Új témák és tevékenykedteto módszerek a pedagógusképzésben

Új témák és tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben

Foglalkozástervek

Visszacsatolás az alapképzésbe

Tartalom
Új témák és tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben .............................................. 1 Tartalom ..................................................................................................................................... 2 Bevezető ..................................................................................................................................... 4 A folytatás, hogyan tovább? ................................................................................................... 5 I. Értékelés .................................................................................................................................. 6 I. 1. I. 2. I. 3. I. 4. I. 5. II. 1. II. 2. II. 3. II. 4. II. 5. III. 1. III. 2. III. 3. III. 4. III. 5. IV. 2. IV. 3–4. IV. 5. Az értékelés pedagógiai szerepe, funkciói – dr. Szeszler Anna .................................. 8 A tanulók értékelésének fajtái – dr. Szeszler Anna ................................................... 15 A fejlesztő értékelés – dr. Szeszler Anna .................................................................. 27 Tanárok értékelése – Fehér Márta ............................................................................. 32 Intézmény értékelése – Benczúr Katalin ................................................................... 43 Osztályfőnöknek lenni – Fehér Márta.................................................................... 55 Kapcsolat a szülőkkel – Fehér Márta ..................................................................... 69 Kapcsolat a kollégákkal – Fehér Márta ................................................................. 76 Változó tanárszerepek – Fehér Márta .................................................................... 88 Kapcsolat a diákokkal (partneri viszony) – Fehér Márta ..................................... 100 Honnan jöttünk, kik vagyunk? – Farkas Magdolna ............................................. 109 Saját élmény – Farkas Magdolna ......................................................................... 120 Hallgatói szerepre való felkészülés – Farkas Magdolna ...................................... 130 A tanár mint segítő – Farkas Magdolna ............................................................... 136 Az intézményhez való kötődés – Farkas Magdolna ............................................ 148 Kooperatív tanulás – Kerékgyártó Judit .............................................................. 179 Projekt I. és II. – Kerékgyártó Judit ................................................................. 202 Differenciálás – Kerékgyártó Judit ...................................................................... 250

II. Pedagógus-szerepek............................................................................................................. 55

III. Pályaszocializáció ............................................................................................................ 108

IV. Hatékony tanulásszervezési módszerek ........................................................................... 159

V. Gyermekmegismerés ......................................................................................................... 285 V. 1. A gyerekmegismerés a hallgatók saját tapasztalatai és ismeretei alapján – Mendelovics Zsuzsanna ..................................................................................................... 286 V. 2. A gyermek megismeréséhez használható módszerek, terepek, eszközök saját élményű feldolgozása – Mendelovics Zsuzsanna .............................................................. 290 V. 3. A lényegi kérdések tartalma, megvitatása – Mendelovics Zsuzsa ....................... 317 V. 4. A tanítványokkal kapcsolatos ismereteket, tapasztalatokat, érzelmeket hogyan lehet „hasznosítani” a tanításban – Mendelovics Zsuzsa ................................................... 323 V. 5. A tanítványokkal kapcsolatos ismereteket, tapasztalatokat, érzelmeket hogyan lehet „hasznosítani” osztályfőnökként – Mendelovics Zsuzsa .......................................... 334
2

Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben

VI. Társadalmi részvétel, közösségi projektek....................................................................... 343 VI. 1. Bevezetés a tapasztalati tanulás és a közösségi szolgálat témakörébe – Galambos Henriette ............................................................................................................................. 345 VI. 2. VI. 3. VI. 4. VI. 5. Felkészülés a közösségi szolgálati/önkéntes projektre – Galambos Henriette .... 352 A közösségi szolgálati/önkéntes projekt megvalósítása I. – ..................................... Galambos Henriette ............................................................................................ 358 A közösségi szolgálati/önkéntes projekt megvalósítása II. – Galambos Henriette ... .............................................................................................................................. 362 Feldolgozó foglalkozás, értékelés – Galambos Henriette .................................... 372

3

Visszacsatolás az alapképzésbe

Bevezető
Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. vezetése – a TÁMOP 3.1.1. kiemelt program keretein belül – döntött úgy, hogy az eddigi nagy volumenű és alapjában sikeresen lezajlott közoktatási kompetenciafejlesztő programok után fontos lenne azok eredményeit a felsőoktatásban is hasznosítani. Az általános és középiskolákban elindult szemléleti és módszertani átalakulás után fontossá vált, hogy a felsőoktatási intézményekben a pedagógusképzés reagáljon erre a kihívásra, és úgy készítse fel a jelölteket, hogy azok az új kihívásoknak is meg tudjanak felelni. Napjaink pedagógusképzésének többek között fel kell készítenie a jövendő pedagógusokat a változatos, tevékenykedtető tanulásszervezési módszerekre, a pedagógus-szerepben bekövetkezett szemléleti változásra és az ebből következő gyakorlati tennivalókra. Azokra a kérdésekre kell feltétlenül választ adnia, amelyek a mai iskolát érintik, azokat a probléma-megoldási stratégiákat kell megtanítania, amelyek ma a közoktatási intézményekben jelen vannak. E gondolatok jegyében született meg az itt bemutatásra kerülő kiadvány, amelynek az volt a célja, hogy a pedagógusképző intézmények oktatói számára olyan konkrét foglalkozásterveket jelentessen meg, amelyek segítik őket abban, hogy oktatói munkájuk során módszereik újak és változatosak legyenek. A fejlesztés fontos eleme az elkészült foglalkozástervek gyakorlatban történő kipróbálása, valamint a tesztelés utáni korrekciója is. A program eredményeképpen – jelen kiadványban, valamint az Educatio Nonprofit Kft. honlapján1 – a gyakorlatban kipróbált segédanyagok állnak rendelkezésre a pedagógusképzésben oktató kollégák számára.

A foglalkozástervek (modulok) jellemzői A modul megadott modulsablon szerint készült, 15–20 oldalas foglalkozásterv. A modulleírás alkalmas arra, hogy a pedagógusképzésben oktató kolléga a hallgatók számára saját élményű egyetemi órákat tud tartani. A modulleírás tartalmazza a tanórai tevékenységeket, azok célját – vagyis a kompetenciafejlesztés fókuszait, az azokhoz kapcsolódó módszerek részletes leírását, valamint a szükséges tanári és diákmellékleteket is.

1

http://www.educatio.hu

4

Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben

A folytatás, hogyan tovább? Jelen programban négy felsőoktatási intézményben valósult meg a modulok kipróbálása, tizenhárom oktató részvételével. Reményeink szerint ezzel a lépéssel egy folyamat indult el, amelyben a kipróbálásban részt nem vett intézményekben pedagógusokat képző oktatók is elkezdik használni ezt a segédanyagot a tanításban. Nagyon pozitív élmény volt és ezúton is köszönjük a tizenhárom oktató részvételét, azt, ahogyan hozzáálltak a modulokhoz, és ahogyan visszajeleztek a modulíróknak, annak érdekében, hogy a szélesebb nyilvánosság elé már a gyakorlatban kipróbált, korrigált modulok kerüljenek. Különlegesen előrevivő és pozitív hangulatú volt az a szakmai együttműködés, amely a program során a közbeszerzésen a pro gram lebonyolítását megnyerő céggel, az Expanzió Humán Tanácsadó Kft.-vel létrejött. 2011. február 10. dr. Czike Bernadett a program szakmai vezetője

5

I. Értékelés

I. Értékelés
A témakörhöz tartozó valamennyi foglalkozásra vonatkozó javaslatok Ajánlott idő: 90 perc (lehetőleg szünet nélkül) Ajánlott létszám:  20-24 fő (5-6 db négyfős kiscsoport, de akár ennél több hallgató is dolgozhat négyfős csoportokban) Szervezési javaslat:  Akár kisebb, akár nagyobb létszámú hallgatói csoporttal dolgozunk, a foglalkozás során négyfős kisebb csoportokra lesz szüksé g. A terem berendezésétől függő módon – előadóterem, fix székek esetében – az egymás előtt/mögött ülő párok dolgozhatnak együtt. Differenciálással kapcsolatos javaslatok:  Ha alapképzésben vesznek részt tanítványaink, a választható tevékenységeket érdeklődési körük határozhatja meg. Ha jól ismerjük a csoportot, diákjainkat az aktuális céloknak megfelelően sorolhatjuk csoportokba.  Amennyiben különböző életkorral dolgozó pedagógusok továbbképzésére használjuk a modult vagy annak valamelyik részét, értelem szerűen választhatunk az irodalomból. Értékeléssel, ellenőrzéssel kapcsolatos javaslatok:  Ennél a modulnál különösen fontos, hogy az abban leírtakat át is éljék a hallgatók, modell legyen számukra.  A folyamatos visszajelzés mellett az egyes részeknél különösen tudatosan kezeljük az önértékelés, egymás értékelésének lehetőségeit is.  Az ellenőrzésnél mi is kitérhetünk a folyamatokra, együttműködésre, s természetesen a tartalomra, alkalmazásra, amit előadnak, leírnak együtt és/vagy önállóan is. A kapcsolódó vizsgához módszertani javaslat, hogy ott a gyakorlatból, akár egy példa elemzéséből kiindulva kelljen számot adni az olvasottakról, megtanultakról, s nem fordítva. A foglalkozás megtartásához szükséges eszközök, anyagok:  Csomagolópapírok, vastag, színes filctollak, rögzítési lehetőség, amellyel a plakátokat fel lehet tenni a falra, kinyomtatott vagy kivetített anyag a mellékletből, vagy egyéb irodalom, ill. órafelvétel alapján

6

Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben

A foglalkozás megtartásához, illetve diákok számára ajánlott szakirodalom:  Báthory Zoltán: Tanulók, iskolák, különbségek (Pedagógiai értékelés fejezet). Tankönyvkiadó, Budapest, 1992.  Brassói Sándor – Hunya Márta – Vass Vilmos: A fejlesztő értékelés: az iskolai tanulás minőségének javítása http://www.ofi.hu/tudastar/uj-pedagogiai-szemle/fejleszto-ertekeles  Csapó Benő: Tudás és iskola. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 2004.  Értékelés másképpen I. DVD. SuliNova Pedagógiai Alternatívák Központja, 2005.  Fejlesztő értékelés – A tanulást-fejlesztő osztálytermi módszerek a középfokú oktatásban. Országos Közoktatási Intézet, OECD, 2005  Golnhofer Erzsébet: A pedagógiai értékelés. In: Didaktika – elméleti alapok a tanítás tanulásához Szerk.: Falus Iván, Tankönyvkiadó, 2000  Kertesi Gábor: A közoktatási intézmények teljesítményének mérése-értékelése, az iskolák elszámoltathatósága http://oktatas.magyarorszagholnap.hu  Knausz Imre: A tanulók értékelése. In: Intézményvezetés és közoktatási értékelés. Okker Kiadó, Budapest, 2005.  Nádasi Mária – Hunyady Györgyné: Szöveges értékelés, Trezor Kiadó, 2005.  Radó Péter: A fejlesztő értékelés az oktatáspolitika és az oktatásfejlesztés eszközrendszerében. Új Pedagógiai Szemle, 2006. március  Ranschburg Ágnes: Az iskolák értékelési-mérési gyakorlata és a kompetenciák. Új Pedagógiai Szemle 2004. március  Például (Pedagógusok gyakorlati példái a személyközpontú szemlélet iskolai megvalósítására), szerk.: Fehér Márta, SuliNova, 2005. Értékelés fejezet  Zágon Bertalanné: (szerk.): Értékelés másképpen. Nemzeti Tankönyvkiadó, 2004.

7

Szeszler Anna Annak tudatosítása. 1. 8 .és konfliktuskezelés. amely alkalmazásának mikéntje nagymértékben befolyásolja tanítványaink képességeinek fejlődését. elemzés. Valamennyi diák. teljesítményét. különösen a más szubkultúrában szocializálódottak és a sajátos nevelési igényűek teljesítményének értékelésében fontos annak a szempontnak az érvényesítése. Képességbeli:  érzelmeink pontos azonosítása. A kompetenciafejlesztés fókuszai: Attitűdbeli: a tanulási képességekben meglévő különbséget ne minőséginek. tudatosítás. hogy az értékelés áthat gyakorlatilag minden(féle) pedagógiai folyamatot. hanem mennyiséginek tekintsük. A foglalkozás közvetlen célja: Lényegi kérdések: A foglalkozás tartalma: Ki. Az értékelés funkcióinak tudatosítása. különösen a módszerek.I. miért. funkciói – dr. kit.  kommunikációs készségek.  probléma. mikor és hogyan értékel az iskolában? Korábbi iskolai élmények során végigélt saját tapasztalatok irányított elemzése.  kritikai gondolkodás. pszichológusával is. Értékelés I.  együttműködést tud kialakítani a más szubkultúrában élő diákok szüleivel is. Az értékelés megjelenése a tanulási folyamat egészében. munkaformák. szükség esetén képes az egyéni fejlődés támogatását szóló tervét módosítani). hat és visszahat a teljes folyamatra. hogy az értékelés elsőso rban érték keresés.  rugalmasság (a tanulás teljesítmény rendszeres elemzése alapján. Az értékelés pedagógiai szerepe. miközben csak a „jéghegy csúcsa”. (A magyar és az angol nyelv is ezt fejezi ki: value – evaluation).  empátia. az SNI diák gyóg ypedagógusával. következtetések megf ogalmazása. Kapcsolódási pontok: A programon belül több témához szorosan kapcsolódik. az élethosszig tartó tanuláshoz való későbbi viszonyukat is.

Ráhangolódás. vagy/és osztálytársai között voltak más kultúrában vagy más szubkultúrában szocializálódott diákok is. amikor… témára. anyagok (mellékletek) 2’ A téma felvezetése Az értékelés téma feldolgozásának célja. amikor… Saját érzések azonoAz élmények felidézése terjedjen ki arra. 9 .Meghatározó saját Kooperatív ban) a következő mondatkezdéssel: élmények felidézé. kapcsolódás a korábbi témákhoz Frontális 8’ Az értékeléssel kapcsolatos saját iskolai élmények felidézése (4 fős csoportok.  A legrosszabb élményem az volt.tanulás – Páros sével ráhangolódás a szóforgó  A legszívesebben arra emlékszem. ha esetleg a hallgató integrált osztál y.  A foglalkozások javasolt időkerete – a csoport egyedi igényeitől függően – változtatható.sítása ba járt. fejlesztendő készségek. a feldolgozás előkészítése Idő Tevékenységek Tevékenység célja. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Foglalkozásvázlat I.

amelyek most nem a legmaradan Mikor? dóbb pozitív.Felsorolás lejegyzése megosztása egy másik pármagáról.tanulás – Ketban tőskör Hogyan jelenhet meg az értékelés a tanítás–tanulás teljes folyamatában? Csoportosítás:  Mit? Minél többféle értékelési módszer gyűjtése. Az egymás felé forduló kettős kör külső részében állók mondanak egy példát.Kooperatív Csoportonként csomagolópaA korábban felelevenített élmények összevetése. ill.I. Az új tartalom feldolgozása Idő Tevékenységek Tevékenység célja. szülőnek. Csoportonként csomagolópapír. Kooperatív tanulás – megbeszélés csoportban szóforgóval. filctoll azonos csoportokban: Információ  Kinek üzen az adott értékelés? (Várható válaszokra példa: tanulónak ön.) Információkezelés ral  Példák kiegészítése. a felsorolások összehasonlításával A felsorolások áttekintése közösen (csoportonként egy-egy újabb elem bemuta.Információgyűjtés. 10 .tanulás dolkodás pír. elmélyedés a témá. Értékelés II. negatív élményhez kötődnek. filctoll 10’ 10’  A foglalkozások javasolt időkerete – a csoport egyedi igényeitől függően – változtatható. Kooperatív tása példával és indoklással). elemzése egy új szempontból gésekben való gon. anyagok (mellékletek) 10’ Kinek szól az értékelés? Nagyobb összefüg. filctoll. fejlesztendő készségek. közös plakát kéCsoportonként csomagolópapír. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. más intézménynek stb. Frontális megbeszélés. osztálytársaknak. értelmezése tágabb értelemben. hanem az iskolai élet legkülönfé Hogyan? lébb mozzanatához kapcsolódhatnak.

dolgozat. dolgozatok különféle céllal. röpdolgozat. így folytatva tovább a gyűjtést. Állásfoglalás az adott állítások tartalmával kapcsolatban (lásd melléklet) 11 .)  Mikor. szidás. attitűdök. hogy relatív fejlődésüket rendszeresen számba v együk. felelés. (A szempontok között szerepeljen a metakommunikáció intenzitásának az eltérő volta a különböző szubkultúrákban. egyéb szöveges értékelési módok. Az újabb szempontok fókuszba állításával az esetekhez kapcsolódó várható módszerek: mosoly (és más nonverbális módok). ekkor a belsők mondanak újabb példát. ugyanakkor számoljunk azzal a veszéllyel.) Az elhangzottak felhasználásával írjanak össze annyi értékelési helyzetet. Csoportosítás megadott szempontok szerint. amennyi csak eszükbe jut:  Mit értékelünk (tevékenységek. viselkedések. a tudást visszatükröző „termékek” gondolkodás. összefoglalás.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben majd továbbhalad a kör. milyen módszerekkel (szóban. gyakorlás. 5’ Frontális megbeszélés a csoportban készített plakátok alapján. tevékenységek köré szerveződve stb. tetszőlegesen választott szempontok szerint)? Plakátok összehasonlítása szítése strukturált rendezés. ismétlés. beszámolók stb. motiváció. órán. bizonyos készségek stb. hogy lehetőségeiket alul értékeljük. s ez önmagát beteljesítő jóslattá válik. módot. Véleményalkotás Önálló munka Állításokat – értékválasz. ellenőrzés)?  Hogyan. a tanulási folyamat melyik szakaszában (új anyag feldolgozása. otthon.tartalmazó tás melléklet ki- 10’ Az értékelés funkciói. bíztatás. gyűjtése)?  Mihez viszonyítunk? (Az SNI és más kultúrában élő gyerekek számára egyrészt lényeges. írásban.értékek.

képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. majd Mindenki sétál. amely megosztja a hallgatókat). –.beszélés tékelés csoporton belül is Post-it öntapadós papír.kivetítése. ellenőrzés és értékelés Idő Tevékenységek Tevékenység célja. Értékelés Minden állítás osztása vagy mellett egyet.Önálló mindenki a véleményét kifejező jelet magára ragasztja. megbeszélése Gondolkodásfejlesztés Egyéni munka. értés/elutasítás Papír. amelyet ki-ki a ruhájára tesz az általa választott jellel A korábban kiosztott vagy kivetített változat alapján 5’ III. ceruza majd párokban. fejlesztendő készségek. érvel. ceruza mértékének jelölése: ++. meghatározás írása Fogalomalkotás A foglalkozás lezárása Meghatározások felolvasása. meggyőz  Igaz: +  Nem igaz: –  Semmiképpen nem igaz: – – Értékelés funkcióinak összegyűjtése a mellékelt állítások felhasználásával Az értékelési funkciók egyeztetése Összehasonlítás. Az új tartalom összefoglalása. anyagok (mellékletek) 10’ Mi az értékelés szerepe? Összegzés.I. Csoportmegönellenőrzés. önér. ben az eltérő jelet viselő mellett meg Feltétlenül igaz:+ + áll. köz. – – 10’ Egy állítás kiemelése (lehetőleg olyan. végül 4 fős csoportokban – közös meghatározás készítése 12 . Papír. +.

siker esetén esetleg a jelölés megváltoztatása egy vagy több kategóriával.  Állítások rangsorolása.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben További kapcsolódó források megjelölése (lásd. indoklásuk. Érvelés párokban. egymás meggyőzése. irodalomjegyzék) Motiváció a tovább.  Az értékelés funkcióinak kiemelése.Önmaguk és gondolásra. 13 . Pl. akik legalább egy kategóriával eltérően foglaltak állást.társaik értékelésre lése Frontális A mellékletben található állításokkal számos. akár differenciált feladatot lehet kezdeményezni. elmélyü. majd olyanok keresése –sétálással – a csoportban.  Állítások csoportosítása. Példák:  Egy állítás kiválasztása. összegyűjtése az állítások segítségével.  További állítások megfogalmazása.

hogy adjon a diákoknak. Az értékelés lényege. szelektál. 23. 17. hogy megbecsülje a várt érdemjegyet. 20. az ötfokú skála a mérés eredményét fejezi ki. saját magához viszonyítjuk. A más szubkultúrában szocializálódott diákok esetében a relatív (saját korábbi teljesítményéhet viszonyított) értékelésnek lényeges nagyobb szerepe van. +. Az értékelés /osztályozás során a közös cél eléréséhez viszonyítunk. Az értékelés objektív mércéhez viszonyít (például: tantervben meghatározott követelmények). 16. 8. 10. 5. A szóbeli feleletnél használt osztályozás. 21. 14. Az értékelésnél az adott tanuló által elért fejlődés mértéke a döntő. Az értékelés tájékoztat másokat is a tanuló által elért teljesítményről. mint más diákok számára. Az értékelés szempontja minden tanulónknál azonos. 6. Ahogyan tanítványaink tanulási módszerei sem egyformák. motivál. 19. 9. mit kell/lehet tenni a jobb eredményért. Az értékelés módot ad a társak fejlődésével való összehasonlításra. 22. Az értékelés rangsort állít fel a tanulók között. – – jelekkel véleményedet! 1. 18. ezzel segíti az önismeret kialakulását. 13. ki kell javítania a hibáikat. Az értékelés legfőbb funkciója a tanulói teljesítmény minősítése. 14 . Sajátos nevelési igényű diák esetében az értékelés tárgya soha nem lehet a sérülésből következő tünet. Értékelés Melléklet a foglalkozáshoz Állítások Egyetértésedtől függően jelöld értelemszerűen + +. Az értékelés mintát ad a tanulónak arra. 12. hogy segítségével nő a tanulás hatékonysága. 7. és ehhez alkalmazkodva egymáshoz viszonyítjuk a tanulóinkat. hogyan értékeljen másokat. A tanítás egyes (lezáró) szakaszaiban a pedagógus visszajelzést kell. Az értékelés lényege az információszerzés. 15. Az értékelés megerősíti a sikert. saját korábbi teljesítményéhez. –. 11. Az értékelésnél alkalmanként a diák által elért relatív fejlődést vesszük számba. Az önértékelés célja.I. a kimeneti teljesítmény. Az erőfeszítés helyet kap. megjelenik az értékelésben. máskor például a helyi tanterv követelményeihez viszonyítunk. 4. Az értékelés megmutatja. Az értékelés a tanítási és a tanulási folyamat lezárása. 2. az értékelésnél is igazodnunk kell a különbözőségekhez. 3. Az értékelésnél figyelembe vesszük az adott osztály teljesítményszintjét.

 rugalmasság (a tanulás teljesítmény rendszeres elemzése alapján.  empátia. pszichológusával is. hanem mennyiséginek tekintsük. elemzés. illetve a fejlesztő értékelések közötti különbség felismerése. szükség esetén képes az egyéni fejlődés támogatását szóló tervét módosítani). elemzése. A minősítő értékelés megjelenése a tanulási folyamat során – példák elemzésén keresztül. tudatosítás. a minősítő. Képességbeli:  érzelmeink pontos azonosítása. A kompetenciafejlesztés fókuszai: Attitűdbeli: a tanulási képességekben meglévő különbséget ne minőséginek. 2.  együttműködést tud kialakítani a más szubkultúrában élő diákok szüleivel is. lehetőségek elemzése. A foglalkozás közvetlen célja: Lényegi kérdések: A foglalkozás tartalma: Mitől függ. A diagnosztikus. Korábbi iskolai élmények során végigélt saját tapasztalatok irányított elemzése az osztályzatokkal tö rténő értékelés esetén. Szeszler Anna A hallgatók által eddig diákként átélt és ismert értékelési formák tudatos elemzése pedagógusszemmel. A fejlesztő értékelés pedagógiai súlya.  probléma. az SNI diák gyógyp edagógusával. hogy mikor melyik értékelési formát választjuk – beleértve a más szubkultúrában szocializálódott és a sajátos nevelési igényű diákok szempontjait is. Pszichológia 15 . tudatosítása.és konfliktuskezelés. Kapcsolódási pontok: Kapcsolódás a differenciáló pedagógiához (tanulók diagnosztizálása az iskolakezdés szakaszában).  kritikai gondolkodás.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben I. A tanulók értékelésének fajtái – dr.  kommunikációs készségek.

sajátmegkezdett mondatok befejezése önállóan.Jegyzetfülóan jegyzetel. írásban (2-2 perc): élmény bevonása  Az osztályozás azért fontos. Értékelés Foglalkozásvázlat I. mert…  A vizsgának az az előnye. megbeszélése Gyűjtés: önál. hogy…  A teljesítmény relatív értékelésének az az előnye és az a veszélye. fejlesztendő készségek.I. hogy… A leírtak összevetése. Ráhangolódás. 16 . a feldolgozás előkészítése Idő Tevékenységek Tevékenység célja. anyagok (mellékletek) 2-3’ 10’ A téma felvezetése Az elmúlt alkalommal összegyűjtött személyes tapasztalatokra visszaemlékezve Ráhangolódás.zet/papír. íróve eszköz Megbeszélés: párokban szóforgóval  A foglalkozások javasolt időkerete – a csoport egyedi igényeitől függően – változtatható. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök.

Az új tartalom feldolgozása Idő Tevékenységek Tevékenység célja. 2. Melyek lehetnek a fejlesztő értékelés előnyei és nehézségei? („B” szöveg) Kooperatív tanulás – Szakértői mozaik módszer Csoportonként csomagolópapír.Az értékelések megsek a mellékletben).A cél–tartalom módlesztő értékelések sajátosságai) szer és ezek összefüggése Szakértői csoport: az azonos szemponttal dolgozók elhagyva saját csoportjukat – összeülnek.tosítása fajtáik szerint végiggondolja az értékelés adott fajtáját. felkészülés ezek továbbadására Visszatérve saját csoportjuk tagjaival megosztják a tanultakat. A minősítő értékelések sajátosságai („A” szöveg) 4. (Minősítő és fej. Információ feldolgozása forráselemzés. A fejlesztő értékelés sajátosságai („B” szöveg) viszonyítás. 17 . megbeszélik. Melyek lehetnek az osztályozással történő minősítő értékelés előnyei és tás hátrányai? („A” szöveg) 1. fejlesztendő készségek.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben II. anyagok (mellékletek) 10’ Az értékelés fajtái. rögzítik következtetéseiket Csoportonként csomagolópapír. szövegelemzés segítségével (felhasználható szövegkiemelé.önállóan . tudatosí3.Lényegkiemelés portban. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. filctoll D1 melléklet Jegyzetelés eszközei 15’ 10’ A témára vonatkozó legfontosabb információk megfogalmazása szakértői cso. ismerése és csoporCsoporttagok feladatai: minden csoporttag az adott szempontból . filctoll  A foglalkozások javasolt időkerete – a csoport egyedi igényeitől függően – változtatható.

pár: diagnosztikus értékelés (A gyerekek megismerése az iskolába lépéskor a diagnosztikus értékelés után a visszajeltanév elején. pár: témazáró értékelések (Záró dolgozatok. Minden csoporttag kiválaszt ismerete a tanulási folyamatra? (vagy kihúz) egy Melyik értékelést milyen a gyakorisággal használjuk. röpdolgozatok stb. esetleg kivetítve 10’ Válaszok megfogalmazása – adott kérdésekre: Összefüggések kere Hogyan hatnak a követelmények és a várható értékelési mód előzetes sése. minősítése) Kooperatív tanulás – Háromlépcsős interjú Egy-egy pár dolgozik két különböző fajta diagnosztikus értékelésen A kérdések és válaszok meghallgatása. vagy új csoport/osztály esetén) zés? Kinek szól? 2. osztályozása. megválaszolja saját szavai Hogyan befolyásolja az életkor az értékelési fajta megválasztását? val  Hogyan befolyásolja a tanulási folyamat adott szakaszának célja az értékelési fajta megválasztását? 18 . Értékelés 10’ Az értékelés jellegzetes alkalmai: Hogyan történjen a 1. majd egy csoporttag által a válaszok értékeinek kiemelése D2.I. miért? egy kérdést. melléklet kérdései külön kártyákon vagy egy lapon.

19 . anyagok (mellékletek) 10’ A számokkal jelölt értékelési fajták és a betűkkel jelölt meghatározások párosí.Az elméleti ismere. fejlesztendő készségek. Az új tartalom összefoglalása. fejlesztő. majd értékelése párokban 5’ Fejlesztő (formatív) értékelés Külső értékelés Belső értékelés Minősítő (szummatív) értékelés 5’ Példák meghallgatása. és ellenőrzés villámkártya párokban A minősítő.Önálló munka. D3 melléklet – tása.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben III. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. összegzés A következő alkalomra ajánlott olvasmányok Frontális zárás  A foglalkozások javasolt időkerete – a csoport egyedi igényeitől függően – változtatható.Tudatos alkalmazás galmazása Egyéni munka. majd indoklás párokban tek rögzítése majd indoklás feladatlap. külső és belső értékelési formákra egy-egy példa megfo. ellenőrzés és értékelés Idő Tevékenységek Tevékenység célja.

Csak nagy beleérző képességgel nevezhető fejlesztő értékelésnek az az eljárás. és nem annak (a benne foglalt eljárásnak) a javíthatóságára ad javaslatokat. ne ítélje meg (különösen ne ítélje el) az eddigi munkát. osztálytermi szituációban gyakran és interaktívan alkalmazott értékelési mód. hogy akkor beszélhetünk formatív (fejlesztő) értékelésről. rangsorol. Minősítő értékelés a félévi vagy év végi bizonyítvány még akkor is. „B” szöveg A fejlesztő értékelés meghatározására még nem született konszenzus sem itthon. Célja mindenképp az. meghatározó tényezője. ösztönzőkkel. mégis úgy tűnik. a tanuló számára nyújt visszajelzést erősségeiről és hiányosságairól. A fejlesztő értékelést a kutatók a következőkben határozták meg: a tanítás során. hanem a részfolyamatokat. az eredmény nem befolyásolja a tanítási stratégiákat. fejlődésének lehetőségeiről. kívánatos szin thez képest hogyan teljesít valaki. ami elsősorban a külvilág számára fontos. Ennek általában nincsenek következményei a pedagógiai munkára. Egy 1998-as kutatás azt állapítja meg. a továbbtanulásra is döntő hatással van. amelynek eredményeként osztályzat születik. am elyekkel a tanulási folyamat eredményesebbé válhat. a tanulási folyamat – a tanuló – segítése. illetve amely nem egy-egy konkrét munka/szereplés konkrét pozitív vonásait emeli ki.I. megtapasztaltuk diákként. folyamatosan gyűjtik az információt a tanulói teljesítmények alakulásáról. fejlesztése. Ez az értékelési mód nem a tudás egészét. A teljesítmény minőségét általában osztályzatban fejezik ki. és kidolgozzák a kettő különbségének növelésére irá- 20 . sem külföldön. a munkaközösség. szöveges értékeléssel. kialakítják az egymást követő teljesítmények mérésének és összehasonlításának módszereit. alacsonyabb korosztályok esetében különböző jutalmakkal. az iskolavezetés által kezdeményeze tt módon és az általuk készített) mérőeszközökkel történik. hogy a diák eredményesebb tanulását segítse. hanem mutasson rá azokra a lehetőségekre. hogy a hazai közoktatási rendszer elsősorban a minősítő (szummatív) értékelésre épül. Azt mutatja meg. Ez az értékelési mód hazánkban – hagyományai ellenére – meglehetősen szokatlan. hanem a tanulási hibák és nehézségek differenciált feltárása. ha a diagnosztikus értékelés szerepét és funkcióját is bevonjuk az elemzésbe. ha meghatározzák a tanulói teljesítmények kívánatos szintjét (meghatározzák a konkrét célokat). tanárként. a tudás bizonyos elemeit értékeli. A tanár megítéli a teljesítményt. a javítási lehetőségek számbavétele. Számos ponton azonban fogalmi és elemzési keveredés. annak minőségére nézve. Ennek okai összetettek. inkább az alternatív iskolák pedagógiai gyakorlatára jellemző. Különösen igaz ez. hogy a minősítő értékelés hagyományosan a tanítási folyamat kemé ny magja. Az osztályzatok révén sokszor olyan információt ad a teljesítményről. hogy egy adott. Értékelés Mellékletek a foglalkozáshoz D1 „A” szöveg A minősítő értékelést mindannyian ismerjük. Ez a mérés általában belső (a tanár. bizonyos esetekben komoly inkoherencia mutatható ki a különböző értékelési módok elnevezésének és elemeinek használatában. Tény. Sokszor a magatartási és motivációs problémák kezelésére is alkalmazzák. ha szöveges. szülőként. holott a későbbi életpályára. Célja nem a minősítés. Bár ebben nincs egyetértés a szakmán belül.

Szükségszerű. hogy megállapítsa a tanuló fejlődését és tanulási szükségleteit. hogy rugalmas kölcsönhatásban van a tanítási és tanulási stratégiákkal. Ettől eltérő logikai alapon való felosztásból következik a – leginkább a fejlesztő értékeléssel rokon – relatív értékelés a diák teljesítményének saját korábbi teljesítményéhez viszonyított értékelése. ha a tanuló előre ismeri a követelményeket és a várható értékelési módot? Melyik fajta értékelést milyen a gyakorisággal használjuk. hogy a pedagógiai folyamatot eredményesebbé tegye. feltárja a tanulócsoport (ri tkábban a tanuló) előismereteit. 7. és ezt fel akarja tárni. a kudarcait. azoknak a konkrét lépéseknek. A fejlesztő értékelés tehát arra szolgál. Az értékelés lényege valóban maga a fejlesztés. ha a tanítási-tanulási folyamatban valamilyen hibát észlel. miért? Hogyan befolyásolja a tanulási folyamat adott szakaszának célja az értékelési fajta megválasztását? Hogyan befolyásolja tanítványaink életkora az értékelési fajta megválasztását? Hogyan befolyásolja az értékelés fajtájának megválasztását a sajátos nevelési igény? Hogyan befolyásolja az értékelés fajtájának megválasztását a más szubkultúrában élés ténye? Mi következik a roma diákjainknak szóló metakommunikáció módjára a Békési Ágnestől vett szövegrészletből? 21 . Különösen erős a jelentősége – főként a más szubkultúrában élő és a sajátos nevelési igényű diákok számára – a tanulási motiváció szempontjából. 3. tanítási és tanulási stratégiák) személyre szabjuk. 2. egyéni haladását értékeli. mint a minősítő. Brassói Sándor – Hunya Márta – Vass Vilmos: A fejlesztő értékelés: az iskolai tanulás minőségének javítása. hogy az eddig rendszerszinten kezelt elemeket (tanterv. illetve az elér t sikereket jelzi vissza. A diagnosztikus mérés ritkább. amelyeket a tanárok és a tanulók a teljesítmény minőségének fokozására tesznek. az oktatásirányításnak) szól. A fejlesztő értékelés ebből a tanulást támogatja. 2005 D2 Kérdések valamennyi csoport (egy-egy tagja) számára 1. Tipikus diagnosztikai mérés az új iskolába.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben nyuló eljárásokat. hiszen a diákok önfejlesztésére. A fejlesztő értékelés másik nagy előnye. nem a diáknak és a szülőnek. A belső diagnosztikai mérések a tanítási (tanulási) folyamat adott szintjén való beavatkozást teszik lehetővé. differenciál juk. 4. iskolafokozatra belépő tanulók hozott tudását felmérő dolgozat. a visszajelzés elsősorban a tanárnak (az iskolának. 5. 6. Linda Allal és Mottiner Lopez különös nyomatékot ad ebben a definícióban a tanulási folyamat szervezésének. és ehhez igazítsa a tanítást. mert általában nem is azt méri. céljuk a folyamat eredményesebbé tétele. Arra szolgál. énképére. Ennek megf elelően a fejlesztő értékelés egyik nagy előnye. Új Pedagógiai Szemle. Erre nem vagy nem feltétlenül adnak osztályzatot. önértékelésére is hat. hogy magát a tanulási folyamatot segíti. hiányosságait. formálja. A tanuló fejlődését. ahogyan közös szemléletüket kialakítják. amit az adott osztályban a mérést végző tanár tanított. bár ő is végezhet ilyen mérést. Hogyan hat a tanulási folyamatra.

B olyan értékelési eljárás. célja a tanuló előzetes tudásának feltárása C a pedagógiai információk szervezett és differenciált visszajelentésének elmélete és gyakorlata F a tanulási folyamat nevezetes szakaszainak a befejezésekor alkalmazzák. típusai Pedagógiai értékelés: a pedagógiai információk szervezett és differenciált visszajelentésének elmélete és gyakorlata. Szummatív értékelés Meghatározások A a tanítási-tanulási folyamat állandó kísérője. amely lehetővé teszi a javítást és a pótlást. Pedagógiai értékelés 4. valamint a kitőzött tanulási célokhoz való viszonyítása 2. az induló tudásállapothoz. célja a tanulási hibák és nehézségek differenciált feltárása. Diagnosztikus értékelés: a tanár tájékoztatását szolgálja valamely nagyobb tartalmi-tematikus egység tanításának megkezdése előtt. Formatív értékelés: a tanítási-tanulási folyamat állandó kísérője. azokhoz viszonyítva határozzák meg Források a foglalkozáshoz (tanár számára) A pedagógiai értékelés fogalma. célja az elért tudásállapot rögzítése. célja a tanuló előzetes tudásának feltárása. amelyben a tanulók teljesítményeit egy kiválasztott populáció teljesítményének átlagához (norma) viszonyítják E a tanár tájékoztatását szolgálja valamely nagyobb tartalmi-tematikus egység tanításának megkezdése előtt. Értékelés D3 Fogalmak és meghatározások párosítása villámkártyához Fogalmak 1.I. Formatív értékelés 6. funkciói. amely lehetővé teszi a javítást és a pótlást D olyan értékelési eljárás. Normaorientált értékelés 3. amelyben a tanulók teljesítményeit a tanulási követelményekből kiindulva. Kritériumorientált értékelés 22 . Diagnosztikus értékelés 5. célja a tanulási hibák és nehézségek differenciált feltárása.

árnyalt metakommunikáció függőségét. célja az elért tudásállapot rögzítése. kezdeményezőképesség lönbségeket nem minőséginek. hanem mennyiséginek tekinti. hanem fokozatosan csökkentendőnek tekinti. A tanuló emocionális függőségét nem kihasználhatónak.  LS: látássérült. hogy a tanulásban akadályozottak nehezen kezelik a változásokat. a sérülés jellegétől függő. amelyben a tanulók teljesítményeit egy kiválasztott populáció teljesítményének átlagához (norma) viszonyítják. hogy  tanuló vágyainak teljesülési idejét célszerű fokozatosan növelni. részlet A sajátos nevelési igényű gyerekek/diákok számára szükséges kompetencia konkrét szintjén. nem kihasználhatónak. A tanuló emocionális és instrumentális Gazdag. az induló tudásállapothoz. 23 . Normaorientált értékelés: olyan értékelési eljárás.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Szummatív értékelés: a tanulási folyamat nevezetes szakaszainak a befejezésekor alkalmazzák. D4 Kereszty Zsuzsa: Pedagógus-kompetenciák. különös tekintettel a sajátos nevelési igényű diákokra (Kézirat.  nemeket a keresztnév alapján esetleg nem tudja azonosítani. T1.  HS: hallássérült.  AT: autista.  PZ: pszichés fejlődési zavarral küzdő gyerek/diák MŰVELTSÉG HS A tanulási képességekben meglévő küFantázia. azokhoz viszonyítva határozzák meg.  MK: mozgáskorlátozott TAK ATTITŰD KÉPESSÉG  BF: beszédfogyatékos. hanem fokozatosan csökkentendőnek tekinti Tudja. Tudja. különösen fontos elemek Rövidítések:  TAK: tanulásban akadályozott. Kritériumorientált értékelés: olyan értékelési eljárás. autisztikus. valamint a kitőzött tanulási célokhoz való viszonyítása. amelyben a tanulók teljesítményeit a tanulási követelményekből kiindulva. 2008.

Készség az autizmus természetével való ismerkedésre. Elfogulatlanság: az esetleg torz külső mögött képes az ép személyiséget. A tanuló emocionális és instrumentális függőségét. Tudja. hanem tünetnek tekinti. idegesítőnek. társas helyzetekben nehezen tájékozódó LS-tanítványa számára képes „biztos ponttá” válni. a BF tanuló aktuális nyelvi fejlettségéhez való igazodás képessége. Értékelés LS ATTITŰD KÉPESSÉG MŰVELTSÉG A tanuló emocionális függőségét nem kihasználhatónak. szimmetrizáló kapcsolat kialakítására 24 . hanem fokozatosan csökkentendőnek tekinti. illetve az egyes ép személyiségvonásokat meglátni A pedagógus nyelvi és metakommunikációs képességeinek fejlett volta. Fejlett kommunikációs képességek. Türelem. Beállítódás arra. aktivitási terébe és nem külön célszerű ültetni.  őleg a gyerek beszédértésének fokát kell ismernie. hanem inkább humorosnak fogjuk fel. Empátia. PZ A gyerek viselkedését nem sértésnek. hogy az AT tanuló:  ülönböző területeken rendkívül eltérő mértékben lehet fejlett. az idő megfelelő strukturálásával és vizuális eszközökkel segíthet. hanem fokozatosan csökkentendőnek tekinti.  tér. hogy a gyereket a  edagógus ún. Tudja. MK BF AT A látható világban.I. Képes intenzív személyes. A verbális és az értelmi képességeket megkülönbözteti egymástól. hogy a BF tanuló családja korlátozott vagy kidolgozott nyelvi kódot használ. Fontos annak ismerete. hogy a tanuló furcsaságait ne sértőnek. hogy minél nagyobb eséllyel értse őt a gyerek. nem kihasználhatónak.  gyerek a vele együtt létrehozott szabályokat tartja be leginkább. vele teherbíró személyes kapcsolatot kialakítani.

Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben 25 .

amit nézek.I. hogy itt most visszakérdeznek. Azt hitte. ezúttal akadályozta volna a partner megnyilvánulásait. hogy interjúalanyaim a föltett kérdésen elgondolkozva magukba merülnek. Az interakciókban követelmény a szoros szemkontaktus a vélemény. mellőzöttségekről. Értékelés Békési Ágnes szociológus cigányokkal készített interjúk tapasztalatairól beszél „Itt kell megemlítenem. magasabb hőfokú. (Egy alkalommal a beszélgetés második órájába szemem pihentetendő a velem szemben ülő muzsikus a háta mögött lévő drapériát szemléltem. hogy jobban láthassam. a véleményemet tudakolják. hogy ha vele beszélgetek. Mozdulatában sem szemrehányás. valami érdekeset fedeztem föl. szinte láthatatlanná tevő csendes jelenlét tehát. A ritkán föltett. általában az intenzív jelenlétet. mint az a nem-cigány környezetben megszokott és elvárt. Csak egy pillanatra. Igénylik az egyértelmű. Egymás megérintése és a szorosabb testi közelség is a bizalom és a tisztelet. Addig nem folytatódott a beszélgetés. amíg én nem vallo ttam színt. amikor cigányságukról szóltak. nem a szemébe nézek. szembetűnő m etakommunikációt. nem várnak tőlem különösebb reakciót. kiprovokálták az elism erésemet vagy a fölháborodásomat.) 26 . s nem érik be a kitérő válasszal. Bevezetés. kivártak a mosolyomat vagy a csodálkozásomat. Muzsikus megkérdezetteim kivétel nélkül hozzám beszéltek. unatkozik vagy valamilyen problémája van. segítséget igényel. amihez eddigi munkáim során szoktam. s én mintegy „tabula rasa” ülök velük szemben.és érzelemnyilvánítás Ennek hiányában nem csak udvariatlannak.) … Az a fajta.” (Békési: Muzsikusok. hanem egyszerűen kevéssé érdeklődőnek tartják a partnert. Nem cigány környezetben gyakran tapas ztaltam. sem irónia nem volt. (Részlet) Pont Kiadó 2003. nem pedig a bizalmaskodás jele. Egyszerűen nem tudta elképzelni. Különösen az interjúk vége felé dominált ez a stílus. de jobban felkészültem arra. úgy hiszik. A férfi abban a pill anatban oldalt hajolt. Kicsit fárasztó volt ugyanis a már másfél órája tartó intenzív szemkontaktus. beszámoltak megaláztatásokról. egy idő után válaszukat szinte önmaguknak fogalmazzák meg. lebegtetett kérdéseket alkalmaztam. hogy a muzsikus társadalom érintkezési stílusa sokkal nagyobb em ocionális töltésű.

középiskola. a tanuláshoz. A foglalkozás közvetlen célja: Lényegi kérdések: A foglalkozás tartalma: Hogyan befolyásolja az értékelés módja tanítványaink személyiségfejlődését. általános iskola középszakasz. 3. elemzése. A fejlesztő értékelés – dr. tanárához.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben I. konfliktuskezelés Kommunikációs készségek/verbális kompetencia 27 . megértése. Megértetni. Szeszler Anna Módszer tár növelése a szöveges fejlesztő értékeléshez. hogyan lehet az értékelés következetes. kritikai értékelése (ese telemzések) Rendszerben való gondolkodás segítése: a fejlesztő értékelés helye és szerepe a tanulásirányítási folyamat egészében A kompetenciafejlesztés fókuszai: Információkezelés Problémakezelés Empátia. a környező világhoz? Mások által használt „jó gyakorlatok” megismerése. hogy a tanulásirányítási folyamat módszerei hogyan függnek össze az értékelési módszerek megválasztásával. átlátható. segítő. szüleihez. viszonyát társaihoz. A fejlesztő értékeléssel szemben támasztott követelmények.) fejlesztő értékelésinek elemzése. A hallgatók tanulmányaihoz alkalmazkodó életkori csoportok (iskolai kezdőszakasz.

A fejlesztő értékelés a fejlődés és a megértés gyakori. ösztönöz.Csoportmunka hasonlító elemzés Kupac tanács II. személyes. Értékelés Foglalkozásvázlat I. (Fejlesztő értékelés. anyagok (mellékletek) 2– 3’ 10’ A téma felvezetése Kapcsolódás az előző alkalomhoz: visszaemlékezés a fejlesztő értékelés sajá. 2005) Ismérvek gyűj.Ráhangolódás tosságaira. stb. majd ellenőrzés csoportokon belül alkotott párokban. Ráhangolódás. amely lehetővé teszi a pedagógus számára a felismert tanulói igényekhez alkalmazkodó módszerek használatát. Lényegkiemelés Például: segíti a fejlesztés megtervezését. 28 . Az új tartalom feldolgozása Idő Tevékenységek Tevékenység célja.lehetőség rozás leírása önállóan. egyénre alkalmazott.Csoportmunka.I. anyagok (mellékletek) 10’ Iskolai írásos fejlesztő értékelések megismerése. adott szempontok szerinti Felfedeztetni a fej. össze. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. fejlesztendő készségek.ahol mindenki munkák és  A foglalkozások javasolt időkerete – a csoport egyedi igényeitől függően – változtatható. a feldolgozás előkészítése Idő Tevékenységek Tevékenység célja. interaktív módszerekkel történő értékelése. szóforgóval 5’ A megfogalmazottak összehasonlítása a minősítő értékeléssel csoporton belül Ellentétpárok megfogalmazása gondolkodás. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök.Jegyzetelési tése. Javított tanulói elemzése lesztő értékelés ele. a továbblépés útjának kommunikáció megmutatásával segíti a készségek fejlesztését. fejlesztendő készségek. meghatározás készítése saját szavakkal. OEDC. meghatá.

mind a szülő ért. személyesség. elemzés. Egyéni. (esetleg számítógép. vagy kivetíthető fólia) filctoll Ajánlott órarészletek a mellékletben. szülők). hogyan függ össze amely segíti az alkalmazott tanulásirányítási módszerek és az érékelési mód az óra tervezése és összefüggésének indoklását.  Középiskolás korosztály: Politechnikum. filctoll 10’ 10’ 10’ 10’ 10’ Saját megfigyelések. Csomagolópapír. sonlítás. lehetőségei és módszerei a fejlesztő értéke. Lauder. majd órarészlet (vázlat) megtekintése Megbeszélés csoportokban. AKG.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben A csoporton belül a csoporttagok felosztják a 4 különböző szempontot a forrás meit a tanulók értéelemzéséhez: kelt írásos munkáiban. majd csoportmunka – mozaik módszerrel Frontális előkészítés. a tartalom/műveltségterület/az iskola sajátos jellege bizonyítványok:  Kisiskolások esetén: Waldorf. További differenciálási szempont lehet az életkor. plakát készítése Frontális meg- 29 . az értékelés? Tapasztalatok megbeszélése a csoportok kérdéseinek segítségével. Megfigyelés lényegÖnértékelés és társértékelés szerepe. empátia (gyereAzonos feladatot végeznek szöveges bizonyítványok elemzésével (szempontok kek. következtetések megosztása a csoport tagjaival Megismerés. Winkler Márta.  fejlődési lehetőségre vonatkozó javaslatok. mindkét elemzésből elvégez egyet. ványban. majd bizonyít tudásszintre vonatkozó konkrét megfogalmazások. érvelés Saját megfigyelések. következtetések megosztása a csoport tagjaival Tanítási órarészlet elemzése az alkalmazott tanulásirányítási módszerek és az Tananyag tanítása értékelés módszereinek párhuzamos elemzésével közös tapasztalás alapján tanulásközpontú megközelítéssel. Csoportonként csomagolópapír.  hangvétel. Három fontos kérdés megfogalmazása a látott/olvasott órával kapcsolatban.kiemelés. Lauder. mind a gyerek. amelyet  egyénhez való igazodás. stílus. komfentebb) munikáció. összehalés során.

ellenőrzés és értékelés Idő Tevékenységek Tevékenység célja.I. a szülő. Maradjon 2–3 perc a játék értékelésére is. Szerepjáték csoportban Szerepkártyák: Tanuló. Vajon mit mond a pedagógus. anyagok (mellékletek) 10’ Az egyik elemzésre került értékelés/bizonyítvány átadásának és fogadásának empátia elképzelése. Frontális megbeszélés Választható egyéni és/vagy pármunka 3’ 2’ A helyzetgyakorlat tapasztalatainak közös tapasztalatai Otthoni feladat előkészítése: Egy választott területen foglalkozásterv készítése módszerekkel és értékeléssel 30 . Értékelés beszélés III. A megfigyelő szülő és megfelelős az idő figyelő figyeléséért is. Az új tartalom összefoglalása.A megfigyelések ez hogyan hat a másikra? alkalmazása. fejlesztendő készségek. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. s mind. 5 perc után szerepcserével segíthetünk. a gyerek. tanár. eljátszása.

 Óravázlatok. 31 .Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Melléklet a foglalkozáshoz Javaslatok az óraelemzésekhez  Nyelvtanóra elemzése. a vázlat kiegészítése az értékelés módszereivel http://www. vagy középiskolás tanulmányok alapján.didactic.hu/cikkek/kooperativ/kooperativ-oravazlat-_3_-osztaly-nyelvtan-ora  Órarészlet megtekintése filmről együtt.eoldal. esetelemzések könyvből.

A tanárok értékelése – források és területek összegyűjtése Ismerkedés a tanári értékelés módjaival. témafelelős. kudarc-tűrés. szempontjait. 32 . Az egyes tevékenységek szervezésével kapcsolatos javaslatok (csoportok. Értékelés I. saját vélemény kialakítása a témákkal kapcsolatban Érzelmek kezelése: siker-kezelés. belső kontroll (hit abban.  az egyéni felelősség hangsúlyozásának érdekében választhatunk a csoportokon belül különböző felelősöket is (pl. 4. időfelelős. megismerjék az értékelések formáit. eszközfelelős). problémamegoldás Konfliktuskezelés A foglalkozás közvetlen célja: A foglalkozás tartalma: A kompetenciafejlesztés fókuszai:          Kapcsolódási pontok: Modulokhoz:  A fejlesztő értékelés  Intézmény értékelése Módszertani javaslatok Időfelhasználással kapcsolatos javaslat: a foglalkozást célszerű szünet nélkül megtartani. munkaformák. ami velem történik) Kritikai gondolkodás Kommunikációs készségek: véleményalkotás. módszerek):  kooperatív csoportmunkához véletlenszerűen heterogén csoportokat hozunk létre. gondolják végig a külső és belső elvárások közti különbségeket és saját preferenciáikat. hogy tehetek arról. vitakészség Problémakezelés: problémaazonosítás. szóvivő. Tanárok értékelése – Fehér Márta    a hallgatók felkészüljenek tanári munkájuk értékelésének fogadására.I. kitartás Pozitív önértékelés: optimista érzések önmagunkkal kapcsolatban Konstruktív self-érzékelés: egészséges önbizalom. reális célkitűzés.

Flaccus. szükséges és ajánlott szakirodalom:  Például (Pedagógusok gyakorlati példái a személyközpontú szemlélet iskolai megvalósítására).  Király Zsolt: A középiskolai tanári teljesítmény vizsgálata (Egy lehetséges értékelési rendszer tervezete). 33 . 2004/2. anyagok:  kópéláda  csomagolópapírok  vastag. teremigény: a foglalkozáshoz egy átlagos méretű osztályterem szükséges. teremelrendezés. pedagógusok. 4 fős csoport munkájához. valamint arra is.  Van más megoldás is (Alternatív módszerek a középiskolában). hogy alkalmassá váljon 5-6 db. színes filctollak  gyurmaragasztó. 2006. szerk. szerk.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Tér. 2005.: Papp Ágnes.: Fehér Márta. SuliNova. SuliNova. amelyet úgy rendezzünk be.  Kósáné Ormai Vera–Horányi Annabella: Mi. 2006. Pedagógusképzés. amivel a plakátokat fel lehet tenni a falra A foglalkozás megtartásához szükséges oktatási segédanyagok. A foglalkozás megtartásához szükséges eszközök. hogy a hallgatók körbe üljenek.

Értékelés Foglalkozásvázlat I. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. lata. területeknek a gyűjtése. anyagok (mellékletek) A fejlesztő értékelés A fejlesztő értékelés Frontális elő. a feldolgozás előkészítése Idő Tevékenységek Tevékenység célja.Kópéláda portalakítás Milyen forrásokból származhat a tanárok értékelése és milyen tanári tevéken y. Ráhangolódás.I. módszer amelyeket az iskolákban értékelnek. diákok stb. fejlesztendő készségek. anyagok (mellékletek) 10’ A résztvevők körben ülnek.T1 – A háttérelemeinek adás – tanári ismeretek vázA tanár röviden összefoglalja a fejlesztő értékelés alapfogalmait. ek maradnak”  A másik feladat azoknak a tevékenységeknek.) megy. akiktől a tanárok értékelése származhat. Elő. hogyan hat rájuk a másoktól kapott értékelés. Frontális módCsomagolópapírok. iskolavezetés.A tanárok értékelése Kooperatív ségeket értékelnek az iskolákban? – források és terüle. összefogadásában a fejlesztő értékelést elsősorban a tanárok értékelésére vonatkoztatja lalása Kooperatív Véletlenszerű csoportalakítás képekkel – 4 csoport alakul tanulás – cso. vastag. kritika Beszélgető kör II. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. a többiaz összegyűjtése. fejlesztendő készségek. Az új tartalom feldolgozása Idő * 10’ Tevékenységek Tevékenység célja. és arról beszélgetnek. 34 . hogy személyesen hogyan Ráhangolás a témára fogadják. „egy  Az egyik feladat azoknak a forrásoknak (pl.tanulás – megtek összegyűjtése beszélés a cso2-2 csoport azonos feladatot kap: portban.lényegi felidézése magyarázat. színes filctollak gyurmaragasztó 20’  A foglalkozások javasolt időkerete – a csoport egyedi igényeitől függően – változtatható. lényegét.

B). színes filctollak. A csoportmunka végeztével a csoportok beszámolnak.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben A csoportok a gyűjtőmunkát plakátokon összegzik. a szülők elégedettsége. Mindegyik csoport más-más témát húz: saját vélemény kiA) Önértékelés a tanári munkában. Ezek a szövegek különböző iskolákban használt dokumentumok. gyurmarais. Kooperatív tanulás – a szövegek feldolgozása. megvalósítása? A csoportok feldolgozott témájukról összefoglaló plakátot készítenek. 35 . hogy mi a különböző értékelések ideális tartalma. A csoportok saját témájuk feldolgozásához segédanyagokat kapnak. D1 – se– olvasás gédanyagok csoportonként. vastag. készültségét. Frontális mertetés Csomagolópapírok. amelyek a csoporttagok közös gondolkodásának kiindulópontjaiként szolgálhatnak. D) csoport Ismerkedés a tanári értékelés módjaival. A kész tervezeteket a 2-2 azonos témával foglalkozó csoport bemutatja egymásnak úgy. hogy viszonyuljanak az olvasottakhoz és alakítsák ki saját álláspontjukat. C). a kollégák értékelik a tanár szakmai-módszertani fel. D) A diákok értékelik tanáraikat. A visszatérő csoporttagok beszámolnak a látottakról. 35’ szer. válaszoljanak arra a kérdésre. A csoportok feladata. B) Az iskolavezetés. leghatékonyabb formája. megbeszélés. összevetik a másik csoport megoldásait saját megoldásaikkal. C) A szülői értékelés. hogy csoportonként egy-egy hallgató helyet cserél a másik csoport egy tagjával.alakítása a témákkal kapcsolatban.gasztó. Egyéni munka T2. A korábban alakított négy csoport dolgozik tovább: A). A közös eredményeket az együtt dolgozó csoportok ismertetik az összes résztvevővel.

– listakészítés. Értékelés III. dolása. tanári munkámban? tanultak elmélyítése.I. A hallgatók körben ülnek. milyen értékeket akarok képviselni a A foglalkozáson Egyéni munka Papír. Aki akarja. rása 10’ 36 . anyagok (mellékletek) 5’ Milyen elvárásoknak akarok megfelelni. élményszerű átgonMinden hallgató preferencialistát készít önmagának.A foglalkozás lezá. Az új tartalom összefoglalása.Beszélgető kör fontosabb tételeit. fejlesztendő készségek. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. megoszthatja a többiekkel listájának leg. írószer. ellenőrzés és értékelés Idő Tevékenységek Tevékenység célja.

jegyek. összefoglalása Az értékelés fajtái lehetnek:  diagnosztikus (információ az aktuális tudásszintről)  formatív (más néven: fejlesztő)  szummatív (más néven: minősítő) Az értékelés viszonyítási alapja lehet:  kritériumra (kimeneti követelményre) orientált  normára orientált (összehasonlító teljesítménymérés)  individuális (az egyén önmagához mért fejlődése) A fejlesztő értékelés fogalma (a tanári magyarázatban az alábbiak lefordítandók a pedagógus munkájára):  „A fejlesztő értékelés a tanulók fejlődésének és tudásának gyakori. D1 – A tanárok értékelése Segédanyagok csoportonként A) Önértékelés a tanári munkában Szempontok az önértékeléshez:  Szakmai és pedagógiai nevelőmunka értékelése tanulócsoportonként  Osztályfőnöki tevékenység  A szakmai munkacsoport (munkaközösség) munkájában való részvétel  Iskolai és a munkacsoport által szervezett rendezvényeken való részvétel. hogyan tanul meg. OKI. Hastings és Maddaus. 2005. Helyenként a „gondolkodásról való gondolkodásként” is utalnak rá. problémák leküzdésében  épít az önértékelésre. hogy az ember tudatában van annak.  A „metakogníció” azt jelenti. Kialakul az a képessége. a tanulás méltányosabbá tételét és a tanulási készségek fejlődését. önreflexióra T2.  A fejlesztő értékelés célja végső soron az. interaktív módon történő értékelését jelenti.” A fejlesztő értékelés elősegíti „a tanulói teljesítmény szintjének az emelését.” (Fejlesztő értékelés. hogy válaszokat keressen.)  A fejlesztő értékelés fogalmát 1971-ben vezette be először Bloom. amelynek célja a tanulási igények meghatározása és a tanítás azokhoz igazítása. segít a hiányosságok. A fejlesztő értékelés néhány kiemelten fontos jellemzője:  a továbblépési utat is mutatja a tanulásban-tanításban  személyes munka stratégia kialakításában is segít  felébreszti és fenntartja a motivációt. stratégiákat dolgozzon ki még ismeretlen. old.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Mellékletek a foglalkozáshoz T1 – A fejlesztő értékelés A háttérismeretek vázlata. 23. hogy irányt mutasson a tanulás megtanulásához szükséges egyéni készségek kialakításához (melyeket néha metakognitív stratégiáknak is neveznek). értékelők beírása) 37 . megoldandó problémákra. gondol végig egy új anyagot. A tanuló elsajátítja a tanulás nyelvét és eszközrendszerét. azok szervezése  Adminisztráció (haladási napló.

törekvés az erő sségek kiemelésére. célszerűség. hitelesség) Motiválás Tanár Differenciálás Kommunikáció (diákokkal.I. eredményessége. életkori sajátosságoknak való megfelelés. alkalmasságod van. Feladatok adása az iskolán kívüli tanulási környezetre (házi feladat. A szóbeli kommunikáció stílusa. partneri viszony. csoport stb. egyéni. az érdeklődés figyelése. eszköz és módszer) Értékelés Támogató jelleg 38 . másokra történő odafigyelés. Tanulásszervezés (frontális. Segítő értékelési formák alkalmazása. Írásbeli. a tanárral) Kommunikáció (egymással. táblavázlat). Tantárgyi (munkacsoport által kidolgozott szempontrendszer alapján). Konstruktivitás. amelyet az iskola jelenleg nem hasznosít. a tanóra íve. átmenetek a fázisok között. sokfélesége. A fejlődési szintnek megfelelően. Az alkalmazott tanulási eszközök sokszínűsége és a tanulási célok összhangja. A tanár képes segítő csapattagként irányítani a diákok munkáját. A kommunikáció rugalmassága. IKT stb. Ráhangolás. feladatok időtartama). kutatómunka stb. munkalégkör Kompetenciák fejlődése Tanulók Együttműködés (egymással. segédanyagok. érthetősége. A tanulásszervezési formák típusai. de szívesen felajánlanád? B) Az iskolavezetés. az érdemi tanulást támogató szabad légkör. Pontos időkezelés (órakezdés. milyen segítséget igényelsz? Milyen tőled független körülmény akadályoz a munkád színvonalas elvégzésében? Véleményed szerint az iskola egészének működésében mely területeken lenne leginkább szükség javulásra?  Milyen képességed.) Tanulás Tanulási környezet (taneszközök. szociális és tanulási kompetenciák fejlesztése. előadói kommunikáció eszközei (prezentáció . időgazdálkodás. pár. Értékelés       Pontosság – határidők betartása Milyen haladást értél el az előző időszak végén meghatározott fejlesztési területeken? Miben vagy jó és miben kellene fejlődnöd a munkáddal kapcsolatban? A fejlesztendő területen hogyan tudnál előrelépni. képzettséged. kétoldalúsága. befejezés. a tanárral) Szerep (a tanulási folyamat katalizátora. A gyerekek erősségeinek megfelelően. fenntartása.) Munkafegyelem. Kölcsönös tisztelet. a kollégák értékelik a tanár szakmai-módszertani felkészültségét Szempontok a szakmai–módszertani munka értékeléséhez Megfigyelt terület Megfigyelési szempontok Magyarázat Az alkalmazott tanulásszervezési módok és tanulási célok összhangja.) Koncentrálás a feladatra. egyéni érdekek alárendelése a közös cél érdekében.

hogy minden tanár láthassa. a kritikai gondolkodást. munkájának mely területein kell megfontolnia a diákok kritikáját és korrigálnia vagy változtatnia gyakorlatán. vagy zavarják egymást a munkában? Megfigyelt terület Emberi tényezők (hangulat. A pozitív visszajelzések pedig növelik a biztonságérzetet. jó hatással vannak a tanár munkájára. hogy a diákok különböző rendszerességgel és formában. őszinte kommunikáció a szülőkkel?  Hogyan értelmezhető a „szolgáltató iskola” fogalma? D) A diákok értékelik tanáraikat Ma már több iskolában szokás. esetleg „túl jól” sikerült. a felelősségvállalást. hogy átgondolja. A értékelés különböző szempontjaira adott válaszok valamint a szöveges értékelés segítik a pedagógust abban. a toleranciát.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Megfigyelési szempontok Magyarázat Alapvetően bizalomra épülő? Felfedezhető egy hosszabb építkezés íve a tanár–diák munkakapcsolatában? (Jelenléte vagy hiánya. értékelésekkel kapcsolatban? Hogyan kezelhetők ezek?  Milyen módszerekkel alakítható ki a közvetlen kapcsolat. de értékelik tanáraik munkáját. 39 . partneri viszony. ha az óra „túl rosszul”. A tanári értékelés diákokra gyakorolt fejlesztő hatása Az iskolai demokrácia gyakorlása és a tanárokhoz fűződő munkakapcsolat elmélyítése mellett a tanári értékelés elsősorban a diákok szociális kompetenciáit fejleszti. viszony) Tanár–diák Diák–diák C) A szülői értékelés.) A diákok kapcsolatára a kölcsönös tisztelet. ami egyik legfontosabb pedagógiai célunk. A szociális kompetenciák közül is elsősorban az érzelmek pontos azonosítását. A tanári értékelés célja A tanári értékeléssel a diákok az iskolai értékelési rendszer szereplőivé válnak. a diákokkal kialakított kapcsolatára. A tanári értékelés célja. az empátia a jellemző? Mennyire segítik. objektív eredményeket mutatva jelenjenek meg előtte. a szülők elégedettsége  Melyek azok a fórumok. ez a megfelelően értelmezett tanárok és diákok közötti partneri viszony fontos megnyilvánulása. hogy tanítványai milyen véleménnyel vannak munkájáról és ezek a vélemények számszerűsítve. ahogyan a szülők véleményt nyilváníthatnak/nyilvánítanak a tanárok munkájáról?  Mely forma és fórum fogadható el általában a tanárok számára? Miért?  Mennyire kompetensek a szülők a tanári munka véleményezésében?  Mely területeken a legfontosabb a szülők véleményének. a véleményalkotást. értékelésének figyelembevétele?  Milyen félelmek alakulhatnak ki a szülői véleményekkel. ahol a szülők véleményt nyilváníthatnak/nyilvánítanak a tanárok munkájáról?  Melyek azok a formák. önbecsülésére. az autonómiát.

I. Értékelés 40 .

...... ....... 8............. amit minden diák évente kétszer kitölt minden őt tanító tanárról A tanár neve: Osztály/csoport: Dátum: A = az állítással teljesen egyetértek D = az állítással egyáltalán nem értek egyet .................. A B C D E A diákokra egyénenként is képes fiA B C D E Egyenlően kezeli a diákokat................ nem kiA B C D E Megfelelő mennyiségű házi feladatot A B C D E C = az állítással általában nem értek egyet A megnevezett tanárra véleményem szerint igaz......................... dünk általuk.... 4... A B C D E Az óráira láthatóan felkészül..... vételez.... 2............. ad.. gyelni................ változatos órákat tart... 7..................... A B C D E Az óráin figyelünk........ A B C D E Hasznosak számunkra az órák.................................. A B C D E Érdekes.. fejlőA B C D E A diákokat partnernek tekinti........ .... hogy… 1........ 10...... 41 .... A B C D E Az órákra pontosan érkezik......... 5... dolgozunk..................................... B = az állítással jórészt egyetértek E = nem tudom eldönteni Szakmailag felkészült. 9........ 3..Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Példaként egy középiskola tanulói kérdőíve............ 6....

hangulatától függ. amit még fontosnak tartok (néhány soros szöveges értékelést is írhat): A dolgozatokat. viselkedése nem A B C D E Az órai munkában gyakran alkalmaz A B C D E Megismerteti az értékelés szempontjaA B C D E Nyitott a diákok tanulással kapcsolatos A B C D E 42 . seket készít. 12. Értékelés 11. ben kijavítja. 15. személyes. segítő értékelést. 17. 13. azoknak megfelelő visszajelzéseket ad. ható. igényes szöveges értékeléA B C D E Kiegyensúlyozott. Egyéb. 16. it. véleményére. 14. órai munkákat idejéA B C D E Az értékelésben igazságos és kiszámítA B C D E Tanulságos.I.

a minőségfejlesztés alapfogalmainak megismertetésével  Az intézményi értékelés hétköznapi helyzetekben való jelentőségének bemutatása A foglalkozás közvetlen célja: A foglalkozás tartalma: Az intézmények értékelését végzők.maguk is részt vesznek majd az intézményi önértékelésben. Más modulhoz:  Pályaszocializáció  Társadalmi részvétel. összefüggések elemzése.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben I. célok és szempontok Az intézményi önértékelés folyamata Az intézményi önértékelés területei A partneri igény. hétköznapi példán történő alkalmazás Megelőző tapasztalat: A kompetenciafejlesztés fókuszai: Kapcsolódási pontok: Az értékelés szerepe és funkciói Együttműködés. kommunikáció.és elégedettségmérés Az indikátorok fogalma Egyszerű. lényegkiemelés. Továbbá:  A hallgatók érzékenyítése a minőségfejlesztés iránt. közösségi projektek Más foglalkozásokhoz:  Az értékelés pedagógiai szerepe  Tanárok értékelése 43 . Intézmény értékelése – Benczúr Katalin Az intézmények értékelésének és önértékelésének legfontosabb jellemzőinek megismerése. hiszen a hallgatók munkahelyükön . 5.tantestületi tagként.

2001) Értelmezési és bevezetési útmutató a COMENIUS 2000 II. 44 . Tér. A párok kialakítása irányított legyen.pdf Cseh Györgyi: Intézményértékelés.hu/minoseg-partnerseg/kozoktatas-minosegeert) http://www. módszerek):  A témát többségében kooperatív módszerekkel dolgozzuk fel. amelyben mozgatható asztalok vannak. teremelrendezés. Szeged. Tananyagmodul (SzTE Közoktatási Vezetőképző Intézet. és emeljük ki a fontos gondolatokat. hogy el tudják helyezni a négyfős csoportokat. megerősítéseket. 2001)  Értelmezési és bevezetési útmutató a COMENIUS 2000 II. adjunk a hallgatóknak személyes visszajelzéseket. post-it.hu/letoltheto/oktatas/hazai/Minosegertekeles_vegso_OPEK_junius.ofi. két nagyon gyenge képességű hallgató ne alkosson egy párt. A foglalkozás megtartásához szükséges oktatási segédanyagok. Közoktatási Minőségfejlesztési Programigazgatóság 2002) Módszertani javaslatok Időfelhasználással kapcsolatos ajánlás: a foglalkozást célszerű szünet nélkül megtartani. Kísérjük figyelemmel a csoportmunka közben elhangzottakat.allamreform. Közoktatási Minőségfejlesztési Programigazgatóság 2002) Speciális javaslatok az értékeléssel kapcsolatban:  A foglalkozás során bármikor. amikor alkalom adódik. intézményi modellhez (PTMIK. Ugyanakkor a terem legyen alkalmas a rövid frontális munkákhoz is. A foglalkozás megtartásához szükséges eszközök.I. teremigény: A foglalkozáshoz olyan terem szükséges.pdf  Cseh Györgyi: Intézményértékelés.allamreform. Az egyes tevékenységek szervezésével kapcsolatos javaslatok (csoportok. munkaformák. csomagolópapírok valamint színes filctollak. Szeged.ofi. Alkossunk véletlenszerűen négy-ötfős heterogén csoportokat.hu/letoltheto/oktatas/hazai/Minosegertekeles_vegso_OPEK_junius. szükséges és ajánlott szakirodalom:  http://www. anyagok: Tábla.  Egy feladat feldolgozása párokban történik. intézményi modellhez (PTMIK. Tananyagmodul (SzTE Közoktatási Vezetőképző Intézet. papír és írószer. Értékelés Támogató rendszer: Közoktatási Minőségi Díj modellje (http://www.hu/minoseg-partnerseg/kozoktatas-minosegeert  http://www.

Ráhangolás a témá. fejlesztendő készségek. ban szóforgó Elvárások megfogalmazása a leendő munkahellyel kapcsolatban 2’ Tanári bevezetés: Az intézményi értékelés téma feldolgozásának célja Ráhangolás a témára Frontális muna cél ismertetésével ka – tanári bevezető  A foglalkozások javasolt időkerete – a csoport egyedi igényeitől függően – változtatható.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Foglalkozásvázlat I. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. ra.Négy csoportretnének. amelyben dolgozni sze. anyagok (mellékletek) 8’ A résztvevők összegyűjtik. Ráhangolódás. hogy milyen az az iskola. 45 . a feldolgozás előkészítése Idő Tevékenységek Tevékenység célja.

I. Értékelés

II. Az új tartalom feldolgozása
Idő

Tevékenységek

Tevékenység célja, fejlesztendő készségek, képességek

Munkaformák és módszerek

Eszközök, anyagok (mellékletek)

5’

Az intézmények értékelését végzők megismerése

Az iskolák legfonto- Frontális mun- T1 melléklet. partnereinek ka – ötletro- Tábla Mindazok összegyűjtése, akik értékelik a közoktatási intézményeket/iskolákat sabb azonosítása ham (a résztvevők összegyűjtik az értékelőket: pedagógusok, diákok, szülők, fenntartó, állam stb.) Az iskolák és környezetük/kapcsolatai k feltárása. Fejlesztendő készségek: összefüggések meglátása, gyors reagálás Az értékelések céljának és lehetséges szempontjainak feltérképezése négy csoportban: 1. A pedagógusok lehetséges céljai és szempontjai 2. A diákok lehetséges céljai és szempontjai 3. A szülők lehetséges céljai és szempontjai 4. A fenntartó lehetséges céljai és szempontjai A célok és szem- Négy csoportpontok összegyűjtése ban kooperatív az iskola közvetlen tanulás: partnerei szemszö-  csoportalagéből. kítás,  megbeszéFejlesztendő készsélés a csogek: együttműködés, portban, elemzőkészség, ösztablókészíszefüggések meglátés tása  „egy megy, a többiek maradnak” Az önértékelés terü- Négy csoportleteinek és folyama- ban kooperatív tának, valamint az tanulás: szakindikátorrendszer és értői mozaik a partneri mérések T1 melléklet post-it, csomagolópapír, színes filctollak (vékony és vastag)

30’

30’

Az intézményi önértékelés 4 elemének megismerése: 1. Az önértékelés területei 2. Az önértékelés folyamata 3. A partneri igény- és elégedettségmérés 4. Az indikátorrendszer

D1 melléklet

46

Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben

megismerése. Fejlesztendő készségek: lényegkiemelés, összefüggések meglátása, nyitottság.

47

I. Értékelés

III. Az új tartalom összefoglalása, ellenőrzés és értékelés
Idő

Tevékenységek

Tevékenység célja, fejlesztendő készségek, képességek

Munkaformák és módszerek

Eszközök, anyagok (mellékletek)

5’

„Barátai középiskolát keresnek gyermeküknek, ajánlja egykori középiskoláját!”

A tanultak alkalma- Egyéni munka Papír, írószer. Az ajánlás sikeressége érdekében fontosnak tartott információk összegyűjtése zása egy sajátélmé- – listakészítés. nyű, gyakorlati pélönállóan. dán. Fejlesztendő készségek: elemzőkészség, kreativitás.

5’

Az egykori középiskola ajánlása a pár másik tagjának, érvelés az iskola mellett

A tanultak ellenőrzé- Páros munka se. Fejlesztendő készségek: kommunikáció, önbizalom.

5’

Visszajelzés:  a pártól az ajánlásról  a teljes csoporttól a mai tanultakról

A hallgató önálló Páros munka. D2 melléklet munkájának értéke- Frontális munlése. ka. Az értékelés fontosságának tudatosítása. Fejlesztendő készségek: kommunikáció, kritika megfogalmazása és fogadása.

48

Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben

Mellékletek a foglalkozáshoz T1 –Az intézmények értékelésének célja, az állami és a fenntartói értékelés, az i ntézményi önértékelés Az egyes közoktatási intézmények értékelésének a célja, hogy megbízható, objektív kép álljon rendelkezésre az intézmények teljesítményéről, minőségéről. Intézményértékelési tevékenységet végez:  az állam,  az intézmény fenntartója, és  maga az intézmény. Az állami intézményértékelés általában az intézmény valamely részteljesítményének összegző, megítélő értékelése. Eszköze jellemzően a tanulói teljesítménymérés, a tematikus értékelések és az állami ellenőrzések. A fenntartói értékelés célja kettős:  az intézményre vonatkozóan összegző, megítélő,  az irányítási, fenntartói feladatait tekintve pedig támogató, fejlesztő. A fenntartó által végzett külső értékelés átfoghatja az intézmény teljes tevékenységrendszerét vagy vizsgálhat csak egy-egy részterületet is. Funkciója:  információt biztosít a fenntartói tevékenység szakszerű ellátásához, a szükséges fejlesztések elvégzéséhez,  tájékoztat az intézmény számára megfogalmazott fenntartói elvárásoknak való megfelelés mértékéről,  az intézmény alapfeladatai (nevelés, oktatás) ellátásának értékelése. Területei és szempontjai: a) A tanulási eredményesség  a Nemzeti Alaptantervben és egyéb központi követelményekben meghatározott elvárások teljesülése  az intézmény pedagógiai céljai teljesülésének vizsgálata az intézmény tanulási eredményeinek tükrében. b) A fenntartói elvárások teljesülésének vizsgálata  annak vizsgálata, hogy a fenntartó által az ÖMIP-ben megfogalmazott elvárásoknak az intézmény megfelelt-e és milyen szinten, milyen mértékben.  az intézmény eredményességét befolyásoló körülmények és tevékenységek c) Az intézmény vezetője (vezetése) munkájának értékelése  a vezető tevékenysége mennyiben járul hozzá a pedagógiai program céljainak megvalósításához és a hatékony működéshez.  a vezetői feladatok ellátásának (tervezés, irányítás, értékelés, ellenőrzés, fejlesztés) vizsgálata. d) Az intézmény hatékony működése  az intézményi eredmények összevetése a ráfordításokkal. Annak vizsgálata, hogy az intézmény hogyan használta fel a fenntartó által – az intézmény számára előírt feladatainak ellátásához – átadott forrásokat (személyi, tárgyi, pénzügyi erőforrások). e) Az intézményi fejlődés, a fejlesztési terv megvalósulása, eredményei
49

I. Értékelés

az előző értékelés során megfogalmazott fejlesztési javaslatok megvalósultak-e, s mennyiben járultak hozzá az eredményesebb működéshez.

Az intézményi szintű értékelés elsődleges célja, hogy mélyebb tudást nyerjen az intézmény a saját működéséről. Az önértékelés eredményeire alapozott fejlesztéssel az intézmény eredményességének további növelése érhető el. Funkciója:  az intézmény pedagógiai céljainak a tanulói eredményekkel való összehasonlítása,  az iskolahasználók elégedettségének vizsgálata,  az intézmény pedagógiai és működési tevékenységének, folyamatainak elemzése (helyzetértékelés, problémafeltárás),  az önértékelés eredményeinek felhasználásával fejlesztések megvalósítása. (Az intézményi önértékelés az első lépése az intézményi minőségfejlesztés folyamatának.) Az intézmények legalább négyévenként végzik el az önértékelést. Az önértékelés eljárásrendjét, idejét, ciklikus rendjét, területeit, módszereit az intézményi minőségirányítási programban határozzák meg. Az önértékelés alapján az intézmények fejlesztési tervet készítenek, amely szintén a minőségirányítási program része lesz. D1. A – Az intézményi önértékelés területei és szempontjai Az intézmények legalább négyévenként végzik el az önértékelést. Az önértékelés eljárásrendjét, idejét, ciklikus rendjét, területeit, módszereit az intézményi minőségirányítási programban határozzák meg. Az önértékelés alapján az intézmények fejlesztési tervet készítenek, am ely szintén a minőségirányítási program része lesz. Az intézményi önértékelés általában az alábbi területekre és szempontokra tér ki: 1. A tanulási eredményesség  A Nemzeti Alaptantervben és egyéb központi követelményekben meghatározott elvárások teljesülése.  Az intézmény Pedagógiai Programjában megfogalmazott céljainak teljesülése. 2. Az érdekeltek elégedettsége  A partnereknek az intézmény tanulóinak eredményeivel, az intézmény által nyújtott szolgáltatásokkal, az intézmény működésével való elégedettsége. 3. Tanulásirányítás, a tanulást támogató intézményi tevékenységek  Az intézmény azon tevékenységeinek elemzése, amelyek a gyermeket, tanulót segítik tanulásában. 4. A pedagógusok tevékenysége  A pedagógusok tevékenységének, együttműködésének, kompetenciáinak értékelés e abból a szempontból történik, hogy ezek mennyire járulnak hozzá a tanulói eredményességhez. 5. Az intézmény működése  Az intézmény szervezeti működésének, a szervezet irányításának, tanulási környez etének értékelése a tekintetben, hogy megfelelő feltételeket biztosít-e a tanulási folyamatokhoz. 6. A fejlesztési terv céljainak megvalósulása  Az önértékelési tevékenység célja az eredményesség javítása, melyet az intézményi tevékenység folyamatos fejlesztésével valósít meg az intézmény. Az önértékelés tapasztalatai alapján az intézmény fejlesztési programot dolgoz ki. A kidolgozott fejlesztési program eredményeinek számbavétele, a fejlesztési folyamat értékelése része az önértékelési tevékenységnek.
50

Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben

D1. B – Az intézményi önértékelés folyamata Az intézmények legalább négyévenként végzik el az önértékelést. Az önértékelés eljárásrendjét, idejét, ciklikus rendjét, területeit, módszereit az intézményi minőségirányítási programban határozzák meg. Az intézményi önértékelésben általában részt vesz az intézmény valamennyi munkatársa, azaz minden pedagógus és nem pedagógus fő- és részfoglalkozású dolgozója. Az önértékelés legfontosabb lépései a következők: 1. Az önértékelés előkészítése:  az önértékelés szervezését elvégző és az értékelés eredményét elkészítő team tagjainak megbízása,  az önértékelés ütemtervének elkészítése,  a megbízott team és a tantestület felkészítése az önértékelésre. 2. Az önértékelés elvégzése az elkészített ütemtervnek megfelelően:  az intézmény adatainak összegyűjtése,  a meghatározott módszerekkel (pl. kérdőív, klímateszt, interjúk stb.) a munkatársak véleményének összegyűjtése,  partneri igény- és elégedettségmérés, a tanulói teljesítmények eredményének és az i ntézmény további jellemző adatainak (indikátorainak) elemzése. 3. Az önértékelés eredményének meghatározása. 4. Minden munkatárs, a diákönkormányzat, a szülői szervezet és a fenntartó tájékoztatása az önértékelés eredményéről. 5. Az önértékelés eredményének összevetése az intézmény pedagógiai programjával, ha szükséges javaslat megfogalmazása a pedagógiai program módosítására. 6. Az önértékelés eredményének alapján az erősségek és fejlesztendő területek meghatározása, fejlesztési terv(ek) elkészítése. 7. Az önértékelés folyamatának értékelése, ha szükséges a folyamat szabályozásának vagy a használt kérdőívek/interjútervek módosítása. 8. Az önértékelés elvégzése során keletkezett dokumentumok (pl. kitöltött kérdőívek) biztonságos tárolása, ill. megőrzése. D1. C – A partneri igény- és elégedettségmérés A közoktatási intézményeknek versenyképességük megőrzése és a jogszabályoknak való megfelelő működés érdekében meg kell valósítaniuk a partnerközpontú működés legfontosabb alapelveit. Ennek érdekében meg kell határozniuk, azaz azonosítaniuk kell legfontosabb partnereiket, továbbá szabályozniuk kell a meghatározott partnereik igényeinek megismerésével és elégedettségének mérésével kapcsolatos folyamataikat. Az intézmények partnereire vonatkozóan az alábbi csoportosításokat használjuk: külső, ill. belső partnerek; közvetlen vagy közvetett partnerek. Külső partnerek pl. az intézmény fenntartója, az azonos településen lévő további közoktatási intézmények, a helyi könyvtár, szakképző intézmény esetén a gyakorlati képzést biztosító üzemek és vállalatok, belső partnerek: az iskola pedagógus és nem pedagógus dolgozói, diákok, szülők. Kiemelt fontossággal bírnak az intézmények közvetlen partnerei, mint pl. az iskola pedagógus és nem pedagógus dolgozói, diákok, szülők, a fenntartó, a megelőző és következő iskol a51

I. Értékelés

fokozat intézményei (általános iskola esetén a beiskolázási körzet óvodája és a helyi középi skolák). A közvetett partnerek intézmények sajátosságaiból adódóan nagyon különbözőek lehetnek: pl. a helyi könyvtár, a tanulói ebédet biztosító vállalkozás, a településen található további közoktatási intézmény (de pl. a tanulók elhelyezését biztosító kollégium közvetlen partner), a helyi pedagógiai intézet, helyi vállalatok stb. Az intézményeknek időről időre azonosítaniuk kell legfontosabb partnereit, meg kell határo zniuk a velük való kapcsolattartás felelősét, módját, formáját és gyakoriságát is. Az azonosított partnerek esetén rendszeresen mérni kell az intézménnyel kapcsolatos igényeiket és elégedettségüket. Az elégedettség mérése során fel kell tárniuk a partnerek elégedettségének, illetve elégedetlenségének okait is, illetve az abból következő lehetőségeket a javításra, változtatásra. Az igény- és elégedettségmérés legáltalánosabban elterjedt módszere a kérdőív és az interjú. A mérés meghatározása után szükséges az intézmény erősségeinek és fejlesztendő területeinek meghatározása valamint a fejlesztések megvalósítása érdekében fejlesztési (intézkedési) tervek kidolgozása. A partneri igény- és elégedettségmérés eredményei fontos részét képezik az intézményi önértékelésének, adatokat és véleményeket biztosítanak ahhoz. D1. D – Az intézmény indikátorrendszere Bármely szervezet önmaga által végzett értékelésében kiemelt szerepe van az intézmény működéséhez kapcsolódó eredmények számszerű értékelésének. Ennek az értékelésnek fontos eleme az adatok idősoron történő elemzése, valamint az intézményi eredmények más szervezetekkel történő összehasonlítása. Ezt teszik lehetővé az indikátorok. Ugyanakkor, az egyes indikátorok önálló számszerű értékelése, más intézmények eredményeivel történő összehasonlítása nem minden esetben ad valós képet az intézmény teljesítményéről. Míg egyes indikátorok önállóan is értelmezhető információkat hordoznak, addig más indikátoroknál csak további háttérmutatóval együtt lehet következtetéseket levonni az intézmény eredményességével kapcsolatban. Ezért nagyon fontos, hogy az intézmények ne csupán egy-egy adatot ragadjanak ki, hanem az indikátorok rendszerét elemezzék az intézmény teljesítményének a megítéléséhez. Az indikátorok adott vizsgálati szempontokhoz rendelhető számszerű mutatók. Az indikátorok funkciója kettős:  alkalmasak egy adott állapot leírására,  a vizsgálati/értékelési szempontok állandósága mellett alkalmasak a változások irányának és mértékének megítélésére. A közoktatási intézmények szempontjából indikátorról akkor beszélünk, ha ezek az intézmény valamely szintű céljaihoz kapcsolódnak. Az indikátorok mérik a cél elérésének mértékét, a céloktól való eltérés irányát és mértékét, illetve a célnak való megfelelés fokát. Az egyes közoktatási intézmények indikátorrendszerének célszerű illeszkednie:  a jogszabályokhoz,  a fenntartói elvárásokhoz

52

Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben

 az országos mérési és értékelési rendszerhez, annak érdekében, hogy az eredmények összehasonlíthatóak legyenek másokkal, valamint  az intézmény által meghatározott célokhoz. Amennyiben például az iskola Pedagógiai Programjában megfogalmazott célja az emelt szi ntű informatikaoktatás, akkor szükséges a cél megvalósulását igazoló indikátorok gyűjtése. Lehetséges indikátorok:  az egy tanulóra jutó számítógépek száma,  ebből az internet kapcsolattal rendelkező számítógépek száma,  a szoftverfejlesztésre fordított források összege,  az informatikaórák száma évfolyamonként,  az emelt- és középszintű informatika érettségit tevő tanulók száma és a vizsgák eredménye,  az év végi informatika osztályzatok átlaga évfolyamonként stb.

53

..................... ......... Kérem.......................................................................................................................I.................................................................................. ........................................................................... ............................................................................................. Válaszait köszönöm! 54 ....................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................................................................................. .......................................................................................................................................................................... ..... A mai órán a legjobb az volt: ................. .......................... ................................................................................................................. röviden egészítse ki társa iskolai ajánlása alapján az alábbiakat! Az ajánlott iskoláról a legfontosabb információ......................................................................................................................... .................................................................... Az ajánlott iskoláról amit még szívesen megtudtam volna: ................................................................................................................................................... ........................................................................................... ...................................................... ......................................................................................... amit megtudtam: ......................... ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ röviden egészítse ki a mai órán tanultak alapján az alábbiakat! A legfontosabb........................................................................................................ A társam ajánlásának erősségei voltak az alábbiak:................................................................................................................................................. .......................................................................................... amit ma megtanultam: ....................... ........... Értékelés D2 – Hallgatói visszajelző lap Kérem............................................................. Amit a mai órán másként tettem volna: ....................... ....................................................................................................................................................................................................................................................................

nevelésére nyílik lehetőség d irekt és indirekt nevelési módszerekkel egyaránt A foglalkozás tartalma: Ismerkedés az osztályfőnöki feladatokkal Az osztályfőnöki munka preferenciáinak átgondolása Az osztályfőnöki munka iránti elkötelezettség erősítése Új szerepek.” Kádár Judit A foglalkozás célja: ismerkedés az osztályfőnöki szereppel és feladatokkal. hogy az osztályfőnök milyen mélységű és minőségű munkát áldoz az osztályára  az osztályfőnöki szerep nem korlátozódik az osztályfőnöki óra megtartására  osztályfőnökként az egész osztályközösség együttes formálására. A diákcsoporton és az osztályában tanító tanárok csoportján túl tagja a tantestületnek és folyamatos kapcsolatban van (kellene. mert a szülők csoportja leképez egy korántsem homogén. annak (azoknak) jellegzetes értékeivel. kultúráival.) A foglalkozáson tanultak átismétlése. élményszerű átgondolása Ajánlott létszám: Ajánlott időkeret: A foglalkozás közvetlen célja: 55 . de nagyon jelentős csoportot. Osztályfőnöknek lenni – Fehér Márta 20-24 fő (5-6 db. így az osztályfőnöki t evékenység keretei is elbizonytalanodtak. amelyek kiváltják az osztályfőnöki munkát vagy támogatják azt (patrónus. nagymértékben egyéni invenció kérdése. mentor. És már itt is az ötödik. 4 fős csoport) 90 perc „… az osztályfőnök legalább négyféle csoport határán áll. konfliktusaival együtt.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben II. Tudatosítani a hallgatókban. a helyi közösséget (közösségeket). 1. hogy legyen) a szülők csoportjával. segítő pár stb. hagyományaival. Pedagógus-szerepek II. hogy:  a NAT bevezetésével megszűnt az osztályfőnöki órák kötelező tanterve.

SuliNova. Ez érzékeny és hosszú folyamat. 2005. A foglalkozás megtartásához szükséges eszközök. valamint arra is. P edagógus-diák kapcsolata c. megerősítőbb jellegű értékelésre. terepek A kompetenciafejlesztés fókuszai: Identitás. fejezet 56 . hitelesség Konstruktív self-érzékelés Pozitív önértékelés Információkezelés Kritikai gondolkodás Kapcsolódási pontok: Módszertani javaslatok Időfelhasználással kapcsolatos javaslat: a foglalkozást célszerű szünet nélkül megtartani. amivel a plakátokat fel lehet tenni a falra A foglalkozás megtartásához szükséges oktatási segédanyagok. szóvivő. Éppen ezért a foglalkozást tartó tanár törekedjen minél személyesebb. színes filctollak  gyurmaragasztó. az egyéni felelősség hangsúlyozásának érdekében választhatunk a csoportokon belül különböző felelősöket is (pl. módszerek):  A kooperatív csoportmunkához véletlenszerűen heterogén csoportokat hozunk létre. Az egyes tevékenységek szervezésével kapcsolatos javaslatok (csoportok. szükséges és ajánlott szakirodalom  Például (Pedagógusok gyakorlati példái a személyközpontú szemlélet iskolai megvalósítására).II. amelyben a visszajelzéseknek. eszközfelelős). értékelő mozzanatoknak különös jelentősége van. időfelelős. hogy alkalmassá váljon 5 -6 db. témafelelős. teremigény:  A foglalkozáshoz egy átlagos méretű osztályterem szükséges. teremelrendezés. szerk.: Fehér Márta. munkaformák. Pedagógus szerepek. Tér. anyagok:  kópéláda  csomagolópapírok  vastag. hogy a hallgatók körbe üljenek. Az értékeléssel kapcsolatos javaslatok:  A foglalkozás célja az osztályfőnöki szereppel való ismerkedés mellett a pedagógus identitás formálódásának támogatása. melyet úgy rendezzünk be. 4 fős csoport munkájához.

Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben  Fenyő D. Mi tartozik az osztályfőnökre.ofoe.  Kézikönyv osztályfőnököknek.Csomagolópapír. 1995. Budapest. György: 44 tanács osztályfőnököknek. mindenki mond egy olyan tulajdonságot. fejlesztendő készségek. és mi nem? (www. Világbanki Szakközépiskolai Projekt. 2006  Trencsényi László: Nevelés. (Eötvös József Könyvkiadó.asszociációs lánccal beszélés gasztó. 57 . 1998  Czike Bernadett: A pedagógusszerep változása c.: Szekszárdi Júlia. gyurmaraEgymásnak adva a szót. módszergyűjteménye (Okker Kiadó.: Szekszárdi Júlia. toll. Húsz tézis az osztályfőnöki munkáról. Dinasztia Kiadó.hu)  Nevelési kézikönyv nem csak osztályfőnököknek.hu  Kósáné Ormai Vera: A mi iskolánk. OKI. 2009. amely szerin. Ráhangolódás. szerk.  Az Osztályfőnökök Egyesületének honlapja: www. anyagok (mellékletek) 5 A hallgatók körben ülnek.  A foglalkozások javasolt időkerete – a csoport egyedi igényeitől függően – változtatható. a feldolgozás előkészítése Idő Tevékenységek Tevékenység célja.és iskolaelméleti gyakorlatok c.ofoe. kutatási beszámolója. szerk. Aduprint–Iskolafejlesztési Alapítvány. Budapest. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. A tanár csomagolópapírra írja az elhangzott szavakat. Ráhangolás a témára Frontális meg. te egy jó osztályfőnököt jellemez. 2002.) Foglalkozásvázlat I.

ezeket plakátra írják. gyurmaragasztó 10’ 5’ A csoporton belül megállapodnak abban.tályfőnöki tokkal szefoglalójának elolvasása és megbeszélése.T1 – az portalakítás INSERT jegyFrontális is. előadásának összefoglalója a hallgatók létszámával megegyező példányszámban Kooperatív Csoportonként tanulás . Pedagógus szerepek. majd mindenki számára jól látható helyre kiragasztják a teremben és csoportonként ismertetik 58 .csomagolópaszámoló pír.a hallgatók egyénileg elolvassák a cikket és jegyzetelik A csoporton belül összehasonlítják a jegyzeteket. terepek II. D1 – Szektanulás – meg. Az új tartalom feldolgozása Idő Tevékenységek Tevékenység célja. fejlesztendő készségek.II. a legfontosabb gondolatok kiemelése:  a tanár ismerteti az INSERT jegyzetkészítés technikáját  . anyagok (mellékletek) 10’ Véletlenszerű csoportalakítás képekkel – 4 fős csoportok alakulnak Ismerkedés az oszfeladaSzekszárdi Júlia: Osztályfőnöknek lenni a mai iskolában című előadásának ösz.be. hogy az olvasott cikknek melyik az öt legfontosabb gondolata.zetkészítés mertetés technikájának Egyéni munka leírása Kooperatív T2. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. vastag filctoll.szárdi Júlia: beszélés Osztályfőnöknek lenni a mai iskolában c. megvitatják az olvasottakat Kooperatív Kópéláda tanulás – cso.

Csoportszóforgó T3. közösen elolvasni. majd a csoporton belüli megbeszélést követően csoporton. munka iránti elköte.munka preferenciái. Majd a két csoport megbeszéli a két sorozat állítást és az ellenérveket.Kooperatív ként kell számozással meghatározni a fontossági sorrendet az osztályfőnöki nak átgondolása tanulás – megmunkával kapcsolatos tanácsok között. II. összesen kétféle állítássor van).Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben 15’ Minden hallgató megkapja az osztályfőnököknek szóló tanácsok listáját. azután a szomszéd csoporttal 2 csoport kö(akinek másik állítássora van) kicserélni az érvekkel. megoldásokkal és cáfolazött tokkal ellátott papírokat.Az osztályfőnöki Kooperatív kat kapnak (2-3 csoport egyformát. megoldásokat 59 . lezettség erősítése megbeszélés 2megoldások keresése a felvetett problémákra. beszélés Csoportonként a kiválasztott első öt legfontosabb tanács ismertetése. D2 – az osztályfőnököknek szóló tanácsok listája a hallgatók létszámával megegyező példányszámban T4. D3 – Az osztályfőnöki munkával kapcsolatos állítások I..tanulás– megbeszélés majd A feladat: először csoporton belül érveket gyűjteni az állítások megcáfolására. Az osztályfőnöki Egyéni munka Először egyénileg. – összesen a hallgatók létszámával megegyező példányszámban 25’ A csoportok az osztályfőnöki munkával kapcsolatos állításokat tartalmazó lapo.

anyagok (mellékletek) 10’ Az előzetes házi feladatként kapott szövegek feldolgozása.kiadott. A foglalkozás elején használt csomagolópapír az összegyűjtött tulajdonságokkal. Az új tartalom összefoglalása. az információk in. fejlesztendő készségek.II.élményszerű átgondolása tük egy jó osztályfőnököt jellemez és a foglalkozás elején nem hangzott el. tanulás – meg. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök.Frontális megbeszélés „A foglalkozáson az keltette fel leginkább az érdeklődésemet az osztályfőnöki rása munkával kapcsolatban…” 60 . D4 – Két osztályfőnök egy csárdában A patrónus Segítő rendszer pár- 5’ A hallgatók körbe ülnek. 5’ Zárásként a hallgatók egymás után befejezik a mondatot: A foglalkozás lezá. tanultak elmélyítése. A tanár csomagolópapírra írja az elhangzott szavakat a már összegyűjtöttek mellé.A foglalkozáson Kooperatív Előzetesen tegrálása a foglalkozáson tanult ismeretekbe. Pedagógus szerepek. A foglalkozáson Frontális megA foglalkozáson szerzett ismeretek és tapasztalatok alapján a hallgatók eg y. amelyek szerin. gyurmaragasztó. beszélés másnak adva a szót mondanak egy – egy olyan tulajdonságot. terepek III. amelyek a alkalmazása olvasott házi hagyományos osztályfőnöki munkában is hasznosíthatók? feladatok: T5. gondolatok az otthon olvasott szövegekben. vastag filctoll.tanultak átismétlése. ellenőrzés és értékelés Idő Tevékenységek Tevékenység célja. a fogbeszélés lalkozásra elMelyek azok az elemek.

Az olvasás megkezdése előtt ismertessük a tanulókkal az INSERT eljárás lényegét. mert ezekhez hiányoztak a megfelelő feltételek. T2. D1 – Szekszárdi Júlia: Osztályfőnöknek lenni a mai iskolában (az előadás összefoglaló leírása) Az osztályfőnök több mint 150 év (1849) óta létező. az eredeti tartalomtól részben idegen elemekkel. amely már csak töredékeiben emlékeztet eredeti formájára.  Osztályfőnöki feladat volt és maradt a diákok segítése a jelenben történő eligaz odásban . * az olvasottakról kiegészítő információ jutott eszembe. számba vegyenek további tanulási indítékokat. Az eredeti. Az elmúlt csaknem negyed évszázad alatt ez a tendencia felerősödött. az információkat aktívan kontextualizálja. akiknek alkalmuk volt diákkorukban klasszikusan jó osztályfőnökökkel találkozni. Olyanokkal. hogy nem szükséges minden sor végén jelet tenni. hogy olvasás közben használják a jelölést a szöveg margóján! Természetes. saját értékviláguk kiépítésében. hogy a tanulók olvasás közben nyomon kövessék saját megértési folyamataikat. mert az ezeknek való megfelelés kényszere meggátolta őket abban is. Ennek következtében eredeti fénye jócskán megkopott. kognitív.  Az osztályfőnök a rábízott kortárscsoportot: az osztályt mint nevelési tényezőt a szociális képességek fejlesztését segítő gyakorló terepet működteti. majd párban. Ez a funkció a történelmi-politikai változások következtében a 80-as évek közepére agyonterhelődött egyéb. hogy egy sorba több jel is kerülhet. természetes pedagógiai igényből fakadó jelentésére már csak azok emlékeznek. és többségük igen rossz lelkiismerettel élte meg a gyakran irreális követelményeket. mutassuk be a használni kívánt szimbolikus jeleket. Részben azért. Az INSERT hatékony eszköz. 61 . és a megváltozott körülmények alapjaiban formálták át az osztályfőnökkel szemben támasztott követelményeket. Az eljárás segítségével az elmélyült figyelem mindvégig fenntartható. + az olvasottak új információt tartalmaznak számomra.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Mellékletek a foglalkozáshoz T1 – A jegyzetkészítésnek újszerű módja: az INSERT eljárás Az INSERT a metakognitív folyamatokat segítő. A nyolcvanas évek pedagógusai mindenesnek. és kérjük meg őket arra. melynek s orán olvasás közben a szöveget saját megértésünknek és tudásunknak megfelelően oldalszéli szimbolikus jelekkel látjuk el az alábbiak szerint: √ az olvasottak megegyeznek előzetes ismereteimmel vagy feltételezéseimmel. hagyományos szerep. – az olvasottak ellentmondanak előzetes ismereteimnek vagy feltételezéseimnek. hogy mar adéktalanul eleget tegyenek valódi pedagógiai teendőiknek. mely lehetővé teszi. részben pedig azért. és az is. miközben olvasásuk aktív. az egyes gyerekekkel. illetve eltérnek azoktól. a szülőkkel kialakítandó kapcsolatba. Ha a tanuló figyelemmel kíséri saját megértésének folyamatát. metakognitív eseménnyé válik. interaktív jegyzetelési eljárás. ? az olvasottak további kutatásokra vagy kérdésekre ösztönöznek. Az átformálódás ellenére léteznek ma is olyan „hagyományos” elemek. amelyeket továbbra i s az osztályfőnöki tevékenység meghatározó részeinek tekintünk:  Iskoláinkban jelenleg az osztályfőnök jelenti a személyesség garanciáját. csoportban vagy közösen megbeszélhetik (megbeszélhetjük) az olvasottakat. A szöveg feldolgozása után a tanulók saját jelöléseik alapján készíthetnek táblázatot. a nevelés egyszemélyi letéteményeseinek érezték magukat. akik képesek voltak személyességet vinni az osztállyal. ha az olvasó azt szükségesnek véli.

mint egy-két évtizeddel ezelőtt.és társadalmi szintű) történések hírei a korlátlan információáramlás idején mindannyiunkhoz elérnek. Mégpedig olyan módon. Pedagógus szerepek. 3. hogy a gyerekeket foglalkoztató kérdésekre nyitottak legyünk. amelyek kereszttüzében a dolgát tennie kell. az iskolai nevelés ügyének elkötelezettjei személyesen is megvitatjuk gondjainkat. meghallgassuk a véleményüket. az életkori sajátosságoknak megfelelően porciózni. kudarcaink élményeit. nem rajtunk múlik. ami: 1. tapasztalatait. reflektivitást igényel. jelenségekhez. közvetíthetünk problémák. Az elvárások. megosztjuk sikereink. magatartási gondok. 2. Egyre nehezebb a személyes kapcsolat kialakítása a gyerekekkel. de az már a mi felelősségünk. tőlünk függetlenül alakul. mely ismeretek és kompetenciák elsajátítására van szükségünk ahhoz. hogy végül hogyan alakul és működik. folyamatos dialógust folytassunk velük ezekről. Mivel nincs módunk ezeket szelektálni. de nem utolsó sorban nagyon nehéz a gyerekeket eligazítani egy olyan világban. ha mi. terepek E hagyományos teendők azonban mást jelentenek ma. valamint a szülőkkel lezajló interakció minősége. az osztályprogramok szervezése egyre több akadályba ütközik (pénzhiány. A személyes és szociális kompetenciák közül kiemelésre érdemes a megfelelő önismeret. Ez az elsődleges célja a jelenlegi rendezvénynek is. szaporodnak a tanulási. Ha a pedagógus nem csupán az osztály adminisztratív ügyeinek intézője kíván lenni. S végül. 3. A világ. Nem csupán rajtunk múlik. A felvetett problémák megoldását nagyban segítheti. rajtunk múlik. sok esetben egymásnak is ellentmondanak. E feladat elvégzéséhez célszerű tisztázni önmagunk számára. Befolyásolni tudjuk az osztályunkkal foglalkozó pedagógusok és az osztály kapcsolatát. A gyerekek gyakran egymással sem szolidárisak. hogy az adott „szociális kényszerképződmén yből” sikerül-e az egyes gyerekek fejlődése szempontjából optimális közeget formálni. eltérő szükségletek stb. a szülők nagy része bizalmatlan az iskolával. ütköztessük a sajátunkkal. Az osztályfőnöki feladatkör sajátossága – szemben a szaktanári funkcióval –. Itt máris szembekerülünk az erkölcsi nevelés sokat vitatott és máig megoldatlan problémakörével. tudomást kell vennie arról a világról. körülményekhez. pedagógiai ismeretek. igényeit szem előtt tartva. hogy esélyünk legyen az eredményes munkára. rangsoroljon. hogy ezek között mérlegeljen. a társadalom alakulásába kevéssé szólhatunk bele. az együttműködés. Vitathatatlan azonban. 2. részleteiben megtervezhető tananyaga. Az osztály összetétele általában véletlenszerűen alakul. rugalmasságot. s miként viszonyuljunk ezekhez a tényezőkhöz. Ennek alakításában sokat segíthetnek a megalapozott pszichológiai. ellátása lényegesen több spontaneitást. A pedagógus egyre gyakrabban tapasztalja. nem erőltetjük rá tanítványainkra mindenáron saját igazunkat. időhiány. az eredményes kommunikáció. konfliktusok esetében. a konstruktív problémakezelés és a reflektivitás. hogy miközben hitelesen képviseljük saját értékeinket. Példák a három változatra: 1. s beépülnek az egészen kicsi gyerekek világképébe is. szükség van arra. képességek. Túlnyomórészt rajtunk múlik az osztály egészével és az egyes tanulókkal. saját személyisége hitelét megőrizve alakítsa ki működőképes nevelési programját.II. de aminek a formálódásában szerepet játszhatunk. hogy nincs előírható. de szerepünk és felelősségünk van az iskola nevelési programjának kialakításában. szociológiai. (Az előadás elhan g- 62 . a rábízott tanulók szükségleteit. amelyben a felnőttek is nehezen ismerik ki magukat. hogy mi az. Senki sem veszi le a pedagógusról a felelősséget. hogy korábban bevált módszerei rendre csődöt mondanak.). hogy a makrostrukturális (világ. amelyben élünk. a pedagógusokkal szemben. a felelős döntés képessége.

A munka mennyisége még csak-csak számon tartható. felelősségteljesek.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben zott az „Elvárások kereszttüzében” című IV. önvizsgálat. ami neki fontos! Tágítsa ki az iskolát! Ha kell. D3 I. ÁLLÍTÁSSOR  Az osztályfőnöki munka egész környezete az elmúlt húsz évben megváltozott. 2004. mit vállal és mit nem! Legyen tisztában vele: bármit tesz. kérjen segítséget más szakembertől! Szét kell választani az erkölcsi vétséget.  Az osztályfőnöki munka nehezen mérhető. a magánszféra és az emberi jogok határozottabb érvényesítése miatt az iskola beleszólási lehetősége a diákok életébe határozottan csökkent. ÁLLÍTÁSSOR  Az osztályfőnöki munka nagyon nagy pszichikus terhet jelent a tanárok többsége számára (és leginkább a lelkiismeretesek. minősége azonban szinte egyáltalán nem. akkor minden lehet kötelező.osztalyfonok.php?id=668 . ő a minta a diákjai számára! Nem szabad visszaélni semmiféle bizalommal! Nem szabad a szülőket megszégyeníteni! Nem az a jó szülő. az osztály önmozgására! Minél több információt kell adni a gyerekeknek! Teremtsen biztonságot! Adja meg az osztálynak a szabadság levegőjét! Döntse el. Ha semmi nem kötelező. és bármit mond. akkor semmi nem tartozik igazán rá.  Az osztályfőnökség elsősorban adminisztratív feladattá válik. Országos Osztályfőnöki Konferencián. a magatartásbeli zavart és a különböző értékrendek eltéréseit! Tudomásul kell venni: minden generációnak megvan a maga szubkultúrája. http://www.  Az iskola és a család közötti viszony megváltozása. igényesek számára). önkorrekció! Legyen bátran ember! Legyen bátran önmaga! Keresse meg az örömöt az osztályfőnökségben! Csinálja örömmel! 63 .j13#j13 Támaszkodjon az együttes élmény erejére! Támaszkodjon az osztály öntevékenységére. ugyanakkor el is bizonytalanította az osztályfőnöki szakmát és az osztályfőnöki órákat. ha minden az osztályfőnöki órára tartozik.  Az osztályfőnöki munka – ha valaki lelkiismeretesen végzi – rendkívül időigényes. ezért az osztályfőnöki munka is elbizonytalanodott. alig számszerűsíthető.  A rendszerváltás idején megszűnt az osztályfőnöki órák kötelező tanterve.) T3. aki szidja a gyerekét! Lehetőleg minden konfliktust azonnal meg kell oldani! Nem szabad a haragot sokáig cipelni! A tanár a felnőtt! Önelemzés. Ez hatalmas szabadságot adott. november 26-án. D2 – Az osztályfőnököknek szóló tanácsok listája                    T4.hu/cikk. II. Az osztályfőnök azt mutassa meg az osztályának.

Pályakezdő. Ennek megszokott rendje az. T5. Az iskolai lét talán legmeghatározóbb eleme az osztályközösség. A pedagógusok értekezlete. Erre született a két osztályfőnökös modell. amilyen az egyes szaktárgyak mögött áll. és konfliktusok adódnak az osztályfőnökök 64 . Csak az osztállyal kapcsolatos háttérfeladatokat osztják meg a maguk ízlése szerint. osztályprogramokon. D4 Két osztályfőnök egy csárdában „Minden osztálynak két egyenrangú osztályfőnöke van. hiszen minden osztályfőnöknek megvannak a maga erősségei és gyengéi. hogy a pedagógiai koordinátor először egyenként beszélget azokkal a tanárokkal. ezért ennek megfelelően célszerű felosztani a feladatokat. hogy legalább az osztályfőnökpár egyike tanítsa az egész osztályt – persze az a legjobb. Bár az összes szempontnak. illetve az iskola rendszerét még kevéssé ismerő tanárokat nem szerencsés párosítani. Ideálisnak tartjuk az egy férfi-egy nő osztályfőnökpárt. Az adminisztratív többletmunka elvégzésében is nagy segítség a munkamegosztás. hogy a diákok szemtanúi legyenek különböző értékrendek ütköztetésének. terepek  Az osztályfőnökök mögött nem áll konkrét szakmai háttér. bár ez sajnos nem mindig érvényesíthető. az osztályfőnöki munkában még tapasztalatlan. elvárásnak nem lehet mindig megfelelni. osztályidőkön. de ettől ezek még fontos törekvések. Hosszú párválasztási időszak előzi meg az osztályfőnökpárok létrejöttét. és ideális esetben ketten együtt a felvételiként szolgáló személyes beszélgetéseken és csoportfoglalkozásokon már az osztályuk összes tanulójával megismerkednek. erre vonatkozó külső utasítás nincs. mind a pedagógusközösségnek el kell fogadnia az adott jelöltekből kialakuló párokat. szavazatával megerősíti az osztályfőnökpárok beiktatását vagy megvétózhatja azt. Adott a közösen elvégzendő feladatmennyiség. Az osztályfőnökpárok maguk alakítják ki a munkamegosztásukat. A megfelelő számú aspiránssal arról is egyeztet. akik a következő évben osztályfőnökséget vállalhatnak. ha ez mindkettejükről elmondható. hogy az osztály amolyan másodlagos családként működjön a diákok számára. termékeny vitának. Pedagógus szerepek. ha a saját családi környezetükből hiányzik ez a minta. Így nem egyetlen személy elfogultságai. Fontos szempont. A tanév közepén összeálló párok már a felvételik előtt megkezdik a közös munkát. a Huhogás. pillanatnyi hangulatai befolyásolnak súlyos döntéseket. hogy kialakuljon egy pár. hogy a lehetséges jelöltek közül kivel dolgoznának szívesen. és figyelembe kell venni bizonyos szempon tok érvényesülését. amiről pontos leírás készül. habár erre eddig még nem volt példa. A két osztályfőnöknek képesnek kell éreznie magát az együttműködésre. Amennyiben ez a munkamegosztás nem sikeres. Ugyanakkor bizonyos pedagógiai helyzetek kezelésénél óriási könnyeb bség. hogy kölcsönös szimpátia esetén e nélkül is létrejön.II. lehet. Mind az iskolavezetésnek. Ez a modell nagyon hatékonynak bizonyul a mindennapi pedagógiai munkában. Egyfelől a diákok számára kézzelfogható mintáját adja az együttműködésnek. az esetleges konfliktusok kezelésének a felnőttek között még akkor is. A megosztott felelősség elvének érvényesítése lehetővé teszi. Mindig mindketten jelen vannak az osztálykirándulásokon. Adott esetben ez az egyeztetés nem szükséges ahhoz. Ennek felosztásáról a párok maguk egyeznek meg. Ezért törekszünk arra. máskülönben kooperációjuk nem igazán lehet példaértékű. A felvételiztetésnél mindketten jelen vannak. hogy van kivel végiggondolni a döntéseket.

ha kis létszámú csoportja van. Ki is ez? A patrónus amolyan iskolai szülő. illetve hat év elteltével a végzős diákok szüleivel is megismétlik. Az egész nyitótábor igazából ismerkedés. amelyek megtartó erővé tudnak válni a kamaszkor és a felnőtté válás nagyon problematikus időszakában. hogy olyan közösségeket építsen.” Bíró Ágota (Közgazdasági Politechnikum) A patrónus „1987-ben. hogy ha egy pedagógus felelősen akar együttműködni a diákokkal. aki segíti a gyereket. akik őt patrónusuknak választották. amelyek előremozdíthatják a diák pozitív változásait. illetve a hatosztályos modellben havonta és félévenként szövegesen értékelik a diákok tanulmányi előmenetelét. a nekik leginkább alkalmas tevékenységformák. Az iskolánkban a hagyományosnál nagyobb felelősséggel jár az osztályfőnöki munka. Ennek célja. csoportépítéssel. az értékek megtalálásában. A nyitótábor végére minden gyerek szerez valamilyen benyomást arról a tanárról – a patrónusáról –. akinek majd az iskolai szülője lesz. Idősebb barát. szükség esetén szigorú ellenőr vagy pszichológus. Így találtuk ki a PATRÓNUSt. Az osztályfőnökök megszervezik a kötelező évkezdő t anulmányi kirándulások programját. De ugyanez elmondható fordítva is. A gyerekek és a hat patrónus különböző helyzetekben vannak együtt. aki végigkíséri az egész iskolai életét. Ezekben az értékelésekben megpróbálnak olyan kérdéseket felvetni. a követelményekről. ez csak úgy működhet. hosszabb távon életpályájuk kiválasztását. akinek az a dolga. illetve az iskola pszicho-pedagógusához fordulhatnak segítségért. Szakember. az értékelési rendszerről és a szabadidős programokról. az együttműködési formák kialakításában. személyiségfejlesztéssel foglalkoznak az osztályidőkön. a normák. az elsők között szerepelt az osztályfőnöki funkció. ha jól meg akarja ismerni a rábízott gyerekeket. Meg kell találnia az okat a kapcsolatformákat. hogy segítse a tanulók önismeretének kialakulását. hogy sz oros együttműködés alakuljon ki a diákok családjával. valamint ellátják az adminisztratív feladatokat. tanítsa. támogatja.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben között. ezért nagyobb anyagi megbecsülésben részesülnek az osztályfőnökök. amikor még csak beszélgettünk egy új. számon kéri botlásait. problémáiról. Ezzel egy időben a diákok szülei tájékozódhatnak a Politechnikum képzési rendszeréről. Fontos. terveiről. hogy a két osztályfőnöknek van arra esélye. tájékoztatja. hogy nevelje. magatartását. képviselje azokat a gyerekeket. A patrónus pedagógus. részt vesz döntéseiben. a pedagógiai koordinátorhoz. Az első év elején a nyitótáborban a gyerekek a saját patrónusukat a teljes képzési időszakra választják az évfolyammal dolgozó hat tanár közül. szerep megváltoztatása. de teljes személyiségével részese a gyerekekkel való kapcsolatának. A patrónus feladata. A patrónus pedagógus. az eddig Magyarországon létező iskoláktól eltérő programú iskoláról. Úgy gondoljuk. hogy az osztályfőnökök minél pontosabb képet alkothassanak a diákok szociális helyzetéről. A patrónus is megismeri valamelyest az öt napos együttlét alatt azt a 8 – 10 gyereket. aki a gyerekek életkorának. Ezt a beszélgetést négy. ellenőrizze. amelyekben a leginkább segítségére lehet a gyerekek fejlődésének. személyiségének megfelelő pedagógiai eszközökkel segíti őket a világ megismerésében. Negyedévenként. 65 . Mindnyájan úgy gondoltuk. ezért az osztályfőnökök minden tanulmányait megkezdő diák szüleivel leülnek egy hosszabb beszélgetésre. közösségben betöltött szerepét. A patrónus szakemberként. Mik az osztályfőnökök feladatai? Az iskolába sikeresen felvételiző diákokkal már májusban előzetes találkozót szerveznek. adottságaik megismerését. érintkezési pontokat. támogassa. segí tse.

miért sikerült rosszul stb.” Harsányi Zsuzsa (Alternatív Közgazdasági Gimnázium) Segítő párrendszer „A kamaszok számára fontos. Itt olyan értékekről van szó. törődjünk problémáival. ami az osztályfőnöki szerepet és munkát helyettesíti. Ilyenkor a gyerekek b eszámolnak egymásnak és a patrónusnak a heti eseményekről.II. hogy a gyerekcsoportnak kialakuljanak a közös ünnepei. A szülői házzal egyeztetve alakítja a gyerekek értékrendjét. Az Alternatív Közgazdasági Gimnáziumban nincs házirend. Az egyéni beszélgetések. hogy megtalálják a „falakat”. hogy az egyes gyereknek jó patrónusai legyünk. kallódó fiatalok. figyeljünk rá. akire számíthatnak. A jó és tartalmas kapcsolat kialakítása a szülőkkel nagyon fontos. Mivel iskolánk diákjai nehéz sorsú. a szaktanárokkal való rendszeres információcsere lehetővé teszi. a csibe-szülőik megteremtik ennek lehetőségét. az operatív kérdések megbeszélésére. foglalkoznak a problémáikkal. Egy kicsit a család analógiánál maradva. Itt is lehet kötetlenebb együttlétet teremteni. türelem stb. elvárásokat. ahol a gyereknek meg kell találnia önmagát. ők alkotják a fészekaljat. ez arról szól. hogy nagyon jó beszélgetések alakulhatnak ki egy-egy problémafelvetés kapcsán. A patrónusok rendszeres kéthetenkénti értekezletükön a gyerekekről beszélgetnek. A patrónus segíti a gyerekeket abban. Ezt nem könnyű megszervezni. a megalapozott jó kapcsolat a szülői házzal. tartsuk a kapcsolatot a szüleivel. feladataik. bánatukat. legyenek hagyományaik (születésnapok. Nemcsak akkor ülünk le a szülőkkel. őszinte felnőtt kapcsolat. Ezért működtetjük iskolánkban a segítő párrendszert. Ekkor lehetőség van az információcserére. Értékelik a napi munkájukat. Az a hely. ha baj van. bár lehetnek közös programjaik. több szempontú megismerése. ugyanakkor több is annál. Hetente egy alkalommal összejön a fészekalj. a szabadságuk határát. A diákok segítő párjukat a tanárok közül választják minden tanév elején. aki kitalálja. problémákról.). terepek Az egy patrónushoz tartozó gyerekeket az AKG-s szótár szerint „csibének” hívjuk. Arra szoktunk koncentrálni. miért nem csináltad. A gyerek sokoldalú. A patrónus az a felnőtt. egyezteti az egyes gyerekre vonatkozó pedagógiai eljárásokat. Pedagógus szerepek. ez egyszerre normatív és védelmező közeg. de ez más. az értékelő osztása). 66 . hanem rendszeres alkalmakat teremtünk. számukra különösen fontos a figyelem. am elyek a tanítási folyamatban kevésbé tudnak artikulálódni (szociális érzékenység. ellenőrző. megfogalmazza. akivel megoszthatják örömüket. Ebben a patrónuson kívül a kortárscsoportnak is nagy szerepe van. Persze ennél sokszor többször beszélgetünk velük. négyszemközt folytatott beszélgetésekre is. a mély. intézményi büntetés. akivel minden nap. minek örülsz. Törekszünk arra. kudarcokról. sokféle funkcióval. hátrányos helyzetű. aki komolyan veszi és támogatja őket. hosszabb-rövidebb távra célokat tűz ki a gyerek elé. a problémátlan gyerekekkel ritkábban. van. hogy a meghatározó kortárskapcsolatok mellett legyen olyan felnőtt. A jó és tartalmas kapcsolat kialakításához szükség van az egyéni. ha bajban vannak. hogy a patrónus félévente megírt szöveges értékelője valójában tükörként funkcionáljon. hogy általában hogy érzed magad. A választás alapja a kölcsönös szimpátia és a bizalom.). A fészekalj tehát a kisiskolai létben a legfontosabb csoport. empátia. Az a tapasztalatunk. karácsony megünneplése. legalább félévente eg yszer minden gyerekkel le kell ülnünk beszélgetni. sikerekről. számon kérjük elmaradás ait. problémáikat. Ennek a beszélgetésnek nincs konkrét apropója (miért nem voltál. nyitottság. min szeretnél változtatni stb. mi okoz fájdalmat mostanában. de azt gondoljuk. Egy fészekalj nem feltétlenül közösség. aki hiteles személy számukra. vállalásaik.

énképének kialakulását. hogy a segítő pár az iskolában elérhető. Ez rendszeres – a fiatal igényétől. az iroda („a tanári szoba”) a közösségi élet helye is egyben. és közösen elemzik a változásokat. alakítják ki a továbblépés lehetőségeit. állapotától. próbál vele közösen megoldásokat találni. működnek együtt (tanítás-tanulás. egyéni beszélgetés a segítő párral. A segítő munka lényeges eleme. hogy a fiatal maga találja és fogalmazza meg a számára eredményes probléma-megoldási módokat. ismerje jól személyiségét. A segítő pármunka fontos terepe az egyéni beszélgetés. élethelyzetétől függően napi. egymás elfogadása és tisztelete. tanulási programjának helyzete. szociális. osztályzatok adminisztrálása). A beszélgetések időről időre visszatérnek e témákra. Fontos a napi kapcsolattartás. teázás. segítő oktatók részesei vagyunk egymás iskolában zajló életének. ahol természetes közegben spontán módon valósul meg a személyes figyelem és törődés. életstratégiákat.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben A pár legfontosabb alapvető funkciója a diák támogatása. mintát mutassanak az emberi kapcsolatok. az őszinteség működteti. egyebek. hogy segítsen neki a konkrét napi lépések. E beszélgetések témája a tanulásszervezési kérdések mellett bármi. érdeklő dolog lehet. Visszajelzéseivel segíti a fiatal reális önértékelésének. A stáb heti egy alkalommal esetmegbeszélő csoportként működik. a munkatársak és a diákok térben sem különülnek el egymástól. A pár a fiatal számára biztonságos támaszt és segítséget jelent problémáinak megoldásában. A segítő pár feladata kettős. Ez a legjobb módja egymás megismerésének. amelyekre közösen keresik a megoldásokat. Segítő munkaként értelmezzük magát a tanítást is. hogy leghitelesebben képviseljék életszemléletüket. A pár feladata. aktuális órarend. különböző élet- 67 . Fontos. hiszen saját gondjait csak ő oldhatja meg. Ezek közt a problémák között lehetnek életvezetési nehézségek. biztatással. problémáit és annak változásait. A diákok és mi. A segítő munka legfontosabb terepe a mindennapok közös együttléte. heti esetleg ritkább – beszélgetést jelent a diák és segítő párja között. illetve családi vagy egészségügyi problémák. A tanári és segítő munka nem különül el.) Ez az együttélés valóságos. szünetbeli csevegés. kirándulás stb. tanulási problémái. A diákoknak – ha indokoltnak érzik – bármikor lehetőségük van új segítő párt választani. a kommunikáció működésére. vizsgarend készítése. Lényeges. figyelemmel kísérése. Ezeken az egyéni beszélgetéseken elsősorban a fiatal iskolai jelenléte. aktuális problémáit. Másrészt minden olyan problémában. időbeosztását. így a diák gondjaival. ügyben. Munkájában támogatja a stáb. szabad bejárása van mindenkinek. A segítő párrendszer a kölcsönös bizalmon alapul és a személyes kötődés. élethelyzetét. amelyben a diák segítséget kér. a fiatalt érintő. életének figyelemmel kísérése. s támogatja annak megvalósítását. lakhatási vagy munkakeresési gondok. megtalálható legyen. szabadidős tevékenység. amelynek minden olyan munkatárs tagja. problémáival bármikor megkereshesse. spontán csoportos vagy egyéni beszélgetés. az iskolai élet. mentális. a Tanoda munkatársainak a diákokkal való bármilyen együttléte lényegében a segítés része. szociális és egyéb problémái kerülnek szóba. Ez az együttélés ad lehetőséget a tanároknak arra. hogy a segítő pár ismerje a fiatal életmódját. mentális állapota és ezek kapcsán életvezetési. hogy a segítő pár nincs egyedül. türelmével. kávézás. sport olás. teendők megfogalmazásában és bizalmával. aki vállalja a segítő pármunkát. Egyszerre lássa őt a jelenben és a Tanodában eltöltött idő távl atában. illetve folyamatos visszajelzéssel támogassa azok megvalósulását. Egyrészt intézi a diák tanulmányi és adminisztratív ügyeit: a fi atallal közösen elkészíti és folyamatosan nyomon követi annak személyre szabott tanulási programját (tanulási program megtervezése. szociális kapcsolatai. hiszen a diákok és tanáraik sokféle helyzetben találkoznak.

napi problémák és konfliktusok kezelésére. a változtatni akarás. a tiszta kommunikáció. terepek helyzetek megélésére. megoldására. A stáb ezen értékeket közvetíti a fiatalok felé. a továbblépésre. és minden módon segíti azok megvalósulását.” Szebényi Csilla (Belvárosi Tanoda) 68 . a tanulás. az alkotó munka. hogy a stáb a fiatalok számára inspiráló segítői közeget alakítson ki.II. Pedagógus szerepek. indulatok felvállalására és kifejezésére. Fontos. törekvés a problémák megoldására. érzelmek. amelyben a célok megfogalmazása mellett érték a tevékenység.

 El kell fogadni. A szülő és pedagógus kompetenciahatárainak feltérképezése. közös gondolkodása. A szülőkkel való kapcsolattartás olyan tartalmi elemei és formái. hogy a szülők különböző mértékben involváltak. A kulturálisan hátrányos helyzetű („zárt kódban beszélő”) szülőkkel. a különböző szempontok és megközelítések felkínálása számukra igen. képzettek. A szülők nevelése nem a pedagógusok feladata. 2. amely szerint a szülőkkel való kapcsolattartás az iskola kötelező szolgáltatása. információáramláshoz. a bizalmi viszonyt megteremtenie és fenntartania. de tájékoztatásuk. A foglalkozás fő mondanivalói:  Annak az alapelvnek a képviselete. A csoporttagok korábbi tapasztalatainak felidézése. orientálásuk.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben II. 69 . amelyek alkalmazkodnak a mai életritmushoz. a résztvevők attitűdjének formálása a témával kapcsolatban. szülői csoportokkal alakítható kommunikáció képességének fejlesztése. A foglalkozás céljai közt felsorolt alapelvek gyakorlati alkalmazása. Ajánlott létszám: Ajánlott időkeret: A foglalkozás közvetlen célja: A foglalkozás tartalma: A pedagógusjelöltek előzetes elképzelései a szülőkkel való kapcsolattartásról. a fentiekben részletezett szemlélethez. érdeklődők. 4 fős csoport) 90 perc A szülőkkel való kapcsolattartás alapelveinek megismerése és a kapcsolattartás lehetséges formáinak áttekintése. az alaphangot me gütnie. Kapcsolat a szülőkkel – Fehér Márta 20-24 fő (5-6 db. együttműködők. a kapcsolat minősége alapvetően minősíti az iskola egész működést.  A kapcsolattartásban a pedagógusnak kell a kezdeményező szerepet vállalnia. különböző szociokulturális hátérrel rendelkeznek.

adjunk a diákoknak személyes visszajelzéseket. Különösen pályakezdő pedagógusok számára nehéz terület a maguknál (sokkal) idősebb szülőkkel való kommunikáció és kapcsolattartás. módszerek):  A kooperatív csoportmunkához véletlenszerűen heterogén csoportokat hozunk létre. Differenciálással kapcsolatos javaslatok: a foglalkozás egy részében a munka érdeklődés szerinti csoportokban zajlik. attitűdöket a pozitív érték elés. Pedagógus szerepek. Az egyes tevékenységek szervezésével kapcsolatos javaslatok (csoportok. Konfliktuskezelés. Kapcsolódási pontok: Módszertani javaslatok Időfelhasználással kapcsolatos javaslatok: a foglalkozást célszerű szünet nélkül megtartani. A foglalkozás megtartásához szükséges eszközök. melyet úgy rendezzünk be. Tér. színes filctollak. szóvivő. megerősítés nagyon támogatja.  vastag. amivel a plakátokat fel lehet tenni a falra. fejleszti. ellenőrzéssel kapcsolatos javaslatok:  Amikor a foglalkozás során alkalom adódik rá. teremigény:  A foglalkozáshoz egy átlagos méretű osztályterem szükséges. munkaformák. Empátia. 70 . teremelrendezés.  ragasztó. hogy alkalmassá váljon 5-6 db. Problémakezelés. Ezeket a tulajdonságokat. egyéni felelősségvállalása. anyagok:  csomagolópapírok. Autonómia. Együttműködés. témafelelős. amelynek során nagyon fontos a pedagógus önreflexiója.II. az egyéni felelősség hangsúlyozásának érdekében választhatunk a csoportokon belül különböző felelősöket is (pl. eszközfelelős). Értékeléssel. 4 fős csoport munkájához. döntésképessége. időfelelős. terepek A kompetenciafejlesztés fókuszai: Érzelmeink pontos azonosítása. megerősítéseket.

: Papp Ágnes. Budapest) szerk.. 37–49. munkafüzet.. 2006.: Fehér Márta (részletek: Szülői elvárások. Húsz tézis az osztályfőnöki munkáról.hu)  Sallai Éva – Szilvási Léna – Trencsényi László: Programcsomag a pedagógusok és szülők együttműködése témakörben (dramatikus helyzetgyakorlatok. és mi nem? (www. Mi tartozik az osztályfőnökre. 2005. SuliNova. Frusztrált. szerk. szöveggyűjtemény stb. agresszív szülők)  Fenyő D. 1.) SuliNova Kht. P edagógus-szülő kapcsolat c. 2006.: Fehér Márta. mint a tanár. fejezet  Magyar Judit: Pedagógusok és szülők játszmái (Taní-tani 1999/8. 71 . György: 44 tanács osztályfőnököknek. szerk.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben A foglalkozás megtartásához szükséges oktatási segédanyagok. PannonKlett. SuliNova. szükséges és ajánlott szakirodalom  Van más megoldás is (Alternatív módszerek a középiskolában). fejezet  Bácskai Júlia: Magánélettan 1. (Szabad Iskolákért alapítvány 210. fejezet  Például (Pedagógusok gyakorlati példái a személyközpontú szemlélet iskolai megvalósítására). Beöthy Hanna: Szülőkkel dolgozom c.)  Szabályok az iskolában. dühös. ofoe. old. játékok. A szülő jobb szakértője saját gyerekének.

A listák a foglalkozás végéig kint maradnak a falon. a résztvevők felállnak az asztaloktól és körbesétálva megnézik a többi csoport listáját. anyagok (mellékletek) 10’ Mit várnak el a szülők az iskolától és a pedagógusoktól? Megbeszélés a csoportban. A párok elmondják társuknak és viszont a történetüket. Minden csoport plakátra írt listája kikerül a falra. a diákok tanáraihoz. anyagok (mellékletek) 8’ Véletlenszerű csoportalakítás puzzle-darabokkal (4-5 fős csoportok alakulnak). hogy saját szüleik hogyan viszonyultak az iskoidézésével ráhangolához. Felidéznek egy olyan történetet.II. II. tanulás – párSaját élmények fel. fejlesztendő készségek. A diákok visszagondolnak arra. majd közös lista készítése. terepek Foglalkozásvázlat I. lódás a témára. 72 .munka Munkaformák és módszerek Eszközök. A csoportokon belül párok alakulnak. sítása. a feldolgozás előkészítése Idő Tevékenységek Tevékenység célja. Pedagógus szerepek. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. Az új tartalom feldolgozása Idő Tevékenységek Tevékenység célja. filctoll. Ráhangolódás. ragasztó Kooperatív tanulás – képtárlátogatás  A foglalkozások javasolt időkerete – a csoport egyedi igényeitől függően – változtatható.csomagolóparekasztal pír. ami a téma kapcsán emlékezetes maradt pozitív Saját érzések azonovagy negatív értelemben. fejlesztendő készségek. képességek Heterogén csoportok Kooperatív Kópéláda alakulása. Empátia – beleélés a Kooperatív Csoportonként szülők helyzetébe tanulás – ke.

amit a foglalkozás végéig megőriz. mit vállalhat a pedagógus a szülőkkel való kapbeszélés csolattartásban A csoportok megbeszélik választott témájukat. Problémakezelés Minden résztvevő saját listát készít. és ha valami nagyon fontos gondolattal ki akarja egészíteni.a szülőkkel esetlege. kö A szülői jelenlét színterei. szervezése Együttműködés Frontális meg Milyen határokat húzhat. felteiket. lehetőségei az iskolában zös plakát kéösszegyűjtése szítése  Szülői értekezletek tartalma.csomagolópabeszélés cso. megvitatják azokat. Ötleteiket. vélemények forgóval.Érzéseink pontos Egyéni munka lönösen – a szülőkkel való kapcsolattartás kérdésében. A résztvevők érdeklődés szerint csoportosulnak a terem négy sarka közül az egyikbe (lehetőleg arányosan).pír. 5’ A beszámolót követően mindenki odamehet bármelyik plakáthoz. akkor más színnel írhat a plakátra.operatív vita elolvasás.tanulás – ko. Papír. ceruza mindenkinél 35’ Kooperatív Csoportonként tanulás – meg. azok kezeléséről jegyzetek készítése a melAutonómia lékletben szeKonfliktuskezelés replő írásból 73 . kapcsolatot tartani velük? A szülő és pedagógus kompetenciahatárainak feltérképezése.adat: otthoni sen kialakuló konf. az igényeknek megfelelően informálni a szülőket. Egyéni munka 15’ Közös gondolkodás Kooperatív Előzetes felA résztvevők a csoportokon belül egyeztetik házi feladatként elkészített jegyz e. filctoll portban szóÖtletek. ahova fel vannak írva az alábbi kérdéskörök:  Hogyan lehet korszerűen. gondolataikat plakáton rögzítik. félelmeim vannak – a szülői elvárások átgondolása után kü. azonosítása. liktushelyzetekről és dolgozás.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben 5’ Milyen kételyeim. majd az egész csoport előtt beszámolnak. A foglalkozás elején alakult csoportok dolgoznak a továbbiakban.

Melléklet a foglalkozáshoz Frusztrált. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. az tudja. hogy…”. anyagok (mellékletek) 5’ 5’ A foglalkozáson készült plakátok átnézése Összefoglalás A korábbi lista. ami történt. terepek III. agresszív szülők „Akivel már megtörtént. hogy szerintük mi a probléma. papír. hogy…” 74 . o „Ahogy ön látja…”. aztán reflektáljon az elhangzottakra: o „Tehát ön azt mondja. hogy egy dühös szülő viharzott be a termébe vagy a tanáriba. Az új tartalom összefoglalása.  Kérje meg a szülőt. dühös.  Először hallgassa meg őt. alapvető fontosságú.  Hagyjon időt a szülőnek arra. helytelenül vagy elfogadhatatlanul bánt. ha az ember ül). hogy elmondja a magáét. hogy először is megtudjuk és tisztázzuk. Pedagógus szerepek. amikor gyereke problémái miatt bemegy az iskolába. Amikor frusztrált vagy dühös szülőkkel van dolgunk. mert kiderül: hogy látják ők azt. akkor se fojtsa belé a szót és ne védelmezze az iskolát. nem feltétlenül egyezik az ön véleményével és az is előfordul. Ha a szülő elég időt kap arra. hogy üljön le (nehezebb túláradóan dühösnek lenni. A legtöbb szülő belátóan viselkedik. ceruza A foglalkozás elején gyűjtött egyéni kérdések áttekintése. véleménynyilvánítás a megismer választ kaptam tek alapján  nem kaptam választ. frusztrációs érzését mérsékli és fékezi. hogy milyen stresszes egy ilyen találkozás. egyéni átgondolása. Amit elmondanak. de fontos. A foglalkozás lezá. hogy gyerekével valaki igazságtalanul. hogy ön nagyon zaklatott vagy dühös amiatt. o „Értem. mit érez – még ha késztetést is érez rá.II. hogy nem felel meg a tényeknek. fejlesztendő készségek. ellenőrzés és értékelés Idő Tevékenységek Tevékenység célja. esetleg megpróbálta letámadni az iskolau dvaron. akkor „ki tudja engedni a gőzt”. hogy elmondhassa.Egyéni munka lista készítése: rása. Bár úgy gondolja.

mind az iskolának: o „Tudom. és hogy ugyanakkor az energiákat a megfelelő mediáció és következmény felé terelje. és mi a felek számára a legműködőképesebb. és azért vagyunk itt.  Ha időben támogatjuk a szülőket. Nekünk is fontos. ha ez nem így lenne. mi történt. hogy az adott kérdés mennyire fontos mind a szülőnek.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Például.” Részlet A Szabályok az iskolában című könyv. hogy milyen fontos maguknak Justin – nem lennének most itt.  Röviden biztosítsa a szülőt arról. hogy felfogja és megértse a szülői dühöt. felelősséggel. de ne tegyen az iskola olyan ígéretet. szabályokkal és következményekkel kapcsolatos rendszerét. a tanárnak egyszerre kell képesnek lennie arra . hogy segítsünk a fiuknak…”. hogy a gyerekét zaklatják vagy molesztálják. média). megelőzhetjük. hogy kellemetlen (és sokszor pontatlan) nyilvánosságot kapjon az ügy (pletyka .  Néha szükség van kompromisszumokra. vagy ami sértené az iskola jogokkal. legértelmesebb és legigazságosabb megoldás. fejezetéből 75 . Az indulatok kezelése.  Mindenképpen ismerje a tényeket (az iskola szempontjából) és kérje meg a szülőt. amit nem tud betartani.  Az őszinteség nagyon fontos – hogy állnak a dolgok. ha a szülő úgy gondolja. hogy próbálja meg a problémát az iskola rendszerén és folyamatain belül látni.

 a kölcsönös kollegiális támogatás tudatosan alakítható és a szakmai és egyéni fejlődés szolgálatába állítható. Érzelmek kezelése: siker-kezelés. kitartás. Kritikai gondolkodás. ami velem történik). 3. A támogató mentorálás. segítségkérés. Pozitív önértékelés: optimista érzések önmagunkkal kapcsolatban.II. hogy  a tanári munka sok vonatkozásában csapatmunka. tekintet másokra. Konstruktív self-érzékelés: egészséges önbizalom. Ismerkedés az együttműködési formákkal. hospitálás) lehetőségei Ajánlott létszám: Ajánlott időkeret: A foglalkozás közvetlen célja: A foglalkozás tartalma: A kompetenciafejlesztés fókuszai: Érzelmek tudatossága: érzelmeink pontos azonosítása. belső kontroll (hit abban. együttműködés és a saját szerep. a kollegiális támogatás (mentorálás. hospitálás lehetséges formáinak megismerése. érzések. konfliktuskezelés. A pedagógusok közti együttműködés jelentőségének felismerése. hogy a hallgatók felismerjék. terepek II. Együttműködés a pedagógusok között. hogy tehetek arról. Pedagógus szerepek. kommunikáció kapcsolatának átélése. visszautasítás Kapcsolódási pontok: Foglalkozásokhoz:  Változó tanárszerepek  A tanár mint segítő 76 . Kapcsolat a kollégákkal – Fehér Márta 20-24 fő (5-6 db. együttműködés. A tantestületen belüli munka. melynek minősége visszahat a pedagógus egyéni munkájára. 4 fős csoport) 90 perc A foglalkozás célja. kudarc-tűrés. Törődés.

melyet úgy rendezzünk be. Ez érzékeny és hosszú folyamat. időfelelős.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Módszertani javaslatok Időfelhasználással kapcsolatos javaslatok: a foglalkozást célszerű szünet nélkül megtartani.  Szabályok az iskolában (Magatartáskezelés. SuliNova. Az egyes tevékenységek szervezésével kapcsolatos javaslatok (csoportok. pedagógusok. anyagok:  kópéláda  csomagolópapírok  vastag.  Van más megoldás is (Alternatív módszerek a középiskolában). amelyben a visszajelzéseknek. A foglalkozás megtartásához szükséges eszközök. ellenőrzéssel kapcsolatos javaslatok:  A foglalkozás célja a pedagógus-identitás formálódásának támogatása. 77 . fegyelem. szerk. 2005. Éppen ezért a foglalkozást tartó tanár törekedjen minél személyesebb. 2010.: Papp Ágnes. munkaformák. biztonságos tanulási környezet).  Kósáné Ormai Vera – Horányi Annabella: Mi. amivel a plakátokat fel lehet tenni a falra A foglalkozás megtartásához szükséges oktatási segédanyagok. Értékeléssel. SuliNova. témafelelős. valamint arra is. szóvivő. az egyéni felelősség hangsúlyozásának érdekében választhatunk a csoportokon belül különböző felelősöket is (pl. teremelrendezés. 2006. eszközfelelős). megerősítőbb jellegű értékelésre. értékelő mozzanatoknak különös jelentősége van. módszerek):  A kooperatív csoportmunkához véletlenszerűen heterogén csoportokat hozunk létre. SZIA-könyvek. szerk. 4 fős csoport munkájához. szükséges és ajánlott szakirodalom:  Például (Pedagógusok gyakorlati példái a személyközpontú szemlélet iskolai megvalósítására).: Fehér Márta. Tér. színes filctollak  gyurmaragasztó.: Fehér Márta. 2006. hogy alkalmassá váljon 5 -6 db. hogy a hallgatók körbe üljenek. teremigény:  A foglalkozáshoz egy átlagos méretű osztályterem szükséges. szerk. Flaccus.

használása  A pedagógus munkája inkább egyéni tevékenység.T1 – A magyaadás – tanári rázat gondomagyarázat latmenete Kooperatív Kópéláda tanulás – csoportalakítás 10’ Milyen megbeszélés típusok. a pedagógusok között? együttműködési az Egyéni munka Papír. a feldolgozás előkészítése Idő Tevékenységek Tevékenység célja. anyagok (mellékletek) 10’ A pedagógusok közti együttműködés változásai – mit jelent a másképpen. miért A pedagógusok közti kell másképpen? együttműködés jelentőségének felisVéletlenszerű csoportalakítás képekkel – 4 fős csoportok alakulnak merése Frontális elő. anyagok (mellékletek) 5’ A hallgatók körben ülnek. írószer . képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. együttműködési formák képzelhetők el a tantestü.Ismerkedés leten belül. Az új tartalom feldolgozása Idő Tevékenységek Tevékenység célja.gyűjtés T2. (érvek – ellenérvek gyűjtése) A hallgatók önkéntes alapon. tetszőleges sorrendben. Frontális megbeszélés II.II. 78 . Ráhangolódás. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. D1 –Lista  A foglalkozások javasolt időkerete – a csoport egyedi igényeitől függően – változtatható. fejlesztendő készségek. fejlesztendő készségek. érvelnek egyik vagy másik kijelentés mellett. Pedagógus szerepek. terepek Foglalkozásvázlat I. Ráhangolás a témára A disputa érvek gyűjtésével módszer egy A foglalkozásvezető jól láthatóan felírja a táblára vagy csomagolópapírra: elemének fel A pedagógus munkája inkább csapatmunka. de az érveket és ellenérveket váltogatva.

vastag. hogy pályakezdőként milyen területeken szorulnak leginkább segítségre? Az együttműködés. Kooperatív tanulás – megbeszélés a csoportban a tantestületen belüli megbeszélések típusairól a pedaEgyéni munka gógusok közti . D2 – Gondolatébresztő kérdések a beszélgetéshez 10’ Kérdések önmagamhoz – Milyen szakmai és emberi kapcsolatokat szeretnék A tantestületen belükialakítani a tantestületemben? Mi múlik rajtam? li munka. Aki munikáció kapcsolabekapcsolódik a megbeszélésbe. amelynek segítségével minden résztvevő önellenőrzést végez. az hozzászólásonként egy színes korongját tának átélése középre helyezi. ezt követően pedig egy listát kap minden csoport a foglalkozásvezetőtől. D szöveg Kooperatív Csomagolópatanulás – szak. együttműködés és a saját szeA beszélgetés csoporton belül. gyurmaragasztó 79 . hogy a hozzászólások aránya kiegyenlített legyen. D3 – az A. majd csoportmunkában összegzik az új ismereteket. érzések. inak megismerése Egyéni munka T4.önellenőrzés együttműködés formáiról Kooperatív tanulás – megbeszélés a csoportban „beszélő korongok” módszerével Kooperatív tanulás – háromlépcsős interjú T3.pírok. hogyan tudják segíteni egymást egy tantestületen belül a tanárok? A kölcsönös segítség hogyan hat az egyéni munkára?  Mit gondolnak arról. – olvasás B. majd a csoporton belül formákkal egyeztetnek. A csoporttagok háromlépcsős interjú segítségével osztják meg egymással gondolataikat az alábbi témában:  Milyen kérdésekben. komMinden csoporttag előzetesen kap 5-5 – egymástól eltérő színű – korongot. rep. a „beszélő korongok” segítségével zajlik. segítségkérés és adás jelentőségének átgondolása 15’ 30’ Egymást támogató tanárok A támogató mentorálás.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben A hallgatók egyéni munkában összegyűjtik válaszaikat. értői mozaik színes filctollak. C. Így támogatható. A munka csoportokban folytatódik. hospitáA hallgatók egyénileg szövegeket olvasnak. szakértői csoportokban feldolgozlás lehetséges formázák az olvasottakat.

akkor az történik. senkinek A foglalkozáson nincs köze hozzá. amit én akarok. élményszerű átgondolása Egyéni munka – érvek gyűjtése Frontális megA foglalkozás lezá. ellenőrzés és értékelés Idő Tevékenységek Tevékenység célja. nincs beleszólása.beszélés rása 80 .II. Az új tartalom összefoglalása. Pedagógus szerepek. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. terepek III.” tanultak elmélyítése. anyagok (mellékletek) 10’ „Ha becsukom a tanterem ajtaját. fejlesztendő készségek.

tapasztalatokon alapuló tanulás. szimpátiák kialakulásának lehetősége. szakmaipedagógiai témákban  a tanítási-tanulási folyamatban egyre terjedő korszerű módszerek és eljárások mindennapos használata a pedagógusok közti munkában. egymást elfogadó. Ebből következően az információáramlás és tantestületi kommunikáció formális megnyilvánulásai túlnyomórészt információkat adtak át. értekezletek is hatékonyabbá válnak a korszerű tréning és tanítási módszerek alkalmazásával. Régebben az iskola világában az együttműködés formái és tartalma. hogy tanórákon minél inkább terjedjen a saját élményeken. Másképpen kell szervezni és más tartalommal kell megtölteni a tantestületek működését és a pedagógusok különböző együttműködési formáit.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Mellékletek a foglalkozáshoz T1 – A pedagógusok közti együttműködés változásai: mit jelent a másképpen. strukturált megbeszélések különböző összetételű pedagóguscsoportok között. de nagyon kevéssé szólnak arról.  A személyközpontú iskolában a pedagógus személyisége. hogy a tantestületen belül sok kollégájáv al. és így véleménye is fontos tényező. Ennek értelmében a tantestületen belüli hivatalos. hogy a tantestül etek működése is alapvető változtatásra szorul. szívesen együttdolgozó tantestületek mindig is megvitatták a felmerülő pedagógiai-szakmai kérdéseket. miért kell másképpen? (A magyarázat gondolatmenete) A tanári munka alapvetően csapatmunka. úgy a megbeszélések.  A pedagógiai közvéleményben konszenzus alakult ki arról. őszinte visszajelzéseket ad a pedagógus munkájáról és nagy az inspiráló ereje is. alternatív megoldások feltárása mellett. öszszetartóbb. gyakoribb. Ez eredményesebb 81 . sokféle csoportban dolgozzon együtt.  Ha egy pedagógusnak alkalma nyílik arra. de ez nem jelent meg külső-belső elvárásként és nem voltak meg a szervezett. tekintélyelvű felépítés volt. partneri viszony. a tanítás-tanulás felfogással kapcsolatos nézetek fejlődése alapvetően változtatta meg az információáramlással és belső kommunikációval kapcsolatos igényeket. Ez növeli a személyes biztonságot. munkával kapcsolatos visz onyokat is elsősorban az alá. Mit jelent a másképpen?  az évente kétszer-négyszer tartott nevelőtestületi értekezlet mellett rendszeres. Ezek a változások alapvetően érintik a p edagógus-diák kapcsolatot (személyközpontú pedagógia. akkor megnő a közvetlenebb személyes kapcsolatok. a tanárszerep átalakulása).  Ahogy a frontális tanulásnál hatékonyabbak a kooperatív technikák. megbeszéléseken Miért kell másképpen?  Az iskolákban a pedagógiai szemlélet. a kapcsolatok értelmezése egészen másképp festett. többféle nézőpont megvizsgálása.fölérendeltség határozta meg. Az információátadás szinte háttérbe szorul az eszm ecsere. a szülőkkel kialakított együttműködést (a szülők bevonása az iskolai életbe. mindig is az volt. adaptálásával. utasításokat közöltek. szervezeti keretei sem (legfeljebb az adott iskola hagyományai teremtettek bizonyos együttműködési formákat). Az utóbbi évek közoktatási reformjai elsősorban korszerű tanulásszervezési eljárások. A szokásosnál demokratikusabban működő igazgatók. új pedagógiai módszerek iskolai bevezetését célozzák. legjellemzőbb vonása a hierarchikus. minden tanár számára lehetővé kell tenni nézeteinek kifejtését. a szülői kompetenciák fokozott figyelembevétele). mint ma.

T2. A kollégák hosszabb távon is segíthetik egymást az elsajátított ismeretek felidézésében. tapasztalatok. Osztályozó konferenciák. szervezeti és munkakultúrájától. Tantárgyi munkacsoport (munkaközösség) együttműködése. formái sok tekintetben eltérnek a különböző iskolákban. a tantestület igényeitől. Azonos tanulócsoportokat (osztályokat) tanító tanárok megbeszélései. Esetmegbeszélő pedagógiai műhely. hogy hatékonyságuk. Amennyiben kulcsfontosságúnak tartjuk. D2 – Kérdések önmagamhoz: milyen szakmai és emberi kapcsolatokat szeretnék kialakítani a tantestületemben? Mi múlik rajtam? Gondolatébresztő kérdések a beszélgetéshez:  Mikor érezném magam a „helyemen” a tantestületben?  Milyen szakmai és emberi kapcsolatokra vágyom?  Mikor érezném magam biztonságban a tantestületemben?  Milyen gondjaim. hasznosságuk. D1 – Lista a tantestületen belüli megbeszélések típusairól a pedagógusok közti együttműködés formáiról          Az iskola vezetőségének megbeszélései szűkebb és tágabb körben. 82 . hogy továbbképzések. A fenti szemléletváltásra. formálódik. T3. Hiszen ez esetben a tantestület. Egy feladatra szerveződő tanárok együttműködése. Pedagógus szerepek. tudatos önfejlesztés révén minden pedagógus folyamatosan fejlessze saját szociális kompetenciáit is. és mindennapi működésében.II. attitűdök beépülésének esélyei megtöbbszöröződnek. A diákok tanulási folyamatában ugyanis kiemelt jelentőségű a felnőtt mintaadása a gyerekek számára. Módszertani nap (belső továbbképzés a pedagógusok számára). ha a pedagógusok a tanórán kívüli iskolai munkájukban is átélik a saját élményű ismeretszerzés pozitív hatásait. a munkamódszerek átalakítására fokozottan érvényes. szocializációjától. megtartásában. mint közösség szemlélete is alakul. a megszerzett ismeretek. nehézségeim lehetnek a kapcsolatok felvételében. hogy egy eli smert. támogató kollégával dolgozzon egy ideig és eközben szakmai szemszögből folyamat osan reflektáljon önmagára és fejlessze készségeit. D3 – Egymást támogató tanárok A) A mentorálás mint választható lehetőség A választható mentorálás mint támogatásforma lehetővé teszi a tanár számára. gyakorlatban történő alkalmazásában. Tantestületi értekezletek operatív és nevelési témákban. feltétlenül szükséges. tantestületi tagként is gyakorolja azt. ha nem csak egy-egy tanár vagy tanárcsoport dolgozik másképpen. terepek  lesz. a tanárok pedagógiai szemléletétől. hogy a tanítás-tanulás során a gyerekek szociális és életviteli kompetenciái fejlődjenek. megbeszélései. megbeszélései. hanem az egész tantestület. Természetesen a pedagógusok közötti együttműködés mértéke. Függenek ezek az adott intézmény vezetőségének attitűdjétől. elmélyítésében? T4. Osztályfőnökök együttműködése. vezetőségének attitűdjétől.

A mentorálás ebben az esetben nem jelent alá-felé rendeltségi viszonyt. nem pedig a „tanári küszködés” jelének kell felfognunk. ha lehet. hogy tudatosan figyel a kolléga önbecsülésére. Előfordul. ha azt akarjuk. „bátorításként” vagy „felvidításként”. főként a kolléga tanítási és magatartás-kezelési gyakorlatába. fontos. kidolgozott és a problémamegfogalmazás és megoldás felé vezető folyamat is. Minden mentorálás némi természetes kockázatot is rejt magában. Ithaka királya a trójai háború egyik hőse volt. Természetesen fontos. A visszajelzéseket a mentor úgy adja. hogy mi is a visszajelzés célja. hogy segítsen a tanárnak abban. aki rendszeresen és kitartóan sóhajtozik és panaszkodik. Ugyanakkor a közös panasz igazolja küszködésünket: „nem te vagy az egyetlen”. A panaszkodás segít abban. aki támogat. Telemakhosznak a nevelője legyen. és ez változást fog eredményezni. A panaszkodás alapformája rövid párbeszéd vagy csevegés a folyosón vagy a tanáriban. hogy hosszabb ideig dolgo zzon velünk egy nehéz osztályban. hogy „bölcs tanácsadó és kísérő – olyan. hogy egy kollégájával (mentorral) szakmailag támogató módon együtt dolgozzon. hogy magatartás-kezelése és tanítási tevékenysége hogyan befolyásolja az osztálydinamikát. esetleg amikor beszállunk a kocsinkba. hogy pontosan lássa. mi történik az óráján. B) Panaszkodás: a tanár frusztrációjának és gondjainak meghallgatása A „panaszkodás” sokféle lehet: lehet alkalmankénti elcsüggedés és sóhajtozás. A mentor ezért többek között. Odüszszeusz.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben A mentorálásnak választható lehetőségnek kell lennie. hogy a mentorálás lehetősége meg legyen az iskolában. ha mind a mentor. Amikor olyan kollégával beszélget. Ebben az eposzban Mentor (Odüsszeusz régi és hű barátja) kapja azt a feladatot. egy kis humorral. Ezek a támogató visszajelzések erősítik a szakmai önismeretet. hogy a mentorált nincs tudatában az összes tényezőnek azzal kapcsolatban. Az ilyen típusú mentorálást támogató jellegű szakmai lehetőségnek. amikor szükséges. A kollegiális jó szándék és a szakmai bizalom minimalizálhatja az alkalmatlanságérzetet. ha egy n agyon megbízható kolléga a mentor. de lehet folyamatos állapot is! A panaszkodás össze is hozhat embereket („egy cipőben járunk… lyukas és ócska cipőben. hogy elinduljunk haza. át kell gondolnia. Olyan jól teljesítette feladatát. Mielőtt azonban a mentor visszajelezne. támogató visszajelzéseket ad a kolléga tanári magatartásáról. hogy egy adott kolléga tanítási és magatartás-kezelési tevékenysége kudarcot vallott. hogy Odüsszeusz és Pénelopé fiának. A „mentor” szó Homérosz Odüsszeiájából ered. hogy átfogalmazzuk a bennünk rekedt feszültséget. hogy mai nyelvünkben a „mentor” szó azt jelenti. és nem jelenti azt. még akkor is. hogyan adhatja őket (úgy. A panaszkodás azonban lehet folyamatos. hogy: 83 . igénybe vehesse. bátorít és visszajelez”. A mentor és mentorált közös szakmai útjának több „állomása” van. hogy a kolléga szakmailag sajátjának érezze a mentorálás által felkínált segítséget. A mentor fő feladata. mind a mentorált a közös célokat és szükségleteket állítják a mentorálási folyamat középpontjába. és aki kívánja. A mentorálásnak mindig úgy kell indulnia. akkor ez által személyes és szakmai belsőnket is feltárjuk neki. de egyfelé megyünk”). hogy a mentorált látja szükségesnek a folyamatot és elszánta magát arra. Ha megkérünk egy kollégát. hogy támogassa kollégáját és ne ítélkezzen felette) és hogy a vi szszajelzéseket hogyan lehet beépíteni az aktuális teendők megtervezésébe.

hogyan reagáljon a mentor az esetleges magatartás-kezelési kérdésekre az óra alatt. hogyan jelezzenek egymásnak. hogy mi is az. Ezek a célok vonatkozhatnak a magatartás-kezelésre (például elérni. Ezeket a látogatásokat meg kell tervezni. tudja. amikor kollégámnak nehézségei voltak az osztály magatartásának kezelésével.  Biztonságos környezetben való gyakorlás. hogy tennének valamit ezekkel kapcsolatban. A beavatk ozást jelző (verbális vagy non-verbális) jelet még azelőtt kell használni. megengedi. Ha meghallgatja őt. Y vagy Z dologról ahelyett. tulajdonképpen egyfajta „levez etésként” működik (akkor is. terepek     hallgassa és értse meg.  A készség kontextushoz igazítása. Pedagógus szerepek. A probléma elemzése Ebben a szakaszban a mentor úgy segít. hogy (váltsak egy-két szót…-val) …?” Célkitűzés A mentor és a mentorált megbeszélik és kitűzik azokat a célokat. ha ez esetben ön a levezetés célpontja). nem lényeges. folyamatos tanulás célja és milyen igényekre ad választ?  A készség definiálása. tisztázza kollégájával. amit egy adott incidensről vagy gondról mond. mielőtt lehetséges megoldásokat javasol – a nem kért tanácsot nem mindig fogadják jól. amit sopánkodása által csinál. amennyiben a panaszkodás destruktív magatartássá. hogy az osztály jobban figyeljen). hogy a változtatási vagy megoldási lehetőségek működhessenek. különös figyelemmel arra.  Reflektálás önmagunkra. amikor szükségét érzem a beavatkozásnak: „Elnézést. amelynek az elemzés. amiket a mentoráltnak el kell érnie. valamilyen fegyelmezési készségre vagy a tanítás módszereire. mielőtt a mentor magatartáskezelési fellépésére sor kerülne. Magam általában egy rövid verbális jelzést használok. hogy a hatékony támogatás mindig segít. amennyiben a panaszkodás vissza-visszatérő jelenség vagy mindig ugyanaz a tárgya. hogy többször is bemegy a kérdéses órára. tehetetlenséggé. van. hibáztatássá vagy elutasítássá fajul. problémamegoldás. (amennyiben szükséges) konfliktus-kezelés vagy az adott gondot orvosló terv kidolgozása is része. A támogató kolléga soha ne sugallja azt az osztálynak. gyakorlat. mi a mentor szerepe. kérdést vagy gondot.  Kollegiális visszajelzés. Tudassa vele. hogy minden érvényes-e abból. C) A mentorálás folyamata Készségfejlesztés mentorálás segítségével:  Ez a készség/gyakorlat/módszer hogyan illeszkedik a már ismertekhez?  Szükségem van erre a készségre?  Megéri megtanulni?  Mi az adott készség. ha valóban feltárják és kezelik a problémát. amikor mindketten bent vannak. hogy a panaszkodás önmagában is elég. Anna. Magam is sokszor csendesítettem le egy-egy már zavaróan zajos osztályt és irányítottam figyelmüket a tanulásra. Az ilyen típusú folyamatos sopánkodás lerombolja a kollégák jóindulatát. Vannak olyan kollégák azonban. hogy tanáruk tehetetlen vagy alkalmatlan. amely meggátolja. akik továbbra is inkább panaszkodnak X. javasolja olyan strukturáltabb támogatási forma alkalmazását. elismeri érzéseit és szükségleteit. ha például a mentor magatartás-kezelési lépéseire van szükség. 84 . hogy hogyan mutatják be (röv iden) a mentort az osztálynak.II.

ha ennek egyik tényezője a mentorált (az osztályt tanító tanár) viselkedése. amelyeket az órán megfigyeltek. hogy…?”  „Hallottad magad. hogy a készségfejlesztés időigényes folyamat. hogy nincs tudatában annak. Bár segít. Bármilyen célt is tűznek is ki. ugye?”  „Miért beszélgetsz?”  „A helyeden ülsz?”  „Előrenéznél?”  „Még el sem kezdted?” A tanár lehet. ha támogatják. hall és észlel. hogy a mentor konkrétan elmondja. ha a tanár túl sokszor használ kérdéseket a magatartás kezelésére:  „Közbekiabálsz…?”  „Nem kellene közbekiabálnod. amikor…?” Lehetőleg ne adjunk túl terjedelmes vagy túl sok mindent felölelő visszajelzést. hogy egyértelművé tegyék és megbeszéljék az adott készséget. sok energiát is igényel. hogy általában milyen nyelvezetet használ fegyelmezéskor. Visszajelzéskor használható tipikus önértékelés-fejlesztő kérdések például:  „Tudatában vagy annak. mit lát. vagyis elmondja. az nagyban segíti a szakmai önértékelését. félő. Fontos. a mentor és a mentorált koncentráljon az aktuális magatartásra vagy az aktuális kérdésekre. ha általánosságban megjegyezzük. hogy…?”  „Mit éreztél. Minden visszajelzésre szolgáló alkalom előtt beszélje meg a mentor és a mentorált. amikor azt mondtad…?”  „Tudtad. hogy ami nyilvánvalónak és egyértelműnek tűnik a mentornak. A mentor adjon leíró visszajelzéseket és összességében koncentráljon a tanár viselkedésére (például a fegyelmezés nyelvezetére). hogy a változtatást túl nagy feladatnak látja majd. A visszajelzés soha ne legyen elítélő és ne kritizálja a másik személyiségét. mert az könynyen elbizonytalanítja vagy elbátortalanítja a kollégát. vagy az hogyan „jön át” a diákok számára. Ha a visszajelzés a kolléga magatartás kezelésének túl sok tényezőjére vonatkozik. sokkal fontosabb.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Soha ne felejtsük. még akkor is. gyakorolják „biztonságos”. bizonyos célokra és bizonyos készségekre kell koncentrálnia. hogy hogyan foglalkozik a zavaró magatartás bizonyos megnyilvánulásaival. és néha vannak kudarcok. fokozatosan tud változtatni. Mielőtt új készségeket tanulna. vagy milyen a non-verbális viselkedése. de a kudarc is természetes dolog. Ha a mentor leíró visszajelzést ad. hogy szerinte mitől és miért olyan magas a zajszint. akár a mentortól a mentorált felé. Az ember. Azt is értessék meg a kollégával. hogy milyen a jelenlegi fegyelmezési/magatartás-kezelési viselkedése. Ha a leíró visszajelzéseket támogató és érzékeny formában kapja a tanár. sőt. a tanárnak tisztába kell lennie azzal. Amikor visszajelzésre kerül sor. az nehéz vagy zavaros lehet a mentoráltnak. a célzott területekre. Visszajelzés Ahhoz. koncentráljanak a magatartási kérdésekre és folyamatos visszajelzéssel támogassák az elérésüket. hogy a visszajelzés támogató és hatékony legyen. esetleg nincs tudatában non-verbális viselkedésének interaktív hatásával. együtt tegyék. hogy egy bizonyos osztály nagyon zajos és nehezen kezelhető. vagy. A fegyelmezési nehézségek egyik kiváltó oka lehet. A célok legyenek reálisak és fokozatosak. nem tanórai környezetben. hogy mi a kollegiális visszajelzés célja és milyen te rmészetű legyen. 85 . akár fordítva. ez alapján közösen tudnak reflektálni a pro blémára és közös tervet kidolgozni a kezelésére.

arra kell koncentrálnia. vajon kielégíti-e a kollégák igényeit? A kollegiális támogatás struktúráit. azt sem lehet utasítással létrehozni. a kialakult szokások és szerepek által diktált elvárások közötti kapcsolatok igen összetettek. Ideális esetben ezek a lehetőségek biztosítják és bátorítják a tanításra és magatartás-kezelésre való egyéni és közös reflektálást. Természetesen fontos. A kollegiális támogatást nem lehet valakire „kiosztani”. legértékesebb és leghatékonyabb. Pedagógus szerepek. stb. Ebből a tényből anomália származik. (bár természetesen ezek sem mindig tökéletesek). terepek A visszajelzésben bátorítsa. Azok a tanárok. hogy az iskola nagyra tartja a kölcsönös törődést és a támogató kapcsolatokat. és javukra válik a kollegiális támogatás. mert az iskola kultúrája megkönnyíti az ilyen segítségadást. hanem csak anynyit jelent. folyamatait. amikor a mentor abbahagyja a mentorálttal folytatott folyamatos és támogató folyamatot. amit felajánlunk vagy tervezünk. Ebből következően a „forma” másodlagos a funkcióhoz képest. hogy ezekben a „struktúrákban” és „formákban” mindenki megbízhasson. D) A kollegiális támogatás működtetése Még a támogató légkörű iskolákban sem akarja vagy érzi szükségét minden tanár a kollegiális segítségnek. Szükséglet-elemzés és kollegiális támogatás: 86 . szükségét érzik. de ugyanakkor az iskolai vezetés nem szabhatja meg a kollégák feladatául azt. tervek és irányelvek lehetnek az emberi segítség és cselekvés eszközei. rendszeres közös felülvizsgálat segítségével tökéletesíthetjük. hogy az a kollegiális támogatás. itt is igaz. hogy létezik a közös cél. a megbízható szervezeti struktúra. akik általában idejüket és energiájukat nem sajnálva támogatják kollégáikat. Egy iskolában a személyiségek. A tanárok általában úgy látják. hogy fontosnak és szükségesnek látnak valamit. mások azért. hogy az iskola mint kollegiális közösség hogyan elégítheti ki a kollégák igényeit. fejlessze és erősítse meg kollégája készség-fejlődését. hogy a mentorált ezután arra koncentrál. Mint az iskolai kultúra és gyakorlat bármilyen elemének esetében. A megerősítést és bizalmat az idő és az alkalmazás igazolja vagy cáfolja meg. Mindig fel kell tennünk azt a ké rdést.II. Ez az állítás nem a belső vezetés. lehetőségeit. hogy miközben a támogatás sok segítséget jelent a tanároknak. Sokan azért támogatnak másokat. Amikor az iskolavezetés a kollegiális támogatás kérdésével foglalkozik. „formáit”. a háttér és a kölcsönös interdependencia. hogy készségeit beemelje a mindennapi használatba és közben tanítási gyakorlatának megfelelően csiszoljon rajtuk. hogy a mentorált ezután nem kap segítséget: azt jelenti. vagy. Fontos. hogy ha a kollégák azt mondják. „csoportosulásait”. Ez nem azt jelenti. Elválás Eljön az idő. Minden iskolában meg kell lennie a folyamatos képzés. Ezek ugyanis azt sugallják. hogy akarják. Bármilyen szakmai visszajelzés akkor a leghasznosabb. hogy az iskola vezetése felismerje ezt a természetes és kreatív feszültséget. mert a „kölcsönös egymással való törődésből” és a közös perspektívából eredő személyes vagy szakmai kötelességének tartják a kollégák támogatását. szakmai fejlődés és értékelés lehetőségeinek. arról is beszámolnak. Átgondolt eljárások. s mindezt a szakmai jóakarat jegyében. hogy segítséget adjanak és fogadjanak el. A felülvizsgálatnak abból az alapelvből kell táplálkoznia. hogy az egész működjön. stresszt is okoz. a szakmai irányítás vagy a támogatási formák hivatalos és tervezett működését tagadja. ha a közös igényekhez és célokhoz kapcsolódik. hogy az igazán fontos dolgokat nem lehet másokra kiosztani vagy rákényszeríteni.

hogy a közösség úgy dönt. a kollegiális odafigyelésen és közös humánumon alapulhat. folyamatok vagy irányelvek foglalkoznak ezekkel a szükségletekkel? Hol tart az iskola most az általános „tudatos kollegiális támogatás” kérdésében? Milyen változtatásokra van szükség (vagy milyenekre van lehetőség). szabályzási és eljárási változásokra van szükség ahhoz. struktúrák. hogy a kollegiális támogatást lehetővé tévő módon akar működni. A kollegiális támogatás ezen formája csak a kölcsönös törődésen. hogy a megh atározott szükségletekkel foglalkozzunk. és azokat kielégítsük? Milyen „formai”. hogy a meghatározott szükségletek kielégítése lehetségessé váljon? A „támogatás ökológiája” iránti elkötelezettség mértéke attól függ. 87 . Akkor a legvalószínűbb. strukturális. tervezési. hogy egy szakmai közö sség milyen módon akar működni és együttműködni. ha az iskola kultúrája tudatosan erősíti és támogatja a kollegiális támogatást.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben     Iskolánkban mennyire ismertek a kollégák egyéni és kollektív szükségletei? Milyen módon ismerik el ezeket? Jelenleg milyen „formák”.

Változó tanárszerepek – Fehér Márta 20-24 fő (5-6 db. autonómia Identitás. eszközfelelős). reális célkitűzés. ezen belül a „diák központú”. tanítási attitűdök megismerése Ismerkedés Carl Rogers elméletével A frontális és együttműködő óravezetés összehasonlítása Az együttműködésen alapuló óravezetéshez szükséges tanári tulajdonságok áttekintése Ajánlott létszám: Ajánlott időkeret: A foglalkozás közvetlen célja: A foglalkozás tartalma: A kompetenciafejlesztés fókuszai: Önállóság. 88 . Az egyes tevékenységek szervezésével kapcsolatos javaslatok (csoportok. ami velem történik) Problémakezelés: problémaazonosítás. szóvivő. Az alapvető tanári. terepek II. hitelesség Felelősségvállalás Konstruktív self-érzékelés: egészséges önbizalom. Pályaszocializáció Időfelhasználással kapcsolatos javaslatok: a foglalkozást célszerű szünet nélkül megtartani. hogy tehetek arról. témafelelős. problémamegoldás Kritikai gondolkodás Kapcsolódási pontok: Módszertani javaslatok III. munkaformák. Pedagógus szerepek. együttműködésen alapuló tanítási-tanulási módszerek megismertetése a hallgatókkal. az egyéni felelősség hangsúlyozásának érdekében választhatunk a csoportokon belül különböző felelősöket is (például: időfelelős.II. módszerek):  A kooperatív csoportmunkához véletlenszerűen heterogén csoportokat hozunk létre. belső kontroll (hit abban. 4. 4 fős csoport) 90 perc A foglalkozás célja a különböző tanári szerepek és tanítási-tanulási stílusok bemutatása.

Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Értékeléssel. amivel a plakátokat fel lehet tenni a falra  berendezés a filmrészlet levetítéséhez A foglalkozás megtartásához szükséges oktatási segédanyagok. Eötvös József Kiadó. pedagógusok. 2010. hogy alkalmassá váljon 5 -6 db. szerk. Flaccus.  Van más megoldás is (Alternatív módszerek a középiskolában). hogy a hallgatók körbe üljenek. amelyben a visszajelzéseknek. teremigény:  A foglalkozáshoz egy átlagos méretű osztályterem szükséges. valamint arra is. SuliNova. melyet úgy rendezzünk be. 2006. SuliNova. Éppen ezért a foglalkozást tartó tanár törekedjen minél személyesebb.  Czike Bernadett: A pedagógusszerep változása. SZIA-könyvek. 4 fős csoport munkájához. szükséges és ajánlott szakirodalom  Például (Pedagógusok gyakorlati példái a személyközpontú szemlélet iskolai megvalósítására).: Papp Ágnes. anyagok:  csomagolópapírok  vastag. megerősítőbb jellegű értékelésre. 2006.: Fehér Márta. fegyelem. 89 . biztonságos tanulási környezet). teremelrendezés. szerk.  Szabályok az iskolában (Magatartáskezelés. színes filctollak  gyurmaragasztó. Tér. ellenőrzéssel kapcsolatos javaslatok:  A foglalkozás célja a pedagógus-identitás formálódásának támogatása. Ez érzékeny és hosszú folyamat. A foglalkozás megtartásához szükséges eszközök.  Kósáné Ormai Vera – Horányi Annabella: Mi. 2007. 2005. értékelő mozzanatoknak különös jelentősége van. szerk.: Fehér Márta.

akinek a legtöbb változtatást sikerül a párján felfedeznie. fejlesztendő készségek. A helyzettől. egymással szemben állnak. a zetése megoldandó feladattól. egyiket sem helyes abszolutizálni. fejlesztendő készségek. Ráhangolódás. Az egyik sor hátat fordít a másiknak. anyagok (mellékletek) Tanári bevezető: A foglalkozás beve. Ráhangolás a témára Játék II. Pedagógus szerepek. Mindenkinek van egy párja a szemben levő sorban. Az új tartalom feldolgozása Idő * 5’ Tevékenységek Tevékenység célja. A másik sorban állók megváltoztatnak a külsejükön egy dolgot. 90 . hogy mindig eggyel több külső jellemzőt kell megváltoztatni. a környezettől függően mindegyiknek meg lehet a létj ogosultsága. A párok visszafordulnak és megpróbálják megállapítani. Ezután cserélnek. anyagok (mellékletek) 10’ Változás játék A hallgatók két sorban.II. Ezen a foglalkozáson a „diák központú”. együttműködésen alapuló tanításitanulási módszerek kerülnek előtérbe. A játék úgy folytatódik. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. A párt alkotók közül az győz. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. mert elő-  A foglalkozások javasolt időkerete – a csoport egyedi igényeitől függően – változtatható.Frontális adás Különböző tanári szerepek és tanítási-tanulási stílusok léteznek. terepek Foglalkozásvázlat I. a feldolgozás előkészítése Idő Tevékenységek Tevékenység célja. hogy a velük szemben álló mit változtatott meg a külsején. megjegyeznie.

 a hallgatók személyes tapasztalatai is túlnyomó többségben a frontális tanításhoz kapcsolódnak. Pármunka – az úgy olvasott szö. B) „diákközponMiután mindenki elolvasta a neki kiosztott szöveget. gonA párok elolvassák a szöveget és gondolattérképen ábrázolják a szöveg lénye. veg összefogközponA párok egyik tagja megkapja a „tanárközpontú”.  terjedésük a korszerű pedagógia jegyében támogatandó.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben  kevésbé ismertek. 10’ Tanulás így vagy úgy? Az alapvető tanári. Egyéni munka T1.A) „tanárA feladatok megoldásakor cserélgetik a két alapállás vizsgálatát. saját szavaival összefogtú” lalja a párjának az olvasottakat tanári alapállás leírása A tanulás és a tanári szerep rogersi felfogása Ismerkedés Carl Ro. D1 – Taattitűdök – olvasás nulás így vagy A tanár központú (frontális) és diákközpontú (együttműködésen alapuló) tanári tanítási megismerése attitűdöt vizsgálják.Pármunka – olvasás. vastag. összefüggéseit készítése Csomagolópapírok. színes filctollak gyurmaragasztó T2. a másik a „diákközpontú” lalása tú” tanári alapállás leírását.gers elméletével dolattérkép ges gondolatait. A ráhangoló játékban együtt játszók dolgoznak a későbbiekben párban. D2 – A tanulás és a tanári szerep rogersi felfogása 10’ 5’ A résztvevők körbe járják a termet és megnézik egymás gondolattérképeit Egymás munkájának Kooperatív megismerése tanulás – kép- 91 . „képviseletét”. hasonlítják össze.

Megfigyelési szempontok:  az óra menete. Pedagógus szerepek.filmrészlet latban közös megtekintése Iskolák a láthatáron c.: Pálos György.II. szervezése      az ismeretszerzés folyamata tanár-diák kapcsolat a tanár és a diákok mozgása a tér elrendezése a tanár és a diákok kommunikációja. berendezés a filmrészlet levetítéséhez 92 .Frontális – egy mutatása a gyakor. film részlete. hangereje Az új ismeretek be. sorozat (r. Alternatív Igazgatóság) Gyermekek háza c. SuliNova. terepek tárlátogatás 15’ Kooperatív óra a gyakorlatban A hallgatók egy társadalomismeret kooperatív foglalkozás részletét nézik meg.

Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben 20’ A pedagógus szerepének végiggondolása a frontális és együttműködő óraveze. Az új tartalom összefoglalása. D6 – Tulajdonságlista aláhúzva 93 . önellenőrzés D5 – Tulajdonságlista T4. Egyéni munka – a tulajdonságok kiválasztása. önellenőrzés D3 – A pedagógus szerepének végiggondolása a frontális és együttműködő óravezetés esetén (kitöltendő táblázat) T3. majd megkapják a vezetés összehasonlítása helyesen kitöltött táblázatot és ellenőrzik saját munkájukat. kintése A munka végén önmagukat ellenőrzik. fejlesztendő készségek. amelyek szerintük az hez szükséges tanári tulajdonságok átteegyüttműködésen alapuló óravezetéshez szükségesek. anyagok (mellékletek) 10’ A pedagógus legfontosabb tulajdonságainak végiggondolása a frontális és Az együttműködésen együttműködő óravezetés esetén alapuló óravezetésA tulajdonságok listájából a hallgatók aláhúzzák azokat. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. ellenőrzés és értékelés Idő Tevékenységek Tevékenység célja. D4 – A pedagógus szerepének végiggondolása a frontális és együttműködő óravezetés estén (kitöltendő táblázat) III.A frontális és tés esetén együttműködő óraA párok megadott szempontok szerint táblázatot töltenek ki. Pármunka – táblázat kitöltés.

értékelése Papír.  amelyet a terem ajtajában lead a tanárnak A foglalkozás lezá. amit tanultam  egy dolog. terepek 5’ Minden hallgató egy „kilépőcédulát” ír:  egy dolog. írószer 94 . amivel nem értek egyet  egy kérdés.Egyéni munka rása.II. Pedagógus szerepek.

Ha ez a feltétel megvan. tudást osztogató személy. A felelősség az övék. valódinak lenni – mondja Rogers más szavakkal. és ezeket állandóan ellenőrzöm. Elvárom. Saját magamnak. hogy a diákok javát szolgálja. hanem a tanulás facilitálására kell helyeznünk a hangsúlyt: facilitáló. hogy elérjék a tanulási céljukat. mint a legfontosabbat. Ez az én szakmai felelősségem. A facilitáló minőségek közül Rogers a korábban elmondott alapgondolatai közül a hitelességet emeli ki. mikor. ha a tanár is így v iselkedik. és ennek érdekében minden tőlem telhetőt megteszek. ha át akarjuk törni a megszokott határokat tanár és gyerek. Rogers szerint az iskolai helyzetnek is az a lényege. akkor a többi felsorolt jellegzetességet tapasztaljuk bármelyik nevelési szinten. Ehhez kedvező feltételeket tudok teremteni. D2 – A tanulás és a tanári szerep rogersi felfogása A legfontosabb. ha megvan egy bizonyos előfeltétel. akit tekintélynek fogadnak el az adott helyzetben. hogy alkotó módon vegyenek részt a folyamatban. de sok más forrás is rendelkezésre áll: a gyerekek. Valódivá válni – mindez folyamat. gondolataikat. és jelezzék.” T2. ami minden más társas helyzetnek: az interperszonális kapcsolat. maguktól tanulni. gyerek és tananyag között. Az előfeltétel: egy vezető vagy olyan személy. elérhető források közül.” 95 . és hogyan látszik. Mi következik mindebből az oktatás anyagára vonatkozóan? Mit tanítsunk? Rogers ebbe nem szól bele. hogy a tanulók betartsák az utasításaimat. de egy lényeges és átfogó gondolatot kapunk tőle: minden és mindenki lehet a tanulás forrása! Rogers szerint a tanár sem a mindent tudó. Az én felelősségem. hogy a tanulási környezet optimálisabbá tételében maguk is érdekeltek legyenek. Nem a tanulásra-tanításra. például a szülők! Carl Rogers végül így fogalmazza meg az iskolai helyzetet: „A személyközpontú megközelítés jelenlegi nevelési kultúránkban csak akkor létezhet.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Mellékletek a foglalkozáshoz T1. hogy „hogyan. amelynek „felvétel ekor” személyiségének egy részét otthon hagyja. hogy másként jobban tudnának tanulni. aki elég biztos magában és a többiekkel való kapcsolatában. akkor a következő szempontok megvalósulhatnak. más felnőttek. hogy a többiek képesek a saját fejükkel gondolkodni. hogy kifejezzék érzéseiket.” B) „diák központú” „Tanulni a diákok csak maguk tudnak. D1 – Tanulás így vagy úgy A) „Tanárközpontú” „ A diákokat rám bízták. és azoknak kell lennünk. Gondosan felkészülök és döntök az optimális tanulási folyamatról. és nem „statikus teljesítmény”. Lehetünk. Mert meggyőződésem. miért tanul egy diák. a teljesülés irányába tartanak. Csak akkor várhatjuk el a gyerekektől. ő is egy az értékes. azaz serkentő légkört teremt a facilitáló szerepkörű tanár. A diákoktól elvárom. ezt számon is kérem. „Lehetünk emberi lények az osztályban?” – teszi fel Rogers a kérdést „A tanulás szabadsága a 80-as években” című könyvében. az óvodától a középiskolán át. megvan benne az alapvető bizalom. Arra keresünk választ. hogy a tanár ne merev maszkként hordozza tanárságát. ha úgy gondolják. a könyvek. érződik a tanulás belülről”. Ha szükséges. Ha ez az előfeltétel megvan.

hangereje 96 . Pedagógus szerepek.II. terepek D3 – A pedagógus szerepének végiggondolása a frontális és együttműködésen al apuló óravezetés esetén (kitöltendő táblázat) Szempontok Frontális óravezetés Együttműködésen alapuló óra A tanár felkészülése az órára Felkészülési idő A felkészülés során készített anyagok további felhasználhatósága Az óra kezdete Az ismeretszerzés folyamata A tanár és diákok mozgása A tér elrendezése A tanár és a diákok kommunikációja.

a tanár segít kevés mozgás.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben T3. közösen dolgozik a gyerekekkel a gyerekek a helyükön ülnek egyes feladatoknál a gyerekek is helyet változtatnak. hivatalos személyes. mozognak A tanár és a diákok kommunikációja. pár. egyéni munkához kooperatív tanulás esetén a felelőskártyák kiosztása a diákok meglevő tudásának előhívása Az ismeretszerzés folyamata A tanár és diákok mozgása frontális tanári magyarázat kérdés. D4 – A pedagógus szerepének végiggondolása a frontális és együttműködésen alapuló óravezetés esetén (kitöltött táblázat) Szempontok Frontális óravezetés Együttműködésen alapuló óra A tanár felkészülése az órára logikus óravázlat készítése várható kérdések. hangereje hangos. társasági 97 . önálló feldolgozásra való előkészítése eszközök előkészítése és elkészíegy szálon futó interakció megter. helyezkedik el néha beül egy-egy csoportba. a tanár a tábla előtt a tanár járkál a csoportok között. egyéni tanulás.tése vezése fénymásolás több szálon futó interakciók megtervezése Felkészülési idő A felkészülés során készített anyagok további felhasználhatósága Az óra kezdete valószínűleg kevesebb többször nélkül használható valószínűleg több változtatás csak elemei használhatók újra a tanár felkelti a gyerekek figyelmét a terem átrendezése csoport-. felelet frontálisan kiscsoportos. válaszok szemléltetőeszközök előkészítése a tananyag részekre bontása.

terepek (Czike Bernadett hivatkozott könyve nyomán) 98 .II. Pedagógus szerepek.

D5 – Tulajdonságlista aláhúzva jó szervezőkészség jó időérzék érthetőség jó kapcsolatteremtési képesség „színészi” hajlam hatásos kommunikáció fegyelmezési készség megosztott figyelem nyitottság a diákok figyelmének lekötése kreativitás fegyelmezési készség megosztott figyelem nyitottság a diákok figyelmének lekötése kreativitás 99 .Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben D6 – Tulajdonságlista jó szervezőkészség jó időérzék érthetőség jó kapcsolatteremtési képesség „színészi” hajlam hatásos kommunikáció T4.

II. Pedagógus szerepek. időfelelős. A téma bonyolultsága és egész személyiséget igénybevevő m ivolta miatt az értékelés legmegfelelőbb formája az önértékelés. Értékeléssel. Módszertani javaslatok Időfelhasználással kapcsolatos javaslat: a foglalkozást célszerű szünet nélkül megtartani. Felelősségvállalás. 100 . szóvivő. szabálykövetés. munkaformák. eszközfelelős). Az egyes tevékenységek szervezésével kapcsolatos javaslatok (csoportok. előnyei és lépései A szabályalkotás gyakorlása A tanár mintaadó szerepének átgondolása Ajánlott létszám: Ajánlott időkeret: A foglalkozás közvetlen célja: A foglalkozás tartalma: A kompetenciafejlesztés fókuszai: Önállóság. 4 fős csoport) 90 perc Ismerkedés a fegyelem megteremtésének és fenntartásának eszközeivel. módszerek):  A kooperatív csoportmunkához véletlenszerűen heterogén csoportokat hozunk létre. a fegyelem megteremtése és fennta rtása a gyakorlott pedagógusok számára is gyakran okoz nehézségeket. Szabályalkotás. Együttműködés. 5. A foglalkozást vezető tanárnak erre kell megteremtenie a feltétel eket a foglalkozás végén. az egyéni felelősség hangsúlyozásának érdekében választhatunk a csoportokon belül különböző felelősöket is (pl. ellenőrzéssel kapcsolatos javaslatok:  A foglalkozás célja attitűdformálás a tanári munka egyik legnehezebb terepén. A tanári elvárások és magatartás meghatározó szerepe a fegyelem megteremtésében és fenntartásában A diákokkal közös szabályalkotás sajátosságai. lépéseivel. A magatartáskezelés. terepek II. autonómia. önreflexió. témafelelős. Kapcsolat a diákokkal (partneri viszony) – Fehér Márta 20-24 fő (5-6 db. a diákokkal közös szabályalkotás előnyeivel.

OKI. 4 fős csoport munkájához. évfolyam. szerk.: Fehér Márta SZIA-könyvek..ofoe. szerk. teremelrendezés. szerk. fejezet  Thomas L. fejezetek (www. Dinasztia Kiadó. teremigény:  A foglalkozáshoz egy átlagos méretű osztályterem szükséges. fejezet  Tanári kézikönyv a szociális kompetenciák fejlesztéséhez 1 – 12. kötet Educatio.: Fehér Márta.: Szekszárdi Júlia. Kereszty Zsuzsa. nevelők… szerk. hogy a hallgatók körbe üljenek. 2009.sulinovadatbank. Világbanki Szakközépiskolai Projekt. melyet úgy rendezzünk be. Egedi Cecília – Radnóti Katalin – Wagner Éva: Kapcsolatok – konfliktuskezelés c. SuliNova-Educatio. 2008. SuliNova. fejezet  Szabályok az iskolában.: Papp Ágnes. szerk.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Tér. 2005.  Gyerekek. 2010. SuliNova. szükséges és ajánlott szakirodalom:  Például (Pedagógusok gyakorlati példái a személyközpontú szemlélet iskolai megvalósítására). színes filctollak  gyurmaragasztó. Brophy: Nyissunk be a tanterembe! 1. Az osztály irányítása c. valamint arra is. Negrea Vidia: Mire jók a konfliktusok? c. A foglalkozás megtartásához szükséges eszközök. SuliNova. Az együttélés szabályai c.: Deszpot Gabriella. Konfliktuskezelés. 1995.hu)  Nevelési kézikönyv nem csak osztályfőnököknek. módszerek. 2008 (www.: Szekszárdi Júlia. 2006.hu) 101 .hu  Van más megoldás is (Alternatív módszerek a középiskolában). anyagok:  Kópéláda  csomagolópapírok  vastag. amivel a plakátokat fel lehet tenni a falra A foglalkozás megtartásához szükséges oktatási segédanyagok. Good – Jere E.  Kézikönyv osztályfőnököknek. hogy alkalmassá váljon 5-6 db. sulinovadatbank. szerk. 2004.  Az Osztályfőnökök Egyesületének honlapja: www.

anyagok (mellékletek) 20’ A 4 fős csoportok minden tagja más-más osztály. D variáció) a csoportok számának megfelelő példányszámban  A foglalkozások javasolt időkerete – a csoport egyedi igényeitől függően – változtatható.a véleményvozásra való ráhango. a feldolgozás előkészítése Idő Tevékenységek Tevékenység célja.és tanártípus leírását kapja:  képtelen kézben tartani az osztályt  megvesztegeti a diákokat  kemény kézzel uralkodik  együttműködő diákokkal dolgozik Egyéni olvasás után mindenki a szövege alapján válaszol a kérdésre:  Soroljon fel három. a csoporttagok röviden reflektálnak az el- A tanári elvárások és Egyéni munka magatartás meghatá. sához II. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. az adott osztály tanárára vonatkozó tulajdonságot.Kooperatív rozó szerepe tanulás – megbeszélés szóforgóval T2. fejlesztendő készségek.és tanártípusról és a kérdésre adott válaszairól. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. Pedagógus szerepek. hogy az osztályuk miért lett ilyen! A csoporton belül minden résztvevő beszámol az olvasott osztály.és tanártípusok leírása (A. fejlesztendő készségek. Ráhangolódás. Az új tartalom feldolgozása Idő Tevékenységek Tevékenység célja. beállítódást.cso. amely magyarázhatja.II. A csoportalakítás Kooperatív T1 – Állítások egyben a foglalko. D1 – Osztály. C.portalakítás nal kialakítálás is. 102 . viselkedést. B. terepek Foglalkozásvázlat I.tanulás . anyagok (mellékletek) 5’ 4 fős csoportok alakítása hajlított véleményvonallal.

T3. majd a csoportokon belül párok alakulnak. másika pedig a közös szabályalkotás előkészítéséről és lépéseiről az osztályban. teremhasználat (a tanár asztala és tárolóhelyei. amivel tárolóhelyei. ami 1-1 papírra van felírva (ha ötnél több csoport gyakorlása tanulás – ab. 35’ A csoportok mindegyike 1-1. D2 – Szabályalkotás. lak. a tanulás színterei az osztályban. kotás sajátosságai Pármunka előnyei és lépései A párok   egyike arról olvas el egy rövid szöveget. van. vastag. szóforgóval lehet tenni a 103 . az osztályteremben vagy a tanítás során gyakran A szabályalkotás Kooperatív Csomagolópaismétlődő helyzetet húz ki.Egyéni munka ciáiról szóló leírást. szabálykövetés (a hallgatók számával megegyező példányszámban) T4. színes filctolmegbeszélés. szabálykövetés szociális kompeten. 15’ Minden hallgató elolvassa a szabályalkotás.A közös szabályal. a szemetes használata). A párok az olvasottakat ismertetik egymásnak és megvitatják.pírok. akkor szükség szerint 1-2 feladat ismétlődik. D3 – A variáció: milyen eredmények várhatók a gyerekekkel közösen alkotott szabályok bevezetésétől? B variáció: a közös szabályalkotás előkészítése és lépései az osztályban . csoporta plakátokat fel 2. hogy milyen eredmények várhatók a gyerekekkel közösen alkotott szabályok bevezetésétől.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben hangzottakra.): lakmódszer. a teremből való távozás és az oda való visszatérés. gyurmara1. a diákok padjai és beszámoló gasztó.

anyagok (mellékletek) 10’ A foglalkozást vezető tanár felolvassa „A tanár állandó modell. ha a tanár magyaráz. T5 – A tanár állandó modell. amit írt. csoportmunka (csoportba szerveződés. képességek Munkaformák és módszerek falra Eszközök. amelyek az adott helyzetben fontosnak találnak. Pedagógus szerepek. 5. viselkedés a csoporton belül és kívül). terepek 3. hogy mindenki fogalmaz. a diákok közti beszélgetés. A feladat elvégzése után a csoportok beszámolnak egymásnak. Az új tartalom összefoglalása.vasás za meg a maga számára és röviden írja le. majd a hallgatók kiegészítéseket tehetnek a többi csoport szabályaihoz. 4. a diákok mindig figyelik 104 . ellenőrzés és értékelés Idő Tevékenységek Tevékenység célja. III.szerepének átgondo.II. majd megkéri a hallgatókat. teendők a feladat elvégzése után). fejlesztendő készségek. valamint melyek a foglalkozás személyes tanulságai az egyes hal lgatók számára. Néhány önként jelentkező felolvassa. a diákok mindig A tanár mintaadó Frontális felolfigyelik” című szöveget. viselkedés egyéni és pármunka során (segítség kérése. A csoportok plakátot készítenek. elvárt magatartás. A kihúzott helyzetnek megfelelően a csoportok ablakmódszerrel minél több olyan szabályt gyűjtenek. hogy mit gondol a tanár mintaadó lása Egyéni munka szerepéről.

és tanártípusok leírása A) Ebben az osztályban teljes káosz uralkodik. Ez az osztály zajos. Fontos. hogy tanárként nem lesz nehézségem a fegyelem megteremtésében és fenntartásában. A tanár igyekszik a tanulást szórakoztatóvá tenni. amenynyiben erre szükség van. hogy ezeket betartsák. és azt is a lehető legkellemesebbé teszi. hogy valam iképpen ura legyen a helyzetnek. a büntetés hatása pedig nem tartós. és rugalmasan meg kell változtatni. a rend helyreáll. hogy foglalkozzon a szabályok közös alkotásának és a szabálykövetés képességének ésszerű tanítására. Ennek ellenére a gyerekek nem tudnak tartósan figyelni. A tanárnak alig kell az irányítással foglalkoznia. a körülöttünk lévő szükséges rend feltételeit teremtik meg. akár büntetéssel is elfojtja. Ha a zaj zavaróvá válik. és valóban könnyítik az egymással való együttlétet. de a légkör barátságos. A pedagógus a szociális kompetenciafejlesztés során külön kell. videofilmet. sok történetet. és a feladatokat nem végzik kellő gondossággal. hanem segítségként éljék meg. és amint a tanár kiteszi a lábát a teremből. hogy a diákok a közösen létrehozott iskolai szabályokat interiorizálják (belsővé tegyék). együttélési normákként éljék meg azokat. aszerint. Ez az osztály csendes és fegyelmezett. fele-fele arányban lesz nehézségem… Gyakran lesz nehézségem… Félek attól. ha az egyén aktív résztvevője a kialakításnak. szigorú figyelmeztetéssel. hogy maguk is észrevegyék. az osztály „robban”. meg kell őket tanítani arra. Ez az osztály mintha csak magától működne. A kihágásokat rögtön észreveszi. játékot és egyéb kiegészítő anyagot használ. A diákokat be kell vonni a szabályok alkotásába. és gondoskodik is róla. de ez valahogy soha nem sikerül neki. A tanár folyamatosan küzd. hiszen a szabályokat mindig együttesen felül kell viz sgálni. hogy nem fog menni… T2. ha a tanár csak figyelmezteti a gyerekeket. A légkör összetartó. mikor és milyen szabályok nélkülözhetetlenek az életben. Az utasítások. Csak néha lesz nehézségem… Kb. Az önálló munka során a gyerekek követik az utasításokat. A gyerekek rendszerint engedelmeskednek. Valami mindig izzik a felszín alatt. és különösebb felügyelet nélkül is megoldják a feladatokat. Ez akkor lehetséges. D2 – Szabályalkotás. D1 – Osztály. szabálykövetés A szabályok életünk fontosabb törvényszerűségeit. a diákok ezeket legtöbbször tudomásul sem veszik. hogy az egyének a szabályokat ne beszorító kényszerként. de a légkör feszült. A szabályok követésének képessége is könnyebben alakul ki. nélkülözhetetlen alapelvekként. B) C) D) T3. akkor elég. Fontos. ha szükséges. barátságos. hogy valóban szükség van-e rájuk. a közösség fejlődését. 105 . és önmaga is megélte a szabály hiányának negatív következményeit. csak m inimális tanulást kíván meg. sőt a fenyegetések sem használnak. mert a tanár sok rendszabályt vezetett be.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Mellékletek a foglalkozáshoz T1 – Állítások a véleményvonal kialakításához: Biztos vagyok abban. A követés mindig kritikai gondolkodást is feltételez. ha a szabályok ésszerűek.

Előfordult. hogy tegnap kiabáltam. kockázatvállalását. fáradtak vagy feszültek vagyunk.”– állítja egy régi bölcsesség. B) A közös szabályalkotás előkészítése és lépései az osztályban A szabályalkotási munkát az iskolaév kezdete utáni első hetekben célszerű elvégezni. hogy senkit sem bántalmazunk még szóval sem. és elfelejtjük az osztályszabályokat. hogy: „Ne emeld fel a hangod. mert a tapasztalatok szerint a diákok megnövekedett felelősségtudata és együttműködő. már hogy azt kiabáltuk egy gyereknek. és észrevesznek minden tévedést. a diákok mindig figyelik „A tanítványok azt teszik. nem pedig azt. Biztonságos viszonyok között támogatják a gyerekek kezdeményezőkészségét. mint megtenni. 106 . amit elkövetünk. D3 A) Milyen eredmények várhatók a gyerekekkel közösen alkotott szabályok bevezetésétől? Minden gyerek úgy érezheti. a gyerekekhez hasonlóan elvesztjük az önuralmunkat. Ilyenkor egyszerű a megoldás: „Bocsánatot kérek. végső formába öntése: a tanár és a tanulók együttműködve szövegezik meg a szövegek végső változatát. helytelen magatartást. Annak a tudata. Tanárként. fegyelmezett viselkedése bőségesen megéri az erre fordított tanórákat. hogy mit teszünk. akik részt vettek a szabályok megalkotásában. A szabályok megszövegezése. de a ráfordított idő hasznos befektetés. Segítik a gyerekek társadalomba való beilleszkedését és felelősségtudatuk kifejlődését. Nagyon dühös voltam. felnőttként be kell tartanunk a közös szabályokat. terveit az új tanévvel kapcsolatban. fejlesztik önfegyelmüket.II. amelyek mindazok számára kötelezőek. amelyeket a legfontosabbnak ítélnek.” – ez az egész. Szabályozzák a gyerekek viselkedését. hogy köze van az osztály szabályaihoz. T5 – A tanár állandó modell. Világosan és érthetően mondjuk el vágyainkat és terveinket az új tanévvel kapcsolatban: könnyebb bevonni a diákokat a közös szabályalkotásba. Egyensúlyt biztosítanak a csoportérdek és az egyéni érdek között. 2. amire szükség van. amit mond. amit a tanár tesz. hogy a gyerekek állandóan figyelnek bennünket. Egymást megbecsülő légkört biztosítanak. ha a pedagógus elmondja az osztálynak saját elképzeléseit. Bár időigényes feladat. A legfontosabb szabályok kiválasztása: az osztály és a pedagógus kiválasztják azt a 3– 5 szabályt. hogy megállítsa helytelen magatartásunkat. felismerése. gyakran nem elég ahhoz. Ezt természetesen könnyebb mondani. 3. Első lépésként meg kell ismertetnünk diákjainkat a szabályalkotás folyamatával: 1. Pedagógus szerepek. Rendet és kiszámíthatóságot teremtenek. terepek T4. 4. és elfeledkeztem arról az osztályszabályról. amikor velem beszélsz!”? Vagy gúnyosan és fenyegetően beszéltünk egy másikkal? Vagy elutasító módon zártunk le egy szülővel folytatott vitát? Amikor frusztráltak vagy dühösek. A szabályok születése: a pedagógus és a gyerekek közösen hozzák létre a szabályokat. Tudnunk kell.

107 .Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Ezzel az üzenetet küldjük a diákoknak. hogy az osztályszabályok igenis nagyon fontosak – a tanár is megtesz mindent. s ezt bevallani nem szégyen. hogy betartsa őket –. de mindenki követhet el hibát.

együttműködés elősegítésére.és ismeretszerzési lehetőségek biztosítása.  A pedagógus jelöltek hallgatói identitását erősíteni. az oktatási intézményhez tartozás jegyében.  Kommunikációs készségek fejlesztése.  Modellnyújtás a csoportépítés.III. egyetemi évekre. Pályaszocializáció A témakör feldolgozásának célja:  A hallgatók mentálhigiénés felkészítése a főiskolai.  A hallgatói szerep helye az egyéni szerep repertoárban.  Olyan tapasztalat. a pedagógus pályaorientáció feltárása.  Közösségépítés. 108 . együttműködés. Pályaszocializáció III.  Személyes motivációk tudatosítása a saját élményen alapuló csoportmunkában. amelyek segítségével a résztvevő a pedagógusi pályával kapcsolatos döntését megalapozottabbá és tudatosabbá teheti.

egymás elfogadása. A modul témái. amelyek alkalmasak a csoporttagok sokszínűségének feltárására. A csoport és az iskolában szerveződő osztályközösség közötti hasonlóság tudatosítása. Ajánlott továbbhaladási irány: A kompetenciafejlesztés fókuszai: Kapcsolódási pontok: Pályaszocializációs modulsor. kik vagyunk? – Farkas Magdolna Ajánlott időkeret: A modul közvetlen célja: 90 perc A csoport kialakítása. Megtapasztalni és megismerni a csoporttagok közötti különbségeket és azonosságokat. empátia. szabályalkotás. célok tisztázása. A kommunikáció fejlesztése. együttműködés. A közös szabályalkotás. tartalma: Olyan módszerek. ami természetesen függ a pedagógus csoportvezetői szerepvállalásától. a csoportalakítás módszereinek megismerése. Az ismerkedés önismeretet is fejlesztő formái. 1. ismerkedés. A foglalkozás céljai közt felsorolt alapelvek gyakorlati alkalmazása. Az elvárások. V.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben III. felelősségvállalás. játékok ismertetése. kölcsönös megismerésére. Érzelmeink pontos azonosítása. Honnan jöttünk. megállapodás pedagógiai szerepe. feszültségmentes bizalmi és a jó munkához szükséges légkör megteremtése. A gyerekek közötti a kapcsolat minősége. a csoportszabályok megfogalmazása és elfogadása. autonómia. Gyermekmegismerés modul 109 . A több szempontú ismerkedés.

módszerek):  Feltételezzük. hogy a pályaszocializációs foglakozásra az alapképzés elején kerül sor. 1988.: Játsszunk együtt. módszereket. mert új ismereteket is kíván közölni. Bp.: Fehér Márta). Budapest. Pályaszocializáció Támogató rendszer Bagdy Emőke – Telkes József: Személyiségfejlesztő módszerek az iskolában.III. Létszám: 16-20 fő.  A kooperatív csoportmunkához véletlenszerűen heterogén csoportokat hozunk létre. Az egyes témarészekre szánt időt természetesen szükség esetén módosíthatjuk. időfelelős. in: Az együttélés szabályai 160–190p. 2005/2. Zrinszky László Pedagógusszerepek és változásaik. Trencsényi László: Neveléstörténet és pedagógusképzés. eszközfelelős). Budapest. Vera F. 2007 Rudas János: Delfi örökösei. ELTE BTK.  A modul időbeosztása szoros. SuliNova. hogy mindig „hozott anyagból” is dolgozunk a csoport „itt és most” megfogalmazódó igényei szerint. az egyéni felelősség hangsúlyozásának érdekében választhatunk a csoportokon belül különböző felelősöket is (pl. szóvivő. Tankönyvkiadó. 2004/1 Trencsényi László: A pedagógusképzés paradoxonjai. A hallgatói csoport hasonló az iskolai osztályközösséghez.  Ez a műfaj sajátos. 2005. 1999 Módszertani ajánlás Időfelhasználással kapcsolatos javaslatok:  A foglalkozást célszerű szünet nélkül megtartani. Segíti a hallgatók pályaválasztásának tisztázást. motivációjának fenntartását és megerősítését annak érdekében. Személyiségfejlesztő társasjátékok. Gondolat Kiadó. Neveléstörténet. munkaformák. 1990. A munka során is adjunk lehetőséget arra. A feldolgozásnál vegyük figyelembe.  A munka során igyekezzünk tudatosítani a leendő pedagógus számára felhasználható tapasztalatokat. témafelelős. Az egyes tevékenységek szervezésével kapcsolatos javaslatok (csoportok. de a fókuszban önismereti elemekre is épülő tapasztalati tanulás áll. Saxum Kiadó. 110 . hogy minél többféle variációban dolgozhassanak együtt a hallgatók a változatos csoportalakítási módszerek segítségével. Birkenbihl. Pedagógusképzés. Az ismerkedés célja. Például (szerk. hogy sikeres hallgatók legyenek. Budapest. hogy személye s kapcsolatok alakuljanak ki a hallgatók között.

az egymás iránti elfogadó attitűd kialakulásához. A foglalkozás megtartásához szükséges eszközök. hogy alkalmassá váljon a székek körben való elhelyezésére is. Ráhangolódás. színes filctollak  ragasztó. teremelrendezés. anyagok (mellékletek) 5’ Bemutatkozás teljes névvel Saját érzések azono. Foglalkozásvázlat I. hogy a csoportban lévők azonos vagy különböző szaktanári szerepre és milyen korcsoportok tanítására készülnek. adjunk mi is a diákoknak személyes visszajelzést. 111 . hogy a hallgatók egymásnak is visszajelzéseket adjanak. Ha megjelenik a pályaválasztásban motivációk különbözősége.  Amikor a foglalkozás során alkalom adódik rá. Az elfogadó légkör megteremtésében fontos szerepe van a vezető hitelességének. teremigény:  A foglalkozáshoz egy átlagos méretű terem szükséges. amivel a plakátokat fel lehet tenni a falra  különböző színű „post it” lapocskák Speciális javaslatok az értékeléssel kapcsolatban:  Biztosítsunk lehetőséget arra.Szóforgó Feltűzhető  A foglalkozások javasolt időkerete – a csoport egyedi igényeitől függően – változtatható. megerősítést. hogy a kommunikációban az énközlés természetessé váljon.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Differenciálással kapcsolatos javaslatok:  Figyelembe kell venni. fejlesztendő készségek.  Az egyes foglakozások végén mindenki személyes tanulási feljegyzéseket készít. anyagok:  csomagolópapírok  vastag. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. Segítsük elő. ami hozzájárul az önreflexió fejlődéséhez. a feldolgozás előkészítése Idő Tevékenységek Tevékenység célja. ennek alapján is differenciálunk. (D1 – Személyes tanulási napló)  Ezekből készülő összegző beszámoló benyújtása képezi a modulok lezárását. Tér. melyet úgy rendezzünk be. reflektáljanak egymásra. önreflektív visszajelzéseinek.

Az új tartalom feldolgozása Idő Tevékenységek Tevékenység célja. … helyre vettek fel  Csalódott voltam. filctoll T3 – Pályaszocializáció 15’ A csoportmunka megalapozása: elvárások.III. anyagok (mellékletek) 10’ A téma felvezetése: Fogalomtisztázás . megbeszélik az oktatási intézménybe (főiskola. megállapodások Egyéni munka: Csomagolópa- 112 . majd egy-egy szóvivő megosztja a közös pontokat az egész csoporttal. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. Kiscsoportos megbeszélés II.Pályaszocializáció Írják fel. fejlesztendő készségek. Pályaszocializáció Hogyan szólítsanak – név felírása kinek-kinek a kedvenc színével – a kártya sítása elhelyezése Önazonosság A vezető is bemutatkozik röviden 10’ névkártyák Szociometrikus bemutatkozás Nyitottság Bizalom Rövid interjú T1 – Ismerkedés szociometrikusan Plakát T2 – Csoportalakítási változatok 10’ Választásom – hogyan kerültem ide (igény szerint újabb szempont is felmerül. milyen asszociációkat kelt ez a kifejezés – határozzák meg a fogalmat (A téma részletesebb feldolgozása a következő modulban. hogy bekerüljek a … szakra  Jó. hogy felvettek valahová  Második.Önismeret het):  Minden vágyam az volt. egyetem) kerülésük történetét. célkitűzések.) Tudatosítás Problémakezelés Önmagam képviselete Problémakezelés Szóforgó Csoportonként csomagolópapír. hogy máshová nem sikerült bekerülni A feliratok alapján négy kiscsoport alakul.

célok cédulára írása Összegzés: Hitelesség Önismeret Önkifejezés felis. az egyéni elképzelések alapján közös lista készítése.Ötletbörze Cédulák. 113 . Felelősségvállalás Választásukat érvekkel és példákkal alátámasztják.Empátia tokat. filctoll Frontális meg. megtörténik a csoportszabályok tisztázása és véglegesítése a közös plakáton. tanulságokat.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Mindenki egyénileg felírja egy papírra saját elképzeléseit. hogy a jelenlévők milyen motivációk alapján lettek pedagógus jelöltek. kát pla- T5 – Pályaválasztási motívumok Egyéni munka Csoportszóforgó Érvelés post-it lapok Plakát 5’ 10’ A négy kis csoport rendszerezi az egyéni cédulákat és összefoglalja a súlypon. ő is közli vállalásait. A fentiek alapján.T4 – A csoport beszélés megállapodás kérdései. a csoportmunkával Együttműködés kapcsolatos elvárásait (T4). amit a szóvivők ismertetnek A konszenzus kialakításához a vezető is segítséget nyújt.Szabályalkotás sal Asszertivitás Megbeszélés a csoportban. a megállapodás összefoglalása és kifüggesztése 10’ kerekasztal pír. A megbeszélés végére képet kapunk arról. az együttműködés keretei A pedagógus pálya választásának lehetséges motívumai? Sztereotípiák Négy csoportban dolgoznak a hallgatók és összegyűjtik azokat a sztereotípiákat. Gondolataikat nem cenzúrázzák Miért választottam én a pedagógus pályát? A legfontosabb egyéni okok. merése amelyeket a pedagóguspálya választásával kapcsolatban ismernek. majd új csoportok alakulnak 1– 4-ig való számolás.

ellenőrzés és értékelés (A) Idő Tevékenységek Tevékenység célja.és társreflexió tett Két különböző színű talp alakú papír. Az új tartalom összefoglalása.  Hol születtél? – Magyarország képzeletbeli térképén elfoglalják helyüket 114 . különbözőségeket. A hallgatók átélik és demonstrálják a közöttük lévő élettörténeti azonosságokat. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. ami a mai napon számára tanulságot jelen. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. anyagok (mellékletek) 5’ Mit viszel el a mai közös munkából mint diák és mint leendő pedagógus? (Az egyik talp a saját helyzetét.III. fejlesztendő készségek.Ön. anyagok (mellékletek) 5’ Személyes tanulási visszajelzés kitöltése Tudatosítás Egyéni munka D1 – Személyes tanulási napló 10’ Hogy vagy most? – egy érzés. toll 10’ Mellékletek a foglalkozáshoz T1 – Ismerkedés szociometrikusan Az egyes kérdésekre a résztvevők a térben való elhelyezkedéssel megjelenítik a válaszukat. a másik a leendő pedagógusét jelképezi) A lapokat megőrzik a hallgatók Egy-egy szóval ki-ki emelje ki azt. ellenőrzés és értékelés (B) Idő Tevékenységek Tevékenység célja. Pályaszocializáció III. énüzenet megfogalmazása társakkal való együtt.Önreflektivitás léttel kapcsolatban is Szóforgó III. Az új tartalom összefoglalása. fejlesztendő készségek. kapcsolatokat miközben a válaszokat jelképező különböző alcsoportokat a térben és mozgásban megjelenítik. érzéseit.

Buda Béla szerint a pályaszocializáció olyan interakciós folyamat. Ebben a folyamatban a hallgató nemcsak megismeri a pedagógusi hivatás szereprendszerét. a személyes kompetenciák fejlesztését állítja előtérbe. tanítására készülsz? Tanítottál-e már gyerekeket? Érdeklődési körök. szerepeket. technikákat. hivatás körét jelenti. T3 – Pályaszocializáció A pályaszocializáció a szocializáció azon része.) Mindebben döntő szerepet játszik az intézmény. A társas rendszer egy-egy munkakör.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben        Most hol laksz? Kollégiumban – otthon – albérletben Mikor érettségiztél? – Az évszámokat bemondják és egymás mellé állnak az azonos évben érettségizők Vannak-e ismerőseid. sajátosságokat. vagyis a pályaszocializáció egy szakmai környezet normáihoz való alkalmazkodás. A pályaadaptáció az általános és a szakmai képzés időszakára tehető. amelyekre az adott pálya gyakorlása során szükségünk van. hanem azonosul is azokkal. hogy mit jelent számukra. hogy az adott évszakban születtek? Szóvivő útján bemutatkoznak az „ősziek” stb. mi a cél. korosztály stb. Pályaszocializáció = az emberi életpálya Ritoók Pálné teljes életpályára vonatkozó elmélete az életpályát a pályaadaptáció és pályatevékenység időszakára osztja. Kiválasztunk négy európai egyetemi várost: ki melyikbe szeretne tanulmányútra menni? Miért oda. értékeit. értékeket. ahol a képzés folyik. Kedvelt elfoglaltság stb. barátaid a csoportban? Milyen tárgy. T2 – Csoportalakítási változatok Születési évszakok szerint: néhány percben megbeszélik. mi a vonzalom oka? – megosztják a többiekkel a közös pontokat. amelynek során azokat a viselkedési módokat. viszonyulási módokat sajátítjuk el. Ajánljuk fel. vele szemben támasztott elvárásoknak. melynek révén az egyén viselkedése úgy módosul. hogy ők is tegyenek fel kérdéseket. hogy megfeleljen a különböző társas rendszerek tagjai által. mit szeretnének megtudni ily módon a társaikról? Rövid interjúkat is készíthetnek egymással. A pályatevékenység a szakmai beilleszkedés és a hasznos szakmai tevékenység időszakára 115 . (A foglalkozás a hivatásra való felkészülés jegyében. foglalkozás.

hogy milyen lehetőségeket kínál a munkaerőpiacon a választandó szakma. egyetemmel  Szakmai képzés – elmélet és gyakorlati képzés  Választott pályába való beilleszkedés – pályakezdés A pályaválasztást megelőzően fontos szerepe van az előkészület éveinek:  Családi minta: a családban milyen munka minősül könnyűnek. hogy mire tartja magát alkalmasnak  Pályaválasztás időpontjában: azzal is foglalkozik a fiatal.  a szakma szintjét. amely életcélt adó örömteli tevékenységet. élethosszig tartó tanulás szerepe és lehetőségei a pályán T4 – A csoport megállapodás kérdései. előnyösnek/hátrányosnak.) 3. Tankönyvkiadó. Ez olyan fejlettségi állapot. Pályavitel. foglalkozás Megfelelő pályaválasztás alapvető feltétele a személy pályaválasztási érettsége.) 1.: Tanári létkérdések. saját értékrendjébe való beillesztését.III. A pályán való sikeres működés alapvető feltételének a pályával való azonosulást tartja. Bp. pályaszocializáció in. (Bagdy E. amely a szaktudás személyiségjellemzőkkel is áthatott magasabb foka és  a hivatást. Pályakorrekció. pályatevékenység: pályaérett ember pályamegvalósítása Bagdy Emőke négyféle szintet különböztet meg a pályaszocializáció pályamegvalósítási folyamatában:  a foglalkozás szintjét.: Pedagógusszerepben.  a mesterséget. jónak. Ezek az első élmények bef olyásolják a későbbi pályaválasztást. az együttműködés keretei  Mit várunk a foglalkozástól? 116 .. 1994. mely lehetővé teszi a reális lehetőségeknek megfelelően. amely egy adott munkakörben töltött huzamosabb időt jelenti. kitisztul az elképzelés. 2. amelyet a minden más szakmától megkülönböztető szaktudás jellemez. A szakmai önazonosság kialakulása. 1986. előtérbe kerül. szépnek. (Ritoók Pálné: Személyiségfejlesztés és pályaválasztás. saját adottságainak és a pálya adottságainak harmonikus összeegyeztetését.  Iskoláskorban: az egyes foglalkozásokról különböző benyomásokat szereznek a gyerekek  Serdülőkorban: alakul. Pályaszocializáció bontható.Pályaadaptáció elemei:  Pályára való előkészületek  Pályaválasztás előkészületei  Pályaválasztás – első találkozás a főiskolával. szolgálatot jelent.

A hallgatói csoporttal való munka fő keretei:  a csoporton belül történő jelenségekre. tanárunktól? Mit szeretnék elkerülni? A fenti kérdéseket felteszi a tanár. nyílttá tegyék elvárásaikat a hallgatók. A Személyes tanulási naplót minden alkalommal használjuk. Ezek után kialakítható a csoport együt tműködésére vonatkozó konszenzus a hallgatók és az oktató között. titoktartás mások személyes közlését nem adhatjuk tovább  egyes szám első személyben fogalmazunk  saját véleményünket. az „itt és most”-ra figyelünk  fontos a diszkréció. amikor dolgozik  Azok jelentkeznek pedagógusnak. fontos. mit csinál egy pedagógus. hogy szerettünk-e iskolába járni  A pedagógusi pályára való jelentkezést első sorban az befolyásolja.html): 117 . A megállapodást más szempontok közbeiktatásával is köthetjük. A teljesítendő feladatok. határidők meghatározása. hogy sok a szabadság  A pedagógusi pályára való jelentkezést megkönnyíti. meghallgatjuk egymást  a feladatokban önkéntesen vállalhatunk szerepeket A részvételi kötelezettség. az ebben megfogalmazottak segítséget jelentenek a modulcsoport végé n az önreflektív összegző beszámoló elkészítésében. érzéseinket fogalmazzuk meg  másokat nem minősítünk  mindenki egyforma figyelmet érdemel.kislexikon. vitaindító szerepet tölthetnek be a munka során:  A tanári pályára való jelentkezés első sorban attól függ. hogy a várakozások és vállalások transzparenssé váljanak a csoportban. hogy tudjuk. tudatosítása. Egyéb speciális szempontok is meghatározhatók a csoport sajátos igén yei szerint.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben     Mit várunk magunktól? Mit várunk egymástól? Mit várunk a vezetőtől. A pedagógusok pályaválasztásánál négy motívumcsoport bizonyult a legáltalánosabbnak (www. hogy ezeket végiggondolva.hu/pedagogus_szemelyisege. az alábbi sztereotip mondatok. akik szeretik a gyerekeket. T5 – Pályaválasztási motívumok Célunk az egyéni motivációk feltárása.

III. egy szeretett tanár nyomán egyedi motívumok (pl. emberbaráti példakép-hatás. nem unalmas) érdek és kényszerítő motívumok. érdekes. 118 . Pályaszocializáció     altruisztikus.

kérdések. Magamról és másokról szerzett tapasztalatok. kérdések (ötperces visszajelzés) 1. Mi tetszett. Ötletek. Feladataim: Dátum: 119 . mi hiányzik? 2. mi nem tetszett. érzések: 3. belátások. amelyekről szeretnék elgondolkodni. többet tudni: 5.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben D1 – Személyes tanulási napló „Pillanatfelvételek” a mai történésekről Élmények. Az volt számomra a lényeg: 4. témák.

Saját élmény – Farkas Magdolna Ajánlott időkeret: A modul közvetlen célja: 90 perc Ennek a foglakozásnak az a célja. 2. autonómia. átérezzék nem véletlenül választották ezt a pályát. amelyek alkalmasak arra. mi van mögöttük. Az élmények feldolgozása hozzájárul a saját és mások pályaadaptációs indítékainak. az összefüggéseinek feldolgozásához : A kompetenciafejlesztés fókuszai: Motivációk azonosítása. játékok alkal mazása a munkában. milyen motívumok határozták meg a pályára való előkészületüket. Készségfejlesztés: pedagógiai gondolkodásmód és viselkedés fejlesztése. rugalmasság 120 . együttműködés. amelyek tudatosítása hozzájárul a pedagógus jelölt identitásának megerősítéséhez. önmagunk és mások a fejlődésének elősegítése A modul témái. a pályaválasztást. sztereotípiák. Olyan módszerek.III. a családi hatás sz erepe a pályaválasztásban és az egyén i életút fontos momentumai. hogy a hallgatók rátekintsenek a saját induló életpályájuk pályaadaptációs szakaszaira. és mi van előttük? Felszínre kerüljenek azok a motivációk. Pályaszocializáció III. elfogadásához. tartalma: A pályaválasztás előzményei: a pedagógus pályáról alkotott előképek. Hol tartanak ebben a folyamatban. felelősségvállalás. hogy a csoporttagok közelebb kerüljenek saját választásuk tudatosításához és saját pedagógus emberképük megfogalmazásához. empátia. megértéséhez.

1990. hogy ne befolyásoljuk a hallgatók asszociációit.  A körmesékben megjelenhetnek azok a sztereotípiák. Bp. Benedek István (2000. ELTE TÓFK Tudományos Közleményei. In: Trencsényi László (2008). Ebben visszatérünk az előző foglalkozás részletesebb felidézésére. 1993. 9. Dr. hogy a pedagógusokról való gondolkodást.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Támogató rendszer: Rudas János: Delfi örökösei. Budapest. Gyermek – Nevelés – Pedagógusképzés. 1996.25. Marczibányi Téri Művelődési Központ.  A foglalkozást célszerű szünet nélkül megtartani. 142 – 149. Bp. kilométerről.  Amennyiben ez órarendi akadályba ütközik. 63 – 69. A körmesék módszerének ismertetése után adjunk lehetőséget kérdezésre. Dr. Taní-tani. OKKER.  Ha egy napon 2×90 perces rendben dolgozunk. akkor önálló blokként kezeljük a modult. Budapest. Sallai Éva: Tanulható-e a pedagógus mesterség? Veszprémi Egyetemi Kiadó.): Száz eset. Gondolat Kiadó. Módszertani ajánlás Időfelhasználással kapcsolatos javaslatok:  A foglalkozást ideális esetben az első közvetlen folytatásaként. Az egyes tevékenységek szervezésével kapcsolatos javaslatok (csoportok. 121 . Hunyady Györgyné – M. Gabnai Katalin: Drámajátékok Színházi füzetek/III. munkaformák. Nádasi Mária (2007): Csak a szépre emlékezem.: Jorgosz közlegény jelentései a 38. Vágásiné Laczik Ágnes: Tudósítás egy felvételi vizsgáról. mutassunk egy-egy példát a munkamódszerre úgy. Veszprém. Új Helikon Bt. hogy a csoporttagoknak minél több interakcióra legyen lehetősége. Evarics Regina: A Virág-mozgalom. Trezor Kiadó. amelyek a csoport igényeinek. ezer tanulság. fél órás szünet után tarthatjuk meg. akkor a Ráhangolás „A” feladatait választjuk. Pozitív iskolai élmények vizsgálata. saját önképünk is befolyásolja. Feladatunk rámutatni. 2008/46. szerk. amihez a hallgatók használhatják személyes tanulási naplójukat. módszerek):  Az előző foglalkozáson megalakult csoportban továbbra is úgy szervezzük a munkát. Budapest. A többféle ráhangoló és feldolgozó munkaforma és játékajánlat közül válasszuk ki azokat. adottságainak megfelelnek. Történetek a nevelés – oktatás világából. amelyekkel gyakran találkozhatunk a pedagógusokról alkotott elképzelésekben. és a Ráhangolás „B” feladatait választjuk.

 vastag. önreflektív visszajelzéseinek. színes filctollak. hogy melyik „játék” milyen célokat szolgál. visszavegyék saját identitásukat Differenciálással kapcsolatos javaslatok:  A modul feldolgozása gyors tempót kíván. megerősítést. anyagok:  csomagolópapírok. Speciális javaslatok az értékeléssel kapcsolatban  Biztosítsunk lehetőséget arra.  Hívjuk fel a figyelmet a titoktartási kötelezettségre. az egymás iránti elfogadó attitűd kialakulását.  A rajzos.III. a másik pedig az egyéni életutat mutatja be. hogy a hallgatók egymásnak is visszajelzéseket adjanak. Segítsük elő. (Személyes tanulási napló) 122 . sajátélményű szakmai tapasztalatszerzésre és a tapasztalatok feldolgozására. Gondoskodjunk arról. Emeljük k i.  ragasztó.  Amikor a foglalkozás során alkalom adódik rá. ha nagyobb létszámú a csoport. hiszen a foglalkozási családfa és az egyéni életút képei csak bizalmi légkörben dolgozhatók fel. ezzel is mintát adva a ped agógiai szakmaiságra. Mivel a szerepek. ezzel is szorgalmazzuk az önreflexió gyakorlását. hogy mit.  Az egyes foglakozások végén mindenki személyes feljegyzéseket készít. miszerint a pedagógus tudatosan választja meg eszközrendszerét. módszertani segítség. lehetnek negatív szerepek is. Így mindkét téma bemutatásra kerül és a vissz ajelzésre több idő marad.  különböző színű „post-it” lapocskák. amivel a plakátokat fel lehet tenni a falra. hogy a szereplők letegyék szerepüket. A foglalkozás megtartásához szükséges eszközök. akkor érdemes a dramatikus feldolgozást választani úg y. miért csinál. hogy a csoport egyik fele a foglalkozási családfát. Az elfogadó légkör megteremtésében fontos szerepe van a vezető hitelességének. fontos hangsúlyozni a dramat ikus megjelenítés „mintha” jellegét. Pályaszocializáció  A feldolgozási szakaszban mindig tudatosítsuk a hallgatókban. képi megjelenítés és a dramatikus megjelenítés kombinálható is egymással. adjunk mi is a diákoknak személyes visszajelzést. reflektáljanak egymásra. tudja. hogy a „játék” eszköz. hogy a kommunikációban az énközlés természetessé váljon. amelyeket a hallgatók eljátszanak.

123 . fejlesztendő készségek. miként születtek meg a karakterek a mesében. értékeket. modul feldolgozásával azonos napon Visszakapcsolódás a pályaszocializáció fogalmához. (A pályaszocializáció a szocializáció azon része. technikákat.Szabálytartás donságot és Figyelem Belső tulajdonságokra épülő körmese: Tanított valaki.) Fogalomtisztázás Szóforgó Plakát 10’ Mondjunk együtt mesét! – A csoportvezető ismerteti a körmese alkotásának Kreativitás Szóforgó szabályait Bizalom Kirakós körmese: Tanított valaki.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Foglalkozásvázlat I. aki … . szerepeket. amelyek megfelelően magyarázzák a fogalmat. amelyekre az adott pálya gyakorlása során szükségünk van. a feldolgozás előkészítése (A) Idő Tevékenységek Tevékenység célja. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. Ráhangolódás. amelynek során azokat a viselkedési módokat. anyagok (mellékletek) 10’ Az 1. a hallgatók felolvasnak egy-egy saját meghatározást. viszonyulási módokat sajátítjuk el.mindenki mond Önkifejezés képesegy-egy belső tulajdonságot sége Sűrítés Rövid összegzés arról. aki ….mindenki mond egy-egy külső tulaj. kinek mi Tudatosítás volt fontos a meseszövésben Plenáris csoportmunka T1 – Körmesék 5’  A foglalkozások javasolt időkerete – a csoport egyedi igényeitől függően – változtatható. . ezeket elhelyezik a pályaszocializációs plakáton.

hogy kezdje el. a feldolgozás előkészítése (B) Idő Tevékenységek Tevékenység célja.Személyes közlés nyek megfogalmazása (Támaszkodhatnak a személyes tanulási naplóra is. Sűrítés Rövid összegzés arról. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. fejlesztendő készségek. Pályaszocializáció I.Fogalomtisztázás rozásokkal (cédulák) 10’ Mondjunk együtt mesét! – A csoportvezető ismerteti a körmese alkotásának Bizalom Szóforgó szabályait Szabálytartás Életrajzi mese: Ismerek egy tanítót.III. fejlesztendő készségek. egy tanárnőt. egy tanárt (a csoport választá. anyagok (mellékletek) 10’ Az 1. aki Magyarországon született … úgy találja ki a csoport az élettörténetét. hogy mindenki egy-egy életszakaszát meséli el röviden.Önkifejezés képessége va napjainkig. személyes élmé. születésétől fog. anyagok (mellékletek) 10’ Saját pályaválasztás Tudatosítás Plenáris mun.A korábban készült plaká- 124 . képességek Munkaformák és módszerek Eszközök.) Közös élmények A csoportvezető megkér valakit.Figyelem sa szerint). Összefoglalás képesVisszakapcsolás a pályaszocializáció fogalmához sége A pályaszocializácó fogalmának felelevenítése és összevetése a saját meghatá. kinek mi Tudatosítás volt fontos a meseszövésben Plenáris csoportmunka T1 – Körmesék 5’ II. Ráhangolódás. foglalkozástól eltérő napon Összefoglalás Szóforgó Plakát Az első találkozás egy-egy fontos momentumának felidézése. majd egymást szólítsák meg a felidézése hallgatók. miként születtek meg a karakterek a mesében. Az új tartalom feldolgozása (A) Idő Tevékenységek Tevékenység célja.

) 10’ ka Fogalomtisztázás tok csomagolópapír. ragasztópapír Csoportszóforgó 10’ 5’ 10’ 10’ Tárlat – a hallgatók megtekintik egymás alkotásait: a rajzokon megjelenő közös Kreativitás Egyéni munka szimbólumok. Megosztják a Szimbolikus kifeje. majd megbeszélés kis csoportban közös pontok keresése Empátia Rövid összegzés a tapasztalatokról – milyen szerepet töltött be a családi ha.Egyéni munka zási családfa se Foglalkozási családfa készítése egyénileg A pályára való előkészületek – a pályaválasztás előzményei 3-4 fős kis csoportok alakulnak nonverbális kommunikációval. amelyek befolyásolták a pályaválasztását.Szóforgó kisrészleteket egymással.ha az életpálya T2 – Foglalkomodellre tekintünk? . elmondják mit ábrázoltak (lehetőség szerint a képek fel.Tudatosítás gyomány és vélekedés a pályaválasztásban Életút rajz Önismeret képesEgyéni munka Azon történések. zsírkréta.Frontális kér. kik voltak a szereplők. hogy idézzenek fel egy-egy helyzetet. példakép-hatás. filctoll Probléma megfo. megállapítjuk. pl. színes filctoll. emberbaráti. a csoport összegzi a tanulságokat. érdekes. amelyek a pedagógus pálya Önkifejezés felé orientálták a hallgatót sége Megkérjük a hallgatókat. toll galmazása désfeltevés Vajon számunkra mikor és hogyan kezdődött a pályaadaptáció .Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Az előző foglalkozáson ki-ki megnevezett olyan tényezőket. 2.most az első két szakasszal foglalkozunk. nem unalmas) 4. érdek és kényszerítő motívumok (Rátekintünk a korábban elkészült plakátra. Gondolatban helyezze el azt a képet saját életútján. Önismeret fejleszté. élmények megjelenítése rajzban. ami befolyásolta őket a pályaválasztásában. 3. hogy melyik motívum volt a leghangsúlyosabb stb. egy szeretett tanár nyomán. ezeket a négy motívumcsoportba soroltuk: 1. hasonlóságok alapján kis csoportok alakulnak. 125 . mi történt vele? T3 – Életútrajz Rajzlap. egyedi motívumok (pl. Hány éves volt. altruisztikus.Papír.zőképesség csoportban kerülnek a falra). szemkontaktus Önkifejezés felvételével.

Frontális kér. 3.tok csomagolópapír. Önismeret. Kreativitás majd megjelenítik a szereplőket. pl.Tudatosítás gyomány és vélekedés a pályaválasztásban Dinamikus megjelenítés Plenáris csoportmunka 5’ 126 . érdek és kényszerítő motívumok (Rátekintünk a korábban elkészült plakátra. Mit mondtak a különböző családtagok a saját foglalkozásukról. megállapítjuk.III. hogy melyik motívum volt a leghangsúlyosabb stb. A hallgatók egy-egy jellemző mondatot. egy szeretett tanár nyomán. 2. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. üzenetet fogalmaznak meg és játszanak kifejezőkészség fejel. empátia. anyagok (mellékletek) 10’ Saját pályaválasztás Az előző foglalkozáson ki-ki megnevezett olyan tényezőket. zási családfa dinamikus megjelenítés 10’ Kiscsoportban megbeszélik.most az első két szakasszal foglalkozunk. emberbaráti.ha az életpálya galmazása modellre tekintünk? . fejlesztendő készségek. és mit mon. példakép-hatás. altruisztikus. kiválasztanak egy-egy „családfát” bemutatásra.A korábban ka készült plakáFogalomtisztá. érdekes. ezeket a négy motívumcsoportba soroltuk: 1. amelyek befolyásolták a pályaválasztását. filctoll zás 10’ Probléma megfoVajon számunkra mikor és hogyan kezdődött a pályaadaptáció . nem unalmas) 4. a csoport összegzi a tanulságokat. kihangosítják a családtagok mondatait Együttműködés Rövid összegzés a tapasztalatokról – milyen szerepet töltött be a családi ha. egyedi motívumok (pl. toll désfeltevés T2 – FoglalkoEgyéni munka.) Tudatosítás Plenáris mun. Az új tartalom feldolgozása (B) Idő Tevékenységek Tevékenység célja.lesztése A pályára való előkészületek – a pályaválasztás előzményei danak a hallgató pályaválasztásával kapcsolatban? Először mindenki megfogalmazza magának ezeket a mondatokat.Papír. Pályaszocializáció 5’ Rövid összegzés a tapasztalatokról Tudatosítás Plenáris csoportmunka II.

élmények megjelenítése. zőképesség Dramatikus Együttműködés megjelenítés Rövid összegzés a tapasztalatokról Tudatosítás Plenáris csoportmunka 5’ III.Szóforgó bemutatásra és bemutatják a jelenetet.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben 5’ Életút rajz Önismeret képes- Egyéni munka Azon történések. kik voltak a szereplők. hogy idézzenek fel egy-egy helyzetet. anyagok (mellékletek) 5’ Személyes tanulási visszajelzés kitöltése A foglalkozás lezá. Az új tartalom összefoglalása. Gondolatban helyezze el azt a képet saját életútján. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. 127 . mint diák és mint leendő pedagógus? Tudatosítás Szóforgó Hogy vagy most? –egy szóval. ellenőrzés és értékelés Idő Tevékenységek Tevékenység célja. Egy. ami befolyásol. amelyek a pedagógus pálya felé ori. színes filctoll.Egyéni munka rása D1 – Személyes tanulási napló (az előző foglalkozásnál található) Két különböző színű talp alakú papír. sége T3 – Életútrajz Rajzlap. ragasztópapír Megkérjük a hallgatókat.Empátia ta őt a pályaválasztásában. mi történt vele? Kreativitás 15’ Kiscsoportban megosztják egy mással az emlékeket és kiválasztanak egy-egyet Szimbolikus kifeje.Önkifejezés entálták a hallgatót egy-egy jelenetben. fejlesztendő készségek. zsírkréta. toll 10’ Mit viszel el a mai együttlétből. a mai csoportmunkában szerzett felismerés Önreflektivitás kiemelése a saját pályaadaptáció szempontjából. Kifejezőkészség Hány éves volt.

az érzékletességet fokozó megjegyzéseket is lehet alkalmazni összekötő szövegként (például: meglepően. lehetőleg úgy. Belső tulajdonságokra épülő körmese A résztvevők egy-egy belső tulajdonság. fantasztikus. a tapasztalatok feldolgozásában ezekre az elemekre térünk ki. Fontos szabály. hogy a csoport maga ad jelzést. pedagógus jelöltek számára? (Gabnai. Vajon mit jelent ez számunkra. másrészt viszont alkalmat adnak arra. sőt). p. hogy kötőszavakat. Pályaszocializáció Mellékletek a foglalkozáshoz T1 – Körmesék A körmesék az egymásra hangolást szolgálják egyrészt. A történetet az szövi tovább. Az adott személyre (pedagógusra) ruházott tulajdonságok utalnak a csoporttagokban élő a pedagógusképre. aki a körben következik. de. A megbeszélé sben. ráadásul. a mi esetünkben egy pedagógus figurájának a megalkotásához. hogy egy témával kapcsolatban megjelenítsék a mesét szövők fantáziáját. Kirakós körmese Mindenki egy-egy külső tulajdonság megnevezésével járul hozzá egy karakter. Hívjuk fel a figyelmet arra. A létrejövő élettörténet lehet reális és irreális.) 128 . 104 – 106. sem a jelzők nem ismé tlődhetnek. hogy ki kell jelölni a kezdő és végső szót. hogy hiteles alakot formáljanak. Hívjuk fel a figyelmet arra. hogy születésétől kezdve minden életszakaszát más meséli el. A mesealkotás lehet humorforrás is a csoportban. viszont. Ha az elhangzó ötlet hiteltelenné teszi a szereplőt. a csoportkohézió erősítésére. vállalja kezdést és a befejezést. tapasztalatait. Az együtt alkotás öröme és feszültsége alkalmas a csoport bemelegítésére. akkor újra kezdődik a kör.III. Vágyak és a realitások gyakran összekeverednek. Életrajzi mese Úgy fogalmazódik meg a megjelenített személy (pedagógus) életrajza. ugyanakkor. De sem a történések. a témára való hangolódására. 1993. vonás megnevezésével alkotják meg a személyt. A játék során minden résztvevő egy-egy mondatot mond úgy. humoros stb. hogy az kapcsolódjon az elhangzottakhoz. meseszerű.

Felrajzolunk a teremben egy életvonalat. Ezeket kell most rajzban. megtekinti. egyes szám első személyben. A csoporttagok visszajelzést adnak szerepeikből. hogy szerezzen minél több családtagtól információt. akkor több időt szánhatunk a feldolgozásra oly módon. székekre elhelyezik a rajzokat. Megfogalmazzák. hogy melyeket mutatják be. hogy a kiscsoportok kiválasztanak egy-egy meghatározó élettörténeti momentumot és szituációs játék kereteiben bemutatják a jelenetet. felidézzék életük azon történéseit. mindenki körbejár. hogy rálátást nyerjenek a hallgatók arra. élményeit. Ha elkészültek a rajzok. hogy alkalmazzanak szimbolikus jeleket. szimbólumokban megjeleníteni az életút mentén. vagy éppen újítást jelent a közvetlen környezet számára? Mit mondanak az egyes családtagok a pedagógus pályáról? Fogalmazzák meg a hallgatók. Pályaválasztásuk folytatásai–e valamilyen családi hagyománynak. Majd ki-ki kezében maga elé tartja a rajzát és a hasonló szimbólumokat megjelenítő rajzok szerint kis csoportok képződnek. akkor feladatként kérjük meg. A csoport dönt. Ha a hallgatók idegenkednek a rajzolástól. ötévenkénti jelzéssel. amikor a pályaválasztásuk szempontjából meghatározó élmény történt velük. Végül a képeket elhelyezzük a falakon. Meghatározó történések. akkor tárlatot rendezünk. és megkérjük a csoport tagjait álljanak ahhoz a ponthoz. amin szakaszolva feltűntetik az éveket is. kérjük meg őket. Írják b e a családfára a nevek mellé a buborékmondatokat. A feladat célja. megbeszélik mit ábrázoltak a rajzukon. hogy családjukban voltak-e előzményei az ő választásuknak. Ha a hallgató nem ismeri a közeli családtagok foglalkozását. találkozások személyek. miért maradandó a felidézett élmény. amelyek a pedagógus pálya felé orientálták őket. a többiek megosztják hasonló élményeiket a csoporttal. színhelyek jelennek meg az életút grafikon mentén rajzban. hogy mit mondanának a számukra fontos családtagok a pedagóguspályáról. hogy a hallgatók végiggondolják. Adjanak címet ennek az élménynek.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben T2 – Foglalkozási családfa A foglalkozási családfa fókuszában a közeli és távolabbi élő és elhunyt családtagok foglalkozása szerepel. Életút rajz feldolgozása másképp: ha elhagyjuk a foglalkozási családfa elkészítését. pályáját. 129 . T3 – Életút rajz A feladat célja. évhez.

 Szakmai képzés – elmélet és gyakorlati képzés. hogy miként lehetnek sikeres hallgatók. következtetések a korábbi tapasztalatokból. információ feldolgozás. Készségfejlesztés: a tanulási motiváció fenntartása az új. 3. Olyan módszerek. felelősségvállalás. megértéséhez. A pedagógiai. Az élmények feldolgozása hozzájárul a saját és mások pályaadaptációs indítékainak. tudatosítani tudják. Hallgatói szerepre való felkészülés – Farkas Magdolna Ajánlott időkeret: A modul közvetlen célja: 90 perc A résztvevők rátekintsenek a saját induló életpályájuk következő pályaadaptációs szakaszára:  Pályaválasztás – első találkozás a főiskolával. az időgazdálkodás szerepe a célok elérésében. pszichológiai tárgyak. Pályaszocializáció III. megváltozott életszerepek mellett. Tudatosan készüljenek a sikeres felsőoktatási létre. iskolát váltó gyerekek és a hallgatóvá válás azonosságainak feltárása. A kompetenciafejlesztés fókuszai: Kapcsolódási pontok: A helyzet definiálása. Tájékozódjanak azokról a lehetőségekről. amelyek segítségével a csoporttagok egyénileg fel tudják mérni. játékok alkalmazása a munkában. felmérjék erőiket. tartalma: A hallgatói lét problémái. A modul témái. a sikeres önkép. elfogadásához és reális célok megfogalmazásához. Gyermekmegismerés modul. 130 . követelményekről. időbeosztásukat. empátia.III. együttműködés. egyetemmel. alkalmazkodjanak megváltozott élethelyzetükhöz. amelyekkel valószínűleg találkozni fognak képzésük során. autonómia. illetve az V. az új szereprendszer. Kommunikáció fejlesztése. diák fogalomtérkép. Az iskolába kerülő.

hogy a kommunikációban az énközlés természetessé váljon. Az egyes tevékenységek szervezésével kapcsolatos javaslatok (csoportok. 2009/11. 2006. problémák feldolgozásával tudjuk megközelíteni.  Az egyes foglakozások végén mindenki személyes feljegyzéseket készít. Gondolat Kiadó. Dudás Margit: http://nti. Sallai Éva: Tanulható-e a pedagógus mesterség? Veszprémi Egyetemi Kiadó. hogy az önismereti elemek elsősorban a hallgatói szerepek köré rendeződjenek. Eötvös könyvkiadó. 2009/49. Speciális javaslatok az értékeléssel kapcsolatban  Biztosítsunk lehetőséget arra. önreflektív visszajelzéseinek. Czike Bernadett: A pedagógus szerep változása. adjunk mi is a diákoknak személyes visszajelzést.hu/ (az A belépő nézetek feltárása.pte.  A foglalkozást célszerű szünet nélkül 90 percben megtartani. ami hozzájárul az önreflexió fejlődéséhez és az egymás iránti elfogadó attitűd kialakulásához. munkaformák. hogy a csoporttagoknak minél több interakcióra legyen lehetősége. 46–51.btk. számíthatunk arra. Kolosai Nedda: „Zenga zének”.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Támogató rendszer: Rudas János: Delfi örökösei. Segítsük elő. A és B feldolgozási mód között választhatunk. reflektáljanak egymásra.  A hallgatók már ismerik egymást. Iskolakultúra. Bevezetés a elektronikus változatot készítette: Ambrus Attila József) „saját pedagógiába” Bakonyi Anikó: Kistanár? Hallgató? Leendő pedagógus? Tanárjelölt? Taní-tani. amikor még a közös csoportélmények könnyen felidézhetőek. 1990. Veszprém. 131 . hogy a hallgatók egymásnak is visszajelzéseket adjanak.  Ügyeljünk arra. 1996. Az elfogadó légkör megteremtésében fontos szerepe van a vezető hitelességének. módszerek):  Az előző foglalkozáson megalakult csoportban továbbra is úgy szervezzük a munkát. Dr. Módszertani ajánlás Időfelhasználással kapcsolatos javaslatok:  Az első két foglalkozás feldolgozása után egy-két héttel tartandó. amennyiben a közös munka során kialakult közöttük a bizalom.  Amikor a foglalkozás során alkalom adódik rá. (Személyes tanulási napló)  Ezekből készülő összegző beszámoló benyújtása képezi a modulok lezárását. Bp. hogy a témát az őket aktuálisan foglalkoztató élethelyzetek. Bp. 61 – 76. megerősítést.

fejlesztendő készségek. Identitás erősítése mint hallgatókkal mióta nem találkoztak (feladatok. filctoll 15’ 5’ A csoport közösen – a vezető segítségével – eldönti. Az új tartalom feldolgozása (A) Idő Tevékenységek Tevékenység célja. anyagok (mellékletek) 5’ A csoporttagok üdvözlik egymást: beszámolnak arról. Asszertivitás Plenáris csoportmunka II. tapasztalatok összegzése egy plakáton. fejlesztendő készségek. amelyek most foglalkoztatnak: felidézik a korábbi közös munka Problémafeltárás fontos momentumait és kis csoportokban (azonos szakok hallgatói alkossanak egy-egy csoportot) – megbeszélik.Döntésképesség lémák kapcsolhatók a mai témához: A hallgatói szerep sajátosságaihoz. milyen gondolatokkal. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. Bizalom Problémák. érzésekkel léptük át az intézmény kapuját! A hallgatók felírják a felidézett momentumokat egy lapra. hogy mi történt velük. Ráhangolódás. Pályaszocializáció Foglalkozásvázlat I. Hogyan kapcsolhatjuk az elhangzottakat a pályaadaptáció szakaszaihoz? Hol tartanak ebben a folyamatban? Szóforgó Kiscsoportos munka Plakát. csomagolópapír. listázzák ezeket. milyen problémák foglalkoztatják őket. anyagok (mellékletek) 15’ Idézzük fel. nehézségek.III. hogy mely felvetett prob. mint hallgatókat – összegyűjtik. A beszélgetés során kirajzolódó kérdések. sikerek). problémák. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. majd rövid esszét írnak „Sikeres hallgatói jövőképem” címmel Tudatosítás Egyéni munka  A foglalkozások javasolt idő kerete – a csoport egyedi igényeitől függően – változtatható. a feldolgozás előkészítése Idő Tevékenységek Tevékenység célja. 132 .

C. a Csoportmunka 10’ 133 . anyagok (mellékletek) 15’ Társismeret fejlesz. a szerepré.Szóforgó kiscsoportban Négyfős kiscsoportok alakulnak (olyanok dolgozzanak együtt. hogy sikeres hallgatók legyenek. ezekből az elemekből Önismeret plakát készül. fejlesztendő készségek. amiből kirajzolódhat a diák szerep fogalomtérképe. a C és D csoport azt összegzi. ame. Az új tartalom feldolgozása (B) Idő Tevékenységek Tevékenység célja. hogy a diákéletet Változtatás képessémagam számára jó diákéletnek tekinthessem? ge Egy párral megbeszélni a változtatási lehetőségeket Reflektivitás II. Kiemelik ezek közül a legfontosabbakat Az A és B csoportban érveket gyűjtenek miért és hogyan lehet ezeket a készsé. készségeket. jövőképüket meg tudják valósítani – kiegészítik egymást Páros munka 10’ A legfontosabb tanulságokat megosztják a csoporttal.Hitelesség geket sikeresen gyakorolni a célok meg valósítása érdekében. hogy milyen akadályokkal kell számolni a siker elérésének útján.Társismeret szek kapcsolatrendszere Rövid összegzés a tapasztalatokról Milyen egy napom? Egy hetem? Saját „idő sajt” elkészítése Reflektivitás Empátia Önismeret Csoportszóforgó Plenáris csoportmunka Egyéni munka Plakát 5’ 5’ Üres lapok T1 –Idősajt 10’ Vizsgáljuk meg.lítése Milyen a sikeres hallgató? – ideálképek és a realitás ütköztetése lyek a sikeres hallgató sajátjai. D csoportban összegyűjtik azokat a tulajdonságokat.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben 10’ Párválasztás tetszőlegesen Párban megbeszélik mi szükséges ahhoz. akik kevésbé tése ismerik egymást) Probléma megközeA. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. hogy mit változtathatunk annak érdekében. B.

én-idő. ellenőrzés és értékelés Idő Tevékenységek Tevékenység célja. körcikkek segítségével ábrázolják egy átlagos hétköznapjuk időbeosztását.Önreflektivitás ból – egy szóval Szóforgó Melléklet a foglalkozáshoz T1 – Idősajt A hallgatók egy körben. amit kedvteléssel töltök. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. mennyire ad lehetőséget a jó és sikeres diákélet 134 . család.egy élmény kiemelése a saját pályaadaptációd szempontjá. Pályaszocializáció megvalósítás során 10’ 5’ Egy-egy képviselő vitában képviseli az érveket Rövid összegzés a tapasztalatokról Milyen egy napom? Egy hetem? Saját „idő sajt” elkészítése Hitelesség Meggyőzés Érvelés Önismeret Vita Plenáris cso. hogy mit változtathatunk annak érdekében. Az új tartalom összefoglalása. toll portmunka Egyéni munka Üres lapok T1 –Idősajt 5’ 10’ Vizsgáljuk meg. (Például: alvás. fejlesztendő készségek.Plakát.III. anyagok (mellékletek) 5’ Személyes tanulási visszajelzés kitöltése A foglalkozás lezá. és mint leendő pedagógus? Tudatosítás Hogy vagy most? . hogy a diákéletet Változtatás képessémagam számára jó diákéletnek tekinthessem? ge Egy párral megbeszélni a változtatási lehetőségeket Reflektivitás III. toll 5’ Mit viszel el a mai együttlétből mint diák. munka. társas kapcsolatok. tanulás.Egyéni munka rása D1 – Személyes tanulási napló (az első foglalkozásnál található) Két különböző színű talp alakú papír.) Majd megvizsgálják maradt-e ki valami fontos.

ami a távolabbi célok megvalósításához adhat segítséget. teljesen szabadon mérlegeljék saját időgazdálkodásukat. havi bontásban is. 135 . Az idősajt elkészíthető heti. Mennyire szolgálja a korábban megfogalmazott célok teljesítését a napi rutin? Fontos.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben megteremtéséhez a napi beosztás – min lehetne változtatni – ebben segíthet a csoporttárs visszajelzése. hogy ne adjunk előre szempontokat.

A tanár. A segítés helye a pedagógiai munkában. a csoportvezető feladata lényegében a facilitálás. sajátosságaihoz legjobban illik. A tanár mint segítő – Farkas Magdolna Ajánlott időkeret: A modul közvetlen célja: A modul témái. kommunikációs készség. A pedagógus szerep sokszínűsége. A tanulást szervező tanár foglalkozás. Sallai Éva: Tanulható-e a pedagógus mesterség? Veszprémi Egyetemi Kiadó Czike Bernadett: A pedagógus szerep változása. hatása. ahol a diákok már ismerik egymást. önismeret. B. A hallgatók párokban. 136 . modul. 2006 A tanári mesterképzési szak képzési és kimeneti követelménye 15/2006. Bagdy Emőke KLTE Pszichológiai Intézet. ráirányítani a figyelmet a kommunikáció jelentőségére. p. 3.) OM rendelet Módszertani ajánlás Olyan csoportban dolgozhatunk a személyességet is igénylő témával. a személyközpontú szemléletre. tartalma: Megelőző tapasztalat: Ajánlott továbbhaladási irány: A kompetenciafejlesztés fókuszai: Kapcsolódási pontok: Támogató rendszer: 90 perc Saját élmények feldolgozásával tudatosítani. Az intézményekhez való kötődés c. továbbá a IV. a tanári segítői kompetencia határaira. Animula. A csoportalakításhoz a konkrét feladatoknál segítséget kapnak. illetve a V. 1. a segítő kommunikáció jellemzői. Előző pályaszocializációs modulok.III. illetve teljes csoportban dolgoznak. kifejezőkészség. Buda Béla: A közvetlen emberi kommunikáció szabályszerűségei. Pályaszocializáció III. Gyermekmegismerés. 1996. C variáció) közül azt válasszuk. Empátia. bizalmi légkör alakult ki közöttük. Eötvös József Könyvkiadó. A pszichológiai stúdiumok. figyelem. p. Budapest. A segítő hivatás fogalma. kreativitás. 45–114. 33–39. A többféle gyakorlat (A. amely az adott csoport dinamikai állapotához. a II. a segítés különböző aspektusaira. Pedagógus-szerepek témakörök. A pedagógus hivatásszemélyisége in: Hivatás és személyiség. (IV. 4. Budapest. kiscsoportokban. Debrecen.

a demokratikus társadalmi értékek. az együttműködés készségeinek fejlesztésre.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben A modul feldolgozása során. Gyakran ő az első segítő szakember. problémáikkal. intézmények bevonásával is segítenie kell a problémakezelést.  Az értékelés az egyéni visszajelző lapokon és a záró körben történik. de a rájuk bízott emberek életét. a pedagógus nemcsak mint oktató és nevelő tölt be fontos szerepet. Bővültek a pedagógusok feladatai. megléte szükséges.) dolgozó szakemberek sajátosan. A gyermeket nemcsak mint tanulót. 137 . információk átadásával. érzelmi. egészségügyi. testi. Sokféle kapcsolati rendszerben kell helytállnia. különben gyorsan túlterhelődik.) OM rendelet A társadalmi változások növelték az iskola mint másodlagos szocializációs színtér szerepét. Mindezt személyiségük munkaeszközként való használatával (is) teszik. közösségek alakulásának segítésére. más szakemberek. oktatás. akihez a szülők bizalommal fordulnak életviteli. a másik javát szolgálja. az interkulturális nevelési programok alkalmazására. szociális. különböző módon ugyan. hogy már a képzés elején nyílt diskur zus induljon a pedagógus mint segítő kompetenciahatárairól. szociális szféra. egyre inkább szükség v an a pedagógus problémafelismerő. A segítő tanári szerep túlmutat a „jó” kommunikátor kompetenciáin. a sajátos nemzeti hagyományok. önkéntes vállaláson alapul. hogy segítségre. Másrészt gyakran a pedagógus érzékeli. fejlesztésére: a tanulói közösségekben rejlő pedagógiai lehetőségek ki használására. Speciális javaslatok az értékeléssel kapcsolatban:  A hallgatók egymásnak adott visszajelzése énközlésekre épüljenek.. hivatások professzióként művelik a segítést. az elmélyülés más kommunikációval foglalkozó stúdium feladata lehet. életvitelét befolyásolják. Megértéssel. „A tanár szakmai felkészültsége birtokában hivatásának gyakorlása során alkalmas:  a tanulói személyiség fejlesztésére: az egyéni igényekre és fejlődési feltételekre tekintettel elősegíteni a tanulók értelmi. az európai kulturális és az egyetemes emberi értékek elsajátítását. A segítés proszociális magatartás.” 15/2006. hanem egész személyiséget látja szociális és kapcsolati viszonyaival együtt. az egyének közötti különbségek megértésének elősegítésére. a hallgatók által felidézett élmények hozzásegítenek ahhoz. A Thomas Gordon féle serkentő és gátló kommunikációs eszközökkel való munka is a személyközpontú szemléletbe való bevezetést. A humán segítő területeken (egészségügy. tapasztalja meg először. hitélet stb. Bizonyos foglalkozások. szociális és erkölcsi fejlődését. elfogadással. hanem a tanulók egészséges fejlődése érdekében.. 3. de nem elégséges feltétele. A „tanár mint segítő” fogalmat ebben a tágabb értelemben is használjuk. hogy a gyermek olyan helyzetben van. (IV. problémajelző és -közvetítő szerepére is. a közösségben kialakuló konfliktusok kezelésére. támogatásra szorul.  tanulói csoportok. életének alakulását. érzékenyítést szolgálja. segítik. nevelési stb. de nem veheti át más professziók szerepét.

toll  A foglalkozások javasolt időkerete – a csoport egyedi igényeitől függően – változtatható. munkára asszociáci. egy edző. Ráhangolódás. Az elhangzott ötleteket egy plakáton összegzik. Beszámolnak arról milyen hangulatban folyt a közös munka Együttműködés Csoportszóforgó Színes lapok a csoportalakításhoz Post-it lapok Plakát 10’ A pedagógus mint segítő: a pedagógus.III. (Mindenki legalább 7 kis lapot kap. Elhelyezik. mint … (az orvos. ezzel szavazással sorrendet alakítanak ki a fogalmak.) Érzékenyítés A csoportban mindenki mondjon legalább egy hasonlatot folytatva a nyitott mondatot. tudós stb. Gondolatébresztés a bíró. A hallgatók szükség esetén kérdeznek egymástól. Egyéni majd Információkezelés csoportmunka Elhangzik a „segítés” szó – mi jut eszünkbe e szó hallatán? Asszociatív gyakorlat A hallgatók leírják egy-egy lapra az asszociációkat. egy anya. Asszociációs kör Egyéni majd csoportmunka Papír. Pályaszocializáció Foglalkozásvázlat I. amikor segít olyan. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök.ka ós lánccal A tanár felvezeti a témát. a feldolgozás előkészítése (A) Idő Tevékenységek Tevékenység célja.) Az egyéni munka után négy kiscsoport alakul színválasztással. a szerepek között. majd mindenki elhelyez három szavazatot. csoportosítják a leírt asszociációkat egy-egy plakáton. tisztázzák a fogalmakat. fejlesztendő készségek. 138 . A falra kifüggesztett plakátok gyors áttekintése után kiemelik a domináns és egyedi fogalmakat. anyagok (mellékletek) 20’ A segítés: A hallgatók helyet foglalnak a csoportban és egy-egy mozdulattal Ráhangolódás a Frontális munüdvözlik egymást.

A tárlat megtekintése után. hogy milyen helyzetekben van szükség az adott segítő szerepre. majd mindenki elhelyez három szavazatot.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Megbeszélik. amikor segít olyan.Ráhangolódás a Egyéni majd tés! munkára képi kifeje. tudós stb. hogy a hallgatók lássák a pedagógushivatás mint segítő hivatás és a többi humán segítő hivatás közötti hasonlóságot és különbséget I. Megbeszélik. egy anya. rajzoljuk le szimbólumokkal mit jelent számunkra a segí. zsírkréta 139 . képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. Gondolatébresztés a bíró. szóforgó Beszámolnak arról. anyagok (mellékletek) 20’ A segítés: ábrázoljuk.fejlesztése Csoportmástól. hogy a hallgatók lássák a pedagógushivatás mint segítő hivatás és a többi humán segítő hivatás közötti hasonlóságot és különbséget Asszociációs kör Egyéni majd csoportmunka Színes lapok a csoportalakításhoz Post-it lapok Plakát 10’ Toll.Kreativitás munka – képket használók kiscsoportokat alkotnak. A tanár segít abban. a csoport zéssel Kooperatív körbejár. hogyan dolgoztak a csoportban A pedagógus mint segítő: a pedagógus.) Érzékenyítés A csoportban mindenki mondjon legalább egy hasonlatot folytatva a nyitott mondatot. A rajzok kifüggesztése után a csoportok kérdeznek eg y. a szerepek között. A tanár segít abban. mint … (az orvos. ezzel szavazással sorrendet alakítanak ki a fogalmak. Ráhangolódás. Az elhangzott ötleteket egy plakáton összegzik. fejlesztendő készségek.csoportmunka Az egyéni alkotó munka után a rajzokat mindenki maga elé tartja. megbeszélik rajzaikat és létrehoznak Kifejezőkészség tárlátogatás egy-egy közös rajzot. egy edző. hogy milyen helyzetekben van szükség az adott segítő szerepre. a feldolgozás előkészítése (B) Idő Tevékenységek Tevékenység célja. az azonos vagy hasonló szimbólumjegye.

a szerepek között. Megbeszélik. tudós stb. mozdulatsorról. amikor segít olyan. Gondolatébresztés a bíró. Pályaszocializáció I. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. a feldolgozás előkészítése (C) Idő Tevékenységek Tevékenység célja. Az új tartalom feldolgozása (A) Idő Tevékenységek Tevékenység célja. mint … (az orvos. hogyan érezték magukat szerepeikben. toll II. fejlesztendő készségek. anyagok (mellékletek) 5’ Hogyan segíthet a tanár? Idézzünk fel olyan helyzeteket. amikor tanárunkat Érzékenyítés Egyéni munka 140 . Együttműködés szóforgó A szereplők megfogalmazzák. fejlesztendő készségek. hogy milyen helyzetekben van szükség az adott segítő szerepre. megállapodnak a mozdulatról. egy edző. ezzel szavazással sorrendet alakítanak ki a fogalmak. egy anya. Az elhangzott ötleteket egy plakáton összegzik. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. anyagok (mellékletek) 20’ A segítés: Alkossuk meg. hogy ki volt a téssel Csoportsegítő és a segített szerepében. A tanár segít abban.III. A csoport többi tagja visszajelzést ad arról.) Érzékenyítés A csoportban mindenki mondjon legalább egy hasonlatot folytatva a nyitott mondatot. Érzékenység Önismeret fejlesztése Színes lapok a csoportalakításhoz Plakát 10’ A pedagógus mint segítő: a pedagógus. munkára megjelení. Ráhangolódás. hogy a hallgatók lássák a pedagógushivatás mint segítő hivatás és a többi humán segítő hivatás közötti hasonlóságot és különbséget Asszociációs kör Egyéni majd csoportmunka Papír.csoportmunka amit bemutatnak. majd mindenki elhelyez három szavazatot. jelenítsük meg a segítés szobrát! Ráhangolódás a Páros majd A hallgatók párban dolgoznak.

fejlesztése megjelenítés A bemutatás előtt megfigyelési szempontot kapnak az éppen nem játszó hallga. majd eldön. hogy melyik jelenetet mutatják be a csoportnak.: testtartás. ezeken belül ki-ki címszavat vá.észlelése. 20’ A felidézett helyzeteket a kis csoportban megbeszélik a hallgatók. Bemutatás. Rövid imaginatív gyakorlat. 141 . Visszajelzést adnak a másik csoportok bemutatására. Önkifejezés fejlesztése. hangszín. bemutatni a kommunikációt serkentő megnyilvánulások).más szempont. csatornák tudatos tanulás Megkapják a D1 és D2 mellékletet és az egyes csoportok más. nonverbális csatorna.A kifejezőkészség Dramatikus tik.Szerepértelmezés tók differenciálása Hitelesség Együttműködés D1 – Kommunikációs alapfogalmak T1 – A kommunikáció megfigyelésének szempontjai D1 – Kommunikációs alapfogalmak D2 – A kommunikációt gátló és serkentő tényezők T1 – A kommunikáció megfigyelésének szempontjai 20’ A segítő kommunikáció: A hallgatók elemzik. fogalmának eltérő értelmezéseit .„tanár mint segítő” laszt magának pl. Csoportmunka ból elemzik a segítő kommunikációját (verbális csatorna. Feltárni. hogy mi jellemezte a diák és a A kommunikációs Kooperatív tanár kommunikációját az adott jelenetekben – a jelenetek reflektálása.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben segítőként éltük meg.

anyagok (mellékletek) 5’ 20’ Hogyan segíthet a tanár? Idézzünk fel olyan helyzeteket. hogy melyik jelenetet mutatják be a csoportnak. fejlesztendő készségek. Rövid imaginatív gyakorlat. A D2 melléklet segítségével bemutatnak közlés tartalmát erősítő és gyengítő változatokat.munikációt rekasztal gátló és serkentő tényezők Csoportszóforgó Dramatikus megjelenítés T1 – A kommunikáció megfigyelésének szempontjai A felidézett helyzeteket a kis csoportban megbeszélik a hallgatók.III.Szerepértelmezés tók differenciálása Hitelesség Együttműködés 20’ A segítő kommunikáció: A hallgatók kerekasztal módszerrel összegyűjtik a Kommunikációs segítő kommunikáció jellemzőit. a hallgatók besorolják a kommunikációt serkentő vagy gátló megnyilvánulások közé. Egyéni munka D1 – Kommunikációs alapfogalmak T1 – A kommunikáció megfigyelésének szempontjai Kooperatív D2 – A komtanulás – ke. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. majd a D2 melléklet alapján kiegészítik készség fejlesztése Példamondatokat alkotnak tanár–diák helyzetben.A kifejezőkészség Dramatikus tik. amikor tanárunkat Érzékenyítés segítőként éltük meg. fejlesztése megjelenítés A bemutatás előtt megfigyelési szempontot kapnak az éppen nem játszó hallga. Az új tartalom feldolgozása (B) Idő Tevékenységek Tevékenység célja. majd eldön. Pályaszocializáció II. Empátia fejlesztése 142 . Ezeket két-két szereplő felolvassa. Bemutatás.

Összegzés Kooperatív Plakát. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. toll munka – plakátkészítés 5’ Személyes tanulási visszajelzés kitöltése A foglalkozás lezá- 143 . és véleményvonal mentén és elképzelt szituációk Empátia fejlesztése alapján értelmezik az állításokat Vitakészség Egy-egy szituációt bemutatnak III. Az új tartalom feldolgozása (C) Idő Tevékenységek Tevékenység célja. Az új tartalom összefoglalása. amikor tanárunkat Érzékenyítés segítőként éltük meg. anyagok (mellékletek) 10’ Mit jelent a pedagógus segítő szerepe szűkebb és tágabb értelemben A csoport két részre oszlik és fogalmakkal vagy szimbólumokkal meghatározzák. fejlesztése megjelenítés A bemutatás előtt megfigyelési szempontot kapnak az éppen nem játszó hallga. majd eldön.A kifejezőkészség Dramatikus tik.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben II. hogy melyik jelenetet mutatják be a csoportnak. Bemutatás. Kreativitás amelyeket megbeszélnek. Rövid imaginatív gyakorlat.D3 – Segítő nal szerepfelfogások Dramatikus megjelenítés A felidézett helyzeteket a kis csoportban megbeszélik a hallgatók. ellenőrzés és értékelés Idő Tevékenységek Tevékenység célja. fejlesztendő készségek. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök.Szerepértelmezés tók differenciálása Hitelesség Együttműködés 20’ A segítő kommunikáció: A hallgatók csoportjai három megállapítást kapnak. Egyéni munka D1 – Kommunikációs alapfogalmak T1 – A kommunikáció megfigyelésének szempontjai Vélemény vo. fejlesztendő készségek. anyagok (mellékletek) 5’ 20’ Hogyan segíthet a tanár? Idézzünk fel olyan helyzeteket. hogy miként jelenik meg a pedagógus munkájában a szűkebb és tágabb értelemben vett segítő szerep az iskolai munkában.

hanglejtés. Az interakció megfigyelése a kommunikációs csatornákra. metakommunikatív jelek változása stb. testtartás. kézmozdulat.III. vagy cédulákra írva adjunk ki kulcssz avakat. a metakommunikációra és ne a szóbeli közlés tartalmára irányuljon. gesztusok. Pályaszocializáció rása 5’ Mit viszel el a mai alkalomból mint diák és mint leendő pedagógus? Hogy vagy Tudatosítás most? – egy érzés megfogalmazása egy szóval Önreflektivitás Mellékletek a foglalkozáshoz T1 – A kommunikáció megfigyelésének szempontjai Kérjük meg a hallgatókat. Mimika. tekintet. térköz. hangerő. hogy a D1 melléklet alapján válasszanak ki egy-egy megfigyelési szempontot. hangszín. 144 .

a másokhoz való együttműködő vagy inkább versengő od afordulásunkról. o hangszín.) 145 .  térközszabályozással. sikerorientáltságunkról. Ugyanakkor a szóbeliség számos eleme: a szavak kiválasztása. feszültségtűrő képességünkről. o öltözet stb. fenyegetés (Megmondani. A nem szóbeli csatornákon át történik többségében az érzelmek kinyilvánítása. A nem szóbeli kommunikáció árulkodik belső tulajdonságainkról. o frizura.  testtartással.) o Figyelmeztetés. D2 – A kommunikációt gátló és serkentő tényezők (Thomas Gordon nyomán) A kommunikációt gátló eszközök  Megoldási javaslatok o Utasítás.  vokális kommunikációval: o hangerő.  gesztusokkal. tempóját befolyásoló „technikai” jellegű elemek is:  szemöldök-felvonás. bizonyos ősi szimbólumok mozdulatban. hogy mi lesz a következménye. pl. sorrendjük. A metakommunikáció közvetíti a kommunikáló felek közötti személyes viszonyrendszert és a személyiség érzelmi viszonyulását. A nem szóbeli csatornán át rengeteg jellel kommunikálunk:  a mimikával.  hümmögés.  a tekintettel. támogatása. parancsolás (Megmondani a másiknak. mit csináljon. vagy mit ne. o testszínek. o tempó stb. o hanglejtés. A nem szóbeli kommunikációhoz tartoznak az üzenetek sorrendjét. a kommunikációban résztvevők viszony szintjéről is sok információt nyújt.  kulturális szignálokkal: o testalkat. A két szint és a két csatorna egymást állandóan kiegészítve mindig jelen van az emberi ko mmunikációban. verbális csatornán át kerülnek közvetítésre a tartalmi szint információi. szociális helyzetünkről.  testtartás változtatás. testtartásban. o illat. mimikában való kifejezése: a viszonyról szóló kommunikáció. ha valamit csinál. a szóbeli kommunikáció aláfestése.  kézmozdulat.  bólogatás.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben D1 – Kommunikációs alapfogalmak A szóbeli.

humorizálás (Megpróbálni elvonni a másikat (vagy magunkat) a problémától. sűrítés (Egy hosszabb részből a „lényeg” visszajelzése. elemzés (Megmondani. benne lévő érzés kimondása.) o Összefoglalás. szimbólumok használata (A sűrítéshez hasonló eszköz.) o Érzés megfogalmazása (A másik által ki nem mondott. hümmögés) o Ajtónyitogatók („figyelek”. mi lehetett az oka a tetteinek. odafordulás o Megerősítő reakciók (bólogatás. megbélyegzés (Megszégyeníteni a másik embert.)  Értékelő üzenetek: o Kioktatás. sok dolog képeit sűrítjük egybe. amikor valamit nem értek.)  Én-feltárás (A segítő saját érzéseinek kimondása. nem csak igen-nemmel. melyek révén a segítő (!) megoldhatná a problémát. moralizálás (Megmondani. megoldási javaslatok (Megmondani. szívesen beszélgetnék erről önnel/veled”)  Aktív hallgatás.) o Ítélkezés.) o Tanács.) o Együttérzés. nem irányít. kritizálás. vagy több téma egybefonása.) o Kifigurázás. hogy mit illene. hibáztatás (Negatív értékelést adni.) o Tisztázó kérdés (A másik által elmondott dolgokra kérdezek rá ezzel. hogy kell a problémát megoldani.) o Képek. elhülyéskedni.) o Kiemelés (A másik által elmondottakból egy részre. mint az összefoglalás.)  • Elterelő üzenetek: o Dicséret.) o Elterelés.) o Értelmezés.) A kommunikációt serkentő eszközök  Passzív figyelem: o Csend. vigasztalás (Megpróbálni jobb kedvre deríteni.) o Újrafogalmazás (A másik által elmondottak ismétlése más szavakkal. előzmények keresése.III. kérdezősködés (Okok. egyetértésről biztosítani. vagy több téma közül eg yre adott visszajelzés. „hallgatom”. félretolni az egészet. saját véleménnyel befolyásolni. egyetértés (Felkínálni egy pozitív megítélést. ha valóban az ő szükségleteit szolgálja és nem a megkönnyebbülésünket!)  Kérdések: o Nyitott kérdés (A kérdőszóval kezdődő kérdések. vagy egy részük megismétlése. avagy értő figyelem: o Ismétlés (A másik által elmondottak. Pályaszocializáció o Prédikálás. információval. A sűrítés töményebb. „kifigyeltelek”. tagadni az érzések komolyságát.) 146 . Csak akkor alkalmazzuk. javasolni. ellátni válaszokkal. logikai érvelés (Tényekkel. Nem hoz be új témát. vagy kellene tennie. tükörként ezt adjuk vissza. amikre bővebben tud válaszolni.) o Faggatózás. diagnózist adni róla.

hogy milyen tanártulajdonságok alapján tartják a diákok tanáraikat igazságosnak „ A diákok nagy jelentőséget tulajdonítanak a pedagógusok jó szándékának. emberi értékeket közvetítő. 2006 147 . hiteles. változni tudó. milyen tényezők alapján tartják segítő szándékúnak a diákok tanáraikat „A pedagógus segítő szándékának megítélése nagyon kevéssé függ össze a megfelelő érdemjegy adásával. empatikus. és hoznak összefüggésbe az igazságossággal. fejlődni tudó tanár képe.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben D3 – Segítő szerepek értelmezése A pedagógus szerep változásaival kapcsolatos kutatások megállapításaiból idézünk2. törődést. jó hangulatot teremtő.” B) – A vizsgálat arra keresett választ. őszinte. bizalmat sugárzó attitűdjének. a diákokat megértő. érdekes. és bizalmat fejezik ki.” C) – A vizsgálat arra keresett választ milyen képet alkotnak magukról a ped agógusok „Pedagóguskép saját elvárások alapján segíteni tudó. amelyek első sorban az irántuk való érdeklődést. nyitott.” 2 Az idézetek forrása: Czike Bernadett: A pedagógus szerep változása. A) – A vizsgálat arra keresett választ. segítő szándékot. önállóságra nevelő. pozitív. Eötvös József Könyvkiadó Budapest. 0lyan tulajdonságokat emelnek ki.

: Fehér Márta. A hallgatói szerep sajátosságai modul. kritikus gondolkodás. és a VI. akció kidolgozása. mint „Alma mater” fontos a saját szakmai identitásuk és leendő t anítványaik identitásának formálásában. szerezzenek személyes kapcsolatokat felsőbb évfolyamok hallgatóival. illetve a III. együttműködés.IV. tanulmányozzák az intézmény ethoszát. mint szervezet 193 – 213. oktatókkal. 5. Hatékony tanulásszervezési módszerek III. amelynek hallgatói lettek. amelyeket egyénileg vagy kis csoportban valósítanak meg. hogy az iskola. szerepvállalás.  Olyan ismeretek összegyűjtése amelyek „gólyaként” segítik az intézményben való eligazodást. megvalósítása. Suli Nova. 2006 in: Dull And- Kapcsolódási pontok: Támogató rendszer: 148 . önismeret. p. érzékenység. Az intézményhez való kötődés – Farkas Magdolna Ajánlott időkeret: A modul közvetlen célja: 90 perc  A hallgatók ismerjék meg közelebbről azt az intézményt. Közösségi szolgálati/önkéntes projekt megvalósítása II. Az iskola. 4. Közösségi szolgálati/önkéntes projekt megvalósítása I. pedagógiai tárgyak. problémamegoldó képesség. 3. szerk. Hallgatói szerepre való felkészülés. a szervezeti kultúra meghatározó. szociális kompetenciafejlesztés. az ahhoz való kötődést. A megismeréshez önállóan dolgozzanak ki módszereket.. Például. Bagdy Emőke – Klein Sándor: Edge 2000 Kiadó Bp. A modul témái. Problémamegfogalmazás. Aktivitás. 2005.  Az intézményi környezet hatásainak tudatosítása saját élményeken keresztül. A hallgatói identitás tudatosítása.  Tudatosítani. prezentáció. in: Az iskola tárgyi épített környezete 13–16. reflexió. tol erancia. Alkalmazott pszichológia szerk. tervezés. foglalkozások. a környezeti adaptáció elősegítése. A szociálpszichológia. tartalma: Megelőző tapasztalat: A kompetenciafejlesztés fókuszai: Az intézményi környezet hatása az újonnan belépőkre. 3. autonómia. felelősségvállalás. a VI.

hogy csak azokkal a kérdésekkel foglalkozzunk. hogy miként tekinthetünk rá egy szervezetre. amelyekkel szembe kell nézniük tanulmányaik kezdeté n. formálója az iskola. amikor a hallgatók egyénileg vagy csoportosan prezentálják munkájukat.) Fontos. hogy az intézmény jobb megismerése által. hogy az iskolai. hogy milyen viszonyban vagyunk vele.) majd.  Ezt követi a közösen meghatározott feladatok elvégzése kontaktórán kívül (információgyűjtés. Nem mindegy. 149 . T2 melléklet) Az egyes tevékenységek szervezésével kapcsolatos javaslatok (csoportok. a modul második 45 perce. interjúkészítés. Alakító részei és felelősei vagyunk intézményünk szervezeti kultúrájának (T1. munkaformák. az intézmény. módszerek):  A modult hármas tagolásban. nemcsak a szakmai önéletrajzunk fontos hivatkozási pontjai. A személyes és szakmai identitásunk kialakulásának fontos színtere. P2  A foglalkozás első részében kiscsoportos és frontális munka folyik.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben rea: Környezetpszichológia: szemlélet. A megfelelő irányba delegált problémafelvetés hallgatói képviseletet. átadják egymásnak a megszerzett információkat. hallgatók együttműködése hozzájárulhat a tanulmányi feladatokkal való sikeres megküzdéshez. a szereplők jóllétét. iskoláink. A közösen végzett munka. annak működésére. hogy gyakran egyedül kell minden nehézséggel megküzdeniük. egymás támogatásával erősödjön a résztvevők hallgatói identitása. A modul lehetőséget nyújt arra. az önállóság gyakorlását teszi szükségessé. hogy a szervezeten belül hol kereshet megoldást a problémáira. mert ezek biztosítják a leghatékonyabb felkészülést az önálló problémamegoldásra. elmélet és alkalmazás 160–173. (Az életrajzi narrációkban alaptémaként jelennek meg a középiskolai és egyetemi évek. világossá váljon a hallgató számára. beszámolnak élményeikről. július 10. amelynek falai között serdülő és ifjú éveinket töltjük. p.  A munka során adjunk rövid tájékoztatást arról. A modul első 45 perce a problémafelvetést szolgálja. Letöltés ideje: 2010. beiktatható a pályaszocializáció modul harmadik témája „A hallgatói szerepre való felkészülés” feldolgozása után. Intézményi arculat és identitás elemzése a Bercsényi Miklós Gimnázium és Kollégium példáján keresztül Horváth Marianna – Tóth Tibor: Taní-tani Online. kutatás. ami azt eredményezi. ez zel mintegy lezárva a pályaszocializációs modulsort. tudat osítani. Módszertani ajánlás A jelenlegi felsőoktatási rendszerben a hallgatók egyéni tanulási utat jár(hat)nak be. Ez a modul azt kívánja elősegíteni. amelyek jelen csoportmunka kompetenciakörébe tartoznak. intézményi környezet jelentősen befolyásolja az iskolai teljesítményeket. Beiktatható a „Tanár mint segítő”című modul tárgyalása után is. A modul rejtett célja a saját élmény feldolgozásával érzékenyíteni a leendő pedagógusokat a középiskolába belépő kis diákok helyzetére. projektszerűen ajánljuk teljesíteni. hogy megfogalmazzák azokat a problémákat. résztvevő megfigyelés stb.

Eddigi iskoláimtól. melyet úgy rendezzünk be.  A problémafelvetés és a megoldáskeresés tervezésekor érdemes figyelni a feladatok elosztására.  Amikor a foglalkozás során alkalom adódik rá. hogy a szerteágazó témák közötti rendszerezést. mit kap-  A foglalkozások javasolt időkerete – a csoport egyedi igényeitől függően – változtatható. Foglalkozásvázlat I. a folyamatos megerősítés erősen támogatja. csak kis létszámú csoportra tervezve van remény a keretek betartására. tehát önismeretre. de frontális és egyéni munkához is.IV. anyagok (mellékletek) 5’ A 3. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. a feldolgozás előkészítése (A) Idő Tevékenységek Tevékenység célja. Legyen lehetőség projektor és számítógép használatára. Én. foglalkozáshoz kapcsolódva Személyes kapcso.  A szubjektív értékítéletek mindenképpen kerülendők.  Szükség esetén segítsük. hogy az általuk meghatározott szempontok alapján értékeljék együttműködésüket. véleményük megfogalmazására. Értékeléssel. hallgatók középiskolai élményeiket felidézve elmond. együttműködésre. hogy alkalmassá váljon 5 -6 db. kifejezésére. A modulban javasolt feladatok elvégzéséhez szükséges van a saját nehézségek. hogy a résztvevők mind kaptak-e lehetőséget a kérdésfelvetésre. teremelrendezés. hogy sése a témához valamely középiskola diákjai voltak. tudatosítására. az „Alma mater”. fejlesztendő készségek. hogy mit jelentett számukra. 4 fős csoport munkájához. Ráhangolódás. 150 . ellenőrzéssel kapcsolatos javaslatok:  Adjunk lehetőséget a résztvevőknek is arra.Szóforgó A tanár felvezeti a témát. Differenciálással kapcsolatos javaslatok:  A foglalkozás során figyelni kell arra. Hatékony tanulásszervezési módszerek  Mindkét rövid blokkban nagy az időnyomás. és értékelés. Ez eket a képességeket a pozitív visszajelzések. adjunk a diákoknak személyes visszajelzéseket. megerősítéseket.lódási pontok kereják 4-5 fős kis csoportban. Tér. teremigény:  A foglalkozáshoz egy átlagos méretű terem szükséges. Kerüljük az ismétléseket. mint … diák …Mit jelentett nekem az iskola? . fejleszti.

Így kirajzolódik. amelyekkel való foglalkozás reális igény az adott keretek között. hogy a csoport mely problémák hangsúlyosabbak. amelyeket „gólyaként” tapasztalnak. A csoport közös plakáton összegyűjti és tematikusan rendezi a cédulákat. Tematizálás Majd súlyozással mindenki kiválasztja. Post-it Plakát 10’ 151 . Lényeglátás Ezeket külön cédulára írja. (Ide csak olyan elemek kerüljenek. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben tam és mit hiányoltam? 10’ Új intézményhez tartozunk: a hallgatók egyénileg összeírják azokat a zavaró Helyzetfelismerés jelenségeket. Post-it Plakát I. Így kirajzolódik. Ráhangolódás. a feldolgozás előkészítése (B) Idő Tevékenységek Tevékenység célja. papír.Szóforgó Visszaemlékezés a szociometrikus bemutatkozás alkalmával egymásról szerzett sa ismeretekre – Honnan jöttünk? Melyik intézmény tanulói voltunk? Helyzetfelismerés Mit jelent számunkra az „Alma mater”? Új intézményhez tartozunk: a hallgatók egyénileg összeírják azokat a zavaró Helyzetfelismerés jelenségeket. (Ide csak olyan elemek kerüljenek. amelyeket „gólyaként” tapasztalnak. Tematizálás Majd súlyozással mindenki kiválasztja. fejlesztendő készségek.) Egyéni munka Csoportmunka Plakátkészítés Toll. amelyekkel való foglalkozás reális igény az adott keretek között. a számára legfontosabb három dolgot. papír.) Egyéni munka Csoportmunka Plakátkészítés Toll. A csoport közös plakáton összegyűjti és tematikusan rendezi a cédulákat. Lényeglátás Ezeket külön cédulára írja. anyagok (mellékletek) 5’ Önálló blokkban Érzelmek tudatosítá. a számára legfontosabb három dolgot. hogy a csoport mely problémák hangsúlyosabbak.

IV. Plenáris mun.Önismeret Plakátkészítés nek. Hatékony tanulásszervezési módszerek I. tése Új intézményhez tartozunk: a hallgatók egyénileg összeírják azokat a zavaró Helyzetfelismerés jelenségeket. a feldolgozás előkészítése (C) Idő Tevékenységek Tevékenység célja. körülményeket gyűjte. Így kirajzolódik. amelyek szervezeti kultúra megismeréséhez szükségesek. fejlesztendő készségek.) Egyéni munka Csoportmunka Plakátkészítés Plakát 10’ Toll. Ráhangolódás.Plakát ka Projektor T1 – A tárgyi környezet hatása T2 – Szervezeti kultúra 5’ Az összegyűjtött problémákat megfeleltetik az új szempontok szerint az elké. kivetíti azokat a fogalmakat. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. hogy a csoport mely problémák hangsúlyosabbak. anyagok (mellékletek) 5’ A hallgatók ötleteléssel olyan szempontokat tényezőket. amelyek ahhoz szükségesek. a számára legfontosabb három dolgot. amelyek hozzájárulnak az intézmény megismeréséhez: a Információadás tanár röviden ismereti. anyagok (mellékletek) 5’ Azon ismeretek. (Ide csak olyan elemek kerüljenek. Post-it Plakát II. amelyekkel való foglalkozás reális igény az adott keretek között. A csoport közös plakáton összegyűjti és tematikusan rendezi a cédulákat. Tematizálás Majd súlyozással mindenki kiválasztja. fejlesztendő készségek. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. Lényeglátás Ezeket külön cédulára írja. hogy otthonosan érezhessék magukat az új Érzékenység fejleszintézményben.Rendszerezés szült plakáton 152 . amelyeket „gólyaként” tapasztalnak. Az új tartalom feldolgozása (A) Idő Tevékenységek Tevékenység célja. papír.

Összegzés plakáton 10’ Ki-ki mérlegeli. Plenáris mun. Önmagának készít egy Döntésképesség Egyéni hármas listát. hogy melyik feladatot vállalná szívesen. A legtöbb ponttal licitáló két-három hallgató közösen is „elviheti” a feladatot. (A licitálást a tanár vezeti) A hallgatók egy táblázatban összegzik vállalásaikat Felelősségvállalás Plakátkészítés Tábla Plakát 5’ II. mindenki 20 munka Asszertivitás fejleszponttal gazdálkodik. azt a feladatot nyerheti el.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben 5’ Problémaszűkítés Lényeglátás Az intézményi honlap segítségével kiválasztják azokat a kérdéseket. milyen módszerekkel keresnek válaszokat a felmerült problémákra.Plakát ka Számítógépek interneteléréssel Kooperatív munka – kerekasztal Plenáris munka Akció tervek kidolgozása az egyes problémacsoportokra (4-5 fős kis csoportban) A csoportok összegyűjtik a javaslatokat Döntés: miként.tése vaz. amelyek hozzájárulnak az intézmény megismeréséhez: a Információadás tanár röviden ismereti.Plakát ka Projektor T1 – A tárgyi 153 . képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. Az új tartalom feldolgozása (B) Idő Tevékenységek Tevékenység célja. kivetíti azokat a fogalmakat. Együttműködés Csoportos A feladat vállalása licitálással történik (párok is licitálhatnak). amelyek szervezeti kultúra megismeréséhez szükségesek. fejlesztendő készségek. amelyekre Együttműködés a Honlap segítségével választ találhatnak Ezeket megjelölik a plakáton 10’ Plenáris mun. amelyre a legtöbb ponttal sz a. anyagok (mellékletek) 5’ Azon ismeretek.

fejlesztendő készségek.Rendszerezés szült plakáton Problémaszűkítés Lényeglátás Az intézményi honlap segítségével kiválasztják azokat a kérdéseket.IV. ötleteket ad.Élmények felidézése pasztalataikról Szóforgó 154 . amelyekre Együttműködés a Honlap segítségével választ találhatnak Ezeket megjelölik a plakáton T2 – Szervezeti kultúra Plenáris mun. felírja egy papírra és tárlat a képtárlátogatás módszerével a hallgatók gyors megállapodásra jutnak. Ónmagának készít egy Döntésképesség hármas listát. Az új tartalom összefoglalása. ellenőrzés és értékelés (A) Idő Tevékenységek Tevékenység célja.Plakát ka Számítógépek interneteléréssel Kooperatív munka – kerekasztal Plenáris munka 10’ Akció tervek kidolgozása az egyes problémacsoportokra (4-5 fős kis csoportban) A csoportok összegyűjtik a javaslatokat Döntés: miként. hogy melyik feladatot vállalná szívesen. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. Összegzés plakáton 10’ Ki-ki mérlegeli. A módszerek kiválasztásához a tanár segítséget. A hallgatók egy táblázatban összegzik vállalásaikat Felelősségvállalás Egyéni Csoportos munka Plakátkészítés Papír. milyen módszerekkel keresnek válaszokat a felmerült problémákra. toll 5’ III. Hatékony tanulásszervezési módszerek környezet hatása 5’ 5’ Az összegyűjtött problémákat megfeleltetik az új szempontok szerint az elké. anyagok (mellékletek) 5’ Élmények felidézése: a hallgatók egy-egy rövid benyomást megosztanak a ta.

Együttműködés zentációk.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben 5’ 20’ A korábbi megállapodást tartalmazó tablót elhelyezik a falon és döntenek a pre. fejlesztendő készségek. kiscsoportban. interjúrészletek stb. zás Önismeret Tolerancia Egyéni és csoportos prezentáció 10’ Ki-ki fogalmazza meg. Az új tartalom összefoglalása. információk. hogy számára mi volt a hozadéka a közösen végzett Kreativitás munkának. A beszámolók. anyagok (mellékletek) 5’ 5’ 20’ Ami a legjobban meglepett – élménymegosztás a feladat megvalósításával kap. interjúrészletek stb.Együttműködés zentációk. információk. bemutatá.Információfeldolgosa. beszámolók sorrendjéről. időtartamáról. ellenőrzés és értékelés (B) Idő Tevékenységek Tevékenység célja. Személyes tanulási napló kitöltése Önreflexió Dramatikus kép Személyes tanulási napló (az első foglalkozásnál található) Szociometriku s képinterjú 5’ 5’ Zárókép. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. Kapcsolati válto. felfedezések. fotók.Együttműködés zások bemutatása III.Ráhangolás csolatban A korábbi megállapodást tartalmazó tablót elhelyezik a falon és döntenek a pre. beszámolók sorrendjéről. A beszámolók. bemutatá. időtartamáról. a változás megjelenítése egy megjelenítése egy-egy képben.Információfeldolgosa. fotók. a csoport és csoporttagok helyzete az intézményben. megbeszélés. felfedezések. zás Szóforgó Egyéni és csoportos prezentáció 155 .

) A vizsgálatok számos egyéb tényezőre is felhívják 156 . jóllétünk szempontjából…” dr. Thomas Gordon: T. világítás.IV.E. Kapcsolati válto. lehetőséget kínálnak arra. vagyis megnyugvást és menekülést hoznak a helyhasználónak egy-egy fenyegető vagy negatív élmény után. (nyitottság. A vizsgálatok szerint a serdülők kedves helyei például az a ktív és tudatos érzelmi önszabályozást szolgálják. hogy a zajos iskolák tanulói a stressz utóhatásaként iskola után. a változás megjelenítése egy megjelenítése egy-egy képben. hogyan rendezzék be az osztályt. játszótéren. hőmérséklet. identitásunk. Tehát az ilyen fontos környezetek központi jelentőségűek egész életünk.T. hogy elmeneküljenek a szociális nyomás elől. pedig az iskolai teljesítmény összetett kapcsolatban van egyéb változókkal (pl. lágyság stb. vagy a stresszel) … néhány vizsgálat mutatott rá. stb. hogy az emberek képesek tudatosan kiválasztani és használni azokat a helyeket. érzelemszabályozásunk. eldönthetik-e a gyerekek.. kiscsoportban. – A tanári hatékonyság fejlesztése Példa a speciális csoportok szociofizikai környezetének vizsgálatára: az iskola „Az iskolai környezet kutatásában sokáig jellemzőek voltak az ambiens tulajdonságok. ha máshol szeretnének tanulni. hogy hova ülnek. otthon) is kevésbé tudtak koncentrálni és kevésbé voltak kitartóak ….) hatásait elemző tanulmányok … a legtöbb iskolai kutatás például a teljesítményt tekinti függő változónak.Együttműködés zások bemutatása Melléklet a foglalkozáshoz T1 – A tárgyi környezet hatása A környezetpszichológia vizsgálja a környezet és az egyén tranzakciójának a természetét. Személyes tanulási napló kitöltése Önreflexió Dramatikus kép Személyes tanulási napló (az első foglalkozásnál található) Szociometriku s képinterjú 5’ 5’ Zárókép. a tanulók személyiségtulajdonságaival. „Számos kutatás igazolja. amelyek elősegítik mindennapi életcéljaik megvalósítását … Ide kapcsolódik az emberek kedvenc helyeinek kutatása. a csoport és csoporttagok helyzete az intézményben. fáradékonyságával. A stressz csökkentésében nagy szerepe lehet a kontrollnak (pl. elhagyhatják-e a termet. csendes környezetben (büfében. megbeszélés.. hogy számára mi volt a hozadéka a közösen végzett Kreativitás munkának. Hatékony tanulásszervezési módszerek Önismeret Tolerancia 10’ Ki-kifogalmazza meg.

o filozófia. szakmai személyiségét. szervezeti identitás eredményezi a bizalmat. o ideológia. (Alma mater). misszió. lehetőséget ad tapasztalatokat szerezni az egyén számára a közösségben stb. belső. Thomas Gordon: T. Schein felosztásában):  A látható szint.” Forrás: MiMi. az azonosulás lehetőségét. tehát érvényesek rá a szervezetek ismérvei. „E.hu/index. 157 . A szervezeti kultúra elemei:  kapcsolatrendszer. egységes identitás.uzletietika. összetartozás érzését. Schein klasszikus megfogalmazása szerint a szervezeti kultúra a szervezet tagjai által elfogadott.php?page=szotar&c=s) Az iskola nemcsak tudást ad és közvetít. Ez a sajátos. o verbális jelek. meggyőződések. hogy milyen viselkedési minták követésére ösztönzi a szervezet tagjait.  A nem látható színt. amely biztonságérzetet ad.T. gondolkodási minták rendszert alkotó egysége. nevel.hu (http://www. – A tanári hatékonyság fejlesztése T2 – Szervezeti kultúra Egy oktatási intézmény is szervezet. milyen ülésrendet kedvelnek vagy hogyan állnak az osztályterem nyitott-zárt elrendezéséhez). gondoskodik. értékeket is képvisel. és hogy ezt miként teszi. normák. értékek. szellemiséget.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben a figyelmet. Mindezek hiánya nehezíti az egyén eligazodását. lényegesek lehetnek a tanárok tantermi attitűdjei (pl. közvetlenül nem észlelhető jelei: o értékek. amely befolyásolja a szervezethez tartozók identitását. Hosszabb rövidebb idő alatt alakítja ki sajátos szervezeti kultúráját. pl. o cselekvési jelek. közvetlenül észlelhető jelei: o vizuális jelek.  szabályok. hiedelmek rendszere.” dr. tradíciók rendszere. A kultúra szintjei (E.  „ethosz” az iskolai közösséget létrehozó magatartási. közösen értelmezett előfeltevések. szokásokat. A szervezeti kultúra etikai értéke attól függ.E.

Ezeknek a rejtett előfeltevé seknek sokszor tudatában sem vagyunk.  beszélgetés. hogy tényként.  hagyományok.  kedvenc helyek felfedezése. események.  történetek.  résztvevő megfigyelés.  interjúkészítés felsőbb évfolyamok diákjaival. adottságként fogadjuk.  az egyetemi lap tanulmányozása stb.IV. Hatékony tanulásszervezési módszerek A világosan megfogalmazott értékek mélyén rejlő előfeltevések. hiedelmek (pl. A hallgatók által használható módszerek az intézményi kultúra megismerésére:  a környezet megfigyelése. oktatókkal. rejtett tanterv). 158 .  a honlap tanulmányozása (Mit üzen az olvasónak?). olyan kézenfekvő számunkra. legendák gyűjtése.

A modul témái. Hatékony tanulásszervezési módszerek IV. nézetek. 1. tartalma: A meghatározó tanárkép A tanárkép elemzése A szakirodalom és a saját tapasztalat összevetése. azok forrásának tudatosítása és a szakirodalomban megjelenő tanárszereppel való összevetése. önreflexió Kapcsolódási pontok: 3 A sajátos nevelési igényű és a más szubkultúrákban élő diákokra vonatkozó részek (* jelöli) szerzője Kereszty Zsuzsa 159 . értékelés. A tanulást szervező tanár – Kerékgyártó Judit3 Ajánlott időkeret A modul közvetlen célja: 90 perc A tanárszereppel kapcsolatos elképzelések.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben IV. összehasonlítás Reflexió. A tanári munkában a tanulókhoz való viszony és a tanulásszervezés fontosságának felismerése. A tanár meghatározó szerepe az oktatás eredményességében A kompetenciafejlesztés fókuszai: A saját nézetek és forrásainak tudatosítása Elemzés.

A szövegfeldolgozásnál. máskor mindenki általi csoportvélemény megfogalmazására van szükség – ezeket a feladatadáskor tudatosítani kell a hallgatókban. hol tartanak. Fontos az idő tartása. Iskolakultúra 2005/8. feladatra összpontosítsanak a hallgatók. fejlesztése és a pályán való megtartása – EDU/EC(2004)20/PART1 OECD jelentés Módszertani ajánlás A foglalkozásterv főként kooperatív technikákra épít. április-május A tanárok számítanak: A hatékony pedagógusok pályára vonzása. Nagy Mária Új kompetenciaelvárások és új képzési gyakorlatok a tanári szakmában In: Új Pedagógiai Szemle 2004. ha nem halad megfelelő ütemben/mederben a munka 160 . időt/segítséget adni. határozottan kell jelezni a részidők leteltét. Fontos.IV. hogy a feladatok felépítése az önálló munkától halad a csoport közös véleményének kialakítása felé. hogy a témára. Hatékony tanulásszervezési módszerek Támogató rendszer: Vincze Beatrix: A reformpedagógia aktualitása és a megváltozott tanárszere. majd bizonyos pontokon a csoport véleményét kell megjeleníteni a teljes hallgatói csoport előt t – ehhez olykor szóvivőre. plakátkészítésnél figyelnünk kell.

Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Foglalkozásvázlat I. 161 . A csoportokon belül A.gyűjtés. Ráhangolódás.Háromlépcsős Volt egy tanárom.Önálló munka Olyan tanár szeretnék lenni. C. fejlesztendő készségek. B.fogalmazása. tározó tanárélményüket. illetve kiegészítik a másiktól hallott új jellemzőkkel jegyzetü. anyagok (mellékletek) 10’ A diákok tetszés szerint alkotnak négyfős csoportokat. filc-  A foglalkozások javasolt időkerete – a csoport egyedi igényeitől függően – változtatható.témában A diákok felállnak és saját csoportjukon kívüli három emberrel egymás után Információ megosz. Forgószínpad zös jellemzőket. azaz a másik történetét a csoport többi tagjának. ket. lépés: B mesél A-nak és D mesél C-nek. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. Saját élmények fel. aki… – A diákok megosztják egymással egy konkrét megha. 3. A háromlépcsős interjúban az A és a B.Pármunka kölcsönösen megosztják írásaik tartalmát – az első lépésnél összegyűjtik a kö. akikkel A jellemzők össze. a feldolgozás előkészítése Idő Tevékenységek Tevékenység célja. nem cseréltek információt. aki… vagy Egy tanár. tudatosítás momra . D jelű diákok vannak.Értő figyelem. 4’ A diákok rövid leírást készítenek: Tulajdonságok meg. Minden találkozáskor 1-1 perc áll rendelkezésre Lényegkiemelés A diákok négyfős csoportokat alkotnak – olyan társakat kell találniuk.Szóforgó az előző feladatokban nem találkoztak.tás és . aki meghatározó volt szá. 2. lépés: Mindenki sorban elmeséli a hallott.idézésével ráhango. csomagolópapír. lépés: A mesél B-nek és C mesél D-nek. illetve a C és a D jelű hallgatók párban dolgoznak: 1. toll 6’ Diákok jegyzete saját 10’ Tábla. gyűjtése és szem- Papír.interjú lódás a témára.

megállapítások ér. és a megváltozott tanárszerep című cikkéből. toll 10’ D2 – Állítások a megváltozott tanárszerepről D3 – Szempontok az azonosságok és különbségek megjelenítéséhez a saját jellemzők és az idézetek között 10’ A különbségek és az azzal kapcsolatos csoportvélemény kihangosítása. jegyezze fel gondolatait. Ha igen. Hozzanak közös döntést arról. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. fogalmi tisztázás toll D1 – Elemzési szempontok a tanári jellemzőkhöz II. telmezése és azok beszélés Értelmezze ki-ki a nála lévő idézetet. végig kell gondolniuk. Az utolsó két szemponthoz is kell. s mondják el értelmezésüket. Megbe. lönbségek vonatkozásában mit javasolnak. s hasonlítsák össze a lítása a saját tapasztáblán lévő jellemzőkkel. Az új tartalom feldolgozása (A) Idő Tevékenységek Tevékenység célja. anyagok (mellékletek) 5’ A csoportok kihangosítják a „jó” tanár tanulókhoz való viszonyának és tanítási A két szempont ki.Csoportforgó módszerbeli elemeinek jellemzőit valamint véleményüket. Az összegyűjtött jellemzőket a táblán feljegyezzük. Logikai rendezés.A vélemények kü. Azonosságok és különbségek megfogalmazása. Hatékony tanulásszervezési módszerek A csoporton belül egyenként felolvassák a jellemzőket és közösen megpróbálják az elemzési szempontok alapján csoportosítani azokat. hogy kerüljenek elemek. melyek azok. pontok szerinti csoportosítása. hogy az esetleges kü. Csoportonként négy idézet – min.Csoportforgó szélés a teljes csoporttal – kiegészíthetik a tagok a csoport véleményét saját lönbözőségének Közös megbe- 162 . hogy szükségesek-e emelése másfajta tanári kompetencia-elemek a sajátjától eltérő kultúrában szocializálódott diákok fejlődésének támogatásához és a sajátos nevelési igényű diákok fejlődésének támogatásához vagy sem.talatokkal. Tábla.Csoportmegdenkinek jut egy. fejlesztendő készségek. mi kerülhet oda. A diákok négy állítást kapnak Vincze Beatrix: A reformpedagógia aktualitása A szakirodalmi Önálló munka. majd olvassák fel tartalmi összehasontársaiknak az adott idézetet.IV. ha eddig nem voltak.

majd kupaktanács. szervezésnél. mit jelent a gyermeki elvárások figyelembe vétele! Próbáljátok meg összefoglalni az alábbi szempontok mentén is:  az óra tervezésénél. amelyek nem fedeztek fel ellentmondást. amelyek. Olvassák el Kereszty Zsuzsa írását. hogy a háromféle feladat eredménye arányosan jelenjen meg az összes plakát számában. Megj.  az órán hogyan motivál. szélés. Gyűjtsék össze. amelyek szükségesek ehhez a szerephez! 2. Illetve reflektálhatnak a többi csoport megoldásaira.  az órai motivációnál.zése szempontok ben a tanár tutor/moderátor szerepbe kerül! Szedjék össze mindazt. melyik csoport.gósítása dolgozás alapján haladnak tovább. majd fejtsék ki. s feladatul adhatjuk.: Egy-egy feladattal foglalkozó csoportnak több azonos plakátot is kell készíteni a létszámtól függően (legalább annyi plakátnak kell majd lenni összesen.  hogyan értékel a tanár! Gyűjtsék össze azokat a tanári kompetenciákat. A gondolatok rende1. hány azonos plakátot készítsen. ezt megtervezhetjük a csoportok munkája közben. szervez. segítésnél. koordinálásnál. amit az alapján adott szervezési módról tudnak.  a tanulási folyamat során  az értékelésnél.) 163 . illetve változtattak Előzetes tudás moza jellemzőkön az idézeteknek megfelelően és saját tapasztalataik és szövegfel. segít. kitérve az alábbi szempontokra is: Lényegkiemelés  mit tesz a tanár az óra előkészítésekor. Páros munka a csoporton belül. 15’ megjelenése. ahány vegyes csoport lesz a következő feladatnál – ügyelni kell arra. koordinál a tanár. közös plakátkészítés Csomagolópapír Filctollak D4 – Pedagóguskompetenci a néhány kiemelt terülten Azok a csoportok.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben dilemmáikkal. hogy milyen tanulásszervezési módokat ismernek.

megállapítások ér. Tábla. majd olvassák fel társaiknak az adott idézetet. lönbségek vonatkozásában mit javasolnak. fejlesztendő készségek. jegyezze fel gondolatait.A vélemények kü. amelyek nem fedeztek fel ellentmondást. Hatékony tanulásszervezési módszerek II. hogy az esetleges kü. Azok a csoportok. Hozzanak közös döntést arról. Megb e. és a megváltozott tanárszerep című cikkéből.Csoportforgó szélés a teljes csoporttal – kiegészíthetik a tagok a csoport véleményét saját lönbözőségének Közös megbedilemmáikkal. Azonosságok és különbségek megfogalmazása. s hasonlítsák össze a lítása a saját tapasztáblán lévő jellemzőkkel. szélés. Illetve reflektálhatnak a többi csoport megoldásaira.IV. melyek azok.Csomagolópafeldolgozás pír Közös vázlat Filctollak 15’ 164 . megjelenése. s mondják el értelmezésüket.Csoportmegdenkinek jut egy. Önálló szöveg. Az új tartalom feldolgozása (B) Idő Tevékenységek Tevékenység célja. telmezése és azok beszélés tartalmi összehasonÉrtelmezze ki-ki a nála lévő idézetet.talatokkal. Az összegyűjtött jellemzőket a táblán feljegyezzük. A diákok négy állítást kapnak Vincze Beatrix: A reformpedagógia aktualitása A szakirodalmi Önálló munka. illetve változtattak Szövegértés a jellemzőkön az idézeteknek megfelelően és szövegfeldolgozással haladnak Lényegkiemelés tovább. hogy szükségesek-e emelése másfajta tanári kompetencia-elemek a sajátjától eltérő kultúrában szocializálódott diákok fejlődésének támogatásához és a sajátos nevelési igényű diákok fejlődésének támogatásához vagy sem. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. toll 10’ D2 – Állítások a megváltozott tanárszerepről D3 – Szempontok az azonosságok és különbségek megjelenítéséhez a saját jellemzők és az idézetek között 10’ A különbségek és az azzal kapcsolatos csoportvélemény kihangosítása. Csoportonként négy idézet – min.Csoportforgó módszerbeli elemeinek jellemzőit valamint véleményüket. Ha igen. anyagok (mellékletek) 5’ A csoportok kihangosítják a „jó” tanár tanulókhoz való viszonyának és tanítási A két szempont ki.

majd olvassák fel tartalmi összehasontársaiknak az adott idézetet. anyagok (mellékletek) 5’ A csoportok kihangosítják a „jó” tanár tanulókhoz való viszonyának és tanítási A két szempont ki. hogy szükségesek-e emelése másfajta tanári kompetencia-elemek a sajátjától eltérő kultúrában szocializálódott diákok fejlődésének támogatásához és a sajátos nevelési igényű diákok fejlődésének támogatásához vagy sem. Az új tartalom feldolgozása (C) Idő Tevékenységek Tevékenység célja.: Egy-egy feladattal foglalkozó csoportnak több azonos plakátot is kell készíteni a létszámtól függően (legalább annyi plakátnak kell majd lenni összesen. Ha igen. hány azonos plakátot készítsen. toll 10’ D2 – Állítások a megváltozott tanárszerepről D3 – Szempontok az azonosságok és különbségek megjelenítéséhez a saját jellemzők és az 165 . Hozzanak közös döntést arról. s hasonlítsák össze a lítása a saját tapasztáblán lévő jellemzőkkel. képességek készítése D5 – Új komPáros vagy petenciaelvárás csoportmunka ok és új képzési gyakorlatok a tanári szakmában Munkaformák és módszerek Eszközök. s mondják el értelmezésüket. ahány vegyes csoport lesz a következő feladatnál – ügyelni kell arra.talatokkal. ezt megtervezhetjük a csoportok munkája közben. hogy az esetleges kü. s feladatul adhatjuk. Azonosságok és különbségek megfogalmazása.Csoportforgó módszerbeli elemeinek jellemzőit valamint véleményüket.megállapítások ér. lönbségek vonatkozásában mit javasolnak.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Olvassák el Nagy Mária cikkének a részletét és készüljenek fel az új tanári kompetenciák és az ahhoz kapcsolódó jó gyakorlatok bemutatására! Az önálló szövegfeldolgozás után készítsenek egy közös plakátot! Megj.) II. melyik csoport. A diákok négy állítást kapnak Vincze Beatrix: A reformpedagógia aktualitása A szakirodalmi Önálló munka.Csoportmegdenkinek jut egy. és a megváltozott tanárszerep című cikkéből. fejlesztendő készségek. Csoportonként négy idézet – min. Tábla. jegyezze fel gondolatait. melyek azok. telmezése és azok beszélés Értelmezze ki-ki a nála lévő idézetet. Az összegyűjtött jellemzőket a táblán feljegyezzük. hogy a háromféle feladat eredménye arányosan jelenjen meg az összes plakát számában.

hogy a háromféle feladat eredménye arányosan jelenjen meg az összes plakát számában. ellenőrzés és értékelés Idő Tevékenységek Tevékenység célja. Megb e.Csomagolópafeldolgozás pír Közös vázlat Filctollak készítése D6 – A tanáPáros vagy rok szerepének csoportmunka változása 15’ III. akik ellentmondást találtak az idézetek és saját jellemzőik Szövegértés között. fejlesztendő készségek. Lényegkiemelés Olvassák el A tanári szerepek változása című szöveget és készüljenek fel annak tartalmának bemutatására! Az önálló szövegfeldolgozás után készítsenek egy közös plakátot! Megj. szöveget dolgoznak fel. Azok a csoportok. Illetve reflektálhatnak a többi csoport megoldásaira. Az új tartalom összefoglalása. s feladatul adhatjuk. de nem változtattak eredeti elképzelésükön. melyik csoport. goznak a plaA bemutatás után gyűjtsék össze a témával kapcsolatos további kérdéseiket! kátokkal A vegyes csoportok ismertetik a témával kapcsolatos további kérdéseiket.: Egy-egy feladattal foglalkozó csoportnak több azonos plakátot is kell készíteni a létszámtól függően (legalább annyi plakátnak kell majd lenni összesen. A csoportok plakátjaikon bemutatják munkájuk eredményét. zség – a csoportok elkészített plafelváltva dol. hogy minden csoportban legyen minden Szóbeli kifejezőkés. Hatékony tanulásszervezési módszerek idézetek között 10’ A különbségek és az azzal kapcsolatos csoportvélemény kihangosítása.Csoportforgó szélés a teljes csoporttal – kiegészíthetik a tagok a csoport véleményét saját lönbözőségének Közös megbedilemmáikkal. ahány vegyes csoport lesz a következő feladatnál – ügyelni kell arra. megjelenése. anyagok (mellékletek) 15’ Vegyes csoportok alakítása aszerint.A vélemények kü. szélés. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök.) Önálló szöveg. ezt megtervezhetjük a csoportok munkája közben. Közös megbeszélés 5’ 166 . hány azonos plakátot készítsen.kátok.IV.Tárlatlátogatás A korábban feladatot végző csoportból legalább egy ember.

Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben 167 .

moderátor. A tanulókhoz való viszony jellemzői.” D3 – Szempontok az azonosságok és különbségek megjelenítéséhez a saját jellemzők és az idézetek között  nem mond ellent az eddigieknek. kiegészítenénk a listánkat úgy. kiegészítenénk. a tűzoltó. egyet is értünk vele. mediatőrként az érzékeltetés. D4 – Kereszty Zsuzsa: Pedagóguskompetencia néhány kiemelt terülten Sajátos nevelési igényű. az érdeklődés fenntartása. számában megjelent cikkéből. Ismerethez kötődő elvárások... a motiválás.  nem mond ellent az eddigieknek. tanácsadó. kiemelkedően t ehetséges diákok.IV. a gyakoroltatás és a visszacsatolás a feladata. a csontkovács szakma lényege is ez. hogy az eddigiből kihúzzuk. megváltoztatjuk azt. amely a reformpedagógia gyermektisztelő koncepcióját száz évvel születése után eredményesen integrálja szervezetébe. 168 . akitől a korábbi tekintélyelvű gyakorlattal szemben a tanulókat segítő. moderátorként. Értékek.” „A közoktatás kötelező feladatellátását egy sokszínűbb.” „A változó világ új igényeket támaszt a tanárral szemben is. mesterséghez hasonlóan – „helytállni a pillanatban” (Vekerdy). hivatáshoz. nem egészítenénk ki vele listánkat. de egyetértünk vele. gyakorlati megvalósulása – számtalan más pályához. A tanítás módszerbeli elemeinek jellemzői.  ellentmond az eddigieknek. Tutorként. Magatartásbeli jellemzők.. ha azt mondjuk – jelen szerző ezt az álláspontot véli igaznak – ez a professzió. Amikor 4 Vincze Beatrix: A reformpedagógia aktualitása és a megváltozott tanárszerep című. változatos módszertani kultúrával rendelkező iskolarendszer lesz hivatott kielégíteni. koordinátor szerepet vár el. Hatékony tanulásszervezési módszerek Mellékletek a foglalkozáshoz D1 – Elemzési szempontok a tanári jellemzőkhöz        Személyiségtulajdonságok. sajátos nevelési igényű diákok fejlődésének támogatásához* D2 – Megváltozott tanárszerep4 „Az új tanárszerep leemeli a katedráról a tanárt. Tanári kompetencia-elemek a sajátjától eltérő kultúrában szocializálódott diákok fejlődésének támogatásához*  Tanári kompetencia-elemek az integrált. a segítésnyújtás. Persze például a s ebész. mert. nem is értünk vele egyet. közelebb áll a művészethez..” „A régi iskola a felnőttek által megfogalmazott elvárásoknak igyekezett megfelelni. a tanulók közé helyezi. más szubkultúrában szocializálódott. az Iskolakultúra 2005/8. differenciált tanulásszervezés esetében (részletek) A pedagógus professzió lényege. mint a tudományhoz vagy a gyakorlati mesterségek valamelyikéhez. a miénk. Szűkíti a professzió specifikumait. az új iskola szándéka szerint a gyermeki elvárásokat is maximálisan figyelembe veszi. a háttérben tartja. de nem tartjuk fontosnak.  ellentmond az eddigieknek.

amikor ez a szükséglet számunkra nyilvánvaló vált –. a továbbképzések egy része is merev hierarchiát őriz. rögtönözni tudásunk – nyilvánulnak meg. törvényeiben mindössze két általánosan érvényes közös elem van:  tilos ölni. az ösztönözni.) Ez az intelligencia-fajta. ha egyénre. ez már eldőlt. autonóm. (Zohar-Marshall. csoportra hatni képtelen. akiknek létezésmódja elveiknek – legalább szándékaik szerint – megfelel. Kérdés. meg kell éreznünk (intuíció). kontextust teremt. mire van – éppen az adott pillanatban. hogy átéljük. megérzéseink. Az ilyen kapcsolatokban érvényes viselkedés normáit erősíti és rögzíti. rögtön. A morál tehát kultúrafüggő. és  jól kell bánni az utódokkal. a személyiség számára sorsdöntő kapcsolatok módosíthatják. felelősségvállalásra – a legfontosabb képességek együtt vannak. Közel 700 különböző kultúra értékszociológiai vizsgálata világossá tette. személyiségének legjobb lehetőségeit. A személyiség kellően érett. hogy a pedagógusnak készülő fiatal mindkettőre rátanult-e. Normális állatok nem ölik meg a fajtársaikat és gondo zzák az utódaikat. működése a homloklebeny meghatározott területén mérhető aktivitást vált ki. (Csányi. évben. amíg csak velünk van – a leginkább szüksége. Ez a két szabály állati létünkből ered. a pálya egyik kulcskérdése. de „kvázi-személyes” közegben élnek. A gyerek személyiségét „egyedüli példányként” érzékelni. rivalizálás. racionálisan is tudjuk –. autonóm volta. vele. mire a pályára lép. (rögtön más főnévi igenevet kell keresnünk). akkor művészinek mondható képességeink – képzeletünk. nevelni akarunk. A hitelesség az értékszocializáció szempontjából fontos. hogy a különböző kultúrák etikai jellegű szabályaiban. hierarchikus struktúrája a pedagógusnak saját diákkorától tanárkoráig szinte kizárólag a szimmetrikus kapcsolatrendszereket kínál. intuíció. Az átlagos tantestületek légköre. saját mintánkkal kibontakozáshoz kell juttatni a gyerek. a szimmetrikus kapcsolatokra szocializálódást utólag sem segíti. a tanítani. aszimmetrikus kapcsolatokhoz. improvizatív valaki. intuitív. Mégis kevés. amit éppen rögtönözünk.) A pedagógusképzés egyes el emei. órában. az ifjú potenciálisan meglévő képességeit. Tehát például a számos értékelemet is tartalmazó szociális kompetencia hiteles felnőtt közvetítése nélkül nem jöhet létre. A személyesség hitelesség-közeli elem. Ehhez el kell tudnunk képzelni (fantázia). Aztán meg kell tennünk – legtöbbször éppen akkor. mint önálló lénnyel szimmetrizáló ka pcsolatban bánni az képes. az ebből következő viszony a szimmetrikus. a frusztrációk. hiteles (kongruens) átmenetileg vagy tartósan nincs megfelelő állapotban. improvizálnunk kell. s az újabb hierarchiába kerülve már nem módosul. Ha tanítani. Referenciává azok a hozzánk közel álló. azaz újra és újra erre szocializál. (Csak mély. ha a pedagógus birtokában van mindezeknek a képességeknek. a spirituális (amelynek természetesen a vallásokhoz nincs direkt köze) a pedagóguskompetencia része. A spirituális intelligencia jelentést ad. ami neki akkor segít. 2003). a zártság és összezártság miatt valódi személyességre alig van alkalmuk. a helyzetben. Mire a felsőoktatásba kerül. Szabályait gyerekkorunktól kezdve újra és újra a számunkra referenciát jelentő személyektől – közös kultúránkban társainktól – tanuljuk. átalakít. legkiegyensúlyozottabb állapotát. a globális és az úgynevezett végső kérdésekre keres választ. de személyisége nem elég érett. nem összerendezett. 169 . de empátiára és arra. De hiába képzelet gazdag. ha hatni képes is. azaz rögtönöznünk. 2000. Mindezt úgy. a nevelni helyett a segíteni. a pillanatban meglévő felelősségünket azért. a gyerek lehető legegészségesebb. bizalomhiány.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben jól műveljük. aki legalább nyitott a globális és az úgynevezett végső kérdésekre. Képzelet. hogy tekintettel legyen másokra képtelen. a kölyök. a támogatni. Az iskolák merev. képesség improvizációra. hiteles személyek válnak. A pedagógusok szinte állandóan emberek között.

kezdő. kooperatív tanulást szervező tanárak nincs nézőközönsége. amelynek a birtokában énünket hatékonynak tudjuk). támogatja. miért tartja Steiner a pedagógusra különösen jellemzőnek. a sajátos nevelési igényűekkel. a fából kifaragott hajóban maga a h ajózás. Hatékony tanulásszervezési módszerek Rugalmasság nélkül új helyzetekhez nem tudunk alkalmazkodni. Természetes. a személyre szabott tanulás lényegét átélő. segítő. a csoportkohézió. passzivitás nem jellemezheti. tehát kezdeményeznie kell. a legkonkrétabb. mint képesség. a virágkaróban egy élő organizmus. a fafaragás is – szellemi tartalmat is hordoz.) Szokták a színész pályájához is hasonlítani a pedagógusét. aki szellemi javakkal nem töltekezik újra. a növény támogatása lehet jelen. sz emélyre szabott haladást tervező. legtárgyibb is – az összeadás művelete. Az összeadás adás is lehet. egy történelmi évszám. mégis mélyen igaz. nem lehetünk négy évig ugyanannak a gyerekcsoportnak az osztályfőnökei. Probléma. A tanításban minden tartalom. tapasztalt. az ennek feltét eleként jelenlévő differenciálással éppen ez a szerep-elem módosul alapvetően. az évszám a történelmi korszakot is közvetítheti. arra. Rudolf Steiner a tanárt elsősorban ilyennek látja. Hogy tudunk létrehozni és fenntartani a gyerekkel. hiszen a magabízókban sem állandóan van jelen.IV. Életművét nem nagysikerű előadások emléke. hanem – például a gyerekek között – meglévő kapcsolatok erősödése. a kölyökkel. a viszonylag kiegyensúlyozott tízéves és a kamaszodó hetedikes között!). 170 . A színészi előadáshoz hallgató.) Mindez közel van az érzelmek kezelésének képességéhez. Nem ennyire magától értetődő. (Esterházy Péter használja a magabízó szót annak a képességnek a jelölésére. (Egy differenciálást tanító tréning végén jegyezte meg az egyik fiatal. hogy negatív tapasztalatokból is pozitívat hozzon létre (azaz pozitivitásra) minden tanárnak szüksége van. Banális példát említve: flexibilitás nélkül nem taní thatunk jól az iskolakezdés éveiben úgynevezett „nagy-felmenő-rendszerben”. Az általában nem frontálisan tanító. idősödő tanárként is főleg erre van szükségünk. ennek (a differenciálásnak) a gyerekek számára van értelme.és nézőközönség szükségeltetik. főleg ne elsősorban a mi érzelmi szükségleteinket elégítse ki. (Micsoda különbség van tanítót sokszor abszolút tekintélynek elfogadó hatéves és a kortársaihoz pártoló kilencéves. A tanár fejlődést támogat.és konfliktuskezelésre. ám ilyenkor a passzivitásával a tanítvány aktivitását kezdeményezi. Aktivitását persze kellően mérsékelnie fontos. valószínűleg éppen a hiteles létezésmódra utalva. Szellemi tartalmat nem tud közvetíteni az. Azt már kevésbé értjük. hogy az igazsághoz hű. az ifjúval kapcsolatot. ha minden szem rám szeg eződik. Színésznek készültem eredetileg. mélyülése. Az integrálással. és a pozitivitáson természetesen nem a negatív tapasztalatok rózsaszínre festését értjük. Mindehhez főleg önkontrollra. Lehet. (A három utóbbi csoport persze metszi egymást. hiszen szakmájának egyik lényeges jegye éppen ez. a kiemelkedően tehetségesekkel foglalkozóknak különösen. hogy ez is inkább állapot. nekem az okoz örömet. kellő önkontrollal rendelkező tanító: Igen. Steiner ezzel valószínűleg a lényeget ragadta meg. hogy kezdeményezőnek kell lennie. hogy a kapcsolat ne a mi. amely nélküle nem jöhetett volna létre. új emberekre. A folyamatosan bővülő szakműveltségen kívül az általános műveltséget az értelmiségi lét kívánja meg.. a halmozottan hátrányos helyzetűekkel. számunkra új (szub)kultúrákra nem lehetünk nyitottak. Magabízás nélkül nem tudunk hatni. hogy a rábízottak kibontakozhassanak.. egyesek olyan személyes fejlődése őrzi. csak akkor ez nem az én pályám. hogy a kompetens pedagógus érdeklődő (másként hogy tudna érdeklődést kelteni).

Műveltség: Ismeri azokat az aktuálisan érvényes dokumentumokat. hogy ha lehet. pszichológusával. valamint a komfortérzetet nyújtó. konfliktusokban sodródó. Képzelet. Fontos a szakmai életpályát úgy megtervezni. gyógypedagógusával. beszűkült. kollegáinkra ismerjünk:  infantilis. segítő attitűdje erős. a szükséges attitűdök. eljárásait. besavanyodott. dekoncentrált. érzéketlen. képességek. hogy az SNI tanuló szociális komfortérzetét elsősorban nem sérülésének foka. konfúzus. Szociális hatóképessége kiterjed arra. hogy a tanulói teljesítmény rendszeres elemzése alapján szükség esetén képes megváltoztatni az SNI tanuló fejlődésének támogatását szolgáló tervét. 171 . Rendelkezik azzal az ismerettel. fejlesztőpedagógusával. passzív. tárgyi környezetbeli és pedagógiai vonatkozásait tartalmazzák. csupán aszimmetrikus kapcsolatokra szocializált. a tanulás tempóját. Együttműködési képessége révén szimmetrikus kapcsolatot tud kialakítani a SNI tanuló szüleivel. Tudja. fantáziátlan. mindezt elkerüljük Pedagóguskompetencia a sajátos nevelési igényű. hiteltelen. műveltség mellé érdemes megadni – akár pusztán felsorolásként is – mindennek az ellenkezőjét. pozitivitás jellemzi (negatív tapasztalatokból pozitív tapasztalatot hoz létre). Rugalmassága olyan mértékű. illetve nem nyújtó családi és iskolai miliő határozza meg. Ismeri a saját osztálya integrált tanulóinak a Tanulási Képességeket Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság által készített szakvéleményét. a tanulási teljesítmény mennyiségét és minőségét a tanuló szükségleteinek megfelelően módosíthatja. zárt.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben A megfelelő személyiség-állapot. A befogadó osztályban jelenlévő SNI tanuló szükségleteinek általános és az egyéni élettörténetből következő speciális ismerete. „szakbarbár”. merev. Önkontroll. kellő kontroll nélküli. hanem személyiségjegyei (extroverzio. Empátia. orvosával. hogy az SNI tanuló pozitív diszkriminációja ne váljék negatív diszkriminációjává. képes a felismert aktuális szükséglethez igazodni. introverzio). integrált diákok esetében A sajátos nevelési igényű gyerekek/diákok számára szükséges kompetencia általános szintjén. hogy némelyikben önmagunkra. amelyek az SNI tanulók integrált nevelésének jogi. a sérülés jellegétől függetlenül Attitűd: Képesség: Elfogulatlan (az új befogadására nyitott). kiégett (burning out ). kiszolgáltatott. hogy a tanítandó/tanulandó tananyag tartalmát.

Mielőtt néhány eredmény bemutatására sor kerülne.vagy fölérendelt. intuíció. Nem volt könnyű egy ilyen. pozitív. autonóm.  A hatékony tanulási környezet és a tanulási folyamatok támogató légkörének megteremtése. amelyek a tudás alapú társadalom számára szükségesek. amelyben tanítványai szocializálódnak. mindig újabb és újabb vitákat gerjesztett. spirituális intelligenciával is rendelkezik. (nem csupán alá. Attitűd: Képesség: Érdeklődő. Hatékony tanulásszervezési módszerek A pedagóguskompetencia hangsúlyos elemei a pedagógusétól eltérő szubkultúrában szocializálódott diákok esetében Személyiségállapot: A személyiség érett.IV. improvizáció. érzelmek kezelése. Ismerje minél mélyebben azokat a (szub)kultúrákat. A bizottság időszaki – még nem publikus – jelentésében szereplő lista így inkább csak tájékoztatásul szolgál. a különböző (szub)kultúrákat egyenrangúnak tekinti. érdemes áttekintenünk. rugalmas. Empátia.  Az új kompetenciák fejlesztésének és a tantárgyi tanulásnak az összekapcsolása. nyitott. összerendezett. amelyekre a jó gyakorlati felkészítéseket a látogató bizottságok megtekintették. konfliktuskezelés. önkontroll. problémakezelés. A tanítási folyamattal kapcsolatos kompetenciák:  Foglalkozás a különböző társadalmi. 172 . Valahányszor ez a kérdés a csoportban előkerült. hogy melyek azok az új tanári kompetenciák. koncentráció. kezdeményező.  Azoknak a kompetenciáknak a fejlesztése a tanulókban/hallgatókban. kulturális és etnikai hátterű tanulókkal/hallgatókkal. szociális hatóképesség. tekintet másokra. magabízás. közös megegyezésen alapuló kompetencialistát összeállítani. hanem) szimmetrikus kapcsolatokban (is) működik. hiteles (kongruens). Új kompetenciaelvárások a tudás alapú társadalomban működő tanárokkal és oktatókkal szemben (európai tanárképzési szakértők által összeállított lista) A tanulási folyamat eredményével kapcsolatos kompetenciák:  A tanulók/hallgatók állampolgárrá nevelésének elősegítése. illetve némi magyarázatot ad a „jó gyakorlatok” később tárgyalandó tapasztalatainak értelmezéséhez (a listát összefoglalóan lásd a keretes írásban). újabb és újabb átalakításokat javasoltak rajta. felelősségvállalás. segítő. kreativitás.  Az IKT integrálása a különböző tanulási helyzetekbe és a szakmai tevékenység egészébe. képzelet. Műveltség: D5 – Nagy Mária: Új kompetenciaelvárások és új képzési gyakorlatok a tanári szakmában 4.

egy központi kezdeményezéssel indított projekt volt. sok információt azokból is meg lehetett szerezni. amely alapvetően a központi előírások. Így például miközben elvárjuk a tanároktól. mindez nem történhet a tantárgyi tudás rovására vagy éppen annak helyettesítésére. és iskolán belül és kívül is hatékonyabb együttműködési technikákat kell kialakítaniuk. hogy milyen tanulóknak kellene az iskolák kapuin kilépniük. tehát azokról a pluszelvárásokról. illetve az ott tanító pedagógusokkal szemben megfogalmazódnak. hogy ma egyre kevésbé érvényes az Európában hagyományosan megszokott. A tanárképzési tantervekben megfogalmazták ezt az új kompetenciaelvárást.  A saját szakmai fejlődés irányítása. hogy a munkalátogatásokhoz alapos hazai háttértanulmányok is születtek. vagy éppen most fedezik fel saját etn ikai kisebbségeiket. tantervek és útmutatók végrehajtására összpontosít. amely kiszolgálja a tanári munkát. Tehát ma Norvégiában a pedagógusképzésben részt vevőket felkészítik erre az új feladatra. hogy nagyon sok európai társadalom most szembesül azzal.) A teammunka erősítése a pedagógusi munkában egy általános reform része volt. illetve azt. hogy alapvetően problémamego ldó viselkedésre van szükség a pedagógus részéről. és amely mögött ott van egy központi háttérrendszer. illetve annak a tanárképzésben történő fejlesztéséről. Az új kompetenciaelvárások harmadik csoportját jelenti az. Az új kompetenciaelvárások egy része a tanulási folyamat eredményével kapcsolatos. hogy a kisebbségi csoportokba tartozó tanulóikkal is szót kell érteniük. Itt ismét érdemes arra emlékeznünk.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben  Teammunkában történő együttműködés a tanulók/hallgatók ugyanazon csoportjaiban dolgozó más tanárokkal/oktatókkal. Tulajdonképpen arról van szó. amely 1997-ben indult Norvégiában. és a gyakorlati képzésben is megjelent az erre való felkészítés. Ehhez hatékonyabb tanulási környezetet kell teremteniük. 173 . Az a kísérlet. 5. készítsék fel őket a tanulás szeretetére és az új ismeretek megszerzése iránti nyitot tságra). A jó gyakorlatot a norvégok szolgáltatták. hogy tanítványaikat a tudás alapú társadalom számára szükséges kompetenciákkal lássák el (például tanítsák meg őket tanulni. (Itt röviden érdemes arra is kitérnünk. melyet a bizottság megtekintett. Éppen az egyéni tanulási utakra fordított nagyobb figyelem következtében is egy kicsit szituatívabbá vált a tanári feladat. A tanárnak kezdeményező szerepet kell vállalnia saját szakmai fejlődésének irányításában.és szervezetfejlesztésben. illetve egyéb szakemberekkel. elősegítése az élethosszig tartó tanulás folyamatában. Ezekből hármat szeretnék bemutatni. A jó gyakorlatok feltárására irányuló munkalátogatások tehát ezeknek az új kompetenciáknak a megjelenését vizsgálták a meglátogatott országok pedagógusképzési (és -továbbképzési) gyakorlatában. amelyek a mai iskolákkal.  Együttműködés a szülőkkel és egyéb társadalmi partnerekkel. valamint gyakorlati megvalósulásáról szól. valamint értékelésben. problémamegoldó viselkedés. Az első a tanárok teammunkában való együttműködésének kompetenciájáról. tehát arra. hogy a népesség szabadabb mozgása következtében is milyen heterogénné vált a társadalmuk. saját karrierje megtervezésében is. hogy új kompetenciaelvárásokról van szó.  Részvétel iskolai/tanárképzési tanterv. A tanár értelmiségi szerepköréhez kapcsolódó kompetenciák:  Problémafeltáró. A kompetenciaelvárások másik része a tanulási folyamatra vonatkozik. ami azt jelenti. évszázadokon keresztül gyakorolt állami al kalmazotti szerepelvárás.

Persze negatív mellékhatásokról is szólnak a beszámolók. egy tanulócsoportban együtt dolgoztak a tapasztaltabb kollégákkal. Volt olyan intézmény. hogy az ő iskolai gyakorlatukban a tanár úgy gondolkodik a tanításról. Ez a megjegyzés figyelmeztet arra. e tanulmány szerzőjének feltűntek azok a digitális képek. aki egyszerűen nem vevő arra. A kísérlet lényege. Olyan új szervezési megoldásokat alkalmaztak például. Ők azt jelezték. amit ő csinál. a nagyobb szervezési szabadság új perspektívákat nyitottak számukra. tanrendet átírhatták. aki könnyebben szót ért az adott fiatallal. Közismert. Hatékony tanulásszervezési módszerek amelyre önkéntes jelentkezések alapján választották ki a résztvevőket. amelyben ugyan egymással remekül együttműködtek a pedagógusok. A második jó gyakorlat a portugál példa. autonómiát kaptak. hogy a pedagógusok teammunkáját be kellene vezetni a lengyel iskolákban. ilyenkor jól jöhet. hogy ilyen térbeli lehetőségek nélkül. és az ő szakmai felkészítésüktől. A kísérletben részt vevő pedagógusok motivációs szintje megnőtt. különösen a fiatal pedagógusok érzékeltek pozitív változásokat. aki nagyon jónak tartotta ezt a gyakorlatot. és még a legjobb. amikor egy osztályban. hogy egy-egy tanulóval sehogyan sem tud boldogulni. Az eltérő tapasztalatú tanárok nagyon jótékony módon tudtak együttműködni. hogy a szülők eltűrjék. A problémás tanulók kezelésében is jó módszernek bizonyult a csapatmunka. és egyéb új munkaformákkal is kísérleteztek. hogy ekkoriban kezdték érzékelni azt.IV. Előzményként megemlíthető. hogy olyan tanulóval találkozik. hogy egy-egy jó megoldás nem egykönnyen ültethető át egészen más tradíciók közé. az új feladatok. hogy ne legyen osztályozás. A tanulók számára is sok pozitív változást hozott a kísé rlet. hogy néhány osztályban új módon szervezik meg az oktatást. hogy a tanárok kis csoportjai az iskolán belül arra vállalkoztak. A programba bekapcsolt iskolákat a leggyengébb tanulmányi teljesítményű és etnikai- 174 . Mert a kötetl enebb óraszervezést a norvég gyakorlatban az is lehetővé teszi. amelyeket azok rutinosan alkalmaztak. Talán még egy „közép-európai” megjegyzés idekívánkozik: a jelentést olvasgatva. központilag irányították. hogy be tud lépni egy olyan kolléga. friss szellem. legtapasztaltabb tanárral is előfordul. Mindenkinek van a pályán olyan élménye. számítógépekkel felszerelt munkaszobák. meggyőződéseiktől nagyon távol áll ez az együtt tanítási megoldás. Ezért különböző kísérleti programokat indítottak. hogy milyen tágas terek álltak a teammunkában dolgozó pedagógusok rendelkezésére: kis benyílók. hogy a változások sok jó hatást eredményeztek. hogy a pedagógusok multikulturális oktatásra való felkészítése terén értek el jó eredményeket. jobban figyelembe tudja venni az egyéni tanulói igényeket. hogy harmincperces tanári előadást több tanár részvételével biztosított konzultáció követett. és az iskola egészébe nem tudott beépülni az új. Nagyon érdekesek a látogatók megjegyzései is. hogy „én és az osztályom”. hogy náluk az oktatás nem osztályozás centrikus. Összességében az iskolák tíz százaléka vett részt benne. csak éppen a tantestület többségétől kerültek nagyon távol. A tanárok teammunkája nagyobb mértékű alkalmazkodást tesz lehetővé. hogy nem minden tanuló profitál egyformán egy-egy pedagógus módszeréből. aki felvetette. tehát a tantervet. ahol szinte egy önálló kis iskola alakult ki a nagy iskolában. Erre utal az osztrák kolléga megjegyzése is. amellyel a bizottság megismerkedett. kávézók. de azt elképzelhetetlennek tartja. hogy a roma gyerekek száma jelentősen megnőtt az iskolákban. hogy ők is gondolkodnak azon. szűk folyosókkal ellátott „kockaiskolákban” is ilyen jól sikerülhet ez az új tanulásszervezési megoldás. Ehhez teljes felhatalmazást. tanítási szokásaiból. Ez annak volt a következménye. A kollégák között például megszaporodtak a szakmai beszélgetések. Ezekből kitűnik. és hogy a hagyományos pedagógiai módsz erekkel nem sikerül őket megfelelő eredményekhez juttatni. Azt a programot. és „élőben” leshették el azokat a mesterfogásokat. zsúfolt és merev tantermi rendszerben. hogy 1991-ben az oktatási minisztériumon belül fölállítottak egy multikulturális igazgatóságot. megjegyezte. ahová elvonulhatnak formális és informális tanácskozásokra. amelyeket ahhoz csatoltak. Nem biztos. Hozzánk talán közel áll a lengyel kolléga tapasztalata. Az első értékelések eredményei szerint úgy tűnik.

a pedagógusképzési feladatoknak a felső. hogy azok – vagy akárcsak a kísérlet szellemisége – beépüljenek a leendő pedagógusok gondolkodásába. A harmadik gyakorlat. Így tehát a folyamatosan rossz értékelésben részesült intézményekben csökkentik a finanszírozott képzési helyek számát. és megerősítették a helyi közösséggel való kapcsolatukat. koncepcionális átalakítása lényegében elkerülhetetlenné teszi. tehát gyakorlatilag az iskola maga működik tanárképző intézményként. de már nem teljesen a megszokott módon. Ennek három formája alakult ki. Ez az öt százalékát érinti a hallgatóknak. amelyről szólok. A bizottság mindenesetre leszűrte azt a tapasztalatot. Az adatok szerint a képzésben részt vevő hallgatók kilenc százaléka ma ily módon készül fel a hivatására. A legnagyobb gondot az okozza. Néhány ilyen új elem: nemzeti standardok kialakítása a pedagógusképzésben. Az eredmények meggyőzőek voltak azokra a kis iskolákra nézve. Az iskolák szerepének megerősödéséhez. A kísérlet lényege az volt. hogy a tanárképzés radikális. Ugyanis ma már a hagyományos képzőintézményeknek is valamilyen formalizált partnerkapcsolatra kell lépniük az iskolákkal. és kapcsolatot teremtettek az értékelés és a finanszírozás között. Itt tehát megint arról van szó.és a közoktatás szoros együttműködésében történő megvalósításához persze arra is szükség van. Ugyancsak a TTA akkreditációja mellett folyik a képzésnek az a formája. hogy az iskolák. A túlnyomó többség tehát még mindig a hagyományos pedagógusképzési rendszerben készül fel. megfelelő képesítés nélküli tanárt alkalmaznak. hogy Angliában igen nagy probléma a pedagógushiány. szakértők segítségével új tananyagot fejlesztettek. hogy új elemek épüljenek be a képzés egész rendszerébe. mint az 175 . és ez ugyanúgy vonatkozik a felsőoktatási intézményekre. és így az iskolákban nagyszámú. amikor több iskola valamiféle konzorciumot alkot. hogy az egyedi és eseti hatáson túl egy ilyen kísérletnek mi lehet a hosszabb távú eredménye. diplomához való juttatásukat végzik el ily módon az iskolák. A rendszer értékelése folyamatos. és ez a tanulmányi eredmények javulásához is vezetett. majd a bizottság tagjaiban is megfogalmazódott az a kétely. amelynek feladata. hogy az itt alkalmazott megoldások közül nem épült be semmi sem a pedagógusképzésbe. ahonnan aztán a tanárok már ö nkéntes jelentkezés alapján kerültek be. tanulmányi feladataik egy részét az „életben”. A háttértanulmány szerzői ebben valójában nem egy új kompetenciaelvárásnak való megfelelést kívántak bemutatni. a Tanárképzési Ügynökséget (Teacher Training Agency – TTA). mint ahogy a felsőoktatási intézmények). hanem azt.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben lag leginkább összetett intézmények közül választották ki. hogy az angolszász hagyományban nem él a gyakorlóiskoláknak az a rendszere. Sikerült a roma tanulók erősebb iskolai integrációját megvalósítani. illetve az iskola növekvő szer epe a pedagógusok felkészítésében biztosítja azt. amely Közép-Európában és a német nyelvű országokban megszokott!) Az iskolák és a képzőintézmények kiterjedt együttműködése. valóságos iskolai környezetben oldják meg. konzorciumot kell velük alkotniuk. hogy az abban részt vevő hallgatók megismerkedjenek az új elvárásokkal és fel is készüljenek azokra. Ehhez megfelelő pénzügyi és döntési ko mpetenciákat kapott. független intézményt. hogy az iskolák a képesítés nélküli pedagógusok egyéves betanító képzését végzik. a közoktatási intézmények végzik a pedagógusképzést. Az ő munka melletti felkészítésüket. De már a kísérlet résztvevőiben. és ez nem kecsegtet azzal. hogy a pályára készülők a tanulók széles rétegeivel. szektorsemleges finanszírozás (tehát a tanárképzési költségeket ugyanúgy megkapják az iskolák. közoktatási intézmények szerepét növelik meg a képzésben. Az új koncepció lényege az. Ne feledjük. az angol példa. ellenőrzésében és minőségi kontrollja mellett. hogy talán a nem egészen sikeres gyakorlatok is tanulságosak lehetnek. Az angol pedagógusképzés rendszerében felállítottak egy központi. a valóságos iskolai gyakorlat tényleges problémáival megismerkedjenek. hogy a képzést önállóan megszervezze. hogy a tanárok egy rövid továbbképzés után teammunkában. Az egyik az. (Ne felejtsük el. és együttesen vállalják a pályára való felkészítés feladatát. ahol ez a kísérlet lezajlott. hogy maguk az iskolák. természetesen a TTA szervezésében.

Finnországban és Olaszországban). ösztönözze a toleranciát és a társadalmi kohéziót.gov. Mindehhez persze óriási információs rendszer működtetésére is szükség van (ennek jó része is a TTA feladata). És vannak olyan közoktatási intézmények is. Az OECD országok közelmúltban megvalósított szakpolitikai reformjainak elemzése (OECD.IV. szinte mindegyik ország kezdeményezett szakpolitikai intézkedéseket annak érdekében. rengeteg vizsgálat születik arról. ez általában egy átfogóbb reformcsomag része volt.uk) a felkeresését. és majd egyszer dolgozni fognak (A. szakmai fejlődésük és munkával töltött életük során napjaink tanárainak meg kell tanulniuk fogást találni azon a tudásalapú társadalmon. vagy csökkentsék az egyes régiók oktatási lehetőségei között mutatkozó különbségeket (pl. Hargreaves. melyben önvezérelt tanulást. reagáljon hatékonyan a hátrányos helyzetű. Németországban és Japánban). XVII). mely egyben nagyobb fokú működési autonómiát is biztosított az iskoláknak (pl. nem hagyhatja ki a TTA honlapjának (www. Másodsorban elfogadtak olyan keretmegoldásokat. p. Az új szisztéma eredményei között megemlíthető.tta. melyben diákjaik élnek. és tartson lépést a gyorsan fejlődő tudományterületekkel és ismerje a diákok értékelésének különféle megközelítéseit. rátermettséget. az értékelések eredményeiről. mivel figyelembe kell venniük a gye176 . az Egyesült Királyságban). Hatékony tanulásszervezési módszerek iskolákra is. Ma már a pedagógusképzéssel szemben egyértelmű elvárás. Koreában). hogy a tanároknak ma már sokkal tágabb szerepköre van. melyek meghatározzák a tanulási célokat és az elszámoltathatósági követelményeket. akik az iskolai gyakorlatban beválnak. hogy fokozza a diákok tanulási teljesítményét. a hallgatókat. E hangsúlyeltolódás részeként még világosabban határozták meg a diákok által teljesítendő legfontosabb készségeket és tudást (pl. A tanár legyen képes arra. D6 – A tanárok szerepének változása Az iskolák és a tanárok egyre összetettebb igényekkel kényszerülnek szembenézni. A társadalom ma már azt várja az iskolától. illetve tanulási vagy magatartási problémákkal küzdő hallgatók gondjaira. Az eredmények között kell megemlítenünk azt is. milyen mérvű változások folynak jelenleg az iskolákban. illetve megszilárdították a tanárok szaktudását (pl. a legtöbb ország háttérjelentése arról ad számot. (pl. Franciaországban). külső értékelést vezettek be a diákok tanulásának és az iskola általános teljesítményének mérésére. motiváltságot várnak el tőlük. az USA-ban). az európai pedagógusképzési gyakorlatot nem egyértelműen uralja ez a meggyőződés. és ma már ez az erősebb profiljuk. hogy olyan tanárokat kell képezni. mely arra sarkallja az országokat. 2003) jelzi. melynek birtokában egész életükön át képesek lesznek tudásukat gyarapítani: „felkészülésük. Ennek következtében megindult a mozgás az intézményi struktúrában. ahol a felsőoktatásba jelentkezőket. és ezeknek milyen hatása van a tanárok munkájára. hogy a képesítés nélküli fiatalok számának csökkentésére irányuló programokat valósítson meg (pl. Harmadsorban a szociálisan hátrányos helyzet kérdései és a diákok elidegenedése továbbra is komoly aggodalom forrásai. Bármilyen triviálisnak tűnik is ez. 2003. tehát már van olyan példa. javítsák a diákok motivációját (pl. amelyek megerősítették a képzési tevékenységüket. hogy eredményesen kezelje a különböző nyelveket és a hallgatók különböző kulturális hátterét. hogy a kimenet-orientált képzés gondolata egyre népszerűbb és elfogadott az országban. hogy nem elég sikeresek ezen a téren. hogy felsőoktatási intézmény felhagyott a tanárképzési gyakorlatával. Elsőként is. hogyan értékelik a hallgatók a képzésüket. a képzőintézményeket folyamatosan informálják a nemzeti standardokról. Aki ma a pedagógusképzés legaktuálisabb problémáiról akar tájékozódni. hogy legyen érzékeny a kultúra és nemek kérdéseire. hogyan válnak be a tanárok. alkalmazzon új technológiákat. Hollandiában és Norvégiában). az olvasás tanításában. hogy nagy mennyiségű tudás halmozódik fel a pedagógusképzéssel kapcsolatban. Az iskolarendszer reform ütemtervéről szólva. hogy milyenek az újonnan végzettek és az őket fogadó intézmények tapasztalatai. mert belátták. hogy a diákokat egy olyan társadalomban és gazdaságban való boldogulásra felkészítse.

a társadalmi és morális felelősségvállalást és a polgári tanulást. hogy megfigyeljék és diagnosztizálják a tanulási erősségeket és gyengeségeket. mind szummatív. és ennek alapján az egyéni tanulónak és szüleinek útmutatást adjanak. Az egyes diákok szintjén A tanulási folyamat megkezdése és folyamatos kézben tartása: sok vita van arról. és a tanároknak ismereteket kell szerezniük a speciális oktatással. színesebbek lesznek a különböző kulturális és vallási hátterű hallgatók jelenléte miatt. A tanárokkal szemben elvárás. diagnosztikus módon kell tudniuk használni azok eredményeit. a megfelelő tanítási és óravezetési folyamatokkal és a kisegítő személyzettel végzett munkával kapcsolatosan. Ismerniük kell továbbá a standardizált teljesítményértékelő teszteket. hogyan adják át a tanárok a tantervben előírt anyagot. a közös célok kitűzéséhez és a közös célok teljesítésének megtervezéséhez. Osztály szinten Tanítás a multikulturális osztályban: Az osztályok egyre változatosabbak. és saját tanulásuk nyomon követésében és irányításában ma már mind a tanár fő feladatai közé tartoznak. a diákok segítése a problémamegoldó készségek javításában. tesztekből vagy külső értékelésből származó adatokat használjanak az iskola fejlődési folyamatának informálására. hogy önértékelésből. Ez ismét új készségeket tesz szükségessé az adatgyűjtés és az elemzés terén. és a kapott eredmények a szülőkkel való közlése terén. dolgozzanak csoportban a többi tanárral és az iskolai személyzet többi tagjával. hogy bátorítsák a diákokat saját tanulmányaikban való aktívabb szerepvállalásra. amely magába foglalja a közösségi részvételt. A formatív és a szummatív értékelés integrálása: A tanároknak készség szinten kell tudniuk értékelni. és a tanulók által elért eredmények alapján képesnek kell lenni a tantervek és a tanítás újra gondolására. mint pl. az egész iskolának mint „tanulóközösségnek” a fejlesztését és a helyi közösséggel és a nagyvilággal való kapcsolatait. az osztályteremben zajló tanulási folyamat irányítását. hogy működjenek együtt. A tanuló egyéni tanulási igényeire való hatékony reagálás: A tanároktól elvárják. mind formatív módszerrel. Ezeken túlmenően az iskolafejlesztéshez még projektirányítási és nyomon követési készségekre is szükség van. Néhány példa a kibővült tanári feladatkörre az országok háttérjelentéseiben említettek közül. Új kereszttantervi hangsúlyok: egyes iskolarendszerek.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben rekek és a fiatalok egyéni fejlődési ütemét. valamint a megvalósulás nyomon követéséhez. A konkrét oktatói tevékenységen túl a tanároktól egyre inkább elvárják. Értékelés és a fejlődés következetes megtervezése: sok rendszerben az iskoláktól elvárják. hogy a megfelelő óravezetési technikák és kulturális ismeretek alkalmazásával törekedjenek a szociális kohézió erősítésére és az integrációra az egyes tanulók és a tanulócsoportok vonatkozásában egyaránt. az Egyesült Királyságban működő. Az iskola szintjén Csoportban végzett munka és tervezés: a tanároktól ma már elvárják. melyet külön tantárgy formájában vagy az iskola tantervébe integráltan oktatnak. A speciális képzési igényű diákok integrációja: Egyre több oktatási rendszer kínál integrált oktatást fogyatékos és tanulási nehézséggel küzdő diákok számára. 177 . Sok országban az ösztönző tanulási környezet biztosítása. bevezette az állampolgári oktatást (citizenship education). Szociális és vezetési készségekre van szükségük az együttműködéshez.

hogy megfelelően tájékoztathassák a szülőket és konzultálhassanak velük. hogy a közvéleményben javuljon annak megértése. és még nagyobb felelősséget vállalva saját szakmai fejlődésükért. A tanároknak szükségük van azokra a készségekre. Hatékony tanulásszervezési módszerek Az IKT használata az oktatásban és az irányításban: A tanároktól manapság elvárják. hogy a jelenlegi tanár-továbbképzési struktúrák nem elég adekvát módon reagálnak azokra a feladatokra. ezek a diák teljesítményére gyakorolt hatásának értékelését. old. melyeket a tanároknak manapság el kell látniuk. vannak országok. és legyenek tájékozottak e tudomány fejlődése és alkalmazási lehetőségeit illetően. a diák tanulási igényeire való reagálást és a teljes folyamat rendszeres egyéni és csoportos átgondolását igényli. hogy a tanári alapképzést és a szakmai továbbképzést alakítsák. Az ilyen programok irányítási és szervezési képességeket kívánnak a tanároktól. hogy az IKT-t építsék be szakmai tevékenységükbe. valamint a különböző környezetekben való hatékony munka és kommunikáció képességét. A tanítást egyre többen látják olyan nagy felkészültséget igénylő munkának. melyek befolyással vannak a tanári pályára” (14. és több ország tanáraival szemben elvárás. ami az oktatás megszervezését illeti. Sok ország arról számol be. illetve ehhez a munkához hozzájáruljanak.). Ezeket az új tanítási profilokat és standardokat arra használják. hogy mit is tartalmaz a valójában a modern tanítás. a megfelelő oktatási lehetőségek kialakítását és nyomon követését. múzeumokkal. A szülők és a szélesebb értelemben vett közösség szintjén Szakmai tanács nyújtása szülőknek: Az iskolarendszerek egyre inkább hangsúlyozzák az iskola és a szülők szoros együttműködésének fontosságát. Egyre gyakoribbá válik az iskolák számára a közös projektekben való részvétel és kapcsolatok kiépítése más országok iskoláival. ahol a megfelelő kormányhivatalok és tanári szervez etek a felvetésre válaszul kialakították az új. de emellett nagyobb kihívást is jelentő tanári szakmát tükröző központi feladatok szakmai standardjait és definícióit. Emiatt a tanároknak jól felkészültnek kell lenniük. majd hosszabb időn keresztül fenntarthatják ezeket a kapcsolatokat. „bővített”. melyek segítségével létrehozhatják. saját gyakorlati megoldásaikat átgondolva. hogy az iskolavezetés feladataiban részt vegyenek. Közösségi szintű tanulási partnerkapcsolatok kiépítése: Egyes országok iskoláitól. különösen. pl. szervezeteivel. hogy kapcsolatot létesítsenek a helyi közösségük intézményeivel. Az iskolákban hozott döntések számának és tartományának megnövekedése új igazgatási feladatokat ró az iskolákra. Irányítás és közös vezetés: A legtöbb országban az iskolarendszerrel kapcsolatos döntéshozatal az elmúlt években decentralizáltabb lett. Bár a tanítás sok országban hosszú ideje magába foglalja a fent részletezett feladatokat. Ezek a profilok ahhoz is hozzájárulhatnak. vagy munkaadókkal.IV. Coolahan. Szakemberekként a tanároknak kutatókként és problémamegoldóként is fel kell tudniuk lépni. hogy az 1990-es évek közepe óta sok ország építette be az egész életen át tartó tanulás elvét az iskolarendszerébe. (2002) azzal érvel. a többlettámogatáshoz jutás és diákjaik számára szélesebb körű tapasztalatszerzés lehetőségének megteremtése érdekében elvárják. 178 . a szociális változások üteme és az iskolával szemben megfogalmazott komolyabb elvárások kiszélesítették és elmélyítették a tanárok feladatkörét. a megfelelő célok kiválasztását. Mint alább is olvasható. Iskolák közti és nemzetközi együttműködési projektek. könyvtárakkal. mely minden helyzet óvatos elemzését. és ez „friss lendületet ad sok progresszív trendnek.

2.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben IV. Csoportmunka. együttműködés.* A modul témái. hogy a kooperatív tanulás a sajátos nevelési igényű (SNI) diákok inklúziójának em inens eszköze. hogy az együttműködés a roma szubkultúra egyik kitüntetett eleme. 5 A sajátos nevelési igényű és a más szubkultúrákban élő diákokra vonatkozó részek (* jelöli) szerzője Kereszty Zsuzsa 179 .*  valamint arról.  arról. Ajánlott időkeret: A modul közvetlen célja: 3 × 45 perc Ismeretszerzés:  a kooperatív tanulásról kooperatívan szervezett feladatokon keresztül. tartalma: Megelőző tapasztalat: Kooperatív tanulás – csoport. alapelvek. Kooperatív tanulás – Kerékgyártó Judit5 A foglalkozás a Szabad Iskolákért Alapítvány Együttműködő tanulás című akkreditált tanár-továbbképzésének felhasználásával. így a kooperatív tanulás az ebben a roma diákok számára természetes (kultúra azonos) tanulást jelent. a Szabad Iskolákért Alapítvány hozzájárulásával készült.

IV. Önkonet. (Szerk. hallott információ alapján. 2001 Kagan. hogy mindenki egyenlően vegyen részt a munkában. Műveltségbeli*: Információszerzés arról. 2009. Támogató rendszer Kagan. hogy a kooperatív tanulás nem a sokféle módszer egyike. Önkonet. Ab Ovo Kiadó. Ne hagyjuk el az egyes feladatok egyéni gondolkodás részét. 2010 Cigányokról másképpen. h anem az iskola agresszió csökkenésében. Tanulmányok az emlékezetről. Szerezzenek tudomást a hallgatók arról. Hatékony tanulásszervezési módszerek A kompetenciafejlesztés fókuszai: Attitűdbeli*:  a különböző (szub)kultúrákat egyenrangúnak tekinti. hogy a hallgatók számára világossá váljék. Az iskolai erőszak szociálpszichológiája. 180 . a különböző szubkultúrában élők kapcsolatainak alakulásában. a szervezésnél.  elfogulatlan (az új befogadására nyitott). hogy a foglalkozás során érthető.* Fontos. mint frontális és egyéni tanulás közben. amelyben tanítványai szocializálódnak.: Boreczky Ágnes) Gondolat.  SNI diákja(i) általános és az egyéni élettörténetből következő szükségleteit. Elliot: Columbine után. az SNI diákok inklúziójában kitüntetett szerepe van. Aronson. hogy ezzel pozitív mintát adhassunk a kooperatív tanulásról. 2009 Módszertani ajánlás Fontos úgy vezetnünk a foglalkozást. hogy társas tanulás közben az agyban kognitív és emocionális idegpályák egyaránt aktívak. gondolkodás. feladatadásnál ügyeljünk arra. melyben az egyes lépé sek világosan elkülönülnek. Spencer: Kooperatív tanulás. új ismeret feldolgozása olvasott. problémafelvetés. az így tanultak tehát az emlékezetben tartósabb nyomot hagynak. Képességbeli: együttműködés. hiszen ekkor csak kognitív pályák működnek. kommunikáció. Spencer: Kooperatív tanulás. a családi szocializációról és a gyerekek kognitív fejlődéséről. hogy fontos minél mélyebben ismernie  azokat a (szub)kultúrákat. rövid utasításokban fogalmazzuk meg a feladatokat a hallgatók számára.

figyeljünk a munkájukra. kommunikáció D1 – Fogalom és meghatározás T1 – Fogalom  A foglalkozások javasolt időkerete – a csoport egyedi igényeitől függően – változtatható. hogy végig tudják vinni a felad atot. Ráhangolódás. vagy a T5 melléklet valamelyik kérdését megkaphatják. amelyen egy fogalom Fogalmak megisme. hogy érdemi munkát végeznek. fejlesztendő készségek. az a hallgató. ne sürgessük a csoportokat. miközben abba hagyja a beszélgetést. Folyamatosan járjunk a csoportok között. szintén felemelik a kezüket. Mindenki a nála lévő fogalomhoz vagy meghatározáshoz gondolatban Gondolkodás próbáljon meg meghatározást vagy fogalmat társítani. Próbáljuk is ki! 8’ Párok kialakítása: a hallgatók kis cédulákat kapnak. legyünk megszólíthatóak. melylyel a tanár jelzi a munka befejezését és hatékonyan magára tudja vonni a figyelmet. társai látván felemelt kezét. Ez a csendjel – ha a tanár felemeli a kezét. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. 181 . Ezért csoportokban fognak együtt dolgozni. szükséges egy olyan jel bevezetése. a feldolgozás előkészítése Idő Tevékenységek Tevékenység célja. ezzel jelezve. ilyenkor adjunk időkitöltőt – lehet a Kérdések lapjával foglalkozniuk. Érdemes a csoportoktól pozitív visszajelzést kérni a másik csoport munkájára. Mivel a csoportmunka alapzajjal jár.Párosítás vagy egy fogalom meghatározása szerepel. a felemelt kezű diákok már nem beszélhetnek – így lassan elcsendesednek a hallgatók a teremben. anyagok (mellékletek) 4’ Csoportalakítás: mondjuk el a hallgatóknak.Csendjel fontos tanítási-tanulási módszerrel fognak saját élményt szerezve megismer. ha látjuk. hogy a tanár csendet kíván.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Az időkeretek hozzávetőlegesek. Speciális javaslatok az értékeléssel kapcsolatban:  Az egyes feladatok végén látható az eredmény. rése 1. Ugyanakkor fontos. hogy szólhasson a hallgatókhoz. ne hagyjunk számukra üres járatokat.nyek megteremtése kedni. Figyeljük a csoportok munkáját. aki ezt észrevette. hogy most az egyik kitüntetetten A munkakörülmé. Foglalkozásvázlat I. szintén felemeli a kezét.

A párok egymás mellett álljanak jól láthatóan. segítőként működjön közre abban. így ezután a kialakult hármas válaszszon egy párt a terem másik végéből – így lesz egy 5 fős csoportunk. hogy válasszanak a terem másik feléből párt maguknak. ki nem alakultak a négyfős csoportok. hogy ez a többieknek is sikerüljön. Mindaddig ismételjük meg a párválasztást váltogatva a terem egyik vagy másik felében álló párok lehetőségét.álljanak fel. az egyik térfélen eggyel több pár helyezkedjen el.IV. 10’ és meghatározás Csoportok kialakítása Csoportalakítás Párok párja 1. amíg el nem fogynak a párok. aki a mi párunk volt. Hatékony tanulásszervezési módszerek 2.: Ha páratlanul vannak a hallgatók. Osszuk a párokat két egyenlő számú részre a terem két felében – egyik pár Döntés a terem egyik. Az így kialakult négyfős csoport húzódjon a terem egyik oldalára. A hallgatók találkoznak a teremben társaikkal. amíg egymásra nem találtak az összeillő fogalom-meghatározás párok. hogy válasszon párt magának a terem szemben lévő feléből. Ha a párok Együttműködés száma nem osztható kettővel. Most kérjük meg a terem másik felében lévő párok közül az egyiket. az első lehetőséget a választásra annak a hallgatónak adjuk. 2. addig osztják meg az információt a társaikkal.: Hívjuk fel a hallgatók figyelmét arra. ha már mindenkinek van párja. megismertetik. tehát. másik pár a terem másik felében . Előfordulhat. hogy kik tartoznak egy párhoz. illetve megismerik a náluk lévő fogalmat/meghatározást. hogy egymással szemben üljenek a párok az asztalok mellett a csoporton belül és oldalra essen a tábla mindenkinek. A csoportok alakítsák ki munkahelyüket úgy. Kérjük meg a terem egyik felében álló párok közül az elsőt. hogy a négyfős csoportok kialakítása végén marad még egy pá- 182 . 3. aki már megtalálta a párját. hogy Megj. hogy a feladatot mindenki csak akkor teljesítette. Megj.

portosítása. 10’ A diákok négyfős csoportokat alkotnak – olyan társakat kell találniuk. Ha van 5 vagy 6 fős csoportunk is.Szóforgó az előző feladatokban nem találkoztak.Logikai rendezés.a csoportszámtól függően. akikkel A jellemzők össze. A következőkben az együttműködési készségek- rész Tanári közlés 183 . Az utolsó két szem. ha eddig nem voltak. filctoll D1 – Elemzési szempontok a tanári jellemzőkhöz II. Tehát minden csoportban lesz. ponthoz is kell.Tanári utasítás tása a további felada.pontok szerinti csoják az elemzési szempontok alapján csoportosítani azokat. később visszatérünk még rá. fogalmi tisztázás Tábla. gyűjtése és szemA csoporton belül egyenként felolvassák a jellemzőket és közösen megpróbál.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben runk. Ekkor őket kérjük meg. akikkel együtt dolgoznak majd – így lesz egy 6 fős csoportunk.Szóforgó tokhoz Kommunikáció megfo- Írólap – Kérdések lapja Kérdések Kérjük meg a hallgatókat. illetve kérdéseiket a kooperatív tanulással kapcsolatban – ez lesz a Kérdések lapja. végig kell gon. illetve ezen képességeik is fejlődnek. hogy a csoporton belül beszéljék meg a náluk lévő galmazása fogalmakat és jegyezzék fel egy írólapra az ahhoz kapcsolódó kérdéseiket. anyagok (mellékletek) 2’ Együttműködési készség: mondjuk el a hallgatóknak. B. nem cseréltek információt. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. csomagolópapír. 3… . dolniuk. mi kerülhet oda. 2. hogy a csoporton belül mindenkinek legyen betűjele A-tól D-ig.előkészítése zésnél a tanulóknak az együttműködési készségeit is mozgósítaniuk kell. hogy válasszák ki azt a négyes csoportot. hogy kerüljenek elemek. hogy a kooperatív tanulás A következő együttműködő tanulást jelent. 5’ A csoportokat számozzuk be. a továbbiakban ezzel a számmal azonosítjuk majd az adott csoportot 1. ott E. A hallgatók azonosí. Hívjuk fel a csoportok figyelmét. így a kooperatív csoportban történő feladatvég. Az A jelű hallgatók legyenek a jegyzők a csoporton belül. A. vagy E és F jelű csoporttag is lesz. Az új tartalom feldolgozása Idő Tevékenységek Tevékenység célja. Kérjük meg a hallgatókat. hogy tegyék félre a megfogalmazott kérdés eikkel a Kérdések lapját. C és D jelű hallgató. fejlesztendő készségek.

Most minden csoport gyűjtse össze a tagjai által leírt tulajdonságokat.Megfogalmazás téséhez szükségesek voltak. Hatékony tanulásszervezési módszerek ről lesz szó.IV. Ezt követően a csoport még Kommunikáció reagálhasson a megfigyelő által elmondottakra. csoporttag.Gondolkodás lajdonságokat. Minden csoportnál először a csoporttagok szólalhassanak meg. A feladathoz négyfős csoportok kellenek.Élmények megosztá. hogy mely csoportok feladata lesz megtapasztalása a négyzetek összeállítása. ők legyenek a megfigyelők. Adjunk két percet mindenkinek arra. Feldarabolt négyzetek D2 – Feldarabolt négyzetek D3 – Megfigyelési szempontok T2 – A feldarabolt négyzetek feladat leírása 10’ A feladat végeztével egy rövid visszajelzést kérjünk a csoportoktól és megfi. Együttműködés Megfigyelőnek egy teljes csoportot válasszunk ki – így már négy csoporthoz Logikai készség van megfigyelőnk. majd sa számoló a megfigyelőjük ismertesse röviden tapasztalatait. illetve melyik csoport adja a megfigyelőket. csoport megfigyelői. Kérdéssel irányítsuk a visszajelzést és adjunk a csoportoknak is és a megfigyelőknek is időhatárt:  Hogyan érezték magukat a munka közben?  Mi segítette a feladatvégzést. hogy egyénileg írja össze azokat a tu. olvassák el és álljanak a megfigyelt csoport mellé. Ismertessük a feladatot és a szabályokat (T2) Adjuk oda a megfigyelőknek a megfigyelési szempontokat (D3). ké- 184 .Csoportos begyelőiktől. 2. 5– 10’ Négyzetek összeállítása megadott szabályok mellett. Ezután osszuk ki a csoportoknak a borítékokat (D2). ahol van 5. mi akadályozta? 1-1 percben próbálják meg összefoglalni mondandójukat. magunk lehetünk az 5. vagy 5. képességeket. 17’ Együttműködési készségek gyűjtése Tudatosítás Egyéni munka Szóforgó Csoportforgó Írólap Tábla/csomagoló papír. Együttműködés A csoportszámnak megfelelően kiválasztjuk. íróeszköz 1. illetve. amelyek az előző feladat eredményes teljesí. és 6.

azt írják fel a Kérdések lapjára T3 – A csoportmunkához szükséges alapvető készségek 7’ Az alapelvek feldolgozása: mondjuk el a hallgatóknak. s az azon szereplő jellemzők fel nem kerültek a táblára 10’ A csoportmunkához szükséges alapvető készségek szövegének felolvasása. amíg a csoportok listái el nem fogynak. hogy a csoport munkájából melyik vetése jellemző azonosítható az adott ponttal – sok egybeesést fogunk találni. osszuk ki a hallgatónak a listát. amíg ki nem fogytak a leírtakból. ha a feladatok teljesítése során mind a négy alapelv érvényesül. Megj. ami jó Gondolkodás apropó arra. B. hogy ezek az egyszerűen megfogalmazott pontok a mindennapi életben is mennyire hasznosak lehetnek. Lényegkiemelés Minden csoHívjuk fel a figyelmet arra is. Saját eredmény és a Frontális megbeszélése. Hívjuk fel a figyelmüket. Kérjük meg a hallgatókat. amit leírtak maguknak. ez addig folytatódik.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben pességeket. aztán a mellette ülő. C. hogy a hallgatóknak megerősítő visszajelzést adjunk. így sorban. amit a tanár a táblára ír.A kooperatív tanulás Szakértői mo. illetve az újabb ötletekből. hogy a csoportokban a C jelű emberek szóvivőként ismertetnek a listájukról egy-egy elemet sorban egymás után. hogy mind a négy alapelvről szóló szöveg végén Vázlatkészítés port egy teljes szerepel egy – a más szubkultúrában élő és az SNI diákokra vonatkozó – kér- 185 . nézzük meg.Megbeszélés Olvassuk fel az egyes pontokat. szakirodalom össze. A B jelű hallgató legyen most a jegyző. hogy reagáljanak az elhangzottakra. Végül összegyűjtjük a csoportok által leírt listát egy közös listára úgy. hogy az alapelvek feldolgozása végén mindenki.Értő olvasás lapon nek egy rövid tesztben kell majd számot adni tudásáról.: Hagyjuk a hallgatókat. megismerése a négy alapelv külön-külön Hívjuk fel a figyelmüket arra.D4 – A. hogy a kooperatív tanu. lásnak négy alapelve van. összevetése a táblán szereplő listával. Mindenki egyszerre csak egy elemet említsen. aki az írólapra írja a csoport listáját miután egyesével eg ymás után mondják a csoport tagjai. Ha tehetjük.négy alapelvének zaik D jellel ellátva ról. 3. hogy ha megválaszolandó kérdésük van. majd közösen egészítsék ki azokat. s csak akkor beszélhetünk kooperatív csoportmunká.

két-két vázlatot írjanak szakértői csoportonként) csomagoló papírra.: Ha vannak négynél több fős csoportjaink. hogy előtte kényelmesen elférjenek a csoportok. Osszuk szét a csoportoknak az alapelveket. ha most állva dolgozhatnak egy kicsit a hallgatók. mint az alapcsoportjaink száma. Ha egy csoport előbb elkészült a munkával. F jelű hallgatók eltérő betűjelű szöveget kapjanak. így a tanításnál nem akadályozza a csoportok munkáját. Ez a vázlat lesz minden szakértőnek segítségére a részének ismertetésénél.: Az elkészített vázlatokat a terem falán helyezzük el úgy. 20’ alapelv sorozatot kap – különböző plusz lapok a négynél több főből álló csoportoknak T4 – Az SNI diákok inklúzióját kiemelten segítő kooperatív struktúrák* T5 – Fekete és fehér diákok teljesítménye kooperatív tanulással és nélküle* 2. Ki-ki olvassa el a saját szövegét. hogy vegyék elő a Kérdések lapját. hogy most hogyan válaszolnának megfogalmazott kérdéseikre. A 3. írják fel a lapra. Megj. időkitöltésként kérjük meg őket. hogy az E. s beszéljék meg a szöveget. készítsenek egy közös vázlatot (ha háromnál több alapcsoportunk van. (D4) Megj. próbálja kiemelni a lényeget. hogy az összes elkészült vázlat száma nagyobb legyen. ügyeljünk arra. csoportonként 40 pontot (cso- Teszt D5 – Igazhamis állítások 186 .* Szóbeli kifejezőkés1. A szakértők menjenek vissza alapcsoportjukhoz és tanítsák meg a többi csoporttagnak a szövegük lényegét a csomagoló papírra készített vázlat segítségével. Az azonos betűjelű (azonos szöveget olvasó) hallgatók üljenek egy asztalhoz – ez lesz a szakértői csoport -. Minden hallgató a betűjelének zség megfelelő szöveget kapja.IV. nézzék meg. Hatékony tanulásszervezési módszerek dés. illetve. ha eltérő tempóban dolgoznak. a szakértői csoportban próbáljanak meg válaszolni erre a kérdésre. 3. lépés előtt annyi vázlat írására kérjük meg a csoportokat. 10’ Igaz-hamis állítások: a következőben minden hallgató 10 igaz-hamis állítást kap Gondolkodás az alapelvekkel kapcsolatban. hogy a szakértői csoportokban majd ne legyen nagy létszámkülönbség. Jót tesz. Így fejenként 10. ha további kérdésük van. 4.

Az új tartalom összefoglalása. Ők visszajeleznek. Kérdéseket tehetünk fel saját kérdéslistánkból is. Ezután visszamegy a helyére.Csoportonként operatív tanulásról egy lép jobbra! Értékelő dás gondolko- Kérdések lapja T7 – Kérdések a kooperatív tanulásról való gondolkodáshoz 10’ Kérjünk a hallgatóktól a foglalkozásról nyitott mondatokkal visszajelzést: Világossá vált számomra. Valószínű. Egy újabb kérdést kérünk egy másik csoporttól és az előzőekhez hasonlóan folytatódik a feladat. Gondolkodás a ko.Nyitott mondalalkozásra. Ekkor a tanár bemond egy betűjelet pl. milyen eredménnyel lennének elégedettek. mellé tehetjük a magunk jóslatát az összesített eredményről. illetve azt. Kérjük meg a csoportokat. Adjunk pozitív megerősítést a hallgatók munkájára. anyagok (mellékletek) 10’ Vegyék elő a csoportok a Kérdések lapját – Tegye fel az egyik csoport a kérdését a többieknek. egyénileg tölték ki (D5). Ha a csoport elkészült. tudatosí. összesítsük. Írjuk fel a táblára a csoport eredményét jósolt eredménye mellé. A csoportok összedugják a fejüket és megbeszélik a legjobb választ. Kérdezzük végig a csoportokat. hogy az adott betűjelű hallgatóknak hány csoporttal kell arrébb mozogniuk „C jelű hallgató három csoporttal arrébb megy az óra járásával megegyező irányban”.tok tás Közös megbe187 . Tapasztalat szerint 95% felett teljesítenek majd a hallgatók. hogy jósolják meg. képességek Munkaformák és módszerek T6 – Javítókulcs az igazhamis állításokhoz Eszközök. Osszuk ki a hallgatóknak a papírokat. III. fejlesztendő készségek. írjuk fel a táblára a csoportonkénti eredményeket. Minden csoport C jelű tagja megosztja válaszát az új csoporttal.: „C”. ellenőrizzék munkájukat és összesítsék a csoport eredményét (T6). értékelik válaszát. majd összesítsük. hogy… Szeretném még azt megtudni. hogy alábecsülik az eredményüket. adjunk javító kulcsot.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben porttag × 10) érhetnek el. hány pontot fognak elérni. hogy… Visszatekintés a fog. ellenőrzés és értékelés Idő Tevékenységek Tevékenység célja.

hogy egy-egy fontos gondolatot hangosítsanak ki azok közül. hogy… szélés Zárásként kérjük meg a hallgatókat.IV. hogy… Nehezítette a foglalkozáson a munkámat. Majd szedjük össze a hallgatók írásait. amit leírtak. Hatékony tanulásszervezési módszerek - Segítette a foglalkozáson a munkámat. 188 .

valamint keverednek benne a tanulók etnikai hovatartozásuk szerint is. amelyben jó. melynek lényege. pozitív összetartozás-tudattal rendelkező heterogén összetételű tanulócsoport. hogy a csoportok vagy az egyének fejlődése egymással szorosan összefügg. melynek lényege. hogy azok a csoportok.: teljesítmény. azaz pozitívan korrelál. Vegyes csoport Homogén csoport Kooperatív csoport Jellemzően 4–6 fős. Olyan tanulói csoport – főként nyelvtanulásnál – amelyben a tagok egy bizonyos szempontból (pl. Építő egymásra utaltság A kooperatív tanulás egyik alapelve. hogy a csoport sikere csak akkor valósulhat meg. képesség) közel azonos szinten állnak. erős. ha a csoport minden tagja beleteszi a saját munkáját. tartósan együtt dolgozó. Párhuzamos interakció A kooperatív tanulás egyik alapelve. Olyan tanulói csoport.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Mellékletek a foglalkozáshoz T1. Időkitöltő A kooperatív tanulás egyik módszere. melynek lényege. amelynek lényege. közepes és gyenge teljesítményű diákok egyaránt megtalálhatók. illetve a csoporton belül vannak fiúk és lányok is. melyek hamarabb elkészülnek kiegészítő feladatot kapnak 189 . D1 – Fogalom és meghatározása a csoportalakításhoz A vonalak mentén felvágott kártyákat osztjuk ki a résztvevőknek. Egyéni felelősség A kooperatív tanulás egyik alapelve. hogy a csoporton belül egy időben több interakció zajlik.

hogy a csoporttagok egy-egy rövid üzenetben megfogalmazzák miért volt jó egymással együtt dolgozni. akik azonos adott problémát dolgoznak fel. Csak akkor beszélhetünk kooperatív tanulásról. A kooperatív tanulás egyik módszere az új csoportok szervezése előtt. hogy a nagyon különböző véleményt megfogalmazó gyerekek kerülnek össze egy csoportba. Hatékony tanulásszervezési módszerek Véleményvonal A csoportalakítás egyik módszere. melynek lényege. Búcsúüzenet Szakértői csoport Fejlődési pont A kooperatív tanulás értékelési módszere. majd a párjuktól hallottakat megosztják az egész csoporttal. amely az egyén fejlődését a csoport értékelésében is megjeleníti. Alapelvek A kooperatív tanulás lényege. ha ezek megvalósulnak. hogy egy feladatra új csoportokat hoz létre. tudásukat egy témáról. melyben csoporton belül először a párok osztják meg egymással gondolataikat. hiszen a csoport minden tagjának saját feladata van. Szerepkártyák Az egyéni felelősség ezen keresztül tud megvalósulni. melynek lényege. A kooperatív tanulás egyik módszere. annak lesznek szakértői.IV. melynek lén yege. Háromlépcsős interjú A kooperatív tanulás egyik módszere. 190 .

c j.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben T2 – Feldarabolt négyzetek a c b k d a i f e f a j A feladat menete Vágjuk ki a fenti négyzeteket. e d. Boríték A benne lévő darabok 1 2 3 a. és a vonalak mentén daraboljuk fel őket. a. Ezután osszuk a dar abokat négyfelé. f. a. i 191 . és tegyük őket négy borítékba.

ha minden csoporttag előtt ott van egy összerakott négyzet. hogy a borítékot jól nézzék meg miután kivették belőle a darabokat. Szabályok:  Tilos megszólalni!  Mutogatással sem jelezhetik. amit más mond. hogy megértettük őt)  figyelemmel kísérni a csoportmunkát és hozzászólni. ha bennünket elismernek türelmesen várni és törekedni arra. nem maradt-e benne még bármilyen kis darab. f. ha félbeszakítanak segíteni a többieknek abban. k A diákoknak a következő utasítást adjuk:  Minden csoport négy borítékot kap.  A csoportok a náluk lévő darabokból az ismertetett szabályok szerint négy egyforma méretű négyzetet raknak össze. ha nemet mondanak utasításokat adni és követni az utasításokat finoman félbeszakítani másokat és elfogadni. hogy a másik ellenőrizhesse. T3 – Spencer Kagan: A csoportmunkához szükséges alapvető készségek              megköszönni a segítséget és elfogadni.  Társaitól senki nem vehet el darabokat csak akkor. A feladatot akkor teljesítették. hogy ne térjenek el a feladattól átfogalmazás (azaz saját szavaiddal megfogalmazni. Hívjuk fel a hallgatók figyelmét arra.IV. ha azt a társa előzőleg felajánlotta. és segítséget adni bocsánatot kérni és megbocsátani a többieket részvételre buzdítani és elfogadni a buzdításukat kérdezni és válaszolni nemet mondani és megérteni másokat. Hatékony tanulásszervezési módszerek 4 b. és képesnek lenni arra. hogy ne várakoztassunk meg másokat segítséget kérni. hogy melyik darabra lenne szükségük!  Társainak adhat darabokat.  A csoport tagjai húznak maguknak egy borítékot. ha a segítségünket megköszönik figyelmesen hallgatni másokat elismerni. ha szükséges  humorérzék  az időhatárok betartása T4 – Az inklúzió céljait különösen jól szolgáló struktúrák* KOOPERATÍV STRUKTÚRA Ablakok A kerekasztal egyetért Azonos/különböző Bátorító korongok Beszélő korongok Csoportban–párban– egyedül Csoportinterjú 192 A másik megismerése A másik elfogadása Együttműködés Tekintettel a másikra A másik támogatása .

Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben KOOPERATÍV STRUKTÚRA Csoportprojekt Előbb dicsérj. aztán mondom Edzés párban/Ellenőrzés párban Feldarabolt négyzetek Diák-kvartett Dobálós Hasonlók csoportja Háromlépcsős interjú Indián beszélgetés Kerekasztal Költs el egy húszast! Közös megegyezés Megbeszélés párban Párok Sarkok Szóforgó Találj valakit! Tálcán a megegyezés Vakhernyó A másik megismerése A másik elfogadása Együttműködés Tekintettel a másikra A másik támogatása T5 – Fekete és fehér diákok teljesítménye kooperatív tanulással és nélküle Ugyanazon diák teljesítménye ugyanazon tanárnál és tantárgyból Forrás: Marzano. S.: Classroom Instruction. 2001 193 .

operatív tanulás és a csoportmunka között nincs különbség. 9. 6.IV. 7. 3. ami aggasztja Önöket? 194 . párhuzamos interakciók. építő egymásra utaltság erős változata azt jelenti. A differenciálásnak melyik megközelítését tartja a legjobbnak: különböző tanulók különböző módokon. egyéni felelősség. ha a négy alapelv együttesen nem érvényesül. tevékenység is társul hozzájuk. I A H I A koH A H Az I Ha az I A H Az I A Nem A csoportszerepeknek csak akkor van értelműk. 2. hogy együtt tudjanak dolgozni? 5. 4. beszélhetünk kooperatív tanulásról. Milyen típusú szociális készségekre van a tanulóknak szüksége. hogy egyetlen csoporttag sem lehet sikeres valamennyi résztvevő csoporttag sikere nélkül. ha konkrét feladat. vagy valamennyi tanuló sokféle módon történő tanítása? Miért? 4. Mit gondolnak: a kooperatív tanulás minden tanulónak vagy csak néhánynak felel meg? Magyarázza meg. Hatékony tanulásszervezési módszerek T6 – Ellenőrző feladatlap megoldása a kooperatív tanulás alapelveihez 1. 8. négy alapelv: építő egymásrautaltság. egyéni felelősség hiányzik. miért a hagyományosan leggyengébben teljesítő tanulók mutatják a legnagyobb fejlődést a kooperatív tanulásban? 2. akkor is működhet sikeresen a kooperatív csoport. A tanulóknak különböző stílusuk és intelligencia-erősségeik vannak. hogy miért? 3. párhuzamos interakciók növelik az egyidejűleg aktívan kommunikáló tanulók számát. hogy mindenki egyszerre beszélhet. Mit tartanak a legizgalmasabbnak a kooperatív tanulásban? Mi az. 5. egyenlő részvétel. egyenlő részvételt a szerepek elosztásával és munkamegosztással lehet elérni. Mit gondolnak. I T7 – Kérdések a kooperatív tanulásról való gondolkozáshoz 1. párhuzamos interakció azt jelenti. frontális tanulásra is jellemző az építő egymásra utaltság. 10.

A szociális készségek elsajátítása legalább olyan fontos. miért ez a véleményük! 9. Mit jelent. A diákoknak meg kell tanulniuk versenyezni. mint az ismeretek és a tudás közvetítője? 14. Rosszat teszünk velük. hogy más csoportoknak mutassák be? Írják le mindkét megoldás előnyeit és hátrányait! 13. Egyetértenek. és mikor kérnék arra őket. ha az építő egymásrautaltságot erősítjük bennük az osztályban. Miért számítanak fontos élet-készségeknek a csoportmunkával kapcsolatos készségek? 7. de lehet. Mit tudhat meg abból. Mi a véleményük: a csapatépítés a) alapvető fontosságú. hogy projektjüket mutassák be az egész osztál ynak. hogy még fontosabb a diákok számára.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben 6. Hogyan reagálnának. vagy nem értenek egyet ezzel a kijelentéssel? Miért? 10. Mikor utasítanák az egyes csoportokat. mint a tananyag elsajátítása. Véleményük szerint a négy alapelv közül melyiknek van a legnagyobb hatása a diákok tanulására? Melyik a legkevésbé fontos? Miért? 11. odafigyel egy csoport beszélgetésére? Mit tehet az újonnan megszerzett információval? D2 – Feldarabolt négyzetek 195 . b) segíteni tud vagy c) szükségtelen? Magyarázzák meg. hogy a kooperatív tanár inkább a tanulási élmények. tapasztal atok tervezője. hogy belehallgat. ha egyik tanítványa kijelentené: „Nem akarok ebben a csoportban dolgozni”? Indokolják is meg válaszukat! 8. ha azt állítjuk. Egyetért vagy nem ért egyet ezzel a megáll apítással? Miért? 12.

Hatékony tanulásszervezési módszerek D3 – Megfigyelési szempontok a feldarabolt négyzetekhez      Hogyan reagáltak. akinek nehezebben látta át. aki legelőször elkészült a négyzetével?  Volt-e olyan. hogyan állíthatná össze a négyzetet? Hogyan oldotta meg végül a feladatot?  Mit tett. amikor kinyitották a borítékot? Hogyan indult el a munka? Milyen módon segítették egymást? Mennyire tartották be a szabályokat? Volt-e olyan.IV. aki irányítóvá vált a csoportban? Hogyan irányított?  Milyen volt a hangulat a csoportban munka közben? 196 .

s amikor a tanár szólítja. Ha minden más tényező azonos. hogyha valaki közvetlenül szól hozzájuk. ezt csoportmunkának és nem kooperatív tanulásnak hívjuk. Ez tehát egy szálon futó interakció. A csoportos munka pedig jobb a frontális óravezetésnél. vagy újat akar alkotni. amelyben se szerkezeti felépítés. Ha például egy csoportnak olyan feladatot adunk. hiszen a tanulók sokkal érintettebbek. hogy a kooperatív tanulási miért hatékonyabb. amikor a diák a társát hallgatja. Ha a négy alapfeltétel közül valamelyik nem érvényesül. mint a csoportos. hogy míg egyes diákok sokat dolgoznak. A csoportmunkából hiányzik az egyéni felelősség. hiszen az egyes szereplők egymás után „lépnek színre”. aki általában a tanár -.  egyéni felelősség. Ez az egyik magyarázata annak. mint az egy szálon futó interakciónál. mint a nagyobb csoportok. (például a tanulókat párban dolgoztatjuk). Így az egy főre jutó idő jelentősen megnő. A kisebb csoportok jobban működnek. akkor nem beszélhetünk kooperatív tanulásról. vagyis hiányzik az „egyenlő részvétel”. mintha a terem egy távoli pontján valaki éppen a tanárral beszélget. amely segít kihasználni a k ooperatív tanulás összes előnyét. Ha a tanár módosítja valamelyik jól bevált kooperatív módszert. azt a négy alapfeltételt érvényesítve teheti.  párhuzamos interakciók. mint a h agyományos tanítás.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben A) Alapelvek A kooperatív tanulás négy alapelve:  építő egymásrautaltság.  egyenlő részvétel.  A hagyományos módszereket alkalmazó tanórán általában csak egy ember beszél. az előbbinek a 15-szöröse lesz. a többiek a háttérbe húzódva csendben megpihennek. Tehát kulcsfontosságú jól alkalmazni a párhuzamosság elvét. akkor a diák is szót kap. Ha a „s oros” interakciókat alkalmazó óravezetés helyett a „párhuzamos” óravezetést alkalmazzuk. se pontosan meghatározott szerepek nincsenek. vagy sem? Véleményét indokolja meg! 197 . akkor a páros munka jobb. Párhuzamos (egyidejű) interakciók:  Együttműködő tanulás közben a tanulók között egyidejű interakciók zajlanak. Az az idő is aktívabb részvétellel telik. Kérdés:* Véleménye szerint kiemelten fontos-e ennek az alapelvnek az érvényesülése az osztály diákjainak a többségétől eltérő szubkultúrában élő és a sajátos nevelési igényű diákok számára. így előfordul. akkor egyszerre az osztály fele beszélhet.

Az építő egymásrautaltság minősége jelentős mértékben befolyásolja a csoporttagok egymás iránt tanúsított segítő. ha az egyik diák fejlődéséhez egy másik diák fejlődése társul. Építő egymásrautaltság létrehozható megfelelő értékelési módszerekkel is (a csoportpontszám a tagok pontszámának átlagával azonos. hogy egy kalap alá vesznek társaimmal. Az építő egymásrautaltság megfelelő feladatszerkezetekkel kialakítható (adott az osztály és a csoportcél. amíg minden egyes tag be nem fejezte saját feladatát). célok. ha az egyének vagy az egyes csoportok fejlődése egymással szorosan összefügg. munkamegosztás van csoportszinten és egyéni szinten egyaránt. Kérdés:* Véleménye szerint kiemelten fontos-e ennek az alapelvnek az érvényesülése az osztály diákjainak a többségétől eltérő szubkultúrában élő és a sajátos nevelési igényű diákok számára. azaz pozitívan korrelál. Építő egymásrautaltság kialakítható még szerepek. Hatékony tanulásszervezési módszerek B) Építő egymásrautaltság Az építő egymásrautaltság a kooperatív tanulás alapelve. Az építő egymásrautaltság kialakulásával párhuzamosan születik meg a diákokban a kooperatív viselkedésre késztető bajtársiasság érzése. ha az egyik csoport sikere egy másik csoport sikerétől függ. vagy sem? Véleményét indokolja meg! 198 . hogy ők is teljesítsék a feladat rájuk háruló részét. akik teljesítettek egy előre meghatározott kritériumot. Az egymásrautaltság erősödésével párhuzamosan a kooperatív magatartásforma egyre kifejezettebbé válik. bátorító magatartását. A pontszám megállapításának további lehetséges módjai:  a tagok által befejezett munkák közül véletlenszerűen kiválasztunk egyet. Erről akkor beszélünk. ennek pontszámát nevezzük ki a csoport pontszámának  a csoportban elért legalacsonyabb pontszám lesz azonos a csoport pontszámával. Támogatom és segítem őket a közös siker érdekében. Ha tudom például.IV. segédanyagok megfelelő alkalm azásával is. a segédanyag mennyisége korlátozott. az érvényben lévő szabályok értelmében az egyes csoportok addig nem dolgozhatnak a következő feladaton. vagy azoknak a csoporttagoknak a számával. mindent elkövetek.

rám pedig a személyes elszámoltatás legenyhébb formája sem vár. majd a csoport eredményét a tesztpontok összeadásával vagy átlagolásával számoljuk ki. vagy sem? Véleményét indokolja meg! 199 . és csoportos értékeléssel is jutalmaznak. elengedhetetlen. így mindenki a kész feladat pontosan meghatározható részéért felelős. A diákok tudják. mint amennyi az ő része a közös feladatból.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben C) Az egyéni felelősség Az egyéni felelősségtudat nagyban hozzájárul a kooperatív tanulási módszerek sikeréhez. Ebben az esetben például a csoport valamennyi tagja teljesen egyedül megír egy tesztet. egyes diákok könnyen potyautasokká vagy igavonókká válhatnak. egy csapásra minden megváltozik. Az olyan módszerek. de az egyes diákokat nem teszik felelőssé azért. hogy a csoport egyes tagjainak teljesítményét a csoport többi tagja pontosan ismerje. amíg az előző feladatban mindenki meg nem oldotta jól a saját részfeladatát. Nyilvánvaló. Bármely formáját is választjuk a személyes felelősség kifejezésének. Alkalmazhatunk olyan szabályt is. a diákok tanulmányi eredményeire nincsenek tartós hatással. Az egyik az ún. Ha azonban megjelenik az egyéni felelősség. melyek ugyan a csoportoknak tűznek ki célt. mi az. Kérdés:* Véleménye szerint kiemelten fontos-e ennek az alapelvnek az érvényesülése az osztály diákjainak a többségétől eltérő szubkultúrában élő és a sajátos nevelési igényű diákok számára. pontfelelős módszer. amely szerint a csoport addig nem foghat hozzá a soron következő feladathoz. Potyautas az a diák. hogy ha tagja vagyok egy csoportnak. hogy a csoport által beadott kész munkát részfeladatonként osztályozzuk. hogy pontszámával ki milyen mértékben járult hozzá a csoport sikeréhez. amiért csak ő felelős. Az igavonó jóval többet dolgozik annál. 1983) Az egyéni felelősségvállalásnak a feladat tartalmától és az alkalmazott kooperatív módszertől függően több formája is lehet. aki a feladat megoldása érdekében a kisujját sem mozdítja. hogy a csoport közös céljához hozzájáruljanak. és mindenki a saját részfeladatáért felel. A diákokra úgy is részesedhetnek a közös felelősségben. (Slavin.mással fogok foglalkozni. a csoport a munka végén közös jegyet kap. Ha nem az egyéni teljesítmények alapján értékelünk. Másik a feladatért felelős módszer a csoporttagok azonos feladaton dolgoznak. akkor fejlettségemtől függően . de munkamegosztás van.

az egyenlő részvétel magától nem jön létre. az egyenlő arányú részvétel pedig az egész osztály sikerének titka. Annak eldöntésére. m ivel ezek valódi kooperatív módszerek. a következő: Milyen módon vesznek részt egyenrangúan a munkában? Páros munkában a párhuzamosság kritériuma teljesül (a tanulók 50%-a egy időben fejezi ki gondolatait). A diákok képességei között lévő különbségek miatt sokszor tanácsosabb a feladatokat nem egyenlően. hogy egyenlő arányú-e a részvétel. A páros forgószínpad (a pár tagjai felváltva neveznek meg dolgokat vagy dobnak be ötleteket) ehhez hasonlóan működik. Az egyenlő részvétel nem azonos az egyidejű interakcióval. Hatékony tanulásszervezési módszerek D) Egyenlő részvétel A részvétel a tanulási folyamat szerves része. vagy valami egészen más. vagy sem? Véleményét indokolja meg! 200 . hanem képességek szerint elosztani. fel kell tennünk a kérdést: Az adott pillanatban az osztály hány százaléka vesz részt aktívan a munkában? A kulcskérdés annak megítélésére. A félidő módszer (amelyben először a pár egyik. de az egyenlőség feltétele nem valósul meg (a le gtöbb párosban általában az egyik fél jóval többet beszél. Előzetes átgondolás híján egy kellően heterogén csoportban az önkéntes részvételből az egyenlőtlen részvétel lesz. A tanár tehát akkor jár el a lehető leghelyesebben. hogy éppen egyidejű interakciók zajlanak-e. A részvétel a siker elengedhetetlen feltétele. és az osztály nagyobb hányadának válnak hasznára. Az egyenlő részvételt általában a következő módokon lehet elérni:  a szerepek elosztásával  munkamegosztással. Az aktív diákok valószínűleg jobban élvezik az egész folyamatot. és valószínűbb. Ha nem készítjük megfelelően elő. A diákok ugyanis nemcsak szereplésre kapnak lehetőséget. mint a másik). A részvétel szorosan összefügg a sikerrel. hogy hozzájáruljanak a munkához. Kérdés: * Véleménye szerint kiemelten fontos-e ennek az alapelvnek az érvényesülése az osztály diákjainak a többségétől eltérő szubkultúrában élő és a sajátos nevelési igényű diákok számára.IV. majd másik tagja szerepel előre meghatározott ideig) nemcsak egyidejű interakció. hanem egyenlő részvétel kritériumának is megfelelő állapotot teremt az osztályban. A szerepelosztás részvételi normákat alakít ki. ha a páros megbeszéléseket. az előző két módszer egyikével helyettesíti. A diákok akkor tanulnak. ha interakcióba lépnek egymással és a tananyaggal. amikor csak lehet. hogy tanulnak is. de azt is elvárjuk tőlük.

egyenlő részvétel. 7. párhuzamos interakció azt jelenti. csoportszerepeknek csak akkor van értelműk. egyéni felelősség. a az egyéni felelősség hiányzik. akkor is működhet sikeresen a kooperatív csoport. négy alapelv: építő egymásrautaltság. párhuzamos interakciók. z egyenlő részvételt a szerepek elosztásával és munkamegosztással lehet elérni. 2. ha konkrét feladat. hogy egyetlen csoporttag sem lehet sikeres valamennyi résztvevő csoporttag sikere nélkül. ha a négy alapelv együttesen nem érvényesül. 3. hogy igaznak. 201 . vagy hamisnak tartja őket! 1. 8. tevékenység is társul hozzájuk. párhuzamos interakciók növelik az egyidejűleg aktívan kommunikáló tanulók számát. 9.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben D5 – Ellenőrző feladatlap a kooperatív tanulás alapelveihez Az állítások mellé I vagy H betűt tegyen aszerint. 6. 4. frontális tanulásra is jellemző az építő egymásra utaltság. z építő egymásra utaltság erős változata azt jelenti. em beszélhetünk kooperatív tanulásról. 10. hogy mindenki egyszerre beszélhet. kooperatív tanulás és a csoportmunka között nincs különbség. 5.

kész projekttervek alapján. hogy erős intelligencia-területeiken tevékenykedhessenek. A két foglalkozás között projekt megvalósítása. Szerezzenek tapasztalatot arról. amikor a csoportok projektproduktumaikat bemutathatják.IV. és II. Projekttervezésen és projektmunkában való részvételen keresztül megismerkedni a pedagógiai projekt működésével. Tervezés.* Ajánlott időkeret A modul közvetlen célja: A modul témái. 6 A sajátos nevelési igényű és a más szubkultúrákban élő diákokra vonatkozó részek (* jelöli) szerzője Keres zty Zsuzsa 202 . Budapest 2003. hogy a sajátos nevelési igényű és/vagy a más szubkultúrában szocializálódott gyerekek/diákok számára különösen fontos. Kommunikációs készség különböző helyzetekben. Gondolat Kiadói Kör. – Kerékgyártó Judit6 2 × 90 perc A projekt értelmezése. Projektterv készítése. lényegének és lépéseinek megismerése. 3–4. Nádasi Mária: Projektoktatás. Lényegkiemelés. együttműködés. döntéshozás. tartalma: Ismeretek a projektről – előzetes ismeretek. Hatékony tanulásszervezési módszerek IV. hogy közben a hallgatók iskolai munkákkal is meg tudj anak ismerkedni. kövesse majd. elemzés is szintetizálás a projektről szóló szakirodalom alapján. Tudatosítsák. A kompetenciafejlesztés fókuszai Kapcsolódási pontok Támogató rendszer: Differenciálás foglalkozás M. illetve szövegfeldolgozás. foglalkozástól. Projekt I. saját élmény szerzése a projektmunkáról. A két foglalkozást egy 3. Gyakorlatszerzés a pedagógiai értékelésben. ha a Differenciálás és a Kooperatív tanulás foglalkozások megelőzik ezt. Ez időben olyan távol legyen a 2. Megelőző tapasztalat: Ajánlott továbbhaladási irány: Célszerű. hogyan lehet megközelíteni egy témát a többszörös intelligencia szempontjából.

Err e az elektronikus felületek jól használhatóak. hogy az első foglalkozáson kik azok. ha rendelkezésükre áll csoportonként egy-egy számítógép internethasználattal. a harmadik foglalkozás előtt azonban 2-6 hétnek kell eltelnie. hogy az előző feladatokban hogyan oszlik meg a csoport. illetve a részfeladat ok egyeztetésére mindenképpen lehetőséget kell adni.* A foglalkozástervben szereplő idők iránymutatóak. az ismeretek kiegészítése a projektről. de ennek lehetősége függ attól. ez ugyanakkor nem feltétlenül igényel külön közbeiktatott foglalkozást. Ha az első foglalkozáson mindkét út jelen van. akik a szakirodalommal és kik azok. hogy a két ütem hogyan hangolható össze. azoktól a hallgatók munkavégzési idejének megfelelően lehet eltérni. hogy a projektről bővítsék.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Módszertani ajánlás A két foglalkozás a folyamat indítása: előzetes tudás. 203 . mely idő lehetőséget biztosít arra. akik proje kttervek tanulmányozásával foglalkoznak. projekttervezés. mélyítsék ismereteiket. Megkönnyíti és eredményesebbé teheti a hallgatók munkáját. aki az SNI és egy. illetve az elkészült fürtábrák és vázlatok bemutatására hogyan alakít csoportokat. hogy legyen olyan. A sajátjától eltérő szubkultúrában élő és a sajátos nevelési igényű diákok érdekében különösen fontos figyelembe vennünk a többszörös intelligencia-elmélet gyakorlati konzekvenciáit. illetve projekttervek megismerésén keresztül bővítsék témajegyzéküket. A párh uzamosan megjelenő eltérő feladatok is szükségessé teszik. aki a más szubkultúrában élő diákok szempontjait érvényesíti. kitekintve arra is. majd a harmadik foglalkozáson lesz a projektproduktumok bemutatása. amely alapján ezt követően megvalósítják tervüket. hogy az egyes életkorokban milyen témájú. amelyet a gyorsabban haladóknak ki tudunk adni.* A második foglalkozáson projektet terveznek. A második foglalkozáson megszületett tervek megvalósításához is szükség van konzultációra. hogy a hallgatók a folyamatot végigjárják. Célszerű minél vegyesebb csoportokat létrehozni. a témához kapcsolódó időkitöltő feladatunk. A tanár tapasztalatai alapján dönt arról. Az első foglalkozás a hallgatók előzetes ismereteinek megfelelően lehetőséget ad arra. Ha a teremben egy projektor is van. oda kell figyelnie a tanárnak arra. Az első két foglalkozás között lehetőleg ne teljen el több mint egy hét. A produktumok bemutatásánál valószínűleg nélkülözhetetlen lesz a számítógép és a kivetítő. a tervbemutatást segíti. hogy minden vegyes csopo rtban legyen (legalább) egy hallgató. jellegű projekteket célszerű tervezni. valamint a vegyes csoportokat úgy alakítani.

Önálló munka letével és gyakorlatával kapcsolatban eszükbe jut. Brain Stormmajd csoportban. I. B. illetve fogalmazzák meg kér.Előzetes tudás előhí. C. fejlesztendő készségek. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. Új ismeret szerzése hogy tartalmas projektmunkát tervezzenek a projektről. Szakértői mo. valamint a többszörös intelligencia (TI) elmé. A szakértői mozaik szervezése függ a feladatot végző hallgatók számától. fejlesztendő készségek. 204 . C és D jelű csoporttagok először önállóan elolvassák a szövegüket. szövegfeldolgozással folytatjuk. Az új tartalom feldolgozása (A) Idő Tevékenységek Tevékenység célja. ami a projekttel. Csoportforgó T1 – Lista a lehetséges projektekről 10’ II. B. közösen kiegészítjük azt. akkor a négyfős csoportokon belül A. Négyféle szöveget ajánlunk feldolgozásra szakértői mozaikban. anyagok (mellékletek) 10’ Gyűjtsék össze. Hatékony tanulásszervezési módszerek Foglalkozásvázlat I. a feldolgozás előkészítése Idő Tevékenységek Tevékenység célja. anyagok (mellékletek) 20’ Azon hallgatóknak. zaik D szövegek a projektről T2 – Kiegészítő szöveg a projektről 10 Az alapcsoportokból kiválnak és a többi csoport azonos jelű tagjaival szakértői Lényegkiemelés  A foglalkozások javasolt időkerete – a csoport egyedi igényeitől függően – változtatható. Ha több négyfős csoport dolgozik a szövegekkel.D1 – A. akiknél nem tartjuk elegendőnek az előzetes tudást ahhoz.vása Szóforgó déseiket a projekttel és a TI gyakorlatával kapcsolatban! Először egyénileg. Ráhangolódás. ing Összegyűjtjük a csoportok munkájának eredményét.IV.

projekttervek A mellékletben szereplő projekttervek (alsós és középiskolás projektek. D3 – Milyen projekttéma számíthatna a helyi diákok érdeklődésére? II. hogy a lépések – önálló feldolgozás. a szöveg tartalmának ismertetése. hogy milyen projekttémákat javasolnának. feldolgozása tás projekttéma személyenként érdeklődés szerint. amelyek felkeltenék az adott település gyerekeinek érdeklődését. B-k csoportja. általánosí. hogy Projekttervek tartalmas projektmunkát tervezzenek a projektről. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. Mivel a szövegfeldolgozás üteme eltérhet (a szövegek hosszúsága is eltérő).D2 – Kész feldolgozás. anyagok (mellékletek) 15’ Azon hallgatóknak. összefoglalás Ha kevesebben vannak a szövegfeldolgozásnál. Javaslat az időkitöltőre: az előzőekben összegyűjtött kérdések közül mire kaptak választ a szövegből.vázlatkészítés D3 – Milyen tek) tanulmányozása – legalább egy alsós és egy témahét terv –.Önálló szöveg. helyi diákok 205 . illetve most mivel egészítenék ki még a témajegyzéket és a kérdéseket. témahe. illetve mindenkinek a D3 melléklet elolvasászámíthatna a sa. közös vázlatot készítve felkészülnek a lényegének ismertetésére. Továbbá a D3 melléklet olvasása – s annak végiggondolása. fejlesztendő készségek. C-k csoportja és D-k csoportja) feldolgozzák a szövegüket. ismerése meg.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben csoportot alkotva (A-k csoportja. amellyel a gyorsabban haladó szakértők még foglalkozhatnak. legyen készenlétben időkitöltő feladat. Az új tartalom feldolgozása (B) Idő Tevékenységek Tevékenység célja.Elemzés. 20’ Majd visszatérve az alapcsoportjukhoz a hallgatók ismertetik csoporttársaikkal Szóbeli tartalom a saját szövegük lényegét. a többi szöveg tartalmának meghallgatása – mindenki számára meglegyenek. több lehetőség van a szervezésre: dolgozhatunk kevesebb szöveggel vagy dolgozhatnak párok azonos szöveggel – a lényeg az. akiknél elegendőnek tartjuk az előzetes tudást ahhoz.

lépések száma függ a csoportok számától) A csoport fürtábráját és vázlattervét annyi példányban készítik el. amennyire majd a bemutatás során szükség lesz. majd ábrázolása fürtábrán.Csomagolópatése pír Kupaktanács Filctoll Osszák meg a hallgatók egymással kiscsoportban az elkészült vázlattervüket és Lényegkiemelés állapodjanak meg egy közös vázlattervben.Eltérő megoldások Három megy. Milyen szempontoknak kell megj elennie egy projekt leírásában? Gyűjtsenek projekttémákat a D3-as mellékletben megszólaló gyerekek érdeklődését felkelthetik 10’ Térjenek vissza a csoportok a foglalkozás elején összegyűjtött témajegyzékhez. A témajegyzék és kérdések csoportosítása – fő témák és az azon belüli altémák meghatározása.) Csomagolópapír Filctoll 5’ 206 . Logikai rendezés egészítsék ki azt tapasztalataik. Minden cso. 10’ A csoportok megosztják egymással csoportosításuk eredményét. ahány vegyes csoportot fogunk alakítani a foglalkozás végén a bemutatásokhoz. 10 érdeklődésére? CsomagolópaKözös vázlat pír készítése Filctoll Csoportmunka Témagyűjtés Fürtábra készí. vázlataik alapján. s készítsenek egyénileg egy általánosan használható vázlattervet a projektleíráshoz. port kiegészítheti.IV. Hatékony tanulásszervezési módszerek Olvassák el a hallgatók a terveket. megváltoztathatja saját fürtábráját a többi csoportnál szerzett megismerése egy marad (a tapasztalatok alapján. (Annyi példányt kell készíteni csoportonként.

anyagok (mellékletek) 10’ Az A és a B úton haladók vegyes csoportokat alkotnak úgy. változtatásra. A szakirodalmi is. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. fejlesztendő készségek.frontális kapcsolódó összegyűjtött témajegyzék általunk kiegészített. és értékeljék a B úton haladó csoport. javaslatot tegyenek a kiegészítésre.Frontális úton haladók csoporton belüli bemutatójának tartalmáról. a projekt témájához Az ismeretek felele. ellenőrzés és értékelés Idő Tevékenységek Tevékenység célja. felvetődő kérdések) – ez az alapja az zése órán készítendő projekttervnek. kérdésnek néztek utána. hogy ismereteik alapján kérdezzenek.venítése.Szóforgó nése Csoportforgó Lényegi jegyek ki- Számítógép. Elkészült fürtábrák. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. zett munkáról Foglalkozásvázlat II. milyen eredményre jutottak?  A projekt fogalmának meghatározása. Az eddig A úton haladóknak az a feladatuk.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben III. anyagok (mellékletek) 10’ Az előző foglalkozáson végzett munka visszacsatolása. I. fejlesztendő készségek. altémák. a feldolgozás előkészítése Idő Tevékenységek Tevékenység célja. Az új tartalom összefoglalása.Plakátbemutameretek és a gyakor. összedolgozott vál.tás lati tapasztalatok összekapcsolása. vázlattervek D4 – Szempontok a tervbemutatók értékeléséhez 10’ Csoportonként meghallgatjuk egy-egy A úton haladó hallgató értékelését a B Visszajelzés a vég. Érdeklődés megjele. Projektor 15’ 207 . ahányféle B úton haladó csoportból jelen vannak a csoportban). minél többféle eredeti munka álljon rendelkezésre az új csoportban. rendszeretozatának kivetítése (fő témák. A B úton haladók ismertetik a csoporttal fürtábrájukat és vázlattervüket (tehát annyi munka kerül bemutatásra a csoporton belül. Ráhangolódás. hogy egy-egy csoportnak lehetőleg minél több alapcsoportból legyen tagja. Az otthoni munka eredményének összegyűjtése a csoportokon belül:  Milyen témának.

 felelősök.Tervkészítés hoz. Csoportmunka Számítógép internet kapcsolattal csoportonként Csoportonként adathordozó lépések meghatározása.  anyaggyűjtés – források meghatározása. érdeklődés alapján a csoportok megszervezése.IV. A cél az. Hatékony tanulásszervezési módszerek  Mely témák feldolgozásával foglalkoznának szívesen a csoport tagjai? 5’ emelése Frontális Az együtt dolgozó csoportok megszervezése. * A foglalkozások javasolt időkerete – a csoport egyedi igényeitől függően  – változtatható. hogy a végére teljes képünk lehessen a projektekről.  időterv. Együttműködés A készítendő tervnek tartalmaznia kell: ______________________  a cél meghatározása. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök.  produktum meghatározása. fejlesztendő készségek. hogy a projekt megvalósítására mennyi ideje van a Döntéshozatal csoportoknak (3-6 hét lehetőségeink szerint). egy-egy csoporthoz tartozzon egy vagy két fő téma. Az új tartalom feldolgozása Idő 30’ Tevékenységek Tevékenység célja. hogy a fő témák le legyenek fedve. rendszeressége. részfeladatok. 208 . határidők.  dokumentálás módja. II. anyagok (mellékletek) A csoportok tervet készítenek az általuk választott fő téma/témák feldolgozásá. Meg kell határoznunk.  kapcsolattartás módja. A témaválasztás.

megszervezése A csoportoknak határidő kiadása. anyagok (mellékletek) 20’ A csoportok bemutatják elkészült terveiket – kivetíti minden csoport.Frontális terv. (Megkönnyíti a munkát. illetve a bemutatók sorrendjének kialakítására. fejlesztendő készségek. A bemu. a technikai előkészítésre. amikorra előzetesen bekérjük. rése. milyen idő és eszközigénnyel kívánják munkájukat bemutatni. Az új tartalom összefoglalása. ismertetés projektor Az elvárások tudatosítása szempontok alapján. konzultációk egyez. Célszerű vállalkozó hallgatókat felkérni az igények begyűjtésére. Ezen keresztül tanári segítséget is adhatunk további munkájukhoz. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. ha háttérként minden csoport feladatai eredményét és dokumentációját az erre a célra kialakított elektronikus (pl. hogy milyen formában.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben III.) 209 .: moodle) keretrendszeren adja le a kijelölt határidőig.További munka tetése. tatáskor minden csoportnak legyen egy értékelő párja.A részek megisme. Kommunikáció Értékelés D4 – Szempontok a tervbemutatók értékeléséhez 10’ A tervbemutatók és értékelések alapján a további munkák.Számítógép. ellenőrzés és értékelés Idő Tevékenységek Tevékenység célja.

Hatékony tanulásszervezési módszerek 210 .IV.

A bő kínálat a szakirodalmi hátteret is adja.  Témaválasztások (tanterv. IFA-OKI IFK 1991 211 . illetve áldoztatik fel a rendszerint készen kapott és csak elfogadandó általános érvényű igazságok oltárán. amelynek a középpontjában egy probléma áll. a teljes helyi tanterv projektben való feldolgozásáig – projektek az időben.  Projekttémák a gyakorlatban. A feladat nem egyszerűen a probléma megoldása vagy megválasztása. akik dolgoztak már projekttel. T2 – Kiegészítő szöveg a projektről A projektekről általában7 Mi a projekt? A projekt egy sajátos tanulási egység. Épp ezért azonos problémára épülő projektből sincs két egyforma.  Tanárok véleménye. más gyerekek. tudomány centrikus tanulásszervezésben épp a problémák konkrétságából és egyediségéből fakadó gazdagság vész el.  Gyerekek véleménye. amely a való világban az adott problémához organikusan kapcsolódik.  A projekt értékelése.  Hogyan jelenik meg a külvilág a projektekben. Ezért tehát minden projekt szigorúan véve végtelen és ugyanakkor egyedi. nem lehet és nem szabad az egyetemi óra keretében mindet felhasználni! T1 –Lehetséges lista a projektről Mi jut eszükbe. hanem a konkrétság gazdagságában.  A tanórai keretek és a projekt.  Az órai projekttől a témahéten át az éves projektig.  Projektterv készítése. milyen hagyományait ismerjük?  Miért dolgozzunk projekttel a gyerek nézőpontjából?  Mi a tanár szerepe a projektben?  A projekt lépései. kinek a nevéhez köthető. A trad icionális. hanem a lehető legtöbb vonatkozásnak és összefüggésnek a feltárása. hiszen más környezetben. illetve milyen kérdéseket fogalmaznak meg a projektről?  Pedagógiatörténet – hol jelent meg a projekt.  Gyakorlata a mai iskolákban. tananyagon kívül) – hogyan szervezzük a téma kiválasztását?  Jellemzői (ami nélkül nincs projekt). 7 Hortobágyi Katalin: Projekt kézikönyv.  Konkrét projektleírások. más tanárok segítségével dolgoznak rajtuk. tantárgyi vagy integrált projekt.  Projektproduktumok.  A fogalom meghatározása. akik dolgoztak már projekttel.  A projekt szakirodalma.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Mellékletek a foglalkozáshoz A mellékletek közül a felhasználó oktató választhat.  Projektek a mindennapokban. hiszen a projektekben a problémák nem absztrakt síkon jelennek meg.

a verbalizmus uralmára és a receptív képességek dominanciájára építő tradicionális oktatásban humanista frázissá züllött. Csakhogy épp mert kooperációról. (Így lehet eljutni például az ivóvíz tisztaságának hétköznapi kérdésétől a kémiai. Abból. a szavakkal való megformálás mellett a kézzel való megformálás. A projektmódszer tudatos tervezést igényel. hogy mint cselekvés kooperatív. Az első az egész folyamatra vonatkozik. hogy mit tekintünk központi kérdésnek. nem pedig pusztán azon ismeretekét és készségekét. A tervezés másik dimenziója maguknak az egyes projekteknek a megtervezését jelenti. A pontos megfigyelés. a projekt módszer alkalmazásával ezzel szemben valósággá lehet. amelynek során meghatározott ismeretekhez és képességekhez kívánjuk eljuttatni a tanulókat. a tanár irányító szerepe az együttműködés mozzanatában szinte észrevétlenül van jelen.IV. az úthoz. Olyan piramis. cselekvés és ellenőrzés célorientált mozzanataiban. hogy tehát az egyes projektek az utat kijelölő tanári inspirációk hatására részben – de olykor nagyrészt – a tanulók életéhez. A tervezés különös izgalma és mondtatni varázsa itt épp abban van. amelyeket egy uniformizált folyamat végén a tanulók igen nagy szórással sajátíthatnak csak el. Az a megállapítás. Ezért aztán a projekt témájától függetlenül a szociális tanulás 212 . hogy a vizsgálat kiinduló és centrális kérdésének megválasztása véletlenszerű. mind-mind egyenértékű szereplő lesz a közösen választott feladat közös megoldásában. A tervezés két fő dimenzióban történik. Az előbbi példánál m aradva. Nevezetesen arra. a választott megközelítési mód szellemessége és eredetisége. akkor ez az aspektus rendeli magához a különféle vonatkozásokat és ez is segít végül is elvágni a végtelenbe irányuló fonalakat. Hatékony tanulásszervezési módszerek Mindebből tévedés volna a projektmódszert valamiféle szabad asszociációs láncolatként – netán tanulói és tanári rögtönzések vagy csapongások egyvelegeként elképzelni. ha a tervezés a víz komplexumot kémiai indíttatással jeleníti meg a tanulási program egészében. hogy a diszciplinaritás jelen van – a projektmódszer esetében is éppen abban jut kifejezésre. élményeihez tapadó problémákból keletkeznek. A téma sokoldalú megközelítése sokszemélyű megközelítést is jelent. Megszűnik a verbális képességek fölényhelyzete. hiszen itt nem egyetlen etalon hitelesíti a tehetséget. hogy a gyerekek maguk is hoznak macskaköveket. a jó szervezés. hogy minden gyerek tehetséges lehet valamiben. csakhogy elsősorban a tanulói tevékenységek tervezését. A tantárgy-jelleg – az tehát. hogy a projekt konkrét és egyedi – azaz az adott téma hely és személyek determinálta megjelenése – logikusan következik. A kooperáció a tanári és tanulói szerepek különbözőségének érvényesülése mellett valósul meg. Inspiráló és tudatos tanári segítség kell ahhoz. biológiai. hogy megfelelően illeszkedjenek egymáshoz és a lehető legkisebb hézagot hagyják maguk között.) A projekt tehát – mint ahogy azt a bevezetőben már írtam – mindig komplex. ökológiai és társadalmi vonatkozásokig. hanem egy ennél fontosabb dologra is. nem pedig hierarchikus munkamegosztásról van szó. A projekt konkrét gazdagságát és ennek kapcsán a megközelítési utak sokféleségét hangsúlyozva nemcsak a tematikai megközelítés különbözőségére és az ezek közötti választás lehetőségekre kell felhívni a figyelmet. a valamiben több képességű társ vezetése melletti pontos kivit elezés. amelyhez tanár és diák eg yaránt hordja az építőelemeket. hogy ez egyenlő felelősséggel és egyforma tudatossággal történik. Az egyaránt persze nem jelenti azt. A projektek mint önálló macskakövek borítják ezt az utat és a tervezés dolga éppen az. hogy eltérő képességstruktúrák egyenértékű szerephez juthatnak itt. hogy a tanulókkal közösen a probléma lehető le gtöbb vonatkozása a vizsgálódás mágneses erőterébe kerüljön. Ez azonban nem azt jelenti. feloldódik a közös tervezés.

mint az. amelynél az okokat vagy következményeket következetesen feltárni szándékozó kíváncsiság ne nyitná ki az iskola kapuit. Ezúttal a rombolás és építés ellentétéről lesz szó. hogy bármely feladat megoldásához ö nmagunk keretein belül. Mert az a fontos itt. Projekt munkát szervezni és kivitelezni egyszerűen lehetetlen parancsnoki hídon állva. hogy a szerző épp melyik ismérvet tartja valami miatt. amely éppen életközeli problémákból indít. amelyről végezetül szólni szeretnék. az iskola és az „Élet” közé emelt. hogy az egyedinek és a kollektívnek. sem az érzelmi viszonyulás árnyalataiban nem vagyunk soha azonosak. tehetsége és ambíciói birtokában válasszon olyan részfeladatokat. Ezzel már a projekt módszer újabb. De ez a dialektikus egység nem is annyira a kommentárok. nagylelkűségétől vagy hangulatától függjön. Míg tehát egy hagyományos tanóra. lehet a tanulói aktivitás életre hívója és megbecsülője. egyforma tempót követel. ugyanolyan algoritmusokat. A projektnek ez a jellegzetessége maga is komplex. a vezetésnek és vezetettségnek az egysége csorbát nem szenvedhet. tapasztalatai. motiváltsága. mint kollektivizáló hatása. amelynek nyomvonalai ne vezetnének az iskolán túlra. Ezzel szemben a projekt. Nagyon fontos. Aki ugyanis projektet szervez. hogy ki-ki a maga individualitását vigye a közös játszmába. hogy maga a módszer garantálja. épp mert komplex rendszerként szolgái tanulmányozásra. mint az a lehetőség. hogy a tevékenység belső szükségleteihez igazodó időkereteket nyerjen ezáltal. Csakúgy. Hogy ez a „bezárás” egyúttal felszabadulást jelent. sem ízlésben. eleve kizárja. más-más aspektusra helyezi a hangsúlyt. de ezen belül az ügyhöz való egyéni hozzájárulások különbözőségének tisztelete is. ha valaki akarja. Mert sem tehetségben. láthatatlanságában is erős falakat. ahelyett. hogy mindenkitő1 ugyanolyan megközelítést. talán mondani is felesleges. És lerombolja a projekt módszer az iskola és társadalom. A tanár vagy a tankönyv nem egyszerűen információforrásként veszíti el egyeduralmát vagy vezető 213 . mennyit ad föl a pedagógusi autoritásból. vagy olyan kiindulási pontokat. ezért a legjobb kivitelezés szerint sem illik igazából senkire. Magának a végr ehajtandó feladatnak a sokfélesége biztosítja a közös ügyhöz való hozzájárulás sokféleségét is. Mert a kooperatív jelleg semmivel sem erősebb itt. és minden résztvevő minden irányú tapasztalataira épít. Az átlaghoz igazodó tanórai osztálymunka legnagyobb keserve éppen az. amelyen megtanulható az együttműködés. lehet kooperatív műveletekre épített. Ezért a projekt módszer individualizáló jellege épp oly joggal hangsúlyozható. de lehet mindennek az ellenkezője is. amelyek pillanatnyi kondícióinak megfelelnek. hogy szabad belátásától. mint amikor a hagyományos tanári szerep ornátusában kényszerül megjelenni. A tanár ugyanis ebben a partneri viszonyban inkább lehet önmaga. A szakirodalomban attól függően. addig a projekt módszer a pedagógust jobban „bezárja” a diákokkal való partneri együttműködés viszonyrendszerébe. vagy éppen saját fogékonysága okán hangsúlyozandónak. mint a valóságos folyamat miatt érdekel bennünket. Elveszti ezt az ornátust. Az információ így is.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben terepe is. hogy közvetlen teremtő emberi kapcsolatokat nyerjen ezáltal. hogy tanórába zárná diákjait és önmagát. Nem így a projekt. gyengeségeink és erősségeink koordinátái között láthassunk neki. Ismét egy dialektikus ellentétpár. hogy ki-ki a maga korábbi élményei. sem érdeklődésben. úgy is megannyi iskolán kívüli forrásból árad. Jószerivel alig képzelhető el olyan projekt. A tradicionális oktatás nehezen köt szövetséget ezzel a kontrollálhatatlan bőséggel. Blokkosított vagy epochális időtervezésként említi ezt a szakirodalom. Mert a projekt módszer „rombol” is: az iskolán belül ledönti a tanórák közötti csengőszóból és nyúlfarknyi szünetekből emelt falakat. minden külön didaktikai erőfeszítés nélkül teszi lehetővé. a szabad választásnak és a közös célra törekvésnek. igen fontos jellegzetességénél tartunk.

orvos. Scheibner. Kialakítása az amerikai Progressiv Education képviselője. Erre leggyakrabban az év vége táján. a Jenaplan szerinti csoportmunka) valamint a reformpedagógiai orientációjú falusi iskolai törekvésekkel (Haase. úgymond: „helyretételében” is. Kerschensteiner. Azok gondolatai német közvetítéssel jutottak el később az amerikai műszaki főiskolákra. a kompetenciák valóságos társadalmi megosztottságának. amely évente ebben a formában legalább egy alkalommal ne szervezne valamilyen projektmunkát. amely az iskolai tevékenység tipikus egységét jelenti. mint egy tanár. C).” 1918-ban jelent meg The Project Method című tanulmánya. mérnök vagy szakács kompetensebb értékelő lehet. amelynek középpontjában a tervszerűen kialakított. ami némiképp korlátozza a módszer pedagógiai hasznosságát. a céltudatos tervezés hangsúlyozása. Jelenleg szinte alig van olyan német középiskola. Makarenko. másoktól tanulni tudó tanár követésre motiváló emberi példájával gazdagítsa a diákokat. És ez azért van jól. Freinet) törekvéseivel. Wilhelm Heard Kilpatrick nevéhez fűződik.php 214 . problémaközpontú cselekvés gondolata áll. önképző jellegű tevékenységekre (pl. A projektoktatással a gyakorlatban leginkább a projekthetek formájában találkozhatunk. aki azt az álláspontot hangoztatta. A törekvés számos rokon vonást mutat továbbá azon reformiskolák gyakorlatával. John Dewey mellett talán legjelentősebb személyisége. A céltudatos tevékenység alkalmazása a pedagógiai folyamatban is utalt a koncepció legfőbb alapelvére. mert az annak során szerzett tapasztalatok és a megfogalmazódó következtetések ebben az esetben nem épülhetnek be szervesen módon az oktatás folyamatába. Gaudig. hanem sokkal inkább ezekben a tevékenységekben rejlő lehetőségekből nyert tanulási tapasztalat által. a jelenlegi alternatív iskolák történeti előzményei és jelenlegi formái. A projekt-módszer. adja a veleszületett – napjainkban sajnos gyakran elpazarolt – gyermeki képességek hasznosításának legfőbb garanciáját. Azonban csak Kilpatrick korábban említett programadó írása nyomán vette kezdetét az a nagyarányú pedagógiai recepciós folyamat. D) szövegek a projektről A) A projektoktatás8 A „projektoktatás” azt a törekvést takarja. Dewey szavaival élve a learning by doing jellegzetes példájáról. Magát a projekt gondolatot nem Kilpatrick találta ki. D1 – A). az aktivitás. valamilyen tárgyi vagy szellemi produktum létrehozására irányuló törekvés) számos rokon vonást mutat a munkaiskola különböző teoretikusainak (pl. vagyis a pragmatizmus szellemében kialakított iskolai gyakorlatról van szó. A megfelelő vezetés mellett megvalósuló tervek nem csupán a rövidebb távú tevékenységeink céljainak teljesülése által biztosítják azok sikerét.IV. Hatékony tanulásszervezési módszerek szerepét. A koncepció tanulással kapcsolatos fogalmai (pl. szívből jövő tervszerű cselekvés. Reichwein). amelynek teljes címe. mert ez felel meg a valóságos emberi viszonyoknak. A koncepció visszavezethető a XVIII.i-dome. hogy a tanulókkal együtt. de az információk. a begyűjtött tények értékelésében. századi építészeti akadémiák munkájához.és reformpedagógia a gyakorlatban http://www. B). Ferriere. hogy „a valamely közösségi helyzetből fakadó.hu/reformpedagogia/index. Ugyanis 8 Györgyiné Koncz Judit – Kasnya-Kovácsné Bakacs Judit – Kopp Erika – Németh András: Alternatív. Adott esetben egy-egy részkérdést vagy összefüggést illetően egy erdész. Blonszkij. amelynek hatása a későbbi idők számos iskolakísérletében és több ezer tanulmányban is tükröződik. amelyek nagy súlyt h elyeznek az öntevékeny. A projekt módszer lerombolja tehát a „mindentudó tanár” nimbuszát. Landerzeihungsheimmozgalom. a nyári szünetet megelőző időben kerül sor.

fotó. kézműves tevékenységekkel („Készítsünk vas alódeszkát”. „őshüllő-projekt”) való elmélyült foglalkozás. Ennek hatása természetesen közvetlen módon is jelentkezhet. amelyek jelentős mértékben hozzájárultak a levegő minőségének javulásához. A projektoktatás prototípusának ugyanis a Collings által leírt „tífuszprojekt” tekinthető. Az egyes iskolákban megvalósított külö nböző projektek gyakran szabadidős tevékenység jelleget öltenek (pl. elsősorban receptív jellegű tanulási formák) megváltoznának. és valóban projektek keretében folyna a munka. „Szerezzünk zenét”).). amikor a projektmunka során elkészített alkotás közvetlen formában is hozzájárul az életkörülmények javításához.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben ekkorra a dolgozatokat már megírták. A „célirányos cselekvést” gyakran összekapcsolják azzal az elvárással. „Csibeetető készítése”. Ezt követően több napon át folyhatna (lehetőség szerint több évfolyamot magába foglaló vegyes csoportok keretében) az „alkotás” elkészítése. Nyilvánvaló. illetve viszonylag könnyen megvalósítható. és gondo skodott azok megszüntetéséről is. kézzel fogható haszna is megtapasztalhatóvá váljon. Ennek az időnek a hatékony kihasználása csak abban az esetben lenne lehetséges. amelynek keretében egy tanulócsoport feltárta az egyik osztálytársa családjában gyakori tífuszos megbetegedések okait. „Dunai csónaktúra”. amelyekből a tanulók kiválaszthatnák az érdeklődésüknek le ginkább megfelelő projekttémákat. tulajdonképpen a tankönyveket is eltették már. Amennyiben a projektek alapján dolgozó iskolák esetében egyáltalán beszélhetünk hagyományos értelemben vett oktatásról. olyan jellegű tevékenység is bevonható lenne. Ebben az esetben a „célirányos cselekvés” egyben társada lmi szempontból is hasznos cselekvés formájában került megvalósításra. Ez jelentkezhet közvetett formában. hogy az „hasznos célok” megvalósítására irányuljon. „indiánprojekt”. Ennek előkészítésére tanárokból. „A szomszéd iskolákkal közös iskolai ünnep és kiállítás”) 215 . eredményeit bemutató előadás vagy kiállítás keretében. mint valamilyen érdekes dologgal (pl. földrajzi jellegű terepgyakorlatok stb. Ebbe a körbe minden. vagyis annak eredményeként valamely adott napi vagy heti munka konkrét. sem a tanárok sem a diákok nem motiváltak kellő mértékben a megfelelő szintű megvalósításban. amelyek ennek ellenére természetesen megőrzik a projektmunka eredeti sajátosságait is. A finn Rovaniemi Egyetem munkatársa. így mindenki leeresztett. például. az elkészített különböző jellegű művészeti (képzőművészeti. „Hogyan arat Jones úr új aratógépével stb. a csoportok összeállításának szempontjai. amely pedagógiai szempontból felhasználhatónak tűnik. hogy a „tettesek” egy része a vizsgálatot végző tanulók családjához tartozott) jól érzékelhető szokásváltozások következtek be. A projektmunka során az egyik finn iskola osztálya nag yszámú mérési eredmény alapján kimutatta a télen hosszabb ideig parkoló autók és mot orkerékpárok „bemelegítésével” és „melegen tartásával” kapcsolatos rossz szokások káros következményeit. tanulókból. Egyébként a projektek jelentős része egyébként is valamilyen kapcsolatban áll a környezetvédelemmel. Megkülönbözteti a tanulmányi kirándulással („Murphy asszony napraforgói”. például amikor valamely rendezvény bevételéből lehetőség nyílik valamilyen karitatív akció támogatására. vagy ökológiai. esetleg szülőkből vagy külső szakértőkből álló munkacsoport dolgozhatná ki azokat a javaslatokat. Kyösti Kurtakko számol be egy ilyen jellegű környezetvédelmi projekt sikeréről. akkor az gyakran nem más. vagy táncjáték. videó) kézműves. A Collings által leírt projektek többsége jól érzékelteti azt az alapvető pedagógiai igényt. Az eredmények nyilvánosság elé tárására kidolgozott különböző (részben a helyi sajtó segítségével megvalósuló) akciók hatására az autótulajdonosok körében (elképzelhető. szociális. amely közel áll az iskola hagyományos feladataihoz és annak valóságához is. ha az oktatás megszokott feltételei (órarend. az osztályban folyó. kertészeti (az iskolakert vagy öntözőberendezés kialakítása) munkák. Ezt aztán az utolsó napon az iskolaközösség és a téma iránt érdeklődő külső résztvevők jelenlétében kerülhetne bemutatásra: egy kisebb színdarab. Ezek minden elemükben és pontosan megfelelnek a Kilpatrick által megfogalmazott pedagógiai útmutatásoknak. illetve valamely erre irányuló saját kezdeményezés megvalósítása. a jegyeket lezárták. hogy a fenti szempontok ilyen mértékben történő érvényesüléséről csak a kimagasló színvonalú projektek kapcsán beszélhetünk.

„Képek”) kapcsolatos projekteket. 2. Ehhez a Herbert Gudjons különböző koncepciók elemzése alapján megfogalmazott négy alapvető fokozatát használjuk. illetve azt egy ötödik elemmel is kiegészítjük. az ezzel összefüggésben publikált számos példa azt bizonyítja. az önállóság. 5. és szükség esetén az eredeti terv rugalmas módosítása. akinek legfontosabb feladatai: a tanácsadás. pedagógiai jellemzők (Herbert Gudjons nyomán): 1. Felülvizsgálat: az elkészült alkotás és az elkészítés folyamatának csoportszintű értékelése. Lehetőség szerint „minden érzékszerv” bekapcsolása a tevékenységbe. 4.” A módszer főbb jellegzetességeit az alábbi definíció segítségével összegezhetjük: A projektoktatás tanítási-tanulási folyamat megszervezésének az a formája. amelyek lehetővé teszik a problémamegoldó gondolkodás. és ügyelünk arra is. 3. feltétlenül szem előtt kell tartanunk egy fontos „belső határt”. a segítségnyújtás. a résztvevők érdeklődésével. amely egyben lehetővé teszi a tevékenység során megjelenő műveltségtartalmak hatékonyabb elsajátítását is. a résztvevők általi közös tevékenység keretében meghatározott. a tervszerű cselekvés. Projektoktatás – metodikai lépések. Továbbfejlesztés: szükség szerint az értékelés eredményei – a felvetődő kérdések és további feladatok – nyomán új projektek kidolgozása és/vagy az eredmények felhasználása a különböző tantárgyak és műveltségtartalmak továbbfejlesztése érdekében. A végső eredmények: kiállítások. a mindennapi élettel. beszámolók. Hol húzhatók meg a projektoktatás határai? Az számos tényezőtől függ. Kivitelezés: cselekvő együttműködés – a probléma jellegének megfelelő taneszközök. Mindezen sikeres elemek ellenére jogosnak tűnik Benner és Ramseger azzal az illúzióval összefüggő figyelmeztetése. amely szerint „a tanulók az oktatás során olyan feladatokat és problémákat is képesek lennének megoldani.IV.és kommunikációs képesség (tovább) fejlesztését. a koordináció. valamint közösségi-. A projektoktatás elméleti-koncepcionális továbbfejlesztése. Amennyiben azonban a projekt fogalom határait nem rajzoljuk túl szélesre. amelyben a művelődési folyamatok részeként olyan konkrét. a kooperációs. főbb lépéseiben megtervezett és elfogadott feladatok kerülnek megvalósításra. hogy a hagyományos oktatás megújítására irányuló törekvései a projektoktatás legkiválóbb hagyományaira is épülhetnek. illetve a közös tevékenység céljára alapozódó folyamat kialakítása az egymásra épülő lépések egymásutánjának részletes megtervezésével. Emellett ezek megvalósulása során. „Játék a szabadban”) és történelmi témák elbeszélésével („Ball adák és dalok”. bemutatók keretében történő nyilvánosság elé tárása. Ez abban nyilvánul meg. A folyamat során jelentkező különböző problémák (konfliktusok. A továbbiakban tekintsük át ennek ideális esetben megjelenő főbb metodikai lépéseit. kommunikációs és tevékenységi formák kialakítása a különböző tantárgyi ismeretek integrációja az összefüggések felismerésére irányuló gondolkodás fejlesztése érdekében. A tanár a folyamat irányításának legfőbb felelőse marad. Feladatok (témák) megkeresése: társadalmi szempontból is jelentős tapasztalatok megszerzésére alkalmas problémaszerű helyzetek keresése. amelyekkel az iskolán kívül még maguk a felnőttek sem találkoztak. hogy 216 . hogy a „célirányos tevékenység” pedagógiai szempontjai is érvényesüljenek. viták. különböző munkatechnikák. Tervezés: a problémamegoldás. amelyek kapcsolatban állhatnak valamilyen konkrét helyzettel. és a bátorítás. Hatékony tanulásszervezési módszerek játékkal („Szobai játékok”. a feladatok megoldásának tárgyi nehézségei) az egész. illetve az egyes részcsoportok szintjén történő reflexív megoldása. már a „tífuszprojekt” esetében is megfigyelhető a társadalmi körülmények jobbá tételére irányuló törekvés. hogy az milyen mértékben válik az „iskolai eljárások jellegzetes elemeként” (Kilpatrick) az oktatás szerves részévé.

A reformpedagógiai szempontok alapján megvalósuló fejlesztés során ezzel összefüggésben az alábbiak figyelembevételét javaso lja: „Figyelmet érdemelnek azok a változtatások. hanem bizonyos „külső határokat” is figyelembe kell venni. hiszen a projektmunkára való ráhangolásnak az oktatás gyakorlatában különböző fokozatai vannak. Skiera Ehrenhard 217 . tudatosan és értelmesen megválasztott eszközeként. a nem megfelelően kiképzett és alkalmatlan tanár.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben ezek az oktatási célok sok esetben csak tervszerűen felépített oktatási folyamat keretében. illetve folyamatos gyakorlás során valósíthatók meg (pl. a matematika és az idegen nyelvek oktatása kapcsán). A különbség csupán az. hogy az iskola minden megnyilvánulási formájával összefüggésben eredményesen használható. lehetőség szerint az osztályterem belső terének felosztásában illetve átrendezésében bekövetkeznek. a jól kidolgozott módszertani eljárás hiánya. saját viszonyainkhoz alkalmazkodó módon történő felhasználása azonban továbbra is fontos feladatnak tekinthető. és ebben az oktatás különböző új formáinak kipróbálására viszonylag széles tér biztosítására. hogy a tanulás egészét nagyszámú projektre alapozott választási lehetőségek alapján alakítják ki. Az alternatív iskolák például oly módon valósítják meg Kilpatrick elképzeléseit. az iskolakezdés időszakában. hogy valamilyen öntevékeny és önművelő tevékenység magasabb formájaként. Kétségtelen. (. ami teljesítményként kívánatossá válik. Már Kilpatrick programadó munkájában is említést tesz a különböző külső határokról. hogy a projektoktatás különböző formái a sokszínű iskolai élet kialakításának is elengedhetetlen eszközei. a tantervek és iskolai programok új formáiban. Csak ez után lehetséges. hanem számos különböző „kidolgozott módszertani eljárás” áll a rendelk ezésünkre.) figyelmet érdemel továbbá a hagyományból fakadó ellenállás. Az azonban kétséges. és az irányítással és a felügyelettel összefüggő problémák megléte is.” Az idézetben megfogalmazódó megállapítások mind a mai napig aktuálisak. Ugyanis ezzel összefüggésben nem csupán a „belső”. szabadon is megvalósuljon. a tanár által vezetett tanulási folyamat. Természetesen ez a belső határ nem tekinthető merev formának. esetleg az iskola építészeti megoldásaiban. a ta nkönyvek. Az alternatív iskolák és a hagyományos reformpedagógiai orientációjú iskolák egyaránt törekszenek szervezeti kereteik kitágítására. Ezeknek a megfelelő kritikai szemlélettel történő felhasználása.. az iskolát fenntartó adófizető. jóllehet ezzel kapcsolatos elképzeléseit nem fejti ki részletesen. de mindezek közül leginkább abban a megváltozott beállítódásban. hogy már nem csupán egy. amelyek a terv megvalósulása során az osztályok bútoraiban és egyéb berendezésében. projekt formájában..

Örökké fáradtak. 1999) Az iskolai kihívásokat a társadalom rosszul értelmezett elvárásai gerjesztik. oktatás önmagában hordozza a gyermekközpontúságot. Már az elemi szinten elkezdődik egy túlképzés. fejfájás. hasfájás figyelhető meg náluk. 1933.” (Deli. vonja le következtetését az ELTE társadalmi és neveléspszichológiai tanszékének kutatócsoportja.. Az érdeklődésre. amelyeknek mind a pedagógus. otthon a háztartásban ritkán segítenek. Megjelen nek-e az általános pedagógiai célkitűzésektől eltérő célmegfogalmazások a projektpedagógiában? Igen is. Kecskemét 2002. nem enged be falai közé „új” tanítási-tanulási stratégiákat. a most említésre kerülő szempontok szükségszerűvé teszik a projektpedagógia alkalmazását. szabadidejük alig van.” (Szabó. A projektpedagógiában a gyermek elsősorban fejlődik és nem fejlesztik. Az iskolában csak a produktum. nem érzi jól magát a szülő. idegesség. (Vekerdy. A családon belüli nevelés alárendelődik az iskolai követelményeknek. a gyermek által már amúgy sem kedvelt rátanulással megfosztja a személyiségfejlesztésben oly fontos játék és közös tevékenységek lehetőségétől. 1999) 9 Hegedős Gábor – Mayer Ágnes – Szécsi Gábor –Zombori Béla: Projektpedagógia. 1989) Ha az iskola nem mérsékli önmagát. ezt az értéktelenséget közvetítve a szülőknek és számon kérve tőlük. ahogy saját korosztályuktól elvárható. ahol ezek az alapelvek az elmélet szintjén maradnak. a pedagógiai gyakorlat tapasztalatai milyen változásokat indukálnak a nevelés folyamatában. A jó képességstruktúrával rendelkező gyermektől terhelhetősége miatt egyre többet követel az iskola. az aktivitásra. Tanítani annyit jelent. „Az ember elsődleges természetében in potencia benne van a fejlődés. a továbbképzésben megerősített deklarált pedagógiai alapelvekből a gyakorlatban csak a tanítás marad. A 9-13-17 éves gyermekek többsége szorong. 16. a pedagógia és pszicholó gia kutatásának eredményei.) A bevezetésben már írtunk arról. de az oktatás folyamatának szervezése olyan tantervi kereteket biztosít. Az ott felsoroltak lehetővé. Kollár és mtsi.IV. A kizárólag verbalizmusra támaszkodó túlképzésnek egyetlen szereplője sem érzi jól magát. 1988. Kollár és mtsi. megfosztva a „lemaradókat” a kortársi referenciákban meglévő nevelődés lehetőségétől. hogy a társadalmi kihívások. (Hentig. az együttműködésre alapozott nevelés. hogy . 64. Az értékekre nevelő. A pedagógusképzésben megtanult. meg nem is.Elmondjuk. Rosszkedvű és rossz idegzetű nemzedék nő fel.. és a szocializáció útján öröklődik. ahol a gyermekekre vonatkozó alapelvek automatikusan érvényesülnek. mert a hagyományos oktatás alapelvek szintjén deklarálja az egyéni és életkori sajátosságokból adódó oktatáselméleti alapelveket. ami a könyvben van. mind a gyermek igyekszik megfelelni. Nem. (N. természetessé válik. mert már rég az iskola elvárásainak és nem a gyermekének akar megfelelni. mind a szülő. sportolni. amelyet korai szelekcióval erősítenek. 1997. mint növekedés..) Dewey szerint a nevelés nem más. 218 . (N. Hatékony tanulásszervezési módszerek B) Érvek a projektpedagógia alkalmazásához9 A stratégia az oktatásban (a nevelésben) sajátságos célok elérését szolgálja. negatív tanulási viszonyulása állandó sul. és nem az ember az érdekes. II. akkor a felnövekvő nemzedék rosszkedve.) Végül. (Dewey. kirándulni nem járnak. 1986) A projektpedagógiának a gyakorlata olyan. az értékteremtő iskola a tanulási korszak elején szembesíti a gyermekek egy részét saját értéktelenségével. A lemaradót felzárkóztató programok címén. a gyakorlatban nem realizálódnak. mint sajátos célt. Tanítóképző Főiskolai Kar. A felmérés szerint társas kapcsolataik nem fejlődnek úgy.

Ezek külön-külön és együttesen is megállják a helyüket. Amíg tegnap még elegendő volt a hasonló szakmában tanúskodók 'kollégiuma'. mint mennyiségi mutatóik determinálják. az iskola a saját energiáit az ismeretek közvetítésére. A pedagógiai szakirodalom általában megelégszik azzal. A tág értelmezésben a tanulás új tapasztalatok. a tanulás. újraértelmezzük a tanulás néhány jellegzetes sajátosságát. birtoklását jelenti. meglátásunk szerint. 219 . amikor a tanulás örömforrást jelent. Szűkebb értelemben az iskolai követelmények. ismerethez jutnak a tanulók. az örömforrás. modulokra estek szét. miként az említett 'kollégium'. Az iskola céljai és feladatai a nevelés. 192. Mellőzve a hierarchiát. A mi felfogásunk a nevelődésre. (Szabó. A tudomány. az ismeretszerzés sokszínűségére helyezi a hangsúlyt. hogy a projektpedagógia alkalmazásával fejlődik a gyermekek együttműködése. új ismeretek. hanem egy sokkal sűrűbb együttműködést követelve a team tagjaitól” (Magyari Beck. a tanítás és a tanulás folyamán és folyam atában konkretizálódnak. Ezek fejlesztése az alternatív lehetőségeket is tartalmazó csoporttevékenységekben valósítható meg. új tevékenységek elsajátítását. tananyagok elsajátítását értjük tanulás alatt. hisz a vállalatok egyénenkénti gazdasági sikereit sokkal i nkább fejlesztéseik. A másik. vitakészsége. Ahhoz. a tanulók energiáit a lecketanulásra koncentrálja. Pl. Felfogásunk szerint az iskolai tananyag által kijelölt tudás nem élvez elsőbbséget a tanulás folyamatában. az alacsonyabb döntési szinteken lévőknek kell vállalniuk a felelősséget. vagy külső. ha az elsajátítás folyamán pozitív irányú változások jönnek létre a személyiségben. az élmény összeegyeztethető fogalmak. Pedig itt többről van szó. Pedagógiai értelemben akkor beszélünk tanulásról. A projektorientált tevékenység erre is felkészít. mások véleményének elfogadása. Sajnos. A spontán tanulásnál nem a tanuláson van a hangsúly. 1982. amikor egy kitűzött távoli cél elérése érdekében tanulunk. A tanulók többsége nem azért megy szívesen osztálykirándulásra. A tanulás értelmezésének. más személy által meghatározott. A döntési képesség és az érzelmi stabilitás (érzelmi intelligencia) kialakítása elengedhetetlen követelménnyé vált. De nem ám úgy. A cél megfogalmazása lehet az egyén által megfogalmazott. definiálásának nagyon sokféle változata van.: a játék. a termelés szintén újfajta elvárásokkal lép fel az oktatással szemben. vagy a hobbihoz kapcsolódó ismeretszerzés. A különböző érdeklődésű tanulók a közös cél megvalósításáért csoportba szerveződve tevékenykednek. A tanulás az egyénben nem tudatosult kísérő jelensége valamely tevékenységnek. hogy a projektpedagógia helye. A projektpedagógia felfogásában a tanulás. mert ott tanulnak. Ez az úgynevezett 'toyotizmus'. projektekre. A tanulás irányultságát tekintve lehet spontán és szándékos. a tudományos kutatás is fellép a maga igényével. mára már az interdiszciplináris team lett a divat. Az osztálykirándulásokon ennek ellenére mégis rengeteg tapasztalathoz.) Ez a fajta együttműködés a tudomány termelőerővé válásával hétköznapivá vált. Az első. az oktatás. A tanulásban való részvétel szerint a tanulás lehet:  próba-szerencse. hanem a produktum elkészítésén van a hangsúly. A szándékos tanulásnak jelen keretek között két módját említjük meg. A merev hierarchiák helyett a nagy vállalatok is igyekeznek gyors reagálású egységeket bevetni a gyilkos versenyen. De lehet ilyen egy étel elkészítése is. A vállalatok teamekre. Jelentőségük a személyiségfejlesztésben azonos. Nem a tan uláson. Erről Magyari Beck István így ír: „Ám a tudományok ilyen eseti kölcsönhatása érthetően új tudományszervezeti formákat is követel.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben A gazdaság. A mi felfogásunkban a tanulásnak létezik egy tág és egy szűk értelmezése. 1997) A magas szintű tudás megszerzése már önmagában nem elegendő. szerepe értelmezhető legyen.

A projektpedagógia ugyanakkor nem zárja ki a deduktív tanulási stratégiát. de növelné a tartósan elsajátított átlagtudás mennyiségét. Pl. A három javasolt tanulási mód Simon szerint jól megfér egymás mellett. a tanulók igényének és képességstruktúrájának megfelelően egymás mellé rendeli a kétfajta tanulási stratégiát. kísérletek stb. határozzák meg.: kísérletezések. Tapasztalatunk szerint a diákok többsége. Sokkal inkább értenénk egyet a többcsatornás tantárgyak elnevezéssel. 301–304. mint a kísérletező tanulásnál. kiegészíti egymást. Ez a tanulási módszer az úttörőké. más személyek. Térben és időben. felfedezések.):  Az irányított tanulás során a tanár vagy az oktató hozza meg a megfelelő döntéseket. Az első négy tanulási forma a projektpedagógiától elválaszthatatlan. Ezek a tanulási formák egyszerre eszközei és céljai a tanulásnak.  A kísérletező tanulásban nem a vezető. és nem mellékhatás. akkor megkülönböztetünk:  verbális. a tanuló pedig követi.  perceptuális (érzékeléssel. akik az induktív tanulási stratégia alkalmazásával jutnak könnyebben tartós ismeretekhez. Ezért tartjuk helytelennek a készség-tantárgy elnevezést a vizuális ábrázolás. és folyamatábra értelmező képességük. kifejezettek. észleléssel). Ha a tanulást tartalmi szempontok alapján csoportosítjuk. A többcsatornás megerősítést biztosító tanulásszervezés arányának növelése kedvezne azoknak a tanulóknak. személyes motivációk. főleg az alsóbb évfolyamokon. A folyamatot a tanulók maguk tervezik és szervezik. Itt a tanulásban a tanulót a tanulás élvezete vezeti. 2000. Robert és Jan Simon három különböző tanulási módszer újfajta egyensúlyát ajánlja a ped agógusok figyelmébe (Simon. a haj togatás csak eszköz. háttérismeretként kapcsolatba kerülnek különböző geometriai formákkal. mit és hogyan tanulunk. sík és térbeli relációjuk stb. A tanulás az elvégzett cselekedetek mellékterméke. követnie kell a tanár vagy az oktató utasításait. laboratóriumi tevékenységek. Nagyobb arányú alkalmazásuk ugyan lelassítaná a tanítás folyamatát.  problématanulás. A tanulás központi tevékenység. a többcsatornás megerősítést. pszichomotoros). P. hanem az ismeretek közti összefüggések belátása).  szociális tanulást. A tanulási formák együttes alkalmazásának lehetősége biztosítja a leghatékonyabb és a legtartósabb tanulást. hogy valamit meghajtogassanak. a technika esetében. hogy új utakat járjon be.  A tevékeny tanulásban a tanulók szerepe fontos. Itt inkább a feltételek. szív esebben tanul ezen a módon. Az origami.: ügyesebb lesz a mozgásuk. A két utóbbi belefér a projektpedagógia tágabb értelmezésébe. A tanulás nincs előre megtervezve vagy megszervezve valami külső szakértő által.IV. 220 . vagy akár a kijelölt cél kormányozza a tanulási folyamatot. Hatékony tanulásszervezési módszerek  utánzásos.  mozgásos (motoros.  belátásos (nem a tanulás szükségességének. az origami műszaki rajza által fejlődik szimbólum. Az eredmény pl. Kisiskolás korban nem cs upán azért origamiznak a gyermekek.  lecketanulás. a tanulási célok világosak. A tanulónak el kell köteleznie magát a meghozott döntések mellett. hogy új felfedezéseket tegyen.

kézműves. Ők nem ezekben a szobákban vannak. lökni stb. de ezek esetleg éppen nem a tanuló szobájából nyílnak. ha vaki nehezen tanul meg olvasni. az indító metaforát folytatva tehát azt mondhatjuk. 10 Knausz Imre: A roma tanulók tanítására vonatkozó kompetencia és a társadalomtudományi képzés . A roma gyerekek számára azonban ezek a bejáratok kevéssé használhatóak. ki abban képes nagyobb teljesítményre. 221 . de mindenáron elérik. hanem képi-rajzos.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben C)* Többféle bejárat10 A tanítás jórészt arról szól. be akarjuk csalogatni (taszigálni. ELTE TÓFK. téri. hogy Gardner antropológiai oldalról is megközelíti a kérdést – kimutatva. Kézirat. hogy a kultúrák is különböznek is a tekintetben. hogy abba a bizonyos terembe többféle bejáraton át lehet bejutni. amelyek egyenrangúak és bizonyos mértékig – agykutatások által is valószínűsített módon elkülönült modulokat alkotnak az elmében. valamint zenei és táncos élmények útján is. s többszörös intelligencia elméletének kidolgozója. Valamilyen mértékben mindannyian rendelkezünk mind a hét intelligenciával (nevesítve: nyelvi. és főleg zenei és mozgásos dimenzióit. Gardner szerint többféle – legalább hét intelligencia – létezik. mind a szülők hatalmas erőfeszítéseket tesznek a siker érdekében. vonszolni. hogy melyik intelligenciát preferálják (Nyugaton. Témánk szempontjából különösen fontos. Végig kell gondolni valamennyi tantárgy tanításának vizuális. A probléma gyakorta abból adódik. téri. hogy a tanulót. hogy a tudáshoz vezető bejáratok közül ezeket tárja szélesre. és minden gyerek számára a megfelelő bejáratot kell megtalálni. de nem egyenlő mértékben: ki ebben.) A társadalomismeret tanítása szinte kizárólag a nyelvi és kisebb részben a logikai intelligencia kihasználására épít. mind az oktatás. logika. Számos afrikai törzsnél éppen fordítva: az olvasás képessége fel sem merül vagy nem fontos. 2005. Különösen azt fontos látnunk. matematikai. hogy a kedvezőtlenebb adottságokkal rendelkező gyerekeknek – és vannak ilyenek! – is jó legyen a ritmus érzéke. mozgásos. míg eredményt nem érnek el. hogy a terem bizonyos bejáratait tágra nyitjuk ugyan. interperszonális. Alapvető felismerés. ugyana kkor a zenei hallás hiányát megváltoztathatatlan adottságnak tartják.) a magas kultúra termébe. és addig nem nyugszanak. interperszonális intelligenciákról van szó). E felismerés legismertebb propagálója ma Howard Gardner harvardi professzor. hogy az ismeretek nem csak szövegek útján köz elíthetők meg. zenei. aki saját kultúrájának szobájában áll.

a technikai.a feldolgozhatóság. A projektet rendszerint meghatározott pályázati formában. a művészeti. A projekt célja általános megközelítés esetében mindig valamilyen társadalmi szempontból új. Nádasi Mária: Projektoktatás (a pedagógiai projekt összevetése az általános értelmezéssel) A téma fogalmi keretei A pedagógiai előadások. Az egyes témák projektként való feldolgozása a mindenkori pedagógiai folyamatnak alárendelten egyedi jegyeket mutat. csak nem feltétlenül ugyanúgy. struktúrában. hogy egyes kifejezések a külföldi szakirodalomból kerültek. folyamatát. hogy jelentésük a neveléstörténet során módosult. metróépítési projekteket stb. pedagógiai projekt. A projekt céljában. amelyet többszörös mérlegelés után is fenntartás nélkül elfogadhatunk. a közel eső értelmezhetőség érdekében. gyakran a mindennapi életből származó téma. illetve a megalapozott ellenvélemények megalkotásának alapvető feltétele. Aki tehát azért beszél. szakértők szerepe ennek az önállóságnak a segítése. eredményeiben viszont elég nagyok a különbségek. Az előbbiek előrebocsátása azért látszik fontosnak. írások értő fogadásának alapvető feltétele a fogalmak befogadó és közlő részéről történő . a témafeldolgozáshoz kapcsolódó célok. hogy min dkettő komplex tématerv alapján való feldolgozása. Ez nem olyan egysz erű. Hatékony tanulásszervezési módszerek D) M. A továbbiakban kiindulásként a következő fogalmak értelmezésére és egymáshoz való viszonyának vázolására vállalkozom: pedagógia. a projekt a téma-meghatározástól a végered222 . A projekt általános és pedagógiai értelmezése között tehát lényegében az a közös. olykor jelentésük pontos ismerete nélkül. Projekt: köznyelvi értelmezésben valamely összetett. mert így talán ki lehet fejezni: nem tisztázni akarom egyszer s mindenkorra a témát megalapozó fogalmak tartalmát. tartalmában. az eredmények prezentálása. hanem ennek az írásnak a biztos értelmezési. feladatok meghatározása.IV. hogy valóban megértsék. projekt. ha értelmezett fogalmakat használ. projektoktatás. megvalósításában. A pedagógia a nevelés gyakorlata és elmélete.Domokos Lászlóné . Golnhofer-Nahalka 2001).) A téma felvetése és a témával való foglalkozás a gyerekek valódi önállóságán alapul. a munkaegységek szerinti tanulást . jól teszi.) Pedagógiai projekt: valamely összetett. eredményeit meghatározó terv.legalább lényegében egybecsengő értelmezése. mint első hallásra tűnik. s emiatt a legtöbben érzik. A feladat vonatkozhat a tudományos. projektpedagógia. a pedagógusok. értik valahogyan e s zavakat. a munkamenet és az eredmények megtervezése. a gyakorlatban is jól használható megállapítás – ha nem is szabályos fogalom-meghatározás –. Érdemes ezzel kapcsolatban akár csak a laikus pedagógiai elméletekre gondolni (M. a gyakorlati élet területére. Ez olyan. kerülnek át. (A hazai nevelés történetében tartalmát tekintve az életegységek szerinti nevelést – Nemesné Müller Márta -. Nádasi 1999a. hogy a szakkifejezések egy jelentős része a köznyelvből származik. projektorientált oktatás. viszonyítási pontjait szeretném terminológiailag meghatározni .a pedagógiai projektre alapozott oktatás szinonimájaként használták. komplex feladat elvégzésének feltételeit. fontos produktum létrehozása. tervdokumentációban kell rögzíteni. komplex. ír. (Ismerünk városrendezési projekteket. továbbfejlesztés. A pedagógiai szakszavak értelmezését nagymértékben befolyáso lja. A pedagógiai projekt célja kettős: a tanulók a projektben meghatározott végeredményt akarják létrehozni. Ez a gondolati csatlakozás. ugyanakkor egy részük változott jelenté startalommal visszakerült a köznyelvbe.

mind egészében összhangban van a tervdokumentációval. 2. amely a tanulók tudásában. és legyenek felelősek saját döntéseikért. 9 – 11. magatartásában a projektmunka eredményeként végbement. A projektoktatás kritériumai a következők: 1. egy út.) A projekt megvalósítása önálló egyéni munkán és/vagy páron és/vagy csoporton belüli munkamegosztáson alapul mind általános. képességeiben. már sokan megpróbálkoztak vele. mint ami a prezentációban megjelenik. Adjon módot individualizált munkára. addig a diákok esetében az egyéni vagy kooperativitáson alapuló önálló tanulás gyakorlása maga is cél. újdonságértéke számukra nagy. 223 . A projekt megoldása a tevékenységen keresztül kapcsolódjon a valóságos helyzetekhez. Az értelmezés mögötti szakirodalom ismeretében azt is látni lehet. 5. ezért általuk fontosnak tartott. egy tudományos vagy egy gyakorlati probléma megoldása). kommunikatívak legyenek. ám különböző kompetenciákkal rendelkező partnerekként dolgoznak együtt. hogy az ezzel kapcsolatos álláspontok nem mindig fedik le egymást. Emellett ugyanis minden olyan változás eredménynek számít. 10. Kidolgozása összefüggő. amelyet a település is fontosnak tart. Másrészt az eredmény sokkal több. Azonban a különbség lényegi: míg felnőttek esetében ez a tevékenység velejárója (hogy mit tanulnak eközben. egy köztéri szobor elkészítése.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben mény prezentálásáig nevelési céloknak alárendelt. mind pedagógiai értelmezés esetén. A kiindulópont a tanulók problémafelvető kérdése legyen. fontos a tevékenység folyamata. A pedagógus vonuljon vissza stimuláló. A pedagógusok és a tanulók egyenrangú. de tulajdonképpen csak számukra. A témával 1918-tól az 1980-as évek közepéig foglalkozó mértékadó szakirodalom áttekintése alapján készített „leltár” szerint (Dunker – Götz 1988. ha mind részleteiben. színvonala. A projektoktatás értelmezése hasonlóképpen nem egyszerű. szervező. a tervezés közösen történjék. o. A cél az iskolán kívüli helyzet megismerésére vagy megváltoztatására vonatkozzék. A projekt tartalma általános szinten társadalmilag fontos (például egy épület. 8. hosszabb időtartamra nyúljon el. 7. 9. A tanulók önállóan döntsenek. A projekt eredménye az általános értelmezés esetén csak akkor elfogadható. Interdiszciplinaritás jellemezze. tanácsadó funkcióba. 3. Olykor persze előfordulhat a két dimenzió „összecsúszása”. az esetek többségében rejtett marad még a saját maguk számára is). ha nem is egyforma gyakorisággal. a pedagógiai projekt” az adott tanuló. attitűdjeiben. Adjon módot csoportmunkára. 4. (Például olyan helytörténeti kutatás. hogy a projektnek összesen 11 kritériumát fogalmazták meg a különböző szerzők. A pedagógiai projekt eredménye nem feltétlenül felel meg részleteiben a tevékenység elején megfogalmazott elképzeléseknek. 6. 11. eredménye is. A tanulók közötti kapcsolatok erősek. figyel rá.) megállapítható. tanulócsoport érdeklődésnek megfelelő.

 agyag. Hatékony tanulásszervezési módszerek D2 – Projekttervek Cirkusz projekt – Egy játék.  Kapcsolódóan: matematika. miközben kézzelfoghatóan megtapasztalhatnak és megtanulhatnak számtalan dolgot. mint kiindulóponton kezdődik a projekt. mint ráhangolódáson. Futamidő:  Kb. rajzlap). ami aztán lassan a különböző felkészülési folyamatokon keresztül vezet el a végső produktum létrejöttéhez. 1–2 hónap Kiindulás – külső élmény:  A Fővárosi Nagycirkusz (vagy bármelyik másik utazó cirkusz) előadásának megtekintése. testnevelés. életteljes mulatság. http://mohafalva. mesék fénymásolata. Anyag.  zene az előadáshoz.html) sok tapasztalással (forrás: Korosztály:  8 – 10 éves gyermekeknek átélhető. vizuális kultúra. természetismeret.és eszközszükséglet (igény szerint):  cirkuszos videók.IV. egy élmény. az attrakció szerepe központi helyre kerül. számtalan tanulási lehetőséget nyújtó. Főbb tevékenységek: 224 .  a versek. magához a „saját előadáshoz” – az előadáshoz. a mutatvány.  papírok (krepp. mint kezdeti külső élményen. (Akár egy KiMit-Tud cirkusz fedőnév alatt)  Mint projekt-vezetőknek kitűzött céljaink között szerepel: o kulturális élményszerzés o a társas és csoportos együttműködés fejlesztése o a találékonyság és az ötletesség inspirálása o önismeret fejlesztése o a létrehozott teljesítmény tisztelete o megtanulni más sikerének örülni o a világ sokszínűségének érzékeltetése o a fegyelem és koncentráló képesség formálása o médiaismeret o könyvtárhasználat o az internet használata o irodalmi művek megismertetése o a nyelvi kreativitás fejlesztése o a mozgáskultúra cizellálása Érintett tantárgyak:  Hangsúlyosan: magyar nyelv és irodalom.hu/mohacirkusz.lauder. karton.  lepedők  festékek. ének-zene. Cél:  A teljesítmény.

. előadás terv készítése. o verstanulás (a versek témája kapcsolódik a cirkusz világához vagy az állatokhoz. o a cirkusz története: ókor. o cikkírás.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben  Magyar nyelv: o cirkusszal kapcsolatos szavak gyűjtése. könyvtár. cirkusz. o kicsi könyv készítése: rajzok és cirkusszal kapcsolatos szavak különböző nyelveken (kapcsolódás a vizuális kultúra tantárgyhoz) – egyéni vagy csoportos munka. o a szavakból anagrammákat írunk: pl. gyűjtőmunka. o a cirkusz szó különböző nyelveken – gyűjtőmunka: szótár. spárga – differenciáltan o szekrényugrás: kismacska – differenciáltan 225 . illetve olyan érdekes. o összetett szavak a cirkuszi nyelvhasználat körül: pl. amelyek próbára teszik az előadót (egyfajta nyelvi cirkusz). mostani cirkusz: összehasonlítás. o programfüzet.. állatidomár stb. rikcusz.  Irodalom: o Babits Mihály: Don Guriga monológja (részlet) o Christian Morgenstern: Az orofánt o Christian Morgenstern: Esméred az o Erdélyi jiddis népköltés: A szamovár o Francis Jammes: A bűvész két kismadara o Frank Tashlin: A hol-nem volt-medve o Frederico Garcia Lorca: Kicsiny papírmadár o Housman: Az elefánt. internet használata. avagy a szokás hatalma o József Attila: Medvetánc o Kosztolányi Dezső: Párizs o L. a változás megfigyeltetése – szövegfeldolgozás. o meghívó készítése. Caroll: Szajkóhukky o Laurence Bourguignon – Michaël Derulieux: A bűvészkedő farkas o Nemes Nagy Ágnes: A lovak és az angyalok o Orbán Ottó: Mutatvány o Szegedi Katalin: Álomcirkusz o Szilágyi Ákos: Cet ecetben o Weöres Sándor: Déli felhők o Weöres Sándor: Gyors gyöngyöző hangok o Weöres Sándor: Szajkó o Weöres Sándor: Vásár (részlet)  Film: o Chaplin: Cirkusz o Keménykalap és krumpliorr o Sebasthian  Testnevelés: o összpontosítás és koncentráció képességének fejlesztése o előre-. kézenállás.: porondmester. különleges nyelvi feladatok. o versírás. hátra bukfenc tanulása o cigánykerék o fejenállás. kuszrik stb. középkor.

porondot képezni. Hatékony tanulásszervezési módszerek     egyensúly gyakorlatok az osztály „erőművészei” izmozhatnak karate. díszletek o a tanterem cirkusszá alakítása (néhány lepedő befestésével és fellógatásával sátor hangulat. Székeket körben elrendezve. hányféleképpen öltözhet fel a kötéltáncos. gyakorlása (gyerektől eredő ötlet! A pedagógus csak segít megvalósítani) o karika. judo bemutató táncok (csoportos vagy egyéni) a készülő „akrobatikus” műsorszámok megtervezése. oszlopok a nézőtéren – függvények. felkészülés az előadásra – be lehet vonni szülőket. hangszeres zene gyakorlása. a produkciókhoz o élő. kötéltáncosok. gyerek jegy. koordináta rendszerek o jegyárak megállapítása – számrendszerekhez kapcsolódóan o o o o o Saját cirkusz:  Kihez mi állt a legközelebb?  Ki. aki egyben a porondmester is – majd a cirkuszigazgató kijelöli saját titkárnőjét is  Műsorszámok kiválasztása. fő jellegzetességeik: milyen a jó plakát? . ugrókötél gyakorlatok Vizuális kultúra: o rajzok. fotók. erősödik az esztétikum) Matematika: o cirkusszal kapcsolatos szöveges és egyéb (kombinatorika: pl. o állatok a cirkuszban – jellegzetességeik. barátokat  Műsorfüzet. nyugdíjas jegy: a való világ leképezése – jegyek készítése o jegyszedők.) Ének-zene: o jellegzetes cirkuszi zene o zeneválasztás az előadáshoz. a program összeállítása  A MUNKA – műsorszámok begyakorlása. mi szeretne lenni a cirkuszban?  Cirkuszigazgató választása.IV. videók  Kritika-írás  Riport az előadókkal 226 . plakátok. zenebohóc Természetismeret. festmények a cirkuszról különböző technikák használata o plakátok tanulmányozása. zenei produkciók. recenziók  Az események regisztrálása.plakátkészítés o agyagmunka: bohócok. perecesek és egyéb cirkuszi kellékek. testvéreket. természetes életmódjuk o az állatbarát szemlélet erősödése (eltűnik a korbács. lovak… o Frank Tashlin: Holnem volt című művének illusztrálása o Picasso clownjai felhasználásával montázskészítés o a cirkuszban fellépők jelmezeinek megtervezése o felnőtt jegy. ha…) feladatok o sorok. jegyek készítése  Lámpaláz és siker  Az ELŐADÁS Utóélet:  Az előadás értékelése. cikkek.

Érintett tantárgyak:  Hangsúlyos: magyar nyelv és irodalom. természetismeret  Kapcsolódó: ének zene.hu/medve.  A memória képességének fejlesztése. rajzlap stb. Kiindulás:  Az iskolakezdés első napjaiban minden gyerek behozhatja kedvenc mackóját.  Matematikai műveletek.  A tanárnak.  Szövegértés.)  rajzeszközök  agyag 227 . mint alteregója először sokáig asztalán csücsül. majd lassacskán felköltözik a polcra.  Médiaismeret. a mackója. Cél:  Az iskolai beilleszkedés segítése. Ez a szokás a következő tanévben is megmarad.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben  Honlap-készítés Medve projekt – Az iskola mint intézmény meglágyul a mackók közvetítésével (http://forras. könnyebb segíteni nekik).  Írás.lauder. Két pedagógus esetén mindkettő akár.html) Korosztály:  A hat-.  Számfogalom kialakítása. testnevelés. A mackó megkönnyíti a szoktatási időszakot. hétéves korosztálynak ajánlott project.  A valóság és a mesevilág közötti átmenet érzékeltetése. Ez lehet Brumi (Bodó Béla: Brumi az iskolában) vagy Vackor (Kormos István: Vackor az első bében). az óvoda és iskola közötti zavartalan átmenet bizt osítása. mi minden történt velük a hétvégén. matematika Futamidő: Négy hónap (szeptembertől a téli szünetig) Produktum:  A projekt lezárása: a Mackó-kiállítás Anyag. a projektvezetőnek is megvan az alteregója.  A megszemélyesítés képességének fejlesztése (minden mackónak saját személyisége van  a gyerekek gyorsabban megismerhetőek.  Irodalmi művek és íróik megismertetése.  A rajzban való kifejezés képességének elősegítése (finommotorikus mozgás).  Olvasás.  A nyelvi kreativitás és az esztétikai érzék fejlesztése.és eszközszükséglet:  versek. Innét még sokszor költöznek vissza az asztalra. A ma ckó. és biztos társ a „magára maradt” kisgyereknek. vizuális kultúra.  A medvék fajtáinak és életüknek a megismerése. mesék fénymásolata  videók  papír (karton.  A pénteki hétértékelésen egy-egy gyerek megkapja hétvégére Brumit vagy Vackort. A hétfő reggeli beszélgetésen beszámol arról.

mint erővel o Bodó Béla: Brumi az iskolában o Weöres Sándor: A medve elmélkedése o Milne: Micimackó o A medvefiú. melyik medve nem ragadozó? o Táplálkozási lánc  Ének zene: o Micimackó dalai o Bartók Béla: Medvetánc o Medvetánc o Medvék hangjai  Testnevelés: 228 . Hatékony tanulásszervezési módszerek  könyvtár (természettudományos könyvek)  zeneanyag  fényképezőgép (igény szerint) Főbb tevékenységek:  Magyar nyelv és irodalom: o Eredet mondák a medvéről o A medve a mitológiában o Medve és a magyar népmesék o Medve-történetek o A medve és az indián történetek  Irodalom: o Tolsztoj: A három medve o József Attila: Medvetánc o Kormos István: Vackor az első bében o Móricz Zsigmond: Többet ésszel. Finnugor népek meséi  Film: o National Geographic filmjei a jegesmedvékről és a grizlikről o Micimackó o A medve o Mackótestvér  Vizuális kultúra: o Mackó portrék o Mesék illusztrálása o Mackós memória játék. mackó puzzle készítése (egyéni vagy csoport munkában) o Mackó kartonból jancsiszeggel o Agyagmackók o Meghívó. plakát készítése a kiállításra  Természetismeret: o Látogatás az állatkertben a medvéknél o A medve és az ember testrészei o Medvefajták o A medvék élete. táplálkozása o Miért szereti a medve a mézet? o Alszik-e a medve téli álmot? o Mennyi ideig vemhes a medve? o Miért mosómedve a mosómedve? o Melyik medve eszik húst.IV.

a víz. Kifejezetten jó. szeretetére nevelődnek.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben o Medveapó (félték-e a medvétől?) o Mackó torna (babzsák helyett mackóval) o A medvék mozgásának utánzása (két lábon. A hulladék problémaköre kiválóan alkalmas erre. vendégkönyv  Az eseményről készült fényképek. Tudnak a levegő. hogy az egyes élőlények nem élhetnek akárhol.) o Bontott alakú számok (10-ig) előállítása mackókkal o Igaz. Ma a környezeti nevelés fő célja a megfelelő ismeretek elsajátítatásán túl a cselekvőképességre nevelés. barátokat is. Ezekre helyekre rendezhetjük tematikusan a mackókat és az agyag medvéket. hosszabb. 2. bemutatva egy-egy érdekes. Technikai kérdések  Létszám: 6 – 10 fővel ideális a munka. Medvés könyvek és egyéb tárgyak is bekerülhetnek tetszés szerint a kiállítás anyagába. >. 229 . A témakör kiválasztása. Számít az ő gyakorlottságuk. négy lábon)  Matematika: o Több. Utóélet:  A kiállítás értékelése. ismerősöket is (plakátok. a talaj szennyezéséről. Kialakíthatunk videó kuckót. hogy takarékoskodni kell az energiával. rövidebb. meghívók gyártása). különleges mackót. A nagyobbak sokat tudnak segíteni a hetedikeseknek. videók közös megtekintése  Riport készítése a medve tulajdonosokkal  Honlap készítése Hulladék projekt (forrás: Lauder Iskola – kézirat) 1. kevesebb. Az osztályteremben padokból alakítjuk ki a bemutató teret. nem igaz állítások megfogalmazása a mackókról Dokumentálás:  A legkedvesebb mackójukkal csoportkép  És egyéni. Hallottak már a fajok pusztulásáról a Földön.  A kiállításra meghívjuk a többi osztályt és a szülőket. mozgósítja a szomszédokat. ha vegyes a csoport. a kezdőknek. soványabb stb. A nagyobbak már járt asabbak a projekt munkában. Belépőjegyet készíthetünk. A falakra kiállítjuk a mackós képeket. cikkek. A kiállításon lehet tárlatvezetést tartani. 3. a környezeti tényezők ko rlátozó hatásával. Az iskolai kirándulásokon próbálják elsajátítani a természetben való helyes viselkedést. Korosztály:  12–14 évesek. és a számítástechnikai ismereteik is bővebbek. és a karton mackókat. tudják. Vendégkönyvet indítunk. elméletben tudják. =) o Összemérés. A tanítás során találkoztak az anyagok körforgásával. ugyanannyi mackó (<. Az óvodai. ahol a nap folyamán non-stop folynak a mackós filmek. mindenki a saját mackójával  Agyagmackók  Kartonmackók  Videó és fényképriport a kiállításról A kiállítás:  A kiállítás napján mindenki behozza az összes létező mackóját. iskolai foglalkozások sorában a természet ismeretére. az életre hívás körülményei:  A Magyarországon élő 12–13 éves diákok több környezeti problémával találkoztak életük során. rokonokat. párosítás (ugyanakkora.

személyi feltételek  Költségek: az Internet használat költségei. aki elkötelezett a környezet védelme ügyében. o képesek legyenek egymásra figyelni. o a saját munkájukkal kapcsolatosan a véleményeket meghallgatni. és fordítva  a fizika – energia  a kémia – energia.IV. műanyaggyártás  a biológia anyagok körforgása a természetben. o a jogos észrevételeket elfogadni. 4. E-mailen is kommunikálnak. a lebontó szervezetek működése stb. anyagok körforgása. 230 .  A munka lebonyolítása: egy állandó időpont kijelölése a találkozókra. az egyes osztályokban elvégzett kísérletek anyagköltsége  Személyi feltételek: olyan vezető tanár. papírgyártás. ez főként a gyerekek s a projektvezető tanár között jellemző. újrahasznosítás területén. hogy órarenden kívüli időpontban kell találkozni a csoportnak. o kulturáltan vitatkozni. megállapodnak az egymás közötti kommunikáció módjaiban. Váratlan eseményeknél a telefonon keresztüli kommunikáció is lehetséges.és eszközigény. o munkájukat képesek legyenek dokumentálni. és bizonyos szakmai ismeretekkel rendelkezik az anyagok körforgása. o a számítástechnika adta lehetőségekkel maximálisan éljenek. a szelektív hulladékgyűjtés edényeinek az ára. o építő kritikával illessék társaik tevékenységét. 6. Hatékony tanulásszervezési módszerek  A részvétel feltételei: a megfelelő érdeklődés. megtalálni a megfelelőt a gyerekek elfoglaltsága miatt nagyon nehéz. Forgatókönyv  A projekt tagok megismerkednek egymással. o gyakorolják a felnőtt társadalommal való kommunikációt. egyéni írásos e mailen és szóban történő konzultációkkal. o ismerete bővüljön az ember környezetkárosító hatásairól. a propaganda anyagainak az ára. o a realitásokat figyelembe véve dolgozzanak ki terveket az iskola környezeti á llapotának javítására. Anyag. a fás szárú növények. o A csoport megbeszélései heti egy alkalommal maximum egy tanórai időt vesznek igénybe. megvan a lehetősége olyan baráti légkör kialakulásának. A projekt célja  A részt vevő gyerekek o egyre nagyobb jártasságot szerezzenek a csoportos munkában. kijelölik a találkozások időpontját. o az újrahasznosítás előnyeinek felismerésével a mindennapi életük gyakorlatát is képesek legyenek megváltoztatni o képesek legyenek a projektmunka során szerzett ismereteket kapcsolni a megfelelő tantárgyak ismereteihez. o a megbeszélt feladatokat határidőre elvégezni. o a társak javaslatára a munka tartalmán vagy a stílusán képesek legyenek változtatni. 5. o az ismeretekben való gazdagodás a változtatás igényét keltse fel bennük. hogy a projekt tagok otthon is hívhassák egymást. Nagy probléma. o átérezzék a közös munka felelősségét. o az esetleges kritikákon elgondolkodni. o szülessenek ötleteik a javításra.

o A szemétégetők által termelt energia példája közelebb visz a lényeghez  Hogyan lehetne csökkenteni a hulladék mennyiségét? o A válasz sokak számára kézenfekvő.  Hol termelődik több. o A jövőképet nem ilyen bíztató. o Példákat lehet összeszedni értelmes és értelmetlen szelektív gyűjtésre. hogy ugyanazt a dolgot nagyon sokféle szempont szerint lehet vizsgálni. kevesebb csomagolóanyag használatával o Az újrahasznosítás ötlete is nagyon logikusan következik. o Abban is megállapodnak. kerületi Önkormányzathoz.  Mi a helyzet a saját iskolában a hulladékok területén? o A csoport kijelöl az iskolából hat osztályt. ha különböző korúak a gyer ekek. faluban vagy városban? o Adatok teljesen egybe vághatnak a gyerekek személyes tapasztalataival. hogy igen csekély. a XII. üveg. o A gyerekek információért fordulhatnak a Fővárosi Önkormányzat környezetvédelmi bizottságához e-mailben. o A szempontokat keverve nem lehet tiszta képet kapni. o A vizsgálatoknál fontos a szempont megjelölése is. hogy mindig fel vagy meg kell jegyezni a forrást. hogy nagyon sokszor nem egységes a fogalomhasználat. használhatóvá tenni. hogy sok a hulladék? o A kérdés megválaszolása okozza a legtöbb problémát.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben  Fogalomtisztázás o Mi a hulladék és a szemét? o Különböző vagy más-más dolgot takaró fogalmak? Adatgyűjtéssel történik a válasz megkeresése. fém. (Jó. A gyerekek szembesülnek azzal. Megtapasztalható a feldolgozásnál. o Megtanulható.  Legyen-e az iskolában szelektív gyűjtés? 231 . volt és lesz? o A megadott mennyiségekből nehéz érzékelhető. o A mérési eredményekből kiderülhet. azonban az esztétikai-és a kényelmetlenségi okoknál nem sokan jutnak tovább. o Csak akkor érdemes válogatni a hulladékot. hogy a hulladék hány %-a hasznosítható.  Mennyi hulladék van. ahonnan az információ származik. ha újrahasznosítanak belőle. műanyag és egyéb hulladékokat is. ha viszonyítjuk őket.  Mi a helyzet Budapesten. o Bíztató az az ismeret. külön a papír. kerületben a szelektív gyűjtéssel? o Adatgyűjtés interneten o Nagyon kevés friss adatot sikerül szerezni. o Mindannyian elvetik a csak „pedagógiai” célú szelektív gyűjtést. hogy Magyarország hulladék mennyisége az utolsó évt izedben nem nagyon változik.  Milyen a hulladék hasznosítás aránya? o Sok-sok adat tanulmányozásából kiderül.  Mi az újrahasznosítás feltétele? o A szelektív hulladékgyűjtés megint nagyon logikus válasz a gyerekek számára. a hulladékfajták arányaiban van változás. Azzal mindenki tisztában van.  Milyen hulladékfajták léteznek? o Nehéz rendet tenni a rengeteg adat között. telefonon o A XII. hogy akkor kapnak igazán értelmet az óriási mennyiségek.) o Egy héten keresztül délutánonként megméri ezen osztályok összes hulladékát. o A természet közelibb életet élő emberek kevesebb hulladékot termelnek  Miért rossz. komposztálható. hogy nem jó.

o A tapasztalatok feljegyzése. o A munka ütemezése. o A részmunkák kiosztása. o A végső cél kitűzése. o Riportot készítenek az iskola diákjaival. o o o o 232 .  esetleg egy reklám (filmes) pályázattal. ami a szelektív hulladékgyűjtésről szól. o A legmegfelelőbb kiválasztása.IV. elkészítése  az iskola dolgozóival való egyeztetés (gazdasági dolgozók. ahol már ezt gyakorolják. o A szétválasztva gyűjtött hulladék sorsáról is gondoskodni kell. A szelektíven gyűjtött hulladék sorsáról való gondoskodás o Papírfeldolgozó cégek címének gyűjtése. o A munka ütemezése és felosztása. A szelektív gyűjtés bevezetése o A feltételek biztosítása  a megfelelő edények beszerzése. o A legmegfelelőbb kiválasztása. takarítók) o Az újrahasznosító cégekkel való szerződéskötés A szelektív gyűjtés ellenőrzése o Az osztályok hulladékgyűjtőinek folyamatos ellenőrzése. Az iskola tanulóinak meggyőzőse o A módszerek meghatározása:  a kisebbeknél a mese elemeinek felhasználásával  közép korosztálynál saját vizsgálatokon alapuló tapasztalatszerzéssel  nagyobbaknál észérvekkel. o Paramétereik megismerése telefonon. o Szemléltető anyag kiválasztása o Az előadás formájának meghatározása o A beszámoló elkészítése o Az előadás begyakorlása A második félév munkájának tervezése o A megbeszélések időpontjainak meghatározása. Mi a hulladékgyűjtés gyakorlata a másik iskolában? o Két tanuló a csoportból felkeresi a másik iskolát. hogy miről szóljon a beszámoló. o Riportot készítenek az iskola felnőtt dolgozóival. Hatékony tanulásszervezési módszerek         Hogyan vezessük be? Kivel szállíttassuk el? Kaphatnánk érte pénzt is? Ezekre a kérdésekre keresve a választ. ezt az iskola minden tagja számára ismertté kell tenni. levélben történő megkeresés alapján. o Műanyag feldolgozó cégek címének gyűjtése. következtetések levonása o Szelektív hulladékgyűjtés csak alapos felvilágosító munka után lehetséges. o A határidők kijelölése. jónak tűnik tapasztalatszerzésre elmenni egy olyan iskolába. félév) o A lényegest és a lényegtelen szétválasztása. A tapasztaltak összegzése. o Paramétereik megismerése személyes és telefonon történő megbeszélés alapján. sok-sok adattal való meggyőzéssel. A beszámoló elkészítése az iskolai bemutatóra (1. o Annak eldöntése.

i nformációért. készítése  mérés  a mérési adatok feldolgozása  a mondanivaló célszerű szemléltetése  az egymástól tanulás.  Az iskola tanulóinak és dolgozóinak folyamatos tájékoztatása o A megfelelő technikák kidolgozása. 3.  A működtetés tapasztalatainak levonása o A rövid működés adatainak összegzése. A tevékenységhez kapcsolódó irodalmak. Iskolán kívüli megmozdulások/kapcsolatok a külvilággal  A XII. Szignet Kiadó o A világ helyzete-sorozat o A Fővárosi Önkormányzat kiadványai o Bármilyen e témával foglalkozó könyv o Internet  Eszközök o Az újrapapír-gyártás eszközei (műanyag edények. 11. munkaformák:  az önálló ismeretszerzés. más üvegedények.  Civil szervezetek közül a Hulladékgyűjtők Országos Szövetségével tanácsokért. A tevékenységekhez kapcsolódó tanulási technikák. tájékozódás 233 . Lehetőségek az egyéni fejlesztésre  A munka minden lépésénél csiszolódik az egyén. 2. o Az esetleges tévedések kijavíttatása. feladatlapok. a fentebb felsorolt képességeket érintően.  A különböző újrahasznosító cégek dolgozóival a szelektíven gyűjtött hulladék sorsa miatt.  kérdésfeltevés az adatok értékelése után  a munka ütemezésének. tervezésének megtanulása  a munkaszakaszok irányának meghatározása a részeredmények alapján 8.  Más iskolák dolgozóival és diákjaival való beszélgetés tapasztalatszerzés céljából.  A féléves beszámoló elkészítése 7.  gyakorlati problémák megoldása. o A különböző módszerek kipróbálása (írásbeli. o A jövő teendőinek meghatározása. hálós keretek) o Akváriumok. melyben a bomlás folyamatai szemléltethetők 9. eszközök  Irodalom o Soren Breiting – Csobod Éva: Környezetünkért 1. iskolaújságon. e-mailen keresztül történő. kerületi és a Fővárosi Önkormányzat megfelelő embereivel való értekezés információszerzés céljából. botmixer.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben o Az állandó visszajelzés biztosítása.  világos tájékoztatás. 10.) o A legmegfelelőbbek kiválasztása. szóbeli.  az adatok egyéni és csoportos feldolgozása.  grafikonok elemzése. Időbeosztás  1 félév: alapismeretek.

Az értékelés  Egyéni értékelés a beadott. Továbblépés. az iskolai szelektív hulladékgyűjtés mikéntjének a kidolgozása. (A társak értékelő megjeg yzése is nagyon fontos) 14. elágazási lehetőségek  A 2 félév után a projektnek a dolga a szelektív gyűjtés folyamatos ellenőrzése  Esetleges előnyösebb felvásárlók keresése  Az iskola új tanulóinak a felvilágosítás 234 .IV. félév: a szelektív gyűjtés gyakorlatának a tökéletesítése 12. elvégzett munkák után  A csoport előtt szóban minden feladat elvégzése után  Írásban a közös email címre  A nagy egységek lezárása után részletes megbeszéléssel. félév) 13. majd a bevezetése  3. Hatékony tanulásszervezési módszerek  2. félév: meggyőzés. félév)  A szelektív hulladékgyűjtés megvalósítása (2. Végső produktum  Ajánlás az iskolai szelektív hulladékgyűjtésre (1.

megbeszélik-leírják életmódjukat. elkészíti térképét. A történelem sajátos képzési célja. lerajzolni.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Témahetek az AKG-ban (forrás: AKG kézirat) 7. Epocha/projekt A fejlesztés fókuszai Ismeret Az őskor Ajánlott óraszám: 30 Képesség Együttműködés. 10 fős gyerekcsoport egy-egy vadászcsoportot (hordát) alakít. különböző szakterületek ismeretei közötti összefüggések érzékelése. mely a családokban jelen van a későbbi korszakokban is. Egyéni:  világóra készítés. A játékszervezők (tanárok) különféle „kihívásokkal” provokálják az egyes csoportokat (pl. egy-egy napjukat. évfolyam 1. előadni-leírni  Kézműves foglalkozások: szövés. eszközeit. az életkörülmények óriási eltéréseit mai viszonyainkhoz képest. miért nem tértek át a termelésre? Kitalálni. agyagozás. hogy megismertesse az őskor két nagy korszakának fő ismertetőjegyeit. az életkörülmények és szellemi kultúra összefüggéseinek keresése. A történelem és a természetismeret tantárgyak közös célja a természetes környezet és ember illetve emberi társadalom kölcsönhatásának megismertetése. életkörülményeit ismerteti. nemezelés  Csoportonként egy szertartás előadása Lehetséges változat: eszerint minden kb.  Látogatás a százhalombattai Matrica Múzeumba és Régészeti Parkba  Miért tértek át. de az őskoron belüli gyökeres (történetileg szinte egyedülálló mértékű) megváltozását is. a vizuális és manuális képességének fejlesztése. mely elkészíti lakhelyének térképét. földműves 235 Ajánlott tevékenységek . lakókörnyezetét. a tolerancia. táblázat az emberelődökről  tudósítások írásban az egyes emberelődök korából Csoportos: közös világóra a falra Csoportok:  Mindegyik egy zsákmányoló kultúra. A művészetismeret és történelem közös célja az őskor szellemi kultúrájának megismerése. Megismerhetik a rokoni elvű társadalomszerveződést.

főzés). a technika (szövés. Biológiai és kulturális alkalmazkodás. képzőművészet) egyaránt. minden kontinensen) A vadász kultúrák élete 236 Követelmények . ruha. megbeszélik-leírják újféle életmódjukat. Rasszok. egyénileg füzetet vezetnek. Ajánlott tananyagtartalmak Az ember keletkezése Gazdálkodás. A testrészek változásai. földrajz). Hatékony tanulásszervezési módszerek nép megjelenése a szomszédságban. míg a másik felében mai diákokká vedlettek a résztvevők és előadásokon. fonás. Afrikában. közös vadászat. a történelemével egyenrangú szerephez jut e témahéten. Az emberré válás  Kihalt mellékág. ezek viszonya. tárgyi környezet Szellemi kultúra az őskorban Kereszttantervi kapcsolódások1 Meghatározó tantárgy a történelem. A keretjáték csak a nap egyik felére terjedt ki.IV. temetés. Képesség Ismeret A témahét során a gyerekek csoportosan dolgoznak (szertartás előadása. agyag ozás.  Kultúra. Megrajzolják új környezetük térképét. többé-kevésbé egyénileg kézműves alkotásokat hoznak létre. anyagi és szellemi kultúra. illetve a művészetismeret (irodalom-zene. elterjedése)  Homo sapiens (300 ezer éve. túlnépesedés stb. anyagi kultúra az őskorban Az őskor társadalma. melyek hatására az adott csoport áttér(het) a termelésre.). Csatlakozik mindezekhez a háztartástan (sütés. tűz. kommunikáció. napjaikat.). egy-egy szöveg feldolgozása. hiedelmek)  Homo sapiens sapiens (30 ezer éve. iskolai kézműves foglalkozásokon vettek részt.  Australopithecus (5 millió évvel ezelőtt)  Homo habilis (3 millió év. de a természettudományok (biológia. „elméleti” jellegű feladatok elvégzése). eszközök)  Homo erectus (2 millió. nemezelés stb. táplálékmegosztás. műalkotások. Vértesszőlős.

évezredekkel később rézkor. irányítás (központosított törzs) háborúk jellege. e. A szibériai sámánok. textil. Amerika. A rárakásos technika. szakóca. településük. 2. A termelő kultúrák élete  Termékeny félhold helye. majd bronzkor). szavak). házasodási szokások és értelmük. leírás. 6. vándorlás. A vadász-gyűjtögető kultúrák társadalma  Horda. Tárgyaik (csiszolt kő. Totem. 237 . Őskőkor. Százhalombatta  Hogy nézett ki egy bronzkori falu? (Ideje: Kr.) Szétterjedés sávja. század) Rajz. nemek viszonya. analógiás gondolkodás. ezred) Milyen volt az emberek élete e bben a korban? hogyan építettek fel. agyagtárgyak. (itt 10 ezer éve átérés. újkőkor). nemek viszonya. A termelő kultúrák társadalma  Törzsi-nemzetségi társadalom. Az áttérés folyamata a termékeny félholdon. az egyes korszakok kezdete térségenként változó időpontban zajlott le. pattintott kőkor. viszonyuk a környezettel. a háborúk jellege. tárgyak (pattintott kő. rendeztek be egy vaskori halomsírt? (Ideje: Kr. a világ női és férfi „része”. csontból stb. a csoportok vezetése.  Az áttérés. körmön fonás. ajándékozás. érintkezés.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben  Tevékenységeik. halottkultusz. (Független központok: Kína. fémtárgyak stb.). tárgyak bőrből.  A falu.). Az őskori ember gondolkodásmódja  Mágia (hasonlóság. tabu. A vadgabona szerepe. e.

a kávéházi program összeállításáért és lebonyolításáért felelősek. német származású gyáros család. a bemutatandó épületek. csop: a kávéház berendezéséért felelősek (plakátok.IV. fontosabb épületek. lakás bemutatásának. amely elsősorban a ko rszakban épült épületek. számolócédulák készítése) Ajánlott tananyagtartalmak Budapest kiépülése a századfordulón. az iskolai konyhában néhány eg yszerűbb süteményt megsütnek. Minden csoportnak egy adott társadalmi réteghez tartozó tipikus család életét kell bemutatnia. jellegzetes építészeti stílusok. Kávéház előkészítése: 1. megálláskor ők az idegenvezetők. A beadás után a tanárok azonnal leülnek és értékelik az anyagokat. foglalkozások. csop. városrészek bemutatására koncentrál. étlapok. az Internet használható. A programot szervező csoport irányítja az egész napot.: pincérek és cukrászok (korabeli receptek gyűjtése. Minden csoport delegál egy tagot a zsűr ibe. A munkához az iskolai könyvtár (előre összekészített anyaga). szellemi élete Ajánlott óraszám: 30 238 . mint egy utazási iroda prospektusának. Az elkészült anyagnak külalakra úgy kell kinéznie. A bemutatásban szerepelnie kell a család általános bemutatásának. csop. a kor irodalmi. Epocha/projekt A fejlesztés fókuszai Ismeret Ajánlott tevékenységek Budapest a századfordulón Képesség Egy korszak életmódjának reprezentatív módon való bemutatása A város főbb részeinek ismerete. fényképek esetleg tárgyak) 3. 2. városrészek rövid ismertetését. A programnak tartalmaznia kell a pontos útitervet. művelődési. Erre a munkára 4 óra áll rendelkezésre. Hatékony tanulásszervezési módszerek 10. évfolyam 1. csop:. néhány megtanulása) 4. alkalmazott kispolgári család). dalok gyűjtése.: műsorszervezők. iparos középpolgár család. A legjobb tervet másnap megvalósítjuk. (asszimilálódott zsidó bankár család. Budapest szellemi élete a századfordulón. itallapok. Élet a századfordulós Budapesten. szórakozási szokásaik bemutatásának. ezt rá bízzuk a gyerekekre.családtagok. értelmiségi polgár család. zenészek (korabeli kuplék. a lakóhely. A bemutatás módját nem határozzuk meg. tájékozódás a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Budapest Gyűjteményében Minden csoportnak egy egynapos városnéző programot kell összeállítani.

szerkesztői. Gróf Andrássy Gyula. világháborúig – a korszak vázlatos áttekintése. hogy a témahét során v alósuljon meg a csoportokon belül az egyenlő részvétel elve. Irodalom: A századforduló irodalmi törekvései. Színházi élet a századfordulón. szervezési feladatok egyaránt megjelennek. Célként határozza meg. amely a századfordulón épült. tipikus polgári lakás. hogy képesek legyenek egy egynapos budapesti városnézés programjának összeállítására. A társadalom szerkezete az adott korszakban.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Kereszttantervi kapcsolódások A témahét megszervezésében több műveltségi terület osztozik. Történelem. a kávéházi irodalom története. Ezek a műveltség területek természetesen nem egymástól elszigetelten jelennek meg. amelyek ekkor épültek. szecesszió (elsősorban az építészetben). ho gy a gyerekek el tudjanak igazodni a korszak fontosabb irodalmi tendenciái között. a kabaré műfajának kialakulására koncentrál. amelyben a megszerzett információk feldolgozása. a századvég novellisztikája. hogy az összefüggéseket. Megjelenik a történelem. a Nyugat története. Célként jelennek meg ilyen fogalmak: városkép. Megjelenik az irodalom is. hogy a gyerekek képesek legyenek egységben látni egy adott korszakot. életmódtörténet: A kiegyezéstől az I. legyen képük a századfordulón átalakuló Budapestről. városrendezés. építészei. lássák a Nyugat című folyóirat előzményeit. Ez a műveltségi terület főleg a korszak irodalmi folyóirataira. Ismeret 239 . főleg az életmód területéről rende lkezzenek információkkal. fontosabb épületei. a folyóirat jelentőségét. az asszimiláció kérdése). ismerjék azokat az épületeket. a polgárság rétegződése. A Hét. a kávéházi irodalomra. Podmaniczky Frigyes munkássága. his zen fontos cél. az egymásra hatásokat tudjuk átláttatni a gyerekekkel. Építészet: a századfordulóra kiépült Budapest képe. Sikerként határoztuk meg. hiszen a jelenlegi Budapesten is rengeteg épület van. A képzőművészetből elsősorban az építészet jelenik meg. Sikerként határoztuk meg. polgári életmód. Követelmények Képesség A témahét kimeneteként célként határozzuk meg. hiszen az adott korszak történeti-társadalmi hátterével tisztában kell lenni. (Budapest társadalmi összetétele a századfordulón. a hozzá kapcsolódó mozgalmat. fontosabb szerzői. a kabaré műfajának megszületése. Ennek a műveltségi területnek kiemelt célja: a gyerekek tudjanak eligazodni az adott korszakban.

vagyis a tanuláshoz kapcsolódó képességek fejlesztése: önálló ismeretszerzés. először csak nagyobb közelítésben (például: néphagyományok.)  össze kell írni a kérdéseket. illetve a tanultak alkalmazása. ha  ha maga az iskola egy kisebb településen működik.  ki kell választani a kutatandó témát. falu történet stb. melyek lehetővé teszik a program lebonyolítását Előzetes feladatok:  előre megadott irodalomjegyzékben szereplő művekből jegyzeteket kell készíteni. illetve a záró dolgozat megírására is időt kell hagyni. történeti. önkormányzat. hogy a választott témával kapcsolatban kiket 240 . Hatékony tanulásszervezési módszerek 2. vagyis egyszerre kell néprajzi. szociológiai. A kiválasztott településen folytatott munkához legalább három napra van szükség. s a honismereti vagy egyéb szakkörök munkájának részét képezheti  ha nyári vagy szünidei tábor (erdei iskola) programjaként szervezzük  ha az iskolában rendelkezésre állnak olyan tanítás nélküli munkanapok. végig kell gondolni. gazdasági élet. A fentiek alapján ez a témahét akkor megvalósítható. s erre kiváló lehetőséget teremt a közös (kiscsoportos) ismeretszerzés önálló feldolgozása. Az egyéni kutató és feldolgozó munka kap hangsúlyt. földrajzi. A megszokott. Egy mikrorégió megismerése csak interdiszciplináris lehet. „tudományos” kutatás alapjaival való megismerkedés. tolerancia. kulturális élet. Szociális képességek – kapcsolatteremtés különböző generációkkal. otthoni felkészülésre. alkalmazkodás – fejlesztése is megjelenik a témahét során. Epocha/projekt A fejlesztés fókuszai Képesség Egy mikrorégió megismerése Ajánlott óraszám: 30 Az ismeretszerzés mellett cél lehet a szűkebb és tágabb környezetünk megismerése. egy mikrorégió életével. Ismeret A témahét célja megismerkedni egy kistáj.IV. önkormányzati. kulturális szempontokat vizsgálni. a nagyvárosi gyerekek élményszerű találkozása a vidéki élettel. míg az előtanulmányokra. gazdasági. Ajánlott tevékenységek Ez a témahét tipikusan iskolán kívül bonyolítható le. empátia.

gazdasági. ipari üzemek. szociológia: elvándorlás. szociológiai. Vizsgálati módszerek (interjú. környezetgazdálkodási. gazdaság: piacozó körzetek. kérdőív). „tudományos dolgozat” jellemzői Képesség Egy adott téma végiggondolása. önkormányzat: helyi választások. hogy a helyszínen az azonos témakörrel foglalkozók együtt mozognak. Az egészségtudatos fogyasztás. falutörténet. művelődési ház. nagyobb összefüggések felismerése Fogyasztóvédelem Képesség A tudatos vásárlói magatartás kialakítása. A túlzott fogyasztás visszaszorítása. Ajánlott tananyagtartalmak Kereszttantervi kapcsolódások Követelmények Ismeret 3. a népi építészet emlékei. történelmi. szociológiai sajátosságai. néprajz: hagyományőrző csoportok munkája. feldolgozása. kultúra: könyvtár. helyes kommunikáció. hogy például a kultúrával foglalkozók közösen keresik fel a könyvtár igazgatóját. A képességfejlesztés. (Pl. környezetgazdálk odás: tájvédelmi hatóságok munkája. történeti. néprajzi. a privatizáció hatása. Ajánlott óraszám: 30 241 .Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben kell megkérdezni. Epocha/projekt A fejlesztés fókuszai Az adott mikrorégió földrajzi. Ez azt jelenti. gazdasági. A környezettudatos gondolkodás. kulturális élet területéből. történelem: világháborús viszszaemlékezések. kulturális egyesületek. gazdálkodási kérdések. összegzése A választott téma ismerete. A munka menete:  Az évfolyam kisebb csoportokban már itthon „témát választ” néprajzi. önkormányzati.)  A témahéten együttdolgozó csoportok úgy szerveződnek. A fenntartható fejlődés. iskola. Produktum: egy önálló dolgozat elkészítése az adott témáról.

Produktum csoportonként:  kiállítás: Karácsonyi árudömping?  Interaktív kiállítás és vetélkedő szülőknek és diákoknak. Hatékony tanulásszervezési módszerek Ismeret Ajánlott tevékenységek A kérdőív összeállításának szakmai kritériumai. Üzletekben tudatos fogyasztói szemlélet szerinti vásárlás témacsoportok szerinti megfigyelési szempontok segítségével. problémák csoportosítása. Kérdőívek feldolgozása. civil szervezetek munkájának megismerése Előzetes problémagyűjtés kérdőívek segítségével. műszaki cikkek. törvényi szabályozások. környezettudatos gondolkodás kialakulása. Statisztikai módszerek. A fogyasztóvédelemmel foglalkozó intézmények. Az újrahasznosítás lehetőségei. Ajánlott tananyagtartalmak Kereszttantervi kapcsolódások Követelmények Képesség Ismeret A fogyasztóvédelem jelentősége. Környezetvédelmi szempontok megjelenítése. A tudatos vásárlás. mire kell odafigyelni. szolgáltatások. illatszerek. környezettudatos gondolkodásmód fogalmának ismerete. ruházat. a feldolgozás módszerei. 242 . Tudatos vásárlói magatartás. a vásárló jogai.IV. Kampányterv készítése az adott témacsoporton belül a környezetvédelmi szempontok megjelenítéséhez. Csoportok: élelmiszer.

Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben 243 .

amikor hazamentem Elekkel fociztunk. Izgalmas lehetett. Zsuzsi meg keresett minket. Néhány család lebontja és tüzelőnek használja annak a háznak a gerendázatát. mert üresbe volt. Elek húszat. Azért eredményes vadászat volt.) III. 244 . A falu közössége zárt. (Hú! Ez veszélyes helyzet lehetett! Kikaptatok? Mi lett azóta a kerítéssel?) Semmi.) VI. a 8–10 éves gyerekek többsége még soha nem hagyta el a falut. (Zsuzsi is írt erről. egy cs alád – elsőként a faluban – fürdőszobát alakított ki. Ugrókötelezésben én győztem és a fekvőtámaszba is én győztem. Én meg Elek bementünk és játszottunk indiánosat. hogy ezt írod! Hogy nem bántjátok a madarakat. Én vagy tízet fogtam. Elmeséljem?) VI. 3. Pedig madarat akartunk fogni. hogy én harmincat se tudnék. Zsuzsi ötöt. de ő nem tudott vele lőni annyira. Utána gyorsan beugortam a kocsiba és egyesbe tettem. gyógynövény. Zsuzsinak is adtunk egy nyilat. A kaput kivitte. (Félek. Miskolctól 40 km-re. (Ez nagyszerű! Elek győzött valamiben?) Elek nem győzött semmibe. amely jelenleg a család otthona. Letettünk búzát és a kosarat rátettük. (A mi autónkkal is volt egyszer hasonló helyzet. 8.IV. V. és a kocsi megállt. Szombaton Elekkel kint a kertbe futottunk kilenc órától egész egy óráig. összesen csak harmincat tudtunk megcsinálni. (A tanító válaszai zárójelben. Tegnap megfogtuk a csirkét. egy másik a házát vályogból egy szobával bővítette. csak a madarat nem kínozzuk. Ahogy fociztunk Elek nekiesett a kocsinak és a kocsi elgurult. (Olyan jó. A falu lakói korábban állatgondozással foglalkozó – 3 család kivételével – romungrók (magyar cigányok). Az alábbi szövegrészletek a másodikosok és tanítójuk „beszélgető füzetéből”. de a kerítés kidűlt. Ügyesek vagytok. Utána meg fekvőtámaszt kellett csinálni. Nagyon örülök neki. Tegnap én meg Elek birkóztunk és tornáztunk. 1. 1.és csigagyűjtésből egészíti ki. Szombaton. 11. Szüleik jelenleg a segélyt főleg gombaszedésből. Tanító: Komaság Margit) Kótai Attila (8 éves) II. 18. Szombaton Elekkel csináltunk három nyilat. Hatékony tanulásszervezési módszerek D3 – Milyen projekttéma számíthatna a helyi diákok érdeklődésére? 300 fős település a Csereháton.) III.

És jó. hogy ott lesznek a gólyalábosok. mert apa egész odatolta az ágyat. Szerdán én és Zsuzsi játszottunk jégcsapot. Utána Zsuzsika lement és Elekkel rugdostuk a kukoricát. Utána apuval elmentünk gombázni potypinkát. hogy mégis jösztök. IX.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Már alig várom a kirándulást. Blöki bátya. Igen sok van az erdőben. Hány féle gombát ismersz?) Sokféle gombát ismerek az erdőben. mert lekvárt főztünk. 14. Talán jól fogom magam érezni. IX. de nekem kihozták a másik ágyat. Berti bácsi meg énekelt. 4. Tegnap én és Zsuzsi meg Elek játszottunk a kert alatt a nagy fűbe bújócskát és Zsuzsikának a lába kibicsaklott. hogy jönnek Margó néniék is. Tegnap lejött keresztanyu és Zsuzsi meg Évike máma fognak hazamenni a hatossal (18 órakor induló busszal). apu. (Gyula bácsi is mondta. Most azért ma nem ment iskolába. Horváth Klaudia (8 éves) IX. Remélem. (Hú.) IX. 1. gyorsan kivette (kihozta) a gézt. Tegnap. Amikor befejeztük a játszást. és a szilva mamától van. akkor megint játszottam Józsikával kergetőcskét. akkor Eleknek betört a feje és kihívtuk az orvost és bekötötte neki. Zsolti. meg átjött Berti bácsi is. mert Anyu behívott szilvát pucolni. örülök. Zsanett néni és Ági néni. de jó! Én is nagyon szeretem a szilvalekvárt. anyu mentünk csipkézni és diózni. Bandiék elhozták a nagy magnót és az szólt. 5. Keresztanyu az én ágyamon aludt. Tegnap anyuéknál ott volt Kriszti nénje. 21. Giza nénje. Te is jól érezted magad?) Igen. amit kihoztak nekem. ahogy játszottunk bújócskát. Honnan van szilvátok? Miben főztétek a lekvárt?) Fazikban főztük a lekvárt. 7. (Szegény Elek! Jól megjárta. jó hogy ott lesz Zsuzsi néni. (Nagy mulatás lehetett nálatok. És jó lenne. 245 . Tegnap én. ha megint megyünk majd túrákra. és leálltak az egészen táncolni. és én keresztanyáékkal aludtam. (Én is várom a kirándulást. Megijedtetek. ugye?) Anyu nagyon megijedt. (Hol lakik a keresztanyád?) Miskolcon. De nem sokáig játszottunk. IX. hogy rengeteg putypinka gomba van. Pihentünk egy kicsit és mentem játszani bújócskát. X. Amikor hazajöttünk el voltam igen fáradva.

246 . szombaton meg 1 óráig voltam Ancsáéknál. apu. a szeme meg olyan kis bigyóból volt. száját csináltunk vesszőből. Csináltunk hóembert. Amikor 6 órakor leértünk Kázsmárkra Jutka nénjénél volt karácsonyfa. mert a Karácsonyt ott Kázsmárkon tudtuk le. Tegnap én. (Madi is írt erről. Nagyon kíváncsi vagyok rá!) Tudom. mert elmentünk Kázsmárkra. Madi. és Józsika volt a hunyó. (Hogyan mentetek Kázsmárkra? Nektek itthon volt karácsonyfa?) Nem volt itthon nekünk karácsonyfa. 6 órára értünk le Kázsmárkra. Tegnap én meg Józsika játszottunk bújócskát. kosár meg a kalapja volt. utána megint lecsapta. Szombaton és vasárnap Ancsáéknál voltam. Amikor lefeküdtünk. 4. de már próbáltuk a szerepet. I. I. és szétszedtük a virágot én meg Ancsi és volt benne egy kis fekete mag. és már felvette. X. 9. hogy már Ti is tudtok fát hordani! Nagyon dühös volt a Nanád Józsikára?) Nagyon. De Józsika fél útig hozta a vállán a fát és lecsapta. (Érdekes ez a „bigyó”. Margit. Hatékony tanulásszervezési módszerek (Sok csipkét sikerült szedni? Jól fizetnek érte?) Igen. répa volt az orra. hogy farsangkor adjunk (adunk) elő egy szerepet. mert szegény Nanád nem akart rövid hajat. 30. Tegnap este Ilonka befonta Nanának a haját 3 ágba. akkor ő a kiskonyhába bújt el. Nana. Marianna. Megbékült már az új frizurájával?) De nem olyan rövid volt a haja. és én odamentem az ollóval és lenyírtam a haját. Táncolni fogunk a szambára. XI.IV. Nagyon izgat. (Ez csak azért nem vicces történet. nem tudtam elaludni. Karácsonykor nem voltunk itthon. Tegnapelőtt megegyeztünk én. és megtalált engem. Ica. Gyuszika meg az ajtó mellé. hogy mi lehet az!) A kerten volt egy száraz virág. anyu. mert igen messze van Kázsmárk. Amikor Józsika bújt el. 15. 8. a nagy fűbe. (Nagyszerű. reggelig fel voltam. hogy rakja vissza a vállára és visszarakta. hogy Madi erről írt. Én hoztam a hátamon és Józsika meg a vállán. Olyan kicsi lett haja. XI. Tegnap reggeltől délig voltam Ancsáéknál. Józsika és Nana voltunk fáér. nagyon dühös volt Józsikára. 19. X. anyu a hátukon hozták a fát és apu a vállán. Nana mondta. Kicsi. mint nekem. (Hova bújtál?) A kertbe. és akkor mán hazamentünk.

Volt 5 gyerekünk. A koszorúk is nagyon szépek. hogy Rigó és Gyuszika is játszott velünk. hogy figyeltél arra. Ancsi meg Loiz. XII. Ricsi. Tegnap én. Miért kapott gyűrűt a királ ylány a királyfitól?) IX. Évike adott nekem műkörmöt. Én voltam Klark. Nagyon rossz volt. mint az utcán járkálni. hogy hamar elhervadnak. 18. Ricsi. hogy mikorra nő meg! Gyorsan megnőtt. 1. (Hogy hívják a kisbabát?) Attila. és elhagyta. hogy jól érezted magad. olyan hosszúra. Én csak járkáltam. azért mert itt voltak a zenészek és fel voltunk reggelig. mink Szupermaneset játszottunk. (Rengeteg gyönyörű sárgicska van. Margó néni emlékszik még. (Emlékszem a hajnyírásra. Tündi. (Tetszik neked a műköröm?) Igen. Józsika. Azután fontunk sárgicskát. mert csináltunk egy babát és én mindegyikbe adtam erőt. de úgy n evezték el. ugróköteleztünk. mikor Nanának lenyírtam a haját? Mán ugyanúgy megnőtt. Annak viszont örülök. Fontam Tündikének. és visszaadtam neki. Azután elmentünk a falura. Évikének volt műköröm. Tegnap nagyon jó volt. Ancsi. amilyen volt. Sajnálom. 247 .) X. Tegnap én. Én megtaláltam a fűbe. nagyon csodálkoztam.) Igen. Én meg Batyi Évike voltunk egy kis réten és ott játszottunk. hogy jobb neked az iskolában. Lacika meg Gülü. meg néha szoktam Kat ikával meg Mónival boltocskát (játszani). Kár.) Kótai Henrietta IX. Móni. Én nagyon kitáncoltam magam. Máma Anyuék keresztelik meg Móriéknak a kisgyereket. Én voltam Gagyba Mónival meg Tündivel. 8. Kiss Mónika IX. Tündike volt a királyfi. hogy megtetted. úgy hívják. és adott egy rendesi (igazi) gyűrűt. hogy én voltam a királylány. Dani a réten játszottunk. (Örülök. (Örülök. 21. hogy Gyuszika. amikor nem jártam iskolába. 14. és van egy gyerek. 24. 3. meg olyat.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben II. V. hogy nem láttalak táncolni. Móninak nem kellett.

Mikoláskor elő szeretnénk adni egy táncfélét. és hogy kitakarítsak a házban. Rozi nana eljön és megmondja Attiéknak. hogyha szombaton és vasárnap nekünk kinyitná az iskolát. De van. (Úgy tűnik nekem. a testvéremmel a házban. Nekem az a feladatom. Hatékony tanulásszervezési módszerek Kománécskát játszottunk Erikával. mert most nem leszek itt. mert ő legkisebbik. Nagyon várom a meglepetést. hogy vigyázzak Erikára. Nemcsak én látom el őket. (Szívesen kinyitom az iskolát a jövő hét végén. mert el van fáradva. Szeretném. Anyu mindig ránk szól. Dzsokiék pedig elmennek oda Nanánál és ott játszodnak a rossz kocsiba. hogy előadjuk a szerepet. milyen feladataid vannak otthon?) X. 5.IV. ő mindig elalszik. Te már remekül el is tudod őket látni. akkor én is elmegyek Nanáéknál. mert anyáék mikor elmennek. (Ha elmennek anyáék. ha mink elmegyünk. Én pedig (ha) nem csinálok semmit.) X. Mikor beesteledik. Amikor abbahagytuk. 2. Én már nagyon várom. meg a párnákat a fejemre rakta. várom anyáékat. ha ez egyelőre meglepetés maradna. Mindig játszani akart. akkor anyával játszik vagy apával. hogy nagyon szereted Erikát. Így van?) IX. (Nagyon jó. Még akkor is. hogy elmennek. hogy ne menjenek el sehova. Tegnap is nagyon sokat játszott Ibolyával. csak válok. mert ő mindig hív minket játszani. Szeretném.) 248 . 3. mert nagyon szeretek takarítani. (Biztosan szép tiszta a házatok!) XI. akkor megmondják Nanának. és azért is szeretem. Azért szeretem Erikát. meg Jucival tanárosat. hogy így szeretik egymást a testvérek. amikor az ágyon ugráltunk. 25. Erika a nyakamat csikizte. hogy hagyjuk abba.

az időterv realitása. A dokumentálás mennyire tükrözi majd az egyéni munka és a csoporton belüli együttműködés eredményességét.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben D4 – Szempontok a tervbemutatók értékeléséhez A cél tartalma. megvalósíthatósága. összetettsége. 249 . eredmény megjelenítését. A források sokszínűsége. A lépések logikája. A tervezett produktum ötletessége. A feladatok mennyire szolgálják a kitűzött cél megvalósítását? A munkamegosztás a csoporton belül. mennyiben szolgálja a kijelölt cél. egymáshoz kapcsolódása.

Differenciált tevékenységek Ismeretek Bloom taxonómiájáról Differenciált tevékenységek tervezése Információfeldolgozás. Budapest 2006 Kristen Nicholson-Nelson: A többszörös intelligencia. ahol lehet. 5. Kapcsolódási pontok Támogató rendszer E témakör más foglalkozásai és a Gyermekmegismerés témakör Diane Heacox: Differenciálás a tanításban. Budapest 2007 Módszertani ajánlás A foglalkozáson a tartalom feldolgozása aktív hallgatói tevékenységen keresztül történik. A hallgatók munkáját követve a tanár érzékeli. egy szünettel A differenciálás szükségességének felismerése és lehetőségeinek megismertetése a hallgatókkal Differenciálás fogalma. Differenciálás – Kerékgyártó Judit11 Ajánlott időkeret A modul közvetlen célja A modul témái. Szabad Iskolákért Alapítvány. ha a foglalkozást megelőzően kértük a felkészülésre hallgatókat. amit a csoport munkájára terveztünk. lényegkiemelés. kommunikáció különböző helyzetekben. érdemes felajánlani az egyéni munka lehetőségét is a csoport helyett.IV. A tanári bemutatók egy része kiváltható hallgatói kiselőadással. Időben valószínűleg belefér abba a keretbe. de. Hatékony tanulásszervezési módszerek IV. tartalma Megelőző tapasztalat Ajánlott továbbhaladási irány A kompetenciafejlesztés fókuszai 135 perc. Mit differenciálunk. Szabad Iskolákért Alapítvány. Gardner-féle többszörös intelligencia. Ilyenkor értelemszerűen egy ember kapja meg az összes csoportnak szánt anyagot. a differenciálsás új ismereteinek alkalmazása. beavatkozni a folyamatba. hol kell megállni. összefüggések felismerése. 11 A sajátos nevelési igényű és a más szubkultúrákban élő diákokra vonatkozó részek (* jelöli) szerzője Kereszty Zsuzsa 250 . Együttműködés. A munka menete alapján ez egyénil eg vagy kiscsoportban is megtehető. Jellemzően csoportos munkára ad lehetőséget a terv. tanulásban. Bloom taxonómiája.

 Ki kapta azt az eredményt. azt halasszuk egy következő órára. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. mind a csoportok működésére. Speciális javaslatok az értékeléssel kapcsolatban:  A hallgatók tevékenységének eredménye minden esetben megjelenik. melyik intelligenciaterületre vonatkozott (T1).Kérdőív kitöl. Foglalkozásvázlat I. írassunk a hallgatókkal saját tantárgyukhoz differenciált tevékenységeket. viz s. a hallgatók egy táblázatban jelölik az intelligenciaterületenkénti jelölésüket.tése D2 – Táblázat se. Az összesítés után kérdezzük meg a hallgatókat:  Mely területeken erősek? – területenként kérdezzünk rá.  A jó feladatmegoldásokat tegyük a falra. anyagok (mellékletek) 20’ Vezessük be a foglalkozást azzal. hogy ki erős az adott területen.D1 – Kérdőív gálata fontos a témánk szempontjából. Ha maradt még időnk az utolsó feladat után.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben A tervezett idők a tényleges történéseknek megfelelően rugalmasan változtathatóak. melyik kérdés. ne térjünk rá a differenciált tevékenységek leírásának feldolgozására. a többszörös intelligencia megismerése. a feldolgozás előkészítése Idő Tevékenységek Tevékenység célja.Saját intelligenciate. illetve gyengébbek. rületek feltérképezé. amelyre számított? T1 – Kérdőív intelligenciaterület megjelölésével  A foglalkozások javasolt időkerete – a csoport egyedi igényeitől függően – változtatható. így azonnali visszajelzést kapnak munkájuk eredményességéről. 251 . A foglalkozás közben ajánlott szünetet beiktatni a foglalkozásvázlatban jelzett résznél. a tanárnak lehetősége van visszajelezni mind a munka eredményére. ez szolgáltat majd alapot az összefoglaláshoz is. Ráhangolódás. Töltsék ki a hallgatók saját magukra vonatkozóan a kérdőívet (D1)! az összesítésÖnismeret hez A kitöltés után a tanár ismerteti. így a végére az jelek számából látják mely területen erősek. Ha kiszaladunk az időből. fejlesztendő készségek.

IV. Hatékony tanulásszervezési módszerek

 Ért-e valakit meglepetés? Adjunk lehetőséget arra, hogy néhány hallgató elmondhassa gondolatait az öszszesítéssel kapcsolatban. Hívjuk fel a hallgatók figyelmét arra, hogy saját eredményeikre a foglalkozás egy pontján még visszatérünk. II. Az új tartalom feldolgozása
Idő Tevékenységek Tevékenység célja, fejlesztendő készségek, képességek Munkaformák és módszerek Eszközök, anyagok (mellékletek)

15’

Mi a differenciálás? – A hallgatóknak mondjuk el, hogy egy rövid szöveget A differenciálás fo- Ellenőrzés D3 – Mi a diffognak feldolgozni a differenciálásról. Kérdezzük meg, hogy kik azok, akik galmának, jellemző- párban ferenciálás inkább egyedül, kik azok, akik inkább párban szeretnének dolgozni a szöveggel. inek megértése. Egyéni szöAlakítsuk ki a párokat, a párok következőképpen dolgozzanak: Gondolkodás vegfeldolgozás  A pár mindkét tagja olvassa el a szöveg első részét, majd a pár egyik Lényegkiemelés tagja próbálja meg szóban az olvasott szöveg lényegét összefoglalni, eközben társa nézheti a szöveget és kiegészítheti, segítheti társa olvasá- Információ megoszsát. Ezután olvassák el a szöveg következő részét, s ezt az előbbi szere- tása peket felcserélve foglalják össze, így haladjanak a szöveg végéig a szerepeket váltva szövegrészenként. Akik egyedül dolgoznak, azok a számukra legmegfelelőbb módon dolgozzák fel a szöveget – jegyzetelés, lényegkiemelés, vázlatkészítés stb. – fontos, hogy megértsék a differenciálás fogalmát és jellemzőit. A feladat ismertetése után osszuk ki a szöveget a hallgatóknak (D3). Megj.: Ha valaki társainál előbb végez a munkával, fogalmazzon meg igazhamis állításokat az olvasottakról. Ha időben végeznek a csoportok, mindenki feladatul kaphatja ezt. Tegyék el az állításokat, a végén szükség lesz rá.

10’

Mit differenciálunk? – Háromféle nagyon rövid szövegünk van (D4, D5, D6), Lényegkiemelés

Egyéni

táblá- D4 vagy D5

252

Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben

amelyeket a hallgatóknak hármasával osztunk szét. Ki-ki elolvassa a szövegét Együttműködés és annak alapján kitölti a táblázat (D7) aktuális oszlopát. Amikor elkészült, ke- Kommunikáció ressen olyan diáktársat, aki másik szöveget olvasott és az ő ismertetése alapján kitölti a táblázat másik oszlopát is, illetve ismerteti a saját részét, hogy társa is kitölthesse az adott oszlopot. Ezután keressen olyan hallgatótársat, aki a hián yzó oszlopra vonatkozó szövegrészt dolgozta fel, s ismertetése alapján kitölti a még üres oszlopát, illetve ennek a társának is segít, hogy ő is kitölthesse a hiányzó oszlopát.
5’ 10’

zatkitöltés ol- vagy D6 szövasott szöveg veg minden 3. alapján diáknak Páros informá- D7 – Mi az, ciócsere amit differenciálunk? Tanári előadás T2 – Háttéranyag

Bloom gondolkodási szintjei – Tanári bevezető Bloom taxonómiájáról és a dif- Értő figyelem ferenciálás kapcsolódásáról A hallgatók háromfős csoportokban készítsék csomagoló papírra egy táblázat Logikus keretét (T3). dás

gondolko- Egyéni besoro- Csomagoló lás papír, filctoll, ragasztó, ceruMinden csoport kapja meg a háromféle listát – diákonként egyféle lista legyen – Együttműködés Szóforgó za 6 elemre szétvágott kis papírokon (D8). Döntés D8 – Listák Minden hallgató próbálja meg a nála lévő hat elemet a Bloom féle taxonómiának megfelelően gondolkodási szintekhez besorolni, s sorba rendezve maga T3 – A táblázat előtt az asztalra kitenni. kerete Ezután a hallgatók soronként felragasztják az azonos gondolkodási szinthez kapcsolódó elemeket. Először a meghatározást olvassa fel az adott hallgató és javaslatot tesz, hogy az adott meghatározás melyik sorba kerüljön. Ha társai jóváhagyták javaslatát felragasztja táblázat megfelelő helyére, ezt követően a tevékenységállapottal foglalkozó hallgató mondja meg, hogy az adott szinthez melyik elem tartozik, ha jóváhagyták társai, felragasztja a táblázatba az elemet, majd a tevékenységek elemeivel foglalkozó hallgató tesz javaslatot. Ha egy sor elkészült, a többit is hasonló módon töltik ki a csoportok

5’

Ellenőrizzük a csoportok munkáját. Az első csoport felolvassa, hogy mely elemeket sorolta be az Alkalmazás szintjéhez. A tanár jóváhagyása után minden csoport javítja vagy pipálja a saját megoldását. Majd a következő csoport olvassa fel a következő szinthez tartozó

Ellenőrzés

Csoportforgó

A T2 háttéranyag végén szerepel a helyes megoldás.

253

IV. Hatékony tanulásszervezési módszerek

elemeket és így tovább, amíg végére nem értünk.
10’

Most meghatározzuk konkrét feladatoknál, hogy melyik gondolkodási szinten Az ismeret alkalma- Egyéni gon- D9 – Konkrét motiválnak. zása, dolkodás tevékenységek Osszuk ki a csoportoknak a 12 papírdarabra vágott feladatleírást (D9). Hallga- Tudatosítás tónként húzzanak belőle két-két feladatleírást. Gondolkodás Olvassa el mindenki a nála lévő leírást és döntse el, hogy melyik gondolkodási Ellenőrzés szinthez tartozik. Sorban egyenként felolvassák a csoporttagok a náluk lévő konkrét feladatot és javaslatot tesz a tulajdonos, hogy melyik gondolkodási szint mellé helyezzék el. Társai jóváhagyása után felragasztja az adott sorba. Így folytatják, amíg el nem fogyott a 12 feladat, s nem került minden gondolkodási szint mellé két-két konkrét feladat. Ellenőrzés: A hallgatók gondolkodási szintenként a feladatleírás számát mondják. Például.: Tudás – 1, 6. Tisztázzuk a hallgatókkal a vitás kérdéseket. Hívjuk fel a hallgatók figyelmét arra, hogy a tanár így egy mátrixban helyezheti el egy adott témakörhöz tartozó feladatokat. Megj.: Célszerű itt beiktatni a szünetet. Szóforgó Csoportforgó Megbeszélés T4 – Konkrét tevékenységek a gondolkodási szinteken elhelyezve

5’

A többszörös intelligencia – Tartsunk egy rövid bevezetőt a többszörös intelligenciáról.

Tanári előadás

T5 – háttéranyag a többszörös intelligenciához

15’

Vegyék elő a hallgatók a saját intelligenciaterületeiket feltérképező kérdőívük Intelligenciaterületek Rajzkészítés D10 – Az ineredményét (D2). jellemzőinek megér- egyénileg vagy telligenciacsoportban területek leíráA következő feladathoz kapják meg a hallgatók az intelligenciaterületek leírását tése (D10). Kreativitás Rap írása sa Az alábbi feladatok közül választhatnak: 1. Mutassák be saját intelligencia profiljukat egy saját címer készítésén keresztül – lehet csoportban is. Elemzés Lényegkiemelés egyénileg vagy Csomagoló csoportban papír, színe ceruzák vagy

254

Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben

2. Írjanak rapszöveget egy kiválasztott intelligenciaterület bemutatására. 3. Minden intelligenciaterülethez próbáljanak meg hozzá illő színt párosítani, készítsenek plakátot az intelligenciaterületekről színkódokkal. 4. Mutassák be a különböző intelligenciaterületek jellemzőit, készítsenek villámkártyákat! A kártya egyik felén az intelligenciaterületet kell megnevezni, a másik oldalán pedig az adott intelligenciaterület jellemzőit. 5. Elemezzék, hogy János vitéz melyik intelligenciaterületeken volt erős? Rövid jelenetekkel illusztrálják véleményüket!
10’

Plakátkészítés Villámkártya Plakátkészítés

filctollak (legalább nyolc szín) Papírlapok a villámkártyákhoz

A csoportok bemutatják produktumaikat.

III. Az új tartalom összefoglalása, ellenőrzés és értékelés
Idő Tevékenységek Tevékenység célja, fejlesztendő készségek, képességek Munkaformák és módszerek Eszközök, anyagok (mellékletek)

5’

Térjünk vissza a hallgatók munkájának eredményeihez, legyenek a falon elhe- Ismétlés lyezve a kitöltött táblázataik és plakátjaik – vigyázzunk arra, hogy csak a helyesen kitöltöttek kerüljenek a falra és tegyük fel a D10 es melléklet kinagyított változatát is. Kérjük meg a hallgatókat, hogy vegyék elő a Mi a differenciálás? témánál írt igaz/hamis állításaikat, s néhányukkal olvastassuk fel az állítást. A hallgatók egy-egy állítás elhangzása után a csoportjukban megállapodnak az állítás igaz vagy hamis voltáról. S a tanár hármat számol, háromra minden csoportból egy ember felemeli a kezét és feltartott hüvelykujjal jelzi, ha igaznak tartják az állítást, illetve ökölbe szorított kezük jelzi, ha hamisnak tartják az állítást. Belátásunk szerint ismételjük meg más-más hallgató állításával. Beszéljük meg a vitatott kérdéseket!

Igaz/hamis állítás

Saját jegyzet – általuk írt igaz/hamis állítások

10’

Mutassuk be a differenciált tevékenység rövid leírásának hogyanját a hallgatóknak! A hallgatók kapják kézhez a rövid leírásokat tartalmazó mellékletet. (D11)

Tanári bemuta- D11 – Tanulási tás tevékenység rövid leírása

255

IV. Hatékony tanulásszervezési módszerek

Nézzék meg a teremben elkészült munkáikat, és azok segítségével állapítsák meg az általuk végzett, többszörös intelligenciához kapcsolódó tevékenységükről és legalább két másik rövid leírásról, hogy az adott tevékenység milyen motivációs szintet/szinteket (Bloom taxonómia) igényelt, illetve, mely intelligencia-terület(ek)hez igazodott.
5’ 10’

T6 – Differenciált tevékenységek rövid leírása Közös megbeszélés D12

Beszéljük meg a hallgatók munkájának eredményét.

Jelezzünk vissza a hallgatóknak, hogy hogyan láttuk a foglalkozás során hozzá- A közös munka lezá- Kérdőív állásukat, aktivitásukat, hangulatukat, eredményességüket – ezt a plakátok is rása Megbeszélés illusztrálják. Vélemény megfoMajd írassunk a hallgatókkal a foglalkozáshoz kapcsolódó értékelést (D12), galmazása akár név nélkül. Miután kitöltötték az értékelő lapot, hangosítsanak ki a hallgatók egy-egy megjegyzést, amit fontosnak tartanak a foglalkozással kapcsolatban. Szedjük össze a hallgatók értékeléseit

256

Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben

257

IV. Hatékony tanulásszervezési módszerek

Mellékletek a foglalkozáshoz Kristen – Nicholson Nelson: Többszörös intelligencia c. művéből, valamint Diane Heacox: Differenciálás a tanításban, tanulásban c. könyvéből vett részletek T1 – Kulcsok (betűjelek) a többszörös intelligencia megnyilvánulásaihoz
VNY = TK = IR = TK LM Z P LM VNY IR és IP P IR VT és LM VNY TK IP LM VNY Z LM és P LM TK VT Z P TK LM és VT IR és IP LM verbális/nyelvi testi/kinesztéziás intraperszonális IP LM Z =interperszonális =logikai/matematikai =zenei VT = P = vizuális/térbeli praktikus

1. Jó az egyensúlyérzéke, kis- és nagymozgásos készsége és ennek pontossága a fizikai feladatokban. 2. Nagyon érdekli a matek. 3. Jól emlékszik dallamokra. 4. Rendkívül jól megfigyeli környezetét. 5. Szeret térképeket, grafikonokat, táblázatokat készíteni, és szereti rendezni információit. 6. Szeret történeteket mesélni, beszédbe elegyedni, tárgyalásba bocsátkozni. 7. Kérdezősködik a tisztesség felől; nagyon érdekli, mi a jó és rossz, az igazságos és igazságtalan. 8. Érdeklődik megfigyelései tárgyai iránt. 9. Legjobban egyedül szeret dolgozni; önálló. 10. Jártas a mechanikában, könnyen szétszed és összerak szerkezeteket. 11. Könnyen és helyesen ír. 12. Kiegyensúlyozott, jól osztja be az idejét. 13. Rendelkezik vezetői képességekkel; tudja befolyásolni mások véleményét és tetteit. 14. Könnyen old meg matematikai feladatokat fejben. 15. Rendkívül jól beszél, világosan fejti ki gondolatait. 16. Jól játszik hangszeren és/vagy jó az énekhangja. 17. Szereti a logikai rejtvényeket és fejtörőket. 18. Érti az elvont fogalmakat. 19. Szereti a mozgást és általában a tevékenységet. 20. Pontosan és könnyedén rajzol és készít vázlatokat. 21. Vokális vagy hangszeres zenét improvizál és/vagy zenét szerez. 22. Könnyen felismeri a megváltozott körülményeket, azokhoz jól alkalmazkodik; rugalmas. 23. Gyorsan és könnyen sajátít el fizikai készségeket. 24. Izgatja és leköti a számítógép; könnyen használja, nem egyszerűen csak játékszerként. 25. Fogékony mások érzései, gondolatai és indítékai iránt. 26. Szereti, ha a dolgok rendben vannak és logikusak.

258

Pontosan határoz meg és fejez ki érzelmeket. utánajár annak. kedveli a háromdimenziós alakzatokat (például LEGOépítmények). Kitűnik a sportban vagy más fizikai tevékenységben (tánc. 57. 259 . 52. Gyakran énekel. Elégedett a maga egyéniségével.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben P TK P és VNY TK VT TK P IP VNY LM IR Z IR IP VT IR VNY P VNY VNY LM IP Z VT IR Z IR TK LM IR VT IP 27. 36. 53. Érdekli a természet. ami érdekli. információit képekben idézi fel. 30. 38. 48. 47. 39. Kortársaihoz képest gazdag a szókincse. 28. évszámokat és egyéb tényeket. 58.). 29. Erősen érdeklődik a zene iránt. Igen öntudatos. jó érzéke van a színjátszáshoz és a dramatizáláshoz. Reflektál helyzetekre. 40. 42. 33. érzékenyen viszonyul hozzá. Könnyen felismer. 37. Jó a ritmusérzéke mozgásban és beszédben. Érti az okot és okozatot. a versbe rejtett szöveget (az akrosztikont). parodizál. megérti. Könnyen és magabiztosan érintkezik másokkal. gondolatokat. 34. keresztrejtvényt. Képes másokat megszervezni és mozgósítani. mint egyszerűen csak hall vagy olvas róla. kategorizál és osztályoz tárgyakat. Inkább tevékenyen foglalkozik egy-egy témával. Élvezi a kirakós játékokat és a vizuális feladatokat. hogyan működnek a rendszerek. Erős az akarata. eltűnődik rajtuk. tekintet nélkül kortársai véleményére. 54. kreatív mozgás stb. 44. 51. Legjobban látás és megfigyelés révén tanul. és saját előnyére tudja használni őket. dúdol. és hogy a tetteknek következményei vannak. A józan ész jellemzi. rejtvényeket. Szeret modellezni. Világosan felméri és megérti saját erősségeit és korlátait. 46. Könnyen megjegyez neveket. 50. 56. 43. Szereti a szójátékokat. 55. kiválóan emlékezik az ilyen adatokra. Gondolatait és ötleteit könnyen közvetíti írásban. 32. információt. Szereti gondolatait vizuálisan megjeleníteni. harci játékok. 35. Könnyen barátkozik. 31. Megszállottja a számoknak és a statisztikának (például sporteredményeknek). Sikeresen utánozza mások mozdulatait és stílusát. amiről szó van. 45. Szeret különböző témákról olvasni. helyeket. 41. Szeret másokkal együtt dolgozni és tanulni. van önbecsülése. 49. Szereti eljátszani. Szereti a sakkot és más stratégiai játékokat.

Olyanokat is ismerünk. Hatékony tanulásszervezési módszerek T2 – Kihívás: Bloom gondolkodási szintjei (háttéranyag) Amikor a kihívás szemszögéből vizsgáljuk a tanítást. mint másoknak? Igen. Valójában akkor differenciálunk. Azután módosíthatjuk vagy átalakíthatjuk a tevékenységeket — akár újakat is tervezhetünk —. A diákok érthetően nem kedvelik. Az alábbi felsorolásból kitűnik. ami minden diákot eredmény elérésére sarkall. amely világosan függ össze a tanterv lényegével. Bloom taxonómiája lehetővé teszi. fogalmak. felkínálva ezzel a gondolkodás tágabb spektrumát és több alkalmat nyújtva. ábra. mert feladataik túl gyakran alacsonyabb szintű gondolkodást igényelnek. Ha például a diákok feladata egy történetben megjelenő probléma meghatározása és a megoldás megtalálása. ami egyszerűen csak több munkával jár. Lesz olyan. hogy valódi természetük szerint a Bloom-féle magasabb gondolkodási szintek újratanítják vagy megerősítik a tudás alapjait.és megértés szintjét jelentik. Ugyanakkor az elmélet terén kevésbé felkészült diákoknak vagy azoknak. amelyek Bloom modelljének tudás. ha olyan feladatot kell elfogadniuk. hogy a tevékenységeket a motiválási szintje és összetettsége szerint csoportosítsuk. gondolatok elsajátítására. megértés.) Mind a hat fontos. Példa: Sorold föl Kína legfontosabb kiviteli cikkeit! 260 . hogy a szintézis jelenti a legmagasabb. amelyek megfelelően szigorúak. hogy könnyen elboldogulnak a szintézis magasabb szintjén. akik feladják a tanulást. mint a már meglévő értékelése. és újra kell gondolniuk az eredeti megoldást. A kihívást jelentő tanítási/tanulási folyamat jellemzői:  magasabb szintű gondolkodás. akik elméleti képességek terén tehetségesek. alkalmazás. leginkább motiváló gondolkodási és tevékenységi formát. hogy a gondolkodás magasabb szintjére jussanak el. Tárgyak felsorolása. Mindnyájan ismerünk olyan diákokat. elemzés. ugyancsak használniuk kell a magasabb szintű gondolkodás képességeit.  érdemi tanítás. gyakran kevesebb időre van szükségük a tények.  egyszerre mély és átfogó tartalom. akkor azt kívánjuk tőlük. Így aztán egy szigorúbb tanulási tevékenységen keresztül újratanítjuk a történetet. akik igen nehezen emlékeznek tényekre. Bloom taxonómiája Tudás: A gondolkodás legkevésbé összetett fajtája. amikor a diákoknak előzőleg megtanult tényeket és információkat kell fölidézniük. értékelés és szintézis. Kell minden diáknak ismernie a tartalmat? Feltétlenül. semmiképpen sem több munkát ugyanabból a fajtából. Minden diáknak szüksége van arra. vagy unalmasnak találják azokat. a szintézis a rangsorban megelőzte az értékelést. hogy mi történt. ha szükség esetén a diákok egy részének időt adunk. Benjamin Bloom oktatáspszichológus A nevelési célok taxonómiája c. (Lásd: 6. Ehhez fel kell idézniük. A kihívás nem egyszerűen több munkát jelent. meghatározása. akkor tanításunk szigorát. akiknek több időre és gyakorlásra van szükségük. Ma mégis a legtöbb pedagógus egyetért abban. Mikor ezt a taxonómiát Bloom bevezette. A gondolkodás hat szintjét írja le: tudás. hogy az elemzés és az értékelés szintjén dolgozzanak. akinek több időre lesz szüksége. de olyan kreatívak. hogy valami új felfedezése nagyobb kihívás. címkézése esetén ezt a fajta gondolkodást várjuk tőlük. Tartsuk szem előtt. relevanciáját és összetettségét vizsgáljuk. kipróbált modelljét mutatja be. relevánsak és összetettek a tanterv lényeges szempontjai tekintetében. miközben a többieknek megfelelő tevékenységet tudunk biztosítani. hogy alkalma legyen minden szinten tevékenykedni. Bloom osztályozása segít olyan tevékenységek megtervezésében.IV. könyve a tevékenységek differenciálásának és kihívási szintjük megvizsgálásának hasznos. Azoknak a diákoknak.

fejlessz. bírálatot és kategorizálást. hogy elkészítsenek valamit. hogy új vagy más módon állítunk össze valamit. ha a diák csupán ténybeli tudását használja. megszerkesztenek. Példa: Fogalmazzatok meg egy levelet valamelyik kínai újság főszerkesztőjének. találj ki. Amikor a diákok felbecsülnek. valaminek a leírása. összefoglalás. például egy térkép szöveges magyarázata nem szintézis. hogy tervezzenek vagy alkossanak meg valamit. Példa: Sorold fel időrendben a Ming-dinasztia tagjait! Elemzés: Amikor diákjainknak az a feladata. mennyire értik a tanultakat. akkor ez alkalmazás. állítsanak fel hipotézist. állapot Tevékenységek Szintézis Állítsd össze Alkosd új vagy más meg! módon! rendezz. hogy érvényre jusson az emberek szabadsága. megítélnek. Példa: Kína korai történelmében kit tartasz a legjelentősebb alaknak? Támaszd alá véleményedet! Szintézis: A szintézis azt jelenti. Különböztessük meg a szintézist az alkalmazástól! Például. Bloom taxonómiájának alkalmazása a differenciált tanításban A differenciálás során az a kérdés vetődik fel. alakítsd át! 261 .Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Megértés: A következő szinten a diákoknak az a feladata. becses valami. igazolnak. vagyis nem megújítunk. kritériumok alapján meghatározzuk valaminek az értékét vagy azt. A motiváció szintjei Szint Meghatározás Tevékenység. Példa: Hasonlítsd össze és állítsd szembe Kína és az Egyesült Államok bírósági eljárásait! Értékelés: Az értékelés azt jelenti. Az értékelést általában elemzés előzi meg: hiszen valaminek a megítéléséhez részletesen meg kell ismernünk annak jellemzőit. mert nem igényel eredeti gondolkodást. Az ábra segítségével megítélhetjük a tanulási folyamat motiváló hatását. akkor az alkotó gondolkodást serkentjük. akkor elemző gondolkodást várunk tőlük. Amikor bemutatnak. érvényesüljenek emberi jogaik. fogalmazzanak meg szabályokat. hogy milyen mértékben motiváló a tanulási folyamat. hogy a megértés szintjén gondolkodjanak. A magyarázat. alkoss. Az információk más formában való megjelenítése. mint például történelmi események időrendbe állításakor. feltételezz. újra elmondása a diákokat arra készteti. hogy bizonyos ismertetőjelek. amiben lehetséges megoldást javasoltok a kormányzat és a nép közötti ellentét megoldására és arra. minősítenek. osztályozást. Példa: Magyarázd meg. hogy megmutassák. ábrázolj. gyárts. A következő táblázat Bloom szintjeinek rövid meghatározását. felidéznek valamit. hogy mennyire értékes. miért épült a kínai Nagy Fal! Alkalmazás: Ez a gondolkodási szint arra ösztönzi a diákokat. Ez kreatív gondolkodást kíván. Elemzésnek nevezzük az összehasonlítást. valamint az egyes szintek tevékenységeire utaló címszavakat tartalmazza. részletezz. amiről előzőleg tanultak. fogalmazz. ellentétbe állítást. hanem újraalkotunk. Ellenben amikor arra kérjük a diákokat. akkor gondolkodásuk szintje az értékelés fogalmának felel meg. hogy bontsanak részekre egy gondolatot és azt vizsgálják meg kritikusan. az alkalmazás szintjén gondolkodnak.

Szint Meghatározás Tevékenység. határozd meg. következtess! mutasd be. becsüld fel. becsüld fel. idézd. dramatizálj. állapítsd meg. kérdezz. tapasztalj. kutass. egészíts ki. újíts. vizsgálj meg. adj elő. ábrázold. módosíts. találj rá. modellezz. számíts. jegyezd meg. szervezz. Értsd meg! helyezz el. mutass meg. csoportosítsd. következtess. teljesíts. részletezz. összegezz. működtess. állítsd ellentétbe. mutass be. viszonyítsd! Tudás T3– Üres táblázat a hallgatók további munkájához A hallgatók a csomagoló papírra rajzolják meg saját táblázatukat a minta alapján. osztályozz. Hatékony tanulásszervezési módszerek Értékelés Határozd Ítéld meg! meg. mondd meg a hatását! Elemzés hasonlítsd össze. beszéld meg. értékeld. fordíts. oldj meg. gyakorolj. Méretét a kiosztott céduláknak megfelelően kell meghatározni (D9). változtass. azonosíts. igazold. alkalmazz. mit ér: használd az értékelési kritériumokat! Vizsgáld meg Vizsgáld kritikusan! meg! ítéld meg. tekints át. rendezz. válogass.IV. kezelj. állapot Tevékenységek általában konkrét konkrét Szintézis Értékelés Elemzés Alkalmazás Megértés Tudás 262 . jelents. fogalmazz át. bírálj. írj hogy érted! le. különböztess meg. járj utána. jegyezd fel. jegyezd fel. írd újra! Idézd fel a Ismerd. sorold be. Használd! amit tanultál! Megértés Mutasd be. magyarázz meg. határozd meg. tényeket és tudd! információkat! mondd el. Megfelelő méretű nagyítása után a keret előre is kiosztható a csoportoknak. magyarázz. válaszd szét. körvonalazz. vezesd le. sorold be. értékelj. sorolj/építs be! Alkalmazás Használd fel. ismételd. töltsd ki. szerkeszd meg.

például az olajszennyezésről lönbségeit! Mutassátok be az eredés a part menti olajkutak fúrásáról! ményt Venn-diagrammal! (7) E (12) E Gyűjts adatokat arról. vagyis az osztályainkban alkalmazott tanítási stratégiák és produktumaik különböző fajtáinak szemszögéből. szagok. alkalmazás. amely a létező állatok legalább három jel.rányos feltételeit a parton és a szályét! Határozd meg a folyamatokat razföldön! Szerepjátékkal próbáljáés emeld ki. amely életnagyságban állatot és növényt. vagy den jellemzőjét. Készítsetek közösen olyan összerakGyűjts össze annyi óceánban élő ható rajzot. Most a tanítást változatosság szempontjából vizsgáljuk. amely megmutatja tengeri emlősök közös jellemzőit! az óceánok és a tavak közötti küMagyarázzátok meg. értékelés és szintézis — lencséjén keresztül vizsgáltuk. mi fenyegeti Határozd meg az élet előnyös és hátlegalább három óceáni állatfaj élőhe. hogyan alkalmazkodnak bi. hogy miért alkoss rapet a tengeri élet bemutatáválasztottad azt! Rajzold is meg az sára! (8) Sz állatokat! (2) Sz Tudás Megértés Alkalmazás Elemzés Értékelés Szintézis T5 – A többszörös intelligenciáról (háttéranyag) Változatosság: Gardner nyolcféle intelligenciája és a tanulás Az előzőekben az Önök tanítását a motiváció és Bloom gondolkodási szintjeinek — tudás.tok meggyőzni a többieket állásponánok életének megóvásáért! (9) É totokról! (4) É Tervezz új óceáni állatot.vagy egy tengeri kalandról. hogyan alkallönbségeket az ízek.Költs szöveget egy tengeri dalhoz. amelyek az zonyos állatok az árapályhoz! (3) A óceán különböző mélységeiben élnek. mit kell tennünk az óce. amennyit csak ábrázol legalább öt tengeri állatot! tudsz! (1) T Mutassátok meg és beszéljétek meg a méretbeli eltéréseket! (6) T Határozzátok meg a szárazföldi és a Készíts térképet. (11) A Írd le röviden álláspontodat és érzéVizsgáljátok meg a szárazföld és a seidet az óceánt érő környezeti hatátenger földrajzi hasonlóságait és küsokról. megértés. hangok mazkodtak a fajok környezetükhöz! és megjelenési formák szerint! (10) Írjátok le következtetéseitek összeM foglalását! (5) M Csoportban ábrázoljátok papírkiváPoszteren vagy diagramon mutassá.gásokból készült faliképen azokat az tok be.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben T4 melléklet Konkrét tevékenységek a gondolkodási szinteken elhelyezve Tevékenységek – a tevékenységenkénti cédulákból 2-2 jut minden csoporttagnak Téma: Az óceáni bioszféra – a tananyag feldolgozásához (a gondolkodás különböző szintjeit igénylő) megadott tevékenységek. elemzés. lemzőjével rendelkezik! Írd le min. kifejtve. 263 .állatokat és növényeket.

s amelyet álta264 . hogy több mint egyféle intelligenciát mozgósíts. milyen jó lehet egy paródia.  Mind a nyolc gondolkodásmódban tapasztalatokat kell szerezned. hogy amelyekben kevésbé vagy erős. csak tájékoztatás arról. Minden mód fontos. amely a vizsgált személy mentális életkorának és valódi életkorának a hányadosa. hogy mindegyikőtök a maga erősségei szerint dolgozik. mint a többiben. hogy megfeleljen minden diák gondolkodásbeli erősségeinek. De minél változatosabb módokat kínálunk tanulásukhoz és produ ktumaik bemutatásához. A diákok könnyebben tanulnak és teljesítenek. tanulásban) Az intelligencia hagyományos felfogása A Binet – Simon-féle intelligenciaskálát. az ír. ha a csoport minden tagja erős a testi/kinesztéziás intelligenciában!  Ha számodra nehézkesebb módon dolgozol. hogy egyre több diák válik motiválttá. (Forrás: Diane Heacox: Differenciálás a tanításban. hogy készítsenek olyan tesztet. akik kudarcot fognak vallani. annál valószínűbb. Ha például erősséged a vizuális/térbeli gondolkodás. és így tovább. akinek erőssége a vizuális/térbeli gondolkodás.IV. Szétoszthatjátok a feladatokat úgy. De így is végezhetsz magas színvonalú munkát. Nem kell minden fogalmat mind a nyolcféle módon megtanítanunk. eg yúttal tanulási repertoárjuk is bővül. Felt ehetőleg még továbbiak is felfedezésre várnak. hogy jól válaszd meg tanulási módszeredet és projektjeidet. Például: aki erős a verbális/nyelvi gondolkodásban. ha különfélék a csoport tagjainak erősségei. melyet innentől kezdve Stanford– Binet intelligenciatesztnek hívtak. Párizsban. ha a csoport minden tagjának hasonló az erőssége. miként tanulhatsz eredményesebben.  A tanulás könnyebb vagy érdekesebb a saját erősségeid területén. Miként élhetsz a többszörös intelligenciával?  Ha tisztában vagy erősségeiddel. ez segíthet abban. De ne feledjük.  A csoportos projekt jól sikerülhet. Ez a teszt vezette be az IQ (intelligenciahányados) fogalmát.  A tanulásnak nem csak egyetlen jó módja létezik. Alfred Binet és Theodore Simon pszichológusok fejlesztették ki 1905-ben. De mindenkinek vannak erősségei és korlátai.  Csoportos projekt akkor is lehet sikeres.  A legtöbb esetben a feladat megköveteli. amely mérni tudja. Amit a többszörös intelligenciáról tudni illik:  Howard Gardner professzor felfedezte a gondolkodás és tanulás nyolc módját. A francia kormány arra kérte fel Binet-t és Simont. A proje kt sikeresebb lesz.  Néhány intelligenciában erősebb vagy. hogy a legnagyobb igyekezettel dolgozz. az rajzokat vagy illusztrációt készít. és nem minden produktum kell. ha gyengébb intelligencia-területüket mozgósítják. ha mindenki a számára legmegfelelőbb módon tevékenykedhet. akkor a vázlatkészítés vagy a rajzos ábrázolás segít megtanulni és megjegyezni valamit. hogyan szeretsz tanulni. Gondolj arra. Hatékony tanulásszervezési módszerek Gardner többszörös intelligenciáról szóló elmélete szerint minden diáknak van gondolk odásbeli és tanulásbeli erőssége. és kik azok. azt „erősítsd”. az feszültséget kelt benned. amely az első ilyen típusú teszt. A többszörös intelligencia elmélet nem ment fel az alól. akik valószínűleg sikeresek lesznek az iskolában. Az 1930-as években Lewis Terman átdolgozta az eredeti tesztet. hogy kik azok a gyerekek. akkor ebben fejlődnek.  Erősségeid figyelembevételével felismerheted.  A többszörös intelligencia nem címkézés. ha saját erősségeiket mozgósítják.

hóbortos tudósok és különböző kultúrákból származók. hogy a tanítási-tanulási folyamatot lehet úgy szervezni. Gardner elmélete nem kérdőjelezi meg az általános intelligencia létezését. melyek segítik a gyerekeket abban. Gardner szerint minden intelligencia háA Stranford – Binet-féle IQ-teszt hagyomá. felmutatható erednyos értelemben egy gyermek intelligenciáját mény létrehozására vagy saját kultúrámutatja meg. A tacsinálni" tudata az. Gardner emberek különböző csoportjainak kognitív képességeit vizsgálta. alapvető matematikai és számítástechnikai készségekkel. Ha egy gyerek erős verbálisjában értéknek számító teljesítményre. Kutatásai azt mutatták. de olyan intelligenciák lehetőségét veti fel. és intelligensnek az életében felmerülő problémákat. Egyszerűen olyan tanítási stratégiákat igyekszik nyújtani. A többszörös intelligencia elméletének egyik alapgondolata az. a többszörös elm éhoz jusson. hogy megpróbálnád mindegyiket átpréselni ugyanannak a tűnek a fokán! Az intelligencia új meghatározása A többszörös intelligencia elméletét Gardner először 1983-ban publikálta Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences (Az értelem határai: a többszörös intelligencia elmélete) című könyvében. Arra a következtetésre jutott. írni és  Képesség a probléma megoldására beszélni tudó gyerekek. melyek mindegyike az agy különböző részével áll kapcsolatban. hogy valaki megoldja pontszámai tükrözni fogják. hogy az intelligencia az agy sok különböző területére összpontosul. autisták. megoldásra és a dolgok létrehozására hogy nagy hangsúlyt helyez a verbális-nyelvi és való képesség. Gardner felfedezése megrázta az oktatási rendszert. A "képes vagyok mega matematikai-logikai intelligenciára. akkor ezt az IQ-tesztben elért lehetővé teszik. Napjainkban a Stranford – Binet-féle IQ-teszt és a Wechslerféle intelligencia-skála gyermekek részére (WISC – Wechsler Intelligence Scale for Children) a két leggyakrabban használt teszt az intelligencia mérésére és minősítésére. ahelyett. ami számít” pasztalat azt mutatja. és ebből következik. hogy 265 . hogy az olvasni. ami aztán teljes mértékben meghatározza a gyerekek tanulási és problémamegoldó képességét. teszteken és kutatásokon alapultak. amelyek egy fogalommal nem írhatóak le. amely addig nagyon kényelmesen megvolt azzal a tudattal. hogy minden gyereknek olyan tanulási környezetet biztosítson. balesetet szenvedett emberek. mely területek egymással kapcsolatban állnak. nyelvi és matematikai-logikai intelligenciával  Olyan képességek készlete. különleges képességekkel rendelkezők. Gardner elméletét az agy széles körű vizsgálatára alapozta.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben lában számértékben úgy adnak meg. Gardner kezdetben azt tartotta. egyik terület a másikra épít. fogják őt nyilvánítani. iskolában. minden emberrel vele született jellemző. amelyben egyéni intellektuális képességei kiteljesedhetnek. hogyteszi. Tudatosítanunk kell. mely vizsgálatok több száz személlyel végzett interjúkon. de szükség esetén képesek önállóan is működni. hogy sikereket érhessenek el a fenti és más területeken is. lete nem vonja kétségbe e két intelligenciaterület fontosságát. hogy minden ember legalább hét intelligenciaterülettel bír. A tanítási folyamatnak arra kellene törekednie. Később hozzáadott egy nyolcadik intelligenciát. és megfelelő körülmények között ezek a területek fejleszthetők. hogy az intelligencia nem olyan változatlan. Voltak köztük agyvérzéses betegek. hogy ezt a hányadost megszorozzák százzal. akik rendelkeznek az vagysikeresebbek új megoldásaz létrehozására. hogy abban az egyéni kognitív különbségek kedvező fogadtatásban részesüljenek. tanulási nehézségekkel küzdők.rom komponensből áll:  Képesség valódi. és mely aztán lehetővé hogy azintelligencia ember új tudá skésőbb a szakmai karrierjük során is. Ahogyan Gardner fogalmaz:  Tudj meg minél többet a gyerekekről. amelyek rendelkezik. Az iskolarendszer erősen Gardner szerint az „IQ a problématámaszkodik az IQ-tesztre. és jelenleg is folytatja kutatásait újabb lehetséges intelligenciákról.

hogy egy olyan elmélettel ismerkedünk. Az elméleten keresztül az utasítások személyre szabásának különféle módjait fedeztem fel. Ezek a következők:  a gyerekek képességeinek és készségeinek fejlesztése. A kínai mondás. Hatékony tanulásszervezési módszerek az intelligencia egyféleképpen leírható. szónok. mely jól mérhető olyan papír-ceruza módszerekkel. Osztálytermi munkám során azt tapasztaltam. matematikusokká. írókká. hogy a maximumot ki tudják hozni magukból a tanulásban és más teljesítményükben? A jelenleg folyó agykutatások folyamatosan olyan eredményekre jutnak. módja lehetséges. testi-kinesztetikus. matematikai-logikai. interperszonális (társas). a szórendre és a szavak ritmikájára való érzékenységet. inspirálja a gyerekeket. hogy jó olvasókká. helyeket. zenészekké. hogy mi működik számunka és a tanítványaink számára. írni és történeteket mesélni. valamint a nyelvi finomságokra. hogy ez nem recept. Azok a gyerekek. és sokféle módját kínálja az információ és tudásanyag átadásának. amelyek segítették tanítványaimat abban. akik fejlett verbális-nyelvi intelligenciával rendelkeznek. térbeli-vizuális. melyekből mindenki szabadon válogathat saját osztálya számára. hogy vannak olyan gyerekek.  az oktatás személyessé tétele azzal. szeretnek olvasni. tudósokká és történészekké váljanak. mielőtt megtárgyalnánk. Gardner maga is megfogalmazza ennek lehetőségét: „Ha valami fontosat szeretnénk tanítani. A többszörös intelligencia egyfajta leltárként hasznos lehet ebben a munkában. mint a Stanford–Binet-féle vagy a WISC-tesztek. amit tanítunk nekik. le kell szögeznünk. Könnyedén jegyeznek meg neveket. és a többszörös intelligencia elmélete is gazdagítja ezt a hatalmas tudásanyagot. óriási hatása van a tanítási-tanulási folyamatokra.  egy fogalom. Mindegyik intelligenciaterület jól szemléltethető különleges képességeken és érdeklődési területeken keresztül. zenei. 266 A verbális-nyelvi intelligencia magában foglalja a nyelvi kifejezés könnyedségét. hogy a többszörös intelligencia elmélete a gyakorlatban motiválja. tanár. A Gardner által felismert különböző fajta intelligenciák a következők: verbális-nyelvi. akkor azt is elfogadhatjuk. hogy az egyéni különbségeket kom olyan vesszük. melyek segítik a gyerekeket abban. hogy hogyan is lehet azt az osztálytermi gyakorlatban megjeleníteni. Anekdotákat olvashatunk arról. miszerint „Virágozzék száz virág!” kiváló kép a többszörös intelligencia osztálytermi alkalmazásának ábrázolására. dátumokat és mindenféle apróságokat. Bár a többszörös intelligencia elméletének jelentős hatása van az oktatásra.” A következő oldalakon olyan ötleteknek és stratégiáknak a gyűjteményét nyújtom át. Ahogyan Gardner is tovább folytatja kutatásait és munkáját a lehetséges intelligenciákkal kapcsolatban. tananyag vagy egy tudományterület különböző módokon való megközelítése. Több száz gyakorlati ötletet is kínálok.IV. hogy ez a megközelítés hogyan működött. Sok tanár alkalmazza sokféle módon és sikeresen. intraperszonális (önismeret) és gyakorlati. akik küszködtek az iskolában. hogy meg tudják tanulni és valóban meg tudják érteni azt. genetikusan meghatározott tulajdonság. és lélegezzük be a gyönyörű nyíló virágaink illatát! A többszörös intelligencia Gardner szerint elméletét a tanárok háromféle módon tudják a gyakorlatban alkalmazni. aztán lépjünk hátra. úgy nekünk is fontos tudnunk. A munkát fokozatosan kezdjük el! Keressük meg. hogy ezek az intelligenciák fejleszthetőek és erősíthetőek. A következő foglalkozásoknál fontosak ezek az intelligenciák: író. ha nem is mindegyik. amikor olyan gyerekeket igyekeztem tanítani. osztályteremi alkalmazásának nem létezik egyetlen meghatározott módja. akik könnyebben tanulnak bizonyos módokon. hogy a többszörös intelligencia elmélete általánosságban nézve pontosan tükrözi az emberi különbségeket. ami jelenleg is formálódik és gazdagodik. mint más utakon járva. . Annak a ténynek. Hogyan is kellene a gyerekeket tanítani annak érdekében. melyekről korábban nem is álmodtunk. művészekké. gondolkodókká. a dolog megtanításának többféle útja. Azonban ha elfogadjuk.

közvetítői szerepben és tárgyalásokban. ez az intelligencia egy ember azon képességéhez kötődik.) Ez az intelligencia nagyon fejlett a filozófusokban. Az ezzel az intelligenciával rendelkező gyerekeknek az új információk jobb megértéséhez szükségük van egy mentális vagy egy valóságos képre. akik kiemelkedő matematikai-logikai intelligenciával rendelkeznek. motivációinak és irányultságainak megértésére való törekvés képessége. könnyedén emlékeznek dallamokra. mellyel a természeti világot egy szélesebb perspektívából tudjuk nézni . a kereskedelemben dolgozókra. a matematikusokban. Az ezzel az intelligenciával rendelkező gyerekek jól működnek kooperatív csoportmunkákban. Azokat a gyerekeket. (Ezt az intelligenciát nehéz felfedezni.és állatvilágot: mellyel meglátjuk a különbséget a természeti világban. hogy képes másokat megérteni. mellyel megismerjük a növény. költő és színész. Szeretnek zenét hallgatni. valamint az absztrakt rendszerek és összefüggések felismerésének és manipulálásának képességéhez. hogy aztán azokat gondolatban vagy valóságosan átalakítsuk.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben titkárnő. és könnyedén hoznak létre dolgokat. A zenei intelligencia magában foglalja a hangmagasságra. Azok a diákok. a zeneszerzőkben és a zenetanárokban. mint egy olyan képességet. akik szeretnek egyedül dolgozni. a jogászokban és a könyvelőkben. (Ne felejtsük el. Egy konferencián nemrégiben Thomas Armstrong úgy magyarázta ezt az intelligenciát. ha megfigyeljük őket. s akik rendszeresen túlbeszélik társaikat. a tanácsadókra. a kommunikációban. a másik céljainak. sőt. Tanítványainkban úgy tudjuk felismerni. fejlett problémamegoldó és gondolkodóképesség jellemzi. ismerek jó néhány extrovertált embert. elemezzük a munkavégzés során megfigyelhető szokásaikat és eredményeiket. a számítógép-programozókban. valamint a zene ezen elemeinek érzelmi töltetére való fogékonyságot. mely által a világról vizuálistérbeli megjelenítési formákat hozunk létre. Legyünk körültekintőek. vagy introvertáltak. a pszichiáterekben. ezek a gyerekek jól boldogulnak térképekkel.mely tartalmazza annak megértését. Ezt az intelligenciát találjuk az énekesekben. a festők és a szobrászok ezt az intelligenciát mozgósítják. Ösztönösen jól mérik fel erejüket és képességeiket. akik rendelkeznek ezzel az intelligenciával. a dalszerzőkben. A matematikai-logikai intelligencia kapcsolódik a deduktív és induktív érvelés képességéhez. szeretik az útvesztőket és a rejtvényeket. Ez az intelligencia mutatkozik meg a tudósokban. A fejlett intraperszonális intelligenciával rendelkező gyerekeknek erős az éntudatuk. A természeti intelligencia a Gardner által utoljára leírt intelligencia. hogy logikus módon tudnak kérdéseket megfogalmazni. ügyesen terveznek. Ez az intelligencia azt a képességet tartalmazza. Az interperszonális intelligencia hatékony együttműködés. a vallási vezetőkben és az agykutatókban. az építészek. hogy megértjük saját érzelmeinket. és automatikusan ne tekintsünk azon diákjainkat erősnek ezen a területen. ügyesek a szervezésben. grafikonokkal és diagramokkal. és tudatában vannak az őket körülvevő hangoknak. de azért nem kell a kooperatív tanulási helyzeteket túlhangsúlyozni. a táncosokban. A grafikusművészek. a bankárokban. Az extrovertált emberek nem mindig rendelkeznek ezzel az intelligenciával. akik igen gyengék ezen a területen. a műszaki rajzolók. 267 . a terapeutákra. mint a vadászat. a hangszínre és a hangok ritmusára való érzékenységet.) Ez az intelligencia általában jellemző a tanárokra. hogy a természet és a civilizáció hogyan hatnak kölcsönösen egymásra. fel tudnak idézni hangmagasságokat és ritmusokat. Az intraperszonális intelligencia velejárója az a képesség. magabiztosak és szeretnek egyedül dolgozni. valamint az. Kiemelkedő teljesítményt nyújthatnak még a tudományos gondolkodás és a problémamegoldás terén is. A térbeli-vizuális intelligencia magában foglalja azt a képességet. a politikusokra.és irodavezető. céljainkat és szándékainkat. s mely képességet produktív módon használjuk fel olyan tevékenységekben. komikus. fejlett vezetői készségekkel rendelkeznek. a földművelés és a biológia tudománya. Jól rajzolnak. üzlet. illetve elbeszélnek a többiek mellett. a térképészek. a vallási vezetőkre és a vezető beosztású üzletemberekre.

egy egyszerű kis séta a környéken gazdag és izgalmas tapasztalatokat és ismereteket nyújt számomra. Jelenleg Gardner egy egzisztencialista intelligencia létezésének lehetőségét kutatja.  tartalom: miről tanulnak a diákok. első kézből szerzek tapasztalatokat ennek az intelligenciának a működéséről.IV. teniszcipők. vizuális/térbeli produktum). Az elkövetkező évek egyik feladata az lesz. akik mélységében képesek gondolkodni nem látható dolgokról. A tanulási tevékenységeket például így írhatjuk egy mondatban:  Hasonlítsd össze és állítsd szembe egy regény egyik jelenetét a filmben szereplő változatával! Gondolataidat szavak és képek segítségével mutasd be!  tartalom: egy regényjelenet írásos és filmre vitt változata. Mivel körbe vagyok véve botanikusokkal. a filozófusokban és a spirituális emberekben. T6 – A differenciált tevékenységek rövid leírása A differenciált tevékenységek leírása rövid és könnyű.  folyamat: összehasonlítás és szembeállítás (a motiváció elemző szintje). A produktumokat a többszörös intelligenciához igazodva váltogathatjuk a tevékenységek tervezésekor. a geológiai képződményekről vagy az állatok és az emberek kapcsolatáról folytatott beszélgetéseink az én szememet is felnyitották a természetben rejlő csodára és komplexitásra. O. amely a motiváló tanulási tapasztalat szükséges összetevőinek végiggondolására ösztönöz. és fejlődni tudjanak benne. Ez az intelligencia jellemző a botanikusokra. John Muir és E. A folyamat tükrözi a gondolkodás folyamatát és a motiváció szintjét Bloom taxonómiája alapján. amit az én elmém magától nem tudott így megragadni.  eredmény ((produktum): hogyan mutassák be és hogyan értékeljük a tanulás eredményeit. Mivel a természeti intelligencia csak nemrégiben került be az intelligenciák közé.  folyamat: a gondolkodás milyen szintjére van szükség. amelyekre nincs egyértelmű válasz. Manapság vannak olyan gyerekek. hajviseletek vagy öltözködési stílusok között. tájkertészekkel és természettudósokkal. a kapcsolódó feladatok és ötletek közül csak néhányban szerepel. 268 . Családtagjaimat és férjemet figyelve. és elemezni olyan kérdéseket. mind a témakörhöz kapcsolódó kérdések. Charles Darwin. módosítani és megtervezni a tanulási tevékenységeket. melyek segítik a diákokat abban. Ez az intelligencia rejlik valószínűleg a papokban. A formula:  tartalom + folyamat + eredmény = tanulási tapasztalat. A produktum a tanulás eredménye — az. hogy olyan tevékenységeket dolgozzunk ki. Bármely tevékenység tartalmában tükröződnek mind a lényegi. ha a lehető legtömörebben írjuk le őket. A növények alkalmazkodó képességéről. hogy mit tanultak. akik fejlett természeti intelligenciával rendelkeztek.  eredmény: szavak és képek vázlata (verbális/nyelvi. Wilson jó példái azoknak. két vagy három világos mondat. akik ezt az intelligenciát mozgósítva képesek pontos különbséget tenni különböző autók. hogy me gismerjék ezt az intelligenciát. A foglalkozásvázlatok megírásának fegyelme: egy. a te rmészettudósokra és a fizikusokra. valamint az élet körforgásának megértését. miért halunk meg. Könnyebb lesz elemezni. Hatékony tanulásszervezési módszerek hogy milyen szimbiotikus kapcsolatok léteznek a természetben. Ez az intelligencia a létezés természetéről való elmélkedés képességéhez kötődik: kik vagyunk. ahogyan a diákok megmutatják. hogy kerültünk ide? Azokban az emberekben figyelhető meg.

a másik oldalán pedig az adott intelligenciaterület jellemzőit. szerezz társakat hozzá és játszszátok el a jelenetet!  Vizsgáld meg egy regény alakjainak jellemvonásait és a jellemek közötti konfliktus okat! Írj esszét következtetéseidről. majd állíts össze érveket a mellette/ellene párbeszédhez!  Hasonlítsd össze és elemezd a rabszolgaság körülményeit az ókori Görögországban és Rómában. csokoládé és dióbél változatos töltelékeivel és vaníliás vagy csokoládés tésztával! Ábrázold a lehetséges változatokat táblázatban! 269 . állatok és az élőhelyek kölcsönhatásait!  Elemezd. amely megmutatja a növények. A folyamathoz tartozó szavak más betűtípussal szerepelnek.  Mutassák be a különböző intelligenciaterületek jellemzőit. és támaszd azokat alá érvekkel!  Készíts ábrát egy ökológiai rendszerről.  Minden intelligenciaterülethez próbáljanak meg hozzá illő színt párosítani.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Olykor két-három mondatra is szükségünk lehet. hogy János vitéz melyik intelligenciaterületeken volt erős? Rövid jelenetekkel illusztrálják véleményüket! Egyéb rövid foglalkozástervek:  Vizsgáld meg az atombomba II. Az eredmény kövér betűs. hogy megvilágítsuk. készítsenek plakátot az intelligenciaterületekről színkódokkal.  Írjanak rap szöveget egy kiválasztott intelligenciaterület bemutatására. készítsenek villámkártyákat! A kártya egyik felén az intelligenciaterületet kell megnevezni. A többszörös intelligencia feldolgozásához kapcsolódó feladatok rövid leírása:  Mutassák be saját intelligencia profiljukat egy saját címer készítésén keresztül – lehet csoportban is. Mégis próbáljunk ragaszkodni a tömörséghez! A hallgatói melléklet a tanulási tevékenység rövid leírását mutatja be. hogy egy bizonyos változásnak milyen előnyös és káros hatása lehet egy szervezet élőhelyére! Mutasd be diagramon következtetéseidet!  Számítsd ki többféle aprósütemény hozzávalóit vaj.  Elemezzék. világháború alatti alkalmazásának körülményeit! Alakítsd ki álláspontodat mellette vagy ellene. valamint a múlt századi Egyesült Államokban! Mutasd be ismereteidet egy plakáton!  Írj forgatókönyvet egy mese egyik jelenete alapján. A tartalom dőlt betűvel van szedve. mit kell a diákoknak megtanulniuk és megvalósítaniuk.

és szereti rendezni információit. Nagyon érdekli a matek. 25. 12. 21. 3. Jól játszik hangszeren és/vagy jó az énekhangja. 14. 11. 13. A józan ész jellemzi.IV. 9. 10. amiről szó van. nem egyszerűen csak játékszerként. 27. könnyen használja. tárgyalásba bocsátkozni. Könnyen felismeri a megváltozott körülményeket. 6. jó érzéke van a színjátszáshoz és a dramatizáláshoz. 8. Fogékony mások érzései. 20. Szereti a logikai rejtvényeket és fejtörőket. Kérjük. 26. Rendelkezik vezetői képességekkel. 15. 22. világosan fejti ki gondolatait. tudja befolyásolni mások véleményét és tetteit. 4. táblázatokat készíteni. Jártas a mechanikában. Legjobban egyedül szeret dolgozni. Rendkívül jól megfigyeli környezetét. 24.és nagymozgásos készsége és ennek pontossága a fizikai feladatokban. 29. 23. évszámokat és egyéb tényeket. ha a dolgok rendben vannak és logikusak. Hatékony tanulásszervezési módszerek D1 – A többszörös intelligencia kérdőíve Ennek a kérdőívnek a kitöltése segítségére lesz abban. Jól emlékszik dallamokra. Könnyen és helyesen ír. Szeret történeteket mesélni. kis. 19. Kiegyensúlyozott. grafikonokat. nagyon érdekli. 28. jól osztja be az idejét. Rendkívül jól beszél. Szereti a mozgást és tevékenységet. 18. Vokális vagy hangszeres zenét improvizál és/vagy zenét szerez. Könnyen old meg matematikai feladatokat fejben. könnyen szétszed és összerak szerkezeteket. parodizál. Szereti eljátszani. 17. beszédbe elegyedni. Könnyen megjegyez neveket. 5. Érti az elvont fogalmakat. hogyan működnek a rendszerek. rugalmas. megérti. Nincs jó vagy rossz válasz. Jó az egyensúlyérzéke. hogy önmaga intelligenciaterületeit feltérképezze. azokhoz jól alkalmazkodik. 16. az igazságos és igazságtalan. amelyik állítási igaznak érzi magára vonatkozóan! …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… 1. 7. gondolatai és indítékai iránt. úgy töltse ki a rovatokat. Gyorsan és könnyen sajátít el fizikai készségeket. hogy azzal a legpo ntosabban jellemezze önmagát! Jelölje a sorszámok előtt. önálló. Kérdezősködik a tisztesség felől. 2. Szereti. 270 . Érdeklődik megfigyeléseinek tárgyai iránt. helyeket. Izgatja és leköti a számítógép. Szeret térképeket. Pontosan és könnyedén rajzol és készít vázlatokat. és saját előnyére tudja használni őket. mi a jó és rossz.

271 . 33. Szereti a sakkot és más stratégiai játékokat. 47. eltűnődik rajtuk. 36. 42. Gyakran énekel. 53. Inkább tevékenyen foglalkozik egy-egy témával. kedveli a háromdimenziós alakzatokat (például LEGO-építmények). és hogy a tetteknek következményei vannak. Érti az okot és okozatot. 58. Szereti gondolatait vizuálisan megjeleníteni. Igen öntudatos. Szeret másokkal együtt dolgozni és tanulni. 43. utánajár annak. . 55. 57. harci játékok. Elégedett a maga egyéniségével. 46. Könnyen barátkozik. 34. Könnyen felismer. 38. Érdekli a természet. 37. Legjobban látás és megfigyelés révén tanul. Megszállottja a számoknak és a statisztikának (például sporteredményeknek).). Kitűnik a sportban vagy más fizikai tevékenységben (tánc. ami érdekli. a versbe rejtett szöveget (az akrosztikont). rejtvényeket. 40. . 51. Jó a ritmusérzéke mozgásban és beszédben. 39. . Gondolatait és ötleteit könnyen közvetíti írásban. információt. gondolatokat. Szereti a szójátékokat. kategorizál és osztályoz tárgyakat.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… 30. 52. mint egyszerűen csak hall vagy olvas róla. keresztrejtvényt. Pontosan határoz meg és fejez ki érzelmeket. tekintet nélkül kortársai véleményére. 45. Szeret modellezni. 32. kreatív mozgás stb. Kortársaihoz képest gazdag a szókincse. érzékenyen viszonyul hozzá. Reflektál helyzetekre. Erősen érdeklődik a zene iránt. kiválóan emlékezik az ilyen adatokra. van önbecsülése. 56. Szeret különböző témákról olvasni. dúdol. 54. Erős az akarata. 41. . 35. Képes másokat megszervezni és mozgósítani. Könnyen és magabiztosan érintkezik másokkal. 49. 48. információit képekben idézi fel. 44. 50. 31. Élvezi a kirakós játékokat és a vizuális feladatokat. Sikeresen utánozza mások mozdulatait és stílusát. Világosan felméri és megérti saját erősségeit és korlátait.

IV. Hatékony tanulásszervezési módszerek D2 – Táblázat a kiértékeléshez (A többszörös intelligencia megnyilvánulásai) Verbális/nyelvi VNY Logikai/ matematikai LM Testi/ kinesztéziás TK Vizuális/ térbeli VT Zenei Z Intraperszonális IR Interperszonális IP Praktikus P 272 .

hogy szerkesszenek grafikonokat az általa megadottak ábrázolására. hogy leverje a lécet és vesztesnek érezze magát. A tudáspróbában három diák ért el több mint 85 százalékos eredményt. hogy mutassák be tudásukat erősségeikre és érdeklődésükre építve.  Tárgyszerű. és tevékenyen bevonja őket a munkába. és a Romeo és Júliát olvassák. és alkalmat ad nekik arra. szintjét vagy jellegét. Erre alapozva Larry eltervezte. Figyelembe veszi legmegfelelőbb tanulási módszereiket. amit tanultak. ez magával hozza az elmélyülést és látókörük tágulását. sem olyan magasra. Figyelembe véve. de nem mindegyik feladatban. a differenciálás nem szórakoztató tevékenység a diák számára. Tízen értek el 85 százalékot néhány. így motiváljuk a diákokat arra. Próbára tévő oktatást nyújtunk. Mary Fuentes tízedik évfolyamos diákjai Shakespeare tragédiáinak elemeivel foglalkoznak. Lehetőséget kaphatnak arra. akiknek ismétlésre és gyakorlásra van szüksége. részt vett a további tanításban. hogy motiválóbb feladatot adnánk). hogy kiválasszák azokat a témákat. miként képes alkalmazni tudását. először is tudáspróba segítségével kiderítette. amit már tudnak. A differenciálás nem azt jelenti. hogy erőfeszítéseket tegyenek. Azt is eldönthetik. és ott is.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben D3 – Mi a differenciálás? A differenciálás azt jelenti. 273 . mire emlékeznek az adatgyűjtésről és grafikonról. hogy önállóan. A három legjobban „végzett” azonnal hozzáfogott a kínálat szerinti munkához. Az a tíz diák. Ezek üresjáratok és zsákutcák. tevékenységükhöz munkalapokat készített a szükséges iránymutatásokkal és meghatározta a teljesítés kritériumait. választott magának a tevékenységek közül olyat.  Rugalmas és változatos. A differenciálás a tanulás lényegére összpontosít. A közös beszélgetések és egyéni munkák alapján Mary megállapította. hogy tovább tanítja azt a tizenegy diákot. A többi tizenhárom diák számára a tevékenységek bő kínálatát biztosította. A differenciált tanítás:  Szigorú. hogy a diáknak ne kelljen a legjobb képességei szerint nekifutnia. társsal vagy csoportban akarnak dolgozni. Tizenegynek a teljesítményéből derült ki. hogy többet adunk ugyanabból (például: több feladatot adunk ahelyett. Amikor elérték e téren a jártasság megfelelő szintjét. Larry ellátta őket feladatokkal. vagy önállóan dolgozott. A lényegi tanulásra összpontosít. A differenciálással a tanárok számos különböző tanítási stratégiát alkalmaznak. Larry Kimmer negyedikes diákjai a matematikai grafikonokkal foglalkoznak. amelyekkel elmélyültebben akarnak foglalkozni. Ahol csak lehetséges. ahol van kötelező érvényű helyi tanterv vagy állami előírásrendszer. vagy miként tud eredeti projektet alkotni adatok összegyűjtésében és ábrázolásában. nem fordul zsákutcába. A diákok nem kapnak „egyenruhát”. Alkalmazhatunk differenciálást ott. Csatlakoztak a többiekhez. Nem állítjuk a lécet olyan alacsonyra. A differenciálás sajátos módon veszi figyelembe a diákok fejlődését a tanulás folyamatában – azt. hogy azzal a céllal választjuk meg a tanítás sebességét. aminek semmi köze az érdemi tanuláshoz. Tudatosítjuk az egyéni különbségeket. Ehelyett gondolkodásra ösztönzi diákjait. aki jártas volt néhány. hogy a grafikonokkal a harmadik évfolyamon kezdtek foglalkozni. stílusának és érdeklődésének. és amit még meg kell tanulniuk. A tanár nem siklik végig a fogalmak hullámai fölött. de nem minden folyamatban. megkérte őket. amelyben megmutathatta. amelyek a diák egyéni képességein alapulnak. hogy az adatok elemzésében és ábrázolásában egyaránt további gyakorlásra van szükségük. majd kiváltak és önállóan dolgoztak.  Összetett. és olyan tanulási célokat tűzünk ki. hogy megfeleljen a diákok egyéni szükségleteinek. aztán újra csatlakoztak. nem fut „mellékvágányra”. a diákok választják meg. hogyan akarnak tanulni és hogyan kívánnak számot adni arról. ahol a tanulási követelmények teljesítését alapképességi vizsgák vagy a vizsgázók teljesítménye alapján értékelik.

Differenciálhatunk a tartalomban. hogy több gyakorlásra van szükségük. valamint van jól felszerelt munkahelye. és érdekes projektet kínált nekik. van táblázata a minőségi követelményekkel a poszter értékeléshez. A tantervi tartalmat rendszerint az iskola vagy a település(ek) határozza meg. eljárások és képességek szerint történik. találnak-e hasonló elemeket kortárs darabokban. Mary arra kérte diákjait. A differenciáló tanítás a diákok szükségleteinek gondos diagnózisát. Mary hasonlóképpen újra átvétette az anyagot az erre rászorulókkal. alkotó módon adják át a többieknek. Larry csak azoknak a diákoknak tanította újra a grafikont. A B és a C csoport tisztában van az elemekkel és képes azokra példákat találni a darabban. ellentétben a tipikus irodalmi beszámolóval. amit differenciálunk? A differenciálás jellemzően foglalja magában a következő területek valamelyikét vagy mindegyikét:  tartalom. hogy több segítségben részesítse az arra rászorulókat anélkül. A poszterek lehetőséget adtak Mary számára. A maradék harmadnak a megértéssel és a felismeréssel egyaránt nehézségei vannak. hogy készítsenek posztereket a tanultakról. Diákjaik tanulási szükségleteire alapozva mindkét tanár megtalálta annak a módját. A heterogén osztályokról megállapítható. Posztereik példákat fognak tartalmazni korábban olvasott darabok elemeire. hogy a tanultakat szemléletes.  folyamat. Ezek a csoportok is kreatív és szemléletes módon ábrázolják majd mondandójukat. és erre épített tevékenységtervezést jelent. D4 – Mi az. Hatékony tanulásszervezési módszerek hogy diákjainak kétharmada megérti és felismeri a Shakespeare-dráma elemeit. amelyekkel megismertetjük a diákokat. Úgy fogják alkalmazni és továbbfejleszteni tudásukat. hogy poszterükön minden elemet kreatív. fogalmak vagy témák.  produktum. b) választékot kínálunk a diákoknak. akikről előzetes értékelés alapján kiderült. amelyben bizonyíthatták tudásukat. Differenciálás: nem mindenkinek áll jól ugyanaz a zubbony Larry Kimmer (negyedik évfolyam) és Mary Fuentes (tizedik évfolyam) tevékenysége a differenciálást példázza. Ennek megfelelően ma Mary három csoportra osztja diákjait azzal a feladattal. hogy ellenőrizze a csoportok haladását. A továbbhaladni kész diákokat a „kihívási szintek” különböző tevékenységeinek kínálatával látta el. A továbbhaladásra kész diákoknak nehezebb tevékenységet tervezett. hogy megnézik. amelyben tudásukat tudták alkalmazni és továbbfejleszteni. Némelyik diáknak több tanulásra és gyakorlásra van szüksége. átmegy a B. és gyakran országos irányelveket tükröz. Amikor az A csoport már önállóan halad. Amint a diákok elfoglalják kijelölt helyüket. akik inkább térlátásban és nem verbális téren erősebbek. hogy visszatartanák azokat. ha a) előzetesen felmérjük a diákok tudását és jártasságait. hogy „nem mindenkinek áll jól ugyanaz a zubbony”. vagy úgy. amelynek fókuszában az olvasás. hogy a tanulás összetettségét növeljük. írás és/vagy a beszéd áll. hogy azokat a diákokat is bevonja. majd a C csoporthoz. „amit” megtanítunk — műveltségi területek. szemléletes módon ábrázoljanak. A korán érő vagy gyors felfogású diákok számára elhagyhatunk tartalmi elemeket vagy felgyorsíthatjuk azok bemutatását. majd az azoknak megfelelő feladatokkal látjuk el őket. némelyiknek kevesebbre. Mary csatlakozik az A csoporthoz. majd feladatul adja. Minden csoportnak van vezetője. akik haladhatnak tovább. A tartalom differenciálása vagy a leglényegesebb fogalmak. Először velük dolgozik. és válaszoljon kérdéseikre.IV. Tartalom A tartalom az. Az A csoport tagjainak közvetlen instrukciókra van szükségük. 274 .

A produktum A produktum a tanulás eredménye. egy rajz vagy egy modell. D6 – Mi az. D5 – Mi az. A produktum megmutatja. részletezőbb vagy elmélyültebb. hogy forrásműveket válogatunk egy tantervi témához. Mondjuk például. vagy növeljük tanulási módjaik változatosságát. A hallás után tanulók megbeszélik a két változat egyezéseit. beszélgetés vagy vita. és felkészülnek eredményeik szóbeli előadására.  folyamat. szimulált bírósági tárgyalás vagy tánc. mi az. amit differenciálunk? A differenciálás jellemzően foglalja magában a következő területek valamelyikét vagy mindegyikét:  tartalom. és új gondolatokat. hogy a (föntebb vázolt) tanulási stílusok alapján jelöljük ki a feladatokat. hogy tükrözi az olvasásban meglévő eltérő szinteket. Kitehetünk a diákok elé néhány kupac könyvet. A vizuális úton tanulók lerajzolják a két történet hasonló és eltérő elemeit. hogy kritikai és kreatív gondolkodásra késztetjük diákjainkat. lehet verbális. ötleteket is hozhatnak. ha 275 .Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben hogy némely témát elmélyültebben dolgozhassanak fel. A diákok tudásukat használat közben mutatják meg. és minden diák azt a feladatot kapja. mint például egy beszámoló. Miután eldöntöttük. Például osztályunk azon dolgozik. például paródia. A tartalmi differenciálás abban áll. hogy összetettebb és elvontabb feladatokat adunk. Képezhetünk tartalmi differenciálást úgy is. A folyamat A folyamat az. auditív és kinesztéziás csoportra osztjuk diákjainkat. A differenciálás során módszereink a diákok tanulási stílusához. Módosíthatjuk a folyamatot úgy. így minden diák a maga szintjén választhat. c) a mindenkori értelmi szintjüknek megfelelő „kezdő” vagy „haladó” forrásokat biztosítunk számukra. hogy diákjainkat nehezebb feladatok elé állítva sokféleképpen. sajátságosan mutassák meg azt. Lehet valami kézzelfogható. és írja le annak jellemző vonásait. amit tanultak. hogy válasszon ki egy regényt.  folyamat. lehet cselekvés. vizuális. A produktum akkor differenciált.  produktum. hogy a történelmi regényekkel foglalkozunk. A foglalkozás végén a csoportok összevetik gondolataikat. Bloom és Gardner munkája segítségünkre van abban. kifinomultabb. Adhatunk speciális forrásmunkát néhány diáknak meglévő tudása és a témában való kiemelkedő jártassága okán. A kinesztéziás diákok félperces jeleneteket terveznek meg és adnak majd elő a két változat hasonlóságainak és eltéréseinek bemutatásával. vagyis párbeszéd.  produktum. ahogyan tanítunk. amelyek között van alapvető és bevezető jellegű éppúgy. amit differenciálunk? A differenciálás jellemzően foglalja magában a következő területek valamelyikét vagy mindegyikét:  tartalom. hajlamaihoz alkalmazkodnak. hogy összehasonlítsa a Hamupipőke különböző kultúrákban kialakult két változatát. eltéréseit. amit a diákok elsajátítottak és képesek alkalmazni. és az egyes diákokat a nekik megfelelő könyvekhez irányíthatjuk. mint bonyolultabb.

hogy tanulási erősségének megfelelő módon mutassa be tudását (pl. egy alapos verbális/nyelvi tudású diák térbeli produktumot. 276 . hogy olyan területen szerepeljen. ezzel bátorítva a diákokat arra. amelyek számos különböző módon tükrözik a tanultakat. ahol nem kiemelkedő (pl.IV. hogy vállalják a feladatot. vagy arra. modellt vagy kollázst készít). Legyenek a produktumok is differenciáltak. Hatékony tanulásszervezési módszerek olyan elemekre épül. és ha a diákok projektkínálatból választhatnak. vagy válasszák tudásuk bemutatásának egyéni módját. Megkérhetjük a diákot arra. az önálló gondolkodást. egy kiemelkedő zenei tehetségű diák dalt szerez).

amit differenciálunk? Mit? Tartalom Folyamat Eredmény (produktum) Mit jelent? Mi szerint? Miért? Hogyan? 277 .Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben D7 – Mi az.

vagyis nem megújítunk. Ez a gondolkodási szint azt jelenti. Hatékony tanulásszervezési módszerek D8 – Anyagok a motiváció szintjeihez A) Meghatározás – felvágva. hogy új vagy más módon állítunk össze valamit. Általában elemzés előzi meg: hiszen valaminek a megítéléséhez részletesen meg kell ismernünk annak jellemzőit. hogy megmutassák. összekeverve adjuk oda csoportonként egy-egy diáknak A gondolkodás legkevésbé összetett fajtája. Ez a gondolkodási szint arra ösztönzi a diákokat. Ez a gondolkodási szint azt jelenti. akkor ezt a gondolkodást várjuk tőlük. amiről előzőleg tanultak. becses valami. hogy bontsanak részekre egy gondolatot és azt vizsgálják meg kritikusan. Ez kreatív gondolkodást kíván. Ezen a szinten a diákoknak az a feladata. hogy mennyire értékes. hogy bizonyos ismertetőjelek. hogy elkészítsenek valamit. hanem újraalko tunk. Amikor diákjainknak az a feladata. mennyire értik a tanultakat.IV. amikor a diákoknak előzőleg megtanult tényeket és információkat kell fölidézniük. Különböztessük meg ezt a szintet az alkalmazástól! 278 . kritériumok alapján meghatározzuk valaminek az értékét vagy azt.

összekeverve adjuk oda csoportonként egyegy diáknak Alkosd meg! Használd! Ítéld meg! Értsd meg! Vizsgáld meg! Ismerd. állapot – felvágva. tudd! 279 .Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben B) Tevékenység.

kutass. különböztess meg. járj utána. gyárts. hogy növényt. következtess. sorold be. igarendezz. kérdezz. válaszd szét. értékelj. alkalmazz. összegezz. következtess! helyezz el. zold. írd újra! mondd el. töltsd ki. működtess. állapítsd meg. modellezz. sorolj/építs be! D9 – Konkrét tevékenységek A tevékenységenkénti cédulákból 2-2 jut minden csoporttagnak Téma: Az óceáni bioszféra – a tananyag feldolgozásához (a gondolkodás különböző szintjeit igénylő) megadott tevékenységek Tervezz új óceáni állatot. írj le. számíts. részletezz. magyarázz. mutass be. mutass meg. kezelj. bírálj. feltételeit a parton és a szárazföldön! Szerephogyan alkalmazkodnak bizonyos állatok az játékkal próbáljátok meggyőzni a többieket árapályhoz! (3) álláspontotokról! (4) Határozzátok meg a szárazföldi és a tengeri emlősök közös jellemzőit! Magyarázzátok meg. becsüld fel. teljesíts. osztályozz. találj rá.IV. fejlessz. Hatékony tanulásszervezési módszerek C) Tevékenységek – felvágva. idézd. sorold be. ábrázolj. fordíts. magyarázz meg. viszonyítsd! Készítsetek közösen olyan összerakható rajzot. alkoss. értékeld. tapasztalj. válogass. jegyezd fel. csoportosítsd. gyakorolj. ismételd. találj ki. azonosíts. jelents. határozd meg. vezesd le. oldj meg. egészíts ki. amely életnagyságban ábrázol legalább öt tengeri állatot! Mutassátok meg és beszéljétek meg a méretbeli eltéréseket! (6) 280 . beszéld meg. ábrázold. jegyezd meg. kifejtve. vizsgálj meg. körvonalazz. újíts. feltételezz. fogalmazz. tekints át. szervezz. jegyezd fel. összekeverve adjuk oda csoportonként egy-egy diáknak ítéld meg. változtass. részletezz. amennyit csak tudsz! (1) miért választottad azt! Rajzold is meg az állatokat! (2) Határozd meg az élet előnyös és hátrányos Poszteren vagy diagramon mutassátok be. rendezz. dramatizálj. állítsd ellentétbe. módosíts. alakítsd át! mondd meg a hatását! mutasd be. szerkeszd meg. amely a létező állatok legalább három jellemzőjével rendelkeGyűjts össze annyi óceánban élő állatot és zik! Írd le minden jellemzőjét. határozd meg. hogyan alkalmazkodtak a fajok környezetükhöz! Írjátok le következtetéseitek összefoglalását! (5) hasonlítsd össze. fogalmazz át. adj elő. becsüld fel.

A leghatékonyabban praktikus tevékenységeken és mozgáson keresztül tanulnak. Legjobban számok és elemzés révén tanulnak. vagy egy földrajzi hasonlóságait és különbségeit! Mutengeri kalandról. Szeretik a problémamegoldást és az okokozati összefüggéseket. Ábrázold! A vizuális/térbeli intelligenciában fejlett diákok árnyalt belső képeket alkotnak. Nagy izomerővel és/vagy finom motorikus képességekkel rendelkeznek. Zümmögd el! A zenei beállítottságú diákok a hangmagasságra. Legjobban nyelvi közvetítéssel tanulnak: figyelnek. Közülük sokan együttérzők és intuitívek. mi fenyegeti legalább három óceáni állatfaj élőhelyét! Határozd meg a folyamatokat és emeld ki. ritmusra. honlapon és diagramokon).és dallamérzékükkel. az. Számold ki! A logikai/matematikai téren fejlett diákok mindenféle számot szeretnek — elsősorban a matematikait. Legjobban úgy tanulnak. ha van lehetőségük az anyag vizuális bemutatására (vagyis grafikus ábrázolással. 281 . Élvezik az éneklést. szagok. Az interperszonális hajlamú diák örömmel dolgozik vagy játszik együtt másokkal. rapelést és a hangszeres játékokat. amelyek az óceán különböző mélységeiben élnek. erősen hat rájuk a zene. ha a tanulás kapcsolatban áll ritmus. igényük. hangok és megjelenési formák szerint! (10) Csoportban ábrázoljátok papírkivágásokból készült faliképen azokat az állatokat és növényeket. de a természetismerettel. olvasnak. Gyakran erős hatással vannak másokra. képesek törvényszerűségek megállapítására. Vezesd! Az interperszonális típusú diákok „emberközpontúak”. például az olajszennyezésről és a part menti olajkutak fúrásáról! (12) D10 – Az intelligenciaterületek Gardner-féle leírása Hogyan gondolkodunk és tanulunk? Mondjad! A verbális/nyelvi téren fejlettebb diákok könnyedén értik meg a szóbeli és az írott nyelvet. Legjobban úgy tanulnak. vitatkoznak és írnak. vagy alkoss rapet a tengeri tassátok be az eredményt Venn-diagrammal! élet bemutatására! (8) (7) Gyűjts adatokat arról. (11) Írd le röviden álláspontodat és érzéseidet az óceánt érő környezeti hatásokról. ezek segítségével tanulnak és idézik fel a tanultakat. A logikai/matematikai észjárású tanulók fogalmi gondolkodása fejlett. társadalomismerettel és a nyelvvel kapcsolatban álló számokat is. hogy megérintsék/megcsinálják a tárgyakat. Van. A tengeri állatok számaránya bármely élővilágon belül. hogy az amerikaiak hány órát töltenek tévézéssel: ezek mind megragadják a figyelmüket. Az interperszonális diák vezetői képességét diáktanácstagként vagy szervezőként hasznosíthatja. Mozogd el! A testi/kinesztéziás úton tanulók legszívesebben mozgással fejezik ki magukat. az Egyesült Államok népességének növekedése a legutóbbi népszámlálás óta. szervezők és kommunikátorok. hangszínre és zenei formákra fogékonyak. aki hajlamos a dolgok (ügyek) „felpörgetésére”. Függetlenül attól. Általában jól kijönnek másokkal. amely megmutatja az óceánok és a tavak közötti különbségeket az ízek. rajzolva. beszélnek. mit kell tennünk az óceánok életének megóvásáért! (9) Készíts térképet.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Vizsgáljátok meg a szárazföld és a tenger Költs szöveget egy tengeri dalhoz. Gyakran szeretnek olvasni. hogy van-e zenei tehetségük. Leginkább beszéd és írás révén kommunikálnak másokkal.

ha mások elfogadják véleményüket. azt meg is hallgatják. míg ők egyedül dolgozhatnak. hatékony alakítói lehetnek a körülményeknek és helyzeteknek. Úgy tanulnak a legjobban. „józan paraszti esze” van. 282 . hogyan működnek a rendszerek. ha maguk fedezhetik fel a dolgok működését. gondolatokat.IV. túlélésük érdekében. Hatékony tanulásszervezési módszerek Reflektálj! Az intraperszonális diákok meggondoltak és reflektálók. Megfigyelik. megfigyeléseket végezhetnek és kutathatnak. Kutass! A praktikus/tudományos beállítottságú diákok képessége a dolgok tisztázása. Tisztában vannak önmagukkal és érzelmeikkel. Szeretik független módon maguk kitűzni a céljaikat. alkalmazása és környezetük felhasználása sikerük. témákat és lehetőségeket. Közelről vizsgálják meg az eszméket. Közülük némelyikre azt mondják. Gyakran személyes kötődést éreznek a természet iránt. Akkor tanulnak a legjobban.

készítsenek plakátot az intelligenciaterületekről színkódokkal.  Minden intelligenciaterülethez próbáljanak meg hozzá illő színt párosítani.  Elemezzék.  Mutassák be a különböző intelligenciaterületek jellemzőit.  Írjanak rapszöveget egy kiválasztott intelligenciaterület bemutatására. amely megmutatja a növények. majd állíts össze érveket a mellette/ellene párbeszédhez!  Hasonlítsd össze és elemezd a rabszolgaság körülményeit az ókori Görögországban és Rómában. hogy János vitéz melyik intelligenciaterületeken volt erős? Rövid jelenetekkel illusztrálják véleményüket! Egyéb rövid foglalkozástervek:  Vizsgáld meg az atombomba II.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben D11 – Tanulási tevékenység rövid leírása A tartalom dőlt betűvel van szedve. Az eredmény kövér betűs. hogy egy bizonyos változásnak milyen előnyös és káros hatása lehet egy szervezet élőhelyére! Mutasd be diagramon következtetéseidet!  Számítsd ki többféle aprósütemény hozzávalóit vaj. világháború alatti alkalmazásának körülményeit! Alakítsd ki álláspontodat mellette vagy ellene. készítsenek villámkártyákat! A kártya egyik felén az intelligenciaterületet kell megnevezni. és támaszd azokat alá érvekkel!  Készíts ábrát egy ökológiai rendszerről. A folyamathoz tartozó szavak más betűtípussal szerepelnek. valamint a múlt századi Egyesült Államokban! Mutasd be ismereteidet egy plakáton!  Írj forgatókönyvet egy mese egyik jelenete alapján. szerezz társakat hozzá és játszszátok el a jelenetet!  Vizsgáld meg egy regény alakjainak jellemvonásait és a jellemek közötti konfliktus okat! Írj esszét következtetéseidről. állatok és az élőhelyek kölcsönhatásait!  Elemezd. a másik oldalán pedig az adott intelligenciaterület jellemzőit. A többszörös intelligencia feldolgozásához kapcsolódó feladatok rövid leírása:  Mutassák be saját intelligencia profiljukat egy saját címer készítésén keresztül – lehet csoportban is. csokoládé és dióbél változatos töltelékeivel és vaníliás vagy csokoládés tésztával! Ábrázold a lehetséges változatokat táblázatban! 283 .

............................................................................................. Nem Inkább nem Inkább igen Igen Megjegyzés: ............................................................................ hogy képet kaphassak arról.....................................................................IV............... ................................................................................ .............................................. 284 ..... Fontosnak tartja a differenciálást a tanításban? Nem Inkább nem Inkább igen Igen Megjegyzés: ........ Hogy érezte magát a foglalkozáson? Rosszul Inkább rosszul Inkább jól Jól Megjegyzés: ....... Ön a foglalkozást hogyan ítéli meg............................... karikázza be a megfelelő válaszokat. melyet további munkám során hasznosítani tudok............... ......................................................................................................................................................................................... hogy hogyan kapcsolódik a Bloom taxonómia és a Gardner-féle többszörös intelligencia a differenciáláshoz..................................................................................................................... 2........................ Segítséget jelentett-e a foglalkozás ahhoz...................................................................................... 4........... Kérem.......... 3............... Hatékonynak tartotta-e a foglalkozást? Nem Inkább nem Inkább igen Igen Megjegyzés: .............................................................. Érti................................ ........................................... írjon kiegészítő megjegyzést is! Köszönettel: 1.............................................................................. ............................................................. Hatékony tanulásszervezési módszerek D12 – Értékelő kérdőív Kedves Hallgató! A kérdőív kitöltésével hozzájárul........... 5...................................................................... hogy tantárgyában differenciált tevékenységeket tudjon tervezni? Nem Inkább nem Inkább igen Igen Megjegyzés: .......................... ahol tud...................................................................... Ez fontos tapasztalat számomra..........................

kis-csoport és a szemináriumi csoport közös gondolkozása. Gyermekmegismerés A foglalkozások üzenete:  a pedagógus szaktanárként és osztályfőnökként egyaránt törekedjen a tanítványai sokoldalú megismerésére.  alapvetően fontos. a hallgatók témával kapcsolatos ismereteinek.  a pedagógus a gyermek megismeréséhez igyekezzen sokféle módszert. hogy a szeminárium vezetője és a tanuló társak értékeljék a társaikat. hogy a gyerekkel jól tudjon együttműködni. tapasztalatainak felidézése és a társakkal való megosztása.  a pedagógus mindent tegyen meg azért.  a foglalkozásokon nagyon fontos a saját élményű tanulás. saját élményű feldolgozása. vitája.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben V. a tanulmányozás előkészítése.  a pedagógus a tanításában vegye figyelembe az adott gyerek képességeit. A foglalkozások célja:  a témával kapcsolatos lényegi kérdések tartalmának kifejtése. mert ez formálja a hallgatók attitűdjét és egyben megerősítést is kapnak. megbeszélése. terepet. eszközt használni. Lényegi kérdések:  Gyereket vagy tantárgyat tanítunk?  Az iskolában a gyerekkel foglalkozunk vagy együttműködünk? 285 . ismereteit és családi környezetét.

ellenőrzéssel kapcsolatos javaslatok:  A foglalkozás során bármikor. Önkonet Kft. A foglalkozás megtartásához szükséges oktatási segédanyagok. Pszichológiai.  Alkossunk véletlenszerűen négy-ötfős heterogén csoportokat. Spencer Kagan: Kooperatív tanulás. Differenciálással kapcsolatos javaslat:  A foglalkozás egy részében a munka. Budapest 2001. és emeljük ki a fontos gondolatokat. és el tudunk helyezni öt-hat darab négyfős csoportot.V. tolerancia. Tudások. Értékeléssel. szükséges és ajánlott szakirodalom:  Dr. tudások. A gyerekmegismerés a hallgatók saját tapasztalatai és ismeretei alapján – Mendelovics Zsuzsanna Ajánlott létszám: Ajánlott időkeret: A foglalkozás közvetlen célja: A foglalkozás tartalma: A kompetenciafejlesztés fókuszai: Kapcsolódási pontok: Módszertani ajánlás Időfelhasználással kapcsolatos javaslat:  A foglalkozást lehetőleg szünet nélkül tartsuk meg. 1. lehetőségei. rögzítése. amelyben mozgatható asztalok vannak. anyagok:  Csomagolópapírok. megerősítéseket. ismeretek gyűjtése. adjunk a hallgatóknak személyes visszajelzéseket. Önállóság.  Kísérjük figyelemmel a csoportmunka közben elhangzottakat. tapasztalatok felidézése. 4 fős csoport) 90 perc A megismeréssel kapcsolatos saját élményű ismeretek. teremigény:  A foglalkozáshoz olyan terem szükséges. didaktika. pedagógiai ismeretek. A foglalkozás megtartásához szükséges eszközök. amikor alkalom adódik. teremelrendezés. Az egyes tevékenységek szervezésével kapcsolatos javaslatok (csoportok. kritikai gondolkozás. érdeklődés szerinti csoportokban zajlik. Tér. munkaformák. Gyermekmegismerés V.. . színes filctollak és blu-tack. módszerek):  A témát kooperatív módszerekkel dolgozzuk fel. 286 20 – 24 fő (5-6 db. önbizalom. A megismerés módszerei.

Mind a két tanárról néhány mondatban fejtse ki írásban. A másik tanár óráira nem nagyon szeretett járni. Térjen ki a tanítási módszerekre. problé. Az egyik. jó hangulatú órákat tartott. Válaszon ki közülük kettőt.csoportmunka rezése szóforgó. Van másik megoldás is SuliNova KHT.Egyéni munka felmérjük a hallgatóknak a pedagógusokkal kapcsolatos elvárásait. hogy Önállóság. Minden hallgató gondoljon vissza eddigi tanáraira. a feldolgozás előkészítése Idő  Tevékenységek Tevékenység célja. mert érdekes. Készüljön ezekből egy falra kitehető plakát is. Budapest. anyagok (mellékletek) 10’ Ez a rész nemcsak a ráhangolódást segíti elő. fejlesztendő készségek. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. hanem lehetőséget ad arra is. Eötvös József Könyvkiadó.Kooperatív A/4-es papír kedvelt és külön a nem kedvelt pedagógusra vonatkozó megjegyzéseket formációk rendsze. Foglalkozásvázlat I. kritikai gondolkodás Véletlenszerűen kialakított négyfős csoportokban dolgozunk. hogy miért tartja jó.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben    Czike Bernadett: A pedagógus szerep változása. Ráhangolódás. Budapest 2006. maazonosítás. 287 .. Fehér Márta: Például. akire szívesen emlékszik azért. odafigyelt a tanítványaira stb. ablak módszer 15’ A csoport szóvivője ismertesse meg a többiekkel a gyűjteményüket. illetve kevésbé jó pedagógusnak. Budapest 2005. 15’ Az ablak módszert használva szóforgóval minden csoport összegyűjti külön a Együttműködés. mennyire ismerte stb. viszonyára.. in. filctoll  A foglalkozások javasolt időkerete – a csoport egyedi igényeitől függően – változtatható. tanítványaival való kapcsolatára. óravezetésre. Csoportforgó Csomagolópapír. SuliNova KHT. 2006.

nyitottság csoportmunka gyerek megismerésének valamelyik módszeréről szól. kérdőívekről beszélnek majd a hallgatók) 25’ Válogassunk a megismerési módszerek közül. eszközökkel kísérelte meg. Gyermekmegismerés 10’ Foglaljuk össze az elhangzottakat. tapasztalata. felírjanak kérdéseket. anyagok (mellékletek) 10’ Milyen módszerek segítségével ismerhetjük meg tanítványainkat? (Ez a foglal. történetet.készségek. párbeszédet. tevéken y. A/4-es papír 288 . fejlesztendő készségek. családlátogatásról. A téma kifejtéséhez a Kreativitás Csoportforgó csoportok állítsanak össze és mutassanak be rövid jelenetet. Csomagolópapír.) Csoporton belül meséljen el mindenki saját élményt. nyitottság interjú inak feltárására is. képességek Közös megbeszélés Munkaformák és módszerek Eszközök.Kommunikációs Háromlépcsős kozás lehetőséget ad a hallgatók témával kapcsolatos ismereteinek. Az új tartalom feldolgozása Idő Tevékenységek Tevékenység célja. Témák: a) az osztályfőnök vagy szaktanár irányított beszélgetése a gyerekkel. vagy Együttműködés. ha a pedagógus törekedett volna tanítványának a minél jobb. színes filctoll. vagy megismerést segítő játékokat. viszony. sokoldalú.adatvállalás ségeket. Kommunikációs Kooperatív A csoportok az alábbi témák közül választanak egyet-egyet. Minden csoport hangosítson meg egy történetet! (Várhatóan: célzott beszélgetésről. A mondandónkat hegyezzük ki arra. szempontokat. Minden téma a készségek. II. milyen módszerekkel. hogy engem megismerjen.V. hogy hogyan változott volna a tanítvány-tanár kapcsolat. több szempontú megismerésére. b) az osztályfőnök vagy szaktanár irányított beszélgetése a szülőkkel. A téma: az osztályfőnököm vagy valamelyik szaktanárom hogyan.

írások és játékok megmutatása. felnőttel. tudást jelentettek 289 . hogy …  új ismereteket. rajzos plakát készítése és bemutatása. hogy megemlítsék: családi. időbeosztás. f) a megismerést segítő játékok. egyéni átgondolása. bármely iskolai.) III. e) ugyanazon gyereket tanító kollégák megbeszélése (konferencia). tevékenységek kitalálása (pl. vagy szabadidős tevékenység. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. környezet. tanári szokások.). d) órai. hogy képesek legyünk a velük való együttműködésre. napirend. érdeklődési terület. áttekintése. Gyűjtsük össze: a gyerekekkel kapcsolatosan milyen tudásokra és ismeretekre van szükségünk ahhoz. tanárral. A módszer bemutatása lehet: rövid jelenet előadása. felolvasása. Lista készítése:  megerősítést kaptam abban. (Fontosnak tartjuk. problémák. tanulási sikerek. Az új tartalom összefoglalása.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben c) családlátogatás. címer vagy apróhirdetés készítése stb. szülővel. vers/rap írása. szabadidő eltöltése.: pajzs. kapcsolatok társakkal. anyagok (mellékletek) 5’ A foglalkozáson tanult szempontok. játék közben az osztályfőnök vagy a szaktanár megfigyeli a gyereket. fejlesztendő készségek. képességek. szociális helyzet. ellenőrzés és értékelés Idő Tevékenységek Tevékenység célja. módszerek.

 Alkossunk véletlenszerűen négy-ötfős heterogén csoportokat. teremigény:  A foglalkozáshoz olyan terem szükséges. teremelrendezés.V. pedagógiai. munkaformák. didaktikai ismeretek. saját élményű kipróbálása. adjunk a hallgatóknak személyes visszajelzéseket. A gyerekek megismeréséhez szükséges eszközök. Háttéranyagok segítségével. amikor alkalom adódik. 20-24 fő (5-6 db. és el tudunk helyezni öt-hat darab négyfős csoportot. Differenciálással kapcsolatos javaslat:  A foglalkozás egy részében a munka. 290 . módszerek):  A témát kooperatív módszerekkel dolgozzuk fel. a gyerekekkel kapcsolatos ismeretek. terepek. Az egyes tevékenységek szervezésével kapcsolatos javaslatok (csoportok. és használ atukhoz szükséges irodalom feldolgozása. ellenőrzéssel kapcsolatos javaslatok:  A foglalkozás során bármikor. 2.  Kísérjük figyelemmel a csoportmunka közben elhangzottakat. A gyermek megismeréséhez használható módszerek. eszközök saját élményű feldolgozása – Mendelovics Zsuzsanna A foglalkozás célja: Ajánlott létszám: Ajánlott időkeret: A foglalkozás közvetlen célja: A foglalkozás tartalma: A kompetenciafejlesztés fókuszai: Kapcsolódási pontok: Módszertani ajánlás Időfelhasználással kapcsolatos javaslat:  A foglalkozást lehetőleg szünet nélkül tartsuk meg. Önállóság. tudások megszerzésének módszerei. amelyben mozgatható asztalok vannak. módszerek kipróbálása. Pszichológiai. 4 fős csoport) 90 perc Megismerési lehetőségek tanulmányozása. módszerek. együttműködés.és problémakezelés. megerősítéseket. Értékeléssel. Gyermekmegismerés V. információ. Tér. érdeklődés szerinti csoportokban zajlik. és emeljük ki a fontos gondolatokat.

tanulásban  Oroszlány Péter: Könyv a tanulásról. Budapest 2006. amelyek segítenek a társak megismerésében. (Amennyiben úgy látjuk. Szabad Iskolákért alapítvány. szükséges és ajánlott szakirodalom: (A szükséges irodalom megfelelő oldalszámai a mellékletben vannak leírva. ativitás A játékot illetve módszert előre megírt kártyákkal kihúzatjuk a csoporttal vagy minden csoport választ magának egyet.  Wilbert J. fejlesztendő készségek. SuliNova. címer készítése.: Fehér Márta.)  Kirsten Nicolson-Nelson: A többszörös intelligencia. hogy nem vagy nagyon kevés ilyet ismernek a hallgatók. emberismeret. A foglalkozás megtartásához szükséges oktatási segédanyagok.Szóforgó be/megmutatja magát saját csoportjának. McKeachie: Tanítási ötletek. Kollár Katalin.pír. módszereket. Néhány tipp: saját kedvenc tárgy bemutatása. eszközöket. pajzs. Novorg. 2005. Lexington MA.  Czike Bernadett: Pedagógusszerep változása. Ráhangolódás. színes filctollak és blue-tack. Szabó Éve (Kis István. anyagok (mellékletek) 5’ Gyűjtsünk olyan játékokat. US. Budapest 2004. (Lehetőleg a csoportok különböző já-  A foglalkozások javasolt időkerete – a csoport egyedi igényeitől függően – változtatható.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben A foglalkozás megtartásához szükséges eszközök. Budapest 1998. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. apróhirdetés feladása stb. 1998. 1978. segítsünk. Eötvös József Kiadó Budapest. Független Pedagógiai Intézet. kre. páros Csomagolópavagy csoport. A/4-es papír 10’ A csoport minden tagja ugyanannak a játéknak vagy módszernek a segítségével Együttműködés. Balogh László tananyagai)  Például (Pedagógusok gyakorlati példái a személyközpontú szemlélet iskolai megvalósítására) szerk. a feldolgozás előkészítése Idő Tevékenységek Tevékenység célja.  Diane Heacox: Differenciálás a tanításban. színes filcmunka toll.  Pszichológia pedagógusoknak szerkesztette N. anyagok:  Csomagolópapírok.) Egyéni.  Király József – Kristály Mátyás: Önismeret. 291 . Foglalkozásvázlat I.

A/4-es papír 25’ Minden csoport válaszon egy témakört. kapni a Kommunikációs Közös munka tanítványainkról? készségek önállósáEgy plakátra közösen gyűjtsünk össze olyan témaköröket. hogy az adott témakörön belül milyen gondolatok. Dogozzák ki.V. Gyermekmegismerés tékkal vagy módszerrel dolgozzanak. hogy milyen új dolgokat tudtak meg egymásról. Az új tartalom feldolgozása Idő Tevékenységek Tevékenység célja. készültek a Kommunikációs készségek Csoportforgó II.ga sa hozzá segít a gyerekek jobb megismeréséhez. honnan. hogy hogyan be/megmutatkozások és beszéljenek a tapasztalataikról. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. A/4-es papír 292 .) A csoporton belül beszéljék meg egymással. tapasztalatokat lehet gyűjteni. színes filctoll. alkotóműhelyek Csomagolópapír. képességek d) tanulási szokások. nehézségek. kérdések merülnek fel. Kooperatív csoportmunka. motiváció e) társas kapcsolatrendszer f) önismeret. tanulási módszerek (intelligencia területek). színes filctoll. feldolgozá. és ezeket kitől. fordított szakértői mozaik Csomagolópapír. játékok. Felsorolunk néhány témakört. amelyek. fejlesztendő készségek. kirándulások. önreflexió g) táborok. anyagok (mellékletek) 10’ Honnan. 10’ A csoportok mondják el egymásnak. milyen ismereteket. hogyan. sikerek. amelyek segítséget is adhatnak a hallgatóknak: a) családi háttér b) érdeklődési területek c) gondolkodási. hogyan lehet megtudni.

Közös beszéljegyért vagy a társai elismeréséért tanul.munka dányszámban. problémakezelés Közös beszélgetésre ajánljuk: mit lehet kezdeni azzal a gyerekkel. és önkéntesen osszák meg a tapasztalataikat cso. fejlesztendő készségek. kritikai gondol. Kérdőívek a íveket csinálja meg mindenki. ellenőrzés és értékelés Idő Tevékenységek Tevékenység célja. kodás. egyéni átgondolása.tás.munikációs készség. Kollár Katalin. kreativi. oldal 293 . dés.: N. együttműkö. kom. T1 – Személyes adatok Pszichológia pedagógusoknak (szerk. módszerek. getés ten szeret tanulni. áttekintése. problémamegoldás 5’ III. aki csak elmélyül. Lista készítése:  megerősítést kaptam abban. a tanulási stílusról. aki csak a jó Vitakészség. hogy …  új ismereteket.Önállóság. aki nem érdeklődő. anyagok (mellékletek) 5’ A foglalkozáson tanult szempontok. a motiváltságról szóló kérdő.Frontális. tudást jelentettek Mellékletek a foglalkozáshoz D1. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök.egyéni és páros szükséges pélporttársaikkal. Szabó Éva) 502.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben 20’ A többszörös intelligenciáról. Az új tartalom összefoglalása.

házi feladatot végzel. amit most gyűjtesz. Ha tanulhatnál bármiről. hogy mihez értesz nagyon jól. rendszerint játszol vele. mit válaszolnál? 14. vagy más tevékenységet folytatsz? 16. mások segítsége nélkül? Ha igen. Ha interjút kérhetnél egy-egy jelentős személyiségtől a múltról. Számozd be a következő területeket aszerint. 294 . Ha megkérdeznék tőled. amiről hallani szeretnél? 17. illetve a jelenről kiket választanál? Miért választanád éppen őket? 18. hogy mennyire érdekelnek? (1 = nagyon. Mit gyűjtöttél azelőtt? Mi az. honlapokat olvasol. csapathoz. vásárolsz. meteorológia. Ha megkérdezhetnél valamiről egy szakértőt. Afrika) 8. ha gyűjtesz egyáltalán valamit? 11. Szabad Iskolákért Alapítvány. 3 = egyáltalán nem) …… tánc …… dráma …… írás …… számítógép …… társadalomismeret …… idegen nyelvek …… zene …… sport …… matek …… természetismeret …… vállalkozástan …… politika/jog 6. szervezethez tartozol? Sorold ide az iskolai tevékenységeket és azokat is. Melyik a kedvenc tevékenységed vagy tantárgyad az iskolában? Miért az? A legkevésbé kedves? Miért? 2. Mi az a három dolog.V. Shakespeare. Ha könyvklubot alapítanál. chat-szobát keresel. programot készítesz. csoporthoz. mit választanál? (Példák: tudományos fantasztikus írás. építészet. Gyermekmegismerés D2. Jelenleg milyen életpálya iránt érdeklődsz? A továbbiakban a mellékletek forrása: Diane Heacox: Differenciálás a tanításban. kérdőív 1. tanulásban. kutatsz valamit. Budapest 2006. milyen fajta könyvek lennének ott? 13. amit szívesen csinálnál a szabadidődben (a barátaiddal való találkozás mellett)? 9. Melyik tárgyban kell a legkeményebben gondolkoznod vagy dolgoznod? Miért az a le gnehezebb? 5. 2 = nem annyira. Mely tárgyakban vagy sikeres? Mitől könnyű neked a tárgy tanulása? 3. Mely tárgyakban vagy sikertelen? Mitől nehéz neked a tárgy tanulása? 4. mi az a témakör. hová vezetnéd a résztvevőket? Miért választanád azt a helyet? 15. Milyen klubhoz. mit? 12. Tanultál-e valamit magad. levelezel. Amikor számítógépet használsz. amelyeket nem az iskola szervez! 10. amiről csak akarsz. T2 – Érdeklődési területek. Ha tanulmányi kirándulást szerveznél. Melyek a kedvenc játékaid vagy sportjaid? 7.

azt „erősítsd”. Gondolj arra. Szétoszthatjátok a feladatokat úgy. Például: aki erős a verbális/nyelvi gondolkodásban. hogy olyan módszereket fejlesszenek ki. csak tájékoztatás arról. amely egyediségüket emeli ki. hogy amelyekben kevésbé vagy erős. A többszörös intelligencia nem címkézés. hogy a legnagyobb igyekezettel dolgozz. hogy több mint egyféle intelligenciát mozgósíts. hogy jól válaszd meg tanulási módszeredet és projektjeidet. és módomban állt az összes általános iskolai osztályt tanítani. miként tanulhatsz eredményesebben. Minden mód fontos. és nem is próbálkoznak többé. és a legjobb tanárnak is óriási erőfeszítésébe kerül felszámolni ezekben a gyerekekben a butaság érzését. Csoportos projekt akkor is lehet sikeres. milyen jó lehet egy paródia. A legtöbb esetben a feladat megköveteli. Mind a nyolc gondolkodásmódban tapasztalatokat kell szerezned. akkor a vázlatkészítés vagy a rajzos ábrázolás segít megtanulni és megjegyezni valamit. ha különfélék a csoport tagjainak erősségei. melyekkel elrejthetik ezt a gyengeségüket. mint a többiben. Szembe kellett néznem 295 . és így tovább. A tanulás könnyebb vagy érdekesebb a saját erősségeid területén.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben D3. az rajzokat vagy illusztrációt készít. De így is végezhetsz magas színvonalú munkát. A többszörös intelligencia elmélet nem ment fel az alól. Elsősorban azért akartam tanítani. Miként élhetsz a többszörös intelligenciával? Ha tisztában vagy erősségeiddel. akinek erőssége a vizuális/térbeli gondolkodás. Ha például erősséged a vizuális/térbeli gondolkodás. ha a csoport minden tagja erős a testi/kinesztéziás intelligenciában! Ha számodra nehézkesebb módon dolgozol. A projekt sikeresebb lesz. hogy olyan osztálytermi légkört alakíthassak ki tanítványaim számára. A csoportos projekt jól sikerülhet. vagy éveket töltenek azzal. Erősségeid figyelembevételével felismerheted. Feltehetőleg még továbbiak is felfedezésre várnak. Néhány intelligenciában erősebb vagy. Azonban hamarosan rá kellett jönnöm. ha a csoport minden tagjának hasonló az erőssége. De mindenkinek vannak erősségei és korlátai. hogyan szeretsz tanulni. A többszörös intelligencia elméletének felfedezése Sok-sok George-zsal volt már dolgom az osztályomban az évek során – olyan gyerekek. önbecsülésük nagyon alacsony szinten van. kicsit több időt töltve a negyedik és a hatodik osztályban. A tanulásnak nem csak egyetlen jó módja létezik. Bármelyik módszert is választják. hogy milyen hihetetlenül fontos a szabályok kialakítása és az irányítás egy harminc kiskamaszból álló csoportban. ez segíthet abban. hogy mindegyikőtök a maga erősségei szerint dolgozik. akik küszködnek az olvasással és a nyelvi ismeretekkel. ha mindenki a számára legmegfelelőbb módon tevékenykedhet. T3 – A többszörös intelligenciáról Amit a többszörös intelligenciáról tudni illik Howard Gardner professzor felfedezte a gondolkodás és tanulás nyolc módját. az ír. és vagy teljesen leállnak. az feszültséget kelt benned. Nyolc éve tanítok Dél-Kaliforniában.

Az 1930-as években Lewis Terman átdolgozta az eredeti tesztet. Egyik nap. amint a barátaival játszott. ahogyan tanítottam. aki megváltoztatta az életemet anélkül. akik valószínűleg sikeresek lesznek az iskolában. Gyermekmegismerés azzal. Párizsban. A szemei ragyogtak. Néhány év elteltével túlélő üzemmódba mentem át. Ösztönösen tudtam. és olyan módszert kezdtem el keresni. és utálta az iskolát. Abban a pillanatban tudtam. A többszörös intelligencia elmélete nem változtatott azon. és ezek hogyan hatottak a tanításomra. és elképesztő lelkesedéssel ugrált. Olyan volt az egész. és megpróbáltam mindent megtudni róla. Az iskolarendszer erősen támaszkodik az IQ-tesztre. Ezután a tanítványaim felé fordítottam a figyelmemet. hogy teljesítsem a tantervet. amit csak lehetett. hogy ezt a célt elérjük. segítettek megértenem. és hogy tanítványaim számára élvezhetővé tegyem ezt a folyamatot. hogy mit is tanítok nekik. és ehhez sokféle módon kell azt megközelítenie. és „a kevesebb néha több” filozófiáját kell alkalmaznunk. és lelkesedése egy teknősére emlékeztetett. tanulásban) Az intelligencia hagyományos felfogása A Binet – Simon-féle intelligenciaskálát. A francia kormány arra kérte fel Binet-t és Simont. Először azt elemeztem. hogy azok a tanítványaim is intelligensek és okosak. hogy rám mely intelligenciák a jellemzőek. hogy készítsenek olyan tesztet. hogy ezt a hányadost megszorozzák százzal. akkor ahhoz teljesen el kell merülnie a tananyagban. amely a vizsgált személy mentális életkorának és valódi életkorának a hányadosa. hogy 296 . Sztoikusan üldögélt a nap legnagyobb részében. hogy ennek tudatában lett volna.V. ha ilyen sok ember van egy térben. Ahhoz. csak azon. és ebből következik. mintha valaki végre megmagyarázta volna azt. akkor ezt az IQ-tesztben elért pontszámai tükrözni fogják. Alfred Binet és Theodore Simon pszichológusok fejlesztették ki 1905-ben. és intelligensnek fogják őt nyilvánítani. Teljesen elkápráztatott az elmélet. meg kell tanulnia gondolkodni róla. A gyors kiégéshez vezető utamon egyik tanítványom állított meg. amely mérni tudja. amely valahogy másként közelít ehhez a semmihez sem hasonlítható hivatáshoz. amit mindig is tudtam magamról. akkor egyre több és több gyerek értheti meg mélységében. Azt is tudtam. megpróbáltam minden tőlem telhetőt megtenni. akik kudarcot fognak vallani. Ha egy gyerek erős verbális-nyelvi és matematikai-logikai intelligenciával rendelkezik. Kevin hatodikos volt. melyet innentől kezdve Stanford– Binet intelligenciatesztnek hívtak. amit. néha fel kell áldoznunk a terjedelmes ismeretanyagot. hogy változtatnom kell a tanítási módszereimen. hogy az egyediség kiemelésének megvan a maga ára. Vizsgálódásaim arról. Teljes szívemmel egyetértek Gardnerrel. Ez a teszt vezette be az IQ (intelligenciahányados) fogalmát. A tapasztalat azt mutatja. s amelyet általában számértékben úgy adnak meg. és kik azok. Napjainkban a Stranford – Binet-féle IQ-teszt és a Wechsler-féle intelligencia-skála gyermekek részére (WISC – Wechsler Intelligence Scale for Children) a két leggyakrabban használt teszt az intelligencia mérésére és minősítésére. Tekintete tompa volt. hogy milyen sokféleképpen lehetnek a gyerekek ügyesek. megláttam Kevint az utcán. A Stranford – Binet-féle IQ-teszt hagyományos értelemben egy gyermek intelligenciáját mutatja meg. hogy nagy hangsúlyt helyez a verbális-nyelvi és a matematikai-logikai intelligenciára. amit jól ismertem. s ez az ár az én épelméjűségem. amikor azt mondja. amikor hazafelé mentem az iskolából. és hogy ez a sokféleség együttesen formálja az iskolában és az életben egyaránt sikeres embert. amely az első ilyen típusú teszt. hogy kik azok a gyerekek. hogy ha egy gyereknek mélységében kell megértenie a dolgokat. hogy a gyerekek nagyon sokféleképpen lehetnek ügyesek. (forrás: Diane Heacox: Differenciálás a tanításban. Ezen útkeresésem közben hallottam először a többszörös intelligencia elméletéről. akik nem teljesítettek jól az órákon. mert egyszer nekem is volt egy. hogy ha különböző módokon közvetítem az információkat és az ismeretanyagot a gyerekeknek.

mely lehetővé teszi. A tanítási folyamatnak arra kellene törekednie. hogy a tanítási-tanulási folyamatot lehet úgy szervezni. alább hét intelligencia területtel bír. szerint minden intelligencia három komponensből áll:  intraperszonális (önismeret). különleges képességekkel rendelkezők. írni és beszélni tudó gyerekek.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben az olvasni. záadott egy nyolcadik intelligenciát. de szükség esetén képesek önállóan is működni. Arra a következtetésre jutott.  Képesség valódi. Gardner szerint az „IQ a problémakeresztül. hogy megoldásra és a dolgok létrehozására való képesezek az intelligenciák fejleszthetőek ség. amely addig nagyon kényelmesen megvolt azzal a tudattal. és aztán később a szakmai karrierjük során is. Tudatosítanunk kell. Egyszerűen olyan tanítási stratégiákat igyekszik nyújtani. mely jól mérhető olyan papír-ceruza módszerekkel. Gardner emberek különböző csoportjainak kognitív képességeit vizsgálta. 297 . amelyek lehetővé teszemléltethető különleges képessészik. Gardner felfedezése megrázta az oktatási rendszert. zására vagy saját kultúrájában értéknek számító teljesítményre. Ahogyan Gardner fogalmaz: Tudj meg minél többet a gyerekekről. hogy a többszörös intelligencia elmélete nem vonja kétségbe e két intelligenciaterület fontosságát. genetikusan meghatározott tulajdonság. teszteken és kutatásokon alapultak. felmutatható eredmény létreho gyakorlati. hogy minden gyereknek olyan tanulási környezetet biztosítson. hogy az intelligencia az agy sok különböző területére összpontosul. Gardner kezdetben azt tartotta. Mindegyik intelligenciaterület jól  Olyan képességek készlete. Kutatásai azt mutatták. melyek mindegyike  térbeli-vizuális. és megfelelő körülmények között ezek a területek fejleszthetők. hogy minden ember leg matematikai-logikai. Később hoz testi-kinesztetikus. mely területek egymással kapcsolatban állnak. A többszörös intelligencia elméletének egyik alapgondolata az. ahelyett. hogy az intelligencia nem olyan változatlan. minden emberrel vele született jellemző. hogy az ember új tudáshoz jusson. akik rendelkeznek az alapvető matematikai és számítástechnikai készségekkel. amelyben egyéni intellektuális képességei kiteljesedhetnek. Voltak köztük agyvérzéses betegek. sikeresebbek az iskolában. hogy az intelligencia egyféleképpen leírható. balesetet szenvedett emberek. Gardner elméletét az agy széles körű vizsgálatára alapozta. de olyan intelligenciák lehetőségét veti fel. egyik terület a másikra épít. ja kutatásait újabb lehetséges intelligenciákról. Gardner elmélete nem kérdőjelezi meg az általános intelligencia létezését. ami aztán teljes mértékben meghatározza a gyerekek tanulási és problémamegoldó képességét. hóbortos tudósok és különböző kultúrákból származók. hogy sikereket érhessenek el a fenti és más területeken is. melyek segítik a gyerekeket abban. mint a Stanford – Binet-féle vagy a WISC-tesztek. Ho Képesség a probléma megoldására vagy új megoldás létrehozására. Annak a ténynek. tanulási nehézségekkel küzdők. hogy megpróbálnád mindegyiket átpréselni ugyanannak a tűnek a fokán! Az intelligencia új meghatározása A többszörös intelligencia elméletét Gardner először 1983-ban publikálta Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences (Az értelem határai: a többszörös intelligencia elmélete) című könyvében. óriási hatása van a számít” tanítási-tanulási folyamatokra. hogy valaki megoldja az életében felmerülő geken és érdeklődési területeken problémákat. ami és erősíthetőek. az agy különböző részével áll kapcsolatban. és jelenleg is folytat zenei. amelyek egy fogalommal nem írhatóak le. A Gardner által felismert különböző fajta intelligenciák a következők:  verbális-nyelvi. hogy abban az egyéni kognitív különbségek kedvező fogadtatásban részesüljenek. Gardner  interperszonális (társas). A "képes vagyok megcsinálni" tudata az. mely vizsgálatok több száz személlyel végzett interjúkon. autisták.

V. és lélegezzük be a gyönyörű nyíló virágaink illatát! (forrás: Kristen Nicholson-Nelson: A többszörös intelligencia) Gardner szerint elméletét a tanárok háromféle módon tudják a gyakorlatban alkalmazni. és a többszörös intelligencia elmélete is gazdagítja ezt a hatalmas tudásanyagot. gyan is kellene a gyerekeket tanítani annak érdekében. Ahogyan Gardner is tovább folytatja kutatásait és munkáját a lehetséges intelligenciákkal kapcsolatban. hogy jó olvasókká. Ezek a következők: 1. Több száz gyakorlati ötletet is kínálok. hogy egy olyan elmélettel ismerkedünk. osztályteremi alkalmazásának nem létezik egyetlen meghatározott módja. amelyek segítették tanítványaimat abban. Gardner maga is megfogalmazza ennek lehetőségét: „Ha valami fontosat szeretnénk tanítani. A munkát fokozatosan kezdjük el! Keressük meg. úgy nekünk is fontos tudnunk.” A következő oldalakon olyan ötleteknek és stratégiáknak a gyűjteményét nyújtom át. művészekké. A többszörös intelligencia egyfajta leltárként hasznos lehet ebben a munkában. hogy meg tudják tanulni és valóban meg tudják érteni azt. melyek segítik a gyerekeket abban. tudósokká és történészekké váljanak. a gyerekek képességeinek és készségeinek fejlesztése. Azonban ha elfogadjuk. Osztálytermi munkám során azt tapasztaltam. inspirálja a gyerekeket. mint más utakon járva. hogy hogyan is lehet azt az osztál ytermi gyakorlatban megjeleníteni. le kell szögeznünk. ami jelenleg is formálódik és gazdagodik. aztán lépjünk hátra. Bár a többszörös intelligencia elméletének jelentős hatása van az oktatásra. Gyermekmegismerés A jelenleg folyó agykutatások folyamatosan olyan eredményekre jutnak. módja lehetséges. matematikusokká. melyekről korábban nem is álmodtunk. Az elméleten keresztül az utasítások személyre szabásának különféle módjait fedeztem fel. hogy a maximumot ki tudják hozni magukból a tanulásban és más teljesítményükben? 298 . akik könnyebben tanulnak bizonyos módokon. 3. amit tanítunk nekik. akik küszködtek az iskolában. miszerint "Virágozzék száz virág!" kiváló kép a többszörös intelligencia osztálytermi alkalmazásának ábrázolására. hogy mi működik számunka és a tanítványaink számára. egy fogalom. melyekből mindenki szabadon válogathat saját osztálya számára. hogy ez nem recept. a dolog megtanításának többféle útja. A kínai mondás. hogy a többszörös intelligencia elmélete általánosságban nézve pontosan tükrözi az emberi különbségeket. amikor olyan gyerekeket igyekeztem tanítani. és sokféle módját kínálja az információ és tudásanyag átadásának. hogy ez a megközelítés hogyan működött. hogy az egyéni különbségeket komolyan vesszük. zenészekké. 2. mielőtt megtárgyalnánk. az oktatás személyessé tétele azzal. hogy a többszörös intelligencia elmélete a gyakorlatban motiválja. ha nem is mindegyik. Anekdotákat olvashatunk arról. Sok tanár alkalmazza sokféle módon és sikeresen. akkor azt is elfogadhatjuk. gondolkodókká. tananyag vagy egy tudomán yterület különböző módokon való megközelítése. írókká. hogy vannak olyan gyerekek.

.... 19. kis. Szereti. 299 . gondolatai és indítékai iránt... 20. 25.. világosan fejti ki gondolatait.... 5. 2... 9. Szeret térképeket. nem egyszerűen csak játékszerként. azokhoz jól alkalmazkodik. Gyorsan és könnyen sajátít el fizikai készségeket.. A józan ész jellemzi. 21. hogy azzal a legpo ntosabban jellemezze önmagát! Jelölje a sorszámok előtt. Szereti eljátszani.. hogy önmaga intelligenciaterületeit feltérképezze... könnyen szétszed és összerak szerkezeteket. Nagyon érdekli a matek. Érti az elvont fogalmakat. táblázatokat készíteni. az igazságos és igazságtalan. Szereti a logikai rejtvényeket és fejtörőket.. Kiegyensúlyozott. ha a dolgok rendben vannak és logikusak. 18. Rendelkezik vezetői képességekkel.. 15. Jó az egyensúlyérzéke.. Nincs jó vagy rossz válasz.. 4.. tárgyalásba bocsátkozni. 22. 7. 13. 17.. Fogékony mások érzései. 10. 16.. Kérdezősködik a tisztesség felől.... Legjobban egyedül szeret dolgozni... 12.. parodizál. hogyan működnek a rendszerek.. jó érzéke van a színjátszáshoz és a dramatizáláshoz.. Kérjük. könnyen használja.. Érdeklődik megfigyeléseinek tárgyai iránt.... és szereti rendezni információit. mi a jó és rossz.. Jól játszik hangszeren és/vagy jó az énekhangja. amiről szó van.. rugalmas. Szeret történeteket mesélni.és nagymozgásos készsége és ennek pontossága a fizikai feladatokban.... grafikonokat.. 24. Jól emlékszik dallamokra.. 11..... Szereti a mozgást és tevékenységet.. beszédbe elegyedni....Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben D4 – A többszörös intelligencia megnyilvánulásai (kérdőív) Név: . tudja befolyásolni mások véleményét és tetteit. Könnyen old meg matematikai feladatokat fejben.. 6. 28. úgy töltse ki a rovatokat.. amelyik állítási igaznak érzi magára vonatkozóan! …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… 1. jól osztja be az idejét.. 27. Pontosan és könnyedén rajzol és készít vázlatokat. Ennek a kérdőívnek a kitöltése segítségére lesz abban. Izgatja és leköti a számítógép.... Rendkívül jól beszél. Jártas a mechanikában... 3. 14. Könnyen felismeri a megváltozott körülményeket.... nagyon érdekli. megérti.. és saját előnyére tudja használni őket.. Könnyen és helyesen ír.. Rendkívül jól megfigyeli környezetét.. önálló.. 8. 23. Vokális vagy hangszeres zenét improvizál és/vagy zenét szerez... 26..

37. Kitűnik a sportban vagy más fizikai tevékenységben (tánc. 39. 30. Igen öntudatos. Szereti a sakkot és más stratégiai játékokat. Jó a ritmusérzéke mozgásban és beszédben. Erősen érdeklődik a zene iránt. eltűnődik rajtuk. gondolatokat.). Szeret másokkal együtt dolgozni és tanulni. 48. kiválóan emlékezik az ilyen adatokra. mint egyszerűen csak hall vagy olvas róla. 50. . és hogy a tetteknek következményei vannak. 300 . 47. 45. Világosan felméri és megérti saját erősségeit és korlátait. 31. 33. Reflektál helyzetekre. Könnyen megjegyez neveket. tekintet nélkül kortársai véleményére. 54. 36. Inkább tevékenyen foglalkozik egy-egy témával. 34. 56. Érdekli a természet. Könnyen barátkozik. rejtvényeket. van önbecsülése. 35. információt. Gyakran énekel. Legjobban látás és megfigyelés révén tanul. Kortársaihoz képest gazdag a szókincse. 41. 32. Gondolatait és ötleteit könnyen közvetíti írásban. Érti az okot és okozatot. kedveli a háromdimenziós alakzatokat (például LEGO-építmények). helyeket. utánajár annak. harci játékok. 49. ami érdekli. Képes másokat megszervezni és mozgósítani. Könnyen felismer. 52. Szeret modellezni. Erős az akarata. Pontosan határoz meg és fejez ki érzelmeket. kreatív mozgás stb. a versbe rejtett szöveget (az akrosztikont). 43. Szereti gondolatait vizuálisan megjeleníteni. Szeret különböző témákról olvasni.V. Könnyen és magabiztosan érintkezik másokkal. 42. Élvezi a kirakós játékokat és a vizuális feladatokat. Szereti a szójátékokat. 38. évszámokat és egyéb tényeket. Gyermekmegismerés …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… 29. 57. 44. Sikeresen utánozza mások mozdulatait és stílusát. dúdol. Megszállottja a számoknak és a statisztikának (például sporteredményeknek). érzékenyen viszonyul hozzá. keresztrejtvényt. 55. 51. 40. 58. kategorizál és osztályoz tárgyakat. Elégedett a maga egyéniségével. 53. 46. információit képekben idézi fel.

Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Táblázat a kiértékeléshez (A többszörös intelligencia megnyilvánulásai) Verbális/nyelvi VNY Logikai/ matematikai LM Testi/ kinesztéziás TK Vizuális/ térbeli VT Zenei Z Intraperszonális IR Interperszonális IP Praktikus P 301 .

17. évszámokat és egyéb tényeket. Szereti a logikai rejtvényeket és fejtörőket. grafikonokat. 5. 28. 4. mi a jó és rossz.és nagymozgásos készsége és ennek pontossága a fizikai feladatokban. 27. Jól játszik hangszeren és/vagy jó az énekhangja. 8. parodizál. . Legjobban egyedül szeret dolgozni. tárgyalásba bocsátkozni. Fogékony mások érzései. 20. 26. Nagyon érdekli a matek. 11. kis. világosan fejti ki gondolatait. megérti. Pontosan és könnyedén rajzol és készít vázlatokat. könnyen szétszed és összerak szerkezeteket. helyeket. gondolatai és indítékai iránt. Jól emlékszik dallamokra. 2. az igazságos és igazságtalan. hogyan működnek a rendszerek. 19. könnyen használja. és szereti rendezni információit. Érdeklődik megfigyelései tárgyai iránt. Szereti. Kiegyensúlyozott.V. 24. 3. A józan ész jellemzi. 22. táblázatokat készíteni. 13. 10. rugalmas. Rendelkezik vezetői képességekkel. Könnyen és helyesen ír. Jó az egyensúlyérzéke. Szereti eljátszani. Gyermekmegismerés T4 – Kulcsok (betűjelek) a többszörös intelligencia megnyilvánulásaihoz VNY = TK = IR = TK LM Z P LM VNY IR és IP P IR VT és LM VNY TK IP LM VNY Z LM és P LM TK VT Z P TK LM és VT IR és IP LM P TK P és VNY 302 verbális/nyelvi testi/kinesztéziás intraperszonális IP = interperszonális VT LM = logikai/matematikai P Z = zenei = = vizuális/térbeli praktikus 1. Rendkívül jól megfigyeli környezetét. 23. 15. amiről szó van. Jártas a mechanikában. 9. 29. Rendkívül jól beszél. Szeret történeteket mesélni. Izgatja és leköti a számítógép. Könnyen felismeri a megváltozott körülményeket. 21. Könnyen old meg matematikai feladatokat fejben. jól osztja be az idejét. nem egyszerűen csak játékszerként. Szereti a mozgást és általában a tevékenységet. jó érzéke van a színjátszáshoz és a dramatizáláshoz. Szeret térképeket. Érti az elvont fogalmakat. tudja befolyásolni mások véleményét és tetteit. Kérdezősködik a tisztesség felől. 18. 16. ha a dolgok rendben vannak és logikusak. önálló. Könnyen megjegyez neveket. és saját előnyére tudja használni őket. 25. azokhoz jól alkalmazkodik. Vokális vagy hangszeres zenét improvizál és/vagy zenét szerez. 14. nagyon érdekli. Gyorsan és könnyen sajátít el fizikai készségeket. beszédbe elegyedni. 12. 6. 7.

57. 53. Világosan felméri és megérti saját erősségeit és korlátait. információt. mint egyszerűen csak hall vagy olvas róla. Gyakran énekel. Szeret különböző témákról olvasni. Igen öntudatos. Könnyen barátkozik. van önbecsülése. 34. Erősen érdeklődik a zene iránt. Inkább tevékenyen foglalkozik egy-egy témával. információit képekben idézi fel. 48. Élvezi a kirakós játékokat és a vizuális feladatokat. 47. 52. 35. érzékenyen viszonyul hozzá. Sikeresen utánozza mások mozdulatait és stílusát. 55. Pontosan határoz meg és fejez ki érzelmeket. Kortársaihoz képest gazdag a szókincse. 32. Elégedett a maga egyéniségével. 303 . utánajár annak. tekintet nélkül kortársai véleményére. Reflektál helyzetekre. Könnyen és magabiztosan érintkezik másokkal. 37. 44. 50. 41. 56. Érti az okot és okozatot. Szeret másokkal együtt dolgozni és tanulni. rejtvényeket. harci játékok. 33. 54. 38. kreatív mozgás stb. 49. 46.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben TK VT TK P IP VNY LM IR Z IR IP VT IR VNY P VNY VNY LM IP Z VT IR Z IR TK LM IR VT IP 30. Megszállottja a számoknak és a statisztikának (például sporteredményeknek). keresztrejtvényt. 42. 31. kedveli a háromdimenziós alakzatokat (például LEGOépítmények). eltűnődik rajtuk. Erős az akarata. a versbe rejtett szöveget (az akrosztikont).). ami érdekli. 43. 36. Gondolatait és ötleteit könnyen közvetíti írásban. Szereti a szójátékokat. Szeret modellezni. Szereti gondolatait vizuálisan megjeleníteni. 39. gondolatokat. 58. Könnyen felismer. Képes másokat megszervezni és mozgósítani. Jó a ritmusérzéke mozgásban és beszédben. és hogy a tetteknek következményei vannak. Érdekli a természet. Szereti a sakkot és más stratégiai játékokat. 51. 45. kategorizál és osztályoz tárgyakat. 40. Kitűnik a sportban vagy más fizikai tevékenységben (tánc. Legjobban látás és megfigyelés révén tanul. kiválóan emlékezik az ilyen adatokra. dúdol.

akik szeretnek egyedül dolgozni. Ösztönösen jól mérik fel erejüket és képességeiket. ez az intelligencia egy ember azon képességéhez kötődik. A matematikai-logikai intelligencia kapcsolódik a deduktív és induktív érvelés képességéhez. a zeneszerzőkben és a zenetanárokban.és irodavezető. ügyesen terveznek. fel tudnak idézni hangmagasságokat és ritmusokat. hogy aztán azokat gondolatban vagy valóságosan átalakítsuk. A térbeli-vizuális intelligencia magában foglalja azt a képességet. magabiztosak és szeretnek egyedül dolgozni. a dalszerzőkben. elemezzük a munkavégzés során megfigyelhető szokásaikat és eredményeiket.) Ez az intelligencia nagyon fejlett a filozófusokban. Gyermekmegismerés D5. a terapeutákra. a politikusokra. fejlett vezetői készségekkel rendelkeznek.V. A grafikusművészek. közvetítői szerepben és tárgyalásokban. hogy megértjük saját érzelmeinket. Az intraperszonális intelligencia velejárója az a képesség. Kiemelkedő teljesítményt nyújthatnak még a tudományos gondolkodás és a problémamegoldás terén is. a műszaki rajzolók. akik fejlett verbális-nyelvi intelligenciával rendelkeznek. a vallási vezetőkre és a vezető beosztású üzletemberekre. mely által a világról vizuálistérbeli megjelenítési formákat hozunk létre. dátumokat és mindenféle apróságokat. és tudatában vannak az őket körülvevő hangoknak. üzlet. akik kiemelkedő matematikai-logikai intelligenciával rendelkeznek. Azokat a gyerekeket. komikus. A zenei intelligencia magában foglalja a hangmagasságra. Jól rajzolnak. írni és történeteket mesélni. költő és színész. motivációinak és irányultságainak megértésére való törekvés képessége. Könnyedén jegyeznek meg neveket. könnyedén emlékeznek dallamokra. Azok a diákok. valamint az absztrakt rendszerek és összefüggések felismerésének és manipulálásának képességéhez. A fejlett intraperszonális intelligenciával rendelkező gyerekeknek erős az éntudatuk. szeretik az útvesztőket és a rejtvényeket. tanár. Ezt az intelligenciát találjuk az énekesekben. (Ezt az intelligenciát nehéz felfedezni. a hangszínre és a hangok ritmusára való érzékenységet. a matematikusokban. vagy introvertáltak. és automatikusan ne tekintsünk azon diákjainkat erősnek ezen a területen. a pszichiáterekben. ügyesek a szervezésben. a táncosokban. valamint a nyelvi finomságokra. sőt. a bankárokban. akik igen gyengék ezen a területen. Szeretnek zenét hallgatni. a számítógép-programozókban. titkárnő. fejlett problémamegoldó és gondolkodóképesség jellemzi. A következő foglalkozásoknál fontosak ezek az intelligenciák: író. a szórendre és a szavak ritmikájára való érzékenységet. a vallási vezetőkben és az agykutatókban. szónok. a kommunikációban. Tanítványainkban úgy tudjuk felismerni. Az ezzel az intelligenciával rendelkező gyerekek jól működnek kooperatív csoportmunkákban. a másik céljainak. valamint az. ezek a gyerekek jól boldogulnak térképekkel. (Ne felejtsük el. T5 – A többszörös intelligencia A verbális-nyelvi intelligencia magában foglalja a nyelvi kifejezés könnyedségét. a tanácsadókra. a kereskedelemben dolgozókra. Az extrovertált emberek nem mindig rendelkeznek ezzel az intelligenciával. Azok a gyerekek. illetve elbeszélnek a többiek mellett. hogy képes másokat megérteni. Az interperszonális intelligencia hatékony együttműködés. az építészek. Az ezzel az intelligenciával rendelkező gyerekeknek az új információk jobb megértéséhez szükségük van egy mentális vagy egy valóságos képre. Ez az intelligencia mutatkozik meg a tudósokban. céljainkat és szándékainkat.) Ez az intelligencia általában jellemző a tanárokra. s akik rendszeresen túlbeszélik társaikat. a térképészek. szeretnek olvasni. a jogászokban és a könyvelőkben. valamint a zene ezen elemeinek érzelmi töltetére való fogékonyságot. de azért nem kell a kooperatív tanulási helyzeteket túlhangsúlyozni. akik rendelkeznek ezzel az intelligenciával. Legyünk körültekintőek. ismerek jó néhány extrovertált embert. hogy logikus módon tudnak kérdéseket megfogalmazni. ha megfigyeljük őket. a festők és a szobrászok ezt az intelligenciát mozgósítják. grafikonokkal és diagramokkal. helyeket. és könnyedén hoznak létre dolgokat. 304 .

Zümmögd el! A zenei beállítottságú diákok a hangmagasságra. Gyakran szeretnek olvasni. honlapon és diagramokon). Megfigyelik. Az interperszonális hajlamú diák örömmel dolgozik vagy játszik együtt másokkal. Az interperszonális diák vezetői képességét diáktanácstagként vagy szervezőként hasznosíthatja. megfigyeléseket végezhetnek és kutathatnak. Gyakran erős hatással vannak másokra. ritmusra. Kutass! A praktikus/tudományos beállítottságú diákok képessége a dolgok tisztázása. míg ők egyedül dolgozhatnak. Közülük sokan együttérzők és intuitívek. beszélnek. Közelről vizsgálják meg az eszméket. képesek törvényszerűségek megállapítására.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Az intelligencia területek Gardner-féle leírása Mondjad! A verbális/nyelvi téren fejlettebb diákok könnyedén értik meg a szóbeli és az írott nyelvet. erősen hat rájuk a zene. Gyakran személyes kötődést éreznek a természet iránt. Számold ki! A logikai/matematikai téren fejlett diákok mindenféle számot szeretnek – elsősorban a matematikait. hogy van-e zenei tehetségük. A logikai/mate matikai észjárású tanulók fogalmi gondolkodása fejlett. Van. Legjobban úgy tanulnak. „józan paraszti esze” van. gondolatokat. Úgy tanulnak a legjobban. Tisztában vannak önmagukkal és érzelmeikkel. ha mások elfogadják véleményüket. igényük.és dallamérzékükkel. az Egyesült Államok népességének növekedése a legutóbbi népszámlálás óta. Függetlenül attól. túlélésük érdekében. hatékony alakítói lehetnek a körülményeknek és helyzeteknek. hangszínre és zenei formákra fogékonyak. ha maguk fedezhetik fel a dolgok működését. azt meg is hallgatják. de a természetismerettel. Leginkább beszéd és írás révén kommunikálnak másokkal. A leghatékonyabban praktikus tevékenységeken és mozgáson keresztül tanulnak. Reflektálj! Az intraperszonális diákok meggondoltak és reflektálók. Ábrázold! A vizuális/térbeli intelligenciában fejlett diákok árnyalt belső képeket alkotnak. Legjobban nyelvi közvetítéssel tanulnak: figyelnek. rapelést és a hangszeres játékokat. hogy az amerikaiak hány órát töltenek tévézéssel: ezek mind megragadják a figyelmüket. rajzolva. Vezesd! Az interperszonális típusú diákok „emberközpontúak”. Legjobban úgy tanulnak. hogy megérintsék/megcsinálják a tárgyakat. olvasnak. ezek segítségével tanulnak és idézik fel a tanultakat. az. ha van lehetőségük az anyag vizuális bemutatására (vagyis grafikus ábrázolással. alkalmazása és környezetük felhasználása sikerük. társadalomismerettel és a nyelvvel kapcsolatban álló számokat is. Akkor tanulnak a legjobban. vitatkoznak és írnak. Élvezik az éneklést.okozati összefüggéseket. hogyan működnek a rendszerek. A tengeri állatok számaránya bármely élővilágon belül. Szeretik a problémamegoldást és az ok. Mozogd el! A testi/kinesztéziás úton tanulók legszívesebben mozgással fejezik ki magukat. aki hajlamos a dolgok (ügyek) „felpörgetésére”. Általában jól kijönnek másokkal. szervezők és kommunikátorok. témákat és lehetőségeket. Nagy izomerővel és/vagy finom motorikus képességekkel rendelkeznek. 305 . ha a tanulás kapcsolatban áll ritmus. Közülük némelyikre azt mondják. Szeretik független módon maguk kitűzni a céljaikat. Legjobban számok és elemzés révén tanulnak.

.................. egyedül egy társsal kiscsoportban nagycsoportban dolgozom............) .................. 5......................................... ............ motivációk 1.......................... ................. egyedül egy társsal kiscsoportban nagycsoportban tanulok............. 306 ........................................................................................................................................................................... Gondolj valamelyik nagyon jó tanárodra! Írd le............................. mi bolt benne olyan remek! ................ Az iskolában a legjobban     3................................... Mi segít a tanulásban? (Például: rajzolás................................. sikerek.......................... sok írásbeli........ Mi nehezíti meg leginkább tanulásodat? (Például: adatok.................... Gyermekmegismerés D6............................................ T6 – Tanulási szokások.......... ................) .................................. jegyzetelés vagy hangos olvasás........................................................................ 4................... olvasás.................V............... nehézségek........................... Az iskolában legszívesebben     2..................................................................................................

... 20... Teljes csendben tudok csak tanulni... 4 = Jellemző rám. mintha szóban elmondják.. 6. Ha megbeszélem valakivel a tananyagot..... Hangosan szoktam elolvasni a tananyag szövegét. Amikor új dolgokat tanulok. Jobban megy nekem az olyan feladat.. Ha látom is és hallom is a megtanulandó szöveget. ábrák a könyvben... 19.. amikor magyaráz. 16. Nem szeretem azokat a feladatokat. ha tanulás közben csend van körülöttem.. hogy az öt válasz közül melyik jellemző rád. ábrák vagy szövegek vannak..... ha a tanár magyarázatát meghallgatom. 3. mintha egyszerűen csak elolvasom... Nyugtalanít..Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben D7 – Tanulási stílus (kérdőív) Név: . Ha leírom magamnak azt a szöveget. A 3-ast csak ritkán használd! …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… 1... 18... Gyakran előfordul... mint ahol csak rajzok... Nagyon hasznos számomra. mit is mondok. 4....... mit kell csinálom.. Szívesebben tanulok az osztálytársammal vagy a barátommal. 307 . festéssel.. Jobban kedvelem azokat a feladatokat. minthogy át tudnám gondolni.. ha kikérdezik tőlem. 2. Olvasd el figyelmesen az alábbi mondatokat! Döntsd el.. Szeretem. nagyon könnyen megjegyzem... gyakran előbb válaszolok.. Szívesebben töltöm az időmet rajzolással. mint egyedül... amit megtanultam.. 2 = Nem jellemző rám. Osztály: . könnyebb a tanulás. Ha vannak képek. mint ahol szövegeket kell megérteni. amit meg kell tanulnom. A szabályokat szóról szóra bevágom.. Ha ábrát készítek magamnak. és azt a számot írd az előtte lévő pontsorra! 1 = Egyáltalán nem jellemző rám.. ahol kézzel fogható dolgokkal. tárgyakkal kell foglalkozni. 5 = Nagyon jellemző rám. amikor felkészülök. felmondom magamnak a leckét. Ha ábrát készítek jobban megértem a leckét. 23. 5.. ahol valamilyen mozdulatot kell megtanulnom. ha bemutatják. 3 = Nem tudom eldönteni.. 9. 7. hogy szóban elismétlem.... mintha a könyvből kellene megtanulni az anyagot. 13. jobban szeretem.. nem is. mintha más által készített rajzot nézegetnék. jobban megértem a leckét.. 11... Ha valaki elmondja nekem a leckét.. sokkal könnyebben megértem... mit kell tennem. 21.. akkor könnyebben megtanulom. 17. amiken törnöm kell a fejemet.... Jobb. 8. akkor könnyebben megjegyzem.. 10. 12.... Amikor a tanár felszólít és kérdez tőlem valamit. 15. ha csak némán olvasva átveszem a leckét. igen is. mintha csak olvasom. 14. Jól tudok úgy tanulni.... mintha csak látom vagy hallom. 22... ha a tanár ábrákat mutat be a táblán vagy az írásvetítőn... mint sportolással vagy mozgást igénylő játékkal..

ha közben szól a rádió. minthogy elmagyaráztam. Tanulás közben nagyon zavaró. hogy olyan dolgokat is megtanulok. 25. Akkor tanulok könnyen. 32. Amikor egy számtanpéldát megoldok. a könyvből mindent meg tudok tanulni. Mozdulatokat könnyebben megjegyzek. de nem tudom elmagyarázni és bebizonyítani. 28. hogyan kell valamit csinálni. Gyakran előfordul. Gyakran előfordul. amit nehéz lenne szavakkal elmagyarázni /kézügyességet igénylő fel-adatok/. hogy megtalálom a számtanpélda megoldását. 33. Akkor vagyok biztos egy felelésnél. Több olyan dolgot tudok csinálni. 27. Gyermekmegismerés …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… 24. 30. ha beszélgetnek körülöttem. szinte minden lépést meg tudok indokolni. 308 . 29. Szívesebben bemutatom. A tanári magyarázat nem sokat jelent nekem. 26. mint képeket vagy ábrákat. hogy miért tettem. 31.V. ha szóról szóra megtanulom a leckét. Egyedül szeretek tanulni. TV vagy a magnó. amiket nem nagyon értek. 34. hogyan jutottam el a megoldáshoz.

Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben 309 .

30 Átlag A *-gal jelölt kérdéseknél az adott értéket ki kell vonni 6 -ból és az így kapott számot kell szerepeltetni a táblázatban.V. 13. 12. 5. Gyermekmegismerés T7 – Tanulási stílus kérdőív értékelése A tételekhez tartozó értékeket összeadjuk és átlagoljuk. 31* Mechanikus 10. 6*. 14. 28. A kapott átlagok koordinátarendszerben ábrázolva jobban összehasonlíthatók és áttekinthetők. 15. 20. 9. 27. 26* Impulzív 1*. 22. 32* Vizuális 4. 33. 17. 18. 24* Csend 11*. 21. 310 . Stílus Auditív 2. 29 Mozgásos 7*. 8. 34 Társas 3. 19. 16. vagyis elosztjuk a tételek számával. 25. 23.

ha arra gondolok.. Ha tanulok. A több ismeret biztosítja. 3.. semmi sem tud kizökkenteni belőle. 6.... 5. 18. 11. hogy ezzel biztosítom a továbbtanulásomat. Osztály: .. Olvasd el figyelmesen az alábbi mondatokat! Döntsd el.. A jó jegy a legfontosabb számomra.. arra gondolok. ha rosszul felelek.. és azt a számot írd az előtte lévő pontsorra! 4 = Nagyon jellemző 2 = Kicsit jellemző 3 = Jellemző 1 = Nem jellemző …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… 1. 17...... ha úgy érzem... 2.. 15.. ha rossz jegyet viszek haza. ha a tanár az osztály előtt dicsér meg a feleletemért... 311 ..... Ha elkezdek egy feladatot. ha egy bonyolult feladatot önálló kutatással oldok meg.. ami érdekel..Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben D8 – A tanulás iránti attitűd (motivációs kérdőív) Név: .. Néha úgy elmerülök a tanulásban... Nagy kitartással szoktam tanulni.. Érdemes jól tanulni..... 23. semmi nem tud eltéríteni tőle. Az ösztönöz a tanulásra. mennyit tudok.. 9. 20.. ezért szorgalmasan tanulok.. Ha jó bizonyítványt kapok.. 10.. 21.. hogy a négy válasz közül melyik jellemző rád... hogy érvényesülni tudjak az életben. hogy így juthatok felsőbb iskolába.. 22.... 14.... 24... Szorgalmasabb vagyok. hogy kérdéseimre választ kapjak. otthon ajándékot adnak érte. Az osztályzat azt mutatja.. Szégyellem magam a társaim előtt.. hogy nem tanulnék... mert otthon megjutalmaznak érte. nem lenne olyan izgalmas számomra a tanulás. Csak azt szoktam megtanulni....... 12. 13.. Célom a továbbtanulás. Élvezem. ezért igyekszem minél jobb jegyet szerezni. sokszor hozzáolvasok olyat is.. 7. 19. Ha nem osztályoznának. Kikapok otthon.. lehet. Ha valami érdekeset találok a tananyagban... 8.. Magamtól is utánanézek a dolgoknak. 4.. hogy a társaim elismerjenek. Ha meg akarok oldani egy problémát.. 16. hogy minden másról elfeledkezem..... Ha nem kapnék jó jegyeket. lemaradok a társaimtól. hogy nem tudok megfelelni a szüleim elvárásainak.. Sokszor izgat... ami nem kötelező... Azt szeretem. Több időt fordítok a tanulásra.

10. 11. 24 Jó jegy az iskolában 6. 22 Érdeklődés 3. 23 A társak közötti hely 5. 7. 15. 4. Attitűd Érvényesülés 1. kitartó munka 2. 16. 21 Jutalom a családban 8. 13. 18 Elmélyülés. 19. A kapott átlagok koordinátarendszerben ábrázolva jobban összehasonlíthatók és áttekinthetők. Gyermekmegismerés T8 – Tanulás iránti attitűd kérdőív kiértékelése A tételekhez tartozó értékeket összeadjuk és átlagoljuk. vagyis elosztjuk a tételek számával. 17. 14. 12. 9. 20 Átlag 312 .V.

megkérdezem. 12. 6. A tananyagot már az iskolai órán megtanulom. Gondolataim gyakran elkalandoznak olvasás közben. 26. 9. Jól érzem magam a tanítási órákon. 14. 7. Estefelé tanulok. A verseket több napon keresztül tanulom. 11. 16. Társaim segítenek. majd írd melléjük annak a megnevezésnek a számát. Hazatérés után rövidesen nekiülök a tanulásnak 15. Gondolkozz el mindegyiken. T9 – Tanulási szokásaim Tanulmányozd gondosan az itt következő megállapításokat. Megcsinálok minden feladatot. Tanáraim kérdéseire tudom a választ. 24. amit aznap feladtak. A legkönnyebb tantárggyal kezdem a tanulást. 3. Amikor hazamegyek az iskolából. Társaim hozzám fordulnak segítségért. 23. 20. 18. Először az írásbeli feladatokat készítem el. ha nem tudok valamit. A feleltetéstől félek. Tudok a tankönyvi szövegekre tartósan figyelni. pihenek vagy játszom. 21. Ha valamit nem értek. 19. Csak a következő napra tanulok. 17. 13. Hangosan tanulok.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben D9. 8. hogy a tanórán végig figyeljek. Szövegolvasás után próbafelmondást végzek. Szeretek szerepelni. Tanulás előtt végiggondolom. Nehézséget okoz. amelyet magadra nézve igaznak és je llemzőnek érzel! 1 = soha 3 = gyakran 5 = mindig 2 = ritkán 4 = rendszerint …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… 1. Szívesen vagyok az iskolában. 5. 22. A legnehezebb tantárggyal kezdem a tanulást. mi történt aznap az iskolában. 2. 27. 4. 25. 313 . Követni tudom a tanár magyarázatát. Sikeresnek érzem magamat az iskolában. 10. Az órarend szerinti sorrendben készülök.

zenét hallgatok. 42. 31. Megkeresem az olvasmány legfontosabb kifejezéseit. amit nem értek. 33. 30. 41. Válassz ki néhány kérdést. Íróasztalnál ülve tanulok.V. 29. Gyermekmegismerés …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… 28. 36. Érdekel. Zavarnak a tanulásban a szobámba beszűrődő zajok. 37. 43. Rövid vázlatot írok az olvasmányból. Aláhúzom a könyvemben a lényeges gondolatokat. Tanulás előtt rendet rakok íróasztalomon. 35. Tanulás közben bekapcsolom a magnetofont. Tudok folyamatosan beszélni az olvasmányról. mert kell. Csak azért tanulok. melyekről több mondanivalód van. 40. Azt is megtanulom. 39. idegen szavak jelentésének utánanézek. Megjegyzéseidet írd le füzetedbe! 314 . 32. mint amit az egyszavas válasz kifejez. amit olvasok. hogy elegendő fény essen a papírra. Egyéni módszerem van a szótanulásra. Ha sok a leckém szüneteket tartok tanulás közben. Ügyelek arra. Az ismeretlen kifejezések. Nagyon jól megtanulom az idegen nyelv szavait. Össze tudom foglalni röviden a tananyag lényegét. 34. 38. 44.

McKeachie: Tanítási ötletek 315 . Vannak olyan diákok. akik egyszerre rendelkeznek külső és belső motivációval? A válasz egyértelműen „igen”. a részvételt és az ilyen diákok jobban szeretnek választani. hogy a gyerek nagyon érdeklődik a tananyag iránt. vagy az egyik tárgyban jobban motiválja őt a teljesítmény. Az. Ugyanakkor még az olyan diákok is. és az órán állandóan megkérdezik. A belső motivációval rendelkező diákok a tanulás öröméért tanulnak. elismerés.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben D10. hogy jól haladnának. és mindenképen jó jegyet akar. és a diákoknak sokszor többszörös céljaik vannak a tanulással kapcsolatban. hogy a diákokat csak a jegyek érdeklik. mint például a jegy. Különösképpen azok válhatnak a tárgy iránt érdeklődőbbé. a kreativitást. keményen dolgoznak ezeken a feladatokon. akiket a teljesítmény iránti vágy hajt. ha céljaik elérése nehézségekbe ütközik. hogy a teljesítmény önmagában milyen jelentőséggel bír számukra. akiknek sikerül elérniük a jó jeggyel kapcsolatos céljaikat és nem csak a bukás elkerülése hajtja őket. Vannak olyan diákok. amikor hiányzik a belső motiváció. a tanulás iránt motivált diákok olyan feladatokat választanak. a diákokat – érthető módon – más dolgok is motiválják. hogy „Ezt fogják kérdezni a dolgozatban vagy feleléskor?” Az ilyen diákok motivációja külső és ezek a diákok nagy valószínűséggel azért tanulnak. ha a tanár felkelti az érdeklődésüket. Wilbert J. Ugyanaz a diák mindent megtesz a teljesítmény érdekében a futballpályán. T10 – A motivációs elmélet A kutatások szerint a motivációnak három jele van: a választás. hogy aztán külső jutalmazásban részesüljenek – legyen az jegy. viszont a feladataik nem igazán érdekesek a belső motiváció szempontjából (ilyenek például az idegen nyelvek tanulásakor a szavak b emagolása vagy természettudományok esetén a rengeteg szakkifejezés megtanulása). amelyek révén többet tanulnak. az elismerés és az egyéb jutalmak. a frissebb kutatások szerint a külső jutalmazás ésszerű alkalmazása jól kiegészíti az egy motivációs lehetőségeket. A belső és a külső motiváció két külön dolog. ha mindkét motívum működését megértjük és valamennyire tudjuk. Bár sokan gondolják. és ez az oktatási intézmények egész légkörére is igaz. Belső és külső motiváció A tanárok sokszor panaszkodnak. nem. amikor még nem érzik úgy. de nem így az órán. A motiváció azonban kontextustól is függ. A belső motivációval rendelkező egyének viszont a tevékenységért önmagáért csinálnak valamit. megfelelő szintű kihívásokat biztosít. Lehet. csak külső okokból tanulnak. mások helyeslése (leginkább a tanároké és a szülőké). Ez egy olyan egyéni tulajdonság vagy hajlam. A belső motiváció segíti a fogalmi megértést. Bár több tanulmány állítja. A gyerekek számára kifejezetten hasznos lehet a külső jutalmazás olyankor. ami nagy valószínűséggel a korai évek eredménye (ha a szülők magas elvárásokat támasztottak a gyerekkel szemben és a teljesítményt jutalmazták). akikről kezdetben úgy gondolnánk. hogy a kettő milyen viszonyban áll egymással – hiszen így maximalizálhatjuk diákjaink motivációját. és akkor sem adják fel. olyan örök kérdés. az erőfeszítés és a kitartás. Általánosságban a diákok különbözőek abból a szempontból. hogy a külső jutalmazás – mivel aláássa az önrendelkezést – csökkenti a belső motivációt. pedig külső elismerésért. belső motivációt is nyerhetnek. ha csupa belsőleg motivált diák ülne az órán. hogy az lenne az ideális. amikor épp csak elkezdtek egy új tárgyat tanulni. hogy miért eltérő a diákok motivációja. Az óta környezet bizonyos fajta motivációt erősít. amit több elméleti megközelítés szerint is interpretálhatunk. mint a másikban. A külső jutalmazás azonban különösen akkor lehet nagyon fontos. ezért jó.

T12 – Lakva ismerjük meg egymás Vásárhelyi Judit írása a Például című kötetből. 316 . Kollár Katalin. hogy év elején. T11 – Szociometria lusta lassú felfogású nem segítőkész rosszindulatú irigy szófogadatlan hallgatag undok szomorú nyugodt türelmetlen kritikus elveszett tapintatlan laza megbízhatatlan érzéketlen ötletszegény nincs humorérzéke udvariatlan együttműködésre képtelen hazug Pszichológia pedagógusoknak: Szerkesztette: N. Gyermekmegismerés D11 – Hol voltál év elején. oldal Szociometria D12. piros színnel. hogy a középső oszlopban a megfelelő helyre tett „x”-szel jelezd érékelésedet! Kék színnel azt jelöld. és hol vagy most? Helyezd el magad az alábbi skálán! Kérünk. Szabó Éva: 301–304.V. hogy a tanév végén milyennek láttad magadat a felsorolt tulajdonságok esetében. szorgalmas gyors felfogású segítőkész jóindulatú jószívű szófogadó beszédes kedves vidám izgága türelmes elfogadó talpraesett tapintatos szorongó megbízható együttérző ötletgazdag szellemes udvarias együttműködő őszinte D12. pedig azt.

módszerek):  A témát kooperatív módszerekkel dolgozzuk fel. kreativitás. 90 perc. Differenciálással kapcsolatos javaslat:  A foglalkozás egy részében a munka. A lényegi kérdések tartalmának kifejtése. problémakezelés. Értékeléssel. pedagógiai. ellenőrzéssel kapcsolatos javaslatok:  A foglalkozás során bármikor. teremigény:  A foglalkozáshoz olyan terem szükséges. amelyben mozgatható asztalok vannak. A lényegi kérdések tisztázása és megértése. 4 fős csoport). 20-24 fő (5-6 db. megerősítéseket. adjunk a hallgatóknak személyes visszajelzéseket. vélemény elfogadás. megvitatása – Mendelovics Zsuzsa A foglalkozás célja:  Az első témakör bevezetőjében leírt lényegi kérdések tartalmának felismerése. Ajánlott létszám: Ajánlott időkeret: A foglalkozás közvetlen célja: A foglalkozás tartalma: A kompetenciafejlesztés fókuszai: Kapcsolódási pontok: Módszertani ajánlás Időfelhasználással kapcsolatos javaslat:  A foglalkozást lehetőleg szünet nélkül tartsuk meg. és el tudunk helyezni öt-hat darab négyfős csoportot. amikor alkalom adódik.  Kísérjük figyelemmel a csoportmunka közben elhangzottakat. érdeklődés szerinti csoportokban zajlik. Az egyes tevékenységek szervezésével kapcsolatos javaslatok (csoportok. véleményalkotás.  Alkossunk véletlenszerűen négy-ötfős heterogén csoportokat.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben V. 3. A lényegi kérdések tartalma. Önállóság. Pszichológia. együttműködés. nyitottság. 317 . kritikai gondolkozás. didaktikai ismeretek. és emeljük ki a fontos gondolatokat. megértése. Tér. interiorizálása. vitakészség. teremelrendezés. munkaformák.

V. Gyermekmegismerés

A foglalkozás megtartásához szükséges eszközök, anyagok:  Csomagolópapírok, színes filctollak és blu-tack, kópéláda. A foglalkozás megtartásához szükséges oktatási segédanyagok, szükséges és ajánlott szakirodalom:  Czike Bernadett: Pedagógusszerep változása  Fehér Márta (szerk.): Például Foglalkozásvázlat I. Ráhangolódás, a feldolgozás előkészítése
Idő

Tevékenységek

Tevékenység célja, fejlesztendő készségek, képességek

Munkaformák és módszerek

Eszközök, anyagok (mellékletek)

10’

Az előző foglalkozások témáit egy játék segítségével ismételjük át, rögzítjük. Készí t- Együttműködés, nyi- Kooperatív Előre megírt, a sünk háromféle kártyát. A kártyákra írjuk rá „kolléga”, „szülő”, „gyerek”. Annyi kár- tottság, problémaazo- módszer – ket- létszám felének tyát készítsünk el, hogy a hallgatok felének jusson egy-egy. A kártyával rendelkező nosítás tős kör megfelelő dahallgatóknak adjuk egy-két percet, hogy bele tudják élni magukat a szerepbe. A hallgarabszámú kártók alkossanak egy kettős-kört. A külső körbe álljanak a kártyával rendelkezők, a belső tya. körbe a többiek. Ők lesznek az osztályfőnökök. Tapsra a belső körben állók induljanak el körben, majd egy újabb jelzésre álljanak meg. Akivel szemben állnak, avval fognak dolgozni. Függően attól, hogy a szemben állónak mi a szerepe, érdeklődjenek az osztályfőnökök egy adott gyerekkel kapcsolatosan a párjuktól. A szerepnek megfelelő kérdéseket tegyenek fel. Két-három perc eltelte után a játékvezető indítsa újra a kört. A résztvevők számától függ, hogy hányszor ismétlik meg. Ezután cseréljenek szerepet. Az eddigi belső körben lévők húzzák a kártyát, és az eddigi külső körben lévők lesznek az osztályfőnökök.

10’

Ráhangolódás: csoporton belül alkossanak párokat a hallgatók. Meséljenek el egymá s- Nyitottság, empátia, Pármunka nak egy sikeres, és egy kevésbé sikeres tanulással kapcsolatos saját történetet. A párok pozitív önértékelés elemezzék egymás történeteit. Keressék meg, hogy a siker történetben mi volt a tanár szerepe illetve, hogy a másik történetben mit tehetett volna másképpen a pedagógus, hogy az is sikerélménnyel záruljon. (A tanári mellékletben megtörtént esetek vannak,

Csomagolópapír, színes filctoll

A foglalkozások javasolt időkerete – a csoport egyedi igényeitől függően – változtatható.

318

Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben

ezeket fel lehet használni ehhez a foglalkozáshoz.) Közösen plakátra gyűjtsük össze a történetben szereplő tanároknak a tantárgy tanításával kapcsolatos pozitív, illetve negatív megnyilvánulásait. A közös megbeszélés alkalmával okvetlen térjünk ki annak megvitatására, hogy mennyire szükséges az ilyen es etek elkerüléséhez a tanítványok személyiségének, családi és szociális hátterének, képességeinek ismerete.

II. Az új tartalom feldolgozása
Idő Tevékenységek Tevékenység célja, fejlesztendő készségek, képességek Munkaformák és módszerek Eszközök, anyagok (mellékletek)

25’

A lényegi kérdések kibontása, feldolgozása, megvitatása: A hallgatók alkossanak négy csoportot. A két lényegi kérdésben szereplő két-két állítást vagy írjuk fel egy-egy kártyára és a csoportok így húzzák ki a témát, vagy válasznak a négy témakör közül egyet. Fontos, hogy minden - a témával kapcsolatosan felmerült- gondolatot írjanak le. Nem szükséges konszenzusra jutni. Fejtsék ki: a) Mit jelent az, hogy tantárgyat tanítunk. b) c) d) Mit jelent az, hogy gyereket tanítunk. Mit jelent az, hogy a pedagógus az iskolai munka során gyerekekkel foglalkozik. Mit jelent az, hogy a pedagógus az iskolában a gyerekekkel együttműködik.

Kritikai gondolkodás, Kooperatív nyitottság, probléma- csoportmunka kezelés, együttműköCsoportforgó dés, kreativitás

Csomagolópapír, A/4-es papír, korongok

vagy három megy, egy marad Közös megbeszélés

Biztassuk a hallgatókat arra, hogy konkrét esetek leírásával könnyebben tudják kifejt eni a témákat. Közösen foglaljuk össze a témákat.
40’

Vitára bocsátjuk az alábbi kérdéseket. A disputa módszerével fogunk dolgozni. A Véleményelfogadás, Közös megbe- Csomagolóparésztvevők alkossanak két csoportot aszerint, hogy melyik állítást tartják magukhoz vitakészség, együtt- szélés, disputa pír, filctoll közelebb állónak. működés, bizalom a) A szülők, az iskolavezetés, a fenntartó azt várja el a pedagógustól, hogy me gtanítsa a tantervi anyagot. b) A tantervi anyagot a gyerek képességeihez, előzetes ismeretéhez kell alakíta ni,
319

V. Gyermekmegismerés

azon az áron is, hogy a tantervi anyaggal, a követelményekkel nem végzünk. A hallgatóság a vita során és a végén újabb, a témával kapcsolatos kérdéseket tehet fel. A vitát az oktató zárja le.

III. Az új tartalom összefoglalása, ellenőrzés és értékelés
Idő Tevékenységek Tevékenység célja, fejlesztendő készségek, képességek Munkaformák és módszerek Eszközök, anyagok (mellékletek)

5’

A foglalkozáson tanult szempontok, módszerek, áttekintése, egyéni átgondolása. Lista készítése:

 megerősítést kaptam abban, hogy …;
 

új ismereteket, tudást jelentettek; mit viszek haza a tanultakból.

320

Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben

Mellékletek a foglalkozáshoz D1, T1 – Milyen ötletek, gondolatok várhatók Az alábbi történetek arról beszélnek, hogy mennyire fontos, hogy a tanár jól ismerje a tanítványait. A) A sikeres tanulással kapcsolatban A tanár tudta, hogy kellemetlen a hangom, emiatt nem szeretek énekelni, de a zenetörténet nagyon érdekel, és evvel kapcsolatos feladatot adott. Nagyon ügyetlen voltam a testnevelés órákon, viszont hetente háromszor népi tánccsoportban táncoltam. Elfogadta, és a testnevelésórákon csak a bemelegítő gyakorlatokat kellett végrehajtanom. A matematika tanárom év elején elmondta az alapkövetelményeket, az órákra különböző nehézségű feladatsorokat hozott. Először, amíg nem ismerte a tanítványait – mindenki kiválaszozhatta a neki megfelelő feladatsort. Miután megismerte a képességeinket, személyre szóló feladats orokat oldottunk meg. A jó eredményt az a társam is elérhette, aki a „könnyebb” feladatsort kapta, vagy egy tételt nem absztrakt módon, han em konkrét esetre vonatkozóan bizonyított be. A történelem órán kooperatív csoportban, szakértői mozaikkal forrásokat dolgoztunk fel. Mivel a tanárunk jól ismert minket, ezért tudta, hogy kinek milyen hosszú, milyen nehézségű forrást adjon. Így a saját forrás elemzése és ennek megtanítása azoknak a társaimnak is sikerült, akiknek elég gyenge volt a szövegértési képessége. A kémia tanárom gyakran bízott meg kísérletek bemutatásával. Eleinte nagyon sokat segített, mert tudta, hogy a manuális képességem nem túl jó. Néhány bemutató után egyre nagyobb önállóságot kaptam, míg az ötödiktől kezdve teljesen egyedül mutattam be a kísérleteket. Hetedikben matematikából egy projekttel foglalkoztunk. A téma az Arányosság volt. Heterogén csoportban dolgoztunk. Én nagyon kevéssé értettem a témához. A tanárom a csoporttal megbeszélte a munka felosztását. Ezt úgy irányította, hogy a társaim feladata lett a téma kidolgozása, részletes megmagyarázása, és az enyém a projekt kivitelezése, a design elkészítése. A tanárom tudta rólam, hogy szép külalakkal, precízen tudok dolgozni, jó a rajzkészségem és a szépérzékem. A projekt nagyon jól sikerült, maximális pontot kapott a csoportom. Az egyik karácsony előtt ruhákat, cipőket, játékokat, tartós élelmiszert gyűjtöttünk egy szegény dél -dunántúli falu lakosainak. Mivel ajándéknak szántuk a gyűjteményt, korosztályonként, nemenként kisebb dobozokba csomagoltuk a dolgokat. A dobozokat külön-külön szép karácsonyi csomagolópapírokba csomagoltuk és feldíszítettük. Az osztályfőnököm ismert, így tisztában volt azzal, hogy én nagyon csúnyán és türelmetlenül csomagolok, viszont szívesen szerzem be az alapanyagokat, rendezem különböző halomba az ajándékokat. Szívesen vállaltam el ezt a feladatot. A falu lakosaitól köszönő levelet kaptunk, amiben külön kiemelték, hogy az ajándékok milyen gyönyörűen voltak becsomagolva. A dicséretet én is a magaménak éreztem.

321

V. Gyermekmegismerés

B) A sikertelen tanulással kapcsolatban A történelem tanárunk az év elején elmondta, hogy az első félév végére egy nagyszabású házi dolgozatot kell megírni. A dolgozat címe: A családom története, terjedelme 10 – 15 oldal. Családtörténeti kutatást kellett végezni, és nagyszülőkkel, rokonokkal beszélgetni, interjúkat készíteni. A dolgozathoz családi fényképeket lehetett csatolni. Eljött a beadás határideje, és én egy sort sem írtam le, értelemszerűen nem adtam be a házi dolgozatot. Megkaptam az elégtelent, ami persze jól lerontotta az év végi jegyemet. Pedig ha a tanár ismert volna, akkor tudhatta volna magától is, hogy nekem ilyen feladatot nem lett volna szabad adnia. Nagyon sok bajom volt a matematika feladatok megoldásával. A házi feladatokat csak az édesapám segítségével tudtam megoldani. Ha ő nem volt a közelemben, nem tudtam, hogyan kezdjem el az adott feladatot. Hetedikes voltam, amikor az apám a foglalkozása miatt csak a hét végén volt otthon. Ilyenkor együtt tanultuk meg az egész heti elmaradást. A tanárnő, aki egyben az osztályfőnököm volt, nem vette ezt figyelembe. A hét közbeni órákon egymás után sorban hívott ki minket, hogy a táblánál elmagyarázzuk a többieknek a házi feladatot. Nekem is menni kellett. Ilyenkor irulva-pirulva, a szégyentől égő arccal álltam a táblánál, és egy mukkot sem tudtam kinyögni. Ötödikes voltam. Az irodalom tanár mindig frontális órát tartott. Leült a tanári asztal mögé, és mondta, mesélte, olvasta az aktuális tanagyagot. A mi feladatunk a jegyzetelés volt. A füzeteket minden héten beszedte és leosztályozta a jegyzeteket. Csak néha feleltetett, így az év végi osztályz atot főleg a jegyzetelésre adott minősítés alakította. Az egyik osztálytársam a jegyzeteire sorba kapta az elégteleneket. A tanár szűkszavúnak, olvashatatlannak és értelmetlennek minősítette. Hónapok teltek így el az évből, amíg a szülők szakember segítségével végre igazolták, hogy a gyerekük diszgráfiás.

322

Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben

V. 4. A tanítványokkal kapcsolatos ismereteket, tapasztalatokat, érzelmeket hogyan lehet „hasznosítani” a tanításban – Mendelovics Zsuzsa
Ajánlott időkeret: A foglalkozás közvetlen célja: A foglalkozás témái, tartalma: Megelőző tapasztalat: Ajánlott továbbhaladási irány: A kompetenciafejlesztés fókuszai: Kapcsolódási pontok: Módszertani ajánlás Időfelhasználással kapcsolatos javaslat:  A foglalkozást lehetőleg szünet nélkül tartsuk meg. Az egyes tevékenységek szervezésével kapcsolatos javaslatok (csoportok, munkaformák, módszerek):  A témát kooperatív módszerekkel dolgozzuk fel.  Alkossunk véletlenszerűen négy-ötfős heterogén csoportokat. Differenciálással kapcsolatos javaslat:  A foglalkozás egy részében a munka, érdeklődés szerinti csoportokban zajlik. Értékeléssel, ellenőrzéssel kapcsolatos javaslatok:  A foglalkozás során bármikor, amikor alkalom adódik, adjunk a hallgatóknak személyes visszajelzéseket, megerősítéseket.  Kísérjük figyelemmel a csoportmunka közben elhangzottakat, és emeljük ki a fontos gondolatokat. Tér, teremelrendezés, teremigény:  A foglalkozáshoz olyan terem szükséges, amelyben mozgatható asztalok vannak, és el tudunk helyezni öt-hat darab négyfős csoportot. 135 perc Annak tudatosítása, hogy a tanítványok megismerése segíti a szaktanári munka hatékonyságát A tanítványok megismerése a tanult ismeretek, tudások elmélyítése, alkalmazása Saját iskolai élmények; a megelőző három modul További ilyen irányú tanulmányok, hospitálások Önállóság, tolerancia, önbizalom, kritikai gondolkodás, alkalmazás Pszichológiai, didaktikai, pedagógiai ismeretek, illetve az Értékelés, a Pedagógus szerepek (2,3,4,5) és a Hatékony tanulásszervezési módszerek modulok

323

V. Gyermekmegismerés

A foglalkozás megtartásához szükséges eszközök, anyagok:  Csomagolópapírok, színes filctollak és blu tack. Támogató rendszer  Fehér Márta: Például című kötet fejezetei: (SuliNova 2005.) o Az a bűvös 45 perc o Figyelem a tanórákon o Szerződéses rendszer  Együtt működik I., II., III., Kooperatív foglalkozástervek, Független Pedagógiai Intézet, 2004.  Dr. Spencer Kagan: Kooperatív tanulás – Önkonet kiadó, 2001. Foglalkozásvázlat I. Ráhangolódás, a feldolgozás előkészítése
Idő

Tevékenységek

Tevékenység célja, fejlesztendő készségek, képességek

Munkaformák és módszerek

Eszközök, anyagok (mellékletek)

20’

Az oktató röviden összefoglalja az előző foglalkozáson, a vitákon, megbeszélé- A régebbi ismeretek seken elhangzott érveket, megállapításokat, álláspontokat. felelevenítése, verElőször vegyük számba azokat a lényegi kérdéseket, amelyek az előző foglal- bális, alkalmazási, érvelő kritikai vélekozás magját alkották: ményalkotás. a) Mit jelent az, hogy tantárgyat tanítunk? b) Mit jelent az, hogy gyereket tanítunk? c) Mit jelent az, hogy a pedagógus a munkája során gyerekekkel foglalkozik? d) Mit jelent az, hogy a pedagógus munkája során együttműködik a gyerekekkel?

Előadás.

Előző foglalFrontális mun- kozások jegyzetei. ka. Közös beszélgetés.

A foglalkozások javasolt időkerete – a csoport egyedi igényeitől függően – változtatható.

324

ahány csoport van. hogy mit jelentenek a kártyákon lévő feliratok. hogy a tanterv a tananyag követelménye milyen elvárásoknak feleljenek meg. a másikra „Kooperatív módszerekkel szervezett csoportos óra”.papír értői mozaik Író. A konklúzió lényegét a „gyereket és nem tantárgyat tanítunk”. és nem foglalkozunk” megállapítások adják. A kártyákra a következőket írjuk! Az egyikre „Frontálisan szervezett óra”. A differenciálásról eddig még alig esett szó. illetve „a gyerekekkel együttműködünk. Kártyák 10’ E témakör második foglalkozásán foglalkozás alkalmával a hallgatók megtanul. A kooperatív módszerekkel szervezett foglalkozással lehet.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Idézzük fel az elhangzott kijelentéseket. hogy a Önismeret tanulókkal kapcsolatos ismereteket. előző ismeretéhez kell alakítani. gondolkodás A kihúzott óraszervezési módszer alapján a csoportok vitassák meg. megállapításokat. 10’ Készítsünk három féle kártyát szám szerint annyit. Az előző foglalkozás másik kérdésköre arról szólt. hogy az eddigi foglalkozásoknak melyek voltak azok a mozzanatok. azonban az előző modulokban már részt vett ilyen foglalkozásokon.) Hívjuk fel a figyelmet és mutassunk rá. kérdéseket.Érvelő vita ták. A megállapításokat írják le. bizonytalanságokat.és rajzeszköz Saját jegyzet 325 . hogy a tantervi anyagot a tanulók képességihez. hogy a gyerekekkel kapcsolatosan milyen ismeretekre. Az előző vita összefoglalását hegyezzük ki arra a megállapításra. A mellékletek között azonban részletes leírás található.Problémamegoldó sége a pedagógusnak. a harmadikra „Differenciálással szervezett óra”. tudásokat mennyire tudnák használni/alkalmazni. (Frontálisan szervezett órával minden hallgató találkozott már előző iskoláiban. érveket. ha ők lennének a pedagógusok. Beszéljük meg közösen. A csoportok húznak egy kártyát. tudásokra van szük. ké- Szóforgó Csomagoló Fordított szak. amikor saját élmény alapján kooperatív módszerekkel dolgozva szerzett tapasztalatokat. hogy a hallgató az előző iskoláiban nem találkozott.

és rajzeszköz Saját jegyzet II. amelyet jól ismer. Ezek az emberek lehetnek a csoporttársai. gimnáziumi osztálytársai. keressen a tananyagról részletes leírást. pasztalása. akit a tanulás/ tanítás szempontjából jól ismer. anyagok (mellékletek) 30’ Ennek a résznek az a célja. (Frontális foglalkozást azért nem kérünk. Gyermekmegismerés szítsenek plakátot és ismertessék meg a többiekkel a fordított szakértői mozaik Koncepcióalkotás alkalmazásával.felkészülés megta.páros munka  csomagora. hogy egy kb. amit jól ismer. lópapír Minden hallgató gondolatban keressen magának 4 – 8 embert. Együttműködési készség 10’ Készítsünk közös plakátokra gyűjtést a megállapításokról:  Frontálisan szervezett óra   Kooperatív módszerekkel szervezett csoportos óra Differenciálással szervezett óra Érvelő vita Koncepcióalkotás Információkezelés Kommunikációs készség Közös munka Csoportforgó Csomagoló papír Író. barátai. vagy differenciálással szervezettett. a hospitálás alkalmával megismert tanítványok. hogy milyen foglalkozást szeretne tartani. Koncepcióalkotás problémamegoldó gondolkodásmód Önismeret Empátia Kreativitás Együttműködés  íróeszköz  saját jegyzet  tankönyv Tanárnak:  háttéranyagok  szakirodalom 326 . hogy konkrét tanulók/társak ismereteinek birtokában A cél: egy órára való Egyéni vagy Diáknak: hogyan lehet felkészülni egy kooperatív módszerekkel szervezett csoportos órá. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. mert abból már számtalan példát láttak. és kiselőadás formájában már gyakorolták is. Saját szaktárgyából mindenki keressen egy olyan résztémát. Mindenki választhat. b) Amennyiben szükséges. illetve egy differenciálással szervezett órára. Az új tartalom feldolgozása Idő Tevékenységek Tevékenység célja. kooperatív módszerekkel szervezett csoportos órát. és alkalmasnak tart arra. fejlesztendő készségek.V. 20–30 perces foglalkozás keretében megtanítsa a többieknek.) Hívjuk fel a hallgatók figyelmét a következőkre: a) A téma megválasztása olyan legyen.

képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. anyagok (mellékletek) 10’ A foglalkozástervek bemutatásakor figyeljük meg. amelyekre szüksége lesz a foglalkozás megtervezéséhez. Az új tartalom összefoglalása. A differenciálással szervezett foglalkozások elméleti anyaga rendkívül sokrétű. ha a foglalkozás a tartalom. hogy az elkészült munkák Információszerzés mennyire használták a tanulók megismeréséhez kapcsolódó ismeretet/tudást. ellenőrzés és értékelés Idő Tevékenységek Tevékenység célja. 10’ A foglalkozástervek számától és az egyéni szándékoktól függően közösen be. (A második foglalkozás alkalmával már részletesen beszélünk ezekről. a feldolgozási folyamat és a létrehozott produktum szerinti differenciálásra épít.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben c) A diák mellékletben talál segédanyagot mind a két foglalkozástípushoz.Kritikai érvelés széljük meg. és értékeljük az elkészített anyagokat Kritika elfogadása Tolerancia Empátia Érzelmek kezelése Közös munka III. 327 . Érdemes a tervezés előtt. ezeket elolvasni d) Állítsa össze magának mind a 4 – 8 „tanítványáról” azokat az ismereteket/tudásokat. Ezért elégedjünk meg azzal. Ezek áttanulmányozása időigényes.) Megjegyzés: a kooperatív módszerekkel szervezett csoportos foglalkozásokhoz a háttéranyagban sok segítséget lehet találni. Empátia Koncepcióalkotás Kritikai érvelés Problémakezelés Egyéni munka A második Közös megbe. Érdemes elolvasni az alapelveket és a különböző módszerek leírását.foglalkozás jegyzeteit szélés használjuk. fejlesztendő készségek.

 Mennyire elégedett a szerzett. 5’ Az oktató értékeli a csoport munkáját Kritika elfogadása Közös megbeszélés 328 .V.. tanult új ismeretekkel. Gyermekmegismerés 10’ A hallgatók írják le:  Mennyire tudta hasznosítani. alkalmazni eddigi ismereteiket..  Önismeret Segítő véleményalkotás Érzelmek kezelése Egyéni munka Mennyire elégedett a saját és társai munkájával.

vagyis egy tag „bukása” mindenki „bukását” jelenti. Akkor viszont. a feladat megosztása és egymás segítése. Az egyik az ún. hogy a gyengébb teljesí tményt nyújtó tagok megfelelő bátorítást kapnak. A kooperatív tanulás szituációiban a diákok erősebben motiváltak. A csoport tagjai együtt dolgoznak. az esetekben kisebb a valószínűsége. hogy a csoport többi tagjának. Látjuk. aki rendszeresen 100 százalékot teljesít. Ha például a csoportsiker annak a függvénye.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Mellékletek a foglalkozáshoz D1. Ebben az esetben senki sem fog aggódni. és szívesebben járnak iskolába. ha az egyének vagy az egyes csoportok fejlődése pozitívan összefügg egymással: ha az egyik diák fejlődéséhez szükséges a másik diák fejlődése. Mivel a kooperatív munka során a diákoknak az anyagot újra fel kell építeniük. ha akad olyan diák. A diák megtanulja. a kutatás képességeit. Ezek a képességek alkotó folyamatokat indítanak el és fejlesztenek. Azok a diákok akik. hogy csak akkor lehet sikeres. hogy elsajátítsa az aktuális anyagot. hogy minden egyes csoporttagnak sikerült-e 80 százalék fölött teljesítenie. ha olyan esetekben. A kooperatív tanulás jobban fejleszti a problémamegfogalmazás. Ha az egész csoport sikere mindegyik tag sikerének a függvénye. illetve az osztály többi tagjának is sikerült-e. a problémamegoldás. és ezek a csoportok a gyerekek képességeit tekintve vegyesek. Ezekben. Ekkor a csoporttagok maximálisan motiváltak társaik sikerében. logikus. hogy valamennyien teljesítsenek. egymást segítik. szemben a memorizálás és visszamondás reprodukáló jellegével. ha az egyik csoport sikere egy másik csoport sikerétől függ. ha a tagok hozzájárulása nem ugyanannyit nyom a latban – az építő egymásrautaltság gyenge. Az egyéni felelősségvállalásnak a feladat tartalmától és az alkalmazott kooperatív módszertől függően több formája is lehet. Megváltozik a helyzet. A csoport minden tagjának feladata. és lássa. és van két olyan diák a csopor tban. érzelmileg és pszichológiailag fejlettebbek. amikor a cs oport sikere egyenlő mértékében függ minden tagtól. Az egymásrautaltság erősödésével a kooperatív magatartás is fejlődik. többet tanulnak. gondolkodásukat finomítaniuk kell. „pontfelelős” módszer: A csapat valamennyi tagja egyedül megír egy tesztet. B) Az egyéni felelősség Az egyéni felelősségtudat nagyban hozzájárul a kooperatív tanulási módszerek sikeréhez. az elemzés. és több marad meg bennük. a segédanyagok megfelelő alkalmazásával. Alapelvek A) Az építő egymásrautaltság Építő egymásrautaltságról akkor beszélünk. majd a csapat eredményét a tesztpontok összeadásával vagy 329 . A kooperatív tanuláshoz a fizikai együttléten túl hozzátartozik a témák megvitatása. jobbak a társaikkal kialakult kapcsolataik. sokkal mélyebben megértik a tanult anyagot. hogy az építő egymásrautaltság minősége jelentős mértékben befolyásolja a csapattagok egymás iránt tanúsított segítő és bátorító magatartását. hogy a gyengébb képességűek sem maradnak le. Az építő egymásrautaltsá gnak erős és gyenge változata van. Nyilvánvaló. A szerepek. tanuló diákokban. akkor az egymásrautaltság n agyon erős. ha a többiek is azok. hogy mindenkinek érdeke. nézeteiket össze kell hasonlítaniuk. ha a csoport átlagának kell 80 százaléknak lennie. és így biztos. Az építő egymásrautaltság kialakítható a megfelelő feladatszerkezetekkel és értékelési módszerekkel. aki 80 százalék alatt teljesít. a célok. Jobban becsülik magukat. akik a kooperatív tanulásban segítségükre lesznek későbbi szakmai és magánéletükben. erős építő egymásrautaltság érvényesül. mint a kompetitív környezetben. T1 – Háttéranyagok a kooperatív módszerekkel szervezett foglalkozáshoz A kooperatív tanulás jellemzői A kooperatív tanulás során a gyerekeket kis csoportokra osztják.

a másik a tanulmányai gyűjti össze. de munkamegosztás van közöttük. Gyermekmegismerés átlagolásával számítjuk ki. aki általában a tanár. A diákok úgy is viselhetik a közös felelősség egy részét. mint a frontális óra. amikor a tanár őt szólítja. például a tanulókat párokba. amely szerint a csapat addig nem foghat hozzá a soron következő feladat megoldásához. hiszen a tanulók sokkal érintettebbek. A diákok képességei között meghúzódó különbségek miatt sokszor azonban tanácsosabb a képességek szerinti. illetve érzékelik. az időfigyelő. mintha a terem egy távoli pontján valaki éppen a tanárral beszélget. hogy a munkamegosztás erősíti a személyes felelősséget. Ez aktívabb részvételt jelent.). ha a csoportos megbeszéléseket felcseréljük olyan módszerekkel. mint a hagyományos oktatás. akkor a páros munka jobb. nem mondhatjuk. Az aktív részvételt tanúsító diákok nagyobb valószínűséggel élvezik az egész folyamatot. A diákok tudják. hogy ki milyen mértékben járult hozzá a csoport sikeréhez a saját pontszámával. (2) munkamegosztással. Minden egyes diáknak felelősséget kell vállalnia partnere. A k isebb csoportok jobban működnek. ami miatt a kooperatív tanulás hatékonyabb. a harmadik a család életéről keres anyagot). hogyha valaki közvetlenül szól hozzájuk. mint a nagyobbak. A szerepelosztás részvételi normákat alakít ki. A diákok ugyanis nemcsak megkapják a lehetőséget a szereplésre. Azonban ha az egész órai részvételt tekintjük. Ha párhuzamos interakciós óravezetést alkalmazunk. A munkamegosztás sok kooperatív tanulás foglalkozásmodellnek a központi kulcseleme (lásd mozaik. hiszen az egyes szereplők egymás után „lépnek színre”. A részvételt egyenlőbbé lehet tenni.V. csapattársai vagy osztálytársai előtt a neki leos ztott feladatrészért. de nagyjából egyenlő nagyságú részeit. Másképpen ugyan. Olyan szabályt is hozhatunk. Megoldást kínálnak az olyan módszerek is. Másik járható út az. A munkamegosztás leginkább feladatkörök kialakításával érhető el (például az egyik diák a kérdéses történelmi személyiség korai életpályájának néz utána. amíg az előző feladat ráeső részét ki-ki meg nem oldotta. a szószóló. hiszen az egy diákra eső aktív részvételi idő nagyon rövid. hogy azért csak saját maguk tehetők felelőssé. Az egyenlő részvételt általában a következő módokon lehet elérni (1) szerepelosztással. és mindenki az egy részfeladatért a felelős. tehát mindenki a feladat pontosan meghatározható részéért vonható felelősségre. hogy minden tanuló a tanulá- 330 . C) Az egyenlő részvétel A részvétel szerves része a tanulási folyamatnak. ha a tagok azonos témán dolgoznak. mint a „szóforgó” vagy csoportinterjú módszerével. de azt is elvárják tőlük. hogy mindenki a feladatnak más. a „csend kapitány” stb. még a részvételt is kiegyenlítettebbé teszi azzal. melyek a mu nkamegosztás elvén működnek. az pedig hatékonyabb a frontálisnál. A hagyományos módszereket alkalmazó tanórán legtöbbször csak egy ember beszél egyszerre. mintsem az egyenlő szétosztásra összpontosítani. A munkamegosztás mindenkit a feladat egy részletéért tesz felelőssé. Ez az egyik eredménye. hogy a csapat egyes tagjainak teljesítményét a csapat többi tagja is pontosan megismerje. mint a csoportmunka. ha minden más feltétel azonos. Ezt nevezzük a „részben felelős” módszernek. A részvétel szoros összefüggést mutat a sikerrel. és nagyobb valószínűséggel is tanulnak. Az egy szálon futó mó dszer nem elég hatékony. Bármelyik formát választjuk is a személyes felelősség kifejezésére. akkor eg yszerre az osztály fele beszélhet. „egy szálon futó módszer”. hogy hozzájáruljanak az óra menetéhez. Lényegében. partnerek módszer). oldja meg. ha a csapat által befej ezett munkát részfeladatonként osztályozzuk. néha a diák is szót kap. A pármunka során az adott pillanatban a párhuzamosság kritériuma teljesül (a tanulók 50 százaléka fejezi ki gondolatait egy időben). osztjuk. minden esetben fontos. D) A párhuzamos interakció A kooperatív tanulás során a tanulók között egyidejű interakciók zajlanak. Mindazon túl. Ez az ún. de szintén munkamegosztást jelent a „működtető” szerepkörök kialakítása (például a témafelelős. és azt is tudják.

Ahol csak lehetséges. sem olyan magasra. hogy azzal a céllal választjuk meg a tanítás sebességét. hogy leverje a lécet és vesztenek. Azt ajánlja a kooperatív foglalkozásterv készítőjének. hogy kedvelt gondolkodásmódjukat alkalmazzák -. vagy a páros forgószínpad módszer. és tevékenyen bevonja őket a munkába. 331 . társsal vagy csoportban akarnak dolgozni. A kooperatív tanulási technikák között arra is találunk megoldást.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben si idő felében aktívan vett részt a munkában. (Forrás: Czike Bernadett: A pedagógusszerep változása) D2. majd másik tagja szerepel előre meghatározott ideig. hogy a pár mindkét tagja egyformán vegyen részt a munkában. hogy mutassák be tudásukat erősségeikre és érdeklődésükre építve. Ehelyett gondolkodásra ösztönzi diákjait. nem fut „mellékvágányra”. A differenciálás nem azt jelenti. hogyan akarnak tanulni és hogyan kívánnak számot adni arról. A lényegi tanulásra összpontosít. c) Rugalmas és változatos. Ilyenek például: A párok között megosztott idő módszere. miközben olyan feladatokat is adnak. azt is eldönthetik. A differenciálással a tanárok számos különböző tanítási stratégiát alkalmaznak. ahol először a pár egyik. Amikor a tanítási-tanulási folyamat és az értékelés a diákok egyéni igényihez igazodik. nem fordul zsákutcába. Tudatosítjuk az egyéni különbségeket. ez magával hozza az elmélyülést és látókörük tágulását. hogy motiválóbb feladatot adnánk). b) Tárgyszerű. hogy a terv minden elemét vizsgálja meg abból a szempontból. aminek semmi köze az érdemi tanuláshoz. vagy nyilvánítják ki ötleteiket. amelyek a diák egyéni képességein alapulnak. Ha igen. A tanár nem siklik végig a fogalmak hullámai fölött. hogy az órákon a tanulóknak lehetőségük legyen az aktív részvételre. A csoportmunka során akár a szóforgók. legyen átlagos. Valódi kooperatív munka az. Ezek üresjáratok és zsákutcák. küzdjön akár tanulási nehézségekkel. T2 – Háttéranyagok a differenciálással szervezett foglalkozáshoz Mi a differenciálás? A differenciálás azt jelenti. stílusának és érdeklődésének. növekszik minden diák s ikerének valószínűsége. legyen akár korlátozott a nyelvi tudása. hogy a diáknak ne kelljen a legjobb képességei szerint nekifutnia. szintjét vagy jellegét. hogy megfeleljen a diákok egyéni szükségleteinek. ugyanis a legtöbb párosban általában az egyik fél jóval többet beszél. mint a másik. a diákok választják meg. és olyan tanulási célokat tűzünk ki. így motiváljuk a diákokat arra. Figyelembe veszi a diákok legmegfelelőbb tanulási módszereit. hogy többet adunk ugyanabból (pl. annál inkább fejlődik tanulási képességük. amit tanultak. amelyek támogatják a diákok tanulási preferenciáit és erősségeit. hogy önállóan. Lehetőséget kaphatnak arra. A differenciálás a tanulás lényegére összpontosít. A differenciált tanítás: a) Szigorú. Nem állítjuk a lécet olyan al acsonyra. amelyek előmozdítják ugyanezek gyengébb képességeinek a fejlődését is. Minél többféle módon tesszük érdekeltté a diákokat a tanulásban – számos alkalmat adva nekik. és alkalmat ad nekik arra. ahol egyszerre mind a négy alapelv érvényesül. hogy a négy alapelv érvényes-e rájuk. Próbára tevő oktatást nyújtunk. hogy kiválasszák azokat a témákat. akár a csoportos interjúk alkalmasak arra. A differenciált tanításban a tanárok olyan tevéken ységeket terveznek meg. hogy erőfeszítéseket tegyenek. A diákok nem kapnak „egyenruhát”. több feladatot adunk ahelyett. akkor valóban kooperatív foglalkozástervet készített a pedagógus. d) Összetett. a differenciálás nem szórakoztató tevékenység a diák számára. érezze magát. amelyekkel elmélyültebben akarnak fo glalkozni. ahol a pár tagjai felváltva n eveznek meg dolgokat.

hogy vállalják a feladatot. lehet verbális. lehet cselevés. A hallás után tanulók megbeszélik a két változat egyezéseit. egy kiemelkedő zenei tehetségű diák dalt szerez). Adhatunk speciális forrásmunkát néhány diáknak meglévő tudása és a témában való kiemelkedő jártassága okán. az önálló gondolkodást. A differenciálás során módszerink a diákok tanulási stílusához. egy rajz vagy egy modell. vagy válasszák tudásuk bemutatásának egyéni módját. A kinesztéziás diákok félperces jeleneteket terveznek meg és adnak majd elő a két változat hasonlóságainak és eltéréseinek bemutatásával. A vizuális úton tanulók lerajzolják a két történet hasonló és eltérő elemeit. például paródia. kifinomultabb. vagy növeljük tanulási módjaik változatosságát. és minden diák azt a feladatot kapja. (Forrás: Diane Heacox: Differenciálás a tanításban. A tartalom az „amit” megtanítunk – műveltségi területek. amelyek számos különböző módon tükrözik a tanultakat. ötleteket is hozhatnak. hogy válasszon ki egy regényt és írja le annak jellemző vonásait. A tantervi tartalmat rendszerint az iskola vagy a település(ek) határozza meg. g) A produktum. A diákok tudásukat használat közben mutatják meg. Mondjuk például. produktum. hogy a történelmi regényekkel foglalkozunk. beszélgetés vagy vita. Megkérhetjük a diákokat arra. vagy arra. ahol nem kiemelkedő (pl. ezzel bátorítva a diákokat arra. hogy minden diák a maga szintjén választhat. Képezhetünk tartalmi differenciálás úgy is. Kitehetünk a diákok elé néhány kupac könyvet. Differenciálhatunk a tartalomban. mi az. és új gondolatokat. hogy összehasonlítsa a Hamupipőke kultúrákban kialakul két változatát. hogy olyan területen szerepeljen. hogy a tanulás összetettségét növeljük. és ha a diákok projektkínálatából választhatnak. majd az azoknak megfelelő feladatokkal látjuk el őket. hogy összetettebb és elvontabb feladatokat adunk. ha a) előzetesen felmérjük a diákok tudását és jártasságait. auditív és kinesztéziás csoportra osztjuk diákjainkat. eljárások és képességek sz erint történik. Például osztályunk azon dolgozik. hogy forrásműveket válogatunk egy tantervi témához. ahogy tanítunk.V. hogy tanulási erősségének megfelelő módon mutassa be tudását (pl. Lehet valami kézzelfogható. vagy úgy. amit a diákok elsajátítottak és képesek alkalmazni. hajlamaihoz alkalmazkodnak. c) a mindenkori értelmi szintjüknek megfelelő „kezdő” vagy „haladó” forrásokat biztosítunk számukra. mint bonyolultabb. A korán érő vagy gyors felfogású diákok számára elhagyhatunk tartalmi elemeket vagy felgyorsíthatjuk azok bemutatását. A tartalmi differenciálás abban áll. Módosíthatjuk a folyamatot úgy. b) választékot kínálunk a diákoknak. A tartalom differenciálása vagy a leglényegesebb fogalmak. részletezőbb vagy elmélyültebb. A produktum akkor differenciált. hogy tanulási stílusok alapján jelöljük ki a feladatokat. f) A folyamat. Gyermekmegismerés Mi az. mint például egy beszámoló. amit differenciálunk? A differenciálás jellemzően foglalja magában a következő területek valamelyikét vagy min degyikét: tartalom. vagyis párbeszéd. némelyiknek kevesebbre. tanulásban) 332 . hogy kritikai és kreatív gondolkodásra késztetjük diákjainkat. Miután eldöntöttük. vizuális. Némelyik diáknak több tanulásra és gyakorlásra van szüksége. eltéréseit. A folyamat az. amelyek között van alapvető és bevezető jellegű éppúgy. és az egyes diákokat a nekik megfelelő könyvekhez irányíthatjuk. és gyakran országos irányelveket tükröz. A foglalkozás végén a csoportok összevetik gondolataikat. egy alapos verbális/ nyelvi tudású diák térbeli produktumot. Legyenek a produktumok is differenciáltak. és felkészülnek eredményeik szóbeli előadásra. szimulált bírósági tárgyalás vagy tánc. A produktum a tanulás eredménye. e) Tartalom. hogy némely témát elmélyültebben dolgozhassanak fel. folyamat. amelyekkel megismertetjük a diákokat. A produktum megmutatja. modellt vagy kollázst készít). ha olyan elemekre épül. fogalmak vagy témák.

d) a tanulócsoportok megtervezése (egyéni. a diákok munkájának megtervezése. h) a produktumok bemutatása. hogyan lehet négyfelé osztani. f) a tevékenységek kitalálása. az osztálykép. 333 . munkamegosztás). szöveg önállóan feldolgozható részei. az értékelés tervezése. b) a tanítási/ tanulási folyamat megtervezése a különböző képességű. kitalálni. hogy a különböző feladatokon dolgozó és különböző képességű gyerekek időigénye is különböző. figyelve arra. g) a megtanulásra. a tervezetben érvényül-e a négy alapelv. a csoportok elrendezése. eszközök előkészítése. kitalálni. Differenciált tanulásszervezésű foglalkozás a) a téma megválasztása. kitalálni. ha kell. az új ismeretek. kitalálni. milyen módszereket lehet alkalmaznunk. felosztása. kitalálni. hogyan lehet kooperatívvá tenni. milyen csoportokban szeretnénk dolgozni. szövegek írása. az időkorlátok kialakítása. páros vagy csoportmunka).Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben D3. tudású diákok számára. értékelése. melyek a feladat. c) a produktum megtervezése a különböző erősségű intelligenciákkal rendelkező diákok számára. e) a csoporton belüli munka tervezése (közös munka. képességek elsajátításához szükséges idő tervezése. T3 – Hogyan lehet felkészülni a foglalkozásokra? Kooperatív tanulásszervezésű foglalkozás a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l) tananyag átnézése.

hogy a gyerekek. és emeljük ki a fontos gondolatokat. 135 perc Annak tudatosítása. adjunk a hallgatóknak személyes visszajelzéseket. Az eddig tanult ismeretek tudások elmélyítése. érzelmeket hogyan lehet „hasznosítani” osztályfőnökként – Mendelovics Zsuzsa Ajánlott időkeret: A modul közvetlen célja: A modul témái. 2.. hospitálások önállóság. módszerek):  A témát kooperatív módszerekkel dolgozzuk fel.. alkalmazás Pszichológiai. Értékeléssel.. pedagógiai ismeretek.. 3. illetve az Értékelés (1. didaktikai. megerősítéseket. alkalmazása saját iskolai élmények. 3. 3. megismerése segíti az osztályfőnököt a diákokkal való együttműködésben. kritikai gondolkodás. tapasztalatokat. 2. 2. A tanítványokkal kapcsolatos ismereteket.  Alkossunk véletlenszerűen négy-ötfős heterogén csoportokat. a Pedagógusszerepek (1. Gyermekmegismerés V. az első három modul További ilyen irányú tanulmányok.V. 5. ellenőrzéssel kapcsolatos javaslatok:  A foglalkozás során bármikor. önbizalom. tartalma: Megelőző tapasztalat: Ajánlott továbbhaladási irány: A kompetenciafejlesztés fókuszai: Kapcsolódási pontok: Támogató rendszer: Módszertani ajánlás Időfelhasználással kapcsolatos javaslat:  A foglalkozást lehetőleg szünet nélkül tartsuk meg. Az egyes tevékenységek szervezésével kapcsolatos javaslatok (csoportok. ). amikor alkalom adódik..) modulok foglalkozásai. tolerancia.. 334 . Differenciálással kapcsolatos javaslat:  A foglalkozás egy részében a munka.. 4. munkaformák.) és a Gyermekmegismerés (1. 5.  Kísérjük figyelemmel a csoportmunka közben elhangzottakat. 4.. páros vagy egyéni munkaformában dolgoznak. A hallgatók csoportos. érdeklődés szerinti csoportokban zajlik.. 4..

A foglalkozás megtartásához szükséges eszközök. Támogató rendszer:  Fehér Márta: Például című kötet fejezetei: (SuliNova 2005. Budapest.) o A patrónus o Az osztályfőnök feladatai o Művészeti nevelés o Problémafeltárás a Novusban      Thomas Gordon: T. és el tudunk helyezni öt-hat darab négyfős csoportot. Szabad Iskolákért Alapítvány.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Tér.) o A személyes kapcsolatteremtés o A patrónus o Segítő párrendszer o Lakva ismerjük meg egymást! o Voltaképpen mi is a cél? o Két osztályfőnök egy csárdában o Emberi kapcsolatok olvasásra  Van másik iskola is című kötetből: (SuliNova 2007. 2002.T. teremelrendezés. oldal. 2010. Budapest. teremigény:  A foglalkozáshoz olyan terem szükséges. 335 . színes filctollak és blu tack.. Assertiv kiadó. amelyben mozgatható asztalok vannak. oldal Fehér Márta (szerk.E. anyagok:  Csomagolópapírok.): Szabályok az iskolában 67. Molnár Edina: Egy iskolai konfliktus elemzése (UPSZ 2001/május) Szekszárdi Júlia: A konfliktuskezelés gyakorlata (UPSZ 2001/május) Oláh Erzsébet – Zsidi Zoltán: Mit tehet az osztályfőnök 9–26.

beszélgetett-e a tanítványá.) Papír. anyagok (mellékletek) 10’ Minden hallgató írja le. tudott-e az Információkezelés egyéni és az osztálybéli konfliktusokról és kezelte-e ezeket. (Segítség: megismerte-e a családot. Amennyiben szükséges. tanulási erősségeit.Empátia ható jellemzőit.V.Problémakezelés Csoportforgó it. íróeszcsoport – ablak köz módszer Saját jegyzet 10’ Az egész csoport egy plakátra gyűjtse össze a különböző kapcsolatok jellemző. Ráhangolódás. Gyermekmegismerés Foglalkozásvázlat I. nehézségeit. fejlesztendő készségek. a feldolgozás előkészítése Idő Tevékenységek Tevékenység célja.Együttműködés val négyszemközt. tudott-e segíteni a pályaválasztásban stb. köz íróesz- 10’ Kooperatív Papír. 336 . köz íróesz- kodás Saját jegyzet  A foglalkozások javasolt időkerete – a csoport egyedi igényeitől függően – változtatható. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. tanulási stílusát. jellemezze valamelyik osztályfőnökével való kapcsola. ismerte-e tanítványai képességeit. A második foglalkozás jegyzeteit is Kritikai gondol. Papír.Kritikai gondolkodás Egyéni munka tát Önismeret Önálló gondolkodás Az ablak módszert használva beszéljék meg közösen a kapcsolatok általánosít.Frontális használják. beszélgetett-e a családdal négyszemközt. egészítsétek ki.

a tanítványok sok szempontú. anyagok (mellékletek) 25’ Az osztályfőnöknek annyi feladata. Egyéni munka 337 . segítség nyújtás az önismeret fejlesztésében. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. kapcsolattartás a szülői házzal. segítségnyújtás a beilleszkedésben (iskola. fejlesztendő készségek. szociális képességek. segítségnyújtás az életstratégia kialakításában. amennyit talál magának. csoportdinamika. segítségnyújtás a tanulásban. amennyit elvárnak a szülők. etikai kérdésekben. Az új tartalom feldolgozása Idő Tevékenységek Tevékenység célja. a fenntartó és az oktatási Együttműködés Páros munka törvény.Érvelő kritika galmazza meg. való eligazodásban. hogyan látta el az adott tevékenységet. osztálytársak). kapcsolattartás a gyereket tanító tanárokkal. Önálló gondolkodás Egyéni munka ill. amely a patrónus (10–12 gyerek osztályfőnöke) kötelességeit írja Kritikai gondolkodás le. tanulási képességek. A hallgatók olvassák el a mellékletben az AKG pedagógia programjából vett részt. köz íróesz- Melléklet 15’ Mindenki válasszon a felsoroltak közül egy olyat. az erős intelligencia területek használata. segítségnyújtás társadalmi kérdésekben. (Segítség: kapcsolattartás a gyerekkel. amelyek segítették a probléma megoldását. az iskola vezetése. feloldását.) A hallgatók páros munkával írjanak össze legalább tízféle osztályfőnöki tevékenységet. segítségnyújtás és megszervezése különböző szabadidős tevékenységeknek. sokoldalú megismerése. a gyengébbek fejlesztése. kompetenciák fejlesztése. hogy az osztályfőnöke.) Saját jegyzet Papír. tudások megszerzésében. Fo. segítségnyújtás erkölcsi. segítségnyújtás a konfliktusok kezelésében. kompetenciák fejlesztése. segítség nyújtás az osztálytársakkal való kapcsolatok kiépítésében. segítségnyújtás a tantárgyakon kívüli ismereteket. segítségnyújtás a tanulási stratégiák kialakításában. hagyományok ápolása. (Nyílván ezt 30 fős osztály vezetőjeként nem lehet véghezvinni. Írja le. amelynek diákként részese Kritikai gondolkodás volt. tevékenysége van. hogy az osztályfőnökének melyek voltak azok a vele kapcsol aÖnismeret tos ismeretei/tudása. osztályfőnöki óra megtartása.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben II.

V. Az új tartalom összefoglalása. A hallgatók olvassák el a mellékletben található elbeszélést. Ez után beszélje meg a csoport. hogy mit ír Thomas Gordon arról. Zsuzsi két évig a körzeti általános iskolába járt. hogy már egy éve együttműködnek osztályfőnökként egy osztállyal. A második évet Zsuzsi már az új iskolában kezdte. hogy Zsuzsi mamája a két 338 Empátia Szakismeret Véleményalkotás Vitakészség Szociális ség érzékeny- Egyéni munka Háttéranyag Közös megbe. Nem tudott a többiekkel haladni. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. Gyermekmegismerés Együttműködés 10’ Csoportos munkában mutassák be egymásnak a történeteiket és értékeljék kö. az eseteket a hallgató végiggondolná. olvassa el. Eleinte szívesen kelt fel és indult el az iskolába. színjátszós vagy pantomim. A megjelenítés lehet előadás.Szakirodalom szélés . anyagok (mellékletek) 15’ A téma összefoglalásaként a hallgatók olvassák el Zsuzsi édesanyjával készített beszélgetést. Néhány vállalkozó páros jelenítse meg megbeszélésüket a tanítvánnyal vagy a szaktanárral. új iskolát kerestek a lányuknak. Problémamegoldó gondolkodás Alkalmazás Szakismeret III. A sikertelenségek teljesen elvették Zsuzsi kedvét az iskolától. rajzos. zenés. Milyen a gyerekkel kapcsolatos ismeretekre van szüksége ahhoz. hogy segítsen? Hogyan beszélgetne el az adott problémáról a gyerekkel? Mit tanácsolna szaktanár kollégájának? Mielőtt ezeket. hogy mit tett az új tanító néni azért. majd be fogja hozni Zsuzsi a lemaradását. Képzeljék el. Kooperatív csoport – háromlépcsős interjú Páros munka Saját jegyzet Egyéni jegyze. fejlesztendő készségek.Egymásra figyelés zösen a megoldásokat. a tanulástól. vers. A szülők döntő lépésre szánták el magukat.Szakirodalom telés 15’ A hallgatók párban dolgozzanak. mondván. de ahogy múlt az idő. Zsuzsi szorongása egyre nőtt. ellenőrzés és értékelés Idő Tevékenységek Tevékenység célja. Az osztályukban lévő gyerekekkel különböző események történek. Segítenie kell ezek megoldását/feloldását. A tanító néni vigasztalta a szülőket. hogy hogyan kell szólni a gyerekekhez.

. az osztályról. alkalmazni eddigi ismereteiket. tanult új ismeretekkel.. Mennyire elégedett a szerzett. Mennyire elégedett a saját és társai munkájával.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben év eltelte után ezt mesélte el az iskoláról. Önismeret Segítő kotás véleményalEgyéni munka Érzelmek kezelése Kritika elfogadása Közös megbeszélés Az oktató értékeli a csoport munkáját 339 . a tanárokról 20’ A hallgatók írják le:    5’ Mennyire tudta hasznosítani.

vagy más programokról. Főleg tanulási problémákkal küzd.V. órai munkájáról. hogy Zsuzsi a felső tagozaton képesé 340 . Tájékozódik és tájékoztatja őket a tanuló iskolai munkájáról. a sikeres iskolai élet. tájékozódik a tanulók tantárgyi előmeneteléről. hogy módja legyen a magánéleti problémáiban. egyéni tapasztalatok alapján a patrónus a szülőkkel is egyeztetve személyre szóló programot alakít ki – közösen a tanulóval – a hatékony tanulás. munkáját. hogy talán majd megállja helyét egy szakiskolában. A patrónus tartja a kapcsolatot a szülőkkel. a következő időszak feladatairól. Az egyik Down-szindrómás. Az alapkészségek elsajátítását fejlesztő pedagógusok segítettek. A patrónus kiemelt feladata a közvetlen . Az első években a legnagyobb gondot a beilleszkedés jelentette. A fejlesztő pedagógus 18 féle módszerrel próbálkozott. konfliktusainak megoldásában is közvetlenül segíteni. s megismerteti a szülőkkel. A patrónusok közössége heti rendszerességgel értékeli a tanulók munkáját. hogy a gyerekek az adottságaiknak leginkább megfelelő terhelést kapják. Zsuzsi például nagy nehézségek árán tanult meg olvasni. A tanulók legtöbbször kooperatív csoportokban dolgoznak. személyes fejlődésében. Ezt az értékelést a tanulóval egyezteti. Képviseli érdekeiket. ahol két SNI-s tanuló van. amikor arról mesél. élet. Gyermekmegismerés Mellékletek a foglalkozáshoz D1. pedagógiai. A patrónus tartja a kapcsolatot a szaktanárokkal. hogy a fejlesztő pedagógus segítsen az SNI-s gyerekeknek. haladását. Olyan osztályba. A patrónus h etente legalább egyszer alkalmat biztosít a gyerekek számára a beszélgetésre. diszgráfiás és diszkalkuliás. közvetíti – ha szükséges – problémáikat.és normaközvetítés. enyhén autista. A külö nórai és a napközis foglalkozások eredményeként elérték. így az órákon lehetőség van arra is. segíti őket. a további időszakra. s csak az engedélyével lehet iskol aidőben iskolán kívüli programokon részt venni. egyeztetve a szaktanárokkal. tanulását alakítani. a másik – Zsuzsi. az életkorhoz igazodó mentálhigiénés-. A szakértő a Gyermekek Házát ajánlotta. Zsuzsi integrált osztályba jár. A patrónus dolga a jelenlét ellenőrzése. más szaktanárokkal. T2 – A legjobb iskolát találtam meg a lányomnak Kezdi mondandóját Zsuzsi édesanyja. tanulási lehetőségeit az egyik pesthidegkúti iskolában. s javaslatot tesz a feladatokra. négyszemközt is és az egész csoporttal közösen is. személyiségjegyeit. hogy ez sikerüljön. önismereti fejlesztés egyaránt. T1 – A patrónus kötelességei (részletek az AKG pedagógia programjából) A patrónust a gyerekek az első év elején. hogyan látja a szülő szemével gyermekének helyét és kapcsolatait az osztályban. akkor is csak hosszabb idő alatt – rendkívüli esetben – van mód a váltásra. Nagyon sokat tett a két osztálytanító. A közös megbeszélések. tájékoztatva a gyerekeket és szüleiket is. Ezt a feladatát heti rendszerességű (legalább egy alkalommal hetente) „cs ibefoglalkozáson” is teljesíti. Mára sikerült elérni. D2. A csoportos beszélgetéseken tájékoztatja a tanulókat az iskolai élet információiról. Amikor a szülők másik iskolát kerestek. s ha valami ok miatt nem sikerül megtalálniuk egymással a hangot. függően a beszélgetés témájától. A patrónus képviseli az iskolában a tanulókat. s az élet egyéb területén való boldogulás érdekében. Nélküle a tanulót érintő lényeges ügyekben nem lehet dönteni.és munkarendjét. segítséget kértek az Alternatív Pedagógiai Műhely szakemberétől. verbálisan is megjeleníthető – és a közvetett érték. mint anyagi kérdésekről. aki erősen diszlexiás. felnőtt – gyerek eredendően meglévő aszimmetrikus viszonyának – olyan személyes kapcsolatokra törekszik a gyerekkel és szüleikkel. a teljes képzési időszakra választják. A szülők ezt el is fogadták Zsuzsi rengeteg iskolai és iskolán kívüli fejlesztő programon vett részt. A patrónus – tudatában a tanár – diák. A patrónus félévente írásban értékeli a tanulók fejlődését. képességeinek fejlesztését.tevékenységekben. Személyes ráhatással törekszik a gyerekeket a számukra leginkább megfelelő úton tartani. képzési ügyekről éppúgy. A patrónus a tanuló minden iskolai döntésében részt vesz.

kötelékké válik. különbségeit a tanítók. a család együttműködésén nagyon sok minden múlik. hogyan bánjon a saját képességeivel. hogy „egészséges” gyerekük társként kezelje a „más. hogy a tanárok a lányukat mindenben egyenrangúnak tekintsék a többiekkel. hanem részt vett az egész osztály életében. vagy valódi hibás. Megtanulta azt is.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben vált az önálló ismeretszerzésre. Ezeken az alkalmakon nem csak a saját lányával foglalkozott. Ez nagyon nehéz feladat. és pontosan tudnia kell annak hátterét és a többi gyerekre való hatását. ha vélt. kirándulás) részt vett.a bánásmód ne különbözön másokétól. Elég hamar megtanulta. Mindezek ismeretében mód lehet arra. Az órán kívüli programokban is biztosítani kellene az esélyegyenlőséget. ne nézze levegőnek. figyelmes. a szolidaritás. ellenszenves. de talán a személyre szabott köv etelmények és a sok dicséret lehetővé teszi. hogy ez megvalósuljon. Pl. Zsuzsi is csak akkor írhasson javító dolgozatot. hogy mindenki egyenlő eséllyel induljon. hogy a sportprogramokat nehéz úgy megszervezni. tanárok igyekeznek csökkenteni. a problémás helyzeteket közösen oldják meg. Nagyon fontosnak tartotta. természetessé kell tenni azt. sikerélményeket biztosító tanári munkára. hogy az iskolai szakemberek majd minden problémát megoldanak. Ahhoz. Időnként az osztály előtt is. Hasonlóan a szülőnek is értesülnie kell a napi iskolai problémákról. a gyengén sikerült dolgozatok ugyanúgy számí tsanak be az év végi eredménybe. ezért külső szakemberek terápiáját. Zsuzsi mamája tisztába van azzal. hogy a Zsuzsival foglalkozó tanítókkal. hogy az iskolán kívül Zsuzsi milyen fejlesztő foglalkozásokon vesz részt. a tanárok. hogy a pedagógusok. Ez nagyon fontos momentum volt. A gyerekek nyilván érzékelik a követe lménybeli és teljesítménybeli különbségeket. Az osztályba járó gyerekek szüleivel. mint a többieknek. tanulásra. Zsuzsi szülei nagyon jól tudják és érzékelik. A gyerekeknek mindenütt olyan helyzetet kell teremteni. hogy az iskola. hogy kialakul az elfogadás. fejlesztési módszereit is igénybe kellett venni. hogy a szülő őszintén beszélje meg a tanárokkal. Például: a testnevelés órán ugyanazokat a gyakorlatokat végezhesse el. tud tanulni. amikor a többiek. de megmutatja. mint amilyen én vagyok osztálytársát”. Nem elég beszélni. pedagógusokkal szoros kapcsolatot épített ki. egyenrangú viszonyt csak úgy lehet kialakítani. Napi kapcsolatban vannak egymással. önállóan ismereteket szerezni. szívesen üljön mellé. Zsuzsi mamája szerint a szülőkön. Rá kellett jönnie. mint a többie knek az ebédelésnél. beszélgetni a problémáról. a háttérből segítés szándéka. Az együttműködés más oldalról azt jelenti. ha a szülő és a pedagógus mindenre odafigyel. gondolta. az iskola más szakemberei nem mindenhatók. foglalkozások. bár erősen szorongva. nem veszítheti el. tanárokkal egyeztesse. megszüntetni azonban nem tudják. mint más. empatikus értékei segítik. ill. Sajnálatra nincs szükség. Ezt az őszinte. problémáiról. hogy igyekezzenek megteremteni az osztálytársak közötti szolidaritást. az elméleti tantárgyakból-függetlenül attól. hogy gyerm ekük tanulásbeli és egyéb hátrányait. Általában a szülői ház toleráns. iskolai programon (ünnepek. a pedagógus érti és megérti a gyerekkel kapcsolatos otthoni történéseket és azok hátterét. Zsuzsi szülei fontosnak tartják. Zsuzsi szülei azt várják a pedagógusoktól. vagy dolgozzon vele egy csoportban. hogy a körülmények ne 341 . hogy ezt a társak tanulják meg kezelni. ha minden gyerek csak kártyával ebédelhet. az osztályközösség miben képes segíteni a gyerekének. amely azután természetes cselekvéssé. hogy tevékenykedve szerezzenek tapasztalatokat az SNI-s gyerekek helyzetéről. így nagy szerepe van abban a tanároknak. a gyerekének érzelmeit sértő dolgot tapasztal. hogy személyre szabottak a követelmények és egyénileg értékelik a tudást. Azt tartják a legfontosabbnak. hogy vigyázzon a kártyájára. életéről. Minden osztály. akkor Zsuzsitól is meg kell követelni. hogy mennyi mindent tud. az egyforma kezelési módot. hogy lánya ebben is sikert érjen el. és az osztályba járó gyerekek szüleinek a segítségére van szükség. ugyanis mint minden szülő azt hitte. nagyon sokszínű. és neki is be kell mutatni.

hogy mit jelent a szindróma. hogy megünneplik egymás születésnapját. (Leírta: Harsányi Zsuzsa) D3. vagy amikor gondod van igényeid kielégítésével. de semmilyen eredményt sem sikerült elérniük. Pl. Ez a szokás már három éve tart. „különös” helyzeteket kezelni. Gyermekmegismerés gátolják a gyereküket a hátrányok leküzdésében. Minden órán jegyzetelés és a feladatokkal való foglalkozás helyet rajzol. Igaz. pletyká lkodnak. T3 – Hogyan kell szólni a gyerekhez? „Te és én kapcsolatban élünk. hogy Vivi – tízedikes diák – mindig elkésik az óráról. 342 . előtte pár nappal balhézni kezdett. b) Borcsi hetedikes. és ahogy arrébb áll. Ha ezt nem fogja elkészíteni. hogy inkább megkönnyítsem számodra. hogy megleld saját megoldásod -. Eszembe se jut. Már sok mindennel próbálkoztak. A tanév elején mindenki kihúzza egyik osztálytársának a nevét. Mire elolvassa a saját részét – amit azután el kellene magyaráznia a társainak – a többiek már rég mindennek készen vannak. Áron képességei kiválóak. teljesülnek kívánságaid. Hiába kérik a tanárok. óvják őket. a kegyetlen gyerekjátszmák ebben az osztályban is ugyanúgy megvannak. segíti őket és barátkozik velük. tetteik helyességét. d) Janka ötödikes. A csoportját kifejezetten gátolja a munkában. hogy máshol jobb lenne a gyerekemnek. Amikor megosztod velem problémáidat. Igyekszem őszintén elfogadni magatartásodat. Nagyon lassan érti meg. Elege van az egészből. Áron és osztálytársai pontosan tisztában vannak azzal. hogyan kell helyesen segíteni a „furcsa”. Többszöri felszólításra sem adta be a család történetével foglalkozó házi dolgozatát. fizikai és értelmi képességei terén. az év végén eggyel rosszabb os ztályzatot kap. és Zsuzsi a lehető legtöbbet fejlődjön mentális. Hiába próbál valamelyik csoporthoz csatlakozni. c) Évi minden szünetben egyedül van. az alapértékeivel. mindketten nyerünk.” (Thomas Gordon) A feldolgozandó esetek: a) Az első órában tanító kollégák arról panaszkodnak. semhogy a sajátjaimra szoktassalak. A tanítók alaposan foglalkoznak a kérdéssel. hogy az eredményei ennek ellenére jók. mindenhol szívesen fogadnák. és majd az adott alkalommal megtartja a társának a születésnapját. de az enyémek ugyanígy. ki-ki a maga egyéni igényeivel és azzal a jogával. Mindemellett mindketten külön személyek vagyunk. a tanáraival. a két gyereket elf ogadja. de erre a két gyerekre vigyáznak. amellyel igényeid kielégítésére törekszel. szinte olvashatatlanul ír. hogy figyeljen. hallhatóan róla beszélgetnek. Áron most másodikos. Ha így teszünk. e) Lali tizenegyedikes. hogy habár nagyon messze laknak az iskolától. f) Az osztályban már hetedik óta az a szokás. kisebbik gyerekük. ez nekem értékes és szeretném fenntartani.V. Áron is ebben az iskolában tanul. és figyelnek rájuk. Áront bármelyik iskolába vihetném – mondja Zsuzsi mamája. Amikor Dórira került volna a sor. A szülők elégedettségét mutatja. igyekezni fogok elfogadóan és megértően meghallgatni az – úgy. fogja fel a tananyagot és nagyon lassan. a gyerekek elfordulnak tőle. Én nagyon elégedett vagyok ezzel az iskolával. Neki is van egy Down szin drómás és egy értelmileg enyhén sérült osztálytársa. nem hajlandó megtartani a társa születésnapját. mindig tudatosítják a gyerekekben mondataik. hogy megpróbálja kielégíteni ezeket az igényeit. senki sem lesz vesztes.

szociális kompetenciafejlesztés.)  Csapó Benő – Fazekas Károly – Kertesi Gábor – Köllő János – Varga Júlia: A foglalkoztatás növelése nem lehetséges a közoktatás átfogó megújítása nélkül. értelmiségi életet élő. tervezés. többek között közösségi szolgálati projekteken keresztül is. OKI.  a pedagógusnak tudatában kell lennie. a folyamatos kihívásokkal való szembenézésre. megosztása a társakkal. a résztvevők attitűdjének formálása. tapasztalati tanulás. ha ezért konfliktusba kerül(het) a környezetével. 217–227. elismerés. munkavállalói készségek. Műszaki Könyvkiadó. reflektív ember legyen. érett. Kihívások és értelmezések. reflexió. fogódzót adni a gyerekeknek még akkor is. együttműködés. 2006/46. tárgyi és módszertani feltételeket. a hátrányos helyzetűek vagy az átmenetileg nehéz helyzetbe kerülők segítésének és elfogadásának alapelve).  a foglalkozásokon alapvetően fontos a saját élményű tanulás. közösségi szolgálat. a csoport közös gondolkodása. A foglalkozások megtartásához ajánlott és a hallgatóknak kiadható szakirodalom:  Csapó Benő: Tudás és iskola.  a pedagógusnak erőfeszítéseket kell tennie annak érdekében. tudnia kell saját kompetenciáit és azok határait. kortárs segítés.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben VI. Budapest. felelősségvállalás. o. problémamegoldó képessé g. Társadalmi részvétel. felelős döntéshozatal. hanem személyiségfejlesztés is. tolerancia.  az iskolának kötelessége a gyerekeket felkészíteni az aktív állampolgári szerepre és ehhez biztosítani a szükséges emberi. 2004 (A demokratikus gondolkodás kognitív aspektusai 197–223. Élet és Irodalom. harmonikus személyiségű. és így képessé válhat a folyamatos önfejlesztésre. szociális érzékenység. Budapest. önkéntesség. közösségi tanulás. aki adott esetben képes útmutatást. gyengeségeivel. lehetőségeivel és korlátaival. kritikus gondolkodás. In: Demeter Kinga (szerk. rejtett tanterv. előrelátás. Kulcsfogalmak:  Aktív állampolgárság. autonóm személyiség. példaadás. pedagógusi szerepek. a fogyatékosok.  a pedagógusnak tisztában kell lennie saját erősségeivel. o. hiteles vezetői készségek. hogy a gyerekekben és a szülőkben tudatosuljon: az iskolában nem csak tanítás -tanulás folyik. 2006.): A kompetencia. sz. 343 . aminek szerves része a tapasztalati tanulás módszerével történő szociális kompetenciafejlesztés. demokratikus értékek. hogy ő maga hiteles. a hallgatók korábbi tapasztalatainak felidézése.  Falus Katalin – Jakab György: Az aktív állampolgárságra nevelés. ha maga is kételkedik. hogy a tanárszerep változóban van és személyesen is felelős saját szerepének (ki)alakításáért még akkor is. empátia. méltányosság (az elesettek. szolidaritás. közösségi projektek A foglalkozástervek üzenete:  az iskolának meghatározó szerepe van abban. demokratikus készségek.

Budapest. 2008. sz. Támpont melléklet. 2007. Budapest. 2004/IV. avagy a szociális és munkavállalói készségfejlesztés egy lehetséges útja. 2006/12. Projektfüzet. 344 . Galambos Henriette Rita: Az élet iskolája. 2004/4. Simon: Életviteli és munkavállalói készségek és ezek megjelenése az oktatási. 52–68. Educatio. magyar fordítása a DIA által szerkesztett Az élet iskolája tanári segédkönyvében. Galambos Henriette Rita: A fiatalkori helyzetbehozás. Amarodrom. Nárai Márta: A civil szervezetek szerepe és jelentőségük. közösségi projektek              Földes Petra: Jogtudatosság és demokrácia. jubileumi szám. Miénk itt a tér füzetek 3. Új Pedagógiai Szemle. képzési vitákban. Trefort Kiadó. Educatio.org/wg). Galambos Henriette Rita: Helyzetbe hozni a fiatalokat. Minoritás Alapítvány. Mentor. Új Pedagógiai Szemle.osztalyfonok. 2008 Szabó Eszter: Diákakadémia = képzés + projektek. 2004/IV. Zsók Ágnes – Garas Ildikó: Az „önkéntességből való tanulás” és a DIA-modell mint a pedagógiai módszerek kiszélesítési lehetőségei. szám. DIA. Sütőné Koczka Ágota: Szociális készségek fejlesztése kamaszkorban.VI. 2009. Sütőné Koczka Ágota: A szociális készségek fejlesztése kamaszkorban. 2008. szám.norrag. McGrath.hu/cikk. o. 2009 június. április. Új Pedagógiai Szemle. Parola. 1998 Török Katalin: A civil szervezetek szerepe különféle tudások és készségek elsajátításában. január. december.php?id=552. sz. 2005 Szabó Ildikó – Örkény Antal: Tizenévesek állampolgári kultúrája. In: ILO – Working Group for International Cooperation in Skills Development Conference Proceedings (http://www. http://www. Társadalmi részvétel.

a résztvevők bevonása. Motiválás a majdani saját szolgálati program létrehozására.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben VI. céljai. A diákok meglévő heterogén tudásának mozgósítása és megosztása. munkaformák. 90 perc A diákok érdeklődésének felkeltése az (iskolai) közösségi szolgálat alapértékei. 345 . Az egyes tevékenységek szervezésével kapcsolatos javaslat (csoportok. valamint az együttműködésre épülő helyzetek. jó gyakorlatai. problémakezelés empátia együttműködés konfliktuskezelés szervezőkészség szociális érzékenység Módszertani ajánlás Időfelhasználással kapcsolatos javaslat:  A foglalkozást lehetőleg szünet nélkül tartsuk meg. A kompetenciafejlesztés fókuszai: autonómia problémalátás. de nagyobb létszámú csoporttal is működőképes. módszerek):  A modul minden foglalkozására jellemző az interaktivitás. Bevezetés a tapasztalati tanulás és a közösségi szolgálat témakörébe – Galambos Henriette Ajánlott létszám: Ajánlott időkeret: A foglalkozás közvetlen célja: A foglalkozás tartalma: 20-24 fő (esetenként 5-6 négyfős csoport). módszertana. 1. A témával kapcsolatos fogalmak tisztázása. A diákok saját élményeinek felidézése. valamint várható eredményei iránt.

és megszólítják 1-1 társukat vala. megerősítéseket.Keress valakit. hogy alkalmassá váljon 5 -6 db négyfős csoport munkájához.aki… lán vagy csoszínre hozatala. érdeklődés. projektproduktumok kiállításához és megnézéséhez. amivel a plakátokat fel lehet tenni a falra anélkül. Társadalmi részvétel. teremelrendezés. és másik 3-at. és bizonytalanságtűrés szükségeltetik.  vastag. Ezeket a képességeket a pozitív visszajelzések és értékelés. bizo. kockázatvállalási kedv. akik tottság. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. közösségi projektek Differenciálással kapcsolatos javaslat:  Feltétlenül vegyük figyelembe a csoport tagjainak képességeit.  gyengéd ragasztó. teremigény:  A foglalkozáshoz egy átlagos méretű osztályterem szükséges. Ráhangolódás. 6 kérdés a tábmelyik kérdéssel. anyagok:  csomagolópapír. Foglalkozásvázlat I. A foglalkozás megtartásához szükséges eszközök. (T1 – kérdénemmel válaszoltak. valamint vetítéshez.  A foglalkozások javasolt időkerete – a csoport egyedi igényeitől függően – változtatható. ami komoly önismeretet és magabiztosságot kíván. ny imagolópapíron A kérdés száma mellé írnak legalább 3 nevet. előzetes tudását és tapasztalatait. Értékeléssel. a feldolgozás előkészítése Idő Tevékenységek Tevékenység célja. melyet úgy rendezzünk be. fejlesztendő készségek. anyagok (mellékletek) 10’ A diákok szabadon körbejárnak a teremben.  ragasztós hátú papírlapok (post-it).Bemelegítés.  projektor és laptop vetítéshez. de frontális és egyéni munkához is. nyos fogalmak fel. akik igennel. adjunk a diákoknak személyes visszajelzéseket.VI. ellenőrzéssel kapcsolatos javaslatok:  Amikor a foglalkozás során alkalom adódik rá. színes filctollak. Tér. hogy a falat rongálnánk. fejleszti. a folyamatos megerősítés erősen támogatja. A modulban javasolt projektmunkához nagy elszántság. 346 .

laptop.Frontális se.Csoportonként portok kiszá. Az új tartalom feldolgozása Idő Tevékenységek Tevékenység célja. A jól összekevert kérdések közül minden csoport kap kettőt. 20 kép a témáról. tudása szerint válaszol. megfogalmazása. fejlesztendő készségek. internet hozzáférés A képanyag elérhető az Educatio honlapján: www. Érdeklődés felkelté.educatio. hu T2 – (DVD) T3 – leírása Fotók Fotók 15’ A látottakkal kapcsolatban csoportonként megállapodnak 5-5 kérdésben.4) 347 . amire a legjobb előzetes ismeretek és tudás mozgósítása. kételyek.2. anyagok (mellékletek) 5’ Rövid vetítés: kb.papírcsíkok és molás alapján filctollak (1. kérdések megfogalmazása Projektor. amit Pontos kérdések papírcsíkokra írnak.3.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben motiváció sek) Diákok kezében papír és toll II. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. beszédkészség fej- Négyfős cso.

akivel összeülnek és megbeszélik a két fogalmat és azt. A törté. 10’ lesztése Mindenki húz egy kártyát és gondolkodik a kártyán szereplő fogalom jelenté.tás. Társadalmi részvétel. dás. hogy ki-ki mennyire ért egyet ezzel az állítással. b) Külföldi példák felkutatása és rövid ismertetése. egy képzeletbe. ahol működik iskolai közösségi szolgálati program vagy hasonló. A páronkénti történetek mx.Felelősségvállalás. páros munka kártyák egymástól tanulás Szemkontaktussal keres mindenki egy párt.Egyéni. A prezentációk és ismertetések arányosan oszlanak majd el a következő három 348 . galommagyarázat. majd T4 – Fogalomsén. Kooperatív módszer – véleményvonal majd hajlított véleményvonal 20’ 10’ 12’ Feladat kiadása és vállalások a következő foglalkozásra: a hajlított vélemén y. közösségi projektek A megválaszolatlanul hagyott kérdéseket lehet a foglalkozás végére hagyni.együttműködés.netmesélés páronként lott/olvasott történetekre.nyeglátás és láttatás netmesélésbe beleszövik a két kártyán található fogalmat. előalábbi feladatok közül választva: relátás a) Olyan iskola vagy iskolák felkutatása.1. aki itthon vagy külföldön végzett valamilyen önkéntes tevékenységet. Amikor én vagy a barátom barátja… Konszenzus. fo.VI. a vélemény nyílt vállalása li vonalon sorakoznak fel a diákok. Állítás: Dolga az iskolának közösségi szolgálati projektekbe bevonni a diáko. Frontális törtéA párok visszaemlékeznek saját önkéntes és/vagy civil élményeikre vagy hal.5 percesek lehetnek. Frontális vonalban egymás mellé került résztvevők közös mini-kutatást végeznek az megbízhatóság. véleményalkoAttól függően. lé. hogy hogyan kapcsolódhatnak a látott képekhez. hogy kinek a történetét mesélik el. A véleményvonalat meghajlítjuk és ezzel a különböző álláspontot képviselők egymás mellé kerülnek.Árnyalt gondolkokat. c) A megadott szakirodalom egy elemének feldolgozása és ismertetése. A program rövid ismertetése. d) Interjú készítése olyan fiatallal.Együttműködés. Eldöntik.

cseppko_gyermekotthon: középiskolás fiatalok önkéntes tevékenysége a Cseppkő utcai Gyermekotthonban közösen az otthon lakóival. 1. aki… Kérdések:  Voltál már valaha önkéntes?  Tudod mit jelent az önkéntesség?  Jó ötlet lenne-e szerinted az iskolai közösségi szolgálati tevékenységért érettségi plusz pontot adni?  Tudomásod szerint van olyan ország. hogy melyik foglalkozásra készül fel. 349 . 2. Az új tartalom összefoglalása. III. a tanfolyamon kívül történő felhasználásuk. anyagok (mellékletek) 8’ Mindenki a jobb oldali szomszédjának mond valami pozitívat az aznapi foglal. T3 – A mellékelt fotók leírása A fotók a Demokratikus Ifjúságért Alapítvány programjain készültek. ellenőrzés és értékelés Idő Tevékenységek Tevékenység célja. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. ahol ez így történik?  Szeretnél egyetemi éveid alatt önkéntes munkát végezni?  Lehet az önkéntesség kötelező?  Szerinted van köze az önkéntességnek a munkavállalói készségek fejlesztéséhez? T2 – Fotó-összeállítás Iskolai közösségi szolgálati vagy önkéntes programokról készült fotók a lemezmellékleten.Egyéni munka kozással vagy az ő teljesítményével. megnyilvánulásával kapcsolatban. a pozitív gonrövid mondat/megszólaló. Max.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben foglalkozás elején. faluszepites_somogy: egy kis somogyi faluban az Önkéntes Fiatalok Napján a falu apraja-nagyja palántákat ültet a falu főutcájában. 1 rása.A foglalkozás lezá. sokszorosításuk csak az alapítvány engedélyével lehetséges. Minden pár előre jelzi. fejlesztendő. dolkodás csírái Mellékletek a foglalkozáshoz T1 – Keress valakit. készsgek.

10. hogy felhívják a figyelmet a közösségi összefogás fontosságára. hogy utóbbiak is szerezzenek élményt a spo rtolásról. temetoprojekt: kőszegi önkéntes középiskolások katonai temetőt tesznek rendbe. a fizikai erőfeszítésről. 17. 19. graffiti: önkéntes középiskolások eltávolítják az iskolájuk falát elcsúfító graffitit. 9. kapcsolda: budapesti középiskolások két napra vendégül láttak az iskolájukban fogyatékos fiatalokat. piszoktól. jatszoter_komloska_1: egy nemzetközi nyári tábor önkéntesei játszóteret építettek Komlóskán. smilydebrecen: debreceni önkéntesek és fogyatékos fiatalok élő smiley képe. 15.VI. 20. játék okat játszottak. kozod2007_szemetszedes: 2007 áprilisában – az Önkéntes Fiatalok Napján – önkéntesek szedik a szemetet a budapesti Városligetben (ezen a napon mintegy 300 önkéntes közel 80 zsáknyi szemetet szedett össze). jatszoter_komloska_2: egy nemzetközi nyári tábor önkéntesei játszóteret építettek Komlóskán. fussafenyben: Fuss a fényben futógála. idosekotthona: középiskolás diákok délutánonként idősek otthonában élő emberekkel beszélgetnek. 8. Társadalmi részvétel. segítenek ügyeik intézésében. 13. festéktől. 6. ingyen_oleles: tatabányai fiatalok ingyen ölelést „osztogatnak” tatabánya utcáin az arra járóknak. iskolaszepites: egy Pécs melletti kistelepülés bezárásra ítélt általános iskolájában a gyerekek és önkéntes pécsi egyetemisták együtt festettek ki néhány tantermet. zs_vege: kezek. 5. kutyamenhely: önkéntes fiatalok menhelyen élő kutyákat sétáltatnak. 21. 4. 12. 350 . jatszoter_ovoda: óvódások rendbe teszik a falujukban a játszóteret. faluszepites_somogyapati: Somogyapátiban általános iskolás gyerekek megtisztították a falu utcáit a szeméttől. 7. konyvtar_adomany: önkéntesek szállítják egy iskolai könyvtár számára az összegyűjtött könyveket. gyermekotthon_jatekosztas: önkéntesek által összegyűjtött játékadományok szétosztása egy gyermekotthonban. amikor önkéntes látók és látássérültek együtt futnak. közösségi projektek 3. így ismerkednek városuk múltjával. zsuzsi_vonat: debreceni fiatalok egy helyi kisvonatot tisztítanak meg a felesleges firkáktól. 16. 14. akikkel közös versenyeket. hogy felhívja a figyelmet a tá rsadalmi felelősségvállalás fontosságára. 11. 18. muralmoral: a pécsi Murál morál csapat önkéntesekkel nagyméretű figyelemfelhívó falfestményt festett.

Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben T4 – A modul kulcsfogalmai fogalomkártyákon aktív állampolgárság demokratikus készségek előrelátás felelős döntéshozatal kortárs-segítés méltányosság pedagógusi szerepek reflexió szociális érzékenység tervezés autonóm személyiség együttműködés empátia hiteles vezetői készségek közösségi szolgálat munkavállalói készségek példaadás demokratikus értékek elismerés felelősségvállalás közösségi tanulás kritikus gondolkodás önkéntesség problémamegoldó képesség szociális kompetenciafejlesztés tapasztalati tanulás rejtett tanterv szolidaritás tolerancia 351 .

Társadalmi részvétel. dilemmák felvetése. közösségi projektek VI. Felkészülés a tevékenység megvalósítására. Az egyes tevékenységek szervezésével kapcsolatos javaslat (csoportok. A megfelelő projekt beazonosítása és előzetes megtervezése Beszámoló az előzetes feladatokról.VI. Felkészülés a közösségi szolgálati/önkéntes projektre – Galambos Henriette Ajánlott létszám: Ajánlott időkeret: A foglalkozás közvetlen célja: A foglalkozás tartalma: 20-24 fő (esetenként 5-6 db. A kompetenciafejlesztés fókuszai: Kritikus gondolkodás Kezdeményezőkészség Kockázatvállalás Együttműködés Problémalátás Komplexitás-tűrés Módszertani ajánlás Időfelhasználással kapcsolatos javaslat:  A foglalkozást lehetőleg szünet nélkül tartsuk meg. 352 . Reális projektterv készítése. de nagyobb létszámú csoporttal is működőképes. 90 perc A diákok felkészülése a közösségi projekt megvalósítására. kérdések. Az előző órai új ismeretek felidézése. munkaformák. 2. megválaszolása. módszerek):  Ebben a foglalkozásban kiscsoportos és frontális munka folyik. 4 fős csoport). mert ezek biztosítják a leghatékonyabb felkészülést a projekt megvalósítására.

Tér. projekt produktumok kiállításához és megnézéséhez.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Differenciálással kapcsolatos javaslatok:  A foglalkozás során figyelni kell arra. Ezeket a képességeket a pozitív visszajelzések. megerősítéseket.  A projekt tervezésekor érdemes figyelni a feladatok elosztására. és az erről készített beszámolót/prezentációt lehetőleg részletesen értékeljük.  Amikor a foglalkozás során alkalom adódik rá. teremigény:  A foglalkozáshoz egy átlagos méretű osztályterem szükséges. és értékelés. de frontális és egyéni munkához is. a folyamatos megerősítés erősen támogatja. 353 .  ragasztó. amivel a plakátokat fel lehet tenni a falra. hogy alkalmassá váljon 5 -6 db négyfős csoport munkájához. ami komoly önismeretet és mag abiztosságot kíván. melyet úgy rendezzünk be.  A szubjektív értékítéletek mindenképpen kerülendők. A modulban javasolt projektmunkához nagy elszántság. fejleszti. kréta. ellenőrzéssel kapcsolatos javaslatok:  Az előzetesen kiadott feladat elvégzését.  Adjunk lehetőséget a résztvevőknek is arra.  csomagolópapírok. hogy fenti vagy az általuk meghatározott szempontok alapján értékeljék a beszám olót/beszámolókat. anyagok:  tábla. hogy a résztvevők mind kaptak-e lehetőséget a véleménynyilvánításra és a kérdésfelvetésre.  vastag. és bizonytalanságtűrés szükségeltetik.  laptop és projektor a beszámolókhoz. valamint vetítéshez. adjunk a diákoknak személyes visszajelzéseket. érdekessége. Értékeléssel. színes filctollak. kockázatvállalási kedv. A foglalkozás megtartásához szükséges eszközök. teremelrendezés. Ennek szempontjai : o a kutatás alapossága o lényegkiemelés o tömörítés o a prezentáció érthetősége.

léma világos és érthető bemutatása. tábla. felidézése. Empátia és tolerancia. Társadalmi részvétel. Ráhangolódás. A hallgatóság és a tanár kérdéseket tesz fel. színes filEgy komplex probcek.VI. lés. II. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. fejlesztendő készségek. megosztása.Frontális és kat. és mindenki megmondja. kép hagyta benne a legmélyebb nyomot. Az új tartalom feldolgozása Idő Tevékenységek Tevékenység célja. Releváns feltevése. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. csomagolópapír. történet. közösségi projektek Foglalkozásvázlat I. 354 . kerekasztal Értő figyelem.  A foglalkozások javasolt időkerete – a csoport egyedi igényeitől függően – változtatható.Elfogulatlan értéke.Frontális – hogy melyik fogalom. A páros kutatás Frontális és Laptop és proeredményeinek kerekasztal. kérdések 10’ A tanár és a hallgatóság a megadott szempontok szerint értékelik a beszámoló. anyagok (mellékletek) 10’ A résztvevők visszagondolnak az előző foglalkozásra. Az előző foglalkozá. anyagok (mellékletek) 15’ 2-3 beszámoló az előzetes feladatokkal kapcsolatban. son elhangzottak körben állva. jektor. fejlesztendő készségek. a feldolgozás előkészítése Idő Tevékenységek Tevékenység célja.

Kritikus gondolko. lényeglá. Kiscsoport Tábla. Tolerancia. eszközöket stb. fejlesztendő készségek. színes filcek. módszereket. egy tagja beszél. portokban. egyénileg konzultálhatnak a tanárral a projekt tás. érvelés. vagy minden csoport képes megvalósítani a sajátját. T1 – Projektötletek 10’ 30’ T2 – A projektmegvalósít ás menete III. hogy legyen-e egy közös nagy projekt Asszertivitás. csomagolópapír. Az intézményben és környékén: a) Az intézmény környékének rendbetétele. buktatókat. Mellékletek a foglalkozáshoz T1 – Projektötletek 1. ötfős kiscsoMegegyezés.Frontális: minvábbi segítségre lenne szükségük. palánták ültetése. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. szükséges előkészületeket.Tömörítés. egyezés négydás. Az új tartalom összefoglalása. Plenáris vita majd megegyezés arról. Ötletroham + kivitelezhető közösségi szolgálati projektre. Csoportalakítás a csoport ismeretében. A döntés függvényében a tanár minden csoporttal megbeszéli a célokat.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben 10’ Négy-ötfős kiscsoportokban a résztvevők javaslatokat tesznek egy-egy könnyen Vita. Döntés. c) Az intézmény kerítésének lefestése. kréta. rendbetétele. amit meg is valósítanak majd. Kerekasztal vita. Amennyiben to. b) Az intézmény udvarának megtisztítása. den csoport megvalósítása előtt. 355 . padok lefestése. anyagok (mellékletek) 5’ A csoportok röviden beszámolnak a tervezett projektjükről.vita + megtanak egyet. ellenőrzés és értékelés Idő Tevékenységek Tevékenység célja. és közös megegyezéssel kiválasz.

partnerek bevonása 356 . 2. Karácsonykor: a) 1. takarékos és felhas ználóbarát fényforrások stb. e) Az intézmény „zöld stratégiájának” elkészítése: szelektív szemétgyűjtés. Az ötlet – A projekt – A célok kitűzése A csapat létrehozása. b) Egy műsor összeállítása és megvalósítása. egészséges büfé. rendbetétele. takarékos és f elhasználóbarát fényforrások stb. palánták ültetése. d) Graffitik eltüntetése az intézmény falairól. padok lefestése. egészséges büfé. rendbetétele. padok lefestése. g) Segítség egy műsor összeállításában. f) Segítség a napköziben és délutáni foglalkozásokon. c) Az intézmény kerítésének lefestése.ciposdoboz. egészséges büfé. c) Graffitik eltüntetése az intézmény falairól. 3. d) Graffitik eltüntetése az intézmény falairól. Graffitik eltüntetése az intézmény falairól. Társadalmi részvétel. energiatakarékosság. egészséges büfé. d) e) T2 – A projektmegvalósítás menete (vázlatos összefoglaló) 1. b) Az intézmény udvarának megtisztítása. e) Az intézmény „zöld stratégiájának” elkészítése: szelektív szemétgyűjtés. energiatakarékosság. d) Az intézmény „zöld stratégiájának” elkészítése: szelektív szemétgyűjtés. 4. résztvevők. Együttműködés egy közeli iskolával: a) Az intézmény környékének rendbetétele. Gyermekotthonban: a) Az intézmény környékének rendbetétele. Cipősdoboz akció: http://www. takarékos és f elhasználóbarát fényforrások stb. takarékos és f elhasználóbarát fényforrások stb. 5. közösségi projektek 2. palánták ültetése. b) Az intézmény udvarának megtisztítása. c) Az intézmény kerítésének lefestése. energiatakarékosság. Egyéb jótékonysági akciók. Az intézmény „zöld stratégiájának” elkészítése: szelektív szemétgyűjtés.VI. energiatakarékosság.hu/ b) 2. Idősotthonban: a) Rendszeres délutáni beszélgetések megszervezése.

4.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben 3. A csoportszabályok létrehozása. a munkamódszer kialakítása Az ütemterv. 5. 6. 7. időbeosztás Költségvetés és forrásteremtés Szükséges eszközök Külső. 8. belső kommunikáció Amit semmiképpen sem szabad elfelejteni… A megünneplés Az értékelés Következtetések levonása. a továbblépés 357 . 10. 9.

90 perc Beszámolók a megvalósult projektek megvalósításáról A projektmegvalósítás értékelése A tanulságok levonása A foglalkozás tartalma: Beszámolók A projektmegvalósítás menetének áttekintése A tanulságok levonása A továbblépés. mert ezek biztosítják a leghatékonyabb felkészülést a projekt megvalósítására. 3. 358 . módszerek):  Ebben a foglalkozásban kiscsoportos és frontális munka folyik. Az egyes tevékenységek szervezésével kapcsolatos javaslat (csoportok. folytatás lehetőségei A kompetenciafejlesztés fókuszai: Kritikus gondolkodás Önkritika Együttműködés Problémalátás Komplexitás-tűrés Módszertani ajánlás Időfelhasználással kapcsolatos javaslat:  A foglalkozást lehetőleg szünet nélkül tartsuk meg. Társadalmi részvétel.VI. – Galambos Henriette Ajánlott létszám: Ajánlott időkeret: A foglalkozás közvetlen célja: 20-24 fő (esetenként 5-6 db négyfős csoport). munkaformák. A közösségi szolgálati/önkéntes projekt megvalósítása I. de nagyobb létszámú csoporttal is működőképes. közösségi projektek VI.

Ezeket a képességeket a pozitív visszajelzések. színes filctollak. adjunk a diákoknak személyes visszajelzéseket. Értékeléssel. és értékelés. Foglalkozásvázlat I. Élmények felidézése. a feldolgozás előkészítése Idő Tevékenységek Tevékenység célja. ellenőrzéssel kapcsolatos javaslatok:  Adjunk lehetőséget a résztvevőknek is arra. megerősítéseket.Ráhangolódás. A modulban javasolt projektmunkához nagy elszántság. a folyamatos megerősítés erősen támogatja. Ráhangolódás. kréta. hogy alkalmassá váljon 5 -6 db négyfős csoport munkájához. hogy a résztvevők mind kaptak-e lehetőséget a véleménynyilvánításra és a kérdésfelvetésre. Tér. de frontális és egyéni munkához is. 359 . hogy az általuk meghatározott szempontok alapján értékeljék a projektbeszámolókat.  A szubjektív értékítéletek mindenképpen kerülendők.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Differenciálással kapcsolatos javaslatok:  A foglalkozás során figyelni kell arra. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. kockázatvállalási kedv. melyet úgy rendezzünk be. valamint vetítéshez. teremigény:  A foglalkozáshoz egy átlagos méretű osztályterem szükséges. ami komoly önismeretet és magabiztosságot kíván.  Amikor a foglalkozás során alkalom adódik rá. A foglalkozás megtartásához szükséges eszközök. és bizonytalanságtűrés szükségeltetik.  A foglalkozások javasolt időkerete – a csoport egyedi igényeitől függően – változtatható.  csomagolópapírok. amivel a plakátokat fel lehet tenni a falra.  vastag. anyagok (mellékletek) 10’ Minden résztvevő egy-egy rövid benyomást megoszthat a többiekkel a projekt.  ragasztó. anyagok:  tábla.  laptop és projektor a beszámolókhoz. fejlesztendő készségek. fejlesz ti. Kerekasztal megvalósítással kapcsolatban.  A projekt tervezésekor érdemes figyelni a feladatok elosztására. teremelrendezés. projekt produktumok kiállításához és megnézéséhez.

képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. A még elmaradt korábbi beszámolók/prezentációk megtartása a korábbi szabályok mentén.Tapasztalatok meg. Az új tartalom összefoglalása. majd frontálisan. A végén rövid vita zajlik. Az új tartalom feldolgozása Idő Tevékenységek Tevékenység célja. dést.Frontális 360 . ellenőrzés és értékelés Idő Tevékenységek Tevékenység célja. Ezeket a tanár összeszedi Kérdezéstechnika. közösségi projektek II. fejlesztendő készségek. fejlesztendő készségek.Lényegkiemelés. Társadalmi részvétel.VI. A résztvevőkkel közösen következtetéseket vonnak le. tás. anyagok (mellékletek) 30’ A csoportok beszámolói a mellékelt szempontsor szerint. 10’ 10’ 15’ Prezentációk párban Két csoportban. azokat is be lehet mutatni. A tanár összegzi a hallottakat és rendszerezi a tapasztalatokat. A közösségi szolgálat helye az iskolában: a résztvevők egyik fele kérdéseket fogalmaz és tesz fel. a másik csoport pedig állításokat fogalmaz meg. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. frontális. Csomagolópapír vagy laptop és projektor T1 – Szempontok a beszámolókhoz 10’ A többiek közben írhatnak kérdéseket egy papírlapra. Amennyiben készül. amit a csoport meg is válaszol. Dokumentáció. lényeglá. osztása.Frontális tek fotók vagy filmek. és az éppen a beszámolót tartó csoport egy tagja húzhat maximum három kér. III. Tömörítés. Egyéni. anyagok (mellékletek) 5’ Hogyan változott a véleményem a közösségi szolgálatról? Minden résztvevő mond egy mondatot.

mit csinálnának másként? Milyen partnereket sikerült bevonni? Mi volt a legnagyobb élmény? Mi volt a legnagyobb csalódás? Lehet-e. Mik voltak a célok? Mi volt a helyszín? Kiknek segített a projekt? Mi volt a konkrét tevékenység? Milyen szervezési lépések valósultak meg? Működött-e a munkamegosztás? Felléptek-e nehézségek? Ha újrakezdhetnék. érdemes-e folytatni? Ha igen. 12. 4. miért nem? 361 . 5. 13. 9. 7. 11. miért? Ha nem. 8. 6. 2. 10. 14.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Melléklet a foglalkozáshoz T1 – Szempontok a beszámolókhoz (kivetítve vagy csomagolópapíron) 1. 3.

– Galambos Henriette Ajánlott időkeret: A modul közvetlen célja: A modul témái. ha nincs tétje a véleménynyilvánításnak. értelmezése. és az érvek kifejtésének. és hogy a téma 2010 nyarán politikai kérdéssé vált. adjunk időt a kiscsoportos feldolgozásnak. továbbgondolása. nagycsoportos rész. szövegértés.VI. Közösségi szolgálat. Kritikus gondolkodásra akkor tudjuk ösztönözni a hallgatókat. szövegelemzés A korábbi foglalkozások a tapasztalati tanulás és a közösségi szolgálat témakörében Ugyanezen témakör következő foglalkozása Írott szöveg értése. mindig adjunk visszajelzést a csoportnak és az egyéni megszólalóknak is. a közügyek iránti érdeklődés fejlesztése 362 . kijelentéseit tükrözik. mint a többi foglalkozás esetében. 4.  Figyeljünk arra. közösségi projektek VI. közösségi tanulás. de kerüljük az értékítéleteket. 90 perc A megelőző tapasztalatok alapján a közösségi szolgálatról való gondolkodás elmélyítése megadott szövegek és javasolt módszertan alapján. munkaformák. Ettől még nem kell politikailag állást foglalni. kritikus megközelítése. Társadalmi részvétel. Speciális javaslatok az értékeléssel kapcsolatban  Csakúgy. módszerek):  A foglalkozás során minél kevesebb legyen a plenáris. A közösségi szolgálati/önkéntes projekt megvalósítása II. tartalma: Megelőző tapasztalat: Ajánlott továbbhaladási irány: A kompetenciafejlesztés fókuszai: Módszertani ajánlás Az egyes tevékenységek szervezésével kapcsolatos javaslat (csoportok. hogy a cikkek politikusok megnyilvánulásait.

hogy gondolkodjanak el azon. nak feldolgozni. Plenáris kerekasztal 5’ A tanár felteszi azt a kérdést. hogy mennyire tartják lehetségesnek.Rövidtávú memória. hogy ezen alkalommal a témához kapcsolódó szövegeket fog. és megkérdezi a hallgatókat. Kritikus dás. hogy olvastak-e a közösségi szol. hol Rövid távú memória. Plenáris kerekérdemes keresni. gondolko. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. Értő figyelem. hogy hol is lehet ilyen témájú írásokat találni. fejlesztendő készségek. Nyilvános beszéd A tanár megkéri a hallgatókat. azok álljanak a képzeletbeli vonal elejére. a többiek pedig találják meg a helyüket a szerint. asztal Értő figyelem. 363 .Értő figyelem.Véleményvonal 5’ Véleményformálás. aki kifejti a véleményét 1-1 mondatban. akik pedig egyáltalán nem. A foglalkozásvezető válasszon ki véletlenszerűen néhány résztvevőt. Saját vélemény indoklása. gálat témakörében bármit is az elmúlt időszakban. Az esetleges „találatok” hiNyilvános beszéd vatkozásait felírja a táblára. Akik a leginkább lehetségesnek tartják.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Foglalkozásvázlat I. azok a végére. anyagok (mellékletek) 10’ A tanár bejelenti. Ráhangolódás. a feldolgozás előkészítése Idő Tevékenységek Tevékenység célja. hogy szerintük lehetséges lenne-e bevezetni a magyar közoktatási intézményekbe a közösségi szolgálat gyakorlatát. Tolerancia  A foglalkozások javasolt időkerete – a csoport egyedi igényeitől függően – változtatható.

VI. fejlesztendő készségek. Társadalmi részvétel. közösségi projektek II. Elfogadás. Jegyzetelés Kiscsoport 15’ Plenáris hallgatói előadás 5’ A másik két csapat tehet 2-2 kiegészítést vagy feltehet 2-2 kérdést. Az új tartalom feldolgozása Idő Tevékenységek Tevékenység célja. A csoportok kapnak egy-egy szöveget (mindenki kap egy másolatot). D3 10’ 20’ gondolko. Tolerancia A szószólók megtartják prezentációjukat 5-5 percben. hogy milyen formában fogja elővezetni a csoport közös álláspontját. Értő figyelem 364 . eldönti. valamint Lényegkiemelés.GondolattérD4 kép létrehozáSaját vélemény meg. megválasztja a szószólót. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. Mások véleményének figyelembe vétele 5’ Minden csoport felkészül a prezentációra. Értő figyelem. A csoporttagok elolvassák a kapott szöveget. Egyéni munka D1. Szabályok elfogadá.Csoportalakísa. betartása tás Szövegértés Kritikus dás. D2. anyagok (mellékletek) 5’ A tanár három kiscsoportra osztja a résztvevőket kiszámolás alapján. Konszenzus. A csoportok megadott szempontok alapján feldolgozzák a szövegeket.sa kiscsoportban formálása.

Értő figyelem Frontális Minden csoport fogalmazza meg. tosabb mozzanata. Tolerancia 365 . ellenőrzés és értékelés Idő Tevékenységek Tevékenység célja. Konszenzus.Lényegkiemelés. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. anyagok (mellékletek) 5’ 5’ A tanár röviden összefoglalja az egyes csoportok megállapításait. fejlesztendő készségek. hogy számukra mi volt a foglalkozás legfon.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben III. Az új tartalom összefoglalása.

Társadalmi részvétel.VI. közösségi projektek 366 .

hogy az éri ntett szervezetek képviselőivel dolgozza ki a program kereteit. eredménytelen népszavazás után határozta el. A piaci alapon szervezett 367 .magyarhirlap. így nálunk nem végezhet diák általános iskolát anélkül. Fontos a történelmi magyar városok. illetve kredittel honorálnák. A napokban az Országgyűlés elé kerülő indítványban azt is javasolni fogják. melyek inkább csak „gyerektárolásra”. Ertsey Katalin kedden országgyűlési határozati javaslatot nyújtott be a parlamentnek. A XII. hogy a középiskolákból kikerülő tanulók beleérzően forduljanak a nehézségekkel. A minőségi nyári táborozás lenne a megoldás. tájak megismerése. melyben arra kéri az oktatásért felelős államtitkárt. hogy a munkájukat kínk eservvel összeegyeztessék gyermekük felügyeletével. hogy a programot nem akarják kötelezővé tenni. hogy a diákok ho zzájuk hasonló korú magyar fiatalokkal találkozhassanak” – mondta Pokorni. „Külföldön a szociális-karitatív munkának jóval nagyobb hagyománya van. Az LMP külföldön már jól bevált rendszerrel segítene ezen a problémán: a gyerekek táboroztatását olyan középiskolás és egyetemista önkéntesekre bízná. nem valódi nyaralásra alkalmasak.hu/hirek/1974/kulcsos-gyerekek-helyett-onkentestaboroztatokat) Komoly kihívást jelent a szülőknek a gyerekek elhelyezése a nyári szünet idején. amely közoktatási programmá szervezné a határon túli kirándulásokat. D2 – Kulcsos gyerekek helyett önkéntes táboroztatókat! (http://lehetmas. Már a napokban a parlament elé kerül az a határozati javaslat. a Hegyvidéken már jó ideje bevezettük a programot. amely a 11. hogy a felnőtté válás előtt a 17–18 éves gyerekek – akikről szüleik hosszú éveken át gondoskodtak – tanuljanak meg törődni másokkal. alapítványi és önkormányzati iskola akad. a kettős állampolgárságról szóló. hogy a szülők az iskolai szünet idején ne azzal legyenek elfoglalva. A politikus hangsúlyozta.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Mellékletek a foglalkozáshoz D1 – Szolidaritásra nevelnek majd az (http://www.php?hir_id=200170) iskolákban Szociális-karitatív munkával nevelné a felnőtté válás küszöbén állókat Pokorni Zoltán. amely a kéthetes diákmunka lehetőségét az iskolákra bízná. problémákkal küzdő embertársaik felé” – mondta lapunknak Pokorni Zoltán. kerület középiskoláiban tavaly indítottuk el azt a programot. és hamarosan tárgyalnak arról az indítványról is. A képviselő a 2004-es. A Lehet Más a Politika a családbarát foglalkoztatás megteremtésében fontos lépésnek tartja. aki el szeretné érni. hogy a kormány részben vagy egészében fedezze a tanulók utazási költségeit. de ezen a téren szélsőséges helyzet alakult ki: sokan csak az önkormányzatok által szervezett napközis táborokat tudják megfizetni. de még lényegesebb. akik munkáját felvételi pluszpontokkal. az Országgyűlés oktatási bizottságának elnöke. hogy a középiskolások a külföldi kirándulás ideje alatt értelmes munkával segítsenek valamely határon túli közösségnek. amel ynek során fiataljaink szociális munka keretében szerezhetik meg azt a képességet. hogy előbb-utóbb minden iskola beépítse nevelési programjába. „Fontosnak tartjuk. hogy országos programmá fejleszti – a néhány tanintézményben már sikeresen működő – határon túli osztálykirándulások szervezését. évfolyamon szociális -karitatív munkát szervez. hogy felismerjék mások gondjait és azt. hogy ők is tehetnek a közösségért” – mondta Pokorni.hu/pp_hir_nyomtat. hozzátéve. a parlament oktatási bizottságának elnöke. „Saját kerületünkben. de Magyarországon is több olyan egyházi. hogy életében legalább egyszer ne vett volna részt határon túli tanulmányi kiránduláson. feltett szándékuk azonban.

közösségi projektek táborok ára viszont a 60-80 ezer forintot is eléri – ez sok család számára megfizethetetlen. Társadalmi részvétel. intézményeket bevonva. hogy 2011 nyarára annak első fázisa elindulhasson.VI. de az ő motiválásukat jelentő pluszpontok. külföldi példákat tanulmányozva kezdjék el kidolgozni a program kereteit. Ertsey Katalin képviselőasszony ezért határozati javaslatban kéri az oktatásért felelős államtitkárt: civil szervezeteket. Az önkéntesek bevonása lenne a megoldás. 368 . illetve egyetemi kredit nyújtását több ciklus óta nem tudták kivívni az ifjúsági önkéntességet szervező és támogató civil szervezetek. és a táborhelyeket működtető önkormányzatokat.

) 369 . július 1.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben D3 – Rászorulókon segítenek a kerületi diákok (Hegyvidék. 2010.

Társadalmi részvétel. közösségi projektek 370 .VI.

Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben D4 – Szempontok az egyéni szövegfeldolgozáshoz 1. megállapításaival ért egyet? Miért? Mely kijelentéseivel. 6. 5. 8. Mi a szöveg legfontosabb üzenete? Foglalja össze 1 mondatban! Mik a szöveg kulcsszavai? Értelmezze őket! Keresse meg az egyes kulcsszavakhoz kapcsolódó fogalmakat. állításokat? Készítse el a szöveg gondolattérképét? Keresse meg a szövegben található ellentmondásokat! Mely kijelentéseivel. 3. megállapításaival nem ért egyet? Miért nem? Ön mit javasolna a felvetett probléma megoldására? 371 . 2. 7. 4.

5. Társadalmi részvétel.  Legyen a résztvevőknek is lehetősége arra. hogy elmondják véleményüket a foglalkozásról és az elhangzott érvekről. Feldolgozó foglalkozás. felépítettségét. Speciális javaslatok az értékeléssel kapcsolatban:  Az értékelés során a foglalkozásban való részvétel intenzitásáról. hogy például érték-e. 90 perc Különböző álláspontok képviselete a közösségi szolgálat iskolai keretek között történő bevezethetőségéről egy valóságos vitahelyzetben Közösségi tanulás és közösségi szolgálat az iskolában A témakör előző négy foglalkozása Érvelés. hogy szerepet kell játszaniuk. módszerek):  A foglalkozás során a tanár facilitátorként van jelen. mint egy lehetséges véleményt fejti ki a lezáráskor.VI. valamint azt. egy érvrendszer felépítése. az érvek felépítettségéről essen szó. hogy ne minősítsenek. ha valaki mereven kiáll a z eredeti véleménye mellett vagy esetleg hajlandó véleményébe inte grálni a felmerülő új. hanem az érvek minőségét. munkaformák. Emlékeztessük őket arra. közösségi projektek VI. tartalma: Megelőző tapasztalat: A kompetenciafejlesztés fókuszai: Módszertani ajánlás Az egyes tevékenységek szervezésével kapcsolatos javaslat (csoportok. cáfolat. számára addig ismeretlen vagy figyelmen kívül hagyott érveket. ezért nagyfokú empátiára lesz szükségük. hogy hogyan tudnak éles vitában helytállni. saját véleményét legfeljebb. értékelés – Galambos Henriette Ajánlott időkeret: A modul közvetlen célja: A modul témái.  Tudatosítsuk a résztvevőkben. helytállóságát értékeljék. értő figyelem 372 . nem feltétlenül a saját véleményüket kell kifejteniük.

Az új tartalom feldolgozása Idő Tevékenységek Tevékenység célja. Ráhangolódás. T2 35’ A vita lefolytatása Érvelés. A másik véleményé. fejlesztendő készségek.Plenáris prenek elfogadása. 373 . anyagok (mellékletek) 10’ 5’ Tantestületi vita – a téma ismertetése és a szerepek kiosztása Felkészülés a vitára a korábban megismert módszerek segítségével brainstorming kulcsszavak gondolattérkép előnyök-hátrányok feltérképezése Egyéni munka D1. fejlesztendő készségek. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök.Csoportmunka T1 lett vagy ellen. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök.megfigyelők- T3  A foglalkozások javasolt időkerete – a csoport egyedi igényeitől függően – változtatható. anyagok (mellékletek) 20’ Az ideális reggeli Érvelés valami mel. zentációk Logikus és kritikus gondolkodás II. két csoportban.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Foglalkozásvázlat I. a feldolgozás előkészítése Idő Tevékenységek Tevékenység célja. Kritikus Csoportmunka gondolko.

sajttal. kolbásszal. Társadalmi részvétel. Az egyik csoportnak a mellett kell érvelnie. Értő figyelem.VI. Az új tartalom összefoglalása. fejlesztendő készségek. hogy az ideális reggeli egy tartalmas étkezés tojással. hogy az ideális reggeli csak gyümölcsből áll. a másiknak pedig a mellett. majd a szószóló 2 percben ismerteti a támogató érveket a saját reggelifajtája mellett. Empátia. anyagok (mellékletek) 10’ Visszajelző kör: mindenki emeljen ki egy olyan momentumot a vitából. Tolerancia. Mindkét csoportnak nagyon rövid idő alatt kell felsorakoztatnia az érveit lehetőleg egy nagy papíron. Plenáris Mellékletek a foglalkozáshoz T1 – Az ideális reggeli (tevékenység leírása) A foglalkozásvezető két csoportra osztja a résztvevőket. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. közösségi projektek dás. 374 . amely valamilyen hatással volt rá. ellenőrzés és értékelés Idő Tevékenységek Tevékenység célja. A következő mondatkezdeteket javasoljuk a támogató érveléshez:  Meggyőződésünk szerint az ideális reggeli…. A cáfoló emberek segítséget kaphatnak kis papír cetliken saját csapattagjaiktól. A cáfoló ember pedig felkészülés nélkül (improvizációval) igyekszik minél alaposabban visszaverni a másik csoport a saját reggelifajtája mellett szóló érveit szintén 2 percben. Érdekérvényesítés 5’ kel A megfigyelők egymondatos visszajelzéseket adnak a vitázóknak Véleménynyilvánítás Tolerancia III. esetleg sült paradicsommal. mert….

pedig tudjuk. ezzel akár komoly vitákat és konfliktusokat is vállal. és oldottnak mondható.  A légkör az átlaghoz képest jónak. de meg kell jegyeznünk…  Számos kutatás bizonyította.  A tantestület 40 fős.  Feszültség természetesen van. javaslata.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben  Kutatások támasztják alá. aminek eredményeképpen az átlagosnál egységesebbek a p edagógiai módszerek. fejlesztésekben. a kollégák rengeteg képzésben vettek részt. Az iskoláról:  Az iskola egy nagyvárosi 8 osztályos gimnázium. miközben jól érzékelhetőek a társadalmi különbségek és javasolta. A következő mondatkezdeteket pedig a villám cáfolatokhoz:  A gyümölcs alapú reggeli hívei szerint…. az igazgató bár erős kézzel vezeti az iskolát. elvárások stb.  A tanulói létszám 600 fő. Ő ezt szeretné demokratikus módon megvitatni a kollégákkal.  A mindennapi tapasztalat szerint…. hogy…. hogy az iskolában valamilyen mód on bevezessék a közösségi szolgálat intézményét. korábbi tapasztalata. gyakorlatok. lényeges kérdésekben konzultál az érintettekkel. hogy a fogyasztói társadalom értékei túlságosan is meghatározzák a gyerekek és a szülők értékrendjét. miszerint…. 375 . miszerint …. hiszen a tanárok egy csoportja már egy ideje jelezte. mentorkén t.  Az iskolában néhány kivétellel jól működnek a szakmai munkaközösségek. többen közülük. és őszintén érdekli az emberek véleménye. hogy …  Köztudomású. hogy az angolok…  A modern dietetikusok szerint…  Ki ne tapasztalata volna…? T2 – A helyzet ismertetése A helyzet:  Egy fontos januári tantestületi értekezlet alkalmával az igazgató felveti azt a lehetőséget.  Az a tévhit. erősen túlterhelt. szakértőként is dolgoznak. hogy gondolkodjanak olyan programokon.  Az iskola évek óta részt vesz a pályázatokban. szerintünk nem állja meg a helyét. amelyek enyhítenek ezen. hogy…  Nézetünk szerint súlyos tévedés…  Elismerjük.

VI. 3. hogy a vita valamilyen konstruktív javaslattal záruljon. 5. A vitában 10-en vesznek részt aktívan és – ha van elegendő résztvevő. amit bárki indítványozhat. Társadalmi részvétel. akkor – minden résztvevő mögött ül egy megfigyelő. 2. akkor írja le a mondandóját. hogy ne felejtse el. Fontos. A foglalkozásvezető ismerteti a szabályokat:  mindenki legfeljebb 2 percet beszélhet.  mindenkinek jeleznie kell a megszólalási szándékát. A legvégén az igazgató röviden összefoglalja a vitában elhangzottakat. aki végig figyeli a „saját emberét” és a végén visszajelzést ad neki. 4. nem lehet senki szavába vágni.  ellenvélemény esetén is elvárás a kulturált reakció.  ha véleményt szeretne valaki nyilvánítani és várnia kell. 376 . A foglalkozásvezető ismerteti a helyzetet.  mindenkit végig kell hallgatni. közösségi projektek T3 – A vita menete 1.

Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben 377 .

Kicsit képmutatónak találják a többiek. Szerinte már így is túl vannak terhelve. ami meghatározza értékrendjét a tanításban is. Képzőművész tanár: nagyon kevés időt tölt az iskolában. ha másnak van igaza. mert több helyen tanít. nem látja. Az igazgatóhelyettes: 60 éves elvált nő. akinek már felnőtt gyerekei vannak. 378 . aki nem túl sok örömet talál már a tanításban. és kifejezetten érzéketlenek a társadalmi problémák iránt. 5 éve igazgató. nehezen lehet eredeti álláspontjáról kimozdítani. de jól érzékeli azt a helyzetet. Matektanár: nyugdíj előtt álló nagymama. hogy a XII. kerületi iskolákban már működik a kéthetes karitatív-szociális diákmunka. de kevés partnerre talál ehhez az iskolában. Megbízható szakember. akik eddig elzárkóztak ettől. aki egyetemista korában 1 évig volt Németországban önkéntes egy idősek otthonában. aki erősen vallásos. de belátja. Gyermekvédelmis technikatanár: őt kifejezetten felháborítja. Részt vesz egy alapítvány munkájában önkéntesként. nem igazán lelkesedik az újításokért. aki fiatal korában rengeteg vízitúrát szervezett. és úgy gondolja. nem látja megvalósíthatónak. hogy az iskolájukban ez fokozatosan bevezetésre kerüljön. hogy csak a nemzetközi érettségit adó gimnáziumokban veszik Magyarországon komolyan a közösségi szolgálatot. Számára az erkölcsi nevelés elsődleges fontosságú. hogy tanítványai is szert tegyenek hasonló tapasztalatokra. Társadalomismeret tanár: fiatal férfi. Társadalmi részvétel. Angoltanár: aki továbbképzéseken már többször találkozott a Karinthy Gimnázium tanáraival. és n agyon szeret táboroztatni. kerületben a gyermekvédelmisek feladata a kéthetes karitatív-szociális diákmunka megszervezése. ahol képzőművészeti foglalkozásokat tartanak mélyszegénységben élő gyerekek számára. hogy jól kezeli a konfliktusokat és a feszültségeket. Már jó ideje beszélget erről kollégáival. és azt javasolja. Fizikatanár: kicsit megkeseredett 40-es. és elfogadottsága annak köszönhető. hogy a gyerekek nagyon önzők. helyzete stabil. aki erősen konzervatív pedagógiai nézeteket vall. hogy állítsanak fel egy munkabizottságot. hogy ezt hogyan lehet egyáltalán elkezdeni. de nagyon szeret táborokat szervezni. hogy kár. Testnevelő tanár: akinek egy barátja mutatta meg a Hegyvidékben megjelent cikket arról. hogy a XII. Ő a maga részéről szkeptikus. nagyon fontosnak tartja.VI. A magyar munkaközösség vezetője: 50 év körüli egyedülálló nő. Ezt az iskolában nagyon kevesen tudják róla. Ő lát arra esélyt. Mivel számára ez meghatározó élmény volt. közösségi projektek D1 – Szerepkártyák Igazgató: 45 év körüli családos férfi. de láthatóan érdekli a téma.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful