelést.IV. fogalmak. Valójában akkor differenciálunk. akiknek több időre és gyakorlásra van szükségük. hogy könnyen elboldogulnak a szintézis magasabb szintjén. mint másoknak? Igen. Példa: Sorold föl Kína legfontosabb kiviteli cikkeit! 260 . hogy valódi természetük szerint a Bloom-féle magasabb gondolkodási szintek újratanítják vagy megerősítik a tudás alapjait. akik elméleti képességek terén tehetségesek. Benjamin Bloom oktatáspszichológus A nevelési célok taxonómiája c. A diákok érthetően nem kedvelik. Bloom taxonómiája Tudás: A gondolkodás legkevésbé összetett fajtája. ami egyszerűen csak több munkával jár.  egyszerre mély és átfogó tartalom. címkézése esetén ezt a fajta gondolkodást várjuk tőlük. hogy mi történt. semmiképpen sem több munkát ugyanabból a fajtából. amelyek Bloom modelljének tudás. gondolatok elsajátítására. Mikor ezt a taxonómiát Bloom bevezette.  érdemi tanítás. Azután módosíthatjuk vagy átalakíthatjuk a tevékenységeket — akár újakat is tervezhetünk —. hogy a gondolkodás magasabb szintjére jussanak el.

becses valami. újra elmondása a diákokat arra készteti. Az ábra segítségével megítélhetjük a tanulási folyamat motiváló hatását. osztályozást. vagyis nem megújítunk. hogy érvényre jusson az emberek szabadsága. hogy bontsanak részekre egy gondolatot és azt vizsgálják meg kritikusan. hogy megmutassák. kritériumok alapján meghatározzuk valaminek az értékét vagy azt. Példa: Hasonlítsd össze és állítsd szembe Kína és az Egyesült Államok bírósági eljárásait! Értékelés: Az értékelés azt jelenti. gyárts. összefoglalás. A következő táblázat Bloom szintjeinek rövid meghatározását. fogalmazzanak meg szabályokat. valamint az egyes szintek tevékenységeire utaló címszavakat tartalmazza. felidéznek valamit. állítsanak fel hipotézist. Példa: Magyarázd meg. akkor ez alkalmazás. ellentétbe állítást. amiben lehetséges megoldást javasoltok a kormányzat és a nép közötti ellentét megoldására és arra. megszerkesztenek. Ez kreatív gondolkodást kíván. Amikor a diákok felbecsülnek. miért épült a kínai Nagy Fal! Alkalmazás: Ez a gondolkodási szint arra ösztönzi a diákokat. Az értékelést általában elemzés előzi meg: hiszen valaminek a megítéléséhez részletesen meg kell ismernünk annak jellemzőit. hogy új vagy más módon állítunk össze valamit. Az információk más formában való megjelenítése. Példa: Kína korai történelmében kit tartasz a legjelentősebb alaknak? Támaszd alá véleményedet! Szintézis: A szintézis azt jelenti. mert nem igényel eredeti gondolkodást. részletezz. akkor elemző gondolkodást várunk tőlük. hogy tervezzenek vagy alkossanak meg valamit. Példa: Fogalmazzatok meg egy levelet valamelyik kínai újság főszerkesztőjének. A magyarázat. ha a diák csupán ténybeli tudását használja. alakítsd át! 261 . alkoss. például egy térkép szöveges magyarázata nem szintézis. fogalmazz. minősítenek. akkor az alkotó gondolkodást serkentjük. Ellenben amikor arra kérjük a diákokat. valaminek a leírása. találj ki. fejlessz. feltételezz. amiről előzőleg tanultak. igazolnak. akkor gondolkodásuk szintje az értékelés fogalmának felel meg. hogy a megértés szintjén gondolkodjanak. Bloom taxonómiájának alkalmazása a differenciált tanításban A differenciálás során az a kérdés vetődik fel. hogy elkészítsenek valamit. hogy bizonyos ismertetőjelek. mennyire értik a tanultakat.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Megértés: A következő szinten a diákoknak az a feladata. hogy milyen mértékben motiváló a tanulási folyamat. hogy mennyire értékes. Különböztessük meg a szintézist az alkalmazástól! Például. Elemzésnek nevezzük az összehasonlítást. megítélnek. ábrázolj. bírálatot és kategorizálást. mint például történelmi események időrendbe állításakor. érvényesüljenek emberi jogaik. hanem újraalkotunk. Amikor bemutatnak. A motiváció szintjei Szint Meghatározás Tevékenység. az alkalmazás szintjén gondolkodnak. állapot Tevékenységek Szintézis Állítsd össze Alkosd új vagy más meg! módon! rendezz. Példa: Sorold fel időrendben a Ming-dinasztia tagjait! Elemzés: Amikor diákjainknak az a feladata.

Hatékony tanulásszervezési módszerek Értékelés Határozd Ítéld meg! meg. bírálj. egészíts ki. magyarázz. csoportosítsd. tekints át. kutass. rendezz. teljesíts. állítsd ellentétbe. Megfelelő méretű nagyítása után a keret előre is kiosztható a csoportoknak. modellezz. magyarázz meg. értékeld. összegezz. fordíts. becsüld fel. oldj meg. számíts. Értsd meg! helyezz el. töltsd ki. sorold be. mit ér: használd az értékelési kritériumokat! Vizsgáld meg Vizsgáld kritikusan! meg! ítéld meg. Méretét a kiosztott céduláknak megfelelően kell meghatározni (D9). dramatizálj. becsüld fel. beszéld meg. kezelj. sorolj/építs be! Alkalmazás Használd fel. mondd meg a hatását! Elemzés hasonlítsd össze. részletezz. körvonalazz. járj utána. írd újra! Idézd fel a Ismerd. válogass. értékelj. adj elő. alkalmazz. szerkeszd meg. írj hogy érted! le. módosíts. állapot Tevékenységek általában konkrét konkrét Szintézis Értékelés Elemzés Alkalmazás Megértés Tudás 262 . sorold be. tapasztalj. következtess! mutasd be. kérdezz. azonosíts. osztályozz. jegyezd fel. gyakorolj. viszonyítsd! Tudás T3– Üres táblázat a hallgatók további munkájához A hallgatók a csomagoló papírra rajzolják meg saját táblázatukat a minta alapján. határozd meg. különböztess meg. tényeket és tudd! információkat! mondd el. Szint Meghatározás Tevékenység. jegyezd meg. találj rá. jelents. Használd! amit tanultál! Megértés Mutasd be. mutass meg. következtess. fogalmazz át. változtass. mutass be. szervezz. vizsgálj meg. ismételd. idézd. állapítsd meg. válaszd szét. igazold. határozd meg. újíts. ábrázold. vezesd le. működtess. jegyezd fel.IV.

alkalmazás.gásokból készült faliképen azokat az tok be. (11) A Írd le röviden álláspontodat és érzéVizsgáljátok meg a szárazföld és a seidet az óceánt érő környezeti hatátenger földrajzi hasonlóságait és küsokról. lemzőjével rendelkezik! Írd le min. például az olajszennyezésről lönbségeit! Mutassátok be az eredés a part menti olajkutak fúrásáról! ményt Venn-diagrammal! (7) E (12) E Gyűjts adatokat arról. amennyit csak ábrázol legalább öt tengeri állatot! tudsz! (1) T Mutassátok meg és beszéljétek meg a méretbeli eltéréseket! (6) T Határozzátok meg a szárazföldi és a Készíts térképet. Most a tanítást változatosság szempontjából vizsgáljuk. amely megmutatja tengeri emlősök közös jellemzőit! az óceánok és a tavak közötti küMagyarázzátok meg. vagyis az osztályainkban alkalmazott tanítási stratégiák és produktumaik különböző fajtáinak szemszögéből. hogyan alkallönbségeket az ízek. hogyan alkalmazkodnak bi.tok meggyőzni a többieket állásponánok életének megóvásáért! (9) É totokról! (4) É Tervezz új óceáni állatot.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben T4 melléklet Konkrét tevékenységek a gondolkodási szinteken elhelyezve Tevékenységek – a tevékenységenkénti cédulákból 2-2 jut minden csoporttagnak Téma: Az óceáni bioszféra – a tananyag feldolgozásához (a gondolkodás különböző szintjeit igénylő) megadott tevékenységek. értékelés és szintézis — lencséjén keresztül vizsgáltuk. hogy miért alkoss rapet a tengeri élet bemutatáválasztottad azt! Rajzold is meg az sára! (8) Sz állatokat! (2) Sz Tudás Megértés Alkalmazás Elemzés Értékelés Szintézis T5 – A többszörös intelligenciáról (háttéranyag) Változatosság: Gardner nyolcféle intelligenciája és a tanulás Az előzőekben az Önök tanítását a motiváció és Bloom gondolkodási szintjeinek — tudás. megértés. amely a létező állatok legalább három jel. 263 . szagok.Költs szöveget egy tengeri dalhoz. mit kell tennünk az óce.rányos feltételeit a parton és a szályét! Határozd meg a folyamatokat razföldön! Szerepjátékkal próbáljáés emeld ki. Készítsetek közösen olyan összerakGyűjts össze annyi óceánban élő ható rajzot. mi fenyegeti Határozd meg az élet előnyös és hátlegalább három óceáni állatfaj élőhe. amelyek az zonyos állatok az árapályhoz! (3) A óceán különböző mélységeiben élnek.állatokat és növényeket. kifejtve. hangok mazkodtak a fajok környezetükhöz! és megjelenési formák szerint! (10) Írjátok le következtetéseitek összeM foglalását! (5) M Csoportban ábrázoljátok papírkiváPoszteren vagy diagramon mutassá. amely életnagyságban állatot és növényt.vagy egy tengeri kalandról. elemzés. vagy den jellemzőjét.

De mindenkinek vannak erősségei és korlátai. Amit a többszörös intelligenciáról tudni illik:  Howard Gardner professzor felfedezte a gondolkodás és tanulás nyolc módját. hogy megfeleljen minden diák gondolkodásbeli erősségeinek. Szétoszthatjátok a feladatokat úgy. Például: aki erős a verbális/nyelvi gondolkodásban. és nem minden produktum kell.IV. De ne feledjük. miként tanulhatsz eredményesebben. Miként élhetsz a többszörös intelligenciával?  Ha tisztában vagy erősségeiddel. azt „erősítsd”. melyet innentől kezdve Stanford– Binet intelligenciatesztnek hívtak. (Forrás: Diane Heacox: Differenciálás a tanításban. hogy több mint egyféle intelligenciát mozgósíts. akkor a vázlatkészítés vagy a rajzos ábrázolás segít megtanulni és megjegyezni valamit. hogyan szeretsz tanulni.  Néhány intelligenciában erősebb vagy. Hatékony tanulásszervezési módszerek Gardner többszörös intelligenciáról szóló elmélete szerint minden diáknak van gondolk odásbeli és tanulásbeli erőssége.  A csoportos projekt jól sikerülhet. s amelyet álta264 . ha saját erősségeiket mozgósítják. Az 1930-as években Lewis Terman átdolgozta az eredeti tesztet. annál valószínűbb. mint a többiben. Ez a teszt vezette be az IQ (intelligenciahányados) fogalmát. ez segíthet abban. amely az első ilyen típusú teszt. hogy amelyekben kevésbé vagy erős. ha mindenki a számára legmegfelelőbb módon tevékenykedhet. ha a csoport minden tagjának hasonló az erőssége. hogy kik azok a gyerekek. Ha például erősséged a vizuális/térbeli gondolkodás. az rajzokat vagy illusztrációt készít. Minden mód fontos.  A többszörös intelligencia nem címkézés. amely mérni tudja. A francia kormány arra kérte fel Binet-t és Simont. De minél változatosabb módokat kínálunk tanulásukhoz és produ ktumaik bemutatásához.  Csoportos projekt akkor is lehet sikeres. A proje kt sikeresebb lesz. ha gyengébb intelligencia-területüket mozgósítják. A többszörös intelligencia elmélet nem ment fel az alól. Nem kell minden fogalmat mind a nyolcféle módon megtanítanunk. hogy a legnagyobb igyekezettel dolgozz. milyen jó lehet egy paródia. A diákok könnyebben tanulnak és teljesítenek. Gondolj arra. hogy mindegyikőtök a maga erősségei szerint dolgozik. hogy egyre több diák válik motiválttá. Alfred Binet és Theodore Simon pszichológusok fejlesztették ki 1905-ben. tanulásban) Az intelligencia hagyományos felfogása A Binet – Simon-féle intelligenciaskálát. amely a vizsgált személy mentális életkorának és valódi életkorának a hányadosa.  Mind a nyolc gondolkodásmódban tapasztalatokat kell szerezned. és kik azok. Párizsban.  A tanulásnak nem csak egyetlen jó módja létezik. csak tájékoztatás arról. az feszültséget kelt benned. ha különfélék a csoport tagjainak erősségei. akik valószínűleg sikeresek lesznek az iskolában.  Erősségeid figyelembevételével felismerheted.  A legtöbb esetben a feladat megköveteli. akik kudarcot fognak vallani. Felt ehetőleg még továbbiak is felfedezésre várnak. akinek erőssége a vizuális/térbeli gondolkodás. és így tovább. az ír.  A tanulás könnyebb vagy érdekesebb a saját erősségeid területén. hogy jól válaszd meg tanulási módszeredet és projektjeidet. eg yúttal tanulási repertoárjuk is bővül. De így is végezhetsz magas színvonalú munkát. hogy készítsenek olyan tesztet. ha a csoport minden tagja erős a testi/kinesztéziás intelligenciában!  Ha számodra nehézkesebb módon dolgozol. akkor ebben fejlődnek.

Ahogyan Gardner fogalmaz:  Tudj meg minél többet a gyerekekről. Gardner szerint minden intelligencia háA Stranford – Binet-féle IQ-teszt hagyomá. különleges képességekkel rendelkezők. hogy az intelligencia nem olyan változatlan. de szükség esetén képesek önállóan is működni. és jelenleg is folytatja kutatásait újabb lehetséges intelligenciákról. és mely aztán lehetővé hogy azintelligencia ember új tudá skésőbb a szakmai karrierjük során is. hogy az olvasni. Voltak köztük agyvérzéses betegek. és intelligensnek az életében felmerülő problémákat. Ha egy gyerek erős verbálisjában értéknek számító teljesítményre. A "képes vagyok mega matematikai-logikai intelligenciára. de olyan intelligenciák lehetőségét veti fel. melyek mindegyike az agy különböző részével áll kapcsolatban. és megfelelő körülmények között ezek a területek fejleszthetők. hogy 265 . és ebből következik. hóbortos tudósok és különböző kultúrákból származók.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben lában számértékben úgy adnak meg. ami aztán teljes mértékben meghatározza a gyerekek tanulási és problémamegoldó képességét. Gardner elmélete nem kérdőjelezi meg az általános intelligencia létezését. akik rendelkeznek az vagysikeresebbek új megoldásaz létrehozására. Napjainkban a Stranford – Binet-féle IQ-teszt és a Wechslerféle intelligencia-skála gyermekek részére (WISC – Wechsler Intelligence Scale for Children) a két leggyakrabban használt teszt az intelligencia mérésére és minősítésére. hogy a tanítási-tanulási folyamatot lehet úgy szervezni. A többszörös intelligencia elméletének egyik alapgondolata az. iskolában. Gardner elméletét az agy széles körű vizsgálatára alapozta. Az iskolarendszer erősen Gardner szerint az „IQ a problématámaszkodik az IQ-tesztre. Később hozzáadott egy nyolcadik intelligenciát. hogy ezt a hányadost megszorozzák százzal. hogy minden gyereknek olyan tanulási környezetet biztosítson. amely addig nagyon kényelmesen megvolt azzal a tudattal. hogy abban az egyéni kognitív különbségek kedvező fogadtatásban részesüljenek. a többszörös elm éhoz jusson. ahelyett. autisták. lete nem vonja kétségbe e két intelligenciaterület fontosságát. hogy valaki megoldja pontszámai tükrözni fogják. teszteken és kutatásokon alapultak. balesetet szenvedett emberek. hogy megpróbálnád mindegyiket átpréselni ugyanannak a tűnek a fokán! Az intelligencia új meghatározása A többszörös intelligencia elméletét Gardner először 1983-ban publikálta Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences (Az értelem határai: a többszörös intelligencia elmélete) című könyvében. mely területek egymással kapcsolatban állnak. Gardner kezdetben azt tartotta. melyek segítik a gyerekeket abban. Kutatásai azt mutatták. felmutatható erednyos értelemben egy gyermek intelligenciáját mény létrehozására vagy saját kultúrámutatja meg. amelyben egyéni intellektuális képességei kiteljesedhetnek. hogy az intelligencia az agy sok különböző területére összpontosul. nyelvi és matematikai-logikai intelligenciával  Olyan képességek készlete. Tudatosítanunk kell. Egyszerűen olyan tanítási stratégiákat igyekszik nyújtani. A tanítási folyamatnak arra kellene törekednie. A tacsinálni" tudata az. minden emberrel vele született jellemző. írni és  Képesség a probléma megoldására beszélni tudó gyerekek. fogják őt nyilvánítani. tanulási nehézségekkel küzdők. amelyek rendelkezik. mely vizsgálatok több száz személlyel végzett interjúkon. akkor ezt az IQ-tesztben elért lehetővé teszik. hogyteszi. Arra a következtetésre jutott. alapvető matematikai és számítástechnikai készségekkel. ami számít” pasztalat azt mutatja. amelyek egy fogalommal nem írhatóak le. hogy sikereket érhessenek el a fenti és más területeken is. hogy minden ember legalább hét intelligenciaterülettel bír. egyik terület a másikra épít. Gardner emberek különböző csoportjainak kognitív képességeit vizsgálta. megoldásra és a dolgok létrehozására hogy nagy hangsúlyt helyez a verbális-nyelvi és való képesség.rom komponensből áll:  Képesség valódi. Gardner felfedezése megrázta az oktatási rendszert.

és a többszörös intelligencia elmélete is gazdagítja ezt a hatalmas tudásanyagot. amikor olyan gyerekeket igyekeztem tanítani. amelyek segítették tanítványaimat abban. szónok. írókká. A többszörös intelligencia egyfajta leltárként hasznos lehet ebben a munkában. miszerint „Virágozzék száz virág!” kiváló kép a többszörös intelligencia osztálytermi alkalmazásának ábrázolására. hogy meg tudják tanulni és valóban meg tudják érteni azt. hogy vannak olyan gyerekek. matematikusokká. zenei. zenészekké. hogy jó olvasókká. melyek segítik a gyerekeket abban. gondolkodókká. hogy a maximumot ki tudják hozni magukból a tanulásban és más teljesítményükben? A jelenleg folyó agykutatások folyamatosan olyan eredményekre jutnak. Ahogyan Gardner is tovább folytatja kutatásait és munkáját a lehetséges intelligenciákkal kapcsolatban. hogy mi működik számunka és a tanítványaink számára. matematikai-logikai. akik küszködtek az iskolában. A kínai mondás. a dolog megtanításának többféle útja. tanár. térbeli-vizuális. dátumokat és mindenféle apróságokat. tudósokká és történészekké váljanak. akik könnyebben tanulnak bizonyos módokon. A munkát fokozatosan kezdjük el! Keressük meg. intraperszonális (önismeret) és gyakorlati. Mindegyik intelligenciaterület jól szemléltethető különleges képességeken és érdeklődési területeken keresztül. Hatékony tanulásszervezési módszerek az intelligencia egyféleképpen leírható. mely jól mérhető olyan papír-ceruza módszerekkel. mielőtt megtárgyalnánk. Több száz gyakorlati ötletet is kínálok. hogy a többszörös intelligencia elmélete általánosságban nézve pontosan tükrözi az emberi különbségeket. és sokféle módját kínálja az információ és tudásanyag átadásának. A következő foglalkozásoknál fontosak ezek az intelligenciák: író. Annak a ténynek. mint a Stanford–Binet-féle vagy a WISC-tesztek. hogy az egyéni különbségeket kom olyan vesszük. inspirálja a gyerekeket. és lélegezzük be a gyönyörű nyíló virágaink illatát! A többszörös intelligencia Gardner szerint elméletét a tanárok háromféle módon tudják a gyakorlatban alkalmazni. tananyag vagy egy tudományterület különböző módokon való megközelítése. Bár a többszörös intelligencia elméletének jelentős hatása van az oktatásra. hogy a többszörös intelligencia elmélete a gyakorlatban motiválja.” A következő oldalakon olyan ötleteknek és stratégiáknak a gyűjteményét nyújtom át. hogy egy olyan elmélettel ismerkedünk. írni és történeteket mesélni. osztályteremi alkalmazásának nem létezik egyetlen meghatározott módja. A Gardner által felismert különböző fajta intelligenciák a következők: verbális-nyelvi. úgy nekünk is fontos tudnunk. Ezek a következők:  a gyerekek képességeinek és készségeinek fejlesztése. Anekdotákat olvashatunk arról. Az elméleten keresztül az utasítások személyre szabásának különféle módjait fedeztem fel. mint más utakon járva. Sok tanár alkalmazza sokféle módon és sikeresen. interperszonális (társas). 266 A verbális-nyelvi intelligencia magában foglalja a nyelvi kifejezés könnyedségét. hogy ezek az intelligenciák fejleszthetőek és erősíthetőek.  egy fogalom. Gardner maga is megfogalmazza ennek lehetőségét: „Ha valami fontosat szeretnénk tanítani. . Azonban ha elfogadjuk. aztán lépjünk hátra.  az oktatás személyessé tétele azzal. genetikusan meghatározott tulajdonság. hogy ez a megközelítés hogyan működött. akik fejlett verbális-nyelvi intelligenciával rendelkeznek. Könnyedén jegyeznek meg neveket. Azok a gyerekek. ami jelenleg is formálódik és gazdagodik. szeretnek olvasni. hogy hogyan is lehet azt az osztálytermi gyakorlatban megjeleníteni. hogy ez nem recept. melyekről korábban nem is álmodtunk. a szórendre és a szavak ritmikájára való érzékenységet. módja lehetséges. akkor azt is elfogadhatjuk. melyekből mindenki szabadon válogathat saját osztálya számára. valamint a nyelvi finomságokra. testi-kinesztetikus. ha nem is mindegyik. Hogyan is kellene a gyerekeket tanítani annak érdekében. művészekké. le kell szögeznünk. óriási hatása van a tanítási-tanulási folyamatokra. Osztálytermi munkám során azt tapasztaltam. amit tanítunk nekik. helyeket.IV.

vagy introvertáltak. Az ezzel az intelligenciával rendelkező gyerekek jól működnek kooperatív csoportmunkákban. ügyesen terveznek. a festők és a szobrászok ezt az intelligenciát mozgósítják. A térbeli-vizuális intelligencia magában foglalja azt a képességet. A matematikai-logikai intelligencia kapcsolódik a deduktív és induktív érvelés képességéhez. a kereskedelemben dolgozókra. a bankárokban. és automatikusan ne tekintsünk azon diákjainkat erősnek ezen a területen. és könnyedén hoznak létre dolgokat. ez az intelligencia egy ember azon képességéhez kötődik. valamint a zene ezen elemeinek érzelmi töltetére való fogékonyságot. s akik rendszeresen túlbeszélik társaikat. fel tudnak idézni hangmagasságokat és ritmusokat. a kommunikációban. mellyel megismerjük a növény. de azért nem kell a kooperatív tanulási helyzeteket túlhangsúlyozni. Azokat a gyerekeket. a jogászokban és a könyvelőkben. valamint az absztrakt rendszerek és összefüggések felismerésének és manipulálásának képességéhez. Szeretnek zenét hallgatni. a matematikusokban. A grafikusművészek. mely által a világról vizuálistérbeli megjelenítési formákat hozunk létre. a táncosokban. mint egy olyan képességet. ha megfigyeljük őket. akik rendelkeznek ezzel az intelligenciával. fejlett vezetői készségekkel rendelkeznek. közvetítői szerepben és tárgyalásokban. Ez az intelligencia azt a képességet tartalmazza. (Ezt az intelligenciát nehéz felfedezni. a zeneszerzőkben és a zenetanárokban. (Ne felejtsük el. valamint az. Kiemelkedő teljesítményt nyújthatnak még a tudományos gondolkodás és a problémamegoldás terén is. sőt.) Ez az intelligencia nagyon fejlett a filozófusokban. a műszaki rajzolók. szeretik az útvesztőket és a rejtvényeket. Egy konferencián nemrégiben Thomas Armstrong úgy magyarázta ezt az intelligenciát. mellyel a természeti világot egy szélesebb perspektívából tudjuk nézni . a számítógép-programozókban.) Ez az intelligencia általában jellemző a tanárokra. Az extrovertált emberek nem mindig rendelkeznek ezzel az intelligenciával. Tanítványainkban úgy tudjuk felismerni. hogy logikus módon tudnak kérdéseket megfogalmazni. grafikonokkal és diagramokkal.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben titkárnő. Jól rajzolnak. a hangszínre és a hangok ritmusára való érzékenységet. a földművelés és a biológia tudománya. ezek a gyerekek jól boldogulnak térképekkel. Ösztönösen jól mérik fel erejüket és képességeiket. Azok a diákok. a vallási vezetőkre és a vezető beosztású üzletemberekre. A zenei intelligencia magában foglalja a hangmagasságra. akik kiemelkedő matematikai-logikai intelligenciával rendelkeznek. az építészek. elemezzük a munkavégzés során megfigyelhető szokásaikat és eredményeiket. a politikusokra. céljainkat és szándékainkat. könnyedén emlékeznek dallamokra. és tudatában vannak az őket körülvevő hangoknak. akik szeretnek egyedül dolgozni. Ezt az intelligenciát találjuk az énekesekben. a térképészek. komikus. üzlet. Legyünk körültekintőek. Ez az intelligencia mutatkozik meg a tudósokban. A fejlett intraperszonális intelligenciával rendelkező gyerekeknek erős az éntudatuk. illetve elbeszélnek a többiek mellett. mint a vadászat. fejlett problémamegoldó és gondolkodóképesség jellemzi.és irodavezető. Az intraperszonális intelligencia velejárója az a képesség. Az interperszonális intelligencia hatékony együttműködés. a tanácsadókra. A természeti intelligencia a Gardner által utoljára leírt intelligencia. 267 . a vallási vezetőkben és az agykutatókban. a pszichiáterekben. hogy a természet és a civilizáció hogyan hatnak kölcsönösen egymásra. Az ezzel az intelligenciával rendelkező gyerekeknek az új információk jobb megértéséhez szükségük van egy mentális vagy egy valóságos képre. ügyesek a szervezésben. a dalszerzőkben. a másik céljainak.és állatvilágot: mellyel meglátjuk a különbséget a természeti világban. hogy aztán azokat gondolatban vagy valóságosan átalakítsuk. a terapeutákra. magabiztosak és szeretnek egyedül dolgozni. motivációinak és irányultságainak megértésére való törekvés képessége. költő és színész. hogy megértjük saját érzelmeinket.mely tartalmazza annak megértését. akik igen gyengék ezen a területen. ismerek jó néhány extrovertált embert. hogy képes másokat megérteni. s mely képességet produktív módon használjuk fel olyan tevékenységekben.

a geológiai képződményekről vagy az állatok és az emberek kapcsolatáról folytatott beszélgetéseink az én szememet is felnyitották a természetben rejlő csodára és komplexitásra. miért halunk meg. hogy me gismerjék ezt az intelligenciát. Mivel körbe vagyok véve botanikusokkal. a kapcsolódó feladatok és ötletek közül csak néhányban szerepel. T6 – A differenciált tevékenységek rövid leírása A differenciált tevékenységek leírása rövid és könnyű.IV.  eredmény ((produktum): hogyan mutassák be és hogyan értékeljük a tanulás eredményeit. és elemezni olyan kérdéseket. Jelenleg Gardner egy egzisztencialista intelligencia létezésének lehetőségét kutatja. Az elkövetkező évek egyik feladata az lesz. mind a témakörhöz kapcsolódó kérdések. két vagy három világos mondat. hajviseletek vagy öltözködési stílusok között. akik ezt az intelligenciát mozgósítva képesek pontos különbséget tenni különböző autók. Ez az intelligencia rejlik valószínűleg a papokban.  folyamat: a gondolkodás milyen szintjére van szükség. A folyamat tükrözi a gondolkodás folyamatát és a motiváció szintjét Bloom taxonómiája alapján. teniszcipők. első kézből szerzek tapasztalatokat ennek az intelligenciának a működéséről.  folyamat: összehasonlítás és szembeállítás (a motiváció elemző szintje). hogy olyan tevékenységeket dolgozzunk ki. melyek segítik a diákokat abban.  eredmény: szavak és képek vázlata (verbális/nyelvi. ha a lehető legtömörebben írjuk le őket. a filozófusokban és a spirituális emberekben. egy egyszerű kis séta a környéken gazdag és izgalmas tapasztalatokat és ismereteket nyújt számomra. Könnyebb lesz elemezni. amelyekre nincs egyértelmű válasz. Családtagjaimat és férjemet figyelve. hogy kerültünk ide? Azokban az emberekben figyelhető meg. vizuális/térbeli produktum). A formula:  tartalom + folyamat + eredmény = tanulási tapasztalat. O. Ez az intelligencia jellemző a botanikusokra. A növények alkalmazkodó képességéről. akik fejlett természeti intelligenciával rendelkeztek. és fejlődni tudjanak benne. a te rmészettudósokra és a fizikusokra. valamint az élet körforgásának megértését. akik mélységében képesek gondolkodni nem látható dolgokról. ahogyan a diákok megmutatják. A produktumokat a többszörös intelligenciához igazodva váltogathatjuk a tevékenységek tervezésekor. A tanulási tevékenységeket például így írhatjuk egy mondatban:  Hasonlítsd össze és állítsd szembe egy regény egyik jelenetét a filmben szereplő változatával! Gondolataidat szavak és képek segítségével mutasd be!  tartalom: egy regényjelenet írásos és filmre vitt változata. Manapság vannak olyan gyerekek. Charles Darwin. 268 . Wilson jó példái azoknak.  tartalom: miről tanulnak a diákok. Ez az intelligencia a létezés természetéről való elmélkedés képességéhez kötődik: kik vagyunk. A foglalkozásvázlatok megírásának fegyelme: egy. amely a motiváló tanulási tapasztalat szükséges összetevőinek végiggondolására ösztönöz. amit az én elmém magától nem tudott így megragadni. John Muir és E. Hatékony tanulásszervezési módszerek hogy milyen szimbiotikus kapcsolatok léteznek a természetben. módosítani és megtervezni a tanulási tevékenységeket. A produktum a tanulás eredménye — az. hogy mit tanultak. Bármely tevékenység tartalmában tükröződnek mind a lényegi. Mivel a természeti intelligencia csak nemrégiben került be az intelligenciák közé. tájkertészekkel és természettudósokkal.

készítsenek villámkártyákat! A kártya egyik felén az intelligenciaterületet kell megnevezni. csokoládé és dióbél változatos töltelékeivel és vaníliás vagy csokoládés tésztával! Ábrázold a lehetséges változatokat táblázatban! 269 . állatok és az élőhelyek kölcsönhatásait!  Elemezd. Az eredmény kövér betűs. Mégis próbáljunk ragaszkodni a tömörséghez! A hallgatói melléklet a tanulási tevékenység rövid leírását mutatja be. hogy egy bizonyos változásnak milyen előnyös és káros hatása lehet egy szervezet élőhelyére! Mutasd be diagramon következtetéseidet!  Számítsd ki többféle aprósütemény hozzávalóit vaj.  Elemezzék. készítsenek plakátot az intelligenciaterületekről színkódokkal.  Írjanak rap szöveget egy kiválasztott intelligenciaterület bemutatására.  Minden intelligenciaterülethez próbáljanak meg hozzá illő színt párosítani. A tartalom dőlt betűvel van szedve.  Mutassák be a különböző intelligenciaterületek jellemzőit. hogy megvilágítsuk. világháború alatti alkalmazásának körülményeit! Alakítsd ki álláspontodat mellette vagy ellene. amely megmutatja a növények. szerezz társakat hozzá és játszszátok el a jelenetet!  Vizsgáld meg egy regény alakjainak jellemvonásait és a jellemek közötti konfliktus okat! Írj esszét következtetéseidről. és támaszd azokat alá érvekkel!  Készíts ábrát egy ökológiai rendszerről. A folyamathoz tartozó szavak más betűtípussal szerepelnek.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Olykor két-három mondatra is szükségünk lehet. valamint a múlt századi Egyesült Államokban! Mutasd be ismereteidet egy plakáton!  Írj forgatókönyvet egy mese egyik jelenete alapján. A többszörös intelligencia feldolgozásához kapcsolódó feladatok rövid leírása:  Mutassák be saját intelligencia profiljukat egy saját címer készítésén keresztül – lehet csoportban is. majd állíts össze érveket a mellette/ellene párbeszédhez!  Hasonlítsd össze és elemezd a rabszolgaság körülményeit az ókori Görögországban és Rómában. mit kell a diákoknak megtanulniuk és megvalósítaniuk. a másik oldalán pedig az adott intelligenciaterület jellemzőit. hogy János vitéz melyik intelligenciaterületeken volt erős? Rövid jelenetekkel illusztrálják véleményüket! Egyéb rövid foglalkozástervek:  Vizsgáld meg az atombomba II.

évszámokat és egyéb tényeket. 9. 3. 28. 19. grafikonokat.IV. jól osztja be az idejét. Fogékony mások érzései. nagyon érdekli. 29. táblázatokat készíteni. Jól játszik hangszeren és/vagy jó az énekhangja. 25. Szeret térképeket. tárgyalásba bocsátkozni. 15. Könnyen és helyesen ír. könnyen használja. nem egyszerűen csak játékszerként. hogy azzal a legpo ntosabban jellemezze önmagát! Jelölje a sorszámok előtt. tudja befolyásolni mások véleményét és tetteit. kis. helyeket. Izgatja és leköti a számítógép. Jól emlékszik dallamokra. világosan fejti ki gondolatait. 270 . azokhoz jól alkalmazkodik. 18. Szereti eljátszani. Kérdezősködik a tisztesség felől. mi a jó és rossz. parodizál. 11. 21. Legjobban egyedül szeret dolgozni. Könnyen felismeri a megváltozott körülményeket. gondolatai és indítékai iránt. rugalmas. és saját előnyére tudja használni őket. A józan ész jellemzi. 20. úgy töltse ki a rovatokat. 10. beszédbe elegyedni. jó érzéke van a színjátszáshoz és a dramatizáláshoz. 4. 6. amelyik állítási igaznak érzi magára vonatkozóan! …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… 1. hogyan működnek a rendszerek. 13. Szeret történeteket mesélni. Érti az elvont fogalmakat. Hatékony tanulásszervezési módszerek D1 – A többszörös intelligencia kérdőíve Ennek a kérdőívnek a kitöltése segítségére lesz abban. önálló. 16. Pontosan és könnyedén rajzol és készít vázlatokat. 12. az igazságos és igazságtalan. 7. amiről szó van. Szereti a mozgást és tevékenységet. 23. Jártas a mechanikában. Rendkívül jól megfigyeli környezetét. Szereti a logikai rejtvényeket és fejtörőket. könnyen szétszed és összerak szerkezeteket.és nagymozgásos készsége és ennek pontossága a fizikai feladatokban. 2. ha a dolgok rendben vannak és logikusak. 14. hogy önmaga intelligenciaterületeit feltérképezze. Könnyen megjegyez neveket. 27. 5. megérti. Jó az egyensúlyérzéke. 8. Rendkívül jól beszél. Rendelkezik vezetői képességekkel. Szereti. Vokális vagy hangszeres zenét improvizál és/vagy zenét szerez. 17. Nagyon érdekli a matek. 22. 26. Kérjük. Könnyen old meg matematikai feladatokat fejben. Érdeklődik megfigyeléseinek tárgyai iránt. 24. Kiegyensúlyozott. Gyorsan és könnyen sajátít el fizikai készségeket. és szereti rendezni információit. Nincs jó vagy rossz válasz.

keresztrejtvényt. 41. 35. . 57. információit képekben idézi fel. utánajár annak. 52. 271 . kedveli a háromdimenziós alakzatokat (például LEGO-építmények). Pontosan határoz meg és fejez ki érzelmeket. 38. mint egyszerűen csak hall vagy olvas róla. és hogy a tetteknek következményei vannak. Könnyen és magabiztosan érintkezik másokkal. Szeret másokkal együtt dolgozni és tanulni. 55. 47. Legjobban látás és megfigyelés révén tanul. Sikeresen utánozza mások mozdulatait és stílusát. Elégedett a maga egyéniségével. 42. Kitűnik a sportban vagy más fizikai tevékenységben (tánc. 36. kiválóan emlékezik az ilyen adatokra. Jó a ritmusérzéke mozgásban és beszédben. rejtvényeket. . érzékenyen viszonyul hozzá. kategorizál és osztályoz tárgyakat. 54. Érti az okot és okozatot. Gyakran énekel. . van önbecsülése. 32. Kortársaihoz képest gazdag a szókincse. dúdol.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… 30. 53. Világosan felméri és megérti saját erősségeit és korlátait. Képes másokat megszervezni és mozgósítani. Szereti gondolatait vizuálisan megjeleníteni. 43. 34. eltűnődik rajtuk. kreatív mozgás stb. 31. Inkább tevékenyen foglalkozik egy-egy témával. Szereti a sakkot és más stratégiai játékokat. ami érdekli. Erősen érdeklődik a zene iránt. gondolatokat. 40. Szeret különböző témákról olvasni. Könnyen barátkozik. Érdekli a természet. 33. 50. 48. Reflektál helyzetekre. 45. 44. Gondolatait és ötleteit könnyen közvetíti írásban. Megszállottja a számoknak és a statisztikának (például sporteredményeknek). Szereti a szójátékokat. 37. harci játékok. Szeret modellezni. 39.). Élvezi a kirakós játékokat és a vizuális feladatokat. 58. 51. Igen öntudatos. 56. Erős az akarata. tekintet nélkül kortársai véleményére. Könnyen felismer. a versbe rejtett szöveget (az akrosztikont). . információt. 49. 46.

Hatékony tanulásszervezési módszerek D2 – Táblázat a kiértékeléshez (A többszörös intelligencia megnyilvánulásai) Verbális/nyelvi VNY Logikai/ matematikai LM Testi/ kinesztéziás TK Vizuális/ térbeli VT Zenei Z Intraperszonális IR Interperszonális IP Praktikus P 272 .IV.

A differenciálással a tanárok számos különböző tanítási stratégiát alkalmaznak. Próbára tévő oktatást nyújtunk. amelyben megmutathatta. Tizenegynek a teljesítményéből derült ki. amelyekkel elmélyültebben akarnak foglalkozni.  Rugalmas és változatos. hogy az adatok elemzésében és ábrázolásában egyaránt további gyakorlásra van szükségük. amit már tudnak. Erre alapozva Larry eltervezte. A differenciálás sajátos módon veszi figyelembe a diákok fejlődését a tanulás folyamatában – azt. nem fordul zsákutcába. és tevékenyen bevonja őket a munkába. Nem állítjuk a lécet olyan alacsonyra. majd kiváltak és önállóan dolgoztak. Larry ellátta őket feladatokkal. hogy többet adunk ugyanabból (például: több feladatot adunk ahelyett. hogy a grafikonokkal a harmadik évfolyamon kezdtek foglalkozni. hogy azzal a céllal választjuk meg a tanítás sebességét. A differenciált tanítás:  Szigorú. Ezek üresjáratok és zsákutcák. miként képes alkalmazni tudását. A tudáspróbában három diák ért el több mint 85 százalékos eredményt. hogy önállóan. Tudatosítjuk az egyéni különbségeket. Tízen értek el 85 százalékot néhány.  Tárgyszerű. megkérte őket. Az a tíz diák. aminek semmi köze az érdemi tanuláshoz. Figyelembe véve. mire emlékeznek az adatgyűjtésről és grafikonról. és olyan tanulási célokat tűzünk ki. aztán újra csatlakoztak. hogy motiválóbb feladatot adnánk). A többi tizenhárom diák számára a tevékenységek bő kínálatát biztosította. A diákok nem kapnak „egyenruhát”. Amikor elérték e téren a jártasság megfelelő szintjét. amit tanultak. hogyan akarnak tanulni és hogyan kívánnak számot adni arról. hogy megfeleljen a diákok egyéni szükségleteinek. Lehetőséget kaphatnak arra. így motiváljuk a diákokat arra. a diákok választják meg. A közös beszélgetések és egyéni munkák alapján Mary megállapította. A lényegi tanulásra összpontosít. vagy miként tud eredeti projektet alkotni adatok összegyűjtésében és ábrázolásában.  Összetett. ahol van kötelező érvényű helyi tanterv vagy állami előírásrendszer. sem olyan magasra. választott magának a tevékenységek közül olyat. A differenciálás nem azt jelenti. de nem minden folyamatban. hogy erőfeszítéseket tegyenek. Ehelyett gondolkodásra ösztönzi diákjait. vagy önállóan dolgozott. Alkalmazhatunk differenciálást ott. de nem mindegyik feladatban. 273 . Csatlakoztak a többiekhez. akiknek ismétlésre és gyakorlásra van szüksége. hogy leverje a lécet és vesztesnek érezze magát. aki jártas volt néhány. társsal vagy csoportban akarnak dolgozni. A differenciálás a tanulás lényegére összpontosít. és ott is. Ahol csak lehetséges. hogy kiválasszák azokat a témákat. ez magával hozza az elmélyülést és látókörük tágulását. Figyelembe veszi legmegfelelőbb tanulási módszereiket. és alkalmat ad nekik arra.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben D3 – Mi a differenciálás? A differenciálás azt jelenti. Larry Kimmer negyedikes diákjai a matematikai grafikonokkal foglalkoznak. amelyek a diák egyéni képességein alapulnak. tevékenységükhöz munkalapokat készített a szükséges iránymutatásokkal és meghatározta a teljesítés kritériumait. szintjét vagy jellegét. és a Romeo és Júliát olvassák. hogy tovább tanítja azt a tizenegy diákot. Mary Fuentes tízedik évfolyamos diákjai Shakespeare tragédiáinak elemeivel foglalkoznak. a differenciálás nem szórakoztató tevékenység a diák számára. hogy a diáknak ne kelljen a legjobb képességei szerint nekifutnia. Azt is eldönthetik. nem fut „mellékvágányra”. és amit még meg kell tanulniuk. stílusának és érdeklődésének. hogy szerkesszenek grafikonokat az általa megadottak ábrázolására. hogy mutassák be tudásukat erősségeikre és érdeklődésükre építve. A tanár nem siklik végig a fogalmak hullámai fölött. ahol a tanulási követelmények teljesítését alapképességi vizsgák vagy a vizsgázók teljesítménye alapján értékelik. először is tudáspróba segítségével kiderítette. részt vett a további tanításban. A három legjobban „végzett” azonnal hozzáfogott a kínálat szerinti munkához.

Némelyik diáknak több tanulásra és gyakorlásra van szüksége. Az A csoport tagjainak közvetlen instrukciókra van szükségük. Larry csak azoknak a diákoknak tanította újra a grafikont. Amint a diákok elfoglalják kijelölt helyüket. Differenciálhatunk a tartalomban. alkotó módon adják át a többieknek. Mary csatlakozik az A csoporthoz. Differenciálás: nem mindenkinek áll jól ugyanaz a zubbony Larry Kimmer (negyedik évfolyam) és Mary Fuentes (tizedik évfolyam) tevékenysége a differenciálást példázza. Ezek a csoportok is kreatív és szemléletes módon ábrázolják majd mondandójukat. ellentétben a tipikus irodalmi beszámolóval. Ennek megfelelően ma Mary három csoportra osztja diákjait azzal a feladattal. A B és a C csoport tisztában van az elemekkel és képes azokra példákat találni a darabban. majd feladatul adja. és gyakran országos irányelveket tükröz. A maradék harmadnak a megértéssel és a felismeréssel egyaránt nehézségei vannak. A továbbhaladni kész diákokat a „kihívási szintek” különböző tevékenységeinek kínálatával látta el. Mary arra kérte diákjait. A korán érő vagy gyors felfogású diákok számára elhagyhatunk tartalmi elemeket vagy felgyorsíthatjuk azok bemutatását. Mary hasonlóképpen újra átvétette az anyagot az erre rászorulókkal. amelyben bizonyíthatták tudásukat. majd az azoknak megfelelő feladatokkal látjuk el őket. hogy visszatartanák azokat. 274 . „amit” megtanítunk — műveltségi területek. hogy készítsenek posztereket a tanultakról. A továbbhaladásra kész diákoknak nehezebb tevékenységet tervezett. és erre épített tevékenységtervezést jelent. A differenciáló tanítás a diákok szükségleteinek gondos diagnózisát. amelynek fókuszában az olvasás. és válaszoljon kérdéseikre.IV. akikről előzetes értékelés alapján kiderült.  folyamat. Posztereik példákat fognak tartalmazni korábban olvasott darabok elemeire. hogy poszterükön minden elemet kreatív. hogy több segítségben részesítse az arra rászorulókat anélkül. hogy „nem mindenkinek áll jól ugyanaz a zubbony”. valamint van jól felszerelt munkahelye. ha a) előzetesen felmérjük a diákok tudását és jártasságait. amelyekkel megismertetjük a diákokat. némelyiknek kevesebbre. Tartalom A tartalom az. akik haladhatnak tovább. és érdekes projektet kínált nekik. hogy a tanulás összetettségét növeljük. Úgy fogják alkalmazni és továbbfejleszteni tudásukat. hogy több gyakorlásra van szükségük. Hatékony tanulásszervezési módszerek hogy diákjainak kétharmada megérti és felismeri a Shakespeare-dráma elemeit. A heterogén osztályokról megállapítható. A tartalom differenciálása vagy a leglényegesebb fogalmak. hogy a tanultakat szemléletes. akik inkább térlátásban és nem verbális téren erősebbek. vagy úgy. van táblázata a minőségi követelményekkel a poszter értékeléshez. majd a C csoporthoz. Amikor az A csoport már önállóan halad. eljárások és képességek szerint történik. amelyben tudásukat tudták alkalmazni és továbbfejleszteni. találnak-e hasonló elemeket kortárs darabokban. amit differenciálunk? A differenciálás jellemzően foglalja magában a következő területek valamelyikét vagy mindegyikét:  tartalom. hogy azokat a diákokat is bevonja. b) választékot kínálunk a diákoknak. hogy megnézik. A tantervi tartalmat rendszerint az iskola vagy a település(ek) határozza meg.  produktum. Minden csoportnak van vezetője. Diákjaik tanulási szükségleteire alapozva mindkét tanár megtalálta annak a módját. írás és/vagy a beszéd áll. szemléletes módon ábrázoljanak. hogy ellenőrizze a csoportok haladását. fogalmak vagy témák. A poszterek lehetőséget adtak Mary számára. Először velük dolgozik. D4 – Mi az. átmegy a B.

lehet verbális. így minden diák a maga szintjén választhat. és új gondolatokat. auditív és kinesztéziás csoportra osztjuk diákjainkat. D5 – Mi az. és felkészülnek eredményeik szóbeli előadására. Képezhetünk tartalmi differenciálást úgy is. Bloom és Gardner munkája segítségünkre van abban. hogy tükrözi az olvasásban meglévő eltérő szinteket. mint bonyolultabb. A produktum megmutatja. hogy diákjainkat nehezebb feladatok elé állítva sokféleképpen. amit tanultak. hogy összehasonlítsa a Hamupipőke különböző kultúrákban kialakult két változatát. hajlamaihoz alkalmazkodnak. és írja le annak jellemző vonásait. c) a mindenkori értelmi szintjüknek megfelelő „kezdő” vagy „haladó” forrásokat biztosítunk számukra. például paródia. A folyamat A folyamat az. beszélgetés vagy vita. hogy a történelmi regényekkel foglalkozunk. mint például egy beszámoló. amit a diákok elsajátítottak és képesek alkalmazni. Lehet valami kézzelfogható. és az egyes diákokat a nekik megfelelő könyvekhez irányíthatjuk.  produktum. szimulált bírósági tárgyalás vagy tánc. Módosíthatjuk a folyamatot úgy. A hallás után tanulók megbeszélik a két változat egyezéseit. mi az. sajátságosan mutassák meg azt.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben hogy némely témát elmélyültebben dolgozhassanak fel. A kinesztéziás diákok félperces jeleneteket terveznek meg és adnak majd elő a két változat hasonlóságainak és eltéréseinek bemutatásával. Kitehetünk a diákok elé néhány kupac könyvet. ahogyan tanítunk. hogy forrásműveket válogatunk egy tantervi témához. ha 275 . A differenciálás során módszereink a diákok tanulási stílusához. vagyis párbeszéd. Mondjuk például. amit differenciálunk? A differenciálás jellemzően foglalja magában a következő területek valamelyikét vagy mindegyikét:  tartalom. A vizuális úton tanulók lerajzolják a két történet hasonló és eltérő elemeit. vizuális.  produktum. hogy válasszon ki egy regényt. kifinomultabb.  folyamat. Miután eldöntöttük. amit differenciálunk? A differenciálás jellemzően foglalja magában a következő területek valamelyikét vagy mindegyikét:  tartalom. amelyek között van alapvető és bevezető jellegű éppúgy. egy rajz vagy egy modell. vagy növeljük tanulási módjaik változatosságát. D6 – Mi az. részletezőbb vagy elmélyültebb. és minden diák azt a feladatot kapja. A produktum A produktum a tanulás eredménye. A diákok tudásukat használat közben mutatják meg. A foglalkozás végén a csoportok összevetik gondolataikat. A produktum akkor differenciált.  folyamat. ötleteket is hozhatnak. Adhatunk speciális forrásmunkát néhány diáknak meglévő tudása és a témában való kiemelkedő jártassága okán. A tartalmi differenciálás abban áll. hogy összetettebb és elvontabb feladatokat adunk. hogy kritikai és kreatív gondolkodásra késztetjük diákjainkat. hogy a (föntebb vázolt) tanulási stílusok alapján jelöljük ki a feladatokat. eltéréseit. lehet cselekvés. Például osztályunk azon dolgozik.

vagy arra. Hatékony tanulásszervezési módszerek olyan elemekre épül. hogy vállalják a feladatot. hogy tanulási erősségének megfelelő módon mutassa be tudását (pl. Megkérhetjük a diákot arra. amelyek számos különböző módon tükrözik a tanultakat. 276 . hogy olyan területen szerepeljen. egy kiemelkedő zenei tehetségű diák dalt szerez). ezzel bátorítva a diákokat arra. az önálló gondolkodást. Legyenek a produktumok is differenciáltak. vagy válasszák tudásuk bemutatásának egyéni módját. egy alapos verbális/nyelvi tudású diák térbeli produktumot. ahol nem kiemelkedő (pl. és ha a diákok projektkínálatból választhatnak.IV. modellt vagy kollázst készít).

Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben D7 – Mi az. amit differenciálunk? Mit? Tartalom Folyamat Eredmény (produktum) Mit jelent? Mi szerint? Miért? Hogyan? 277 .

összekeverve adjuk oda csoportonként egy-egy diáknak A gondolkodás legkevésbé összetett fajtája. hogy bontsanak részekre egy gondolatot és azt vizsgálják meg kritikusan. hogy elkészítsenek valamit. amiről előzőleg tanultak. akkor ezt a gondolkodást várjuk tőlük. vagyis nem megújítunk. Ez a gondolkodási szint arra ösztönzi a diákokat. Amikor diákjainknak az a feladata. hogy mennyire értékes. becses valami. Különböztessük meg ezt a szintet az alkalmazástól! 278 . Hatékony tanulásszervezési módszerek D8 – Anyagok a motiváció szintjeihez A) Meghatározás – felvágva. Ez kreatív gondolkodást kíván. Ez a gondolkodási szint azt jelenti. hogy bizonyos ismertetőjelek. Ezen a szinten a diákoknak az a feladata. Általában elemzés előzi meg: hiszen valaminek a megítéléséhez részletesen meg kell ismernünk annak jellemzőit. amikor a diákoknak előzőleg megtanult tényeket és információkat kell fölidézniük. kritériumok alapján meghatározzuk valaminek az értékét vagy azt. mennyire értik a tanultakat. hogy új vagy más módon állítunk össze valamit. hogy megmutassák.IV. Ez a gondolkodási szint azt jelenti. hanem újraalko tunk.

összekeverve adjuk oda csoportonként egyegy diáknak Alkosd meg! Használd! Ítéld meg! Értsd meg! Vizsgáld meg! Ismerd. állapot – felvágva.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben B) Tevékenység. tudd! 279 .

zold. amely életnagyságban ábrázol legalább öt tengeri állatot! Mutassátok meg és beszéljétek meg a méretbeli eltéréseket! (6) 280 . magyarázz. vizsgálj meg. fejlessz. állapítsd meg. gyakorolj. kutass. mutass be. igarendezz. határozd meg. csoportosítsd. összegezz. számíts. fogalmazz át. azonosíts. körvonalazz. módosíts. jegyezd fel. feltételezz. dramatizálj. jelents. Hatékony tanulásszervezési módszerek C) Tevékenységek – felvágva. kezelj. értékelj. írd újra! mondd el. becsüld fel. különböztess meg. fogalmazz. válogass. becsüld fel. tapasztalj. ismételd. értékeld. amely a létező állatok legalább három jellemzőjével rendelkeGyűjts össze annyi óceánban élő állatot és zik! Írd le minden jellemzőjét. modellezz. összekeverve adjuk oda csoportonként egy-egy diáknak ítéld meg. teljesíts. rendezz. sorold be. jegyezd meg. oldj meg. következtess! helyezz el. hogy növényt. töltsd ki. egészíts ki. alakítsd át! mondd meg a hatását! mutasd be. bírálj.IV. állítsd ellentétbe. idézd. működtess. jegyezd fel. amennyit csak tudsz! (1) miért választottad azt! Rajzold is meg az állatokat! (2) Határozd meg az élet előnyös és hátrányos Poszteren vagy diagramon mutassátok be. tekints át. találj rá. ábrázold. mutass meg. vezesd le. feltételeit a parton és a szárazföldön! Szerephogyan alkalmazkodnak bizonyos állatok az játékkal próbáljátok meggyőzni a többieket árapályhoz! (3) álláspontotokról! (4) Határozzátok meg a szárazföldi és a tengeri emlősök közös jellemzőit! Magyarázzátok meg. határozd meg. sorold be. viszonyítsd! Készítsetek közösen olyan összerakható rajzot. következtess. részletezz. részletezz. adj elő. szervezz. kérdezz. ábrázolj. beszéld meg. alkoss. változtass. osztályozz. alkalmazz. kifejtve. sorolj/építs be! D9 – Konkrét tevékenységek A tevékenységenkénti cédulákból 2-2 jut minden csoporttagnak Téma: Az óceáni bioszféra – a tananyag feldolgozásához (a gondolkodás különböző szintjeit igénylő) megadott tevékenységek Tervezz új óceáni állatot. gyárts. szerkeszd meg. hogyan alkalmazkodtak a fajok környezetükhöz! Írjátok le következtetéseitek összefoglalását! (5) hasonlítsd össze. járj utána. fordíts. magyarázz meg. találj ki. válaszd szét. írj le. újíts.

beszélnek. mit kell tennünk az óceánok életének megóvásáért! (9) Készíts térképet. hangszínre és zenei formákra fogékonyak. honlapon és diagramokon). Legjobban úgy tanulnak. ha a tanulás kapcsolatban áll ritmus. igényük. Számold ki! A logikai/matematikai téren fejlett diákok mindenféle számot szeretnek — elsősorban a matematikait.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Vizsgáljátok meg a szárazföld és a tenger Költs szöveget egy tengeri dalhoz. aki hajlamos a dolgok (ügyek) „felpörgetésére”. Az interperszonális hajlamú diák örömmel dolgozik vagy játszik együtt másokkal. az. szagok. Ábrázold! A vizuális/térbeli intelligenciában fejlett diákok árnyalt belső képeket alkotnak.és dallamérzékükkel. Van. ha van lehetőségük az anyag vizuális bemutatására (vagyis grafikus ábrázolással. Közülük sokan együttérzők és intuitívek. szervezők és kommunikátorok. amelyek az óceán különböző mélységeiben élnek. Függetlenül attól. 281 . képesek törvényszerűségek megállapítására. rapelést és a hangszeres játékokat. Vezesd! Az interperszonális típusú diákok „emberközpontúak”. Gyakran erős hatással vannak másokra. olvasnak. hangok és megjelenési formák szerint! (10) Csoportban ábrázoljátok papírkivágásokból készült faliképen azokat az állatokat és növényeket. az Egyesült Államok népességének növekedése a legutóbbi népszámlálás óta. Legjobban nyelvi közvetítéssel tanulnak: figyelnek. például az olajszennyezésről és a part menti olajkutak fúrásáról! (12) D10 – Az intelligenciaterületek Gardner-féle leírása Hogyan gondolkodunk és tanulunk? Mondjad! A verbális/nyelvi téren fejlettebb diákok könnyedén értik meg a szóbeli és az írott nyelvet. Mozogd el! A testi/kinesztéziás úton tanulók legszívesebben mozgással fejezik ki magukat. vagy alkoss rapet a tengeri tassátok be az eredményt Venn-diagrammal! élet bemutatására! (8) (7) Gyűjts adatokat arról. (11) Írd le röviden álláspontodat és érzéseidet az óceánt érő környezeti hatásokról. Az interperszonális diák vezetői képességét diáktanácstagként vagy szervezőként hasznosíthatja. vitatkoznak és írnak. hogy megérintsék/megcsinálják a tárgyakat. vagy egy földrajzi hasonlóságait és különbségeit! Mutengeri kalandról. Általában jól kijönnek másokkal. mi fenyegeti legalább három óceáni állatfaj élőhelyét! Határozd meg a folyamatokat és emeld ki. A logikai/matematikai észjárású tanulók fogalmi gondolkodása fejlett. Gyakran szeretnek olvasni. amely megmutatja az óceánok és a tavak közötti különbségeket az ízek. Élvezik az éneklést. Legjobban úgy tanulnak. Nagy izomerővel és/vagy finom motorikus képességekkel rendelkeznek. erősen hat rájuk a zene. Zümmögd el! A zenei beállítottságú diákok a hangmagasságra. Legjobban számok és elemzés révén tanulnak. A leghatékonyabban praktikus tevékenységeken és mozgáson keresztül tanulnak. hogy van-e zenei tehetségük. hogy az amerikaiak hány órát töltenek tévézéssel: ezek mind megragadják a figyelmüket. A tengeri állatok számaránya bármely élővilágon belül. rajzolva. ritmusra. Szeretik a problémamegoldást és az okokozati összefüggéseket. ezek segítségével tanulnak és idézik fel a tanultakat. társadalomismerettel és a nyelvvel kapcsolatban álló számokat is. Leginkább beszéd és írás révén kommunikálnak másokkal. de a természetismerettel.

hogyan működnek a rendszerek. Közülük némelyikre azt mondják. „józan paraszti esze” van. azt meg is hallgatják. Megfigyelik. ha maguk fedezhetik fel a dolgok működését. hatékony alakítói lehetnek a körülményeknek és helyzeteknek. Közelről vizsgálják meg az eszméket.IV. témákat és lehetőségeket. megfigyeléseket végezhetnek és kutathatnak. Kutass! A praktikus/tudományos beállítottságú diákok képessége a dolgok tisztázása. Hatékony tanulásszervezési módszerek Reflektálj! Az intraperszonális diákok meggondoltak és reflektálók. Szeretik független módon maguk kitűzni a céljaikat. Úgy tanulnak a legjobban. alkalmazása és környezetük felhasználása sikerük. Akkor tanulnak a legjobban. túlélésük érdekében. Gyakran személyes kötődést éreznek a természet iránt. ha mások elfogadják véleményüket. Tisztában vannak önmagukkal és érzelmeikkel. 282 . míg ők egyedül dolgozhatnak. gondolatokat.

 Elemezzék. a másik oldalán pedig az adott intelligenciaterület jellemzőit. amely megmutatja a növények. készítsenek plakátot az intelligenciaterületekről színkódokkal. világháború alatti alkalmazásának körülményeit! Alakítsd ki álláspontodat mellette vagy ellene. valamint a múlt századi Egyesült Államokban! Mutasd be ismereteidet egy plakáton!  Írj forgatókönyvet egy mese egyik jelenete alapján. majd állíts össze érveket a mellette/ellene párbeszédhez!  Hasonlítsd össze és elemezd a rabszolgaság körülményeit az ókori Görögországban és Rómában. állatok és az élőhelyek kölcsönhatásait!  Elemezd. és támaszd azokat alá érvekkel!  Készíts ábrát egy ökológiai rendszerről. hogy János vitéz melyik intelligenciaterületeken volt erős? Rövid jelenetekkel illusztrálják véleményüket! Egyéb rövid foglalkozástervek:  Vizsgáld meg az atombomba II. készítsenek villámkártyákat! A kártya egyik felén az intelligenciaterületet kell megnevezni.  Minden intelligenciaterülethez próbáljanak meg hozzá illő színt párosítani. hogy egy bizonyos változásnak milyen előnyös és káros hatása lehet egy szervezet élőhelyére! Mutasd be diagramon következtetéseidet!  Számítsd ki többféle aprósütemény hozzávalóit vaj. szerezz társakat hozzá és játszszátok el a jelenetet!  Vizsgáld meg egy regény alakjainak jellemvonásait és a jellemek közötti konfliktus okat! Írj esszét következtetéseidről. A többszörös intelligencia feldolgozásához kapcsolódó feladatok rövid leírása:  Mutassák be saját intelligencia profiljukat egy saját címer készítésén keresztül – lehet csoportban is.  Írjanak rapszöveget egy kiválasztott intelligenciaterület bemutatására. Az eredmény kövér betűs.  Mutassák be a különböző intelligenciaterületek jellemzőit.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben D11 – Tanulási tevékenység rövid leírása A tartalom dőlt betűvel van szedve. A folyamathoz tartozó szavak más betűtípussal szerepelnek. csokoládé és dióbél változatos töltelékeivel és vaníliás vagy csokoládés tésztával! Ábrázold a lehetséges változatokat táblázatban! 283 .

......................................................................................... Fontosnak tartja a differenciálást a tanításban? Nem Inkább nem Inkább igen Igen Megjegyzés: .......... ...................................................................... Ez fontos tapasztalat számomra..................................................... karikázza be a megfelelő válaszokat.................................................. Érti............................................ ............ Segítséget jelentett-e a foglalkozás ahhoz........................................ Ön a foglalkozást hogyan ítéli meg....................................................................................................................... 5................................................................................................................................. 284 ........................................................................... írjon kiegészítő megjegyzést is! Köszönettel: 1.... ahol tud........ Nem Inkább nem Inkább igen Igen Megjegyzés: ................................................ Kérem............................................. 3....................................... Hatékony tanulásszervezési módszerek D12 – Értékelő kérdőív Kedves Hallgató! A kérdőív kitöltésével hozzájárul......... melyet további munkám során hasznosítani tudok................ Hatékonynak tartotta-e a foglalkozást? Nem Inkább nem Inkább igen Igen Megjegyzés: .......................................................................................................... 2....................... ................................................................................... Hogy érezte magát a foglalkozáson? Rosszul Inkább rosszul Inkább jól Jól Megjegyzés: .....IV........................ hogy képet kaphassak arról.............................................................. ................................... 4....................... hogy hogyan kapcsolódik a Bloom taxonómia és a Gardner-féle többszörös intelligencia a differenciáláshoz.......... hogy tantárgyában differenciált tevékenységeket tudjon tervezni? Nem Inkább nem Inkább igen Igen Megjegyzés: ............... ...............................................................................................................................

Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben V. saját élményű feldolgozása.  a pedagógus mindent tegyen meg azért. megbeszélése.  a pedagógus a gyermek megismeréséhez igyekezzen sokféle módszert. eszközt használni. tapasztalatainak felidézése és a társakkal való megosztása.  a pedagógus a tanításában vegye figyelembe az adott gyerek képességeit. A foglalkozások célja:  a témával kapcsolatos lényegi kérdések tartalmának kifejtése. ismereteit és családi környezetét. Gyermekmegismerés A foglalkozások üzenete:  a pedagógus szaktanárként és osztályfőnökként egyaránt törekedjen a tanítványai sokoldalú megismerésére.  alapvetően fontos. a hallgatók témával kapcsolatos ismereteinek. a tanulmányozás előkészítése.  a foglalkozásokon nagyon fontos a saját élményű tanulás. kis-csoport és a szemináriumi csoport közös gondolkozása. hogy a gyerekkel jól tudjon együttműködni. Lényegi kérdések:  Gyereket vagy tantárgyat tanítunk?  Az iskolában a gyerekkel foglalkozunk vagy együttműködünk? 285 . terepet. mert ez formálja a hallgatók attitűdjét és egyben megerősítést is kapnak. vitája. hogy a szeminárium vezetője és a tanuló társak értékeljék a társaikat.

teremelrendezés.. Az egyes tevékenységek szervezésével kapcsolatos javaslatok (csoportok.  Kísérjük figyelemmel a csoportmunka közben elhangzottakat. megerősítéseket. rögzítése. tolerancia. A foglalkozás megtartásához szükséges eszközök. ellenőrzéssel kapcsolatos javaslatok:  A foglalkozás során bármikor. önbizalom. teremigény:  A foglalkozáshoz olyan terem szükséges. 1. amikor alkalom adódik. Budapest 2001. didaktika. Tér. Gyermekmegismerés V. pedagógiai ismeretek. kritikai gondolkozás. lehetőségei. és emeljük ki a fontos gondolatokat. és el tudunk helyezni öt-hat darab négyfős csoportot. A foglalkozás megtartásához szükséges oktatási segédanyagok. tudások. ismeretek gyűjtése. Differenciálással kapcsolatos javaslat:  A foglalkozás egy részében a munka. 286 20 – 24 fő (5-6 db. anyagok:  Csomagolópapírok. 4 fős csoport) 90 perc A megismeréssel kapcsolatos saját élményű ismeretek. Pszichológiai. munkaformák. Önállóság. érdeklődés szerinti csoportokban zajlik.V. Önkonet Kft.  Alkossunk véletlenszerűen négy-ötfős heterogén csoportokat. A gyerekmegismerés a hallgatók saját tapasztalatai és ismeretei alapján – Mendelovics Zsuzsanna Ajánlott létszám: Ajánlott időkeret: A foglalkozás közvetlen célja: A foglalkozás tartalma: A kompetenciafejlesztés fókuszai: Kapcsolódási pontok: Módszertani ajánlás Időfelhasználással kapcsolatos javaslat:  A foglalkozást lehetőleg szünet nélkül tartsuk meg. Tudások. színes filctollak és blu-tack. A megismerés módszerei. . szükséges és ajánlott szakirodalom:  Dr. tapasztalatok felidézése. adjunk a hallgatóknak személyes visszajelzéseket. Spencer Kagan: Kooperatív tanulás. Értékeléssel. módszerek):  A témát kooperatív módszerekkel dolgozzuk fel. amelyben mozgatható asztalok vannak.

illetve kevésbé jó pedagógusnak. hogy Önállóság.Egyéni munka felmérjük a hallgatóknak a pedagógusokkal kapcsolatos elvárásait. Térjen ki a tanítási módszerekre. 15’ Az ablak módszert használva szóforgóval minden csoport összegyűjti külön a Együttműködés. akire szívesen emlékszik azért. SuliNova KHT. problé. Az egyik. Válaszon ki közülük kettőt. viszonyára. 2006. maazonosítás. odafigyelt a tanítványaira stb. Foglalkozásvázlat I.. Készüljön ezekből egy falra kitehető plakát is. mert érdekes. Mind a két tanárról néhány mondatban fejtse ki írásban. óravezetésre. Van másik megoldás is SuliNova KHT. a feldolgozás előkészítése Idő  Tevékenységek Tevékenység célja. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. 287 . Ráhangolódás. A másik tanár óráira nem nagyon szeretett járni.Kooperatív A/4-es papír kedvelt és külön a nem kedvelt pedagógusra vonatkozó megjegyzéseket formációk rendsze. Csoportforgó Csomagolópapír. mennyire ismerte stb. Budapest 2006. Budapest. tanítványaival való kapcsolatára. Fehér Márta: Például.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben    Czike Bernadett: A pedagógus szerep változása. fejlesztendő készségek. in. kritikai gondolkodás Véletlenszerűen kialakított négyfős csoportokban dolgozunk. hogy miért tartja jó. Eötvös József Könyvkiadó.. anyagok (mellékletek) 10’ Ez a rész nemcsak a ráhangolódást segíti elő. Minden hallgató gondoljon vissza eddigi tanáraira. hanem lehetőséget ad arra is. Budapest 2005. jó hangulatú órákat tartott. ablak módszer 15’ A csoport szóvivője ismertesse meg a többiekkel a gyűjteményüket. filctoll  A foglalkozások javasolt időkerete – a csoport egyedi igényeitől függően – változtatható.csoportmunka rezése szóforgó.

A téma kifejtéséhez a Kreativitás Csoportforgó csoportok állítsanak össze és mutassanak be rövid jelenetet. Témák: a) az osztályfőnök vagy szaktanár irányított beszélgetése a gyerekkel. képességek Közös megbeszélés Munkaformák és módszerek Eszközök. Minden téma a készségek. kérdőívekről beszélnek majd a hallgatók) 25’ Válogassunk a megismerési módszerek közül. tevéken y. felírjanak kérdéseket. Csomagolópapír.V. hogy hogyan változott volna a tanítvány-tanár kapcsolat. A/4-es papír 288 . eszközökkel kísérelte meg. hogy engem megismerjen. több szempontú megismerésére. viszony. A téma: az osztályfőnököm vagy valamelyik szaktanárom hogyan.készségek. vagy Együttműködés. tapasztalata. párbeszédet. nyitottság csoportmunka gyerek megismerésének valamelyik módszeréről szól. anyagok (mellékletek) 10’ Milyen módszerek segítségével ismerhetjük meg tanítványainkat? (Ez a foglal. nyitottság interjú inak feltárására is. színes filctoll. vagy megismerést segítő játékokat.Kommunikációs Háromlépcsős kozás lehetőséget ad a hallgatók témával kapcsolatos ismereteinek. Gyermekmegismerés 10’ Foglaljuk össze az elhangzottakat. ha a pedagógus törekedett volna tanítványának a minél jobb. sokoldalú. szempontokat. Kommunikációs Kooperatív A csoportok az alábbi témák közül választanak egyet-egyet. fejlesztendő készségek. Minden csoport hangosítson meg egy történetet! (Várhatóan: célzott beszélgetésről. Az új tartalom feldolgozása Idő Tevékenységek Tevékenység célja.adatvállalás ségeket. történetet. családlátogatásról. b) az osztályfőnök vagy szaktanár irányított beszélgetése a szülőkkel. II. milyen módszerekkel. A mondandónkat hegyezzük ki arra.) Csoporton belül meséljen el mindenki saját élményt.

napirend. vers/rap írása. Az új tartalom összefoglalása.). tanári szokások. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. tudást jelentettek 289 . felnőttel. szabadidő eltöltése. szociális helyzet. környezet. ellenőrzés és értékelés Idő Tevékenységek Tevékenység célja.: pajzs. fejlesztendő készségek. Gyűjtsük össze: a gyerekekkel kapcsolatosan milyen tudásokra és ismeretekre van szükségünk ahhoz. játék közben az osztályfőnök vagy a szaktanár megfigyeli a gyereket. d) órai. (Fontosnak tartjuk. Lista készítése:  megerősítést kaptam abban. hogy …  új ismereteket. tanulási sikerek. bármely iskolai. módszerek. tanárral.) III. hogy képesek legyünk a velük való együttműködésre. problémák. szülővel. áttekintése. kapcsolatok társakkal. rajzos plakát készítése és bemutatása. időbeosztás. tevékenységek kitalálása (pl. f) a megismerést segítő játékok. címer vagy apróhirdetés készítése stb.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben c) családlátogatás. vagy szabadidős tevékenység. A módszer bemutatása lehet: rövid jelenet előadása. írások és játékok megmutatása. egyéni átgondolása. felolvasása. e) ugyanazon gyereket tanító kollégák megbeszélése (konferencia). anyagok (mellékletek) 5’ A foglalkozáson tanult szempontok. képességek. hogy megemlítsék: családi. érdeklődési terület.

módszerek. A gyerekek megismeréséhez szükséges eszközök.  Kísérjük figyelemmel a csoportmunka közben elhangzottakat. érdeklődés szerinti csoportokban zajlik. adjunk a hallgatóknak személyes visszajelzéseket. munkaformák. módszerek):  A témát kooperatív módszerekkel dolgozzuk fel. a gyerekekkel kapcsolatos ismeretek.V. Háttéranyagok segítségével. pedagógiai. és használ atukhoz szükséges irodalom feldolgozása. és emeljük ki a fontos gondolatokat. 290 . A gyermek megismeréséhez használható módszerek.és problémakezelés. Az egyes tevékenységek szervezésével kapcsolatos javaslatok (csoportok. módszerek kipróbálása. Differenciálással kapcsolatos javaslat:  A foglalkozás egy részében a munka. Értékeléssel. Önállóság. teremelrendezés. ellenőrzéssel kapcsolatos javaslatok:  A foglalkozás során bármikor. együttműködés. teremigény:  A foglalkozáshoz olyan terem szükséges. 4 fős csoport) 90 perc Megismerési lehetőségek tanulmányozása. terepek. didaktikai ismeretek. információ. amikor alkalom adódik. Gyermekmegismerés V.  Alkossunk véletlenszerűen négy-ötfős heterogén csoportokat. eszközök saját élményű feldolgozása – Mendelovics Zsuzsanna A foglalkozás célja: Ajánlott létszám: Ajánlott időkeret: A foglalkozás közvetlen célja: A foglalkozás tartalma: A kompetenciafejlesztés fókuszai: Kapcsolódási pontok: Módszertani ajánlás Időfelhasználással kapcsolatos javaslat:  A foglalkozást lehetőleg szünet nélkül tartsuk meg. Pszichológiai. 2. megerősítéseket. Tér. tudások megszerzésének módszerei. és el tudunk helyezni öt-hat darab négyfős csoportot. saját élményű kipróbálása. amelyben mozgatható asztalok vannak. 20-24 fő (5-6 db.

291 .  Diane Heacox: Differenciálás a tanításban. Néhány tipp: saját kedvenc tárgy bemutatása. SuliNova. Budapest 1998. anyagok:  Csomagolópapírok. hogy nem vagy nagyon kevés ilyet ismernek a hallgatók.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben A foglalkozás megtartásához szükséges eszközök. címer készítése. Kollár Katalin. Szabad Iskolákért alapítvány.  Pszichológia pedagógusoknak szerkesztette N. szükséges és ajánlott szakirodalom: (A szükséges irodalom megfelelő oldalszámai a mellékletben vannak leírva. a feldolgozás előkészítése Idő Tevékenységek Tevékenység célja. módszereket. emberismeret.  Wilbert J. eszközöket. Eötvös József Kiadó Budapest. színes filctollak és blue-tack. anyagok (mellékletek) 5’ Gyűjtsünk olyan játékokat. Budapest 2006. fejlesztendő készségek. Független Pedagógiai Intézet. Szabó Éve (Kis István. páros Csomagolópavagy csoport. színes filcmunka toll. Novorg. Foglalkozásvázlat I. Balogh László tananyagai)  Például (Pedagógusok gyakorlati példái a személyközpontú szemlélet iskolai megvalósítására) szerk. McKeachie: Tanítási ötletek. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök.  Czike Bernadett: Pedagógusszerep változása. Ráhangolódás. amelyek segítenek a társak megismerésében.)  Kirsten Nicolson-Nelson: A többszörös intelligencia. Lexington MA.  Király József – Kristály Mátyás: Önismeret. pajzs. (Lehetőleg a csoportok különböző já-  A foglalkozások javasolt időkerete – a csoport egyedi igényeitől függően – változtatható. apróhirdetés feladása stb.Szóforgó be/megmutatja magát saját csoportjának. tanulásban  Oroszlány Péter: Könyv a tanulásról. 1998. 2005. (Amennyiben úgy látjuk. 1978. Budapest 2004.) Egyéni. segítsünk. ativitás A játékot illetve módszert előre megírt kártyákkal kihúzatjuk a csoporttal vagy minden csoport választ magának egyet. A foglalkozás megtartásához szükséges oktatási segédanyagok.pír.: Fehér Márta. US. kre. A/4-es papír 10’ A csoport minden tagja ugyanannak a játéknak vagy módszernek a segítségével Együttműködés.

amelyek. tapasztalatokat lehet gyűjteni. Kooperatív csoportmunka. hogyan. kérdések merülnek fel. játékok. alkotóműhelyek Csomagolópapír. hogy milyen új dolgokat tudtak meg egymásról. Az új tartalom feldolgozása Idő Tevékenységek Tevékenység célja. A/4-es papír 292 . nehézségek. motiváció e) társas kapcsolatrendszer f) önismeret. színes filctoll. fordított szakértői mozaik Csomagolópapír. fejlesztendő készségek. 10’ A csoportok mondják el egymásnak. anyagok (mellékletek) 10’ Honnan. és ezeket kitől. sikerek. Felsorolunk néhány témakört. színes filctoll. kapni a Kommunikációs Közös munka tanítványainkról? készségek önállósáEgy plakátra közösen gyűjtsünk össze olyan témaköröket.ga sa hozzá segít a gyerekek jobb megismeréséhez. tanulási módszerek (intelligencia területek). hogy az adott témakörön belül milyen gondolatok. honnan. feldolgozá. hogy hogyan be/megmutatkozások és beszéljenek a tapasztalataikról. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. Gyermekmegismerés tékkal vagy módszerrel dolgozzanak. amelyek segítséget is adhatnak a hallgatóknak: a) családi háttér b) érdeklődési területek c) gondolkodási. önreflexió g) táborok. A/4-es papír 25’ Minden csoport válaszon egy témakört.) A csoporton belül beszéljék meg egymással. képességek d) tanulási szokások. Dogozzák ki. kirándulások. hogyan lehet megtudni. milyen ismereteket. készültek a Kommunikációs készségek Csoportforgó II.V.

dés. és önkéntesen osszák meg a tapasztalataikat cso.Frontális. a motiváltságról szóló kérdő. Kollár Katalin. oldal 293 . kodás.munikációs készség. problémakezelés Közös beszélgetésre ajánljuk: mit lehet kezdeni azzal a gyerekkel. aki csak a jó Vitakészség. a tanulási stílusról. Szabó Éva) 502. aki nem érdeklődő. tudást jelentettek Mellékletek a foglalkozáshoz D1. egyéni átgondolása. Kérdőívek a íveket csinálja meg mindenki. hogy …  új ismereteket. Az új tartalom összefoglalása.tás.munka dányszámban.: N. kom. fejlesztendő készségek. együttműkö.Közös beszéljegyért vagy a társai elismeréséért tanul. anyagok (mellékletek) 5’ A foglalkozáson tanult szempontok. getés ten szeret tanulni. áttekintése. módszerek.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben 20’ A többszörös intelligenciáról. Lista készítése:  megerősítést kaptam abban. aki csak elmélyül.egyéni és páros szükséges pélporttársaikkal. kreativi.Önállóság. T1 – Személyes adatok Pszichológia pedagógusoknak (szerk. problémamegoldás 5’ III. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. kritikai gondol. ellenőrzés és értékelés Idő Tevékenységek Tevékenység célja.

Gyermekmegismerés D2. programot készítesz. levelezel. hogy mennyire érdekelnek? (1 = nagyon. Mi az a három dolog. Szabad Iskolákért Alapítvány. mit válaszolnál? 14. Shakespeare. milyen fajta könyvek lennének ott? 13. vagy más tevékenységet folytatsz? 16. vásárolsz. csapathoz. illetve a jelenről kiket választanál? Miért választanád éppen őket? 18. tanulásban. mit választanál? (Példák: tudományos fantasztikus írás. rendszerint játszol vele. 3 = egyáltalán nem) …… tánc …… dráma …… írás …… számítógép …… társadalomismeret …… idegen nyelvek …… zene …… sport …… matek …… természetismeret …… vállalkozástan …… politika/jog 6. Ha tanulmányi kirándulást szerveznél. Milyen klubhoz. amit most gyűjtesz. Számozd be a következő területeket aszerint. építészet. kutatsz valamit. mit? 12. T2 – Érdeklődési területek. házi feladatot végzel. Ha megkérdeznék tőled. Ha megkérdezhetnél valamiről egy szakértőt. mi az a témakör. 2 = nem annyira. szervezethez tartozol? Sorold ide az iskolai tevékenységeket és azokat is. Ha könyvklubot alapítanál. Jelenleg milyen életpálya iránt érdeklődsz? A továbbiakban a mellékletek forrása: Diane Heacox: Differenciálás a tanításban. Melyik tárgyban kell a legkeményebben gondolkoznod vagy dolgoznod? Miért az a le gnehezebb? 5. Mely tárgyakban vagy sikertelen? Mitől nehéz neked a tárgy tanulása? 4. hová vezetnéd a résztvevőket? Miért választanád azt a helyet? 15. honlapokat olvasol. amiről hallani szeretnél? 17. Amikor számítógépet használsz. Budapest 2006. Ha tanulhatnál bármiről. Afrika) 8. hogy mihez értesz nagyon jól. ha gyűjtesz egyáltalán valamit? 11. mások segítsége nélkül? Ha igen. Mely tárgyakban vagy sikeres? Mitől könnyű neked a tárgy tanulása? 3. amit szívesen csinálnál a szabadidődben (a barátaiddal való találkozás mellett)? 9. amelyeket nem az iskola szervez! 10. meteorológia. Melyek a kedvenc játékaid vagy sportjaid? 7. Mit gyűjtöttél azelőtt? Mi az. chat-szobát keresel. kérdőív 1.V. Melyik a kedvenc tevékenységed vagy tantárgyad az iskolában? Miért az? A legkevésbé kedves? Miért? 2. csoporthoz. Ha interjút kérhetnél egy-egy jelentős személyiségtől a múltról. Tanultál-e valamit magad. 294 . amiről csak akarsz.

és nem is próbálkoznak többé. az rajzokat vagy illusztrációt készít. és vagy teljesen leállnak. Feltehetőleg még továbbiak is felfedezésre várnak. ha a csoport minden tagjának hasonló az erőssége. akinek erőssége a vizuális/térbeli gondolkodás.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben D3. Szembe kellett néznem 295 . akkor a vázlatkészítés vagy a rajzos ábrázolás segít megtanulni és megjegyezni valamit. A többszörös intelligencia elmélet nem ment fel az alól. Néhány intelligenciában erősebb vagy. Gondolj arra. mint a többiben. Elsősorban azért akartam tanítani. T3 – A többszörös intelligenciáról Amit a többszörös intelligenciáról tudni illik Howard Gardner professzor felfedezte a gondolkodás és tanulás nyolc módját. ez segíthet abban. önbecsülésük nagyon alacsony szinten van. amely egyediségüket emeli ki. Szétoszthatjátok a feladatokat úgy. A többszörös intelligencia nem címkézés. hogy mindegyikőtök a maga erősségei szerint dolgozik. Bármelyik módszert is választják. A projekt sikeresebb lesz. és így tovább. vagy éveket töltenek azzal. ha a csoport minden tagja erős a testi/kinesztéziás intelligenciában! Ha számodra nehézkesebb módon dolgozol. De így is végezhetsz magas színvonalú munkát. hogy olyan módszereket fejlesszenek ki. ha mindenki a számára legmegfelelőbb módon tevékenykedhet. miként tanulhatsz eredményesebben. Ha például erősséged a vizuális/térbeli gondolkodás. hogy milyen hihetetlenül fontos a szabályok kialakítása és az irányítás egy harminc kiskamaszból álló csoportban. Nyolc éve tanítok Dél-Kaliforniában. De mindenkinek vannak erősségei és korlátai. az feszültséget kelt benned. Minden mód fontos. Erősségeid figyelembevételével felismerheted. az ír. akik küszködnek az olvasással és a nyelvi ismeretekkel. hogyan szeretsz tanulni. kicsit több időt töltve a negyedik és a hatodik osztályban. A tanulás könnyebb vagy érdekesebb a saját erősségeid területén. melyekkel elrejthetik ezt a gyengeségüket. csak tájékoztatás arról. ha különfélék a csoport tagjainak erősségei. Miként élhetsz a többszörös intelligenciával? Ha tisztában vagy erősségeiddel. hogy a legnagyobb igyekezettel dolgozz. hogy jól válaszd meg tanulási módszeredet és projektjeidet. A csoportos projekt jól sikerülhet. A többszörös intelligencia elméletének felfedezése Sok-sok George-zsal volt már dolgom az osztályomban az évek során – olyan gyerekek. és módomban állt az összes általános iskolai osztályt tanítani. A legtöbb esetben a feladat megköveteli. azt „erősítsd”. hogy több mint egyféle intelligenciát mozgósíts. hogy olyan osztálytermi légkört alakíthassak ki tanítványaim számára. hogy amelyekben kevésbé vagy erős. Mind a nyolc gondolkodásmódban tapasztalatokat kell szerezned. és a legjobb tanárnak is óriási erőfeszítésébe kerül felszámolni ezekben a gyerekekben a butaság érzését. Csoportos projekt akkor is lehet sikeres. A tanulásnak nem csak egyetlen jó módja létezik. Azonban hamarosan rá kellett jönnöm. milyen jó lehet egy paródia. Például: aki erős a verbális/nyelvi gondolkodásban.

hogy ezt a célt elérjük. A francia kormány arra kérte fel Binet-t és Simont. akik nem teljesítettek jól az órákon. hogy rám mely intelligenciák a jellemzőek. megláttam Kevint az utcán. (forrás: Diane Heacox: Differenciálás a tanításban.V. megpróbáltam minden tőlem telhetőt megtenni. Párizsban. Gyermekmegismerés azzal. Először azt elemeztem. A szemei ragyogtak. Teljes szívemmel egyetértek Gardnerrel. Olyan volt az egész. csak azon. hogy 296 . akkor egyre több és több gyerek értheti meg mélységében. hogy változtatnom kell a tanítási módszereimen. amely mérni tudja. akkor ahhoz teljesen el kell merülnie a tananyagban. és ebből következik. Vizsgálódásaim arról. Napjainkban a Stranford – Binet-féle IQ-teszt és a Wechsler-féle intelligencia-skála gyermekek részére (WISC – Wechsler Intelligence Scale for Children) a két leggyakrabban használt teszt az intelligencia mérésére és minősítésére. A gyors kiégéshez vezető utamon egyik tanítványom állított meg. és elképesztő lelkesedéssel ugrált. és utálta az iskolát. amit csak lehetett. Sztoikusan üldögélt a nap legnagyobb részében. Az iskolarendszer erősen támaszkodik az IQ-tesztre. hogy teljesítsem a tantervet. Tekintete tompa volt. Az 1930-as években Lewis Terman átdolgozta az eredeti tesztet. hogy kik azok a gyerekek. Ez a teszt vezette be az IQ (intelligenciahányados) fogalmát. meg kell tanulnia gondolkodni róla. Alfred Binet és Theodore Simon pszichológusok fejlesztették ki 1905-ben. és „a kevesebb néha több” filozófiáját kell alkalmaznunk. amikor azt mondja. hogy mit is tanítok nekik. amint a barátaival játszott. s amelyet általában számértékben úgy adnak meg. amely a vizsgált személy mentális életkorának és valódi életkorának a hányadosa. Ahhoz. amit. akkor ezt az IQ-tesztben elért pontszámai tükrözni fogják. hogy készítsenek olyan tesztet. akik kudarcot fognak vallani. mintha valaki végre megmagyarázta volna azt. Ezen útkeresésem közben hallottam először a többszörös intelligencia elméletéről. ha ilyen sok ember van egy térben. Azt is tudtam. és hogy tanítványaim számára élvezhetővé tegyem ezt a folyamatot. hogy milyen sokféleképpen lehetnek a gyerekek ügyesek. A tapasztalat azt mutatja. A Stranford – Binet-féle IQ-teszt hagyományos értelemben egy gyermek intelligenciáját mutatja meg. tanulásban) Az intelligencia hagyományos felfogása A Binet – Simon-féle intelligenciaskálát. Egyik nap. hogy ezt a hányadost megszorozzák százzal. amikor hazafelé mentem az iskolából. és ehhez sokféle módon kell azt megközelítenie. és intelligensnek fogják őt nyilvánítani. Néhány év elteltével túlélő üzemmódba mentem át. amit jól ismertem. segítettek megértenem. Abban a pillanatban tudtam. hogy ha egy gyereknek mélységében kell megértenie a dolgokat. hogy ha különböző módokon közvetítem az információkat és az ismeretanyagot a gyerekeknek. ahogyan tanítottam. Ezután a tanítványaim felé fordítottam a figyelmemet. Ösztönösen tudtam. Teljesen elkápráztatott az elmélet. amit mindig is tudtam magamról. néha fel kell áldoznunk a terjedelmes ismeretanyagot. és ezek hogyan hatottak a tanításomra. Kevin hatodikos volt. Ha egy gyerek erős verbális-nyelvi és matematikai-logikai intelligenciával rendelkezik. hogy nagy hangsúlyt helyez a verbális-nyelvi és a matematikai-logikai intelligenciára. hogy azok a tanítványaim is intelligensek és okosak. és lelkesedése egy teknősére emlékeztetett. és megpróbáltam mindent megtudni róla. és kik azok. és hogy ez a sokféleség együttesen formálja az iskolában és az életben egyaránt sikeres embert. amely valahogy másként közelít ehhez a semmihez sem hasonlítható hivatáshoz. akik valószínűleg sikeresek lesznek az iskolában. amely az első ilyen típusú teszt. A többszörös intelligencia elmélete nem változtatott azon. hogy a gyerekek nagyon sokféleképpen lehetnek ügyesek. melyet innentől kezdve Stanford– Binet intelligenciatesztnek hívtak. aki megváltoztatta az életemet anélkül. s ez az ár az én épelméjűségem. és olyan módszert kezdtem el keresni. hogy ennek tudatában lett volna. mert egyszer nekem is volt egy. hogy az egyediség kiemelésének megvan a maga ára.

melyek segítik a gyerekeket abban.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben az olvasni. Gardner elmélete nem kérdőjelezi meg az általános intelligencia létezését. mely vizsgálatok több száz személlyel végzett interjúkon. szerint minden intelligencia három komponensből áll:  intraperszonális (önismeret). Voltak köztük agyvérzéses betegek. Gardner  interperszonális (társas). hogy a tanítási-tanulási folyamatot lehet úgy szervezni. de szükség esetén képesek önállóan is működni. amely addig nagyon kényelmesen megvolt azzal a tudattal. felmutatható eredmény létreho gyakorlati. hogy megpróbálnád mindegyiket átpréselni ugyanannak a tűnek a fokán! Az intelligencia új meghatározása A többszörös intelligencia elméletét Gardner először 1983-ban publikálta Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences (Az értelem határai: a többszörös intelligencia elmélete) című könyvében. Ho Képesség a probléma megoldására vagy új megoldás létrehozására. hogy a többszörös intelligencia elmélete nem vonja kétségbe e két intelligenciaterület fontosságát. genetikusan meghatározott tulajdonság. hogy minden gyereknek olyan tanulási környezetet biztosítson. mely lehetővé teszi. 297 . Arra a következtetésre jutott. hogy az intelligencia nem olyan változatlan. zására vagy saját kultúrájában értéknek számító teljesítményre. ami aztán teljes mértékben meghatározza a gyerekek tanulási és problémamegoldó képességét. mely területek egymással kapcsolatban állnak. záadott egy nyolcadik intelligenciát. Annak a ténynek. mint a Stanford – Binet-féle vagy a WISC-tesztek. hogy sikereket érhessenek el a fenti és más területeken is. Ahogyan Gardner fogalmaz: Tudj meg minél többet a gyerekekről. akik rendelkeznek az alapvető matematikai és számítástechnikai készségekkel. A többszörös intelligencia elméletének egyik alapgondolata az. hogy az ember új tudáshoz jusson. minden emberrel vele született jellemző. és aztán később a szakmai karrierjük során is.  Képesség valódi. ja kutatásait újabb lehetséges intelligenciákról. melyek mindegyike  térbeli-vizuális. Gardner felfedezése megrázta az oktatási rendszert. amelyek lehetővé teszemléltethető különleges képessészik. hogy az intelligencia egyféleképpen leírható. Gardner szerint az „IQ a problémakeresztül. hogy minden ember leg matematikai-logikai. de olyan intelligenciák lehetőségét veti fel. Később hoz testi-kinesztetikus. óriási hatása van a számít” tanítási-tanulási folyamatokra. Gardner kezdetben azt tartotta. alább hét intelligencia területtel bír. mely jól mérhető olyan papír-ceruza módszerekkel. ahelyett. amelyben egyéni intellektuális képességei kiteljesedhetnek. Mindegyik intelligenciaterület jól  Olyan képességek készlete. hogy abban az egyéni kognitív különbségek kedvező fogadtatásban részesüljenek. sikeresebbek az iskolában. hogy az intelligencia az agy sok különböző területére összpontosul. Kutatásai azt mutatták. egyik terület a másikra épít. A Gardner által felismert különböző fajta intelligenciák a következők:  verbális-nyelvi. autisták. Gardner emberek különböző csoportjainak kognitív képességeit vizsgálta. írni és beszélni tudó gyerekek. Tudatosítanunk kell. A tanítási folyamatnak arra kellene törekednie. Egyszerűen olyan tanítási stratégiákat igyekszik nyújtani. ami és erősíthetőek. A "képes vagyok megcsinálni" tudata az. hogy valaki megoldja az életében felmerülő geken és érdeklődési területeken problémákat. hogy megoldásra és a dolgok létrehozására való képesezek az intelligenciák fejleszthetőek ség. tanulási nehézségekkel küzdők. hóbortos tudósok és különböző kultúrákból származók. Gardner elméletét az agy széles körű vizsgálatára alapozta. és megfelelő körülmények között ezek a területek fejleszthetők. az agy különböző részével áll kapcsolatban. amelyek egy fogalommal nem írhatóak le. teszteken és kutatásokon alapultak. balesetet szenvedett emberek. és jelenleg is folytat zenei. különleges képességekkel rendelkezők.

Ezek a következők: 1. hogy meg tudják tanulni és valóban meg tudják érteni azt. egy fogalom. akkor azt is elfogadhatjuk. zenészekké. A többszörös intelligencia egyfajta leltárként hasznos lehet ebben a munkában. Ahogyan Gardner is tovább folytatja kutatásait és munkáját a lehetséges intelligenciákkal kapcsolatban. A munkát fokozatosan kezdjük el! Keressük meg. tananyag vagy egy tudomán yterület különböző módokon való megközelítése. Azonban ha elfogadjuk. hogy mi működik számunka és a tanítványaink számára. és a többszörös intelligencia elmélete is gazdagítja ezt a hatalmas tudásanyagot. Sok tanár alkalmazza sokféle módon és sikeresen. akik küszködtek az iskolában. mielőtt megtárgyalnánk. amelyek segítették tanítványaimat abban. mint más utakon járva. le kell szögeznünk. 2. miszerint "Virágozzék száz virág!" kiváló kép a többszörös intelligencia osztálytermi alkalmazásának ábrázolására. ha nem is mindegyik. hogy egy olyan elmélettel ismerkedünk.V. A kínai mondás. és lélegezzük be a gyönyörű nyíló virágaink illatát! (forrás: Kristen Nicholson-Nelson: A többszörös intelligencia) Gardner szerint elméletét a tanárok háromféle módon tudják a gyakorlatban alkalmazni. melyekből mindenki szabadon válogathat saját osztálya számára. hogy jó olvasókká. aztán lépjünk hátra. Az elméleten keresztül az utasítások személyre szabásának különféle módjait fedeztem fel. melyekről korábban nem is álmodtunk. módja lehetséges. Anekdotákat olvashatunk arról. Gardner maga is megfogalmazza ennek lehetőségét: „Ha valami fontosat szeretnénk tanítani. úgy nekünk is fontos tudnunk. hogy ez nem recept. Osztálytermi munkám során azt tapasztaltam. melyek segítik a gyerekeket abban. az oktatás személyessé tétele azzal. amit tanítunk nekik. írókká. hogy ez a megközelítés hogyan működött. matematikusokká. hogy a többszörös intelligencia elmélete a gyakorlatban motiválja. tudósokká és történészekké váljanak. gondolkodókká. hogy a maximumot ki tudják hozni magukból a tanulásban és más teljesítményükben? 298 . amikor olyan gyerekeket igyekeztem tanítani. gyan is kellene a gyerekeket tanítani annak érdekében. inspirálja a gyerekeket. és sokféle módját kínálja az információ és tudásanyag átadásának. osztályteremi alkalmazásának nem létezik egyetlen meghatározott módja. hogy a többszörös intelligencia elmélete általánosságban nézve pontosan tükrözi az emberi különbségeket. ami jelenleg is formálódik és gazdagodik. 3. a gyerekek képességeinek és készségeinek fejlesztése. Bár a többszörös intelligencia elméletének jelentős hatása van az oktatásra.” A következő oldalakon olyan ötleteknek és stratégiáknak a gyűjteményét nyújtom át. hogy hogyan is lehet azt az osztál ytermi gyakorlatban megjeleníteni. hogy vannak olyan gyerekek. akik könnyebben tanulnak bizonyos módokon. a dolog megtanításának többféle útja. Gyermekmegismerés A jelenleg folyó agykutatások folyamatosan olyan eredményekre jutnak. Több száz gyakorlati ötletet is kínálok. művészekké. hogy az egyéni különbségeket komolyan vesszük.

könnyen használja..... nem egyszerűen csak játékszerként.. Kérjük. könnyen szétszed és összerak szerkezeteket. 19. 16. 17. világosan fejti ki gondolatait. gondolatai és indítékai iránt. amelyik állítási igaznak érzi magára vonatkozóan! …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… 1.. 14. Könnyen old meg matematikai feladatokat fejben. 15..és nagymozgásos készsége és ennek pontossága a fizikai feladatokban.. és szereti rendezni információit. Szereti... Gyorsan és könnyen sajátít el fizikai készségeket. Izgatja és leköti a számítógép.... Rendkívül jól megfigyeli környezetét. Szereti a logikai rejtvényeket és fejtörőket. Nagyon érdekli a matek. 3. 23.... Jól emlékszik dallamokra. amiről szó van.... Fogékony mások érzései.. önálló. 25... Pontosan és könnyedén rajzol és készít vázlatokat.. 21.. Vokális vagy hangszeres zenét improvizál és/vagy zenét szerez. 4. mi a jó és rossz. hogy azzal a legpo ntosabban jellemezze önmagát! Jelölje a sorszámok előtt.. Jó az egyensúlyérzéke... 22. hogy önmaga intelligenciaterületeit feltérképezze. 6. parodizál. 10. 27. nagyon érdekli. 7. hogyan működnek a rendszerek.. Szereti a mozgást és tevékenységet. Rendkívül jól beszél... azokhoz jól alkalmazkodik.. 11. 299 ... Legjobban egyedül szeret dolgozni.... tárgyalásba bocsátkozni.. Jártas a mechanikában. Rendelkezik vezetői képességekkel. úgy töltse ki a rovatokat... 5... 26. Jól játszik hangszeren és/vagy jó az énekhangja... Szereti eljátszani...... 8. jó érzéke van a színjátszáshoz és a dramatizáláshoz..... megérti. 13. kis. 18. Szeret térképeket. A józan ész jellemzi.... 9. Érti az elvont fogalmakat. Könnyen felismeri a megváltozott körülményeket. Könnyen és helyesen ír.. az igazságos és igazságtalan. tudja befolyásolni mások véleményét és tetteit. Szeret történeteket mesélni. és saját előnyére tudja használni őket.. ha a dolgok rendben vannak és logikusak. Kérdezősködik a tisztesség felől. Kiegyensúlyozott. grafikonokat. rugalmas. Ennek a kérdőívnek a kitöltése segítségére lesz abban...Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben D4 – A többszörös intelligencia megnyilvánulásai (kérdőív) Név: . 24. Érdeklődik megfigyeléseinek tárgyai iránt... jól osztja be az idejét.. beszédbe elegyedni.... táblázatokat készíteni. 28. 12. 20. Nincs jó vagy rossz válasz. 2.....

300 . 52. eltűnődik rajtuk. a versbe rejtett szöveget (az akrosztikont). 54. 39. 38. mint egyszerűen csak hall vagy olvas róla. Pontosan határoz meg és fejez ki érzelmeket. Kitűnik a sportban vagy más fizikai tevékenységben (tánc. 41. Világosan felméri és megérti saját erősségeit és korlátait. rejtvényeket. 48. 31. utánajár annak. Sikeresen utánozza mások mozdulatait és stílusát. kategorizál és osztályoz tárgyakat. információt. információit képekben idézi fel. Gyakran énekel. Megszállottja a számoknak és a statisztikának (például sporteredményeknek). 49. Érdekli a természet. Kortársaihoz képest gazdag a szókincse. Szereti gondolatait vizuálisan megjeleníteni. 55. érzékenyen viszonyul hozzá. keresztrejtvényt. 36. tekintet nélkül kortársai véleményére. ami érdekli. 46. Szeret modellezni. 50. 32. gondolatokat. Könnyen barátkozik. Szereti a sakkot és más stratégiai játékokat. 35. Erős az akarata. kedveli a háromdimenziós alakzatokat (például LEGO-építmények). Legjobban látás és megfigyelés révén tanul. 33. Képes másokat megszervezni és mozgósítani. 57. van önbecsülése. 56. Inkább tevékenyen foglalkozik egy-egy témával. helyeket. dúdol.). Szereti a szójátékokat. Elégedett a maga egyéniségével. évszámokat és egyéb tényeket.V. 47. Élvezi a kirakós játékokat és a vizuális feladatokat. 42. Szeret különböző témákról olvasni. 58. 53. 44. 34. Könnyen felismer. Jó a ritmusérzéke mozgásban és beszédben. . harci játékok. kreatív mozgás stb. Gyermekmegismerés …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… 29. Erősen érdeklődik a zene iránt. Gondolatait és ötleteit könnyen közvetíti írásban. Könnyen megjegyez neveket. Könnyen és magabiztosan érintkezik másokkal. Reflektál helyzetekre. 37. 45. 30. Igen öntudatos. Szeret másokkal együtt dolgozni és tanulni. 43. és hogy a tetteknek következményei vannak. kiválóan emlékezik az ilyen adatokra. 40. Érti az okot és okozatot. 51.

Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Táblázat a kiértékeléshez (A többszörös intelligencia megnyilvánulásai) Verbális/nyelvi VNY Logikai/ matematikai LM Testi/ kinesztéziás TK Vizuális/ térbeli VT Zenei Z Intraperszonális IR Interperszonális IP Praktikus P 301 .

beszédbe elegyedni. Gyermekmegismerés T4 – Kulcsok (betűjelek) a többszörös intelligencia megnyilvánulásaihoz VNY = TK = IR = TK LM Z P LM VNY IR és IP P IR VT és LM VNY TK IP LM VNY Z LM és P LM TK VT Z P TK LM és VT IR és IP LM P TK P és VNY 302 verbális/nyelvi testi/kinesztéziás intraperszonális IP = interperszonális VT LM = logikai/matematikai P Z = zenei = = vizuális/térbeli praktikus 1. nem egyszerűen csak játékszerként. Kérdezősködik a tisztesség felől. világosan fejti ki gondolatait. ha a dolgok rendben vannak és logikusak. Izgatja és leköti a számítógép. gondolatai és indítékai iránt. tudja befolyásolni mások véleményét és tetteit. 22. önálló. az igazságos és igazságtalan. 2. 14. évszámokat és egyéb tényeket. Szereti eljátszani. jó érzéke van a színjátszáshoz és a dramatizáláshoz. 3. 19. és szereti rendezni információit. Rendkívül jól beszél. 13. Nagyon érdekli a matek. 25. 26. Jól emlékszik dallamokra. 16. Rendelkezik vezetői képességekkel. Könnyen megjegyez neveket. jól osztja be az idejét. hogyan működnek a rendszerek. Érdeklődik megfigyelései tárgyai iránt. Kiegyensúlyozott. Jártas a mechanikában. rugalmas. 23. 18. 7. parodizál. táblázatokat készíteni. 15. . 10. Szereti a mozgást és általában a tevékenységet. és saját előnyére tudja használni őket. Gyorsan és könnyen sajátít el fizikai készségeket. grafikonokat. Pontosan és könnyedén rajzol és készít vázlatokat. Szereti a logikai rejtvényeket és fejtörőket. 12. Jól játszik hangszeren és/vagy jó az énekhangja. nagyon érdekli.V. 9. Szereti. mi a jó és rossz. 17. 21. megérti. 6. Érti az elvont fogalmakat. Fogékony mások érzései. könnyen használja. azokhoz jól alkalmazkodik. 24.és nagymozgásos készsége és ennek pontossága a fizikai feladatokban. 8. Könnyen old meg matematikai feladatokat fejben. 20. könnyen szétszed és összerak szerkezeteket. Legjobban egyedül szeret dolgozni. amiről szó van. Könnyen és helyesen ír. Rendkívül jól megfigyeli környezetét. A józan ész jellemzi. Szeret történeteket mesélni. 27. helyeket. 29. kis. Könnyen felismeri a megváltozott körülményeket. Jó az egyensúlyérzéke. Vokális vagy hangszeres zenét improvizál és/vagy zenét szerez. tárgyalásba bocsátkozni. 28. 4. 5. 11. Szeret térképeket.

35. Szeret modellezni. kreatív mozgás stb. Kitűnik a sportban vagy más fizikai tevékenységben (tánc. 36. keresztrejtvényt. 39. 43. Igen öntudatos. Szereti a sakkot és más stratégiai játékokat. Erős az akarata. Szereti a szójátékokat. 57. Érdekli a természet. 52. 48. a versbe rejtett szöveget (az akrosztikont). utánajár annak. Inkább tevékenyen foglalkozik egy-egy témával. Könnyen barátkozik. 47. 41. van önbecsülése. 37. 303 . kategorizál és osztályoz tárgyakat. 44. tekintet nélkül kortársai véleményére. ami érdekli. rejtvényeket. 46. Könnyen felismer. 40. Erősen érdeklődik a zene iránt. információit képekben idézi fel. gondolatokat. 55. Elégedett a maga egyéniségével. 50. Jó a ritmusérzéke mozgásban és beszédben. 42. Szereti gondolatait vizuálisan megjeleníteni. Gondolatait és ötleteit könnyen közvetíti írásban. 58. 32.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben TK VT TK P IP VNY LM IR Z IR IP VT IR VNY P VNY VNY LM IP Z VT IR Z IR TK LM IR VT IP 30. harci játékok. Érti az okot és okozatot. Reflektál helyzetekre. Megszállottja a számoknak és a statisztikának (például sporteredményeknek). 45. 56. 51. Sikeresen utánozza mások mozdulatait és stílusát. Könnyen és magabiztosan érintkezik másokkal. eltűnődik rajtuk. információt. Világosan felméri és megérti saját erősségeit és korlátait. Pontosan határoz meg és fejez ki érzelmeket. Szeret különböző témákról olvasni. 54. Kortársaihoz képest gazdag a szókincse. 53. kedveli a háromdimenziós alakzatokat (például LEGOépítmények). Gyakran énekel. mint egyszerűen csak hall vagy olvas róla. Élvezi a kirakós játékokat és a vizuális feladatokat. 31. kiválóan emlékezik az ilyen adatokra. érzékenyen viszonyul hozzá.). 49. Képes másokat megszervezni és mozgósítani. 33. és hogy a tetteknek következményei vannak. Legjobban látás és megfigyelés révén tanul. 34. Szeret másokkal együtt dolgozni és tanulni. dúdol. 38.

a vallási vezetőkben és az agykutatókban. hogy logikus módon tudnak kérdéseket megfogalmazni. A grafikusművészek. Gyermekmegismerés D5. a hangszínre és a hangok ritmusára való érzékenységet. a vallási vezetőkre és a vezető beosztású üzletemberekre. A következő foglalkozásoknál fontosak ezek az intelligenciák: író. valamint az absztrakt rendszerek és összefüggések felismerésének és manipulálásának képességéhez. fejlett vezetői készségekkel rendelkeznek. grafikonokkal és diagramokkal. komikus. a szórendre és a szavak ritmikájára való érzékenységet. vagy introvertáltak. magabiztosak és szeretnek egyedül dolgozni. Azok a gyerekek. A zenei intelligencia magában foglalja a hangmagasságra. a műszaki rajzolók. (Ezt az intelligenciát nehéz felfedezni. Kiemelkedő teljesítményt nyújthatnak még a tudományos gondolkodás és a problémamegoldás terén is. mely által a világról vizuálistérbeli megjelenítési formákat hozunk létre. és könnyedén hoznak létre dolgokat. ügyesek a szervezésben. írni és történeteket mesélni. A térbeli-vizuális intelligencia magában foglalja azt a képességet. sőt. a matematikusokban. a táncosokban. szeretik az útvesztőket és a rejtvényeket. A matematikai-logikai intelligencia kapcsolódik a deduktív és induktív érvelés képességéhez. a kommunikációban. Az interperszonális intelligencia hatékony együttműködés. akik kiemelkedő matematikai-logikai intelligenciával rendelkeznek. illetve elbeszélnek a többiek mellett. T5 – A többszörös intelligencia A verbális-nyelvi intelligencia magában foglalja a nyelvi kifejezés könnyedségét.) Ez az intelligencia általában jellemző a tanárokra. fejlett problémamegoldó és gondolkodóképesség jellemzi. a másik céljainak. ez az intelligencia egy ember azon képességéhez kötődik. a pszichiáterekben. és tudatában vannak az őket körülvevő hangoknak. Szeretnek zenét hallgatni. szónok. Könnyedén jegyeznek meg neveket. ha megfigyeljük őket. céljainkat és szándékainkat. elemezzük a munkavégzés során megfigyelhető szokásaikat és eredményeiket. Ezt az intelligenciát találjuk az énekesekben. Ez az intelligencia mutatkozik meg a tudósokban. Az intraperszonális intelligencia velejárója az a képesség. Ösztönösen jól mérik fel erejüket és képességeiket. valamint a nyelvi finomságokra.és irodavezető. fel tudnak idézni hangmagasságokat és ritmusokat. Az ezzel az intelligenciával rendelkező gyerekeknek az új információk jobb megértéséhez szükségük van egy mentális vagy egy valóságos képre. a dalszerzőkben. akik rendelkeznek ezzel az intelligenciával. valamint az. az építészek. a politikusokra. valamint a zene ezen elemeinek érzelmi töltetére való fogékonyságot. Azok a diákok. ezek a gyerekek jól boldogulnak térképekkel. a kereskedelemben dolgozókra. a festők és a szobrászok ezt az intelligenciát mozgósítják. a tanácsadókra. helyeket. ismerek jó néhány extrovertált embert. a bankárokban. s akik rendszeresen túlbeszélik társaikat. A fejlett intraperszonális intelligenciával rendelkező gyerekeknek erős az éntudatuk. akik fejlett verbális-nyelvi intelligenciával rendelkeznek. Az ezzel az intelligenciával rendelkező gyerekek jól működnek kooperatív csoportmunkákban. Jól rajzolnak. de azért nem kell a kooperatív tanulási helyzeteket túlhangsúlyozni. a terapeutákra. akik szeretnek egyedül dolgozni. motivációinak és irányultságainak megértésére való törekvés képessége.) Ez az intelligencia nagyon fejlett a filozófusokban. hogy aztán azokat gondolatban vagy valóságosan átalakítsuk. könnyedén emlékeznek dallamokra. a számítógép-programozókban. a térképészek. Tanítványainkban úgy tudjuk felismerni. a zeneszerzőkben és a zenetanárokban. Az extrovertált emberek nem mindig rendelkeznek ezzel az intelligenciával. hogy képes másokat megérteni. szeretnek olvasni. és automatikusan ne tekintsünk azon diákjainkat erősnek ezen a területen. Legyünk körültekintőek. ügyesen terveznek. 304 . Azokat a gyerekeket. közvetítői szerepben és tárgyalásokban. hogy megértjük saját érzelmeinket. üzlet. a jogászokban és a könyvelőkben. titkárnő.V. (Ne felejtsük el. akik igen gyengék ezen a területen. tanár. dátumokat és mindenféle apróságokat. költő és színész.

Általában jól kijönnek másokkal.okozati összefüggéseket. Gyakran személyes kötődést éreznek a természet iránt. az Egyesült Államok népességének növekedése a legutóbbi népszámlálás óta. hatékony alakítói lehetnek a körülményeknek és helyzeteknek. az. azt meg is hallgatják. hogy az amerikaiak hány órát töltenek tévézéssel: ezek mind megragadják a figyelmüket. hangszínre és zenei formákra fogékonyak. gondolatokat. rapelést és a hangszeres játékokat. vitatkoznak és írnak. képesek törvényszerűségek megállapítására. Gyakran erős hatással vannak másokra. beszélnek. Az interperszonális diák vezetői képességét diáktanácstagként vagy szervezőként hasznosíthatja. „józan paraszti esze” van.és dallamérzékükkel. Függetlenül attól. olvasnak. Legjobban úgy tanulnak. míg ők egyedül dolgozhatnak. Legjobban nyelvi közvetítéssel tanulnak: figyelnek. erősen hat rájuk a zene. Legjobban számok és elemzés révén tanulnak. alkalmazása és környezetük felhasználása sikerük. A leghatékonyabban praktikus tevékenységeken és mozgáson keresztül tanulnak. A logikai/mate matikai észjárású tanulók fogalmi gondolkodása fejlett. Legjobban úgy tanulnak. Ábrázold! A vizuális/térbeli intelligenciában fejlett diákok árnyalt belső képeket alkotnak. ha van lehetőségük az anyag vizuális bemutatására (vagyis grafikus ábrázolással. Az interperszonális hajlamú diák örömmel dolgozik vagy játszik együtt másokkal. Gyakran szeretnek olvasni. Zümmögd el! A zenei beállítottságú diákok a hangmagasságra. Leginkább beszéd és írás révén kommunikálnak másokkal. Mozogd el! A testi/kinesztéziás úton tanulók legszívesebben mozgással fejezik ki magukat. Közelről vizsgálják meg az eszméket. Számold ki! A logikai/matematikai téren fejlett diákok mindenféle számot szeretnek – elsősorban a matematikait. aki hajlamos a dolgok (ügyek) „felpörgetésére”. Élvezik az éneklést. Akkor tanulnak a legjobban. ritmusra. Szeretik független módon maguk kitűzni a céljaikat. Nagy izomerővel és/vagy finom motorikus képességekkel rendelkeznek. Úgy tanulnak a legjobban. Kutass! A praktikus/tudományos beállítottságú diákok képessége a dolgok tisztázása. de a természetismerettel. Szeretik a problémamegoldást és az ok. igényük.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Az intelligencia területek Gardner-féle leírása Mondjad! A verbális/nyelvi téren fejlettebb diákok könnyedén értik meg a szóbeli és az írott nyelvet. ha maguk fedezhetik fel a dolgok működését. témákat és lehetőségeket. Közülük némelyikre azt mondják. hogy megérintsék/megcsinálják a tárgyakat. megfigyeléseket végezhetnek és kutathatnak. Közülük sokan együttérzők és intuitívek. ha a tanulás kapcsolatban áll ritmus. A tengeri állatok számaránya bármely élővilágon belül. Van. 305 . ezek segítségével tanulnak és idézik fel a tanultakat. hogy van-e zenei tehetségük. ha mások elfogadják véleményüket. Vezesd! Az interperszonális típusú diákok „emberközpontúak”. Megfigyelik. Reflektálj! Az intraperszonális diákok meggondoltak és reflektálók. Tisztában vannak önmagukkal és érzelmeikkel. szervezők és kommunikátorok. honlapon és diagramokon). rajzolva. túlélésük érdekében. hogyan működnek a rendszerek. társadalomismerettel és a nyelvvel kapcsolatban álló számokat is.

.......................................... Az iskolában legszívesebben     2........ 306 ............................................................................................................................................................................................... ..... 5..... motivációk 1.................................................................................. ............................................................V................................... egyedül egy társsal kiscsoportban nagycsoportban dolgozom. Mi segít a tanulásban? (Például: rajzolás.. mi bolt benne olyan remek! ............ Az iskolában a legjobban     3.. nehézségek..... sikerek.. Mi nehezíti meg leginkább tanulásodat? (Például: adatok.......... olvasás................................................................................... egyedül egy társsal kiscsoportban nagycsoportban tanulok..................... T6 – Tanulási szokások......................................................................................) ...................................................... jegyzetelés vagy hangos olvasás.................................................. Gondolj valamelyik nagyon jó tanárodra! Írd le............. .................) .... 4...................... Gyermekmegismerés D6................................. sok írásbeli..

.. A szabályokat szóról szóra bevágom. 7.. Gyakran előfordul. Szeretem. 3.... Ha látom is és hallom is a megtanulandó szöveget.. tárgyakkal kell foglalkozni.. felmondom magamnak a leckét..... mint ahol csak rajzok..... ahol valamilyen mozdulatot kell megtanulnom. 6. Osztály: ... ábrák vagy szövegek vannak. 11. jobban megértem a leckét.... 4 = Jellemző rám. Teljes csendben tudok csak tanulni..... 5 = Nagyon jellemző rám. Jobban megy nekem az olyan feladat.. Olvasd el figyelmesen az alábbi mondatokat! Döntsd el. 307 ... 15. ha a tanár magyarázatát meghallgatom.. Nagyon hasznos számomra. 2 = Nem jellemző rám... akkor könnyebben megjegyzem.. sokkal könnyebben megértem. mint egyedül...... 22. mint ahol szövegeket kell megérteni. 2.. mint sportolással vagy mozgást igénylő játékkal.. Jól tudok úgy tanulni... mit is mondok. Szívesebben tanulok az osztálytársammal vagy a barátommal. nem is. 8.... Ha valaki elmondja nekem a leckét... 9. mit kell tennem.. ha csak némán olvasva átveszem a leckét.. nagyon könnyen megjegyzem. amit megtanultam.. 3 = Nem tudom eldönteni.. festéssel.. amit meg kell tanulnom. igen is. Ha ábrát készítek magamnak.. A 3-ast csak ritkán használd! …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… 1. 10. Ha ábrát készítek jobban megértem a leckét.. amiken törnöm kell a fejemet.... 21. mintha szóban elmondják. akkor könnyebben megtanulom. 14. ha a tanár ábrákat mutat be a táblán vagy az írásvetítőn.. 5. Ha leírom magamnak azt a szöveget. jobban szeretem. 23.. Amikor új dolgokat tanulok.... amikor felkészülök... mintha csak olvasom. mintha egyszerűen csak elolvasom. 17.. mintha a könyvből kellene megtanulni az anyagot. hogy szóban elismétlem... Nyugtalanít. Szívesebben töltöm az időmet rajzolással.. ábrák a könyvben. gyakran előbb válaszolok. Jobb.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben D7 – Tanulási stílus (kérdőív) Név: .. hogy az öt válasz közül melyik jellemző rád. ha kikérdezik tőlem. 16. Jobban kedvelem azokat a feladatokat. 20. 4.. mintha más által készített rajzot nézegetnék.. mintha csak látom vagy hallom... 19. 13. Ha megbeszélem valakivel a tananyagot. amikor magyaráz. ha bemutatják.... Amikor a tanár felszólít és kérdez tőlem valamit. és azt a számot írd az előtte lévő pontsorra! 1 = Egyáltalán nem jellemző rám. ha tanulás közben csend van körülöttem. Nem szeretem azokat a feladatokat. 12.. 18. mit kell csinálom.. könnyebb a tanulás. Hangosan szoktam elolvasni a tananyag szövegét. ahol kézzel fogható dolgokkal. Ha vannak képek. minthogy át tudnám gondolni..

Egyedül szeretek tanulni. A tanári magyarázat nem sokat jelent nekem. ha közben szól a rádió. 29. 30. minthogy elmagyaráztam. hogy megtalálom a számtanpélda megoldását. 34. Akkor vagyok biztos egy felelésnél. Amikor egy számtanpéldát megoldok. Akkor tanulok könnyen. de nem tudom elmagyarázni és bebizonyítani. Tanulás közben nagyon zavaró. 26. 33. amiket nem nagyon értek. mint képeket vagy ábrákat. hogy olyan dolgokat is megtanulok. ha beszélgetnek körülöttem. Szívesebben bemutatom. TV vagy a magnó. Gyakran előfordul. amit nehéz lenne szavakkal elmagyarázni /kézügyességet igénylő fel-adatok/. hogy miért tettem. Gyakran előfordul. hogyan kell valamit csinálni. Mozdulatokat könnyebben megjegyzek. a könyvből mindent meg tudok tanulni. Gyermekmegismerés …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… 24. ha szóról szóra megtanulom a leckét. 308 . 28. 31. 32. Több olyan dolgot tudok csinálni.V. 27. 25. szinte minden lépést meg tudok indokolni. hogyan jutottam el a megoldáshoz.

Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben 309 .

6*. 16. 23. 28. 19. 34 Társas 3. 17.V. vagyis elosztjuk a tételek számával. A kapott átlagok koordinátarendszerben ábrázolva jobban összehasonlíthatók és áttekinthetők. 26* Impulzív 1*. 32* Vizuális 4. 9. 30 Átlag A *-gal jelölt kérdéseknél az adott értéket ki kell vonni 6 -ból és az így kapott számot kell szerepeltetni a táblázatban. 27. 20. Stílus Auditív 2. 14. 18. Gyermekmegismerés T7 – Tanulási stílus kérdőív értékelése A tételekhez tartozó értékeket összeadjuk és átlagoljuk. 15. 310 . 22. 13. 33. 12. 25. 5. 21. 24* Csend 11*. 31* Mechanikus 10. 8. 29 Mozgásos 7*.

Élvezem... A több ismeret biztosítja.. ha a tanár az osztály előtt dicsér meg a feleletemért.. 20. mennyit tudok. Ha nem kapnék jó jegyeket. 5.. hogy érvényesülni tudjak az életben.. semmi nem tud eltéríteni tőle. Néha úgy elmerülök a tanulásban... 7. 13. hogy nem tudok megfelelni a szüleim elvárásainak. 311 . 3.. Szégyellem magam a társaim előtt.. 14.. Azt szeretem.. Ha tanulok.. A jó jegy a legfontosabb számomra.. Ha meg akarok oldani egy problémát.. 4. 16.. arra gondolok. 23... Az ösztönöz a tanulásra.... hogy ezzel biztosítom a továbbtanulásomat. nem lenne olyan izgalmas számomra a tanulás..... semmi sem tud kizökkenteni belőle. 2.. hogy minden másról elfeledkezem.. 24. 21....... 15...... ami érdekel. hogy a négy válasz közül melyik jellemző rád. Kikapok otthon..... ezért szorgalmasan tanulok... 12. Sokszor izgat. 9. ha rosszul felelek. 17... 11... 6.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben D8 – A tanulás iránti attitűd (motivációs kérdőív) Név: . Ha nem osztályoznának...... hogy a társaim elismerjenek. hogy kérdéseimre választ kapjak. ezért igyekszem minél jobb jegyet szerezni... 18... ha úgy érzem. Az osztályzat azt mutatja. és azt a számot írd az előtte lévő pontsorra! 4 = Nagyon jellemző 2 = Kicsit jellemző 3 = Jellemző 1 = Nem jellemző …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… 1.. Osztály: .. 8... ha arra gondolok. Több időt fordítok a tanulásra. hogy így juthatok felsőbb iskolába... hogy nem tanulnék.. Ha elkezdek egy feladatot..... lemaradok a társaimtól... mert otthon megjutalmaznak érte. lehet. ami nem kötelező. 22. sokszor hozzáolvasok olyat is.... Ha jó bizonyítványt kapok. Szorgalmasabb vagyok. Célom a továbbtanulás. Érdemes jól tanulni.. Magamtól is utánanézek a dolgoknak. ha egy bonyolult feladatot önálló kutatással oldok meg. 19. 10. otthon ajándékot adnak érte.. Olvasd el figyelmesen az alábbi mondatokat! Döntsd el. Csak azt szoktam megtanulni. ha rossz jegyet viszek haza. Ha valami érdekeset találok a tananyagban.... Nagy kitartással szoktam tanulni.

10. 18 Elmélyülés.V. Attitűd Érvényesülés 1. 13. A kapott átlagok koordinátarendszerben ábrázolva jobban összehasonlíthatók és áttekinthetők. 9. 12. kitartó munka 2. vagyis elosztjuk a tételek számával. 7. 11. 23 A társak közötti hely 5. 19. 15. 24 Jó jegy az iskolában 6. 22 Érdeklődés 3. 4. 21 Jutalom a családban 8. 20 Átlag 312 . 16. 17. Gyermekmegismerés T8 – Tanulás iránti attitűd kérdőív kiértékelése A tételekhez tartozó értékeket összeadjuk és átlagoljuk. 14.

25. Jól érzem magam a tanítási órákon. 12. 17. Sikeresnek érzem magamat az iskolában. Társaim segítenek. 7. 313 . A legnehezebb tantárggyal kezdem a tanulást. A tananyagot már az iskolai órán megtanulom. 14. Szövegolvasás után próbafelmondást végzek. 3. 23. 26. Követni tudom a tanár magyarázatát. 8. Amikor hazamegyek az iskolából. 2. 19. 16. hogy a tanórán végig figyeljek. amelyet magadra nézve igaznak és je llemzőnek érzel! 1 = soha 3 = gyakran 5 = mindig 2 = ritkán 4 = rendszerint …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… 1. A verseket több napon keresztül tanulom. T9 – Tanulási szokásaim Tanulmányozd gondosan az itt következő megállapításokat. 24. 27. 6. Tanáraim kérdéseire tudom a választ. 21. megkérdezem. Társaim hozzám fordulnak segítségért. 11. Estefelé tanulok. mi történt aznap az iskolában. pihenek vagy játszom.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben D9. Hangosan tanulok. 10. Szívesen vagyok az iskolában. Hazatérés után rövidesen nekiülök a tanulásnak 15. 4. Csak a következő napra tanulok. Először az írásbeli feladatokat készítem el. Gondolataim gyakran elkalandoznak olvasás közben. Tanulás előtt végiggondolom. Szeretek szerepelni. 9. ha nem tudok valamit. Gondolkozz el mindegyiken. 22. Tudok a tankönyvi szövegekre tartósan figyelni. A legkönnyebb tantárggyal kezdem a tanulást. Megcsinálok minden feladatot. 18. 13. Az órarend szerinti sorrendben készülök. A feleltetéstől félek. majd írd melléjük annak a megnevezésnek a számát. Ha valamit nem értek. Nehézséget okoz. amit aznap feladtak. 20. 5.

hogy elegendő fény essen a papírra. amit olvasok. 41. 30. Tanulás közben bekapcsolom a magnetofont. 38. 32. Gyermekmegismerés …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… 28. idegen szavak jelentésének utánanézek. 44. 37. Az ismeretlen kifejezések. Egyéni módszerem van a szótanulásra. 31. Aláhúzom a könyvemben a lényeges gondolatokat. Megkeresem az olvasmány legfontosabb kifejezéseit. 34. Össze tudom foglalni röviden a tananyag lényegét. 43. Ügyelek arra. 42. 39. Tanulás előtt rendet rakok íróasztalomon. 33. Tudok folyamatosan beszélni az olvasmányról. mint amit az egyszavas válasz kifejez. melyekről több mondanivalód van. Megjegyzéseidet írd le füzetedbe! 314 . 40. amit nem értek. Érdekel. mert kell.V. 36. 35. zenét hallgatok. Íróasztalnál ülve tanulok. Csak azért tanulok. Ha sok a leckém szüneteket tartok tanulás közben. Rövid vázlatot írok az olvasmányból. 29. Nagyon jól megtanulom az idegen nyelv szavait. Zavarnak a tanulásban a szobámba beszűrődő zajok. Azt is megtanulom. Válassz ki néhány kérdést.

nem. viszont a feladataik nem igazán érdekesek a belső motiváció szempontjából (ilyenek például az idegen nyelvek tanulásakor a szavak b emagolása vagy természettudományok esetén a rengeteg szakkifejezés megtanulása). az erőfeszítés és a kitartás. A belső motivációval rendelkező diákok a tanulás öröméért tanulnak. ha a tanár felkelti az érdeklődésüket. amikor épp csak elkezdtek egy új tárgyat tanulni. és az órán állandóan megkérdezik. elismerés. Különösképpen azok válhatnak a tárgy iránt érdeklődőbbé. Az óta környezet bizonyos fajta motivációt erősít. T10 – A motivációs elmélet A kutatások szerint a motivációnak három jele van: a választás. Általánosságban a diákok különbözőek abból a szempontból. és ez az oktatási intézmények egész légkörére is igaz. amikor még nem érzik úgy. hogy a teljesítmény önmagában milyen jelentőséggel bír számukra. de nem így az órán. amelyek révén többet tanulnak. akiket a teljesítmény iránti vágy hajt. mint a másikban. akiknek sikerül elérniük a jó jeggyel kapcsolatos céljaikat és nem csak a bukás elkerülése hajtja őket. A belső motivációval rendelkező egyének viszont a tevékenységért önmagáért csinálnak valamit. ami nagy valószínűséggel a korai évek eredménye (ha a szülők magas elvárásokat támasztottak a gyerekkel szemben és a teljesítményt jutalmazták). hogy „Ezt fogják kérdezni a dolgozatban vagy feleléskor?” Az ilyen diákok motivációja külső és ezek a diákok nagy valószínűséggel azért tanulnak. és akkor sem adják fel. hogy a kettő milyen viszonyban áll egymással – hiszen így maximalizálhatjuk diákjaink motivációját. pedig külső elismerésért. A belső és a külső motiváció két külön dolog. ha csupa belsőleg motivált diák ülne az órán. a kreativitást. Ugyanaz a diák mindent megtesz a teljesítmény érdekében a futballpályán. Bár több tanulmány állítja. megfelelő szintű kihívásokat biztosít. mások helyeslése (leginkább a tanároké és a szülőké). vagy az egyik tárgyban jobban motiválja őt a teljesítmény. hogy jól haladnának. ha céljaik elérése nehézségekbe ütközik. a diákokat – érthető módon – más dolgok is motiválják. Wilbert J. A külső jutalmazás azonban különösen akkor lehet nagyon fontos. a frissebb kutatások szerint a külső jutalmazás ésszerű alkalmazása jól kiegészíti az egy motivációs lehetőségeket. mint például a jegy. ezért jó. McKeachie: Tanítási ötletek 315 . ha mindkét motívum működését megértjük és valamennyire tudjuk. hogy aztán külső jutalmazásban részesüljenek – legyen az jegy. keményen dolgoznak ezeken a feladatokon. Vannak olyan diákok. Vannak olyan diákok. amit több elméleti megközelítés szerint is interpretálhatunk. és a diákoknak sokszor többszörös céljaik vannak a tanulással kapcsolatban. Az. és mindenképen jó jegyet akar. A belső motiváció segíti a fogalmi megértést. akikről kezdetben úgy gondolnánk. hogy az lenne az ideális. olyan örök kérdés. Ez egy olyan egyéni tulajdonság vagy hajlam. hogy a diákokat csak a jegyek érdeklik. csak külső okokból tanulnak. Ugyanakkor még az olyan diákok is. a tanulás iránt motivált diákok olyan feladatokat választanak. hogy a külső jutalmazás – mivel aláássa az önrendelkezést – csökkenti a belső motivációt. A motiváció azonban kontextustól is függ. Belső és külső motiváció A tanárok sokszor panaszkodnak.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben D10. A gyerekek számára kifejezetten hasznos lehet a külső jutalmazás olyankor. hogy miért eltérő a diákok motivációja. az elismerés és az egyéb jutalmak. Lehet. amikor hiányzik a belső motiváció. a részvételt és az ilyen diákok jobban szeretnek választani. hogy a gyerek nagyon érdeklődik a tananyag iránt. belső motivációt is nyerhetnek. akik egyszerre rendelkeznek külső és belső motivációval? A válasz egyértelműen „igen”. Bár sokan gondolják.

hogy a tanév végén milyennek láttad magadat a felsorolt tulajdonságok esetében. szorgalmas gyors felfogású segítőkész jóindulatú jószívű szófogadó beszédes kedves vidám izgága türelmes elfogadó talpraesett tapintatos szorongó megbízható együttérző ötletgazdag szellemes udvarias együttműködő őszinte D12. piros színnel. T11 – Szociometria lusta lassú felfogású nem segítőkész rosszindulatú irigy szófogadatlan hallgatag undok szomorú nyugodt türelmetlen kritikus elveszett tapintatlan laza megbízhatatlan érzéketlen ötletszegény nincs humorérzéke udvariatlan együttműködésre képtelen hazug Pszichológia pedagógusoknak: Szerkesztette: N. 316 . Gyermekmegismerés D11 – Hol voltál év elején. Kollár Katalin. és hol vagy most? Helyezd el magad az alábbi skálán! Kérünk. hogy év elején. hogy a középső oszlopban a megfelelő helyre tett „x”-szel jelezd érékelésedet! Kék színnel azt jelöld.V. oldal Szociometria D12. T12 – Lakva ismerjük meg egymás Vásárhelyi Judit írása a Például című kötetből. Szabó Éva: 301–304. pedig azt.

módszerek):  A témát kooperatív módszerekkel dolgozzuk fel. vélemény elfogadás. A lényegi kérdések tartalmának kifejtése. amikor alkalom adódik. problémakezelés. 317 . megértése. érdeklődés szerinti csoportokban zajlik. 3. vitakészség. adjunk a hallgatóknak személyes visszajelzéseket. Differenciálással kapcsolatos javaslat:  A foglalkozás egy részében a munka. 4 fős csoport). megerősítéseket. Az egyes tevékenységek szervezésével kapcsolatos javaslatok (csoportok.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben V. A lényegi kérdések tisztázása és megértése. és el tudunk helyezni öt-hat darab négyfős csoportot. megvitatása – Mendelovics Zsuzsa A foglalkozás célja:  Az első témakör bevezetőjében leírt lényegi kérdések tartalmának felismerése. didaktikai ismeretek.  Alkossunk véletlenszerűen négy-ötfős heterogén csoportokat. ellenőrzéssel kapcsolatos javaslatok:  A foglalkozás során bármikor. amelyben mozgatható asztalok vannak. munkaformák. teremigény:  A foglalkozáshoz olyan terem szükséges. kreativitás. Önállóság. nyitottság. kritikai gondolkozás. pedagógiai. A lényegi kérdések tartalma.  Kísérjük figyelemmel a csoportmunka közben elhangzottakat. és emeljük ki a fontos gondolatokat. Pszichológia. 20-24 fő (5-6 db. együttműködés. véleményalkotás. interiorizálása. teremelrendezés. Tér. Értékeléssel. Ajánlott létszám: Ajánlott időkeret: A foglalkozás közvetlen célja: A foglalkozás tartalma: A kompetenciafejlesztés fókuszai: Kapcsolódási pontok: Módszertani ajánlás Időfelhasználással kapcsolatos javaslat:  A foglalkozást lehetőleg szünet nélkül tartsuk meg. 90 perc.

V. Gyermekmegismerés

A foglalkozás megtartásához szükséges eszközök, anyagok:  Csomagolópapírok, színes filctollak és blu-tack, kópéláda. A foglalkozás megtartásához szükséges oktatási segédanyagok, szükséges és ajánlott szakirodalom:  Czike Bernadett: Pedagógusszerep változása  Fehér Márta (szerk.): Például Foglalkozásvázlat I. Ráhangolódás, a feldolgozás előkészítése
Idő

Tevékenységek

Tevékenység célja, fejlesztendő készségek, képességek

Munkaformák és módszerek

Eszközök, anyagok (mellékletek)

10’

Az előző foglalkozások témáit egy játék segítségével ismételjük át, rögzítjük. Készí t- Együttműködés, nyi- Kooperatív Előre megírt, a sünk háromféle kártyát. A kártyákra írjuk rá „kolléga”, „szülő”, „gyerek”. Annyi kár- tottság, problémaazo- módszer – ket- létszám felének tyát készítsünk el, hogy a hallgatok felének jusson egy-egy. A kártyával rendelkező nosítás tős kör megfelelő dahallgatóknak adjuk egy-két percet, hogy bele tudják élni magukat a szerepbe. A hallgarabszámú kártók alkossanak egy kettős-kört. A külső körbe álljanak a kártyával rendelkezők, a belső tya. körbe a többiek. Ők lesznek az osztályfőnökök. Tapsra a belső körben állók induljanak el körben, majd egy újabb jelzésre álljanak meg. Akivel szemben állnak, avval fognak dolgozni. Függően attól, hogy a szemben állónak mi a szerepe, érdeklődjenek az osztályfőnökök egy adott gyerekkel kapcsolatosan a párjuktól. A szerepnek megfelelő kérdéseket tegyenek fel. Két-három perc eltelte után a játékvezető indítsa újra a kört. A résztvevők számától függ, hogy hányszor ismétlik meg. Ezután cseréljenek szerepet. Az eddigi belső körben lévők húzzák a kártyát, és az eddigi külső körben lévők lesznek az osztályfőnökök.

10’

Ráhangolódás: csoporton belül alkossanak párokat a hallgatók. Meséljenek el egymá s- Nyitottság, empátia, Pármunka nak egy sikeres, és egy kevésbé sikeres tanulással kapcsolatos saját történetet. A párok pozitív önértékelés elemezzék egymás történeteit. Keressék meg, hogy a siker történetben mi volt a tanár szerepe illetve, hogy a másik történetben mit tehetett volna másképpen a pedagógus, hogy az is sikerélménnyel záruljon. (A tanári mellékletben megtörtént esetek vannak,

Csomagolópapír, színes filctoll

A foglalkozások javasolt időkerete – a csoport egyedi igényeitől függően – változtatható.

318

Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben

ezeket fel lehet használni ehhez a foglalkozáshoz.) Közösen plakátra gyűjtsük össze a történetben szereplő tanároknak a tantárgy tanításával kapcsolatos pozitív, illetve negatív megnyilvánulásait. A közös megbeszélés alkalmával okvetlen térjünk ki annak megvitatására, hogy mennyire szükséges az ilyen es etek elkerüléséhez a tanítványok személyiségének, családi és szociális hátterének, képességeinek ismerete.

II. Az új tartalom feldolgozása
Idő Tevékenységek Tevékenység célja, fejlesztendő készségek, képességek Munkaformák és módszerek Eszközök, anyagok (mellékletek)

25’

A lényegi kérdések kibontása, feldolgozása, megvitatása: A hallgatók alkossanak négy csoportot. A két lényegi kérdésben szereplő két-két állítást vagy írjuk fel egy-egy kártyára és a csoportok így húzzák ki a témát, vagy válasznak a négy témakör közül egyet. Fontos, hogy minden - a témával kapcsolatosan felmerült- gondolatot írjanak le. Nem szükséges konszenzusra jutni. Fejtsék ki: a) Mit jelent az, hogy tantárgyat tanítunk. b) c) d) Mit jelent az, hogy gyereket tanítunk. Mit jelent az, hogy a pedagógus az iskolai munka során gyerekekkel foglalkozik. Mit jelent az, hogy a pedagógus az iskolában a gyerekekkel együttműködik.

Kritikai gondolkodás, Kooperatív nyitottság, probléma- csoportmunka kezelés, együttműköCsoportforgó dés, kreativitás

Csomagolópapír, A/4-es papír, korongok

vagy három megy, egy marad Közös megbeszélés

Biztassuk a hallgatókat arra, hogy konkrét esetek leírásával könnyebben tudják kifejt eni a témákat. Közösen foglaljuk össze a témákat.
40’

Vitára bocsátjuk az alábbi kérdéseket. A disputa módszerével fogunk dolgozni. A Véleményelfogadás, Közös megbe- Csomagolóparésztvevők alkossanak két csoportot aszerint, hogy melyik állítást tartják magukhoz vitakészség, együtt- szélés, disputa pír, filctoll közelebb állónak. működés, bizalom a) A szülők, az iskolavezetés, a fenntartó azt várja el a pedagógustól, hogy me gtanítsa a tantervi anyagot. b) A tantervi anyagot a gyerek képességeihez, előzetes ismeretéhez kell alakíta ni,
319

V. Gyermekmegismerés

azon az áron is, hogy a tantervi anyaggal, a követelményekkel nem végzünk. A hallgatóság a vita során és a végén újabb, a témával kapcsolatos kérdéseket tehet fel. A vitát az oktató zárja le.

III. Az új tartalom összefoglalása, ellenőrzés és értékelés
Idő Tevékenységek Tevékenység célja, fejlesztendő készségek, képességek Munkaformák és módszerek Eszközök, anyagok (mellékletek)

5’

A foglalkozáson tanult szempontok, módszerek, áttekintése, egyéni átgondolása. Lista készítése:

 megerősítést kaptam abban, hogy …;
 

új ismereteket, tudást jelentettek; mit viszek haza a tanultakból.

320

Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben

Mellékletek a foglalkozáshoz D1, T1 – Milyen ötletek, gondolatok várhatók Az alábbi történetek arról beszélnek, hogy mennyire fontos, hogy a tanár jól ismerje a tanítványait. A) A sikeres tanulással kapcsolatban A tanár tudta, hogy kellemetlen a hangom, emiatt nem szeretek énekelni, de a zenetörténet nagyon érdekel, és evvel kapcsolatos feladatot adott. Nagyon ügyetlen voltam a testnevelés órákon, viszont hetente háromszor népi tánccsoportban táncoltam. Elfogadta, és a testnevelésórákon csak a bemelegítő gyakorlatokat kellett végrehajtanom. A matematika tanárom év elején elmondta az alapkövetelményeket, az órákra különböző nehézségű feladatsorokat hozott. Először, amíg nem ismerte a tanítványait – mindenki kiválaszozhatta a neki megfelelő feladatsort. Miután megismerte a képességeinket, személyre szóló feladats orokat oldottunk meg. A jó eredményt az a társam is elérhette, aki a „könnyebb” feladatsort kapta, vagy egy tételt nem absztrakt módon, han em konkrét esetre vonatkozóan bizonyított be. A történelem órán kooperatív csoportban, szakértői mozaikkal forrásokat dolgoztunk fel. Mivel a tanárunk jól ismert minket, ezért tudta, hogy kinek milyen hosszú, milyen nehézségű forrást adjon. Így a saját forrás elemzése és ennek megtanítása azoknak a társaimnak is sikerült, akiknek elég gyenge volt a szövegértési képessége. A kémia tanárom gyakran bízott meg kísérletek bemutatásával. Eleinte nagyon sokat segített, mert tudta, hogy a manuális képességem nem túl jó. Néhány bemutató után egyre nagyobb önállóságot kaptam, míg az ötödiktől kezdve teljesen egyedül mutattam be a kísérleteket. Hetedikben matematikából egy projekttel foglalkoztunk. A téma az Arányosság volt. Heterogén csoportban dolgoztunk. Én nagyon kevéssé értettem a témához. A tanárom a csoporttal megbeszélte a munka felosztását. Ezt úgy irányította, hogy a társaim feladata lett a téma kidolgozása, részletes megmagyarázása, és az enyém a projekt kivitelezése, a design elkészítése. A tanárom tudta rólam, hogy szép külalakkal, precízen tudok dolgozni, jó a rajzkészségem és a szépérzékem. A projekt nagyon jól sikerült, maximális pontot kapott a csoportom. Az egyik karácsony előtt ruhákat, cipőket, játékokat, tartós élelmiszert gyűjtöttünk egy szegény dél -dunántúli falu lakosainak. Mivel ajándéknak szántuk a gyűjteményt, korosztályonként, nemenként kisebb dobozokba csomagoltuk a dolgokat. A dobozokat külön-külön szép karácsonyi csomagolópapírokba csomagoltuk és feldíszítettük. Az osztályfőnököm ismert, így tisztában volt azzal, hogy én nagyon csúnyán és türelmetlenül csomagolok, viszont szívesen szerzem be az alapanyagokat, rendezem különböző halomba az ajándékokat. Szívesen vállaltam el ezt a feladatot. A falu lakosaitól köszönő levelet kaptunk, amiben külön kiemelték, hogy az ajándékok milyen gyönyörűen voltak becsomagolva. A dicséretet én is a magaménak éreztem.

321

V. Gyermekmegismerés

B) A sikertelen tanulással kapcsolatban A történelem tanárunk az év elején elmondta, hogy az első félév végére egy nagyszabású házi dolgozatot kell megírni. A dolgozat címe: A családom története, terjedelme 10 – 15 oldal. Családtörténeti kutatást kellett végezni, és nagyszülőkkel, rokonokkal beszélgetni, interjúkat készíteni. A dolgozathoz családi fényképeket lehetett csatolni. Eljött a beadás határideje, és én egy sort sem írtam le, értelemszerűen nem adtam be a házi dolgozatot. Megkaptam az elégtelent, ami persze jól lerontotta az év végi jegyemet. Pedig ha a tanár ismert volna, akkor tudhatta volna magától is, hogy nekem ilyen feladatot nem lett volna szabad adnia. Nagyon sok bajom volt a matematika feladatok megoldásával. A házi feladatokat csak az édesapám segítségével tudtam megoldani. Ha ő nem volt a közelemben, nem tudtam, hogyan kezdjem el az adott feladatot. Hetedikes voltam, amikor az apám a foglalkozása miatt csak a hét végén volt otthon. Ilyenkor együtt tanultuk meg az egész heti elmaradást. A tanárnő, aki egyben az osztályfőnököm volt, nem vette ezt figyelembe. A hét közbeni órákon egymás után sorban hívott ki minket, hogy a táblánál elmagyarázzuk a többieknek a házi feladatot. Nekem is menni kellett. Ilyenkor irulva-pirulva, a szégyentől égő arccal álltam a táblánál, és egy mukkot sem tudtam kinyögni. Ötödikes voltam. Az irodalom tanár mindig frontális órát tartott. Leült a tanári asztal mögé, és mondta, mesélte, olvasta az aktuális tanagyagot. A mi feladatunk a jegyzetelés volt. A füzeteket minden héten beszedte és leosztályozta a jegyzeteket. Csak néha feleltetett, így az év végi osztályz atot főleg a jegyzetelésre adott minősítés alakította. Az egyik osztálytársam a jegyzeteire sorba kapta az elégteleneket. A tanár szűkszavúnak, olvashatatlannak és értelmetlennek minősítette. Hónapok teltek így el az évből, amíg a szülők szakember segítségével végre igazolták, hogy a gyerekük diszgráfiás.

322

Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben

V. 4. A tanítványokkal kapcsolatos ismereteket, tapasztalatokat, érzelmeket hogyan lehet „hasznosítani” a tanításban – Mendelovics Zsuzsa
Ajánlott időkeret: A foglalkozás közvetlen célja: A foglalkozás témái, tartalma: Megelőző tapasztalat: Ajánlott továbbhaladási irány: A kompetenciafejlesztés fókuszai: Kapcsolódási pontok: Módszertani ajánlás Időfelhasználással kapcsolatos javaslat:  A foglalkozást lehetőleg szünet nélkül tartsuk meg. Az egyes tevékenységek szervezésével kapcsolatos javaslatok (csoportok, munkaformák, módszerek):  A témát kooperatív módszerekkel dolgozzuk fel.  Alkossunk véletlenszerűen négy-ötfős heterogén csoportokat. Differenciálással kapcsolatos javaslat:  A foglalkozás egy részében a munka, érdeklődés szerinti csoportokban zajlik. Értékeléssel, ellenőrzéssel kapcsolatos javaslatok:  A foglalkozás során bármikor, amikor alkalom adódik, adjunk a hallgatóknak személyes visszajelzéseket, megerősítéseket.  Kísérjük figyelemmel a csoportmunka közben elhangzottakat, és emeljük ki a fontos gondolatokat. Tér, teremelrendezés, teremigény:  A foglalkozáshoz olyan terem szükséges, amelyben mozgatható asztalok vannak, és el tudunk helyezni öt-hat darab négyfős csoportot. 135 perc Annak tudatosítása, hogy a tanítványok megismerése segíti a szaktanári munka hatékonyságát A tanítványok megismerése a tanult ismeretek, tudások elmélyítése, alkalmazása Saját iskolai élmények; a megelőző három modul További ilyen irányú tanulmányok, hospitálások Önállóság, tolerancia, önbizalom, kritikai gondolkodás, alkalmazás Pszichológiai, didaktikai, pedagógiai ismeretek, illetve az Értékelés, a Pedagógus szerepek (2,3,4,5) és a Hatékony tanulásszervezési módszerek modulok

323

V. Gyermekmegismerés

A foglalkozás megtartásához szükséges eszközök, anyagok:  Csomagolópapírok, színes filctollak és blu tack. Támogató rendszer  Fehér Márta: Például című kötet fejezetei: (SuliNova 2005.) o Az a bűvös 45 perc o Figyelem a tanórákon o Szerződéses rendszer  Együtt működik I., II., III., Kooperatív foglalkozástervek, Független Pedagógiai Intézet, 2004.  Dr. Spencer Kagan: Kooperatív tanulás – Önkonet kiadó, 2001. Foglalkozásvázlat I. Ráhangolódás, a feldolgozás előkészítése
Idő

Tevékenységek

Tevékenység célja, fejlesztendő készségek, képességek

Munkaformák és módszerek

Eszközök, anyagok (mellékletek)

20’

Az oktató röviden összefoglalja az előző foglalkozáson, a vitákon, megbeszélé- A régebbi ismeretek seken elhangzott érveket, megállapításokat, álláspontokat. felelevenítése, verElőször vegyük számba azokat a lényegi kérdéseket, amelyek az előző foglal- bális, alkalmazási, érvelő kritikai vélekozás magját alkották: ményalkotás. a) Mit jelent az, hogy tantárgyat tanítunk? b) Mit jelent az, hogy gyereket tanítunk? c) Mit jelent az, hogy a pedagógus a munkája során gyerekekkel foglalkozik? d) Mit jelent az, hogy a pedagógus munkája során együttműködik a gyerekekkel?

Előadás.

Előző foglalFrontális mun- kozások jegyzetei. ka. Közös beszélgetés.

A foglalkozások javasolt időkerete – a csoport egyedi igényeitől függően – változtatható.

324

hogy a tantervi anyagot a tanulók képességihez. bizonytalanságokat. hogy az eddigi foglalkozásoknak melyek voltak azok a mozzanatok. hogy a gyerekekkel kapcsolatosan milyen ismeretekre. A megállapításokat írják le. illetve „a gyerekekkel együttműködünk. A kártyákra a következőket írjuk! Az egyikre „Frontálisan szervezett óra”. A konklúzió lényegét a „gyereket és nem tantárgyat tanítunk”. előző ismeretéhez kell alakítani. és nem foglalkozunk” megállapítások adják. kérdéseket. 10’ Készítsünk három féle kártyát szám szerint annyit. ha ők lennének a pedagógusok. Kártyák 10’ E témakör második foglalkozásán foglalkozás alkalmával a hallgatók megtanul. hogy a tanterv a tananyag követelménye milyen elvárásoknak feleljenek meg.Problémamegoldó sége a pedagógusnak. érveket. amikor saját élmény alapján kooperatív módszerekkel dolgozva szerzett tapasztalatokat. Az előző foglalkozás másik kérdésköre arról szólt. A differenciálásról eddig még alig esett szó. megállapításokat. tudásokra van szük. A csoportok húznak egy kártyát. A kooperatív módszerekkel szervezett foglalkozással lehet. Az előző vita összefoglalását hegyezzük ki arra a megállapításra.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Idézzük fel az elhangzott kijelentéseket. a másikra „Kooperatív módszerekkel szervezett csoportos óra”. ahány csoport van. azonban az előző modulokban már részt vett ilyen foglalkozásokon.papír értői mozaik Író. (Frontálisan szervezett órával minden hallgató találkozott már előző iskoláiban. a harmadikra „Differenciálással szervezett óra”. hogy a hallgató az előző iskoláiban nem találkozott.és rajzeszköz Saját jegyzet 325 . tudásokat mennyire tudnák használni/alkalmazni. ké- Szóforgó Csomagoló Fordított szak. hogy mit jelentenek a kártyákon lévő feliratok. Beszéljük meg közösen.) Hívjuk fel a figyelmet és mutassunk rá. hogy a Önismeret tanulókkal kapcsolatos ismereteket. gondolkodás A kihúzott óraszervezési módszer alapján a csoportok vitassák meg. A mellékletek között azonban részletes leírás található.Érvelő vita ták.

amit jól ismer. amelyet jól ismer. Ezek az emberek lehetnek a csoporttársai. Saját szaktárgyából mindenki keressen egy olyan résztémát. Az új tartalom feldolgozása Idő Tevékenységek Tevékenység célja. Együttműködési készség 10’ Készítsünk közös plakátokra gyűjtést a megállapításokról:  Frontálisan szervezett óra   Kooperatív módszerekkel szervezett csoportos óra Differenciálással szervezett óra Érvelő vita Koncepcióalkotás Információkezelés Kommunikációs készség Közös munka Csoportforgó Csomagoló papír Író.) Hívjuk fel a hallgatók figyelmét a következőkre: a) A téma megválasztása olyan legyen. 20–30 perces foglalkozás keretében megtanítsa a többieknek.felkészülés megta. illetve egy differenciálással szervezett órára. (Frontális foglalkozást azért nem kérünk. vagy differenciálással szervezettett. Gyermekmegismerés szítsenek plakátot és ismertessék meg a többiekkel a fordított szakértői mozaik Koncepcióalkotás alkalmazásával. Koncepcióalkotás problémamegoldó gondolkodásmód Önismeret Empátia Kreativitás Együttműködés  íróeszköz  saját jegyzet  tankönyv Tanárnak:  háttéranyagok  szakirodalom 326 . gimnáziumi osztálytársai. keressen a tananyagról részletes leírást. anyagok (mellékletek) 30’ Ennek a résznek az a célja. lópapír Minden hallgató gondolatban keressen magának 4 – 8 embert. hogy konkrét tanulók/társak ismereteinek birtokában A cél: egy órára való Egyéni vagy Diáknak: hogyan lehet felkészülni egy kooperatív módszerekkel szervezett csoportos órá. pasztalása.V. és alkalmasnak tart arra. mert abból már számtalan példát láttak. és kiselőadás formájában már gyakorolták is. kooperatív módszerekkel szervezett csoportos órát.és rajzeszköz Saját jegyzet II. hogy milyen foglalkozást szeretne tartani. Mindenki választhat. akit a tanulás/ tanítás szempontjából jól ismer. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. fejlesztendő készségek. barátai. a hospitálás alkalmával megismert tanítványok.páros munka  csomagora. hogy egy kb. b) Amennyiben szükséges.

és értékeljük az elkészített anyagokat Kritika elfogadása Tolerancia Empátia Érzelmek kezelése Közös munka III.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben c) A diák mellékletben talál segédanyagot mind a két foglalkozástípushoz.) Megjegyzés: a kooperatív módszerekkel szervezett csoportos foglalkozásokhoz a háttéranyagban sok segítséget lehet találni. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. ezeket elolvasni d) Állítsa össze magának mind a 4 – 8 „tanítványáról” azokat az ismereteket/tudásokat. Az új tartalom összefoglalása. (A második foglalkozás alkalmával már részletesen beszélünk ezekről. Empátia Koncepcióalkotás Kritikai érvelés Problémakezelés Egyéni munka A második Közös megbe.Kritikai érvelés széljük meg. Ezért elégedjünk meg azzal. a feldolgozási folyamat és a létrehozott produktum szerinti differenciálásra épít. anyagok (mellékletek) 10’ A foglalkozástervek bemutatásakor figyeljük meg.foglalkozás jegyzeteit szélés használjuk. ha a foglalkozás a tartalom. Érdemes elolvasni az alapelveket és a különböző módszerek leírását. A differenciálással szervezett foglalkozások elméleti anyaga rendkívül sokrétű. Ezek áttanulmányozása időigényes. Érdemes a tervezés előtt. ellenőrzés és értékelés Idő Tevékenységek Tevékenység célja. hogy az elkészült munkák Információszerzés mennyire használták a tanulók megismeréséhez kapcsolódó ismeretet/tudást. amelyekre szüksége lesz a foglalkozás megtervezéséhez. 10’ A foglalkozástervek számától és az egyéni szándékoktól függően közösen be. 327 . fejlesztendő készségek.

 Önismeret Segítő véleményalkotás Érzelmek kezelése Egyéni munka Mennyire elégedett a saját és társai munkájával. tanult új ismeretekkel.  Mennyire elégedett a szerzett. 5’ Az oktató értékeli a csoport munkáját Kritika elfogadása Közös megbeszélés 328 .. alkalmazni eddigi ismereteiket.. Gyermekmegismerés 10’ A hallgatók írják le:  Mennyire tudta hasznosítani.V.

ha az egyének vagy az egyes csoportok fejlődése pozitívan összefügg egymással: ha az egyik diák fejlődéséhez szükséges a másik diák fejlődése. ha olyan esetekben. Azok a diákok akik. hogy a gyengébb teljesí tményt nyújtó tagok megfelelő bátorítást kapnak. vagyis egy tag „bukása” mindenki „bukását” jelenti. a feladat megosztása és egymás segítése. Ezekben. Ezek a képességek alkotó folyamatokat indítanak el és fejlesztenek. aki 80 százalék alatt teljesít. és van két olyan diák a csopor tban. A szerepek. Ha például a csoportsiker annak a függvénye. A diák megtanulja. tanuló diákokban. Akkor viszont.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Mellékletek a foglalkozáshoz D1. sokkal mélyebben megértik a tanult anyagot. ha az egyik csoport sikere egy másik csoport sikerétől függ. akkor az egymásrautaltság n agyon erős. és lássa. szemben a memorizálás és visszamondás reprodukáló jellegével. mint a kompetitív környezetben. majd a csapat eredményét a tesztpontok összeadásával vagy 329 . gondolkodásukat finomítaniuk kell. a problémamegoldás. hogy a gyengébb képességűek sem maradnak le. és több marad meg bennük. akik a kooperatív tanulásban segítségükre lesznek későbbi szakmai és magánéletükben. nézeteiket össze kell hasonlítaniuk. Az egyik az ún. „pontfelelős” módszer: A csapat valamennyi tagja egyedül megír egy tesztet. a segédanyagok megfelelő alkalmazásával. és így biztos. hogy mindenkinek érdeke. A csoport minden tagjának feladata. a célok. aki rendszeresen 100 százalékot teljesít. hogy csak akkor lehet sikeres. Nyilvánvaló. A kooperatív tanuláshoz a fizikai együttléten túl hozzátartozik a témák megvitatása. Az építő egymásrautaltság kialakítható a megfelelő feladatszerkezetekkel és értékelési módszerekkel. hogy az építő egymásrautaltság minősége jelentős mértékben befolyásolja a csapattagok egymás iránt tanúsított segítő és bátorító magatartását. a kutatás képességeit. többet tanulnak. A kooperatív tanulás jobban fejleszti a problémamegfogalmazás. Mivel a kooperatív munka során a diákoknak az anyagot újra fel kell építeniük. érzelmileg és pszichológiailag fejlettebbek. A kooperatív tanulás szituációiban a diákok erősebben motiváltak. Az egyéni felelősségvállalásnak a feladat tartalmától és az alkalmazott kooperatív módszertől függően több formája is lehet. logikus. Az építő egymásrautaltsá gnak erős és gyenge változata van. és ezek a csoportok a gyerekek képességeit tekintve vegyesek. az elemzés. ha a csoport átlagának kell 80 százaléknak lennie. hogy a csoport többi tagjának. ha akad olyan diák. A csoport tagjai együtt dolgoznak. hogy elsajátítsa az aktuális anyagot. és szívesebben járnak iskolába. Megváltozik a helyzet. Ha az egész csoport sikere mindegyik tag sikerének a függvénye. ha a tagok hozzájárulása nem ugyanannyit nyom a latban – az építő egymásrautaltság gyenge. hogy valamennyien teljesítsenek. hogy minden egyes csoporttagnak sikerült-e 80 százalék fölött teljesítenie. jobbak a társaikkal kialakult kapcsolataik. ha a többiek is azok. amikor a cs oport sikere egyenlő mértékében függ minden tagtól. Látjuk. egymást segítik. erős építő egymásrautaltság érvényesül. Jobban becsülik magukat. T1 – Háttéranyagok a kooperatív módszerekkel szervezett foglalkozáshoz A kooperatív tanulás jellemzői A kooperatív tanulás során a gyerekeket kis csoportokra osztják. az esetekben kisebb a valószínűsége. Ekkor a csoporttagok maximálisan motiváltak társaik sikerében. Ebben az esetben senki sem fog aggódni. Az egymásrautaltság erősödésével a kooperatív magatartás is fejlődik. illetve az osztály többi tagjának is sikerült-e. Alapelvek A) Az építő egymásrautaltság Építő egymásrautaltságról akkor beszélünk. B) Az egyéni felelősség Az egyéni felelősségtudat nagyban hozzájárul a kooperatív tanulási módszerek sikeréhez.

ha minden más feltétel azonos. Másképpen ugyan. aki általában a tanár. Ez aktívabb részvételt jelent. de szintén munkamegosztást jelent a „működtető” szerepkörök kialakítása (például a témafelelős. a másik a tanulmányai gyűjti össze. tehát mindenki a feladat pontosan meghatározható részéért vonható felelősségre. A munkamegosztás sok kooperatív tanulás foglalkozásmodellnek a központi kulcseleme (lásd mozaik. Ez az ún. A diákok úgy is viselhetik a közös felelősség egy részét. és nagyobb valószínűséggel is tanulnak. mint a csoportmunka. Megoldást kínálnak az olyan módszerek is. (2) munkamegosztással. hogyha valaki közvetlenül szól hozzájuk. Minden egyes diáknak felelősséget kell vállalnia partnere. Ezt nevezzük a „részben felelős” módszernek. amely szerint a csapat addig nem foghat hozzá a soron következő feladat megoldásához. Lényegében. „egy szálon futó módszer”. de nagyjából egyenlő nagyságú részeit. mint a „szóforgó” vagy csoportinterjú módszerével. illetve érzékelik. hogy ki milyen mértékben járult hozzá a csoport sikeréhez a saját pontszámával. partnerek módszer). A munkamegosztás leginkább feladatkörök kialakításával érhető el (például az egyik diák a kérdéses történelmi személyiség korai életpályájának néz utána. Olyan szabályt is hozhatunk. de azt is elvárják tőlük. hogy hozzájáruljanak az óra menetéhez. és azt is tudják. Ha párhuzamos interakciós óravezetést alkalmazunk. ha a csapat által befej ezett munkát részfeladatonként osztályozzuk. Azonban ha az egész órai részvételt tekintjük. Másik járható út az. A pármunka során az adott pillanatban a párhuzamosság kritériuma teljesül (a tanulók 50 százaléka fejezi ki gondolatait egy időben). Bármelyik formát választjuk is a személyes felelősség kifejezésére. az időfigyelő. hogy a munkamegosztás erősíti a személyes felelősséget. az pedig hatékonyabb a frontálisnál. A részvétel szoros összefüggést mutat a sikerrel. minden esetben fontos. a „csend kapitány” stb. akkor a páros munka jobb. és mindenki az egy részfeladatért a felelős. Az egy szálon futó mó dszer nem elég hatékony. nem mondhatjuk. mint a nagyobbak. D) A párhuzamos interakció A kooperatív tanulás során a tanulók között egyidejű interakciók zajlanak. ha a tagok azonos témán dolgoznak. akkor eg yszerre az osztály fele beszélhet. de munkamegosztás van közöttük. A k isebb csoportok jobban működnek. Mindazon túl. Ez az egyik eredménye. a harmadik a család életéről keres anyagot). A szerepelosztás részvételi normákat alakít ki. hogy minden tanuló a tanulá- 330 . Gyermekmegismerés átlagolásával számítjuk ki. Az egyenlő részvételt általában a következő módokon lehet elérni (1) szerepelosztással. A hagyományos módszereket alkalmazó tanórán legtöbbször csak egy ember beszél egyszerre. ami miatt a kooperatív tanulás hatékonyabb.V. csapattársai vagy osztálytársai előtt a neki leos ztott feladatrészért. A diákok képességei között meghúzódó különbségek miatt sokszor azonban tanácsosabb a képességek szerinti. C) Az egyenlő részvétel A részvétel szerves része a tanulási folyamatnak. A részvételt egyenlőbbé lehet tenni. A diákok tudják. osztjuk. például a tanulókat párokba. hiszen az egyes szereplők egymás után „lépnek színre”. amikor a tanár őt szólítja.). A munkamegosztás mindenkit a feladat egy részletéért tesz felelőssé. A diákok ugyanis nemcsak megkapják a lehetőséget a szereplésre. melyek a mu nkamegosztás elvén működnek. mintha a terem egy távoli pontján valaki éppen a tanárral beszélget. amíg az előző feladat ráeső részét ki-ki meg nem oldotta. hiszen a tanulók sokkal érintettebbek. még a részvételt is kiegyenlítettebbé teszi azzal. néha a diák is szót kap. hogy azért csak saját maguk tehetők felelőssé. mintsem az egyenlő szétosztásra összpontosítani. a szószóló. mint a hagyományos oktatás. oldja meg. hogy mindenki a feladatnak más. ha a csoportos megbeszéléseket felcseréljük olyan módszerekkel. Az aktív részvételt tanúsító diákok nagyobb valószínűséggel élvezik az egész folyamatot. mint a frontális óra. hiszen az egy diákra eső aktív részvételi idő nagyon rövid. hogy a csapat egyes tagjainak teljesítményét a csapat többi tagja is pontosan megismerje.

hogy leverje a lécet és vesztenek. szintjét vagy jellegét. hogy a diáknak ne kelljen a legjobb képességei szerint nekifutnia. és tevékenyen bevonja őket a munkába. A differenciálás nem azt jelenti. A differenciálás a tanulás lényegére összpontosít. a diákok választják meg. legyen átlagos. hogy kiválasszák azokat a témákat. majd másik tagja szerepel előre meghatározott ideig. A kooperatív tanulási technikák között arra is találunk megoldást. Minél többféle módon tesszük érdekeltté a diákokat a tanulásban – számos alkalmat adva nekik. több feladatot adunk ahelyett. így motiváljuk a diákokat arra. akár a csoportos interjúk alkalmasak arra. ez magával hozza az elmélyülést és látókörük tágulását. ahol a pár tagjai felváltva n eveznek meg dolgokat. hogy többet adunk ugyanabból (pl. ugyanis a legtöbb párosban általában az egyik fél jóval többet beszél. érezze magát. legyen akár korlátozott a nyelvi tudása. ahol először a pár egyik. A tanár nem siklik végig a fogalmak hullámai fölött. Ehelyett gondolkodásra ösztönzi diákjait. miközben olyan feladatokat is adnak. amelyek előmozdítják ugyanezek gyengébb képességeinek a fejlődését is. Tudatosítjuk az egyéni különbségeket. hogy erőfeszítéseket tegyenek. A differenciált tanításban a tanárok olyan tevéken ységeket terveznek meg. annál inkább fejlődik tanulási képességük. Amikor a tanítási-tanulási folyamat és az értékelés a diákok egyéni igényihez igazodik. b) Tárgyszerű. amit tanultak. hogy motiválóbb feladatot adnánk). Ezek üresjáratok és zsákutcák. vagy nyilvánítják ki ötleteiket. mint a másik. társsal vagy csoportban akarnak dolgozni. A lényegi tanulásra összpontosít. amelyekkel elmélyültebben akarnak fo glalkozni. A differenciált tanítás: a) Szigorú. hogy megfeleljen a diákok egyéni szükségleteinek. Ilyenek például: A párok között megosztott idő módszere. A differenciálással a tanárok számos különböző tanítási stratégiát alkalmaznak. sem olyan magasra. T2 – Háttéranyagok a differenciálással szervezett foglalkozáshoz Mi a differenciálás? A differenciálás azt jelenti. amelyek támogatják a diákok tanulási preferenciáit és erősségeit. növekszik minden diák s ikerének valószínűsége. küzdjön akár tanulási nehézségekkel. hogyan akarnak tanulni és hogyan kívánnak számot adni arról. Figyelembe veszi a diákok legmegfelelőbb tanulási módszereit. amelyek a diák egyéni képességein alapulnak. nem fut „mellékvágányra”. (Forrás: Czike Bernadett: A pedagógusszerep változása) D2. Nem állítjuk a lécet olyan al acsonyra. azt is eldönthetik. hogy a négy alapelv érvényes-e rájuk. Valódi kooperatív munka az. hogy az órákon a tanulóknak lehetőségük legyen az aktív részvételre. hogy kedvelt gondolkodásmódjukat alkalmazzák -. és olyan tanulási célokat tűzünk ki. a differenciálás nem szórakoztató tevékenység a diák számára. Lehetőséget kaphatnak arra. és alkalmat ad nekik arra. nem fordul zsákutcába. A csoportmunka során akár a szóforgók. hogy önállóan. hogy a pár mindkét tagja egyformán vegyen részt a munkában. ahol egyszerre mind a négy alapelv érvényesül. hogy mutassák be tudásukat erősségeikre és érdeklődésükre építve. hogy azzal a céllal választjuk meg a tanítás sebességét. aminek semmi köze az érdemi tanuláshoz. hogy a terv minden elemét vizsgálja meg abból a szempontból.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben si idő felében aktívan vett részt a munkában. vagy a páros forgószínpad módszer. Ha igen. Próbára tevő oktatást nyújtunk. c) Rugalmas és változatos. Azt ajánlja a kooperatív foglalkozásterv készítőjének. Ahol csak lehetséges. akkor valóban kooperatív foglalkozástervet készített a pedagógus. stílusának és érdeklődésének. d) Összetett. 331 . A diákok nem kapnak „egyenruhát”.

hogy összehasonlítsa a Hamupipőke kultúrákban kialakul két változatát. és új gondolatokat. A tartalom differenciálása vagy a leglényegesebb fogalmak. ahogy tanítunk. Képezhetünk tartalmi differenciálás úgy is. vizuális. hogy tanulási erősségének megfelelő módon mutassa be tudását (pl. az önálló gondolkodást. eljárások és képességek sz erint történik. egy rajz vagy egy modell. amelyek között van alapvető és bevezető jellegű éppúgy. hajlamaihoz alkalmazkodnak. Miután eldöntöttük. hogy forrásműveket válogatunk egy tantervi témához. fogalmak vagy témák. Gyermekmegismerés Mi az. és gyakran országos irányelveket tükröz. hogy a történelmi regényekkel foglalkozunk. hogy válasszon ki egy regényt és írja le annak jellemző vonásait. f) A folyamat. hogy olyan területen szerepeljen. némelyiknek kevesebbre. szimulált bírósági tárgyalás vagy tánc. g) A produktum. ha olyan elemekre épül. Lehet valami kézzelfogható. A foglalkozás végén a csoportok összevetik gondolataikat. vagy úgy. A tantervi tartalmat rendszerint az iskola vagy a település(ek) határozza meg. Kitehetünk a diákok elé néhány kupac könyvet. Adhatunk speciális forrásmunkát néhány diáknak meglévő tudása és a témában való kiemelkedő jártassága okán. hogy összetettebb és elvontabb feladatokat adunk. c) a mindenkori értelmi szintjüknek megfelelő „kezdő” vagy „haladó” forrásokat biztosítunk számukra. eltéréseit. és az egyes diákokat a nekik megfelelő könyvekhez irányíthatjuk. és ha a diákok projektkínálatából választhatnak. egy alapos verbális/ nyelvi tudású diák térbeli produktumot. hogy tanulási stílusok alapján jelöljük ki a feladatokat. egy kiemelkedő zenei tehetségű diák dalt szerez). mint bonyolultabb. és felkészülnek eredményeik szóbeli előadásra. A differenciálás során módszerink a diákok tanulási stílusához. A folyamat az. A tartalom az „amit” megtanítunk – műveltségi területek. hogy minden diák a maga szintjén választhat. A hallás után tanulók megbeszélik a két változat egyezéseit. vagyis párbeszéd. A korán érő vagy gyors felfogású diákok számára elhagyhatunk tartalmi elemeket vagy felgyorsíthatjuk azok bemutatását. lehet verbális. Mondjuk például. kifinomultabb. b) választékot kínálunk a diákoknak. A produktum a tanulás eredménye. és minden diák azt a feladatot kapja. például paródia. részletezőbb vagy elmélyültebb.V. Némelyik diáknak több tanulásra és gyakorlásra van szüksége. A diákok tudásukat használat közben mutatják meg. Legyenek a produktumok is differenciáltak. lehet cselevés. (Forrás: Diane Heacox: Differenciálás a tanításban. vagy válasszák tudásuk bemutatásának egyéni módját. hogy kritikai és kreatív gondolkodásra késztetjük diákjainkat. vagy növeljük tanulási módjaik változatosságát. A vizuális úton tanulók lerajzolják a két történet hasonló és eltérő elemeit. majd az azoknak megfelelő feladatokkal látjuk el őket. mint például egy beszámoló. beszélgetés vagy vita. amelyekkel megismertetjük a diákokat. Például osztályunk azon dolgozik. A produktum megmutatja. A produktum akkor differenciált. ha a) előzetesen felmérjük a diákok tudását és jártasságait. mi az. amit differenciálunk? A differenciálás jellemzően foglalja magában a következő területek valamelyikét vagy min degyikét: tartalom. A kinesztéziás diákok félperces jeleneteket terveznek meg és adnak majd elő a két változat hasonlóságainak és eltéréseinek bemutatásával. ahol nem kiemelkedő (pl. ezzel bátorítva a diákokat arra. hogy a tanulás összetettségét növeljük. produktum. modellt vagy kollázst készít). Differenciálhatunk a tartalomban. ötleteket is hozhatnak. hogy vállalják a feladatot. vagy arra. tanulásban) 332 . folyamat. Módosíthatjuk a folyamatot úgy. amit a diákok elsajátítottak és képesek alkalmazni. hogy némely témát elmélyültebben dolgozhassanak fel. amelyek számos különböző módon tükrözik a tanultakat. A tartalmi differenciálás abban áll. e) Tartalom. auditív és kinesztéziás csoportra osztjuk diákjainkat. Megkérhetjük a diákokat arra.

tudású diákok számára. kitalálni. eszközök előkészítése. milyen módszereket lehet alkalmaznunk. hogyan lehet kooperatívvá tenni. f) a tevékenységek kitalálása. az időkorlátok kialakítása. b) a tanítási/ tanulási folyamat megtervezése a különböző képességű. figyelve arra. 333 . munkamegosztás). g) a megtanulásra. h) a produktumok bemutatása. szövegek írása. c) a produktum megtervezése a különböző erősségű intelligenciákkal rendelkező diákok számára. értékelése. e) a csoporton belüli munka tervezése (közös munka.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben D3. Differenciált tanulásszervezésű foglalkozás a) a téma megválasztása. kitalálni. az új ismeretek. az értékelés tervezése. T3 – Hogyan lehet felkészülni a foglalkozásokra? Kooperatív tanulásszervezésű foglalkozás a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l) tananyag átnézése. a csoportok elrendezése. ha kell. a diákok munkájának megtervezése. hogyan lehet négyfelé osztani. d) a tanulócsoportok megtervezése (egyéni. milyen csoportokban szeretnénk dolgozni. kitalálni. felosztása. hogy a különböző feladatokon dolgozó és különböző képességű gyerekek időigénye is különböző. kitalálni. szöveg önállóan feldolgozható részei. a tervezetben érvényül-e a négy alapelv. páros vagy csoportmunka). az osztálykép. képességek elsajátításához szükséges idő tervezése. melyek a feladat. kitalálni.

érdeklődés szerinti csoportokban zajlik. 3. 4. hospitálások önállóság. 4.. 2.  Alkossunk véletlenszerűen négy-ötfős heterogén csoportokat. tolerancia. 5. Az eddig tanult ismeretek tudások elmélyítése. a Pedagógusszerepek (1. A hallgatók csoportos. 2. 5. Differenciálással kapcsolatos javaslat:  A foglalkozás egy részében a munka.. módszerek):  A témát kooperatív módszerekkel dolgozzuk fel. munkaformák. ellenőrzéssel kapcsolatos javaslatok:  A foglalkozás során bármikor. tartalma: Megelőző tapasztalat: Ajánlott továbbhaladási irány: A kompetenciafejlesztés fókuszai: Kapcsolódási pontok: Támogató rendszer: Módszertani ajánlás Időfelhasználással kapcsolatos javaslat:  A foglalkozást lehetőleg szünet nélkül tartsuk meg.V. 4. 2.. 3.. megerősítéseket.. alkalmazás Pszichológiai.. ). 135 perc Annak tudatosítása. önbizalom. amikor alkalom adódik. páros vagy egyéni munkaformában dolgoznak.. megismerése segíti az osztályfőnököt a diákokkal való együttműködésben. A tanítványokkal kapcsolatos ismereteket. 334 .  Kísérjük figyelemmel a csoportmunka közben elhangzottakat.. hogy a gyerekek. alkalmazása saját iskolai élmények. kritikai gondolkodás. adjunk a hallgatóknak személyes visszajelzéseket. Gyermekmegismerés V. Az egyes tevékenységek szervezésével kapcsolatos javaslatok (csoportok. Értékeléssel. pedagógiai ismeretek. tapasztalatokat. 3.. az első három modul További ilyen irányú tanulmányok. és emeljük ki a fontos gondolatokat. illetve az Értékelés (1.) és a Gyermekmegismerés (1..) modulok foglalkozásai. didaktikai. érzelmeket hogyan lehet „hasznosítani” osztályfőnökként – Mendelovics Zsuzsa Ajánlott időkeret: A modul közvetlen célja: A modul témái.

T. A foglalkozás megtartásához szükséges eszközök. 335 .Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Tér.. Budapest.): Szabályok az iskolában 67. Molnár Edina: Egy iskolai konfliktus elemzése (UPSZ 2001/május) Szekszárdi Júlia: A konfliktuskezelés gyakorlata (UPSZ 2001/május) Oláh Erzsébet – Zsidi Zoltán: Mit tehet az osztályfőnök 9–26. 2002.) o A patrónus o Az osztályfőnök feladatai o Művészeti nevelés o Problémafeltárás a Novusban      Thomas Gordon: T. teremelrendezés. oldal Fehér Márta (szerk. 2010.) o A személyes kapcsolatteremtés o A patrónus o Segítő párrendszer o Lakva ismerjük meg egymást! o Voltaképpen mi is a cél? o Két osztályfőnök egy csárdában o Emberi kapcsolatok olvasásra  Van másik iskola is című kötetből: (SuliNova 2007. Támogató rendszer:  Fehér Márta: Például című kötet fejezetei: (SuliNova 2005. teremigény:  A foglalkozáshoz olyan terem szükséges. oldal. Budapest. színes filctollak és blu tack. Szabad Iskolákért Alapítvány. Assertiv kiadó. anyagok:  Csomagolópapírok. és el tudunk helyezni öt-hat darab négyfős csoportot.E. amelyben mozgatható asztalok vannak.

Papír. Amennyiben szükséges. 336 . tanulási stílusát. beszélgetett-e a tanítványá.Együttműködés val négyszemközt. köz íróesz- 10’ Kooperatív Papír. beszélgetett-e a családdal négyszemközt. íróeszcsoport – ablak köz módszer Saját jegyzet 10’ Az egész csoport egy plakátra gyűjtse össze a különböző kapcsolatok jellemző. (Segítség: megismerte-e a családot. Ráhangolódás. a feldolgozás előkészítése Idő Tevékenységek Tevékenység célja.Kritikai gondolkodás Egyéni munka tát Önismeret Önálló gondolkodás Az ablak módszert használva beszéljék meg közösen a kapcsolatok általánosít. tudott-e segíteni a pályaválasztásban stb.) Papír. egészítsétek ki. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök.Problémakezelés Csoportforgó it.V. nehézségeit.Empátia ható jellemzőit. A második foglalkozás jegyzeteit is Kritikai gondol. Gyermekmegismerés Foglalkozásvázlat I. jellemezze valamelyik osztályfőnökével való kapcsola. ismerte-e tanítványai képességeit. tudott-e az Információkezelés egyéni és az osztálybéli konfliktusokról és kezelte-e ezeket. fejlesztendő készségek. tanulási erősségeit. köz íróesz- kodás Saját jegyzet  A foglalkozások javasolt időkerete – a csoport egyedi igényeitől függően – változtatható. anyagok (mellékletek) 10’ Minden hallgató írja le.Frontális használják.

segítségnyújtás erkölcsi. sokoldalú megismerése. (Nyílván ezt 30 fős osztály vezetőjeként nem lehet véghezvinni. amelyek segítették a probléma megoldását. A hallgatók olvassák el a mellékletben az AKG pedagógia programjából vett részt. köz íróesz- Melléklet 15’ Mindenki válasszon a felsoroltak közül egy olyat. segítségnyújtás a tanulásban. amennyit talál magának. hogyan látta el az adott tevékenységet. a gyengébbek fejlesztése. hogy az osztályfőnökének melyek voltak azok a vele kapcsol aÖnismeret tos ismeretei/tudása. kapcsolattartás a gyereket tanító tanárokkal. amennyit elvárnak a szülők. csoportdinamika. amelynek diákként részese Kritikai gondolkodás volt. segítségnyújtás és megszervezése különböző szabadidős tevékenységeknek. segítség nyújtás az önismeret fejlesztésében. kompetenciák fejlesztése.) A hallgatók páros munkával írjanak össze legalább tízféle osztályfőnöki tevékenységet. kompetenciák fejlesztése.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben II.) Saját jegyzet Papír. hagyományok ápolása. segítségnyújtás az életstratégia kialakításában. segítségnyújtás a beilleszkedésben (iskola. a tanítványok sok szempontú. az erős intelligencia területek használata. Egyéni munka 337 . Írja le. osztályfőnöki óra megtartása. tudások megszerzésében. való eligazodásban.Érvelő kritika galmazza meg. fejlesztendő készségek. amely a patrónus (10–12 gyerek osztályfőnöke) kötelességeit írja Kritikai gondolkodás le. hogy az osztályfőnöke. etikai kérdésekben. az iskola vezetése. anyagok (mellékletek) 25’ Az osztályfőnöknek annyi feladata. kapcsolattartás a szülői házzal. osztálytársak). segítségnyújtás a tantárgyakon kívüli ismereteket. segítség nyújtás az osztálytársakkal való kapcsolatok kiépítésében. szociális képességek. Fo. Az új tartalom feldolgozása Idő Tevékenységek Tevékenység célja. (Segítség: kapcsolattartás a gyerekkel. segítségnyújtás társadalmi kérdésekben. tevékenysége van. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. feloldását. a fenntartó és az oktatási Együttműködés Páros munka törvény. Önálló gondolkodás Egyéni munka ill. tanulási képességek. segítségnyújtás a tanulási stratégiák kialakításában. segítségnyújtás a konfliktusok kezelésében.

a tanulástól. rajzos.Szakirodalom telés 15’ A hallgatók párban dolgozzanak. Zsuzsi szorongása egyre nőtt. Segítenie kell ezek megoldását/feloldását. A hallgatók olvassák el a mellékletben található elbeszélést. mondván. hogy segítsen? Hogyan beszélgetne el az adott problémáról a gyerekkel? Mit tanácsolna szaktanár kollégájának? Mielőtt ezeket. fejlesztendő készségek. Képzeljék el. A sikertelenségek teljesen elvették Zsuzsi kedvét az iskolától. Milyen a gyerekkel kapcsolatos ismeretekre van szüksége ahhoz. Zsuzsi két évig a körzeti általános iskolába járt. A második évet Zsuzsi már az új iskolában kezdte. Az osztályukban lévő gyerekekkel különböző események történek. Az új tartalom összefoglalása.Egymásra figyelés zösen a megoldásokat. ellenőrzés és értékelés Idő Tevékenységek Tevékenység célja. Kooperatív csoport – háromlépcsős interjú Páros munka Saját jegyzet Egyéni jegyze. Nem tudott a többiekkel haladni.V. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. hogy már egy éve együttműködnek osztályfőnökként egy osztállyal. majd be fogja hozni Zsuzsi a lemaradását. zenés. de ahogy múlt az idő. A megjelenítés lehet előadás. hogy Zsuzsi mamája a két 338 Empátia Szakismeret Véleményalkotás Vitakészség Szociális ség érzékeny- Egyéni munka Háttéranyag Közös megbe.Szakirodalom szélés . Problémamegoldó gondolkodás Alkalmazás Szakismeret III. hogy hogyan kell szólni a gyerekekhez. vers. az eseteket a hallgató végiggondolná. Ez után beszélje meg a csoport. színjátszós vagy pantomim. Néhány vállalkozó páros jelenítse meg megbeszélésüket a tanítvánnyal vagy a szaktanárral. hogy mit tett az új tanító néni azért. olvassa el. új iskolát kerestek a lányuknak. Eleinte szívesen kelt fel és indult el az iskolába. Gyermekmegismerés Együttműködés 10’ Csoportos munkában mutassák be egymásnak a történeteiket és értékeljék kö. A tanító néni vigasztalta a szülőket. anyagok (mellékletek) 15’ A téma összefoglalásaként a hallgatók olvassák el Zsuzsi édesanyjával készített beszélgetést. hogy mit ír Thomas Gordon arról. A szülők döntő lépésre szánták el magukat.

Mennyire elégedett a saját és társai munkájával..Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben év eltelte után ezt mesélte el az iskoláról. az osztályról. alkalmazni eddigi ismereteiket. tanult új ismeretekkel. a tanárokról 20’ A hallgatók írják le:    5’ Mennyire tudta hasznosítani. Mennyire elégedett a szerzett.. Önismeret Segítő kotás véleményalEgyéni munka Érzelmek kezelése Kritika elfogadása Közös megbeszélés Az oktató értékeli a csoport munkáját 339 .

s ha valami ok miatt nem sikerül megtalálniuk egymással a hangot. Ezt az értékelést a tanulóval egyezteti. akkor is csak hosszabb idő alatt – rendkívüli esetben – van mód a váltásra. enyhén autista. Nagyon sokat tett a két osztálytanító. A szülők ezt el is fogadták Zsuzsi rengeteg iskolai és iskolán kívüli fejlesztő programon vett részt. A patrónus tartja a kapcsolatot a szaktanárokkal. önismereti fejlesztés egyaránt. diszgráfiás és diszkalkuliás. tájékozódik a tanulók tantárgyi előmeneteléről. hogy Zsuzsi a felső tagozaton képesé 340 . hogyan látja a szülő szemével gyermekének helyét és kapcsolatait az osztályban. A patrónus – tudatában a tanár – diák. hogy talán majd megállja helyét egy szakiskolában. függően a beszélgetés témájától. A csoportos beszélgetéseken tájékoztatja a tanulókat az iskolai élet információiról. A patrónus félévente írásban értékeli a tanulók fejlődését. haladását. a másik – Zsuzsi. konfliktusainak megoldásában is közvetlenül segíteni. A patrónus kiemelt feladata a közvetlen . Amikor a szülők másik iskolát kerestek. ahol két SNI-s tanuló van. hogy ez sikerüljön. személyiségjegyeit. hogy módja legyen a magánéleti problémáiban. T1 – A patrónus kötelességei (részletek az AKG pedagógia programjából) A patrónust a gyerekek az első év elején. D2. s csak az engedélyével lehet iskol aidőben iskolán kívüli programokon részt venni. Az egyik Down-szindrómás.tevékenységekben. A külö nórai és a napközis foglalkozások eredményeként elérték. képzési ügyekről éppúgy. Főleg tanulási problémákkal küzd. így az órákon lehetőség van arra is. segítséget kértek az Alternatív Pedagógiai Műhely szakemberétől. tájékoztatva a gyerekeket és szüleiket is. egyeztetve a szaktanárokkal. A patrónusok közössége heti rendszerességgel értékeli a tanulók munkáját. s megismerteti a szülőkkel. Ezt a feladatát heti rendszerességű (legalább egy alkalommal hetente) „cs ibefoglalkozáson” is teljesíti. Tájékozódik és tájékoztatja őket a tanuló iskolai munkájáról.V. tanulását alakítani. A patrónus tartja a kapcsolatot a szülőkkel. hogy a fejlesztő pedagógus segítsen az SNI-s gyerekeknek. A szakértő a Gyermekek Házát ajánlotta. Nélküle a tanulót érintő lényeges ügyekben nem lehet dönteni. Az alapkészségek elsajátítását fejlesztő pedagógusok segítettek. felnőtt – gyerek eredendően meglévő aszimmetrikus viszonyának – olyan személyes kapcsolatokra törekszik a gyerekkel és szüleikkel. s javaslatot tesz a feladatokra. a teljes képzési időszakra választják. A patrónus dolga a jelenlét ellenőrzése. Képviseli érdekeiket. a következő időszak feladatairól. pedagógiai. A fejlesztő pedagógus 18 féle módszerrel próbálkozott. mint anyagi kérdésekről. négyszemközt is és az egész csoporttal közösen is. az életkorhoz igazodó mentálhigiénés-. hogy a gyerekek az adottságaiknak leginkább megfelelő terhelést kapják.és normaközvetítés. Zsuzsi integrált osztályba jár. élet. Olyan osztályba. képességeinek fejlesztését.és munkarendjét. más szaktanárokkal. Személyes ráhatással törekszik a gyerekeket a számukra leginkább megfelelő úton tartani. munkáját. T2 – A legjobb iskolát találtam meg a lányomnak Kezdi mondandóját Zsuzsi édesanyja. A patrónus a tanuló minden iskolai döntésében részt vesz. órai munkájáról. Mára sikerült elérni. a sikeres iskolai élet. verbálisan is megjeleníthető – és a közvetett érték. egyéni tapasztalatok alapján a patrónus a szülőkkel is egyeztetve személyre szóló programot alakít ki – közösen a tanulóval – a hatékony tanulás. vagy más programokról. személyes fejlődésében. Az első években a legnagyobb gondot a beilleszkedés jelentette. A patrónus h etente legalább egyszer alkalmat biztosít a gyerekek számára a beszélgetésre. Gyermekmegismerés Mellékletek a foglalkozáshoz D1. közvetíti – ha szükséges – problémáikat. segíti őket. tanulási lehetőségeit az egyik pesthidegkúti iskolában. A patrónus képviseli az iskolában a tanulókat. aki erősen diszlexiás. a további időszakra. Zsuzsi például nagy nehézségek árán tanult meg olvasni. s az élet egyéb területén való boldogulás érdekében. A közös megbeszélések. A tanulók legtöbbször kooperatív csoportokban dolgoznak. amikor arról mesél.

ill. hogy személyre szabottak a követelmények és egyénileg értékelik a tudást. Pl. egyenrangú viszonyt csak úgy lehet kialakítani. mint más. az egyforma kezelési módot. hogy kialakul az elfogadás. ellenszenves. ne nézze levegőnek. A gyerekeknek mindenütt olyan helyzetet kell teremteni. Zsuzsi szülei nagyon jól tudják és érzékelik. A gyerekek nyilván érzékelik a követe lménybeli és teljesítménybeli különbségeket. a problémás helyzeteket közösen oldják meg. bár erősen szorongva. a gyerekének érzelmeit sértő dolgot tapasztal. Zsuzsi mamája tisztába van azzal. amikor a többiek. Az együttműködés más oldalról azt jelenti. tud tanulni. Rá kellett jönnie. Megtanulta azt is. Például: a testnevelés órán ugyanazokat a gyakorlatokat végezhesse el. különbségeit a tanítók. Zsuzsi mamája szerint a szülőkön. fejlesztési módszereit is igénybe kellett venni. Zsuzsi is csak akkor írhasson javító dolgozatot. és az osztályba járó gyerekek szüleinek a segítségére van szükség. hanem részt vett az egész osztály életében. hogy tevékenykedve szerezzenek tapasztalatokat az SNI-s gyerekek helyzetéről. Időnként az osztály előtt is. ezért külső szakemberek terápiáját. nem veszítheti el. hogy mindenki egyenlő eséllyel induljon. a háttérből segítés szándéka. hogy a körülmények ne 341 . hogy az iskolán kívül Zsuzsi milyen fejlesztő foglalkozásokon vesz részt. Az órán kívüli programokban is biztosítani kellene az esélyegyenlőséget. Ezt az őszinte. beszélgetni a problémáról. mint a többieknek. hogy „egészséges” gyerekük társként kezelje a „más. iskolai programon (ünnepek. Hasonlóan a szülőnek is értesülnie kell a napi iskolai problémákról. de talán a személyre szabott köv etelmények és a sok dicséret lehetővé teszi. Ezeken az alkalmakon nem csak a saját lányával foglalkozott. hogy a Zsuzsival foglalkozó tanítókkal. problémáiról. és neki is be kell mutatni. Elég hamar megtanulta. figyelmes. a szolidaritás. ha a szülő és a pedagógus mindenre odafigyel. az elméleti tantárgyakból-függetlenül attól. a gyengén sikerült dolgozatok ugyanúgy számí tsanak be az év végi eredménybe. a tanárok. hogy a tanárok a lányukat mindenben egyenrangúnak tekintsék a többiekkel. hogy gyerm ekük tanulásbeli és egyéb hátrányait. hogy a szülő őszintén beszélje meg a tanárokkal. a pedagógus érti és megérti a gyerekkel kapcsolatos otthoni történéseket és azok hátterét. hogy ez megvalósuljon. ha minden gyerek csak kártyával ebédelhet.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben vált az önálló ismeretszerzésre. nagyon sokszínű. kötelékké válik. Az osztályba járó gyerekek szüleivel. Ez nagyon nehéz feladat. hogy igyekezzenek megteremteni az osztálytársak közötti szolidaritást. vagy valódi hibás. mint amilyen én vagyok osztálytársát”. tanárokkal egyeztesse. hogy mennyi mindent tud. Nagyon fontosnak tartotta. tanulásra. Napi kapcsolatban vannak egymással. sikerélményeket biztosító tanári munkára. életéről. gondolta. ugyanis mint minden szülő azt hitte. Zsuzsi szülei azt várják a pedagógusoktól. mint a többie knek az ebédelésnél.a bánásmód ne különbözön másokétól. szívesen üljön mellé. önállóan ismereteket szerezni. kirándulás) részt vett. hogy a sportprogramokat nehéz úgy megszervezni. Sajnálatra nincs szükség. Mindezek ismeretében mód lehet arra. Azt tartják a legfontosabbnak. hogy lánya ebben is sikert érjen el. Általában a szülői ház toleráns. vagy dolgozzon vele egy csoportban. és pontosan tudnia kell annak hátterét és a többi gyerekre való hatását. így nagy szerepe van abban a tanároknak. az iskola más szakemberei nem mindenhatók. foglalkozások. hogy ezt a társak tanulják meg kezelni. hogy a pedagógusok. akkor Zsuzsitól is meg kell követelni. Nem elég beszélni. ha vélt. hogy az iskolai szakemberek majd minden problémát megoldanak. Zsuzsi szülei fontosnak tartják. Ahhoz. tanárok igyekeznek csökkenteni. hogy az iskola. pedagógusokkal szoros kapcsolatot épített ki. de megmutatja. empatikus értékei segítik. Minden osztály. amely azután természetes cselekvéssé. megszüntetni azonban nem tudják. hogy vigyázzon a kártyájára. természetessé kell tenni azt. a család együttműködésén nagyon sok minden múlik. hogyan bánjon a saját képességeivel. az osztályközösség miben képes segíteni a gyerekének. Ez nagyon fontos momentum volt.

Gyermekmegismerés gátolják a gyereküket a hátrányok leküzdésében. Én nagyon elégedett vagyok ezzel az iskolával. f) Az osztályban már hetedik óta az a szokás. (Leírta: Harsányi Zsuzsa) D3. Hiába próbál valamelyik csoporthoz csatlakozni. Ha ezt nem fogja elkészíteni. Hiába kérik a tanárok. A tanítók alaposan foglalkoznak a kérdéssel. b) Borcsi hetedikes. előtte pár nappal balhézni kezdett. A tanév elején mindenki kihúzza egyik osztálytársának a nevét. mindig tudatosítják a gyerekekben mondataik. Pl.V. a gyerekek elfordulnak tőle. semhogy a sajátjaimra szoktassalak. amellyel igényeid kielégítésére törekszel. Amikor Dórira került volna a sor. az alapértékeivel. hogy megleld saját megoldásod -. senki sem lesz vesztes. e) Lali tizenegyedikes. Eszembe se jut. Ha így teszünk. óvják őket. és figyelnek rájuk. Nagyon lassan érti meg. hogy mit jelent a szindróma. Mindemellett mindketten külön személyek vagyunk. pletyká lkodnak. c) Évi minden szünetben egyedül van. Igaz.” (Thomas Gordon) A feldolgozandó esetek: a) Az első órában tanító kollégák arról panaszkodnak. fogja fel a tananyagot és nagyon lassan. nem hajlandó megtartani a társa születésnapját. kisebbik gyerekük. hogy megpróbálja kielégíteni ezeket az igényeit. a tanáraival. hogy az eredményei ennek ellenére jók. A csoportját kifejezetten gátolja a munkában. Áron és osztálytársai pontosan tisztában vannak azzal. mindketten nyerünk. a két gyereket elf ogadja. segíti őket és barátkozik velük. Már sok mindennel próbálkoztak. hogy figyeljen. mindenhol szívesen fogadnák. hogyan kell helyesen segíteni a „furcsa”. Igyekszem őszintén elfogadni magatartásodat. Áron is ebben az iskolában tanul. d) Janka ötödikes. teljesülnek kívánságaid. Többszöri felszólításra sem adta be a család történetével foglalkozó házi dolgozatát. A szülők elégedettségét mutatja. Amikor megosztod velem problémáidat. Mire elolvassa a saját részét – amit azután el kellene magyaráznia a társainak – a többiek már rég mindennek készen vannak. „különös” helyzeteket kezelni. ez nekem értékes és szeretném fenntartani. a kegyetlen gyerekjátszmák ebben az osztályban is ugyanúgy megvannak. hogy habár nagyon messze laknak az iskolától. Ez a szokás már három éve tart. szinte olvashatatlanul ír. és majd az adott alkalommal megtartja a társának a születésnapját. és ahogy arrébb áll. hogy máshol jobb lenne a gyerekemnek. Elege van az egészből. Áront bármelyik iskolába vihetném – mondja Zsuzsi mamája. hogy inkább megkönnyítsem számodra. ki-ki a maga egyéni igényeivel és azzal a jogával. fizikai és értelmi képességei terén. tetteik helyességét. Áron most másodikos. és Zsuzsi a lehető legtöbbet fejlődjön mentális. az év végén eggyel rosszabb os ztályzatot kap. vagy amikor gondod van igényeid kielégítésével. hallhatóan róla beszélgetnek. Áron képességei kiválóak. T3 – Hogyan kell szólni a gyerekhez? „Te és én kapcsolatban élünk. igyekezni fogok elfogadóan és megértően meghallgatni az – úgy. de semmilyen eredményt sem sikerült elérniük. hogy Vivi – tízedikes diák – mindig elkésik az óráról. Minden órán jegyzetelés és a feladatokkal való foglalkozás helyet rajzol. Neki is van egy Down szin drómás és egy értelmileg enyhén sérült osztálytársa. de az enyémek ugyanígy. 342 . de erre a két gyerekre vigyáznak. hogy megünneplik egymás születésnapját.

közösségi szolgálat. reflektív ember legyen.  Falus Katalin – Jakab György: Az aktív állampolgárságra nevelés. Társadalmi részvétel. fogódzót adni a gyerekeknek még akkor is.): A kompetencia. harmonikus személyiségű.  a foglalkozásokon alapvetően fontos a saját élményű tanulás. megosztása a társakkal. problémamegoldó képessé g. In: Demeter Kinga (szerk. a hallgatók korábbi tapasztalatainak felidézése. empátia. felelősségvállalás. hogy ő maga hiteles. gyengeségeivel. elismerés. o. demokratikus készségek. 2006. ha maga is kételkedik. Műszaki Könyvkiadó. a résztvevők attitűdjének formálása. a csoport közös gondolkodása. ha ezért konfliktusba kerül(het) a környezetével. közösségi projektek A foglalkozástervek üzenete:  az iskolának meghatározó szerepe van abban. a hátrányos helyzetűek vagy az átmenetileg nehéz helyzetbe kerülők segítésének és elfogadásának alapelve). hiteles vezetői készségek. Budapest. közösségi tanulás. többek között közösségi szolgálati projekteken keresztül is. o. tárgyi és módszertani feltételeket. A foglalkozások megtartásához ajánlott és a hallgatóknak kiadható szakirodalom:  Csapó Benő: Tudás és iskola. 343 . tervezés. együttműködés. munkavállalói készségek. hogy a tanárszerep változóban van és személyesen is felelős saját szerepének (ki)alakításáért még akkor is. reflexió. előrelátás. 2006/46. Élet és Irodalom. rejtett tanterv. és így képessé válhat a folyamatos önfejlesztésre. önkéntesség. 2004 (A demokratikus gondolkodás kognitív aspektusai 197–223.  a pedagógusnak tisztában kell lennie saját erősségeivel. szociális kompetenciafejlesztés. tudnia kell saját kompetenciáit és azok határait. méltányosság (az elesettek.)  Csapó Benő – Fazekas Károly – Kertesi Gábor – Köllő János – Varga Júlia: A foglalkoztatás növelése nem lehetséges a közoktatás átfogó megújítása nélkül. lehetőségeivel és korlátaival.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben VI. aminek szerves része a tapasztalati tanulás módszerével történő szociális kompetenciafejlesztés. tapasztalati tanulás. szolidaritás. szociális érzékenység. hogy a gyerekekben és a szülőkben tudatosuljon: az iskolában nem csak tanítás -tanulás folyik. aki adott esetben képes útmutatást. Budapest. kritikus gondolkodás. kortárs segítés.  az iskolának kötelessége a gyerekeket felkészíteni az aktív állampolgári szerepre és ehhez biztosítani a szükséges emberi. Kihívások és értelmezések. hanem személyiségfejlesztés is. OKI. a fogyatékosok.  a pedagógusnak tudatában kell lennie. sz. demokratikus értékek. érett. pedagógusi szerepek. autonóm személyiség. példaadás. tolerancia. a folyamatos kihívásokkal való szembenézésre. 217–227. Kulcsfogalmak:  Aktív állampolgárság. felelős döntéshozatal. értelmiségi életet élő.  a pedagógusnak erőfeszítéseket kell tennie annak érdekében.

Parola. magyar fordítása a DIA által szerkesztett Az élet iskolája tanári segédkönyvében. szám. Társadalmi részvétel.php?id=552.VI. Minoritás Alapítvány. 2004/IV. közösségi projektek              Földes Petra: Jogtudatosság és demokrácia. Amarodrom. In: ILO – Working Group for International Cooperation in Skills Development Conference Proceedings (http://www. sz. 2004/4. április. Mentor. 2008. Trefort Kiadó. 2009. Sütőné Koczka Ágota: Szociális készségek fejlesztése kamaszkorban. sz. Galambos Henriette Rita: A fiatalkori helyzetbehozás. Simon: Életviteli és munkavállalói készségek és ezek megjelenése az oktatási. Galambos Henriette Rita: Az élet iskolája. Budapest. december. http://www.org/wg). o. 344 . DIA.norrag. Zsók Ágnes – Garas Ildikó: Az „önkéntességből való tanulás” és a DIA-modell mint a pedagógiai módszerek kiszélesítési lehetőségei. McGrath. 52–68. Miénk itt a tér füzetek 3. Új Pedagógiai Szemle. Új Pedagógiai Szemle. 2008. 2005 Szabó Ildikó – Örkény Antal: Tizenévesek állampolgári kultúrája. Új Pedagógiai Szemle. 2007. képzési vitákban. Educatio. Sütőné Koczka Ágota: A szociális készségek fejlesztése kamaszkorban. Budapest. Támpont melléklet. avagy a szociális és munkavállalói készségfejlesztés egy lehetséges útja.hu/cikk. Nárai Márta: A civil szervezetek szerepe és jelentőségük.osztalyfonok. 2008 Szabó Eszter: Diákakadémia = képzés + projektek. 2004/IV. 2009 június. január. jubileumi szám. szám. 1998 Török Katalin: A civil szervezetek szerepe különféle tudások és készségek elsajátításában. Projektfüzet. Galambos Henriette Rita: Helyzetbe hozni a fiatalokat. 2006/12. Educatio.

valamint várható eredményei iránt. jó gyakorlatai. A diákok meglévő heterogén tudásának mozgósítása és megosztása. de nagyobb létszámú csoporttal is működőképes. módszerek):  A modul minden foglalkozására jellemző az interaktivitás. problémakezelés empátia együttműködés konfliktuskezelés szervezőkészség szociális érzékenység Módszertani ajánlás Időfelhasználással kapcsolatos javaslat:  A foglalkozást lehetőleg szünet nélkül tartsuk meg. 345 .Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben VI. Motiválás a majdani saját szolgálati program létrehozására. 90 perc A diákok érdeklődésének felkeltése az (iskolai) közösségi szolgálat alapértékei. céljai. A témával kapcsolatos fogalmak tisztázása. A diákok saját élményeinek felidézése. munkaformák. valamint az együttműködésre épülő helyzetek. Az egyes tevékenységek szervezésével kapcsolatos javaslat (csoportok. A kompetenciafejlesztés fókuszai: autonómia problémalátás. a résztvevők bevonása. módszertana. Bevezetés a tapasztalati tanulás és a közösségi szolgálat témakörébe – Galambos Henriette Ajánlott létszám: Ajánlott időkeret: A foglalkozás közvetlen célja: A foglalkozás tartalma: 20-24 fő (esetenként 5-6 négyfős csoport). 1.

fejleszti. Értékeléssel.  projektor és laptop vetítéshez. bizo. Ráhangolódás. a feldolgozás előkészítése Idő Tevékenységek Tevékenység célja. adjunk a diákoknak személyes visszajelzéseket.  ragasztós hátú papírlapok (post-it). nyos fogalmak fel. amivel a plakátokat fel lehet tenni a falra anélkül. a folyamatos megerősítés erősen támogatja.Keress valakit. és bizonytalanságtűrés szükségeltetik. Társadalmi részvétel. hogy alkalmassá váljon 5 -6 db négyfős csoport munkájához. melyet úgy rendezzünk be. ami komoly önismeretet és magabiztosságot kíván. ellenőrzéssel kapcsolatos javaslatok:  Amikor a foglalkozás során alkalom adódik rá. (T1 – kérdénemmel válaszoltak. Foglalkozásvázlat I. projektproduktumok kiállításához és megnézéséhez.VI. anyagok (mellékletek) 10’ A diákok szabadon körbejárnak a teremben. megerősítéseket. teremigény:  A foglalkozáshoz egy átlagos méretű osztályterem szükséges. és megszólítják 1-1 társukat vala. fejlesztendő készségek.  A foglalkozások javasolt időkerete – a csoport egyedi igényeitől függően – változtatható. 346 . képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. 6 kérdés a tábmelyik kérdéssel. teremelrendezés. kockázatvállalási kedv. Tér.  gyengéd ragasztó. akik tottság. valamint vetítéshez. A modulban javasolt projektmunkához nagy elszántság. és másik 3-at. közösségi projektek Differenciálással kapcsolatos javaslat:  Feltétlenül vegyük figyelembe a csoport tagjainak képességeit.Bemelegítés. hogy a falat rongálnánk. Ezeket a képességeket a pozitív visszajelzések és értékelés. érdeklődés.  vastag. színes filctollak.aki… lán vagy csoszínre hozatala. ny imagolópapíron A kérdés száma mellé írnak legalább 3 nevet. anyagok:  csomagolópapír. de frontális és egyéni munkához is. előzetes tudását és tapasztalatait. akik igennel. A foglalkozás megtartásához szükséges eszközök.

kételyek. megfogalmazása.3. 20 kép a témáról.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben motiváció sek) Diákok kezében papír és toll II.2.educatio. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök.Frontális se. anyagok (mellékletek) 5’ Rövid vetítés: kb. tudása szerint válaszol. Az új tartalom feldolgozása Idő Tevékenységek Tevékenység célja. hu T2 – (DVD) T3 – leírása Fotók Fotók 15’ A látottakkal kapcsolatban csoportonként megállapodnak 5-5 kérdésben. amire a legjobb előzetes ismeretek és tudás mozgósítása.Csoportonként portok kiszá. fejlesztendő készségek. A jól összekevert kérdések közül minden csoport kap kettőt.papírcsíkok és molás alapján filctollak (1. internet hozzáférés A képanyag elérhető az Educatio honlapján: www. beszédkészség fej- Négyfős cso.4) 347 . Érdeklődés felkelté. kérdések megfogalmazása Projektor. laptop. amit Pontos kérdések papírcsíkokra írnak.

A program rövid ismertetése. előalábbi feladatok közül választva: relátás a) Olyan iskola vagy iskolák felkutatása. Eldöntik. a vélemény nyílt vállalása li vonalon sorakoznak fel a diákok.netmesélés páronként lott/olvasott történetekre. akivel összeülnek és megbeszélik a két fogalmat és azt. 10’ lesztése Mindenki húz egy kártyát és gondolkodik a kártyán szereplő fogalom jelenté.Árnyalt gondolkokat. páros munka kártyák egymástól tanulás Szemkontaktussal keres mindenki egy párt.Felelősségvállalás. dás.együttműködés. A véleményvonalat meghajlítjuk és ezzel a különböző álláspontot képviselők egymás mellé kerülnek.1. lé. majd T4 – Fogalomsén. véleményalkoAttól függően. d) Interjú készítése olyan fiatallal. fo.tás. Frontális törtéA párok visszaemlékeznek saját önkéntes és/vagy civil élményeikre vagy hal. közösségi projektek A megválaszolatlanul hagyott kérdéseket lehet a foglalkozás végére hagyni. c) A megadott szakirodalom egy elemének feldolgozása és ismertetése. ahol működik iskolai közösségi szolgálati program vagy hasonló. Állítás: Dolga az iskolának közösségi szolgálati projektekbe bevonni a diáko. Frontális vonalban egymás mellé került résztvevők közös mini-kutatást végeznek az megbízhatóság. hogy ki-ki mennyire ért egyet ezzel az állítással. A törté.Egyéni. A prezentációk és ismertetések arányosan oszlanak majd el a következő három 348 . galommagyarázat. hogy kinek a történetét mesélik el.5 percesek lehetnek. egy képzeletbe. hogy hogyan kapcsolódhatnak a látott képekhez.Együttműködés. Kooperatív módszer – véleményvonal majd hajlított véleményvonal 20’ 10’ 12’ Feladat kiadása és vállalások a következő foglalkozásra: a hajlított vélemén y.nyeglátás és láttatás netmesélésbe beleszövik a két kártyán található fogalmat. b) Külföldi példák felkutatása és rövid ismertetése. Társadalmi részvétel. aki itthon vagy külföldön végzett valamilyen önkéntes tevékenységet.VI. Amikor én vagy a barátom barátja… Konszenzus. A páronkénti történetek mx.

Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben foglalkozás elején. aki… Kérdések:  Voltál már valaha önkéntes?  Tudod mit jelent az önkéntesség?  Jó ötlet lenne-e szerinted az iskolai közösségi szolgálati tevékenységért érettségi plusz pontot adni?  Tudomásod szerint van olyan ország. ahol ez így történik?  Szeretnél egyetemi éveid alatt önkéntes munkát végezni?  Lehet az önkéntesség kötelező?  Szerinted van köze az önkéntességnek a munkavállalói készségek fejlesztéséhez? T2 – Fotó-összeállítás Iskolai közösségi szolgálati vagy önkéntes programokról készült fotók a lemezmellékleten. ellenőrzés és értékelés Idő Tevékenységek Tevékenység célja. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. 1. Minden pár előre jelzi. T3 – A mellékelt fotók leírása A fotók a Demokratikus Ifjúságért Alapítvány programjain készültek. dolkodás csírái Mellékletek a foglalkozáshoz T1 – Keress valakit. 349 . sokszorosításuk csak az alapítvány engedélyével lehetséges. 2.A foglalkozás lezá. III. a pozitív gonrövid mondat/megszólaló. megnyilvánulásával kapcsolatban. Az új tartalom összefoglalása. Max. a tanfolyamon kívül történő felhasználásuk. anyagok (mellékletek) 8’ Mindenki a jobb oldali szomszédjának mond valami pozitívat az aznapi foglal. 1 rása.Egyéni munka kozással vagy az ő teljesítményével. fejlesztendő. készsgek. hogy melyik foglalkozásra készül fel. cseppko_gyermekotthon: középiskolás fiatalok önkéntes tevékenysége a Cseppkő utcai Gyermekotthonban közösen az otthon lakóival. faluszepites_somogy: egy kis somogyi faluban az Önkéntes Fiatalok Napján a falu apraja-nagyja palántákat ültet a falu főutcájában.

zsuzsi_vonat: debreceni fiatalok egy helyi kisvonatot tisztítanak meg a felesleges firkáktól. 10. ingyen_oleles: tatabányai fiatalok ingyen ölelést „osztogatnak” tatabánya utcáin az arra járóknak. 8. 12. iskolaszepites: egy Pécs melletti kistelepülés bezárásra ítélt általános iskolájában a gyerekek és önkéntes pécsi egyetemisták együtt festettek ki néhány tantermet. gyermekotthon_jatekosztas: önkéntesek által összegyűjtött játékadományok szétosztása egy gyermekotthonban. 6. segítenek ügyeik intézésében. jatszoter_ovoda: óvódások rendbe teszik a falujukban a játszóteret. graffiti: önkéntes középiskolások eltávolítják az iskolájuk falát elcsúfító graffitit. kapcsolda: budapesti középiskolások két napra vendégül láttak az iskolájukban fogyatékos fiatalokat. 4. kutyamenhely: önkéntes fiatalok menhelyen élő kutyákat sétáltatnak. 350 . jatszoter_komloska_2: egy nemzetközi nyári tábor önkéntesei játszóteret építettek Komlóskán. 5. 20.VI. faluszepites_somogyapati: Somogyapátiban általános iskolás gyerekek megtisztították a falu utcáit a szeméttől. 16. kozod2007_szemetszedes: 2007 áprilisában – az Önkéntes Fiatalok Napján – önkéntesek szedik a szemetet a budapesti Városligetben (ezen a napon mintegy 300 önkéntes közel 80 zsáknyi szemetet szedett össze). muralmoral: a pécsi Murál morál csapat önkéntesekkel nagyméretű figyelemfelhívó falfestményt festett. temetoprojekt: kőszegi önkéntes középiskolások katonai temetőt tesznek rendbe. 9. Társadalmi részvétel. 21. jatszoter_komloska_1: egy nemzetközi nyári tábor önkéntesei játszóteret építettek Komlóskán. 17. 11. idosekotthona: középiskolás diákok délutánonként idősek otthonában élő emberekkel beszélgetnek. 7. hogy utóbbiak is szerezzenek élményt a spo rtolásról. játék okat játszottak. így ismerkednek városuk múltjával. a fizikai erőfeszítésről. akikkel közös versenyeket. 13. zs_vege: kezek. közösségi projektek 3. konyvtar_adomany: önkéntesek szállítják egy iskolai könyvtár számára az összegyűjtött könyveket. 15. festéktől. amikor önkéntes látók és látássérültek együtt futnak. 18. 14. hogy felhívják a figyelmet a közösségi összefogás fontosságára. hogy felhívja a figyelmet a tá rsadalmi felelősségvállalás fontosságára. piszoktól. 19. smilydebrecen: debreceni önkéntesek és fogyatékos fiatalok élő smiley képe. fussafenyben: Fuss a fényben futógála.

Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben T4 – A modul kulcsfogalmai fogalomkártyákon aktív állampolgárság demokratikus készségek előrelátás felelős döntéshozatal kortárs-segítés méltányosság pedagógusi szerepek reflexió szociális érzékenység tervezés autonóm személyiség együttműködés empátia hiteles vezetői készségek közösségi szolgálat munkavállalói készségek példaadás demokratikus értékek elismerés felelősségvállalás közösségi tanulás kritikus gondolkodás önkéntesség problémamegoldó képesség szociális kompetenciafejlesztés tapasztalati tanulás rejtett tanterv szolidaritás tolerancia 351 .

2. Az előző órai új ismeretek felidézése. A megfelelő projekt beazonosítása és előzetes megtervezése Beszámoló az előzetes feladatokról. munkaformák. kérdések. A kompetenciafejlesztés fókuszai: Kritikus gondolkodás Kezdeményezőkészség Kockázatvállalás Együttműködés Problémalátás Komplexitás-tűrés Módszertani ajánlás Időfelhasználással kapcsolatos javaslat:  A foglalkozást lehetőleg szünet nélkül tartsuk meg. Társadalmi részvétel. Reális projektterv készítése. dilemmák felvetése. mert ezek biztosítják a leghatékonyabb felkészülést a projekt megvalósítására. módszerek):  Ebben a foglalkozásban kiscsoportos és frontális munka folyik. Az egyes tevékenységek szervezésével kapcsolatos javaslat (csoportok. 4 fős csoport). 352 .VI. de nagyobb létszámú csoporttal is működőképes. 90 perc A diákok felkészülése a közösségi projekt megvalósítására. Felkészülés a közösségi szolgálati/önkéntes projektre – Galambos Henriette Ajánlott létszám: Ajánlott időkeret: A foglalkozás közvetlen célja: A foglalkozás tartalma: 20-24 fő (esetenként 5-6 db. megválaszolása. közösségi projektek VI. Felkészülés a tevékenység megvalósítására.

 Amikor a foglalkozás során alkalom adódik rá. Ezeket a képességeket a pozitív visszajelzések.  laptop és projektor a beszámolókhoz. melyet úgy rendezzünk be. de frontális és egyéni munkához is. megerősítéseket. teremigény:  A foglalkozáshoz egy átlagos méretű osztályterem szükséges. Tér. és az erről készített beszámolót/prezentációt lehetőleg részletesen értékeljük. kockázatvállalási kedv.  A projekt tervezésekor érdemes figyelni a feladatok elosztására.  ragasztó. amivel a plakátokat fel lehet tenni a falra. Értékeléssel. A foglalkozás megtartásához szükséges eszközök. hogy a résztvevők mind kaptak-e lehetőséget a véleménynyilvánításra és a kérdésfelvetésre. hogy fenti vagy az általuk meghatározott szempontok alapján értékeljék a beszám olót/beszámolókat. érdekessége. fejleszti. a folyamatos megerősítés erősen támogatja. ellenőrzéssel kapcsolatos javaslatok:  Az előzetesen kiadott feladat elvégzését.  csomagolópapírok.  A szubjektív értékítéletek mindenképpen kerülendők. valamint vetítéshez. teremelrendezés. anyagok:  tábla.  vastag. hogy alkalmassá váljon 5 -6 db négyfős csoport munkájához. Ennek szempontjai : o a kutatás alapossága o lényegkiemelés o tömörítés o a prezentáció érthetősége. projekt produktumok kiállításához és megnézéséhez.  Adjunk lehetőséget a résztvevőknek is arra. A modulban javasolt projektmunkához nagy elszántság. adjunk a diákoknak személyes visszajelzéseket. kréta. és értékelés. 353 .Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Differenciálással kapcsolatos javaslatok:  A foglalkozás során figyelni kell arra. színes filctollak. ami komoly önismeretet és mag abiztosságot kíván. és bizonytalanságtűrés szükségeltetik.

son elhangzottak körben állva. A páros kutatás Frontális és Laptop és proeredményeinek kerekasztal. Az előző foglalkozá. II.Frontális – hogy melyik fogalom. történet.  A foglalkozások javasolt időkerete – a csoport egyedi igényeitől függően – változtatható. anyagok (mellékletek) 10’ A résztvevők visszagondolnak az előző foglalkozásra. fejlesztendő készségek.Frontális és kat. tábla. csomagolópapír. léma világos és érthető bemutatása. Empátia és tolerancia. Ráhangolódás. színes filEgy komplex probcek. jektor. és mindenki megmondja. A hallgatóság és a tanár kérdéseket tesz fel. kerekasztal Értő figyelem. 354 . közösségi projektek Foglalkozásvázlat I. felidézése. lés. megosztása. fejlesztendő készségek. Az új tartalom feldolgozása Idő Tevékenységek Tevékenység célja. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. Releváns feltevése. kérdések 10’ A tanár és a hallgatóság a megadott szempontok szerint értékelik a beszámoló.Elfogulatlan értéke. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. anyagok (mellékletek) 15’ 2-3 beszámoló az előzetes feladatokkal kapcsolatban.VI. a feldolgozás előkészítése Idő Tevékenységek Tevékenység célja. Társadalmi részvétel. kép hagyta benne a legmélyebb nyomot.

355 . Döntés. palánták ültetése. érvelés. egyezés négydás. vagy minden csoport képes megvalósítani a sajátját. Kerekasztal vita. egyénileg konzultálhatnak a tanárral a projekt tás. den csoport megvalósítása előtt. Az új tartalom összefoglalása. padok lefestése. Ötletroham + kivitelezhető közösségi szolgálati projektre. lényeglá. Csoportalakítás a csoport ismeretében. b) Az intézmény udvarának megtisztítása. portokban. Az intézményben és környékén: a) Az intézmény környékének rendbetétele. c) Az intézmény kerítésének lefestése.vita + megtanak egyet. ellenőrzés és értékelés Idő Tevékenységek Tevékenység célja. rendbetétele. fejlesztendő készségek. A döntés függvényében a tanár minden csoporttal megbeszéli a célokat. ötfős kiscsoMegegyezés.Tömörítés. szükséges előkészületeket. amit meg is valósítanak majd.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben 10’ Négy-ötfős kiscsoportokban a résztvevők javaslatokat tesznek egy-egy könnyen Vita. eszközöket stb. kréta.Frontális: minvábbi segítségre lenne szükségük. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. csomagolópapír. Kiscsoport Tábla. Plenáris vita majd megegyezés arról. egy tagja beszél. és közös megegyezéssel kiválasz. buktatókat.Kritikus gondolko. módszereket. Mellékletek a foglalkozáshoz T1 – Projektötletek 1. anyagok (mellékletek) 5’ A csoportok röviden beszámolnak a tervezett projektjükről. Tolerancia. Amennyiben to. T1 – Projektötletek 10’ 30’ T2 – A projektmegvalósít ás menete III. hogy legyen-e egy közös nagy projekt Asszertivitás. színes filcek.

közösségi projektek 2. Együttműködés egy közeli iskolával: a) Az intézmény környékének rendbetétele. energiatakarékosság. egészséges büfé. egészséges büfé. g) Segítség egy műsor összeállításában. palánták ültetése. d) Graffitik eltüntetése az intézmény falairól. Társadalmi részvétel. Idősotthonban: a) Rendszeres délutáni beszélgetések megszervezése. takarékos és f elhasználóbarát fényforrások stb. 2. Az intézmény „zöld stratégiájának” elkészítése: szelektív szemétgyűjtés. f) Segítség a napköziben és délutáni foglalkozásokon. takarékos és f elhasználóbarát fényforrások stb. egészséges büfé. 5. c) Graffitik eltüntetése az intézmény falairól. d) Graffitik eltüntetése az intézmény falairól. d) e) T2 – A projektmegvalósítás menete (vázlatos összefoglaló) 1. Az ötlet – A projekt – A célok kitűzése A csapat létrehozása. rendbetétele. c) Az intézmény kerítésének lefestése. b) Az intézmény udvarának megtisztítása. energiatakarékosság. palánták ültetése. egészséges büfé. résztvevők. Cipősdoboz akció: http://www.ciposdoboz. 3. rendbetétele. energiatakarékosság. takarékos és felhas ználóbarát fényforrások stb. padok lefestése. d) Az intézmény „zöld stratégiájának” elkészítése: szelektív szemétgyűjtés. b) Egy műsor összeállítása és megvalósítása. 4. Gyermekotthonban: a) Az intézmény környékének rendbetétele.hu/ b) 2. Graffitik eltüntetése az intézmény falairól. Egyéb jótékonysági akciók. e) Az intézmény „zöld stratégiájának” elkészítése: szelektív szemétgyűjtés. partnerek bevonása 356 . takarékos és f elhasználóbarát fényforrások stb. e) Az intézmény „zöld stratégiájának” elkészítése: szelektív szemétgyűjtés. energiatakarékosság. padok lefestése. c) Az intézmény kerítésének lefestése. b) Az intézmény udvarának megtisztítása.VI. Karácsonykor: a) 1.

10. 9. a munkamódszer kialakítása Az ütemterv. a továbblépés 357 . 6. 4. 5. 7. 8. belső kommunikáció Amit semmiképpen sem szabad elfelejteni… A megünneplés Az értékelés Következtetések levonása.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben 3. időbeosztás Költségvetés és forrásteremtés Szükséges eszközök Külső. A csoportszabályok létrehozása.

A közösségi szolgálati/önkéntes projekt megvalósítása I. munkaformák. Az egyes tevékenységek szervezésével kapcsolatos javaslat (csoportok. közösségi projektek VI.VI. 3. Társadalmi részvétel. 90 perc Beszámolók a megvalósult projektek megvalósításáról A projektmegvalósítás értékelése A tanulságok levonása A foglalkozás tartalma: Beszámolók A projektmegvalósítás menetének áttekintése A tanulságok levonása A továbblépés. módszerek):  Ebben a foglalkozásban kiscsoportos és frontális munka folyik. – Galambos Henriette Ajánlott létszám: Ajánlott időkeret: A foglalkozás közvetlen célja: 20-24 fő (esetenként 5-6 db négyfős csoport). de nagyobb létszámú csoporttal is működőképes. 358 . mert ezek biztosítják a leghatékonyabb felkészülést a projekt megvalósítására. folytatás lehetőségei A kompetenciafejlesztés fókuszai: Kritikus gondolkodás Önkritika Együttműködés Problémalátás Komplexitás-tűrés Módszertani ajánlás Időfelhasználással kapcsolatos javaslat:  A foglalkozást lehetőleg szünet nélkül tartsuk meg.

Ráhangolódás.Ráhangolódás. adjunk a diákoknak személyes visszajelzéseket. és értékelés. A foglalkozás megtartásához szükséges eszközök.  ragasztó. ellenőrzéssel kapcsolatos javaslatok:  Adjunk lehetőséget a résztvevőknek is arra. a folyamatos megerősítés erősen támogatja. 359 . fejlesz ti. színes filctollak. Ezeket a képességeket a pozitív visszajelzések. teremelrendezés. de frontális és egyéni munkához is. hogy a résztvevők mind kaptak-e lehetőséget a véleménynyilvánításra és a kérdésfelvetésre.  A projekt tervezésekor érdemes figyelni a feladatok elosztására.  csomagolópapírok. Tér.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Differenciálással kapcsolatos javaslatok:  A foglalkozás során figyelni kell arra. valamint vetítéshez. A modulban javasolt projektmunkához nagy elszántság. és bizonytalanságtűrés szükségeltetik.  laptop és projektor a beszámolókhoz. Kerekasztal megvalósítással kapcsolatban. Értékeléssel. anyagok:  tábla.  A szubjektív értékítéletek mindenképpen kerülendők. teremigény:  A foglalkozáshoz egy átlagos méretű osztályterem szükséges.  Amikor a foglalkozás során alkalom adódik rá. hogy alkalmassá váljon 5 -6 db négyfős csoport munkájához. ami komoly önismeretet és magabiztosságot kíván. a feldolgozás előkészítése Idő Tevékenységek Tevékenység célja. kockázatvállalási kedv. projekt produktumok kiállításához és megnézéséhez. Élmények felidézése. hogy az általuk meghatározott szempontok alapján értékeljék a projektbeszámolókat.  vastag. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. anyagok (mellékletek) 10’ Minden résztvevő egy-egy rövid benyomást megoszthat a többiekkel a projekt. amivel a plakátokat fel lehet tenni a falra. fejlesztendő készségek.  A foglalkozások javasolt időkerete – a csoport egyedi igényeitől függően – változtatható. melyet úgy rendezzünk be. kréta. megerősítéseket. Foglalkozásvázlat I.

képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. A közösségi szolgálat helye az iskolában: a résztvevők egyik fele kérdéseket fogalmaz és tesz fel.Tapasztalatok meg.Lényegkiemelés. A még elmaradt korábbi beszámolók/prezentációk megtartása a korábbi szabályok mentén. Csomagolópapír vagy laptop és projektor T1 – Szempontok a beszámolókhoz 10’ A többiek közben írhatnak kérdéseket egy papírlapra. lényeglá. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. Az új tartalom feldolgozása Idő Tevékenységek Tevékenység célja. és az éppen a beszámolót tartó csoport egy tagja húzhat maximum három kér. ellenőrzés és értékelés Idő Tevékenységek Tevékenység célja. majd frontálisan. Társadalmi részvétel. Dokumentáció. 10’ 10’ 15’ Prezentációk párban Két csoportban. Tömörítés. anyagok (mellékletek) 5’ Hogyan változott a véleményem a közösségi szolgálatról? Minden résztvevő mond egy mondatot. a másik csoport pedig állításokat fogalmaz meg.Frontális 360 . frontális. tás. Az új tartalom összefoglalása. Egyéni. fejlesztendő készségek.Frontális tek fotók vagy filmek. Amennyiben készül. közösségi projektek II. A résztvevőkkel közösen következtetéseket vonnak le. amit a csoport meg is válaszol. dést. azokat is be lehet mutatni. A végén rövid vita zajlik.VI. osztása. fejlesztendő készségek. Ezeket a tanár összeszedi Kérdezéstechnika. III. anyagok (mellékletek) 30’ A csoportok beszámolói a mellékelt szempontsor szerint. A tanár összegzi a hallottakat és rendszerezi a tapasztalatokat.

8. 5. 3. mit csinálnának másként? Milyen partnereket sikerült bevonni? Mi volt a legnagyobb élmény? Mi volt a legnagyobb csalódás? Lehet-e. 2. miért nem? 361 . miért? Ha nem. 4. 10. érdemes-e folytatni? Ha igen. Mik voltak a célok? Mi volt a helyszín? Kiknek segített a projekt? Mi volt a konkrét tevékenység? Milyen szervezési lépések valósultak meg? Működött-e a munkamegosztás? Felléptek-e nehézségek? Ha újrakezdhetnék. 14. 9.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Melléklet a foglalkozáshoz T1 – Szempontok a beszámolókhoz (kivetítve vagy csomagolópapíron) 1. 12. 11. 6. 7. 13.

mint a többi foglalkozás esetében. továbbgondolása. Kritikus gondolkodásra akkor tudjuk ösztönözni a hallgatókat.VI. Ettől még nem kell politikailag állást foglalni. és az érvek kifejtésének. kijelentéseit tükrözik. tartalma: Megelőző tapasztalat: Ajánlott továbbhaladási irány: A kompetenciafejlesztés fókuszai: Módszertani ajánlás Az egyes tevékenységek szervezésével kapcsolatos javaslat (csoportok. 90 perc A megelőző tapasztalatok alapján a közösségi szolgálatról való gondolkodás elmélyítése megadott szövegek és javasolt módszertan alapján. nagycsoportos rész. de kerüljük az értékítéleteket. Társadalmi részvétel. – Galambos Henriette Ajánlott időkeret: A modul közvetlen célja: A modul témái. közösségi projektek VI. 4. szövegértés. Speciális javaslatok az értékeléssel kapcsolatban  Csakúgy. mindig adjunk visszajelzést a csoportnak és az egyéni megszólalóknak is. Közösségi szolgálat. kritikus megközelítése. közösségi tanulás. munkaformák. adjunk időt a kiscsoportos feldolgozásnak. ha nincs tétje a véleménynyilvánításnak. a közügyek iránti érdeklődés fejlesztése 362 . értelmezése. módszerek):  A foglalkozás során minél kevesebb legyen a plenáris. és hogy a téma 2010 nyarán politikai kérdéssé vált.  Figyeljünk arra. hogy a cikkek politikusok megnyilvánulásait. szövegelemzés A korábbi foglalkozások a tapasztalati tanulás és a közösségi szolgálat témakörében Ugyanezen témakör következő foglalkozása Írott szöveg értése. A közösségi szolgálati/önkéntes projekt megvalósítása II.

akik pedig egyáltalán nem. azok a végére.Értő figyelem. Plenáris kerekasztal 5’ A tanár felteszi azt a kérdést. Plenáris kerekérdemes keresni. anyagok (mellékletek) 10’ A tanár bejelenti.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Foglalkozásvázlat I. gondolko. hogy hol is lehet ilyen témájú írásokat találni. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök.Rövidtávú memória. gálat témakörében bármit is az elmúlt időszakban. hogy mennyire tartják lehetségesnek.Véleményvonal 5’ Véleményformálás. Az esetleges „találatok” hiNyilvános beszéd vatkozásait felírja a táblára. Kritikus dás. aki kifejti a véleményét 1-1 mondatban. azok álljanak a képzeletbeli vonal elejére. hogy gondolkodjanak el azon. Értő figyelem. a feldolgozás előkészítése Idő Tevékenységek Tevékenység célja. Ráhangolódás. asztal Értő figyelem. nak feldolgozni. hogy szerintük lehetséges lenne-e bevezetni a magyar közoktatási intézményekbe a közösségi szolgálat gyakorlatát. hogy ezen alkalommal a témához kapcsolódó szövegeket fog. fejlesztendő készségek. Saját vélemény indoklása. Akik a leginkább lehetségesnek tartják. hol Rövid távú memória. Nyilvános beszéd A tanár megkéri a hallgatókat. a többiek pedig találják meg a helyüket a szerint. hogy olvastak-e a közösségi szol. 363 . Tolerancia  A foglalkozások javasolt időkerete – a csoport egyedi igényeitől függően – változtatható. és megkérdezi a hallgatókat. A foglalkozásvezető válasszon ki véletlenszerűen néhány résztvevőt.

Az új tartalom feldolgozása Idő Tevékenységek Tevékenység célja. Elfogadás. valamint Lényegkiemelés. Konszenzus. Mások véleményének figyelembe vétele 5’ Minden csoport felkészül a prezentációra.Csoportalakísa. A csoportok megadott szempontok alapján feldolgozzák a szövegeket.sa kiscsoportban formálása. Jegyzetelés Kiscsoport 15’ Plenáris hallgatói előadás 5’ A másik két csapat tehet 2-2 kiegészítést vagy feltehet 2-2 kérdést. hogy milyen formában fogja elővezetni a csoport közös álláspontját.GondolattérD4 kép létrehozáSaját vélemény meg. anyagok (mellékletek) 5’ A tanár három kiscsoportra osztja a résztvevőket kiszámolás alapján. Értő figyelem 364 . Társadalmi részvétel. közösségi projektek II. megválasztja a szószólót. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. fejlesztendő készségek. Tolerancia A szószólók megtartják prezentációjukat 5-5 percben. D3 10’ 20’ gondolko. A csoportok kapnak egy-egy szöveget (mindenki kap egy másolatot). Egyéni munka D1. betartása tás Szövegértés Kritikus dás. Szabályok elfogadá. D2. eldönti.VI. Értő figyelem. A csoporttagok elolvassák a kapott szöveget.

Az új tartalom összefoglalása. fejlesztendő készségek. Konszenzus. Tolerancia 365 .Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben III.Lényegkiemelés. Értő figyelem Frontális Minden csoport fogalmazza meg. tosabb mozzanata. anyagok (mellékletek) 5’ 5’ A tanár röviden összefoglalja az egyes csoportok megállapításait. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. hogy számukra mi volt a foglalkozás legfon. ellenőrzés és értékelés Idő Tevékenységek Tevékenység célja.

VI. közösségi projektek 366 . Társadalmi részvétel.

aki el szeretné érni.hu/pp_hir_nyomtat. Az LMP külföldön már jól bevált rendszerrel segítene ezen a problémán: a gyerekek táboroztatását olyan középiskolás és egyetemista önkéntesekre bízná. hogy a munkájukat kínk eservvel összeegyeztessék gyermekük felügyeletével. hogy életében legalább egyszer ne vett volna részt határon túli tanulmányi kiránduláson. hogy az éri ntett szervezetek képviselőivel dolgozza ki a program kereteit.magyarhirlap. A napokban az Országgyűlés elé kerülő indítványban azt is javasolni fogják.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Mellékletek a foglalkozáshoz D1 – Szolidaritásra nevelnek majd az (http://www. hozzátéve. hogy a felnőtté válás előtt a 17–18 éves gyerekek – akikről szüleik hosszú éveken át gondoskodtak – tanuljanak meg törődni másokkal. a parlament oktatási bizottságának elnöke. D2 – Kulcsos gyerekek helyett önkéntes táboroztatókat! (http://lehetmas. amel ynek során fiataljaink szociális munka keretében szerezhetik meg azt a képességet. alapítványi és önkormányzati iskola akad. kerület középiskoláiban tavaly indítottuk el azt a programot. Fontos a történelmi magyar városok. A politikus hangsúlyozta. melyek inkább csak „gyerektárolásra”. A XII. feltett szándékuk azonban. amely a kéthetes diákmunka lehetőségét az iskolákra bízná. hogy a középiskolások a külföldi kirándulás ideje alatt értelmes munkával segítsenek valamely határon túli közösségnek. hogy a középiskolákból kikerülő tanulók beleérzően forduljanak a nehézségekkel. hogy a kormány részben vagy egészében fedezze a tanulók utazási költségeit. melyben arra kéri az oktatásért felelős államtitkárt. problémákkal küzdő embertársaik felé” – mondta lapunknak Pokorni Zoltán. akik munkáját felvételi pluszpontokkal. A Lehet Más a Politika a családbarát foglalkoztatás megteremtésében fontos lépésnek tartja. hogy előbb-utóbb minden iskola beépítse nevelési programjába. hogy a szülők az iskolai szünet idején ne azzal legyenek elfoglalva. nem valódi nyaralásra alkalmasak. „Külföldön a szociális-karitatív munkának jóval nagyobb hagyománya van. illetve kredittel honorálnák. hogy országos programmá fejleszti – a néhány tanintézményben már sikeresen működő – határon túli osztálykirándulások szervezését. Ertsey Katalin kedden országgyűlési határozati javaslatot nyújtott be a parlamentnek. hogy ők is tehetnek a közösségért” – mondta Pokorni. a kettős állampolgárságról szóló. de Magyarországon is több olyan egyházi. amely a 11. az Országgyűlés oktatási bizottságának elnöke. hogy felismerjék mások gondjait és azt. A piaci alapon szervezett 367 . és hamarosan tárgyalnak arról az indítványról is. „Saját kerületünkben. évfolyamon szociális -karitatív munkát szervez. hogy a programot nem akarják kötelezővé tenni. eredménytelen népszavazás után határozta el. tájak megismerése. A képviselő a 2004-es. de ezen a téren szélsőséges helyzet alakult ki: sokan csak az önkormányzatok által szervezett napközis táborokat tudják megfizetni. a Hegyvidéken már jó ideje bevezettük a programot. A minőségi nyári táborozás lenne a megoldás. Már a napokban a parlament elé kerül az a határozati javaslat. így nálunk nem végezhet diák általános iskolát anélkül.php?hir_id=200170) iskolákban Szociális-karitatív munkával nevelné a felnőtté válás küszöbén állókat Pokorni Zoltán. hogy a diákok ho zzájuk hasonló korú magyar fiatalokkal találkozhassanak” – mondta Pokorni. de még lényegesebb.hu/hirek/1974/kulcsos-gyerekek-helyett-onkentestaboroztatokat) Komoly kihívást jelent a szülőknek a gyerekek elhelyezése a nyári szünet idején. amely közoktatási programmá szervezné a határon túli kirándulásokat. „Fontosnak tartjuk.

VI. illetve egyetemi kredit nyújtását több ciklus óta nem tudták kivívni az ifjúsági önkéntességet szervező és támogató civil szervezetek. közösségi projektek táborok ára viszont a 60-80 ezer forintot is eléri – ez sok család számára megfizethetetlen. Az önkéntesek bevonása lenne a megoldás. intézményeket bevonva. de az ő motiválásukat jelentő pluszpontok. Ertsey Katalin képviselőasszony ezért határozati javaslatban kéri az oktatásért felelős államtitkárt: civil szervezeteket. 368 . külföldi példákat tanulmányozva kezdjék el kidolgozni a program kereteit. hogy 2011 nyarára annak első fázisa elindulhasson. Társadalmi részvétel. és a táborhelyeket működtető önkormányzatokat.

Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben D3 – Rászorulókon segítenek a kerületi diákok (Hegyvidék. július 1.) 369 . 2010.

közösségi projektek 370 . Társadalmi részvétel.VI.

6. 8. 7. 5. Mi a szöveg legfontosabb üzenete? Foglalja össze 1 mondatban! Mik a szöveg kulcsszavai? Értelmezze őket! Keresse meg az egyes kulcsszavakhoz kapcsolódó fogalmakat. 3. állításokat? Készítse el a szöveg gondolattérképét? Keresse meg a szövegben található ellentmondásokat! Mely kijelentéseivel. 4. 2. megállapításaival ért egyet? Miért? Mely kijelentéseivel. megállapításaival nem ért egyet? Miért nem? Ön mit javasolna a felvetett probléma megoldására? 371 .Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben D4 – Szempontok az egyéni szövegfeldolgozáshoz 1.

Társadalmi részvétel. valamint azt. 90 perc Különböző álláspontok képviselete a közösségi szolgálat iskolai keretek között történő bevezethetőségéről egy valóságos vitahelyzetben Közösségi tanulás és közösségi szolgálat az iskolában A témakör előző négy foglalkozása Érvelés. hogy hogyan tudnak éles vitában helytállni. hogy ne minősítsenek. hogy szerepet kell játszaniuk. értő figyelem 372 . módszerek):  A foglalkozás során a tanár facilitátorként van jelen. felépítettségét. értékelés – Galambos Henriette Ajánlott időkeret: A modul közvetlen célja: A modul témái. tartalma: Megelőző tapasztalat: A kompetenciafejlesztés fókuszai: Módszertani ajánlás Az egyes tevékenységek szervezésével kapcsolatos javaslat (csoportok. helytállóságát értékeljék. nem feltétlenül a saját véleményüket kell kifejteniük. közösségi projektek VI. az érvek felépítettségéről essen szó. 5. mint egy lehetséges véleményt fejti ki a lezáráskor.  Tudatosítsuk a résztvevőkben.  Legyen a résztvevőknek is lehetősége arra. Emlékeztessük őket arra. egy érvrendszer felépítése. saját véleményét legfeljebb. munkaformák. hogy például érték-e. cáfolat.VI. Speciális javaslatok az értékeléssel kapcsolatban:  Az értékelés során a foglalkozásban való részvétel intenzitásáról. ha valaki mereven kiáll a z eredeti véleménye mellett vagy esetleg hajlandó véleményébe inte grálni a felmerülő új. Feldolgozó foglalkozás. hogy elmondják véleményüket a foglalkozásról és az elhangzott érvekről. számára addig ismeretlen vagy figyelmen kívül hagyott érveket. hanem az érvek minőségét. ezért nagyfokú empátiára lesz szükségük.

megfigyelők- T3  A foglalkozások javasolt időkerete – a csoport egyedi igényeitől függően – változtatható. Az új tartalom feldolgozása Idő Tevékenységek Tevékenység célja. Kritikus Csoportmunka gondolko. 373 . Ráhangolódás. anyagok (mellékletek) 10’ 5’ Tantestületi vita – a téma ismertetése és a szerepek kiosztása Felkészülés a vitára a korábban megismert módszerek segítségével brainstorming kulcsszavak gondolattérkép előnyök-hátrányok feltérképezése Egyéni munka D1.Plenáris prenek elfogadása. A másik véleményé. a feldolgozás előkészítése Idő Tevékenységek Tevékenység célja. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. két csoportban. fejlesztendő készségek. anyagok (mellékletek) 20’ Az ideális reggeli Érvelés valami mel.Csoportmunka T1 lett vagy ellen. T2 35’ A vita lefolytatása Érvelés. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Foglalkozásvázlat I. zentációk Logikus és kritikus gondolkodás II. fejlesztendő készségek.

A cáfoló emberek segítséget kaphatnak kis papír cetliken saját csapattagjaiktól. Az egyik csoportnak a mellett kell érvelnie. Plenáris Mellékletek a foglalkozáshoz T1 – Az ideális reggeli (tevékenység leírása) A foglalkozásvezető két csoportra osztja a résztvevőket. Értő figyelem. Mindkét csoportnak nagyon rövid idő alatt kell felsorakoztatnia az érveit lehetőleg egy nagy papíron. Empátia. fejlesztendő készségek. sajttal. a másiknak pedig a mellett. Tolerancia.VI. amely valamilyen hatással volt rá. Érdekérvényesítés 5’ kel A megfigyelők egymondatos visszajelzéseket adnak a vitázóknak Véleménynyilvánítás Tolerancia III. A következő mondatkezdeteket javasoljuk a támogató érveléshez:  Meggyőződésünk szerint az ideális reggeli…. esetleg sült paradicsommal. Az új tartalom összefoglalása. közösségi projektek dás. hogy az ideális reggeli egy tartalmas étkezés tojással. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. hogy az ideális reggeli csak gyümölcsből áll. 374 . Társadalmi részvétel. mert…. anyagok (mellékletek) 10’ Visszajelző kör: mindenki emeljen ki egy olyan momentumot a vitából. ellenőrzés és értékelés Idő Tevékenységek Tevékenység célja. A cáfoló ember pedig felkészülés nélkül (improvizációval) igyekszik minél alaposabban visszaverni a másik csoport a saját reggelifajtája mellett szóló érveit szintén 2 percben. majd a szószóló 2 percben ismerteti a támogató érveket a saját reggelifajtája mellett. kolbásszal.

 A mindennapi tapasztalat szerint…. Ő ezt szeretné demokratikus módon megvitatni a kollégákkal. hiszen a tanárok egy csoportja már egy ideje jelezte.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben  Kutatások támasztják alá. de meg kell jegyeznünk…  Számos kutatás bizonyította. lényeges kérdésekben konzultál az érintettekkel. hogy a fogyasztói társadalom értékei túlságosan is meghatározzák a gyerekek és a szülők értékrendjét. hogy az angolok…  A modern dietetikusok szerint…  Ki ne tapasztalata volna…? T2 – A helyzet ismertetése A helyzet:  Egy fontos januári tantestületi értekezlet alkalmával az igazgató felveti azt a lehetőséget.  Az iskola évek óta részt vesz a pályázatokban. fejlesztésekben. miszerint…. pedig tudjuk. hogy gondolkodjanak olyan programokon.  A tanulói létszám 600 fő.  A légkör az átlaghoz képest jónak. miközben jól érzékelhetőek a társadalmi különbségek és javasolta. hogy…  Nézetünk szerint súlyos tévedés…  Elismerjük.  Az iskolában néhány kivétellel jól működnek a szakmai munkaközösségek. erősen túlterhelt. javaslata. többen közülük.  Feszültség természetesen van.  A tantestület 40 fős. 375 . A következő mondatkezdeteket pedig a villám cáfolatokhoz:  A gyümölcs alapú reggeli hívei szerint…. Az iskoláról:  Az iskola egy nagyvárosi 8 osztályos gimnázium. és őszintén érdekli az emberek véleménye.  Az a tévhit. aminek eredményeképpen az átlagosnál egységesebbek a p edagógiai módszerek. hogy …  Köztudomású. szakértőként is dolgoznak. mentorkén t. korábbi tapasztalata. miszerint …. az igazgató bár erős kézzel vezeti az iskolát. gyakorlatok. és oldottnak mondható. szerintünk nem állja meg a helyét. amelyek enyhítenek ezen. a kollégák rengeteg képzésben vettek részt. elvárások stb. hogy…. ezzel akár komoly vitákat és konfliktusokat is vállal. hogy az iskolában valamilyen mód on bevezessék a közösségi szolgálat intézményét.

A legvégén az igazgató röviden összefoglalja a vitában elhangzottakat.  mindenkinek jeleznie kell a megszólalási szándékát. 4. 3. aki végig figyeli a „saját emberét” és a végén visszajelzést ad neki. hogy ne felejtse el. akkor – minden résztvevő mögött ül egy megfigyelő.  ha véleményt szeretne valaki nyilvánítani és várnia kell. A foglalkozásvezető ismerteti a helyzetet. 5. 2.  ellenvélemény esetén is elvárás a kulturált reakció. Fontos. Társadalmi részvétel. akkor írja le a mondandóját.VI. amit bárki indítványozhat. A foglalkozásvezető ismerteti a szabályokat:  mindenki legfeljebb 2 percet beszélhet. hogy a vita valamilyen konstruktív javaslattal záruljon. A vitában 10-en vesznek részt aktívan és – ha van elegendő résztvevő. nem lehet senki szavába vágni. közösségi projektek T3 – A vita menete 1. 376 .  mindenkit végig kell hallgatni.

Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben 377 .

Ezt az iskolában nagyon kevesen tudják róla. Ő lát arra esélyt. nagyon fontosnak tartja. közösségi projektek D1 – Szerepkártyák Igazgató: 45 év körüli családos férfi. Gyermekvédelmis technikatanár: őt kifejezetten felháborítja. hogy a gyerekek nagyon önzők. Számára az erkölcsi nevelés elsődleges fontosságú. nehezen lehet eredeti álláspontjáról kimozdítani. hogy az iskolájukban ez fokozatosan bevezetésre kerüljön. de kevés partnerre talál ehhez az iskolában. de jól érzékeli azt a helyzetet. Testnevelő tanár: akinek egy barátja mutatta meg a Hegyvidékben megjelent cikket arról. és azt javasolja. ha másnak van igaza. aki erősen konzervatív pedagógiai nézeteket vall. Szerinte már így is túl vannak terhelve. ahol képzőművészeti foglalkozásokat tartanak mélyszegénységben élő gyerekek számára. de nagyon szeret táborokat szervezni. 5 éve igazgató. de belátja. Ő a maga részéről szkeptikus. és kifejezetten érzéketlenek a társadalmi problémák iránt. hogy kár. hogy csak a nemzetközi érettségit adó gimnáziumokban veszik Magyarországon komolyan a közösségi szolgálatot. aki erősen vallásos. Angoltanár: aki továbbképzéseken már többször találkozott a Karinthy Gimnázium tanáraival. Már jó ideje beszélget erről kollégáival. helyzete stabil. kerületi iskolákban már működik a kéthetes karitatív-szociális diákmunka. nem igazán lelkesedik az újításokért. Kicsit képmutatónak találják a többiek. kerületben a gyermekvédelmisek feladata a kéthetes karitatív-szociális diákmunka megszervezése. hogy a XII. 378 . Társadalomismeret tanár: fiatal férfi. nem látja. akik eddig elzárkóztak ettől. nem látja megvalósíthatónak. mert több helyen tanít. hogy állítsanak fel egy munkabizottságot. ami meghatározza értékrendjét a tanításban is. és úgy gondolja. Megbízható szakember. hogy tanítványai is szert tegyenek hasonló tapasztalatokra. akinek már felnőtt gyerekei vannak. Képzőművész tanár: nagyon kevés időt tölt az iskolában. Fizikatanár: kicsit megkeseredett 40-es. Részt vesz egy alapítvány munkájában önkéntesként.VI. Az igazgatóhelyettes: 60 éves elvált nő. aki fiatal korában rengeteg vízitúrát szervezett. és n agyon szeret táboroztatni. A magyar munkaközösség vezetője: 50 év körüli egyedülálló nő. de láthatóan érdekli a téma. Társadalmi részvétel. Matektanár: nyugdíj előtt álló nagymama. aki nem túl sok örömet talál már a tanításban. hogy a XII. Mivel számára ez meghatározó élmény volt. és elfogadottsága annak köszönhető. hogy ezt hogyan lehet egyáltalán elkezdeni. hogy jól kezeli a konfliktusokat és a feszültségeket. aki egyetemista korában 1 évig volt Németországban önkéntes egy idősek otthonában.