Új témák és tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben

Foglalkozástervek

Visszacsatolás az alapképzésbe

Tartalom
Új témák és tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben .............................................. 1 Tartalom ..................................................................................................................................... 2 Bevezető ..................................................................................................................................... 4 A folytatás, hogyan tovább? ................................................................................................... 5 I. Értékelés .................................................................................................................................. 6 I. 1. I. 2. I. 3. I. 4. I. 5. II. 1. II. 2. II. 3. II. 4. II. 5. III. 1. III. 2. III. 3. III. 4. III. 5. IV. 2. IV. 3–4. IV. 5. Az értékelés pedagógiai szerepe, funkciói – dr. Szeszler Anna .................................. 8 A tanulók értékelésének fajtái – dr. Szeszler Anna ................................................... 15 A fejlesztő értékelés – dr. Szeszler Anna .................................................................. 27 Tanárok értékelése – Fehér Márta ............................................................................. 32 Intézmény értékelése – Benczúr Katalin ................................................................... 43 Osztályfőnöknek lenni – Fehér Márta.................................................................... 55 Kapcsolat a szülőkkel – Fehér Márta ..................................................................... 69 Kapcsolat a kollégákkal – Fehér Márta ................................................................. 76 Változó tanárszerepek – Fehér Márta .................................................................... 88 Kapcsolat a diákokkal (partneri viszony) – Fehér Márta ..................................... 100 Honnan jöttünk, kik vagyunk? – Farkas Magdolna ............................................. 109 Saját élmény – Farkas Magdolna ......................................................................... 120 Hallgatói szerepre való felkészülés – Farkas Magdolna ...................................... 130 A tanár mint segítő – Farkas Magdolna ............................................................... 136 Az intézményhez való kötődés – Farkas Magdolna ............................................ 148 Kooperatív tanulás – Kerékgyártó Judit .............................................................. 179 Projekt I. és II. – Kerékgyártó Judit ................................................................. 202 Differenciálás – Kerékgyártó Judit ...................................................................... 250

II. Pedagógus-szerepek............................................................................................................. 55

III. Pályaszocializáció ............................................................................................................ 108

IV. Hatékony tanulásszervezési módszerek ........................................................................... 159

V. Gyermekmegismerés ......................................................................................................... 285 V. 1. A gyerekmegismerés a hallgatók saját tapasztalatai és ismeretei alapján – Mendelovics Zsuzsanna ..................................................................................................... 286 V. 2. A gyermek megismeréséhez használható módszerek, terepek, eszközök saját élményű feldolgozása – Mendelovics Zsuzsanna .............................................................. 290 V. 3. A lényegi kérdések tartalma, megvitatása – Mendelovics Zsuzsa ....................... 317 V. 4. A tanítványokkal kapcsolatos ismereteket, tapasztalatokat, érzelmeket hogyan lehet „hasznosítani” a tanításban – Mendelovics Zsuzsa ................................................... 323 V. 5. A tanítványokkal kapcsolatos ismereteket, tapasztalatokat, érzelmeket hogyan lehet „hasznosítani” osztályfőnökként – Mendelovics Zsuzsa .......................................... 334
2

Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben

VI. Társadalmi részvétel, közösségi projektek....................................................................... 343 VI. 1. Bevezetés a tapasztalati tanulás és a közösségi szolgálat témakörébe – Galambos Henriette ............................................................................................................................. 345 VI. 2. VI. 3. VI. 4. VI. 5. Felkészülés a közösségi szolgálati/önkéntes projektre – Galambos Henriette .... 352 A közösségi szolgálati/önkéntes projekt megvalósítása I. – ..................................... Galambos Henriette ............................................................................................ 358 A közösségi szolgálati/önkéntes projekt megvalósítása II. – Galambos Henriette ... .............................................................................................................................. 362 Feldolgozó foglalkozás, értékelés – Galambos Henriette .................................... 372

3

Visszacsatolás az alapképzésbe

Bevezető
Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. vezetése – a TÁMOP 3.1.1. kiemelt program keretein belül – döntött úgy, hogy az eddigi nagy volumenű és alapjában sikeresen lezajlott közoktatási kompetenciafejlesztő programok után fontos lenne azok eredményeit a felsőoktatásban is hasznosítani. Az általános és középiskolákban elindult szemléleti és módszertani átalakulás után fontossá vált, hogy a felsőoktatási intézményekben a pedagógusképzés reagáljon erre a kihívásra, és úgy készítse fel a jelölteket, hogy azok az új kihívásoknak is meg tudjanak felelni. Napjaink pedagógusképzésének többek között fel kell készítenie a jövendő pedagógusokat a változatos, tevékenykedtető tanulásszervezési módszerekre, a pedagógus-szerepben bekövetkezett szemléleti változásra és az ebből következő gyakorlati tennivalókra. Azokra a kérdésekre kell feltétlenül választ adnia, amelyek a mai iskolát érintik, azokat a probléma-megoldási stratégiákat kell megtanítania, amelyek ma a közoktatási intézményekben jelen vannak. E gondolatok jegyében született meg az itt bemutatásra kerülő kiadvány, amelynek az volt a célja, hogy a pedagógusképző intézmények oktatói számára olyan konkrét foglalkozásterveket jelentessen meg, amelyek segítik őket abban, hogy oktatói munkájuk során módszereik újak és változatosak legyenek. A fejlesztés fontos eleme az elkészült foglalkozástervek gyakorlatban történő kipróbálása, valamint a tesztelés utáni korrekciója is. A program eredményeképpen – jelen kiadványban, valamint az Educatio Nonprofit Kft. honlapján1 – a gyakorlatban kipróbált segédanyagok állnak rendelkezésre a pedagógusképzésben oktató kollégák számára.

A foglalkozástervek (modulok) jellemzői A modul megadott modulsablon szerint készült, 15–20 oldalas foglalkozásterv. A modulleírás alkalmas arra, hogy a pedagógusképzésben oktató kolléga a hallgatók számára saját élményű egyetemi órákat tud tartani. A modulleírás tartalmazza a tanórai tevékenységeket, azok célját – vagyis a kompetenciafejlesztés fókuszait, az azokhoz kapcsolódó módszerek részletes leírását, valamint a szükséges tanári és diákmellékleteket is.

1

http://www.educatio.hu

4

Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben

A folytatás, hogyan tovább? Jelen programban négy felsőoktatási intézményben valósult meg a modulok kipróbálása, tizenhárom oktató részvételével. Reményeink szerint ezzel a lépéssel egy folyamat indult el, amelyben a kipróbálásban részt nem vett intézményekben pedagógusokat képző oktatók is elkezdik használni ezt a segédanyagot a tanításban. Nagyon pozitív élmény volt és ezúton is köszönjük a tizenhárom oktató részvételét, azt, ahogyan hozzáálltak a modulokhoz, és ahogyan visszajeleztek a modulíróknak, annak érdekében, hogy a szélesebb nyilvánosság elé már a gyakorlatban kipróbált, korrigált modulok kerüljenek. Különlegesen előrevivő és pozitív hangulatú volt az a szakmai együttműködés, amely a program során a közbeszerzésen a pro gram lebonyolítását megnyerő céggel, az Expanzió Humán Tanácsadó Kft.-vel létrejött. 2011. február 10. dr. Czike Bernadett a program szakmai vezetője

5

I. Értékelés

I. Értékelés
A témakörhöz tartozó valamennyi foglalkozásra vonatkozó javaslatok Ajánlott idő: 90 perc (lehetőleg szünet nélkül) Ajánlott létszám:  20-24 fő (5-6 db négyfős kiscsoport, de akár ennél több hallgató is dolgozhat négyfős csoportokban) Szervezési javaslat:  Akár kisebb, akár nagyobb létszámú hallgatói csoporttal dolgozunk, a foglalkozás során négyfős kisebb csoportokra lesz szüksé g. A terem berendezésétől függő módon – előadóterem, fix székek esetében – az egymás előtt/mögött ülő párok dolgozhatnak együtt. Differenciálással kapcsolatos javaslatok:  Ha alapképzésben vesznek részt tanítványaink, a választható tevékenységeket érdeklődési körük határozhatja meg. Ha jól ismerjük a csoportot, diákjainkat az aktuális céloknak megfelelően sorolhatjuk csoportokba.  Amennyiben különböző életkorral dolgozó pedagógusok továbbképzésére használjuk a modult vagy annak valamelyik részét, értelem szerűen választhatunk az irodalomból. Értékeléssel, ellenőrzéssel kapcsolatos javaslatok:  Ennél a modulnál különösen fontos, hogy az abban leírtakat át is éljék a hallgatók, modell legyen számukra.  A folyamatos visszajelzés mellett az egyes részeknél különösen tudatosan kezeljük az önértékelés, egymás értékelésének lehetőségeit is.  Az ellenőrzésnél mi is kitérhetünk a folyamatokra, együttműködésre, s természetesen a tartalomra, alkalmazásra, amit előadnak, leírnak együtt és/vagy önállóan is. A kapcsolódó vizsgához módszertani javaslat, hogy ott a gyakorlatból, akár egy példa elemzéséből kiindulva kelljen számot adni az olvasottakról, megtanultakról, s nem fordítva. A foglalkozás megtartásához szükséges eszközök, anyagok:  Csomagolópapírok, vastag, színes filctollak, rögzítési lehetőség, amellyel a plakátokat fel lehet tenni a falra, kinyomtatott vagy kivetített anyag a mellékletből, vagy egyéb irodalom, ill. órafelvétel alapján

6

Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben

A foglalkozás megtartásához, illetve diákok számára ajánlott szakirodalom:  Báthory Zoltán: Tanulók, iskolák, különbségek (Pedagógiai értékelés fejezet). Tankönyvkiadó, Budapest, 1992.  Brassói Sándor – Hunya Márta – Vass Vilmos: A fejlesztő értékelés: az iskolai tanulás minőségének javítása http://www.ofi.hu/tudastar/uj-pedagogiai-szemle/fejleszto-ertekeles  Csapó Benő: Tudás és iskola. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 2004.  Értékelés másképpen I. DVD. SuliNova Pedagógiai Alternatívák Központja, 2005.  Fejlesztő értékelés – A tanulást-fejlesztő osztálytermi módszerek a középfokú oktatásban. Országos Közoktatási Intézet, OECD, 2005  Golnhofer Erzsébet: A pedagógiai értékelés. In: Didaktika – elméleti alapok a tanítás tanulásához Szerk.: Falus Iván, Tankönyvkiadó, 2000  Kertesi Gábor: A közoktatási intézmények teljesítményének mérése-értékelése, az iskolák elszámoltathatósága http://oktatas.magyarorszagholnap.hu  Knausz Imre: A tanulók értékelése. In: Intézményvezetés és közoktatási értékelés. Okker Kiadó, Budapest, 2005.  Nádasi Mária – Hunyady Györgyné: Szöveges értékelés, Trezor Kiadó, 2005.  Radó Péter: A fejlesztő értékelés az oktatáspolitika és az oktatásfejlesztés eszközrendszerében. Új Pedagógiai Szemle, 2006. március  Ranschburg Ágnes: Az iskolák értékelési-mérési gyakorlata és a kompetenciák. Új Pedagógiai Szemle 2004. március  Például (Pedagógusok gyakorlati példái a személyközpontú szemlélet iskolai megvalósítására), szerk.: Fehér Márta, SuliNova, 2005. Értékelés fejezet  Zágon Bertalanné: (szerk.): Értékelés másképpen. Nemzeti Tankönyvkiadó, 2004.

7

hogy az értékelés áthat gyakorlatilag minden(féle) pedagógiai folyamatot.  kritikai gondolkodás. elemzés. Kapcsolódási pontok: A programon belül több témához szorosan kapcsolódik. Képességbeli:  érzelmeink pontos azonosítása. 8 .  rugalmasság (a tanulás teljesítmény rendszeres elemzése alapján.  kommunikációs készségek. 1. hogy az értékelés elsőso rban érték keresés. Az értékelés megjelenése a tanulási folyamat egészében. különösen a módszerek. az SNI diák gyóg ypedagógusával.I. pszichológusával is. teljesítményét. A kompetenciafejlesztés fókuszai: Attitűdbeli: a tanulási képességekben meglévő különbséget ne minőséginek.  együttműködést tud kialakítani a más szubkultúrában élő diákok szüleivel is. Valamennyi diák. Szeszler Anna Annak tudatosítása. (A magyar és az angol nyelv is ezt fejezi ki: value – evaluation). funkciói – dr. különösen a más szubkultúrában szocializálódottak és a sajátos nevelési igényűek teljesítményének értékelésében fontos annak a szempontnak az érvényesítése. hanem mennyiséginek tekintsük.  empátia. amely alkalmazásának mikéntje nagymértékben befolyásolja tanítványaink képességeinek fejlődését. mikor és hogyan értékel az iskolában? Korábbi iskolai élmények során végigélt saját tapasztalatok irányított elemzése. miért. következtetések megf ogalmazása. miközben csak a „jéghegy csúcsa”. tudatosítás. Az értékelés funkcióinak tudatosítása. kit. Az értékelés pedagógiai szerepe.  probléma. A foglalkozás közvetlen célja: Lényegi kérdések: A foglalkozás tartalma: Ki.és konfliktuskezelés. szükség esetén képes az egyéni fejlődés támogatását szóló tervét módosítani). az élethosszig tartó tanuláshoz való későbbi viszonyukat is. hat és visszahat a teljes folyamatra. munkaformák. Értékelés I.

 A legrosszabb élményem az volt.tanulás – Páros sével ráhangolódás a szóforgó  A legszívesebben arra emlékszem.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Foglalkozásvázlat I. amikor… témára. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. vagy/és osztálytársai között voltak más kultúrában vagy más szubkultúrában szocializálódott diákok is. amikor… Saját érzések azonoAz élmények felidézése terjedjen ki arra. 9 .Meghatározó saját Kooperatív ban) a következő mondatkezdéssel: élmények felidézé. fejlesztendő készségek. Ráhangolódás. anyagok (mellékletek) 2’ A téma felvezetése Az értékelés téma feldolgozásának célja. ha esetleg a hallgató integrált osztál y. a feldolgozás előkészítése Idő Tevékenységek Tevékenység célja. kapcsolódás a korábbi témákhoz Frontális 8’ Az értékeléssel kapcsolatos saját iskolai élmények felidézése (4 fős csoportok.  A foglalkozások javasolt időkerete – a csoport egyedi igényeitől függően – változtatható.sítása ba járt.

Az egymás felé forduló kettős kör külső részében állók mondanak egy példát.I. Csoportonként csomagolópapír.Felsorolás lejegyzése megosztása egy másik pármagáról. Értékelés II. amelyek most nem a legmaradan Mikor? dóbb pozitív. filctoll 10’ 10’  A foglalkozások javasolt időkerete – a csoport egyedi igényeitől függően – változtatható.) Információkezelés ral  Példák kiegészítése. a felsorolások összehasonlításával A felsorolások áttekintése közösen (csoportonként egy-egy újabb elem bemuta. anyagok (mellékletek) 10’ Kinek szól az értékelés? Nagyobb összefüg. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. fejlesztendő készségek. elmélyedés a témá.Kooperatív Csoportonként csomagolópaA korábban felelevenített élmények összevetése. filctoll. osztálytársaknak.tanulás – Ketban tőskör Hogyan jelenhet meg az értékelés a tanítás–tanulás teljes folyamatában? Csoportosítás:  Mit? Minél többféle értékelési módszer gyűjtése. hanem az iskolai élet legkülönfé Hogyan? lébb mozzanatához kapcsolódhatnak. más intézménynek stb. Frontális megbeszélés. értelmezése tágabb értelemben. elemzése egy új szempontból gésekben való gon. filctoll azonos csoportokban: Információ  Kinek üzen az adott értékelés? (Várható válaszokra példa: tanulónak ön. ill. Az új tartalom feldolgozása Idő Tevékenységek Tevékenység célja.Információgyűjtés. szülőnek. Kooperatív tanulás – megbeszélés csoportban szóforgóval. 10 . negatív élményhez kötődnek. Kooperatív tása példával és indoklással).tanulás dolkodás pír. közös plakát kéCsoportonként csomagolópapír.

felelés. otthon. motiváció. röpdolgozat. amennyi csak eszükbe jut:  Mit értékelünk (tevékenységek. órán.) Az elhangzottak felhasználásával írjanak össze annyi értékelési helyzetet.tartalmazó tás melléklet ki- 10’ Az értékelés funkciói. ekkor a belsők mondanak újabb példát. bizonyos készségek stb. (A szempontok között szerepeljen a metakommunikáció intenzitásának az eltérő volta a különböző szubkultúrákban. ismétlés. módot. tetszőlegesen választott szempontok szerint)? Plakátok összehasonlítása szítése strukturált rendezés. hogy relatív fejlődésüket rendszeresen számba v együk. ellenőrzés)?  Hogyan. milyen módszerekkel (szóban. s ez önmagát beteljesítő jóslattá válik. tevékenységek köré szerveződve stb. 5’ Frontális megbeszélés a csoportban készített plakátok alapján. Az újabb szempontok fókuszba állításával az esetekhez kapcsolódó várható módszerek: mosoly (és más nonverbális módok).értékek. egyéb szöveges értékelési módok. bíztatás. ugyanakkor számoljunk azzal a veszéllyel. a tanulási folyamat melyik szakaszában (új anyag feldolgozása. beszámolók stb. Csoportosítás megadott szempontok szerint. gyűjtése)?  Mihez viszonyítunk? (Az SNI és más kultúrában élő gyerekek számára egyrészt lényeges. Véleményalkotás Önálló munka Állításokat – értékválasz. a tudást visszatükröző „termékek” gondolkodás. összefoglalás.)  Mikor. szidás. írásban. dolgozatok különféle céllal. dolgozat. Állásfoglalás az adott állítások tartalmával kapcsolatban (lásd melléklet) 11 . gyakorlás. így folytatva tovább a gyűjtést. attitűdök. viselkedések.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben majd továbbhalad a kör. hogy lehetőségeiket alul értékeljük.

+. önér. Csoportmegönellenőrzés. fejlesztendő készségek.Önálló mindenki a véleményét kifejező jelet magára ragasztja. amelyet ki-ki a ruhájára tesz az általa választott jellel A korábban kiosztott vagy kivetített változat alapján 5’ III. anyagok (mellékletek) 10’ Mi az értékelés szerepe? Összegzés.kivetítése. Értékelés Minden állítás osztása vagy mellett egyet. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. amely megosztja a hallgatókat). ceruza majd párokban. Az új tartalom összefoglalása. ben az eltérő jelet viselő mellett meg Feltétlenül igaz:+ + áll. értés/elutasítás Papír.beszélés tékelés csoporton belül is Post-it öntapadós papír.I. megbeszélése Gondolkodásfejlesztés Egyéni munka. –. ceruza mértékének jelölése: ++. ellenőrzés és értékelés Idő Tevékenységek Tevékenység célja. – – 10’ Egy állítás kiemelése (lehetőleg olyan. köz. érvel. meggyőz  Igaz: +  Nem igaz: –  Semmiképpen nem igaz: – – Értékelés funkcióinak összegyűjtése a mellékelt állítások felhasználásával Az értékelési funkciók egyeztetése Összehasonlítás. majd Mindenki sétál. Papír. végül 4 fős csoportokban – közös meghatározás készítése 12 . meghatározás írása Fogalomalkotás A foglalkozás lezárása Meghatározások felolvasása.

Példák:  Egy állítás kiválasztása. irodalomjegyzék) Motiváció a tovább. Érvelés párokban. indoklásuk.  További állítások megfogalmazása.társaik értékelésre lése Frontális A mellékletben található állításokkal számos. egymás meggyőzése.  Állítások rangsorolása. összegyűjtése az állítások segítségével.  Állítások csoportosítása. majd olyanok keresése –sétálással – a csoportban. Pl. siker esetén esetleg a jelölés megváltoztatása egy vagy több kategóriával. elmélyü.Önmaguk és gondolásra. 13 .  Az értékelés funkcióinak kiemelése.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben További kapcsolódó források megjelölése (lásd. akár differenciált feladatot lehet kezdeményezni. akik legalább egy kategóriával eltérően foglaltak állást.

szelektál. ezzel segíti az önismeret kialakulását. –. az ötfokú skála a mérés eredményét fejezi ki. 14. 2. 22. Az értékelés szempontja minden tanulónknál azonos. mit kell/lehet tenni a jobb eredményért. és ehhez alkalmazkodva egymáshoz viszonyítjuk a tanulóinkat. Az értékelés rangsort állít fel a tanulók között. Az értékelés legfőbb funkciója a tanulói teljesítmény minősítése. 14 . mint más diákok számára. hogy segítségével nő a tanulás hatékonysága. 6. 3. saját magához viszonyítjuk. Az erőfeszítés helyet kap. saját korábbi teljesítményéhez. 12. ki kell javítania a hibáikat. +. A szóbeli feleletnél használt osztályozás. máskor például a helyi tanterv követelményeihez viszonyítunk. A más szubkultúrában szocializálódott diákok esetében a relatív (saját korábbi teljesítményéhet viszonyított) értékelésnek lényeges nagyobb szerepe van. 15. hogy adjon a diákoknak. Az értékelés tájékoztat másokat is a tanuló által elért teljesítményről. Az értékelésnél figyelembe vesszük az adott osztály teljesítményszintjét. 18. 8. a kimeneti teljesítmény. Az értékelés módot ad a társak fejlődésével való összehasonlításra. hogy megbecsülje a várt érdemjegyet. 21. Az értékelés /osztályozás során a közös cél eléréséhez viszonyítunk. 5. – – jelekkel véleményedet! 1. 9. 17. 23. 7. Sajátos nevelési igényű diák esetében az értékelés tárgya soha nem lehet a sérülésből következő tünet. Az értékelés megerősíti a sikert. Az értékelés lényege. 10. motivál. Az értékelés a tanítási és a tanulási folyamat lezárása. megjelenik az értékelésben. Értékelés Melléklet a foglalkozáshoz Állítások Egyetértésedtől függően jelöld értelemszerűen + +. 4. Az értékelés objektív mércéhez viszonyít (például: tantervben meghatározott követelmények). Az önértékelés célja. A tanítás egyes (lezáró) szakaszaiban a pedagógus visszajelzést kell. 16. Ahogyan tanítványaink tanulási módszerei sem egyformák.I. hogyan értékeljen másokat. az értékelésnél is igazodnunk kell a különbözőségekhez. Az értékelésnél alkalmanként a diák által elért relatív fejlődést vesszük számba. Az értékelés lényege az információszerzés. Az értékelés megmutatja. Az értékelés mintát ad a tanulónak arra. 13. 19. 20. Az értékelésnél az adott tanuló által elért fejlődés mértéke a döntő. 11.

Pszichológia 15 . Képességbeli:  érzelmeink pontos azonosítása.és konfliktuskezelés.  empátia. A minősítő értékelés megjelenése a tanulási folyamat során – példák elemzésén keresztül. A fejlesztő értékelés pedagógiai súlya. A tanulók értékelésének fajtái – dr.  probléma. A diagnosztikus. A foglalkozás közvetlen célja: Lényegi kérdések: A foglalkozás tartalma: Mitől függ. Szeszler Anna A hallgatók által eddig diákként átélt és ismert értékelési formák tudatos elemzése pedagógusszemmel.  kommunikációs készségek. az SNI diák gyógyp edagógusával.  rugalmasság (a tanulás teljesítmény rendszeres elemzése alapján. hogy mikor melyik értékelési formát választjuk – beleértve a más szubkultúrában szocializálódott és a sajátos nevelési igényű diákok szempontjait is. elemzése. A kompetenciafejlesztés fókuszai: Attitűdbeli: a tanulási képességekben meglévő különbséget ne minőséginek. a minősítő. illetve a fejlesztő értékelések közötti különbség felismerése. szükség esetén képes az egyéni fejlődés támogatását szóló tervét módosítani). hanem mennyiséginek tekintsük. tudatosítása. 2. Kapcsolódási pontok: Kapcsolódás a differenciáló pedagógiához (tanulók diagnosztizálása az iskolakezdés szakaszában). Korábbi iskolai élmények során végigélt saját tapasztalatok irányított elemzése az osztályzatokkal tö rténő értékelés esetén.  kritikai gondolkodás. lehetőségek elemzése.  együttműködést tud kialakítani a más szubkultúrában élő diákok szüleivel is. elemzés. pszichológusával is.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben I. tudatosítás.

zet/papír. 16 . fejlesztendő készségek. hogy… A leírtak összevetése. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. mert…  A vizsgának az az előnye. írásban (2-2 perc): élmény bevonása  Az osztályozás azért fontos. megbeszélése Gyűjtés: önál. a feldolgozás előkészítése Idő Tevékenységek Tevékenység célja. Ráhangolódás.I. Értékelés Foglalkozásvázlat I. sajátmegkezdett mondatok befejezése önállóan. anyagok (mellékletek) 2-3’ 10’ A téma felvezetése Az elmúlt alkalommal összegyűjtött személyes tapasztalatokra visszaemlékezve Ráhangolódás. hogy…  A teljesítmény relatív értékelésének az az előnye és az a veszélye.Jegyzetfülóan jegyzetel. íróve eszköz Megbeszélés: párokban szóforgóval  A foglalkozások javasolt időkerete – a csoport egyedi igényeitől függően – változtatható.

képességek Munkaformák és módszerek Eszközök.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben II. Melyek lehetnek az osztályozással történő minősítő értékelés előnyei és tás hátrányai? („A” szöveg) 1. Melyek lehetnek a fejlesztő értékelés előnyei és nehézségei? („B” szöveg) Kooperatív tanulás – Szakértői mozaik módszer Csoportonként csomagolópapír. 2. rögzítik következtetéseiket Csoportonként csomagolópapír. felkészülés ezek továbbadására Visszatérve saját csoportjuk tagjaival megosztják a tanultakat.tosítása fajtáik szerint végiggondolja az értékelés adott fajtáját.A cél–tartalom módlesztő értékelések sajátosságai) szer és ezek összefüggése Szakértői csoport: az azonos szemponttal dolgozók elhagyva saját csoportjukat – összeülnek. Információ feldolgozása forráselemzés. A fejlesztő értékelés sajátosságai („B” szöveg) viszonyítás. megbeszélik. szövegelemzés segítségével (felhasználható szövegkiemelé.Lényegkiemelés portban.Az értékelések megsek a mellékletben).önállóan . 17 . filctoll  A foglalkozások javasolt időkerete – a csoport egyedi igényeitől függően – változtatható. ismerése és csoporCsoporttagok feladatai: minden csoporttag az adott szempontból . Az új tartalom feldolgozása Idő Tevékenységek Tevékenység célja. tudatosí3. (Minősítő és fej. filctoll D1 melléklet Jegyzetelés eszközei 15’ 10’ A témára vonatkozó legfontosabb információk megfogalmazása szakértői cso. A minősítő értékelések sajátosságai („A” szöveg) 4. anyagok (mellékletek) 10’ Az értékelés fajtái. fejlesztendő készségek.

Értékelés 10’ Az értékelés jellegzetes alkalmai: Hogyan történjen a 1. minősítése) Kooperatív tanulás – Háromlépcsős interjú Egy-egy pár dolgozik két különböző fajta diagnosztikus értékelésen A kérdések és válaszok meghallgatása. megválaszolja saját szavai Hogyan befolyásolja az életkor az értékelési fajta megválasztását? val  Hogyan befolyásolja a tanulási folyamat adott szakaszának célja az értékelési fajta megválasztását? 18 .I. majd egy csoporttag által a válaszok értékeinek kiemelése D2. osztályozása. röpdolgozatok stb. esetleg kivetítve 10’ Válaszok megfogalmazása – adott kérdésekre: Összefüggések kere Hogyan hatnak a követelmények és a várható értékelési mód előzetes sése. Minden csoporttag kiválaszt ismerete a tanulási folyamatra? (vagy kihúz) egy Melyik értékelést milyen a gyakorisággal használjuk. vagy új csoport/osztály esetén) zés? Kinek szól? 2. miért? egy kérdést. pár: diagnosztikus értékelés (A gyerekek megismerése az iskolába lépéskor a diagnosztikus értékelés után a visszajeltanév elején. pár: témazáró értékelések (Záró dolgozatok. melléklet kérdései külön kártyákon vagy egy lapon.

és ellenőrzés villámkártya párokban A minősítő. összegzés A következő alkalomra ajánlott olvasmányok Frontális zárás  A foglalkozások javasolt időkerete – a csoport egyedi igényeitől függően – változtatható. fejlesztő. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök.Önálló munka. D3 melléklet – tása.Tudatos alkalmazás galmazása Egyéni munka. majd indoklás párokban tek rögzítése majd indoklás feladatlap.Az elméleti ismere.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben III. anyagok (mellékletek) 10’ A számokkal jelölt értékelési fajták és a betűkkel jelölt meghatározások párosí. ellenőrzés és értékelés Idő Tevékenységek Tevékenység célja. majd értékelése párokban 5’ Fejlesztő (formatív) értékelés Külső értékelés Belső értékelés Minősítő (szummatív) értékelés 5’ Példák meghallgatása. Az új tartalom összefoglalása. külső és belső értékelési formákra egy-egy példa megfo. fejlesztendő készségek. 19 .

Minősítő értékelés a félévi vagy év végi bizonyítvány még akkor is. Különösen igaz ez. a javítási lehetőségek számbavétele. Ez az értékelési mód nem a tudás egészét. hogy a hazai közoktatási rendszer elsősorban a minősítő (szummatív) értékelésre épül. illetve amely nem egy-egy konkrét munka/szereplés konkrét pozitív vonásait emeli ki. Értékelés Mellékletek a foglalkozáshoz D1 „A” szöveg A minősítő értékelést mindannyian ismerjük. szöveges értékeléssel. A fejlesztő értékelést a kutatók a következőkben határozták meg: a tanítás során. kívánatos szin thez képest hogyan teljesít valaki. a tudás bizonyos elemeit értékeli. sem külföldön. annak minőségére nézve. a továbbtanulásra is döntő hatással van. ha a diagnosztikus értékelés szerepét és funkcióját is bevonjuk az elemzésbe. megtapasztaltuk diákként. alacsonyabb korosztályok esetében különböző jutalmakkal. Célja mindenképp az. fejlesztése. ha szöveges. az eredmény nem befolyásolja a tanítási stratégiákat. a tanulási folyamat – a tanuló – segítése. Tény. Az osztályzatok révén sokszor olyan információt ad a teljesítményről. ne ítélje meg (különösen ne ítélje el) az eddigi munkát. ami elsősorban a külvilág számára fontos. A teljesítmény minőségét általában osztályzatban fejezik ki. hanem a tanulási hibák és nehézségek differenciált feltárása.I. Célja nem a minősítés. Azt mutatja meg. „B” szöveg A fejlesztő értékelés meghatározására még nem született konszenzus sem itthon. tanárként. A tanár megítéli a teljesítményt. fejlődésének lehetőségeiről. bizonyos esetekben komoly inkoherencia mutatható ki a különböző értékelési módok elnevezésének és elemeinek használatában. a munkaközösség. Sokszor a magatartási és motivációs problémák kezelésére is alkalmazzák. amelynek eredményeként osztályzat születik. Ez az értékelési mód hazánkban – hagyományai ellenére – meglehetősen szokatlan. mégis úgy tűnik. Egy 1998-as kutatás azt állapítja meg. Bár ebben nincs egyetértés a szakmán belül. hogy egy adott. Ennek általában nincsenek következményei a pedagógiai munkára. és kidolgozzák a kettő különbségének növelésére irá- 20 . inkább az alternatív iskolák pedagógiai gyakorlatára jellemző. ösztönzőkkel. Csak nagy beleérző képességgel nevezhető fejlesztő értékelésnek az az eljárás. kialakítják az egymást követő teljesítmények mérésének és összehasonlításának módszereit. meghatározó tényezője. Számos ponton azonban fogalmi és elemzési keveredés. hogy a diák eredményesebb tanulását segítse. Ennek okai összetettek. hogy akkor beszélhetünk formatív (fejlesztő) értékelésről. szülőként. osztálytermi szituációban gyakran és interaktívan alkalmazott értékelési mód. Ez a mérés általában belső (a tanár. hogy a minősítő értékelés hagyományosan a tanítási folyamat kemé ny magja. és nem annak (a benne foglalt eljárásnak) a javíthatóságára ad javaslatokat. ha meghatározzák a tanulói teljesítmények kívánatos szintjét (meghatározzák a konkrét célokat). rangsorol. az iskolavezetés által kezdeményeze tt módon és az általuk készített) mérőeszközökkel történik. am elyekkel a tanulási folyamat eredményesebbé válhat. hanem a részfolyamatokat. a tanuló számára nyújt visszajelzést erősségeiről és hiányosságairól. holott a későbbi életpályára. hanem mutasson rá azokra a lehetőségekre. folyamatosan gyűjtik az információt a tanulói teljesítmények alakulásáról.

Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben nyuló eljárásokat. bár ő is végezhet ilyen mérést. 6. Hogyan hat a tanulási folyamatra. azoknak a konkrét lépéseknek. illetve az elér t sikereket jelzi vissza. Különösen erős a jelentősége – főként a más szubkultúrában élő és a sajátos nevelési igényű diákok számára – a tanulási motiváció szempontjából. ha a tanítási-tanulási folyamatban valamilyen hibát észlel. amit az adott osztályban a mérést végző tanár tanított. A diagnosztikus mérés ritkább. 4. feltárja a tanulócsoport (ri tkábban a tanuló) előismereteit. Linda Allal és Mottiner Lopez különös nyomatékot ad ebben a definícióban a tanulási folyamat szervezésének. önértékelésére is hat. iskolafokozatra belépő tanulók hozott tudását felmérő dolgozat. céljuk a folyamat eredményesebbé tétele. A fejlesztő értékelés ebből a tanulást támogatja. formálja. hogy az eddig rendszerszinten kezelt elemeket (tanterv. hogy rugalmas kölcsönhatásban van a tanítási és tanulási stratégiákkal. énképére. A fejlesztő értékelés másik nagy előnye. nem a diáknak és a szülőnek. Szükségszerű. Ennek megf elelően a fejlesztő értékelés egyik nagy előnye. 5. és ehhez igazítsa a tanítást. Új Pedagógiai Szemle. 2005 D2 Kérdések valamennyi csoport (egy-egy tagja) számára 1. 7. Ettől eltérő logikai alapon való felosztásból következik a – leginkább a fejlesztő értékeléssel rokon – relatív értékelés a diák teljesítményének saját korábbi teljesítményéhez viszonyított értékelése. hiányosságait. 3. ahogyan közös szemléletüket kialakítják. az oktatásirányításnak) szól. Erre nem vagy nem feltétlenül adnak osztályzatot. hogy a pedagógiai folyamatot eredményesebbé tegye. hogy magát a tanulási folyamatot segíti. és ezt fel akarja tárni. Az értékelés lényege valóban maga a fejlesztés. Brassói Sándor – Hunya Márta – Vass Vilmos: A fejlesztő értékelés: az iskolai tanulás minőségének javítása. mert általában nem is azt méri. mint a minősítő. ha a tanuló előre ismeri a követelményeket és a várható értékelési módot? Melyik fajta értékelést milyen a gyakorisággal használjuk. egyéni haladását értékeli. 2. a kudarcait. hogy megállapítsa a tanuló fejlődését és tanulási szükségleteit. A fejlesztő értékelés tehát arra szolgál. hiszen a diákok önfejlesztésére. Arra szolgál. A tanuló fejlődését. amelyeket a tanárok és a tanulók a teljesítmény minőségének fokozására tesznek. A belső diagnosztikai mérések a tanítási (tanulási) folyamat adott szintjén való beavatkozást teszik lehetővé. a visszajelzés elsősorban a tanárnak (az iskolának. differenciál juk. Tipikus diagnosztikai mérés az új iskolába. miért? Hogyan befolyásolja a tanulási folyamat adott szakaszának célja az értékelési fajta megválasztását? Hogyan befolyásolja tanítványaink életkora az értékelési fajta megválasztását? Hogyan befolyásolja az értékelés fajtájának megválasztását a sajátos nevelési igény? Hogyan befolyásolja az értékelés fajtájának megválasztását a más szubkultúrában élés ténye? Mi következik a roma diákjainknak szóló metakommunikáció módjára a Békési Ágnestől vett szövegrészletből? 21 . tanítási és tanulási stratégiák) személyre szabjuk.

valamint a kitőzött tanulási célokhoz való viszonyítása 2. célja a tanulási hibák és nehézségek differenciált feltárása. célja a tanuló előzetes tudásának feltárása. Értékelés D3 Fogalmak és meghatározások párosítása villámkártyához Fogalmak 1. célja a tanulási hibák és nehézségek differenciált feltárása. amely lehetővé teszi a javítást és a pótlást. az induló tudásállapothoz. célja a tanuló előzetes tudásának feltárása C a pedagógiai információk szervezett és differenciált visszajelentésének elmélete és gyakorlata F a tanulási folyamat nevezetes szakaszainak a befejezésekor alkalmazzák. Diagnosztikus értékelés: a tanár tájékoztatását szolgálja valamely nagyobb tartalmi-tematikus egység tanításának megkezdése előtt. Pedagógiai értékelés 4. célja az elért tudásállapot rögzítése. Formatív értékelés 6.I. Szummatív értékelés Meghatározások A a tanítási-tanulási folyamat állandó kísérője. Formatív értékelés: a tanítási-tanulási folyamat állandó kísérője. amelyben a tanulók teljesítményeit egy kiválasztott populáció teljesítményének átlagához (norma) viszonyítják E a tanár tájékoztatását szolgálja valamely nagyobb tartalmi-tematikus egység tanításának megkezdése előtt. Diagnosztikus értékelés 5. amelyben a tanulók teljesítményeit a tanulási követelményekből kiindulva. Normaorientált értékelés 3. B olyan értékelési eljárás. Kritériumorientált értékelés 22 . amely lehetővé teszi a javítást és a pótlást D olyan értékelési eljárás. funkciói. típusai Pedagógiai értékelés: a pedagógiai információk szervezett és differenciált visszajelentésének elmélete és gyakorlata. azokhoz viszonyítva határozzák meg Források a foglalkozáshoz (tanár számára) A pedagógiai értékelés fogalma.

 MK: mozgáskorlátozott TAK ATTITŰD KÉPESSÉG  BF: beszédfogyatékos. hogy a tanulásban akadályozottak nehezen kezelik a változásokat. nem kihasználhatónak.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Szummatív értékelés: a tanulási folyamat nevezetes szakaszainak a befejezésekor alkalmazzák.  nemeket a keresztnév alapján esetleg nem tudja azonosítani. valamint a kitőzött tanulási célokhoz való viszonyítása. Normaorientált értékelés: olyan értékelési eljárás. hanem mennyiséginek tekinti. hanem fokozatosan csökkentendőnek tekinti. kezdeményezőképesség lönbségeket nem minőséginek. 2008.  PZ: pszichés fejlődési zavarral küzdő gyerek/diák MŰVELTSÉG HS A tanulási képességekben meglévő küFantázia.  AT: autista.  HS: hallássérült. különös tekintettel a sajátos nevelési igényű diákokra (Kézirat. hogy  tanuló vágyainak teljesülési idejét célszerű fokozatosan növelni.  LS: látássérült. részlet A sajátos nevelési igényű gyerekek/diákok számára szükséges kompetencia konkrét szintjén. különösen fontos elemek Rövidítések:  TAK: tanulásban akadályozott. a sérülés jellegétől függő. árnyalt metakommunikáció függőségét. A tanuló emocionális függőségét nem kihasználhatónak. autisztikus. hanem fokozatosan csökkentendőnek tekinti Tudja. Kritériumorientált értékelés: olyan értékelési eljárás. T1. Tudja. 23 . D4 Kereszty Zsuzsa: Pedagógus-kompetenciák. azokhoz viszonyítva határozzák meg. A tanuló emocionális és instrumentális Gazdag. az induló tudásállapothoz. célja az elért tudásállapot rögzítése. amelyben a tanulók teljesítményeit a tanulási követelményekből kiindulva. amelyben a tanulók teljesítményeit egy kiválasztott populáció teljesítményének átlagához (norma) viszonyítják.

hogy az AT tanuló:  ülönböző területeken rendkívül eltérő mértékben lehet fejlett. hanem fokozatosan csökkentendőnek tekinti. Készség az autizmus természetével való ismerkedésre. Fontos annak ismerete. Képes intenzív személyes. Empátia.  tér.  őleg a gyerek beszédértésének fokát kell ismernie. Elfogulatlanság: az esetleg torz külső mögött képes az ép személyiséget. illetve az egyes ép személyiségvonásokat meglátni A pedagógus nyelvi és metakommunikációs képességeinek fejlett volta.  gyerek a vele együtt létrehozott szabályokat tartja be leginkább. MK BF AT A látható világban. hogy a gyereket a  edagógus ún. hanem fokozatosan csökkentendőnek tekinti.I. A verbális és az értelmi képességeket megkülönbözteti egymástól. Tudja. A tanuló emocionális és instrumentális függőségét. a BF tanuló aktuális nyelvi fejlettségéhez való igazodás képessége. idegesítőnek. társas helyzetekben nehezen tájékozódó LS-tanítványa számára képes „biztos ponttá” válni. Fejlett kommunikációs képességek. hogy a tanuló furcsaságait ne sértőnek. Türelem. nem kihasználhatónak. az idő megfelelő strukturálásával és vizuális eszközökkel segíthet. szimmetrizáló kapcsolat kialakítására 24 . vele teherbíró személyes kapcsolatot kialakítani. Beállítódás arra. hanem inkább humorosnak fogjuk fel. aktivitási terébe és nem külön célszerű ültetni. PZ A gyerek viselkedését nem sértésnek. Értékelés LS ATTITŰD KÉPESSÉG MŰVELTSÉG A tanuló emocionális függőségét nem kihasználhatónak. hanem tünetnek tekinti. hogy a BF tanuló családja korlátozott vagy kidolgozott nyelvi kódot használ. Tudja. hogy minél nagyobb eséllyel értse őt a gyerek.

Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben 25 .

hogy ha vele beszélgetek. s én mintegy „tabula rasa” ülök velük szemben. segítséget igényel. szinte láthatatlanná tevő csendes jelenlét tehát.I. Azt hitte. Kicsit fárasztó volt ugyanis a már másfél órája tartó intenzív szemkontaktus. Addig nem folytatódott a beszélgetés. nem pedig a bizalmaskodás jele. sem irónia nem volt. amit nézek. mellőzöttségekről. magasabb hőfokú. unatkozik vagy valamilyen problémája van. hogy a muzsikus társadalom érintkezési stílusa sokkal nagyobb em ocionális töltésű. Nem cigány környezetben gyakran tapas ztaltam. Egymás megérintése és a szorosabb testi közelség is a bizalom és a tisztelet. beszámoltak megaláztatásokról. általában az intenzív jelenlétet. Különösen az interjúk vége felé dominált ez a stílus. A férfi abban a pill anatban oldalt hajolt. nem a szemébe nézek. A ritkán föltett. szembetűnő m etakommunikációt.) 26 .” (Békési: Muzsikusok. mint az a nem-cigány környezetben megszokott és elvárt. lebegtetett kérdéseket alkalmaztam. úgy hiszik. de jobban felkészültem arra. kivártak a mosolyomat vagy a csodálkozásomat. Egyszerűen nem tudta elképzelni. Igénylik az egyértelmű. Mozdulatában sem szemrehányás. valami érdekeset fedeztem föl. amihez eddigi munkáim során szoktam. a véleményemet tudakolják. Az interakciókban követelmény a szoros szemkontaktus a vélemény. Muzsikus megkérdezetteim kivétel nélkül hozzám beszéltek. amikor cigányságukról szóltak. (Egy alkalommal a beszélgetés második órájába szemem pihentetendő a velem szemben ülő muzsikus a háta mögött lévő drapériát szemléltem. nem várnak tőlem különösebb reakciót. amíg én nem vallo ttam színt. Bevezetés.és érzelemnyilvánítás Ennek hiányában nem csak udvariatlannak. kiprovokálták az elism erésemet vagy a fölháborodásomat. hogy jobban láthassam. Csak egy pillanatra. egy idő után válaszukat szinte önmaguknak fogalmazzák meg. ezúttal akadályozta volna a partner megnyilvánulásait. hogy itt most visszakérdeznek. hanem egyszerűen kevéssé érdeklődőnek tartják a partnert. Értékelés Békési Ágnes szociológus cigányokkal készített interjúk tapasztalatairól beszél „Itt kell megemlítenem. s nem érik be a kitérő válasszal. hogy interjúalanyaim a föltett kérdésen elgondolkozva magukba merülnek.) … Az a fajta. (Részlet) Pont Kiadó 2003.

tanárához. elemzése.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben I. 3. Szeszler Anna Módszer tár növelése a szöveges fejlesztő értékeléshez. középiskola. hogyan lehet az értékelés következetes. Megértetni. A fejlesztő értékeléssel szemben támasztott követelmények. konfliktuskezelés Kommunikációs készségek/verbális kompetencia 27 . A fejlesztő értékelés – dr. A foglalkozás közvetlen célja: Lényegi kérdések: A foglalkozás tartalma: Hogyan befolyásolja az értékelés módja tanítványaink személyiségfejlődését. A hallgatók tanulmányaihoz alkalmazkodó életkori csoportok (iskolai kezdőszakasz. hogy a tanulásirányítási folyamat módszerei hogyan függnek össze az értékelési módszerek megválasztásával. megértése. viszonyát társaihoz. átlátható. kritikai értékelése (ese telemzések) Rendszerben való gondolkodás segítése: a fejlesztő értékelés helye és szerepe a tanulásirányítási folyamat egészében A kompetenciafejlesztés fókuszai: Információkezelés Problémakezelés Empátia. segítő. a tanuláshoz. a környező világhoz? Mások által használt „jó gyakorlatok” megismerése. szüleihez. általános iskola középszakasz.) fejlesztő értékelésinek elemzése.

Az új tartalom feldolgozása Idő Tevékenységek Tevékenység célja.lehetőség rozás leírása önállóan.Ráhangolódás tosságaira. anyagok (mellékletek) 10’ Iskolai írásos fejlesztő értékelések megismerése. szóforgóval 5’ A megfogalmazottak összehasonlítása a minősítő értékeléssel csoporton belül Ellentétpárok megfogalmazása gondolkodás. össze. meghatá. egyénre alkalmazott. Ráhangolódás. adott szempontok szerinti Felfedeztetni a fej. fejlesztendő készségek. Értékelés Foglalkozásvázlat I. interaktív módszerekkel történő értékelése. amely lehetővé teszi a pedagógus számára a felismert tanulói igényekhez alkalmazkodó módszerek használatát. a feldolgozás előkészítése Idő Tevékenységek Tevékenység célja.Csoportmunka hasonlító elemzés Kupac tanács II. anyagok (mellékletek) 2– 3’ 10’ A téma felvezetése Kapcsolódás az előző alkalomhoz: visszaemlékezés a fejlesztő értékelés sajá.Jegyzetelési tése. a továbblépés útjának kommunikáció megmutatásával segíti a készségek fejlesztését. stb. Javított tanulói elemzése lesztő értékelés ele. 2005) Ismérvek gyűj. fejlesztendő készségek. személyes. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök.Csoportmunka. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. (Fejlesztő értékelés.I. majd ellenőrzés csoportokon belül alkotott párokban. OEDC. meghatározás készítése saját szavakkal. A fejlesztő értékelés a fejlődés és a megértés gyakori. 28 . Lényegkiemelés Például: segíti a fejlesztés megtervezését. ösztönöz.ahol mindenki munkák és  A foglalkozások javasolt időkerete – a csoport egyedi igényeitől függően – változtatható.

ványban. következtetések megosztása a csoport tagjaival Megismerés. AKG. empátia (gyereAzonos feladatot végeznek szöveges bizonyítványok elemzésével (szempontok kek. majd bizonyít tudásszintre vonatkozó konkrét megfogalmazások. összehalés során. (esetleg számítógép. következtetések megosztása a csoport tagjaival Tanítási órarészlet elemzése az alkalmazott tanulásirányítási módszerek és az Tananyag tanítása értékelés módszereinek párhuzamos elemzésével közös tapasztalás alapján tanulásközpontú megközelítéssel. sonlítás. mindkét elemzésből elvégez egyet. plakát készítése Frontális meg- 29 . hogyan függ össze amely segíti az alkalmazott tanulásirányítási módszerek és az érékelési mód az óra tervezése és összefüggésének indoklását.  fejlődési lehetőségre vonatkozó javaslatok. majd órarészlet (vázlat) megtekintése Megbeszélés csoportokban. a tartalom/műveltségterület/az iskola sajátos jellege bizonyítványok:  Kisiskolások esetén: Waldorf. vagy kivetíthető fólia) filctoll Ajánlott órarészletek a mellékletben. Három fontos kérdés megfogalmazása a látott/olvasott órával kapcsolatban. elemzés. mind a gyerek. Winkler Márta. Megfigyelés lényegÖnértékelés és társértékelés szerepe. Egyéni. személyesség. Csomagolópapír.kiemelés.  Középiskolás korosztály: Politechnikum. stílus.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben A csoporton belül a csoporttagok felosztják a 4 különböző szempontot a forrás meit a tanulók értéelemzéséhez: kelt írásos munkáiban. lehetőségei és módszerei a fejlesztő értéke. További differenciálási szempont lehet az életkor. komfentebb) munikáció. amelyet  egyénhez való igazodás. szülők). Lauder. majd csoportmunka – mozaik módszerrel Frontális előkészítés. filctoll 10’ 10’ 10’ 10’ 10’ Saját megfigyelések. az értékelés? Tapasztalatok megbeszélése a csoportok kérdéseinek segítségével. érvelés Saját megfigyelések.  hangvétel. Lauder. mind a szülő ért. Csoportonként csomagolópapír.

ellenőrzés és értékelés Idő Tevékenységek Tevékenység célja. Az új tartalom összefoglalása. Maradjon 2–3 perc a játék értékelésére is.I. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. tanár. eljátszása.A megfigyelések ez hogyan hat a másikra? alkalmazása. 5 perc után szerepcserével segíthetünk. s mind. A megfigyelő szülő és megfelelős az idő figyelő figyeléséért is. Frontális megbeszélés Választható egyéni és/vagy pármunka 3’ 2’ A helyzetgyakorlat tapasztalatainak közös tapasztalatai Otthoni feladat előkészítése: Egy választott területen foglalkozásterv készítése módszerekkel és értékeléssel 30 . Szerepjáték csoportban Szerepkártyák: Tanuló. fejlesztendő készségek. a gyerek. Értékelés beszélés III. a szülő. anyagok (mellékletek) 10’ Az egyik elemzésre került értékelés/bizonyítvány átadásának és fogadásának empátia elképzelése. Vajon mit mond a pedagógus.

eoldal. a vázlat kiegészítése az értékelés módszereivel http://www. esetelemzések könyvből.didactic.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Melléklet a foglalkozáshoz Javaslatok az óraelemzésekhez  Nyelvtanóra elemzése. vagy középiskolás tanulmányok alapján.  Óravázlatok. 31 .hu/cikkek/kooperativ/kooperativ-oravazlat-_3_-osztaly-nyelvtan-ora  Órarészlet megtekintése filmről együtt.

belső kontroll (hit abban. gondolják végig a külső és belső elvárások közti különbségeket és saját preferenciáikat. témafelelős. ami velem történik) Kritikai gondolkodás Kommunikációs készségek: véleményalkotás. A tanárok értékelése – források és területek összegyűjtése Ismerkedés a tanári értékelés módjaival.I. reális célkitűzés. saját vélemény kialakítása a témákkal kapcsolatban Érzelmek kezelése: siker-kezelés. Értékelés I. problémamegoldás Konfliktuskezelés A foglalkozás közvetlen célja: A foglalkozás tartalma: A kompetenciafejlesztés fókuszai:          Kapcsolódási pontok: Modulokhoz:  A fejlesztő értékelés  Intézmény értékelése Módszertani javaslatok Időfelhasználással kapcsolatos javaslat: a foglalkozást célszerű szünet nélkül megtartani. 4. Az egyes tevékenységek szervezésével kapcsolatos javaslatok (csoportok. Tanárok értékelése – Fehér Márta    a hallgatók felkészüljenek tanári munkájuk értékelésének fogadására. módszerek):  kooperatív csoportmunkához véletlenszerűen heterogén csoportokat hozunk létre.  az egyéni felelősség hangsúlyozásának érdekében választhatunk a csoportokon belül különböző felelősöket is (pl. munkaformák. kudarc-tűrés. időfelelős. szóvivő. eszközfelelős). 32 . kitartás Pozitív önértékelés: optimista érzések önmagunkkal kapcsolatban Konstruktív self-érzékelés: egészséges önbizalom. megismerjék az értékelések formáit. hogy tehetek arról. szempontjait. vitakészség Problémakezelés: problémaazonosítás.

anyagok:  kópéláda  csomagolópapírok  vastag. 2006. hogy alkalmassá váljon 5-6 db. pedagógusok.  Kósáné Ormai Vera–Horányi Annabella: Mi. 2005.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Tér. SuliNova. szerk. teremelrendezés. amivel a plakátokat fel lehet tenni a falra A foglalkozás megtartásához szükséges oktatási segédanyagok. szerk. színes filctollak  gyurmaragasztó. Flaccus. A foglalkozás megtartásához szükséges eszközök. amelyet úgy rendezzünk be. teremigény: a foglalkozáshoz egy átlagos méretű osztályterem szükséges. 33 .: Fehér Márta.  Király Zsolt: A középiskolai tanári teljesítmény vizsgálata (Egy lehetséges értékelési rendszer tervezete). 4 fős csoport munkájához. 2004/2. 2006. valamint arra is.: Papp Ágnes. hogy a hallgatók körbe üljenek. SuliNova. Pedagógusképzés.  Van más megoldás is (Alternatív módszerek a középiskolában). szükséges és ajánlott szakirodalom:  Például (Pedagógusok gyakorlati példái a személyközpontú szemlélet iskolai megvalósítására).

iskolavezetés. területeknek a gyűjtése. a feldolgozás előkészítése Idő Tevékenységek Tevékenység célja.T1 – A háttérelemeinek adás – tanári ismeretek vázA tanár röviden összefoglalja a fejlesztő értékelés alapfogalmait. kritika Beszélgető kör II. lényegét. „egy  Az egyik feladat azoknak a forrásoknak (pl. Frontális módCsomagolópapírok. és arról beszélgetnek. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök.I.tanulás – megtek összegyűjtése beszélés a cso2-2 csoport azonos feladatot kap: portban.A tanárok értékelése Kooperatív ségeket értékelnek az iskolákban? – források és terüle. ek maradnak”  A másik feladat azoknak a tevékenységeknek. Ráhangolódás.) megy. anyagok (mellékletek) A fejlesztő értékelés A fejlesztő értékelés Frontális elő. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. akiktől a tanárok értékelése származhat.lényegi felidézése magyarázat. a többiaz összegyűjtése.Kópéláda portalakítás Milyen forrásokból származhat a tanárok értékelése és milyen tanári tevéken y. összefogadásában a fejlesztő értékelést elsősorban a tanárok értékelésére vonatkoztatja lalása Kooperatív Véletlenszerű csoportalakítás képekkel – 4 csoport alakul tanulás – cso. 34 . anyagok (mellékletek) 10’ A résztvevők körben ülnek. lata. Az új tartalom feldolgozása Idő * 10’ Tevékenységek Tevékenység célja. Értékelés Foglalkozásvázlat I. fejlesztendő készségek. módszer amelyeket az iskolákban értékelnek. diákok stb. hogy személyesen hogyan Ráhangolás a témára fogadják. fejlesztendő készségek. vastag. hogyan hat rájuk a másoktól kapott értékelés. Elő. színes filctollak gyurmaragasztó 20’  A foglalkozások javasolt időkerete – a csoport egyedi igényeitől függően – változtatható.

hogy csoportonként egy-egy hallgató helyet cserél a másik csoport egy tagjával. amelyek a csoporttagok közös gondolkodásának kiindulópontjaiként szolgálhatnak. A korábban alakított négy csoport dolgozik tovább: A). hogy mi a különböző értékelések ideális tartalma. D1 – se– olvasás gédanyagok csoportonként. C). A visszatérő csoporttagok beszámolnak a látottakról. összevetik a másik csoport megoldásait saját megoldásaikkal. B). megvalósítása? A csoportok feldolgozott témájukról összefoglaló plakátot készítenek. A csoportok feladata. válaszoljanak arra a kérdésre. Egyéni munka T2.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben A csoportok a gyűjtőmunkát plakátokon összegzik. Frontális mertetés Csomagolópapírok. Kooperatív tanulás – a szövegek feldolgozása. A kész tervezeteket a 2-2 azonos témával foglalkozó csoport bemutatja egymásnak úgy. gyurmarais. színes filctollak.gasztó. 35’ szer. vastag. megbeszélés. B) Az iskolavezetés. D) A diákok értékelik tanáraikat. készültségét. A közös eredményeket az együtt dolgozó csoportok ismertetik az összes résztvevővel. Mindegyik csoport más-más témát húz: saját vélemény kiA) Önértékelés a tanári munkában. D) csoport Ismerkedés a tanári értékelés módjaival. a szülők elégedettsége.alakítása a témákkal kapcsolatban. 35 . a kollégák értékelik a tanár szakmai-módszertani fel. leghatékonyabb formája. C) A szülői értékelés. hogy viszonyuljanak az olvasottakhoz és alakítsák ki saját álláspontjukat. A csoportok saját témájuk feldolgozásához segédanyagokat kapnak. A csoportmunka végeztével a csoportok beszámolnak. Ezek a szövegek különböző iskolákban használt dokumentumok.

Értékelés III. milyen értékeket akarok képviselni a A foglalkozáson Egyéni munka Papír. írószer. Aki akarja.I. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. Az új tartalom összefoglalása. rása 10’ 36 . fejlesztendő készségek. dolása. élményszerű átgonMinden hallgató preferencialistát készít önmagának.Beszélgető kör fontosabb tételeit. anyagok (mellékletek) 5’ Milyen elvárásoknak akarok megfelelni.A foglalkozás lezá. ellenőrzés és értékelés Idő Tevékenységek Tevékenység célja. megoszthatja a többiekkel listájának leg. A hallgatók körben ülnek. tanári munkámban? tanultak elmélyítése. – listakészítés.

a tanulás méltányosabbá tételét és a tanulási készségek fejlődését. stratégiákat dolgozzon ki még ismeretlen. segít a hiányosságok. azok szervezése  Adminisztráció (haladási napló.)  A fejlesztő értékelés fogalmát 1971-ben vezette be először Bloom. hogy az ember tudatában van annak.  A fejlesztő értékelés célja végső soron az. A fejlesztő értékelés néhány kiemelten fontos jellemzője:  a továbblépési utat is mutatja a tanulásban-tanításban  személyes munka stratégia kialakításában is segít  felébreszti és fenntartja a motivációt. D1 – A tanárok értékelése Segédanyagok csoportonként A) Önértékelés a tanári munkában Szempontok az önértékeléshez:  Szakmai és pedagógiai nevelőmunka értékelése tanulócsoportonként  Osztályfőnöki tevékenység  A szakmai munkacsoport (munkaközösség) munkájában való részvétel  Iskolai és a munkacsoport által szervezett rendezvényeken való részvétel.  A „metakogníció” azt jelenti. értékelők beírása) 37 . interaktív módon történő értékelését jelenti. hogy válaszokat keressen. önreflexióra T2. Hastings és Maddaus. hogyan tanul meg. problémák leküzdésében  épít az önértékelésre. A tanuló elsajátítja a tanulás nyelvét és eszközrendszerét. amelynek célja a tanulási igények meghatározása és a tanítás azokhoz igazítása. összefoglalása Az értékelés fajtái lehetnek:  diagnosztikus (információ az aktuális tudásszintről)  formatív (más néven: fejlesztő)  szummatív (más néven: minősítő) Az értékelés viszonyítási alapja lehet:  kritériumra (kimeneti követelményre) orientált  normára orientált (összehasonlító teljesítménymérés)  individuális (az egyén önmagához mért fejlődése) A fejlesztő értékelés fogalma (a tanári magyarázatban az alábbiak lefordítandók a pedagógus munkájára):  „A fejlesztő értékelés a tanulók fejlődésének és tudásának gyakori. hogy irányt mutasson a tanulás megtanulásához szükséges egyéni készségek kialakításához (melyeket néha metakognitív stratégiáknak is neveznek). Helyenként a „gondolkodásról való gondolkodásként” is utalnak rá. OKI. 23. Kialakul az a képessége. 2005.” (Fejlesztő értékelés. jegyek. megoldandó problémákra. old.” A fejlesztő értékelés elősegíti „a tanulói teljesítmény szintjének az emelését.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Mellékletek a foglalkozáshoz T1 – A fejlesztő értékelés A háttérismeretek vázlata. gondol végig egy új anyagot.

képzettséged. az érdemi tanulást támogató szabad légkör. Értékelés       Pontosság – határidők betartása Milyen haladást értél el az előző időszak végén meghatározott fejlesztési területeken? Miben vagy jó és miben kellene fejlődnöd a munkáddal kapcsolatban? A fejlesztendő területen hogyan tudnál előrelépni.) Koncentrálás a feladatra. egyéni érdekek alárendelése a közös cél érdekében. eszköz és módszer) Értékelés Támogató jelleg 38 . alkalmasságod van. hitelesség) Motiválás Tanár Differenciálás Kommunikáció (diákokkal. egyéni. segédanyagok. kutatómunka stb. Pontos időkezelés (órakezdés. csoport stb. pár. előadói kommunikáció eszközei (prezentáció . szociális és tanulási kompetenciák fejlesztése. a tanóra íve. kétoldalúsága. A fejlődési szintnek megfelelően. a kollégák értékelik a tanár szakmai-módszertani felkészültségét Szempontok a szakmai–módszertani munka értékeléséhez Megfigyelt terület Megfigyelési szempontok Magyarázat Az alkalmazott tanulásszervezési módok és tanulási célok összhangja. munkalégkör Kompetenciák fejlődése Tanulók Együttműködés (egymással. az érdeklődés figyelése. Tantárgyi (munkacsoport által kidolgozott szempontrendszer alapján). Az alkalmazott tanulási eszközök sokszínűsége és a tanulási célok összhangja. a tanárral) Kommunikáció (egymással. időgazdálkodás. Írásbeli. A gyerekek erősségeinek megfelelően. a tanárral) Szerep (a tanulási folyamat katalizátora. A tanár képes segítő csapattagként irányítani a diákok munkáját. másokra történő odafigyelés. célszerűség.) Tanulás Tanulási környezet (taneszközök. partneri viszony. eredményessége. IKT stb. fenntartása. milyen segítséget igényelsz? Milyen tőled független körülmény akadályoz a munkád színvonalas elvégzésében? Véleményed szerint az iskola egészének működésében mely területeken lenne leginkább szükség javulásra?  Milyen képességed. érthetősége. sokfélesége.) Munkafegyelem. feladatok időtartama). amelyet az iskola jelenleg nem hasznosít. Konstruktivitás. A szóbeli kommunikáció stílusa. A tanulásszervezési formák típusai. átmenetek a fázisok között. befejezés.I. törekvés az erő sségek kiemelésére. A kommunikáció rugalmassága. Kölcsönös tisztelet. de szívesen felajánlanád? B) Az iskolavezetés. táblavázlat). életkori sajátosságoknak való megfelelés. Ráhangolás. Feladatok adása az iskolán kívüli tanulási környezetre (házi feladat. Tanulásszervezés (frontális. Segítő értékelési formák alkalmazása.

hogy átgondolja. esetleg „túl jól” sikerült. hogy a diákok különböző rendszerességgel és formában. őszinte kommunikáció a szülőkkel?  Hogyan értelmezhető a „szolgáltató iskola” fogalma? D) A diákok értékelik tanáraikat Ma már több iskolában szokás. A szociális kompetenciák közül is elsősorban az érzelmek pontos azonosítását.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Megfigyelési szempontok Magyarázat Alapvetően bizalomra épülő? Felfedezhető egy hosszabb építkezés íve a tanár–diák munkakapcsolatában? (Jelenléte vagy hiánya. ami egyik legfontosabb pedagógiai célunk. hogy tanítványai milyen véleménnyel vannak munkájáról és ezek a vélemények számszerűsítve.) A diákok kapcsolatára a kölcsönös tisztelet. ez a megfelelően értelmezett tanárok és diákok közötti partneri viszony fontos megnyilvánulása. a kritikai gondolkodást. az autonómiát. önbecsülésére. jó hatással vannak a tanár munkájára. A tanári értékelés célja A tanári értékeléssel a diákok az iskolai értékelési rendszer szereplőivé válnak. ahol a szülők véleményt nyilváníthatnak/nyilvánítanak a tanárok munkájáról?  Melyek azok a formák. partneri viszony. A tanári értékelés diákokra gyakorolt fejlesztő hatása Az iskolai demokrácia gyakorlása és a tanárokhoz fűződő munkakapcsolat elmélyítése mellett a tanári értékelés elsősorban a diákok szociális kompetenciáit fejleszti. A értékelés különböző szempontjaira adott válaszok valamint a szöveges értékelés segítik a pedagógust abban. a véleményalkotást. de értékelik tanáraik munkáját. ahogyan a szülők véleményt nyilváníthatnak/nyilvánítanak a tanárok munkájáról?  Mely forma és fórum fogadható el általában a tanárok számára? Miért?  Mennyire kompetensek a szülők a tanári munka véleményezésében?  Mely területeken a legfontosabb a szülők véleményének. munkájának mely területein kell megfontolnia a diákok kritikáját és korrigálnia vagy változtatnia gyakorlatán. 39 . a szülők elégedettsége  Melyek azok a fórumok. vagy zavarják egymást a munkában? Megfigyelt terület Emberi tényezők (hangulat. A pozitív visszajelzések pedig növelik a biztonságérzetet. hogy minden tanár láthassa. a felelősségvállalást. a toleranciát. viszony) Tanár–diák Diák–diák C) A szülői értékelés. objektív eredményeket mutatva jelenjenek meg előtte. értékelésének figyelembevétele?  Milyen félelmek alakulhatnak ki a szülői véleményekkel. A tanári értékelés célja. az empátia a jellemző? Mennyire segítik. a diákokkal kialakított kapcsolatára. értékelésekkel kapcsolatban? Hogyan kezelhetők ezek?  Milyen módszerekkel alakítható ki a közvetlen kapcsolat. ha az óra „túl rosszul”.

I. Értékelés 40 .

....... dolgozunk....... 9............... A B C D E Az órákra pontosan érkezik.. vételez..... fejlőA B C D E A diákokat partnernek tekinti.... 41 ...................... 5... A B C D E Az óráin figyelünk... ............................. 6..... amit minden diák évente kétszer kitölt minden őt tanító tanárról A tanár neve: Osztály/csoport: Dátum: A = az állítással teljesen egyetértek D = az állítással egyáltalán nem értek egyet ......... nem kiA B C D E Megfelelő mennyiségű házi feladatot A B C D E C = az állítással általában nem értek egyet A megnevezett tanárra véleményem szerint igaz.. . hogy… 1............. ad........................... 10..... 3.......................... 2.......... A B C D E A diákokra egyénenként is képes fiA B C D E Egyenlően kezeli a diákokat...... 7. A B C D E Hasznosak számunkra az órák.............. változatos órákat tart...................... A B C D E Érdekes.......................... 8.....Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Példaként egy középiskola tanulói kérdőíve.... gyelni........ dünk általuk.. B = az állítással jórészt egyetértek E = nem tudom eldönteni Szakmailag felkészült............ A B C D E Az óráira láthatóan felkészül..... 4......

ben kijavítja. segítő értékelést. 14. órai munkákat idejéA B C D E Az értékelésben igazságos és kiszámítA B C D E Tanulságos. véleményére. Értékelés 11. it. 12. személyes. azoknak megfelelő visszajelzéseket ad. 15. seket készít. 13.I. igényes szöveges értékeléA B C D E Kiegyensúlyozott. viselkedése nem A B C D E Az órai munkában gyakran alkalmaz A B C D E Megismerteti az értékelés szempontjaA B C D E Nyitott a diákok tanulással kapcsolatos A B C D E 42 . Egyéb. hangulatától függ. ható. 16. 17. amit még fontosnak tartok (néhány soros szöveges értékelést is írhat): A dolgozatokat.

kommunikáció. hétköznapi példán történő alkalmazás Megelőző tapasztalat: A kompetenciafejlesztés fókuszai: Kapcsolódási pontok: Az értékelés szerepe és funkciói Együttműködés.tantestületi tagként. hiszen a hallgatók munkahelyükön . közösségi projektek Más foglalkozásokhoz:  Az értékelés pedagógiai szerepe  Tanárok értékelése 43 . 5. lényegkiemelés.maguk is részt vesznek majd az intézményi önértékelésben. célok és szempontok Az intézményi önértékelés folyamata Az intézményi önértékelés területei A partneri igény.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben I.és elégedettségmérés Az indikátorok fogalma Egyszerű. összefüggések elemzése. a minőségfejlesztés alapfogalmainak megismertetésével  Az intézményi értékelés hétköznapi helyzetekben való jelentőségének bemutatása A foglalkozás közvetlen célja: A foglalkozás tartalma: Az intézmények értékelését végzők. Intézmény értékelése – Benczúr Katalin Az intézmények értékelésének és önértékelésének legfontosabb jellemzőinek megismerése. Más modulhoz:  Pályaszocializáció  Társadalmi részvétel. Továbbá:  A hallgatók érzékenyítése a minőségfejlesztés iránt.

Szeged. intézményi modellhez (PTMIK. Alkossunk véletlenszerűen négy-ötfős heterogén csoportokat. két nagyon gyenge képességű hallgató ne alkosson egy párt. amelyben mozgatható asztalok vannak.allamreform. Tananyagmodul (SzTE Közoktatási Vezetőképző Intézet. megerősítéseket. és emeljük ki a fontos gondolatokat. Kísérjük figyelemmel a csoportmunka közben elhangzottakat. Tér. Az egyes tevékenységek szervezésével kapcsolatos javaslatok (csoportok.allamreform.hu/minoseg-partnerseg/kozoktatas-minosegeert) http://www. Értékelés Támogató rendszer: Közoktatási Minőségi Díj modellje (http://www.pdf  Cseh Györgyi: Intézményértékelés. papír és írószer. Közoktatási Minőségfejlesztési Programigazgatóság 2002) Módszertani javaslatok Időfelhasználással kapcsolatos ajánlás: a foglalkozást célszerű szünet nélkül megtartani. amikor alkalom adódik. 2001)  Értelmezési és bevezetési útmutató a COMENIUS 2000 II. munkaformák. A foglalkozás megtartásához szükséges oktatási segédanyagok. post-it. hogy el tudják helyezni a négyfős csoportokat.ofi.hu/letoltheto/oktatas/hazai/Minosegertekeles_vegso_OPEK_junius. intézményi modellhez (PTMIK.pdf Cseh Györgyi: Intézményértékelés. szükséges és ajánlott szakirodalom:  http://www. teremelrendezés. anyagok: Tábla. csomagolópapírok valamint színes filctollak. A párok kialakítása irányított legyen. módszerek):  A témát többségében kooperatív módszerekkel dolgozzuk fel. teremigény: A foglalkozáshoz olyan terem szükséges. Szeged. 2001) Értelmezési és bevezetési útmutató a COMENIUS 2000 II. Tananyagmodul (SzTE Közoktatási Vezetőképző Intézet. adjunk a hallgatóknak személyes visszajelzéseket.hu/minoseg-partnerseg/kozoktatas-minosegeert  http://www.  Egy feladat feldolgozása párokban történik.hu/letoltheto/oktatas/hazai/Minosegertekeles_vegso_OPEK_junius. Közoktatási Minőségfejlesztési Programigazgatóság 2002) Speciális javaslatok az értékeléssel kapcsolatban:  A foglalkozás során bármikor.I. Ugyanakkor a terem legyen alkalmas a rövid frontális munkákhoz is. 44 . A foglalkozás megtartásához szükséges eszközök.ofi.

Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Foglalkozásvázlat I.Négy csoportretnének. hogy milyen az az iskola. 45 . képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. a feldolgozás előkészítése Idő Tevékenységek Tevékenység célja. amelyben dolgozni sze. Ráhangolódás. ra. anyagok (mellékletek) 8’ A résztvevők összegyűjtik. ban szóforgó Elvárások megfogalmazása a leendő munkahellyel kapcsolatban 2’ Tanári bevezetés: Az intézményi értékelés téma feldolgozásának célja Ráhangolás a témára Frontális muna cél ismertetésével ka – tanári bevezető  A foglalkozások javasolt időkerete – a csoport egyedi igényeitől függően – változtatható.Ráhangolás a témá. fejlesztendő készségek.

I. Értékelés

II. Az új tartalom feldolgozása
Idő

Tevékenységek

Tevékenység célja, fejlesztendő készségek, képességek

Munkaformák és módszerek

Eszközök, anyagok (mellékletek)

5’

Az intézmények értékelését végzők megismerése

Az iskolák legfonto- Frontális mun- T1 melléklet. partnereinek ka – ötletro- Tábla Mindazok összegyűjtése, akik értékelik a közoktatási intézményeket/iskolákat sabb azonosítása ham (a résztvevők összegyűjtik az értékelőket: pedagógusok, diákok, szülők, fenntartó, állam stb.) Az iskolák és környezetük/kapcsolatai k feltárása. Fejlesztendő készségek: összefüggések meglátása, gyors reagálás Az értékelések céljának és lehetséges szempontjainak feltérképezése négy csoportban: 1. A pedagógusok lehetséges céljai és szempontjai 2. A diákok lehetséges céljai és szempontjai 3. A szülők lehetséges céljai és szempontjai 4. A fenntartó lehetséges céljai és szempontjai A célok és szem- Négy csoportpontok összegyűjtése ban kooperatív az iskola közvetlen tanulás: partnerei szemszö-  csoportalagéből. kítás,  megbeszéFejlesztendő készsélés a csogek: együttműködés, portban, elemzőkészség, ösztablókészíszefüggések meglátés tása  „egy megy, a többiek maradnak” Az önértékelés terü- Négy csoportleteinek és folyama- ban kooperatív tának, valamint az tanulás: szakindikátorrendszer és értői mozaik a partneri mérések T1 melléklet post-it, csomagolópapír, színes filctollak (vékony és vastag)

30’

30’

Az intézményi önértékelés 4 elemének megismerése: 1. Az önértékelés területei 2. Az önértékelés folyamata 3. A partneri igény- és elégedettségmérés 4. Az indikátorrendszer

D1 melléklet

46

Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben

megismerése. Fejlesztendő készségek: lényegkiemelés, összefüggések meglátása, nyitottság.

47

I. Értékelés

III. Az új tartalom összefoglalása, ellenőrzés és értékelés
Idő

Tevékenységek

Tevékenység célja, fejlesztendő készségek, képességek

Munkaformák és módszerek

Eszközök, anyagok (mellékletek)

5’

„Barátai középiskolát keresnek gyermeküknek, ajánlja egykori középiskoláját!”

A tanultak alkalma- Egyéni munka Papír, írószer. Az ajánlás sikeressége érdekében fontosnak tartott információk összegyűjtése zása egy sajátélmé- – listakészítés. nyű, gyakorlati pélönállóan. dán. Fejlesztendő készségek: elemzőkészség, kreativitás.

5’

Az egykori középiskola ajánlása a pár másik tagjának, érvelés az iskola mellett

A tanultak ellenőrzé- Páros munka se. Fejlesztendő készségek: kommunikáció, önbizalom.

5’

Visszajelzés:  a pártól az ajánlásról  a teljes csoporttól a mai tanultakról

A hallgató önálló Páros munka. D2 melléklet munkájának értéke- Frontális munlése. ka. Az értékelés fontosságának tudatosítása. Fejlesztendő készségek: kommunikáció, kritika megfogalmazása és fogadása.

48

Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben

Mellékletek a foglalkozáshoz T1 –Az intézmények értékelésének célja, az állami és a fenntartói értékelés, az i ntézményi önértékelés Az egyes közoktatási intézmények értékelésének a célja, hogy megbízható, objektív kép álljon rendelkezésre az intézmények teljesítményéről, minőségéről. Intézményértékelési tevékenységet végez:  az állam,  az intézmény fenntartója, és  maga az intézmény. Az állami intézményértékelés általában az intézmény valamely részteljesítményének összegző, megítélő értékelése. Eszköze jellemzően a tanulói teljesítménymérés, a tematikus értékelések és az állami ellenőrzések. A fenntartói értékelés célja kettős:  az intézményre vonatkozóan összegző, megítélő,  az irányítási, fenntartói feladatait tekintve pedig támogató, fejlesztő. A fenntartó által végzett külső értékelés átfoghatja az intézmény teljes tevékenységrendszerét vagy vizsgálhat csak egy-egy részterületet is. Funkciója:  információt biztosít a fenntartói tevékenység szakszerű ellátásához, a szükséges fejlesztések elvégzéséhez,  tájékoztat az intézmény számára megfogalmazott fenntartói elvárásoknak való megfelelés mértékéről,  az intézmény alapfeladatai (nevelés, oktatás) ellátásának értékelése. Területei és szempontjai: a) A tanulási eredményesség  a Nemzeti Alaptantervben és egyéb központi követelményekben meghatározott elvárások teljesülése  az intézmény pedagógiai céljai teljesülésének vizsgálata az intézmény tanulási eredményeinek tükrében. b) A fenntartói elvárások teljesülésének vizsgálata  annak vizsgálata, hogy a fenntartó által az ÖMIP-ben megfogalmazott elvárásoknak az intézmény megfelelt-e és milyen szinten, milyen mértékben.  az intézmény eredményességét befolyásoló körülmények és tevékenységek c) Az intézmény vezetője (vezetése) munkájának értékelése  a vezető tevékenysége mennyiben járul hozzá a pedagógiai program céljainak megvalósításához és a hatékony működéshez.  a vezetői feladatok ellátásának (tervezés, irányítás, értékelés, ellenőrzés, fejlesztés) vizsgálata. d) Az intézmény hatékony működése  az intézményi eredmények összevetése a ráfordításokkal. Annak vizsgálata, hogy az intézmény hogyan használta fel a fenntartó által – az intézmény számára előírt feladatainak ellátásához – átadott forrásokat (személyi, tárgyi, pénzügyi erőforrások). e) Az intézményi fejlődés, a fejlesztési terv megvalósulása, eredményei
49

I. Értékelés

az előző értékelés során megfogalmazott fejlesztési javaslatok megvalósultak-e, s mennyiben járultak hozzá az eredményesebb működéshez.

Az intézményi szintű értékelés elsődleges célja, hogy mélyebb tudást nyerjen az intézmény a saját működéséről. Az önértékelés eredményeire alapozott fejlesztéssel az intézmény eredményességének további növelése érhető el. Funkciója:  az intézmény pedagógiai céljainak a tanulói eredményekkel való összehasonlítása,  az iskolahasználók elégedettségének vizsgálata,  az intézmény pedagógiai és működési tevékenységének, folyamatainak elemzése (helyzetértékelés, problémafeltárás),  az önértékelés eredményeinek felhasználásával fejlesztések megvalósítása. (Az intézményi önértékelés az első lépése az intézményi minőségfejlesztés folyamatának.) Az intézmények legalább négyévenként végzik el az önértékelést. Az önértékelés eljárásrendjét, idejét, ciklikus rendjét, területeit, módszereit az intézményi minőségirányítási programban határozzák meg. Az önértékelés alapján az intézmények fejlesztési tervet készítenek, amely szintén a minőségirányítási program része lesz. D1. A – Az intézményi önértékelés területei és szempontjai Az intézmények legalább négyévenként végzik el az önértékelést. Az önértékelés eljárásrendjét, idejét, ciklikus rendjét, területeit, módszereit az intézményi minőségirányítási programban határozzák meg. Az önértékelés alapján az intézmények fejlesztési tervet készítenek, am ely szintén a minőségirányítási program része lesz. Az intézményi önértékelés általában az alábbi területekre és szempontokra tér ki: 1. A tanulási eredményesség  A Nemzeti Alaptantervben és egyéb központi követelményekben meghatározott elvárások teljesülése.  Az intézmény Pedagógiai Programjában megfogalmazott céljainak teljesülése. 2. Az érdekeltek elégedettsége  A partnereknek az intézmény tanulóinak eredményeivel, az intézmény által nyújtott szolgáltatásokkal, az intézmény működésével való elégedettsége. 3. Tanulásirányítás, a tanulást támogató intézményi tevékenységek  Az intézmény azon tevékenységeinek elemzése, amelyek a gyermeket, tanulót segítik tanulásában. 4. A pedagógusok tevékenysége  A pedagógusok tevékenységének, együttműködésének, kompetenciáinak értékelés e abból a szempontból történik, hogy ezek mennyire járulnak hozzá a tanulói eredményességhez. 5. Az intézmény működése  Az intézmény szervezeti működésének, a szervezet irányításának, tanulási környez etének értékelése a tekintetben, hogy megfelelő feltételeket biztosít-e a tanulási folyamatokhoz. 6. A fejlesztési terv céljainak megvalósulása  Az önértékelési tevékenység célja az eredményesség javítása, melyet az intézményi tevékenység folyamatos fejlesztésével valósít meg az intézmény. Az önértékelés tapasztalatai alapján az intézmény fejlesztési programot dolgoz ki. A kidolgozott fejlesztési program eredményeinek számbavétele, a fejlesztési folyamat értékelése része az önértékelési tevékenységnek.
50

Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben

D1. B – Az intézményi önértékelés folyamata Az intézmények legalább négyévenként végzik el az önértékelést. Az önértékelés eljárásrendjét, idejét, ciklikus rendjét, területeit, módszereit az intézményi minőségirányítási programban határozzák meg. Az intézményi önértékelésben általában részt vesz az intézmény valamennyi munkatársa, azaz minden pedagógus és nem pedagógus fő- és részfoglalkozású dolgozója. Az önértékelés legfontosabb lépései a következők: 1. Az önértékelés előkészítése:  az önértékelés szervezését elvégző és az értékelés eredményét elkészítő team tagjainak megbízása,  az önértékelés ütemtervének elkészítése,  a megbízott team és a tantestület felkészítése az önértékelésre. 2. Az önértékelés elvégzése az elkészített ütemtervnek megfelelően:  az intézmény adatainak összegyűjtése,  a meghatározott módszerekkel (pl. kérdőív, klímateszt, interjúk stb.) a munkatársak véleményének összegyűjtése,  partneri igény- és elégedettségmérés, a tanulói teljesítmények eredményének és az i ntézmény további jellemző adatainak (indikátorainak) elemzése. 3. Az önértékelés eredményének meghatározása. 4. Minden munkatárs, a diákönkormányzat, a szülői szervezet és a fenntartó tájékoztatása az önértékelés eredményéről. 5. Az önértékelés eredményének összevetése az intézmény pedagógiai programjával, ha szükséges javaslat megfogalmazása a pedagógiai program módosítására. 6. Az önértékelés eredményének alapján az erősségek és fejlesztendő területek meghatározása, fejlesztési terv(ek) elkészítése. 7. Az önértékelés folyamatának értékelése, ha szükséges a folyamat szabályozásának vagy a használt kérdőívek/interjútervek módosítása. 8. Az önértékelés elvégzése során keletkezett dokumentumok (pl. kitöltött kérdőívek) biztonságos tárolása, ill. megőrzése. D1. C – A partneri igény- és elégedettségmérés A közoktatási intézményeknek versenyképességük megőrzése és a jogszabályoknak való megfelelő működés érdekében meg kell valósítaniuk a partnerközpontú működés legfontosabb alapelveit. Ennek érdekében meg kell határozniuk, azaz azonosítaniuk kell legfontosabb partnereiket, továbbá szabályozniuk kell a meghatározott partnereik igényeinek megismerésével és elégedettségének mérésével kapcsolatos folyamataikat. Az intézmények partnereire vonatkozóan az alábbi csoportosításokat használjuk: külső, ill. belső partnerek; közvetlen vagy közvetett partnerek. Külső partnerek pl. az intézmény fenntartója, az azonos településen lévő további közoktatási intézmények, a helyi könyvtár, szakképző intézmény esetén a gyakorlati képzést biztosító üzemek és vállalatok, belső partnerek: az iskola pedagógus és nem pedagógus dolgozói, diákok, szülők. Kiemelt fontossággal bírnak az intézmények közvetlen partnerei, mint pl. az iskola pedagógus és nem pedagógus dolgozói, diákok, szülők, a fenntartó, a megelőző és következő iskol a51

I. Értékelés

fokozat intézményei (általános iskola esetén a beiskolázási körzet óvodája és a helyi középi skolák). A közvetett partnerek intézmények sajátosságaiból adódóan nagyon különbözőek lehetnek: pl. a helyi könyvtár, a tanulói ebédet biztosító vállalkozás, a településen található további közoktatási intézmény (de pl. a tanulók elhelyezését biztosító kollégium közvetlen partner), a helyi pedagógiai intézet, helyi vállalatok stb. Az intézményeknek időről időre azonosítaniuk kell legfontosabb partnereit, meg kell határo zniuk a velük való kapcsolattartás felelősét, módját, formáját és gyakoriságát is. Az azonosított partnerek esetén rendszeresen mérni kell az intézménnyel kapcsolatos igényeiket és elégedettségüket. Az elégedettség mérése során fel kell tárniuk a partnerek elégedettségének, illetve elégedetlenségének okait is, illetve az abból következő lehetőségeket a javításra, változtatásra. Az igény- és elégedettségmérés legáltalánosabban elterjedt módszere a kérdőív és az interjú. A mérés meghatározása után szükséges az intézmény erősségeinek és fejlesztendő területeinek meghatározása valamint a fejlesztések megvalósítása érdekében fejlesztési (intézkedési) tervek kidolgozása. A partneri igény- és elégedettségmérés eredményei fontos részét képezik az intézményi önértékelésének, adatokat és véleményeket biztosítanak ahhoz. D1. D – Az intézmény indikátorrendszere Bármely szervezet önmaga által végzett értékelésében kiemelt szerepe van az intézmény működéséhez kapcsolódó eredmények számszerű értékelésének. Ennek az értékelésnek fontos eleme az adatok idősoron történő elemzése, valamint az intézményi eredmények más szervezetekkel történő összehasonlítása. Ezt teszik lehetővé az indikátorok. Ugyanakkor, az egyes indikátorok önálló számszerű értékelése, más intézmények eredményeivel történő összehasonlítása nem minden esetben ad valós képet az intézmény teljesítményéről. Míg egyes indikátorok önállóan is értelmezhető információkat hordoznak, addig más indikátoroknál csak további háttérmutatóval együtt lehet következtetéseket levonni az intézmény eredményességével kapcsolatban. Ezért nagyon fontos, hogy az intézmények ne csupán egy-egy adatot ragadjanak ki, hanem az indikátorok rendszerét elemezzék az intézmény teljesítményének a megítéléséhez. Az indikátorok adott vizsgálati szempontokhoz rendelhető számszerű mutatók. Az indikátorok funkciója kettős:  alkalmasak egy adott állapot leírására,  a vizsgálati/értékelési szempontok állandósága mellett alkalmasak a változások irányának és mértékének megítélésére. A közoktatási intézmények szempontjából indikátorról akkor beszélünk, ha ezek az intézmény valamely szintű céljaihoz kapcsolódnak. Az indikátorok mérik a cél elérésének mértékét, a céloktól való eltérés irányát és mértékét, illetve a célnak való megfelelés fokát. Az egyes közoktatási intézmények indikátorrendszerének célszerű illeszkednie:  a jogszabályokhoz,  a fenntartói elvárásokhoz

52

Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben

 az országos mérési és értékelési rendszerhez, annak érdekében, hogy az eredmények összehasonlíthatóak legyenek másokkal, valamint  az intézmény által meghatározott célokhoz. Amennyiben például az iskola Pedagógiai Programjában megfogalmazott célja az emelt szi ntű informatikaoktatás, akkor szükséges a cél megvalósulását igazoló indikátorok gyűjtése. Lehetséges indikátorok:  az egy tanulóra jutó számítógépek száma,  ebből az internet kapcsolattal rendelkező számítógépek száma,  a szoftverfejlesztésre fordított források összege,  az informatikaórák száma évfolyamonként,  az emelt- és középszintű informatika érettségit tevő tanulók száma és a vizsgák eredménye,  az év végi informatika osztályzatok átlaga évfolyamonként stb.

53

.................. .................. ....................................................................... ........................................... Kérem............................................................................................................................................................................................................................................................................................ ......................................................................................................................I....................................................................................................................................................................... ..................................... Válaszait köszönöm! 54 .................................................................................................................................................................... .............................................................................................................................................................................................................................................................................................. amit ma megtanultam: ..................................... A társam ajánlásának erősségei voltak az alábbiak:.......................... ........................................................... röviden egészítse ki a mai órán tanultak alapján az alábbiakat! A legfontosabb............................................................................................................................................................................................................................................................ röviden egészítse ki társa iskolai ajánlása alapján az alábbiakat! Az ajánlott iskoláról a legfontosabb információ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................................... .............. ................................................................. ............................................................................................ amit megtudtam: ...................................................... Értékelés D2 – Hallgatói visszajelző lap Kérem................................................ ........................ Az ajánlott iskoláról amit még szívesen megtudtam volna: ................................................................................................................. ................... ................................................................. ...... Amit a mai órán másként tettem volna: ........................................................................................... ........................................................................................................... A mai órán a legjobb az volt: ....................................................................

A diákcsoporton és az osztályában tanító tanárok csoportján túl tagja a tantestületnek és folyamatos kapcsolatban van (kellene. Pedagógus-szerepek II.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben II.) A foglalkozáson tanultak átismétlése. segítő pár stb. hogy az osztályfőnök milyen mélységű és minőségű munkát áldoz az osztályára  az osztályfőnöki szerep nem korlátozódik az osztályfőnöki óra megtartására  osztályfőnökként az egész osztályközösség együttes formálására. kultúráival. de nagyon jelentős csoportot. Tudatosítani a hallgatókban. így az osztályfőnöki t evékenység keretei is elbizonytalanodtak. 4 fős csoport) 90 perc „… az osztályfőnök legalább négyféle csoport határán áll. annak (azoknak) jellegzetes értékeivel. nevelésére nyílik lehetőség d irekt és indirekt nevelési módszerekkel egyaránt A foglalkozás tartalma: Ismerkedés az osztályfőnöki feladatokkal Az osztályfőnöki munka preferenciáinak átgondolása Az osztályfőnöki munka iránti elkötelezettség erősítése Új szerepek. a helyi közösséget (közösségeket). konfliktusaival együtt. Osztályfőnöknek lenni – Fehér Márta 20-24 fő (5-6 db. amelyek kiváltják az osztályfőnöki munkát vagy támogatják azt (patrónus. hogy:  a NAT bevezetésével megszűnt az osztályfőnöki órák kötelező tanterve. 1.” Kádár Judit A foglalkozás célja: ismerkedés az osztályfőnöki szereppel és feladatokkal. mentor. hagyományaival. hogy legyen) a szülők csoportjával. nagymértékben egyéni invenció kérdése. mert a szülők csoportja leképez egy korántsem homogén. élményszerű átgondolása Ajánlott létszám: Ajánlott időkeret: A foglalkozás közvetlen célja: 55 . És már itt is az ötödik.

Az értékeléssel kapcsolatos javaslatok:  A foglalkozás célja az osztályfőnöki szereppel való ismerkedés mellett a pedagógus identitás formálódásának támogatása. Éppen ezért a foglalkozást tartó tanár törekedjen minél személyesebb. Ez érzékeny és hosszú folyamat. eszközfelelős). terepek A kompetenciafejlesztés fókuszai: Identitás. hogy alkalmassá váljon 5 -6 db.: Fehér Márta. teremigény:  A foglalkozáshoz egy átlagos méretű osztályterem szükséges. amelyben a visszajelzéseknek. értékelő mozzanatoknak különös jelentősége van. megerősítőbb jellegű értékelésre. szükséges és ajánlott szakirodalom  Például (Pedagógusok gyakorlati példái a személyközpontú szemlélet iskolai megvalósítására). teremelrendezés. fejezet 56 . hogy a hallgatók körbe üljenek. témafelelős. az egyéni felelősség hangsúlyozásának érdekében választhatunk a csoportokon belül különböző felelősöket is (pl. időfelelős. munkaformák. 4 fős csoport munkájához. amivel a plakátokat fel lehet tenni a falra A foglalkozás megtartásához szükséges oktatási segédanyagok. színes filctollak  gyurmaragasztó. Az egyes tevékenységek szervezésével kapcsolatos javaslatok (csoportok. P edagógus-diák kapcsolata c. Pedagógus szerepek. szerk. 2005. SuliNova. melyet úgy rendezzünk be. anyagok:  kópéláda  csomagolópapírok  vastag.II. A foglalkozás megtartásához szükséges eszközök. valamint arra is. hitelesség Konstruktív self-érzékelés Pozitív önértékelés Információkezelés Kritikai gondolkodás Kapcsolódási pontok: Módszertani javaslatok Időfelhasználással kapcsolatos javaslat: a foglalkozást célszerű szünet nélkül megtartani. szóvivő. Tér. módszerek):  A kooperatív csoportmunkához véletlenszerűen heterogén csoportokat hozunk létre.

Világbanki Szakközépiskolai Projekt. szerk. A tanár csomagolópapírra írja az elhangzott szavakat.: Szekszárdi Júlia.  A foglalkozások javasolt időkerete – a csoport egyedi igényeitől függően – változtatható. OKI.) Foglalkozásvázlat I. 57 .ofoe. Budapest. módszergyűjteménye (Okker Kiadó. te egy jó osztályfőnököt jellemez. György: 44 tanács osztályfőnököknek. Aduprint–Iskolafejlesztési Alapítvány. a feldolgozás előkészítése Idő Tevékenységek Tevékenység célja.ofoe. mindenki mond egy olyan tulajdonságot. gyurmaraEgymásnak adva a szót. anyagok (mellékletek) 5 A hallgatók körben ülnek.: Szekszárdi Júlia. Ráhangolódás.  Kézikönyv osztályfőnököknek. szerk. toll. Dinasztia Kiadó. és mi nem? (www. Húsz tézis az osztályfőnöki munkáról.asszociációs lánccal beszélés gasztó. 2006  Trencsényi László: Nevelés.hu  Kósáné Ormai Vera: A mi iskolánk.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben  Fenyő D. kutatási beszámolója. amely szerin. fejlesztendő készségek.  Az Osztályfőnökök Egyesületének honlapja: www. (Eötvös József Könyvkiadó.hu)  Nevelési kézikönyv nem csak osztályfőnököknek.és iskolaelméleti gyakorlatok c. 1998  Czike Bernadett: A pedagógusszerep változása c. 1995.Csomagolópapír. Ráhangolás a témára Frontális meg. Mi tartozik az osztályfőnökre. 2002. 2009. Budapest. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök.

előadásának összefoglalója a hallgatók létszámával megegyező példányszámban Kooperatív Csoportonként tanulás . Az új tartalom feldolgozása Idő Tevékenységek Tevékenység célja.T1 – az portalakítás INSERT jegyFrontális is. megvitatják az olvasottakat Kooperatív Kópéláda tanulás – cso.a hallgatók egyénileg elolvassák a cikket és jegyzetelik A csoporton belül összehasonlítják a jegyzeteket. ezeket plakátra írják. vastag filctoll.szárdi Júlia: beszélés Osztályfőnöknek lenni a mai iskolában c.II.csomagolópaszámoló pír.tályfőnöki tokkal szefoglalójának elolvasása és megbeszélése. a legfontosabb gondolatok kiemelése:  a tanár ismerteti az INSERT jegyzetkészítés technikáját  . majd mindenki számára jól látható helyre kiragasztják a teremben és csoportonként ismertetik 58 .zetkészítés mertetés technikájának Egyéni munka leírása Kooperatív T2. hogy az olvasott cikknek melyik az öt legfontosabb gondolata. gyurmaragasztó 10’ 5’ A csoporton belül megállapodnak abban. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. terepek II. fejlesztendő készségek. D1 – Szektanulás – meg.be. anyagok (mellékletek) 10’ Véletlenszerű csoportalakítás képekkel – 4 fős csoportok alakulnak Ismerkedés az oszfeladaSzekszárdi Júlia: Osztályfőnöknek lenni a mai iskolában című előadásának ösz. Pedagógus szerepek.

munka iránti elköte. D2 – az osztályfőnököknek szóló tanácsok listája a hallgatók létszámával megegyező példányszámban T4. beszélés Csoportonként a kiválasztott első öt legfontosabb tanács ismertetése. Csoportszóforgó T3. megoldásokat 59 . közösen elolvasni. majd a csoporton belüli megbeszélést követően csoporton. azután a szomszéd csoporttal 2 csoport kö(akinek másik állítássora van) kicserélni az érvekkel.Az osztályfőnöki Kooperatív kat kapnak (2-3 csoport egyformát. lezettség erősítése megbeszélés 2megoldások keresése a felvetett problémákra. Az osztályfőnöki Egyéni munka Először egyénileg. megoldásokkal és cáfolazött tokkal ellátott papírokat. – összesen a hallgatók létszámával megegyező példányszámban 25’ A csoportok az osztályfőnöki munkával kapcsolatos állításokat tartalmazó lapo..Kooperatív ként kell számozással meghatározni a fontossági sorrendet az osztályfőnöki nak átgondolása tanulás – megmunkával kapcsolatos tanácsok között. Majd a két csoport megbeszéli a két sorozat állítást és az ellenérveket.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben 15’ Minden hallgató megkapja az osztályfőnököknek szóló tanácsok listáját.tanulás– megbeszélés majd A feladat: először csoporton belül érveket gyűjteni az állítások megcáfolására.munka preferenciái. összesen kétféle állítássor van). II. D3 – Az osztályfőnöki munkával kapcsolatos állítások I.

Frontális megbeszélés „A foglalkozáson az keltette fel leginkább az érdeklődésemet az osztályfőnöki rása munkával kapcsolatban…” 60 . 5’ Zárásként a hallgatók egymás után befejezik a mondatot: A foglalkozás lezá. amelyek a alkalmazása olvasott házi hagyományos osztályfőnöki munkában is hasznosíthatók? feladatok: T5. gondolatok az otthon olvasott szövegekben. ellenőrzés és értékelés Idő Tevékenységek Tevékenység célja. Az új tartalom összefoglalása. anyagok (mellékletek) 10’ Az előzetes házi feladatként kapott szövegek feldolgozása.tanultak átismétlése. D4 – Két osztályfőnök egy csárdában A patrónus Segítő rendszer pár- 5’ A hallgatók körbe ülnek.A foglalkozáson Kooperatív Előzetesen tegrálása a foglalkozáson tanult ismeretekbe. amelyek szerin. gyurmaragasztó. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök.élményszerű átgondolása tük egy jó osztályfőnököt jellemez és a foglalkozás elején nem hangzott el. tanultak elmélyítése.kiadott. beszélés másnak adva a szót mondanak egy – egy olyan tulajdonságot. fejlesztendő készségek. a fogbeszélés lalkozásra elMelyek azok az elemek.II. terepek III. Pedagógus szerepek. A foglalkozás elején használt csomagolópapír az összegyűjtött tulajdonságokkal. vastag filctoll. az információk in. tanulás – meg. A tanár csomagolópapírra írja az elhangzott szavakat a már összegyűjtöttek mellé. A foglalkozáson Frontális megA foglalkozáson szerzett ismeretek és tapasztalatok alapján a hallgatók eg y.

hogy nem szükséges minden sor végén jelet tenni. majd párban. kognitív. Olyanokkal. hogy mar adéktalanul eleget tegyenek valódi pedagógiai teendőiknek. akiknek alkalmuk volt diákkorukban klasszikusan jó osztályfőnökökkel találkozni. Ez a funkció a történelmi-politikai változások következtében a 80-as évek közepére agyonterhelődött egyéb. akik képesek voltak személyességet vinni az osztállyal. + az olvasottak új információt tartalmaznak számomra. a nevelés egyszemélyi letéteményeseinek érezték magukat. számba vegyenek további tanulási indítékokat. és az is. mely lehetővé teszi. és többségük igen rossz lelkiismerettel élte meg a gyakran irreális követelményeket. hagyományos szerep. * az olvasottakról kiegészítő információ jutott eszembe. Ha a tanuló figyelemmel kíséri saját megértésének folyamatát. Részben azért. a szülőkkel kialakítandó kapcsolatba. csoportban vagy közösen megbeszélhetik (megbeszélhetjük) az olvasottakat. mutassuk be a használni kívánt szimbolikus jeleket.  Osztályfőnöki feladat volt és maradt a diákok segítése a jelenben történő eligaz odásban .Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Mellékletek a foglalkozáshoz T1 – A jegyzetkészítésnek újszerű módja: az INSERT eljárás Az INSERT a metakognitív folyamatokat segítő. 61 . – az olvasottak ellentmondanak előzetes ismereteimnek vagy feltételezéseimnek. az eredeti tartalomtól részben idegen elemekkel.  Az osztályfőnök a rábízott kortárscsoportot: az osztályt mint nevelési tényezőt a szociális képességek fejlesztését segítő gyakorló terepet működteti. hogy a tanulók olvasás közben nyomon kövessék saját megértési folyamataikat. hogy egy sorba több jel is kerülhet. hogy olvasás közben használják a jelölést a szöveg margóján! Természetes. metakognitív eseménnyé válik. illetve eltérnek azoktól. amelyeket továbbra i s az osztályfőnöki tevékenység meghatározó részeinek tekintünk:  Iskoláinkban jelenleg az osztályfőnök jelenti a személyesség garanciáját. és kérjük meg őket arra. az egyes gyerekekkel. D1 – Szekszárdi Júlia: Osztályfőnöknek lenni a mai iskolában (az előadás összefoglaló leírása) Az osztályfőnök több mint 150 év (1849) óta létező. mert az ezeknek való megfelelés kényszere meggátolta őket abban is. Az INSERT hatékony eszköz. természetes pedagógiai igényből fakadó jelentésére már csak azok emlékeznek. és a megváltozott körülmények alapjaiban formálták át az osztályfőnökkel szemben támasztott követelményeket. Az eljárás segítségével az elmélyült figyelem mindvégig fenntartható. A nyolcvanas évek pedagógusai mindenesnek. melynek s orán olvasás közben a szöveget saját megértésünknek és tudásunknak megfelelően oldalszéli szimbolikus jelekkel látjuk el az alábbiak szerint: √ az olvasottak megegyeznek előzetes ismereteimmel vagy feltételezéseimmel. T2. amely már csak töredékeiben emlékeztet eredeti formájára. interaktív jegyzetelési eljárás. Az eredeti. ? az olvasottak további kutatásokra vagy kérdésekre ösztönöznek. Ennek következtében eredeti fénye jócskán megkopott. Az elmúlt csaknem negyed évszázad alatt ez a tendencia felerősödött. A szöveg feldolgozása után a tanulók saját jelöléseik alapján készíthetnek táblázatot. Az átformálódás ellenére léteznek ma is olyan „hagyományos” elemek. Az olvasás megkezdése előtt ismertessük a tanulókkal az INSERT eljárás lényegét. ha az olvasó azt szükségesnek véli. részben pedig azért. miközben olvasásuk aktív. az információkat aktívan kontextualizálja. mert ezekhez hiányoztak a megfelelő feltételek. saját értékviláguk kiépítésében.

nem rajtunk múlik.). Az osztályfőnöki feladatkör sajátossága – szemben a szaktanári funkcióval –. Pedagógus szerepek. Ha a pedagógus nem csupán az osztály adminisztratív ügyeinek intézője kíván lenni. Az osztály összetétele általában véletlenszerűen alakul. az osztályprogramok szervezése egyre több akadályba ütközik (pénzhiány. Példák a három változatra: 1. folyamatos dialógust folytassunk velük ezekről. rugalmasságot. Mégpedig olyan módon. Mivel nincs módunk ezeket szelektálni. hogy az adott „szociális kényszerképződmén yből” sikerül-e az egyes gyerekek fejlődése szempontjából optimális közeget formálni. E feladat elvégzéséhez célszerű tisztázni önmagunk számára. Befolyásolni tudjuk az osztályunkkal foglalkozó pedagógusok és az osztály kapcsolatát. de aminek a formálódásában szerepet játszhatunk. hogy végül hogyan alakul és működik. A felvetett problémák megoldását nagyban segítheti. kudarcaink élményeit. ütköztessük a sajátunkkal. hogy korábban bevált módszerei rendre csődöt mondanak. hogy mi az. A gyerekek gyakran egymással sem szolidárisak. részleteiben megtervezhető tananyaga. eltérő szükségletek stb. Ennek alakításában sokat segíthetnek a megalapozott pszichológiai. az életkori sajátosságoknak megfelelően porciózni. rangsoroljon. az eredményes kommunikáció. 3. 3. ellátása lényegesen több spontaneitást. magatartási gondok. valamint a szülőkkel lezajló interakció minősége. rajtunk múlik. Nem csupán rajtunk múlik. hogy a makrostrukturális (világ. Az elvárások. hogy nincs előírható.II. sok esetben egymásnak is ellentmondanak. tőlünk függetlenül alakul. mint egy-két évtizeddel ezelőtt. igényeit szem előtt tartva. a konstruktív problémakezelés és a reflektivitás. a szülők nagy része bizalmatlan az iskolával. tudomást kell vennie arról a világról. Ez az elsődleges célja a jelenlegi rendezvénynek is. hogy esélyünk legyen az eredményes munkára. a társadalom alakulásába kevéssé szólhatunk bele. hogy miközben hitelesen képviseljük saját értékeinket. de szerepünk és felelősségünk van az iskola nevelési programjának kialakításában. A személyes és szociális kompetenciák közül kiemelésre érdemes a megfelelő önismeret. ha mi. A pedagógus egyre gyakrabban tapasztalja. A világ. saját személyisége hitelét megőrizve alakítsa ki működőképes nevelési programját. pedagógiai ismeretek. ami: 1. Egyre nehezebb a személyes kapcsolat kialakítása a gyerekekkel. amelyben élünk. képességek. az együttműködés. 2. Túlnyomórészt rajtunk múlik az osztály egészével és az egyes tanulókkal. Itt máris szembekerülünk az erkölcsi nevelés sokat vitatott és máig megoldatlan problémakörével. szociológiai. Vitathatatlan azonban. amelyek kereszttüzében a dolgát tennie kell. reflektivitást igényel. de az már a mi felelősségünk. a felelős döntés képessége. szaporodnak a tanulási. de nem utolsó sorban nagyon nehéz a gyerekeket eligazítani egy olyan világban. amelyben a felnőttek is nehezen ismerik ki magukat. konfliktusok esetében. az iskolai nevelés ügyének elkötelezettjei személyesen is megvitatjuk gondjainkat. a pedagógusokkal szemben.és társadalmi szintű) történések hírei a korlátlan információáramlás idején mindannyiunkhoz elérnek. hogy ezek között mérlegeljen. nem erőltetjük rá tanítványainkra mindenáron saját igazunkat. meghallgassuk a véleményüket. terepek E hagyományos teendők azonban mást jelentenek ma. a rábízott tanulók szükségleteit. s miként viszonyuljunk ezekhez a tényezőkhöz. időhiány. hogy a gyerekeket foglalkoztató kérdésekre nyitottak legyünk. tapasztalatait. Senki sem veszi le a pedagógusról a felelősséget. megosztjuk sikereink. 2. s beépülnek az egészen kicsi gyerekek világképébe is. mely ismeretek és kompetenciák elsajátítására van szükségünk ahhoz. S végül. közvetíthetünk problémák. (Az előadás elhan g- 62 . körülményekhez. szükség van arra. jelenségekhez.

november 26-án. a magatartásbeli zavart és a különböző értékrendek eltéréseit! Tudomásul kell venni: minden generációnak megvan a maga szubkultúrája.j13#j13 Támaszkodjon az együttes élmény erejére! Támaszkodjon az osztály öntevékenységére.  A rendszerváltás idején megszűnt az osztályfőnöki órák kötelező tanterve. ÁLLÍTÁSSOR  Az osztályfőnöki munka egész környezete az elmúlt húsz évben megváltozott. aki szidja a gyerekét! Lehetőleg minden konfliktust azonnal meg kell oldani! Nem szabad a haragot sokáig cipelni! A tanár a felnőtt! Önelemzés. ugyanakkor el is bizonytalanította az osztályfőnöki szakmát és az osztályfőnöki órákat. D3 I. Az osztályfőnök azt mutassa meg az osztályának.) T3.  Az osztályfőnökség elsősorban adminisztratív feladattá válik. az osztály önmozgására! Minél több információt kell adni a gyerekeknek! Teremtsen biztonságot! Adja meg az osztálynak a szabadság levegőjét! Döntse el.  Az osztályfőnöki munka nehezen mérhető. felelősségteljesek. mit vállal és mit nem! Legyen tisztában vele: bármit tesz. Országos Osztályfőnöki Konferencián. és bármit mond. ami neki fontos! Tágítsa ki az iskolát! Ha kell. önkorrekció! Legyen bátran ember! Legyen bátran önmaga! Keresse meg az örömöt az osztályfőnökségben! Csinálja örömmel! 63 . akkor semmi nem tartozik igazán rá. Ez hatalmas szabadságot adott. D2 – Az osztályfőnököknek szóló tanácsok listája                    T4. minősége azonban szinte egyáltalán nem.  Az osztályfőnöki munka – ha valaki lelkiismeretesen végzi – rendkívül időigényes. A munka mennyisége még csak-csak számon tartható. II.hu/cikk. 2004. a magánszféra és az emberi jogok határozottabb érvényesítése miatt az iskola beleszólási lehetősége a diákok életébe határozottan csökkent.  Az iskola és a család közötti viszony megváltozása. ha minden az osztályfőnöki órára tartozik. önvizsgálat. akkor minden lehet kötelező. http://www.osztalyfonok. igényesek számára).php?id=668 .Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben zott az „Elvárások kereszttüzében” című IV. alig számszerűsíthető. Ha semmi nem kötelező. kérjen segítséget más szakembertől! Szét kell választani az erkölcsi vétséget. ezért az osztályfőnöki munka is elbizonytalanodott. ÁLLÍTÁSSOR  Az osztályfőnöki munka nagyon nagy pszichikus terhet jelent a tanárok többsége számára (és leginkább a lelkiismeretesek. ő a minta a diákjai számára! Nem szabad visszaélni semmiféle bizalommal! Nem szabad a szülőket megszégyeníteni! Nem az a jó szülő.

Hosszú párválasztási időszak előzi meg az osztályfőnökpárok létrejöttét. ha ez mindkettejükről elmondható. lehet. Adott a közösen elvégzendő feladatmennyiség. Bár az összes szempontnak. osztályprogramokon. Mind az iskolavezetésnek. hogy az osztály amolyan másodlagos családként működjön a diákok számára. az osztályfőnöki munkában még tapasztalatlan. pillanatnyi hangulatai befolyásolnak súlyos döntéseket. Amennyiben ez a munkamegosztás nem sikeres. hiszen minden osztályfőnöknek megvannak a maga erősségei és gyengéi. Fontos szempont. hogy a diákok szemtanúi legyenek különböző értékrendek ütköztetésének. Ideálisnak tartjuk az egy férfi-egy nő osztályfőnökpárt. D4 Két osztályfőnök egy csárdában „Minden osztálynak két egyenrangú osztályfőnöke van. Az osztályfőnökpárok maguk alakítják ki a munkamegosztásukat. A megfelelő számú aspiránssal arról is egyeztet. A megosztott felelősség elvének érvényesítése lehetővé teszi. és konfliktusok adódnak az osztályfőnökök 64 . Ez a modell nagyon hatékonynak bizonyul a mindennapi pedagógiai munkában. A két osztályfőnöknek képesnek kell éreznie magát az együttműködésre. és ideális esetben ketten együtt a felvételiként szolgáló személyes beszélgetéseken és csoportfoglalkozásokon már az osztályuk összes tanulójával megismerkednek. osztályidőkön. Az iskolai lét talán legmeghatározóbb eleme az osztályközösség. erre vonatkozó külső utasítás nincs. termékeny vitának. illetve az iskola rendszerét még kevéssé ismerő tanárokat nem szerencsés párosítani. amiről pontos leírás készül. ha a saját családi környezetükből hiányzik ez a minta. hogy kialakuljon egy pár. de ettől ezek még fontos törekvések. Az adminisztratív többletmunka elvégzésében is nagy segítség a munkamegosztás. terepek  Az osztályfőnökök mögött nem áll konkrét szakmai háttér. habár erre eddig még nem volt példa. hogy kölcsönös szimpátia esetén e nélkül is létrejön. Ezért törekszünk arra. Egyfelől a diákok számára kézzelfogható mintáját adja az együttműködésnek. máskülönben kooperációjuk nem igazán lehet példaértékű. és figyelembe kell venni bizonyos szempon tok érvényesülését. szavazatával megerősíti az osztályfőnökpárok beiktatását vagy megvétózhatja azt. hogy legalább az osztályfőnökpár egyike tanítsa az egész osztályt – persze az a legjobb. T5. Ugyanakkor bizonyos pedagógiai helyzetek kezelésénél óriási könnyeb bség. Csak az osztállyal kapcsolatos háttérfeladatokat osztják meg a maguk ízlése szerint. amilyen az egyes szaktárgyak mögött áll. Így nem egyetlen személy elfogultságai. ezért ennek megfelelően célszerű felosztani a feladatokat. A felvételiztetésnél mindketten jelen vannak. Erre született a két osztályfőnökös modell. mind a pedagógusközösségnek el kell fogadnia az adott jelöltekből kialakuló párokat. Ennek megszokott rendje az. Mindig mindketten jelen vannak az osztálykirándulásokon. Adott esetben ez az egyeztetés nem szükséges ahhoz. bár ez sajnos nem mindig érvényesíthető. hogy van kivel végiggondolni a döntéseket. az esetleges konfliktusok kezelésének a felnőttek között még akkor is. a Huhogás.II. Ennek felosztásáról a párok maguk egyeznek meg. A tanév közepén összeálló párok már a felvételik előtt megkezdik a közös munkát. hogy a lehetséges jelöltek közül kivel dolgoznának szívesen. akik a következő évben osztályfőnökséget vállalhatnak. hogy a pedagógiai koordinátor először egyenként beszélget azokkal a tanárokkal. Pedagógus szerepek. A pedagógusok értekezlete. Pályakezdő. elvárásnak nem lehet mindig megfelelni.

akik őt patrónusuknak választották. segí tse. személyiségfejlesztéssel foglalkoznak az osztályidőkön. amikor még csak beszélgettünk egy új. De ugyanez elmondható fordítva is. képviselje azokat a gyerekeket. a pedagógiai koordinátorhoz. A patrónus pedagógus. szükség esetén szigorú ellenőr vagy pszichológus. hogy segítse a tanulók önismeretének kialakulását. Ennek célja. csoportépítéssel. Szakember. Mindnyájan úgy gondoltuk. a követelményekről. támogassa. az elsők között szerepelt az osztályfőnöki funkció. Az osztályfőnökök megszervezik a kötelező évkezdő t anulmányi kirándulások programját. A patrónus szakemberként. személyiségének megfelelő pedagógiai eszközökkel segíti őket a világ megismerésében. Idősebb barát. ezért nagyobb anyagi megbecsülésben részesülnek az osztályfőnökök. érintkezési pontokat. hogy az osztályfőnökök minél pontosabb képet alkothassanak a diákok szociális helyzetéről. illetve a hatosztályos modellben havonta és félévenként szövegesen értékelik a diákok tanulmányi előmenetelét. közösségben betöltött szerepét. ha jól meg akarja ismerni a rábízott gyerekeket. Meg kell találnia az okat a kapcsolatformákat. támogatja. tájékoztatja. 65 . A patrónus pedagógus. Így találtuk ki a PATRÓNUSt. de teljes személyiségével részese a gyerekekkel való kapcsolatának. A gyerekek és a hat patrónus különböző helyzetekben vannak együtt. tanítsa. aki végigkíséri az egész iskolai életét. Fontos. problémáiról. amelyekben a leginkább segítségére lehet a gyerekek fejlődésének. A patrónus feladata. hogy sz oros együttműködés alakuljon ki a diákok családjával. Ki is ez? A patrónus amolyan iskolai szülő. Úgy gondoljuk. Ezzel egy időben a diákok szülei tájékozódhatnak a Politechnikum képzési rendszeréről. illetve hat év elteltével a végzős diákok szüleivel is megismétlik. terveiről. valamint ellátják az adminisztratív feladatokat. számon kéri botlásait. az eddig Magyarországon létező iskoláktól eltérő programú iskoláról. hogy ha egy pedagógus felelősen akar együttműködni a diákokkal. szerep megváltoztatása. Az első év elején a nyitótáborban a gyerekek a saját patrónusukat a teljes képzési időszakra választják az évfolyammal dolgozó hat tanár közül. hogy a két osztályfőnöknek van arra esélye. az értékelési rendszerről és a szabadidős programokról. magatartását. Az iskolánkban a hagyományosnál nagyobb felelősséggel jár az osztályfőnöki munka. Mik az osztályfőnökök feladatai? Az iskolába sikeresen felvételiző diákokkal már májusban előzetes találkozót szerveznek. a normák. illetve az iskola pszicho-pedagógusához fordulhatnak segítségért. adottságaik megismerését. akinek majd az iskolai szülője lesz. Negyedévenként. A nyitótábor végére minden gyerek szerez valamilyen benyomást arról a tanárról – a patrónusáról –. részt vesz döntéseiben.” Bíró Ágota (Közgazdasági Politechnikum) A patrónus „1987-ben. ha kis létszámú csoportja van. ellenőrizze. hogy olyan közösségeket építsen. Ezt a beszélgetést négy. aki segíti a gyereket. ezért az osztályfőnökök minden tanulmányait megkezdő diák szüleivel leülnek egy hosszabb beszélgetésre. ez csak úgy működhet.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben között. akinek az a dolga. aki a gyerekek életkorának. hosszabb távon életpályájuk kiválasztását. A patrónus is megismeri valamelyest az öt napos együttlét alatt azt a 8 – 10 gyereket. az együttműködési formák kialakításában. amelyek megtartó erővé tudnak válni a kamaszkor és a felnőtté válás nagyon problematikus időszakában. hogy nevelje. a nekik leginkább alkalmas tevékenységformák. Az egész nyitótábor igazából ismerkedés. amelyek előremozdíthatják a diák pozitív változásait. az értékek megtalálásában. Ezekben az értékelésekben megpróbálnak olyan kérdéseket felvetni.

Az Alternatív Közgazdasági Gimnáziumban nincs házirend. Törekszünk arra. hogy megtalálják a „falakat”. a csibe-szülőik megteremtik ennek lehetőségét. nyitottság. intézményi büntetés. kudarcokról. Hetente egy alkalommal összejön a fészekalj. de azt gondoljuk. mi okoz fájdalmat mostanában. A jó és tartalmas kapcsolat kialakítása a szülőkkel nagyon fontos. ők alkotják a fészekaljat. legalább félévente eg yszer minden gyerekkel le kell ülnünk beszélgetni. ha bajban vannak. ugyanakkor több is annál. az értékelő osztása). miért nem csináltad. Ezért működtetjük iskolánkban a segítő párrendszert. A gyerek sokoldalú. Ebben a patrónuson kívül a kortárscsoportnak is nagy szerepe van. négyszemközt folytatott beszélgetésekre is. de ez más. aki komolyan veszi és támogatja őket. Az a tapasztalatunk. kallódó fiatalok. ami az osztályfőnöki szerepet és munkát helyettesíti. aki hiteles személy számukra. A patrónusok rendszeres kéthetenkénti értekezletükön a gyerekekről beszélgetnek. ez egyszerre normatív és védelmező közeg. karácsony megünneplése. a szaktanárokkal való rendszeres információcsere lehetővé teszi. A szülői házzal egyeztetve alakítja a gyerekek értékrendjét. akivel megoszthatják örömüket. hogy a patrónus félévente megírt szöveges értékelője valójában tükörként funkcionáljon. am elyek a tanítási folyamatban kevésbé tudnak artikulálódni (szociális érzékenység. Ilyenkor a gyerekek b eszámolnak egymásnak és a patrónusnak a heti eseményekről. számukra különösen fontos a figyelem. van. bánatukat. Nemcsak akkor ülünk le a szülőkkel. Mivel iskolánk diákjai nehéz sorsú. terepek Az egy patrónushoz tartozó gyerekeket az AKG-s szótár szerint „csibének” hívjuk. feladataik. hátrányos helyzetű. akivel minden nap. Itt olyan értékekről van szó. sikerekről.). ahol a gyereknek meg kell találnia önmagát. elvárásokat. A fészekalj tehát a kisiskolai létben a legfontosabb csoport. Az a hely. A patrónus segíti a gyerekeket abban. Arra szoktunk koncentrálni. Egy kicsit a család analógiánál maradva. több szempontú megismerése.II. Értékelik a napi munkájukat. törődjünk problémáival. A diákok segítő párjukat a tanárok közül választják minden tanév elején. a szabadságuk határát. Ekkor lehetőség van az információcserére. számon kérjük elmaradás ait. ha baj van. hanem rendszeres alkalmakat teremtünk. sokféle funkcióval. az operatív kérdések megbeszélésére. A patrónus az a felnőtt. hogy a meghatározó kortárskapcsolatok mellett legyen olyan felnőtt.). aki kitalálja. hogy nagyon jó beszélgetések alakulhatnak ki egy-egy problémafelvetés kapcsán. a mély. tartsuk a kapcsolatot a szüleivel. Ennek a beszélgetésnek nincs konkrét apropója (miért nem voltál. türelem stb. A jó és tartalmas kapcsolat kialakításához szükség van az egyéni. a problémátlan gyerekekkel ritkábban. problémáikat. Az egyéni beszélgetések. megfogalmazza. ellenőrző. foglalkoznak a problémáikkal. figyeljünk rá. Persze ennél sokszor többször beszélgetünk velük. hogy általában hogy érzed magad.” Harsányi Zsuzsa (Alternatív Közgazdasági Gimnázium) Segítő párrendszer „A kamaszok számára fontos. Ezt nem könnyű megszervezni. empátia. vállalásaik. min szeretnél változtatni stb. 66 . A választás alapja a kölcsönös szimpátia és a bizalom. legyenek hagyományaik (születésnapok. miért sikerült rosszul stb. egyezteti az egyes gyerekre vonatkozó pedagógiai eljárásokat. Itt is lehet kötetlenebb együttlétet teremteni. őszinte felnőtt kapcsolat. problémákról. akire számíthatnak. bár lehetnek közös programjaik. Pedagógus szerepek. minek örülsz. a megalapozott jó kapcsolat a szülői házzal. hogy a gyerekcsoportnak kialakuljanak a közös ünnepei. hogy az egyes gyereknek jó patrónusai legyünk. ez arról szól. hosszabb-rövidebb távra célokat tűz ki a gyerek elé. Egy fészekalj nem feltétlenül közösség.

hiszen saját gondjait csak ő oldhatja meg. figyelemmel kísérése. az iskolai élet. mentális állapota és ezek kapcsán életvezetési. vizsgarend készítése. illetve folyamatos visszajelzéssel támogassa azok megvalósulását. életstratégiákat. Ezeken az egyéni beszélgetéseken elsősorban a fiatal iskolai jelenléte. életének figyelemmel kísérése. Segítő munkaként értelmezzük magát a tanítást is. E beszélgetések témája a tanulásszervezési kérdések mellett bármi. énképének kialakulását. Egyrészt intézi a diák tanulmányi és adminisztratív ügyeit: a fi atallal közösen elkészíti és folyamatosan nyomon követi annak személyre szabott tanulási programját (tanulási program megtervezése. mintát mutassanak az emberi kapcsolatok. Ez az együttélés ad lehetőséget a tanároknak arra.) Ez az együttélés valóságos. a Tanoda munkatársainak a diákokkal való bármilyen együttléte lényegében a segítés része. aki vállalja a segítő pármunkát. osztályzatok adminisztrálása). különböző élet- 67 . Fontos a napi kapcsolattartás.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben A pár legfontosabb alapvető funkciója a diák támogatása. aktuális órarend. biztatással. szünetbeli csevegés. ismerje jól személyiségét. állapotától. alakítják ki a továbblépés lehetőségeit. A pár feladata. a munkatársak és a diákok térben sem különülnek el egymástól. sport olás. Fontos. amelyekre közösen keresik a megoldásokat. az őszinteség működteti. teázás. problémáit és annak változásait. ügyben. egymás elfogadása és tisztelete. szociális és egyéb problémái kerülnek szóba. ahol természetes közegben spontán módon valósul meg a személyes figyelem és törődés. A diákoknak – ha indokoltnak érzik – bármikor lehetőségük van új segítő párt választani. A segítő párrendszer a kölcsönös bizalmon alapul és a személyes kötődés. egyebek. hogy a fiatal maga találja és fogalmazza meg a számára eredményes probléma-megoldási módokat. amelyben a diák segítséget kér. Ez a legjobb módja egymás megismerésének. A tanári és segítő munka nem különül el. mentális. A stáb heti egy alkalommal esetmegbeszélő csoportként működik. kirándulás stb. így a diák gondjaival. hogy a segítő pár az iskolában elérhető. segítő oktatók részesei vagyunk egymás iskolában zajló életének. érdeklő dolog lehet. élethelyzetétől függően napi. Ezek közt a problémák között lehetnek életvezetési nehézségek. A beszélgetések időről időre visszatérnek e témákra. szabadidős tevékenység. Egyszerre lássa őt a jelenben és a Tanodában eltöltött idő távl atában. problémáival bármikor megkereshesse. A segítő munka legfontosabb terepe a mindennapok közös együttléte. A segítő pármunka fontos terepe az egyéni beszélgetés. időbeosztását. spontán csoportos vagy egyéni beszélgetés. működnek együtt (tanítás-tanulás. A segítő pár feladata kettős. szociális. és közösen elemzik a változásokat. a kommunikáció működésére. tanulási problémái. egyéni beszélgetés a segítő párral. hogy leghitelesebben képviseljék életszemléletüket. Lényeges. türelmével. szabad bejárása van mindenkinek. az iroda („a tanári szoba”) a közösségi élet helye is egyben. A segítő munka lényeges eleme. lakhatási vagy munkakeresési gondok. Másrészt minden olyan problémában. hogy segítsen neki a konkrét napi lépések. próbál vele közösen megoldásokat találni. teendők megfogalmazásában és bizalmával. Munkájában támogatja a stáb. hiszen a diákok és tanáraik sokféle helyzetben találkoznak. tanulási programjának helyzete. heti esetleg ritkább – beszélgetést jelent a diák és segítő párja között. Ez rendszeres – a fiatal igényétől. a fiatalt érintő. A pár a fiatal számára biztonságos támaszt és segítséget jelent problémáinak megoldásában. A diákok és mi. kávézás. Visszajelzéseivel segíti a fiatal reális önértékelésének. amelynek minden olyan munkatárs tagja. megtalálható legyen. élethelyzetét. illetve családi vagy egészségügyi problémák. hogy a segítő pár ismerje a fiatal életmódját. szociális kapcsolatai. s támogatja annak megvalósítását. hogy a segítő pár nincs egyedül. aktuális problémáit.

amelyben a célok megfogalmazása mellett érték a tevékenység. az alkotó munka. érzelmek. megoldására. a változtatni akarás. A stáb ezen értékeket közvetíti a fiatalok felé.” Szebényi Csilla (Belvárosi Tanoda) 68 . napi problémák és konfliktusok kezelésére. indulatok felvállalására és kifejezésére. a tiszta kommunikáció. terepek helyzetek megélésére. törekvés a problémák megoldására. a továbblépésre. hogy a stáb a fiatalok számára inspiráló segítői közeget alakítson ki. Fontos. Pedagógus szerepek. a tanulás. és minden módon segíti azok megvalósulását.II.

69 .  El kell fogadni. 2. A foglalkozás fő mondanivalói:  Annak az alapelvnek a képviselete. orientálásuk. a fentiekben részletezett szemlélethez. Kapcsolat a szülőkkel – Fehér Márta 20-24 fő (5-6 db. együttműködők. szülői csoportokkal alakítható kommunikáció képességének fejlesztése. a kapcsolat minősége alapvetően minősíti az iskola egész működést. a bizalmi viszonyt megteremtenie és fenntartania. Ajánlott létszám: Ajánlott időkeret: A foglalkozás közvetlen célja: A foglalkozás tartalma: A pedagógusjelöltek előzetes elképzelései a szülőkkel való kapcsolattartásról.  A kapcsolattartásban a pedagógusnak kell a kezdeményező szerepet vállalnia. A foglalkozás céljai közt felsorolt alapelvek gyakorlati alkalmazása. információáramláshoz.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben II. különböző szociokulturális hátérrel rendelkeznek. de tájékoztatásuk. amelyek alkalmazkodnak a mai életritmushoz. amely szerint a szülőkkel való kapcsolattartás az iskola kötelező szolgáltatása. képzettek. a résztvevők attitűdjének formálása a témával kapcsolatban. A szülő és pedagógus kompetenciahatárainak feltérképezése. hogy a szülők különböző mértékben involváltak. érdeklődők. közös gondolkodása. 4 fős csoport) 90 perc A szülőkkel való kapcsolattartás alapelveinek megismerése és a kapcsolattartás lehetséges formáinak áttekintése. A csoporttagok korábbi tapasztalatainak felidézése. A kulturálisan hátrányos helyzetű („zárt kódban beszélő”) szülőkkel. az alaphangot me gütnie. A szülőkkel való kapcsolattartás olyan tartalmi elemei és formái. A szülők nevelése nem a pedagógusok feladata. a különböző szempontok és megközelítések felkínálása számukra igen.

színes filctollak. munkaformák. 70 . Együttműködés. Értékeléssel. ellenőrzéssel kapcsolatos javaslatok:  Amikor a foglalkozás során alkalom adódik rá. az egyéni felelősség hangsúlyozásának érdekében választhatunk a csoportokon belül különböző felelősöket is (pl. Empátia.  ragasztó. teremelrendezés. Autonómia. attitűdöket a pozitív érték elés. amivel a plakátokat fel lehet tenni a falra. terepek A kompetenciafejlesztés fókuszai: Érzelmeink pontos azonosítása. Különösen pályakezdő pedagógusok számára nehéz terület a maguknál (sokkal) idősebb szülőkkel való kommunikáció és kapcsolattartás. döntésképessége. eszközfelelős). amelynek során nagyon fontos a pedagógus önreflexiója. melyet úgy rendezzünk be. A foglalkozás megtartásához szükséges eszközök. egyéni felelősségvállalása. szóvivő. Kapcsolódási pontok: Módszertani javaslatok Időfelhasználással kapcsolatos javaslatok: a foglalkozást célszerű szünet nélkül megtartani. Konfliktuskezelés. anyagok:  csomagolópapírok. hogy alkalmassá váljon 5-6 db. fejleszti. 4 fős csoport munkájához. időfelelős. Tér. témafelelős. Problémakezelés.II. Az egyes tevékenységek szervezésével kapcsolatos javaslatok (csoportok. megerősítés nagyon támogatja. Pedagógus szerepek. adjunk a diákoknak személyes visszajelzéseket. Differenciálással kapcsolatos javaslatok: a foglalkozás egy részében a munka érdeklődés szerinti csoportokban zajlik. módszerek):  A kooperatív csoportmunkához véletlenszerűen heterogén csoportokat hozunk létre. megerősítéseket. teremigény:  A foglalkozáshoz egy átlagos méretű osztályterem szükséges.  vastag. Ezeket a tulajdonságokat.

György: 44 tanács osztályfőnököknek. 2006. (Szabad Iskolákért alapítvány 210..: Fehér Márta (részletek: Szülői elvárások. fejezet  Magyar Judit: Pedagógusok és szülők játszmái (Taní-tani 1999/8. Frusztrált. játékok. agresszív szülők)  Fenyő D. és mi nem? (www.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben A foglalkozás megtartásához szükséges oktatási segédanyagok. ofoe. dühös. PannonKlett. szerk. mint a tanár. SuliNova. old. fejezet  Például (Pedagógusok gyakorlati példái a személyközpontú szemlélet iskolai megvalósítására). Beöthy Hanna: Szülőkkel dolgozom c. Mi tartozik az osztályfőnökre. 2005. A szülő jobb szakértője saját gyerekének.) SuliNova Kht. szerk. szükséges és ajánlott szakirodalom  Van más megoldás is (Alternatív módszerek a középiskolában).hu)  Sallai Éva – Szilvási Léna – Trencsényi László: Programcsomag a pedagógusok és szülők együttműködése témakörben (dramatikus helyzetgyakorlatok.: Fehér Márta.. 37–49. P edagógus-szülő kapcsolat c. Húsz tézis az osztályfőnöki munkáról. fejezet  Bácskai Júlia: Magánélettan 1. 1. munkafüzet.: Papp Ágnes. 71 . szöveggyűjtemény stb. SuliNova.)  Szabályok az iskolában. 2006. Budapest) szerk.

a diákok tanáraihoz. filctoll. Ráhangolódás. Empátia – beleélés a Kooperatív Csoportonként szülők helyzetébe tanulás – ke. anyagok (mellékletek) 8’ Véletlenszerű csoportalakítás puzzle-darabokkal (4-5 fős csoportok alakulnak). 72 . ami a téma kapcsán emlékezetes maradt pozitív Saját érzések azonovagy negatív értelemben. A csoportokon belül párok alakulnak. anyagok (mellékletek) 10’ Mit várnak el a szülők az iskolától és a pedagógusoktól? Megbeszélés a csoportban. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. a feldolgozás előkészítése Idő Tevékenységek Tevékenység célja. Minden csoport plakátra írt listája kikerül a falra. Felidéznek egy olyan történetet.II. sítása. terepek Foglalkozásvázlat I.munka Munkaformák és módszerek Eszközök. A diákok visszagondolnak arra. ragasztó Kooperatív tanulás – képtárlátogatás  A foglalkozások javasolt időkerete – a csoport egyedi igényeitől függően – változtatható. képességek Heterogén csoportok Kooperatív Kópéláda alakulása. hogy saját szüleik hogyan viszonyultak az iskoidézésével ráhangolához. tanulás – párSaját élmények fel. Az új tartalom feldolgozása Idő Tevékenységek Tevékenység célja. II. Pedagógus szerepek. majd közös lista készítése. A listák a foglalkozás végéig kint maradnak a falon. a résztvevők felállnak az asztaloktól és körbesétálva megnézik a többi csoport listáját. A párok elmondják társuknak és viszont a történetüket. fejlesztendő készségek. fejlesztendő készségek. lódás a témára.csomagolóparekasztal pír.

megvitatják azokat. amit a foglalkozás végéig megőriz. mit vállalhat a pedagógus a szülőkkel való kapbeszélés csolattartásban A csoportok megbeszélik választott témájukat. azok kezeléséről jegyzetek készítése a melAutonómia lékletben szeKonfliktuskezelés replő írásból 73 . felteiket. Egyéni munka 15’ Közös gondolkodás Kooperatív Előzetes felA résztvevők a csoportokon belül egyeztetik házi feladatként elkészített jegyz e. ceruza mindenkinél 35’ Kooperatív Csoportonként tanulás – meg. lehetőségei az iskolában zös plakát kéösszegyűjtése szítése  Szülői értekezletek tartalma. A résztvevők érdeklődés szerint csoportosulnak a terem négy sarka közül az egyikbe (lehetőleg arányosan).csomagolópabeszélés cso. vélemények forgóval.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben 5’ Milyen kételyeim.operatív vita elolvasás. azonosítása. kapcsolatot tartani velük? A szülő és pedagógus kompetenciahatárainak feltérképezése. félelmeim vannak – a szülői elvárások átgondolása után kü. filctoll portban szóÖtletek. 5’ A beszámolót követően mindenki odamehet bármelyik plakáthoz.a szülőkkel esetlege.pír. az igényeknek megfelelően informálni a szülőket.adat: otthoni sen kialakuló konf. kö A szülői jelenlét színterei. szervezése Együttműködés Frontális meg Milyen határokat húzhat. Ötleteiket. akkor más színnel írhat a plakátra. A foglalkozás elején alakult csoportok dolgoznak a továbbiakban. liktushelyzetekről és dolgozás.Érzéseink pontos Egyéni munka lönösen – a szülőkkel való kapcsolattartás kérdésében.tanulás – ko. Papír. és ha valami nagyon fontos gondolattal ki akarja egészíteni. ahova fel vannak írva az alábbi kérdéskörök:  Hogyan lehet korszerűen. gondolataikat plakáton rögzítik. majd az egész csoport előtt beszámolnak. Problémakezelés Minden résztvevő saját listát készít.

Amit elmondanak. hogy szerintük mi a probléma. fejlesztendő készségek. véleménynyilvánítás a megismer választ kaptam tek alapján  nem kaptam választ. ellenőrzés és értékelés Idő Tevékenységek Tevékenység célja. A legtöbb szülő belátóan viselkedik. mert kiderül: hogy látják ők azt. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. hogy…” 74 . de fontos. A foglalkozás lezá.  Először hallgassa meg őt. hogy…”. amikor gyereke problémái miatt bemegy az iskolába. Ha a szülő elég időt kap arra. agresszív szülők „Akivel már megtörtént. mit érez – még ha késztetést is érez rá. aztán reflektáljon az elhangzottakra: o „Tehát ön azt mondja. papír.  Kérje meg a szülőt. hogy egy dühös szülő viharzott be a termébe vagy a tanáriba. o „Ahogy ön látja…”. hogy nem felel meg a tényeknek. ami történt. o „Értem. hogy elmondhassa. akkor se fojtsa belé a szót és ne védelmezze az iskolát. hogy milyen stresszes egy ilyen találkozás. frusztrációs érzését mérsékli és fékezi. hogy gyerekével valaki igazságtalanul. egyéni átgondolása. esetleg megpróbálta letámadni az iskolau dvaron. hogy ön nagyon zaklatott vagy dühös amiatt. Melléklet a foglalkozáshoz Frusztrált. Amikor frusztrált vagy dühös szülőkkel van dolgunk. akkor „ki tudja engedni a gőzt”. Bár úgy gondolja. Az új tartalom összefoglalása.Egyéni munka lista készítése: rása.II. ha az ember ül). nem feltétlenül egyezik az ön véleményével és az is előfordul. anyagok (mellékletek) 5’ 5’ A foglalkozáson készült plakátok átnézése Összefoglalás A korábbi lista. hogy üljön le (nehezebb túláradóan dühösnek lenni. helytelenül vagy elfogadhatatlanul bánt. terepek III. az tudja. Pedagógus szerepek.  Hagyjon időt a szülőnek arra. alapvető fontosságú. hogy elmondja a magáét. hogy először is megtudjuk és tisztázzuk. dühös. ceruza A foglalkozás elején gyűjtött egyéni kérdések áttekintése.

hogy a gyerekét zaklatják vagy molesztálják. Nekünk is fontos. felelősséggel.” Részlet A Szabályok az iskolában című könyv. mind az iskolának: o „Tudom. hogy segítsünk a fiuknak…”. hogy kellemetlen (és sokszor pontatlan) nyilvánosságot kapjon az ügy (pletyka . hogy milyen fontos maguknak Justin – nem lennének most itt. mi történt. hogy próbálja meg a problémát az iskola rendszerén és folyamatain belül látni.  Az őszinteség nagyon fontos – hogy állnak a dolgok.  Ha időben támogatjuk a szülőket. ha ez nem így lenne. vagy ami sértené az iskola jogokkal. fejezetéből 75 . hogy az adott kérdés mennyire fontos mind a szülőnek. megelőzhetjük. és hogy ugyanakkor az energiákat a megfelelő mediáció és következmény felé terelje.  Röviden biztosítsa a szülőt arról. hogy felfogja és megértse a szülői dühöt.  Néha szükség van kompromisszumokra. amit nem tud betartani. szabályokkal és következményekkel kapcsolatos rendszerét. Az indulatok kezelése. a tanárnak egyszerre kell képesnek lennie arra . legértelmesebb és legigazságosabb megoldás. és mi a felek számára a legműködőképesebb. de ne tegyen az iskola olyan ígéretet.  Mindenképpen ismerje a tényeket (az iskola szempontjából) és kérje meg a szülőt.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Például. és azért vagyunk itt. média). ha a szülő úgy gondolja.

érzések. Érzelmek kezelése: siker-kezelés. Kritikai gondolkodás. kitartás. hogy tehetek arról. együttműködés és a saját szerep. belső kontroll (hit abban.  a kölcsönös kollegiális támogatás tudatosan alakítható és a szakmai és egyéni fejlődés szolgálatába állítható. Ismerkedés az együttműködési formákkal. melynek minősége visszahat a pedagógus egyéni munkájára.II. tekintet másokra. A pedagógusok közti együttműködés jelentőségének felismerése. Pozitív önértékelés: optimista érzések önmagunkkal kapcsolatban. Törődés. ami velem történik). Konstruktív self-érzékelés: egészséges önbizalom. 3. a kollegiális támogatás (mentorálás. hospitálás) lehetőségei Ajánlott létszám: Ajánlott időkeret: A foglalkozás közvetlen célja: A foglalkozás tartalma: A kompetenciafejlesztés fókuszai: Érzelmek tudatossága: érzelmeink pontos azonosítása. 4 fős csoport) 90 perc A foglalkozás célja. A tantestületen belüli munka. hogy a hallgatók felismerjék. terepek II. Kapcsolat a kollégákkal – Fehér Márta 20-24 fő (5-6 db. hospitálás lehetséges formáinak megismerése. A támogató mentorálás. együttműködés. kommunikáció kapcsolatának átélése. konfliktuskezelés. visszautasítás Kapcsolódási pontok: Foglalkozásokhoz:  Változó tanárszerepek  A tanár mint segítő 76 . kudarc-tűrés. hogy  a tanári munka sok vonatkozásában csapatmunka. segítségkérés. Pedagógus szerepek. Együttműködés a pedagógusok között.

: Fehér Márta. 2006. biztonságos tanulási környezet). valamint arra is. időfelelős. megerősítőbb jellegű értékelésre. témafelelős. 2006. az egyéni felelősség hangsúlyozásának érdekében választhatunk a csoportokon belül különböző felelősöket is (pl.: Papp Ágnes. Az egyes tevékenységek szervezésével kapcsolatos javaslatok (csoportok. szerk. munkaformák. szóvivő. SZIA-könyvek. értékelő mozzanatoknak különös jelentősége van.  Kósáné Ormai Vera – Horányi Annabella: Mi. Értékeléssel. Ez érzékeny és hosszú folyamat. módszerek):  A kooperatív csoportmunkához véletlenszerűen heterogén csoportokat hozunk létre. hogy a hallgatók körbe üljenek.: Fehér Márta. Flaccus. színes filctollak  gyurmaragasztó. szükséges és ajánlott szakirodalom:  Például (Pedagógusok gyakorlati példái a személyközpontú szemlélet iskolai megvalósítására). 2010. anyagok:  kópéláda  csomagolópapírok  vastag. amelyben a visszajelzéseknek. teremigény:  A foglalkozáshoz egy átlagos méretű osztályterem szükséges. fegyelem. 77 . szerk.  Van más megoldás is (Alternatív módszerek a középiskolában). Tér. 4 fős csoport munkájához. amivel a plakátokat fel lehet tenni a falra A foglalkozás megtartásához szükséges oktatási segédanyagok. Éppen ezért a foglalkozást tartó tanár törekedjen minél személyesebb. 2005. melyet úgy rendezzünk be.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Módszertani javaslatok Időfelhasználással kapcsolatos javaslatok: a foglalkozást célszerű szünet nélkül megtartani. eszközfelelős). SuliNova. SuliNova. ellenőrzéssel kapcsolatos javaslatok:  A foglalkozás célja a pedagógus-identitás formálódásának támogatása. teremelrendezés. pedagógusok. szerk. A foglalkozás megtartásához szükséges eszközök.  Szabályok az iskolában (Magatartáskezelés. hogy alkalmassá váljon 5 -6 db.

a feldolgozás előkészítése Idő Tevékenységek Tevékenység célja. a pedagógusok között? együttműködési az Egyéni munka Papír. D1 –Lista  A foglalkozások javasolt időkerete – a csoport egyedi igényeitől függően – változtatható. anyagok (mellékletek) 5’ A hallgatók körben ülnek. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. érvelnek egyik vagy másik kijelentés mellett. miért A pedagógusok közti kell másképpen? együttműködés jelentőségének felisVéletlenszerű csoportalakítás képekkel – 4 fős csoportok alakulnak merése Frontális elő. Pedagógus szerepek.gyűjtés T2. (érvek – ellenérvek gyűjtése) A hallgatók önkéntes alapon.T1 – A magyaadás – tanári rázat gondomagyarázat latmenete Kooperatív Kópéláda tanulás – csoportalakítás 10’ Milyen megbeszélés típusok. fejlesztendő készségek. terepek Foglalkozásvázlat I. anyagok (mellékletek) 10’ A pedagógusok közti együttműködés változásai – mit jelent a másképpen. használása  A pedagógus munkája inkább egyéni tevékenység. Frontális megbeszélés II.II. Ráhangolódás. fejlesztendő készségek. de az érveket és ellenérveket váltogatva. Ráhangolás a témára A disputa érvek gyűjtésével módszer egy A foglalkozásvezető jól láthatóan felírja a táblára vagy csomagolópapírra: elemének fel A pedagógus munkája inkább csapatmunka. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök.Ismerkedés leten belül. írószer . 78 . együttműködési formák képzelhetők el a tantestü. Az új tartalom feldolgozása Idő Tevékenységek Tevékenység célja. tetszőleges sorrendben.

Így támogatható. – olvasás B. vastag. hospitáA hallgatók egyénileg szövegeket olvasnak. segítségkérés és adás jelentőségének átgondolása 15’ 30’ Egymást támogató tanárok A támogató mentorálás. Kooperatív tanulás – megbeszélés a csoportban a tantestületen belüli megbeszélések típusairól a pedaEgyéni munka gógusok közti . Aki munikáció kapcsolabekapcsolódik a megbeszélésbe. majd csoportmunkában összegzik az új ismereteket. együttműködés és a saját szeA beszélgetés csoporton belül.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben A hallgatók egyéni munkában összegyűjtik válaszaikat. D2 – Gondolatébresztő kérdések a beszélgetéshez 10’ Kérdések önmagamhoz – Milyen szakmai és emberi kapcsolatokat szeretnék A tantestületen belükialakítani a tantestületemben? Mi múlik rajtam? li munka. D szöveg Kooperatív Csomagolópatanulás – szak. gyurmaragasztó 79 . majd a csoporton belül formákkal egyeztetnek. értői mozaik színes filctollak. hogy a hozzászólások aránya kiegyenlített legyen. hogy pályakezdőként milyen területeken szorulnak leginkább segítségre? Az együttműködés. D3 – az A. érzések. A csoporttagok háromlépcsős interjú segítségével osztják meg egymással gondolataikat az alábbi témában:  Milyen kérdésekben. szakértői csoportokban feldolgozlás lehetséges formázák az olvasottakat. az hozzászólásonként egy színes korongját tának átélése középre helyezi. rep. komMinden csoporttag előzetesen kap 5-5 – egymástól eltérő színű – korongot.önellenőrzés együttműködés formáiról Kooperatív tanulás – megbeszélés a csoportban „beszélő korongok” módszerével Kooperatív tanulás – háromlépcsős interjú T3. a „beszélő korongok” segítségével zajlik. A munka csoportokban folytatódik. C. hogyan tudják segíteni egymást egy tantestületen belül a tanárok? A kölcsönös segítség hogyan hat az egyéni munkára?  Mit gondolnak arról. ezt követően pedig egy listát kap minden csoport a foglalkozásvezetőtől.pírok. inak megismerése Egyéni munka T4. amelynek segítségével minden résztvevő önellenőrzést végez.

akkor az történik.II. nincs beleszólása. terepek III. élményszerű átgondolása Egyéni munka – érvek gyűjtése Frontális megA foglalkozás lezá. amit én akarok. Pedagógus szerepek. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. fejlesztendő készségek.” tanultak elmélyítése. anyagok (mellékletek) 10’ „Ha becsukom a tanterem ajtaját. ellenőrzés és értékelés Idő Tevékenységek Tevékenység célja. senkinek A foglalkozáson nincs köze hozzá.beszélés rása 80 . Az új tartalom összefoglalása.

mint ma. Ezek a változások alapvetően érintik a p edagógus-diák kapcsolatot (személyközpontú pedagógia.  A pedagógiai közvéleményben konszenzus alakult ki arról. tekintélyelvű felépítés volt. munkával kapcsolatos visz onyokat is elsősorban az alá. öszszetartóbb. új pedagógiai módszerek iskolai bevezetését célozzák. értekezletek is hatékonyabbá válnak a korszerű tréning és tanítási módszerek alkalmazásával. alternatív megoldások feltárása mellett. akkor megnő a közvetlenebb személyes kapcsolatok. strukturált megbeszélések különböző összetételű pedagóguscsoportok között. de nagyon kevéssé szólnak arról. tapasztalatokon alapuló tanulás. de ez nem jelent meg külső-belső elvárásként és nem voltak meg a szervezett. szervezeti keretei sem (legfeljebb az adott iskola hagyományai teremtettek bizonyos együttműködési formákat). Az utóbbi évek közoktatási reformjai elsősorban korszerű tanulásszervezési eljárások. utasításokat közöltek. a szülői kompetenciák fokozott figyelembevétele). hogy tanórákon minél inkább terjedjen a saját élményeken. Ebből következően az információáramlás és tantestületi kommunikáció formális megnyilvánulásai túlnyomórészt információkat adtak át. a szülőkkel kialakított együttműködést (a szülők bevonása az iskolai életbe. sokféle csoportban dolgozzon együtt. többféle nézőpont megvizsgálása. egymást elfogadó. a kapcsolatok értelmezése egészen másképp festett.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Mellékletek a foglalkozáshoz T1 – A pedagógusok közti együttműködés változásai: mit jelent a másképpen. gyakoribb. Ez növeli a személyes biztonságot.fölérendeltség határozta meg. mindig is az volt. partneri viszony. és így véleménye is fontos tényező. minden tanár számára lehetővé kell tenni nézeteinek kifejtését. adaptálásával. Régebben az iskola világában az együttműködés formái és tartalma. a tanárszerep átalakulása). megbeszéléseken Miért kell másképpen?  Az iskolákban a pedagógiai szemlélet. Ez eredményesebb 81 . Az információátadás szinte háttérbe szorul az eszm ecsere. hogy a tantestületen belül sok kollégájáv al. Másképpen kell szervezni és más tartalommal kell megtölteni a tantestületek működését és a pedagógusok különböző együttműködési formáit. szimpátiák kialakulásának lehetősége.  Ahogy a frontális tanulásnál hatékonyabbak a kooperatív technikák. A szokásosnál demokratikusabban működő igazgatók. úgy a megbeszélések.  A személyközpontú iskolában a pedagógus személyisége. a tanítás-tanulás felfogással kapcsolatos nézetek fejlődése alapvetően változtatta meg az információáramlással és belső kommunikációval kapcsolatos igényeket. őszinte visszajelzéseket ad a pedagógus munkájáról és nagy az inspiráló ereje is. Mit jelent a másképpen?  az évente kétszer-négyszer tartott nevelőtestületi értekezlet mellett rendszeres. szívesen együttdolgozó tantestületek mindig is megvitatták a felmerülő pedagógiai-szakmai kérdéseket. szakmaipedagógiai témákban  a tanítási-tanulási folyamatban egyre terjedő korszerű módszerek és eljárások mindennapos használata a pedagógusok közti munkában. hogy a tantestül etek működése is alapvető változtatásra szorul.  Ha egy pedagógusnak alkalma nyílik arra. legjellemzőbb vonása a hierarchikus. miért kell másképpen? (A magyarázat gondolatmenete) A tanári munka alapvetően csapatmunka. Ennek értelmében a tantestületen belüli hivatalos.

hogy egy eli smert. A diákok tanulási folyamatában ugyanis kiemelt jelentőségű a felnőtt mintaadása a gyerekek számára. formái sok tekintetben eltérnek a különböző iskolákban. tantestületi tagként is gyakorolja azt. ha a pedagógusok a tanórán kívüli iskolai munkájukban is átélik a saját élményű ismeretszerzés pozitív hatásait. ha nem csak egy-egy tanár vagy tanárcsoport dolgozik másképpen. Függenek ezek az adott intézmény vezetőségének attitűdjétől. Amennyiben kulcsfontosságúnak tartjuk. Osztályozó konferenciák. Természetesen a pedagógusok közötti együttműködés mértéke. Tantárgyi munkacsoport (munkaközösség) együttműködése. A kollégák hosszabb távon is segíthetik egymást az elsajátított ismeretek felidézésében. Módszertani nap (belső továbbképzés a pedagógusok számára). Esetmegbeszélő pedagógiai műhely. tudatos önfejlesztés révén minden pedagógus folyamatosan fejlessze saját szociális kompetenciáit is. Pedagógus szerepek. a megszerzett ismeretek. D3 – Egymást támogató tanárok A) A mentorálás mint választható lehetőség A választható mentorálás mint támogatásforma lehetővé teszi a tanár számára. a tanárok pedagógiai szemléletétől. tapasztalatok. megbeszélései. 82 . hogy a tanítás-tanulás során a gyerekek szociális és életviteli kompetenciái fejlődjenek. megbeszélései. Osztályfőnökök együttműködése. Egy feladatra szerveződő tanárok együttműködése. a tantestület igényeitől. Tantestületi értekezletek operatív és nevelési témákban. hogy hatékonyságuk. hasznosságuk. támogató kollégával dolgozzon egy ideig és eközben szakmai szemszögből folyamat osan reflektáljon önmagára és fejlessze készségeit. T3. terepek  lesz. hanem az egész tantestület. formálódik. és mindennapi működésében. nehézségeim lehetnek a kapcsolatok felvételében. D2 – Kérdések önmagamhoz: milyen szakmai és emberi kapcsolatokat szeretnék kialakítani a tantestületemben? Mi múlik rajtam? Gondolatébresztő kérdések a beszélgetéshez:  Mikor érezném magam a „helyemen” a tantestületben?  Milyen szakmai és emberi kapcsolatokra vágyom?  Mikor érezném magam biztonságban a tantestületemben?  Milyen gondjaim. attitűdök beépülésének esélyei megtöbbszöröződnek. Hiszen ez esetben a tantestület. megtartásában. szervezeti és munkakultúrájától. T2. elmélyítésében? T4. Azonos tanulócsoportokat (osztályokat) tanító tanárok megbeszélései. mint közösség szemlélete is alakul. D1 – Lista a tantestületen belüli megbeszélések típusairól a pedagógusok közti együttműködés formáiról          Az iskola vezetőségének megbeszélései szűkebb és tágabb körben. szocializációjától. gyakorlatban történő alkalmazásában. feltétlenül szükséges. A fenti szemléletváltásra. vezetőségének attitűdjétől. hogy továbbképzések.II. a munkamódszerek átalakítására fokozottan érvényes.

A kollegiális jó szándék és a szakmai bizalom minimalizálhatja az alkalmatlanságérzetet. hogy a mentorált látja szükségesnek a folyamatot és elszánta magát arra. hogy Odüsszeusz és Pénelopé fiának. ha mind a mentor. esetleg amikor beszállunk a kocsinkba. hogy magatartás-kezelése és tanítási tevékenysége hogyan befolyásolja az osztálydinamikát. A mentor és mentorált közös szakmai útjának több „állomása” van. egy kis humorral. hogy pontosan lássa. Ha megkérünk egy kollégát. és aki kívánja. hogyan adhatja őket (úgy. hogy mai nyelvünkben a „mentor” szó azt jelenti. Ebben az eposzban Mentor (Odüsszeusz régi és hű barátja) kapja azt a feladatot. Előfordul. A „mentor” szó Homérosz Odüsszeiájából ered. hogy a mentorált nincs tudatában az összes tényezőnek azzal kapcsolatban. aki rendszeresen és kitartóan sóhajtozik és panaszkodik. hogy „bölcs tanácsadó és kísérő – olyan. mind a mentorált a közös célokat és szükségleteket állítják a mentorálási folyamat középpontjába. hogy tudatosan figyel a kolléga önbecsülésére. még akkor is. Mielőtt azonban a mentor visszajelezne. mi történik az óráján. kidolgozott és a problémamegfogalmazás és megoldás felé vezető folyamat is. fontos. A panaszkodás alapformája rövid párbeszéd vagy csevegés a folyosón vagy a tanáriban. és nem jelenti azt. akkor ez által személyes és szakmai belsőnket is feltárjuk neki. bátorít és visszajelez”. át kell gondolnia. B) Panaszkodás: a tanár frusztrációjának és gondjainak meghallgatása A „panaszkodás” sokféle lehet: lehet alkalmankénti elcsüggedés és sóhajtozás. hogy segítsen a tanárnak abban. hogy a mentorálás lehetősége meg legyen az iskolában. A mentor ezért többek között. támogató visszajelzéseket ad a kolléga tanári magatartásáról. hogy egy adott kolléga tanítási és magatartás-kezelési tevékenysége kudarcot vallott. hogy mi is a visszajelzés célja. hogy: 83 . aki támogat. „bátorításként” vagy „felvidításként”. főként a kolléga tanítási és magatartás-kezelési gyakorlatába.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben A mentorálásnak választható lehetőségnek kell lennie. Amikor olyan kollégával beszélget. ha egy n agyon megbízható kolléga a mentor. A mentorálás ebben az esetben nem jelent alá-felé rendeltségi viszonyt. A mentor fő feladata. hogy a kolléga szakmailag sajátjának érezze a mentorálás által felkínált segítséget. ha lehet. Ithaka királya a trójai háború egyik hőse volt. de lehet folyamatos állapot is! A panaszkodás össze is hozhat embereket („egy cipőben járunk… lyukas és ócska cipőben. A visszajelzéseket a mentor úgy adja. Odüszszeusz. amikor szükséges. igénybe vehesse. Természetesen fontos. A mentorálásnak mindig úgy kell indulnia. A panaszkodás azonban lehet folyamatos. hogy támogassa kollégáját és ne ítélkezzen felette) és hogy a vi szszajelzéseket hogyan lehet beépíteni az aktuális teendők megtervezésébe. Ugyanakkor a közös panasz igazolja küszködésünket: „nem te vagy az egyetlen”. Az ilyen típusú mentorálást támogató jellegű szakmai lehetőségnek. ha azt akarjuk. de egyfelé megyünk”). hogy egy kollégájával (mentorral) szakmailag támogató módon együtt dolgozzon. hogy elinduljunk haza. Olyan jól teljesítette feladatát. és ez változást fog eredményezni. hogy hosszabb ideig dolgo zzon velünk egy nehéz osztályban. Minden mentorálás némi természetes kockázatot is rejt magában. nem pedig a „tanári küszködés” jelének kell felfognunk. Ezek a támogató visszajelzések erősítik a szakmai önismeretet. A panaszkodás segít abban. Telemakhosznak a nevelője legyen. hogy átfogalmazzuk a bennünk rekedt feszültséget.

Vannak olyan kollégák azonban. hogy minden érvényes-e abból. hogy tanáruk tehetetlen vagy alkalmatlan. hogy tennének valamit ezekkel kapcsolatban. amikor kollégámnak nehézségei voltak az osztály magatartásának kezelésével. különös figyelemmel arra. javasolja olyan strukturáltabb támogatási forma alkalmazását. amennyiben a panaszkodás vissza-visszatérő jelenség vagy mindig ugyanaz a tárgya. hogyan reagáljon a mentor az esetleges magatartás-kezelési kérdésekre az óra alatt. tulajdonképpen egyfajta „levez etésként” működik (akkor is. hogy (váltsak egy-két szót…-val) …?” Célkitűzés A mentor és a mentorált megbeszélik és kitűzik azokat a célokat. amiket a mentoráltnak el kell érnie. Magam általában egy rövid verbális jelzést használok. Az ilyen típusú folyamatos sopánkodás lerombolja a kollégák jóindulatát. hogy többször is bemegy a kérdéses órára. amit sopánkodása által csinál. elismeri érzéseit és szükségleteit. tisztázza kollégájával. Anna. amely meggátolja. Ha meghallgatja őt. hogy a változtatási vagy megoldási lehetőségek működhessenek. akik továbbra is inkább panaszkodnak X. Magam is sokszor csendesítettem le egy-egy már zavaróan zajos osztályt és irányítottam figyelmüket a tanulásra. A támogató kolléga soha ne sugallja azt az osztálynak. valamilyen fegyelmezési készségre vagy a tanítás módszereire. (amennyiben szükséges) konfliktus-kezelés vagy az adott gondot orvosló terv kidolgozása is része.  A készség kontextushoz igazítása. A beavatk ozást jelző (verbális vagy non-verbális) jelet még azelőtt kell használni. hogy a hatékony támogatás mindig segít. amelynek az elemzés. hogy az osztály jobban figyeljen). 84 . hogy hogyan mutatják be (röv iden) a mentort az osztálynak. mielőtt a mentor magatartáskezelési fellépésére sor kerülne. terepek     hallgassa és értse meg. tehetetlenséggé. amikor szükségét érzem a beavatkozásnak: „Elnézést. tudja. kérdést vagy gondot. mi a mentor szerepe. hibáztatássá vagy elutasítássá fajul. ha valóban feltárják és kezelik a problémát. ha például a mentor magatartás-kezelési lépéseire van szükség. hogyan jelezzenek egymásnak. Ezek a célok vonatkozhatnak a magatartás-kezelésre (például elérni. Pedagógus szerepek.  Kollegiális visszajelzés. Y vagy Z dologról ahelyett. Ezeket a látogatásokat meg kell tervezni. A probléma elemzése Ebben a szakaszban a mentor úgy segít. problémamegoldás.II.  Biztonságos környezetben való gyakorlás. van. megengedi.  Reflektálás önmagunkra. hogy mi is az. Tudassa vele. amit egy adott incidensről vagy gondról mond. gyakorlat. folyamatos tanulás célja és milyen igényekre ad választ?  A készség definiálása. amennyiben a panaszkodás destruktív magatartássá. ha ez esetben ön a levezetés célpontja). nem lényeges. amikor mindketten bent vannak. hogy a panaszkodás önmagában is elég. mielőtt lehetséges megoldásokat javasol – a nem kért tanácsot nem mindig fogadják jól. C) A mentorálás folyamata Készségfejlesztés mentorálás segítségével:  Ez a készség/gyakorlat/módszer hogyan illeszkedik a már ismertekhez?  Szükségem van erre a készségre?  Megéri megtanulni?  Mi az adott készség.

de a kudarc is természetes dolog. A visszajelzés soha ne legyen elítélő és ne kritizálja a másik személyiségét. hogy milyen a jelenlegi fegyelmezési/magatartás-kezelési viselkedése. hogy mi a kollegiális visszajelzés célja és milyen te rmészetű legyen. még akkor is. Az ember. amikor…?” Lehetőleg ne adjunk túl terjedelmes vagy túl sok mindent felölelő visszajelzést. együtt tegyék. a tanárnak tisztába kell lennie azzal. hogy hogyan foglalkozik a zavaró magatartás bizonyos megnyilvánulásaival. hogy egyértelművé tegyék és megbeszéljék az adott készséget. hogy egy bizonyos osztály nagyon zajos és nehezen kezelhető. amelyeket az órán megfigyeltek. A mentor adjon leíró visszajelzéseket és összességében koncentráljon a tanár viselkedésére (például a fegyelmezés nyelvezetére). hogy a visszajelzés támogató és hatékony legyen. Ha a visszajelzés a kolléga magatartás kezelésének túl sok tényezőjére vonatkozik. Amikor visszajelzésre kerül sor. ha támogatják.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Soha ne felejtsük. ha a tanár túl sokszor használ kérdéseket a magatartás kezelésére:  „Közbekiabálsz…?”  „Nem kellene közbekiabálnod. az nehéz vagy zavaros lehet a mentoráltnak. sőt. hogy nincs tudatában annak. Fontos. hall és észlel. ha általánosságban megjegyezzük. hogy ami nyilvánvalónak és egyértelműnek tűnik a mentornak. akár a mentortól a mentorált felé. ha ennek egyik tényezője a mentorált (az osztályt tanító tanár) viselkedése. Visszajelzés Ahhoz. 85 . félő. fokozatosan tud változtatni. hogy…?”  „Hallottad magad. vagyis elmondja. sokkal fontosabb. Azt is értessék meg a kollégával. vagy. bizonyos célokra és bizonyos készségekre kell koncentrálnia. mert az könynyen elbizonytalanítja vagy elbátortalanítja a kollégát. sok energiát is igényel. hogy a mentor konkrétan elmondja. gyakorolják „biztonságos”. Visszajelzéskor használható tipikus önértékelés-fejlesztő kérdések például:  „Tudatában vagy annak. Ha a mentor leíró visszajelzést ad. koncentráljanak a magatartási kérdésekre és folyamatos visszajelzéssel támogassák az elérésüket. Mielőtt új készségeket tanulna. mit lát. hogy a készségfejlesztés időigényes folyamat. és néha vannak kudarcok. A fegyelmezési nehézségek egyik kiváltó oka lehet. ez alapján közösen tudnak reflektálni a pro blémára és közös tervet kidolgozni a kezelésére. nem tanórai környezetben. vagy az hogyan „jön át” a diákok számára. hogy szerinte mitől és miért olyan magas a zajszint. a mentor és a mentorált koncentráljon az aktuális magatartásra vagy az aktuális kérdésekre. a célzott területekre. hogy a változtatást túl nagy feladatnak látja majd. vagy milyen a non-verbális viselkedése. A célok legyenek reálisak és fokozatosak. Minden visszajelzésre szolgáló alkalom előtt beszélje meg a mentor és a mentorált. amikor azt mondtad…?”  „Tudtad. az nagyban segíti a szakmai önértékelését. esetleg nincs tudatában non-verbális viselkedésének interaktív hatásával. hogy általában milyen nyelvezetet használ fegyelmezéskor. ugye?”  „Miért beszélgetsz?”  „A helyeden ülsz?”  „Előrenéznél?”  „Még el sem kezdted?” A tanár lehet. akár fordítva. Ha a leíró visszajelzéseket támogató és érzékeny formában kapja a tanár. Bár segít. Bármilyen célt is tűznek is ki. hogy…?”  „Mit éreztél.

Ezek ugyanis azt sugallják. Mint az iskolai kultúra és gyakorlat bármilyen elemének esetében. Egy iskolában a személyiségek. terepek A visszajelzésben bátorítsa. (bár természetesen ezek sem mindig tökéletesek). akik általában idejüket és energiájukat nem sajnálva támogatják kollégáikat. szükségét érzik. arról is beszámolnak. hogy ha a kollégák azt mondják. Mindig fel kell tennünk azt a ké rdést. „csoportosulásait”. Átgondolt eljárások. folyamatait. stb. Minden iskolában meg kell lennie a folyamatos képzés. a háttér és a kölcsönös interdependencia. hogy az a kollegiális támogatás. ha a közös igényekhez és célokhoz kapcsolódik. D) A kollegiális támogatás működtetése Még a támogató légkörű iskolákban sem akarja vagy érzi szükségét minden tanár a kollegiális segítségnek. fejlessze és erősítse meg kollégája készség-fejlődését. azt sem lehet utasítással létrehozni. hogy ezekben a „struktúrákban” és „formákban” mindenki megbízhasson. és javukra válik a kollegiális támogatás. Szükséglet-elemzés és kollegiális támogatás: 86 .II. a kialakult szokások és szerepek által diktált elvárások közötti kapcsolatok igen összetettek. de ugyanakkor az iskolai vezetés nem szabhatja meg a kollégák feladatául azt. Azok a tanárok. A kollegiális támogatást nem lehet valakire „kiosztani”. vagy. Ez nem azt jelenti. arra kell koncentrálnia. hogy az egész működjön. mások azért. A felülvizsgálatnak abból az alapelvből kell táplálkoznia. A megerősítést és bizalmat az idő és az alkalmazás igazolja vagy cáfolja meg. stresszt is okoz. amit felajánlunk vagy tervezünk. mert az iskola kultúrája megkönnyíti az ilyen segítségadást. hogy a mentorált ezután nem kap segítséget: azt jelenti. A tanárok általában úgy látják. Amikor az iskolavezetés a kollegiális támogatás kérdésével foglalkozik. hogy az iskola vezetése felismerje ezt a természetes és kreatív feszültséget. „formáit”. Ebből következően a „forma” másodlagos a funkcióhoz képest. Természetesen fontos. hogy miközben a támogatás sok segítséget jelent a tanároknak. rendszeres közös felülvizsgálat segítségével tökéletesíthetjük. mert a „kölcsönös egymással való törődésből” és a közös perspektívából eredő személyes vagy szakmai kötelességének tartják a kollégák támogatását. legértékesebb és leghatékonyabb. hogy az iskola nagyra tartja a kölcsönös törődést és a támogató kapcsolatokat. hanem csak anynyit jelent. Ez az állítás nem a belső vezetés. Bármilyen szakmai visszajelzés akkor a leghasznosabb. hogy fontosnak és szükségesnek látnak valamit. hogy létezik a közös cél. s mindezt a szakmai jóakarat jegyében. a megbízható szervezeti struktúra. a szakmai irányítás vagy a támogatási formák hivatalos és tervezett működését tagadja. Elválás Eljön az idő. hogy segítséget adjanak és fogadjanak el. hogy akarják. Pedagógus szerepek. hogy a mentorált ezután arra koncentrál. hogy készségeit beemelje a mindennapi használatba és közben tanítási gyakorlatának megfelelően csiszoljon rajtuk. Ebből a tényből anomália származik. Ideális esetben ezek a lehetőségek biztosítják és bátorítják a tanításra és magatartás-kezelésre való egyéni és közös reflektálást. lehetőségeit. Fontos. vajon kielégíti-e a kollégák igényeit? A kollegiális támogatás struktúráit. hogy az igazán fontos dolgokat nem lehet másokra kiosztani vagy rákényszeríteni. Sokan azért támogatnak másokat. amikor a mentor abbahagyja a mentorálttal folytatott folyamatos és támogató folyamatot. tervek és irányelvek lehetnek az emberi segítség és cselekvés eszközei. hogy az iskola mint kollegiális közösség hogyan elégítheti ki a kollégák igényeit. szakmai fejlődés és értékelés lehetőségeinek. itt is igaz.

folyamatok vagy irányelvek foglalkoznak ezekkel a szükségletekkel? Hol tart az iskola most az általános „tudatos kollegiális támogatás” kérdésében? Milyen változtatásokra van szükség (vagy milyenekre van lehetőség).Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben     Iskolánkban mennyire ismertek a kollégák egyéni és kollektív szükségletei? Milyen módon ismerik el ezeket? Jelenleg milyen „formák”. hogy egy szakmai közö sség milyen módon akar működni és együttműködni. 87 . struktúrák. hogy a megh atározott szükségletekkel foglalkozzunk. ha az iskola kultúrája tudatosan erősíti és támogatja a kollegiális támogatást. hogy a kollegiális támogatást lehetővé tévő módon akar működni. strukturális. hogy a meghatározott szükségletek kielégítése lehetségessé váljon? A „támogatás ökológiája” iránti elkötelezettség mértéke attól függ. hogy a közösség úgy dönt. Akkor a legvalószínűbb. a kollegiális odafigyelésen és közös humánumon alapulhat. szabályzási és eljárási változásokra van szükség ahhoz. tervezési. és azokat kielégítsük? Milyen „formai”. A kollegiális támogatás ezen formája csak a kölcsönös törődésen.

Pedagógus szerepek. terepek II. ezen belül a „diák központú”. tanítási attitűdök megismerése Ismerkedés Carl Rogers elméletével A frontális és együttműködő óravezetés összehasonlítása Az együttműködésen alapuló óravezetéshez szükséges tanári tulajdonságok áttekintése Ajánlott létszám: Ajánlott időkeret: A foglalkozás közvetlen célja: A foglalkozás tartalma: A kompetenciafejlesztés fókuszai: Önállóság. módszerek):  A kooperatív csoportmunkához véletlenszerűen heterogén csoportokat hozunk létre. hitelesség Felelősségvállalás Konstruktív self-érzékelés: egészséges önbizalom. eszközfelelős). szóvivő. együttműködésen alapuló tanítási-tanulási módszerek megismertetése a hallgatókkal. reális célkitűzés. ami velem történik) Problémakezelés: problémaazonosítás. autonómia Identitás. munkaformák.II. Változó tanárszerepek – Fehér Márta 20-24 fő (5-6 db. 4 fős csoport) 90 perc A foglalkozás célja a különböző tanári szerepek és tanítási-tanulási stílusok bemutatása. témafelelős. Az alapvető tanári. 88 . belső kontroll (hit abban. 4. problémamegoldás Kritikai gondolkodás Kapcsolódási pontok: Módszertani javaslatok III. hogy tehetek arról. Pályaszocializáció Időfelhasználással kapcsolatos javaslatok: a foglalkozást célszerű szünet nélkül megtartani. az egyéni felelősség hangsúlyozásának érdekében választhatunk a csoportokon belül különböző felelősöket is (például: időfelelős. Az egyes tevékenységek szervezésével kapcsolatos javaslatok (csoportok.

ellenőrzéssel kapcsolatos javaslatok:  A foglalkozás célja a pedagógus-identitás formálódásának támogatása. 2006. szerk. Flaccus. fegyelem. A foglalkozás megtartásához szükséges eszközök.: Fehér Márta. Ez érzékeny és hosszú folyamat.: Papp Ágnes. melyet úgy rendezzünk be. 2007. teremelrendezés. biztonságos tanulási környezet). 2006. színes filctollak  gyurmaragasztó. 2005. valamint arra is. amivel a plakátokat fel lehet tenni a falra  berendezés a filmrészlet levetítéséhez A foglalkozás megtartásához szükséges oktatási segédanyagok. hogy alkalmassá váljon 5 -6 db. Tér. 4 fős csoport munkájához.  Czike Bernadett: A pedagógusszerep változása.  Szabályok az iskolában (Magatartáskezelés. SZIA-könyvek. SuliNova.  Kósáné Ormai Vera – Horányi Annabella: Mi. pedagógusok. anyagok:  csomagolópapírok  vastag. Eötvös József Kiadó. szükséges és ajánlott szakirodalom  Például (Pedagógusok gyakorlati példái a személyközpontú szemlélet iskolai megvalósítására). 2010.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Értékeléssel.: Fehér Márta. SuliNova. Éppen ezért a foglalkozást tartó tanár törekedjen minél személyesebb. értékelő mozzanatoknak különös jelentősége van. szerk. 89 . hogy a hallgatók körbe üljenek. megerősítőbb jellegű értékelésre. amelyben a visszajelzéseknek.  Van más megoldás is (Alternatív módszerek a középiskolában). teremigény:  A foglalkozáshoz egy átlagos méretű osztályterem szükséges. szerk.

II. akinek a legtöbb változtatást sikerül a párján felfedeznie. egyiket sem helyes abszolutizálni. 90 . együttműködésen alapuló tanításitanulási módszerek kerülnek előtérbe. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. Ráhangolás a témára Játék II. Az új tartalom feldolgozása Idő * 5’ Tevékenységek Tevékenység célja. anyagok (mellékletek) Tanári bevezető: A foglalkozás beve. A játék úgy folytatódik. Ezután cserélnek. Mindenkinek van egy párja a szemben levő sorban. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. megjegyeznie. Pedagógus szerepek. terepek Foglalkozásvázlat I. fejlesztendő készségek. a környezettől függően mindegyiknek meg lehet a létj ogosultsága. A másik sorban állók megváltoztatnak a külsejükön egy dolgot. Az egyik sor hátat fordít a másiknak. a feldolgozás előkészítése Idő Tevékenységek Tevékenység célja. hogy mindig eggyel több külső jellemzőt kell megváltoztatni. anyagok (mellékletek) 10’ Változás játék A hallgatók két sorban. Ezen a foglalkozáson a „diák központú”. hogy a velük szemben álló mit változtatott meg a külsején. A párt alkotók közül az győz. A helyzettől. A párok visszafordulnak és megpróbálják megállapítani. Ráhangolódás. egymással szemben állnak. fejlesztendő készségek. mert elő-  A foglalkozások javasolt időkerete – a csoport egyedi igényeitől függően – változtatható. a zetése megoldandó feladattól.Frontális adás Különböző tanári szerepek és tanítási-tanulási stílusok léteznek.

Pármunka – olvasás. a másik a „diákközpontú” lalása tú” tanári alapállás leírását. hasonlítják össze.  terjedésük a korszerű pedagógia jegyében támogatandó. Pármunka – az úgy olvasott szö.A) „tanárA feladatok megoldásakor cserélgetik a két alapállás vizsgálatát. A ráhangoló játékban együtt játszók dolgoznak a későbbiekben párban.gers elméletével dolattérkép ges gondolatait. D2 – A tanulás és a tanári szerep rogersi felfogása 10’ 5’ A résztvevők körbe járják a termet és megnézik egymás gondolattérképeit Egymás munkájának Kooperatív megismerése tanulás – kép- 91 . Egyéni munka T1.  a hallgatók személyes tapasztalatai is túlnyomó többségben a frontális tanításhoz kapcsolódnak. „képviseletét”. D1 – Taattitűdök – olvasás nulás így vagy A tanár központú (frontális) és diákközpontú (együttműködésen alapuló) tanári tanítási megismerése attitűdöt vizsgálják. összefüggéseit készítése Csomagolópapírok. veg összefogközponA párok egyik tagja megkapja a „tanárközpontú”. 10’ Tanulás így vagy úgy? Az alapvető tanári. színes filctollak gyurmaragasztó T2. gonA párok elolvassák a szöveget és gondolattérképen ábrázolják a szöveg lénye. B) „diákközponMiután mindenki elolvasta a neki kiosztott szöveget.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben  kevésbé ismertek. saját szavaival összefogtú” lalja a párjának az olvasottakat tanári alapállás leírása A tanulás és a tanári szerep rogersi felfogása Ismerkedés Carl Ro. vastag.

hangereje Az új ismeretek be. Pedagógus szerepek.II. szervezése      az ismeretszerzés folyamata tanár-diák kapcsolat a tanár és a diákok mozgása a tér elrendezése a tanár és a diákok kommunikációja. Megfigyelési szempontok:  az óra menete.: Pálos György. berendezés a filmrészlet levetítéséhez 92 . Alternatív Igazgatóság) Gyermekek háza c. terepek tárlátogatás 15’ Kooperatív óra a gyakorlatban A hallgatók egy társadalomismeret kooperatív foglalkozás részletét nézik meg.Frontális – egy mutatása a gyakor. sorozat (r.filmrészlet latban közös megtekintése Iskolák a láthatáron c. film részlete. SuliNova.

D4 – A pedagógus szerepének végiggondolása a frontális és együttműködő óravezetés estén (kitöltendő táblázat) III.A frontális és tés esetén együttműködő óraA párok megadott szempontok szerint táblázatot töltenek ki. D6 – Tulajdonságlista aláhúzva 93 . önellenőrzés D5 – Tulajdonságlista T4. Pármunka – táblázat kitöltés. Egyéni munka – a tulajdonságok kiválasztása. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. majd megkapják a vezetés összehasonlítása helyesen kitöltött táblázatot és ellenőrzik saját munkájukat. amelyek szerintük az hez szükséges tanári tulajdonságok átteegyüttműködésen alapuló óravezetéshez szükségesek. ellenőrzés és értékelés Idő Tevékenységek Tevékenység célja. anyagok (mellékletek) 10’ A pedagógus legfontosabb tulajdonságainak végiggondolása a frontális és Az együttműködésen együttműködő óravezetés esetén alapuló óravezetésA tulajdonságok listájából a hallgatók aláhúzzák azokat.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben 20’ A pedagógus szerepének végiggondolása a frontális és együttműködő óraveze. Az új tartalom összefoglalása. fejlesztendő készségek. kintése A munka végén önmagukat ellenőrzik. önellenőrzés D3 – A pedagógus szerepének végiggondolása a frontális és együttműködő óravezetés esetén (kitöltendő táblázat) T3.

írószer 94 .II. terepek 5’ Minden hallgató egy „kilépőcédulát” ír:  egy dolog.Egyéni munka rása. Pedagógus szerepek.  amelyet a terem ajtajában lead a tanárnak A foglalkozás lezá. amit tanultam  egy dolog. amivel nem értek egyet  egy kérdés. értékelése Papír.

hogy a tanulási környezet optimálisabbá tételében maguk is érdekeltek legyenek. ő is egy az értékes. hogy a tanulók betartsák az utasításaimat. hogy „hogyan. amelynek „felvétel ekor” személyiségének egy részét otthon hagyja. Elvárom. akkor a következő szempontok megvalósulhatnak. és ezeket állandóan ellenőrzöm.” B) „diák központú” „Tanulni a diákok csak maguk tudnak. ami minden más társas helyzetnek: az interperszonális kapcsolat. hogy kifejezzék érzéseiket. az óvodától a középiskolán át. mikor. akit tekintélynek fogadnak el az adott helyzetben. miért tanul egy diák. Ha ez az előfeltétel megvan. A felelősség az övék. mint a legfontosabbat. ha a tanár is így v iselkedik.” 95 . és ennek érdekében minden tőlem telhetőt megteszek. gondolataikat. és azoknak kell lennünk. tudást osztogató személy. Lehetünk. például a szülők! Carl Rogers végül így fogalmazza meg az iskolai helyzetet: „A személyközpontú megközelítés jelenlegi nevelési kultúránkban csak akkor létezhet. Ez az én szakmai felelősségem. „Lehetünk emberi lények az osztályban?” – teszi fel Rogers a kérdést „A tanulás szabadsága a 80-as években” című könyvében. D2 – A tanulás és a tanári szerep rogersi felfogása A legfontosabb. Mi következik mindebből az oktatás anyagára vonatkozóan? Mit tanítsunk? Rogers ebbe nem szól bele.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Mellékletek a foglalkozáshoz T1. ezt számon is kérem. Rogers szerint az iskolai helyzetnek is az a lényege. de egy lényeges és átfogó gondolatot kapunk tőle: minden és mindenki lehet a tanulás forrása! Rogers szerint a tanár sem a mindent tudó. ha át akarjuk törni a megszokott határokat tanár és gyerek. és nem „statikus teljesítmény”. ha megvan egy bizonyos előfeltétel. Mert meggyőződésem. hogy a tanár ne merev maszkként hordozza tanárságát. érződik a tanulás belülről”. Ha ez a feltétel megvan. a könyvek. Csak akkor várhatjuk el a gyerekektől. Ha szükséges. hanem a tanulás facilitálására kell helyeznünk a hangsúlyt: facilitáló. valódinak lenni – mondja Rogers más szavakkal. a teljesülés irányába tartanak. hogy a többiek képesek a saját fejükkel gondolkodni. de sok más forrás is rendelkezésre áll: a gyerekek. Valódivá válni – mindez folyamat. akkor a többi felsorolt jellegzetességet tapasztaljuk bármelyik nevelési szinten. aki elég biztos magában és a többiekkel való kapcsolatában. maguktól tanulni. Arra keresünk választ. D1 – Tanulás így vagy úgy A) „Tanárközpontú” „ A diákokat rám bízták. elérhető források közül. azaz serkentő légkört teremt a facilitáló szerepkörű tanár. Ehhez kedvező feltételeket tudok teremteni. megvan benne az alapvető bizalom. hogy alkotó módon vegyenek részt a folyamatban. A facilitáló minőségek közül Rogers a korábban elmondott alapgondolatai közül a hitelességet emeli ki. más felnőttek.” T2. Gondosan felkészülök és döntök az optimális tanulási folyamatról. hogy másként jobban tudnának tanulni. Saját magamnak. A diákoktól elvárom. hogy elérjék a tanulási céljukat. hogy a diákok javát szolgálja. és jelezzék. Nem a tanulásra-tanításra. Az előfeltétel: egy vezető vagy olyan személy. és hogyan látszik. ha úgy gondolják. Az én felelősségem. gyerek és tananyag között.

II. terepek D3 – A pedagógus szerepének végiggondolása a frontális és együttműködésen al apuló óravezetés esetén (kitöltendő táblázat) Szempontok Frontális óravezetés Együttműködésen alapuló óra A tanár felkészülése az órára Felkészülési idő A felkészülés során készített anyagok további felhasználhatósága Az óra kezdete Az ismeretszerzés folyamata A tanár és diákok mozgása A tér elrendezése A tanár és a diákok kommunikációja. hangereje 96 . Pedagógus szerepek.

tése vezése fénymásolás több szálon futó interakciók megtervezése Felkészülési idő A felkészülés során készített anyagok további felhasználhatósága Az óra kezdete valószínűleg kevesebb többször nélkül használható valószínűleg több változtatás csak elemei használhatók újra a tanár felkelti a gyerekek figyelmét a terem átrendezése csoport-. mozognak A tanár és a diákok kommunikációja. helyezkedik el néha beül egy-egy csoportba. egyéni munkához kooperatív tanulás esetén a felelőskártyák kiosztása a diákok meglevő tudásának előhívása Az ismeretszerzés folyamata A tanár és diákok mozgása frontális tanári magyarázat kérdés. felelet frontálisan kiscsoportos. válaszok szemléltetőeszközök előkészítése a tananyag részekre bontása. egyéni tanulás. pár. hangereje hangos. D4 – A pedagógus szerepének végiggondolása a frontális és együttműködésen alapuló óravezetés esetén (kitöltött táblázat) Szempontok Frontális óravezetés Együttműködésen alapuló óra A tanár felkészülése az órára logikus óravázlat készítése várható kérdések. a tanár segít kevés mozgás. a tanár a tábla előtt a tanár járkál a csoportok között. közösen dolgozik a gyerekekkel a gyerekek a helyükön ülnek egyes feladatoknál a gyerekek is helyet változtatnak.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben T3. társasági 97 . hivatalos személyes. önálló feldolgozásra való előkészítése eszközök előkészítése és elkészíegy szálon futó interakció megter.

terepek (Czike Bernadett hivatkozott könyve nyomán) 98 .II. Pedagógus szerepek.

Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben D6 – Tulajdonságlista jó szervezőkészség jó időérzék érthetőség jó kapcsolatteremtési képesség „színészi” hajlam hatásos kommunikáció T4. D5 – Tulajdonságlista aláhúzva jó szervezőkészség jó időérzék érthetőség jó kapcsolatteremtési képesség „színészi” hajlam hatásos kommunikáció fegyelmezési készség megosztott figyelem nyitottság a diákok figyelmének lekötése kreativitás fegyelmezési készség megosztott figyelem nyitottság a diákok figyelmének lekötése kreativitás 99 .

100 . 4 fős csoport) 90 perc Ismerkedés a fegyelem megteremtésének és fenntartásának eszközeivel. A téma bonyolultsága és egész személyiséget igénybevevő m ivolta miatt az értékelés legmegfelelőbb formája az önértékelés. a diákokkal közös szabályalkotás előnyeivel. Módszertani javaslatok Időfelhasználással kapcsolatos javaslat: a foglalkozást célszerű szünet nélkül megtartani. módszerek):  A kooperatív csoportmunkához véletlenszerűen heterogén csoportokat hozunk létre. Együttműködés. az egyéni felelősség hangsúlyozásának érdekében választhatunk a csoportokon belül különböző felelősöket is (pl. szóvivő. lépéseivel. Felelősségvállalás. A tanári elvárások és magatartás meghatározó szerepe a fegyelem megteremtésében és fenntartásában A diákokkal közös szabályalkotás sajátosságai. önreflexió. ellenőrzéssel kapcsolatos javaslatok:  A foglalkozás célja attitűdformálás a tanári munka egyik legnehezebb terepén. 5. autonómia. Szabályalkotás.II. előnyei és lépései A szabályalkotás gyakorlása A tanár mintaadó szerepének átgondolása Ajánlott létszám: Ajánlott időkeret: A foglalkozás közvetlen célja: A foglalkozás tartalma: A kompetenciafejlesztés fókuszai: Önállóság. Az egyes tevékenységek szervezésével kapcsolatos javaslatok (csoportok. témafelelős. terepek II. a fegyelem megteremtése és fennta rtása a gyakorlott pedagógusok számára is gyakran okoz nehézségeket. szabálykövetés. időfelelős. A foglalkozást vezető tanárnak erre kell megteremtenie a feltétel eket a foglalkozás végén. Pedagógus szerepek. eszközfelelős). Kapcsolat a diákokkal (partneri viszony) – Fehér Márta 20-24 fő (5-6 db. A magatartáskezelés. Értékeléssel. munkaformák.

Világbanki Szakközépiskolai Projekt. Kereszty Zsuzsa.  Az Osztályfőnökök Egyesületének honlapja: www. SuliNova. 1995. sulinovadatbank. módszerek.sulinovadatbank. Konfliktuskezelés. színes filctollak  gyurmaragasztó. valamint arra is. Az együttélés szabályai c. melyet úgy rendezzünk be. amivel a plakátokat fel lehet tenni a falra A foglalkozás megtartásához szükséges oktatási segédanyagok. SuliNova. kötet Educatio. Negrea Vidia: Mire jók a konfliktusok? c. SuliNova. 2010.hu) 101 .hu  Van más megoldás is (Alternatív módszerek a középiskolában).Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Tér. 2008. évfolyam. 4 fős csoport munkájához. OKI.  Gyerekek.ofoe.. 2008 (www. Dinasztia Kiadó. szerk.: Papp Ágnes. 2005.  Kézikönyv osztályfőnököknek. szükséges és ajánlott szakirodalom:  Például (Pedagógusok gyakorlati példái a személyközpontú szemlélet iskolai megvalósítására). szerk. 2004. szerk. 2006. hogy a hallgatók körbe üljenek. fejezet  Tanári kézikönyv a szociális kompetenciák fejlesztéséhez 1 – 12. fejezet  Szabályok az iskolában. SuliNova-Educatio. anyagok:  Kópéláda  csomagolópapírok  vastag.: Szekszárdi Júlia. fejezet  Thomas L.: Fehér Márta SZIA-könyvek. szerk. Az osztály irányítása c. teremelrendezés. A foglalkozás megtartásához szükséges eszközök. szerk.hu)  Nevelési kézikönyv nem csak osztályfőnököknek.: Szekszárdi Júlia. 2009.: Fehér Márta. Egedi Cecília – Radnóti Katalin – Wagner Éva: Kapcsolatok – konfliktuskezelés c. Good – Jere E. nevelők… szerk. Brophy: Nyissunk be a tanterembe! 1. hogy alkalmassá váljon 5-6 db. fejezetek (www. teremigény:  A foglalkozáshoz egy átlagos méretű osztályterem szükséges.: Deszpot Gabriella.

képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. a csoporttagok röviden reflektálnak az el- A tanári elvárások és Egyéni munka magatartás meghatá. fejlesztendő készségek.és tanártípusról és a kérdésre adott válaszairól. terepek Foglalkozásvázlat I.Kooperatív rozó szerepe tanulás – megbeszélés szóforgóval T2.és tanártípus leírását kapja:  képtelen kézben tartani az osztályt  megvesztegeti a diákokat  kemény kézzel uralkodik  együttműködő diákokkal dolgozik Egyéni olvasás után mindenki a szövege alapján válaszol a kérdésre:  Soroljon fel három.tanulás . anyagok (mellékletek) 20’ A 4 fős csoportok minden tagja más-más osztály. A csoportalakítás Kooperatív T1 – Állítások egyben a foglalko.portalakítás nal kialakítálás is. viselkedést. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. B.és tanártípusok leírása (A. 102 . anyagok (mellékletek) 5’ 4 fős csoportok alakítása hajlított véleményvonallal. amely magyarázhatja. C. Ráhangolódás. D1 – Osztály.a véleményvozásra való ráhango. beállítódást.II. sához II. D variáció) a csoportok számának megfelelő példányszámban  A foglalkozások javasolt időkerete – a csoport egyedi igényeitől függően – változtatható. Pedagógus szerepek. Az új tartalom feldolgozása Idő Tevékenységek Tevékenység célja. hogy az osztályuk miért lett ilyen! A csoporton belül minden résztvevő beszámol az olvasott osztály. fejlesztendő készségek. a feldolgozás előkészítése Idő Tevékenységek Tevékenység célja.cso. az adott osztály tanárára vonatkozó tulajdonságot.

szóforgóval lehet tenni a 103 . a szemetes használata). akkor szükség szerint 1-2 feladat ismétlődik. teremhasználat (a tanár asztala és tárolóhelyei. D2 – Szabályalkotás. gyurmara1. A párok az olvasottakat ismertetik egymásnak és megvitatják.): lakmódszer. színes filctolmegbeszélés.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben hangzottakra. 35’ A csoportok mindegyike 1-1.Egyéni munka ciáiról szóló leírást. vastag. másika pedig a közös szabályalkotás előkészítéséről és lépéseiről az osztályban. csoporta plakátokat fel 2. van. amivel tárolóhelyei. lak. az osztályteremben vagy a tanítás során gyakran A szabályalkotás Kooperatív Csomagolópaismétlődő helyzetet húz ki. hogy milyen eredmények várhatók a gyerekekkel közösen alkotott szabályok bevezetésétől. D3 – A variáció: milyen eredmények várhatók a gyerekekkel közösen alkotott szabályok bevezetésétől? B variáció: a közös szabályalkotás előkészítése és lépései az osztályban . ami 1-1 papírra van felírva (ha ötnél több csoport gyakorlása tanulás – ab. szabálykövetés szociális kompeten. a teremből való távozás és az oda való visszatérés.pírok. szabálykövetés (a hallgatók számával megegyező példányszámban) T4. 15’ Minden hallgató elolvassa a szabályalkotás. majd a csoportokon belül párok alakulnak. a diákok padjai és beszámoló gasztó. kotás sajátosságai Pármunka előnyei és lépései A párok   egyike arról olvas el egy rövid szöveget.A közös szabályal. T3. a tanulás színterei az osztályban.

Az új tartalom összefoglalása. ellenőrzés és értékelés Idő Tevékenységek Tevékenység célja. A feladat elvégzése után a csoportok beszámolnak egymásnak. viselkedés egyéni és pármunka során (segítség kérése. képességek Munkaformák és módszerek falra Eszközök. viselkedés a csoporton belül és kívül). a diákok mindig figyelik 104 . amelyek az adott helyzetben fontosnak találnak. A csoportok plakátot készítenek. 5. teendők a feladat elvégzése után). terepek 3. III. a diákok mindig A tanár mintaadó Frontális felolfigyelik” című szöveget. 4. fejlesztendő készségek. valamint melyek a foglalkozás személyes tanulságai az egyes hal lgatók számára. majd a hallgatók kiegészítéseket tehetnek a többi csoport szabályaihoz. a diákok közti beszélgetés. anyagok (mellékletek) 10’ A foglalkozást vezető tanár felolvassa „A tanár állandó modell.II. amit írt. csoportmunka (csoportba szerveződés. Néhány önként jelentkező felolvassa.szerepének átgondo. majd megkéri a hallgatókat. hogy mit gondol a tanár mintaadó lása Egyéni munka szerepéről. ha a tanár magyaráz. T5 – A tanár állandó modell. elvárt magatartás. A kihúzott helyzetnek megfelelően a csoportok ablakmódszerrel minél több olyan szabályt gyűjtenek.vasás za meg a maga számára és röviden írja le. hogy mindenki fogalmaz. Pedagógus szerepek.

hogy az egyének a szabályokat ne beszorító kényszerként. és azt is a lehető legkellemesebbé teszi. Ennek ellenére a gyerekek nem tudnak tartósan figyelni. és rugalmasan meg kell változtatni.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Mellékletek a foglalkozáshoz T1 – Állítások a véleményvonal kialakításához: Biztos vagyok abban. de ez valahogy soha nem sikerül neki. Az önálló munka során a gyerekek követik az utasításokat. együttélési normákként éljék meg azokat. a közösség fejlődését. hogy nem fog menni… T2. és amint a tanár kiteszi a lábát a teremből. ha a tanár csak figyelmezteti a gyerekeket.és tanártípusok leírása A) Ebben az osztályban teljes káosz uralkodik. B) C) D) T3. ha szükséges. de a légkör feszült. sok történetet. hiszen a szabályokat mindig együttesen felül kell viz sgálni. akkor elég. A pedagógus a szociális kompetenciafejlesztés során külön kell. A diákokat be kell vonni a szabályok alkotásába. Ez az osztály csendes és fegyelmezett. Ez az osztály zajos. aszerint. de a légkör barátságos. meg kell őket tanítani arra. a körülöttünk lévő szükséges rend feltételeit teremtik meg. a büntetés hatása pedig nem tartós. hogy ezeket betartsák. A tanárnak alig kell az irányítással foglalkoznia. A kihágásokat rögtön észreveszi. hogy a diákok a közösen létrehozott iskolai szabályokat interiorizálják (belsővé tegyék). nélkülözhetetlen alapelvekként. a diákok ezeket legtöbbször tudomásul sem veszik. barátságos. sőt a fenyegetések sem használnak. mert a tanár sok rendszabályt vezetett be. hogy valam iképpen ura legyen a helyzetnek. D1 – Osztály. hogy valóban szükség van-e rájuk. Ha a zaj zavaróvá válik. Valami mindig izzik a felszín alatt. A tanár igyekszik a tanulást szórakoztatóvá tenni. Csak néha lesz nehézségem… Kb. Az utasítások. A követés mindig kritikai gondolkodást is feltételez. D2 – Szabályalkotás. és gondoskodik is róla. A légkör összetartó. Ez az osztály mintha csak magától működne. a rend helyreáll. Ez akkor lehetséges. szabálykövetés A szabályok életünk fontosabb törvényszerűségeit. és a feladatokat nem végzik kellő gondossággal. ha a szabályok ésszerűek. fele-fele arányban lesz nehézségem… Gyakran lesz nehézségem… Félek attól. hogy tanárként nem lesz nehézségem a fegyelem megteremtésében és fenntartásában. videofilmet. és valóban könnyítik az egymással való együttlétet. hogy foglalkozzon a szabályok közös alkotásának és a szabálykövetés képességének ésszerű tanítására. A gyerekek rendszerint engedelmeskednek. A szabályok követésének képessége is könnyebben alakul ki. Fontos. szigorú figyelmeztetéssel. hogy maguk is észrevegyék. amenynyiben erre szükség van. csak m inimális tanulást kíván meg. hanem segítségként éljék meg. akár büntetéssel is elfojtja. mikor és milyen szabályok nélkülözhetetlenek az életben. és különösebb felügyelet nélkül is megoldják a feladatokat. A tanár folyamatosan küzd. játékot és egyéb kiegészítő anyagot használ. és önmaga is megélte a szabály hiányának negatív következményeit. Fontos. az osztály „robban”. 105 . ha az egyén aktív résztvevője a kialakításnak.

A szabályok megszövegezése. Előfordult. végső formába öntése: a tanár és a tanulók együttműködve szövegezik meg a szövegek végső változatát. Annak a tudata. Rendet és kiszámíthatóságot teremtenek. 3. hogy tegnap kiabáltam. B) A közös szabályalkotás előkészítése és lépései az osztályban A szabályalkotási munkát az iskolaév kezdete utáni első hetekben célszerű elvégezni. nem pedig azt. Segítik a gyerekek társadalomba való beilleszkedését és felelősségtudatuk kifejlődését. amire szükség van. amikor velem beszélsz!”? Vagy gúnyosan és fenyegetően beszéltünk egy másikkal? Vagy elutasító módon zártunk le egy szülővel folytatott vitát? Amikor frusztráltak vagy dühösek. Világosan és érthetően mondjuk el vágyainkat és terveinket az új tanévvel kapcsolatban: könnyebb bevonni a diákokat a közös szabályalkotásba. felismerése. Biztonságos viszonyok között támogatják a gyerekek kezdeményezőkészségét. kockázatvállalását. 2. Tudnunk kell. de a ráfordított idő hasznos befektetés. T5 – A tanár állandó modell. Bár időigényes feladat. akik részt vettek a szabályok megalkotásában. amit a tanár tesz. fejlesztik önfegyelmüket. felnőttként be kell tartanunk a közös szabályokat. ha a pedagógus elmondja az osztálynak saját elképzeléseit. mert a tapasztalatok szerint a diákok megnövekedett felelősségtudata és együttműködő. 4.”– állítja egy régi bölcsesség.” – ez az egész. terepek T4. A legfontosabb szabályok kiválasztása: az osztály és a pedagógus kiválasztják azt a 3– 5 szabályt. amit mond. Egyensúlyt biztosítanak a csoportérdek és az egyéni érdek között. hogy a gyerekek állandóan figyelnek bennünket. D3 A) Milyen eredmények várhatók a gyerekekkel közösen alkotott szabályok bevezetésétől? Minden gyerek úgy érezheti. Nagyon dühös voltam. Pedagógus szerepek. amelyeket a legfontosabbnak ítélnek. már hogy azt kiabáltuk egy gyereknek. A szabályok születése: a pedagógus és a gyerekek közösen hozzák létre a szabályokat. Egymást megbecsülő légkört biztosítanak. hogy senkit sem bántalmazunk még szóval sem. gyakran nem elég ahhoz. hogy mit teszünk. fegyelmezett viselkedése bőségesen megéri az erre fordított tanórákat. helytelen magatartást. Tanárként. és észrevesznek minden tévedést. terveit az új tanévvel kapcsolatban. a diákok mindig figyelik „A tanítványok azt teszik. hogy köze van az osztály szabályaihoz.II. amelyek mindazok számára kötelezőek. mint megtenni. amit elkövetünk. Ilyenkor egyszerű a megoldás: „Bocsánatot kérek. hogy: „Ne emeld fel a hangod. 106 . és elfelejtjük az osztályszabályokat. a gyerekekhez hasonlóan elvesztjük az önuralmunkat. Szabályozzák a gyerekek viselkedését. fáradtak vagy feszültek vagyunk. Első lépésként meg kell ismertetnünk diákjainkat a szabályalkotás folyamatával: 1. és elfeledkeztem arról az osztályszabályról. Ezt természetesen könnyebb mondani. hogy megállítsa helytelen magatartásunkat.

de mindenki követhet el hibát. hogy az osztályszabályok igenis nagyon fontosak – a tanár is megtesz mindent. hogy betartsa őket –.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Ezzel az üzenetet küldjük a diákoknak. s ezt bevallani nem szégyen. 107 .

együttműködés. Pályaszocializáció III. 108 . Pályaszocializáció A témakör feldolgozásának célja:  A hallgatók mentálhigiénés felkészítése a főiskolai.  A pedagógus jelöltek hallgatói identitását erősíteni. együttműködés elősegítésére.III.  Kommunikációs készségek fejlesztése.  Olyan tapasztalat. a pedagógus pályaorientáció feltárása. az oktatási intézményhez tartozás jegyében.és ismeretszerzési lehetőségek biztosítása.  A hallgatói szerep helye az egyéni szerep repertoárban.  Személyes motivációk tudatosítása a saját élményen alapuló csoportmunkában. amelyek segítségével a résztvevő a pedagógusi pályával kapcsolatos döntését megalapozottabbá és tudatosabbá teheti.  Közösségépítés. egyetemi évekre.  Modellnyújtás a csoportépítés.

célok tisztázása. kölcsönös megismerésére. autonómia. A kommunikáció fejlesztése. A modul témái. szabályalkotás. A foglalkozás céljai közt felsorolt alapelvek gyakorlati alkalmazása. kik vagyunk? – Farkas Magdolna Ajánlott időkeret: A modul közvetlen célja: 90 perc A csoport kialakítása. feszültségmentes bizalmi és a jó munkához szükséges légkör megteremtése. együttműködés. Honnan jöttünk. felelősségvállalás. empátia. A csoport és az iskolában szerveződő osztályközösség közötti hasonlóság tudatosítása. megállapodás pedagógiai szerepe. A gyerekek közötti a kapcsolat minősége. Megtapasztalni és megismerni a csoporttagok közötti különbségeket és azonosságokat. Gyermekmegismerés modul 109 . A több szempontú ismerkedés. játékok ismertetése. ismerkedés. egymás elfogadása.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben III. Az ismerkedés önismeretet is fejlesztő formái. tartalma: Olyan módszerek. Érzelmeink pontos azonosítása. A közös szabályalkotás. amelyek alkalmasak a csoporttagok sokszínűségének feltárására. ami természetesen függ a pedagógus csoportvezetői szerepvállalásától. a csoportalakítás módszereinek megismerése. Az elvárások. V. Ajánlott továbbhaladási irány: A kompetenciafejlesztés fókuszai: Kapcsolódási pontok: Pályaszocializációs modulsor. 1. a csoportszabályok megfogalmazása és elfogadása.

hogy sikeres hallgatók legyenek. 2005/2. az egyéni felelősség hangsúlyozásának érdekében választhatunk a csoportokon belül különböző felelősöket is (pl. hogy minél többféle variációban dolgozhassanak együtt a hallgatók a változatos csoportalakítási módszerek segítségével. Birkenbihl. hogy mindig „hozott anyagból” is dolgozunk a csoport „itt és most” megfogalmazódó igényei szerint. Bp. SuliNova. Vera F. 2007 Rudas János: Delfi örökösei. 1988. A hallgatói csoport hasonló az iskolai osztályközösséghez. szóvivő. Az ismerkedés célja. Budapest. eszközfelelős). Az egyes témarészekre szánt időt természetesen szükség esetén módosíthatjuk. Neveléstörténet. ELTE BTK.: Fehér Márta). Segíti a hallgatók pályaválasztásának tisztázást. hogy a pályaszocializációs foglakozásra az alapképzés elején kerül sor.  A modul időbeosztása szoros. Pályaszocializáció Támogató rendszer Bagdy Emőke – Telkes József: Személyiségfejlesztő módszerek az iskolában. időfelelős. módszereket.  A munka során igyekezzünk tudatosítani a leendő pedagógus számára felhasználható tapasztalatokat. Budapest. Gondolat Kiadó. 110 . témafelelős. Például (szerk. hogy személye s kapcsolatok alakuljanak ki a hallgatók között.  Ez a műfaj sajátos. módszerek):  Feltételezzük. Személyiségfejlesztő társasjátékok. Saxum Kiadó. Az egyes tevékenységek szervezésével kapcsolatos javaslatok (csoportok. 1990. Budapest. Létszám: 16-20 fő. mert új ismereteket is kíván közölni. de a fókuszban önismereti elemekre is épülő tapasztalati tanulás áll.: Játsszunk együtt. Zrinszky László Pedagógusszerepek és változásaik. Tankönyvkiadó. motivációjának fenntartását és megerősítését annak érdekében. 1999 Módszertani ajánlás Időfelhasználással kapcsolatos javaslatok:  A foglalkozást célszerű szünet nélkül megtartani. 2005.  A kooperatív csoportmunkához véletlenszerűen heterogén csoportokat hozunk létre. Trencsényi László: Neveléstörténet és pedagógusképzés.III. 2004/1 Trencsényi László: A pedagógusképzés paradoxonjai. A munka során is adjunk lehetőséget arra. in: Az együttélés szabályai 160–190p. Pedagógusképzés. munkaformák. A feldolgozásnál vegyük figyelembe.

színes filctollak  ragasztó. az egymás iránti elfogadó attitűd kialakulásához. megerősítést. a feldolgozás előkészítése Idő Tevékenységek Tevékenység célja. Tér. ami hozzájárul az önreflexió fejlődéséhez. Ha megjelenik a pályaválasztásban motivációk különbözősége. adjunk mi is a diákoknak személyes visszajelzést. hogy a kommunikációban az énközlés természetessé váljon. fejlesztendő készségek.  Amikor a foglalkozás során alkalom adódik rá. Az elfogadó légkör megteremtésében fontos szerepe van a vezető hitelességének. amivel a plakátokat fel lehet tenni a falra  különböző színű „post it” lapocskák Speciális javaslatok az értékeléssel kapcsolatban:  Biztosítsunk lehetőséget arra. Segítsük elő. Foglalkozásvázlat I. ennek alapján is differenciálunk. teremelrendezés. hogy a csoportban lévők azonos vagy különböző szaktanári szerepre és milyen korcsoportok tanítására készülnek. Ráhangolódás. hogy a hallgatók egymásnak is visszajelzéseket adjanak. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. (D1 – Személyes tanulási napló)  Ezekből készülő összegző beszámoló benyújtása képezi a modulok lezárását. A foglalkozás megtartásához szükséges eszközök. melyet úgy rendezzünk be.  Az egyes foglakozások végén mindenki személyes tanulási feljegyzéseket készít. önreflektív visszajelzéseinek. reflektáljanak egymásra.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Differenciálással kapcsolatos javaslatok:  Figyelembe kell venni. anyagok (mellékletek) 5’ Bemutatkozás teljes névvel Saját érzések azono. hogy alkalmassá váljon a székek körben való elhelyezésére is. teremigény:  A foglalkozáshoz egy átlagos méretű terem szükséges.Szóforgó Feltűzhető  A foglalkozások javasolt időkerete – a csoport egyedi igényeitől függően – változtatható. anyagok:  csomagolópapírok  vastag. 111 .

III. hogy máshová nem sikerült bekerülni A feliratok alapján négy kiscsoport alakul. Pályaszocializáció Hogyan szólítsanak – név felírása kinek-kinek a kedvenc színével – a kártya sítása elhelyezése Önazonosság A vezető is bemutatkozik röviden 10’ névkártyák Szociometrikus bemutatkozás Nyitottság Bizalom Rövid interjú T1 – Ismerkedés szociometrikusan Plakát T2 – Csoportalakítási változatok 10’ Választásom – hogyan kerültem ide (igény szerint újabb szempont is felmerül.Pályaszocializáció Írják fel. hogy felvettek valahová  Második.Önismeret het):  Minden vágyam az volt. hogy bekerüljek a … szakra  Jó. filctoll T3 – Pályaszocializáció 15’ A csoportmunka megalapozása: elvárások. egyetem) kerülésük történetét. megbeszélik az oktatási intézménybe (főiskola. célkitűzések. milyen asszociációkat kelt ez a kifejezés – határozzák meg a fogalmat (A téma részletesebb feldolgozása a következő modulban. Kiscsoportos megbeszélés II. … helyre vettek fel  Csalódott voltam. Az új tartalom feldolgozása Idő Tevékenységek Tevékenység célja. majd egy-egy szóvivő megosztja a közös pontokat az egész csoporttal.) Tudatosítás Problémakezelés Önmagam képviselete Problémakezelés Szóforgó Csoportonként csomagolópapír. fejlesztendő készségek. anyagok (mellékletek) 10’ A téma felvezetése: Fogalomtisztázás . megállapodások Egyéni munka: Csomagolópa- 112 . képességek Munkaformák és módszerek Eszközök.

Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Mindenki egyénileg felírja egy papírra saját elképzeléseit. amit a szóvivők ismertetnek A konszenzus kialakításához a vezető is segítséget nyújt. majd új csoportok alakulnak 1– 4-ig való számolás. A megbeszélés végére képet kapunk arról. Felelősségvállalás Választásukat érvekkel és példákkal alátámasztják. Gondolataikat nem cenzúrázzák Miért választottam én a pedagógus pályát? A legfontosabb egyéni okok. tanulságokat. A fentiek alapján.Szabályalkotás sal Asszertivitás Megbeszélés a csoportban. az együttműködés keretei A pedagógus pálya választásának lehetséges motívumai? Sztereotípiák Négy csoportban dolgoznak a hallgatók és összegyűjtik azokat a sztereotípiákat. 113 . a megállapodás összefoglalása és kifüggesztése 10’ kerekasztal pír. filctoll Frontális meg.Ötletbörze Cédulák. merése amelyeket a pedagóguspálya választásával kapcsolatban ismernek. az egyéni elképzelések alapján közös lista készítése. hogy a jelenlévők milyen motivációk alapján lettek pedagógus jelöltek. célok cédulára írása Összegzés: Hitelesség Önismeret Önkifejezés felis. ő is közli vállalásait.T4 – A csoport beszélés megállapodás kérdései. a csoportmunkával Együttműködés kapcsolatos elvárásait (T4). kát pla- T5 – Pályaválasztási motívumok Egyéni munka Csoportszóforgó Érvelés post-it lapok Plakát 5’ 10’ A négy kis csoport rendszerezi az egyéni cédulákat és összefoglalja a súlypon. megtörténik a csoportszabályok tisztázása és véglegesítése a közös plakáton.Empátia tokat.

ami a mai napon számára tanulságot jelen. A hallgatók átélik és demonstrálják a közöttük lévő élettörténeti azonosságokat. toll 10’ Mellékletek a foglalkozáshoz T1 – Ismerkedés szociometrikusan Az egyes kérdésekre a résztvevők a térben való elhelyezkedéssel megjelenítik a válaszukat. anyagok (mellékletek) 5’ Személyes tanulási visszajelzés kitöltése Tudatosítás Egyéni munka D1 – Személyes tanulási napló 10’ Hogy vagy most? – egy érzés. Pályaszocializáció III. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. kapcsolatokat miközben a válaszokat jelképező különböző alcsoportokat a térben és mozgásban megjelenítik. ellenőrzés és értékelés (A) Idő Tevékenységek Tevékenység célja. különbözőségeket. fejlesztendő készségek.  Hol születtél? – Magyarország képzeletbeli térképén elfoglalják helyüket 114 . képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. érzéseit.Ön. Az új tartalom összefoglalása. a másik a leendő pedagógusét jelképezi) A lapokat megőrzik a hallgatók Egy-egy szóval ki-ki emelje ki azt.Önreflektivitás léttel kapcsolatban is Szóforgó III. énüzenet megfogalmazása társakkal való együtt. Az új tartalom összefoglalása.III. ellenőrzés és értékelés (B) Idő Tevékenységek Tevékenység célja. anyagok (mellékletek) 5’ Mit viszel el a mai közös munkából mint diák és mint leendő pedagógus? (Az egyik talp a saját helyzetét.és társreflexió tett Két különböző színű talp alakú papír. fejlesztendő készségek.

melynek révén az egyén viselkedése úgy módosul. mi a vonzalom oka? – megosztják a többiekkel a közös pontokat.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben        Most hol laksz? Kollégiumban – otthon – albérletben Mikor érettségiztél? – Az évszámokat bemondják és egymás mellé állnak az azonos évben érettségizők Vannak-e ismerőseid. amelynek során azokat a viselkedési módokat. Ajánljuk fel. Kedvelt elfoglaltság stb. vagyis a pályaszocializáció egy szakmai környezet normáihoz való alkalmazkodás. foglalkozás.) Mindebben döntő szerepet játszik az intézmény. Buda Béla szerint a pályaszocializáció olyan interakciós folyamat. A társas rendszer egy-egy munkakör. hogy az adott évszakban születtek? Szóvivő útján bemutatkoznak az „ősziek” stb. mi a cél. hanem azonosul is azokkal. Ebben a folyamatban a hallgató nemcsak megismeri a pedagógusi hivatás szereprendszerét. viszonyulási módokat sajátítjuk el. értékeket. amelyekre az adott pálya gyakorlása során szükségünk van. a személyes kompetenciák fejlesztését állítja előtérbe. korosztály stb. hogy ők is tegyenek fel kérdéseket. tanítására készülsz? Tanítottál-e már gyerekeket? Érdeklődési körök. szerepeket. hogy megfeleljen a különböző társas rendszerek tagjai által. értékeit. (A foglalkozás a hivatásra való felkészülés jegyében. vele szemben támasztott elvárásoknak. T2 – Csoportalakítási változatok Születési évszakok szerint: néhány percben megbeszélik. ahol a képzés folyik. A pályaadaptáció az általános és a szakmai képzés időszakára tehető. sajátosságokat. Kiválasztunk négy európai egyetemi várost: ki melyikbe szeretne tanulmányútra menni? Miért oda. barátaid a csoportban? Milyen tárgy. mit szeretnének megtudni ily módon a társaikról? Rövid interjúkat is készíthetnek egymással. technikákat. hivatás körét jelenti. Pályaszocializáció = az emberi életpálya Ritoók Pálné teljes életpályára vonatkozó elmélete az életpályát a pályaadaptáció és pályatevékenység időszakára osztja. T3 – Pályaszocializáció A pályaszocializáció a szocializáció azon része. hogy mit jelent számukra. A pályatevékenység a szakmai beilleszkedés és a hasznos szakmai tevékenység időszakára 115 .

2. szolgálatot jelent. (Ritoók Pálné: Személyiségfejlesztés és pályaválasztás. hogy milyen lehetőségeket kínál a munkaerőpiacon a választandó szakma. Pályavitel. A szakmai önazonosság kialakulása. foglalkozás Megfelelő pályaválasztás alapvető feltétele a személy pályaválasztási érettsége. előtérbe kerül. Bp. Ez olyan fejlettségi állapot. Pályaszocializáció bontható. amelyet a minden más szakmától megkülönböztető szaktudás jellemez. az együttműködés keretei  Mit várunk a foglalkozástól? 116 .  a szakma szintjét.: Pedagógusszerepben. kitisztul az elképzelés. jónak. saját adottságainak és a pálya adottságainak harmonikus összeegyeztetését.: Tanári létkérdések. szépnek. saját értékrendjébe való beillesztését. egyetemmel  Szakmai képzés – elmélet és gyakorlati képzés  Választott pályába való beilleszkedés – pályakezdés A pályaválasztást megelőzően fontos szerepe van az előkészület éveinek:  Családi minta: a családban milyen munka minősül könnyűnek. Pályakorrekció.) 1. Tankönyvkiadó. mely lehetővé teszi a reális lehetőségeknek megfelelően.) 3. pályatevékenység: pályaérett ember pályamegvalósítása Bagdy Emőke négyféle szintet különböztet meg a pályaszocializáció pályamegvalósítási folyamatában:  a foglalkozás szintjét. amely egy adott munkakörben töltött huzamosabb időt jelenti. A pályán való sikeres működés alapvető feltételének a pályával való azonosulást tartja..III. amely életcélt adó örömteli tevékenységet. 1994. amely a szaktudás személyiségjellemzőkkel is áthatott magasabb foka és  a hivatást. élethosszig tartó tanulás szerepe és lehetőségei a pályán T4 – A csoport megállapodás kérdései. (Bagdy E. 1986. hogy mire tartja magát alkalmasnak  Pályaválasztás időpontjában: azzal is foglalkozik a fiatal. Ezek az első élmények bef olyásolják a későbbi pályaválasztást. pályaszocializáció in.Pályaadaptáció elemei:  Pályára való előkészületek  Pályaválasztás előkészületei  Pályaválasztás – első találkozás a főiskolával.  a mesterséget.  Iskoláskorban: az egyes foglalkozásokról különböző benyomásokat szereznek a gyerekek  Serdülőkorban: alakul. előnyösnek/hátrányosnak.

A pedagógusok pályaválasztásánál négy motívumcsoport bizonyult a legáltalánosabbnak (www. tudatosítása.hu/pedagogus_szemelyisege.kislexikon. hogy szerettünk-e iskolába járni  A pedagógusi pályára való jelentkezést első sorban az befolyásolja. meghallgatjuk egymást  a feladatokban önkéntesen vállalhatunk szerepeket A részvételi kötelezettség. A teljesítendő feladatok. az alábbi sztereotip mondatok. T5 – Pályaválasztási motívumok Célunk az egyéni motivációk feltárása. hogy tudjuk. az ebben megfogalmazottak segítséget jelentenek a modulcsoport végé n az önreflektív összegző beszámoló elkészítésében. fontos. A hallgatói csoporttal való munka fő keretei:  a csoporton belül történő jelenségekre. titoktartás mások személyes közlését nem adhatjuk tovább  egyes szám első személyben fogalmazunk  saját véleményünket. hogy a várakozások és vállalások transzparenssé váljanak a csoportban. Ezek után kialakítható a csoport együt tműködésére vonatkozó konszenzus a hallgatók és az oktató között. tanárunktól? Mit szeretnék elkerülni? A fenti kérdéseket felteszi a tanár. hogy ezeket végiggondolva. határidők meghatározása. nyílttá tegyék elvárásaikat a hallgatók. akik szeretik a gyerekeket.html): 117 . érzéseinket fogalmazzuk meg  másokat nem minősítünk  mindenki egyforma figyelmet érdemel. vitaindító szerepet tölthetnek be a munka során:  A tanári pályára való jelentkezés első sorban attól függ. hogy sok a szabadság  A pedagógusi pályára való jelentkezést megkönnyíti. Egyéb speciális szempontok is meghatározhatók a csoport sajátos igén yei szerint. az „itt és most”-ra figyelünk  fontos a diszkréció. amikor dolgozik  Azok jelentkeznek pedagógusnak.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben     Mit várunk magunktól? Mit várunk egymástól? Mit várunk a vezetőtől. A megállapodást más szempontok közbeiktatásával is köthetjük. A Személyes tanulási naplót minden alkalommal használjuk. mit csinál egy pedagógus.

egy szeretett tanár nyomán egyedi motívumok (pl. emberbaráti példakép-hatás.III. 118 . Pályaszocializáció     altruisztikus. érdekes. nem unalmas) érdek és kényszerítő motívumok.

témák. Ötletek. Feladataim: Dátum: 119 . amelyekről szeretnék elgondolkodni. kérdések. kérdések (ötperces visszajelzés) 1. érzések: 3. Magamról és másokról szerzett tapasztalatok. többet tudni: 5. Mi tetszett.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben D1 – Személyes tanulási napló „Pillanatfelvételek” a mai történésekről Élmények. mi nem tetszett. mi hiányzik? 2. belátások. Az volt számomra a lényeg: 4.

Pályaszocializáció III. felelősségvállalás. mi van mögöttük. Az élmények feldolgozása hozzájárul a saját és mások pályaadaptációs indítékainak. Készségfejlesztés: pedagógiai gondolkodásmód és viselkedés fejlesztése. milyen motívumok határozták meg a pályára való előkészületüket. önmagunk és mások a fejlődésének elősegítése A modul témái. Hol tartanak ebben a folyamatban. játékok alkal mazása a munkában. autonómia.III. Olyan módszerek. amelyek tudatosítása hozzájárul a pedagógus jelölt identitásának megerősítéséhez. az összefüggéseinek feldolgozásához : A kompetenciafejlesztés fókuszai: Motivációk azonosítása. rugalmasság 120 . együttműködés. empátia. 2. és mi van előttük? Felszínre kerüljenek azok a motivációk. elfogadásához. hogy a hallgatók rátekintsenek a saját induló életpályájuk pályaadaptációs szakaszaira. tartalma: A pályaválasztás előzményei: a pedagógus pályáról alkotott előképek. átérezzék nem véletlenül választották ezt a pályát. sztereotípiák. Saját élmény – Farkas Magdolna Ajánlott időkeret: A modul közvetlen célja: 90 perc Ennek a foglakozásnak az a célja. a pályaválasztást. megértéséhez. a családi hatás sz erepe a pályaválasztásban és az egyén i életút fontos momentumai. amelyek alkalmasak arra. hogy a csoporttagok közelebb kerüljenek saját választásuk tudatosításához és saját pedagógus emberképük megfogalmazásához.

Budapest. Bp.  A körmesékben megjelenhetnek azok a sztereotípiák. 63 – 69. ELTE TÓFK Tudományos Közleményei. Dr. módszerek):  Az előző foglalkozáson megalakult csoportban továbbra is úgy szervezzük a munkát.  A foglalkozást célszerű szünet nélkül megtartani. 1990. Marczibányi Téri Művelődési Központ. akkor a Ráhangolás „A” feladatait választjuk. A körmesék módszerének ismertetése után adjunk lehetőséget kérdezésre. Bp.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Támogató rendszer: Rudas János: Delfi örökösei. In: Trencsényi László (2008). akkor önálló blokként kezeljük a modult. amihez a hallgatók használhatják személyes tanulási naplójukat. Ebben visszatérünk az előző foglalkozás részletesebb felidézésére. Történetek a nevelés – oktatás világából. Az egyes tevékenységek szervezésével kapcsolatos javaslatok (csoportok. saját önképünk is befolyásolja. Sallai Éva: Tanulható-e a pedagógus mesterség? Veszprémi Egyetemi Kiadó. hogy a pedagógusokról való gondolkodást. 9. kilométerről. Veszprém. Hunyady Györgyné – M. Nádasi Mária (2007): Csak a szépre emlékezem. fél órás szünet után tarthatjuk meg. Evarics Regina: A Virág-mozgalom. Budapest. Gondolat Kiadó. OKKER. 121 .: Jorgosz közlegény jelentései a 38. 142 – 149. szerk. amelyek a csoport igényeinek. Trezor Kiadó. Benedek István (2000. Gabnai Katalin: Drámajátékok Színházi füzetek/III.  Ha egy napon 2×90 perces rendben dolgozunk. Új Helikon Bt. Budapest. Feladatunk rámutatni. 1996. Dr. amelyekkel gyakran találkozhatunk a pedagógusokról alkotott elképzelésekben. hogy a csoporttagoknak minél több interakcióra legyen lehetősége. és a Ráhangolás „B” feladatait választjuk. 2008/46. Pozitív iskolai élmények vizsgálata.25. munkaformák. A többféle ráhangoló és feldolgozó munkaforma és játékajánlat közül válasszuk ki azokat.): Száz eset. Taní-tani. mutassunk egy-egy példát a munkamódszerre úgy. 1993. Vágásiné Laczik Ágnes: Tudósítás egy felvételi vizsgáról. ezer tanulság. Módszertani ajánlás Időfelhasználással kapcsolatos javaslatok:  A foglalkozást ideális esetben az első közvetlen folytatásaként. hogy ne befolyásoljuk a hallgatók asszociációit. adottságainak megfelelnek. Gyermek – Nevelés – Pedagógusképzés.  Amennyiben ez órarendi akadályba ütközik.

önreflektív visszajelzéseinek. módszertani segítség. (Személyes tanulási napló) 122 . Mivel a szerepek. a másik pedig az egyéni életutat mutatja be. fontos hangsúlyozni a dramat ikus megjelenítés „mintha” jellegét. miszerint a pedagógus tudatosan választja meg eszközrendszerét. hogy mit. hogy a csoport egyik fele a foglalkozási családfát.  Hívjuk fel a figyelmet a titoktartási kötelezettségre. hogy a „játék” eszköz. megerősítést. ezzel is mintát adva a ped agógiai szakmaiságra. A foglalkozás megtartásához szükséges eszközök. hogy a hallgatók egymásnak is visszajelzéseket adjanak. Az elfogadó légkör megteremtésében fontos szerepe van a vezető hitelességének. tudja. hiszen a foglalkozási családfa és az egyéni életút képei csak bizalmi légkörben dolgozhatók fel.  vastag. hogy a szereplők letegyék szerepüket. Pályaszocializáció  A feldolgozási szakaszban mindig tudatosítsuk a hallgatókban. színes filctollak. ha nagyobb létszámú a csoport. Emeljük k i. Segítsük elő.  ragasztó.  Az egyes foglakozások végén mindenki személyes feljegyzéseket készít.  A rajzos. amivel a plakátokat fel lehet tenni a falra. akkor érdemes a dramatikus feldolgozást választani úg y. sajátélményű szakmai tapasztalatszerzésre és a tapasztalatok feldolgozására.III. amelyeket a hallgatók eljátszanak. az egymás iránti elfogadó attitűd kialakulását. hogy melyik „játék” milyen célokat szolgál. ezzel is szorgalmazzuk az önreflexió gyakorlását. képi megjelenítés és a dramatikus megjelenítés kombinálható is egymással.  Amikor a foglalkozás során alkalom adódik rá. reflektáljanak egymásra. hogy a kommunikációban az énközlés természetessé váljon. Speciális javaslatok az értékeléssel kapcsolatban  Biztosítsunk lehetőséget arra. Így mindkét téma bemutatásra kerül és a vissz ajelzésre több idő marad. lehetnek negatív szerepek is. adjunk mi is a diákoknak személyes visszajelzést.  különböző színű „post-it” lapocskák. miért csinál. anyagok:  csomagolópapírok. visszavegyék saját identitásukat Differenciálással kapcsolatos javaslatok:  A modul feldolgozása gyors tempót kíván. Gondoskodjunk arról.

) Fogalomtisztázás Szóforgó Plakát 10’ Mondjunk együtt mesét! – A csoportvezető ismerteti a körmese alkotásának Kreativitás Szóforgó szabályait Bizalom Kirakós körmese: Tanított valaki. értékeket. amelyekre az adott pálya gyakorlása során szükségünk van. viszonyulási módokat sajátítjuk el.mindenki mond egy-egy külső tulaj. a feldolgozás előkészítése (A) Idő Tevékenységek Tevékenység célja. . képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. amelynek során azokat a viselkedési módokat. 123 . (A pályaszocializáció a szocializáció azon része. Ráhangolódás.mindenki mond Önkifejezés képesegy-egy belső tulajdonságot sége Sűrítés Rövid összegzés arról. kinek mi Tudatosítás volt fontos a meseszövésben Plenáris csoportmunka T1 – Körmesék 5’  A foglalkozások javasolt időkerete – a csoport egyedi igényeitől függően – változtatható. amelyek megfelelően magyarázzák a fogalmat. anyagok (mellékletek) 10’ Az 1.Szabálytartás donságot és Figyelem Belső tulajdonságokra épülő körmese: Tanított valaki. modul feldolgozásával azonos napon Visszakapcsolódás a pályaszocializáció fogalmához. szerepeket. aki … . a hallgatók felolvasnak egy-egy saját meghatározást. ezeket elhelyezik a pályaszocializációs plakáton. fejlesztendő készségek. miként születtek meg a karakterek a mesében. technikákat. aki ….Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Foglalkozásvázlat I.

anyagok (mellékletek) 10’ Saját pályaválasztás Tudatosítás Plenáris mun. Az új tartalom feldolgozása (A) Idő Tevékenységek Tevékenység célja. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. foglalkozástól eltérő napon Összefoglalás Szóforgó Plakát Az első találkozás egy-egy fontos momentumának felidézése. fejlesztendő készségek. miként születtek meg a karakterek a mesében. Ráhangolódás. aki Magyarországon született … úgy találja ki a csoport az élettörténetét. anyagok (mellékletek) 10’ Az 1. Pályaszocializáció I. majd egymást szólítsák meg a felidézése hallgatók. a feldolgozás előkészítése (B) Idő Tevékenységek Tevékenység célja.III.) Közös élmények A csoportvezető megkér valakit.Fogalomtisztázás rozásokkal (cédulák) 10’ Mondjunk együtt mesét! – A csoportvezető ismerteti a körmese alkotásának Bizalom Szóforgó szabályait Szabálytartás Életrajzi mese: Ismerek egy tanítót. hogy mindenki egy-egy életszakaszát meséli el röviden.A korábban készült plaká- 124 . hogy kezdje el. Sűrítés Rövid összegzés arról. Összefoglalás képesVisszakapcsolás a pályaszocializáció fogalmához sége A pályaszocializácó fogalmának felelevenítése és összevetése a saját meghatá.Figyelem sa szerint). születésétől fog. egy tanárt (a csoport választá. fejlesztendő készségek.Személyes közlés nyek megfogalmazása (Támaszkodhatnak a személyes tanulási naplóra is. kinek mi Tudatosítás volt fontos a meseszövésben Plenáris csoportmunka T1 – Körmesék 5’ II. egy tanárnőt. személyes élmé.Önkifejezés képessége va napjainkig. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök.

amelyek a pedagógus pálya Önkifejezés felé orientálták a hallgatót sége Megkérjük a hallgatókat. hogy melyik motívum volt a leghangsúlyosabb stb.Frontális kér. mi történt vele? T3 – Életútrajz Rajzlap. élmények megjelenítése rajzban. érdek és kényszerítő motívumok (Rátekintünk a korábban elkészült plakátra. példakép-hatás. egyedi motívumok (pl.Papír. altruisztikus. színes filctoll. Önismeret fejleszté.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Az előző foglalkozáson ki-ki megnevezett olyan tényezőket. zsírkréta. Hány éves volt. filctoll Probléma megfo. pl. egy szeretett tanár nyomán. 2. kik voltak a szereplők. 3.zőképesség csoportban kerülnek a falra). hogy idézzenek fel egy-egy helyzetet.Szóforgó kisrészleteket egymással.Tudatosítás gyomány és vélekedés a pályaválasztásban Életút rajz Önismeret képesEgyéni munka Azon történések. emberbaráti. ami befolyásolta őket a pályaválasztásában.ha az életpálya T2 – Foglalkomodellre tekintünk? . toll galmazása désfeltevés Vajon számunkra mikor és hogyan kezdődött a pályaadaptáció . érdekes. 125 . a csoport összegzi a tanulságokat.Egyéni munka zási családfa se Foglalkozási családfa készítése egyénileg A pályára való előkészületek – a pályaválasztás előzményei 3-4 fős kis csoportok alakulnak nonverbális kommunikációval. nem unalmas) 4.most az első két szakasszal foglalkozunk. hasonlóságok alapján kis csoportok alakulnak. Gondolatban helyezze el azt a képet saját életútján. ezeket a négy motívumcsoportba soroltuk: 1. ragasztópapír Csoportszóforgó 10’ 5’ 10’ 10’ Tárlat – a hallgatók megtekintik egymás alkotásait: a rajzokon megjelenő közös Kreativitás Egyéni munka szimbólumok. elmondják mit ábrázoltak (lehetőség szerint a képek fel. megállapítjuk.) 10’ ka Fogalomtisztázás tok csomagolópapír. szemkontaktus Önkifejezés felvételével. amelyek befolyásolták a pályaválasztását. Megosztják a Szimbolikus kifeje. majd megbeszélés kis csoportban közös pontok keresése Empátia Rövid összegzés a tapasztalatokról – milyen szerepet töltött be a családi ha.

tok csomagolópapír. nem unalmas) 4. Kreativitás majd megjelenítik a szereplőket.) Tudatosítás Plenáris mun. amelyek befolyásolták a pályaválasztását. megállapítjuk.most az első két szakasszal foglalkozunk. Mit mondtak a különböző családtagok a saját foglalkozásukról. altruisztikus. toll désfeltevés T2 – FoglalkoEgyéni munka. és mit mon. fejlesztendő készségek. emberbaráti. Frontális kér. Az új tartalom feldolgozása (B) Idő Tevékenységek Tevékenység célja. kihangosítják a családtagok mondatait Együttműködés Rövid összegzés a tapasztalatokról – milyen szerepet töltött be a családi ha. Önismeret. érdek és kényszerítő motívumok (Rátekintünk a korábban elkészült plakátra. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. Pályaszocializáció 5’ Rövid összegzés a tapasztalatokról Tudatosítás Plenáris csoportmunka II. kiválasztanak egy-egy „családfát” bemutatásra. a csoport összegzi a tanulságokat. pl.A korábban ka készült plakáFogalomtisztá. üzenetet fogalmaznak meg és játszanak kifejezőkészség fejel. 2. 3.Tudatosítás gyomány és vélekedés a pályaválasztásban Dinamikus megjelenítés Plenáris csoportmunka 5’ 126 . ezeket a négy motívumcsoportba soroltuk: 1. érdekes.ha az életpálya galmazása modellre tekintünk? .III. hogy melyik motívum volt a leghangsúlyosabb stb. egyedi motívumok (pl. filctoll zás 10’ Probléma megfoVajon számunkra mikor és hogyan kezdődött a pályaadaptáció . példakép-hatás. zási családfa dinamikus megjelenítés 10’ Kiscsoportban megbeszélik.Papír. egy szeretett tanár nyomán. anyagok (mellékletek) 10’ Saját pályaválasztás Az előző foglalkozáson ki-ki megnevezett olyan tényezőket. empátia.lesztése A pályára való előkészületek – a pályaválasztás előzményei danak a hallgató pályaválasztásával kapcsolatban? Először mindenki megfogalmazza magának ezeket a mondatokat. A hallgatók egy-egy jellemző mondatot.

mi történt vele? Kreativitás 15’ Kiscsoportban megosztják egy mással az emlékeket és kiválasztanak egy-egyet Szimbolikus kifeje. kik voltak a szereplők.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben 5’ Életút rajz Önismeret képes- Egyéni munka Azon történések. fejlesztendő készségek. ellenőrzés és értékelés Idő Tevékenységek Tevékenység célja. mint diák és mint leendő pedagógus? Tudatosítás Szóforgó Hogy vagy most? –egy szóval.Egyéni munka rása D1 – Személyes tanulási napló (az előző foglalkozásnál található) Két különböző színű talp alakú papír. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. amelyek a pedagógus pálya felé ori. Egy. Gondolatban helyezze el azt a képet saját életútján. 127 . anyagok (mellékletek) 5’ Személyes tanulási visszajelzés kitöltése A foglalkozás lezá. Kifejezőkészség Hány éves volt. a mai csoportmunkában szerzett felismerés Önreflektivitás kiemelése a saját pályaadaptáció szempontjából. zsírkréta. ragasztópapír Megkérjük a hallgatókat. sége T3 – Életútrajz Rajzlap. Az új tartalom összefoglalása.Empátia ta őt a pályaválasztásában. ami befolyásol.Önkifejezés entálták a hallgatót egy-egy jelenetben. toll 10’ Mit viszel el a mai együttlétből. élmények megjelenítése.Szóforgó bemutatásra és bemutatják a jelenetet. hogy idézzenek fel egy-egy helyzetet. zőképesség Dramatikus Együttműködés megjelenítés Rövid összegzés a tapasztalatokról Tudatosítás Plenáris csoportmunka 5’ III. színes filctoll.

sem a jelzők nem ismé tlődhetnek. Ha az elhangzó ötlet hiteltelenné teszi a szereplőt. aki a körben következik. vonás megnevezésével alkotják meg a személyt. Kirakós körmese Mindenki egy-egy külső tulajdonság megnevezésével járul hozzá egy karakter. a témára való hangolódására. fantasztikus. sőt). lehetőleg úgy. hogy egy témával kapcsolatban megjelenítsék a mesét szövők fantáziáját. Életrajzi mese Úgy fogalmazódik meg a megjelenített személy (pedagógus) életrajza. a csoportkohézió erősítésére. hogy hiteles alakot formáljanak. A létrejövő élettörténet lehet reális és irreális. hogy az kapcsolódjon az elhangzottakhoz.) 128 . A megbeszélé sben. Belső tulajdonságokra épülő körmese A résztvevők egy-egy belső tulajdonság. hogy a csoport maga ad jelzést.III. a tapasztalatok feldolgozásában ezekre az elemekre térünk ki. Hívjuk fel a figyelmet arra. a mi esetünkben egy pedagógus figurájának a megalkotásához. A történetet az szövi tovább. A mesealkotás lehet humorforrás is a csoportban. hogy kötőszavakat. tapasztalatait. vállalja kezdést és a befejezést. Az együtt alkotás öröme és feszültsége alkalmas a csoport bemelegítésére. Hívjuk fel a figyelmet arra. ráadásul. ugyanakkor. de. hogy ki kell jelölni a kezdő és végső szót. 1993. Vajon mit jelent ez számunkra. De sem a történések. pedagógus jelöltek számára? (Gabnai. Pályaszocializáció Mellékletek a foglalkozáshoz T1 – Körmesék A körmesék az egymásra hangolást szolgálják egyrészt. humoros stb. Vágyak és a realitások gyakran összekeverednek. másrészt viszont alkalmat adnak arra. akkor újra kezdődik a kör. 104 – 106. Fontos szabály. meseszerű. hogy születésétől kezdve minden életszakaszát más meséli el. viszont. A játék során minden résztvevő egy-egy mondatot mond úgy. az érzékletességet fokozó megjegyzéseket is lehet alkalmazni összekötő szövegként (például: meglepően. p. Az adott személyre (pedagógusra) ruházott tulajdonságok utalnak a csoporttagokban élő a pedagógusképre.

amelyek a pedagógus pálya felé orientálták őket. hogy alkalmazzanak szimbolikus jeleket. hogy rálátást nyerjenek a hallgatók arra. hogy melyeket mutatják be. Életút rajz feldolgozása másképp: ha elhagyjuk a foglalkozási családfa elkészítését. akkor több időt szánhatunk a feldolgozásra oly módon. mindenki körbejár. Írják b e a családfára a nevek mellé a buborékmondatokat. hogy a hallgatók végiggondolják. amin szakaszolva feltűntetik az éveket is. szimbólumokban megjeleníteni az életút mentén. évhez. egyes szám első személyben. 129 . hogy családjukban voltak-e előzményei az ő választásuknak. A csoporttagok visszajelzést adnak szerepeikből. vagy éppen újítást jelent a közvetlen környezet számára? Mit mondanak az egyes családtagok a pedagógus pályáról? Fogalmazzák meg a hallgatók. Majd ki-ki kezében maga elé tartja a rajzát és a hasonló szimbólumokat megjelenítő rajzok szerint kis csoportok képződnek. székekre elhelyezik a rajzokat. A csoport dönt.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben T2 – Foglalkozási családfa A foglalkozási családfa fókuszában a közeli és távolabbi élő és elhunyt családtagok foglalkozása szerepel. Adjanak címet ennek az élménynek. találkozások személyek. miért maradandó a felidézett élmény. Ha a hallgatók idegenkednek a rajzolástól. hogy mit mondanának a számukra fontos családtagok a pedagóguspályáról. amikor a pályaválasztásuk szempontjából meghatározó élmény történt velük. akkor tárlatot rendezünk. Meghatározó történések. Megfogalmazzák. akkor feladatként kérjük meg. Pályaválasztásuk folytatásai–e valamilyen családi hagyománynak. és megkérjük a csoport tagjait álljanak ahhoz a ponthoz. T3 – Életút rajz A feladat célja. Ezeket kell most rajzban. ötévenkénti jelzéssel. pályáját. Felrajzolunk a teremben egy életvonalat. a többiek megosztják hasonló élményeiket a csoporttal. Végül a képeket elhelyezzük a falakon. hogy szerezzen minél több családtagtól információt. A feladat célja. felidézzék életük azon történéseit. kérjük meg őket. színhelyek jelennek meg az életút grafikon mentén rajzban. Ha a hallgató nem ismeri a közeli családtagok foglalkozását. élményeit. hogy a kiscsoportok kiválasztanak egy-egy meghatározó élettörténeti momentumot és szituációs játék kereteiben bemutatják a jelenetet. megbeszélik mit ábrázoltak a rajzukon. megtekinti. Ha elkészültek a rajzok.

a sikeres önkép. amelyek segítségével a csoporttagok egyénileg fel tudják mérni. Gyermekmegismerés modul. empátia. időbeosztásukat. Tájékozódjanak azokról a lehetőségekről. Tudatosan készüljenek a sikeres felsőoktatási létre. követelményekről. 130 . alkalmazkodjanak megváltozott élethelyzetükhöz. az új szereprendszer. egyetemmel. felmérjék erőiket. iskolát váltó gyerekek és a hallgatóvá válás azonosságainak feltárása. tartalma: A hallgatói lét problémái. az időgazdálkodás szerepe a célok elérésében. hogy miként lehetnek sikeres hallgatók. autonómia. Hallgatói szerepre való felkészülés – Farkas Magdolna Ajánlott időkeret: A modul közvetlen célja: 90 perc A résztvevők rátekintsenek a saját induló életpályájuk következő pályaadaptációs szakaszára:  Pályaválasztás – első találkozás a főiskolával. Pályaszocializáció III. információ feldolgozás. megváltozott életszerepek mellett. 3. tudatosítani tudják. illetve az V. Kommunikáció fejlesztése. A modul témái. A pedagógiai. pszichológiai tárgyak. Az iskolába kerülő. diák fogalomtérkép. elfogadásához és reális célok megfogalmazásához. felelősségvállalás. következtetések a korábbi tapasztalatokból.III. Olyan módszerek. együttműködés. Készségfejlesztés: a tanulási motiváció fenntartása az új. amelyekkel valószínűleg találkozni fognak képzésük során. A kompetenciafejlesztés fókuszai: Kapcsolódási pontok: A helyzet definiálása. megértéséhez.  Szakmai képzés – elmélet és gyakorlati képzés. játékok alkalmazása a munkában. Az élmények feldolgozása hozzájárul a saját és mások pályaadaptációs indítékainak.

reflektáljanak egymásra. 2009/11. amennyiben a közös munka során kialakult közöttük a bizalom. Az egyes tevékenységek szervezésével kapcsolatos javaslatok (csoportok.btk. módszerek):  Az előző foglalkozáson megalakult csoportban továbbra is úgy szervezzük a munkát. Módszertani ajánlás Időfelhasználással kapcsolatos javaslatok:  Az első két foglalkozás feldolgozása után egy-két héttel tartandó.pte. Bp. (Személyes tanulási napló)  Ezekből készülő összegző beszámoló benyújtása képezi a modulok lezárását.hu/ (az A belépő nézetek feltárása. Bp. hogy a csoporttagoknak minél több interakcióra legyen lehetősége. Bevezetés a elektronikus változatot készítette: Ambrus Attila József) „saját pedagógiába” Bakonyi Anikó: Kistanár? Hallgató? Leendő pedagógus? Tanárjelölt? Taní-tani. Eötvös könyvkiadó. önreflektív visszajelzéseinek.  Amikor a foglalkozás során alkalom adódik rá. hogy a hallgatók egymásnak is visszajelzéseket adjanak.  A hallgatók már ismerik egymást. 61 – 76. 131 . A és B feldolgozási mód között választhatunk. Dr. Dudás Margit: http://nti. hogy a kommunikációban az énközlés természetessé váljon. amikor még a közös csoportélmények könnyen felidézhetőek. Gondolat Kiadó. 1990. hogy az önismereti elemek elsősorban a hallgatói szerepek köré rendeződjenek. Az elfogadó légkör megteremtésében fontos szerepe van a vezető hitelességének. Sallai Éva: Tanulható-e a pedagógus mesterség? Veszprémi Egyetemi Kiadó. megerősítést. Czike Bernadett: A pedagógus szerep változása. számíthatunk arra.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Támogató rendszer: Rudas János: Delfi örökösei. 46–51. 2009/49.  Az egyes foglakozások végén mindenki személyes feljegyzéseket készít. 2006. Iskolakultúra. Veszprém. adjunk mi is a diákoknak személyes visszajelzést. munkaformák. problémák feldolgozásával tudjuk megközelíteni. hogy a témát az őket aktuálisan foglalkoztató élethelyzetek. Kolosai Nedda: „Zenga zének”.  Ügyeljünk arra. 1996. Speciális javaslatok az értékeléssel kapcsolatban  Biztosítsunk lehetőséget arra.  A foglalkozást célszerű szünet nélkül 90 percben megtartani. ami hozzájárul az önreflexió fejlődéséhez és az egymás iránti elfogadó attitűd kialakulásához. Segítsük elő.

Bizalom Problémák. 132 . sikerek). Ráhangolódás. mint hallgatókat – összegyűjtik. csomagolópapír. a feldolgozás előkészítése Idő Tevékenységek Tevékenység célja. tapasztalatok összegzése egy plakáton. filctoll 15’ 5’ A csoport közösen – a vezető segítségével – eldönti. érzésekkel léptük át az intézmény kapuját! A hallgatók felírják a felidézett momentumokat egy lapra. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök.III. hogy mi történt velük. anyagok (mellékletek) 15’ Idézzük fel. Identitás erősítése mint hallgatókkal mióta nem találkoztak (feladatok. amelyek most foglalkoztatnak: felidézik a korábbi közös munka Problémafeltárás fontos momentumait és kis csoportokban (azonos szakok hallgatói alkossanak egy-egy csoportot) – megbeszélik. anyagok (mellékletek) 5’ A csoporttagok üdvözlik egymást: beszámolnak arról. problémák. majd rövid esszét írnak „Sikeres hallgatói jövőképem” címmel Tudatosítás Egyéni munka  A foglalkozások javasolt idő kerete – a csoport egyedi igényeitől függően – változtatható. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök.Döntésképesség lémák kapcsolhatók a mai témához: A hallgatói szerep sajátosságaihoz. fejlesztendő készségek. Asszertivitás Plenáris csoportmunka II. milyen gondolatokkal. fejlesztendő készségek. Pályaszocializáció Foglalkozásvázlat I. nehézségek. milyen problémák foglalkoztatják őket. A beszélgetés során kirajzolódó kérdések. listázzák ezeket. Az új tartalom feldolgozása (A) Idő Tevékenységek Tevékenység célja. hogy mely felvetett prob. Hogyan kapcsolhatjuk az elhangzottakat a pályaadaptáció szakaszaihoz? Hol tartanak ebben a folyamatban? Szóforgó Kiscsoportos munka Plakát.

B. a Csoportmunka 10’ 133 . fejlesztendő készségek. ame.Társismeret szek kapcsolatrendszere Rövid összegzés a tapasztalatokról Milyen egy napom? Egy hetem? Saját „idő sajt” elkészítése Reflektivitás Empátia Önismeret Csoportszóforgó Plenáris csoportmunka Egyéni munka Plakát 5’ 5’ Üres lapok T1 –Idősajt 10’ Vizsgáljuk meg. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. hogy a diákéletet Változtatás képessémagam számára jó diákéletnek tekinthessem? ge Egy párral megbeszélni a változtatási lehetőségeket Reflektivitás II. a C és D csoport azt összegzi. amiből kirajzolódhat a diák szerep fogalomtérképe. Kiemelik ezek közül a legfontosabbakat Az A és B csoportban érveket gyűjtenek miért és hogyan lehet ezeket a készsé. a szerepré. készségeket.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben 10’ Párválasztás tetszőlegesen Párban megbeszélik mi szükséges ahhoz. hogy milyen akadályokkal kell számolni a siker elérésének útján. C. hogy mit változtathatunk annak érdekében. akik kevésbé tése ismerik egymást) Probléma megközeA. Az új tartalom feldolgozása (B) Idő Tevékenységek Tevékenység célja. jövőképüket meg tudják valósítani – kiegészítik egymást Páros munka 10’ A legfontosabb tanulságokat megosztják a csoporttal. anyagok (mellékletek) 15’ Társismeret fejlesz.lítése Milyen a sikeres hallgató? – ideálképek és a realitás ütköztetése lyek a sikeres hallgató sajátjai.Szóforgó kiscsoportban Négyfős kiscsoportok alakulnak (olyanok dolgozzanak együtt. ezekből az elemekből Önismeret plakát készül.Hitelesség geket sikeresen gyakorolni a célok meg valósítása érdekében. hogy sikeres hallgatók legyenek. D csoportban összegyűjtik azokat a tulajdonságokat.

körcikkek segítségével ábrázolják egy átlagos hétköznapjuk időbeosztását. toll portmunka Egyéni munka Üres lapok T1 –Idősajt 5’ 10’ Vizsgáljuk meg.) Majd megvizsgálják maradt-e ki valami fontos. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök.Plakát. ellenőrzés és értékelés Idő Tevékenységek Tevékenység célja. mennyire ad lehetőséget a jó és sikeres diákélet 134 . Az új tartalom összefoglalása. Pályaszocializáció megvalósítás során 10’ 5’ Egy-egy képviselő vitában képviseli az érveket Rövid összegzés a tapasztalatokról Milyen egy napom? Egy hetem? Saját „idő sajt” elkészítése Hitelesség Meggyőzés Érvelés Önismeret Vita Plenáris cso. toll 5’ Mit viszel el a mai együttlétből mint diák. tanulás. én-idő. hogy a diákéletet Változtatás képessémagam számára jó diákéletnek tekinthessem? ge Egy párral megbeszélni a változtatási lehetőségeket Reflektivitás III. (Például: alvás.egy élmény kiemelése a saját pályaadaptációd szempontjá. anyagok (mellékletek) 5’ Személyes tanulási visszajelzés kitöltése A foglalkozás lezá. hogy mit változtathatunk annak érdekében. család. amit kedvteléssel töltök.Egyéni munka rása D1 – Személyes tanulási napló (az első foglalkozásnál található) Két különböző színű talp alakú papír. társas kapcsolatok.III. fejlesztendő készségek. és mint leendő pedagógus? Tudatosítás Hogy vagy most? .Önreflektivitás ból – egy szóval Szóforgó Melléklet a foglalkozáshoz T1 – Idősajt A hallgatók egy körben. munka.

ami a távolabbi célok megvalósításához adhat segítséget. Mennyire szolgálja a korábban megfogalmazott célok teljesítését a napi rutin? Fontos. teljesen szabadon mérlegeljék saját időgazdálkodásukat. 135 .Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben megteremtéséhez a napi beosztás – min lehetne változtatni – ebben segíthet a csoporttárs visszajelzése. hogy ne adjunk előre szempontokat. Az idősajt elkészíthető heti. havi bontásban is.

A hallgatók párokban. 4. 33–39. a II. kreativitás. önismeret. 136 . 45–114. Pályaszocializáció III. A pedagógus hivatásszemélyisége in: Hivatás és személyiség. Az intézményekhez való kötődés c.III. A tanulást szervező tanár foglalkozás. p. illetve a V. A segítés helye a pedagógiai munkában. illetve teljes csoportban dolgoznak. A csoportalakításhoz a konkrét feladatoknál segítséget kapnak. Előző pályaszocializációs modulok. tartalma: Megelőző tapasztalat: Ajánlott továbbhaladási irány: A kompetenciafejlesztés fókuszai: Kapcsolódási pontok: Támogató rendszer: 90 perc Saját élmények feldolgozásával tudatosítani. 2006 A tanári mesterképzési szak képzési és kimeneti követelménye 15/2006. kifejezőkészség.) OM rendelet Módszertani ajánlás Olyan csoportban dolgozhatunk a személyességet is igénylő témával. modul. kiscsoportokban. ahol a diákok már ismerik egymást. A többféle gyakorlat (A. A tanár. Pedagógus-szerepek témakörök. Buda Béla: A közvetlen emberi kommunikáció szabályszerűségei. bizalmi légkör alakult ki közöttük. Bagdy Emőke KLTE Pszichológiai Intézet. p. A segítő hivatás fogalma. A pszichológiai stúdiumok. a segítő kommunikáció jellemzői. hatása. (IV. sajátosságaihoz legjobban illik. kommunikációs készség. 1. 3. Empátia. a személyközpontú szemléletre. A pedagógus szerep sokszínűsége. Gyermekmegismerés. Budapest. a csoportvezető feladata lényegében a facilitálás. a tanári segítői kompetencia határaira. Sallai Éva: Tanulható-e a pedagógus mesterség? Veszprémi Egyetemi Kiadó Czike Bernadett: A pedagógus szerep változása. a segítés különböző aspektusaira. amely az adott csoport dinamikai állapotához. A tanár mint segítő – Farkas Magdolna Ajánlott időkeret: A modul közvetlen célja: A modul témái. Animula. Budapest. ráirányítani a figyelmet a kommunikáció jelentőségére. 1996. továbbá a IV. C variáció) közül azt válasszuk. Debrecen. B. figyelem. Eötvös József Könyvkiadó.

A gyermeket nemcsak mint tanulót. fejlesztésére: a tanulói közösségekben rejlő pedagógiai lehetőségek ki használására. támogatásra szorul. oktatás. különben gyorsan túlterhelődik.” 15/2006. de nem veheti át más professziók szerepét. Mindezt személyiségük munkaeszközként való használatával (is) teszik. az európai kulturális és az egyetemes emberi értékek elsajátítását.. különböző módon ugyan. elfogadással. A Thomas Gordon féle serkentő és gátló kommunikációs eszközökkel való munka is a személyközpontú szemléletbe való bevezetést. hanem egész személyiséget látja szociális és kapcsolati viszonyaival együtt.) OM rendelet A társadalmi változások növelték az iskola mint másodlagos szocializációs színtér szerepét. segítik. Megértéssel. a demokratikus társadalmi értékek. életének alakulását. Bővültek a pedagógusok feladatai. a sajátos nemzeti hagyományok. de a rájuk bízott emberek életét. testi. a másik javát szolgálja. a pedagógus nemcsak mint oktató és nevelő tölt be fontos szerepet. hogy már a képzés elején nyílt diskur zus induljon a pedagógus mint segítő kompetenciahatárairól. hitélet stb. az elmélyülés más kommunikációval foglalkozó stúdium feladata lehet. problémáikkal. Sokféle kapcsolati rendszerben kell helytállnia. hogy segítségre. szociális szféra. a közösségben kialakuló konfliktusok kezelésére. „A tanár szakmai felkészültsége birtokában hivatásának gyakorlása során alkalmas:  a tanulói személyiség fejlesztésére: az egyéni igényekre és fejlődési feltételekre tekintettel elősegíteni a tanulók értelmi. más szakemberek. hanem a tanulók egészséges fejlődése érdekében. az egyének közötti különbségek megértésének elősegítésére. A segítés proszociális magatartás. A segítő tanári szerep túlmutat a „jó” kommunikátor kompetenciáin. hogy a gyermek olyan helyzetben van. önkéntes vállaláson alapul. A „tanár mint segítő” fogalmat ebben a tágabb értelemben is használjuk.. érzelmi. információk átadásával. szociális. (IV.  Az értékelés az egyéni visszajelző lapokon és a záró körben történik. intézmények bevonásával is segítenie kell a problémakezelést. Bizonyos foglalkozások. 137 . szociális és erkölcsi fejlődését. Gyakran ő az első segítő szakember. tapasztalja meg először. a hallgatók által felidézett élmények hozzásegítenek ahhoz.  tanulói csoportok. de nem elégséges feltétele. Másrészt gyakran a pedagógus érzékeli. problémajelző és -közvetítő szerepére is. az interkulturális nevelési programok alkalmazására. akihez a szülők bizalommal fordulnak életviteli. A humán segítő területeken (egészségügy. megléte szükséges. egészségügyi. nevelési stb. az együttműködés készségeinek fejlesztésre. hivatások professzióként művelik a segítést. érzékenyítést szolgálja. közösségek alakulásának segítésére. egyre inkább szükség v an a pedagógus problémafelismerő. Speciális javaslatok az értékeléssel kapcsolatban:  A hallgatók egymásnak adott visszajelzése énközlésekre épüljenek. életvitelét befolyásolják.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben A modul feldolgozása során. 3.) dolgozó szakemberek sajátosan.

138 . képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. Az elhangzott ötleteket egy plakáton összegzik. Elhelyezik. anyagok (mellékletek) 20’ A segítés: A hallgatók helyet foglalnak a csoportban és egy-egy mozdulattal Ráhangolódás a Frontális munüdvözlik egymást. munkára asszociáci.) Érzékenyítés A csoportban mindenki mondjon legalább egy hasonlatot folytatva a nyitott mondatot. egy anya. csoportosítják a leírt asszociációkat egy-egy plakáton. a feldolgozás előkészítése (A) Idő Tevékenységek Tevékenység célja. Ráhangolódás.ka ós lánccal A tanár felvezeti a témát. egy edző. Pályaszocializáció Foglalkozásvázlat I. Gondolatébresztés a bíró. a szerepek között. toll  A foglalkozások javasolt időkerete – a csoport egyedi igényeitől függően – változtatható.III. A hallgatók szükség esetén kérdeznek egymástól. amikor segít olyan.) Az egyéni munka után négy kiscsoport alakul színválasztással. fejlesztendő készségek. mint … (az orvos. Egyéni majd Információkezelés csoportmunka Elhangzik a „segítés” szó – mi jut eszünkbe e szó hallatán? Asszociatív gyakorlat A hallgatók leírják egy-egy lapra az asszociációkat. (Mindenki legalább 7 kis lapot kap. ezzel szavazással sorrendet alakítanak ki a fogalmak. Beszámolnak arról milyen hangulatban folyt a közös munka Együttműködés Csoportszóforgó Színes lapok a csoportalakításhoz Post-it lapok Plakát 10’ A pedagógus mint segítő: a pedagógus. A falra kifüggesztett plakátok gyors áttekintése után kiemelik a domináns és egyedi fogalmakat. tisztázzák a fogalmakat. majd mindenki elhelyez három szavazatot. tudós stb. Asszociációs kör Egyéni majd csoportmunka Papír.

megbeszélik rajzaikat és létrehoznak Kifejezőkészség tárlátogatás egy-egy közös rajzot. szóforgó Beszámolnak arról.fejlesztése Csoportmástól.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Megbeszélik. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. egy edző. zsírkréta 139 . A rajzok kifüggesztése után a csoportok kérdeznek eg y. Az elhangzott ötleteket egy plakáton összegzik. hogy a hallgatók lássák a pedagógushivatás mint segítő hivatás és a többi humán segítő hivatás közötti hasonlóságot és különbséget I. rajzoljuk le szimbólumokkal mit jelent számunkra a segí.) Érzékenyítés A csoportban mindenki mondjon legalább egy hasonlatot folytatva a nyitott mondatot. Gondolatébresztés a bíró. amikor segít olyan. A tanár segít abban.Ráhangolódás a Egyéni majd tés! munkára képi kifeje. ezzel szavazással sorrendet alakítanak ki a fogalmak. fejlesztendő készségek. A tárlat megtekintése után. egy anya. hogyan dolgoztak a csoportban A pedagógus mint segítő: a pedagógus. tudós stb. Ráhangolódás. mint … (az orvos. a csoport zéssel Kooperatív körbejár. hogy a hallgatók lássák a pedagógushivatás mint segítő hivatás és a többi humán segítő hivatás közötti hasonlóságot és különbséget Asszociációs kör Egyéni majd csoportmunka Színes lapok a csoportalakításhoz Post-it lapok Plakát 10’ Toll. a feldolgozás előkészítése (B) Idő Tevékenységek Tevékenység célja.Kreativitás munka – képket használók kiscsoportokat alkotnak. hogy milyen helyzetekben van szükség az adott segítő szerepre. hogy milyen helyzetekben van szükség az adott segítő szerepre. majd mindenki elhelyez három szavazatot. a szerepek között. anyagok (mellékletek) 20’ A segítés: ábrázoljuk.csoportmunka Az egyéni alkotó munka után a rajzokat mindenki maga elé tartja. az azonos vagy hasonló szimbólumjegye. A tanár segít abban. Megbeszélik.

munkára megjelení.III. tudós stb. Együttműködés szóforgó A szereplők megfogalmazzák. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. amikor tanárunkat Érzékenyítés Egyéni munka 140 . ezzel szavazással sorrendet alakítanak ki a fogalmak. a szerepek között. A tanár segít abban. fejlesztendő készségek. Gondolatébresztés a bíró. egy anya. Érzékenység Önismeret fejlesztése Színes lapok a csoportalakításhoz Plakát 10’ A pedagógus mint segítő: a pedagógus. hogy ki volt a téssel Csoportsegítő és a segített szerepében. hogy a hallgatók lássák a pedagógushivatás mint segítő hivatás és a többi humán segítő hivatás közötti hasonlóságot és különbséget Asszociációs kör Egyéni majd csoportmunka Papír. Az új tartalom feldolgozása (A) Idő Tevékenységek Tevékenység célja. hogyan érezték magukat szerepeikben.) Érzékenyítés A csoportban mindenki mondjon legalább egy hasonlatot folytatva a nyitott mondatot. Megbeszélik. mozdulatsorról. hogy milyen helyzetekben van szükség az adott segítő szerepre. egy edző. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. anyagok (mellékletek) 20’ A segítés: Alkossuk meg. toll II. mint … (az orvos. Az elhangzott ötleteket egy plakáton összegzik. jelenítsük meg a segítés szobrát! Ráhangolódás a Páros majd A hallgatók párban dolgoznak. a feldolgozás előkészítése (C) Idő Tevékenységek Tevékenység célja. megállapodnak a mozdulatról. fejlesztendő készségek. Pályaszocializáció I.csoportmunka amit bemutatnak. anyagok (mellékletek) 5’ Hogyan segíthet a tanár? Idézzünk fel olyan helyzeteket. majd mindenki elhelyez három szavazatot. A csoport többi tagja visszajelzést ad arról. amikor segít olyan. Ráhangolódás.

Feltárni. fogalmának eltérő értelmezéseit . csatornák tudatos tanulás Megkapják a D1 és D2 mellékletet és az egyes csoportok más. fejlesztése megjelenítés A bemutatás előtt megfigyelési szempontot kapnak az éppen nem játszó hallga. majd eldön. hogy melyik jelenetet mutatják be a csoportnak. Visszajelzést adnak a másik csoportok bemutatására.más szempont. Önkifejezés fejlesztése.„tanár mint segítő” laszt magának pl. Bemutatás. 20’ A felidézett helyzeteket a kis csoportban megbeszélik a hallgatók. bemutatni a kommunikációt serkentő megnyilvánulások). hangszín. Csoportmunka ból elemzik a segítő kommunikációját (verbális csatorna. ezeken belül ki-ki címszavat vá. nonverbális csatorna. Rövid imaginatív gyakorlat. 141 .észlelése.A kifejezőkészség Dramatikus tik.Szerepértelmezés tók differenciálása Hitelesség Együttműködés D1 – Kommunikációs alapfogalmak T1 – A kommunikáció megfigyelésének szempontjai D1 – Kommunikációs alapfogalmak D2 – A kommunikációt gátló és serkentő tényezők T1 – A kommunikáció megfigyelésének szempontjai 20’ A segítő kommunikáció: A hallgatók elemzik. hogy mi jellemezte a diák és a A kommunikációs Kooperatív tanár kommunikációját az adott jelenetekben – a jelenetek reflektálása.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben segítőként éltük meg.: testtartás.

majd eldön. fejlesztendő készségek.munikációt rekasztal gátló és serkentő tényezők Csoportszóforgó Dramatikus megjelenítés T1 – A kommunikáció megfigyelésének szempontjai A felidézett helyzeteket a kis csoportban megbeszélik a hallgatók. hogy melyik jelenetet mutatják be a csoportnak. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. Ezeket két-két szereplő felolvassa.III. Empátia fejlesztése 142 . Rövid imaginatív gyakorlat. Az új tartalom feldolgozása (B) Idő Tevékenységek Tevékenység célja. majd a D2 melléklet alapján kiegészítik készség fejlesztése Példamondatokat alkotnak tanár–diák helyzetben. amikor tanárunkat Érzékenyítés segítőként éltük meg. fejlesztése megjelenítés A bemutatás előtt megfigyelési szempontot kapnak az éppen nem játszó hallga. a hallgatók besorolják a kommunikációt serkentő vagy gátló megnyilvánulások közé.Szerepértelmezés tók differenciálása Hitelesség Együttműködés 20’ A segítő kommunikáció: A hallgatók kerekasztal módszerrel összegyűjtik a Kommunikációs segítő kommunikáció jellemzőit. Bemutatás. Egyéni munka D1 – Kommunikációs alapfogalmak T1 – A kommunikáció megfigyelésének szempontjai Kooperatív D2 – A komtanulás – ke. Pályaszocializáció II. A D2 melléklet segítségével bemutatnak közlés tartalmát erősítő és gyengítő változatokat. anyagok (mellékletek) 5’ 20’ Hogyan segíthet a tanár? Idézzünk fel olyan helyzeteket.A kifejezőkészség Dramatikus tik.

toll munka – plakátkészítés 5’ Személyes tanulási visszajelzés kitöltése A foglalkozás lezá- 143 . amikor tanárunkat Érzékenyítés segítőként éltük meg. és véleményvonal mentén és elképzelt szituációk Empátia fejlesztése alapján értelmezik az állításokat Vitakészség Egy-egy szituációt bemutatnak III. ellenőrzés és értékelés Idő Tevékenységek Tevékenység célja. Összegzés Kooperatív Plakát. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök.Szerepértelmezés tók differenciálása Hitelesség Együttműködés 20’ A segítő kommunikáció: A hallgatók csoportjai három megállapítást kapnak. Bemutatás. hogy melyik jelenetet mutatják be a csoportnak. fejlesztendő készségek. fejlesztendő készségek. Az új tartalom feldolgozása (C) Idő Tevékenységek Tevékenység célja. Az új tartalom összefoglalása. anyagok (mellékletek) 10’ Mit jelent a pedagógus segítő szerepe szűkebb és tágabb értelemben A csoport két részre oszlik és fogalmakkal vagy szimbólumokkal meghatározzák. Rövid imaginatív gyakorlat. hogy miként jelenik meg a pedagógus munkájában a szűkebb és tágabb értelemben vett segítő szerep az iskolai munkában. anyagok (mellékletek) 5’ 20’ Hogyan segíthet a tanár? Idézzünk fel olyan helyzeteket.A kifejezőkészség Dramatikus tik. Kreativitás amelyeket megbeszélnek.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben II. fejlesztése megjelenítés A bemutatás előtt megfigyelési szempontot kapnak az éppen nem játszó hallga. majd eldön. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. Egyéni munka D1 – Kommunikációs alapfogalmak T1 – A kommunikáció megfigyelésének szempontjai Vélemény vo.D3 – Segítő nal szerepfelfogások Dramatikus megjelenítés A felidézett helyzeteket a kis csoportban megbeszélik a hallgatók.

Az interakció megfigyelése a kommunikációs csatornákra. Mimika. hanglejtés. vagy cédulákra írva adjunk ki kulcssz avakat. metakommunikatív jelek változása stb. Pályaszocializáció rása 5’ Mit viszel el a mai alkalomból mint diák és mint leendő pedagógus? Hogy vagy Tudatosítás most? – egy érzés megfogalmazása egy szóval Önreflektivitás Mellékletek a foglalkozáshoz T1 – A kommunikáció megfigyelésének szempontjai Kérjük meg a hallgatókat. térköz. hangszín. kézmozdulat. hangerő. gesztusok. hogy a D1 melléklet alapján válasszanak ki egy-egy megfigyelési szempontot. tekintet. testtartás.III. a metakommunikációra és ne a szóbeli közlés tartalmára irányuljon. 144 .

o öltözet stb. pl. Ugyanakkor a szóbeliség számos eleme: a szavak kiválasztása. testtartásban. szociális helyzetünkről.) 145 .  hümmögés.  bólogatás.  kézmozdulat. támogatása. o tempó stb.  gesztusokkal. hogy mi lesz a következménye. A metakommunikáció közvetíti a kommunikáló felek közötti személyes viszonyrendszert és a személyiség érzelmi viszonyulását. A nem szóbeli kommunikációhoz tartoznak az üzenetek sorrendjét. mit csináljon. sikerorientáltságunkról.  testtartással. fenyegetés (Megmondani.  vokális kommunikációval: o hangerő. vagy mit ne. a szóbeli kommunikáció aláfestése. parancsolás (Megmondani a másiknak. mimikában való kifejezése: a viszonyról szóló kommunikáció. o hanglejtés. o frizura. a másokhoz való együttműködő vagy inkább versengő od afordulásunkról.  testtartás változtatás. tempóját befolyásoló „technikai” jellegű elemek is:  szemöldök-felvonás.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben D1 – Kommunikációs alapfogalmak A szóbeli. A nem szóbeli kommunikáció árulkodik belső tulajdonságainkról. bizonyos ősi szimbólumok mozdulatban.  kulturális szignálokkal: o testalkat.  térközszabályozással. feszültségtűrő képességünkről. o testszínek. A két szint és a két csatorna egymást állandóan kiegészítve mindig jelen van az emberi ko mmunikációban. ha valamit csinál. D2 – A kommunikációt gátló és serkentő tényezők (Thomas Gordon nyomán) A kommunikációt gátló eszközök  Megoldási javaslatok o Utasítás.  a tekintettel. A nem szóbeli csatornákon át történik többségében az érzelmek kinyilvánítása. A nem szóbeli csatornán át rengeteg jellel kommunikálunk:  a mimikával. o illat. sorrendjük. o hangszín.) o Figyelmeztetés. verbális csatornán át kerülnek közvetítésre a tartalmi szint információi. a kommunikációban résztvevők viszony szintjéről is sok információt nyújt.

) o Együttérzés.)  Értékelő üzenetek: o Kioktatás. félretolni az egészet. vagy egy részük megismétlése. avagy értő figyelem: o Ismétlés (A másik által elmondottak. tagadni az érzések komolyságát. szívesen beszélgetnék erről önnel/veled”)  Aktív hallgatás. „hallgatom”. humorizálás (Megpróbálni elvonni a másikat (vagy magunkat) a problémától. diagnózist adni róla.) o Kifigurázás. kérdezősködés (Okok. egyetértésről biztosítani. kritizálás. sok dolog képeit sűrítjük egybe. megoldási javaslatok (Megmondani. elemzés (Megmondani. vagy több téma közül eg yre adott visszajelzés.) o Újrafogalmazás (A másik által elmondottak ismétlése más szavakkal.III. tükörként ezt adjuk vissza. odafordulás o Megerősítő reakciók (bólogatás. hibáztatás (Negatív értékelést adni. elhülyéskedni. ha valóban az ő szükségleteit szolgálja és nem a megkönnyebbülésünket!)  Kérdések: o Nyitott kérdés (A kérdőszóval kezdődő kérdések. moralizálás (Megmondani.) 146 .) o Összefoglalás. A sűrítés töményebb. ellátni válaszokkal. melyek révén a segítő (!) megoldhatná a problémát.)  Én-feltárás (A segítő saját érzéseinek kimondása.) o Érzés megfogalmazása (A másik által ki nem mondott. nem csak igen-nemmel. benne lévő érzés kimondása. vagy több téma egybefonása.) o Tanács.) o Ítélkezés. mi lehetett az oka a tetteinek. mint az összefoglalás. nem irányít.) o Kiemelés (A másik által elmondottakból egy részre. Csak akkor alkalmazzuk. amikre bővebben tud válaszolni. Nem hoz be új témát. vigasztalás (Megpróbálni jobb kedvre deríteni. egyetértés (Felkínálni egy pozitív megítélést. hümmögés) o Ajtónyitogatók („figyelek”.) o Elterelés. amikor valamit nem értek. hogy mit illene. „kifigyeltelek”. saját véleménnyel befolyásolni.)  • Elterelő üzenetek: o Dicséret. sűrítés (Egy hosszabb részből a „lényeg” visszajelzése. előzmények keresése.) A kommunikációt serkentő eszközök  Passzív figyelem: o Csend.) o Faggatózás. szimbólumok használata (A sűrítéshez hasonló eszköz.) o Képek. hogy kell a problémát megoldani. logikai érvelés (Tényekkel.) o Tisztázó kérdés (A másik által elmondott dolgokra kérdezek rá ezzel. vagy kellene tennie. Pályaszocializáció o Prédikálás. javasolni. információval. megbélyegzés (Megszégyeníteni a másik embert.) o Értelmezés.

” B) – A vizsgálat arra keresett választ. érdekes. milyen tényezők alapján tartják segítő szándékúnak a diákok tanáraikat „A pedagógus segítő szándékának megítélése nagyon kevéssé függ össze a megfelelő érdemjegy adásával.” C) – A vizsgálat arra keresett választ milyen képet alkotnak magukról a ped agógusok „Pedagóguskép saját elvárások alapján segíteni tudó. hiteles. törődést. változni tudó. pozitív. segítő szándékot. jó hangulatot teremtő. 0lyan tulajdonságokat emelnek ki. emberi értékeket közvetítő. hogy milyen tanártulajdonságok alapján tartják a diákok tanáraikat igazságosnak „ A diákok nagy jelentőséget tulajdonítanak a pedagógusok jó szándékának. amelyek első sorban az irántuk való érdeklődést. bizalmat sugárzó attitűdjének. A) – A vizsgálat arra keresett választ.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben D3 – Segítő szerepek értelmezése A pedagógus szerep változásaival kapcsolatos kutatások megállapításaiból idézünk2. nyitott. fejlődni tudó tanár képe. és bizalmat fejezik ki. a diákokat megértő. Eötvös József Könyvkiadó Budapest. empatikus. önállóságra nevelő.” 2 Az idézetek forrása: Czike Bernadett: A pedagógus szerep változása. 2006 147 . őszinte. és hoznak összefüggésbe az igazságossággal.

Az intézményhez való kötődés – Farkas Magdolna Ajánlott időkeret: A modul közvetlen célja: 90 perc  A hallgatók ismerjék meg közelebbről azt az intézményt. prezentáció. hogy az iskola. 5. tanulmányozzák az intézmény ethoszát.: Fehér Márta. Problémamegfogalmazás. megvalósítása.. A szociálpszichológia. és a VI. Bagdy Emőke – Klein Sándor: Edge 2000 Kiadó Bp. az ahhoz való kötődést. a környezeti adaptáció elősegítése. tartalma: Megelőző tapasztalat: A kompetenciafejlesztés fókuszai: Az intézményi környezet hatása az újonnan belépőkre. 3. felelősségvállalás. reflexió. tervezés.  Olyan ismeretek összegyűjtése amelyek „gólyaként” segítik az intézményben való eligazodást. illetve a III. 2005. amelyeket egyénileg vagy kis csoportban valósítanak meg. szerepvállalás. A modul témái. 2006 in: Dull And- Kapcsolódási pontok: Támogató rendszer: 148 . szerk. p. a szervezeti kultúra meghatározó. 3. foglalkozások. Suli Nova. önismeret.  Az intézményi környezet hatásainak tudatosítása saját élményeken keresztül. mint „Alma mater” fontos a saját szakmai identitásuk és leendő t anítványaik identitásának formálásában. szociális kompetenciafejlesztés. oktatókkal. problémamegoldó képesség.IV. in: Az iskola tárgyi épített környezete 13–16. Hatékony tanulásszervezési módszerek III. Az iskola. 4. Hallgatói szerepre való felkészülés. érzékenység. kritikus gondolkodás. mint szervezet 193 – 213. együttműködés. a VI. A megismeréshez önállóan dolgozzanak ki módszereket.  Tudatosítani. akció kidolgozása. A hallgatói identitás tudatosítása. tol erancia. Például. szerezzenek személyes kapcsolatokat felsőbb évfolyamok hallgatóival. Aktivitás. Közösségi szolgálati/önkéntes projekt megvalósítása II. amelynek hallgatói lettek. autonómia. Alkalmazott pszichológia szerk. pedagógiai tárgyak. Közösségi szolgálati/önkéntes projekt megvalósítása I. A hallgatói szerep sajátosságai modul.

Nem mindegy. kutatás.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben rea: Környezetpszichológia: szemlélet. P2  A foglalkozás első részében kiscsoportos és frontális munka folyik. amikor a hallgatók egyénileg vagy csoportosan prezentálják munkájukat. A közösen végzett munka. Ez a modul azt kívánja elősegíteni. (Az életrajzi narrációkban alaptémaként jelennek meg a középiskolai és egyetemi évek. a szereplők jóllétét. hogy csak azokkal a kérdésekkel foglalkozzunk. iskoláink. beiktatható a pályaszocializáció modul harmadik témája „A hallgatói szerepre való felkészülés” feldolgozása után. Letöltés ideje: 2010. módszerek):  A modult hármas tagolásban. amelyek jelen csoportmunka kompetenciakörébe tartoznak. átadják egymásnak a megszerzett információkat. A személyes és szakmai identitásunk kialakulásának fontos színtere. amelyekkel szembe kell nézniük tanulmányaik kezdeté n. hogy gyakran egyedül kell minden nehézséggel megküzdeniük. A modul első 45 perce a problémafelvetést szolgálja. A modul rejtett célja a saját élmény feldolgozásával érzékenyíteni a leendő pedagógusokat a középiskolába belépő kis diákok helyzetére.) Fontos. nemcsak a szakmai önéletrajzunk fontos hivatkozási pontjai. hogy az iskolai. intézményi környezet jelentősen befolyásolja az iskolai teljesítményeket. p. hogy milyen viszonyban vagyunk vele. amelynek falai között serdülő és ifjú éveinket töltjük. tudat osítani. hallgatók együttműködése hozzájárulhat a tanulmányi feladatokkal való sikeres megküzdéshez. Beiktatható a „Tanár mint segítő”című modul tárgyalása után is. 149 .) majd. a modul második 45 perce. A megfelelő irányba delegált problémafelvetés hallgatói képviseletet. interjúkészítés. Intézményi arculat és identitás elemzése a Bercsényi Miklós Gimnázium és Kollégium példáján keresztül Horváth Marianna – Tóth Tibor: Taní-tani Online. Módszertani ajánlás A jelenlegi felsőoktatási rendszerben a hallgatók egyéni tanulási utat jár(hat)nak be. formálója az iskola. egymás támogatásával erősödjön a résztvevők hallgatói identitása. július 10. mert ezek biztosítják a leghatékonyabb felkészülést az önálló problémamegoldásra. az önállóság gyakorlását teszi szükségessé.  A munka során adjunk rövid tájékoztatást arról. projektszerűen ajánljuk teljesíteni. hogy miként tekinthetünk rá egy szervezetre. elmélet és alkalmazás 160–173.  Ezt követi a közösen meghatározott feladatok elvégzése kontaktórán kívül (információgyűjtés. hogy az intézmény jobb megismerése által. munkaformák. annak működésére. ami azt eredményezi. ez zel mintegy lezárva a pályaszocializációs modulsort. az intézmény. hogy a szervezeten belül hol kereshet megoldást a problémáira. beszámolnak élményeikről. T2 melléklet) Az egyes tevékenységek szervezésével kapcsolatos javaslatok (csoportok. Alakító részei és felelősei vagyunk intézményünk szervezeti kultúrájának (T1. világossá váljon a hallgató számára. hogy megfogalmazzák azokat a problémákat. résztvevő megfigyelés stb. A modul lehetőséget nyújt arra.

Foglalkozásvázlat I. együttműködésre. Ez eket a képességeket a pozitív visszajelzések. de frontális és egyéni munkához is. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. hogy a szerteágazó témák közötti rendszerezést.  A problémafelvetés és a megoldáskeresés tervezésekor érdemes figyelni a feladatok elosztására. a feldolgozás előkészítése (A) Idő Tevékenységek Tevékenység célja. 4 fős csoport munkájához.Szóforgó A tanár felvezeti a témát. Kerüljük az ismétléseket. anyagok (mellékletek) 5’ A 3. megerősítéseket. hogy sése a témához valamely középiskola diákjai voltak. Differenciálással kapcsolatos javaslatok:  A foglalkozás során figyelni kell arra. adjunk a diákoknak személyes visszajelzéseket. a folyamatos megerősítés erősen támogatja. az „Alma mater”. tehát önismeretre.IV. hallgatók középiskolai élményeiket felidézve elmond. mit kap-  A foglalkozások javasolt időkerete – a csoport egyedi igényeitől függően – változtatható.  A szubjektív értékítéletek mindenképpen kerülendők. melyet úgy rendezzünk be. fejlesztendő készségek. A modulban javasolt feladatok elvégzéséhez szükséges van a saját nehézségek.lódási pontok kereják 4-5 fős kis csoportban.  Szükség esetén segítsük. hogy mit jelentett számukra. teremelrendezés. Legyen lehetőség projektor és számítógép használatára. csak kis létszámú csoportra tervezve van remény a keretek betartására. tudatosítására. teremigény:  A foglalkozáshoz egy átlagos méretű terem szükséges. fejleszti.Eddigi iskoláimtól. hogy az általuk meghatározott szempontok alapján értékeljék együttműködésüket. Hatékony tanulásszervezési módszerek  Mindkét rövid blokkban nagy az időnyomás. mint … diák …Mit jelentett nekem az iskola? . hogy a résztvevők mind kaptak-e lehetőséget a kérdésfelvetésre. hogy alkalmassá váljon 5 -6 db. ellenőrzéssel kapcsolatos javaslatok:  Adjunk lehetőséget a résztvevőknek is arra. és értékelés. Én. Értékeléssel. Tér. véleményük megfogalmazására. kifejezésére. Ráhangolódás. foglalkozáshoz kapcsolódva Személyes kapcso.  Amikor a foglalkozás során alkalom adódik rá. 150 .

Lényeglátás Ezeket külön cédulára írja. anyagok (mellékletek) 5’ Önálló blokkban Érzelmek tudatosítá. Lényeglátás Ezeket külön cédulára írja. Ráhangolódás. amelyeket „gólyaként” tapasztalnak. Post-it Plakát I. Post-it Plakát 10’ 151 . hogy a csoport mely problémák hangsúlyosabbak. Így kirajzolódik.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben tam és mit hiányoltam? 10’ Új intézményhez tartozunk: a hallgatók egyénileg összeírják azokat a zavaró Helyzetfelismerés jelenségeket. Tematizálás Majd súlyozással mindenki kiválasztja. fejlesztendő készségek. A csoport közös plakáton összegyűjti és tematikusan rendezi a cédulákat. amelyekkel való foglalkozás reális igény az adott keretek között. amelyeket „gólyaként” tapasztalnak. papír. (Ide csak olyan elemek kerüljenek. papír. Tematizálás Majd súlyozással mindenki kiválasztja. amelyekkel való foglalkozás reális igény az adott keretek között. a számára legfontosabb három dolgot. Így kirajzolódik.Szóforgó Visszaemlékezés a szociometrikus bemutatkozás alkalmával egymásról szerzett sa ismeretekre – Honnan jöttünk? Melyik intézmény tanulói voltunk? Helyzetfelismerés Mit jelent számunkra az „Alma mater”? Új intézményhez tartozunk: a hallgatók egyénileg összeírják azokat a zavaró Helyzetfelismerés jelenségeket. A csoport közös plakáton összegyűjti és tematikusan rendezi a cédulákat.) Egyéni munka Csoportmunka Plakátkészítés Toll.) Egyéni munka Csoportmunka Plakátkészítés Toll. a számára legfontosabb három dolgot. hogy a csoport mely problémák hangsúlyosabbak. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. a feldolgozás előkészítése (B) Idő Tevékenységek Tevékenység célja. (Ide csak olyan elemek kerüljenek.

anyagok (mellékletek) 5’ Azon ismeretek.IV. amelyeket „gólyaként” tapasztalnak. Hatékony tanulásszervezési módszerek I. hogy otthonosan érezhessék magukat az új Érzékenység fejleszintézményben. amelyek szervezeti kultúra megismeréséhez szükségesek.Plakát ka Projektor T1 – A tárgyi környezet hatása T2 – Szervezeti kultúra 5’ Az összegyűjtött problémákat megfeleltetik az új szempontok szerint az elké. a feldolgozás előkészítése (C) Idő Tevékenységek Tevékenység célja. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. anyagok (mellékletek) 5’ A hallgatók ötleteléssel olyan szempontokat tényezőket. fejlesztendő készségek. fejlesztendő készségek. Tematizálás Majd súlyozással mindenki kiválasztja. tése Új intézményhez tartozunk: a hallgatók egyénileg összeírják azokat a zavaró Helyzetfelismerés jelenségeket. a számára legfontosabb három dolgot. amelyek hozzájárulnak az intézmény megismeréséhez: a Információadás tanár röviden ismereti.) Egyéni munka Csoportmunka Plakátkészítés Plakát 10’ Toll. Ráhangolódás. hogy a csoport mely problémák hangsúlyosabbak. Plenáris mun. papír. A csoport közös plakáton összegyűjti és tematikusan rendezi a cédulákat. amelyekkel való foglalkozás reális igény az adott keretek között. amelyek ahhoz szükségesek.Rendszerezés szült plakáton 152 . Lényeglátás Ezeket külön cédulára írja. kivetíti azokat a fogalmakat. Így kirajzolódik. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. körülményeket gyűjte. (Ide csak olyan elemek kerüljenek. Post-it Plakát II.Önismeret Plakátkészítés nek. Az új tartalom feldolgozása (A) Idő Tevékenységek Tevékenység célja.

Önmagának készít egy Döntésképesség Egyéni hármas listát.Plakát ka Számítógépek interneteléréssel Kooperatív munka – kerekasztal Plenáris munka Akció tervek kidolgozása az egyes problémacsoportokra (4-5 fős kis csoportban) A csoportok összegyűjtik a javaslatokat Döntés: miként.tése vaz. amelyre a legtöbb ponttal sz a. amelyekre Együttműködés a Honlap segítségével választ találhatnak Ezeket megjelölik a plakáton 10’ Plenáris mun. hogy melyik feladatot vállalná szívesen. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. amelyek hozzájárulnak az intézmény megismeréséhez: a Információadás tanár röviden ismereti. milyen módszerekkel keresnek válaszokat a felmerült problémákra.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben 5’ Problémaszűkítés Lényeglátás Az intézményi honlap segítségével kiválasztják azokat a kérdéseket. A legtöbb ponttal licitáló két-három hallgató közösen is „elviheti” a feladatot. Az új tartalom feldolgozása (B) Idő Tevékenységek Tevékenység célja.Plakát ka Projektor T1 – A tárgyi 153 . (A licitálást a tanár vezeti) A hallgatók egy táblázatban összegzik vállalásaikat Felelősségvállalás Plakátkészítés Tábla Plakát 5’ II. Együttműködés Csoportos A feladat vállalása licitálással történik (párok is licitálhatnak). kivetíti azokat a fogalmakat. fejlesztendő készségek. anyagok (mellékletek) 5’ Azon ismeretek. mindenki 20 munka Asszertivitás fejleszponttal gazdálkodik. Összegzés plakáton 10’ Ki-ki mérlegeli. amelyek szervezeti kultúra megismeréséhez szükségesek. Plenáris mun. azt a feladatot nyerheti el.

Rendszerezés szült plakáton Problémaszűkítés Lényeglátás Az intézményi honlap segítségével kiválasztják azokat a kérdéseket.Élmények felidézése pasztalataikról Szóforgó 154 . Hatékony tanulásszervezési módszerek környezet hatása 5’ 5’ Az összegyűjtött problémákat megfeleltetik az új szempontok szerint az elké. anyagok (mellékletek) 5’ Élmények felidézése: a hallgatók egy-egy rövid benyomást megosztanak a ta. toll 5’ III. felírja egy papírra és tárlat a képtárlátogatás módszerével a hallgatók gyors megállapodásra jutnak. milyen módszerekkel keresnek válaszokat a felmerült problémákra. amelyekre Együttműködés a Honlap segítségével választ találhatnak Ezeket megjelölik a plakáton T2 – Szervezeti kultúra Plenáris mun. A hallgatók egy táblázatban összegzik vállalásaikat Felelősségvállalás Egyéni Csoportos munka Plakátkészítés Papír. hogy melyik feladatot vállalná szívesen.IV.Plakát ka Számítógépek interneteléréssel Kooperatív munka – kerekasztal Plenáris munka 10’ Akció tervek kidolgozása az egyes problémacsoportokra (4-5 fős kis csoportban) A csoportok összegyűjtik a javaslatokat Döntés: miként. Ónmagának készít egy Döntésképesség hármas listát. Összegzés plakáton 10’ Ki-ki mérlegeli. A módszerek kiválasztásához a tanár segítséget. ötleteket ad. fejlesztendő készségek. ellenőrzés és értékelés (A) Idő Tevékenységek Tevékenység célja. Az új tartalom összefoglalása. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök.

felfedezések.Együttműködés zentációk. a csoport és csoporttagok helyzete az intézményben. A beszámolók. ellenőrzés és értékelés (B) Idő Tevékenységek Tevékenység célja. Az új tartalom összefoglalása. Kapcsolati válto. kiscsoportban. fejlesztendő készségek. időtartamáról.Együttműködés zentációk.Együttműködés zások bemutatása III.Információfeldolgosa. a változás megjelenítése egy megjelenítése egy-egy képben. időtartamáról. beszámolók sorrendjéről. hogy számára mi volt a hozadéka a közösen végzett Kreativitás munkának. felfedezések. beszámolók sorrendjéről.Ráhangolás csolatban A korábbi megállapodást tartalmazó tablót elhelyezik a falon és döntenek a pre. A beszámolók. interjúrészletek stb. információk. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. anyagok (mellékletek) 5’ 5’ 20’ Ami a legjobban meglepett – élménymegosztás a feladat megvalósításával kap. információk. fotók. Személyes tanulási napló kitöltése Önreflexió Dramatikus kép Személyes tanulási napló (az első foglalkozásnál található) Szociometriku s képinterjú 5’ 5’ Zárókép. fotók. zás Önismeret Tolerancia Egyéni és csoportos prezentáció 10’ Ki-ki fogalmazza meg. bemutatá. zás Szóforgó Egyéni és csoportos prezentáció 155 .Információfeldolgosa. interjúrészletek stb. bemutatá. megbeszélés.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben 5’ 20’ A korábbi megállapodást tartalmazó tablót elhelyezik a falon és döntenek a pre.

elhagyhatják-e a termet. csendes környezetben (büfében. hogy elmeneküljenek a szociális nyomás elől. stb. lehetőséget kínálnak arra.T. Személyes tanulási napló kitöltése Önreflexió Dramatikus kép Személyes tanulási napló (az első foglalkozásnál található) Szociometriku s képinterjú 5’ 5’ Zárókép. amelyek elősegítik mindennapi életcéljaik megvalósítását … Ide kapcsolódik az emberek kedvenc helyeinek kutatása.) hatásait elemző tanulmányok … a legtöbb iskolai kutatás például a teljesítményt tekinti függő változónak. a tanulók személyiségtulajdonságaival. hogy a zajos iskolák tanulói a stressz utóhatásaként iskola után. hogyan rendezzék be az osztályt. fáradékonyságával. identitásunk. otthon) is kevésbé tudtak koncentrálni és kevésbé voltak kitartóak …. Hatékony tanulásszervezési módszerek Önismeret Tolerancia 10’ Ki-kifogalmazza meg. világítás. hogy hova ülnek. eldönthetik-e a gyerekek.. játszótéren. A stressz csökkentésében nagy szerepe lehet a kontrollnak (pl. A vizsgálatok szerint a serdülők kedves helyei például az a ktív és tudatos érzelmi önszabályozást szolgálják. Kapcsolati válto.. lágyság stb. jóllétünk szempontjából…” dr.E. hőmérséklet. kiscsoportban. a változás megjelenítése egy megjelenítése egy-egy képben. vagyis megnyugvást és menekülést hoznak a helyhasználónak egy-egy fenyegető vagy negatív élmény után. vagy a stresszel) … néhány vizsgálat mutatott rá. ha máshol szeretnének tanulni. érzelemszabályozásunk. „Számos kutatás igazolja. hogy az emberek képesek tudatosan kiválasztani és használni azokat a helyeket. (nyitottság.) A vizsgálatok számos egyéb tényezőre is felhívják 156 . Thomas Gordon: T. Tehát az ilyen fontos környezetek központi jelentőségűek egész életünk. – A tanári hatékonyság fejlesztése Példa a speciális csoportok szociofizikai környezetének vizsgálatára: az iskola „Az iskolai környezet kutatásában sokáig jellemzőek voltak az ambiens tulajdonságok. pedig az iskolai teljesítmény összetett kapcsolatban van egyéb változókkal (pl.Együttműködés zások bemutatása Melléklet a foglalkozáshoz T1 – A tárgyi környezet hatása A környezetpszichológia vizsgálja a környezet és az egyén tranzakciójának a természetét.IV. hogy számára mi volt a hozadéka a közösen végzett Kreativitás munkának. a csoport és csoporttagok helyzete az intézményben. megbeszélés.

értékek. nevel. tradíciók rendszere. A kultúra szintjei (E. Schein klasszikus megfogalmazása szerint a szervezeti kultúra a szervezet tagjai által elfogadott. o cselekvési jelek. hogy milyen viselkedési minták követésére ösztönzi a szervezet tagjait. Schein felosztásában):  A látható szint. hiedelmek rendszere.php?page=szotar&c=s) Az iskola nemcsak tudást ad és közvetít.hu (http://www. közvetlenül nem észlelhető jelei: o értékek. gondoskodik. milyen ülésrendet kedvelnek vagy hogyan állnak az osztályterem nyitott-zárt elrendezéséhez). Hosszabb rövidebb idő alatt alakítja ki sajátos szervezeti kultúráját. és hogy ezt miként teszi. lényegesek lehetnek a tanárok tantermi attitűdjei (pl.uzletietika. szervezeti identitás eredményezi a bizalmat. „E. A szervezeti kultúra etikai értéke attól függ. o verbális jelek. egységes identitás. összetartozás érzését. (Alma mater).  szabályok. szakmai személyiségét. o filozófia. lehetőséget ad tapasztalatokat szerezni az egyén számára a közösségben stb. amely befolyásolja a szervezethez tartozók identitását. közvetlenül észlelhető jelei: o vizuális jelek.E.hu/index. Mindezek hiánya nehezíti az egyén eligazodását. meggyőződések. szellemiséget. normák. Thomas Gordon: T. pl. misszió.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben a figyelmet.  „ethosz” az iskolai közösséget létrehozó magatartási. amely biztonságérzetet ad. tehát érvényesek rá a szervezetek ismérvei. az azonosulás lehetőségét. – A tanári hatékonyság fejlesztése T2 – Szervezeti kultúra Egy oktatási intézmény is szervezet. o ideológia.  A nem látható színt. közösen értelmezett előfeltevések. 157 . belső. értékeket is képvisel.” Forrás: MiMi. szokásokat. Ez a sajátos.” dr. gondolkodási minták rendszert alkotó egysége.T. A szervezeti kultúra elemei:  kapcsolatrendszer.

rejtett tanterv). olyan kézenfekvő számunkra.IV.  beszélgetés.  az egyetemi lap tanulmányozása stb. Ezeknek a rejtett előfeltevé seknek sokszor tudatában sem vagyunk.  kedvenc helyek felfedezése.  interjúkészítés felsőbb évfolyamok diákjaival.  történetek. hogy tényként. hiedelmek (pl. 158 . Hatékony tanulásszervezési módszerek A világosan megfogalmazott értékek mélyén rejlő előfeltevések. A hallgatók által használható módszerek az intézményi kultúra megismerésére:  a környezet megfigyelése.  hagyományok.  résztvevő megfigyelés. adottságként fogadjuk. oktatókkal. legendák gyűjtése.  a honlap tanulmányozása (Mit üzen az olvasónak?). események.

1. nézetek. A tanulást szervező tanár – Kerékgyártó Judit3 Ajánlott időkeret A modul közvetlen célja: 90 perc A tanárszereppel kapcsolatos elképzelések. azok forrásának tudatosítása és a szakirodalomban megjelenő tanárszereppel való összevetése. önreflexió Kapcsolódási pontok: 3 A sajátos nevelési igényű és a más szubkultúrákban élő diákokra vonatkozó részek (* jelöli) szerzője Kereszty Zsuzsa 159 . Hatékony tanulásszervezési módszerek IV.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben IV. tartalma: A meghatározó tanárkép A tanárkép elemzése A szakirodalom és a saját tapasztalat összevetése. A modul témái. A tanári munkában a tanulókhoz való viszony és a tanulásszervezés fontosságának felismerése. összehasonlítás Reflexió. A tanár meghatározó szerepe az oktatás eredményességében A kompetenciafejlesztés fókuszai: A saját nézetek és forrásainak tudatosítása Elemzés. értékelés.

határozottan kell jelezni a részidők leteltét. Iskolakultúra 2005/8. Nagy Mária Új kompetenciaelvárások és új képzési gyakorlatok a tanári szakmában In: Új Pedagógiai Szemle 2004. április-május A tanárok számítanak: A hatékony pedagógusok pályára vonzása. hogy a feladatok felépítése az önálló munkától halad a csoport közös véleményének kialakítása felé. ha nem halad megfelelő ütemben/mederben a munka 160 .IV. időt/segítséget adni. majd bizonyos pontokon a csoport véleményét kell megjeleníteni a teljes hallgatói csoport előt t – ehhez olykor szóvivőre. Fontos. hogy a témára. Fontos az idő tartása. Hatékony tanulásszervezési módszerek Támogató rendszer: Vincze Beatrix: A reformpedagógia aktualitása és a megváltozott tanárszere. A szövegfeldolgozásnál. feladatra összpontosítsanak a hallgatók. plakátkészítésnél figyelnünk kell. fejlesztése és a pályán való megtartása – EDU/EC(2004)20/PART1 OECD jelentés Módszertani ajánlás A foglalkozásterv főként kooperatív technikákra épít. hol tartanak. máskor mindenki általi csoportvélemény megfogalmazására van szükség – ezeket a feladatadáskor tudatosítani kell a hallgatókban.

Ráhangolódás. 4’ A diákok rövid leírást készítenek: Tulajdonságok meg. B.tás és . Minden találkozáskor 1-1 perc áll rendelkezésre Lényegkiemelés A diákok négyfős csoportokat alkotnak – olyan társakat kell találniuk. tározó tanárélményüket. akikkel A jellemzők össze. A háromlépcsős interjúban az A és a B.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Foglalkozásvázlat I. D jelű diákok vannak. A csoportokon belül A.Háromlépcsős Volt egy tanárom. lépés: Mindenki sorban elmeséli a hallott. lépés: A mesél B-nek és C mesél D-nek. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök.Önálló munka Olyan tanár szeretnék lenni. aki meghatározó volt szá. gyűjtése és szem- Papír.Szóforgó az előző feladatokban nem találkoztak.interjú lódás a témára.Értő figyelem. C. fejlesztendő készségek. aki… vagy Egy tanár.témában A diákok felállnak és saját csoportjukon kívüli három emberrel egymás után Információ megosz.fogalmazása. csomagolópapír. illetve a C és a D jelű hallgatók párban dolgoznak: 1. lépés: B mesél A-nak és D mesél C-nek. ket. illetve kiegészítik a másiktól hallott új jellemzőkkel jegyzetü. anyagok (mellékletek) 10’ A diákok tetszés szerint alkotnak négyfős csoportokat. filc-  A foglalkozások javasolt időkerete – a csoport egyedi igényeitől függően – változtatható. a feldolgozás előkészítése Idő Tevékenységek Tevékenység célja. Saját élmények fel. nem cseréltek információt. tudatosítás momra . 2. aki… – A diákok megosztják egymással egy konkrét megha. toll 6’ Diákok jegyzete saját 10’ Tábla. Forgószínpad zös jellemzőket.Pármunka kölcsönösen megosztják írásaik tartalmát – az első lépésnél összegyűjtik a kö. 3.gyűjtés.idézésével ráhango. 161 . azaz a másik történetét a csoport többi tagjának.

mi kerülhet oda. jegyezze fel gondolatait. ha eddig nem voltak. Logikai rendezés.Csoportforgó szélés a teljes csoporttal – kiegészíthetik a tagok a csoport véleményét saját lönbözőségének Közös megbe- 162 .Csoportmegdenkinek jut egy.A vélemények kü. pontok szerinti csoportosítása. és a megváltozott tanárszerep című cikkéből. s mondják el értelmezésüket. melyek azok. Ha igen. végig kell gondolniuk. telmezése és azok beszélés Értelmezze ki-ki a nála lévő idézetet. Megbe. hogy szükségesek-e emelése másfajta tanári kompetencia-elemek a sajátjától eltérő kultúrában szocializálódott diákok fejlődésének támogatásához és a sajátos nevelési igényű diákok fejlődésének támogatásához vagy sem. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. Hozzanak közös döntést arról. Hatékony tanulásszervezési módszerek A csoporton belül egyenként felolvassák a jellemzőket és közösen megpróbálják az elemzési szempontok alapján csoportosítani azokat. Az új tartalom feldolgozása (A) Idő Tevékenységek Tevékenység célja. Azonosságok és különbségek megfogalmazása. A diákok négy állítást kapnak Vincze Beatrix: A reformpedagógia aktualitása A szakirodalmi Önálló munka. s hasonlítsák össze a lítása a saját tapasztáblán lévő jellemzőkkel. toll 10’ D2 – Állítások a megváltozott tanárszerepről D3 – Szempontok az azonosságok és különbségek megjelenítéséhez a saját jellemzők és az idézetek között 10’ A különbségek és az azzal kapcsolatos csoportvélemény kihangosítása. hogy az esetleges kü. Az utolsó két szemponthoz is kell. majd olvassák fel tartalmi összehasontársaiknak az adott idézetet.megállapítások ér. anyagok (mellékletek) 5’ A csoportok kihangosítják a „jó” tanár tanulókhoz való viszonyának és tanítási A két szempont ki. lönbségek vonatkozásában mit javasolnak. Tábla.talatokkal.IV. Csoportonként négy idézet – min. fejlesztendő készségek.Csoportforgó módszerbeli elemeinek jellemzőit valamint véleményüket. hogy kerüljenek elemek. fogalmi tisztázás toll D1 – Elemzési szempontok a tanári jellemzőkhöz II. Az összegyűjtött jellemzőket a táblán feljegyezzük.

Gyűjtsék össze. Páros munka a csoporton belül. ahány vegyes csoport lesz a következő feladatnál – ügyelni kell arra. közös plakátkészítés Csomagolópapír Filctollak D4 – Pedagóguskompetenci a néhány kiemelt terülten Azok a csoportok.  az órán hogyan motivál.  hogyan értékel a tanár! Gyűjtsék össze azokat a tanári kompetenciákat. hogy a háromféle feladat eredménye arányosan jelenjen meg az összes plakát számában. melyik csoport. segítésnél. Olvassák el Kereszty Zsuzsa írását. amelyek nem fedeztek fel ellentmondást. mit jelent a gyermeki elvárások figyelembe vétele! Próbáljátok meg összefoglalni az alábbi szempontok mentén is:  az óra tervezésénél. ezt megtervezhetjük a csoportok munkája közben. amit az alapján adott szervezési módról tudnak. Megj.: Egy-egy feladattal foglalkozó csoportnak több azonos plakátot is kell készíteni a létszámtól függően (legalább annyi plakátnak kell majd lenni összesen. hogy milyen tanulásszervezési módokat ismernek. majd fejtsék ki. Illetve reflektálhatnak a többi csoport megoldásaira. koordinál a tanár. illetve változtattak Előzetes tudás moza jellemzőkön az idézeteknek megfelelően és saját tapasztalataik és szövegfel. szervezésnél.gósítása dolgozás alapján haladnak tovább. amelyek szükségesek ehhez a szerephez! 2.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben dilemmáikkal.  az órai motivációnál. 15’ megjelenése.) 163 . szervez. koordinálásnál.  a tanulási folyamat során  az értékelésnél. hány azonos plakátot készítsen. s feladatul adhatjuk. segít. szélés.zése szempontok ben a tanár tutor/moderátor szerepbe kerül! Szedjék össze mindazt. majd kupaktanács. kitérve az alábbi szempontokra is: Lényegkiemelés  mit tesz a tanár az óra előkészítésekor. A gondolatok rende1. amelyek.

Hatékony tanulásszervezési módszerek II. és a megváltozott tanárszerep című cikkéből.A vélemények kü. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. amelyek nem fedeztek fel ellentmondást. toll 10’ D2 – Állítások a megváltozott tanárszerepről D3 – Szempontok az azonosságok és különbségek megjelenítéséhez a saját jellemzők és az idézetek között 10’ A különbségek és az azzal kapcsolatos csoportvélemény kihangosítása. Az új tartalom feldolgozása (B) Idő Tevékenységek Tevékenység célja.Csoportforgó szélés a teljes csoporttal – kiegészíthetik a tagok a csoport véleményét saját lönbözőségének Közös megbedilemmáikkal. Azonosságok és különbségek megfogalmazása. szélés. A diákok négy állítást kapnak Vincze Beatrix: A reformpedagógia aktualitása A szakirodalmi Önálló munka.megállapítások ér.Csoportforgó módszerbeli elemeinek jellemzőit valamint véleményüket. Az összegyűjtött jellemzőket a táblán feljegyezzük. Ha igen. hogy az esetleges kü.Csomagolópafeldolgozás pír Közös vázlat Filctollak 15’ 164 . anyagok (mellékletek) 5’ A csoportok kihangosítják a „jó” tanár tanulókhoz való viszonyának és tanítási A két szempont ki. hogy szükségesek-e emelése másfajta tanári kompetencia-elemek a sajátjától eltérő kultúrában szocializálódott diákok fejlődésének támogatásához és a sajátos nevelési igényű diákok fejlődésének támogatásához vagy sem. Önálló szöveg. Azok a csoportok. illetve változtattak Szövegértés a jellemzőkön az idézeteknek megfelelően és szövegfeldolgozással haladnak Lényegkiemelés tovább. melyek azok. s mondják el értelmezésüket. Megb e. s hasonlítsák össze a lítása a saját tapasztáblán lévő jellemzőkkel. Illetve reflektálhatnak a többi csoport megoldásaira.IV.Csoportmegdenkinek jut egy. Csoportonként négy idézet – min. megjelenése. telmezése és azok beszélés tartalmi összehasonÉrtelmezze ki-ki a nála lévő idézetet.talatokkal. majd olvassák fel társaiknak az adott idézetet. jegyezze fel gondolatait. lönbségek vonatkozásában mit javasolnak. Hozzanak közös döntést arról. fejlesztendő készségek. Tábla.

Az új tartalom feldolgozása (C) Idő Tevékenységek Tevékenység célja. ezt megtervezhetjük a csoportok munkája közben.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Olvassák el Nagy Mária cikkének a részletét és készüljenek fel az új tanári kompetenciák és az ahhoz kapcsolódó jó gyakorlatok bemutatására! Az önálló szövegfeldolgozás után készítsenek egy közös plakátot! Megj. Csoportonként négy idézet – min. A diákok négy állítást kapnak Vincze Beatrix: A reformpedagógia aktualitása A szakirodalmi Önálló munka. majd olvassák fel tartalmi összehasontársaiknak az adott idézetet. fejlesztendő készségek. hogy szükségesek-e emelése másfajta tanári kompetencia-elemek a sajátjától eltérő kultúrában szocializálódott diákok fejlődésének támogatásához és a sajátos nevelési igényű diákok fejlődésének támogatásához vagy sem. s feladatul adhatjuk.megállapítások ér. Tábla. lönbségek vonatkozásában mit javasolnak. hogy az esetleges kü. hány azonos plakátot készítsen. anyagok (mellékletek) 5’ A csoportok kihangosítják a „jó” tanár tanulókhoz való viszonyának és tanítási A két szempont ki.) II.: Egy-egy feladattal foglalkozó csoportnak több azonos plakátot is kell készíteni a létszámtól függően (legalább annyi plakátnak kell majd lenni összesen. ahány vegyes csoport lesz a következő feladatnál – ügyelni kell arra. toll 10’ D2 – Állítások a megváltozott tanárszerepről D3 – Szempontok az azonosságok és különbségek megjelenítéséhez a saját jellemzők és az 165 . s hasonlítsák össze a lítása a saját tapasztáblán lévő jellemzőkkel.talatokkal. s mondják el értelmezésüket. melyek azok. hogy a háromféle feladat eredménye arányosan jelenjen meg az összes plakát számában. melyik csoport. képességek készítése D5 – Új komPáros vagy petenciaelvárás csoportmunka ok és új képzési gyakorlatok a tanári szakmában Munkaformák és módszerek Eszközök. Azonosságok és különbségek megfogalmazása. és a megváltozott tanárszerep című cikkéből. Hozzanak közös döntést arról.Csoportforgó módszerbeli elemeinek jellemzőit valamint véleményüket. Ha igen. Az összegyűjtött jellemzőket a táblán feljegyezzük. telmezése és azok beszélés Értelmezze ki-ki a nála lévő idézetet. jegyezze fel gondolatait.Csoportmegdenkinek jut egy.

Illetve reflektálhatnak a többi csoport megoldásaira. s feladatul adhatjuk.) Önálló szöveg.Csoportforgó szélés a teljes csoporttal – kiegészíthetik a tagok a csoport véleményét saját lönbözőségének Közös megbedilemmáikkal. Megb e. Lényegkiemelés Olvassák el A tanári szerepek változása című szöveget és készüljenek fel annak tartalmának bemutatására! Az önálló szövegfeldolgozás után készítsenek egy közös plakátot! Megj.: Egy-egy feladattal foglalkozó csoportnak több azonos plakátot is kell készíteni a létszámtól függően (legalább annyi plakátnak kell majd lenni összesen.kátok. szöveget dolgoznak fel.A vélemények kü. melyik csoport. goznak a plaA bemutatás után gyűjtsék össze a témával kapcsolatos további kérdéseiket! kátokkal A vegyes csoportok ismertetik a témával kapcsolatos további kérdéseiket. Hatékony tanulásszervezési módszerek idézetek között 10’ A különbségek és az azzal kapcsolatos csoportvélemény kihangosítása. megjelenése. ezt megtervezhetjük a csoportok munkája közben. fejlesztendő készségek. Az új tartalom összefoglalása. szélés. zség – a csoportok elkészített plafelváltva dol. ahány vegyes csoport lesz a következő feladatnál – ügyelni kell arra.Csomagolópafeldolgozás pír Közös vázlat Filctollak készítése D6 – A tanáPáros vagy rok szerepének csoportmunka változása 15’ III. hogy minden csoportban legyen minden Szóbeli kifejezőkés. anyagok (mellékletek) 15’ Vegyes csoportok alakítása aszerint. hogy a háromféle feladat eredménye arányosan jelenjen meg az összes plakát számában.IV. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. de nem változtattak eredeti elképzelésükön. Azok a csoportok. akik ellentmondást találtak az idézetek és saját jellemzőik Szövegértés között. hány azonos plakátot készítsen. Közös megbeszélés 5’ 166 . ellenőrzés és értékelés Idő Tevékenységek Tevékenység célja. A csoportok plakátjaikon bemutatják munkájuk eredményét.Tárlatlátogatás A korábban feladatot végző csoportból legalább egy ember.

Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben 167 .

hivatáshoz.. Ismerethez kötődő elvárások. hogy az eddigiből kihúzzuk. tanácsadó. differenciált tanulásszervezés esetében (részletek) A pedagógus professzió lényege. az új iskola szándéka szerint a gyermeki elvárásokat is maximálisan figyelembe veszi. Tutorként. változatos módszertani kultúrával rendelkező iskolarendszer lesz hivatott kielégíteni.  ellentmond az eddigieknek. a háttérben tartja. mint a tudományhoz vagy a gyakorlati mesterségek valamelyikéhez. megváltoztatjuk azt. nem egészítenénk ki vele listánkat. 168 . számában megjelent cikkéből. akitől a korábbi tekintélyelvű gyakorlattal szemben a tanulókat segítő. közelebb áll a művészethez. az Iskolakultúra 2005/8. D4 – Kereszty Zsuzsa: Pedagóguskompetencia néhány kiemelt terülten Sajátos nevelési igényű.. A tanulókhoz való viszony jellemzői.” D3 – Szempontok az azonosságok és különbségek megjelenítéséhez a saját jellemzők és az idézetek között  nem mond ellent az eddigieknek. az érdeklődés fenntartása.” „A közoktatás kötelező feladatellátását egy sokszínűbb. kiegészítenénk a listánkat úgy..  ellentmond az eddigieknek. moderátor. Amikor 4 Vincze Beatrix: A reformpedagógia aktualitása és a megváltozott tanárszerep című. a segítésnyújtás. nem is értünk vele egyet. Hatékony tanulásszervezési módszerek Mellékletek a foglalkozáshoz D1 – Elemzési szempontok a tanári jellemzőkhöz        Személyiségtulajdonságok.” „A régi iskola a felnőttek által megfogalmazott elvárásoknak igyekezett megfelelni. egyet is értünk vele. Tanári kompetencia-elemek a sajátjától eltérő kultúrában szocializálódott diákok fejlődésének támogatásához*  Tanári kompetencia-elemek az integrált. kiemelkedően t ehetséges diákok. Magatartásbeli jellemzők. ha azt mondjuk – jelen szerző ezt az álláspontot véli igaznak – ez a professzió.” „A változó világ új igényeket támaszt a tanárral szemben is. de egyetértünk vele. más szubkultúrában szocializálódott. sajátos nevelési igényű diákok fejlődésének támogatásához* D2 – Megváltozott tanárszerep4 „Az új tanárszerep leemeli a katedráról a tanárt. Szűkíti a professzió specifikumait. mediatőrként az érzékeltetés. a tanulók közé helyezi.. mesterséghez hasonlóan – „helytállni a pillanatban” (Vekerdy). de nem tartjuk fontosnak. A tanítás módszerbeli elemeinek jellemzői. gyakorlati megvalósulása – számtalan más pályához. a gyakoroltatás és a visszacsatolás a feladata. a miénk. koordinátor szerepet vár el.IV. a motiválás. kiegészítenénk. Persze például a s ebész. moderátorként. mert. amely a reformpedagógia gyermektisztelő koncepcióját száz évvel születése után eredményesen integrálja szervezetébe. a csontkovács szakma lényege is ez.  nem mond ellent az eddigieknek. a tűzoltó. Értékek.

Az ilyen kapcsolatokban érvényes viselkedés normáit erősíti és rögzíti. ha hatni képes is. (rögtön más főnévi igenevet kell keresnünk). improvizálnunk kell. de „kvázi-személyes” közegben élnek. rivalizálás.) Ez az intelligencia-fajta. Aztán meg kell tennünk – legtöbbször éppen akkor. a globális és az úgynevezett végső kérdésekre keres választ. amikor ez a szükséglet számunkra nyilvánvaló vált –. Közel 700 különböző kultúra értékszociológiai vizsgálata világossá tette. A személyesség hitelesség-közeli elem. Az átlagos tantestületek légköre. improvizatív valaki. Ha tanítani. kontextust teremt. ha a pedagógus birtokában van mindezeknek a képességeknek. hiteles személyek válnak. a helyzetben. Normális állatok nem ölik meg a fajtársaikat és gondo zzák az utódaikat. órában. Mégis kevés. akiknek létezésmódja elveiknek – legalább szándékaik szerint – megfelel. a pillanatban meglévő felelősségünket azért. a szimmetrikus kapcsolatokra szocializálódást utólag sem segíti. De hiába képzelet gazdag. az ebből következő viszony a szimmetrikus. Az iskolák merev. működése a homloklebeny meghatározott területén mérhető aktivitást vált ki. ez már eldőlt. a tanítani. hierarchikus struktúrája a pedagógusnak saját diákkorától tanárkoráig szinte kizárólag a szimmetrikus kapcsolatrendszereket kínál. amíg csak velünk van – a leginkább szüksége. (Csányi. megérzéseink. ami neki akkor segít. csoportra hatni képtelen. hogy tekintettel legyen másokra képtelen. a gyerek lehető legegészségesebb. nem összerendezett. az ösztönözni. a pálya egyik kulcskérdése. Mire a felsőoktatásba kerül. 169 . a zártság és összezártság miatt valódi személyességre alig van alkalmuk. A gyerek személyiségét „egyedüli példányként” érzékelni. (Zohar-Marshall. Tehát például a számos értékelemet is tartalmazó szociális kompetencia hiteles felnőtt közvetítése nélkül nem jöhet létre. hogy a pedagógusnak készülő fiatal mindkettőre rátanult-e. a spirituális (amelynek természetesen a vallásokhoz nincs direkt köze) a pedagóguskompetencia része. aszimmetrikus kapcsolatokhoz. A hitelesség az értékszocializáció szempontjából fontos. autonóm volta. nevelni akarunk. képesség improvizációra. azaz rögtönöznünk. ha egyénre. bizalomhiány. autonóm. mire a pályára lép. hogy a különböző kultúrák etikai jellegű szabályaiban. Mindezt úgy. (Csak mély. a személyiség számára sorsdöntő kapcsolatok módosíthatják. mint önálló lénnyel szimmetrizáló ka pcsolatban bánni az képes. Ez a két szabály állati létünkből ered. felelősségvállalásra – a legfontosabb képességek együtt vannak. Szabályait gyerekkorunktól kezdve újra és újra a számunkra referenciát jelentő személyektől – közös kultúránkban társainktól – tanuljuk. racionálisan is tudjuk –. de empátiára és arra. 2000. legkiegyensúlyozottabb állapotát. A személyiség kellően érett. intuitív. és  jól kell bánni az utódokkal. a továbbképzések egy része is merev hierarchiát őriz. 2003). vele. hogy átéljük. meg kell éreznünk (intuíció). A spirituális intelligencia jelentést ad. a támogatni. s az újabb hierarchiába kerülve már nem módosul. hiteles (kongruens) átmenetileg vagy tartósan nincs megfelelő állapotban. Kérdés. saját mintánkkal kibontakozáshoz kell juttatni a gyerek. akkor művészinek mondható képességeink – képzeletünk. A pedagógusok szinte állandóan emberek között. személyiségének legjobb lehetőségeit. rögtönözni tudásunk – nyilvánulnak meg. Ehhez el kell tudnunk képzelni (fantázia). aki legalább nyitott a globális és az úgynevezett végső kérdésekre. az ifjú potenciálisan meglévő képességeit. mire van – éppen az adott pillanatban. azaz újra és újra erre szocializál. évben. a kölyök. rögtön. átalakít. A morál tehát kultúrafüggő.) A pedagógusképzés egyes el emei. Referenciává azok a hozzánk közel álló. amit éppen rögtönözünk. Képzelet. a nevelni helyett a segíteni. törvényeiben mindössze két általánosan érvényes közös elem van:  tilos ölni. a frusztrációk. de személyisége nem elég érett. intuíció.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben jól műveljük.

a fafaragás is – szellemi tartalmat is hordoz. új emberekre. hogy a rábízottak kibontakozhassanak. hogy az igazsághoz hű. Az integrálással. valószínűleg éppen a hiteles létezésmódra utalva. ám ilyenkor a passzivitásával a tanítvány aktivitását kezdeményezi. Steiner ezzel valószínűleg a lényeget ragadta meg. a virágkaróban egy élő organizmus. A folyamatosan bővülő szakműveltségen kívül az általános műveltséget az értelmiségi lét kívánja meg. tehát kezdeményeznie kell.. Az összeadás adás is lehet. arra. egyesek olyan személyes fejlődése őrzi. a csoportkohézió. mégis mélyen igaz. A színészi előadáshoz hallgató. amely nélküle nem jöhetett volna létre.és konfliktuskezelésre. miért tartja Steiner a pedagógusra különösen jellemzőnek. egy történelmi évszám. hogy negatív tapasztalatokból is pozitívat hozzon létre (azaz pozitivitásra) minden tanárnak szüksége van. amelynek a birtokában énünket hatékonynak tudjuk). a fából kifaragott hajóban maga a h ajózás. Magabízás nélkül nem tudunk hatni. Mindehhez főleg önkontrollra. a viszonylag kiegyensúlyozott tízéves és a kamaszodó hetedikes között!). legtárgyibb is – az összeadás művelete. hiszen szakmájának egyik lényeges jegye éppen ez. idősödő tanárként is főleg erre van szükségünk.IV. Nem ennyire magától értetődő. kooperatív tanulást szervező tanárak nincs nézőközönsége. segítő. Hogy tudunk létrehozni és fenntartani a gyerekkel. a halmozottan hátrányos helyzetűekkel. Szellemi tartalmat nem tud közvetíteni az. Lehet. (Micsoda különbség van tanítót sokszor abszolút tekintélynek elfogadó hatéves és a kortársaihoz pártoló kilencéves. mélyülése. a kiemelkedően tehetségesekkel foglalkozóknak különösen.) Mindez közel van az érzelmek kezelésének képességéhez. az ennek feltét eleként jelenlévő differenciálással éppen ez a szerep-elem módosul alapvetően. Életművét nem nagysikerű előadások emléke. Rudolf Steiner a tanárt elsősorban ilyennek látja. tapasztalt. hogy ez is inkább állapot. hogy a kompetens pedagógus érdeklődő (másként hogy tudna érdeklődést kelteni). Az általában nem frontálisan tanító. Hatékony tanulásszervezési módszerek Rugalmasság nélkül új helyzetekhez nem tudunk alkalmazkodni. ha minden szem rám szeg eződik. mint képesség. hogy kezdeményezőnek kell lennie. és a pozitivitáson természetesen nem a negatív tapasztalatok rózsaszínre festését értjük. Természetes. (Esterházy Péter használja a magabízó szót annak a képességnek a jelölésére. aki szellemi javakkal nem töltekezik újra. sz emélyre szabott haladást tervező. Banális példát említve: flexibilitás nélkül nem taní thatunk jól az iskolakezdés éveiben úgynevezett „nagy-felmenő-rendszerben”.. Aktivitását persze kellően mérsékelnie fontos. hanem – például a gyerekek között – meglévő kapcsolatok erősödése. passzivitás nem jellemezheti. ennek (a differenciálásnak) a gyerekek számára van értelme. a legkonkrétabb. az ifjúval kapcsolatot. nem lehetünk négy évig ugyanannak a gyerekcsoportnak az osztályfőnökei. (A három utóbbi csoport persze metszi egymást. csak akkor ez nem az én pályám. hogy a kapcsolat ne a mi. főleg ne elsősorban a mi érzelmi szükségleteinket elégítse ki. nekem az okoz örömet. hiszen a magabízókban sem állandóan van jelen. kezdő. az évszám a történelmi korszakot is közvetítheti. Probléma. kellő önkontrollal rendelkező tanító: Igen. támogatja. számunkra új (szub)kultúrákra nem lehetünk nyitottak. A tanár fejlődést támogat. A tanításban minden tartalom. Színésznek készültem eredetileg. a személyre szabott tanulás lényegét átélő.) Szokták a színész pályájához is hasonlítani a pedagógusét. Azt már kevésbé értjük. a sajátos nevelési igényűekkel. 170 . (Egy differenciálást tanító tréning végén jegyezte meg az egyik fiatal.és nézőközönség szükségeltetik. a növény támogatása lehet jelen. a kölyökkel.

„szakbarbár”. Ismeri a saját osztálya integrált tanulóinak a Tanulási Képességeket Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság által készített szakvéleményét. hiteltelen. merev. introverzio). Tudja. valamint a komfortérzetet nyújtó. pszichológusával.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben A megfelelő személyiség-állapot. tárgyi környezetbeli és pedagógiai vonatkozásait tartalmazzák. hogy a tanulói teljesítmény rendszeres elemzése alapján szükség esetén képes megváltoztatni az SNI tanuló fejlődésének támogatását szolgáló tervét. orvosával. képes a felismert aktuális szükséglethez igazodni. képességek. dekoncentrált. amelyek az SNI tanulók integrált nevelésének jogi. Képzelet. Fontos a szakmai életpályát úgy megtervezni. kiégett (burning out ). a szükséges attitűdök. zárt. mindezt elkerüljük Pedagóguskompetencia a sajátos nevelési igényű. illetve nem nyújtó családi és iskolai miliő határozza meg. a tanulás tempóját. pozitivitás jellemzi (negatív tapasztalatokból pozitív tapasztalatot hoz létre). besavanyodott. konfliktusokban sodródó. hanem személyiségjegyei (extroverzio. beszűkült. Önkontroll. kellő kontroll nélküli. csupán aszimmetrikus kapcsolatokra szocializált. integrált diákok esetében A sajátos nevelési igényű gyerekek/diákok számára szükséges kompetencia általános szintjén. fantáziátlan. Műveltség: Ismeri azokat az aktuálisan érvényes dokumentumokat. Szociális hatóképessége kiterjed arra. passzív. segítő attitűdje erős. hogy az SNI tanuló szociális komfortérzetét elsősorban nem sérülésének foka. Rendelkezik azzal az ismerettel. kiszolgáltatott. érzéketlen. hogy némelyikben önmagunkra. a tanulási teljesítmény mennyiségét és minőségét a tanuló szükségleteinek megfelelően módosíthatja. Rugalmassága olyan mértékű. 171 . eljárásait. a sérülés jellegétől függetlenül Attitűd: Képesség: Elfogulatlan (az új befogadására nyitott). hogy ha lehet. A befogadó osztályban jelenlévő SNI tanuló szükségleteinek általános és az egyéni élettörténetből következő speciális ismerete. kollegáinkra ismerjünk:  infantilis. konfúzus. hogy a tanítandó/tanulandó tananyag tartalmát. gyógypedagógusával. Együttműködési képessége révén szimmetrikus kapcsolatot tud kialakítani a SNI tanuló szüleivel. hogy az SNI tanuló pozitív diszkriminációja ne váljék negatív diszkriminációjává. Empátia. fejlesztőpedagógusával. műveltség mellé érdemes megadni – akár pusztán felsorolásként is – mindennek az ellenkezőjét.

spirituális intelligenciával is rendelkezik. felelősségvállalás. nyitott. kezdeményező. szociális hatóképesség. mindig újabb és újabb vitákat gerjesztett. Attitűd: Képesség: Érdeklődő.vagy fölérendelt. (nem csupán alá. pozitív. rugalmas. Hatékony tanulásszervezési módszerek A pedagóguskompetencia hangsúlyos elemei a pedagógusétól eltérő szubkultúrában szocializálódott diákok esetében Személyiségállapot: A személyiség érett. A tanítási folyamattal kapcsolatos kompetenciák:  Foglalkozás a különböző társadalmi. amelyben tanítványai szocializálódnak. hogy melyek azok az új tanári kompetenciák. segítő. problémakezelés. Műveltség: D5 – Nagy Mária: Új kompetenciaelvárások és új képzési gyakorlatok a tanári szakmában 4. koncentráció. Empátia. közös megegyezésen alapuló kompetencialistát összeállítani. újabb és újabb átalakításokat javasoltak rajta. Valahányszor ez a kérdés a csoportban előkerült. Nem volt könnyű egy ilyen. összerendezett.  Az új kompetenciák fejlesztésének és a tantárgyi tanulásnak az összekapcsolása. A bizottság időszaki – még nem publikus – jelentésében szereplő lista így inkább csak tájékoztatásul szolgál. illetve némi magyarázatot ad a „jó gyakorlatok” később tárgyalandó tapasztalatainak értelmezéséhez (a listát összefoglalóan lásd a keretes írásban). 172 . Új kompetenciaelvárások a tudás alapú társadalomban működő tanárokkal és oktatókkal szemben (európai tanárképzési szakértők által összeállított lista) A tanulási folyamat eredményével kapcsolatos kompetenciák:  A tanulók/hallgatók állampolgárrá nevelésének elősegítése. konfliktuskezelés. a különböző (szub)kultúrákat egyenrangúnak tekinti.  A hatékony tanulási környezet és a tanulási folyamatok támogató légkörének megteremtése. kreativitás. érzelmek kezelése.IV. érdemes áttekintenünk. képzelet.  Az IKT integrálása a különböző tanulási helyzetekbe és a szakmai tevékenység egészébe. magabízás. tekintet másokra. intuíció. amelyekre a jó gyakorlati felkészítéseket a látogató bizottságok megtekintették. improvizáció. Ismerje minél mélyebben azokat a (szub)kultúrákat. hiteles (kongruens). amelyek a tudás alapú társadalom számára szükségesek. Mielőtt néhány eredmény bemutatására sor kerülne. önkontroll.  Azoknak a kompetenciáknak a fejlesztése a tanulókban/hallgatókban. kulturális és etnikai hátterű tanulókkal/hallgatókkal. hanem) szimmetrikus kapcsolatokban (is) működik. autonóm.

 A saját szakmai fejlődés irányítása.  Együttműködés a szülőkkel és egyéb társadalmi partnerekkel. hogy nagyon sok európai társadalom most szembesül azzal. elősegítése az élethosszig tartó tanulás folyamatában. egy központi kezdeményezéssel indított projekt volt. vagy éppen most fedezik fel saját etn ikai kisebbségeiket. évszázadokon keresztül gyakorolt állami al kalmazotti szerepelvárás. A tanárnak kezdeményező szerepet kell vállalnia saját szakmai fejlődésének irányításában. problémamegoldó viselkedés. valamint értékelésben. amely 1997-ben indult Norvégiában. hogy ma egyre kevésbé érvényes az Európában hagyományosan megszokott. hogy új kompetenciaelvárásokról van szó. valamint gyakorlati megvalósulásáról szól. és amely mögött ott van egy központi háttérrendszer.  Részvétel iskolai/tanárképzési tanterv. ami azt jelenti. saját karrierje megtervezésében is. sok információt azokból is meg lehetett szerezni. Ehhez hatékonyabb tanulási környezetet kell teremteniük. Az új kompetenciaelvárások egy része a tanulási folyamat eredményével kapcsolatos. illetve az ott tanító pedagógusokkal szemben megfogalmazódnak. 173 . tantervek és útmutatók végrehajtására összpontosít. hogy milyen tanulóknak kellene az iskolák kapuin kilépniük. 5. amely kiszolgálja a tanári munkát. Tulajdonképpen arról van szó. (Itt röviden érdemes arra is kitérnünk. Ezekből hármat szeretnék bemutatni. A tanárképzési tantervekben megfogalmazták ezt az új kompetenciaelvárást. mindez nem történhet a tantárgyi tudás rovására vagy éppen annak helyettesítésére. amely alapvetően a központi előírások. melyet a bizottság megtekintett. hogy a munkalátogatásokhoz alapos hazai háttértanulmányok is születtek. Az a kísérlet. A kompetenciaelvárások másik része a tanulási folyamatra vonatkozik. illetve egyéb szakemberekkel. hogy tanítványaikat a tudás alapú társadalom számára szükséges kompetenciákkal lássák el (például tanítsák meg őket tanulni. illetve azt. hogy a népesség szabadabb mozgása következtében is milyen heterogénné vált a társadalmuk. Az új kompetenciaelvárások harmadik csoportját jelenti az. A tanár értelmiségi szerepköréhez kapcsolódó kompetenciák:  Problémafeltáró. Itt ismét érdemes arra emlékeznünk.és szervezetfejlesztésben. tehát azokról a pluszelvárásokról.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben  Teammunkában történő együttműködés a tanulók/hallgatók ugyanazon csoportjaiban dolgozó más tanárokkal/oktatókkal.) A teammunka erősítése a pedagógusi munkában egy általános reform része volt. A jó gyakorlatot a norvégok szolgáltatták. és a gyakorlati képzésben is megjelent az erre való felkészítés. amelyek a mai iskolákkal. hogy a kisebbségi csoportokba tartozó tanulóikkal is szót kell érteniük. Éppen az egyéni tanulási utakra fordított nagyobb figyelem következtében is egy kicsit szituatívabbá vált a tanári feladat. Az első a tanárok teammunkában való együttműködésének kompetenciájáról. tehát arra. hogy alapvetően problémamego ldó viselkedésre van szükség a pedagógus részéről. Tehát ma Norvégiában a pedagógusképzésben részt vevőket felkészítik erre az új feladatra. készítsék fel őket a tanulás szeretetére és az új ismeretek megszerzése iránti nyitot tságra). Így például miközben elvárjuk a tanároktól. illetve annak a tanárképzésben történő fejlesztéséről. A jó gyakorlatok feltárására irányuló munkalátogatások tehát ezeknek az új kompetenciáknak a megjelenését vizsgálták a meglátogatott országok pedagógusképzési (és -továbbképzési) gyakorlatában. és iskolán belül és kívül is hatékonyabb együttműködési technikákat kell kialakítaniuk.

A kollégák között például megszaporodtak a szakmai beszélgetések. kávézók. tanrendet átírhatták. és az iskola egészébe nem tudott beépülni az új. központilag irányították. hogy náluk az oktatás nem osztályozás centrikus. Ez annak volt a következménye. zsúfolt és merev tantermi rendszerben. Nem biztos. Ezekből kitűnik. Ők azt jelezték. tanítási szokásaiból.IV. A második jó gyakorlat a portugál példa. aki egyszerűen nem vevő arra. hogy a szülők eltűrjék. Mindenkinek van a pályán olyan élménye. hogy a változások sok jó hatást eredményeztek. csak éppen a tantestület többségétől kerültek nagyon távol. ahová elvonulhatnak formális és informális tanácskozásokra. hogy olyan tanulóval találkozik. hogy a pedagógusok multikulturális oktatásra való felkészítése terén értek el jó eredményeket. hogy ilyen térbeli lehetőségek nélkül. szűk folyosókkal ellátott „kockaiskolákban” is ilyen jól sikerülhet ez az új tanulásszervezési megoldás. a nagyobb szervezési szabadság új perspektívákat nyitottak számukra. hogy egy-egy tanulóval sehogyan sem tud boldogulni. autonómiát kaptak. Ehhez teljes felhatalmazást. Ezért különböző kísérleti programokat indítottak. Ez a megjegyzés figyelmeztet arra. Előzményként megemlíthető. amikor egy osztályban. Persze negatív mellékhatásokról is szólnak a beszámolók. Olyan új szervezési megoldásokat alkalmaztak például. az új feladatok. aki nagyon jónak tartotta ezt a gyakorlatot. A programba bekapcsolt iskolákat a leggyengébb tanulmányi teljesítményű és etnikai- 174 . Hatékony tanulásszervezési módszerek amelyre önkéntes jelentkezések alapján választották ki a résztvevőket. Hozzánk talán közel áll a lengyel kolléga tapasztalata. Az első értékelések eredményei szerint úgy tűnik. A problémás tanulók kezelésében is jó módszernek bizonyult a csapatmunka. amelyeket azok rutinosan alkalmaztak. amellyel a bizottság megismerkedett. számítógépekkel felszerelt munkaszobák. hogy ne legyen osztályozás. e tanulmány szerzőjének feltűntek azok a digitális képek. hogy 1991-ben az oktatási minisztériumon belül fölállítottak egy multikulturális igazgatóságot. és az ő szakmai felkészítésüktől. hogy ekkoriban kezdték érzékelni azt. hogy milyen tágas terek álltak a teammunkában dolgozó pedagógusok rendelkezésére: kis benyílók. legtapasztaltabb tanárral is előfordul. és még a legjobb. hogy az ő iskolai gyakorlatukban a tanár úgy gondolkodik a tanításról. A tanárok teammunkája nagyobb mértékű alkalmazkodást tesz lehetővé. Erre utal az osztrák kolléga megjegyzése is. Nagyon érdekesek a látogatók megjegyzései is. ilyenkor jól jöhet. tehát a tantervet. hogy a roma gyerekek száma jelentősen megnőtt az iskolákban. hogy néhány osztályban új módon szervezik meg az oktatást. hogy egy-egy jó megoldás nem egykönnyen ültethető át egészen más tradíciók közé. hogy ők is gondolkodnak azon. hogy nem minden tanuló profitál egyformán egy-egy pedagógus módszeréből. A kísérletben részt vevő pedagógusok motivációs szintje megnőtt. hogy a pedagógusok teammunkáját be kellene vezetni a lengyel iskolákban. amit ő csinál. és „élőben” leshették el azokat a mesterfogásokat. hogy harmincperces tanári előadást több tanár részvételével biztosított konzultáció követett. Közismert. Az eltérő tapasztalatú tanárok nagyon jótékony módon tudtak együttműködni. aki felvetette. friss szellem. Azt a programot. jobban figyelembe tudja venni az egyéni tanulói igényeket. hogy „én és az osztályom”. ahol szinte egy önálló kis iskola alakult ki a nagy iskolában. Talán még egy „közép-európai” megjegyzés idekívánkozik: a jelentést olvasgatva. Volt olyan intézmény. egy tanulócsoportban együtt dolgoztak a tapasztaltabb kollégákkal. hogy a tanárok kis csoportjai az iskolán belül arra vállalkoztak. és hogy a hagyományos pedagógiai módsz erekkel nem sikerül őket megfelelő eredményekhez juttatni. A tanulók számára is sok pozitív változást hozott a kísé rlet. különösen a fiatal pedagógusok érzékeltek pozitív változásokat. és egyéb új munkaformákkal is kísérleteztek. Összességében az iskolák tíz százaléka vett részt benne. megjegyezte. de azt elképzelhetetlennek tartja. meggyőződéseiktől nagyon távol áll ez az együtt tanítási megoldás. amelyben ugyan egymással remekül együttműködtek a pedagógusok. hogy be tud lépni egy olyan kolléga. amelyeket ahhoz csatoltak. aki könnyebben szót ért az adott fiatallal. A kísérlet lényege. Mert a kötetl enebb óraszervezést a norvég gyakorlatban az is lehetővé teszi.

szakértők segítségével új tananyagot fejlesztettek. mint ahogy a felsőoktatási intézmények). és kapcsolatot teremtettek az értékelés és a finanszírozás között. hogy az iskolák a képesítés nélküli pedagógusok egyéves betanító képzését végzik. A háttértanulmány szerzői ebben valójában nem egy új kompetenciaelvárásnak való megfelelést kívántak bemutatni. megfelelő képesítés nélküli tanárt alkalmaznak. a Tanárképzési Ügynökséget (Teacher Training Agency – TTA). Ehhez megfelelő pénzügyi és döntési ko mpetenciákat kapott. valóságos iskolai környezetben oldják meg. és ez a tanulmányi eredmények javulásához is vezetett. A rendszer értékelése folyamatos. majd a bizottság tagjaiban is megfogalmazódott az a kétely. illetve az iskola növekvő szer epe a pedagógusok felkészítésében biztosítja azt. független intézményt. Az adatok szerint a képzésben részt vevő hallgatók kilenc százaléka ma ily módon készül fel a hivatására. hogy a tanárok egy rövid továbbképzés után teammunkában. koncepcionális átalakítása lényegében elkerülhetetlenné teszi.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben lag leginkább összetett intézmények közül választották ki. A harmadik gyakorlat. ellenőrzésében és minőségi kontrollja mellett. konzorciumot kell velük alkotniuk. Az új koncepció lényege az. Így tehát a folyamatosan rossz értékelésben részesült intézményekben csökkentik a finanszírozott képzési helyek számát. és megerősítették a helyi közösséggel való kapcsolatukat. hogy az egyedi és eseti hatáson túl egy ilyen kísérletnek mi lehet a hosszabb távú eredménye. hogy az abban részt vevő hallgatók megismerkedjenek az új elvárásokkal és fel is készüljenek azokra. természetesen a TTA szervezésében.és a közoktatás szoros együttműködésében történő megvalósításához persze arra is szükség van. amikor több iskola valamiféle konzorciumot alkot. A bizottság mindenesetre leszűrte azt a tapasztalatot. Sikerült a roma tanulók erősebb iskolai integrációját megvalósítani. Ugyancsak a TTA akkreditációja mellett folyik a képzésnek az a formája. közoktatási intézmények szerepét növelik meg a képzésben. Ez az öt százalékát érinti a hallgatóknak. hogy a pályára készülők a tanulók széles rétegeivel. tanulmányi feladataik egy részét az „életben”. Az ő munka melletti felkészítésüket. hogy talán a nem egészen sikeres gyakorlatok is tanulságosak lehetnek. A legnagyobb gondot az okozza. hogy a képzést önállóan megszervezze. hogy a tanárképzés radikális. Néhány ilyen új elem: nemzeti standardok kialakítása a pedagógusképzésben. amely Közép-Európában és a német nyelvű országokban megszokott!) Az iskolák és a képzőintézmények kiterjedt együttműködése. A kísérlet lényege az volt. Az egyik az. hogy azok – vagy akárcsak a kísérlet szellemisége – beépüljenek a leendő pedagógusok gondolkodásába. hogy az iskolák. és ez nem kecsegtet azzal. ahonnan aztán a tanárok már ö nkéntes jelentkezés alapján kerültek be. A túlnyomó többség tehát még mindig a hagyományos pedagógusképzési rendszerben készül fel. Itt tehát megint arról van szó. Ne feledjük. a valóságos iskolai gyakorlat tényleges problémáival megismerkedjenek. a közoktatási intézmények végzik a pedagógusképzést. mint az 175 . Az iskolák szerepének megerősödéséhez. Ugyanis ma már a hagyományos képzőintézményeknek is valamilyen formalizált partnerkapcsolatra kell lépniük az iskolákkal. Az eredmények meggyőzőek voltak azokra a kis iskolákra nézve. hogy az itt alkalmazott megoldások közül nem épült be semmi sem a pedagógusképzésbe. hogy Angliában igen nagy probléma a pedagógushiány. tehát gyakorlatilag az iskola maga működik tanárképző intézményként. Ennek három formája alakult ki. hogy új elemek épüljenek be a képzés egész rendszerébe. a pedagógusképzési feladatoknak a felső. amelynek feladata. és így az iskolákban nagyszámú. és együttesen vállalják a pályára való felkészítés feladatát. és ez ugyanúgy vonatkozik a felsőoktatási intézményekre. De már a kísérlet résztvevőiben. Az angol pedagógusképzés rendszerében felállítottak egy központi. de már nem teljesen a megszokott módon. hogy maguk az iskolák. (Ne felejtsük el. ahol ez a kísérlet lezajlott. az angol példa. szektorsemleges finanszírozás (tehát a tanárképzési költségeket ugyanúgy megkapják az iskolák. hogy az angolszász hagyományban nem él a gyakorlóiskoláknak az a rendszere. amelyről szólok. diplomához való juttatásukat végzik el ily módon az iskolák. hanem azt.

A tanár legyen képes arra. vagy csökkentsék az egyes régiók oktatási lehetőségei között mutatkozó különbségeket (pl. akik az iskolai gyakorlatban beválnak. az értékelések eredményeiről. mert belátták. hogyan válnak be a tanárok. És vannak olyan közoktatási intézmények is. javítsák a diákok motivációját (pl. Harmadsorban a szociálisan hátrányos helyzet kérdései és a diákok elidegenedése továbbra is komoly aggodalom forrásai.gov. hogy a kimenet-orientált képzés gondolata egyre népszerűbb és elfogadott az országban. amelyek megerősítették a képzési tevékenységüket. illetve tanulási vagy magatartási problémákkal küzdő hallgatók gondjaira. reagáljon hatékonyan a hátrányos helyzetű. alkalmazzon új technológiákat. Franciaországban). hogy a diákokat egy olyan társadalomban és gazdaságban való boldogulásra felkészítse. a legtöbb ország háttérjelentése arról ad számot. külső értékelést vezettek be a diákok tanulásának és az iskola általános teljesítményének mérésére. hogy eredményesen kezelje a különböző nyelveket és a hallgatók különböző kulturális hátterét. szinte mindegyik ország kezdeményezett szakpolitikai intézkedéseket annak érdekében. Másodsorban elfogadtak olyan keretmegoldásokat. XVII). illetve megszilárdították a tanárok szaktudását (pl. 2003. hogy milyenek az újonnan végzettek és az őket fogadó intézmények tapasztalatai. melyben önvezérelt tanulást. Hargreaves.IV. (pl. Aki ma a pedagógusképzés legaktuálisabb problémáiról akar tájékozódni. Mindehhez persze óriási információs rendszer működtetésére is szükség van (ennek jó része is a TTA feladata). Bármilyen triviálisnak tűnik is ez. Az iskolarendszer reform ütemtervéről szólva. és tartson lépést a gyorsan fejlődő tudományterületekkel és ismerje a diákok értékelésének különféle megközelítéseit. hogy fokozza a diákok tanulási teljesítményét. Koreában). ez általában egy átfogóbb reformcsomag része volt. motiváltságot várnak el tőlük. és majd egyszer dolgozni fognak (A. Hatékony tanulásszervezési módszerek iskolákra is. és ma már ez az erősebb profiljuk. hogy nagy mennyiségű tudás halmozódik fel a pedagógusképzéssel kapcsolatban. Elsőként is. Ennek következtében megindult a mozgás az intézményi struktúrában. 2003) jelzi. az USA-ban). ahol a felsőoktatásba jelentkezőket. mivel figyelembe kell venniük a gye176 . E hangsúlyeltolódás részeként még világosabban határozták meg a diákok által teljesítendő legfontosabb készségeket és tudást (pl. melyek meghatározzák a tanulási célokat és az elszámoltathatósági követelményeket. hogy olyan tanárokat kell képezni. és ezeknek milyen hatása van a tanárok munkájára. melynek birtokában egész életükön át képesek lesznek tudásukat gyarapítani: „felkészülésük. Németországban és Japánban). Az eredmények között kell megemlítenünk azt is. melyben diákjaik élnek.tta. az Egyesült Királyságban). Az OECD országok közelmúltban megvalósított szakpolitikai reformjainak elemzése (OECD. hogy felsőoktatási intézmény felhagyott a tanárképzési gyakorlatával. milyen mérvű változások folynak jelenleg az iskolákban. rengeteg vizsgálat születik arról. hogy nem elég sikeresek ezen a téren. Az új szisztéma eredményei között megemlíthető. az európai pedagógusképzési gyakorlatot nem egyértelműen uralja ez a meggyőződés. rátermettséget. hogyan értékelik a hallgatók a képzésüket.uk) a felkeresését. mely arra sarkallja az országokat. a hallgatókat. A társadalom ma már azt várja az iskolától. az olvasás tanításában. hogy legyen érzékeny a kultúra és nemek kérdéseire. szakmai fejlődésük és munkával töltött életük során napjaink tanárainak meg kell tanulniuk fogást találni azon a tudásalapú társadalmon. hogy a képesítés nélküli fiatalok számának csökkentésére irányuló programokat valósítson meg (pl. mely egyben nagyobb fokú működési autonómiát is biztosított az iskoláknak (pl. nem hagyhatja ki a TTA honlapjának (www. a képzőintézményeket folyamatosan informálják a nemzeti standardokról. Ma már a pedagógusképzéssel szemben egyértelmű elvárás. hogy a tanároknak ma már sokkal tágabb szerepköre van. p. Finnországban és Olaszországban). tehát már van olyan példa. Hollandiában és Norvégiában). ösztönözze a toleranciát és a társadalmi kohéziót. D6 – A tanárok szerepének változása Az iskolák és a tanárok egyre összetettebb igényekkel kényszerülnek szembenézni.

hogy működjenek együtt. A tanuló egyéni tanulási igényeire való hatékony reagálás: A tanároktól elvárják. és saját tanulásuk nyomon követésében és irányításában ma már mind a tanár fő feladatai közé tartoznak. a diákok segítése a problémamegoldó készségek javításában. és ennek alapján az egyéni tanulónak és szüleinek útmutatást adjanak. az osztályteremben zajló tanulási folyamat irányítását. a megfelelő tanítási és óravezetési folyamatokkal és a kisegítő személyzettel végzett munkával kapcsolatosan. Osztály szinten Tanítás a multikulturális osztályban: Az osztályok egyre változatosabbak. A tanárokkal szemben elvárás. diagnosztikus módon kell tudniuk használni azok eredményeit. és a tanároknak ismereteket kell szerezniük a speciális oktatással. Új kereszttantervi hangsúlyok: egyes iskolarendszerek. az egész iskolának mint „tanulóközösségnek” a fejlesztését és a helyi közösséggel és a nagyvilággal való kapcsolatait. a társadalmi és morális felelősségvállalást és a polgári tanulást. Ismerniük kell továbbá a standardizált teljesítményértékelő teszteket. Az iskola szintjén Csoportban végzett munka és tervezés: a tanároktól ma már elvárják. és a kapott eredmények a szülőkkel való közlése terén. A speciális képzési igényű diákok integrációja: Egyre több oktatási rendszer kínál integrált oktatást fogyatékos és tanulási nehézséggel küzdő diákok számára. amely magába foglalja a közösségi részvételt. mint pl. Sok országban az ösztönző tanulási környezet biztosítása. mind szummatív. Néhány példa a kibővült tanári feladatkörre az országok háttérjelentéseiben említettek közül. a közös célok kitűzéséhez és a közös célok teljesítésének megtervezéséhez. Értékelés és a fejlődés következetes megtervezése: sok rendszerben az iskoláktól elvárják. hogy bátorítsák a diákokat saját tanulmányaikban való aktívabb szerepvállalásra. valamint a megvalósulás nyomon követéséhez. mind formatív módszerrel. hogyan adják át a tanárok a tantervben előírt anyagot. tesztekből vagy külső értékelésből származó adatokat használjanak az iskola fejlődési folyamatának informálására. hogy megfigyeljék és diagnosztizálják a tanulási erősségeket és gyengeségeket. Szociális és vezetési készségekre van szükségük az együttműködéshez. melyet külön tantárgy formájában vagy az iskola tantervébe integráltan oktatnak. az Egyesült Királyságban működő. hogy a megfelelő óravezetési technikák és kulturális ismeretek alkalmazásával törekedjenek a szociális kohézió erősítésére és az integrációra az egyes tanulók és a tanulócsoportok vonatkozásában egyaránt. A konkrét oktatói tevékenységen túl a tanároktól egyre inkább elvárják. A formatív és a szummatív értékelés integrálása: A tanároknak készség szinten kell tudniuk értékelni. színesebbek lesznek a különböző kulturális és vallási hátterű hallgatók jelenléte miatt.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben rekek és a fiatalok egyéni fejlődési ütemét. dolgozzanak csoportban a többi tanárral és az iskolai személyzet többi tagjával. bevezette az állampolgári oktatást (citizenship education). 177 . Ez ismét új készségeket tesz szükségessé az adatgyűjtés és az elemzés terén. hogy önértékelésből. és a tanulók által elért eredmények alapján képesnek kell lenni a tantervek és a tanítás újra gondolására. Az egyes diákok szintjén A tanulási folyamat megkezdése és folyamatos kézben tartása: sok vita van arról. Ezeken túlmenően az iskolafejlesztéshez még projektirányítási és nyomon követési készségekre is szükség van.

vagy munkaadókkal. A szülők és a szélesebb értelemben vett közösség szintjén Szakmai tanács nyújtása szülőknek: Az iskolarendszerek egyre inkább hangsúlyozzák az iskola és a szülők szoros együttműködésének fontosságát. Egyre gyakoribbá válik az iskolák számára a közös projektekben való részvétel és kapcsolatok kiépítése más országok iskoláival. a diák tanulási igényeire való reagálást és a teljes folyamat rendszeres egyéni és csoportos átgondolását igényli.IV. Irányítás és közös vezetés: A legtöbb országban az iskolarendszerrel kapcsolatos döntéshozatal az elmúlt években decentralizáltabb lett. melyek befolyással vannak a tanári pályára” (14. és ez „friss lendületet ad sok progresszív trendnek. saját gyakorlati megoldásaikat átgondolva. hogy kapcsolatot létesítsenek a helyi közösségük intézményeivel. de emellett nagyobb kihívást is jelentő tanári szakmát tükröző központi feladatok szakmai standardjait és definícióit. Az ilyen programok irányítási és szervezési képességeket kívánnak a tanároktól. ezek a diák teljesítményére gyakorolt hatásának értékelését. Emiatt a tanároknak jól felkészültnek kell lenniük. könyvtárakkal. melyek segítségével létrehozhatják. Coolahan. ami az oktatás megszervezését illeti. hogy mit is tartalmaz a valójában a modern tanítás. szervezeteivel. illetve ehhez a munkához hozzájáruljanak. hogy a jelenlegi tanár-továbbképzési struktúrák nem elég adekvát módon reagálnak azokra a feladatokra. és több ország tanáraival szemben elvárás. Sok ország arról számol be. Mint alább is olvasható. Ezeket az új tanítási profilokat és standardokat arra használják. hogy a tanári alapképzést és a szakmai továbbképzést alakítsák. pl. old. mely minden helyzet óvatos elemzését. Szakemberekként a tanároknak kutatókként és problémamegoldóként is fel kell tudniuk lépni. Közösségi szintű tanulási partnerkapcsolatok kiépítése: Egyes országok iskoláitól. különösen. Hatékony tanulásszervezési módszerek Az IKT használata az oktatásban és az irányításban: A tanároktól manapság elvárják. Bár a tanítás sok országban hosszú ideje magába foglalja a fent részletezett feladatokat. hogy az 1990-es évek közepe óta sok ország építette be az egész életen át tartó tanulás elvét az iskolarendszerébe. a megfelelő célok kiválasztását. és még nagyobb felelősséget vállalva saját szakmai fejlődésükért. hogy a közvéleményben javuljon annak megértése. Iskolák közti és nemzetközi együttműködési projektek. valamint a különböző környezetekben való hatékony munka és kommunikáció képességét. hogy az iskolavezetés feladataiban részt vegyenek. ahol a megfelelő kormányhivatalok és tanári szervez etek a felvetésre válaszul kialakították az új. vannak országok. A tanítást egyre többen látják olyan nagy felkészültséget igénylő munkának. hogy az IKT-t építsék be szakmai tevékenységükbe. Ezek a profilok ahhoz is hozzájárulhatnak. melyeket a tanároknak manapság el kell látniuk. múzeumokkal. a szociális változások üteme és az iskolával szemben megfogalmazott komolyabb elvárások kiszélesítették és elmélyítették a tanárok feladatkörét. hogy megfelelően tájékoztathassák a szülőket és konzultálhassanak velük. és legyenek tájékozottak e tudomány fejlődése és alkalmazási lehetőségeit illetően. „bővített”.). Az iskolákban hozott döntések számának és tartományának megnövekedése új igazgatási feladatokat ró az iskolákra. A tanároknak szükségük van azokra a készségekre. 178 . a megfelelő oktatási lehetőségek kialakítását és nyomon követését. a többlettámogatáshoz jutás és diákjaik számára szélesebb körű tapasztalatszerzés lehetőségének megteremtése érdekében elvárják. (2002) azzal érvel. majd hosszabb időn keresztül fenntarthatják ezeket a kapcsolatokat.

alapelvek. 2. a Szabad Iskolákért Alapítvány hozzájárulásával készült. így a kooperatív tanulás az ebben a roma diákok számára természetes (kultúra azonos) tanulást jelent. Kooperatív tanulás – Kerékgyártó Judit5 A foglalkozás a Szabad Iskolákért Alapítvány Együttműködő tanulás című akkreditált tanár-továbbképzésének felhasználásával.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben IV.* A modul témái. együttműködés. hogy a kooperatív tanulás a sajátos nevelési igényű (SNI) diákok inklúziójának em inens eszköze. Ajánlott időkeret: A modul közvetlen célja: 3 × 45 perc Ismeretszerzés:  a kooperatív tanulásról kooperatívan szervezett feladatokon keresztül. Csoportmunka. 5 A sajátos nevelési igényű és a más szubkultúrákban élő diákokra vonatkozó részek (* jelöli) szerzője Kereszty Zsuzsa 179 . hogy az együttműködés a roma szubkultúra egyik kitüntetett eleme.*  valamint arról.  arról. tartalma: Megelőző tapasztalat: Kooperatív tanulás – csoport.

problémafelvetés. Spencer: Kooperatív tanulás. 2010 Cigányokról másképpen. 2001 Kagan. gondolkodás. az SNI diákok inklúziójában kitüntetett szerepe van. melyben az egyes lépé sek világosan elkülönülnek. Ne hagyjuk el az egyes feladatok egyéni gondolkodás részét. Elliot: Columbine után. Az iskolai erőszak szociálpszichológiája. amelyben tanítványai szocializálódnak. hiszen ekkor csak kognitív pályák működnek.  elfogulatlan (az új befogadására nyitott). hogy a foglalkozás során érthető.: Boreczky Ágnes) Gondolat. új ismeret feldolgozása olvasott. mint frontális és egyéni tanulás közben.IV. hallott információ alapján. Támogató rendszer Kagan. Tanulmányok az emlékezetről. a szervezésnél. hogy társas tanulás közben az agyban kognitív és emocionális idegpályák egyaránt aktívak. Műveltségbeli*: Információszerzés arról. Aronson. a családi szocializációról és a gyerekek kognitív fejlődéséről. kommunikáció. 180 . Képességbeli: együttműködés. Hatékony tanulásszervezési módszerek A kompetenciafejlesztés fókuszai: Attitűdbeli*:  a különböző (szub)kultúrákat egyenrangúnak tekinti. Szerezzenek tudomást a hallgatók arról. Spencer: Kooperatív tanulás. h anem az iskola agresszió csökkenésében. hogy a kooperatív tanulás nem a sokféle módszer egyike. rövid utasításokban fogalmazzuk meg a feladatokat a hallgatók számára.  SNI diákja(i) általános és az egyéni élettörténetből következő szükségleteit. Önkonet.* Fontos. hogy mindenki egyenlően vegyen részt a munkában. a különböző szubkultúrában élők kapcsolatainak alakulásában. 2009. (Szerk. 2009 Módszertani ajánlás Fontos úgy vezetnünk a foglalkozást. hogy a hallgatók számára világossá váljék. feladatadásnál ügyeljünk arra. az így tanultak tehát az emlékezetben tartósabb nyomot hagynak. hogy ezzel pozitív mintát adhassunk a kooperatív tanulásról. Ab Ovo Kiadó. hogy fontos minél mélyebben ismernie  azokat a (szub)kultúrákat. Önkonet.

aki ezt észrevette. ne sürgessük a csoportokat. Foglalkozásvázlat I.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Az időkeretek hozzávetőlegesek. ezzel jelezve. Ezért csoportokban fognak együtt dolgozni. Próbáljuk is ki! 8’ Párok kialakítása: a hallgatók kis cédulákat kapnak.nyek megteremtése kedni. ha látjuk. Folyamatosan járjunk a csoportok között. Érdemes a csoportoktól pozitív visszajelzést kérni a másik csoport munkájára. melylyel a tanár jelzi a munka befejezését és hatékonyan magára tudja vonni a figyelmet. a felemelt kezű diákok már nem beszélhetnek – így lassan elcsendesednek a hallgatók a teremben. 181 . kommunikáció D1 – Fogalom és meghatározás T1 – Fogalom  A foglalkozások javasolt időkerete – a csoport egyedi igényeitől függően – változtatható. fejlesztendő készségek. Speciális javaslatok az értékeléssel kapcsolatban:  Az egyes feladatok végén látható az eredmény. a feldolgozás előkészítése Idő Tevékenységek Tevékenység célja. ne hagyjunk számukra üres járatokat.Párosítás vagy egy fogalom meghatározása szerepel. Mindenki a nála lévő fogalomhoz vagy meghatározáshoz gondolatban Gondolkodás próbáljon meg meghatározást vagy fogalmat társítani. hogy végig tudják vinni a felad atot. hogy a tanár csendet kíván. hogy most az egyik kitüntetetten A munkakörülmé. anyagok (mellékletek) 4’ Csoportalakítás: mondjuk el a hallgatóknak. vagy a T5 melléklet valamelyik kérdését megkaphatják. miközben abba hagyja a beszélgetést. rése 1. Mivel a csoportmunka alapzajjal jár. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. hogy szólhasson a hallgatókhoz. Figyeljük a csoportok munkáját. figyeljünk a munkájukra. Ez a csendjel – ha a tanár felemeli a kezét. Ugyanakkor fontos. hogy érdemi munkát végeznek. társai látván felemelt kezét. ilyenkor adjunk időkitöltőt – lehet a Kérdések lapjával foglalkozniuk. az a hallgató. legyünk megszólíthatóak. Ráhangolódás. szükséges egy olyan jel bevezetése. szintén felemelik a kezüket.Csendjel fontos tanítási-tanulási módszerrel fognak saját élményt szerezve megismer. amelyen egy fogalom Fogalmak megisme. szintén felemeli a kezét.

2. aki a mi párunk volt. tehát. addig osztják meg az információt a társaikkal. az egyik térfélen eggyel több pár helyezkedjen el. Előfordulhat. Megj. A párok egymás mellett álljanak jól láthatóan. hogy egymással szemben üljenek a párok az asztalok mellett a csoporton belül és oldalra essen a tábla mindenkinek. 10’ és meghatározás Csoportok kialakítása Csoportalakítás Párok párja 1. megismertetik. Kérjük meg a terem egyik felében álló párok közül az elsőt. amíg egymásra nem találtak az összeillő fogalom-meghatározás párok. aki már megtalálta a párját. hogy válasszanak a terem másik feléből párt maguknak. Most kérjük meg a terem másik felében lévő párok közül az egyiket.: Hívjuk fel a hallgatók figyelmét arra. Az így kialakult négyfős csoport húzódjon a terem egyik oldalára. hogy válasszon párt magának a terem szemben lévő feléből. ki nem alakultak a négyfős csoportok. amíg el nem fogynak a párok. az első lehetőséget a választásra annak a hallgatónak adjuk. hogy ez a többieknek is sikerüljön. illetve megismerik a náluk lévő fogalmat/meghatározást. hogy Megj. segítőként működjön közre abban. hogy kik tartoznak egy párhoz. A csoportok alakítsák ki munkahelyüket úgy. másik pár a terem másik felében . hogy a négyfős csoportok kialakítása végén marad még egy pá- 182 . Mindaddig ismételjük meg a párválasztást váltogatva a terem egyik vagy másik felében álló párok lehetőségét. Hatékony tanulásszervezési módszerek 2.IV. 3. Osszuk a párokat két egyenlő számú részre a terem két felében – egyik pár Döntés a terem egyik. Ha a párok Együttműködés száma nem osztható kettővel. így ezután a kialakult hármas válaszszon egy párt a terem másik végéből – így lesz egy 5 fős csoportunk.: Ha páratlanul vannak a hallgatók.álljanak fel. A hallgatók találkoznak a teremben társaikkal. hogy a feladatot mindenki csak akkor teljesítette. ha már mindenkinek van párja.

filctoll D1 – Elemzési szempontok a tanári jellemzőkhöz II.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben runk. nem cseréltek információt. B. csomagolópapír. hogy tegyék félre a megfogalmazott kérdés eikkel a Kérdések lapját. fogalmi tisztázás Tábla.pontok szerinti csoják az elemzési szempontok alapján csoportosítani azokat. illetve kérdéseiket a kooperatív tanulással kapcsolatban – ez lesz a Kérdések lapja. Ha van 5 vagy 6 fős csoportunk is. illetve ezen képességeik is fejlődnek. végig kell gon. Kérjük meg a hallgatókat. később visszatérünk még rá.Szóforgó tokhoz Kommunikáció megfo- Írólap – Kérdések lapja Kérdések Kérjük meg a hallgatókat. akikkel A jellemzők össze. 5’ A csoportokat számozzuk be. hogy a kooperatív tanulás A következő együttműködő tanulást jelent. mi kerülhet oda. A hallgatók azonosí. Az A jelű hallgatók legyenek a jegyzők a csoporton belül.Logikai rendezés. Az utolsó két szem. 2. Tehát minden csoportban lesz. ha eddig nem voltak. Az új tartalom feldolgozása Idő Tevékenységek Tevékenység célja. 10’ A diákok négyfős csoportokat alkotnak – olyan társakat kell találniuk. a továbbiakban ezzel a számmal azonosítjuk majd az adott csoportot 1. gyűjtése és szemA csoporton belül egyenként felolvassák a jellemzőket és közösen megpróbál. akikkel együtt dolgoznak majd – így lesz egy 6 fős csoportunk. Hívjuk fel a csoportok figyelmét. hogy a csoporton belül mindenkinek legyen betűjele A-tól D-ig. hogy kerüljenek elemek.előkészítése zésnél a tanulóknak az együttműködési készségeit is mozgósítaniuk kell. vagy E és F jelű csoporttag is lesz.a csoportszámtól függően.portosítása. fejlesztendő készségek. ott E. hogy a csoporton belül beszéljék meg a náluk lévő galmazása fogalmakat és jegyezzék fel egy írólapra az ahhoz kapcsolódó kérdéseiket. anyagok (mellékletek) 2’ Együttműködési készség: mondjuk el a hallgatóknak. Ekkor őket kérjük meg. A következőkben az együttműködési készségek- rész Tanári közlés 183 . így a kooperatív csoportban történő feladatvég. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. 3… . A.Szóforgó az előző feladatokban nem találkoztak. ponthoz is kell. C és D jelű hallgató. hogy válasszák ki azt a négyes csoportot.Tanári utasítás tása a további felada. dolniuk.

Adjunk két percet mindenkinek arra. 17’ Együttműködési készségek gyűjtése Tudatosítás Egyéni munka Szóforgó Csoportforgó Írólap Tábla/csomagoló papír. Kérdéssel irányítsuk a visszajelzést és adjunk a csoportoknak is és a megfigyelőknek is időhatárt:  Hogyan érezték magukat a munka közben?  Mi segítette a feladatvégzést. majd sa számoló a megfigyelőjük ismertesse röviden tapasztalatait. Együttműködés A csoportszámnak megfelelően kiválasztjuk. ahol van 5. olvassák el és álljanak a megfigyelt csoport mellé. hogy egyénileg írja össze azokat a tu. Együttműködés Megfigyelőnek egy teljes csoportot válasszunk ki – így már négy csoporthoz Logikai készség van megfigyelőnk. Ezután osszuk ki a csoportoknak a borítékokat (D2). Ismertessük a feladatot és a szabályokat (T2) Adjuk oda a megfigyelőknek a megfigyelési szempontokat (D3). csoport megfigyelői.IV. vagy 5. A feladathoz négyfős csoportok kellenek. Hatékony tanulásszervezési módszerek ről lesz szó.Csoportos begyelőiktől. mi akadályozta? 1-1 percben próbálják meg összefoglalni mondandójukat. amelyek az előző feladat eredményes teljesí.Gondolkodás lajdonságokat. ké- 184 . íróeszköz 1. és 6. 2. Minden csoportnál először a csoporttagok szólalhassanak meg. Feldarabolt négyzetek D2 – Feldarabolt négyzetek D3 – Megfigyelési szempontok T2 – A feldarabolt négyzetek feladat leírása 10’ A feladat végeztével egy rövid visszajelzést kérjünk a csoportoktól és megfi. csoporttag.Megfogalmazás téséhez szükségesek voltak. Most minden csoport gyűjtse össze a tagjai által leírt tulajdonságokat. 5– 10’ Négyzetek összeállítása megadott szabályok mellett.Élmények megosztá. ők legyenek a megfigyelők. hogy mely csoportok feladata lesz megtapasztalása a négyzetek összeállítása. magunk lehetünk az 5. Ezt követően a csoport még Kommunikáció reagálhasson a megfigyelő által elmondottakra. képességeket. illetve melyik csoport adja a megfigyelőket. illetve.

Megj. szakirodalom össze. Kérjük meg a hallgatókat. Hívjuk fel a figyelmüket. aztán a mellette ülő. lásnak négy alapelve van. B. osszuk ki a hallgatónak a listát. s az azon szereplő jellemzők fel nem kerültek a táblára 10’ A csoportmunkához szükséges alapvető készségek szövegének felolvasása. Mindenki egyszerre csak egy elemet említsen. C. hogy a csoport munkájából melyik vetése jellemző azonosítható az adott ponttal – sok egybeesést fogunk találni. hogy ha megválaszolandó kérdésük van.A kooperatív tanulás Szakértői mo. Ha tehetjük. megismerése a négy alapelv külön-külön Hívjuk fel a figyelmüket arra. hogy a kooperatív tanu. hogy ezek az egyszerűen megfogalmazott pontok a mindennapi életben is mennyire hasznosak lehetnek. amit leírtak maguknak. Végül összegyűjtjük a csoportok által leírt listát egy közös listára úgy.D4 – A.Megbeszélés Olvassuk fel az egyes pontokat. s csak akkor beszélhetünk kooperatív csoportmunká. hogy az alapelvek feldolgozása végén mindenki. A B jelű hallgató legyen most a jegyző. Lényegkiemelés Minden csoHívjuk fel a figyelmet arra is.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben pességeket. Saját eredmény és a Frontális megbeszélése.Értő olvasás lapon nek egy rövid tesztben kell majd számot adni tudásáról. azt írják fel a Kérdések lapjára T3 – A csoportmunkához szükséges alapvető készségek 7’ Az alapelvek feldolgozása: mondjuk el a hallgatóknak.: Hagyjuk a hallgatókat. hogy mind a négy alapelvről szóló szöveg végén Vázlatkészítés port egy teljes szerepel egy – a más szubkultúrában élő és az SNI diákokra vonatkozó – kér- 185 . összevetése a táblán szereplő listával. nézzük meg. hogy a hallgatóknak megerősítő visszajelzést adjunk. aki az írólapra írja a csoport listáját miután egyesével eg ymás után mondják a csoport tagjai. amíg a csoportok listái el nem fogynak. hogy reagáljanak az elhangzottakra. így sorban.négy alapelvének zaik D jellel ellátva ról. 3. amit a tanár a táblára ír. illetve az újabb ötletekből. hogy a csoportokban a C jelű emberek szóvivőként ismertetnek a listájukról egy-egy elemet sorban egymás után. majd közösen egészítsék ki azokat. ami jó Gondolkodás apropó arra. amíg ki nem fogytak a leírtakból. ez addig folytatódik. ha a feladatok teljesítése során mind a négy alapelv érvényesül.

10’ Igaz-hamis állítások: a következőben minden hallgató 10 igaz-hamis állítást kap Gondolkodás az alapelvekkel kapcsolatban. 3.: Ha vannak négynél több fős csoportjaink. Ha egy csoport előbb elkészült a munkával. hogy most hogyan válaszolnának megfogalmazott kérdéseikre. Az azonos betűjelű (azonos szöveget olvasó) hallgatók üljenek egy asztalhoz – ez lesz a szakértői csoport -. két-két vázlatot írjanak szakértői csoportonként) csomagoló papírra. hogy vegyék elő a Kérdések lapját. 4. ügyeljünk arra. Ez a vázlat lesz minden szakértőnek segítségére a részének ismertetésénél. nézzék meg. Osszuk szét a csoportoknak az alapelveket. hogy az összes elkészült vázlat száma nagyobb legyen.IV.: Az elkészített vázlatokat a terem falán helyezzük el úgy. készítsenek egy közös vázlatot (ha háromnál több alapcsoportunk van. A szakértők menjenek vissza alapcsoportjukhoz és tanítsák meg a többi csoporttagnak a szövegük lényegét a csomagoló papírra készített vázlat segítségével. 20’ alapelv sorozatot kap – különböző plusz lapok a négynél több főből álló csoportoknak T4 – Az SNI diákok inklúzióját kiemelten segítő kooperatív struktúrák* T5 – Fekete és fehér diákok teljesítménye kooperatív tanulással és nélküle* 2. Így fejenként 10. s beszéljék meg a szöveget. a szakértői csoportban próbáljanak meg válaszolni erre a kérdésre. hogy előtte kényelmesen elférjenek a csoportok. Ki-ki olvassa el a saját szövegét. így a tanításnál nem akadályozza a csoportok munkáját. ha most állva dolgozhatnak egy kicsit a hallgatók. időkitöltésként kérjük meg őket. illetve. ha eltérő tempóban dolgoznak. F jelű hallgatók eltérő betűjelű szöveget kapjanak. Megj. lépés előtt annyi vázlat írására kérjük meg a csoportokat. A 3. mint az alapcsoportjaink száma. (D4) Megj. hogy az E. Minden hallgató a betűjelének zség megfelelő szöveget kapja. csoportonként 40 pontot (cso- Teszt D5 – Igazhamis állítások 186 . Hatékony tanulásszervezési módszerek dés. írják fel a lapra. Jót tesz.* Szóbeli kifejezőkés1. ha további kérdésük van. hogy a szakértői csoportokban majd ne legyen nagy létszámkülönbség. próbálja kiemelni a lényeget.

egyénileg tölték ki (D5). Kérdezzük végig a csoportokat.tok tás Közös megbe187 . Ekkor a tanár bemond egy betűjelet pl. Osszuk ki a hallgatóknak a papírokat. Ha a csoport elkészült. Egy újabb kérdést kérünk egy másik csoporttól és az előzőekhez hasonlóan folytatódik a feladat.Csoportonként operatív tanulásról egy lép jobbra! Értékelő dás gondolko- Kérdések lapja T7 – Kérdések a kooperatív tanulásról való gondolkodáshoz 10’ Kérjünk a hallgatóktól a foglalkozásról nyitott mondatokkal visszajelzést: Világossá vált számomra. majd összesítsük. illetve azt. Adjunk pozitív megerősítést a hallgatók munkájára. összesítsük. Ők visszajeleznek. anyagok (mellékletek) 10’ Vegyék elő a csoportok a Kérdések lapját – Tegye fel az egyik csoport a kérdését a többieknek. hogy… Visszatekintés a fog.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben porttag × 10) érhetnek el. képességek Munkaformák és módszerek T6 – Javítókulcs az igazhamis állításokhoz Eszközök. hogy az adott betűjelű hallgatóknak hány csoporttal kell arrébb mozogniuk „C jelű hallgató három csoporttal arrébb megy az óra járásával megegyező irányban”. III. hogy alábecsülik az eredményüket. értékelik válaszát. Gondolkodás a ko. Tapasztalat szerint 95% felett teljesítenek majd a hallgatók. Az új tartalom összefoglalása. ellenőrizzék munkájukat és összesítsék a csoport eredményét (T6). Kérjük meg a csoportokat. Kérdéseket tehetünk fel saját kérdéslistánkból is. fejlesztendő készségek. hány pontot fognak elérni.Nyitott mondalalkozásra. tudatosí. mellé tehetjük a magunk jóslatát az összesített eredményről. adjunk javító kulcsot. Valószínű. Ezután visszamegy a helyére.: „C”. ellenőrzés és értékelés Idő Tevékenységek Tevékenység célja. milyen eredménnyel lennének elégedettek. írjuk fel a táblára a csoportonkénti eredményeket. hogy jósolják meg. hogy… Szeretném még azt megtudni. Minden csoport C jelű tagja megosztja válaszát az új csoporttal. A csoportok összedugják a fejüket és megbeszélik a legjobb választ. Írjuk fel a táblára a csoport eredményét jósolt eredménye mellé.

amit leírtak. hogy… Nehezítette a foglalkozáson a munkámat. hogy… szélés Zárásként kérjük meg a hallgatókat. hogy egy-egy fontos gondolatot hangosítsanak ki azok közül.IV. 188 . Hatékony tanulásszervezési módszerek - Segítette a foglalkozáson a munkámat. Majd szedjük össze a hallgatók írásait.

Párhuzamos interakció A kooperatív tanulás egyik alapelve. képesség) közel azonos szinten állnak. azaz pozitívan korrelál. Egyéni felelősség A kooperatív tanulás egyik alapelve. melyek hamarabb elkészülnek kiegészítő feladatot kapnak 189 . hogy a csoportok vagy az egyének fejlődése egymással szorosan összefügg. Olyan tanulói csoport. amelynek lényege.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Mellékletek a foglalkozáshoz T1.: teljesítmény. közepes és gyenge teljesítményű diákok egyaránt megtalálhatók. illetve a csoporton belül vannak fiúk és lányok is. hogy a csoport sikere csak akkor valósulhat meg. D1 – Fogalom és meghatározása a csoportalakításhoz A vonalak mentén felvágott kártyákat osztjuk ki a résztvevőknek. hogy a csoporton belül egy időben több interakció zajlik. pozitív összetartozás-tudattal rendelkező heterogén összetételű tanulócsoport. ha a csoport minden tagja beleteszi a saját munkáját. Időkitöltő A kooperatív tanulás egyik módszere. melynek lényege. erős. Építő egymásra utaltság A kooperatív tanulás egyik alapelve. valamint keverednek benne a tanulók etnikai hovatartozásuk szerint is. Vegyes csoport Homogén csoport Kooperatív csoport Jellemzően 4–6 fős. Olyan tanulói csoport – főként nyelvtanulásnál – amelyben a tagok egy bizonyos szempontból (pl. hogy azok a csoportok. melynek lényege. melynek lényege. amelyben jó. tartósan együtt dolgozó.

melynek lényege. Háromlépcsős interjú A kooperatív tanulás egyik módszere. 190 . Búcsúüzenet Szakértői csoport Fejlődési pont A kooperatív tanulás értékelési módszere. ha ezek megvalósulnak. melynek lén yege. hogy a csoporttagok egy-egy rövid üzenetben megfogalmazzák miért volt jó egymással együtt dolgozni. hiszen a csoport minden tagjának saját feladata van. Alapelvek A kooperatív tanulás lényege. hogy a nagyon különböző véleményt megfogalmazó gyerekek kerülnek össze egy csoportba. Csak akkor beszélhetünk kooperatív tanulásról. amely az egyén fejlődését a csoport értékelésében is megjeleníti. hogy egy feladatra új csoportokat hoz létre. A kooperatív tanulás egyik módszere az új csoportok szervezése előtt. akik azonos adott problémát dolgoznak fel. Szerepkártyák Az egyéni felelősség ezen keresztül tud megvalósulni. A kooperatív tanulás egyik módszere. majd a párjuktól hallottakat megosztják az egész csoporttal.IV. melynek lényege. Hatékony tanulásszervezési módszerek Véleményvonal A csoportalakítás egyik módszere. annak lesznek szakértői. tudásukat egy témáról. melyben csoporton belül először a párok osztják meg egymással gondolataikat.

és a vonalak mentén daraboljuk fel őket. e d. a. i 191 . Ezután osszuk a dar abokat négyfelé. Boríték A benne lévő darabok 1 2 3 a. a. és tegyük őket négy borítékba. f.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben T2 – Feldarabolt négyzetek a c b k d a i f e f a j A feladat menete Vágjuk ki a fenti négyzeteket. c j.

hogy a másik ellenőrizhesse.  A csoport tagjai húznak maguknak egy borítékot. T3 – Spencer Kagan: A csoportmunkához szükséges alapvető készségek              megköszönni a segítséget és elfogadni. hogy ne térjenek el a feladattól átfogalmazás (azaz saját szavaiddal megfogalmazni. ha nemet mondanak utasításokat adni és követni az utasításokat finoman félbeszakítani másokat és elfogadni. hogy melyik darabra lenne szükségük!  Társainak adhat darabokat. Hívjuk fel a hallgatók figyelmét arra. ha azt a társa előzőleg felajánlotta. hogy a borítékot jól nézzék meg miután kivették belőle a darabokat. ha minden csoporttag előtt ott van egy összerakott négyzet.  Társaitól senki nem vehet el darabokat csak akkor. és képesnek lenni arra. nem maradt-e benne még bármilyen kis darab. ha bennünket elismernek türelmesen várni és törekedni arra. Hatékony tanulásszervezési módszerek 4 b. és segítséget adni bocsánatot kérni és megbocsátani a többieket részvételre buzdítani és elfogadni a buzdításukat kérdezni és válaszolni nemet mondani és megérteni másokat. k A diákoknak a következő utasítást adjuk:  Minden csoport négy borítékot kap.IV. A feladatot akkor teljesítették. amit más mond.  A csoportok a náluk lévő darabokból az ismertetett szabályok szerint négy egyforma méretű négyzetet raknak össze. ha a segítségünket megköszönik figyelmesen hallgatni másokat elismerni. ha félbeszakítanak segíteni a többieknek abban. ha szükséges  humorérzék  az időhatárok betartása T4 – Az inklúzió céljait különösen jól szolgáló struktúrák* KOOPERATÍV STRUKTÚRA Ablakok A kerekasztal egyetért Azonos/különböző Bátorító korongok Beszélő korongok Csoportban–párban– egyedül Csoportinterjú 192 A másik megismerése A másik elfogadása Együttműködés Tekintettel a másikra A másik támogatása . hogy ne várakoztassunk meg másokat segítséget kérni. f. hogy megértettük őt)  figyelemmel kísérni a csoportmunkát és hozzászólni. Szabályok:  Tilos megszólalni!  Mutogatással sem jelezhetik.

: Classroom Instruction. 2001 193 . S. aztán mondom Edzés párban/Ellenőrzés párban Feldarabolt négyzetek Diák-kvartett Dobálós Hasonlók csoportja Háromlépcsős interjú Indián beszélgetés Kerekasztal Költs el egy húszast! Közös megegyezés Megbeszélés párban Párok Sarkok Szóforgó Találj valakit! Tálcán a megegyezés Vakhernyó A másik megismerése A másik elfogadása Együttműködés Tekintettel a másikra A másik támogatása T5 – Fekete és fehér diákok teljesítménye kooperatív tanulással és nélküle Ugyanazon diák teljesítménye ugyanazon tanárnál és tantárgyból Forrás: Marzano.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben KOOPERATÍV STRUKTÚRA Csoportprojekt Előbb dicsérj.

vagy valamennyi tanuló sokféle módon történő tanítása? Miért? 4. operatív tanulás és a csoportmunka között nincs különbség. 4. Mit gondolnak: a kooperatív tanulás minden tanulónak vagy csak néhánynak felel meg? Magyarázza meg. 10. Hatékony tanulásszervezési módszerek T6 – Ellenőrző feladatlap megoldása a kooperatív tanulás alapelveihez 1. építő egymásra utaltság erős változata azt jelenti. ami aggasztja Önöket? 194 . akkor is működhet sikeresen a kooperatív csoport. hogy mindenki egyszerre beszélhet. 9. 2. miért a hagyományosan leggyengébben teljesítő tanulók mutatják a legnagyobb fejlődést a kooperatív tanulásban? 2. ha a négy alapelv együttesen nem érvényesül. Mit gondolnak. négy alapelv: építő egymásrautaltság. 7. hogy egyetlen csoporttag sem lehet sikeres valamennyi résztvevő csoporttag sikere nélkül. egyenlő részvételt a szerepek elosztásával és munkamegosztással lehet elérni. hogy miért? 3. beszélhetünk kooperatív tanulásról. frontális tanulásra is jellemző az építő egymásra utaltság. párhuzamos interakció azt jelenti. egyenlő részvétel. A tanulóknak különböző stílusuk és intelligencia-erősségeik vannak. tevékenység is társul hozzájuk. Milyen típusú szociális készségekre van a tanulóknak szüksége. egyéni felelősség hiányzik. 8. A differenciálásnak melyik megközelítését tartja a legjobbnak: különböző tanulók különböző módokon. 5. hogy együtt tudjanak dolgozni? 5. ha konkrét feladat. egyéni felelősség. I A H I A koH A H Az I Ha az I A H Az I A Nem A csoportszerepeknek csak akkor van értelműk. 3. párhuzamos interakciók. 6.IV. Mit tartanak a legizgalmasabbnak a kooperatív tanulásban? Mi az. I T7 – Kérdések a kooperatív tanulásról való gondolkozáshoz 1. párhuzamos interakciók növelik az egyidejűleg aktívan kommunikáló tanulók számát.

hogy más csoportoknak mutassák be? Írják le mindkét megoldás előnyeit és hátrányait! 13. Mikor utasítanák az egyes csoportokat. mint a tananyag elsajátítása. Egyetértenek. Mi a véleményük: a csapatépítés a) alapvető fontosságú. hogy a kooperatív tanár inkább a tanulási élmények. A diákoknak meg kell tanulniuk versenyezni. és mikor kérnék arra őket. tapasztal atok tervezője. A szociális készségek elsajátítása legalább olyan fontos. odafigyel egy csoport beszélgetésére? Mit tehet az újonnan megszerzett információval? D2 – Feldarabolt négyzetek 195 .Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben 6. mint az ismeretek és a tudás közvetítője? 14. Hogyan reagálnának. vagy nem értenek egyet ezzel a kijelentéssel? Miért? 10. Miért számítanak fontos élet-készségeknek a csoportmunkával kapcsolatos készségek? 7. ha az építő egymásrautaltságot erősítjük bennük az osztályban. miért ez a véleményük! 9. hogy projektjüket mutassák be az egész osztál ynak. Véleményük szerint a négy alapelv közül melyiknek van a legnagyobb hatása a diákok tanulására? Melyik a legkevésbé fontos? Miért? 11. hogy még fontosabb a diákok számára. b) segíteni tud vagy c) szükségtelen? Magyarázzák meg. Egyetért vagy nem ért egyet ezzel a megáll apítással? Miért? 12. Rosszat teszünk velük. ha azt állítjuk. ha egyik tanítványa kijelentené: „Nem akarok ebben a csoportban dolgozni”? Indokolják is meg válaszukat! 8. de lehet. Mit tudhat meg abból. Mit jelent. hogy belehallgat.

IV. amikor kinyitották a borítékot? Hogyan indult el a munka? Milyen módon segítették egymást? Mennyire tartották be a szabályokat? Volt-e olyan. aki legelőször elkészült a négyzetével?  Volt-e olyan. hogyan állíthatná össze a négyzetet? Hogyan oldotta meg végül a feladatot?  Mit tett. Hatékony tanulásszervezési módszerek D3 – Megfigyelési szempontok a feldarabolt négyzetekhez      Hogyan reagáltak. akinek nehezebben látta át. aki irányítóvá vált a csoportban? Hogyan irányított?  Milyen volt a hangulat a csoportban munka közben? 196 .

Így az egy főre jutó idő jelentősen megnő. Párhuzamos (egyidejű) interakciók:  Együttműködő tanulás közben a tanulók között egyidejű interakciók zajlanak. Ha a tanár módosítja valamelyik jól bevált kooperatív módszert. Ha a négy alapfeltétel közül valamelyik nem érvényesül. hogy a kooperatív tanulási miért hatékonyabb. se pontosan meghatározott szerepek nincsenek. Ha minden más tényező azonos. Kérdés:* Véleménye szerint kiemelten fontos-e ennek az alapelvnek az érvényesülése az osztály diákjainak a többségétől eltérő szubkultúrában élő és a sajátos nevelési igényű diákok számára.  egyenlő részvétel. mint a csoportos. hogy míg egyes diákok sokat dolgoznak. akkor a diák is szót kap. Ez az egyik magyarázata annak. akkor nem beszélhetünk kooperatív tanulásról. (például a tanulókat párban dolgoztatjuk). a többiek a háttérbe húzódva csendben megpihennek. Ez tehát egy szálon futó interakció. hogyha valaki közvetlenül szól hozzájuk. Ha például egy csoportnak olyan feladatot adunk. amikor a diák a társát hallgatja. hiszen a tanulók sokkal érintettebbek. így előfordul. A kisebb csoportok jobban működnek.  párhuzamos interakciók. amely segít kihasználni a k ooperatív tanulás összes előnyét. hiszen az egyes szereplők egymás után „lépnek színre”. ezt csoportmunkának és nem kooperatív tanulásnak hívjuk. az előbbinek a 15-szöröse lesz. A csoportos munka pedig jobb a frontális óravezetésnél.  A hagyományos módszereket alkalmazó tanórán általában csak egy ember beszél. vagy újat akar alkotni. akkor a páros munka jobb. vagyis hiányzik az „egyenlő részvétel”. vagy sem? Véleményét indokolja meg! 197 . Ha a „s oros” interakciókat alkalmazó óravezetés helyett a „párhuzamos” óravezetést alkalmazzuk. mint a h agyományos tanítás. s amikor a tanár szólítja. mintha a terem egy távoli pontján valaki éppen a tanárral beszélget. mint a nagyobb csoportok.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben A) Alapelvek A kooperatív tanulás négy alapelve:  építő egymásrautaltság. A csoportmunkából hiányzik az egyéni felelősség. amelyben se szerkezeti felépítés. aki általában a tanár -. Az az idő is aktívabb részvétellel telik. mint az egy szálon futó interakciónál. akkor egyszerre az osztály fele beszélhet. Tehát kulcsfontosságú jól alkalmazni a párhuzamosság elvét.  egyéni felelősség. azt a négy alapfeltételt érvényesítve teheti.

A pontszám megállapításának további lehetséges módjai:  a tagok által befejezett munkák közül véletlenszerűen kiválasztunk egyet. mindent elkövetek. Az építő egymásrautaltság megfelelő feladatszerkezetekkel kialakítható (adott az osztály és a csoportcél. ha az egyik diák fejlődéséhez egy másik diák fejlődése társul. Az egymásrautaltság erősödésével párhuzamosan a kooperatív magatartásforma egyre kifejezettebbé válik. Támogatom és segítem őket a közös siker érdekében. Hatékony tanulásszervezési módszerek B) Építő egymásrautaltság Az építő egymásrautaltság a kooperatív tanulás alapelve. célok. Az építő egymásrautaltság minősége jelentős mértékben befolyásolja a csoporttagok egymás iránt tanúsított segítő. amíg minden egyes tag be nem fejezte saját feladatát). ha az egyik csoport sikere egy másik csoport sikerétől függ. Erről akkor beszélünk. akik teljesítettek egy előre meghatározott kritériumot. az érvényben lévő szabályok értelmében az egyes csoportok addig nem dolgozhatnak a következő feladaton. Az építő egymásrautaltság kialakulásával párhuzamosan születik meg a diákokban a kooperatív viselkedésre késztető bajtársiasság érzése. hogy ők is teljesítsék a feladat rájuk háruló részét. azaz pozitívan korrelál. vagy azoknak a csoporttagoknak a számával. hogy egy kalap alá vesznek társaimmal. Építő egymásrautaltság kialakítható még szerepek. Ha tudom például. a segédanyag mennyisége korlátozott. bátorító magatartását. munkamegosztás van csoportszinten és egyéni szinten egyaránt.IV. ennek pontszámát nevezzük ki a csoport pontszámának  a csoportban elért legalacsonyabb pontszám lesz azonos a csoport pontszámával. Építő egymásrautaltság létrehozható megfelelő értékelési módszerekkel is (a csoportpontszám a tagok pontszámának átlagával azonos. Kérdés:* Véleménye szerint kiemelten fontos-e ennek az alapelvnek az érvényesülése az osztály diákjainak a többségétől eltérő szubkultúrában élő és a sajátos nevelési igényű diákok számára. vagy sem? Véleményét indokolja meg! 198 . segédanyagok megfelelő alkalm azásával is. ha az egyének vagy az egyes csoportok fejlődése egymással szorosan összefügg.

akkor fejlettségemtől függően . egy csapásra minden megváltozik. Másik a feladatért felelős módszer a csoporttagok azonos feladaton dolgoznak. elengedhetetlen. amely szerint a csoport addig nem foghat hozzá a soron következő feladathoz. a csoport a munka végén közös jegyet kap. hogy ha tagja vagyok egy csoportnak. Az olyan módszerek. Ebben az esetben például a csoport valamennyi tagja teljesen egyedül megír egy tesztet. egyes diákok könnyen potyautasokká vagy igavonókká válhatnak. Bármely formáját is választjuk a személyes felelősség kifejezésének. de az egyes diákokat nem teszik felelőssé azért. és csoportos értékeléssel is jutalmaznak. A diákokra úgy is részesedhetnek a közös felelősségben. Ha azonban megjelenik az egyéni felelősség. hogy a csoport közös céljához hozzájáruljanak. A diákok tudják. mint amennyi az ő része a közös feladatból. mi az.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben C) Az egyéni felelősség Az egyéni felelősségtudat nagyban hozzájárul a kooperatív tanulási módszerek sikeréhez. (Slavin. Az egyik az ún. hogy a csoport által beadott kész munkát részfeladatonként osztályozzuk. hogy pontszámával ki milyen mértékben járult hozzá a csoport sikeréhez. Nyilvánvaló. Kérdés:* Véleménye szerint kiemelten fontos-e ennek az alapelvnek az érvényesülése az osztály diákjainak a többségétől eltérő szubkultúrában élő és a sajátos nevelési igényű diákok számára. amíg az előző feladatban mindenki meg nem oldotta jól a saját részfeladatát. majd a csoport eredményét a tesztpontok összeadásával vagy átlagolásával számoljuk ki.mással fogok foglalkozni. a diákok tanulmányi eredményeire nincsenek tartós hatással. rám pedig a személyes elszámoltatás legenyhébb formája sem vár. melyek ugyan a csoportoknak tűznek ki célt. amiért csak ő felelős. vagy sem? Véleményét indokolja meg! 199 . Potyautas az a diák. Alkalmazhatunk olyan szabályt is. hogy a csoport egyes tagjainak teljesítményét a csoport többi tagja pontosan ismerje. 1983) Az egyéni felelősségvállalásnak a feladat tartalmától és az alkalmazott kooperatív módszertől függően több formája is lehet. de munkamegosztás van. Az igavonó jóval többet dolgozik annál. és mindenki a saját részfeladatáért felel. aki a feladat megoldása érdekében a kisujját sem mozdítja. így mindenki a kész feladat pontosan meghatározható részéért felelős. pontfelelős módszer. Ha nem az egyéni teljesítmények alapján értékelünk.

A diákok ugyanis nemcsak szereplésre kapnak lehetőséget. A páros forgószínpad (a pár tagjai felváltva neveznek meg dolgokat vagy dobnak be ötleteket) ehhez hasonlóan működik. Hatékony tanulásszervezési módszerek D) Egyenlő részvétel A részvétel a tanulási folyamat szerves része. vagy valami egészen más. A diákok akkor tanulnak. ha interakcióba lépnek egymással és a tananyaggal. ha a páros megbeszéléseket. A szerepelosztás részvételi normákat alakít ki. hanem képességek szerint elosztani. hogy egyenlő arányú-e a részvétel. az előző két módszer egyikével helyettesíti. Az egyenlő részvételt általában a következő módokon lehet elérni:  a szerepek elosztásával  munkamegosztással. A részvétel szorosan összefügg a sikerrel. A diákok képességei között lévő különbségek miatt sokszor tanácsosabb a feladatokat nem egyenlően. A félidő módszer (amelyben először a pár egyik. és valószínűbb. majd másik tagja szerepel előre meghatározott ideig) nemcsak egyidejű interakció. A részvétel a siker elengedhetetlen feltétele. fel kell tennünk a kérdést: Az adott pillanatban az osztály hány százaléka vesz részt aktívan a munkában? A kulcskérdés annak megítélésére. és az osztály nagyobb hányadának válnak hasznára. hogy hozzájáruljanak a munkához. Az egyenlő részvétel nem azonos az egyidejű interakcióval. az egyenlő részvétel magától nem jön létre. a következő: Milyen módon vesznek részt egyenrangúan a munkában? Páros munkában a párhuzamosság kritériuma teljesül (a tanulók 50%-a egy időben fejezi ki gondolatait). hogy tanulnak is. az egyenlő arányú részvétel pedig az egész osztály sikerének titka. vagy sem? Véleményét indokolja meg! 200 . hogy éppen egyidejű interakciók zajlanak-e.IV. m ivel ezek valódi kooperatív módszerek. amikor csak lehet. hanem egyenlő részvétel kritériumának is megfelelő állapotot teremt az osztályban. Előzetes átgondolás híján egy kellően heterogén csoportban az önkéntes részvételből az egyenlőtlen részvétel lesz. Az aktív diákok valószínűleg jobban élvezik az egész folyamatot. de azt is elvárjuk tőlük. Annak eldöntésére. Kérdés: * Véleménye szerint kiemelten fontos-e ennek az alapelvnek az érvényesülése az osztály diákjainak a többségétől eltérő szubkultúrában élő és a sajátos nevelési igényű diákok számára. A tanár tehát akkor jár el a lehető leghelyesebben. de az egyenlőség feltétele nem valósul meg (a le gtöbb párosban általában az egyik fél jóval többet beszél. mint a másik). Ha nem készítjük megfelelően elő.

ha konkrét feladat. vagy hamisnak tartja őket! 1. 2. hogy mindenki egyszerre beszélhet. 7. párhuzamos interakciók növelik az egyidejűleg aktívan kommunikáló tanulók számát. 9. 8. párhuzamos interakció azt jelenti. hogy igaznak. 10.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben D5 – Ellenőrző feladatlap a kooperatív tanulás alapelveihez Az állítások mellé I vagy H betűt tegyen aszerint. hogy egyetlen csoporttag sem lehet sikeres valamennyi résztvevő csoporttag sikere nélkül. ha a négy alapelv együttesen nem érvényesül. egyenlő részvétel. párhuzamos interakciók. frontális tanulásra is jellemző az építő egymásra utaltság. akkor is működhet sikeresen a kooperatív csoport. a az egyéni felelősség hiányzik. 4. tevékenység is társul hozzájuk. csoportszerepeknek csak akkor van értelműk. em beszélhetünk kooperatív tanulásról. négy alapelv: építő egymásrautaltság. z építő egymásra utaltság erős változata azt jelenti. kooperatív tanulás és a csoportmunka között nincs különbség. 3. 201 . 5. z egyenlő részvételt a szerepek elosztásával és munkamegosztással lehet elérni. 6. egyéni felelősség.

illetve szövegfeldolgozás. Gondolat Kiadói Kör. Projekt I. A kompetenciafejlesztés fókuszai Kapcsolódási pontok Támogató rendszer: Differenciálás foglalkozás M. Projektterv készítése. foglalkozástól.* Ajánlott időkeret A modul közvetlen célja: A modul témái. ha a Differenciálás és a Kooperatív tanulás foglalkozások megelőzik ezt. Nádasi Mária: Projektoktatás. 6 A sajátos nevelési igényű és a más szubkultúrákban élő diákokra vonatkozó részek (* jelöli) szerzője Keres zty Zsuzsa 202 . kész projekttervek alapján. Megelőző tapasztalat: Ajánlott továbbhaladási irány: Célszerű. A két foglalkozást egy 3. és II. amikor a csoportok projektproduktumaikat bemutathatják. Projekttervezésen és projektmunkában való részvételen keresztül megismerkedni a pedagógiai projekt működésével. – Kerékgyártó Judit6 2 × 90 perc A projekt értelmezése. hogy erős intelligencia-területeiken tevékenykedhessenek. Budapest 2003. Gyakorlatszerzés a pedagógiai értékelésben. döntéshozás. hogy közben a hallgatók iskolai munkákkal is meg tudj anak ismerkedni. hogyan lehet megközelíteni egy témát a többszörös intelligencia szempontjából.IV. Tervezés. Ez időben olyan távol legyen a 2. Lényegkiemelés. elemzés is szintetizálás a projektről szóló szakirodalom alapján. Tudatosítsák. tartalma: Ismeretek a projektről – előzetes ismeretek. saját élmény szerzése a projektmunkáról. Szerezzenek tapasztalatot arról. A két foglalkozás között projekt megvalósítása. kövesse majd. hogy a sajátos nevelési igényű és/vagy a más szubkultúrában szocializálódott gyerekek/diákok számára különösen fontos. Kommunikációs készség különböző helyzetekben. 3–4. lényegének és lépéseinek megismerése. Hatékony tanulásszervezési módszerek IV. együttműködés.

kitekintve arra is. hogy a projektről bővítsék. Célszerű minél vegyesebb csoportokat létrehozni. projekttervezés. az ismeretek kiegészítése a projektről. hogy minden vegyes csopo rtban legyen (legalább) egy hallgató.* A foglalkozástervben szereplő idők iránymutatóak.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Módszertani ajánlás A két foglalkozás a folyamat indítása: előzetes tudás. hogy az egyes életkorokban milyen témájú. Az első két foglalkozás között lehetőleg ne teljen el több mint egy hét. Ha az első foglalkozáson mindkét út jelen van. majd a harmadik foglalkozáson lesz a projektproduktumok bemutatása.* A második foglalkozáson projektet terveznek. akik a szakirodalommal és kik azok. A sajátjától eltérő szubkultúrában élő és a sajátos nevelési igényű diákok érdekében különösen fontos figyelembe vennünk a többszörös intelligencia-elmélet gyakorlati konzekvenciáit. hogy legyen olyan. amelyet a gyorsabban haladóknak ki tudunk adni. ez ugyanakkor nem feltétlenül igényel külön közbeiktatott foglalkozást. Az első foglalkozás a hallgatók előzetes ismereteinek megfelelően lehetőséget ad arra. akik proje kttervek tanulmányozásával foglalkoznak. a tervbemutatást segíti. illetve az elkészült fürtábrák és vázlatok bemutatására hogyan alakít csoportokat. A második foglalkozáson megszületett tervek megvalósításához is szükség van konzultációra. illetve projekttervek megismerésén keresztül bővítsék témajegyzéküket. mélyítsék ismereteiket. hogy az első foglalkozáson kik azok. Megkönnyíti és eredményesebbé teheti a hallgatók munkáját. amely alapján ezt követően megvalósítják tervüket. hogy a két ütem hogyan hangolható össze. Ha a teremben egy projektor is van. Err e az elektronikus felületek jól használhatóak. mely idő lehetőséget biztosít arra. illetve a részfeladat ok egyeztetésére mindenképpen lehetőséget kell adni. a témához kapcsolódó időkitöltő feladatunk. jellegű projekteket célszerű tervezni. azoktól a hallgatók munkavégzési idejének megfelelően lehet eltérni. 203 . oda kell figyelnie a tanárnak arra. aki az SNI és egy. de ennek lehetősége függ attól. A produktumok bemutatásánál valószínűleg nélkülözhetetlen lesz a számítógép és a kivetítő. hogy a hallgatók a folyamatot végigjárják. aki a más szubkultúrában élő diákok szempontjait érvényesíti. hogy az előző feladatokban hogyan oszlik meg a csoport. A párh uzamosan megjelenő eltérő feladatok is szükségessé teszik. valamint a vegyes csoportokat úgy alakítani. A tanár tapasztalatai alapján dönt arról. a harmadik foglalkozás előtt azonban 2-6 hétnek kell eltelnie. ha rendelkezésükre áll csoportonként egy-egy számítógép internethasználattal.

C.D1 – A. Ráhangolódás. zaik D szövegek a projektről T2 – Kiegészítő szöveg a projektről 10 Az alapcsoportokból kiválnak és a többi csoport azonos jelű tagjaival szakértői Lényegkiemelés  A foglalkozások javasolt időkerete – a csoport egyedi igényeitől függően – változtatható. Csoportforgó T1 – Lista a lehetséges projektekről 10’ II. anyagok (mellékletek) 20’ Azon hallgatóknak. Hatékony tanulásszervezési módszerek Foglalkozásvázlat I. közösen kiegészítjük azt. Az új tartalom feldolgozása (A) Idő Tevékenységek Tevékenység célja. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. ing Összegyűjtjük a csoportok munkájának eredményét. B. a feldolgozás előkészítése Idő Tevékenységek Tevékenység célja.vása Szóforgó déseiket a projekttel és a TI gyakorlatával kapcsolatban! Először egyénileg.Előzetes tudás előhí. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. akiknél nem tartjuk elegendőnek az előzetes tudást ahhoz. ami a projekttel. Új ismeret szerzése hogy tartalmas projektmunkát tervezzenek a projektről. 204 . I. fejlesztendő készségek.IV. fejlesztendő készségek.Önálló munka letével és gyakorlatával kapcsolatban eszükbe jut. szövegfeldolgozással folytatjuk. C és D jelű csoporttagok először önállóan elolvassák a szövegüket. Szakértői mo. B. anyagok (mellékletek) 10’ Gyűjtsék össze. Négyféle szöveget ajánlunk feldolgozásra szakértői mozaikban. A szakértői mozaik szervezése függ a feladatot végző hallgatók számától. valamint a többszörös intelligencia (TI) elmé. Ha több négyfős csoport dolgozik a szövegekkel. Brain Stormmajd csoportban. illetve fogalmazzák meg kér. akkor a négyfős csoportokon belül A.

projekttervek A mellékletben szereplő projekttervek (alsós és középiskolás projektek. Továbbá a D3 melléklet olvasása – s annak végiggondolása. a szöveg tartalmának ismertetése. illetve most mivel egészítenék ki még a témajegyzéket és a kérdéseket. ismerése meg. B-k csoportja. a többi szöveg tartalmának meghallgatása – mindenki számára meglegyenek. fejlesztendő készségek. Mivel a szövegfeldolgozás üteme eltérhet (a szövegek hosszúsága is eltérő). anyagok (mellékletek) 15’ Azon hallgatóknak. közös vázlatot készítve felkészülnek a lényegének ismertetésére.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben csoportot alkotva (A-k csoportja. D3 – Milyen projekttéma számíthatna a helyi diákok érdeklődésére? II.vázlatkészítés D3 – Milyen tek) tanulmányozása – legalább egy alsós és egy témahét terv –. 20’ Majd visszatérve az alapcsoportjukhoz a hallgatók ismertetik csoporttársaikkal Szóbeli tartalom a saját szövegük lényegét. amelyek felkeltenék az adott település gyerekeinek érdeklődését.Elemzés. több lehetőség van a szervezésre: dolgozhatunk kevesebb szöveggel vagy dolgozhatnak párok azonos szöveggel – a lényeg az. helyi diákok 205 . képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. legyen készenlétben időkitöltő feladat. Az új tartalom feldolgozása (B) Idő Tevékenységek Tevékenység célja. hogy a lépések – önálló feldolgozás.Önálló szöveg. C-k csoportja és D-k csoportja) feldolgozzák a szövegüket.D2 – Kész feldolgozás. témahe. akiknél elegendőnek tartjuk az előzetes tudást ahhoz. hogy milyen projekttémákat javasolnának. általánosí. Javaslat az időkitöltőre: az előzőekben összegyűjtött kérdések közül mire kaptak választ a szövegből. hogy Projekttervek tartalmas projektmunkát tervezzenek a projektről. amellyel a gyorsabban haladó szakértők még foglalkozhatnak. összefoglalás Ha kevesebben vannak a szövegfeldolgozásnál. feldolgozása tás projekttéma személyenként érdeklődés szerint. illetve mindenkinek a D3 melléklet elolvasászámíthatna a sa.

10’ A csoportok megosztják egymással csoportosításuk eredményét. port kiegészítheti. s készítsenek egyénileg egy általánosan használható vázlattervet a projektleíráshoz. Logikai rendezés egészítsék ki azt tapasztalataik. amennyire majd a bemutatás során szükség lesz.IV. lépések száma függ a csoportok számától) A csoport fürtábráját és vázlattervét annyi példányban készítik el.Eltérő megoldások Három megy.) Csomagolópapír Filctoll 5’ 206 . Minden cso. Hatékony tanulásszervezési módszerek Olvassák el a hallgatók a terveket. vázlataik alapján. (Annyi példányt kell készíteni csoportonként. 10 érdeklődésére? CsomagolópaKözös vázlat pír készítése Filctoll Csoportmunka Témagyűjtés Fürtábra készí. ahány vegyes csoportot fogunk alakítani a foglalkozás végén a bemutatásokhoz.Csomagolópatése pír Kupaktanács Filctoll Osszák meg a hallgatók egymással kiscsoportban az elkészült vázlattervüket és Lényegkiemelés állapodjanak meg egy közös vázlattervben. Milyen szempontoknak kell megj elennie egy projekt leírásában? Gyűjtsenek projekttémákat a D3-as mellékletben megszólaló gyerekek érdeklődését felkelthetik 10’ Térjenek vissza a csoportok a foglalkozás elején összegyűjtött témajegyzékhez. megváltoztathatja saját fürtábráját a többi csoportnál szerzett megismerése egy marad (a tapasztalatok alapján. A témajegyzék és kérdések csoportosítása – fő témák és az azon belüli altémák meghatározása. majd ábrázolása fürtábrán.

milyen eredményre jutottak?  A projekt fogalmának meghatározása. összedolgozott vál. Érdeklődés megjele. Az otthoni munka eredményének összegyűjtése a csoportokon belül:  Milyen témának. vázlattervek D4 – Szempontok a tervbemutatók értékeléséhez 10’ Csoportonként meghallgatjuk egy-egy A úton haladó hallgató értékelését a B Visszajelzés a vég. és értékeljék a B úton haladó csoport.Frontális úton haladók csoporton belüli bemutatójának tartalmáról. változtatásra. hogy ismereteik alapján kérdezzenek. Elkészült fürtábrák. anyagok (mellékletek) 10’ Az előző foglalkozáson végzett munka visszacsatolása. minél többféle eredeti munka álljon rendelkezésre az új csoportban. I.tás lati tapasztalatok összekapcsolása.venítése. hogy egy-egy csoportnak lehetőleg minél több alapcsoportból legyen tagja. zett munkáról Foglalkozásvázlat II. fejlesztendő készségek. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. ahányféle B úton haladó csoportból jelen vannak a csoportban). A szakirodalmi is. felvetődő kérdések) – ez az alapja az zése órán készítendő projekttervnek. Az eddig A úton haladóknak az a feladatuk.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben III. a feldolgozás előkészítése Idő Tevékenységek Tevékenység célja. A B úton haladók ismertetik a csoporttal fürtábrájukat és vázlattervüket (tehát annyi munka kerül bemutatásra a csoporton belül. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. rendszeretozatának kivetítése (fő témák. altémák. Projektor 15’ 207 . fejlesztendő készségek. anyagok (mellékletek) 10’ Az A és a B úton haladók vegyes csoportokat alkotnak úgy.Szóforgó nése Csoportforgó Lényegi jegyek ki- Számítógép. javaslatot tegyenek a kiegészítésre.Plakátbemutameretek és a gyakor. ellenőrzés és értékelés Idő Tevékenységek Tevékenység célja. kérdésnek néztek utána. a projekt témájához Az ismeretek felele.frontális kapcsolódó összegyűjtött témajegyzék általunk kiegészített. Az új tartalom összefoglalása. Ráhangolódás.

részfeladatok. II. egy-egy csoporthoz tartozzon egy vagy két fő téma.  produktum meghatározása.  kapcsolattartás módja. Hatékony tanulásszervezési módszerek  Mely témák feldolgozásával foglalkoznának szívesen a csoport tagjai? 5’ emelése Frontális Az együtt dolgozó csoportok megszervezése. Csoportmunka Számítógép internet kapcsolattal csoportonként Csoportonként adathordozó lépések meghatározása. anyagok (mellékletek) A csoportok tervet készítenek az általuk választott fő téma/témák feldolgozásá. hogy a végére teljes képünk lehessen a projektekről. * A foglalkozások javasolt időkerete – a csoport egyedi igényeitől függően  – változtatható.IV.  felelősök. A témaválasztás. hogy a fő témák le legyenek fedve. Az új tartalom feldolgozása Idő 30’ Tevékenységek Tevékenység célja. hogy a projekt megvalósítására mennyi ideje van a Döntéshozatal csoportoknak (3-6 hét lehetőségeink szerint). fejlesztendő készségek. Meg kell határoznunk.  időterv.  dokumentálás módja. határidők. 208 . rendszeressége. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. Együttműködés A készítendő tervnek tartalmaznia kell: ______________________  a cél meghatározása.  anyaggyűjtés – források meghatározása. A cél az.Tervkészítés hoz. érdeklődés alapján a csoportok megszervezése.

Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben III. illetve a bemutatók sorrendjének kialakítására. konzultációk egyez. Kommunikáció Értékelés D4 – Szempontok a tervbemutatók értékeléséhez 10’ A tervbemutatók és értékelések alapján a további munkák. milyen idő és eszközigénnyel kívánják munkájukat bemutatni. megszervezése A csoportoknak határidő kiadása. A bemu. Ezen keresztül tanári segítséget is adhatunk további munkájukhoz. Az új tartalom összefoglalása. ellenőrzés és értékelés Idő Tevékenységek Tevékenység célja. Célszerű vállalkozó hallgatókat felkérni az igények begyűjtésére. tatáskor minden csoportnak legyen egy értékelő párja.A részek megisme.) 209 . rése. (Megkönnyíti a munkát. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök.Frontális terv.Számítógép. a technikai előkészítésre. ismertetés projektor Az elvárások tudatosítása szempontok alapján.: moodle) keretrendszeren adja le a kijelölt határidőig. amikorra előzetesen bekérjük. anyagok (mellékletek) 20’ A csoportok bemutatják elkészült terveiket – kivetíti minden csoport.További munka tetése. fejlesztendő készségek. hogy milyen formában. ha háttérként minden csoport feladatai eredményét és dokumentációját az erre a célra kialakított elektronikus (pl.

Hatékony tanulásszervezési módszerek 210 .IV.

7 Hortobágyi Katalin: Projekt kézikönyv. illetve áldoztatik fel a rendszerint készen kapott és csak elfogadandó általános érvényű igazságok oltárán. tantárgyi vagy integrált projekt. hiszen más környezetben.  Gyakorlata a mai iskolákban.  Tanárok véleménye.  Témaválasztások (tanterv.  Projekttémák a gyakorlatban. nem lehet és nem szabad az egyetemi óra keretében mindet felhasználni! T1 –Lehetséges lista a projektről Mi jut eszükbe. tudomány centrikus tanulásszervezésben épp a problémák konkrétságából és egyediségéből fakadó gazdagság vész el.  A projekt értékelése. kinek a nevéhez köthető. tananyagon kívül) – hogyan szervezzük a téma kiválasztását?  Jellemzői (ami nélkül nincs projekt). hiszen a projektekben a problémák nem absztrakt síkon jelennek meg.  Gyerekek véleménye.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Mellékletek a foglalkozáshoz A mellékletek közül a felhasználó oktató választhat. A bő kínálat a szakirodalmi hátteret is adja. más gyerekek. akik dolgoztak már projekttel. IFA-OKI IFK 1991 211 . milyen hagyományait ismerjük?  Miért dolgozzunk projekttel a gyerek nézőpontjából?  Mi a tanár szerepe a projektben?  A projekt lépései.  Az órai projekttől a témahéten át az éves projektig. hanem a lehető legtöbb vonatkozásnak és összefüggésnek a feltárása. a teljes helyi tanterv projektben való feldolgozásáig – projektek az időben.  Projektek a mindennapokban.  A fogalom meghatározása. Ezért tehát minden projekt szigorúan véve végtelen és ugyanakkor egyedi. amely a való világban az adott problémához organikusan kapcsolódik. Épp ezért azonos problémára épülő projektből sincs két egyforma.  Projektterv készítése.  A projekt szakirodalma. A trad icionális. T2 – Kiegészítő szöveg a projektről A projektekről általában7 Mi a projekt? A projekt egy sajátos tanulási egység.  A tanórai keretek és a projekt.  Projektproduktumok. A feladat nem egyszerűen a probléma megoldása vagy megválasztása. hanem a konkrétság gazdagságában.  Hogyan jelenik meg a külvilág a projektekben. illetve milyen kérdéseket fogalmaznak meg a projektről?  Pedagógiatörténet – hol jelent meg a projekt. más tanárok segítségével dolgoznak rajtuk. akik dolgoztak már projekttel.  Konkrét projektleírások. amelynek a középpontjában egy probléma áll.

A kooperáció a tanári és tanulói szerepek különbözőségének érvényesülése mellett valósul meg. amelynek során meghatározott ismeretekhez és képességekhez kívánjuk eljuttatni a tanulókat. Az előbbi példánál m aradva. Ez azonban nem azt jelenti. a verbalizmus uralmára és a receptív képességek dominanciájára építő tradicionális oktatásban humanista frázissá züllött. hogy ez egyenlő felelősséggel és egyforma tudatossággal történik. a tanár irányító szerepe az együttműködés mozzanatában szinte észrevétlenül van jelen. Olyan piramis. A tervezés két fő dimenzióban történik. A tantárgy-jelleg – az tehát. ökológiai és társadalmi vonatkozásokig. A téma sokoldalú megközelítése sokszemélyű megközelítést is jelent. cselekvés és ellenőrzés célorientált mozzanataiban. hogy a tanulókkal közösen a probléma lehető le gtöbb vonatkozása a vizsgálódás mágneses erőterébe kerüljön. amelyeket egy uniformizált folyamat végén a tanulók igen nagy szórással sajátíthatnak csak el. nem pedig pusztán azon ismeretekét és készségekét. Az a megállapítás. a jó szervezés. hogy eltérő képességstruktúrák egyenértékű szerephez juthatnak itt. hogy megfelelően illeszkedjenek egymáshoz és a lehető legkisebb hézagot hagyják maguk között. feloldódik a közös tervezés. Inspiráló és tudatos tanári segítség kell ahhoz. A tervezés másik dimenziója maguknak az egyes projekteknek a megtervezését jelenti. nem pedig hierarchikus munkamegosztásról van szó. hogy a projekt konkrét és egyedi – azaz az adott téma hely és személyek determinálta megjelenése – logikusan következik. a választott megközelítési mód szellemessége és eredetisége. Hatékony tanulásszervezési módszerek Mindebből tévedés volna a projektmódszert valamiféle szabad asszociációs láncolatként – netán tanulói és tanári rögtönzések vagy csapongások egyvelegeként elképzelni. biológiai. Az első az egész folyamatra vonatkozik. hogy a gyerekek maguk is hoznak macskaköveket. hogy a vizsgálat kiinduló és centrális kérdésének megválasztása véletlenszerű. élményeihez tapadó problémákból keletkeznek. akkor ez az aspektus rendeli magához a különféle vonatkozásokat és ez is segít végül is elvágni a végtelenbe irányuló fonalakat. hogy tehát az egyes projektek az utat kijelölő tanári inspirációk hatására részben – de olykor nagyrészt – a tanulók életéhez. a valamiben több képességű társ vezetése melletti pontos kivit elezés. hogy a diszciplinaritás jelen van – a projektmódszer esetében is éppen abban jut kifejezésre. Abból. A pontos megfigyelés. (Így lehet eljutni például az ivóvíz tisztaságának hétköznapi kérdésétől a kémiai. Megszűnik a verbális képességek fölényhelyzete. a projekt módszer alkalmazásával ezzel szemben valósággá lehet. hanem egy ennél fontosabb dologra is. A projekt konkrét gazdagságát és ennek kapcsán a megközelítési utak sokféleségét hangsúlyozva nemcsak a tematikai megközelítés különbözőségére és az ezek közötti választás lehetőségekre kell felhívni a figyelmet. A tervezés különös izgalma és mondtatni varázsa itt épp abban van. Az egyaránt persze nem jelenti azt. A projektmódszer tudatos tervezést igényel. csakhogy elsősorban a tanulói tevékenységek tervezését. Ezért aztán a projekt témájától függetlenül a szociális tanulás 212 . hogy minden gyerek tehetséges lehet valamiben. ha a tervezés a víz komplexumot kémiai indíttatással jeleníti meg a tanulási program egészében.) A projekt tehát – mint ahogy azt a bevezetőben már írtam – mindig komplex. a szavakkal való megformálás mellett a kézzel való megformálás. mind-mind egyenértékű szereplő lesz a közösen választott feladat közös megoldásában. amelyhez tanár és diák eg yaránt hordja az építőelemeket. Csakhogy épp mert kooperációról. hiszen itt nem egyetlen etalon hitelesíti a tehetséget. hogy mit tekintünk központi kérdésnek. Nevezetesen arra.IV. A projektek mint önálló macskakövek borítják ezt az utat és a tervezés dolga éppen az. hogy mint cselekvés kooperatív. az úthoz.

sem érdeklődésben. sem az érzelmi viszonyulás árnyalataiban nem vagyunk soha azonosak. lehet kooperatív műveletekre épített. Mert a kooperatív jelleg semmivel sem erősebb itt. úgy is megannyi iskolán kívüli forrásból árad. ahelyett. mennyit ad föl a pedagógusi autoritásból. az iskola és az „Élet” közé emelt. hogy az egyedinek és a kollektívnek. hogy a szerző épp melyik ismérvet tartja valami miatt. Ezzel szemben a projekt. Projekt munkát szervezni és kivitelezni egyszerűen lehetetlen parancsnoki hídon állva. minden külön didaktikai erőfeszítés nélkül teszi lehetővé. A tradicionális oktatás nehezen köt szövetséget ezzel a kontrollálhatatlan bőséggel. hogy maga a módszer garantálja. vagy olyan kiindulási pontokat. Hogy ez a „bezárás” egyúttal felszabadulást jelent. mint az a lehetőség. Ezért a projekt módszer individualizáló jellege épp oly joggal hangsúlyozható. Ezúttal a rombolás és építés ellentétéről lesz szó. Jószerivel alig képzelhető el olyan projekt. lehet a tanulói aktivitás életre hívója és megbecsülője. Az információ így is. A projektnek ez a jellegzetessége maga is komplex. amely éppen életközeli problémákból indít. épp mert komplex rendszerként szolgái tanulmányozásra.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben terepe is. a vezetésnek és vezetettségnek az egysége csorbát nem szenvedhet. ezért a legjobb kivitelezés szerint sem illik igazából senkire. mint az. amelyek pillanatnyi kondícióinak megfelelnek. motiváltsága. amelyen megtanulható az együttműködés. és minden résztvevő minden irányú tapasztalataira épít. hogy a tevékenység belső szükségleteihez igazodó időkereteket nyerjen ezáltal. hogy ki-ki a maga individualitását vigye a közös játszmába. De ez a dialektikus egység nem is annyira a kommentárok. a szabad választásnak és a közös célra törekvésnek. Mert a projekt módszer „rombol” is: az iskolán belül ledönti a tanórák közötti csengőszóból és nyúlfarknyi szünetekből emelt falakat. amelyről végezetül szólni szeretnék. hogy ki-ki a maga korábbi élményei. de lehet mindennek az ellenkezője is. tehetsége és ambíciói birtokában válasszon olyan részfeladatokat. hogy mindenkitő1 ugyanolyan megközelítést. Nem így a projekt. A tanár ugyanis ebben a partneri viszonyban inkább lehet önmaga. Ezzel már a projekt módszer újabb. mint amikor a hagyományos tanári szerep ornátusában kényszerül megjelenni. A szakirodalomban attól függően. igen fontos jellegzetességénél tartunk. És lerombolja a projekt módszer az iskola és társadalom. Mert az a fontos itt. hogy szabad belátásától. gyengeségeink és erősségeink koordinátái között láthassunk neki. Elveszti ezt az ornátust. addig a projekt módszer a pedagógust jobban „bezárja” a diákokkal való partneri együttműködés viszonyrendszerébe. Magának a végr ehajtandó feladatnak a sokfélesége biztosítja a közös ügyhöz való hozzájárulás sokféleségét is. Blokkosított vagy epochális időtervezésként említi ezt a szakirodalom. Nagyon fontos. egyforma tempót követel. nagylelkűségétől vagy hangulatától függjön. amelynél az okokat vagy következményeket következetesen feltárni szándékozó kíváncsiság ne nyitná ki az iskola kapuit. mint kollektivizáló hatása. hogy közvetlen teremtő emberi kapcsolatokat nyerjen ezáltal. amelynek nyomvonalai ne vezetnének az iskolán túlra. Az átlaghoz igazodó tanórai osztálymunka legnagyobb keserve éppen az. A tanár vagy a tankönyv nem egyszerűen információforrásként veszíti el egyeduralmát vagy vezető 213 . Aki ugyanis projektet szervez. sem ízlésben. ha valaki akarja. hogy bármely feladat megoldásához ö nmagunk keretein belül. Ismét egy dialektikus ellentétpár. hogy tanórába zárná diákjait és önmagát. talán mondani is felesleges. Mert sem tehetségben. vagy éppen saját fogékonysága okán hangsúlyozandónak. de ezen belül az ügyhöz való egyéni hozzájárulások különbözőségének tisztelete is. eleve kizárja. mint a valóságos folyamat miatt érdekel bennünket. Míg tehát egy hagyományos tanóra. láthatatlanságában is erős falakat. tapasztalatai. más-más aspektusra helyezi a hangsúlyt. ugyanolyan algoritmusokat. Csakúgy.

másoktól tanulni tudó tanár követésre motiváló emberi példájával gazdagítsa a diákokat. Dewey szavaival élve a learning by doing jellegzetes példájáról. aki azt az álláspontot hangoztatta. Hatékony tanulásszervezési módszerek szerepét. amelynek középpontjában a tervszerűen kialakított. amelynek hatása a későbbi idők számos iskolakísérletében és több ezer tanulmányban is tükröződik. C). a céltudatos tervezés hangsúlyozása. a nyári szünetet megelőző időben kerül sor. problémaközpontú cselekvés gondolata áll. A projekt módszer lerombolja tehát a „mindentudó tanár” nimbuszát. adja a veleszületett – napjainkban sajnos gyakran elpazarolt – gyermeki képességek hasznosításának legfőbb garanciáját. amely az iskolai tevékenység tipikus egységét jelenti. amelyek nagy súlyt h elyeznek az öntevékeny. Azok gondolatai német közvetítéssel jutottak el később az amerikai műszaki főiskolákra. A projekt-módszer. az aktivitás. Magát a projekt gondolatot nem Kilpatrick találta ki. orvos. a Jenaplan szerinti csoportmunka) valamint a reformpedagógiai orientációjú falusi iskolai törekvésekkel (Haase. D) szövegek a projektről A) A projektoktatás8 A „projektoktatás” azt a törekvést takarja. És ez azért van jól. vagyis a pragmatizmus szellemében kialakított iskolai gyakorlatról van szó. mert ez felel meg a valóságos emberi viszonyoknak. B). Blonszkij.php 214 .i-dome. Landerzeihungsheimmozgalom. hogy a tanulókkal együtt. századi építészeti akadémiák munkájához. John Dewey mellett talán legjelentősebb személyisége. A projektoktatással a gyakorlatban leginkább a projekthetek formájában találkozhatunk. A koncepció tanulással kapcsolatos fogalmai (pl. Gaudig. A koncepció visszavezethető a XVIII. ami némiképp korlátozza a módszer pedagógiai hasznosságát. szívből jövő tervszerű cselekvés. Adott esetben egy-egy részkérdést vagy összefüggést illetően egy erdész. mint egy tanár. Ferriere.” 1918-ban jelent meg The Project Method című tanulmánya. Kerschensteiner. Makarenko. önképző jellegű tevékenységekre (pl. hanem sokkal inkább ezekben a tevékenységekben rejlő lehetőségekből nyert tanulási tapasztalat által. mert az annak során szerzett tapasztalatok és a megfogalmazódó következtetések ebben az esetben nem épülhetnek be szervesen módon az oktatás folyamatába. a begyűjtött tények értékelésében. hogy „a valamely közösségi helyzetből fakadó. úgymond: „helyretételében” is. A céltudatos tevékenység alkalmazása a pedagógiai folyamatban is utalt a koncepció legfőbb alapelvére. a jelenlegi alternatív iskolák történeti előzményei és jelenlegi formái. Freinet) törekvéseivel. Kialakítása az amerikai Progressiv Education képviselője. Scheibner.hu/reformpedagogia/index. a kompetenciák valóságos társadalmi megosztottságának. Reichwein). de az információk. valamilyen tárgyi vagy szellemi produktum létrehozására irányuló törekvés) számos rokon vonást mutat a munkaiskola különböző teoretikusainak (pl. mérnök vagy szakács kompetensebb értékelő lehet. A megfelelő vezetés mellett megvalósuló tervek nem csupán a rövidebb távú tevékenységeink céljainak teljesülése által biztosítják azok sikerét. Azonban csak Kilpatrick korábban említett programadó írása nyomán vette kezdetét az a nagyarányú pedagógiai recepciós folyamat. Erre leggyakrabban az év vége táján. Jelenleg szinte alig van olyan német középiskola. amely évente ebben a formában legalább egy alkalommal ne szervezne valamilyen projektmunkát. Wilhelm Heard Kilpatrick nevéhez fűződik. D1 – A). amelynek teljes címe. Ugyanis 8 Györgyiné Koncz Judit – Kasnya-Kovácsné Bakacs Judit – Kopp Erika – Németh András: Alternatív. A törekvés számos rokon vonást mutat továbbá azon reformiskolák gyakorlatával.és reformpedagógia a gyakorlatban http://www.IV.

olyan jellegű tevékenység is bevonható lenne. vagy ökológiai. „Hogyan arat Jones úr új aratógépével stb. Ez jelentkezhet közvetett formában. A „célirányos cselekvést” gyakran összekapcsolják azzal az elvárással. Az egyes iskolákban megvalósított külö nböző projektek gyakran szabadidős tevékenység jelleget öltenek (pl. Ebben az esetben a „célirányos cselekvés” egyben társada lmi szempontból is hasznos cselekvés formájában került megvalósításra. amely közel áll az iskola hagyományos feladataihoz és annak valóságához is. például. elsősorban receptív jellegű tanulási formák) megváltoznának. „indiánprojekt”. „Dunai csónaktúra”. A Collings által leírt projektek többsége jól érzékelteti azt az alapvető pedagógiai igényt. eredményeit bemutató előadás vagy kiállítás keretében. és gondo skodott azok megszüntetéséről is. mint valamilyen érdekes dologgal (pl. kézzel fogható haszna is megtapasztalhatóvá váljon. az osztályban folyó. ha az oktatás megszokott feltételei (órarend. hogy a fenti szempontok ilyen mértékben történő érvényesüléséről csak a kimagasló színvonalú projektek kapcsán beszélhetünk. illetve viszonylag könnyen megvalósítható. amelynek keretében egy tanulócsoport feltárta az egyik osztálytársa családjában gyakori tífuszos megbetegedések okait. és valóban projektek keretében folyna a munka. kézműves tevékenységekkel („Készítsünk vas alódeszkát”. tanulókból. amelyek jelentős mértékben hozzájárultak a levegő minőségének javulásához. Ezt követően több napon át folyhatna (lehetőség szerint több évfolyamot magába foglaló vegyes csoportok keretében) az „alkotás” elkészítése. Amennyiben a projektek alapján dolgozó iskolák esetében egyáltalán beszélhetünk hagyományos értelemben vett oktatásról. Kyösti Kurtakko számol be egy ilyen jellegű környezetvédelmi projekt sikeréről. sem a tanárok sem a diákok nem motiváltak kellő mértékben a megfelelő szintű megvalósításban. Ennek hatása természetesen közvetlen módon is jelentkezhet. amely pedagógiai szempontból felhasználhatónak tűnik. A finn Rovaniemi Egyetem munkatársa. földrajzi jellegű terepgyakorlatok stb. fotó. A projektoktatás prototípusának ugyanis a Collings által leírt „tífuszprojekt” tekinthető. Ezt aztán az utolsó napon az iskolaközösség és a téma iránt érdeklődő külső résztvevők jelenlétében kerülhetne bemutatásra: egy kisebb színdarab. „Csibeetető készítése”. Ebbe a körbe minden.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben ekkorra a dolgozatokat már megírták. A projektmunka során az egyik finn iskola osztálya nag yszámú mérési eredmény alapján kimutatta a télen hosszabb ideig parkoló autók és mot orkerékpárok „bemelegítésével” és „melegen tartásával” kapcsolatos rossz szokások káros következményeit. amelyek ennek ellenére természetesen megőrzik a projektmunka eredeti sajátosságait is. esetleg szülőkből vagy külső szakértőkből álló munkacsoport dolgozhatná ki azokat a javaslatokat. illetve valamely erre irányuló saját kezdeményezés megvalósítása. szociális. vagyis annak eredményeként valamely adott napi vagy heti munka konkrét. „Szerezzünk zenét”). Az eredmények nyilvánosság elé tárására kidolgozott különböző (részben a helyi sajtó segítségével megvalósuló) akciók hatására az autótulajdonosok körében (elképzelhető. kertészeti (az iskolakert vagy öntözőberendezés kialakítása) munkák. Ezek minden elemükben és pontosan megfelelnek a Kilpatrick által megfogalmazott pedagógiai útmutatásoknak. így mindenki leeresztett. Megkülönbözteti a tanulmányi kirándulással („Murphy asszony napraforgói”.). Nyilvánvaló. a csoportok összeállításának szempontjai. az elkészített különböző jellegű művészeti (képzőművészeti. Ennek az időnek a hatékony kihasználása csak abban az esetben lenne lehetséges. a jegyeket lezárták. akkor az gyakran nem más. hogy az „hasznos célok” megvalósítására irányuljon. Ennek előkészítésére tanárokból. vagy táncjáték. hogy a „tettesek” egy része a vizsgálatot végző tanulók családjához tartozott) jól érzékelhető szokásváltozások következtek be. amelyekből a tanulók kiválaszthatnák az érdeklődésüknek le ginkább megfelelő projekttémákat. amikor a projektmunka során elkészített alkotás közvetlen formában is hozzájárul az életkörülmények javításához. Egyébként a projektek jelentős része egyébként is valamilyen kapcsolatban áll a környezetvédelemmel. „A szomszéd iskolákkal közös iskolai ünnep és kiállítás”) 215 . „őshüllő-projekt”) való elmélyült foglalkozás. videó) kézműves. például amikor valamely rendezvény bevételéből lehetőség nyílik valamilyen karitatív akció támogatására. tulajdonképpen a tankönyveket is eltették már.

hogy 216 . Hatékony tanulásszervezési módszerek játékkal („Szobai játékok”. A továbbiakban tekintsük át ennek ideális esetben megjelenő főbb metodikai lépéseit. amelyekkel az iskolán kívül még maguk a felnőttek sem találkoztak.” A módszer főbb jellegzetességeit az alábbi definíció segítségével összegezhetjük: A projektoktatás tanítási-tanulási folyamat megszervezésének az a formája. Ez abban nyilvánul meg. Felülvizsgálat: az elkészült alkotás és az elkészítés folyamatának csoportszintű értékelése. amelyben a művelődési folyamatok részeként olyan konkrét. A tanár a folyamat irányításának legfőbb felelőse marad. és szükség esetén az eredeti terv rugalmas módosítása. beszámolók. a kooperációs. illetve a közös tevékenység céljára alapozódó folyamat kialakítása az egymásra épülő lépések egymásutánjának részletes megtervezésével. amelyek kapcsolatban állhatnak valamilyen konkrét helyzettel. a résztvevők általi közös tevékenység keretében meghatározott. a tervszerű cselekvés. Továbbfejlesztés: szükség szerint az értékelés eredményei – a felvetődő kérdések és további feladatok – nyomán új projektek kidolgozása és/vagy az eredmények felhasználása a különböző tantárgyak és műveltségtartalmak továbbfejlesztése érdekében.és kommunikációs képesség (tovább) fejlesztését. az ezzel összefüggésben publikált számos példa azt bizonyítja. pedagógiai jellemzők (Herbert Gudjons nyomán): 1. a feladatok megoldásának tárgyi nehézségei) az egész. hogy az milyen mértékben válik az „iskolai eljárások jellegzetes elemeként” (Kilpatrick) az oktatás szerves részévé. az önállóság. Emellett ezek megvalósulása során. Lehetőség szerint „minden érzékszerv” bekapcsolása a tevékenységbe. a koordináció. akinek legfontosabb feladatai: a tanácsadás. 5. 4. viták. A projektoktatás elméleti-koncepcionális továbbfejlesztése. a segítségnyújtás. illetve az egyes részcsoportok szintjén történő reflexív megoldása. a résztvevők érdeklődésével. „Képek”) kapcsolatos projekteket. amely egyben lehetővé teszi a tevékenység során megjelenő műveltségtartalmak hatékonyabb elsajátítását is. valamint közösségi-.IV. Tervezés: a problémamegoldás. feltétlenül szem előtt kell tartanunk egy fontos „belső határt”. Kivitelezés: cselekvő együttműködés – a probléma jellegének megfelelő taneszközök. főbb lépéseiben megtervezett és elfogadott feladatok kerülnek megvalósításra. és ügyelünk arra is. 2. Ehhez a Herbert Gudjons különböző koncepciók elemzése alapján megfogalmazott négy alapvető fokozatát használjuk. Feladatok (témák) megkeresése: társadalmi szempontból is jelentős tapasztalatok megszerzésére alkalmas problémaszerű helyzetek keresése. Mindezen sikeres elemek ellenére jogosnak tűnik Benner és Ramseger azzal az illúzióval összefüggő figyelmeztetése. 3. Amennyiben azonban a projekt fogalom határait nem rajzoljuk túl szélesre. bemutatók keretében történő nyilvánosság elé tárása. a mindennapi élettel. amely szerint „a tanulók az oktatás során olyan feladatokat és problémákat is képesek lennének megoldani. A végső eredmények: kiállítások. A folyamat során jelentkező különböző problémák (konfliktusok. kommunikációs és tevékenységi formák kialakítása a különböző tantárgyi ismeretek integrációja az összefüggések felismerésére irányuló gondolkodás fejlesztése érdekében. és a bátorítás. Projektoktatás – metodikai lépések. illetve azt egy ötödik elemmel is kiegészítjük. „Játék a szabadban”) és történelmi témák elbeszélésével („Ball adák és dalok”. hogy a hagyományos oktatás megújítására irányuló törekvései a projektoktatás legkiválóbb hagyományaira is épülhetnek. Hol húzhatók meg a projektoktatás határai? Az számos tényezőtől függ. amelyek lehetővé teszik a problémamegoldó gondolkodás. különböző munkatechnikák. hogy a „célirányos tevékenység” pedagógiai szempontjai is érvényesüljenek. már a „tífuszprojekt” esetében is megfigyelhető a társadalmi körülmények jobbá tételére irányuló törekvés.

az iskolát fenntartó adófizető. A reformpedagógiai szempontok alapján megvalósuló fejlesztés során ezzel összefüggésben az alábbiak figyelembevételét javaso lja: „Figyelmet érdemelnek azok a változtatások. hogy már nem csupán egy. illetve folyamatos gyakorlás során valósíthatók meg (pl.. a tanár által vezetett tanulási folyamat. szabadon is megvalósuljon.) figyelmet érdemel továbbá a hagyományból fakadó ellenállás. hogy valamilyen öntevékeny és önművelő tevékenység magasabb formájaként. Az alternatív iskolák és a hagyományos reformpedagógiai orientációjú iskolák egyaránt törekszenek szervezeti kereteik kitágítására. hanem számos különböző „kidolgozott módszertani eljárás” áll a rendelk ezésünkre. hogy a projektoktatás különböző formái a sokszínű iskolai élet kialakításának is elengedhetetlen eszközei. hiszen a projektmunkára való ráhangolásnak az oktatás gyakorlatában különböző fokozatai vannak. lehetőség szerint az osztályterem belső terének felosztásában illetve átrendezésében bekövetkeznek. A különbség csupán az. Az alternatív iskolák például oly módon valósítják meg Kilpatrick elképzeléseit. Csak ez után lehetséges.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben ezek az oktatási célok sok esetben csak tervszerűen felépített oktatási folyamat keretében.. a jól kidolgozott módszertani eljárás hiánya. a matematika és az idegen nyelvek oktatása kapcsán). és ebben az oktatás különböző új formáinak kipróbálására viszonylag széles tér biztosítására. az iskolakezdés időszakában. hogy az iskola minden megnyilvánulási formájával összefüggésben eredményesen használható. Ezeknek a megfelelő kritikai szemlélettel történő felhasználása. de mindezek közül leginkább abban a megváltozott beállítódásban. Az azonban kétséges. a ta nkönyvek. hogy a tanulás egészét nagyszámú projektre alapozott választási lehetőségek alapján alakítják ki. ami teljesítményként kívánatossá válik. Kétségtelen. saját viszonyainkhoz alkalmazkodó módon történő felhasználása azonban továbbra is fontos feladatnak tekinthető. (. Természetesen ez a belső határ nem tekinthető merev formának. Skiera Ehrenhard 217 . és az irányítással és a felügyelettel összefüggő problémák megléte is. amelyek a terv megvalósulása során az osztályok bútoraiban és egyéb berendezésében. a nem megfelelően kiképzett és alkalmatlan tanár. tudatosan és értelmesen megválasztott eszközeként. hanem bizonyos „külső határokat” is figyelembe kell venni. jóllehet ezzel kapcsolatos elképzeléseit nem fejti ki részletesen.” Az idézetben megfogalmazódó megállapítások mind a mai napig aktuálisak. esetleg az iskola építészeti megoldásaiban. a tantervek és iskolai programok új formáiban. Ugyanis ezzel összefüggésben nem csupán a „belső”. Már Kilpatrick programadó munkájában is említést tesz a különböző külső határokról. projekt formájában.

oktatás önmagában hordozza a gyermekközpontúságot. idegesség. az értékteremtő iskola a tanulási korszak elején szembesíti a gyermekek egy részét saját értéktelenségével. nem érzi jól magát a szülő. a továbbképzésben megerősített deklarált pedagógiai alapelvekből a gyakorlatban csak a tanítás marad. (Hentig. (Vekerdy. 1999) 9 Hegedős Gábor – Mayer Ágnes – Szécsi Gábor –Zombori Béla: Projektpedagógia. hogy a társadalmi kihívások. és nem az ember az érdekes. de az oktatás folyamatának szervezése olyan tantervi kereteket biztosít. „Az ember elsődleges természetében in potencia benne van a fejlődés. a gyakorlatban nem realizálódnak. Tanítóképző Főiskolai Kar. amelyeknek mind a pedagógus. II. A projektpedagógiában a gyermek elsősorban fejlődik és nem fejlesztik. a pedagógia és pszicholó gia kutatásának eredményei. a pedagógiai gyakorlat tapasztalatai milyen változásokat indukálnak a nevelés folyamatában. Tanítani annyit jelent. Az értékekre nevelő.” (Szabó. ami a könyvben van. Hatékony tanulásszervezési módszerek B) Érvek a projektpedagógia alkalmazásához9 A stratégia az oktatásban (a nevelésben) sajátságos célok elérését szolgálja. sportolni. Örökké fáradtak. mint sajátos célt. negatív tanulási viszonyulása állandó sul. ahol a gyermekekre vonatkozó alapelvek automatikusan érvényesülnek. meg nem is. természetessé válik. 1988. Az érdeklődésre. és a szocializáció útján öröklődik. Kecskemét 2002. 218 . ahogy saját korosztályuktól elvárható. mind a szülő. Kollár és mtsi. hasfájás figyelhető meg náluk. (N. hogy .) Végül. a gyermek által már amúgy sem kedvelt rátanulással megfosztja a személyiségfejlesztésben oly fontos játék és közös tevékenységek lehetőségétől. 1933. otthon a háztartásban ritkán segítenek. ahol ezek az alapelvek az elmélet szintjén maradnak. akkor a felnövekvő nemzedék rosszkedve. (Dewey.. A családon belüli nevelés alárendelődik az iskolai követelményeknek.) Dewey szerint a nevelés nem más. szabadidejük alig van. A lemaradót felzárkóztató programok címén. ezt az értéktelenséget közvetítve a szülőknek és számon kérve tőlük.. 1997. Az ott felsoroltak lehetővé.) A bevezetésben már írtunk arról. fejfájás. Rosszkedvű és rossz idegzetű nemzedék nő fel. kirándulni nem járnak. Az iskolában csak a produktum.IV. mind a gyermek igyekszik megfelelni. 16. Megjelen nek-e az általános pedagógiai célkitűzésektől eltérő célmegfogalmazások a projektpedagógiában? Igen is. A pedagógusképzésben megtanult.” (Deli. mert a hagyományos oktatás alapelvek szintjén deklarálja az egyéni és életkori sajátosságokból adódó oktatáselméleti alapelveket. Kollár és mtsi. Már az elemi szinten elkezdődik egy túlképzés. mint növekedés. az aktivitásra. (N. 64.Elmondjuk. 1989) Ha az iskola nem mérsékli önmagát. 1986) A projektpedagógiának a gyakorlata olyan. nem enged be falai közé „új” tanítási-tanulási stratégiákat. A 9-13-17 éves gyermekek többsége szorong. vonja le következtetését az ELTE társadalmi és neveléspszichológiai tanszékének kutatócsoportja. amelyet korai szelekcióval erősítenek. Nem. megfosztva a „lemaradókat” a kortársi referenciákban meglévő nevelődés lehetőségétől.. 1999) Az iskolai kihívásokat a társadalom rosszul értelmezett elvárásai gerjesztik. A jó képességstruktúrával rendelkező gyermektől terhelhetősége miatt egyre többet követel az iskola. a most említésre kerülő szempontok szükségszerűvé teszik a projektpedagógia alkalmazását. A kizárólag verbalizmusra támaszkodó túlképzésnek egyetlen szereplője sem érzi jól magát. az együttműködésre alapozott nevelés. A felmérés szerint társas kapcsolataik nem fejlődnek úgy. mert már rég az iskola elvárásainak és nem a gyermekének akar megfelelni.

De lehet ilyen egy étel elkészítése is. A másik. ha az elsajátítás folyamán pozitív irányú változások jönnek létre a személyiségben. a termelés szintén újfajta elvárásokkal lép fel az oktatással szemben. A tanulás értelmezésének. definiálásának nagyon sokféle változata van. hanem egy sokkal sűrűbb együttműködést követelve a team tagjaitól” (Magyari Beck. A projektorientált tevékenység erre is felkészít. A cél megfogalmazása lehet az egyén által megfogalmazott. A tanulás irányultságát tekintve lehet spontán és szándékos. Ezek fejlesztése az alternatív lehetőségeket is tartalmazó csoporttevékenységekben valósítható meg. a tanítás és a tanulás folyamán és folyam atában konkretizálódnak. birtoklását jelenti. A tanulásban való részvétel szerint a tanulás lehet:  próba-szerencse. Az iskola céljai és feladatai a nevelés. 192. más személy által meghatározott. Szűkebb értelemben az iskolai követelmények. De nem ám úgy. az élmény összeegyeztethető fogalmak. A mi felfogásunkban a tanulásnak létezik egy tág és egy szűk értelmezése. A merev hierarchiák helyett a nagy vállalatok is igyekeznek gyors reagálású egységeket bevetni a gyilkos versenyen. A vállalatok teamekre. Az első. Ez az úgynevezett 'toyotizmus'. miként az említett 'kollégium'. vagy külső. mára már az interdiszciplináris team lett a divat. hanem a produktum elkészítésén van a hangsúly.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben A gazdaság. ismerethez jutnak a tanulók. A projektpedagógia felfogásában a tanulás. 1997) A magas szintű tudás megszerzése már önmagában nem elegendő. újraértelmezzük a tanulás néhány jellegzetes sajátosságát. hogy a projektpedagógia alkalmazásával fejlődik a gyermekek együttműködése. Mellőzve a hierarchiát. (Szabó. új ismeretek. az örömforrás. A különböző érdeklődésű tanulók a közös cél megvalósításáért csoportba szerveződve tevékenykednek. új tevékenységek elsajátítását. A tanulás az egyénben nem tudatosult kísérő jelensége valamely tevékenységnek. vagy a hobbihoz kapcsolódó ismeretszerzés. az alacsonyabb döntési szinteken lévőknek kell vállalniuk a felelősséget. az ismeretszerzés sokszínűségére helyezi a hangsúlyt. amikor egy kitűzött távoli cél elérése érdekében tanulunk.: a játék. Pedig itt többről van szó. A döntési képesség és az érzelmi stabilitás (érzelmi intelligencia) kialakítása elengedhetetlen követelménnyé vált. projektekre. Ahhoz.) Ez a fajta együttműködés a tudomány termelőerővé válásával hétköznapivá vált. amikor a tanulás örömforrást jelent. Jelentőségük a személyiségfejlesztésben azonos. tananyagok elsajátítását értjük tanulás alatt. Pedagógiai értelemben akkor beszélünk tanulásról. A mi felfogásunk a nevelődésre. Felfogásunk szerint az iskolai tananyag által kijelölt tudás nem élvez elsőbbséget a tanulás folyamatában. A szándékos tanulásnak jelen keretek között két módját említjük meg. A spontán tanulásnál nem a tanuláson van a hangsúly. 1982. a tanulás. Amíg tegnap még elegendő volt a hasonló szakmában tanúskodók 'kollégiuma'. hogy a projektpedagógia helye. meglátásunk szerint. A pedagógiai szakirodalom általában megelégszik azzal. Pl. mint mennyiségi mutatóik determinálják. mások véleményének elfogadása. A tág értelmezésben a tanulás új tapasztalatok. 219 . a tanulók energiáit a lecketanulásra koncentrálja. Erről Magyari Beck István így ír: „Ám a tudományok ilyen eseti kölcsönhatása érthetően új tudományszervezeti formákat is követel. A tudomány. Nem a tan uláson. vitakészsége. Az osztálykirándulásokon ennek ellenére mégis rengeteg tapasztalathoz. hisz a vállalatok egyénenkénti gazdasági sikereit sokkal i nkább fejlesztéseik. Ezek külön-külön és együttesen is megállják a helyüket. Sajnos. szerepe értelmezhető legyen. modulokra estek szét. a tudományos kutatás is fellép a maga igényével. az iskola a saját energiáit az ismeretek közvetítésére. A tanulók többsége nem azért megy szívesen osztálykirándulásra. az oktatás. mert ott tanulnak.

személyes motivációk. A tanulás központi tevékenység. Ezért tartjuk helytelennek a készség-tantárgy elnevezést a vizuális ábrázolás. A projektpedagógia ugyanakkor nem zárja ki a deduktív tanulási stratégiát. hogy új felfedezéseket tegyen. de növelné a tartósan elsajátított átlagtudás mennyiségét. 301–304. a technika esetében. Itt inkább a feltételek.  A tevékeny tanulásban a tanulók szerepe fontos.  szociális tanulást. és folyamatábra értelmező képességük. Ez a tanulási módszer az úttörőké. követnie kell a tanár vagy az oktató utasításait. mit és hogyan tanulunk. Nagyobb arányú alkalmazásuk ugyan lelassítaná a tanítás folyamatát.):  Az irányított tanulás során a tanár vagy az oktató hozza meg a megfelelő döntéseket. észleléssel). sík és térbeli relációjuk stb.IV. Ha a tanulást tartalmi szempontok alapján csoportosítjuk. háttérismeretként kapcsolatba kerülnek különböző geometriai formákkal. hanem az ismeretek közti összefüggések belátása). hogy valamit meghajtogassanak. a tanulók igényének és képességstruktúrájának megfelelően egymás mellé rendeli a kétfajta tanulási stratégiát. Pl. Az origami. a haj togatás csak eszköz.: kísérletezések.  perceptuális (érzékeléssel. szív esebben tanul ezen a módon. Az első négy tanulási forma a projektpedagógiától elválaszthatatlan. A tanulás az elvégzett cselekedetek mellékterméke. főleg az alsóbb évfolyamokon.: ügyesebb lesz a mozgásuk. Kisiskolás korban nem cs upán azért origamiznak a gyermekek. Sokkal inkább értenénk egyet a többcsatornás tantárgyak elnevezéssel. hogy új utakat járjon be. Tapasztalatunk szerint a diákok többsége. határozzák meg. Hatékony tanulásszervezési módszerek  utánzásos. laboratóriumi tevékenységek. 220 . akik az induktív tanulási stratégia alkalmazásával jutnak könnyebben tartós ismeretekhez.  lecketanulás. A tanulás nincs előre megtervezve vagy megszervezve valami külső szakértő által. a többcsatornás megerősítést. mint a kísérletező tanulásnál. Térben és időben. A tanulónak el kell köteleznie magát a meghozott döntések mellett.  problématanulás. kifejezettek. A folyamatot a tanulók maguk tervezik és szervezik.  A kísérletező tanulásban nem a vezető. akkor megkülönböztetünk:  verbális. pszichomotoros). Itt a tanulásban a tanulót a tanulás élvezete vezeti. kiegészíti egymást. A tanulási formák együttes alkalmazásának lehetősége biztosítja a leghatékonyabb és a legtartósabb tanulást. és nem mellékhatás. a tanulási célok világosak. 2000. más személyek. Ezek a tanulási formák egyszerre eszközei és céljai a tanulásnak. az origami műszaki rajza által fejlődik szimbólum. a tanuló pedig követi. Az eredmény pl.  mozgásos (motoros. A két utóbbi belefér a projektpedagógia tágabb értelmezésébe. A többcsatornás megerősítést biztosító tanulásszervezés arányának növelése kedvezne azoknak a tanulóknak.  belátásos (nem a tanulás szükségességének. Robert és Jan Simon három különböző tanulási módszer újfajta egyensúlyát ajánlja a ped agógusok figyelmébe (Simon. P. kísérletek stb. felfedezések. vagy akár a kijelölt cél kormányozza a tanulási folyamatot. A három javasolt tanulási mód Simon szerint jól megfér egymás mellett.

10 Knausz Imre: A roma tanulók tanítására vonatkozó kompetencia és a társadalomtudományi képzés . A roma gyerekek számára azonban ezek a bejáratok kevéssé használhatóak. Végig kell gondolni valamennyi tantárgy tanításának vizuális. hogy az ismeretek nem csak szövegek útján köz elíthetők meg. interperszonális. s többszörös intelligencia elméletének kidolgozója. Különösen azt fontos látnunk. A probléma gyakorta abból adódik. Ők nem ezekben a szobákban vannak. 2005. Alapvető felismerés. ELTE TÓFK. de nem egyenlő mértékben: ki ebben. aki saját kultúrájának szobájában áll. Témánk szempontjából különösen fontos. vonszolni. Kézirat. interperszonális intelligenciákról van szó). hogy abba a bizonyos terembe többféle bejáraton át lehet bejutni. hogy a kultúrák is különböznek is a tekintetben. hogy melyik intelligenciát preferálják (Nyugaton.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben C)* Többféle bejárat10 A tanítás jórészt arról szól. 221 . az indító metaforát folytatva tehát azt mondhatjuk. mind a szülők hatalmas erőfeszítéseket tesznek a siker érdekében. ha vaki nehezen tanul meg olvasni. valamint zenei és táncos élmények útján is. és főleg zenei és mozgásos dimenzióit. be akarjuk csalogatni (taszigálni. ugyana kkor a zenei hallás hiányát megváltoztathatatlan adottságnak tartják. Számos afrikai törzsnél éppen fordítva: az olvasás képessége fel sem merül vagy nem fontos. hanem képi-rajzos. logika.) a magas kultúra termébe. téri. lökni stb. mind az oktatás. de ezek esetleg éppen nem a tanuló szobájából nyílnak. hogy a terem bizonyos bejáratait tágra nyitjuk ugyan. és minden gyerek számára a megfelelő bejáratot kell megtalálni. hogy a kedvezőtlenebb adottságokkal rendelkező gyerekeknek – és vannak ilyenek! – is jó legyen a ritmus érzéke. amelyek egyenrangúak és bizonyos mértékig – agykutatások által is valószínűsített módon elkülönült modulokat alkotnak az elmében. hogy a tudáshoz vezető bejáratok közül ezeket tárja szélesre. ki abban képes nagyobb teljesítményre. Valamilyen mértékben mindannyian rendelkezünk mind a hét intelligenciával (nevesítve: nyelvi. zenei. míg eredményt nem érnek el. téri. hogy Gardner antropológiai oldalról is megközelíti a kérdést – kimutatva. kézműves. matematikai. de mindenáron elérik. Gardner szerint többféle – legalább hét intelligencia – létezik. hogy a tanulót.) A társadalomismeret tanítása szinte kizárólag a nyelvi és kisebb részben a logikai intelligencia kihasználására épít. E felismerés legismertebb propagálója ma Howard Gardner harvardi professzor. és addig nem nyugszanak. mozgásos.

Hatékony tanulásszervezési módszerek D) M. tartalmában.IV. továbbfejlesztés. hogy valóban megértsék. csak nem feltétlenül ugyanúgy. struktúrában. a művészeti. ha értelmezett fogalmakat használ. viszonyítási pontjait szeretném terminológiailag meghatározni . feladatok meghatározása. A projekt célja általános megközelítés esetében mindig valamilyen társadalmi szempontból új. ugyanakkor egy részük változott jelenté startalommal visszakerült a köznyelvbe. hogy egyes kifejezések a külföldi szakirodalomból kerültek. Érdemes ezzel kapcsolatban akár csak a laikus pedagógiai elméletekre gondolni (M. a témafeldolgozáshoz kapcsolódó célok. Az egyes témák projektként való feldolgozása a mindenkori pedagógiai folyamatnak alárendelten egyedi jegyeket mutat. eredményeit meghatározó terv. Nádasi Mária: Projektoktatás (a pedagógiai projekt összevetése az általános értelmezéssel) A téma fogalmi keretei A pedagógiai előadások. megvalósításában. A pedagógia a nevelés gyakorlata és elmélete. pedagógiai projekt. a technikai. Nádasi 1999a. hogy a szakkifejezések egy jelentős része a köznyelvből származik. (Ismerünk városrendezési projekteket.a feldolgozhatóság. a gyakorlati élet területére. Golnhofer-Nahalka 2001). A továbbiakban kiindulásként a következő fogalmak értelmezésére és egymáshoz való viszonyának vázolására vállalkozom: pedagógia. olykor jelentésük pontos ismerete nélkül. Aki tehát azért beszél. projektorientált oktatás.) Pedagógiai projekt: valamely összetett. tervdokumentációban kell rögzíteni.a pedagógiai projektre alapozott oktatás szinonimájaként használták. A projektet rendszerint meghatározott pályázati formában. (A hazai nevelés történetében tartalmát tekintve az életegységek szerinti nevelést – Nemesné Müller Márta -. gyakran a mindennapi életből származó téma. A feladat vonatkozhat a tudományos. A projekt céljában. a munkamenet és az eredmények megtervezése.legalább lényegében egybecsengő értelmezése.) A téma felvetése és a témával való foglalkozás a gyerekek valódi önállóságán alapul. ír. a projekt a téma-meghatározástól a végered222 . fontos produktum létrehozása. amelyet többszörös mérlegelés után is fenntartás nélkül elfogadhatunk. a közel eső értelmezhetőség érdekében. A projekt általános és pedagógiai értelmezése között tehát lényegében az a közös. mert így talán ki lehet fejezni: nem tisztázni akarom egyszer s mindenkorra a témát megalapozó fogalmak tartalmát. folyamatát. komplex feladat elvégzésének feltételeit. értik valahogyan e s zavakat. Ez a gondolati csatlakozás. metróépítési projekteket stb. illetve a megalapozott ellenvélemények megalkotásának alapvető feltétele. projektoktatás. az eredmények prezentálása. projekt. A pedagógiai szakszavak értelmezését nagymértékben befolyáso lja. mint első hallásra tűnik. Ez nem olyan egysz erű. írások értő fogadásának alapvető feltétele a fogalmak befogadó és közlő részéről történő . a gyakorlatban is jól használható megállapítás – ha nem is szabályos fogalom-meghatározás –. Projekt: köznyelvi értelmezésben valamely összetett. jól teszi. eredményeiben viszont elég nagyok a különbségek. Ez olyan.Domokos Lászlóné . hanem ennek az írásnak a biztos értelmezési. kerülnek át. szakértők szerepe ennek az önállóságnak a segítése. A pedagógiai projekt célja kettős: a tanulók a projektben meghatározott végeredményt akarják létrehozni. s emiatt a legtöbben érzik. hogy min dkettő komplex tématerv alapján való feldolgozása. a munkaegységek szerinti tanulást . Az előbbiek előrebocsátása azért látszik fontosnak. komplex. hogy jelentésük a neveléstörténet során módosult. projektpedagógia. a pedagógusok.

már sokan megpróbálkoztak vele. az esetek többségében rejtett marad még a saját maguk számára is). hosszabb időtartamra nyúljon el. Adjon módot individualizált munkára. fontos a tevékenység folyamata. egy út. 9 – 11. A cél az iskolán kívüli helyzet megismerésére vagy megváltoztatására vonatkozzék. A pedagógus vonuljon vissza stimuláló. amely a tanulók tudásában. egy köztéri szobor elkészítése. képességeiben. 3. 8. A tanulók közötti kapcsolatok erősek.) megállapítható. és legyenek felelősek saját döntéseikért. A kiindulópont a tanulók problémafelvető kérdése legyen. A projekt tartalma általános szinten társadalmilag fontos (például egy épület. amelyet a település is fontosnak tart. Másrészt az eredmény sokkal több. Emellett ugyanis minden olyan változás eredménynek számít. a pedagógiai projekt” az adott tanuló. kommunikatívak legyenek. eredménye is. egy tudományos vagy egy gyakorlati probléma megoldása). 223 . Olykor persze előfordulhat a két dimenzió „összecsúszása”. Kidolgozása összefüggő. tanácsadó funkcióba. 11. de tulajdonképpen csak számukra. ha mind részleteiben. Az értelmezés mögötti szakirodalom ismeretében azt is látni lehet. A projekt megoldása a tevékenységen keresztül kapcsolódjon a valóságos helyzetekhez. A pedagógiai projekt eredménye nem feltétlenül felel meg részleteiben a tevékenység elején megfogalmazott elképzeléseknek. színvonala. szervező. A projektoktatás értelmezése hasonlóképpen nem egyszerű. 5. ha nem is egyforma gyakorisággal. mind pedagógiai értelmezés esetén. addig a diákok esetében az egyéni vagy kooperativitáson alapuló önálló tanulás gyakorlása maga is cél. A tanulók önállóan döntsenek. magatartásában a projektmunka eredményeként végbement. ám különböző kompetenciákkal rendelkező partnerekként dolgoznak együtt. Azonban a különbség lényegi: míg felnőttek esetében ez a tevékenység velejárója (hogy mit tanulnak eközben. 2.) A projekt megvalósítása önálló egyéni munkán és/vagy páron és/vagy csoporton belüli munkamegosztáson alapul mind általános. a tervezés közösen történjék. Adjon módot csoportmunkára. hogy a projektnek összesen 11 kritériumát fogalmazták meg a különböző szerzők. újdonságértéke számukra nagy. A projekt eredménye az általános értelmezés esetén csak akkor elfogadható. o. attitűdjeiben. 4. 10. tanulócsoport érdeklődésnek megfelelő. Interdiszciplinaritás jellemezze. 9. mind egészében összhangban van a tervdokumentációval. A pedagógusok és a tanulók egyenrangú. (Például olyan helytörténeti kutatás. ezért általuk fontosnak tartott. mint ami a prezentációban megjelenik. hogy az ezzel kapcsolatos álláspontok nem mindig fedik le egymást. figyel rá.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben mény prezentálásáig nevelési céloknak alárendelt. A projektoktatás kritériumai a következők: 1. A témával 1918-tól az 1980-as évek közepéig foglalkozó mértékadó szakirodalom áttekintése alapján készített „leltár” szerint (Dunker – Götz 1988. 6. 7.

természetismeret. karton.IV.  lepedők  festékek. ami aztán lassan a különböző felkészülési folyamatokon keresztül vezet el a végső produktum létrejöttéhez.  a versek. Főbb tevékenységek: 224 . az attrakció szerepe központi helyre kerül. életteljes mulatság.html) sok tapasztalással (forrás: Korosztály:  8 – 10 éves gyermekeknek átélhető. ének-zene.  Kapcsolódóan: matematika. mint kiindulóponton kezdődik a projekt. 1–2 hónap Kiindulás – külső élmény:  A Fővárosi Nagycirkusz (vagy bármelyik másik utazó cirkusz) előadásának megtekintése.és eszközszükséglet (igény szerint):  cirkuszos videók.lauder.hu/mohacirkusz. http://mohafalva. rajzlap). számtalan tanulási lehetőséget nyújtó. magához a „saját előadáshoz” – az előadáshoz. Hatékony tanulásszervezési módszerek D2 – Projekttervek Cirkusz projekt – Egy játék. mesék fénymásolata.  agyag. miközben kézzelfoghatóan megtapasztalhatnak és megtanulhatnak számtalan dolgot. egy élmény. mint kezdeti külső élményen. Cél:  A teljesítmény.  zene az előadáshoz. Anyag. (Akár egy KiMit-Tud cirkusz fedőnév alatt)  Mint projekt-vezetőknek kitűzött céljaink között szerepel: o kulturális élményszerzés o a társas és csoportos együttműködés fejlesztése o a találékonyság és az ötletesség inspirálása o önismeret fejlesztése o a létrehozott teljesítmény tisztelete o megtanulni más sikerének örülni o a világ sokszínűségének érzékeltetése o a fegyelem és koncentráló képesség formálása o médiaismeret o könyvtárhasználat o az internet használata o irodalmi művek megismertetése o a nyelvi kreativitás fejlesztése o a mozgáskultúra cizellálása Érintett tantárgyak:  Hangsúlyosan: magyar nyelv és irodalom. a mutatvány. vizuális kultúra. testnevelés. mint ráhangolódáson. Futamidő:  Kb.  papírok (krepp.

: porondmester.. könyvtár. előadás terv készítése. o összetett szavak a cirkuszi nyelvhasználat körül: pl. o a cirkusz szó különböző nyelveken – gyűjtőmunka: szótár. internet használata. cirkusz. o a szavakból anagrammákat írunk: pl. kézenállás. o meghívó készítése. o a cirkusz története: ókor. o cikkírás. o versírás. mostani cirkusz: összehasonlítás. gyűjtőmunka. amelyek próbára teszik az előadót (egyfajta nyelvi cirkusz). o programfüzet. a változás megfigyeltetése – szövegfeldolgozás.. hátra bukfenc tanulása o cigánykerék o fejenállás. spárga – differenciáltan o szekrényugrás: kismacska – differenciáltan 225 . középkor.  Irodalom: o Babits Mihály: Don Guriga monológja (részlet) o Christian Morgenstern: Az orofánt o Christian Morgenstern: Esméred az o Erdélyi jiddis népköltés: A szamovár o Francis Jammes: A bűvész két kismadara o Frank Tashlin: A hol-nem volt-medve o Frederico Garcia Lorca: Kicsiny papírmadár o Housman: Az elefánt. állatidomár stb. illetve olyan érdekes. avagy a szokás hatalma o József Attila: Medvetánc o Kosztolányi Dezső: Párizs o L.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben  Magyar nyelv: o cirkusszal kapcsolatos szavak gyűjtése. o verstanulás (a versek témája kapcsolódik a cirkusz világához vagy az állatokhoz. kuszrik stb. rikcusz. o kicsi könyv készítése: rajzok és cirkusszal kapcsolatos szavak különböző nyelveken (kapcsolódás a vizuális kultúra tantárgyhoz) – egyéni vagy csoportos munka. különleges nyelvi feladatok. Caroll: Szajkóhukky o Laurence Bourguignon – Michaël Derulieux: A bűvészkedő farkas o Nemes Nagy Ágnes: A lovak és az angyalok o Orbán Ottó: Mutatvány o Szegedi Katalin: Álomcirkusz o Szilágyi Ákos: Cet ecetben o Weöres Sándor: Déli felhők o Weöres Sándor: Gyors gyöngyöző hangok o Weöres Sándor: Szajkó o Weöres Sándor: Vásár (részlet)  Film: o Chaplin: Cirkusz o Keménykalap és krumpliorr o Sebasthian  Testnevelés: o összpontosítás és koncentráció képességének fejlesztése o előre-.

gyakorlása (gyerektől eredő ötlet! A pedagógus csak segít megvalósítani) o karika. judo bemutató táncok (csoportos vagy egyéni) a készülő „akrobatikus” műsorszámok megtervezése. természetes életmódjuk o az állatbarát szemlélet erősödése (eltűnik a korbács. nyugdíjas jegy: a való világ leképezése – jegyek készítése o jegyszedők. o állatok a cirkuszban – jellegzetességeik. ha…) feladatok o sorok. videók  Kritika-írás  Riport az előadókkal 226 . koordináta rendszerek o jegyárak megállapítása – számrendszerekhez kapcsolódóan o o o o o Saját cirkusz:  Kihez mi állt a legközelebb?  Ki. testvéreket. díszletek o a tanterem cirkusszá alakítása (néhány lepedő befestésével és fellógatásával sátor hangulat. hangszeres zene gyakorlása. ugrókötél gyakorlatok Vizuális kultúra: o rajzok. porondot képezni. oszlopok a nézőtéren – függvények. fotók. lovak… o Frank Tashlin: Holnem volt című művének illusztrálása o Picasso clownjai felhasználásával montázskészítés o a cirkuszban fellépők jelmezeinek megtervezése o felnőtt jegy.) Ének-zene: o jellegzetes cirkuszi zene o zeneválasztás az előadáshoz. zenei produkciók. barátokat  Műsorfüzet. jegyek készítése  Lámpaláz és siker  Az ELŐADÁS Utóélet:  Az előadás értékelése. aki egyben a porondmester is – majd a cirkuszigazgató kijelöli saját titkárnőjét is  Műsorszámok kiválasztása. Székeket körben elrendezve. a program összeállítása  A MUNKA – műsorszámok begyakorlása. hányféleképpen öltözhet fel a kötéltáncos. a produkciókhoz o élő. erősödik az esztétikum) Matematika: o cirkusszal kapcsolatos szöveges és egyéb (kombinatorika: pl. festmények a cirkuszról különböző technikák használata o plakátok tanulmányozása. mi szeretne lenni a cirkuszban?  Cirkuszigazgató választása. recenziók  Az események regisztrálása. cikkek. fő jellegzetességeik: milyen a jó plakát? .plakátkészítés o agyagmunka: bohócok. Hatékony tanulásszervezési módszerek     egyensúly gyakorlatok az osztály „erőművészei” izmozhatnak karate. zenebohóc Természetismeret. plakátok. kötéltáncosok. gyerek jegy. perecesek és egyéb cirkuszi kellékek.IV. felkészülés az előadásra – be lehet vonni szülőket.

 Matematikai műveletek.  A memória képességének fejlesztése. majd lassacskán felköltözik a polcra. Cél:  Az iskolai beilleszkedés segítése. A hétfő reggeli beszélgetésen beszámol arról. rajzlap stb.html) Korosztály:  A hat-. Két pedagógus esetén mindkettő akár.  A medvék fajtáinak és életüknek a megismerése. hétéves korosztálynak ajánlott project.  Irodalmi művek és íróik megismertetése. mi minden történt velük a hétvégén.  A tanárnak.  Szövegértés. az óvoda és iskola közötti zavartalan átmenet bizt osítása. és biztos társ a „magára maradt” kisgyereknek. Érintett tantárgyak:  Hangsúlyos: magyar nyelv és irodalom. testnevelés. a mackója. A ma ckó. vizuális kultúra.  Olvasás.lauder. mint alteregója először sokáig asztalán csücsül.hu/medve.  A rajzban való kifejezés képességének elősegítése (finommotorikus mozgás). Ez lehet Brumi (Bodó Béla: Brumi az iskolában) vagy Vackor (Kormos István: Vackor az első bében).  Írás. A mackó megkönnyíti a szoktatási időszakot.  Médiaismeret.  A nyelvi kreativitás és az esztétikai érzék fejlesztése.)  rajzeszközök  agyag 227 .Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben  Honlap-készítés Medve projekt – Az iskola mint intézmény meglágyul a mackók közvetítésével (http://forras.  A pénteki hétértékelésen egy-egy gyerek megkapja hétvégére Brumit vagy Vackort.  A valóság és a mesevilág közötti átmenet érzékeltetése. mesék fénymásolata  videók  papír (karton. Kiindulás:  Az iskolakezdés első napjaiban minden gyerek behozhatja kedvenc mackóját. könnyebb segíteni nekik). Innét még sokszor költöznek vissza az asztalra. Ez a szokás a következő tanévben is megmarad. természetismeret  Kapcsolódó: ének zene. a projektvezetőnek is megvan az alteregója.  Számfogalom kialakítása.  A megszemélyesítés képességének fejlesztése (minden mackónak saját személyisége van  a gyerekek gyorsabban megismerhetőek. matematika Futamidő: Négy hónap (szeptembertől a téli szünetig) Produktum:  A projekt lezárása: a Mackó-kiállítás Anyag.és eszközszükséglet:  versek.

Hatékony tanulásszervezési módszerek  könyvtár (természettudományos könyvek)  zeneanyag  fényképezőgép (igény szerint) Főbb tevékenységek:  Magyar nyelv és irodalom: o Eredet mondák a medvéről o A medve a mitológiában o Medve és a magyar népmesék o Medve-történetek o A medve és az indián történetek  Irodalom: o Tolsztoj: A három medve o József Attila: Medvetánc o Kormos István: Vackor az első bében o Móricz Zsigmond: Többet ésszel. táplálkozása o Miért szereti a medve a mézet? o Alszik-e a medve téli álmot? o Mennyi ideig vemhes a medve? o Miért mosómedve a mosómedve? o Melyik medve eszik húst. mackó puzzle készítése (egyéni vagy csoport munkában) o Mackó kartonból jancsiszeggel o Agyagmackók o Meghívó. plakát készítése a kiállításra  Természetismeret: o Látogatás az állatkertben a medvéknél o A medve és az ember testrészei o Medvefajták o A medvék élete.IV. mint erővel o Bodó Béla: Brumi az iskolában o Weöres Sándor: A medve elmélkedése o Milne: Micimackó o A medvefiú. Finnugor népek meséi  Film: o National Geographic filmjei a jegesmedvékről és a grizlikről o Micimackó o A medve o Mackótestvér  Vizuális kultúra: o Mackó portrék o Mesék illusztrálása o Mackós memória játék. melyik medve nem ragadozó? o Táplálkozási lánc  Ének zene: o Micimackó dalai o Bartók Béla: Medvetánc o Medvetánc o Medvék hangjai  Testnevelés: 228 .

A kiállításon lehet tárlatvezetést tartani.) o Bontott alakú számok (10-ig) előállítása mackókkal o Igaz. rövidebb. az életre hívás körülményei:  A Magyarországon élő 12–13 éves diákok több környezeti problémával találkoztak életük során. Belépőjegyet készíthetünk. ha vegyes a csoport. Hallottak már a fajok pusztulásáról a Földön. meghívók gyártása). szeretetére nevelődnek. Utóélet:  A kiállítás értékelése. hogy az egyes élőlények nem élhetnek akárhol. Ezekre helyekre rendezhetjük tematikusan a mackókat és az agyag medvéket. rokonokat. Ma a környezeti nevelés fő célja a megfelelő ismeretek elsajátítatásán túl a cselekvőképességre nevelés. és a számítástechnikai ismereteik is bővebbek. >. ismerősöket is (plakátok. Az iskolai kirándulásokon próbálják elsajátítani a természetben való helyes viselkedést. A hulladék problémaköre kiválóan alkalmas erre. A témakör kiválasztása. párosítás (ugyanakkora. a kezdőknek. bemutatva egy-egy érdekes. cikkek. és a karton mackókat. Az osztályteremben padokból alakítjuk ki a bemutató teret. Medvés könyvek és egyéb tárgyak is bekerülhetnek tetszés szerint a kiállítás anyagába. A falakra kiállítjuk a mackós képeket. Kifejezetten jó. kevesebb.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben o Medveapó (félték-e a medvétől?) o Mackó torna (babzsák helyett mackóval) o A medvék mozgásának utánzása (két lábon. mozgósítja a szomszédokat. négy lábon)  Matematika: o Több. Számít az ő gyakorlottságuk. vendégkönyv  Az eseményről készült fényképek. hosszabb. elméletben tudják. Kialakíthatunk videó kuckót. 3. soványabb stb. Vendégkönyvet indítunk. különleges mackót. iskolai foglalkozások sorában a természet ismeretére. 229 . Technikai kérdések  Létszám: 6 – 10 fővel ideális a munka. a talaj szennyezéséről. mindenki a saját mackójával  Agyagmackók  Kartonmackók  Videó és fényképriport a kiállításról A kiállítás:  A kiállítás napján mindenki behozza az összes létező mackóját. a víz. a környezeti tényezők ko rlátozó hatásával. hogy takarékoskodni kell az energiával. A tanítás során találkoztak az anyagok körforgásával. ugyanannyi mackó (<. 2. Korosztály:  12–14 évesek.  A kiállításra meghívjuk a többi osztályt és a szülőket. nem igaz állítások megfogalmazása a mackókról Dokumentálás:  A legkedvesebb mackójukkal csoportkép  És egyéni. =) o Összemérés. videók közös megtekintése  Riport készítése a medve tulajdonosokkal  Honlap készítése Hulladék projekt (forrás: Lauder Iskola – kézirat) 1. tudják. Az óvodai. ahol a nap folyamán non-stop folynak a mackós filmek. Tudnak a levegő. A nagyobbak már járt asabbak a projekt munkában. A nagyobbak sokat tudnak segíteni a hetedikeseknek. barátokat is.

o a számítástechnika adta lehetőségekkel maximálisan éljenek. a propaganda anyagainak az ára. megvan a lehetősége olyan baráti légkör kialakulásának. megállapodnak az egymás közötti kommunikáció módjaiban. o építő kritikával illessék társaik tevékenységét. o ismerete bővüljön az ember környezetkárosító hatásairól. o kulturáltan vitatkozni. ez főként a gyerekek s a projektvezető tanár között jellemző. a lebontó szervezetek működése stb. o az újrahasznosítás előnyeinek felismerésével a mindennapi életük gyakorlatát is képesek legyenek megváltoztatni o képesek legyenek a projektmunka során szerzett ismereteket kapcsolni a megfelelő tantárgyak ismereteihez. A projekt célja  A részt vevő gyerekek o egyre nagyobb jártasságot szerezzenek a csoportos munkában. Anyag. Váratlan eseményeknél a telefonon keresztüli kommunikáció is lehetséges. aki elkötelezett a környezet védelme ügyében.IV. újrahasznosítás területén. a szelektív hulladékgyűjtés edényeinek az ára. o képesek legyenek egymásra figyelni. o A csoport megbeszélései heti egy alkalommal maximum egy tanórai időt vesznek igénybe. 230 . műanyaggyártás  a biológia anyagok körforgása a természetben. o gyakorolják a felnőtt társadalommal való kommunikációt.  A munka lebonyolítása: egy állandó időpont kijelölése a találkozókra. az egyes osztályokban elvégzett kísérletek anyagköltsége  Személyi feltételek: olyan vezető tanár. hogy órarenden kívüli időpontban kell találkozni a csoportnak. o a saját munkájukkal kapcsolatosan a véleményeket meghallgatni. kijelölik a találkozások időpontját. hogy a projekt tagok otthon is hívhassák egymást. anyagok körforgása. papírgyártás. Hatékony tanulásszervezési módszerek  A részvétel feltételei: a megfelelő érdeklődés. o az esetleges kritikákon elgondolkodni. o átérezzék a közös munka felelősségét. o a megbeszélt feladatokat határidőre elvégezni. a fás szárú növények. 4.és eszközigény. megtalálni a megfelelőt a gyerekek elfoglaltsága miatt nagyon nehéz. és fordítva  a fizika – energia  a kémia – energia. és bizonyos szakmai ismeretekkel rendelkezik az anyagok körforgása. o a jogos észrevételeket elfogadni. o a társak javaslatára a munka tartalmán vagy a stílusán képesek legyenek változtatni. 5. Nagy probléma. o szülessenek ötleteik a javításra. o a realitásokat figyelembe véve dolgozzanak ki terveket az iskola környezeti á llapotának javítására. személyi feltételek  Költségek: az Internet használat költségei. o munkájukat képesek legyenek dokumentálni. E-mailen is kommunikálnak. Forgatókönyv  A projekt tagok megismerkednek egymással. egyéni írásos e mailen és szóban történő konzultációkkal. 6. o az ismeretekben való gazdagodás a változtatás igényét keltse fel bennük.

Megtapasztalható a feldolgozásnál. ahonnan az információ származik. telefonon o A XII. o A jövőképet nem ilyen bíztató. azonban az esztétikai-és a kényelmetlenségi okoknál nem sokan jutnak tovább. hogy igen csekély. (Jó.  Mennyi hulladék van. o A mérési eredményekből kiderülhet.  Hol termelődik több. fém. kerületben a szelektív gyűjtéssel? o Adatgyűjtés interneten o Nagyon kevés friss adatot sikerül szerezni. o A szemétégetők által termelt energia példája közelebb visz a lényeghez  Hogyan lehetne csökkenteni a hulladék mennyiségét? o A válasz sokak számára kézenfekvő. o Megtanulható. o Csak akkor érdemes válogatni a hulladékot. o Bíztató az az ismeret. o A vizsgálatoknál fontos a szempont megjelölése is. o Példákat lehet összeszedni értelmes és értelmetlen szelektív gyűjtésre.  Milyen hulladékfajták léteznek? o Nehéz rendet tenni a rengeteg adat között. kevesebb csomagolóanyag használatával o Az újrahasznosítás ötlete is nagyon logikusan következik. o A gyerekek információért fordulhatnak a Fővárosi Önkormányzat környezetvédelmi bizottságához e-mailben. a XII. o A természet közelibb életet élő emberek kevesebb hulladékot termelnek  Miért rossz. volt és lesz? o A megadott mennyiségekből nehéz érzékelhető. üveg. használhatóvá tenni. hogy akkor kapnak igazán értelmet az óriási mennyiségek. hogy nagyon sokszor nem egységes a fogalomhasználat. ha különböző korúak a gyer ekek. hogy ugyanazt a dolgot nagyon sokféle szempont szerint lehet vizsgálni. o A szempontokat keverve nem lehet tiszta képet kapni. hogy mindig fel vagy meg kell jegyezni a forrást. hogy Magyarország hulladék mennyisége az utolsó évt izedben nem nagyon változik. a hulladékfajták arányaiban van változás. ha viszonyítjuk őket.  Legyen-e az iskolában szelektív gyűjtés? 231 . o Mindannyian elvetik a csak „pedagógiai” célú szelektív gyűjtést. kerületi Önkormányzathoz. hogy nem jó.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben  Fogalomtisztázás o Mi a hulladék és a szemét? o Különböző vagy más-más dolgot takaró fogalmak? Adatgyűjtéssel történik a válasz megkeresése. hogy sok a hulladék? o A kérdés megválaszolása okozza a legtöbb problémát.  Milyen a hulladék hasznosítás aránya? o Sok-sok adat tanulmányozásából kiderül. komposztálható. o Abban is megállapodnak.  Mi a helyzet a saját iskolában a hulladékok területén? o A csoport kijelöl az iskolából hat osztályt. faluban vagy városban? o Adatok teljesen egybe vághatnak a gyerekek személyes tapasztalataival.  Mi az újrahasznosítás feltétele? o A szelektív hulladékgyűjtés megint nagyon logikus válasz a gyerekek számára. külön a papír.) o Egy héten keresztül délutánonként megméri ezen osztályok összes hulladékát. Azzal mindenki tisztában van. műanyag és egyéb hulladékokat is. A gyerekek szembesülnek azzal. ha újrahasznosítanak belőle.  Mi a helyzet Budapesten. hogy a hulladék hány %-a hasznosítható.

IV. o Riportot készítenek az iskola diákjaival. takarítók) o Az újrahasznosító cégekkel való szerződéskötés A szelektív gyűjtés ellenőrzése o Az osztályok hulladékgyűjtőinek folyamatos ellenőrzése. A szelektíven gyűjtött hulladék sorsáról való gondoskodás o Papírfeldolgozó cégek címének gyűjtése. Az iskola tanulóinak meggyőzőse o A módszerek meghatározása:  a kisebbeknél a mese elemeinek felhasználásával  közép korosztálynál saját vizsgálatokon alapuló tapasztalatszerzéssel  nagyobbaknál észérvekkel. A beszámoló elkészítése az iskolai bemutatóra (1. o o o o 232 . hogy miről szóljon a beszámoló.  esetleg egy reklám (filmes) pályázattal. félév) o A lényegest és a lényegtelen szétválasztása. o A tapasztalatok feljegyzése. levélben történő megkeresés alapján. o A szétválasztva gyűjtött hulladék sorsáról is gondoskodni kell. o A munka ütemezése és felosztása. o Riportot készítenek az iskola felnőtt dolgozóival. o Paramétereik megismerése telefonon. o A részmunkák kiosztása. ahol már ezt gyakorolják. elkészítése  az iskola dolgozóival való egyeztetés (gazdasági dolgozók. o Annak eldöntése. ami a szelektív hulladékgyűjtésről szól. sok-sok adattal való meggyőzéssel. o A végső cél kitűzése. o Műanyag feldolgozó cégek címének gyűjtése. A tapasztaltak összegzése. o A legmegfelelőbb kiválasztása. Mi a hulladékgyűjtés gyakorlata a másik iskolában? o Két tanuló a csoportból felkeresi a másik iskolát. ezt az iskola minden tagja számára ismertté kell tenni. o A határidők kijelölése. A szelektív gyűjtés bevezetése o A feltételek biztosítása  a megfelelő edények beszerzése. o Szemléltető anyag kiválasztása o Az előadás formájának meghatározása o A beszámoló elkészítése o Az előadás begyakorlása A második félév munkájának tervezése o A megbeszélések időpontjainak meghatározása. Hatékony tanulásszervezési módszerek         Hogyan vezessük be? Kivel szállíttassuk el? Kaphatnánk érte pénzt is? Ezekre a kérdésekre keresve a választ. következtetések levonása o Szelektív hulladékgyűjtés csak alapos felvilágosító munka után lehetséges. o Paramétereik megismerése személyes és telefonon történő megbeszélés alapján. o A legmegfelelőbb kiválasztása. o A munka ütemezése. jónak tűnik tapasztalatszerzésre elmenni egy olyan iskolába.

 Az iskola tanulóinak és dolgozóinak folyamatos tájékoztatása o A megfelelő technikák kidolgozása. o A különböző módszerek kipróbálása (írásbeli.  Civil szervezetek közül a Hulladékgyűjtők Országos Szövetségével tanácsokért. Lehetőségek az egyéni fejlesztésre  A munka minden lépésénél csiszolódik az egyén. o Az esetleges tévedések kijavíttatása.  kérdésfeltevés az adatok értékelése után  a munka ütemezésének.  az adatok egyéni és csoportos feldolgozása. A tevékenységekhez kapcsolódó tanulási technikák.  gyakorlati problémák megoldása. iskolaújságon. szóbeli.  A különböző újrahasznosító cégek dolgozóival a szelektíven gyűjtött hulladék sorsa miatt. hálós keretek) o Akváriumok. eszközök  Irodalom o Soren Breiting – Csobod Éva: Környezetünkért 1. Szignet Kiadó o A világ helyzete-sorozat o A Fővárosi Önkormányzat kiadványai o Bármilyen e témával foglalkozó könyv o Internet  Eszközök o Az újrapapír-gyártás eszközei (műanyag edények.) o A legmegfelelőbbek kiválasztása. feladatlapok. készítése  mérés  a mérési adatok feldolgozása  a mondanivaló célszerű szemléltetése  az egymástól tanulás. kerületi és a Fővárosi Önkormányzat megfelelő embereivel való értekezés információszerzés céljából. tervezésének megtanulása  a munkaszakaszok irányának meghatározása a részeredmények alapján 8. 11. más üvegedények. munkaformák:  az önálló ismeretszerzés. A tevékenységhez kapcsolódó irodalmak. e-mailen keresztül történő. melyben a bomlás folyamatai szemléltethetők 9. a fentebb felsorolt képességeket érintően.  A féléves beszámoló elkészítése 7. 3. Időbeosztás  1 félév: alapismeretek.  világos tájékoztatás.  Más iskolák dolgozóival és diákjaival való beszélgetés tapasztalatszerzés céljából. Iskolán kívüli megmozdulások/kapcsolatok a külvilággal  A XII. 2. i nformációért.  A működtetés tapasztalatainak levonása o A rövid működés adatainak összegzése. o A jövő teendőinek meghatározása. 10. tájékozódás 233 .Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben o Az állandó visszajelzés biztosítása. botmixer.  grafikonok elemzése.

félév)  A szelektív hulladékgyűjtés megvalósítása (2. Végső produktum  Ajánlás az iskolai szelektív hulladékgyűjtésre (1. Továbblépés. majd a bevezetése  3. (A társak értékelő megjeg yzése is nagyon fontos) 14. elágazási lehetőségek  A 2 félév után a projektnek a dolga a szelektív gyűjtés folyamatos ellenőrzése  Esetleges előnyösebb felvásárlók keresése  Az iskola új tanulóinak a felvilágosítás 234 . félév: meggyőzés.IV. az iskolai szelektív hulladékgyűjtés mikéntjének a kidolgozása. félév: a szelektív gyűjtés gyakorlatának a tökéletesítése 12. elvégzett munkák után  A csoport előtt szóban minden feladat elvégzése után  Írásban a közös email címre  A nagy egységek lezárása után részletes megbeszéléssel. félév) 13. Hatékony tanulásszervezési módszerek  2. Az értékelés  Egyéni értékelés a beadott.

mely elkészíti lakhelyének térképét. hogy megismertesse az őskor két nagy korszakának fő ismertetőjegyeit. nemezelés  Csoportonként egy szertartás előadása Lehetséges változat: eszerint minden kb. eszközeit. egy-egy napjukat. agyagozás.  Látogatás a százhalombattai Matrica Múzeumba és Régészeti Parkba  Miért tértek át. lakókörnyezetét. A történelem sajátos képzési célja. különböző szakterületek ismeretei közötti összefüggések érzékelése. megbeszélik-leírják életmódjukat. elkészíti térképét. életkörülményeit ismerteti. de az őskoron belüli gyökeres (történetileg szinte egyedülálló mértékű) megváltozását is. Epocha/projekt A fejlesztés fókuszai Ismeret Az őskor Ajánlott óraszám: 30 Képesség Együttműködés. évfolyam 1. miért nem tértek át a termelésre? Kitalálni.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Témahetek az AKG-ban (forrás: AKG kézirat) 7. földműves 235 Ajánlott tevékenységek . A történelem és a természetismeret tantárgyak közös célja a természetes környezet és ember illetve emberi társadalom kölcsönhatásának megismertetése. táblázat az emberelődökről  tudósítások írásban az egyes emberelődök korából Csoportos: közös világóra a falra Csoportok:  Mindegyik egy zsákmányoló kultúra. a tolerancia. A művészetismeret és történelem közös célja az őskor szellemi kultúrájának megismerése. előadni-leírni  Kézműves foglalkozások: szövés. az életkörülmények óriási eltéréseit mai viszonyainkhoz képest. 10 fős gyerekcsoport egy-egy vadászcsoportot (hordát) alakít. lerajzolni. a vizuális és manuális képességének fejlesztése. az életkörülmények és szellemi kultúra összefüggéseinek keresése. Egyéni:  világóra készítés. A játékszervezők (tanárok) különféle „kihívásokkal” provokálják az egyes csoportokat (pl. Megismerhetik a rokoni elvű társadalomszerveződést. mely a családokban jelen van a későbbi korszakokban is.

megbeszélik-leírják újféle életmódjukat.  Kultúra. egy-egy szöveg feldolgozása. A testrészek változásai. kommunikáció. napjaikat. agyag ozás. a technika (szövés. tárgyi környezet Szellemi kultúra az őskorban Kereszttantervi kapcsolódások1 Meghatározó tantárgy a történelem. illetve a művészetismeret (irodalom-zene. műalkotások. közös vadászat. míg a másik felében mai diákokká vedlettek a résztvevők és előadásokon. a történelemével egyenrangú szerephez jut e témahéten. elterjedése)  Homo sapiens (300 ezer éve. temetés. főzés). eszközök)  Homo erectus (2 millió. de a természettudományok (biológia. Biológiai és kulturális alkalmazkodás. Csatlakozik mindezekhez a háztartástan (sütés. Megrajzolják új környezetük térképét. táplálékmegosztás. anyagi és szellemi kultúra. egyénileg füzetet vezetnek. Képesség Ismeret A témahét során a gyerekek csoportosan dolgoznak (szertartás előadása. fonás. Rasszok. anyagi kultúra az őskorban Az őskor társadalma. hiedelmek)  Homo sapiens sapiens (30 ezer éve. nemezelés stb. ezek viszonya. többé-kevésbé egyénileg kézműves alkotásokat hoznak létre. Ajánlott tananyagtartalmak Az ember keletkezése Gazdálkodás. Afrikában. „elméleti” jellegű feladatok elvégzése). képzőművészet) egyaránt. minden kontinensen) A vadász kultúrák élete 236 Követelmények . melyek hatására az adott csoport áttér(het) a termelésre.IV. A keretjáték csak a nap egyik felére terjedt ki. Vértesszőlős. iskolai kézműves foglalkozásokon vettek részt. ruha. földrajz).). tűz.  Australopithecus (5 millió évvel ezelőtt)  Homo habilis (3 millió év. Hatékony tanulásszervezési módszerek nép megjelenése a szomszédságban. Az emberré válás  Kihalt mellékág.). túlnépesedés stb.

 A falu. az egyes korszakok kezdete térségenként változó időpontban zajlott le. viszonyuk a környezettel. tabu. A vadász-gyűjtögető kultúrák társadalma  Horda. nemek viszonya. Százhalombatta  Hogy nézett ki egy bronzkori falu? (Ideje: Kr.) Szétterjedés sávja. településük. e. 6. textil. tárgyak bőrből. e. érintkezés. újkőkor). Totem.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben  Tevékenységeik. a csoportok vezetése. Őskőkor. 2. vándorlás. irányítás (központosított törzs) háborúk jellege. évezredekkel később rézkor. analógiás gondolkodás. tárgyak (pattintott kő. házasodási szokások és értelmük.).  Az áttérés. ezred) Milyen volt az emberek élete e bben a korban? hogyan építettek fel. agyagtárgyak. majd bronzkor). leírás.). szakóca. A vadgabona szerepe. körmön fonás. 237 . csontból stb. fémtárgyak stb. nemek viszonya. pattintott kőkor. A termelő kultúrák élete  Termékeny félhold helye. század) Rajz. A rárakásos technika. Tárgyaik (csiszolt kő. ajándékozás. halottkultusz. Az őskori ember gondolkodásmódja  Mágia (hasonlóság. rendeztek be egy vaskori halomsírt? (Ideje: Kr. a háborúk jellege. Amerika. (Független központok: Kína. a világ női és férfi „része”. Az áttérés folyamata a termékeny félholdon. szavak). (itt 10 ezer éve átérés. A termelő kultúrák társadalma  Törzsi-nemzetségi társadalom. A szibériai sámánok.

értelmiségi polgár család. iparos középpolgár család.IV. a kor irodalmi. foglalkozások. 2. itallapok. Az elkészült anyagnak külalakra úgy kell kinéznie. néhány megtanulása) 4. A legjobb tervet másnap megvalósítjuk. csop:. számolócédulák készítése) Ajánlott tananyagtartalmak Budapest kiépülése a századfordulón. művelődési. megálláskor ők az idegenvezetők. A beadás után a tanárok azonnal leülnek és értékelik az anyagokat. az Internet használható. A munkához az iskolai könyvtár (előre összekészített anyaga). A bemutatásban szerepelnie kell a család általános bemutatásának. Epocha/projekt A fejlesztés fókuszai Ismeret Ajánlott tevékenységek Budapest a századfordulón Képesség Egy korszak életmódjának reprezentatív módon való bemutatása A város főbb részeinek ismerete. dalok gyűjtése. szórakozási szokásaik bemutatásának. csop: a kávéház berendezéséért felelősek (plakátok. jellegzetes építészeti stílusok. csop. Minden csoportnak egy adott társadalmi réteghez tartozó tipikus család életét kell bemutatnia. ezt rá bízzuk a gyerekekre. tájékozódás a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Budapest Gyűjteményében Minden csoportnak egy egynapos városnéző programot kell összeállítani. Budapest szellemi élete a századfordulón. amely elsősorban a ko rszakban épült épületek. fontosabb épületek. évfolyam 1. étlapok. alkalmazott kispolgári család). szellemi élete Ajánlott óraszám: 30 238 . A programnak tartalmaznia kell a pontos útitervet.családtagok. mint egy utazási iroda prospektusának. Élet a századfordulós Budapesten. A programot szervező csoport irányítja az egész napot.: pincérek és cukrászok (korabeli receptek gyűjtése. Hatékony tanulásszervezési módszerek 10. lakás bemutatásának. A bemutatás módját nem határozzuk meg. zenészek (korabeli kuplék. városrészek rövid ismertetését. fényképek esetleg tárgyak) 3. német származású gyáros család. a bemutatandó épületek.: műsorszervezők. csop. városrészek bemutatására koncentrál. a lakóhely. (asszimilálódott zsidó bankár család. a kávéházi program összeállításáért és lebonyolításáért felelősek. Erre a munkára 4 óra áll rendelkezésre. az iskolai konyhában néhány eg yszerűbb süteményt megsütnek. Kávéház előkészítése: 1. Minden csoport delegál egy tagot a zsűr ibe.

Építészet: a századfordulóra kiépült Budapest képe. Ezek a műveltség területek természetesen nem egymástól elszigetelten jelennek meg. hogy a témahét során v alósuljon meg a csoportokon belül az egyenlő részvétel elve. A társadalom szerkezete az adott korszakban. Podmaniczky Frigyes munkássága. fontosabb épületei. Gróf Andrássy Gyula. fontosabb szerzői. városrendezés. Színházi élet a századfordulón. hiszen a jelenlegi Budapesten is rengeteg épület van. a századvég novellisztikája. a Nyugat története. A képzőművészetből elsősorban az építészet jelenik meg. lássák a Nyugat című folyóirat előzményeit. Sikerként határoztuk meg. legyen képük a századfordulón átalakuló Budapestről. a polgárság rétegződése. szervezési feladatok egyaránt megjelennek. főleg az életmód területéről rende lkezzenek információkkal. A Hét. az egymásra hatásokat tudjuk átláttatni a gyerekekkel. a folyóirat jelentőségét. Történelem. ho gy a gyerekek el tudjanak igazodni a korszak fontosabb irodalmi tendenciái között. Megjelenik az irodalom is. tipikus polgári lakás. hogy a gyerekek képesek legyenek egységben látni egy adott korszakot. ismerjék azokat az épületeket. Megjelenik a történelem. a kávéházi irodalomra. Célként jelennek meg ilyen fogalmak: városkép. a kabaré műfajának kialakulására koncentrál. az asszimiláció kérdése). Követelmények Képesség A témahét kimeneteként célként határozzuk meg. hogy képesek legyenek egy egynapos budapesti városnézés programjának összeállítására. Sikerként határoztuk meg. Ez a műveltségi terület főleg a korszak irodalmi folyóirataira. hogy az összefüggéseket. amely a századfordulón épült. polgári életmód. a kabaré műfajának megszületése. világháborúig – a korszak vázlatos áttekintése. a kávéházi irodalom története. amelyek ekkor épültek. amelyben a megszerzett információk feldolgozása. életmódtörténet: A kiegyezéstől az I. szerkesztői. his zen fontos cél. Célként határozza meg. szecesszió (elsősorban az építészetben). Irodalom: A századforduló irodalmi törekvései. építészei. Ismeret 239 .Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Kereszttantervi kapcsolódások A témahét megszervezésében több műveltségi terület osztozik. hiszen az adott korszak történeti-társadalmi hátterével tisztában kell lenni. Ennek a műveltségi területnek kiemelt célja: a gyerekek tudjanak eligazodni az adott korszakban. (Budapest társadalmi összetétele a századfordulón. a hozzá kapcsolódó mozgalmat.

A fentiek alapján ez a témahét akkor megvalósítható.)  össze kell írni a kérdéseket. melyek lehetővé teszik a program lebonyolítását Előzetes feladatok:  előre megadott irodalomjegyzékben szereplő művekből jegyzeteket kell készíteni. vagyis a tanuláshoz kapcsolódó képességek fejlesztése: önálló ismeretszerzés. s a honismereti vagy egyéb szakkörök munkájának részét képezheti  ha nyári vagy szünidei tábor (erdei iskola) programjaként szervezzük  ha az iskolában rendelkezésre állnak olyan tanítás nélküli munkanapok. vagyis egyszerre kell néprajzi. Epocha/projekt A fejlesztés fókuszai Képesség Egy mikrorégió megismerése Ajánlott óraszám: 30 Az ismeretszerzés mellett cél lehet a szűkebb és tágabb környezetünk megismerése. illetve a záró dolgozat megírására is időt kell hagyni.  ki kell választani a kutatandó témát. Egy mikrorégió megismerése csak interdiszciplináris lehet. hogy a választott témával kapcsolatban kiket 240 . Az egyéni kutató és feldolgozó munka kap hangsúlyt. ha  ha maga az iskola egy kisebb településen működik. illetve a tanultak alkalmazása.IV. Ajánlott tevékenységek Ez a témahét tipikusan iskolán kívül bonyolítható le. szociológiai. a nagyvárosi gyerekek élményszerű találkozása a vidéki élettel. Ismeret A témahét célja megismerkedni egy kistáj. egy mikrorégió életével. kulturális élet. Hatékony tanulásszervezési módszerek 2. otthoni felkészülésre. tolerancia. „tudományos” kutatás alapjaival való megismerkedés. alkalmazkodás – fejlesztése is megjelenik a témahét során. kulturális szempontokat vizsgálni. s erre kiváló lehetőséget teremt a közös (kiscsoportos) ismeretszerzés önálló feldolgozása. történeti. önkormányzati. földrajzi. végig kell gondolni. míg az előtanulmányokra. önkormányzat. empátia. A kiválasztott településen folytatott munkához legalább három napra van szükség. falu történet stb. gazdasági élet. gazdasági. először csak nagyobb közelítésben (például: néphagyományok. A megszokott. Szociális képességek – kapcsolatteremtés különböző generációkkal.

)  A témahéten együttdolgozó csoportok úgy szerveződnek. hogy a helyszínen az azonos témakörrel foglalkozók együtt mozognak. történeti. ipari üzemek. néprajz: hagyományőrző csoportok munkája. feldolgozása.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben kell megkérdezni. (Pl. falutörténet. Ez azt jelenti. A képességfejlesztés. történelmi. szociológia: elvándorlás. környezetgazdálkodási. gazdálkodási kérdések. történelem: világháborús viszszaemlékezések. kérdőív). Az egészségtudatos fogyasztás. környezetgazdálk odás: tájvédelmi hatóságok munkája. a privatizáció hatása. gazdaság: piacozó körzetek. hogy például a kultúrával foglalkozók közösen keresik fel a könyvtár igazgatóját. Vizsgálati módszerek (interjú. szociológiai sajátosságai. néprajzi. gazdasági. Ajánlott tananyagtartalmak Kereszttantervi kapcsolódások Követelmények Ismeret 3. művelődési ház. A fenntartható fejlődés. önkormányzat: helyi választások. összegzése A választott téma ismerete. A túlzott fogyasztás visszaszorítása. gazdasági. „tudományos dolgozat” jellemzői Képesség Egy adott téma végiggondolása. iskola. kultúra: könyvtár. Epocha/projekt A fejlesztés fókuszai Az adott mikrorégió földrajzi. A munka menete:  Az évfolyam kisebb csoportokban már itthon „témát választ” néprajzi. a népi építészet emlékei. helyes kommunikáció. kulturális élet területéből. Produktum: egy önálló dolgozat elkészítése az adott témáról. kulturális egyesületek. A környezettudatos gondolkodás. önkormányzati. szociológiai. nagyobb összefüggések felismerése Fogyasztóvédelem Képesség A tudatos vásárlói magatartás kialakítása. Ajánlott óraszám: 30 241 .

műszaki cikkek. Hatékony tanulásszervezési módszerek Ismeret Ajánlott tevékenységek A kérdőív összeállításának szakmai kritériumai. törvényi szabályozások. a feldolgozás módszerei. Csoportok: élelmiszer. civil szervezetek munkájának megismerése Előzetes problémagyűjtés kérdőívek segítségével. Környezetvédelmi szempontok megjelenítése. Tudatos vásárlói magatartás. Statisztikai módszerek. mire kell odafigyelni. a vásárló jogai.IV. A tudatos vásárlás. illatszerek. problémák csoportosítása. környezettudatos gondolkodás kialakulása. környezettudatos gondolkodásmód fogalmának ismerete. Kérdőívek feldolgozása. szolgáltatások. Produktum csoportonként:  kiállítás: Karácsonyi árudömping?  Interaktív kiállítás és vetélkedő szülőknek és diákoknak. A fogyasztóvédelemmel foglalkozó intézmények. Ajánlott tananyagtartalmak Kereszttantervi kapcsolódások Követelmények Képesség Ismeret A fogyasztóvédelem jelentősége. 242 . Kampányterv készítése az adott témacsoporton belül a környezetvédelmi szempontok megjelenítéséhez. Üzletekben tudatos fogyasztói szemlélet szerinti vásárlás témacsoportok szerinti megfigyelési szempontok segítségével. ruházat. Az újrahasznosítás lehetőségei.

Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben 243 .

Zsuzsinak is adtunk egy nyilat. 18. Tegnap én meg Elek birkóztunk és tornáztunk. 244 . 11. csak a madarat nem kínozzuk.) VI. (Ez nagyszerű! Elek győzött valamiben?) Elek nem győzött semmibe. Miskolctól 40 km-re. Utána gyorsan beugortam a kocsiba és egyesbe tettem. de a kerítés kidűlt.IV. Hatékony tanulásszervezési módszerek D3 – Milyen projekttéma számíthatna a helyi diákok érdeklődésére? 300 fős település a Csereháton. (A tanító válaszai zárójelben. a 8–10 éves gyerekek többsége még soha nem hagyta el a falut. Utána meg fekvőtámaszt kellett csinálni. 1. Zsuzsi ötöt. Tanító: Komaság Margit) Kótai Attila (8 éves) II. 3. Szombaton Elekkel kint a kertbe futottunk kilenc órától egész egy óráig. hogy én harmincat se tudnék. Ahogy fociztunk Elek nekiesett a kocsinak és a kocsi elgurult. (A mi autónkkal is volt egyszer hasonló helyzet. mert üresbe volt. Elmeséljem?) VI. Néhány család lebontja és tüzelőnek használja annak a háznak a gerendázatát. A kaput kivitte. (Olyan jó. Az alábbi szövegrészletek a másodikosok és tanítójuk „beszélgető füzetéből”.és csigagyűjtésből egészíti ki. Izgalmas lehetett. gyógynövény.) III. Én meg Elek bementünk és játszottunk indiánosat. (Félek. Pedig madarat akartunk fogni. (Hú! Ez veszélyes helyzet lehetett! Kikaptatok? Mi lett azóta a kerítéssel?) Semmi. Tegnap megfogtuk a csirkét. 8. Elek húszat. Zsuzsi meg keresett minket. Én vagy tízet fogtam. és a kocsi megállt. A falu közössége zárt. Letettünk búzát és a kosarat rátettük. Ugrókötelezésben én győztem és a fekvőtámaszba is én győztem. de ő nem tudott vele lőni annyira. amikor hazamentem Elekkel fociztunk. hogy ezt írod! Hogy nem bántjátok a madarakat. Szombaton. Azért eredményes vadászat volt. A falu lakói korábban állatgondozással foglalkozó – 3 család kivételével – romungrók (magyar cigányok). 1. (Zsuzsi is írt erről. Nagyon örülök neki. egy cs alád – elsőként a faluban – fürdőszobát alakított ki. Szüleik jelenleg a segélyt főleg gombaszedésből. amely jelenleg a család otthona. összesen csak harmincat tudtunk megcsinálni. V.) III. egy másik a házát vályogból egy szobával bővítette. Szombaton Elekkel csináltunk három nyilat. Ügyesek vagytok.

apu.) IX. (Én is várom a kirándulást. IX. Tegnap lejött keresztanyu és Zsuzsi meg Évike máma fognak hazamenni a hatossal (18 órakor induló busszal). Utána Zsuzsika lement és Elekkel rugdostuk a kukoricát. És jó. ugye?) Anyu nagyon megijedt. Tegnap. ha megint megyünk majd túrákra. Hány féle gombát ismersz?) Sokféle gombát ismerek az erdőben. Zsolti. hogy ott lesznek a gólyalábosok. (Szegény Elek! Jól megjárta. (Hol lakik a keresztanyád?) Miskolcon. És jó lenne. gyorsan kivette (kihozta) a gézt. akkor megint játszottam Józsikával kergetőcskét. örülök. ahogy játszottunk bújócskát. Remélem.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Már alig várom a kirándulást. (Gyula bácsi is mondta. Horváth Klaudia (8 éves) IX. Igen sok van az erdőben. Giza nénje. (Nagy mulatás lehetett nálatok. és leálltak az egészen táncolni. 5. Talán jól fogom magam érezni. és a szilva mamától van. IX. Szerdán én és Zsuzsi játszottunk jégcsapot. akkor Eleknek betört a feje és kihívtuk az orvost és bekötötte neki. 4. Keresztanyu az én ágyamon aludt. (Hú. Pihentünk egy kicsit és mentem játszani bújócskát. Tegnap én. Zsanett néni és Ági néni. hogy rengeteg putypinka gomba van. Blöki bátya. 245 . Amikor hazajöttünk el voltam igen fáradva. 1. de nekem kihozták a másik ágyat. mert lekvárt főztünk. Tegnap én és Zsuzsi meg Elek játszottunk a kert alatt a nagy fűbe bújócskát és Zsuzsikának a lába kibicsaklott. és én keresztanyáékkal aludtam. Honnan van szilvátok? Miben főztétek a lekvárt?) Fazikban főztük a lekvárt. X. amit kihoztak nekem. 14. Utána apuval elmentünk gombázni potypinkát. Berti bácsi meg énekelt. Te is jól érezted magad?) Igen. jó hogy ott lesz Zsuzsi néni. Megijedtetek. meg átjött Berti bácsi is. Amikor befejeztük a játszást. mert apa egész odatolta az ágyat. de jó! Én is nagyon szeretem a szilvalekvárt. hogy jönnek Margó néniék is. Most azért ma nem ment iskolába. 21. hogy mégis jösztök. IX. Tegnap anyuéknál ott volt Kriszti nénje. mert Anyu behívott szilvát pucolni. Bandiék elhozták a nagy magnót és az szólt. 7. De nem sokáig játszottunk. anyu mentünk csipkézni és diózni.

15. XI. Józsika és Nana voltunk fáér. Olyan kicsi lett haja. mert a Karácsonyt ott Kázsmárkon tudtuk le. 4. Kicsi. X. száját csináltunk vesszőből. mert igen messze van Kázsmárk. utána megint lecsapta. Táncolni fogunk a szambára. Tegnapelőtt megegyeztünk én. 8. mint nekem. a nagy fűbe. és szétszedtük a virágot én meg Ancsi és volt benne egy kis fekete mag. I. Gyuszika meg az ajtó mellé. reggelig fel voltam. hogy Madi erről írt. 6 órára értünk le Kázsmárkra. és én odamentem az ollóval és lenyírtam a haját. és megtalált engem. Tegnap este Ilonka befonta Nanának a haját 3 ágba. Nana. hogy már Ti is tudtok fát hordani! Nagyon dühös volt a Nanád Józsikára?) Nagyon. (Nagyszerű. (Hogyan mentetek Kázsmárkra? Nektek itthon volt karácsonyfa?) Nem volt itthon nekünk karácsonyfa. szombaton meg 1 óráig voltam Ancsáéknál. (Hova bújtál?) A kertbe. hogy rakja vissza a vállára és visszarakta. répa volt az orra. nem tudtam elaludni. anyu. Én hoztam a hátamon és Józsika meg a vállán. Nana mondta. és már felvette. 30. Megbékült már az új frizurájával?) De nem olyan rövid volt a haja. (Érdekes ez a „bigyó”. (Ez csak azért nem vicces történet. 19. de már próbáltuk a szerepet. kosár meg a kalapja volt. Madi. Amikor Józsika bújt el. mert szegény Nanád nem akart rövid hajat. 9. (Madi is írt erről. X.IV. akkor ő a kiskonyhába bújt el. és akkor mán hazamentünk. apu. Tegnap én. hogy farsangkor adjunk (adunk) elő egy szerepet. Nagyon izgat. Tegnap én meg Józsika játszottunk bújócskát. De Józsika fél útig hozta a vállán a fát és lecsapta. Tegnap reggeltől délig voltam Ancsáéknál. Amikor lefeküdtünk. Karácsonykor nem voltunk itthon. Nagyon kíváncsi vagyok rá!) Tudom. Margit. 246 . Amikor 6 órakor leértünk Kázsmárkra Jutka nénjénél volt karácsonyfa. I. mert elmentünk Kázsmárkra. Ica. Hatékony tanulásszervezési módszerek (Sok csipkét sikerült szedni? Jól fizetnek érte?) Igen. és Józsika volt a hunyó. hogy mi lehet az!) A kerten volt egy száraz virág. XI. Csináltunk hóembert. a szeme meg olyan kis bigyóból volt. nagyon dühös volt Józsikára. Szombaton és vasárnap Ancsáéknál voltam. anyu a hátukon hozták a fát és apu a vállán. Marianna.

hogy jól érezted magad. Józsika. Ricsi. (Rengeteg gyönyörű sárgicska van. hogy mikorra nő meg! Gyorsan megnőtt. hogy Gyuszika. Móni. amilyen volt. azért mert itt voltak a zenészek és fel voltunk reggelig. 18. Miért kapott gyűrűt a királ ylány a királyfitól?) IX. Én voltam Gagyba Mónival meg Tündivel. mert csináltunk egy babát és én mindegyikbe adtam erőt. 247 . mikor Nanának lenyírtam a haját? Mán ugyanúgy megnőtt. Évike adott nekem műkörmöt. meg néha szoktam Kat ikával meg Mónival boltocskát (játszani). 14. hogy én voltam a királylány.) Kótai Henrietta IX. Lacika meg Gülü. Én voltam Klark. hogy hamar elhervadnak. nagyon csodálkoztam. Ricsi. 24. Móninak nem kellett. Margó néni emlékszik még. meg olyat. Kiss Mónika IX. Nagyon rossz volt. XII. és elhagyta. Annak viszont örülök. A koszorúk is nagyon szépek. V. Sajnálom. hogy figyeltél arra. (Örülök. és adott egy rendesi (igazi) gyűrűt. 21. Én meg Batyi Évike voltunk egy kis réten és ott játszottunk. Tegnap én. Dani a réten játszottunk.) Igen. (Hogy hívják a kisbabát?) Attila.) X. Azután fontunk sárgicskát. Ancsi. ugróköteleztünk. 8. amikor nem jártam iskolába. (Emlékszem a hajnyírásra. Tegnap én. Tündike volt a királyfi. mink Szupermaneset játszottunk. és van egy gyerek. Én megtaláltam a fűbe. de úgy n evezték el. hogy megtetted.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben II. Volt 5 gyerekünk. mint az utcán járkálni. Tegnap nagyon jó volt. 3. (Örülök. hogy nem láttalak táncolni. Én nagyon kitáncoltam magam. (Tetszik neked a műköröm?) Igen. hogy jobb neked az iskolában. úgy hívják. hogy Rigó és Gyuszika is játszott velünk. Évikének volt műköröm. Fontam Tündikének. 1. olyan hosszúra. Tündi. Én csak járkáltam. és visszaadtam neki. Ancsi meg Loiz. Azután elmentünk a falura. Máma Anyuék keresztelik meg Móriéknak a kisgyereket. Kár.

meg a párnákat a fejemre rakta. 25. Hatékony tanulásszervezési módszerek Kománécskát játszottunk Erikával.IV. Én pedig (ha) nem csinálok semmit. hogy elmennek. a testvéremmel a házban. Nemcsak én látom el őket. (Szívesen kinyitom az iskolát a jövő hét végén. 3. hogyha szombaton és vasárnap nekünk kinyitná az iskolát. 5. Szeretném. várom anyáékat. hogy előadjuk a szerepet. hogy vigyázzak Erikára. ha mink elmegyünk. Én már nagyon várom. akkor én is elmegyek Nanáéknál. mert ő legkisebbik. Amikor abbahagytuk. ő mindig elalszik. (Biztosan szép tiszta a házatok!) XI. akkor anyával játszik vagy apával. Nagyon várom a meglepetést. mert ő mindig hív minket játszani. hogy hagyjuk abba. hogy így szeretik egymást a testvérek. Rozi nana eljön és megmondja Attiéknak. ha ez egyelőre meglepetés maradna. hogy nagyon szereted Erikát. hogy ne menjenek el sehova.) 248 . Tegnap is nagyon sokat játszott Ibolyával. mert nagyon szeretek takarítani. Nekem az a feladatom. Anyu mindig ránk szól. mert anyáék mikor elmennek. amikor az ágyon ugráltunk. Mikoláskor elő szeretnénk adni egy táncfélét. és azért is szeretem. mert el van fáradva. Így van?) IX. csak válok. Te már remekül el is tudod őket látni. (Nagyon jó. akkor megmondják Nanának. milyen feladataid vannak otthon?) X. Mikor beesteledik. és hogy kitakarítsak a házban. meg Jucival tanárosat. (Ha elmennek anyáék. Még akkor is. Erika a nyakamat csikizte. 2. Mindig játszani akart. Szeretném. (Úgy tűnik nekem. De van.) X. Azért szeretem Erikát. mert most nem leszek itt. Dzsokiék pedig elmennek oda Nanánál és ott játszodnak a rossz kocsiba.

A lépések logikája. megvalósíthatósága. egymáshoz kapcsolódása. A feladatok mennyire szolgálják a kitűzött cél megvalósítását? A munkamegosztás a csoporton belül. A források sokszínűsége. mennyiben szolgálja a kijelölt cél. 249 . az időterv realitása. összetettsége.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben D4 – Szempontok a tervbemutatók értékeléséhez A cél tartalma. A tervezett produktum ötletessége. A dokumentálás mennyire tükrözi majd az egyéni munka és a csoporton belüli együttműködés eredményességét. eredmény megjelenítését.

kommunikáció különböző helyzetekben. összefüggések felismerése. Bloom taxonómiája. Szabad Iskolákért Alapítvány. Differenciált tevékenységek Ismeretek Bloom taxonómiájáról Differenciált tevékenységek tervezése Információfeldolgozás. Együttműködés. a differenciálsás új ismereteinek alkalmazása. Budapest 2007 Módszertani ajánlás A foglalkozáson a tartalom feldolgozása aktív hallgatói tevékenységen keresztül történik. Ilyenkor értelemszerűen egy ember kapja meg az összes csoportnak szánt anyagot. ha a foglalkozást megelőzően kértük a felkészülésre hallgatókat. tanulásban. hol kell megállni. A munka menete alapján ez egyénil eg vagy kiscsoportban is megtehető. A tanári bemutatók egy része kiváltható hallgatói kiselőadással. Hatékony tanulásszervezési módszerek IV. A hallgatók munkáját követve a tanár érzékeli. Budapest 2006 Kristen Nicholson-Nelson: A többszörös intelligencia. Időben valószínűleg belefér abba a keretbe. 5. ahol lehet. érdemes felajánlani az egyéni munka lehetőségét is a csoport helyett. Mit differenciálunk. 11 A sajátos nevelési igényű és a más szubkultúrákban élő diákokra vonatkozó részek (* jelöli) szerzője Kereszty Zsuzsa 250 . Differenciálás – Kerékgyártó Judit11 Ajánlott időkeret A modul közvetlen célja A modul témái. Gardner-féle többszörös intelligencia. Jellemzően csoportos munkára ad lehetőséget a terv. de. beavatkozni a folyamatba. lényegkiemelés. tartalma Megelőző tapasztalat Ajánlott továbbhaladási irány A kompetenciafejlesztés fókuszai 135 perc. amit a csoport munkájára terveztünk. Kapcsolódási pontok Támogató rendszer E témakör más foglalkozásai és a Gyermekmegismerés témakör Diane Heacox: Differenciálás a tanításban. egy szünettel A differenciálás szükségességének felismerése és lehetőségeinek megismertetése a hallgatókkal Differenciálás fogalma. Szabad Iskolákért Alapítvány.IV.

tése D2 – Táblázat se. mind a csoportok működésére. amelyre számított? T1 – Kérdőív intelligenciaterület megjelölésével  A foglalkozások javasolt időkerete – a csoport egyedi igényeitől függően – változtatható.D1 – Kérdőív gálata fontos a témánk szempontjából. melyik kérdés. viz s. a feldolgozás előkészítése Idő Tevékenységek Tevékenység célja. 251 . rületek feltérképezé. a hallgatók egy táblázatban jelölik az intelligenciaterületenkénti jelölésüket.Saját intelligenciate. illetve gyengébbek. Ha maradt még időnk az utolsó feladat után.  A jó feladatmegoldásokat tegyük a falra. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. írassunk a hallgatókkal saját tantárgyukhoz differenciált tevékenységeket. a tanárnak lehetősége van visszajelezni mind a munka eredményére. fejlesztendő készségek. melyik intelligenciaterületre vonatkozott (T1). a többszörös intelligencia megismerése.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben A tervezett idők a tényleges történéseknek megfelelően rugalmasan változtathatóak. Töltsék ki a hallgatók saját magukra vonatkozóan a kérdőívet (D1)! az összesítésÖnismeret hez A kitöltés után a tanár ismerteti. így a végére az jelek számából látják mely területen erősek. ez szolgáltat majd alapot az összefoglaláshoz is. így azonnali visszajelzést kapnak munkájuk eredményességéről. A foglalkozás közben ajánlott szünetet beiktatni a foglalkozásvázlatban jelzett résznél. ne térjünk rá a differenciált tevékenységek leírásának feldolgozására. Ráhangolódás.Kérdőív kitöl.  Ki kapta azt az eredményt. hogy ki erős az adott területen. Speciális javaslatok az értékeléssel kapcsolatban:  A hallgatók tevékenységének eredménye minden esetben megjelenik. azt halasszuk egy következő órára. Foglalkozásvázlat I. Ha kiszaladunk az időből. anyagok (mellékletek) 20’ Vezessük be a foglalkozást azzal. Az összesítés után kérdezzük meg a hallgatókat:  Mely területeken erősek? – területenként kérdezzünk rá.

IV. Hatékony tanulásszervezési módszerek

 Ért-e valakit meglepetés? Adjunk lehetőséget arra, hogy néhány hallgató elmondhassa gondolatait az öszszesítéssel kapcsolatban. Hívjuk fel a hallgatók figyelmét arra, hogy saját eredményeikre a foglalkozás egy pontján még visszatérünk. II. Az új tartalom feldolgozása
Idő Tevékenységek Tevékenység célja, fejlesztendő készségek, képességek Munkaformák és módszerek Eszközök, anyagok (mellékletek)

15’

Mi a differenciálás? – A hallgatóknak mondjuk el, hogy egy rövid szöveget A differenciálás fo- Ellenőrzés D3 – Mi a diffognak feldolgozni a differenciálásról. Kérdezzük meg, hogy kik azok, akik galmának, jellemző- párban ferenciálás inkább egyedül, kik azok, akik inkább párban szeretnének dolgozni a szöveggel. inek megértése. Egyéni szöAlakítsuk ki a párokat, a párok következőképpen dolgozzanak: Gondolkodás vegfeldolgozás  A pár mindkét tagja olvassa el a szöveg első részét, majd a pár egyik Lényegkiemelés tagja próbálja meg szóban az olvasott szöveg lényegét összefoglalni, eközben társa nézheti a szöveget és kiegészítheti, segítheti társa olvasá- Információ megoszsát. Ezután olvassák el a szöveg következő részét, s ezt az előbbi szere- tása peket felcserélve foglalják össze, így haladjanak a szöveg végéig a szerepeket váltva szövegrészenként. Akik egyedül dolgoznak, azok a számukra legmegfelelőbb módon dolgozzák fel a szöveget – jegyzetelés, lényegkiemelés, vázlatkészítés stb. – fontos, hogy megértsék a differenciálás fogalmát és jellemzőit. A feladat ismertetése után osszuk ki a szöveget a hallgatóknak (D3). Megj.: Ha valaki társainál előbb végez a munkával, fogalmazzon meg igazhamis állításokat az olvasottakról. Ha időben végeznek a csoportok, mindenki feladatul kaphatja ezt. Tegyék el az állításokat, a végén szükség lesz rá.

10’

Mit differenciálunk? – Háromféle nagyon rövid szövegünk van (D4, D5, D6), Lényegkiemelés

Egyéni

táblá- D4 vagy D5

252

Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben

amelyeket a hallgatóknak hármasával osztunk szét. Ki-ki elolvassa a szövegét Együttműködés és annak alapján kitölti a táblázat (D7) aktuális oszlopát. Amikor elkészült, ke- Kommunikáció ressen olyan diáktársat, aki másik szöveget olvasott és az ő ismertetése alapján kitölti a táblázat másik oszlopát is, illetve ismerteti a saját részét, hogy társa is kitölthesse az adott oszlopot. Ezután keressen olyan hallgatótársat, aki a hián yzó oszlopra vonatkozó szövegrészt dolgozta fel, s ismertetése alapján kitölti a még üres oszlopát, illetve ennek a társának is segít, hogy ő is kitölthesse a hiányzó oszlopát.
5’ 10’

zatkitöltés ol- vagy D6 szövasott szöveg veg minden 3. alapján diáknak Páros informá- D7 – Mi az, ciócsere amit differenciálunk? Tanári előadás T2 – Háttéranyag

Bloom gondolkodási szintjei – Tanári bevezető Bloom taxonómiájáról és a dif- Értő figyelem ferenciálás kapcsolódásáról A hallgatók háromfős csoportokban készítsék csomagoló papírra egy táblázat Logikus keretét (T3). dás

gondolko- Egyéni besoro- Csomagoló lás papír, filctoll, ragasztó, ceruMinden csoport kapja meg a háromféle listát – diákonként egyféle lista legyen – Együttműködés Szóforgó za 6 elemre szétvágott kis papírokon (D8). Döntés D8 – Listák Minden hallgató próbálja meg a nála lévő hat elemet a Bloom féle taxonómiának megfelelően gondolkodási szintekhez besorolni, s sorba rendezve maga T3 – A táblázat előtt az asztalra kitenni. kerete Ezután a hallgatók soronként felragasztják az azonos gondolkodási szinthez kapcsolódó elemeket. Először a meghatározást olvassa fel az adott hallgató és javaslatot tesz, hogy az adott meghatározás melyik sorba kerüljön. Ha társai jóváhagyták javaslatát felragasztja táblázat megfelelő helyére, ezt követően a tevékenységállapottal foglalkozó hallgató mondja meg, hogy az adott szinthez melyik elem tartozik, ha jóváhagyták társai, felragasztja a táblázatba az elemet, majd a tevékenységek elemeivel foglalkozó hallgató tesz javaslatot. Ha egy sor elkészült, a többit is hasonló módon töltik ki a csoportok

5’

Ellenőrizzük a csoportok munkáját. Az első csoport felolvassa, hogy mely elemeket sorolta be az Alkalmazás szintjéhez. A tanár jóváhagyása után minden csoport javítja vagy pipálja a saját megoldását. Majd a következő csoport olvassa fel a következő szinthez tartozó

Ellenőrzés

Csoportforgó

A T2 háttéranyag végén szerepel a helyes megoldás.

253

IV. Hatékony tanulásszervezési módszerek

elemeket és így tovább, amíg végére nem értünk.
10’

Most meghatározzuk konkrét feladatoknál, hogy melyik gondolkodási szinten Az ismeret alkalma- Egyéni gon- D9 – Konkrét motiválnak. zása, dolkodás tevékenységek Osszuk ki a csoportoknak a 12 papírdarabra vágott feladatleírást (D9). Hallga- Tudatosítás tónként húzzanak belőle két-két feladatleírást. Gondolkodás Olvassa el mindenki a nála lévő leírást és döntse el, hogy melyik gondolkodási Ellenőrzés szinthez tartozik. Sorban egyenként felolvassák a csoporttagok a náluk lévő konkrét feladatot és javaslatot tesz a tulajdonos, hogy melyik gondolkodási szint mellé helyezzék el. Társai jóváhagyása után felragasztja az adott sorba. Így folytatják, amíg el nem fogyott a 12 feladat, s nem került minden gondolkodási szint mellé két-két konkrét feladat. Ellenőrzés: A hallgatók gondolkodási szintenként a feladatleírás számát mondják. Például.: Tudás – 1, 6. Tisztázzuk a hallgatókkal a vitás kérdéseket. Hívjuk fel a hallgatók figyelmét arra, hogy a tanár így egy mátrixban helyezheti el egy adott témakörhöz tartozó feladatokat. Megj.: Célszerű itt beiktatni a szünetet. Szóforgó Csoportforgó Megbeszélés T4 – Konkrét tevékenységek a gondolkodási szinteken elhelyezve

5’

A többszörös intelligencia – Tartsunk egy rövid bevezetőt a többszörös intelligenciáról.

Tanári előadás

T5 – háttéranyag a többszörös intelligenciához

15’

Vegyék elő a hallgatók a saját intelligenciaterületeiket feltérképező kérdőívük Intelligenciaterületek Rajzkészítés D10 – Az ineredményét (D2). jellemzőinek megér- egyénileg vagy telligenciacsoportban területek leíráA következő feladathoz kapják meg a hallgatók az intelligenciaterületek leírását tése (D10). Kreativitás Rap írása sa Az alábbi feladatok közül választhatnak: 1. Mutassák be saját intelligencia profiljukat egy saját címer készítésén keresztül – lehet csoportban is. Elemzés Lényegkiemelés egyénileg vagy Csomagoló csoportban papír, színe ceruzák vagy

254

Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben

2. Írjanak rapszöveget egy kiválasztott intelligenciaterület bemutatására. 3. Minden intelligenciaterülethez próbáljanak meg hozzá illő színt párosítani, készítsenek plakátot az intelligenciaterületekről színkódokkal. 4. Mutassák be a különböző intelligenciaterületek jellemzőit, készítsenek villámkártyákat! A kártya egyik felén az intelligenciaterületet kell megnevezni, a másik oldalán pedig az adott intelligenciaterület jellemzőit. 5. Elemezzék, hogy János vitéz melyik intelligenciaterületeken volt erős? Rövid jelenetekkel illusztrálják véleményüket!
10’

Plakátkészítés Villámkártya Plakátkészítés

filctollak (legalább nyolc szín) Papírlapok a villámkártyákhoz

A csoportok bemutatják produktumaikat.

III. Az új tartalom összefoglalása, ellenőrzés és értékelés
Idő Tevékenységek Tevékenység célja, fejlesztendő készségek, képességek Munkaformák és módszerek Eszközök, anyagok (mellékletek)

5’

Térjünk vissza a hallgatók munkájának eredményeihez, legyenek a falon elhe- Ismétlés lyezve a kitöltött táblázataik és plakátjaik – vigyázzunk arra, hogy csak a helyesen kitöltöttek kerüljenek a falra és tegyük fel a D10 es melléklet kinagyított változatát is. Kérjük meg a hallgatókat, hogy vegyék elő a Mi a differenciálás? témánál írt igaz/hamis állításaikat, s néhányukkal olvastassuk fel az állítást. A hallgatók egy-egy állítás elhangzása után a csoportjukban megállapodnak az állítás igaz vagy hamis voltáról. S a tanár hármat számol, háromra minden csoportból egy ember felemeli a kezét és feltartott hüvelykujjal jelzi, ha igaznak tartják az állítást, illetve ökölbe szorított kezük jelzi, ha hamisnak tartják az állítást. Belátásunk szerint ismételjük meg más-más hallgató állításával. Beszéljük meg a vitatott kérdéseket!

Igaz/hamis állítás

Saját jegyzet – általuk írt igaz/hamis állítások

10’

Mutassuk be a differenciált tevékenység rövid leírásának hogyanját a hallgatóknak! A hallgatók kapják kézhez a rövid leírásokat tartalmazó mellékletet. (D11)

Tanári bemuta- D11 – Tanulási tás tevékenység rövid leírása

255

IV. Hatékony tanulásszervezési módszerek

Nézzék meg a teremben elkészült munkáikat, és azok segítségével állapítsák meg az általuk végzett, többszörös intelligenciához kapcsolódó tevékenységükről és legalább két másik rövid leírásról, hogy az adott tevékenység milyen motivációs szintet/szinteket (Bloom taxonómia) igényelt, illetve, mely intelligencia-terület(ek)hez igazodott.
5’ 10’

T6 – Differenciált tevékenységek rövid leírása Közös megbeszélés D12

Beszéljük meg a hallgatók munkájának eredményét.

Jelezzünk vissza a hallgatóknak, hogy hogyan láttuk a foglalkozás során hozzá- A közös munka lezá- Kérdőív állásukat, aktivitásukat, hangulatukat, eredményességüket – ezt a plakátok is rása Megbeszélés illusztrálják. Vélemény megfoMajd írassunk a hallgatókkal a foglalkozáshoz kapcsolódó értékelést (D12), galmazása akár név nélkül. Miután kitöltötték az értékelő lapot, hangosítsanak ki a hallgatók egy-egy megjegyzést, amit fontosnak tartanak a foglalkozással kapcsolatban. Szedjük össze a hallgatók értékeléseit

256

Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben

257

IV. Hatékony tanulásszervezési módszerek

Mellékletek a foglalkozáshoz Kristen – Nicholson Nelson: Többszörös intelligencia c. művéből, valamint Diane Heacox: Differenciálás a tanításban, tanulásban c. könyvéből vett részletek T1 – Kulcsok (betűjelek) a többszörös intelligencia megnyilvánulásaihoz
VNY = TK = IR = TK LM Z P LM VNY IR és IP P IR VT és LM VNY TK IP LM VNY Z LM és P LM TK VT Z P TK LM és VT IR és IP LM verbális/nyelvi testi/kinesztéziás intraperszonális IP LM Z =interperszonális =logikai/matematikai =zenei VT = P = vizuális/térbeli praktikus

1. Jó az egyensúlyérzéke, kis- és nagymozgásos készsége és ennek pontossága a fizikai feladatokban. 2. Nagyon érdekli a matek. 3. Jól emlékszik dallamokra. 4. Rendkívül jól megfigyeli környezetét. 5. Szeret térképeket, grafikonokat, táblázatokat készíteni, és szereti rendezni információit. 6. Szeret történeteket mesélni, beszédbe elegyedni, tárgyalásba bocsátkozni. 7. Kérdezősködik a tisztesség felől; nagyon érdekli, mi a jó és rossz, az igazságos és igazságtalan. 8. Érdeklődik megfigyelései tárgyai iránt. 9. Legjobban egyedül szeret dolgozni; önálló. 10. Jártas a mechanikában, könnyen szétszed és összerak szerkezeteket. 11. Könnyen és helyesen ír. 12. Kiegyensúlyozott, jól osztja be az idejét. 13. Rendelkezik vezetői képességekkel; tudja befolyásolni mások véleményét és tetteit. 14. Könnyen old meg matematikai feladatokat fejben. 15. Rendkívül jól beszél, világosan fejti ki gondolatait. 16. Jól játszik hangszeren és/vagy jó az énekhangja. 17. Szereti a logikai rejtvényeket és fejtörőket. 18. Érti az elvont fogalmakat. 19. Szereti a mozgást és általában a tevékenységet. 20. Pontosan és könnyedén rajzol és készít vázlatokat. 21. Vokális vagy hangszeres zenét improvizál és/vagy zenét szerez. 22. Könnyen felismeri a megváltozott körülményeket, azokhoz jól alkalmazkodik; rugalmas. 23. Gyorsan és könnyen sajátít el fizikai készségeket. 24. Izgatja és leköti a számítógép; könnyen használja, nem egyszerűen csak játékszerként. 25. Fogékony mások érzései, gondolatai és indítékai iránt. 26. Szereti, ha a dolgok rendben vannak és logikusak.

258

42. Jó a ritmusérzéke mozgásban és beszédben. 39. keresztrejtvényt. utánajár annak. Elégedett a maga egyéniségével. eltűnődik rajtuk. 58. a versbe rejtett szöveget (az akrosztikont). kiválóan emlékezik az ilyen adatokra. 31. helyeket. 43. 51. amiről szó van. Inkább tevékenyen foglalkozik egy-egy témával. Könnyen megjegyez neveket. jó érzéke van a színjátszáshoz és a dramatizáláshoz. ami érdekli. Szeret különböző témákról olvasni. dúdol. 36. évszámokat és egyéb tényeket. Legjobban látás és megfigyelés révén tanul. Érdekli a természet. 41. Könnyen és magabiztosan érintkezik másokkal.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben P TK P és VNY TK VT TK P IP VNY LM IR Z IR IP VT IR VNY P VNY VNY LM IP Z VT IR Z IR TK LM IR VT IP 27. Erősen érdeklődik a zene iránt. hogyan működnek a rendszerek. 45. Megszállottja a számoknak és a statisztikának (például sporteredményeknek). Képes másokat megszervezni és mozgósítani. van önbecsülése. tekintet nélkül kortársai véleményére. 44. kedveli a háromdimenziós alakzatokat (például LEGOépítmények). 47. 48. Szeret modellezni. 38. 34.). Kortársaihoz képest gazdag a szókincse. Szereti eljátszani. Pontosan határoz meg és fejez ki érzelmeket. A józan ész jellemzi. Szereti gondolatait vizuálisan megjeleníteni. és saját előnyére tudja használni őket. információit képekben idézi fel. információt. gondolatokat. kreatív mozgás stb. 33. Szereti a szójátékokat. Világosan felméri és megérti saját erősségeit és korlátait. 49. Élvezi a kirakós játékokat és a vizuális feladatokat. Szereti a sakkot és más stratégiai játékokat. 53. Gondolatait és ötleteit könnyen közvetíti írásban. rejtvényeket. 35. parodizál. 57. Könnyen barátkozik. kategorizál és osztályoz tárgyakat. Érti az okot és okozatot. megérti. Szeret másokkal együtt dolgozni és tanulni. 55. 40. 32. 54. Könnyen felismer. Igen öntudatos. Erős az akarata. és hogy a tetteknek következményei vannak. 30. harci játékok. Kitűnik a sportban vagy más fizikai tevékenységben (tánc. 52. Gyakran énekel. Reflektál helyzetekre. 29. 259 . 50. 46. 56. 37. érzékenyen viszonyul hozzá. 28. mint egyszerűen csak hall vagy olvas róla. Sikeresen utánozza mások mozdulatait és stílusát.

értékelés és szintézis. ugyancsak használniuk kell a magasabb szintű gondolkodás képességeit. Azután módosíthatjuk vagy átalakíthatjuk a tevékenységeket — akár újakat is tervezhetünk —. A kihívás nem egyszerűen több munkát jelent. Kell minden diáknak ismernie a tartalmat? Feltétlenül. akinek több időre lesz szüksége. Valójában akkor differenciálunk. és újra kell gondolniuk az eredeti megoldást. akik igen nehezen emlékeznek tényekre. Benjamin Bloom oktatáspszichológus A nevelési célok taxonómiája c. amelyek Bloom modelljének tudás. Így aztán egy szigorúbb tanulási tevékenységen keresztül újratanítjuk a történetet. gondolatok elsajátítására. Lesz olyan. A gondolkodás hat szintjét írja le: tudás. hogy a tevékenységeket a motiválási szintje és összetettsége szerint csoportosítsuk. ha olyan feladatot kell elfogadniuk. címkézése esetén ezt a fajta gondolkodást várjuk tőlük. felkínálva ezzel a gondolkodás tágabb spektrumát és több alkalmat nyújtva. (Lásd: 6.  érdemi tanítás. hogy az elemzés és az értékelés szintjén dolgozzanak. a szintézis a rangsorban megelőzte az értékelést. A kihívást jelentő tanítási/tanulási folyamat jellemzői:  magasabb szintű gondolkodás.) Mind a hat fontos. ami egyszerűen csak több munkával jár. amelyek megfelelően szigorúak. Mindnyájan ismerünk olyan diákokat. akik feladják a tanulást. elemzés. ha szükség esetén a diákok egy részének időt adunk. Azoknak a diákoknak. megértés. Tárgyak felsorolása. mint másoknak? Igen.  egyszerre mély és átfogó tartalom. akiknek több időre és gyakorlásra van szükségük. relevanciáját és összetettségét vizsgáljuk. amely világosan függ össze a tanterv lényegével. hogy valami új felfedezése nagyobb kihívás. mert feladataik túl gyakran alacsonyabb szintű gondolkodást igényelnek. hogy a szintézis jelenti a legmagasabb. akik elméleti képességek terén tehetségesek. Minden diáknak szüksége van arra. alkalmazás. akkor tanításunk szigorát. gyakran kevesebb időre van szükségük a tények. relevánsak és összetettek a tanterv lényeges szempontjai tekintetében. Olyanokat is ismerünk. miközben a többieknek megfelelő tevékenységet tudunk biztosítani.IV. hogy a gondolkodás magasabb szintjére jussanak el. de olyan kreatívak. kipróbált modelljét mutatja be. amikor a diákoknak előzőleg megtanult tényeket és információkat kell fölidézniük. fogalmak. Ugyanakkor az elmélet terén kevésbé felkészült diákoknak vagy azoknak. Bloom taxonómiája Tudás: A gondolkodás legkevésbé összetett fajtája. Az alábbi felsorolásból kitűnik. könyve a tevékenységek differenciálásának és kihívási szintjük megvizsgálásának hasznos. A diákok érthetően nem kedvelik. Ehhez fel kell idézniük. Bloom taxonómiája lehetővé teszi. Hatékony tanulásszervezési módszerek T2 – Kihívás: Bloom gondolkodási szintjei (háttéranyag) Amikor a kihívás szemszögéből vizsgáljuk a tanítást. ábra. akkor azt kívánjuk tőlük. ami minden diákot eredmény elérésére sarkall. Ma mégis a legtöbb pedagógus egyetért abban. hogy valódi természetük szerint a Bloom-féle magasabb gondolkodási szintek újratanítják vagy megerősítik a tudás alapjait. semmiképpen sem több munkát ugyanabból a fajtából. Tartsuk szem előtt. Mikor ezt a taxonómiát Bloom bevezette.és megértés szintjét jelentik. hogy mi történt. mint a már meglévő értékelése. meghatározása. hogy alkalma legyen minden szinten tevékenykedni. leginkább motiváló gondolkodási és tevékenységi formát. hogy könnyen elboldogulnak a szintézis magasabb szintjén. Példa: Sorold föl Kína legfontosabb kiviteli cikkeit! 260 . Bloom osztályozása segít olyan tevékenységek megtervezésében. Ha például a diákok feladata egy történetben megjelenő probléma meghatározása és a megoldás megtalálása. vagy unalmasnak találják azokat.

Példa: Magyarázd meg. akkor ez alkalmazás. Példa: Fogalmazzatok meg egy levelet valamelyik kínai újság főszerkesztőjének. hogy bizonyos ismertetőjelek. kritériumok alapján meghatározzuk valaminek az értékét vagy azt. hogy tervezzenek vagy alkossanak meg valamit. ha a diák csupán ténybeli tudását használja. valamint az egyes szintek tevékenységeire utaló címszavakat tartalmazza. Ez kreatív gondolkodást kíván. Az értékelést általában elemzés előzi meg: hiszen valaminek a megítéléséhez részletesen meg kell ismernünk annak jellemzőit. bírálatot és kategorizálást. Különböztessük meg a szintézist az alkalmazástól! Például. amiben lehetséges megoldást javasoltok a kormányzat és a nép közötti ellentét megoldására és arra. A motiváció szintjei Szint Meghatározás Tevékenység. hogy megmutassák. hogy új vagy más módon állítunk össze valamit.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Megértés: A következő szinten a diákoknak az a feladata. hogy milyen mértékben motiváló a tanulási folyamat. például egy térkép szöveges magyarázata nem szintézis. Ellenben amikor arra kérjük a diákokat. alkoss. fejlessz. valaminek a leírása. Bloom taxonómiájának alkalmazása a differenciált tanításban A differenciálás során az a kérdés vetődik fel. akkor gondolkodásuk szintje az értékelés fogalmának felel meg. igazolnak. találj ki. Példa: Kína korai történelmében kit tartasz a legjelentősebb alaknak? Támaszd alá véleményedet! Szintézis: A szintézis azt jelenti. osztályozást. hogy érvényre jusson az emberek szabadsága. akkor elemző gondolkodást várunk tőlük. minősítenek. ellentétbe állítást. A következő táblázat Bloom szintjeinek rövid meghatározását. állapot Tevékenységek Szintézis Állítsd össze Alkosd új vagy más meg! módon! rendezz. hogy a megértés szintjén gondolkodjanak. az alkalmazás szintjén gondolkodnak. Az ábra segítségével megítélhetjük a tanulási folyamat motiváló hatását. feltételezz. Példa: Sorold fel időrendben a Ming-dinasztia tagjait! Elemzés: Amikor diákjainknak az a feladata. Példa: Hasonlítsd össze és állítsd szembe Kína és az Egyesült Államok bírósági eljárásait! Értékelés: Az értékelés azt jelenti. A magyarázat. hogy elkészítsenek valamit. ábrázolj. megszerkesztenek. részletezz. gyárts. összefoglalás. hogy bontsanak részekre egy gondolatot és azt vizsgálják meg kritikusan. Amikor a diákok felbecsülnek. Elemzésnek nevezzük az összehasonlítást. amiről előzőleg tanultak. érvényesüljenek emberi jogaik. becses valami. miért épült a kínai Nagy Fal! Alkalmazás: Ez a gondolkodási szint arra ösztönzi a diákokat. mint például történelmi események időrendbe állításakor. akkor az alkotó gondolkodást serkentjük. hanem újraalkotunk. megítélnek. felidéznek valamit. alakítsd át! 261 . Az információk más formában való megjelenítése. mennyire értik a tanultakat. újra elmondása a diákokat arra készteti. Amikor bemutatnak. fogalmazzanak meg szabályokat. vagyis nem megújítunk. mert nem igényel eredeti gondolkodást. fogalmazz. állítsanak fel hipotézist. hogy mennyire értékes.

határozd meg. Hatékony tanulásszervezési módszerek Értékelés Határozd Ítéld meg! meg. bírálj. számíts. részletezz. Értsd meg! helyezz el. állapot Tevékenységek általában konkrét konkrét Szintézis Értékelés Elemzés Alkalmazás Megértés Tudás 262 . modellezz. magyarázz meg. mutass meg. csoportosítsd. igazold. tapasztalj. jelents. szervezz. működtess. összegezz. teljesíts. sorold be. jegyezd meg. változtass. állítsd ellentétbe. szerkeszd meg. sorold be. vizsgálj meg. írd újra! Idézd fel a Ismerd. jegyezd fel. beszéld meg. írj hogy érted! le. viszonyítsd! Tudás T3– Üres táblázat a hallgatók további munkájához A hallgatók a csomagoló papírra rajzolják meg saját táblázatukat a minta alapján. Szint Meghatározás Tevékenység. jegyezd fel. fogalmazz át. vezesd le. töltsd ki.IV. értékelj. adj elő. mit ér: használd az értékelési kritériumokat! Vizsgáld meg Vizsgáld kritikusan! meg! ítéld meg. ismételd. alkalmazz. válogass. rendezz. találj rá. idézd. állapítsd meg. ábrázold. kutass. járj utána. fordíts. Használd! amit tanultál! Megértés Mutasd be. azonosíts. újíts. egészíts ki. határozd meg. gyakorolj. mondd meg a hatását! Elemzés hasonlítsd össze. dramatizálj. következtess! mutasd be. tényeket és tudd! információkat! mondd el. kezelj. tekints át. következtess. sorolj/építs be! Alkalmazás Használd fel. értékeld. Megfelelő méretű nagyítása után a keret előre is kiosztható a csoportoknak. becsüld fel. körvonalazz. becsüld fel. kérdezz. Méretét a kiosztott céduláknak megfelelően kell meghatározni (D9). módosíts. oldj meg. válaszd szét. különböztess meg. osztályozz. mutass be. magyarázz.

vagy egy tengeri kalandról.gásokból készült faliképen azokat az tok be. amelyek az zonyos állatok az árapályhoz! (3) A óceán különböző mélységeiben élnek. amely megmutatja tengeri emlősök közös jellemzőit! az óceánok és a tavak közötti küMagyarázzátok meg. amennyit csak ábrázol legalább öt tengeri állatot! tudsz! (1) T Mutassátok meg és beszéljétek meg a méretbeli eltéréseket! (6) T Határozzátok meg a szárazföldi és a Készíts térképet. értékelés és szintézis — lencséjén keresztül vizsgáltuk. vagyis az osztályainkban alkalmazott tanítási stratégiák és produktumaik különböző fajtáinak szemszögéből. szagok. például az olajszennyezésről lönbségeit! Mutassátok be az eredés a part menti olajkutak fúrásáról! ményt Venn-diagrammal! (7) E (12) E Gyűjts adatokat arról. 263 . (11) A Írd le röviden álláspontodat és érzéVizsgáljátok meg a szárazföld és a seidet az óceánt érő környezeti hatátenger földrajzi hasonlóságait és küsokról. Készítsetek közösen olyan összerakGyűjts össze annyi óceánban élő ható rajzot. mit kell tennünk az óce. elemzés. hogy miért alkoss rapet a tengeri élet bemutatáválasztottad azt! Rajzold is meg az sára! (8) Sz állatokat! (2) Sz Tudás Megértés Alkalmazás Elemzés Értékelés Szintézis T5 – A többszörös intelligenciáról (háttéranyag) Változatosság: Gardner nyolcféle intelligenciája és a tanulás Az előzőekben az Önök tanítását a motiváció és Bloom gondolkodási szintjeinek — tudás.Költs szöveget egy tengeri dalhoz. amely a létező állatok legalább három jel. hogyan alkallönbségeket az ízek. vagy den jellemzőjét. lemzőjével rendelkezik! Írd le min. amely életnagyságban állatot és növényt. kifejtve. hangok mazkodtak a fajok környezetükhöz! és megjelenési formák szerint! (10) Írjátok le következtetéseitek összeM foglalását! (5) M Csoportban ábrázoljátok papírkiváPoszteren vagy diagramon mutassá. hogyan alkalmazkodnak bi.állatokat és növényeket.rányos feltételeit a parton és a szályét! Határozd meg a folyamatokat razföldön! Szerepjátékkal próbáljáés emeld ki. alkalmazás. megértés.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben T4 melléklet Konkrét tevékenységek a gondolkodási szinteken elhelyezve Tevékenységek – a tevékenységenkénti cédulákból 2-2 jut minden csoporttagnak Téma: Az óceáni bioszféra – a tananyag feldolgozásához (a gondolkodás különböző szintjeit igénylő) megadott tevékenységek. Most a tanítást változatosság szempontjából vizsgáljuk. mi fenyegeti Határozd meg az élet előnyös és hátlegalább három óceáni állatfaj élőhe.tok meggyőzni a többieket állásponánok életének megóvásáért! (9) É totokról! (4) É Tervezz új óceáni állatot.

Felt ehetőleg még továbbiak is felfedezésre várnak.  Erősségeid figyelembevételével felismerheted.  A csoportos projekt jól sikerülhet.  A tanulás könnyebb vagy érdekesebb a saját erősségeid területén. Nem kell minden fogalmat mind a nyolcféle módon megtanítanunk. azt „erősítsd”. az rajzokat vagy illusztrációt készít. és így tovább. De mindenkinek vannak erősségei és korlátai. Például: aki erős a verbális/nyelvi gondolkodásban.  Mind a nyolc gondolkodásmódban tapasztalatokat kell szerezned. hogy amelyekben kevésbé vagy erős. Gondolj arra. hogy kik azok a gyerekek. hogy jól válaszd meg tanulási módszeredet és projektjeidet. Ez a teszt vezette be az IQ (intelligenciahányados) fogalmát. Alfred Binet és Theodore Simon pszichológusok fejlesztették ki 1905-ben. (Forrás: Diane Heacox: Differenciálás a tanításban. Hatékony tanulásszervezési módszerek Gardner többszörös intelligenciáról szóló elmélete szerint minden diáknak van gondolk odásbeli és tanulásbeli erőssége. Amit a többszörös intelligenciáról tudni illik:  Howard Gardner professzor felfedezte a gondolkodás és tanulás nyolc módját. melyet innentől kezdve Stanford– Binet intelligenciatesztnek hívtak. akkor ebben fejlődnek. és kik azok. hogy a legnagyobb igyekezettel dolgozz. akinek erőssége a vizuális/térbeli gondolkodás. hogy megfeleljen minden diák gondolkodásbeli erősségeinek.  A tanulásnak nem csak egyetlen jó módja létezik. és nem minden produktum kell.  A többszörös intelligencia nem címkézés. A diákok könnyebben tanulnak és teljesítenek. miként tanulhatsz eredményesebben. hogy egyre több diák válik motiválttá. mint a többiben. A többszörös intelligencia elmélet nem ment fel az alól. amely az első ilyen típusú teszt. az ír. Minden mód fontos.IV. De ne feledjük. akik valószínűleg sikeresek lesznek az iskolában. s amelyet álta264 .  A legtöbb esetben a feladat megköveteli. hogy készítsenek olyan tesztet. eg yúttal tanulási repertoárjuk is bővül. csak tájékoztatás arról. ha a csoport minden tagjának hasonló az erőssége. ha gyengébb intelligencia-területüket mozgósítják. Párizsban. ez segíthet abban. akkor a vázlatkészítés vagy a rajzos ábrázolás segít megtanulni és megjegyezni valamit.  Néhány intelligenciában erősebb vagy. Az 1930-as években Lewis Terman átdolgozta az eredeti tesztet. Ha például erősséged a vizuális/térbeli gondolkodás. ha mindenki a számára legmegfelelőbb módon tevékenykedhet. ha különfélék a csoport tagjainak erősségei. De így is végezhetsz magas színvonalú munkát. akik kudarcot fognak vallani. az feszültséget kelt benned. hogy mindegyikőtök a maga erősségei szerint dolgozik.  Csoportos projekt akkor is lehet sikeres. ha a csoport minden tagja erős a testi/kinesztéziás intelligenciában!  Ha számodra nehézkesebb módon dolgozol. A francia kormány arra kérte fel Binet-t és Simont. Szétoszthatjátok a feladatokat úgy. Miként élhetsz a többszörös intelligenciával?  Ha tisztában vagy erősségeiddel. annál valószínűbb. milyen jó lehet egy paródia. hogyan szeretsz tanulni. A proje kt sikeresebb lesz. tanulásban) Az intelligencia hagyományos felfogása A Binet – Simon-féle intelligenciaskálát. ha saját erősségeiket mozgósítják. De minél változatosabb módokat kínálunk tanulásukhoz és produ ktumaik bemutatásához. amely mérni tudja. hogy több mint egyféle intelligenciát mozgósíts. amely a vizsgált személy mentális életkorának és valódi életkorának a hányadosa.

mely területek egymással kapcsolatban állnak. Gardner emberek különböző csoportjainak kognitív képességeit vizsgálta. Az iskolarendszer erősen Gardner szerint az „IQ a problématámaszkodik az IQ-tesztre. hogy az intelligencia nem olyan változatlan.rom komponensből áll:  Képesség valódi. egyik terület a másikra épít. Voltak köztük agyvérzéses betegek. hogy ezt a hányadost megszorozzák százzal. és megfelelő körülmények között ezek a területek fejleszthetők. amely addig nagyon kényelmesen megvolt azzal a tudattal. hogy abban az egyéni kognitív különbségek kedvező fogadtatásban részesüljenek. nyelvi és matematikai-logikai intelligenciával  Olyan képességek készlete. Egyszerűen olyan tanítási stratégiákat igyekszik nyújtani. és intelligensnek az életében felmerülő problémákat. a többszörös elm éhoz jusson. Ha egy gyerek erős verbálisjában értéknek számító teljesítményre. Gardner elmélete nem kérdőjelezi meg az általános intelligencia létezését. balesetet szenvedett emberek. hóbortos tudósok és különböző kultúrákból származók. Gardner elméletét az agy széles körű vizsgálatára alapozta.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben lában számértékben úgy adnak meg. Tudatosítanunk kell. Ahogyan Gardner fogalmaz:  Tudj meg minél többet a gyerekekről. A tanítási folyamatnak arra kellene törekednie. Napjainkban a Stranford – Binet-féle IQ-teszt és a Wechslerféle intelligencia-skála gyermekek részére (WISC – Wechsler Intelligence Scale for Children) a két leggyakrabban használt teszt az intelligencia mérésére és minősítésére. Gardner kezdetben azt tartotta. hogy megpróbálnád mindegyiket átpréselni ugyanannak a tűnek a fokán! Az intelligencia új meghatározása A többszörös intelligencia elméletét Gardner először 1983-ban publikálta Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences (Az értelem határai: a többszörös intelligencia elmélete) című könyvében. de szükség esetén képesek önállóan is működni. Arra a következtetésre jutott. iskolában. lete nem vonja kétségbe e két intelligenciaterület fontosságát. mely vizsgálatok több száz személlyel végzett interjúkon. felmutatható erednyos értelemben egy gyermek intelligenciáját mény létrehozására vagy saját kultúrámutatja meg. melyek segítik a gyerekeket abban. amelyek egy fogalommal nem írhatóak le. írni és  Képesség a probléma megoldására beszélni tudó gyerekek. A "képes vagyok mega matematikai-logikai intelligenciára. alapvető matematikai és számítástechnikai készségekkel. hogy minden gyereknek olyan tanulási környezetet biztosítson. minden emberrel vele született jellemző. hogy sikereket érhessenek el a fenti és más területeken is. különleges képességekkel rendelkezők. hogyteszi. ahelyett. és jelenleg is folytatja kutatásait újabb lehetséges intelligenciákról. Gardner szerint minden intelligencia háA Stranford – Binet-féle IQ-teszt hagyomá. és ebből következik. Kutatásai azt mutatták. hogy a tanítási-tanulási folyamatot lehet úgy szervezni. teszteken és kutatásokon alapultak. ami számít” pasztalat azt mutatja. autisták. hogy minden ember legalább hét intelligenciaterülettel bír. akkor ezt az IQ-tesztben elért lehetővé teszik. A többszörös intelligencia elméletének egyik alapgondolata az. melyek mindegyike az agy különböző részével áll kapcsolatban. akik rendelkeznek az vagysikeresebbek új megoldásaz létrehozására. tanulási nehézségekkel küzdők. és mely aztán lehetővé hogy azintelligencia ember új tudá skésőbb a szakmai karrierjük során is. Gardner felfedezése megrázta az oktatási rendszert. hogy valaki megoldja pontszámai tükrözni fogják. hogy az intelligencia az agy sok különböző területére összpontosul. hogy az olvasni. megoldásra és a dolgok létrehozására hogy nagy hangsúlyt helyez a verbális-nyelvi és való képesség. ami aztán teljes mértékben meghatározza a gyerekek tanulási és problémamegoldó képességét. amelyek rendelkezik. de olyan intelligenciák lehetőségét veti fel. amelyben egyéni intellektuális képességei kiteljesedhetnek. fogják őt nyilvánítani. A tacsinálni" tudata az. hogy 265 . Később hozzáadott egy nyolcadik intelligenciát.

akik küszködtek az iskolában. zenei. és lélegezzük be a gyönyörű nyíló virágaink illatát! A többszörös intelligencia Gardner szerint elméletét a tanárok háromféle módon tudják a gyakorlatban alkalmazni. hogy hogyan is lehet azt az osztálytermi gyakorlatban megjeleníteni. Ahogyan Gardner is tovább folytatja kutatásait és munkáját a lehetséges intelligenciákkal kapcsolatban. hogy mi működik számunka és a tanítványaink számára. . amit tanítunk nekik. akkor azt is elfogadhatjuk. Sok tanár alkalmazza sokféle módon és sikeresen. Mindegyik intelligenciaterület jól szemléltethető különleges képességeken és érdeklődési területeken keresztül. testi-kinesztetikus. Több száz gyakorlati ötletet is kínálok. művészekké. Osztálytermi munkám során azt tapasztaltam. A többszörös intelligencia egyfajta leltárként hasznos lehet ebben a munkában. aztán lépjünk hátra. amikor olyan gyerekeket igyekeztem tanítani. hogy az egyéni különbségeket kom olyan vesszük. Azonban ha elfogadjuk. mely jól mérhető olyan papír-ceruza módszerekkel.” A következő oldalakon olyan ötleteknek és stratégiáknak a gyűjteményét nyújtom át. amelyek segítették tanítványaimat abban. Anekdotákat olvashatunk arról. szónok. melyekből mindenki szabadon válogathat saját osztálya számára. akik fejlett verbális-nyelvi intelligenciával rendelkeznek. módja lehetséges. és sokféle módját kínálja az információ és tudásanyag átadásának. akik könnyebben tanulnak bizonyos módokon. hogy a maximumot ki tudják hozni magukból a tanulásban és más teljesítményükben? A jelenleg folyó agykutatások folyamatosan olyan eredményekre jutnak. a dolog megtanításának többféle útja. mint más utakon járva. le kell szögeznünk. mielőtt megtárgyalnánk. A kínai mondás. tudósokká és történészekké váljanak. óriási hatása van a tanítási-tanulási folyamatokra. ami jelenleg is formálódik és gazdagodik. helyeket. hogy ez a megközelítés hogyan működött. hogy a többszörös intelligencia elmélete általánosságban nézve pontosan tükrözi az emberi különbségeket. interperszonális (társas). mint a Stanford–Binet-féle vagy a WISC-tesztek. melyek segítik a gyerekeket abban. genetikusan meghatározott tulajdonság. Könnyedén jegyeznek meg neveket. Hatékony tanulásszervezési módszerek az intelligencia egyféleképpen leírható. zenészekké. hogy jó olvasókká. hogy meg tudják tanulni és valóban meg tudják érteni azt. valamint a nyelvi finomságokra. és a többszörös intelligencia elmélete is gazdagítja ezt a hatalmas tudásanyagot. hogy egy olyan elmélettel ismerkedünk. miszerint „Virágozzék száz virág!” kiváló kép a többszörös intelligencia osztálytermi alkalmazásának ábrázolására. szeretnek olvasni. A Gardner által felismert különböző fajta intelligenciák a következők: verbális-nyelvi. dátumokat és mindenféle apróságokat. Ezek a következők:  a gyerekek képességeinek és készségeinek fejlesztése. tananyag vagy egy tudományterület különböző módokon való megközelítése. hogy vannak olyan gyerekek. írni és történeteket mesélni.IV. úgy nekünk is fontos tudnunk. Hogyan is kellene a gyerekeket tanítani annak érdekében. ha nem is mindegyik. A következő foglalkozásoknál fontosak ezek az intelligenciák: író. 266 A verbális-nyelvi intelligencia magában foglalja a nyelvi kifejezés könnyedségét. Az elméleten keresztül az utasítások személyre szabásának különféle módjait fedeztem fel. írókká. Gardner maga is megfogalmazza ennek lehetőségét: „Ha valami fontosat szeretnénk tanítani. A munkát fokozatosan kezdjük el! Keressük meg. intraperszonális (önismeret) és gyakorlati. hogy a többszörös intelligencia elmélete a gyakorlatban motiválja. Bár a többszörös intelligencia elméletének jelentős hatása van az oktatásra.  az oktatás személyessé tétele azzal. térbeli-vizuális. hogy ezek az intelligenciák fejleszthetőek és erősíthetőek. osztályteremi alkalmazásának nem létezik egyetlen meghatározott módja. matematikusokká.  egy fogalom. a szórendre és a szavak ritmikájára való érzékenységet. matematikai-logikai. inspirálja a gyerekeket. Annak a ténynek. Azok a gyerekek. gondolkodókká. melyekről korábban nem is álmodtunk. tanár. hogy ez nem recept.

Legyünk körültekintőek.) Ez az intelligencia nagyon fejlett a filozófusokban. a vallási vezetőkben és az agykutatókban.) Ez az intelligencia általában jellemző a tanárokra. Ösztönösen jól mérik fel erejüket és képességeiket. költő és színész. és könnyedén hoznak létre dolgokat. a vallási vezetőkre és a vezető beosztású üzletemberekre. hogy logikus módon tudnak kérdéseket megfogalmazni. Az extrovertált emberek nem mindig rendelkeznek ezzel az intelligenciával. a festők és a szobrászok ezt az intelligenciát mozgósítják. a számítógép-programozókban.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben titkárnő. ha megfigyeljük őket. Azok a diákok. (Ezt az intelligenciát nehéz felfedezni. könnyedén emlékeznek dallamokra. Az interperszonális intelligencia hatékony együttműködés. A térbeli-vizuális intelligencia magában foglalja azt a képességet. üzlet. ez az intelligencia egy ember azon képességéhez kötődik. ezek a gyerekek jól boldogulnak térképekkel. s mely képességet produktív módon használjuk fel olyan tevékenységekben. 267 . mint egy olyan képességet. A matematikai-logikai intelligencia kapcsolódik a deduktív és induktív érvelés képességéhez. és tudatában vannak az őket körülvevő hangoknak. fel tudnak idézni hangmagasságokat és ritmusokat. Ezt az intelligenciát találjuk az énekesekben. a jogászokban és a könyvelőkben.és irodavezető. hogy képes másokat megérteni. közvetítői szerepben és tárgyalásokban. Az ezzel az intelligenciával rendelkező gyerekeknek az új információk jobb megértéséhez szükségük van egy mentális vagy egy valóságos képre. a táncosokban. A fejlett intraperszonális intelligenciával rendelkező gyerekeknek erős az éntudatuk. a másik céljainak. ismerek jó néhány extrovertált embert. fejlett vezetői készségekkel rendelkeznek. Kiemelkedő teljesítményt nyújthatnak még a tudományos gondolkodás és a problémamegoldás terén is. mint a vadászat. A grafikusművészek. Tanítványainkban úgy tudjuk felismerni. Ez az intelligencia azt a képességet tartalmazza. szeretik az útvesztőket és a rejtvényeket. a politikusokra. a tanácsadókra. (Ne felejtsük el. a műszaki rajzolók. hogy megértjük saját érzelmeinket. elemezzük a munkavégzés során megfigyelhető szokásaikat és eredményeiket. Az intraperszonális intelligencia velejárója az a képesség. fejlett problémamegoldó és gondolkodóképesség jellemzi. grafikonokkal és diagramokkal. vagy introvertáltak. akik rendelkeznek ezzel az intelligenciával. mellyel a természeti világot egy szélesebb perspektívából tudjuk nézni . de azért nem kell a kooperatív tanulási helyzeteket túlhangsúlyozni. illetve elbeszélnek a többiek mellett. sőt. magabiztosak és szeretnek egyedül dolgozni. Az ezzel az intelligenciával rendelkező gyerekek jól működnek kooperatív csoportmunkákban. A zenei intelligencia magában foglalja a hangmagasságra. hogy aztán azokat gondolatban vagy valóságosan átalakítsuk. a dalszerzőkben. komikus. Szeretnek zenét hallgatni. Ez az intelligencia mutatkozik meg a tudósokban. A természeti intelligencia a Gardner által utoljára leírt intelligencia. Jól rajzolnak. a bankárokban. s akik rendszeresen túlbeszélik társaikat. valamint az. és automatikusan ne tekintsünk azon diákjainkat erősnek ezen a területen. a terapeutákra.és állatvilágot: mellyel meglátjuk a különbséget a természeti világban. Egy konferencián nemrégiben Thomas Armstrong úgy magyarázta ezt az intelligenciát. ügyesek a szervezésben. céljainkat és szándékainkat. akik szeretnek egyedül dolgozni. valamint az absztrakt rendszerek és összefüggések felismerésének és manipulálásának képességéhez. mely által a világról vizuálistérbeli megjelenítési formákat hozunk létre. a kereskedelemben dolgozókra. a pszichiáterekben. motivációinak és irányultságainak megértésére való törekvés képessége. ügyesen terveznek. a térképészek. a matematikusokban. a földművelés és a biológia tudománya. a hangszínre és a hangok ritmusára való érzékenységet. akik kiemelkedő matematikai-logikai intelligenciával rendelkeznek.mely tartalmazza annak megértését. mellyel megismerjük a növény. hogy a természet és a civilizáció hogyan hatnak kölcsönösen egymásra. a kommunikációban. akik igen gyengék ezen a területen. a zeneszerzőkben és a zenetanárokban. Azokat a gyerekeket. valamint a zene ezen elemeinek érzelmi töltetére való fogékonyságot. az építészek.

A folyamat tükrözi a gondolkodás folyamatát és a motiváció szintjét Bloom taxonómiája alapján. A produktumokat a többszörös intelligenciához igazodva váltogathatjuk a tevékenységek tervezésekor. egy egyszerű kis séta a környéken gazdag és izgalmas tapasztalatokat és ismereteket nyújt számomra. Az elkövetkező évek egyik feladata az lesz. a filozófusokban és a spirituális emberekben.  eredmény ((produktum): hogyan mutassák be és hogyan értékeljük a tanulás eredményeit. hogy kerültünk ide? Azokban az emberekben figyelhető meg. vizuális/térbeli produktum). 268 . Hatékony tanulásszervezési módszerek hogy milyen szimbiotikus kapcsolatok léteznek a természetben. Manapság vannak olyan gyerekek.  tartalom: miről tanulnak a diákok. miért halunk meg. első kézből szerzek tapasztalatokat ennek az intelligenciának a működéséről. módosítani és megtervezni a tanulási tevékenységeket. két vagy három világos mondat. akik mélységében képesek gondolkodni nem látható dolgokról. melyek segítik a diákokat abban.  eredmény: szavak és képek vázlata (verbális/nyelvi. Mivel a természeti intelligencia csak nemrégiben került be az intelligenciák közé. a te rmészettudósokra és a fizikusokra. mind a témakörhöz kapcsolódó kérdések. Charles Darwin. tájkertészekkel és természettudósokkal. A foglalkozásvázlatok megírásának fegyelme: egy. hajviseletek vagy öltözködési stílusok között. Családtagjaimat és férjemet figyelve. Ez az intelligencia rejlik valószínűleg a papokban. Jelenleg Gardner egy egzisztencialista intelligencia létezésének lehetőségét kutatja. A produktum a tanulás eredménye — az. amely a motiváló tanulási tapasztalat szükséges összetevőinek végiggondolására ösztönöz.  folyamat: összehasonlítás és szembeállítás (a motiváció elemző szintje). Könnyebb lesz elemezni. O.  folyamat: a gondolkodás milyen szintjére van szükség. ha a lehető legtömörebben írjuk le őket. ahogyan a diákok megmutatják. a kapcsolódó feladatok és ötletek közül csak néhányban szerepel. Mivel körbe vagyok véve botanikusokkal. és elemezni olyan kérdéseket. akik fejlett természeti intelligenciával rendelkeztek. A formula:  tartalom + folyamat + eredmény = tanulási tapasztalat. John Muir és E. Ez az intelligencia a létezés természetéről való elmélkedés képességéhez kötődik: kik vagyunk. T6 – A differenciált tevékenységek rövid leírása A differenciált tevékenységek leírása rövid és könnyű. hogy olyan tevékenységeket dolgozzunk ki. a geológiai képződményekről vagy az állatok és az emberek kapcsolatáról folytatott beszélgetéseink az én szememet is felnyitották a természetben rejlő csodára és komplexitásra. Bármely tevékenység tartalmában tükröződnek mind a lényegi. hogy mit tanultak. amit az én elmém magától nem tudott így megragadni. valamint az élet körforgásának megértését. Wilson jó példái azoknak. hogy me gismerjék ezt az intelligenciát. A növények alkalmazkodó képességéről. amelyekre nincs egyértelmű válasz. és fejlődni tudjanak benne. teniszcipők. A tanulási tevékenységeket például így írhatjuk egy mondatban:  Hasonlítsd össze és állítsd szembe egy regény egyik jelenetét a filmben szereplő változatával! Gondolataidat szavak és képek segítségével mutasd be!  tartalom: egy regényjelenet írásos és filmre vitt változata. akik ezt az intelligenciát mozgósítva képesek pontos különbséget tenni különböző autók. Ez az intelligencia jellemző a botanikusokra.IV.

 Elemezzék. valamint a múlt századi Egyesült Államokban! Mutasd be ismereteidet egy plakáton!  Írj forgatókönyvet egy mese egyik jelenete alapján.  Mutassák be a különböző intelligenciaterületek jellemzőit. hogy egy bizonyos változásnak milyen előnyös és káros hatása lehet egy szervezet élőhelyére! Mutasd be diagramon következtetéseidet!  Számítsd ki többféle aprósütemény hozzávalóit vaj. mit kell a diákoknak megtanulniuk és megvalósítaniuk. A tartalom dőlt betűvel van szedve. csokoládé és dióbél változatos töltelékeivel és vaníliás vagy csokoládés tésztával! Ábrázold a lehetséges változatokat táblázatban! 269 . a másik oldalán pedig az adott intelligenciaterület jellemzőit. és támaszd azokat alá érvekkel!  Készíts ábrát egy ökológiai rendszerről.  Írjanak rap szöveget egy kiválasztott intelligenciaterület bemutatására. A folyamathoz tartozó szavak más betűtípussal szerepelnek. készítsenek plakátot az intelligenciaterületekről színkódokkal. készítsenek villámkártyákat! A kártya egyik felén az intelligenciaterületet kell megnevezni. amely megmutatja a növények. hogy megvilágítsuk. világháború alatti alkalmazásának körülményeit! Alakítsd ki álláspontodat mellette vagy ellene.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Olykor két-három mondatra is szükségünk lehet. Mégis próbáljunk ragaszkodni a tömörséghez! A hallgatói melléklet a tanulási tevékenység rövid leírását mutatja be. Az eredmény kövér betűs. hogy János vitéz melyik intelligenciaterületeken volt erős? Rövid jelenetekkel illusztrálják véleményüket! Egyéb rövid foglalkozástervek:  Vizsgáld meg az atombomba II. majd állíts össze érveket a mellette/ellene párbeszédhez!  Hasonlítsd össze és elemezd a rabszolgaság körülményeit az ókori Görögországban és Rómában.  Minden intelligenciaterülethez próbáljanak meg hozzá illő színt párosítani. állatok és az élőhelyek kölcsönhatásait!  Elemezd. szerezz társakat hozzá és játszszátok el a jelenetet!  Vizsgáld meg egy regény alakjainak jellemvonásait és a jellemek közötti konfliktus okat! Írj esszét következtetéseidről. A többszörös intelligencia feldolgozásához kapcsolódó feladatok rövid leírása:  Mutassák be saját intelligencia profiljukat egy saját címer készítésén keresztül – lehet csoportban is.

jól osztja be az idejét. 3. Jól emlékszik dallamokra.IV. hogy önmaga intelligenciaterületeit feltérképezze. Könnyen és helyesen ír. könnyen szétszed és összerak szerkezeteket. Rendelkezik vezetői képességekkel. az igazságos és igazságtalan. tudja befolyásolni mások véleményét és tetteit. Nincs jó vagy rossz válasz. 16. Rendkívül jól megfigyeli környezetét. Gyorsan és könnyen sajátít el fizikai készségeket. Szeret térképeket. 7. 28. 24. 8. Rendkívül jól beszél. hogyan működnek a rendszerek. Szereti eljátszani. helyeket. Kérdezősködik a tisztesség felől. mi a jó és rossz. táblázatokat készíteni. önálló. Fogékony mások érzései. 25. Jó az egyensúlyérzéke. Könnyen felismeri a megváltozott körülményeket. 23. azokhoz jól alkalmazkodik. 9. A józan ész jellemzi. Érti az elvont fogalmakat. Izgatja és leköti a számítógép. világosan fejti ki gondolatait. rugalmas. és szereti rendezni információit. Kiegyensúlyozott. 15. 14. 22. kis. 11. Szereti. 2. Nagyon érdekli a matek. 17. amelyik állítási igaznak érzi magára vonatkozóan! …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… 1. 21. 10. Jól játszik hangszeren és/vagy jó az énekhangja. 20. 19. nem egyszerűen csak játékszerként. megérti. és saját előnyére tudja használni őket. Könnyen old meg matematikai feladatokat fejben. parodizál. Könnyen megjegyez neveket. Pontosan és könnyedén rajzol és készít vázlatokat.és nagymozgásos készsége és ennek pontossága a fizikai feladatokban. Szereti a logikai rejtvényeket és fejtörőket. grafikonokat. 27. amiről szó van. 29. 5. gondolatai és indítékai iránt. 13. ha a dolgok rendben vannak és logikusak. 18. hogy azzal a legpo ntosabban jellemezze önmagát! Jelölje a sorszámok előtt. 26. nagyon érdekli. évszámokat és egyéb tényeket. Szereti a mozgást és tevékenységet. Legjobban egyedül szeret dolgozni. tárgyalásba bocsátkozni. 6. könnyen használja. jó érzéke van a színjátszáshoz és a dramatizáláshoz. Jártas a mechanikában. 270 . 12. Érdeklődik megfigyeléseinek tárgyai iránt. beszédbe elegyedni. Vokális vagy hangszeres zenét improvizál és/vagy zenét szerez. Hatékony tanulásszervezési módszerek D1 – A többszörös intelligencia kérdőíve Ennek a kérdőívnek a kitöltése segítségére lesz abban. 4. Kérjük. Szeret történeteket mesélni. úgy töltse ki a rovatokat.

kategorizál és osztályoz tárgyakat. 56. Szereti a sakkot és más stratégiai játékokat. információt. Szeret modellezni. Érti az okot és okozatot. utánajár annak. Szereti gondolatait vizuálisan megjeleníteni. 48. Érdekli a természet. 58. Könnyen felismer. kreatív mozgás stb. 271 . . Legjobban látás és megfigyelés révén tanul. 49. Sikeresen utánozza mások mozdulatait és stílusát. 46. Szereti a szójátékokat. 33. rejtvényeket. harci játékok. van önbecsülése. 45. Gyakran énekel. Igen öntudatos. Könnyen és magabiztosan érintkezik másokkal. 38. Világosan felméri és megérti saját erősségeit és korlátait. a versbe rejtett szöveget (az akrosztikont).). érzékenyen viszonyul hozzá. . Kortársaihoz képest gazdag a szókincse. dúdol. 54. 44. 40. Szeret másokkal együtt dolgozni és tanulni. és hogy a tetteknek következményei vannak. 51. Erősen érdeklődik a zene iránt. keresztrejtvényt. eltűnődik rajtuk. ami érdekli. tekintet nélkül kortársai véleményére. 50. . 35. kiválóan emlékezik az ilyen adatokra. 41. információit képekben idézi fel. 53. mint egyszerűen csak hall vagy olvas róla. 39. Elégedett a maga egyéniségével.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… 30. Jó a ritmusérzéke mozgásban és beszédben. 55. 52. Szeret különböző témákról olvasni. Reflektál helyzetekre. 31. Pontosan határoz meg és fejez ki érzelmeket. Élvezi a kirakós játékokat és a vizuális feladatokat. Könnyen barátkozik. . 42. Inkább tevékenyen foglalkozik egy-egy témával. gondolatokat. 57. 36. 37. Megszállottja a számoknak és a statisztikának (például sporteredményeknek). 32. Erős az akarata. 34. Képes másokat megszervezni és mozgósítani. 47. Kitűnik a sportban vagy más fizikai tevékenységben (tánc. 43. kedveli a háromdimenziós alakzatokat (például LEGO-építmények). Gondolatait és ötleteit könnyen közvetíti írásban.

IV. Hatékony tanulásszervezési módszerek D2 – Táblázat a kiértékeléshez (A többszörös intelligencia megnyilvánulásai) Verbális/nyelvi VNY Logikai/ matematikai LM Testi/ kinesztéziás TK Vizuális/ térbeli VT Zenei Z Intraperszonális IR Interperszonális IP Praktikus P 272 .

a differenciálás nem szórakoztató tevékenység a diák számára. és alkalmat ad nekik arra. A tanár nem siklik végig a fogalmak hullámai fölött. amit tanultak. ahol van kötelező érvényű helyi tanterv vagy állami előírásrendszer. aminek semmi köze az érdemi tanuláshoz. és olyan tanulási célokat tűzünk ki. Nem állítjuk a lécet olyan alacsonyra. megkérte őket. a diákok választják meg. hogy kiválasszák azokat a témákat. és ott is. A differenciálás nem azt jelenti. A differenciálással a tanárok számos különböző tanítási stratégiát alkalmaznak. majd kiváltak és önállóan dolgoztak. Ezek üresjáratok és zsákutcák. hogy tovább tanítja azt a tizenegy diákot. hogyan akarnak tanulni és hogyan kívánnak számot adni arról. A differenciálás a tanulás lényegére összpontosít. társsal vagy csoportban akarnak dolgozni. de nem mindegyik feladatban. és a Romeo és Júliát olvassák. hogy önállóan. ahol a tanulási követelmények teljesítését alapképességi vizsgák vagy a vizsgázók teljesítménye alapján értékelik.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben D3 – Mi a differenciálás? A differenciálás azt jelenti. sem olyan magasra.  Tárgyszerű. így motiváljuk a diákokat arra. Figyelembe veszi legmegfelelőbb tanulási módszereiket. Ahol csak lehetséges. amelyek a diák egyéni képességein alapulnak. hogy erőfeszítéseket tegyenek. 273 . Lehetőséget kaphatnak arra. Erre alapozva Larry eltervezte. vagy önállóan dolgozott. A közös beszélgetések és egyéni munkák alapján Mary megállapította. hogy többet adunk ugyanabból (például: több feladatot adunk ahelyett. miként képes alkalmazni tudását. hogy a grafikonokkal a harmadik évfolyamon kezdtek foglalkozni. hogy a diáknak ne kelljen a legjobb képességei szerint nekifutnia. Az a tíz diák. hogy motiválóbb feladatot adnánk). Larry ellátta őket feladatokkal. hogy azzal a céllal választjuk meg a tanítás sebességét. hogy szerkesszenek grafikonokat az általa megadottak ábrázolására. Ehelyett gondolkodásra ösztönzi diákjait. hogy mutassák be tudásukat erősségeikre és érdeklődésükre építve. A három legjobban „végzett” azonnal hozzáfogott a kínálat szerinti munkához. A differenciálás sajátos módon veszi figyelembe a diákok fejlődését a tanulás folyamatában – azt. hogy megfeleljen a diákok egyéni szükségleteinek. ez magával hozza az elmélyülést és látókörük tágulását. de nem minden folyamatban. Figyelembe véve. nem fordul zsákutcába. szintjét vagy jellegét. amit már tudnak. vagy miként tud eredeti projektet alkotni adatok összegyűjtésében és ábrázolásában. amelyekkel elmélyültebben akarnak foglalkozni. A tudáspróbában három diák ért el több mint 85 százalékos eredményt. Mary Fuentes tízedik évfolyamos diákjai Shakespeare tragédiáinak elemeivel foglalkoznak. A lényegi tanulásra összpontosít. Próbára tévő oktatást nyújtunk. Tízen értek el 85 százalékot néhány. A differenciált tanítás:  Szigorú. mire emlékeznek az adatgyűjtésről és grafikonról.  Összetett. és amit még meg kell tanulniuk. Tudatosítjuk az egyéni különbségeket. hogy leverje a lécet és vesztesnek érezze magát. Csatlakoztak a többiekhez. részt vett a további tanításban. Amikor elérték e téren a jártasság megfelelő szintjét. Alkalmazhatunk differenciálást ott. aki jártas volt néhány. A többi tizenhárom diák számára a tevékenységek bő kínálatát biztosította. amelyben megmutathatta. Tizenegynek a teljesítményéből derült ki.  Rugalmas és változatos. először is tudáspróba segítségével kiderítette. A diákok nem kapnak „egyenruhát”. nem fut „mellékvágányra”. stílusának és érdeklődésének. tevékenységükhöz munkalapokat készített a szükséges iránymutatásokkal és meghatározta a teljesítés kritériumait. választott magának a tevékenységek közül olyat. aztán újra csatlakoztak. és tevékenyen bevonja őket a munkába. Azt is eldönthetik. hogy az adatok elemzésében és ábrázolásában egyaránt további gyakorlásra van szükségük. akiknek ismétlésre és gyakorlásra van szüksége. Larry Kimmer negyedikes diákjai a matematikai grafikonokkal foglalkoznak.

Minden csoportnak van vezetője. némelyiknek kevesebbre. Tartalom A tartalom az. Először velük dolgozik. átmegy a B. amelyben tudásukat tudták alkalmazni és továbbfejleszteni. találnak-e hasonló elemeket kortárs darabokban. Differenciálhatunk a tartalomban. A tartalom differenciálása vagy a leglényegesebb fogalmak. valamint van jól felszerelt munkahelye. A differenciáló tanítás a diákok szükségleteinek gondos diagnózisát. b) választékot kínálunk a diákoknak. fogalmak vagy témák. Posztereik példákat fognak tartalmazni korábban olvasott darabok elemeire. amit differenciálunk? A differenciálás jellemzően foglalja magában a következő területek valamelyikét vagy mindegyikét:  tartalom. majd a C csoporthoz. Az A csoport tagjainak közvetlen instrukciókra van szükségük. A továbbhaladásra kész diákoknak nehezebb tevékenységet tervezett. Hatékony tanulásszervezési módszerek hogy diákjainak kétharmada megérti és felismeri a Shakespeare-dráma elemeit.  folyamat. Ennek megfelelően ma Mary három csoportra osztja diákjait azzal a feladattal. szemléletes módon ábrázoljanak. van táblázata a minőségi követelményekkel a poszter értékeléshez. hogy több gyakorlásra van szükségük. ellentétben a tipikus irodalmi beszámolóval. alkotó módon adják át a többieknek. amelyben bizonyíthatták tudásukat. akik haladhatnak tovább. Mary arra kérte diákjait. írás és/vagy a beszéd áll. majd feladatul adja. hogy készítsenek posztereket a tanultakról.IV. A heterogén osztályokról megállapítható. hogy „nem mindenkinek áll jól ugyanaz a zubbony”. A korán érő vagy gyors felfogású diákok számára elhagyhatunk tartalmi elemeket vagy felgyorsíthatjuk azok bemutatását. Némelyik diáknak több tanulásra és gyakorlásra van szüksége. Differenciálás: nem mindenkinek áll jól ugyanaz a zubbony Larry Kimmer (negyedik évfolyam) és Mary Fuentes (tizedik évfolyam) tevékenysége a differenciálást példázza. hogy a tanultakat szemléletes. és erre épített tevékenységtervezést jelent. Larry csak azoknak a diákoknak tanította újra a grafikont. A B és a C csoport tisztában van az elemekkel és képes azokra példákat találni a darabban. és érdekes projektet kínált nekik. amelyekkel megismertetjük a diákokat. és gyakran országos irányelveket tükröz. 274 . A továbbhaladni kész diákokat a „kihívási szintek” különböző tevékenységeinek kínálatával látta el. és válaszoljon kérdéseikre. hogy megnézik. Amint a diákok elfoglalják kijelölt helyüket. amelynek fókuszában az olvasás. vagy úgy. A tantervi tartalmat rendszerint az iskola vagy a település(ek) határozza meg. hogy ellenőrizze a csoportok haladását. D4 – Mi az.  produktum. akikről előzetes értékelés alapján kiderült. hogy több segítségben részesítse az arra rászorulókat anélkül. „amit” megtanítunk — műveltségi területek. majd az azoknak megfelelő feladatokkal látjuk el őket. Mary csatlakozik az A csoporthoz. A maradék harmadnak a megértéssel és a felismeréssel egyaránt nehézségei vannak. hogy a tanulás összetettségét növeljük. eljárások és képességek szerint történik. hogy visszatartanák azokat. hogy azokat a diákokat is bevonja. Ezek a csoportok is kreatív és szemléletes módon ábrázolják majd mondandójukat. akik inkább térlátásban és nem verbális téren erősebbek. ha a) előzetesen felmérjük a diákok tudását és jártasságait. Amikor az A csoport már önállóan halad. Mary hasonlóképpen újra átvétette az anyagot az erre rászorulókkal. hogy poszterükön minden elemet kreatív. A poszterek lehetőséget adtak Mary számára. Úgy fogják alkalmazni és továbbfejleszteni tudásukat. Diákjaik tanulási szükségleteire alapozva mindkét tanár megtalálta annak a módját.

kifinomultabb. amit a diákok elsajátítottak és képesek alkalmazni. hajlamaihoz alkalmazkodnak. és új gondolatokat. hogy a (föntebb vázolt) tanulási stílusok alapján jelöljük ki a feladatokat. hogy tükrözi az olvasásban meglévő eltérő szinteket. amelyek között van alapvető és bevezető jellegű éppúgy. auditív és kinesztéziás csoportra osztjuk diákjainkat. Bloom és Gardner munkája segítségünkre van abban. Képezhetünk tartalmi differenciálást úgy is. és felkészülnek eredményeik szóbeli előadására. Mondjuk például. Kitehetünk a diákok elé néhány kupac könyvet. mint például egy beszámoló. részletezőbb vagy elmélyültebb. ahogyan tanítunk. A produktum A produktum a tanulás eredménye. eltéréseit. vizuális. és írja le annak jellemző vonásait. szimulált bírósági tárgyalás vagy tánc.  folyamat. hogy a történelmi regényekkel foglalkozunk. lehet verbális. D6 – Mi az. ötleteket is hozhatnak. és az egyes diákokat a nekik megfelelő könyvekhez irányíthatjuk. A diákok tudásukat használat közben mutatják meg. hogy kritikai és kreatív gondolkodásra késztetjük diákjainkat. hogy diákjainkat nehezebb feladatok elé állítva sokféleképpen.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben hogy némely témát elmélyültebben dolgozhassanak fel. amit tanultak. hogy válasszon ki egy regényt. A produktum akkor differenciált. amit differenciálunk? A differenciálás jellemzően foglalja magában a következő területek valamelyikét vagy mindegyikét:  tartalom. sajátságosan mutassák meg azt. c) a mindenkori értelmi szintjüknek megfelelő „kezdő” vagy „haladó” forrásokat biztosítunk számukra. A folyamat A folyamat az. vagyis párbeszéd. vagy növeljük tanulási módjaik változatosságát. A foglalkozás végén a csoportok összevetik gondolataikat.  folyamat. mi az. lehet cselekvés. hogy összehasonlítsa a Hamupipőke különböző kultúrákban kialakult két változatát. hogy forrásműveket válogatunk egy tantervi témához. Miután eldöntöttük. mint bonyolultabb.  produktum. A differenciálás során módszereink a diákok tanulási stílusához. A hallás után tanulók megbeszélik a két változat egyezéseit. egy rajz vagy egy modell. ha 275 . D5 – Mi az. hogy összetettebb és elvontabb feladatokat adunk. Módosíthatjuk a folyamatot úgy. így minden diák a maga szintjén választhat.  produktum. A tartalmi differenciálás abban áll. amit differenciálunk? A differenciálás jellemzően foglalja magában a következő területek valamelyikét vagy mindegyikét:  tartalom. és minden diák azt a feladatot kapja. A produktum megmutatja. A kinesztéziás diákok félperces jeleneteket terveznek meg és adnak majd elő a két változat hasonlóságainak és eltéréseinek bemutatásával. beszélgetés vagy vita. Lehet valami kézzelfogható. például paródia. A vizuális úton tanulók lerajzolják a két történet hasonló és eltérő elemeit. Adhatunk speciális forrásmunkát néhány diáknak meglévő tudása és a témában való kiemelkedő jártassága okán. Például osztályunk azon dolgozik.

vagy válasszák tudásuk bemutatásának egyéni módját. ahol nem kiemelkedő (pl. és ha a diákok projektkínálatból választhatnak. Megkérhetjük a diákot arra. hogy tanulási erősségének megfelelő módon mutassa be tudását (pl. 276 . hogy olyan területen szerepeljen. az önálló gondolkodást. Legyenek a produktumok is differenciáltak. hogy vállalják a feladatot. egy kiemelkedő zenei tehetségű diák dalt szerez).IV. amelyek számos különböző módon tükrözik a tanultakat. modellt vagy kollázst készít). egy alapos verbális/nyelvi tudású diák térbeli produktumot. ezzel bátorítva a diákokat arra. vagy arra. Hatékony tanulásszervezési módszerek olyan elemekre épül.

Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben D7 – Mi az. amit differenciálunk? Mit? Tartalom Folyamat Eredmény (produktum) Mit jelent? Mi szerint? Miért? Hogyan? 277 .

hogy mennyire értékes. Általában elemzés előzi meg: hiszen valaminek a megítéléséhez részletesen meg kell ismernünk annak jellemzőit. Ezen a szinten a diákoknak az a feladata. vagyis nem megújítunk. hogy elkészítsenek valamit. mennyire értik a tanultakat. Ez a gondolkodási szint azt jelenti. Ez kreatív gondolkodást kíván. akkor ezt a gondolkodást várjuk tőlük. Amikor diákjainknak az a feladata. becses valami. kritériumok alapján meghatározzuk valaminek az értékét vagy azt. Ez a gondolkodási szint azt jelenti. hogy bizonyos ismertetőjelek. Különböztessük meg ezt a szintet az alkalmazástól! 278 . összekeverve adjuk oda csoportonként egy-egy diáknak A gondolkodás legkevésbé összetett fajtája. hogy új vagy más módon állítunk össze valamit. Ez a gondolkodási szint arra ösztönzi a diákokat.IV. amiről előzőleg tanultak. Hatékony tanulásszervezési módszerek D8 – Anyagok a motiváció szintjeihez A) Meghatározás – felvágva. hanem újraalko tunk. hogy bontsanak részekre egy gondolatot és azt vizsgálják meg kritikusan. amikor a diákoknak előzőleg megtanult tényeket és információkat kell fölidézniük. hogy megmutassák.

összekeverve adjuk oda csoportonként egyegy diáknak Alkosd meg! Használd! Ítéld meg! Értsd meg! Vizsgáld meg! Ismerd. állapot – felvágva. tudd! 279 .Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben B) Tevékenység.

ábrázold. találj rá. igarendezz. oldj meg. fordíts. egészíts ki. gyárts. azonosíts. tekints át. amennyit csak tudsz! (1) miért választottad azt! Rajzold is meg az állatokat! (2) Határozd meg az élet előnyös és hátrányos Poszteren vagy diagramon mutassátok be. alkoss. rendezz. jegyezd fel. hogy növényt. ábrázolj. beszéld meg. fejlessz. töltsd ki. viszonyítsd! Készítsetek közösen olyan összerakható rajzot. fogalmazz át. kifejtve. sorolj/építs be! D9 – Konkrét tevékenységek A tevékenységenkénti cédulákból 2-2 jut minden csoporttagnak Téma: Az óceáni bioszféra – a tananyag feldolgozásához (a gondolkodás különböző szintjeit igénylő) megadott tevékenységek Tervezz új óceáni állatot. mutass be. mutass meg. különböztess meg. kérdezz. részletezz. állítsd ellentétbe. idézd. Hatékony tanulásszervezési módszerek C) Tevékenységek – felvágva.IV. jegyezd meg. tapasztalj. számíts. összekeverve adjuk oda csoportonként egy-egy diáknak ítéld meg. következtess! helyezz el. modellezz. határozd meg. válaszd szét. járj utána. csoportosítsd. alkalmazz. bírálj. működtess. osztályozz. írd újra! mondd el. magyarázz meg. értékeld. teljesíts. alakítsd át! mondd meg a hatását! mutasd be. jelents. fogalmazz. becsüld fel. összegezz. változtass. amely a létező állatok legalább három jellemzőjével rendelkeGyűjts össze annyi óceánban élő állatot és zik! Írd le minden jellemzőjét. részletezz. jegyezd fel. sorold be. határozd meg. feltételezz. amely életnagyságban ábrázol legalább öt tengeri állatot! Mutassátok meg és beszéljétek meg a méretbeli eltéréseket! (6) 280 . kutass. adj elő. vezesd le. értékelj. szervezz. ismételd. módosíts. hogyan alkalmazkodtak a fajok környezetükhöz! Írjátok le következtetéseitek összefoglalását! (5) hasonlítsd össze. zold. állapítsd meg. következtess. szerkeszd meg. válogass. találj ki. dramatizálj. sorold be. írj le. feltételeit a parton és a szárazföldön! Szerephogyan alkalmazkodnak bizonyos állatok az játékkal próbáljátok meggyőzni a többieket árapályhoz! (3) álláspontotokról! (4) Határozzátok meg a szárazföldi és a tengeri emlősök közös jellemzőit! Magyarázzátok meg. becsüld fel. körvonalazz. újíts. vizsgálj meg. kezelj. gyakorolj. magyarázz.

Szeretik a problémamegoldást és az okokozati összefüggéseket. beszélnek. társadalomismerettel és a nyelvvel kapcsolatban álló számokat is. (11) Írd le röviden álláspontodat és érzéseidet az óceánt érő környezeti hatásokról. amelyek az óceán különböző mélységeiben élnek.és dallamérzékükkel. Zümmögd el! A zenei beállítottságú diákok a hangmagasságra. ha a tanulás kapcsolatban áll ritmus. Az interperszonális diák vezetői képességét diáktanácstagként vagy szervezőként hasznosíthatja. Legjobban úgy tanulnak. ritmusra. vitatkoznak és írnak. Ábrázold! A vizuális/térbeli intelligenciában fejlett diákok árnyalt belső képeket alkotnak. például az olajszennyezésről és a part menti olajkutak fúrásáról! (12) D10 – Az intelligenciaterületek Gardner-féle leírása Hogyan gondolkodunk és tanulunk? Mondjad! A verbális/nyelvi téren fejlettebb diákok könnyedén értik meg a szóbeli és az írott nyelvet. Számold ki! A logikai/matematikai téren fejlett diákok mindenféle számot szeretnek — elsősorban a matematikait. hogy megérintsék/megcsinálják a tárgyakat. hangszínre és zenei formákra fogékonyak. A logikai/matematikai észjárású tanulók fogalmi gondolkodása fejlett. képesek törvényszerűségek megállapítására. szagok. Legjobban számok és elemzés révén tanulnak. erősen hat rájuk a zene. az. Leginkább beszéd és írás révén kommunikálnak másokkal. Általában jól kijönnek másokkal. Függetlenül attól. A tengeri állatok számaránya bármely élővilágon belül. Közülük sokan együttérzők és intuitívek. Nagy izomerővel és/vagy finom motorikus képességekkel rendelkeznek. szervezők és kommunikátorok. hogy az amerikaiak hány órát töltenek tévézéssel: ezek mind megragadják a figyelmüket. Legjobban úgy tanulnak. Legjobban nyelvi közvetítéssel tanulnak: figyelnek.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Vizsgáljátok meg a szárazföld és a tenger Költs szöveget egy tengeri dalhoz. mi fenyegeti legalább három óceáni állatfaj élőhelyét! Határozd meg a folyamatokat és emeld ki. de a természetismerettel. 281 . Mozogd el! A testi/kinesztéziás úton tanulók legszívesebben mozgással fejezik ki magukat. hangok és megjelenési formák szerint! (10) Csoportban ábrázoljátok papírkivágásokból készült faliképen azokat az állatokat és növényeket. Van. honlapon és diagramokon). ezek segítségével tanulnak és idézik fel a tanultakat. amely megmutatja az óceánok és a tavak közötti különbségeket az ízek. rapelést és a hangszeres játékokat. Gyakran erős hatással vannak másokra. Gyakran szeretnek olvasni. hogy van-e zenei tehetségük. olvasnak. Vezesd! Az interperszonális típusú diákok „emberközpontúak”. aki hajlamos a dolgok (ügyek) „felpörgetésére”. vagy alkoss rapet a tengeri tassátok be az eredményt Venn-diagrammal! élet bemutatására! (8) (7) Gyűjts adatokat arról. vagy egy földrajzi hasonlóságait és különbségeit! Mutengeri kalandról. A leghatékonyabban praktikus tevékenységeken és mozgáson keresztül tanulnak. Élvezik az éneklést. ha van lehetőségük az anyag vizuális bemutatására (vagyis grafikus ábrázolással. az Egyesült Államok népességének növekedése a legutóbbi népszámlálás óta. Az interperszonális hajlamú diák örömmel dolgozik vagy játszik együtt másokkal. igényük. rajzolva. mit kell tennünk az óceánok életének megóvásáért! (9) Készíts térképet.

túlélésük érdekében. ha maguk fedezhetik fel a dolgok működését. Hatékony tanulásszervezési módszerek Reflektálj! Az intraperszonális diákok meggondoltak és reflektálók. Megfigyelik.IV. megfigyeléseket végezhetnek és kutathatnak. Kutass! A praktikus/tudományos beállítottságú diákok képessége a dolgok tisztázása. Akkor tanulnak a legjobban. Közülük némelyikre azt mondják. Tisztában vannak önmagukkal és érzelmeikkel. míg ők egyedül dolgozhatnak. Úgy tanulnak a legjobban. „józan paraszti esze” van. hatékony alakítói lehetnek a körülményeknek és helyzeteknek. témákat és lehetőségeket. ha mások elfogadják véleményüket. Gyakran személyes kötődést éreznek a természet iránt. hogyan működnek a rendszerek. alkalmazása és környezetük felhasználása sikerük. 282 . Szeretik független módon maguk kitűzni a céljaikat. gondolatokat. azt meg is hallgatják. Közelről vizsgálják meg az eszméket.

 Írjanak rapszöveget egy kiválasztott intelligenciaterület bemutatására.  Minden intelligenciaterülethez próbáljanak meg hozzá illő színt párosítani. A folyamathoz tartozó szavak más betűtípussal szerepelnek. hogy János vitéz melyik intelligenciaterületeken volt erős? Rövid jelenetekkel illusztrálják véleményüket! Egyéb rövid foglalkozástervek:  Vizsgáld meg az atombomba II.  Mutassák be a különböző intelligenciaterületek jellemzőit. majd állíts össze érveket a mellette/ellene párbeszédhez!  Hasonlítsd össze és elemezd a rabszolgaság körülményeit az ókori Görögországban és Rómában. A többszörös intelligencia feldolgozásához kapcsolódó feladatok rövid leírása:  Mutassák be saját intelligencia profiljukat egy saját címer készítésén keresztül – lehet csoportban is. csokoládé és dióbél változatos töltelékeivel és vaníliás vagy csokoládés tésztával! Ábrázold a lehetséges változatokat táblázatban! 283 . készítsenek villámkártyákat! A kártya egyik felén az intelligenciaterületet kell megnevezni.  Elemezzék.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben D11 – Tanulási tevékenység rövid leírása A tartalom dőlt betűvel van szedve. állatok és az élőhelyek kölcsönhatásait!  Elemezd. amely megmutatja a növények. Az eredmény kövér betűs. és támaszd azokat alá érvekkel!  Készíts ábrát egy ökológiai rendszerről. készítsenek plakátot az intelligenciaterületekről színkódokkal. szerezz társakat hozzá és játszszátok el a jelenetet!  Vizsgáld meg egy regény alakjainak jellemvonásait és a jellemek közötti konfliktus okat! Írj esszét következtetéseidről. hogy egy bizonyos változásnak milyen előnyös és káros hatása lehet egy szervezet élőhelyére! Mutasd be diagramon következtetéseidet!  Számítsd ki többféle aprósütemény hozzávalóit vaj. a másik oldalán pedig az adott intelligenciaterület jellemzőit. világháború alatti alkalmazásának körülményeit! Alakítsd ki álláspontodat mellette vagy ellene. valamint a múlt századi Egyesült Államokban! Mutasd be ismereteidet egy plakáton!  Írj forgatókönyvet egy mese egyik jelenete alapján.

4.............................................................................................................................................. 2......................................................... Segítséget jelentett-e a foglalkozás ahhoz............................IV........................................................................................ ahol tud................................................................................ ..... hogy tantárgyában differenciált tevékenységeket tudjon tervezni? Nem Inkább nem Inkább igen Igen Megjegyzés: ........................................... hogy képet kaphassak arról........... Hatékonynak tartotta-e a foglalkozást? Nem Inkább nem Inkább igen Igen Megjegyzés: .......................................................... Kérem..................................................................................... Ön a foglalkozást hogyan ítéli meg................................................. Ez fontos tapasztalat számomra............. 3......................................................................................... Nem Inkább nem Inkább igen Igen Megjegyzés: ....................................................... írjon kiegészítő megjegyzést is! Köszönettel: 1.................................. hogy hogyan kapcsolódik a Bloom taxonómia és a Gardner-féle többszörös intelligencia a differenciáláshoz.................................................... karikázza be a megfelelő válaszokat................................................ ............................................ Fontosnak tartja a differenciálást a tanításban? Nem Inkább nem Inkább igen Igen Megjegyzés: ....... 284 .................. ........ melyet további munkám során hasznosítani tudok............................................................ 5................................... ............................................................................................................................................... Hatékony tanulásszervezési módszerek D12 – Értékelő kérdőív Kedves Hallgató! A kérdőív kitöltésével hozzájárul.............. Hogy érezte magát a foglalkozáson? Rosszul Inkább rosszul Inkább jól Jól Megjegyzés: .......................................... ........... Érti......................................................

 a pedagógus a tanításában vegye figyelembe az adott gyerek képességeit.  a pedagógus a gyermek megismeréséhez igyekezzen sokféle módszert. vitája. megbeszélése.  a foglalkozásokon nagyon fontos a saját élményű tanulás. mert ez formálja a hallgatók attitűdjét és egyben megerősítést is kapnak. saját élményű feldolgozása.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben V.  alapvetően fontos. a hallgatók témával kapcsolatos ismereteinek.  a pedagógus mindent tegyen meg azért. hogy a szeminárium vezetője és a tanuló társak értékeljék a társaikat. A foglalkozások célja:  a témával kapcsolatos lényegi kérdések tartalmának kifejtése. ismereteit és családi környezetét. Lényegi kérdések:  Gyereket vagy tantárgyat tanítunk?  Az iskolában a gyerekkel foglalkozunk vagy együttműködünk? 285 . tapasztalatainak felidézése és a társakkal való megosztása. kis-csoport és a szemináriumi csoport közös gondolkozása. eszközt használni. hogy a gyerekkel jól tudjon együttműködni. terepet. a tanulmányozás előkészítése. Gyermekmegismerés A foglalkozások üzenete:  a pedagógus szaktanárként és osztályfőnökként egyaránt törekedjen a tanítványai sokoldalú megismerésére.

és emeljük ki a fontos gondolatokat. teremigény:  A foglalkozáshoz olyan terem szükséges. Önkonet Kft. módszerek):  A témát kooperatív módszerekkel dolgozzuk fel. Pszichológiai. megerősítéseket. rögzítése. és el tudunk helyezni öt-hat darab négyfős csoportot. A megismerés módszerei. adjunk a hallgatóknak személyes visszajelzéseket.  Alkossunk véletlenszerűen négy-ötfős heterogén csoportokat. Tudások. Spencer Kagan: Kooperatív tanulás. Értékeléssel. 286 20 – 24 fő (5-6 db. ellenőrzéssel kapcsolatos javaslatok:  A foglalkozás során bármikor. pedagógiai ismeretek. szükséges és ajánlott szakirodalom:  Dr. .. tolerancia. önbizalom. A foglalkozás megtartásához szükséges oktatási segédanyagok. 4 fős csoport) 90 perc A megismeréssel kapcsolatos saját élményű ismeretek. anyagok:  Csomagolópapírok. Az egyes tevékenységek szervezésével kapcsolatos javaslatok (csoportok.V. A foglalkozás megtartásához szükséges eszközök. tudások. didaktika. Budapest 2001. 1. teremelrendezés. Önállóság. amelyben mozgatható asztalok vannak. munkaformák. érdeklődés szerinti csoportokban zajlik. lehetőségei. amikor alkalom adódik. Tér. ismeretek gyűjtése. Gyermekmegismerés V. A gyerekmegismerés a hallgatók saját tapasztalatai és ismeretei alapján – Mendelovics Zsuzsanna Ajánlott létszám: Ajánlott időkeret: A foglalkozás közvetlen célja: A foglalkozás tartalma: A kompetenciafejlesztés fókuszai: Kapcsolódási pontok: Módszertani ajánlás Időfelhasználással kapcsolatos javaslat:  A foglalkozást lehetőleg szünet nélkül tartsuk meg. színes filctollak és blu-tack. kritikai gondolkozás. Differenciálással kapcsolatos javaslat:  A foglalkozás egy részében a munka. tapasztalatok felidézése.  Kísérjük figyelemmel a csoportmunka közben elhangzottakat.

akire szívesen emlékszik azért. Budapest 2006. hogy Önállóság. Budapest 2005. Van másik megoldás is SuliNova KHT. filctoll  A foglalkozások javasolt időkerete – a csoport egyedi igényeitől függően – változtatható. tanítványaival való kapcsolatára.. Mind a két tanárról néhány mondatban fejtse ki írásban. odafigyelt a tanítványaira stb. ablak módszer 15’ A csoport szóvivője ismertesse meg a többiekkel a gyűjteményüket. Minden hallgató gondoljon vissza eddigi tanáraira. Budapest. kritikai gondolkodás Véletlenszerűen kialakított négyfős csoportokban dolgozunk. Válaszon ki közülük kettőt. hanem lehetőséget ad arra is. Fehér Márta: Például.Kooperatív A/4-es papír kedvelt és külön a nem kedvelt pedagógusra vonatkozó megjegyzéseket formációk rendsze. Eötvös József Könyvkiadó. anyagok (mellékletek) 10’ Ez a rész nemcsak a ráhangolódást segíti elő. 15’ Az ablak módszert használva szóforgóval minden csoport összegyűjti külön a Együttműködés. a feldolgozás előkészítése Idő  Tevékenységek Tevékenység célja.csoportmunka rezése szóforgó. fejlesztendő készségek. in. problé. óravezetésre.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben    Czike Bernadett: A pedagógus szerep változása. Az egyik. A másik tanár óráira nem nagyon szeretett járni. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. Csoportforgó Csomagolópapír. Foglalkozásvázlat I. maazonosítás. 287 . 2006. illetve kevésbé jó pedagógusnak. mert érdekes. jó hangulatú órákat tartott. viszonyára.. mennyire ismerte stb. Ráhangolódás. SuliNova KHT. Készüljön ezekből egy falra kitehető plakát is.Egyéni munka felmérjük a hallgatóknak a pedagógusokkal kapcsolatos elvárásait. Térjen ki a tanítási módszerekre. hogy miért tartja jó.

fejlesztendő készségek. párbeszédet. több szempontú megismerésére. hogy hogyan változott volna a tanítvány-tanár kapcsolat. képességek Közös megbeszélés Munkaformák és módszerek Eszközök. anyagok (mellékletek) 10’ Milyen módszerek segítségével ismerhetjük meg tanítványainkat? (Ez a foglal. Témák: a) az osztályfőnök vagy szaktanár irányított beszélgetése a gyerekkel.V. vagy megismerést segítő játékokat. b) az osztályfőnök vagy szaktanár irányított beszélgetése a szülőkkel. felírjanak kérdéseket. Csomagolópapír. tapasztalata. Gyermekmegismerés 10’ Foglaljuk össze az elhangzottakat. szempontokat. családlátogatásról. Minden téma a készségek. II. A téma: az osztályfőnököm vagy valamelyik szaktanárom hogyan. vagy Együttműködés. Minden csoport hangosítson meg egy történetet! (Várhatóan: célzott beszélgetésről.készségek. ha a pedagógus törekedett volna tanítványának a minél jobb. milyen módszerekkel. hogy engem megismerjen.) Csoporton belül meséljen el mindenki saját élményt.Kommunikációs Háromlépcsős kozás lehetőséget ad a hallgatók témával kapcsolatos ismereteinek. nyitottság csoportmunka gyerek megismerésének valamelyik módszeréről szól. nyitottság interjú inak feltárására is. színes filctoll. történetet. Az új tartalom feldolgozása Idő Tevékenységek Tevékenység célja.adatvállalás ségeket. Kommunikációs Kooperatív A csoportok az alábbi témák közül választanak egyet-egyet. kérdőívekről beszélnek majd a hallgatók) 25’ Válogassunk a megismerési módszerek közül. viszony. A mondandónkat hegyezzük ki arra. eszközökkel kísérelte meg. A/4-es papír 288 . sokoldalú. A téma kifejtéséhez a Kreativitás Csoportforgó csoportok állítsanak össze és mutassanak be rövid jelenetet. tevéken y.

írások és játékok megmutatása. tanárral. képességek. A módszer bemutatása lehet: rövid jelenet előadása. problémák. játék közben az osztályfőnök vagy a szaktanár megfigyeli a gyereket. időbeosztás. hogy képesek legyünk a velük való együttműködésre.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben c) családlátogatás. Az új tartalom összefoglalása. tudást jelentettek 289 . ellenőrzés és értékelés Idő Tevékenységek Tevékenység célja. Gyűjtsük össze: a gyerekekkel kapcsolatosan milyen tudásokra és ismeretekre van szükségünk ahhoz. vagy szabadidős tevékenység. felolvasása. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. tanári szokások. d) órai. napirend. vers/rap írása. tanulási sikerek. kapcsolatok társakkal. szociális helyzet. címer vagy apróhirdetés készítése stb. módszerek. e) ugyanazon gyereket tanító kollégák megbeszélése (konferencia). hogy megemlítsék: családi.: pajzs. egyéni átgondolása. bármely iskolai. rajzos plakát készítése és bemutatása. fejlesztendő készségek.) III. környezet. f) a megismerést segítő játékok. áttekintése.). (Fontosnak tartjuk. szabadidő eltöltése. anyagok (mellékletek) 5’ A foglalkozáson tanult szempontok. felnőttel. Lista készítése:  megerősítést kaptam abban. tevékenységek kitalálása (pl. hogy …  új ismereteket. érdeklődési terület. szülővel.

teremigény:  A foglalkozáshoz olyan terem szükséges. módszerek. amikor alkalom adódik. Differenciálással kapcsolatos javaslat:  A foglalkozás egy részében a munka.  Kísérjük figyelemmel a csoportmunka közben elhangzottakat. teremelrendezés. 290 . érdeklődés szerinti csoportokban zajlik. Gyermekmegismerés V. 20-24 fő (5-6 db. Értékeléssel. amelyben mozgatható asztalok vannak. együttműködés. pedagógiai. saját élményű kipróbálása. Az egyes tevékenységek szervezésével kapcsolatos javaslatok (csoportok. Önállóság. Tér. ellenőrzéssel kapcsolatos javaslatok:  A foglalkozás során bármikor. Háttéranyagok segítségével. A gyerekek megismeréséhez szükséges eszközök. munkaformák. és el tudunk helyezni öt-hat darab négyfős csoportot. információ. 4 fős csoport) 90 perc Megismerési lehetőségek tanulmányozása. tudások megszerzésének módszerei.  Alkossunk véletlenszerűen négy-ötfős heterogén csoportokat. terepek. megerősítéseket.és problémakezelés. és emeljük ki a fontos gondolatokat. eszközök saját élményű feldolgozása – Mendelovics Zsuzsanna A foglalkozás célja: Ajánlott létszám: Ajánlott időkeret: A foglalkozás közvetlen célja: A foglalkozás tartalma: A kompetenciafejlesztés fókuszai: Kapcsolódási pontok: Módszertani ajánlás Időfelhasználással kapcsolatos javaslat:  A foglalkozást lehetőleg szünet nélkül tartsuk meg. és használ atukhoz szükséges irodalom feldolgozása. módszerek):  A témát kooperatív módszerekkel dolgozzuk fel. adjunk a hallgatóknak személyes visszajelzéseket. a gyerekekkel kapcsolatos ismeretek. 2. A gyermek megismeréséhez használható módszerek. didaktikai ismeretek. módszerek kipróbálása.V. Pszichológiai.

 Czike Bernadett: Pedagógusszerep változása. kre. Balogh László tananyagai)  Például (Pedagógusok gyakorlati példái a személyközpontú szemlélet iskolai megvalósítására) szerk. eszközöket. Foglalkozásvázlat I.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben A foglalkozás megtartásához szükséges eszközök. tanulásban  Oroszlány Péter: Könyv a tanulásról. (Lehetőleg a csoportok különböző já-  A foglalkozások javasolt időkerete – a csoport egyedi igényeitől függően – változtatható. színes filctollak és blue-tack.  Wilbert J. 1978. címer készítése. amelyek segítenek a társak megismerésében. A foglalkozás megtartásához szükséges oktatási segédanyagok. a feldolgozás előkészítése Idő Tevékenységek Tevékenység célja. Lexington MA.: Fehér Márta. McKeachie: Tanítási ötletek. Néhány tipp: saját kedvenc tárgy bemutatása. emberismeret.  Király József – Kristály Mátyás: Önismeret. Budapest 2006. módszereket. hogy nem vagy nagyon kevés ilyet ismernek a hallgatók. 1998. Ráhangolódás.pír. 2005.  Diane Heacox: Differenciálás a tanításban. pajzs. (Amennyiben úgy látjuk. SuliNova. apróhirdetés feladása stb. Budapest 1998. A/4-es papír 10’ A csoport minden tagja ugyanannak a játéknak vagy módszernek a segítségével Együttműködés. US. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. Kollár Katalin.) Egyéni. Szabad Iskolákért alapítvány. anyagok (mellékletek) 5’ Gyűjtsünk olyan játékokat. 291 .  Pszichológia pedagógusoknak szerkesztette N. Szabó Éve (Kis István. ativitás A játékot illetve módszert előre megírt kártyákkal kihúzatjuk a csoporttal vagy minden csoport választ magának egyet. Budapest 2004. fejlesztendő készségek. Novorg. szükséges és ajánlott szakirodalom: (A szükséges irodalom megfelelő oldalszámai a mellékletben vannak leírva. anyagok:  Csomagolópapírok. színes filcmunka toll. segítsünk.Szóforgó be/megmutatja magát saját csoportjának. Független Pedagógiai Intézet. páros Csomagolópavagy csoport. Eötvös József Kiadó Budapest.)  Kirsten Nicolson-Nelson: A többszörös intelligencia.

sikerek. A/4-es papír 25’ Minden csoport válaszon egy témakört. 10’ A csoportok mondják el egymásnak. honnan. Az új tartalom feldolgozása Idő Tevékenységek Tevékenység célja. fordított szakértői mozaik Csomagolópapír. hogyan.ga sa hozzá segít a gyerekek jobb megismeréséhez. színes filctoll. alkotóműhelyek Csomagolópapír. és ezeket kitől. Kooperatív csoportmunka.) A csoporton belül beszéljék meg egymással. Felsorolunk néhány témakört. anyagok (mellékletek) 10’ Honnan. hogy hogyan be/megmutatkozások és beszéljenek a tapasztalataikról. kirándulások. tanulási módszerek (intelligencia területek). készültek a Kommunikációs készségek Csoportforgó II. nehézségek. játékok. feldolgozá. Dogozzák ki. hogy milyen új dolgokat tudtak meg egymásról. önreflexió g) táborok. milyen ismereteket. Gyermekmegismerés tékkal vagy módszerrel dolgozzanak. amelyek. kapni a Kommunikációs Közös munka tanítványainkról? készségek önállósáEgy plakátra közösen gyűjtsünk össze olyan témaköröket. képességek d) tanulási szokások.V. fejlesztendő készségek. színes filctoll. motiváció e) társas kapcsolatrendszer f) önismeret. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. hogy az adott témakörön belül milyen gondolatok. A/4-es papír 292 . kérdések merülnek fel. hogyan lehet megtudni. amelyek segítséget is adhatnak a hallgatóknak: a) családi háttér b) érdeklődési területek c) gondolkodási. tapasztalatokat lehet gyűjteni.

T1 – Személyes adatok Pszichológia pedagógusoknak (szerk. a motiváltságról szóló kérdő. aki csak elmélyül. kom. aki nem érdeklődő. és önkéntesen osszák meg a tapasztalataikat cso. Kollár Katalin. kritikai gondol.tás. áttekintése. fejlesztendő készségek.egyéni és páros szükséges pélporttársaikkal. együttműkö.: N. Szabó Éva) 502. Lista készítése:  megerősítést kaptam abban. módszerek. Az új tartalom összefoglalása. kreativi. problémamegoldás 5’ III.munka dányszámban.Frontális. hogy …  új ismereteket. Kérdőívek a íveket csinálja meg mindenki. dés.Közös beszéljegyért vagy a társai elismeréséért tanul.Önállóság. problémakezelés Közös beszélgetésre ajánljuk: mit lehet kezdeni azzal a gyerekkel.munikációs készség. egyéni átgondolása. oldal 293 . tudást jelentettek Mellékletek a foglalkozáshoz D1. aki csak a jó Vitakészség. a tanulási stílusról. anyagok (mellékletek) 5’ A foglalkozáson tanult szempontok. kodás. ellenőrzés és értékelés Idő Tevékenységek Tevékenység célja. getés ten szeret tanulni. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben 20’ A többszörös intelligenciáról.

3 = egyáltalán nem) …… tánc …… dráma …… írás …… számítógép …… társadalomismeret …… idegen nyelvek …… zene …… sport …… matek …… természetismeret …… vállalkozástan …… politika/jog 6. rendszerint játszol vele. levelezel. csapathoz. amit szívesen csinálnál a szabadidődben (a barátaiddal való találkozás mellett)? 9. 294 .V. ha gyűjtesz egyáltalán valamit? 11. Shakespeare. Amikor számítógépet használsz. Ha megkérdeznék tőled. 2 = nem annyira. Számozd be a következő területeket aszerint. Ha tanulhatnál bármiről. Tanultál-e valamit magad. Ha könyvklubot alapítanál. chat-szobát keresel. illetve a jelenről kiket választanál? Miért választanád éppen őket? 18. honlapokat olvasol. szervezethez tartozol? Sorold ide az iskolai tevékenységeket és azokat is. amelyeket nem az iskola szervez! 10. mi az a témakör. Szabad Iskolákért Alapítvány. hogy mihez értesz nagyon jól. amiről csak akarsz. Melyek a kedvenc játékaid vagy sportjaid? 7. tanulásban. Mely tárgyakban vagy sikertelen? Mitől nehéz neked a tárgy tanulása? 4. Milyen klubhoz. mások segítsége nélkül? Ha igen. mit válaszolnál? 14. Melyik a kedvenc tevékenységed vagy tantárgyad az iskolában? Miért az? A legkevésbé kedves? Miért? 2. Ha tanulmányi kirándulást szerveznél. Mi az a három dolog. házi feladatot végzel. amiről hallani szeretnél? 17. Afrika) 8. vagy más tevékenységet folytatsz? 16. Mit gyűjtöttél azelőtt? Mi az. milyen fajta könyvek lennének ott? 13. Jelenleg milyen életpálya iránt érdeklődsz? A továbbiakban a mellékletek forrása: Diane Heacox: Differenciálás a tanításban. mit választanál? (Példák: tudományos fantasztikus írás. kérdőív 1. hová vezetnéd a résztvevőket? Miért választanád azt a helyet? 15. Ha interjút kérhetnél egy-egy jelentős személyiségtől a múltról. T2 – Érdeklődési területek. mit? 12. Ha megkérdezhetnél valamiről egy szakértőt. programot készítesz. Gyermekmegismerés D2. Mely tárgyakban vagy sikeres? Mitől könnyű neked a tárgy tanulása? 3. csoporthoz. meteorológia. hogy mennyire érdekelnek? (1 = nagyon. kutatsz valamit. amit most gyűjtesz. vásárolsz. építészet. Melyik tárgyban kell a legkeményebben gondolkoznod vagy dolgoznod? Miért az a le gnehezebb? 5. Budapest 2006.

és vagy teljesen leállnak. De így is végezhetsz magas színvonalú munkát. hogy amelyekben kevésbé vagy erős. Szétoszthatjátok a feladatokat úgy. A tanulásnak nem csak egyetlen jó módja létezik. Néhány intelligenciában erősebb vagy. hogy a legnagyobb igyekezettel dolgozz. hogy olyan osztálytermi légkört alakíthassak ki tanítványaim számára. Például: aki erős a verbális/nyelvi gondolkodásban. és a legjobb tanárnak is óriási erőfeszítésébe kerül felszámolni ezekben a gyerekekben a butaság érzését. Bármelyik módszert is választják. akkor a vázlatkészítés vagy a rajzos ábrázolás segít megtanulni és megjegyezni valamit. önbecsülésük nagyon alacsony szinten van. ez segíthet abban. ha a csoport minden tagja erős a testi/kinesztéziás intelligenciában! Ha számodra nehézkesebb módon dolgozol. Csoportos projekt akkor is lehet sikeres. ha mindenki a számára legmegfelelőbb módon tevékenykedhet. csak tájékoztatás arról. A projekt sikeresebb lesz. T3 – A többszörös intelligenciáról Amit a többszörös intelligenciáról tudni illik Howard Gardner professzor felfedezte a gondolkodás és tanulás nyolc módját. Ha például erősséged a vizuális/térbeli gondolkodás. Feltehetőleg még továbbiak is felfedezésre várnak. ha a csoport minden tagjának hasonló az erőssége. melyekkel elrejthetik ezt a gyengeségüket. akik küszködnek az olvasással és a nyelvi ismeretekkel. amely egyediségüket emeli ki. De mindenkinek vannak erősségei és korlátai. milyen jó lehet egy paródia. Erősségeid figyelembevételével felismerheted. A csoportos projekt jól sikerülhet. miként tanulhatsz eredményesebben. Szembe kellett néznem 295 . mint a többiben. A legtöbb esetben a feladat megköveteli. hogy több mint egyféle intelligenciát mozgósíts. hogy jól válaszd meg tanulási módszeredet és projektjeidet. Azonban hamarosan rá kellett jönnöm. Minden mód fontos. és így tovább. akinek erőssége a vizuális/térbeli gondolkodás. vagy éveket töltenek azzal. A tanulás könnyebb vagy érdekesebb a saját erősségeid területén. az feszültséget kelt benned. hogyan szeretsz tanulni. ha különfélék a csoport tagjainak erősségei. és nem is próbálkoznak többé. Gondolj arra. Elsősorban azért akartam tanítani. A többszörös intelligencia nem címkézés. hogy milyen hihetetlenül fontos a szabályok kialakítása és az irányítás egy harminc kiskamaszból álló csoportban. A többszörös intelligencia elméletének felfedezése Sok-sok George-zsal volt már dolgom az osztályomban az évek során – olyan gyerekek. Nyolc éve tanítok Dél-Kaliforniában. azt „erősítsd”. Mind a nyolc gondolkodásmódban tapasztalatokat kell szerezned. Miként élhetsz a többszörös intelligenciával? Ha tisztában vagy erősségeiddel. A többszörös intelligencia elmélet nem ment fel az alól. az ír. és módomban állt az összes általános iskolai osztályt tanítani.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben D3. hogy olyan módszereket fejlesszenek ki. az rajzokat vagy illusztrációt készít. hogy mindegyikőtök a maga erősségei szerint dolgozik. kicsit több időt töltve a negyedik és a hatodik osztályban.

Abban a pillanatban tudtam. és ezek hogyan hatottak a tanításomra. csak azon. megláttam Kevint az utcán. Egyik nap. A gyors kiégéshez vezető utamon egyik tanítványom állított meg. hogy változtatnom kell a tanítási módszereimen. amit mindig is tudtam magamról. akik nem teljesítettek jól az órákon. amit jól ismertem. és elképesztő lelkesedéssel ugrált. Teljes szívemmel egyetértek Gardnerrel. és hogy ez a sokféleség együttesen formálja az iskolában és az életben egyaránt sikeres embert. Sztoikusan üldögélt a nap legnagyobb részében. Kevin hatodikos volt. ahogyan tanítottam. Vizsgálódásaim arról. hogy rám mely intelligenciák a jellemzőek. Ahhoz. hogy ha egy gyereknek mélységében kell megértenie a dolgokat. amikor azt mondja. Az 1930-as években Lewis Terman átdolgozta az eredeti tesztet. amit csak lehetett. hogy ha különböző módokon közvetítem az információkat és az ismeretanyagot a gyerekeknek. megpróbáltam minden tőlem telhetőt megtenni. meg kell tanulnia gondolkodni róla. Tekintete tompa volt. tanulásban) Az intelligencia hagyományos felfogása A Binet – Simon-féle intelligenciaskálát. és hogy tanítványaim számára élvezhetővé tegyem ezt a folyamatot. és megpróbáltam mindent megtudni róla. Gyermekmegismerés azzal. Ez a teszt vezette be az IQ (intelligenciahányados) fogalmát. Először azt elemeztem. A szemei ragyogtak. segítettek megértenem. melyet innentől kezdve Stanford– Binet intelligenciatesztnek hívtak. ha ilyen sok ember van egy térben. hogy mit is tanítok nekik. Olyan volt az egész. hogy ezt a hányadost megszorozzák százzal. Ezen útkeresésem közben hallottam először a többszörös intelligencia elméletéről. és lelkesedése egy teknősére emlékeztetett. hogy azok a tanítványaim is intelligensek és okosak. hogy 296 . s amelyet általában számértékben úgy adnak meg. amely a vizsgált személy mentális életkorának és valódi életkorának a hányadosa. Teljesen elkápráztatott az elmélet. Ezután a tanítványaim felé fordítottam a figyelmemet. amely valahogy másként közelít ehhez a semmihez sem hasonlítható hivatáshoz. és „a kevesebb néha több” filozófiáját kell alkalmaznunk. akik valószínűleg sikeresek lesznek az iskolában. hogy az egyediség kiemelésének megvan a maga ára. Napjainkban a Stranford – Binet-féle IQ-teszt és a Wechsler-féle intelligencia-skála gyermekek részére (WISC – Wechsler Intelligence Scale for Children) a két leggyakrabban használt teszt az intelligencia mérésére és minősítésére. Ösztönösen tudtam. mert egyszer nekem is volt egy. akkor ahhoz teljesen el kell merülnie a tananyagban. A többszörös intelligencia elmélete nem változtatott azon. hogy milyen sokféleképpen lehetnek a gyerekek ügyesek. és olyan módszert kezdtem el keresni. néha fel kell áldoznunk a terjedelmes ismeretanyagot. A Stranford – Binet-féle IQ-teszt hagyományos értelemben egy gyermek intelligenciáját mutatja meg. akkor ezt az IQ-tesztben elért pontszámai tükrözni fogják. és utálta az iskolát. amikor hazafelé mentem az iskolából. amit. akik kudarcot fognak vallani. amely mérni tudja. hogy ezt a célt elérjük. hogy készítsenek olyan tesztet. Alfred Binet és Theodore Simon pszichológusok fejlesztették ki 1905-ben. A tapasztalat azt mutatja. (forrás: Diane Heacox: Differenciálás a tanításban. Az iskolarendszer erősen támaszkodik az IQ-tesztre. és ehhez sokféle módon kell azt megközelítenie. mintha valaki végre megmagyarázta volna azt. A francia kormány arra kérte fel Binet-t és Simont. hogy a gyerekek nagyon sokféleképpen lehetnek ügyesek. amely az első ilyen típusú teszt. Párizsban. hogy kik azok a gyerekek. hogy nagy hangsúlyt helyez a verbális-nyelvi és a matematikai-logikai intelligenciára. hogy teljesítsem a tantervet. aki megváltoztatta az életemet anélkül. hogy ennek tudatában lett volna. Azt is tudtam. Ha egy gyerek erős verbális-nyelvi és matematikai-logikai intelligenciával rendelkezik. s ez az ár az én épelméjűségem.V. akkor egyre több és több gyerek értheti meg mélységében. és intelligensnek fogják őt nyilvánítani. és ebből következik. Néhány év elteltével túlélő üzemmódba mentem át. és kik azok. amint a barátaival játszott.

hogy a tanítási-tanulási folyamatot lehet úgy szervezni. minden emberrel vele született jellemző. 297 . Ho Képesség a probléma megoldására vagy új megoldás létrehozására. amelyek egy fogalommal nem írhatóak le. az agy különböző részével áll kapcsolatban. hogy valaki megoldja az életében felmerülő geken és érdeklődési területeken problémákat. teszteken és kutatásokon alapultak. és aztán később a szakmai karrierjük során is. de szükség esetén képesek önállóan is működni. mely területek egymással kapcsolatban állnak. szerint minden intelligencia három komponensből áll:  intraperszonális (önismeret). hogy az ember új tudáshoz jusson. ahelyett. A "képes vagyok megcsinálni" tudata az. balesetet szenvedett emberek. tanulási nehézségekkel küzdők. hogy abban az egyéni kognitív különbségek kedvező fogadtatásban részesüljenek. hogy az intelligencia egyféleképpen leírható. hogy az intelligencia nem olyan változatlan. Voltak köztük agyvérzéses betegek. Gardner felfedezése megrázta az oktatási rendszert. zására vagy saját kultúrájában értéknek számító teljesítményre. Gardner elméletét az agy széles körű vizsgálatára alapozta. Gardner emberek különböző csoportjainak kognitív képességeit vizsgálta. írni és beszélni tudó gyerekek. Ahogyan Gardner fogalmaz: Tudj meg minél többet a gyerekekről. Egyszerűen olyan tanítási stratégiákat igyekszik nyújtani. akik rendelkeznek az alapvető matematikai és számítástechnikai készségekkel. melyek mindegyike  térbeli-vizuális. ami és erősíthetőek. amelyben egyéni intellektuális képességei kiteljesedhetnek. Gardner szerint az „IQ a problémakeresztül. egyik terület a másikra épít. amelyek lehetővé teszemléltethető különleges képessészik. mely jól mérhető olyan papír-ceruza módszerekkel. Gardner  interperszonális (társas). Mindegyik intelligenciaterület jól  Olyan képességek készlete. és megfelelő körülmények között ezek a területek fejleszthetők. Gardner elmélete nem kérdőjelezi meg az általános intelligencia létezését. Később hoz testi-kinesztetikus. A tanítási folyamatnak arra kellene törekednie. A Gardner által felismert különböző fajta intelligenciák a következők:  verbális-nyelvi. de olyan intelligenciák lehetőségét veti fel. Kutatásai azt mutatták. hogy sikereket érhessenek el a fenti és más területeken is. különleges képességekkel rendelkezők. záadott egy nyolcadik intelligenciát. hóbortos tudósok és különböző kultúrákból származók. hogy minden ember leg matematikai-logikai. hogy az intelligencia az agy sok különböző területére összpontosul. Annak a ténynek. alább hét intelligencia területtel bír. mely vizsgálatok több száz személlyel végzett interjúkon. felmutatható eredmény létreho gyakorlati. Tudatosítanunk kell. hogy megoldásra és a dolgok létrehozására való képesezek az intelligenciák fejleszthetőek ség. Gardner kezdetben azt tartotta. óriási hatása van a számít” tanítási-tanulási folyamatokra. genetikusan meghatározott tulajdonság. autisták. hogy a többszörös intelligencia elmélete nem vonja kétségbe e két intelligenciaterület fontosságát.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben az olvasni. ja kutatásait újabb lehetséges intelligenciákról. amely addig nagyon kényelmesen megvolt azzal a tudattal. melyek segítik a gyerekeket abban.  Képesség valódi. ami aztán teljes mértékben meghatározza a gyerekek tanulási és problémamegoldó képességét. hogy megpróbálnád mindegyiket átpréselni ugyanannak a tűnek a fokán! Az intelligencia új meghatározása A többszörös intelligencia elméletét Gardner először 1983-ban publikálta Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences (Az értelem határai: a többszörös intelligencia elmélete) című könyvében. mint a Stanford – Binet-féle vagy a WISC-tesztek. hogy minden gyereknek olyan tanulási környezetet biztosítson. sikeresebbek az iskolában. A többszörös intelligencia elméletének egyik alapgondolata az. és jelenleg is folytat zenei. Arra a következtetésre jutott. mely lehetővé teszi.

osztályteremi alkalmazásának nem létezik egyetlen meghatározott módja. mint más utakon járva. hogy ez nem recept.V. Több száz gyakorlati ötletet is kínálok. melyekből mindenki szabadon válogathat saját osztálya számára. hogy a többszörös intelligencia elmélete a gyakorlatban motiválja. le kell szögeznünk. és a többszörös intelligencia elmélete is gazdagítja ezt a hatalmas tudásanyagot. Azonban ha elfogadjuk. melyek segítik a gyerekeket abban. gondolkodókká. Gyermekmegismerés A jelenleg folyó agykutatások folyamatosan olyan eredményekre jutnak. aztán lépjünk hátra. Sok tanár alkalmazza sokféle módon és sikeresen. inspirálja a gyerekeket. az oktatás személyessé tétele azzal. Ezek a következők: 1. írókká. a gyerekek képességeinek és készségeinek fejlesztése. hogy ez a megközelítés hogyan működött. amelyek segítették tanítványaimat abban. hogy hogyan is lehet azt az osztál ytermi gyakorlatban megjeleníteni. művészekké. gyan is kellene a gyerekeket tanítani annak érdekében. mielőtt megtárgyalnánk. 3. hogy a maximumot ki tudják hozni magukból a tanulásban és más teljesítményükben? 298 . és sokféle módját kínálja az információ és tudásanyag átadásának. módja lehetséges. hogy meg tudják tanulni és valóban meg tudják érteni azt. akkor azt is elfogadhatjuk. hogy vannak olyan gyerekek. és lélegezzük be a gyönyörű nyíló virágaink illatát! (forrás: Kristen Nicholson-Nelson: A többszörös intelligencia) Gardner szerint elméletét a tanárok háromféle módon tudják a gyakorlatban alkalmazni. Osztálytermi munkám során azt tapasztaltam. miszerint "Virágozzék száz virág!" kiváló kép a többszörös intelligencia osztálytermi alkalmazásának ábrázolására. zenészekké. a dolog megtanításának többféle útja. 2. Anekdotákat olvashatunk arról. hogy egy olyan elmélettel ismerkedünk. melyekről korábban nem is álmodtunk. A kínai mondás. Az elméleten keresztül az utasítások személyre szabásának különféle módjait fedeztem fel. matematikusokká.” A következő oldalakon olyan ötleteknek és stratégiáknak a gyűjteményét nyújtom át. A munkát fokozatosan kezdjük el! Keressük meg. A többszörös intelligencia egyfajta leltárként hasznos lehet ebben a munkában. egy fogalom. Ahogyan Gardner is tovább folytatja kutatásait és munkáját a lehetséges intelligenciákkal kapcsolatban. hogy jó olvasókká. amit tanítunk nekik. hogy az egyéni különbségeket komolyan vesszük. Gardner maga is megfogalmazza ennek lehetőségét: „Ha valami fontosat szeretnénk tanítani. ha nem is mindegyik. tananyag vagy egy tudomán yterület különböző módokon való megközelítése. akik könnyebben tanulnak bizonyos módokon. akik küszködtek az iskolában. amikor olyan gyerekeket igyekeztem tanítani. hogy a többszörös intelligencia elmélete általánosságban nézve pontosan tükrözi az emberi különbségeket. úgy nekünk is fontos tudnunk. ami jelenleg is formálódik és gazdagodik. Bár a többszörös intelligencia elméletének jelentős hatása van az oktatásra. tudósokká és történészekké váljanak. hogy mi működik számunka és a tanítványaink számára.

. 17.. Kiegyensúlyozott.. nem egyszerűen csak játékszerként.. hogy önmaga intelligenciaterületeit feltérképezze. Ennek a kérdőívnek a kitöltése segítségére lesz abban.... Rendkívül jól megfigyeli környezetét. 4... 21. 11.. Kérdezősködik a tisztesség felől. 299 . 12.. 28... Pontosan és könnyedén rajzol és készít vázlatokat. úgy töltse ki a rovatokat. 14.... grafikonokat. 18.. megérti. Jól emlékszik dallamokra.és nagymozgásos készsége és ennek pontossága a fizikai feladatokban. 16.... 13... 27. Rendelkezik vezetői képességekkel. Könnyen és helyesen ír.. 20. és saját előnyére tudja használni őket.. jó érzéke van a színjátszáshoz és a dramatizáláshoz... Szereti.. Jól játszik hangszeren és/vagy jó az énekhangja.. önálló.. világosan fejti ki gondolatait. mi a jó és rossz.. Jártas a mechanikában. az igazságos és igazságtalan.. parodizál.. kis.. 23. Kérjük. 6. hogyan működnek a rendszerek. 24. 10. Vokális vagy hangszeres zenét improvizál és/vagy zenét szerez... Érti az elvont fogalmakat.. hogy azzal a legpo ntosabban jellemezze önmagát! Jelölje a sorszámok előtt. rugalmas. tudja befolyásolni mások véleményét és tetteit. 19.. nagyon érdekli.. táblázatokat készíteni... gondolatai és indítékai iránt..... beszédbe elegyedni. 15. ha a dolgok rendben vannak és logikusak.. Könnyen felismeri a megváltozott körülményeket.. könnyen szétszed és összerak szerkezeteket..... 7... Rendkívül jól beszél. 3. 2... 5.. amelyik állítási igaznak érzi magára vonatkozóan! …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… 1.. Jó az egyensúlyérzéke. könnyen használja. Gyorsan és könnyen sajátít el fizikai készségeket.. 26.. Szereti a mozgást és tevékenységet.. Nagyon érdekli a matek. Szereti a logikai rejtvényeket és fejtörőket. azokhoz jól alkalmazkodik. Szereti eljátszani. tárgyalásba bocsátkozni.. és szereti rendezni információit. amiről szó van. Szeret térképeket... 22.. Nincs jó vagy rossz válasz.. 9...Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben D4 – A többszörös intelligencia megnyilvánulásai (kérdőív) Név: . Legjobban egyedül szeret dolgozni. 8. Szeret történeteket mesélni. Fogékony mások érzései. 25. Érdeklődik megfigyeléseinek tárgyai iránt.. A józan ész jellemzi... Könnyen old meg matematikai feladatokat fejben. Izgatja és leköti a számítógép. jól osztja be az idejét.

Érti az okot és okozatot. 50. információt. Könnyen felismer. Érdekli a természet. Pontosan határoz meg és fejez ki érzelmeket. 54. Gyermekmegismerés …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… 29. 44. Sikeresen utánozza mások mozdulatait és stílusát.V. Szeret másokkal együtt dolgozni és tanulni. rejtvényeket. 56. Erősen érdeklődik a zene iránt. eltűnődik rajtuk. Jó a ritmusérzéke mozgásban és beszédben. Könnyen megjegyez neveket. mint egyszerűen csak hall vagy olvas róla. Könnyen barátkozik. a versbe rejtett szöveget (az akrosztikont). Erős az akarata. 36. 42. Megszállottja a számoknak és a statisztikának (például sporteredményeknek). kategorizál és osztályoz tárgyakat. 33. 35. 48. utánajár annak. 49. Reflektál helyzetekre. Gyakran énekel. Kitűnik a sportban vagy más fizikai tevékenységben (tánc. tekintet nélkül kortársai véleményére. Könnyen és magabiztosan érintkezik másokkal. 52. van önbecsülése. Inkább tevékenyen foglalkozik egy-egy témával. 41. Kortársaihoz képest gazdag a szókincse. 31. Világosan felméri és megérti saját erősségeit és korlátait. 38. 300 . 34. 53. Legjobban látás és megfigyelés révén tanul. kiválóan emlékezik az ilyen adatokra. 58. gondolatokat.). kedveli a háromdimenziós alakzatokat (például LEGO-építmények). 32. érzékenyen viszonyul hozzá. évszámokat és egyéb tényeket. és hogy a tetteknek következményei vannak. 51. harci játékok. 37. helyeket. Szereti a szójátékokat. 47. 57. dúdol. 55. Szeret modellezni. 39. Igen öntudatos. 43. kreatív mozgás stb. információit képekben idézi fel. Szereti a sakkot és más stratégiai játékokat. Képes másokat megszervezni és mozgósítani. Gondolatait és ötleteit könnyen közvetíti írásban. . 40. Szeret különböző témákról olvasni. Szereti gondolatait vizuálisan megjeleníteni. 46. keresztrejtvényt. 30. 45. ami érdekli. Élvezi a kirakós játékokat és a vizuális feladatokat. Elégedett a maga egyéniségével.

Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Táblázat a kiértékeléshez (A többszörös intelligencia megnyilvánulásai) Verbális/nyelvi VNY Logikai/ matematikai LM Testi/ kinesztéziás TK Vizuális/ térbeli VT Zenei Z Intraperszonális IR Interperszonális IP Praktikus P 301 .

2. Érdeklődik megfigyelései tárgyai iránt. Könnyen megjegyez neveket. . Gyermekmegismerés T4 – Kulcsok (betűjelek) a többszörös intelligencia megnyilvánulásaihoz VNY = TK = IR = TK LM Z P LM VNY IR és IP P IR VT és LM VNY TK IP LM VNY Z LM és P LM TK VT Z P TK LM és VT IR és IP LM P TK P és VNY 302 verbális/nyelvi testi/kinesztéziás intraperszonális IP = interperszonális VT LM = logikai/matematikai P Z = zenei = = vizuális/térbeli praktikus 1. 14. Legjobban egyedül szeret dolgozni. Jól emlékszik dallamokra. Könnyen old meg matematikai feladatokat fejben. 17. Könnyen és helyesen ír. 16. A józan ész jellemzi. jól osztja be az idejét. amiről szó van. Fogékony mások érzései. ha a dolgok rendben vannak és logikusak. 9. tárgyalásba bocsátkozni. 26. 27. parodizál. jó érzéke van a színjátszáshoz és a dramatizáláshoz. 4. táblázatokat készíteni. Könnyen felismeri a megváltozott körülményeket. rugalmas. Nagyon érdekli a matek. 23. Jól játszik hangszeren és/vagy jó az énekhangja. 29. 3. 11. és saját előnyére tudja használni őket. és szereti rendezni információit. grafikonokat. 20. Szereti a logikai rejtvényeket és fejtörőket. az igazságos és igazságtalan. 15. Rendkívül jól megfigyeli környezetét. Izgatja és leköti a számítógép. 5. Kiegyensúlyozott. Szeret térképeket. gondolatai és indítékai iránt. helyeket. kis.és nagymozgásos készsége és ennek pontossága a fizikai feladatokban.V. megérti. Jó az egyensúlyérzéke. könnyen használja. évszámokat és egyéb tényeket. azokhoz jól alkalmazkodik. 25. Gyorsan és könnyen sajátít el fizikai készségeket. könnyen szétszed és összerak szerkezeteket. Pontosan és könnyedén rajzol és készít vázlatokat. 10. 19. önálló. Rendelkezik vezetői képességekkel. 12. mi a jó és rossz. Rendkívül jól beszél. 24. Szereti a mozgást és általában a tevékenységet. 22. Szeret történeteket mesélni. 13. 7. beszédbe elegyedni. Érti az elvont fogalmakat. 6. 28. tudja befolyásolni mások véleményét és tetteit. Jártas a mechanikában. 18. Kérdezősködik a tisztesség felől. Szereti. hogyan működnek a rendszerek. nagyon érdekli. világosan fejti ki gondolatait. 8. nem egyszerűen csak játékszerként. Szereti eljátszani. Vokális vagy hangszeres zenét improvizál és/vagy zenét szerez. 21.

). dúdol. 39. 34. kiválóan emlékezik az ilyen adatokra. információit képekben idézi fel. Megszállottja a számoknak és a statisztikának (például sporteredményeknek). Jó a ritmusérzéke mozgásban és beszédben. 48. 47. Reflektál helyzetekre. Szeret másokkal együtt dolgozni és tanulni. eltűnődik rajtuk. Szereti a sakkot és más stratégiai játékokat. 49. és hogy a tetteknek következményei vannak. kategorizál és osztályoz tárgyakat. utánajár annak. 57. 53. Élvezi a kirakós játékokat és a vizuális feladatokat. 32. Könnyen és magabiztosan érintkezik másokkal. kedveli a háromdimenziós alakzatokat (például LEGOépítmények). Szereti a szójátékokat. 41. harci játékok. érzékenyen viszonyul hozzá. Érdekli a természet. 36. rejtvényeket. 52. 42. Kitűnik a sportban vagy más fizikai tevékenységben (tánc. Szeret különböző témákról olvasni. kreatív mozgás stb. Pontosan határoz meg és fejez ki érzelmeket. Érti az okot és okozatot. Világosan felméri és megérti saját erősségeit és korlátait. Inkább tevékenyen foglalkozik egy-egy témával. Erős az akarata. Sikeresen utánozza mások mozdulatait és stílusát. Szereti gondolatait vizuálisan megjeleníteni. 56. 55. Igen öntudatos. Legjobban látás és megfigyelés révén tanul. Szeret modellezni. tekintet nélkül kortársai véleményére. Kortársaihoz képest gazdag a szókincse. 37. 40. Képes másokat megszervezni és mozgósítani. 51. Gyakran énekel. 46. 44. 38. 58. gondolatokat. Könnyen felismer. van önbecsülése. Gondolatait és ötleteit könnyen közvetíti írásban. 50. 303 .Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben TK VT TK P IP VNY LM IR Z IR IP VT IR VNY P VNY VNY LM IP Z VT IR Z IR TK LM IR VT IP 30. információt. 35. 33. Erősen érdeklődik a zene iránt. Elégedett a maga egyéniségével. a versbe rejtett szöveget (az akrosztikont). 43. mint egyszerűen csak hall vagy olvas róla. 31. Könnyen barátkozik. 45. 54. keresztrejtvényt. ami érdekli.

A fejlett intraperszonális intelligenciával rendelkező gyerekeknek erős az éntudatuk. hogy aztán azokat gondolatban vagy valóságosan átalakítsuk. illetve elbeszélnek a többiek mellett. akik szeretnek egyedül dolgozni. Az extrovertált emberek nem mindig rendelkeznek ezzel az intelligenciával. grafikonokkal és diagramokkal. a számítógép-programozókban.) Ez az intelligencia általában jellemző a tanárokra. a hangszínre és a hangok ritmusára való érzékenységet. a másik céljainak. a zeneszerzőkben és a zenetanárokban. és könnyedén hoznak létre dolgokat. motivációinak és irányultságainak megértésére való törekvés képessége. valamint az absztrakt rendszerek és összefüggések felismerésének és manipulálásának képességéhez. szónok. Gyermekmegismerés D5. helyeket. költő és színész. titkárnő. fel tudnak idézni hangmagasságokat és ritmusokat. Szeretnek zenét hallgatni. 304 . (Ne felejtsük el. Jól rajzolnak. Könnyedén jegyeznek meg neveket. valamint a nyelvi finomságokra. a vallási vezetőkben és az agykutatókban. az építészek. hogy képes másokat megérteni. (Ezt az intelligenciát nehéz felfedezni. Azok a diákok. tanár. szeretik az útvesztőket és a rejtvényeket. Azokat a gyerekeket. hogy logikus módon tudnak kérdéseket megfogalmazni. és tudatában vannak az őket körülvevő hangoknak. A zenei intelligencia magában foglalja a hangmagasságra. a terapeutákra. akik kiemelkedő matematikai-logikai intelligenciával rendelkeznek.) Ez az intelligencia nagyon fejlett a filozófusokban. a szórendre és a szavak ritmikájára való érzékenységet. a kereskedelemben dolgozókra. Az interperszonális intelligencia hatékony együttműködés. elemezzük a munkavégzés során megfigyelhető szokásaikat és eredményeiket. de azért nem kell a kooperatív tanulási helyzeteket túlhangsúlyozni. a bankárokban. céljainkat és szándékainkat. a politikusokra. dátumokat és mindenféle apróságokat. A matematikai-logikai intelligencia kapcsolódik a deduktív és induktív érvelés képességéhez. ezek a gyerekek jól boldogulnak térképekkel.V. a dalszerzőkben. akik fejlett verbális-nyelvi intelligenciával rendelkeznek. akik igen gyengék ezen a területen. Kiemelkedő teljesítményt nyújthatnak még a tudományos gondolkodás és a problémamegoldás terén is. a jogászokban és a könyvelőkben. a térképészek. ügyesen terveznek. szeretnek olvasni. a festők és a szobrászok ezt az intelligenciát mozgósítják. hogy megértjük saját érzelmeinket. Az ezzel az intelligenciával rendelkező gyerekek jól működnek kooperatív csoportmunkákban. írni és történeteket mesélni. fejlett problémamegoldó és gondolkodóképesség jellemzi. A térbeli-vizuális intelligencia magában foglalja azt a képességet. a tanácsadókra. ügyesek a szervezésben. a műszaki rajzolók. a kommunikációban. Azok a gyerekek. A következő foglalkozásoknál fontosak ezek az intelligenciák: író. vagy introvertáltak. magabiztosak és szeretnek egyedül dolgozni. akik rendelkeznek ezzel az intelligenciával. valamint az. ez az intelligencia egy ember azon képességéhez kötődik. Ösztönösen jól mérik fel erejüket és képességeiket. Az ezzel az intelligenciával rendelkező gyerekeknek az új információk jobb megértéséhez szükségük van egy mentális vagy egy valóságos képre. közvetítői szerepben és tárgyalásokban. T5 – A többszörös intelligencia A verbális-nyelvi intelligencia magában foglalja a nyelvi kifejezés könnyedségét. a vallási vezetőkre és a vezető beosztású üzletemberekre. sőt. valamint a zene ezen elemeinek érzelmi töltetére való fogékonyságot. komikus. A grafikusművészek. mely által a világról vizuálistérbeli megjelenítési formákat hozunk létre. és automatikusan ne tekintsünk azon diákjainkat erősnek ezen a területen. ha megfigyeljük őket. üzlet. a pszichiáterekben. a táncosokban. Tanítványainkban úgy tudjuk felismerni. fejlett vezetői készségekkel rendelkeznek. s akik rendszeresen túlbeszélik társaikat. Az intraperszonális intelligencia velejárója az a képesség. a matematikusokban. könnyedén emlékeznek dallamokra. Ezt az intelligenciát találjuk az énekesekben. Ez az intelligencia mutatkozik meg a tudósokban. ismerek jó néhány extrovertált embert. Legyünk körültekintőek.és irodavezető.

hogy van-e zenei tehetségük. 305 . Az interperszonális diák vezetői képességét diáktanácstagként vagy szervezőként hasznosíthatja. alkalmazása és környezetük felhasználása sikerük. Közelről vizsgálják meg az eszméket. Szeretik a problémamegoldást és az ok. rapelést és a hangszeres játékokat. Mozogd el! A testi/kinesztéziás úton tanulók legszívesebben mozgással fejezik ki magukat. megfigyeléseket végezhetnek és kutathatnak. Zümmögd el! A zenei beállítottságú diákok a hangmagasságra. Gyakran személyes kötődést éreznek a természet iránt. ha a tanulás kapcsolatban áll ritmus. olvasnak. Reflektálj! Az intraperszonális diákok meggondoltak és reflektálók. Szeretik független módon maguk kitűzni a céljaikat.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Az intelligencia területek Gardner-féle leírása Mondjad! A verbális/nyelvi téren fejlettebb diákok könnyedén értik meg a szóbeli és az írott nyelvet. Kutass! A praktikus/tudományos beállítottságú diákok képessége a dolgok tisztázása. hatékony alakítói lehetnek a körülményeknek és helyzeteknek. Az interperszonális hajlamú diák örömmel dolgozik vagy játszik együtt másokkal. Legjobban nyelvi közvetítéssel tanulnak: figyelnek. az Egyesült Államok népességének növekedése a legutóbbi népszámlálás óta. hangszínre és zenei formákra fogékonyak. túlélésük érdekében. honlapon és diagramokon). Ábrázold! A vizuális/térbeli intelligenciában fejlett diákok árnyalt belső képeket alkotnak. Van. rajzolva. Leginkább beszéd és írás révén kommunikálnak másokkal. aki hajlamos a dolgok (ügyek) „felpörgetésére”. Legjobban úgy tanulnak. azt meg is hallgatják. vitatkoznak és írnak. Vezesd! Az interperszonális típusú diákok „emberközpontúak”. „józan paraszti esze” van. hogyan működnek a rendszerek. míg ők egyedül dolgozhatnak. ritmusra. gondolatokat. de a természetismerettel. hogy az amerikaiak hány órát töltenek tévézéssel: ezek mind megragadják a figyelmüket. A leghatékonyabban praktikus tevékenységeken és mozgáson keresztül tanulnak. Megfigyelik. ezek segítségével tanulnak és idézik fel a tanultakat. Tisztában vannak önmagukkal és érzelmeikkel. Közülük némelyikre azt mondják. A logikai/mate matikai észjárású tanulók fogalmi gondolkodása fejlett. Legjobban számok és elemzés révén tanulnak. Úgy tanulnak a legjobban. témákat és lehetőségeket. Gyakran erős hatással vannak másokra. Élvezik az éneklést. Általában jól kijönnek másokkal. Közülük sokan együttérzők és intuitívek. Függetlenül attól. ha maguk fedezhetik fel a dolgok működését.és dallamérzékükkel. képesek törvényszerűségek megállapítására. Gyakran szeretnek olvasni. az. A tengeri állatok számaránya bármely élővilágon belül. Nagy izomerővel és/vagy finom motorikus képességekkel rendelkeznek.okozati összefüggéseket. beszélnek. hogy megérintsék/megcsinálják a tárgyakat. szervezők és kommunikátorok. igényük. erősen hat rájuk a zene. társadalomismerettel és a nyelvvel kapcsolatban álló számokat is. Számold ki! A logikai/matematikai téren fejlett diákok mindenféle számot szeretnek – elsősorban a matematikait. Akkor tanulnak a legjobban. ha mások elfogadják véleményüket. ha van lehetőségük az anyag vizuális bemutatására (vagyis grafikus ábrázolással. Legjobban úgy tanulnak.

.................................... ............................. ............... sikerek................................................... Mi nehezíti meg leginkább tanulásodat? (Például: adatok...... Az iskolában legszívesebben     2.......................................................... Gondolj valamelyik nagyon jó tanárodra! Írd le................... Az iskolában a legjobban     3.........................V...... 4......................................................... olvasás................................ T6 – Tanulási szokások................................... egyedül egy társsal kiscsoportban nagycsoportban tanulok...................... 306 .....................) .................................................................................................................................................... motivációk 1..... Mi segít a tanulásban? (Például: rajzolás........................................ jegyzetelés vagy hangos olvasás......................... sok írásbeli.................................... Gyermekmegismerés D6...................................... mi bolt benne olyan remek! ............................. egyedül egy társsal kiscsoportban nagycsoportban dolgozom. ......... nehézségek............) ............................................. 5...............................................

23. 17. Amikor a tanár felszólít és kérdez tőlem valamit. ábrák vagy szövegek vannak. 20. festéssel. 4... amikor felkészülök. 10. 11. 19.. mint ahol csak rajzok. 16. Szívesebben töltöm az időmet rajzolással.. Ha ábrát készítek jobban megértem a leckét. gyakran előbb válaszolok.....Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben D7 – Tanulási stílus (kérdőív) Név: .. és azt a számot írd az előtte lévő pontsorra! 1 = Egyáltalán nem jellemző rám.... mit kell csinálom.. Nem szeretem azokat a feladatokat. 18. mintha szóban elmondják. Ha megbeszélem valakivel a tananyagot.. felmondom magamnak a leckét.. nagyon könnyen megjegyzem. 2 = Nem jellemző rám. mintha csak olvasom. amit meg kell tanulnom. nem is.. 13. mint sportolással vagy mozgást igénylő játékkal. ha a tanár ábrákat mutat be a táblán vagy az írásvetítőn.. 14.. akkor könnyebben megtanulom.. Ha ábrát készítek magamnak. mit is mondok. mit kell tennem.... ha bemutatják. Jobban kedvelem azokat a feladatokat... mintha más által készített rajzot nézegetnék. Teljes csendben tudok csak tanulni. ahol valamilyen mozdulatot kell megtanulnom. Olvasd el figyelmesen az alábbi mondatokat! Döntsd el. 22. Nyugtalanít.. mint egyedül.. 9. amikor magyaráz. amiken törnöm kell a fejemet. Gyakran előfordul. 6. 12.. hogy szóban elismétlem. hogy az öt válasz közül melyik jellemző rád.. ha tanulás közben csend van körülöttem. 3.. Nagyon hasznos számomra. 2. tárgyakkal kell foglalkozni. mint ahol szövegeket kell megérteni. ahol kézzel fogható dolgokkal.. 307 . igen is. amit megtanultam.... mintha egyszerűen csak elolvasom.. Ha leírom magamnak azt a szöveget.. 7. mintha csak látom vagy hallom.. 15.. 21. Amikor új dolgokat tanulok.. ha kikérdezik tőlem.. 4 = Jellemző rám. Szeretem. Hangosan szoktam elolvasni a tananyag szövegét.. jobban megértem a leckét.. Ha látom is és hallom is a megtanulandó szöveget. A 3-ast csak ritkán használd! …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… 1... Ha valaki elmondja nekem a leckét... 8. minthogy át tudnám gondolni... sokkal könnyebben megértem... ha a tanár magyarázatát meghallgatom. ha csak némán olvasva átveszem a leckét. ábrák a könyvben.. Ha vannak képek.. mintha a könyvből kellene megtanulni az anyagot. 5... Jobb. Jobban megy nekem az olyan feladat.. könnyebb a tanulás........ A szabályokat szóról szóra bevágom.. jobban szeretem. akkor könnyebben megjegyzem. Szívesebben tanulok az osztálytársammal vagy a barátommal... Jól tudok úgy tanulni..... 3 = Nem tudom eldönteni....... 5 = Nagyon jellemző rám. Osztály: .....

Gyakran előfordul. Amikor egy számtanpéldát megoldok. hogy olyan dolgokat is megtanulok. hogy miért tettem. ha közben szól a rádió. TV vagy a magnó. ha beszélgetnek körülöttem. szinte minden lépést meg tudok indokolni. A tanári magyarázat nem sokat jelent nekem. 32.V. Akkor tanulok könnyen. 308 . hogyan jutottam el a megoldáshoz. amiket nem nagyon értek. 34. 27. Több olyan dolgot tudok csinálni. hogy megtalálom a számtanpélda megoldását. hogyan kell valamit csinálni. Mozdulatokat könnyebben megjegyzek. 28. Tanulás közben nagyon zavaró. 29. mint képeket vagy ábrákat. a könyvből mindent meg tudok tanulni. ha szóról szóra megtanulom a leckét. Egyedül szeretek tanulni. Akkor vagyok biztos egy felelésnél. 30. minthogy elmagyaráztam. amit nehéz lenne szavakkal elmagyarázni /kézügyességet igénylő fel-adatok/. 25. 26. 31. Gyermekmegismerés …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… 24. de nem tudom elmagyarázni és bebizonyítani. Gyakran előfordul. Szívesebben bemutatom. 33.

Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben 309 .

vagyis elosztjuk a tételek számával. A kapott átlagok koordinátarendszerben ábrázolva jobban összehasonlíthatók és áttekinthetők. 21. 28. 31* Mechanikus 10.V. 13. 25. 12. 26* Impulzív 1*. 20. 9. 23. 8. 29 Mozgásos 7*. 34 Társas 3. 15. Stílus Auditív 2. 32* Vizuális 4. 6*. 33. 22. 24* Csend 11*. 18. 27. 17. 19. Gyermekmegismerés T7 – Tanulási stílus kérdőív értékelése A tételekhez tartozó értékeket összeadjuk és átlagoljuk. 30 Átlag A *-gal jelölt kérdéseknél az adott értéket ki kell vonni 6 -ból és az így kapott számot kell szerepeltetni a táblázatban. 5. 14. 310 . 16.

... 2.. Kikapok otthon... Magamtól is utánanézek a dolgoknak. Élvezem.. 311 ... hogy így juthatok felsőbb iskolába. hogy ezzel biztosítom a továbbtanulásomat.. ha arra gondolok... 9... hogy nem tudok megfelelni a szüleim elvárásainak... 21. hogy a négy válasz közül melyik jellemző rád. Érdemes jól tanulni.. Az osztályzat azt mutatja.. és azt a számot írd az előtte lévő pontsorra! 4 = Nagyon jellemző 2 = Kicsit jellemző 3 = Jellemző 1 = Nem jellemző …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… 1. ha úgy érzem.. lehet.. ha a tanár az osztály előtt dicsér meg a feleletemért. ha egy bonyolult feladatot önálló kutatással oldok meg. 4.. A jó jegy a legfontosabb számomra... Ha elkezdek egy feladatot. ami nem kötelező. Ha nem kapnék jó jegyeket.. lemaradok a társaimtól.... otthon ajándékot adnak érte. 3. ezért igyekszem minél jobb jegyet szerezni. hogy érvényesülni tudjak az életben. sokszor hozzáolvasok olyat is. Azt szeretem.. 8. 19.. Néha úgy elmerülök a tanulásban... ha rossz jegyet viszek haza... hogy minden másról elfeledkezem. 20. 15. ha rosszul felelek.. Szégyellem magam a társaim előtt. 7.... hogy nem tanulnék. ezért szorgalmasan tanulok. 23. mennyit tudok. nem lenne olyan izgalmas számomra a tanulás. Ha tanulok. hogy kérdéseimre választ kapjak. hogy a társaim elismerjenek.... 10.. Ha jó bizonyítványt kapok. mert otthon megjutalmaznak érte. 13. Ha meg akarok oldani egy problémát... Ha valami érdekeset találok a tananyagban.. 5..... 12....... Több időt fordítok a tanulásra. Osztály: . semmi nem tud eltéríteni tőle..... Csak azt szoktam megtanulni.. arra gondolok. 16.... ami érdekel. 24. Olvasd el figyelmesen az alábbi mondatokat! Döntsd el.... 18.. 17. Célom a továbbtanulás. semmi sem tud kizökkenteni belőle.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben D8 – A tanulás iránti attitűd (motivációs kérdőív) Név: . Ha nem osztályoznának. Szorgalmasabb vagyok.. Sokszor izgat...... 22.. A több ismeret biztosítja. Az ösztönöz a tanulásra.... 14. Nagy kitartással szoktam tanulni... 11. 6.

vagyis elosztjuk a tételek számával. 9. 15. 17. 22 Érdeklődés 3. 13. 12. A kapott átlagok koordinátarendszerben ábrázolva jobban összehasonlíthatók és áttekinthetők. 23 A társak közötti hely 5. 21 Jutalom a családban 8. 10. 11.V. 4. 24 Jó jegy az iskolában 6. 19. 16. 20 Átlag 312 . 18 Elmélyülés. Attitűd Érvényesülés 1. 14. 7. kitartó munka 2. Gyermekmegismerés T8 – Tanulás iránti attitűd kérdőív kiértékelése A tételekhez tartozó értékeket összeadjuk és átlagoljuk.

Ha valamit nem értek. Először az írásbeli feladatokat készítem el. amit aznap feladtak. 19. mi történt aznap az iskolában. Megcsinálok minden feladatot. 4. 3. 5. 12. Tanulás előtt végiggondolom. 9. 2. 8. Sikeresnek érzem magamat az iskolában. 6. A feleltetéstől félek. Szívesen vagyok az iskolában. A tananyagot már az iskolai órán megtanulom. Estefelé tanulok. 26. 13. 14. Amikor hazamegyek az iskolából. Szeretek szerepelni. megkérdezem. 21. Hangosan tanulok. Tanáraim kérdéseire tudom a választ. hogy a tanórán végig figyeljek. majd írd melléjük annak a megnevezésnek a számát. Jól érzem magam a tanítási órákon. 10. ha nem tudok valamit. Tudok a tankönyvi szövegekre tartósan figyelni. 7. Követni tudom a tanár magyarázatát. 20. 11. Társaim segítenek. Társaim hozzám fordulnak segítségért. Gondolataim gyakran elkalandoznak olvasás közben. Szövegolvasás után próbafelmondást végzek. Hazatérés után rövidesen nekiülök a tanulásnak 15.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben D9. Csak a következő napra tanulok. 313 . pihenek vagy játszom. 22. 16. Gondolkozz el mindegyiken. A legnehezebb tantárggyal kezdem a tanulást. 24. 23. Nehézséget okoz. 18. amelyet magadra nézve igaznak és je llemzőnek érzel! 1 = soha 3 = gyakran 5 = mindig 2 = ritkán 4 = rendszerint …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… 1. Az órarend szerinti sorrendben készülök. A verseket több napon keresztül tanulom. T9 – Tanulási szokásaim Tanulmányozd gondosan az itt következő megállapításokat. 17. 25. 27. A legkönnyebb tantárggyal kezdem a tanulást.

hogy elegendő fény essen a papírra. Íróasztalnál ülve tanulok. 43. Ügyelek arra. Ha sok a leckém szüneteket tartok tanulás közben. mint amit az egyszavas válasz kifejez. 31. Gyermekmegismerés …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… 28. 44. Megkeresem az olvasmány legfontosabb kifejezéseit. zenét hallgatok. Egyéni módszerem van a szótanulásra. 35. Össze tudom foglalni röviden a tananyag lényegét. melyekről több mondanivalód van. Válassz ki néhány kérdést. 29. 34.V. amit olvasok. mert kell. Rövid vázlatot írok az olvasmányból. Megjegyzéseidet írd le füzetedbe! 314 . 42. idegen szavak jelentésének utánanézek. Nagyon jól megtanulom az idegen nyelv szavait. 39. 40. Zavarnak a tanulásban a szobámba beszűrődő zajok. Tanulás közben bekapcsolom a magnetofont. Azt is megtanulom. Aláhúzom a könyvemben a lényeges gondolatokat. Érdekel. Tudok folyamatosan beszélni az olvasmányról. 36. Az ismeretlen kifejezések. 38. 32. 37. Csak azért tanulok. 41. 33. 30. amit nem értek. Tanulás előtt rendet rakok íróasztalomon.

csak külső okokból tanulnak. A belső motiváció segíti a fogalmi megértést. akiket a teljesítmény iránti vágy hajt. hogy a diákokat csak a jegyek érdeklik. Wilbert J. A belső motivációval rendelkező diákok a tanulás öröméért tanulnak. nem. mint a másikban. Az. ha mindkét motívum működését megértjük és valamennyire tudjuk. Belső és külső motiváció A tanárok sokszor panaszkodnak. amikor még nem érzik úgy. Bár több tanulmány állítja. és mindenképen jó jegyet akar. A külső jutalmazás azonban különösen akkor lehet nagyon fontos. T10 – A motivációs elmélet A kutatások szerint a motivációnak három jele van: a választás. ha céljaik elérése nehézségekbe ütközik. keményen dolgoznak ezeken a feladatokon. a tanulás iránt motivált diákok olyan feladatokat választanak. A gyerekek számára kifejezetten hasznos lehet a külső jutalmazás olyankor. mint például a jegy. McKeachie: Tanítási ötletek 315 . amelyek révén többet tanulnak. hogy „Ezt fogják kérdezni a dolgozatban vagy feleléskor?” Az ilyen diákok motivációja külső és ezek a diákok nagy valószínűséggel azért tanulnak. Ez egy olyan egyéni tulajdonság vagy hajlam. olyan örök kérdés. de nem így az órán. Különösképpen azok válhatnak a tárgy iránt érdeklődőbbé. akiknek sikerül elérniük a jó jeggyel kapcsolatos céljaikat és nem csak a bukás elkerülése hajtja őket. mások helyeslése (leginkább a tanároké és a szülőké). pedig külső elismerésért. és akkor sem adják fel. Lehet. és az órán állandóan megkérdezik. Az óta környezet bizonyos fajta motivációt erősít. A belső és a külső motiváció két külön dolog. Általánosságban a diákok különbözőek abból a szempontból. Ugyanaz a diák mindent megtesz a teljesítmény érdekében a futballpályán. a diákokat – érthető módon – más dolgok is motiválják. Vannak olyan diákok. ami nagy valószínűséggel a korai évek eredménye (ha a szülők magas elvárásokat támasztottak a gyerekkel szemben és a teljesítményt jutalmazták). a kreativitást. a frissebb kutatások szerint a külső jutalmazás ésszerű alkalmazása jól kiegészíti az egy motivációs lehetőségeket. elismerés. hogy aztán külső jutalmazásban részesüljenek – legyen az jegy. Vannak olyan diákok. hogy a kettő milyen viszonyban áll egymással – hiszen így maximalizálhatjuk diákjaink motivációját. amit több elméleti megközelítés szerint is interpretálhatunk. az elismerés és az egyéb jutalmak. ha a tanár felkelti az érdeklődésüket. és ez az oktatási intézmények egész légkörére is igaz. hogy az lenne az ideális. A belső motivációval rendelkező egyének viszont a tevékenységért önmagáért csinálnak valamit. ha csupa belsőleg motivált diák ülne az órán. ezért jó. hogy a gyerek nagyon érdeklődik a tananyag iránt. hogy jól haladnának. hogy miért eltérő a diákok motivációja. vagy az egyik tárgyban jobban motiválja őt a teljesítmény. a részvételt és az ilyen diákok jobban szeretnek választani. viszont a feladataik nem igazán érdekesek a belső motiváció szempontjából (ilyenek például az idegen nyelvek tanulásakor a szavak b emagolása vagy természettudományok esetén a rengeteg szakkifejezés megtanulása). az erőfeszítés és a kitartás.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben D10. akik egyszerre rendelkeznek külső és belső motivációval? A válasz egyértelműen „igen”. és a diákoknak sokszor többszörös céljaik vannak a tanulással kapcsolatban. belső motivációt is nyerhetnek. hogy a teljesítmény önmagában milyen jelentőséggel bír számukra. hogy a külső jutalmazás – mivel aláássa az önrendelkezést – csökkenti a belső motivációt. amikor hiányzik a belső motiváció. akikről kezdetben úgy gondolnánk. Bár sokan gondolják. megfelelő szintű kihívásokat biztosít. Ugyanakkor még az olyan diákok is. amikor épp csak elkezdtek egy új tárgyat tanulni. A motiváció azonban kontextustól is függ.

T12 – Lakva ismerjük meg egymás Vásárhelyi Judit írása a Például című kötetből. Gyermekmegismerés D11 – Hol voltál év elején. és hol vagy most? Helyezd el magad az alábbi skálán! Kérünk. Szabó Éva: 301–304.V. 316 . oldal Szociometria D12. hogy a középső oszlopban a megfelelő helyre tett „x”-szel jelezd érékelésedet! Kék színnel azt jelöld. piros színnel. T11 – Szociometria lusta lassú felfogású nem segítőkész rosszindulatú irigy szófogadatlan hallgatag undok szomorú nyugodt türelmetlen kritikus elveszett tapintatlan laza megbízhatatlan érzéketlen ötletszegény nincs humorérzéke udvariatlan együttműködésre képtelen hazug Pszichológia pedagógusoknak: Szerkesztette: N. Kollár Katalin. szorgalmas gyors felfogású segítőkész jóindulatú jószívű szófogadó beszédes kedves vidám izgága türelmes elfogadó talpraesett tapintatos szorongó megbízható együttérző ötletgazdag szellemes udvarias együttműködő őszinte D12. pedig azt. hogy év elején. hogy a tanév végén milyennek láttad magadat a felsorolt tulajdonságok esetében.

Differenciálással kapcsolatos javaslat:  A foglalkozás egy részében a munka. véleményalkotás. 90 perc. A lényegi kérdések tartalma. teremigény:  A foglalkozáshoz olyan terem szükséges. megvitatása – Mendelovics Zsuzsa A foglalkozás célja:  Az első témakör bevezetőjében leírt lényegi kérdések tartalmának felismerése. amikor alkalom adódik.  Kísérjük figyelemmel a csoportmunka közben elhangzottakat. Értékeléssel. Tér. problémakezelés. vitakészség. A lényegi kérdések tartalmának kifejtése. adjunk a hallgatóknak személyes visszajelzéseket.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben V. és emeljük ki a fontos gondolatokat. megerősítéseket. Ajánlott létszám: Ajánlott időkeret: A foglalkozás közvetlen célja: A foglalkozás tartalma: A kompetenciafejlesztés fókuszai: Kapcsolódási pontok: Módszertani ajánlás Időfelhasználással kapcsolatos javaslat:  A foglalkozást lehetőleg szünet nélkül tartsuk meg. módszerek):  A témát kooperatív módszerekkel dolgozzuk fel. amelyben mozgatható asztalok vannak. 20-24 fő (5-6 db. együttműködés.  Alkossunk véletlenszerűen négy-ötfős heterogén csoportokat. teremelrendezés. és el tudunk helyezni öt-hat darab négyfős csoportot. érdeklődés szerinti csoportokban zajlik. interiorizálása. pedagógiai. 4 fős csoport). nyitottság. megértése. kreativitás. vélemény elfogadás. ellenőrzéssel kapcsolatos javaslatok:  A foglalkozás során bármikor. kritikai gondolkozás. munkaformák. Önállóság. Az egyes tevékenységek szervezésével kapcsolatos javaslatok (csoportok. A lényegi kérdések tisztázása és megértése. Pszichológia. 3. didaktikai ismeretek. 317 .

V. Gyermekmegismerés

A foglalkozás megtartásához szükséges eszközök, anyagok:  Csomagolópapírok, színes filctollak és blu-tack, kópéláda. A foglalkozás megtartásához szükséges oktatási segédanyagok, szükséges és ajánlott szakirodalom:  Czike Bernadett: Pedagógusszerep változása  Fehér Márta (szerk.): Például Foglalkozásvázlat I. Ráhangolódás, a feldolgozás előkészítése
Idő

Tevékenységek

Tevékenység célja, fejlesztendő készségek, képességek

Munkaformák és módszerek

Eszközök, anyagok (mellékletek)

10’

Az előző foglalkozások témáit egy játék segítségével ismételjük át, rögzítjük. Készí t- Együttműködés, nyi- Kooperatív Előre megírt, a sünk háromféle kártyát. A kártyákra írjuk rá „kolléga”, „szülő”, „gyerek”. Annyi kár- tottság, problémaazo- módszer – ket- létszám felének tyát készítsünk el, hogy a hallgatok felének jusson egy-egy. A kártyával rendelkező nosítás tős kör megfelelő dahallgatóknak adjuk egy-két percet, hogy bele tudják élni magukat a szerepbe. A hallgarabszámú kártók alkossanak egy kettős-kört. A külső körbe álljanak a kártyával rendelkezők, a belső tya. körbe a többiek. Ők lesznek az osztályfőnökök. Tapsra a belső körben állók induljanak el körben, majd egy újabb jelzésre álljanak meg. Akivel szemben állnak, avval fognak dolgozni. Függően attól, hogy a szemben állónak mi a szerepe, érdeklődjenek az osztályfőnökök egy adott gyerekkel kapcsolatosan a párjuktól. A szerepnek megfelelő kérdéseket tegyenek fel. Két-három perc eltelte után a játékvezető indítsa újra a kört. A résztvevők számától függ, hogy hányszor ismétlik meg. Ezután cseréljenek szerepet. Az eddigi belső körben lévők húzzák a kártyát, és az eddigi külső körben lévők lesznek az osztályfőnökök.

10’

Ráhangolódás: csoporton belül alkossanak párokat a hallgatók. Meséljenek el egymá s- Nyitottság, empátia, Pármunka nak egy sikeres, és egy kevésbé sikeres tanulással kapcsolatos saját történetet. A párok pozitív önértékelés elemezzék egymás történeteit. Keressék meg, hogy a siker történetben mi volt a tanár szerepe illetve, hogy a másik történetben mit tehetett volna másképpen a pedagógus, hogy az is sikerélménnyel záruljon. (A tanári mellékletben megtörtént esetek vannak,

Csomagolópapír, színes filctoll

A foglalkozások javasolt időkerete – a csoport egyedi igényeitől függően – változtatható.

318

Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben

ezeket fel lehet használni ehhez a foglalkozáshoz.) Közösen plakátra gyűjtsük össze a történetben szereplő tanároknak a tantárgy tanításával kapcsolatos pozitív, illetve negatív megnyilvánulásait. A közös megbeszélés alkalmával okvetlen térjünk ki annak megvitatására, hogy mennyire szükséges az ilyen es etek elkerüléséhez a tanítványok személyiségének, családi és szociális hátterének, képességeinek ismerete.

II. Az új tartalom feldolgozása
Idő Tevékenységek Tevékenység célja, fejlesztendő készségek, képességek Munkaformák és módszerek Eszközök, anyagok (mellékletek)

25’

A lényegi kérdések kibontása, feldolgozása, megvitatása: A hallgatók alkossanak négy csoportot. A két lényegi kérdésben szereplő két-két állítást vagy írjuk fel egy-egy kártyára és a csoportok így húzzák ki a témát, vagy válasznak a négy témakör közül egyet. Fontos, hogy minden - a témával kapcsolatosan felmerült- gondolatot írjanak le. Nem szükséges konszenzusra jutni. Fejtsék ki: a) Mit jelent az, hogy tantárgyat tanítunk. b) c) d) Mit jelent az, hogy gyereket tanítunk. Mit jelent az, hogy a pedagógus az iskolai munka során gyerekekkel foglalkozik. Mit jelent az, hogy a pedagógus az iskolában a gyerekekkel együttműködik.

Kritikai gondolkodás, Kooperatív nyitottság, probléma- csoportmunka kezelés, együttműköCsoportforgó dés, kreativitás

Csomagolópapír, A/4-es papír, korongok

vagy három megy, egy marad Közös megbeszélés

Biztassuk a hallgatókat arra, hogy konkrét esetek leírásával könnyebben tudják kifejt eni a témákat. Közösen foglaljuk össze a témákat.
40’

Vitára bocsátjuk az alábbi kérdéseket. A disputa módszerével fogunk dolgozni. A Véleményelfogadás, Közös megbe- Csomagolóparésztvevők alkossanak két csoportot aszerint, hogy melyik állítást tartják magukhoz vitakészség, együtt- szélés, disputa pír, filctoll közelebb állónak. működés, bizalom a) A szülők, az iskolavezetés, a fenntartó azt várja el a pedagógustól, hogy me gtanítsa a tantervi anyagot. b) A tantervi anyagot a gyerek képességeihez, előzetes ismeretéhez kell alakíta ni,
319

V. Gyermekmegismerés

azon az áron is, hogy a tantervi anyaggal, a követelményekkel nem végzünk. A hallgatóság a vita során és a végén újabb, a témával kapcsolatos kérdéseket tehet fel. A vitát az oktató zárja le.

III. Az új tartalom összefoglalása, ellenőrzés és értékelés
Idő Tevékenységek Tevékenység célja, fejlesztendő készségek, képességek Munkaformák és módszerek Eszközök, anyagok (mellékletek)

5’

A foglalkozáson tanult szempontok, módszerek, áttekintése, egyéni átgondolása. Lista készítése:

 megerősítést kaptam abban, hogy …;
 

új ismereteket, tudást jelentettek; mit viszek haza a tanultakból.

320

Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben

Mellékletek a foglalkozáshoz D1, T1 – Milyen ötletek, gondolatok várhatók Az alábbi történetek arról beszélnek, hogy mennyire fontos, hogy a tanár jól ismerje a tanítványait. A) A sikeres tanulással kapcsolatban A tanár tudta, hogy kellemetlen a hangom, emiatt nem szeretek énekelni, de a zenetörténet nagyon érdekel, és evvel kapcsolatos feladatot adott. Nagyon ügyetlen voltam a testnevelés órákon, viszont hetente háromszor népi tánccsoportban táncoltam. Elfogadta, és a testnevelésórákon csak a bemelegítő gyakorlatokat kellett végrehajtanom. A matematika tanárom év elején elmondta az alapkövetelményeket, az órákra különböző nehézségű feladatsorokat hozott. Először, amíg nem ismerte a tanítványait – mindenki kiválaszozhatta a neki megfelelő feladatsort. Miután megismerte a képességeinket, személyre szóló feladats orokat oldottunk meg. A jó eredményt az a társam is elérhette, aki a „könnyebb” feladatsort kapta, vagy egy tételt nem absztrakt módon, han em konkrét esetre vonatkozóan bizonyított be. A történelem órán kooperatív csoportban, szakértői mozaikkal forrásokat dolgoztunk fel. Mivel a tanárunk jól ismert minket, ezért tudta, hogy kinek milyen hosszú, milyen nehézségű forrást adjon. Így a saját forrás elemzése és ennek megtanítása azoknak a társaimnak is sikerült, akiknek elég gyenge volt a szövegértési képessége. A kémia tanárom gyakran bízott meg kísérletek bemutatásával. Eleinte nagyon sokat segített, mert tudta, hogy a manuális képességem nem túl jó. Néhány bemutató után egyre nagyobb önállóságot kaptam, míg az ötödiktől kezdve teljesen egyedül mutattam be a kísérleteket. Hetedikben matematikából egy projekttel foglalkoztunk. A téma az Arányosság volt. Heterogén csoportban dolgoztunk. Én nagyon kevéssé értettem a témához. A tanárom a csoporttal megbeszélte a munka felosztását. Ezt úgy irányította, hogy a társaim feladata lett a téma kidolgozása, részletes megmagyarázása, és az enyém a projekt kivitelezése, a design elkészítése. A tanárom tudta rólam, hogy szép külalakkal, precízen tudok dolgozni, jó a rajzkészségem és a szépérzékem. A projekt nagyon jól sikerült, maximális pontot kapott a csoportom. Az egyik karácsony előtt ruhákat, cipőket, játékokat, tartós élelmiszert gyűjtöttünk egy szegény dél -dunántúli falu lakosainak. Mivel ajándéknak szántuk a gyűjteményt, korosztályonként, nemenként kisebb dobozokba csomagoltuk a dolgokat. A dobozokat külön-külön szép karácsonyi csomagolópapírokba csomagoltuk és feldíszítettük. Az osztályfőnököm ismert, így tisztában volt azzal, hogy én nagyon csúnyán és türelmetlenül csomagolok, viszont szívesen szerzem be az alapanyagokat, rendezem különböző halomba az ajándékokat. Szívesen vállaltam el ezt a feladatot. A falu lakosaitól köszönő levelet kaptunk, amiben külön kiemelték, hogy az ajándékok milyen gyönyörűen voltak becsomagolva. A dicséretet én is a magaménak éreztem.

321

V. Gyermekmegismerés

B) A sikertelen tanulással kapcsolatban A történelem tanárunk az év elején elmondta, hogy az első félév végére egy nagyszabású házi dolgozatot kell megírni. A dolgozat címe: A családom története, terjedelme 10 – 15 oldal. Családtörténeti kutatást kellett végezni, és nagyszülőkkel, rokonokkal beszélgetni, interjúkat készíteni. A dolgozathoz családi fényképeket lehetett csatolni. Eljött a beadás határideje, és én egy sort sem írtam le, értelemszerűen nem adtam be a házi dolgozatot. Megkaptam az elégtelent, ami persze jól lerontotta az év végi jegyemet. Pedig ha a tanár ismert volna, akkor tudhatta volna magától is, hogy nekem ilyen feladatot nem lett volna szabad adnia. Nagyon sok bajom volt a matematika feladatok megoldásával. A házi feladatokat csak az édesapám segítségével tudtam megoldani. Ha ő nem volt a közelemben, nem tudtam, hogyan kezdjem el az adott feladatot. Hetedikes voltam, amikor az apám a foglalkozása miatt csak a hét végén volt otthon. Ilyenkor együtt tanultuk meg az egész heti elmaradást. A tanárnő, aki egyben az osztályfőnököm volt, nem vette ezt figyelembe. A hét közbeni órákon egymás után sorban hívott ki minket, hogy a táblánál elmagyarázzuk a többieknek a házi feladatot. Nekem is menni kellett. Ilyenkor irulva-pirulva, a szégyentől égő arccal álltam a táblánál, és egy mukkot sem tudtam kinyögni. Ötödikes voltam. Az irodalom tanár mindig frontális órát tartott. Leült a tanári asztal mögé, és mondta, mesélte, olvasta az aktuális tanagyagot. A mi feladatunk a jegyzetelés volt. A füzeteket minden héten beszedte és leosztályozta a jegyzeteket. Csak néha feleltetett, így az év végi osztályz atot főleg a jegyzetelésre adott minősítés alakította. Az egyik osztálytársam a jegyzeteire sorba kapta az elégteleneket. A tanár szűkszavúnak, olvashatatlannak és értelmetlennek minősítette. Hónapok teltek így el az évből, amíg a szülők szakember segítségével végre igazolták, hogy a gyerekük diszgráfiás.

322

Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben

V. 4. A tanítványokkal kapcsolatos ismereteket, tapasztalatokat, érzelmeket hogyan lehet „hasznosítani” a tanításban – Mendelovics Zsuzsa
Ajánlott időkeret: A foglalkozás közvetlen célja: A foglalkozás témái, tartalma: Megelőző tapasztalat: Ajánlott továbbhaladási irány: A kompetenciafejlesztés fókuszai: Kapcsolódási pontok: Módszertani ajánlás Időfelhasználással kapcsolatos javaslat:  A foglalkozást lehetőleg szünet nélkül tartsuk meg. Az egyes tevékenységek szervezésével kapcsolatos javaslatok (csoportok, munkaformák, módszerek):  A témát kooperatív módszerekkel dolgozzuk fel.  Alkossunk véletlenszerűen négy-ötfős heterogén csoportokat. Differenciálással kapcsolatos javaslat:  A foglalkozás egy részében a munka, érdeklődés szerinti csoportokban zajlik. Értékeléssel, ellenőrzéssel kapcsolatos javaslatok:  A foglalkozás során bármikor, amikor alkalom adódik, adjunk a hallgatóknak személyes visszajelzéseket, megerősítéseket.  Kísérjük figyelemmel a csoportmunka közben elhangzottakat, és emeljük ki a fontos gondolatokat. Tér, teremelrendezés, teremigény:  A foglalkozáshoz olyan terem szükséges, amelyben mozgatható asztalok vannak, és el tudunk helyezni öt-hat darab négyfős csoportot. 135 perc Annak tudatosítása, hogy a tanítványok megismerése segíti a szaktanári munka hatékonyságát A tanítványok megismerése a tanult ismeretek, tudások elmélyítése, alkalmazása Saját iskolai élmények; a megelőző három modul További ilyen irányú tanulmányok, hospitálások Önállóság, tolerancia, önbizalom, kritikai gondolkodás, alkalmazás Pszichológiai, didaktikai, pedagógiai ismeretek, illetve az Értékelés, a Pedagógus szerepek (2,3,4,5) és a Hatékony tanulásszervezési módszerek modulok

323

V. Gyermekmegismerés

A foglalkozás megtartásához szükséges eszközök, anyagok:  Csomagolópapírok, színes filctollak és blu tack. Támogató rendszer  Fehér Márta: Például című kötet fejezetei: (SuliNova 2005.) o Az a bűvös 45 perc o Figyelem a tanórákon o Szerződéses rendszer  Együtt működik I., II., III., Kooperatív foglalkozástervek, Független Pedagógiai Intézet, 2004.  Dr. Spencer Kagan: Kooperatív tanulás – Önkonet kiadó, 2001. Foglalkozásvázlat I. Ráhangolódás, a feldolgozás előkészítése
Idő

Tevékenységek

Tevékenység célja, fejlesztendő készségek, képességek

Munkaformák és módszerek

Eszközök, anyagok (mellékletek)

20’

Az oktató röviden összefoglalja az előző foglalkozáson, a vitákon, megbeszélé- A régebbi ismeretek seken elhangzott érveket, megállapításokat, álláspontokat. felelevenítése, verElőször vegyük számba azokat a lényegi kérdéseket, amelyek az előző foglal- bális, alkalmazási, érvelő kritikai vélekozás magját alkották: ményalkotás. a) Mit jelent az, hogy tantárgyat tanítunk? b) Mit jelent az, hogy gyereket tanítunk? c) Mit jelent az, hogy a pedagógus a munkája során gyerekekkel foglalkozik? d) Mit jelent az, hogy a pedagógus munkája során együttműködik a gyerekekkel?

Előadás.

Előző foglalFrontális mun- kozások jegyzetei. ka. Közös beszélgetés.

A foglalkozások javasolt időkerete – a csoport egyedi igényeitől függően – változtatható.

324

Kártyák 10’ E témakör második foglalkozásán foglalkozás alkalmával a hallgatók megtanul. hogy a hallgató az előző iskoláiban nem találkozott. érveket. előző ismeretéhez kell alakítani. A kártyákra a következőket írjuk! Az egyikre „Frontálisan szervezett óra”. tudásokat mennyire tudnák használni/alkalmazni. bizonytalanságokat. ké- Szóforgó Csomagoló Fordított szak. 10’ Készítsünk három féle kártyát szám szerint annyit. illetve „a gyerekekkel együttműködünk.papír értői mozaik Író. hogy a gyerekekkel kapcsolatosan milyen ismeretekre. Az előző vita összefoglalását hegyezzük ki arra a megállapításra. gondolkodás A kihúzott óraszervezési módszer alapján a csoportok vitassák meg. hogy a tantervi anyagot a tanulók képességihez. ahány csoport van. ha ők lennének a pedagógusok. a másikra „Kooperatív módszerekkel szervezett csoportos óra”.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Idézzük fel az elhangzott kijelentéseket.Problémamegoldó sége a pedagógusnak. hogy a Önismeret tanulókkal kapcsolatos ismereteket. megállapításokat. tudásokra van szük. A kooperatív módszerekkel szervezett foglalkozással lehet. A megállapításokat írják le.és rajzeszköz Saját jegyzet 325 . a harmadikra „Differenciálással szervezett óra”. hogy az eddigi foglalkozásoknak melyek voltak azok a mozzanatok.) Hívjuk fel a figyelmet és mutassunk rá. kérdéseket. A differenciálásról eddig még alig esett szó. hogy mit jelentenek a kártyákon lévő feliratok. és nem foglalkozunk” megállapítások adják. amikor saját élmény alapján kooperatív módszerekkel dolgozva szerzett tapasztalatokat. A konklúzió lényegét a „gyereket és nem tantárgyat tanítunk”. (Frontálisan szervezett órával minden hallgató találkozott már előző iskoláiban. Beszéljük meg közösen. hogy a tanterv a tananyag követelménye milyen elvárásoknak feleljenek meg.Érvelő vita ták. A csoportok húznak egy kártyát. Az előző foglalkozás másik kérdésköre arról szólt. azonban az előző modulokban már részt vett ilyen foglalkozásokon. A mellékletek között azonban részletes leírás található.

és rajzeszköz Saját jegyzet II. keressen a tananyagról részletes leírást.felkészülés megta. Az új tartalom feldolgozása Idő Tevékenységek Tevékenység célja. (Frontális foglalkozást azért nem kérünk. amelyet jól ismer. mert abból már számtalan példát láttak. és kiselőadás formájában már gyakorolták is.V. illetve egy differenciálással szervezett órára. fejlesztendő készségek. Saját szaktárgyából mindenki keressen egy olyan résztémát. Gyermekmegismerés szítsenek plakátot és ismertessék meg a többiekkel a fordított szakértői mozaik Koncepcióalkotás alkalmazásával. gimnáziumi osztálytársai. b) Amennyiben szükséges. anyagok (mellékletek) 30’ Ennek a résznek az a célja. barátai. Mindenki választhat. pasztalása. a hospitálás alkalmával megismert tanítványok. lópapír Minden hallgató gondolatban keressen magának 4 – 8 embert. Együttműködési készség 10’ Készítsünk közös plakátokra gyűjtést a megállapításokról:  Frontálisan szervezett óra   Kooperatív módszerekkel szervezett csoportos óra Differenciálással szervezett óra Érvelő vita Koncepcióalkotás Információkezelés Kommunikációs készség Közös munka Csoportforgó Csomagoló papír Író. Ezek az emberek lehetnek a csoporttársai. hogy egy kb. Koncepcióalkotás problémamegoldó gondolkodásmód Önismeret Empátia Kreativitás Együttműködés  íróeszköz  saját jegyzet  tankönyv Tanárnak:  háttéranyagok  szakirodalom 326 . hogy konkrét tanulók/társak ismereteinek birtokában A cél: egy órára való Egyéni vagy Diáknak: hogyan lehet felkészülni egy kooperatív módszerekkel szervezett csoportos órá.) Hívjuk fel a hallgatók figyelmét a következőkre: a) A téma megválasztása olyan legyen. akit a tanulás/ tanítás szempontjából jól ismer. és alkalmasnak tart arra. hogy milyen foglalkozást szeretne tartani.páros munka  csomagora. amit jól ismer. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. kooperatív módszerekkel szervezett csoportos órát. vagy differenciálással szervezettett. 20–30 perces foglalkozás keretében megtanítsa a többieknek.

Az új tartalom összefoglalása. hogy az elkészült munkák Információszerzés mennyire használták a tanulók megismeréséhez kapcsolódó ismeretet/tudást.) Megjegyzés: a kooperatív módszerekkel szervezett csoportos foglalkozásokhoz a háttéranyagban sok segítséget lehet találni.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben c) A diák mellékletben talál segédanyagot mind a két foglalkozástípushoz. Empátia Koncepcióalkotás Kritikai érvelés Problémakezelés Egyéni munka A második Közös megbe. a feldolgozási folyamat és a létrehozott produktum szerinti differenciálásra épít.foglalkozás jegyzeteit szélés használjuk. (A második foglalkozás alkalmával már részletesen beszélünk ezekről.Kritikai érvelés széljük meg. A differenciálással szervezett foglalkozások elméleti anyaga rendkívül sokrétű. anyagok (mellékletek) 10’ A foglalkozástervek bemutatásakor figyeljük meg. Ezek áttanulmányozása időigényes. Ezért elégedjünk meg azzal. és értékeljük az elkészített anyagokat Kritika elfogadása Tolerancia Empátia Érzelmek kezelése Közös munka III. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. ellenőrzés és értékelés Idő Tevékenységek Tevékenység célja. Érdemes elolvasni az alapelveket és a különböző módszerek leírását. ha a foglalkozás a tartalom. 10’ A foglalkozástervek számától és az egyéni szándékoktól függően közösen be. amelyekre szüksége lesz a foglalkozás megtervezéséhez. Érdemes a tervezés előtt. ezeket elolvasni d) Állítsa össze magának mind a 4 – 8 „tanítványáról” azokat az ismereteket/tudásokat. 327 . fejlesztendő készségek.

5’ Az oktató értékeli a csoport munkáját Kritika elfogadása Közös megbeszélés 328 . tanult új ismeretekkel.  Mennyire elégedett a szerzett..V.. alkalmazni eddigi ismereteiket.  Önismeret Segítő véleményalkotás Érzelmek kezelése Egyéni munka Mennyire elégedett a saját és társai munkájával. Gyermekmegismerés 10’ A hallgatók írják le:  Mennyire tudta hasznosítani.

ha az egyik csoport sikere egy másik csoport sikerétől függ. és több marad meg bennük. és így biztos. Az egyik az ún. „pontfelelős” módszer: A csapat valamennyi tagja egyedül megír egy tesztet. szemben a memorizálás és visszamondás reprodukáló jellegével. amikor a cs oport sikere egyenlő mértékében függ minden tagtól. Az építő egymásrautaltság kialakítható a megfelelő feladatszerkezetekkel és értékelési módszerekkel. hogy az építő egymásrautaltság minősége jelentős mértékben befolyásolja a csapattagok egymás iránt tanúsított segítő és bátorító magatartását. Ezek a képességek alkotó folyamatokat indítanak el és fejlesztenek. Azok a diákok akik. a segédanyagok megfelelő alkalmazásával. A csoport minden tagjának feladata. és van két olyan diák a csopor tban. sokkal mélyebben megértik a tanult anyagot. a problémamegoldás. gondolkodásukat finomítaniuk kell. Akkor viszont. ha a tagok hozzájárulása nem ugyanannyit nyom a latban – az építő egymásrautaltság gyenge. hogy elsajátítsa az aktuális anyagot. aki rendszeresen 100 százalékot teljesít. illetve az osztály többi tagjának is sikerült-e. aki 80 százalék alatt teljesít. Megváltozik a helyzet. és szívesebben járnak iskolába. érzelmileg és pszichológiailag fejlettebbek. Az építő egymásrautaltsá gnak erős és gyenge változata van. ha az egyének vagy az egyes csoportok fejlődése pozitívan összefügg egymással: ha az egyik diák fejlődéséhez szükséges a másik diák fejlődése. logikus. akik a kooperatív tanulásban segítségükre lesznek későbbi szakmai és magánéletükben. A kooperatív tanuláshoz a fizikai együttléten túl hozzátartozik a témák megvitatása. és ezek a csoportok a gyerekek képességeit tekintve vegyesek. többet tanulnak. A kooperatív tanulás jobban fejleszti a problémamegfogalmazás. T1 – Háttéranyagok a kooperatív módszerekkel szervezett foglalkozáshoz A kooperatív tanulás jellemzői A kooperatív tanulás során a gyerekeket kis csoportokra osztják. a feladat megosztása és egymás segítése. egymást segítik. B) Az egyéni felelősség Az egyéni felelősségtudat nagyban hozzájárul a kooperatív tanulási módszerek sikeréhez. ha a többiek is azok. Ha az egész csoport sikere mindegyik tag sikerének a függvénye. A csoport tagjai együtt dolgoznak. ha a csoport átlagának kell 80 százaléknak lennie. Nyilvánvaló. Ebben az esetben senki sem fog aggódni. Mivel a kooperatív munka során a diákoknak az anyagot újra fel kell építeniük. Látjuk. A kooperatív tanulás szituációiban a diákok erősebben motiváltak. hogy a gyengébb képességűek sem maradnak le. az esetekben kisebb a valószínűsége. a célok. Az egymásrautaltság erősödésével a kooperatív magatartás is fejlődik. Az egyéni felelősségvállalásnak a feladat tartalmától és az alkalmazott kooperatív módszertől függően több formája is lehet. hogy valamennyien teljesítsenek. és lássa. hogy mindenkinek érdeke. hogy a gyengébb teljesí tményt nyújtó tagok megfelelő bátorítást kapnak. Ezekben. mint a kompetitív környezetben. Alapelvek A) Az építő egymásrautaltság Építő egymásrautaltságról akkor beszélünk. jobbak a társaikkal kialakult kapcsolataik. erős építő egymásrautaltság érvényesül. vagyis egy tag „bukása” mindenki „bukását” jelenti. Jobban becsülik magukat. hogy csak akkor lehet sikeres. nézeteiket össze kell hasonlítaniuk. ha akad olyan diák. A diák megtanulja. hogy minden egyes csoporttagnak sikerült-e 80 százalék fölött teljesítenie. A szerepek. akkor az egymásrautaltság n agyon erős. az elemzés. Ekkor a csoporttagok maximálisan motiváltak társaik sikerében. tanuló diákokban.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Mellékletek a foglalkozáshoz D1. a kutatás képességeit. Ha például a csoportsiker annak a függvénye. majd a csapat eredményét a tesztpontok összeadásával vagy 329 . ha olyan esetekben. hogy a csoport többi tagjának.

hiszen a tanulók sokkal érintettebbek. néha a diák is szót kap. melyek a mu nkamegosztás elvén működnek. de munkamegosztás van közöttük. ha minden más feltétel azonos. illetve érzékelik. Olyan szabályt is hozhatunk. és nagyobb valószínűséggel is tanulnak. mintsem az egyenlő szétosztásra összpontosítani. amíg az előző feladat ráeső részét ki-ki meg nem oldotta. A pármunka során az adott pillanatban a párhuzamosság kritériuma teljesül (a tanulók 50 százaléka fejezi ki gondolatait egy időben). oldja meg. A diákok ugyanis nemcsak megkapják a lehetőséget a szereplésre. Másképpen ugyan. a másik a tanulmányai gyűjti össze. A munkamegosztás sok kooperatív tanulás foglalkozásmodellnek a központi kulcseleme (lásd mozaik. a szószóló. mint a „szóforgó” vagy csoportinterjú módszerével. ha a tagok azonos témán dolgoznak. hiszen az egy diákra eső aktív részvételi idő nagyon rövid. Ez az egyik eredménye. partnerek módszer). amikor a tanár őt szólítja. „egy szálon futó módszer”. nem mondhatjuk. D) A párhuzamos interakció A kooperatív tanulás során a tanulók között egyidejű interakciók zajlanak. például a tanulókat párokba.). akkor a páros munka jobb. tehát mindenki a feladat pontosan meghatározható részéért vonható felelősségre. Az aktív részvételt tanúsító diákok nagyobb valószínűséggel élvezik az egész folyamatot. minden esetben fontos. Gyermekmegismerés átlagolásával számítjuk ki. Az egy szálon futó mó dszer nem elég hatékony. ha a csoportos megbeszéléseket felcseréljük olyan módszerekkel. A munkamegosztás mindenkit a feladat egy részletéért tesz felelőssé. csapattársai vagy osztálytársai előtt a neki leos ztott feladatrészért. Bármelyik formát választjuk is a személyes felelősség kifejezésére. mint a hagyományos oktatás. de azt is elvárják tőlük. A szerepelosztás részvételi normákat alakít ki. Ezt nevezzük a „részben felelős” módszernek. (2) munkamegosztással. A k isebb csoportok jobban működnek. a harmadik a család életéről keres anyagot). és azt is tudják. az időfigyelő. hogy a csapat egyes tagjainak teljesítményét a csapat többi tagja is pontosan megismerje. az pedig hatékonyabb a frontálisnál. Lényegében. Azonban ha az egész órai részvételt tekintjük. Ez aktívabb részvételt jelent. még a részvételt is kiegyenlítettebbé teszi azzal. hogy a munkamegosztás erősíti a személyes felelősséget. hogy azért csak saját maguk tehetők felelőssé. Az egyenlő részvételt általában a következő módokon lehet elérni (1) szerepelosztással. a „csend kapitány” stb. mint a frontális óra. A diákok tudják. aki általában a tanár. Másik járható út az. hogy ki milyen mértékben járult hozzá a csoport sikeréhez a saját pontszámával. hogy minden tanuló a tanulá- 330 . és mindenki az egy részfeladatért a felelős. mint a nagyobbak. Ha párhuzamos interakciós óravezetést alkalmazunk. A részvétel szoros összefüggést mutat a sikerrel. de szintén munkamegosztást jelent a „működtető” szerepkörök kialakítása (például a témafelelős. hogy mindenki a feladatnak más. akkor eg yszerre az osztály fele beszélhet. ami miatt a kooperatív tanulás hatékonyabb. Megoldást kínálnak az olyan módszerek is. A részvételt egyenlőbbé lehet tenni. Mindazon túl.V. C) Az egyenlő részvétel A részvétel szerves része a tanulási folyamatnak. Minden egyes diáknak felelősséget kell vállalnia partnere. ha a csapat által befej ezett munkát részfeladatonként osztályozzuk. hogy hozzájáruljanak az óra menetéhez. A diákok úgy is viselhetik a közös felelősség egy részét. A hagyományos módszereket alkalmazó tanórán legtöbbször csak egy ember beszél egyszerre. A munkamegosztás leginkább feladatkörök kialakításával érhető el (például az egyik diák a kérdéses történelmi személyiség korai életpályájának néz utána. A diákok képességei között meghúzódó különbségek miatt sokszor azonban tanácsosabb a képességek szerinti. osztjuk. de nagyjából egyenlő nagyságú részeit. amely szerint a csapat addig nem foghat hozzá a soron következő feladat megoldásához. mintha a terem egy távoli pontján valaki éppen a tanárral beszélget. hiszen az egyes szereplők egymás után „lépnek színre”. Ez az ún. hogyha valaki közvetlenül szól hozzájuk. mint a csoportmunka.

hogy többet adunk ugyanabból (pl. amelyek előmozdítják ugyanezek gyengébb képességeinek a fejlődését is. Ha igen. majd másik tagja szerepel előre meghatározott ideig. Minél többféle módon tesszük érdekeltté a diákokat a tanulásban – számos alkalmat adva nekik. aminek semmi köze az érdemi tanuláshoz. A csoportmunka során akár a szóforgók. azt is eldönthetik. c) Rugalmas és változatos. Ezek üresjáratok és zsákutcák. nem fordul zsákutcába. ahol először a pár egyik. A lényegi tanulásra összpontosít. nem fut „mellékvágányra”. a diákok választják meg. hogy a négy alapelv érvényes-e rájuk. hogy a pár mindkét tagja egyformán vegyen részt a munkában. legyen akár korlátozott a nyelvi tudása. sem olyan magasra. stílusának és érdeklődésének. több feladatot adunk ahelyett. miközben olyan feladatokat is adnak. ahol a pár tagjai felváltva n eveznek meg dolgokat. amelyekkel elmélyültebben akarnak fo glalkozni. hogy az órákon a tanulóknak lehetőségük legyen az aktív részvételre. Próbára tevő oktatást nyújtunk. mint a másik. szintjét vagy jellegét. annál inkább fejlődik tanulási képességük. társsal vagy csoportban akarnak dolgozni. hogy kiválasszák azokat a témákat. legyen átlagos. hogy motiválóbb feladatot adnánk). amelyek támogatják a diákok tanulási preferenciáit és erősségeit. A differenciálás nem azt jelenti. így motiváljuk a diákokat arra. hogy mutassák be tudásukat erősségeikre és érdeklődésükre építve. akkor valóban kooperatív foglalkozástervet készített a pedagógus. hogy a diáknak ne kelljen a legjobb képességei szerint nekifutnia. Azt ajánlja a kooperatív foglalkozásterv készítőjének. vagy a páros forgószínpad módszer. érezze magát. hogy erőfeszítéseket tegyenek. a differenciálás nem szórakoztató tevékenység a diák számára. amelyek a diák egyéni képességein alapulnak. Valódi kooperatív munka az. (Forrás: Czike Bernadett: A pedagógusszerep változása) D2. 331 . és tevékenyen bevonja őket a munkába. A differenciált tanításban a tanárok olyan tevéken ységeket terveznek meg. növekszik minden diák s ikerének valószínűsége. Ehelyett gondolkodásra ösztönzi diákjait. vagy nyilvánítják ki ötleteiket. ez magával hozza az elmélyülést és látókörük tágulását. hogy a terv minden elemét vizsgálja meg abból a szempontból. hogyan akarnak tanulni és hogyan kívánnak számot adni arról.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben si idő felében aktívan vett részt a munkában. A tanár nem siklik végig a fogalmak hullámai fölött. Ahol csak lehetséges. hogy kedvelt gondolkodásmódjukat alkalmazzák -. amit tanultak. b) Tárgyszerű. d) Összetett. Nem állítjuk a lécet olyan al acsonyra. Lehetőséget kaphatnak arra. hogy azzal a céllal választjuk meg a tanítás sebességét. hogy önállóan. és olyan tanulási célokat tűzünk ki. ahol egyszerre mind a négy alapelv érvényesül. A differenciálás a tanulás lényegére összpontosít. A differenciált tanítás: a) Szigorú. hogy leverje a lécet és vesztenek. és alkalmat ad nekik arra. akár a csoportos interjúk alkalmasak arra. A differenciálással a tanárok számos különböző tanítási stratégiát alkalmaznak. hogy megfeleljen a diákok egyéni szükségleteinek. A diákok nem kapnak „egyenruhát”. T2 – Háttéranyagok a differenciálással szervezett foglalkozáshoz Mi a differenciálás? A differenciálás azt jelenti. ugyanis a legtöbb párosban általában az egyik fél jóval többet beszél. küzdjön akár tanulási nehézségekkel. Tudatosítjuk az egyéni különbségeket. Amikor a tanítási-tanulási folyamat és az értékelés a diákok egyéni igényihez igazodik. Figyelembe veszi a diákok legmegfelelőbb tanulási módszereit. A kooperatív tanulási technikák között arra is találunk megoldást. Ilyenek például: A párok között megosztott idő módszere.

és felkészülnek eredményeik szóbeli előadásra. b) választékot kínálunk a diákoknak. fogalmak vagy témák. A folyamat az. amit differenciálunk? A differenciálás jellemzően foglalja magában a következő területek valamelyikét vagy min degyikét: tartalom. eljárások és képességek sz erint történik. A differenciálás során módszerink a diákok tanulási stílusához. vagy úgy. e) Tartalom. hogy a tanulás összetettségét növeljük. egy rajz vagy egy modell. lehet verbális. Mondjuk például. és új gondolatokat. c) a mindenkori értelmi szintjüknek megfelelő „kezdő” vagy „haladó” forrásokat biztosítunk számukra. hogy tanulási erősségének megfelelő módon mutassa be tudását (pl. hajlamaihoz alkalmazkodnak. hogy összetettebb és elvontabb feladatokat adunk. tanulásban) 332 . vagy válasszák tudásuk bemutatásának egyéni módját. hogy a történelmi regényekkel foglalkozunk.V. ahogy tanítunk. egy alapos verbális/ nyelvi tudású diák térbeli produktumot. hogy tanulási stílusok alapján jelöljük ki a feladatokat. f) A folyamat. ha a) előzetesen felmérjük a diákok tudását és jártasságait. A diákok tudásukat használat közben mutatják meg. hogy válasszon ki egy regényt és írja le annak jellemző vonásait. Differenciálhatunk a tartalomban. amelyek számos különböző módon tükrözik a tanultakat. hogy olyan területen szerepeljen. az önálló gondolkodást. produktum. Módosíthatjuk a folyamatot úgy. hogy összehasonlítsa a Hamupipőke kultúrákban kialakul két változatát. beszélgetés vagy vita. hogy némely témát elmélyültebben dolgozhassanak fel. mi az. ezzel bátorítva a diákokat arra. és gyakran országos irányelveket tükröz. Miután eldöntöttük. A produktum a tanulás eredménye. A foglalkozás végén a csoportok összevetik gondolataikat. hogy forrásműveket válogatunk egy tantervi témához. amelyek között van alapvető és bevezető jellegű éppúgy. auditív és kinesztéziás csoportra osztjuk diákjainkat. Megkérhetjük a diákokat arra. és az egyes diákokat a nekik megfelelő könyvekhez irányíthatjuk. vagyis párbeszéd. némelyiknek kevesebbre. Kitehetünk a diákok elé néhány kupac könyvet. (Forrás: Diane Heacox: Differenciálás a tanításban. majd az azoknak megfelelő feladatokkal látjuk el őket. vagy növeljük tanulási módjaik változatosságát. hogy kritikai és kreatív gondolkodásra késztetjük diákjainkat. g) A produktum. A tartalom az „amit” megtanítunk – műveltségi területek. Lehet valami kézzelfogható. és ha a diákok projektkínálatából választhatnak. részletezőbb vagy elmélyültebb. ötleteket is hozhatnak. Némelyik diáknak több tanulásra és gyakorlásra van szüksége. A kinesztéziás diákok félperces jeleneteket terveznek meg és adnak majd elő a két változat hasonlóságainak és eltéréseinek bemutatásával. A tartalom differenciálása vagy a leglényegesebb fogalmak. A korán érő vagy gyors felfogású diákok számára elhagyhatunk tartalmi elemeket vagy felgyorsíthatjuk azok bemutatását. hogy minden diák a maga szintjén választhat. lehet cselevés. A vizuális úton tanulók lerajzolják a két történet hasonló és eltérő elemeit. Képezhetünk tartalmi differenciálás úgy is. A produktum megmutatja. Adhatunk speciális forrásmunkát néhány diáknak meglévő tudása és a témában való kiemelkedő jártassága okán. kifinomultabb. eltéréseit. mint bonyolultabb. ahol nem kiemelkedő (pl. Például osztályunk azon dolgozik. Legyenek a produktumok is differenciáltak. amit a diákok elsajátítottak és képesek alkalmazni. mint például egy beszámoló. A tartalmi differenciálás abban áll. Gyermekmegismerés Mi az. A produktum akkor differenciált. modellt vagy kollázst készít). hogy vállalják a feladatot. ha olyan elemekre épül. egy kiemelkedő zenei tehetségű diák dalt szerez). például paródia. vagy arra. vizuális. A tantervi tartalmat rendszerint az iskola vagy a település(ek) határozza meg. folyamat. szimulált bírósági tárgyalás vagy tánc. amelyekkel megismertetjük a diákokat. és minden diák azt a feladatot kapja. A hallás után tanulók megbeszélik a két változat egyezéseit.

f) a tevékenységek kitalálása. értékelése. a csoportok elrendezése. kitalálni. az időkorlátok kialakítása. a tervezetben érvényül-e a négy alapelv. felosztása. szöveg önállóan feldolgozható részei. kitalálni. hogyan lehet négyfelé osztani. szövegek írása. az új ismeretek. páros vagy csoportmunka). 333 . kitalálni. T3 – Hogyan lehet felkészülni a foglalkozásokra? Kooperatív tanulásszervezésű foglalkozás a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l) tananyag átnézése. g) a megtanulásra. képességek elsajátításához szükséges idő tervezése. h) a produktumok bemutatása. kitalálni. hogyan lehet kooperatívvá tenni. tudású diákok számára. ha kell.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben D3. a diákok munkájának megtervezése. b) a tanítási/ tanulási folyamat megtervezése a különböző képességű. figyelve arra. milyen módszereket lehet alkalmaznunk. az osztálykép. az értékelés tervezése. Differenciált tanulásszervezésű foglalkozás a) a téma megválasztása. e) a csoporton belüli munka tervezése (közös munka. c) a produktum megtervezése a különböző erősségű intelligenciákkal rendelkező diákok számára. kitalálni. d) a tanulócsoportok megtervezése (egyéni. hogy a különböző feladatokon dolgozó és különböző képességű gyerekek időigénye is különböző. melyek a feladat. munkamegosztás). eszközök előkészítése. milyen csoportokban szeretnénk dolgozni.

) és a Gyermekmegismerés (1. 3. 5. ). 2.. 3.. 4. és emeljük ki a fontos gondolatokat. megismerése segíti az osztályfőnököt a diákokkal való együttműködésben. tartalma: Megelőző tapasztalat: Ajánlott továbbhaladási irány: A kompetenciafejlesztés fókuszai: Kapcsolódási pontok: Támogató rendszer: Módszertani ajánlás Időfelhasználással kapcsolatos javaslat:  A foglalkozást lehetőleg szünet nélkül tartsuk meg. A hallgatók csoportos. tapasztalatokat.. Az egyes tevékenységek szervezésével kapcsolatos javaslatok (csoportok. pedagógiai ismeretek. érzelmeket hogyan lehet „hasznosítani” osztályfőnökként – Mendelovics Zsuzsa Ajánlott időkeret: A modul közvetlen célja: A modul témái. 334 . amikor alkalom adódik. a Pedagógusszerepek (1. megerősítéseket.. önbizalom.  Alkossunk véletlenszerűen négy-ötfős heterogén csoportokat. páros vagy egyéni munkaformában dolgoznak. 135 perc Annak tudatosítása. alkalmazás Pszichológiai.. 3. 4.V.. érdeklődés szerinti csoportokban zajlik.) modulok foglalkozásai. kritikai gondolkodás. Az eddig tanult ismeretek tudások elmélyítése. A tanítványokkal kapcsolatos ismereteket.. 4. adjunk a hallgatóknak személyes visszajelzéseket. didaktikai. 2.. Gyermekmegismerés V. ellenőrzéssel kapcsolatos javaslatok:  A foglalkozás során bármikor. 5. hospitálások önállóság. 2.. munkaformák. illetve az Értékelés (1. Differenciálással kapcsolatos javaslat:  A foglalkozás egy részében a munka.. Értékeléssel. hogy a gyerekek. alkalmazása saját iskolai élmények. tolerancia.  Kísérjük figyelemmel a csoportmunka közben elhangzottakat. módszerek):  A témát kooperatív módszerekkel dolgozzuk fel. az első három modul További ilyen irányú tanulmányok.

Assertiv kiadó. és el tudunk helyezni öt-hat darab négyfős csoportot.T. Molnár Edina: Egy iskolai konfliktus elemzése (UPSZ 2001/május) Szekszárdi Júlia: A konfliktuskezelés gyakorlata (UPSZ 2001/május) Oláh Erzsébet – Zsidi Zoltán: Mit tehet az osztályfőnök 9–26.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Tér. teremelrendezés. Budapest.) o A személyes kapcsolatteremtés o A patrónus o Segítő párrendszer o Lakva ismerjük meg egymást! o Voltaképpen mi is a cél? o Két osztályfőnök egy csárdában o Emberi kapcsolatok olvasásra  Van másik iskola is című kötetből: (SuliNova 2007. 2002. oldal Fehér Márta (szerk. 2010.): Szabályok az iskolában 67. színes filctollak és blu tack. Támogató rendszer:  Fehér Márta: Például című kötet fejezetei: (SuliNova 2005.. Szabad Iskolákért Alapítvány. 335 .E. Budapest. teremigény:  A foglalkozáshoz olyan terem szükséges. oldal.) o A patrónus o Az osztályfőnök feladatai o Művészeti nevelés o Problémafeltárás a Novusban      Thomas Gordon: T. anyagok:  Csomagolópapírok. amelyben mozgatható asztalok vannak. A foglalkozás megtartásához szükséges eszközök.

Kritikai gondolkodás Egyéni munka tát Önismeret Önálló gondolkodás Az ablak módszert használva beszéljék meg közösen a kapcsolatok általánosít. A második foglalkozás jegyzeteit is Kritikai gondol. nehézségeit. tanulási erősségeit.V. Ráhangolódás. beszélgetett-e a tanítványá. tudott-e az Információkezelés egyéni és az osztálybéli konfliktusokról és kezelte-e ezeket. 336 . tanulási stílusát.) Papír. a feldolgozás előkészítése Idő Tevékenységek Tevékenység célja. egészítsétek ki. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök.Problémakezelés Csoportforgó it. Papír. jellemezze valamelyik osztályfőnökével való kapcsola.Empátia ható jellemzőit. fejlesztendő készségek. Amennyiben szükséges. köz íróesz- kodás Saját jegyzet  A foglalkozások javasolt időkerete – a csoport egyedi igényeitől függően – változtatható. íróeszcsoport – ablak köz módszer Saját jegyzet 10’ Az egész csoport egy plakátra gyűjtse össze a különböző kapcsolatok jellemző. (Segítség: megismerte-e a családot. beszélgetett-e a családdal négyszemközt. köz íróesz- 10’ Kooperatív Papír.Együttműködés val négyszemközt. ismerte-e tanítványai képességeit. Gyermekmegismerés Foglalkozásvázlat I. anyagok (mellékletek) 10’ Minden hallgató írja le.Frontális használják. tudott-e segíteni a pályaválasztásban stb.

az erős intelligencia területek használata. segítségnyújtás a tanulási stratégiák kialakításában. segítségnyújtás a tantárgyakon kívüli ismereteket. etikai kérdésekben. szociális képességek. hogyan látta el az adott tevékenységet. amelyek segítették a probléma megoldását. segítségnyújtás és megszervezése különböző szabadidős tevékenységeknek. kapcsolattartás a szülői házzal. segítségnyújtás a tanulásban. tanulási képességek. anyagok (mellékletek) 25’ Az osztályfőnöknek annyi feladata. Az új tartalom feldolgozása Idő Tevékenységek Tevékenység célja. csoportdinamika. Egyéni munka 337 . amennyit elvárnak a szülők. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. segítségnyújtás az életstratégia kialakításában. osztálytársak). a gyengébbek fejlesztése. segítségnyújtás a konfliktusok kezelésében. fejlesztendő készségek. való eligazodásban. amelynek diákként részese Kritikai gondolkodás volt.) A hallgatók páros munkával írjanak össze legalább tízféle osztályfőnöki tevékenységet. segítségnyújtás a beilleszkedésben (iskola. kompetenciák fejlesztése. osztályfőnöki óra megtartása. segítségnyújtás társadalmi kérdésekben. (Nyílván ezt 30 fős osztály vezetőjeként nem lehet véghezvinni. köz íróesz- Melléklet 15’ Mindenki válasszon a felsoroltak közül egy olyat. Önálló gondolkodás Egyéni munka ill. az iskola vezetése. segítségnyújtás erkölcsi. tevékenysége van. a fenntartó és az oktatási Együttműködés Páros munka törvény. tudások megszerzésében.) Saját jegyzet Papír. Írja le. amennyit talál magának. a tanítványok sok szempontú. amely a patrónus (10–12 gyerek osztályfőnöke) kötelességeit írja Kritikai gondolkodás le. hogy az osztályfőnöke. kompetenciák fejlesztése. segítség nyújtás az önismeret fejlesztésében.Érvelő kritika galmazza meg. A hallgatók olvassák el a mellékletben az AKG pedagógia programjából vett részt. segítség nyújtás az osztálytársakkal való kapcsolatok kiépítésében. (Segítség: kapcsolattartás a gyerekkel. kapcsolattartás a gyereket tanító tanárokkal. feloldását. hogy az osztályfőnökének melyek voltak azok a vele kapcsol aÖnismeret tos ismeretei/tudása. Fo.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben II. hagyományok ápolása. sokoldalú megismerése.

az eseteket a hallgató végiggondolná. A megjelenítés lehet előadás. majd be fogja hozni Zsuzsi a lemaradását. A tanító néni vigasztalta a szülőket. Néhány vállalkozó páros jelenítse meg megbeszélésüket a tanítvánnyal vagy a szaktanárral. Problémamegoldó gondolkodás Alkalmazás Szakismeret III. A hallgatók olvassák el a mellékletben található elbeszélést. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. ellenőrzés és értékelés Idő Tevékenységek Tevékenység célja. hogy mit tett az új tanító néni azért.Szakirodalom szélés . A második évet Zsuzsi már az új iskolában kezdte. A sikertelenségek teljesen elvették Zsuzsi kedvét az iskolától.V. hogy már egy éve együttműködnek osztályfőnökként egy osztállyal. Milyen a gyerekkel kapcsolatos ismeretekre van szüksége ahhoz. Az osztályukban lévő gyerekekkel különböző események történek. mondván. Segítenie kell ezek megoldását/feloldását. Gyermekmegismerés Együttműködés 10’ Csoportos munkában mutassák be egymásnak a történeteiket és értékeljék kö. a tanulástól. hogy segítsen? Hogyan beszélgetne el az adott problémáról a gyerekkel? Mit tanácsolna szaktanár kollégájának? Mielőtt ezeket.Szakirodalom telés 15’ A hallgatók párban dolgozzanak. Zsuzsi két évig a körzeti általános iskolába járt. vers. Képzeljék el. hogy hogyan kell szólni a gyerekekhez. rajzos. olvassa el.Egymásra figyelés zösen a megoldásokat. hogy mit ír Thomas Gordon arról. de ahogy múlt az idő. Az új tartalom összefoglalása. Nem tudott a többiekkel haladni. Eleinte szívesen kelt fel és indult el az iskolába. fejlesztendő készségek. új iskolát kerestek a lányuknak. Zsuzsi szorongása egyre nőtt. színjátszós vagy pantomim. anyagok (mellékletek) 15’ A téma összefoglalásaként a hallgatók olvassák el Zsuzsi édesanyjával készített beszélgetést. Kooperatív csoport – háromlépcsős interjú Páros munka Saját jegyzet Egyéni jegyze. Ez után beszélje meg a csoport. zenés. hogy Zsuzsi mamája a két 338 Empátia Szakismeret Véleményalkotás Vitakészség Szociális ség érzékeny- Egyéni munka Háttéranyag Közös megbe. A szülők döntő lépésre szánták el magukat.

a tanárokról 20’ A hallgatók írják le:    5’ Mennyire tudta hasznosítani. tanult új ismeretekkel. alkalmazni eddigi ismereteiket. Önismeret Segítő kotás véleményalEgyéni munka Érzelmek kezelése Kritika elfogadása Közös megbeszélés Az oktató értékeli a csoport munkáját 339 . Mennyire elégedett a szerzett. az osztályról...Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben év eltelte után ezt mesélte el az iskoláról. Mennyire elégedett a saját és társai munkájával.

az életkorhoz igazodó mentálhigiénés-. hogy Zsuzsi a felső tagozaton képesé 340 . A közös megbeszélések. A patrónus kiemelt feladata a közvetlen . közvetíti – ha szükséges – problémáikat. tájékoztatva a gyerekeket és szüleiket is. A patrónus félévente írásban értékeli a tanulók fejlődését. Nagyon sokat tett a két osztálytanító. négyszemközt is és az egész csoporttal közösen is. tájékozódik a tanulók tantárgyi előmeneteléről. Az egyik Down-szindrómás. képzési ügyekről éppúgy. A patrónusok közössége heti rendszerességgel értékeli a tanulók munkáját. önismereti fejlesztés egyaránt. Ezt az értékelést a tanulóval egyezteti. így az órákon lehetőség van arra is. a másik – Zsuzsi. A külö nórai és a napközis foglalkozások eredményeként elérték. haladását. A patrónus h etente legalább egyszer alkalmat biztosít a gyerekek számára a beszélgetésre. élet. Az első években a legnagyobb gondot a beilleszkedés jelentette. A patrónus a tanuló minden iskolai döntésében részt vesz. s csak az engedélyével lehet iskol aidőben iskolán kívüli programokon részt venni. hogy a gyerekek az adottságaiknak leginkább megfelelő terhelést kapják. Tájékozódik és tájékoztatja őket a tanuló iskolai munkájáról. A szakértő a Gyermekek Házát ajánlotta. A patrónus képviseli az iskolában a tanulókat. ahol két SNI-s tanuló van.és normaközvetítés.V.tevékenységekben. s javaslatot tesz a feladatokra. függően a beszélgetés témájától. a további időszakra. A tanulók legtöbbször kooperatív csoportokban dolgoznak. A fejlesztő pedagógus 18 féle módszerrel próbálkozott. Nélküle a tanulót érintő lényeges ügyekben nem lehet dönteni. Olyan osztályba. mint anyagi kérdésekről. tanulását alakítani. vagy más programokról. T1 – A patrónus kötelességei (részletek az AKG pedagógia programjából) A patrónust a gyerekek az első év elején. egyeztetve a szaktanárokkal. tanulási lehetőségeit az egyik pesthidegkúti iskolában. verbálisan is megjeleníthető – és a közvetett érték. diszgráfiás és diszkalkuliás. pedagógiai. A patrónus dolga a jelenlét ellenőrzése. hogy talán majd megállja helyét egy szakiskolában. A csoportos beszélgetéseken tájékoztatja a tanulókat az iskolai élet információiról. segítséget kértek az Alternatív Pedagógiai Műhely szakemberétől. hogy a fejlesztő pedagógus segítsen az SNI-s gyerekeknek. hogy ez sikerüljön. más szaktanárokkal. hogy módja legyen a magánéleti problémáiban. a teljes képzési időszakra választják. aki erősen diszlexiás. képességeinek fejlesztését. a sikeres iskolai élet. amikor arról mesél. Az alapkészségek elsajátítását fejlesztő pedagógusok segítettek. Amikor a szülők másik iskolát kerestek. személyes fejlődésében. A patrónus – tudatában a tanár – diák. Zsuzsi például nagy nehézségek árán tanult meg olvasni. Főleg tanulási problémákkal küzd.és munkarendjét. enyhén autista. munkáját. s megismerteti a szülőkkel. s ha valami ok miatt nem sikerül megtalálniuk egymással a hangot. akkor is csak hosszabb idő alatt – rendkívüli esetben – van mód a váltásra. A szülők ezt el is fogadták Zsuzsi rengeteg iskolai és iskolán kívüli fejlesztő programon vett részt. egyéni tapasztalatok alapján a patrónus a szülőkkel is egyeztetve személyre szóló programot alakít ki – közösen a tanulóval – a hatékony tanulás. Ezt a feladatát heti rendszerességű (legalább egy alkalommal hetente) „cs ibefoglalkozáson” is teljesíti. segíti őket. konfliktusainak megoldásában is közvetlenül segíteni. órai munkájáról. s az élet egyéb területén való boldogulás érdekében. személyiségjegyeit. felnőtt – gyerek eredendően meglévő aszimmetrikus viszonyának – olyan személyes kapcsolatokra törekszik a gyerekkel és szüleikkel. D2. Gyermekmegismerés Mellékletek a foglalkozáshoz D1. Személyes ráhatással törekszik a gyerekeket a számukra leginkább megfelelő úton tartani. Mára sikerült elérni. Képviseli érdekeiket. T2 – A legjobb iskolát találtam meg a lányomnak Kezdi mondandóját Zsuzsi édesanyja. hogyan látja a szülő szemével gyermekének helyét és kapcsolatait az osztályban. A patrónus tartja a kapcsolatot a szaktanárokkal. Zsuzsi integrált osztályba jár. a következő időszak feladatairól. A patrónus tartja a kapcsolatot a szülőkkel.

a tanárok. mint a többie knek az ebédelésnél. gondolta. iskolai programon (ünnepek. hogy „egészséges” gyerekük társként kezelje a „más. ha a szülő és a pedagógus mindenre odafigyel. Ezt az őszinte. Ezeken az alkalmakon nem csak a saját lányával foglalkozott. Minden osztály. a család együttműködésén nagyon sok minden múlik. hogy a tanárok a lányukat mindenben egyenrangúnak tekintsék a többiekkel. hogy a szülő őszintén beszélje meg a tanárokkal.a bánásmód ne különbözön másokétól. amikor a többiek. tud tanulni. hogy személyre szabottak a követelmények és egyénileg értékelik a tudást. Sajnálatra nincs szükség. a problémás helyzeteket közösen oldják meg. ha vélt. tanárokkal egyeztesse. ellenszenves. hogy ezt a társak tanulják meg kezelni. Ez nagyon nehéz feladat. természetessé kell tenni azt. sikerélményeket biztosító tanári munkára. tanulásra. Az együttműködés más oldalról azt jelenti. Megtanulta azt is. hogy igyekezzenek megteremteni az osztálytársak közötti szolidaritást. amely azután természetes cselekvéssé. kirándulás) részt vett. Azt tartják a legfontosabbnak. önállóan ismereteket szerezni. ill. vagy valódi hibás. Mindezek ismeretében mód lehet arra. az egyforma kezelési módot. Zsuzsi szülei fontosnak tartják. és pontosan tudnia kell annak hátterét és a többi gyerekre való hatását. Pl. Rá kellett jönnie. megszüntetni azonban nem tudják. hogy a Zsuzsival foglalkozó tanítókkal. pedagógusokkal szoros kapcsolatot épített ki. A gyerekek nyilván érzékelik a követe lménybeli és teljesítménybeli különbségeket. a szolidaritás. Ahhoz. az osztályközösség miben képes segíteni a gyerekének. hogy az iskolán kívül Zsuzsi milyen fejlesztő foglalkozásokon vesz részt. Zsuzsi mamája tisztába van azzal. Zsuzsi szülei azt várják a pedagógusoktól. empatikus értékei segítik. hogy vigyázzon a kártyájára. Ez nagyon fontos momentum volt.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben vált az önálló ismeretszerzésre. beszélgetni a problémáról. így nagy szerepe van abban a tanároknak. az elméleti tantárgyakból-függetlenül attól. hogy az iskolai szakemberek majd minden problémát megoldanak. mint más. a pedagógus érti és megérti a gyerekkel kapcsolatos otthoni történéseket és azok hátterét. nem veszítheti el. foglalkozások. Nem elég beszélni. A gyerekeknek mindenütt olyan helyzetet kell teremteni. Zsuzsi is csak akkor írhasson javító dolgozatot. hogy tevékenykedve szerezzenek tapasztalatokat az SNI-s gyerekek helyzetéről. Nagyon fontosnak tartotta. Hasonlóan a szülőnek is értesülnie kell a napi iskolai problémákról. az iskola más szakemberei nem mindenhatók. egyenrangú viszonyt csak úgy lehet kialakítani. Az órán kívüli programokban is biztosítani kellene az esélyegyenlőséget. vagy dolgozzon vele egy csoportban. ha minden gyerek csak kártyával ebédelhet. a gyengén sikerült dolgozatok ugyanúgy számí tsanak be az év végi eredménybe. fejlesztési módszereit is igénybe kellett venni. ugyanis mint minden szülő azt hitte. hogy mindenki egyenlő eséllyel induljon. életéről. ne nézze levegőnek. Az osztályba járó gyerekek szüleivel. de talán a személyre szabott köv etelmények és a sok dicséret lehetővé teszi. hogy gyerm ekük tanulásbeli és egyéb hátrányait. tanárok igyekeznek csökkenteni. Általában a szülői ház toleráns. Elég hamar megtanulta. de megmutatja. hogyan bánjon a saját képességeivel. a háttérből segítés szándéka. Zsuzsi szülei nagyon jól tudják és érzékelik. különbségeit a tanítók. mint amilyen én vagyok osztálytársát”. és neki is be kell mutatni. a gyerekének érzelmeit sértő dolgot tapasztal. Időnként az osztály előtt is. mint a többieknek. hogy mennyi mindent tud. hogy a sportprogramokat nehéz úgy megszervezni. Zsuzsi mamája szerint a szülőkön. és az osztályba járó gyerekek szüleinek a segítségére van szükség. szívesen üljön mellé. kötelékké válik. hogy a körülmények ne 341 . akkor Zsuzsitól is meg kell követelni. bár erősen szorongva. hogy ez megvalósuljon. hogy lánya ebben is sikert érjen el. Például: a testnevelés órán ugyanazokat a gyakorlatokat végezhesse el. hanem részt vett az egész osztály életében. Napi kapcsolatban vannak egymással. hogy kialakul az elfogadás. hogy a pedagógusok. nagyon sokszínű. figyelmes. ezért külső szakemberek terápiáját. hogy az iskola. problémáiról.

Gyermekmegismerés gátolják a gyereküket a hátrányok leküzdésében. Ha ezt nem fogja elkészíteni. igyekezni fogok elfogadóan és megértően meghallgatni az – úgy.” (Thomas Gordon) A feldolgozandó esetek: a) Az első órában tanító kollégák arról panaszkodnak. A csoportját kifejezetten gátolja a munkában. b) Borcsi hetedikes. Hiába próbál valamelyik csoporthoz csatlakozni. Mire elolvassa a saját részét – amit azután el kellene magyaráznia a társainak – a többiek már rég mindennek készen vannak. hogy figyeljen. (Leírta: Harsányi Zsuzsa) D3. d) Janka ötödikes. Áront bármelyik iskolába vihetném – mondja Zsuzsi mamája. hogy habár nagyon messze laknak az iskolától. hogy megleld saját megoldásod -. tetteik helyességét. Ez a szokás már három éve tart. de erre a két gyerekre vigyáznak. Igaz. ki-ki a maga egyéni igényeivel és azzal a jogával. Áron is ebben az iskolában tanul. Amikor megosztod velem problémáidat. és majd az adott alkalommal megtartja a társának a születésnapját. nem hajlandó megtartani a társa születésnapját. amellyel igényeid kielégítésére törekszel. előtte pár nappal balhézni kezdett. hogy megpróbálja kielégíteni ezeket az igényeit. c) Évi minden szünetben egyedül van. és Zsuzsi a lehető legtöbbet fejlődjön mentális. Pl. hogy az eredményei ennek ellenére jók. vagy amikor gondod van igényeid kielégítésével. mindig tudatosítják a gyerekekben mondataik. Elege van az egészből. a kegyetlen gyerekjátszmák ebben az osztályban is ugyanúgy megvannak. Áron most másodikos. A tanítók alaposan foglalkoznak a kérdéssel. e) Lali tizenegyedikes. Ha így teszünk. Neki is van egy Down szin drómás és egy értelmileg enyhén sérült osztálytársa. a gyerekek elfordulnak tőle. semhogy a sajátjaimra szoktassalak. kisebbik gyerekük. Többszöri felszólításra sem adta be a család történetével foglalkozó házi dolgozatát. Áron és osztálytársai pontosan tisztában vannak azzal. hogy inkább megkönnyítsem számodra. hogy máshol jobb lenne a gyerekemnek.V. és figyelnek rájuk. és ahogy arrébb áll. Amikor Dórira került volna a sor. segíti őket és barátkozik velük. Hiába kérik a tanárok. hallhatóan róla beszélgetnek. óvják őket. az év végén eggyel rosszabb os ztályzatot kap. Igyekszem őszintén elfogadni magatartásodat. szinte olvashatatlanul ír. 342 . Nagyon lassan érti meg. ez nekem értékes és szeretném fenntartani. fogja fel a tananyagot és nagyon lassan. Mindemellett mindketten külön személyek vagyunk. Eszembe se jut. pletyká lkodnak. A tanév elején mindenki kihúzza egyik osztálytársának a nevét. teljesülnek kívánságaid. hogy Vivi – tízedikes diák – mindig elkésik az óráról. Áron képességei kiválóak. T3 – Hogyan kell szólni a gyerekhez? „Te és én kapcsolatban élünk. hogy megünneplik egymás születésnapját. de az enyémek ugyanígy. mindenhol szívesen fogadnák. f) Az osztályban már hetedik óta az a szokás. senki sem lesz vesztes. mindketten nyerünk. Minden órán jegyzetelés és a feladatokkal való foglalkozás helyet rajzol. a tanáraival. A szülők elégedettségét mutatja. de semmilyen eredményt sem sikerült elérniük. „különös” helyzeteket kezelni. Már sok mindennel próbálkoztak. az alapértékeivel. hogyan kell helyesen segíteni a „furcsa”. fizikai és értelmi képességei terén. hogy mit jelent a szindróma. Én nagyon elégedett vagyok ezzel az iskolával. a két gyereket elf ogadja.

 a pedagógusnak tisztában kell lennie saját erősségeivel. Kulcsfogalmak:  Aktív állampolgárság. a csoport közös gondolkodása. o.  az iskolának kötelessége a gyerekeket felkészíteni az aktív állampolgári szerepre és ehhez biztosítani a szükséges emberi. reflektív ember legyen. 2004 (A demokratikus gondolkodás kognitív aspektusai 197–223. a résztvevők attitűdjének formálása.  a foglalkozásokon alapvetően fontos a saját élményű tanulás. reflexió. 2006/46. 217–227. aki adott esetben képes útmutatást. megosztása a társakkal. hanem személyiségfejlesztés is. gyengeségeivel.  a pedagógusnak tudatában kell lennie. hogy ő maga hiteles. felelős döntéshozatal. közösségi tanulás. problémamegoldó képessé g. A foglalkozások megtartásához ajánlott és a hallgatóknak kiadható szakirodalom:  Csapó Benő: Tudás és iskola. aminek szerves része a tapasztalati tanulás módszerével történő szociális kompetenciafejlesztés. felelősségvállalás. Élet és Irodalom. tapasztalati tanulás. és így képessé válhat a folyamatos önfejlesztésre. hogy a tanárszerep változóban van és személyesen is felelős saját szerepének (ki)alakításáért még akkor is. Kihívások és értelmezések. Műszaki Könyvkiadó. 2006.): A kompetencia. előrelátás. szociális érzékenység.)  Csapó Benő – Fazekas Károly – Kertesi Gábor – Köllő János – Varga Júlia: A foglalkoztatás növelése nem lehetséges a közoktatás átfogó megújítása nélkül. 343 . Budapest. érett. Budapest. tárgyi és módszertani feltételeket.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben VI. tolerancia. demokratikus értékek. Társadalmi részvétel. autonóm személyiség. lehetőségeivel és korlátaival. tudnia kell saját kompetenciáit és azok határait. szociális kompetenciafejlesztés. közösségi szolgálat. tervezés. a folyamatos kihívásokkal való szembenézésre. kortárs segítés. harmonikus személyiségű. o. elismerés.  a pedagógusnak erőfeszítéseket kell tennie annak érdekében. közösségi projektek A foglalkozástervek üzenete:  az iskolának meghatározó szerepe van abban. méltányosság (az elesettek. példaadás. empátia. munkavállalói készségek. szolidaritás. hiteles vezetői készségek. önkéntesség. kritikus gondolkodás. értelmiségi életet élő. In: Demeter Kinga (szerk. a hátrányos helyzetűek vagy az átmenetileg nehéz helyzetbe kerülők segítésének és elfogadásának alapelve). többek között közösségi szolgálati projekteken keresztül is. ha ezért konfliktusba kerül(het) a környezetével. a fogyatékosok. sz. OKI. ha maga is kételkedik. fogódzót adni a gyerekeknek még akkor is. rejtett tanterv. együttműködés. demokratikus készségek. a hallgatók korábbi tapasztalatainak felidézése.  Falus Katalin – Jakab György: Az aktív állampolgárságra nevelés. pedagógusi szerepek. hogy a gyerekekben és a szülőkben tudatosuljon: az iskolában nem csak tanítás -tanulás folyik.

VI. 344 . Zsók Ágnes – Garas Ildikó: Az „önkéntességből való tanulás” és a DIA-modell mint a pedagógiai módszerek kiszélesítési lehetőségei. Sütőné Koczka Ágota: A szociális készségek fejlesztése kamaszkorban. Társadalmi részvétel. képzési vitákban. http://www. 2008. 2009. 2008 Szabó Eszter: Diákakadémia = képzés + projektek. április. 2009 június. 2004/4. Trefort Kiadó. Budapest. 52–68. közösségi projektek              Földes Petra: Jogtudatosság és demokrácia. december. DIA. Új Pedagógiai Szemle. sz. 2004/IV.osztalyfonok. Új Pedagógiai Szemle. Educatio. Educatio. In: ILO – Working Group for International Cooperation in Skills Development Conference Proceedings (http://www. o. 2006/12. jubileumi szám. Galambos Henriette Rita: Az élet iskolája. Támpont melléklet. 1998 Török Katalin: A civil szervezetek szerepe különféle tudások és készségek elsajátításában. Parola. magyar fordítása a DIA által szerkesztett Az élet iskolája tanári segédkönyvében. Miénk itt a tér füzetek 3. Projektfüzet. Amarodrom. szám. január.norrag. Mentor. sz.org/wg). Budapest. avagy a szociális és munkavállalói készségfejlesztés egy lehetséges útja.php?id=552. szám. Minoritás Alapítvány. McGrath. Nárai Márta: A civil szervezetek szerepe és jelentőségük. Új Pedagógiai Szemle. 2008. Sütőné Koczka Ágota: Szociális készségek fejlesztése kamaszkorban. 2005 Szabó Ildikó – Örkény Antal: Tizenévesek állampolgári kultúrája. Galambos Henriette Rita: A fiatalkori helyzetbehozás. 2007. Simon: Életviteli és munkavállalói készségek és ezek megjelenése az oktatási. 2004/IV. Galambos Henriette Rita: Helyzetbe hozni a fiatalokat.hu/cikk.

módszertana. 1. valamint az együttműködésre épülő helyzetek.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben VI. a résztvevők bevonása. Bevezetés a tapasztalati tanulás és a közösségi szolgálat témakörébe – Galambos Henriette Ajánlott létszám: Ajánlott időkeret: A foglalkozás közvetlen célja: A foglalkozás tartalma: 20-24 fő (esetenként 5-6 négyfős csoport). Motiválás a majdani saját szolgálati program létrehozására. 345 . A kompetenciafejlesztés fókuszai: autonómia problémalátás. problémakezelés empátia együttműködés konfliktuskezelés szervezőkészség szociális érzékenység Módszertani ajánlás Időfelhasználással kapcsolatos javaslat:  A foglalkozást lehetőleg szünet nélkül tartsuk meg. A diákok saját élményeinek felidézése. módszerek):  A modul minden foglalkozására jellemző az interaktivitás. A témával kapcsolatos fogalmak tisztázása. valamint várható eredményei iránt. 90 perc A diákok érdeklődésének felkeltése az (iskolai) közösségi szolgálat alapértékei. de nagyobb létszámú csoporttal is működőképes. jó gyakorlatai. munkaformák. céljai. A diákok meglévő heterogén tudásának mozgósítása és megosztása. Az egyes tevékenységek szervezésével kapcsolatos javaslat (csoportok.

Foglalkozásvázlat I. ny imagolópapíron A kérdés száma mellé írnak legalább 3 nevet.  gyengéd ragasztó. Társadalmi részvétel. projektproduktumok kiállításához és megnézéséhez.  vastag. fejleszti. anyagok (mellékletek) 10’ A diákok szabadon körbejárnak a teremben. megerősítéseket. Értékeléssel.  projektor és laptop vetítéshez.Keress valakit. érdeklődés. Tér. 6 kérdés a tábmelyik kérdéssel. A modulban javasolt projektmunkához nagy elszántság.  ragasztós hátú papírlapok (post-it).aki… lán vagy csoszínre hozatala. bizo. a folyamatos megerősítés erősen támogatja. nyos fogalmak fel. (T1 – kérdénemmel válaszoltak. és bizonytalanságtűrés szükségeltetik. anyagok:  csomagolópapír. közösségi projektek Differenciálással kapcsolatos javaslat:  Feltétlenül vegyük figyelembe a csoport tagjainak képességeit. valamint vetítéshez. 346 . előzetes tudását és tapasztalatait. és másik 3-at. hogy alkalmassá váljon 5 -6 db négyfős csoport munkájához. a feldolgozás előkészítése Idő Tevékenységek Tevékenység célja. A foglalkozás megtartásához szükséges eszközök. hogy a falat rongálnánk. teremigény:  A foglalkozáshoz egy átlagos méretű osztályterem szükséges. Ezeket a képességeket a pozitív visszajelzések és értékelés. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. de frontális és egyéni munkához is.Bemelegítés.VI.  A foglalkozások javasolt időkerete – a csoport egyedi igényeitől függően – változtatható. akik tottság. fejlesztendő készségek. teremelrendezés. ellenőrzéssel kapcsolatos javaslatok:  Amikor a foglalkozás során alkalom adódik rá. akik igennel. amivel a plakátokat fel lehet tenni a falra anélkül. és megszólítják 1-1 társukat vala. melyet úgy rendezzünk be. ami komoly önismeretet és magabiztosságot kíván. Ráhangolódás. kockázatvállalási kedv. színes filctollak. adjunk a diákoknak személyes visszajelzéseket.

2. megfogalmazása. 20 kép a témáról.Csoportonként portok kiszá. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. laptop. kételyek. kérdések megfogalmazása Projektor. tudása szerint válaszol.4) 347 . internet hozzáférés A képanyag elérhető az Educatio honlapján: www.3. Az új tartalom feldolgozása Idő Tevékenységek Tevékenység célja. amire a legjobb előzetes ismeretek és tudás mozgósítása.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben motiváció sek) Diákok kezében papír és toll II. amit Pontos kérdések papírcsíkokra írnak. anyagok (mellékletek) 5’ Rövid vetítés: kb. beszédkészség fej- Négyfős cso.educatio. hu T2 – (DVD) T3 – leírása Fotók Fotók 15’ A látottakkal kapcsolatban csoportonként megállapodnak 5-5 kérdésben. fejlesztendő készségek. A jól összekevert kérdések közül minden csoport kap kettőt.papírcsíkok és molás alapján filctollak (1. Érdeklődés felkelté.Frontális se.

ahol működik iskolai közösségi szolgálati program vagy hasonló. A törté.VI.netmesélés páronként lott/olvasott történetekre. közösségi projektek A megválaszolatlanul hagyott kérdéseket lehet a foglalkozás végére hagyni. A program rövid ismertetése. fo. b) Külföldi példák felkutatása és rövid ismertetése. hogy ki-ki mennyire ért egyet ezzel az állítással. Társadalmi részvétel. d) Interjú készítése olyan fiatallal. hogy hogyan kapcsolódhatnak a látott képekhez. majd T4 – Fogalomsén.együttműködés. akivel összeülnek és megbeszélik a két fogalmat és azt.Felelősségvállalás. Állítás: Dolga az iskolának közösségi szolgálati projektekbe bevonni a diáko. hogy kinek a történetét mesélik el. aki itthon vagy külföldön végzett valamilyen önkéntes tevékenységet. egy képzeletbe. Kooperatív módszer – véleményvonal majd hajlított véleményvonal 20’ 10’ 12’ Feladat kiadása és vállalások a következő foglalkozásra: a hajlított vélemén y.Árnyalt gondolkokat. c) A megadott szakirodalom egy elemének feldolgozása és ismertetése. páros munka kártyák egymástól tanulás Szemkontaktussal keres mindenki egy párt. Amikor én vagy a barátom barátja… Konszenzus.Egyéni. előalábbi feladatok közül választva: relátás a) Olyan iskola vagy iskolák felkutatása. 10’ lesztése Mindenki húz egy kártyát és gondolkodik a kártyán szereplő fogalom jelenté.5 percesek lehetnek. Frontális vonalban egymás mellé került résztvevők közös mini-kutatást végeznek az megbízhatóság. galommagyarázat.1. dás. A prezentációk és ismertetések arányosan oszlanak majd el a következő három 348 . A véleményvonalat meghajlítjuk és ezzel a különböző álláspontot képviselők egymás mellé kerülnek.tás.Együttműködés.nyeglátás és láttatás netmesélésbe beleszövik a két kártyán található fogalmat. Frontális törtéA párok visszaemlékeznek saját önkéntes és/vagy civil élményeikre vagy hal. véleményalkoAttól függően. a vélemény nyílt vállalása li vonalon sorakoznak fel a diákok. Eldöntik. A páronkénti történetek mx. lé.

Az új tartalom összefoglalása.A foglalkozás lezá. fejlesztendő. 1 rása.Egyéni munka kozással vagy az ő teljesítményével. hogy melyik foglalkozásra készül fel. 1. cseppko_gyermekotthon: középiskolás fiatalok önkéntes tevékenysége a Cseppkő utcai Gyermekotthonban közösen az otthon lakóival. a pozitív gonrövid mondat/megszólaló. faluszepites_somogy: egy kis somogyi faluban az Önkéntes Fiatalok Napján a falu apraja-nagyja palántákat ültet a falu főutcájában. III. T3 – A mellékelt fotók leírása A fotók a Demokratikus Ifjúságért Alapítvány programjain készültek. 2. Max. aki… Kérdések:  Voltál már valaha önkéntes?  Tudod mit jelent az önkéntesség?  Jó ötlet lenne-e szerinted az iskolai közösségi szolgálati tevékenységért érettségi plusz pontot adni?  Tudomásod szerint van olyan ország. megnyilvánulásával kapcsolatban. dolkodás csírái Mellékletek a foglalkozáshoz T1 – Keress valakit. Minden pár előre jelzi. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. sokszorosításuk csak az alapítvány engedélyével lehetséges. ahol ez így történik?  Szeretnél egyetemi éveid alatt önkéntes munkát végezni?  Lehet az önkéntesség kötelező?  Szerinted van köze az önkéntességnek a munkavállalói készségek fejlesztéséhez? T2 – Fotó-összeállítás Iskolai közösségi szolgálati vagy önkéntes programokról készült fotók a lemezmellékleten.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben foglalkozás elején. készsgek. a tanfolyamon kívül történő felhasználásuk. 349 . ellenőrzés és értékelés Idő Tevékenységek Tevékenység célja. anyagok (mellékletek) 8’ Mindenki a jobb oldali szomszédjának mond valami pozitívat az aznapi foglal.

így ismerkednek városuk múltjával. jatszoter_komloska_2: egy nemzetközi nyári tábor önkéntesei játszóteret építettek Komlóskán. gyermekotthon_jatekosztas: önkéntesek által összegyűjtött játékadományok szétosztása egy gyermekotthonban. zs_vege: kezek. muralmoral: a pécsi Murál morál csapat önkéntesekkel nagyméretű figyelemfelhívó falfestményt festett. hogy felhívják a figyelmet a közösségi összefogás fontosságára. akikkel közös versenyeket. 18. 15. 5.VI. piszoktól. kutyamenhely: önkéntes fiatalok menhelyen élő kutyákat sétáltatnak. 350 . kozod2007_szemetszedes: 2007 áprilisában – az Önkéntes Fiatalok Napján – önkéntesek szedik a szemetet a budapesti Városligetben (ezen a napon mintegy 300 önkéntes közel 80 zsáknyi szemetet szedett össze). a fizikai erőfeszítésről. zsuzsi_vonat: debreceni fiatalok egy helyi kisvonatot tisztítanak meg a felesleges firkáktól. idosekotthona: középiskolás diákok délutánonként idősek otthonában élő emberekkel beszélgetnek. 11. 21. segítenek ügyeik intézésében. hogy utóbbiak is szerezzenek élményt a spo rtolásról. temetoprojekt: kőszegi önkéntes középiskolások katonai temetőt tesznek rendbe. faluszepites_somogyapati: Somogyapátiban általános iskolás gyerekek megtisztították a falu utcáit a szeméttől. 9. 14. jatszoter_ovoda: óvódások rendbe teszik a falujukban a játszóteret. amikor önkéntes látók és látássérültek együtt futnak. ingyen_oleles: tatabányai fiatalok ingyen ölelést „osztogatnak” tatabánya utcáin az arra járóknak. 13. játék okat játszottak. 12. festéktől. kapcsolda: budapesti középiskolások két napra vendégül láttak az iskolájukban fogyatékos fiatalokat. 17. fussafenyben: Fuss a fényben futógála. 8. hogy felhívja a figyelmet a tá rsadalmi felelősségvállalás fontosságára. közösségi projektek 3. 16. konyvtar_adomany: önkéntesek szállítják egy iskolai könyvtár számára az összegyűjtött könyveket. Társadalmi részvétel. 4. 19. graffiti: önkéntes középiskolások eltávolítják az iskolájuk falát elcsúfító graffitit. 6. jatszoter_komloska_1: egy nemzetközi nyári tábor önkéntesei játszóteret építettek Komlóskán. iskolaszepites: egy Pécs melletti kistelepülés bezárásra ítélt általános iskolájában a gyerekek és önkéntes pécsi egyetemisták együtt festettek ki néhány tantermet. 10. 7. 20. smilydebrecen: debreceni önkéntesek és fogyatékos fiatalok élő smiley képe.

Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben T4 – A modul kulcsfogalmai fogalomkártyákon aktív állampolgárság demokratikus készségek előrelátás felelős döntéshozatal kortárs-segítés méltányosság pedagógusi szerepek reflexió szociális érzékenység tervezés autonóm személyiség együttműködés empátia hiteles vezetői készségek közösségi szolgálat munkavállalói készségek példaadás demokratikus értékek elismerés felelősségvállalás közösségi tanulás kritikus gondolkodás önkéntesség problémamegoldó képesség szociális kompetenciafejlesztés tapasztalati tanulás rejtett tanterv szolidaritás tolerancia 351 .

kérdések. mert ezek biztosítják a leghatékonyabb felkészülést a projekt megvalósítására. 2. Társadalmi részvétel. 4 fős csoport). Az előző órai új ismeretek felidézése. Felkészülés a tevékenység megvalósítására. Az egyes tevékenységek szervezésével kapcsolatos javaslat (csoportok.VI. megválaszolása. módszerek):  Ebben a foglalkozásban kiscsoportos és frontális munka folyik. Reális projektterv készítése. 90 perc A diákok felkészülése a közösségi projekt megvalósítására. dilemmák felvetése. A kompetenciafejlesztés fókuszai: Kritikus gondolkodás Kezdeményezőkészség Kockázatvállalás Együttműködés Problémalátás Komplexitás-tűrés Módszertani ajánlás Időfelhasználással kapcsolatos javaslat:  A foglalkozást lehetőleg szünet nélkül tartsuk meg. munkaformák. Felkészülés a közösségi szolgálati/önkéntes projektre – Galambos Henriette Ajánlott létszám: Ajánlott időkeret: A foglalkozás közvetlen célja: A foglalkozás tartalma: 20-24 fő (esetenként 5-6 db. de nagyobb létszámú csoporttal is működőképes. A megfelelő projekt beazonosítása és előzetes megtervezése Beszámoló az előzetes feladatokról. közösségi projektek VI. 352 .

Ennek szempontjai : o a kutatás alapossága o lényegkiemelés o tömörítés o a prezentáció érthetősége. fejleszti. anyagok:  tábla. teremigény:  A foglalkozáshoz egy átlagos méretű osztályterem szükséges.  vastag.  A projekt tervezésekor érdemes figyelni a feladatok elosztására. hogy alkalmassá váljon 5 -6 db négyfős csoport munkájához. és értékelés. projekt produktumok kiállításához és megnézéséhez. kréta.  ragasztó. hogy a résztvevők mind kaptak-e lehetőséget a véleménynyilvánításra és a kérdésfelvetésre.  Adjunk lehetőséget a résztvevőknek is arra. Értékeléssel. teremelrendezés. ellenőrzéssel kapcsolatos javaslatok:  Az előzetesen kiadott feladat elvégzését. érdekessége. ami komoly önismeretet és mag abiztosságot kíván. A modulban javasolt projektmunkához nagy elszántság. és az erről készített beszámolót/prezentációt lehetőleg részletesen értékeljük. Tér. valamint vetítéshez.  laptop és projektor a beszámolókhoz. de frontális és egyéni munkához is. adjunk a diákoknak személyes visszajelzéseket. kockázatvállalási kedv. megerősítéseket. színes filctollak. Ezeket a képességeket a pozitív visszajelzések. melyet úgy rendezzünk be.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Differenciálással kapcsolatos javaslatok:  A foglalkozás során figyelni kell arra. hogy fenti vagy az általuk meghatározott szempontok alapján értékeljék a beszám olót/beszámolókat. amivel a plakátokat fel lehet tenni a falra.  csomagolópapírok. 353 .  A szubjektív értékítéletek mindenképpen kerülendők. A foglalkozás megtartásához szükséges eszközök. a folyamatos megerősítés erősen támogatja. és bizonytalanságtűrés szükségeltetik.  Amikor a foglalkozás során alkalom adódik rá.

közösségi projektek Foglalkozásvázlat I. színes filEgy komplex probcek. Az előző foglalkozá. Releváns feltevése. A hallgatóság és a tanár kérdéseket tesz fel. tábla.VI. kérdések 10’ A tanár és a hallgatóság a megadott szempontok szerint értékelik a beszámoló.Elfogulatlan értéke. lés. jektor. a feldolgozás előkészítése Idő Tevékenységek Tevékenység célja. és mindenki megmondja. megosztása. anyagok (mellékletek) 10’ A résztvevők visszagondolnak az előző foglalkozásra. kép hagyta benne a legmélyebb nyomot. fejlesztendő készségek. Az új tartalom feldolgozása Idő Tevékenységek Tevékenység célja.  A foglalkozások javasolt időkerete – a csoport egyedi igényeitől függően – változtatható.Frontális és kat. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. Ráhangolódás. fejlesztendő készségek. csomagolópapír. felidézése. 354 . kerekasztal Értő figyelem. léma világos és érthető bemutatása.Frontális – hogy melyik fogalom. Empátia és tolerancia. anyagok (mellékletek) 15’ 2-3 beszámoló az előzetes feladatokkal kapcsolatban. son elhangzottak körben állva. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. A páros kutatás Frontális és Laptop és proeredményeinek kerekasztal. történet. Társadalmi részvétel. II.

Kiscsoport Tábla. portokban. Plenáris vita majd megegyezés arról. fejlesztendő készségek. Mellékletek a foglalkozáshoz T1 – Projektötletek 1. Amennyiben to. 355 . szükséges előkészületeket.vita + megtanak egyet. módszereket. T1 – Projektötletek 10’ 30’ T2 – A projektmegvalósít ás menete III. egyezés négydás. színes filcek. rendbetétele. padok lefestése. den csoport megvalósítása előtt.Tömörítés.Frontális: minvábbi segítségre lenne szükségük. és közös megegyezéssel kiválasz. Ötletroham + kivitelezhető közösségi szolgálati projektre. eszközöket stb. c) Az intézmény kerítésének lefestése.Kritikus gondolko. kréta. Kerekasztal vita. egyénileg konzultálhatnak a tanárral a projekt tás. Az új tartalom összefoglalása. A döntés függvényében a tanár minden csoporttal megbeszéli a célokat. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. Döntés.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben 10’ Négy-ötfős kiscsoportokban a résztvevők javaslatokat tesznek egy-egy könnyen Vita. amit meg is valósítanak majd. lényeglá. vagy minden csoport képes megvalósítani a sajátját. hogy legyen-e egy közös nagy projekt Asszertivitás. palánták ültetése. buktatókat. csomagolópapír. anyagok (mellékletek) 5’ A csoportok röviden beszámolnak a tervezett projektjükről. Az intézményben és környékén: a) Az intézmény környékének rendbetétele. érvelés. Csoportalakítás a csoport ismeretében. ellenőrzés és értékelés Idő Tevékenységek Tevékenység célja. egy tagja beszél. ötfős kiscsoMegegyezés. Tolerancia. b) Az intézmény udvarának megtisztítása.

hu/ b) 2. partnerek bevonása 356 . c) Graffitik eltüntetése az intézmény falairól. takarékos és f elhasználóbarát fényforrások stb. Társadalmi részvétel. c) Az intézmény kerítésének lefestése. 4. 2. e) Az intézmény „zöld stratégiájának” elkészítése: szelektív szemétgyűjtés. palánták ültetése. c) Az intézmény kerítésének lefestése. d) Graffitik eltüntetése az intézmény falairól. Gyermekotthonban: a) Az intézmény környékének rendbetétele. egészséges büfé. Cipősdoboz akció: http://www. rendbetétele. d) Graffitik eltüntetése az intézmény falairól. Graffitik eltüntetése az intézmény falairól. b) Az intézmény udvarának megtisztítása. résztvevők. egészséges büfé. energiatakarékosság. közösségi projektek 2. Karácsonykor: a) 1. b) Az intézmény udvarának megtisztítása. energiatakarékosság. padok lefestése. egészséges büfé. d) Az intézmény „zöld stratégiájának” elkészítése: szelektív szemétgyűjtés. energiatakarékosság. d) e) T2 – A projektmegvalósítás menete (vázlatos összefoglaló) 1. takarékos és f elhasználóbarát fényforrások stb. energiatakarékosság. egészséges büfé. g) Segítség egy műsor összeállításában. takarékos és felhas ználóbarát fényforrások stb. b) Egy műsor összeállítása és megvalósítása. padok lefestése. 5. Az ötlet – A projekt – A célok kitűzése A csapat létrehozása. rendbetétele. e) Az intézmény „zöld stratégiájának” elkészítése: szelektív szemétgyűjtés.ciposdoboz. 3. palánták ültetése. Együttműködés egy közeli iskolával: a) Az intézmény környékének rendbetétele.VI. Idősotthonban: a) Rendszeres délutáni beszélgetések megszervezése. takarékos és f elhasználóbarát fényforrások stb. f) Segítség a napköziben és délutáni foglalkozásokon. Egyéb jótékonysági akciók. Az intézmény „zöld stratégiájának” elkészítése: szelektív szemétgyűjtés.

6. 10. belső kommunikáció Amit semmiképpen sem szabad elfelejteni… A megünneplés Az értékelés Következtetések levonása. 8. 4. időbeosztás Költségvetés és forrásteremtés Szükséges eszközök Külső.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben 3. 9. 5. a továbblépés 357 . 7. A csoportszabályok létrehozása. a munkamódszer kialakítása Az ütemterv.

Társadalmi részvétel. de nagyobb létszámú csoporttal is működőképes. 90 perc Beszámolók a megvalósult projektek megvalósításáról A projektmegvalósítás értékelése A tanulságok levonása A foglalkozás tartalma: Beszámolók A projektmegvalósítás menetének áttekintése A tanulságok levonása A továbblépés. közösségi projektek VI. 358 . mert ezek biztosítják a leghatékonyabb felkészülést a projekt megvalósítására. 3. Az egyes tevékenységek szervezésével kapcsolatos javaslat (csoportok. – Galambos Henriette Ajánlott létszám: Ajánlott időkeret: A foglalkozás közvetlen célja: 20-24 fő (esetenként 5-6 db négyfős csoport). A közösségi szolgálati/önkéntes projekt megvalósítása I.VI. módszerek):  Ebben a foglalkozásban kiscsoportos és frontális munka folyik. folytatás lehetőségei A kompetenciafejlesztés fókuszai: Kritikus gondolkodás Önkritika Együttműködés Problémalátás Komplexitás-tűrés Módszertani ajánlás Időfelhasználással kapcsolatos javaslat:  A foglalkozást lehetőleg szünet nélkül tartsuk meg. munkaformák.

Foglalkozásvázlat I. A foglalkozás megtartásához szükséges eszközök. amivel a plakátokat fel lehet tenni a falra.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Differenciálással kapcsolatos javaslatok:  A foglalkozás során figyelni kell arra. kréta.  ragasztó.Ráhangolódás. teremelrendezés. Élmények felidézése. anyagok (mellékletek) 10’ Minden résztvevő egy-egy rövid benyomást megoszthat a többiekkel a projekt. és bizonytalanságtűrés szükségeltetik. anyagok:  tábla.  A foglalkozások javasolt időkerete – a csoport egyedi igényeitől függően – változtatható. a feldolgozás előkészítése Idő Tevékenységek Tevékenység célja. A modulban javasolt projektmunkához nagy elszántság. Kerekasztal megvalósítással kapcsolatban. teremigény:  A foglalkozáshoz egy átlagos méretű osztályterem szükséges. hogy a résztvevők mind kaptak-e lehetőséget a véleménynyilvánításra és a kérdésfelvetésre. színes filctollak.  A projekt tervezésekor érdemes figyelni a feladatok elosztására.  vastag. ami komoly önismeretet és magabiztosságot kíván.  laptop és projektor a beszámolókhoz. valamint vetítéshez.  Amikor a foglalkozás során alkalom adódik rá. projekt produktumok kiállításához és megnézéséhez. 359 . Ezeket a képességeket a pozitív visszajelzések. Ráhangolódás. Tér. Értékeléssel. de frontális és egyéni munkához is. ellenőrzéssel kapcsolatos javaslatok:  Adjunk lehetőséget a résztvevőknek is arra. megerősítéseket. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. fejlesz ti. a folyamatos megerősítés erősen támogatja. fejlesztendő készségek.  csomagolópapírok. és értékelés.  A szubjektív értékítéletek mindenképpen kerülendők. hogy az általuk meghatározott szempontok alapján értékeljék a projektbeszámolókat. kockázatvállalási kedv. hogy alkalmassá váljon 5 -6 db négyfős csoport munkájához. melyet úgy rendezzünk be. adjunk a diákoknak személyes visszajelzéseket.

ellenőrzés és értékelés Idő Tevékenységek Tevékenység célja. A végén rövid vita zajlik.Tapasztalatok meg.VI. III. fejlesztendő készségek. anyagok (mellékletek) 30’ A csoportok beszámolói a mellékelt szempontsor szerint. a másik csoport pedig állításokat fogalmaz meg. közösségi projektek II. lényeglá. tás.Frontális 360 . osztása.Frontális tek fotók vagy filmek. Tömörítés. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. Csomagolópapír vagy laptop és projektor T1 – Szempontok a beszámolókhoz 10’ A többiek közben írhatnak kérdéseket egy papírlapra. fejlesztendő készségek. Az új tartalom feldolgozása Idő Tevékenységek Tevékenység célja. Amennyiben készül. Társadalmi részvétel. frontális. Egyéni. azokat is be lehet mutatni. A tanár összegzi a hallottakat és rendszerezi a tapasztalatokat. dést. 10’ 10’ 15’ Prezentációk párban Két csoportban. majd frontálisan. A közösségi szolgálat helye az iskolában: a résztvevők egyik fele kérdéseket fogalmaz és tesz fel. Dokumentáció. Ezeket a tanár összeszedi Kérdezéstechnika. amit a csoport meg is válaszol. A résztvevőkkel közösen következtetéseket vonnak le.Lényegkiemelés. anyagok (mellékletek) 5’ Hogyan változott a véleményem a közösségi szolgálatról? Minden résztvevő mond egy mondatot. Az új tartalom összefoglalása. és az éppen a beszámolót tartó csoport egy tagja húzhat maximum három kér. A még elmaradt korábbi beszámolók/prezentációk megtartása a korábbi szabályok mentén. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök.

10. miért nem? 361 . Mik voltak a célok? Mi volt a helyszín? Kiknek segített a projekt? Mi volt a konkrét tevékenység? Milyen szervezési lépések valósultak meg? Működött-e a munkamegosztás? Felléptek-e nehézségek? Ha újrakezdhetnék.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Melléklet a foglalkozáshoz T1 – Szempontok a beszámolókhoz (kivetítve vagy csomagolópapíron) 1. mit csinálnának másként? Milyen partnereket sikerült bevonni? Mi volt a legnagyobb élmény? Mi volt a legnagyobb csalódás? Lehet-e. 2. 5. 6. érdemes-e folytatni? Ha igen. 9. 7. 13. 12. 4. 14. 3. 11. 8. miért? Ha nem.

Ettől még nem kell politikailag állást foglalni. és hogy a téma 2010 nyarán politikai kérdéssé vált. a közügyek iránti érdeklődés fejlesztése 362 . ha nincs tétje a véleménynyilvánításnak.VI. de kerüljük az értékítéleteket. szövegelemzés A korábbi foglalkozások a tapasztalati tanulás és a közösségi szolgálat témakörében Ugyanezen témakör következő foglalkozása Írott szöveg értése. hogy a cikkek politikusok megnyilvánulásait. A közösségi szolgálati/önkéntes projekt megvalósítása II.  Figyeljünk arra. Speciális javaslatok az értékeléssel kapcsolatban  Csakúgy. Kritikus gondolkodásra akkor tudjuk ösztönözni a hallgatókat. módszerek):  A foglalkozás során minél kevesebb legyen a plenáris. Társadalmi részvétel. értelmezése. továbbgondolása. munkaformák. 4. – Galambos Henriette Ajánlott időkeret: A modul közvetlen célja: A modul témái. kritikus megközelítése. kijelentéseit tükrözik. tartalma: Megelőző tapasztalat: Ajánlott továbbhaladási irány: A kompetenciafejlesztés fókuszai: Módszertani ajánlás Az egyes tevékenységek szervezésével kapcsolatos javaslat (csoportok. közösségi projektek VI. 90 perc A megelőző tapasztalatok alapján a közösségi szolgálatról való gondolkodás elmélyítése megadott szövegek és javasolt módszertan alapján. adjunk időt a kiscsoportos feldolgozásnak. szövegértés. mindig adjunk visszajelzést a csoportnak és az egyéni megszólalóknak is. mint a többi foglalkozás esetében. Közösségi szolgálat. és az érvek kifejtésének. közösségi tanulás. nagycsoportos rész.

Plenáris kerekérdemes keresni. hogy gondolkodjanak el azon. Ráhangolódás. hogy olvastak-e a közösségi szol. Saját vélemény indoklása.Rövidtávú memória. Akik a leginkább lehetségesnek tartják. a feldolgozás előkészítése Idő Tevékenységek Tevékenység célja. azok álljanak a képzeletbeli vonal elejére.Véleményvonal 5’ Véleményformálás. akik pedig egyáltalán nem. Kritikus dás. a többiek pedig találják meg a helyüket a szerint. hogy mennyire tartják lehetségesnek. és megkérdezi a hallgatókat. asztal Értő figyelem. Az esetleges „találatok” hiNyilvános beszéd vatkozásait felírja a táblára. fejlesztendő készségek. anyagok (mellékletek) 10’ A tanár bejelenti. gondolko. Plenáris kerekasztal 5’ A tanár felteszi azt a kérdést. hol Rövid távú memória. Értő figyelem. Tolerancia  A foglalkozások javasolt időkerete – a csoport egyedi igényeitől függően – változtatható. A foglalkozásvezető válasszon ki véletlenszerűen néhány résztvevőt. gálat témakörében bármit is az elmúlt időszakban. hogy ezen alkalommal a témához kapcsolódó szövegeket fog. hogy hol is lehet ilyen témájú írásokat találni. 363 . aki kifejti a véleményét 1-1 mondatban. azok a végére. Nyilvános beszéd A tanár megkéri a hallgatókat. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. nak feldolgozni.Értő figyelem.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Foglalkozásvázlat I. hogy szerintük lehetséges lenne-e bevezetni a magyar közoktatási intézményekbe a közösségi szolgálat gyakorlatát.

GondolattérD4 kép létrehozáSaját vélemény meg. D2. A csoporttagok elolvassák a kapott szöveget. Társadalmi részvétel.Csoportalakísa. fejlesztendő készségek. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. betartása tás Szövegértés Kritikus dás. Egyéni munka D1. eldönti. közösségi projektek II. valamint Lényegkiemelés.VI. A csoportok kapnak egy-egy szöveget (mindenki kap egy másolatot). Elfogadás. Jegyzetelés Kiscsoport 15’ Plenáris hallgatói előadás 5’ A másik két csapat tehet 2-2 kiegészítést vagy feltehet 2-2 kérdést. hogy milyen formában fogja elővezetni a csoport közös álláspontját. D3 10’ 20’ gondolko. Értő figyelem 364 . Tolerancia A szószólók megtartják prezentációjukat 5-5 percben. Szabályok elfogadá.sa kiscsoportban formálása. Az új tartalom feldolgozása Idő Tevékenységek Tevékenység célja. anyagok (mellékletek) 5’ A tanár három kiscsoportra osztja a résztvevőket kiszámolás alapján. A csoportok megadott szempontok alapján feldolgozzák a szövegeket. Konszenzus. Értő figyelem. Mások véleményének figyelembe vétele 5’ Minden csoport felkészül a prezentációra. megválasztja a szószólót.

Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben III. fejlesztendő készségek. Az új tartalom összefoglalása.Lényegkiemelés. hogy számukra mi volt a foglalkozás legfon. tosabb mozzanata. Konszenzus. anyagok (mellékletek) 5’ 5’ A tanár röviden összefoglalja az egyes csoportok megállapításait. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. Tolerancia 365 . ellenőrzés és értékelés Idő Tevékenységek Tevékenység célja. Értő figyelem Frontális Minden csoport fogalmazza meg.

VI. közösségi projektek 366 . Társadalmi részvétel.

hogy az éri ntett szervezetek képviselőivel dolgozza ki a program kereteit. tájak megismerése. hogy ők is tehetnek a közösségért” – mondta Pokorni. Az LMP külföldön már jól bevált rendszerrel segítene ezen a problémán: a gyerekek táboroztatását olyan középiskolás és egyetemista önkéntesekre bízná. alapítványi és önkormányzati iskola akad. a Hegyvidéken már jó ideje bevezettük a programot. évfolyamon szociális -karitatív munkát szervez.hu/hirek/1974/kulcsos-gyerekek-helyett-onkentestaboroztatokat) Komoly kihívást jelent a szülőknek a gyerekek elhelyezése a nyári szünet idején. A piaci alapon szervezett 367 . „Fontosnak tartjuk. „Külföldön a szociális-karitatív munkának jóval nagyobb hagyománya van. D2 – Kulcsos gyerekek helyett önkéntes táboroztatókat! (http://lehetmas.magyarhirlap. Ertsey Katalin kedden országgyűlési határozati javaslatot nyújtott be a parlamentnek.hu/pp_hir_nyomtat. hogy a szülők az iskolai szünet idején ne azzal legyenek elfoglalva. és hamarosan tárgyalnak arról az indítványról is. hogy országos programmá fejleszti – a néhány tanintézményben már sikeresen működő – határon túli osztálykirándulások szervezését. hogy a kormány részben vagy egészében fedezze a tanulók utazási költségeit. kerület középiskoláiban tavaly indítottuk el azt a programot. hogy a felnőtté válás előtt a 17–18 éves gyerekek – akikről szüleik hosszú éveken át gondoskodtak – tanuljanak meg törődni másokkal. hozzátéve. aki el szeretné érni.php?hir_id=200170) iskolákban Szociális-karitatív munkával nevelné a felnőtté válás küszöbén állókat Pokorni Zoltán. a parlament oktatási bizottságának elnöke. A XII. eredménytelen népszavazás után határozta el. hogy a diákok ho zzájuk hasonló korú magyar fiatalokkal találkozhassanak” – mondta Pokorni. amely a 11. így nálunk nem végezhet diák általános iskolát anélkül. hogy életében legalább egyszer ne vett volna részt határon túli tanulmányi kiránduláson. hogy előbb-utóbb minden iskola beépítse nevelési programjába. A politikus hangsúlyozta. Fontos a történelmi magyar városok. feltett szándékuk azonban. A minőségi nyári táborozás lenne a megoldás. amely közoktatási programmá szervezné a határon túli kirándulásokat. hogy a középiskolások a külföldi kirándulás ideje alatt értelmes munkával segítsenek valamely határon túli közösségnek. a kettős állampolgárságról szóló.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Mellékletek a foglalkozáshoz D1 – Szolidaritásra nevelnek majd az (http://www. hogy felismerjék mások gondjait és azt. A képviselő a 2004-es. de Magyarországon is több olyan egyházi. A Lehet Más a Politika a családbarát foglalkoztatás megteremtésében fontos lépésnek tartja. de még lényegesebb. hogy a programot nem akarják kötelezővé tenni. amely a kéthetes diákmunka lehetőségét az iskolákra bízná. akik munkáját felvételi pluszpontokkal. de ezen a téren szélsőséges helyzet alakult ki: sokan csak az önkormányzatok által szervezett napközis táborokat tudják megfizetni. amel ynek során fiataljaink szociális munka keretében szerezhetik meg azt a képességet. problémákkal küzdő embertársaik felé” – mondta lapunknak Pokorni Zoltán. nem valódi nyaralásra alkalmasak. melyek inkább csak „gyerektárolásra”. „Saját kerületünkben. Már a napokban a parlament elé kerül az a határozati javaslat. A napokban az Országgyűlés elé kerülő indítványban azt is javasolni fogják. illetve kredittel honorálnák. az Országgyűlés oktatási bizottságának elnöke. hogy a munkájukat kínk eservvel összeegyeztessék gyermekük felügyeletével. melyben arra kéri az oktatásért felelős államtitkárt. hogy a középiskolákból kikerülő tanulók beleérzően forduljanak a nehézségekkel.

de az ő motiválásukat jelentő pluszpontok. Az önkéntesek bevonása lenne a megoldás. külföldi példákat tanulmányozva kezdjék el kidolgozni a program kereteit. közösségi projektek táborok ára viszont a 60-80 ezer forintot is eléri – ez sok család számára megfizethetetlen. intézményeket bevonva. Társadalmi részvétel. Ertsey Katalin képviselőasszony ezért határozati javaslatban kéri az oktatásért felelős államtitkárt: civil szervezeteket. illetve egyetemi kredit nyújtását több ciklus óta nem tudták kivívni az ifjúsági önkéntességet szervező és támogató civil szervezetek. hogy 2011 nyarára annak első fázisa elindulhasson.VI. 368 . és a táborhelyeket működtető önkormányzatokat.

július 1. 2010.) 369 .Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben D3 – Rászorulókon segítenek a kerületi diákok (Hegyvidék.

VI. közösségi projektek 370 . Társadalmi részvétel.

állításokat? Készítse el a szöveg gondolattérképét? Keresse meg a szövegben található ellentmondásokat! Mely kijelentéseivel. 2. 4. 5. 8. Mi a szöveg legfontosabb üzenete? Foglalja össze 1 mondatban! Mik a szöveg kulcsszavai? Értelmezze őket! Keresse meg az egyes kulcsszavakhoz kapcsolódó fogalmakat. megállapításaival ért egyet? Miért? Mely kijelentéseivel. 7.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben D4 – Szempontok az egyéni szövegfeldolgozáshoz 1. 3. megállapításaival nem ért egyet? Miért nem? Ön mit javasolna a felvetett probléma megoldására? 371 . 6.

mint egy lehetséges véleményt fejti ki a lezáráskor. Emlékeztessük őket arra. számára addig ismeretlen vagy figyelmen kívül hagyott érveket. hogy elmondják véleményüket a foglalkozásról és az elhangzott érvekről. nem feltétlenül a saját véleményüket kell kifejteniük. értékelés – Galambos Henriette Ajánlott időkeret: A modul közvetlen célja: A modul témái. hogy hogyan tudnak éles vitában helytállni. valamint azt. ezért nagyfokú empátiára lesz szükségük. közösségi projektek VI. tartalma: Megelőző tapasztalat: A kompetenciafejlesztés fókuszai: Módszertani ajánlás Az egyes tevékenységek szervezésével kapcsolatos javaslat (csoportok.VI. hanem az érvek minőségét. hogy például érték-e. hogy szerepet kell játszaniuk. munkaformák. 5. hogy ne minősítsenek. módszerek):  A foglalkozás során a tanár facilitátorként van jelen. helytállóságát értékeljék. Speciális javaslatok az értékeléssel kapcsolatban:  Az értékelés során a foglalkozásban való részvétel intenzitásáról.  Tudatosítsuk a résztvevőkben. saját véleményét legfeljebb. értő figyelem 372 . egy érvrendszer felépítése. ha valaki mereven kiáll a z eredeti véleménye mellett vagy esetleg hajlandó véleményébe inte grálni a felmerülő új. Társadalmi részvétel.  Legyen a résztvevőknek is lehetősége arra. felépítettségét. 90 perc Különböző álláspontok képviselete a közösségi szolgálat iskolai keretek között történő bevezethetőségéről egy valóságos vitahelyzetben Közösségi tanulás és közösségi szolgálat az iskolában A témakör előző négy foglalkozása Érvelés. Feldolgozó foglalkozás. az érvek felépítettségéről essen szó. cáfolat.

anyagok (mellékletek) 10’ 5’ Tantestületi vita – a téma ismertetése és a szerepek kiosztása Felkészülés a vitára a korábban megismert módszerek segítségével brainstorming kulcsszavak gondolattérkép előnyök-hátrányok feltérképezése Egyéni munka D1. A másik véleményé. a feldolgozás előkészítése Idő Tevékenységek Tevékenység célja.megfigyelők- T3  A foglalkozások javasolt időkerete – a csoport egyedi igényeitől függően – változtatható.Csoportmunka T1 lett vagy ellen. fejlesztendő készségek. Az új tartalom feldolgozása Idő Tevékenységek Tevékenység célja. fejlesztendő készségek.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Foglalkozásvázlat I. zentációk Logikus és kritikus gondolkodás II. 373 . anyagok (mellékletek) 20’ Az ideális reggeli Érvelés valami mel. Ráhangolódás. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. Kritikus Csoportmunka gondolko. T2 35’ A vita lefolytatása Érvelés. két csoportban.Plenáris prenek elfogadása.

374 . Társadalmi részvétel. Érdekérvényesítés 5’ kel A megfigyelők egymondatos visszajelzéseket adnak a vitázóknak Véleménynyilvánítás Tolerancia III. Mindkét csoportnak nagyon rövid idő alatt kell felsorakoztatnia az érveit lehetőleg egy nagy papíron. A cáfoló ember pedig felkészülés nélkül (improvizációval) igyekszik minél alaposabban visszaverni a másik csoport a saját reggelifajtája mellett szóló érveit szintén 2 percben. közösségi projektek dás. fejlesztendő készségek. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. sajttal. Empátia. amely valamilyen hatással volt rá. ellenőrzés és értékelés Idő Tevékenységek Tevékenység célja. Tolerancia. Értő figyelem. hogy az ideális reggeli egy tartalmas étkezés tojással. Plenáris Mellékletek a foglalkozáshoz T1 – Az ideális reggeli (tevékenység leírása) A foglalkozásvezető két csoportra osztja a résztvevőket. a másiknak pedig a mellett. kolbásszal. A cáfoló emberek segítséget kaphatnak kis papír cetliken saját csapattagjaiktól. mert…. anyagok (mellékletek) 10’ Visszajelző kör: mindenki emeljen ki egy olyan momentumot a vitából. hogy az ideális reggeli csak gyümölcsből áll. Az egyik csoportnak a mellett kell érvelnie. A következő mondatkezdeteket javasoljuk a támogató érveléshez:  Meggyőződésünk szerint az ideális reggeli…. Az új tartalom összefoglalása.VI. esetleg sült paradicsommal. majd a szószóló 2 percben ismerteti a támogató érveket a saját reggelifajtája mellett.

Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben  Kutatások támasztják alá. korábbi tapasztalata. mentorkén t.  Feszültség természetesen van. gyakorlatok. hogy a fogyasztói társadalom értékei túlságosan is meghatározzák a gyerekek és a szülők értékrendjét.  A mindennapi tapasztalat szerint…. miszerint…. hogy …  Köztudomású. Az iskoláról:  Az iskola egy nagyvárosi 8 osztályos gimnázium. ezzel akár komoly vitákat és konfliktusokat is vállal.  A légkör az átlaghoz képest jónak. a kollégák rengeteg képzésben vettek részt. fejlesztésekben.  Az a tévhit. aminek eredményeképpen az átlagosnál egységesebbek a p edagógiai módszerek. amelyek enyhítenek ezen. miközben jól érzékelhetőek a társadalmi különbségek és javasolta. pedig tudjuk. hogy gondolkodjanak olyan programokon. hogy az iskolában valamilyen mód on bevezessék a közösségi szolgálat intézményét. hogy…. szakértőként is dolgoznak. szerintünk nem állja meg a helyét.  Az iskolában néhány kivétellel jól működnek a szakmai munkaközösségek. Ő ezt szeretné demokratikus módon megvitatni a kollégákkal. 375 . többen közülük. és őszintén érdekli az emberek véleménye. miszerint …. hogy az angolok…  A modern dietetikusok szerint…  Ki ne tapasztalata volna…? T2 – A helyzet ismertetése A helyzet:  Egy fontos januári tantestületi értekezlet alkalmával az igazgató felveti azt a lehetőséget. hogy…  Nézetünk szerint súlyos tévedés…  Elismerjük. lényeges kérdésekben konzultál az érintettekkel. erősen túlterhelt. elvárások stb.  A tanulói létszám 600 fő.  Az iskola évek óta részt vesz a pályázatokban. de meg kell jegyeznünk…  Számos kutatás bizonyította. az igazgató bár erős kézzel vezeti az iskolát.  A tantestület 40 fős. hiszen a tanárok egy csoportja már egy ideje jelezte. és oldottnak mondható. A következő mondatkezdeteket pedig a villám cáfolatokhoz:  A gyümölcs alapú reggeli hívei szerint…. javaslata.

A foglalkozásvezető ismerteti a szabályokat:  mindenki legfeljebb 2 percet beszélhet. 3. A foglalkozásvezető ismerteti a helyzetet. hogy ne felejtse el. 2. 5. 376 . aki végig figyeli a „saját emberét” és a végén visszajelzést ad neki.VI. amit bárki indítványozhat. akkor írja le a mondandóját. akkor – minden résztvevő mögött ül egy megfigyelő.  mindenkinek jeleznie kell a megszólalási szándékát. Társadalmi részvétel. Fontos. A legvégén az igazgató röviden összefoglalja a vitában elhangzottakat. 4. nem lehet senki szavába vágni.  ha véleményt szeretne valaki nyilvánítani és várnia kell. közösségi projektek T3 – A vita menete 1. A vitában 10-en vesznek részt aktívan és – ha van elegendő résztvevő. hogy a vita valamilyen konstruktív javaslattal záruljon.  mindenkit végig kell hallgatni.  ellenvélemény esetén is elvárás a kulturált reakció.

Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben 377 .

Ő lát arra esélyt. 5 éve igazgató. akik eddig elzárkóztak ettől. és n agyon szeret táboroztatni. 378 . Angoltanár: aki továbbképzéseken már többször találkozott a Karinthy Gimnázium tanáraival. hogy a gyerekek nagyon önzők. mert több helyen tanít. ami meghatározza értékrendjét a tanításban is. és kifejezetten érzéketlenek a társadalmi problémák iránt. hogy a XII. és azt javasolja. hogy az iskolájukban ez fokozatosan bevezetésre kerüljön. hogy a XII. nehezen lehet eredeti álláspontjáról kimozdítani. hogy tanítványai is szert tegyenek hasonló tapasztalatokra. nem látja megvalósíthatónak. Fizikatanár: kicsit megkeseredett 40-es. Megbízható szakember. hogy csak a nemzetközi érettségit adó gimnáziumokban veszik Magyarországon komolyan a közösségi szolgálatot. de kevés partnerre talál ehhez az iskolában. Matektanár: nyugdíj előtt álló nagymama. A magyar munkaközösség vezetője: 50 év körüli egyedülálló nő. Mivel számára ez meghatározó élmény volt. aki fiatal korában rengeteg vízitúrát szervezett. Ő a maga részéről szkeptikus. Társadalomismeret tanár: fiatal férfi. Szerinte már így is túl vannak terhelve. Testnevelő tanár: akinek egy barátja mutatta meg a Hegyvidékben megjelent cikket arról. de jól érzékeli azt a helyzetet. közösségi projektek D1 – Szerepkártyák Igazgató: 45 év körüli családos férfi. hogy állítsanak fel egy munkabizottságot. Részt vesz egy alapítvány munkájában önkéntesként. kerületi iskolákban már működik a kéthetes karitatív-szociális diákmunka. Társadalmi részvétel. ha másnak van igaza. Számára az erkölcsi nevelés elsődleges fontosságú. Kicsit képmutatónak találják a többiek. és úgy gondolja. akinek már felnőtt gyerekei vannak. de láthatóan érdekli a téma. Az igazgatóhelyettes: 60 éves elvált nő. nagyon fontosnak tartja.VI. kerületben a gyermekvédelmisek feladata a kéthetes karitatív-szociális diákmunka megszervezése. ahol képzőművészeti foglalkozásokat tartanak mélyszegénységben élő gyerekek számára. de nagyon szeret táborokat szervezni. nem látja. és elfogadottsága annak köszönhető. de belátja. helyzete stabil. Gyermekvédelmis technikatanár: őt kifejezetten felháborítja. Már jó ideje beszélget erről kollégáival. aki erősen vallásos. aki nem túl sok örömet talál már a tanításban. hogy kár. Képzőművész tanár: nagyon kevés időt tölt az iskolában. Ezt az iskolában nagyon kevesen tudják róla. nem igazán lelkesedik az újításokért. aki egyetemista korában 1 évig volt Németországban önkéntes egy idősek otthonában. hogy ezt hogyan lehet egyáltalán elkezdeni. aki erősen konzervatív pedagógiai nézeteket vall. hogy jól kezeli a konfliktusokat és a feszültségeket.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful