Új témák és tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben

Foglalkozástervek

Visszacsatolás az alapképzésbe

Tartalom
Új témák és tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben .............................................. 1 Tartalom ..................................................................................................................................... 2 Bevezető ..................................................................................................................................... 4 A folytatás, hogyan tovább? ................................................................................................... 5 I. Értékelés .................................................................................................................................. 6 I. 1. I. 2. I. 3. I. 4. I. 5. II. 1. II. 2. II. 3. II. 4. II. 5. III. 1. III. 2. III. 3. III. 4. III. 5. IV. 2. IV. 3–4. IV. 5. Az értékelés pedagógiai szerepe, funkciói – dr. Szeszler Anna .................................. 8 A tanulók értékelésének fajtái – dr. Szeszler Anna ................................................... 15 A fejlesztő értékelés – dr. Szeszler Anna .................................................................. 27 Tanárok értékelése – Fehér Márta ............................................................................. 32 Intézmény értékelése – Benczúr Katalin ................................................................... 43 Osztályfőnöknek lenni – Fehér Márta.................................................................... 55 Kapcsolat a szülőkkel – Fehér Márta ..................................................................... 69 Kapcsolat a kollégákkal – Fehér Márta ................................................................. 76 Változó tanárszerepek – Fehér Márta .................................................................... 88 Kapcsolat a diákokkal (partneri viszony) – Fehér Márta ..................................... 100 Honnan jöttünk, kik vagyunk? – Farkas Magdolna ............................................. 109 Saját élmény – Farkas Magdolna ......................................................................... 120 Hallgatói szerepre való felkészülés – Farkas Magdolna ...................................... 130 A tanár mint segítő – Farkas Magdolna ............................................................... 136 Az intézményhez való kötődés – Farkas Magdolna ............................................ 148 Kooperatív tanulás – Kerékgyártó Judit .............................................................. 179 Projekt I. és II. – Kerékgyártó Judit ................................................................. 202 Differenciálás – Kerékgyártó Judit ...................................................................... 250

II. Pedagógus-szerepek............................................................................................................. 55

III. Pályaszocializáció ............................................................................................................ 108

IV. Hatékony tanulásszervezési módszerek ........................................................................... 159

V. Gyermekmegismerés ......................................................................................................... 285 V. 1. A gyerekmegismerés a hallgatók saját tapasztalatai és ismeretei alapján – Mendelovics Zsuzsanna ..................................................................................................... 286 V. 2. A gyermek megismeréséhez használható módszerek, terepek, eszközök saját élményű feldolgozása – Mendelovics Zsuzsanna .............................................................. 290 V. 3. A lényegi kérdések tartalma, megvitatása – Mendelovics Zsuzsa ....................... 317 V. 4. A tanítványokkal kapcsolatos ismereteket, tapasztalatokat, érzelmeket hogyan lehet „hasznosítani” a tanításban – Mendelovics Zsuzsa ................................................... 323 V. 5. A tanítványokkal kapcsolatos ismereteket, tapasztalatokat, érzelmeket hogyan lehet „hasznosítani” osztályfőnökként – Mendelovics Zsuzsa .......................................... 334
2

Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben

VI. Társadalmi részvétel, közösségi projektek....................................................................... 343 VI. 1. Bevezetés a tapasztalati tanulás és a közösségi szolgálat témakörébe – Galambos Henriette ............................................................................................................................. 345 VI. 2. VI. 3. VI. 4. VI. 5. Felkészülés a közösségi szolgálati/önkéntes projektre – Galambos Henriette .... 352 A közösségi szolgálati/önkéntes projekt megvalósítása I. – ..................................... Galambos Henriette ............................................................................................ 358 A közösségi szolgálati/önkéntes projekt megvalósítása II. – Galambos Henriette ... .............................................................................................................................. 362 Feldolgozó foglalkozás, értékelés – Galambos Henriette .................................... 372

3

Visszacsatolás az alapképzésbe

Bevezető
Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. vezetése – a TÁMOP 3.1.1. kiemelt program keretein belül – döntött úgy, hogy az eddigi nagy volumenű és alapjában sikeresen lezajlott közoktatási kompetenciafejlesztő programok után fontos lenne azok eredményeit a felsőoktatásban is hasznosítani. Az általános és középiskolákban elindult szemléleti és módszertani átalakulás után fontossá vált, hogy a felsőoktatási intézményekben a pedagógusképzés reagáljon erre a kihívásra, és úgy készítse fel a jelölteket, hogy azok az új kihívásoknak is meg tudjanak felelni. Napjaink pedagógusképzésének többek között fel kell készítenie a jövendő pedagógusokat a változatos, tevékenykedtető tanulásszervezési módszerekre, a pedagógus-szerepben bekövetkezett szemléleti változásra és az ebből következő gyakorlati tennivalókra. Azokra a kérdésekre kell feltétlenül választ adnia, amelyek a mai iskolát érintik, azokat a probléma-megoldási stratégiákat kell megtanítania, amelyek ma a közoktatási intézményekben jelen vannak. E gondolatok jegyében született meg az itt bemutatásra kerülő kiadvány, amelynek az volt a célja, hogy a pedagógusképző intézmények oktatói számára olyan konkrét foglalkozásterveket jelentessen meg, amelyek segítik őket abban, hogy oktatói munkájuk során módszereik újak és változatosak legyenek. A fejlesztés fontos eleme az elkészült foglalkozástervek gyakorlatban történő kipróbálása, valamint a tesztelés utáni korrekciója is. A program eredményeképpen – jelen kiadványban, valamint az Educatio Nonprofit Kft. honlapján1 – a gyakorlatban kipróbált segédanyagok állnak rendelkezésre a pedagógusképzésben oktató kollégák számára.

A foglalkozástervek (modulok) jellemzői A modul megadott modulsablon szerint készült, 15–20 oldalas foglalkozásterv. A modulleírás alkalmas arra, hogy a pedagógusképzésben oktató kolléga a hallgatók számára saját élményű egyetemi órákat tud tartani. A modulleírás tartalmazza a tanórai tevékenységeket, azok célját – vagyis a kompetenciafejlesztés fókuszait, az azokhoz kapcsolódó módszerek részletes leírását, valamint a szükséges tanári és diákmellékleteket is.

1

http://www.educatio.hu

4

Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben

A folytatás, hogyan tovább? Jelen programban négy felsőoktatási intézményben valósult meg a modulok kipróbálása, tizenhárom oktató részvételével. Reményeink szerint ezzel a lépéssel egy folyamat indult el, amelyben a kipróbálásban részt nem vett intézményekben pedagógusokat képző oktatók is elkezdik használni ezt a segédanyagot a tanításban. Nagyon pozitív élmény volt és ezúton is köszönjük a tizenhárom oktató részvételét, azt, ahogyan hozzáálltak a modulokhoz, és ahogyan visszajeleztek a modulíróknak, annak érdekében, hogy a szélesebb nyilvánosság elé már a gyakorlatban kipróbált, korrigált modulok kerüljenek. Különlegesen előrevivő és pozitív hangulatú volt az a szakmai együttműködés, amely a program során a közbeszerzésen a pro gram lebonyolítását megnyerő céggel, az Expanzió Humán Tanácsadó Kft.-vel létrejött. 2011. február 10. dr. Czike Bernadett a program szakmai vezetője

5

I. Értékelés

I. Értékelés
A témakörhöz tartozó valamennyi foglalkozásra vonatkozó javaslatok Ajánlott idő: 90 perc (lehetőleg szünet nélkül) Ajánlott létszám:  20-24 fő (5-6 db négyfős kiscsoport, de akár ennél több hallgató is dolgozhat négyfős csoportokban) Szervezési javaslat:  Akár kisebb, akár nagyobb létszámú hallgatói csoporttal dolgozunk, a foglalkozás során négyfős kisebb csoportokra lesz szüksé g. A terem berendezésétől függő módon – előadóterem, fix székek esetében – az egymás előtt/mögött ülő párok dolgozhatnak együtt. Differenciálással kapcsolatos javaslatok:  Ha alapképzésben vesznek részt tanítványaink, a választható tevékenységeket érdeklődési körük határozhatja meg. Ha jól ismerjük a csoportot, diákjainkat az aktuális céloknak megfelelően sorolhatjuk csoportokba.  Amennyiben különböző életkorral dolgozó pedagógusok továbbképzésére használjuk a modult vagy annak valamelyik részét, értelem szerűen választhatunk az irodalomból. Értékeléssel, ellenőrzéssel kapcsolatos javaslatok:  Ennél a modulnál különösen fontos, hogy az abban leírtakat át is éljék a hallgatók, modell legyen számukra.  A folyamatos visszajelzés mellett az egyes részeknél különösen tudatosan kezeljük az önértékelés, egymás értékelésének lehetőségeit is.  Az ellenőrzésnél mi is kitérhetünk a folyamatokra, együttműködésre, s természetesen a tartalomra, alkalmazásra, amit előadnak, leírnak együtt és/vagy önállóan is. A kapcsolódó vizsgához módszertani javaslat, hogy ott a gyakorlatból, akár egy példa elemzéséből kiindulva kelljen számot adni az olvasottakról, megtanultakról, s nem fordítva. A foglalkozás megtartásához szükséges eszközök, anyagok:  Csomagolópapírok, vastag, színes filctollak, rögzítési lehetőség, amellyel a plakátokat fel lehet tenni a falra, kinyomtatott vagy kivetített anyag a mellékletből, vagy egyéb irodalom, ill. órafelvétel alapján

6

Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben

A foglalkozás megtartásához, illetve diákok számára ajánlott szakirodalom:  Báthory Zoltán: Tanulók, iskolák, különbségek (Pedagógiai értékelés fejezet). Tankönyvkiadó, Budapest, 1992.  Brassói Sándor – Hunya Márta – Vass Vilmos: A fejlesztő értékelés: az iskolai tanulás minőségének javítása http://www.ofi.hu/tudastar/uj-pedagogiai-szemle/fejleszto-ertekeles  Csapó Benő: Tudás és iskola. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 2004.  Értékelés másképpen I. DVD. SuliNova Pedagógiai Alternatívák Központja, 2005.  Fejlesztő értékelés – A tanulást-fejlesztő osztálytermi módszerek a középfokú oktatásban. Országos Közoktatási Intézet, OECD, 2005  Golnhofer Erzsébet: A pedagógiai értékelés. In: Didaktika – elméleti alapok a tanítás tanulásához Szerk.: Falus Iván, Tankönyvkiadó, 2000  Kertesi Gábor: A közoktatási intézmények teljesítményének mérése-értékelése, az iskolák elszámoltathatósága http://oktatas.magyarorszagholnap.hu  Knausz Imre: A tanulók értékelése. In: Intézményvezetés és közoktatási értékelés. Okker Kiadó, Budapest, 2005.  Nádasi Mária – Hunyady Györgyné: Szöveges értékelés, Trezor Kiadó, 2005.  Radó Péter: A fejlesztő értékelés az oktatáspolitika és az oktatásfejlesztés eszközrendszerében. Új Pedagógiai Szemle, 2006. március  Ranschburg Ágnes: Az iskolák értékelési-mérési gyakorlata és a kompetenciák. Új Pedagógiai Szemle 2004. március  Például (Pedagógusok gyakorlati példái a személyközpontú szemlélet iskolai megvalósítására), szerk.: Fehér Márta, SuliNova, 2005. Értékelés fejezet  Zágon Bertalanné: (szerk.): Értékelés másképpen. Nemzeti Tankönyvkiadó, 2004.

7

elemzés. munkaformák. hat és visszahat a teljes folyamatra. A foglalkozás közvetlen célja: Lényegi kérdések: A foglalkozás tartalma: Ki. 8 . hogy az értékelés elsőso rban érték keresés.  rugalmasság (a tanulás teljesítmény rendszeres elemzése alapján. hogy az értékelés áthat gyakorlatilag minden(féle) pedagógiai folyamatot. miközben csak a „jéghegy csúcsa”. Képességbeli:  érzelmeink pontos azonosítása. A kompetenciafejlesztés fókuszai: Attitűdbeli: a tanulási képességekben meglévő különbséget ne minőséginek. mikor és hogyan értékel az iskolában? Korábbi iskolai élmények során végigélt saját tapasztalatok irányított elemzése. amely alkalmazásának mikéntje nagymértékben befolyásolja tanítványaink képességeinek fejlődését. funkciói – dr. pszichológusával is. szükség esetén képes az egyéni fejlődés támogatását szóló tervét módosítani).  empátia.  együttműködést tud kialakítani a más szubkultúrában élő diákok szüleivel is. Kapcsolódási pontok: A programon belül több témához szorosan kapcsolódik.  probléma. teljesítményét. kit. hanem mennyiséginek tekintsük. Az értékelés megjelenése a tanulási folyamat egészében. különösen a más szubkultúrában szocializálódottak és a sajátos nevelési igényűek teljesítményének értékelésében fontos annak a szempontnak az érvényesítése. (A magyar és az angol nyelv is ezt fejezi ki: value – evaluation).  kommunikációs készségek. Szeszler Anna Annak tudatosítása. Az értékelés funkcióinak tudatosítása. miért. Valamennyi diák. Az értékelés pedagógiai szerepe. 1. tudatosítás. következtetések megf ogalmazása. az élethosszig tartó tanuláshoz való későbbi viszonyukat is.és konfliktuskezelés.I. az SNI diák gyóg ypedagógusával. különösen a módszerek.  kritikai gondolkodás. Értékelés I.

9 .  A foglalkozások javasolt időkerete – a csoport egyedi igényeitől függően – változtatható. amikor… Saját érzések azonoAz élmények felidézése terjedjen ki arra.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Foglalkozásvázlat I.sítása ba járt.Meghatározó saját Kooperatív ban) a következő mondatkezdéssel: élmények felidézé. anyagok (mellékletek) 2’ A téma felvezetése Az értékelés téma feldolgozásának célja. ha esetleg a hallgató integrált osztál y. fejlesztendő készségek.  A legrosszabb élményem az volt. Ráhangolódás. kapcsolódás a korábbi témákhoz Frontális 8’ Az értékeléssel kapcsolatos saját iskolai élmények felidézése (4 fős csoportok.tanulás – Páros sével ráhangolódás a szóforgó  A legszívesebben arra emlékszem. vagy/és osztálytársai között voltak más kultúrában vagy más szubkultúrában szocializálódott diákok is. amikor… témára. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. a feldolgozás előkészítése Idő Tevékenységek Tevékenység célja.

filctoll 10’ 10’  A foglalkozások javasolt időkerete – a csoport egyedi igényeitől függően – változtatható. Kooperatív tása példával és indoklással).tanulás dolkodás pír.Információgyűjtés. hanem az iskolai élet legkülönfé Hogyan? lébb mozzanatához kapcsolódhatnak.tanulás – Ketban tőskör Hogyan jelenhet meg az értékelés a tanítás–tanulás teljes folyamatában? Csoportosítás:  Mit? Minél többféle értékelési módszer gyűjtése. filctoll azonos csoportokban: Információ  Kinek üzen az adott értékelés? (Várható válaszokra példa: tanulónak ön. értelmezése tágabb értelemben. más intézménynek stb. elemzése egy új szempontból gésekben való gon. Az új tartalom feldolgozása Idő Tevékenységek Tevékenység célja. negatív élményhez kötődnek. ill. Csoportonként csomagolópapír. anyagok (mellékletek) 10’ Kinek szól az értékelés? Nagyobb összefüg. Kooperatív tanulás – megbeszélés csoportban szóforgóval. közös plakát kéCsoportonként csomagolópapír. elmélyedés a témá. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök.Kooperatív Csoportonként csomagolópaA korábban felelevenített élmények összevetése. 10 . osztálytársaknak. amelyek most nem a legmaradan Mikor? dóbb pozitív. fejlesztendő készségek. Az egymás felé forduló kettős kör külső részében állók mondanak egy példát.) Információkezelés ral  Példák kiegészítése. Frontális megbeszélés. filctoll. szülőnek.Felsorolás lejegyzése megosztása egy másik pármagáról.I. Értékelés II. a felsorolások összehasonlításával A felsorolások áttekintése közösen (csoportonként egy-egy újabb elem bemuta.

így folytatva tovább a gyűjtést. milyen módszerekkel (szóban. tetszőlegesen választott szempontok szerint)? Plakátok összehasonlítása szítése strukturált rendezés. ugyanakkor számoljunk azzal a veszéllyel. gyakorlás. gyűjtése)?  Mihez viszonyítunk? (Az SNI és más kultúrában élő gyerekek számára egyrészt lényeges. (A szempontok között szerepeljen a metakommunikáció intenzitásának az eltérő volta a különböző szubkultúrákban.értékek. röpdolgozat. dolgozatok különféle céllal. módot.tartalmazó tás melléklet ki- 10’ Az értékelés funkciói.) Az elhangzottak felhasználásával írjanak össze annyi értékelési helyzetet. 5’ Frontális megbeszélés a csoportban készített plakátok alapján. a tudást visszatükröző „termékek” gondolkodás. motiváció. felelés. ellenőrzés)?  Hogyan. ekkor a belsők mondanak újabb példát. bizonyos készségek stb. egyéb szöveges értékelési módok. Véleményalkotás Önálló munka Állításokat – értékválasz. Csoportosítás megadott szempontok szerint. ismétlés. órán.)  Mikor.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben majd továbbhalad a kör. hogy lehetőségeiket alul értékeljük. a tanulási folyamat melyik szakaszában (új anyag feldolgozása. hogy relatív fejlődésüket rendszeresen számba v együk. otthon. bíztatás. dolgozat. tevékenységek köré szerveződve stb. s ez önmagát beteljesítő jóslattá válik. Az újabb szempontok fókuszba állításával az esetekhez kapcsolódó várható módszerek: mosoly (és más nonverbális módok). viselkedések. beszámolók stb. amennyi csak eszükbe jut:  Mit értékelünk (tevékenységek. összefoglalás. írásban. attitűdök. szidás. Állásfoglalás az adott állítások tartalmával kapcsolatban (lásd melléklet) 11 .

I. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. Papír. Az új tartalom összefoglalása. megbeszélése Gondolkodásfejlesztés Egyéni munka. értés/elutasítás Papír. ceruza majd párokban. majd Mindenki sétál. –. Értékelés Minden állítás osztása vagy mellett egyet.Önálló mindenki a véleményét kifejező jelet magára ragasztja. ceruza mértékének jelölése: ++. – – 10’ Egy állítás kiemelése (lehetőleg olyan. végül 4 fős csoportokban – közös meghatározás készítése 12 . +. köz. anyagok (mellékletek) 10’ Mi az értékelés szerepe? Összegzés. fejlesztendő készségek. amely megosztja a hallgatókat).kivetítése.beszélés tékelés csoporton belül is Post-it öntapadós papír. Csoportmegönellenőrzés. meggyőz  Igaz: +  Nem igaz: –  Semmiképpen nem igaz: – – Értékelés funkcióinak összegyűjtése a mellékelt állítások felhasználásával Az értékelési funkciók egyeztetése Összehasonlítás. amelyet ki-ki a ruhájára tesz az általa választott jellel A korábban kiosztott vagy kivetített változat alapján 5’ III. meghatározás írása Fogalomalkotás A foglalkozás lezárása Meghatározások felolvasása. ben az eltérő jelet viselő mellett meg Feltétlenül igaz:+ + áll. érvel. ellenőrzés és értékelés Idő Tevékenységek Tevékenység célja. önér.

Érvelés párokban.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben További kapcsolódó források megjelölése (lásd. siker esetén esetleg a jelölés megváltoztatása egy vagy több kategóriával.társaik értékelésre lése Frontális A mellékletben található állításokkal számos.  További állítások megfogalmazása. akár differenciált feladatot lehet kezdeményezni. 13 . Példák:  Egy állítás kiválasztása. elmélyü. majd olyanok keresése –sétálással – a csoportban. összegyűjtése az állítások segítségével. Pl.  Az értékelés funkcióinak kiemelése.Önmaguk és gondolásra. indoklásuk.  Állítások rangsorolása. irodalomjegyzék) Motiváció a tovább. akik legalább egy kategóriával eltérően foglaltak állást. egymás meggyőzése.  Állítások csoportosítása.

hogyan értékeljen másokat. Az értékelés megerősíti a sikert. 10. +. motivál. 17. Az értékelés megmutatja. máskor például a helyi tanterv követelményeihez viszonyítunk. ki kell javítania a hibáikat. 21. Az értékelés /osztályozás során a közös cél eléréséhez viszonyítunk. megjelenik az értékelésben. Az értékelésnél alkalmanként a diák által elért relatív fejlődést vesszük számba. 7. Az értékelés lényege az információszerzés. 8. 12. Értékelés Melléklet a foglalkozáshoz Állítások Egyetértésedtől függően jelöld értelemszerűen + +. az értékelésnél is igazodnunk kell a különbözőségekhez. Az erőfeszítés helyet kap. 15.I. és ehhez alkalmazkodva egymáshoz viszonyítjuk a tanulóinkat. Ahogyan tanítványaink tanulási módszerei sem egyformák. Sajátos nevelési igényű diák esetében az értékelés tárgya soha nem lehet a sérülésből következő tünet. Az értékelésnél az adott tanuló által elért fejlődés mértéke a döntő. Az értékelés mintát ad a tanulónak arra. az ötfokú skála a mérés eredményét fejezi ki. hogy segítségével nő a tanulás hatékonysága. 11. Az értékelésnél figyelembe vesszük az adott osztály teljesítményszintjét. Az önértékelés célja. mint más diákok számára. Az értékelés módot ad a társak fejlődésével való összehasonlításra. –. – – jelekkel véleményedet! 1. 20. 4. a kimeneti teljesítmény. 3. Az értékelés legfőbb funkciója a tanulói teljesítmény minősítése. Az értékelés a tanítási és a tanulási folyamat lezárása. Az értékelés lényege. Az értékelés objektív mércéhez viszonyít (például: tantervben meghatározott követelmények). saját korábbi teljesítményéhez. Az értékelés szempontja minden tanulónknál azonos. A szóbeli feleletnél használt osztályozás. 6. A más szubkultúrában szocializálódott diákok esetében a relatív (saját korábbi teljesítményéhet viszonyított) értékelésnek lényeges nagyobb szerepe van. 16. szelektál. Az értékelés rangsort állít fel a tanulók között. saját magához viszonyítjuk. ezzel segíti az önismeret kialakulását. 14 . 23. 5. 19. 9. 22. 2. A tanítás egyes (lezáró) szakaszaiban a pedagógus visszajelzést kell. 18. 13. 14. hogy adjon a diákoknak. Az értékelés tájékoztat másokat is a tanuló által elért teljesítményről. hogy megbecsülje a várt érdemjegyet. mit kell/lehet tenni a jobb eredményért.

elemzés. Pszichológia 15 . szükség esetén képes az egyéni fejlődés támogatását szóló tervét módosítani).  kritikai gondolkodás.  kommunikációs készségek. A diagnosztikus.  empátia. lehetőségek elemzése.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben I. Szeszler Anna A hallgatók által eddig diákként átélt és ismert értékelési formák tudatos elemzése pedagógusszemmel. Korábbi iskolai élmények során végigélt saját tapasztalatok irányított elemzése az osztályzatokkal tö rténő értékelés esetén.és konfliktuskezelés.  együttműködést tud kialakítani a más szubkultúrában élő diákok szüleivel is. Képességbeli:  érzelmeink pontos azonosítása. a minősítő. Kapcsolódási pontok: Kapcsolódás a differenciáló pedagógiához (tanulók diagnosztizálása az iskolakezdés szakaszában). 2. A kompetenciafejlesztés fókuszai: Attitűdbeli: a tanulási képességekben meglévő különbséget ne minőséginek. hanem mennyiséginek tekintsük. A foglalkozás közvetlen célja: Lényegi kérdések: A foglalkozás tartalma: Mitől függ. tudatosítás.  probléma. A tanulók értékelésének fajtái – dr. illetve a fejlesztő értékelések közötti különbség felismerése. A minősítő értékelés megjelenése a tanulási folyamat során – példák elemzésén keresztül.  rugalmasság (a tanulás teljesítmény rendszeres elemzése alapján. pszichológusával is. az SNI diák gyógyp edagógusával. A fejlesztő értékelés pedagógiai súlya. tudatosítása. hogy mikor melyik értékelési formát választjuk – beleértve a más szubkultúrában szocializálódott és a sajátos nevelési igényű diákok szempontjait is. elemzése.

Értékelés Foglalkozásvázlat I. írásban (2-2 perc): élmény bevonása  Az osztályozás azért fontos. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. sajátmegkezdett mondatok befejezése önállóan. fejlesztendő készségek.I. íróve eszköz Megbeszélés: párokban szóforgóval  A foglalkozások javasolt időkerete – a csoport egyedi igényeitől függően – változtatható. Ráhangolódás. a feldolgozás előkészítése Idő Tevékenységek Tevékenység célja.Jegyzetfülóan jegyzetel. mert…  A vizsgának az az előnye.zet/papír. anyagok (mellékletek) 2-3’ 10’ A téma felvezetése Az elmúlt alkalommal összegyűjtött személyes tapasztalatokra visszaemlékezve Ráhangolódás. hogy… A leírtak összevetése. 16 . megbeszélése Gyűjtés: önál. hogy…  A teljesítmény relatív értékelésének az az előnye és az a veszélye.

Az értékelések megsek a mellékletben). képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. megbeszélik. anyagok (mellékletek) 10’ Az értékelés fajtái. 17 .Lényegkiemelés portban.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben II. Melyek lehetnek a fejlesztő értékelés előnyei és nehézségei? („B” szöveg) Kooperatív tanulás – Szakértői mozaik módszer Csoportonként csomagolópapír.önállóan . rögzítik következtetéseiket Csoportonként csomagolópapír. filctoll D1 melléklet Jegyzetelés eszközei 15’ 10’ A témára vonatkozó legfontosabb információk megfogalmazása szakértői cso. Melyek lehetnek az osztályozással történő minősítő értékelés előnyei és tás hátrányai? („A” szöveg) 1. szövegelemzés segítségével (felhasználható szövegkiemelé. ismerése és csoporCsoporttagok feladatai: minden csoporttag az adott szempontból . A fejlesztő értékelés sajátosságai („B” szöveg) viszonyítás. Információ feldolgozása forráselemzés. felkészülés ezek továbbadására Visszatérve saját csoportjuk tagjaival megosztják a tanultakat. Az új tartalom feldolgozása Idő Tevékenységek Tevékenység célja. tudatosí3. 2.tosítása fajtáik szerint végiggondolja az értékelés adott fajtáját. A minősítő értékelések sajátosságai („A” szöveg) 4. filctoll  A foglalkozások javasolt időkerete – a csoport egyedi igényeitől függően – változtatható. (Minősítő és fej.A cél–tartalom módlesztő értékelések sajátosságai) szer és ezek összefüggése Szakértői csoport: az azonos szemponttal dolgozók elhagyva saját csoportjukat – összeülnek. fejlesztendő készségek.

pár: témazáró értékelések (Záró dolgozatok.I. minősítése) Kooperatív tanulás – Háromlépcsős interjú Egy-egy pár dolgozik két különböző fajta diagnosztikus értékelésen A kérdések és válaszok meghallgatása. osztályozása. miért? egy kérdést. majd egy csoporttag által a válaszok értékeinek kiemelése D2. röpdolgozatok stb. melléklet kérdései külön kártyákon vagy egy lapon. Minden csoporttag kiválaszt ismerete a tanulási folyamatra? (vagy kihúz) egy Melyik értékelést milyen a gyakorisággal használjuk. esetleg kivetítve 10’ Válaszok megfogalmazása – adott kérdésekre: Összefüggések kere Hogyan hatnak a követelmények és a várható értékelési mód előzetes sése. vagy új csoport/osztály esetén) zés? Kinek szól? 2. Értékelés 10’ Az értékelés jellegzetes alkalmai: Hogyan történjen a 1. megválaszolja saját szavai Hogyan befolyásolja az életkor az értékelési fajta megválasztását? val  Hogyan befolyásolja a tanulási folyamat adott szakaszának célja az értékelési fajta megválasztását? 18 . pár: diagnosztikus értékelés (A gyerekek megismerése az iskolába lépéskor a diagnosztikus értékelés után a visszajeltanév elején.

fejlesztendő készségek. fejlesztő. majd értékelése párokban 5’ Fejlesztő (formatív) értékelés Külső értékelés Belső értékelés Minősítő (szummatív) értékelés 5’ Példák meghallgatása. összegzés A következő alkalomra ajánlott olvasmányok Frontális zárás  A foglalkozások javasolt időkerete – a csoport egyedi igényeitől függően – változtatható.Tudatos alkalmazás galmazása Egyéni munka.Az elméleti ismere.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben III. 19 . D3 melléklet – tása.Önálló munka. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. külső és belső értékelési formákra egy-egy példa megfo. és ellenőrzés villámkártya párokban A minősítő. ellenőrzés és értékelés Idő Tevékenységek Tevékenység célja. Az új tartalom összefoglalása. anyagok (mellékletek) 10’ A számokkal jelölt értékelési fajták és a betűkkel jelölt meghatározások párosí. majd indoklás párokban tek rögzítése majd indoklás feladatlap.

bizonyos esetekben komoly inkoherencia mutatható ki a különböző értékelési módok elnevezésének és elemeinek használatában. a munkaközösség. Ez a mérés általában belső (a tanár. szöveges értékeléssel. Egy 1998-as kutatás azt állapítja meg. ami elsősorban a külvilág számára fontos. Ennek okai összetettek. Ennek általában nincsenek következményei a pedagógiai munkára. A fejlesztő értékelést a kutatók a következőkben határozták meg: a tanítás során. Különösen igaz ez. Sokszor a magatartási és motivációs problémák kezelésére is alkalmazzák. hanem a tanulási hibák és nehézségek differenciált feltárása. ösztönzőkkel. megtapasztaltuk diákként. alacsonyabb korosztályok esetében különböző jutalmakkal. a továbbtanulásra is döntő hatással van. hogy akkor beszélhetünk formatív (fejlesztő) értékelésről. A tanár megítéli a teljesítményt. Az osztályzatok révén sokszor olyan információt ad a teljesítményről. fejlesztése. A teljesítmény minőségét általában osztályzatban fejezik ki. illetve amely nem egy-egy konkrét munka/szereplés konkrét pozitív vonásait emeli ki. „B” szöveg A fejlesztő értékelés meghatározására még nem született konszenzus sem itthon. Ez az értékelési mód hazánkban – hagyományai ellenére – meglehetősen szokatlan. ne ítélje meg (különösen ne ítélje el) az eddigi munkát. osztálytermi szituációban gyakran és interaktívan alkalmazott értékelési mód. a tudás bizonyos elemeit értékeli. hanem a részfolyamatokat. a javítási lehetőségek számbavétele. holott a későbbi életpályára. Csak nagy beleérző képességgel nevezhető fejlesztő értékelésnek az az eljárás. kialakítják az egymást követő teljesítmények mérésének és összehasonlításának módszereit. rangsorol. Azt mutatja meg. amelynek eredményeként osztályzat születik. a tanuló számára nyújt visszajelzést erősségeiről és hiányosságairól. kívánatos szin thez képest hogyan teljesít valaki. az iskolavezetés által kezdeményeze tt módon és az általuk készített) mérőeszközökkel történik. Célja mindenképp az. ha a diagnosztikus értékelés szerepét és funkcióját is bevonjuk az elemzésbe. fejlődésének lehetőségeiről. meghatározó tényezője. Ez az értékelési mód nem a tudás egészét. és kidolgozzák a kettő különbségének növelésére irá- 20 . sem külföldön. ha szöveges. folyamatosan gyűjtik az információt a tanulói teljesítmények alakulásáról. Minősítő értékelés a félévi vagy év végi bizonyítvány még akkor is. szülőként. hogy a diák eredményesebb tanulását segítse. az eredmény nem befolyásolja a tanítási stratégiákat. Számos ponton azonban fogalmi és elemzési keveredés. Célja nem a minősítés. Értékelés Mellékletek a foglalkozáshoz D1 „A” szöveg A minősítő értékelést mindannyian ismerjük. Tény. hogy a minősítő értékelés hagyományosan a tanítási folyamat kemé ny magja. és nem annak (a benne foglalt eljárásnak) a javíthatóságára ad javaslatokat. tanárként. inkább az alternatív iskolák pedagógiai gyakorlatára jellemző. hanem mutasson rá azokra a lehetőségekre. mégis úgy tűnik. hogy egy adott. hogy a hazai közoktatási rendszer elsősorban a minősítő (szummatív) értékelésre épül. a tanulási folyamat – a tanuló – segítése. am elyekkel a tanulási folyamat eredményesebbé válhat. annak minőségére nézve. ha meghatározzák a tanulói teljesítmények kívánatos szintjét (meghatározzák a konkrét célokat).I. Bár ebben nincs egyetértés a szakmán belül.

és ezt fel akarja tárni. illetve az elér t sikereket jelzi vissza. mert általában nem is azt méri. nem a diáknak és a szülőnek. ha a tanuló előre ismeri a követelményeket és a várható értékelési módot? Melyik fajta értékelést milyen a gyakorisággal használjuk. tanítási és tanulási stratégiák) személyre szabjuk. iskolafokozatra belépő tanulók hozott tudását felmérő dolgozat. formálja. 5. Szükségszerű. amelyeket a tanárok és a tanulók a teljesítmény minőségének fokozására tesznek. egyéni haladását értékeli. Az értékelés lényege valóban maga a fejlesztés. differenciál juk. Brassói Sándor – Hunya Márta – Vass Vilmos: A fejlesztő értékelés: az iskolai tanulás minőségének javítása. Linda Allal és Mottiner Lopez különös nyomatékot ad ebben a definícióban a tanulási folyamat szervezésének. Ettől eltérő logikai alapon való felosztásból következik a – leginkább a fejlesztő értékeléssel rokon – relatív értékelés a diák teljesítményének saját korábbi teljesítményéhez viszonyított értékelése. 2005 D2 Kérdések valamennyi csoport (egy-egy tagja) számára 1. énképére. Erre nem vagy nem feltétlenül adnak osztályzatot. A fejlesztő értékelés tehát arra szolgál. hogy megállapítsa a tanuló fejlődését és tanulási szükségleteit. hiányosságait. Arra szolgál. 6. hogy magát a tanulási folyamatot segíti. A tanuló fejlődését. hogy az eddig rendszerszinten kezelt elemeket (tanterv. hogy a pedagógiai folyamatot eredményesebbé tegye. 7. ha a tanítási-tanulási folyamatban valamilyen hibát észlel. 4. 2. Új Pedagógiai Szemle. a kudarcait. hogy rugalmas kölcsönhatásban van a tanítási és tanulási stratégiákkal. feltárja a tanulócsoport (ri tkábban a tanuló) előismereteit. ahogyan közös szemléletüket kialakítják. a visszajelzés elsősorban a tanárnak (az iskolának. 3. A fejlesztő értékelés ebből a tanulást támogatja. önértékelésére is hat. mint a minősítő. és ehhez igazítsa a tanítást. A fejlesztő értékelés másik nagy előnye. azoknak a konkrét lépéseknek. amit az adott osztályban a mérést végző tanár tanított. A diagnosztikus mérés ritkább.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben nyuló eljárásokat. bár ő is végezhet ilyen mérést. hiszen a diákok önfejlesztésére. céljuk a folyamat eredményesebbé tétele. az oktatásirányításnak) szól. A belső diagnosztikai mérések a tanítási (tanulási) folyamat adott szintjén való beavatkozást teszik lehetővé. miért? Hogyan befolyásolja a tanulási folyamat adott szakaszának célja az értékelési fajta megválasztását? Hogyan befolyásolja tanítványaink életkora az értékelési fajta megválasztását? Hogyan befolyásolja az értékelés fajtájának megválasztását a sajátos nevelési igény? Hogyan befolyásolja az értékelés fajtájának megválasztását a más szubkultúrában élés ténye? Mi következik a roma diákjainknak szóló metakommunikáció módjára a Békési Ágnestől vett szövegrészletből? 21 . Ennek megf elelően a fejlesztő értékelés egyik nagy előnye. Tipikus diagnosztikai mérés az új iskolába. Hogyan hat a tanulási folyamatra. Különösen erős a jelentősége – főként a más szubkultúrában élő és a sajátos nevelési igényű diákok számára – a tanulási motiváció szempontjából.

B olyan értékelési eljárás.I. Formatív értékelés: a tanítási-tanulási folyamat állandó kísérője. célja a tanulási hibák és nehézségek differenciált feltárása. Formatív értékelés 6. amely lehetővé teszi a javítást és a pótlást. Szummatív értékelés Meghatározások A a tanítási-tanulási folyamat állandó kísérője. az induló tudásállapothoz. amelyben a tanulók teljesítményeit egy kiválasztott populáció teljesítményének átlagához (norma) viszonyítják E a tanár tájékoztatását szolgálja valamely nagyobb tartalmi-tematikus egység tanításának megkezdése előtt. Diagnosztikus értékelés: a tanár tájékoztatását szolgálja valamely nagyobb tartalmi-tematikus egység tanításának megkezdése előtt. Pedagógiai értékelés 4. Értékelés D3 Fogalmak és meghatározások párosítása villámkártyához Fogalmak 1. funkciói. valamint a kitőzött tanulási célokhoz való viszonyítása 2. típusai Pedagógiai értékelés: a pedagógiai információk szervezett és differenciált visszajelentésének elmélete és gyakorlata. célja az elért tudásállapot rögzítése. amely lehetővé teszi a javítást és a pótlást D olyan értékelési eljárás. Normaorientált értékelés 3. Diagnosztikus értékelés 5. amelyben a tanulók teljesítményeit a tanulási követelményekből kiindulva. célja a tanulási hibák és nehézségek differenciált feltárása. célja a tanuló előzetes tudásának feltárása. Kritériumorientált értékelés 22 . célja a tanuló előzetes tudásának feltárása C a pedagógiai információk szervezett és differenciált visszajelentésének elmélete és gyakorlata F a tanulási folyamat nevezetes szakaszainak a befejezésekor alkalmazzák. azokhoz viszonyítva határozzák meg Források a foglalkozáshoz (tanár számára) A pedagógiai értékelés fogalma.

T1. 2008. árnyalt metakommunikáció függőségét. részlet A sajátos nevelési igényű gyerekek/diákok számára szükséges kompetencia konkrét szintjén.  MK: mozgáskorlátozott TAK ATTITŰD KÉPESSÉG  BF: beszédfogyatékos. amelyben a tanulók teljesítményeit egy kiválasztott populáció teljesítményének átlagához (norma) viszonyítják. Normaorientált értékelés: olyan értékelési eljárás. hanem fokozatosan csökkentendőnek tekinti. A tanuló emocionális és instrumentális Gazdag. hogy a tanulásban akadályozottak nehezen kezelik a változásokat. valamint a kitőzött tanulási célokhoz való viszonyítása. nem kihasználhatónak.  AT: autista. célja az elért tudásállapot rögzítése. Kritériumorientált értékelés: olyan értékelési eljárás. hanem mennyiséginek tekinti. 23 . kezdeményezőképesség lönbségeket nem minőséginek. A tanuló emocionális függőségét nem kihasználhatónak. különös tekintettel a sajátos nevelési igényű diákokra (Kézirat. az induló tudásállapothoz. amelyben a tanulók teljesítményeit a tanulási követelményekből kiindulva. hanem fokozatosan csökkentendőnek tekinti Tudja. D4 Kereszty Zsuzsa: Pedagógus-kompetenciák. azokhoz viszonyítva határozzák meg.  HS: hallássérült. különösen fontos elemek Rövidítések:  TAK: tanulásban akadályozott.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Szummatív értékelés: a tanulási folyamat nevezetes szakaszainak a befejezésekor alkalmazzák. Tudja.  nemeket a keresztnév alapján esetleg nem tudja azonosítani. a sérülés jellegétől függő. autisztikus. hogy  tanuló vágyainak teljesülési idejét célszerű fokozatosan növelni.  LS: látássérült.  PZ: pszichés fejlődési zavarral küzdő gyerek/diák MŰVELTSÉG HS A tanulási képességekben meglévő küFantázia.

Empátia. Tudja. hanem fokozatosan csökkentendőnek tekinti. Fontos annak ismerete. Beállítódás arra. illetve az egyes ép személyiségvonásokat meglátni A pedagógus nyelvi és metakommunikációs képességeinek fejlett volta. hogy az AT tanuló:  ülönböző területeken rendkívül eltérő mértékben lehet fejlett. vele teherbíró személyes kapcsolatot kialakítani. nem kihasználhatónak. a BF tanuló aktuális nyelvi fejlettségéhez való igazodás képessége. az idő megfelelő strukturálásával és vizuális eszközökkel segíthet. Készség az autizmus természetével való ismerkedésre. hogy minél nagyobb eséllyel értse őt a gyerek. aktivitási terébe és nem külön célszerű ültetni. A tanuló emocionális és instrumentális függőségét. Fejlett kommunikációs képességek. szimmetrizáló kapcsolat kialakítására 24 . MK BF AT A látható világban. PZ A gyerek viselkedését nem sértésnek.I. hogy a BF tanuló családja korlátozott vagy kidolgozott nyelvi kódot használ. Képes intenzív személyes. hogy a gyereket a  edagógus ún. hanem fokozatosan csökkentendőnek tekinti.  őleg a gyerek beszédértésének fokát kell ismernie. hanem inkább humorosnak fogjuk fel. hogy a tanuló furcsaságait ne sértőnek. hanem tünetnek tekinti.  tér.  gyerek a vele együtt létrehozott szabályokat tartja be leginkább. Türelem. Tudja. A verbális és az értelmi képességeket megkülönbözteti egymástól. Értékelés LS ATTITŰD KÉPESSÉG MŰVELTSÉG A tanuló emocionális függőségét nem kihasználhatónak. Elfogulatlanság: az esetleg torz külső mögött képes az ép személyiséget. társas helyzetekben nehezen tájékozódó LS-tanítványa számára képes „biztos ponttá” válni. idegesítőnek.

Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben 25 .

s én mintegy „tabula rasa” ülök velük szemben. Kicsit fárasztó volt ugyanis a már másfél órája tartó intenzív szemkontaktus. Addig nem folytatódott a beszélgetés. amíg én nem vallo ttam színt.) … Az a fajta. mint az a nem-cigány környezetben megszokott és elvárt.I. hogy itt most visszakérdeznek. Egyszerűen nem tudta elképzelni.) 26 . hogy interjúalanyaim a föltett kérdésen elgondolkozva magukba merülnek. Értékelés Békési Ágnes szociológus cigányokkal készített interjúk tapasztalatairól beszél „Itt kell megemlítenem. hogy jobban láthassam. (Részlet) Pont Kiadó 2003. Különösen az interjúk vége felé dominált ez a stílus. Igénylik az egyértelmű. mellőzöttségekről. A férfi abban a pill anatban oldalt hajolt. (Egy alkalommal a beszélgetés második órájába szemem pihentetendő a velem szemben ülő muzsikus a háta mögött lévő drapériát szemléltem. unatkozik vagy valamilyen problémája van. nem várnak tőlem különösebb reakciót. egy idő után válaszukat szinte önmaguknak fogalmazzák meg.” (Békési: Muzsikusok. segítséget igényel. hogy ha vele beszélgetek. a véleményemet tudakolják. hogy a muzsikus társadalom érintkezési stílusa sokkal nagyobb em ocionális töltésű. szembetűnő m etakommunikációt. általában az intenzív jelenlétet. Az interakciókban követelmény a szoros szemkontaktus a vélemény. amit nézek. Nem cigány környezetben gyakran tapas ztaltam. szinte láthatatlanná tevő csendes jelenlét tehát.és érzelemnyilvánítás Ennek hiányában nem csak udvariatlannak. ezúttal akadályozta volna a partner megnyilvánulásait. Mozdulatában sem szemrehányás. s nem érik be a kitérő válasszal. sem irónia nem volt. nem a szemébe nézek. Muzsikus megkérdezetteim kivétel nélkül hozzám beszéltek. beszámoltak megaláztatásokról. Azt hitte. de jobban felkészültem arra. kivártak a mosolyomat vagy a csodálkozásomat. amihez eddigi munkáim során szoktam. amikor cigányságukról szóltak. nem pedig a bizalmaskodás jele. úgy hiszik. hanem egyszerűen kevéssé érdeklődőnek tartják a partnert. A ritkán föltett. valami érdekeset fedeztem föl. lebegtetett kérdéseket alkalmaztam. magasabb hőfokú. Csak egy pillanatra. Egymás megérintése és a szorosabb testi közelség is a bizalom és a tisztelet. Bevezetés. kiprovokálták az elism erésemet vagy a fölháborodásomat.

átlátható. segítő. Szeszler Anna Módszer tár növelése a szöveges fejlesztő értékeléshez. 3.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben I. A fejlesztő értékelés – dr. Megértetni. A foglalkozás közvetlen célja: Lényegi kérdések: A foglalkozás tartalma: Hogyan befolyásolja az értékelés módja tanítványaink személyiségfejlődését. A hallgatók tanulmányaihoz alkalmazkodó életkori csoportok (iskolai kezdőszakasz. konfliktuskezelés Kommunikációs készségek/verbális kompetencia 27 . megértése. elemzése.) fejlesztő értékelésinek elemzése. általános iskola középszakasz. hogy a tanulásirányítási folyamat módszerei hogyan függnek össze az értékelési módszerek megválasztásával. tanárához. viszonyát társaihoz. szüleihez. hogyan lehet az értékelés következetes. A fejlesztő értékeléssel szemben támasztott követelmények. kritikai értékelése (ese telemzések) Rendszerben való gondolkodás segítése: a fejlesztő értékelés helye és szerepe a tanulásirányítási folyamat egészében A kompetenciafejlesztés fókuszai: Információkezelés Problémakezelés Empátia. középiskola. a tanuláshoz. a környező világhoz? Mások által használt „jó gyakorlatok” megismerése.

28 .Ráhangolódás tosságaira. anyagok (mellékletek) 2– 3’ 10’ A téma felvezetése Kapcsolódás az előző alkalomhoz: visszaemlékezés a fejlesztő értékelés sajá.Jegyzetelési tése.ahol mindenki munkák és  A foglalkozások javasolt időkerete – a csoport egyedi igényeitől függően – változtatható. Értékelés Foglalkozásvázlat I. OEDC. Javított tanulói elemzése lesztő értékelés ele. majd ellenőrzés csoportokon belül alkotott párokban. Az új tartalom feldolgozása Idő Tevékenységek Tevékenység célja. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. fejlesztendő készségek. fejlesztendő készségek. szóforgóval 5’ A megfogalmazottak összehasonlítása a minősítő értékeléssel csoporton belül Ellentétpárok megfogalmazása gondolkodás.I. meghatá. A fejlesztő értékelés a fejlődés és a megértés gyakori. egyénre alkalmazott.Csoportmunka. meghatározás készítése saját szavakkal. amely lehetővé teszi a pedagógus számára a felismert tanulói igényekhez alkalmazkodó módszerek használatát. a továbblépés útjának kommunikáció megmutatásával segíti a készségek fejlesztését. interaktív módszerekkel történő értékelése. adott szempontok szerinti Felfedeztetni a fej. (Fejlesztő értékelés. anyagok (mellékletek) 10’ Iskolai írásos fejlesztő értékelések megismerése. a feldolgozás előkészítése Idő Tevékenységek Tevékenység célja. Ráhangolódás. ösztönöz. Lényegkiemelés Például: segíti a fejlesztés megtervezését. össze.lehetőség rozás leírása önállóan. 2005) Ismérvek gyűj. stb. személyes. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök.Csoportmunka hasonlító elemzés Kupac tanács II.

összehalés során. lehetőségei és módszerei a fejlesztő értéke. Winkler Márta. Csomagolópapír. az értékelés? Tapasztalatok megbeszélése a csoportok kérdéseinek segítségével. empátia (gyereAzonos feladatot végeznek szöveges bizonyítványok elemzésével (szempontok kek. vagy kivetíthető fólia) filctoll Ajánlott órarészletek a mellékletben. filctoll 10’ 10’ 10’ 10’ 10’ Saját megfigyelések. mind a gyerek. AKG. elemzés. Megfigyelés lényegÖnértékelés és társértékelés szerepe.kiemelés. Csoportonként csomagolópapír. szülők). majd csoportmunka – mozaik módszerrel Frontális előkészítés. mind a szülő ért. majd bizonyít tudásszintre vonatkozó konkrét megfogalmazások. személyesség.  fejlődési lehetőségre vonatkozó javaslatok. következtetések megosztása a csoport tagjaival Tanítási órarészlet elemzése az alkalmazott tanulásirányítási módszerek és az Tananyag tanítása értékelés módszereinek párhuzamos elemzésével közös tapasztalás alapján tanulásközpontú megközelítéssel. majd órarészlet (vázlat) megtekintése Megbeszélés csoportokban. sonlítás. plakát készítése Frontális meg- 29 . ványban. Lauder. (esetleg számítógép. amelyet  egyénhez való igazodás.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben A csoporton belül a csoporttagok felosztják a 4 különböző szempontot a forrás meit a tanulók értéelemzéséhez: kelt írásos munkáiban. Lauder. a tartalom/műveltségterület/az iskola sajátos jellege bizonyítványok:  Kisiskolások esetén: Waldorf. mindkét elemzésből elvégez egyet. érvelés Saját megfigyelések. komfentebb) munikáció.  Középiskolás korosztály: Politechnikum. Egyéni. hogyan függ össze amely segíti az alkalmazott tanulásirányítási módszerek és az érékelési mód az óra tervezése és összefüggésének indoklását. következtetések megosztása a csoport tagjaival Megismerés.  hangvétel. További differenciálási szempont lehet az életkor. stílus. Három fontos kérdés megfogalmazása a látott/olvasott órával kapcsolatban.

eljátszása. Értékelés beszélés III. Vajon mit mond a pedagógus.I. Szerepjáték csoportban Szerepkártyák: Tanuló. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. a gyerek. s mind. a szülő. tanár. Az új tartalom összefoglalása. Frontális megbeszélés Választható egyéni és/vagy pármunka 3’ 2’ A helyzetgyakorlat tapasztalatainak közös tapasztalatai Otthoni feladat előkészítése: Egy választott területen foglalkozásterv készítése módszerekkel és értékeléssel 30 . A megfigyelő szülő és megfelelős az idő figyelő figyeléséért is. ellenőrzés és értékelés Idő Tevékenységek Tevékenység célja. 5 perc után szerepcserével segíthetünk.A megfigyelések ez hogyan hat a másikra? alkalmazása. fejlesztendő készségek. Maradjon 2–3 perc a játék értékelésére is. anyagok (mellékletek) 10’ Az egyik elemzésre került értékelés/bizonyítvány átadásának és fogadásának empátia elképzelése.

vagy középiskolás tanulmányok alapján. 31 .  Óravázlatok.eoldal. a vázlat kiegészítése az értékelés módszereivel http://www. esetelemzések könyvből.didactic.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Melléklet a foglalkozáshoz Javaslatok az óraelemzésekhez  Nyelvtanóra elemzése.hu/cikkek/kooperativ/kooperativ-oravazlat-_3_-osztaly-nyelvtan-ora  Órarészlet megtekintése filmről együtt.

témafelelős. saját vélemény kialakítása a témákkal kapcsolatban Érzelmek kezelése: siker-kezelés. módszerek):  kooperatív csoportmunkához véletlenszerűen heterogén csoportokat hozunk létre. kitartás Pozitív önértékelés: optimista érzések önmagunkkal kapcsolatban Konstruktív self-érzékelés: egészséges önbizalom. reális célkitűzés. belső kontroll (hit abban. szempontjait. megismerjék az értékelések formáit. szóvivő. időfelelős. 4. munkaformák. problémamegoldás Konfliktuskezelés A foglalkozás közvetlen célja: A foglalkozás tartalma: A kompetenciafejlesztés fókuszai:          Kapcsolódási pontok: Modulokhoz:  A fejlesztő értékelés  Intézmény értékelése Módszertani javaslatok Időfelhasználással kapcsolatos javaslat: a foglalkozást célszerű szünet nélkül megtartani. 32 . kudarc-tűrés. vitakészség Problémakezelés: problémaazonosítás. gondolják végig a külső és belső elvárások közti különbségeket és saját preferenciáikat. Tanárok értékelése – Fehér Márta    a hallgatók felkészüljenek tanári munkájuk értékelésének fogadására. Az egyes tevékenységek szervezésével kapcsolatos javaslatok (csoportok.  az egyéni felelősség hangsúlyozásának érdekében választhatunk a csoportokon belül különböző felelősöket is (pl. A tanárok értékelése – források és területek összegyűjtése Ismerkedés a tanári értékelés módjaival. ami velem történik) Kritikai gondolkodás Kommunikációs készségek: véleményalkotás. eszközfelelős).I. Értékelés I. hogy tehetek arról.

 Van más megoldás is (Alternatív módszerek a középiskolában). hogy alkalmassá váljon 5-6 db. anyagok:  kópéláda  csomagolópapírok  vastag. 33 . hogy a hallgatók körbe üljenek.  Király Zsolt: A középiskolai tanári teljesítmény vizsgálata (Egy lehetséges értékelési rendszer tervezete). SuliNova. amivel a plakátokat fel lehet tenni a falra A foglalkozás megtartásához szükséges oktatási segédanyagok.: Papp Ágnes. 4 fős csoport munkájához. teremigény: a foglalkozáshoz egy átlagos méretű osztályterem szükséges.  Kósáné Ormai Vera–Horányi Annabella: Mi. 2006. teremelrendezés. valamint arra is. SuliNova. szerk. amelyet úgy rendezzünk be. 2004/2. pedagógusok.: Fehér Márta. 2006. Flaccus. A foglalkozás megtartásához szükséges eszközök. Pedagógusképzés. 2005. színes filctollak  gyurmaragasztó. szerk. szükséges és ajánlott szakirodalom:  Például (Pedagógusok gyakorlati példái a személyközpontú szemlélet iskolai megvalósítására).Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Tér.

diákok stb. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. Értékelés Foglalkozásvázlat I. fejlesztendő készségek.tanulás – megtek összegyűjtése beszélés a cso2-2 csoport azonos feladatot kap: portban. anyagok (mellékletek) A fejlesztő értékelés A fejlesztő értékelés Frontális elő. lényegét. hogyan hat rájuk a másoktól kapott értékelés.T1 – A háttérelemeinek adás – tanári ismeretek vázA tanár röviden összefoglalja a fejlesztő értékelés alapfogalmait. akiktől a tanárok értékelése származhat. Frontális módCsomagolópapírok.I. anyagok (mellékletek) 10’ A résztvevők körben ülnek. lata. összefogadásában a fejlesztő értékelést elsősorban a tanárok értékelésére vonatkoztatja lalása Kooperatív Véletlenszerű csoportalakítás képekkel – 4 csoport alakul tanulás – cso. a feldolgozás előkészítése Idő Tevékenységek Tevékenység célja. módszer amelyeket az iskolákban értékelnek. hogy személyesen hogyan Ráhangolás a témára fogadják. kritika Beszélgető kör II. területeknek a gyűjtése. „egy  Az egyik feladat azoknak a forrásoknak (pl. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. iskolavezetés. és arról beszélgetnek. vastag. 34 . színes filctollak gyurmaragasztó 20’  A foglalkozások javasolt időkerete – a csoport egyedi igényeitől függően – változtatható.A tanárok értékelése Kooperatív ségeket értékelnek az iskolákban? – források és terüle. Az új tartalom feldolgozása Idő * 10’ Tevékenységek Tevékenység célja.lényegi felidézése magyarázat. a többiaz összegyűjtése.) megy. ek maradnak”  A másik feladat azoknak a tevékenységeknek.Kópéláda portalakítás Milyen forrásokból származhat a tanárok értékelése és milyen tanári tevéken y. Ráhangolódás. fejlesztendő készségek. Elő.

a szülők elégedettsége. leghatékonyabb formája. megbeszélés. B) Az iskolavezetés. hogy viszonyuljanak az olvasottakhoz és alakítsák ki saját álláspontjukat. D1 – se– olvasás gédanyagok csoportonként. 35 . A csoportmunka végeztével a csoportok beszámolnak. D) csoport Ismerkedés a tanári értékelés módjaival. válaszoljanak arra a kérdésre. hogy mi a különböző értékelések ideális tartalma. B). C) A szülői értékelés. Ezek a szövegek különböző iskolákban használt dokumentumok. A visszatérő csoporttagok beszámolnak a látottakról. gyurmarais. színes filctollak. Mindegyik csoport más-más témát húz: saját vélemény kiA) Önértékelés a tanári munkában. A csoportok feladata. A közös eredményeket az együtt dolgozó csoportok ismertetik az összes résztvevővel. C). hogy csoportonként egy-egy hallgató helyet cserél a másik csoport egy tagjával. A kész tervezeteket a 2-2 azonos témával foglalkozó csoport bemutatja egymásnak úgy.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben A csoportok a gyűjtőmunkát plakátokon összegzik. megvalósítása? A csoportok feldolgozott témájukról összefoglaló plakátot készítenek. Egyéni munka T2. A korábban alakított négy csoport dolgozik tovább: A). a kollégák értékelik a tanár szakmai-módszertani fel. készültségét. 35’ szer.gasztó.alakítása a témákkal kapcsolatban. összevetik a másik csoport megoldásait saját megoldásaikkal. Frontális mertetés Csomagolópapírok. D) A diákok értékelik tanáraikat. amelyek a csoporttagok közös gondolkodásának kiindulópontjaiként szolgálhatnak. A csoportok saját témájuk feldolgozásához segédanyagokat kapnak. vastag. Kooperatív tanulás – a szövegek feldolgozása.

képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. anyagok (mellékletek) 5’ Milyen elvárásoknak akarok megfelelni. milyen értékeket akarok képviselni a A foglalkozáson Egyéni munka Papír.A foglalkozás lezá. A hallgatók körben ülnek. élményszerű átgonMinden hallgató preferencialistát készít önmagának.Beszélgető kör fontosabb tételeit. tanári munkámban? tanultak elmélyítése. Aki akarja. megoszthatja a többiekkel listájának leg. írószer. dolása. Az új tartalom összefoglalása. rása 10’ 36 .I. fejlesztendő készségek. – listakészítés. Értékelés III. ellenőrzés és értékelés Idő Tevékenységek Tevékenység célja.

hogy irányt mutasson a tanulás megtanulásához szükséges egyéni készségek kialakításához (melyeket néha metakognitív stratégiáknak is neveznek). értékelők beírása) 37 . interaktív módon történő értékelését jelenti. OKI. stratégiákat dolgozzon ki még ismeretlen. 2005.  A fejlesztő értékelés célja végső soron az. A fejlesztő értékelés néhány kiemelten fontos jellemzője:  a továbblépési utat is mutatja a tanulásban-tanításban  személyes munka stratégia kialakításában is segít  felébreszti és fenntartja a motivációt. gondol végig egy új anyagot.” A fejlesztő értékelés elősegíti „a tanulói teljesítmény szintjének az emelését.” (Fejlesztő értékelés. 23. A tanuló elsajátítja a tanulás nyelvét és eszközrendszerét. összefoglalása Az értékelés fajtái lehetnek:  diagnosztikus (információ az aktuális tudásszintről)  formatív (más néven: fejlesztő)  szummatív (más néven: minősítő) Az értékelés viszonyítási alapja lehet:  kritériumra (kimeneti követelményre) orientált  normára orientált (összehasonlító teljesítménymérés)  individuális (az egyén önmagához mért fejlődése) A fejlesztő értékelés fogalma (a tanári magyarázatban az alábbiak lefordítandók a pedagógus munkájára):  „A fejlesztő értékelés a tanulók fejlődésének és tudásának gyakori. Kialakul az a képessége.  A „metakogníció” azt jelenti. jegyek. hogyan tanul meg.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Mellékletek a foglalkozáshoz T1 – A fejlesztő értékelés A háttérismeretek vázlata. hogy válaszokat keressen. a tanulás méltányosabbá tételét és a tanulási készségek fejlődését. old. D1 – A tanárok értékelése Segédanyagok csoportonként A) Önértékelés a tanári munkában Szempontok az önértékeléshez:  Szakmai és pedagógiai nevelőmunka értékelése tanulócsoportonként  Osztályfőnöki tevékenység  A szakmai munkacsoport (munkaközösség) munkájában való részvétel  Iskolai és a munkacsoport által szervezett rendezvényeken való részvétel. Hastings és Maddaus. azok szervezése  Adminisztráció (haladási napló. Helyenként a „gondolkodásról való gondolkodásként” is utalnak rá. problémák leküzdésében  épít az önértékelésre.)  A fejlesztő értékelés fogalmát 1971-ben vezette be először Bloom. önreflexióra T2. hogy az ember tudatában van annak. segít a hiányosságok. megoldandó problémákra. amelynek célja a tanulási igények meghatározása és a tanítás azokhoz igazítása.

Segítő értékelési formák alkalmazása. Ráhangolás. IKT stb. milyen segítséget igényelsz? Milyen tőled független körülmény akadályoz a munkád színvonalas elvégzésében? Véleményed szerint az iskola egészének működésében mely területeken lenne leginkább szükség javulásra?  Milyen képességed. sokfélesége. alkalmasságod van. A szóbeli kommunikáció stílusa. a tanárral) Kommunikáció (egymással. egyéni.I. Értékelés       Pontosság – határidők betartása Milyen haladást értél el az előző időszak végén meghatározott fejlesztési területeken? Miben vagy jó és miben kellene fejlődnöd a munkáddal kapcsolatban? A fejlesztendő területen hogyan tudnál előrelépni. egyéni érdekek alárendelése a közös cél érdekében. előadói kommunikáció eszközei (prezentáció . célszerűség. de szívesen felajánlanád? B) Az iskolavezetés. kutatómunka stb. Pontos időkezelés (órakezdés. pár. Kölcsönös tisztelet. fenntartása. Konstruktivitás. Írásbeli. munkalégkör Kompetenciák fejlődése Tanulók Együttműködés (egymással. A tanár képes segítő csapattagként irányítani a diákok munkáját. partneri viszony. csoport stb. életkori sajátosságoknak való megfelelés. táblavázlat). A tanulásszervezési formák típusai. eredményessége. amelyet az iskola jelenleg nem hasznosít. Tanulásszervezés (frontális. A gyerekek erősségeinek megfelelően. másokra történő odafigyelés. Az alkalmazott tanulási eszközök sokszínűsége és a tanulási célok összhangja. a kollégák értékelik a tanár szakmai-módszertani felkészültségét Szempontok a szakmai–módszertani munka értékeléséhez Megfigyelt terület Megfigyelési szempontok Magyarázat Az alkalmazott tanulásszervezési módok és tanulási célok összhangja. Tantárgyi (munkacsoport által kidolgozott szempontrendszer alapján). a tanóra íve. kétoldalúsága. befejezés. eszköz és módszer) Értékelés Támogató jelleg 38 .) Tanulás Tanulási környezet (taneszközök. a tanárral) Szerep (a tanulási folyamat katalizátora. érthetősége. képzettséged. az érdemi tanulást támogató szabad légkör. időgazdálkodás. az érdeklődés figyelése. feladatok időtartama).) Munkafegyelem. segédanyagok. hitelesség) Motiválás Tanár Differenciálás Kommunikáció (diákokkal. szociális és tanulási kompetenciák fejlesztése. Feladatok adása az iskolán kívüli tanulási környezetre (házi feladat.) Koncentrálás a feladatra. törekvés az erő sségek kiemelésére. A fejlődési szintnek megfelelően. A kommunikáció rugalmassága. átmenetek a fázisok között.

a szülők elégedettsége  Melyek azok a fórumok. A értékelés különböző szempontjaira adott válaszok valamint a szöveges értékelés segítik a pedagógust abban.) A diákok kapcsolatára a kölcsönös tisztelet.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Megfigyelési szempontok Magyarázat Alapvetően bizalomra épülő? Felfedezhető egy hosszabb építkezés íve a tanár–diák munkakapcsolatában? (Jelenléte vagy hiánya. őszinte kommunikáció a szülőkkel?  Hogyan értelmezhető a „szolgáltató iskola” fogalma? D) A diákok értékelik tanáraikat Ma már több iskolában szokás. esetleg „túl jól” sikerült. A tanári értékelés diákokra gyakorolt fejlesztő hatása Az iskolai demokrácia gyakorlása és a tanárokhoz fűződő munkakapcsolat elmélyítése mellett a tanári értékelés elsősorban a diákok szociális kompetenciáit fejleszti. ami egyik legfontosabb pedagógiai célunk. értékelésekkel kapcsolatban? Hogyan kezelhetők ezek?  Milyen módszerekkel alakítható ki a közvetlen kapcsolat. de értékelik tanáraik munkáját. hogy a diákok különböző rendszerességgel és formában. munkájának mely területein kell megfontolnia a diákok kritikáját és korrigálnia vagy változtatnia gyakorlatán. A tanári értékelés célja A tanári értékeléssel a diákok az iskolai értékelési rendszer szereplőivé válnak. a kritikai gondolkodást. ahogyan a szülők véleményt nyilváníthatnak/nyilvánítanak a tanárok munkájáról?  Mely forma és fórum fogadható el általában a tanárok számára? Miért?  Mennyire kompetensek a szülők a tanári munka véleményezésében?  Mely területeken a legfontosabb a szülők véleményének. ez a megfelelően értelmezett tanárok és diákok közötti partneri viszony fontos megnyilvánulása. A pozitív visszajelzések pedig növelik a biztonságérzetet. hogy minden tanár láthassa. a toleranciát. a felelősségvállalást. jó hatással vannak a tanár munkájára. a diákokkal kialakított kapcsolatára. 39 . ha az óra „túl rosszul”. vagy zavarják egymást a munkában? Megfigyelt terület Emberi tényezők (hangulat. önbecsülésére. a véleményalkotást. hogy átgondolja. ahol a szülők véleményt nyilváníthatnak/nyilvánítanak a tanárok munkájáról?  Melyek azok a formák. objektív eredményeket mutatva jelenjenek meg előtte. viszony) Tanár–diák Diák–diák C) A szülői értékelés. A szociális kompetenciák közül is elsősorban az érzelmek pontos azonosítását. hogy tanítványai milyen véleménnyel vannak munkájáról és ezek a vélemények számszerűsítve. értékelésének figyelembevétele?  Milyen félelmek alakulhatnak ki a szülői véleményekkel. az autonómiát. az empátia a jellemző? Mennyire segítik. A tanári értékelés célja. partneri viszony.

Értékelés 40 .I.

... 3...... dünk általuk................ hogy… 1................ amit minden diák évente kétszer kitölt minden őt tanító tanárról A tanár neve: Osztály/csoport: Dátum: A = az állítással teljesen egyetértek D = az állítással egyáltalán nem értek egyet ......... .............. ..... nem kiA B C D E Megfelelő mennyiségű házi feladatot A B C D E C = az állítással általában nem értek egyet A megnevezett tanárra véleményem szerint igaz.... 10............. vételez... 7............. 5........................... A B C D E Az óráin figyelünk...... 8...... dolgozunk.. 4................. A B C D E Érdekes.................... 41 ..........Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Példaként egy középiskola tanulói kérdőíve...... A B C D E Hasznosak számunkra az órák. fejlőA B C D E A diákokat partnernek tekinti................................ A B C D E A diákokra egyénenként is képes fiA B C D E Egyenlően kezeli a diákokat. 9.......... gyelni.......... A B C D E Az órákra pontosan érkezik.... változatos órákat tart... ad.... B = az állítással jórészt egyetértek E = nem tudom eldönteni Szakmailag felkészült........ 6.... 2................ A B C D E Az óráira láthatóan felkészül.................

személyes. ható. 12. igényes szöveges értékeléA B C D E Kiegyensúlyozott. véleményére. azoknak megfelelő visszajelzéseket ad. 13. hangulatától függ. amit még fontosnak tartok (néhány soros szöveges értékelést is írhat): A dolgozatokat. 14. ben kijavítja. viselkedése nem A B C D E Az órai munkában gyakran alkalmaz A B C D E Megismerteti az értékelés szempontjaA B C D E Nyitott a diákok tanulással kapcsolatos A B C D E 42 . órai munkákat idejéA B C D E Az értékelésben igazságos és kiszámítA B C D E Tanulságos.I. segítő értékelést. 17. Értékelés 11. Egyéb. seket készít. 16. 15. it.

kommunikáció. lényegkiemelés. Intézmény értékelése – Benczúr Katalin Az intézmények értékelésének és önértékelésének legfontosabb jellemzőinek megismerése. Más modulhoz:  Pályaszocializáció  Társadalmi részvétel. közösségi projektek Más foglalkozásokhoz:  Az értékelés pedagógiai szerepe  Tanárok értékelése 43 .maguk is részt vesznek majd az intézményi önértékelésben. célok és szempontok Az intézményi önértékelés folyamata Az intézményi önértékelés területei A partneri igény. 5. hétköznapi példán történő alkalmazás Megelőző tapasztalat: A kompetenciafejlesztés fókuszai: Kapcsolódási pontok: Az értékelés szerepe és funkciói Együttműködés.és elégedettségmérés Az indikátorok fogalma Egyszerű.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben I.tantestületi tagként. Továbbá:  A hallgatók érzékenyítése a minőségfejlesztés iránt. összefüggések elemzése. hiszen a hallgatók munkahelyükön . a minőségfejlesztés alapfogalmainak megismertetésével  Az intézményi értékelés hétköznapi helyzetekben való jelentőségének bemutatása A foglalkozás közvetlen célja: A foglalkozás tartalma: Az intézmények értékelését végzők.

Közoktatási Minőségfejlesztési Programigazgatóság 2002) Módszertani javaslatok Időfelhasználással kapcsolatos ajánlás: a foglalkozást célszerű szünet nélkül megtartani. A foglalkozás megtartásához szükséges eszközök.  Egy feladat feldolgozása párokban történik.hu/minoseg-partnerseg/kozoktatas-minosegeert) http://www.ofi. két nagyon gyenge képességű hallgató ne alkosson egy párt. csomagolópapírok valamint színes filctollak. Alkossunk véletlenszerűen négy-ötfős heterogén csoportokat. Szeged. hogy el tudják helyezni a négyfős csoportokat.pdf Cseh Györgyi: Intézményértékelés.allamreform. A párok kialakítása irányított legyen. Az egyes tevékenységek szervezésével kapcsolatos javaslatok (csoportok. Tananyagmodul (SzTE Közoktatási Vezetőképző Intézet.hu/letoltheto/oktatas/hazai/Minosegertekeles_vegso_OPEK_junius. szükséges és ajánlott szakirodalom:  http://www. post-it.hu/minoseg-partnerseg/kozoktatas-minosegeert  http://www. Tananyagmodul (SzTE Közoktatási Vezetőképző Intézet. papír és írószer. intézményi modellhez (PTMIK. Értékelés Támogató rendszer: Közoktatási Minőségi Díj modellje (http://www.ofi.hu/letoltheto/oktatas/hazai/Minosegertekeles_vegso_OPEK_junius.pdf  Cseh Györgyi: Intézményértékelés. Közoktatási Minőségfejlesztési Programigazgatóság 2002) Speciális javaslatok az értékeléssel kapcsolatban:  A foglalkozás során bármikor. intézményi modellhez (PTMIK.allamreform. 2001) Értelmezési és bevezetési útmutató a COMENIUS 2000 II. 44 . teremelrendezés. 2001)  Értelmezési és bevezetési útmutató a COMENIUS 2000 II. módszerek):  A témát többségében kooperatív módszerekkel dolgozzuk fel. amelyben mozgatható asztalok vannak.I. Kísérjük figyelemmel a csoportmunka közben elhangzottakat. adjunk a hallgatóknak személyes visszajelzéseket. megerősítéseket. teremigény: A foglalkozáshoz olyan terem szükséges. amikor alkalom adódik. A foglalkozás megtartásához szükséges oktatási segédanyagok. Szeged. és emeljük ki a fontos gondolatokat. Ugyanakkor a terem legyen alkalmas a rövid frontális munkákhoz is. anyagok: Tábla. Tér. munkaformák.

Ráhangolás a témá. ra. a feldolgozás előkészítése Idő Tevékenységek Tevékenység célja. fejlesztendő készségek. hogy milyen az az iskola. 45 . képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. anyagok (mellékletek) 8’ A résztvevők összegyűjtik. amelyben dolgozni sze.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Foglalkozásvázlat I. Ráhangolódás.Négy csoportretnének. ban szóforgó Elvárások megfogalmazása a leendő munkahellyel kapcsolatban 2’ Tanári bevezetés: Az intézményi értékelés téma feldolgozásának célja Ráhangolás a témára Frontális muna cél ismertetésével ka – tanári bevezető  A foglalkozások javasolt időkerete – a csoport egyedi igényeitől függően – változtatható.

I. Értékelés

II. Az új tartalom feldolgozása
Idő

Tevékenységek

Tevékenység célja, fejlesztendő készségek, képességek

Munkaformák és módszerek

Eszközök, anyagok (mellékletek)

5’

Az intézmények értékelését végzők megismerése

Az iskolák legfonto- Frontális mun- T1 melléklet. partnereinek ka – ötletro- Tábla Mindazok összegyűjtése, akik értékelik a közoktatási intézményeket/iskolákat sabb azonosítása ham (a résztvevők összegyűjtik az értékelőket: pedagógusok, diákok, szülők, fenntartó, állam stb.) Az iskolák és környezetük/kapcsolatai k feltárása. Fejlesztendő készségek: összefüggések meglátása, gyors reagálás Az értékelések céljának és lehetséges szempontjainak feltérképezése négy csoportban: 1. A pedagógusok lehetséges céljai és szempontjai 2. A diákok lehetséges céljai és szempontjai 3. A szülők lehetséges céljai és szempontjai 4. A fenntartó lehetséges céljai és szempontjai A célok és szem- Négy csoportpontok összegyűjtése ban kooperatív az iskola közvetlen tanulás: partnerei szemszö-  csoportalagéből. kítás,  megbeszéFejlesztendő készsélés a csogek: együttműködés, portban, elemzőkészség, ösztablókészíszefüggések meglátés tása  „egy megy, a többiek maradnak” Az önértékelés terü- Négy csoportleteinek és folyama- ban kooperatív tának, valamint az tanulás: szakindikátorrendszer és értői mozaik a partneri mérések T1 melléklet post-it, csomagolópapír, színes filctollak (vékony és vastag)

30’

30’

Az intézményi önértékelés 4 elemének megismerése: 1. Az önértékelés területei 2. Az önértékelés folyamata 3. A partneri igény- és elégedettségmérés 4. Az indikátorrendszer

D1 melléklet

46

Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben

megismerése. Fejlesztendő készségek: lényegkiemelés, összefüggések meglátása, nyitottság.

47

I. Értékelés

III. Az új tartalom összefoglalása, ellenőrzés és értékelés
Idő

Tevékenységek

Tevékenység célja, fejlesztendő készségek, képességek

Munkaformák és módszerek

Eszközök, anyagok (mellékletek)

5’

„Barátai középiskolát keresnek gyermeküknek, ajánlja egykori középiskoláját!”

A tanultak alkalma- Egyéni munka Papír, írószer. Az ajánlás sikeressége érdekében fontosnak tartott információk összegyűjtése zása egy sajátélmé- – listakészítés. nyű, gyakorlati pélönállóan. dán. Fejlesztendő készségek: elemzőkészség, kreativitás.

5’

Az egykori középiskola ajánlása a pár másik tagjának, érvelés az iskola mellett

A tanultak ellenőrzé- Páros munka se. Fejlesztendő készségek: kommunikáció, önbizalom.

5’

Visszajelzés:  a pártól az ajánlásról  a teljes csoporttól a mai tanultakról

A hallgató önálló Páros munka. D2 melléklet munkájának értéke- Frontális munlése. ka. Az értékelés fontosságának tudatosítása. Fejlesztendő készségek: kommunikáció, kritika megfogalmazása és fogadása.

48

Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben

Mellékletek a foglalkozáshoz T1 –Az intézmények értékelésének célja, az állami és a fenntartói értékelés, az i ntézményi önértékelés Az egyes közoktatási intézmények értékelésének a célja, hogy megbízható, objektív kép álljon rendelkezésre az intézmények teljesítményéről, minőségéről. Intézményértékelési tevékenységet végez:  az állam,  az intézmény fenntartója, és  maga az intézmény. Az állami intézményértékelés általában az intézmény valamely részteljesítményének összegző, megítélő értékelése. Eszköze jellemzően a tanulói teljesítménymérés, a tematikus értékelések és az állami ellenőrzések. A fenntartói értékelés célja kettős:  az intézményre vonatkozóan összegző, megítélő,  az irányítási, fenntartói feladatait tekintve pedig támogató, fejlesztő. A fenntartó által végzett külső értékelés átfoghatja az intézmény teljes tevékenységrendszerét vagy vizsgálhat csak egy-egy részterületet is. Funkciója:  információt biztosít a fenntartói tevékenység szakszerű ellátásához, a szükséges fejlesztések elvégzéséhez,  tájékoztat az intézmény számára megfogalmazott fenntartói elvárásoknak való megfelelés mértékéről,  az intézmény alapfeladatai (nevelés, oktatás) ellátásának értékelése. Területei és szempontjai: a) A tanulási eredményesség  a Nemzeti Alaptantervben és egyéb központi követelményekben meghatározott elvárások teljesülése  az intézmény pedagógiai céljai teljesülésének vizsgálata az intézmény tanulási eredményeinek tükrében. b) A fenntartói elvárások teljesülésének vizsgálata  annak vizsgálata, hogy a fenntartó által az ÖMIP-ben megfogalmazott elvárásoknak az intézmény megfelelt-e és milyen szinten, milyen mértékben.  az intézmény eredményességét befolyásoló körülmények és tevékenységek c) Az intézmény vezetője (vezetése) munkájának értékelése  a vezető tevékenysége mennyiben járul hozzá a pedagógiai program céljainak megvalósításához és a hatékony működéshez.  a vezetői feladatok ellátásának (tervezés, irányítás, értékelés, ellenőrzés, fejlesztés) vizsgálata. d) Az intézmény hatékony működése  az intézményi eredmények összevetése a ráfordításokkal. Annak vizsgálata, hogy az intézmény hogyan használta fel a fenntartó által – az intézmény számára előírt feladatainak ellátásához – átadott forrásokat (személyi, tárgyi, pénzügyi erőforrások). e) Az intézményi fejlődés, a fejlesztési terv megvalósulása, eredményei
49

I. Értékelés

az előző értékelés során megfogalmazott fejlesztési javaslatok megvalósultak-e, s mennyiben járultak hozzá az eredményesebb működéshez.

Az intézményi szintű értékelés elsődleges célja, hogy mélyebb tudást nyerjen az intézmény a saját működéséről. Az önértékelés eredményeire alapozott fejlesztéssel az intézmény eredményességének további növelése érhető el. Funkciója:  az intézmény pedagógiai céljainak a tanulói eredményekkel való összehasonlítása,  az iskolahasználók elégedettségének vizsgálata,  az intézmény pedagógiai és működési tevékenységének, folyamatainak elemzése (helyzetértékelés, problémafeltárás),  az önértékelés eredményeinek felhasználásával fejlesztések megvalósítása. (Az intézményi önértékelés az első lépése az intézményi minőségfejlesztés folyamatának.) Az intézmények legalább négyévenként végzik el az önértékelést. Az önértékelés eljárásrendjét, idejét, ciklikus rendjét, területeit, módszereit az intézményi minőségirányítási programban határozzák meg. Az önértékelés alapján az intézmények fejlesztési tervet készítenek, amely szintén a minőségirányítási program része lesz. D1. A – Az intézményi önértékelés területei és szempontjai Az intézmények legalább négyévenként végzik el az önértékelést. Az önértékelés eljárásrendjét, idejét, ciklikus rendjét, területeit, módszereit az intézményi minőségirányítási programban határozzák meg. Az önértékelés alapján az intézmények fejlesztési tervet készítenek, am ely szintén a minőségirányítási program része lesz. Az intézményi önértékelés általában az alábbi területekre és szempontokra tér ki: 1. A tanulási eredményesség  A Nemzeti Alaptantervben és egyéb központi követelményekben meghatározott elvárások teljesülése.  Az intézmény Pedagógiai Programjában megfogalmazott céljainak teljesülése. 2. Az érdekeltek elégedettsége  A partnereknek az intézmény tanulóinak eredményeivel, az intézmény által nyújtott szolgáltatásokkal, az intézmény működésével való elégedettsége. 3. Tanulásirányítás, a tanulást támogató intézményi tevékenységek  Az intézmény azon tevékenységeinek elemzése, amelyek a gyermeket, tanulót segítik tanulásában. 4. A pedagógusok tevékenysége  A pedagógusok tevékenységének, együttműködésének, kompetenciáinak értékelés e abból a szempontból történik, hogy ezek mennyire járulnak hozzá a tanulói eredményességhez. 5. Az intézmény működése  Az intézmény szervezeti működésének, a szervezet irányításának, tanulási környez etének értékelése a tekintetben, hogy megfelelő feltételeket biztosít-e a tanulási folyamatokhoz. 6. A fejlesztési terv céljainak megvalósulása  Az önértékelési tevékenység célja az eredményesség javítása, melyet az intézményi tevékenység folyamatos fejlesztésével valósít meg az intézmény. Az önértékelés tapasztalatai alapján az intézmény fejlesztési programot dolgoz ki. A kidolgozott fejlesztési program eredményeinek számbavétele, a fejlesztési folyamat értékelése része az önértékelési tevékenységnek.
50

Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben

D1. B – Az intézményi önértékelés folyamata Az intézmények legalább négyévenként végzik el az önértékelést. Az önértékelés eljárásrendjét, idejét, ciklikus rendjét, területeit, módszereit az intézményi minőségirányítási programban határozzák meg. Az intézményi önértékelésben általában részt vesz az intézmény valamennyi munkatársa, azaz minden pedagógus és nem pedagógus fő- és részfoglalkozású dolgozója. Az önértékelés legfontosabb lépései a következők: 1. Az önértékelés előkészítése:  az önértékelés szervezését elvégző és az értékelés eredményét elkészítő team tagjainak megbízása,  az önértékelés ütemtervének elkészítése,  a megbízott team és a tantestület felkészítése az önértékelésre. 2. Az önértékelés elvégzése az elkészített ütemtervnek megfelelően:  az intézmény adatainak összegyűjtése,  a meghatározott módszerekkel (pl. kérdőív, klímateszt, interjúk stb.) a munkatársak véleményének összegyűjtése,  partneri igény- és elégedettségmérés, a tanulói teljesítmények eredményének és az i ntézmény további jellemző adatainak (indikátorainak) elemzése. 3. Az önértékelés eredményének meghatározása. 4. Minden munkatárs, a diákönkormányzat, a szülői szervezet és a fenntartó tájékoztatása az önértékelés eredményéről. 5. Az önértékelés eredményének összevetése az intézmény pedagógiai programjával, ha szükséges javaslat megfogalmazása a pedagógiai program módosítására. 6. Az önértékelés eredményének alapján az erősségek és fejlesztendő területek meghatározása, fejlesztési terv(ek) elkészítése. 7. Az önértékelés folyamatának értékelése, ha szükséges a folyamat szabályozásának vagy a használt kérdőívek/interjútervek módosítása. 8. Az önértékelés elvégzése során keletkezett dokumentumok (pl. kitöltött kérdőívek) biztonságos tárolása, ill. megőrzése. D1. C – A partneri igény- és elégedettségmérés A közoktatási intézményeknek versenyképességük megőrzése és a jogszabályoknak való megfelelő működés érdekében meg kell valósítaniuk a partnerközpontú működés legfontosabb alapelveit. Ennek érdekében meg kell határozniuk, azaz azonosítaniuk kell legfontosabb partnereiket, továbbá szabályozniuk kell a meghatározott partnereik igényeinek megismerésével és elégedettségének mérésével kapcsolatos folyamataikat. Az intézmények partnereire vonatkozóan az alábbi csoportosításokat használjuk: külső, ill. belső partnerek; közvetlen vagy közvetett partnerek. Külső partnerek pl. az intézmény fenntartója, az azonos településen lévő további közoktatási intézmények, a helyi könyvtár, szakképző intézmény esetén a gyakorlati képzést biztosító üzemek és vállalatok, belső partnerek: az iskola pedagógus és nem pedagógus dolgozói, diákok, szülők. Kiemelt fontossággal bírnak az intézmények közvetlen partnerei, mint pl. az iskola pedagógus és nem pedagógus dolgozói, diákok, szülők, a fenntartó, a megelőző és következő iskol a51

I. Értékelés

fokozat intézményei (általános iskola esetén a beiskolázási körzet óvodája és a helyi középi skolák). A közvetett partnerek intézmények sajátosságaiból adódóan nagyon különbözőek lehetnek: pl. a helyi könyvtár, a tanulói ebédet biztosító vállalkozás, a településen található további közoktatási intézmény (de pl. a tanulók elhelyezését biztosító kollégium közvetlen partner), a helyi pedagógiai intézet, helyi vállalatok stb. Az intézményeknek időről időre azonosítaniuk kell legfontosabb partnereit, meg kell határo zniuk a velük való kapcsolattartás felelősét, módját, formáját és gyakoriságát is. Az azonosított partnerek esetén rendszeresen mérni kell az intézménnyel kapcsolatos igényeiket és elégedettségüket. Az elégedettség mérése során fel kell tárniuk a partnerek elégedettségének, illetve elégedetlenségének okait is, illetve az abból következő lehetőségeket a javításra, változtatásra. Az igény- és elégedettségmérés legáltalánosabban elterjedt módszere a kérdőív és az interjú. A mérés meghatározása után szükséges az intézmény erősségeinek és fejlesztendő területeinek meghatározása valamint a fejlesztések megvalósítása érdekében fejlesztési (intézkedési) tervek kidolgozása. A partneri igény- és elégedettségmérés eredményei fontos részét képezik az intézményi önértékelésének, adatokat és véleményeket biztosítanak ahhoz. D1. D – Az intézmény indikátorrendszere Bármely szervezet önmaga által végzett értékelésében kiemelt szerepe van az intézmény működéséhez kapcsolódó eredmények számszerű értékelésének. Ennek az értékelésnek fontos eleme az adatok idősoron történő elemzése, valamint az intézményi eredmények más szervezetekkel történő összehasonlítása. Ezt teszik lehetővé az indikátorok. Ugyanakkor, az egyes indikátorok önálló számszerű értékelése, más intézmények eredményeivel történő összehasonlítása nem minden esetben ad valós képet az intézmény teljesítményéről. Míg egyes indikátorok önállóan is értelmezhető információkat hordoznak, addig más indikátoroknál csak további háttérmutatóval együtt lehet következtetéseket levonni az intézmény eredményességével kapcsolatban. Ezért nagyon fontos, hogy az intézmények ne csupán egy-egy adatot ragadjanak ki, hanem az indikátorok rendszerét elemezzék az intézmény teljesítményének a megítéléséhez. Az indikátorok adott vizsgálati szempontokhoz rendelhető számszerű mutatók. Az indikátorok funkciója kettős:  alkalmasak egy adott állapot leírására,  a vizsgálati/értékelési szempontok állandósága mellett alkalmasak a változások irányának és mértékének megítélésére. A közoktatási intézmények szempontjából indikátorról akkor beszélünk, ha ezek az intézmény valamely szintű céljaihoz kapcsolódnak. Az indikátorok mérik a cél elérésének mértékét, a céloktól való eltérés irányát és mértékét, illetve a célnak való megfelelés fokát. Az egyes közoktatási intézmények indikátorrendszerének célszerű illeszkednie:  a jogszabályokhoz,  a fenntartói elvárásokhoz

52

Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben

 az országos mérési és értékelési rendszerhez, annak érdekében, hogy az eredmények összehasonlíthatóak legyenek másokkal, valamint  az intézmény által meghatározott célokhoz. Amennyiben például az iskola Pedagógiai Programjában megfogalmazott célja az emelt szi ntű informatikaoktatás, akkor szükséges a cél megvalósulását igazoló indikátorok gyűjtése. Lehetséges indikátorok:  az egy tanulóra jutó számítógépek száma,  ebből az internet kapcsolattal rendelkező számítógépek száma,  a szoftverfejlesztésre fordított források összege,  az informatikaórák száma évfolyamonként,  az emelt- és középszintű informatika érettségit tevő tanulók száma és a vizsgák eredménye,  az év végi informatika osztályzatok átlaga évfolyamonként stb.

53

................................................................................................................................................... ...................... A társam ajánlásának erősségei voltak az alábbiak:............................................................ ..................................................................................... ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................I..................................................... ................................................. .... .......................................................................................................................................................................................................................................... ....................... amit megtudtam: .............................................................................................. Amit a mai órán másként tettem volna: ......................... röviden egészítse ki a mai órán tanultak alapján az alábbiakat! A legfontosabb........................................ ............................................................. Értékelés D2 – Hallgatói visszajelző lap Kérem................................................................................................................................................................................................................................................................................. ....................................................................................................................................................................................... .............. röviden egészítse ki társa iskolai ajánlása alapján az alábbiakat! Az ajánlott iskoláról a legfontosabb információ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................... Az ajánlott iskoláról amit még szívesen megtudtam volna: ....................................................................... Válaszait köszönöm! 54 ............................................................................................. A mai órán a legjobb az volt: ..................................... ............................................................................................. amit ma megtanultam: ................................................. .................................................................................................... ................... ............................................. Kérem........................................................................................................................................................ ....................................................................................................................

Osztályfőnöknek lenni – Fehér Márta 20-24 fő (5-6 db. nevelésére nyílik lehetőség d irekt és indirekt nevelési módszerekkel egyaránt A foglalkozás tartalma: Ismerkedés az osztályfőnöki feladatokkal Az osztályfőnöki munka preferenciáinak átgondolása Az osztályfőnöki munka iránti elkötelezettség erősítése Új szerepek. de nagyon jelentős csoportot.” Kádár Judit A foglalkozás célja: ismerkedés az osztályfőnöki szereppel és feladatokkal. hogy:  a NAT bevezetésével megszűnt az osztályfőnöki órák kötelező tanterve. konfliktusaival együtt. élményszerű átgondolása Ajánlott létszám: Ajánlott időkeret: A foglalkozás közvetlen célja: 55 . segítő pár stb. 1. így az osztályfőnöki t evékenység keretei is elbizonytalanodtak. hogy az osztályfőnök milyen mélységű és minőségű munkát áldoz az osztályára  az osztályfőnöki szerep nem korlátozódik az osztályfőnöki óra megtartására  osztályfőnökként az egész osztályközösség együttes formálására. a helyi közösséget (közösségeket). kultúráival. hagyományaival. nagymértékben egyéni invenció kérdése. mentor. A diákcsoporton és az osztályában tanító tanárok csoportján túl tagja a tantestületnek és folyamatos kapcsolatban van (kellene. Pedagógus-szerepek II. Tudatosítani a hallgatókban.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben II. mert a szülők csoportja leképez egy korántsem homogén. 4 fős csoport) 90 perc „… az osztályfőnök legalább négyféle csoport határán áll. amelyek kiváltják az osztályfőnöki munkát vagy támogatják azt (patrónus. annak (azoknak) jellegzetes értékeivel. hogy legyen) a szülők csoportjával. És már itt is az ötödik.) A foglalkozáson tanultak átismétlése.

Éppen ezért a foglalkozást tartó tanár törekedjen minél személyesebb. témafelelős. 4 fős csoport munkájához.: Fehér Márta. értékelő mozzanatoknak különös jelentősége van. valamint arra is. szükséges és ajánlott szakirodalom  Például (Pedagógusok gyakorlati példái a személyközpontú szemlélet iskolai megvalósítására). Ez érzékeny és hosszú folyamat. színes filctollak  gyurmaragasztó. munkaformák. szóvivő. melyet úgy rendezzünk be. SuliNova. anyagok:  kópéláda  csomagolópapírok  vastag. hogy alkalmassá váljon 5 -6 db. amelyben a visszajelzéseknek. hogy a hallgatók körbe üljenek. P edagógus-diák kapcsolata c. módszerek):  A kooperatív csoportmunkához véletlenszerűen heterogén csoportokat hozunk létre. Az értékeléssel kapcsolatos javaslatok:  A foglalkozás célja az osztályfőnöki szereppel való ismerkedés mellett a pedagógus identitás formálódásának támogatása. az egyéni felelősség hangsúlyozásának érdekében választhatunk a csoportokon belül különböző felelősöket is (pl. teremelrendezés. amivel a plakátokat fel lehet tenni a falra A foglalkozás megtartásához szükséges oktatási segédanyagok. terepek A kompetenciafejlesztés fókuszai: Identitás. 2005. szerk. eszközfelelős).II. A foglalkozás megtartásához szükséges eszközök. Pedagógus szerepek. megerősítőbb jellegű értékelésre. Tér. hitelesség Konstruktív self-érzékelés Pozitív önértékelés Információkezelés Kritikai gondolkodás Kapcsolódási pontok: Módszertani javaslatok Időfelhasználással kapcsolatos javaslat: a foglalkozást célszerű szünet nélkül megtartani. időfelelős. fejezet 56 . teremigény:  A foglalkozáshoz egy átlagos méretű osztályterem szükséges. Az egyes tevékenységek szervezésével kapcsolatos javaslatok (csoportok.

hu)  Nevelési kézikönyv nem csak osztályfőnököknek. toll. Budapest. szerk.) Foglalkozásvázlat I.hu  Kósáné Ormai Vera: A mi iskolánk. Aduprint–Iskolafejlesztési Alapítvány.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben  Fenyő D. Budapest. te egy jó osztályfőnököt jellemez.  Az Osztályfőnökök Egyesületének honlapja: www.: Szekszárdi Júlia.: Szekszárdi Júlia. A tanár csomagolópapírra írja az elhangzott szavakat. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. 1998  Czike Bernadett: A pedagógusszerep változása c. 2006  Trencsényi László: Nevelés. 57 .  Kézikönyv osztályfőnököknek. gyurmaraEgymásnak adva a szót. módszergyűjteménye (Okker Kiadó.és iskolaelméleti gyakorlatok c. Ráhangolódás. szerk.Csomagolópapír. anyagok (mellékletek) 5 A hallgatók körben ülnek.ofoe.  A foglalkozások javasolt időkerete – a csoport egyedi igényeitől függően – változtatható. Világbanki Szakközépiskolai Projekt. kutatási beszámolója. és mi nem? (www. fejlesztendő készségek. OKI. Mi tartozik az osztályfőnökre. mindenki mond egy olyan tulajdonságot. a feldolgozás előkészítése Idő Tevékenységek Tevékenység célja. 2002. (Eötvös József Könyvkiadó. György: 44 tanács osztályfőnököknek. amely szerin.ofoe. 1995. Húsz tézis az osztályfőnöki munkáról. Ráhangolás a témára Frontális meg.asszociációs lánccal beszélés gasztó. 2009. Dinasztia Kiadó.

gyurmaragasztó 10’ 5’ A csoporton belül megállapodnak abban. a legfontosabb gondolatok kiemelése:  a tanár ismerteti az INSERT jegyzetkészítés technikáját  . majd mindenki számára jól látható helyre kiragasztják a teremben és csoportonként ismertetik 58 . vastag filctoll. ezeket plakátra írják. hogy az olvasott cikknek melyik az öt legfontosabb gondolata. D1 – Szektanulás – meg. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. fejlesztendő készségek.zetkészítés mertetés technikájának Egyéni munka leírása Kooperatív T2.T1 – az portalakítás INSERT jegyFrontális is. megvitatják az olvasottakat Kooperatív Kópéláda tanulás – cso. Pedagógus szerepek. anyagok (mellékletek) 10’ Véletlenszerű csoportalakítás képekkel – 4 fős csoportok alakulnak Ismerkedés az oszfeladaSzekszárdi Júlia: Osztályfőnöknek lenni a mai iskolában című előadásának ösz. előadásának összefoglalója a hallgatók létszámával megegyező példányszámban Kooperatív Csoportonként tanulás .II.tályfőnöki tokkal szefoglalójának elolvasása és megbeszélése.szárdi Júlia: beszélés Osztályfőnöknek lenni a mai iskolában c. terepek II.be. Az új tartalom feldolgozása Idő Tevékenységek Tevékenység célja.csomagolópaszámoló pír.a hallgatók egyénileg elolvassák a cikket és jegyzetelik A csoporton belül összehasonlítják a jegyzeteket.

Az osztályfőnöki Kooperatív kat kapnak (2-3 csoport egyformát.. munka iránti elköte. Csoportszóforgó T3. majd a csoporton belüli megbeszélést követően csoporton.Kooperatív ként kell számozással meghatározni a fontossági sorrendet az osztályfőnöki nak átgondolása tanulás – megmunkával kapcsolatos tanácsok között. Az osztályfőnöki Egyéni munka Először egyénileg. Majd a két csoport megbeszéli a két sorozat állítást és az ellenérveket.tanulás– megbeszélés majd A feladat: először csoporton belül érveket gyűjteni az állítások megcáfolására.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben 15’ Minden hallgató megkapja az osztályfőnököknek szóló tanácsok listáját. lezettség erősítése megbeszélés 2megoldások keresése a felvetett problémákra. megoldásokat 59 . beszélés Csoportonként a kiválasztott első öt legfontosabb tanács ismertetése. azután a szomszéd csoporttal 2 csoport kö(akinek másik állítássora van) kicserélni az érvekkel. II. összesen kétféle állítássor van). megoldásokkal és cáfolazött tokkal ellátott papírokat.munka preferenciái. D2 – az osztályfőnököknek szóló tanácsok listája a hallgatók létszámával megegyező példányszámban T4. közösen elolvasni. – összesen a hallgatók létszámával megegyező példányszámban 25’ A csoportok az osztályfőnöki munkával kapcsolatos állításokat tartalmazó lapo. D3 – Az osztályfőnöki munkával kapcsolatos állítások I.

gondolatok az otthon olvasott szövegekben. fejlesztendő készségek. anyagok (mellékletek) 10’ Az előzetes házi feladatként kapott szövegek feldolgozása.kiadott. ellenőrzés és értékelés Idő Tevékenységek Tevékenység célja. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök.A foglalkozáson Kooperatív Előzetesen tegrálása a foglalkozáson tanult ismeretekbe. terepek III. gyurmaragasztó. tanultak elmélyítése. A tanár csomagolópapírra írja az elhangzott szavakat a már összegyűjtöttek mellé. a fogbeszélés lalkozásra elMelyek azok az elemek. A foglalkozáson Frontális megA foglalkozáson szerzett ismeretek és tapasztalatok alapján a hallgatók eg y. A foglalkozás elején használt csomagolópapír az összegyűjtött tulajdonságokkal. amelyek szerin. D4 – Két osztályfőnök egy csárdában A patrónus Segítő rendszer pár- 5’ A hallgatók körbe ülnek. vastag filctoll.tanultak átismétlése. 5’ Zárásként a hallgatók egymás után befejezik a mondatot: A foglalkozás lezá. az információk in. beszélés másnak adva a szót mondanak egy – egy olyan tulajdonságot. Pedagógus szerepek. tanulás – meg.Frontális megbeszélés „A foglalkozáson az keltette fel leginkább az érdeklődésemet az osztályfőnöki rása munkával kapcsolatban…” 60 .élményszerű átgondolása tük egy jó osztályfőnököt jellemez és a foglalkozás elején nem hangzott el. Az új tartalom összefoglalása. amelyek a alkalmazása olvasott házi hagyományos osztályfőnöki munkában is hasznosíthatók? feladatok: T5.II.

kognitív. hogy egy sorba több jel is kerülhet. Olyanokkal. mert az ezeknek való megfelelés kényszere meggátolta őket abban is. mely lehetővé teszi. akiknek alkalmuk volt diákkorukban klasszikusan jó osztályfőnökökkel találkozni. A nyolcvanas évek pedagógusai mindenesnek. ha az olvasó azt szükségesnek véli. és kérjük meg őket arra. hogy a tanulók olvasás közben nyomon kövessék saját megértési folyamataikat. * az olvasottakról kiegészítő információ jutott eszembe. metakognitív eseménnyé válik. majd párban. Az átformálódás ellenére léteznek ma is olyan „hagyományos” elemek. a szülőkkel kialakítandó kapcsolatba. hogy olvasás közben használják a jelölést a szöveg margóján! Természetes. és többségük igen rossz lelkiismerettel élte meg a gyakran irreális követelményeket. miközben olvasásuk aktív. interaktív jegyzetelési eljárás. Ez a funkció a történelmi-politikai változások következtében a 80-as évek közepére agyonterhelődött egyéb. hogy mar adéktalanul eleget tegyenek valódi pedagógiai teendőiknek.  Osztályfőnöki feladat volt és maradt a diákok segítése a jelenben történő eligaz odásban . Részben azért. Az elmúlt csaknem negyed évszázad alatt ez a tendencia felerősödött. saját értékviláguk kiépítésében. természetes pedagógiai igényből fakadó jelentésére már csak azok emlékeznek.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Mellékletek a foglalkozáshoz T1 – A jegyzetkészítésnek újszerű módja: az INSERT eljárás Az INSERT a metakognitív folyamatokat segítő. Az eljárás segítségével az elmélyült figyelem mindvégig fenntartható. + az olvasottak új információt tartalmaznak számomra. T2. A szöveg feldolgozása után a tanulók saját jelöléseik alapján készíthetnek táblázatot. és az is. amelyeket továbbra i s az osztályfőnöki tevékenység meghatározó részeinek tekintünk:  Iskoláinkban jelenleg az osztályfőnök jelenti a személyesség garanciáját. 61 . illetve eltérnek azoktól. hagyományos szerep. melynek s orán olvasás közben a szöveget saját megértésünknek és tudásunknak megfelelően oldalszéli szimbolikus jelekkel látjuk el az alábbiak szerint: √ az olvasottak megegyeznek előzetes ismereteimmel vagy feltételezéseimmel. akik képesek voltak személyességet vinni az osztállyal. Ennek következtében eredeti fénye jócskán megkopott. mert ezekhez hiányoztak a megfelelő feltételek.  Az osztályfőnök a rábízott kortárscsoportot: az osztályt mint nevelési tényezőt a szociális képességek fejlesztését segítő gyakorló terepet működteti. az egyes gyerekekkel. Az olvasás megkezdése előtt ismertessük a tanulókkal az INSERT eljárás lényegét. számba vegyenek további tanulási indítékokat. Az INSERT hatékony eszköz. csoportban vagy közösen megbeszélhetik (megbeszélhetjük) az olvasottakat. részben pedig azért. hogy nem szükséges minden sor végén jelet tenni. a nevelés egyszemélyi letéteményeseinek érezték magukat. D1 – Szekszárdi Júlia: Osztályfőnöknek lenni a mai iskolában (az előadás összefoglaló leírása) Az osztályfőnök több mint 150 év (1849) óta létező. amely már csak töredékeiben emlékeztet eredeti formájára. az eredeti tartalomtól részben idegen elemekkel. mutassuk be a használni kívánt szimbolikus jeleket. Az eredeti. ? az olvasottak további kutatásokra vagy kérdésekre ösztönöznek. – az olvasottak ellentmondanak előzetes ismereteimnek vagy feltételezéseimnek. az információkat aktívan kontextualizálja. és a megváltozott körülmények alapjaiban formálták át az osztályfőnökkel szemben támasztott követelményeket. Ha a tanuló figyelemmel kíséri saját megértésének folyamatát.

mint egy-két évtizeddel ezelőtt. ami: 1. nem rajtunk múlik. a rábízott tanulók szükségleteit. reflektivitást igényel. de nem utolsó sorban nagyon nehéz a gyerekeket eligazítani egy olyan világban. konfliktusok esetében. amelyben élünk. az együttműködés. az eredményes kommunikáció. Ez az elsődleges célja a jelenlegi rendezvénynek is. hogy a gyerekeket foglalkoztató kérdésekre nyitottak legyünk. szaporodnak a tanulási. nem erőltetjük rá tanítványainkra mindenáron saját igazunkat. terepek E hagyományos teendők azonban mást jelentenek ma. Ennek alakításában sokat segíthetnek a megalapozott pszichológiai. a pedagógusokkal szemben. A felvetett problémák megoldását nagyban segítheti. folyamatos dialógust folytassunk velük ezekről. Az osztály összetétele általában véletlenszerűen alakul. időhiány. tudomást kell vennie arról a világról. a konstruktív problémakezelés és a reflektivitás. hogy esélyünk legyen az eredményes munkára. 3. 2. a szülők nagy része bizalmatlan az iskolával. Egyre nehezebb a személyes kapcsolat kialakítása a gyerekekkel. Mégpedig olyan módon. hogy ezek között mérlegeljen. ha mi. mely ismeretek és kompetenciák elsajátítására van szükségünk ahhoz. hogy miközben hitelesen képviseljük saját értékeinket. Példák a három változatra: 1. amelyben a felnőttek is nehezen ismerik ki magukat. S végül. hogy végül hogyan alakul és működik. részleteiben megtervezhető tananyaga. de szerepünk és felelősségünk van az iskola nevelési programjának kialakításában. 2. közvetíthetünk problémák. E feladat elvégzéséhez célszerű tisztázni önmagunk számára. kudarcaink élményeit. megosztjuk sikereink. hogy nincs előírható. pedagógiai ismeretek. magatartási gondok. s beépülnek az egészen kicsi gyerekek világképébe is. de az már a mi felelősségünk. a felelős döntés képessége. hogy korábban bevált módszerei rendre csődöt mondanak. 3. de aminek a formálódásában szerepet játszhatunk. meghallgassuk a véleményüket. rangsoroljon. jelenségekhez. szociológiai. s miként viszonyuljunk ezekhez a tényezőkhöz. tőlünk függetlenül alakul. A személyes és szociális kompetenciák közül kiemelésre érdemes a megfelelő önismeret. valamint a szülőkkel lezajló interakció minősége. A pedagógus egyre gyakrabban tapasztalja. hogy mi az. Mivel nincs módunk ezeket szelektálni. Vitathatatlan azonban. Az osztályfőnöki feladatkör sajátossága – szemben a szaktanári funkcióval –. Nem csupán rajtunk múlik. rajtunk múlik. A gyerekek gyakran egymással sem szolidárisak. hogy a makrostrukturális (világ. ütköztessük a sajátunkkal.II. Senki sem veszi le a pedagógusról a felelősséget. az iskolai nevelés ügyének elkötelezettjei személyesen is megvitatjuk gondjainkat. sok esetben egymásnak is ellentmondanak. ellátása lényegesen több spontaneitást. körülményekhez. saját személyisége hitelét megőrizve alakítsa ki működőképes nevelési programját. tapasztalatait. hogy az adott „szociális kényszerképződmén yből” sikerül-e az egyes gyerekek fejlődése szempontjából optimális közeget formálni. szükség van arra. az osztályprogramok szervezése egyre több akadályba ütközik (pénzhiány. Itt máris szembekerülünk az erkölcsi nevelés sokat vitatott és máig megoldatlan problémakörével.és társadalmi szintű) történések hírei a korlátlan információáramlás idején mindannyiunkhoz elérnek. igényeit szem előtt tartva.). eltérő szükségletek stb. Befolyásolni tudjuk az osztályunkkal foglalkozó pedagógusok és az osztály kapcsolatát. A világ. (Az előadás elhan g- 62 . Túlnyomórészt rajtunk múlik az osztály egészével és az egyes tanulókkal. az életkori sajátosságoknak megfelelően porciózni. rugalmasságot. képességek. Pedagógus szerepek. a társadalom alakulásába kevéssé szólhatunk bele. Ha a pedagógus nem csupán az osztály adminisztratív ügyeinek intézője kíván lenni. amelyek kereszttüzében a dolgát tennie kell. Az elvárások.

Ez hatalmas szabadságot adott.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben zott az „Elvárások kereszttüzében” című IV. ő a minta a diákjai számára! Nem szabad visszaélni semmiféle bizalommal! Nem szabad a szülőket megszégyeníteni! Nem az a jó szülő. minősége azonban szinte egyáltalán nem. igényesek számára).  Az osztályfőnökség elsősorban adminisztratív feladattá válik.  Az osztályfőnöki munka nehezen mérhető. felelősségteljesek. ezért az osztályfőnöki munka is elbizonytalanodott. Az osztályfőnök azt mutassa meg az osztályának.hu/cikk. Ha semmi nem kötelező. ÁLLÍTÁSSOR  Az osztályfőnöki munka nagyon nagy pszichikus terhet jelent a tanárok többsége számára (és leginkább a lelkiismeretesek.  Az iskola és a család közötti viszony megváltozása. ÁLLÍTÁSSOR  Az osztályfőnöki munka egész környezete az elmúlt húsz évben megváltozott. kérjen segítséget más szakembertől! Szét kell választani az erkölcsi vétséget. a magatartásbeli zavart és a különböző értékrendek eltéréseit! Tudomásul kell venni: minden generációnak megvan a maga szubkultúrája. a magánszféra és az emberi jogok határozottabb érvényesítése miatt az iskola beleszólási lehetősége a diákok életébe határozottan csökkent. D2 – Az osztályfőnököknek szóló tanácsok listája                    T4.j13#j13 Támaszkodjon az együttes élmény erejére! Támaszkodjon az osztály öntevékenységére.) T3. akkor semmi nem tartozik igazán rá. D3 I. önkorrekció! Legyen bátran ember! Legyen bátran önmaga! Keresse meg az örömöt az osztályfőnökségben! Csinálja örömmel! 63 .php?id=668 . ami neki fontos! Tágítsa ki az iskolát! Ha kell. II. és bármit mond. ugyanakkor el is bizonytalanította az osztályfőnöki szakmát és az osztályfőnöki órákat. november 26-án. Országos Osztályfőnöki Konferencián. A munka mennyisége még csak-csak számon tartható. az osztály önmozgására! Minél több információt kell adni a gyerekeknek! Teremtsen biztonságot! Adja meg az osztálynak a szabadság levegőjét! Döntse el. ha minden az osztályfőnöki órára tartozik. akkor minden lehet kötelező.  Az osztályfőnöki munka – ha valaki lelkiismeretesen végzi – rendkívül időigényes. 2004. mit vállal és mit nem! Legyen tisztában vele: bármit tesz. http://www.  A rendszerváltás idején megszűnt az osztályfőnöki órák kötelező tanterve.osztalyfonok. önvizsgálat. aki szidja a gyerekét! Lehetőleg minden konfliktust azonnal meg kell oldani! Nem szabad a haragot sokáig cipelni! A tanár a felnőtt! Önelemzés. alig számszerűsíthető.

hogy legalább az osztályfőnökpár egyike tanítsa az egész osztályt – persze az a legjobb. Erre született a két osztályfőnökös modell. hogy kialakuljon egy pár. osztályidőkön. habár erre eddig még nem volt példa. A két osztályfőnöknek képesnek kell éreznie magát az együttműködésre. hiszen minden osztályfőnöknek megvannak a maga erősségei és gyengéi. máskülönben kooperációjuk nem igazán lehet példaértékű. termékeny vitának. és figyelembe kell venni bizonyos szempon tok érvényesülését. Pedagógus szerepek. A pedagógusok értekezlete. Mindig mindketten jelen vannak az osztálykirándulásokon. Ennek megszokott rendje az. lehet. hogy az osztály amolyan másodlagos családként működjön a diákok számára. Bár az összes szempontnak. A megfelelő számú aspiránssal arról is egyeztet. amiről pontos leírás készül. illetve az iskola rendszerét még kevéssé ismerő tanárokat nem szerencsés párosítani. hogy a pedagógiai koordinátor először egyenként beszélget azokkal a tanárokkal. Egyfelől a diákok számára kézzelfogható mintáját adja az együttműködésnek. hogy van kivel végiggondolni a döntéseket. hogy kölcsönös szimpátia esetén e nélkül is létrejön. elvárásnak nem lehet mindig megfelelni. Adott a közösen elvégzendő feladatmennyiség. Az iskolai lét talán legmeghatározóbb eleme az osztályközösség. Ideálisnak tartjuk az egy férfi-egy nő osztályfőnökpárt. Ezért törekszünk arra. hogy a diákok szemtanúi legyenek különböző értékrendek ütköztetésének. és konfliktusok adódnak az osztályfőnökök 64 . ha a saját családi környezetükből hiányzik ez a minta. Hosszú párválasztási időszak előzi meg az osztályfőnökpárok létrejöttét. az osztályfőnöki munkában még tapasztalatlan. Adott esetben ez az egyeztetés nem szükséges ahhoz. Az adminisztratív többletmunka elvégzésében is nagy segítség a munkamegosztás. hogy a lehetséges jelöltek közül kivel dolgoznának szívesen. A megosztott felelősség elvének érvényesítése lehetővé teszi. Pályakezdő. Az osztályfőnökpárok maguk alakítják ki a munkamegosztásukat. A felvételiztetésnél mindketten jelen vannak. Fontos szempont. mind a pedagógusközösségnek el kell fogadnia az adott jelöltekből kialakuló párokat. amilyen az egyes szaktárgyak mögött áll. bár ez sajnos nem mindig érvényesíthető. ezért ennek megfelelően célszerű felosztani a feladatokat. pillanatnyi hangulatai befolyásolnak súlyos döntéseket. ha ez mindkettejükről elmondható. Amennyiben ez a munkamegosztás nem sikeres. terepek  Az osztályfőnökök mögött nem áll konkrét szakmai háttér. akik a következő évben osztályfőnökséget vállalhatnak. Ez a modell nagyon hatékonynak bizonyul a mindennapi pedagógiai munkában.II. szavazatával megerősíti az osztályfőnökpárok beiktatását vagy megvétózhatja azt. A tanév közepén összeálló párok már a felvételik előtt megkezdik a közös munkát. erre vonatkozó külső utasítás nincs. Csak az osztállyal kapcsolatos háttérfeladatokat osztják meg a maguk ízlése szerint. Így nem egyetlen személy elfogultságai. a Huhogás. és ideális esetben ketten együtt a felvételiként szolgáló személyes beszélgetéseken és csoportfoglalkozásokon már az osztályuk összes tanulójával megismerkednek. de ettől ezek még fontos törekvések. T5. osztályprogramokon. Ugyanakkor bizonyos pedagógiai helyzetek kezelésénél óriási könnyeb bség. az esetleges konfliktusok kezelésének a felnőttek között még akkor is. D4 Két osztályfőnök egy csárdában „Minden osztálynak két egyenrangú osztályfőnöke van. Ennek felosztásáról a párok maguk egyeznek meg. Mind az iskolavezetésnek.

tanítsa. terveiről. amelyek előremozdíthatják a diák pozitív változásait. ezért nagyobb anyagi megbecsülésben részesülnek az osztályfőnökök.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben között. A patrónus is megismeri valamelyest az öt napos együttlét alatt azt a 8 – 10 gyereket. az elsők között szerepelt az osztályfőnöki funkció. ha jól meg akarja ismerni a rábízott gyerekeket. Az osztályfőnökök megszervezik a kötelező évkezdő t anulmányi kirándulások programját. de teljes személyiségével részese a gyerekekkel való kapcsolatának. szükség esetén szigorú ellenőr vagy pszichológus. hogy nevelje. Ezekben az értékelésekben megpróbálnak olyan kérdéseket felvetni. akinek az a dolga. Úgy gondoljuk. A patrónus pedagógus. Ezt a beszélgetést négy. közösségben betöltött szerepét. Az első év elején a nyitótáborban a gyerekek a saját patrónusukat a teljes képzési időszakra választják az évfolyammal dolgozó hat tanár közül. Az egész nyitótábor igazából ismerkedés. segí tse. magatartását. Fontos. illetve a hatosztályos modellben havonta és félévenként szövegesen értékelik a diákok tanulmányi előmenetelét. ha kis létszámú csoportja van. A nyitótábor végére minden gyerek szerez valamilyen benyomást arról a tanárról – a patrónusáról –. a nekik leginkább alkalmas tevékenységformák. Így találtuk ki a PATRÓNUSt. hogy sz oros együttműködés alakuljon ki a diákok családjával. Mik az osztályfőnökök feladatai? Az iskolába sikeresen felvételiző diákokkal már májusban előzetes találkozót szerveznek. hogy a két osztályfőnöknek van arra esélye. Meg kell találnia az okat a kapcsolatformákat. illetve hat év elteltével a végzős diákok szüleivel is megismétlik. amelyekben a leginkább segítségére lehet a gyerekek fejlődésének. ezért az osztályfőnökök minden tanulmányait megkezdő diák szüleivel leülnek egy hosszabb beszélgetésre. a követelményekről. hogy segítse a tanulók önismeretének kialakulását. aki végigkíséri az egész iskolai életét. a normák. hosszabb távon életpályájuk kiválasztását. a pedagógiai koordinátorhoz. Ezzel egy időben a diákok szülei tájékozódhatnak a Politechnikum képzési rendszeréről. hogy az osztályfőnökök minél pontosabb képet alkothassanak a diákok szociális helyzetéről. akik őt patrónusuknak választották. személyiségének megfelelő pedagógiai eszközökkel segíti őket a világ megismerésében. képviselje azokat a gyerekeket. személyiségfejlesztéssel foglalkoznak az osztályidőkön. Idősebb barát. aki segíti a gyereket. hogy olyan közösségeket építsen. az együttműködési formák kialakításában. amikor még csak beszélgettünk egy új. hogy ha egy pedagógus felelősen akar együttműködni a diákokkal. A patrónus feladata. A patrónus pedagógus. támogassa. támogatja. részt vesz döntéseiben. 65 . Mindnyájan úgy gondoltuk. aki a gyerekek életkorának. szerep megváltoztatása. adottságaik megismerését. számon kéri botlásait. Ennek célja. Ki is ez? A patrónus amolyan iskolai szülő. az értékelési rendszerről és a szabadidős programokról. csoportépítéssel.” Bíró Ágota (Közgazdasági Politechnikum) A patrónus „1987-ben. A gyerekek és a hat patrónus különböző helyzetekben vannak együtt. tájékoztatja. A patrónus szakemberként. akinek majd az iskolai szülője lesz. valamint ellátják az adminisztratív feladatokat. Negyedévenként. ellenőrizze. illetve az iskola pszicho-pedagógusához fordulhatnak segítségért. az értékek megtalálásában. ez csak úgy működhet. Szakember. amelyek megtartó erővé tudnak válni a kamaszkor és a felnőtté válás nagyon problematikus időszakában. Az iskolánkban a hagyományosnál nagyobb felelősséggel jár az osztályfőnöki munka. De ugyanez elmondható fordítva is. az eddig Magyarországon létező iskoláktól eltérő programú iskoláról. problémáiról. érintkezési pontokat.

Mivel iskolánk diákjai nehéz sorsú. bánatukat.II. ahol a gyereknek meg kell találnia önmagát. A patrónus segíti a gyerekeket abban.). hogy nagyon jó beszélgetések alakulhatnak ki egy-egy problémafelvetés kapcsán. Az a hely. figyeljünk rá. tartsuk a kapcsolatot a szüleivel. legyenek hagyományaik (születésnapok. aki hiteles személy számukra. empátia. Nemcsak akkor ülünk le a szülőkkel. Ennek a beszélgetésnek nincs konkrét apropója (miért nem voltál. törődjünk problémáival. Pedagógus szerepek. Ebben a patrónuson kívül a kortárscsoportnak is nagy szerepe van. akire számíthatnak. Arra szoktunk koncentrálni. a szaktanárokkal való rendszeres információcsere lehetővé teszi. A jó és tartalmas kapcsolat kialakítása a szülőkkel nagyon fontos. a szabadságuk határát. problémáikat. megfogalmazza.” Harsányi Zsuzsa (Alternatív Közgazdasági Gimnázium) Segítő párrendszer „A kamaszok számára fontos. legalább félévente eg yszer minden gyerekkel le kell ülnünk beszélgetni. ugyanakkor több is annál. ami az osztályfőnöki szerepet és munkát helyettesíti. Az a tapasztalatunk. a csibe-szülőik megteremtik ennek lehetőségét. miért sikerült rosszul stb. minek örülsz. Itt is lehet kötetlenebb együttlétet teremteni. Hetente egy alkalommal összejön a fészekalj. mi okoz fájdalmat mostanában. hogy a gyerekcsoportnak kialakuljanak a közös ünnepei. ez arról szól. sokféle funkcióval. A patrónus az a felnőtt. A fészekalj tehát a kisiskolai létben a legfontosabb csoport. az operatív kérdések megbeszélésére. terepek Az egy patrónushoz tartozó gyerekeket az AKG-s szótár szerint „csibének” hívjuk. aki kitalálja. ők alkotják a fészekaljat. türelem stb. hogy megtalálják a „falakat”. Itt olyan értékekről van szó. intézményi büntetés. Értékelik a napi munkájukat. aki komolyan veszi és támogatja őket.). Egy fészekalj nem feltétlenül közösség. de azt gondoljuk. számon kérjük elmaradás ait. Ezt nem könnyű megszervezni. Egy kicsit a család analógiánál maradva. feladataik. elvárásokat. nyitottság. több szempontú megismerése. a megalapozott jó kapcsolat a szülői házzal. van. kallódó fiatalok. de ez más. hogy az egyes gyereknek jó patrónusai legyünk. négyszemközt folytatott beszélgetésekre is. Törekszünk arra. számukra különösen fontos a figyelem. bár lehetnek közös programjaik. Persze ennél sokszor többször beszélgetünk velük. Az Alternatív Közgazdasági Gimnáziumban nincs házirend. sikerekről. ha bajban vannak. a problémátlan gyerekekkel ritkábban. 66 . A patrónusok rendszeres kéthetenkénti értekezletükön a gyerekekről beszélgetnek. őszinte felnőtt kapcsolat. karácsony megünneplése. akivel megoszthatják örömüket. A választás alapja a kölcsönös szimpátia és a bizalom. hogy a meghatározó kortárskapcsolatok mellett legyen olyan felnőtt. Az egyéni beszélgetések. A diákok segítő párjukat a tanárok közül választják minden tanév elején. hanem rendszeres alkalmakat teremtünk. A szülői házzal egyeztetve alakítja a gyerekek értékrendjét. hosszabb-rövidebb távra célokat tűz ki a gyerek elé. problémákról. hogy a patrónus félévente megírt szöveges értékelője valójában tükörként funkcionáljon. Ekkor lehetőség van az információcserére. hogy általában hogy érzed magad. hátrányos helyzetű. egyezteti az egyes gyerekre vonatkozó pedagógiai eljárásokat. ez egyszerre normatív és védelmező közeg. A jó és tartalmas kapcsolat kialakításához szükség van az egyéni. ellenőrző. foglalkoznak a problémáikkal. akivel minden nap. ha baj van. Ilyenkor a gyerekek b eszámolnak egymásnak és a patrónusnak a heti eseményekről. kudarcokról. miért nem csináltad. am elyek a tanítási folyamatban kevésbé tudnak artikulálódni (szociális érzékenység. A gyerek sokoldalú. a mély. az értékelő osztása). vállalásaik. min szeretnél változtatni stb. Ezért működtetjük iskolánkban a segítő párrendszert.

illetve családi vagy egészségügyi problémák. aktuális órarend. életstratégiákat. problémáit és annak változásait. az iroda („a tanári szoba”) a közösségi élet helye is egyben. hiszen saját gondjait csak ő oldhatja meg. állapotától. hogy a segítő pár az iskolában elérhető. A pár a fiatal számára biztonságos támaszt és segítséget jelent problémáinak megoldásában. a Tanoda munkatársainak a diákokkal való bármilyen együttléte lényegében a segítés része. szociális és egyéb problémái kerülnek szóba. Ez a legjobb módja egymás megismerésének. segítő oktatók részesei vagyunk egymás iskolában zajló életének. az iskolai élet. A segítő munka legfontosabb terepe a mindennapok közös együttléte. türelmével. szabad bejárása van mindenkinek. a kommunikáció működésére. különböző élet- 67 . a munkatársak és a diákok térben sem különülnek el egymástól. hogy leghitelesebben képviseljék életszemléletüket. A segítő párrendszer a kölcsönös bizalmon alapul és a személyes kötődés. a fiatalt érintő. hogy a fiatal maga találja és fogalmazza meg a számára eredményes probléma-megoldási módokat. amelyekre közösen keresik a megoldásokat. Egyszerre lássa őt a jelenben és a Tanodában eltöltött idő távl atában. Fontos a napi kapcsolattartás. mentális állapota és ezek kapcsán életvezetési. teázás. ismerje jól személyiségét. szünetbeli csevegés. hiszen a diákok és tanáraik sokféle helyzetben találkoznak. amelyben a diák segítséget kér. egyebek. egyéni beszélgetés a segítő párral. Ezeken az egyéni beszélgetéseken elsősorban a fiatal iskolai jelenléte. Segítő munkaként értelmezzük magát a tanítást is. A segítő munka lényeges eleme. és közösen elemzik a változásokat. mintát mutassanak az emberi kapcsolatok. életének figyelemmel kísérése. élethelyzetét. hogy a segítő pár ismerje a fiatal életmódját. A segítő pár feladata kettős. A diákok és mi. egymás elfogadása és tisztelete. Fontos. hogy segítsen neki a konkrét napi lépések. szociális kapcsolatai. amelynek minden olyan munkatárs tagja. az őszinteség működteti. aktuális problémáit. így a diák gondjaival. élethelyzetétől függően napi. ahol természetes közegben spontán módon valósul meg a személyes figyelem és törődés. Másrészt minden olyan problémában. biztatással. érdeklő dolog lehet.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben A pár legfontosabb alapvető funkciója a diák támogatása. megtalálható legyen. hogy a segítő pár nincs egyedül. A stáb heti egy alkalommal esetmegbeszélő csoportként működik. ügyben. A diákoknak – ha indokoltnak érzik – bármikor lehetőségük van új segítő párt választani. énképének kialakulását. lakhatási vagy munkakeresési gondok.) Ez az együttélés valóságos. Ez az együttélés ad lehetőséget a tanároknak arra. kirándulás stb. kávézás. Lényeges. aki vállalja a segítő pármunkát. A tanári és segítő munka nem különül el. Ez rendszeres – a fiatal igényétől. E beszélgetések témája a tanulásszervezési kérdések mellett bármi. szociális. szabadidős tevékenység. Ezek közt a problémák között lehetnek életvezetési nehézségek. Munkájában támogatja a stáb. problémáival bármikor megkereshesse. sport olás. működnek együtt (tanítás-tanulás. tanulási programjának helyzete. időbeosztását. heti esetleg ritkább – beszélgetést jelent a diák és segítő párja között. osztályzatok adminisztrálása). mentális. tanulási problémái. alakítják ki a továbblépés lehetőségeit. próbál vele közösen megoldásokat találni. vizsgarend készítése. spontán csoportos vagy egyéni beszélgetés. teendők megfogalmazásában és bizalmával. illetve folyamatos visszajelzéssel támogassa azok megvalósulását. A beszélgetések időről időre visszatérnek e témákra. A segítő pármunka fontos terepe az egyéni beszélgetés. A pár feladata. s támogatja annak megvalósítását. Visszajelzéseivel segíti a fiatal reális önértékelésének. figyelemmel kísérése. Egyrészt intézi a diák tanulmányi és adminisztratív ügyeit: a fi atallal közösen elkészíti és folyamatosan nyomon követi annak személyre szabott tanulási programját (tanulási program megtervezése.

a tanulás. Fontos. indulatok felvállalására és kifejezésére. megoldására.II. a továbblépésre. törekvés a problémák megoldására. az alkotó munka. Pedagógus szerepek. amelyben a célok megfogalmazása mellett érték a tevékenység. a változtatni akarás. érzelmek. hogy a stáb a fiatalok számára inspiráló segítői közeget alakítson ki.” Szebényi Csilla (Belvárosi Tanoda) 68 . a tiszta kommunikáció. és minden módon segíti azok megvalósulását. napi problémák és konfliktusok kezelésére. terepek helyzetek megélésére. A stáb ezen értékeket közvetíti a fiatalok felé.

információáramláshoz. 4 fős csoport) 90 perc A szülőkkel való kapcsolattartás alapelveinek megismerése és a kapcsolattartás lehetséges formáinak áttekintése.  A kapcsolattartásban a pedagógusnak kell a kezdeményező szerepet vállalnia. amelyek alkalmazkodnak a mai életritmushoz. A foglalkozás céljai közt felsorolt alapelvek gyakorlati alkalmazása. szülői csoportokkal alakítható kommunikáció képességének fejlesztése. de tájékoztatásuk. amely szerint a szülőkkel való kapcsolattartás az iskola kötelező szolgáltatása. a bizalmi viszonyt megteremtenie és fenntartania. együttműködők. A szülőkkel való kapcsolattartás olyan tartalmi elemei és formái. közös gondolkodása. 2. a különböző szempontok és megközelítések felkínálása számukra igen.  El kell fogadni. különböző szociokulturális hátérrel rendelkeznek. a résztvevők attitűdjének formálása a témával kapcsolatban. orientálásuk. A foglalkozás fő mondanivalói:  Annak az alapelvnek a képviselete. A szülők nevelése nem a pedagógusok feladata. Ajánlott létszám: Ajánlott időkeret: A foglalkozás közvetlen célja: A foglalkozás tartalma: A pedagógusjelöltek előzetes elképzelései a szülőkkel való kapcsolattartásról. a kapcsolat minősége alapvetően minősíti az iskola egész működést. Kapcsolat a szülőkkel – Fehér Márta 20-24 fő (5-6 db. A csoporttagok korábbi tapasztalatainak felidézése. hogy a szülők különböző mértékben involváltak. képzettek. A szülő és pedagógus kompetenciahatárainak feltérképezése.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben II. az alaphangot me gütnie. a fentiekben részletezett szemlélethez. érdeklődők. A kulturálisan hátrányos helyzetű („zárt kódban beszélő”) szülőkkel. 69 .

Tér. terepek A kompetenciafejlesztés fókuszai: Érzelmeink pontos azonosítása. időfelelős. 4 fős csoport munkájához. megerősítés nagyon támogatja. attitűdöket a pozitív érték elés. Az egyes tevékenységek szervezésével kapcsolatos javaslatok (csoportok. Ezeket a tulajdonságokat. Problémakezelés. Empátia. hogy alkalmassá váljon 5-6 db. 70 . Különösen pályakezdő pedagógusok számára nehéz terület a maguknál (sokkal) idősebb szülőkkel való kommunikáció és kapcsolattartás. amivel a plakátokat fel lehet tenni a falra. amelynek során nagyon fontos a pedagógus önreflexiója.  ragasztó. anyagok:  csomagolópapírok. eszközfelelős). Kapcsolódási pontok: Módszertani javaslatok Időfelhasználással kapcsolatos javaslatok: a foglalkozást célszerű szünet nélkül megtartani. fejleszti. témafelelős. Konfliktuskezelés. Értékeléssel. döntésképessége. Differenciálással kapcsolatos javaslatok: a foglalkozás egy részében a munka érdeklődés szerinti csoportokban zajlik. az egyéni felelősség hangsúlyozásának érdekében választhatunk a csoportokon belül különböző felelősöket is (pl. teremigény:  A foglalkozáshoz egy átlagos méretű osztályterem szükséges. teremelrendezés. munkaformák. ellenőrzéssel kapcsolatos javaslatok:  Amikor a foglalkozás során alkalom adódik rá. módszerek):  A kooperatív csoportmunkához véletlenszerűen heterogén csoportokat hozunk létre. színes filctollak.II. egyéni felelősségvállalása. adjunk a diákoknak személyes visszajelzéseket. A foglalkozás megtartásához szükséges eszközök. Pedagógus szerepek. Autonómia.  vastag. Együttműködés. megerősítéseket. melyet úgy rendezzünk be. szóvivő.

szerk. agresszív szülők)  Fenyő D. 2006. mint a tanár. játékok. Mi tartozik az osztályfőnökre.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben A foglalkozás megtartásához szükséges oktatási segédanyagok. Beöthy Hanna: Szülőkkel dolgozom c. 37–49. szöveggyűjtemény stb. szükséges és ajánlott szakirodalom  Van más megoldás is (Alternatív módszerek a középiskolában).hu)  Sallai Éva – Szilvási Léna – Trencsényi László: Programcsomag a pedagógusok és szülők együttműködése témakörben (dramatikus helyzetgyakorlatok. 2006. old.)  Szabályok az iskolában. munkafüzet. szerk. SuliNova. SuliNova. György: 44 tanács osztályfőnököknek. A szülő jobb szakértője saját gyerekének. fejezet  Például (Pedagógusok gyakorlati példái a személyközpontú szemlélet iskolai megvalósítására). fejezet  Bácskai Júlia: Magánélettan 1.. 71 . és mi nem? (www. PannonKlett. 1.) SuliNova Kht.: Fehér Márta. Húsz tézis az osztályfőnöki munkáról. Budapest) szerk.: Fehér Márta (részletek: Szülői elvárások. dühös.. Frusztrált. fejezet  Magyar Judit: Pedagógusok és szülők játszmái (Taní-tani 1999/8. (Szabad Iskolákért alapítvány 210. P edagógus-szülő kapcsolat c. 2005.: Papp Ágnes. ofoe.

ami a téma kapcsán emlékezetes maradt pozitív Saját érzések azonovagy negatív értelemben.csomagolóparekasztal pír. képességek Heterogén csoportok Kooperatív Kópéláda alakulása. sítása. a résztvevők felállnak az asztaloktól és körbesétálva megnézik a többi csoport listáját.II. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. a diákok tanáraihoz. ragasztó Kooperatív tanulás – képtárlátogatás  A foglalkozások javasolt időkerete – a csoport egyedi igényeitől függően – változtatható. anyagok (mellékletek) 8’ Véletlenszerű csoportalakítás puzzle-darabokkal (4-5 fős csoportok alakulnak). hogy saját szüleik hogyan viszonyultak az iskoidézésével ráhangolához. A diákok visszagondolnak arra. A listák a foglalkozás végéig kint maradnak a falon. fejlesztendő készségek. lódás a témára. fejlesztendő készségek. Empátia – beleélés a Kooperatív Csoportonként szülők helyzetébe tanulás – ke.munka Munkaformák és módszerek Eszközök. tanulás – párSaját élmények fel. anyagok (mellékletek) 10’ Mit várnak el a szülők az iskolától és a pedagógusoktól? Megbeszélés a csoportban. Minden csoport plakátra írt listája kikerül a falra. Ráhangolódás. majd közös lista készítése. II. a feldolgozás előkészítése Idő Tevékenységek Tevékenység célja. A csoportokon belül párok alakulnak. A párok elmondják társuknak és viszont a történetüket. Pedagógus szerepek. terepek Foglalkozásvázlat I. Felidéznek egy olyan történetet. 72 . Az új tartalom feldolgozása Idő Tevékenységek Tevékenység célja. filctoll.

Problémakezelés Minden résztvevő saját listát készít. mit vállalhat a pedagógus a szülőkkel való kapbeszélés csolattartásban A csoportok megbeszélik választott témájukat.tanulás – ko. ceruza mindenkinél 35’ Kooperatív Csoportonként tanulás – meg. kö A szülői jelenlét színterei.adat: otthoni sen kialakuló konf. Ötleteiket. azok kezeléséről jegyzetek készítése a melAutonómia lékletben szeKonfliktuskezelés replő írásból 73 . 5’ A beszámolót követően mindenki odamehet bármelyik plakáthoz.csomagolópabeszélés cso. ahova fel vannak írva az alábbi kérdéskörök:  Hogyan lehet korszerűen. vélemények forgóval. filctoll portban szóÖtletek. megvitatják azokat. azonosítása. felteiket. amit a foglalkozás végéig megőriz.operatív vita elolvasás. liktushelyzetekről és dolgozás. gondolataikat plakáton rögzítik. lehetőségei az iskolában zös plakát kéösszegyűjtése szítése  Szülői értekezletek tartalma. Papír.a szülőkkel esetlege. A foglalkozás elején alakult csoportok dolgoznak a továbbiakban.pír. az igényeknek megfelelően informálni a szülőket. szervezése Együttműködés Frontális meg Milyen határokat húzhat. félelmeim vannak – a szülői elvárások átgondolása után kü.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben 5’ Milyen kételyeim. A résztvevők érdeklődés szerint csoportosulnak a terem négy sarka közül az egyikbe (lehetőleg arányosan). és ha valami nagyon fontos gondolattal ki akarja egészíteni. majd az egész csoport előtt beszámolnak.Érzéseink pontos Egyéni munka lönösen – a szülőkkel való kapcsolattartás kérdésében. akkor más színnel írhat a plakátra. kapcsolatot tartani velük? A szülő és pedagógus kompetenciahatárainak feltérképezése. Egyéni munka 15’ Közös gondolkodás Kooperatív Előzetes felA résztvevők a csoportokon belül egyeztetik házi feladatként elkészített jegyz e.

mit érez – még ha késztetést is érez rá.  Hagyjon időt a szülőnek arra. nem feltétlenül egyezik az ön véleményével és az is előfordul. akkor „ki tudja engedni a gőzt”. fejlesztendő készségek. hogy gyerekével valaki igazságtalanul. egyéni átgondolása. amikor gyereke problémái miatt bemegy az iskolába. hogy milyen stresszes egy ilyen találkozás. Melléklet a foglalkozáshoz Frusztrált. Pedagógus szerepek. aztán reflektáljon az elhangzottakra: o „Tehát ön azt mondja. hogy elmondja a magáét. akkor se fojtsa belé a szót és ne védelmezze az iskolát. Az új tartalom összefoglalása. A foglalkozás lezá. Amikor frusztrált vagy dühös szülőkkel van dolgunk. hogy ön nagyon zaklatott vagy dühös amiatt. ceruza A foglalkozás elején gyűjtött egyéni kérdések áttekintése. ellenőrzés és értékelés Idő Tevékenységek Tevékenység célja. ami történt. Amit elmondanak. mert kiderül: hogy látják ők azt. hogy…”. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. helytelenül vagy elfogadhatatlanul bánt. Ha a szülő elég időt kap arra. esetleg megpróbálta letámadni az iskolau dvaron. az tudja. ha az ember ül).  Kérje meg a szülőt. terepek III. hogy először is megtudjuk és tisztázzuk. véleménynyilvánítás a megismer választ kaptam tek alapján  nem kaptam választ. anyagok (mellékletek) 5’ 5’ A foglalkozáson készült plakátok átnézése Összefoglalás A korábbi lista. frusztrációs érzését mérsékli és fékezi. papír.Egyéni munka lista készítése: rása. A legtöbb szülő belátóan viselkedik. dühös. alapvető fontosságú. o „Ahogy ön látja…”. hogy üljön le (nehezebb túláradóan dühösnek lenni. hogy egy dühös szülő viharzott be a termébe vagy a tanáriba. hogy nem felel meg a tényeknek. o „Értem. de fontos.II. agresszív szülők „Akivel már megtörtént. hogy elmondhassa. Bár úgy gondolja. hogy szerintük mi a probléma.  Először hallgassa meg őt. hogy…” 74 .

 Az őszinteség nagyon fontos – hogy állnak a dolgok. mind az iskolának: o „Tudom. média). de ne tegyen az iskola olyan ígéretet. hogy kellemetlen (és sokszor pontatlan) nyilvánosságot kapjon az ügy (pletyka . hogy a gyerekét zaklatják vagy molesztálják. hogy az adott kérdés mennyire fontos mind a szülőnek.  Néha szükség van kompromisszumokra. és hogy ugyanakkor az energiákat a megfelelő mediáció és következmény felé terelje. hogy segítsünk a fiuknak…”.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Például. és mi a felek számára a legműködőképesebb. ha a szülő úgy gondolja. fejezetéből 75 . legértelmesebb és legigazságosabb megoldás.  Mindenképpen ismerje a tényeket (az iskola szempontjából) és kérje meg a szülőt.” Részlet A Szabályok az iskolában című könyv. hogy felfogja és megértse a szülői dühöt. Az indulatok kezelése. szabályokkal és következményekkel kapcsolatos rendszerét. megelőzhetjük. hogy próbálja meg a problémát az iskola rendszerén és folyamatain belül látni. a tanárnak egyszerre kell képesnek lennie arra . amit nem tud betartani. felelősséggel. mi történt.  Ha időben támogatjuk a szülőket.  Röviden biztosítsa a szülőt arról. vagy ami sértené az iskola jogokkal. hogy milyen fontos maguknak Justin – nem lennének most itt. ha ez nem így lenne. és azért vagyunk itt. Nekünk is fontos.

együttműködés. tekintet másokra. A tantestületen belüli munka. hogy  a tanári munka sok vonatkozásában csapatmunka. hospitálás) lehetőségei Ajánlott létszám: Ajánlott időkeret: A foglalkozás közvetlen célja: A foglalkozás tartalma: A kompetenciafejlesztés fókuszai: Érzelmek tudatossága: érzelmeink pontos azonosítása. belső kontroll (hit abban. A támogató mentorálás. Érzelmek kezelése: siker-kezelés. ami velem történik). Pedagógus szerepek. Együttműködés a pedagógusok között. Törődés.  a kölcsönös kollegiális támogatás tudatosan alakítható és a szakmai és egyéni fejlődés szolgálatába állítható. konfliktuskezelés. 4 fős csoport) 90 perc A foglalkozás célja. kitartás. visszautasítás Kapcsolódási pontok: Foglalkozásokhoz:  Változó tanárszerepek  A tanár mint segítő 76 . Kritikai gondolkodás. kommunikáció kapcsolatának átélése. kudarc-tűrés. A pedagógusok közti együttműködés jelentőségének felismerése. a kollegiális támogatás (mentorálás. hospitálás lehetséges formáinak megismerése. terepek II. Ismerkedés az együttműködési formákkal.II. melynek minősége visszahat a pedagógus egyéni munkájára. hogy a hallgatók felismerjék. Konstruktív self-érzékelés: egészséges önbizalom. Pozitív önértékelés: optimista érzések önmagunkkal kapcsolatban. hogy tehetek arról. 3. együttműködés és a saját szerep. érzések. Kapcsolat a kollégákkal – Fehér Márta 20-24 fő (5-6 db. segítségkérés.

: Fehér Márta. 2006. szóvivő. szükséges és ajánlott szakirodalom:  Például (Pedagógusok gyakorlati példái a személyközpontú szemlélet iskolai megvalósítására). munkaformák. biztonságos tanulási környezet).: Papp Ágnes. amivel a plakátokat fel lehet tenni a falra A foglalkozás megtartásához szükséges oktatási segédanyagok. szerk. melyet úgy rendezzünk be. fegyelem. valamint arra is. 2005. SuliNova. 4 fős csoport munkájához. A foglalkozás megtartásához szükséges eszközök. színes filctollak  gyurmaragasztó. SuliNova. teremelrendezés. témafelelős. módszerek):  A kooperatív csoportmunkához véletlenszerűen heterogén csoportokat hozunk létre.  Kósáné Ormai Vera – Horányi Annabella: Mi. teremigény:  A foglalkozáshoz egy átlagos méretű osztályterem szükséges. Értékeléssel.  Szabályok az iskolában (Magatartáskezelés. értékelő mozzanatoknak különös jelentősége van. az egyéni felelősség hangsúlyozásának érdekében választhatunk a csoportokon belül különböző felelősöket is (pl. Tér. Flaccus. eszközfelelős). szerk.: Fehér Márta. Az egyes tevékenységek szervezésével kapcsolatos javaslatok (csoportok. ellenőrzéssel kapcsolatos javaslatok:  A foglalkozás célja a pedagógus-identitás formálódásának támogatása. SZIA-könyvek. 77 .Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Módszertani javaslatok Időfelhasználással kapcsolatos javaslatok: a foglalkozást célszerű szünet nélkül megtartani. pedagógusok. 2006. Ez érzékeny és hosszú folyamat. anyagok:  kópéláda  csomagolópapírok  vastag.  Van más megoldás is (Alternatív módszerek a középiskolában). időfelelős. Éppen ezért a foglalkozást tartó tanár törekedjen minél személyesebb. amelyben a visszajelzéseknek. megerősítőbb jellegű értékelésre. szerk. hogy a hallgatók körbe üljenek. hogy alkalmassá váljon 5 -6 db. 2010.

fejlesztendő készségek.Ismerkedés leten belül. 78 . képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. fejlesztendő készségek. anyagok (mellékletek) 10’ A pedagógusok közti együttműködés változásai – mit jelent a másképpen. használása  A pedagógus munkája inkább egyéni tevékenység. Ráhangolás a témára A disputa érvek gyűjtésével módszer egy A foglalkozásvezető jól láthatóan felírja a táblára vagy csomagolópapírra: elemének fel A pedagógus munkája inkább csapatmunka. Pedagógus szerepek.II. terepek Foglalkozásvázlat I. Ráhangolódás. együttműködési formák képzelhetők el a tantestü. Az új tartalom feldolgozása Idő Tevékenységek Tevékenység célja.T1 – A magyaadás – tanári rázat gondomagyarázat latmenete Kooperatív Kópéláda tanulás – csoportalakítás 10’ Milyen megbeszélés típusok. Frontális megbeszélés II. anyagok (mellékletek) 5’ A hallgatók körben ülnek. (érvek – ellenérvek gyűjtése) A hallgatók önkéntes alapon. a feldolgozás előkészítése Idő Tevékenységek Tevékenység célja.gyűjtés T2. érvelnek egyik vagy másik kijelentés mellett. miért A pedagógusok közti kell másképpen? együttműködés jelentőségének felisVéletlenszerű csoportalakítás képekkel – 4 fős csoportok alakulnak merése Frontális elő. tetszőleges sorrendben. D1 –Lista  A foglalkozások javasolt időkerete – a csoport egyedi igényeitől függően – változtatható. írószer . képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. a pedagógusok között? együttműködési az Egyéni munka Papír. de az érveket és ellenérveket váltogatva.

a „beszélő korongok” segítségével zajlik. hospitáA hallgatók egyénileg szövegeket olvasnak. D3 – az A. ezt követően pedig egy listát kap minden csoport a foglalkozásvezetőtől. D szöveg Kooperatív Csomagolópatanulás – szak. Így támogatható. inak megismerése Egyéni munka T4.önellenőrzés együttműködés formáiról Kooperatív tanulás – megbeszélés a csoportban „beszélő korongok” módszerével Kooperatív tanulás – háromlépcsős interjú T3. értői mozaik színes filctollak.pírok. C. A csoporttagok háromlépcsős interjú segítségével osztják meg egymással gondolataikat az alábbi témában:  Milyen kérdésekben. A munka csoportokban folytatódik. komMinden csoporttag előzetesen kap 5-5 – egymástól eltérő színű – korongot. Kooperatív tanulás – megbeszélés a csoportban a tantestületen belüli megbeszélések típusairól a pedaEgyéni munka gógusok közti . hogy a hozzászólások aránya kiegyenlített legyen. – olvasás B.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben A hallgatók egyéni munkában összegyűjtik válaszaikat. együttműködés és a saját szeA beszélgetés csoporton belül. szakértői csoportokban feldolgozlás lehetséges formázák az olvasottakat. majd a csoporton belül formákkal egyeztetnek. érzések. vastag. hogy pályakezdőként milyen területeken szorulnak leginkább segítségre? Az együttműködés. gyurmaragasztó 79 . segítségkérés és adás jelentőségének átgondolása 15’ 30’ Egymást támogató tanárok A támogató mentorálás. Aki munikáció kapcsolabekapcsolódik a megbeszélésbe. az hozzászólásonként egy színes korongját tának átélése középre helyezi. rep. hogyan tudják segíteni egymást egy tantestületen belül a tanárok? A kölcsönös segítség hogyan hat az egyéni munkára?  Mit gondolnak arról. D2 – Gondolatébresztő kérdések a beszélgetéshez 10’ Kérdések önmagamhoz – Milyen szakmai és emberi kapcsolatokat szeretnék A tantestületen belükialakítani a tantestületemben? Mi múlik rajtam? li munka. amelynek segítségével minden résztvevő önellenőrzést végez. majd csoportmunkában összegzik az új ismereteket.

anyagok (mellékletek) 10’ „Ha becsukom a tanterem ajtaját. élményszerű átgondolása Egyéni munka – érvek gyűjtése Frontális megA foglalkozás lezá.II. ellenőrzés és értékelés Idő Tevékenységek Tevékenység célja. Pedagógus szerepek. Az új tartalom összefoglalása. akkor az történik. terepek III.” tanultak elmélyítése. amit én akarok. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. nincs beleszólása. senkinek A foglalkozáson nincs köze hozzá. fejlesztendő készségek.beszélés rása 80 .

a szülőkkel kialakított együttműködést (a szülők bevonása az iskolai életbe. Ennek értelmében a tantestületen belüli hivatalos. partneri viszony. tekintélyelvű felépítés volt.  A személyközpontú iskolában a pedagógus személyisége. egymást elfogadó. Az információátadás szinte háttérbe szorul az eszm ecsere. Ez eredményesebb 81 .  Ahogy a frontális tanulásnál hatékonyabbak a kooperatív technikák. Másképpen kell szervezni és más tartalommal kell megtölteni a tantestületek működését és a pedagógusok különböző együttműködési formáit. mindig is az volt. adaptálásával. új pedagógiai módszerek iskolai bevezetését célozzák.  A pedagógiai közvéleményben konszenzus alakult ki arról. hogy a tantestületen belül sok kollégájáv al. a tanárszerep átalakulása). Ez növeli a személyes biztonságot. sokféle csoportban dolgozzon együtt. úgy a megbeszélések. mint ma. legjellemzőbb vonása a hierarchikus. utasításokat közöltek. munkával kapcsolatos visz onyokat is elsősorban az alá. szívesen együttdolgozó tantestületek mindig is megvitatták a felmerülő pedagógiai-szakmai kérdéseket. de nagyon kevéssé szólnak arról. a tanítás-tanulás felfogással kapcsolatos nézetek fejlődése alapvetően változtatta meg az információáramlással és belső kommunikációval kapcsolatos igényeket. gyakoribb. öszszetartóbb.  Ha egy pedagógusnak alkalma nyílik arra. tapasztalatokon alapuló tanulás. szervezeti keretei sem (legfeljebb az adott iskola hagyományai teremtettek bizonyos együttműködési formákat). szakmaipedagógiai témákban  a tanítási-tanulási folyamatban egyre terjedő korszerű módszerek és eljárások mindennapos használata a pedagógusok közti munkában. Régebben az iskola világában az együttműködés formái és tartalma. hogy tanórákon minél inkább terjedjen a saját élményeken. alternatív megoldások feltárása mellett. többféle nézőpont megvizsgálása. strukturált megbeszélések különböző összetételű pedagóguscsoportok között.fölérendeltség határozta meg. Ebből következően az információáramlás és tantestületi kommunikáció formális megnyilvánulásai túlnyomórészt információkat adtak át. de ez nem jelent meg külső-belső elvárásként és nem voltak meg a szervezett. hogy a tantestül etek működése is alapvető változtatásra szorul. Az utóbbi évek közoktatási reformjai elsősorban korszerű tanulásszervezési eljárások. Ezek a változások alapvetően érintik a p edagógus-diák kapcsolatot (személyközpontú pedagógia. miért kell másképpen? (A magyarázat gondolatmenete) A tanári munka alapvetően csapatmunka. értekezletek is hatékonyabbá válnak a korszerű tréning és tanítási módszerek alkalmazásával. megbeszéléseken Miért kell másképpen?  Az iskolákban a pedagógiai szemlélet. Mit jelent a másképpen?  az évente kétszer-négyszer tartott nevelőtestületi értekezlet mellett rendszeres. minden tanár számára lehetővé kell tenni nézeteinek kifejtését. akkor megnő a közvetlenebb személyes kapcsolatok. őszinte visszajelzéseket ad a pedagógus munkájáról és nagy az inspiráló ereje is. szimpátiák kialakulásának lehetősége. A szokásosnál demokratikusabban működő igazgatók. a szülői kompetenciák fokozott figyelembevétele).Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Mellékletek a foglalkozáshoz T1 – A pedagógusok közti együttműködés változásai: mit jelent a másképpen. és így véleménye is fontos tényező. a kapcsolatok értelmezése egészen másképp festett.

ha nem csak egy-egy tanár vagy tanárcsoport dolgozik másképpen. mint közösség szemlélete is alakul. megtartásában. vezetőségének attitűdjétől. ha a pedagógusok a tanórán kívüli iskolai munkájukban is átélik a saját élményű ismeretszerzés pozitív hatásait. nehézségeim lehetnek a kapcsolatok felvételében. T3. Módszertani nap (belső továbbképzés a pedagógusok számára). A kollégák hosszabb távon is segíthetik egymást az elsajátított ismeretek felidézésében. Természetesen a pedagógusok közötti együttműködés mértéke. Amennyiben kulcsfontosságúnak tartjuk. Tantestületi értekezletek operatív és nevelési témákban. terepek  lesz. tudatos önfejlesztés révén minden pedagógus folyamatosan fejlessze saját szociális kompetenciáit is. 82 . D3 – Egymást támogató tanárok A) A mentorálás mint választható lehetőség A választható mentorálás mint támogatásforma lehetővé teszi a tanár számára. D2 – Kérdések önmagamhoz: milyen szakmai és emberi kapcsolatokat szeretnék kialakítani a tantestületemben? Mi múlik rajtam? Gondolatébresztő kérdések a beszélgetéshez:  Mikor érezném magam a „helyemen” a tantestületben?  Milyen szakmai és emberi kapcsolatokra vágyom?  Mikor érezném magam biztonságban a tantestületemben?  Milyen gondjaim. A diákok tanulási folyamatában ugyanis kiemelt jelentőségű a felnőtt mintaadása a gyerekek számára. gyakorlatban történő alkalmazásában. hogy egy eli smert. elmélyítésében? T4.II. támogató kollégával dolgozzon egy ideig és eközben szakmai szemszögből folyamat osan reflektáljon önmagára és fejlessze készségeit. megbeszélései. formálódik. tapasztalatok. attitűdök beépülésének esélyei megtöbbszöröződnek. a tantestület igényeitől. Egy feladatra szerveződő tanárok együttműködése. hanem az egész tantestület. hasznosságuk. hogy hatékonyságuk. feltétlenül szükséges. hogy továbbképzések. Esetmegbeszélő pedagógiai műhely. hogy a tanítás-tanulás során a gyerekek szociális és életviteli kompetenciái fejlődjenek. tantestületi tagként is gyakorolja azt. szervezeti és munkakultúrájától. a munkamódszerek átalakítására fokozottan érvényes. Tantárgyi munkacsoport (munkaközösség) együttműködése. D1 – Lista a tantestületen belüli megbeszélések típusairól a pedagógusok közti együttműködés formáiról          Az iskola vezetőségének megbeszélései szűkebb és tágabb körben. a megszerzett ismeretek. és mindennapi működésében. a tanárok pedagógiai szemléletétől. szocializációjától. Osztályfőnökök együttműködése. megbeszélései. T2. formái sok tekintetben eltérnek a különböző iskolákban. Hiszen ez esetben a tantestület. A fenti szemléletváltásra. Függenek ezek az adott intézmény vezetőségének attitűdjétől. Osztályozó konferenciák. Pedagógus szerepek. Azonos tanulócsoportokat (osztályokat) tanító tanárok megbeszélései.

hogy pontosan lássa. hogy Odüsszeusz és Pénelopé fiának. ha lehet. „bátorításként” vagy „felvidításként”. hogy átfogalmazzuk a bennünk rekedt feszültséget. A mentor ezért többek között. Előfordul. Ezek a támogató visszajelzések erősítik a szakmai önismeretet. hogy „bölcs tanácsadó és kísérő – olyan. mi történik az óráján. Olyan jól teljesítette feladatát. támogató visszajelzéseket ad a kolléga tanári magatartásáról. A panaszkodás azonban lehet folyamatos. és ez változást fog eredményezni. de egyfelé megyünk”). Természetesen fontos.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben A mentorálásnak választható lehetőségnek kell lennie. A kollegiális jó szándék és a szakmai bizalom minimalizálhatja az alkalmatlanságérzetet. nem pedig a „tanári küszködés” jelének kell felfognunk. igénybe vehesse. ha mind a mentor. fontos. még akkor is. hogyan adhatja őket (úgy. A mentorálásnak mindig úgy kell indulnia. de lehet folyamatos állapot is! A panaszkodás össze is hozhat embereket („egy cipőben járunk… lyukas és ócska cipőben. ha egy n agyon megbízható kolléga a mentor. akkor ez által személyes és szakmai belsőnket is feltárjuk neki. át kell gondolnia. és aki kívánja. hogy egy adott kolléga tanítási és magatartás-kezelési tevékenysége kudarcot vallott. Ha megkérünk egy kollégát. A visszajelzéseket a mentor úgy adja. hogy elinduljunk haza. hogy a mentorálás lehetősége meg legyen az iskolában. hogy: 83 . és nem jelenti azt. A „mentor” szó Homérosz Odüsszeiájából ered. Ugyanakkor a közös panasz igazolja küszködésünket: „nem te vagy az egyetlen”. főként a kolléga tanítási és magatartás-kezelési gyakorlatába. Ithaka királya a trójai háború egyik hőse volt. egy kis humorral. Ebben az eposzban Mentor (Odüsszeusz régi és hű barátja) kapja azt a feladatot. kidolgozott és a problémamegfogalmazás és megoldás felé vezető folyamat is. hogy tudatosan figyel a kolléga önbecsülésére. A mentorálás ebben az esetben nem jelent alá-felé rendeltségi viszonyt. A mentor és mentorált közös szakmai útjának több „állomása” van. A panaszkodás segít abban. Mielőtt azonban a mentor visszajelezne. hogy a kolléga szakmailag sajátjának érezze a mentorálás által felkínált segítséget. hogy segítsen a tanárnak abban. aki támogat. mind a mentorált a közös célokat és szükségleteket állítják a mentorálási folyamat középpontjába. Az ilyen típusú mentorálást támogató jellegű szakmai lehetőségnek. bátorít és visszajelez”. B) Panaszkodás: a tanár frusztrációjának és gondjainak meghallgatása A „panaszkodás” sokféle lehet: lehet alkalmankénti elcsüggedés és sóhajtozás. aki rendszeresen és kitartóan sóhajtozik és panaszkodik. hogy mi is a visszajelzés célja. amikor szükséges. hogy hosszabb ideig dolgo zzon velünk egy nehéz osztályban. Telemakhosznak a nevelője legyen. hogy a mentorált nincs tudatában az összes tényezőnek azzal kapcsolatban. esetleg amikor beszállunk a kocsinkba. A panaszkodás alapformája rövid párbeszéd vagy csevegés a folyosón vagy a tanáriban. Minden mentorálás némi természetes kockázatot is rejt magában. ha azt akarjuk. hogy magatartás-kezelése és tanítási tevékenysége hogyan befolyásolja az osztálydinamikát. Odüszszeusz. hogy támogassa kollégáját és ne ítélkezzen felette) és hogy a vi szszajelzéseket hogyan lehet beépíteni az aktuális teendők megtervezésébe. hogy mai nyelvünkben a „mentor” szó azt jelenti. hogy egy kollégájával (mentorral) szakmailag támogató módon együtt dolgozzon. Amikor olyan kollégával beszélget. A mentor fő feladata. hogy a mentorált látja szükségesnek a folyamatot és elszánta magát arra.

tulajdonképpen egyfajta „levez etésként” működik (akkor is. hogy a panaszkodás önmagában is elég. Tudassa vele. (amennyiben szükséges) konfliktus-kezelés vagy az adott gondot orvosló terv kidolgozása is része. ha valóban feltárják és kezelik a problémát. hogy az osztály jobban figyeljen).  Biztonságos környezetben való gyakorlás. gyakorlat. hogy a hatékony támogatás mindig segít. javasolja olyan strukturáltabb támogatási forma alkalmazását. Ha meghallgatja őt. hogy a változtatási vagy megoldási lehetőségek működhessenek. amikor mindketten bent vannak.  Reflektálás önmagunkra. amennyiben a panaszkodás destruktív magatartássá. különös figyelemmel arra. nem lényeges. hogy többször is bemegy a kérdéses órára. megengedi. valamilyen fegyelmezési készségre vagy a tanítás módszereire.  A készség kontextushoz igazítása.II. amikor szükségét érzem a beavatkozásnak: „Elnézést. amely meggátolja. Y vagy Z dologról ahelyett. hogyan jelezzenek egymásnak. tisztázza kollégájával.  Kollegiális visszajelzés. Pedagógus szerepek. amennyiben a panaszkodás vissza-visszatérő jelenség vagy mindig ugyanaz a tárgya. kérdést vagy gondot. tehetetlenséggé. Magam általában egy rövid verbális jelzést használok. C) A mentorálás folyamata Készségfejlesztés mentorálás segítségével:  Ez a készség/gyakorlat/módszer hogyan illeszkedik a már ismertekhez?  Szükségem van erre a készségre?  Megéri megtanulni?  Mi az adott készség. A beavatk ozást jelző (verbális vagy non-verbális) jelet még azelőtt kell használni. hogy tanáruk tehetetlen vagy alkalmatlan. A támogató kolléga soha ne sugallja azt az osztálynak. hogy hogyan mutatják be (röv iden) a mentort az osztálynak. 84 . amit sopánkodása által csinál. problémamegoldás. amikor kollégámnak nehézségei voltak az osztály magatartásának kezelésével. mielőtt a mentor magatartáskezelési fellépésére sor kerülne. amit egy adott incidensről vagy gondról mond. hogy tennének valamit ezekkel kapcsolatban. ha ez esetben ön a levezetés célpontja). mielőtt lehetséges megoldásokat javasol – a nem kért tanácsot nem mindig fogadják jól. mi a mentor szerepe. A probléma elemzése Ebben a szakaszban a mentor úgy segít. akik továbbra is inkább panaszkodnak X. folyamatos tanulás célja és milyen igényekre ad választ?  A készség definiálása. terepek     hallgassa és értse meg. amiket a mentoráltnak el kell érnie. Ezek a célok vonatkozhatnak a magatartás-kezelésre (például elérni. hogy (váltsak egy-két szót…-val) …?” Célkitűzés A mentor és a mentorált megbeszélik és kitűzik azokat a célokat. hibáztatássá vagy elutasítássá fajul. Vannak olyan kollégák azonban. Ezeket a látogatásokat meg kell tervezni. elismeri érzéseit és szükségleteit. hogyan reagáljon a mentor az esetleges magatartás-kezelési kérdésekre az óra alatt. ha például a mentor magatartás-kezelési lépéseire van szükség. hogy minden érvényes-e abból. amelynek az elemzés. Anna. van. Az ilyen típusú folyamatos sopánkodás lerombolja a kollégák jóindulatát. Magam is sokszor csendesítettem le egy-egy már zavaróan zajos osztályt és irányítottam figyelmüket a tanulásra. tudja. hogy mi is az.

85 . Azt is értessék meg a kollégával. A célok legyenek reálisak és fokozatosak. Ha a mentor leíró visszajelzést ad. hogy a változtatást túl nagy feladatnak látja majd. hogy mi a kollegiális visszajelzés célja és milyen te rmészetű legyen. együtt tegyék. az nehéz vagy zavaros lehet a mentoráltnak. amikor…?” Lehetőleg ne adjunk túl terjedelmes vagy túl sok mindent felölelő visszajelzést. Minden visszajelzésre szolgáló alkalom előtt beszélje meg a mentor és a mentorált. sok energiát is igényel. hogy a készségfejlesztés időigényes folyamat. Visszajelzéskor használható tipikus önértékelés-fejlesztő kérdések például:  „Tudatában vagy annak. Ha a visszajelzés a kolléga magatartás kezelésének túl sok tényezőjére vonatkozik.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Soha ne felejtsük. ugye?”  „Miért beszélgetsz?”  „A helyeden ülsz?”  „Előrenéznél?”  „Még el sem kezdted?” A tanár lehet. ha a tanár túl sokszor használ kérdéseket a magatartás kezelésére:  „Közbekiabálsz…?”  „Nem kellene közbekiabálnod. ez alapján közösen tudnak reflektálni a pro blémára és közös tervet kidolgozni a kezelésére. ha támogatják. Bármilyen célt is tűznek is ki. sőt. hogy egyértelművé tegyék és megbeszéljék az adott készséget. Fontos. A visszajelzés soha ne legyen elítélő és ne kritizálja a másik személyiségét. hogy ami nyilvánvalónak és egyértelműnek tűnik a mentornak. hogy milyen a jelenlegi fegyelmezési/magatartás-kezelési viselkedése. hogy egy bizonyos osztály nagyon zajos és nehezen kezelhető. Az ember. vagy milyen a non-verbális viselkedése. hogy hogyan foglalkozik a zavaró magatartás bizonyos megnyilvánulásaival. bizonyos célokra és bizonyos készségekre kell koncentrálnia. mert az könynyen elbizonytalanítja vagy elbátortalanítja a kollégát. fokozatosan tud változtatni. hall és észlel. hogy…?”  „Mit éreztél. koncentráljanak a magatartási kérdésekre és folyamatos visszajelzéssel támogassák az elérésüket. A fegyelmezési nehézségek egyik kiváltó oka lehet. Bár segít. még akkor is. Mielőtt új készségeket tanulna. esetleg nincs tudatában non-verbális viselkedésének interaktív hatásával. Visszajelzés Ahhoz. hogy a mentor konkrétan elmondja. amelyeket az órán megfigyeltek. hogy a visszajelzés támogató és hatékony legyen. hogy általában milyen nyelvezetet használ fegyelmezéskor. az nagyban segíti a szakmai önértékelését. a mentor és a mentorált koncentráljon az aktuális magatartásra vagy az aktuális kérdésekre. ha általánosságban megjegyezzük. Ha a leíró visszajelzéseket támogató és érzékeny formában kapja a tanár. A mentor adjon leíró visszajelzéseket és összességében koncentráljon a tanár viselkedésére (például a fegyelmezés nyelvezetére). hogy nincs tudatában annak. vagy az hogyan „jön át” a diákok számára. vagyis elmondja. mit lát. nem tanórai környezetben. akár a mentortól a mentorált felé. Amikor visszajelzésre kerül sor. a célzott területekre. amikor azt mondtad…?”  „Tudtad. sokkal fontosabb. és néha vannak kudarcok. hogy szerinte mitől és miért olyan magas a zajszint. de a kudarc is természetes dolog. ha ennek egyik tényezője a mentorált (az osztályt tanító tanár) viselkedése. hogy…?”  „Hallottad magad. vagy. a tanárnak tisztába kell lennie azzal. félő. gyakorolják „biztonságos”. akár fordítva.

hogy az a kollegiális támogatás. ha a közös igényekhez és célokhoz kapcsolódik. mert az iskola kultúrája megkönnyíti az ilyen segítségadást. Elválás Eljön az idő. tervek és irányelvek lehetnek az emberi segítség és cselekvés eszközei. Mint az iskolai kultúra és gyakorlat bármilyen elemének esetében. Bármilyen szakmai visszajelzés akkor a leghasznosabb. Átgondolt eljárások. Egy iskolában a személyiségek. Ebből következően a „forma” másodlagos a funkcióhoz képest. hogy a mentorált ezután nem kap segítséget: azt jelenti. hogy az iskola mint kollegiális közösség hogyan elégítheti ki a kollégák igényeit. fejlessze és erősítse meg kollégája készség-fejlődését. vajon kielégíti-e a kollégák igényeit? A kollegiális támogatás struktúráit. D) A kollegiális támogatás működtetése Még a támogató légkörű iskolákban sem akarja vagy érzi szükségét minden tanár a kollegiális segítségnek. Mindig fel kell tennünk azt a ké rdést. a szakmai irányítás vagy a támogatási formák hivatalos és tervezett működését tagadja. rendszeres közös felülvizsgálat segítségével tökéletesíthetjük. „csoportosulásait”. Pedagógus szerepek. mások azért. szakmai fejlődés és értékelés lehetőségeinek. Szükséglet-elemzés és kollegiális támogatás: 86 . Fontos. a megbízható szervezeti struktúra. Ideális esetben ezek a lehetőségek biztosítják és bátorítják a tanításra és magatartás-kezelésre való egyéni és közös reflektálást. amikor a mentor abbahagyja a mentorálttal folytatott folyamatos és támogató folyamatot. hogy az igazán fontos dolgokat nem lehet másokra kiosztani vagy rákényszeríteni. A felülvizsgálatnak abból az alapelvből kell táplálkoznia. a háttér és a kölcsönös interdependencia. hogy ezekben a „struktúrákban” és „formákban” mindenki megbízhasson. szükségét érzik. Ez nem azt jelenti. arról is beszámolnak. hogy az iskola nagyra tartja a kölcsönös törődést és a támogató kapcsolatokat. akik általában idejüket és energiájukat nem sajnálva támogatják kollégáikat. stresszt is okoz.II. és javukra válik a kollegiális támogatás. Ezek ugyanis azt sugallják. Amikor az iskolavezetés a kollegiális támogatás kérdésével foglalkozik. hogy ha a kollégák azt mondják. Ebből a tényből anomália származik. Ez az állítás nem a belső vezetés. s mindezt a szakmai jóakarat jegyében. hogy létezik a közös cél. itt is igaz. vagy. a kialakult szokások és szerepek által diktált elvárások közötti kapcsolatok igen összetettek. „formáit”. (bár természetesen ezek sem mindig tökéletesek). folyamatait. de ugyanakkor az iskolai vezetés nem szabhatja meg a kollégák feladatául azt. hogy az iskola vezetése felismerje ezt a természetes és kreatív feszültséget. hogy az egész működjön. lehetőségeit. legértékesebb és leghatékonyabb. hogy segítséget adjanak és fogadjanak el. hogy a mentorált ezután arra koncentrál. hogy készségeit beemelje a mindennapi használatba és közben tanítási gyakorlatának megfelelően csiszoljon rajtuk. stb. hanem csak anynyit jelent. amit felajánlunk vagy tervezünk. A kollegiális támogatást nem lehet valakire „kiosztani”. mert a „kölcsönös egymással való törődésből” és a közös perspektívából eredő személyes vagy szakmai kötelességének tartják a kollégák támogatását. A megerősítést és bizalmat az idő és az alkalmazás igazolja vagy cáfolja meg. hogy fontosnak és szükségesnek látnak valamit. hogy akarják. azt sem lehet utasítással létrehozni. Minden iskolában meg kell lennie a folyamatos képzés. terepek A visszajelzésben bátorítsa. Természetesen fontos. hogy miközben a támogatás sok segítséget jelent a tanároknak. Sokan azért támogatnak másokat. Azok a tanárok. A tanárok általában úgy látják. arra kell koncentrálnia.

ha az iskola kultúrája tudatosan erősíti és támogatja a kollegiális támogatást. 87 . hogy a megh atározott szükségletekkel foglalkozzunk. strukturális. folyamatok vagy irányelvek foglalkoznak ezekkel a szükségletekkel? Hol tart az iskola most az általános „tudatos kollegiális támogatás” kérdésében? Milyen változtatásokra van szükség (vagy milyenekre van lehetőség). struktúrák. hogy a kollegiális támogatást lehetővé tévő módon akar működni. Akkor a legvalószínűbb. és azokat kielégítsük? Milyen „formai”. hogy a meghatározott szükségletek kielégítése lehetségessé váljon? A „támogatás ökológiája” iránti elkötelezettség mértéke attól függ. hogy a közösség úgy dönt. tervezési. szabályzási és eljárási változásokra van szükség ahhoz. A kollegiális támogatás ezen formája csak a kölcsönös törődésen.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben     Iskolánkban mennyire ismertek a kollégák egyéni és kollektív szükségletei? Milyen módon ismerik el ezeket? Jelenleg milyen „formák”. a kollegiális odafigyelésen és közös humánumon alapulhat. hogy egy szakmai közö sség milyen módon akar működni és együttműködni.

4. 4 fős csoport) 90 perc A foglalkozás célja a különböző tanári szerepek és tanítási-tanulási stílusok bemutatása. Az alapvető tanári. hogy tehetek arról. munkaformák. az egyéni felelősség hangsúlyozásának érdekében választhatunk a csoportokon belül különböző felelősöket is (például: időfelelős. tanítási attitűdök megismerése Ismerkedés Carl Rogers elméletével A frontális és együttműködő óravezetés összehasonlítása Az együttműködésen alapuló óravezetéshez szükséges tanári tulajdonságok áttekintése Ajánlott létszám: Ajánlott időkeret: A foglalkozás közvetlen célja: A foglalkozás tartalma: A kompetenciafejlesztés fókuszai: Önállóság. Változó tanárszerepek – Fehér Márta 20-24 fő (5-6 db. Az egyes tevékenységek szervezésével kapcsolatos javaslatok (csoportok. Pályaszocializáció Időfelhasználással kapcsolatos javaslatok: a foglalkozást célszerű szünet nélkül megtartani. együttműködésen alapuló tanítási-tanulási módszerek megismertetése a hallgatókkal. problémamegoldás Kritikai gondolkodás Kapcsolódási pontok: Módszertani javaslatok III.II. terepek II. reális célkitűzés. szóvivő. módszerek):  A kooperatív csoportmunkához véletlenszerűen heterogén csoportokat hozunk létre. 88 . témafelelős. ami velem történik) Problémakezelés: problémaazonosítás. Pedagógus szerepek. eszközfelelős). ezen belül a „diák központú”. hitelesség Felelősségvállalás Konstruktív self-érzékelés: egészséges önbizalom. belső kontroll (hit abban. autonómia Identitás.

 Van más megoldás is (Alternatív módszerek a középiskolában). ellenőrzéssel kapcsolatos javaslatok:  A foglalkozás célja a pedagógus-identitás formálódásának támogatása. szerk. SuliNova. Eötvös József Kiadó. biztonságos tanulási környezet).: Fehér Márta. 2010. teremigény:  A foglalkozáshoz egy átlagos méretű osztályterem szükséges. színes filctollak  gyurmaragasztó. 2005. szükséges és ajánlott szakirodalom  Például (Pedagógusok gyakorlati példái a személyközpontú szemlélet iskolai megvalósítására). 2006. SZIA-könyvek. 4 fős csoport munkájához. amivel a plakátokat fel lehet tenni a falra  berendezés a filmrészlet levetítéséhez A foglalkozás megtartásához szükséges oktatási segédanyagok. 2007. Éppen ezért a foglalkozást tartó tanár törekedjen minél személyesebb. A foglalkozás megtartásához szükséges eszközök. 89 . teremelrendezés.: Papp Ágnes. Tér. fegyelem. Flaccus. megerősítőbb jellegű értékelésre. valamint arra is. melyet úgy rendezzünk be.  Czike Bernadett: A pedagógusszerep változása. 2006. Ez érzékeny és hosszú folyamat. hogy alkalmassá váljon 5 -6 db. amelyben a visszajelzéseknek.  Kósáné Ormai Vera – Horányi Annabella: Mi.: Fehér Márta. SuliNova.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Értékeléssel. értékelő mozzanatoknak különös jelentősége van. szerk. pedagógusok. hogy a hallgatók körbe üljenek. anyagok:  csomagolópapírok  vastag. szerk.  Szabályok az iskolában (Magatartáskezelés.

A másik sorban állók megváltoztatnak a külsejükön egy dolgot. megjegyeznie. Mindenkinek van egy párja a szemben levő sorban. A helyzettől. hogy mindig eggyel több külső jellemzőt kell megváltoztatni. Ráhangolódás. anyagok (mellékletek) Tanári bevezető: A foglalkozás beve. A párok visszafordulnak és megpróbálják megállapítani. Ráhangolás a témára Játék II. a környezettől függően mindegyiknek meg lehet a létj ogosultsága. egymással szemben állnak. egyiket sem helyes abszolutizálni. a zetése megoldandó feladattól. Az egyik sor hátat fordít a másiknak. A játék úgy folytatódik. Pedagógus szerepek. hogy a velük szemben álló mit változtatott meg a külsején.Frontális adás Különböző tanári szerepek és tanítási-tanulási stílusok léteznek. Ezután cserélnek. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. akinek a legtöbb változtatást sikerül a párján felfedeznie. fejlesztendő készségek. Az új tartalom feldolgozása Idő * 5’ Tevékenységek Tevékenység célja. terepek Foglalkozásvázlat I. anyagok (mellékletek) 10’ Változás játék A hallgatók két sorban. együttműködésen alapuló tanításitanulási módszerek kerülnek előtérbe. mert elő-  A foglalkozások javasolt időkerete – a csoport egyedi igényeitől függően – változtatható. a feldolgozás előkészítése Idő Tevékenységek Tevékenység célja. Ezen a foglalkozáson a „diák központú”.II. 90 . fejlesztendő készségek. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. A párt alkotók közül az győz.

 a hallgatók személyes tapasztalatai is túlnyomó többségben a frontális tanításhoz kapcsolódnak. saját szavaival összefogtú” lalja a párjának az olvasottakat tanári alapállás leírása A tanulás és a tanári szerep rogersi felfogása Ismerkedés Carl Ro.gers elméletével dolattérkép ges gondolatait. vastag. összefüggéseit készítése Csomagolópapírok.  terjedésük a korszerű pedagógia jegyében támogatandó. A ráhangoló játékban együtt játszók dolgoznak a későbbiekben párban. „képviseletét”. színes filctollak gyurmaragasztó T2.Pármunka – olvasás. veg összefogközponA párok egyik tagja megkapja a „tanárközpontú”. B) „diákközponMiután mindenki elolvasta a neki kiosztott szöveget. gonA párok elolvassák a szöveget és gondolattérképen ábrázolják a szöveg lénye. hasonlítják össze. 10’ Tanulás így vagy úgy? Az alapvető tanári. Egyéni munka T1.A) „tanárA feladatok megoldásakor cserélgetik a két alapállás vizsgálatát.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben  kevésbé ismertek. a másik a „diákközpontú” lalása tú” tanári alapállás leírását. D1 – Taattitűdök – olvasás nulás így vagy A tanár központú (frontális) és diákközpontú (együttműködésen alapuló) tanári tanítási megismerése attitűdöt vizsgálják. D2 – A tanulás és a tanári szerep rogersi felfogása 10’ 5’ A résztvevők körbe járják a termet és megnézik egymás gondolattérképeit Egymás munkájának Kooperatív megismerése tanulás – kép- 91 . Pármunka – az úgy olvasott szö.

berendezés a filmrészlet levetítéséhez 92 . terepek tárlátogatás 15’ Kooperatív óra a gyakorlatban A hallgatók egy társadalomismeret kooperatív foglalkozás részletét nézik meg. szervezése      az ismeretszerzés folyamata tanár-diák kapcsolat a tanár és a diákok mozgása a tér elrendezése a tanár és a diákok kommunikációja. SuliNova. Megfigyelési szempontok:  az óra menete. sorozat (r.II. Pedagógus szerepek. hangereje Az új ismeretek be.: Pálos György. film részlete. Alternatív Igazgatóság) Gyermekek háza c.filmrészlet latban közös megtekintése Iskolák a láthatáron c.Frontális – egy mutatása a gyakor.

amelyek szerintük az hez szükséges tanári tulajdonságok átteegyüttműködésen alapuló óravezetéshez szükségesek.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben 20’ A pedagógus szerepének végiggondolása a frontális és együttműködő óraveze. majd megkapják a vezetés összehasonlítása helyesen kitöltött táblázatot és ellenőrzik saját munkájukat. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. önellenőrzés D3 – A pedagógus szerepének végiggondolása a frontális és együttműködő óravezetés esetén (kitöltendő táblázat) T3. Pármunka – táblázat kitöltés. D4 – A pedagógus szerepének végiggondolása a frontális és együttműködő óravezetés estén (kitöltendő táblázat) III. kintése A munka végén önmagukat ellenőrzik. fejlesztendő készségek. önellenőrzés D5 – Tulajdonságlista T4. Az új tartalom összefoglalása.A frontális és tés esetén együttműködő óraA párok megadott szempontok szerint táblázatot töltenek ki. D6 – Tulajdonságlista aláhúzva 93 . ellenőrzés és értékelés Idő Tevékenységek Tevékenység célja. anyagok (mellékletek) 10’ A pedagógus legfontosabb tulajdonságainak végiggondolása a frontális és Az együttműködésen együttműködő óravezetés esetén alapuló óravezetésA tulajdonságok listájából a hallgatók aláhúzzák azokat. Egyéni munka – a tulajdonságok kiválasztása.

amit tanultam  egy dolog. írószer 94 . Pedagógus szerepek.Egyéni munka rása. amivel nem értek egyet  egy kérdés. terepek 5’ Minden hallgató egy „kilépőcédulát” ír:  egy dolog.  amelyet a terem ajtajában lead a tanárnak A foglalkozás lezá.II. értékelése Papír.

más felnőttek. ami minden más társas helyzetnek: az interperszonális kapcsolat. tudást osztogató személy. és ennek érdekében minden tőlem telhetőt megteszek. maguktól tanulni. és ezeket állandóan ellenőrzöm. hogy alkotó módon vegyenek részt a folyamatban. hogy a tanár ne merev maszkként hordozza tanárságát. A diákoktól elvárom. azaz serkentő légkört teremt a facilitáló szerepkörű tanár. az óvodától a középiskolán át. de egy lényeges és átfogó gondolatot kapunk tőle: minden és mindenki lehet a tanulás forrása! Rogers szerint a tanár sem a mindent tudó. hogy kifejezzék érzéseiket. megvan benne az alapvető bizalom. amelynek „felvétel ekor” személyiségének egy részét otthon hagyja. akit tekintélynek fogadnak el az adott helyzetben. Ehhez kedvező feltételeket tudok teremteni.” T2. de sok más forrás is rendelkezésre áll: a gyerekek. Saját magamnak. Ha ez a feltétel megvan. „Lehetünk emberi lények az osztályban?” – teszi fel Rogers a kérdést „A tanulás szabadsága a 80-as években” című könyvében.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Mellékletek a foglalkozáshoz T1. és jelezzék. hogy elérjék a tanulási céljukat. Rogers szerint az iskolai helyzetnek is az a lényege. és nem „statikus teljesítmény”. Valódivá válni – mindez folyamat. érződik a tanulás belülről”. D2 – A tanulás és a tanári szerep rogersi felfogása A legfontosabb. Ha szükséges. gondolataikat. akkor a többi felsorolt jellegzetességet tapasztaljuk bármelyik nevelési szinten. hogy másként jobban tudnának tanulni. Lehetünk. A facilitáló minőségek közül Rogers a korábban elmondott alapgondolatai közül a hitelességet emeli ki. ha a tanár is így v iselkedik. Gondosan felkészülök és döntök az optimális tanulási folyamatról. hogy a diákok javát szolgálja. ha át akarjuk törni a megszokott határokat tanár és gyerek. A felelősség az övék.” B) „diák központú” „Tanulni a diákok csak maguk tudnak. gyerek és tananyag között. valódinak lenni – mondja Rogers más szavakkal. Nem a tanulásra-tanításra. Ez az én szakmai felelősségem. Mi következik mindebből az oktatás anyagára vonatkozóan? Mit tanítsunk? Rogers ebbe nem szól bele.” 95 . aki elég biztos magában és a többiekkel való kapcsolatában. akkor a következő szempontok megvalósulhatnak. elérhető források közül. hanem a tanulás facilitálására kell helyeznünk a hangsúlyt: facilitáló. ő is egy az értékes. a teljesülés irányába tartanak. például a szülők! Carl Rogers végül így fogalmazza meg az iskolai helyzetet: „A személyközpontú megközelítés jelenlegi nevelési kultúránkban csak akkor létezhet. és hogyan látszik. Az előfeltétel: egy vezető vagy olyan személy. miért tanul egy diák. Elvárom. hogy a többiek képesek a saját fejükkel gondolkodni. a könyvek. hogy „hogyan. Mert meggyőződésem. Ha ez az előfeltétel megvan. mikor. ezt számon is kérem. hogy a tanulási környezet optimálisabbá tételében maguk is érdekeltek legyenek. Az én felelősségem. Arra keresünk választ. ha megvan egy bizonyos előfeltétel. és azoknak kell lennünk. Csak akkor várhatjuk el a gyerekektől. mint a legfontosabbat. D1 – Tanulás így vagy úgy A) „Tanárközpontú” „ A diákokat rám bízták. hogy a tanulók betartsák az utasításaimat. ha úgy gondolják.

Pedagógus szerepek.II. hangereje 96 . terepek D3 – A pedagógus szerepének végiggondolása a frontális és együttműködésen al apuló óravezetés esetén (kitöltendő táblázat) Szempontok Frontális óravezetés Együttműködésen alapuló óra A tanár felkészülése az órára Felkészülési idő A felkészülés során készített anyagok további felhasználhatósága Az óra kezdete Az ismeretszerzés folyamata A tanár és diákok mozgása A tér elrendezése A tanár és a diákok kommunikációja.

egyéni munkához kooperatív tanulás esetén a felelőskártyák kiosztása a diákok meglevő tudásának előhívása Az ismeretszerzés folyamata A tanár és diákok mozgása frontális tanári magyarázat kérdés. önálló feldolgozásra való előkészítése eszközök előkészítése és elkészíegy szálon futó interakció megter. egyéni tanulás. pár. közösen dolgozik a gyerekekkel a gyerekek a helyükön ülnek egyes feladatoknál a gyerekek is helyet változtatnak. hivatalos személyes. a tanár segít kevés mozgás.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben T3. mozognak A tanár és a diákok kommunikációja. társasági 97 . felelet frontálisan kiscsoportos. válaszok szemléltetőeszközök előkészítése a tananyag részekre bontása.tése vezése fénymásolás több szálon futó interakciók megtervezése Felkészülési idő A felkészülés során készített anyagok további felhasználhatósága Az óra kezdete valószínűleg kevesebb többször nélkül használható valószínűleg több változtatás csak elemei használhatók újra a tanár felkelti a gyerekek figyelmét a terem átrendezése csoport-. helyezkedik el néha beül egy-egy csoportba. hangereje hangos. D4 – A pedagógus szerepének végiggondolása a frontális és együttműködésen alapuló óravezetés esetén (kitöltött táblázat) Szempontok Frontális óravezetés Együttműködésen alapuló óra A tanár felkészülése az órára logikus óravázlat készítése várható kérdések. a tanár a tábla előtt a tanár járkál a csoportok között.

terepek (Czike Bernadett hivatkozott könyve nyomán) 98 . Pedagógus szerepek.II.

D5 – Tulajdonságlista aláhúzva jó szervezőkészség jó időérzék érthetőség jó kapcsolatteremtési képesség „színészi” hajlam hatásos kommunikáció fegyelmezési készség megosztott figyelem nyitottság a diákok figyelmének lekötése kreativitás fegyelmezési készség megosztott figyelem nyitottság a diákok figyelmének lekötése kreativitás 99 .Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben D6 – Tulajdonságlista jó szervezőkészség jó időérzék érthetőség jó kapcsolatteremtési képesség „színészi” hajlam hatásos kommunikáció T4.

lépéseivel. A téma bonyolultsága és egész személyiséget igénybevevő m ivolta miatt az értékelés legmegfelelőbb formája az önértékelés. a diákokkal közös szabályalkotás előnyeivel. módszerek):  A kooperatív csoportmunkához véletlenszerűen heterogén csoportokat hozunk létre. szóvivő. 5. Módszertani javaslatok Időfelhasználással kapcsolatos javaslat: a foglalkozást célszerű szünet nélkül megtartani.II. témafelelős. autonómia. előnyei és lépései A szabályalkotás gyakorlása A tanár mintaadó szerepének átgondolása Ajánlott létszám: Ajánlott időkeret: A foglalkozás közvetlen célja: A foglalkozás tartalma: A kompetenciafejlesztés fókuszai: Önállóság. Pedagógus szerepek. Szabályalkotás. eszközfelelős). az egyéni felelősség hangsúlyozásának érdekében választhatunk a csoportokon belül különböző felelősöket is (pl. Kapcsolat a diákokkal (partneri viszony) – Fehér Márta 20-24 fő (5-6 db. A magatartáskezelés. ellenőrzéssel kapcsolatos javaslatok:  A foglalkozás célja attitűdformálás a tanári munka egyik legnehezebb terepén. Értékeléssel. 100 . időfelelős. munkaformák. 4 fős csoport) 90 perc Ismerkedés a fegyelem megteremtésének és fenntartásának eszközeivel. Az egyes tevékenységek szervezésével kapcsolatos javaslatok (csoportok. Együttműködés. önreflexió. Felelősségvállalás. terepek II. szabálykövetés. A foglalkozást vezető tanárnak erre kell megteremtenie a feltétel eket a foglalkozás végén. a fegyelem megteremtése és fennta rtása a gyakorlott pedagógusok számára is gyakran okoz nehézségeket. A tanári elvárások és magatartás meghatározó szerepe a fegyelem megteremtésében és fenntartásában A diákokkal közös szabályalkotás sajátosságai.

 Gyerekek.: Szekszárdi Júlia. 2008.hu)  Nevelési kézikönyv nem csak osztályfőnököknek. szerk. Az együttélés szabályai c. valamint arra is. 2006.: Szekszárdi Júlia. Negrea Vidia: Mire jók a konfliktusok? c. OKI.sulinovadatbank. SuliNova.ofoe. szerk. szerk. Egedi Cecília – Radnóti Katalin – Wagner Éva: Kapcsolatok – konfliktuskezelés c. 2009.hu  Van más megoldás is (Alternatív módszerek a középiskolában). Kereszty Zsuzsa. 2008 (www.: Fehér Márta.  Kézikönyv osztályfőnököknek. SuliNova-Educatio. 2004. Brophy: Nyissunk be a tanterembe! 1. kötet Educatio. évfolyam.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Tér.: Papp Ágnes. 2005.hu) 101 .: Fehér Márta SZIA-könyvek. teremelrendezés. Világbanki Szakközépiskolai Projekt. melyet úgy rendezzünk be. fejezet  Tanári kézikönyv a szociális kompetenciák fejlesztéséhez 1 – 12.  Az Osztályfőnökök Egyesületének honlapja: www. hogy alkalmassá váljon 5-6 db. szükséges és ajánlott szakirodalom:  Például (Pedagógusok gyakorlati példái a személyközpontú szemlélet iskolai megvalósítására). teremigény:  A foglalkozáshoz egy átlagos méretű osztályterem szükséges.: Deszpot Gabriella. fejezetek (www. Good – Jere E. Dinasztia Kiadó. módszerek. sulinovadatbank. Az osztály irányítása c. szerk. színes filctollak  gyurmaragasztó. szerk. fejezet  Thomas L. 4 fős csoport munkájához. A foglalkozás megtartásához szükséges eszközök. 1995. anyagok:  Kópéláda  csomagolópapírok  vastag. SuliNova. fejezet  Szabályok az iskolában. SuliNova. Konfliktuskezelés. hogy a hallgatók körbe üljenek. 2010.. amivel a plakátokat fel lehet tenni a falra A foglalkozás megtartásához szükséges oktatási segédanyagok. nevelők… szerk.

az adott osztály tanárára vonatkozó tulajdonságot.portalakítás nal kialakítálás is. sához II.és tanártípusról és a kérdésre adott válaszairól. B.tanulás .II. 102 . Az új tartalom feldolgozása Idő Tevékenységek Tevékenység célja. A csoportalakítás Kooperatív T1 – Állítások egyben a foglalko. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. hogy az osztályuk miért lett ilyen! A csoporton belül minden résztvevő beszámol az olvasott osztály.és tanártípus leírását kapja:  képtelen kézben tartani az osztályt  megvesztegeti a diákokat  kemény kézzel uralkodik  együttműködő diákokkal dolgozik Egyéni olvasás után mindenki a szövege alapján válaszol a kérdésre:  Soroljon fel három. a csoporttagok röviden reflektálnak az el- A tanári elvárások és Egyéni munka magatartás meghatá.és tanártípusok leírása (A.a véleményvozásra való ráhango.Kooperatív rozó szerepe tanulás – megbeszélés szóforgóval T2. viselkedést. C. fejlesztendő készségek. amely magyarázhatja. anyagok (mellékletek) 5’ 4 fős csoportok alakítása hajlított véleményvonallal.cso. D1 – Osztály. beállítódást. a feldolgozás előkészítése Idő Tevékenységek Tevékenység célja. D variáció) a csoportok számának megfelelő példányszámban  A foglalkozások javasolt időkerete – a csoport egyedi igényeitől függően – változtatható. Ráhangolódás. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. anyagok (mellékletek) 20’ A 4 fős csoportok minden tagja más-más osztály. Pedagógus szerepek. fejlesztendő készségek. terepek Foglalkozásvázlat I.

a diákok padjai és beszámoló gasztó. hogy milyen eredmények várhatók a gyerekekkel közösen alkotott szabályok bevezetésétől.Egyéni munka ciáiról szóló leírást. akkor szükség szerint 1-2 feladat ismétlődik. gyurmara1. A párok az olvasottakat ismertetik egymásnak és megvitatják. D2 – Szabályalkotás.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben hangzottakra. teremhasználat (a tanár asztala és tárolóhelyei. amivel tárolóhelyei. majd a csoportokon belül párok alakulnak. D3 – A variáció: milyen eredmények várhatók a gyerekekkel közösen alkotott szabályok bevezetésétől? B variáció: a közös szabályalkotás előkészítése és lépései az osztályban . 15’ Minden hallgató elolvassa a szabályalkotás. szóforgóval lehet tenni a 103 . másika pedig a közös szabályalkotás előkészítéséről és lépéseiről az osztályban. a teremből való távozás és az oda való visszatérés. csoporta plakátokat fel 2.): lakmódszer. ami 1-1 papírra van felírva (ha ötnél több csoport gyakorlása tanulás – ab. szabálykövetés (a hallgatók számával megegyező példányszámban) T4. a tanulás színterei az osztályban. vastag. szabálykövetés szociális kompeten. van. az osztályteremben vagy a tanítás során gyakran A szabályalkotás Kooperatív Csomagolópaismétlődő helyzetet húz ki. színes filctolmegbeszélés. 35’ A csoportok mindegyike 1-1. a szemetes használata). kotás sajátosságai Pármunka előnyei és lépései A párok   egyike arról olvas el egy rövid szöveget. lak. T3.A közös szabályal.pírok.

csoportmunka (csoportba szerveződés. A csoportok plakátot készítenek. Néhány önként jelentkező felolvassa. majd megkéri a hallgatókat. amit írt. elvárt magatartás. valamint melyek a foglalkozás személyes tanulságai az egyes hal lgatók számára. A feladat elvégzése után a csoportok beszámolnak egymásnak. T5 – A tanár állandó modell. terepek 3. anyagok (mellékletek) 10’ A foglalkozást vezető tanár felolvassa „A tanár állandó modell. majd a hallgatók kiegészítéseket tehetnek a többi csoport szabályaihoz. a diákok mindig A tanár mintaadó Frontális felolfigyelik” című szöveget. 5. fejlesztendő készségek.II. teendők a feladat elvégzése után). III. amelyek az adott helyzetben fontosnak találnak. hogy mit gondol a tanár mintaadó lása Egyéni munka szerepéről. ha a tanár magyaráz. viselkedés egyéni és pármunka során (segítség kérése. Az új tartalom összefoglalása. képességek Munkaformák és módszerek falra Eszközök. a diákok közti beszélgetés. A kihúzott helyzetnek megfelelően a csoportok ablakmódszerrel minél több olyan szabályt gyűjtenek. 4. Pedagógus szerepek.vasás za meg a maga számára és röviden írja le. ellenőrzés és értékelés Idő Tevékenységek Tevékenység célja. a diákok mindig figyelik 104 .szerepének átgondo. viselkedés a csoporton belül és kívül). hogy mindenki fogalmaz.

ha a szabályok ésszerűek. Ennek ellenére a gyerekek nem tudnak tartósan figyelni. A diákokat be kell vonni a szabályok alkotásába. mikor és milyen szabályok nélkülözhetetlenek az életben. D1 – Osztály. de a légkör barátságos. D2 – Szabályalkotás. hogy tanárként nem lesz nehézségem a fegyelem megteremtésében és fenntartásában. Ez az osztály csendes és fegyelmezett.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Mellékletek a foglalkozáshoz T1 – Állítások a véleményvonal kialakításához: Biztos vagyok abban. és valóban könnyítik az egymással való együttlétet. Ez az osztály mintha csak magától működne. és a feladatokat nem végzik kellő gondossággal.és tanártípusok leírása A) Ebben az osztályban teljes káosz uralkodik. ha a tanár csak figyelmezteti a gyerekeket. fele-fele arányban lesz nehézségem… Gyakran lesz nehézségem… Félek attól. hogy valam iképpen ura legyen a helyzetnek. hogy foglalkozzon a szabályok közös alkotásának és a szabálykövetés képességének ésszerű tanítására. hogy ezeket betartsák. az osztály „robban”. A tanár folyamatosan küzd. A tanárnak alig kell az irányítással foglalkoznia. A légkör összetartó. hiszen a szabályokat mindig együttesen felül kell viz sgálni. A követés mindig kritikai gondolkodást is feltételez. Valami mindig izzik a felszín alatt. és amint a tanár kiteszi a lábát a teremből. aszerint. sőt a fenyegetések sem használnak. barátságos. hogy maguk is észrevegyék. Az utasítások. Ez akkor lehetséges. 105 . és gondoskodik is róla. akkor elég. hogy az egyének a szabályokat ne beszorító kényszerként. hogy valóban szükség van-e rájuk. ha az egyén aktív résztvevője a kialakításnak. Fontos. A kihágásokat rögtön észreveszi. de ez valahogy soha nem sikerül neki. Ha a zaj zavaróvá válik. Csak néha lesz nehézségem… Kb. videofilmet. és különösebb felügyelet nélkül is megoldják a feladatokat. és önmaga is megélte a szabály hiányának negatív következményeit. Az önálló munka során a gyerekek követik az utasításokat. hanem segítségként éljék meg. szabálykövetés A szabályok életünk fontosabb törvényszerűségeit. akár büntetéssel is elfojtja. nélkülözhetetlen alapelvekként. amenynyiben erre szükség van. A szabályok követésének képessége is könnyebben alakul ki. sok történetet. ha szükséges. a diákok ezeket legtöbbször tudomásul sem veszik. szigorú figyelmeztetéssel. a közösség fejlődését. csak m inimális tanulást kíván meg. A gyerekek rendszerint engedelmeskednek. A pedagógus a szociális kompetenciafejlesztés során külön kell. Fontos. hogy nem fog menni… T2. de a légkör feszült. mert a tanár sok rendszabályt vezetett be. Ez az osztály zajos. B) C) D) T3. meg kell őket tanítani arra. a körülöttünk lévő szükséges rend feltételeit teremtik meg. hogy a diákok a közösen létrehozott iskolai szabályokat interiorizálják (belsővé tegyék). játékot és egyéb kiegészítő anyagot használ. A tanár igyekszik a tanulást szórakoztatóvá tenni. együttélési normákként éljék meg azokat. és rugalmasan meg kell változtatni. a rend helyreáll. és azt is a lehető legkellemesebbé teszi. a büntetés hatása pedig nem tartós.

D3 A) Milyen eredmények várhatók a gyerekekkel közösen alkotott szabályok bevezetésétől? Minden gyerek úgy érezheti. amire szükség van. terveit az új tanévvel kapcsolatban. Pedagógus szerepek. amit a tanár tesz. amit mond. Szabályozzák a gyerekek viselkedését. amelyeket a legfontosabbnak ítélnek. Tudnunk kell. és elfelejtjük az osztályszabályokat. Nagyon dühös voltam. de a ráfordított idő hasznos befektetés.II. hogy megállítsa helytelen magatartásunkat. végső formába öntése: a tanár és a tanulók együttműködve szövegezik meg a szövegek végső változatát. és észrevesznek minden tévedést. Egymást megbecsülő légkört biztosítanak. és elfeledkeztem arról az osztályszabályról. A szabályok születése: a pedagógus és a gyerekek közösen hozzák létre a szabályokat. Ilyenkor egyszerű a megoldás: „Bocsánatot kérek. fáradtak vagy feszültek vagyunk. 3. Biztonságos viszonyok között támogatják a gyerekek kezdeményezőkészségét. 2.” – ez az egész. B) A közös szabályalkotás előkészítése és lépései az osztályban A szabályalkotási munkát az iskolaév kezdete utáni első hetekben célszerű elvégezni. Első lépésként meg kell ismertetnünk diákjainkat a szabályalkotás folyamatával: 1.”– állítja egy régi bölcsesség. Annak a tudata. T5 – A tanár állandó modell. 106 . nem pedig azt. fegyelmezett viselkedése bőségesen megéri az erre fordított tanórákat. Egyensúlyt biztosítanak a csoportérdek és az egyéni érdek között. amelyek mindazok számára kötelezőek. a gyerekekhez hasonlóan elvesztjük az önuralmunkat. hogy köze van az osztály szabályaihoz. Világosan és érthetően mondjuk el vágyainkat és terveinket az új tanévvel kapcsolatban: könnyebb bevonni a diákokat a közös szabályalkotásba. már hogy azt kiabáltuk egy gyereknek. mint megtenni. felismerése. A szabályok megszövegezése. Előfordult. hogy a gyerekek állandóan figyelnek bennünket. A legfontosabb szabályok kiválasztása: az osztály és a pedagógus kiválasztják azt a 3– 5 szabályt. akik részt vettek a szabályok megalkotásában. mert a tapasztalatok szerint a diákok megnövekedett felelősségtudata és együttműködő. helytelen magatartást. Tanárként. Rendet és kiszámíthatóságot teremtenek. terepek T4. Segítik a gyerekek társadalomba való beilleszkedését és felelősségtudatuk kifejlődését. fejlesztik önfegyelmüket. amit elkövetünk. Bár időigényes feladat. felnőttként be kell tartanunk a közös szabályokat. amikor velem beszélsz!”? Vagy gúnyosan és fenyegetően beszéltünk egy másikkal? Vagy elutasító módon zártunk le egy szülővel folytatott vitát? Amikor frusztráltak vagy dühösek. hogy: „Ne emeld fel a hangod. gyakran nem elég ahhoz. Ezt természetesen könnyebb mondani. kockázatvállalását. hogy mit teszünk. hogy senkit sem bántalmazunk még szóval sem. hogy tegnap kiabáltam. ha a pedagógus elmondja az osztálynak saját elképzeléseit. 4. a diákok mindig figyelik „A tanítványok azt teszik.

Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Ezzel az üzenetet küldjük a diákoknak. de mindenki követhet el hibát. s ezt bevallani nem szégyen. 107 . hogy az osztályszabályok igenis nagyon fontosak – a tanár is megtesz mindent. hogy betartsa őket –.

Pályaszocializáció III. az oktatási intézményhez tartozás jegyében.  A hallgatói szerep helye az egyéni szerep repertoárban.  A pedagógus jelöltek hallgatói identitását erősíteni. együttműködés.  Személyes motivációk tudatosítása a saját élményen alapuló csoportmunkában.  Olyan tapasztalat. 108 . a pedagógus pályaorientáció feltárása. amelyek segítségével a résztvevő a pedagógusi pályával kapcsolatos döntését megalapozottabbá és tudatosabbá teheti. egyetemi évekre.  Modellnyújtás a csoportépítés.  Kommunikációs készségek fejlesztése. együttműködés elősegítésére.  Közösségépítés.és ismeretszerzési lehetőségek biztosítása.III. Pályaszocializáció A témakör feldolgozásának célja:  A hallgatók mentálhigiénés felkészítése a főiskolai.

megállapodás pedagógiai szerepe. A kommunikáció fejlesztése. játékok ismertetése. 1. egymás elfogadása. feszültségmentes bizalmi és a jó munkához szükséges légkör megteremtése. amelyek alkalmasak a csoporttagok sokszínűségének feltárására. A gyerekek közötti a kapcsolat minősége. célok tisztázása. A foglalkozás céljai közt felsorolt alapelvek gyakorlati alkalmazása. A közös szabályalkotás. ami természetesen függ a pedagógus csoportvezetői szerepvállalásától. A modul témái. V. felelősségvállalás. tartalma: Olyan módszerek. empátia. Ajánlott továbbhaladási irány: A kompetenciafejlesztés fókuszai: Kapcsolódási pontok: Pályaszocializációs modulsor. Az ismerkedés önismeretet is fejlesztő formái. Érzelmeink pontos azonosítása. együttműködés. Megtapasztalni és megismerni a csoporttagok közötti különbségeket és azonosságokat. A több szempontú ismerkedés. kik vagyunk? – Farkas Magdolna Ajánlott időkeret: A modul közvetlen célja: 90 perc A csoport kialakítása. Honnan jöttünk.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben III. kölcsönös megismerésére. a csoportalakítás módszereinek megismerése. Gyermekmegismerés modul 109 . autonómia. szabályalkotás. A csoport és az iskolában szerveződő osztályközösség közötti hasonlóság tudatosítása. a csoportszabályok megfogalmazása és elfogadása. ismerkedés. Az elvárások.

de a fókuszban önismereti elemekre is épülő tapasztalati tanulás áll. Személyiségfejlesztő társasjátékok. témafelelős. Például (szerk. mert új ismereteket is kíván közölni. 2005/2. Vera F.  A modul időbeosztása szoros. munkaformák. Az ismerkedés célja. 110 . Bp.: Játsszunk együtt. hogy a pályaszocializációs foglakozásra az alapképzés elején kerül sor. 1990. Zrinszky László Pedagógusszerepek és változásaik. Pedagógusképzés. Trencsényi László: Neveléstörténet és pedagógusképzés. az egyéni felelősség hangsúlyozásának érdekében választhatunk a csoportokon belül különböző felelősöket is (pl. Az egyes tevékenységek szervezésével kapcsolatos javaslatok (csoportok. Tankönyvkiadó. Segíti a hallgatók pályaválasztásának tisztázást. Budapest. 2007 Rudas János: Delfi örökösei. 2005. szóvivő.  A munka során igyekezzünk tudatosítani a leendő pedagógus számára felhasználható tapasztalatokat.  A kooperatív csoportmunkához véletlenszerűen heterogén csoportokat hozunk létre. módszereket. in: Az együttélés szabályai 160–190p. időfelelős. SuliNova. hogy sikeres hallgatók legyenek. Budapest. Birkenbihl. Az egyes témarészekre szánt időt természetesen szükség esetén módosíthatjuk.  Ez a műfaj sajátos. 1999 Módszertani ajánlás Időfelhasználással kapcsolatos javaslatok:  A foglalkozást célszerű szünet nélkül megtartani. A feldolgozásnál vegyük figyelembe. hogy mindig „hozott anyagból” is dolgozunk a csoport „itt és most” megfogalmazódó igényei szerint.III. motivációjának fenntartását és megerősítését annak érdekében. hogy minél többféle variációban dolgozhassanak együtt a hallgatók a változatos csoportalakítási módszerek segítségével. Gondolat Kiadó. Létszám: 16-20 fő. Neveléstörténet. Budapest. hogy személye s kapcsolatok alakuljanak ki a hallgatók között. 2004/1 Trencsényi László: A pedagógusképzés paradoxonjai. Saxum Kiadó. módszerek):  Feltételezzük. A hallgatói csoport hasonló az iskolai osztályközösséghez.: Fehér Márta). 1988. eszközfelelős). A munka során is adjunk lehetőséget arra. Pályaszocializáció Támogató rendszer Bagdy Emőke – Telkes József: Személyiségfejlesztő módszerek az iskolában. ELTE BTK.

adjunk mi is a diákoknak személyes visszajelzést. színes filctollak  ragasztó. az egymás iránti elfogadó attitűd kialakulásához. teremigény:  A foglalkozáshoz egy átlagos méretű terem szükséges. hogy a hallgatók egymásnak is visszajelzéseket adjanak.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Differenciálással kapcsolatos javaslatok:  Figyelembe kell venni. Ráhangolódás. a feldolgozás előkészítése Idő Tevékenységek Tevékenység célja. Tér. ami hozzájárul az önreflexió fejlődéséhez.  Az egyes foglakozások végén mindenki személyes tanulási feljegyzéseket készít. hogy a kommunikációban az énközlés természetessé váljon. Ha megjelenik a pályaválasztásban motivációk különbözősége. (D1 – Személyes tanulási napló)  Ezekből készülő összegző beszámoló benyújtása képezi a modulok lezárását. Segítsük elő. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. 111 . anyagok (mellékletek) 5’ Bemutatkozás teljes névvel Saját érzések azono. ennek alapján is differenciálunk. hogy a csoportban lévők azonos vagy különböző szaktanári szerepre és milyen korcsoportok tanítására készülnek. melyet úgy rendezzünk be. amivel a plakátokat fel lehet tenni a falra  különböző színű „post it” lapocskák Speciális javaslatok az értékeléssel kapcsolatban:  Biztosítsunk lehetőséget arra. fejlesztendő készségek. anyagok:  csomagolópapírok  vastag. hogy alkalmassá váljon a székek körben való elhelyezésére is. Az elfogadó légkör megteremtésében fontos szerepe van a vezető hitelességének. A foglalkozás megtartásához szükséges eszközök. teremelrendezés.  Amikor a foglalkozás során alkalom adódik rá.Szóforgó Feltűzhető  A foglalkozások javasolt időkerete – a csoport egyedi igényeitől függően – változtatható. megerősítést. reflektáljanak egymásra. Foglalkozásvázlat I. önreflektív visszajelzéseinek.

egyetem) kerülésük történetét. hogy felvettek valahová  Második. hogy bekerüljek a … szakra  Jó. megállapodások Egyéni munka: Csomagolópa- 112 .Önismeret het):  Minden vágyam az volt. milyen asszociációkat kelt ez a kifejezés – határozzák meg a fogalmat (A téma részletesebb feldolgozása a következő modulban. megbeszélik az oktatási intézménybe (főiskola.III. filctoll T3 – Pályaszocializáció 15’ A csoportmunka megalapozása: elvárások. fejlesztendő készségek. célkitűzések. Az új tartalom feldolgozása Idő Tevékenységek Tevékenység célja. … helyre vettek fel  Csalódott voltam. Pályaszocializáció Hogyan szólítsanak – név felírása kinek-kinek a kedvenc színével – a kártya sítása elhelyezése Önazonosság A vezető is bemutatkozik röviden 10’ névkártyák Szociometrikus bemutatkozás Nyitottság Bizalom Rövid interjú T1 – Ismerkedés szociometrikusan Plakát T2 – Csoportalakítási változatok 10’ Választásom – hogyan kerültem ide (igény szerint újabb szempont is felmerül. hogy máshová nem sikerült bekerülni A feliratok alapján négy kiscsoport alakul. Kiscsoportos megbeszélés II. majd egy-egy szóvivő megosztja a közös pontokat az egész csoporttal. anyagok (mellékletek) 10’ A téma felvezetése: Fogalomtisztázás .Pályaszocializáció Írják fel. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök.) Tudatosítás Problémakezelés Önmagam képviselete Problémakezelés Szóforgó Csoportonként csomagolópapír.

célok cédulára írása Összegzés: Hitelesség Önismeret Önkifejezés felis. A fentiek alapján. megtörténik a csoportszabályok tisztázása és véglegesítése a közös plakáton. 113 . a megállapodás összefoglalása és kifüggesztése 10’ kerekasztal pír. amit a szóvivők ismertetnek A konszenzus kialakításához a vezető is segítséget nyújt. kát pla- T5 – Pályaválasztási motívumok Egyéni munka Csoportszóforgó Érvelés post-it lapok Plakát 5’ 10’ A négy kis csoport rendszerezi az egyéni cédulákat és összefoglalja a súlypon.Empátia tokat. a csoportmunkával Együttműködés kapcsolatos elvárásait (T4).Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Mindenki egyénileg felírja egy papírra saját elképzeléseit. A megbeszélés végére képet kapunk arról.T4 – A csoport beszélés megállapodás kérdései. Felelősségvállalás Választásukat érvekkel és példákkal alátámasztják. az együttműködés keretei A pedagógus pálya választásának lehetséges motívumai? Sztereotípiák Négy csoportban dolgoznak a hallgatók és összegyűjtik azokat a sztereotípiákat. Gondolataikat nem cenzúrázzák Miért választottam én a pedagógus pályát? A legfontosabb egyéni okok.Szabályalkotás sal Asszertivitás Megbeszélés a csoportban. filctoll Frontális meg. majd új csoportok alakulnak 1– 4-ig való számolás. ő is közli vállalásait. hogy a jelenlévők milyen motivációk alapján lettek pedagógus jelöltek.Ötletbörze Cédulák. tanulságokat. merése amelyeket a pedagóguspálya választásával kapcsolatban ismernek. az egyéni elképzelések alapján közös lista készítése.

A hallgatók átélik és demonstrálják a közöttük lévő élettörténeti azonosságokat.és társreflexió tett Két különböző színű talp alakú papír. érzéseit. Az új tartalom összefoglalása. fejlesztendő készségek. toll 10’ Mellékletek a foglalkozáshoz T1 – Ismerkedés szociometrikusan Az egyes kérdésekre a résztvevők a térben való elhelyezkedéssel megjelenítik a válaszukat. Az új tartalom összefoglalása. kapcsolatokat miközben a válaszokat jelképező különböző alcsoportokat a térben és mozgásban megjelenítik.III. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. anyagok (mellékletek) 5’ Mit viszel el a mai közös munkából mint diák és mint leendő pedagógus? (Az egyik talp a saját helyzetét.Ön. ami a mai napon számára tanulságot jelen. ellenőrzés és értékelés (B) Idő Tevékenységek Tevékenység célja. a másik a leendő pedagógusét jelképezi) A lapokat megőrzik a hallgatók Egy-egy szóval ki-ki emelje ki azt. ellenőrzés és értékelés (A) Idő Tevékenységek Tevékenység célja. énüzenet megfogalmazása társakkal való együtt. Pályaszocializáció III.  Hol születtél? – Magyarország képzeletbeli térképén elfoglalják helyüket 114 .Önreflektivitás léttel kapcsolatban is Szóforgó III. különbözőségeket. fejlesztendő készségek. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. anyagok (mellékletek) 5’ Személyes tanulási visszajelzés kitöltése Tudatosítás Egyéni munka D1 – Személyes tanulási napló 10’ Hogy vagy most? – egy érzés.

sajátosságokat. melynek révén az egyén viselkedése úgy módosul. a személyes kompetenciák fejlesztését állítja előtérbe. hanem azonosul is azokkal. hogy mit jelent számukra.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben        Most hol laksz? Kollégiumban – otthon – albérletben Mikor érettségiztél? – Az évszámokat bemondják és egymás mellé állnak az azonos évben érettségizők Vannak-e ismerőseid. értékeket. mit szeretnének megtudni ily módon a társaikról? Rövid interjúkat is készíthetnek egymással. vagyis a pályaszocializáció egy szakmai környezet normáihoz való alkalmazkodás. A pályatevékenység a szakmai beilleszkedés és a hasznos szakmai tevékenység időszakára 115 .) Mindebben döntő szerepet játszik az intézmény. T2 – Csoportalakítási változatok Születési évszakok szerint: néhány percben megbeszélik. mi a vonzalom oka? – megosztják a többiekkel a közös pontokat. Kiválasztunk négy európai egyetemi várost: ki melyikbe szeretne tanulmányútra menni? Miért oda. hogy az adott évszakban születtek? Szóvivő útján bemutatkoznak az „ősziek” stb. (A foglalkozás a hivatásra való felkészülés jegyében. amelynek során azokat a viselkedési módokat. hogy megfeleljen a különböző társas rendszerek tagjai által. technikákat. Ajánljuk fel. korosztály stb. viszonyulási módokat sajátítjuk el. értékeit. Pályaszocializáció = az emberi életpálya Ritoók Pálné teljes életpályára vonatkozó elmélete az életpályát a pályaadaptáció és pályatevékenység időszakára osztja. amelyekre az adott pálya gyakorlása során szükségünk van. hivatás körét jelenti. Kedvelt elfoglaltság stb. T3 – Pályaszocializáció A pályaszocializáció a szocializáció azon része. ahol a képzés folyik. vele szemben támasztott elvárásoknak. A társas rendszer egy-egy munkakör. hogy ők is tegyenek fel kérdéseket. tanítására készülsz? Tanítottál-e már gyerekeket? Érdeklődési körök. Ebben a folyamatban a hallgató nemcsak megismeri a pedagógusi hivatás szereprendszerét. A pályaadaptáció az általános és a szakmai képzés időszakára tehető. foglalkozás. barátaid a csoportban? Milyen tárgy. szerepeket. mi a cél. Buda Béla szerint a pályaszocializáció olyan interakciós folyamat.

 a mesterséget. amely egy adott munkakörben töltött huzamosabb időt jelenti. mely lehetővé teszi a reális lehetőségeknek megfelelően. foglalkozás Megfelelő pályaválasztás alapvető feltétele a személy pályaválasztási érettsége. előnyösnek/hátrányosnak. az együttműködés keretei  Mit várunk a foglalkozástól? 116 . Ezek az első élmények bef olyásolják a későbbi pályaválasztást. 2.Pályaadaptáció elemei:  Pályára való előkészületek  Pályaválasztás előkészületei  Pályaválasztás – első találkozás a főiskolával. kitisztul az elképzelés. hogy mire tartja magát alkalmasnak  Pályaválasztás időpontjában: azzal is foglalkozik a fiatal. (Bagdy E. Bp. hogy milyen lehetőségeket kínál a munkaerőpiacon a választandó szakma. saját értékrendjébe való beillesztését. pályaszocializáció in.: Tanári létkérdések.  a szakma szintjét. amely a szaktudás személyiségjellemzőkkel is áthatott magasabb foka és  a hivatást. amely életcélt adó örömteli tevékenységet.III. szépnek. Pályavitel. Pályaszocializáció bontható. amelyet a minden más szakmától megkülönböztető szaktudás jellemez. saját adottságainak és a pálya adottságainak harmonikus összeegyeztetését.. szolgálatot jelent.) 1. Pályakorrekció. Ez olyan fejlettségi állapot. pályatevékenység: pályaérett ember pályamegvalósítása Bagdy Emőke négyféle szintet különböztet meg a pályaszocializáció pályamegvalósítási folyamatában:  a foglalkozás szintjét. jónak. (Ritoók Pálné: Személyiségfejlesztés és pályaválasztás.: Pedagógusszerepben. 1986.  Iskoláskorban: az egyes foglalkozásokról különböző benyomásokat szereznek a gyerekek  Serdülőkorban: alakul. előtérbe kerül. egyetemmel  Szakmai képzés – elmélet és gyakorlati képzés  Választott pályába való beilleszkedés – pályakezdés A pályaválasztást megelőzően fontos szerepe van az előkészület éveinek:  Családi minta: a családban milyen munka minősül könnyűnek. A szakmai önazonosság kialakulása. Tankönyvkiadó. A pályán való sikeres működés alapvető feltételének a pályával való azonosulást tartja.) 3. élethosszig tartó tanulás szerepe és lehetőségei a pályán T4 – A csoport megállapodás kérdései. 1994.

amikor dolgozik  Azok jelentkeznek pedagógusnak.html): 117 . tudatosítása. érzéseinket fogalmazzuk meg  másokat nem minősítünk  mindenki egyforma figyelmet érdemel. A Személyes tanulási naplót minden alkalommal használjuk.hu/pedagogus_szemelyisege. A teljesítendő feladatok. Ezek után kialakítható a csoport együt tműködésére vonatkozó konszenzus a hallgatók és az oktató között. A hallgatói csoporttal való munka fő keretei:  a csoporton belül történő jelenségekre.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben     Mit várunk magunktól? Mit várunk egymástól? Mit várunk a vezetőtől. vitaindító szerepet tölthetnek be a munka során:  A tanári pályára való jelentkezés első sorban attól függ. hogy a várakozások és vállalások transzparenssé váljanak a csoportban. nyílttá tegyék elvárásaikat a hallgatók. hogy ezeket végiggondolva. meghallgatjuk egymást  a feladatokban önkéntesen vállalhatunk szerepeket A részvételi kötelezettség. titoktartás mások személyes közlését nem adhatjuk tovább  egyes szám első személyben fogalmazunk  saját véleményünket. akik szeretik a gyerekeket. mit csinál egy pedagógus. hogy sok a szabadság  A pedagógusi pályára való jelentkezést megkönnyíti. az „itt és most”-ra figyelünk  fontos a diszkréció. az ebben megfogalmazottak segítséget jelentenek a modulcsoport végé n az önreflektív összegző beszámoló elkészítésében. A pedagógusok pályaválasztásánál négy motívumcsoport bizonyult a legáltalánosabbnak (www. A megállapodást más szempontok közbeiktatásával is köthetjük. az alábbi sztereotip mondatok. hogy tudjuk. tanárunktól? Mit szeretnék elkerülni? A fenti kérdéseket felteszi a tanár. fontos. Egyéb speciális szempontok is meghatározhatók a csoport sajátos igén yei szerint.kislexikon. T5 – Pályaválasztási motívumok Célunk az egyéni motivációk feltárása. határidők meghatározása. hogy szerettünk-e iskolába járni  A pedagógusi pályára való jelentkezést első sorban az befolyásolja.

118 . érdekes. Pályaszocializáció     altruisztikus. emberbaráti példakép-hatás.III. egy szeretett tanár nyomán egyedi motívumok (pl. nem unalmas) érdek és kényszerítő motívumok.

mi hiányzik? 2. amelyekről szeretnék elgondolkodni. többet tudni: 5. Magamról és másokról szerzett tapasztalatok. témák. Feladataim: Dátum: 119 . Az volt számomra a lényeg: 4. kérdések (ötperces visszajelzés) 1. Ötletek. kérdések. érzések: 3.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben D1 – Személyes tanulási napló „Pillanatfelvételek” a mai történésekről Élmények. mi nem tetszett. Mi tetszett. belátások.

együttműködés. a pályaválasztást. hogy a csoporttagok közelebb kerüljenek saját választásuk tudatosításához és saját pedagógus emberképük megfogalmazásához. tartalma: A pályaválasztás előzményei: a pedagógus pályáról alkotott előképek. a családi hatás sz erepe a pályaválasztásban és az egyén i életút fontos momentumai. amelyek alkalmasak arra. megértéséhez. Az élmények feldolgozása hozzájárul a saját és mások pályaadaptációs indítékainak. játékok alkal mazása a munkában. Saját élmény – Farkas Magdolna Ajánlott időkeret: A modul közvetlen célja: 90 perc Ennek a foglakozásnak az a célja. milyen motívumok határozták meg a pályára való előkészületüket. Készségfejlesztés: pedagógiai gondolkodásmód és viselkedés fejlesztése. Olyan módszerek. mi van mögöttük. felelősségvállalás. az összefüggéseinek feldolgozásához : A kompetenciafejlesztés fókuszai: Motivációk azonosítása. empátia. sztereotípiák.III. autonómia. hogy a hallgatók rátekintsenek a saját induló életpályájuk pályaadaptációs szakaszaira. Hol tartanak ebben a folyamatban. amelyek tudatosítása hozzájárul a pedagógus jelölt identitásának megerősítéséhez. és mi van előttük? Felszínre kerüljenek azok a motivációk. Pályaszocializáció III. elfogadásához. átérezzék nem véletlenül választották ezt a pályát. 2. önmagunk és mások a fejlődésének elősegítése A modul témái. rugalmasság 120 .

Történetek a nevelés – oktatás világából. 9. kilométerről. Benedek István (2000. Az egyes tevékenységek szervezésével kapcsolatos javaslatok (csoportok. Evarics Regina: A Virág-mozgalom. hogy a pedagógusokról való gondolkodást. 1993. Marczibányi Téri Művelődési Központ.25. Budapest. Pozitív iskolai élmények vizsgálata. Ebben visszatérünk az előző foglalkozás részletesebb felidézésére. módszerek):  Az előző foglalkozáson megalakult csoportban továbbra is úgy szervezzük a munkát. 1996. Gabnai Katalin: Drámajátékok Színházi füzetek/III. Bp. saját önképünk is befolyásolja. hogy a csoporttagoknak minél több interakcióra legyen lehetősége. Budapest. Nádasi Mária (2007): Csak a szépre emlékezem. amelyek a csoport igényeinek. Budapest.  A foglalkozást célszerű szünet nélkül megtartani. Gyermek – Nevelés – Pedagógusképzés.): Száz eset. Dr. Taní-tani. és a Ráhangolás „B” feladatait választjuk. hogy ne befolyásoljuk a hallgatók asszociációit. 1990. Veszprém. Vágásiné Laczik Ágnes: Tudósítás egy felvételi vizsgáról. In: Trencsényi László (2008). Dr. Gondolat Kiadó. 121 . fél órás szünet után tarthatjuk meg. mutassunk egy-egy példát a munkamódszerre úgy. Módszertani ajánlás Időfelhasználással kapcsolatos javaslatok:  A foglalkozást ideális esetben az első közvetlen folytatásaként. munkaformák. Hunyady Györgyné – M. akkor önálló blokként kezeljük a modult. OKKER. akkor a Ráhangolás „A” feladatait választjuk. adottságainak megfelelnek. Bp. amelyekkel gyakran találkozhatunk a pedagógusokról alkotott elképzelésekben. szerk.: Jorgosz közlegény jelentései a 38. Trezor Kiadó. Feladatunk rámutatni. amihez a hallgatók használhatják személyes tanulási naplójukat. Új Helikon Bt. ELTE TÓFK Tudományos Közleményei. ezer tanulság. 2008/46. 63 – 69.  Ha egy napon 2×90 perces rendben dolgozunk.  A körmesékben megjelenhetnek azok a sztereotípiák.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Támogató rendszer: Rudas János: Delfi örökösei.  Amennyiben ez órarendi akadályba ütközik. Sallai Éva: Tanulható-e a pedagógus mesterség? Veszprémi Egyetemi Kiadó. A többféle ráhangoló és feldolgozó munkaforma és játékajánlat közül válasszuk ki azokat. A körmesék módszerének ismertetése után adjunk lehetőséget kérdezésre. 142 – 149.

megerősítést.  Amikor a foglalkozás során alkalom adódik rá. önreflektív visszajelzéseinek. sajátélményű szakmai tapasztalatszerzésre és a tapasztalatok feldolgozására. reflektáljanak egymásra. amivel a plakátokat fel lehet tenni a falra. miért csinál. hogy a kommunikációban az énközlés természetessé váljon. adjunk mi is a diákoknak személyes visszajelzést. visszavegyék saját identitásukat Differenciálással kapcsolatos javaslatok:  A modul feldolgozása gyors tempót kíván. anyagok:  csomagolópapírok. képi megjelenítés és a dramatikus megjelenítés kombinálható is egymással. hogy mit. hogy melyik „játék” milyen célokat szolgál. (Személyes tanulási napló) 122 . Így mindkét téma bemutatásra kerül és a vissz ajelzésre több idő marad.III. Mivel a szerepek. ezzel is mintát adva a ped agógiai szakmaiságra. színes filctollak. az egymás iránti elfogadó attitűd kialakulását. fontos hangsúlyozni a dramat ikus megjelenítés „mintha” jellegét. hogy a „játék” eszköz. hogy a szereplők letegyék szerepüket. Pályaszocializáció  A feldolgozási szakaszban mindig tudatosítsuk a hallgatókban. Gondoskodjunk arról.  ragasztó. Segítsük elő. hogy a hallgatók egymásnak is visszajelzéseket adjanak. ezzel is szorgalmazzuk az önreflexió gyakorlását. hiszen a foglalkozási családfa és az egyéni életút képei csak bizalmi légkörben dolgozhatók fel. miszerint a pedagógus tudatosan választja meg eszközrendszerét. a másik pedig az egyéni életutat mutatja be. ha nagyobb létszámú a csoport. Speciális javaslatok az értékeléssel kapcsolatban  Biztosítsunk lehetőséget arra. tudja.  Az egyes foglakozások végén mindenki személyes feljegyzéseket készít. Emeljük k i. hogy a csoport egyik fele a foglalkozási családfát. lehetnek negatív szerepek is. akkor érdemes a dramatikus feldolgozást választani úg y. A foglalkozás megtartásához szükséges eszközök. Az elfogadó légkör megteremtésében fontos szerepe van a vezető hitelességének. amelyeket a hallgatók eljátszanak. módszertani segítség.  A rajzos.  vastag.  Hívjuk fel a figyelmet a titoktartási kötelezettségre.  különböző színű „post-it” lapocskák.

miként születtek meg a karakterek a mesében. fejlesztendő készségek. amelyek megfelelően magyarázzák a fogalmat.) Fogalomtisztázás Szóforgó Plakát 10’ Mondjunk együtt mesét! – A csoportvezető ismerteti a körmese alkotásának Kreativitás Szóforgó szabályait Bizalom Kirakós körmese: Tanított valaki. amelyekre az adott pálya gyakorlása során szükségünk van.Szabálytartás donságot és Figyelem Belső tulajdonságokra épülő körmese: Tanított valaki. viszonyulási módokat sajátítjuk el. Ráhangolódás. értékeket. 123 . szerepeket. aki …. anyagok (mellékletek) 10’ Az 1. kinek mi Tudatosítás volt fontos a meseszövésben Plenáris csoportmunka T1 – Körmesék 5’  A foglalkozások javasolt időkerete – a csoport egyedi igényeitől függően – változtatható.mindenki mond Önkifejezés képesegy-egy belső tulajdonságot sége Sűrítés Rövid összegzés arról. a feldolgozás előkészítése (A) Idő Tevékenységek Tevékenység célja. ezeket elhelyezik a pályaszocializációs plakáton. (A pályaszocializáció a szocializáció azon része. amelynek során azokat a viselkedési módokat. modul feldolgozásával azonos napon Visszakapcsolódás a pályaszocializáció fogalmához.mindenki mond egy-egy külső tulaj. technikákat. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. . aki … . a hallgatók felolvasnak egy-egy saját meghatározást.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Foglalkozásvázlat I.

Figyelem sa szerint). miként születtek meg a karakterek a mesében.) Közös élmények A csoportvezető megkér valakit. aki Magyarországon született … úgy találja ki a csoport az élettörténetét. a feldolgozás előkészítése (B) Idő Tevékenységek Tevékenység célja. hogy kezdje el. fejlesztendő készségek. foglalkozástól eltérő napon Összefoglalás Szóforgó Plakát Az első találkozás egy-egy fontos momentumának felidézése. Sűrítés Rövid összegzés arról. egy tanárt (a csoport választá.Fogalomtisztázás rozásokkal (cédulák) 10’ Mondjunk együtt mesét! – A csoportvezető ismerteti a körmese alkotásának Bizalom Szóforgó szabályait Szabálytartás Életrajzi mese: Ismerek egy tanítót. kinek mi Tudatosítás volt fontos a meseszövésben Plenáris csoportmunka T1 – Körmesék 5’ II.A korábban készült plaká- 124 .III. Pályaszocializáció I. születésétől fog. Az új tartalom feldolgozása (A) Idő Tevékenységek Tevékenység célja. egy tanárnőt. Ráhangolódás. anyagok (mellékletek) 10’ Saját pályaválasztás Tudatosítás Plenáris mun. majd egymást szólítsák meg a felidézése hallgatók. fejlesztendő készségek. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök.Önkifejezés képessége va napjainkig. hogy mindenki egy-egy életszakaszát meséli el röviden.Személyes közlés nyek megfogalmazása (Támaszkodhatnak a személyes tanulási naplóra is. személyes élmé. Összefoglalás képesVisszakapcsolás a pályaszocializáció fogalmához sége A pályaszocializácó fogalmának felelevenítése és összevetése a saját meghatá. anyagok (mellékletek) 10’ Az 1. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök.

hogy melyik motívum volt a leghangsúlyosabb stb.most az első két szakasszal foglalkozunk. pl. 2. 125 . egy szeretett tanár nyomán. mi történt vele? T3 – Életútrajz Rajzlap. hasonlóságok alapján kis csoportok alakulnak. érdek és kényszerítő motívumok (Rátekintünk a korábban elkészült plakátra. elmondják mit ábrázoltak (lehetőség szerint a képek fel. élmények megjelenítése rajzban.ha az életpálya T2 – Foglalkomodellre tekintünk? . példakép-hatás.Frontális kér.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Az előző foglalkozáson ki-ki megnevezett olyan tényezőket. kik voltak a szereplők.zőképesség csoportban kerülnek a falra). majd megbeszélés kis csoportban közös pontok keresése Empátia Rövid összegzés a tapasztalatokról – milyen szerepet töltött be a családi ha.Papír.) 10’ ka Fogalomtisztázás tok csomagolópapír. Önismeret fejleszté. emberbaráti. megállapítjuk. hogy idézzenek fel egy-egy helyzetet. amelyek befolyásolták a pályaválasztását. szemkontaktus Önkifejezés felvételével.Egyéni munka zási családfa se Foglalkozási családfa készítése egyénileg A pályára való előkészületek – a pályaválasztás előzményei 3-4 fős kis csoportok alakulnak nonverbális kommunikációval. Megosztják a Szimbolikus kifeje. ragasztópapír Csoportszóforgó 10’ 5’ 10’ 10’ Tárlat – a hallgatók megtekintik egymás alkotásait: a rajzokon megjelenő közös Kreativitás Egyéni munka szimbólumok.Szóforgó kisrészleteket egymással. amelyek a pedagógus pálya Önkifejezés felé orientálták a hallgatót sége Megkérjük a hallgatókat. toll galmazása désfeltevés Vajon számunkra mikor és hogyan kezdődött a pályaadaptáció . ezeket a négy motívumcsoportba soroltuk: 1. egyedi motívumok (pl. altruisztikus. zsírkréta. ami befolyásolta őket a pályaválasztásában.Tudatosítás gyomány és vélekedés a pályaválasztásban Életút rajz Önismeret képesEgyéni munka Azon történések. színes filctoll. filctoll Probléma megfo. nem unalmas) 4. Hány éves volt. érdekes. 3. a csoport összegzi a tanulságokat. Gondolatban helyezze el azt a képet saját életútján.

A hallgatók egy-egy jellemző mondatot.III. zási családfa dinamikus megjelenítés 10’ Kiscsoportban megbeszélik.lesztése A pályára való előkészületek – a pályaválasztás előzményei danak a hallgató pályaválasztásával kapcsolatban? Először mindenki megfogalmazza magának ezeket a mondatokat. Pályaszocializáció 5’ Rövid összegzés a tapasztalatokról Tudatosítás Plenáris csoportmunka II. és mit mon. kihangosítják a családtagok mondatait Együttműködés Rövid összegzés a tapasztalatokról – milyen szerepet töltött be a családi ha. Frontális kér. Kreativitás majd megjelenítik a szereplőket. 3.ha az életpálya galmazása modellre tekintünk? . filctoll zás 10’ Probléma megfoVajon számunkra mikor és hogyan kezdődött a pályaadaptáció .Tudatosítás gyomány és vélekedés a pályaválasztásban Dinamikus megjelenítés Plenáris csoportmunka 5’ 126 . példakép-hatás. megállapítjuk. altruisztikus. emberbaráti. Önismeret. Az új tartalom feldolgozása (B) Idő Tevékenységek Tevékenység célja.Papír. empátia. amelyek befolyásolták a pályaválasztását. toll désfeltevés T2 – FoglalkoEgyéni munka. ezeket a négy motívumcsoportba soroltuk: 1. érdek és kényszerítő motívumok (Rátekintünk a korábban elkészült plakátra. 2. anyagok (mellékletek) 10’ Saját pályaválasztás Az előző foglalkozáson ki-ki megnevezett olyan tényezőket.A korábban ka készült plakáFogalomtisztá. hogy melyik motívum volt a leghangsúlyosabb stb. érdekes.tok csomagolópapír. egy szeretett tanár nyomán. nem unalmas) 4. Mit mondtak a különböző családtagok a saját foglalkozásukról. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. fejlesztendő készségek. kiválasztanak egy-egy „családfát” bemutatásra. üzenetet fogalmaznak meg és játszanak kifejezőkészség fejel. a csoport összegzi a tanulságokat.) Tudatosítás Plenáris mun. pl. egyedi motívumok (pl.most az első két szakasszal foglalkozunk.

zőképesség Dramatikus Együttműködés megjelenítés Rövid összegzés a tapasztalatokról Tudatosítás Plenáris csoportmunka 5’ III. fejlesztendő készségek. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. sége T3 – Életútrajz Rajzlap. mi történt vele? Kreativitás 15’ Kiscsoportban megosztják egy mással az emlékeket és kiválasztanak egy-egyet Szimbolikus kifeje. hogy idézzenek fel egy-egy helyzetet. amelyek a pedagógus pálya felé ori.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben 5’ Életút rajz Önismeret képes- Egyéni munka Azon történések.Önkifejezés entálták a hallgatót egy-egy jelenetben. Kifejezőkészség Hány éves volt. Az új tartalom összefoglalása. mint diák és mint leendő pedagógus? Tudatosítás Szóforgó Hogy vagy most? –egy szóval.Empátia ta őt a pályaválasztásában. kik voltak a szereplők. zsírkréta. színes filctoll. élmények megjelenítése. ellenőrzés és értékelés Idő Tevékenységek Tevékenység célja. ragasztópapír Megkérjük a hallgatókat. toll 10’ Mit viszel el a mai együttlétből. ami befolyásol. 127 . anyagok (mellékletek) 5’ Személyes tanulási visszajelzés kitöltése A foglalkozás lezá. a mai csoportmunkában szerzett felismerés Önreflektivitás kiemelése a saját pályaadaptáció szempontjából. Egy. Gondolatban helyezze el azt a képet saját életútján.Szóforgó bemutatásra és bemutatják a jelenetet.Egyéni munka rása D1 – Személyes tanulási napló (az előző foglalkozásnál található) Két különböző színű talp alakú papír.

vállalja kezdést és a befejezést. Ha az elhangzó ötlet hiteltelenné teszi a szereplőt. a tapasztalatok feldolgozásában ezekre az elemekre térünk ki. lehetőleg úgy. hogy kötőszavakat. Kirakós körmese Mindenki egy-egy külső tulajdonság megnevezésével járul hozzá egy karakter. hogy hiteles alakot formáljanak. vonás megnevezésével alkotják meg a személyt. 1993. a mi esetünkben egy pedagógus figurájának a megalkotásához. de. Vágyak és a realitások gyakran összekeverednek. p. Vajon mit jelent ez számunkra. ráadásul.III. a csoportkohézió erősítésére. A játék során minden résztvevő egy-egy mondatot mond úgy. Hívjuk fel a figyelmet arra. viszont. humoros stb. sem a jelzők nem ismé tlődhetnek. A történetet az szövi tovább. hogy születésétől kezdve minden életszakaszát más meséli el. Hívjuk fel a figyelmet arra. Belső tulajdonságokra épülő körmese A résztvevők egy-egy belső tulajdonság. 104 – 106. a témára való hangolódására. hogy az kapcsolódjon az elhangzottakhoz. másrészt viszont alkalmat adnak arra. fantasztikus. Fontos szabály. akkor újra kezdődik a kör. hogy egy témával kapcsolatban megjelenítsék a mesét szövők fantáziáját. Az együtt alkotás öröme és feszültsége alkalmas a csoport bemelegítésére. hogy ki kell jelölni a kezdő és végső szót. Életrajzi mese Úgy fogalmazódik meg a megjelenített személy (pedagógus) életrajza. ugyanakkor. De sem a történések. tapasztalatait. A megbeszélé sben. meseszerű. az érzékletességet fokozó megjegyzéseket is lehet alkalmazni összekötő szövegként (például: meglepően. A létrejövő élettörténet lehet reális és irreális. hogy a csoport maga ad jelzést. Pályaszocializáció Mellékletek a foglalkozáshoz T1 – Körmesék A körmesék az egymásra hangolást szolgálják egyrészt. Az adott személyre (pedagógusra) ruházott tulajdonságok utalnak a csoporttagokban élő a pedagógusképre. aki a körben következik. A mesealkotás lehet humorforrás is a csoportban. sőt).) 128 . pedagógus jelöltek számára? (Gabnai.

hogy melyeket mutatják be. Pályaválasztásuk folytatásai–e valamilyen családi hagyománynak. Életút rajz feldolgozása másképp: ha elhagyjuk a foglalkozási családfa elkészítését. Végül a képeket elhelyezzük a falakon. kérjük meg őket. évhez. Írják b e a családfára a nevek mellé a buborékmondatokat. A csoport dönt. Megfogalmazzák. vagy éppen újítást jelent a közvetlen környezet számára? Mit mondanak az egyes családtagok a pedagógus pályáról? Fogalmazzák meg a hallgatók. székekre elhelyezik a rajzokat. hogy családjukban voltak-e előzményei az ő választásuknak. egyes szám első személyben. megtekinti. a többiek megosztják hasonló élményeiket a csoporttal. Ha elkészültek a rajzok. akkor feladatként kérjük meg. Majd ki-ki kezében maga elé tartja a rajzát és a hasonló szimbólumokat megjelenítő rajzok szerint kis csoportok képződnek. akkor tárlatot rendezünk. élményeit.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben T2 – Foglalkozási családfa A foglalkozási családfa fókuszában a közeli és távolabbi élő és elhunyt családtagok foglalkozása szerepel. pályáját. Ezeket kell most rajzban. színhelyek jelennek meg az életút grafikon mentén rajzban. Ha a hallgató nem ismeri a közeli családtagok foglalkozását. amelyek a pedagógus pálya felé orientálták őket. hogy a kiscsoportok kiválasztanak egy-egy meghatározó élettörténeti momentumot és szituációs játék kereteiben bemutatják a jelenetet. hogy szerezzen minél több családtagtól információt. Felrajzolunk a teremben egy életvonalat. A feladat célja. ötévenkénti jelzéssel. amin szakaszolva feltűntetik az éveket is. találkozások személyek. T3 – Életút rajz A feladat célja. A csoporttagok visszajelzést adnak szerepeikből. Meghatározó történések. 129 . megbeszélik mit ábrázoltak a rajzukon. miért maradandó a felidézett élmény. Adjanak címet ennek az élménynek. akkor több időt szánhatunk a feldolgozásra oly módon. Ha a hallgatók idegenkednek a rajzolástól. hogy mit mondanának a számukra fontos családtagok a pedagóguspályáról. és megkérjük a csoport tagjait álljanak ahhoz a ponthoz. szimbólumokban megjeleníteni az életút mentén. hogy alkalmazzanak szimbolikus jeleket. mindenki körbejár. hogy rálátást nyerjenek a hallgatók arra. amikor a pályaválasztásuk szempontjából meghatározó élmény történt velük. hogy a hallgatók végiggondolják. felidézzék életük azon történéseit.

együttműködés. Pályaszocializáció III. tartalma: A hallgatói lét problémái. felelősségvállalás. a sikeres önkép. játékok alkalmazása a munkában. tudatosítani tudják. autonómia. egyetemmel. az új szereprendszer. alkalmazkodjanak megváltozott élethelyzetükhöz. követelményekről.  Szakmai képzés – elmélet és gyakorlati képzés. A modul témái. Olyan módszerek. amelyekkel valószínűleg találkozni fognak képzésük során. 130 . A pedagógiai. A kompetenciafejlesztés fókuszai: Kapcsolódási pontok: A helyzet definiálása. illetve az V. iskolát váltó gyerekek és a hallgatóvá válás azonosságainak feltárása. empátia. hogy miként lehetnek sikeres hallgatók. megértéséhez. amelyek segítségével a csoporttagok egyénileg fel tudják mérni. Az iskolába kerülő. Készségfejlesztés: a tanulási motiváció fenntartása az új. az időgazdálkodás szerepe a célok elérésében. megváltozott életszerepek mellett. információ feldolgozás. Tájékozódjanak azokról a lehetőségekről. Gyermekmegismerés modul. Tudatosan készüljenek a sikeres felsőoktatási létre. elfogadásához és reális célok megfogalmazásához. diák fogalomtérkép. Kommunikáció fejlesztése. Hallgatói szerepre való felkészülés – Farkas Magdolna Ajánlott időkeret: A modul közvetlen célja: 90 perc A résztvevők rátekintsenek a saját induló életpályájuk következő pályaadaptációs szakaszára:  Pályaválasztás – első találkozás a főiskolával. 3.III. következtetések a korábbi tapasztalatokból. Az élmények feldolgozása hozzájárul a saját és mások pályaadaptációs indítékainak. felmérjék erőiket. időbeosztásukat. pszichológiai tárgyak.

Bevezetés a elektronikus változatot készítette: Ambrus Attila József) „saját pedagógiába” Bakonyi Anikó: Kistanár? Hallgató? Leendő pedagógus? Tanárjelölt? Taní-tani. Eötvös könyvkiadó. amikor még a közös csoportélmények könnyen felidézhetőek. Sallai Éva: Tanulható-e a pedagógus mesterség? Veszprémi Egyetemi Kiadó.  Az egyes foglakozások végén mindenki személyes feljegyzéseket készít. Bp. 2006. problémák feldolgozásával tudjuk megközelíteni. számíthatunk arra. Az egyes tevékenységek szervezésével kapcsolatos javaslatok (csoportok.hu/ (az A belépő nézetek feltárása. reflektáljanak egymásra. Speciális javaslatok az értékeléssel kapcsolatban  Biztosítsunk lehetőséget arra. munkaformák. (Személyes tanulási napló)  Ezekből készülő összegző beszámoló benyújtása képezi a modulok lezárását. Czike Bernadett: A pedagógus szerep változása. A és B feldolgozási mód között választhatunk. megerősítést. hogy a kommunikációban az énközlés természetessé váljon.  A hallgatók már ismerik egymást.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Támogató rendszer: Rudas János: Delfi örökösei. Gondolat Kiadó. ami hozzájárul az önreflexió fejlődéséhez és az egymás iránti elfogadó attitűd kialakulásához. Módszertani ajánlás Időfelhasználással kapcsolatos javaslatok:  Az első két foglalkozás feldolgozása után egy-két héttel tartandó. Dr. Kolosai Nedda: „Zenga zének”. hogy a hallgatók egymásnak is visszajelzéseket adjanak. hogy az önismereti elemek elsősorban a hallgatói szerepek köré rendeződjenek. Iskolakultúra. Bp.  Ügyeljünk arra. 1990. adjunk mi is a diákoknak személyes visszajelzést.  Amikor a foglalkozás során alkalom adódik rá. hogy a témát az őket aktuálisan foglalkoztató élethelyzetek. Az elfogadó légkör megteremtésében fontos szerepe van a vezető hitelességének. Dudás Margit: http://nti. 2009/11. módszerek):  Az előző foglalkozáson megalakult csoportban továbbra is úgy szervezzük a munkát. 1996. 61 – 76. amennyiben a közös munka során kialakult közöttük a bizalom. 2009/49. önreflektív visszajelzéseinek. 46–51. Segítsük elő.btk. Veszprém.pte. hogy a csoporttagoknak minél több interakcióra legyen lehetősége. 131 .  A foglalkozást célszerű szünet nélkül 90 percben megtartani.

majd rövid esszét írnak „Sikeres hallgatói jövőképem” címmel Tudatosítás Egyéni munka  A foglalkozások javasolt idő kerete – a csoport egyedi igényeitől függően – változtatható. tapasztalatok összegzése egy plakáton. Az új tartalom feldolgozása (A) Idő Tevékenységek Tevékenység célja. csomagolópapír. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. amelyek most foglalkoztatnak: felidézik a korábbi közös munka Problémafeltárás fontos momentumait és kis csoportokban (azonos szakok hallgatói alkossanak egy-egy csoportot) – megbeszélik. nehézségek. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. listázzák ezeket.Döntésképesség lémák kapcsolhatók a mai témához: A hallgatói szerep sajátosságaihoz. Bizalom Problémák. anyagok (mellékletek) 5’ A csoporttagok üdvözlik egymást: beszámolnak arról. mint hallgatókat – összegyűjtik. Pályaszocializáció Foglalkozásvázlat I. hogy mi történt velük. 132 . anyagok (mellékletek) 15’ Idézzük fel. érzésekkel léptük át az intézmény kapuját! A hallgatók felírják a felidézett momentumokat egy lapra. fejlesztendő készségek. Asszertivitás Plenáris csoportmunka II. filctoll 15’ 5’ A csoport közösen – a vezető segítségével – eldönti. fejlesztendő készségek. Identitás erősítése mint hallgatókkal mióta nem találkoztak (feladatok. milyen gondolatokkal. problémák.III. milyen problémák foglalkoztatják őket. A beszélgetés során kirajzolódó kérdések. Hogyan kapcsolhatjuk az elhangzottakat a pályaadaptáció szakaszaihoz? Hol tartanak ebben a folyamatban? Szóforgó Kiscsoportos munka Plakát. Ráhangolódás. a feldolgozás előkészítése Idő Tevékenységek Tevékenység célja. sikerek). hogy mely felvetett prob.

hogy a diákéletet Változtatás képessémagam számára jó diákéletnek tekinthessem? ge Egy párral megbeszélni a változtatási lehetőségeket Reflektivitás II.lítése Milyen a sikeres hallgató? – ideálképek és a realitás ütköztetése lyek a sikeres hallgató sajátjai. B. Az új tartalom feldolgozása (B) Idő Tevékenységek Tevékenység célja. anyagok (mellékletek) 15’ Társismeret fejlesz. hogy mit változtathatunk annak érdekében.Hitelesség geket sikeresen gyakorolni a célok meg valósítása érdekében. a szerepré. D csoportban összegyűjtik azokat a tulajdonságokat. jövőképüket meg tudják valósítani – kiegészítik egymást Páros munka 10’ A legfontosabb tanulságokat megosztják a csoporttal. Kiemelik ezek közül a legfontosabbakat Az A és B csoportban érveket gyűjtenek miért és hogyan lehet ezeket a készsé. ame.Társismeret szek kapcsolatrendszere Rövid összegzés a tapasztalatokról Milyen egy napom? Egy hetem? Saját „idő sajt” elkészítése Reflektivitás Empátia Önismeret Csoportszóforgó Plenáris csoportmunka Egyéni munka Plakát 5’ 5’ Üres lapok T1 –Idősajt 10’ Vizsgáljuk meg. C. akik kevésbé tése ismerik egymást) Probléma megközeA. ezekből az elemekből Önismeret plakát készül.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben 10’ Párválasztás tetszőlegesen Párban megbeszélik mi szükséges ahhoz. fejlesztendő készségek. készségeket. hogy sikeres hallgatók legyenek. a Csoportmunka 10’ 133 .Szóforgó kiscsoportban Négyfős kiscsoportok alakulnak (olyanok dolgozzanak együtt. a C és D csoport azt összegzi. amiből kirajzolódhat a diák szerep fogalomtérképe. hogy milyen akadályokkal kell számolni a siker elérésének útján. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök.

hogy mit változtathatunk annak érdekében. ellenőrzés és értékelés Idő Tevékenységek Tevékenység célja. Az új tartalom összefoglalása. toll portmunka Egyéni munka Üres lapok T1 –Idősajt 5’ 10’ Vizsgáljuk meg. én-idő. társas kapcsolatok. Pályaszocializáció megvalósítás során 10’ 5’ Egy-egy képviselő vitában képviseli az érveket Rövid összegzés a tapasztalatokról Milyen egy napom? Egy hetem? Saját „idő sajt” elkészítése Hitelesség Meggyőzés Érvelés Önismeret Vita Plenáris cso.) Majd megvizsgálják maradt-e ki valami fontos.III. mennyire ad lehetőséget a jó és sikeres diákélet 134 .Plakát. és mint leendő pedagógus? Tudatosítás Hogy vagy most? . hogy a diákéletet Változtatás képessémagam számára jó diákéletnek tekinthessem? ge Egy párral megbeszélni a változtatási lehetőségeket Reflektivitás III. körcikkek segítségével ábrázolják egy átlagos hétköznapjuk időbeosztását.Önreflektivitás ból – egy szóval Szóforgó Melléklet a foglalkozáshoz T1 – Idősajt A hallgatók egy körben. toll 5’ Mit viszel el a mai együttlétből mint diák. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök.egy élmény kiemelése a saját pályaadaptációd szempontjá. munka. anyagok (mellékletek) 5’ Személyes tanulási visszajelzés kitöltése A foglalkozás lezá.Egyéni munka rása D1 – Személyes tanulási napló (az első foglalkozásnál található) Két különböző színű talp alakú papír. család. tanulás. fejlesztendő készségek. (Például: alvás. amit kedvteléssel töltök.

hogy ne adjunk előre szempontokat. havi bontásban is.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben megteremtéséhez a napi beosztás – min lehetne változtatni – ebben segíthet a csoporttárs visszajelzése. Mennyire szolgálja a korábban megfogalmazott célok teljesítését a napi rutin? Fontos. teljesen szabadon mérlegeljék saját időgazdálkodásukat. Az idősajt elkészíthető heti. 135 . ami a távolabbi célok megvalósításához adhat segítséget.

Előző pályaszocializációs modulok. A pszichológiai stúdiumok. Bagdy Emőke KLTE Pszichológiai Intézet. figyelem. 45–114. kifejezőkészség. Debrecen. 2006 A tanári mesterképzési szak képzési és kimeneti követelménye 15/2006. önismeret. Budapest. kommunikációs készség. a segítő kommunikáció jellemzői. 4. Sallai Éva: Tanulható-e a pedagógus mesterség? Veszprémi Egyetemi Kiadó Czike Bernadett: A pedagógus szerep változása. kiscsoportokban. hatása. Pedagógus-szerepek témakörök. A csoportalakításhoz a konkrét feladatoknál segítséget kapnak. A többféle gyakorlat (A.) OM rendelet Módszertani ajánlás Olyan csoportban dolgozhatunk a személyességet is igénylő témával.III. amely az adott csoport dinamikai állapotához. modul. a csoportvezető feladata lényegében a facilitálás. A tanulást szervező tanár foglalkozás. p. Eötvös József Könyvkiadó. a II. Buda Béla: A közvetlen emberi kommunikáció szabályszerűségei. illetve teljes csoportban dolgoznak. 1. Gyermekmegismerés. p. Budapest. ahol a diákok már ismerik egymást. sajátosságaihoz legjobban illik. 1996. illetve a V. Az intézményekhez való kötődés c. a segítés különböző aspektusaira. 33–39. C variáció) közül azt válasszuk. továbbá a IV. 136 . kreativitás. A pedagógus szerep sokszínűsége. ráirányítani a figyelmet a kommunikáció jelentőségére. A hallgatók párokban. A segítő hivatás fogalma. a tanári segítői kompetencia határaira. A segítés helye a pedagógiai munkában. B. (IV. tartalma: Megelőző tapasztalat: Ajánlott továbbhaladási irány: A kompetenciafejlesztés fókuszai: Kapcsolódási pontok: Támogató rendszer: 90 perc Saját élmények feldolgozásával tudatosítani. 3. A tanár mint segítő – Farkas Magdolna Ajánlott időkeret: A modul közvetlen célja: A modul témái. A tanár. a személyközpontú szemléletre. bizalmi légkör alakult ki közöttük. A pedagógus hivatásszemélyisége in: Hivatás és személyiség. Pályaszocializáció III. Animula. Empátia.

” 15/2006. egészségügyi. közösségek alakulásának segítésére. Mindezt személyiségük munkaeszközként való használatával (is) teszik. szociális. nevelési stb. a másik javát szolgálja. fejlesztésére: a tanulói közösségekben rejlő pedagógiai lehetőségek ki használására. érzékenyítést szolgálja. „A tanár szakmai felkészültsége birtokában hivatásának gyakorlása során alkalmas:  a tanulói személyiség fejlesztésére: az egyéni igényekre és fejlődési feltételekre tekintettel elősegíteni a tanulók értelmi. A segítés proszociális magatartás. 3. Bizonyos foglalkozások. életvitelét befolyásolják.  tanulói csoportok. információk átadásával. a közösségben kialakuló konfliktusok kezelésére. (IV. Bővültek a pedagógusok feladatai.. az európai kulturális és az egyetemes emberi értékek elsajátítását. érzelmi. a sajátos nemzeti hagyományok.) dolgozó szakemberek sajátosan. az egyének közötti különbségek megértésének elősegítésére. hivatások professzióként művelik a segítést. A „tanár mint segítő” fogalmat ebben a tágabb értelemben is használjuk. akihez a szülők bizalommal fordulnak életviteli.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben A modul feldolgozása során.  Az értékelés az egyéni visszajelző lapokon és a záró körben történik. intézmények bevonásával is segítenie kell a problémakezelést.) OM rendelet A társadalmi változások növelték az iskola mint másodlagos szocializációs színtér szerepét. A Thomas Gordon féle serkentő és gátló kommunikációs eszközökkel való munka is a személyközpontú szemléletbe való bevezetést. testi. Speciális javaslatok az értékeléssel kapcsolatban:  A hallgatók egymásnak adott visszajelzése énközlésekre épüljenek. különböző módon ugyan. tapasztalja meg először. hogy segítségre. Gyakran ő az első segítő szakember. oktatás. problémáikkal. más szakemberek. támogatásra szorul. problémajelző és -közvetítő szerepére is. szociális szféra. egyre inkább szükség v an a pedagógus problémafelismerő. önkéntes vállaláson alapul. Másrészt gyakran a pedagógus érzékeli. segítik. de nem veheti át más professziók szerepét.. Megértéssel. hogy a gyermek olyan helyzetben van. hitélet stb. A segítő tanári szerep túlmutat a „jó” kommunikátor kompetenciáin. A humán segítő területeken (egészségügy. szociális és erkölcsi fejlődését. az együttműködés készségeinek fejlesztésre. de a rájuk bízott emberek életét. az elmélyülés más kommunikációval foglalkozó stúdium feladata lehet. elfogadással. hogy már a képzés elején nyílt diskur zus induljon a pedagógus mint segítő kompetenciahatárairól. hanem a tanulók egészséges fejlődése érdekében. de nem elégséges feltétele. hanem egész személyiséget látja szociális és kapcsolati viszonyaival együtt. a hallgatók által felidézett élmények hozzásegítenek ahhoz. az interkulturális nevelési programok alkalmazására. életének alakulását. megléte szükséges. A gyermeket nemcsak mint tanulót. különben gyorsan túlterhelődik. a pedagógus nemcsak mint oktató és nevelő tölt be fontos szerepet. 137 . a demokratikus társadalmi értékek. Sokféle kapcsolati rendszerben kell helytállnia.

Gondolatébresztés a bíró. a szerepek között. Beszámolnak arról milyen hangulatban folyt a közös munka Együttműködés Csoportszóforgó Színes lapok a csoportalakításhoz Post-it lapok Plakát 10’ A pedagógus mint segítő: a pedagógus. Az elhangzott ötleteket egy plakáton összegzik.ka ós lánccal A tanár felvezeti a témát. Asszociációs kör Egyéni majd csoportmunka Papír. tudós stb. tisztázzák a fogalmakat. munkára asszociáci. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. (Mindenki legalább 7 kis lapot kap. egy anya. A hallgatók szükség esetén kérdeznek egymástól. amikor segít olyan. toll  A foglalkozások javasolt időkerete – a csoport egyedi igényeitől függően – változtatható.) Az egyéni munka után négy kiscsoport alakul színválasztással. ezzel szavazással sorrendet alakítanak ki a fogalmak. A falra kifüggesztett plakátok gyors áttekintése után kiemelik a domináns és egyedi fogalmakat. Egyéni majd Információkezelés csoportmunka Elhangzik a „segítés” szó – mi jut eszünkbe e szó hallatán? Asszociatív gyakorlat A hallgatók leírják egy-egy lapra az asszociációkat. egy edző. mint … (az orvos. csoportosítják a leírt asszociációkat egy-egy plakáton.III. a feldolgozás előkészítése (A) Idő Tevékenységek Tevékenység célja. Pályaszocializáció Foglalkozásvázlat I. Elhelyezik. Ráhangolódás.) Érzékenyítés A csoportban mindenki mondjon legalább egy hasonlatot folytatva a nyitott mondatot. fejlesztendő készségek. majd mindenki elhelyez három szavazatot. anyagok (mellékletek) 20’ A segítés: A hallgatók helyet foglalnak a csoportban és egy-egy mozdulattal Ráhangolódás a Frontális munüdvözlik egymást. 138 .

amikor segít olyan. hogy a hallgatók lássák a pedagógushivatás mint segítő hivatás és a többi humán segítő hivatás közötti hasonlóságot és különbséget I. majd mindenki elhelyez három szavazatot. hogy a hallgatók lássák a pedagógushivatás mint segítő hivatás és a többi humán segítő hivatás közötti hasonlóságot és különbséget Asszociációs kör Egyéni majd csoportmunka Színes lapok a csoportalakításhoz Post-it lapok Plakát 10’ Toll. anyagok (mellékletek) 20’ A segítés: ábrázoljuk. megbeszélik rajzaikat és létrehoznak Kifejezőkészség tárlátogatás egy-egy közös rajzot.csoportmunka Az egyéni alkotó munka után a rajzokat mindenki maga elé tartja. mint … (az orvos. hogy milyen helyzetekben van szükség az adott segítő szerepre. a szerepek között. egy edző. ezzel szavazással sorrendet alakítanak ki a fogalmak. tudós stb. a feldolgozás előkészítése (B) Idő Tevékenységek Tevékenység célja. A rajzok kifüggesztése után a csoportok kérdeznek eg y. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. hogy milyen helyzetekben van szükség az adott segítő szerepre. Gondolatébresztés a bíró. szóforgó Beszámolnak arról. A tárlat megtekintése után. A tanár segít abban.fejlesztése Csoportmástól. a csoport zéssel Kooperatív körbejár.) Érzékenyítés A csoportban mindenki mondjon legalább egy hasonlatot folytatva a nyitott mondatot. Ráhangolódás. zsírkréta 139 .Kreativitás munka – képket használók kiscsoportokat alkotnak. rajzoljuk le szimbólumokkal mit jelent számunkra a segí. az azonos vagy hasonló szimbólumjegye. fejlesztendő készségek.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Megbeszélik. egy anya. Megbeszélik. hogyan dolgoztak a csoportban A pedagógus mint segítő: a pedagógus.Ráhangolódás a Egyéni majd tés! munkára képi kifeje. A tanár segít abban. Az elhangzott ötleteket egy plakáton összegzik.

képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. jelenítsük meg a segítés szobrát! Ráhangolódás a Páros majd A hallgatók párban dolgoznak. a feldolgozás előkészítése (C) Idő Tevékenységek Tevékenység célja.csoportmunka amit bemutatnak. tudós stb. toll II. anyagok (mellékletek) 5’ Hogyan segíthet a tanár? Idézzünk fel olyan helyzeteket. majd mindenki elhelyez három szavazatot. fejlesztendő készségek. hogy a hallgatók lássák a pedagógushivatás mint segítő hivatás és a többi humán segítő hivatás közötti hasonlóságot és különbséget Asszociációs kör Egyéni majd csoportmunka Papír. A tanár segít abban.III. mint … (az orvos. megállapodnak a mozdulatról. ezzel szavazással sorrendet alakítanak ki a fogalmak. egy anya. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. hogy ki volt a téssel Csoportsegítő és a segített szerepében. hogyan érezték magukat szerepeikben. anyagok (mellékletek) 20’ A segítés: Alkossuk meg. munkára megjelení. amikor tanárunkat Érzékenyítés Egyéni munka 140 . Gondolatébresztés a bíró. Ráhangolódás. egy edző. Pályaszocializáció I. amikor segít olyan. Megbeszélik. hogy milyen helyzetekben van szükség az adott segítő szerepre. a szerepek között. mozdulatsorról. fejlesztendő készségek. Érzékenység Önismeret fejlesztése Színes lapok a csoportalakításhoz Plakát 10’ A pedagógus mint segítő: a pedagógus. Az új tartalom feldolgozása (A) Idő Tevékenységek Tevékenység célja. Együttműködés szóforgó A szereplők megfogalmazzák. A csoport többi tagja visszajelzést ad arról.) Érzékenyítés A csoportban mindenki mondjon legalább egy hasonlatot folytatva a nyitott mondatot. Az elhangzott ötleteket egy plakáton összegzik.

: testtartás. Rövid imaginatív gyakorlat.észlelése. Csoportmunka ból elemzik a segítő kommunikációját (verbális csatorna.A kifejezőkészség Dramatikus tik. csatornák tudatos tanulás Megkapják a D1 és D2 mellékletet és az egyes csoportok más.más szempont. bemutatni a kommunikációt serkentő megnyilvánulások). fejlesztése megjelenítés A bemutatás előtt megfigyelési szempontot kapnak az éppen nem játszó hallga. fogalmának eltérő értelmezéseit .Szerepértelmezés tók differenciálása Hitelesség Együttműködés D1 – Kommunikációs alapfogalmak T1 – A kommunikáció megfigyelésének szempontjai D1 – Kommunikációs alapfogalmak D2 – A kommunikációt gátló és serkentő tényezők T1 – A kommunikáció megfigyelésének szempontjai 20’ A segítő kommunikáció: A hallgatók elemzik. hogy melyik jelenetet mutatják be a csoportnak. Önkifejezés fejlesztése. hangszín. hogy mi jellemezte a diák és a A kommunikációs Kooperatív tanár kommunikációját az adott jelenetekben – a jelenetek reflektálása. 20’ A felidézett helyzeteket a kis csoportban megbeszélik a hallgatók. majd eldön. ezeken belül ki-ki címszavat vá. Visszajelzést adnak a másik csoportok bemutatására.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben segítőként éltük meg. Feltárni.„tanár mint segítő” laszt magának pl. Bemutatás. 141 . nonverbális csatorna.

Szerepértelmezés tók differenciálása Hitelesség Együttműködés 20’ A segítő kommunikáció: A hallgatók kerekasztal módszerrel összegyűjtik a Kommunikációs segítő kommunikáció jellemzőit. majd eldön. majd a D2 melléklet alapján kiegészítik készség fejlesztése Példamondatokat alkotnak tanár–diák helyzetben. hogy melyik jelenetet mutatják be a csoportnak. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. anyagok (mellékletek) 5’ 20’ Hogyan segíthet a tanár? Idézzünk fel olyan helyzeteket. fejlesztése megjelenítés A bemutatás előtt megfigyelési szempontot kapnak az éppen nem játszó hallga. Empátia fejlesztése 142 . Egyéni munka D1 – Kommunikációs alapfogalmak T1 – A kommunikáció megfigyelésének szempontjai Kooperatív D2 – A komtanulás – ke. Rövid imaginatív gyakorlat. amikor tanárunkat Érzékenyítés segítőként éltük meg.A kifejezőkészség Dramatikus tik.III.munikációt rekasztal gátló és serkentő tényezők Csoportszóforgó Dramatikus megjelenítés T1 – A kommunikáció megfigyelésének szempontjai A felidézett helyzeteket a kis csoportban megbeszélik a hallgatók. A D2 melléklet segítségével bemutatnak közlés tartalmát erősítő és gyengítő változatokat. Az új tartalom feldolgozása (B) Idő Tevékenységek Tevékenység célja. a hallgatók besorolják a kommunikációt serkentő vagy gátló megnyilvánulások közé. fejlesztendő készségek. Pályaszocializáció II. Bemutatás. Ezeket két-két szereplő felolvassa.

anyagok (mellékletek) 10’ Mit jelent a pedagógus segítő szerepe szűkebb és tágabb értelemben A csoport két részre oszlik és fogalmakkal vagy szimbólumokkal meghatározzák.D3 – Segítő nal szerepfelfogások Dramatikus megjelenítés A felidézett helyzeteket a kis csoportban megbeszélik a hallgatók. anyagok (mellékletek) 5’ 20’ Hogyan segíthet a tanár? Idézzünk fel olyan helyzeteket. Bemutatás. Az új tartalom összefoglalása.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben II. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök.Szerepértelmezés tók differenciálása Hitelesség Együttműködés 20’ A segítő kommunikáció: A hallgatók csoportjai három megállapítást kapnak. amikor tanárunkat Érzékenyítés segítőként éltük meg. Az új tartalom feldolgozása (C) Idő Tevékenységek Tevékenység célja. Kreativitás amelyeket megbeszélnek. fejlesztése megjelenítés A bemutatás előtt megfigyelési szempontot kapnak az éppen nem játszó hallga. hogy melyik jelenetet mutatják be a csoportnak. Egyéni munka D1 – Kommunikációs alapfogalmak T1 – A kommunikáció megfigyelésének szempontjai Vélemény vo. toll munka – plakátkészítés 5’ Személyes tanulási visszajelzés kitöltése A foglalkozás lezá- 143 . fejlesztendő készségek. ellenőrzés és értékelés Idő Tevékenységek Tevékenység célja. majd eldön. és véleményvonal mentén és elképzelt szituációk Empátia fejlesztése alapján értelmezik az állításokat Vitakészség Egy-egy szituációt bemutatnak III. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. Rövid imaginatív gyakorlat. hogy miként jelenik meg a pedagógus munkájában a szűkebb és tágabb értelemben vett segítő szerep az iskolai munkában.A kifejezőkészség Dramatikus tik. fejlesztendő készségek. Összegzés Kooperatív Plakát.

144 . tekintet. testtartás. hangerő. gesztusok. hangszín. Pályaszocializáció rása 5’ Mit viszel el a mai alkalomból mint diák és mint leendő pedagógus? Hogy vagy Tudatosítás most? – egy érzés megfogalmazása egy szóval Önreflektivitás Mellékletek a foglalkozáshoz T1 – A kommunikáció megfigyelésének szempontjai Kérjük meg a hallgatókat. metakommunikatív jelek változása stb. Az interakció megfigyelése a kommunikációs csatornákra. a metakommunikációra és ne a szóbeli közlés tartalmára irányuljon. Mimika. térköz. kézmozdulat. vagy cédulákra írva adjunk ki kulcssz avakat. hogy a D1 melléklet alapján válasszanak ki egy-egy megfigyelési szempontot. hanglejtés.III.

Ugyanakkor a szóbeliség számos eleme: a szavak kiválasztása. a szóbeli kommunikáció aláfestése. A két szint és a két csatorna egymást állandóan kiegészítve mindig jelen van az emberi ko mmunikációban. o tempó stb. o frizura. sikerorientáltságunkról. támogatása. a kommunikációban résztvevők viszony szintjéről is sok információt nyújt. hogy mi lesz a következménye. o öltözet stb. A nem szóbeli kommunikáció árulkodik belső tulajdonságainkról. o testszínek.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben D1 – Kommunikációs alapfogalmak A szóbeli.) o Figyelmeztetés. A nem szóbeli csatornákon át történik többségében az érzelmek kinyilvánítása. o illat.  bólogatás. o hangszín. A nem szóbeli kommunikációhoz tartoznak az üzenetek sorrendjét. tempóját befolyásoló „technikai” jellegű elemek is:  szemöldök-felvonás.) 145 . D2 – A kommunikációt gátló és serkentő tényezők (Thomas Gordon nyomán) A kommunikációt gátló eszközök  Megoldási javaslatok o Utasítás. sorrendjük.  testtartás változtatás.  hümmögés.  vokális kommunikációval: o hangerő. mit csináljon.  testtartással. verbális csatornán át kerülnek közvetítésre a tartalmi szint információi. feszültségtűrő képességünkről. ha valamit csinál. o hanglejtés. testtartásban. fenyegetés (Megmondani.  kézmozdulat. pl.  gesztusokkal. bizonyos ősi szimbólumok mozdulatban. parancsolás (Megmondani a másiknak.  a tekintettel. A nem szóbeli csatornán át rengeteg jellel kommunikálunk:  a mimikával. a másokhoz való együttműködő vagy inkább versengő od afordulásunkról. A metakommunikáció közvetíti a kommunikáló felek közötti személyes viszonyrendszert és a személyiség érzelmi viszonyulását. mimikában való kifejezése: a viszonyról szóló kommunikáció. szociális helyzetünkről.  kulturális szignálokkal: o testalkat.  térközszabályozással. vagy mit ne.

) o Összefoglalás. melyek révén a segítő (!) megoldhatná a problémát. logikai érvelés (Tényekkel. avagy értő figyelem: o Ismétlés (A másik által elmondottak. megbélyegzés (Megszégyeníteni a másik embert.) 146 . moralizálás (Megmondani. ellátni válaszokkal. benne lévő érzés kimondása.) o Tisztázó kérdés (A másik által elmondott dolgokra kérdezek rá ezzel.) o Tanács.) o Érzés megfogalmazása (A másik által ki nem mondott. egyetértés (Felkínálni egy pozitív megítélést. megoldási javaslatok (Megmondani. mint az összefoglalás. Nem hoz be új témát.) o Ítélkezés.) o Kiemelés (A másik által elmondottakból egy részre.) o Kifigurázás. tükörként ezt adjuk vissza. „kifigyeltelek”. amikor valamit nem értek.III. ha valóban az ő szükségleteit szolgálja és nem a megkönnyebbülésünket!)  Kérdések: o Nyitott kérdés (A kérdőszóval kezdődő kérdések. kérdezősködés (Okok. A sűrítés töményebb.) o Elterelés. tagadni az érzések komolyságát. nem irányít. szimbólumok használata (A sűrítéshez hasonló eszköz.) A kommunikációt serkentő eszközök  Passzív figyelem: o Csend. szívesen beszélgetnék erről önnel/veled”)  Aktív hallgatás. diagnózist adni róla. információval. Pályaszocializáció o Prédikálás. amikre bővebben tud válaszolni.) o Újrafogalmazás (A másik által elmondottak ismétlése más szavakkal. humorizálás (Megpróbálni elvonni a másikat (vagy magunkat) a problémától. hogy mit illene. odafordulás o Megerősítő reakciók (bólogatás. félretolni az egészet.) o Értelmezés. vagy kellene tennie. vagy több téma közül eg yre adott visszajelzés. mi lehetett az oka a tetteinek. sok dolog képeit sűrítjük egybe.) o Együttérzés.) o Faggatózás.)  Én-feltárás (A segítő saját érzéseinek kimondása. előzmények keresése.)  Értékelő üzenetek: o Kioktatás. Csak akkor alkalmazzuk. elemzés (Megmondani. javasolni. vagy egy részük megismétlése. hogy kell a problémát megoldani. „hallgatom”. hibáztatás (Negatív értékelést adni. elhülyéskedni. nem csak igen-nemmel. sűrítés (Egy hosszabb részből a „lényeg” visszajelzése.)  • Elterelő üzenetek: o Dicséret. egyetértésről biztosítani. kritizálás. saját véleménnyel befolyásolni. vigasztalás (Megpróbálni jobb kedvre deríteni.) o Képek. vagy több téma egybefonása. hümmögés) o Ajtónyitogatók („figyelek”.

Eötvös József Könyvkiadó Budapest. empatikus. a diákokat megértő. A) – A vizsgálat arra keresett választ. hogy milyen tanártulajdonságok alapján tartják a diákok tanáraikat igazságosnak „ A diákok nagy jelentőséget tulajdonítanak a pedagógusok jó szándékának.” C) – A vizsgálat arra keresett választ milyen képet alkotnak magukról a ped agógusok „Pedagóguskép saját elvárások alapján segíteni tudó. nyitott. 2006 147 . törődést. emberi értékeket közvetítő. pozitív. jó hangulatot teremtő.” B) – A vizsgálat arra keresett választ. fejlődni tudó tanár képe. érdekes.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben D3 – Segítő szerepek értelmezése A pedagógus szerep változásaival kapcsolatos kutatások megállapításaiból idézünk2. változni tudó. milyen tényezők alapján tartják segítő szándékúnak a diákok tanáraikat „A pedagógus segítő szándékának megítélése nagyon kevéssé függ össze a megfelelő érdemjegy adásával.” 2 Az idézetek forrása: Czike Bernadett: A pedagógus szerep változása. és bizalmat fejezik ki. önállóságra nevelő. 0lyan tulajdonságokat emelnek ki. segítő szándékot. amelyek első sorban az irántuk való érdeklődést. hiteles. bizalmat sugárzó attitűdjének. és hoznak összefüggésbe az igazságossággal. őszinte.

akció kidolgozása. szerk. 3. 4. mint szervezet 193 – 213. Például. szociális kompetenciafejlesztés. autonómia. in: Az iskola tárgyi épített környezete 13–16. A szociálpszichológia.IV. a VI. amelyeket egyénileg vagy kis csoportban valósítanak meg. oktatókkal. Az intézményhez való kötődés – Farkas Magdolna Ajánlott időkeret: A modul közvetlen célja: 90 perc  A hallgatók ismerjék meg közelebbről azt az intézményt.. érzékenység. 5. tartalma: Megelőző tapasztalat: A kompetenciafejlesztés fókuszai: Az intézményi környezet hatása az újonnan belépőkre. Suli Nova. reflexió. szerezzenek személyes kapcsolatokat felsőbb évfolyamok hallgatóival. Bagdy Emőke – Klein Sándor: Edge 2000 Kiadó Bp. felelősségvállalás. illetve a III. és a VI. tervezés. A hallgatói szerep sajátosságai modul. p. mint „Alma mater” fontos a saját szakmai identitásuk és leendő t anítványaik identitásának formálásában. Alkalmazott pszichológia szerk. Az iskola. kritikus gondolkodás. Aktivitás. szerepvállalás. önismeret. a környezeti adaptáció elősegítése. Hallgatói szerepre való felkészülés. foglalkozások. 3. prezentáció. 2005. A megismeréshez önállóan dolgozzanak ki módszereket. A hallgatói identitás tudatosítása.  Tudatosítani.  Az intézményi környezet hatásainak tudatosítása saját élményeken keresztül. amelynek hallgatói lettek. tol erancia. Problémamegfogalmazás. 2006 in: Dull And- Kapcsolódási pontok: Támogató rendszer: 148 . együttműködés. tanulmányozzák az intézmény ethoszát. Hatékony tanulásszervezési módszerek III. A modul témái. megvalósítása. hogy az iskola. problémamegoldó képesség. Közösségi szolgálati/önkéntes projekt megvalósítása I. az ahhoz való kötődést. Közösségi szolgálati/önkéntes projekt megvalósítása II. pedagógiai tárgyak.: Fehér Márta. a szervezeti kultúra meghatározó.  Olyan ismeretek összegyűjtése amelyek „gólyaként” segítik az intézményben való eligazodást.

július 10. egymás támogatásával erősödjön a résztvevők hallgatói identitása. hogy megfogalmazzák azokat a problémákat. 149 . mert ezek biztosítják a leghatékonyabb felkészülést az önálló problémamegoldásra. a modul második 45 perce. annak működésére. beszámolnak élményeikről. hogy miként tekinthetünk rá egy szervezetre. intézményi környezet jelentősen befolyásolja az iskolai teljesítményeket. interjúkészítés. A személyes és szakmai identitásunk kialakulásának fontos színtere. A modul lehetőséget nyújt arra. A közösen végzett munka. Módszertani ajánlás A jelenlegi felsőoktatási rendszerben a hallgatók egyéni tanulási utat jár(hat)nak be. formálója az iskola. Alakító részei és felelősei vagyunk intézményünk szervezeti kultúrájának (T1. ami azt eredményezi. Intézményi arculat és identitás elemzése a Bercsényi Miklós Gimnázium és Kollégium példáján keresztül Horváth Marianna – Tóth Tibor: Taní-tani Online. projektszerűen ajánljuk teljesíteni. tudat osítani. nemcsak a szakmai önéletrajzunk fontos hivatkozási pontjai.  A munka során adjunk rövid tájékoztatást arról. P2  A foglalkozás első részében kiscsoportos és frontális munka folyik. hogy a szervezeten belül hol kereshet megoldást a problémáira. kutatás. világossá váljon a hallgató számára. elmélet és alkalmazás 160–173. hogy az intézmény jobb megismerése által.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben rea: Környezetpszichológia: szemlélet. az intézmény. az önállóság gyakorlását teszi szükségessé. amelynek falai között serdülő és ifjú éveinket töltjük. átadják egymásnak a megszerzett információkat. hogy az iskolai. Letöltés ideje: 2010. hogy gyakran egyedül kell minden nehézséggel megküzdeniük. A megfelelő irányba delegált problémafelvetés hallgatói képviseletet. iskoláink. Ez a modul azt kívánja elősegíteni. amikor a hallgatók egyénileg vagy csoportosan prezentálják munkájukat. amelyekkel szembe kell nézniük tanulmányaik kezdeté n. hogy milyen viszonyban vagyunk vele. A modul első 45 perce a problémafelvetést szolgálja. a szereplők jóllétét. ez zel mintegy lezárva a pályaszocializációs modulsort. Beiktatható a „Tanár mint segítő”című modul tárgyalása után is. hogy csak azokkal a kérdésekkel foglalkozzunk.) majd. (Az életrajzi narrációkban alaptémaként jelennek meg a középiskolai és egyetemi évek. p. módszerek):  A modult hármas tagolásban. hallgatók együttműködése hozzájárulhat a tanulmányi feladatokkal való sikeres megküzdéshez. amelyek jelen csoportmunka kompetenciakörébe tartoznak. munkaformák.  Ezt követi a közösen meghatározott feladatok elvégzése kontaktórán kívül (információgyűjtés. beiktatható a pályaszocializáció modul harmadik témája „A hallgatói szerepre való felkészülés” feldolgozása után. résztvevő megfigyelés stb. A modul rejtett célja a saját élmény feldolgozásával érzékenyíteni a leendő pedagógusokat a középiskolába belépő kis diákok helyzetére.) Fontos. Nem mindegy. T2 melléklet) Az egyes tevékenységek szervezésével kapcsolatos javaslatok (csoportok.

teremelrendezés. hogy a résztvevők mind kaptak-e lehetőséget a kérdésfelvetésre. csak kis létszámú csoportra tervezve van remény a keretek betartására. Differenciálással kapcsolatos javaslatok:  A foglalkozás során figyelni kell arra. Foglalkozásvázlat I. de frontális és egyéni munkához is. Tér. teremigény:  A foglalkozáshoz egy átlagos méretű terem szükséges.Szóforgó A tanár felvezeti a témát. a folyamatos megerősítés erősen támogatja. Én. hogy a szerteágazó témák közötti rendszerezést. Kerüljük az ismétléseket. Ráhangolódás. hogy mit jelentett számukra.  Szükség esetén segítsük. mint … diák …Mit jelentett nekem az iskola? . 150 .  Amikor a foglalkozás során alkalom adódik rá. véleményük megfogalmazására. tudatosítására.  A problémafelvetés és a megoldáskeresés tervezésekor érdemes figyelni a feladatok elosztására. anyagok (mellékletek) 5’ A 3. Legyen lehetőség projektor és számítógép használatára. 4 fős csoport munkájához. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. fejleszti. Ez eket a képességeket a pozitív visszajelzések. foglalkozáshoz kapcsolódva Személyes kapcso. tehát önismeretre. megerősítéseket.IV. Hatékony tanulásszervezési módszerek  Mindkét rövid blokkban nagy az időnyomás. hogy alkalmassá váljon 5 -6 db. hogy sése a témához valamely középiskola diákjai voltak. fejlesztendő készségek. hallgatók középiskolai élményeiket felidézve elmond.  A szubjektív értékítéletek mindenképpen kerülendők. és értékelés. együttműködésre.lódási pontok kereják 4-5 fős kis csoportban. hogy az általuk meghatározott szempontok alapján értékeljék együttműködésüket. adjunk a diákoknak személyes visszajelzéseket. a feldolgozás előkészítése (A) Idő Tevékenységek Tevékenység célja. kifejezésére. ellenőrzéssel kapcsolatos javaslatok:  Adjunk lehetőséget a résztvevőknek is arra.Eddigi iskoláimtól. mit kap-  A foglalkozások javasolt időkerete – a csoport egyedi igényeitől függően – változtatható. az „Alma mater”. melyet úgy rendezzünk be. Értékeléssel. A modulban javasolt feladatok elvégzéséhez szükséges van a saját nehézségek.

Ráhangolódás. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. Lényeglátás Ezeket külön cédulára írja.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben tam és mit hiányoltam? 10’ Új intézményhez tartozunk: a hallgatók egyénileg összeírják azokat a zavaró Helyzetfelismerés jelenségeket. Tematizálás Majd súlyozással mindenki kiválasztja. hogy a csoport mely problémák hangsúlyosabbak. a számára legfontosabb három dolgot. Lényeglátás Ezeket külön cédulára írja. amelyeket „gólyaként” tapasztalnak. a számára legfontosabb három dolgot.) Egyéni munka Csoportmunka Plakátkészítés Toll. Így kirajzolódik. a feldolgozás előkészítése (B) Idő Tevékenységek Tevékenység célja.Szóforgó Visszaemlékezés a szociometrikus bemutatkozás alkalmával egymásról szerzett sa ismeretekre – Honnan jöttünk? Melyik intézmény tanulói voltunk? Helyzetfelismerés Mit jelent számunkra az „Alma mater”? Új intézményhez tartozunk: a hallgatók egyénileg összeírják azokat a zavaró Helyzetfelismerés jelenségeket. fejlesztendő készségek. A csoport közös plakáton összegyűjti és tematikusan rendezi a cédulákat. hogy a csoport mely problémák hangsúlyosabbak. papír. Post-it Plakát 10’ 151 . Post-it Plakát I.) Egyéni munka Csoportmunka Plakátkészítés Toll. Tematizálás Majd súlyozással mindenki kiválasztja. (Ide csak olyan elemek kerüljenek. (Ide csak olyan elemek kerüljenek. amelyekkel való foglalkozás reális igény az adott keretek között. A csoport közös plakáton összegyűjti és tematikusan rendezi a cédulákat. papír. amelyekkel való foglalkozás reális igény az adott keretek között. amelyeket „gólyaként” tapasztalnak. anyagok (mellékletek) 5’ Önálló blokkban Érzelmek tudatosítá. Így kirajzolódik.

Plakát ka Projektor T1 – A tárgyi környezet hatása T2 – Szervezeti kultúra 5’ Az összegyűjtött problémákat megfeleltetik az új szempontok szerint az elké.) Egyéni munka Csoportmunka Plakátkészítés Plakát 10’ Toll. Hatékony tanulásszervezési módszerek I. fejlesztendő készségek. anyagok (mellékletek) 5’ Azon ismeretek. Plenáris mun. A csoport közös plakáton összegyűjti és tematikusan rendezi a cédulákat. amelyek ahhoz szükségesek. Lényeglátás Ezeket külön cédulára írja. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. a számára legfontosabb három dolgot.Önismeret Plakátkészítés nek. tése Új intézményhez tartozunk: a hallgatók egyénileg összeírják azokat a zavaró Helyzetfelismerés jelenségeket. (Ide csak olyan elemek kerüljenek. Ráhangolódás. papír. amelyek hozzájárulnak az intézmény megismeréséhez: a Információadás tanár röviden ismereti. hogy otthonosan érezhessék magukat az új Érzékenység fejleszintézményben. a feldolgozás előkészítése (C) Idő Tevékenységek Tevékenység célja. körülményeket gyűjte. amelyek szervezeti kultúra megismeréséhez szükségesek. kivetíti azokat a fogalmakat. Az új tartalom feldolgozása (A) Idő Tevékenységek Tevékenység célja. hogy a csoport mely problémák hangsúlyosabbak. amelyeket „gólyaként” tapasztalnak. Tematizálás Majd súlyozással mindenki kiválasztja. anyagok (mellékletek) 5’ A hallgatók ötleteléssel olyan szempontokat tényezőket. Post-it Plakát II.IV. Így kirajzolódik. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. fejlesztendő készségek. amelyekkel való foglalkozás reális igény az adott keretek között.Rendszerezés szült plakáton 152 .

amelyre a legtöbb ponttal sz a.tése vaz. Összegzés plakáton 10’ Ki-ki mérlegeli. A legtöbb ponttal licitáló két-három hallgató közösen is „elviheti” a feladatot.Plakát ka Számítógépek interneteléréssel Kooperatív munka – kerekasztal Plenáris munka Akció tervek kidolgozása az egyes problémacsoportokra (4-5 fős kis csoportban) A csoportok összegyűjtik a javaslatokat Döntés: miként. Együttműködés Csoportos A feladat vállalása licitálással történik (párok is licitálhatnak). (A licitálást a tanár vezeti) A hallgatók egy táblázatban összegzik vállalásaikat Felelősségvállalás Plakátkészítés Tábla Plakát 5’ II. milyen módszerekkel keresnek válaszokat a felmerült problémákra. amelyek szervezeti kultúra megismeréséhez szükségesek. fejlesztendő készségek. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök.Plakát ka Projektor T1 – A tárgyi 153 . Az új tartalom feldolgozása (B) Idő Tevékenységek Tevékenység célja. azt a feladatot nyerheti el. mindenki 20 munka Asszertivitás fejleszponttal gazdálkodik.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben 5’ Problémaszűkítés Lényeglátás Az intézményi honlap segítségével kiválasztják azokat a kérdéseket. amelyek hozzájárulnak az intézmény megismeréséhez: a Információadás tanár röviden ismereti. Önmagának készít egy Döntésképesség Egyéni hármas listát. amelyekre Együttműködés a Honlap segítségével választ találhatnak Ezeket megjelölik a plakáton 10’ Plenáris mun. anyagok (mellékletek) 5’ Azon ismeretek. Plenáris mun. kivetíti azokat a fogalmakat. hogy melyik feladatot vállalná szívesen.

képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. milyen módszerekkel keresnek válaszokat a felmerült problémákra. Az új tartalom összefoglalása.IV. hogy melyik feladatot vállalná szívesen.Plakát ka Számítógépek interneteléréssel Kooperatív munka – kerekasztal Plenáris munka 10’ Akció tervek kidolgozása az egyes problémacsoportokra (4-5 fős kis csoportban) A csoportok összegyűjtik a javaslatokat Döntés: miként. fejlesztendő készségek. Ónmagának készít egy Döntésképesség hármas listát. Összegzés plakáton 10’ Ki-ki mérlegeli. anyagok (mellékletek) 5’ Élmények felidézése: a hallgatók egy-egy rövid benyomást megosztanak a ta. A módszerek kiválasztásához a tanár segítséget. toll 5’ III. A hallgatók egy táblázatban összegzik vállalásaikat Felelősségvállalás Egyéni Csoportos munka Plakátkészítés Papír. Hatékony tanulásszervezési módszerek környezet hatása 5’ 5’ Az összegyűjtött problémákat megfeleltetik az új szempontok szerint az elké. felírja egy papírra és tárlat a képtárlátogatás módszerével a hallgatók gyors megállapodásra jutnak.Rendszerezés szült plakáton Problémaszűkítés Lényeglátás Az intézményi honlap segítségével kiválasztják azokat a kérdéseket. ötleteket ad. amelyekre Együttműködés a Honlap segítségével választ találhatnak Ezeket megjelölik a plakáton T2 – Szervezeti kultúra Plenáris mun. ellenőrzés és értékelés (A) Idő Tevékenységek Tevékenység célja.Élmények felidézése pasztalataikról Szóforgó 154 .

Információfeldolgosa.Együttműködés zentációk. információk. fotók. fotók. fejlesztendő készségek. megbeszélés. időtartamáról.Információfeldolgosa. a változás megjelenítése egy megjelenítése egy-egy képben. Személyes tanulási napló kitöltése Önreflexió Dramatikus kép Személyes tanulási napló (az első foglalkozásnál található) Szociometriku s képinterjú 5’ 5’ Zárókép. beszámolók sorrendjéről.Ráhangolás csolatban A korábbi megállapodást tartalmazó tablót elhelyezik a falon és döntenek a pre. a csoport és csoporttagok helyzete az intézményben. zás Szóforgó Egyéni és csoportos prezentáció 155 . hogy számára mi volt a hozadéka a közösen végzett Kreativitás munkának. felfedezések. A beszámolók. interjúrészletek stb.Együttműködés zentációk. Kapcsolati válto. zás Önismeret Tolerancia Egyéni és csoportos prezentáció 10’ Ki-ki fogalmazza meg. A beszámolók. időtartamáról. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. Az új tartalom összefoglalása. bemutatá. beszámolók sorrendjéről. felfedezések. bemutatá. információk. ellenőrzés és értékelés (B) Idő Tevékenységek Tevékenység célja. anyagok (mellékletek) 5’ 5’ 20’ Ami a legjobban meglepett – élménymegosztás a feladat megvalósításával kap.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben 5’ 20’ A korábbi megállapodást tartalmazó tablót elhelyezik a falon és döntenek a pre.Együttműködés zások bemutatása III. interjúrészletek stb. kiscsoportban.

A vizsgálatok szerint a serdülők kedves helyei például az a ktív és tudatos érzelmi önszabályozást szolgálják. elhagyhatják-e a termet. megbeszélés. fáradékonyságával. hőmérséklet. a változás megjelenítése egy megjelenítése egy-egy képben. hogy az emberek képesek tudatosan kiválasztani és használni azokat a helyeket. hogy számára mi volt a hozadéka a közösen végzett Kreativitás munkának. amelyek elősegítik mindennapi életcéljaik megvalósítását … Ide kapcsolódik az emberek kedvenc helyeinek kutatása. hogyan rendezzék be az osztályt. otthon) is kevésbé tudtak koncentrálni és kevésbé voltak kitartóak …. ha máshol szeretnének tanulni. Személyes tanulási napló kitöltése Önreflexió Dramatikus kép Személyes tanulási napló (az első foglalkozásnál található) Szociometriku s képinterjú 5’ 5’ Zárókép. (nyitottság.T. lehetőséget kínálnak arra. eldönthetik-e a gyerekek. hogy elmeneküljenek a szociális nyomás elől..IV. a csoport és csoporttagok helyzete az intézményben. hogy hova ülnek. pedig az iskolai teljesítmény összetett kapcsolatban van egyéb változókkal (pl. érzelemszabályozásunk. A stressz csökkentésében nagy szerepe lehet a kontrollnak (pl. stb. csendes környezetben (büfében. játszótéren. hogy a zajos iskolák tanulói a stressz utóhatásaként iskola után. világítás. a tanulók személyiségtulajdonságaival. kiscsoportban..E. – A tanári hatékonyság fejlesztése Példa a speciális csoportok szociofizikai környezetének vizsgálatára: az iskola „Az iskolai környezet kutatásában sokáig jellemzőek voltak az ambiens tulajdonságok. „Számos kutatás igazolja. identitásunk. Thomas Gordon: T. lágyság stb.Együttműködés zások bemutatása Melléklet a foglalkozáshoz T1 – A tárgyi környezet hatása A környezetpszichológia vizsgálja a környezet és az egyén tranzakciójának a természetét. Tehát az ilyen fontos környezetek központi jelentőségűek egész életünk.) A vizsgálatok számos egyéb tényezőre is felhívják 156 .) hatásait elemző tanulmányok … a legtöbb iskolai kutatás például a teljesítményt tekinti függő változónak. vagy a stresszel) … néhány vizsgálat mutatott rá. vagyis megnyugvást és menekülést hoznak a helyhasználónak egy-egy fenyegető vagy negatív élmény után. Kapcsolati válto. Hatékony tanulásszervezési módszerek Önismeret Tolerancia 10’ Ki-kifogalmazza meg. jóllétünk szempontjából…” dr.

nevel. szokásokat. 157 . közvetlenül nem észlelhető jelei: o értékek.E.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben a figyelmet. hiedelmek rendszere. szakmai személyiségét. Ez a sajátos. amely befolyásolja a szervezethez tartozók identitását.php?page=szotar&c=s) Az iskola nemcsak tudást ad és közvetít. milyen ülésrendet kedvelnek vagy hogyan állnak az osztályterem nyitott-zárt elrendezéséhez). szervezeti identitás eredményezi a bizalmat. Hosszabb rövidebb idő alatt alakítja ki sajátos szervezeti kultúráját. A szervezeti kultúra elemei:  kapcsolatrendszer. Thomas Gordon: T. o filozófia. hogy milyen viselkedési minták követésére ösztönzi a szervezet tagjait. közösen értelmezett előfeltevések.” Forrás: MiMi. egységes identitás. A szervezeti kultúra etikai értéke attól függ. (Alma mater). meggyőződések.T. o verbális jelek.  A nem látható színt. Schein klasszikus megfogalmazása szerint a szervezeti kultúra a szervezet tagjai által elfogadott.  „ethosz” az iskolai közösséget létrehozó magatartási. o ideológia. Mindezek hiánya nehezíti az egyén eligazodását. közvetlenül észlelhető jelei: o vizuális jelek. tradíciók rendszere. összetartozás érzését. o cselekvési jelek. gondoskodik.hu/index. misszió.uzletietika. belső. amely biztonságérzetet ad. normák. és hogy ezt miként teszi. értékek.  szabályok. az azonosulás lehetőségét. – A tanári hatékonyság fejlesztése T2 – Szervezeti kultúra Egy oktatási intézmény is szervezet.” dr. lényegesek lehetnek a tanárok tantermi attitűdjei (pl. A kultúra szintjei (E. lehetőséget ad tapasztalatokat szerezni az egyén számára a közösségben stb. pl. gondolkodási minták rendszert alkotó egysége. szellemiséget. „E. tehát érvényesek rá a szervezetek ismérvei.hu (http://www. Schein felosztásában):  A látható szint. értékeket is képvisel.

158 .  interjúkészítés felsőbb évfolyamok diákjaival.  hagyományok.  történetek.  kedvenc helyek felfedezése.IV. események.  a honlap tanulmányozása (Mit üzen az olvasónak?). hogy tényként. Hatékony tanulásszervezési módszerek A világosan megfogalmazott értékek mélyén rejlő előfeltevések.  az egyetemi lap tanulmányozása stb.  résztvevő megfigyelés. hiedelmek (pl. legendák gyűjtése. A hallgatók által használható módszerek az intézményi kultúra megismerésére:  a környezet megfigyelése. Ezeknek a rejtett előfeltevé seknek sokszor tudatában sem vagyunk.  beszélgetés. rejtett tanterv). adottságként fogadjuk. oktatókkal. olyan kézenfekvő számunkra.

tartalma: A meghatározó tanárkép A tanárkép elemzése A szakirodalom és a saját tapasztalat összevetése. önreflexió Kapcsolódási pontok: 3 A sajátos nevelési igényű és a más szubkultúrákban élő diákokra vonatkozó részek (* jelöli) szerzője Kereszty Zsuzsa 159 . A modul témái. értékelés. A tanár meghatározó szerepe az oktatás eredményességében A kompetenciafejlesztés fókuszai: A saját nézetek és forrásainak tudatosítása Elemzés. nézetek. azok forrásának tudatosítása és a szakirodalomban megjelenő tanárszereppel való összevetése. Hatékony tanulásszervezési módszerek IV. A tanári munkában a tanulókhoz való viszony és a tanulásszervezés fontosságának felismerése. 1.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben IV. összehasonlítás Reflexió. A tanulást szervező tanár – Kerékgyártó Judit3 Ajánlott időkeret A modul közvetlen célja: 90 perc A tanárszereppel kapcsolatos elképzelések.

hol tartanak. máskor mindenki általi csoportvélemény megfogalmazására van szükség – ezeket a feladatadáskor tudatosítani kell a hallgatókban. hogy a feladatok felépítése az önálló munkától halad a csoport közös véleményének kialakítása felé. A szövegfeldolgozásnál. fejlesztése és a pályán való megtartása – EDU/EC(2004)20/PART1 OECD jelentés Módszertani ajánlás A foglalkozásterv főként kooperatív technikákra épít. plakátkészítésnél figyelnünk kell. Fontos az idő tartása.IV. április-május A tanárok számítanak: A hatékony pedagógusok pályára vonzása. majd bizonyos pontokon a csoport véleményét kell megjeleníteni a teljes hallgatói csoport előt t – ehhez olykor szóvivőre. ha nem halad megfelelő ütemben/mederben a munka 160 . Hatékony tanulásszervezési módszerek Támogató rendszer: Vincze Beatrix: A reformpedagógia aktualitása és a megváltozott tanárszere. feladatra összpontosítsanak a hallgatók. Iskolakultúra 2005/8. időt/segítséget adni. hogy a témára. Nagy Mária Új kompetenciaelvárások és új képzési gyakorlatok a tanári szakmában In: Új Pedagógiai Szemle 2004. Fontos. határozottan kell jelezni a részidők leteltét.

csomagolópapír. 3. Ráhangolódás. gyűjtése és szem- Papír. 4’ A diákok rövid leírást készítenek: Tulajdonságok meg. aki… – A diákok megosztják egymással egy konkrét megha. aki… vagy Egy tanár. a feldolgozás előkészítése Idő Tevékenységek Tevékenység célja. azaz a másik történetét a csoport többi tagjának.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Foglalkozásvázlat I. Saját élmények fel.Háromlépcsős Volt egy tanárom.gyűjtés.idézésével ráhango.tás és . tározó tanárélményüket. toll 6’ Diákok jegyzete saját 10’ Tábla. ket. D jelű diákok vannak. A háromlépcsős interjúban az A és a B. anyagok (mellékletek) 10’ A diákok tetszés szerint alkotnak négyfős csoportokat. B. C.interjú lódás a témára. nem cseréltek információt. aki meghatározó volt szá. 161 .Szóforgó az előző feladatokban nem találkoztak.Pármunka kölcsönösen megosztják írásaik tartalmát – az első lépésnél összegyűjtik a kö. illetve kiegészítik a másiktól hallott új jellemzőkkel jegyzetü. fejlesztendő készségek.fogalmazása. filc-  A foglalkozások javasolt időkerete – a csoport egyedi igényeitől függően – változtatható. Minden találkozáskor 1-1 perc áll rendelkezésre Lényegkiemelés A diákok négyfős csoportokat alkotnak – olyan társakat kell találniuk. A csoportokon belül A.Értő figyelem. lépés: Mindenki sorban elmeséli a hallott.témában A diákok felállnak és saját csoportjukon kívüli három emberrel egymás után Információ megosz. Forgószínpad zös jellemzőket. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök.Önálló munka Olyan tanár szeretnék lenni. illetve a C és a D jelű hallgatók párban dolgoznak: 1. lépés: B mesél A-nak és D mesél C-nek. akikkel A jellemzők össze. lépés: A mesél B-nek és C mesél D-nek. 2. tudatosítás momra .

képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. majd olvassák fel tartalmi összehasontársaiknak az adott idézetet.A vélemények kü.Csoportforgó szélés a teljes csoporttal – kiegészíthetik a tagok a csoport véleményét saját lönbözőségének Közös megbe- 162 . Az új tartalom feldolgozása (A) Idő Tevékenységek Tevékenység célja. fogalmi tisztázás toll D1 – Elemzési szempontok a tanári jellemzőkhöz II.IV. Az utolsó két szemponthoz is kell. jegyezze fel gondolatait. hogy az esetleges kü. Azonosságok és különbségek megfogalmazása.megállapítások ér. melyek azok. s hasonlítsák össze a lítása a saját tapasztáblán lévő jellemzőkkel.Csoportmegdenkinek jut egy. Az összegyűjtött jellemzőket a táblán feljegyezzük. ha eddig nem voltak. hogy kerüljenek elemek. anyagok (mellékletek) 5’ A csoportok kihangosítják a „jó” tanár tanulókhoz való viszonyának és tanítási A két szempont ki. Megbe.talatokkal. Ha igen. A diákok négy állítást kapnak Vincze Beatrix: A reformpedagógia aktualitása A szakirodalmi Önálló munka. végig kell gondolniuk. telmezése és azok beszélés Értelmezze ki-ki a nála lévő idézetet. pontok szerinti csoportosítása. mi kerülhet oda. Hatékony tanulásszervezési módszerek A csoporton belül egyenként felolvassák a jellemzőket és közösen megpróbálják az elemzési szempontok alapján csoportosítani azokat. és a megváltozott tanárszerep című cikkéből. Tábla. Hozzanak közös döntést arról. fejlesztendő készségek.Csoportforgó módszerbeli elemeinek jellemzőit valamint véleményüket. lönbségek vonatkozásában mit javasolnak. s mondják el értelmezésüket. toll 10’ D2 – Állítások a megváltozott tanárszerepről D3 – Szempontok az azonosságok és különbségek megjelenítéséhez a saját jellemzők és az idézetek között 10’ A különbségek és az azzal kapcsolatos csoportvélemény kihangosítása. hogy szükségesek-e emelése másfajta tanári kompetencia-elemek a sajátjától eltérő kultúrában szocializálódott diákok fejlődésének támogatásához és a sajátos nevelési igényű diákok fejlődésének támogatásához vagy sem. Logikai rendezés. Csoportonként négy idézet – min.

amit az alapján adott szervezési módról tudnak. majd kupaktanács. A gondolatok rende1.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben dilemmáikkal. 15’ megjelenése. szélés. Megj. hány azonos plakátot készítsen. koordinál a tanár. hogy milyen tanulásszervezési módokat ismernek. Páros munka a csoporton belül. s feladatul adhatjuk. ahány vegyes csoport lesz a következő feladatnál – ügyelni kell arra. szervezésnél.gósítása dolgozás alapján haladnak tovább. koordinálásnál.: Egy-egy feladattal foglalkozó csoportnak több azonos plakátot is kell készíteni a létszámtól függően (legalább annyi plakátnak kell majd lenni összesen. majd fejtsék ki. kitérve az alábbi szempontokra is: Lényegkiemelés  mit tesz a tanár az óra előkészítésekor. közös plakátkészítés Csomagolópapír Filctollak D4 – Pedagóguskompetenci a néhány kiemelt terülten Azok a csoportok. szervez.) 163 . Gyűjtsék össze. Illetve reflektálhatnak a többi csoport megoldásaira.  a tanulási folyamat során  az értékelésnél. mit jelent a gyermeki elvárások figyelembe vétele! Próbáljátok meg összefoglalni az alábbi szempontok mentén is:  az óra tervezésénél.  az órán hogyan motivál. Olvassák el Kereszty Zsuzsa írását. amelyek nem fedeztek fel ellentmondást. amelyek. amelyek szükségesek ehhez a szerephez! 2. segítésnél. hogy a háromféle feladat eredménye arányosan jelenjen meg az összes plakát számában. segít. melyik csoport.zése szempontok ben a tanár tutor/moderátor szerepbe kerül! Szedjék össze mindazt.  hogyan értékel a tanár! Gyűjtsék össze azokat a tanári kompetenciákat. ezt megtervezhetjük a csoportok munkája közben. illetve változtattak Előzetes tudás moza jellemzőkön az idézeteknek megfelelően és saját tapasztalataik és szövegfel.  az órai motivációnál.

Csoportmegdenkinek jut egy. Azonosságok és különbségek megfogalmazása. lönbségek vonatkozásában mit javasolnak. melyek azok. amelyek nem fedeztek fel ellentmondást. toll 10’ D2 – Állítások a megváltozott tanárszerepről D3 – Szempontok az azonosságok és különbségek megjelenítéséhez a saját jellemzők és az idézetek között 10’ A különbségek és az azzal kapcsolatos csoportvélemény kihangosítása. illetve változtattak Szövegértés a jellemzőkön az idézeteknek megfelelően és szövegfeldolgozással haladnak Lényegkiemelés tovább. Tábla.Csomagolópafeldolgozás pír Közös vázlat Filctollak 15’ 164 .talatokkal. Illetve reflektálhatnak a többi csoport megoldásaira. anyagok (mellékletek) 5’ A csoportok kihangosítják a „jó” tanár tanulókhoz való viszonyának és tanítási A két szempont ki. megjelenése. fejlesztendő készségek. Hozzanak közös döntést arról. Csoportonként négy idézet – min. Hatékony tanulásszervezési módszerek II.A vélemények kü. Önálló szöveg. s mondják el értelmezésüket. szélés. Ha igen. és a megváltozott tanárszerep című cikkéből. majd olvassák fel társaiknak az adott idézetet.Csoportforgó módszerbeli elemeinek jellemzőit valamint véleményüket. hogy az esetleges kü. hogy szükségesek-e emelése másfajta tanári kompetencia-elemek a sajátjától eltérő kultúrában szocializálódott diákok fejlődésének támogatásához és a sajátos nevelési igényű diákok fejlődésének támogatásához vagy sem.Csoportforgó szélés a teljes csoporttal – kiegészíthetik a tagok a csoport véleményét saját lönbözőségének Közös megbedilemmáikkal.megállapítások ér. jegyezze fel gondolatait.IV. Az új tartalom feldolgozása (B) Idő Tevékenységek Tevékenység célja. A diákok négy állítást kapnak Vincze Beatrix: A reformpedagógia aktualitása A szakirodalmi Önálló munka. Azok a csoportok. telmezése és azok beszélés tartalmi összehasonÉrtelmezze ki-ki a nála lévő idézetet. s hasonlítsák össze a lítása a saját tapasztáblán lévő jellemzőkkel. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. Megb e. Az összegyűjtött jellemzőket a táblán feljegyezzük.

és a megváltozott tanárszerep című cikkéből.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Olvassák el Nagy Mária cikkének a részletét és készüljenek fel az új tanári kompetenciák és az ahhoz kapcsolódó jó gyakorlatok bemutatására! Az önálló szövegfeldolgozás után készítsenek egy közös plakátot! Megj. Az összegyűjtött jellemzőket a táblán feljegyezzük. fejlesztendő készségek. Tábla. hány azonos plakátot készítsen. lönbségek vonatkozásában mit javasolnak.megállapítások ér.Csoportmegdenkinek jut egy. jegyezze fel gondolatait. ahány vegyes csoport lesz a következő feladatnál – ügyelni kell arra. anyagok (mellékletek) 5’ A csoportok kihangosítják a „jó” tanár tanulókhoz való viszonyának és tanítási A két szempont ki. s hasonlítsák össze a lítása a saját tapasztáblán lévő jellemzőkkel. telmezése és azok beszélés Értelmezze ki-ki a nála lévő idézetet. ezt megtervezhetjük a csoportok munkája közben. melyik csoport. Azonosságok és különbségek megfogalmazása. melyek azok. hogy az esetleges kü.talatokkal. Csoportonként négy idézet – min. Hozzanak közös döntést arról. s feladatul adhatjuk.: Egy-egy feladattal foglalkozó csoportnak több azonos plakátot is kell készíteni a létszámtól függően (legalább annyi plakátnak kell majd lenni összesen. Az új tartalom feldolgozása (C) Idő Tevékenységek Tevékenység célja.) II.Csoportforgó módszerbeli elemeinek jellemzőit valamint véleményüket. s mondják el értelmezésüket. majd olvassák fel tartalmi összehasontársaiknak az adott idézetet. hogy a háromféle feladat eredménye arányosan jelenjen meg az összes plakát számában. A diákok négy állítást kapnak Vincze Beatrix: A reformpedagógia aktualitása A szakirodalmi Önálló munka. képességek készítése D5 – Új komPáros vagy petenciaelvárás csoportmunka ok és új képzési gyakorlatok a tanári szakmában Munkaformák és módszerek Eszközök. Ha igen. hogy szükségesek-e emelése másfajta tanári kompetencia-elemek a sajátjától eltérő kultúrában szocializálódott diákok fejlődésének támogatásához és a sajátos nevelési igényű diákok fejlődésének támogatásához vagy sem. toll 10’ D2 – Állítások a megváltozott tanárszerepről D3 – Szempontok az azonosságok és különbségek megjelenítéséhez a saját jellemzők és az 165 .

Csoportforgó szélés a teljes csoporttal – kiegészíthetik a tagok a csoport véleményét saját lönbözőségének Közös megbedilemmáikkal. hány azonos plakátot készítsen. hogy a háromféle feladat eredménye arányosan jelenjen meg az összes plakát számában. ellenőrzés és értékelés Idő Tevékenységek Tevékenység célja. de nem változtattak eredeti elképzelésükön. ezt megtervezhetjük a csoportok munkája közben. zség – a csoportok elkészített plafelváltva dol. goznak a plaA bemutatás után gyűjtsék össze a témával kapcsolatos további kérdéseiket! kátokkal A vegyes csoportok ismertetik a témával kapcsolatos további kérdéseiket. akik ellentmondást találtak az idézetek és saját jellemzőik Szövegértés között.) Önálló szöveg. megjelenése. A csoportok plakátjaikon bemutatják munkájuk eredményét.Csomagolópafeldolgozás pír Közös vázlat Filctollak készítése D6 – A tanáPáros vagy rok szerepének csoportmunka változása 15’ III. Azok a csoportok. szöveget dolgoznak fel. Hatékony tanulásszervezési módszerek idézetek között 10’ A különbségek és az azzal kapcsolatos csoportvélemény kihangosítása. anyagok (mellékletek) 15’ Vegyes csoportok alakítása aszerint. Lényegkiemelés Olvassák el A tanári szerepek változása című szöveget és készüljenek fel annak tartalmának bemutatására! Az önálló szövegfeldolgozás után készítsenek egy közös plakátot! Megj. szélés.IV.A vélemények kü. fejlesztendő készségek. s feladatul adhatjuk. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. Megb e.kátok. Az új tartalom összefoglalása.Tárlatlátogatás A korábban feladatot végző csoportból legalább egy ember. Közös megbeszélés 5’ 166 . melyik csoport. Illetve reflektálhatnak a többi csoport megoldásaira. hogy minden csoportban legyen minden Szóbeli kifejezőkés.: Egy-egy feladattal foglalkozó csoportnak több azonos plakátot is kell készíteni a létszámtól függően (legalább annyi plakátnak kell majd lenni összesen. ahány vegyes csoport lesz a következő feladatnál – ügyelni kell arra.

Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben 167 .

hivatáshoz..IV. Értékek.” „A közoktatás kötelező feladatellátását egy sokszínűbb. Tutorként. mert. moderátorként.” „A változó világ új igényeket támaszt a tanárral szemben is. a tűzoltó. nem egészítenénk ki vele listánkat. Magatartásbeli jellemzők. mediatőrként az érzékeltetés. az Iskolakultúra 2005/8.  ellentmond az eddigieknek. megváltoztatjuk azt. tanácsadó. a motiválás. a gyakoroltatás és a visszacsatolás a feladata. egyet is értünk vele. de nem tartjuk fontosnak. de egyetértünk vele. gyakorlati megvalósulása – számtalan más pályához. A tanulókhoz való viszony jellemzői. Amikor 4 Vincze Beatrix: A reformpedagógia aktualitása és a megváltozott tanárszerep című. közelebb áll a művészethez. Ismerethez kötődő elvárások. nem is értünk vele egyet. ha azt mondjuk – jelen szerző ezt az álláspontot véli igaznak – ez a professzió.. kiegészítenénk. koordinátor szerepet vár el. a miénk. D4 – Kereszty Zsuzsa: Pedagóguskompetencia néhány kiemelt terülten Sajátos nevelési igényű. Tanári kompetencia-elemek a sajátjától eltérő kultúrában szocializálódott diákok fejlődésének támogatásához*  Tanári kompetencia-elemek az integrált.” D3 – Szempontok az azonosságok és különbségek megjelenítéséhez a saját jellemzők és az idézetek között  nem mond ellent az eddigieknek. a háttérben tartja. a csontkovács szakma lényege is ez. kiemelkedően t ehetséges diákok. Hatékony tanulásszervezési módszerek Mellékletek a foglalkozáshoz D1 – Elemzési szempontok a tanári jellemzőkhöz        Személyiségtulajdonságok. számában megjelent cikkéből. sajátos nevelési igényű diákok fejlődésének támogatásához* D2 – Megváltozott tanárszerep4 „Az új tanárszerep leemeli a katedráról a tanárt. mint a tudományhoz vagy a gyakorlati mesterségek valamelyikéhez. az új iskola szándéka szerint a gyermeki elvárásokat is maximálisan figyelembe veszi.  nem mond ellent az eddigieknek. moderátor. A tanítás módszerbeli elemeinek jellemzői. akitől a korábbi tekintélyelvű gyakorlattal szemben a tanulókat segítő. más szubkultúrában szocializálódott. Szűkíti a professzió specifikumait. a segítésnyújtás. amely a reformpedagógia gyermektisztelő koncepcióját száz évvel születése után eredményesen integrálja szervezetébe. kiegészítenénk a listánkat úgy.” „A régi iskola a felnőttek által megfogalmazott elvárásoknak igyekezett megfelelni. változatos módszertani kultúrával rendelkező iskolarendszer lesz hivatott kielégíteni.  ellentmond az eddigieknek. Persze például a s ebész.. differenciált tanulásszervezés esetében (részletek) A pedagógus professzió lényege. a tanulók közé helyezi.. 168 . az érdeklődés fenntartása. hogy az eddigiből kihúzzuk. mesterséghez hasonlóan – „helytállni a pillanatban” (Vekerdy).

Az iskolák merev. Referenciává azok a hozzánk közel álló. mire van – éppen az adott pillanatban. improvizatív valaki. racionálisan is tudjuk –. amit éppen rögtönözünk. hogy a különböző kultúrák etikai jellegű szabályaiban. A morál tehát kultúrafüggő. hogy tekintettel legyen másokra képtelen. személyiségének legjobb lehetőségeit. törvényeiben mindössze két általánosan érvényes közös elem van:  tilos ölni. rögtönözni tudásunk – nyilvánulnak meg. de empátiára és arra. (rögtön más főnévi igenevet kell keresnünk). bizalomhiány. a személyiség számára sorsdöntő kapcsolatok módosíthatják. a helyzetben. 2000. az ösztönözni. 169 . ha egyénre. Az ilyen kapcsolatokban érvényes viselkedés normáit erősíti és rögzíti. nem összerendezett. autonóm. ez már eldőlt. csoportra hatni képtelen. a nevelni helyett a segíteni. amíg csak velünk van – a leginkább szüksége. a szimmetrikus kapcsolatokra szocializálódást utólag sem segíti. (Zohar-Marshall. s az újabb hierarchiába kerülve már nem módosul. mint önálló lénnyel szimmetrizáló ka pcsolatban bánni az képes. akiknek létezésmódja elveiknek – legalább szándékaik szerint – megfelel. hiteles személyek válnak. kontextust teremt. a pálya egyik kulcskérdése. improvizálnunk kell. 2003). megérzéseink. felelősségvállalásra – a legfontosabb képességek együtt vannak. saját mintánkkal kibontakozáshoz kell juttatni a gyerek. A hitelesség az értékszocializáció szempontjából fontos. de „kvázi-személyes” közegben élnek. a tanítani. autonóm volta. Szabályait gyerekkorunktól kezdve újra és újra a számunkra referenciát jelentő személyektől – közös kultúránkban társainktól – tanuljuk. évben. ha hatni képes is. hogy átéljük. az ebből következő viszony a szimmetrikus. ami neki akkor segít. a spirituális (amelynek természetesen a vallásokhoz nincs direkt köze) a pedagóguskompetencia része. a globális és az úgynevezett végső kérdésekre keres választ. nevelni akarunk. akkor művészinek mondható képességeink – képzeletünk. Mégis kevés. legkiegyensúlyozottabb állapotát. rögtön. Közel 700 különböző kultúra értékszociológiai vizsgálata világossá tette. Tehát például a számos értékelemet is tartalmazó szociális kompetencia hiteles felnőtt közvetítése nélkül nem jöhet létre. Képzelet. amikor ez a szükséglet számunkra nyilvánvaló vált –. Mindezt úgy. Normális állatok nem ölik meg a fajtársaikat és gondo zzák az utódaikat. Ez a két szabály állati létünkből ered. A pedagógusok szinte állandóan emberek között. a támogatni. hogy a pedagógusnak készülő fiatal mindkettőre rátanult-e. hierarchikus struktúrája a pedagógusnak saját diákkorától tanárkoráig szinte kizárólag a szimmetrikus kapcsolatrendszereket kínál. vele. mire a pályára lép. (Csányi. rivalizálás. órában. azaz újra és újra erre szocializál. ha a pedagógus birtokában van mindezeknek a képességeknek. képesség improvizációra. a frusztrációk. Mire a felsőoktatásba kerül. meg kell éreznünk (intuíció). a kölyök. intuitív.) Ez az intelligencia-fajta. aki legalább nyitott a globális és az úgynevezett végső kérdésekre. a továbbképzések egy része is merev hierarchiát őriz. Ha tanítani.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben jól műveljük. és  jól kell bánni az utódokkal. (Csak mély. hiteles (kongruens) átmenetileg vagy tartósan nincs megfelelő állapotban. átalakít. azaz rögtönöznünk. Ehhez el kell tudnunk képzelni (fantázia). a pillanatban meglévő felelősségünket azért. de személyisége nem elég érett. működése a homloklebeny meghatározott területén mérhető aktivitást vált ki. De hiába képzelet gazdag. A gyerek személyiségét „egyedüli példányként” érzékelni.) A pedagógusképzés egyes el emei. Kérdés. Az átlagos tantestületek légköre. A spirituális intelligencia jelentést ad. intuíció. A személyiség kellően érett. A személyesség hitelesség-közeli elem. aszimmetrikus kapcsolatokhoz. a gyerek lehető legegészségesebb. a zártság és összezártság miatt valódi személyességre alig van alkalmuk. Aztán meg kell tennünk – legtöbbször éppen akkor. az ifjú potenciálisan meglévő képességeit.

az évszám a történelmi korszakot is közvetítheti. hiszen szakmájának egyik lényeges jegye éppen ez. hogy a rábízottak kibontakozhassanak.és nézőközönség szükségeltetik. főleg ne elsősorban a mi érzelmi szükségleteinket elégítse ki. hogy a kapcsolat ne a mi. ha minden szem rám szeg eződik. mégis mélyen igaz.. (A három utóbbi csoport persze metszi egymást. a fafaragás is – szellemi tartalmat is hordoz. Szellemi tartalmat nem tud közvetíteni az. Mindehhez főleg önkontrollra. A folyamatosan bővülő szakműveltségen kívül az általános műveltséget az értelmiségi lét kívánja meg. a kiemelkedően tehetségesekkel foglalkozóknak különösen. a növény támogatása lehet jelen. aki szellemi javakkal nem töltekezik újra. hogy negatív tapasztalatokból is pozitívat hozzon létre (azaz pozitivitásra) minden tanárnak szüksége van. a sajátos nevelési igényűekkel. a halmozottan hátrányos helyzetűekkel. (Esterházy Péter használja a magabízó szót annak a képességnek a jelölésére. amelynek a birtokában énünket hatékonynak tudjuk). a viszonylag kiegyensúlyozott tízéves és a kamaszodó hetedikes között!). tehát kezdeményeznie kell. Az általában nem frontálisan tanító. hiszen a magabízókban sem állandóan van jelen. (Egy differenciálást tanító tréning végén jegyezte meg az egyik fiatal. sz emélyre szabott haladást tervező. a legkonkrétabb.és konfliktuskezelésre.IV. Banális példát említve: flexibilitás nélkül nem taní thatunk jól az iskolakezdés éveiben úgynevezett „nagy-felmenő-rendszerben”. számunkra új (szub)kultúrákra nem lehetünk nyitottak. kellő önkontrollal rendelkező tanító: Igen. a személyre szabott tanulás lényegét átélő. az ifjúval kapcsolatot. A tanár fejlődést támogat. hanem – például a gyerekek között – meglévő kapcsolatok erősödése. miért tartja Steiner a pedagógusra különösen jellemzőnek. Színésznek készültem eredetileg. mélyülése. ám ilyenkor a passzivitásával a tanítvány aktivitását kezdeményezi. hogy az igazsághoz hű. támogatja. hogy a kompetens pedagógus érdeklődő (másként hogy tudna érdeklődést kelteni). a kölyökkel. nem lehetünk négy évig ugyanannak a gyerekcsoportnak az osztályfőnökei. Az integrálással. passzivitás nem jellemezheti. amely nélküle nem jöhetett volna létre. (Micsoda különbség van tanítót sokszor abszolút tekintélynek elfogadó hatéves és a kortársaihoz pártoló kilencéves. nekem az okoz örömet. Steiner ezzel valószínűleg a lényeget ragadta meg. Lehet. új emberekre. segítő. Aktivitását persze kellően mérsékelnie fontos. hogy ez is inkább állapot. egy történelmi évszám. Életművét nem nagysikerű előadások emléke. arra. mint képesség. legtárgyibb is – az összeadás művelete. kezdő. Magabízás nélkül nem tudunk hatni.) Mindez közel van az érzelmek kezelésének képességéhez. valószínűleg éppen a hiteles létezésmódra utalva. idősödő tanárként is főleg erre van szükségünk. a csoportkohézió. hogy kezdeményezőnek kell lennie. Azt már kevésbé értjük. Rudolf Steiner a tanárt elsősorban ilyennek látja. Probléma. A tanításban minden tartalom. a fából kifaragott hajóban maga a h ajózás. csak akkor ez nem az én pályám. Hogy tudunk létrehozni és fenntartani a gyerekkel. tapasztalt. Nem ennyire magától értetődő. a virágkaróban egy élő organizmus. egyesek olyan személyes fejlődése őrzi. Az összeadás adás is lehet. A színészi előadáshoz hallgató. az ennek feltét eleként jelenlévő differenciálással éppen ez a szerep-elem módosul alapvetően. ennek (a differenciálásnak) a gyerekek számára van értelme.. Hatékony tanulásszervezési módszerek Rugalmasság nélkül új helyzetekhez nem tudunk alkalmazkodni. és a pozitivitáson természetesen nem a negatív tapasztalatok rózsaszínre festését értjük. Természetes.) Szokták a színész pályájához is hasonlítani a pedagógusét. 170 . kooperatív tanulást szervező tanárak nincs nézőközönsége.

képességek. hogy az SNI tanuló pozitív diszkriminációja ne váljék negatív diszkriminációjává. passzív. Rugalmassága olyan mértékű. hiteltelen. műveltség mellé érdemes megadni – akár pusztán felsorolásként is – mindennek az ellenkezőjét. csupán aszimmetrikus kapcsolatokra szocializált. Tudja. a sérülés jellegétől függetlenül Attitűd: Képesség: Elfogulatlan (az új befogadására nyitott). hogy a tanítandó/tanulandó tananyag tartalmát. konfúzus. zárt. mindezt elkerüljük Pedagóguskompetencia a sajátos nevelési igényű. fejlesztőpedagógusával. pszichológusával. fantáziátlan. Szociális hatóképessége kiterjed arra. tárgyi környezetbeli és pedagógiai vonatkozásait tartalmazzák. kiégett (burning out ). Fontos a szakmai életpályát úgy megtervezni. dekoncentrált. kollegáinkra ismerjünk:  infantilis. pozitivitás jellemzi (negatív tapasztalatokból pozitív tapasztalatot hoz létre). hogy ha lehet. hogy az SNI tanuló szociális komfortérzetét elsősorban nem sérülésének foka. „szakbarbár”. beszűkült. integrált diákok esetében A sajátos nevelési igényű gyerekek/diákok számára szükséges kompetencia általános szintjén. gyógypedagógusával. Önkontroll. hogy a tanulói teljesítmény rendszeres elemzése alapján szükség esetén képes megváltoztatni az SNI tanuló fejlődésének támogatását szolgáló tervét. Műveltség: Ismeri azokat az aktuálisan érvényes dokumentumokat. segítő attitűdje erős. merev. a szükséges attitűdök. érzéketlen. konfliktusokban sodródó. amelyek az SNI tanulók integrált nevelésének jogi. a tanulási teljesítmény mennyiségét és minőségét a tanuló szükségleteinek megfelelően módosíthatja. eljárásait. 171 . orvosával. Képzelet. hogy némelyikben önmagunkra. hanem személyiségjegyei (extroverzio. Empátia. illetve nem nyújtó családi és iskolai miliő határozza meg. A befogadó osztályban jelenlévő SNI tanuló szükségleteinek általános és az egyéni élettörténetből következő speciális ismerete. kellő kontroll nélküli. képes a felismert aktuális szükséglethez igazodni. valamint a komfortérzetet nyújtó.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben A megfelelő személyiség-állapot. Együttműködési képessége révén szimmetrikus kapcsolatot tud kialakítani a SNI tanuló szüleivel. a tanulás tempóját. Rendelkezik azzal az ismerettel. introverzio). kiszolgáltatott. Ismeri a saját osztálya integrált tanulóinak a Tanulási Képességeket Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság által készített szakvéleményét. besavanyodott.

hanem) szimmetrikus kapcsolatokban (is) működik. rugalmas. kreativitás. érzelmek kezelése. konfliktuskezelés. Mielőtt néhány eredmény bemutatására sor kerülne. magabízás. kulturális és etnikai hátterű tanulókkal/hallgatókkal. A tanítási folyamattal kapcsolatos kompetenciák:  Foglalkozás a különböző társadalmi. Empátia. koncentráció. felelősségvállalás. spirituális intelligenciával is rendelkezik. autonóm. A bizottság időszaki – még nem publikus – jelentésében szereplő lista így inkább csak tájékoztatásul szolgál.  Az IKT integrálása a különböző tanulási helyzetekbe és a szakmai tevékenység egészébe. kezdeményező. tekintet másokra. Valahányszor ez a kérdés a csoportban előkerült. szociális hatóképesség. összerendezett. problémakezelés. Ismerje minél mélyebben azokat a (szub)kultúrákat. (nem csupán alá. pozitív. Hatékony tanulásszervezési módszerek A pedagóguskompetencia hangsúlyos elemei a pedagógusétól eltérő szubkultúrában szocializálódott diákok esetében Személyiségállapot: A személyiség érett. amelyben tanítványai szocializálódnak. mindig újabb és újabb vitákat gerjesztett. illetve némi magyarázatot ad a „jó gyakorlatok” később tárgyalandó tapasztalatainak értelmezéséhez (a listát összefoglalóan lásd a keretes írásban). Attitűd: Képesség: Érdeklődő. 172 . Műveltség: D5 – Nagy Mária: Új kompetenciaelvárások és új képzési gyakorlatok a tanári szakmában 4.  Az új kompetenciák fejlesztésének és a tantárgyi tanulásnak az összekapcsolása. nyitott.  Azoknak a kompetenciáknak a fejlesztése a tanulókban/hallgatókban. segítő. újabb és újabb átalakításokat javasoltak rajta. amelyekre a jó gyakorlati felkészítéseket a látogató bizottságok megtekintették. hogy melyek azok az új tanári kompetenciák. önkontroll. amelyek a tudás alapú társadalom számára szükségesek. Nem volt könnyű egy ilyen.IV. intuíció. érdemes áttekintenünk. közös megegyezésen alapuló kompetencialistát összeállítani. improvizáció. Új kompetenciaelvárások a tudás alapú társadalomban működő tanárokkal és oktatókkal szemben (európai tanárképzési szakértők által összeállított lista) A tanulási folyamat eredményével kapcsolatos kompetenciák:  A tanulók/hallgatók állampolgárrá nevelésének elősegítése.  A hatékony tanulási környezet és a tanulási folyamatok támogató légkörének megteremtése. hiteles (kongruens).vagy fölérendelt. a különböző (szub)kultúrákat egyenrangúnak tekinti. képzelet.

173 . hogy tanítványaikat a tudás alapú társadalom számára szükséges kompetenciákkal lássák el (például tanítsák meg őket tanulni.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben  Teammunkában történő együttműködés a tanulók/hallgatók ugyanazon csoportjaiban dolgozó más tanárokkal/oktatókkal. és a gyakorlati képzésben is megjelent az erre való felkészítés. A kompetenciaelvárások másik része a tanulási folyamatra vonatkozik. illetve az ott tanító pedagógusokkal szemben megfogalmazódnak. A tanárnak kezdeményező szerepet kell vállalnia saját szakmai fejlődésének irányításában. hogy nagyon sok európai társadalom most szembesül azzal. A tanár értelmiségi szerepköréhez kapcsolódó kompetenciák:  Problémafeltáró. valamint értékelésben. tantervek és útmutatók végrehajtására összpontosít. vagy éppen most fedezik fel saját etn ikai kisebbségeiket. évszázadokon keresztül gyakorolt állami al kalmazotti szerepelvárás. illetve azt. egy központi kezdeményezéssel indított projekt volt. Az új kompetenciaelvárások egy része a tanulási folyamat eredményével kapcsolatos. Az a kísérlet. amely kiszolgálja a tanári munkát. Itt ismét érdemes arra emlékeznünk. amelyek a mai iskolákkal. sok információt azokból is meg lehetett szerezni. amely alapvetően a központi előírások. ami azt jelenti. Az új kompetenciaelvárások harmadik csoportját jelenti az.  Részvétel iskolai/tanárképzési tanterv. Ezekből hármat szeretnék bemutatni. Ehhez hatékonyabb tanulási környezetet kell teremteniük. hogy a népesség szabadabb mozgása következtében is milyen heterogénné vált a társadalmuk. amely 1997-ben indult Norvégiában. tehát arra. és iskolán belül és kívül is hatékonyabb együttműködési technikákat kell kialakítaniuk. 5. Tulajdonképpen arról van szó. problémamegoldó viselkedés. készítsék fel őket a tanulás szeretetére és az új ismeretek megszerzése iránti nyitot tságra). A jó gyakorlatok feltárására irányuló munkalátogatások tehát ezeknek az új kompetenciáknak a megjelenését vizsgálták a meglátogatott országok pedagógusképzési (és -továbbképzési) gyakorlatában. hogy milyen tanulóknak kellene az iskolák kapuin kilépniük. valamint gyakorlati megvalósulásáról szól. Az első a tanárok teammunkában való együttműködésének kompetenciájáról. és amely mögött ott van egy központi háttérrendszer. mindez nem történhet a tantárgyi tudás rovására vagy éppen annak helyettesítésére. Éppen az egyéni tanulási utakra fordított nagyobb figyelem következtében is egy kicsit szituatívabbá vált a tanári feladat.) A teammunka erősítése a pedagógusi munkában egy általános reform része volt. melyet a bizottság megtekintett. tehát azokról a pluszelvárásokról.és szervezetfejlesztésben. (Itt röviden érdemes arra is kitérnünk.  Együttműködés a szülőkkel és egyéb társadalmi partnerekkel. illetve egyéb szakemberekkel.  A saját szakmai fejlődés irányítása. Tehát ma Norvégiában a pedagógusképzésben részt vevőket felkészítik erre az új feladatra. hogy új kompetenciaelvárásokról van szó. hogy a kisebbségi csoportokba tartozó tanulóikkal is szót kell érteniük. A jó gyakorlatot a norvégok szolgáltatták. illetve annak a tanárképzésben történő fejlesztéséről. elősegítése az élethosszig tartó tanulás folyamatában. hogy a munkalátogatásokhoz alapos hazai háttértanulmányok is születtek. Így például miközben elvárjuk a tanároktól. hogy ma egyre kevésbé érvényes az Európában hagyományosan megszokott. saját karrierje megtervezésében is. A tanárképzési tantervekben megfogalmazták ezt az új kompetenciaelvárást. hogy alapvetően problémamego ldó viselkedésre van szükség a pedagógus részéről.

és még a legjobb. aki nagyon jónak tartotta ezt a gyakorlatot. Erre utal az osztrák kolléga megjegyzése is. A tanárok teammunkája nagyobb mértékű alkalmazkodást tesz lehetővé. Az eltérő tapasztalatú tanárok nagyon jótékony módon tudtak együttműködni. hogy ilyen térbeli lehetőségek nélkül. Az első értékelések eredményei szerint úgy tűnik. amikor egy osztályban. hogy a szülők eltűrjék. hogy harmincperces tanári előadást több tanár részvételével biztosított konzultáció követett. Nem biztos. hogy ekkoriban kezdték érzékelni azt. hogy a pedagógusok teammunkáját be kellene vezetni a lengyel iskolákban. Hatékony tanulásszervezési módszerek amelyre önkéntes jelentkezések alapján választották ki a résztvevőket. Ezért különböző kísérleti programokat indítottak. Hozzánk talán közel áll a lengyel kolléga tapasztalata. zsúfolt és merev tantermi rendszerben. hogy be tud lépni egy olyan kolléga. Talán még egy „közép-európai” megjegyzés idekívánkozik: a jelentést olvasgatva. egy tanulócsoportban együtt dolgoztak a tapasztaltabb kollégákkal. A problémás tanulók kezelésében is jó módszernek bizonyult a csapatmunka. de azt elképzelhetetlennek tartja. a nagyobb szervezési szabadság új perspektívákat nyitottak számukra. hogy a roma gyerekek száma jelentősen megnőtt az iskolákban. aki könnyebben szót ért az adott fiatallal. meggyőződéseiktől nagyon távol áll ez az együtt tanítási megoldás. A kísérletben részt vevő pedagógusok motivációs szintje megnőtt. Közismert. Olyan új szervezési megoldásokat alkalmaztak például. Előzményként megemlíthető. és az iskola egészébe nem tudott beépülni az új. ilyenkor jól jöhet. aki felvetette. és az ő szakmai felkészítésüktől. hogy ők is gondolkodnak azon. jobban figyelembe tudja venni az egyéni tanulói igényeket. amit ő csinál. kávézók. számítógépekkel felszerelt munkaszobák. ahol szinte egy önálló kis iskola alakult ki a nagy iskolában. Azt a programot. autonómiát kaptak. amelyeket azok rutinosan alkalmaztak. Volt olyan intézmény. csak éppen a tantestület többségétől kerültek nagyon távol. A második jó gyakorlat a portugál példa. hogy olyan tanulóval találkozik. és hogy a hagyományos pedagógiai módsz erekkel nem sikerül őket megfelelő eredményekhez juttatni. Mindenkinek van a pályán olyan élménye. A kollégák között például megszaporodtak a szakmai beszélgetések. aki egyszerűen nem vevő arra. A tanulók számára is sok pozitív változást hozott a kísé rlet. hogy egy-egy tanulóval sehogyan sem tud boldogulni. tanrendet átírhatták. amelyeket ahhoz csatoltak. az új feladatok. amellyel a bizottság megismerkedett. Összességében az iskolák tíz százaléka vett részt benne. Persze negatív mellékhatásokról is szólnak a beszámolók. és „élőben” leshették el azokat a mesterfogásokat. Nagyon érdekesek a látogatók megjegyzései is. Ők azt jelezték. hogy náluk az oktatás nem osztályozás centrikus. hogy ne legyen osztályozás. Ezekből kitűnik. A kísérlet lényege. hogy 1991-ben az oktatási minisztériumon belül fölállítottak egy multikulturális igazgatóságot. hogy „én és az osztályom”. hogy a tanárok kis csoportjai az iskolán belül arra vállalkoztak. különösen a fiatal pedagógusok érzékeltek pozitív változásokat. szűk folyosókkal ellátott „kockaiskolákban” is ilyen jól sikerülhet ez az új tanulásszervezési megoldás. hogy nem minden tanuló profitál egyformán egy-egy pedagógus módszeréből. legtapasztaltabb tanárral is előfordul. tanítási szokásaiból. Ez annak volt a következménye. hogy a változások sok jó hatást eredményeztek.IV. ahová elvonulhatnak formális és informális tanácskozásokra. amelyben ugyan egymással remekül együttműködtek a pedagógusok. hogy milyen tágas terek álltak a teammunkában dolgozó pedagógusok rendelkezésére: kis benyílók. hogy néhány osztályban új módon szervezik meg az oktatást. központilag irányították. friss szellem. hogy a pedagógusok multikulturális oktatásra való felkészítése terén értek el jó eredményeket. Ehhez teljes felhatalmazást. hogy egy-egy jó megoldás nem egykönnyen ültethető át egészen más tradíciók közé. és egyéb új munkaformákkal is kísérleteztek. e tanulmány szerzőjének feltűntek azok a digitális képek. Mert a kötetl enebb óraszervezést a norvég gyakorlatban az is lehetővé teszi. A programba bekapcsolt iskolákat a leggyengébb tanulmányi teljesítményű és etnikai- 174 . Ez a megjegyzés figyelmeztet arra. tehát a tantervet. megjegyezte. hogy az ő iskolai gyakorlatukban a tanár úgy gondolkodik a tanításról.

hogy talán a nem egészen sikeres gyakorlatok is tanulságosak lehetnek. Ennek három formája alakult ki. és kapcsolatot teremtettek az értékelés és a finanszírozás között. hogy Angliában igen nagy probléma a pedagógushiány. A legnagyobb gondot az okozza. Ugyanis ma már a hagyományos képzőintézményeknek is valamilyen formalizált partnerkapcsolatra kell lépniük az iskolákkal. majd a bizottság tagjaiban is megfogalmazódott az a kétely. a pedagógusképzési feladatoknak a felső. hogy az abban részt vevő hallgatók megismerkedjenek az új elvárásokkal és fel is készüljenek azokra. Sikerült a roma tanulók erősebb iskolai integrációját megvalósítani. ellenőrzésében és minőségi kontrollja mellett. Így tehát a folyamatosan rossz értékelésben részesült intézményekben csökkentik a finanszírozott képzési helyek számát. és ez nem kecsegtet azzal. Ez az öt százalékát érinti a hallgatóknak. Ehhez megfelelő pénzügyi és döntési ko mpetenciákat kapott. hanem azt. diplomához való juttatásukat végzik el ily módon az iskolák. ahol ez a kísérlet lezajlott. konzorciumot kell velük alkotniuk. a valóságos iskolai gyakorlat tényleges problémáival megismerkedjenek. amelyről szólok. Az iskolák szerepének megerősödéséhez. Ne feledjük. szakértők segítségével új tananyagot fejlesztettek. Az új koncepció lényege az. (Ne felejtsük el. megfelelő képesítés nélküli tanárt alkalmaznak. ahonnan aztán a tanárok már ö nkéntes jelentkezés alapján kerültek be. a Tanárképzési Ügynökséget (Teacher Training Agency – TTA). Az angol pedagógusképzés rendszerében felállítottak egy központi. Itt tehát megint arról van szó. hogy új elemek épüljenek be a képzés egész rendszerébe. hogy azok – vagy akárcsak a kísérlet szellemisége – beépüljenek a leendő pedagógusok gondolkodásába.és a közoktatás szoros együttműködésében történő megvalósításához persze arra is szükség van. hogy a tanárok egy rövid továbbképzés után teammunkában. koncepcionális átalakítása lényegében elkerülhetetlenné teszi. és megerősítették a helyi közösséggel való kapcsolatukat. természetesen a TTA szervezésében. A háttértanulmány szerzői ebben valójában nem egy új kompetenciaelvárásnak való megfelelést kívántak bemutatni. hogy az iskolák a képesítés nélküli pedagógusok egyéves betanító képzését végzik. független intézményt. amikor több iskola valamiféle konzorciumot alkot. A bizottság mindenesetre leszűrte azt a tapasztalatot. hogy az itt alkalmazott megoldások közül nem épült be semmi sem a pedagógusképzésbe. A rendszer értékelése folyamatos. hogy az egyedi és eseti hatáson túl egy ilyen kísérletnek mi lehet a hosszabb távú eredménye. A harmadik gyakorlat. hogy a pályára készülők a tanulók széles rétegeivel. és így az iskolákban nagyszámú. és együttesen vállalják a pályára való felkészítés feladatát. Az ő munka melletti felkészítésüket. Az adatok szerint a képzésben részt vevő hallgatók kilenc százaléka ma ily módon készül fel a hivatására. és ez ugyanúgy vonatkozik a felsőoktatási intézményekre. Az eredmények meggyőzőek voltak azokra a kis iskolákra nézve. De már a kísérlet résztvevőiben. Néhány ilyen új elem: nemzeti standardok kialakítása a pedagógusképzésben. Az egyik az. Ugyancsak a TTA akkreditációja mellett folyik a képzésnek az a formája. hogy az angolszász hagyományban nem él a gyakorlóiskoláknak az a rendszere. mint ahogy a felsőoktatási intézmények). mint az 175 . hogy maguk az iskolák. szektorsemleges finanszírozás (tehát a tanárképzési költségeket ugyanúgy megkapják az iskolák. az angol példa. A túlnyomó többség tehát még mindig a hagyományos pedagógusképzési rendszerben készül fel.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben lag leginkább összetett intézmények közül választották ki. közoktatási intézmények szerepét növelik meg a képzésben. A kísérlet lényege az volt. tehát gyakorlatilag az iskola maga működik tanárképző intézményként. hogy az iskolák. amelynek feladata. tanulmányi feladataik egy részét az „életben”. hogy a képzést önállóan megszervezze. valóságos iskolai környezetben oldják meg. amely Közép-Európában és a német nyelvű országokban megszokott!) Az iskolák és a képzőintézmények kiterjedt együttműködése. hogy a tanárképzés radikális. de már nem teljesen a megszokott módon. a közoktatási intézmények végzik a pedagógusképzést. és ez a tanulmányi eredmények javulásához is vezetett. illetve az iskola növekvő szer epe a pedagógusok felkészítésében biztosítja azt.

Az OECD országok közelmúltban megvalósított szakpolitikai reformjainak elemzése (OECD. hogy nagy mennyiségű tudás halmozódik fel a pedagógusképzéssel kapcsolatban. a képzőintézményeket folyamatosan informálják a nemzeti standardokról. tehát már van olyan példa. rátermettséget. melyben önvezérelt tanulást. D6 – A tanárok szerepének változása Az iskolák és a tanárok egyre összetettebb igényekkel kényszerülnek szembenézni.tta. amelyek megerősítették a képzési tevékenységüket. Hargreaves. ahol a felsőoktatásba jelentkezőket. Hatékony tanulásszervezési módszerek iskolákra is. és tartson lépést a gyorsan fejlődő tudományterületekkel és ismerje a diákok értékelésének különféle megközelítéseit. Bármilyen triviálisnak tűnik is ez. Az új szisztéma eredményei között megemlíthető. alkalmazzon új technológiákat. hogy fokozza a diákok tanulási teljesítményét. Hollandiában és Norvégiában). hogy a tanároknak ma már sokkal tágabb szerepköre van. (pl. És vannak olyan közoktatási intézmények is. 2003.IV. hogy legyen érzékeny a kultúra és nemek kérdéseire. a hallgatókat. rengeteg vizsgálat születik arról. az értékelések eredményeiről. Mindehhez persze óriási információs rendszer működtetésére is szükség van (ennek jó része is a TTA feladata). Aki ma a pedagógusképzés legaktuálisabb problémáiról akar tájékozódni. mert belátták. ez általában egy átfogóbb reformcsomag része volt. mely arra sarkallja az országokat.uk) a felkeresését. és ezeknek milyen hatása van a tanárok munkájára. Finnországban és Olaszországban). vagy csökkentsék az egyes régiók oktatási lehetőségei között mutatkozó különbségeket (pl. szakmai fejlődésük és munkával töltött életük során napjaink tanárainak meg kell tanulniuk fogást találni azon a tudásalapú társadalmon. 2003) jelzi. melyben diákjaik élnek. p. illetve megszilárdították a tanárok szaktudását (pl. motiváltságot várnak el tőlük. milyen mérvű változások folynak jelenleg az iskolákban. Az eredmények között kell megemlítenünk azt is. E hangsúlyeltolódás részeként még világosabban határozták meg a diákok által teljesítendő legfontosabb készségeket és tudást (pl. Harmadsorban a szociálisan hátrányos helyzet kérdései és a diákok elidegenedése továbbra is komoly aggodalom forrásai. hogy eredményesen kezelje a különböző nyelveket és a hallgatók különböző kulturális hátterét. Elsőként is. javítsák a diákok motivációját (pl. mivel figyelembe kell venniük a gye176 . szinte mindegyik ország kezdeményezett szakpolitikai intézkedéseket annak érdekében. melyek meghatározzák a tanulási célokat és az elszámoltathatósági követelményeket. Ennek következtében megindult a mozgás az intézményi struktúrában. akik az iskolai gyakorlatban beválnak. hogy a kimenet-orientált képzés gondolata egyre népszerűbb és elfogadott az országban. az Egyesült Királyságban). reagáljon hatékonyan a hátrányos helyzetű. hogy milyenek az újonnan végzettek és az őket fogadó intézmények tapasztalatai. az USA-ban). A társadalom ma már azt várja az iskolától. hogy felsőoktatási intézmény felhagyott a tanárképzési gyakorlatával. Németországban és Japánban). illetve tanulási vagy magatartási problémákkal küzdő hallgatók gondjaira. Az iskolarendszer reform ütemtervéről szólva. az európai pedagógusképzési gyakorlatot nem egyértelműen uralja ez a meggyőződés. ösztönözze a toleranciát és a társadalmi kohéziót. mely egyben nagyobb fokú működési autonómiát is biztosított az iskoláknak (pl. hogy a diákokat egy olyan társadalomban és gazdaságban való boldogulásra felkészítse. és majd egyszer dolgozni fognak (A. nem hagyhatja ki a TTA honlapjának (www. XVII). Ma már a pedagógusképzéssel szemben egyértelmű elvárás. hogy nem elég sikeresek ezen a téren. Koreában). és ma már ez az erősebb profiljuk. melynek birtokában egész életükön át képesek lesznek tudásukat gyarapítani: „felkészülésük. külső értékelést vezettek be a diákok tanulásának és az iskola általános teljesítményének mérésére.gov. az olvasás tanításában. hogy olyan tanárokat kell képezni. hogy a képesítés nélküli fiatalok számának csökkentésére irányuló programokat valósítson meg (pl. a legtöbb ország háttérjelentése arról ad számot. hogyan értékelik a hallgatók a képzésüket. A tanár legyen képes arra. hogyan válnak be a tanárok. Másodsorban elfogadtak olyan keretmegoldásokat. Franciaországban).

és saját tanulásuk nyomon követésében és irányításában ma már mind a tanár fő feladatai közé tartoznak. a közös célok kitűzéséhez és a közös célok teljesítésének megtervezéséhez. A konkrét oktatói tevékenységen túl a tanároktól egyre inkább elvárják. A tanuló egyéni tanulási igényeire való hatékony reagálás: A tanároktól elvárják. Az egyes diákok szintjén A tanulási folyamat megkezdése és folyamatos kézben tartása: sok vita van arról.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben rekek és a fiatalok egyéni fejlődési ütemét. Értékelés és a fejlődés következetes megtervezése: sok rendszerben az iskoláktól elvárják. valamint a megvalósulás nyomon követéséhez. A speciális képzési igényű diákok integrációja: Egyre több oktatási rendszer kínál integrált oktatást fogyatékos és tanulási nehézséggel küzdő diákok számára. az osztályteremben zajló tanulási folyamat irányítását. Osztály szinten Tanítás a multikulturális osztályban: Az osztályok egyre változatosabbak. a társadalmi és morális felelősségvállalást és a polgári tanulást. Az iskola szintjén Csoportban végzett munka és tervezés: a tanároktól ma már elvárják. melyet külön tantárgy formájában vagy az iskola tantervébe integráltan oktatnak. és a kapott eredmények a szülőkkel való közlése terén. amely magába foglalja a közösségi részvételt. a megfelelő tanítási és óravezetési folyamatokkal és a kisegítő személyzettel végzett munkával kapcsolatosan. Új kereszttantervi hangsúlyok: egyes iskolarendszerek. Szociális és vezetési készségekre van szükségük az együttműködéshez. a diákok segítése a problémamegoldó készségek javításában. és ennek alapján az egyéni tanulónak és szüleinek útmutatást adjanak. 177 . bevezette az állampolgári oktatást (citizenship education). Néhány példa a kibővült tanári feladatkörre az országok háttérjelentéseiben említettek közül. A formatív és a szummatív értékelés integrálása: A tanároknak készség szinten kell tudniuk értékelni. hogy működjenek együtt. A tanárokkal szemben elvárás. mint pl. színesebbek lesznek a különböző kulturális és vallási hátterű hallgatók jelenléte miatt. dolgozzanak csoportban a többi tanárral és az iskolai személyzet többi tagjával. hogy a megfelelő óravezetési technikák és kulturális ismeretek alkalmazásával törekedjenek a szociális kohézió erősítésére és az integrációra az egyes tanulók és a tanulócsoportok vonatkozásában egyaránt. hogyan adják át a tanárok a tantervben előírt anyagot. Sok országban az ösztönző tanulási környezet biztosítása. és a tanároknak ismereteket kell szerezniük a speciális oktatással. Ismerniük kell továbbá a standardizált teljesítményértékelő teszteket. hogy megfigyeljék és diagnosztizálják a tanulási erősségeket és gyengeségeket. az Egyesült Királyságban működő. mind szummatív. tesztekből vagy külső értékelésből származó adatokat használjanak az iskola fejlődési folyamatának informálására. Ezeken túlmenően az iskolafejlesztéshez még projektirányítási és nyomon követési készségekre is szükség van. mind formatív módszerrel. és a tanulók által elért eredmények alapján képesnek kell lenni a tantervek és a tanítás újra gondolására. hogy bátorítsák a diákokat saját tanulmányaikban való aktívabb szerepvállalásra. az egész iskolának mint „tanulóközösségnek” a fejlesztését és a helyi közösséggel és a nagyvilággal való kapcsolatait. Ez ismét új készségeket tesz szükségessé az adatgyűjtés és az elemzés terén. diagnosztikus módon kell tudniuk használni azok eredményeit. hogy önértékelésből.

hogy az IKT-t építsék be szakmai tevékenységükbe. Sok ország arról számol be. és legyenek tájékozottak e tudomány fejlődése és alkalmazási lehetőségeit illetően. szervezeteivel. (2002) azzal érvel. mely minden helyzet óvatos elemzését. Irányítás és közös vezetés: A legtöbb országban az iskolarendszerrel kapcsolatos döntéshozatal az elmúlt években decentralizáltabb lett. Emiatt a tanároknak jól felkészültnek kell lenniük.). ezek a diák teljesítményére gyakorolt hatásának értékelését. Az ilyen programok irányítási és szervezési képességeket kívánnak a tanároktól. valamint a különböző környezetekben való hatékony munka és kommunikáció képességét. a megfelelő célok kiválasztását. vagy munkaadókkal. Szakemberekként a tanároknak kutatókként és problémamegoldóként is fel kell tudniuk lépni. és több ország tanáraival szemben elvárás. Közösségi szintű tanulási partnerkapcsolatok kiépítése: Egyes országok iskoláitól. és ez „friss lendületet ad sok progresszív trendnek. a diák tanulási igényeire való reagálást és a teljes folyamat rendszeres egyéni és csoportos átgondolását igényli. ami az oktatás megszervezését illeti. Ezeket az új tanítási profilokat és standardokat arra használják. vannak országok. Hatékony tanulásszervezési módszerek Az IKT használata az oktatásban és az irányításban: A tanároktól manapság elvárják. különösen. ahol a megfelelő kormányhivatalok és tanári szervez etek a felvetésre válaszul kialakították az új. A szülők és a szélesebb értelemben vett közösség szintjén Szakmai tanács nyújtása szülőknek: Az iskolarendszerek egyre inkább hangsúlyozzák az iskola és a szülők szoros együttműködésének fontosságát. melyek befolyással vannak a tanári pályára” (14. Ezek a profilok ahhoz is hozzájárulhatnak. Mint alább is olvasható. hogy a jelenlegi tanár-továbbképzési struktúrák nem elég adekvát módon reagálnak azokra a feladatokra. Az iskolákban hozott döntések számának és tartományának megnövekedése új igazgatási feladatokat ró az iskolákra. hogy az iskolavezetés feladataiban részt vegyenek. és még nagyobb felelősséget vállalva saját szakmai fejlődésükért. „bővített”. hogy mit is tartalmaz a valójában a modern tanítás. A tanítást egyre többen látják olyan nagy felkészültséget igénylő munkának. Egyre gyakoribbá válik az iskolák számára a közös projektekben való részvétel és kapcsolatok kiépítése más országok iskoláival. melyeket a tanároknak manapság el kell látniuk. könyvtárakkal. hogy a közvéleményben javuljon annak megértése. A tanároknak szükségük van azokra a készségekre. a szociális változások üteme és az iskolával szemben megfogalmazott komolyabb elvárások kiszélesítették és elmélyítették a tanárok feladatkörét. saját gyakorlati megoldásaikat átgondolva. Coolahan. hogy a tanári alapképzést és a szakmai továbbképzést alakítsák. illetve ehhez a munkához hozzájáruljanak. pl. múzeumokkal. 178 . Bár a tanítás sok országban hosszú ideje magába foglalja a fent részletezett feladatokat. majd hosszabb időn keresztül fenntarthatják ezeket a kapcsolatokat. hogy az 1990-es évek közepe óta sok ország építette be az egész életen át tartó tanulás elvét az iskolarendszerébe. Iskolák közti és nemzetközi együttműködési projektek. old. a többlettámogatáshoz jutás és diákjaik számára szélesebb körű tapasztalatszerzés lehetőségének megteremtése érdekében elvárják. hogy megfelelően tájékoztathassák a szülőket és konzultálhassanak velük. de emellett nagyobb kihívást is jelentő tanári szakmát tükröző központi feladatok szakmai standardjait és definícióit. melyek segítségével létrehozhatják.IV. a megfelelő oktatási lehetőségek kialakítását és nyomon követését. hogy kapcsolatot létesítsenek a helyi közösségük intézményeivel.

így a kooperatív tanulás az ebben a roma diákok számára természetes (kultúra azonos) tanulást jelent. tartalma: Megelőző tapasztalat: Kooperatív tanulás – csoport. 5 A sajátos nevelési igényű és a más szubkultúrákban élő diákokra vonatkozó részek (* jelöli) szerzője Kereszty Zsuzsa 179 . együttműködés. alapelvek.* A modul témái. hogy az együttműködés a roma szubkultúra egyik kitüntetett eleme.  arról.*  valamint arról. Kooperatív tanulás – Kerékgyártó Judit5 A foglalkozás a Szabad Iskolákért Alapítvány Együttműködő tanulás című akkreditált tanár-továbbképzésének felhasználásával. Ajánlott időkeret: A modul közvetlen célja: 3 × 45 perc Ismeretszerzés:  a kooperatív tanulásról kooperatívan szervezett feladatokon keresztül. Csoportmunka. hogy a kooperatív tanulás a sajátos nevelési igényű (SNI) diákok inklúziójának em inens eszköze. a Szabad Iskolákért Alapítvány hozzájárulásával készült.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben IV. 2.

Ne hagyjuk el az egyes feladatok egyéni gondolkodás részét. új ismeret feldolgozása olvasott. a szervezésnél. 2009 Módszertani ajánlás Fontos úgy vezetnünk a foglalkozást. hiszen ekkor csak kognitív pályák működnek. problémafelvetés. 2010 Cigányokról másképpen. feladatadásnál ügyeljünk arra. hogy mindenki egyenlően vegyen részt a munkában.IV. hogy a foglalkozás során érthető. 2001 Kagan. Az iskolai erőszak szociálpszichológiája. az így tanultak tehát az emlékezetben tartósabb nyomot hagynak. a családi szocializációról és a gyerekek kognitív fejlődéséről. Ab Ovo Kiadó. hogy a kooperatív tanulás nem a sokféle módszer egyike. kommunikáció. hogy a hallgatók számára világossá váljék. 180 . mint frontális és egyéni tanulás közben. Hatékony tanulásszervezési módszerek A kompetenciafejlesztés fókuszai: Attitűdbeli*:  a különböző (szub)kultúrákat egyenrangúnak tekinti. Képességbeli: együttműködés.* Fontos. hogy társas tanulás közben az agyban kognitív és emocionális idegpályák egyaránt aktívak. a különböző szubkultúrában élők kapcsolatainak alakulásában. (Szerk. az SNI diákok inklúziójában kitüntetett szerepe van. rövid utasításokban fogalmazzuk meg a feladatokat a hallgatók számára. Spencer: Kooperatív tanulás. Aronson. hallott információ alapján.  elfogulatlan (az új befogadására nyitott). Szerezzenek tudomást a hallgatók arról. Spencer: Kooperatív tanulás.: Boreczky Ágnes) Gondolat. Önkonet. Tanulmányok az emlékezetről. gondolkodás. hogy fontos minél mélyebben ismernie  azokat a (szub)kultúrákat. 2009. melyben az egyes lépé sek világosan elkülönülnek. Elliot: Columbine után. Műveltségbeli*: Információszerzés arról.  SNI diákja(i) általános és az egyéni élettörténetből következő szükségleteit. Önkonet. hogy ezzel pozitív mintát adhassunk a kooperatív tanulásról. Támogató rendszer Kagan. amelyben tanítványai szocializálódnak. h anem az iskola agresszió csökkenésében.

ne sürgessük a csoportokat. fejlesztendő készségek. Mindenki a nála lévő fogalomhoz vagy meghatározáshoz gondolatban Gondolkodás próbáljon meg meghatározást vagy fogalmat társítani. Ez a csendjel – ha a tanár felemeli a kezét. Ugyanakkor fontos. szintén felemeli a kezét. ha látjuk. melylyel a tanár jelzi a munka befejezését és hatékonyan magára tudja vonni a figyelmet. figyeljünk a munkájukra. 181 .Párosítás vagy egy fogalom meghatározása szerepel. hogy szólhasson a hallgatókhoz. Próbáljuk is ki! 8’ Párok kialakítása: a hallgatók kis cédulákat kapnak. Ráhangolódás. amelyen egy fogalom Fogalmak megisme. aki ezt észrevette. a felemelt kezű diákok már nem beszélhetnek – így lassan elcsendesednek a hallgatók a teremben.Csendjel fontos tanítási-tanulási módszerrel fognak saját élményt szerezve megismer. kommunikáció D1 – Fogalom és meghatározás T1 – Fogalom  A foglalkozások javasolt időkerete – a csoport egyedi igényeitől függően – változtatható. ilyenkor adjunk időkitöltőt – lehet a Kérdések lapjával foglalkozniuk. szintén felemelik a kezüket. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. rése 1. miközben abba hagyja a beszélgetést. Mivel a csoportmunka alapzajjal jár. Érdemes a csoportoktól pozitív visszajelzést kérni a másik csoport munkájára. hogy végig tudják vinni a felad atot. anyagok (mellékletek) 4’ Csoportalakítás: mondjuk el a hallgatóknak. az a hallgató. hogy érdemi munkát végeznek. ne hagyjunk számukra üres járatokat. szükséges egy olyan jel bevezetése. Folyamatosan járjunk a csoportok között. Ezért csoportokban fognak együtt dolgozni.nyek megteremtése kedni. vagy a T5 melléklet valamelyik kérdését megkaphatják. Speciális javaslatok az értékeléssel kapcsolatban:  Az egyes feladatok végén látható az eredmény.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Az időkeretek hozzávetőlegesek. Figyeljük a csoportok munkáját. Foglalkozásvázlat I. legyünk megszólíthatóak. a feldolgozás előkészítése Idő Tevékenységek Tevékenység célja. hogy most az egyik kitüntetetten A munkakörülmé. hogy a tanár csendet kíván. társai látván felemelt kezét. ezzel jelezve.

A párok egymás mellett álljanak jól láthatóan. Mindaddig ismételjük meg a párválasztást váltogatva a terem egyik vagy másik felében álló párok lehetőségét. Hatékony tanulásszervezési módszerek 2.: Ha páratlanul vannak a hallgatók. A hallgatók találkoznak a teremben társaikkal. addig osztják meg az információt a társaikkal.IV. illetve megismerik a náluk lévő fogalmat/meghatározást. 2. hogy a négyfős csoportok kialakítása végén marad még egy pá- 182 . az egyik térfélen eggyel több pár helyezkedjen el. 10’ és meghatározás Csoportok kialakítása Csoportalakítás Párok párja 1. hogy a feladatot mindenki csak akkor teljesítette. amíg el nem fogynak a párok. hogy kik tartoznak egy párhoz. Előfordulhat. segítőként működjön közre abban. tehát. amíg egymásra nem találtak az összeillő fogalom-meghatározás párok. aki a mi párunk volt. Az így kialakult négyfős csoport húzódjon a terem egyik oldalára. hogy ez a többieknek is sikerüljön. Megj. hogy egymással szemben üljenek a párok az asztalok mellett a csoporton belül és oldalra essen a tábla mindenkinek. Kérjük meg a terem egyik felében álló párok közül az elsőt.: Hívjuk fel a hallgatók figyelmét arra. megismertetik. A csoportok alakítsák ki munkahelyüket úgy. hogy Megj.álljanak fel. másik pár a terem másik felében . ki nem alakultak a négyfős csoportok. 3. Osszuk a párokat két egyenlő számú részre a terem két felében – egyik pár Döntés a terem egyik. az első lehetőséget a választásra annak a hallgatónak adjuk. aki már megtalálta a párját. ha már mindenkinek van párja. Most kérjük meg a terem másik felében lévő párok közül az egyiket. hogy válasszanak a terem másik feléből párt maguknak. Ha a párok Együttműködés száma nem osztható kettővel. hogy válasszon párt magának a terem szemben lévő feléből. így ezután a kialakult hármas válaszszon egy párt a terem másik végéből – így lesz egy 5 fős csoportunk.

képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. Tehát minden csoportban lesz. csomagolópapír. 2. hogy a csoporton belül mindenkinek legyen betűjele A-tól D-ig. ott E. dolniuk. illetve ezen képességeik is fejlődnek. akikkel együtt dolgoznak majd – így lesz egy 6 fős csoportunk.pontok szerinti csoják az elemzési szempontok alapján csoportosítani azokat.Tanári utasítás tása a további felada. anyagok (mellékletek) 2’ Együttműködési készség: mondjuk el a hallgatóknak. hogy kerüljenek elemek. filctoll D1 – Elemzési szempontok a tanári jellemzőkhöz II.Szóforgó tokhoz Kommunikáció megfo- Írólap – Kérdések lapja Kérdések Kérjük meg a hallgatókat. nem cseréltek információt. A hallgatók azonosí. 10’ A diákok négyfős csoportokat alkotnak – olyan társakat kell találniuk. így a kooperatív csoportban történő feladatvég. Az új tartalom feldolgozása Idő Tevékenységek Tevékenység célja. B. A következőkben az együttműködési készségek- rész Tanári közlés 183 . hogy tegyék félre a megfogalmazott kérdés eikkel a Kérdések lapját. fejlesztendő készségek. 5’ A csoportokat számozzuk be. ha eddig nem voltak. hogy a csoporton belül beszéljék meg a náluk lévő galmazása fogalmakat és jegyezzék fel egy írólapra az ahhoz kapcsolódó kérdéseiket.Szóforgó az előző feladatokban nem találkoztak. végig kell gon.előkészítése zésnél a tanulóknak az együttműködési készségeit is mozgósítaniuk kell. Ekkor őket kérjük meg. később visszatérünk még rá. Az utolsó két szem. vagy E és F jelű csoporttag is lesz. 3… .a csoportszámtól függően. gyűjtése és szemA csoporton belül egyenként felolvassák a jellemzőket és közösen megpróbál.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben runk.portosítása. Hívjuk fel a csoportok figyelmét. hogy a kooperatív tanulás A következő együttműködő tanulást jelent. Kérjük meg a hallgatókat. mi kerülhet oda. akikkel A jellemzők össze. Ha van 5 vagy 6 fős csoportunk is. Az A jelű hallgatók legyenek a jegyzők a csoporton belül. A. ponthoz is kell. C és D jelű hallgató.Logikai rendezés. hogy válasszák ki azt a négyes csoportot. fogalmi tisztázás Tábla. a továbbiakban ezzel a számmal azonosítjuk majd az adott csoportot 1. illetve kérdéseiket a kooperatív tanulással kapcsolatban – ez lesz a Kérdések lapja.

Adjunk két percet mindenkinek arra.IV. 17’ Együttműködési készségek gyűjtése Tudatosítás Egyéni munka Szóforgó Csoportforgó Írólap Tábla/csomagoló papír. olvassák el és álljanak a megfigyelt csoport mellé.Csoportos begyelőiktől. hogy mely csoportok feladata lesz megtapasztalása a négyzetek összeállítása. Együttműködés A csoportszámnak megfelelően kiválasztjuk. hogy egyénileg írja össze azokat a tu. Ismertessük a feladatot és a szabályokat (T2) Adjuk oda a megfigyelőknek a megfigyelési szempontokat (D3). illetve melyik csoport adja a megfigyelőket. Ezt követően a csoport még Kommunikáció reagálhasson a megfigyelő által elmondottakra. csoporttag. mi akadályozta? 1-1 percben próbálják meg összefoglalni mondandójukat.Megfogalmazás téséhez szükségesek voltak. és 6. ké- 184 . A feladathoz négyfős csoportok kellenek. Kérdéssel irányítsuk a visszajelzést és adjunk a csoportoknak is és a megfigyelőknek is időhatárt:  Hogyan érezték magukat a munka közben?  Mi segítette a feladatvégzést. íróeszköz 1.Élmények megosztá. Minden csoportnál először a csoporttagok szólalhassanak meg. ők legyenek a megfigyelők. vagy 5. 2. 5– 10’ Négyzetek összeállítása megadott szabályok mellett. Most minden csoport gyűjtse össze a tagjai által leírt tulajdonságokat.Gondolkodás lajdonságokat. magunk lehetünk az 5. ahol van 5. Ezután osszuk ki a csoportoknak a borítékokat (D2). képességeket. amelyek az előző feladat eredményes teljesí. csoport megfigyelői. majd sa számoló a megfigyelőjük ismertesse röviden tapasztalatait. Hatékony tanulásszervezési módszerek ről lesz szó. illetve. Együttműködés Megfigyelőnek egy teljes csoportot válasszunk ki – így már négy csoporthoz Logikai készség van megfigyelőnk. Feldarabolt négyzetek D2 – Feldarabolt négyzetek D3 – Megfigyelési szempontok T2 – A feldarabolt négyzetek feladat leírása 10’ A feladat végeztével egy rövid visszajelzést kérjünk a csoportoktól és megfi.

Ha tehetjük. hogy a csoport munkájából melyik vetése jellemző azonosítható az adott ponttal – sok egybeesést fogunk találni. Megj. osszuk ki a hallgatónak a listát. lásnak négy alapelve van. megismerése a négy alapelv külön-külön Hívjuk fel a figyelmüket arra. ez addig folytatódik. Kérjük meg a hallgatókat. amíg ki nem fogytak a leírtakból.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben pességeket. illetve az újabb ötletekből. Lényegkiemelés Minden csoHívjuk fel a figyelmet arra is. amit leírtak maguknak. szakirodalom össze. aztán a mellette ülő.Értő olvasás lapon nek egy rövid tesztben kell majd számot adni tudásáról. hogy reagáljanak az elhangzottakra. aki az írólapra írja a csoport listáját miután egyesével eg ymás után mondják a csoport tagjai. s az azon szereplő jellemzők fel nem kerültek a táblára 10’ A csoportmunkához szükséges alapvető készségek szövegének felolvasása. azt írják fel a Kérdések lapjára T3 – A csoportmunkához szükséges alapvető készségek 7’ Az alapelvek feldolgozása: mondjuk el a hallgatóknak.D4 – A. ha a feladatok teljesítése során mind a négy alapelv érvényesül. Mindenki egyszerre csak egy elemet említsen. A B jelű hallgató legyen most a jegyző. majd közösen egészítsék ki azokat. hogy a kooperatív tanu. hogy a csoportokban a C jelű emberek szóvivőként ismertetnek a listájukról egy-egy elemet sorban egymás után. amíg a csoportok listái el nem fogynak. nézzük meg. hogy az alapelvek feldolgozása végén mindenki. így sorban. 3. Hívjuk fel a figyelmüket. s csak akkor beszélhetünk kooperatív csoportmunká. amit a tanár a táblára ír. összevetése a táblán szereplő listával. hogy mind a négy alapelvről szóló szöveg végén Vázlatkészítés port egy teljes szerepel egy – a más szubkultúrában élő és az SNI diákokra vonatkozó – kér- 185 .négy alapelvének zaik D jellel ellátva ról.Megbeszélés Olvassuk fel az egyes pontokat. ami jó Gondolkodás apropó arra. hogy ezek az egyszerűen megfogalmazott pontok a mindennapi életben is mennyire hasznosak lehetnek. Végül összegyűjtjük a csoportok által leírt listát egy közös listára úgy. hogy a hallgatóknak megerősítő visszajelzést adjunk. B.: Hagyjuk a hallgatókat. hogy ha megválaszolandó kérdésük van.A kooperatív tanulás Szakértői mo. Saját eredmény és a Frontális megbeszélése. C.

Hatékony tanulásszervezési módszerek dés. Ha egy csoport előbb elkészült a munkával. Ez a vázlat lesz minden szakértőnek segítségére a részének ismertetésénél.IV. 10’ Igaz-hamis állítások: a következőben minden hallgató 10 igaz-hamis állítást kap Gondolkodás az alapelvekkel kapcsolatban. hogy vegyék elő a Kérdések lapját. ha eltérő tempóban dolgoznak. a szakértői csoportban próbáljanak meg válaszolni erre a kérdésre. Jót tesz. készítsenek egy közös vázlatot (ha háromnál több alapcsoportunk van. hogy előtte kényelmesen elférjenek a csoportok. Minden hallgató a betűjelének zség megfelelő szöveget kapja. A szakértők menjenek vissza alapcsoportjukhoz és tanítsák meg a többi csoporttagnak a szövegük lényegét a csomagoló papírra készített vázlat segítségével. (D4) Megj. így a tanításnál nem akadályozza a csoportok munkáját. 4. illetve. ha további kérdésük van. két-két vázlatot írjanak szakértői csoportonként) csomagoló papírra. ha most állva dolgozhatnak egy kicsit a hallgatók. írják fel a lapra. hogy a szakértői csoportokban majd ne legyen nagy létszámkülönbség. próbálja kiemelni a lényeget. Megj. ügyeljünk arra. hogy az összes elkészült vázlat száma nagyobb legyen. időkitöltésként kérjük meg őket. F jelű hallgatók eltérő betűjelű szöveget kapjanak. Ki-ki olvassa el a saját szövegét. 3. lépés előtt annyi vázlat írására kérjük meg a csoportokat. 20’ alapelv sorozatot kap – különböző plusz lapok a négynél több főből álló csoportoknak T4 – Az SNI diákok inklúzióját kiemelten segítő kooperatív struktúrák* T5 – Fekete és fehér diákok teljesítménye kooperatív tanulással és nélküle* 2.: Ha vannak négynél több fős csoportjaink.* Szóbeli kifejezőkés1. mint az alapcsoportjaink száma. Az azonos betűjelű (azonos szöveget olvasó) hallgatók üljenek egy asztalhoz – ez lesz a szakértői csoport -. hogy az E. csoportonként 40 pontot (cso- Teszt D5 – Igazhamis állítások 186 . hogy most hogyan válaszolnának megfogalmazott kérdéseikre. A 3. s beszéljék meg a szöveget.: Az elkészített vázlatokat a terem falán helyezzük el úgy. nézzék meg. Így fejenként 10. Osszuk szét a csoportoknak az alapelveket.

illetve azt. értékelik válaszát. ellenőrizzék munkájukat és összesítsék a csoport eredményét (T6). mellé tehetjük a magunk jóslatát az összesített eredményről. Kérdéseket tehetünk fel saját kérdéslistánkból is. fejlesztendő készségek. hogy az adott betűjelű hallgatóknak hány csoporttal kell arrébb mozogniuk „C jelű hallgató három csoporttal arrébb megy az óra járásával megegyező irányban”. Ők visszajeleznek. Kérdezzük végig a csoportokat. III. Tapasztalat szerint 95% felett teljesítenek majd a hallgatók. ellenőrzés és értékelés Idő Tevékenységek Tevékenység célja. hogy jósolják meg. Ekkor a tanár bemond egy betűjelet pl. Írjuk fel a táblára a csoport eredményét jósolt eredménye mellé. Az új tartalom összefoglalása.: „C”. képességek Munkaformák és módszerek T6 – Javítókulcs az igazhamis állításokhoz Eszközök. Valószínű.tok tás Közös megbe187 . hány pontot fognak elérni. adjunk javító kulcsot.Csoportonként operatív tanulásról egy lép jobbra! Értékelő dás gondolko- Kérdések lapja T7 – Kérdések a kooperatív tanulásról való gondolkodáshoz 10’ Kérjünk a hallgatóktól a foglalkozásról nyitott mondatokkal visszajelzést: Világossá vált számomra.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben porttag × 10) érhetnek el. hogy alábecsülik az eredményüket. Ezután visszamegy a helyére. A csoportok összedugják a fejüket és megbeszélik a legjobb választ. Adjunk pozitív megerősítést a hallgatók munkájára. tudatosí.Nyitott mondalalkozásra. hogy… Visszatekintés a fog. milyen eredménnyel lennének elégedettek. majd összesítsük. hogy… Szeretném még azt megtudni. anyagok (mellékletek) 10’ Vegyék elő a csoportok a Kérdések lapját – Tegye fel az egyik csoport a kérdését a többieknek. Egy újabb kérdést kérünk egy másik csoporttól és az előzőekhez hasonlóan folytatódik a feladat. Osszuk ki a hallgatóknak a papírokat. Gondolkodás a ko. Minden csoport C jelű tagja megosztja válaszát az új csoporttal. összesítsük. Kérjük meg a csoportokat. egyénileg tölték ki (D5). írjuk fel a táblára a csoportonkénti eredményeket. Ha a csoport elkészült.

amit leírtak. Majd szedjük össze a hallgatók írásait. hogy… szélés Zárásként kérjük meg a hallgatókat. Hatékony tanulásszervezési módszerek - Segítette a foglalkozáson a munkámat. hogy… Nehezítette a foglalkozáson a munkámat. 188 .IV. hogy egy-egy fontos gondolatot hangosítsanak ki azok közül.

hogy a csoporton belül egy időben több interakció zajlik.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Mellékletek a foglalkozáshoz T1. képesség) közel azonos szinten állnak. pozitív összetartozás-tudattal rendelkező heterogén összetételű tanulócsoport. melyek hamarabb elkészülnek kiegészítő feladatot kapnak 189 . azaz pozitívan korrelál. tartósan együtt dolgozó. Olyan tanulói csoport. D1 – Fogalom és meghatározása a csoportalakításhoz A vonalak mentén felvágott kártyákat osztjuk ki a résztvevőknek. illetve a csoporton belül vannak fiúk és lányok is. ha a csoport minden tagja beleteszi a saját munkáját. Párhuzamos interakció A kooperatív tanulás egyik alapelve. hogy a csoport sikere csak akkor valósulhat meg. közepes és gyenge teljesítményű diákok egyaránt megtalálhatók. hogy azok a csoportok. melynek lényege. amelyben jó. hogy a csoportok vagy az egyének fejlődése egymással szorosan összefügg. Olyan tanulói csoport – főként nyelvtanulásnál – amelyben a tagok egy bizonyos szempontból (pl. valamint keverednek benne a tanulók etnikai hovatartozásuk szerint is. Időkitöltő A kooperatív tanulás egyik módszere.: teljesítmény. melynek lényege. erős. Egyéni felelősség A kooperatív tanulás egyik alapelve. Vegyes csoport Homogén csoport Kooperatív csoport Jellemzően 4–6 fős. Építő egymásra utaltság A kooperatív tanulás egyik alapelve. amelynek lényege. melynek lényege.

Csak akkor beszélhetünk kooperatív tanulásról. akik azonos adott problémát dolgoznak fel. hogy a nagyon különböző véleményt megfogalmazó gyerekek kerülnek össze egy csoportba. Búcsúüzenet Szakértői csoport Fejlődési pont A kooperatív tanulás értékelési módszere. 190 . A kooperatív tanulás egyik módszere az új csoportok szervezése előtt. Szerepkártyák Az egyéni felelősség ezen keresztül tud megvalósulni. hiszen a csoport minden tagjának saját feladata van. melynek lényege. amely az egyén fejlődését a csoport értékelésében is megjeleníti. tudásukat egy témáról. Háromlépcsős interjú A kooperatív tanulás egyik módszere. melyben csoporton belül először a párok osztják meg egymással gondolataikat.IV. melynek lényege. ha ezek megvalósulnak. majd a párjuktól hallottakat megosztják az egész csoporttal. Hatékony tanulásszervezési módszerek Véleményvonal A csoportalakítás egyik módszere. hogy egy feladatra új csoportokat hoz létre. Alapelvek A kooperatív tanulás lényege. annak lesznek szakértői. melynek lén yege. A kooperatív tanulás egyik módszere. hogy a csoporttagok egy-egy rövid üzenetben megfogalmazzák miért volt jó egymással együtt dolgozni.

és tegyük őket négy borítékba.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben T2 – Feldarabolt négyzetek a c b k d a i f e f a j A feladat menete Vágjuk ki a fenti négyzeteket. a. f. c j. Boríték A benne lévő darabok 1 2 3 a. és a vonalak mentén daraboljuk fel őket. a. i 191 . Ezután osszuk a dar abokat négyfelé. e d.

f. Szabályok:  Tilos megszólalni!  Mutogatással sem jelezhetik. és képesnek lenni arra. ha minden csoporttag előtt ott van egy összerakott négyzet. Hatékony tanulásszervezési módszerek 4 b. T3 – Spencer Kagan: A csoportmunkához szükséges alapvető készségek              megköszönni a segítséget és elfogadni. ha a segítségünket megköszönik figyelmesen hallgatni másokat elismerni.  Társaitól senki nem vehet el darabokat csak akkor. ha azt a társa előzőleg felajánlotta. hogy ne térjenek el a feladattól átfogalmazás (azaz saját szavaiddal megfogalmazni. Hívjuk fel a hallgatók figyelmét arra.IV. hogy a másik ellenőrizhesse. amit más mond.  A csoport tagjai húznak maguknak egy borítékot. nem maradt-e benne még bármilyen kis darab. hogy megértettük őt)  figyelemmel kísérni a csoportmunkát és hozzászólni. ha félbeszakítanak segíteni a többieknek abban. hogy a borítékot jól nézzék meg miután kivették belőle a darabokat. és segítséget adni bocsánatot kérni és megbocsátani a többieket részvételre buzdítani és elfogadni a buzdításukat kérdezni és válaszolni nemet mondani és megérteni másokat. A feladatot akkor teljesítették. ha szükséges  humorérzék  az időhatárok betartása T4 – Az inklúzió céljait különösen jól szolgáló struktúrák* KOOPERATÍV STRUKTÚRA Ablakok A kerekasztal egyetért Azonos/különböző Bátorító korongok Beszélő korongok Csoportban–párban– egyedül Csoportinterjú 192 A másik megismerése A másik elfogadása Együttműködés Tekintettel a másikra A másik támogatása . ha bennünket elismernek türelmesen várni és törekedni arra. k A diákoknak a következő utasítást adjuk:  Minden csoport négy borítékot kap. hogy ne várakoztassunk meg másokat segítséget kérni. ha nemet mondanak utasításokat adni és követni az utasításokat finoman félbeszakítani másokat és elfogadni.  A csoportok a náluk lévő darabokból az ismertetett szabályok szerint négy egyforma méretű négyzetet raknak össze. hogy melyik darabra lenne szükségük!  Társainak adhat darabokat.

S.: Classroom Instruction.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben KOOPERATÍV STRUKTÚRA Csoportprojekt Előbb dicsérj. 2001 193 . aztán mondom Edzés párban/Ellenőrzés párban Feldarabolt négyzetek Diák-kvartett Dobálós Hasonlók csoportja Háromlépcsős interjú Indián beszélgetés Kerekasztal Költs el egy húszast! Közös megegyezés Megbeszélés párban Párok Sarkok Szóforgó Találj valakit! Tálcán a megegyezés Vakhernyó A másik megismerése A másik elfogadása Együttműködés Tekintettel a másikra A másik támogatása T5 – Fekete és fehér diákok teljesítménye kooperatív tanulással és nélküle Ugyanazon diák teljesítménye ugyanazon tanárnál és tantárgyból Forrás: Marzano.

2. 7. 6. 5. A tanulóknak különböző stílusuk és intelligencia-erősségeik vannak. I T7 – Kérdések a kooperatív tanulásról való gondolkozáshoz 1. hogy egyetlen csoporttag sem lehet sikeres valamennyi résztvevő csoporttag sikere nélkül. Mit gondolnak. miért a hagyományosan leggyengébben teljesítő tanulók mutatják a legnagyobb fejlődést a kooperatív tanulásban? 2. 4. építő egymásra utaltság erős változata azt jelenti. I A H I A koH A H Az I Ha az I A H Az I A Nem A csoportszerepeknek csak akkor van értelműk. egyenlő részvételt a szerepek elosztásával és munkamegosztással lehet elérni. hogy mindenki egyszerre beszélhet. egyéni felelősség. vagy valamennyi tanuló sokféle módon történő tanítása? Miért? 4. egyenlő részvétel. Mit gondolnak: a kooperatív tanulás minden tanulónak vagy csak néhánynak felel meg? Magyarázza meg. négy alapelv: építő egymásrautaltság. párhuzamos interakciók növelik az egyidejűleg aktívan kommunikáló tanulók számát. 9.IV. párhuzamos interakciók. párhuzamos interakció azt jelenti. ami aggasztja Önöket? 194 . 8. Mit tartanak a legizgalmasabbnak a kooperatív tanulásban? Mi az. Milyen típusú szociális készségekre van a tanulóknak szüksége. ha konkrét feladat. 3. ha a négy alapelv együttesen nem érvényesül. hogy együtt tudjanak dolgozni? 5. akkor is működhet sikeresen a kooperatív csoport. frontális tanulásra is jellemző az építő egymásra utaltság. hogy miért? 3. A differenciálásnak melyik megközelítését tartja a legjobbnak: különböző tanulók különböző módokon. Hatékony tanulásszervezési módszerek T6 – Ellenőrző feladatlap megoldása a kooperatív tanulás alapelveihez 1. tevékenység is társul hozzájuk. 10. operatív tanulás és a csoportmunka között nincs különbség. egyéni felelősség hiányzik. beszélhetünk kooperatív tanulásról.

odafigyel egy csoport beszélgetésére? Mit tehet az újonnan megszerzett információval? D2 – Feldarabolt négyzetek 195 . Miért számítanak fontos élet-készségeknek a csoportmunkával kapcsolatos készségek? 7. vagy nem értenek egyet ezzel a kijelentéssel? Miért? 10. b) segíteni tud vagy c) szükségtelen? Magyarázzák meg. és mikor kérnék arra őket. Rosszat teszünk velük. de lehet. hogy projektjüket mutassák be az egész osztál ynak. Egyetértenek. Mit jelent. mint az ismeretek és a tudás közvetítője? 14.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben 6. A diákoknak meg kell tanulniuk versenyezni. Hogyan reagálnának. Véleményük szerint a négy alapelv közül melyiknek van a legnagyobb hatása a diákok tanulására? Melyik a legkevésbé fontos? Miért? 11. Mikor utasítanák az egyes csoportokat. miért ez a véleményük! 9. hogy még fontosabb a diákok számára. ha egyik tanítványa kijelentené: „Nem akarok ebben a csoportban dolgozni”? Indokolják is meg válaszukat! 8. ha az építő egymásrautaltságot erősítjük bennük az osztályban. ha azt állítjuk. hogy a kooperatív tanár inkább a tanulási élmények. Mi a véleményük: a csapatépítés a) alapvető fontosságú. A szociális készségek elsajátítása legalább olyan fontos. Egyetért vagy nem ért egyet ezzel a megáll apítással? Miért? 12. mint a tananyag elsajátítása. Mit tudhat meg abból. hogy belehallgat. tapasztal atok tervezője. hogy más csoportoknak mutassák be? Írják le mindkét megoldás előnyeit és hátrányait! 13.

amikor kinyitották a borítékot? Hogyan indult el a munka? Milyen módon segítették egymást? Mennyire tartották be a szabályokat? Volt-e olyan. aki irányítóvá vált a csoportban? Hogyan irányított?  Milyen volt a hangulat a csoportban munka közben? 196 .IV. aki legelőször elkészült a négyzetével?  Volt-e olyan. hogyan állíthatná össze a négyzetet? Hogyan oldotta meg végül a feladatot?  Mit tett. akinek nehezebben látta át. Hatékony tanulásszervezési módszerek D3 – Megfigyelési szempontok a feldarabolt négyzetekhez      Hogyan reagáltak.

A kisebb csoportok jobban működnek. azt a négy alapfeltételt érvényesítve teheti.  A hagyományos módszereket alkalmazó tanórán általában csak egy ember beszél. Tehát kulcsfontosságú jól alkalmazni a párhuzamosság elvét. akkor egyszerre az osztály fele beszélhet. hogy míg egyes diákok sokat dolgoznak. hiszen az egyes szereplők egymás után „lépnek színre”. amely segít kihasználni a k ooperatív tanulás összes előnyét. Ha a tanár módosítja valamelyik jól bevált kooperatív módszert. Párhuzamos (egyidejű) interakciók:  Együttműködő tanulás közben a tanulók között egyidejű interakciók zajlanak. akkor a páros munka jobb. mint az egy szálon futó interakciónál. vagy újat akar alkotni. mint a nagyobb csoportok. se pontosan meghatározott szerepek nincsenek. hogy a kooperatív tanulási miért hatékonyabb. amelyben se szerkezeti felépítés. az előbbinek a 15-szöröse lesz. Az az idő is aktívabb részvétellel telik. A csoportmunkából hiányzik az egyéni felelősség. mint a csoportos.  egyenlő részvétel. Ha minden más tényező azonos. (például a tanulókat párban dolgoztatjuk). Ha például egy csoportnak olyan feladatot adunk. hogyha valaki közvetlenül szól hozzájuk.  egyéni felelősség. így előfordul. akkor a diák is szót kap. ezt csoportmunkának és nem kooperatív tanulásnak hívjuk. Így az egy főre jutó idő jelentősen megnő. Ez tehát egy szálon futó interakció. s amikor a tanár szólítja. Ez az egyik magyarázata annak. aki általában a tanár -.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben A) Alapelvek A kooperatív tanulás négy alapelve:  építő egymásrautaltság. amikor a diák a társát hallgatja. A csoportos munka pedig jobb a frontális óravezetésnél.  párhuzamos interakciók. Ha a négy alapfeltétel közül valamelyik nem érvényesül. vagy sem? Véleményét indokolja meg! 197 . mintha a terem egy távoli pontján valaki éppen a tanárral beszélget. a többiek a háttérbe húzódva csendben megpihennek. Ha a „s oros” interakciókat alkalmazó óravezetés helyett a „párhuzamos” óravezetést alkalmazzuk. vagyis hiányzik az „egyenlő részvétel”. hiszen a tanulók sokkal érintettebbek. Kérdés:* Véleménye szerint kiemelten fontos-e ennek az alapelvnek az érvényesülése az osztály diákjainak a többségétől eltérő szubkultúrában élő és a sajátos nevelési igényű diákok számára. akkor nem beszélhetünk kooperatív tanulásról. mint a h agyományos tanítás.

bátorító magatartását. akik teljesítettek egy előre meghatározott kritériumot. Az építő egymásrautaltság megfelelő feladatszerkezetekkel kialakítható (adott az osztály és a csoportcél. Kérdés:* Véleménye szerint kiemelten fontos-e ennek az alapelvnek az érvényesülése az osztály diákjainak a többségétől eltérő szubkultúrában élő és a sajátos nevelési igényű diákok számára. vagy azoknak a csoporttagoknak a számával. ennek pontszámát nevezzük ki a csoport pontszámának  a csoportban elért legalacsonyabb pontszám lesz azonos a csoport pontszámával. a segédanyag mennyisége korlátozott. Erről akkor beszélünk.IV. Hatékony tanulásszervezési módszerek B) Építő egymásrautaltság Az építő egymásrautaltság a kooperatív tanulás alapelve. mindent elkövetek. hogy ők is teljesítsék a feladat rájuk háruló részét. Az építő egymásrautaltság kialakulásával párhuzamosan születik meg a diákokban a kooperatív viselkedésre késztető bajtársiasság érzése. azaz pozitívan korrelál. célok. amíg minden egyes tag be nem fejezte saját feladatát). ha az egyik diák fejlődéséhez egy másik diák fejlődése társul. hogy egy kalap alá vesznek társaimmal. Az építő egymásrautaltság minősége jelentős mértékben befolyásolja a csoporttagok egymás iránt tanúsított segítő. Ha tudom például. Építő egymásrautaltság kialakítható még szerepek. munkamegosztás van csoportszinten és egyéni szinten egyaránt. vagy sem? Véleményét indokolja meg! 198 . Támogatom és segítem őket a közös siker érdekében. ha az egyik csoport sikere egy másik csoport sikerétől függ. Az egymásrautaltság erősödésével párhuzamosan a kooperatív magatartásforma egyre kifejezettebbé válik. Építő egymásrautaltság létrehozható megfelelő értékelési módszerekkel is (a csoportpontszám a tagok pontszámának átlagával azonos. ha az egyének vagy az egyes csoportok fejlődése egymással szorosan összefügg. segédanyagok megfelelő alkalm azásával is. A pontszám megállapításának további lehetséges módjai:  a tagok által befejezett munkák közül véletlenszerűen kiválasztunk egyet. az érvényben lévő szabályok értelmében az egyes csoportok addig nem dolgozhatnak a következő feladaton.

Kérdés:* Véleménye szerint kiemelten fontos-e ennek az alapelvnek az érvényesülése az osztály diákjainak a többségétől eltérő szubkultúrában élő és a sajátos nevelési igényű diákok számára. vagy sem? Véleményét indokolja meg! 199 . Az olyan módszerek. melyek ugyan a csoportoknak tűznek ki célt. Ha azonban megjelenik az egyéni felelősség. de munkamegosztás van. A diákokra úgy is részesedhetnek a közös felelősségben. 1983) Az egyéni felelősségvállalásnak a feladat tartalmától és az alkalmazott kooperatív módszertől függően több formája is lehet. és csoportos értékeléssel is jutalmaznak. aki a feladat megoldása érdekében a kisujját sem mozdítja. Az igavonó jóval többet dolgozik annál. rám pedig a személyes elszámoltatás legenyhébb formája sem vár. egy csapásra minden megváltozik. majd a csoport eredményét a tesztpontok összeadásával vagy átlagolásával számoljuk ki. de az egyes diákokat nem teszik felelőssé azért. Nyilvánvaló.mással fogok foglalkozni. hogy ha tagja vagyok egy csoportnak. elengedhetetlen. Az egyik az ún. Másik a feladatért felelős módszer a csoporttagok azonos feladaton dolgoznak. hogy a csoport egyes tagjainak teljesítményét a csoport többi tagja pontosan ismerje. hogy a csoport által beadott kész munkát részfeladatonként osztályozzuk. Ha nem az egyéni teljesítmények alapján értékelünk. Alkalmazhatunk olyan szabályt is. amíg az előző feladatban mindenki meg nem oldotta jól a saját részfeladatát. és mindenki a saját részfeladatáért felel. A diákok tudják. mi az. mint amennyi az ő része a közös feladatból. Bármely formáját is választjuk a személyes felelősség kifejezésének. amely szerint a csoport addig nem foghat hozzá a soron következő feladathoz. (Slavin. a csoport a munka végén közös jegyet kap. hogy a csoport közös céljához hozzájáruljanak. egyes diákok könnyen potyautasokká vagy igavonókká válhatnak. hogy pontszámával ki milyen mértékben járult hozzá a csoport sikeréhez. amiért csak ő felelős. akkor fejlettségemtől függően . így mindenki a kész feladat pontosan meghatározható részéért felelős.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben C) Az egyéni felelősség Az egyéni felelősségtudat nagyban hozzájárul a kooperatív tanulási módszerek sikeréhez. Potyautas az a diák. a diákok tanulmányi eredményeire nincsenek tartós hatással. Ebben az esetben például a csoport valamennyi tagja teljesen egyedül megír egy tesztet. pontfelelős módszer.

hogy egyenlő arányú-e a részvétel. hanem képességek szerint elosztani. az előző két módszer egyikével helyettesíti. A tanár tehát akkor jár el a lehető leghelyesebben. hogy tanulnak is. Az aktív diákok valószínűleg jobban élvezik az egész folyamatot. Az egyenlő részvétel nem azonos az egyidejű interakcióval. A diákok képességei között lévő különbségek miatt sokszor tanácsosabb a feladatokat nem egyenlően. vagy valami egészen más. A részvétel szorosan összefügg a sikerrel. majd másik tagja szerepel előre meghatározott ideig) nemcsak egyidejű interakció. az egyenlő részvétel magától nem jön létre. Hatékony tanulásszervezési módszerek D) Egyenlő részvétel A részvétel a tanulási folyamat szerves része. és valószínűbb.IV. amikor csak lehet. de az egyenlőség feltétele nem valósul meg (a le gtöbb párosban általában az egyik fél jóval többet beszél. mint a másik). és az osztály nagyobb hányadának válnak hasznára. Az egyenlő részvételt általában a következő módokon lehet elérni:  a szerepek elosztásával  munkamegosztással. Kérdés: * Véleménye szerint kiemelten fontos-e ennek az alapelvnek az érvényesülése az osztály diákjainak a többségétől eltérő szubkultúrában élő és a sajátos nevelési igényű diákok számára. hanem egyenlő részvétel kritériumának is megfelelő állapotot teremt az osztályban. A részvétel a siker elengedhetetlen feltétele. fel kell tennünk a kérdést: Az adott pillanatban az osztály hány százaléka vesz részt aktívan a munkában? A kulcskérdés annak megítélésére. Annak eldöntésére. ha a páros megbeszéléseket. Előzetes átgondolás híján egy kellően heterogén csoportban az önkéntes részvételből az egyenlőtlen részvétel lesz. az egyenlő arányú részvétel pedig az egész osztály sikerének titka. A szerepelosztás részvételi normákat alakít ki. Ha nem készítjük megfelelően elő. A diákok akkor tanulnak. A diákok ugyanis nemcsak szereplésre kapnak lehetőséget. ha interakcióba lépnek egymással és a tananyaggal. a következő: Milyen módon vesznek részt egyenrangúan a munkában? Páros munkában a párhuzamosság kritériuma teljesül (a tanulók 50%-a egy időben fejezi ki gondolatait). hogy hozzájáruljanak a munkához. vagy sem? Véleményét indokolja meg! 200 . hogy éppen egyidejű interakciók zajlanak-e. A páros forgószínpad (a pár tagjai felváltva neveznek meg dolgokat vagy dobnak be ötleteket) ehhez hasonlóan működik. m ivel ezek valódi kooperatív módszerek. de azt is elvárjuk tőlük. A félidő módszer (amelyben először a pár egyik.

z építő egymásra utaltság erős változata azt jelenti. hogy egyetlen csoporttag sem lehet sikeres valamennyi résztvevő csoporttag sikere nélkül. 6. em beszélhetünk kooperatív tanulásról. párhuzamos interakció azt jelenti. hogy mindenki egyszerre beszélhet. kooperatív tanulás és a csoportmunka között nincs különbség. párhuzamos interakciók. 2. 7. ha konkrét feladat. egyéni felelősség. 3. z egyenlő részvételt a szerepek elosztásával és munkamegosztással lehet elérni. párhuzamos interakciók növelik az egyidejűleg aktívan kommunikáló tanulók számát. csoportszerepeknek csak akkor van értelműk. 10. tevékenység is társul hozzájuk. hogy igaznak. frontális tanulásra is jellemző az építő egymásra utaltság. 8. a az egyéni felelősség hiányzik. egyenlő részvétel. ha a négy alapelv együttesen nem érvényesül. 5. 4. 9. akkor is működhet sikeresen a kooperatív csoport. négy alapelv: építő egymásrautaltság. vagy hamisnak tartja őket! 1.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben D5 – Ellenőrző feladatlap a kooperatív tanulás alapelveihez Az állítások mellé I vagy H betűt tegyen aszerint. 201 .

Nádasi Mária: Projektoktatás. A kompetenciafejlesztés fókuszai Kapcsolódási pontok Támogató rendszer: Differenciálás foglalkozás M. elemzés is szintetizálás a projektről szóló szakirodalom alapján. Szerezzenek tapasztalatot arról. együttműködés. lényegének és lépéseinek megismerése. – Kerékgyártó Judit6 2 × 90 perc A projekt értelmezése. Projektterv készítése. Gyakorlatszerzés a pedagógiai értékelésben. Kommunikációs készség különböző helyzetekben.* Ajánlott időkeret A modul közvetlen célja: A modul témái.IV. kész projekttervek alapján. Gondolat Kiadói Kör. 6 A sajátos nevelési igényű és a más szubkultúrákban élő diákokra vonatkozó részek (* jelöli) szerzője Keres zty Zsuzsa 202 . Lényegkiemelés. hogyan lehet megközelíteni egy témát a többszörös intelligencia szempontjából. A két foglalkozás között projekt megvalósítása. Ez időben olyan távol legyen a 2. döntéshozás. és II. ha a Differenciálás és a Kooperatív tanulás foglalkozások megelőzik ezt. Megelőző tapasztalat: Ajánlott továbbhaladási irány: Célszerű. hogy erős intelligencia-területeiken tevékenykedhessenek. hogy közben a hallgatók iskolai munkákkal is meg tudj anak ismerkedni. kövesse majd. 3–4. tartalma: Ismeretek a projektről – előzetes ismeretek. Tervezés. Tudatosítsák. Projekttervezésen és projektmunkában való részvételen keresztül megismerkedni a pedagógiai projekt működésével. hogy a sajátos nevelési igényű és/vagy a más szubkultúrában szocializálódott gyerekek/diákok számára különösen fontos. Projekt I. illetve szövegfeldolgozás. foglalkozástól. amikor a csoportok projektproduktumaikat bemutathatják. Budapest 2003. Hatékony tanulásszervezési módszerek IV. saját élmény szerzése a projektmunkáról. A két foglalkozást egy 3.

amelyet a gyorsabban haladóknak ki tudunk adni. A második foglalkozáson megszületett tervek megvalósításához is szükség van konzultációra. hogy a két ütem hogyan hangolható össze. ez ugyanakkor nem feltétlenül igényel külön közbeiktatott foglalkozást. Err e az elektronikus felületek jól használhatóak. az ismeretek kiegészítése a projektről. Ha a teremben egy projektor is van. illetve az elkészült fürtábrák és vázlatok bemutatására hogyan alakít csoportokat.* A második foglalkozáson projektet terveznek. Célszerű minél vegyesebb csoportokat létrehozni. A sajátjától eltérő szubkultúrában élő és a sajátos nevelési igényű diákok érdekében különösen fontos figyelembe vennünk a többszörös intelligencia-elmélet gyakorlati konzekvenciáit. Megkönnyíti és eredményesebbé teheti a hallgatók munkáját. a témához kapcsolódó időkitöltő feladatunk. A párh uzamosan megjelenő eltérő feladatok is szükségessé teszik.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Módszertani ajánlás A két foglalkozás a folyamat indítása: előzetes tudás. hogy a hallgatók a folyamatot végigjárják. a tervbemutatást segíti. hogy az első foglalkozáson kik azok. aki az SNI és egy. aki a más szubkultúrában élő diákok szempontjait érvényesíti. hogy a projektről bővítsék. illetve projekttervek megismerésén keresztül bővítsék témajegyzéküket. projekttervezés. oda kell figyelnie a tanárnak arra. majd a harmadik foglalkozáson lesz a projektproduktumok bemutatása. hogy legyen olyan. 203 . Ha az első foglalkozáson mindkét út jelen van. Az első foglalkozás a hallgatók előzetes ismereteinek megfelelően lehetőséget ad arra. jellegű projekteket célszerű tervezni. A tanár tapasztalatai alapján dönt arról. hogy minden vegyes csopo rtban legyen (legalább) egy hallgató. A produktumok bemutatásánál valószínűleg nélkülözhetetlen lesz a számítógép és a kivetítő. kitekintve arra is. amely alapján ezt követően megvalósítják tervüket. mélyítsék ismereteiket. hogy az egyes életkorokban milyen témájú. azoktól a hallgatók munkavégzési idejének megfelelően lehet eltérni. de ennek lehetősége függ attól. akik proje kttervek tanulmányozásával foglalkoznak. Az első két foglalkozás között lehetőleg ne teljen el több mint egy hét. valamint a vegyes csoportokat úgy alakítani.* A foglalkozástervben szereplő idők iránymutatóak. ha rendelkezésükre áll csoportonként egy-egy számítógép internethasználattal. hogy az előző feladatokban hogyan oszlik meg a csoport. mely idő lehetőséget biztosít arra. illetve a részfeladat ok egyeztetésére mindenképpen lehetőséget kell adni. a harmadik foglalkozás előtt azonban 2-6 hétnek kell eltelnie. akik a szakirodalommal és kik azok.

IV. ami a projekttel. akkor a négyfős csoportokon belül A. 204 . akiknél nem tartjuk elegendőnek az előzetes tudást ahhoz. Négyféle szöveget ajánlunk feldolgozásra szakértői mozaikban. Szakértői mo.Előzetes tudás előhí. a feldolgozás előkészítése Idő Tevékenységek Tevékenység célja. Ha több négyfős csoport dolgozik a szövegekkel. fejlesztendő készségek. Csoportforgó T1 – Lista a lehetséges projektekről 10’ II.Önálló munka letével és gyakorlatával kapcsolatban eszükbe jut.vása Szóforgó déseiket a projekttel és a TI gyakorlatával kapcsolatban! Először egyénileg. A szakértői mozaik szervezése függ a feladatot végző hallgatók számától. Hatékony tanulásszervezési módszerek Foglalkozásvázlat I.D1 – A. valamint a többszörös intelligencia (TI) elmé. ing Összegyűjtjük a csoportok munkájának eredményét. fejlesztendő készségek. Ráhangolódás. B. szövegfeldolgozással folytatjuk. Brain Stormmajd csoportban. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. Az új tartalom feldolgozása (A) Idő Tevékenységek Tevékenység célja. zaik D szövegek a projektről T2 – Kiegészítő szöveg a projektről 10 Az alapcsoportokból kiválnak és a többi csoport azonos jelű tagjaival szakértői Lényegkiemelés  A foglalkozások javasolt időkerete – a csoport egyedi igényeitől függően – változtatható. közösen kiegészítjük azt. C. anyagok (mellékletek) 10’ Gyűjtsék össze. anyagok (mellékletek) 20’ Azon hallgatóknak. B. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. Új ismeret szerzése hogy tartalmas projektmunkát tervezzenek a projektről. C és D jelű csoporttagok először önállóan elolvassák a szövegüket. I. illetve fogalmazzák meg kér.

B-k csoportja.vázlatkészítés D3 – Milyen tek) tanulmányozása – legalább egy alsós és egy témahét terv –. a szöveg tartalmának ismertetése. feldolgozása tás projekttéma személyenként érdeklődés szerint. C-k csoportja és D-k csoportja) feldolgozzák a szövegüket. hogy Projekttervek tartalmas projektmunkát tervezzenek a projektről. fejlesztendő készségek. témahe. Az új tartalom feldolgozása (B) Idő Tevékenységek Tevékenység célja. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. ismerése meg. 20’ Majd visszatérve az alapcsoportjukhoz a hallgatók ismertetik csoporttársaikkal Szóbeli tartalom a saját szövegük lényegét. összefoglalás Ha kevesebben vannak a szövegfeldolgozásnál. Mivel a szövegfeldolgozás üteme eltérhet (a szövegek hosszúsága is eltérő).D2 – Kész feldolgozás.Önálló szöveg. helyi diákok 205 . projekttervek A mellékletben szereplő projekttervek (alsós és középiskolás projektek.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben csoportot alkotva (A-k csoportja. a többi szöveg tartalmának meghallgatása – mindenki számára meglegyenek. általánosí. több lehetőség van a szervezésre: dolgozhatunk kevesebb szöveggel vagy dolgozhatnak párok azonos szöveggel – a lényeg az. legyen készenlétben időkitöltő feladat. hogy milyen projekttémákat javasolnának. D3 – Milyen projekttéma számíthatna a helyi diákok érdeklődésére? II.Elemzés. hogy a lépések – önálló feldolgozás. amelyek felkeltenék az adott település gyerekeinek érdeklődését. illetve mindenkinek a D3 melléklet elolvasászámíthatna a sa. anyagok (mellékletek) 15’ Azon hallgatóknak. akiknél elegendőnek tartjuk az előzetes tudást ahhoz. Továbbá a D3 melléklet olvasása – s annak végiggondolása. közös vázlatot készítve felkészülnek a lényegének ismertetésére. amellyel a gyorsabban haladó szakértők még foglalkozhatnak. Javaslat az időkitöltőre: az előzőekben összegyűjtött kérdések közül mire kaptak választ a szövegből. illetve most mivel egészítenék ki még a témajegyzéket és a kérdéseket.

s készítsenek egyénileg egy általánosan használható vázlattervet a projektleíráshoz. lépések száma függ a csoportok számától) A csoport fürtábráját és vázlattervét annyi példányban készítik el. amennyire majd a bemutatás során szükség lesz. ahány vegyes csoportot fogunk alakítani a foglalkozás végén a bemutatásokhoz. A témajegyzék és kérdések csoportosítása – fő témák és az azon belüli altémák meghatározása. Hatékony tanulásszervezési módszerek Olvassák el a hallgatók a terveket. 10 érdeklődésére? CsomagolópaKözös vázlat pír készítése Filctoll Csoportmunka Témagyűjtés Fürtábra készí.) Csomagolópapír Filctoll 5’ 206 . port kiegészítheti. megváltoztathatja saját fürtábráját a többi csoportnál szerzett megismerése egy marad (a tapasztalatok alapján. (Annyi példányt kell készíteni csoportonként.Eltérő megoldások Három megy.Csomagolópatése pír Kupaktanács Filctoll Osszák meg a hallgatók egymással kiscsoportban az elkészült vázlattervüket és Lényegkiemelés állapodjanak meg egy közös vázlattervben. majd ábrázolása fürtábrán. vázlataik alapján. Minden cso. 10’ A csoportok megosztják egymással csoportosításuk eredményét. Logikai rendezés egészítsék ki azt tapasztalataik. Milyen szempontoknak kell megj elennie egy projekt leírásában? Gyűjtsenek projekttémákat a D3-as mellékletben megszólaló gyerekek érdeklődését felkelthetik 10’ Térjenek vissza a csoportok a foglalkozás elején összegyűjtött témajegyzékhez.IV.

Ráhangolódás.Frontális úton haladók csoporton belüli bemutatójának tartalmáról. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. és értékeljék a B úton haladó csoport. I. felvetődő kérdések) – ez az alapja az zése órán készítendő projekttervnek. anyagok (mellékletek) 10’ Az A és a B úton haladók vegyes csoportokat alkotnak úgy. Az eddig A úton haladóknak az a feladatuk.venítése. Érdeklődés megjele. a projekt témájához Az ismeretek felele. vázlattervek D4 – Szempontok a tervbemutatók értékeléséhez 10’ Csoportonként meghallgatjuk egy-egy A úton haladó hallgató értékelését a B Visszajelzés a vég. Projektor 15’ 207 . ellenőrzés és értékelés Idő Tevékenységek Tevékenység célja.Szóforgó nése Csoportforgó Lényegi jegyek ki- Számítógép. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. ahányféle B úton haladó csoportból jelen vannak a csoportban). altémák. zett munkáról Foglalkozásvázlat II. hogy ismereteik alapján kérdezzenek. minél többféle eredeti munka álljon rendelkezésre az új csoportban. Az új tartalom összefoglalása. Elkészült fürtábrák. anyagok (mellékletek) 10’ Az előző foglalkozáson végzett munka visszacsatolása.tás lati tapasztalatok összekapcsolása. rendszeretozatának kivetítése (fő témák. javaslatot tegyenek a kiegészítésre. összedolgozott vál. Az otthoni munka eredményének összegyűjtése a csoportokon belül:  Milyen témának. a feldolgozás előkészítése Idő Tevékenységek Tevékenység célja. változtatásra.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben III.Plakátbemutameretek és a gyakor. hogy egy-egy csoportnak lehetőleg minél több alapcsoportból legyen tagja. A B úton haladók ismertetik a csoporttal fürtábrájukat és vázlattervüket (tehát annyi munka kerül bemutatásra a csoporton belül. fejlesztendő készségek. fejlesztendő készségek. milyen eredményre jutottak?  A projekt fogalmának meghatározása. kérdésnek néztek utána.frontális kapcsolódó összegyűjtött témajegyzék általunk kiegészített. A szakirodalmi is.

 kapcsolattartás módja. rendszeressége. * A foglalkozások javasolt időkerete – a csoport egyedi igényeitől függően  – változtatható. érdeklődés alapján a csoportok megszervezése. egy-egy csoporthoz tartozzon egy vagy két fő téma. Csoportmunka Számítógép internet kapcsolattal csoportonként Csoportonként adathordozó lépések meghatározása. fejlesztendő készségek. Hatékony tanulásszervezési módszerek  Mely témák feldolgozásával foglalkoznának szívesen a csoport tagjai? 5’ emelése Frontális Az együtt dolgozó csoportok megszervezése.IV.  anyaggyűjtés – források meghatározása. Az új tartalom feldolgozása Idő 30’ Tevékenységek Tevékenység célja. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök.  dokumentálás módja. anyagok (mellékletek) A csoportok tervet készítenek az általuk választott fő téma/témák feldolgozásá.  produktum meghatározása.  időterv. részfeladatok. hogy a fő témák le legyenek fedve. határidők. hogy a projekt megvalósítására mennyi ideje van a Döntéshozatal csoportoknak (3-6 hét lehetőségeink szerint). 208 .  felelősök. hogy a végére teljes képünk lehessen a projektekről. Együttműködés A készítendő tervnek tartalmaznia kell: ______________________  a cél meghatározása. A cél az. Meg kell határoznunk. II. A témaválasztás.Tervkészítés hoz.

fejlesztendő készségek. Kommunikáció Értékelés D4 – Szempontok a tervbemutatók értékeléséhez 10’ A tervbemutatók és értékelések alapján a további munkák. A bemu.További munka tetése. tatáskor minden csoportnak legyen egy értékelő párja. konzultációk egyez. milyen idő és eszközigénnyel kívánják munkájukat bemutatni. ismertetés projektor Az elvárások tudatosítása szempontok alapján.: moodle) keretrendszeren adja le a kijelölt határidőig. anyagok (mellékletek) 20’ A csoportok bemutatják elkészült terveiket – kivetíti minden csoport. ha háttérként minden csoport feladatai eredményét és dokumentációját az erre a célra kialakított elektronikus (pl. amikorra előzetesen bekérjük. Célszerű vállalkozó hallgatókat felkérni az igények begyűjtésére. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. megszervezése A csoportoknak határidő kiadása. rése. Az új tartalom összefoglalása. Ezen keresztül tanári segítséget is adhatunk további munkájukhoz. ellenőrzés és értékelés Idő Tevékenységek Tevékenység célja.A részek megisme.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben III. illetve a bemutatók sorrendjének kialakítására. hogy milyen formában. (Megkönnyíti a munkát.Számítógép.) 209 .Frontális terv. a technikai előkészítésre.

Hatékony tanulásszervezési módszerek 210 .IV.

 Gyerekek véleménye. kinek a nevéhez köthető.  Gyakorlata a mai iskolákban. tantárgyi vagy integrált projekt. hanem a konkrétság gazdagságában. hiszen a projektekben a problémák nem absztrakt síkon jelennek meg.  A fogalom meghatározása. T2 – Kiegészítő szöveg a projektről A projektekről általában7 Mi a projekt? A projekt egy sajátos tanulási egység.  Hogyan jelenik meg a külvilág a projektekben. hiszen más környezetben. amely a való világban az adott problémához organikusan kapcsolódik.  Témaválasztások (tanterv. akik dolgoztak már projekttel. A bő kínálat a szakirodalmi hátteret is adja. tudomány centrikus tanulásszervezésben épp a problémák konkrétságából és egyediségéből fakadó gazdagság vész el. IFA-OKI IFK 1991 211 .  A projekt szakirodalma.  Projekttémák a gyakorlatban. illetve áldoztatik fel a rendszerint készen kapott és csak elfogadandó általános érvényű igazságok oltárán.  Konkrét projektleírások. hanem a lehető legtöbb vonatkozásnak és összefüggésnek a feltárása. tananyagon kívül) – hogyan szervezzük a téma kiválasztását?  Jellemzői (ami nélkül nincs projekt). nem lehet és nem szabad az egyetemi óra keretében mindet felhasználni! T1 –Lehetséges lista a projektről Mi jut eszükbe. akik dolgoztak már projekttel.  Projektproduktumok. Ezért tehát minden projekt szigorúan véve végtelen és ugyanakkor egyedi. más tanárok segítségével dolgoznak rajtuk.  A tanórai keretek és a projekt. A trad icionális.  Az órai projekttől a témahéten át az éves projektig. milyen hagyományait ismerjük?  Miért dolgozzunk projekttel a gyerek nézőpontjából?  Mi a tanár szerepe a projektben?  A projekt lépései.  Tanárok véleménye.  Projektek a mindennapokban. amelynek a középpontjában egy probléma áll.  A projekt értékelése. Épp ezért azonos problémára épülő projektből sincs két egyforma. más gyerekek. 7 Hortobágyi Katalin: Projekt kézikönyv. illetve milyen kérdéseket fogalmaznak meg a projektről?  Pedagógiatörténet – hol jelent meg a projekt.  Projektterv készítése.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Mellékletek a foglalkozáshoz A mellékletek közül a felhasználó oktató választhat. a teljes helyi tanterv projektben való feldolgozásáig – projektek az időben. A feladat nem egyszerűen a probléma megoldása vagy megválasztása.

hogy a projekt konkrét és egyedi – azaz az adott téma hely és személyek determinálta megjelenése – logikusan következik. hogy minden gyerek tehetséges lehet valamiben. hogy a diszciplinaritás jelen van – a projektmódszer esetében is éppen abban jut kifejezésre. Ezért aztán a projekt témájától függetlenül a szociális tanulás 212 . Az előbbi példánál m aradva. amelyeket egy uniformizált folyamat végén a tanulók igen nagy szórással sajátíthatnak csak el. feloldódik a közös tervezés. Hatékony tanulásszervezési módszerek Mindebből tévedés volna a projektmódszert valamiféle szabad asszociációs láncolatként – netán tanulói és tanári rögtönzések vagy csapongások egyvelegeként elképzelni. Az első az egész folyamatra vonatkozik. Olyan piramis. hogy tehát az egyes projektek az utat kijelölő tanári inspirációk hatására részben – de olykor nagyrészt – a tanulók életéhez. a választott megközelítési mód szellemessége és eredetisége. Inspiráló és tudatos tanári segítség kell ahhoz. a jó szervezés. A tervezés két fő dimenzióban történik. a valamiben több képességű társ vezetése melletti pontos kivit elezés. Ez azonban nem azt jelenti. hanem egy ennél fontosabb dologra is. A projekt konkrét gazdagságát és ennek kapcsán a megközelítési utak sokféleségét hangsúlyozva nemcsak a tematikai megközelítés különbözőségére és az ezek közötti választás lehetőségekre kell felhívni a figyelmet. biológiai. Nevezetesen arra.IV. ha a tervezés a víz komplexumot kémiai indíttatással jeleníti meg a tanulási program egészében. A kooperáció a tanári és tanulói szerepek különbözőségének érvényesülése mellett valósul meg. nem pedig hierarchikus munkamegosztásról van szó. hogy a tanulókkal közösen a probléma lehető le gtöbb vonatkozása a vizsgálódás mágneses erőterébe kerüljön. amelynek során meghatározott ismeretekhez és képességekhez kívánjuk eljuttatni a tanulókat. A tervezés különös izgalma és mondtatni varázsa itt épp abban van. Megszűnik a verbális képességek fölényhelyzete. A tervezés másik dimenziója maguknak az egyes projekteknek a megtervezését jelenti. Az egyaránt persze nem jelenti azt. A projektek mint önálló macskakövek borítják ezt az utat és a tervezés dolga éppen az.) A projekt tehát – mint ahogy azt a bevezetőben már írtam – mindig komplex. hogy ez egyenlő felelősséggel és egyforma tudatossággal történik. A pontos megfigyelés. hogy megfelelően illeszkedjenek egymáshoz és a lehető legkisebb hézagot hagyják maguk között. az úthoz. A projektmódszer tudatos tervezést igényel. a tanár irányító szerepe az együttműködés mozzanatában szinte észrevétlenül van jelen. amelyhez tanár és diák eg yaránt hordja az építőelemeket. a szavakkal való megformálás mellett a kézzel való megformálás. nem pedig pusztán azon ismeretekét és készségekét. Abból. élményeihez tapadó problémákból keletkeznek. mind-mind egyenértékű szereplő lesz a közösen választott feladat közös megoldásában. Csakhogy épp mert kooperációról. A téma sokoldalú megközelítése sokszemélyű megközelítést is jelent. hogy eltérő képességstruktúrák egyenértékű szerephez juthatnak itt. A tantárgy-jelleg – az tehát. Az a megállapítás. akkor ez az aspektus rendeli magához a különféle vonatkozásokat és ez is segít végül is elvágni a végtelenbe irányuló fonalakat. a verbalizmus uralmára és a receptív képességek dominanciájára építő tradicionális oktatásban humanista frázissá züllött. csakhogy elsősorban a tanulói tevékenységek tervezését. ökológiai és társadalmi vonatkozásokig. a projekt módszer alkalmazásával ezzel szemben valósággá lehet. hiszen itt nem egyetlen etalon hitelesíti a tehetséget. hogy a gyerekek maguk is hoznak macskaköveket. (Így lehet eljutni például az ivóvíz tisztaságának hétköznapi kérdésétől a kémiai. cselekvés és ellenőrzés célorientált mozzanataiban. hogy mit tekintünk központi kérdésnek. hogy mint cselekvés kooperatív. hogy a vizsgálat kiinduló és centrális kérdésének megválasztása véletlenszerű.

Jószerivel alig képzelhető el olyan projekt. gyengeségeink és erősségeink koordinátái között láthassunk neki. ugyanolyan algoritmusokat. A tanár vagy a tankönyv nem egyszerűen információforrásként veszíti el egyeduralmát vagy vezető 213 . Ezzel már a projekt módszer újabb. az iskola és az „Élet” közé emelt. láthatatlanságában is erős falakat. Mert az a fontos itt. más-más aspektusra helyezi a hangsúlyt. de lehet mindennek az ellenkezője is. eleve kizárja. Mert a kooperatív jelleg semmivel sem erősebb itt. A tradicionális oktatás nehezen köt szövetséget ezzel a kontrollálhatatlan bőséggel. ha valaki akarja. Nem így a projekt. a vezetésnek és vezetettségnek az egysége csorbát nem szenvedhet. Ismét egy dialektikus ellentétpár. Az információ így is. amelyek pillanatnyi kondícióinak megfelelnek. mint az. tapasztalatai. Hogy ez a „bezárás” egyúttal felszabadulást jelent. hogy ki-ki a maga individualitását vigye a közös játszmába. amely éppen életközeli problémákból indít. addig a projekt módszer a pedagógust jobban „bezárja” a diákokkal való partneri együttműködés viszonyrendszerébe. hogy az egyedinek és a kollektívnek. hogy közvetlen teremtő emberi kapcsolatokat nyerjen ezáltal. amelynél az okokat vagy következményeket következetesen feltárni szándékozó kíváncsiság ne nyitná ki az iskola kapuit. hogy szabad belátásától. Csakúgy. igen fontos jellegzetességénél tartunk. sem érdeklődésben. Míg tehát egy hagyományos tanóra. amelynek nyomvonalai ne vezetnének az iskolán túlra.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben terepe is. lehet a tanulói aktivitás életre hívója és megbecsülője. És lerombolja a projekt módszer az iskola és társadalom. A tanár ugyanis ebben a partneri viszonyban inkább lehet önmaga. Magának a végr ehajtandó feladatnak a sokfélesége biztosítja a közös ügyhöz való hozzájárulás sokféleségét is. A projektnek ez a jellegzetessége maga is komplex. Aki ugyanis projektet szervez. a szabad választásnak és a közös célra törekvésnek. A szakirodalomban attól függően. Projekt munkát szervezni és kivitelezni egyszerűen lehetetlen parancsnoki hídon állva. Ezzel szemben a projekt. De ez a dialektikus egység nem is annyira a kommentárok. ahelyett. Blokkosított vagy epochális időtervezésként említi ezt a szakirodalom. hogy maga a módszer garantálja. mint amikor a hagyományos tanári szerep ornátusában kényszerül megjelenni. vagy éppen saját fogékonysága okán hangsúlyozandónak. Az átlaghoz igazodó tanórai osztálymunka legnagyobb keserve éppen az. hogy mindenkitő1 ugyanolyan megközelítést. amelyen megtanulható az együttműködés. Mert sem tehetségben. mint az a lehetőség. hogy a szerző épp melyik ismérvet tartja valami miatt. Nagyon fontos. és minden résztvevő minden irányú tapasztalataira épít. hogy bármely feladat megoldásához ö nmagunk keretein belül. mint kollektivizáló hatása. Elveszti ezt az ornátust. hogy ki-ki a maga korábbi élményei. de ezen belül az ügyhöz való egyéni hozzájárulások különbözőségének tisztelete is. úgy is megannyi iskolán kívüli forrásból árad. Ezért a projekt módszer individualizáló jellege épp oly joggal hangsúlyozható. sem az érzelmi viszonyulás árnyalataiban nem vagyunk soha azonosak. motiváltsága. vagy olyan kiindulási pontokat. mint a valóságos folyamat miatt érdekel bennünket. tehetsége és ambíciói birtokában válasszon olyan részfeladatokat. minden külön didaktikai erőfeszítés nélkül teszi lehetővé. amelyről végezetül szólni szeretnék. Ezúttal a rombolás és építés ellentétéről lesz szó. hogy tanórába zárná diákjait és önmagát. lehet kooperatív műveletekre épített. nagylelkűségétől vagy hangulatától függjön. talán mondani is felesleges. ezért a legjobb kivitelezés szerint sem illik igazából senkire. egyforma tempót követel. épp mert komplex rendszerként szolgái tanulmányozásra. hogy a tevékenység belső szükségleteihez igazodó időkereteket nyerjen ezáltal. sem ízlésben. Mert a projekt módszer „rombol” is: az iskolán belül ledönti a tanórák közötti csengőszóból és nyúlfarknyi szünetekből emelt falakat. mennyit ad föl a pedagógusi autoritásból.

Magát a projekt gondolatot nem Kilpatrick találta ki. úgymond: „helyretételében” is. Wilhelm Heard Kilpatrick nevéhez fűződik. valamilyen tárgyi vagy szellemi produktum létrehozására irányuló törekvés) számos rokon vonást mutat a munkaiskola különböző teoretikusainak (pl. Adott esetben egy-egy részkérdést vagy összefüggést illetően egy erdész. aki azt az álláspontot hangoztatta. A projektoktatással a gyakorlatban leginkább a projekthetek formájában találkozhatunk. Blonszkij. Ferriere. a kompetenciák valóságos társadalmi megosztottságának. másoktól tanulni tudó tanár követésre motiváló emberi példájával gazdagítsa a diákokat. Kerschensteiner. Dewey szavaival élve a learning by doing jellegzetes példájáról. Jelenleg szinte alig van olyan német középiskola. a nyári szünetet megelőző időben kerül sor. a jelenlegi alternatív iskolák történeti előzményei és jelenlegi formái. amelynek középpontjában a tervszerűen kialakított. Kialakítása az amerikai Progressiv Education képviselője. adja a veleszületett – napjainkban sajnos gyakran elpazarolt – gyermeki képességek hasznosításának legfőbb garanciáját. És ez azért van jól. századi építészeti akadémiák munkájához. Azok gondolatai német közvetítéssel jutottak el később az amerikai műszaki főiskolákra. mert az annak során szerzett tapasztalatok és a megfogalmazódó következtetések ebben az esetben nem épülhetnek be szervesen módon az oktatás folyamatába. mert ez felel meg a valóságos emberi viszonyoknak. amelynek hatása a későbbi idők számos iskolakísérletében és több ezer tanulmányban is tükröződik. amely évente ebben a formában legalább egy alkalommal ne szervezne valamilyen projektmunkát. hogy a tanulókkal együtt. szívből jövő tervszerű cselekvés. Azonban csak Kilpatrick korábban említett programadó írása nyomán vette kezdetét az a nagyarányú pedagógiai recepciós folyamat. A koncepció visszavezethető a XVIII. Freinet) törekvéseivel. B). D) szövegek a projektről A) A projektoktatás8 A „projektoktatás” azt a törekvést takarja. A törekvés számos rokon vonást mutat továbbá azon reformiskolák gyakorlatával. de az információk. A projekt módszer lerombolja tehát a „mindentudó tanár” nimbuszát. amelyek nagy súlyt h elyeznek az öntevékeny. vagyis a pragmatizmus szellemében kialakított iskolai gyakorlatról van szó.i-dome. Gaudig. D1 – A). hogy „a valamely közösségi helyzetből fakadó. A megfelelő vezetés mellett megvalósuló tervek nem csupán a rövidebb távú tevékenységeink céljainak teljesülése által biztosítják azok sikerét. Scheibner. A projekt-módszer. Hatékony tanulásszervezési módszerek szerepét. A koncepció tanulással kapcsolatos fogalmai (pl. C). Erre leggyakrabban az év vége táján. ami némiképp korlátozza a módszer pedagógiai hasznosságát. az aktivitás. amely az iskolai tevékenység tipikus egységét jelenti. mint egy tanár.hu/reformpedagogia/index.php 214 . Makarenko.” 1918-ban jelent meg The Project Method című tanulmánya. John Dewey mellett talán legjelentősebb személyisége. a Jenaplan szerinti csoportmunka) valamint a reformpedagógiai orientációjú falusi iskolai törekvésekkel (Haase.IV. a céltudatos tervezés hangsúlyozása. hanem sokkal inkább ezekben a tevékenységekben rejlő lehetőségekből nyert tanulási tapasztalat által. Reichwein). önképző jellegű tevékenységekre (pl. problémaközpontú cselekvés gondolata áll. orvos. Ugyanis 8 Györgyiné Koncz Judit – Kasnya-Kovácsné Bakacs Judit – Kopp Erika – Németh András: Alternatív. amelynek teljes címe.és reformpedagógia a gyakorlatban http://www. Landerzeihungsheimmozgalom. a begyűjtött tények értékelésében. A céltudatos tevékenység alkalmazása a pedagógiai folyamatban is utalt a koncepció legfőbb alapelvére. mérnök vagy szakács kompetensebb értékelő lehet.

A projektmunka során az egyik finn iskola osztálya nag yszámú mérési eredmény alapján kimutatta a télen hosszabb ideig parkoló autók és mot orkerékpárok „bemelegítésével” és „melegen tartásával” kapcsolatos rossz szokások káros következményeit. Ezt követően több napon át folyhatna (lehetőség szerint több évfolyamot magába foglaló vegyes csoportok keretében) az „alkotás” elkészítése. Ez jelentkezhet közvetett formában. így mindenki leeresztett. „Dunai csónaktúra”. amikor a projektmunka során elkészített alkotás közvetlen formában is hozzájárul az életkörülmények javításához. Ennek az időnek a hatékony kihasználása csak abban az esetben lenne lehetséges. amelyek jelentős mértékben hozzájárultak a levegő minőségének javulásához. az elkészített különböző jellegű művészeti (képzőművészeti. mint valamilyen érdekes dologgal (pl. eredményeit bemutató előadás vagy kiállítás keretében. A „célirányos cselekvést” gyakran összekapcsolják azzal az elvárással. A Collings által leírt projektek többsége jól érzékelteti azt az alapvető pedagógiai igényt. „indiánprojekt”. tulajdonképpen a tankönyveket is eltették már. „Csibeetető készítése”. Ezek minden elemükben és pontosan megfelelnek a Kilpatrick által megfogalmazott pedagógiai útmutatásoknak. földrajzi jellegű terepgyakorlatok stb. amely közel áll az iskola hagyományos feladataihoz és annak valóságához is. akkor az gyakran nem más. kézzel fogható haszna is megtapasztalhatóvá váljon. „Szerezzünk zenét”). amelynek keretében egy tanulócsoport feltárta az egyik osztálytársa családjában gyakori tífuszos megbetegedések okait. Ennek előkészítésére tanárokból. Ebben az esetben a „célirányos cselekvés” egyben társada lmi szempontból is hasznos cselekvés formájában került megvalósításra. hogy a „tettesek” egy része a vizsgálatot végző tanulók családjához tartozott) jól érzékelhető szokásváltozások következtek be.). „őshüllő-projekt”) való elmélyült foglalkozás. „Hogyan arat Jones úr új aratógépével stb. Egyébként a projektek jelentős része egyébként is valamilyen kapcsolatban áll a környezetvédelemmel. Amennyiben a projektek alapján dolgozó iskolák esetében egyáltalán beszélhetünk hagyományos értelemben vett oktatásról. tanulókból. és valóban projektek keretében folyna a munka. olyan jellegű tevékenység is bevonható lenne. a csoportok összeállításának szempontjai. és gondo skodott azok megszüntetéséről is. kézműves tevékenységekkel („Készítsünk vas alódeszkát”. amelyekből a tanulók kiválaszthatnák az érdeklődésüknek le ginkább megfelelő projekttémákat. vagy táncjáték. Kyösti Kurtakko számol be egy ilyen jellegű környezetvédelmi projekt sikeréről. „A szomszéd iskolákkal közös iskolai ünnep és kiállítás”) 215 . ha az oktatás megszokott feltételei (órarend. vagy ökológiai. kertészeti (az iskolakert vagy öntözőberendezés kialakítása) munkák. fotó. hogy az „hasznos célok” megvalósítására irányuljon. Ebbe a körbe minden. Ennek hatása természetesen közvetlen módon is jelentkezhet. illetve viszonylag könnyen megvalósítható. vagyis annak eredményeként valamely adott napi vagy heti munka konkrét. Ezt aztán az utolsó napon az iskolaközösség és a téma iránt érdeklődő külső résztvevők jelenlétében kerülhetne bemutatásra: egy kisebb színdarab. sem a tanárok sem a diákok nem motiváltak kellő mértékben a megfelelő szintű megvalósításban. hogy a fenti szempontok ilyen mértékben történő érvényesüléséről csak a kimagasló színvonalú projektek kapcsán beszélhetünk. Az egyes iskolákban megvalósított külö nböző projektek gyakran szabadidős tevékenység jelleget öltenek (pl. Megkülönbözteti a tanulmányi kirándulással („Murphy asszony napraforgói”. Az eredmények nyilvánosság elé tárására kidolgozott különböző (részben a helyi sajtó segítségével megvalósuló) akciók hatására az autótulajdonosok körében (elképzelhető. amelyek ennek ellenére természetesen megőrzik a projektmunka eredeti sajátosságait is. A finn Rovaniemi Egyetem munkatársa. elsősorban receptív jellegű tanulási formák) megváltoznának. illetve valamely erre irányuló saját kezdeményezés megvalósítása. a jegyeket lezárták. amely pedagógiai szempontból felhasználhatónak tűnik. A projektoktatás prototípusának ugyanis a Collings által leírt „tífuszprojekt” tekinthető. például. az osztályban folyó.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben ekkorra a dolgozatokat már megírták. esetleg szülőkből vagy külső szakértőkből álló munkacsoport dolgozhatná ki azokat a javaslatokat. Nyilvánvaló. például amikor valamely rendezvény bevételéből lehetőség nyílik valamilyen karitatív akció támogatására. videó) kézműves. szociális.

és a bátorítás. a tervszerű cselekvés. kommunikációs és tevékenységi formák kialakítása a különböző tantárgyi ismeretek integrációja az összefüggések felismerésére irányuló gondolkodás fejlesztése érdekében. 4. bemutatók keretében történő nyilvánosság elé tárása. amely szerint „a tanulók az oktatás során olyan feladatokat és problémákat is képesek lennének megoldani. Hatékony tanulásszervezési módszerek játékkal („Szobai játékok”. a résztvevők általi közös tevékenység keretében meghatározott. hogy a „célirányos tevékenység” pedagógiai szempontjai is érvényesüljenek. Emellett ezek megvalósulása során. valamint közösségi-. Továbbfejlesztés: szükség szerint az értékelés eredményei – a felvetődő kérdések és további feladatok – nyomán új projektek kidolgozása és/vagy az eredmények felhasználása a különböző tantárgyak és műveltségtartalmak továbbfejlesztése érdekében. főbb lépéseiben megtervezett és elfogadott feladatok kerülnek megvalósításra. amelyek lehetővé teszik a problémamegoldó gondolkodás. 3. Feladatok (témák) megkeresése: társadalmi szempontból is jelentős tapasztalatok megszerzésére alkalmas problémaszerű helyzetek keresése. feltétlenül szem előtt kell tartanunk egy fontos „belső határt”. „Játék a szabadban”) és történelmi témák elbeszélésével („Ball adák és dalok”. Tervezés: a problémamegoldás.” A módszer főbb jellegzetességeit az alábbi definíció segítségével összegezhetjük: A projektoktatás tanítási-tanulási folyamat megszervezésének az a formája. Felülvizsgálat: az elkészült alkotás és az elkészítés folyamatának csoportszintű értékelése. már a „tífuszprojekt” esetében is megfigyelhető a társadalmi körülmények jobbá tételére irányuló törekvés. akinek legfontosabb feladatai: a tanácsadás. Ez abban nyilvánul meg. a kooperációs. amelyben a művelődési folyamatok részeként olyan konkrét. A projektoktatás elméleti-koncepcionális továbbfejlesztése. illetve a közös tevékenység céljára alapozódó folyamat kialakítása az egymásra épülő lépések egymásutánjának részletes megtervezésével. Hol húzhatók meg a projektoktatás határai? Az számos tényezőtől függ. Mindezen sikeres elemek ellenére jogosnak tűnik Benner és Ramseger azzal az illúzióval összefüggő figyelmeztetése. amelyekkel az iskolán kívül még maguk a felnőttek sem találkoztak. Amennyiben azonban a projekt fogalom határait nem rajzoljuk túl szélesre. pedagógiai jellemzők (Herbert Gudjons nyomán): 1. 2. A továbbiakban tekintsük át ennek ideális esetben megjelenő főbb metodikai lépéseit. a feladatok megoldásának tárgyi nehézségei) az egész. amely egyben lehetővé teszi a tevékenység során megjelenő műveltségtartalmak hatékonyabb elsajátítását is. Lehetőség szerint „minden érzékszerv” bekapcsolása a tevékenységbe. a segítségnyújtás. és ügyelünk arra is. és szükség esetén az eredeti terv rugalmas módosítása. az ezzel összefüggésben publikált számos példa azt bizonyítja. illetve az egyes részcsoportok szintjén történő reflexív megoldása. hogy 216 . a résztvevők érdeklődésével. különböző munkatechnikák. A folyamat során jelentkező különböző problémák (konfliktusok. „Képek”) kapcsolatos projekteket. Kivitelezés: cselekvő együttműködés – a probléma jellegének megfelelő taneszközök. A végső eredmények: kiállítások. amelyek kapcsolatban állhatnak valamilyen konkrét helyzettel.IV. hogy az milyen mértékben válik az „iskolai eljárások jellegzetes elemeként” (Kilpatrick) az oktatás szerves részévé. Ehhez a Herbert Gudjons különböző koncepciók elemzése alapján megfogalmazott négy alapvető fokozatát használjuk. viták.és kommunikációs képesség (tovább) fejlesztését. 5. beszámolók. Projektoktatás – metodikai lépések. hogy a hagyományos oktatás megújítására irányuló törekvései a projektoktatás legkiválóbb hagyományaira is épülhetnek. illetve azt egy ötödik elemmel is kiegészítjük. A tanár a folyamat irányításának legfőbb felelőse marad. a mindennapi élettel. a koordináció. az önállóság.

és ebben az oktatás különböző új formáinak kipróbálására viszonylag széles tér biztosítására.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben ezek az oktatási célok sok esetben csak tervszerűen felépített oktatási folyamat keretében. Az alternatív iskolák és a hagyományos reformpedagógiai orientációjú iskolák egyaránt törekszenek szervezeti kereteik kitágítására. a nem megfelelően kiképzett és alkalmatlan tanár. tudatosan és értelmesen megválasztott eszközeként. a tanár által vezetett tanulási folyamat. az iskolakezdés időszakában. és az irányítással és a felügyelettel összefüggő problémák megléte is. (. Csak ez után lehetséges.. hogy már nem csupán egy. a tantervek és iskolai programok új formáiban. Kétségtelen. az iskolát fenntartó adófizető. Ezeknek a megfelelő kritikai szemlélettel történő felhasználása. projekt formájában.. A különbség csupán az. szabadon is megvalósuljon. hogy a tanulás egészét nagyszámú projektre alapozott választási lehetőségek alapján alakítják ki. lehetőség szerint az osztályterem belső terének felosztásában illetve átrendezésében bekövetkeznek. hogy valamilyen öntevékeny és önművelő tevékenység magasabb formájaként. Már Kilpatrick programadó munkájában is említést tesz a különböző külső határokról. Skiera Ehrenhard 217 . hiszen a projektmunkára való ráhangolásnak az oktatás gyakorlatában különböző fokozatai vannak. amelyek a terv megvalósulása során az osztályok bútoraiban és egyéb berendezésében. a ta nkönyvek. saját viszonyainkhoz alkalmazkodó módon történő felhasználása azonban továbbra is fontos feladatnak tekinthető. hanem számos különböző „kidolgozott módszertani eljárás” áll a rendelk ezésünkre. esetleg az iskola építészeti megoldásaiban. hogy az iskola minden megnyilvánulási formájával összefüggésben eredményesen használható.) figyelmet érdemel továbbá a hagyományból fakadó ellenállás. de mindezek közül leginkább abban a megváltozott beállítódásban. a jól kidolgozott módszertani eljárás hiánya. hogy a projektoktatás különböző formái a sokszínű iskolai élet kialakításának is elengedhetetlen eszközei. Természetesen ez a belső határ nem tekinthető merev formának. ami teljesítményként kívánatossá válik. A reformpedagógiai szempontok alapján megvalósuló fejlesztés során ezzel összefüggésben az alábbiak figyelembevételét javaso lja: „Figyelmet érdemelnek azok a változtatások. Az alternatív iskolák például oly módon valósítják meg Kilpatrick elképzeléseit.” Az idézetben megfogalmazódó megállapítások mind a mai napig aktuálisak. Az azonban kétséges. Ugyanis ezzel összefüggésben nem csupán a „belső”. hanem bizonyos „külső határokat” is figyelembe kell venni. a matematika és az idegen nyelvek oktatása kapcsán). jóllehet ezzel kapcsolatos elképzeléseit nem fejti ki részletesen. illetve folyamatos gyakorlás során valósíthatók meg (pl.

) A bevezetésben már írtunk arról. A lemaradót felzárkóztató programok címén. Megjelen nek-e az általános pedagógiai célkitűzésektől eltérő célmegfogalmazások a projektpedagógiában? Igen is. A jó képességstruktúrával rendelkező gyermektől terhelhetősége miatt egyre többet követel az iskola. természetessé válik. mint sajátos célt. (Hentig. Az értékekre nevelő. a gyermek által már amúgy sem kedvelt rátanulással megfosztja a személyiségfejlesztésben oly fontos játék és közös tevékenységek lehetőségétől. megfosztva a „lemaradókat” a kortársi referenciákban meglévő nevelődés lehetőségétől. Az iskolában csak a produktum. 1997. akkor a felnövekvő nemzedék rosszkedve. az értékteremtő iskola a tanulási korszak elején szembesíti a gyermekek egy részét saját értéktelenségével.Elmondjuk. A projektpedagógiában a gyermek elsősorban fejlődik és nem fejlesztik. (N.” (Deli. 1986) A projektpedagógiának a gyakorlata olyan. Kollár és mtsi. mert a hagyományos oktatás alapelvek szintjén deklarálja az egyéni és életkori sajátosságokból adódó oktatáselméleti alapelveket. amelyet korai szelekcióval erősítenek. a továbbképzésben megerősített deklarált pedagógiai alapelvekből a gyakorlatban csak a tanítás marad. és nem az ember az érdekes. sportolni. ezt az értéktelenséget közvetítve a szülőknek és számon kérve tőlük.) Végül. hogy a társadalmi kihívások. de az oktatás folyamatának szervezése olyan tantervi kereteket biztosít. „Az ember elsődleges természetében in potencia benne van a fejlődés. (Dewey. Az érdeklődésre. a pedagógiai gyakorlat tapasztalatai milyen változásokat indukálnak a nevelés folyamatában. mind a szülő. Hatékony tanulásszervezési módszerek B) Érvek a projektpedagógia alkalmazásához9 A stratégia az oktatásban (a nevelésben) sajátságos célok elérését szolgálja. amelyeknek mind a pedagógus. A felmérés szerint társas kapcsolataik nem fejlődnek úgy. Tanítóképző Főiskolai Kar. a pedagógia és pszicholó gia kutatásának eredményei. mint növekedés. ahogy saját korosztályuktól elvárható. kirándulni nem járnak. A családon belüli nevelés alárendelődik az iskolai követelményeknek. az együttműködésre alapozott nevelés. Az ott felsoroltak lehetővé. ahol ezek az alapelvek az elmélet szintjén maradnak. 1999) 9 Hegedős Gábor – Mayer Ágnes – Szécsi Gábor –Zombori Béla: Projektpedagógia. mert már rég az iskola elvárásainak és nem a gyermekének akar megfelelni.” (Szabó. nem érzi jól magát a szülő. ahol a gyermekekre vonatkozó alapelvek automatikusan érvényesülnek.) Dewey szerint a nevelés nem más. (N. Rosszkedvű és rossz idegzetű nemzedék nő fel. oktatás önmagában hordozza a gyermekközpontúságot. (Vekerdy. fejfájás. meg nem is.. Már az elemi szinten elkezdődik egy túlképzés. 1988. idegesség. ami a könyvben van.IV. vonja le következtetését az ELTE társadalmi és neveléspszichológiai tanszékének kutatócsoportja. szabadidejük alig van. Kecskemét 2002. az aktivitásra. nem enged be falai közé „új” tanítási-tanulási stratégiákat. 64. Nem. 1933.. Kollár és mtsi. és a szocializáció útján öröklődik. mind a gyermek igyekszik megfelelni. a most említésre kerülő szempontok szükségszerűvé teszik a projektpedagógia alkalmazását. 1989) Ha az iskola nem mérsékli önmagát.. hasfájás figyelhető meg náluk. A pedagógusképzésben megtanult. A 9-13-17 éves gyermekek többsége szorong. A kizárólag verbalizmusra támaszkodó túlképzésnek egyetlen szereplője sem érzi jól magát. Tanítani annyit jelent. negatív tanulási viszonyulása állandó sul. II. 16. otthon a háztartásban ritkán segítenek. Örökké fáradtak. a gyakorlatban nem realizálódnak. 1999) Az iskolai kihívásokat a társadalom rosszul értelmezett elvárásai gerjesztik. hogy . 218 .

hogy a projektpedagógia alkalmazásával fejlődik a gyermekek együttműködése. Pedig itt többről van szó. hogy a projektpedagógia helye. új ismeretek. Felfogásunk szerint az iskolai tananyag által kijelölt tudás nem élvez elsőbbséget a tanulás folyamatában. Mellőzve a hierarchiát. Ezek fejlesztése az alternatív lehetőségeket is tartalmazó csoporttevékenységekben valósítható meg. hanem egy sokkal sűrűbb együttműködést követelve a team tagjaitól” (Magyari Beck. A tanulás értelmezésének. A döntési képesség és az érzelmi stabilitás (érzelmi intelligencia) kialakítása elengedhetetlen követelménnyé vált. A tanulók többsége nem azért megy szívesen osztálykirándulásra. A projektorientált tevékenység erre is felkészít. vagy a hobbihoz kapcsolódó ismeretszerzés. (Szabó. Sajnos. 192. Nem a tan uláson. szerepe értelmezhető legyen. a tanítás és a tanulás folyamán és folyam atában konkretizálódnak. A szándékos tanulásnak jelen keretek között két módját említjük meg. meglátásunk szerint. amikor egy kitűzött távoli cél elérése érdekében tanulunk. vitakészsége. De lehet ilyen egy étel elkészítése is. a termelés szintén újfajta elvárásokkal lép fel az oktatással szemben. 219 .: a játék. A pedagógiai szakirodalom általában megelégszik azzal. Ezek külön-külön és együttesen is megállják a helyüket. Az osztálykirándulásokon ennek ellenére mégis rengeteg tapasztalathoz. A mi felfogásunk a nevelődésre. mint mennyiségi mutatóik determinálják. vagy külső. az ismeretszerzés sokszínűségére helyezi a hangsúlyt. Erről Magyari Beck István így ír: „Ám a tudományok ilyen eseti kölcsönhatása érthetően új tudományszervezeti formákat is követel. más személy által meghatározott. A tág értelmezésben a tanulás új tapasztalatok. hanem a produktum elkészítésén van a hangsúly. Jelentőségük a személyiségfejlesztésben azonos. A merev hierarchiák helyett a nagy vállalatok is igyekeznek gyors reagálású egységeket bevetni a gyilkos versenyen. Ez az úgynevezett 'toyotizmus'.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben A gazdaság. az alacsonyabb döntési szinteken lévőknek kell vállalniuk a felelősséget. Ahhoz. miként az említett 'kollégium'. a tanulás. ha az elsajátítás folyamán pozitív irányú változások jönnek létre a személyiségben. A spontán tanulásnál nem a tanuláson van a hangsúly. mára már az interdiszciplináris team lett a divat. tananyagok elsajátítását értjük tanulás alatt. 1997) A magas szintű tudás megszerzése már önmagában nem elegendő. A tudomány. A tanulásban való részvétel szerint a tanulás lehet:  próba-szerencse. A tanulás az egyénben nem tudatosult kísérő jelensége valamely tevékenységnek. A másik. az iskola a saját energiáit az ismeretek közvetítésére. Szűkebb értelemben az iskolai követelmények. 1982. De nem ám úgy. Amíg tegnap még elegendő volt a hasonló szakmában tanúskodók 'kollégiuma'. ismerethez jutnak a tanulók. az élmény összeegyeztethető fogalmak. mert ott tanulnak. az örömforrás. amikor a tanulás örömforrást jelent. Pl.) Ez a fajta együttműködés a tudomány termelőerővé válásával hétköznapivá vált. az oktatás. újraértelmezzük a tanulás néhány jellegzetes sajátosságát. A különböző érdeklődésű tanulók a közös cél megvalósításáért csoportba szerveződve tevékenykednek. Az első. Az iskola céljai és feladatai a nevelés. a tudományos kutatás is fellép a maga igényével. mások véleményének elfogadása. birtoklását jelenti. hisz a vállalatok egyénenkénti gazdasági sikereit sokkal i nkább fejlesztéseik. Pedagógiai értelemben akkor beszélünk tanulásról. a tanulók energiáit a lecketanulásra koncentrálja. új tevékenységek elsajátítását. definiálásának nagyon sokféle változata van. modulokra estek szét. A tanulás irányultságát tekintve lehet spontán és szándékos. A mi felfogásunkban a tanulásnak létezik egy tág és egy szűk értelmezése. projektekre. A cél megfogalmazása lehet az egyén által megfogalmazott. A vállalatok teamekre. A projektpedagógia felfogásában a tanulás.

 A kísérletező tanulásban nem a vezető. a tanuló pedig követi.  problématanulás. A tanulás az elvégzett cselekedetek mellékterméke. 301–304. kiegészíti egymást. laboratóriumi tevékenységek.  belátásos (nem a tanulás szükségességének. követnie kell a tanár vagy az oktató utasításait. más személyek. Itt inkább a feltételek. háttérismeretként kapcsolatba kerülnek különböző geometriai formákkal. személyes motivációk. A többcsatornás megerősítést biztosító tanulásszervezés arányának növelése kedvezne azoknak a tanulóknak. Az origami. Nagyobb arányú alkalmazásuk ugyan lelassítaná a tanítás folyamatát. Kisiskolás korban nem cs upán azért origamiznak a gyermekek. P. de növelné a tartósan elsajátított átlagtudás mennyiségét. a tanulási célok világosak. Hatékony tanulásszervezési módszerek  utánzásos.IV. a többcsatornás megerősítést. mint a kísérletező tanulásnál. vagy akár a kijelölt cél kormányozza a tanulási folyamatot. Térben és időben.: kísérletezések.  szociális tanulást. kifejezettek. A tanulás nincs előre megtervezve vagy megszervezve valami külső szakértő által. Sokkal inkább értenénk egyet a többcsatornás tantárgyak elnevezéssel. Robert és Jan Simon három különböző tanulási módszer újfajta egyensúlyát ajánlja a ped agógusok figyelmébe (Simon. és nem mellékhatás. Ez a tanulási módszer az úttörőké. a tanulók igényének és képességstruktúrájának megfelelően egymás mellé rendeli a kétfajta tanulási stratégiát. A tanulónak el kell köteleznie magát a meghozott döntések mellett. főleg az alsóbb évfolyamokon.  A tevékeny tanulásban a tanulók szerepe fontos. akik az induktív tanulási stratégia alkalmazásával jutnak könnyebben tartós ismeretekhez. pszichomotoros).  lecketanulás. a haj togatás csak eszköz. Az első négy tanulási forma a projektpedagógiától elválaszthatatlan. A két utóbbi belefér a projektpedagógia tágabb értelmezésébe. hanem az ismeretek közti összefüggések belátása). Ezek a tanulási formák egyszerre eszközei és céljai a tanulásnak. határozzák meg. az origami műszaki rajza által fejlődik szimbólum. A projektpedagógia ugyanakkor nem zárja ki a deduktív tanulási stratégiát. A folyamatot a tanulók maguk tervezik és szervezik. A tanulási formák együttes alkalmazásának lehetősége biztosítja a leghatékonyabb és a legtartósabb tanulást. 220 . Az eredmény pl. és folyamatábra értelmező képességük. Tapasztalatunk szerint a diákok többsége. felfedezések. Ha a tanulást tartalmi szempontok alapján csoportosítjuk. a technika esetében. mit és hogyan tanulunk. 2000. sík és térbeli relációjuk stb. A tanulás központi tevékenység. észleléssel).  mozgásos (motoros. A három javasolt tanulási mód Simon szerint jól megfér egymás mellett. kísérletek stb.: ügyesebb lesz a mozgásuk. szív esebben tanul ezen a módon. hogy új felfedezéseket tegyen. Pl. Ezért tartjuk helytelennek a készség-tantárgy elnevezést a vizuális ábrázolás. hogy új utakat járjon be. Itt a tanulásban a tanulót a tanulás élvezete vezeti. akkor megkülönböztetünk:  verbális. hogy valamit meghajtogassanak.):  Az irányított tanulás során a tanár vagy az oktató hozza meg a megfelelő döntéseket.  perceptuális (érzékeléssel.

E felismerés legismertebb propagálója ma Howard Gardner harvardi professzor. Ők nem ezekben a szobákban vannak. ELTE TÓFK. interperszonális. ugyana kkor a zenei hallás hiányát megváltoztathatatlan adottságnak tartják. vonszolni. Gardner szerint többféle – legalább hét intelligencia – létezik. hogy abba a bizonyos terembe többféle bejáraton át lehet bejutni. s többszörös intelligencia elméletének kidolgozója. Valamilyen mértékben mindannyian rendelkezünk mind a hét intelligenciával (nevesítve: nyelvi. zenei. 2005. be akarjuk csalogatni (taszigálni. és minden gyerek számára a megfelelő bejáratot kell megtalálni. kézműves.) A társadalomismeret tanítása szinte kizárólag a nyelvi és kisebb részben a logikai intelligencia kihasználására épít. valamint zenei és táncos élmények útján is. A roma gyerekek számára azonban ezek a bejáratok kevéssé használhatóak.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben C)* Többféle bejárat10 A tanítás jórészt arról szól. 10 Knausz Imre: A roma tanulók tanítására vonatkozó kompetencia és a társadalomtudományi képzés . Témánk szempontjából különösen fontos. de ezek esetleg éppen nem a tanuló szobájából nyílnak. Számos afrikai törzsnél éppen fordítva: az olvasás képessége fel sem merül vagy nem fontos. hogy a kultúrák is különböznek is a tekintetben. interperszonális intelligenciákról van szó). mozgásos. hogy a tudáshoz vezető bejáratok közül ezeket tárja szélesre. és addig nem nyugszanak. Alapvető felismerés. de nem egyenlő mértékben: ki ebben. hogy melyik intelligenciát preferálják (Nyugaton. hogy az ismeretek nem csak szövegek útján köz elíthetők meg. hogy a tanulót. az indító metaforát folytatva tehát azt mondhatjuk. mind a szülők hatalmas erőfeszítéseket tesznek a siker érdekében. matematikai. míg eredményt nem érnek el. aki saját kultúrájának szobájában áll. Különösen azt fontos látnunk. amelyek egyenrangúak és bizonyos mértékig – agykutatások által is valószínűsített módon elkülönült modulokat alkotnak az elmében. mind az oktatás. 221 . téri. ha vaki nehezen tanul meg olvasni. Kézirat. lökni stb. és főleg zenei és mozgásos dimenzióit. logika.) a magas kultúra termébe. hogy a terem bizonyos bejáratait tágra nyitjuk ugyan. hanem képi-rajzos. de mindenáron elérik. hogy a kedvezőtlenebb adottságokkal rendelkező gyerekeknek – és vannak ilyenek! – is jó legyen a ritmus érzéke. téri. Végig kell gondolni valamennyi tantárgy tanításának vizuális. ki abban képes nagyobb teljesítményre. A probléma gyakorta abból adódik. hogy Gardner antropológiai oldalról is megközelíti a kérdést – kimutatva.

A projekt általános és pedagógiai értelmezése között tehát lényegében az a közös. olykor jelentésük pontos ismerete nélkül. (A hazai nevelés történetében tartalmát tekintve az életegységek szerinti nevelést – Nemesné Müller Márta -. Ez nem olyan egysz erű. kerülnek át. értik valahogyan e s zavakat. ha értelmezett fogalmakat használ.IV. Az előbbiek előrebocsátása azért látszik fontosnak. hanem ennek az írásnak a biztos értelmezési. csak nem feltétlenül ugyanúgy. projekt. írások értő fogadásának alapvető feltétele a fogalmak befogadó és közlő részéről történő . illetve a megalapozott ellenvélemények megalkotásának alapvető feltétele. tervdokumentációban kell rögzíteni. komplex. hogy a szakkifejezések egy jelentős része a köznyelvből származik. ugyanakkor egy részük változott jelenté startalommal visszakerült a köznyelvbe. Aki tehát azért beszél. A továbbiakban kiindulásként a következő fogalmak értelmezésére és egymáshoz való viszonyának vázolására vállalkozom: pedagógia. az eredmények prezentálása. a művészeti. hogy valóban megértsék. A projekt célja általános megközelítés esetében mindig valamilyen társadalmi szempontból új. Nádasi Mária: Projektoktatás (a pedagógiai projekt összevetése az általános értelmezéssel) A téma fogalmi keretei A pedagógiai előadások. A pedagógia a nevelés gyakorlata és elmélete.a pedagógiai projektre alapozott oktatás szinonimájaként használták. fontos produktum létrehozása. Az egyes témák projektként való feldolgozása a mindenkori pedagógiai folyamatnak alárendelten egyedi jegyeket mutat. megvalósításában.Domokos Lászlóné . Projekt: köznyelvi értelmezésben valamely összetett. eredményeiben viszont elég nagyok a különbségek. jól teszi. metróépítési projekteket stb. projektorientált oktatás. amelyet többszörös mérlegelés után is fenntartás nélkül elfogadhatunk. A pedagógiai projekt célja kettős: a tanulók a projektben meghatározott végeredményt akarják létrehozni. Ez a gondolati csatlakozás. mint első hallásra tűnik. hogy jelentésük a neveléstörténet során módosult. (Ismerünk városrendezési projekteket. továbbfejlesztés.) A téma felvetése és a témával való foglalkozás a gyerekek valódi önállóságán alapul. a gyakorlati élet területére.a feldolgozhatóság. Hatékony tanulásszervezési módszerek D) M. Érdemes ezzel kapcsolatban akár csak a laikus pedagógiai elméletekre gondolni (M. projektoktatás. A pedagógiai szakszavak értelmezését nagymértékben befolyáso lja. hogy min dkettő komplex tématerv alapján való feldolgozása. a technikai. pedagógiai projekt. Ez olyan. a pedagógusok. hogy egyes kifejezések a külföldi szakirodalomból kerültek.) Pedagógiai projekt: valamely összetett. a közel eső értelmezhetőség érdekében. struktúrában. Nádasi 1999a. A projekt céljában. A feladat vonatkozhat a tudományos. s emiatt a legtöbben érzik. eredményeit meghatározó terv. folyamatát. A projektet rendszerint meghatározott pályázati formában. projektpedagógia. mert így talán ki lehet fejezni: nem tisztázni akarom egyszer s mindenkorra a témát megalapozó fogalmak tartalmát. tartalmában.legalább lényegében egybecsengő értelmezése. a gyakorlatban is jól használható megállapítás – ha nem is szabályos fogalom-meghatározás –. szakértők szerepe ennek az önállóságnak a segítése. a munkaegységek szerinti tanulást . Golnhofer-Nahalka 2001). a projekt a téma-meghatározástól a végered222 . komplex feladat elvégzésének feltételeit. a témafeldolgozáshoz kapcsolódó célok. feladatok meghatározása. a munkamenet és az eredmények megtervezése. ír. viszonyítási pontjait szeretném terminológiailag meghatározni . gyakran a mindennapi életből származó téma.

A cél az iskolán kívüli helyzet megismerésére vagy megváltoztatására vonatkozzék. szervező. Kidolgozása összefüggő. ám különböző kompetenciákkal rendelkező partnerekként dolgoznak együtt. a tervezés közösen történjék. A projekt megoldása a tevékenységen keresztül kapcsolódjon a valóságos helyzetekhez. Adjon módot individualizált munkára. A tanulók önállóan döntsenek. színvonala. 10. 9. fontos a tevékenység folyamata. hogy az ezzel kapcsolatos álláspontok nem mindig fedik le egymást. tanulócsoport érdeklődésnek megfelelő. hosszabb időtartamra nyúljon el. attitűdjeiben. A témával 1918-tól az 1980-as évek közepéig foglalkozó mértékadó szakirodalom áttekintése alapján készített „leltár” szerint (Dunker – Götz 1988. Másrészt az eredmény sokkal több. a pedagógiai projekt” az adott tanuló. Interdiszciplinaritás jellemezze. figyel rá.) A projekt megvalósítása önálló egyéni munkán és/vagy páron és/vagy csoporton belüli munkamegosztáson alapul mind általános. ha mind részleteiben. A kiindulópont a tanulók problémafelvető kérdése legyen. és legyenek felelősek saját döntéseikért. 6. egy tudományos vagy egy gyakorlati probléma megoldása). képességeiben. ezért általuk fontosnak tartott. 9 – 11. (Például olyan helytörténeti kutatás. már sokan megpróbálkoztak vele. A tanulók közötti kapcsolatok erősek. hogy a projektnek összesen 11 kritériumát fogalmazták meg a különböző szerzők. 11. eredménye is. 8. de tulajdonképpen csak számukra. mind egészében összhangban van a tervdokumentációval. A projekt tartalma általános szinten társadalmilag fontos (például egy épület. Emellett ugyanis minden olyan változás eredménynek számít. A projekt eredménye az általános értelmezés esetén csak akkor elfogadható. újdonságértéke számukra nagy. egy út. kommunikatívak legyenek.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben mény prezentálásáig nevelési céloknak alárendelt. Azonban a különbség lényegi: míg felnőttek esetében ez a tevékenység velejárója (hogy mit tanulnak eközben. A pedagógiai projekt eredménye nem feltétlenül felel meg részleteiben a tevékenység elején megfogalmazott elképzeléseknek. mind pedagógiai értelmezés esetén. Az értelmezés mögötti szakirodalom ismeretében azt is látni lehet. 223 . magatartásában a projektmunka eredményeként végbement. mint ami a prezentációban megjelenik. amelyet a település is fontosnak tart. 2. tanácsadó funkcióba.) megállapítható. Olykor persze előfordulhat a két dimenzió „összecsúszása”. A projektoktatás értelmezése hasonlóképpen nem egyszerű. az esetek többségében rejtett marad még a saját maguk számára is). A projektoktatás kritériumai a következők: 1. addig a diákok esetében az egyéni vagy kooperativitáson alapuló önálló tanulás gyakorlása maga is cél. 5. 3. ha nem is egyforma gyakorisággal. A pedagógusok és a tanulók egyenrangú. 4. Adjon módot csoportmunkára. amely a tanulók tudásában. A pedagógus vonuljon vissza stimuláló. egy köztéri szobor elkészítése. o. 7.

életteljes mulatság. http://mohafalva. az attrakció szerepe központi helyre kerül. mesék fénymásolata. (Akár egy KiMit-Tud cirkusz fedőnév alatt)  Mint projekt-vezetőknek kitűzött céljaink között szerepel: o kulturális élményszerzés o a társas és csoportos együttműködés fejlesztése o a találékonyság és az ötletesség inspirálása o önismeret fejlesztése o a létrehozott teljesítmény tisztelete o megtanulni más sikerének örülni o a világ sokszínűségének érzékeltetése o a fegyelem és koncentráló képesség formálása o médiaismeret o könyvtárhasználat o az internet használata o irodalmi művek megismertetése o a nyelvi kreativitás fejlesztése o a mozgáskultúra cizellálása Érintett tantárgyak:  Hangsúlyosan: magyar nyelv és irodalom. karton. számtalan tanulási lehetőséget nyújtó. vizuális kultúra.  agyag. magához a „saját előadáshoz” – az előadáshoz.  zene az előadáshoz.hu/mohacirkusz. mint kezdeti külső élményen. a mutatvány.html) sok tapasztalással (forrás: Korosztály:  8 – 10 éves gyermekeknek átélhető. testnevelés. természetismeret. Hatékony tanulásszervezési módszerek D2 – Projekttervek Cirkusz projekt – Egy játék. ami aztán lassan a különböző felkészülési folyamatokon keresztül vezet el a végső produktum létrejöttéhez. mint kiindulóponton kezdődik a projekt.  lepedők  festékek.IV. egy élmény. Futamidő:  Kb. miközben kézzelfoghatóan megtapasztalhatnak és megtanulhatnak számtalan dolgot. ének-zene.lauder. 1–2 hónap Kiindulás – külső élmény:  A Fővárosi Nagycirkusz (vagy bármelyik másik utazó cirkusz) előadásának megtekintése. Anyag.  Kapcsolódóan: matematika. mint ráhangolódáson.  papírok (krepp. Cél:  A teljesítmény. rajzlap).  a versek.és eszközszükséglet (igény szerint):  cirkuszos videók. Főbb tevékenységek: 224 .

spárga – differenciáltan o szekrényugrás: kismacska – differenciáltan 225 . o programfüzet. előadás terv készítése.  Irodalom: o Babits Mihály: Don Guriga monológja (részlet) o Christian Morgenstern: Az orofánt o Christian Morgenstern: Esméred az o Erdélyi jiddis népköltés: A szamovár o Francis Jammes: A bűvész két kismadara o Frank Tashlin: A hol-nem volt-medve o Frederico Garcia Lorca: Kicsiny papírmadár o Housman: Az elefánt.. középkor.: porondmester. gyűjtőmunka. o a cirkusz története: ókor. amelyek próbára teszik az előadót (egyfajta nyelvi cirkusz). mostani cirkusz: összehasonlítás. o versírás. állatidomár stb. Caroll: Szajkóhukky o Laurence Bourguignon – Michaël Derulieux: A bűvészkedő farkas o Nemes Nagy Ágnes: A lovak és az angyalok o Orbán Ottó: Mutatvány o Szegedi Katalin: Álomcirkusz o Szilágyi Ákos: Cet ecetben o Weöres Sándor: Déli felhők o Weöres Sándor: Gyors gyöngyöző hangok o Weöres Sándor: Szajkó o Weöres Sándor: Vásár (részlet)  Film: o Chaplin: Cirkusz o Keménykalap és krumpliorr o Sebasthian  Testnevelés: o összpontosítás és koncentráció képességének fejlesztése o előre-. hátra bukfenc tanulása o cigánykerék o fejenállás. o a szavakból anagrammákat írunk: pl. a változás megfigyeltetése – szövegfeldolgozás. könyvtár. cirkusz. o kicsi könyv készítése: rajzok és cirkusszal kapcsolatos szavak különböző nyelveken (kapcsolódás a vizuális kultúra tantárgyhoz) – egyéni vagy csoportos munka. o meghívó készítése. o a cirkusz szó különböző nyelveken – gyűjtőmunka: szótár. o cikkírás.. különleges nyelvi feladatok. avagy a szokás hatalma o József Attila: Medvetánc o Kosztolányi Dezső: Párizs o L. rikcusz. kuszrik stb. kézenállás. o verstanulás (a versek témája kapcsolódik a cirkusz világához vagy az állatokhoz. internet használata. illetve olyan érdekes. o összetett szavak a cirkuszi nyelvhasználat körül: pl.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben  Magyar nyelv: o cirkusszal kapcsolatos szavak gyűjtése.

zenebohóc Természetismeret. jegyek készítése  Lámpaláz és siker  Az ELŐADÁS Utóélet:  Az előadás értékelése. Székeket körben elrendezve. plakátok. videók  Kritika-írás  Riport az előadókkal 226 . hányféleképpen öltözhet fel a kötéltáncos. perecesek és egyéb cirkuszi kellékek.IV. festmények a cirkuszról különböző technikák használata o plakátok tanulmányozása. a program összeállítása  A MUNKA – műsorszámok begyakorlása. felkészülés az előadásra – be lehet vonni szülőket. erősödik az esztétikum) Matematika: o cirkusszal kapcsolatos szöveges és egyéb (kombinatorika: pl. zenei produkciók. hangszeres zene gyakorlása. oszlopok a nézőtéren – függvények. porondot képezni. o állatok a cirkuszban – jellegzetességeik. gyerek jegy. a produkciókhoz o élő. nyugdíjas jegy: a való világ leképezése – jegyek készítése o jegyszedők. testvéreket. cikkek. mi szeretne lenni a cirkuszban?  Cirkuszigazgató választása. fotók.plakátkészítés o agyagmunka: bohócok. ugrókötél gyakorlatok Vizuális kultúra: o rajzok. recenziók  Az események regisztrálása. természetes életmódjuk o az állatbarát szemlélet erősödése (eltűnik a korbács. aki egyben a porondmester is – majd a cirkuszigazgató kijelöli saját titkárnőjét is  Műsorszámok kiválasztása. Hatékony tanulásszervezési módszerek     egyensúly gyakorlatok az osztály „erőművészei” izmozhatnak karate. ha…) feladatok o sorok. fő jellegzetességeik: milyen a jó plakát? . lovak… o Frank Tashlin: Holnem volt című művének illusztrálása o Picasso clownjai felhasználásával montázskészítés o a cirkuszban fellépők jelmezeinek megtervezése o felnőtt jegy. judo bemutató táncok (csoportos vagy egyéni) a készülő „akrobatikus” műsorszámok megtervezése.) Ének-zene: o jellegzetes cirkuszi zene o zeneválasztás az előadáshoz. díszletek o a tanterem cirkusszá alakítása (néhány lepedő befestésével és fellógatásával sátor hangulat. gyakorlása (gyerektől eredő ötlet! A pedagógus csak segít megvalósítani) o karika. kötéltáncosok. koordináta rendszerek o jegyárak megállapítása – számrendszerekhez kapcsolódóan o o o o o Saját cirkusz:  Kihez mi állt a legközelebb?  Ki. barátokat  Műsorfüzet.

lauder.  Számfogalom kialakítása. A ma ckó. és biztos társ a „magára maradt” kisgyereknek.  A nyelvi kreativitás és az esztétikai érzék fejlesztése. a mackója. az óvoda és iskola közötti zavartalan átmenet bizt osítása. mint alteregója először sokáig asztalán csücsül.  A valóság és a mesevilág közötti átmenet érzékeltetése.  A memória képességének fejlesztése. Ez lehet Brumi (Bodó Béla: Brumi az iskolában) vagy Vackor (Kormos István: Vackor az első bében). mi minden történt velük a hétvégén. Két pedagógus esetén mindkettő akár.  Matematikai műveletek. A mackó megkönnyíti a szoktatási időszakot.  A pénteki hétértékelésen egy-egy gyerek megkapja hétvégére Brumit vagy Vackort. A hétfő reggeli beszélgetésen beszámol arról. természetismeret  Kapcsolódó: ének zene.  A megszemélyesítés képességének fejlesztése (minden mackónak saját személyisége van  a gyerekek gyorsabban megismerhetőek. testnevelés.és eszközszükséglet:  versek. a projektvezetőnek is megvan az alteregója.  Írás.hu/medve. hétéves korosztálynak ajánlott project. könnyebb segíteni nekik).Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben  Honlap-készítés Medve projekt – Az iskola mint intézmény meglágyul a mackók közvetítésével (http://forras. Innét még sokszor költöznek vissza az asztalra.)  rajzeszközök  agyag 227 .  Szövegértés.html) Korosztály:  A hat-. Ez a szokás a következő tanévben is megmarad.  A medvék fajtáinak és életüknek a megismerése.  A rajzban való kifejezés képességének elősegítése (finommotorikus mozgás).  Irodalmi művek és íróik megismertetése. rajzlap stb.  Olvasás. majd lassacskán felköltözik a polcra.  A tanárnak. Kiindulás:  Az iskolakezdés első napjaiban minden gyerek behozhatja kedvenc mackóját. Érintett tantárgyak:  Hangsúlyos: magyar nyelv és irodalom. vizuális kultúra. mesék fénymásolata  videók  papír (karton. matematika Futamidő: Négy hónap (szeptembertől a téli szünetig) Produktum:  A projekt lezárása: a Mackó-kiállítás Anyag.  Médiaismeret. Cél:  Az iskolai beilleszkedés segítése.

táplálkozása o Miért szereti a medve a mézet? o Alszik-e a medve téli álmot? o Mennyi ideig vemhes a medve? o Miért mosómedve a mosómedve? o Melyik medve eszik húst. mint erővel o Bodó Béla: Brumi az iskolában o Weöres Sándor: A medve elmélkedése o Milne: Micimackó o A medvefiú.IV. Hatékony tanulásszervezési módszerek  könyvtár (természettudományos könyvek)  zeneanyag  fényképezőgép (igény szerint) Főbb tevékenységek:  Magyar nyelv és irodalom: o Eredet mondák a medvéről o A medve a mitológiában o Medve és a magyar népmesék o Medve-történetek o A medve és az indián történetek  Irodalom: o Tolsztoj: A három medve o József Attila: Medvetánc o Kormos István: Vackor az első bében o Móricz Zsigmond: Többet ésszel. melyik medve nem ragadozó? o Táplálkozási lánc  Ének zene: o Micimackó dalai o Bartók Béla: Medvetánc o Medvetánc o Medvék hangjai  Testnevelés: 228 . mackó puzzle készítése (egyéni vagy csoport munkában) o Mackó kartonból jancsiszeggel o Agyagmackók o Meghívó. Finnugor népek meséi  Film: o National Geographic filmjei a jegesmedvékről és a grizlikről o Micimackó o A medve o Mackótestvér  Vizuális kultúra: o Mackó portrék o Mesék illusztrálása o Mackós memória játék. plakát készítése a kiállításra  Természetismeret: o Látogatás az állatkertben a medvéknél o A medve és az ember testrészei o Medvefajták o A medvék élete.

cikkek. Ezekre helyekre rendezhetjük tematikusan a mackókat és az agyag medvéket. Vendégkönyvet indítunk. és a karton mackókat. vendégkönyv  Az eseményről készült fényképek. Tudnak a levegő. tudják. a talaj szennyezéséről. ahol a nap folyamán non-stop folynak a mackós filmek. mindenki a saját mackójával  Agyagmackók  Kartonmackók  Videó és fényképriport a kiállításról A kiállítás:  A kiállítás napján mindenki behozza az összes létező mackóját. és a számítástechnikai ismereteik is bővebbek. szeretetére nevelődnek. Az osztályteremben padokból alakítjuk ki a bemutató teret. A nagyobbak sokat tudnak segíteni a hetedikeseknek. barátokat is. A hulladék problémaköre kiválóan alkalmas erre. videók közös megtekintése  Riport készítése a medve tulajdonosokkal  Honlap készítése Hulladék projekt (forrás: Lauder Iskola – kézirat) 1. bemutatva egy-egy érdekes. négy lábon)  Matematika: o Több. hogy takarékoskodni kell az energiával. A nagyobbak már járt asabbak a projekt munkában. A témakör kiválasztása. a környezeti tényezők ko rlátozó hatásával. A tanítás során találkoztak az anyagok körforgásával. iskolai foglalkozások sorában a természet ismeretére. Utóélet:  A kiállítás értékelése. az életre hívás körülményei:  A Magyarországon élő 12–13 éves diákok több környezeti problémával találkoztak életük során. kevesebb. ugyanannyi mackó (<. Ma a környezeti nevelés fő célja a megfelelő ismeretek elsajátítatásán túl a cselekvőképességre nevelés. 229 . párosítás (ugyanakkora. Medvés könyvek és egyéb tárgyak is bekerülhetnek tetszés szerint a kiállítás anyagába. hosszabb. Kialakíthatunk videó kuckót. meghívók gyártása). ismerősöket is (plakátok. Az óvodai.) o Bontott alakú számok (10-ig) előállítása mackókkal o Igaz. Technikai kérdések  Létszám: 6 – 10 fővel ideális a munka. Belépőjegyet készíthetünk. Kifejezetten jó. különleges mackót. =) o Összemérés. 3. hogy az egyes élőlények nem élhetnek akárhol. rövidebb. soványabb stb. Számít az ő gyakorlottságuk. rokonokat. >. 2. Hallottak már a fajok pusztulásáról a Földön.  A kiállításra meghívjuk a többi osztályt és a szülőket. mozgósítja a szomszédokat. Az iskolai kirándulásokon próbálják elsajátítani a természetben való helyes viselkedést.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben o Medveapó (félték-e a medvétől?) o Mackó torna (babzsák helyett mackóval) o A medvék mozgásának utánzása (két lábon. elméletben tudják. ha vegyes a csoport. A falakra kiállítjuk a mackós képeket. Korosztály:  12–14 évesek. nem igaz állítások megfogalmazása a mackókról Dokumentálás:  A legkedvesebb mackójukkal csoportkép  És egyéni. a víz. A kiállításon lehet tárlatvezetést tartani. a kezdőknek.

o átérezzék a közös munka felelősségét. aki elkötelezett a környezet védelme ügyében. o az újrahasznosítás előnyeinek felismerésével a mindennapi életük gyakorlatát is képesek legyenek megváltoztatni o képesek legyenek a projektmunka során szerzett ismereteket kapcsolni a megfelelő tantárgyak ismereteihez. Nagy probléma. Anyag. megállapodnak az egymás közötti kommunikáció módjaiban. A projekt célja  A részt vevő gyerekek o egyre nagyobb jártasságot szerezzenek a csoportos munkában. műanyaggyártás  a biológia anyagok körforgása a természetben. o gyakorolják a felnőtt társadalommal való kommunikációt. o az esetleges kritikákon elgondolkodni. 230 . o a saját munkájukkal kapcsolatosan a véleményeket meghallgatni.IV. o kulturáltan vitatkozni. 5. o ismerete bővüljön az ember környezetkárosító hatásairól. o a realitásokat figyelembe véve dolgozzanak ki terveket az iskola környezeti á llapotának javítására. hogy a projekt tagok otthon is hívhassák egymást. és fordítva  a fizika – energia  a kémia – energia. o a megbeszélt feladatokat határidőre elvégezni. ez főként a gyerekek s a projektvezető tanár között jellemző. o A csoport megbeszélései heti egy alkalommal maximum egy tanórai időt vesznek igénybe. a fás szárú növények. o építő kritikával illessék társaik tevékenységét. o a számítástechnika adta lehetőségekkel maximálisan éljenek.és eszközigény. újrahasznosítás területén. a propaganda anyagainak az ára. E-mailen is kommunikálnak. kijelölik a találkozások időpontját. o az ismeretekben való gazdagodás a változtatás igényét keltse fel bennük. o a jogos észrevételeket elfogadni. a lebontó szervezetek működése stb. anyagok körforgása. az egyes osztályokban elvégzett kísérletek anyagköltsége  Személyi feltételek: olyan vezető tanár. megtalálni a megfelelőt a gyerekek elfoglaltsága miatt nagyon nehéz. o a társak javaslatára a munka tartalmán vagy a stílusán képesek legyenek változtatni. o munkájukat képesek legyenek dokumentálni. o képesek legyenek egymásra figyelni. és bizonyos szakmai ismeretekkel rendelkezik az anyagok körforgása. a szelektív hulladékgyűjtés edényeinek az ára.  A munka lebonyolítása: egy állandó időpont kijelölése a találkozókra. hogy órarenden kívüli időpontban kell találkozni a csoportnak. 4. Hatékony tanulásszervezési módszerek  A részvétel feltételei: a megfelelő érdeklődés. egyéni írásos e mailen és szóban történő konzultációkkal. Forgatókönyv  A projekt tagok megismerkednek egymással. papírgyártás. 6. o szülessenek ötleteik a javításra. megvan a lehetősége olyan baráti légkör kialakulásának. személyi feltételek  Költségek: az Internet használat költségei. Váratlan eseményeknél a telefonon keresztüli kommunikáció is lehetséges.

kevesebb csomagolóanyag használatával o Az újrahasznosítás ötlete is nagyon logikusan következik. a hulladékfajták arányaiban van változás. volt és lesz? o A megadott mennyiségekből nehéz érzékelhető. telefonon o A XII.  Mi a helyzet a saját iskolában a hulladékok területén? o A csoport kijelöl az iskolából hat osztályt. hogy sok a hulladék? o A kérdés megválaszolása okozza a legtöbb problémát.  Milyen hulladékfajták léteznek? o Nehéz rendet tenni a rengeteg adat között. azonban az esztétikai-és a kényelmetlenségi okoknál nem sokan jutnak tovább.  Legyen-e az iskolában szelektív gyűjtés? 231 . A gyerekek szembesülnek azzal. hogy ugyanazt a dolgot nagyon sokféle szempont szerint lehet vizsgálni. o A természet közelibb életet élő emberek kevesebb hulladékot termelnek  Miért rossz. hogy mindig fel vagy meg kell jegyezni a forrást. faluban vagy városban? o Adatok teljesen egybe vághatnak a gyerekek személyes tapasztalataival. (Jó. kerületben a szelektív gyűjtéssel? o Adatgyűjtés interneten o Nagyon kevés friss adatot sikerül szerezni. hogy igen csekély. kerületi Önkormányzathoz. hogy Magyarország hulladék mennyisége az utolsó évt izedben nem nagyon változik. hogy akkor kapnak igazán értelmet az óriási mennyiségek. ha újrahasznosítanak belőle. ha különböző korúak a gyer ekek. o A gyerekek információért fordulhatnak a Fővárosi Önkormányzat környezetvédelmi bizottságához e-mailben. Azzal mindenki tisztában van.  Mennyi hulladék van. Megtapasztalható a feldolgozásnál.  Hol termelődik több. hogy a hulladék hány %-a hasznosítható. o A szempontokat keverve nem lehet tiszta képet kapni.) o Egy héten keresztül délutánonként megméri ezen osztályok összes hulladékát. a XII.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben  Fogalomtisztázás o Mi a hulladék és a szemét? o Különböző vagy más-más dolgot takaró fogalmak? Adatgyűjtéssel történik a válasz megkeresése. hogy nem jó. fém. használhatóvá tenni. ahonnan az információ származik. o Példákat lehet összeszedni értelmes és értelmetlen szelektív gyűjtésre. műanyag és egyéb hulladékokat is. külön a papír. üveg. o Csak akkor érdemes válogatni a hulladékot.  Mi a helyzet Budapesten.  Milyen a hulladék hasznosítás aránya? o Sok-sok adat tanulmányozásából kiderül. o Mindannyian elvetik a csak „pedagógiai” célú szelektív gyűjtést. o A jövőképet nem ilyen bíztató. o Bíztató az az ismeret. o Megtanulható. o A vizsgálatoknál fontos a szempont megjelölése is. ha viszonyítjuk őket. komposztálható. hogy nagyon sokszor nem egységes a fogalomhasználat. o Abban is megállapodnak.  Mi az újrahasznosítás feltétele? o A szelektív hulladékgyűjtés megint nagyon logikus válasz a gyerekek számára. o A mérési eredményekből kiderülhet. o A szemétégetők által termelt energia példája közelebb visz a lényeghez  Hogyan lehetne csökkenteni a hulladék mennyiségét? o A válasz sokak számára kézenfekvő.

A beszámoló elkészítése az iskolai bemutatóra (1. o Riportot készítenek az iskola diákjaival. takarítók) o Az újrahasznosító cégekkel való szerződéskötés A szelektív gyűjtés ellenőrzése o Az osztályok hulladékgyűjtőinek folyamatos ellenőrzése. o A részmunkák kiosztása.IV. o A szétválasztva gyűjtött hulladék sorsáról is gondoskodni kell. o Műanyag feldolgozó cégek címének gyűjtése. o Annak eldöntése. A szelektíven gyűjtött hulladék sorsáról való gondoskodás o Papírfeldolgozó cégek címének gyűjtése. o Riportot készítenek az iskola felnőtt dolgozóival. ezt az iskola minden tagja számára ismertté kell tenni. elkészítése  az iskola dolgozóival való egyeztetés (gazdasági dolgozók. o A legmegfelelőbb kiválasztása. hogy miről szóljon a beszámoló. ami a szelektív hulladékgyűjtésről szól. Az iskola tanulóinak meggyőzőse o A módszerek meghatározása:  a kisebbeknél a mese elemeinek felhasználásával  közép korosztálynál saját vizsgálatokon alapuló tapasztalatszerzéssel  nagyobbaknál észérvekkel. o A legmegfelelőbb kiválasztása.  esetleg egy reklám (filmes) pályázattal. Hatékony tanulásszervezési módszerek         Hogyan vezessük be? Kivel szállíttassuk el? Kaphatnánk érte pénzt is? Ezekre a kérdésekre keresve a választ. ahol már ezt gyakorolják. o Szemléltető anyag kiválasztása o Az előadás formájának meghatározása o A beszámoló elkészítése o Az előadás begyakorlása A második félév munkájának tervezése o A megbeszélések időpontjainak meghatározása. o Paramétereik megismerése telefonon. sok-sok adattal való meggyőzéssel. jónak tűnik tapasztalatszerzésre elmenni egy olyan iskolába. következtetések levonása o Szelektív hulladékgyűjtés csak alapos felvilágosító munka után lehetséges. o A munka ütemezése. o Paramétereik megismerése személyes és telefonon történő megbeszélés alapján. levélben történő megkeresés alapján. o A határidők kijelölése. o A munka ütemezése és felosztása. félév) o A lényegest és a lényegtelen szétválasztása. o A tapasztalatok feljegyzése. A tapasztaltak összegzése. o o o o 232 . Mi a hulladékgyűjtés gyakorlata a másik iskolában? o Két tanuló a csoportból felkeresi a másik iskolát. o A végső cél kitűzése. A szelektív gyűjtés bevezetése o A feltételek biztosítása  a megfelelő edények beszerzése.

kerületi és a Fővárosi Önkormányzat megfelelő embereivel való értekezés információszerzés céljából.  gyakorlati problémák megoldása.  világos tájékoztatás. Szignet Kiadó o A világ helyzete-sorozat o A Fővárosi Önkormányzat kiadványai o Bármilyen e témával foglalkozó könyv o Internet  Eszközök o Az újrapapír-gyártás eszközei (műanyag edények.  kérdésfeltevés az adatok értékelése után  a munka ütemezésének. A tevékenységhez kapcsolódó irodalmak. szóbeli. o A különböző módszerek kipróbálása (írásbeli. melyben a bomlás folyamatai szemléltethetők 9. o Az esetleges tévedések kijavíttatása. o A jövő teendőinek meghatározása.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben o Az állandó visszajelzés biztosítása. A tevékenységekhez kapcsolódó tanulási technikák. hálós keretek) o Akváriumok.  A különböző újrahasznosító cégek dolgozóival a szelektíven gyűjtött hulladék sorsa miatt. Iskolán kívüli megmozdulások/kapcsolatok a külvilággal  A XII. munkaformák:  az önálló ismeretszerzés. 2. Időbeosztás  1 félév: alapismeretek. más üvegedények.  Más iskolák dolgozóival és diákjaival való beszélgetés tapasztalatszerzés céljából.) o A legmegfelelőbbek kiválasztása. botmixer. tervezésének megtanulása  a munkaszakaszok irányának meghatározása a részeredmények alapján 8.  Civil szervezetek közül a Hulladékgyűjtők Országos Szövetségével tanácsokért. készítése  mérés  a mérési adatok feldolgozása  a mondanivaló célszerű szemléltetése  az egymástól tanulás.  A működtetés tapasztalatainak levonása o A rövid működés adatainak összegzése. 11. feladatlapok.  Az iskola tanulóinak és dolgozóinak folyamatos tájékoztatása o A megfelelő technikák kidolgozása. 10. i nformációért. tájékozódás 233 .  A féléves beszámoló elkészítése 7.  az adatok egyéni és csoportos feldolgozása. e-mailen keresztül történő.  grafikonok elemzése. iskolaújságon. 3. a fentebb felsorolt képességeket érintően. eszközök  Irodalom o Soren Breiting – Csobod Éva: Környezetünkért 1. Lehetőségek az egyéni fejlesztésre  A munka minden lépésénél csiszolódik az egyén.

Az értékelés  Egyéni értékelés a beadott. elvégzett munkák után  A csoport előtt szóban minden feladat elvégzése után  Írásban a közös email címre  A nagy egységek lezárása után részletes megbeszéléssel. Végső produktum  Ajánlás az iskolai szelektív hulladékgyűjtésre (1. (A társak értékelő megjeg yzése is nagyon fontos) 14. elágazási lehetőségek  A 2 félév után a projektnek a dolga a szelektív gyűjtés folyamatos ellenőrzése  Esetleges előnyösebb felvásárlók keresése  Az iskola új tanulóinak a felvilágosítás 234 . félév: a szelektív gyűjtés gyakorlatának a tökéletesítése 12. Hatékony tanulásszervezési módszerek  2. félév: meggyőzés. félév)  A szelektív hulladékgyűjtés megvalósítása (2. az iskolai szelektív hulladékgyűjtés mikéntjének a kidolgozása. majd a bevezetése  3.IV. félév) 13. Továbblépés.

egy-egy napjukat. de az őskoron belüli gyökeres (történetileg szinte egyedülálló mértékű) megváltozását is. A történelem és a természetismeret tantárgyak közös célja a természetes környezet és ember illetve emberi társadalom kölcsönhatásának megismertetése. 10 fős gyerekcsoport egy-egy vadászcsoportot (hordát) alakít. különböző szakterületek ismeretei közötti összefüggések érzékelése. lerajzolni. eszközeit. nemezelés  Csoportonként egy szertartás előadása Lehetséges változat: eszerint minden kb. elkészíti térképét. megbeszélik-leírják életmódjukat. Egyéni:  világóra készítés. az életkörülmények óriási eltéréseit mai viszonyainkhoz képest. a vizuális és manuális képességének fejlesztése. a tolerancia. A játékszervezők (tanárok) különféle „kihívásokkal” provokálják az egyes csoportokat (pl. táblázat az emberelődökről  tudósítások írásban az egyes emberelődök korából Csoportos: közös világóra a falra Csoportok:  Mindegyik egy zsákmányoló kultúra. Megismerhetik a rokoni elvű társadalomszerveződést. Epocha/projekt A fejlesztés fókuszai Ismeret Az őskor Ajánlott óraszám: 30 Képesség Együttműködés. A történelem sajátos képzési célja.  Látogatás a százhalombattai Matrica Múzeumba és Régészeti Parkba  Miért tértek át. lakókörnyezetét. miért nem tértek át a termelésre? Kitalálni. előadni-leírni  Kézműves foglalkozások: szövés. földműves 235 Ajánlott tevékenységek . évfolyam 1. agyagozás. életkörülményeit ismerteti. az életkörülmények és szellemi kultúra összefüggéseinek keresése. mely a családokban jelen van a későbbi korszakokban is.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Témahetek az AKG-ban (forrás: AKG kézirat) 7. hogy megismertesse az őskor két nagy korszakának fő ismertetőjegyeit. A művészetismeret és történelem közös célja az őskor szellemi kultúrájának megismerése. mely elkészíti lakhelyének térképét.

táplálékmegosztás. földrajz). a technika (szövés. Biológiai és kulturális alkalmazkodás. temetés. illetve a művészetismeret (irodalom-zene. fonás.  Kultúra. Csatlakozik mindezekhez a háztartástan (sütés. míg a másik felében mai diákokká vedlettek a résztvevők és előadásokon. ruha. nemezelés stb. túlnépesedés stb.). A keretjáték csak a nap egyik felére terjedt ki. főzés). a történelemével egyenrangú szerephez jut e témahéten. elterjedése)  Homo sapiens (300 ezer éve.  Australopithecus (5 millió évvel ezelőtt)  Homo habilis (3 millió év. ezek viszonya. egy-egy szöveg feldolgozása. eszközök)  Homo erectus (2 millió. tárgyi környezet Szellemi kultúra az őskorban Kereszttantervi kapcsolódások1 Meghatározó tantárgy a történelem. hiedelmek)  Homo sapiens sapiens (30 ezer éve. egyénileg füzetet vezetnek. képzőművészet) egyaránt. napjaikat. kommunikáció. Képesség Ismeret A témahét során a gyerekek csoportosan dolgoznak (szertartás előadása. Hatékony tanulásszervezési módszerek nép megjelenése a szomszédságban. agyag ozás. közös vadászat.IV. Vértesszőlős. Az emberré válás  Kihalt mellékág. anyagi kultúra az őskorban Az őskor társadalma. de a természettudományok (biológia. iskolai kézműves foglalkozásokon vettek részt. tűz. Megrajzolják új környezetük térképét. minden kontinensen) A vadász kultúrák élete 236 Követelmények . megbeszélik-leírják újféle életmódjukat. „elméleti” jellegű feladatok elvégzése). Ajánlott tananyagtartalmak Az ember keletkezése Gazdálkodás. műalkotások. anyagi és szellemi kultúra. Afrikában. többé-kevésbé egyénileg kézműves alkotásokat hoznak létre. melyek hatására az adott csoport áttér(het) a termelésre.). A testrészek változásai. Rasszok.

településük. házasodási szokások és értelmük. majd bronzkor). tabu. ezred) Milyen volt az emberek élete e bben a korban? hogyan építettek fel. A szibériai sámánok. fémtárgyak stb.). a csoportok vezetése. A vadász-gyűjtögető kultúrák társadalma  Horda. 6.  Az áttérés. Amerika. textil. ajándékozás. szakóca.  A falu. az egyes korszakok kezdete térségenként változó időpontban zajlott le. vándorlás. pattintott kőkor. (itt 10 ezer éve átérés. (Független központok: Kína. érintkezés. e. Százhalombatta  Hogy nézett ki egy bronzkori falu? (Ideje: Kr. tárgyak bőrből. irányítás (központosított törzs) háborúk jellege. a háborúk jellege.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben  Tevékenységeik. e.) Szétterjedés sávja. szavak). halottkultusz. Őskőkor. Az őskori ember gondolkodásmódja  Mágia (hasonlóság. körmön fonás. Az áttérés folyamata a termékeny félholdon. Totem.). A termelő kultúrák társadalma  Törzsi-nemzetségi társadalom. A rárakásos technika. viszonyuk a környezettel. leírás. század) Rajz. A vadgabona szerepe. rendeztek be egy vaskori halomsírt? (Ideje: Kr. újkőkor). tárgyak (pattintott kő. évezredekkel később rézkor. csontból stb. a világ női és férfi „része”. 237 . 2. agyagtárgyak. Tárgyaik (csiszolt kő. nemek viszonya. A termelő kultúrák élete  Termékeny félhold helye. analógiás gondolkodás. nemek viszonya.

Élet a századfordulós Budapesten. Erre a munkára 4 óra áll rendelkezésre.IV. az Internet használható. Budapest szellemi élete a századfordulón. számolócédulák készítése) Ajánlott tananyagtartalmak Budapest kiépülése a századfordulón. Minden csoportnak egy adott társadalmi réteghez tartozó tipikus család életét kell bemutatnia. a kor irodalmi. fényképek esetleg tárgyak) 3. alkalmazott kispolgári család). lakás bemutatásának. értelmiségi polgár család. A munkához az iskolai könyvtár (előre összekészített anyaga). szórakozási szokásaik bemutatásának. a bemutatandó épületek. 2. dalok gyűjtése. német származású gyáros család. étlapok. tájékozódás a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Budapest Gyűjteményében Minden csoportnak egy egynapos városnéző programot kell összeállítani. ezt rá bízzuk a gyerekekre.: pincérek és cukrászok (korabeli receptek gyűjtése. A beadás után a tanárok azonnal leülnek és értékelik az anyagokat. itallapok. A bemutatásban szerepelnie kell a család általános bemutatásának. (asszimilálódott zsidó bankár család. szellemi élete Ajánlott óraszám: 30 238 . csop:. fontosabb épületek. néhány megtanulása) 4. jellegzetes építészeti stílusok. Hatékony tanulásszervezési módszerek 10. évfolyam 1. zenészek (korabeli kuplék. a lakóhely. A legjobb tervet másnap megvalósítjuk. a kávéházi program összeállításáért és lebonyolításáért felelősek. csop: a kávéház berendezéséért felelősek (plakátok. Az elkészült anyagnak külalakra úgy kell kinéznie. Epocha/projekt A fejlesztés fókuszai Ismeret Ajánlott tevékenységek Budapest a századfordulón Képesség Egy korszak életmódjának reprezentatív módon való bemutatása A város főbb részeinek ismerete. foglalkozások. A programot szervező csoport irányítja az egész napot. mint egy utazási iroda prospektusának. városrészek bemutatására koncentrál. Minden csoport delegál egy tagot a zsűr ibe. megálláskor ők az idegenvezetők. városrészek rövid ismertetését. csop. iparos középpolgár család. amely elsősorban a ko rszakban épült épületek.: műsorszervezők. Kávéház előkészítése: 1. csop. A bemutatás módját nem határozzuk meg. az iskolai konyhában néhány eg yszerűbb süteményt megsütnek. művelődési. A programnak tartalmaznia kell a pontos útitervet.családtagok.

polgári életmód. Podmaniczky Frigyes munkássága. Ismeret 239 . a kabaré műfajának kialakulására koncentrál. a folyóirat jelentőségét. tipikus polgári lakás. szervezési feladatok egyaránt megjelennek. ho gy a gyerekek el tudjanak igazodni a korszak fontosabb irodalmi tendenciái között. hiszen a jelenlegi Budapesten is rengeteg épület van. a Nyugat története. amelyben a megszerzett információk feldolgozása. Célként jelennek meg ilyen fogalmak: városkép. Irodalom: A századforduló irodalmi törekvései. a századvég novellisztikája. hogy az összefüggéseket. A Hét. legyen képük a századfordulón átalakuló Budapestről. amelyek ekkor épültek. a kávéházi irodalomra. Színházi élet a századfordulón. hogy a témahét során v alósuljon meg a csoportokon belül az egyenlő részvétel elve.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Kereszttantervi kapcsolódások A témahét megszervezésében több műveltségi terület osztozik. a hozzá kapcsolódó mozgalmat. városrendezés. a polgárság rétegződése. Ennek a műveltségi területnek kiemelt célja: a gyerekek tudjanak eligazodni az adott korszakban. építészei. Gróf Andrássy Gyula. A társadalom szerkezete az adott korszakban. lássák a Nyugat című folyóirat előzményeit. hogy képesek legyenek egy egynapos budapesti városnézés programjának összeállítására. Ezek a műveltség területek természetesen nem egymástól elszigetelten jelennek meg. szecesszió (elsősorban az építészetben). szerkesztői. Követelmények Képesség A témahét kimeneteként célként határozzuk meg. életmódtörténet: A kiegyezéstől az I. a kabaré műfajának megszületése. fontosabb szerzői. hogy a gyerekek képesek legyenek egységben látni egy adott korszakot. Megjelenik a történelem. főleg az életmód területéről rende lkezzenek információkkal. Célként határozza meg. Sikerként határoztuk meg. Sikerként határoztuk meg. Ez a műveltségi terület főleg a korszak irodalmi folyóirataira. ismerjék azokat az épületeket. Építészet: a századfordulóra kiépült Budapest képe. világháborúig – a korszak vázlatos áttekintése. Történelem. A képzőművészetből elsősorban az építészet jelenik meg. a kávéházi irodalom története. az asszimiláció kérdése). his zen fontos cél. amely a századfordulón épült. fontosabb épületei. az egymásra hatásokat tudjuk átláttatni a gyerekekkel. (Budapest társadalmi összetétele a századfordulón. Megjelenik az irodalom is. hiszen az adott korszak történeti-társadalmi hátterével tisztában kell lenni.

kulturális élet. hogy a választott témával kapcsolatban kiket 240 .  ki kell választani a kutatandó témát. A megszokott. A kiválasztott településen folytatott munkához legalább három napra van szükség. a nagyvárosi gyerekek élményszerű találkozása a vidéki élettel. illetve a záró dolgozat megírására is időt kell hagyni. végig kell gondolni. történeti. s a honismereti vagy egyéb szakkörök munkájának részét képezheti  ha nyári vagy szünidei tábor (erdei iskola) programjaként szervezzük  ha az iskolában rendelkezésre állnak olyan tanítás nélküli munkanapok. egy mikrorégió életével. először csak nagyobb közelítésben (például: néphagyományok. kulturális szempontokat vizsgálni. vagyis egyszerre kell néprajzi. illetve a tanultak alkalmazása. s erre kiváló lehetőséget teremt a közös (kiscsoportos) ismeretszerzés önálló feldolgozása. önkormányzati. tolerancia.IV. ha  ha maga az iskola egy kisebb településen működik. A fentiek alapján ez a témahét akkor megvalósítható. önkormányzat. gazdasági. Hatékony tanulásszervezési módszerek 2. otthoni felkészülésre. melyek lehetővé teszik a program lebonyolítását Előzetes feladatok:  előre megadott irodalomjegyzékben szereplő művekből jegyzeteket kell készíteni. „tudományos” kutatás alapjaival való megismerkedés. empátia. míg az előtanulmányokra. vagyis a tanuláshoz kapcsolódó képességek fejlesztése: önálló ismeretszerzés. Egy mikrorégió megismerése csak interdiszciplináris lehet. Az egyéni kutató és feldolgozó munka kap hangsúlyt. gazdasági élet. alkalmazkodás – fejlesztése is megjelenik a témahét során. Ismeret A témahét célja megismerkedni egy kistáj. Szociális képességek – kapcsolatteremtés különböző generációkkal. szociológiai. Epocha/projekt A fejlesztés fókuszai Képesség Egy mikrorégió megismerése Ajánlott óraszám: 30 Az ismeretszerzés mellett cél lehet a szűkebb és tágabb környezetünk megismerése. falu történet stb. földrajzi. Ajánlott tevékenységek Ez a témahét tipikusan iskolán kívül bonyolítható le.)  össze kell írni a kérdéseket.

gazdálkodási kérdések. szociológiai sajátosságai. Vizsgálati módszerek (interjú. ipari üzemek. A fenntartható fejlődés. kulturális egyesületek. szociológiai. szociológia: elvándorlás.)  A témahéten együttdolgozó csoportok úgy szerveződnek. művelődési ház. önkormányzat: helyi választások. néprajz: hagyományőrző csoportok munkája. önkormányzati. környezetgazdálkodási. a privatizáció hatása. nagyobb összefüggések felismerése Fogyasztóvédelem Képesség A tudatos vásárlói magatartás kialakítása. (Pl. A környezettudatos gondolkodás. hogy a helyszínen az azonos témakörrel foglalkozók együtt mozognak. „tudományos dolgozat” jellemzői Képesség Egy adott téma végiggondolása. összegzése A választott téma ismerete. történeti. Az egészségtudatos fogyasztás. kulturális élet területéből. helyes kommunikáció. történelmi. Ajánlott tananyagtartalmak Kereszttantervi kapcsolódások Követelmények Ismeret 3. Epocha/projekt A fejlesztés fókuszai Az adott mikrorégió földrajzi. iskola. a népi építészet emlékei. feldolgozása. A munka menete:  Az évfolyam kisebb csoportokban már itthon „témát választ” néprajzi.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben kell megkérdezni. Ajánlott óraszám: 30 241 . környezetgazdálk odás: tájvédelmi hatóságok munkája. A túlzott fogyasztás visszaszorítása. kultúra: könyvtár. Ez azt jelenti. történelem: világháborús viszszaemlékezések. néprajzi. A képességfejlesztés. kérdőív). hogy például a kultúrával foglalkozók közösen keresik fel a könyvtár igazgatóját. gazdasági. gazdasági. falutörténet. Produktum: egy önálló dolgozat elkészítése az adott témáról. gazdaság: piacozó körzetek.

mire kell odafigyelni. a vásárló jogai. Ajánlott tananyagtartalmak Kereszttantervi kapcsolódások Követelmények Képesség Ismeret A fogyasztóvédelem jelentősége. A fogyasztóvédelemmel foglalkozó intézmények. környezettudatos gondolkodásmód fogalmának ismerete. szolgáltatások. 242 . műszaki cikkek. Az újrahasznosítás lehetőségei. Környezetvédelmi szempontok megjelenítése. Hatékony tanulásszervezési módszerek Ismeret Ajánlott tevékenységek A kérdőív összeállításának szakmai kritériumai. A tudatos vásárlás. törvényi szabályozások. Kampányterv készítése az adott témacsoporton belül a környezetvédelmi szempontok megjelenítéséhez. Üzletekben tudatos fogyasztói szemlélet szerinti vásárlás témacsoportok szerinti megfigyelési szempontok segítségével. civil szervezetek munkájának megismerése Előzetes problémagyűjtés kérdőívek segítségével. illatszerek. Tudatos vásárlói magatartás. Produktum csoportonként:  kiállítás: Karácsonyi árudömping?  Interaktív kiállítás és vetélkedő szülőknek és diákoknak. a feldolgozás módszerei.IV. problémák csoportosítása. Statisztikai módszerek. Csoportok: élelmiszer. ruházat. környezettudatos gondolkodás kialakulása. Kérdőívek feldolgozása.

Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben 243 .

és a kocsi megállt. Letettünk búzát és a kosarat rátettük. A kaput kivitte. Zsuzsi meg keresett minket. Azért eredményes vadászat volt. (Zsuzsi is írt erről. de a kerítés kidűlt. hogy én harmincat se tudnék. (A mi autónkkal is volt egyszer hasonló helyzet. Én vagy tízet fogtam. hogy ezt írod! Hogy nem bántjátok a madarakat. Zsuzsinak is adtunk egy nyilat. (A tanító válaszai zárójelben.és csigagyűjtésből egészíti ki. Miskolctól 40 km-re. 1. a 8–10 éves gyerekek többsége még soha nem hagyta el a falut. V. egy cs alád – elsőként a faluban – fürdőszobát alakított ki. 3. de ő nem tudott vele lőni annyira. Szüleik jelenleg a segélyt főleg gombaszedésből. Szombaton. Hatékony tanulásszervezési módszerek D3 – Milyen projekttéma számíthatna a helyi diákok érdeklődésére? 300 fős település a Csereháton. Ügyesek vagytok. Pedig madarat akartunk fogni. Nagyon örülök neki. Izgalmas lehetett. A falu közössége zárt. (Félek.) VI. amikor hazamentem Elekkel fociztunk. Elmeséljem?) VI. 244 . 18. Tegnap én meg Elek birkóztunk és tornáztunk. Tanító: Komaság Margit) Kótai Attila (8 éves) II. Elek húszat. összesen csak harmincat tudtunk megcsinálni. Tegnap megfogtuk a csirkét. (Olyan jó. A falu lakói korábban állatgondozással foglalkozó – 3 család kivételével – romungrók (magyar cigányok). Szombaton Elekkel kint a kertbe futottunk kilenc órától egész egy óráig.IV. (Hú! Ez veszélyes helyzet lehetett! Kikaptatok? Mi lett azóta a kerítéssel?) Semmi. Ahogy fociztunk Elek nekiesett a kocsinak és a kocsi elgurult.) III. Utána meg fekvőtámaszt kellett csinálni. Az alábbi szövegrészletek a másodikosok és tanítójuk „beszélgető füzetéből”. Zsuzsi ötöt. gyógynövény. Néhány család lebontja és tüzelőnek használja annak a háznak a gerendázatát. Szombaton Elekkel csináltunk három nyilat.) III. Utána gyorsan beugortam a kocsiba és egyesbe tettem. amely jelenleg a család otthona. 11. 8. csak a madarat nem kínozzuk. mert üresbe volt. egy másik a házát vályogból egy szobával bővítette. (Ez nagyszerű! Elek győzött valamiben?) Elek nem győzött semmibe. Ugrókötelezésben én győztem és a fekvőtámaszba is én győztem. Én meg Elek bementünk és játszottunk indiánosat. 1.

Giza nénje. Amikor befejeztük a játszást. akkor Eleknek betört a feje és kihívtuk az orvost és bekötötte neki. 21. Most azért ma nem ment iskolába. Utána Zsuzsika lement és Elekkel rugdostuk a kukoricát. (Nagy mulatás lehetett nálatok. örülök. gyorsan kivette (kihozta) a gézt. Pihentünk egy kicsit és mentem játszani bújócskát. De nem sokáig játszottunk. (Gyula bácsi is mondta. Megijedtetek. de nekem kihozták a másik ágyat. És jó. meg átjött Berti bácsi is. Tegnap én. 4. 7. Amikor hazajöttünk el voltam igen fáradva. hogy jönnek Margó néniék is. (Hol lakik a keresztanyád?) Miskolcon. és leálltak az egészen táncolni. (Én is várom a kirándulást. hogy rengeteg putypinka gomba van. (Szegény Elek! Jól megjárta. IX. Bandiék elhozták a nagy magnót és az szólt. Tegnap én és Zsuzsi meg Elek játszottunk a kert alatt a nagy fűbe bújócskát és Zsuzsikának a lába kibicsaklott. Horváth Klaudia (8 éves) IX. 245 . Szerdán én és Zsuzsi játszottunk jégcsapot. 1. ha megint megyünk majd túrákra. mert Anyu behívott szilvát pucolni. Berti bácsi meg énekelt. És jó lenne. anyu mentünk csipkézni és diózni. és én keresztanyáékkal aludtam. Zsolti.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Már alig várom a kirándulást. amit kihoztak nekem. Tegnap. Igen sok van az erdőben. akkor megint játszottam Józsikával kergetőcskét. 5. IX. hogy mégis jösztök. Blöki bátya. hogy ott lesznek a gólyalábosok. és a szilva mamától van. Utána apuval elmentünk gombázni potypinkát. X. 14. Honnan van szilvátok? Miben főztétek a lekvárt?) Fazikban főztük a lekvárt.) IX. jó hogy ott lesz Zsuzsi néni. mert lekvárt főztünk. IX. de jó! Én is nagyon szeretem a szilvalekvárt. (Hú. Tegnap lejött keresztanyu és Zsuzsi meg Évike máma fognak hazamenni a hatossal (18 órakor induló busszal). mert apa egész odatolta az ágyat. Tegnap anyuéknál ott volt Kriszti nénje. Remélem. Zsanett néni és Ági néni. ahogy játszottunk bújócskát. ugye?) Anyu nagyon megijedt. Talán jól fogom magam érezni. Te is jól érezted magad?) Igen. Hány féle gombát ismersz?) Sokféle gombát ismerek az erdőben. Keresztanyu az én ágyamon aludt. apu.

Hatékony tanulásszervezési módszerek (Sok csipkét sikerült szedni? Jól fizetnek érte?) Igen. Kicsi. és akkor mán hazamentünk. 15. hogy farsangkor adjunk (adunk) elő egy szerepet. (Nagyszerű. 4. akkor ő a kiskonyhába bújt el. Tegnap én. X. Csináltunk hóembert. I. 6 órára értünk le Kázsmárkra. reggelig fel voltam. Nana mondta. Madi. Szombaton és vasárnap Ancsáéknál voltam. Tegnap reggeltől délig voltam Ancsáéknál. 8. Táncolni fogunk a szambára. anyu a hátukon hozták a fát és apu a vállán. a nagy fűbe. Margit. Karácsonykor nem voltunk itthon. Olyan kicsi lett haja. nagyon dühös volt Józsikára. és már felvette.IV. de már próbáltuk a szerepet. Én hoztam a hátamon és Józsika meg a vállán. répa volt az orra. Ica. és szétszedtük a virágot én meg Ancsi és volt benne egy kis fekete mag. kosár meg a kalapja volt. apu. mint nekem. (Madi is írt erről. Gyuszika meg az ajtó mellé. Nagyon kíváncsi vagyok rá!) Tudom. Józsika és Nana voltunk fáér. 19. 30. 246 . Megbékült már az új frizurájával?) De nem olyan rövid volt a haja. Nagyon izgat. mert a Karácsonyt ott Kázsmárkon tudtuk le. mert szegény Nanád nem akart rövid hajat. De Józsika fél útig hozta a vállán a fát és lecsapta. XI. Marianna. utána megint lecsapta. Tegnapelőtt megegyeztünk én. Amikor Józsika bújt el. szombaton meg 1 óráig voltam Ancsáéknál. (Ez csak azért nem vicces történet. XI. hogy Madi erről írt. mert elmentünk Kázsmárkra. X. 9. száját csináltunk vesszőből. (Érdekes ez a „bigyó”. hogy már Ti is tudtok fát hordani! Nagyon dühös volt a Nanád Józsikára?) Nagyon. és én odamentem az ollóval és lenyírtam a haját. mert igen messze van Kázsmárk. és megtalált engem. nem tudtam elaludni. (Hogyan mentetek Kázsmárkra? Nektek itthon volt karácsonyfa?) Nem volt itthon nekünk karácsonyfa. anyu. Nana. Tegnap én meg Józsika játszottunk bújócskát. Tegnap este Ilonka befonta Nanának a haját 3 ágba. I. Amikor lefeküdtünk. a szeme meg olyan kis bigyóból volt. és Józsika volt a hunyó. Amikor 6 órakor leértünk Kázsmárkra Jutka nénjénél volt karácsonyfa. hogy rakja vissza a vállára és visszarakta. hogy mi lehet az!) A kerten volt egy száraz virág. (Hova bújtál?) A kertbe.

mint az utcán járkálni. 21. Tegnap én. olyan hosszúra. Tündike volt a királyfi. Lacika meg Gülü. 8. 3. és visszaadtam neki. úgy hívják. V. Én nagyon kitáncoltam magam. hogy Gyuszika. (Örülök.) Igen. (Rengeteg gyönyörű sárgicska van.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben II. Én csak járkáltam. és van egy gyerek. Ancsi meg Loiz. hogy én voltam a királylány. Annak viszont örülök. hogy nem láttalak táncolni. Ancsi. mert csináltunk egy babát és én mindegyikbe adtam erőt. amilyen volt. nagyon csodálkoztam.) Kótai Henrietta IX. Ricsi. meg olyat. (Hogy hívják a kisbabát?) Attila. és elhagyta. meg néha szoktam Kat ikával meg Mónival boltocskát (játszani). Azután elmentünk a falura. de úgy n evezték el. Móninak nem kellett. Tegnap én. A koszorúk is nagyon szépek. amikor nem jártam iskolába. 24. Én voltam Gagyba Mónival meg Tündivel. azért mert itt voltak a zenészek és fel voltunk reggelig. hogy figyeltél arra. hogy hamar elhervadnak. Kár. hogy Rigó és Gyuszika is játszott velünk. Ricsi. Józsika. 1. Dani a réten játszottunk. Miért kapott gyűrűt a királ ylány a királyfitól?) IX. Móni. Margó néni emlékszik még. Kiss Mónika IX. 247 . Nagyon rossz volt. Azután fontunk sárgicskát.) X. Évike adott nekem műkörmöt. (Emlékszem a hajnyírásra. hogy mikorra nő meg! Gyorsan megnőtt. Sajnálom. Én voltam Klark. hogy jobb neked az iskolában. XII. mikor Nanának lenyírtam a haját? Mán ugyanúgy megnőtt. Évikének volt műköröm. (Tetszik neked a műköröm?) Igen. Én meg Batyi Évike voltunk egy kis réten és ott játszottunk. Fontam Tündikének. (Örülök. Tündi. és adott egy rendesi (igazi) gyűrűt. hogy jól érezted magad. Tegnap nagyon jó volt. Volt 5 gyerekünk. mink Szupermaneset játszottunk. 14. hogy megtetted. Máma Anyuék keresztelik meg Móriéknak a kisgyereket. Én megtaláltam a fűbe. ugróköteleztünk. 18.

(Szívesen kinyitom az iskolát a jövő hét végén. hogy nagyon szereted Erikát. hogy elmennek. milyen feladataid vannak otthon?) X. Szeretném. Mikoláskor elő szeretnénk adni egy táncfélét. amikor az ágyon ugráltunk. mert ő legkisebbik. (Úgy tűnik nekem. Nemcsak én látom el őket. várom anyáékat. Mindig játszani akart. és hogy kitakarítsak a házban. mert nagyon szeretek takarítani.) 248 .IV. (Nagyon jó. hogy így szeretik egymást a testvérek. Azért szeretem Erikát. Nekem az a feladatom. Dzsokiék pedig elmennek oda Nanánál és ott játszodnak a rossz kocsiba. akkor én is elmegyek Nanáéknál. Én már nagyon várom. hogy vigyázzak Erikára. csak válok. hogy előadjuk a szerepet. ha mink elmegyünk. mert el van fáradva. hogy ne menjenek el sehova. Szeretném. akkor anyával játszik vagy apával. hogyha szombaton és vasárnap nekünk kinyitná az iskolát. hogy hagyjuk abba. Tegnap is nagyon sokat játszott Ibolyával. Így van?) IX. Te már remekül el is tudod őket látni. mert ő mindig hív minket játszani. 25.) X. mert anyáék mikor elmennek. Hatékony tanulásszervezési módszerek Kománécskát játszottunk Erikával. Nagyon várom a meglepetést. a testvéremmel a házban. mert most nem leszek itt. 3. 5. 2. meg Jucival tanárosat. és azért is szeretem. (Ha elmennek anyáék. Még akkor is. De van. Anyu mindig ránk szól. akkor megmondják Nanának. ő mindig elalszik. Erika a nyakamat csikizte. Mikor beesteledik. meg a párnákat a fejemre rakta. Én pedig (ha) nem csinálok semmit. (Biztosan szép tiszta a házatok!) XI. Rozi nana eljön és megmondja Attiéknak. ha ez egyelőre meglepetés maradna. Amikor abbahagytuk.

megvalósíthatósága. A források sokszínűsége. eredmény megjelenítését. összetettsége. az időterv realitása. 249 . A feladatok mennyire szolgálják a kitűzött cél megvalósítását? A munkamegosztás a csoporton belül. mennyiben szolgálja a kijelölt cél.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben D4 – Szempontok a tervbemutatók értékeléséhez A cél tartalma. egymáshoz kapcsolódása. A dokumentálás mennyire tükrözi majd az egyéni munka és a csoporton belüli együttműködés eredményességét. A lépések logikája. A tervezett produktum ötletessége.

Szabad Iskolákért Alapítvány. Bloom taxonómiája. Ilyenkor értelemszerűen egy ember kapja meg az összes csoportnak szánt anyagot. amit a csoport munkájára terveztünk. 11 A sajátos nevelési igényű és a más szubkultúrákban élő diákokra vonatkozó részek (* jelöli) szerzője Kereszty Zsuzsa 250 . tartalma Megelőző tapasztalat Ajánlott továbbhaladási irány A kompetenciafejlesztés fókuszai 135 perc. Differenciált tevékenységek Ismeretek Bloom taxonómiájáról Differenciált tevékenységek tervezése Információfeldolgozás. Kapcsolódási pontok Támogató rendszer E témakör más foglalkozásai és a Gyermekmegismerés témakör Diane Heacox: Differenciálás a tanításban. egy szünettel A differenciálás szükségességének felismerése és lehetőségeinek megismertetése a hallgatókkal Differenciálás fogalma. kommunikáció különböző helyzetekben. A hallgatók munkáját követve a tanár érzékeli. Jellemzően csoportos munkára ad lehetőséget a terv. Differenciálás – Kerékgyártó Judit11 Ajánlott időkeret A modul közvetlen célja A modul témái. de. 5. Budapest 2006 Kristen Nicholson-Nelson: A többszörös intelligencia. Együttműködés. A munka menete alapján ez egyénil eg vagy kiscsoportban is megtehető. Hatékony tanulásszervezési módszerek IV. a differenciálsás új ismereteinek alkalmazása. Időben valószínűleg belefér abba a keretbe.IV. lényegkiemelés. összefüggések felismerése. tanulásban. Mit differenciálunk. A tanári bemutatók egy része kiváltható hallgatói kiselőadással. érdemes felajánlani az egyéni munka lehetőségét is a csoport helyett. Budapest 2007 Módszertani ajánlás A foglalkozáson a tartalom feldolgozása aktív hallgatói tevékenységen keresztül történik. ahol lehet. hol kell megállni. Szabad Iskolákért Alapítvány. beavatkozni a folyamatba. ha a foglalkozást megelőzően kértük a felkészülésre hallgatókat. Gardner-féle többszörös intelligencia.

tése D2 – Táblázat se. melyik kérdés. mind a csoportok működésére. ez szolgáltat majd alapot az összefoglaláshoz is.  Ki kapta azt az eredményt. így azonnali visszajelzést kapnak munkájuk eredményességéről. a tanárnak lehetősége van visszajelezni mind a munka eredményére. Az összesítés után kérdezzük meg a hallgatókat:  Mely területeken erősek? – területenként kérdezzünk rá. Töltsék ki a hallgatók saját magukra vonatkozóan a kérdőívet (D1)! az összesítésÖnismeret hez A kitöltés után a tanár ismerteti. illetve gyengébbek. Ha maradt még időnk az utolsó feladat után. Ha kiszaladunk az időből. viz s. a feldolgozás előkészítése Idő Tevékenységek Tevékenység célja. hogy ki erős az adott területen. ne térjünk rá a differenciált tevékenységek leírásának feldolgozására. A foglalkozás közben ajánlott szünetet beiktatni a foglalkozásvázlatban jelzett résznél. fejlesztendő készségek. anyagok (mellékletek) 20’ Vezessük be a foglalkozást azzal.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben A tervezett idők a tényleges történéseknek megfelelően rugalmasan változtathatóak.Saját intelligenciate. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. amelyre számított? T1 – Kérdőív intelligenciaterület megjelölésével  A foglalkozások javasolt időkerete – a csoport egyedi igényeitől függően – változtatható. írassunk a hallgatókkal saját tantárgyukhoz differenciált tevékenységeket. így a végére az jelek számából látják mely területen erősek. Speciális javaslatok az értékeléssel kapcsolatban:  A hallgatók tevékenységének eredménye minden esetben megjelenik. melyik intelligenciaterületre vonatkozott (T1). a többszörös intelligencia megismerése.D1 – Kérdőív gálata fontos a témánk szempontjából. 251 . a hallgatók egy táblázatban jelölik az intelligenciaterületenkénti jelölésüket.  A jó feladatmegoldásokat tegyük a falra.Kérdőív kitöl. Ráhangolódás. rületek feltérképezé. Foglalkozásvázlat I. azt halasszuk egy következő órára.

IV. Hatékony tanulásszervezési módszerek

 Ért-e valakit meglepetés? Adjunk lehetőséget arra, hogy néhány hallgató elmondhassa gondolatait az öszszesítéssel kapcsolatban. Hívjuk fel a hallgatók figyelmét arra, hogy saját eredményeikre a foglalkozás egy pontján még visszatérünk. II. Az új tartalom feldolgozása
Idő Tevékenységek Tevékenység célja, fejlesztendő készségek, képességek Munkaformák és módszerek Eszközök, anyagok (mellékletek)

15’

Mi a differenciálás? – A hallgatóknak mondjuk el, hogy egy rövid szöveget A differenciálás fo- Ellenőrzés D3 – Mi a diffognak feldolgozni a differenciálásról. Kérdezzük meg, hogy kik azok, akik galmának, jellemző- párban ferenciálás inkább egyedül, kik azok, akik inkább párban szeretnének dolgozni a szöveggel. inek megértése. Egyéni szöAlakítsuk ki a párokat, a párok következőképpen dolgozzanak: Gondolkodás vegfeldolgozás  A pár mindkét tagja olvassa el a szöveg első részét, majd a pár egyik Lényegkiemelés tagja próbálja meg szóban az olvasott szöveg lényegét összefoglalni, eközben társa nézheti a szöveget és kiegészítheti, segítheti társa olvasá- Információ megoszsát. Ezután olvassák el a szöveg következő részét, s ezt az előbbi szere- tása peket felcserélve foglalják össze, így haladjanak a szöveg végéig a szerepeket váltva szövegrészenként. Akik egyedül dolgoznak, azok a számukra legmegfelelőbb módon dolgozzák fel a szöveget – jegyzetelés, lényegkiemelés, vázlatkészítés stb. – fontos, hogy megértsék a differenciálás fogalmát és jellemzőit. A feladat ismertetése után osszuk ki a szöveget a hallgatóknak (D3). Megj.: Ha valaki társainál előbb végez a munkával, fogalmazzon meg igazhamis állításokat az olvasottakról. Ha időben végeznek a csoportok, mindenki feladatul kaphatja ezt. Tegyék el az állításokat, a végén szükség lesz rá.

10’

Mit differenciálunk? – Háromféle nagyon rövid szövegünk van (D4, D5, D6), Lényegkiemelés

Egyéni

táblá- D4 vagy D5

252

Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben

amelyeket a hallgatóknak hármasával osztunk szét. Ki-ki elolvassa a szövegét Együttműködés és annak alapján kitölti a táblázat (D7) aktuális oszlopát. Amikor elkészült, ke- Kommunikáció ressen olyan diáktársat, aki másik szöveget olvasott és az ő ismertetése alapján kitölti a táblázat másik oszlopát is, illetve ismerteti a saját részét, hogy társa is kitölthesse az adott oszlopot. Ezután keressen olyan hallgatótársat, aki a hián yzó oszlopra vonatkozó szövegrészt dolgozta fel, s ismertetése alapján kitölti a még üres oszlopát, illetve ennek a társának is segít, hogy ő is kitölthesse a hiányzó oszlopát.
5’ 10’

zatkitöltés ol- vagy D6 szövasott szöveg veg minden 3. alapján diáknak Páros informá- D7 – Mi az, ciócsere amit differenciálunk? Tanári előadás T2 – Háttéranyag

Bloom gondolkodási szintjei – Tanári bevezető Bloom taxonómiájáról és a dif- Értő figyelem ferenciálás kapcsolódásáról A hallgatók háromfős csoportokban készítsék csomagoló papírra egy táblázat Logikus keretét (T3). dás

gondolko- Egyéni besoro- Csomagoló lás papír, filctoll, ragasztó, ceruMinden csoport kapja meg a háromféle listát – diákonként egyféle lista legyen – Együttműködés Szóforgó za 6 elemre szétvágott kis papírokon (D8). Döntés D8 – Listák Minden hallgató próbálja meg a nála lévő hat elemet a Bloom féle taxonómiának megfelelően gondolkodási szintekhez besorolni, s sorba rendezve maga T3 – A táblázat előtt az asztalra kitenni. kerete Ezután a hallgatók soronként felragasztják az azonos gondolkodási szinthez kapcsolódó elemeket. Először a meghatározást olvassa fel az adott hallgató és javaslatot tesz, hogy az adott meghatározás melyik sorba kerüljön. Ha társai jóváhagyták javaslatát felragasztja táblázat megfelelő helyére, ezt követően a tevékenységállapottal foglalkozó hallgató mondja meg, hogy az adott szinthez melyik elem tartozik, ha jóváhagyták társai, felragasztja a táblázatba az elemet, majd a tevékenységek elemeivel foglalkozó hallgató tesz javaslatot. Ha egy sor elkészült, a többit is hasonló módon töltik ki a csoportok

5’

Ellenőrizzük a csoportok munkáját. Az első csoport felolvassa, hogy mely elemeket sorolta be az Alkalmazás szintjéhez. A tanár jóváhagyása után minden csoport javítja vagy pipálja a saját megoldását. Majd a következő csoport olvassa fel a következő szinthez tartozó

Ellenőrzés

Csoportforgó

A T2 háttéranyag végén szerepel a helyes megoldás.

253

IV. Hatékony tanulásszervezési módszerek

elemeket és így tovább, amíg végére nem értünk.
10’

Most meghatározzuk konkrét feladatoknál, hogy melyik gondolkodási szinten Az ismeret alkalma- Egyéni gon- D9 – Konkrét motiválnak. zása, dolkodás tevékenységek Osszuk ki a csoportoknak a 12 papírdarabra vágott feladatleírást (D9). Hallga- Tudatosítás tónként húzzanak belőle két-két feladatleírást. Gondolkodás Olvassa el mindenki a nála lévő leírást és döntse el, hogy melyik gondolkodási Ellenőrzés szinthez tartozik. Sorban egyenként felolvassák a csoporttagok a náluk lévő konkrét feladatot és javaslatot tesz a tulajdonos, hogy melyik gondolkodási szint mellé helyezzék el. Társai jóváhagyása után felragasztja az adott sorba. Így folytatják, amíg el nem fogyott a 12 feladat, s nem került minden gondolkodási szint mellé két-két konkrét feladat. Ellenőrzés: A hallgatók gondolkodási szintenként a feladatleírás számát mondják. Például.: Tudás – 1, 6. Tisztázzuk a hallgatókkal a vitás kérdéseket. Hívjuk fel a hallgatók figyelmét arra, hogy a tanár így egy mátrixban helyezheti el egy adott témakörhöz tartozó feladatokat. Megj.: Célszerű itt beiktatni a szünetet. Szóforgó Csoportforgó Megbeszélés T4 – Konkrét tevékenységek a gondolkodási szinteken elhelyezve

5’

A többszörös intelligencia – Tartsunk egy rövid bevezetőt a többszörös intelligenciáról.

Tanári előadás

T5 – háttéranyag a többszörös intelligenciához

15’

Vegyék elő a hallgatók a saját intelligenciaterületeiket feltérképező kérdőívük Intelligenciaterületek Rajzkészítés D10 – Az ineredményét (D2). jellemzőinek megér- egyénileg vagy telligenciacsoportban területek leíráA következő feladathoz kapják meg a hallgatók az intelligenciaterületek leírását tése (D10). Kreativitás Rap írása sa Az alábbi feladatok közül választhatnak: 1. Mutassák be saját intelligencia profiljukat egy saját címer készítésén keresztül – lehet csoportban is. Elemzés Lényegkiemelés egyénileg vagy Csomagoló csoportban papír, színe ceruzák vagy

254

Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben

2. Írjanak rapszöveget egy kiválasztott intelligenciaterület bemutatására. 3. Minden intelligenciaterülethez próbáljanak meg hozzá illő színt párosítani, készítsenek plakátot az intelligenciaterületekről színkódokkal. 4. Mutassák be a különböző intelligenciaterületek jellemzőit, készítsenek villámkártyákat! A kártya egyik felén az intelligenciaterületet kell megnevezni, a másik oldalán pedig az adott intelligenciaterület jellemzőit. 5. Elemezzék, hogy János vitéz melyik intelligenciaterületeken volt erős? Rövid jelenetekkel illusztrálják véleményüket!
10’

Plakátkészítés Villámkártya Plakátkészítés

filctollak (legalább nyolc szín) Papírlapok a villámkártyákhoz

A csoportok bemutatják produktumaikat.

III. Az új tartalom összefoglalása, ellenőrzés és értékelés
Idő Tevékenységek Tevékenység célja, fejlesztendő készségek, képességek Munkaformák és módszerek Eszközök, anyagok (mellékletek)

5’

Térjünk vissza a hallgatók munkájának eredményeihez, legyenek a falon elhe- Ismétlés lyezve a kitöltött táblázataik és plakátjaik – vigyázzunk arra, hogy csak a helyesen kitöltöttek kerüljenek a falra és tegyük fel a D10 es melléklet kinagyított változatát is. Kérjük meg a hallgatókat, hogy vegyék elő a Mi a differenciálás? témánál írt igaz/hamis állításaikat, s néhányukkal olvastassuk fel az állítást. A hallgatók egy-egy állítás elhangzása után a csoportjukban megállapodnak az állítás igaz vagy hamis voltáról. S a tanár hármat számol, háromra minden csoportból egy ember felemeli a kezét és feltartott hüvelykujjal jelzi, ha igaznak tartják az állítást, illetve ökölbe szorított kezük jelzi, ha hamisnak tartják az állítást. Belátásunk szerint ismételjük meg más-más hallgató állításával. Beszéljük meg a vitatott kérdéseket!

Igaz/hamis állítás

Saját jegyzet – általuk írt igaz/hamis állítások

10’

Mutassuk be a differenciált tevékenység rövid leírásának hogyanját a hallgatóknak! A hallgatók kapják kézhez a rövid leírásokat tartalmazó mellékletet. (D11)

Tanári bemuta- D11 – Tanulási tás tevékenység rövid leírása

255

IV. Hatékony tanulásszervezési módszerek

Nézzék meg a teremben elkészült munkáikat, és azok segítségével állapítsák meg az általuk végzett, többszörös intelligenciához kapcsolódó tevékenységükről és legalább két másik rövid leírásról, hogy az adott tevékenység milyen motivációs szintet/szinteket (Bloom taxonómia) igényelt, illetve, mely intelligencia-terület(ek)hez igazodott.
5’ 10’

T6 – Differenciált tevékenységek rövid leírása Közös megbeszélés D12

Beszéljük meg a hallgatók munkájának eredményét.

Jelezzünk vissza a hallgatóknak, hogy hogyan láttuk a foglalkozás során hozzá- A közös munka lezá- Kérdőív állásukat, aktivitásukat, hangulatukat, eredményességüket – ezt a plakátok is rása Megbeszélés illusztrálják. Vélemény megfoMajd írassunk a hallgatókkal a foglalkozáshoz kapcsolódó értékelést (D12), galmazása akár név nélkül. Miután kitöltötték az értékelő lapot, hangosítsanak ki a hallgatók egy-egy megjegyzést, amit fontosnak tartanak a foglalkozással kapcsolatban. Szedjük össze a hallgatók értékeléseit

256

Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben

257

IV. Hatékony tanulásszervezési módszerek

Mellékletek a foglalkozáshoz Kristen – Nicholson Nelson: Többszörös intelligencia c. művéből, valamint Diane Heacox: Differenciálás a tanításban, tanulásban c. könyvéből vett részletek T1 – Kulcsok (betűjelek) a többszörös intelligencia megnyilvánulásaihoz
VNY = TK = IR = TK LM Z P LM VNY IR és IP P IR VT és LM VNY TK IP LM VNY Z LM és P LM TK VT Z P TK LM és VT IR és IP LM verbális/nyelvi testi/kinesztéziás intraperszonális IP LM Z =interperszonális =logikai/matematikai =zenei VT = P = vizuális/térbeli praktikus

1. Jó az egyensúlyérzéke, kis- és nagymozgásos készsége és ennek pontossága a fizikai feladatokban. 2. Nagyon érdekli a matek. 3. Jól emlékszik dallamokra. 4. Rendkívül jól megfigyeli környezetét. 5. Szeret térképeket, grafikonokat, táblázatokat készíteni, és szereti rendezni információit. 6. Szeret történeteket mesélni, beszédbe elegyedni, tárgyalásba bocsátkozni. 7. Kérdezősködik a tisztesség felől; nagyon érdekli, mi a jó és rossz, az igazságos és igazságtalan. 8. Érdeklődik megfigyelései tárgyai iránt. 9. Legjobban egyedül szeret dolgozni; önálló. 10. Jártas a mechanikában, könnyen szétszed és összerak szerkezeteket. 11. Könnyen és helyesen ír. 12. Kiegyensúlyozott, jól osztja be az idejét. 13. Rendelkezik vezetői képességekkel; tudja befolyásolni mások véleményét és tetteit. 14. Könnyen old meg matematikai feladatokat fejben. 15. Rendkívül jól beszél, világosan fejti ki gondolatait. 16. Jól játszik hangszeren és/vagy jó az énekhangja. 17. Szereti a logikai rejtvényeket és fejtörőket. 18. Érti az elvont fogalmakat. 19. Szereti a mozgást és általában a tevékenységet. 20. Pontosan és könnyedén rajzol és készít vázlatokat. 21. Vokális vagy hangszeres zenét improvizál és/vagy zenét szerez. 22. Könnyen felismeri a megváltozott körülményeket, azokhoz jól alkalmazkodik; rugalmas. 23. Gyorsan és könnyen sajátít el fizikai készségeket. 24. Izgatja és leköti a számítógép; könnyen használja, nem egyszerűen csak játékszerként. 25. Fogékony mások érzései, gondolatai és indítékai iránt. 26. Szereti, ha a dolgok rendben vannak és logikusak.

258

gondolatokat. Gyakran énekel. és hogy a tetteknek következményei vannak. 42. Szereti eljátszani. 34. évszámokat és egyéb tényeket. 41. 50. megérti. Elégedett a maga egyéniségével. a versbe rejtett szöveget (az akrosztikont). hogyan működnek a rendszerek. eltűnődik rajtuk. 38. van önbecsülése. mint egyszerűen csak hall vagy olvas róla. Legjobban látás és megfigyelés révén tanul. A józan ész jellemzi. 33. ami érdekli. 56. és saját előnyére tudja használni őket. 48. 49. kategorizál és osztályoz tárgyakat. Könnyen barátkozik. jó érzéke van a színjátszáshoz és a dramatizáláshoz. parodizál. 57. Érdekli a természet. Élvezi a kirakós játékokat és a vizuális feladatokat. 31. Szeret különböző témákról olvasni. 35. 45. 29. Gondolatait és ötleteit könnyen közvetíti írásban. Könnyen felismer. Erősen érdeklődik a zene iránt. 52. 58. Könnyen megjegyez neveket. Könnyen és magabiztosan érintkezik másokkal. Inkább tevékenyen foglalkozik egy-egy témával. 51. információit képekben idézi fel. Sikeresen utánozza mások mozdulatait és stílusát.). keresztrejtvényt. Erős az akarata. 53. 46. 32. rejtvényeket. 43. Pontosan határoz meg és fejez ki érzelmeket. Megszállottja a számoknak és a statisztikának (például sporteredményeknek). 28. Világosan felméri és megérti saját erősségeit és korlátait. Szeret modellezni. 259 . Képes másokat megszervezni és mozgósítani. 54. 37. Jó a ritmusérzéke mozgásban és beszédben. Reflektál helyzetekre. dúdol. Kitűnik a sportban vagy más fizikai tevékenységben (tánc. kiválóan emlékezik az ilyen adatokra. Szeret másokkal együtt dolgozni és tanulni. érzékenyen viszonyul hozzá. 44. Szereti gondolatait vizuálisan megjeleníteni. információt. 36. Szereti a sakkot és más stratégiai játékokat. 55. 40. tekintet nélkül kortársai véleményére. helyeket. 39. Szereti a szójátékokat. Kortársaihoz képest gazdag a szókincse. utánajár annak. kreatív mozgás stb.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben P TK P és VNY TK VT TK P IP VNY LM IR Z IR IP VT IR VNY P VNY VNY LM IP Z VT IR Z IR TK LM IR VT IP 27. kedveli a háromdimenziós alakzatokat (például LEGOépítmények). Érti az okot és okozatot. Igen öntudatos. amiről szó van. 30. 47. harci játékok.

amelyek megfelelően szigorúak. Ugyanakkor az elmélet terén kevésbé felkészült diákoknak vagy azoknak. amely világosan függ össze a tanterv lényegével. Azoknak a diákoknak. megértés. Olyanokat is ismerünk.  érdemi tanítás. ami minden diákot eredmény elérésére sarkall. ha olyan feladatot kell elfogadniuk. akiknek több időre és gyakorlásra van szükségük. Az alábbi felsorolásból kitűnik. amikor a diákoknak előzőleg megtanult tényeket és információkat kell fölidézniük. és újra kell gondolniuk az eredeti megoldást. akik elméleti képességek terén tehetségesek. A kihívást jelentő tanítási/tanulási folyamat jellemzői:  magasabb szintű gondolkodás. Bloom osztályozása segít olyan tevékenységek megtervezésében. hogy könnyen elboldogulnak a szintézis magasabb szintjén. gondolatok elsajátítására.és megértés szintjét jelentik. elemzés. A kihívás nem egyszerűen több munkát jelent. ha szükség esetén a diákok egy részének időt adunk. hogy valódi természetük szerint a Bloom-féle magasabb gondolkodási szintek újratanítják vagy megerősítik a tudás alapjait. relevánsak és összetettek a tanterv lényeges szempontjai tekintetében. Mikor ezt a taxonómiát Bloom bevezette. értékelés és szintézis. Ma mégis a legtöbb pedagógus egyetért abban. fogalmak.  egyszerre mély és átfogó tartalom. Ha például a diákok feladata egy történetben megjelenő probléma meghatározása és a megoldás megtalálása. hogy mi történt. A diákok érthetően nem kedvelik. Ehhez fel kell idézniük. relevanciáját és összetettségét vizsgáljuk. Bloom taxonómiája Tudás: A gondolkodás legkevésbé összetett fajtája. Példa: Sorold föl Kína legfontosabb kiviteli cikkeit! 260 . hogy a tevékenységeket a motiválási szintje és összetettsége szerint csoportosítsuk. Így aztán egy szigorúbb tanulási tevékenységen keresztül újratanítjuk a történetet. Azután módosíthatjuk vagy átalakíthatjuk a tevékenységeket — akár újakat is tervezhetünk —. amelyek Bloom modelljének tudás. vagy unalmasnak találják azokat. ami egyszerűen csak több munkával jár. hogy a szintézis jelenti a legmagasabb. Hatékony tanulásszervezési módszerek T2 – Kihívás: Bloom gondolkodási szintjei (háttéranyag) Amikor a kihívás szemszögéből vizsgáljuk a tanítást. akkor azt kívánjuk tőlük. Bloom taxonómiája lehetővé teszi. hogy valami új felfedezése nagyobb kihívás. meghatározása. akkor tanításunk szigorát. Lesz olyan. címkézése esetén ezt a fajta gondolkodást várjuk tőlük. mint másoknak? Igen. (Lásd: 6. ábra.IV. akinek több időre lesz szüksége. A gondolkodás hat szintjét írja le: tudás. Kell minden diáknak ismernie a tartalmat? Feltétlenül. hogy alkalma legyen minden szinten tevékenykedni. semmiképpen sem több munkát ugyanabból a fajtából. hogy az elemzés és az értékelés szintjén dolgozzanak. de olyan kreatívak. akik feladják a tanulást. Valójában akkor differenciálunk. gyakran kevesebb időre van szükségük a tények. Benjamin Bloom oktatáspszichológus A nevelési célok taxonómiája c. Mindnyájan ismerünk olyan diákokat. a szintézis a rangsorban megelőzte az értékelést. leginkább motiváló gondolkodási és tevékenységi formát. hogy a gondolkodás magasabb szintjére jussanak el. mint a már meglévő értékelése. Minden diáknak szüksége van arra. kipróbált modelljét mutatja be. Tartsuk szem előtt. könyve a tevékenységek differenciálásának és kihívási szintjük megvizsgálásának hasznos. akik igen nehezen emlékeznek tényekre. miközben a többieknek megfelelő tevékenységet tudunk biztosítani.) Mind a hat fontos. felkínálva ezzel a gondolkodás tágabb spektrumát és több alkalmat nyújtva. ugyancsak használniuk kell a magasabb szintű gondolkodás képességeit. mert feladataik túl gyakran alacsonyabb szintű gondolkodást igényelnek. alkalmazás. Tárgyak felsorolása.

Az értékelést általában elemzés előzi meg: hiszen valaminek a megítéléséhez részletesen meg kell ismernünk annak jellemzőit. hogy milyen mértékben motiváló a tanulási folyamat. Példa: Hasonlítsd össze és állítsd szembe Kína és az Egyesült Államok bírósági eljárásait! Értékelés: Az értékelés azt jelenti. osztályozást. például egy térkép szöveges magyarázata nem szintézis.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Megértés: A következő szinten a diákoknak az a feladata. kritériumok alapján meghatározzuk valaminek az értékét vagy azt. valamint az egyes szintek tevékenységeire utaló címszavakat tartalmazza. akkor ez alkalmazás. amiben lehetséges megoldást javasoltok a kormányzat és a nép közötti ellentét megoldására és arra. hogy mennyire értékes. A motiváció szintjei Szint Meghatározás Tevékenység. Példa: Kína korai történelmében kit tartasz a legjelentősebb alaknak? Támaszd alá véleményedet! Szintézis: A szintézis azt jelenti. Példa: Fogalmazzatok meg egy levelet valamelyik kínai újság főszerkesztőjének. Ellenben amikor arra kérjük a diákokat. hogy új vagy más módon állítunk össze valamit. A magyarázat. fogalmazz. hogy bizonyos ismertetőjelek. ha a diák csupán ténybeli tudását használja. igazolnak. újra elmondása a diákokat arra készteti. gyárts. fejlessz. Az információk más formában való megjelenítése. Amikor bemutatnak. Amikor a diákok felbecsülnek. alkoss. Példa: Magyarázd meg. Ez kreatív gondolkodást kíván. hogy bontsanak részekre egy gondolatot és azt vizsgálják meg kritikusan. mert nem igényel eredeti gondolkodást. hogy a megértés szintjén gondolkodjanak. megszerkesztenek. Az ábra segítségével megítélhetjük a tanulási folyamat motiváló hatását. ellentétbe állítást. feltételezz. becses valami. ábrázolj. bírálatot és kategorizálást. miért épült a kínai Nagy Fal! Alkalmazás: Ez a gondolkodási szint arra ösztönzi a diákokat. Példa: Sorold fel időrendben a Ming-dinasztia tagjait! Elemzés: Amikor diákjainknak az a feladata. Elemzésnek nevezzük az összehasonlítást. alakítsd át! 261 . hanem újraalkotunk. amiről előzőleg tanultak. hogy megmutassák. akkor az alkotó gondolkodást serkentjük. az alkalmazás szintjén gondolkodnak. megítélnek. felidéznek valamit. minősítenek. hogy elkészítsenek valamit. állapot Tevékenységek Szintézis Állítsd össze Alkosd új vagy más meg! módon! rendezz. valaminek a leírása. találj ki. részletezz. Különböztessük meg a szintézist az alkalmazástól! Például. fogalmazzanak meg szabályokat. Bloom taxonómiájának alkalmazása a differenciált tanításban A differenciálás során az a kérdés vetődik fel. hogy tervezzenek vagy alkossanak meg valamit. A következő táblázat Bloom szintjeinek rövid meghatározását. akkor gondolkodásuk szintje az értékelés fogalmának felel meg. akkor elemző gondolkodást várunk tőlük. mint például történelmi események időrendbe állításakor. összefoglalás. érvényesüljenek emberi jogaik. állítsanak fel hipotézist. hogy érvényre jusson az emberek szabadsága. vagyis nem megújítunk. mennyire értik a tanultakat.

válogass. határozd meg. becsüld fel. jegyezd meg. csoportosítsd. határozd meg. következtess. működtess. Értsd meg! helyezz el. értékelj. becsüld fel. szerkeszd meg. kérdezz. magyarázz meg. mit ér: használd az értékelési kritériumokat! Vizsgáld meg Vizsgáld kritikusan! meg! ítéld meg. járj utána. fordíts. ismételd. Szint Meghatározás Tevékenység. ábrázold. újíts. összegezz. adj elő. módosíts. szervezz. jegyezd fel. egészíts ki. tapasztalj. oldj meg. különböztess meg. igazold. írd újra! Idézd fel a Ismerd. állapot Tevékenységek általában konkrét konkrét Szintézis Értékelés Elemzés Alkalmazás Megértés Tudás 262 . töltsd ki. sorold be. Hatékony tanulásszervezési módszerek Értékelés Határozd Ítéld meg! meg. idézd. kezelj.IV. válaszd szét. sorolj/építs be! Alkalmazás Használd fel. alkalmazz. Méretét a kiosztott céduláknak megfelelően kell meghatározni (D9). írj hogy érted! le. tekints át. mutass meg. rendezz. találj rá. vezesd le. vizsgálj meg. kutass. körvonalazz. tényeket és tudd! információkat! mondd el. állapítsd meg. részletezz. következtess! mutasd be. viszonyítsd! Tudás T3– Üres táblázat a hallgatók további munkájához A hallgatók a csomagoló papírra rajzolják meg saját táblázatukat a minta alapján. jelents. jegyezd fel. osztályozz. mondd meg a hatását! Elemzés hasonlítsd össze. fogalmazz át. modellezz. Használd! amit tanultál! Megértés Mutasd be. bírálj. azonosíts. mutass be. dramatizálj. teljesíts. gyakorolj. magyarázz. állítsd ellentétbe. sorold be. értékeld. beszéld meg. Megfelelő méretű nagyítása után a keret előre is kiosztható a csoportoknak. számíts. változtass.

Költs szöveget egy tengeri dalhoz. Készítsetek közösen olyan összerakGyűjts össze annyi óceánban élő ható rajzot. amennyit csak ábrázol legalább öt tengeri állatot! tudsz! (1) T Mutassátok meg és beszéljétek meg a méretbeli eltéréseket! (6) T Határozzátok meg a szárazföldi és a Készíts térképet. amely életnagyságban állatot és növényt.vagy egy tengeri kalandról. alkalmazás.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben T4 melléklet Konkrét tevékenységek a gondolkodási szinteken elhelyezve Tevékenységek – a tevékenységenkénti cédulákból 2-2 jut minden csoporttagnak Téma: Az óceáni bioszféra – a tananyag feldolgozásához (a gondolkodás különböző szintjeit igénylő) megadott tevékenységek. hogy miért alkoss rapet a tengeri élet bemutatáválasztottad azt! Rajzold is meg az sára! (8) Sz állatokat! (2) Sz Tudás Megértés Alkalmazás Elemzés Értékelés Szintézis T5 – A többszörös intelligenciáról (háttéranyag) Változatosság: Gardner nyolcféle intelligenciája és a tanulás Az előzőekben az Önök tanítását a motiváció és Bloom gondolkodási szintjeinek — tudás.állatokat és növényeket. például az olajszennyezésről lönbségeit! Mutassátok be az eredés a part menti olajkutak fúrásáról! ményt Venn-diagrammal! (7) E (12) E Gyűjts adatokat arról. elemzés. hogyan alkallönbségeket az ízek. mi fenyegeti Határozd meg az élet előnyös és hátlegalább három óceáni állatfaj élőhe. Most a tanítást változatosság szempontjából vizsgáljuk. vagy den jellemzőjét.tok meggyőzni a többieket állásponánok életének megóvásáért! (9) É totokról! (4) É Tervezz új óceáni állatot.rányos feltételeit a parton és a szályét! Határozd meg a folyamatokat razföldön! Szerepjátékkal próbáljáés emeld ki. hangok mazkodtak a fajok környezetükhöz! és megjelenési formák szerint! (10) Írjátok le következtetéseitek összeM foglalását! (5) M Csoportban ábrázoljátok papírkiváPoszteren vagy diagramon mutassá. kifejtve. amely a létező állatok legalább három jel. szagok. amely megmutatja tengeri emlősök közös jellemzőit! az óceánok és a tavak közötti küMagyarázzátok meg. vagyis az osztályainkban alkalmazott tanítási stratégiák és produktumaik különböző fajtáinak szemszögéből. megértés. amelyek az zonyos állatok az árapályhoz! (3) A óceán különböző mélységeiben élnek. 263 . (11) A Írd le röviden álláspontodat és érzéVizsgáljátok meg a szárazföld és a seidet az óceánt érő környezeti hatátenger földrajzi hasonlóságait és küsokról. mit kell tennünk az óce. lemzőjével rendelkezik! Írd le min. értékelés és szintézis — lencséjén keresztül vizsgáltuk.gásokból készült faliképen azokat az tok be. hogyan alkalmazkodnak bi.

Alfred Binet és Theodore Simon pszichológusok fejlesztették ki 1905-ben. hogyan szeretsz tanulni. hogy kik azok a gyerekek. ha saját erősségeiket mozgósítják. ha mindenki a számára legmegfelelőbb módon tevékenykedhet.  A csoportos projekt jól sikerülhet. ha a csoport minden tagjának hasonló az erőssége. csak tájékoztatás arról.  Mind a nyolc gondolkodásmódban tapasztalatokat kell szerezned. az rajzokat vagy illusztrációt készít. A többszörös intelligencia elmélet nem ment fel az alól. Párizsban. amely mérni tudja. akinek erőssége a vizuális/térbeli gondolkodás. annál valószínűbb. amely a vizsgált személy mentális életkorának és valódi életkorának a hányadosa. tanulásban) Az intelligencia hagyományos felfogása A Binet – Simon-féle intelligenciaskálát. ha különfélék a csoport tagjainak erősségei.  A többszörös intelligencia nem címkézés. akkor ebben fejlődnek. Gondolj arra. hogy több mint egyféle intelligenciát mozgósíts.IV.  Csoportos projekt akkor is lehet sikeres. De mindenkinek vannak erősségei és korlátai. az feszültséget kelt benned. ha a csoport minden tagja erős a testi/kinesztéziás intelligenciában!  Ha számodra nehézkesebb módon dolgozol. A diákok könnyebben tanulnak és teljesítenek. akik valószínűleg sikeresek lesznek az iskolában. De ne feledjük. (Forrás: Diane Heacox: Differenciálás a tanításban. A francia kormány arra kérte fel Binet-t és Simont. ez segíthet abban. ha gyengébb intelligencia-területüket mozgósítják. hogy egyre több diák válik motiválttá.  A tanulásnak nem csak egyetlen jó módja létezik.  Erősségeid figyelembevételével felismerheted. hogy megfeleljen minden diák gondolkodásbeli erősségeinek.  A legtöbb esetben a feladat megköveteli. hogy a legnagyobb igyekezettel dolgozz. melyet innentől kezdve Stanford– Binet intelligenciatesztnek hívtak. azt „erősítsd”. akkor a vázlatkészítés vagy a rajzos ábrázolás segít megtanulni és megjegyezni valamit. az ír. amely az első ilyen típusú teszt. Hatékony tanulásszervezési módszerek Gardner többszörös intelligenciáról szóló elmélete szerint minden diáknak van gondolk odásbeli és tanulásbeli erőssége. Ez a teszt vezette be az IQ (intelligenciahányados) fogalmát.  Néhány intelligenciában erősebb vagy. Amit a többszörös intelligenciáról tudni illik:  Howard Gardner professzor felfedezte a gondolkodás és tanulás nyolc módját. mint a többiben. eg yúttal tanulási repertoárjuk is bővül. Az 1930-as években Lewis Terman átdolgozta az eredeti tesztet. Nem kell minden fogalmat mind a nyolcféle módon megtanítanunk. akik kudarcot fognak vallani. és így tovább. Felt ehetőleg még továbbiak is felfedezésre várnak. és nem minden produktum kell. hogy amelyekben kevésbé vagy erős. A proje kt sikeresebb lesz. Például: aki erős a verbális/nyelvi gondolkodásban. hogy készítsenek olyan tesztet. hogy mindegyikőtök a maga erősségei szerint dolgozik. hogy jól válaszd meg tanulási módszeredet és projektjeidet. De minél változatosabb módokat kínálunk tanulásukhoz és produ ktumaik bemutatásához. miként tanulhatsz eredményesebben. Szétoszthatjátok a feladatokat úgy. s amelyet álta264 . De így is végezhetsz magas színvonalú munkát. Minden mód fontos. és kik azok. Miként élhetsz a többszörös intelligenciával?  Ha tisztában vagy erősségeiddel.  A tanulás könnyebb vagy érdekesebb a saját erősségeid területén. Ha például erősséged a vizuális/térbeli gondolkodás. milyen jó lehet egy paródia.

Napjainkban a Stranford – Binet-féle IQ-teszt és a Wechslerféle intelligencia-skála gyermekek részére (WISC – Wechsler Intelligence Scale for Children) a két leggyakrabban használt teszt az intelligencia mérésére és minősítésére. Egyszerűen olyan tanítási stratégiákat igyekszik nyújtani. amelyek egy fogalommal nem írhatóak le. autisták. Voltak köztük agyvérzéses betegek. Tudatosítanunk kell. A "képes vagyok mega matematikai-logikai intelligenciára. iskolában. Gardner emberek különböző csoportjainak kognitív képességeit vizsgálta. hogy megpróbálnád mindegyiket átpréselni ugyanannak a tűnek a fokán! Az intelligencia új meghatározása A többszörös intelligencia elméletét Gardner először 1983-ban publikálta Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences (Az értelem határai: a többszörös intelligencia elmélete) című könyvében. Gardner felfedezése megrázta az oktatási rendszert. Gardner kezdetben azt tartotta. Gardner elméletét az agy széles körű vizsgálatára alapozta. nyelvi és matematikai-logikai intelligenciával  Olyan képességek készlete. akik rendelkeznek az vagysikeresebbek új megoldásaz létrehozására. fogják őt nyilvánítani. mely területek egymással kapcsolatban állnak.rom komponensből áll:  Képesség valódi. és jelenleg is folytatja kutatásait újabb lehetséges intelligenciákról. és ebből következik. Az iskolarendszer erősen Gardner szerint az „IQ a problématámaszkodik az IQ-tesztre. Kutatásai azt mutatták. megoldásra és a dolgok létrehozására hogy nagy hangsúlyt helyez a verbális-nyelvi és való képesség. Ahogyan Gardner fogalmaz:  Tudj meg minél többet a gyerekekről. akkor ezt az IQ-tesztben elért lehetővé teszik. egyik terület a másikra épít. amelyek rendelkezik. A tanítási folyamatnak arra kellene törekednie. hogy az intelligencia az agy sok különböző területére összpontosul. teszteken és kutatásokon alapultak. de olyan intelligenciák lehetőségét veti fel. hóbortos tudósok és különböző kultúrákból származók. Később hozzáadott egy nyolcadik intelligenciát. és megfelelő körülmények között ezek a területek fejleszthetők. és mely aztán lehetővé hogy azintelligencia ember új tudá skésőbb a szakmai karrierjük során is. mely vizsgálatok több száz személlyel végzett interjúkon. A tacsinálni" tudata az. minden emberrel vele született jellemző. ahelyett. alapvető matematikai és számítástechnikai készségekkel. különleges képességekkel rendelkezők. hogy minden ember legalább hét intelligenciaterülettel bír. Arra a következtetésre jutott. A többszörös intelligencia elméletének egyik alapgondolata az. balesetet szenvedett emberek. melyek segítik a gyerekeket abban. hogy valaki megoldja pontszámai tükrözni fogják. ami aztán teljes mértékben meghatározza a gyerekek tanulási és problémamegoldó képességét. de szükség esetén képesek önállóan is működni. melyek mindegyike az agy különböző részével áll kapcsolatban. hogy az intelligencia nem olyan változatlan.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben lában számértékben úgy adnak meg. ami számít” pasztalat azt mutatja. hogyteszi. hogy 265 . hogy ezt a hányadost megszorozzák százzal. hogy abban az egyéni kognitív különbségek kedvező fogadtatásban részesüljenek. Gardner szerint minden intelligencia háA Stranford – Binet-féle IQ-teszt hagyomá. Gardner elmélete nem kérdőjelezi meg az általános intelligencia létezését. hogy az olvasni. a többszörös elm éhoz jusson. hogy sikereket érhessenek el a fenti és más területeken is. és intelligensnek az életében felmerülő problémákat. hogy minden gyereknek olyan tanulási környezetet biztosítson. amely addig nagyon kényelmesen megvolt azzal a tudattal. Ha egy gyerek erős verbálisjában értéknek számító teljesítményre. felmutatható erednyos értelemben egy gyermek intelligenciáját mény létrehozására vagy saját kultúrámutatja meg. lete nem vonja kétségbe e két intelligenciaterület fontosságát. tanulási nehézségekkel küzdők. amelyben egyéni intellektuális képességei kiteljesedhetnek. hogy a tanítási-tanulási folyamatot lehet úgy szervezni. írni és  Képesség a probléma megoldására beszélni tudó gyerekek.

mely jól mérhető olyan papír-ceruza módszerekkel. írni és történeteket mesélni. Ezek a következők:  a gyerekek képességeinek és készségeinek fejlesztése. Könnyedén jegyeznek meg neveket. Gardner maga is megfogalmazza ennek lehetőségét: „Ha valami fontosat szeretnénk tanítani. tanár. akik könnyebben tanulnak bizonyos módokon. írókká. 266 A verbális-nyelvi intelligencia magában foglalja a nyelvi kifejezés könnyedségét. le kell szögeznünk. zenészekké.IV. A következő foglalkozásoknál fontosak ezek az intelligenciák: író. akik fejlett verbális-nyelvi intelligenciával rendelkeznek. Azok a gyerekek. osztályteremi alkalmazásának nem létezik egyetlen meghatározott módja. szeretnek olvasni. módja lehetséges. művészekké. hogy a többszörös intelligencia elmélete általánosságban nézve pontosan tükrözi az emberi különbségeket. valamint a nyelvi finomságokra. Mindegyik intelligenciaterület jól szemléltethető különleges képességeken és érdeklődési területeken keresztül. testi-kinesztetikus. hogy mi működik számunka és a tanítványaink számára. A Gardner által felismert különböző fajta intelligenciák a következők: verbális-nyelvi. hogy ez nem recept. Osztálytermi munkám során azt tapasztaltam. Több száz gyakorlati ötletet is kínálok. matematikusokká. mielőtt megtárgyalnánk. ami jelenleg is formálódik és gazdagodik. ha nem is mindegyik. A munkát fokozatosan kezdjük el! Keressük meg. térbeli-vizuális. a szórendre és a szavak ritmikájára való érzékenységet. Hatékony tanulásszervezési módszerek az intelligencia egyféleképpen leírható. amelyek segítették tanítványaimat abban. hogy meg tudják tanulni és valóban meg tudják érteni azt. Azonban ha elfogadjuk. szónok. zenei. melyekről korábban nem is álmodtunk. gondolkodókká. óriási hatása van a tanítási-tanulási folyamatokra. A kínai mondás. melyek segítik a gyerekeket abban. akik küszködtek az iskolában. hogy vannak olyan gyerekek. tananyag vagy egy tudományterület különböző módokon való megközelítése.” A következő oldalakon olyan ötleteknek és stratégiáknak a gyűjteményét nyújtom át. hogy hogyan is lehet azt az osztálytermi gyakorlatban megjeleníteni. hogy ez a megközelítés hogyan működött. hogy ezek az intelligenciák fejleszthetőek és erősíthetőek. dátumokat és mindenféle apróságokat. intraperszonális (önismeret) és gyakorlati. úgy nekünk is fontos tudnunk. genetikusan meghatározott tulajdonság. hogy az egyéni különbségeket kom olyan vesszük. inspirálja a gyerekeket. Annak a ténynek. helyeket. hogy egy olyan elmélettel ismerkedünk. mint más utakon járva. hogy jó olvasókká. . interperszonális (társas). Hogyan is kellene a gyerekeket tanítani annak érdekében. és lélegezzük be a gyönyörű nyíló virágaink illatát! A többszörös intelligencia Gardner szerint elméletét a tanárok háromféle módon tudják a gyakorlatban alkalmazni. mint a Stanford–Binet-féle vagy a WISC-tesztek. tudósokká és történészekké váljanak. A többszörös intelligencia egyfajta leltárként hasznos lehet ebben a munkában. akkor azt is elfogadhatjuk. és a többszörös intelligencia elmélete is gazdagítja ezt a hatalmas tudásanyagot. a dolog megtanításának többféle útja. matematikai-logikai. Sok tanár alkalmazza sokféle módon és sikeresen. Ahogyan Gardner is tovább folytatja kutatásait és munkáját a lehetséges intelligenciákkal kapcsolatban. hogy a többszörös intelligencia elmélete a gyakorlatban motiválja. és sokféle módját kínálja az információ és tudásanyag átadásának. melyekből mindenki szabadon válogathat saját osztálya számára. miszerint „Virágozzék száz virág!” kiváló kép a többszörös intelligencia osztálytermi alkalmazásának ábrázolására. hogy a maximumot ki tudják hozni magukból a tanulásban és más teljesítményükben? A jelenleg folyó agykutatások folyamatosan olyan eredményekre jutnak. Bár a többszörös intelligencia elméletének jelentős hatása van az oktatásra. aztán lépjünk hátra. amit tanítunk nekik.  egy fogalom. Anekdotákat olvashatunk arról. amikor olyan gyerekeket igyekeztem tanítani. Az elméleten keresztül az utasítások személyre szabásának különféle módjait fedeztem fel.  az oktatás személyessé tétele azzal.

(Ne felejtsük el. hogy logikus módon tudnak kérdéseket megfogalmazni. A térbeli-vizuális intelligencia magában foglalja azt a képességet. vagy introvertáltak. akik rendelkeznek ezzel az intelligenciával. Ösztönösen jól mérik fel erejüket és képességeiket. a térképészek. céljainkat és szándékainkat. Ez az intelligencia mutatkozik meg a tudósokban. sőt. A matematikai-logikai intelligencia kapcsolódik a deduktív és induktív érvelés képességéhez. üzlet. fejlett vezetői készségekkel rendelkeznek. mellyel a természeti világot egy szélesebb perspektívából tudjuk nézni . a másik céljainak. mely által a világról vizuálistérbeli megjelenítési formákat hozunk létre. valamint a zene ezen elemeinek érzelmi töltetére való fogékonyságot. Az extrovertált emberek nem mindig rendelkeznek ezzel az intelligenciával. Ezt az intelligenciát találjuk az énekesekben. fejlett problémamegoldó és gondolkodóképesség jellemzi. a pszichiáterekben. a zeneszerzőkben és a zenetanárokban. a jogászokban és a könyvelőkben. és könnyedén hoznak létre dolgokat. Kiemelkedő teljesítményt nyújthatnak még a tudományos gondolkodás és a problémamegoldás terén is. valamint az. elemezzük a munkavégzés során megfigyelhető szokásaikat és eredményeiket. A grafikusművészek. illetve elbeszélnek a többiek mellett. hogy a természet és a civilizáció hogyan hatnak kölcsönösen egymásra. a matematikusokban.) Ez az intelligencia nagyon fejlett a filozófusokban. s mely képességet produktív módon használjuk fel olyan tevékenységekben.mely tartalmazza annak megértését.) Ez az intelligencia általában jellemző a tanárokra. hogy aztán azokat gondolatban vagy valóságosan átalakítsuk. ismerek jó néhány extrovertált embert. és automatikusan ne tekintsünk azon diákjainkat erősnek ezen a területen. szeretik az útvesztőket és a rejtvényeket. akik igen gyengék ezen a területen. Azokat a gyerekeket.és állatvilágot: mellyel meglátjuk a különbséget a természeti világban. a vallási vezetőkre és a vezető beosztású üzletemberekre. a vallási vezetőkben és az agykutatókban. Az ezzel az intelligenciával rendelkező gyerekeknek az új információk jobb megértéséhez szükségük van egy mentális vagy egy valóságos képre. valamint az absztrakt rendszerek és összefüggések felismerésének és manipulálásának képességéhez. a terapeutákra.és irodavezető. akik kiemelkedő matematikai-logikai intelligenciával rendelkeznek. mint egy olyan képességet. Legyünk körültekintőek. ezek a gyerekek jól boldogulnak térképekkel. a kommunikációban. könnyedén emlékeznek dallamokra. A természeti intelligencia a Gardner által utoljára leírt intelligencia. ügyesen terveznek. a dalszerzőkben. hogy képes másokat megérteni. a kereskedelemben dolgozókra. a földművelés és a biológia tudománya. Ez az intelligencia azt a képességet tartalmazza. a táncosokban. Azok a diákok. Tanítványainkban úgy tudjuk felismerni. A fejlett intraperszonális intelligenciával rendelkező gyerekeknek erős az éntudatuk. magabiztosak és szeretnek egyedül dolgozni. Az interperszonális intelligencia hatékony együttműködés. motivációinak és irányultságainak megértésére való törekvés képessége. Szeretnek zenét hallgatni. A zenei intelligencia magában foglalja a hangmagasságra. hogy megértjük saját érzelmeinket. Az intraperszonális intelligencia velejárója az a képesség. a festők és a szobrászok ezt az intelligenciát mozgósítják. s akik rendszeresen túlbeszélik társaikat. és tudatában vannak az őket körülvevő hangoknak. Az ezzel az intelligenciával rendelkező gyerekek jól működnek kooperatív csoportmunkákban. Egy konferencián nemrégiben Thomas Armstrong úgy magyarázta ezt az intelligenciát. Jól rajzolnak. komikus. a hangszínre és a hangok ritmusára való érzékenységet. akik szeretnek egyedül dolgozni. az építészek. a bankárokban. a politikusokra. grafikonokkal és diagramokkal. de azért nem kell a kooperatív tanulási helyzeteket túlhangsúlyozni. (Ezt az intelligenciát nehéz felfedezni. a tanácsadókra. fel tudnak idézni hangmagasságokat és ritmusokat. a műszaki rajzolók. a számítógép-programozókban. költő és színész.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben titkárnő. mellyel megismerjük a növény. ez az intelligencia egy ember azon képességéhez kötődik. 267 . ha megfigyeljük őket. közvetítői szerepben és tárgyalásokban. ügyesek a szervezésben. mint a vadászat.

valamint az élet körforgásának megértését. Hatékony tanulásszervezési módszerek hogy milyen szimbiotikus kapcsolatok léteznek a természetben. ahogyan a diákok megmutatják. ha a lehető legtömörebben írjuk le őket. amit az én elmém magától nem tudott így megragadni. hogy kerültünk ide? Azokban az emberekben figyelhető meg. Bármely tevékenység tartalmában tükröződnek mind a lényegi. tájkertészekkel és természettudósokkal. akik fejlett természeti intelligenciával rendelkeztek. Mivel körbe vagyok véve botanikusokkal. Wilson jó példái azoknak. első kézből szerzek tapasztalatokat ennek az intelligenciának a működéséről. hogy mit tanultak.  eredmény: szavak és képek vázlata (verbális/nyelvi. T6 – A differenciált tevékenységek rövid leírása A differenciált tevékenységek leírása rövid és könnyű. Jelenleg Gardner egy egzisztencialista intelligencia létezésének lehetőségét kutatja. 268 . a filozófusokban és a spirituális emberekben. Az elkövetkező évek egyik feladata az lesz. hajviseletek vagy öltözködési stílusok között. O.  folyamat: a gondolkodás milyen szintjére van szükség. a kapcsolódó feladatok és ötletek közül csak néhányban szerepel. John Muir és E.  tartalom: miről tanulnak a diákok. és elemezni olyan kérdéseket. A foglalkozásvázlatok megírásának fegyelme: egy. A tanulási tevékenységeket például így írhatjuk egy mondatban:  Hasonlítsd össze és állítsd szembe egy regény egyik jelenetét a filmben szereplő változatával! Gondolataidat szavak és képek segítségével mutasd be!  tartalom: egy regényjelenet írásos és filmre vitt változata.  eredmény ((produktum): hogyan mutassák be és hogyan értékeljük a tanulás eredményeit. Mivel a természeti intelligencia csak nemrégiben került be az intelligenciák közé. amelyekre nincs egyértelmű válasz. Manapság vannak olyan gyerekek. Családtagjaimat és férjemet figyelve. akik ezt az intelligenciát mozgósítva képesek pontos különbséget tenni különböző autók. A produktum a tanulás eredménye — az. miért halunk meg.  folyamat: összehasonlítás és szembeállítás (a motiváció elemző szintje). egy egyszerű kis séta a környéken gazdag és izgalmas tapasztalatokat és ismereteket nyújt számomra. Ez az intelligencia jellemző a botanikusokra. A növények alkalmazkodó képességéről. A folyamat tükrözi a gondolkodás folyamatát és a motiváció szintjét Bloom taxonómiája alapján. a geológiai képződményekről vagy az állatok és az emberek kapcsolatáról folytatott beszélgetéseink az én szememet is felnyitották a természetben rejlő csodára és komplexitásra. akik mélységében képesek gondolkodni nem látható dolgokról. két vagy három világos mondat. vizuális/térbeli produktum). hogy me gismerjék ezt az intelligenciát. teniszcipők. a te rmészettudósokra és a fizikusokra. melyek segítik a diákokat abban. A formula:  tartalom + folyamat + eredmény = tanulási tapasztalat. mind a témakörhöz kapcsolódó kérdések. Könnyebb lesz elemezni. hogy olyan tevékenységeket dolgozzunk ki.IV. Ez az intelligencia rejlik valószínűleg a papokban. Ez az intelligencia a létezés természetéről való elmélkedés képességéhez kötődik: kik vagyunk. Charles Darwin. és fejlődni tudjanak benne. amely a motiváló tanulási tapasztalat szükséges összetevőinek végiggondolására ösztönöz. A produktumokat a többszörös intelligenciához igazodva váltogathatjuk a tevékenységek tervezésekor. módosítani és megtervezni a tanulási tevékenységeket.

amely megmutatja a növények. majd állíts össze érveket a mellette/ellene párbeszédhez!  Hasonlítsd össze és elemezd a rabszolgaság körülményeit az ókori Görögországban és Rómában. A folyamathoz tartozó szavak más betűtípussal szerepelnek. A többszörös intelligencia feldolgozásához kapcsolódó feladatok rövid leírása:  Mutassák be saját intelligencia profiljukat egy saját címer készítésén keresztül – lehet csoportban is. csokoládé és dióbél változatos töltelékeivel és vaníliás vagy csokoládés tésztával! Ábrázold a lehetséges változatokat táblázatban! 269 . szerezz társakat hozzá és játszszátok el a jelenetet!  Vizsgáld meg egy regény alakjainak jellemvonásait és a jellemek közötti konfliktus okat! Írj esszét következtetéseidről. hogy János vitéz melyik intelligenciaterületeken volt erős? Rövid jelenetekkel illusztrálják véleményüket! Egyéb rövid foglalkozástervek:  Vizsgáld meg az atombomba II. a másik oldalán pedig az adott intelligenciaterület jellemzőit. és támaszd azokat alá érvekkel!  Készíts ábrát egy ökológiai rendszerről. A tartalom dőlt betűvel van szedve. valamint a múlt századi Egyesült Államokban! Mutasd be ismereteidet egy plakáton!  Írj forgatókönyvet egy mese egyik jelenete alapján. Az eredmény kövér betűs. hogy megvilágítsuk. állatok és az élőhelyek kölcsönhatásait!  Elemezd. mit kell a diákoknak megtanulniuk és megvalósítaniuk. Mégis próbáljunk ragaszkodni a tömörséghez! A hallgatói melléklet a tanulási tevékenység rövid leírását mutatja be.  Mutassák be a különböző intelligenciaterületek jellemzőit. világháború alatti alkalmazásának körülményeit! Alakítsd ki álláspontodat mellette vagy ellene. készítsenek villámkártyákat! A kártya egyik felén az intelligenciaterületet kell megnevezni.  Elemezzék. hogy egy bizonyos változásnak milyen előnyös és káros hatása lehet egy szervezet élőhelyére! Mutasd be diagramon következtetéseidet!  Számítsd ki többféle aprósütemény hozzávalóit vaj.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Olykor két-három mondatra is szükségünk lehet.  Minden intelligenciaterülethez próbáljanak meg hozzá illő színt párosítani. készítsenek plakátot az intelligenciaterületekről színkódokkal.  Írjanak rap szöveget egy kiválasztott intelligenciaterület bemutatására.

parodizál. nem egyszerűen csak játékszerként. 24. Szeret térképeket. Jól játszik hangszeren és/vagy jó az énekhangja. A józan ész jellemzi. grafikonokat.és nagymozgásos készsége és ennek pontossága a fizikai feladatokban. 27. Érdeklődik megfigyeléseinek tárgyai iránt. 14. Könnyen felismeri a megváltozott körülményeket. Jártas a mechanikában. tudja befolyásolni mások véleményét és tetteit. évszámokat és egyéb tényeket. jól osztja be az idejét. amelyik állítási igaznak érzi magára vonatkozóan! …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… 1. Hatékony tanulásszervezési módszerek D1 – A többszörös intelligencia kérdőíve Ennek a kérdőívnek a kitöltése segítségére lesz abban. kis. 3. Kérjük. amiről szó van. azokhoz jól alkalmazkodik. Izgatja és leköti a számítógép. Könnyen és helyesen ír. tárgyalásba bocsátkozni. hogyan működnek a rendszerek. Jól emlékszik dallamokra. 8. Szeret történeteket mesélni. 17. 22. Jó az egyensúlyérzéke. 25. és saját előnyére tudja használni őket.IV. 19. úgy töltse ki a rovatokat. Szereti a logikai rejtvényeket és fejtörőket. 12. Szereti eljátszani. nagyon érdekli. Nagyon érdekli a matek. 11. Legjobban egyedül szeret dolgozni. 4. beszédbe elegyedni. rugalmas. 15. 28. Könnyen old meg matematikai feladatokat fejben. Szereti. 23. 16. és szereti rendezni információit. megérti. könnyen szétszed és összerak szerkezeteket. 9. 26. Könnyen megjegyez neveket. 21. 13. az igazságos és igazságtalan. jó érzéke van a színjátszáshoz és a dramatizáláshoz. gondolatai és indítékai iránt. 20. helyeket. 6. mi a jó és rossz. Rendkívül jól beszél. Rendkívül jól megfigyeli környezetét. ha a dolgok rendben vannak és logikusak. könnyen használja. 5. Kérdezősködik a tisztesség felől. hogy azzal a legpo ntosabban jellemezze önmagát! Jelölje a sorszámok előtt. Gyorsan és könnyen sajátít el fizikai készségeket. 10. hogy önmaga intelligenciaterületeit feltérképezze. Érti az elvont fogalmakat. Rendelkezik vezetői képességekkel. 270 . Kiegyensúlyozott. Szereti a mozgást és tevékenységet. Nincs jó vagy rossz válasz. 2. önálló. Fogékony mások érzései. világosan fejti ki gondolatait. 18. táblázatokat készíteni. Pontosan és könnyedén rajzol és készít vázlatokat. 7. 29. Vokális vagy hangszeres zenét improvizál és/vagy zenét szerez.

Könnyen barátkozik. 52. 58. Szereti a sakkot és más stratégiai játékokat. 40. van önbecsülése. kreatív mozgás stb. tekintet nélkül kortársai véleményére. 51. 271 . 47. 45. 44. Könnyen felismer. Érti az okot és okozatot. mint egyszerűen csak hall vagy olvas róla. Szereti gondolatait vizuálisan megjeleníteni. eltűnődik rajtuk. Szeret különböző témákról olvasni. Könnyen és magabiztosan érintkezik másokkal. 56. gondolatokat. Erősen érdeklődik a zene iránt. 42. 49. Igen öntudatos. rejtvényeket. 31. .). 57. 39. Inkább tevékenyen foglalkozik egy-egy témával. 35. kedveli a háromdimenziós alakzatokat (például LEGO-építmények). Gondolatait és ötleteit könnyen közvetíti írásban. a versbe rejtett szöveget (az akrosztikont). 53. Erős az akarata. 34. Kitűnik a sportban vagy más fizikai tevékenységben (tánc. Szeret modellezni. 41. Jó a ritmusérzéke mozgásban és beszédben. . 50. Világosan felméri és megérti saját erősségeit és korlátait. . utánajár annak. 33. Szeret másokkal együtt dolgozni és tanulni. Érdekli a természet. Elégedett a maga egyéniségével. 36. Kortársaihoz képest gazdag a szókincse. Szereti a szójátékokat. Megszállottja a számoknak és a statisztikának (például sporteredményeknek). Legjobban látás és megfigyelés révén tanul. 43. kiválóan emlékezik az ilyen adatokra. keresztrejtvényt. 55. érzékenyen viszonyul hozzá. 46. Gyakran énekel. . 48. dúdol. harci játékok. Élvezi a kirakós játékokat és a vizuális feladatokat. 32. 37.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… 30. Képes másokat megszervezni és mozgósítani. kategorizál és osztályoz tárgyakat. 54. információt. ami érdekli. Sikeresen utánozza mások mozdulatait és stílusát. információit képekben idézi fel. és hogy a tetteknek következményei vannak. 38. Reflektál helyzetekre. Pontosan határoz meg és fejez ki érzelmeket.

IV. Hatékony tanulásszervezési módszerek D2 – Táblázat a kiértékeléshez (A többszörös intelligencia megnyilvánulásai) Verbális/nyelvi VNY Logikai/ matematikai LM Testi/ kinesztéziás TK Vizuális/ térbeli VT Zenei Z Intraperszonális IR Interperszonális IP Praktikus P 272 .

Ezek üresjáratok és zsákutcák. A tudáspróbában három diák ért el több mint 85 százalékos eredményt. hogy megfeleljen a diákok egyéni szükségleteinek. Alkalmazhatunk differenciálást ott. társsal vagy csoportban akarnak dolgozni. hogy leverje a lécet és vesztesnek érezze magát. amelyben megmutathatta. így motiváljuk a diákokat arra. stílusának és érdeklődésének. Csatlakoztak a többiekhez. választott magának a tevékenységek közül olyat. A tanár nem siklik végig a fogalmak hullámai fölött. Ahol csak lehetséges. hogy többet adunk ugyanabból (például: több feladatot adunk ahelyett. és olyan tanulási célokat tűzünk ki. Tizenegynek a teljesítményéből derült ki. de nem minden folyamatban. Mary Fuentes tízedik évfolyamos diákjai Shakespeare tragédiáinak elemeivel foglalkoznak. tevékenységükhöz munkalapokat készített a szükséges iránymutatásokkal és meghatározta a teljesítés kritériumait. akiknek ismétlésre és gyakorlásra van szüksége. A diákok nem kapnak „egyenruhát”. hogy tovább tanítja azt a tizenegy diákot. mire emlékeznek az adatgyűjtésről és grafikonról. ahol van kötelező érvényű helyi tanterv vagy állami előírásrendszer. hogy motiválóbb feladatot adnánk). nem fordul zsákutcába. és alkalmat ad nekik arra. amelyekkel elmélyültebben akarnak foglalkozni. hogy mutassák be tudásukat erősségeikre és érdeklődésükre építve. A differenciálással a tanárok számos különböző tanítási stratégiát alkalmaznak. Figyelembe véve. aminek semmi köze az érdemi tanuláshoz. A differenciálás sajátos módon veszi figyelembe a diákok fejlődését a tanulás folyamatában – azt. majd kiváltak és önállóan dolgoztak. hogy az adatok elemzésében és ábrázolásában egyaránt további gyakorlásra van szükségük. hogyan akarnak tanulni és hogyan kívánnak számot adni arról. A differenciálás nem azt jelenti. hogy szerkesszenek grafikonokat az általa megadottak ábrázolására. amelyek a diák egyéni képességein alapulnak. amit már tudnak. megkérte őket. Próbára tévő oktatást nyújtunk. Larry ellátta őket feladatokkal. és ott is. Azt is eldönthetik. Nem állítjuk a lécet olyan alacsonyra. nem fut „mellékvágányra”. először is tudáspróba segítségével kiderítette. hogy a grafikonokkal a harmadik évfolyamon kezdtek foglalkozni. aztán újra csatlakoztak. Tízen értek el 85 százalékot néhány. Ehelyett gondolkodásra ösztönzi diákjait.  Tárgyszerű. hogy önállóan. hogy azzal a céllal választjuk meg a tanítás sebességét. ez magával hozza az elmélyülést és látókörük tágulását. A differenciálás a tanulás lényegére összpontosít. hogy erőfeszítéseket tegyenek. hogy kiválasszák azokat a témákat. Amikor elérték e téren a jártasság megfelelő szintjét. és a Romeo és Júliát olvassák. Lehetőséget kaphatnak arra. vagy miként tud eredeti projektet alkotni adatok összegyűjtésében és ábrázolásában. amit tanultak.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben D3 – Mi a differenciálás? A differenciálás azt jelenti. szintjét vagy jellegét. ahol a tanulási követelmények teljesítését alapképességi vizsgák vagy a vizsgázók teljesítménye alapján értékelik. A három legjobban „végzett” azonnal hozzáfogott a kínálat szerinti munkához. A lényegi tanulásra összpontosít. A közös beszélgetések és egyéni munkák alapján Mary megállapította. sem olyan magasra. részt vett a további tanításban. Az a tíz diák. Larry Kimmer negyedikes diákjai a matematikai grafikonokkal foglalkoznak. miként képes alkalmazni tudását. és tevékenyen bevonja őket a munkába. de nem mindegyik feladatban. Erre alapozva Larry eltervezte. Figyelembe veszi legmegfelelőbb tanulási módszereiket. hogy a diáknak ne kelljen a legjobb képességei szerint nekifutnia.  Rugalmas és változatos. és amit még meg kell tanulniuk. a diákok választják meg. a differenciálás nem szórakoztató tevékenység a diák számára.  Összetett. A többi tizenhárom diák számára a tevékenységek bő kínálatát biztosította. 273 . aki jártas volt néhány. Tudatosítjuk az egyéni különbségeket. vagy önállóan dolgozott. A differenciált tanítás:  Szigorú.

eljárások és képességek szerint történik. hogy több gyakorlásra van szükségük. hogy megnézik. átmegy a B. Amint a diákok elfoglalják kijelölt helyüket. hogy ellenőrizze a csoportok haladását. hogy a tanulás összetettségét növeljük.  produktum. A maradék harmadnak a megértéssel és a felismeréssel egyaránt nehézségei vannak. fogalmak vagy témák. Mary arra kérte diákjait. van táblázata a minőségi követelményekkel a poszter értékeléshez. hogy a tanultakat szemléletes. A heterogén osztályokról megállapítható. hogy visszatartanák azokat. amelyben bizonyíthatták tudásukat. majd a C csoporthoz. A tartalom differenciálása vagy a leglényegesebb fogalmak. A differenciáló tanítás a diákok szükségleteinek gondos diagnózisát. amelyekkel megismertetjük a diákokat. „amit” megtanítunk — műveltségi területek. 274 . ellentétben a tipikus irodalmi beszámolóval. hogy „nem mindenkinek áll jól ugyanaz a zubbony”. és gyakran országos irányelveket tükröz. Mary csatlakozik az A csoporthoz. akik haladhatnak tovább. akik inkább térlátásban és nem verbális téren erősebbek. majd az azoknak megfelelő feladatokkal látjuk el őket. hogy több segítségben részesítse az arra rászorulókat anélkül. némelyiknek kevesebbre. Némelyik diáknak több tanulásra és gyakorlásra van szüksége. és erre épített tevékenységtervezést jelent. valamint van jól felszerelt munkahelye. szemléletes módon ábrázoljanak. hogy készítsenek posztereket a tanultakról. és válaszoljon kérdéseikre. Mary hasonlóképpen újra átvétette az anyagot az erre rászorulókkal. és érdekes projektet kínált nekik. Először velük dolgozik. amelyben tudásukat tudták alkalmazni és továbbfejleszteni. találnak-e hasonló elemeket kortárs darabokban. amelynek fókuszában az olvasás. Úgy fogják alkalmazni és továbbfejleszteni tudásukat. A továbbhaladásra kész diákoknak nehezebb tevékenységet tervezett. Differenciálhatunk a tartalomban. hogy poszterükön minden elemet kreatív. Posztereik példákat fognak tartalmazni korábban olvasott darabok elemeire. Hatékony tanulásszervezési módszerek hogy diákjainak kétharmada megérti és felismeri a Shakespeare-dráma elemeit. amit differenciálunk? A differenciálás jellemzően foglalja magában a következő területek valamelyikét vagy mindegyikét:  tartalom. A korán érő vagy gyors felfogású diákok számára elhagyhatunk tartalmi elemeket vagy felgyorsíthatjuk azok bemutatását. Amikor az A csoport már önállóan halad.  folyamat.IV. A továbbhaladni kész diákokat a „kihívási szintek” különböző tevékenységeinek kínálatával látta el. Larry csak azoknak a diákoknak tanította újra a grafikont. Ezek a csoportok is kreatív és szemléletes módon ábrázolják majd mondandójukat. ha a) előzetesen felmérjük a diákok tudását és jártasságait. b) választékot kínálunk a diákoknak. majd feladatul adja. írás és/vagy a beszéd áll. Minden csoportnak van vezetője. Az A csoport tagjainak közvetlen instrukciókra van szükségük. Diákjaik tanulási szükségleteire alapozva mindkét tanár megtalálta annak a módját. Tartalom A tartalom az. akikről előzetes értékelés alapján kiderült. A tantervi tartalmat rendszerint az iskola vagy a település(ek) határozza meg. Ennek megfelelően ma Mary három csoportra osztja diákjait azzal a feladattal. vagy úgy. hogy azokat a diákokat is bevonja. A B és a C csoport tisztában van az elemekkel és képes azokra példákat találni a darabban. D4 – Mi az. A poszterek lehetőséget adtak Mary számára. Differenciálás: nem mindenkinek áll jól ugyanaz a zubbony Larry Kimmer (negyedik évfolyam) és Mary Fuentes (tizedik évfolyam) tevékenysége a differenciálást példázza. alkotó módon adják át a többieknek.

mint bonyolultabb. és írja le annak jellemző vonásait.  folyamat. amit differenciálunk? A differenciálás jellemzően foglalja magában a következő területek valamelyikét vagy mindegyikét:  tartalom. Mondjuk például. szimulált bírósági tárgyalás vagy tánc. lehet cselekvés. kifinomultabb. vagy növeljük tanulási módjaik változatosságát. amit differenciálunk? A differenciálás jellemzően foglalja magában a következő területek valamelyikét vagy mindegyikét:  tartalom. c) a mindenkori értelmi szintjüknek megfelelő „kezdő” vagy „haladó” forrásokat biztosítunk számukra. vagyis párbeszéd. hogy összetettebb és elvontabb feladatokat adunk. részletezőbb vagy elmélyültebb. egy rajz vagy egy modell. A produktum akkor differenciált. A hallás után tanulók megbeszélik a két változat egyezéseit. ha 275 . például paródia.  produktum. lehet verbális. A folyamat A folyamat az. hogy a történelmi regényekkel foglalkozunk. D6 – Mi az. és az egyes diákokat a nekik megfelelő könyvekhez irányíthatjuk. A differenciálás során módszereink a diákok tanulási stílusához. A kinesztéziás diákok félperces jeleneteket terveznek meg és adnak majd elő a két változat hasonlóságainak és eltéréseinek bemutatásával. sajátságosan mutassák meg azt. hogy a (föntebb vázolt) tanulási stílusok alapján jelöljük ki a feladatokat. amit tanultak. hogy kritikai és kreatív gondolkodásra késztetjük diákjainkat. A diákok tudásukat használat közben mutatják meg. Lehet valami kézzelfogható. A tartalmi differenciálás abban áll. hajlamaihoz alkalmazkodnak. vizuális. amelyek között van alapvető és bevezető jellegű éppúgy. és felkészülnek eredményeik szóbeli előadására. ahogyan tanítunk. mi az. hogy tükrözi az olvasásban meglévő eltérő szinteket. ötleteket is hozhatnak. D5 – Mi az. Adhatunk speciális forrásmunkát néhány diáknak meglévő tudása és a témában való kiemelkedő jártassága okán. Miután eldöntöttük. A produktum A produktum a tanulás eredménye. és új gondolatokat. hogy forrásműveket válogatunk egy tantervi témához. Módosíthatjuk a folyamatot úgy. amit a diákok elsajátítottak és képesek alkalmazni. és minden diák azt a feladatot kapja. hogy diákjainkat nehezebb feladatok elé állítva sokféleképpen. Kitehetünk a diákok elé néhány kupac könyvet. eltéréseit. mint például egy beszámoló.  folyamat. A vizuális úton tanulók lerajzolják a két történet hasonló és eltérő elemeit. Például osztályunk azon dolgozik.  produktum. hogy válasszon ki egy regényt. beszélgetés vagy vita. A foglalkozás végén a csoportok összevetik gondolataikat. hogy összehasonlítsa a Hamupipőke különböző kultúrákban kialakult két változatát.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben hogy némely témát elmélyültebben dolgozhassanak fel. így minden diák a maga szintjén választhat. Képezhetünk tartalmi differenciálást úgy is. Bloom és Gardner munkája segítségünkre van abban. auditív és kinesztéziás csoportra osztjuk diákjainkat. A produktum megmutatja.

amelyek számos különböző módon tükrözik a tanultakat. vagy arra. hogy vállalják a feladatot. 276 . egy alapos verbális/nyelvi tudású diák térbeli produktumot. és ha a diákok projektkínálatból választhatnak. az önálló gondolkodást. hogy tanulási erősségének megfelelő módon mutassa be tudását (pl. ezzel bátorítva a diákokat arra. ahol nem kiemelkedő (pl. Megkérhetjük a diákot arra. hogy olyan területen szerepeljen. egy kiemelkedő zenei tehetségű diák dalt szerez).IV. Legyenek a produktumok is differenciáltak. Hatékony tanulásszervezési módszerek olyan elemekre épül. modellt vagy kollázst készít). vagy válasszák tudásuk bemutatásának egyéni módját.

Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben D7 – Mi az. amit differenciálunk? Mit? Tartalom Folyamat Eredmény (produktum) Mit jelent? Mi szerint? Miért? Hogyan? 277 .

Ez a gondolkodási szint azt jelenti. hanem újraalko tunk. amiről előzőleg tanultak. Különböztessük meg ezt a szintet az alkalmazástól! 278 . hogy bizonyos ismertetőjelek. összekeverve adjuk oda csoportonként egy-egy diáknak A gondolkodás legkevésbé összetett fajtája. hogy mennyire értékes. hogy bontsanak részekre egy gondolatot és azt vizsgálják meg kritikusan. Általában elemzés előzi meg: hiszen valaminek a megítéléséhez részletesen meg kell ismernünk annak jellemzőit. hogy új vagy más módon állítunk össze valamit. hogy elkészítsenek valamit.IV. amikor a diákoknak előzőleg megtanult tényeket és információkat kell fölidézniük. mennyire értik a tanultakat. hogy megmutassák. Hatékony tanulásszervezési módszerek D8 – Anyagok a motiváció szintjeihez A) Meghatározás – felvágva. becses valami. Ez a gondolkodási szint azt jelenti. akkor ezt a gondolkodást várjuk tőlük. Ez a gondolkodási szint arra ösztönzi a diákokat. kritériumok alapján meghatározzuk valaminek az értékét vagy azt. Ez kreatív gondolkodást kíván. vagyis nem megújítunk. Ezen a szinten a diákoknak az a feladata. Amikor diákjainknak az a feladata.

állapot – felvágva. összekeverve adjuk oda csoportonként egyegy diáknak Alkosd meg! Használd! Ítéld meg! Értsd meg! Vizsgáld meg! Ismerd. tudd! 279 .Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben B) Tevékenység.

szervezz. fogalmazz át. vezesd le. hogy növényt. viszonyítsd! Készítsetek közösen olyan összerakható rajzot. mutass meg. találj rá. ábrázolj. különböztess meg. zold. modellezz. feltételeit a parton és a szárazföldön! Szerephogyan alkalmazkodnak bizonyos állatok az játékkal próbáljátok meggyőzni a többieket árapályhoz! (3) álláspontotokról! (4) Határozzátok meg a szárazföldi és a tengeri emlősök közös jellemzőit! Magyarázzátok meg. kifejtve. összekeverve adjuk oda csoportonként egy-egy diáknak ítéld meg. csoportosítsd. értékeld. azonosíts. alakítsd át! mondd meg a hatását! mutasd be. osztályozz. következtess! helyezz el. fejlessz. alkoss. rendezz. részletezz. tapasztalj. kutass. jegyezd fel. szerkeszd meg. határozd meg. határozd meg. dramatizálj. működtess. ábrázold. oldj meg. találj ki. változtass. fogalmazz. idézd. jelents. bírálj. alkalmazz. vizsgálj meg. amennyit csak tudsz! (1) miért választottad azt! Rajzold is meg az állatokat! (2) Határozd meg az élet előnyös és hátrányos Poszteren vagy diagramon mutassátok be. sorold be. fordíts. körvonalazz. becsüld fel. állítsd ellentétbe. becsüld fel. amely életnagyságban ábrázol legalább öt tengeri állatot! Mutassátok meg és beszéljétek meg a méretbeli eltéréseket! (6) 280 . jegyezd meg. írj le. töltsd ki.IV. sorolj/építs be! D9 – Konkrét tevékenységek A tevékenységenkénti cédulákból 2-2 jut minden csoporttagnak Téma: Az óceáni bioszféra – a tananyag feldolgozásához (a gondolkodás különböző szintjeit igénylő) megadott tevékenységek Tervezz új óceáni állatot. amely a létező állatok legalább három jellemzőjével rendelkeGyűjts össze annyi óceánban élő állatot és zik! Írd le minden jellemzőjét. tekints át. járj utána. adj elő. kérdezz. mutass be. egészíts ki. Hatékony tanulásszervezési módszerek C) Tevékenységek – felvágva. jegyezd fel. gyárts. magyarázz meg. értékelj. teljesíts. ismételd. összegezz. újíts. magyarázz. igarendezz. válogass. számíts. válaszd szét. hogyan alkalmazkodtak a fajok környezetükhöz! Írjátok le következtetéseitek összefoglalását! (5) hasonlítsd össze. részletezz. beszéld meg. írd újra! mondd el. sorold be. módosíts. kezelj. állapítsd meg. következtess. gyakorolj. feltételezz.

de a természetismerettel. (11) Írd le röviden álláspontodat és érzéseidet az óceánt érő környezeti hatásokról. képesek törvényszerűségek megállapítására. Legjobban nyelvi közvetítéssel tanulnak: figyelnek. Az interperszonális diák vezetői képességét diáktanácstagként vagy szervezőként hasznosíthatja. honlapon és diagramokon). erősen hat rájuk a zene. A logikai/matematikai észjárású tanulók fogalmi gondolkodása fejlett. Gyakran erős hatással vannak másokra. Mozogd el! A testi/kinesztéziás úton tanulók legszívesebben mozgással fejezik ki magukat. rapelést és a hangszeres játékokat.és dallamérzékükkel. Élvezik az éneklést. vitatkoznak és írnak. vagy alkoss rapet a tengeri tassátok be az eredményt Venn-diagrammal! élet bemutatására! (8) (7) Gyűjts adatokat arról. Leginkább beszéd és írás révén kommunikálnak másokkal. 281 . Legjobban úgy tanulnak. hogy megérintsék/megcsinálják a tárgyakat. Ábrázold! A vizuális/térbeli intelligenciában fejlett diákok árnyalt belső képeket alkotnak. beszélnek. olvasnak. A leghatékonyabban praktikus tevékenységeken és mozgáson keresztül tanulnak. az. szervezők és kommunikátorok. amelyek az óceán különböző mélységeiben élnek. társadalomismerettel és a nyelvvel kapcsolatban álló számokat is. mit kell tennünk az óceánok életének megóvásáért! (9) Készíts térképet. rajzolva. ezek segítségével tanulnak és idézik fel a tanultakat. Számold ki! A logikai/matematikai téren fejlett diákok mindenféle számot szeretnek — elsősorban a matematikait. hogy az amerikaiak hány órát töltenek tévézéssel: ezek mind megragadják a figyelmüket. hangszínre és zenei formákra fogékonyak. A tengeri állatok számaránya bármely élővilágon belül. mi fenyegeti legalább három óceáni állatfaj élőhelyét! Határozd meg a folyamatokat és emeld ki. Szeretik a problémamegoldást és az okokozati összefüggéseket. ha van lehetőségük az anyag vizuális bemutatására (vagyis grafikus ábrázolással. Nagy izomerővel és/vagy finom motorikus képességekkel rendelkeznek. Gyakran szeretnek olvasni. ha a tanulás kapcsolatban áll ritmus. Vezesd! Az interperszonális típusú diákok „emberközpontúak”. aki hajlamos a dolgok (ügyek) „felpörgetésére”. például az olajszennyezésről és a part menti olajkutak fúrásáról! (12) D10 – Az intelligenciaterületek Gardner-féle leírása Hogyan gondolkodunk és tanulunk? Mondjad! A verbális/nyelvi téren fejlettebb diákok könnyedén értik meg a szóbeli és az írott nyelvet. vagy egy földrajzi hasonlóságait és különbségeit! Mutengeri kalandról. hogy van-e zenei tehetségük. az Egyesült Államok népességének növekedése a legutóbbi népszámlálás óta. amely megmutatja az óceánok és a tavak közötti különbségeket az ízek.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Vizsgáljátok meg a szárazföld és a tenger Költs szöveget egy tengeri dalhoz. igényük. Közülük sokan együttérzők és intuitívek. Általában jól kijönnek másokkal. Legjobban úgy tanulnak. Van. Az interperszonális hajlamú diák örömmel dolgozik vagy játszik együtt másokkal. Zümmögd el! A zenei beállítottságú diákok a hangmagasságra. ritmusra. Függetlenül attól. szagok. Legjobban számok és elemzés révén tanulnak. hangok és megjelenési formák szerint! (10) Csoportban ábrázoljátok papírkivágásokból készült faliképen azokat az állatokat és növényeket.

gondolatokat. ha mások elfogadják véleményüket. alkalmazása és környezetük felhasználása sikerük. Hatékony tanulásszervezési módszerek Reflektálj! Az intraperszonális diákok meggondoltak és reflektálók. Közülük némelyikre azt mondják. ha maguk fedezhetik fel a dolgok működését. míg ők egyedül dolgozhatnak.IV. Tisztában vannak önmagukkal és érzelmeikkel. túlélésük érdekében. Kutass! A praktikus/tudományos beállítottságú diákok képessége a dolgok tisztázása. „józan paraszti esze” van. Közelről vizsgálják meg az eszméket. megfigyeléseket végezhetnek és kutathatnak. témákat és lehetőségeket. hatékony alakítói lehetnek a körülményeknek és helyzeteknek. Megfigyelik. Gyakran személyes kötődést éreznek a természet iránt. hogyan működnek a rendszerek. Akkor tanulnak a legjobban. 282 . Szeretik független módon maguk kitűzni a céljaikat. Úgy tanulnak a legjobban. azt meg is hallgatják.

Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben D11 – Tanulási tevékenység rövid leírása A tartalom dőlt betűvel van szedve.  Írjanak rapszöveget egy kiválasztott intelligenciaterület bemutatására. A többszörös intelligencia feldolgozásához kapcsolódó feladatok rövid leírása:  Mutassák be saját intelligencia profiljukat egy saját címer készítésén keresztül – lehet csoportban is. valamint a múlt századi Egyesült Államokban! Mutasd be ismereteidet egy plakáton!  Írj forgatókönyvet egy mese egyik jelenete alapján. majd állíts össze érveket a mellette/ellene párbeszédhez!  Hasonlítsd össze és elemezd a rabszolgaság körülményeit az ókori Görögországban és Rómában. hogy János vitéz melyik intelligenciaterületeken volt erős? Rövid jelenetekkel illusztrálják véleményüket! Egyéb rövid foglalkozástervek:  Vizsgáld meg az atombomba II. A folyamathoz tartozó szavak más betűtípussal szerepelnek. Az eredmény kövér betűs. hogy egy bizonyos változásnak milyen előnyös és káros hatása lehet egy szervezet élőhelyére! Mutasd be diagramon következtetéseidet!  Számítsd ki többféle aprósütemény hozzávalóit vaj. csokoládé és dióbél változatos töltelékeivel és vaníliás vagy csokoládés tésztával! Ábrázold a lehetséges változatokat táblázatban! 283 . állatok és az élőhelyek kölcsönhatásait!  Elemezd.  Elemezzék. amely megmutatja a növények.  Mutassák be a különböző intelligenciaterületek jellemzőit. szerezz társakat hozzá és játszszátok el a jelenetet!  Vizsgáld meg egy regény alakjainak jellemvonásait és a jellemek közötti konfliktus okat! Írj esszét következtetéseidről. a másik oldalán pedig az adott intelligenciaterület jellemzőit. világháború alatti alkalmazásának körülményeit! Alakítsd ki álláspontodat mellette vagy ellene. készítsenek villámkártyákat! A kártya egyik felén az intelligenciaterületet kell megnevezni. és támaszd azokat alá érvekkel!  Készíts ábrát egy ökológiai rendszerről.  Minden intelligenciaterülethez próbáljanak meg hozzá illő színt párosítani. készítsenek plakátot az intelligenciaterületekről színkódokkal.

....................... Fontosnak tartja a differenciálást a tanításban? Nem Inkább nem Inkább igen Igen Megjegyzés: ............. Ön a foglalkozást hogyan ítéli meg.................... 284 ......... ..... Kérem.........IV....... karikázza be a megfelelő válaszokat................................................. .................................................................................... melyet további munkám során hasznosítani tudok........................... 3.................. Nem Inkább nem Inkább igen Igen Megjegyzés: .......................... hogy hogyan kapcsolódik a Bloom taxonómia és a Gardner-féle többszörös intelligencia a differenciáláshoz..................................... Ez fontos tapasztalat számomra......................................... hogy képet kaphassak arról................................................................................... Segítséget jelentett-e a foglalkozás ahhoz............................ Hogy érezte magát a foglalkozáson? Rosszul Inkább rosszul Inkább jól Jól Megjegyzés: ....................................................................... hogy tantárgyában differenciált tevékenységeket tudjon tervezni? Nem Inkább nem Inkább igen Igen Megjegyzés: ........ 4... 2.......................................................... ....... ahol tud................................................................ 5..................................................................................................................................................... írjon kiegészítő megjegyzést is! Köszönettel: 1............................................... Hatékony tanulásszervezési módszerek D12 – Értékelő kérdőív Kedves Hallgató! A kérdőív kitöltésével hozzájárul................................................ Hatékonynak tartotta-e a foglalkozást? Nem Inkább nem Inkább igen Igen Megjegyzés: ....................................................................... ...................................................................... .............................................................................................................................................. Érti............................................................................................................................................................

Lényegi kérdések:  Gyereket vagy tantárgyat tanítunk?  Az iskolában a gyerekkel foglalkozunk vagy együttműködünk? 285 . hogy a gyerekkel jól tudjon együttműködni.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben V.  a pedagógus a gyermek megismeréséhez igyekezzen sokféle módszert.  a pedagógus a tanításában vegye figyelembe az adott gyerek képességeit. megbeszélése. ismereteit és családi környezetét.  a foglalkozásokon nagyon fontos a saját élményű tanulás. vitája. tapasztalatainak felidézése és a társakkal való megosztása. terepet. eszközt használni. a tanulmányozás előkészítése.  a pedagógus mindent tegyen meg azért.  alapvetően fontos. hogy a szeminárium vezetője és a tanuló társak értékeljék a társaikat. kis-csoport és a szemináriumi csoport közös gondolkozása. a hallgatók témával kapcsolatos ismereteinek. A foglalkozások célja:  a témával kapcsolatos lényegi kérdések tartalmának kifejtése. saját élményű feldolgozása. mert ez formálja a hallgatók attitűdjét és egyben megerősítést is kapnak. Gyermekmegismerés A foglalkozások üzenete:  a pedagógus szaktanárként és osztályfőnökként egyaránt törekedjen a tanítványai sokoldalú megismerésére.

286 20 – 24 fő (5-6 db. tapasztalatok felidézése. teremelrendezés. Tér. . amelyben mozgatható asztalok vannak. didaktika. munkaformák. Az egyes tevékenységek szervezésével kapcsolatos javaslatok (csoportok. ismeretek gyűjtése. ellenőrzéssel kapcsolatos javaslatok:  A foglalkozás során bármikor. 1. amikor alkalom adódik. Differenciálással kapcsolatos javaslat:  A foglalkozás egy részében a munka. érdeklődés szerinti csoportokban zajlik. Önkonet Kft. Értékeléssel. A gyerekmegismerés a hallgatók saját tapasztalatai és ismeretei alapján – Mendelovics Zsuzsanna Ajánlott létszám: Ajánlott időkeret: A foglalkozás közvetlen célja: A foglalkozás tartalma: A kompetenciafejlesztés fókuszai: Kapcsolódási pontok: Módszertani ajánlás Időfelhasználással kapcsolatos javaslat:  A foglalkozást lehetőleg szünet nélkül tartsuk meg. önbizalom. teremigény:  A foglalkozáshoz olyan terem szükséges. Önállóság. szükséges és ajánlott szakirodalom:  Dr. és emeljük ki a fontos gondolatokat. tudások.  Alkossunk véletlenszerűen négy-ötfős heterogén csoportokat. A foglalkozás megtartásához szükséges oktatási segédanyagok. 4 fős csoport) 90 perc A megismeréssel kapcsolatos saját élményű ismeretek. kritikai gondolkozás. és el tudunk helyezni öt-hat darab négyfős csoportot. pedagógiai ismeretek. adjunk a hallgatóknak személyes visszajelzéseket. színes filctollak és blu-tack. lehetőségei.V. Spencer Kagan: Kooperatív tanulás. Gyermekmegismerés V.  Kísérjük figyelemmel a csoportmunka közben elhangzottakat. tolerancia. módszerek):  A témát kooperatív módszerekkel dolgozzuk fel.. A foglalkozás megtartásához szükséges eszközök. rögzítése. Tudások. megerősítéseket. Budapest 2001. Pszichológiai. anyagok:  Csomagolópapírok. A megismerés módszerei.

hogy miért tartja jó. Budapest 2005. Van másik megoldás is SuliNova KHT. Budapest 2006. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. in. anyagok (mellékletek) 10’ Ez a rész nemcsak a ráhangolódást segíti elő. ablak módszer 15’ A csoport szóvivője ismertesse meg a többiekkel a gyűjteményüket. A másik tanár óráira nem nagyon szeretett járni. Térjen ki a tanítási módszerekre. maazonosítás. mennyire ismerte stb.csoportmunka rezése szóforgó.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben    Czike Bernadett: A pedagógus szerep változása. Ráhangolódás. tanítványaival való kapcsolatára. Minden hallgató gondoljon vissza eddigi tanáraira. odafigyelt a tanítványaira stb. problé.. a feldolgozás előkészítése Idő  Tevékenységek Tevékenység célja.Kooperatív A/4-es papír kedvelt és külön a nem kedvelt pedagógusra vonatkozó megjegyzéseket formációk rendsze. óravezetésre. 287 . akire szívesen emlékszik azért. SuliNova KHT. jó hangulatú órákat tartott. fejlesztendő készségek. Az egyik. 2006. Mind a két tanárról néhány mondatban fejtse ki írásban. viszonyára. Csoportforgó Csomagolópapír.Egyéni munka felmérjük a hallgatóknak a pedagógusokkal kapcsolatos elvárásait. Foglalkozásvázlat I. Eötvös József Könyvkiadó. Készüljön ezekből egy falra kitehető plakát is. hanem lehetőséget ad arra is. hogy Önállóság. kritikai gondolkodás Véletlenszerűen kialakított négyfős csoportokban dolgozunk. mert érdekes. illetve kevésbé jó pedagógusnak. filctoll  A foglalkozások javasolt időkerete – a csoport egyedi igényeitől függően – változtatható. 15’ Az ablak módszert használva szóforgóval minden csoport összegyűjti külön a Együttműködés. Fehér Márta: Például.. Budapest. Válaszon ki közülük kettőt.

szempontokat. Az új tartalom feldolgozása Idő Tevékenységek Tevékenység célja. ha a pedagógus törekedett volna tanítványának a minél jobb. A/4-es papír 288 . képességek Közös megbeszélés Munkaformák és módszerek Eszközök.készségek. hogy engem megismerjen. Kommunikációs Kooperatív A csoportok az alábbi témák közül választanak egyet-egyet. eszközökkel kísérelte meg. Témák: a) az osztályfőnök vagy szaktanár irányított beszélgetése a gyerekkel. vagy Együttműködés. Csomagolópapír. tapasztalata. családlátogatásról. II. anyagok (mellékletek) 10’ Milyen módszerek segítségével ismerhetjük meg tanítványainkat? (Ez a foglal. fejlesztendő készségek. nyitottság interjú inak feltárására is. párbeszédet. A téma: az osztályfőnököm vagy valamelyik szaktanárom hogyan. A mondandónkat hegyezzük ki arra.V. A téma kifejtéséhez a Kreativitás Csoportforgó csoportok állítsanak össze és mutassanak be rövid jelenetet. sokoldalú. Minden téma a készségek. Gyermekmegismerés 10’ Foglaljuk össze az elhangzottakat.) Csoporton belül meséljen el mindenki saját élményt. viszony. milyen módszerekkel. nyitottság csoportmunka gyerek megismerésének valamelyik módszeréről szól. kérdőívekről beszélnek majd a hallgatók) 25’ Válogassunk a megismerési módszerek közül. történetet. Minden csoport hangosítson meg egy történetet! (Várhatóan: célzott beszélgetésről. hogy hogyan változott volna a tanítvány-tanár kapcsolat.Kommunikációs Háromlépcsős kozás lehetőséget ad a hallgatók témával kapcsolatos ismereteinek.adatvállalás ségeket. b) az osztályfőnök vagy szaktanár irányított beszélgetése a szülőkkel. több szempontú megismerésére. vagy megismerést segítő játékokat. felírjanak kérdéseket. színes filctoll. tevéken y.

anyagok (mellékletek) 5’ A foglalkozáson tanult szempontok. fejlesztendő készségek. tanári szokások.). hogy képesek legyünk a velük való együttműködésre. írások és játékok megmutatása. tanárral. tanulási sikerek. e) ugyanazon gyereket tanító kollégák megbeszélése (konferencia). rajzos plakát készítése és bemutatása. vagy szabadidős tevékenység. problémák. Gyűjtsük össze: a gyerekekkel kapcsolatosan milyen tudásokra és ismeretekre van szükségünk ahhoz. felolvasása. szülővel. vers/rap írása.) III. képességek. módszerek. felnőttel. A módszer bemutatása lehet: rövid jelenet előadása. tevékenységek kitalálása (pl. címer vagy apróhirdetés készítése stb. áttekintése. ellenőrzés és értékelés Idő Tevékenységek Tevékenység célja. hogy megemlítsék: családi. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. kapcsolatok társakkal. (Fontosnak tartjuk.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben c) családlátogatás. f) a megismerést segítő játékok. szabadidő eltöltése.: pajzs. játék közben az osztályfőnök vagy a szaktanár megfigyeli a gyereket. Az új tartalom összefoglalása. szociális helyzet. környezet. d) órai. egyéni átgondolása. napirend. időbeosztás. tudást jelentettek 289 . érdeklődési terület. hogy …  új ismereteket. Lista készítése:  megerősítést kaptam abban. bármely iskolai.

a gyerekekkel kapcsolatos ismeretek. amelyben mozgatható asztalok vannak. tudások megszerzésének módszerei.V. adjunk a hallgatóknak személyes visszajelzéseket. Pszichológiai. Differenciálással kapcsolatos javaslat:  A foglalkozás egy részében a munka. megerősítéseket.  Alkossunk véletlenszerűen négy-ötfős heterogén csoportokat. amikor alkalom adódik. módszerek. A gyermek megismeréséhez használható módszerek. teremigény:  A foglalkozáshoz olyan terem szükséges. 20-24 fő (5-6 db. didaktikai ismeretek.  Kísérjük figyelemmel a csoportmunka közben elhangzottakat. 2. érdeklődés szerinti csoportokban zajlik. és emeljük ki a fontos gondolatokat. 290 . információ. terepek. együttműködés. A gyerekek megismeréséhez szükséges eszközök. Háttéranyagok segítségével. és el tudunk helyezni öt-hat darab négyfős csoportot. 4 fős csoport) 90 perc Megismerési lehetőségek tanulmányozása. munkaformák.és problémakezelés. ellenőrzéssel kapcsolatos javaslatok:  A foglalkozás során bármikor. pedagógiai. Önállóság. eszközök saját élményű feldolgozása – Mendelovics Zsuzsanna A foglalkozás célja: Ajánlott létszám: Ajánlott időkeret: A foglalkozás közvetlen célja: A foglalkozás tartalma: A kompetenciafejlesztés fókuszai: Kapcsolódási pontok: Módszertani ajánlás Időfelhasználással kapcsolatos javaslat:  A foglalkozást lehetőleg szünet nélkül tartsuk meg. és használ atukhoz szükséges irodalom feldolgozása. Értékeléssel. saját élményű kipróbálása. Tér. Az egyes tevékenységek szervezésével kapcsolatos javaslatok (csoportok. Gyermekmegismerés V. módszerek):  A témát kooperatív módszerekkel dolgozzuk fel. módszerek kipróbálása. teremelrendezés.

ativitás A játékot illetve módszert előre megírt kártyákkal kihúzatjuk a csoporttal vagy minden csoport választ magának egyet. Szabó Éve (Kis István. szükséges és ajánlott szakirodalom: (A szükséges irodalom megfelelő oldalszámai a mellékletben vannak leírva.  Diane Heacox: Differenciálás a tanításban. 1978. A/4-es papír 10’ A csoport minden tagja ugyanannak a játéknak vagy módszernek a segítségével Együttműködés. Független Pedagógiai Intézet. Budapest 1998. fejlesztendő készségek. anyagok:  Csomagolópapírok.) Egyéni.  Czike Bernadett: Pedagógusszerep változása. színes filcmunka toll.  Király József – Kristály Mátyás: Önismeret. Lexington MA. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. módszereket.pír. Szabad Iskolákért alapítvány. páros Csomagolópavagy csoport. US. Budapest 2006. hogy nem vagy nagyon kevés ilyet ismernek a hallgatók. Budapest 2004. Eötvös József Kiadó Budapest.: Fehér Márta. 1998. pajzs.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben A foglalkozás megtartásához szükséges eszközök. tanulásban  Oroszlány Péter: Könyv a tanulásról. amelyek segítenek a társak megismerésében. Ráhangolódás. (Lehetőleg a csoportok különböző já-  A foglalkozások javasolt időkerete – a csoport egyedi igényeitől függően – változtatható.  Wilbert J. színes filctollak és blue-tack. címer készítése. segítsünk. apróhirdetés feladása stb. 2005. McKeachie: Tanítási ötletek.)  Kirsten Nicolson-Nelson: A többszörös intelligencia. Balogh László tananyagai)  Például (Pedagógusok gyakorlati példái a személyközpontú szemlélet iskolai megvalósítására) szerk. Novorg. 291 .  Pszichológia pedagógusoknak szerkesztette N. Kollár Katalin.Szóforgó be/megmutatja magát saját csoportjának. eszközöket. a feldolgozás előkészítése Idő Tevékenységek Tevékenység célja. emberismeret. anyagok (mellékletek) 5’ Gyűjtsünk olyan játékokat. Foglalkozásvázlat I. Néhány tipp: saját kedvenc tárgy bemutatása. kre. A foglalkozás megtartásához szükséges oktatási segédanyagok. (Amennyiben úgy látjuk. SuliNova.

készültek a Kommunikációs készségek Csoportforgó II. Kooperatív csoportmunka. színes filctoll. hogy milyen új dolgokat tudtak meg egymásról. amelyek segítséget is adhatnak a hallgatóknak: a) családi háttér b) érdeklődési területek c) gondolkodási. nehézségek. hogy hogyan be/megmutatkozások és beszéljenek a tapasztalataikról. színes filctoll.) A csoporton belül beszéljék meg egymással. kirándulások. A/4-es papír 25’ Minden csoport válaszon egy témakört. fejlesztendő készségek. alkotóműhelyek Csomagolópapír. amelyek. és ezeket kitől. 10’ A csoportok mondják el egymásnak. Felsorolunk néhány témakört. milyen ismereteket. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. Gyermekmegismerés tékkal vagy módszerrel dolgozzanak. fordított szakértői mozaik Csomagolópapír.ga sa hozzá segít a gyerekek jobb megismeréséhez. Az új tartalom feldolgozása Idő Tevékenységek Tevékenység célja. motiváció e) társas kapcsolatrendszer f) önismeret. önreflexió g) táborok. sikerek.V. tapasztalatokat lehet gyűjteni. Dogozzák ki. tanulási módszerek (intelligencia területek). anyagok (mellékletek) 10’ Honnan. A/4-es papír 292 . képességek d) tanulási szokások. hogyan lehet megtudni. feldolgozá. játékok. kérdések merülnek fel. hogyan. kapni a Kommunikációs Közös munka tanítványainkról? készségek önállósáEgy plakátra közösen gyűjtsünk össze olyan témaköröket. honnan. hogy az adott témakörön belül milyen gondolatok.

kodás. egyéni átgondolása. Lista készítése:  megerősítést kaptam abban. aki csak a jó Vitakészség. aki csak elmélyül. kreativi.: N. és önkéntesen osszák meg a tapasztalataikat cso. problémakezelés Közös beszélgetésre ajánljuk: mit lehet kezdeni azzal a gyerekkel. aki nem érdeklődő. problémamegoldás 5’ III. együttműkö. tudást jelentettek Mellékletek a foglalkozáshoz D1. getés ten szeret tanulni. anyagok (mellékletek) 5’ A foglalkozáson tanult szempontok. Szabó Éva) 502.Önállóság. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök.munikációs készség.egyéni és páros szükséges pélporttársaikkal.munka dányszámban. ellenőrzés és értékelés Idő Tevékenységek Tevékenység célja. hogy …  új ismereteket. Az új tartalom összefoglalása. dés. kritikai gondol. a tanulási stílusról. T1 – Személyes adatok Pszichológia pedagógusoknak (szerk. Kérdőívek a íveket csinálja meg mindenki. Kollár Katalin.Közös beszéljegyért vagy a társai elismeréséért tanul. a motiváltságról szóló kérdő.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben 20’ A többszörös intelligenciáról. kom. áttekintése. fejlesztendő készségek. módszerek. oldal 293 .Frontális.tás.

programot készítesz. Szabad Iskolákért Alapítvány. Ha könyvklubot alapítanál. 294 . mit válaszolnál? 14. kérdőív 1. Tanultál-e valamit magad. vásárolsz. Ha megkérdeznék tőled. csoporthoz. Mit gyűjtöttél azelőtt? Mi az. mit választanál? (Példák: tudományos fantasztikus írás. Ha interjút kérhetnél egy-egy jelentős személyiségtől a múltról. hogy mennyire érdekelnek? (1 = nagyon. hová vezetnéd a résztvevőket? Miért választanád azt a helyet? 15. hogy mihez értesz nagyon jól. Ha tanulmányi kirándulást szerveznél. amit szívesen csinálnál a szabadidődben (a barátaiddal való találkozás mellett)? 9. Ha megkérdezhetnél valamiről egy szakértőt. csapathoz. honlapokat olvasol. Gyermekmegismerés D2. 2 = nem annyira. Jelenleg milyen életpálya iránt érdeklődsz? A továbbiakban a mellékletek forrása: Diane Heacox: Differenciálás a tanításban.V. Shakespeare. házi feladatot végzel. milyen fajta könyvek lennének ott? 13. Budapest 2006. Ha tanulhatnál bármiről. Mely tárgyakban vagy sikertelen? Mitől nehéz neked a tárgy tanulása? 4. illetve a jelenről kiket választanál? Miért választanád éppen őket? 18. építészet. meteorológia. Milyen klubhoz. amelyeket nem az iskola szervez! 10. Mely tárgyakban vagy sikeres? Mitől könnyű neked a tárgy tanulása? 3. chat-szobát keresel. Melyik a kedvenc tevékenységed vagy tantárgyad az iskolában? Miért az? A legkevésbé kedves? Miért? 2. Melyek a kedvenc játékaid vagy sportjaid? 7. Mi az a három dolog. rendszerint játszol vele. mi az a témakör. amiről hallani szeretnél? 17. levelezel. amit most gyűjtesz. Számozd be a következő területeket aszerint. Melyik tárgyban kell a legkeményebben gondolkoznod vagy dolgoznod? Miért az a le gnehezebb? 5. vagy más tevékenységet folytatsz? 16. kutatsz valamit. 3 = egyáltalán nem) …… tánc …… dráma …… írás …… számítógép …… társadalomismeret …… idegen nyelvek …… zene …… sport …… matek …… természetismeret …… vállalkozástan …… politika/jog 6. T2 – Érdeklődési területek. tanulásban. amiről csak akarsz. ha gyűjtesz egyáltalán valamit? 11. Amikor számítógépet használsz. szervezethez tartozol? Sorold ide az iskolai tevékenységeket és azokat is. Afrika) 8. mások segítsége nélkül? Ha igen. mit? 12.

az feszültséget kelt benned. hogy milyen hihetetlenül fontos a szabályok kialakítása és az irányítás egy harminc kiskamaszból álló csoportban. csak tájékoztatás arról. Ha például erősséged a vizuális/térbeli gondolkodás. ha mindenki a számára legmegfelelőbb módon tevékenykedhet. kicsit több időt töltve a negyedik és a hatodik osztályban. A többszörös intelligencia nem címkézés. melyekkel elrejthetik ezt a gyengeségüket. A csoportos projekt jól sikerülhet. hogyan szeretsz tanulni. Szembe kellett néznem 295 . Például: aki erős a verbális/nyelvi gondolkodásban. Miként élhetsz a többszörös intelligenciával? Ha tisztában vagy erősségeiddel. hogy jól válaszd meg tanulási módszeredet és projektjeidet. Szétoszthatjátok a feladatokat úgy. ha különfélék a csoport tagjainak erősségei. ez segíthet abban. azt „erősítsd”. az rajzokat vagy illusztrációt készít. Mind a nyolc gondolkodásmódban tapasztalatokat kell szerezned. és a legjobb tanárnak is óriási erőfeszítésébe kerül felszámolni ezekben a gyerekekben a butaság érzését. Bármelyik módszert is választják. akik küszködnek az olvasással és a nyelvi ismeretekkel. A tanulás könnyebb vagy érdekesebb a saját erősségeid területén. Csoportos projekt akkor is lehet sikeres.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben D3. Minden mód fontos. hogy amelyekben kevésbé vagy erős. hogy több mint egyféle intelligenciát mozgósíts. és vagy teljesen leállnak. ha a csoport minden tagjának hasonló az erőssége. és így tovább. miként tanulhatsz eredményesebben. A legtöbb esetben a feladat megköveteli. A tanulásnak nem csak egyetlen jó módja létezik. hogy a legnagyobb igyekezettel dolgozz. A többszörös intelligencia elméletének felfedezése Sok-sok George-zsal volt már dolgom az osztályomban az évek során – olyan gyerekek. Feltehetőleg még továbbiak is felfedezésre várnak. és módomban állt az összes általános iskolai osztályt tanítani. hogy mindegyikőtök a maga erősségei szerint dolgozik. hogy olyan módszereket fejlesszenek ki. milyen jó lehet egy paródia. Gondolj arra. az ír. ha a csoport minden tagja erős a testi/kinesztéziás intelligenciában! Ha számodra nehézkesebb módon dolgozol. Azonban hamarosan rá kellett jönnöm. De így is végezhetsz magas színvonalú munkát. A többszörös intelligencia elmélet nem ment fel az alól. De mindenkinek vannak erősségei és korlátai. akinek erőssége a vizuális/térbeli gondolkodás. Nyolc éve tanítok Dél-Kaliforniában. mint a többiben. amely egyediségüket emeli ki. Néhány intelligenciában erősebb vagy. önbecsülésük nagyon alacsony szinten van. vagy éveket töltenek azzal. A projekt sikeresebb lesz. akkor a vázlatkészítés vagy a rajzos ábrázolás segít megtanulni és megjegyezni valamit. Erősségeid figyelembevételével felismerheted. és nem is próbálkoznak többé. T3 – A többszörös intelligenciáról Amit a többszörös intelligenciáról tudni illik Howard Gardner professzor felfedezte a gondolkodás és tanulás nyolc módját. Elsősorban azért akartam tanítani. hogy olyan osztálytermi légkört alakíthassak ki tanítványaim számára.

Teljesen elkápráztatott az elmélet. A tapasztalat azt mutatja. és ebből következik. hogy teljesítsem a tantervet. ha ilyen sok ember van egy térben. néha fel kell áldoznunk a terjedelmes ismeretanyagot. amit csak lehetett. és olyan módszert kezdtem el keresni. és hogy tanítványaim számára élvezhetővé tegyem ezt a folyamatot. és elképesztő lelkesedéssel ugrált. Ezután a tanítványaim felé fordítottam a figyelmemet. Az iskolarendszer erősen támaszkodik az IQ-tesztre. s amelyet általában számértékben úgy adnak meg. és intelligensnek fogják őt nyilvánítani. A gyors kiégéshez vezető utamon egyik tanítványom állított meg. s ez az ár az én épelméjűségem. Tekintete tompa volt. A szemei ragyogtak. és „a kevesebb néha több” filozófiáját kell alkalmaznunk. amit mindig is tudtam magamról. hogy az egyediség kiemelésének megvan a maga ára. hogy milyen sokféleképpen lehetnek a gyerekek ügyesek. amit. hogy azok a tanítványaim is intelligensek és okosak. Egyik nap. amely mérni tudja. és ezek hogyan hatottak a tanításomra. aki megváltoztatta az életemet anélkül. Először azt elemeztem. hogy a gyerekek nagyon sokféleképpen lehetnek ügyesek. Ez a teszt vezette be az IQ (intelligenciahányados) fogalmát. hogy változtatnom kell a tanítási módszereimen. amely valahogy másként közelít ehhez a semmihez sem hasonlítható hivatáshoz. amikor azt mondja. és kik azok. hogy nagy hangsúlyt helyez a verbális-nyelvi és a matematikai-logikai intelligenciára.V. hogy ha egy gyereknek mélységében kell megértenie a dolgokat. amit jól ismertem. ahogyan tanítottam. segítettek megértenem. Olyan volt az egész. hogy készítsenek olyan tesztet. hogy mit is tanítok nekik. Ösztönösen tudtam. A Stranford – Binet-féle IQ-teszt hagyományos értelemben egy gyermek intelligenciáját mutatja meg. és utálta az iskolát. Ha egy gyerek erős verbális-nyelvi és matematikai-logikai intelligenciával rendelkezik. mintha valaki végre megmagyarázta volna azt. hogy ezt a célt elérjük. (forrás: Diane Heacox: Differenciálás a tanításban. Alfred Binet és Theodore Simon pszichológusok fejlesztették ki 1905-ben. meg kell tanulnia gondolkodni róla. és lelkesedése egy teknősére emlékeztetett. hogy 296 . Teljes szívemmel egyetértek Gardnerrel. mert egyszer nekem is volt egy. Vizsgálódásaim arról. Azt is tudtam. és megpróbáltam mindent megtudni róla. Napjainkban a Stranford – Binet-féle IQ-teszt és a Wechsler-féle intelligencia-skála gyermekek részére (WISC – Wechsler Intelligence Scale for Children) a két leggyakrabban használt teszt az intelligencia mérésére és minősítésére. és ehhez sokféle módon kell azt megközelítenie. A többszörös intelligencia elmélete nem változtatott azon. akik nem teljesítettek jól az órákon. Abban a pillanatban tudtam. hogy ha különböző módokon közvetítem az információkat és az ismeretanyagot a gyerekeknek. Az 1930-as években Lewis Terman átdolgozta az eredeti tesztet. Párizsban. és hogy ez a sokféleség együttesen formálja az iskolában és az életben egyaránt sikeres embert. amint a barátaival játszott. megláttam Kevint az utcán. akik valószínűleg sikeresek lesznek az iskolában. megpróbáltam minden tőlem telhetőt megtenni. Ahhoz. tanulásban) Az intelligencia hagyományos felfogása A Binet – Simon-féle intelligenciaskálát. amikor hazafelé mentem az iskolából. Ezen útkeresésem közben hallottam először a többszörös intelligencia elméletéről. Néhány év elteltével túlélő üzemmódba mentem át. csak azon. melyet innentől kezdve Stanford– Binet intelligenciatesztnek hívtak. akkor ezt az IQ-tesztben elért pontszámai tükrözni fogják. hogy ezt a hányadost megszorozzák százzal. hogy ennek tudatában lett volna. hogy rám mely intelligenciák a jellemzőek. Gyermekmegismerés azzal. amely a vizsgált személy mentális életkorának és valódi életkorának a hányadosa. akkor egyre több és több gyerek értheti meg mélységében. A francia kormány arra kérte fel Binet-t és Simont. akik kudarcot fognak vallani. Kevin hatodikos volt. Sztoikusan üldögélt a nap legnagyobb részében. amely az első ilyen típusú teszt. akkor ahhoz teljesen el kell merülnie a tananyagban. hogy kik azok a gyerekek.

Gardner felfedezése megrázta az oktatási rendszert. amely addig nagyon kényelmesen megvolt azzal a tudattal. ja kutatásait újabb lehetséges intelligenciákról. Ahogyan Gardner fogalmaz: Tudj meg minél többet a gyerekekről. amelyben egyéni intellektuális képességei kiteljesedhetnek. genetikusan meghatározott tulajdonság. 297 . amelyek lehetővé teszemléltethető különleges képessészik. de szükség esetén képesek önállóan is működni. minden emberrel vele született jellemző. ami és erősíthetőek. különleges képességekkel rendelkezők. Egyszerűen olyan tanítási stratégiákat igyekszik nyújtani. Gardner  interperszonális (társas). melyek mindegyike  térbeli-vizuális. amelyek egy fogalommal nem írhatóak le. hogy abban az egyéni kognitív különbségek kedvező fogadtatásban részesüljenek. hogy a többszörös intelligencia elmélete nem vonja kétségbe e két intelligenciaterület fontosságát. hóbortos tudósok és különböző kultúrákból származók. mely lehetővé teszi. ahelyett. és aztán később a szakmai karrierjük során is. felmutatható eredmény létreho gyakorlati. egyik terület a másikra épít. ami aztán teljes mértékben meghatározza a gyerekek tanulási és problémamegoldó képességét.  Képesség valódi. hogy az intelligencia egyféleképpen leírható. Később hoz testi-kinesztetikus. hogy megoldásra és a dolgok létrehozására való képesezek az intelligenciák fejleszthetőek ség. Gardner elmélete nem kérdőjelezi meg az általános intelligencia létezését.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben az olvasni. hogy az intelligencia nem olyan változatlan. hogy megpróbálnád mindegyiket átpréselni ugyanannak a tűnek a fokán! Az intelligencia új meghatározása A többszörös intelligencia elméletét Gardner először 1983-ban publikálta Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences (Az értelem határai: a többszörös intelligencia elmélete) című könyvében. mely vizsgálatok több száz személlyel végzett interjúkon. hogy az ember új tudáshoz jusson. és megfelelő körülmények között ezek a területek fejleszthetők. A tanítási folyamatnak arra kellene törekednie. hogy a tanítási-tanulási folyamatot lehet úgy szervezni. zására vagy saját kultúrájában értéknek számító teljesítményre. mint a Stanford – Binet-féle vagy a WISC-tesztek. Kutatásai azt mutatták. hogy minden ember leg matematikai-logikai. Gardner elméletét az agy széles körű vizsgálatára alapozta. de olyan intelligenciák lehetőségét veti fel. Gardner kezdetben azt tartotta. mely jól mérhető olyan papír-ceruza módszerekkel. sikeresebbek az iskolában. hogy sikereket érhessenek el a fenti és más területeken is. A többszörös intelligencia elméletének egyik alapgondolata az. Gardner szerint az „IQ a problémakeresztül. záadott egy nyolcadik intelligenciát. Gardner emberek különböző csoportjainak kognitív képességeit vizsgálta. Mindegyik intelligenciaterület jól  Olyan képességek készlete. Tudatosítanunk kell. Ho Képesség a probléma megoldására vagy új megoldás létrehozására. hogy valaki megoldja az életében felmerülő geken és érdeklődési területeken problémákat. tanulási nehézségekkel küzdők. írni és beszélni tudó gyerekek. autisták. balesetet szenvedett emberek. melyek segítik a gyerekeket abban. és jelenleg is folytat zenei. A Gardner által felismert különböző fajta intelligenciák a következők:  verbális-nyelvi. alább hét intelligencia területtel bír. Voltak köztük agyvérzéses betegek. szerint minden intelligencia három komponensből áll:  intraperszonális (önismeret). A "képes vagyok megcsinálni" tudata az. Arra a következtetésre jutott. mely területek egymással kapcsolatban állnak. az agy különböző részével áll kapcsolatban. teszteken és kutatásokon alapultak. hogy az intelligencia az agy sok különböző területére összpontosul. óriási hatása van a számít” tanítási-tanulási folyamatokra. Annak a ténynek. akik rendelkeznek az alapvető matematikai és számítástechnikai készségekkel. hogy minden gyereknek olyan tanulási környezetet biztosítson.

hogy mi működik számunka és a tanítványaink számára. A munkát fokozatosan kezdjük el! Keressük meg. egy fogalom. miszerint "Virágozzék száz virág!" kiváló kép a többszörös intelligencia osztálytermi alkalmazásának ábrázolására. hogy jó olvasókká. Ezek a következők: 1. Az elméleten keresztül az utasítások személyre szabásának különféle módjait fedeztem fel. művészekké.V. akik könnyebben tanulnak bizonyos módokon. és sokféle módját kínálja az információ és tudásanyag átadásának. és a többszörös intelligencia elmélete is gazdagítja ezt a hatalmas tudásanyagot. az oktatás személyessé tétele azzal. melyekből mindenki szabadon válogathat saját osztálya számára. Bár a többszörös intelligencia elméletének jelentős hatása van az oktatásra. módja lehetséges. melyekről korábban nem is álmodtunk. hogy vannak olyan gyerekek. ha nem is mindegyik. hogy ez a megközelítés hogyan működött. le kell szögeznünk. zenészekké. a gyerekek képességeinek és készségeinek fejlesztése. gondolkodókká. és lélegezzük be a gyönyörű nyíló virágaink illatát! (forrás: Kristen Nicholson-Nelson: A többszörös intelligencia) Gardner szerint elméletét a tanárok háromféle módon tudják a gyakorlatban alkalmazni. hogy az egyéni különbségeket komolyan vesszük. A többszörös intelligencia egyfajta leltárként hasznos lehet ebben a munkában. osztályteremi alkalmazásának nem létezik egyetlen meghatározott módja. amit tanítunk nekik. hogy a maximumot ki tudják hozni magukból a tanulásban és más teljesítményükben? 298 . akik küszködtek az iskolában. Osztálytermi munkám során azt tapasztaltam. melyek segítik a gyerekeket abban. a dolog megtanításának többféle útja. gyan is kellene a gyerekeket tanítani annak érdekében. tudósokká és történészekké váljanak. mint más utakon járva. Ahogyan Gardner is tovább folytatja kutatásait és munkáját a lehetséges intelligenciákkal kapcsolatban. Több száz gyakorlati ötletet is kínálok. Gardner maga is megfogalmazza ennek lehetőségét: „Ha valami fontosat szeretnénk tanítani.” A következő oldalakon olyan ötleteknek és stratégiáknak a gyűjteményét nyújtom át. hogy hogyan is lehet azt az osztál ytermi gyakorlatban megjeleníteni. 3. 2. inspirálja a gyerekeket. A kínai mondás. aztán lépjünk hátra. úgy nekünk is fontos tudnunk. hogy a többszörös intelligencia elmélete a gyakorlatban motiválja. hogy ez nem recept. amelyek segítették tanítványaimat abban. Sok tanár alkalmazza sokféle módon és sikeresen. tananyag vagy egy tudomán yterület különböző módokon való megközelítése. amikor olyan gyerekeket igyekeztem tanítani. ami jelenleg is formálódik és gazdagodik. Anekdotákat olvashatunk arról. mielőtt megtárgyalnánk. hogy a többszörös intelligencia elmélete általánosságban nézve pontosan tükrözi az emberi különbségeket. Azonban ha elfogadjuk. matematikusokká. hogy meg tudják tanulni és valóban meg tudják érteni azt. hogy egy olyan elmélettel ismerkedünk. írókká. Gyermekmegismerés A jelenleg folyó agykutatások folyamatosan olyan eredményekre jutnak. akkor azt is elfogadhatjuk.

24... Kérjük. 2. 26. 19. gondolatai és indítékai iránt.. és szereti rendezni információit. 5. Nincs jó vagy rossz válasz.... 299 . Rendelkezik vezetői képességekkel. könnyen használja. amiről szó van. Fogékony mások érzései.és nagymozgásos készsége és ennek pontossága a fizikai feladatokban. Gyorsan és könnyen sajátít el fizikai készségeket. megérti.. könnyen szétszed és összerak szerkezeteket. ha a dolgok rendben vannak és logikusak.. mi a jó és rossz... 14. 9..... Jártas a mechanikában. hogy azzal a legpo ntosabban jellemezze önmagát! Jelölje a sorszámok előtt.. Kiegyensúlyozott. 17.. grafikonokat... 11. Szeret térképeket. jól osztja be az idejét. Vokális vagy hangszeres zenét improvizál és/vagy zenét szerez. A józan ész jellemzi... Izgatja és leköti a számítógép. 28.. Szereti eljátszani. táblázatokat készíteni. kis... 23. Legjobban egyedül szeret dolgozni. Szereti a mozgást és tevékenységet. beszédbe elegyedni. Könnyen felismeri a megváltozott körülményeket. 15.... Jól játszik hangszeren és/vagy jó az énekhangja. 21.. 13... 25. parodizál. 12.. Ennek a kérdőívnek a kitöltése segítségére lesz abban. 18. 16. 4. hogy önmaga intelligenciaterületeit feltérképezze.... Rendkívül jól megfigyeli környezetét. Jól emlékszik dallamokra.... Szereti. amelyik állítási igaznak érzi magára vonatkozóan! …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… 1. 22. Könnyen és helyesen ír. azokhoz jól alkalmazkodik. Pontosan és könnyedén rajzol és készít vázlatokat.... tudja befolyásolni mások véleményét és tetteit... Szeret történeteket mesélni. hogyan működnek a rendszerek... Kérdezősködik a tisztesség felől.. az igazságos és igazságtalan. 20...... 27. nagyon érdekli.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben D4 – A többszörös intelligencia megnyilvánulásai (kérdőív) Név: .... rugalmas. világosan fejti ki gondolatait.... jó érzéke van a színjátszáshoz és a dramatizáláshoz. 8. Szereti a logikai rejtvényeket és fejtörőket.... Jó az egyensúlyérzéke.. Érti az elvont fogalmakat.. tárgyalásba bocsátkozni. Nagyon érdekli a matek. 10. 6... nem egyszerűen csak játékszerként.. és saját előnyére tudja használni őket. úgy töltse ki a rovatokat.. önálló. 3. 7..... Érdeklődik megfigyeléseinek tárgyai iránt. Rendkívül jól beszél. Könnyen old meg matematikai feladatokat fejben..

évszámokat és egyéb tényeket. Kitűnik a sportban vagy más fizikai tevékenységben (tánc. Könnyen megjegyez neveket. 43. 300 . Világosan felméri és megérti saját erősségeit és korlátait. és hogy a tetteknek következményei vannak. Képes másokat megszervezni és mozgósítani. 58. Szereti gondolatait vizuálisan megjeleníteni. van önbecsülése. kedveli a háromdimenziós alakzatokat (például LEGO-építmények). 32. Inkább tevékenyen foglalkozik egy-egy témával. 50. Érti az okot és okozatot. Szeret másokkal együtt dolgozni és tanulni. 47. 48. Szereti a szójátékokat. Szeret különböző témákról olvasni. Könnyen barátkozik. gondolatokat. 55. 34. Reflektál helyzetekre. Pontosan határoz meg és fejez ki érzelmeket. 35. mint egyszerűen csak hall vagy olvas róla. 36. Érdekli a természet. Erős az akarata. 39. 54. érzékenyen viszonyul hozzá.V. harci játékok. Gyakran énekel. Kortársaihoz képest gazdag a szókincse. . 38. Elégedett a maga egyéniségével. kreatív mozgás stb. 44. rejtvényeket. Igen öntudatos. 56. kategorizál és osztályoz tárgyakat. 41. kiválóan emlékezik az ilyen adatokra. 51. 42. 30. Könnyen és magabiztosan érintkezik másokkal. Szereti a sakkot és más stratégiai játékokat. dúdol. információit képekben idézi fel. Sikeresen utánozza mások mozdulatait és stílusát. 40. a versbe rejtett szöveget (az akrosztikont). Szeret modellezni. 33. helyeket. 53. 45. Legjobban látás és megfigyelés révén tanul. Erősen érdeklődik a zene iránt. eltűnődik rajtuk. 37. Megszállottja a számoknak és a statisztikának (például sporteredményeknek). utánajár annak. információt. keresztrejtvényt.). Jó a ritmusérzéke mozgásban és beszédben. Gondolatait és ötleteit könnyen közvetíti írásban. Élvezi a kirakós játékokat és a vizuális feladatokat. ami érdekli. 46. 57. 31. Könnyen felismer. 49. Gyermekmegismerés …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… 29. tekintet nélkül kortársai véleményére. 52.

Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Táblázat a kiértékeléshez (A többszörös intelligencia megnyilvánulásai) Verbális/nyelvi VNY Logikai/ matematikai LM Testi/ kinesztéziás TK Vizuális/ térbeli VT Zenei Z Intraperszonális IR Interperszonális IP Praktikus P 301 .

29. és saját előnyére tudja használni őket. Szeret történeteket mesélni. 15. 5. 9. 20. beszédbe elegyedni. könnyen használja. önálló. megérti. Szereti a logikai rejtvényeket és fejtörőket. Vokális vagy hangszeres zenét improvizál és/vagy zenét szerez. Jól játszik hangszeren és/vagy jó az énekhangja. 22. Rendelkezik vezetői képességekkel. A józan ész jellemzi.és nagymozgásos készsége és ennek pontossága a fizikai feladatokban. és szereti rendezni információit. tudja befolyásolni mások véleményét és tetteit. Szereti a mozgást és általában a tevékenységet. Nagyon érdekli a matek. kis. 16. 8. Pontosan és könnyedén rajzol és készít vázlatokat. 7. Jó az egyensúlyérzéke. 11. Kiegyensúlyozott. grafikonokat. Érdeklődik megfigyelései tárgyai iránt. Gyermekmegismerés T4 – Kulcsok (betűjelek) a többszörös intelligencia megnyilvánulásaihoz VNY = TK = IR = TK LM Z P LM VNY IR és IP P IR VT és LM VNY TK IP LM VNY Z LM és P LM TK VT Z P TK LM és VT IR és IP LM P TK P és VNY 302 verbális/nyelvi testi/kinesztéziás intraperszonális IP = interperszonális VT LM = logikai/matematikai P Z = zenei = = vizuális/térbeli praktikus 1. Szereti. 26. gondolatai és indítékai iránt. nagyon érdekli. 23. 10. Érti az elvont fogalmakat. Szeret térképeket. ha a dolgok rendben vannak és logikusak. mi a jó és rossz. 24. 18. jól osztja be az idejét. az igazságos és igazságtalan. Könnyen megjegyez neveket. Jól emlékszik dallamokra. Rendkívül jól megfigyeli környezetét. amiről szó van. Izgatja és leköti a számítógép. parodizál. világosan fejti ki gondolatait. rugalmas. Kérdezősködik a tisztesség felől. 4. jó érzéke van a színjátszáshoz és a dramatizáláshoz. azokhoz jól alkalmazkodik. Szereti eljátszani. helyeket. táblázatokat készíteni. 13. Könnyen felismeri a megváltozott körülményeket. Jártas a mechanikában. 6. 21. 25. 2. évszámokat és egyéb tényeket. Könnyen és helyesen ír. .V. 28. 3. 14. 19. nem egyszerűen csak játékszerként. 12. Fogékony mások érzései. hogyan működnek a rendszerek. tárgyalásba bocsátkozni. 27. Gyorsan és könnyen sajátít el fizikai készségeket. 17. Könnyen old meg matematikai feladatokat fejben. Rendkívül jól beszél. Legjobban egyedül szeret dolgozni. könnyen szétszed és összerak szerkezeteket.

39. Megszállottja a számoknak és a statisztikának (például sporteredményeknek). információt. Szereti a sakkot és más stratégiai játékokat. Könnyen barátkozik. Szeret különböző témákról olvasni. 49. Gyakran énekel. és hogy a tetteknek következményei vannak. harci játékok. 34. 40. 31. van önbecsülése. 48. Pontosan határoz meg és fejez ki érzelmeket. Szeret modellezni. 50. Inkább tevékenyen foglalkozik egy-egy témával. a versbe rejtett szöveget (az akrosztikont). 44. 57. Érti az okot és okozatot. 37. 52. 46. eltűnődik rajtuk. Sikeresen utánozza mások mozdulatait és stílusát. Legjobban látás és megfigyelés révén tanul. 36. kreatív mozgás stb. Erősen érdeklődik a zene iránt. 303 . mint egyszerűen csak hall vagy olvas róla. utánajár annak. Igen öntudatos. Reflektál helyzetekre. 38. Könnyen és magabiztosan érintkezik másokkal. Könnyen felismer. érzékenyen viszonyul hozzá.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben TK VT TK P IP VNY LM IR Z IR IP VT IR VNY P VNY VNY LM IP Z VT IR Z IR TK LM IR VT IP 30. gondolatokat. Kortársaihoz képest gazdag a szókincse. 56. kiválóan emlékezik az ilyen adatokra. 58. keresztrejtvényt. Szereti a szójátékokat. 32. Jó a ritmusérzéke mozgásban és beszédben. Kitűnik a sportban vagy más fizikai tevékenységben (tánc. dúdol. 41. Szeret másokkal együtt dolgozni és tanulni. 42. ami érdekli. Képes másokat megszervezni és mozgósítani. 51. Szereti gondolatait vizuálisan megjeleníteni. Gondolatait és ötleteit könnyen közvetíti írásban. információit képekben idézi fel. 33. 55. kategorizál és osztályoz tárgyakat. 35. Érdekli a természet. tekintet nélkül kortársai véleményére. Erős az akarata. 43. 53. rejtvényeket. kedveli a háromdimenziós alakzatokat (például LEGOépítmények). 47.). 54. Elégedett a maga egyéniségével. 45. Világosan felméri és megérti saját erősségeit és korlátait. Élvezi a kirakós játékokat és a vizuális feladatokat.

a kereskedelemben dolgozókra. Gyermekmegismerés D5. valamint a nyelvi finomságokra. Ösztönösen jól mérik fel erejüket és képességeiket. A matematikai-logikai intelligencia kapcsolódik a deduktív és induktív érvelés képességéhez. a térképészek. akik kiemelkedő matematikai-logikai intelligenciával rendelkeznek. hogy képes másokat megérteni. illetve elbeszélnek a többiek mellett. a műszaki rajzolók. fejlett vezetői készségekkel rendelkeznek. (Ne felejtsük el. sőt. dátumokat és mindenféle apróságokat. a hangszínre és a hangok ritmusára való érzékenységet. fejlett problémamegoldó és gondolkodóképesség jellemzi. a tanácsadókra. tanár. közvetítői szerepben és tárgyalásokban. Tanítványainkban úgy tudjuk felismerni.és irodavezető. akik fejlett verbális-nyelvi intelligenciával rendelkeznek. ezek a gyerekek jól boldogulnak térképekkel. a dalszerzőkben. A térbeli-vizuális intelligencia magában foglalja azt a képességet. valamint az. szeretnek olvasni. szónok. ez az intelligencia egy ember azon képességéhez kötődik. (Ezt az intelligenciát nehéz felfedezni. Az interperszonális intelligencia hatékony együttműködés. Ezt az intelligenciát találjuk az énekesekben. a vallási vezetőkre és a vezető beosztású üzletemberekre. hogy aztán azokat gondolatban vagy valóságosan átalakítsuk. Az extrovertált emberek nem mindig rendelkeznek ezzel az intelligenciával. írni és történeteket mesélni. a táncosokban. Azok a diákok. és könnyedén hoznak létre dolgokat. vagy introvertáltak. A grafikusművészek. ha megfigyeljük őket. a terapeutákra. üzlet. valamint a zene ezen elemeinek érzelmi töltetére való fogékonyságot. A fejlett intraperszonális intelligenciával rendelkező gyerekeknek erős az éntudatuk. Azok a gyerekek. A következő foglalkozásoknál fontosak ezek az intelligenciák: író. elemezzük a munkavégzés során megfigyelhető szokásaikat és eredményeiket. hogy megértjük saját érzelmeinket. s akik rendszeresen túlbeszélik társaikat. titkárnő. mely által a világról vizuálistérbeli megjelenítési formákat hozunk létre. 304 . a festők és a szobrászok ezt az intelligenciát mozgósítják. fel tudnak idézni hangmagasságokat és ritmusokat. a zeneszerzőkben és a zenetanárokban. az építészek. magabiztosak és szeretnek egyedül dolgozni. ügyesen terveznek.V. Az intraperszonális intelligencia velejárója az a képesség. Jól rajzolnak. a jogászokban és a könyvelőkben. Szeretnek zenét hallgatni. a másik céljainak. a bankárokban. Legyünk körültekintőek. akik rendelkeznek ezzel az intelligenciával. motivációinak és irányultságainak megértésére való törekvés képessége. helyeket. és tudatában vannak az őket körülvevő hangoknak. a szórendre és a szavak ritmikájára való érzékenységet. Az ezzel az intelligenciával rendelkező gyerekek jól működnek kooperatív csoportmunkákban. könnyedén emlékeznek dallamokra. és automatikusan ne tekintsünk azon diákjainkat erősnek ezen a területen. ismerek jó néhány extrovertált embert. szeretik az útvesztőket és a rejtvényeket. költő és színész. céljainkat és szándékainkat. hogy logikus módon tudnak kérdéseket megfogalmazni. A zenei intelligencia magában foglalja a hangmagasságra. T5 – A többszörös intelligencia A verbális-nyelvi intelligencia magában foglalja a nyelvi kifejezés könnyedségét. Ez az intelligencia mutatkozik meg a tudósokban. a pszichiáterekben. a politikusokra. a kommunikációban. de azért nem kell a kooperatív tanulási helyzeteket túlhangsúlyozni. Az ezzel az intelligenciával rendelkező gyerekeknek az új információk jobb megértéséhez szükségük van egy mentális vagy egy valóságos képre. akik szeretnek egyedül dolgozni. grafikonokkal és diagramokkal.) Ez az intelligencia általában jellemző a tanárokra. ügyesek a szervezésben. a matematikusokban.) Ez az intelligencia nagyon fejlett a filozófusokban. komikus. Azokat a gyerekeket. a vallási vezetőkben és az agykutatókban. valamint az absztrakt rendszerek és összefüggések felismerésének és manipulálásának képességéhez. akik igen gyengék ezen a területen. Kiemelkedő teljesítményt nyújthatnak még a tudományos gondolkodás és a problémamegoldás terén is. a számítógép-programozókban. Könnyedén jegyeznek meg neveket.

ha van lehetőségük az anyag vizuális bemutatására (vagyis grafikus ábrázolással. gondolatokat. Az interperszonális hajlamú diák örömmel dolgozik vagy játszik együtt másokkal. hogy megérintsék/megcsinálják a tárgyakat. megfigyeléseket végezhetnek és kutathatnak. Szeretik független módon maguk kitűzni a céljaikat. ha a tanulás kapcsolatban áll ritmus. „józan paraszti esze” van. Gyakran erős hatással vannak másokra. Akkor tanulnak a legjobban. Megfigyelik. hangszínre és zenei formákra fogékonyak. Ábrázold! A vizuális/térbeli intelligenciában fejlett diákok árnyalt belső képeket alkotnak. Tisztában vannak önmagukkal és érzelmeikkel. Legjobban számok és elemzés révén tanulnak. szervezők és kommunikátorok. Gyakran személyes kötődést éreznek a természet iránt. beszélnek. ha mások elfogadják véleményüket. Az interperszonális diák vezetői képességét diáktanácstagként vagy szervezőként hasznosíthatja. rajzolva. Legjobban nyelvi közvetítéssel tanulnak: figyelnek. Zümmögd el! A zenei beállítottságú diákok a hangmagasságra. alkalmazása és környezetük felhasználása sikerük.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Az intelligencia területek Gardner-féle leírása Mondjad! A verbális/nyelvi téren fejlettebb diákok könnyedén értik meg a szóbeli és az írott nyelvet. ezek segítségével tanulnak és idézik fel a tanultakat. vitatkoznak és írnak. Élvezik az éneklést. az Egyesült Államok népességének növekedése a legutóbbi népszámlálás óta. Legjobban úgy tanulnak. 305 . ritmusra. hogy van-e zenei tehetségük. Általában jól kijönnek másokkal. Függetlenül attól. témákat és lehetőségeket. Vezesd! Az interperszonális típusú diákok „emberközpontúak”. képesek törvényszerűségek megállapítására. míg ők egyedül dolgozhatnak.és dallamérzékükkel. olvasnak. túlélésük érdekében. igényük. Nagy izomerővel és/vagy finom motorikus képességekkel rendelkeznek. társadalomismerettel és a nyelvvel kapcsolatban álló számokat is. A tengeri állatok számaránya bármely élővilágon belül. hogy az amerikaiak hány órát töltenek tévézéssel: ezek mind megragadják a figyelmüket. Van. Legjobban úgy tanulnak. honlapon és diagramokon). erősen hat rájuk a zene. Közülük sokan együttérzők és intuitívek. rapelést és a hangszeres játékokat. ha maguk fedezhetik fel a dolgok működését. Gyakran szeretnek olvasni. hatékony alakítói lehetnek a körülményeknek és helyzeteknek. Közülük némelyikre azt mondják.okozati összefüggéseket. hogyan működnek a rendszerek. A leghatékonyabban praktikus tevékenységeken és mozgáson keresztül tanulnak. A logikai/mate matikai észjárású tanulók fogalmi gondolkodása fejlett. Közelről vizsgálják meg az eszméket. Reflektálj! Az intraperszonális diákok meggondoltak és reflektálók. de a természetismerettel. az. Kutass! A praktikus/tudományos beállítottságú diákok képessége a dolgok tisztázása. Szeretik a problémamegoldást és az ok. Mozogd el! A testi/kinesztéziás úton tanulók legszívesebben mozgással fejezik ki magukat. Úgy tanulnak a legjobban. azt meg is hallgatják. Számold ki! A logikai/matematikai téren fejlett diákok mindenféle számot szeretnek – elsősorban a matematikait. Leginkább beszéd és írás révén kommunikálnak másokkal. aki hajlamos a dolgok (ügyek) „felpörgetésére”.

.................. .............. ......................... Az iskolában legszívesebben     2.........................................................................) ....................................................................................................................................................... sikerek........................................................... 4...................... ........V.................................................. egyedül egy társsal kiscsoportban nagycsoportban tanulok..................................... mi bolt benne olyan remek! ........... 306 ................................... T6 – Tanulási szokások.................... Mi segít a tanulásban? (Például: rajzolás...................................................................................) ................ Mi nehezíti meg leginkább tanulásodat? (Például: adatok..... 5............... olvasás............... motivációk 1............................ Gyermekmegismerés D6............................... Az iskolában a legjobban     3.............................. Gondolj valamelyik nagyon jó tanárodra! Írd le................. jegyzetelés vagy hangos olvasás.................. nehézségek............................................ sok írásbeli........ egyedül egy társsal kiscsoportban nagycsoportban dolgozom..............

Osztály: . A 3-ast csak ritkán használd! …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… 1. hogy szóban elismétlem. 3 = Nem tudom eldönteni. 2 = Nem jellemző rám... 19.. könnyebb a tanulás... Amikor új dolgokat tanulok.... 5. amikor magyaráz. ha a tanár ábrákat mutat be a táblán vagy az írásvetítőn... 6.. 3... amiken törnöm kell a fejemet. 12..... Ha ábrát készítek magamnak.. mint egyedül.. 13. 23. festéssel. mintha csak látom vagy hallom. 10. jobban szeretem.. ha bemutatják.... 22.. ábrák vagy szövegek vannak.. ha a tanár magyarázatát meghallgatom. Olvasd el figyelmesen az alábbi mondatokat! Döntsd el.. Szeretem... jobban megértem a leckét.. 307 ... 4... amit meg kell tanulnom. ha kikérdezik tőlem.. és azt a számot írd az előtte lévő pontsorra! 1 = Egyáltalán nem jellemző rám.. amit megtanultam. A szabályokat szóról szóra bevágom. Nem szeretem azokat a feladatokat. Ha valaki elmondja nekem a leckét. mit kell csinálom. 20. mit is mondok... nagyon könnyen megjegyzem. Ha leírom magamnak azt a szöveget.. 18. 21... 9.. mintha a könyvből kellene megtanulni az anyagot. 17. ahol valamilyen mozdulatot kell megtanulnom. Teljes csendben tudok csak tanulni.. 15.. Jobb. ha csak némán olvasva átveszem a leckét. mintha csak olvasom. Jobban megy nekem az olyan feladat. Ha vannak képek.... gyakran előbb válaszolok. Nyugtalanít....... 7. Szívesebben töltöm az időmet rajzolással. akkor könnyebben megjegyzem... ha tanulás közben csend van körülöttem. akkor könnyebben megtanulom. amikor felkészülök.. ábrák a könyvben. ahol kézzel fogható dolgokkal. mint ahol csak rajzok.. Amikor a tanár felszólít és kérdez tőlem valamit. 14... minthogy át tudnám gondolni. mint sportolással vagy mozgást igénylő játékkal. Jobban kedvelem azokat a feladatokat..... Gyakran előfordul. 5 = Nagyon jellemző rám... Ha megbeszélem valakivel a tananyagot. mintha egyszerűen csak elolvasom. 4 = Jellemző rám. igen is... Jól tudok úgy tanulni. felmondom magamnak a leckét. 11... 8.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben D7 – Tanulási stílus (kérdőív) Név: . Ha látom is és hallom is a megtanulandó szöveget.. mintha más által készített rajzot nézegetnék...... hogy az öt válasz közül melyik jellemző rád. 16. sokkal könnyebben megértem.... mint ahol szövegeket kell megérteni. Hangosan szoktam elolvasni a tananyag szövegét. 2. tárgyakkal kell foglalkozni. Ha ábrát készítek jobban megértem a leckét. Nagyon hasznos számomra.. mit kell tennem. Szívesebben tanulok az osztálytársammal vagy a barátommal. mintha szóban elmondják. nem is.

ha közben szól a rádió.V. 25. 30. Gyermekmegismerés …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… 24. amiket nem nagyon értek. A tanári magyarázat nem sokat jelent nekem. Gyakran előfordul. ha beszélgetnek körülöttem. minthogy elmagyaráztam. hogyan jutottam el a megoldáshoz. Tanulás közben nagyon zavaró. Mozdulatokat könnyebben megjegyzek. hogy megtalálom a számtanpélda megoldását. Gyakran előfordul. TV vagy a magnó. szinte minden lépést meg tudok indokolni. 33. Több olyan dolgot tudok csinálni. hogy miért tettem. Amikor egy számtanpéldát megoldok. 31. ha szóról szóra megtanulom a leckét. hogyan kell valamit csinálni. Egyedül szeretek tanulni. hogy olyan dolgokat is megtanulok. 308 . 34. de nem tudom elmagyarázni és bebizonyítani. 29. Akkor vagyok biztos egy felelésnél. a könyvből mindent meg tudok tanulni. 27. 32. mint képeket vagy ábrákat. amit nehéz lenne szavakkal elmagyarázni /kézügyességet igénylő fel-adatok/. 28. Szívesebben bemutatom. Akkor tanulok könnyen. 26.

Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben 309 .

30 Átlag A *-gal jelölt kérdéseknél az adott értéket ki kell vonni 6 -ból és az így kapott számot kell szerepeltetni a táblázatban. 25. 24* Csend 11*. 6*. 15. 31* Mechanikus 10. 21. 23. 13. 16. 26* Impulzív 1*. 9. A kapott átlagok koordinátarendszerben ábrázolva jobban összehasonlíthatók és áttekinthetők. 28. 22. 29 Mozgásos 7*. 12. 34 Társas 3. 310 . 27. 20. Gyermekmegismerés T7 – Tanulási stílus kérdőív értékelése A tételekhez tartozó értékeket összeadjuk és átlagoljuk. 33. 32* Vizuális 4. 5. Stílus Auditív 2. vagyis elosztjuk a tételek számával. 18. 14.V. 8. 19. 17.

hogy minden másról elfeledkezem... ha arra gondolok.. ami nem kötelező. Ha nem kapnék jó jegyeket..... otthon ajándékot adnak érte..Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben D8 – A tanulás iránti attitűd (motivációs kérdőív) Név: ... Élvezem... hogy a négy válasz közül melyik jellemző rád. ha egy bonyolult feladatot önálló kutatással oldok meg. Sokszor izgat. 20.. 14. mert otthon megjutalmaznak érte.. 24. ami érdekel... 5. A több ismeret biztosítja. semmi sem tud kizökkenteni belőle..... 311 .. Szorgalmasabb vagyok.. Azt szeretem. Magamtól is utánanézek a dolgoknak... 12. hogy ezzel biztosítom a továbbtanulásomat. Szégyellem magam a társaim előtt. 22... 2.... Több időt fordítok a tanulásra. ezért igyekszem minél jobb jegyet szerezni... nem lenne olyan izgalmas számomra a tanulás. ha úgy érzem.. Osztály: . 16....... 3.... Ha elkezdek egy feladatot.. Ha jó bizonyítványt kapok. 15. Ha valami érdekeset találok a tananyagban.. 7... arra gondolok. Érdemes jól tanulni... ha rossz jegyet viszek haza.... Ha nem osztályoznának. Az osztályzat azt mutatja. 10.. ha a tanár az osztály előtt dicsér meg a feleletemért. 17.. Néha úgy elmerülök a tanulásban. hogy nem tanulnék.... Csak azt szoktam megtanulni. és azt a számot írd az előtte lévő pontsorra! 4 = Nagyon jellemző 2 = Kicsit jellemző 3 = Jellemző 1 = Nem jellemző …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… 1. 13.. 21. ezért szorgalmasan tanulok. lemaradok a társaimtól... mennyit tudok. 18. hogy így juthatok felsőbb iskolába.. 23.. 11. hogy nem tudok megfelelni a szüleim elvárásainak... Ha tanulok... Célom a továbbtanulás. sokszor hozzáolvasok olyat is... Kikapok otthon. 9... ha rosszul felelek. A jó jegy a legfontosabb számomra. semmi nem tud eltéríteni tőle.. 8. 19.. 6.. Az ösztönöz a tanulásra. Ha meg akarok oldani egy problémát. hogy kérdéseimre választ kapjak... lehet. Olvasd el figyelmesen az alábbi mondatokat! Döntsd el. hogy érvényesülni tudjak az életben. Nagy kitartással szoktam tanulni.. 4.. hogy a társaim elismerjenek....

12. 7. 16. 4. 23 A társak közötti hely 5. 14. 11. 21 Jutalom a családban 8. vagyis elosztjuk a tételek számával. Gyermekmegismerés T8 – Tanulás iránti attitűd kérdőív kiértékelése A tételekhez tartozó értékeket összeadjuk és átlagoljuk. 22 Érdeklődés 3. 17.V. 20 Átlag 312 . 24 Jó jegy az iskolában 6. 13. A kapott átlagok koordinátarendszerben ábrázolva jobban összehasonlíthatók és áttekinthetők. kitartó munka 2. 18 Elmélyülés. 15. 19. Attitűd Érvényesülés 1. 10. 9.

Szívesen vagyok az iskolában. Gondolataim gyakran elkalandoznak olvasás közben. Gondolkozz el mindegyiken. mi történt aznap az iskolában. A legkönnyebb tantárggyal kezdem a tanulást.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben D9. Amikor hazamegyek az iskolából. 313 . hogy a tanórán végig figyeljek. 10. Tanáraim kérdéseire tudom a választ. 23. 13. Hazatérés után rövidesen nekiülök a tanulásnak 15. 16. Sikeresnek érzem magamat az iskolában. megkérdezem. Hangosan tanulok. 12. Nehézséget okoz. 18. 17. amelyet magadra nézve igaznak és je llemzőnek érzel! 1 = soha 3 = gyakran 5 = mindig 2 = ritkán 4 = rendszerint …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… 1. amit aznap feladtak. 25. Ha valamit nem értek. 19. A tananyagot már az iskolai órán megtanulom. Tudok a tankönyvi szövegekre tartósan figyelni. 8. Társaim hozzám fordulnak segítségért. 6. Először az írásbeli feladatokat készítem el. Estefelé tanulok. T9 – Tanulási szokásaim Tanulmányozd gondosan az itt következő megállapításokat. majd írd melléjük annak a megnevezésnek a számát. 5. Szeretek szerepelni. 22. 9. ha nem tudok valamit. 4. A verseket több napon keresztül tanulom. Szövegolvasás után próbafelmondást végzek. 3. 24. 14. 20. 7. Tanulás előtt végiggondolom. Társaim segítenek. Csak a következő napra tanulok. Megcsinálok minden feladatot. pihenek vagy játszom. A feleltetéstől félek. 2. 21. Követni tudom a tanár magyarázatát. 11. A legnehezebb tantárggyal kezdem a tanulást. Az órarend szerinti sorrendben készülök. 27. 26. Jól érzem magam a tanítási órákon.

Csak azért tanulok. 40. Ügyelek arra. Íróasztalnál ülve tanulok. melyekről több mondanivalód van. 34. 33. 41. Egyéni módszerem van a szótanulásra. Tanulás előtt rendet rakok íróasztalomon. Azt is megtanulom. 39. 44. 32. mint amit az egyszavas válasz kifejez. zenét hallgatok. Megkeresem az olvasmány legfontosabb kifejezéseit. mert kell. 31. Megjegyzéseidet írd le füzetedbe! 314 . 37. Tudok folyamatosan beszélni az olvasmányról. Gyermekmegismerés …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… 28. Rövid vázlatot írok az olvasmányból. Tanulás közben bekapcsolom a magnetofont. hogy elegendő fény essen a papírra. Ha sok a leckém szüneteket tartok tanulás közben. Érdekel. Zavarnak a tanulásban a szobámba beszűrődő zajok. Össze tudom foglalni röviden a tananyag lényegét. Nagyon jól megtanulom az idegen nyelv szavait. amit nem értek. 29. 30. 35. 38. amit olvasok. Az ismeretlen kifejezések. Válassz ki néhány kérdést.V. idegen szavak jelentésének utánanézek. 42. 36. 43. Aláhúzom a könyvemben a lényeges gondolatokat.

keményen dolgoznak ezeken a feladatokon. Bár sokan gondolják. csak külső okokból tanulnak. hogy jól haladnának. A belső motivációval rendelkező diákok a tanulás öröméért tanulnak. az elismerés és az egyéb jutalmak. A belső motiváció segíti a fogalmi megértést. Általánosságban a diákok különbözőek abból a szempontból. ezért jó. Ez egy olyan egyéni tulajdonság vagy hajlam. A gyerekek számára kifejezetten hasznos lehet a külső jutalmazás olyankor. megfelelő szintű kihívásokat biztosít. hogy az lenne az ideális. de nem így az órán. mint például a jegy. akik egyszerre rendelkeznek külső és belső motivációval? A válasz egyértelműen „igen”. és ez az oktatási intézmények egész légkörére is igaz. Ugyanakkor még az olyan diákok is. vagy az egyik tárgyban jobban motiválja őt a teljesítmény. A külső jutalmazás azonban különösen akkor lehet nagyon fontos. a frissebb kutatások szerint a külső jutalmazás ésszerű alkalmazása jól kiegészíti az egy motivációs lehetőségeket. Az. McKeachie: Tanítási ötletek 315 . A belső és a külső motiváció két külön dolog. Vannak olyan diákok. és akkor sem adják fel. amikor hiányzik a belső motiváció. Bár több tanulmány állítja. Vannak olyan diákok. olyan örök kérdés. hogy a kettő milyen viszonyban áll egymással – hiszen így maximalizálhatjuk diákjaink motivációját. a diákokat – érthető módon – más dolgok is motiválják. Belső és külső motiváció A tanárok sokszor panaszkodnak. amelyek révén többet tanulnak. ha csupa belsőleg motivált diák ülne az órán. ha a tanár felkelti az érdeklődésüket. hogy miért eltérő a diákok motivációja. nem. Ugyanaz a diák mindent megtesz a teljesítmény érdekében a futballpályán. amikor még nem érzik úgy. akikről kezdetben úgy gondolnánk. és mindenképen jó jegyet akar. hogy a gyerek nagyon érdeklődik a tananyag iránt. pedig külső elismerésért. Az óta környezet bizonyos fajta motivációt erősít.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben D10. akiknek sikerül elérniük a jó jeggyel kapcsolatos céljaikat és nem csak a bukás elkerülése hajtja őket. belső motivációt is nyerhetnek. hogy aztán külső jutalmazásban részesüljenek – legyen az jegy. T10 – A motivációs elmélet A kutatások szerint a motivációnak három jele van: a választás. és a diákoknak sokszor többszörös céljaik vannak a tanulással kapcsolatban. az erőfeszítés és a kitartás. Különösképpen azok válhatnak a tárgy iránt érdeklődőbbé. Lehet. a kreativitást. amit több elméleti megközelítés szerint is interpretálhatunk. A belső motivációval rendelkező egyének viszont a tevékenységért önmagáért csinálnak valamit. mint a másikban. amikor épp csak elkezdtek egy új tárgyat tanulni. A motiváció azonban kontextustól is függ. ha céljaik elérése nehézségekbe ütközik. ami nagy valószínűséggel a korai évek eredménye (ha a szülők magas elvárásokat támasztottak a gyerekkel szemben és a teljesítményt jutalmazták). hogy „Ezt fogják kérdezni a dolgozatban vagy feleléskor?” Az ilyen diákok motivációja külső és ezek a diákok nagy valószínűséggel azért tanulnak. hogy a külső jutalmazás – mivel aláássa az önrendelkezést – csökkenti a belső motivációt. és az órán állandóan megkérdezik. ha mindkét motívum működését megértjük és valamennyire tudjuk. mások helyeslése (leginkább a tanároké és a szülőké). hogy a diákokat csak a jegyek érdeklik. elismerés. a részvételt és az ilyen diákok jobban szeretnek választani. a tanulás iránt motivált diákok olyan feladatokat választanak. akiket a teljesítmény iránti vágy hajt. viszont a feladataik nem igazán érdekesek a belső motiváció szempontjából (ilyenek például az idegen nyelvek tanulásakor a szavak b emagolása vagy természettudományok esetén a rengeteg szakkifejezés megtanulása). hogy a teljesítmény önmagában milyen jelentőséggel bír számukra. Wilbert J.

hogy év elején.V. oldal Szociometria D12. szorgalmas gyors felfogású segítőkész jóindulatú jószívű szófogadó beszédes kedves vidám izgága türelmes elfogadó talpraesett tapintatos szorongó megbízható együttérző ötletgazdag szellemes udvarias együttműködő őszinte D12. pedig azt. T11 – Szociometria lusta lassú felfogású nem segítőkész rosszindulatú irigy szófogadatlan hallgatag undok szomorú nyugodt türelmetlen kritikus elveszett tapintatlan laza megbízhatatlan érzéketlen ötletszegény nincs humorérzéke udvariatlan együttműködésre képtelen hazug Pszichológia pedagógusoknak: Szerkesztette: N. és hol vagy most? Helyezd el magad az alábbi skálán! Kérünk. Szabó Éva: 301–304. hogy a középső oszlopban a megfelelő helyre tett „x”-szel jelezd érékelésedet! Kék színnel azt jelöld. Kollár Katalin. piros színnel. hogy a tanév végén milyennek láttad magadat a felsorolt tulajdonságok esetében. 316 . Gyermekmegismerés D11 – Hol voltál év elején. T12 – Lakva ismerjük meg egymás Vásárhelyi Judit írása a Például című kötetből.

A lényegi kérdések tartalmának kifejtése. kreativitás. pedagógiai. megvitatása – Mendelovics Zsuzsa A foglalkozás célja:  Az első témakör bevezetőjében leírt lényegi kérdések tartalmának felismerése.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben V. munkaformák. interiorizálása. problémakezelés. véleményalkotás. A lényegi kérdések tisztázása és megértése. Az egyes tevékenységek szervezésével kapcsolatos javaslatok (csoportok. vitakészség. érdeklődés szerinti csoportokban zajlik. és emeljük ki a fontos gondolatokat. és el tudunk helyezni öt-hat darab négyfős csoportot.  Kísérjük figyelemmel a csoportmunka közben elhangzottakat. teremelrendezés. A lényegi kérdések tartalma. megerősítéseket. Értékeléssel. Differenciálással kapcsolatos javaslat:  A foglalkozás egy részében a munka. Ajánlott létszám: Ajánlott időkeret: A foglalkozás közvetlen célja: A foglalkozás tartalma: A kompetenciafejlesztés fókuszai: Kapcsolódási pontok: Módszertani ajánlás Időfelhasználással kapcsolatos javaslat:  A foglalkozást lehetőleg szünet nélkül tartsuk meg. 90 perc. Önállóság. 20-24 fő (5-6 db. teremigény:  A foglalkozáshoz olyan terem szükséges. adjunk a hallgatóknak személyes visszajelzéseket. Tér. ellenőrzéssel kapcsolatos javaslatok:  A foglalkozás során bármikor. 317 . módszerek):  A témát kooperatív módszerekkel dolgozzuk fel. Pszichológia. nyitottság.  Alkossunk véletlenszerűen négy-ötfős heterogén csoportokat. didaktikai ismeretek. együttműködés. megértése. 3. 4 fős csoport). amikor alkalom adódik. vélemény elfogadás. amelyben mozgatható asztalok vannak. kritikai gondolkozás.

V. Gyermekmegismerés

A foglalkozás megtartásához szükséges eszközök, anyagok:  Csomagolópapírok, színes filctollak és blu-tack, kópéláda. A foglalkozás megtartásához szükséges oktatási segédanyagok, szükséges és ajánlott szakirodalom:  Czike Bernadett: Pedagógusszerep változása  Fehér Márta (szerk.): Például Foglalkozásvázlat I. Ráhangolódás, a feldolgozás előkészítése
Idő

Tevékenységek

Tevékenység célja, fejlesztendő készségek, képességek

Munkaformák és módszerek

Eszközök, anyagok (mellékletek)

10’

Az előző foglalkozások témáit egy játék segítségével ismételjük át, rögzítjük. Készí t- Együttműködés, nyi- Kooperatív Előre megírt, a sünk háromféle kártyát. A kártyákra írjuk rá „kolléga”, „szülő”, „gyerek”. Annyi kár- tottság, problémaazo- módszer – ket- létszám felének tyát készítsünk el, hogy a hallgatok felének jusson egy-egy. A kártyával rendelkező nosítás tős kör megfelelő dahallgatóknak adjuk egy-két percet, hogy bele tudják élni magukat a szerepbe. A hallgarabszámú kártók alkossanak egy kettős-kört. A külső körbe álljanak a kártyával rendelkezők, a belső tya. körbe a többiek. Ők lesznek az osztályfőnökök. Tapsra a belső körben állók induljanak el körben, majd egy újabb jelzésre álljanak meg. Akivel szemben állnak, avval fognak dolgozni. Függően attól, hogy a szemben állónak mi a szerepe, érdeklődjenek az osztályfőnökök egy adott gyerekkel kapcsolatosan a párjuktól. A szerepnek megfelelő kérdéseket tegyenek fel. Két-három perc eltelte után a játékvezető indítsa újra a kört. A résztvevők számától függ, hogy hányszor ismétlik meg. Ezután cseréljenek szerepet. Az eddigi belső körben lévők húzzák a kártyát, és az eddigi külső körben lévők lesznek az osztályfőnökök.

10’

Ráhangolódás: csoporton belül alkossanak párokat a hallgatók. Meséljenek el egymá s- Nyitottság, empátia, Pármunka nak egy sikeres, és egy kevésbé sikeres tanulással kapcsolatos saját történetet. A párok pozitív önértékelés elemezzék egymás történeteit. Keressék meg, hogy a siker történetben mi volt a tanár szerepe illetve, hogy a másik történetben mit tehetett volna másképpen a pedagógus, hogy az is sikerélménnyel záruljon. (A tanári mellékletben megtörtént esetek vannak,

Csomagolópapír, színes filctoll

A foglalkozások javasolt időkerete – a csoport egyedi igényeitől függően – változtatható.

318

Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben

ezeket fel lehet használni ehhez a foglalkozáshoz.) Közösen plakátra gyűjtsük össze a történetben szereplő tanároknak a tantárgy tanításával kapcsolatos pozitív, illetve negatív megnyilvánulásait. A közös megbeszélés alkalmával okvetlen térjünk ki annak megvitatására, hogy mennyire szükséges az ilyen es etek elkerüléséhez a tanítványok személyiségének, családi és szociális hátterének, képességeinek ismerete.

II. Az új tartalom feldolgozása
Idő Tevékenységek Tevékenység célja, fejlesztendő készségek, képességek Munkaformák és módszerek Eszközök, anyagok (mellékletek)

25’

A lényegi kérdések kibontása, feldolgozása, megvitatása: A hallgatók alkossanak négy csoportot. A két lényegi kérdésben szereplő két-két állítást vagy írjuk fel egy-egy kártyára és a csoportok így húzzák ki a témát, vagy válasznak a négy témakör közül egyet. Fontos, hogy minden - a témával kapcsolatosan felmerült- gondolatot írjanak le. Nem szükséges konszenzusra jutni. Fejtsék ki: a) Mit jelent az, hogy tantárgyat tanítunk. b) c) d) Mit jelent az, hogy gyereket tanítunk. Mit jelent az, hogy a pedagógus az iskolai munka során gyerekekkel foglalkozik. Mit jelent az, hogy a pedagógus az iskolában a gyerekekkel együttműködik.

Kritikai gondolkodás, Kooperatív nyitottság, probléma- csoportmunka kezelés, együttműköCsoportforgó dés, kreativitás

Csomagolópapír, A/4-es papír, korongok

vagy három megy, egy marad Közös megbeszélés

Biztassuk a hallgatókat arra, hogy konkrét esetek leírásával könnyebben tudják kifejt eni a témákat. Közösen foglaljuk össze a témákat.
40’

Vitára bocsátjuk az alábbi kérdéseket. A disputa módszerével fogunk dolgozni. A Véleményelfogadás, Közös megbe- Csomagolóparésztvevők alkossanak két csoportot aszerint, hogy melyik állítást tartják magukhoz vitakészség, együtt- szélés, disputa pír, filctoll közelebb állónak. működés, bizalom a) A szülők, az iskolavezetés, a fenntartó azt várja el a pedagógustól, hogy me gtanítsa a tantervi anyagot. b) A tantervi anyagot a gyerek képességeihez, előzetes ismeretéhez kell alakíta ni,
319

V. Gyermekmegismerés

azon az áron is, hogy a tantervi anyaggal, a követelményekkel nem végzünk. A hallgatóság a vita során és a végén újabb, a témával kapcsolatos kérdéseket tehet fel. A vitát az oktató zárja le.

III. Az új tartalom összefoglalása, ellenőrzés és értékelés
Idő Tevékenységek Tevékenység célja, fejlesztendő készségek, képességek Munkaformák és módszerek Eszközök, anyagok (mellékletek)

5’

A foglalkozáson tanult szempontok, módszerek, áttekintése, egyéni átgondolása. Lista készítése:

 megerősítést kaptam abban, hogy …;
 

új ismereteket, tudást jelentettek; mit viszek haza a tanultakból.

320

Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben

Mellékletek a foglalkozáshoz D1, T1 – Milyen ötletek, gondolatok várhatók Az alábbi történetek arról beszélnek, hogy mennyire fontos, hogy a tanár jól ismerje a tanítványait. A) A sikeres tanulással kapcsolatban A tanár tudta, hogy kellemetlen a hangom, emiatt nem szeretek énekelni, de a zenetörténet nagyon érdekel, és evvel kapcsolatos feladatot adott. Nagyon ügyetlen voltam a testnevelés órákon, viszont hetente háromszor népi tánccsoportban táncoltam. Elfogadta, és a testnevelésórákon csak a bemelegítő gyakorlatokat kellett végrehajtanom. A matematika tanárom év elején elmondta az alapkövetelményeket, az órákra különböző nehézségű feladatsorokat hozott. Először, amíg nem ismerte a tanítványait – mindenki kiválaszozhatta a neki megfelelő feladatsort. Miután megismerte a képességeinket, személyre szóló feladats orokat oldottunk meg. A jó eredményt az a társam is elérhette, aki a „könnyebb” feladatsort kapta, vagy egy tételt nem absztrakt módon, han em konkrét esetre vonatkozóan bizonyított be. A történelem órán kooperatív csoportban, szakértői mozaikkal forrásokat dolgoztunk fel. Mivel a tanárunk jól ismert minket, ezért tudta, hogy kinek milyen hosszú, milyen nehézségű forrást adjon. Így a saját forrás elemzése és ennek megtanítása azoknak a társaimnak is sikerült, akiknek elég gyenge volt a szövegértési képessége. A kémia tanárom gyakran bízott meg kísérletek bemutatásával. Eleinte nagyon sokat segített, mert tudta, hogy a manuális képességem nem túl jó. Néhány bemutató után egyre nagyobb önállóságot kaptam, míg az ötödiktől kezdve teljesen egyedül mutattam be a kísérleteket. Hetedikben matematikából egy projekttel foglalkoztunk. A téma az Arányosság volt. Heterogén csoportban dolgoztunk. Én nagyon kevéssé értettem a témához. A tanárom a csoporttal megbeszélte a munka felosztását. Ezt úgy irányította, hogy a társaim feladata lett a téma kidolgozása, részletes megmagyarázása, és az enyém a projekt kivitelezése, a design elkészítése. A tanárom tudta rólam, hogy szép külalakkal, precízen tudok dolgozni, jó a rajzkészségem és a szépérzékem. A projekt nagyon jól sikerült, maximális pontot kapott a csoportom. Az egyik karácsony előtt ruhákat, cipőket, játékokat, tartós élelmiszert gyűjtöttünk egy szegény dél -dunántúli falu lakosainak. Mivel ajándéknak szántuk a gyűjteményt, korosztályonként, nemenként kisebb dobozokba csomagoltuk a dolgokat. A dobozokat külön-külön szép karácsonyi csomagolópapírokba csomagoltuk és feldíszítettük. Az osztályfőnököm ismert, így tisztában volt azzal, hogy én nagyon csúnyán és türelmetlenül csomagolok, viszont szívesen szerzem be az alapanyagokat, rendezem különböző halomba az ajándékokat. Szívesen vállaltam el ezt a feladatot. A falu lakosaitól köszönő levelet kaptunk, amiben külön kiemelték, hogy az ajándékok milyen gyönyörűen voltak becsomagolva. A dicséretet én is a magaménak éreztem.

321

V. Gyermekmegismerés

B) A sikertelen tanulással kapcsolatban A történelem tanárunk az év elején elmondta, hogy az első félév végére egy nagyszabású házi dolgozatot kell megírni. A dolgozat címe: A családom története, terjedelme 10 – 15 oldal. Családtörténeti kutatást kellett végezni, és nagyszülőkkel, rokonokkal beszélgetni, interjúkat készíteni. A dolgozathoz családi fényképeket lehetett csatolni. Eljött a beadás határideje, és én egy sort sem írtam le, értelemszerűen nem adtam be a házi dolgozatot. Megkaptam az elégtelent, ami persze jól lerontotta az év végi jegyemet. Pedig ha a tanár ismert volna, akkor tudhatta volna magától is, hogy nekem ilyen feladatot nem lett volna szabad adnia. Nagyon sok bajom volt a matematika feladatok megoldásával. A házi feladatokat csak az édesapám segítségével tudtam megoldani. Ha ő nem volt a közelemben, nem tudtam, hogyan kezdjem el az adott feladatot. Hetedikes voltam, amikor az apám a foglalkozása miatt csak a hét végén volt otthon. Ilyenkor együtt tanultuk meg az egész heti elmaradást. A tanárnő, aki egyben az osztályfőnököm volt, nem vette ezt figyelembe. A hét közbeni órákon egymás után sorban hívott ki minket, hogy a táblánál elmagyarázzuk a többieknek a házi feladatot. Nekem is menni kellett. Ilyenkor irulva-pirulva, a szégyentől égő arccal álltam a táblánál, és egy mukkot sem tudtam kinyögni. Ötödikes voltam. Az irodalom tanár mindig frontális órát tartott. Leült a tanári asztal mögé, és mondta, mesélte, olvasta az aktuális tanagyagot. A mi feladatunk a jegyzetelés volt. A füzeteket minden héten beszedte és leosztályozta a jegyzeteket. Csak néha feleltetett, így az év végi osztályz atot főleg a jegyzetelésre adott minősítés alakította. Az egyik osztálytársam a jegyzeteire sorba kapta az elégteleneket. A tanár szűkszavúnak, olvashatatlannak és értelmetlennek minősítette. Hónapok teltek így el az évből, amíg a szülők szakember segítségével végre igazolták, hogy a gyerekük diszgráfiás.

322

Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben

V. 4. A tanítványokkal kapcsolatos ismereteket, tapasztalatokat, érzelmeket hogyan lehet „hasznosítani” a tanításban – Mendelovics Zsuzsa
Ajánlott időkeret: A foglalkozás közvetlen célja: A foglalkozás témái, tartalma: Megelőző tapasztalat: Ajánlott továbbhaladási irány: A kompetenciafejlesztés fókuszai: Kapcsolódási pontok: Módszertani ajánlás Időfelhasználással kapcsolatos javaslat:  A foglalkozást lehetőleg szünet nélkül tartsuk meg. Az egyes tevékenységek szervezésével kapcsolatos javaslatok (csoportok, munkaformák, módszerek):  A témát kooperatív módszerekkel dolgozzuk fel.  Alkossunk véletlenszerűen négy-ötfős heterogén csoportokat. Differenciálással kapcsolatos javaslat:  A foglalkozás egy részében a munka, érdeklődés szerinti csoportokban zajlik. Értékeléssel, ellenőrzéssel kapcsolatos javaslatok:  A foglalkozás során bármikor, amikor alkalom adódik, adjunk a hallgatóknak személyes visszajelzéseket, megerősítéseket.  Kísérjük figyelemmel a csoportmunka közben elhangzottakat, és emeljük ki a fontos gondolatokat. Tér, teremelrendezés, teremigény:  A foglalkozáshoz olyan terem szükséges, amelyben mozgatható asztalok vannak, és el tudunk helyezni öt-hat darab négyfős csoportot. 135 perc Annak tudatosítása, hogy a tanítványok megismerése segíti a szaktanári munka hatékonyságát A tanítványok megismerése a tanult ismeretek, tudások elmélyítése, alkalmazása Saját iskolai élmények; a megelőző három modul További ilyen irányú tanulmányok, hospitálások Önállóság, tolerancia, önbizalom, kritikai gondolkodás, alkalmazás Pszichológiai, didaktikai, pedagógiai ismeretek, illetve az Értékelés, a Pedagógus szerepek (2,3,4,5) és a Hatékony tanulásszervezési módszerek modulok

323

V. Gyermekmegismerés

A foglalkozás megtartásához szükséges eszközök, anyagok:  Csomagolópapírok, színes filctollak és blu tack. Támogató rendszer  Fehér Márta: Például című kötet fejezetei: (SuliNova 2005.) o Az a bűvös 45 perc o Figyelem a tanórákon o Szerződéses rendszer  Együtt működik I., II., III., Kooperatív foglalkozástervek, Független Pedagógiai Intézet, 2004.  Dr. Spencer Kagan: Kooperatív tanulás – Önkonet kiadó, 2001. Foglalkozásvázlat I. Ráhangolódás, a feldolgozás előkészítése
Idő

Tevékenységek

Tevékenység célja, fejlesztendő készségek, képességek

Munkaformák és módszerek

Eszközök, anyagok (mellékletek)

20’

Az oktató röviden összefoglalja az előző foglalkozáson, a vitákon, megbeszélé- A régebbi ismeretek seken elhangzott érveket, megállapításokat, álláspontokat. felelevenítése, verElőször vegyük számba azokat a lényegi kérdéseket, amelyek az előző foglal- bális, alkalmazási, érvelő kritikai vélekozás magját alkották: ményalkotás. a) Mit jelent az, hogy tantárgyat tanítunk? b) Mit jelent az, hogy gyereket tanítunk? c) Mit jelent az, hogy a pedagógus a munkája során gyerekekkel foglalkozik? d) Mit jelent az, hogy a pedagógus munkája során együttműködik a gyerekekkel?

Előadás.

Előző foglalFrontális mun- kozások jegyzetei. ka. Közös beszélgetés.

A foglalkozások javasolt időkerete – a csoport egyedi igényeitől függően – változtatható.

324

bizonytalanságokat. hogy mit jelentenek a kártyákon lévő feliratok. ahány csoport van. kérdéseket. illetve „a gyerekekkel együttműködünk. amikor saját élmény alapján kooperatív módszerekkel dolgozva szerzett tapasztalatokat. A mellékletek között azonban részletes leírás található. A kártyákra a következőket írjuk! Az egyikre „Frontálisan szervezett óra”. és nem foglalkozunk” megállapítások adják.) Hívjuk fel a figyelmet és mutassunk rá. (Frontálisan szervezett órával minden hallgató találkozott már előző iskoláiban. Kártyák 10’ E témakör második foglalkozásán foglalkozás alkalmával a hallgatók megtanul. A kooperatív módszerekkel szervezett foglalkozással lehet. A konklúzió lényegét a „gyereket és nem tantárgyat tanítunk”. gondolkodás A kihúzott óraszervezési módszer alapján a csoportok vitassák meg. érveket. 10’ Készítsünk három féle kártyát szám szerint annyit. Beszéljük meg közösen.és rajzeszköz Saját jegyzet 325 . A csoportok húznak egy kártyát. hogy a tantervi anyagot a tanulók képességihez. ké- Szóforgó Csomagoló Fordított szak.Érvelő vita ták. a harmadikra „Differenciálással szervezett óra”. hogy a Önismeret tanulókkal kapcsolatos ismereteket.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Idézzük fel az elhangzott kijelentéseket. tudásokat mennyire tudnák használni/alkalmazni. Az előző vita összefoglalását hegyezzük ki arra a megállapításra. előző ismeretéhez kell alakítani. hogy a hallgató az előző iskoláiban nem találkozott. hogy a tanterv a tananyag követelménye milyen elvárásoknak feleljenek meg. megállapításokat. Az előző foglalkozás másik kérdésköre arról szólt. hogy a gyerekekkel kapcsolatosan milyen ismeretekre.Problémamegoldó sége a pedagógusnak. A megállapításokat írják le. a másikra „Kooperatív módszerekkel szervezett csoportos óra”.papír értői mozaik Író. azonban az előző modulokban már részt vett ilyen foglalkozásokon. ha ők lennének a pedagógusok. A differenciálásról eddig még alig esett szó. hogy az eddigi foglalkozásoknak melyek voltak azok a mozzanatok. tudásokra van szük.

lópapír Minden hallgató gondolatban keressen magának 4 – 8 embert. fejlesztendő készségek. b) Amennyiben szükséges. anyagok (mellékletek) 30’ Ennek a résznek az a célja. amit jól ismer. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. Az új tartalom feldolgozása Idő Tevékenységek Tevékenység célja. hogy egy kb. illetve egy differenciálással szervezett órára. barátai.és rajzeszköz Saját jegyzet II. pasztalása. hogy milyen foglalkozást szeretne tartani. Mindenki választhat. (Frontális foglalkozást azért nem kérünk. keressen a tananyagról részletes leírást. gimnáziumi osztálytársai. akit a tanulás/ tanítás szempontjából jól ismer. Koncepcióalkotás problémamegoldó gondolkodásmód Önismeret Empátia Kreativitás Együttműködés  íróeszköz  saját jegyzet  tankönyv Tanárnak:  háttéranyagok  szakirodalom 326 . mert abból már számtalan példát láttak. amelyet jól ismer. a hospitálás alkalmával megismert tanítványok. Ezek az emberek lehetnek a csoporttársai. kooperatív módszerekkel szervezett csoportos órát.V. és kiselőadás formájában már gyakorolták is. Saját szaktárgyából mindenki keressen egy olyan résztémát. Együttműködési készség 10’ Készítsünk közös plakátokra gyűjtést a megállapításokról:  Frontálisan szervezett óra   Kooperatív módszerekkel szervezett csoportos óra Differenciálással szervezett óra Érvelő vita Koncepcióalkotás Információkezelés Kommunikációs készség Közös munka Csoportforgó Csomagoló papír Író.páros munka  csomagora. és alkalmasnak tart arra. vagy differenciálással szervezettett.) Hívjuk fel a hallgatók figyelmét a következőkre: a) A téma megválasztása olyan legyen. 20–30 perces foglalkozás keretében megtanítsa a többieknek.felkészülés megta. hogy konkrét tanulók/társak ismereteinek birtokában A cél: egy órára való Egyéni vagy Diáknak: hogyan lehet felkészülni egy kooperatív módszerekkel szervezett csoportos órá. Gyermekmegismerés szítsenek plakátot és ismertessék meg a többiekkel a fordított szakértői mozaik Koncepcióalkotás alkalmazásával.

Ezek áttanulmányozása időigényes. a feldolgozási folyamat és a létrehozott produktum szerinti differenciálásra épít. Ezért elégedjünk meg azzal. Érdemes a tervezés előtt. ezeket elolvasni d) Állítsa össze magának mind a 4 – 8 „tanítványáról” azokat az ismereteket/tudásokat. és értékeljük az elkészített anyagokat Kritika elfogadása Tolerancia Empátia Érzelmek kezelése Közös munka III. ellenőrzés és értékelés Idő Tevékenységek Tevékenység célja. Az új tartalom összefoglalása.Kritikai érvelés széljük meg. hogy az elkészült munkák Információszerzés mennyire használták a tanulók megismeréséhez kapcsolódó ismeretet/tudást. 10’ A foglalkozástervek számától és az egyéni szándékoktól függően közösen be.foglalkozás jegyzeteit szélés használjuk. (A második foglalkozás alkalmával már részletesen beszélünk ezekről. 327 . anyagok (mellékletek) 10’ A foglalkozástervek bemutatásakor figyeljük meg. A differenciálással szervezett foglalkozások elméleti anyaga rendkívül sokrétű.) Megjegyzés: a kooperatív módszerekkel szervezett csoportos foglalkozásokhoz a háttéranyagban sok segítséget lehet találni. Érdemes elolvasni az alapelveket és a különböző módszerek leírását. fejlesztendő készségek.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben c) A diák mellékletben talál segédanyagot mind a két foglalkozástípushoz. Empátia Koncepcióalkotás Kritikai érvelés Problémakezelés Egyéni munka A második Közös megbe. ha a foglalkozás a tartalom. amelyekre szüksége lesz a foglalkozás megtervezéséhez. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök.

 Önismeret Segítő véleményalkotás Érzelmek kezelése Egyéni munka Mennyire elégedett a saját és társai munkájával. alkalmazni eddigi ismereteiket. tanult új ismeretekkel.V. Gyermekmegismerés 10’ A hallgatók írják le:  Mennyire tudta hasznosítani. 5’ Az oktató értékeli a csoport munkáját Kritika elfogadása Közös megbeszélés 328 ...  Mennyire elégedett a szerzett.

Megváltozik a helyzet. Jobban becsülik magukat. Látjuk. az elemzés. és szívesebben járnak iskolába. gondolkodásukat finomítaniuk kell. ha az egyik csoport sikere egy másik csoport sikerétől függ. hogy mindenkinek érdeke. Ebben az esetben senki sem fog aggódni. a célok. logikus. aki rendszeresen 100 százalékot teljesít. egymást segítik. A kooperatív tanuláshoz a fizikai együttléten túl hozzátartozik a témák megvitatása. és így biztos. hogy minden egyes csoporttagnak sikerült-e 80 százalék fölött teljesítenie. Alapelvek A) Az építő egymásrautaltság Építő egymásrautaltságról akkor beszélünk. hogy az építő egymásrautaltság minősége jelentős mértékben befolyásolja a csapattagok egymás iránt tanúsított segítő és bátorító magatartását. amikor a cs oport sikere egyenlő mértékében függ minden tagtól. mint a kompetitív környezetben. hogy csak akkor lehet sikeres. a problémamegoldás. és ezek a csoportok a gyerekek képességeit tekintve vegyesek. Az egyéni felelősségvállalásnak a feladat tartalmától és az alkalmazott kooperatív módszertől függően több formája is lehet. hogy a gyengébb teljesí tményt nyújtó tagok megfelelő bátorítást kapnak. ha a tagok hozzájárulása nem ugyanannyit nyom a latban – az építő egymásrautaltság gyenge. tanuló diákokban. hogy a gyengébb képességűek sem maradnak le. a feladat megosztása és egymás segítése. Ekkor a csoporttagok maximálisan motiváltak társaik sikerében. ha akad olyan diák. és lássa. Akkor viszont. ha olyan esetekben. A diák megtanulja. illetve az osztály többi tagjának is sikerült-e. aki 80 százalék alatt teljesít. A csoport minden tagjának feladata. az esetekben kisebb a valószínűsége.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Mellékletek a foglalkozáshoz D1. Mivel a kooperatív munka során a diákoknak az anyagot újra fel kell építeniük. A kooperatív tanulás jobban fejleszti a problémamegfogalmazás. többet tanulnak. vagyis egy tag „bukása” mindenki „bukását” jelenti. a segédanyagok megfelelő alkalmazásával. Nyilvánvaló. Ha például a csoportsiker annak a függvénye. Ezekben. akkor az egymásrautaltság n agyon erős. ha a többiek is azok. Az egyik az ún. ha a csoport átlagának kell 80 százaléknak lennie. Az egymásrautaltság erősödésével a kooperatív magatartás is fejlődik. Az építő egymásrautaltság kialakítható a megfelelő feladatszerkezetekkel és értékelési módszerekkel. hogy valamennyien teljesítsenek. és van két olyan diák a csopor tban. hogy elsajátítsa az aktuális anyagot. Az építő egymásrautaltsá gnak erős és gyenge változata van. B) Az egyéni felelősség Az egyéni felelősségtudat nagyban hozzájárul a kooperatív tanulási módszerek sikeréhez. Azok a diákok akik. A csoport tagjai együtt dolgoznak. Ha az egész csoport sikere mindegyik tag sikerének a függvénye. A szerepek. A kooperatív tanulás szituációiban a diákok erősebben motiváltak. „pontfelelős” módszer: A csapat valamennyi tagja egyedül megír egy tesztet. Ezek a képességek alkotó folyamatokat indítanak el és fejlesztenek. szemben a memorizálás és visszamondás reprodukáló jellegével. a kutatás képességeit. sokkal mélyebben megértik a tanult anyagot. nézeteiket össze kell hasonlítaniuk. erős építő egymásrautaltság érvényesül. T1 – Háttéranyagok a kooperatív módszerekkel szervezett foglalkozáshoz A kooperatív tanulás jellemzői A kooperatív tanulás során a gyerekeket kis csoportokra osztják. és több marad meg bennük. akik a kooperatív tanulásban segítségükre lesznek későbbi szakmai és magánéletükben. érzelmileg és pszichológiailag fejlettebbek. majd a csapat eredményét a tesztpontok összeadásával vagy 329 . jobbak a társaikkal kialakult kapcsolataik. hogy a csoport többi tagjának. ha az egyének vagy az egyes csoportok fejlődése pozitívan összefügg egymással: ha az egyik diák fejlődéséhez szükséges a másik diák fejlődése.

csapattársai vagy osztálytársai előtt a neki leos ztott feladatrészért. nem mondhatjuk. „egy szálon futó módszer”. ha a csoportos megbeszéléseket felcseréljük olyan módszerekkel. az időfigyelő. amely szerint a csapat addig nem foghat hozzá a soron következő feladat megoldásához. Ezt nevezzük a „részben felelős” módszernek. aki általában a tanár. A szerepelosztás részvételi normákat alakít ki. Az aktív részvételt tanúsító diákok nagyobb valószínűséggel élvezik az egész folyamatot. Lényegében. A k isebb csoportok jobban működnek. például a tanulókat párokba. osztjuk. amikor a tanár őt szólítja. A diákok tudják. a másik a tanulmányai gyűjti össze. akkor a páros munka jobb. hogy ki milyen mértékben járult hozzá a csoport sikeréhez a saját pontszámával. és azt is tudják. Ez az egyik eredménye. ha a tagok azonos témán dolgoznak. Az egyenlő részvételt általában a következő módokon lehet elérni (1) szerepelosztással. A pármunka során az adott pillanatban a párhuzamosság kritériuma teljesül (a tanulók 50 százaléka fejezi ki gondolatait egy időben). hogy minden tanuló a tanulá- 330 . hogy hozzájáruljanak az óra menetéhez. ami miatt a kooperatív tanulás hatékonyabb. C) Az egyenlő részvétel A részvétel szerves része a tanulási folyamatnak. és nagyobb valószínűséggel is tanulnak. Megoldást kínálnak az olyan módszerek is. hogy mindenki a feladatnak más. hiszen a tanulók sokkal érintettebbek. mint a „szóforgó” vagy csoportinterjú módszerével. hogy azért csak saját maguk tehetők felelőssé. A diákok úgy is viselhetik a közös felelősség egy részét. mint a frontális óra. Ha párhuzamos interakciós óravezetést alkalmazunk. mint a nagyobbak. néha a diák is szót kap. A munkamegosztás mindenkit a feladat egy részletéért tesz felelőssé. Mindazon túl. A részvétel szoros összefüggést mutat a sikerrel. Ez aktívabb részvételt jelent. még a részvételt is kiegyenlítettebbé teszi azzal. Másképpen ugyan. partnerek módszer). Azonban ha az egész órai részvételt tekintjük. a harmadik a család életéről keres anyagot). de azt is elvárják tőlük. a szószóló. melyek a mu nkamegosztás elvén működnek. mintsem az egyenlő szétosztásra összpontosítani. Másik járható út az. D) A párhuzamos interakció A kooperatív tanulás során a tanulók között egyidejű interakciók zajlanak. illetve érzékelik. hogy a csapat egyes tagjainak teljesítményét a csapat többi tagja is pontosan megismerje. mintha a terem egy távoli pontján valaki éppen a tanárral beszélget. és mindenki az egy részfeladatért a felelős. hogyha valaki közvetlenül szól hozzájuk. Minden egyes diáknak felelősséget kell vállalnia partnere. akkor eg yszerre az osztály fele beszélhet. A munkamegosztás sok kooperatív tanulás foglalkozásmodellnek a központi kulcseleme (lásd mozaik. Gyermekmegismerés átlagolásával számítjuk ki. de munkamegosztás van közöttük. tehát mindenki a feladat pontosan meghatározható részéért vonható felelősségre. A diákok képességei között meghúzódó különbségek miatt sokszor azonban tanácsosabb a képességek szerinti. amíg az előző feladat ráeső részét ki-ki meg nem oldotta. hogy a munkamegosztás erősíti a személyes felelősséget. mint a hagyományos oktatás. ha minden más feltétel azonos. A diákok ugyanis nemcsak megkapják a lehetőséget a szereplésre.). A munkamegosztás leginkább feladatkörök kialakításával érhető el (például az egyik diák a kérdéses történelmi személyiség korai életpályájának néz utána. (2) munkamegosztással. A hagyományos módszereket alkalmazó tanórán legtöbbször csak egy ember beszél egyszerre. A részvételt egyenlőbbé lehet tenni. hiszen az egy diákra eső aktív részvételi idő nagyon rövid. Bármelyik formát választjuk is a személyes felelősség kifejezésére. az pedig hatékonyabb a frontálisnál. a „csend kapitány” stb. de szintén munkamegosztást jelent a „működtető” szerepkörök kialakítása (például a témafelelős. mint a csoportmunka. minden esetben fontos. hiszen az egyes szereplők egymás után „lépnek színre”. de nagyjából egyenlő nagyságú részeit. oldja meg. Az egy szálon futó mó dszer nem elég hatékony. ha a csapat által befej ezett munkát részfeladatonként osztályozzuk.V. Olyan szabályt is hozhatunk. Ez az ún.

Minél többféle módon tesszük érdekeltté a diákokat a tanulásban – számos alkalmat adva nekik. c) Rugalmas és változatos. stílusának és érdeklődésének. társsal vagy csoportban akarnak dolgozni. vagy a páros forgószínpad módszer. Lehetőséget kaphatnak arra.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben si idő felében aktívan vett részt a munkában. 331 . ahol egyszerre mind a négy alapelv érvényesül. és olyan tanulási célokat tűzünk ki. azt is eldönthetik. így motiváljuk a diákokat arra. sem olyan magasra. hogy az órákon a tanulóknak lehetőségük legyen az aktív részvételre. hogy leverje a lécet és vesztenek. érezze magát. akkor valóban kooperatív foglalkozástervet készített a pedagógus. és tevékenyen bevonja őket a munkába. hogy erőfeszítéseket tegyenek. vagy nyilvánítják ki ötleteiket. A lényegi tanulásra összpontosít. Ehelyett gondolkodásra ösztönzi diákjait. nem fut „mellékvágányra”. ez magával hozza az elmélyülést és látókörük tágulását. hogy kedvelt gondolkodásmódjukat alkalmazzák -. mint a másik. a differenciálás nem szórakoztató tevékenység a diák számára. Nem állítjuk a lécet olyan al acsonyra. legyen átlagos. aminek semmi köze az érdemi tanuláshoz. A csoportmunka során akár a szóforgók. hogy a diáknak ne kelljen a legjobb képességei szerint nekifutnia. Amikor a tanítási-tanulási folyamat és az értékelés a diákok egyéni igényihez igazodik. Valódi kooperatív munka az. hogyan akarnak tanulni és hogyan kívánnak számot adni arról. Ha igen. T2 – Háttéranyagok a differenciálással szervezett foglalkozáshoz Mi a differenciálás? A differenciálás azt jelenti. akár a csoportos interjúk alkalmasak arra. A diákok nem kapnak „egyenruhát”. A differenciált tanításban a tanárok olyan tevéken ységeket terveznek meg. ahol először a pár egyik. és alkalmat ad nekik arra. Tudatosítjuk az egyéni különbségeket. annál inkább fejlődik tanulási képességük. (Forrás: Czike Bernadett: A pedagógusszerep változása) D2. hogy mutassák be tudásukat erősségeikre és érdeklődésükre építve. legyen akár korlátozott a nyelvi tudása. hogy motiválóbb feladatot adnánk). A tanár nem siklik végig a fogalmak hullámai fölött. Ahol csak lehetséges. A differenciált tanítás: a) Szigorú. hogy a terv minden elemét vizsgálja meg abból a szempontból. nem fordul zsákutcába. Próbára tevő oktatást nyújtunk. amit tanultak. A differenciálással a tanárok számos különböző tanítási stratégiát alkalmaznak. hogy a pár mindkét tagja egyformán vegyen részt a munkában. A differenciálás nem azt jelenti. ugyanis a legtöbb párosban általában az egyik fél jóval többet beszél. Azt ajánlja a kooperatív foglalkozásterv készítőjének. hogy önállóan. hogy megfeleljen a diákok egyéni szükségleteinek. majd másik tagja szerepel előre meghatározott ideig. hogy a négy alapelv érvényes-e rájuk. hogy kiválasszák azokat a témákat. hogy többet adunk ugyanabból (pl. Ilyenek például: A párok között megosztott idő módszere. növekszik minden diák s ikerének valószínűsége. miközben olyan feladatokat is adnak. amelyek támogatják a diákok tanulási preferenciáit és erősségeit. több feladatot adunk ahelyett. amelyekkel elmélyültebben akarnak fo glalkozni. szintjét vagy jellegét. Ezek üresjáratok és zsákutcák. hogy azzal a céllal választjuk meg a tanítás sebességét. Figyelembe veszi a diákok legmegfelelőbb tanulási módszereit. amelyek a diák egyéni képességein alapulnak. d) Összetett. A kooperatív tanulási technikák között arra is találunk megoldást. a diákok választják meg. amelyek előmozdítják ugyanezek gyengébb képességeinek a fejlődését is. b) Tárgyszerű. ahol a pár tagjai felváltva n eveznek meg dolgokat. küzdjön akár tanulási nehézségekkel. A differenciálás a tanulás lényegére összpontosít.

A tartalmi differenciálás abban áll. A diákok tudásukat használat közben mutatják meg. (Forrás: Diane Heacox: Differenciálás a tanításban. folyamat. c) a mindenkori értelmi szintjüknek megfelelő „kezdő” vagy „haladó” forrásokat biztosítunk számukra. A kinesztéziás diákok félperces jeleneteket terveznek meg és adnak majd elő a két változat hasonlóságainak és eltéréseinek bemutatásával. vagy arra. Adhatunk speciális forrásmunkát néhány diáknak meglévő tudása és a témában való kiemelkedő jártassága okán. részletezőbb vagy elmélyültebb. és gyakran országos irányelveket tükröz. f) A folyamat. beszélgetés vagy vita. amelyek számos különböző módon tükrözik a tanultakat. az önálló gondolkodást. ezzel bátorítva a diákokat arra. hogy némely témát elmélyültebben dolgozhassanak fel. Kitehetünk a diákok elé néhány kupac könyvet. amelyekkel megismertetjük a diákokat. Megkérhetjük a diákokat arra. és ha a diákok projektkínálatából választhatnak. Lehet valami kézzelfogható. Például osztályunk azon dolgozik. A foglalkozás végén a csoportok összevetik gondolataikat. hogy tanulási stílusok alapján jelöljük ki a feladatokat. hogy forrásműveket válogatunk egy tantervi témához. mint bonyolultabb. szimulált bírósági tárgyalás vagy tánc. hogy tanulási erősségének megfelelő módon mutassa be tudását (pl. A produktum a tanulás eredménye. Mondjuk például. Legyenek a produktumok is differenciáltak. A tantervi tartalmat rendszerint az iskola vagy a település(ek) határozza meg. ha olyan elemekre épül. A differenciálás során módszerink a diákok tanulási stílusához. hajlamaihoz alkalmazkodnak. ötleteket is hozhatnak. vagy úgy. Némelyik diáknak több tanulásra és gyakorlásra van szüksége. A produktum megmutatja. vizuális. lehet cselevés. tanulásban) 332 . egy alapos verbális/ nyelvi tudású diák térbeli produktumot. lehet verbális. A folyamat az. hogy kritikai és kreatív gondolkodásra késztetjük diákjainkat. produktum. és új gondolatokat. amit a diákok elsajátítottak és képesek alkalmazni. hogy vállalják a feladatot. hogy összehasonlítsa a Hamupipőke kultúrákban kialakul két változatát. és minden diák azt a feladatot kapja. hogy válasszon ki egy regényt és írja le annak jellemző vonásait. A tartalom az „amit” megtanítunk – műveltségi területek. hogy olyan területen szerepeljen. modellt vagy kollázst készít). némelyiknek kevesebbre. majd az azoknak megfelelő feladatokkal látjuk el őket. hogy minden diák a maga szintjén választhat. Képezhetünk tartalmi differenciálás úgy is. e) Tartalom. eljárások és képességek sz erint történik. vagy növeljük tanulási módjaik változatosságát. hogy a tanulás összetettségét növeljük. egy kiemelkedő zenei tehetségű diák dalt szerez).V. A korán érő vagy gyors felfogású diákok számára elhagyhatunk tartalmi elemeket vagy felgyorsíthatjuk azok bemutatását. Módosíthatjuk a folyamatot úgy. A vizuális úton tanulók lerajzolják a két történet hasonló és eltérő elemeit. amit differenciálunk? A differenciálás jellemzően foglalja magában a következő területek valamelyikét vagy min degyikét: tartalom. Differenciálhatunk a tartalomban. A tartalom differenciálása vagy a leglényegesebb fogalmak. A produktum akkor differenciált. A hallás után tanulók megbeszélik a két változat egyezéseit. eltéréseit. amelyek között van alapvető és bevezető jellegű éppúgy. kifinomultabb. Gyermekmegismerés Mi az. ahol nem kiemelkedő (pl. mi az. egy rajz vagy egy modell. hogy a történelmi regényekkel foglalkozunk. mint például egy beszámoló. ha a) előzetesen felmérjük a diákok tudását és jártasságait. fogalmak vagy témák. és felkészülnek eredményeik szóbeli előadásra. b) választékot kínálunk a diákoknak. Miután eldöntöttük. g) A produktum. vagyis párbeszéd. és az egyes diákokat a nekik megfelelő könyvekhez irányíthatjuk. hogy összetettebb és elvontabb feladatokat adunk. például paródia. auditív és kinesztéziás csoportra osztjuk diákjainkat. ahogy tanítunk. vagy válasszák tudásuk bemutatásának egyéni módját.

kitalálni. hogy a különböző feladatokon dolgozó és különböző képességű gyerekek időigénye is különböző. az értékelés tervezése. értékelése. b) a tanítási/ tanulási folyamat megtervezése a különböző képességű. kitalálni. kitalálni. szöveg önállóan feldolgozható részei. ha kell. T3 – Hogyan lehet felkészülni a foglalkozásokra? Kooperatív tanulásszervezésű foglalkozás a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l) tananyag átnézése. 333 . szövegek írása. melyek a feladat. d) a tanulócsoportok megtervezése (egyéni. eszközök előkészítése. a tervezetben érvényül-e a négy alapelv. az új ismeretek. milyen módszereket lehet alkalmaznunk. a csoportok elrendezése. a diákok munkájának megtervezése. felosztása. munkamegosztás). e) a csoporton belüli munka tervezése (közös munka. Differenciált tanulásszervezésű foglalkozás a) a téma megválasztása. figyelve arra. képességek elsajátításához szükséges idő tervezése. milyen csoportokban szeretnénk dolgozni.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben D3. az osztálykép. h) a produktumok bemutatása. az időkorlátok kialakítása. páros vagy csoportmunka). c) a produktum megtervezése a különböző erősségű intelligenciákkal rendelkező diákok számára. kitalálni. g) a megtanulásra. hogyan lehet négyfelé osztani. hogyan lehet kooperatívvá tenni. f) a tevékenységek kitalálása. kitalálni. tudású diákok számára.

az első három modul További ilyen irányú tanulmányok. hospitálások önállóság. páros vagy egyéni munkaformában dolgoznak. didaktikai. 2. 135 perc Annak tudatosítása.  Kísérjük figyelemmel a csoportmunka közben elhangzottakat. megismerése segíti az osztályfőnököt a diákokkal való együttműködésben.. 4. módszerek):  A témát kooperatív módszerekkel dolgozzuk fel. kritikai gondolkodás. Differenciálással kapcsolatos javaslat:  A foglalkozás egy részében a munka. 3. 3. önbizalom. munkaformák. Értékeléssel. Gyermekmegismerés V. Az eddig tanult ismeretek tudások elmélyítése. adjunk a hallgatóknak személyes visszajelzéseket. Az egyes tevékenységek szervezésével kapcsolatos javaslatok (csoportok. 3.. 2. amikor alkalom adódik. alkalmazása saját iskolai élmények.) modulok foglalkozásai.. tapasztalatokat. A hallgatók csoportos. 5.. megerősítéseket.. 4. tolerancia.) és a Gyermekmegismerés (1.. illetve az Értékelés (1. 5. alkalmazás Pszichológiai. a Pedagógusszerepek (1. ).  Alkossunk véletlenszerűen négy-ötfős heterogén csoportokat. és emeljük ki a fontos gondolatokat.. érzelmeket hogyan lehet „hasznosítani” osztályfőnökként – Mendelovics Zsuzsa Ajánlott időkeret: A modul közvetlen célja: A modul témái. tartalma: Megelőző tapasztalat: Ajánlott továbbhaladási irány: A kompetenciafejlesztés fókuszai: Kapcsolódási pontok: Támogató rendszer: Módszertani ajánlás Időfelhasználással kapcsolatos javaslat:  A foglalkozást lehetőleg szünet nélkül tartsuk meg. 2. ellenőrzéssel kapcsolatos javaslatok:  A foglalkozás során bármikor. érdeklődés szerinti csoportokban zajlik. 4.V... A tanítványokkal kapcsolatos ismereteket. pedagógiai ismeretek. hogy a gyerekek.. 334 .

anyagok:  Csomagolópapírok. teremigény:  A foglalkozáshoz olyan terem szükséges.E.T. 2002. Támogató rendszer:  Fehér Márta: Például című kötet fejezetei: (SuliNova 2005..) o A személyes kapcsolatteremtés o A patrónus o Segítő párrendszer o Lakva ismerjük meg egymást! o Voltaképpen mi is a cél? o Két osztályfőnök egy csárdában o Emberi kapcsolatok olvasásra  Van másik iskola is című kötetből: (SuliNova 2007. amelyben mozgatható asztalok vannak.) o A patrónus o Az osztályfőnök feladatai o Művészeti nevelés o Problémafeltárás a Novusban      Thomas Gordon: T. oldal Fehér Márta (szerk. 335 . és el tudunk helyezni öt-hat darab négyfős csoportot. 2010. Szabad Iskolákért Alapítvány. teremelrendezés. színes filctollak és blu tack. oldal. Budapest. Assertiv kiadó.): Szabályok az iskolában 67.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Tér. Molnár Edina: Egy iskolai konfliktus elemzése (UPSZ 2001/május) Szekszárdi Júlia: A konfliktuskezelés gyakorlata (UPSZ 2001/május) Oláh Erzsébet – Zsidi Zoltán: Mit tehet az osztályfőnök 9–26. Budapest. A foglalkozás megtartásához szükséges eszközök.

fejlesztendő készségek. köz íróesz- 10’ Kooperatív Papír. jellemezze valamelyik osztályfőnökével való kapcsola. Amennyiben szükséges. Ráhangolódás. a feldolgozás előkészítése Idő Tevékenységek Tevékenység célja. (Segítség: megismerte-e a családot.Együttműködés val négyszemközt. Papír.) Papír. 336 . beszélgetett-e a tanítványá. tanulási stílusát. Gyermekmegismerés Foglalkozásvázlat I.V.Frontális használják. tudott-e az Információkezelés egyéni és az osztálybéli konfliktusokról és kezelte-e ezeket. nehézségeit. tanulási erősségeit. köz íróesz- kodás Saját jegyzet  A foglalkozások javasolt időkerete – a csoport egyedi igényeitől függően – változtatható. tudott-e segíteni a pályaválasztásban stb.Problémakezelés Csoportforgó it. íróeszcsoport – ablak köz módszer Saját jegyzet 10’ Az egész csoport egy plakátra gyűjtse össze a különböző kapcsolatok jellemző. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök.Kritikai gondolkodás Egyéni munka tát Önismeret Önálló gondolkodás Az ablak módszert használva beszéljék meg közösen a kapcsolatok általánosít. A második foglalkozás jegyzeteit is Kritikai gondol.Empátia ható jellemzőit. anyagok (mellékletek) 10’ Minden hallgató írja le. beszélgetett-e a családdal négyszemközt. egészítsétek ki. ismerte-e tanítványai képességeit.

amelyek segítették a probléma megoldását. segítségnyújtás az életstratégia kialakításában. (Nyílván ezt 30 fős osztály vezetőjeként nem lehet véghezvinni. Fo. az iskola vezetése. segítségnyújtás erkölcsi. hogyan látta el az adott tevékenységet. hogy az osztályfőnöke. (Segítség: kapcsolattartás a gyerekkel. anyagok (mellékletek) 25’ Az osztályfőnöknek annyi feladata. Írja le.) Saját jegyzet Papír. kapcsolattartás a szülői házzal.Érvelő kritika galmazza meg. etikai kérdésekben. tanulási képességek. az erős intelligencia területek használata. segítségnyújtás és megszervezése különböző szabadidős tevékenységeknek. segítségnyújtás a tantárgyakon kívüli ismereteket. segítség nyújtás az önismeret fejlesztésében. a gyengébbek fejlesztése. kompetenciák fejlesztése. való eligazodásban. amennyit elvárnak a szülők. segítség nyújtás az osztálytársakkal való kapcsolatok kiépítésében. a fenntartó és az oktatási Együttműködés Páros munka törvény. kapcsolattartás a gyereket tanító tanárokkal. tevékenysége van. segítségnyújtás társadalmi kérdésekben. osztálytársak). a tanítványok sok szempontú. hogy az osztályfőnökének melyek voltak azok a vele kapcsol aÖnismeret tos ismeretei/tudása. amelynek diákként részese Kritikai gondolkodás volt. segítségnyújtás a beilleszkedésben (iskola. fejlesztendő készségek. segítségnyújtás a konfliktusok kezelésében. Önálló gondolkodás Egyéni munka ill. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. Egyéni munka 337 . hagyományok ápolása. segítségnyújtás a tanulásban. amely a patrónus (10–12 gyerek osztályfőnöke) kötelességeit írja Kritikai gondolkodás le. amennyit talál magának. A hallgatók olvassák el a mellékletben az AKG pedagógia programjából vett részt. csoportdinamika. segítségnyújtás a tanulási stratégiák kialakításában. kompetenciák fejlesztése. szociális képességek. tudások megszerzésében. feloldását. Az új tartalom feldolgozása Idő Tevékenységek Tevékenység célja. sokoldalú megismerése.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben II. köz íróesz- Melléklet 15’ Mindenki válasszon a felsoroltak közül egy olyat. osztályfőnöki óra megtartása.) A hallgatók páros munkával írjanak össze legalább tízféle osztályfőnöki tevékenységet.

Milyen a gyerekkel kapcsolatos ismeretekre van szüksége ahhoz. hogy segítsen? Hogyan beszélgetne el az adott problémáról a gyerekkel? Mit tanácsolna szaktanár kollégájának? Mielőtt ezeket. Nem tudott a többiekkel haladni. A szülők döntő lépésre szánták el magukat. az eseteket a hallgató végiggondolná. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. fejlesztendő készségek. Problémamegoldó gondolkodás Alkalmazás Szakismeret III. A megjelenítés lehet előadás. színjátszós vagy pantomim. új iskolát kerestek a lányuknak. hogy Zsuzsi mamája a két 338 Empátia Szakismeret Véleményalkotás Vitakészség Szociális ség érzékeny- Egyéni munka Háttéranyag Közös megbe. hogy mit tett az új tanító néni azért. A tanító néni vigasztalta a szülőket.V. Kooperatív csoport – háromlépcsős interjú Páros munka Saját jegyzet Egyéni jegyze. hogy már egy éve együttműködnek osztályfőnökként egy osztállyal.Szakirodalom telés 15’ A hallgatók párban dolgozzanak.Szakirodalom szélés . zenés. vers. olvassa el. Eleinte szívesen kelt fel és indult el az iskolába. Az új tartalom összefoglalása. de ahogy múlt az idő. rajzos. Zsuzsi két évig a körzeti általános iskolába járt. majd be fogja hozni Zsuzsi a lemaradását. Segítenie kell ezek megoldását/feloldását.Egymásra figyelés zösen a megoldásokat. hogy mit ír Thomas Gordon arról. Néhány vállalkozó páros jelenítse meg megbeszélésüket a tanítvánnyal vagy a szaktanárral. A hallgatók olvassák el a mellékletben található elbeszélést. Gyermekmegismerés Együttműködés 10’ Csoportos munkában mutassák be egymásnak a történeteiket és értékeljék kö. A második évet Zsuzsi már az új iskolában kezdte. Az osztályukban lévő gyerekekkel különböző események történek. Zsuzsi szorongása egyre nőtt. mondván. a tanulástól. Képzeljék el. hogy hogyan kell szólni a gyerekekhez. A sikertelenségek teljesen elvették Zsuzsi kedvét az iskolától. Ez után beszélje meg a csoport. ellenőrzés és értékelés Idő Tevékenységek Tevékenység célja. anyagok (mellékletek) 15’ A téma összefoglalásaként a hallgatók olvassák el Zsuzsi édesanyjával készített beszélgetést.

Önismeret Segítő kotás véleményalEgyéni munka Érzelmek kezelése Kritika elfogadása Közös megbeszélés Az oktató értékeli a csoport munkáját 339 . alkalmazni eddigi ismereteiket. az osztályról.. Mennyire elégedett a saját és társai munkájával. tanult új ismeretekkel. Mennyire elégedett a szerzett.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben év eltelte után ezt mesélte el az iskoláról. a tanárokról 20’ A hallgatók írják le:    5’ Mennyire tudta hasznosítani..

és munkarendjét. függően a beszélgetés témájától. T2 – A legjobb iskolát találtam meg a lányomnak Kezdi mondandóját Zsuzsi édesanyja. A tanulók legtöbbször kooperatív csoportokban dolgoznak. munkáját. vagy más programokról. amikor arról mesél. A patrónus tartja a kapcsolatot a szaktanárokkal. a másik – Zsuzsi. Zsuzsi például nagy nehézségek árán tanult meg olvasni. így az órákon lehetőség van arra is. segíti őket. képzési ügyekről éppúgy. hogyan látja a szülő szemével gyermekének helyét és kapcsolatait az osztályban. órai munkájáról. s csak az engedélyével lehet iskol aidőben iskolán kívüli programokon részt venni. tanulását alakítani. közvetíti – ha szükséges – problémáikat. Főleg tanulási problémákkal küzd. a következő időszak feladatairól. pedagógiai. konfliktusainak megoldásában is közvetlenül segíteni. négyszemközt is és az egész csoporttal közösen is. Mára sikerült elérni. Nélküle a tanulót érintő lényeges ügyekben nem lehet dönteni. Nagyon sokat tett a két osztálytanító. Olyan osztályba. a sikeres iskolai élet. s javaslatot tesz a feladatokra. Ezt a feladatát heti rendszerességű (legalább egy alkalommal hetente) „cs ibefoglalkozáson” is teljesíti. Zsuzsi integrált osztályba jár. Az első években a legnagyobb gondot a beilleszkedés jelentette. felnőtt – gyerek eredendően meglévő aszimmetrikus viszonyának – olyan személyes kapcsolatokra törekszik a gyerekkel és szüleikkel.V. diszgráfiás és diszkalkuliás. s az élet egyéb területén való boldogulás érdekében. A patrónus képviseli az iskolában a tanulókat. képességeinek fejlesztését. személyiségjegyeit. mint anyagi kérdésekről. verbálisan is megjeleníthető – és a közvetett érték. haladását. tájékoztatva a gyerekeket és szüleiket is.és normaközvetítés. A patrónus dolga a jelenlét ellenőrzése. ahol két SNI-s tanuló van. Tájékozódik és tájékoztatja őket a tanuló iskolai munkájáról. akkor is csak hosszabb idő alatt – rendkívüli esetben – van mód a váltásra. T1 – A patrónus kötelességei (részletek az AKG pedagógia programjából) A patrónust a gyerekek az első év elején. Amikor a szülők másik iskolát kerestek. a teljes képzési időszakra választják. A patrónus h etente legalább egyszer alkalmat biztosít a gyerekek számára a beszélgetésre. hogy Zsuzsi a felső tagozaton képesé 340 . hogy ez sikerüljön. A patrónus félévente írásban értékeli a tanulók fejlődését. A patrónus tartja a kapcsolatot a szülőkkel. hogy módja legyen a magánéleti problémáiban. személyes fejlődésében. Gyermekmegismerés Mellékletek a foglalkozáshoz D1. egyeztetve a szaktanárokkal. segítséget kértek az Alternatív Pedagógiai Műhely szakemberétől. élet. enyhén autista. A patrónus kiemelt feladata a közvetlen . hogy a gyerekek az adottságaiknak leginkább megfelelő terhelést kapják. hogy talán majd megállja helyét egy szakiskolában. A patrónusok közössége heti rendszerességgel értékeli a tanulók munkáját. aki erősen diszlexiás. tanulási lehetőségeit az egyik pesthidegkúti iskolában. A külö nórai és a napközis foglalkozások eredményeként elérték.tevékenységekben. Személyes ráhatással törekszik a gyerekeket a számukra leginkább megfelelő úton tartani. A csoportos beszélgetéseken tájékoztatja a tanulókat az iskolai élet információiról. hogy a fejlesztő pedagógus segítsen az SNI-s gyerekeknek. önismereti fejlesztés egyaránt. Az alapkészségek elsajátítását fejlesztő pedagógusok segítettek. s megismerteti a szülőkkel. egyéni tapasztalatok alapján a patrónus a szülőkkel is egyeztetve személyre szóló programot alakít ki – közösen a tanulóval – a hatékony tanulás. A patrónus a tanuló minden iskolai döntésében részt vesz. D2. s ha valami ok miatt nem sikerül megtalálniuk egymással a hangot. Képviseli érdekeiket. A szülők ezt el is fogadták Zsuzsi rengeteg iskolai és iskolán kívüli fejlesztő programon vett részt. más szaktanárokkal. A patrónus – tudatában a tanár – diák. tájékozódik a tanulók tantárgyi előmeneteléről. Az egyik Down-szindrómás. A közös megbeszélések. a további időszakra. az életkorhoz igazodó mentálhigiénés-. A fejlesztő pedagógus 18 féle módszerrel próbálkozott. Ezt az értékelést a tanulóval egyezteti. A szakértő a Gyermekek Házát ajánlotta.

hogy lánya ebben is sikert érjen el. a család együttműködésén nagyon sok minden múlik. a szolidaritás. tanárok igyekeznek csökkenteni. hogy a körülmények ne 341 . Hasonlóan a szülőnek is értesülnie kell a napi iskolai problémákról. problémáiról. foglalkozások. Zsuzsi szülei fontosnak tartják. ha minden gyerek csak kártyával ebédelhet. hogy a Zsuzsival foglalkozó tanítókkal. és az osztályba járó gyerekek szüleinek a segítségére van szükség. fejlesztési módszereit is igénybe kellett venni. vagy valódi hibás. bár erősen szorongva. hogy a sportprogramokat nehéz úgy megszervezni. ezért külső szakemberek terápiáját. Zsuzsi szülei nagyon jól tudják és érzékelik. kirándulás) részt vett. a problémás helyzeteket közösen oldják meg. ne nézze levegőnek. önállóan ismereteket szerezni. hogy az iskola. gondolta. hogy személyre szabottak a követelmények és egyénileg értékelik a tudást. mint amilyen én vagyok osztálytársát”. A gyerekeknek mindenütt olyan helyzetet kell teremteni. mint más. így nagy szerepe van abban a tanároknak. megszüntetni azonban nem tudják. ha vélt. hogy a tanárok a lányukat mindenben egyenrangúnak tekintsék a többiekkel. hogy az iskolai szakemberek majd minden problémát megoldanak. Azt tartják a legfontosabbnak. a tanárok. pedagógusokkal szoros kapcsolatot épített ki. hanem részt vett az egész osztály életében. ugyanis mint minden szülő azt hitte. az iskola más szakemberei nem mindenhatók. tud tanulni. amikor a többiek. egyenrangú viszonyt csak úgy lehet kialakítani. Mindezek ismeretében mód lehet arra. a gyerekének érzelmeit sértő dolgot tapasztal. ha a szülő és a pedagógus mindenre odafigyel. ellenszenves. mint a többie knek az ebédelésnél. Zsuzsi szülei azt várják a pedagógusoktól. kötelékké válik. Általában a szülői ház toleráns. amely azután természetes cselekvéssé. hogy ezt a társak tanulják meg kezelni. nem veszítheti el. hogy „egészséges” gyerekük társként kezelje a „más. Ezt az őszinte. Ezeken az alkalmakon nem csak a saját lányával foglalkozott. hogy gyerm ekük tanulásbeli és egyéb hátrányait. Minden osztály. Ez nagyon fontos momentum volt. Zsuzsi mamája tisztába van azzal. de talán a személyre szabott köv etelmények és a sok dicséret lehetővé teszi. szívesen üljön mellé.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben vált az önálló ismeretszerzésre. Ahhoz. hogy a szülő őszintén beszélje meg a tanárokkal. hogy vigyázzon a kártyájára. Megtanulta azt is. akkor Zsuzsitól is meg kell követelni. sikerélményeket biztosító tanári munkára. Nagyon fontosnak tartotta.a bánásmód ne különbözön másokétól. Rá kellett jönnie. különbségeit a tanítók. hogy tevékenykedve szerezzenek tapasztalatokat az SNI-s gyerekek helyzetéről. hogy mindenki egyenlő eséllyel induljon. az egyforma kezelési módot. hogy mennyi mindent tud. Az együttműködés más oldalról azt jelenti. hogy ez megvalósuljon. Az osztályba járó gyerekek szüleivel. Elég hamar megtanulta. nagyon sokszínű. de megmutatja. hogyan bánjon a saját képességeivel. hogy a pedagógusok. Időnként az osztály előtt is. mint a többieknek. Zsuzsi mamája szerint a szülőkön. a pedagógus érti és megérti a gyerekkel kapcsolatos otthoni történéseket és azok hátterét. ill. tanárokkal egyeztesse. Ez nagyon nehéz feladat. Sajnálatra nincs szükség. hogy kialakul az elfogadás. Például: a testnevelés órán ugyanazokat a gyakorlatokat végezhesse el. Pl. iskolai programon (ünnepek. tanulásra. az osztályközösség miben képes segíteni a gyerekének. beszélgetni a problémáról. a gyengén sikerült dolgozatok ugyanúgy számí tsanak be az év végi eredménybe. Nem elég beszélni. hogy az iskolán kívül Zsuzsi milyen fejlesztő foglalkozásokon vesz részt. A gyerekek nyilván érzékelik a követe lménybeli és teljesítménybeli különbségeket. figyelmes. Zsuzsi is csak akkor írhasson javító dolgozatot. és pontosan tudnia kell annak hátterét és a többi gyerekre való hatását. vagy dolgozzon vele egy csoportban. az elméleti tantárgyakból-függetlenül attól. életéről. empatikus értékei segítik. Napi kapcsolatban vannak egymással. Az órán kívüli programokban is biztosítani kellene az esélyegyenlőséget. természetessé kell tenni azt. és neki is be kell mutatni. a háttérből segítés szándéka. hogy igyekezzenek megteremteni az osztálytársak közötti szolidaritást.

de az enyémek ugyanígy. hogy megünneplik egymás születésnapját.” (Thomas Gordon) A feldolgozandó esetek: a) Az első órában tanító kollégák arról panaszkodnak. Áron és osztálytársai pontosan tisztában vannak azzal. c) Évi minden szünetben egyedül van. ki-ki a maga egyéni igényeivel és azzal a jogával. előtte pár nappal balhézni kezdett. és Zsuzsi a lehető legtöbbet fejlődjön mentális. pletyká lkodnak. ez nekem értékes és szeretném fenntartani. fizikai és értelmi képességei terén. Áron is ebben az iskolában tanul. Mindemellett mindketten külön személyek vagyunk. Elege van az egészből. Hiába kérik a tanárok. Pl. az év végén eggyel rosszabb os ztályzatot kap. nem hajlandó megtartani a társa születésnapját. a két gyereket elf ogadja.V. tetteik helyességét. a gyerekek elfordulnak tőle. Nagyon lassan érti meg. hogy inkább megkönnyítsem számodra. teljesülnek kívánságaid. Áron most másodikos. az alapértékeivel. senki sem lesz vesztes. kisebbik gyerekük. T3 – Hogyan kell szólni a gyerekhez? „Te és én kapcsolatban élünk. fogja fel a tananyagot és nagyon lassan. A csoportját kifejezetten gátolja a munkában. Hiába próbál valamelyik csoporthoz csatlakozni. és figyelnek rájuk. hallhatóan róla beszélgetnek. Eszembe se jut. és majd az adott alkalommal megtartja a társának a születésnapját. igyekezni fogok elfogadóan és megértően meghallgatni az – úgy. hogy máshol jobb lenne a gyerekemnek. mindig tudatosítják a gyerekekben mondataik. óvják őket. hogy mit jelent a szindróma. Többszöri felszólításra sem adta be a család történetével foglalkozó házi dolgozatát. Ez a szokás már három éve tart. hogy az eredményei ennek ellenére jók. a kegyetlen gyerekjátszmák ebben az osztályban is ugyanúgy megvannak. de semmilyen eredményt sem sikerült elérniük. hogy habár nagyon messze laknak az iskolától. 342 . Igyekszem őszintén elfogadni magatartásodat. Amikor Dórira került volna a sor. Már sok mindennel próbálkoztak. d) Janka ötödikes. hogyan kell helyesen segíteni a „furcsa”. hogy megleld saját megoldásod -. A szülők elégedettségét mutatja. Áront bármelyik iskolába vihetném – mondja Zsuzsi mamája. Gyermekmegismerés gátolják a gyereküket a hátrányok leküzdésében. Amikor megosztod velem problémáidat. Minden órán jegyzetelés és a feladatokkal való foglalkozás helyet rajzol. amellyel igényeid kielégítésére törekszel. A tanítók alaposan foglalkoznak a kérdéssel. és ahogy arrébb áll. Mire elolvassa a saját részét – amit azután el kellene magyaráznia a társainak – a többiek már rég mindennek készen vannak. Neki is van egy Down szin drómás és egy értelmileg enyhén sérült osztálytársa. Igaz. hogy megpróbálja kielégíteni ezeket az igényeit. hogy figyeljen. vagy amikor gondod van igényeid kielégítésével. b) Borcsi hetedikes. „különös” helyzeteket kezelni. A tanév elején mindenki kihúzza egyik osztálytársának a nevét. (Leírta: Harsányi Zsuzsa) D3. mindenhol szívesen fogadnák. a tanáraival. Ha így teszünk. de erre a két gyerekre vigyáznak. hogy Vivi – tízedikes diák – mindig elkésik az óráról. Én nagyon elégedett vagyok ezzel az iskolával. e) Lali tizenegyedikes. semhogy a sajátjaimra szoktassalak. mindketten nyerünk. f) Az osztályban már hetedik óta az a szokás. segíti őket és barátkozik velük. Áron képességei kiválóak. Ha ezt nem fogja elkészíteni. szinte olvashatatlanul ír.

példaadás. o. OKI. hanem személyiségfejlesztés is. a folyamatos kihívásokkal való szembenézésre. értelmiségi életet élő. reflektív ember legyen. gyengeségeivel. hiteles vezetői készségek. érett. A foglalkozások megtartásához ajánlott és a hallgatóknak kiadható szakirodalom:  Csapó Benő: Tudás és iskola. tárgyi és módszertani feltételeket. elismerés. ha ezért konfliktusba kerül(het) a környezetével. demokratikus értékek.  a foglalkozásokon alapvetően fontos a saját élményű tanulás. tapasztalati tanulás.  a pedagógusnak erőfeszítéseket kell tennie annak érdekében. munkavállalói készségek. a fogyatékosok. tervezés. önkéntesség. empátia.  az iskolának kötelessége a gyerekeket felkészíteni az aktív állampolgári szerepre és ehhez biztosítani a szükséges emberi. kritikus gondolkodás. Élet és Irodalom. aminek szerves része a tapasztalati tanulás módszerével történő szociális kompetenciafejlesztés.  a pedagógusnak tudatában kell lennie. és így képessé válhat a folyamatos önfejlesztésre. szociális érzékenység. 2006/46. a csoport közös gondolkodása. Műszaki Könyvkiadó. közösségi tanulás. a hátrányos helyzetűek vagy az átmenetileg nehéz helyzetbe kerülők segítésének és elfogadásának alapelve). problémamegoldó képessé g.  Falus Katalin – Jakab György: Az aktív állampolgárságra nevelés. megosztása a társakkal. szolidaritás. rejtett tanterv.  a pedagógusnak tisztában kell lennie saját erősségeivel. reflexió. Budapest. 2004 (A demokratikus gondolkodás kognitív aspektusai 197–223. szociális kompetenciafejlesztés. autonóm személyiség. harmonikus személyiségű.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben VI. ha maga is kételkedik. közösségi szolgálat. tolerancia. közösségi projektek A foglalkozástervek üzenete:  az iskolának meghatározó szerepe van abban. o. aki adott esetben képes útmutatást. felelősségvállalás. Budapest. előrelátás. pedagógusi szerepek. hogy a gyerekekben és a szülőkben tudatosuljon: az iskolában nem csak tanítás -tanulás folyik. a hallgatók korábbi tapasztalatainak felidézése. 2006. többek között közösségi szolgálati projekteken keresztül is. felelős döntéshozatal. 217–227. demokratikus készségek. hogy a tanárszerep változóban van és személyesen is felelős saját szerepének (ki)alakításáért még akkor is. Kulcsfogalmak:  Aktív állampolgárság. méltányosság (az elesettek. 343 . fogódzót adni a gyerekeknek még akkor is.)  Csapó Benő – Fazekas Károly – Kertesi Gábor – Köllő János – Varga Júlia: A foglalkoztatás növelése nem lehetséges a közoktatás átfogó megújítása nélkül. Kihívások és értelmezések. hogy ő maga hiteles. tudnia kell saját kompetenciáit és azok határait. Társadalmi részvétel. együttműködés. lehetőségeivel és korlátaival. sz.): A kompetencia. a résztvevők attitűdjének formálása. In: Demeter Kinga (szerk. kortárs segítés.

Új Pedagógiai Szemle. 2004/IV. 1998 Török Katalin: A civil szervezetek szerepe különféle tudások és készségek elsajátításában. Educatio. Sütőné Koczka Ágota: A szociális készségek fejlesztése kamaszkorban. Új Pedagógiai Szemle. képzési vitákban. Zsók Ágnes – Garas Ildikó: Az „önkéntességből való tanulás” és a DIA-modell mint a pedagógiai módszerek kiszélesítési lehetőségei. Budapest. 2006/12. Támpont melléklet. Trefort Kiadó. Galambos Henriette Rita: Helyzetbe hozni a fiatalokat. Amarodrom. 2005 Szabó Ildikó – Örkény Antal: Tizenévesek állampolgári kultúrája. o. sz. sz. szám. avagy a szociális és munkavállalói készségfejlesztés egy lehetséges útja. közösségi projektek              Földes Petra: Jogtudatosság és demokrácia. január.osztalyfonok. Minoritás Alapítvány. In: ILO – Working Group for International Cooperation in Skills Development Conference Proceedings (http://www.VI. Nárai Márta: A civil szervezetek szerepe és jelentőségük. 2008. december. DIA. Simon: Életviteli és munkavállalói készségek és ezek megjelenése az oktatási. 2009. McGrath.norrag. Mentor. http://www. Parola. Új Pedagógiai Szemle. Projektfüzet. szám. jubileumi szám. Sütőné Koczka Ágota: Szociális készségek fejlesztése kamaszkorban. 2009 június. Társadalmi részvétel. 2004/4. Budapest. 2007.org/wg). Galambos Henriette Rita: Az élet iskolája. 2008. 344 . magyar fordítása a DIA által szerkesztett Az élet iskolája tanári segédkönyvében. 2008 Szabó Eszter: Diákakadémia = képzés + projektek.php?id=552. Miénk itt a tér füzetek 3. Galambos Henriette Rita: A fiatalkori helyzetbehozás. Educatio. április. 52–68.hu/cikk. 2004/IV.

valamint az együttműködésre épülő helyzetek. 345 . módszertana. A diákok meglévő heterogén tudásának mozgósítása és megosztása. A témával kapcsolatos fogalmak tisztázása. A diákok saját élményeinek felidézése. 90 perc A diákok érdeklődésének felkeltése az (iskolai) közösségi szolgálat alapértékei. valamint várható eredményei iránt. jó gyakorlatai. 1. A kompetenciafejlesztés fókuszai: autonómia problémalátás. de nagyobb létszámú csoporttal is működőképes. módszerek):  A modul minden foglalkozására jellemző az interaktivitás. Bevezetés a tapasztalati tanulás és a közösségi szolgálat témakörébe – Galambos Henriette Ajánlott létszám: Ajánlott időkeret: A foglalkozás közvetlen célja: A foglalkozás tartalma: 20-24 fő (esetenként 5-6 négyfős csoport). a résztvevők bevonása. Motiválás a majdani saját szolgálati program létrehozására. céljai. problémakezelés empátia együttműködés konfliktuskezelés szervezőkészség szociális érzékenység Módszertani ajánlás Időfelhasználással kapcsolatos javaslat:  A foglalkozást lehetőleg szünet nélkül tartsuk meg. Az egyes tevékenységek szervezésével kapcsolatos javaslat (csoportok. munkaformák.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben VI.

anyagok:  csomagolópapír.  projektor és laptop vetítéshez.  ragasztós hátú papírlapok (post-it). a feldolgozás előkészítése Idő Tevékenységek Tevékenység célja. a folyamatos megerősítés erősen támogatja. fejleszti.VI. közösségi projektek Differenciálással kapcsolatos javaslat:  Feltétlenül vegyük figyelembe a csoport tagjainak képességeit. akik tottság. melyet úgy rendezzünk be. anyagok (mellékletek) 10’ A diákok szabadon körbejárnak a teremben. akik igennel. fejlesztendő készségek.  gyengéd ragasztó. 346 . 6 kérdés a tábmelyik kérdéssel.Keress valakit. projektproduktumok kiállításához és megnézéséhez. hogy a falat rongálnánk.Bemelegítés.aki… lán vagy csoszínre hozatala. Társadalmi részvétel. (T1 – kérdénemmel válaszoltak. érdeklődés.  vastag. amivel a plakátokat fel lehet tenni a falra anélkül. kockázatvállalási kedv. és megszólítják 1-1 társukat vala. ami komoly önismeretet és magabiztosságot kíván. és bizonytalanságtűrés szükségeltetik. ny imagolópapíron A kérdés száma mellé írnak legalább 3 nevet. ellenőrzéssel kapcsolatos javaslatok:  Amikor a foglalkozás során alkalom adódik rá. A foglalkozás megtartásához szükséges eszközök. de frontális és egyéni munkához is. Ráhangolódás. hogy alkalmassá váljon 5 -6 db négyfős csoport munkájához. bizo. nyos fogalmak fel. teremigény:  A foglalkozáshoz egy átlagos méretű osztályterem szükséges. és másik 3-at.  A foglalkozások javasolt időkerete – a csoport egyedi igényeitől függően – változtatható. teremelrendezés. Tér. megerősítéseket. adjunk a diákoknak személyes visszajelzéseket. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. A modulban javasolt projektmunkához nagy elszántság. Foglalkozásvázlat I. Értékeléssel. színes filctollak. valamint vetítéshez. előzetes tudását és tapasztalatait. Ezeket a képességeket a pozitív visszajelzések és értékelés.

fejlesztendő készségek. Érdeklődés felkelté. tudása szerint válaszol. hu T2 – (DVD) T3 – leírása Fotók Fotók 15’ A látottakkal kapcsolatban csoportonként megállapodnak 5-5 kérdésben. 20 kép a témáról. kételyek. internet hozzáférés A képanyag elérhető az Educatio honlapján: www. laptop. kérdések megfogalmazása Projektor. amit Pontos kérdések papírcsíkokra írnak.Frontális se. megfogalmazása. A jól összekevert kérdések közül minden csoport kap kettőt. amire a legjobb előzetes ismeretek és tudás mozgósítása.4) 347 .educatio.3.papírcsíkok és molás alapján filctollak (1. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. beszédkészség fej- Négyfős cso. Az új tartalom feldolgozása Idő Tevékenységek Tevékenység célja.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben motiváció sek) Diákok kezében papír és toll II.2.Csoportonként portok kiszá. anyagok (mellékletek) 5’ Rövid vetítés: kb.

Amikor én vagy a barátom barátja… Konszenzus. Társadalmi részvétel. hogy kinek a történetét mesélik el. Frontális törtéA párok visszaemlékeznek saját önkéntes és/vagy civil élményeikre vagy hal. a vélemény nyílt vállalása li vonalon sorakoznak fel a diákok. A törté. páros munka kártyák egymástól tanulás Szemkontaktussal keres mindenki egy párt. majd T4 – Fogalomsén. véleményalkoAttól függően. A véleményvonalat meghajlítjuk és ezzel a különböző álláspontot képviselők egymás mellé kerülnek.Árnyalt gondolkokat. fo. előalábbi feladatok közül választva: relátás a) Olyan iskola vagy iskolák felkutatása.5 percesek lehetnek. 10’ lesztése Mindenki húz egy kártyát és gondolkodik a kártyán szereplő fogalom jelenté.együttműködés. Eldöntik.VI. A prezentációk és ismertetések arányosan oszlanak majd el a következő három 348 .Egyéni. lé. aki itthon vagy külföldön végzett valamilyen önkéntes tevékenységet. d) Interjú készítése olyan fiatallal. közösségi projektek A megválaszolatlanul hagyott kérdéseket lehet a foglalkozás végére hagyni. b) Külföldi példák felkutatása és rövid ismertetése. hogy ki-ki mennyire ért egyet ezzel az állítással. Állítás: Dolga az iskolának közösségi szolgálati projektekbe bevonni a diáko.Felelősségvállalás.1.netmesélés páronként lott/olvasott történetekre. Kooperatív módszer – véleményvonal majd hajlított véleményvonal 20’ 10’ 12’ Feladat kiadása és vállalások a következő foglalkozásra: a hajlított vélemén y. akivel összeülnek és megbeszélik a két fogalmat és azt. dás. galommagyarázat.nyeglátás és láttatás netmesélésbe beleszövik a két kártyán található fogalmat. egy képzeletbe. A páronkénti történetek mx. Frontális vonalban egymás mellé került résztvevők közös mini-kutatást végeznek az megbízhatóság.Együttműködés. c) A megadott szakirodalom egy elemének feldolgozása és ismertetése. A program rövid ismertetése.tás. ahol működik iskolai közösségi szolgálati program vagy hasonló. hogy hogyan kapcsolódhatnak a látott képekhez.

aki… Kérdések:  Voltál már valaha önkéntes?  Tudod mit jelent az önkéntesség?  Jó ötlet lenne-e szerinted az iskolai közösségi szolgálati tevékenységért érettségi plusz pontot adni?  Tudomásod szerint van olyan ország. hogy melyik foglalkozásra készül fel. 1 rása.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben foglalkozás elején. ellenőrzés és értékelés Idő Tevékenységek Tevékenység célja. készsgek. a pozitív gonrövid mondat/megszólaló. anyagok (mellékletek) 8’ Mindenki a jobb oldali szomszédjának mond valami pozitívat az aznapi foglal.Egyéni munka kozással vagy az ő teljesítményével. III. dolkodás csírái Mellékletek a foglalkozáshoz T1 – Keress valakit. Minden pár előre jelzi.A foglalkozás lezá. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. cseppko_gyermekotthon: középiskolás fiatalok önkéntes tevékenysége a Cseppkő utcai Gyermekotthonban közösen az otthon lakóival. 349 . sokszorosításuk csak az alapítvány engedélyével lehetséges. faluszepites_somogy: egy kis somogyi faluban az Önkéntes Fiatalok Napján a falu apraja-nagyja palántákat ültet a falu főutcájában. T3 – A mellékelt fotók leírása A fotók a Demokratikus Ifjúságért Alapítvány programjain készültek. 1. Az új tartalom összefoglalása. a tanfolyamon kívül történő felhasználásuk. ahol ez így történik?  Szeretnél egyetemi éveid alatt önkéntes munkát végezni?  Lehet az önkéntesség kötelező?  Szerinted van köze az önkéntességnek a munkavállalói készségek fejlesztéséhez? T2 – Fotó-összeállítás Iskolai közösségi szolgálati vagy önkéntes programokról készült fotók a lemezmellékleten. megnyilvánulásával kapcsolatban. 2. fejlesztendő. Max.

ingyen_oleles: tatabányai fiatalok ingyen ölelést „osztogatnak” tatabánya utcáin az arra járóknak. így ismerkednek városuk múltjával. 9. temetoprojekt: kőszegi önkéntes középiskolások katonai temetőt tesznek rendbe. konyvtar_adomany: önkéntesek szállítják egy iskolai könyvtár számára az összegyűjtött könyveket. 10. smilydebrecen: debreceni önkéntesek és fogyatékos fiatalok élő smiley képe. 19. 20. kutyamenhely: önkéntes fiatalok menhelyen élő kutyákat sétáltatnak. hogy felhívja a figyelmet a tá rsadalmi felelősségvállalás fontosságára. piszoktól. segítenek ügyeik intézésében. 5. 4. iskolaszepites: egy Pécs melletti kistelepülés bezárásra ítélt általános iskolájában a gyerekek és önkéntes pécsi egyetemisták együtt festettek ki néhány tantermet. kapcsolda: budapesti középiskolások két napra vendégül láttak az iskolájukban fogyatékos fiatalokat. 350 . faluszepites_somogyapati: Somogyapátiban általános iskolás gyerekek megtisztították a falu utcáit a szeméttől. 13. fussafenyben: Fuss a fényben futógála. jatszoter_komloska_2: egy nemzetközi nyári tábor önkéntesei játszóteret építettek Komlóskán. akikkel közös versenyeket. jatszoter_komloska_1: egy nemzetközi nyári tábor önkéntesei játszóteret építettek Komlóskán. 14. zs_vege: kezek. 18. 8. kozod2007_szemetszedes: 2007 áprilisában – az Önkéntes Fiatalok Napján – önkéntesek szedik a szemetet a budapesti Városligetben (ezen a napon mintegy 300 önkéntes közel 80 zsáknyi szemetet szedett össze). zsuzsi_vonat: debreceni fiatalok egy helyi kisvonatot tisztítanak meg a felesleges firkáktól. 17. amikor önkéntes látók és látássérültek együtt futnak. Társadalmi részvétel. 7. 15. 21. jatszoter_ovoda: óvódások rendbe teszik a falujukban a játszóteret. 16. gyermekotthon_jatekosztas: önkéntesek által összegyűjtött játékadományok szétosztása egy gyermekotthonban. 11. festéktől. 6. hogy felhívják a figyelmet a közösségi összefogás fontosságára. a fizikai erőfeszítésről. 12. hogy utóbbiak is szerezzenek élményt a spo rtolásról.VI. idosekotthona: középiskolás diákok délutánonként idősek otthonában élő emberekkel beszélgetnek. közösségi projektek 3. muralmoral: a pécsi Murál morál csapat önkéntesekkel nagyméretű figyelemfelhívó falfestményt festett. graffiti: önkéntes középiskolások eltávolítják az iskolájuk falát elcsúfító graffitit. játék okat játszottak.

Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben T4 – A modul kulcsfogalmai fogalomkártyákon aktív állampolgárság demokratikus készségek előrelátás felelős döntéshozatal kortárs-segítés méltányosság pedagógusi szerepek reflexió szociális érzékenység tervezés autonóm személyiség együttműködés empátia hiteles vezetői készségek közösségi szolgálat munkavállalói készségek példaadás demokratikus értékek elismerés felelősségvállalás közösségi tanulás kritikus gondolkodás önkéntesség problémamegoldó képesség szociális kompetenciafejlesztés tapasztalati tanulás rejtett tanterv szolidaritás tolerancia 351 .

90 perc A diákok felkészülése a közösségi projekt megvalósítására. 4 fős csoport). kérdések. munkaformák. A megfelelő projekt beazonosítása és előzetes megtervezése Beszámoló az előzetes feladatokról. Reális projektterv készítése. megválaszolása. 352 . Az előző órai új ismeretek felidézése. mert ezek biztosítják a leghatékonyabb felkészülést a projekt megvalósítására. dilemmák felvetése. módszerek):  Ebben a foglalkozásban kiscsoportos és frontális munka folyik.VI. de nagyobb létszámú csoporttal is működőképes. Az egyes tevékenységek szervezésével kapcsolatos javaslat (csoportok. Felkészülés a tevékenység megvalósítására. közösségi projektek VI. Felkészülés a közösségi szolgálati/önkéntes projektre – Galambos Henriette Ajánlott létszám: Ajánlott időkeret: A foglalkozás közvetlen célja: A foglalkozás tartalma: 20-24 fő (esetenként 5-6 db. Társadalmi részvétel. 2. A kompetenciafejlesztés fókuszai: Kritikus gondolkodás Kezdeményezőkészség Kockázatvállalás Együttműködés Problémalátás Komplexitás-tűrés Módszertani ajánlás Időfelhasználással kapcsolatos javaslat:  A foglalkozást lehetőleg szünet nélkül tartsuk meg.

 Amikor a foglalkozás során alkalom adódik rá. A modulban javasolt projektmunkához nagy elszántság. a folyamatos megerősítés erősen támogatja. Értékeléssel. teremelrendezés. kockázatvállalási kedv. és az erről készített beszámolót/prezentációt lehetőleg részletesen értékeljük.  ragasztó.  Adjunk lehetőséget a résztvevőknek is arra. adjunk a diákoknak személyes visszajelzéseket. A foglalkozás megtartásához szükséges eszközök. Ennek szempontjai : o a kutatás alapossága o lényegkiemelés o tömörítés o a prezentáció érthetősége. ami komoly önismeretet és mag abiztosságot kíván. hogy fenti vagy az általuk meghatározott szempontok alapján értékeljék a beszám olót/beszámolókat. projekt produktumok kiállításához és megnézéséhez.  A projekt tervezésekor érdemes figyelni a feladatok elosztására.  laptop és projektor a beszámolókhoz. 353 . fejleszti.  A szubjektív értékítéletek mindenképpen kerülendők. de frontális és egyéni munkához is. kréta. Tér. melyet úgy rendezzünk be. valamint vetítéshez.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Differenciálással kapcsolatos javaslatok:  A foglalkozás során figyelni kell arra. anyagok:  tábla.  vastag. és értékelés. színes filctollak. hogy alkalmassá váljon 5 -6 db négyfős csoport munkájához. teremigény:  A foglalkozáshoz egy átlagos méretű osztályterem szükséges. érdekessége. hogy a résztvevők mind kaptak-e lehetőséget a véleménynyilvánításra és a kérdésfelvetésre.  csomagolópapírok. és bizonytalanságtűrés szükségeltetik. Ezeket a képességeket a pozitív visszajelzések. amivel a plakátokat fel lehet tenni a falra. megerősítéseket. ellenőrzéssel kapcsolatos javaslatok:  Az előzetesen kiadott feladat elvégzését.

anyagok (mellékletek) 10’ A résztvevők visszagondolnak az előző foglalkozásra. tábla. son elhangzottak körben állva. közösségi projektek Foglalkozásvázlat I. Az előző foglalkozá. 354 . kerekasztal Értő figyelem. Társadalmi részvétel. A páros kutatás Frontális és Laptop és proeredményeinek kerekasztal.Frontális és kat. léma világos és érthető bemutatása. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. kérdések 10’ A tanár és a hallgatóság a megadott szempontok szerint értékelik a beszámoló.VI. fejlesztendő készségek.Frontális – hogy melyik fogalom. kép hagyta benne a legmélyebb nyomot. Ráhangolódás. Releváns feltevése. és mindenki megmondja. történet. a feldolgozás előkészítése Idő Tevékenységek Tevékenység célja. Az új tartalom feldolgozása Idő Tevékenységek Tevékenység célja. színes filEgy komplex probcek. II. fejlesztendő készségek. Empátia és tolerancia. felidézése.  A foglalkozások javasolt időkerete – a csoport egyedi igényeitől függően – változtatható. A hallgatóság és a tanár kérdéseket tesz fel. jektor. anyagok (mellékletek) 15’ 2-3 beszámoló az előzetes feladatokkal kapcsolatban.Elfogulatlan értéke. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. megosztása. lés. csomagolópapír.

képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. egy tagja beszél. kréta. hogy legyen-e egy közös nagy projekt Asszertivitás. lényeglá. színes filcek. és közös megegyezéssel kiválasz. padok lefestése.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben 10’ Négy-ötfős kiscsoportokban a résztvevők javaslatokat tesznek egy-egy könnyen Vita. egyénileg konzultálhatnak a tanárral a projekt tás. Döntés. portokban. Az intézményben és környékén: a) Az intézmény környékének rendbetétele. Az új tartalom összefoglalása. Amennyiben to. Kerekasztal vita. buktatókat. érvelés. Plenáris vita majd megegyezés arról.Frontális: minvábbi segítségre lenne szükségük. eszközöket stb. A döntés függvényében a tanár minden csoporttal megbeszéli a célokat. Tolerancia. ellenőrzés és értékelés Idő Tevékenységek Tevékenység célja. amit meg is valósítanak majd. rendbetétele. anyagok (mellékletek) 5’ A csoportok röviden beszámolnak a tervezett projektjükről. den csoport megvalósítása előtt. palánták ültetése. egyezés négydás. 355 . módszereket. ötfős kiscsoMegegyezés. c) Az intézmény kerítésének lefestése. Mellékletek a foglalkozáshoz T1 – Projektötletek 1.vita + megtanak egyet. T1 – Projektötletek 10’ 30’ T2 – A projektmegvalósít ás menete III.Kritikus gondolko. Ötletroham + kivitelezhető közösségi szolgálati projektre. vagy minden csoport képes megvalósítani a sajátját. Csoportalakítás a csoport ismeretében.Tömörítés. Kiscsoport Tábla. szükséges előkészületeket. b) Az intézmény udvarának megtisztítása. fejlesztendő készségek. csomagolópapír.

c) Az intézmény kerítésének lefestése. Idősotthonban: a) Rendszeres délutáni beszélgetések megszervezése. energiatakarékosság. rendbetétele. egészséges büfé. g) Segítség egy műsor összeállításában. Cipősdoboz akció: http://www. c) Graffitik eltüntetése az intézmény falairól. e) Az intézmény „zöld stratégiájának” elkészítése: szelektív szemétgyűjtés. f) Segítség a napköziben és délutáni foglalkozásokon. partnerek bevonása 356 . egészséges büfé. rendbetétele. takarékos és f elhasználóbarát fényforrások stb. egészséges büfé. takarékos és felhas ználóbarát fényforrások stb. energiatakarékosság. résztvevők. energiatakarékosság. 2. b) Az intézmény udvarának megtisztítása.hu/ b) 2.VI. Gyermekotthonban: a) Az intézmény környékének rendbetétele. c) Az intézmény kerítésének lefestése. takarékos és f elhasználóbarát fényforrások stb. 3. d) Az intézmény „zöld stratégiájának” elkészítése: szelektív szemétgyűjtés. Karácsonykor: a) 1. Graffitik eltüntetése az intézmény falairól. d) e) T2 – A projektmegvalósítás menete (vázlatos összefoglaló) 1. 4. Az ötlet – A projekt – A célok kitűzése A csapat létrehozása. Együttműködés egy közeli iskolával: a) Az intézmény környékének rendbetétele. energiatakarékosság. Az intézmény „zöld stratégiájának” elkészítése: szelektív szemétgyűjtés. palánták ültetése. takarékos és f elhasználóbarát fényforrások stb. 5. padok lefestése. Egyéb jótékonysági akciók. padok lefestése. d) Graffitik eltüntetése az intézmény falairól. e) Az intézmény „zöld stratégiájának” elkészítése: szelektív szemétgyűjtés. palánták ültetése. Társadalmi részvétel. d) Graffitik eltüntetése az intézmény falairól. közösségi projektek 2. b) Az intézmény udvarának megtisztítása. b) Egy műsor összeállítása és megvalósítása. egészséges büfé.ciposdoboz.

időbeosztás Költségvetés és forrásteremtés Szükséges eszközök Külső. 7.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben 3. 4. A csoportszabályok létrehozása. a munkamódszer kialakítása Az ütemterv. belső kommunikáció Amit semmiképpen sem szabad elfelejteni… A megünneplés Az értékelés Következtetések levonása. 8. 10. 9. a továbblépés 357 . 6. 5.

A közösségi szolgálati/önkéntes projekt megvalósítása I. munkaformák. 3. Társadalmi részvétel. mert ezek biztosítják a leghatékonyabb felkészülést a projekt megvalósítására. de nagyobb létszámú csoporttal is működőképes. 90 perc Beszámolók a megvalósult projektek megvalósításáról A projektmegvalósítás értékelése A tanulságok levonása A foglalkozás tartalma: Beszámolók A projektmegvalósítás menetének áttekintése A tanulságok levonása A továbblépés. folytatás lehetőségei A kompetenciafejlesztés fókuszai: Kritikus gondolkodás Önkritika Együttműködés Problémalátás Komplexitás-tűrés Módszertani ajánlás Időfelhasználással kapcsolatos javaslat:  A foglalkozást lehetőleg szünet nélkül tartsuk meg. módszerek):  Ebben a foglalkozásban kiscsoportos és frontális munka folyik. Az egyes tevékenységek szervezésével kapcsolatos javaslat (csoportok.VI. közösségi projektek VI. – Galambos Henriette Ajánlott létszám: Ajánlott időkeret: A foglalkozás közvetlen célja: 20-24 fő (esetenként 5-6 db négyfős csoport). 358 .

Ezeket a képességeket a pozitív visszajelzések.  A foglalkozások javasolt időkerete – a csoport egyedi igényeitől függően – változtatható. adjunk a diákoknak személyes visszajelzéseket. melyet úgy rendezzünk be. kréta. hogy alkalmassá váljon 5 -6 db négyfős csoport munkájához. A modulban javasolt projektmunkához nagy elszántság. Kerekasztal megvalósítással kapcsolatban.  A szubjektív értékítéletek mindenképpen kerülendők. Foglalkozásvázlat I. ami komoly önismeretet és magabiztosságot kíván. teremelrendezés. hogy az általuk meghatározott szempontok alapján értékeljék a projektbeszámolókat. fejlesztendő készségek.Ráhangolódás. és értékelés. 359 . anyagok (mellékletek) 10’ Minden résztvevő egy-egy rövid benyomást megoszthat a többiekkel a projekt. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. Tér. és bizonytalanságtűrés szükségeltetik.  ragasztó.  csomagolópapírok. Ráhangolódás. kockázatvállalási kedv. fejlesz ti. teremigény:  A foglalkozáshoz egy átlagos méretű osztályterem szükséges. A foglalkozás megtartásához szükséges eszközök. Élmények felidézése.  vastag. projekt produktumok kiállításához és megnézéséhez. ellenőrzéssel kapcsolatos javaslatok:  Adjunk lehetőséget a résztvevőknek is arra. hogy a résztvevők mind kaptak-e lehetőséget a véleménynyilvánításra és a kérdésfelvetésre. megerősítéseket.  laptop és projektor a beszámolókhoz.  Amikor a foglalkozás során alkalom adódik rá.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Differenciálással kapcsolatos javaslatok:  A foglalkozás során figyelni kell arra. Értékeléssel. valamint vetítéshez. anyagok:  tábla. amivel a plakátokat fel lehet tenni a falra.  A projekt tervezésekor érdemes figyelni a feladatok elosztására. a feldolgozás előkészítése Idő Tevékenységek Tevékenység célja. de frontális és egyéni munkához is. színes filctollak. a folyamatos megerősítés erősen támogatja.

lényeglá. dést.Tapasztalatok meg. azokat is be lehet mutatni. Csomagolópapír vagy laptop és projektor T1 – Szempontok a beszámolókhoz 10’ A többiek közben írhatnak kérdéseket egy papírlapra. Amennyiben készül. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. Egyéni. A tanár összegzi a hallottakat és rendszerezi a tapasztalatokat. amit a csoport meg is válaszol. Az új tartalom feldolgozása Idő Tevékenységek Tevékenység célja. frontális. fejlesztendő készségek. a másik csoport pedig állításokat fogalmaz meg. tás. A közösségi szolgálat helye az iskolában: a résztvevők egyik fele kérdéseket fogalmaz és tesz fel. 10’ 10’ 15’ Prezentációk párban Két csoportban. A még elmaradt korábbi beszámolók/prezentációk megtartása a korábbi szabályok mentén. anyagok (mellékletek) 5’ Hogyan változott a véleményem a közösségi szolgálatról? Minden résztvevő mond egy mondatot. III. közösségi projektek II. A végén rövid vita zajlik. és az éppen a beszámolót tartó csoport egy tagja húzhat maximum három kér.Frontális tek fotók vagy filmek.Frontális 360 . Társadalmi részvétel. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. fejlesztendő készségek. Az új tartalom összefoglalása. Dokumentáció.VI. A résztvevőkkel közösen következtetéseket vonnak le. Ezeket a tanár összeszedi Kérdezéstechnika. majd frontálisan. anyagok (mellékletek) 30’ A csoportok beszámolói a mellékelt szempontsor szerint.Lényegkiemelés. osztása. ellenőrzés és értékelés Idő Tevékenységek Tevékenység célja. Tömörítés.

10. 7. 12. 4. miért nem? 361 . mit csinálnának másként? Milyen partnereket sikerült bevonni? Mi volt a legnagyobb élmény? Mi volt a legnagyobb csalódás? Lehet-e. 13. 2.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Melléklet a foglalkozáshoz T1 – Szempontok a beszámolókhoz (kivetítve vagy csomagolópapíron) 1. 3. érdemes-e folytatni? Ha igen. 6. 11. 8. 5. 9. miért? Ha nem. Mik voltak a célok? Mi volt a helyszín? Kiknek segített a projekt? Mi volt a konkrét tevékenység? Milyen szervezési lépések valósultak meg? Működött-e a munkamegosztás? Felléptek-e nehézségek? Ha újrakezdhetnék. 14.

mindig adjunk visszajelzést a csoportnak és az egyéni megszólalóknak is. ha nincs tétje a véleménynyilvánításnak. és az érvek kifejtésének. Közösségi szolgálat. munkaformák. továbbgondolása. adjunk időt a kiscsoportos feldolgozásnak.  Figyeljünk arra. hogy a cikkek politikusok megnyilvánulásait. kritikus megközelítése. – Galambos Henriette Ajánlott időkeret: A modul közvetlen célja: A modul témái. Kritikus gondolkodásra akkor tudjuk ösztönözni a hallgatókat. és hogy a téma 2010 nyarán politikai kérdéssé vált.VI. Speciális javaslatok az értékeléssel kapcsolatban  Csakúgy. módszerek):  A foglalkozás során minél kevesebb legyen a plenáris. nagycsoportos rész. A közösségi szolgálati/önkéntes projekt megvalósítása II. Társadalmi részvétel. tartalma: Megelőző tapasztalat: Ajánlott továbbhaladási irány: A kompetenciafejlesztés fókuszai: Módszertani ajánlás Az egyes tevékenységek szervezésével kapcsolatos javaslat (csoportok. 4. mint a többi foglalkozás esetében. értelmezése. kijelentéseit tükrözik. szövegelemzés A korábbi foglalkozások a tapasztalati tanulás és a közösségi szolgálat témakörében Ugyanezen témakör következő foglalkozása Írott szöveg értése. közösségi tanulás. közösségi projektek VI. a közügyek iránti érdeklődés fejlesztése 362 . de kerüljük az értékítéleteket. 90 perc A megelőző tapasztalatok alapján a közösségi szolgálatról való gondolkodás elmélyítése megadott szövegek és javasolt módszertan alapján. Ettől még nem kell politikailag állást foglalni. szövegértés.

asztal Értő figyelem. anyagok (mellékletek) 10’ A tanár bejelenti. Plenáris kerekasztal 5’ A tanár felteszi azt a kérdést. Akik a leginkább lehetségesnek tartják. Ráhangolódás. Plenáris kerekérdemes keresni. hogy gondolkodjanak el azon. 363 . Kritikus dás. fejlesztendő készségek. hogy hol is lehet ilyen témájú írásokat találni. hogy mennyire tartják lehetségesnek. hol Rövid távú memória. Értő figyelem. gálat témakörében bármit is az elmúlt időszakban. hogy olvastak-e a közösségi szol. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. a feldolgozás előkészítése Idő Tevékenységek Tevékenység célja. a többiek pedig találják meg a helyüket a szerint. gondolko. azok a végére. hogy szerintük lehetséges lenne-e bevezetni a magyar közoktatási intézményekbe a közösségi szolgálat gyakorlatát. akik pedig egyáltalán nem.Rövidtávú memória. nak feldolgozni. Tolerancia  A foglalkozások javasolt időkerete – a csoport egyedi igényeitől függően – változtatható.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Foglalkozásvázlat I. Saját vélemény indoklása. aki kifejti a véleményét 1-1 mondatban.Értő figyelem. azok álljanak a képzeletbeli vonal elejére. hogy ezen alkalommal a témához kapcsolódó szövegeket fog. Az esetleges „találatok” hiNyilvános beszéd vatkozásait felírja a táblára. Nyilvános beszéd A tanár megkéri a hallgatókat. A foglalkozásvezető válasszon ki véletlenszerűen néhány résztvevőt.Véleményvonal 5’ Véleményformálás. és megkérdezi a hallgatókat.

D2.Csoportalakísa. valamint Lényegkiemelés. eldönti. anyagok (mellékletek) 5’ A tanár három kiscsoportra osztja a résztvevőket kiszámolás alapján. Társadalmi részvétel.sa kiscsoportban formálása. megválasztja a szószólót. A csoportok kapnak egy-egy szöveget (mindenki kap egy másolatot). Elfogadás. Értő figyelem 364 . közösségi projektek II. Értő figyelem. Egyéni munka D1. Mások véleményének figyelembe vétele 5’ Minden csoport felkészül a prezentációra. Az új tartalom feldolgozása Idő Tevékenységek Tevékenység célja. hogy milyen formában fogja elővezetni a csoport közös álláspontját. betartása tás Szövegértés Kritikus dás. Tolerancia A szószólók megtartják prezentációjukat 5-5 percben.VI.GondolattérD4 kép létrehozáSaját vélemény meg. A csoporttagok elolvassák a kapott szöveget. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. Konszenzus. Szabályok elfogadá. Jegyzetelés Kiscsoport 15’ Plenáris hallgatói előadás 5’ A másik két csapat tehet 2-2 kiegészítést vagy feltehet 2-2 kérdést. A csoportok megadott szempontok alapján feldolgozzák a szövegeket. fejlesztendő készségek. D3 10’ 20’ gondolko.

anyagok (mellékletek) 5’ 5’ A tanár röviden összefoglalja az egyes csoportok megállapításait. Az új tartalom összefoglalása. hogy számukra mi volt a foglalkozás legfon. Értő figyelem Frontális Minden csoport fogalmazza meg. Konszenzus.Lényegkiemelés. fejlesztendő készségek.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben III. tosabb mozzanata. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. ellenőrzés és értékelés Idő Tevékenységek Tevékenység célja. Tolerancia 365 .

VI. Társadalmi részvétel. közösségi projektek 366 .

hogy a munkájukat kínk eservvel összeegyeztessék gyermekük felügyeletével. amel ynek során fiataljaink szociális munka keretében szerezhetik meg azt a képességet. amely a 11. akik munkáját felvételi pluszpontokkal.hu/hirek/1974/kulcsos-gyerekek-helyett-onkentestaboroztatokat) Komoly kihívást jelent a szülőknek a gyerekek elhelyezése a nyári szünet idején. „Külföldön a szociális-karitatív munkának jóval nagyobb hagyománya van. és hamarosan tárgyalnak arról az indítványról is. „Fontosnak tartjuk. Az LMP külföldön már jól bevált rendszerrel segítene ezen a problémán: a gyerekek táboroztatását olyan középiskolás és egyetemista önkéntesekre bízná. Fontos a történelmi magyar városok. Már a napokban a parlament elé kerül az a határozati javaslat. „Saját kerületünkben.hu/pp_hir_nyomtat. hogy a szülők az iskolai szünet idején ne azzal legyenek elfoglalva. illetve kredittel honorálnák. melyek inkább csak „gyerektárolásra”. hogy ők is tehetnek a közösségért” – mondta Pokorni. a Hegyvidéken már jó ideje bevezettük a programot. a kettős állampolgárságról szóló. amely közoktatási programmá szervezné a határon túli kirándulásokat. hogy a programot nem akarják kötelezővé tenni. feltett szándékuk azonban. Ertsey Katalin kedden országgyűlési határozati javaslatot nyújtott be a parlamentnek. alapítványi és önkormányzati iskola akad. hogy országos programmá fejleszti – a néhány tanintézményben már sikeresen működő – határon túli osztálykirándulások szervezését. aki el szeretné érni. tájak megismerése.php?hir_id=200170) iskolákban Szociális-karitatív munkával nevelné a felnőtté válás küszöbén állókat Pokorni Zoltán. D2 – Kulcsos gyerekek helyett önkéntes táboroztatókat! (http://lehetmas. de Magyarországon is több olyan egyházi. de még lényegesebb. hogy életében legalább egyszer ne vett volna részt határon túli tanulmányi kiránduláson. amely a kéthetes diákmunka lehetőségét az iskolákra bízná. A XII. hogy a középiskolákból kikerülő tanulók beleérzően forduljanak a nehézségekkel. A napokban az Országgyűlés elé kerülő indítványban azt is javasolni fogják. A képviselő a 2004-es. az Országgyűlés oktatási bizottságának elnöke. így nálunk nem végezhet diák általános iskolát anélkül. hogy a diákok ho zzájuk hasonló korú magyar fiatalokkal találkozhassanak” – mondta Pokorni.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Mellékletek a foglalkozáshoz D1 – Szolidaritásra nevelnek majd az (http://www. hogy felismerjék mások gondjait és azt. nem valódi nyaralásra alkalmasak. eredménytelen népszavazás után határozta el.magyarhirlap. hogy az éri ntett szervezetek képviselőivel dolgozza ki a program kereteit. melyben arra kéri az oktatásért felelős államtitkárt. A politikus hangsúlyozta. problémákkal küzdő embertársaik felé” – mondta lapunknak Pokorni Zoltán. A piaci alapon szervezett 367 . hogy a felnőtté válás előtt a 17–18 éves gyerekek – akikről szüleik hosszú éveken át gondoskodtak – tanuljanak meg törődni másokkal. hogy a középiskolások a külföldi kirándulás ideje alatt értelmes munkával segítsenek valamely határon túli közösségnek. évfolyamon szociális -karitatív munkát szervez. A minőségi nyári táborozás lenne a megoldás. kerület középiskoláiban tavaly indítottuk el azt a programot. de ezen a téren szélsőséges helyzet alakult ki: sokan csak az önkormányzatok által szervezett napközis táborokat tudják megfizetni. hogy a kormány részben vagy egészében fedezze a tanulók utazási költségeit. hogy előbb-utóbb minden iskola beépítse nevelési programjába. hozzátéve. a parlament oktatási bizottságának elnöke. A Lehet Más a Politika a családbarát foglalkoztatás megteremtésében fontos lépésnek tartja.

illetve egyetemi kredit nyújtását több ciklus óta nem tudták kivívni az ifjúsági önkéntességet szervező és támogató civil szervezetek. külföldi példákat tanulmányozva kezdjék el kidolgozni a program kereteit. közösségi projektek táborok ára viszont a 60-80 ezer forintot is eléri – ez sok család számára megfizethetetlen. 368 . de az ő motiválásukat jelentő pluszpontok. Ertsey Katalin képviselőasszony ezért határozati javaslatban kéri az oktatásért felelős államtitkárt: civil szervezeteket. és a táborhelyeket működtető önkormányzatokat. hogy 2011 nyarára annak első fázisa elindulhasson. Az önkéntesek bevonása lenne a megoldás. intézményeket bevonva. Társadalmi részvétel.VI.

Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben D3 – Rászorulókon segítenek a kerületi diákok (Hegyvidék. július 1. 2010.) 369 .

VI. közösségi projektek 370 . Társadalmi részvétel.

megállapításaival ért egyet? Miért? Mely kijelentéseivel.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben D4 – Szempontok az egyéni szövegfeldolgozáshoz 1. állításokat? Készítse el a szöveg gondolattérképét? Keresse meg a szövegben található ellentmondásokat! Mely kijelentéseivel. 6. 2. 5. 7. 4. 3. Mi a szöveg legfontosabb üzenete? Foglalja össze 1 mondatban! Mik a szöveg kulcsszavai? Értelmezze őket! Keresse meg az egyes kulcsszavakhoz kapcsolódó fogalmakat. megállapításaival nem ért egyet? Miért nem? Ön mit javasolna a felvetett probléma megoldására? 371 . 8.

felépítettségét. helytállóságát értékeljék. tartalma: Megelőző tapasztalat: A kompetenciafejlesztés fókuszai: Módszertani ajánlás Az egyes tevékenységek szervezésével kapcsolatos javaslat (csoportok. Emlékeztessük őket arra. hogy szerepet kell játszaniuk. ezért nagyfokú empátiára lesz szükségük. Speciális javaslatok az értékeléssel kapcsolatban:  Az értékelés során a foglalkozásban való részvétel intenzitásáról. 5.  Legyen a résztvevőknek is lehetősége arra. nem feltétlenül a saját véleményüket kell kifejteniük. hogy például érték-e. munkaformák. 90 perc Különböző álláspontok képviselete a közösségi szolgálat iskolai keretek között történő bevezethetőségéről egy valóságos vitahelyzetben Közösségi tanulás és közösségi szolgálat az iskolában A témakör előző négy foglalkozása Érvelés. Feldolgozó foglalkozás. számára addig ismeretlen vagy figyelmen kívül hagyott érveket. hogy elmondják véleményüket a foglalkozásról és az elhangzott érvekről. hanem az érvek minőségét. hogy ne minősítsenek. értő figyelem 372 .  Tudatosítsuk a résztvevőkben. értékelés – Galambos Henriette Ajánlott időkeret: A modul közvetlen célja: A modul témái. Társadalmi részvétel. ha valaki mereven kiáll a z eredeti véleménye mellett vagy esetleg hajlandó véleményébe inte grálni a felmerülő új. módszerek):  A foglalkozás során a tanár facilitátorként van jelen. cáfolat. az érvek felépítettségéről essen szó. hogy hogyan tudnak éles vitában helytállni. mint egy lehetséges véleményt fejti ki a lezáráskor. valamint azt. egy érvrendszer felépítése. saját véleményét legfeljebb. közösségi projektek VI.VI.

Plenáris prenek elfogadása.Csoportmunka T1 lett vagy ellen. A másik véleményé.megfigyelők- T3  A foglalkozások javasolt időkerete – a csoport egyedi igényeitől függően – változtatható. Ráhangolódás. zentációk Logikus és kritikus gondolkodás II. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. fejlesztendő készségek.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Foglalkozásvázlat I. fejlesztendő készségek. Kritikus Csoportmunka gondolko. a feldolgozás előkészítése Idő Tevékenységek Tevékenység célja. Az új tartalom feldolgozása Idő Tevékenységek Tevékenység célja. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. két csoportban. T2 35’ A vita lefolytatása Érvelés. anyagok (mellékletek) 10’ 5’ Tantestületi vita – a téma ismertetése és a szerepek kiosztása Felkészülés a vitára a korábban megismert módszerek segítségével brainstorming kulcsszavak gondolattérkép előnyök-hátrányok feltérképezése Egyéni munka D1. 373 . anyagok (mellékletek) 20’ Az ideális reggeli Érvelés valami mel.

mert…. ellenőrzés és értékelés Idő Tevékenységek Tevékenység célja. Az egyik csoportnak a mellett kell érvelnie. a másiknak pedig a mellett. fejlesztendő készségek. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. Plenáris Mellékletek a foglalkozáshoz T1 – Az ideális reggeli (tevékenység leírása) A foglalkozásvezető két csoportra osztja a résztvevőket. hogy az ideális reggeli egy tartalmas étkezés tojással. sajttal. Tolerancia. A cáfoló emberek segítséget kaphatnak kis papír cetliken saját csapattagjaiktól. közösségi projektek dás. esetleg sült paradicsommal. Mindkét csoportnak nagyon rövid idő alatt kell felsorakoztatnia az érveit lehetőleg egy nagy papíron. amely valamilyen hatással volt rá. A cáfoló ember pedig felkészülés nélkül (improvizációval) igyekszik minél alaposabban visszaverni a másik csoport a saját reggelifajtája mellett szóló érveit szintén 2 percben. 374 . Érdekérvényesítés 5’ kel A megfigyelők egymondatos visszajelzéseket adnak a vitázóknak Véleménynyilvánítás Tolerancia III. hogy az ideális reggeli csak gyümölcsből áll. anyagok (mellékletek) 10’ Visszajelző kör: mindenki emeljen ki egy olyan momentumot a vitából. Társadalmi részvétel. Értő figyelem. Empátia. A következő mondatkezdeteket javasoljuk a támogató érveléshez:  Meggyőződésünk szerint az ideális reggeli….VI. kolbásszal. Az új tartalom összefoglalása. majd a szószóló 2 percben ismerteti a támogató érveket a saját reggelifajtája mellett.

hogy az angolok…  A modern dietetikusok szerint…  Ki ne tapasztalata volna…? T2 – A helyzet ismertetése A helyzet:  Egy fontos januári tantestületi értekezlet alkalmával az igazgató felveti azt a lehetőséget.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben  Kutatások támasztják alá. pedig tudjuk. korábbi tapasztalata. szerintünk nem állja meg a helyét. erősen túlterhelt.  Az a tévhit. mentorkén t. hogy gondolkodjanak olyan programokon. hogy …  Köztudomású. hogy…  Nézetünk szerint súlyos tévedés…  Elismerjük.  A mindennapi tapasztalat szerint…. miközben jól érzékelhetőek a társadalmi különbségek és javasolta. miszerint …. Az iskoláról:  Az iskola egy nagyvárosi 8 osztályos gimnázium. de meg kell jegyeznünk…  Számos kutatás bizonyította. többen közülük. miszerint…. gyakorlatok. aminek eredményeképpen az átlagosnál egységesebbek a p edagógiai módszerek.  Az iskolában néhány kivétellel jól működnek a szakmai munkaközösségek. fejlesztésekben. ezzel akár komoly vitákat és konfliktusokat is vállal. A következő mondatkezdeteket pedig a villám cáfolatokhoz:  A gyümölcs alapú reggeli hívei szerint…. szakértőként is dolgoznak. hogy az iskolában valamilyen mód on bevezessék a közösségi szolgálat intézményét. az igazgató bár erős kézzel vezeti az iskolát. hogy…. és oldottnak mondható. elvárások stb.  A tanulói létszám 600 fő.  Feszültség természetesen van. lényeges kérdésekben konzultál az érintettekkel. 375 . amelyek enyhítenek ezen.  Az iskola évek óta részt vesz a pályázatokban.  A tantestület 40 fős. hogy a fogyasztói társadalom értékei túlságosan is meghatározzák a gyerekek és a szülők értékrendjét.  A légkör az átlaghoz képest jónak. és őszintén érdekli az emberek véleménye. hiszen a tanárok egy csoportja már egy ideje jelezte. a kollégák rengeteg képzésben vettek részt. javaslata. Ő ezt szeretné demokratikus módon megvitatni a kollégákkal.

akkor írja le a mondandóját. amit bárki indítványozhat. 5.  mindenkinek jeleznie kell a megszólalási szándékát. 2. hogy a vita valamilyen konstruktív javaslattal záruljon. A foglalkozásvezető ismerteti a szabályokat:  mindenki legfeljebb 2 percet beszélhet. 3. nem lehet senki szavába vágni.VI. A legvégén az igazgató röviden összefoglalja a vitában elhangzottakat. Társadalmi részvétel. Fontos. hogy ne felejtse el.  mindenkit végig kell hallgatni. közösségi projektek T3 – A vita menete 1. 4. 376 . A vitában 10-en vesznek részt aktívan és – ha van elegendő résztvevő.  ha véleményt szeretne valaki nyilvánítani és várnia kell. akkor – minden résztvevő mögött ül egy megfigyelő.  ellenvélemény esetén is elvárás a kulturált reakció. aki végig figyeli a „saját emberét” és a végén visszajelzést ad neki. A foglalkozásvezető ismerteti a helyzetet.

Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben 377 .

hogy állítsanak fel egy munkabizottságot. Az igazgatóhelyettes: 60 éves elvált nő. mert több helyen tanít. Angoltanár: aki továbbképzéseken már többször találkozott a Karinthy Gimnázium tanáraival. 5 éve igazgató. Matektanár: nyugdíj előtt álló nagymama. aki nem túl sok örömet talál már a tanításban. de jól érzékeli azt a helyzetet. nem látja megvalósíthatónak. Mivel számára ez meghatározó élmény volt. hogy csak a nemzetközi érettségit adó gimnáziumokban veszik Magyarországon komolyan a közösségi szolgálatot. de belátja. Testnevelő tanár: akinek egy barátja mutatta meg a Hegyvidékben megjelent cikket arról. Megbízható szakember. hogy kár. kerületben a gyermekvédelmisek feladata a kéthetes karitatív-szociális diákmunka megszervezése. és kifejezetten érzéketlenek a társadalmi problémák iránt. de kevés partnerre talál ehhez az iskolában. Ezt az iskolában nagyon kevesen tudják róla. hogy tanítványai is szert tegyenek hasonló tapasztalatokra. közösségi projektek D1 – Szerepkártyák Igazgató: 45 év körüli családos férfi. 378 . Gyermekvédelmis technikatanár: őt kifejezetten felháborítja. hogy jól kezeli a konfliktusokat és a feszültségeket. A magyar munkaközösség vezetője: 50 év körüli egyedülálló nő. Képzőművész tanár: nagyon kevés időt tölt az iskolában. hogy a gyerekek nagyon önzők. és úgy gondolja. Részt vesz egy alapítvány munkájában önkéntesként. Számára az erkölcsi nevelés elsődleges fontosságú. nehezen lehet eredeti álláspontjáról kimozdítani. akik eddig elzárkóztak ettől.VI. Társadalmi részvétel. és azt javasolja. és elfogadottsága annak köszönhető. és n agyon szeret táboroztatni. de láthatóan érdekli a téma. hogy a XII. hogy az iskolájukban ez fokozatosan bevezetésre kerüljön. Ő lát arra esélyt. aki erősen konzervatív pedagógiai nézeteket vall. aki erősen vallásos. Fizikatanár: kicsit megkeseredett 40-es. nem látja. Szerinte már így is túl vannak terhelve. hogy a XII. Társadalomismeret tanár: fiatal férfi. kerületi iskolákban már működik a kéthetes karitatív-szociális diákmunka. ahol képzőművészeti foglalkozásokat tartanak mélyszegénységben élő gyerekek számára. hogy ezt hogyan lehet egyáltalán elkezdeni. nem igazán lelkesedik az újításokért. de nagyon szeret táborokat szervezni. aki egyetemista korában 1 évig volt Németországban önkéntes egy idősek otthonában. ami meghatározza értékrendjét a tanításban is. aki fiatal korában rengeteg vízitúrát szervezett. nagyon fontosnak tartja. helyzete stabil. ha másnak van igaza. Kicsit képmutatónak találják a többiek. akinek már felnőtt gyerekei vannak. Már jó ideje beszélget erről kollégáival. Ő a maga részéről szkeptikus.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful