Új témák és tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben

Foglalkozástervek

Visszacsatolás az alapképzésbe

Tartalom
Új témák és tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben .............................................. 1 Tartalom ..................................................................................................................................... 2 Bevezető ..................................................................................................................................... 4 A folytatás, hogyan tovább? ................................................................................................... 5 I. Értékelés .................................................................................................................................. 6 I. 1. I. 2. I. 3. I. 4. I. 5. II. 1. II. 2. II. 3. II. 4. II. 5. III. 1. III. 2. III. 3. III. 4. III. 5. IV. 2. IV. 3–4. IV. 5. Az értékelés pedagógiai szerepe, funkciói – dr. Szeszler Anna .................................. 8 A tanulók értékelésének fajtái – dr. Szeszler Anna ................................................... 15 A fejlesztő értékelés – dr. Szeszler Anna .................................................................. 27 Tanárok értékelése – Fehér Márta ............................................................................. 32 Intézmény értékelése – Benczúr Katalin ................................................................... 43 Osztályfőnöknek lenni – Fehér Márta.................................................................... 55 Kapcsolat a szülőkkel – Fehér Márta ..................................................................... 69 Kapcsolat a kollégákkal – Fehér Márta ................................................................. 76 Változó tanárszerepek – Fehér Márta .................................................................... 88 Kapcsolat a diákokkal (partneri viszony) – Fehér Márta ..................................... 100 Honnan jöttünk, kik vagyunk? – Farkas Magdolna ............................................. 109 Saját élmény – Farkas Magdolna ......................................................................... 120 Hallgatói szerepre való felkészülés – Farkas Magdolna ...................................... 130 A tanár mint segítő – Farkas Magdolna ............................................................... 136 Az intézményhez való kötődés – Farkas Magdolna ............................................ 148 Kooperatív tanulás – Kerékgyártó Judit .............................................................. 179 Projekt I. és II. – Kerékgyártó Judit ................................................................. 202 Differenciálás – Kerékgyártó Judit ...................................................................... 250

II. Pedagógus-szerepek............................................................................................................. 55

III. Pályaszocializáció ............................................................................................................ 108

IV. Hatékony tanulásszervezési módszerek ........................................................................... 159

V. Gyermekmegismerés ......................................................................................................... 285 V. 1. A gyerekmegismerés a hallgatók saját tapasztalatai és ismeretei alapján – Mendelovics Zsuzsanna ..................................................................................................... 286 V. 2. A gyermek megismeréséhez használható módszerek, terepek, eszközök saját élményű feldolgozása – Mendelovics Zsuzsanna .............................................................. 290 V. 3. A lényegi kérdések tartalma, megvitatása – Mendelovics Zsuzsa ....................... 317 V. 4. A tanítványokkal kapcsolatos ismereteket, tapasztalatokat, érzelmeket hogyan lehet „hasznosítani” a tanításban – Mendelovics Zsuzsa ................................................... 323 V. 5. A tanítványokkal kapcsolatos ismereteket, tapasztalatokat, érzelmeket hogyan lehet „hasznosítani” osztályfőnökként – Mendelovics Zsuzsa .......................................... 334
2

Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben

VI. Társadalmi részvétel, közösségi projektek....................................................................... 343 VI. 1. Bevezetés a tapasztalati tanulás és a közösségi szolgálat témakörébe – Galambos Henriette ............................................................................................................................. 345 VI. 2. VI. 3. VI. 4. VI. 5. Felkészülés a közösségi szolgálati/önkéntes projektre – Galambos Henriette .... 352 A közösségi szolgálati/önkéntes projekt megvalósítása I. – ..................................... Galambos Henriette ............................................................................................ 358 A közösségi szolgálati/önkéntes projekt megvalósítása II. – Galambos Henriette ... .............................................................................................................................. 362 Feldolgozó foglalkozás, értékelés – Galambos Henriette .................................... 372

3

Visszacsatolás az alapképzésbe

Bevezető
Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. vezetése – a TÁMOP 3.1.1. kiemelt program keretein belül – döntött úgy, hogy az eddigi nagy volumenű és alapjában sikeresen lezajlott közoktatási kompetenciafejlesztő programok után fontos lenne azok eredményeit a felsőoktatásban is hasznosítani. Az általános és középiskolákban elindult szemléleti és módszertani átalakulás után fontossá vált, hogy a felsőoktatási intézményekben a pedagógusképzés reagáljon erre a kihívásra, és úgy készítse fel a jelölteket, hogy azok az új kihívásoknak is meg tudjanak felelni. Napjaink pedagógusképzésének többek között fel kell készítenie a jövendő pedagógusokat a változatos, tevékenykedtető tanulásszervezési módszerekre, a pedagógus-szerepben bekövetkezett szemléleti változásra és az ebből következő gyakorlati tennivalókra. Azokra a kérdésekre kell feltétlenül választ adnia, amelyek a mai iskolát érintik, azokat a probléma-megoldási stratégiákat kell megtanítania, amelyek ma a közoktatási intézményekben jelen vannak. E gondolatok jegyében született meg az itt bemutatásra kerülő kiadvány, amelynek az volt a célja, hogy a pedagógusképző intézmények oktatói számára olyan konkrét foglalkozásterveket jelentessen meg, amelyek segítik őket abban, hogy oktatói munkájuk során módszereik újak és változatosak legyenek. A fejlesztés fontos eleme az elkészült foglalkozástervek gyakorlatban történő kipróbálása, valamint a tesztelés utáni korrekciója is. A program eredményeképpen – jelen kiadványban, valamint az Educatio Nonprofit Kft. honlapján1 – a gyakorlatban kipróbált segédanyagok állnak rendelkezésre a pedagógusképzésben oktató kollégák számára.

A foglalkozástervek (modulok) jellemzői A modul megadott modulsablon szerint készült, 15–20 oldalas foglalkozásterv. A modulleírás alkalmas arra, hogy a pedagógusképzésben oktató kolléga a hallgatók számára saját élményű egyetemi órákat tud tartani. A modulleírás tartalmazza a tanórai tevékenységeket, azok célját – vagyis a kompetenciafejlesztés fókuszait, az azokhoz kapcsolódó módszerek részletes leírását, valamint a szükséges tanári és diákmellékleteket is.

1

http://www.educatio.hu

4

Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben

A folytatás, hogyan tovább? Jelen programban négy felsőoktatási intézményben valósult meg a modulok kipróbálása, tizenhárom oktató részvételével. Reményeink szerint ezzel a lépéssel egy folyamat indult el, amelyben a kipróbálásban részt nem vett intézményekben pedagógusokat képző oktatók is elkezdik használni ezt a segédanyagot a tanításban. Nagyon pozitív élmény volt és ezúton is köszönjük a tizenhárom oktató részvételét, azt, ahogyan hozzáálltak a modulokhoz, és ahogyan visszajeleztek a modulíróknak, annak érdekében, hogy a szélesebb nyilvánosság elé már a gyakorlatban kipróbált, korrigált modulok kerüljenek. Különlegesen előrevivő és pozitív hangulatú volt az a szakmai együttműködés, amely a program során a közbeszerzésen a pro gram lebonyolítását megnyerő céggel, az Expanzió Humán Tanácsadó Kft.-vel létrejött. 2011. február 10. dr. Czike Bernadett a program szakmai vezetője

5

I. Értékelés

I. Értékelés
A témakörhöz tartozó valamennyi foglalkozásra vonatkozó javaslatok Ajánlott idő: 90 perc (lehetőleg szünet nélkül) Ajánlott létszám:  20-24 fő (5-6 db négyfős kiscsoport, de akár ennél több hallgató is dolgozhat négyfős csoportokban) Szervezési javaslat:  Akár kisebb, akár nagyobb létszámú hallgatói csoporttal dolgozunk, a foglalkozás során négyfős kisebb csoportokra lesz szüksé g. A terem berendezésétől függő módon – előadóterem, fix székek esetében – az egymás előtt/mögött ülő párok dolgozhatnak együtt. Differenciálással kapcsolatos javaslatok:  Ha alapképzésben vesznek részt tanítványaink, a választható tevékenységeket érdeklődési körük határozhatja meg. Ha jól ismerjük a csoportot, diákjainkat az aktuális céloknak megfelelően sorolhatjuk csoportokba.  Amennyiben különböző életkorral dolgozó pedagógusok továbbképzésére használjuk a modult vagy annak valamelyik részét, értelem szerűen választhatunk az irodalomból. Értékeléssel, ellenőrzéssel kapcsolatos javaslatok:  Ennél a modulnál különösen fontos, hogy az abban leírtakat át is éljék a hallgatók, modell legyen számukra.  A folyamatos visszajelzés mellett az egyes részeknél különösen tudatosan kezeljük az önértékelés, egymás értékelésének lehetőségeit is.  Az ellenőrzésnél mi is kitérhetünk a folyamatokra, együttműködésre, s természetesen a tartalomra, alkalmazásra, amit előadnak, leírnak együtt és/vagy önállóan is. A kapcsolódó vizsgához módszertani javaslat, hogy ott a gyakorlatból, akár egy példa elemzéséből kiindulva kelljen számot adni az olvasottakról, megtanultakról, s nem fordítva. A foglalkozás megtartásához szükséges eszközök, anyagok:  Csomagolópapírok, vastag, színes filctollak, rögzítési lehetőség, amellyel a plakátokat fel lehet tenni a falra, kinyomtatott vagy kivetített anyag a mellékletből, vagy egyéb irodalom, ill. órafelvétel alapján

6

Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben

A foglalkozás megtartásához, illetve diákok számára ajánlott szakirodalom:  Báthory Zoltán: Tanulók, iskolák, különbségek (Pedagógiai értékelés fejezet). Tankönyvkiadó, Budapest, 1992.  Brassói Sándor – Hunya Márta – Vass Vilmos: A fejlesztő értékelés: az iskolai tanulás minőségének javítása http://www.ofi.hu/tudastar/uj-pedagogiai-szemle/fejleszto-ertekeles  Csapó Benő: Tudás és iskola. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 2004.  Értékelés másképpen I. DVD. SuliNova Pedagógiai Alternatívák Központja, 2005.  Fejlesztő értékelés – A tanulást-fejlesztő osztálytermi módszerek a középfokú oktatásban. Országos Közoktatási Intézet, OECD, 2005  Golnhofer Erzsébet: A pedagógiai értékelés. In: Didaktika – elméleti alapok a tanítás tanulásához Szerk.: Falus Iván, Tankönyvkiadó, 2000  Kertesi Gábor: A közoktatási intézmények teljesítményének mérése-értékelése, az iskolák elszámoltathatósága http://oktatas.magyarorszagholnap.hu  Knausz Imre: A tanulók értékelése. In: Intézményvezetés és közoktatási értékelés. Okker Kiadó, Budapest, 2005.  Nádasi Mária – Hunyady Györgyné: Szöveges értékelés, Trezor Kiadó, 2005.  Radó Péter: A fejlesztő értékelés az oktatáspolitika és az oktatásfejlesztés eszközrendszerében. Új Pedagógiai Szemle, 2006. március  Ranschburg Ágnes: Az iskolák értékelési-mérési gyakorlata és a kompetenciák. Új Pedagógiai Szemle 2004. március  Például (Pedagógusok gyakorlati példái a személyközpontú szemlélet iskolai megvalósítására), szerk.: Fehér Márta, SuliNova, 2005. Értékelés fejezet  Zágon Bertalanné: (szerk.): Értékelés másképpen. Nemzeti Tankönyvkiadó, 2004.

7

az SNI diák gyóg ypedagógusával. Az értékelés funkcióinak tudatosítása.  probléma. különösen a módszerek. kit.  kommunikációs készségek. Kapcsolódási pontok: A programon belül több témához szorosan kapcsolódik.  kritikai gondolkodás.  együttműködést tud kialakítani a más szubkultúrában élő diákok szüleivel is. munkaformák.  rugalmasság (a tanulás teljesítmény rendszeres elemzése alapján. miért. elemzés. 8 . Az értékelés megjelenése a tanulási folyamat egészében. pszichológusával is. hogy az értékelés elsőso rban érték keresés. Valamennyi diák. Szeszler Anna Annak tudatosítása. Az értékelés pedagógiai szerepe. 1. szükség esetén képes az egyéni fejlődés támogatását szóló tervét módosítani). különösen a más szubkultúrában szocializálódottak és a sajátos nevelési igényűek teljesítményének értékelésében fontos annak a szempontnak az érvényesítése. következtetések megf ogalmazása. miközben csak a „jéghegy csúcsa”. hogy az értékelés áthat gyakorlatilag minden(féle) pedagógiai folyamatot. A foglalkozás közvetlen célja: Lényegi kérdések: A foglalkozás tartalma: Ki. teljesítményét. hat és visszahat a teljes folyamatra. Képességbeli:  érzelmeink pontos azonosítása.és konfliktuskezelés. A kompetenciafejlesztés fókuszai: Attitűdbeli: a tanulási képességekben meglévő különbséget ne minőséginek. funkciói – dr.  empátia.I. hanem mennyiséginek tekintsük. amely alkalmazásának mikéntje nagymértékben befolyásolja tanítványaink képességeinek fejlődését. (A magyar és az angol nyelv is ezt fejezi ki: value – evaluation). az élethosszig tartó tanuláshoz való későbbi viszonyukat is. Értékelés I. mikor és hogyan értékel az iskolában? Korábbi iskolai élmények során végigélt saját tapasztalatok irányított elemzése. tudatosítás.

ha esetleg a hallgató integrált osztál y. amikor… Saját érzések azonoAz élmények felidézése terjedjen ki arra. Ráhangolódás. vagy/és osztálytársai között voltak más kultúrában vagy más szubkultúrában szocializálódott diákok is.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Foglalkozásvázlat I. kapcsolódás a korábbi témákhoz Frontális 8’ Az értékeléssel kapcsolatos saját iskolai élmények felidézése (4 fős csoportok.tanulás – Páros sével ráhangolódás a szóforgó  A legszívesebben arra emlékszem.Meghatározó saját Kooperatív ban) a következő mondatkezdéssel: élmények felidézé. anyagok (mellékletek) 2’ A téma felvezetése Az értékelés téma feldolgozásának célja. fejlesztendő készségek. a feldolgozás előkészítése Idő Tevékenységek Tevékenység célja. 9 .  A foglalkozások javasolt időkerete – a csoport egyedi igényeitől függően – változtatható.sítása ba járt. amikor… témára. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök.  A legrosszabb élményem az volt.

tanulás dolkodás pír. osztálytársaknak. Kooperatív tása példával és indoklással).I. 10 .Felsorolás lejegyzése megosztása egy másik pármagáról. közös plakát kéCsoportonként csomagolópapír. szülőnek.) Információkezelés ral  Példák kiegészítése. anyagok (mellékletek) 10’ Kinek szól az értékelés? Nagyobb összefüg. Kooperatív tanulás – megbeszélés csoportban szóforgóval.Információgyűjtés. filctoll azonos csoportokban: Információ  Kinek üzen az adott értékelés? (Várható válaszokra példa: tanulónak ön. elemzése egy új szempontból gésekben való gon.tanulás – Ketban tőskör Hogyan jelenhet meg az értékelés a tanítás–tanulás teljes folyamatában? Csoportosítás:  Mit? Minél többféle értékelési módszer gyűjtése. elmélyedés a témá. a felsorolások összehasonlításával A felsorolások áttekintése közösen (csoportonként egy-egy újabb elem bemuta. Az új tartalom feldolgozása Idő Tevékenységek Tevékenység célja. más intézménynek stb. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. Az egymás felé forduló kettős kör külső részében állók mondanak egy példát. filctoll 10’ 10’  A foglalkozások javasolt időkerete – a csoport egyedi igényeitől függően – változtatható. amelyek most nem a legmaradan Mikor? dóbb pozitív. ill. értelmezése tágabb értelemben. hanem az iskolai élet legkülönfé Hogyan? lébb mozzanatához kapcsolódhatnak. Csoportonként csomagolópapír. fejlesztendő készségek. negatív élményhez kötődnek.Kooperatív Csoportonként csomagolópaA korábban felelevenített élmények összevetése. filctoll. Frontális megbeszélés. Értékelés II.

)  Mikor. tetszőlegesen választott szempontok szerint)? Plakátok összehasonlítása szítése strukturált rendezés. ellenőrzés)?  Hogyan. röpdolgozat. Az újabb szempontok fókuszba állításával az esetekhez kapcsolódó várható módszerek: mosoly (és más nonverbális módok). a tudást visszatükröző „termékek” gondolkodás.) Az elhangzottak felhasználásával írjanak össze annyi értékelési helyzetet. így folytatva tovább a gyűjtést. viselkedések. gyakorlás. felelés. gyűjtése)?  Mihez viszonyítunk? (Az SNI és más kultúrában élő gyerekek számára egyrészt lényeges. a tanulási folyamat melyik szakaszában (új anyag feldolgozása. írásban. hogy lehetőségeiket alul értékeljük. Állásfoglalás az adott állítások tartalmával kapcsolatban (lásd melléklet) 11 . bizonyos készségek stb. ugyanakkor számoljunk azzal a veszéllyel. dolgozat. s ez önmagát beteljesítő jóslattá válik.tartalmazó tás melléklet ki- 10’ Az értékelés funkciói. hogy relatív fejlődésüket rendszeresen számba v együk. tevékenységek köré szerveződve stb. 5’ Frontális megbeszélés a csoportban készített plakátok alapján. (A szempontok között szerepeljen a metakommunikáció intenzitásának az eltérő volta a különböző szubkultúrákban. módot. egyéb szöveges értékelési módok. szidás. órán. ismétlés. amennyi csak eszükbe jut:  Mit értékelünk (tevékenységek. összefoglalás. beszámolók stb. bíztatás. Csoportosítás megadott szempontok szerint. dolgozatok különféle céllal. otthon. ekkor a belsők mondanak újabb példát.értékek. attitűdök. motiváció. milyen módszerekkel (szóban.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben majd továbbhalad a kör. Véleményalkotás Önálló munka Állításokat – értékválasz.

I. ceruza mértékének jelölése: ++. meghatározás írása Fogalomalkotás A foglalkozás lezárása Meghatározások felolvasása. fejlesztendő készségek. köz. ellenőrzés és értékelés Idő Tevékenységek Tevékenység célja. anyagok (mellékletek) 10’ Mi az értékelés szerepe? Összegzés. érvel. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. +. Papír. amely megosztja a hallgatókat). majd Mindenki sétál. –.beszélés tékelés csoporton belül is Post-it öntapadós papír. végül 4 fős csoportokban – közös meghatározás készítése 12 . Az új tartalom összefoglalása.Önálló mindenki a véleményét kifejező jelet magára ragasztja. Csoportmegönellenőrzés. értés/elutasítás Papír. amelyet ki-ki a ruhájára tesz az általa választott jellel A korábban kiosztott vagy kivetített változat alapján 5’ III. ceruza majd párokban. meggyőz  Igaz: +  Nem igaz: –  Semmiképpen nem igaz: – – Értékelés funkcióinak összegyűjtése a mellékelt állítások felhasználásával Az értékelési funkciók egyeztetése Összehasonlítás. Értékelés Minden állítás osztása vagy mellett egyet.kivetítése. ben az eltérő jelet viselő mellett meg Feltétlenül igaz:+ + áll. megbeszélése Gondolkodásfejlesztés Egyéni munka. – – 10’ Egy állítás kiemelése (lehetőleg olyan. önér.

Önmaguk és gondolásra. Példák:  Egy állítás kiválasztása. Pl. elmélyü.  További állítások megfogalmazása. indoklásuk.  Állítások csoportosítása. egymás meggyőzése. Érvelés párokban.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben További kapcsolódó források megjelölése (lásd. összegyűjtése az állítások segítségével.  Állítások rangsorolása. 13 . siker esetén esetleg a jelölés megváltoztatása egy vagy több kategóriával. majd olyanok keresése –sétálással – a csoportban.társaik értékelésre lése Frontális A mellékletben található állításokkal számos.  Az értékelés funkcióinak kiemelése. akár differenciált feladatot lehet kezdeményezni. akik legalább egy kategóriával eltérően foglaltak állást. irodalomjegyzék) Motiváció a tovább.

13. 14 . 11. 15. Az értékelés megmutatja. A szóbeli feleletnél használt osztályozás. 23.I. Az erőfeszítés helyet kap. 4. ezzel segíti az önismeret kialakulását. Az értékelés /osztályozás során a közös cél eléréséhez viszonyítunk. 18. máskor például a helyi tanterv követelményeihez viszonyítunk. 5. Az értékelésnél figyelembe vesszük az adott osztály teljesítményszintjét. Értékelés Melléklet a foglalkozáshoz Állítások Egyetértésedtől függően jelöld értelemszerűen + +. 19. Sajátos nevelési igényű diák esetében az értékelés tárgya soha nem lehet a sérülésből következő tünet. –. és ehhez alkalmazkodva egymáshoz viszonyítjuk a tanulóinkat. Az értékelés lényege. szelektál. hogy megbecsülje a várt érdemjegyet. mit kell/lehet tenni a jobb eredményért. 14. Az értékelésnél az adott tanuló által elért fejlődés mértéke a döntő. 21. 12. az értékelésnél is igazodnunk kell a különbözőségekhez. A más szubkultúrában szocializálódott diákok esetében a relatív (saját korábbi teljesítményéhet viszonyított) értékelésnek lényeges nagyobb szerepe van. +. 17. 8. Az értékelésnél alkalmanként a diák által elért relatív fejlődést vesszük számba. megjelenik az értékelésben. a kimeneti teljesítmény. saját korábbi teljesítményéhez. Az értékelés rangsort állít fel a tanulók között. – – jelekkel véleményedet! 1. 3. 20. Az értékelés szempontja minden tanulónknál azonos. Az értékelés legfőbb funkciója a tanulói teljesítmény minősítése. az ötfokú skála a mérés eredményét fejezi ki. 16. hogy adjon a diákoknak. 7. 2. Az értékelés mintát ad a tanulónak arra. Az értékelés a tanítási és a tanulási folyamat lezárása. Ahogyan tanítványaink tanulási módszerei sem egyformák. Az értékelés megerősíti a sikert. ki kell javítania a hibáikat. Az értékelés lényege az információszerzés. 9. Az értékelés tájékoztat másokat is a tanuló által elért teljesítményről. hogyan értékeljen másokat. Az önértékelés célja. 6. motivál. saját magához viszonyítjuk. 10. A tanítás egyes (lezáró) szakaszaiban a pedagógus visszajelzést kell. 22. Az értékelés módot ad a társak fejlődésével való összehasonlításra. Az értékelés objektív mércéhez viszonyít (például: tantervben meghatározott követelmények). mint más diákok számára. hogy segítségével nő a tanulás hatékonysága.

 kritikai gondolkodás. A tanulók értékelésének fajtái – dr. lehetőségek elemzése. szükség esetén képes az egyéni fejlődés támogatását szóló tervét módosítani). Képességbeli:  érzelmeink pontos azonosítása. Pszichológia 15 . A foglalkozás közvetlen célja: Lényegi kérdések: A foglalkozás tartalma: Mitől függ. A minősítő értékelés megjelenése a tanulási folyamat során – példák elemzésén keresztül.  kommunikációs készségek.  rugalmasság (a tanulás teljesítmény rendszeres elemzése alapján. elemzés. elemzése. hanem mennyiséginek tekintsük. pszichológusával is. az SNI diák gyógyp edagógusával. 2. a minősítő. illetve a fejlesztő értékelések közötti különbség felismerése. A fejlesztő értékelés pedagógiai súlya. A diagnosztikus. Kapcsolódási pontok: Kapcsolódás a differenciáló pedagógiához (tanulók diagnosztizálása az iskolakezdés szakaszában).Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben I. Szeszler Anna A hallgatók által eddig diákként átélt és ismert értékelési formák tudatos elemzése pedagógusszemmel.  empátia. tudatosítás.és konfliktuskezelés. A kompetenciafejlesztés fókuszai: Attitűdbeli: a tanulási képességekben meglévő különbséget ne minőséginek.  probléma.  együttműködést tud kialakítani a más szubkultúrában élő diákok szüleivel is. Korábbi iskolai élmények során végigélt saját tapasztalatok irányított elemzése az osztályzatokkal tö rténő értékelés esetén. tudatosítása. hogy mikor melyik értékelési formát választjuk – beleértve a más szubkultúrában szocializálódott és a sajátos nevelési igényű diákok szempontjait is.

hogy…  A teljesítmény relatív értékelésének az az előnye és az a veszélye. megbeszélése Gyűjtés: önál.zet/papír.I.Jegyzetfülóan jegyzetel. írásban (2-2 perc): élmény bevonása  Az osztályozás azért fontos. anyagok (mellékletek) 2-3’ 10’ A téma felvezetése Az elmúlt alkalommal összegyűjtött személyes tapasztalatokra visszaemlékezve Ráhangolódás. hogy… A leírtak összevetése. Értékelés Foglalkozásvázlat I. fejlesztendő készségek. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. Ráhangolódás. 16 . mert…  A vizsgának az az előnye. sajátmegkezdett mondatok befejezése önállóan. íróve eszköz Megbeszélés: párokban szóforgóval  A foglalkozások javasolt időkerete – a csoport egyedi igényeitől függően – változtatható. a feldolgozás előkészítése Idő Tevékenységek Tevékenység célja.

filctoll  A foglalkozások javasolt időkerete – a csoport egyedi igényeitől függően – változtatható. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. Melyek lehetnek a fejlesztő értékelés előnyei és nehézségei? („B” szöveg) Kooperatív tanulás – Szakértői mozaik módszer Csoportonként csomagolópapír. Melyek lehetnek az osztályozással történő minősítő értékelés előnyei és tás hátrányai? („A” szöveg) 1. 17 . A fejlesztő értékelés sajátosságai („B” szöveg) viszonyítás.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben II. Információ feldolgozása forráselemzés. Az új tartalom feldolgozása Idő Tevékenységek Tevékenység célja. tudatosí3.Az értékelések megsek a mellékletben).Lényegkiemelés portban. szövegelemzés segítségével (felhasználható szövegkiemelé.önállóan . rögzítik következtetéseiket Csoportonként csomagolópapír.A cél–tartalom módlesztő értékelések sajátosságai) szer és ezek összefüggése Szakértői csoport: az azonos szemponttal dolgozók elhagyva saját csoportjukat – összeülnek.tosítása fajtáik szerint végiggondolja az értékelés adott fajtáját. 2. anyagok (mellékletek) 10’ Az értékelés fajtái. filctoll D1 melléklet Jegyzetelés eszközei 15’ 10’ A témára vonatkozó legfontosabb információk megfogalmazása szakértői cso. A minősítő értékelések sajátosságai („A” szöveg) 4. megbeszélik. ismerése és csoporCsoporttagok feladatai: minden csoporttag az adott szempontból . fejlesztendő készségek. felkészülés ezek továbbadására Visszatérve saját csoportjuk tagjaival megosztják a tanultakat. (Minősítő és fej.

vagy új csoport/osztály esetén) zés? Kinek szól? 2. miért? egy kérdést. osztályozása. röpdolgozatok stb. Minden csoporttag kiválaszt ismerete a tanulási folyamatra? (vagy kihúz) egy Melyik értékelést milyen a gyakorisággal használjuk. melléklet kérdései külön kártyákon vagy egy lapon. pár: témazáró értékelések (Záró dolgozatok. pár: diagnosztikus értékelés (A gyerekek megismerése az iskolába lépéskor a diagnosztikus értékelés után a visszajeltanév elején. majd egy csoporttag által a válaszok értékeinek kiemelése D2.I. megválaszolja saját szavai Hogyan befolyásolja az életkor az értékelési fajta megválasztását? val  Hogyan befolyásolja a tanulási folyamat adott szakaszának célja az értékelési fajta megválasztását? 18 . esetleg kivetítve 10’ Válaszok megfogalmazása – adott kérdésekre: Összefüggések kere Hogyan hatnak a követelmények és a várható értékelési mód előzetes sése. Értékelés 10’ Az értékelés jellegzetes alkalmai: Hogyan történjen a 1. minősítése) Kooperatív tanulás – Háromlépcsős interjú Egy-egy pár dolgozik két különböző fajta diagnosztikus értékelésen A kérdések és válaszok meghallgatása.

fejlesztendő készségek.Önálló munka.Az elméleti ismere. majd indoklás párokban tek rögzítése majd indoklás feladatlap. D3 melléklet – tása. összegzés A következő alkalomra ajánlott olvasmányok Frontális zárás  A foglalkozások javasolt időkerete – a csoport egyedi igényeitől függően – változtatható. majd értékelése párokban 5’ Fejlesztő (formatív) értékelés Külső értékelés Belső értékelés Minősítő (szummatív) értékelés 5’ Példák meghallgatása.Tudatos alkalmazás galmazása Egyéni munka. anyagok (mellékletek) 10’ A számokkal jelölt értékelési fajták és a betűkkel jelölt meghatározások párosí. és ellenőrzés villámkártya párokban A minősítő. Az új tartalom összefoglalása. ellenőrzés és értékelés Idő Tevékenységek Tevékenység célja. fejlesztő. 19 . külső és belső értékelési formákra egy-egy példa megfo.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben III. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök.

Azt mutatja meg. hanem a részfolyamatokat. sem külföldön. osztálytermi szituációban gyakran és interaktívan alkalmazott értékelési mód. az eredmény nem befolyásolja a tanítási stratégiákat. hogy a minősítő értékelés hagyományosan a tanítási folyamat kemé ny magja. hogy egy adott. bizonyos esetekben komoly inkoherencia mutatható ki a különböző értékelési módok elnevezésének és elemeinek használatában. hanem mutasson rá azokra a lehetőségekre. Ez az értékelési mód nem a tudás egészét. kialakítják az egymást követő teljesítmények mérésének és összehasonlításának módszereit. annak minőségére nézve. am elyekkel a tanulási folyamat eredményesebbé válhat. Értékelés Mellékletek a foglalkozáshoz D1 „A” szöveg A minősítő értékelést mindannyian ismerjük. Ez az értékelési mód hazánkban – hagyományai ellenére – meglehetősen szokatlan. Egy 1998-as kutatás azt állapítja meg. folyamatosan gyűjtik az információt a tanulói teljesítmények alakulásáról. Különösen igaz ez. és kidolgozzák a kettő különbségének növelésére irá- 20 . Célja nem a minősítés. a tanulási folyamat – a tanuló – segítése. hogy akkor beszélhetünk formatív (fejlesztő) értékelésről. a tanuló számára nyújt visszajelzést erősségeiről és hiányosságairól. kívánatos szin thez képest hogyan teljesít valaki. mégis úgy tűnik. az iskolavezetés által kezdeményeze tt módon és az általuk készített) mérőeszközökkel történik. tanárként. rangsorol. Bár ebben nincs egyetértés a szakmán belül. ha meghatározzák a tanulói teljesítmények kívánatos szintjét (meghatározzák a konkrét célokat). és nem annak (a benne foglalt eljárásnak) a javíthatóságára ad javaslatokat. szülőként. Az osztályzatok révén sokszor olyan információt ad a teljesítményről. fejlődésének lehetőségeiről. ha a diagnosztikus értékelés szerepét és funkcióját is bevonjuk az elemzésbe. megtapasztaltuk diákként. „B” szöveg A fejlesztő értékelés meghatározására még nem született konszenzus sem itthon. Ennek okai összetettek. amelynek eredményeként osztályzat születik. alacsonyabb korosztályok esetében különböző jutalmakkal. hogy a diák eredményesebb tanulását segítse. Sokszor a magatartási és motivációs problémák kezelésére is alkalmazzák.I. A fejlesztő értékelést a kutatók a következőkben határozták meg: a tanítás során. ösztönzőkkel. a javítási lehetőségek számbavétele. Számos ponton azonban fogalmi és elemzési keveredés. a munkaközösség. a tudás bizonyos elemeit értékeli. Minősítő értékelés a félévi vagy év végi bizonyítvány még akkor is. hanem a tanulási hibák és nehézségek differenciált feltárása. fejlesztése. szöveges értékeléssel. illetve amely nem egy-egy konkrét munka/szereplés konkrét pozitív vonásait emeli ki. Célja mindenképp az. ne ítélje meg (különösen ne ítélje el) az eddigi munkát. Ez a mérés általában belső (a tanár. ha szöveges. A teljesítmény minőségét általában osztályzatban fejezik ki. inkább az alternatív iskolák pedagógiai gyakorlatára jellemző. Csak nagy beleérző képességgel nevezhető fejlesztő értékelésnek az az eljárás. holott a későbbi életpályára. Ennek általában nincsenek következményei a pedagógiai munkára. ami elsősorban a külvilág számára fontos. hogy a hazai közoktatási rendszer elsősorban a minősítő (szummatív) értékelésre épül. meghatározó tényezője. a továbbtanulásra is döntő hatással van. A tanár megítéli a teljesítményt. Tény.

Ennek megf elelően a fejlesztő értékelés egyik nagy előnye. A belső diagnosztikai mérések a tanítási (tanulási) folyamat adott szintjén való beavatkozást teszik lehetővé. mert általában nem is azt méri. mint a minősítő. 6. önértékelésére is hat. Az értékelés lényege valóban maga a fejlesztés. A diagnosztikus mérés ritkább. 5. hiszen a diákok önfejlesztésére. 2005 D2 Kérdések valamennyi csoport (egy-egy tagja) számára 1. hogy magát a tanulási folyamatot segíti. ahogyan közös szemléletüket kialakítják. énképére. A fejlesztő értékelés tehát arra szolgál. hogy az eddig rendszerszinten kezelt elemeket (tanterv. hogy megállapítsa a tanuló fejlődését és tanulási szükségleteit. egyéni haladását értékeli. iskolafokozatra belépő tanulók hozott tudását felmérő dolgozat. céljuk a folyamat eredményesebbé tétele. Szükségszerű. a kudarcait. 4. tanítási és tanulási stratégiák) személyre szabjuk. differenciál juk. miért? Hogyan befolyásolja a tanulási folyamat adott szakaszának célja az értékelési fajta megválasztását? Hogyan befolyásolja tanítványaink életkora az értékelési fajta megválasztását? Hogyan befolyásolja az értékelés fajtájának megválasztását a sajátos nevelési igény? Hogyan befolyásolja az értékelés fajtájának megválasztását a más szubkultúrában élés ténye? Mi következik a roma diákjainknak szóló metakommunikáció módjára a Békési Ágnestől vett szövegrészletből? 21 . és ezt fel akarja tárni. feltárja a tanulócsoport (ri tkábban a tanuló) előismereteit. Különösen erős a jelentősége – főként a más szubkultúrában élő és a sajátos nevelési igényű diákok számára – a tanulási motiváció szempontjából. 2. hogy a pedagógiai folyamatot eredményesebbé tegye. Linda Allal és Mottiner Lopez különös nyomatékot ad ebben a definícióban a tanulási folyamat szervezésének. amit az adott osztályban a mérést végző tanár tanított. Hogyan hat a tanulási folyamatra. bár ő is végezhet ilyen mérést.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben nyuló eljárásokat. amelyeket a tanárok és a tanulók a teljesítmény minőségének fokozására tesznek. illetve az elér t sikereket jelzi vissza. az oktatásirányításnak) szól. formálja. és ehhez igazítsa a tanítást. Ettől eltérő logikai alapon való felosztásból következik a – leginkább a fejlesztő értékeléssel rokon – relatív értékelés a diák teljesítményének saját korábbi teljesítményéhez viszonyított értékelése. ha a tanítási-tanulási folyamatban valamilyen hibát észlel. 3. A fejlesztő értékelés ebből a tanulást támogatja. nem a diáknak és a szülőnek. Tipikus diagnosztikai mérés az új iskolába. Erre nem vagy nem feltétlenül adnak osztályzatot. Új Pedagógiai Szemle. A fejlesztő értékelés másik nagy előnye. Arra szolgál. a visszajelzés elsősorban a tanárnak (az iskolának. A tanuló fejlődését. azoknak a konkrét lépéseknek. Brassói Sándor – Hunya Márta – Vass Vilmos: A fejlesztő értékelés: az iskolai tanulás minőségének javítása. ha a tanuló előre ismeri a követelményeket és a várható értékelési módot? Melyik fajta értékelést milyen a gyakorisággal használjuk. hiányosságait. 7. hogy rugalmas kölcsönhatásban van a tanítási és tanulási stratégiákkal.

célja az elért tudásállapot rögzítése. amely lehetővé teszi a javítást és a pótlást D olyan értékelési eljárás. célja a tanuló előzetes tudásának feltárása C a pedagógiai információk szervezett és differenciált visszajelentésének elmélete és gyakorlata F a tanulási folyamat nevezetes szakaszainak a befejezésekor alkalmazzák. azokhoz viszonyítva határozzák meg Források a foglalkozáshoz (tanár számára) A pedagógiai értékelés fogalma. Pedagógiai értékelés 4. funkciói. Szummatív értékelés Meghatározások A a tanítási-tanulási folyamat állandó kísérője. Kritériumorientált értékelés 22 . Diagnosztikus értékelés 5. az induló tudásállapothoz. amelyben a tanulók teljesítményeit egy kiválasztott populáció teljesítményének átlagához (norma) viszonyítják E a tanár tájékoztatását szolgálja valamely nagyobb tartalmi-tematikus egység tanításának megkezdése előtt. Értékelés D3 Fogalmak és meghatározások párosítása villámkártyához Fogalmak 1. valamint a kitőzött tanulási célokhoz való viszonyítása 2. Normaorientált értékelés 3. célja a tanulási hibák és nehézségek differenciált feltárása. típusai Pedagógiai értékelés: a pedagógiai információk szervezett és differenciált visszajelentésének elmélete és gyakorlata. Formatív értékelés 6.I. Formatív értékelés: a tanítási-tanulási folyamat állandó kísérője. B olyan értékelési eljárás. célja a tanuló előzetes tudásának feltárása. amely lehetővé teszi a javítást és a pótlást. amelyben a tanulók teljesítményeit a tanulási követelményekből kiindulva. Diagnosztikus értékelés: a tanár tájékoztatását szolgálja valamely nagyobb tartalmi-tematikus egység tanításának megkezdése előtt. célja a tanulási hibák és nehézségek differenciált feltárása.

célja az elért tudásállapot rögzítése. Normaorientált értékelés: olyan értékelési eljárás. különösen fontos elemek Rövidítések:  TAK: tanulásban akadályozott. hanem fokozatosan csökkentendőnek tekinti Tudja. amelyben a tanulók teljesítményeit egy kiválasztott populáció teljesítményének átlagához (norma) viszonyítják.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Szummatív értékelés: a tanulási folyamat nevezetes szakaszainak a befejezésekor alkalmazzák.  MK: mozgáskorlátozott TAK ATTITŰD KÉPESSÉG  BF: beszédfogyatékos. autisztikus.  HS: hallássérült. D4 Kereszty Zsuzsa: Pedagógus-kompetenciák. hanem fokozatosan csökkentendőnek tekinti. az induló tudásállapothoz. nem kihasználhatónak. a sérülés jellegétől függő. A tanuló emocionális függőségét nem kihasználhatónak.  LS: látássérült. T1. azokhoz viszonyítva határozzák meg. A tanuló emocionális és instrumentális Gazdag. Kritériumorientált értékelés: olyan értékelési eljárás.  AT: autista. hanem mennyiséginek tekinti. hogy a tanulásban akadályozottak nehezen kezelik a változásokat. részlet A sajátos nevelési igényű gyerekek/diákok számára szükséges kompetencia konkrét szintjén. kezdeményezőképesség lönbségeket nem minőséginek. amelyben a tanulók teljesítményeit a tanulási követelményekből kiindulva.  nemeket a keresztnév alapján esetleg nem tudja azonosítani. különös tekintettel a sajátos nevelési igényű diákokra (Kézirat. hogy  tanuló vágyainak teljesülési idejét célszerű fokozatosan növelni. valamint a kitőzött tanulási célokhoz való viszonyítása. árnyalt metakommunikáció függőségét. 2008. Tudja.  PZ: pszichés fejlődési zavarral küzdő gyerek/diák MŰVELTSÉG HS A tanulási képességekben meglévő küFantázia. 23 .

szimmetrizáló kapcsolat kialakítására 24 . Türelem.  gyerek a vele együtt létrehozott szabályokat tartja be leginkább. a BF tanuló aktuális nyelvi fejlettségéhez való igazodás képessége. PZ A gyerek viselkedését nem sértésnek. A verbális és az értelmi képességeket megkülönbözteti egymástól. idegesítőnek. Tudja. hogy a tanuló furcsaságait ne sértőnek.  őleg a gyerek beszédértésének fokát kell ismernie. hogy a BF tanuló családja korlátozott vagy kidolgozott nyelvi kódot használ. nem kihasználhatónak.  tér. aktivitási terébe és nem külön célszerű ültetni. Tudja. illetve az egyes ép személyiségvonásokat meglátni A pedagógus nyelvi és metakommunikációs képességeinek fejlett volta. hanem tünetnek tekinti. Fontos annak ismerete. hogy az AT tanuló:  ülönböző területeken rendkívül eltérő mértékben lehet fejlett. hogy minél nagyobb eséllyel értse őt a gyerek. Készség az autizmus természetével való ismerkedésre. az idő megfelelő strukturálásával és vizuális eszközökkel segíthet. Elfogulatlanság: az esetleg torz külső mögött képes az ép személyiséget. Képes intenzív személyes. hanem fokozatosan csökkentendőnek tekinti. hanem fokozatosan csökkentendőnek tekinti. MK BF AT A látható világban. hogy a gyereket a  edagógus ún. Értékelés LS ATTITŰD KÉPESSÉG MŰVELTSÉG A tanuló emocionális függőségét nem kihasználhatónak. A tanuló emocionális és instrumentális függőségét. társas helyzetekben nehezen tájékozódó LS-tanítványa számára képes „biztos ponttá” válni. Fejlett kommunikációs képességek. vele teherbíró személyes kapcsolatot kialakítani. Empátia. hanem inkább humorosnak fogjuk fel. Beállítódás arra.I.

Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben 25 .

hogy interjúalanyaim a föltett kérdésen elgondolkozva magukba merülnek. általában az intenzív jelenlétet. Értékelés Békési Ágnes szociológus cigányokkal készített interjúk tapasztalatairól beszél „Itt kell megemlítenem. A férfi abban a pill anatban oldalt hajolt. magasabb hőfokú. hogy itt most visszakérdeznek. nem pedig a bizalmaskodás jele. nem a szemébe nézek. hogy ha vele beszélgetek. szembetűnő m etakommunikációt. amíg én nem vallo ttam színt. (Részlet) Pont Kiadó 2003. nem várnak tőlem különösebb reakciót. mellőzöttségekről. kivártak a mosolyomat vagy a csodálkozásomat. s nem érik be a kitérő válasszal. lebegtetett kérdéseket alkalmaztam. Azt hitte. kiprovokálták az elism erésemet vagy a fölháborodásomat. beszámoltak megaláztatásokról. Különösen az interjúk vége felé dominált ez a stílus. szinte láthatatlanná tevő csendes jelenlét tehát. sem irónia nem volt. (Egy alkalommal a beszélgetés második órájába szemem pihentetendő a velem szemben ülő muzsikus a háta mögött lévő drapériát szemléltem. Az interakciókban követelmény a szoros szemkontaktus a vélemény. valami érdekeset fedeztem föl. Csak egy pillanatra. Nem cigány környezetben gyakran tapas ztaltam.) 26 . hogy a muzsikus társadalom érintkezési stílusa sokkal nagyobb em ocionális töltésű. segítséget igényel.) … Az a fajta. amit nézek. a véleményemet tudakolják. unatkozik vagy valamilyen problémája van. Egyszerűen nem tudta elképzelni.és érzelemnyilvánítás Ennek hiányában nem csak udvariatlannak. s én mintegy „tabula rasa” ülök velük szemben. Muzsikus megkérdezetteim kivétel nélkül hozzám beszéltek. A ritkán föltett. egy idő után válaszukat szinte önmaguknak fogalmazzák meg. Bevezetés.I. Mozdulatában sem szemrehányás. Igénylik az egyértelmű. amikor cigányságukról szóltak. de jobban felkészültem arra. úgy hiszik. amihez eddigi munkáim során szoktam. Addig nem folytatódott a beszélgetés. Kicsit fárasztó volt ugyanis a már másfél órája tartó intenzív szemkontaktus. Egymás megérintése és a szorosabb testi közelség is a bizalom és a tisztelet. mint az a nem-cigány környezetben megszokott és elvárt. hanem egyszerűen kevéssé érdeklődőnek tartják a partnert.” (Békési: Muzsikusok. hogy jobban láthassam. ezúttal akadályozta volna a partner megnyilvánulásait.

) fejlesztő értékelésinek elemzése. 3. hogy a tanulásirányítási folyamat módszerei hogyan függnek össze az értékelési módszerek megválasztásával. viszonyát társaihoz. konfliktuskezelés Kommunikációs készségek/verbális kompetencia 27 . szüleihez. A foglalkozás közvetlen célja: Lényegi kérdések: A foglalkozás tartalma: Hogyan befolyásolja az értékelés módja tanítványaink személyiségfejlődését. a tanuláshoz. elemzése. A fejlesztő értékeléssel szemben támasztott követelmények. általános iskola középszakasz. megértése. A hallgatók tanulmányaihoz alkalmazkodó életkori csoportok (iskolai kezdőszakasz. tanárához. Szeszler Anna Módszer tár növelése a szöveges fejlesztő értékeléshez. középiskola. A fejlesztő értékelés – dr. hogyan lehet az értékelés következetes. segítő. a környező világhoz? Mások által használt „jó gyakorlatok” megismerése. Megértetni. kritikai értékelése (ese telemzések) Rendszerben való gondolkodás segítése: a fejlesztő értékelés helye és szerepe a tanulásirányítási folyamat egészében A kompetenciafejlesztés fókuszai: Információkezelés Problémakezelés Empátia.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben I. átlátható.

a továbblépés útjának kommunikáció megmutatásával segíti a készségek fejlesztését. egyénre alkalmazott.I. anyagok (mellékletek) 2– 3’ 10’ A téma felvezetése Kapcsolódás az előző alkalomhoz: visszaemlékezés a fejlesztő értékelés sajá.Csoportmunka. 28 . meghatá. Ráhangolódás. Értékelés Foglalkozásvázlat I. (Fejlesztő értékelés. amely lehetővé teszi a pedagógus számára a felismert tanulói igényekhez alkalmazkodó módszerek használatát. OEDC. 2005) Ismérvek gyűj.Csoportmunka hasonlító elemzés Kupac tanács II. adott szempontok szerinti Felfedeztetni a fej. ösztönöz. fejlesztendő készségek. meghatározás készítése saját szavakkal. interaktív módszerekkel történő értékelése. A fejlesztő értékelés a fejlődés és a megértés gyakori.ahol mindenki munkák és  A foglalkozások javasolt időkerete – a csoport egyedi igényeitől függően – változtatható. majd ellenőrzés csoportokon belül alkotott párokban. Lényegkiemelés Például: segíti a fejlesztés megtervezését. személyes. a feldolgozás előkészítése Idő Tevékenységek Tevékenység célja. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. Az új tartalom feldolgozása Idő Tevékenységek Tevékenység célja. szóforgóval 5’ A megfogalmazottak összehasonlítása a minősítő értékeléssel csoporton belül Ellentétpárok megfogalmazása gondolkodás. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. össze. anyagok (mellékletek) 10’ Iskolai írásos fejlesztő értékelések megismerése.Ráhangolódás tosságaira. fejlesztendő készségek.lehetőség rozás leírása önállóan.Jegyzetelési tése. Javított tanulói elemzése lesztő értékelés ele. stb.

amelyet  egyénhez való igazodás. empátia (gyereAzonos feladatot végeznek szöveges bizonyítványok elemzésével (szempontok kek. Megfigyelés lényegÖnértékelés és társértékelés szerepe. Egyéni. mind a szülő ért. következtetések megosztása a csoport tagjaival Megismerés. szülők). lehetőségei és módszerei a fejlesztő értéke. érvelés Saját megfigyelések. a tartalom/műveltségterület/az iskola sajátos jellege bizonyítványok:  Kisiskolások esetén: Waldorf. Lauder.  hangvétel. elemzés. ványban. Lauder. személyesség. Csoportonként csomagolópapír. filctoll 10’ 10’ 10’ 10’ 10’ Saját megfigyelések.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben A csoporton belül a csoporttagok felosztják a 4 különböző szempontot a forrás meit a tanulók értéelemzéséhez: kelt írásos munkáiban. mindkét elemzésből elvégez egyet. vagy kivetíthető fólia) filctoll Ajánlott órarészletek a mellékletben. plakát készítése Frontális meg- 29 . stílus. majd órarészlet (vázlat) megtekintése Megbeszélés csoportokban. az értékelés? Tapasztalatok megbeszélése a csoportok kérdéseinek segítségével. (esetleg számítógép.  Középiskolás korosztály: Politechnikum. majd bizonyít tudásszintre vonatkozó konkrét megfogalmazások. hogyan függ össze amely segíti az alkalmazott tanulásirányítási módszerek és az érékelési mód az óra tervezése és összefüggésének indoklását.  fejlődési lehetőségre vonatkozó javaslatok. AKG. Csomagolópapír. komfentebb) munikáció. Winkler Márta. sonlítás. mind a gyerek. összehalés során. Három fontos kérdés megfogalmazása a látott/olvasott órával kapcsolatban.kiemelés. További differenciálási szempont lehet az életkor. majd csoportmunka – mozaik módszerrel Frontális előkészítés. következtetések megosztása a csoport tagjaival Tanítási órarészlet elemzése az alkalmazott tanulásirányítási módszerek és az Tananyag tanítása értékelés módszereinek párhuzamos elemzésével közös tapasztalás alapján tanulásközpontú megközelítéssel.

Az új tartalom összefoglalása. Vajon mit mond a pedagógus. A megfigyelő szülő és megfelelős az idő figyelő figyeléséért is. fejlesztendő készségek. s mind. anyagok (mellékletek) 10’ Az egyik elemzésre került értékelés/bizonyítvány átadásának és fogadásának empátia elképzelése. eljátszása. Szerepjáték csoportban Szerepkártyák: Tanuló.I. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. ellenőrzés és értékelés Idő Tevékenységek Tevékenység célja. a szülő. 5 perc után szerepcserével segíthetünk.A megfigyelések ez hogyan hat a másikra? alkalmazása. tanár. Frontális megbeszélés Választható egyéni és/vagy pármunka 3’ 2’ A helyzetgyakorlat tapasztalatainak közös tapasztalatai Otthoni feladat előkészítése: Egy választott területen foglalkozásterv készítése módszerekkel és értékeléssel 30 . Értékelés beszélés III. a gyerek. Maradjon 2–3 perc a játék értékelésére is.

a vázlat kiegészítése az értékelés módszereivel http://www.  Óravázlatok. 31 .eoldal.hu/cikkek/kooperativ/kooperativ-oravazlat-_3_-osztaly-nyelvtan-ora  Órarészlet megtekintése filmről együtt.didactic.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Melléklet a foglalkozáshoz Javaslatok az óraelemzésekhez  Nyelvtanóra elemzése. vagy középiskolás tanulmányok alapján. esetelemzések könyvből.

kitartás Pozitív önértékelés: optimista érzések önmagunkkal kapcsolatban Konstruktív self-érzékelés: egészséges önbizalom. témafelelős. munkaformák. szóvivő. módszerek):  kooperatív csoportmunkához véletlenszerűen heterogén csoportokat hozunk létre. problémamegoldás Konfliktuskezelés A foglalkozás közvetlen célja: A foglalkozás tartalma: A kompetenciafejlesztés fókuszai:          Kapcsolódási pontok: Modulokhoz:  A fejlesztő értékelés  Intézmény értékelése Módszertani javaslatok Időfelhasználással kapcsolatos javaslat: a foglalkozást célszerű szünet nélkül megtartani. időfelelős. gondolják végig a külső és belső elvárások közti különbségeket és saját preferenciáikat. kudarc-tűrés. 4. Tanárok értékelése – Fehér Márta    a hallgatók felkészüljenek tanári munkájuk értékelésének fogadására. saját vélemény kialakítása a témákkal kapcsolatban Érzelmek kezelése: siker-kezelés. eszközfelelős). vitakészség Problémakezelés: problémaazonosítás.  az egyéni felelősség hangsúlyozásának érdekében választhatunk a csoportokon belül különböző felelősöket is (pl.I. szempontjait. Az egyes tevékenységek szervezésével kapcsolatos javaslatok (csoportok. megismerjék az értékelések formáit. 32 . ami velem történik) Kritikai gondolkodás Kommunikációs készségek: véleményalkotás. belső kontroll (hit abban. A tanárok értékelése – források és területek összegyűjtése Ismerkedés a tanári értékelés módjaival. Értékelés I. reális célkitűzés. hogy tehetek arról.

Pedagógusképzés. A foglalkozás megtartásához szükséges eszközök. hogy alkalmassá váljon 5-6 db. 33 . hogy a hallgatók körbe üljenek. szerk.: Papp Ágnes.  Kósáné Ormai Vera–Horányi Annabella: Mi. Flaccus. 2006. színes filctollak  gyurmaragasztó. pedagógusok.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Tér. amelyet úgy rendezzünk be.  Van más megoldás is (Alternatív módszerek a középiskolában). amivel a plakátokat fel lehet tenni a falra A foglalkozás megtartásához szükséges oktatási segédanyagok. 2006. anyagok:  kópéláda  csomagolópapírok  vastag. teremigény: a foglalkozáshoz egy átlagos méretű osztályterem szükséges. 2005. valamint arra is. teremelrendezés. 2004/2. 4 fős csoport munkájához. SuliNova.  Király Zsolt: A középiskolai tanári teljesítmény vizsgálata (Egy lehetséges értékelési rendszer tervezete). szerk. SuliNova.: Fehér Márta. szükséges és ajánlott szakirodalom:  Például (Pedagógusok gyakorlati példái a személyközpontú szemlélet iskolai megvalósítására).

képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök.lényegi felidézése magyarázat. lata. színes filctollak gyurmaragasztó 20’  A foglalkozások javasolt időkerete – a csoport egyedi igényeitől függően – változtatható. hogy személyesen hogyan Ráhangolás a témára fogadják. a többiaz összegyűjtése. fejlesztendő készségek. a feldolgozás előkészítése Idő Tevékenységek Tevékenység célja.T1 – A háttérelemeinek adás – tanári ismeretek vázA tanár röviden összefoglalja a fejlesztő értékelés alapfogalmait. módszer amelyeket az iskolákban értékelnek.) megy.tanulás – megtek összegyűjtése beszélés a cso2-2 csoport azonos feladatot kap: portban. „egy  Az egyik feladat azoknak a forrásoknak (pl. kritika Beszélgető kör II. területeknek a gyűjtése.I. anyagok (mellékletek) A fejlesztő értékelés A fejlesztő értékelés Frontális elő. Elő. hogyan hat rájuk a másoktól kapott értékelés. diákok stb. és arról beszélgetnek. 34 . összefogadásában a fejlesztő értékelést elsősorban a tanárok értékelésére vonatkoztatja lalása Kooperatív Véletlenszerű csoportalakítás képekkel – 4 csoport alakul tanulás – cso. fejlesztendő készségek. ek maradnak”  A másik feladat azoknak a tevékenységeknek. anyagok (mellékletek) 10’ A résztvevők körben ülnek. lényegét.A tanárok értékelése Kooperatív ségeket értékelnek az iskolákban? – források és terüle. Frontális módCsomagolópapírok. Ráhangolódás. akiktől a tanárok értékelése származhat.Kópéláda portalakítás Milyen forrásokból származhat a tanárok értékelése és milyen tanári tevéken y. Értékelés Foglalkozásvázlat I. vastag. iskolavezetés. Az új tartalom feldolgozása Idő * 10’ Tevékenységek Tevékenység célja.

35 . D) A diákok értékelik tanáraikat. leghatékonyabb formája.alakítása a témákkal kapcsolatban. válaszoljanak arra a kérdésre. A csoportok saját témájuk feldolgozásához segédanyagokat kapnak. gyurmarais. megvalósítása? A csoportok feldolgozott témájukról összefoglaló plakátot készítenek. a kollégák értékelik a tanár szakmai-módszertani fel. hogy mi a különböző értékelések ideális tartalma. A visszatérő csoporttagok beszámolnak a látottakról. C). Kooperatív tanulás – a szövegek feldolgozása. A kész tervezeteket a 2-2 azonos témával foglalkozó csoport bemutatja egymásnak úgy. A csoportmunka végeztével a csoportok beszámolnak.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben A csoportok a gyűjtőmunkát plakátokon összegzik. B). C) A szülői értékelés. hogy viszonyuljanak az olvasottakhoz és alakítsák ki saját álláspontjukat. Egyéni munka T2. készültségét. D1 – se– olvasás gédanyagok csoportonként. Frontális mertetés Csomagolópapírok.gasztó. összevetik a másik csoport megoldásait saját megoldásaikkal. A csoportok feladata. D) csoport Ismerkedés a tanári értékelés módjaival. a szülők elégedettsége. B) Az iskolavezetés. megbeszélés. 35’ szer. hogy csoportonként egy-egy hallgató helyet cserél a másik csoport egy tagjával. Ezek a szövegek különböző iskolákban használt dokumentumok. Mindegyik csoport más-más témát húz: saját vélemény kiA) Önértékelés a tanári munkában. A közös eredményeket az együtt dolgozó csoportok ismertetik az összes résztvevővel. színes filctollak. A korábban alakított négy csoport dolgozik tovább: A). amelyek a csoporttagok közös gondolkodásának kiindulópontjaiként szolgálhatnak. vastag.

ellenőrzés és értékelés Idő Tevékenységek Tevékenység célja. Az új tartalom összefoglalása.Beszélgető kör fontosabb tételeit. anyagok (mellékletek) 5’ Milyen elvárásoknak akarok megfelelni. élményszerű átgonMinden hallgató preferencialistát készít önmagának. – listakészítés. rása 10’ 36 . tanári munkámban? tanultak elmélyítése. Értékelés III. A hallgatók körben ülnek. írószer. megoszthatja a többiekkel listájának leg. Aki akarja. dolása. milyen értékeket akarok képviselni a A foglalkozáson Egyéni munka Papír.I.A foglalkozás lezá. fejlesztendő készségek. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök.

amelynek célja a tanulási igények meghatározása és a tanítás azokhoz igazítása. segít a hiányosságok. összefoglalása Az értékelés fajtái lehetnek:  diagnosztikus (információ az aktuális tudásszintről)  formatív (más néven: fejlesztő)  szummatív (más néven: minősítő) Az értékelés viszonyítási alapja lehet:  kritériumra (kimeneti követelményre) orientált  normára orientált (összehasonlító teljesítménymérés)  individuális (az egyén önmagához mért fejlődése) A fejlesztő értékelés fogalma (a tanári magyarázatban az alábbiak lefordítandók a pedagógus munkájára):  „A fejlesztő értékelés a tanulók fejlődésének és tudásának gyakori. 2005. problémák leküzdésében  épít az önértékelésre. 23. A tanuló elsajátítja a tanulás nyelvét és eszközrendszerét. értékelők beírása) 37 . hogy válaszokat keressen.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Mellékletek a foglalkozáshoz T1 – A fejlesztő értékelés A háttérismeretek vázlata.  A fejlesztő értékelés célja végső soron az. azok szervezése  Adminisztráció (haladási napló. Hastings és Maddaus.)  A fejlesztő értékelés fogalmát 1971-ben vezette be először Bloom. hogyan tanul meg.” A fejlesztő értékelés elősegíti „a tanulói teljesítmény szintjének az emelését. D1 – A tanárok értékelése Segédanyagok csoportonként A) Önértékelés a tanári munkában Szempontok az önértékeléshez:  Szakmai és pedagógiai nevelőmunka értékelése tanulócsoportonként  Osztályfőnöki tevékenység  A szakmai munkacsoport (munkaközösség) munkájában való részvétel  Iskolai és a munkacsoport által szervezett rendezvényeken való részvétel. Helyenként a „gondolkodásról való gondolkodásként” is utalnak rá. hogy az ember tudatában van annak. a tanulás méltányosabbá tételét és a tanulási készségek fejlődését. stratégiákat dolgozzon ki még ismeretlen. hogy irányt mutasson a tanulás megtanulásához szükséges egyéni készségek kialakításához (melyeket néha metakognitív stratégiáknak is neveznek). Kialakul az a képessége.  A „metakogníció” azt jelenti. OKI. gondol végig egy új anyagot. megoldandó problémákra. jegyek. interaktív módon történő értékelését jelenti. A fejlesztő értékelés néhány kiemelten fontos jellemzője:  a továbblépési utat is mutatja a tanulásban-tanításban  személyes munka stratégia kialakításában is segít  felébreszti és fenntartja a motivációt. old. önreflexióra T2.” (Fejlesztő értékelés.

Az alkalmazott tanulási eszközök sokszínűsége és a tanulási célok összhangja. IKT stb. hitelesség) Motiválás Tanár Differenciálás Kommunikáció (diákokkal. a tanárral) Szerep (a tanulási folyamat katalizátora. a tanóra íve. másokra történő odafigyelés. táblavázlat). A gyerekek erősségeinek megfelelően. A szóbeli kommunikáció stílusa. munkalégkör Kompetenciák fejlődése Tanulók Együttműködés (egymással. Pontos időkezelés (órakezdés. Konstruktivitás. előadói kommunikáció eszközei (prezentáció . de szívesen felajánlanád? B) Az iskolavezetés. sokfélesége. feladatok időtartama). a kollégák értékelik a tanár szakmai-módszertani felkészültségét Szempontok a szakmai–módszertani munka értékeléséhez Megfigyelt terület Megfigyelési szempontok Magyarázat Az alkalmazott tanulásszervezési módok és tanulási célok összhangja. kétoldalúsága. csoport stb. A tanulásszervezési formák típusai. a tanárral) Kommunikáció (egymással. kutatómunka stb. átmenetek a fázisok között. Ráhangolás.) Tanulás Tanulási környezet (taneszközök. segédanyagok. A kommunikáció rugalmassága. törekvés az erő sségek kiemelésére.) Koncentrálás a feladatra.I. képzettséged. partneri viszony. Értékelés       Pontosság – határidők betartása Milyen haladást értél el az előző időszak végén meghatározott fejlesztési területeken? Miben vagy jó és miben kellene fejlődnöd a munkáddal kapcsolatban? A fejlesztendő területen hogyan tudnál előrelépni. milyen segítséget igényelsz? Milyen tőled független körülmény akadályoz a munkád színvonalas elvégzésében? Véleményed szerint az iskola egészének működésében mely területeken lenne leginkább szükség javulásra?  Milyen képességed. szociális és tanulási kompetenciák fejlesztése. alkalmasságod van. célszerűség. érthetősége. befejezés. egyéni. az érdeklődés figyelése.) Munkafegyelem. egyéni érdekek alárendelése a közös cél érdekében. Tanulásszervezés (frontális. amelyet az iskola jelenleg nem hasznosít. Feladatok adása az iskolán kívüli tanulási környezetre (házi feladat. pár. A fejlődési szintnek megfelelően. Segítő értékelési formák alkalmazása. Írásbeli. az érdemi tanulást támogató szabad légkör. eredményessége. életkori sajátosságoknak való megfelelés. Kölcsönös tisztelet. A tanár képes segítő csapattagként irányítani a diákok munkáját. időgazdálkodás. fenntartása. Tantárgyi (munkacsoport által kidolgozott szempontrendszer alapján). eszköz és módszer) Értékelés Támogató jelleg 38 .

A pozitív visszajelzések pedig növelik a biztonságérzetet. a szülők elégedettsége  Melyek azok a fórumok.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Megfigyelési szempontok Magyarázat Alapvetően bizalomra épülő? Felfedezhető egy hosszabb építkezés íve a tanár–diák munkakapcsolatában? (Jelenléte vagy hiánya. a felelősségvállalást. ahogyan a szülők véleményt nyilváníthatnak/nyilvánítanak a tanárok munkájáról?  Mely forma és fórum fogadható el általában a tanárok számára? Miért?  Mennyire kompetensek a szülők a tanári munka véleményezésében?  Mely területeken a legfontosabb a szülők véleményének. vagy zavarják egymást a munkában? Megfigyelt terület Emberi tényezők (hangulat. 39 . de értékelik tanáraik munkáját. A tanári értékelés célja A tanári értékeléssel a diákok az iskolai értékelési rendszer szereplőivé válnak. A szociális kompetenciák közül is elsősorban az érzelmek pontos azonosítását. objektív eredményeket mutatva jelenjenek meg előtte. A tanári értékelés célja. A értékelés különböző szempontjaira adott válaszok valamint a szöveges értékelés segítik a pedagógust abban. ez a megfelelően értelmezett tanárok és diákok közötti partneri viszony fontos megnyilvánulása. önbecsülésére. a diákokkal kialakított kapcsolatára. hogy minden tanár láthassa. a toleranciát. ami egyik legfontosabb pedagógiai célunk. ahol a szülők véleményt nyilváníthatnak/nyilvánítanak a tanárok munkájáról?  Melyek azok a formák. jó hatással vannak a tanár munkájára. ha az óra „túl rosszul”. hogy tanítványai milyen véleménnyel vannak munkájáról és ezek a vélemények számszerűsítve. munkájának mely területein kell megfontolnia a diákok kritikáját és korrigálnia vagy változtatnia gyakorlatán. őszinte kommunikáció a szülőkkel?  Hogyan értelmezhető a „szolgáltató iskola” fogalma? D) A diákok értékelik tanáraikat Ma már több iskolában szokás. értékelésekkel kapcsolatban? Hogyan kezelhetők ezek?  Milyen módszerekkel alakítható ki a közvetlen kapcsolat. viszony) Tanár–diák Diák–diák C) A szülői értékelés. esetleg „túl jól” sikerült. A tanári értékelés diákokra gyakorolt fejlesztő hatása Az iskolai demokrácia gyakorlása és a tanárokhoz fűződő munkakapcsolat elmélyítése mellett a tanári értékelés elsősorban a diákok szociális kompetenciáit fejleszti. az autonómiát. partneri viszony. hogy átgondolja. hogy a diákok különböző rendszerességgel és formában. értékelésének figyelembevétele?  Milyen félelmek alakulhatnak ki a szülői véleményekkel. a véleményalkotást.) A diákok kapcsolatára a kölcsönös tisztelet. a kritikai gondolkodást. az empátia a jellemző? Mennyire segítik.

I. Értékelés 40 .

..................... A B C D E Az órákra pontosan érkezik................. 5... 7........ vételez.............................. .......... B = az állítással jórészt egyetértek E = nem tudom eldönteni Szakmailag felkészült................................. 3..........Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Példaként egy középiskola tanulói kérdőíve... gyelni. ad.... változatos órákat tart.. A B C D E Hasznosak számunkra az órák... amit minden diák évente kétszer kitölt minden őt tanító tanárról A tanár neve: Osztály/csoport: Dátum: A = az állítással teljesen egyetértek D = az állítással egyáltalán nem értek egyet .. ............... nem kiA B C D E Megfelelő mennyiségű házi feladatot A B C D E C = az állítással általában nem értek egyet A megnevezett tanárra véleményem szerint igaz............... 9........................... 6....... dolgozunk...... A B C D E Az óráira láthatóan felkészül.......... A B C D E Az óráin figyelünk........ A B C D E A diákokra egyénenként is képes fiA B C D E Egyenlően kezeli a diákokat....... A B C D E Érdekes... 8..... 4. dünk általuk... 10........ 41 ................. 2................. fejlőA B C D E A diákokat partnernek tekinti...... hogy… 1....

15. ható. amit még fontosnak tartok (néhány soros szöveges értékelést is írhat): A dolgozatokat. hangulatától függ. Egyéb. 13. 16. személyes. viselkedése nem A B C D E Az órai munkában gyakran alkalmaz A B C D E Megismerteti az értékelés szempontjaA B C D E Nyitott a diákok tanulással kapcsolatos A B C D E 42 .I. 12. ben kijavítja. véleményére. seket készít. it. órai munkákat idejéA B C D E Az értékelésben igazságos és kiszámítA B C D E Tanulságos. 17. 14. igényes szöveges értékeléA B C D E Kiegyensúlyozott. segítő értékelést. azoknak megfelelő visszajelzéseket ad. Értékelés 11.

közösségi projektek Más foglalkozásokhoz:  Az értékelés pedagógiai szerepe  Tanárok értékelése 43 . célok és szempontok Az intézményi önértékelés folyamata Az intézményi önértékelés területei A partneri igény.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben I. Továbbá:  A hallgatók érzékenyítése a minőségfejlesztés iránt. lényegkiemelés. Intézmény értékelése – Benczúr Katalin Az intézmények értékelésének és önértékelésének legfontosabb jellemzőinek megismerése. összefüggések elemzése. kommunikáció. Más modulhoz:  Pályaszocializáció  Társadalmi részvétel. 5.tantestületi tagként. hétköznapi példán történő alkalmazás Megelőző tapasztalat: A kompetenciafejlesztés fókuszai: Kapcsolódási pontok: Az értékelés szerepe és funkciói Együttműködés.maguk is részt vesznek majd az intézményi önértékelésben. hiszen a hallgatók munkahelyükön .és elégedettségmérés Az indikátorok fogalma Egyszerű. a minőségfejlesztés alapfogalmainak megismertetésével  Az intézményi értékelés hétköznapi helyzetekben való jelentőségének bemutatása A foglalkozás közvetlen célja: A foglalkozás tartalma: Az intézmények értékelését végzők.

Az egyes tevékenységek szervezésével kapcsolatos javaslatok (csoportok.I.hu/letoltheto/oktatas/hazai/Minosegertekeles_vegso_OPEK_junius.hu/minoseg-partnerseg/kozoktatas-minosegeert) http://www. Tananyagmodul (SzTE Közoktatási Vezetőképző Intézet.ofi.hu/letoltheto/oktatas/hazai/Minosegertekeles_vegso_OPEK_junius. 2001)  Értelmezési és bevezetési útmutató a COMENIUS 2000 II. hogy el tudják helyezni a négyfős csoportokat.  Egy feladat feldolgozása párokban történik. A párok kialakítása irányított legyen. anyagok: Tábla. Közoktatási Minőségfejlesztési Programigazgatóság 2002) Speciális javaslatok az értékeléssel kapcsolatban:  A foglalkozás során bármikor.pdf Cseh Györgyi: Intézményértékelés. post-it. papír és írószer. Tananyagmodul (SzTE Közoktatási Vezetőképző Intézet. 2001) Értelmezési és bevezetési útmutató a COMENIUS 2000 II. amikor alkalom adódik. és emeljük ki a fontos gondolatokat. munkaformák.hu/minoseg-partnerseg/kozoktatas-minosegeert  http://www. Kísérjük figyelemmel a csoportmunka közben elhangzottakat. szükséges és ajánlott szakirodalom:  http://www. Tér.ofi. teremigény: A foglalkozáshoz olyan terem szükséges. 44 . módszerek):  A témát többségében kooperatív módszerekkel dolgozzuk fel.pdf  Cseh Györgyi: Intézményértékelés. Szeged. A foglalkozás megtartásához szükséges eszközök. két nagyon gyenge képességű hallgató ne alkosson egy párt. teremelrendezés. Alkossunk véletlenszerűen négy-ötfős heterogén csoportokat. megerősítéseket.allamreform. Értékelés Támogató rendszer: Közoktatási Minőségi Díj modellje (http://www. A foglalkozás megtartásához szükséges oktatási segédanyagok. Közoktatási Minőségfejlesztési Programigazgatóság 2002) Módszertani javaslatok Időfelhasználással kapcsolatos ajánlás: a foglalkozást célszerű szünet nélkül megtartani. intézményi modellhez (PTMIK. adjunk a hallgatóknak személyes visszajelzéseket. intézményi modellhez (PTMIK. csomagolópapírok valamint színes filctollak. Szeged. Ugyanakkor a terem legyen alkalmas a rövid frontális munkákhoz is. amelyben mozgatható asztalok vannak.allamreform.

képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. 45 .Ráhangolás a témá. hogy milyen az az iskola. amelyben dolgozni sze. ra.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Foglalkozásvázlat I. anyagok (mellékletek) 8’ A résztvevők összegyűjtik. ban szóforgó Elvárások megfogalmazása a leendő munkahellyel kapcsolatban 2’ Tanári bevezetés: Az intézményi értékelés téma feldolgozásának célja Ráhangolás a témára Frontális muna cél ismertetésével ka – tanári bevezető  A foglalkozások javasolt időkerete – a csoport egyedi igényeitől függően – változtatható. a feldolgozás előkészítése Idő Tevékenységek Tevékenység célja. Ráhangolódás.Négy csoportretnének. fejlesztendő készségek.

I. Értékelés

II. Az új tartalom feldolgozása
Idő

Tevékenységek

Tevékenység célja, fejlesztendő készségek, képességek

Munkaformák és módszerek

Eszközök, anyagok (mellékletek)

5’

Az intézmények értékelését végzők megismerése

Az iskolák legfonto- Frontális mun- T1 melléklet. partnereinek ka – ötletro- Tábla Mindazok összegyűjtése, akik értékelik a közoktatási intézményeket/iskolákat sabb azonosítása ham (a résztvevők összegyűjtik az értékelőket: pedagógusok, diákok, szülők, fenntartó, állam stb.) Az iskolák és környezetük/kapcsolatai k feltárása. Fejlesztendő készségek: összefüggések meglátása, gyors reagálás Az értékelések céljának és lehetséges szempontjainak feltérképezése négy csoportban: 1. A pedagógusok lehetséges céljai és szempontjai 2. A diákok lehetséges céljai és szempontjai 3. A szülők lehetséges céljai és szempontjai 4. A fenntartó lehetséges céljai és szempontjai A célok és szem- Négy csoportpontok összegyűjtése ban kooperatív az iskola közvetlen tanulás: partnerei szemszö-  csoportalagéből. kítás,  megbeszéFejlesztendő készsélés a csogek: együttműködés, portban, elemzőkészség, ösztablókészíszefüggések meglátés tása  „egy megy, a többiek maradnak” Az önértékelés terü- Négy csoportleteinek és folyama- ban kooperatív tának, valamint az tanulás: szakindikátorrendszer és értői mozaik a partneri mérések T1 melléklet post-it, csomagolópapír, színes filctollak (vékony és vastag)

30’

30’

Az intézményi önértékelés 4 elemének megismerése: 1. Az önértékelés területei 2. Az önértékelés folyamata 3. A partneri igény- és elégedettségmérés 4. Az indikátorrendszer

D1 melléklet

46

Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben

megismerése. Fejlesztendő készségek: lényegkiemelés, összefüggések meglátása, nyitottság.

47

I. Értékelés

III. Az új tartalom összefoglalása, ellenőrzés és értékelés
Idő

Tevékenységek

Tevékenység célja, fejlesztendő készségek, képességek

Munkaformák és módszerek

Eszközök, anyagok (mellékletek)

5’

„Barátai középiskolát keresnek gyermeküknek, ajánlja egykori középiskoláját!”

A tanultak alkalma- Egyéni munka Papír, írószer. Az ajánlás sikeressége érdekében fontosnak tartott információk összegyűjtése zása egy sajátélmé- – listakészítés. nyű, gyakorlati pélönállóan. dán. Fejlesztendő készségek: elemzőkészség, kreativitás.

5’

Az egykori középiskola ajánlása a pár másik tagjának, érvelés az iskola mellett

A tanultak ellenőrzé- Páros munka se. Fejlesztendő készségek: kommunikáció, önbizalom.

5’

Visszajelzés:  a pártól az ajánlásról  a teljes csoporttól a mai tanultakról

A hallgató önálló Páros munka. D2 melléklet munkájának értéke- Frontális munlése. ka. Az értékelés fontosságának tudatosítása. Fejlesztendő készségek: kommunikáció, kritika megfogalmazása és fogadása.

48

Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben

Mellékletek a foglalkozáshoz T1 –Az intézmények értékelésének célja, az állami és a fenntartói értékelés, az i ntézményi önértékelés Az egyes közoktatási intézmények értékelésének a célja, hogy megbízható, objektív kép álljon rendelkezésre az intézmények teljesítményéről, minőségéről. Intézményértékelési tevékenységet végez:  az állam,  az intézmény fenntartója, és  maga az intézmény. Az állami intézményértékelés általában az intézmény valamely részteljesítményének összegző, megítélő értékelése. Eszköze jellemzően a tanulói teljesítménymérés, a tematikus értékelések és az állami ellenőrzések. A fenntartói értékelés célja kettős:  az intézményre vonatkozóan összegző, megítélő,  az irányítási, fenntartói feladatait tekintve pedig támogató, fejlesztő. A fenntartó által végzett külső értékelés átfoghatja az intézmény teljes tevékenységrendszerét vagy vizsgálhat csak egy-egy részterületet is. Funkciója:  információt biztosít a fenntartói tevékenység szakszerű ellátásához, a szükséges fejlesztések elvégzéséhez,  tájékoztat az intézmény számára megfogalmazott fenntartói elvárásoknak való megfelelés mértékéről,  az intézmény alapfeladatai (nevelés, oktatás) ellátásának értékelése. Területei és szempontjai: a) A tanulási eredményesség  a Nemzeti Alaptantervben és egyéb központi követelményekben meghatározott elvárások teljesülése  az intézmény pedagógiai céljai teljesülésének vizsgálata az intézmény tanulási eredményeinek tükrében. b) A fenntartói elvárások teljesülésének vizsgálata  annak vizsgálata, hogy a fenntartó által az ÖMIP-ben megfogalmazott elvárásoknak az intézmény megfelelt-e és milyen szinten, milyen mértékben.  az intézmény eredményességét befolyásoló körülmények és tevékenységek c) Az intézmény vezetője (vezetése) munkájának értékelése  a vezető tevékenysége mennyiben járul hozzá a pedagógiai program céljainak megvalósításához és a hatékony működéshez.  a vezetői feladatok ellátásának (tervezés, irányítás, értékelés, ellenőrzés, fejlesztés) vizsgálata. d) Az intézmény hatékony működése  az intézményi eredmények összevetése a ráfordításokkal. Annak vizsgálata, hogy az intézmény hogyan használta fel a fenntartó által – az intézmény számára előírt feladatainak ellátásához – átadott forrásokat (személyi, tárgyi, pénzügyi erőforrások). e) Az intézményi fejlődés, a fejlesztési terv megvalósulása, eredményei
49

I. Értékelés

az előző értékelés során megfogalmazott fejlesztési javaslatok megvalósultak-e, s mennyiben járultak hozzá az eredményesebb működéshez.

Az intézményi szintű értékelés elsődleges célja, hogy mélyebb tudást nyerjen az intézmény a saját működéséről. Az önértékelés eredményeire alapozott fejlesztéssel az intézmény eredményességének további növelése érhető el. Funkciója:  az intézmény pedagógiai céljainak a tanulói eredményekkel való összehasonlítása,  az iskolahasználók elégedettségének vizsgálata,  az intézmény pedagógiai és működési tevékenységének, folyamatainak elemzése (helyzetértékelés, problémafeltárás),  az önértékelés eredményeinek felhasználásával fejlesztések megvalósítása. (Az intézményi önértékelés az első lépése az intézményi minőségfejlesztés folyamatának.) Az intézmények legalább négyévenként végzik el az önértékelést. Az önértékelés eljárásrendjét, idejét, ciklikus rendjét, területeit, módszereit az intézményi minőségirányítási programban határozzák meg. Az önértékelés alapján az intézmények fejlesztési tervet készítenek, amely szintén a minőségirányítási program része lesz. D1. A – Az intézményi önértékelés területei és szempontjai Az intézmények legalább négyévenként végzik el az önértékelést. Az önértékelés eljárásrendjét, idejét, ciklikus rendjét, területeit, módszereit az intézményi minőségirányítási programban határozzák meg. Az önértékelés alapján az intézmények fejlesztési tervet készítenek, am ely szintén a minőségirányítási program része lesz. Az intézményi önértékelés általában az alábbi területekre és szempontokra tér ki: 1. A tanulási eredményesség  A Nemzeti Alaptantervben és egyéb központi követelményekben meghatározott elvárások teljesülése.  Az intézmény Pedagógiai Programjában megfogalmazott céljainak teljesülése. 2. Az érdekeltek elégedettsége  A partnereknek az intézmény tanulóinak eredményeivel, az intézmény által nyújtott szolgáltatásokkal, az intézmény működésével való elégedettsége. 3. Tanulásirányítás, a tanulást támogató intézményi tevékenységek  Az intézmény azon tevékenységeinek elemzése, amelyek a gyermeket, tanulót segítik tanulásában. 4. A pedagógusok tevékenysége  A pedagógusok tevékenységének, együttműködésének, kompetenciáinak értékelés e abból a szempontból történik, hogy ezek mennyire járulnak hozzá a tanulói eredményességhez. 5. Az intézmény működése  Az intézmény szervezeti működésének, a szervezet irányításának, tanulási környez etének értékelése a tekintetben, hogy megfelelő feltételeket biztosít-e a tanulási folyamatokhoz. 6. A fejlesztési terv céljainak megvalósulása  Az önértékelési tevékenység célja az eredményesség javítása, melyet az intézményi tevékenység folyamatos fejlesztésével valósít meg az intézmény. Az önértékelés tapasztalatai alapján az intézmény fejlesztési programot dolgoz ki. A kidolgozott fejlesztési program eredményeinek számbavétele, a fejlesztési folyamat értékelése része az önértékelési tevékenységnek.
50

Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben

D1. B – Az intézményi önértékelés folyamata Az intézmények legalább négyévenként végzik el az önértékelést. Az önértékelés eljárásrendjét, idejét, ciklikus rendjét, területeit, módszereit az intézményi minőségirányítási programban határozzák meg. Az intézményi önértékelésben általában részt vesz az intézmény valamennyi munkatársa, azaz minden pedagógus és nem pedagógus fő- és részfoglalkozású dolgozója. Az önértékelés legfontosabb lépései a következők: 1. Az önértékelés előkészítése:  az önértékelés szervezését elvégző és az értékelés eredményét elkészítő team tagjainak megbízása,  az önértékelés ütemtervének elkészítése,  a megbízott team és a tantestület felkészítése az önértékelésre. 2. Az önértékelés elvégzése az elkészített ütemtervnek megfelelően:  az intézmény adatainak összegyűjtése,  a meghatározott módszerekkel (pl. kérdőív, klímateszt, interjúk stb.) a munkatársak véleményének összegyűjtése,  partneri igény- és elégedettségmérés, a tanulói teljesítmények eredményének és az i ntézmény további jellemző adatainak (indikátorainak) elemzése. 3. Az önértékelés eredményének meghatározása. 4. Minden munkatárs, a diákönkormányzat, a szülői szervezet és a fenntartó tájékoztatása az önértékelés eredményéről. 5. Az önértékelés eredményének összevetése az intézmény pedagógiai programjával, ha szükséges javaslat megfogalmazása a pedagógiai program módosítására. 6. Az önértékelés eredményének alapján az erősségek és fejlesztendő területek meghatározása, fejlesztési terv(ek) elkészítése. 7. Az önértékelés folyamatának értékelése, ha szükséges a folyamat szabályozásának vagy a használt kérdőívek/interjútervek módosítása. 8. Az önértékelés elvégzése során keletkezett dokumentumok (pl. kitöltött kérdőívek) biztonságos tárolása, ill. megőrzése. D1. C – A partneri igény- és elégedettségmérés A közoktatási intézményeknek versenyképességük megőrzése és a jogszabályoknak való megfelelő működés érdekében meg kell valósítaniuk a partnerközpontú működés legfontosabb alapelveit. Ennek érdekében meg kell határozniuk, azaz azonosítaniuk kell legfontosabb partnereiket, továbbá szabályozniuk kell a meghatározott partnereik igényeinek megismerésével és elégedettségének mérésével kapcsolatos folyamataikat. Az intézmények partnereire vonatkozóan az alábbi csoportosításokat használjuk: külső, ill. belső partnerek; közvetlen vagy közvetett partnerek. Külső partnerek pl. az intézmény fenntartója, az azonos településen lévő további közoktatási intézmények, a helyi könyvtár, szakképző intézmény esetén a gyakorlati képzést biztosító üzemek és vállalatok, belső partnerek: az iskola pedagógus és nem pedagógus dolgozói, diákok, szülők. Kiemelt fontossággal bírnak az intézmények közvetlen partnerei, mint pl. az iskola pedagógus és nem pedagógus dolgozói, diákok, szülők, a fenntartó, a megelőző és következő iskol a51

I. Értékelés

fokozat intézményei (általános iskola esetén a beiskolázási körzet óvodája és a helyi középi skolák). A közvetett partnerek intézmények sajátosságaiból adódóan nagyon különbözőek lehetnek: pl. a helyi könyvtár, a tanulói ebédet biztosító vállalkozás, a településen található további közoktatási intézmény (de pl. a tanulók elhelyezését biztosító kollégium közvetlen partner), a helyi pedagógiai intézet, helyi vállalatok stb. Az intézményeknek időről időre azonosítaniuk kell legfontosabb partnereit, meg kell határo zniuk a velük való kapcsolattartás felelősét, módját, formáját és gyakoriságát is. Az azonosított partnerek esetén rendszeresen mérni kell az intézménnyel kapcsolatos igényeiket és elégedettségüket. Az elégedettség mérése során fel kell tárniuk a partnerek elégedettségének, illetve elégedetlenségének okait is, illetve az abból következő lehetőségeket a javításra, változtatásra. Az igény- és elégedettségmérés legáltalánosabban elterjedt módszere a kérdőív és az interjú. A mérés meghatározása után szükséges az intézmény erősségeinek és fejlesztendő területeinek meghatározása valamint a fejlesztések megvalósítása érdekében fejlesztési (intézkedési) tervek kidolgozása. A partneri igény- és elégedettségmérés eredményei fontos részét képezik az intézményi önértékelésének, adatokat és véleményeket biztosítanak ahhoz. D1. D – Az intézmény indikátorrendszere Bármely szervezet önmaga által végzett értékelésében kiemelt szerepe van az intézmény működéséhez kapcsolódó eredmények számszerű értékelésének. Ennek az értékelésnek fontos eleme az adatok idősoron történő elemzése, valamint az intézményi eredmények más szervezetekkel történő összehasonlítása. Ezt teszik lehetővé az indikátorok. Ugyanakkor, az egyes indikátorok önálló számszerű értékelése, más intézmények eredményeivel történő összehasonlítása nem minden esetben ad valós képet az intézmény teljesítményéről. Míg egyes indikátorok önállóan is értelmezhető információkat hordoznak, addig más indikátoroknál csak további háttérmutatóval együtt lehet következtetéseket levonni az intézmény eredményességével kapcsolatban. Ezért nagyon fontos, hogy az intézmények ne csupán egy-egy adatot ragadjanak ki, hanem az indikátorok rendszerét elemezzék az intézmény teljesítményének a megítéléséhez. Az indikátorok adott vizsgálati szempontokhoz rendelhető számszerű mutatók. Az indikátorok funkciója kettős:  alkalmasak egy adott állapot leírására,  a vizsgálati/értékelési szempontok állandósága mellett alkalmasak a változások irányának és mértékének megítélésére. A közoktatási intézmények szempontjából indikátorról akkor beszélünk, ha ezek az intézmény valamely szintű céljaihoz kapcsolódnak. Az indikátorok mérik a cél elérésének mértékét, a céloktól való eltérés irányát és mértékét, illetve a célnak való megfelelés fokát. Az egyes közoktatási intézmények indikátorrendszerének célszerű illeszkednie:  a jogszabályokhoz,  a fenntartói elvárásokhoz

52

Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben

 az országos mérési és értékelési rendszerhez, annak érdekében, hogy az eredmények összehasonlíthatóak legyenek másokkal, valamint  az intézmény által meghatározott célokhoz. Amennyiben például az iskola Pedagógiai Programjában megfogalmazott célja az emelt szi ntű informatikaoktatás, akkor szükséges a cél megvalósulását igazoló indikátorok gyűjtése. Lehetséges indikátorok:  az egy tanulóra jutó számítógépek száma,  ebből az internet kapcsolattal rendelkező számítógépek száma,  a szoftverfejlesztésre fordított források összege,  az informatikaórák száma évfolyamonként,  az emelt- és középszintű informatika érettségit tevő tanulók száma és a vizsgák eredménye,  az év végi informatika osztályzatok átlaga évfolyamonként stb.

53

............................. A társam ajánlásának erősségei voltak az alábbiak:.................................. . röviden egészítse ki a mai órán tanultak alapján az alábbiakat! A legfontosabb............. Az ajánlott iskoláról amit még szívesen megtudtam volna: ....................................................................................................................... röviden egészítse ki társa iskolai ajánlása alapján az alábbiakat! Az ajánlott iskoláról a legfontosabb információ............................................... Amit a mai órán másként tettem volna: ......................................................................I........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .............................................................................................................................................. ............................................................................................ Válaszait köszönöm! 54 ............................................................................................................................................... ....................................................................................... ............................... ....................................................................................................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................. Értékelés D2 – Hallgatói visszajelző lap Kérem......... amit ma megtanultam: ....................................................................................................................................... ...................................................................................... .......................................................................................... A mai órán a legjobb az volt: ............................................................................................................................................................................................... ................................ Kérem....................................................................... ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ........... ..... ......................................................................................................................... ................................................................................... amit megtudtam: ............................. ................

annak (azoknak) jellegzetes értékeivel. A diákcsoporton és az osztályában tanító tanárok csoportján túl tagja a tantestületnek és folyamatos kapcsolatban van (kellene. mert a szülők csoportja leképez egy korántsem homogén. És már itt is az ötödik. amelyek kiváltják az osztályfőnöki munkát vagy támogatják azt (patrónus. nevelésére nyílik lehetőség d irekt és indirekt nevelési módszerekkel egyaránt A foglalkozás tartalma: Ismerkedés az osztályfőnöki feladatokkal Az osztályfőnöki munka preferenciáinak átgondolása Az osztályfőnöki munka iránti elkötelezettség erősítése Új szerepek. hogy az osztályfőnök milyen mélységű és minőségű munkát áldoz az osztályára  az osztályfőnöki szerep nem korlátozódik az osztályfőnöki óra megtartására  osztályfőnökként az egész osztályközösség együttes formálására. így az osztályfőnöki t evékenység keretei is elbizonytalanodtak. kultúráival. nagymértékben egyéni invenció kérdése. a helyi közösséget (közösségeket).) A foglalkozáson tanultak átismétlése. Pedagógus-szerepek II. Osztályfőnöknek lenni – Fehér Márta 20-24 fő (5-6 db. hogy legyen) a szülők csoportjával.” Kádár Judit A foglalkozás célja: ismerkedés az osztályfőnöki szereppel és feladatokkal. segítő pár stb. hogy:  a NAT bevezetésével megszűnt az osztályfőnöki órák kötelező tanterve. mentor.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben II. 1. élményszerű átgondolása Ajánlott létszám: Ajánlott időkeret: A foglalkozás közvetlen célja: 55 . Tudatosítani a hallgatókban. 4 fős csoport) 90 perc „… az osztályfőnök legalább négyféle csoport határán áll. konfliktusaival együtt. hagyományaival. de nagyon jelentős csoportot.

fejezet 56 . Az értékeléssel kapcsolatos javaslatok:  A foglalkozás célja az osztályfőnöki szereppel való ismerkedés mellett a pedagógus identitás formálódásának támogatása. módszerek):  A kooperatív csoportmunkához véletlenszerűen heterogén csoportokat hozunk létre. eszközfelelős). A foglalkozás megtartásához szükséges eszközök. valamint arra is. Pedagógus szerepek. hogy alkalmassá váljon 5 -6 db. megerősítőbb jellegű értékelésre.: Fehér Márta. hogy a hallgatók körbe üljenek. hitelesség Konstruktív self-érzékelés Pozitív önértékelés Információkezelés Kritikai gondolkodás Kapcsolódási pontok: Módszertani javaslatok Időfelhasználással kapcsolatos javaslat: a foglalkozást célszerű szünet nélkül megtartani. P edagógus-diák kapcsolata c. SuliNova. amivel a plakátokat fel lehet tenni a falra A foglalkozás megtartásához szükséges oktatási segédanyagok. Éppen ezért a foglalkozást tartó tanár törekedjen minél személyesebb. szóvivő.II. 2005. szükséges és ajánlott szakirodalom  Például (Pedagógusok gyakorlati példái a személyközpontú szemlélet iskolai megvalósítására). színes filctollak  gyurmaragasztó. szerk. értékelő mozzanatoknak különös jelentősége van. az egyéni felelősség hangsúlyozásának érdekében választhatunk a csoportokon belül különböző felelősöket is (pl. melyet úgy rendezzünk be. munkaformák. anyagok:  kópéláda  csomagolópapírok  vastag. témafelelős. időfelelős. terepek A kompetenciafejlesztés fókuszai: Identitás. teremigény:  A foglalkozáshoz egy átlagos méretű osztályterem szükséges. amelyben a visszajelzéseknek. teremelrendezés. Tér. 4 fős csoport munkájához. Az egyes tevékenységek szervezésével kapcsolatos javaslatok (csoportok. Ez érzékeny és hosszú folyamat.

asszociációs lánccal beszélés gasztó. Mi tartozik az osztályfőnökre. mindenki mond egy olyan tulajdonságot. Aduprint–Iskolafejlesztési Alapítvány. OKI.  Kézikönyv osztályfőnököknek. te egy jó osztályfőnököt jellemez. és mi nem? (www. szerk.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben  Fenyő D.és iskolaelméleti gyakorlatok c. Ráhangolás a témára Frontális meg. (Eötvös József Könyvkiadó.ofoe. szerk. A tanár csomagolópapírra írja az elhangzott szavakat. Ráhangolódás. Dinasztia Kiadó. Húsz tézis az osztályfőnöki munkáról. 1998  Czike Bernadett: A pedagógusszerep változása c.) Foglalkozásvázlat I. Világbanki Szakközépiskolai Projekt. Budapest.: Szekszárdi Júlia. anyagok (mellékletek) 5 A hallgatók körben ülnek.Csomagolópapír. 2002. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. gyurmaraEgymásnak adva a szót.: Szekszárdi Júlia. Budapest. fejlesztendő készségek. 2009. kutatási beszámolója. György: 44 tanács osztályfőnököknek. 57 . módszergyűjteménye (Okker Kiadó.hu  Kósáné Ormai Vera: A mi iskolánk.ofoe.  Az Osztályfőnökök Egyesületének honlapja: www. 1995. toll.hu)  Nevelési kézikönyv nem csak osztályfőnököknek. amely szerin.  A foglalkozások javasolt időkerete – a csoport egyedi igényeitől függően – változtatható. 2006  Trencsényi László: Nevelés. a feldolgozás előkészítése Idő Tevékenységek Tevékenység célja.

zetkészítés mertetés technikájának Egyéni munka leírása Kooperatív T2. vastag filctoll. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. majd mindenki számára jól látható helyre kiragasztják a teremben és csoportonként ismertetik 58 .T1 – az portalakítás INSERT jegyFrontális is.be. megvitatják az olvasottakat Kooperatív Kópéláda tanulás – cso. anyagok (mellékletek) 10’ Véletlenszerű csoportalakítás képekkel – 4 fős csoportok alakulnak Ismerkedés az oszfeladaSzekszárdi Júlia: Osztályfőnöknek lenni a mai iskolában című előadásának ösz. D1 – Szektanulás – meg.a hallgatók egyénileg elolvassák a cikket és jegyzetelik A csoporton belül összehasonlítják a jegyzeteket. a legfontosabb gondolatok kiemelése:  a tanár ismerteti az INSERT jegyzetkészítés technikáját  . hogy az olvasott cikknek melyik az öt legfontosabb gondolata.csomagolópaszámoló pír. Az új tartalom feldolgozása Idő Tevékenységek Tevékenység célja. előadásának összefoglalója a hallgatók létszámával megegyező példányszámban Kooperatív Csoportonként tanulás . Pedagógus szerepek. fejlesztendő készségek. gyurmaragasztó 10’ 5’ A csoporton belül megállapodnak abban.szárdi Júlia: beszélés Osztályfőnöknek lenni a mai iskolában c.II.tályfőnöki tokkal szefoglalójának elolvasása és megbeszélése. terepek II. ezeket plakátra írják.

beszélés Csoportonként a kiválasztott első öt legfontosabb tanács ismertetése.. lezettség erősítése megbeszélés 2megoldások keresése a felvetett problémákra. majd a csoporton belüli megbeszélést követően csoporton. összesen kétféle állítássor van). közösen elolvasni. II. D3 – Az osztályfőnöki munkával kapcsolatos állítások I. Csoportszóforgó T3. Majd a két csoport megbeszéli a két sorozat állítást és az ellenérveket. – összesen a hallgatók létszámával megegyező példányszámban 25’ A csoportok az osztályfőnöki munkával kapcsolatos állításokat tartalmazó lapo. azután a szomszéd csoporttal 2 csoport kö(akinek másik állítássora van) kicserélni az érvekkel.Kooperatív ként kell számozással meghatározni a fontossági sorrendet az osztályfőnöki nak átgondolása tanulás – megmunkával kapcsolatos tanácsok között. D2 – az osztályfőnököknek szóló tanácsok listája a hallgatók létszámával megegyező példányszámban T4.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben 15’ Minden hallgató megkapja az osztályfőnököknek szóló tanácsok listáját. megoldásokkal és cáfolazött tokkal ellátott papírokat. megoldásokat 59 .Az osztályfőnöki Kooperatív kat kapnak (2-3 csoport egyformát.munka preferenciái. Az osztályfőnöki Egyéni munka Először egyénileg.tanulás– megbeszélés majd A feladat: először csoporton belül érveket gyűjteni az állítások megcáfolására. munka iránti elköte.

Pedagógus szerepek. vastag filctoll. beszélés másnak adva a szót mondanak egy – egy olyan tulajdonságot. Az új tartalom összefoglalása.II. a fogbeszélés lalkozásra elMelyek azok az elemek. 5’ Zárásként a hallgatók egymás után befejezik a mondatot: A foglalkozás lezá. gondolatok az otthon olvasott szövegekben. A foglalkozáson Frontális megA foglalkozáson szerzett ismeretek és tapasztalatok alapján a hallgatók eg y. gyurmaragasztó. A tanár csomagolópapírra írja az elhangzott szavakat a már összegyűjtöttek mellé. D4 – Két osztályfőnök egy csárdában A patrónus Segítő rendszer pár- 5’ A hallgatók körbe ülnek. fejlesztendő készségek.Frontális megbeszélés „A foglalkozáson az keltette fel leginkább az érdeklődésemet az osztályfőnöki rása munkával kapcsolatban…” 60 . az információk in. ellenőrzés és értékelés Idő Tevékenységek Tevékenység célja.élményszerű átgondolása tük egy jó osztályfőnököt jellemez és a foglalkozás elején nem hangzott el. amelyek szerin. anyagok (mellékletek) 10’ Az előzetes házi feladatként kapott szövegek feldolgozása.tanultak átismétlése. terepek III. A foglalkozás elején használt csomagolópapír az összegyűjtött tulajdonságokkal. tanulás – meg.kiadott. amelyek a alkalmazása olvasott házi hagyományos osztályfőnöki munkában is hasznosíthatók? feladatok: T5. tanultak elmélyítése. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök.A foglalkozáson Kooperatív Előzetesen tegrálása a foglalkozáson tanult ismeretekbe.

mutassuk be a használni kívánt szimbolikus jeleket. saját értékviláguk kiépítésében. Ennek következtében eredeti fénye jócskán megkopott. Olyanokkal. részben pedig azért. melynek s orán olvasás közben a szöveget saját megértésünknek és tudásunknak megfelelően oldalszéli szimbolikus jelekkel látjuk el az alábbiak szerint: √ az olvasottak megegyeznek előzetes ismereteimmel vagy feltételezéseimmel. az eredeti tartalomtól részben idegen elemekkel. mert az ezeknek való megfelelés kényszere meggátolta őket abban is. Az átformálódás ellenére léteznek ma is olyan „hagyományos” elemek. hogy a tanulók olvasás közben nyomon kövessék saját megértési folyamataikat. + az olvasottak új információt tartalmaznak számomra. Részben azért. miközben olvasásuk aktív. akiknek alkalmuk volt diákkorukban klasszikusan jó osztályfőnökökkel találkozni. A nyolcvanas évek pedagógusai mindenesnek. ha az olvasó azt szükségesnek véli. a szülőkkel kialakítandó kapcsolatba. Az INSERT hatékony eszköz. természetes pedagógiai igényből fakadó jelentésére már csak azok emlékeznek. kognitív. * az olvasottakról kiegészítő információ jutott eszembe.  Az osztályfőnök a rábízott kortárscsoportot: az osztályt mint nevelési tényezőt a szociális képességek fejlesztését segítő gyakorló terepet működteti. hogy olvasás közben használják a jelölést a szöveg margóján! Természetes. és a megváltozott körülmények alapjaiban formálták át az osztályfőnökkel szemben támasztott követelményeket. majd párban. ? az olvasottak további kutatásokra vagy kérdésekre ösztönöznek. és az is. Ha a tanuló figyelemmel kíséri saját megértésének folyamatát. és többségük igen rossz lelkiismerettel élte meg a gyakran irreális követelményeket. az információkat aktívan kontextualizálja. Az olvasás megkezdése előtt ismertessük a tanulókkal az INSERT eljárás lényegét.  Osztályfőnöki feladat volt és maradt a diákok segítése a jelenben történő eligaz odásban . Az eredeti. amely már csak töredékeiben emlékeztet eredeti formájára. metakognitív eseménnyé válik. hogy mar adéktalanul eleget tegyenek valódi pedagógiai teendőiknek. T2. illetve eltérnek azoktól. Ez a funkció a történelmi-politikai változások következtében a 80-as évek közepére agyonterhelődött egyéb. csoportban vagy közösen megbeszélhetik (megbeszélhetjük) az olvasottakat. – az olvasottak ellentmondanak előzetes ismereteimnek vagy feltételezéseimnek. amelyeket továbbra i s az osztályfőnöki tevékenység meghatározó részeinek tekintünk:  Iskoláinkban jelenleg az osztályfőnök jelenti a személyesség garanciáját. számba vegyenek további tanulási indítékokat. akik képesek voltak személyességet vinni az osztállyal. a nevelés egyszemélyi letéteményeseinek érezték magukat. mert ezekhez hiányoztak a megfelelő feltételek. 61 . interaktív jegyzetelési eljárás. Az eljárás segítségével az elmélyült figyelem mindvégig fenntartható. hogy nem szükséges minden sor végén jelet tenni. hagyományos szerep. mely lehetővé teszi. az egyes gyerekekkel. A szöveg feldolgozása után a tanulók saját jelöléseik alapján készíthetnek táblázatot. hogy egy sorba több jel is kerülhet. D1 – Szekszárdi Júlia: Osztályfőnöknek lenni a mai iskolában (az előadás összefoglaló leírása) Az osztályfőnök több mint 150 év (1849) óta létező.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Mellékletek a foglalkozáshoz T1 – A jegyzetkészítésnek újszerű módja: az INSERT eljárás Az INSERT a metakognitív folyamatokat segítő. Az elmúlt csaknem negyed évszázad alatt ez a tendencia felerősödött. és kérjük meg őket arra.

az iskolai nevelés ügyének elkötelezettjei személyesen is megvitatjuk gondjainkat. hogy nincs előírható. rangsoroljon. Az elvárások. A világ. de az már a mi felelősségünk. az osztályprogramok szervezése egyre több akadályba ütközik (pénzhiány. Túlnyomórészt rajtunk múlik az osztály egészével és az egyes tanulókkal. Az osztály összetétele általában véletlenszerűen alakul. saját személyisége hitelét megőrizve alakítsa ki működőképes nevelési programját. S végül. A pedagógus egyre gyakrabban tapasztalja. jelenségekhez. Nem csupán rajtunk múlik. rajtunk múlik. igényeit szem előtt tartva. Ennek alakításában sokat segíthetnek a megalapozott pszichológiai. amelyben a felnőttek is nehezen ismerik ki magukat.és társadalmi szintű) történések hírei a korlátlan információáramlás idején mindannyiunkhoz elérnek. részleteiben megtervezhető tananyaga. szociológiai. de aminek a formálódásában szerepet játszhatunk. hogy mi az. az életkori sajátosságoknak megfelelően porciózni. (Az előadás elhan g- 62 . hogy ezek között mérlegeljen. a szülők nagy része bizalmatlan az iskolával. a konstruktív problémakezelés és a reflektivitás. Egyre nehezebb a személyes kapcsolat kialakítása a gyerekekkel. szaporodnak a tanulási. ami: 1. hogy a gyerekeket foglalkoztató kérdésekre nyitottak legyünk. hogy esélyünk legyen az eredményes munkára.II. Pedagógus szerepek. tapasztalatait. s beépülnek az egészen kicsi gyerekek világképébe is. A gyerekek gyakran egymással sem szolidárisak. az együttműködés. megosztjuk sikereink. szükség van arra. eltérő szükségletek stb. Példák a három változatra: 1. ellátása lényegesen több spontaneitást. pedagógiai ismeretek.). Vitathatatlan azonban. de szerepünk és felelősségünk van az iskola nevelési programjának kialakításában. reflektivitást igényel. tudomást kell vennie arról a világról. képességek. kudarcaink élményeit. mint egy-két évtizeddel ezelőtt. a rábízott tanulók szükségleteit. Senki sem veszi le a pedagógusról a felelősséget. konfliktusok esetében. ha mi. s miként viszonyuljunk ezekhez a tényezőkhöz. Ha a pedagógus nem csupán az osztály adminisztratív ügyeinek intézője kíván lenni. hogy végül hogyan alakul és működik. hogy miközben hitelesen képviseljük saját értékeinket. közvetíthetünk problémák. a pedagógusokkal szemben. amelyek kereszttüzében a dolgát tennie kell. Befolyásolni tudjuk az osztályunkkal foglalkozó pedagógusok és az osztály kapcsolatát. hogy az adott „szociális kényszerképződmén yből” sikerül-e az egyes gyerekek fejlődése szempontjából optimális közeget formálni. meghallgassuk a véleményüket. terepek E hagyományos teendők azonban mást jelentenek ma. a felelős döntés képessége. magatartási gondok. 2. a társadalom alakulásába kevéssé szólhatunk bele. mely ismeretek és kompetenciák elsajátítására van szükségünk ahhoz. folyamatos dialógust folytassunk velük ezekről. Mivel nincs módunk ezeket szelektálni. rugalmasságot. nem rajtunk múlik. az eredményes kommunikáció. 2. A személyes és szociális kompetenciák közül kiemelésre érdemes a megfelelő önismeret. sok esetben egymásnak is ellentmondanak. E feladat elvégzéséhez célszerű tisztázni önmagunk számára. Itt máris szembekerülünk az erkölcsi nevelés sokat vitatott és máig megoldatlan problémakörével. Az osztályfőnöki feladatkör sajátossága – szemben a szaktanári funkcióval –. tőlünk függetlenül alakul. Mégpedig olyan módon. nem erőltetjük rá tanítványainkra mindenáron saját igazunkat. hogy korábban bevált módszerei rendre csődöt mondanak. körülményekhez. hogy a makrostrukturális (világ. időhiány. 3. A felvetett problémák megoldását nagyban segítheti. amelyben élünk. 3. de nem utolsó sorban nagyon nehéz a gyerekeket eligazítani egy olyan világban. ütköztessük a sajátunkkal. Ez az elsődleges célja a jelenlegi rendezvénynek is. valamint a szülőkkel lezajló interakció minősége.

alig számszerűsíthető.osztalyfonok. ha minden az osztályfőnöki órára tartozik. Országos Osztályfőnöki Konferencián. Ha semmi nem kötelező. igényesek számára).hu/cikk. minősége azonban szinte egyáltalán nem. november 26-án. Ez hatalmas szabadságot adott.  A rendszerváltás idején megszűnt az osztályfőnöki órák kötelező tanterve. aki szidja a gyerekét! Lehetőleg minden konfliktust azonnal meg kell oldani! Nem szabad a haragot sokáig cipelni! A tanár a felnőtt! Önelemzés. D3 I. ÁLLÍTÁSSOR  Az osztályfőnöki munka egész környezete az elmúlt húsz évben megváltozott. a magánszféra és az emberi jogok határozottabb érvényesítése miatt az iskola beleszólási lehetősége a diákok életébe határozottan csökkent. kérjen segítséget más szakembertől! Szét kell választani az erkölcsi vétséget. ezért az osztályfőnöki munka is elbizonytalanodott. D2 – Az osztályfőnököknek szóló tanácsok listája                    T4. 2004.  Az osztályfőnöki munka – ha valaki lelkiismeretesen végzi – rendkívül időigényes. és bármit mond.php?id=668 . http://www. ő a minta a diákjai számára! Nem szabad visszaélni semmiféle bizalommal! Nem szabad a szülőket megszégyeníteni! Nem az a jó szülő. ami neki fontos! Tágítsa ki az iskolát! Ha kell. önkorrekció! Legyen bátran ember! Legyen bátran önmaga! Keresse meg az örömöt az osztályfőnökségben! Csinálja örömmel! 63 . felelősségteljesek. mit vállal és mit nem! Legyen tisztában vele: bármit tesz. önvizsgálat.j13#j13 Támaszkodjon az együttes élmény erejére! Támaszkodjon az osztály öntevékenységére. Az osztályfőnök azt mutassa meg az osztályának. a magatartásbeli zavart és a különböző értékrendek eltéréseit! Tudomásul kell venni: minden generációnak megvan a maga szubkultúrája.  Az osztályfőnöki munka nehezen mérhető. akkor minden lehet kötelező. akkor semmi nem tartozik igazán rá. ÁLLÍTÁSSOR  Az osztályfőnöki munka nagyon nagy pszichikus terhet jelent a tanárok többsége számára (és leginkább a lelkiismeretesek.  Az iskola és a család közötti viszony megváltozása. A munka mennyisége még csak-csak számon tartható.  Az osztályfőnökség elsősorban adminisztratív feladattá válik. ugyanakkor el is bizonytalanította az osztályfőnöki szakmát és az osztályfőnöki órákat. az osztály önmozgására! Minél több információt kell adni a gyerekeknek! Teremtsen biztonságot! Adja meg az osztálynak a szabadság levegőjét! Döntse el.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben zott az „Elvárások kereszttüzében” című IV.) T3. II.

ha ez mindkettejükről elmondható. A megosztott felelősség elvének érvényesítése lehetővé teszi. osztályprogramokon. hogy van kivel végiggondolni a döntéseket.II. hogy a pedagógiai koordinátor először egyenként beszélget azokkal a tanárokkal. az osztályfőnöki munkában még tapasztalatlan. terepek  Az osztályfőnökök mögött nem áll konkrét szakmai háttér. Erre született a két osztályfőnökös modell. szavazatával megerősíti az osztályfőnökpárok beiktatását vagy megvétózhatja azt. bár ez sajnos nem mindig érvényesíthető. Fontos szempont. hogy a lehetséges jelöltek közül kivel dolgoznának szívesen. T5. Ugyanakkor bizonyos pedagógiai helyzetek kezelésénél óriási könnyeb bség. és ideális esetben ketten együtt a felvételiként szolgáló személyes beszélgetéseken és csoportfoglalkozásokon már az osztályuk összes tanulójával megismerkednek. máskülönben kooperációjuk nem igazán lehet példaértékű. Ennek felosztásáról a párok maguk egyeznek meg. elvárásnak nem lehet mindig megfelelni. Egyfelől a diákok számára kézzelfogható mintáját adja az együttműködésnek. termékeny vitának. hogy a diákok szemtanúi legyenek különböző értékrendek ütköztetésének. Mindig mindketten jelen vannak az osztálykirándulásokon. Ennek megszokott rendje az. ha a saját családi környezetükből hiányzik ez a minta. habár erre eddig még nem volt példa. Ez a modell nagyon hatékonynak bizonyul a mindennapi pedagógiai munkában. hogy legalább az osztályfőnökpár egyike tanítsa az egész osztályt – persze az a legjobb. Bár az összes szempontnak. lehet. ezért ennek megfelelően célszerű felosztani a feladatokat. akik a következő évben osztályfőnökséget vállalhatnak. Mind az iskolavezetésnek. Ezért törekszünk arra. és figyelembe kell venni bizonyos szempon tok érvényesülését. Csak az osztállyal kapcsolatos háttérfeladatokat osztják meg a maguk ízlése szerint. osztályidőkön. A felvételiztetésnél mindketten jelen vannak. Amennyiben ez a munkamegosztás nem sikeres. A tanév közepén összeálló párok már a felvételik előtt megkezdik a közös munkát. A pedagógusok értekezlete. A megfelelő számú aspiránssal arról is egyeztet. Pedagógus szerepek. Pályakezdő. illetve az iskola rendszerét még kevéssé ismerő tanárokat nem szerencsés párosítani. Hosszú párválasztási időszak előzi meg az osztályfőnökpárok létrejöttét. Az iskolai lét talán legmeghatározóbb eleme az osztályközösség. az esetleges konfliktusok kezelésének a felnőttek között még akkor is. Ideálisnak tartjuk az egy férfi-egy nő osztályfőnökpárt. Adott a közösen elvégzendő feladatmennyiség. hiszen minden osztályfőnöknek megvannak a maga erősségei és gyengéi. hogy kölcsönös szimpátia esetén e nélkül is létrejön. amilyen az egyes szaktárgyak mögött áll. pillanatnyi hangulatai befolyásolnak súlyos döntéseket. Az adminisztratív többletmunka elvégzésében is nagy segítség a munkamegosztás. a Huhogás. hogy az osztály amolyan másodlagos családként működjön a diákok számára. hogy kialakuljon egy pár. A két osztályfőnöknek képesnek kell éreznie magát az együttműködésre. erre vonatkozó külső utasítás nincs. és konfliktusok adódnak az osztályfőnökök 64 . D4 Két osztályfőnök egy csárdában „Minden osztálynak két egyenrangú osztályfőnöke van. amiről pontos leírás készül. de ettől ezek még fontos törekvések. Így nem egyetlen személy elfogultságai. Adott esetben ez az egyeztetés nem szükséges ahhoz. mind a pedagógusközösségnek el kell fogadnia az adott jelöltekből kialakuló párokat. Az osztályfőnökpárok maguk alakítják ki a munkamegosztásukat.

személyiségének megfelelő pedagógiai eszközökkel segíti őket a világ megismerésében. az együttműködési formák kialakításában. Ki is ez? A patrónus amolyan iskolai szülő. aki a gyerekek életkorának. Idősebb barát. az eddig Magyarországon létező iskoláktól eltérő programú iskoláról. adottságaik megismerését. amelyek megtartó erővé tudnak válni a kamaszkor és a felnőtté válás nagyon problematikus időszakában. az értékelési rendszerről és a szabadidős programokról. illetve hat év elteltével a végzős diákok szüleivel is megismétlik. A patrónus pedagógus. Szakember. érintkezési pontokat.” Bíró Ágota (Közgazdasági Politechnikum) A patrónus „1987-ben. Az iskolánkban a hagyományosnál nagyobb felelősséggel jár az osztályfőnöki munka. csoportépítéssel. hogy az osztályfőnökök minél pontosabb képet alkothassanak a diákok szociális helyzetéről. Negyedévenként. Az egész nyitótábor igazából ismerkedés. terveiről. Mindnyájan úgy gondoltuk. problémáiról. A patrónus szakemberként. amelyekben a leginkább segítségére lehet a gyerekek fejlődésének. Meg kell találnia az okat a kapcsolatformákat. ellenőrizze. 65 . illetve az iskola pszicho-pedagógusához fordulhatnak segítségért. akinek majd az iskolai szülője lesz. segí tse. támogatja. támogassa. hogy a két osztályfőnöknek van arra esélye. A patrónus is megismeri valamelyest az öt napos együttlét alatt azt a 8 – 10 gyereket. magatartását. aki segíti a gyereket. hogy sz oros együttműködés alakuljon ki a diákok családjával. az elsők között szerepelt az osztályfőnöki funkció. A gyerekek és a hat patrónus különböző helyzetekben vannak együtt. hogy nevelje. amikor még csak beszélgettünk egy új. a nekik leginkább alkalmas tevékenységformák. ez csak úgy működhet. hogy segítse a tanulók önismeretének kialakulását. De ugyanez elmondható fordítva is. amelyek előremozdíthatják a diák pozitív változásait. az értékek megtalálásában. Ezekben az értékelésekben megpróbálnak olyan kérdéseket felvetni. Mik az osztályfőnökök feladatai? Az iskolába sikeresen felvételiző diákokkal már májusban előzetes találkozót szerveznek. szükség esetén szigorú ellenőr vagy pszichológus. ezért nagyobb anyagi megbecsülésben részesülnek az osztályfőnökök. tanítsa. de teljes személyiségével részese a gyerekekkel való kapcsolatának. akik őt patrónusuknak választották. Az osztályfőnökök megszervezik a kötelező évkezdő t anulmányi kirándulások programját. hogy ha egy pedagógus felelősen akar együttműködni a diákokkal. ha jól meg akarja ismerni a rábízott gyerekeket. szerep megváltoztatása. Fontos.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben között. személyiségfejlesztéssel foglalkoznak az osztályidőkön. a pedagógiai koordinátorhoz. Az első év elején a nyitótáborban a gyerekek a saját patrónusukat a teljes képzési időszakra választják az évfolyammal dolgozó hat tanár közül. valamint ellátják az adminisztratív feladatokat. számon kéri botlásait. ha kis létszámú csoportja van. A nyitótábor végére minden gyerek szerez valamilyen benyomást arról a tanárról – a patrónusáról –. ezért az osztályfőnökök minden tanulmányait megkezdő diák szüleivel leülnek egy hosszabb beszélgetésre. tájékoztatja. Így találtuk ki a PATRÓNUSt. a követelményekről. Ezt a beszélgetést négy. részt vesz döntéseiben. közösségben betöltött szerepét. hosszabb távon életpályájuk kiválasztását. aki végigkíséri az egész iskolai életét. a normák. Úgy gondoljuk. akinek az a dolga. A patrónus feladata. Ennek célja. hogy olyan közösségeket építsen. A patrónus pedagógus. Ezzel egy időben a diákok szülei tájékozódhatnak a Politechnikum képzési rendszeréről. illetve a hatosztályos modellben havonta és félévenként szövegesen értékelik a diákok tanulmányi előmenetelét. képviselje azokat a gyerekeket.

hogy a patrónus félévente megírt szöveges értékelője valójában tükörként funkcionáljon. aki kitalálja. kallódó fiatalok. őszinte felnőtt kapcsolat. Ezt nem könnyű megszervezni. bár lehetnek közös programjaik. bánatukat. ellenőrző. Ezért működtetjük iskolánkban a segítő párrendszert. A jó és tartalmas kapcsolat kialakításához szükség van az egyéni. karácsony megünneplése. a szabadságuk határát. Egy fészekalj nem feltétlenül közösség. terepek Az egy patrónushoz tartozó gyerekeket az AKG-s szótár szerint „csibének” hívjuk. Törekszünk arra. az értékelő osztása). hosszabb-rövidebb távra célokat tűz ki a gyerek elé. a csibe-szülőik megteremtik ennek lehetőségét. a mély. nyitottság. van. ha baj van. hátrányos helyzetű. hogy az egyes gyereknek jó patrónusai legyünk. a megalapozott jó kapcsolat a szülői házzal. aki hiteles személy számukra. aki komolyan veszi és támogatja őket. miért nem csináltad. A diákok segítő párjukat a tanárok közül választják minden tanév elején. Ekkor lehetőség van az információcserére. akivel minden nap. hogy a gyerekcsoportnak kialakuljanak a közös ünnepei. A gyerek sokoldalú. Az Alternatív Közgazdasági Gimnáziumban nincs házirend. empátia. Mivel iskolánk diákjai nehéz sorsú. elvárásokat. Pedagógus szerepek. Ebben a patrónuson kívül a kortárscsoportnak is nagy szerepe van. hogy a meghatározó kortárskapcsolatok mellett legyen olyan felnőtt. Nemcsak akkor ülünk le a szülőkkel. A jó és tartalmas kapcsolat kialakítása a szülőkkel nagyon fontos. mi okoz fájdalmat mostanában. Hetente egy alkalommal összejön a fészekalj. de ez más. ez arról szól. hogy nagyon jó beszélgetések alakulhatnak ki egy-egy problémafelvetés kapcsán. Az a hely. A választás alapja a kölcsönös szimpátia és a bizalom. problémákról. de azt gondoljuk. A patrónus az a felnőtt. ha bajban vannak. a szaktanárokkal való rendszeres információcsere lehetővé teszi. sikerekről. intézményi büntetés. Az a tapasztalatunk. ahol a gyereknek meg kell találnia önmagát. Persze ennél sokszor többször beszélgetünk velük. négyszemközt folytatott beszélgetésekre is. több szempontú megismerése. am elyek a tanítási folyamatban kevésbé tudnak artikulálódni (szociális érzékenység. akire számíthatnak. A patrónusok rendszeres kéthetenkénti értekezletükön a gyerekekről beszélgetnek.). A patrónus segíti a gyerekeket abban. Az egyéni beszélgetések. számukra különösen fontos a figyelem.II. foglalkoznak a problémáikkal. hanem rendszeres alkalmakat teremtünk. problémáikat. A fészekalj tehát a kisiskolai létben a legfontosabb csoport. Arra szoktunk koncentrálni. sokféle funkcióval. Itt is lehet kötetlenebb együttlétet teremteni. az operatív kérdések megbeszélésére. Ilyenkor a gyerekek b eszámolnak egymásnak és a patrónusnak a heti eseményekről. miért sikerült rosszul stb. hogy általában hogy érzed magad. ez egyszerre normatív és védelmező közeg. vállalásaik.). legalább félévente eg yszer minden gyerekkel le kell ülnünk beszélgetni. hogy megtalálják a „falakat”. Itt olyan értékekről van szó. min szeretnél változtatni stb. Egy kicsit a család analógiánál maradva. kudarcokról. figyeljünk rá. Értékelik a napi munkájukat. türelem stb. ők alkotják a fészekaljat. számon kérjük elmaradás ait. legyenek hagyományaik (születésnapok. a problémátlan gyerekekkel ritkábban. akivel megoszthatják örömüket. ami az osztályfőnöki szerepet és munkát helyettesíti. tartsuk a kapcsolatot a szüleivel. megfogalmazza. ugyanakkor több is annál. A szülői házzal egyeztetve alakítja a gyerekek értékrendjét. feladataik. törődjünk problémáival. Ennek a beszélgetésnek nincs konkrét apropója (miért nem voltál. 66 . minek örülsz.” Harsányi Zsuzsa (Alternatív Közgazdasági Gimnázium) Segítő párrendszer „A kamaszok számára fontos. egyezteti az egyes gyerekre vonatkozó pedagógiai eljárásokat.

heti esetleg ritkább – beszélgetést jelent a diák és segítő párja között.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben A pár legfontosabb alapvető funkciója a diák támogatása. így a diák gondjaival. a munkatársak és a diákok térben sem különülnek el egymástól. ismerje jól személyiségét. ahol természetes közegben spontán módon valósul meg a személyes figyelem és törődés. Segítő munkaként értelmezzük magát a tanítást is. időbeosztását. biztatással. mintát mutassanak az emberi kapcsolatok. figyelemmel kísérése.) Ez az együttélés valóságos. Munkájában támogatja a stáb. tanulási problémái. A segítő munka lényeges eleme. érdeklő dolog lehet. A tanári és segítő munka nem különül el. Ez a legjobb módja egymás megismerésének. Lényeges. ügyben. Fontos. kirándulás stb. aki vállalja a segítő pármunkát. szabad bejárása van mindenkinek. illetve folyamatos visszajelzéssel támogassa azok megvalósulását. Másrészt minden olyan problémában. állapotától. hogy segítsen neki a konkrét napi lépések. az iskolai élet. élethelyzetétől függően napi. mentális. hogy leghitelesebben képviseljék életszemléletüket. életének figyelemmel kísérése. a fiatalt érintő. A diákok és mi. Visszajelzéseivel segíti a fiatal reális önértékelésének. működnek együtt (tanítás-tanulás. s támogatja annak megvalósítását. teázás. életstratégiákat. A stáb heti egy alkalommal esetmegbeszélő csoportként működik. A pár a fiatal számára biztonságos támaszt és segítséget jelent problémáinak megoldásában. Ez rendszeres – a fiatal igényétől. mentális állapota és ezek kapcsán életvezetési. E beszélgetések témája a tanulásszervezési kérdések mellett bármi. A diákoknak – ha indokoltnak érzik – bármikor lehetőségük van új segítő párt választani. élethelyzetét. alakítják ki a továbblépés lehetőségeit. Ezek közt a problémák között lehetnek életvezetési nehézségek. A segítő munka legfontosabb terepe a mindennapok közös együttléte. illetve családi vagy egészségügyi problémák. A segítő pármunka fontos terepe az egyéni beszélgetés. osztályzatok adminisztrálása). Egyszerre lássa őt a jelenben és a Tanodában eltöltött idő távl atában. Ez az együttélés ad lehetőséget a tanároknak arra. problémáival bármikor megkereshesse. A pár feladata. énképének kialakulását. Egyrészt intézi a diák tanulmányi és adminisztratív ügyeit: a fi atallal közösen elkészíti és folyamatosan nyomon követi annak személyre szabott tanulási programját (tanulási program megtervezése. az őszinteség működteti. különböző élet- 67 . próbál vele közösen megoldásokat találni. spontán csoportos vagy egyéni beszélgetés. A segítő pár feladata kettős. a kommunikáció működésére. tanulási programjának helyzete. amelynek minden olyan munkatárs tagja. hogy a fiatal maga találja és fogalmazza meg a számára eredményes probléma-megoldási módokat. hiszen saját gondjait csak ő oldhatja meg. szabadidős tevékenység. hiszen a diákok és tanáraik sokféle helyzetben találkoznak. megtalálható legyen. Fontos a napi kapcsolattartás. segítő oktatók részesei vagyunk egymás iskolában zajló életének. kávézás. szünetbeli csevegés. hogy a segítő pár ismerje a fiatal életmódját. szociális kapcsolatai. hogy a segítő pár az iskolában elérhető. sport olás. az iroda („a tanári szoba”) a közösségi élet helye is egyben. lakhatási vagy munkakeresési gondok. A beszélgetések időről időre visszatérnek e témákra. aktuális problémáit. hogy a segítő pár nincs egyedül. amelyben a diák segítséget kér. egyéni beszélgetés a segítő párral. aktuális órarend. a Tanoda munkatársainak a diákokkal való bármilyen együttléte lényegében a segítés része. türelmével. problémáit és annak változásait. és közösen elemzik a változásokat. szociális és egyéb problémái kerülnek szóba. egyebek. A segítő párrendszer a kölcsönös bizalmon alapul és a személyes kötődés. amelyekre közösen keresik a megoldásokat. vizsgarend készítése. egymás elfogadása és tisztelete. Ezeken az egyéni beszélgetéseken elsősorban a fiatal iskolai jelenléte. szociális. teendők megfogalmazásában és bizalmával.

Fontos. érzelmek. és minden módon segíti azok megvalósulását. hogy a stáb a fiatalok számára inspiráló segítői közeget alakítson ki. Pedagógus szerepek. megoldására. napi problémák és konfliktusok kezelésére. A stáb ezen értékeket közvetíti a fiatalok felé. indulatok felvállalására és kifejezésére.” Szebényi Csilla (Belvárosi Tanoda) 68 . a tanulás. törekvés a problémák megoldására. terepek helyzetek megélésére. a tiszta kommunikáció. az alkotó munka. amelyben a célok megfogalmazása mellett érték a tevékenység. a továbblépésre.II. a változtatni akarás.

szülői csoportokkal alakítható kommunikáció képességének fejlesztése. hogy a szülők különböző mértékben involváltak. A kulturálisan hátrányos helyzetű („zárt kódban beszélő”) szülőkkel. a résztvevők attitűdjének formálása a témával kapcsolatban. amely szerint a szülőkkel való kapcsolattartás az iskola kötelező szolgáltatása. a kapcsolat minősége alapvetően minősíti az iskola egész működést. amelyek alkalmazkodnak a mai életritmushoz. az alaphangot me gütnie. A csoporttagok korábbi tapasztalatainak felidézése. 4 fős csoport) 90 perc A szülőkkel való kapcsolattartás alapelveinek megismerése és a kapcsolattartás lehetséges formáinak áttekintése. közös gondolkodása. információáramláshoz. 2. a fentiekben részletezett szemlélethez. Kapcsolat a szülőkkel – Fehér Márta 20-24 fő (5-6 db. de tájékoztatásuk. A szülőkkel való kapcsolattartás olyan tartalmi elemei és formái. a bizalmi viszonyt megteremtenie és fenntartania.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben II. képzettek. 69 .  A kapcsolattartásban a pedagógusnak kell a kezdeményező szerepet vállalnia. Ajánlott létszám: Ajánlott időkeret: A foglalkozás közvetlen célja: A foglalkozás tartalma: A pedagógusjelöltek előzetes elképzelései a szülőkkel való kapcsolattartásról. A szülők nevelése nem a pedagógusok feladata. orientálásuk. A foglalkozás céljai közt felsorolt alapelvek gyakorlati alkalmazása. a különböző szempontok és megközelítések felkínálása számukra igen. A foglalkozás fő mondanivalói:  Annak az alapelvnek a képviselete.  El kell fogadni. érdeklődők. különböző szociokulturális hátérrel rendelkeznek. A szülő és pedagógus kompetenciahatárainak feltérképezése. együttműködők.

II. Tér. Kapcsolódási pontok: Módszertani javaslatok Időfelhasználással kapcsolatos javaslatok: a foglalkozást célszerű szünet nélkül megtartani. 70 . ellenőrzéssel kapcsolatos javaslatok:  Amikor a foglalkozás során alkalom adódik rá. Különösen pályakezdő pedagógusok számára nehéz terület a maguknál (sokkal) idősebb szülőkkel való kommunikáció és kapcsolattartás. melyet úgy rendezzünk be. Differenciálással kapcsolatos javaslatok: a foglalkozás egy részében a munka érdeklődés szerinti csoportokban zajlik. egyéni felelősségvállalása. az egyéni felelősség hangsúlyozásának érdekében választhatunk a csoportokon belül különböző felelősöket is (pl. teremigény:  A foglalkozáshoz egy átlagos méretű osztályterem szükséges. Problémakezelés. eszközfelelős). szóvivő. anyagok:  csomagolópapírok. amelynek során nagyon fontos a pedagógus önreflexiója. amivel a plakátokat fel lehet tenni a falra. döntésképessége. Az egyes tevékenységek szervezésével kapcsolatos javaslatok (csoportok. Együttműködés. időfelelős. hogy alkalmassá váljon 5-6 db. Empátia. témafelelős. Konfliktuskezelés. adjunk a diákoknak személyes visszajelzéseket. megerősítéseket. megerősítés nagyon támogatja. attitűdöket a pozitív érték elés. Autonómia. Pedagógus szerepek. színes filctollak.  vastag. Ezeket a tulajdonságokat.  ragasztó. A foglalkozás megtartásához szükséges eszközök. munkaformák. 4 fős csoport munkájához. teremelrendezés. terepek A kompetenciafejlesztés fókuszai: Érzelmeink pontos azonosítása. Értékeléssel. fejleszti. módszerek):  A kooperatív csoportmunkához véletlenszerűen heterogén csoportokat hozunk létre.

1. játékok. fejezet  Magyar Judit: Pedagógusok és szülők játszmái (Taní-tani 1999/8. Beöthy Hanna: Szülőkkel dolgozom c. fejezet  Például (Pedagógusok gyakorlati példái a személyközpontú szemlélet iskolai megvalósítására). Budapest) szerk.)  Szabályok az iskolában. szükséges és ajánlott szakirodalom  Van más megoldás is (Alternatív módszerek a középiskolában). szerk. fejezet  Bácskai Júlia: Magánélettan 1. 2006. szerk.. 2006.: Fehér Márta (részletek: Szülői elvárások. Húsz tézis az osztályfőnöki munkáról. Frusztrált. dühös. ofoe. 37–49. old.: Papp Ágnes. PannonKlett.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben A foglalkozás megtartásához szükséges oktatási segédanyagok. SuliNova. Mi tartozik az osztályfőnökre.. szöveggyűjtemény stb.) SuliNova Kht.hu)  Sallai Éva – Szilvási Léna – Trencsényi László: Programcsomag a pedagógusok és szülők együttműködése témakörben (dramatikus helyzetgyakorlatok. P edagógus-szülő kapcsolat c. 2005.: Fehér Márta. és mi nem? (www. 71 . mint a tanár. agresszív szülők)  Fenyő D. A szülő jobb szakértője saját gyerekének. György: 44 tanács osztályfőnököknek. (Szabad Iskolákért alapítvány 210. munkafüzet. SuliNova.

képességek Heterogén csoportok Kooperatív Kópéláda alakulása. hogy saját szüleik hogyan viszonyultak az iskoidézésével ráhangolához. Pedagógus szerepek. Az új tartalom feldolgozása Idő Tevékenységek Tevékenység célja. fejlesztendő készségek. tanulás – párSaját élmények fel. lódás a témára. filctoll. A diákok visszagondolnak arra. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. sítása. terepek Foglalkozásvázlat I. A csoportokon belül párok alakulnak. anyagok (mellékletek) 8’ Véletlenszerű csoportalakítás puzzle-darabokkal (4-5 fős csoportok alakulnak). a diákok tanáraihoz. a résztvevők felállnak az asztaloktól és körbesétálva megnézik a többi csoport listáját. Ráhangolódás. A listák a foglalkozás végéig kint maradnak a falon. Empátia – beleélés a Kooperatív Csoportonként szülők helyzetébe tanulás – ke. II. ragasztó Kooperatív tanulás – képtárlátogatás  A foglalkozások javasolt időkerete – a csoport egyedi igényeitől függően – változtatható.csomagolóparekasztal pír.munka Munkaformák és módszerek Eszközök. 72 . anyagok (mellékletek) 10’ Mit várnak el a szülők az iskolától és a pedagógusoktól? Megbeszélés a csoportban.II. Minden csoport plakátra írt listája kikerül a falra. a feldolgozás előkészítése Idő Tevékenységek Tevékenység célja. Felidéznek egy olyan történetet. fejlesztendő készségek. majd közös lista készítése. A párok elmondják társuknak és viszont a történetüket. ami a téma kapcsán emlékezetes maradt pozitív Saját érzések azonovagy negatív értelemben.

Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben 5’ Milyen kételyeim.pír. ahova fel vannak írva az alábbi kérdéskörök:  Hogyan lehet korszerűen.operatív vita elolvasás. kö A szülői jelenlét színterei.Érzéseink pontos Egyéni munka lönösen – a szülőkkel való kapcsolattartás kérdésében. Egyéni munka 15’ Közös gondolkodás Kooperatív Előzetes felA résztvevők a csoportokon belül egyeztetik házi feladatként elkészített jegyz e.adat: otthoni sen kialakuló konf. Ötleteiket.tanulás – ko. A résztvevők érdeklődés szerint csoportosulnak a terem négy sarka közül az egyikbe (lehetőleg arányosan). majd az egész csoport előtt beszámolnak. amit a foglalkozás végéig megőriz. lehetőségei az iskolában zös plakát kéösszegyűjtése szítése  Szülői értekezletek tartalma. vélemények forgóval. felteiket. félelmeim vannak – a szülői elvárások átgondolása után kü. Problémakezelés Minden résztvevő saját listát készít. és ha valami nagyon fontos gondolattal ki akarja egészíteni. azok kezeléséről jegyzetek készítése a melAutonómia lékletben szeKonfliktuskezelés replő írásból 73 . akkor más színnel írhat a plakátra.a szülőkkel esetlege. 5’ A beszámolót követően mindenki odamehet bármelyik plakáthoz. filctoll portban szóÖtletek. kapcsolatot tartani velük? A szülő és pedagógus kompetenciahatárainak feltérképezése. megvitatják azokat. szervezése Együttműködés Frontális meg Milyen határokat húzhat. liktushelyzetekről és dolgozás. A foglalkozás elején alakult csoportok dolgoznak a továbbiakban. gondolataikat plakáton rögzítik. Papír. mit vállalhat a pedagógus a szülőkkel való kapbeszélés csolattartásban A csoportok megbeszélik választott témájukat. ceruza mindenkinél 35’ Kooperatív Csoportonként tanulás – meg.csomagolópabeszélés cso. az igényeknek megfelelően informálni a szülőket. azonosítása.

o „Értem. hogy…”. Amit elmondanak. anyagok (mellékletek) 5’ 5’ A foglalkozáson készült plakátok átnézése Összefoglalás A korábbi lista. nem feltétlenül egyezik az ön véleményével és az is előfordul. hogy először is megtudjuk és tisztázzuk. hogy üljön le (nehezebb túláradóan dühösnek lenni. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. papír.  Kérje meg a szülőt. A legtöbb szülő belátóan viselkedik.Egyéni munka lista készítése: rása. ellenőrzés és értékelés Idő Tevékenységek Tevékenység célja. egyéni átgondolása. A foglalkozás lezá. Bár úgy gondolja. hogy nem felel meg a tényeknek. alapvető fontosságú. akkor se fojtsa belé a szót és ne védelmezze az iskolát. Az új tartalom összefoglalása. hogy szerintük mi a probléma. Pedagógus szerepek. aztán reflektáljon az elhangzottakra: o „Tehát ön azt mondja. de fontos. hogy ön nagyon zaklatott vagy dühös amiatt. Ha a szülő elég időt kap arra.  Először hallgassa meg őt. véleménynyilvánítás a megismer választ kaptam tek alapján  nem kaptam választ. ceruza A foglalkozás elején gyűjtött egyéni kérdések áttekintése. o „Ahogy ön látja…”. agresszív szülők „Akivel már megtörtént. hogy milyen stresszes egy ilyen találkozás. ha az ember ül). hogy…” 74 . hogy egy dühös szülő viharzott be a termébe vagy a tanáriba. esetleg megpróbálta letámadni az iskolau dvaron. frusztrációs érzését mérsékli és fékezi. hogy elmondja a magáét. ami történt. Melléklet a foglalkozáshoz Frusztrált.  Hagyjon időt a szülőnek arra. hogy gyerekével valaki igazságtalanul.II. mert kiderül: hogy látják ők azt. amikor gyereke problémái miatt bemegy az iskolába. terepek III. akkor „ki tudja engedni a gőzt”. helytelenül vagy elfogadhatatlanul bánt. fejlesztendő készségek. dühös. hogy elmondhassa. mit érez – még ha késztetést is érez rá. az tudja. Amikor frusztrált vagy dühös szülőkkel van dolgunk.

a tanárnak egyszerre kell képesnek lennie arra . Nekünk is fontos. hogy az adott kérdés mennyire fontos mind a szülőnek. amit nem tud betartani. vagy ami sértené az iskola jogokkal. legértelmesebb és legigazságosabb megoldás.  Az őszinteség nagyon fontos – hogy állnak a dolgok. mind az iskolának: o „Tudom. hogy a gyerekét zaklatják vagy molesztálják.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Például. felelősséggel. média). mi történt.  Mindenképpen ismerje a tényeket (az iskola szempontjából) és kérje meg a szülőt.  Röviden biztosítsa a szülőt arról.  Ha időben támogatjuk a szülőket. hogy kellemetlen (és sokszor pontatlan) nyilvánosságot kapjon az ügy (pletyka . Az indulatok kezelése. hogy milyen fontos maguknak Justin – nem lennének most itt. hogy felfogja és megértse a szülői dühöt. és mi a felek számára a legműködőképesebb. fejezetéből 75 . hogy segítsünk a fiuknak…”. és azért vagyunk itt. és hogy ugyanakkor az energiákat a megfelelő mediáció és következmény felé terelje. szabályokkal és következményekkel kapcsolatos rendszerét.  Néha szükség van kompromisszumokra. ha a szülő úgy gondolja. megelőzhetjük. hogy próbálja meg a problémát az iskola rendszerén és folyamatain belül látni. de ne tegyen az iskola olyan ígéretet. ha ez nem így lenne.” Részlet A Szabályok az iskolában című könyv.

A pedagógusok közti együttműködés jelentőségének felismerése. érzések. együttműködés és a saját szerep. 3. kudarc-tűrés. Érzelmek kezelése: siker-kezelés. segítségkérés. A tantestületen belüli munka. terepek II. Kritikai gondolkodás. Pozitív önértékelés: optimista érzések önmagunkkal kapcsolatban. hogy tehetek arról. kitartás. 4 fős csoport) 90 perc A foglalkozás célja. tekintet másokra. hogy a hallgatók felismerjék. konfliktuskezelés. Pedagógus szerepek. hospitálás lehetséges formáinak megismerése. visszautasítás Kapcsolódási pontok: Foglalkozásokhoz:  Változó tanárszerepek  A tanár mint segítő 76 . együttműködés. kommunikáció kapcsolatának átélése.II. Törődés. Ismerkedés az együttműködési formákkal. ami velem történik). a kollegiális támogatás (mentorálás. Együttműködés a pedagógusok között. belső kontroll (hit abban. melynek minősége visszahat a pedagógus egyéni munkájára. hospitálás) lehetőségei Ajánlott létszám: Ajánlott időkeret: A foglalkozás közvetlen célja: A foglalkozás tartalma: A kompetenciafejlesztés fókuszai: Érzelmek tudatossága: érzelmeink pontos azonosítása. Konstruktív self-érzékelés: egészséges önbizalom. hogy  a tanári munka sok vonatkozásában csapatmunka. A támogató mentorálás. Kapcsolat a kollégákkal – Fehér Márta 20-24 fő (5-6 db.  a kölcsönös kollegiális támogatás tudatosan alakítható és a szakmai és egyéni fejlődés szolgálatába állítható.

Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Módszertani javaslatok Időfelhasználással kapcsolatos javaslatok: a foglalkozást célszerű szünet nélkül megtartani. szóvivő. Tér. szükséges és ajánlott szakirodalom:  Például (Pedagógusok gyakorlati példái a személyközpontú szemlélet iskolai megvalósítására). Értékeléssel. szerk. hogy alkalmassá váljon 5 -6 db. teremelrendezés. szerk. pedagógusok. anyagok:  kópéláda  csomagolópapírok  vastag. az egyéni felelősség hangsúlyozásának érdekében választhatunk a csoportokon belül különböző felelősöket is (pl. megerősítőbb jellegű értékelésre. 77 . amelyben a visszajelzéseknek. melyet úgy rendezzünk be. Ez érzékeny és hosszú folyamat. 2006.  Kósáné Ormai Vera – Horányi Annabella: Mi. Az egyes tevékenységek szervezésével kapcsolatos javaslatok (csoportok. amivel a plakátokat fel lehet tenni a falra A foglalkozás megtartásához szükséges oktatási segédanyagok. SuliNova. valamint arra is. 4 fős csoport munkájához. ellenőrzéssel kapcsolatos javaslatok:  A foglalkozás célja a pedagógus-identitás formálódásának támogatása.: Fehér Márta. témafelelős. biztonságos tanulási környezet). 2005. SuliNova. módszerek):  A kooperatív csoportmunkához véletlenszerűen heterogén csoportokat hozunk létre. Flaccus. hogy a hallgatók körbe üljenek.: Papp Ágnes. időfelelős. eszközfelelős). munkaformák. értékelő mozzanatoknak különös jelentősége van. A foglalkozás megtartásához szükséges eszközök.: Fehér Márta. színes filctollak  gyurmaragasztó.  Szabályok az iskolában (Magatartáskezelés. 2006. Éppen ezért a foglalkozást tartó tanár törekedjen minél személyesebb. SZIA-könyvek. szerk. 2010. teremigény:  A foglalkozáshoz egy átlagos méretű osztályterem szükséges. fegyelem.  Van más megoldás is (Alternatív módszerek a középiskolában).

érvelnek egyik vagy másik kijelentés mellett. de az érveket és ellenérveket váltogatva. a feldolgozás előkészítése Idő Tevékenységek Tevékenység célja. együttműködési formák képzelhetők el a tantestü. anyagok (mellékletek) 10’ A pedagógusok közti együttműködés változásai – mit jelent a másképpen. Ráhangolás a témára A disputa érvek gyűjtésével módszer egy A foglalkozásvezető jól láthatóan felírja a táblára vagy csomagolópapírra: elemének fel A pedagógus munkája inkább csapatmunka. fejlesztendő készségek. (érvek – ellenérvek gyűjtése) A hallgatók önkéntes alapon.II. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. Pedagógus szerepek. fejlesztendő készségek. tetszőleges sorrendben.Ismerkedés leten belül. Ráhangolódás.T1 – A magyaadás – tanári rázat gondomagyarázat latmenete Kooperatív Kópéláda tanulás – csoportalakítás 10’ Milyen megbeszélés típusok. miért A pedagógusok közti kell másképpen? együttműködés jelentőségének felisVéletlenszerű csoportalakítás képekkel – 4 fős csoportok alakulnak merése Frontális elő. anyagok (mellékletek) 5’ A hallgatók körben ülnek. használása  A pedagógus munkája inkább egyéni tevékenység.gyűjtés T2. 78 . Frontális megbeszélés II. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. Az új tartalom feldolgozása Idő Tevékenységek Tevékenység célja. a pedagógusok között? együttműködési az Egyéni munka Papír. írószer . terepek Foglalkozásvázlat I. D1 –Lista  A foglalkozások javasolt időkerete – a csoport egyedi igényeitől függően – változtatható.

A csoporttagok háromlépcsős interjú segítségével osztják meg egymással gondolataikat az alábbi témában:  Milyen kérdésekben. C. érzések. gyurmaragasztó 79 . szakértői csoportokban feldolgozlás lehetséges formázák az olvasottakat. Kooperatív tanulás – megbeszélés a csoportban a tantestületen belüli megbeszélések típusairól a pedaEgyéni munka gógusok közti . komMinden csoporttag előzetesen kap 5-5 – egymástól eltérő színű – korongot. – olvasás B. majd a csoporton belül formákkal egyeztetnek. D2 – Gondolatébresztő kérdések a beszélgetéshez 10’ Kérdések önmagamhoz – Milyen szakmai és emberi kapcsolatokat szeretnék A tantestületen belükialakítani a tantestületemben? Mi múlik rajtam? li munka. a „beszélő korongok” segítségével zajlik. inak megismerése Egyéni munka T4. hospitáA hallgatók egyénileg szövegeket olvasnak. D szöveg Kooperatív Csomagolópatanulás – szak. hogyan tudják segíteni egymást egy tantestületen belül a tanárok? A kölcsönös segítség hogyan hat az egyéni munkára?  Mit gondolnak arról. az hozzászólásonként egy színes korongját tának átélése középre helyezi. A munka csoportokban folytatódik. D3 – az A. rep.pírok. vastag. hogy a hozzászólások aránya kiegyenlített legyen. segítségkérés és adás jelentőségének átgondolása 15’ 30’ Egymást támogató tanárok A támogató mentorálás. amelynek segítségével minden résztvevő önellenőrzést végez. értői mozaik színes filctollak. Aki munikáció kapcsolabekapcsolódik a megbeszélésbe. ezt követően pedig egy listát kap minden csoport a foglalkozásvezetőtől.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben A hallgatók egyéni munkában összegyűjtik válaszaikat.önellenőrzés együttműködés formáiról Kooperatív tanulás – megbeszélés a csoportban „beszélő korongok” módszerével Kooperatív tanulás – háromlépcsős interjú T3. majd csoportmunkában összegzik az új ismereteket. hogy pályakezdőként milyen területeken szorulnak leginkább segítségre? Az együttműködés. együttműködés és a saját szeA beszélgetés csoporton belül. Így támogatható.

” tanultak elmélyítése.II. élményszerű átgondolása Egyéni munka – érvek gyűjtése Frontális megA foglalkozás lezá. fejlesztendő készségek. Az új tartalom összefoglalása. akkor az történik.beszélés rása 80 . terepek III. anyagok (mellékletek) 10’ „Ha becsukom a tanterem ajtaját. Pedagógus szerepek. nincs beleszólása. senkinek A foglalkozáson nincs köze hozzá. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. ellenőrzés és értékelés Idő Tevékenységek Tevékenység célja. amit én akarok.

A szokásosnál demokratikusabban működő igazgatók.  Ha egy pedagógusnak alkalma nyílik arra.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Mellékletek a foglalkozáshoz T1 – A pedagógusok közti együttműködés változásai: mit jelent a másképpen. hogy a tantestül etek működése is alapvető változtatásra szorul. öszszetartóbb. minden tanár számára lehetővé kell tenni nézeteinek kifejtését. a szülői kompetenciák fokozott figyelembevétele). mint ma. szimpátiák kialakulásának lehetősége. Az utóbbi évek közoktatási reformjai elsősorban korszerű tanulásszervezési eljárások. megbeszéléseken Miért kell másképpen?  Az iskolákban a pedagógiai szemlélet. új pedagógiai módszerek iskolai bevezetését célozzák. mindig is az volt. és így véleménye is fontos tényező. Másképpen kell szervezni és más tartalommal kell megtölteni a tantestületek működését és a pedagógusok különböző együttműködési formáit. hogy tanórákon minél inkább terjedjen a saját élményeken. a szülőkkel kialakított együttműködést (a szülők bevonása az iskolai életbe. alternatív megoldások feltárása mellett. legjellemzőbb vonása a hierarchikus. Régebben az iskola világában az együttműködés formái és tartalma. tapasztalatokon alapuló tanulás. hogy a tantestületen belül sok kollégájáv al. őszinte visszajelzéseket ad a pedagógus munkájáról és nagy az inspiráló ereje is. gyakoribb. többféle nézőpont megvizsgálása.  Ahogy a frontális tanulásnál hatékonyabbak a kooperatív technikák.  A pedagógiai közvéleményben konszenzus alakult ki arról. miért kell másképpen? (A magyarázat gondolatmenete) A tanári munka alapvetően csapatmunka. a tanárszerep átalakulása). sokféle csoportban dolgozzon együtt. akkor megnő a közvetlenebb személyes kapcsolatok. tekintélyelvű felépítés volt.fölérendeltség határozta meg. értekezletek is hatékonyabbá válnak a korszerű tréning és tanítási módszerek alkalmazásával. partneri viszony. Ez eredményesebb 81 . egymást elfogadó. Ez növeli a személyes biztonságot. munkával kapcsolatos visz onyokat is elsősorban az alá.  A személyközpontú iskolában a pedagógus személyisége. adaptálásával. strukturált megbeszélések különböző összetételű pedagóguscsoportok között. úgy a megbeszélések. Ezek a változások alapvetően érintik a p edagógus-diák kapcsolatot (személyközpontú pedagógia. de ez nem jelent meg külső-belső elvárásként és nem voltak meg a szervezett. szervezeti keretei sem (legfeljebb az adott iskola hagyományai teremtettek bizonyos együttműködési formákat). szakmaipedagógiai témákban  a tanítási-tanulási folyamatban egyre terjedő korszerű módszerek és eljárások mindennapos használata a pedagógusok közti munkában. a tanítás-tanulás felfogással kapcsolatos nézetek fejlődése alapvetően változtatta meg az információáramlással és belső kommunikációval kapcsolatos igényeket. de nagyon kevéssé szólnak arról. utasításokat közöltek. Az információátadás szinte háttérbe szorul az eszm ecsere. Mit jelent a másképpen?  az évente kétszer-négyszer tartott nevelőtestületi értekezlet mellett rendszeres. Ebből következően az információáramlás és tantestületi kommunikáció formális megnyilvánulásai túlnyomórészt információkat adtak át. szívesen együttdolgozó tantestületek mindig is megvitatták a felmerülő pedagógiai-szakmai kérdéseket. a kapcsolatok értelmezése egészen másképp festett. Ennek értelmében a tantestületen belüli hivatalos.

hanem az egész tantestület. Módszertani nap (belső továbbképzés a pedagógusok számára). Tantestületi értekezletek operatív és nevelési témákban. D1 – Lista a tantestületen belüli megbeszélések típusairól a pedagógusok közti együttműködés formáiról          Az iskola vezetőségének megbeszélései szűkebb és tágabb körben. elmélyítésében? T4. attitűdök beépülésének esélyei megtöbbszöröződnek. ha a pedagógusok a tanórán kívüli iskolai munkájukban is átélik a saját élményű ismeretszerzés pozitív hatásait. Hiszen ez esetben a tantestület. mint közösség szemlélete is alakul. nehézségeim lehetnek a kapcsolatok felvételében. A diákok tanulási folyamatában ugyanis kiemelt jelentőségű a felnőtt mintaadása a gyerekek számára. terepek  lesz. A fenti szemléletváltásra. Osztályfőnökök együttműködése. Amennyiben kulcsfontosságúnak tartjuk. megbeszélései. Függenek ezek az adott intézmény vezetőségének attitűdjétől.II. gyakorlatban történő alkalmazásában. hogy hatékonyságuk. D2 – Kérdések önmagamhoz: milyen szakmai és emberi kapcsolatokat szeretnék kialakítani a tantestületemben? Mi múlik rajtam? Gondolatébresztő kérdések a beszélgetéshez:  Mikor érezném magam a „helyemen” a tantestületben?  Milyen szakmai és emberi kapcsolatokra vágyom?  Mikor érezném magam biztonságban a tantestületemben?  Milyen gondjaim. megtartásában. hogy továbbképzések. tantestületi tagként is gyakorolja azt. feltétlenül szükséges. megbeszélései. és mindennapi működésében. Esetmegbeszélő pedagógiai műhely. tudatos önfejlesztés révén minden pedagógus folyamatosan fejlessze saját szociális kompetenciáit is. Azonos tanulócsoportokat (osztályokat) tanító tanárok megbeszélései. D3 – Egymást támogató tanárok A) A mentorálás mint választható lehetőség A választható mentorálás mint támogatásforma lehetővé teszi a tanár számára. formálódik. a megszerzett ismeretek. Tantárgyi munkacsoport (munkaközösség) együttműködése. Természetesen a pedagógusok közötti együttműködés mértéke. Osztályozó konferenciák. T3. szervezeti és munkakultúrájától. a tanárok pedagógiai szemléletétől. ha nem csak egy-egy tanár vagy tanárcsoport dolgozik másképpen. támogató kollégával dolgozzon egy ideig és eközben szakmai szemszögből folyamat osan reflektáljon önmagára és fejlessze készségeit. a munkamódszerek átalakítására fokozottan érvényes. vezetőségének attitűdjétől. Egy feladatra szerveződő tanárok együttműködése. 82 . formái sok tekintetben eltérnek a különböző iskolákban. a tantestület igényeitől. szocializációjától. A kollégák hosszabb távon is segíthetik egymást az elsajátított ismeretek felidézésében. tapasztalatok. Pedagógus szerepek. T2. hogy a tanítás-tanulás során a gyerekek szociális és életviteli kompetenciái fejlődjenek. hasznosságuk. hogy egy eli smert.

Amikor olyan kollégával beszélget. Ebben az eposzban Mentor (Odüsszeusz régi és hű barátja) kapja azt a feladatot. át kell gondolnia. hogy segítsen a tanárnak abban. Telemakhosznak a nevelője legyen. ha lehet. igénybe vehesse. aki támogat. kidolgozott és a problémamegfogalmazás és megoldás felé vezető folyamat is. hogy elinduljunk haza. és ez változást fog eredményezni. hogy tudatosan figyel a kolléga önbecsülésére. még akkor is. bátorít és visszajelez”. A mentorálás ebben az esetben nem jelent alá-felé rendeltségi viszonyt. és aki kívánja. de egyfelé megyünk”). A kollegiális jó szándék és a szakmai bizalom minimalizálhatja az alkalmatlanságérzetet. B) Panaszkodás: a tanár frusztrációjának és gondjainak meghallgatása A „panaszkodás” sokféle lehet: lehet alkalmankénti elcsüggedés és sóhajtozás. Ha megkérünk egy kollégát. A visszajelzéseket a mentor úgy adja. Minden mentorálás némi természetes kockázatot is rejt magában. hogy mi is a visszajelzés célja. Természetesen fontos. hogy a mentorálás lehetősége meg legyen az iskolában. Odüszszeusz. A mentorálásnak mindig úgy kell indulnia. A mentor ezért többek között. főként a kolléga tanítási és magatartás-kezelési gyakorlatába. A panaszkodás azonban lehet folyamatos. hogy: 83 . fontos. Mielőtt azonban a mentor visszajelezne. amikor szükséges. A „mentor” szó Homérosz Odüsszeiájából ered. esetleg amikor beszállunk a kocsinkba. Olyan jól teljesítette feladatát. A mentor fő feladata. ha mind a mentor. „bátorításként” vagy „felvidításként”. hogy hosszabb ideig dolgo zzon velünk egy nehéz osztályban. aki rendszeresen és kitartóan sóhajtozik és panaszkodik. hogyan adhatja őket (úgy. hogy pontosan lássa. A panaszkodás segít abban. mind a mentorált a közös célokat és szükségleteket állítják a mentorálási folyamat középpontjába. hogy támogassa kollégáját és ne ítélkezzen felette) és hogy a vi szszajelzéseket hogyan lehet beépíteni az aktuális teendők megtervezésébe. Előfordul. hogy a kolléga szakmailag sajátjának érezze a mentorálás által felkínált segítséget. Ezek a támogató visszajelzések erősítik a szakmai önismeretet. A panaszkodás alapformája rövid párbeszéd vagy csevegés a folyosón vagy a tanáriban. és nem jelenti azt. egy kis humorral. A mentor és mentorált közös szakmai útjának több „állomása” van. nem pedig a „tanári küszködés” jelének kell felfognunk. hogy egy kollégájával (mentorral) szakmailag támogató módon együtt dolgozzon. hogy egy adott kolléga tanítási és magatartás-kezelési tevékenysége kudarcot vallott. támogató visszajelzéseket ad a kolléga tanári magatartásáról. akkor ez által személyes és szakmai belsőnket is feltárjuk neki. Ugyanakkor a közös panasz igazolja küszködésünket: „nem te vagy az egyetlen”. de lehet folyamatos állapot is! A panaszkodás össze is hozhat embereket („egy cipőben járunk… lyukas és ócska cipőben. mi történik az óráján. hogy magatartás-kezelése és tanítási tevékenysége hogyan befolyásolja az osztálydinamikát. hogy Odüsszeusz és Pénelopé fiának. ha egy n agyon megbízható kolléga a mentor. hogy a mentorált nincs tudatában az összes tényezőnek azzal kapcsolatban. Ithaka királya a trójai háború egyik hőse volt. ha azt akarjuk. hogy a mentorált látja szükségesnek a folyamatot és elszánta magát arra. hogy mai nyelvünkben a „mentor” szó azt jelenti. Az ilyen típusú mentorálást támogató jellegű szakmai lehetőségnek. hogy átfogalmazzuk a bennünk rekedt feszültséget. hogy „bölcs tanácsadó és kísérő – olyan.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben A mentorálásnak választható lehetőségnek kell lennie.

ha ez esetben ön a levezetés célpontja). Y vagy Z dologról ahelyett. Ezeket a látogatásokat meg kell tervezni. hogy mi is az. Magam is sokszor csendesítettem le egy-egy már zavaróan zajos osztályt és irányítottam figyelmüket a tanulásra. különös figyelemmel arra. Pedagógus szerepek. Tudassa vele. Anna. amely meggátolja. elismeri érzéseit és szükségleteit. hogyan jelezzenek egymásnak. hogy a panaszkodás önmagában is elég. hogy többször is bemegy a kérdéses órára. mi a mentor szerepe. hogy hogyan mutatják be (röv iden) a mentort az osztálynak. mielőtt lehetséges megoldásokat javasol – a nem kért tanácsot nem mindig fogadják jól. nem lényeges. tulajdonképpen egyfajta „levez etésként” működik (akkor is.II. Az ilyen típusú folyamatos sopánkodás lerombolja a kollégák jóindulatát. Vannak olyan kollégák azonban. 84 . hogy a változtatási vagy megoldási lehetőségek működhessenek. tisztázza kollégájával. megengedi. ha például a mentor magatartás-kezelési lépéseire van szükség.  Reflektálás önmagunkra. amennyiben a panaszkodás vissza-visszatérő jelenség vagy mindig ugyanaz a tárgya. ha valóban feltárják és kezelik a problémát. A probléma elemzése Ebben a szakaszban a mentor úgy segít.  A készség kontextushoz igazítása. hogy (váltsak egy-két szót…-val) …?” Célkitűzés A mentor és a mentorált megbeszélik és kitűzik azokat a célokat. folyamatos tanulás célja és milyen igényekre ad választ?  A készség definiálása. hogy az osztály jobban figyeljen). van. Magam általában egy rövid verbális jelzést használok. hibáztatássá vagy elutasítássá fajul. amikor kollégámnak nehézségei voltak az osztály magatartásának kezelésével. C) A mentorálás folyamata Készségfejlesztés mentorálás segítségével:  Ez a készség/gyakorlat/módszer hogyan illeszkedik a már ismertekhez?  Szükségem van erre a készségre?  Megéri megtanulni?  Mi az adott készség. kérdést vagy gondot. amit sopánkodása által csinál. hogy a hatékony támogatás mindig segít. akik továbbra is inkább panaszkodnak X. amit egy adott incidensről vagy gondról mond.  Kollegiális visszajelzés. tehetetlenséggé. A beavatk ozást jelző (verbális vagy non-verbális) jelet még azelőtt kell használni. tudja. mielőtt a mentor magatartáskezelési fellépésére sor kerülne. Ha meghallgatja őt.  Biztonságos környezetben való gyakorlás. problémamegoldás. amikor mindketten bent vannak. amelynek az elemzés. amikor szükségét érzem a beavatkozásnak: „Elnézést. (amennyiben szükséges) konfliktus-kezelés vagy az adott gondot orvosló terv kidolgozása is része. amiket a mentoráltnak el kell érnie. hogy tanáruk tehetetlen vagy alkalmatlan. Ezek a célok vonatkozhatnak a magatartás-kezelésre (például elérni. A támogató kolléga soha ne sugallja azt az osztálynak. javasolja olyan strukturáltabb támogatási forma alkalmazását. hogy tennének valamit ezekkel kapcsolatban. valamilyen fegyelmezési készségre vagy a tanítás módszereire. terepek     hallgassa és értse meg. gyakorlat. hogyan reagáljon a mentor az esetleges magatartás-kezelési kérdésekre az óra alatt. amennyiben a panaszkodás destruktív magatartássá. hogy minden érvényes-e abból.

hogy nincs tudatában annak. hogy…?”  „Hallottad magad. akár a mentortól a mentorált felé. hall és észlel. hogy hogyan foglalkozik a zavaró magatartás bizonyos megnyilvánulásaival. hogy milyen a jelenlegi fegyelmezési/magatartás-kezelési viselkedése. Ha a visszajelzés a kolléga magatartás kezelésének túl sok tényezőjére vonatkozik. A fegyelmezési nehézségek egyik kiváltó oka lehet. sokkal fontosabb. még akkor is. hogy a mentor konkrétan elmondja. amikor…?” Lehetőleg ne adjunk túl terjedelmes vagy túl sok mindent felölelő visszajelzést. Visszajelzés Ahhoz. de a kudarc is természetes dolog. és néha vannak kudarcok. esetleg nincs tudatában non-verbális viselkedésének interaktív hatásával. hogy a készségfejlesztés időigényes folyamat. Bár segít. ha a tanár túl sokszor használ kérdéseket a magatartás kezelésére:  „Közbekiabálsz…?”  „Nem kellene közbekiabálnod. vagy milyen a non-verbális viselkedése. vagy az hogyan „jön át” a diákok számára. fokozatosan tud változtatni. az nehéz vagy zavaros lehet a mentoráltnak. hogy egy bizonyos osztály nagyon zajos és nehezen kezelhető. Az ember. A célok legyenek reálisak és fokozatosak. a mentor és a mentorált koncentráljon az aktuális magatartásra vagy az aktuális kérdésekre. az nagyban segíti a szakmai önértékelését. hogy szerinte mitől és miért olyan magas a zajszint. a célzott területekre. 85 .Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Soha ne felejtsük. vagy. ha támogatják. A mentor adjon leíró visszajelzéseket és összességében koncentráljon a tanár viselkedésére (például a fegyelmezés nyelvezetére). Minden visszajelzésre szolgáló alkalom előtt beszélje meg a mentor és a mentorált. Amikor visszajelzésre kerül sor. amikor azt mondtad…?”  „Tudtad. hogy egyértelművé tegyék és megbeszéljék az adott készséget. hogy mi a kollegiális visszajelzés célja és milyen te rmészetű legyen. hogy ami nyilvánvalónak és egyértelműnek tűnik a mentornak. Mielőtt új készségeket tanulna. sőt. Ha a leíró visszajelzéseket támogató és érzékeny formában kapja a tanár. gyakorolják „biztonságos”. a tanárnak tisztába kell lennie azzal. sok energiát is igényel. ez alapján közösen tudnak reflektálni a pro blémára és közös tervet kidolgozni a kezelésére. hogy a változtatást túl nagy feladatnak látja majd. Azt is értessék meg a kollégával. ugye?”  „Miért beszélgetsz?”  „A helyeden ülsz?”  „Előrenéznél?”  „Még el sem kezdted?” A tanár lehet. mert az könynyen elbizonytalanítja vagy elbátortalanítja a kollégát. ha ennek egyik tényezője a mentorált (az osztályt tanító tanár) viselkedése. Ha a mentor leíró visszajelzést ad. Fontos. hogy…?”  „Mit éreztél. ha általánosságban megjegyezzük. együtt tegyék. hogy általában milyen nyelvezetet használ fegyelmezéskor. mit lát. vagyis elmondja. koncentráljanak a magatartási kérdésekre és folyamatos visszajelzéssel támogassák az elérésüket. bizonyos célokra és bizonyos készségekre kell koncentrálnia. nem tanórai környezetben. hogy a visszajelzés támogató és hatékony legyen. amelyeket az órán megfigyeltek. Visszajelzéskor használható tipikus önértékelés-fejlesztő kérdések például:  „Tudatában vagy annak. A visszajelzés soha ne legyen elítélő és ne kritizálja a másik személyiségét. akár fordítva. félő. Bármilyen célt is tűznek is ki.

hogy segítséget adjanak és fogadjanak el. akik általában idejüket és energiájukat nem sajnálva támogatják kollégáikat. „formáit”. Ez az állítás nem a belső vezetés. Azok a tanárok. rendszeres közös felülvizsgálat segítségével tökéletesíthetjük. vajon kielégíti-e a kollégák igényeit? A kollegiális támogatás struktúráit. hogy fontosnak és szükségesnek látnak valamit. hogy akarják. Elválás Eljön az idő. legértékesebb és leghatékonyabb. mert az iskola kultúrája megkönnyíti az ilyen segítségadást. hogy az igazán fontos dolgokat nem lehet másokra kiosztani vagy rákényszeríteni. A megerősítést és bizalmat az idő és az alkalmazás igazolja vagy cáfolja meg. amikor a mentor abbahagyja a mentorálttal folytatott folyamatos és támogató folyamatot. hogy az a kollegiális támogatás. hogy miközben a támogatás sok segítséget jelent a tanároknak. tervek és irányelvek lehetnek az emberi segítség és cselekvés eszközei. a szakmai irányítás vagy a támogatási formák hivatalos és tervezett működését tagadja. Minden iskolában meg kell lennie a folyamatos képzés. fejlessze és erősítse meg kollégája készség-fejlődését. Ideális esetben ezek a lehetőségek biztosítják és bátorítják a tanításra és magatartás-kezelésre való egyéni és közös reflektálást. a háttér és a kölcsönös interdependencia. Fontos. hogy az iskola mint kollegiális közösség hogyan elégítheti ki a kollégák igényeit. Mint az iskolai kultúra és gyakorlat bármilyen elemének esetében. lehetőségeit. hogy az egész működjön. Amikor az iskolavezetés a kollegiális támogatás kérdésével foglalkozik. A felülvizsgálatnak abból az alapelvből kell táplálkoznia. szakmai fejlődés és értékelés lehetőségeinek. hogy az iskola vezetése felismerje ezt a természetes és kreatív feszültséget. Ebből a tényből anomália származik. itt is igaz. folyamatait. hogy az iskola nagyra tartja a kölcsönös törődést és a támogató kapcsolatokat. „csoportosulásait”. stresszt is okoz. hogy készségeit beemelje a mindennapi használatba és közben tanítási gyakorlatának megfelelően csiszoljon rajtuk. de ugyanakkor az iskolai vezetés nem szabhatja meg a kollégák feladatául azt. vagy. D) A kollegiális támogatás működtetése Még a támogató légkörű iskolákban sem akarja vagy érzi szükségét minden tanár a kollegiális segítségnek. mert a „kölcsönös egymással való törődésből” és a közös perspektívából eredő személyes vagy szakmai kötelességének tartják a kollégák támogatását. Átgondolt eljárások. hogy ezekben a „struktúrákban” és „formákban” mindenki megbízhasson. hogy ha a kollégák azt mondják. s mindezt a szakmai jóakarat jegyében. szükségét érzik. hanem csak anynyit jelent. Egy iskolában a személyiségek. Pedagógus szerepek. (bár természetesen ezek sem mindig tökéletesek). Természetesen fontos. arról is beszámolnak. hogy létezik a közös cél. Mindig fel kell tennünk azt a ké rdést. Sokan azért támogatnak másokat. azt sem lehet utasítással létrehozni. mások azért. Ez nem azt jelenti. Ebből következően a „forma” másodlagos a funkcióhoz képest. terepek A visszajelzésben bátorítsa. Bármilyen szakmai visszajelzés akkor a leghasznosabb. hogy a mentorált ezután nem kap segítséget: azt jelenti. a kialakult szokások és szerepek által diktált elvárások közötti kapcsolatok igen összetettek. amit felajánlunk vagy tervezünk. a megbízható szervezeti struktúra. A tanárok általában úgy látják.II. hogy a mentorált ezután arra koncentrál. stb. arra kell koncentrálnia. Ezek ugyanis azt sugallják. ha a közös igényekhez és célokhoz kapcsolódik. Szükséglet-elemzés és kollegiális támogatás: 86 . A kollegiális támogatást nem lehet valakire „kiosztani”. és javukra válik a kollegiális támogatás.

struktúrák. strukturális. hogy a közösség úgy dönt. és azokat kielégítsük? Milyen „formai”. szabályzási és eljárási változásokra van szükség ahhoz. Akkor a legvalószínűbb.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben     Iskolánkban mennyire ismertek a kollégák egyéni és kollektív szükségletei? Milyen módon ismerik el ezeket? Jelenleg milyen „formák”. hogy a kollegiális támogatást lehetővé tévő módon akar működni. folyamatok vagy irányelvek foglalkoznak ezekkel a szükségletekkel? Hol tart az iskola most az általános „tudatos kollegiális támogatás” kérdésében? Milyen változtatásokra van szükség (vagy milyenekre van lehetőség). hogy a megh atározott szükségletekkel foglalkozzunk. ha az iskola kultúrája tudatosan erősíti és támogatja a kollegiális támogatást. 87 . tervezési. a kollegiális odafigyelésen és közös humánumon alapulhat. A kollegiális támogatás ezen formája csak a kölcsönös törődésen. hogy egy szakmai közö sség milyen módon akar működni és együttműködni. hogy a meghatározott szükségletek kielégítése lehetségessé váljon? A „támogatás ökológiája” iránti elkötelezettség mértéke attól függ.

4. munkaformák. együttműködésen alapuló tanítási-tanulási módszerek megismertetése a hallgatókkal. Az alapvető tanári. szóvivő. eszközfelelős). Az egyes tevékenységek szervezésével kapcsolatos javaslatok (csoportok. terepek II. reális célkitűzés. hitelesség Felelősségvállalás Konstruktív self-érzékelés: egészséges önbizalom. az egyéni felelősség hangsúlyozásának érdekében választhatunk a csoportokon belül különböző felelősöket is (például: időfelelős. 88 .II. hogy tehetek arról. témafelelős. módszerek):  A kooperatív csoportmunkához véletlenszerűen heterogén csoportokat hozunk létre. 4 fős csoport) 90 perc A foglalkozás célja a különböző tanári szerepek és tanítási-tanulási stílusok bemutatása. belső kontroll (hit abban. problémamegoldás Kritikai gondolkodás Kapcsolódási pontok: Módszertani javaslatok III. ami velem történik) Problémakezelés: problémaazonosítás. Pályaszocializáció Időfelhasználással kapcsolatos javaslatok: a foglalkozást célszerű szünet nélkül megtartani. Változó tanárszerepek – Fehér Márta 20-24 fő (5-6 db. autonómia Identitás. Pedagógus szerepek. ezen belül a „diák központú”. tanítási attitűdök megismerése Ismerkedés Carl Rogers elméletével A frontális és együttműködő óravezetés összehasonlítása Az együttműködésen alapuló óravezetéshez szükséges tanári tulajdonságok áttekintése Ajánlott létszám: Ajánlott időkeret: A foglalkozás közvetlen célja: A foglalkozás tartalma: A kompetenciafejlesztés fókuszai: Önállóság.

SuliNova. ellenőrzéssel kapcsolatos javaslatok:  A foglalkozás célja a pedagógus-identitás formálódásának támogatása. 2010. 2005.: Fehér Márta. Tér. teremelrendezés. anyagok:  csomagolópapírok  vastag. teremigény:  A foglalkozáshoz egy átlagos méretű osztályterem szükséges. színes filctollak  gyurmaragasztó. 2006.  Czike Bernadett: A pedagógusszerep változása.  Szabályok az iskolában (Magatartáskezelés. SuliNova. fegyelem. SZIA-könyvek. biztonságos tanulási környezet). megerősítőbb jellegű értékelésre. szükséges és ajánlott szakirodalom  Például (Pedagógusok gyakorlati példái a személyközpontú szemlélet iskolai megvalósítására). 89 . A foglalkozás megtartásához szükséges eszközök. valamint arra is. Ez érzékeny és hosszú folyamat. szerk.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Értékeléssel. melyet úgy rendezzünk be. pedagógusok. Éppen ezért a foglalkozást tartó tanár törekedjen minél személyesebb. amelyben a visszajelzéseknek. értékelő mozzanatoknak különös jelentősége van. 2007.  Kósáné Ormai Vera – Horányi Annabella: Mi. 2006. Flaccus. Eötvös József Kiadó. amivel a plakátokat fel lehet tenni a falra  berendezés a filmrészlet levetítéséhez A foglalkozás megtartásához szükséges oktatási segédanyagok.  Van más megoldás is (Alternatív módszerek a középiskolában). hogy alkalmassá váljon 5 -6 db. hogy a hallgatók körbe üljenek.: Papp Ágnes. szerk. 4 fős csoport munkájához. szerk.: Fehér Márta.

a környezettől függően mindegyiknek meg lehet a létj ogosultsága. hogy a velük szemben álló mit változtatott meg a külsején. Ráhangolás a témára Játék II. Pedagógus szerepek. fejlesztendő készségek. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. anyagok (mellékletek) 10’ Változás játék A hallgatók két sorban. A párt alkotók közül az győz. terepek Foglalkozásvázlat I. Az egyik sor hátat fordít a másiknak. a feldolgozás előkészítése Idő Tevékenységek Tevékenység célja. anyagok (mellékletek) Tanári bevezető: A foglalkozás beve. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök.II. egyiket sem helyes abszolutizálni. mert elő-  A foglalkozások javasolt időkerete – a csoport egyedi igényeitől függően – változtatható.Frontális adás Különböző tanári szerepek és tanítási-tanulási stílusok léteznek. Ezután cserélnek. A párok visszafordulnak és megpróbálják megállapítani. A játék úgy folytatódik. Ezen a foglalkozáson a „diák központú”. együttműködésen alapuló tanításitanulási módszerek kerülnek előtérbe. akinek a legtöbb változtatást sikerül a párján felfedeznie. egymással szemben állnak. Mindenkinek van egy párja a szemben levő sorban. Az új tartalom feldolgozása Idő * 5’ Tevékenységek Tevékenység célja. megjegyeznie. Ráhangolódás. a zetése megoldandó feladattól. A helyzettől. hogy mindig eggyel több külső jellemzőt kell megváltoztatni. 90 . A másik sorban állók megváltoztatnak a külsejükön egy dolgot. fejlesztendő készségek.

„képviseletét”. veg összefogközponA párok egyik tagja megkapja a „tanárközpontú”. gonA párok elolvassák a szöveget és gondolattérképen ábrázolják a szöveg lénye.Pármunka – olvasás. hasonlítják össze. 10’ Tanulás így vagy úgy? Az alapvető tanári. D2 – A tanulás és a tanári szerep rogersi felfogása 10’ 5’ A résztvevők körbe járják a termet és megnézik egymás gondolattérképeit Egymás munkájának Kooperatív megismerése tanulás – kép- 91 . A ráhangoló játékban együtt játszók dolgoznak a későbbiekben párban. B) „diákközponMiután mindenki elolvasta a neki kiosztott szöveget. a másik a „diákközpontú” lalása tú” tanári alapállás leírását. összefüggéseit készítése Csomagolópapírok. D1 – Taattitűdök – olvasás nulás így vagy A tanár központú (frontális) és diákközpontú (együttműködésen alapuló) tanári tanítási megismerése attitűdöt vizsgálják.A) „tanárA feladatok megoldásakor cserélgetik a két alapállás vizsgálatát. vastag.  a hallgatók személyes tapasztalatai is túlnyomó többségben a frontális tanításhoz kapcsolódnak. színes filctollak gyurmaragasztó T2.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben  kevésbé ismertek.  terjedésük a korszerű pedagógia jegyében támogatandó.gers elméletével dolattérkép ges gondolatait. saját szavaival összefogtú” lalja a párjának az olvasottakat tanári alapállás leírása A tanulás és a tanári szerep rogersi felfogása Ismerkedés Carl Ro. Egyéni munka T1. Pármunka – az úgy olvasott szö.

szervezése      az ismeretszerzés folyamata tanár-diák kapcsolat a tanár és a diákok mozgása a tér elrendezése a tanár és a diákok kommunikációja.: Pálos György. Pedagógus szerepek.filmrészlet latban közös megtekintése Iskolák a láthatáron c. Megfigyelési szempontok:  az óra menete. hangereje Az új ismeretek be. film részlete. Alternatív Igazgatóság) Gyermekek háza c.II. sorozat (r. berendezés a filmrészlet levetítéséhez 92 .Frontális – egy mutatása a gyakor. SuliNova. terepek tárlátogatás 15’ Kooperatív óra a gyakorlatban A hallgatók egy társadalomismeret kooperatív foglalkozás részletét nézik meg.

fejlesztendő készségek. D6 – Tulajdonságlista aláhúzva 93 . képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. majd megkapják a vezetés összehasonlítása helyesen kitöltött táblázatot és ellenőrzik saját munkájukat. Pármunka – táblázat kitöltés. amelyek szerintük az hez szükséges tanári tulajdonságok átteegyüttműködésen alapuló óravezetéshez szükségesek. Az új tartalom összefoglalása. kintése A munka végén önmagukat ellenőrzik. önellenőrzés D3 – A pedagógus szerepének végiggondolása a frontális és együttműködő óravezetés esetén (kitöltendő táblázat) T3. önellenőrzés D5 – Tulajdonságlista T4. Egyéni munka – a tulajdonságok kiválasztása. ellenőrzés és értékelés Idő Tevékenységek Tevékenység célja. anyagok (mellékletek) 10’ A pedagógus legfontosabb tulajdonságainak végiggondolása a frontális és Az együttműködésen együttműködő óravezetés esetén alapuló óravezetésA tulajdonságok listájából a hallgatók aláhúzzák azokat.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben 20’ A pedagógus szerepének végiggondolása a frontális és együttműködő óraveze.A frontális és tés esetén együttműködő óraA párok megadott szempontok szerint táblázatot töltenek ki. D4 – A pedagógus szerepének végiggondolása a frontális és együttműködő óravezetés estén (kitöltendő táblázat) III.

Pedagógus szerepek. értékelése Papír. amit tanultam  egy dolog.  amelyet a terem ajtajában lead a tanárnak A foglalkozás lezá.II. amivel nem értek egyet  egy kérdés.Egyéni munka rása. terepek 5’ Minden hallgató egy „kilépőcédulát” ír:  egy dolog. írószer 94 .

Lehetünk. hogy elérjék a tanulási céljukat. és nem „statikus teljesítmény”. Saját magamnak.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Mellékletek a foglalkozáshoz T1. a könyvek. „Lehetünk emberi lények az osztályban?” – teszi fel Rogers a kérdést „A tanulás szabadsága a 80-as években” című könyvében. azaz serkentő légkört teremt a facilitáló szerepkörű tanár. elérhető források közül. aki elég biztos magában és a többiekkel való kapcsolatában.” 95 . és jelezzék. mikor. A diákoktól elvárom. ha megvan egy bizonyos előfeltétel. de sok más forrás is rendelkezésre áll: a gyerekek.” T2. Az előfeltétel: egy vezető vagy olyan személy. maguktól tanulni. tudást osztogató személy. Ha ez a feltétel megvan. hanem a tanulás facilitálására kell helyeznünk a hangsúlyt: facilitáló. valódinak lenni – mondja Rogers más szavakkal. például a szülők! Carl Rogers végül így fogalmazza meg az iskolai helyzetet: „A személyközpontú megközelítés jelenlegi nevelési kultúránkban csak akkor létezhet. Ha szükséges. más felnőttek. hogy másként jobban tudnának tanulni. Ha ez az előfeltétel megvan. Csak akkor várhatjuk el a gyerekektől. hogy a tanár ne merev maszkként hordozza tanárságát. D1 – Tanulás így vagy úgy A) „Tanárközpontú” „ A diákokat rám bízták. gondolataikat. Rogers szerint az iskolai helyzetnek is az a lényege. Mi következik mindebből az oktatás anyagára vonatkozóan? Mit tanítsunk? Rogers ebbe nem szól bele. ő is egy az értékes. A felelősség az övék. amelynek „felvétel ekor” személyiségének egy részét otthon hagyja. ami minden más társas helyzetnek: az interperszonális kapcsolat. miért tanul egy diák. Arra keresünk választ. hogy a tanulók betartsák az utasításaimat. Valódivá válni – mindez folyamat. hogy a többiek képesek a saját fejükkel gondolkodni. ha a tanár is így v iselkedik. akit tekintélynek fogadnak el az adott helyzetben. az óvodától a középiskolán át. hogy a diákok javát szolgálja. hogy kifejezzék érzéseiket.” B) „diák központú” „Tanulni a diákok csak maguk tudnak. Elvárom. Ehhez kedvező feltételeket tudok teremteni. hogy alkotó módon vegyenek részt a folyamatban. mint a legfontosabbat. Ez az én szakmai felelősségem. megvan benne az alapvető bizalom. akkor a többi felsorolt jellegzetességet tapasztaljuk bármelyik nevelési szinten. ezt számon is kérem. akkor a következő szempontok megvalósulhatnak. Gondosan felkészülök és döntök az optimális tanulási folyamatról. de egy lényeges és átfogó gondolatot kapunk tőle: minden és mindenki lehet a tanulás forrása! Rogers szerint a tanár sem a mindent tudó. és hogyan látszik. hogy a tanulási környezet optimálisabbá tételében maguk is érdekeltek legyenek. ha úgy gondolják. és ennek érdekében minden tőlem telhetőt megteszek. gyerek és tananyag között. Az én felelősségem. a teljesülés irányába tartanak. érződik a tanulás belülről”. és azoknak kell lennünk. ha át akarjuk törni a megszokott határokat tanár és gyerek. Mert meggyőződésem. és ezeket állandóan ellenőrzöm. A facilitáló minőségek közül Rogers a korábban elmondott alapgondolatai közül a hitelességet emeli ki. Nem a tanulásra-tanításra. D2 – A tanulás és a tanári szerep rogersi felfogása A legfontosabb. hogy „hogyan.

Pedagógus szerepek.II. hangereje 96 . terepek D3 – A pedagógus szerepének végiggondolása a frontális és együttműködésen al apuló óravezetés esetén (kitöltendő táblázat) Szempontok Frontális óravezetés Együttműködésen alapuló óra A tanár felkészülése az órára Felkészülési idő A felkészülés során készített anyagok további felhasználhatósága Az óra kezdete Az ismeretszerzés folyamata A tanár és diákok mozgása A tér elrendezése A tanár és a diákok kommunikációja.

közösen dolgozik a gyerekekkel a gyerekek a helyükön ülnek egyes feladatoknál a gyerekek is helyet változtatnak.tése vezése fénymásolás több szálon futó interakciók megtervezése Felkészülési idő A felkészülés során készített anyagok további felhasználhatósága Az óra kezdete valószínűleg kevesebb többször nélkül használható valószínűleg több változtatás csak elemei használhatók újra a tanár felkelti a gyerekek figyelmét a terem átrendezése csoport-. társasági 97 . felelet frontálisan kiscsoportos. önálló feldolgozásra való előkészítése eszközök előkészítése és elkészíegy szálon futó interakció megter. a tanár a tábla előtt a tanár járkál a csoportok között. válaszok szemléltetőeszközök előkészítése a tananyag részekre bontása. hangereje hangos. hivatalos személyes. D4 – A pedagógus szerepének végiggondolása a frontális és együttműködésen alapuló óravezetés esetén (kitöltött táblázat) Szempontok Frontális óravezetés Együttműködésen alapuló óra A tanár felkészülése az órára logikus óravázlat készítése várható kérdések. egyéni tanulás.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben T3. helyezkedik el néha beül egy-egy csoportba. pár. egyéni munkához kooperatív tanulás esetén a felelőskártyák kiosztása a diákok meglevő tudásának előhívása Az ismeretszerzés folyamata A tanár és diákok mozgása frontális tanári magyarázat kérdés. a tanár segít kevés mozgás. mozognak A tanár és a diákok kommunikációja.

Pedagógus szerepek. terepek (Czike Bernadett hivatkozott könyve nyomán) 98 .II.

D5 – Tulajdonságlista aláhúzva jó szervezőkészség jó időérzék érthetőség jó kapcsolatteremtési képesség „színészi” hajlam hatásos kommunikáció fegyelmezési készség megosztott figyelem nyitottság a diákok figyelmének lekötése kreativitás fegyelmezési készség megosztott figyelem nyitottság a diákok figyelmének lekötése kreativitás 99 .Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben D6 – Tulajdonságlista jó szervezőkészség jó időérzék érthetőség jó kapcsolatteremtési képesség „színészi” hajlam hatásos kommunikáció T4.

Módszertani javaslatok Időfelhasználással kapcsolatos javaslat: a foglalkozást célszerű szünet nélkül megtartani. A tanári elvárások és magatartás meghatározó szerepe a fegyelem megteremtésében és fenntartásában A diákokkal közös szabályalkotás sajátosságai. szóvivő.II. terepek II. 5. az egyéni felelősség hangsúlyozásának érdekében választhatunk a csoportokon belül különböző felelősöket is (pl. 100 . Az egyes tevékenységek szervezésével kapcsolatos javaslatok (csoportok. Pedagógus szerepek. Szabályalkotás. Értékeléssel. 4 fős csoport) 90 perc Ismerkedés a fegyelem megteremtésének és fenntartásának eszközeivel. témafelelős. szabálykövetés. A foglalkozást vezető tanárnak erre kell megteremtenie a feltétel eket a foglalkozás végén. időfelelős. ellenőrzéssel kapcsolatos javaslatok:  A foglalkozás célja attitűdformálás a tanári munka egyik legnehezebb terepén. önreflexió. A magatartáskezelés. lépéseivel. eszközfelelős). munkaformák. autonómia. előnyei és lépései A szabályalkotás gyakorlása A tanár mintaadó szerepének átgondolása Ajánlott létszám: Ajánlott időkeret: A foglalkozás közvetlen célja: A foglalkozás tartalma: A kompetenciafejlesztés fókuszai: Önállóság. Kapcsolat a diákokkal (partneri viszony) – Fehér Márta 20-24 fő (5-6 db. Felelősségvállalás. Együttműködés. módszerek):  A kooperatív csoportmunkához véletlenszerűen heterogén csoportokat hozunk létre. a diákokkal közös szabályalkotás előnyeivel. a fegyelem megteremtése és fennta rtása a gyakorlott pedagógusok számára is gyakran okoz nehézségeket. A téma bonyolultsága és egész személyiséget igénybevevő m ivolta miatt az értékelés legmegfelelőbb formája az önértékelés.

fejezet  Thomas L. SuliNova. SuliNova. Negrea Vidia: Mire jók a konfliktusok? c. módszerek.: Papp Ágnes.: Fehér Márta. fejezetek (www. Dinasztia Kiadó.  Kézikönyv osztályfőnököknek.ofoe.  Gyerekek. színes filctollak  gyurmaragasztó.. Az osztály irányítása c. Brophy: Nyissunk be a tanterembe! 1. szerk. 2008 (www. Kereszty Zsuzsa. amivel a plakátokat fel lehet tenni a falra A foglalkozás megtartásához szükséges oktatási segédanyagok. 2009. teremigény:  A foglalkozáshoz egy átlagos méretű osztályterem szükséges. 1995.: Szekszárdi Júlia. nevelők… szerk. fejezet  Szabályok az iskolában. valamint arra is.sulinovadatbank.: Szekszárdi Júlia. szerk. 2005.  Az Osztályfőnökök Egyesületének honlapja: www. melyet úgy rendezzünk be. 2010.hu) 101 . Konfliktuskezelés.hu)  Nevelési kézikönyv nem csak osztályfőnököknek. évfolyam. szükséges és ajánlott szakirodalom:  Például (Pedagógusok gyakorlati példái a személyközpontú szemlélet iskolai megvalósítására). hogy a hallgatók körbe üljenek. anyagok:  Kópéláda  csomagolópapírok  vastag. kötet Educatio. 2006. fejezet  Tanári kézikönyv a szociális kompetenciák fejlesztéséhez 1 – 12. teremelrendezés.: Deszpot Gabriella. Egedi Cecília – Radnóti Katalin – Wagner Éva: Kapcsolatok – konfliktuskezelés c.hu  Van más megoldás is (Alternatív módszerek a középiskolában). 2008. Good – Jere E.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Tér. 4 fős csoport munkájához. Világbanki Szakközépiskolai Projekt. szerk. hogy alkalmassá váljon 5-6 db.: Fehér Márta SZIA-könyvek. szerk. 2004. A foglalkozás megtartásához szükséges eszközök. SuliNova-Educatio. szerk. Az együttélés szabályai c. OKI. SuliNova. sulinovadatbank.

C. fejlesztendő készségek.a véleményvozásra való ráhango. beállítódást. anyagok (mellékletek) 20’ A 4 fős csoportok minden tagja más-más osztály. amely magyarázhatja. Pedagógus szerepek.és tanártípusról és a kérdésre adott válaszairól.Kooperatív rozó szerepe tanulás – megbeszélés szóforgóval T2. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. Az új tartalom feldolgozása Idő Tevékenységek Tevékenység célja.portalakítás nal kialakítálás is. fejlesztendő készségek. a csoporttagok röviden reflektálnak az el- A tanári elvárások és Egyéni munka magatartás meghatá. D1 – Osztály. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök.II.tanulás . B. viselkedést. sához II. A csoportalakítás Kooperatív T1 – Állítások egyben a foglalko.és tanártípusok leírása (A. az adott osztály tanárára vonatkozó tulajdonságot. terepek Foglalkozásvázlat I. a feldolgozás előkészítése Idő Tevékenységek Tevékenység célja.és tanártípus leírását kapja:  képtelen kézben tartani az osztályt  megvesztegeti a diákokat  kemény kézzel uralkodik  együttműködő diákokkal dolgozik Egyéni olvasás után mindenki a szövege alapján válaszol a kérdésre:  Soroljon fel három. 102 .cso. D variáció) a csoportok számának megfelelő példányszámban  A foglalkozások javasolt időkerete – a csoport egyedi igényeitől függően – változtatható. hogy az osztályuk miért lett ilyen! A csoporton belül minden résztvevő beszámol az olvasott osztály. Ráhangolódás. anyagok (mellékletek) 5’ 4 fős csoportok alakítása hajlított véleményvonallal.

vastag. szabálykövetés (a hallgatók számával megegyező példányszámban) T4. csoporta plakátokat fel 2. másika pedig a közös szabályalkotás előkészítéséről és lépéseiről az osztályban. teremhasználat (a tanár asztala és tárolóhelyei. hogy milyen eredmények várhatók a gyerekekkel közösen alkotott szabályok bevezetésétől. 35’ A csoportok mindegyike 1-1. A párok az olvasottakat ismertetik egymásnak és megvitatják. T3. D3 – A variáció: milyen eredmények várhatók a gyerekekkel közösen alkotott szabályok bevezetésétől? B variáció: a közös szabályalkotás előkészítése és lépései az osztályban . kotás sajátosságai Pármunka előnyei és lépései A párok   egyike arról olvas el egy rövid szöveget. az osztályteremben vagy a tanítás során gyakran A szabályalkotás Kooperatív Csomagolópaismétlődő helyzetet húz ki. majd a csoportokon belül párok alakulnak. akkor szükség szerint 1-2 feladat ismétlődik.A közös szabályal. a szemetes használata). a tanulás színterei az osztályban.): lakmódszer. van. gyurmara1.pírok. szabálykövetés szociális kompeten. szóforgóval lehet tenni a 103 . ami 1-1 papírra van felírva (ha ötnél több csoport gyakorlása tanulás – ab.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben hangzottakra. színes filctolmegbeszélés. a teremből való távozás és az oda való visszatérés. amivel tárolóhelyei.Egyéni munka ciáiról szóló leírást. lak. a diákok padjai és beszámoló gasztó. 15’ Minden hallgató elolvassa a szabályalkotás. D2 – Szabályalkotás.

amit írt. fejlesztendő készségek. a diákok közti beszélgetés. ha a tanár magyaráz. a diákok mindig A tanár mintaadó Frontális felolfigyelik” című szöveget. viselkedés a csoporton belül és kívül).vasás za meg a maga számára és röviden írja le. T5 – A tanár állandó modell. A kihúzott helyzetnek megfelelően a csoportok ablakmódszerrel minél több olyan szabályt gyűjtenek. elvárt magatartás. A feladat elvégzése után a csoportok beszámolnak egymásnak. teendők a feladat elvégzése után). A csoportok plakátot készítenek. III. amelyek az adott helyzetben fontosnak találnak. Pedagógus szerepek. 5. hogy mit gondol a tanár mintaadó lása Egyéni munka szerepéről. hogy mindenki fogalmaz.II. Néhány önként jelentkező felolvassa. ellenőrzés és értékelés Idő Tevékenységek Tevékenység célja. Az új tartalom összefoglalása. majd a hallgatók kiegészítéseket tehetnek a többi csoport szabályaihoz. képességek Munkaformák és módszerek falra Eszközök. csoportmunka (csoportba szerveződés.szerepének átgondo. viselkedés egyéni és pármunka során (segítség kérése. 4. anyagok (mellékletek) 10’ A foglalkozást vezető tanár felolvassa „A tanár állandó modell. majd megkéri a hallgatókat. terepek 3. a diákok mindig figyelik 104 . valamint melyek a foglalkozás személyes tanulságai az egyes hal lgatók számára.

hanem segítségként éljék meg. aszerint. akár büntetéssel is elfojtja. A követés mindig kritikai gondolkodást is feltételez. ha szükséges. csak m inimális tanulást kíván meg. sok történetet. Az önálló munka során a gyerekek követik az utasításokat. D2 – Szabályalkotás. hogy foglalkozzon a szabályok közös alkotásának és a szabálykövetés képességének ésszerű tanítására. játékot és egyéb kiegészítő anyagot használ. a körülöttünk lévő szükséges rend feltételeit teremtik meg. Ez akkor lehetséges. a diákok ezeket legtöbbször tudomásul sem veszik. amenynyiben erre szükség van. de a légkör feszült. Ha a zaj zavaróvá válik. Ez az osztály mintha csak magától működne. a közösség fejlődését. a rend helyreáll. A diákokat be kell vonni a szabályok alkotásába. együttélési normákként éljék meg azokat. ha a szabályok ésszerűek. és gondoskodik is róla. mert a tanár sok rendszabályt vezetett be. A tanár igyekszik a tanulást szórakoztatóvá tenni. Ez az osztály csendes és fegyelmezett. hiszen a szabályokat mindig együttesen felül kell viz sgálni. hogy ezeket betartsák. videofilmet. Fontos. ha az egyén aktív résztvevője a kialakításnak. A szabályok követésének képessége is könnyebben alakul ki. hogy az egyének a szabályokat ne beszorító kényszerként. D1 – Osztály. A gyerekek rendszerint engedelmeskednek. A pedagógus a szociális kompetenciafejlesztés során külön kell. és valóban könnyítik az egymással való együttlétet. Valami mindig izzik a felszín alatt. hogy valóban szükség van-e rájuk. és különösebb felügyelet nélkül is megoldják a feladatokat. barátságos. A tanárnak alig kell az irányítással foglalkoznia. hogy tanárként nem lesz nehézségem a fegyelem megteremtésében és fenntartásában. Csak néha lesz nehézségem… Kb. sőt a fenyegetések sem használnak. fele-fele arányban lesz nehézségem… Gyakran lesz nehézségem… Félek attól. A tanár folyamatosan küzd. Ennek ellenére a gyerekek nem tudnak tartósan figyelni. akkor elég. hogy a diákok a közösen létrehozott iskolai szabályokat interiorizálják (belsővé tegyék). hogy nem fog menni… T2. szigorú figyelmeztetéssel. és rugalmasan meg kell változtatni. és azt is a lehető legkellemesebbé teszi. de ez valahogy soha nem sikerül neki. B) C) D) T3. és amint a tanár kiteszi a lábát a teremből. meg kell őket tanítani arra. 105 . Fontos. A kihágásokat rögtön észreveszi. szabálykövetés A szabályok életünk fontosabb törvényszerűségeit. az osztály „robban”. nélkülözhetetlen alapelvekként. mikor és milyen szabályok nélkülözhetetlenek az életben. de a légkör barátságos. hogy valam iképpen ura legyen a helyzetnek. Az utasítások. és a feladatokat nem végzik kellő gondossággal.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Mellékletek a foglalkozáshoz T1 – Állítások a véleményvonal kialakításához: Biztos vagyok abban. hogy maguk is észrevegyék. A légkör összetartó.és tanártípusok leírása A) Ebben az osztályban teljes káosz uralkodik. és önmaga is megélte a szabály hiányának negatív következményeit. a büntetés hatása pedig nem tartós. ha a tanár csak figyelmezteti a gyerekeket. Ez az osztály zajos.

és elfeledkeztem arról az osztályszabályról. hogy megállítsa helytelen magatartásunkat. nem pedig azt. amit mond. Rendet és kiszámíthatóságot teremtenek. amire szükség van. kockázatvállalását. felismerése. Egymást megbecsülő légkört biztosítanak. 106 . felnőttként be kell tartanunk a közös szabályokat. és elfelejtjük az osztályszabályokat.” – ez az egész. 4. A legfontosabb szabályok kiválasztása: az osztály és a pedagógus kiválasztják azt a 3– 5 szabályt. B) A közös szabályalkotás előkészítése és lépései az osztályban A szabályalkotási munkát az iskolaév kezdete utáni első hetekben célszerű elvégezni. akik részt vettek a szabályok megalkotásában. 2. Előfordult. D3 A) Milyen eredmények várhatók a gyerekekkel közösen alkotott szabályok bevezetésétől? Minden gyerek úgy érezheti. hogy köze van az osztály szabályaihoz. mint megtenni. a diákok mindig figyelik „A tanítványok azt teszik. amelyeket a legfontosabbnak ítélnek. és észrevesznek minden tévedést. hogy: „Ne emeld fel a hangod. terepek T4. Első lépésként meg kell ismertetnünk diákjainkat a szabályalkotás folyamatával: 1. ha a pedagógus elmondja az osztálynak saját elképzeléseit. Biztonságos viszonyok között támogatják a gyerekek kezdeményezőkészségét. amelyek mindazok számára kötelezőek. amit elkövetünk. helytelen magatartást. már hogy azt kiabáltuk egy gyereknek. a gyerekekhez hasonlóan elvesztjük az önuralmunkat. Segítik a gyerekek társadalomba való beilleszkedését és felelősségtudatuk kifejlődését. Tanárként. Bár időigényes feladat. T5 – A tanár állandó modell. Pedagógus szerepek. terveit az új tanévvel kapcsolatban. amikor velem beszélsz!”? Vagy gúnyosan és fenyegetően beszéltünk egy másikkal? Vagy elutasító módon zártunk le egy szülővel folytatott vitát? Amikor frusztráltak vagy dühösek. Nagyon dühös voltam. Tudnunk kell. hogy senkit sem bántalmazunk még szóval sem. hogy tegnap kiabáltam.II. de a ráfordított idő hasznos befektetés. gyakran nem elég ahhoz. 3. A szabályok megszövegezése.”– állítja egy régi bölcsesség. végső formába öntése: a tanár és a tanulók együttműködve szövegezik meg a szövegek végső változatát. A szabályok születése: a pedagógus és a gyerekek közösen hozzák létre a szabályokat. hogy a gyerekek állandóan figyelnek bennünket. amit a tanár tesz. Ezt természetesen könnyebb mondani. fejlesztik önfegyelmüket. Egyensúlyt biztosítanak a csoportérdek és az egyéni érdek között. Ilyenkor egyszerű a megoldás: „Bocsánatot kérek. fegyelmezett viselkedése bőségesen megéri az erre fordított tanórákat. hogy mit teszünk. Annak a tudata. fáradtak vagy feszültek vagyunk. Világosan és érthetően mondjuk el vágyainkat és terveinket az új tanévvel kapcsolatban: könnyebb bevonni a diákokat a közös szabályalkotásba. Szabályozzák a gyerekek viselkedését. mert a tapasztalatok szerint a diákok megnövekedett felelősségtudata és együttműködő.

107 . s ezt bevallani nem szégyen. de mindenki követhet el hibát. hogy az osztályszabályok igenis nagyon fontosak – a tanár is megtesz mindent.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Ezzel az üzenetet küldjük a diákoknak. hogy betartsa őket –.

Pályaszocializáció A témakör feldolgozásának célja:  A hallgatók mentálhigiénés felkészítése a főiskolai.és ismeretszerzési lehetőségek biztosítása.  Olyan tapasztalat. együttműködés.  A pedagógus jelöltek hallgatói identitását erősíteni. együttműködés elősegítésére. 108 . az oktatási intézményhez tartozás jegyében.  Kommunikációs készségek fejlesztése. egyetemi évekre. amelyek segítségével a résztvevő a pedagógusi pályával kapcsolatos döntését megalapozottabbá és tudatosabbá teheti. Pályaszocializáció III.  Személyes motivációk tudatosítása a saját élményen alapuló csoportmunkában.  A hallgatói szerep helye az egyéni szerep repertoárban. a pedagógus pályaorientáció feltárása.III.  Modellnyújtás a csoportépítés.  Közösségépítés.

felelősségvállalás. Megtapasztalni és megismerni a csoporttagok közötti különbségeket és azonosságokat. játékok ismertetése. ismerkedés. A foglalkozás céljai közt felsorolt alapelvek gyakorlati alkalmazása. Honnan jöttünk. a csoportszabályok megfogalmazása és elfogadása. tartalma: Olyan módszerek. Ajánlott továbbhaladási irány: A kompetenciafejlesztés fókuszai: Kapcsolódási pontok: Pályaszocializációs modulsor. A csoport és az iskolában szerveződő osztályközösség közötti hasonlóság tudatosítása. 1. a csoportalakítás módszereinek megismerése. Az elvárások. kölcsönös megismerésére. A több szempontú ismerkedés. amelyek alkalmasak a csoporttagok sokszínűségének feltárására. Az ismerkedés önismeretet is fejlesztő formái. autonómia. A gyerekek közötti a kapcsolat minősége. empátia. szabályalkotás. A modul témái. Érzelmeink pontos azonosítása. feszültségmentes bizalmi és a jó munkához szükséges légkör megteremtése. egymás elfogadása. együttműködés. megállapodás pedagógiai szerepe. V. kik vagyunk? – Farkas Magdolna Ajánlott időkeret: A modul közvetlen célja: 90 perc A csoport kialakítása. ami természetesen függ a pedagógus csoportvezetői szerepvállalásától.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben III. Gyermekmegismerés modul 109 . A közös szabályalkotás. A kommunikáció fejlesztése. célok tisztázása.

: Játsszunk együtt. Személyiségfejlesztő társasjátékok. Pedagógusképzés. mert új ismereteket is kíván közölni. 1999 Módszertani ajánlás Időfelhasználással kapcsolatos javaslatok:  A foglalkozást célszerű szünet nélkül megtartani.  A modul időbeosztása szoros. Például (szerk.  A kooperatív csoportmunkához véletlenszerűen heterogén csoportokat hozunk létre. A feldolgozásnál vegyük figyelembe. Pályaszocializáció Támogató rendszer Bagdy Emőke – Telkes József: Személyiségfejlesztő módszerek az iskolában. A hallgatói csoport hasonló az iskolai osztályközösséghez. Zrinszky László Pedagógusszerepek és változásaik.  Ez a műfaj sajátos. 2007 Rudas János: Delfi örökösei. ELTE BTK. A munka során is adjunk lehetőséget arra. 1988. Birkenbihl. hogy sikeres hallgatók legyenek. munkaformák. Az egyes témarészekre szánt időt természetesen szükség esetén módosíthatjuk. az egyéni felelősség hangsúlyozásának érdekében választhatunk a csoportokon belül különböző felelősöket is (pl. időfelelős. in: Az együttélés szabályai 160–190p. Segíti a hallgatók pályaválasztásának tisztázást. Tankönyvkiadó. de a fókuszban önismereti elemekre is épülő tapasztalati tanulás áll. 110 .: Fehér Márta). hogy személye s kapcsolatok alakuljanak ki a hallgatók között. Gondolat Kiadó. módszereket.  A munka során igyekezzünk tudatosítani a leendő pedagógus számára felhasználható tapasztalatokat. módszerek):  Feltételezzük. Vera F. Budapest. eszközfelelős). Bp. 2005/2. Az ismerkedés célja. SuliNova. Trencsényi László: Neveléstörténet és pedagógusképzés. hogy minél többféle variációban dolgozhassanak együtt a hallgatók a változatos csoportalakítási módszerek segítségével. Az egyes tevékenységek szervezésével kapcsolatos javaslatok (csoportok. 2004/1 Trencsényi László: A pedagógusképzés paradoxonjai. hogy a pályaszocializációs foglakozásra az alapképzés elején kerül sor. Létszám: 16-20 fő.III. motivációjának fenntartását és megerősítését annak érdekében. szóvivő. 1990. témafelelős. Budapest. Saxum Kiadó. Budapest. 2005. Neveléstörténet. hogy mindig „hozott anyagból” is dolgozunk a csoport „itt és most” megfogalmazódó igényei szerint.

anyagok (mellékletek) 5’ Bemutatkozás teljes névvel Saját érzések azono. (D1 – Személyes tanulási napló)  Ezekből készülő összegző beszámoló benyújtása képezi a modulok lezárását. teremigény:  A foglalkozáshoz egy átlagos méretű terem szükséges. Foglalkozásvázlat I. Az elfogadó légkör megteremtésében fontos szerepe van a vezető hitelességének. hogy a hallgatók egymásnak is visszajelzéseket adjanak.  Amikor a foglalkozás során alkalom adódik rá. adjunk mi is a diákoknak személyes visszajelzést. teremelrendezés. hogy alkalmassá váljon a székek körben való elhelyezésére is. 111 . amivel a plakátokat fel lehet tenni a falra  különböző színű „post it” lapocskák Speciális javaslatok az értékeléssel kapcsolatban:  Biztosítsunk lehetőséget arra. a feldolgozás előkészítése Idő Tevékenységek Tevékenység célja.Szóforgó Feltűzhető  A foglalkozások javasolt időkerete – a csoport egyedi igényeitől függően – változtatható. fejlesztendő készségek.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Differenciálással kapcsolatos javaslatok:  Figyelembe kell venni. A foglalkozás megtartásához szükséges eszközök. anyagok:  csomagolópapírok  vastag. ennek alapján is differenciálunk. hogy a kommunikációban az énközlés természetessé váljon. Ráhangolódás. Segítsük elő. ami hozzájárul az önreflexió fejlődéséhez. színes filctollak  ragasztó. önreflektív visszajelzéseinek. hogy a csoportban lévők azonos vagy különböző szaktanári szerepre és milyen korcsoportok tanítására készülnek. Ha megjelenik a pályaválasztásban motivációk különbözősége.  Az egyes foglakozások végén mindenki személyes tanulási feljegyzéseket készít. reflektáljanak egymásra. az egymás iránti elfogadó attitűd kialakulásához. megerősítést. Tér. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. melyet úgy rendezzünk be.

) Tudatosítás Problémakezelés Önmagam képviselete Problémakezelés Szóforgó Csoportonként csomagolópapír. fejlesztendő készségek.III. Pályaszocializáció Hogyan szólítsanak – név felírása kinek-kinek a kedvenc színével – a kártya sítása elhelyezése Önazonosság A vezető is bemutatkozik röviden 10’ névkártyák Szociometrikus bemutatkozás Nyitottság Bizalom Rövid interjú T1 – Ismerkedés szociometrikusan Plakát T2 – Csoportalakítási változatok 10’ Választásom – hogyan kerültem ide (igény szerint újabb szempont is felmerül. … helyre vettek fel  Csalódott voltam. Kiscsoportos megbeszélés II. egyetem) kerülésük történetét. megállapodások Egyéni munka: Csomagolópa- 112 . megbeszélik az oktatási intézménybe (főiskola.Pályaszocializáció Írják fel.Önismeret het):  Minden vágyam az volt. hogy bekerüljek a … szakra  Jó. filctoll T3 – Pályaszocializáció 15’ A csoportmunka megalapozása: elvárások. majd egy-egy szóvivő megosztja a közös pontokat az egész csoporttal. célkitűzések. hogy felvettek valahová  Második. Az új tartalom feldolgozása Idő Tevékenységek Tevékenység célja. anyagok (mellékletek) 10’ A téma felvezetése: Fogalomtisztázás . milyen asszociációkat kelt ez a kifejezés – határozzák meg a fogalmat (A téma részletesebb feldolgozása a következő modulban. hogy máshová nem sikerült bekerülni A feliratok alapján négy kiscsoport alakul. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök.

Ötletbörze Cédulák. amit a szóvivők ismertetnek A konszenzus kialakításához a vezető is segítséget nyújt. a megállapodás összefoglalása és kifüggesztése 10’ kerekasztal pír. tanulságokat. az egyéni elképzelések alapján közös lista készítése.Empátia tokat. A megbeszélés végére képet kapunk arról. Gondolataikat nem cenzúrázzák Miért választottam én a pedagógus pályát? A legfontosabb egyéni okok. majd új csoportok alakulnak 1– 4-ig való számolás. megtörténik a csoportszabályok tisztázása és véglegesítése a közös plakáton. A fentiek alapján.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Mindenki egyénileg felírja egy papírra saját elképzeléseit. az együttműködés keretei A pedagógus pálya választásának lehetséges motívumai? Sztereotípiák Négy csoportban dolgoznak a hallgatók és összegyűjtik azokat a sztereotípiákat. 113 . filctoll Frontális meg. Felelősségvállalás Választásukat érvekkel és példákkal alátámasztják.T4 – A csoport beszélés megállapodás kérdései. hogy a jelenlévők milyen motivációk alapján lettek pedagógus jelöltek. merése amelyeket a pedagóguspálya választásával kapcsolatban ismernek. célok cédulára írása Összegzés: Hitelesség Önismeret Önkifejezés felis. kát pla- T5 – Pályaválasztási motívumok Egyéni munka Csoportszóforgó Érvelés post-it lapok Plakát 5’ 10’ A négy kis csoport rendszerezi az egyéni cédulákat és összefoglalja a súlypon. a csoportmunkával Együttműködés kapcsolatos elvárásait (T4). ő is közli vállalásait.Szabályalkotás sal Asszertivitás Megbeszélés a csoportban.

ellenőrzés és értékelés (A) Idő Tevékenységek Tevékenység célja.III. fejlesztendő készségek. a másik a leendő pedagógusét jelképezi) A lapokat megőrzik a hallgatók Egy-egy szóval ki-ki emelje ki azt. Az új tartalom összefoglalása. fejlesztendő készségek. énüzenet megfogalmazása társakkal való együtt.és társreflexió tett Két különböző színű talp alakú papír. anyagok (mellékletek) 5’ Személyes tanulási visszajelzés kitöltése Tudatosítás Egyéni munka D1 – Személyes tanulási napló 10’ Hogy vagy most? – egy érzés. A hallgatók átélik és demonstrálják a közöttük lévő élettörténeti azonosságokat. ellenőrzés és értékelés (B) Idő Tevékenységek Tevékenység célja. kapcsolatokat miközben a válaszokat jelképező különböző alcsoportokat a térben és mozgásban megjelenítik. anyagok (mellékletek) 5’ Mit viszel el a mai közös munkából mint diák és mint leendő pedagógus? (Az egyik talp a saját helyzetét. Az új tartalom összefoglalása. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök.  Hol születtél? – Magyarország képzeletbeli térképén elfoglalják helyüket 114 . képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. ami a mai napon számára tanulságot jelen. különbözőségeket.Önreflektivitás léttel kapcsolatban is Szóforgó III.Ön. érzéseit. toll 10’ Mellékletek a foglalkozáshoz T1 – Ismerkedés szociometrikusan Az egyes kérdésekre a résztvevők a térben való elhelyezkedéssel megjelenítik a válaszukat. Pályaszocializáció III.

T3 – Pályaszocializáció A pályaszocializáció a szocializáció azon része. hogy az adott évszakban születtek? Szóvivő útján bemutatkoznak az „ősziek” stb. hanem azonosul is azokkal. hogy mit jelent számukra. mi a vonzalom oka? – megosztják a többiekkel a közös pontokat. Ebben a folyamatban a hallgató nemcsak megismeri a pedagógusi hivatás szereprendszerét. értékeket. amelyekre az adott pálya gyakorlása során szükségünk van.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben        Most hol laksz? Kollégiumban – otthon – albérletben Mikor érettségiztél? – Az évszámokat bemondják és egymás mellé állnak az azonos évben érettségizők Vannak-e ismerőseid. viszonyulási módokat sajátítjuk el. ahol a képzés folyik. T2 – Csoportalakítási változatok Születési évszakok szerint: néhány percben megbeszélik. (A foglalkozás a hivatásra való felkészülés jegyében. szerepeket. foglalkozás. vele szemben támasztott elvárásoknak. barátaid a csoportban? Milyen tárgy. Pályaszocializáció = az emberi életpálya Ritoók Pálné teljes életpályára vonatkozó elmélete az életpályát a pályaadaptáció és pályatevékenység időszakára osztja. mi a cél. értékeit. A társas rendszer egy-egy munkakör. vagyis a pályaszocializáció egy szakmai környezet normáihoz való alkalmazkodás. technikákat. Buda Béla szerint a pályaszocializáció olyan interakciós folyamat. a személyes kompetenciák fejlesztését állítja előtérbe. hogy ők is tegyenek fel kérdéseket. Kiválasztunk négy európai egyetemi várost: ki melyikbe szeretne tanulmányútra menni? Miért oda. sajátosságokat. amelynek során azokat a viselkedési módokat. korosztály stb. mit szeretnének megtudni ily módon a társaikról? Rövid interjúkat is készíthetnek egymással. A pályaadaptáció az általános és a szakmai képzés időszakára tehető. Kedvelt elfoglaltság stb. tanítására készülsz? Tanítottál-e már gyerekeket? Érdeklődési körök. A pályatevékenység a szakmai beilleszkedés és a hasznos szakmai tevékenység időszakára 115 . melynek révén az egyén viselkedése úgy módosul.) Mindebben döntő szerepet játszik az intézmény. hivatás körét jelenti. Ajánljuk fel. hogy megfeleljen a különböző társas rendszerek tagjai által.

 Iskoláskorban: az egyes foglalkozásokról különböző benyomásokat szereznek a gyerekek  Serdülőkorban: alakul. saját adottságainak és a pálya adottságainak harmonikus összeegyeztetését. Bp. jónak.  a szakma szintjét. Pályakorrekció. mely lehetővé teszi a reális lehetőségeknek megfelelően.) 1. amely életcélt adó örömteli tevékenységet. az együttműködés keretei  Mit várunk a foglalkozástól? 116 . A szakmai önazonosság kialakulása. Pályaszocializáció bontható. kitisztul az elképzelés.: Tanári létkérdések.III. szolgálatot jelent. 1986. saját értékrendjébe való beillesztését. 1994. előnyösnek/hátrányosnak.: Pedagógusszerepben. foglalkozás Megfelelő pályaválasztás alapvető feltétele a személy pályaválasztási érettsége. Tankönyvkiadó. élethosszig tartó tanulás szerepe és lehetőségei a pályán T4 – A csoport megállapodás kérdései. Pályavitel. Ez olyan fejlettségi állapot.Pályaadaptáció elemei:  Pályára való előkészületek  Pályaválasztás előkészületei  Pályaválasztás – első találkozás a főiskolával.. (Ritoók Pálné: Személyiségfejlesztés és pályaválasztás. egyetemmel  Szakmai képzés – elmélet és gyakorlati képzés  Választott pályába való beilleszkedés – pályakezdés A pályaválasztást megelőzően fontos szerepe van az előkészület éveinek:  Családi minta: a családban milyen munka minősül könnyűnek. pályaszocializáció in. hogy mire tartja magát alkalmasnak  Pályaválasztás időpontjában: azzal is foglalkozik a fiatal. hogy milyen lehetőségeket kínál a munkaerőpiacon a választandó szakma. amelyet a minden más szakmától megkülönböztető szaktudás jellemez. előtérbe kerül. amely egy adott munkakörben töltött huzamosabb időt jelenti.  a mesterséget.) 3. 2. szépnek. (Bagdy E. amely a szaktudás személyiségjellemzőkkel is áthatott magasabb foka és  a hivatást. Ezek az első élmények bef olyásolják a későbbi pályaválasztást. pályatevékenység: pályaérett ember pályamegvalósítása Bagdy Emőke négyféle szintet különböztet meg a pályaszocializáció pályamegvalósítási folyamatában:  a foglalkozás szintjét. A pályán való sikeres működés alapvető feltételének a pályával való azonosulást tartja.

érzéseinket fogalmazzuk meg  másokat nem minősítünk  mindenki egyforma figyelmet érdemel. tanárunktól? Mit szeretnék elkerülni? A fenti kérdéseket felteszi a tanár. A hallgatói csoporttal való munka fő keretei:  a csoporton belül történő jelenségekre.hu/pedagogus_szemelyisege. az ebben megfogalmazottak segítséget jelentenek a modulcsoport végé n az önreflektív összegző beszámoló elkészítésében. A pedagógusok pályaválasztásánál négy motívumcsoport bizonyult a legáltalánosabbnak (www. amikor dolgozik  Azok jelentkeznek pedagógusnak.kislexikon. tudatosítása.html): 117 . hogy a várakozások és vállalások transzparenssé váljanak a csoportban. titoktartás mások személyes közlését nem adhatjuk tovább  egyes szám első személyben fogalmazunk  saját véleményünket. Egyéb speciális szempontok is meghatározhatók a csoport sajátos igén yei szerint. hogy sok a szabadság  A pedagógusi pályára való jelentkezést megkönnyíti. hogy szerettünk-e iskolába járni  A pedagógusi pályára való jelentkezést első sorban az befolyásolja. az „itt és most”-ra figyelünk  fontos a diszkréció. A Személyes tanulási naplót minden alkalommal használjuk. hogy tudjuk.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben     Mit várunk magunktól? Mit várunk egymástól? Mit várunk a vezetőtől. A teljesítendő feladatok. T5 – Pályaválasztási motívumok Célunk az egyéni motivációk feltárása. határidők meghatározása. vitaindító szerepet tölthetnek be a munka során:  A tanári pályára való jelentkezés első sorban attól függ. meghallgatjuk egymást  a feladatokban önkéntesen vállalhatunk szerepeket A részvételi kötelezettség. az alábbi sztereotip mondatok. Ezek után kialakítható a csoport együt tműködésére vonatkozó konszenzus a hallgatók és az oktató között. akik szeretik a gyerekeket. nyílttá tegyék elvárásaikat a hallgatók. fontos. hogy ezeket végiggondolva. mit csinál egy pedagógus. A megállapodást más szempontok közbeiktatásával is köthetjük.

egy szeretett tanár nyomán egyedi motívumok (pl. emberbaráti példakép-hatás. Pályaszocializáció     altruisztikus.III. nem unalmas) érdek és kényszerítő motívumok. 118 . érdekes.

Az volt számomra a lényeg: 4.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben D1 – Személyes tanulási napló „Pillanatfelvételek” a mai történésekről Élmények. Mi tetszett. érzések: 3. Magamról és másokról szerzett tapasztalatok. mi nem tetszett. kérdések. Feladataim: Dátum: 119 . többet tudni: 5. kérdések (ötperces visszajelzés) 1. amelyekről szeretnék elgondolkodni. Ötletek. belátások. témák. mi hiányzik? 2.

elfogadásához. milyen motívumok határozták meg a pályára való előkészületüket. játékok alkal mazása a munkában. autonómia. empátia. mi van mögöttük. hogy a csoporttagok közelebb kerüljenek saját választásuk tudatosításához és saját pedagógus emberképük megfogalmazásához. amelyek tudatosítása hozzájárul a pedagógus jelölt identitásának megerősítéséhez. rugalmasság 120 . a családi hatás sz erepe a pályaválasztásban és az egyén i életút fontos momentumai. az összefüggéseinek feldolgozásához : A kompetenciafejlesztés fókuszai: Motivációk azonosítása. Készségfejlesztés: pedagógiai gondolkodásmód és viselkedés fejlesztése. Hol tartanak ebben a folyamatban. Az élmények feldolgozása hozzájárul a saját és mások pályaadaptációs indítékainak. sztereotípiák. és mi van előttük? Felszínre kerüljenek azok a motivációk.III. hogy a hallgatók rátekintsenek a saját induló életpályájuk pályaadaptációs szakaszaira. Pályaszocializáció III. a pályaválasztást. önmagunk és mások a fejlődésének elősegítése A modul témái. felelősségvállalás. együttműködés. Saját élmény – Farkas Magdolna Ajánlott időkeret: A modul közvetlen célja: 90 perc Ennek a foglakozásnak az a célja. amelyek alkalmasak arra. tartalma: A pályaválasztás előzményei: a pedagógus pályáról alkotott előképek. Olyan módszerek. 2. átérezzék nem véletlenül választották ezt a pályát. megértéséhez.

9. hogy a pedagógusokról való gondolkodást. Gabnai Katalin: Drámajátékok Színházi füzetek/III.: Jorgosz közlegény jelentései a 38. Budapest. Gyermek – Nevelés – Pedagógusképzés. akkor a Ráhangolás „A” feladatait választjuk. Benedek István (2000.  Amennyiben ez órarendi akadályba ütközik. 63 – 69.  Ha egy napon 2×90 perces rendben dolgozunk. Vágásiné Laczik Ágnes: Tudósítás egy felvételi vizsgáról. Evarics Regina: A Virág-mozgalom. Új Helikon Bt. Sallai Éva: Tanulható-e a pedagógus mesterség? Veszprémi Egyetemi Kiadó. Budapest. Gondolat Kiadó. akkor önálló blokként kezeljük a modult. Módszertani ajánlás Időfelhasználással kapcsolatos javaslatok:  A foglalkozást ideális esetben az első közvetlen folytatásaként. Trezor Kiadó. Bp. A többféle ráhangoló és feldolgozó munkaforma és játékajánlat közül válasszuk ki azokat. fél órás szünet után tarthatjuk meg. hogy a csoporttagoknak minél több interakcióra legyen lehetősége. amelyek a csoport igényeinek. adottságainak megfelelnek.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Támogató rendszer: Rudas János: Delfi örökösei. mutassunk egy-egy példát a munkamódszerre úgy. Ebben visszatérünk az előző foglalkozás részletesebb felidézésére. 2008/46. és a Ráhangolás „B” feladatait választjuk.): Száz eset. Dr. 1990. saját önképünk is befolyásolja. Veszprém. OKKER. Történetek a nevelés – oktatás világából.  A foglalkozást célszerű szünet nélkül megtartani. Nádasi Mária (2007): Csak a szépre emlékezem. Pozitív iskolai élmények vizsgálata. ezer tanulság. Bp. Az egyes tevékenységek szervezésével kapcsolatos javaslatok (csoportok. Taní-tani. 1993. amihez a hallgatók használhatják személyes tanulási naplójukat. kilométerről. ELTE TÓFK Tudományos Közleményei. módszerek):  Az előző foglalkozáson megalakult csoportban továbbra is úgy szervezzük a munkát. 121 .  A körmesékben megjelenhetnek azok a sztereotípiák. amelyekkel gyakran találkozhatunk a pedagógusokról alkotott elképzelésekben. 142 – 149. hogy ne befolyásoljuk a hallgatók asszociációit. Budapest. Feladatunk rámutatni. A körmesék módszerének ismertetése után adjunk lehetőséget kérdezésre. Dr. Marczibányi Téri Művelődési Központ. munkaformák. szerk. In: Trencsényi László (2008). Hunyady Györgyné – M. 1996.25.

megerősítést. a másik pedig az egyéni életutat mutatja be. reflektáljanak egymásra. fontos hangsúlyozni a dramat ikus megjelenítés „mintha” jellegét. hogy melyik „játék” milyen célokat szolgál. hogy a „játék” eszköz.  különböző színű „post-it” lapocskák. Segítsük elő. színes filctollak. Gondoskodjunk arról. az egymás iránti elfogadó attitűd kialakulását. hogy mit.  A rajzos. önreflektív visszajelzéseinek. ezzel is mintát adva a ped agógiai szakmaiságra. tudja. sajátélményű szakmai tapasztalatszerzésre és a tapasztalatok feldolgozására. Így mindkét téma bemutatásra kerül és a vissz ajelzésre több idő marad. adjunk mi is a diákoknak személyes visszajelzést. amivel a plakátokat fel lehet tenni a falra.  Hívjuk fel a figyelmet a titoktartási kötelezettségre. hogy a kommunikációban az énközlés természetessé váljon. visszavegyék saját identitásukat Differenciálással kapcsolatos javaslatok:  A modul feldolgozása gyors tempót kíván. módszertani segítség. akkor érdemes a dramatikus feldolgozást választani úg y. amelyeket a hallgatók eljátszanak.  Az egyes foglakozások végén mindenki személyes feljegyzéseket készít. Emeljük k i. hiszen a foglalkozási családfa és az egyéni életút képei csak bizalmi légkörben dolgozhatók fel. hogy a szereplők letegyék szerepüket.  Amikor a foglalkozás során alkalom adódik rá. miért csinál. ezzel is szorgalmazzuk az önreflexió gyakorlását. ha nagyobb létszámú a csoport. anyagok:  csomagolópapírok.  vastag. Speciális javaslatok az értékeléssel kapcsolatban  Biztosítsunk lehetőséget arra. hogy a hallgatók egymásnak is visszajelzéseket adjanak. lehetnek negatív szerepek is. Az elfogadó légkör megteremtésében fontos szerepe van a vezető hitelességének.III. A foglalkozás megtartásához szükséges eszközök.  ragasztó. hogy a csoport egyik fele a foglalkozási családfát. miszerint a pedagógus tudatosan választja meg eszközrendszerét. Mivel a szerepek. (Személyes tanulási napló) 122 . Pályaszocializáció  A feldolgozási szakaszban mindig tudatosítsuk a hallgatókban. képi megjelenítés és a dramatikus megjelenítés kombinálható is egymással.

fejlesztendő készségek. a hallgatók felolvasnak egy-egy saját meghatározást. kinek mi Tudatosítás volt fontos a meseszövésben Plenáris csoportmunka T1 – Körmesék 5’  A foglalkozások javasolt időkerete – a csoport egyedi igényeitől függően – változtatható. technikákat. amelynek során azokat a viselkedési módokat. (A pályaszocializáció a szocializáció azon része.mindenki mond Önkifejezés képesegy-egy belső tulajdonságot sége Sűrítés Rövid összegzés arról.Szabálytartás donságot és Figyelem Belső tulajdonságokra épülő körmese: Tanított valaki. szerepeket. 123 .Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Foglalkozásvázlat I. értékeket. miként születtek meg a karakterek a mesében. viszonyulási módokat sajátítjuk el. aki ….) Fogalomtisztázás Szóforgó Plakát 10’ Mondjunk együtt mesét! – A csoportvezető ismerteti a körmese alkotásának Kreativitás Szóforgó szabályait Bizalom Kirakós körmese: Tanított valaki. anyagok (mellékletek) 10’ Az 1.mindenki mond egy-egy külső tulaj. . amelyek megfelelően magyarázzák a fogalmat. aki … . képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. modul feldolgozásával azonos napon Visszakapcsolódás a pályaszocializáció fogalmához. amelyekre az adott pálya gyakorlása során szükségünk van. Ráhangolódás. a feldolgozás előkészítése (A) Idő Tevékenységek Tevékenység célja. ezeket elhelyezik a pályaszocializációs plakáton.

Összefoglalás képesVisszakapcsolás a pályaszocializáció fogalmához sége A pályaszocializácó fogalmának felelevenítése és összevetése a saját meghatá. fejlesztendő készségek. Az új tartalom feldolgozása (A) Idő Tevékenységek Tevékenység célja. Sűrítés Rövid összegzés arról. aki Magyarországon született … úgy találja ki a csoport az élettörténetét.III.A korábban készült plaká- 124 . képességek Munkaformák és módszerek Eszközök.Fogalomtisztázás rozásokkal (cédulák) 10’ Mondjunk együtt mesét! – A csoportvezető ismerteti a körmese alkotásának Bizalom Szóforgó szabályait Szabálytartás Életrajzi mese: Ismerek egy tanítót.Figyelem sa szerint). fejlesztendő készségek. személyes élmé. egy tanárt (a csoport választá. hogy mindenki egy-egy életszakaszát meséli el röviden.Személyes közlés nyek megfogalmazása (Támaszkodhatnak a személyes tanulási naplóra is.) Közös élmények A csoportvezető megkér valakit. miként születtek meg a karakterek a mesében. Ráhangolódás. kinek mi Tudatosítás volt fontos a meseszövésben Plenáris csoportmunka T1 – Körmesék 5’ II. egy tanárnőt. anyagok (mellékletek) 10’ Saját pályaválasztás Tudatosítás Plenáris mun. születésétől fog. hogy kezdje el. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök.Önkifejezés képessége va napjainkig. foglalkozástól eltérő napon Összefoglalás Szóforgó Plakát Az első találkozás egy-egy fontos momentumának felidézése. majd egymást szólítsák meg a felidézése hallgatók. Pályaszocializáció I. anyagok (mellékletek) 10’ Az 1. a feldolgozás előkészítése (B) Idő Tevékenységek Tevékenység célja.

Megosztják a Szimbolikus kifeje. élmények megjelenítése rajzban. színes filctoll. 2. majd megbeszélés kis csoportban közös pontok keresése Empátia Rövid összegzés a tapasztalatokról – milyen szerepet töltött be a családi ha. érdekes. hasonlóságok alapján kis csoportok alakulnak. amelyek a pedagógus pálya Önkifejezés felé orientálták a hallgatót sége Megkérjük a hallgatókat. nem unalmas) 4.most az első két szakasszal foglalkozunk. érdek és kényszerítő motívumok (Rátekintünk a korábban elkészült plakátra. megállapítjuk. elmondják mit ábrázoltak (lehetőség szerint a képek fel.Szóforgó kisrészleteket egymással. Hány éves volt. Önismeret fejleszté. kik voltak a szereplők. 3. példakép-hatás. 125 . ezeket a négy motívumcsoportba soroltuk: 1.Papír.) 10’ ka Fogalomtisztázás tok csomagolópapír. hogy idézzenek fel egy-egy helyzetet.Frontális kér. egyedi motívumok (pl.Egyéni munka zási családfa se Foglalkozási családfa készítése egyénileg A pályára való előkészületek – a pályaválasztás előzményei 3-4 fős kis csoportok alakulnak nonverbális kommunikációval. mi történt vele? T3 – Életútrajz Rajzlap. a csoport összegzi a tanulságokat.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Az előző foglalkozáson ki-ki megnevezett olyan tényezőket. zsírkréta. szemkontaktus Önkifejezés felvételével. Gondolatban helyezze el azt a képet saját életútján. amelyek befolyásolták a pályaválasztását. altruisztikus. egy szeretett tanár nyomán.Tudatosítás gyomány és vélekedés a pályaválasztásban Életút rajz Önismeret képesEgyéni munka Azon történések. pl. toll galmazása désfeltevés Vajon számunkra mikor és hogyan kezdődött a pályaadaptáció .zőképesség csoportban kerülnek a falra). ragasztópapír Csoportszóforgó 10’ 5’ 10’ 10’ Tárlat – a hallgatók megtekintik egymás alkotásait: a rajzokon megjelenő közös Kreativitás Egyéni munka szimbólumok. filctoll Probléma megfo. hogy melyik motívum volt a leghangsúlyosabb stb.ha az életpálya T2 – Foglalkomodellre tekintünk? . emberbaráti. ami befolyásolta őket a pályaválasztásában.

Mit mondtak a különböző családtagok a saját foglalkozásukról. anyagok (mellékletek) 10’ Saját pályaválasztás Az előző foglalkozáson ki-ki megnevezett olyan tényezőket. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. üzenetet fogalmaznak meg és játszanak kifejezőkészség fejel. altruisztikus.lesztése A pályára való előkészületek – a pályaválasztás előzményei danak a hallgató pályaválasztásával kapcsolatban? Először mindenki megfogalmazza magának ezeket a mondatokat. érdek és kényszerítő motívumok (Rátekintünk a korábban elkészült plakátra. Kreativitás majd megjelenítik a szereplőket. és mit mon. hogy melyik motívum volt a leghangsúlyosabb stb.Papír.most az első két szakasszal foglalkozunk. Pályaszocializáció 5’ Rövid összegzés a tapasztalatokról Tudatosítás Plenáris csoportmunka II. egy szeretett tanár nyomán. érdekes. egyedi motívumok (pl. zási családfa dinamikus megjelenítés 10’ Kiscsoportban megbeszélik. pl. példakép-hatás.Tudatosítás gyomány és vélekedés a pályaválasztásban Dinamikus megjelenítés Plenáris csoportmunka 5’ 126 . empátia. kiválasztanak egy-egy „családfát” bemutatásra.III. 3. a csoport összegzi a tanulságokat. filctoll zás 10’ Probléma megfoVajon számunkra mikor és hogyan kezdődött a pályaadaptáció . 2.ha az életpálya galmazása modellre tekintünk? .tok csomagolópapír. Önismeret. ezeket a négy motívumcsoportba soroltuk: 1. fejlesztendő készségek. Az új tartalom feldolgozása (B) Idő Tevékenységek Tevékenység célja. amelyek befolyásolták a pályaválasztását. toll désfeltevés T2 – FoglalkoEgyéni munka. A hallgatók egy-egy jellemző mondatot.A korábban ka készült plakáFogalomtisztá. nem unalmas) 4. kihangosítják a családtagok mondatait Együttműködés Rövid összegzés a tapasztalatokról – milyen szerepet töltött be a családi ha. emberbaráti. Frontális kér.) Tudatosítás Plenáris mun. megállapítjuk.

mi történt vele? Kreativitás 15’ Kiscsoportban megosztják egy mással az emlékeket és kiválasztanak egy-egyet Szimbolikus kifeje. fejlesztendő készségek. ragasztópapír Megkérjük a hallgatókat. anyagok (mellékletek) 5’ Személyes tanulási visszajelzés kitöltése A foglalkozás lezá.Önkifejezés entálták a hallgatót egy-egy jelenetben. 127 . színes filctoll. mint diák és mint leendő pedagógus? Tudatosítás Szóforgó Hogy vagy most? –egy szóval. Egy. ami befolyásol. hogy idézzenek fel egy-egy helyzetet. sége T3 – Életútrajz Rajzlap. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. zsírkréta.Szóforgó bemutatásra és bemutatják a jelenetet. Gondolatban helyezze el azt a képet saját életútján.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben 5’ Életút rajz Önismeret képes- Egyéni munka Azon történések. a mai csoportmunkában szerzett felismerés Önreflektivitás kiemelése a saját pályaadaptáció szempontjából. ellenőrzés és értékelés Idő Tevékenységek Tevékenység célja. élmények megjelenítése. Az új tartalom összefoglalása. zőképesség Dramatikus Együttműködés megjelenítés Rövid összegzés a tapasztalatokról Tudatosítás Plenáris csoportmunka 5’ III. toll 10’ Mit viszel el a mai együttlétből. amelyek a pedagógus pálya felé ori.Empátia ta őt a pályaválasztásában.Egyéni munka rása D1 – Személyes tanulási napló (az előző foglalkozásnál található) Két különböző színű talp alakú papír. kik voltak a szereplők. Kifejezőkészség Hány éves volt.

aki a körben következik. 1993. sem a jelzők nem ismé tlődhetnek. hogy ki kell jelölni a kezdő és végső szót. Belső tulajdonságokra épülő körmese A résztvevők egy-egy belső tulajdonság.III. másrészt viszont alkalmat adnak arra. Az adott személyre (pedagógusra) ruházott tulajdonságok utalnak a csoporttagokban élő a pedagógusképre. Hívjuk fel a figyelmet arra. Ha az elhangzó ötlet hiteltelenné teszi a szereplőt. hogy a csoport maga ad jelzést. de. vállalja kezdést és a befejezést. A mesealkotás lehet humorforrás is a csoportban. Az együtt alkotás öröme és feszültsége alkalmas a csoport bemelegítésére. humoros stb. az érzékletességet fokozó megjegyzéseket is lehet alkalmazni összekötő szövegként (például: meglepően. hogy az kapcsolódjon az elhangzottakhoz. A megbeszélé sben. tapasztalatait. Életrajzi mese Úgy fogalmazódik meg a megjelenített személy (pedagógus) életrajza. Fontos szabály.) 128 . A játék során minden résztvevő egy-egy mondatot mond úgy. Kirakós körmese Mindenki egy-egy külső tulajdonság megnevezésével járul hozzá egy karakter. viszont. vonás megnevezésével alkotják meg a személyt. Pályaszocializáció Mellékletek a foglalkozáshoz T1 – Körmesék A körmesék az egymásra hangolást szolgálják egyrészt. ugyanakkor. pedagógus jelöltek számára? (Gabnai. hogy kötőszavakat. Vágyak és a realitások gyakran összekeverednek. De sem a történések. a témára való hangolódására. a csoportkohézió erősítésére. p. Hívjuk fel a figyelmet arra. A történetet az szövi tovább. hogy hiteles alakot formáljanak. sőt). fantasztikus. ráadásul. lehetőleg úgy. a mi esetünkben egy pedagógus figurájának a megalkotásához. hogy születésétől kezdve minden életszakaszát más meséli el. meseszerű. Vajon mit jelent ez számunkra. akkor újra kezdődik a kör. 104 – 106. hogy egy témával kapcsolatban megjelenítsék a mesét szövők fantáziáját. a tapasztalatok feldolgozásában ezekre az elemekre térünk ki. A létrejövő élettörténet lehet reális és irreális.

színhelyek jelennek meg az életút grafikon mentén rajzban. Életút rajz feldolgozása másképp: ha elhagyjuk a foglalkozási családfa elkészítését. A feladat célja. évhez. élményeit. Majd ki-ki kezében maga elé tartja a rajzát és a hasonló szimbólumokat megjelenítő rajzok szerint kis csoportok képződnek. vagy éppen újítást jelent a közvetlen környezet számára? Mit mondanak az egyes családtagok a pedagógus pályáról? Fogalmazzák meg a hallgatók. hogy melyeket mutatják be. hogy alkalmazzanak szimbolikus jeleket.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben T2 – Foglalkozási családfa A foglalkozási családfa fókuszában a közeli és távolabbi élő és elhunyt családtagok foglalkozása szerepel. hogy a hallgatók végiggondolják. Adjanak címet ennek az élménynek. T3 – Életút rajz A feladat célja. és megkérjük a csoport tagjait álljanak ahhoz a ponthoz. hogy a kiscsoportok kiválasztanak egy-egy meghatározó élettörténeti momentumot és szituációs játék kereteiben bemutatják a jelenetet. Meghatározó történések. mindenki körbejár. amelyek a pedagógus pálya felé orientálták őket. Ha a hallgatók idegenkednek a rajzolástól. ötévenkénti jelzéssel. amikor a pályaválasztásuk szempontjából meghatározó élmény történt velük. Megfogalmazzák. A csoporttagok visszajelzést adnak szerepeikből. egyes szám első személyben. hogy mit mondanának a számukra fontos családtagok a pedagóguspályáról. Felrajzolunk a teremben egy életvonalat. Ha elkészültek a rajzok. amin szakaszolva feltűntetik az éveket is. Írják b e a családfára a nevek mellé a buborékmondatokat. találkozások személyek. a többiek megosztják hasonló élményeiket a csoporttal. székekre elhelyezik a rajzokat. hogy családjukban voltak-e előzményei az ő választásuknak. kérjük meg őket. Ha a hallgató nem ismeri a közeli családtagok foglalkozását. Végül a képeket elhelyezzük a falakon. akkor feladatként kérjük meg. A csoport dönt. akkor több időt szánhatunk a feldolgozásra oly módon. 129 . hogy szerezzen minél több családtagtól információt. Pályaválasztásuk folytatásai–e valamilyen családi hagyománynak. szimbólumokban megjeleníteni az életút mentén. akkor tárlatot rendezünk. Ezeket kell most rajzban. megtekinti. pályáját. miért maradandó a felidézett élmény. megbeszélik mit ábrázoltak a rajzukon. hogy rálátást nyerjenek a hallgatók arra. felidézzék életük azon történéseit.

III. diák fogalomtérkép. tudatosítani tudják. megváltozott életszerepek mellett. Gyermekmegismerés modul. autonómia. Az iskolába kerülő. egyetemmel. Pályaszocializáció III. Hallgatói szerepre való felkészülés – Farkas Magdolna Ajánlott időkeret: A modul közvetlen célja: 90 perc A résztvevők rátekintsenek a saját induló életpályájuk következő pályaadaptációs szakaszára:  Pályaválasztás – első találkozás a főiskolával. Kommunikáció fejlesztése. következtetések a korábbi tapasztalatokból. A pedagógiai. információ feldolgozás. illetve az V. Tájékozódjanak azokról a lehetőségekről. követelményekről. 130 . elfogadásához és reális célok megfogalmazásához. felelősségvállalás. Olyan módszerek. A kompetenciafejlesztés fókuszai: Kapcsolódási pontok: A helyzet definiálása. tartalma: A hallgatói lét problémái. az időgazdálkodás szerepe a célok elérésében. 3. empátia. Készségfejlesztés: a tanulási motiváció fenntartása az új. felmérjék erőiket. Tudatosan készüljenek a sikeres felsőoktatási létre. alkalmazkodjanak megváltozott élethelyzetükhöz. a sikeres önkép. amelyek segítségével a csoporttagok egyénileg fel tudják mérni. megértéséhez. pszichológiai tárgyak. Az élmények feldolgozása hozzájárul a saját és mások pályaadaptációs indítékainak. együttműködés. A modul témái. hogy miként lehetnek sikeres hallgatók. amelyekkel valószínűleg találkozni fognak képzésük során.  Szakmai képzés – elmélet és gyakorlati képzés. iskolát váltó gyerekek és a hallgatóvá válás azonosságainak feltárása. játékok alkalmazása a munkában. időbeosztásukat. az új szereprendszer.

Az egyes tevékenységek szervezésével kapcsolatos javaslatok (csoportok. 46–51. Gondolat Kiadó. Módszertani ajánlás Időfelhasználással kapcsolatos javaslatok:  Az első két foglalkozás feldolgozása után egy-két héttel tartandó. 61 – 76. reflektáljanak egymásra. 131 .  Amikor a foglalkozás során alkalom adódik rá. Iskolakultúra. (Személyes tanulási napló)  Ezekből készülő összegző beszámoló benyújtása képezi a modulok lezárását. hogy a hallgatók egymásnak is visszajelzéseket adjanak. számíthatunk arra. Eötvös könyvkiadó. amennyiben a közös munka során kialakult közöttük a bizalom. Speciális javaslatok az értékeléssel kapcsolatban  Biztosítsunk lehetőséget arra. A és B feldolgozási mód között választhatunk. Veszprém. Bp. 2009/49. Sallai Éva: Tanulható-e a pedagógus mesterség? Veszprémi Egyetemi Kiadó. problémák feldolgozásával tudjuk megközelíteni. Kolosai Nedda: „Zenga zének”.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Támogató rendszer: Rudas János: Delfi örökösei. adjunk mi is a diákoknak személyes visszajelzést. 2009/11. megerősítést.btk. ami hozzájárul az önreflexió fejlődéséhez és az egymás iránti elfogadó attitűd kialakulásához. hogy a témát az őket aktuálisan foglalkoztató élethelyzetek. amikor még a közös csoportélmények könnyen felidézhetőek. 1990. hogy az önismereti elemek elsősorban a hallgatói szerepek köré rendeződjenek.  A hallgatók már ismerik egymást. hogy a kommunikációban az énközlés természetessé váljon. Bevezetés a elektronikus változatot készítette: Ambrus Attila József) „saját pedagógiába” Bakonyi Anikó: Kistanár? Hallgató? Leendő pedagógus? Tanárjelölt? Taní-tani.  Az egyes foglakozások végén mindenki személyes feljegyzéseket készít.  Ügyeljünk arra. Czike Bernadett: A pedagógus szerep változása. hogy a csoporttagoknak minél több interakcióra legyen lehetősége. 1996. 2006.  A foglalkozást célszerű szünet nélkül 90 percben megtartani. Dudás Margit: http://nti. Bp. módszerek):  Az előző foglalkozáson megalakult csoportban továbbra is úgy szervezzük a munkát.hu/ (az A belépő nézetek feltárása. munkaformák. Segítsük elő. Dr.pte. önreflektív visszajelzéseinek. Az elfogadó légkör megteremtésében fontos szerepe van a vezető hitelességének.

érzésekkel léptük át az intézmény kapuját! A hallgatók felírják a felidézett momentumokat egy lapra. anyagok (mellékletek) 15’ Idézzük fel. Ráhangolódás. Hogyan kapcsolhatjuk az elhangzottakat a pályaadaptáció szakaszaihoz? Hol tartanak ebben a folyamatban? Szóforgó Kiscsoportos munka Plakát. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. Az új tartalom feldolgozása (A) Idő Tevékenységek Tevékenység célja. milyen gondolatokkal. Pályaszocializáció Foglalkozásvázlat I. filctoll 15’ 5’ A csoport közösen – a vezető segítségével – eldönti. hogy mi történt velük. hogy mely felvetett prob. majd rövid esszét írnak „Sikeres hallgatói jövőképem” címmel Tudatosítás Egyéni munka  A foglalkozások javasolt idő kerete – a csoport egyedi igényeitől függően – változtatható. A beszélgetés során kirajzolódó kérdések. fejlesztendő készségek. amelyek most foglalkoztatnak: felidézik a korábbi közös munka Problémafeltárás fontos momentumait és kis csoportokban (azonos szakok hallgatói alkossanak egy-egy csoportot) – megbeszélik. Identitás erősítése mint hallgatókkal mióta nem találkoztak (feladatok. tapasztalatok összegzése egy plakáton. problémák.Döntésképesség lémák kapcsolhatók a mai témához: A hallgatói szerep sajátosságaihoz. milyen problémák foglalkoztatják őket. listázzák ezeket. 132 . nehézségek. sikerek). képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. Bizalom Problémák. mint hallgatókat – összegyűjtik. a feldolgozás előkészítése Idő Tevékenységek Tevékenység célja.III. Asszertivitás Plenáris csoportmunka II. fejlesztendő készségek. csomagolópapír. anyagok (mellékletek) 5’ A csoporttagok üdvözlik egymást: beszámolnak arról.

Az új tartalom feldolgozása (B) Idő Tevékenységek Tevékenység célja. hogy a diákéletet Változtatás képessémagam számára jó diákéletnek tekinthessem? ge Egy párral megbeszélni a változtatási lehetőségeket Reflektivitás II.Hitelesség geket sikeresen gyakorolni a célok meg valósítása érdekében. fejlesztendő készségek.Társismeret szek kapcsolatrendszere Rövid összegzés a tapasztalatokról Milyen egy napom? Egy hetem? Saját „idő sajt” elkészítése Reflektivitás Empátia Önismeret Csoportszóforgó Plenáris csoportmunka Egyéni munka Plakát 5’ 5’ Üres lapok T1 –Idősajt 10’ Vizsgáljuk meg. ame.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben 10’ Párválasztás tetszőlegesen Párban megbeszélik mi szükséges ahhoz. akik kevésbé tése ismerik egymást) Probléma megközeA. B. jövőképüket meg tudják valósítani – kiegészítik egymást Páros munka 10’ A legfontosabb tanulságokat megosztják a csoporttal. hogy sikeres hallgatók legyenek. C. Kiemelik ezek közül a legfontosabbakat Az A és B csoportban érveket gyűjtenek miért és hogyan lehet ezeket a készsé. anyagok (mellékletek) 15’ Társismeret fejlesz.Szóforgó kiscsoportban Négyfős kiscsoportok alakulnak (olyanok dolgozzanak együtt. amiből kirajzolódhat a diák szerep fogalomtérképe. a szerepré. D csoportban összegyűjtik azokat a tulajdonságokat. készségeket. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. hogy milyen akadályokkal kell számolni a siker elérésének útján. ezekből az elemekből Önismeret plakát készül. a C és D csoport azt összegzi. a Csoportmunka 10’ 133 .lítése Milyen a sikeres hallgató? – ideálképek és a realitás ütköztetése lyek a sikeres hallgató sajátjai. hogy mit változtathatunk annak érdekében.

egy élmény kiemelése a saját pályaadaptációd szempontjá. tanulás.) Majd megvizsgálják maradt-e ki valami fontos. család. hogy mit változtathatunk annak érdekében. Az új tartalom összefoglalása. munka. hogy a diákéletet Változtatás képessémagam számára jó diákéletnek tekinthessem? ge Egy párral megbeszélni a változtatási lehetőségeket Reflektivitás III. én-idő. toll 5’ Mit viszel el a mai együttlétből mint diák.III. anyagok (mellékletek) 5’ Személyes tanulási visszajelzés kitöltése A foglalkozás lezá. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. fejlesztendő készségek. társas kapcsolatok. Pályaszocializáció megvalósítás során 10’ 5’ Egy-egy képviselő vitában képviseli az érveket Rövid összegzés a tapasztalatokról Milyen egy napom? Egy hetem? Saját „idő sajt” elkészítése Hitelesség Meggyőzés Érvelés Önismeret Vita Plenáris cso.Plakát. toll portmunka Egyéni munka Üres lapok T1 –Idősajt 5’ 10’ Vizsgáljuk meg. ellenőrzés és értékelés Idő Tevékenységek Tevékenység célja. amit kedvteléssel töltök. (Például: alvás.Egyéni munka rása D1 – Személyes tanulási napló (az első foglalkozásnál található) Két különböző színű talp alakú papír.Önreflektivitás ból – egy szóval Szóforgó Melléklet a foglalkozáshoz T1 – Idősajt A hallgatók egy körben. körcikkek segítségével ábrázolják egy átlagos hétköznapjuk időbeosztását. és mint leendő pedagógus? Tudatosítás Hogy vagy most? . mennyire ad lehetőséget a jó és sikeres diákélet 134 .

teljesen szabadon mérlegeljék saját időgazdálkodásukat. Az idősajt elkészíthető heti.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben megteremtéséhez a napi beosztás – min lehetne változtatni – ebben segíthet a csoporttárs visszajelzése. havi bontásban is. 135 . Mennyire szolgálja a korábban megfogalmazott célok teljesítését a napi rutin? Fontos. ami a távolabbi célok megvalósításához adhat segítséget. hogy ne adjunk előre szempontokat.

A tanulást szervező tanár foglalkozás. A tanár mint segítő – Farkas Magdolna Ajánlott időkeret: A modul közvetlen célja: A modul témái. figyelem. 1996. p. Eötvös József Könyvkiadó. ahol a diákok már ismerik egymást. 45–114.III. Buda Béla: A közvetlen emberi kommunikáció szabályszerűségei. kifejezőkészség. kreativitás. sajátosságaihoz legjobban illik. kommunikációs készség. C variáció) közül azt válasszuk. Budapest. Debrecen. 136 . amely az adott csoport dinamikai állapotához. a II. a segítő kommunikáció jellemzői. 1. bizalmi légkör alakult ki közöttük. Az intézményekhez való kötődés c. (IV. A pedagógus hivatásszemélyisége in: Hivatás és személyiség. A segítés helye a pedagógiai munkában.) OM rendelet Módszertani ajánlás Olyan csoportban dolgozhatunk a személyességet is igénylő témával. A tanár. Sallai Éva: Tanulható-e a pedagógus mesterség? Veszprémi Egyetemi Kiadó Czike Bernadett: A pedagógus szerep változása. a csoportvezető feladata lényegében a facilitálás. önismeret. tartalma: Megelőző tapasztalat: Ajánlott továbbhaladási irány: A kompetenciafejlesztés fókuszai: Kapcsolódási pontok: Támogató rendszer: 90 perc Saját élmények feldolgozásával tudatosítani. 3. a személyközpontú szemléletre. ráirányítani a figyelmet a kommunikáció jelentőségére. Gyermekmegismerés. A többféle gyakorlat (A. 2006 A tanári mesterképzési szak képzési és kimeneti követelménye 15/2006. hatása. Előző pályaszocializációs modulok. A pszichológiai stúdiumok. Bagdy Emőke KLTE Pszichológiai Intézet. p. a tanári segítői kompetencia határaira. illetve a V. a segítés különböző aspektusaira. modul. Empátia. 4. A csoportalakításhoz a konkrét feladatoknál segítséget kapnak. továbbá a IV. A segítő hivatás fogalma. Pedagógus-szerepek témakörök. Animula. B. illetve teljes csoportban dolgoznak. A hallgatók párokban. Budapest. kiscsoportokban. Pályaszocializáció III. A pedagógus szerep sokszínűsége. 33–39.

életének alakulását. az európai kulturális és az egyetemes emberi értékek elsajátítását.) dolgozó szakemberek sajátosan. A humán segítő területeken (egészségügy. hogy már a képzés elején nyílt diskur zus induljon a pedagógus mint segítő kompetenciahatárairól. hanem a tanulók egészséges fejlődése érdekében. Mindezt személyiségük munkaeszközként való használatával (is) teszik. közösségek alakulásának segítésére. hogy a gyermek olyan helyzetben van. A segítő tanári szerep túlmutat a „jó” kommunikátor kompetenciáin. nevelési stb. Sokféle kapcsolati rendszerben kell helytállnia. a hallgatók által felidézett élmények hozzásegítenek ahhoz. A segítés proszociális magatartás. érzelmi. segítik. a másik javát szolgálja. de nem veheti át más professziók szerepét. szociális.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben A modul feldolgozása során. (IV. Speciális javaslatok az értékeléssel kapcsolatban:  A hallgatók egymásnak adott visszajelzése énközlésekre épüljenek. Gyakran ő az első segítő szakember. önkéntes vállaláson alapul. „A tanár szakmai felkészültsége birtokában hivatásának gyakorlása során alkalmas:  a tanulói személyiség fejlesztésére: az egyéni igényekre és fejlődési feltételekre tekintettel elősegíteni a tanulók értelmi. hanem egész személyiséget látja szociális és kapcsolati viszonyaival együtt.  tanulói csoportok. tapasztalja meg először. más szakemberek. a demokratikus társadalmi értékek. az interkulturális nevelési programok alkalmazására. az együttműködés készségeinek fejlesztésre. 3. különben gyorsan túlterhelődik. testi. Bizonyos foglalkozások. érzékenyítést szolgálja. egészségügyi. Másrészt gyakran a pedagógus érzékeli. információk átadásával. megléte szükséges.. de nem elégséges feltétele. problémáikkal. az elmélyülés más kommunikációval foglalkozó stúdium feladata lehet. intézmények bevonásával is segítenie kell a problémakezelést. a sajátos nemzeti hagyományok. életvitelét befolyásolják. 137 . egyre inkább szükség v an a pedagógus problémafelismerő.) OM rendelet A társadalmi változások növelték az iskola mint másodlagos szocializációs színtér szerepét. fejlesztésére: a tanulói közösségekben rejlő pedagógiai lehetőségek ki használására. az egyének közötti különbségek megértésének elősegítésére. elfogadással. A Thomas Gordon féle serkentő és gátló kommunikációs eszközökkel való munka is a személyközpontú szemléletbe való bevezetést. hogy segítségre. de a rájuk bízott emberek életét. szociális és erkölcsi fejlődését. problémajelző és -közvetítő szerepére is. különböző módon ugyan. oktatás. támogatásra szorul. Bővültek a pedagógusok feladatai. A gyermeket nemcsak mint tanulót. hivatások professzióként művelik a segítést. hitélet stb. A „tanár mint segítő” fogalmat ebben a tágabb értelemben is használjuk.. akihez a szülők bizalommal fordulnak életviteli. szociális szféra. a pedagógus nemcsak mint oktató és nevelő tölt be fontos szerepet.” 15/2006.  Az értékelés az egyéni visszajelző lapokon és a záró körben történik. Megértéssel. a közösségben kialakuló konfliktusok kezelésére.

majd mindenki elhelyez három szavazatot. fejlesztendő készségek. tudós stb. 138 . a szerepek között. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. Beszámolnak arról milyen hangulatban folyt a közös munka Együttműködés Csoportszóforgó Színes lapok a csoportalakításhoz Post-it lapok Plakát 10’ A pedagógus mint segítő: a pedagógus. ezzel szavazással sorrendet alakítanak ki a fogalmak. Gondolatébresztés a bíró.III. tisztázzák a fogalmakat. Asszociációs kör Egyéni majd csoportmunka Papír. (Mindenki legalább 7 kis lapot kap. toll  A foglalkozások javasolt időkerete – a csoport egyedi igényeitől függően – változtatható. Elhelyezik. Ráhangolódás.) Az egyéni munka után négy kiscsoport alakul színválasztással. A hallgatók szükség esetén kérdeznek egymástól.) Érzékenyítés A csoportban mindenki mondjon legalább egy hasonlatot folytatva a nyitott mondatot. munkára asszociáci. egy anya. a feldolgozás előkészítése (A) Idő Tevékenységek Tevékenység célja. amikor segít olyan. mint … (az orvos. csoportosítják a leírt asszociációkat egy-egy plakáton. anyagok (mellékletek) 20’ A segítés: A hallgatók helyet foglalnak a csoportban és egy-egy mozdulattal Ráhangolódás a Frontális munüdvözlik egymást. egy edző. A falra kifüggesztett plakátok gyors áttekintése után kiemelik a domináns és egyedi fogalmakat.ka ós lánccal A tanár felvezeti a témát. Az elhangzott ötleteket egy plakáton összegzik. Pályaszocializáció Foglalkozásvázlat I. Egyéni majd Információkezelés csoportmunka Elhangzik a „segítés” szó – mi jut eszünkbe e szó hallatán? Asszociatív gyakorlat A hallgatók leírják egy-egy lapra az asszociációkat.

a szerepek között. az azonos vagy hasonló szimbólumjegye. A rajzok kifüggesztése után a csoportok kérdeznek eg y.fejlesztése Csoportmástól. hogy milyen helyzetekben van szükség az adott segítő szerepre. mint … (az orvos. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. A tanár segít abban. A tanár segít abban. hogy milyen helyzetekben van szükség az adott segítő szerepre. Az elhangzott ötleteket egy plakáton összegzik. rajzoljuk le szimbólumokkal mit jelent számunkra a segí. egy anya.csoportmunka Az egyéni alkotó munka után a rajzokat mindenki maga elé tartja. amikor segít olyan. a csoport zéssel Kooperatív körbejár.Kreativitás munka – képket használók kiscsoportokat alkotnak. egy edző. ezzel szavazással sorrendet alakítanak ki a fogalmak. hogyan dolgoztak a csoportban A pedagógus mint segítő: a pedagógus. tudós stb. majd mindenki elhelyez három szavazatot. anyagok (mellékletek) 20’ A segítés: ábrázoljuk.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Megbeszélik. szóforgó Beszámolnak arról. Gondolatébresztés a bíró. a feldolgozás előkészítése (B) Idő Tevékenységek Tevékenység célja.Ráhangolódás a Egyéni majd tés! munkára képi kifeje. megbeszélik rajzaikat és létrehoznak Kifejezőkészség tárlátogatás egy-egy közös rajzot. hogy a hallgatók lássák a pedagógushivatás mint segítő hivatás és a többi humán segítő hivatás közötti hasonlóságot és különbséget Asszociációs kör Egyéni majd csoportmunka Színes lapok a csoportalakításhoz Post-it lapok Plakát 10’ Toll. Ráhangolódás. zsírkréta 139 . A tárlat megtekintése után. fejlesztendő készségek. Megbeszélik.) Érzékenyítés A csoportban mindenki mondjon legalább egy hasonlatot folytatva a nyitott mondatot. hogy a hallgatók lássák a pedagógushivatás mint segítő hivatás és a többi humán segítő hivatás közötti hasonlóságot és különbséget I.

ezzel szavazással sorrendet alakítanak ki a fogalmak. A tanár segít abban. a feldolgozás előkészítése (C) Idő Tevékenységek Tevékenység célja. tudós stb. megállapodnak a mozdulatról. fejlesztendő készségek. jelenítsük meg a segítés szobrát! Ráhangolódás a Páros majd A hallgatók párban dolgoznak. mint … (az orvos. hogy a hallgatók lássák a pedagógushivatás mint segítő hivatás és a többi humán segítő hivatás közötti hasonlóságot és különbséget Asszociációs kör Egyéni majd csoportmunka Papír. anyagok (mellékletek) 20’ A segítés: Alkossuk meg. hogy milyen helyzetekben van szükség az adott segítő szerepre. hogy ki volt a téssel Csoportsegítő és a segített szerepében. Együttműködés szóforgó A szereplők megfogalmazzák. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. A csoport többi tagja visszajelzést ad arról. mozdulatsorról. egy edző. toll II. egy anya. a szerepek között. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. Gondolatébresztés a bíró. Az új tartalom feldolgozása (A) Idő Tevékenységek Tevékenység célja. amikor segít olyan. Az elhangzott ötleteket egy plakáton összegzik.csoportmunka amit bemutatnak. Érzékenység Önismeret fejlesztése Színes lapok a csoportalakításhoz Plakát 10’ A pedagógus mint segítő: a pedagógus. fejlesztendő készségek. anyagok (mellékletek) 5’ Hogyan segíthet a tanár? Idézzünk fel olyan helyzeteket. Megbeszélik.III.) Érzékenyítés A csoportban mindenki mondjon legalább egy hasonlatot folytatva a nyitott mondatot. Ráhangolódás. majd mindenki elhelyez három szavazatot. Pályaszocializáció I. amikor tanárunkat Érzékenyítés Egyéni munka 140 . munkára megjelení. hogyan érezték magukat szerepeikben.

Visszajelzést adnak a másik csoportok bemutatására. Feltárni. 141 .Szerepértelmezés tók differenciálása Hitelesség Együttműködés D1 – Kommunikációs alapfogalmak T1 – A kommunikáció megfigyelésének szempontjai D1 – Kommunikációs alapfogalmak D2 – A kommunikációt gátló és serkentő tényezők T1 – A kommunikáció megfigyelésének szempontjai 20’ A segítő kommunikáció: A hallgatók elemzik. hogy melyik jelenetet mutatják be a csoportnak. hogy mi jellemezte a diák és a A kommunikációs Kooperatív tanár kommunikációját az adott jelenetekben – a jelenetek reflektálása. fogalmának eltérő értelmezéseit .A kifejezőkészség Dramatikus tik.észlelése.: testtartás. nonverbális csatorna. bemutatni a kommunikációt serkentő megnyilvánulások). hangszín. majd eldön. Csoportmunka ból elemzik a segítő kommunikációját (verbális csatorna. Önkifejezés fejlesztése. 20’ A felidézett helyzeteket a kis csoportban megbeszélik a hallgatók.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben segítőként éltük meg. csatornák tudatos tanulás Megkapják a D1 és D2 mellékletet és az egyes csoportok más. fejlesztése megjelenítés A bemutatás előtt megfigyelési szempontot kapnak az éppen nem játszó hallga. Rövid imaginatív gyakorlat.„tanár mint segítő” laszt magának pl. ezeken belül ki-ki címszavat vá. Bemutatás.más szempont.

Ezeket két-két szereplő felolvassa.munikációt rekasztal gátló és serkentő tényezők Csoportszóforgó Dramatikus megjelenítés T1 – A kommunikáció megfigyelésének szempontjai A felidézett helyzeteket a kis csoportban megbeszélik a hallgatók.III. A D2 melléklet segítségével bemutatnak közlés tartalmát erősítő és gyengítő változatokat. a hallgatók besorolják a kommunikációt serkentő vagy gátló megnyilvánulások közé. Az új tartalom feldolgozása (B) Idő Tevékenységek Tevékenység célja. Empátia fejlesztése 142 . anyagok (mellékletek) 5’ 20’ Hogyan segíthet a tanár? Idézzünk fel olyan helyzeteket. Pályaszocializáció II. Bemutatás. majd eldön. fejlesztése megjelenítés A bemutatás előtt megfigyelési szempontot kapnak az éppen nem játszó hallga. Rövid imaginatív gyakorlat. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. majd a D2 melléklet alapján kiegészítik készség fejlesztése Példamondatokat alkotnak tanár–diák helyzetben. Egyéni munka D1 – Kommunikációs alapfogalmak T1 – A kommunikáció megfigyelésének szempontjai Kooperatív D2 – A komtanulás – ke. hogy melyik jelenetet mutatják be a csoportnak.Szerepértelmezés tók differenciálása Hitelesség Együttműködés 20’ A segítő kommunikáció: A hallgatók kerekasztal módszerrel összegyűjtik a Kommunikációs segítő kommunikáció jellemzőit. amikor tanárunkat Érzékenyítés segítőként éltük meg. fejlesztendő készségek.A kifejezőkészség Dramatikus tik.

Egyéni munka D1 – Kommunikációs alapfogalmak T1 – A kommunikáció megfigyelésének szempontjai Vélemény vo. Az új tartalom feldolgozása (C) Idő Tevékenységek Tevékenység célja. ellenőrzés és értékelés Idő Tevékenységek Tevékenység célja. Rövid imaginatív gyakorlat.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben II. hogy melyik jelenetet mutatják be a csoportnak. Kreativitás amelyeket megbeszélnek. anyagok (mellékletek) 5’ 20’ Hogyan segíthet a tanár? Idézzünk fel olyan helyzeteket. fejlesztendő készségek. amikor tanárunkat Érzékenyítés segítőként éltük meg. fejlesztendő készségek. és véleményvonal mentén és elképzelt szituációk Empátia fejlesztése alapján értelmezik az állításokat Vitakészség Egy-egy szituációt bemutatnak III. Az új tartalom összefoglalása.A kifejezőkészség Dramatikus tik. Bemutatás. toll munka – plakátkészítés 5’ Személyes tanulási visszajelzés kitöltése A foglalkozás lezá- 143 .Szerepértelmezés tók differenciálása Hitelesség Együttműködés 20’ A segítő kommunikáció: A hallgatók csoportjai három megállapítást kapnak. Összegzés Kooperatív Plakát. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. anyagok (mellékletek) 10’ Mit jelent a pedagógus segítő szerepe szűkebb és tágabb értelemben A csoport két részre oszlik és fogalmakkal vagy szimbólumokkal meghatározzák.D3 – Segítő nal szerepfelfogások Dramatikus megjelenítés A felidézett helyzeteket a kis csoportban megbeszélik a hallgatók. majd eldön. hogy miként jelenik meg a pedagógus munkájában a szűkebb és tágabb értelemben vett segítő szerep az iskolai munkában. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. fejlesztése megjelenítés A bemutatás előtt megfigyelési szempontot kapnak az éppen nem játszó hallga.

Pályaszocializáció rása 5’ Mit viszel el a mai alkalomból mint diák és mint leendő pedagógus? Hogy vagy Tudatosítás most? – egy érzés megfogalmazása egy szóval Önreflektivitás Mellékletek a foglalkozáshoz T1 – A kommunikáció megfigyelésének szempontjai Kérjük meg a hallgatókat.III. hogy a D1 melléklet alapján válasszanak ki egy-egy megfigyelési szempontot. gesztusok. kézmozdulat. hanglejtés. Mimika. Az interakció megfigyelése a kommunikációs csatornákra. metakommunikatív jelek változása stb. 144 . tekintet. testtartás. hangszín. térköz. hangerő. vagy cédulákra írva adjunk ki kulcssz avakat. a metakommunikációra és ne a szóbeli közlés tartalmára irányuljon.

mit csináljon. bizonyos ősi szimbólumok mozdulatban. a kommunikációban résztvevők viszony szintjéről is sok információt nyújt. A nem szóbeli kommunikáció árulkodik belső tulajdonságainkról. verbális csatornán át kerülnek közvetítésre a tartalmi szint információi.  testtartással. mimikában való kifejezése: a viszonyról szóló kommunikáció. hogy mi lesz a következménye.  hümmögés.  testtartás változtatás.) o Figyelmeztetés. o hanglejtés. o frizura. A nem szóbeli csatornákon át történik többségében az érzelmek kinyilvánítása. Ugyanakkor a szóbeliség számos eleme: a szavak kiválasztása. szociális helyzetünkről.  kulturális szignálokkal: o testalkat. sorrendjük. a szóbeli kommunikáció aláfestése. A nem szóbeli csatornán át rengeteg jellel kommunikálunk:  a mimikával. o testszínek.  a tekintettel. testtartásban. o hangszín.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben D1 – Kommunikációs alapfogalmak A szóbeli. A nem szóbeli kommunikációhoz tartoznak az üzenetek sorrendjét. sikerorientáltságunkról. vagy mit ne. parancsolás (Megmondani a másiknak. o öltözet stb.  gesztusokkal. D2 – A kommunikációt gátló és serkentő tényezők (Thomas Gordon nyomán) A kommunikációt gátló eszközök  Megoldási javaslatok o Utasítás. A metakommunikáció közvetíti a kommunikáló felek közötti személyes viszonyrendszert és a személyiség érzelmi viszonyulását.  vokális kommunikációval: o hangerő.  kézmozdulat. a másokhoz való együttműködő vagy inkább versengő od afordulásunkról. o tempó stb. fenyegetés (Megmondani. pl. feszültségtűrő képességünkről. ha valamit csinál. tempóját befolyásoló „technikai” jellegű elemek is:  szemöldök-felvonás. o illat.  térközszabályozással. támogatása. A két szint és a két csatorna egymást állandóan kiegészítve mindig jelen van az emberi ko mmunikációban.  bólogatás.) 145 .

mi lehetett az oka a tetteinek. hogy kell a problémát megoldani.) o Érzés megfogalmazása (A másik által ki nem mondott. melyek révén a segítő (!) megoldhatná a problémát. Pályaszocializáció o Prédikálás.) o Elterelés. „kifigyeltelek”. Csak akkor alkalmazzuk. diagnózist adni róla. mint az összefoglalás. félretolni az egészet. vagy kellene tennie. javasolni. nem irányít.) o Tanács. benne lévő érzés kimondása.III. szimbólumok használata (A sűrítéshez hasonló eszköz. elhülyéskedni. saját véleménnyel befolyásolni.) o Kifigurázás. humorizálás (Megpróbálni elvonni a másikat (vagy magunkat) a problémától. vigasztalás (Megpróbálni jobb kedvre deríteni. egyetértésről biztosítani.) o Tisztázó kérdés (A másik által elmondott dolgokra kérdezek rá ezzel. vagy több téma egybefonása. tagadni az érzések komolyságát. előzmények keresése. megbélyegzés (Megszégyeníteni a másik embert. sűrítés (Egy hosszabb részből a „lényeg” visszajelzése.) o Képek. hümmögés) o Ajtónyitogatók („figyelek”.) o Újrafogalmazás (A másik által elmondottak ismétlése más szavakkal. tükörként ezt adjuk vissza.) o Összefoglalás.) o Ítélkezés. egyetértés (Felkínálni egy pozitív megítélést.) o Faggatózás.) o Értelmezés.) o Kiemelés (A másik által elmondottakból egy részre. A sűrítés töményebb. megoldási javaslatok (Megmondani. kritizálás. avagy értő figyelem: o Ismétlés (A másik által elmondottak.) 146 . kérdezősködés (Okok. elemzés (Megmondani.)  • Elterelő üzenetek: o Dicséret. Nem hoz be új témát. amikor valamit nem értek. odafordulás o Megerősítő reakciók (bólogatás.)  Értékelő üzenetek: o Kioktatás. vagy egy részük megismétlése.) o Együttérzés. „hallgatom”. hibáztatás (Negatív értékelést adni.) A kommunikációt serkentő eszközök  Passzív figyelem: o Csend. ha valóban az ő szükségleteit szolgálja és nem a megkönnyebbülésünket!)  Kérdések: o Nyitott kérdés (A kérdőszóval kezdődő kérdések. moralizálás (Megmondani. vagy több téma közül eg yre adott visszajelzés. nem csak igen-nemmel. ellátni válaszokkal. szívesen beszélgetnék erről önnel/veled”)  Aktív hallgatás. sok dolog képeit sűrítjük egybe. logikai érvelés (Tényekkel. információval. amikre bővebben tud válaszolni.)  Én-feltárás (A segítő saját érzéseinek kimondása. hogy mit illene.

érdekes. amelyek első sorban az irántuk való érdeklődést. fejlődni tudó tanár képe. pozitív. és hoznak összefüggésbe az igazságossággal.” 2 Az idézetek forrása: Czike Bernadett: A pedagógus szerep változása. önállóságra nevelő. empatikus. milyen tényezők alapján tartják segítő szándékúnak a diákok tanáraikat „A pedagógus segítő szándékának megítélése nagyon kevéssé függ össze a megfelelő érdemjegy adásával. Eötvös József Könyvkiadó Budapest. bizalmat sugárzó attitűdjének. hiteles.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben D3 – Segítő szerepek értelmezése A pedagógus szerep változásaival kapcsolatos kutatások megállapításaiból idézünk2. 2006 147 . törődést. és bizalmat fejezik ki.” B) – A vizsgálat arra keresett választ. segítő szándékot. A) – A vizsgálat arra keresett választ. őszinte. hogy milyen tanártulajdonságok alapján tartják a diákok tanáraikat igazságosnak „ A diákok nagy jelentőséget tulajdonítanak a pedagógusok jó szándékának. nyitott. változni tudó.” C) – A vizsgálat arra keresett választ milyen képet alkotnak magukról a ped agógusok „Pedagóguskép saját elvárások alapján segíteni tudó. a diákokat megértő. emberi értékeket közvetítő. 0lyan tulajdonságokat emelnek ki. jó hangulatot teremtő.

3. Közösségi szolgálati/önkéntes projekt megvalósítása I. pedagógiai tárgyak.: Fehér Márta.IV. p. A modul témái. az ahhoz való kötődést. A szociálpszichológia. reflexió. 5.  Az intézményi környezet hatásainak tudatosítása saját élményeken keresztül. Hallgatói szerepre való felkészülés. tartalma: Megelőző tapasztalat: A kompetenciafejlesztés fókuszai: Az intézményi környezet hatása az újonnan belépőkre. 2005. és a VI. önismeret. a VI. Az intézményhez való kötődés – Farkas Magdolna Ajánlott időkeret: A modul közvetlen célja: 90 perc  A hallgatók ismerjék meg közelebbről azt az intézményt. szerk. mint „Alma mater” fontos a saját szakmai identitásuk és leendő t anítványaik identitásának formálásában. foglalkozások. érzékenység. Aktivitás. amelynek hallgatói lettek. Bagdy Emőke – Klein Sándor: Edge 2000 Kiadó Bp. Suli Nova. kritikus gondolkodás. együttműködés. 2006 in: Dull And- Kapcsolódási pontok: Támogató rendszer: 148 . tol erancia. autonómia. a szervezeti kultúra meghatározó. tervezés. Közösségi szolgálati/önkéntes projekt megvalósítása II. 3. szerezzenek személyes kapcsolatokat felsőbb évfolyamok hallgatóival. amelyeket egyénileg vagy kis csoportban valósítanak meg. akció kidolgozása. A hallgatói identitás tudatosítása. Problémamegfogalmazás.. a környezeti adaptáció elősegítése. oktatókkal. mint szervezet 193 – 213.  Olyan ismeretek összegyűjtése amelyek „gólyaként” segítik az intézményben való eligazodást.  Tudatosítani. 4. tanulmányozzák az intézmény ethoszát. in: Az iskola tárgyi épített környezete 13–16. Például. Hatékony tanulásszervezési módszerek III. prezentáció. szerepvállalás. hogy az iskola. illetve a III. Az iskola. A hallgatói szerep sajátosságai modul. szociális kompetenciafejlesztés. megvalósítása. A megismeréshez önállóan dolgozzanak ki módszereket. Alkalmazott pszichológia szerk. felelősségvállalás. problémamegoldó képesség.

formálója az iskola. ez zel mintegy lezárva a pályaszocializációs modulsort. módszerek):  A modult hármas tagolásban. Nem mindegy. Letöltés ideje: 2010. hogy miként tekinthetünk rá egy szervezetre. T2 melléklet) Az egyes tevékenységek szervezésével kapcsolatos javaslatok (csoportok. tudat osítani. 149 . P2  A foglalkozás első részében kiscsoportos és frontális munka folyik. Intézményi arculat és identitás elemzése a Bercsényi Miklós Gimnázium és Kollégium példáján keresztül Horváth Marianna – Tóth Tibor: Taní-tani Online. mert ezek biztosítják a leghatékonyabb felkészülést az önálló problémamegoldásra. egymás támogatásával erősödjön a résztvevők hallgatói identitása. (Az életrajzi narrációkban alaptémaként jelennek meg a középiskolai és egyetemi évek. beiktatható a pályaszocializáció modul harmadik témája „A hallgatói szerepre való felkészülés” feldolgozása után. A megfelelő irányba delegált problémafelvetés hallgatói képviseletet. amelyekkel szembe kell nézniük tanulmányaik kezdeté n.) majd. átadják egymásnak a megszerzett információkat. hogy az intézmény jobb megismerése által. a szereplők jóllétét. beszámolnak élményeikről. ami azt eredményezi.) Fontos. projektszerűen ajánljuk teljesíteni. A modul első 45 perce a problémafelvetést szolgálja.  A munka során adjunk rövid tájékoztatást arról. p. Beiktatható a „Tanár mint segítő”című modul tárgyalása után is. Módszertani ajánlás A jelenlegi felsőoktatási rendszerben a hallgatók egyéni tanulási utat jár(hat)nak be. interjúkészítés. világossá váljon a hallgató számára. Ez a modul azt kívánja elősegíteni. Alakító részei és felelősei vagyunk intézményünk szervezeti kultúrájának (T1. intézményi környezet jelentősen befolyásolja az iskolai teljesítményeket. amikor a hallgatók egyénileg vagy csoportosan prezentálják munkájukat. annak működésére. iskoláink. A modul lehetőséget nyújt arra. hogy a szervezeten belül hol kereshet megoldást a problémáira.  Ezt követi a közösen meghatározott feladatok elvégzése kontaktórán kívül (információgyűjtés. hogy az iskolai. hallgatók együttműködése hozzájárulhat a tanulmányi feladatokkal való sikeres megküzdéshez. nemcsak a szakmai önéletrajzunk fontos hivatkozási pontjai. hogy csak azokkal a kérdésekkel foglalkozzunk. A közösen végzett munka. hogy milyen viszonyban vagyunk vele. amelynek falai között serdülő és ifjú éveinket töltjük.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben rea: Környezetpszichológia: szemlélet. résztvevő megfigyelés stb. kutatás. A személyes és szakmai identitásunk kialakulásának fontos színtere. A modul rejtett célja a saját élmény feldolgozásával érzékenyíteni a leendő pedagógusokat a középiskolába belépő kis diákok helyzetére. július 10. az önállóság gyakorlását teszi szükségessé. elmélet és alkalmazás 160–173. munkaformák. a modul második 45 perce. hogy megfogalmazzák azokat a problémákat. amelyek jelen csoportmunka kompetenciakörébe tartoznak. az intézmény. hogy gyakran egyedül kell minden nehézséggel megküzdeniük.

a feldolgozás előkészítése (A) Idő Tevékenységek Tevékenység célja.  Amikor a foglalkozás során alkalom adódik rá.  Szükség esetén segítsük. hogy a szerteágazó témák közötti rendszerezést. fejleszti. Ráhangolódás. Foglalkozásvázlat I. 4 fős csoport munkájához. melyet úgy rendezzünk be. A modulban javasolt feladatok elvégzéséhez szükséges van a saját nehézségek. Én. véleményük megfogalmazására. anyagok (mellékletek) 5’ A 3.Eddigi iskoláimtól.lódási pontok kereják 4-5 fős kis csoportban. együttműködésre. és értékelés. hallgatók középiskolai élményeiket felidézve elmond. ellenőrzéssel kapcsolatos javaslatok:  Adjunk lehetőséget a résztvevőknek is arra. tudatosítására. kifejezésére.  A szubjektív értékítéletek mindenképpen kerülendők.  A problémafelvetés és a megoldáskeresés tervezésekor érdemes figyelni a feladatok elosztására. Értékeléssel. de frontális és egyéni munkához is. hogy mit jelentett számukra. Kerüljük az ismétléseket. adjunk a diákoknak személyes visszajelzéseket. 150 . Tér. csak kis létszámú csoportra tervezve van remény a keretek betartására. a folyamatos megerősítés erősen támogatja.Szóforgó A tanár felvezeti a témát. Legyen lehetőség projektor és számítógép használatára. tehát önismeretre. hogy sése a témához valamely középiskola diákjai voltak. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. teremelrendezés. teremigény:  A foglalkozáshoz egy átlagos méretű terem szükséges. hogy a résztvevők mind kaptak-e lehetőséget a kérdésfelvetésre. fejlesztendő készségek. Differenciálással kapcsolatos javaslatok:  A foglalkozás során figyelni kell arra.IV. hogy alkalmassá váljon 5 -6 db. megerősítéseket. Ez eket a képességeket a pozitív visszajelzések. hogy az általuk meghatározott szempontok alapján értékeljék együttműködésüket. az „Alma mater”. mit kap-  A foglalkozások javasolt időkerete – a csoport egyedi igényeitől függően – változtatható. foglalkozáshoz kapcsolódva Személyes kapcso. mint … diák …Mit jelentett nekem az iskola? . Hatékony tanulásszervezési módszerek  Mindkét rövid blokkban nagy az időnyomás.

Lényeglátás Ezeket külön cédulára írja. A csoport közös plakáton összegyűjti és tematikusan rendezi a cédulákat. amelyekkel való foglalkozás reális igény az adott keretek között. A csoport közös plakáton összegyűjti és tematikusan rendezi a cédulákat. hogy a csoport mely problémák hangsúlyosabbak. amelyeket „gólyaként” tapasztalnak. a számára legfontosabb három dolgot. a feldolgozás előkészítése (B) Idő Tevékenységek Tevékenység célja.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben tam és mit hiányoltam? 10’ Új intézményhez tartozunk: a hallgatók egyénileg összeírják azokat a zavaró Helyzetfelismerés jelenségeket.) Egyéni munka Csoportmunka Plakátkészítés Toll. papír. hogy a csoport mely problémák hangsúlyosabbak. Tematizálás Majd súlyozással mindenki kiválasztja. (Ide csak olyan elemek kerüljenek. a számára legfontosabb három dolgot. Ráhangolódás. (Ide csak olyan elemek kerüljenek. fejlesztendő készségek. Post-it Plakát I. anyagok (mellékletek) 5’ Önálló blokkban Érzelmek tudatosítá. Post-it Plakát 10’ 151 . Így kirajzolódik. Így kirajzolódik. Lényeglátás Ezeket külön cédulára írja. amelyekkel való foglalkozás reális igény az adott keretek között. papír. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök.) Egyéni munka Csoportmunka Plakátkészítés Toll.Szóforgó Visszaemlékezés a szociometrikus bemutatkozás alkalmával egymásról szerzett sa ismeretekre – Honnan jöttünk? Melyik intézmény tanulói voltunk? Helyzetfelismerés Mit jelent számunkra az „Alma mater”? Új intézményhez tartozunk: a hallgatók egyénileg összeírják azokat a zavaró Helyzetfelismerés jelenségeket. Tematizálás Majd súlyozással mindenki kiválasztja. amelyeket „gólyaként” tapasztalnak.

a számára legfontosabb három dolgot. anyagok (mellékletek) 5’ A hallgatók ötleteléssel olyan szempontokat tényezőket. Post-it Plakát II. a feldolgozás előkészítése (C) Idő Tevékenységek Tevékenység célja. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. hogy a csoport mely problémák hangsúlyosabbak. anyagok (mellékletek) 5’ Azon ismeretek. amelyek ahhoz szükségesek. hogy otthonosan érezhessék magukat az új Érzékenység fejleszintézményben. amelyek szervezeti kultúra megismeréséhez szükségesek. papír. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök.Önismeret Plakátkészítés nek.) Egyéni munka Csoportmunka Plakátkészítés Plakát 10’ Toll. Így kirajzolódik. Lényeglátás Ezeket külön cédulára írja. amelyek hozzájárulnak az intézmény megismeréséhez: a Információadás tanár röviden ismereti. amelyekkel való foglalkozás reális igény az adott keretek között. (Ide csak olyan elemek kerüljenek. kivetíti azokat a fogalmakat. Az új tartalom feldolgozása (A) Idő Tevékenységek Tevékenység célja. fejlesztendő készségek.Rendszerezés szült plakáton 152 . Ráhangolódás. Hatékony tanulásszervezési módszerek I. amelyeket „gólyaként” tapasztalnak. fejlesztendő készségek. Plenáris mun. A csoport közös plakáton összegyűjti és tematikusan rendezi a cédulákat. Tematizálás Majd súlyozással mindenki kiválasztja.Plakát ka Projektor T1 – A tárgyi környezet hatása T2 – Szervezeti kultúra 5’ Az összegyűjtött problémákat megfeleltetik az új szempontok szerint az elké.IV. körülményeket gyűjte. tése Új intézményhez tartozunk: a hallgatók egyénileg összeírják azokat a zavaró Helyzetfelismerés jelenségeket.

anyagok (mellékletek) 5’ Azon ismeretek.Plakát ka Számítógépek interneteléréssel Kooperatív munka – kerekasztal Plenáris munka Akció tervek kidolgozása az egyes problémacsoportokra (4-5 fős kis csoportban) A csoportok összegyűjtik a javaslatokat Döntés: miként. amelyek hozzájárulnak az intézmény megismeréséhez: a Információadás tanár röviden ismereti. Plenáris mun. Együttműködés Csoportos A feladat vállalása licitálással történik (párok is licitálhatnak). hogy melyik feladatot vállalná szívesen. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben 5’ Problémaszűkítés Lényeglátás Az intézményi honlap segítségével kiválasztják azokat a kérdéseket. mindenki 20 munka Asszertivitás fejleszponttal gazdálkodik. amelyek szervezeti kultúra megismeréséhez szükségesek. Összegzés plakáton 10’ Ki-ki mérlegeli.Plakát ka Projektor T1 – A tárgyi 153 .tése vaz. (A licitálást a tanár vezeti) A hallgatók egy táblázatban összegzik vállalásaikat Felelősségvállalás Plakátkészítés Tábla Plakát 5’ II. milyen módszerekkel keresnek válaszokat a felmerült problémákra. Az új tartalom feldolgozása (B) Idő Tevékenységek Tevékenység célja. fejlesztendő készségek. amelyekre Együttműködés a Honlap segítségével választ találhatnak Ezeket megjelölik a plakáton 10’ Plenáris mun. Önmagának készít egy Döntésképesség Egyéni hármas listát. A legtöbb ponttal licitáló két-három hallgató közösen is „elviheti” a feladatot. kivetíti azokat a fogalmakat. amelyre a legtöbb ponttal sz a. azt a feladatot nyerheti el.

hogy melyik feladatot vállalná szívesen. Az új tartalom összefoglalása.Plakát ka Számítógépek interneteléréssel Kooperatív munka – kerekasztal Plenáris munka 10’ Akció tervek kidolgozása az egyes problémacsoportokra (4-5 fős kis csoportban) A csoportok összegyűjtik a javaslatokat Döntés: miként.Élmények felidézése pasztalataikról Szóforgó 154 . Ónmagának készít egy Döntésképesség hármas listát. Összegzés plakáton 10’ Ki-ki mérlegeli. ellenőrzés és értékelés (A) Idő Tevékenységek Tevékenység célja. milyen módszerekkel keresnek válaszokat a felmerült problémákra. fejlesztendő készségek. Hatékony tanulásszervezési módszerek környezet hatása 5’ 5’ Az összegyűjtött problémákat megfeleltetik az új szempontok szerint az elké. felírja egy papírra és tárlat a képtárlátogatás módszerével a hallgatók gyors megállapodásra jutnak. anyagok (mellékletek) 5’ Élmények felidézése: a hallgatók egy-egy rövid benyomást megosztanak a ta. amelyekre Együttműködés a Honlap segítségével választ találhatnak Ezeket megjelölik a plakáton T2 – Szervezeti kultúra Plenáris mun. ötleteket ad. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. A hallgatók egy táblázatban összegzik vállalásaikat Felelősségvállalás Egyéni Csoportos munka Plakátkészítés Papír. A módszerek kiválasztásához a tanár segítséget.IV.Rendszerezés szült plakáton Problémaszűkítés Lényeglátás Az intézményi honlap segítségével kiválasztják azokat a kérdéseket. toll 5’ III.

bemutatá. Az új tartalom összefoglalása. Személyes tanulási napló kitöltése Önreflexió Dramatikus kép Személyes tanulási napló (az első foglalkozásnál található) Szociometriku s képinterjú 5’ 5’ Zárókép. hogy számára mi volt a hozadéka a közösen végzett Kreativitás munkának. interjúrészletek stb. anyagok (mellékletek) 5’ 5’ 20’ Ami a legjobban meglepett – élménymegosztás a feladat megvalósításával kap. Kapcsolati válto. időtartamáról. fejlesztendő készségek. fotók.Együttműködés zentációk.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben 5’ 20’ A korábbi megállapodást tartalmazó tablót elhelyezik a falon és döntenek a pre. bemutatá.Együttműködés zások bemutatása III.Információfeldolgosa. információk.Információfeldolgosa. fotók. interjúrészletek stb. beszámolók sorrendjéről. ellenőrzés és értékelés (B) Idő Tevékenységek Tevékenység célja. a változás megjelenítése egy megjelenítése egy-egy képben. A beszámolók.Együttműködés zentációk. időtartamáról. információk. felfedezések. zás Szóforgó Egyéni és csoportos prezentáció 155 . megbeszélés. felfedezések. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. kiscsoportban.Ráhangolás csolatban A korábbi megállapodást tartalmazó tablót elhelyezik a falon és döntenek a pre. A beszámolók. beszámolók sorrendjéről. zás Önismeret Tolerancia Egyéni és csoportos prezentáció 10’ Ki-ki fogalmazza meg. a csoport és csoporttagok helyzete az intézményben.

(nyitottság. A stressz csökkentésében nagy szerepe lehet a kontrollnak (pl. lehetőséget kínálnak arra. A vizsgálatok szerint a serdülők kedves helyei például az a ktív és tudatos érzelmi önszabályozást szolgálják. Hatékony tanulásszervezési módszerek Önismeret Tolerancia 10’ Ki-kifogalmazza meg. eldönthetik-e a gyerekek. Kapcsolati válto. vagy a stresszel) … néhány vizsgálat mutatott rá.) A vizsgálatok számos egyéb tényezőre is felhívják 156 . Személyes tanulási napló kitöltése Önreflexió Dramatikus kép Személyes tanulási napló (az első foglalkozásnál található) Szociometriku s képinterjú 5’ 5’ Zárókép. vagyis megnyugvást és menekülést hoznak a helyhasználónak egy-egy fenyegető vagy negatív élmény után. hogy elmeneküljenek a szociális nyomás elől. stb. hogy a zajos iskolák tanulói a stressz utóhatásaként iskola után. a csoport és csoporttagok helyzete az intézményben. Tehát az ilyen fontos környezetek központi jelentőségűek egész életünk. a tanulók személyiségtulajdonságaival. a változás megjelenítése egy megjelenítése egy-egy képben. hogy az emberek képesek tudatosan kiválasztani és használni azokat a helyeket. lágyság stb. hogy számára mi volt a hozadéka a közösen végzett Kreativitás munkának. érzelemszabályozásunk. kiscsoportban. világítás.T. amelyek elősegítik mindennapi életcéljaik megvalósítását … Ide kapcsolódik az emberek kedvenc helyeinek kutatása.Együttműködés zások bemutatása Melléklet a foglalkozáshoz T1 – A tárgyi környezet hatása A környezetpszichológia vizsgálja a környezet és az egyén tranzakciójának a természetét. elhagyhatják-e a termet. jóllétünk szempontjából…” dr. fáradékonyságával. hogy hova ülnek.) hatásait elemző tanulmányok … a legtöbb iskolai kutatás például a teljesítményt tekinti függő változónak.IV. pedig az iskolai teljesítmény összetett kapcsolatban van egyéb változókkal (pl. játszótéren. ha máshol szeretnének tanulni. Thomas Gordon: T. csendes környezetben (büfében. „Számos kutatás igazolja. megbeszélés. hőmérséklet.. otthon) is kevésbé tudtak koncentrálni és kevésbé voltak kitartóak …. hogyan rendezzék be az osztályt.E.. – A tanári hatékonyság fejlesztése Példa a speciális csoportok szociofizikai környezetének vizsgálatára: az iskola „Az iskolai környezet kutatásában sokáig jellemzőek voltak az ambiens tulajdonságok. identitásunk.

Hosszabb rövidebb idő alatt alakítja ki sajátos szervezeti kultúráját. és hogy ezt miként teszi. Mindezek hiánya nehezíti az egyén eligazodását.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben a figyelmet.  szabályok. szellemiséget. normák.E. misszió. A kultúra szintjei (E. gondoskodik. értékeket is képvisel. – A tanári hatékonyság fejlesztése T2 – Szervezeti kultúra Egy oktatási intézmény is szervezet. közösen értelmezett előfeltevések.hu (http://www. gondolkodási minták rendszert alkotó egysége. tehát érvényesek rá a szervezetek ismérvei. az azonosulás lehetőségét. o verbális jelek.hu/index. Ez a sajátos. o filozófia.  A nem látható színt. szervezeti identitás eredményezi a bizalmat. lényegesek lehetnek a tanárok tantermi attitűdjei (pl. lehetőséget ad tapasztalatokat szerezni az egyén számára a közösségben stb.  „ethosz” az iskolai közösséget létrehozó magatartási. belső. szakmai személyiségét. Schein felosztásában):  A látható szint. A szervezeti kultúra elemei:  kapcsolatrendszer. 157 . o ideológia. közvetlenül nem észlelhető jelei: o értékek. Thomas Gordon: T. pl. meggyőződések. értékek.” Forrás: MiMi.” dr. összetartozás érzését.uzletietika. tradíciók rendszere. milyen ülésrendet kedvelnek vagy hogyan állnak az osztályterem nyitott-zárt elrendezéséhez). hogy milyen viselkedési minták követésére ösztönzi a szervezet tagjait. hiedelmek rendszere. A szervezeti kultúra etikai értéke attól függ. közvetlenül észlelhető jelei: o vizuális jelek. amely biztonságérzetet ad. nevel. Schein klasszikus megfogalmazása szerint a szervezeti kultúra a szervezet tagjai által elfogadott. szokásokat.T. (Alma mater).php?page=szotar&c=s) Az iskola nemcsak tudást ad és közvetít. egységes identitás. o cselekvési jelek. amely befolyásolja a szervezethez tartozók identitását. „E.

 az egyetemi lap tanulmányozása stb. események. oktatókkal. hiedelmek (pl. rejtett tanterv). adottságként fogadjuk. 158 .  beszélgetés.  a honlap tanulmányozása (Mit üzen az olvasónak?). olyan kézenfekvő számunkra. Hatékony tanulásszervezési módszerek A világosan megfogalmazott értékek mélyén rejlő előfeltevések. A hallgatók által használható módszerek az intézményi kultúra megismerésére:  a környezet megfigyelése.  interjúkészítés felsőbb évfolyamok diákjaival.  résztvevő megfigyelés. legendák gyűjtése. Ezeknek a rejtett előfeltevé seknek sokszor tudatában sem vagyunk. hogy tényként.  történetek.  kedvenc helyek felfedezése.  hagyományok.IV.

tartalma: A meghatározó tanárkép A tanárkép elemzése A szakirodalom és a saját tapasztalat összevetése. nézetek. A tanár meghatározó szerepe az oktatás eredményességében A kompetenciafejlesztés fókuszai: A saját nézetek és forrásainak tudatosítása Elemzés. önreflexió Kapcsolódási pontok: 3 A sajátos nevelési igényű és a más szubkultúrákban élő diákokra vonatkozó részek (* jelöli) szerzője Kereszty Zsuzsa 159 .Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben IV. A tanulást szervező tanár – Kerékgyártó Judit3 Ajánlott időkeret A modul közvetlen célja: 90 perc A tanárszereppel kapcsolatos elképzelések. A tanári munkában a tanulókhoz való viszony és a tanulásszervezés fontosságának felismerése. összehasonlítás Reflexió. azok forrásának tudatosítása és a szakirodalomban megjelenő tanárszereppel való összevetése. A modul témái. 1. Hatékony tanulásszervezési módszerek IV. értékelés.

hol tartanak. Fontos az idő tartása. április-május A tanárok számítanak: A hatékony pedagógusok pályára vonzása. ha nem halad megfelelő ütemben/mederben a munka 160 .IV. plakátkészítésnél figyelnünk kell. hogy a feladatok felépítése az önálló munkától halad a csoport közös véleményének kialakítása felé. máskor mindenki általi csoportvélemény megfogalmazására van szükség – ezeket a feladatadáskor tudatosítani kell a hallgatókban. fejlesztése és a pályán való megtartása – EDU/EC(2004)20/PART1 OECD jelentés Módszertani ajánlás A foglalkozásterv főként kooperatív technikákra épít. A szövegfeldolgozásnál. majd bizonyos pontokon a csoport véleményét kell megjeleníteni a teljes hallgatói csoport előt t – ehhez olykor szóvivőre. Iskolakultúra 2005/8. Hatékony tanulásszervezési módszerek Támogató rendszer: Vincze Beatrix: A reformpedagógia aktualitása és a megváltozott tanárszere. Nagy Mária Új kompetenciaelvárások és új képzési gyakorlatok a tanári szakmában In: Új Pedagógiai Szemle 2004. határozottan kell jelezni a részidők leteltét. Fontos. feladatra összpontosítsanak a hallgatók. hogy a témára. időt/segítséget adni.

4’ A diákok rövid leírást készítenek: Tulajdonságok meg.Önálló munka Olyan tanár szeretnék lenni. lépés: Mindenki sorban elmeséli a hallott. D jelű diákok vannak. nem cseréltek információt. ket. tudatosítás momra .tás és .idézésével ráhango.Értő figyelem. toll 6’ Diákok jegyzete saját 10’ Tábla. C. Saját élmények fel. illetve a C és a D jelű hallgatók párban dolgoznak: 1.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Foglalkozásvázlat I. aki… vagy Egy tanár. azaz a másik történetét a csoport többi tagjának.Pármunka kölcsönösen megosztják írásaik tartalmát – az első lépésnél összegyűjtik a kö. a feldolgozás előkészítése Idő Tevékenységek Tevékenység célja.Háromlépcsős Volt egy tanárom. aki… – A diákok megosztják egymással egy konkrét megha.Szóforgó az előző feladatokban nem találkoztak. tározó tanárélményüket. illetve kiegészítik a másiktól hallott új jellemzőkkel jegyzetü. 3.interjú lódás a témára. gyűjtése és szem- Papír. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. A csoportokon belül A. Forgószínpad zös jellemzőket.gyűjtés. fejlesztendő készségek. Ráhangolódás.témában A diákok felállnak és saját csoportjukon kívüli három emberrel egymás után Információ megosz. lépés: A mesél B-nek és C mesél D-nek.fogalmazása. akikkel A jellemzők össze. 2. 161 . lépés: B mesél A-nak és D mesél C-nek. anyagok (mellékletek) 10’ A diákok tetszés szerint alkotnak négyfős csoportokat. A háromlépcsős interjúban az A és a B. aki meghatározó volt szá. B. csomagolópapír. Minden találkozáskor 1-1 perc áll rendelkezésre Lényegkiemelés A diákok négyfős csoportokat alkotnak – olyan társakat kell találniuk. filc-  A foglalkozások javasolt időkerete – a csoport egyedi igényeitől függően – változtatható.

fogalmi tisztázás toll D1 – Elemzési szempontok a tanári jellemzőkhöz II. fejlesztendő készségek.IV. lönbségek vonatkozásában mit javasolnak. jegyezze fel gondolatait.Csoportforgó szélés a teljes csoporttal – kiegészíthetik a tagok a csoport véleményét saját lönbözőségének Közös megbe- 162 . ha eddig nem voltak.A vélemények kü. s hasonlítsák össze a lítása a saját tapasztáblán lévő jellemzőkkel. toll 10’ D2 – Állítások a megváltozott tanárszerepről D3 – Szempontok az azonosságok és különbségek megjelenítéséhez a saját jellemzők és az idézetek között 10’ A különbségek és az azzal kapcsolatos csoportvélemény kihangosítása. Logikai rendezés. Az összegyűjtött jellemzőket a táblán feljegyezzük. anyagok (mellékletek) 5’ A csoportok kihangosítják a „jó” tanár tanulókhoz való viszonyának és tanítási A két szempont ki. A diákok négy állítást kapnak Vincze Beatrix: A reformpedagógia aktualitása A szakirodalmi Önálló munka. Az új tartalom feldolgozása (A) Idő Tevékenységek Tevékenység célja. és a megváltozott tanárszerep című cikkéből. mi kerülhet oda.megállapítások ér. Azonosságok és különbségek megfogalmazása. Csoportonként négy idézet – min. s mondják el értelmezésüket. telmezése és azok beszélés Értelmezze ki-ki a nála lévő idézetet. Az utolsó két szemponthoz is kell.talatokkal. majd olvassák fel tartalmi összehasontársaiknak az adott idézetet. végig kell gondolniuk. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. hogy kerüljenek elemek. hogy szükségesek-e emelése másfajta tanári kompetencia-elemek a sajátjától eltérő kultúrában szocializálódott diákok fejlődésének támogatásához és a sajátos nevelési igényű diákok fejlődésének támogatásához vagy sem. melyek azok. pontok szerinti csoportosítása. Ha igen. hogy az esetleges kü.Csoportmegdenkinek jut egy. Hatékony tanulásszervezési módszerek A csoporton belül egyenként felolvassák a jellemzőket és közösen megpróbálják az elemzési szempontok alapján csoportosítani azokat. Hozzanak közös döntést arról. Tábla. Megbe.Csoportforgó módszerbeli elemeinek jellemzőit valamint véleményüket.

Megj.  az órán hogyan motivál. amelyek. szervezésnél. majd fejtsék ki. ahány vegyes csoport lesz a következő feladatnál – ügyelni kell arra.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben dilemmáikkal.  a tanulási folyamat során  az értékelésnél. mit jelent a gyermeki elvárások figyelembe vétele! Próbáljátok meg összefoglalni az alábbi szempontok mentén is:  az óra tervezésénél. amelyek nem fedeztek fel ellentmondást. melyik csoport. szervez.  az órai motivációnál. Illetve reflektálhatnak a többi csoport megoldásaira. amelyek szükségesek ehhez a szerephez! 2.) 163 . majd kupaktanács. segít. koordinálásnál.zése szempontok ben a tanár tutor/moderátor szerepbe kerül! Szedjék össze mindazt. hogy milyen tanulásszervezési módokat ismernek. Olvassák el Kereszty Zsuzsa írását. illetve változtattak Előzetes tudás moza jellemzőkön az idézeteknek megfelelően és saját tapasztalataik és szövegfel. segítésnél. amit az alapján adott szervezési módról tudnak.  hogyan értékel a tanár! Gyűjtsék össze azokat a tanári kompetenciákat. ezt megtervezhetjük a csoportok munkája közben. s feladatul adhatjuk. szélés.: Egy-egy feladattal foglalkozó csoportnak több azonos plakátot is kell készíteni a létszámtól függően (legalább annyi plakátnak kell majd lenni összesen. hány azonos plakátot készítsen. Páros munka a csoporton belül. hogy a háromféle feladat eredménye arányosan jelenjen meg az összes plakát számában. közös plakátkészítés Csomagolópapír Filctollak D4 – Pedagóguskompetenci a néhány kiemelt terülten Azok a csoportok.gósítása dolgozás alapján haladnak tovább. A gondolatok rende1. 15’ megjelenése. Gyűjtsék össze. kitérve az alábbi szempontokra is: Lényegkiemelés  mit tesz a tanár az óra előkészítésekor. koordinál a tanár.

Ha igen. megjelenése.Csoportforgó szélés a teljes csoporttal – kiegészíthetik a tagok a csoport véleményét saját lönbözőségének Közös megbedilemmáikkal. fejlesztendő készségek. Az összegyűjtött jellemzőket a táblán feljegyezzük. Az új tartalom feldolgozása (B) Idő Tevékenységek Tevékenység célja. anyagok (mellékletek) 5’ A csoportok kihangosítják a „jó” tanár tanulókhoz való viszonyának és tanítási A két szempont ki. és a megváltozott tanárszerep című cikkéből.talatokkal. Hozzanak közös döntést arról.Csoportforgó módszerbeli elemeinek jellemzőit valamint véleményüket. Megb e. lönbségek vonatkozásában mit javasolnak. A diákok négy állítást kapnak Vincze Beatrix: A reformpedagógia aktualitása A szakirodalmi Önálló munka. szélés. Azok a csoportok.Csoportmegdenkinek jut egy.A vélemények kü. Illetve reflektálhatnak a többi csoport megoldásaira. jegyezze fel gondolatait.Csomagolópafeldolgozás pír Közös vázlat Filctollak 15’ 164 . hogy az esetleges kü. amelyek nem fedeztek fel ellentmondást. telmezése és azok beszélés tartalmi összehasonÉrtelmezze ki-ki a nála lévő idézetet. hogy szükségesek-e emelése másfajta tanári kompetencia-elemek a sajátjától eltérő kultúrában szocializálódott diákok fejlődésének támogatásához és a sajátos nevelési igényű diákok fejlődésének támogatásához vagy sem. illetve változtattak Szövegértés a jellemzőkön az idézeteknek megfelelően és szövegfeldolgozással haladnak Lényegkiemelés tovább. Csoportonként négy idézet – min. s mondják el értelmezésüket. majd olvassák fel társaiknak az adott idézetet. toll 10’ D2 – Állítások a megváltozott tanárszerepről D3 – Szempontok az azonosságok és különbségek megjelenítéséhez a saját jellemzők és az idézetek között 10’ A különbségek és az azzal kapcsolatos csoportvélemény kihangosítása. s hasonlítsák össze a lítása a saját tapasztáblán lévő jellemzőkkel.megállapítások ér. Hatékony tanulásszervezési módszerek II. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. Önálló szöveg. melyek azok.IV. Tábla. Azonosságok és különbségek megfogalmazása.

ahány vegyes csoport lesz a következő feladatnál – ügyelni kell arra. lönbségek vonatkozásában mit javasolnak. s mondják el értelmezésüket. jegyezze fel gondolatait. telmezése és azok beszélés Értelmezze ki-ki a nála lévő idézetet. A diákok négy állítást kapnak Vincze Beatrix: A reformpedagógia aktualitása A szakirodalmi Önálló munka. majd olvassák fel tartalmi összehasontársaiknak az adott idézetet. toll 10’ D2 – Állítások a megváltozott tanárszerepről D3 – Szempontok az azonosságok és különbségek megjelenítéséhez a saját jellemzők és az 165 . és a megváltozott tanárszerep című cikkéből. Ha igen. s hasonlítsák össze a lítása a saját tapasztáblán lévő jellemzőkkel. melyik csoport. s feladatul adhatjuk.Csoportmegdenkinek jut egy. hogy a háromféle feladat eredménye arányosan jelenjen meg az összes plakát számában. fejlesztendő készségek. Azonosságok és különbségek megfogalmazása. anyagok (mellékletek) 5’ A csoportok kihangosítják a „jó” tanár tanulókhoz való viszonyának és tanítási A két szempont ki. hogy az esetleges kü. ezt megtervezhetjük a csoportok munkája közben.Csoportforgó módszerbeli elemeinek jellemzőit valamint véleményüket. hány azonos plakátot készítsen. Csoportonként négy idézet – min. hogy szükségesek-e emelése másfajta tanári kompetencia-elemek a sajátjától eltérő kultúrában szocializálódott diákok fejlődésének támogatásához és a sajátos nevelési igényű diákok fejlődésének támogatásához vagy sem.: Egy-egy feladattal foglalkozó csoportnak több azonos plakátot is kell készíteni a létszámtól függően (legalább annyi plakátnak kell majd lenni összesen.megállapítások ér. képességek készítése D5 – Új komPáros vagy petenciaelvárás csoportmunka ok és új képzési gyakorlatok a tanári szakmában Munkaformák és módszerek Eszközök. Az új tartalom feldolgozása (C) Idő Tevékenységek Tevékenység célja.talatokkal. melyek azok. Az összegyűjtött jellemzőket a táblán feljegyezzük. Hozzanak közös döntést arról.) II. Tábla.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Olvassák el Nagy Mária cikkének a részletét és készüljenek fel az új tanári kompetenciák és az ahhoz kapcsolódó jó gyakorlatok bemutatására! Az önálló szövegfeldolgozás után készítsenek egy közös plakátot! Megj.

kátok. de nem változtattak eredeti elképzelésükön. Hatékony tanulásszervezési módszerek idézetek között 10’ A különbségek és az azzal kapcsolatos csoportvélemény kihangosítása. szélés. ahány vegyes csoport lesz a következő feladatnál – ügyelni kell arra. akik ellentmondást találtak az idézetek és saját jellemzőik Szövegértés között. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. megjelenése. fejlesztendő készségek. ezt megtervezhetjük a csoportok munkája közben. Közös megbeszélés 5’ 166 . hány azonos plakátot készítsen.: Egy-egy feladattal foglalkozó csoportnak több azonos plakátot is kell készíteni a létszámtól függően (legalább annyi plakátnak kell majd lenni összesen. hogy minden csoportban legyen minden Szóbeli kifejezőkés. Illetve reflektálhatnak a többi csoport megoldásaira. A csoportok plakátjaikon bemutatják munkájuk eredményét. anyagok (mellékletek) 15’ Vegyes csoportok alakítása aszerint. Lényegkiemelés Olvassák el A tanári szerepek változása című szöveget és készüljenek fel annak tartalmának bemutatására! Az önálló szövegfeldolgozás után készítsenek egy közös plakátot! Megj. Azok a csoportok. s feladatul adhatjuk. Az új tartalom összefoglalása.Csomagolópafeldolgozás pír Közös vázlat Filctollak készítése D6 – A tanáPáros vagy rok szerepének csoportmunka változása 15’ III.) Önálló szöveg. hogy a háromféle feladat eredménye arányosan jelenjen meg az összes plakát számában.Tárlatlátogatás A korábban feladatot végző csoportból legalább egy ember. goznak a plaA bemutatás után gyűjtsék össze a témával kapcsolatos további kérdéseiket! kátokkal A vegyes csoportok ismertetik a témával kapcsolatos további kérdéseiket.A vélemények kü. Megb e.IV.Csoportforgó szélés a teljes csoporttal – kiegészíthetik a tagok a csoport véleményét saját lönbözőségének Közös megbedilemmáikkal. melyik csoport. ellenőrzés és értékelés Idő Tevékenységek Tevékenység célja. zség – a csoportok elkészített plafelváltva dol. szöveget dolgoznak fel.

Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben 167 .

hogy az eddigiből kihúzzuk. akitől a korábbi tekintélyelvű gyakorlattal szemben a tanulókat segítő.. az érdeklődés fenntartása. Értékek.. hivatáshoz. a tanulók közé helyezi. Szűkíti a professzió specifikumait. kiemelkedően t ehetséges diákok. D4 – Kereszty Zsuzsa: Pedagóguskompetencia néhány kiemelt terülten Sajátos nevelési igényű. számában megjelent cikkéből. de egyetértünk vele. tanácsadó. A tanítás módszerbeli elemeinek jellemzői.  ellentmond az eddigieknek. kiegészítenénk a listánkat úgy. nem is értünk vele egyet. ha azt mondjuk – jelen szerző ezt az álláspontot véli igaznak – ez a professzió.  ellentmond az eddigieknek. kiegészítenénk. Amikor 4 Vincze Beatrix: A reformpedagógia aktualitása és a megváltozott tanárszerep című. mert. amely a reformpedagógia gyermektisztelő koncepcióját száz évvel születése után eredményesen integrálja szervezetébe..” D3 – Szempontok az azonosságok és különbségek megjelenítéséhez a saját jellemzők és az idézetek között  nem mond ellent az eddigieknek. sajátos nevelési igényű diákok fejlődésének támogatásához* D2 – Megváltozott tanárszerep4 „Az új tanárszerep leemeli a katedráról a tanárt. a tűzoltó. a háttérben tartja. mediatőrként az érzékeltetés. de nem tartjuk fontosnak. moderátorként. gyakorlati megvalósulása – számtalan más pályához. A tanulókhoz való viszony jellemzői. az új iskola szándéka szerint a gyermeki elvárásokat is maximálisan figyelembe veszi. megváltoztatjuk azt. 168 .” „A közoktatás kötelező feladatellátását egy sokszínűbb. egyet is értünk vele. Magatartásbeli jellemzők.IV. Ismerethez kötődő elvárások.” „A régi iskola a felnőttek által megfogalmazott elvárásoknak igyekezett megfelelni. Hatékony tanulásszervezési módszerek Mellékletek a foglalkozáshoz D1 – Elemzési szempontok a tanári jellemzőkhöz        Személyiségtulajdonságok. moderátor.  nem mond ellent az eddigieknek.” „A változó világ új igényeket támaszt a tanárral szemben is. Persze például a s ebész.. más szubkultúrában szocializálódott. közelebb áll a művészethez. a csontkovács szakma lényege is ez. mesterséghez hasonlóan – „helytállni a pillanatban” (Vekerdy). nem egészítenénk ki vele listánkat. a motiválás. Tanári kompetencia-elemek a sajátjától eltérő kultúrában szocializálódott diákok fejlődésének támogatásához*  Tanári kompetencia-elemek az integrált. koordinátor szerepet vár el. mint a tudományhoz vagy a gyakorlati mesterségek valamelyikéhez. az Iskolakultúra 2005/8. a segítésnyújtás. a miénk. a gyakoroltatás és a visszacsatolás a feladata. Tutorként. differenciált tanulásszervezés esetében (részletek) A pedagógus professzió lényege. változatos módszertani kultúrával rendelkező iskolarendszer lesz hivatott kielégíteni.

(Csányi. A spirituális intelligencia jelentést ad. Ez a két szabály állati létünkből ered. a frusztrációk. amit éppen rögtönözünk. Közel 700 különböző kultúra értékszociológiai vizsgálata világossá tette. (Zohar-Marshall. Képzelet. működése a homloklebeny meghatározott területén mérhető aktivitást vált ki. A személyesség hitelesség-közeli elem. 2003). A pedagógusok szinte állandóan emberek között. nevelni akarunk. (Csak mély. hogy a pedagógusnak készülő fiatal mindkettőre rátanult-e. improvizálnunk kell.) A pedagógusképzés egyes el emei. autonóm volta. a gyerek lehető legegészségesebb. ha egyénre. autonóm. s az újabb hierarchiába kerülve már nem módosul. képesség improvizációra. Ehhez el kell tudnunk képzelni (fantázia). rivalizálás. a támogatni. intuíció. az ebből következő viszony a szimmetrikus. aszimmetrikus kapcsolatokhoz. hiteles (kongruens) átmenetileg vagy tartósan nincs megfelelő állapotban. Kérdés. 2000. Mégis kevés. A gyerek személyiségét „egyedüli példányként” érzékelni. felelősségvállalásra – a legfontosabb képességek együtt vannak. a nevelni helyett a segíteni. Az iskolák merev. mint önálló lénnyel szimmetrizáló ka pcsolatban bánni az képes. ha hatni képes is. az ifjú potenciálisan meglévő képességeit. 169 . rögtönözni tudásunk – nyilvánulnak meg. hogy átéljük. A hitelesség az értékszocializáció szempontjából fontos. vele. a globális és az úgynevezett végső kérdésekre keres választ. és  jól kell bánni az utódokkal. de „kvázi-személyes” közegben élnek. intuitív. átalakít. a továbbképzések egy része is merev hierarchiát őriz. Szabályait gyerekkorunktól kezdve újra és újra a számunkra referenciát jelentő személyektől – közös kultúránkban társainktól – tanuljuk. nem összerendezett. a személyiség számára sorsdöntő kapcsolatok módosíthatják. a pillanatban meglévő felelősségünket azért. rögtön. hogy tekintettel legyen másokra képtelen. hierarchikus struktúrája a pedagógusnak saját diákkorától tanárkoráig szinte kizárólag a szimmetrikus kapcsolatrendszereket kínál. de empátiára és arra. hiteles személyek válnak. improvizatív valaki. Mindezt úgy. Referenciává azok a hozzánk közel álló. bizalomhiány. (rögtön más főnévi igenevet kell keresnünk). csoportra hatni képtelen. saját mintánkkal kibontakozáshoz kell juttatni a gyerek. amikor ez a szükséglet számunkra nyilvánvaló vált –. a kölyök. személyiségének legjobb lehetőségeit. De hiába képzelet gazdag. a szimmetrikus kapcsolatokra szocializálódást utólag sem segíti. Az átlagos tantestületek légköre. racionálisan is tudjuk –.) Ez az intelligencia-fajta. megérzéseink. a tanítani. Aztán meg kell tennünk – legtöbbször éppen akkor. akiknek létezésmódja elveiknek – legalább szándékaik szerint – megfelel. aki legalább nyitott a globális és az úgynevezett végső kérdésekre. de személyisége nem elég érett. mire van – éppen az adott pillanatban. a pálya egyik kulcskérdése. Tehát például a számos értékelemet is tartalmazó szociális kompetencia hiteles felnőtt közvetítése nélkül nem jöhet létre. ami neki akkor segít. meg kell éreznünk (intuíció). akkor művészinek mondható képességeink – képzeletünk. azaz újra és újra erre szocializál. évben. amíg csak velünk van – a leginkább szüksége. a zártság és összezártság miatt valódi személyességre alig van alkalmuk. legkiegyensúlyozottabb állapotát. órában. A személyiség kellően érett. az ösztönözni. mire a pályára lép. Mire a felsőoktatásba kerül. a helyzetben. azaz rögtönöznünk. kontextust teremt. Az ilyen kapcsolatokban érvényes viselkedés normáit erősíti és rögzíti.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben jól műveljük. a spirituális (amelynek természetesen a vallásokhoz nincs direkt köze) a pedagóguskompetencia része. A morál tehát kultúrafüggő. hogy a különböző kultúrák etikai jellegű szabályaiban. ez már eldőlt. Normális állatok nem ölik meg a fajtársaikat és gondo zzák az utódaikat. ha a pedagógus birtokában van mindezeknek a képességeknek. törvényeiben mindössze két általánosan érvényes közös elem van:  tilos ölni. Ha tanítani.

(Egy differenciálást tanító tréning végén jegyezte meg az egyik fiatal. hiszen a magabízókban sem állandóan van jelen. A folyamatosan bővülő szakműveltségen kívül az általános műveltséget az értelmiségi lét kívánja meg. (Esterházy Péter használja a magabízó szót annak a képességnek a jelölésére. hogy kezdeményezőnek kell lennie. a virágkaróban egy élő organizmus. sz emélyre szabott haladást tervező. hogy az igazsághoz hű. Steiner ezzel valószínűleg a lényeget ragadta meg. tapasztalt. kellő önkontrollal rendelkező tanító: Igen. a személyre szabott tanulás lényegét átélő. aki szellemi javakkal nem töltekezik újra. ennek (a differenciálásnak) a gyerekek számára van értelme. Színésznek készültem eredetileg. a fából kifaragott hajóban maga a h ajózás..és nézőközönség szükségeltetik. hogy a kompetens pedagógus érdeklődő (másként hogy tudna érdeklődést kelteni). nem lehetünk négy évig ugyanannak a gyerekcsoportnak az osztályfőnökei.és konfliktuskezelésre. a növény támogatása lehet jelen. nekem az okoz örömet. a sajátos nevelési igényűekkel. Az összeadás adás is lehet. hogy ez is inkább állapot. A tanár fejlődést támogat.) Mindez közel van az érzelmek kezelésének képességéhez. (Micsoda különbség van tanítót sokszor abszolút tekintélynek elfogadó hatéves és a kortársaihoz pártoló kilencéves. Szellemi tartalmat nem tud közvetíteni az. az ifjúval kapcsolatot. hanem – például a gyerekek között – meglévő kapcsolatok erősödése. számunkra új (szub)kultúrákra nem lehetünk nyitottak. az évszám a történelmi korszakot is közvetítheti. kezdő. Aktivitását persze kellően mérsékelnie fontos.IV. amelynek a birtokában énünket hatékonynak tudjuk). főleg ne elsősorban a mi érzelmi szükségleteinket elégítse ki. 170 . miért tartja Steiner a pedagógusra különösen jellemzőnek. hogy a rábízottak kibontakozhassanak. hiszen szakmájának egyik lényeges jegye éppen ez. mint képesség. hogy a kapcsolat ne a mi. az ennek feltét eleként jelenlévő differenciálással éppen ez a szerep-elem módosul alapvetően. kooperatív tanulást szervező tanárak nincs nézőközönsége. mégis mélyen igaz. ha minden szem rám szeg eződik. Életművét nem nagysikerű előadások emléke. Rudolf Steiner a tanárt elsősorban ilyennek látja. a fafaragás is – szellemi tartalmat is hordoz. tehát kezdeményeznie kell. csak akkor ez nem az én pályám. a kiemelkedően tehetségesekkel foglalkozóknak különösen. Lehet. Hatékony tanulásszervezési módszerek Rugalmasság nélkül új helyzetekhez nem tudunk alkalmazkodni. arra. egy történelmi évszám. (A három utóbbi csoport persze metszi egymást. új emberekre. hogy negatív tapasztalatokból is pozitívat hozzon létre (azaz pozitivitásra) minden tanárnak szüksége van. Az integrálással. Magabízás nélkül nem tudunk hatni. Hogy tudunk létrehozni és fenntartani a gyerekkel. Azt már kevésbé értjük. a legkonkrétabb. A tanításban minden tartalom.) Szokták a színész pályájához is hasonlítani a pedagógusét. a csoportkohézió. Az általában nem frontálisan tanító. segítő. mélyülése. Banális példát említve: flexibilitás nélkül nem taní thatunk jól az iskolakezdés éveiben úgynevezett „nagy-felmenő-rendszerben”. a halmozottan hátrányos helyzetűekkel. Nem ennyire magától értetődő. ám ilyenkor a passzivitásával a tanítvány aktivitását kezdeményezi. legtárgyibb is – az összeadás művelete. a kölyökkel. a viszonylag kiegyensúlyozott tízéves és a kamaszodó hetedikes között!). idősödő tanárként is főleg erre van szükségünk. támogatja. Probléma. passzivitás nem jellemezheti. amely nélküle nem jöhetett volna létre.. A színészi előadáshoz hallgató. valószínűleg éppen a hiteles létezésmódra utalva. Természetes. egyesek olyan személyes fejlődése őrzi. és a pozitivitáson természetesen nem a negatív tapasztalatok rózsaszínre festését értjük. Mindehhez főleg önkontrollra.

a sérülés jellegétől függetlenül Attitűd: Képesség: Elfogulatlan (az új befogadására nyitott). képességek. kiégett (burning out ). „szakbarbár”. Rugalmassága olyan mértékű. fejlesztőpedagógusával. kollegáinkra ismerjünk:  infantilis. A befogadó osztályban jelenlévő SNI tanuló szükségleteinek általános és az egyéni élettörténetből következő speciális ismerete. illetve nem nyújtó családi és iskolai miliő határozza meg. hogy az SNI tanuló szociális komfortérzetét elsősorban nem sérülésének foka. fantáziátlan.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben A megfelelő személyiség-állapot. amelyek az SNI tanulók integrált nevelésének jogi. hogy ha lehet. passzív. Képzelet. beszűkült. besavanyodott. dekoncentrált. a tanulási teljesítmény mennyiségét és minőségét a tanuló szükségleteinek megfelelően módosíthatja. eljárásait. tárgyi környezetbeli és pedagógiai vonatkozásait tartalmazzák. hogy a tanulói teljesítmény rendszeres elemzése alapján szükség esetén képes megváltoztatni az SNI tanuló fejlődésének támogatását szolgáló tervét. a szükséges attitűdök. hogy az SNI tanuló pozitív diszkriminációja ne váljék negatív diszkriminációjává. hogy némelyikben önmagunkra. merev. hiteltelen. mindezt elkerüljük Pedagóguskompetencia a sajátos nevelési igényű. Ismeri a saját osztálya integrált tanulóinak a Tanulási Képességeket Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság által készített szakvéleményét. kellő kontroll nélküli. Empátia. Tudja. introverzio). hanem személyiségjegyei (extroverzio. Önkontroll. képes a felismert aktuális szükséglethez igazodni. integrált diákok esetében A sajátos nevelési igényű gyerekek/diákok számára szükséges kompetencia általános szintjén. orvosával. valamint a komfortérzetet nyújtó. konfúzus. a tanulás tempóját. konfliktusokban sodródó. gyógypedagógusával. hogy a tanítandó/tanulandó tananyag tartalmát. 171 . kiszolgáltatott. segítő attitűdje erős. pszichológusával. műveltség mellé érdemes megadni – akár pusztán felsorolásként is – mindennek az ellenkezőjét. zárt. Műveltség: Ismeri azokat az aktuálisan érvényes dokumentumokat. érzéketlen. Fontos a szakmai életpályát úgy megtervezni. Együttműködési képessége révén szimmetrikus kapcsolatot tud kialakítani a SNI tanuló szüleivel. Szociális hatóképessége kiterjed arra. pozitivitás jellemzi (negatív tapasztalatokból pozitív tapasztalatot hoz létre). csupán aszimmetrikus kapcsolatokra szocializált. Rendelkezik azzal az ismerettel.

szociális hatóképesség. képzelet.IV. hogy melyek azok az új tanári kompetenciák. érzelmek kezelése. A tanítási folyamattal kapcsolatos kompetenciák:  Foglalkozás a különböző társadalmi. amelyekre a jó gyakorlati felkészítéseket a látogató bizottságok megtekintették. Attitűd: Képesség: Érdeklődő. rugalmas. problémakezelés. kreativitás. Hatékony tanulásszervezési módszerek A pedagóguskompetencia hangsúlyos elemei a pedagógusétól eltérő szubkultúrában szocializálódott diákok esetében Személyiségállapot: A személyiség érett. összerendezett. pozitív. hiteles (kongruens). érdemes áttekintenünk. Műveltség: D5 – Nagy Mária: Új kompetenciaelvárások és új képzési gyakorlatok a tanári szakmában 4. kezdeményező. magabízás. improvizáció. koncentráció. Mielőtt néhány eredmény bemutatására sor kerülne. közös megegyezésen alapuló kompetencialistát összeállítani. újabb és újabb átalakításokat javasoltak rajta. mindig újabb és újabb vitákat gerjesztett. nyitott. Nem volt könnyű egy ilyen. önkontroll. intuíció. 172 . (nem csupán alá.vagy fölérendelt.  Azoknak a kompetenciáknak a fejlesztése a tanulókban/hallgatókban. amelyben tanítványai szocializálódnak. segítő. Új kompetenciaelvárások a tudás alapú társadalomban működő tanárokkal és oktatókkal szemben (európai tanárképzési szakértők által összeállított lista) A tanulási folyamat eredményével kapcsolatos kompetenciák:  A tanulók/hallgatók állampolgárrá nevelésének elősegítése. Ismerje minél mélyebben azokat a (szub)kultúrákat. konfliktuskezelés. a különböző (szub)kultúrákat egyenrangúnak tekinti. illetve némi magyarázatot ad a „jó gyakorlatok” később tárgyalandó tapasztalatainak értelmezéséhez (a listát összefoglalóan lásd a keretes írásban). hanem) szimmetrikus kapcsolatokban (is) működik. Valahányszor ez a kérdés a csoportban előkerült. tekintet másokra. kulturális és etnikai hátterű tanulókkal/hallgatókkal.  A hatékony tanulási környezet és a tanulási folyamatok támogató légkörének megteremtése. spirituális intelligenciával is rendelkezik. Empátia. autonóm.  Az IKT integrálása a különböző tanulási helyzetekbe és a szakmai tevékenység egészébe. A bizottság időszaki – még nem publikus – jelentésében szereplő lista így inkább csak tájékoztatásul szolgál.  Az új kompetenciák fejlesztésének és a tantárgyi tanulásnak az összekapcsolása. amelyek a tudás alapú társadalom számára szükségesek. felelősségvállalás.

Itt ismét érdemes arra emlékeznünk. Így például miközben elvárjuk a tanároktól. problémamegoldó viselkedés. hogy új kompetenciaelvárásokról van szó. illetve annak a tanárképzésben történő fejlesztéséről. Tulajdonképpen arról van szó. illetve az ott tanító pedagógusokkal szemben megfogalmazódnak. ami azt jelenti.  Részvétel iskolai/tanárképzési tanterv. A jó gyakorlatok feltárására irányuló munkalátogatások tehát ezeknek az új kompetenciáknak a megjelenését vizsgálták a meglátogatott országok pedagógusképzési (és -továbbképzési) gyakorlatában. vagy éppen most fedezik fel saját etn ikai kisebbségeiket. A kompetenciaelvárások másik része a tanulási folyamatra vonatkozik. hogy alapvetően problémamego ldó viselkedésre van szükség a pedagógus részéről. készítsék fel őket a tanulás szeretetére és az új ismeretek megszerzése iránti nyitot tságra). és amely mögött ott van egy központi háttérrendszer. Az új kompetenciaelvárások egy része a tanulási folyamat eredményével kapcsolatos.  Együttműködés a szülőkkel és egyéb társadalmi partnerekkel.) A teammunka erősítése a pedagógusi munkában egy általános reform része volt. amely 1997-ben indult Norvégiában. tehát arra. egy központi kezdeményezéssel indított projekt volt. Az első a tanárok teammunkában való együttműködésének kompetenciájáról. 5. 173 . Ezekből hármat szeretnék bemutatni. melyet a bizottság megtekintett. valamint gyakorlati megvalósulásáról szól. évszázadokon keresztül gyakorolt állami al kalmazotti szerepelvárás. valamint értékelésben.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben  Teammunkában történő együttműködés a tanulók/hallgatók ugyanazon csoportjaiban dolgozó más tanárokkal/oktatókkal. Az a kísérlet. A jó gyakorlatot a norvégok szolgáltatták. (Itt röviden érdemes arra is kitérnünk. saját karrierje megtervezésében is. tehát azokról a pluszelvárásokról. hogy a munkalátogatásokhoz alapos hazai háttértanulmányok is születtek.  A saját szakmai fejlődés irányítása. hogy nagyon sok európai társadalom most szembesül azzal. tantervek és útmutatók végrehajtására összpontosít. és a gyakorlati képzésben is megjelent az erre való felkészítés. hogy tanítványaikat a tudás alapú társadalom számára szükséges kompetenciákkal lássák el (például tanítsák meg őket tanulni. és iskolán belül és kívül is hatékonyabb együttműködési technikákat kell kialakítaniuk. Az új kompetenciaelvárások harmadik csoportját jelenti az. Éppen az egyéni tanulási utakra fordított nagyobb figyelem következtében is egy kicsit szituatívabbá vált a tanári feladat. hogy a kisebbségi csoportokba tartozó tanulóikkal is szót kell érteniük. A tanárképzési tantervekben megfogalmazták ezt az új kompetenciaelvárást. hogy ma egyre kevésbé érvényes az Európában hagyományosan megszokott.és szervezetfejlesztésben. Ehhez hatékonyabb tanulási környezetet kell teremteniük. illetve egyéb szakemberekkel. mindez nem történhet a tantárgyi tudás rovására vagy éppen annak helyettesítésére. A tanár értelmiségi szerepköréhez kapcsolódó kompetenciák:  Problémafeltáró. illetve azt. sok információt azokból is meg lehetett szerezni. amelyek a mai iskolákkal. amely kiszolgálja a tanári munkát. amely alapvetően a központi előírások. A tanárnak kezdeményező szerepet kell vállalnia saját szakmai fejlődésének irányításában. Tehát ma Norvégiában a pedagógusképzésben részt vevőket felkészítik erre az új feladatra. elősegítése az élethosszig tartó tanulás folyamatában. hogy milyen tanulóknak kellene az iskolák kapuin kilépniük. hogy a népesség szabadabb mozgása következtében is milyen heterogénné vált a társadalmuk.

hogy néhány osztályban új módon szervezik meg az oktatást. hogy olyan tanulóval találkozik. Mindenkinek van a pályán olyan élménye. és az iskola egészébe nem tudott beépülni az új. A tanárok teammunkája nagyobb mértékű alkalmazkodást tesz lehetővé. Az első értékelések eredményei szerint úgy tűnik. A kollégák között például megszaporodtak a szakmai beszélgetések. autonómiát kaptak. központilag irányították. hogy ekkoriban kezdték érzékelni azt. friss szellem. a nagyobb szervezési szabadság új perspektívákat nyitottak számukra. tanrendet átírhatták. de azt elképzelhetetlennek tartja. Volt olyan intézmény. hogy a szülők eltűrjék. Ezekből kitűnik. az új feladatok. Ők azt jelezték. A kísérletben részt vevő pedagógusok motivációs szintje megnőtt. A kísérlet lényege. hogy nem minden tanuló profitál egyformán egy-egy pedagógus módszeréből. aki nagyon jónak tartotta ezt a gyakorlatot. hogy 1991-ben az oktatási minisztériumon belül fölállítottak egy multikulturális igazgatóságot. Az eltérő tapasztalatú tanárok nagyon jótékony módon tudtak együttműködni. hogy milyen tágas terek álltak a teammunkában dolgozó pedagógusok rendelkezésére: kis benyílók. A tanulók számára is sok pozitív változást hozott a kísé rlet. jobban figyelembe tudja venni az egyéni tanulói igényeket. és egyéb új munkaformákkal is kísérleteztek. Nem biztos. Előzményként megemlíthető. és még a legjobb. zsúfolt és merev tantermi rendszerben. Összességében az iskolák tíz százaléka vett részt benne. A második jó gyakorlat a portugál példa. hogy egy-egy tanulóval sehogyan sem tud boldogulni. Nagyon érdekesek a látogatók megjegyzései is. tehát a tantervet. amit ő csinál. hogy harmincperces tanári előadást több tanár részvételével biztosított konzultáció követett. hogy náluk az oktatás nem osztályozás centrikus. és az ő szakmai felkészítésüktől. számítógépekkel felszerelt munkaszobák. Hozzánk talán közel áll a lengyel kolléga tapasztalata. megjegyezte. hogy ne legyen osztályozás. hogy ilyen térbeli lehetőségek nélkül. tanítási szokásaiból. Ehhez teljes felhatalmazást. Ez a megjegyzés figyelmeztet arra. ahol szinte egy önálló kis iskola alakult ki a nagy iskolában. hogy a tanárok kis csoportjai az iskolán belül arra vállalkoztak.IV. hogy a pedagógusok multikulturális oktatásra való felkészítése terén értek el jó eredményeket. hogy az ő iskolai gyakorlatukban a tanár úgy gondolkodik a tanításról. aki egyszerűen nem vevő arra. A problémás tanulók kezelésében is jó módszernek bizonyult a csapatmunka. hogy a pedagógusok teammunkáját be kellene vezetni a lengyel iskolákban. Olyan új szervezési megoldásokat alkalmaztak például. ahová elvonulhatnak formális és informális tanácskozásokra. amellyel a bizottság megismerkedett. Azt a programot. hogy „én és az osztályom”. Ez annak volt a következménye. Mert a kötetl enebb óraszervezést a norvég gyakorlatban az is lehetővé teszi. hogy ők is gondolkodnak azon. és „élőben” leshették el azokat a mesterfogásokat. kávézók. e tanulmány szerzőjének feltűntek azok a digitális képek. csak éppen a tantestület többségétől kerültek nagyon távol. ilyenkor jól jöhet. hogy egy-egy jó megoldás nem egykönnyen ültethető át egészen más tradíciók közé. szűk folyosókkal ellátott „kockaiskolákban” is ilyen jól sikerülhet ez az új tanulásszervezési megoldás. különösen a fiatal pedagógusok érzékeltek pozitív változásokat. amelyben ugyan egymással remekül együttműködtek a pedagógusok. Közismert. amelyeket azok rutinosan alkalmaztak. A programba bekapcsolt iskolákat a leggyengébb tanulmányi teljesítményű és etnikai- 174 . Erre utal az osztrák kolléga megjegyzése is. aki könnyebben szót ért az adott fiatallal. amikor egy osztályban. Ezért különböző kísérleti programokat indítottak. Talán még egy „közép-európai” megjegyzés idekívánkozik: a jelentést olvasgatva. Persze negatív mellékhatásokról is szólnak a beszámolók. és hogy a hagyományos pedagógiai módsz erekkel nem sikerül őket megfelelő eredményekhez juttatni. hogy a roma gyerekek száma jelentősen megnőtt az iskolákban. hogy be tud lépni egy olyan kolléga. meggyőződéseiktől nagyon távol áll ez az együtt tanítási megoldás. legtapasztaltabb tanárral is előfordul. hogy a változások sok jó hatást eredményeztek. aki felvetette. egy tanulócsoportban együtt dolgoztak a tapasztaltabb kollégákkal. Hatékony tanulásszervezési módszerek amelyre önkéntes jelentkezések alapján választották ki a résztvevőket. amelyeket ahhoz csatoltak.

Néhány ilyen új elem: nemzeti standardok kialakítása a pedagógusképzésben. természetesen a TTA szervezésében. amely Közép-Európában és a német nyelvű országokban megszokott!) Az iskolák és a képzőintézmények kiterjedt együttműködése. Az angol pedagógusképzés rendszerében felállítottak egy központi. hogy azok – vagy akárcsak a kísérlet szellemisége – beépüljenek a leendő pedagógusok gondolkodásába. koncepcionális átalakítása lényegében elkerülhetetlenné teszi. ahonnan aztán a tanárok már ö nkéntes jelentkezés alapján kerültek be. amelyről szólok. hogy az iskolák a képesítés nélküli pedagógusok egyéves betanító képzését végzik. szektorsemleges finanszírozás (tehát a tanárképzési költségeket ugyanúgy megkapják az iskolák. Az egyik az. amelynek feladata.és a közoktatás szoros együttműködésében történő megvalósításához persze arra is szükség van. a közoktatási intézmények végzik a pedagógusképzést. A túlnyomó többség tehát még mindig a hagyományos pedagógusképzési rendszerben készül fel. független intézményt. Ugyancsak a TTA akkreditációja mellett folyik a képzésnek az a formája. valóságos iskolai környezetben oldják meg. mint az 175 . és ez nem kecsegtet azzal. ahol ez a kísérlet lezajlott. hogy Angliában igen nagy probléma a pedagógushiány. de már nem teljesen a megszokott módon. hogy az angolszász hagyományban nem él a gyakorlóiskoláknak az a rendszere. Itt tehát megint arról van szó. és megerősítették a helyi közösséggel való kapcsolatukat. megfelelő képesítés nélküli tanárt alkalmaznak. Ez az öt százalékát érinti a hallgatóknak. Az iskolák szerepének megerősödéséhez. Az adatok szerint a képzésben részt vevő hallgatók kilenc százaléka ma ily módon készül fel a hivatására. illetve az iskola növekvő szer epe a pedagógusok felkészítésében biztosítja azt. a pedagógusképzési feladatoknak a felső.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben lag leginkább összetett intézmények közül választották ki. hogy a tanárképzés radikális. és kapcsolatot teremtettek az értékelés és a finanszírozás között. majd a bizottság tagjaiban is megfogalmazódott az a kétely. hogy az itt alkalmazott megoldások közül nem épült be semmi sem a pedagógusképzésbe. és ez a tanulmányi eredmények javulásához is vezetett. Az eredmények meggyőzőek voltak azokra a kis iskolákra nézve. szakértők segítségével új tananyagot fejlesztettek. hogy az egyedi és eseti hatáson túl egy ilyen kísérletnek mi lehet a hosszabb távú eredménye. (Ne felejtsük el. és ez ugyanúgy vonatkozik a felsőoktatási intézményekre. hanem azt. hogy új elemek épüljenek be a képzés egész rendszerébe. hogy a pályára készülők a tanulók széles rétegeivel. diplomához való juttatásukat végzik el ily módon az iskolák. a valóságos iskolai gyakorlat tényleges problémáival megismerkedjenek. Így tehát a folyamatosan rossz értékelésben részesült intézményekben csökkentik a finanszírozott képzési helyek számát. hogy maguk az iskolák. és így az iskolákban nagyszámú. amikor több iskola valamiféle konzorciumot alkot. hogy az abban részt vevő hallgatók megismerkedjenek az új elvárásokkal és fel is készüljenek azokra. Ugyanis ma már a hagyományos képzőintézményeknek is valamilyen formalizált partnerkapcsolatra kell lépniük az iskolákkal. az angol példa. tanulmányi feladataik egy részét az „életben”. hogy a tanárok egy rövid továbbképzés után teammunkában. ellenőrzésében és minőségi kontrollja mellett. Sikerült a roma tanulók erősebb iskolai integrációját megvalósítani. A kísérlet lényege az volt. Az ő munka melletti felkészítésüket. konzorciumot kell velük alkotniuk. Ne feledjük. hogy talán a nem egészen sikeres gyakorlatok is tanulságosak lehetnek. A háttértanulmány szerzői ebben valójában nem egy új kompetenciaelvárásnak való megfelelést kívántak bemutatni. De már a kísérlet résztvevőiben. közoktatási intézmények szerepét növelik meg a képzésben. és együttesen vállalják a pályára való felkészítés feladatát. hogy a képzést önállóan megszervezze. a Tanárképzési Ügynökséget (Teacher Training Agency – TTA). A harmadik gyakorlat. Ennek három formája alakult ki. A legnagyobb gondot az okozza. A bizottság mindenesetre leszűrte azt a tapasztalatot. tehát gyakorlatilag az iskola maga működik tanárképző intézményként. hogy az iskolák. mint ahogy a felsőoktatási intézmények). A rendszer értékelése folyamatos. Ehhez megfelelő pénzügyi és döntési ko mpetenciákat kapott. Az új koncepció lényege az.

illetve megszilárdították a tanárok szaktudását (pl. melynek birtokában egész életükön át képesek lesznek tudásukat gyarapítani: „felkészülésük. Az OECD országok közelmúltban megvalósított szakpolitikai reformjainak elemzése (OECD. hogy legyen érzékeny a kultúra és nemek kérdéseire.uk) a felkeresését. hogy a tanároknak ma már sokkal tágabb szerepköre van. illetve tanulási vagy magatartási problémákkal küzdő hallgatók gondjaira. Hargreaves. akik az iskolai gyakorlatban beválnak. rátermettséget. az USA-ban). javítsák a diákok motivációját (pl. nem hagyhatja ki a TTA honlapjának (www. melyben diákjaik élnek. Elsőként is. Ennek következtében megindult a mozgás az intézményi struktúrában. amelyek megerősítették a képzési tevékenységüket. hogy fokozza a diákok tanulási teljesítményét. ösztönözze a toleranciát és a társadalmi kohéziót. Az iskolarendszer reform ütemtervéről szólva. motiváltságot várnak el tőlük. Másodsorban elfogadtak olyan keretmegoldásokat. hogy olyan tanárokat kell képezni. melyben önvezérelt tanulást. 2003. D6 – A tanárok szerepének változása Az iskolák és a tanárok egyre összetettebb igényekkel kényszerülnek szembenézni. hogy nagy mennyiségű tudás halmozódik fel a pedagógusképzéssel kapcsolatban. reagáljon hatékonyan a hátrányos helyzetű. szakmai fejlődésük és munkával töltött életük során napjaink tanárainak meg kell tanulniuk fogást találni azon a tudásalapú társadalmon. Az eredmények között kell megemlítenünk azt is. ez általában egy átfogóbb reformcsomag része volt. hogy a diákokat egy olyan társadalomban és gazdaságban való boldogulásra felkészítse. hogy milyenek az újonnan végzettek és az őket fogadó intézmények tapasztalatai. Koreában). rengeteg vizsgálat születik arról. mely arra sarkallja az országokat. Mindehhez persze óriási információs rendszer működtetésére is szükség van (ennek jó része is a TTA feladata). Finnországban és Olaszországban). a legtöbb ország háttérjelentése arról ad számot. és majd egyszer dolgozni fognak (A. melyek meghatározzák a tanulási célokat és az elszámoltathatósági követelményeket. p. hogy nem elég sikeresek ezen a téren. a hallgatókat.IV. mivel figyelembe kell venniük a gye176 . XVII). a képzőintézményeket folyamatosan informálják a nemzeti standardokról. hogyan értékelik a hallgatók a képzésüket. Hatékony tanulásszervezési módszerek iskolákra is. szinte mindegyik ország kezdeményezett szakpolitikai intézkedéseket annak érdekében. és ezeknek milyen hatása van a tanárok munkájára. külső értékelést vezettek be a diákok tanulásának és az iskola általános teljesítményének mérésére. hogy felsőoktatási intézmény felhagyott a tanárképzési gyakorlatával. hogy a kimenet-orientált képzés gondolata egyre népszerűbb és elfogadott az országban. az olvasás tanításában. hogy eredményesen kezelje a különböző nyelveket és a hallgatók különböző kulturális hátterét. Ma már a pedagógusképzéssel szemben egyértelmű elvárás. és tartson lépést a gyorsan fejlődő tudományterületekkel és ismerje a diákok értékelésének különféle megközelítéseit. milyen mérvű változások folynak jelenleg az iskolákban. vagy csökkentsék az egyes régiók oktatási lehetőségei között mutatkozó különbségeket (pl. Hollandiában és Norvégiában). mely egyben nagyobb fokú működési autonómiát is biztosított az iskoláknak (pl. az Egyesült Királyságban). tehát már van olyan példa. E hangsúlyeltolódás részeként még világosabban határozták meg a diákok által teljesítendő legfontosabb készségeket és tudást (pl. Harmadsorban a szociálisan hátrányos helyzet kérdései és a diákok elidegenedése továbbra is komoly aggodalom forrásai. Németországban és Japánban). Az új szisztéma eredményei között megemlíthető.tta. mert belátták. És vannak olyan közoktatási intézmények is. (pl. Franciaországban). hogyan válnak be a tanárok. A tanár legyen képes arra.gov. és ma már ez az erősebb profiljuk. 2003) jelzi. A társadalom ma már azt várja az iskolától. Bármilyen triviálisnak tűnik is ez. ahol a felsőoktatásba jelentkezőket. az európai pedagógusképzési gyakorlatot nem egyértelműen uralja ez a meggyőződés. hogy a képesítés nélküli fiatalok számának csökkentésére irányuló programokat valósítson meg (pl. Aki ma a pedagógusképzés legaktuálisabb problémáiról akar tájékozódni. alkalmazzon új technológiákat. az értékelések eredményeiről.

Új kereszttantervi hangsúlyok: egyes iskolarendszerek.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben rekek és a fiatalok egyéni fejlődési ütemét. amely magába foglalja a közösségi részvételt. A tanuló egyéni tanulási igényeire való hatékony reagálás: A tanároktól elvárják. Néhány példa a kibővült tanári feladatkörre az országok háttérjelentéseiben említettek közül. mind szummatív. A speciális képzési igényű diákok integrációja: Egyre több oktatási rendszer kínál integrált oktatást fogyatékos és tanulási nehézséggel küzdő diákok számára. a megfelelő tanítási és óravezetési folyamatokkal és a kisegítő személyzettel végzett munkával kapcsolatosan. hogy bátorítsák a diákokat saját tanulmányaikban való aktívabb szerepvállalásra. hogy a megfelelő óravezetési technikák és kulturális ismeretek alkalmazásával törekedjenek a szociális kohézió erősítésére és az integrációra az egyes tanulók és a tanulócsoportok vonatkozásában egyaránt. melyet külön tantárgy formájában vagy az iskola tantervébe integráltan oktatnak. tesztekből vagy külső értékelésből származó adatokat használjanak az iskola fejlődési folyamatának informálására. A tanárokkal szemben elvárás. Szociális és vezetési készségekre van szükségük az együttműködéshez. és a tanulók által elért eredmények alapján képesnek kell lenni a tantervek és a tanítás újra gondolására. diagnosztikus módon kell tudniuk használni azok eredményeit. a diákok segítése a problémamegoldó készségek javításában. a közös célok kitűzéséhez és a közös célok teljesítésének megtervezéséhez. az osztályteremben zajló tanulási folyamat irányítását. hogy megfigyeljék és diagnosztizálják a tanulási erősségeket és gyengeségeket. A formatív és a szummatív értékelés integrálása: A tanároknak készség szinten kell tudniuk értékelni. 177 . Sok országban az ösztönző tanulási környezet biztosítása. bevezette az állampolgári oktatást (citizenship education). és ennek alapján az egyéni tanulónak és szüleinek útmutatást adjanak. Ezeken túlmenően az iskolafejlesztéshez még projektirányítási és nyomon követési készségekre is szükség van. és a tanároknak ismereteket kell szerezniük a speciális oktatással. dolgozzanak csoportban a többi tanárral és az iskolai személyzet többi tagjával. és saját tanulásuk nyomon követésében és irányításában ma már mind a tanár fő feladatai közé tartoznak. Osztály szinten Tanítás a multikulturális osztályban: Az osztályok egyre változatosabbak. az Egyesült Királyságban működő. mint pl. A konkrét oktatói tevékenységen túl a tanároktól egyre inkább elvárják. az egész iskolának mint „tanulóközösségnek” a fejlesztését és a helyi közösséggel és a nagyvilággal való kapcsolatait. valamint a megvalósulás nyomon követéséhez. Értékelés és a fejlődés következetes megtervezése: sok rendszerben az iskoláktól elvárják. színesebbek lesznek a különböző kulturális és vallási hátterű hallgatók jelenléte miatt. Az iskola szintjén Csoportban végzett munka és tervezés: a tanároktól ma már elvárják. Ez ismét új készségeket tesz szükségessé az adatgyűjtés és az elemzés terén. hogy önértékelésből. hogyan adják át a tanárok a tantervben előírt anyagot. és a kapott eredmények a szülőkkel való közlése terén. mind formatív módszerrel. Az egyes diákok szintjén A tanulási folyamat megkezdése és folyamatos kézben tartása: sok vita van arról. a társadalmi és morális felelősségvállalást és a polgári tanulást. hogy működjenek együtt. Ismerniük kell továbbá a standardizált teljesítményértékelő teszteket.

a többlettámogatáshoz jutás és diákjaik számára szélesebb körű tapasztalatszerzés lehetőségének megteremtése érdekében elvárják. a szociális változások üteme és az iskolával szemben megfogalmazott komolyabb elvárások kiszélesítették és elmélyítették a tanárok feladatkörét. Mint alább is olvasható. saját gyakorlati megoldásaikat átgondolva. és még nagyobb felelősséget vállalva saját szakmai fejlődésükért. Hatékony tanulásszervezési módszerek Az IKT használata az oktatásban és az irányításban: A tanároktól manapság elvárják. Iskolák közti és nemzetközi együttműködési projektek. Az ilyen programok irányítási és szervezési képességeket kívánnak a tanároktól. hogy a jelenlegi tanár-továbbképzési struktúrák nem elég adekvát módon reagálnak azokra a feladatokra. melyek segítségével létrehozhatják. Közösségi szintű tanulási partnerkapcsolatok kiépítése: Egyes országok iskoláitól. különösen. Emiatt a tanároknak jól felkészültnek kell lenniük. Ezeket az új tanítási profilokat és standardokat arra használják. Coolahan. Az iskolákban hozott döntések számának és tartományának megnövekedése új igazgatási feladatokat ró az iskolákra. a megfelelő oktatási lehetőségek kialakítását és nyomon követését. majd hosszabb időn keresztül fenntarthatják ezeket a kapcsolatokat. hogy az iskolavezetés feladataiban részt vegyenek. hogy az IKT-t építsék be szakmai tevékenységükbe. ahol a megfelelő kormányhivatalok és tanári szervez etek a felvetésre válaszul kialakították az új. hogy a tanári alapképzést és a szakmai továbbképzést alakítsák. illetve ehhez a munkához hozzájáruljanak. Bár a tanítás sok országban hosszú ideje magába foglalja a fent részletezett feladatokat. Szakemberekként a tanároknak kutatókként és problémamegoldóként is fel kell tudniuk lépni. hogy mit is tartalmaz a valójában a modern tanítás. old. mely minden helyzet óvatos elemzését. és ez „friss lendületet ad sok progresszív trendnek. A tanároknak szükségük van azokra a készségekre. a diák tanulási igényeire való reagálást és a teljes folyamat rendszeres egyéni és csoportos átgondolását igényli. szervezeteivel. és több ország tanáraival szemben elvárás. A tanítást egyre többen látják olyan nagy felkészültséget igénylő munkának. vannak országok. melyeket a tanároknak manapság el kell látniuk. Egyre gyakoribbá válik az iskolák számára a közös projektekben való részvétel és kapcsolatok kiépítése más országok iskoláival. pl.IV. és legyenek tájékozottak e tudomány fejlődése és alkalmazási lehetőségeit illetően. Sok ország arról számol be. a megfelelő célok kiválasztását. Irányítás és közös vezetés: A legtöbb országban az iskolarendszerrel kapcsolatos döntéshozatal az elmúlt években decentralizáltabb lett. A szülők és a szélesebb értelemben vett közösség szintjén Szakmai tanács nyújtása szülőknek: Az iskolarendszerek egyre inkább hangsúlyozzák az iskola és a szülők szoros együttműködésének fontosságát. ami az oktatás megszervezését illeti. valamint a különböző környezetekben való hatékony munka és kommunikáció képességét. „bővített”. hogy kapcsolatot létesítsenek a helyi közösségük intézményeivel. hogy az 1990-es évek közepe óta sok ország építette be az egész életen át tartó tanulás elvét az iskolarendszerébe. melyek befolyással vannak a tanári pályára” (14. múzeumokkal.). de emellett nagyobb kihívást is jelentő tanári szakmát tükröző központi feladatok szakmai standardjait és definícióit. 178 . vagy munkaadókkal. (2002) azzal érvel. Ezek a profilok ahhoz is hozzájárulhatnak. ezek a diák teljesítményére gyakorolt hatásának értékelését. hogy a közvéleményben javuljon annak megértése. könyvtárakkal. hogy megfelelően tájékoztathassák a szülőket és konzultálhassanak velük.

tartalma: Megelőző tapasztalat: Kooperatív tanulás – csoport. Kooperatív tanulás – Kerékgyártó Judit5 A foglalkozás a Szabad Iskolákért Alapítvány Együttműködő tanulás című akkreditált tanár-továbbképzésének felhasználásával. hogy az együttműködés a roma szubkultúra egyik kitüntetett eleme. alapelvek.*  valamint arról. a Szabad Iskolákért Alapítvány hozzájárulásával készült.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben IV. Ajánlott időkeret: A modul közvetlen célja: 3 × 45 perc Ismeretszerzés:  a kooperatív tanulásról kooperatívan szervezett feladatokon keresztül.  arról. így a kooperatív tanulás az ebben a roma diákok számára természetes (kultúra azonos) tanulást jelent.* A modul témái. együttműködés. Csoportmunka. 2. hogy a kooperatív tanulás a sajátos nevelési igényű (SNI) diákok inklúziójának em inens eszköze. 5 A sajátos nevelési igényű és a más szubkultúrákban élő diákokra vonatkozó részek (* jelöli) szerzője Kereszty Zsuzsa 179 .

Műveltségbeli*: Információszerzés arról. kommunikáció. h anem az iskola agresszió csökkenésében. hogy a kooperatív tanulás nem a sokféle módszer egyike. 2010 Cigányokról másképpen. amelyben tanítványai szocializálódnak.* Fontos. a szervezésnél. Az iskolai erőszak szociálpszichológiája. hogy ezzel pozitív mintát adhassunk a kooperatív tanulásról. hogy a foglalkozás során érthető. problémafelvetés. Ne hagyjuk el az egyes feladatok egyéni gondolkodás részét. Elliot: Columbine után. hogy a hallgatók számára világossá váljék. új ismeret feldolgozása olvasott. gondolkodás.  elfogulatlan (az új befogadására nyitott). mint frontális és egyéni tanulás közben.  SNI diákja(i) általános és az egyéni élettörténetből következő szükségleteit. Támogató rendszer Kagan. rövid utasításokban fogalmazzuk meg a feladatokat a hallgatók számára. Aronson. Spencer: Kooperatív tanulás. az SNI diákok inklúziójában kitüntetett szerepe van. hogy társas tanulás közben az agyban kognitív és emocionális idegpályák egyaránt aktívak. Ab Ovo Kiadó. melyben az egyes lépé sek világosan elkülönülnek. 2009 Módszertani ajánlás Fontos úgy vezetnünk a foglalkozást. 180 . feladatadásnál ügyeljünk arra. Szerezzenek tudomást a hallgatók arról. Tanulmányok az emlékezetről. (Szerk. 2009. 2001 Kagan. hogy mindenki egyenlően vegyen részt a munkában. Hatékony tanulásszervezési módszerek A kompetenciafejlesztés fókuszai: Attitűdbeli*:  a különböző (szub)kultúrákat egyenrangúnak tekinti. a különböző szubkultúrában élők kapcsolatainak alakulásában. Spencer: Kooperatív tanulás.IV. hiszen ekkor csak kognitív pályák működnek. Képességbeli: együttműködés. Önkonet. hogy fontos minél mélyebben ismernie  azokat a (szub)kultúrákat.: Boreczky Ágnes) Gondolat. a családi szocializációról és a gyerekek kognitív fejlődéséről. hallott információ alapján. az így tanultak tehát az emlékezetben tartósabb nyomot hagynak. Önkonet.

ezzel jelezve. vagy a T5 melléklet valamelyik kérdését megkaphatják. figyeljünk a munkájukra. Ez a csendjel – ha a tanár felemeli a kezét. hogy a tanár csendet kíván.Csendjel fontos tanítási-tanulási módszerrel fognak saját élményt szerezve megismer. az a hallgató.Párosítás vagy egy fogalom meghatározása szerepel. amelyen egy fogalom Fogalmak megisme. melylyel a tanár jelzi a munka befejezését és hatékonyan magára tudja vonni a figyelmet. hogy szólhasson a hallgatókhoz. ilyenkor adjunk időkitöltőt – lehet a Kérdések lapjával foglalkozniuk. hogy érdemi munkát végeznek. anyagok (mellékletek) 4’ Csoportalakítás: mondjuk el a hallgatóknak. szintén felemeli a kezét. ne sürgessük a csoportokat. ha látjuk. a felemelt kezű diákok már nem beszélhetnek – így lassan elcsendesednek a hallgatók a teremben. hogy végig tudják vinni a felad atot. szintén felemelik a kezüket. Figyeljük a csoportok munkáját. Foglalkozásvázlat I. társai látván felemelt kezét. szükséges egy olyan jel bevezetése. Mindenki a nála lévő fogalomhoz vagy meghatározáshoz gondolatban Gondolkodás próbáljon meg meghatározást vagy fogalmat társítani. Folyamatosan járjunk a csoportok között. rése 1. ne hagyjunk számukra üres járatokat. Speciális javaslatok az értékeléssel kapcsolatban:  Az egyes feladatok végén látható az eredmény. kommunikáció D1 – Fogalom és meghatározás T1 – Fogalom  A foglalkozások javasolt időkerete – a csoport egyedi igényeitől függően – változtatható.nyek megteremtése kedni. fejlesztendő készségek. Ezért csoportokban fognak együtt dolgozni.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Az időkeretek hozzávetőlegesek. Mivel a csoportmunka alapzajjal jár. aki ezt észrevette. Ráhangolódás. legyünk megszólíthatóak. Érdemes a csoportoktól pozitív visszajelzést kérni a másik csoport munkájára. Próbáljuk is ki! 8’ Párok kialakítása: a hallgatók kis cédulákat kapnak. hogy most az egyik kitüntetetten A munkakörülmé. miközben abba hagyja a beszélgetést. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. a feldolgozás előkészítése Idő Tevékenységek Tevékenység célja. 181 . Ugyanakkor fontos.

: Ha páratlanul vannak a hallgatók. hogy válasszanak a terem másik feléből párt maguknak. illetve megismerik a náluk lévő fogalmat/meghatározást. Hatékony tanulásszervezési módszerek 2. hogy Megj. hogy egymással szemben üljenek a párok az asztalok mellett a csoporton belül és oldalra essen a tábla mindenkinek. segítőként működjön közre abban. Ha a párok Együttműködés száma nem osztható kettővel. 10’ és meghatározás Csoportok kialakítása Csoportalakítás Párok párja 1. Mindaddig ismételjük meg a párválasztást váltogatva a terem egyik vagy másik felében álló párok lehetőségét. 2. aki a mi párunk volt. Megj. amíg el nem fogynak a párok.: Hívjuk fel a hallgatók figyelmét arra. így ezután a kialakult hármas válaszszon egy párt a terem másik végéből – így lesz egy 5 fős csoportunk. az első lehetőséget a választásra annak a hallgatónak adjuk. hogy a négyfős csoportok kialakítása végén marad még egy pá- 182 . A párok egymás mellett álljanak jól láthatóan. ha már mindenkinek van párja. hogy kik tartoznak egy párhoz. Osszuk a párokat két egyenlő számú részre a terem két felében – egyik pár Döntés a terem egyik. Előfordulhat. aki már megtalálta a párját. Kérjük meg a terem egyik felében álló párok közül az elsőt. megismertetik. addig osztják meg az információt a társaikkal. 3. hogy a feladatot mindenki csak akkor teljesítette. hogy ez a többieknek is sikerüljön. ki nem alakultak a négyfős csoportok. tehát. A csoportok alakítsák ki munkahelyüket úgy. A hallgatók találkoznak a teremben társaikkal. az egyik térfélen eggyel több pár helyezkedjen el.IV. Az így kialakult négyfős csoport húzódjon a terem egyik oldalára.álljanak fel. Most kérjük meg a terem másik felében lévő párok közül az egyiket. másik pár a terem másik felében . hogy válasszon párt magának a terem szemben lévő feléből. amíg egymásra nem találtak az összeillő fogalom-meghatározás párok.

képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. a továbbiakban ezzel a számmal azonosítjuk majd az adott csoportot 1. Ekkor őket kérjük meg. anyagok (mellékletek) 2’ Együttműködési készség: mondjuk el a hallgatóknak. hogy kerüljenek elemek. ha eddig nem voltak. végig kell gon. fejlesztendő készségek.Tanári utasítás tása a további felada. hogy a csoporton belül beszéljék meg a náluk lévő galmazása fogalmakat és jegyezzék fel egy írólapra az ahhoz kapcsolódó kérdéseiket. filctoll D1 – Elemzési szempontok a tanári jellemzőkhöz II. akikkel A jellemzők össze.Szóforgó tokhoz Kommunikáció megfo- Írólap – Kérdések lapja Kérdések Kérjük meg a hallgatókat. így a kooperatív csoportban történő feladatvég. 10’ A diákok négyfős csoportokat alkotnak – olyan társakat kell találniuk. gyűjtése és szemA csoporton belül egyenként felolvassák a jellemzőket és közösen megpróbál. Kérjük meg a hallgatókat. ponthoz is kell. fogalmi tisztázás Tábla. 2. Tehát minden csoportban lesz. hogy válasszák ki azt a négyes csoportot. csomagolópapír. Az A jelű hallgatók legyenek a jegyzők a csoporton belül. később visszatérünk még rá. B. hogy a csoporton belül mindenkinek legyen betűjele A-tól D-ig. Ha van 5 vagy 6 fős csoportunk is. illetve ezen képességeik is fejlődnek.előkészítése zésnél a tanulóknak az együttműködési készségeit is mozgósítaniuk kell. akikkel együtt dolgoznak majd – így lesz egy 6 fős csoportunk. hogy tegyék félre a megfogalmazott kérdés eikkel a Kérdések lapját. illetve kérdéseiket a kooperatív tanulással kapcsolatban – ez lesz a Kérdések lapja. A. 5’ A csoportokat számozzuk be.portosítása.Szóforgó az előző feladatokban nem találkoztak.a csoportszámtól függően. ott E. A következőkben az együttműködési készségek- rész Tanári közlés 183 . hogy a kooperatív tanulás A következő együttműködő tanulást jelent. nem cseréltek információt. Hívjuk fel a csoportok figyelmét. C és D jelű hallgató. Az új tartalom feldolgozása Idő Tevékenységek Tevékenység célja. dolniuk. vagy E és F jelű csoporttag is lesz. A hallgatók azonosí. mi kerülhet oda.Logikai rendezés.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben runk. Az utolsó két szem. 3… .pontok szerinti csoják az elemzési szempontok alapján csoportosítani azokat.

hogy mely csoportok feladata lesz megtapasztalása a négyzetek összeállítása. olvassák el és álljanak a megfigyelt csoport mellé. vagy 5. Minden csoportnál először a csoporttagok szólalhassanak meg. mi akadályozta? 1-1 percben próbálják meg összefoglalni mondandójukat. Adjunk két percet mindenkinek arra. Együttműködés A csoportszámnak megfelelően kiválasztjuk. Feldarabolt négyzetek D2 – Feldarabolt négyzetek D3 – Megfigyelési szempontok T2 – A feldarabolt négyzetek feladat leírása 10’ A feladat végeztével egy rövid visszajelzést kérjünk a csoportoktól és megfi. amelyek az előző feladat eredményes teljesí. 17’ Együttműködési készségek gyűjtése Tudatosítás Egyéni munka Szóforgó Csoportforgó Írólap Tábla/csomagoló papír. Kérdéssel irányítsuk a visszajelzést és adjunk a csoportoknak is és a megfigyelőknek is időhatárt:  Hogyan érezték magukat a munka közben?  Mi segítette a feladatvégzést. magunk lehetünk az 5. képességeket.Élmények megosztá. majd sa számoló a megfigyelőjük ismertesse röviden tapasztalatait.Megfogalmazás téséhez szükségesek voltak. A feladathoz négyfős csoportok kellenek. illetve melyik csoport adja a megfigyelőket. 2. csoporttag. hogy egyénileg írja össze azokat a tu. Ezután osszuk ki a csoportoknak a borítékokat (D2). Együttműködés Megfigyelőnek egy teljes csoportot válasszunk ki – így már négy csoporthoz Logikai készség van megfigyelőnk. ké- 184 . Hatékony tanulásszervezési módszerek ről lesz szó. 5– 10’ Négyzetek összeállítása megadott szabályok mellett.Gondolkodás lajdonságokat. Most minden csoport gyűjtse össze a tagjai által leírt tulajdonságokat. csoport megfigyelői. Ezt követően a csoport még Kommunikáció reagálhasson a megfigyelő által elmondottakra. ahol van 5. ők legyenek a megfigyelők. íróeszköz 1. és 6. illetve.IV. Ismertessük a feladatot és a szabályokat (T2) Adjuk oda a megfigyelőknek a megfigyelési szempontokat (D3).Csoportos begyelőiktől.

lásnak négy alapelve van. így sorban.négy alapelvének zaik D jellel ellátva ról.Értő olvasás lapon nek egy rövid tesztben kell majd számot adni tudásáról. hogy a kooperatív tanu. Ha tehetjük. összevetése a táblán szereplő listával. Saját eredmény és a Frontális megbeszélése. hogy mind a négy alapelvről szóló szöveg végén Vázlatkészítés port egy teljes szerepel egy – a más szubkultúrában élő és az SNI diákokra vonatkozó – kér- 185 . s az azon szereplő jellemzők fel nem kerültek a táblára 10’ A csoportmunkához szükséges alapvető készségek szövegének felolvasása. hogy a csoportokban a C jelű emberek szóvivőként ismertetnek a listájukról egy-egy elemet sorban egymás után. C. illetve az újabb ötletekből. Kérjük meg a hallgatókat. 3. Végül összegyűjtjük a csoportok által leírt listát egy közös listára úgy. aki az írólapra írja a csoport listáját miután egyesével eg ymás után mondják a csoport tagjai. Lényegkiemelés Minden csoHívjuk fel a figyelmet arra is. ez addig folytatódik. B. Megj.A kooperatív tanulás Szakértői mo. amíg ki nem fogytak a leírtakból. ami jó Gondolkodás apropó arra. amit leírtak maguknak. hogy ha megválaszolandó kérdésük van. majd közösen egészítsék ki azokat. amit a tanár a táblára ír. s csak akkor beszélhetünk kooperatív csoportmunká. aztán a mellette ülő. amíg a csoportok listái el nem fogynak. hogy a hallgatóknak megerősítő visszajelzést adjunk. hogy ezek az egyszerűen megfogalmazott pontok a mindennapi életben is mennyire hasznosak lehetnek.Megbeszélés Olvassuk fel az egyes pontokat. Hívjuk fel a figyelmüket.D4 – A. osszuk ki a hallgatónak a listát. szakirodalom össze. hogy a csoport munkájából melyik vetése jellemző azonosítható az adott ponttal – sok egybeesést fogunk találni.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben pességeket.: Hagyjuk a hallgatókat. Mindenki egyszerre csak egy elemet említsen. nézzük meg. azt írják fel a Kérdések lapjára T3 – A csoportmunkához szükséges alapvető készségek 7’ Az alapelvek feldolgozása: mondjuk el a hallgatóknak. hogy az alapelvek feldolgozása végén mindenki. megismerése a négy alapelv külön-külön Hívjuk fel a figyelmüket arra. A B jelű hallgató legyen most a jegyző. hogy reagáljanak az elhangzottakra. ha a feladatok teljesítése során mind a négy alapelv érvényesül.

készítsenek egy közös vázlatot (ha háromnál több alapcsoportunk van. F jelű hallgatók eltérő betűjelű szöveget kapjanak. próbálja kiemelni a lényeget. 20’ alapelv sorozatot kap – különböző plusz lapok a négynél több főből álló csoportoknak T4 – Az SNI diákok inklúzióját kiemelten segítő kooperatív struktúrák* T5 – Fekete és fehér diákok teljesítménye kooperatív tanulással és nélküle* 2. A 3. Így fejenként 10. lépés előtt annyi vázlat írására kérjük meg a csoportokat. Ki-ki olvassa el a saját szövegét. a szakértői csoportban próbáljanak meg válaszolni erre a kérdésre. (D4) Megj. időkitöltésként kérjük meg őket. csoportonként 40 pontot (cso- Teszt D5 – Igazhamis állítások 186 . hogy az E. ha most állva dolgozhatnak egy kicsit a hallgatók. s beszéljék meg a szöveget. hogy az összes elkészült vázlat száma nagyobb legyen. hogy most hogyan válaszolnának megfogalmazott kérdéseikre. Az azonos betűjelű (azonos szöveget olvasó) hallgatók üljenek egy asztalhoz – ez lesz a szakértői csoport -. írják fel a lapra. Minden hallgató a betűjelének zség megfelelő szöveget kapja. 10’ Igaz-hamis állítások: a következőben minden hallgató 10 igaz-hamis állítást kap Gondolkodás az alapelvekkel kapcsolatban. 4.: Ha vannak négynél több fős csoportjaink. Ez a vázlat lesz minden szakértőnek segítségére a részének ismertetésénél. hogy a szakértői csoportokban majd ne legyen nagy létszámkülönbség. 3. A szakértők menjenek vissza alapcsoportjukhoz és tanítsák meg a többi csoporttagnak a szövegük lényegét a csomagoló papírra készített vázlat segítségével. Ha egy csoport előbb elkészült a munkával. ha további kérdésük van. nézzék meg. így a tanításnál nem akadályozza a csoportok munkáját.* Szóbeli kifejezőkés1. ha eltérő tempóban dolgoznak. ügyeljünk arra. illetve. Jót tesz. Hatékony tanulásszervezési módszerek dés.IV. hogy vegyék elő a Kérdések lapját. mint az alapcsoportjaink száma. hogy előtte kényelmesen elférjenek a csoportok. Osszuk szét a csoportoknak az alapelveket. két-két vázlatot írjanak szakértői csoportonként) csomagoló papírra. Megj.: Az elkészített vázlatokat a terem falán helyezzük el úgy.

Osszuk ki a hallgatóknak a papírokat. hány pontot fognak elérni. ellenőrizzék munkájukat és összesítsék a csoport eredményét (T6). A csoportok összedugják a fejüket és megbeszélik a legjobb választ. Az új tartalom összefoglalása. fejlesztendő készségek. Kérdezzük végig a csoportokat. értékelik válaszát. Adjunk pozitív megerősítést a hallgatók munkájára. Kérjük meg a csoportokat. Ha a csoport elkészült. képességek Munkaformák és módszerek T6 – Javítókulcs az igazhamis állításokhoz Eszközök. adjunk javító kulcsot. Minden csoport C jelű tagja megosztja válaszát az új csoporttal. egyénileg tölték ki (D5).Nyitott mondalalkozásra. Tapasztalat szerint 95% felett teljesítenek majd a hallgatók. illetve azt. ellenőrzés és értékelés Idő Tevékenységek Tevékenység célja. Ők visszajeleznek. Valószínű. írjuk fel a táblára a csoportonkénti eredményeket. majd összesítsük. hogy… Szeretném még azt megtudni. Egy újabb kérdést kérünk egy másik csoporttól és az előzőekhez hasonlóan folytatódik a feladat.Csoportonként operatív tanulásról egy lép jobbra! Értékelő dás gondolko- Kérdések lapja T7 – Kérdések a kooperatív tanulásról való gondolkodáshoz 10’ Kérjünk a hallgatóktól a foglalkozásról nyitott mondatokkal visszajelzést: Világossá vált számomra. hogy az adott betűjelű hallgatóknak hány csoporttal kell arrébb mozogniuk „C jelű hallgató három csoporttal arrébb megy az óra járásával megegyező irányban”. Ekkor a tanár bemond egy betűjelet pl. Ezután visszamegy a helyére. hogy… Visszatekintés a fog. összesítsük.tok tás Közös megbe187 .Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben porttag × 10) érhetnek el. Gondolkodás a ko. hogy jósolják meg. mellé tehetjük a magunk jóslatát az összesített eredményről. III. Kérdéseket tehetünk fel saját kérdéslistánkból is.: „C”. Írjuk fel a táblára a csoport eredményét jósolt eredménye mellé. tudatosí. hogy alábecsülik az eredményüket. milyen eredménnyel lennének elégedettek. anyagok (mellékletek) 10’ Vegyék elő a csoportok a Kérdések lapját – Tegye fel az egyik csoport a kérdését a többieknek.

hogy… Nehezítette a foglalkozáson a munkámat. hogy egy-egy fontos gondolatot hangosítsanak ki azok közül.IV. Hatékony tanulásszervezési módszerek - Segítette a foglalkozáson a munkámat. 188 . hogy… szélés Zárásként kérjük meg a hallgatókat. amit leírtak. Majd szedjük össze a hallgatók írásait.

Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Mellékletek a foglalkozáshoz T1. hogy a csoportok vagy az egyének fejlődése egymással szorosan összefügg. ha a csoport minden tagja beleteszi a saját munkáját. melynek lényege. Építő egymásra utaltság A kooperatív tanulás egyik alapelve. képesség) közel azonos szinten állnak. melyek hamarabb elkészülnek kiegészítő feladatot kapnak 189 . Időkitöltő A kooperatív tanulás egyik módszere.: teljesítmény. D1 – Fogalom és meghatározása a csoportalakításhoz A vonalak mentén felvágott kártyákat osztjuk ki a résztvevőknek. azaz pozitívan korrelál. valamint keverednek benne a tanulók etnikai hovatartozásuk szerint is. illetve a csoporton belül vannak fiúk és lányok is. Olyan tanulói csoport – főként nyelvtanulásnál – amelyben a tagok egy bizonyos szempontból (pl. hogy azok a csoportok. amelynek lényege. pozitív összetartozás-tudattal rendelkező heterogén összetételű tanulócsoport. Párhuzamos interakció A kooperatív tanulás egyik alapelve. közepes és gyenge teljesítményű diákok egyaránt megtalálhatók. tartósan együtt dolgozó. melynek lényege. Olyan tanulói csoport. hogy a csoport sikere csak akkor valósulhat meg. amelyben jó. Vegyes csoport Homogén csoport Kooperatív csoport Jellemzően 4–6 fős. melynek lényege. hogy a csoporton belül egy időben több interakció zajlik. erős. Egyéni felelősség A kooperatív tanulás egyik alapelve.

hiszen a csoport minden tagjának saját feladata van. melynek lényege. akik azonos adott problémát dolgoznak fel. 190 . tudásukat egy témáról. A kooperatív tanulás egyik módszere az új csoportok szervezése előtt. hogy a nagyon különböző véleményt megfogalmazó gyerekek kerülnek össze egy csoportba. hogy egy feladatra új csoportokat hoz létre. ha ezek megvalósulnak. melynek lén yege. Szerepkártyák Az egyéni felelősség ezen keresztül tud megvalósulni. Hatékony tanulásszervezési módszerek Véleményvonal A csoportalakítás egyik módszere. Búcsúüzenet Szakértői csoport Fejlődési pont A kooperatív tanulás értékelési módszere. Csak akkor beszélhetünk kooperatív tanulásról. Háromlépcsős interjú A kooperatív tanulás egyik módszere. A kooperatív tanulás egyik módszere. majd a párjuktól hallottakat megosztják az egész csoporttal. hogy a csoporttagok egy-egy rövid üzenetben megfogalmazzák miért volt jó egymással együtt dolgozni. amely az egyén fejlődését a csoport értékelésében is megjeleníti.IV. melyben csoporton belül először a párok osztják meg egymással gondolataikat. Alapelvek A kooperatív tanulás lényege. melynek lényege. annak lesznek szakértői.

Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben T2 – Feldarabolt négyzetek a c b k d a i f e f a j A feladat menete Vágjuk ki a fenti négyzeteket. Ezután osszuk a dar abokat négyfelé. c j. a. Boríték A benne lévő darabok 1 2 3 a. f. és tegyük őket négy borítékba. és a vonalak mentén daraboljuk fel őket. a. e d. i 191 .

A feladatot akkor teljesítették. k A diákoknak a következő utasítást adjuk:  Minden csoport négy borítékot kap. és képesnek lenni arra.IV. T3 – Spencer Kagan: A csoportmunkához szükséges alapvető készségek              megköszönni a segítséget és elfogadni.  A csoport tagjai húznak maguknak egy borítékot. amit más mond. Hatékony tanulásszervezési módszerek 4 b. Szabályok:  Tilos megszólalni!  Mutogatással sem jelezhetik. ha a segítségünket megköszönik figyelmesen hallgatni másokat elismerni. hogy a másik ellenőrizhesse. hogy melyik darabra lenne szükségük!  Társainak adhat darabokat.  Társaitól senki nem vehet el darabokat csak akkor. hogy megértettük őt)  figyelemmel kísérni a csoportmunkát és hozzászólni. f. nem maradt-e benne még bármilyen kis darab. ha bennünket elismernek türelmesen várni és törekedni arra.  A csoportok a náluk lévő darabokból az ismertetett szabályok szerint négy egyforma méretű négyzetet raknak össze. ha szükséges  humorérzék  az időhatárok betartása T4 – Az inklúzió céljait különösen jól szolgáló struktúrák* KOOPERATÍV STRUKTÚRA Ablakok A kerekasztal egyetért Azonos/különböző Bátorító korongok Beszélő korongok Csoportban–párban– egyedül Csoportinterjú 192 A másik megismerése A másik elfogadása Együttműködés Tekintettel a másikra A másik támogatása . hogy a borítékot jól nézzék meg miután kivették belőle a darabokat. Hívjuk fel a hallgatók figyelmét arra. ha félbeszakítanak segíteni a többieknek abban. hogy ne térjenek el a feladattól átfogalmazás (azaz saját szavaiddal megfogalmazni. ha azt a társa előzőleg felajánlotta. ha nemet mondanak utasításokat adni és követni az utasításokat finoman félbeszakítani másokat és elfogadni. és segítséget adni bocsánatot kérni és megbocsátani a többieket részvételre buzdítani és elfogadni a buzdításukat kérdezni és válaszolni nemet mondani és megérteni másokat. hogy ne várakoztassunk meg másokat segítséget kérni. ha minden csoporttag előtt ott van egy összerakott négyzet.

2001 193 . aztán mondom Edzés párban/Ellenőrzés párban Feldarabolt négyzetek Diák-kvartett Dobálós Hasonlók csoportja Háromlépcsős interjú Indián beszélgetés Kerekasztal Költs el egy húszast! Közös megegyezés Megbeszélés párban Párok Sarkok Szóforgó Találj valakit! Tálcán a megegyezés Vakhernyó A másik megismerése A másik elfogadása Együttműködés Tekintettel a másikra A másik támogatása T5 – Fekete és fehér diákok teljesítménye kooperatív tanulással és nélküle Ugyanazon diák teljesítménye ugyanazon tanárnál és tantárgyból Forrás: Marzano. S.: Classroom Instruction.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben KOOPERATÍV STRUKTÚRA Csoportprojekt Előbb dicsérj.

hogy egyetlen csoporttag sem lehet sikeres valamennyi résztvevő csoporttag sikere nélkül. 5. akkor is működhet sikeresen a kooperatív csoport. párhuzamos interakció azt jelenti. A differenciálásnak melyik megközelítését tartja a legjobbnak: különböző tanulók különböző módokon. egyéni felelősség. 8. 2. 10. vagy valamennyi tanuló sokféle módon történő tanítása? Miért? 4. egyenlő részvétel. operatív tanulás és a csoportmunka között nincs különbség. hogy miért? 3. 6.IV. egyenlő részvételt a szerepek elosztásával és munkamegosztással lehet elérni. I A H I A koH A H Az I Ha az I A H Az I A Nem A csoportszerepeknek csak akkor van értelműk. miért a hagyományosan leggyengébben teljesítő tanulók mutatják a legnagyobb fejlődést a kooperatív tanulásban? 2. tevékenység is társul hozzájuk. beszélhetünk kooperatív tanulásról. A tanulóknak különböző stílusuk és intelligencia-erősségeik vannak. 9. ami aggasztja Önöket? 194 . egyéni felelősség hiányzik. Mit gondolnak: a kooperatív tanulás minden tanulónak vagy csak néhánynak felel meg? Magyarázza meg. 7. négy alapelv: építő egymásrautaltság. párhuzamos interakciók. építő egymásra utaltság erős változata azt jelenti. Hatékony tanulásszervezési módszerek T6 – Ellenőrző feladatlap megoldása a kooperatív tanulás alapelveihez 1. párhuzamos interakciók növelik az egyidejűleg aktívan kommunikáló tanulók számát. ha a négy alapelv együttesen nem érvényesül. 4. I T7 – Kérdések a kooperatív tanulásról való gondolkozáshoz 1. frontális tanulásra is jellemző az építő egymásra utaltság. hogy mindenki egyszerre beszélhet. Milyen típusú szociális készségekre van a tanulóknak szüksége. 3. ha konkrét feladat. Mit tartanak a legizgalmasabbnak a kooperatív tanulásban? Mi az. hogy együtt tudjanak dolgozni? 5. Mit gondolnak.

A diákoknak meg kell tanulniuk versenyezni. Egyetért vagy nem ért egyet ezzel a megáll apítással? Miért? 12. hogy projektjüket mutassák be az egész osztál ynak. b) segíteni tud vagy c) szükségtelen? Magyarázzák meg. hogy belehallgat. vagy nem értenek egyet ezzel a kijelentéssel? Miért? 10. Hogyan reagálnának. ha egyik tanítványa kijelentené: „Nem akarok ebben a csoportban dolgozni”? Indokolják is meg válaszukat! 8. ha azt állítjuk. mint a tananyag elsajátítása. mint az ismeretek és a tudás közvetítője? 14. Rosszat teszünk velük.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben 6. A szociális készségek elsajátítása legalább olyan fontos. Véleményük szerint a négy alapelv közül melyiknek van a legnagyobb hatása a diákok tanulására? Melyik a legkevésbé fontos? Miért? 11. tapasztal atok tervezője. de lehet. hogy a kooperatív tanár inkább a tanulási élmények. hogy még fontosabb a diákok számára. odafigyel egy csoport beszélgetésére? Mit tehet az újonnan megszerzett információval? D2 – Feldarabolt négyzetek 195 . Egyetértenek. Mikor utasítanák az egyes csoportokat. Mit tudhat meg abból. és mikor kérnék arra őket. ha az építő egymásrautaltságot erősítjük bennük az osztályban. miért ez a véleményük! 9. Mit jelent. Mi a véleményük: a csapatépítés a) alapvető fontosságú. Miért számítanak fontos élet-készségeknek a csoportmunkával kapcsolatos készségek? 7. hogy más csoportoknak mutassák be? Írják le mindkét megoldás előnyeit és hátrányait! 13.

hogyan állíthatná össze a négyzetet? Hogyan oldotta meg végül a feladatot?  Mit tett. aki irányítóvá vált a csoportban? Hogyan irányított?  Milyen volt a hangulat a csoportban munka közben? 196 . Hatékony tanulásszervezési módszerek D3 – Megfigyelési szempontok a feldarabolt négyzetekhez      Hogyan reagáltak. aki legelőször elkészült a négyzetével?  Volt-e olyan. amikor kinyitották a borítékot? Hogyan indult el a munka? Milyen módon segítették egymást? Mennyire tartották be a szabályokat? Volt-e olyan. akinek nehezebben látta át.IV.

Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben A) Alapelvek A kooperatív tanulás négy alapelve:  építő egymásrautaltság. Az az idő is aktívabb részvétellel telik. Párhuzamos (egyidejű) interakciók:  Együttműködő tanulás közben a tanulók között egyidejű interakciók zajlanak. hiszen a tanulók sokkal érintettebbek. hiszen az egyes szereplők egymás után „lépnek színre”. amelyben se szerkezeti felépítés. se pontosan meghatározott szerepek nincsenek. A kisebb csoportok jobban működnek. akkor egyszerre az osztály fele beszélhet. Ez az egyik magyarázata annak. vagy újat akar alkotni. ezt csoportmunkának és nem kooperatív tanulásnak hívjuk. Tehát kulcsfontosságú jól alkalmazni a párhuzamosság elvét. akkor nem beszélhetünk kooperatív tanulásról. azt a négy alapfeltételt érvényesítve teheti. vagy sem? Véleményét indokolja meg! 197 . Így az egy főre jutó idő jelentősen megnő. mint a csoportos. hogyha valaki közvetlenül szól hozzájuk. mint a h agyományos tanítás. akkor a diák is szót kap. A csoportmunkából hiányzik az egyéni felelősség. akkor a páros munka jobb. mint az egy szálon futó interakciónál. Kérdés:* Véleménye szerint kiemelten fontos-e ennek az alapelvnek az érvényesülése az osztály diákjainak a többségétől eltérő szubkultúrában élő és a sajátos nevelési igényű diákok számára. Ha a „s oros” interakciókat alkalmazó óravezetés helyett a „párhuzamos” óravezetést alkalmazzuk. Ha a négy alapfeltétel közül valamelyik nem érvényesül. mint a nagyobb csoportok.  A hagyományos módszereket alkalmazó tanórán általában csak egy ember beszél.  egyenlő részvétel. vagyis hiányzik az „egyenlő részvétel”. A csoportos munka pedig jobb a frontális óravezetésnél. aki általában a tanár -. Ez tehát egy szálon futó interakció.  párhuzamos interakciók. hogy míg egyes diákok sokat dolgoznak. Ha például egy csoportnak olyan feladatot adunk. az előbbinek a 15-szöröse lesz. így előfordul. Ha a tanár módosítja valamelyik jól bevált kooperatív módszert. amikor a diák a társát hallgatja.  egyéni felelősség. mintha a terem egy távoli pontján valaki éppen a tanárral beszélget. hogy a kooperatív tanulási miért hatékonyabb. s amikor a tanár szólítja. Ha minden más tényező azonos. (például a tanulókat párban dolgoztatjuk). a többiek a háttérbe húzódva csendben megpihennek. amely segít kihasználni a k ooperatív tanulás összes előnyét.

mindent elkövetek. ennek pontszámát nevezzük ki a csoport pontszámának  a csoportban elért legalacsonyabb pontszám lesz azonos a csoport pontszámával. az érvényben lévő szabályok értelmében az egyes csoportok addig nem dolgozhatnak a következő feladaton. Az építő egymásrautaltság minősége jelentős mértékben befolyásolja a csoporttagok egymás iránt tanúsított segítő. Erről akkor beszélünk. Ha tudom például. segédanyagok megfelelő alkalm azásával is. Hatékony tanulásszervezési módszerek B) Építő egymásrautaltság Az építő egymásrautaltság a kooperatív tanulás alapelve. Kérdés:* Véleménye szerint kiemelten fontos-e ennek az alapelvnek az érvényesülése az osztály diákjainak a többségétől eltérő szubkultúrában élő és a sajátos nevelési igényű diákok számára. ha az egyének vagy az egyes csoportok fejlődése egymással szorosan összefügg. célok. Az építő egymásrautaltság kialakulásával párhuzamosan születik meg a diákokban a kooperatív viselkedésre késztető bajtársiasság érzése. a segédanyag mennyisége korlátozott. vagy azoknak a csoporttagoknak a számával. bátorító magatartását. hogy ők is teljesítsék a feladat rájuk háruló részét. ha az egyik diák fejlődéséhez egy másik diák fejlődése társul. ha az egyik csoport sikere egy másik csoport sikerétől függ. hogy egy kalap alá vesznek társaimmal.IV. munkamegosztás van csoportszinten és egyéni szinten egyaránt. Az építő egymásrautaltság megfelelő feladatszerkezetekkel kialakítható (adott az osztály és a csoportcél. amíg minden egyes tag be nem fejezte saját feladatát). azaz pozitívan korrelál. A pontszám megállapításának további lehetséges módjai:  a tagok által befejezett munkák közül véletlenszerűen kiválasztunk egyet. vagy sem? Véleményét indokolja meg! 198 . Építő egymásrautaltság létrehozható megfelelő értékelési módszerekkel is (a csoportpontszám a tagok pontszámának átlagával azonos. Az egymásrautaltság erősödésével párhuzamosan a kooperatív magatartásforma egyre kifejezettebbé válik. Építő egymásrautaltság kialakítható még szerepek. akik teljesítettek egy előre meghatározott kritériumot. Támogatom és segítem őket a közös siker érdekében.

hogy ha tagja vagyok egy csoportnak. egyes diákok könnyen potyautasokká vagy igavonókká válhatnak. Kérdés:* Véleménye szerint kiemelten fontos-e ennek az alapelvnek az érvényesülése az osztály diákjainak a többségétől eltérő szubkultúrában élő és a sajátos nevelési igényű diákok számára. de munkamegosztás van. Másik a feladatért felelős módszer a csoporttagok azonos feladaton dolgoznak. a diákok tanulmányi eredményeire nincsenek tartós hatással. és csoportos értékeléssel is jutalmaznak. aki a feladat megoldása érdekében a kisujját sem mozdítja. és mindenki a saját részfeladatáért felel. Ha nem az egyéni teljesítmények alapján értékelünk.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben C) Az egyéni felelősség Az egyéni felelősségtudat nagyban hozzájárul a kooperatív tanulási módszerek sikeréhez. elengedhetetlen. így mindenki a kész feladat pontosan meghatározható részéért felelős. 1983) Az egyéni felelősségvállalásnak a feladat tartalmától és az alkalmazott kooperatív módszertől függően több formája is lehet. Ha azonban megjelenik az egyéni felelősség. mint amennyi az ő része a közös feladatból. hogy a csoport egyes tagjainak teljesítményét a csoport többi tagja pontosan ismerje. Nyilvánvaló. (Slavin. rám pedig a személyes elszámoltatás legenyhébb formája sem vár. akkor fejlettségemtől függően . Bármely formáját is választjuk a személyes felelősség kifejezésének. mi az. Az olyan módszerek. A diákokra úgy is részesedhetnek a közös felelősségben.mással fogok foglalkozni. amiért csak ő felelős. Ebben az esetben például a csoport valamennyi tagja teljesen egyedül megír egy tesztet. hogy a csoport közös céljához hozzájáruljanak. Az egyik az ún. de az egyes diákokat nem teszik felelőssé azért. melyek ugyan a csoportoknak tűznek ki célt. A diákok tudják. hogy pontszámával ki milyen mértékben járult hozzá a csoport sikeréhez. Az igavonó jóval többet dolgozik annál. amíg az előző feladatban mindenki meg nem oldotta jól a saját részfeladatát. majd a csoport eredményét a tesztpontok összeadásával vagy átlagolásával számoljuk ki. egy csapásra minden megváltozik. a csoport a munka végén közös jegyet kap. Alkalmazhatunk olyan szabályt is. vagy sem? Véleményét indokolja meg! 199 . Potyautas az a diák. hogy a csoport által beadott kész munkát részfeladatonként osztályozzuk. pontfelelős módszer. amely szerint a csoport addig nem foghat hozzá a soron következő feladathoz.

A részvétel szorosan összefügg a sikerrel. Előzetes átgondolás híján egy kellően heterogén csoportban az önkéntes részvételből az egyenlőtlen részvétel lesz. ha interakcióba lépnek egymással és a tananyaggal. hogy éppen egyidejű interakciók zajlanak-e. de az egyenlőség feltétele nem valósul meg (a le gtöbb párosban általában az egyik fél jóval többet beszél. A tanár tehát akkor jár el a lehető leghelyesebben. az egyenlő részvétel magától nem jön létre. A diákok akkor tanulnak. ha a páros megbeszéléseket. A félidő módszer (amelyben először a pár egyik. Hatékony tanulásszervezési módszerek D) Egyenlő részvétel A részvétel a tanulási folyamat szerves része. majd másik tagja szerepel előre meghatározott ideig) nemcsak egyidejű interakció. Annak eldöntésére. Az egyenlő részvételt általában a következő módokon lehet elérni:  a szerepek elosztásával  munkamegosztással. mint a másik). A szerepelosztás részvételi normákat alakít ki. és valószínűbb. amikor csak lehet. vagy sem? Véleményét indokolja meg! 200 . Kérdés: * Véleménye szerint kiemelten fontos-e ennek az alapelvnek az érvényesülése az osztály diákjainak a többségétől eltérő szubkultúrában élő és a sajátos nevelési igényű diákok számára. hanem egyenlő részvétel kritériumának is megfelelő állapotot teremt az osztályban. hogy tanulnak is. hanem képességek szerint elosztani. Az aktív diákok valószínűleg jobban élvezik az egész folyamatot. az előző két módszer egyikével helyettesíti. Ha nem készítjük megfelelően elő. az egyenlő arányú részvétel pedig az egész osztály sikerének titka.IV. vagy valami egészen más. A páros forgószínpad (a pár tagjai felváltva neveznek meg dolgokat vagy dobnak be ötleteket) ehhez hasonlóan működik. a következő: Milyen módon vesznek részt egyenrangúan a munkában? Páros munkában a párhuzamosság kritériuma teljesül (a tanulók 50%-a egy időben fejezi ki gondolatait). A diákok képességei között lévő különbségek miatt sokszor tanácsosabb a feladatokat nem egyenlően. de azt is elvárjuk tőlük. Az egyenlő részvétel nem azonos az egyidejű interakcióval. hogy egyenlő arányú-e a részvétel. A diákok ugyanis nemcsak szereplésre kapnak lehetőséget. m ivel ezek valódi kooperatív módszerek. hogy hozzájáruljanak a munkához. A részvétel a siker elengedhetetlen feltétele. fel kell tennünk a kérdést: Az adott pillanatban az osztály hány százaléka vesz részt aktívan a munkában? A kulcskérdés annak megítélésére. és az osztály nagyobb hányadának válnak hasznára.

akkor is működhet sikeresen a kooperatív csoport. ha a négy alapelv együttesen nem érvényesül. párhuzamos interakciók. 4. hogy igaznak. hogy mindenki egyszerre beszélhet. 3. 201 . vagy hamisnak tartja őket! 1. 9. ha konkrét feladat. egyéni felelősség. négy alapelv: építő egymásrautaltság. tevékenység is társul hozzájuk. 6. párhuzamos interakció azt jelenti. 2. em beszélhetünk kooperatív tanulásról. hogy egyetlen csoporttag sem lehet sikeres valamennyi résztvevő csoporttag sikere nélkül. kooperatív tanulás és a csoportmunka között nincs különbség. párhuzamos interakciók növelik az egyidejűleg aktívan kommunikáló tanulók számát. 5. z egyenlő részvételt a szerepek elosztásával és munkamegosztással lehet elérni. 10. csoportszerepeknek csak akkor van értelműk. 8. z építő egymásra utaltság erős változata azt jelenti. frontális tanulásra is jellemző az építő egymásra utaltság. egyenlő részvétel. a az egyéni felelősség hiányzik. 7.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben D5 – Ellenőrző feladatlap a kooperatív tanulás alapelveihez Az állítások mellé I vagy H betűt tegyen aszerint.

hogy a sajátos nevelési igényű és/vagy a más szubkultúrában szocializálódott gyerekek/diákok számára különösen fontos. Projekt I. 6 A sajátos nevelési igényű és a más szubkultúrákban élő diákokra vonatkozó részek (* jelöli) szerzője Keres zty Zsuzsa 202 . kövesse majd. A két foglalkozást egy 3. – Kerékgyártó Judit6 2 × 90 perc A projekt értelmezése. hogy közben a hallgatók iskolai munkákkal is meg tudj anak ismerkedni. Budapest 2003. Szerezzenek tapasztalatot arról. 3–4. Projekttervezésen és projektmunkában való részvételen keresztül megismerkedni a pedagógiai projekt működésével. hogy erős intelligencia-területeiken tevékenykedhessenek. A két foglalkozás között projekt megvalósítása. Tervezés. Ez időben olyan távol legyen a 2. és II. saját élmény szerzése a projektmunkáról. elemzés is szintetizálás a projektről szóló szakirodalom alapján. amikor a csoportok projektproduktumaikat bemutathatják. illetve szövegfeldolgozás. ha a Differenciálás és a Kooperatív tanulás foglalkozások megelőzik ezt. Gondolat Kiadói Kör. foglalkozástól.IV. Lényegkiemelés. együttműködés. Megelőző tapasztalat: Ajánlott továbbhaladási irány: Célszerű. A kompetenciafejlesztés fókuszai Kapcsolódási pontok Támogató rendszer: Differenciálás foglalkozás M. Tudatosítsák. Projektterv készítése. hogyan lehet megközelíteni egy témát a többszörös intelligencia szempontjából. Nádasi Mária: Projektoktatás. kész projekttervek alapján. Kommunikációs készség különböző helyzetekben. tartalma: Ismeretek a projektről – előzetes ismeretek.* Ajánlott időkeret A modul közvetlen célja: A modul témái. Gyakorlatszerzés a pedagógiai értékelésben. lényegének és lépéseinek megismerése. döntéshozás. Hatékony tanulásszervezési módszerek IV.

* A második foglalkozáson projektet terveznek. A produktumok bemutatásánál valószínűleg nélkülözhetetlen lesz a számítógép és a kivetítő. Ha a teremben egy projektor is van. ez ugyanakkor nem feltétlenül igényel külön közbeiktatott foglalkozást. hogy a hallgatók a folyamatot végigjárják. hogy az előző feladatokban hogyan oszlik meg a csoport. hogy legyen olyan. jellegű projekteket célszerű tervezni. Megkönnyíti és eredményesebbé teheti a hallgatók munkáját. hogy az egyes életkorokban milyen témájú. mely idő lehetőséget biztosít arra. illetve a részfeladat ok egyeztetésére mindenképpen lehetőséget kell adni. Az első két foglalkozás között lehetőleg ne teljen el több mint egy hét. amely alapján ezt követően megvalósítják tervüket. ha rendelkezésükre áll csoportonként egy-egy számítógép internethasználattal. illetve projekttervek megismerésén keresztül bővítsék témajegyzéküket. aki a más szubkultúrában élő diákok szempontjait érvényesíti. Ha az első foglalkozáson mindkét út jelen van. de ennek lehetősége függ attól. majd a harmadik foglalkozáson lesz a projektproduktumok bemutatása. azoktól a hallgatók munkavégzési idejének megfelelően lehet eltérni. A második foglalkozáson megszületett tervek megvalósításához is szükség van konzultációra. amelyet a gyorsabban haladóknak ki tudunk adni. kitekintve arra is. valamint a vegyes csoportokat úgy alakítani. hogy az első foglalkozáson kik azok. hogy a projektről bővítsék. oda kell figyelnie a tanárnak arra.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Módszertani ajánlás A két foglalkozás a folyamat indítása: előzetes tudás. Az első foglalkozás a hallgatók előzetes ismereteinek megfelelően lehetőséget ad arra. akik proje kttervek tanulmányozásával foglalkoznak. 203 .* A foglalkozástervben szereplő idők iránymutatóak. hogy a két ütem hogyan hangolható össze. aki az SNI és egy. projekttervezés. A sajátjától eltérő szubkultúrában élő és a sajátos nevelési igényű diákok érdekében különösen fontos figyelembe vennünk a többszörös intelligencia-elmélet gyakorlati konzekvenciáit. illetve az elkészült fürtábrák és vázlatok bemutatására hogyan alakít csoportokat. a harmadik foglalkozás előtt azonban 2-6 hétnek kell eltelnie. Célszerű minél vegyesebb csoportokat létrehozni. a témához kapcsolódó időkitöltő feladatunk. a tervbemutatást segíti. A tanár tapasztalatai alapján dönt arról. A párh uzamosan megjelenő eltérő feladatok is szükségessé teszik. hogy minden vegyes csopo rtban legyen (legalább) egy hallgató. Err e az elektronikus felületek jól használhatóak. akik a szakirodalommal és kik azok. az ismeretek kiegészítése a projektről. mélyítsék ismereteiket.

zaik D szövegek a projektről T2 – Kiegészítő szöveg a projektről 10 Az alapcsoportokból kiválnak és a többi csoport azonos jelű tagjaival szakértői Lényegkiemelés  A foglalkozások javasolt időkerete – a csoport egyedi igényeitől függően – változtatható. 204 . A szakértői mozaik szervezése függ a feladatot végző hallgatók számától.D1 – A. akkor a négyfős csoportokon belül A. ing Összegyűjtjük a csoportok munkájának eredményét. Négyféle szöveget ajánlunk feldolgozásra szakértői mozaikban. a feldolgozás előkészítése Idő Tevékenységek Tevékenység célja.Önálló munka letével és gyakorlatával kapcsolatban eszükbe jut. Csoportforgó T1 – Lista a lehetséges projektekről 10’ II.Előzetes tudás előhí.IV. anyagok (mellékletek) 10’ Gyűjtsék össze. anyagok (mellékletek) 20’ Azon hallgatóknak. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. illetve fogalmazzák meg kér. akiknél nem tartjuk elegendőnek az előzetes tudást ahhoz. B. Ha több négyfős csoport dolgozik a szövegekkel. C és D jelű csoporttagok először önállóan elolvassák a szövegüket. ami a projekttel. Brain Stormmajd csoportban. Szakértői mo. I. Az új tartalom feldolgozása (A) Idő Tevékenységek Tevékenység célja. Új ismeret szerzése hogy tartalmas projektmunkát tervezzenek a projektről. B. Ráhangolódás. valamint a többszörös intelligencia (TI) elmé. fejlesztendő készségek. fejlesztendő készségek.vása Szóforgó déseiket a projekttel és a TI gyakorlatával kapcsolatban! Először egyénileg. közösen kiegészítjük azt. C. szövegfeldolgozással folytatjuk. Hatékony tanulásszervezési módszerek Foglalkozásvázlat I. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök.

anyagok (mellékletek) 15’ Azon hallgatóknak. fejlesztendő készségek. hogy milyen projekttémákat javasolnának.Önálló szöveg. amelyek felkeltenék az adott település gyerekeinek érdeklődését. hogy Projekttervek tartalmas projektmunkát tervezzenek a projektről. feldolgozása tás projekttéma személyenként érdeklődés szerint. Az új tartalom feldolgozása (B) Idő Tevékenységek Tevékenység célja. hogy a lépések – önálló feldolgozás. több lehetőség van a szervezésre: dolgozhatunk kevesebb szöveggel vagy dolgozhatnak párok azonos szöveggel – a lényeg az.Elemzés. illetve most mivel egészítenék ki még a témajegyzéket és a kérdéseket. témahe.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben csoportot alkotva (A-k csoportja. 20’ Majd visszatérve az alapcsoportjukhoz a hallgatók ismertetik csoporttársaikkal Szóbeli tartalom a saját szövegük lényegét. Javaslat az időkitöltőre: az előzőekben összegyűjtött kérdések közül mire kaptak választ a szövegből. amellyel a gyorsabban haladó szakértők még foglalkozhatnak. legyen készenlétben időkitöltő feladat. ismerése meg. helyi diákok 205 . a többi szöveg tartalmának meghallgatása – mindenki számára meglegyenek. akiknél elegendőnek tartjuk az előzetes tudást ahhoz. Mivel a szövegfeldolgozás üteme eltérhet (a szövegek hosszúsága is eltérő).D2 – Kész feldolgozás. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. D3 – Milyen projekttéma számíthatna a helyi diákok érdeklődésére? II. a szöveg tartalmának ismertetése. összefoglalás Ha kevesebben vannak a szövegfeldolgozásnál. C-k csoportja és D-k csoportja) feldolgozzák a szövegüket. illetve mindenkinek a D3 melléklet elolvasászámíthatna a sa. általánosí. projekttervek A mellékletben szereplő projekttervek (alsós és középiskolás projektek. közös vázlatot készítve felkészülnek a lényegének ismertetésére. B-k csoportja.vázlatkészítés D3 – Milyen tek) tanulmányozása – legalább egy alsós és egy témahét terv –. Továbbá a D3 melléklet olvasása – s annak végiggondolása.

Minden cso.IV. 10’ A csoportok megosztják egymással csoportosításuk eredményét. s készítsenek egyénileg egy általánosan használható vázlattervet a projektleíráshoz. Hatékony tanulásszervezési módszerek Olvassák el a hallgatók a terveket. lépések száma függ a csoportok számától) A csoport fürtábráját és vázlattervét annyi példányban készítik el. megváltoztathatja saját fürtábráját a többi csoportnál szerzett megismerése egy marad (a tapasztalatok alapján. port kiegészítheti.Csomagolópatése pír Kupaktanács Filctoll Osszák meg a hallgatók egymással kiscsoportban az elkészült vázlattervüket és Lényegkiemelés állapodjanak meg egy közös vázlattervben. amennyire majd a bemutatás során szükség lesz. Logikai rendezés egészítsék ki azt tapasztalataik.) Csomagolópapír Filctoll 5’ 206 . 10 érdeklődésére? CsomagolópaKözös vázlat pír készítése Filctoll Csoportmunka Témagyűjtés Fürtábra készí. Milyen szempontoknak kell megj elennie egy projekt leírásában? Gyűjtsenek projekttémákat a D3-as mellékletben megszólaló gyerekek érdeklődését felkelthetik 10’ Térjenek vissza a csoportok a foglalkozás elején összegyűjtött témajegyzékhez. vázlataik alapján. majd ábrázolása fürtábrán. A témajegyzék és kérdések csoportosítása – fő témák és az azon belüli altémák meghatározása. ahány vegyes csoportot fogunk alakítani a foglalkozás végén a bemutatásokhoz. (Annyi példányt kell készíteni csoportonként.Eltérő megoldások Három megy.

ellenőrzés és értékelés Idő Tevékenységek Tevékenység célja. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. fejlesztendő készségek.Szóforgó nése Csoportforgó Lényegi jegyek ki- Számítógép.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben III.Frontális úton haladók csoporton belüli bemutatójának tartalmáról. altémák. felvetődő kérdések) – ez az alapja az zése órán készítendő projekttervnek. Projektor 15’ 207 . A B úton haladók ismertetik a csoporttal fürtábrájukat és vázlattervüket (tehát annyi munka kerül bemutatásra a csoporton belül. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. Az új tartalom összefoglalása. a projekt témájához Az ismeretek felele. zett munkáról Foglalkozásvázlat II. anyagok (mellékletek) 10’ Az előző foglalkozáson végzett munka visszacsatolása. kérdésnek néztek utána.Plakátbemutameretek és a gyakor. összedolgozott vál. Az eddig A úton haladóknak az a feladatuk. I. Elkészült fürtábrák. hogy ismereteik alapján kérdezzenek. javaslatot tegyenek a kiegészítésre. hogy egy-egy csoportnak lehetőleg minél több alapcsoportból legyen tagja. minél többféle eredeti munka álljon rendelkezésre az új csoportban. vázlattervek D4 – Szempontok a tervbemutatók értékeléséhez 10’ Csoportonként meghallgatjuk egy-egy A úton haladó hallgató értékelését a B Visszajelzés a vég. milyen eredményre jutottak?  A projekt fogalmának meghatározása. fejlesztendő készségek. változtatásra. ahányféle B úton haladó csoportból jelen vannak a csoportban). Ráhangolódás.frontális kapcsolódó összegyűjtött témajegyzék általunk kiegészített. a feldolgozás előkészítése Idő Tevékenységek Tevékenység célja.tás lati tapasztalatok összekapcsolása. rendszeretozatának kivetítése (fő témák. anyagok (mellékletek) 10’ Az A és a B úton haladók vegyes csoportokat alkotnak úgy. A szakirodalmi is. Érdeklődés megjele.venítése. Az otthoni munka eredményének összegyűjtése a csoportokon belül:  Milyen témának. és értékeljék a B úton haladó csoport.

 felelősök. érdeklődés alapján a csoportok megszervezése. hogy a végére teljes képünk lehessen a projektekről. Együttműködés A készítendő tervnek tartalmaznia kell: ______________________  a cél meghatározása. Csoportmunka Számítógép internet kapcsolattal csoportonként Csoportonként adathordozó lépések meghatározása.  anyaggyűjtés – források meghatározása. határidők. 208 . A témaválasztás. részfeladatok.IV. hogy a fő témák le legyenek fedve.  kapcsolattartás módja.  produktum meghatározása.Tervkészítés hoz. Meg kell határoznunk. II. hogy a projekt megvalósítására mennyi ideje van a Döntéshozatal csoportoknak (3-6 hét lehetőségeink szerint). Az új tartalom feldolgozása Idő 30’ Tevékenységek Tevékenység célja. rendszeressége. A cél az. fejlesztendő készségek.  időterv. Hatékony tanulásszervezési módszerek  Mely témák feldolgozásával foglalkoznának szívesen a csoport tagjai? 5’ emelése Frontális Az együtt dolgozó csoportok megszervezése.  dokumentálás módja. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. egy-egy csoporthoz tartozzon egy vagy két fő téma. anyagok (mellékletek) A csoportok tervet készítenek az általuk választott fő téma/témák feldolgozásá. * A foglalkozások javasolt időkerete – a csoport egyedi igényeitől függően  – változtatható.

amikorra előzetesen bekérjük. a technikai előkészítésre. ellenőrzés és értékelés Idő Tevékenységek Tevékenység célja.Számítógép. anyagok (mellékletek) 20’ A csoportok bemutatják elkészült terveiket – kivetíti minden csoport.A részek megisme. illetve a bemutatók sorrendjének kialakítására. (Megkönnyíti a munkát.További munka tetése.: moodle) keretrendszeren adja le a kijelölt határidőig. Célszerű vállalkozó hallgatókat felkérni az igények begyűjtésére. fejlesztendő készségek.Frontális terv. konzultációk egyez. milyen idő és eszközigénnyel kívánják munkájukat bemutatni. Kommunikáció Értékelés D4 – Szempontok a tervbemutatók értékeléséhez 10’ A tervbemutatók és értékelések alapján a további munkák.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben III. hogy milyen formában. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. A bemu.) 209 . tatáskor minden csoportnak legyen egy értékelő párja. ismertetés projektor Az elvárások tudatosítása szempontok alapján. megszervezése A csoportoknak határidő kiadása. ha háttérként minden csoport feladatai eredményét és dokumentációját az erre a célra kialakított elektronikus (pl. Az új tartalom összefoglalása. Ezen keresztül tanári segítséget is adhatunk további munkájukhoz. rése.

Hatékony tanulásszervezési módszerek 210 .IV.

illetve áldoztatik fel a rendszerint készen kapott és csak elfogadandó általános érvényű igazságok oltárán.  Tanárok véleménye.  Konkrét projektleírások. amely a való világban az adott problémához organikusan kapcsolódik.  A tanórai keretek és a projekt.  Témaválasztások (tanterv.  A fogalom meghatározása. 7 Hortobágyi Katalin: Projekt kézikönyv. tananyagon kívül) – hogyan szervezzük a téma kiválasztását?  Jellemzői (ami nélkül nincs projekt). amelynek a középpontjában egy probléma áll.  Gyerekek véleménye.  A projekt szakirodalma.  Projektek a mindennapokban. más gyerekek. a teljes helyi tanterv projektben való feldolgozásáig – projektek az időben. akik dolgoztak már projekttel. illetve milyen kérdéseket fogalmaznak meg a projektről?  Pedagógiatörténet – hol jelent meg a projekt. hiszen a projektekben a problémák nem absztrakt síkon jelennek meg.  A projekt értékelése. A trad icionális. IFA-OKI IFK 1991 211 .  Az órai projekttől a témahéten át az éves projektig. más tanárok segítségével dolgoznak rajtuk.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Mellékletek a foglalkozáshoz A mellékletek közül a felhasználó oktató választhat. A bő kínálat a szakirodalmi hátteret is adja. hiszen más környezetben.  Projektterv készítése. T2 – Kiegészítő szöveg a projektről A projektekről általában7 Mi a projekt? A projekt egy sajátos tanulási egység. akik dolgoztak már projekttel.  Hogyan jelenik meg a külvilág a projektekben. hanem a konkrétság gazdagságában. milyen hagyományait ismerjük?  Miért dolgozzunk projekttel a gyerek nézőpontjából?  Mi a tanár szerepe a projektben?  A projekt lépései. nem lehet és nem szabad az egyetemi óra keretében mindet felhasználni! T1 –Lehetséges lista a projektről Mi jut eszükbe.  Projektproduktumok. Ezért tehát minden projekt szigorúan véve végtelen és ugyanakkor egyedi. Épp ezért azonos problémára épülő projektből sincs két egyforma. tantárgyi vagy integrált projekt.  Projekttémák a gyakorlatban.  Gyakorlata a mai iskolákban. hanem a lehető legtöbb vonatkozásnak és összefüggésnek a feltárása. kinek a nevéhez köthető. tudomány centrikus tanulásszervezésben épp a problémák konkrétságából és egyediségéből fakadó gazdagság vész el. A feladat nem egyszerűen a probléma megoldása vagy megválasztása.

A projektmódszer tudatos tervezést igényel. hogy megfelelően illeszkedjenek egymáshoz és a lehető legkisebb hézagot hagyják maguk között. a választott megközelítési mód szellemessége és eredetisége. hogy eltérő képességstruktúrák egyenértékű szerephez juthatnak itt. akkor ez az aspektus rendeli magához a különféle vonatkozásokat és ez is segít végül is elvágni a végtelenbe irányuló fonalakat. hogy tehát az egyes projektek az utat kijelölő tanári inspirációk hatására részben – de olykor nagyrészt – a tanulók életéhez. hogy a projekt konkrét és egyedi – azaz az adott téma hely és személyek determinálta megjelenése – logikusan következik. A tervezés két fő dimenzióban történik. A tervezés másik dimenziója maguknak az egyes projekteknek a megtervezését jelenti. hiszen itt nem egyetlen etalon hitelesíti a tehetséget. A tantárgy-jelleg – az tehát. Inspiráló és tudatos tanári segítség kell ahhoz. hogy a gyerekek maguk is hoznak macskaköveket. az úthoz. Nevezetesen arra. A tervezés különös izgalma és mondtatni varázsa itt épp abban van. A projektek mint önálló macskakövek borítják ezt az utat és a tervezés dolga éppen az. Az a megállapítás. nem pedig pusztán azon ismeretekét és készségekét. Az első az egész folyamatra vonatkozik. csakhogy elsősorban a tanulói tevékenységek tervezését. hogy a diszciplinaritás jelen van – a projektmódszer esetében is éppen abban jut kifejezésre. hogy minden gyerek tehetséges lehet valamiben. Ezért aztán a projekt témájától függetlenül a szociális tanulás 212 . hogy a tanulókkal közösen a probléma lehető le gtöbb vonatkozása a vizsgálódás mágneses erőterébe kerüljön.) A projekt tehát – mint ahogy azt a bevezetőben már írtam – mindig komplex. A téma sokoldalú megközelítése sokszemélyű megközelítést is jelent. (Így lehet eljutni például az ivóvíz tisztaságának hétköznapi kérdésétől a kémiai. mind-mind egyenértékű szereplő lesz a közösen választott feladat közös megoldásában. Hatékony tanulásszervezési módszerek Mindebből tévedés volna a projektmódszert valamiféle szabad asszociációs láncolatként – netán tanulói és tanári rögtönzések vagy csapongások egyvelegeként elképzelni.IV. Abból. nem pedig hierarchikus munkamegosztásról van szó. hogy mint cselekvés kooperatív. amelyeket egy uniformizált folyamat végén a tanulók igen nagy szórással sajátíthatnak csak el. cselekvés és ellenőrzés célorientált mozzanataiban. élményeihez tapadó problémákból keletkeznek. Olyan piramis. biológiai. Az előbbi példánál m aradva. a valamiben több képességű társ vezetése melletti pontos kivit elezés. a szavakkal való megformálás mellett a kézzel való megformálás. hogy ez egyenlő felelősséggel és egyforma tudatossággal történik. A kooperáció a tanári és tanulói szerepek különbözőségének érvényesülése mellett valósul meg. a verbalizmus uralmára és a receptív képességek dominanciájára építő tradicionális oktatásban humanista frázissá züllött. ha a tervezés a víz komplexumot kémiai indíttatással jeleníti meg a tanulási program egészében. hanem egy ennél fontosabb dologra is. a jó szervezés. amelynek során meghatározott ismeretekhez és képességekhez kívánjuk eljuttatni a tanulókat. A projekt konkrét gazdagságát és ennek kapcsán a megközelítési utak sokféleségét hangsúlyozva nemcsak a tematikai megközelítés különbözőségére és az ezek közötti választás lehetőségekre kell felhívni a figyelmet. hogy a vizsgálat kiinduló és centrális kérdésének megválasztása véletlenszerű. Megszűnik a verbális képességek fölényhelyzete. Ez azonban nem azt jelenti. a projekt módszer alkalmazásával ezzel szemben valósággá lehet. Az egyaránt persze nem jelenti azt. Csakhogy épp mert kooperációról. ökológiai és társadalmi vonatkozásokig. A pontos megfigyelés. a tanár irányító szerepe az együttműködés mozzanatában szinte észrevétlenül van jelen. feloldódik a közös tervezés. amelyhez tanár és diák eg yaránt hordja az építőelemeket. hogy mit tekintünk központi kérdésnek.

sem az érzelmi viszonyulás árnyalataiban nem vagyunk soha azonosak. hogy közvetlen teremtő emberi kapcsolatokat nyerjen ezáltal. Nem így a projekt. Mert a projekt módszer „rombol” is: az iskolán belül ledönti a tanórák közötti csengőszóból és nyúlfarknyi szünetekből emelt falakat. mint az. tapasztalatai. és minden résztvevő minden irányú tapasztalataira épít. mint kollektivizáló hatása. talán mondani is felesleges. A szakirodalomban attól függően. lehet kooperatív műveletekre épített. Míg tehát egy hagyományos tanóra. mint az a lehetőség. amelynél az okokat vagy következményeket következetesen feltárni szándékozó kíváncsiság ne nyitná ki az iskola kapuit. Ezzel szemben a projekt.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben terepe is. A projektnek ez a jellegzetessége maga is komplex. ugyanolyan algoritmusokat. Mert az a fontos itt. hogy tanórába zárná diákjait és önmagát. mint amikor a hagyományos tanári szerep ornátusában kényszerül megjelenni. Hogy ez a „bezárás” egyúttal felszabadulást jelent. úgy is megannyi iskolán kívüli forrásból árad. hogy a szerző épp melyik ismérvet tartja valami miatt. Elveszti ezt az ornátust. egyforma tempót követel. Ezzel már a projekt módszer újabb. hogy maga a módszer garantálja. Mert sem tehetségben. mennyit ad föl a pedagógusi autoritásból. ezért a legjobb kivitelezés szerint sem illik igazából senkire. más-más aspektusra helyezi a hangsúlyt. nagylelkűségétől vagy hangulatától függjön. hogy szabad belátásától. A tanár ugyanis ebben a partneri viszonyban inkább lehet önmaga. amelyről végezetül szólni szeretnék. Ismét egy dialektikus ellentétpár. gyengeségeink és erősségeink koordinátái között láthassunk neki. amelyen megtanulható az együttműködés. tehetsége és ambíciói birtokában válasszon olyan részfeladatokat. a vezetésnek és vezetettségnek az egysége csorbát nem szenvedhet. minden külön didaktikai erőfeszítés nélkül teszi lehetővé. vagy éppen saját fogékonysága okán hangsúlyozandónak. lehet a tanulói aktivitás életre hívója és megbecsülője. az iskola és az „Élet” közé emelt. Ezért a projekt módszer individualizáló jellege épp oly joggal hangsúlyozható. Ezúttal a rombolás és építés ellentétéről lesz szó. a szabad választásnak és a közös célra törekvésnek. motiváltsága. hogy az egyedinek és a kollektívnek. amelyek pillanatnyi kondícióinak megfelelnek. Nagyon fontos. ha valaki akarja. sem ízlésben. épp mert komplex rendszerként szolgái tanulmányozásra. eleve kizárja. Az átlaghoz igazodó tanórai osztálymunka legnagyobb keserve éppen az. Csakúgy. hogy ki-ki a maga korábbi élményei. Jószerivel alig képzelhető el olyan projekt. Blokkosított vagy epochális időtervezésként említi ezt a szakirodalom. A tanár vagy a tankönyv nem egyszerűen információforrásként veszíti el egyeduralmát vagy vezető 213 . Projekt munkát szervezni és kivitelezni egyszerűen lehetetlen parancsnoki hídon állva. És lerombolja a projekt módszer az iskola és társadalom. amely éppen életközeli problémákból indít. láthatatlanságában is erős falakat. Mert a kooperatív jelleg semmivel sem erősebb itt. de ezen belül az ügyhöz való egyéni hozzájárulások különbözőségének tisztelete is. addig a projekt módszer a pedagógust jobban „bezárja” a diákokkal való partneri együttműködés viszonyrendszerébe. hogy a tevékenység belső szükségleteihez igazodó időkereteket nyerjen ezáltal. A tradicionális oktatás nehezen köt szövetséget ezzel a kontrollálhatatlan bőséggel. ahelyett. igen fontos jellegzetességénél tartunk. De ez a dialektikus egység nem is annyira a kommentárok. sem érdeklődésben. mint a valóságos folyamat miatt érdekel bennünket. hogy ki-ki a maga individualitását vigye a közös játszmába. amelynek nyomvonalai ne vezetnének az iskolán túlra. de lehet mindennek az ellenkezője is. Aki ugyanis projektet szervez. hogy mindenkitő1 ugyanolyan megközelítést. Az információ így is. hogy bármely feladat megoldásához ö nmagunk keretein belül. Magának a végr ehajtandó feladatnak a sokfélesége biztosítja a közös ügyhöz való hozzájárulás sokféleségét is. vagy olyan kiindulási pontokat.

valamilyen tárgyi vagy szellemi produktum létrehozására irányuló törekvés) számos rokon vonást mutat a munkaiskola különböző teoretikusainak (pl. C).és reformpedagógia a gyakorlatban http://www. hogy a tanulókkal együtt. amelynek teljes címe. szívből jövő tervszerű cselekvés. A projektoktatással a gyakorlatban leginkább a projekthetek formájában találkozhatunk. a begyűjtött tények értékelésében. aki azt az álláspontot hangoztatta. hogy „a valamely közösségi helyzetből fakadó. másoktól tanulni tudó tanár követésre motiváló emberi példájával gazdagítsa a diákokat. Dewey szavaival élve a learning by doing jellegzetes példájáról. Magát a projekt gondolatot nem Kilpatrick találta ki. D1 – A). a nyári szünetet megelőző időben kerül sor. Erre leggyakrabban az év vége táján. az aktivitás. problémaközpontú cselekvés gondolata áll.php 214 . A koncepció visszavezethető a XVIII. Jelenleg szinte alig van olyan német középiskola. adja a veleszületett – napjainkban sajnos gyakran elpazarolt – gyermeki képességek hasznosításának legfőbb garanciáját. önképző jellegű tevékenységekre (pl. És ez azért van jól. B). A projekt módszer lerombolja tehát a „mindentudó tanár” nimbuszát. amelynek középpontjában a tervszerűen kialakított. a jelenlegi alternatív iskolák történeti előzményei és jelenlegi formái. A projekt-módszer.hu/reformpedagogia/index. Hatékony tanulásszervezési módszerek szerepét. Blonszkij. A céltudatos tevékenység alkalmazása a pedagógiai folyamatban is utalt a koncepció legfőbb alapelvére. Ugyanis 8 Györgyiné Koncz Judit – Kasnya-Kovácsné Bakacs Judit – Kopp Erika – Németh András: Alternatív. Makarenko. Kialakítása az amerikai Progressiv Education képviselője. Gaudig. A törekvés számos rokon vonást mutat továbbá azon reformiskolák gyakorlatával. orvos. Reichwein). vagyis a pragmatizmus szellemében kialakított iskolai gyakorlatról van szó. a céltudatos tervezés hangsúlyozása. Ferriere.” 1918-ban jelent meg The Project Method című tanulmánya. mint egy tanár. mert az annak során szerzett tapasztalatok és a megfogalmazódó következtetések ebben az esetben nem épülhetnek be szervesen módon az oktatás folyamatába. amely az iskolai tevékenység tipikus egységét jelenti. A koncepció tanulással kapcsolatos fogalmai (pl. Wilhelm Heard Kilpatrick nevéhez fűződik. Kerschensteiner. John Dewey mellett talán legjelentősebb személyisége. úgymond: „helyretételében” is. mérnök vagy szakács kompetensebb értékelő lehet. amelyek nagy súlyt h elyeznek az öntevékeny. D) szövegek a projektről A) A projektoktatás8 A „projektoktatás” azt a törekvést takarja. mert ez felel meg a valóságos emberi viszonyoknak. Scheibner. a kompetenciák valóságos társadalmi megosztottságának. Azok gondolatai német közvetítéssel jutottak el később az amerikai műszaki főiskolákra. a Jenaplan szerinti csoportmunka) valamint a reformpedagógiai orientációjú falusi iskolai törekvésekkel (Haase.i-dome. ami némiképp korlátozza a módszer pedagógiai hasznosságát. A megfelelő vezetés mellett megvalósuló tervek nem csupán a rövidebb távú tevékenységeink céljainak teljesülése által biztosítják azok sikerét. amelynek hatása a későbbi idők számos iskolakísérletében és több ezer tanulmányban is tükröződik. Landerzeihungsheimmozgalom.IV. századi építészeti akadémiák munkájához. Adott esetben egy-egy részkérdést vagy összefüggést illetően egy erdész. hanem sokkal inkább ezekben a tevékenységekben rejlő lehetőségekből nyert tanulási tapasztalat által. amely évente ebben a formában legalább egy alkalommal ne szervezne valamilyen projektmunkát. Freinet) törekvéseivel. de az információk. Azonban csak Kilpatrick korábban említett programadó írása nyomán vette kezdetét az a nagyarányú pedagógiai recepciós folyamat.

vagy táncjáték. és valóban projektek keretében folyna a munka. amelyek ennek ellenére természetesen megőrzik a projektmunka eredeti sajátosságait is. „őshüllő-projekt”) való elmélyült foglalkozás. A projektoktatás prototípusának ugyanis a Collings által leírt „tífuszprojekt” tekinthető. Nyilvánvaló. A finn Rovaniemi Egyetem munkatársa. Ennek az időnek a hatékony kihasználása csak abban az esetben lenne lehetséges. Ez jelentkezhet közvetett formában. ha az oktatás megszokott feltételei (órarend. így mindenki leeresztett. fotó. amely pedagógiai szempontból felhasználhatónak tűnik. illetve viszonylag könnyen megvalósítható. a jegyeket lezárták. például amikor valamely rendezvény bevételéből lehetőség nyílik valamilyen karitatív akció támogatására. sem a tanárok sem a diákok nem motiváltak kellő mértékben a megfelelő szintű megvalósításban. „Hogyan arat Jones úr új aratógépével stb. hogy a „tettesek” egy része a vizsgálatot végző tanulók családjához tartozott) jól érzékelhető szokásváltozások következtek be. az elkészített különböző jellegű művészeti (képzőművészeti. kézműves tevékenységekkel („Készítsünk vas alódeszkát”. A Collings által leírt projektek többsége jól érzékelteti azt az alapvető pedagógiai igényt.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben ekkorra a dolgozatokat már megírták. Ebben az esetben a „célirányos cselekvés” egyben társada lmi szempontból is hasznos cselekvés formájában került megvalósításra. A „célirányos cselekvést” gyakran összekapcsolják azzal az elvárással. szociális. és gondo skodott azok megszüntetéséről is. esetleg szülőkből vagy külső szakértőkből álló munkacsoport dolgozhatná ki azokat a javaslatokat. „A szomszéd iskolákkal közös iskolai ünnep és kiállítás”) 215 . kézzel fogható haszna is megtapasztalhatóvá váljon. tulajdonképpen a tankönyveket is eltették már. amelyekből a tanulók kiválaszthatnák az érdeklődésüknek le ginkább megfelelő projekttémákat. „indiánprojekt”. mint valamilyen érdekes dologgal (pl. amikor a projektmunka során elkészített alkotás közvetlen formában is hozzájárul az életkörülmények javításához. videó) kézműves. Megkülönbözteti a tanulmányi kirándulással („Murphy asszony napraforgói”. amelyek jelentős mértékben hozzájárultak a levegő minőségének javulásához. Ezek minden elemükben és pontosan megfelelnek a Kilpatrick által megfogalmazott pedagógiai útmutatásoknak. eredményeit bemutató előadás vagy kiállítás keretében. „Dunai csónaktúra”. Egyébként a projektek jelentős része egyébként is valamilyen kapcsolatban áll a környezetvédelemmel.). Ezt követően több napon át folyhatna (lehetőség szerint több évfolyamot magába foglaló vegyes csoportok keretében) az „alkotás” elkészítése. amelynek keretében egy tanulócsoport feltárta az egyik osztálytársa családjában gyakori tífuszos megbetegedések okait. Az egyes iskolákban megvalósított külö nböző projektek gyakran szabadidős tevékenység jelleget öltenek (pl. akkor az gyakran nem más. Az eredmények nyilvánosság elé tárására kidolgozott különböző (részben a helyi sajtó segítségével megvalósuló) akciók hatására az autótulajdonosok körében (elképzelhető. hogy az „hasznos célok” megvalósítására irányuljon. „Szerezzünk zenét”). Ezt aztán az utolsó napon az iskolaközösség és a téma iránt érdeklődő külső résztvevők jelenlétében kerülhetne bemutatásra: egy kisebb színdarab. tanulókból. hogy a fenti szempontok ilyen mértékben történő érvényesüléséről csak a kimagasló színvonalú projektek kapcsán beszélhetünk. Ennek előkészítésére tanárokból. vagyis annak eredményeként valamely adott napi vagy heti munka konkrét. Kyösti Kurtakko számol be egy ilyen jellegű környezetvédelmi projekt sikeréről. például. az osztályban folyó. Amennyiben a projektek alapján dolgozó iskolák esetében egyáltalán beszélhetünk hagyományos értelemben vett oktatásról. elsősorban receptív jellegű tanulási formák) megváltoznának. földrajzi jellegű terepgyakorlatok stb. Ennek hatása természetesen közvetlen módon is jelentkezhet. kertészeti (az iskolakert vagy öntözőberendezés kialakítása) munkák. vagy ökológiai. A projektmunka során az egyik finn iskola osztálya nag yszámú mérési eredmény alapján kimutatta a télen hosszabb ideig parkoló autók és mot orkerékpárok „bemelegítésével” és „melegen tartásával” kapcsolatos rossz szokások káros következményeit. a csoportok összeállításának szempontjai. olyan jellegű tevékenység is bevonható lenne. amely közel áll az iskola hagyományos feladataihoz és annak valóságához is. illetve valamely erre irányuló saját kezdeményezés megvalósítása. „Csibeetető készítése”. Ebbe a körbe minden.

hogy a hagyományos oktatás megújítására irányuló törekvései a projektoktatás legkiválóbb hagyományaira is épülhetnek. a mindennapi élettel. Lehetőség szerint „minden érzékszerv” bekapcsolása a tevékenységbe. Tervezés: a problémamegoldás. „Játék a szabadban”) és történelmi témák elbeszélésével („Ball adák és dalok”. amelyek kapcsolatban állhatnak valamilyen konkrét helyzettel. Emellett ezek megvalósulása során. illetve a közös tevékenység céljára alapozódó folyamat kialakítása az egymásra épülő lépések egymásutánjának részletes megtervezésével. Mindezen sikeres elemek ellenére jogosnak tűnik Benner és Ramseger azzal az illúzióval összefüggő figyelmeztetése. Projektoktatás – metodikai lépések. az önállóság. valamint közösségi-. A tanár a folyamat irányításának legfőbb felelőse marad. Ehhez a Herbert Gudjons különböző koncepciók elemzése alapján megfogalmazott négy alapvető fokozatát használjuk. „Képek”) kapcsolatos projekteket. amelyekkel az iskolán kívül még maguk a felnőttek sem találkoztak. akinek legfontosabb feladatai: a tanácsadás. a koordináció. a résztvevők általi közös tevékenység keretében meghatározott. hogy az milyen mértékben válik az „iskolai eljárások jellegzetes elemeként” (Kilpatrick) az oktatás szerves részévé. a résztvevők érdeklődésével. az ezzel összefüggésben publikált számos példa azt bizonyítja. A folyamat során jelentkező különböző problémák (konfliktusok. illetve azt egy ötödik elemmel is kiegészítjük. Amennyiben azonban a projekt fogalom határait nem rajzoljuk túl szélesre. amelyben a művelődési folyamatok részeként olyan konkrét. hogy 216 . A továbbiakban tekintsük át ennek ideális esetben megjelenő főbb metodikai lépéseit. a segítségnyújtás. amely egyben lehetővé teszi a tevékenység során megjelenő műveltségtartalmak hatékonyabb elsajátítását is.IV. a feladatok megoldásának tárgyi nehézségei) az egész. 2. és ügyelünk arra is. illetve az egyes részcsoportok szintjén történő reflexív megoldása. Hol húzhatók meg a projektoktatás határai? Az számos tényezőtől függ. és szükség esetén az eredeti terv rugalmas módosítása.” A módszer főbb jellegzetességeit az alábbi definíció segítségével összegezhetjük: A projektoktatás tanítási-tanulási folyamat megszervezésének az a formája. Feladatok (témák) megkeresése: társadalmi szempontból is jelentős tapasztalatok megszerzésére alkalmas problémaszerű helyzetek keresése. Hatékony tanulásszervezési módszerek játékkal („Szobai játékok”. pedagógiai jellemzők (Herbert Gudjons nyomán): 1. különböző munkatechnikák. amelyek lehetővé teszik a problémamegoldó gondolkodás. a kooperációs. és a bátorítás. viták. főbb lépéseiben megtervezett és elfogadott feladatok kerülnek megvalósításra. beszámolók. bemutatók keretében történő nyilvánosság elé tárása. a tervszerű cselekvés. Felülvizsgálat: az elkészült alkotás és az elkészítés folyamatának csoportszintű értékelése. 4. feltétlenül szem előtt kell tartanunk egy fontos „belső határt”. hogy a „célirányos tevékenység” pedagógiai szempontjai is érvényesüljenek. 3. 5. Ez abban nyilvánul meg. amely szerint „a tanulók az oktatás során olyan feladatokat és problémákat is képesek lennének megoldani. A projektoktatás elméleti-koncepcionális továbbfejlesztése. Továbbfejlesztés: szükség szerint az értékelés eredményei – a felvetődő kérdések és további feladatok – nyomán új projektek kidolgozása és/vagy az eredmények felhasználása a különböző tantárgyak és műveltségtartalmak továbbfejlesztése érdekében.és kommunikációs képesség (tovább) fejlesztését. már a „tífuszprojekt” esetében is megfigyelhető a társadalmi körülmények jobbá tételére irányuló törekvés. kommunikációs és tevékenységi formák kialakítása a különböző tantárgyi ismeretek integrációja az összefüggések felismerésére irányuló gondolkodás fejlesztése érdekében. Kivitelezés: cselekvő együttműködés – a probléma jellegének megfelelő taneszközök. A végső eredmények: kiállítások.

hanem bizonyos „külső határokat” is figyelembe kell venni. jóllehet ezzel kapcsolatos elképzeléseit nem fejti ki részletesen. Az azonban kétséges. Már Kilpatrick programadó munkájában is említést tesz a különböző külső határokról. hogy valamilyen öntevékeny és önművelő tevékenység magasabb formájaként. az iskolakezdés időszakában. esetleg az iskola építészeti megoldásaiban. a matematika és az idegen nyelvek oktatása kapcsán). a tantervek és iskolai programok új formáiban. illetve folyamatos gyakorlás során valósíthatók meg (pl. Ezeknek a megfelelő kritikai szemlélettel történő felhasználása.. Ugyanis ezzel összefüggésben nem csupán a „belső”. Az alternatív iskolák például oly módon valósítják meg Kilpatrick elképzeléseit. a ta nkönyvek. szabadon is megvalósuljon. Az alternatív iskolák és a hagyományos reformpedagógiai orientációjú iskolák egyaránt törekszenek szervezeti kereteik kitágítására. Csak ez után lehetséges. projekt formájában. A reformpedagógiai szempontok alapján megvalósuló fejlesztés során ezzel összefüggésben az alábbiak figyelembevételét javaso lja: „Figyelmet érdemelnek azok a változtatások. lehetőség szerint az osztályterem belső terének felosztásában illetve átrendezésében bekövetkeznek. a tanár által vezetett tanulási folyamat. hogy már nem csupán egy. Kétségtelen. hogy az iskola minden megnyilvánulási formájával összefüggésben eredményesen használható. és az irányítással és a felügyelettel összefüggő problémák megléte is. és ebben az oktatás különböző új formáinak kipróbálására viszonylag széles tér biztosítására. (. ami teljesítményként kívánatossá válik.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben ezek az oktatási célok sok esetben csak tervszerűen felépített oktatási folyamat keretében.) figyelmet érdemel továbbá a hagyományból fakadó ellenállás. a nem megfelelően kiképzett és alkalmatlan tanár. hogy a projektoktatás különböző formái a sokszínű iskolai élet kialakításának is elengedhetetlen eszközei. de mindezek közül leginkább abban a megváltozott beállítódásban. hanem számos különböző „kidolgozott módszertani eljárás” áll a rendelk ezésünkre. hogy a tanulás egészét nagyszámú projektre alapozott választási lehetőségek alapján alakítják ki.. Skiera Ehrenhard 217 .” Az idézetben megfogalmazódó megállapítások mind a mai napig aktuálisak. saját viszonyainkhoz alkalmazkodó módon történő felhasználása azonban továbbra is fontos feladatnak tekinthető. Természetesen ez a belső határ nem tekinthető merev formának. tudatosan és értelmesen megválasztott eszközeként. amelyek a terv megvalósulása során az osztályok bútoraiban és egyéb berendezésében. a jól kidolgozott módszertani eljárás hiánya. az iskolát fenntartó adófizető. hiszen a projektmunkára való ráhangolásnak az oktatás gyakorlatában különböző fokozatai vannak. A különbség csupán az.

. szabadidejük alig van. Az értékekre nevelő. 1999) Az iskolai kihívásokat a társadalom rosszul értelmezett elvárásai gerjesztik. hasfájás figyelhető meg náluk. 218 . (N. A pedagógusképzésben megtanult. Örökké fáradtak. otthon a háztartásban ritkán segítenek. hogy . A 9-13-17 éves gyermekek többsége szorong. ahol ezek az alapelvek az elmélet szintjén maradnak. és nem az ember az érdekes. oktatás önmagában hordozza a gyermekközpontúságot. „Az ember elsődleges természetében in potencia benne van a fejlődés. mert már rég az iskola elvárásainak és nem a gyermekének akar megfelelni. 1989) Ha az iskola nem mérsékli önmagát. a pedagógiai gyakorlat tapasztalatai milyen változásokat indukálnak a nevelés folyamatában. 1997. az értékteremtő iskola a tanulási korszak elején szembesíti a gyermekek egy részét saját értéktelenségével.) A bevezetésben már írtunk arról. mind a gyermek igyekszik megfelelni. (Dewey. természetessé válik. 1988. 16. (Vekerdy. nem érzi jól magát a szülő. a továbbképzésben megerősített deklarált pedagógiai alapelvekből a gyakorlatban csak a tanítás marad. Az érdeklődésre. Kollár és mtsi. (Hentig. Nem. Tanítani annyit jelent. az együttműködésre alapozott nevelés. A lemaradót felzárkóztató programok címén. mind a szülő. fejfájás. amelyeknek mind a pedagógus. 1999) 9 Hegedős Gábor – Mayer Ágnes – Szécsi Gábor –Zombori Béla: Projektpedagógia. vonja le következtetését az ELTE társadalmi és neveléspszichológiai tanszékének kutatócsoportja. Kollár és mtsi.. Már az elemi szinten elkezdődik egy túlképzés. Kecskemét 2002. hogy a társadalmi kihívások. Tanítóképző Főiskolai Kar. A jó képességstruktúrával rendelkező gyermektől terhelhetősége miatt egyre többet követel az iskola. ezt az értéktelenséget közvetítve a szülőknek és számon kérve tőlük. Hatékony tanulásszervezési módszerek B) Érvek a projektpedagógia alkalmazásához9 A stratégia az oktatásban (a nevelésben) sajátságos célok elérését szolgálja.IV.” (Deli.Elmondjuk. Az iskolában csak a produktum.) Végül. mint növekedés. nem enged be falai közé „új” tanítási-tanulási stratégiákat. a gyakorlatban nem realizálódnak. A felmérés szerint társas kapcsolataik nem fejlődnek úgy. A kizárólag verbalizmusra támaszkodó túlképzésnek egyetlen szereplője sem érzi jól magát. A projektpedagógiában a gyermek elsősorban fejlődik és nem fejlesztik. A családon belüli nevelés alárendelődik az iskolai követelményeknek. 1933. az aktivitásra. Az ott felsoroltak lehetővé.. Rosszkedvű és rossz idegzetű nemzedék nő fel. meg nem is. mint sajátos célt. mert a hagyományos oktatás alapelvek szintjén deklarálja az egyéni és életkori sajátosságokból adódó oktatáselméleti alapelveket. 64.” (Szabó. a most említésre kerülő szempontok szükségszerűvé teszik a projektpedagógia alkalmazását. ahogy saját korosztályuktól elvárható. (N. kirándulni nem járnak. negatív tanulási viszonyulása állandó sul. II. és a szocializáció útján öröklődik. megfosztva a „lemaradókat” a kortársi referenciákban meglévő nevelődés lehetőségétől. a pedagógia és pszicholó gia kutatásának eredményei. 1986) A projektpedagógiának a gyakorlata olyan. sportolni. akkor a felnövekvő nemzedék rosszkedve. Megjelen nek-e az általános pedagógiai célkitűzésektől eltérő célmegfogalmazások a projektpedagógiában? Igen is. ahol a gyermekekre vonatkozó alapelvek automatikusan érvényesülnek. a gyermek által már amúgy sem kedvelt rátanulással megfosztja a személyiségfejlesztésben oly fontos játék és közös tevékenységek lehetőségétől.) Dewey szerint a nevelés nem más. ami a könyvben van. idegesség. amelyet korai szelekcióval erősítenek. de az oktatás folyamatának szervezése olyan tantervi kereteket biztosít.

A másik. A pedagógiai szakirodalom általában megelégszik azzal. A tudomány. az oktatás. más személy által meghatározott. hogy a projektpedagógia helye. A mi felfogásunk a nevelődésre. Ez az úgynevezett 'toyotizmus'. De lehet ilyen egy étel elkészítése is. az iskola a saját energiáit az ismeretek közvetítésére. Az első.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben A gazdaság. Pl. meglátásunk szerint. a tudományos kutatás is fellép a maga igényével. mára már az interdiszciplináris team lett a divat. Felfogásunk szerint az iskolai tananyag által kijelölt tudás nem élvez elsőbbséget a tanulás folyamatában. Amíg tegnap még elegendő volt a hasonló szakmában tanúskodók 'kollégiuma'. A cél megfogalmazása lehet az egyén által megfogalmazott. hanem egy sokkal sűrűbb együttműködést követelve a team tagjaitól” (Magyari Beck. ismerethez jutnak a tanulók. Pedagógiai értelemben akkor beszélünk tanulásról. a tanulás. A tanulók többsége nem azért megy szívesen osztálykirándulásra. hanem a produktum elkészítésén van a hangsúly.: a játék. mások véleményének elfogadása. új ismeretek. az örömforrás. Ahhoz. De nem ám úgy. A merev hierarchiák helyett a nagy vállalatok is igyekeznek gyors reagálású egységeket bevetni a gyilkos versenyen. ha az elsajátítás folyamán pozitív irányú változások jönnek létre a személyiségben. vagy a hobbihoz kapcsolódó ismeretszerzés. Szűkebb értelemben az iskolai követelmények. a termelés szintén újfajta elvárásokkal lép fel az oktatással szemben. Sajnos. amikor egy kitűzött távoli cél elérése érdekében tanulunk. A tanulásban való részvétel szerint a tanulás lehet:  próba-szerencse. A tanulás irányultságát tekintve lehet spontán és szándékos. mert ott tanulnak. vagy külső. az ismeretszerzés sokszínűségére helyezi a hangsúlyt. A különböző érdeklődésű tanulók a közös cél megvalósításáért csoportba szerveződve tevékenykednek. a tanítás és a tanulás folyamán és folyam atában konkretizálódnak. A tág értelmezésben a tanulás új tapasztalatok. modulokra estek szét. projektekre. A vállalatok teamekre. A spontán tanulásnál nem a tanuláson van a hangsúly. A tanulás értelmezésének. új tevékenységek elsajátítását. Mellőzve a hierarchiát. Az osztálykirándulásokon ennek ellenére mégis rengeteg tapasztalathoz. miként az említett 'kollégium'. vitakészsége. hogy a projektpedagógia alkalmazásával fejlődik a gyermekek együttműködése. Jelentőségük a személyiségfejlesztésben azonos. tananyagok elsajátítását értjük tanulás alatt. A mi felfogásunkban a tanulásnak létezik egy tág és egy szűk értelmezése. hisz a vállalatok egyénenkénti gazdasági sikereit sokkal i nkább fejlesztéseik. a tanulók energiáit a lecketanulásra koncentrálja. 192. A szándékos tanulásnak jelen keretek között két módját említjük meg. 1997) A magas szintű tudás megszerzése már önmagában nem elegendő. mint mennyiségi mutatóik determinálják. Nem a tan uláson. (Szabó. Pedig itt többről van szó. A projektpedagógia felfogásában a tanulás. Ezek fejlesztése az alternatív lehetőségeket is tartalmazó csoporttevékenységekben valósítható meg. az élmény összeegyeztethető fogalmak. 1982.) Ez a fajta együttműködés a tudomány termelőerővé válásával hétköznapivá vált. birtoklását jelenti. 219 . A projektorientált tevékenység erre is felkészít. Az iskola céljai és feladatai a nevelés. az alacsonyabb döntési szinteken lévőknek kell vállalniuk a felelősséget. újraértelmezzük a tanulás néhány jellegzetes sajátosságát. szerepe értelmezhető legyen. amikor a tanulás örömforrást jelent. A tanulás az egyénben nem tudatosult kísérő jelensége valamely tevékenységnek. Ezek külön-külön és együttesen is megállják a helyüket. Erről Magyari Beck István így ír: „Ám a tudományok ilyen eseti kölcsönhatása érthetően új tudományszervezeti formákat is követel. A döntési képesség és az érzelmi stabilitás (érzelmi intelligencia) kialakítása elengedhetetlen követelménnyé vált. definiálásának nagyon sokféle változata van.

Ezek a tanulási formák egyszerre eszközei és céljai a tanulásnak. pszichomotoros). 220 . a haj togatás csak eszköz. Ez a tanulási módszer az úttörőké.  mozgásos (motoros. A két utóbbi belefér a projektpedagógia tágabb értelmezésébe. a többcsatornás megerősítést. Itt inkább a feltételek. Az első négy tanulási forma a projektpedagógiától elválaszthatatlan. más személyek. Ezért tartjuk helytelennek a készség-tantárgy elnevezést a vizuális ábrázolás. hogy új felfedezéseket tegyen. de növelné a tartósan elsajátított átlagtudás mennyiségét. A tanulási formák együttes alkalmazásának lehetősége biztosítja a leghatékonyabb és a legtartósabb tanulást. a tanuló pedig követi. kiegészíti egymást. és nem mellékhatás. Robert és Jan Simon három különböző tanulási módszer újfajta egyensúlyát ajánlja a ped agógusok figyelmébe (Simon. a tanulási célok világosak. P. akik az induktív tanulási stratégia alkalmazásával jutnak könnyebben tartós ismeretekhez. Pl. kifejezettek. 2000. követnie kell a tanár vagy az oktató utasításait. Nagyobb arányú alkalmazásuk ugyan lelassítaná a tanítás folyamatát.  A kísérletező tanulásban nem a vezető. mint a kísérletező tanulásnál. A tanulás az elvégzett cselekedetek mellékterméke. észleléssel).  perceptuális (érzékeléssel.IV.  A tevékeny tanulásban a tanulók szerepe fontos. személyes motivációk. háttérismeretként kapcsolatba kerülnek különböző geometriai formákkal. és folyamatábra értelmező képességük. A tanulás nincs előre megtervezve vagy megszervezve valami külső szakértő által.: ügyesebb lesz a mozgásuk.  belátásos (nem a tanulás szükségességének. hogy valamit meghajtogassanak. sík és térbeli relációjuk stb. Hatékony tanulásszervezési módszerek  utánzásos.):  Az irányított tanulás során a tanár vagy az oktató hozza meg a megfelelő döntéseket. Az eredmény pl. vagy akár a kijelölt cél kormányozza a tanulási folyamatot. Térben és időben. A többcsatornás megerősítést biztosító tanulásszervezés arányának növelése kedvezne azoknak a tanulóknak. A három javasolt tanulási mód Simon szerint jól megfér egymás mellett.  problématanulás. Sokkal inkább értenénk egyet a többcsatornás tantárgyak elnevezéssel. akkor megkülönböztetünk:  verbális. A tanulónak el kell köteleznie magát a meghozott döntések mellett. Kisiskolás korban nem cs upán azért origamiznak a gyermekek. a tanulók igényének és képességstruktúrájának megfelelően egymás mellé rendeli a kétfajta tanulási stratégiát. határozzák meg. 301–304. hogy új utakat járjon be. A tanulás központi tevékenység. Tapasztalatunk szerint a diákok többsége. a technika esetében. főleg az alsóbb évfolyamokon.  lecketanulás. hanem az ismeretek közti összefüggések belátása). laboratóriumi tevékenységek.: kísérletezések.  szociális tanulást. Ha a tanulást tartalmi szempontok alapján csoportosítjuk. szív esebben tanul ezen a módon. kísérletek stb. mit és hogyan tanulunk. A folyamatot a tanulók maguk tervezik és szervezik. Itt a tanulásban a tanulót a tanulás élvezete vezeti. az origami műszaki rajza által fejlődik szimbólum. A projektpedagógia ugyanakkor nem zárja ki a deduktív tanulási stratégiát. Az origami. felfedezések.

ki abban képes nagyobb teljesítményre. ugyana kkor a zenei hallás hiányát megváltoztathatatlan adottságnak tartják. hogy a tanulót.) A társadalomismeret tanítása szinte kizárólag a nyelvi és kisebb részben a logikai intelligencia kihasználására épít. téri. hogy abba a bizonyos terembe többféle bejáraton át lehet bejutni. de nem egyenlő mértékben: ki ebben. valamint zenei és táncos élmények útján is. kézműves. interperszonális. interperszonális intelligenciákról van szó). hogy a tudáshoz vezető bejáratok közül ezeket tárja szélesre. mind az oktatás. zenei. amelyek egyenrangúak és bizonyos mértékig – agykutatások által is valószínűsített módon elkülönült modulokat alkotnak az elmében. hanem képi-rajzos. aki saját kultúrájának szobájában áll. Ők nem ezekben a szobákban vannak. hogy az ismeretek nem csak szövegek útján köz elíthetők meg. E felismerés legismertebb propagálója ma Howard Gardner harvardi professzor. mind a szülők hatalmas erőfeszítéseket tesznek a siker érdekében. A roma gyerekek számára azonban ezek a bejáratok kevéssé használhatóak. be akarjuk csalogatni (taszigálni. s többszörös intelligencia elméletének kidolgozója. míg eredményt nem érnek el. és főleg zenei és mozgásos dimenzióit. Különösen azt fontos látnunk.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben C)* Többféle bejárat10 A tanítás jórészt arról szól. hogy a kedvezőtlenebb adottságokkal rendelkező gyerekeknek – és vannak ilyenek! – is jó legyen a ritmus érzéke. és minden gyerek számára a megfelelő bejáratot kell megtalálni. Számos afrikai törzsnél éppen fordítva: az olvasás képessége fel sem merül vagy nem fontos. vonszolni. ELTE TÓFK. 10 Knausz Imre: A roma tanulók tanítására vonatkozó kompetencia és a társadalomtudományi képzés .) a magas kultúra termébe. hogy Gardner antropológiai oldalról is megközelíti a kérdést – kimutatva. matematikai. de mindenáron elérik. 221 . az indító metaforát folytatva tehát azt mondhatjuk. és addig nem nyugszanak. ha vaki nehezen tanul meg olvasni. Kézirat. A probléma gyakorta abból adódik. Témánk szempontjából különösen fontos. logika. lökni stb. téri. hogy a kultúrák is különböznek is a tekintetben. Valamilyen mértékben mindannyian rendelkezünk mind a hét intelligenciával (nevesítve: nyelvi. de ezek esetleg éppen nem a tanuló szobájából nyílnak. Végig kell gondolni valamennyi tantárgy tanításának vizuális. 2005. Gardner szerint többféle – legalább hét intelligencia – létezik. hogy a terem bizonyos bejáratait tágra nyitjuk ugyan. Alapvető felismerés. mozgásos. hogy melyik intelligenciát preferálják (Nyugaton.

hanem ennek az írásnak a biztos értelmezési. struktúrában. a témafeldolgozáshoz kapcsolódó célok. megvalósításában. a gyakorlati élet területére. a technikai. a közel eső értelmezhetőség érdekében. olykor jelentésük pontos ismerete nélkül. a gyakorlatban is jól használható megállapítás – ha nem is szabályos fogalom-meghatározás –. hogy egyes kifejezések a külföldi szakirodalomból kerültek. ugyanakkor egy részük változott jelenté startalommal visszakerült a köznyelvbe.Domokos Lászlóné . tartalmában. A feladat vonatkozhat a tudományos. hogy valóban megértsék. a projekt a téma-meghatározástól a végered222 . mert így talán ki lehet fejezni: nem tisztázni akarom egyszer s mindenkorra a témát megalapozó fogalmak tartalmát. projektorientált oktatás. Nádasi Mária: Projektoktatás (a pedagógiai projekt összevetése az általános értelmezéssel) A téma fogalmi keretei A pedagógiai előadások. A pedagógia a nevelés gyakorlata és elmélete. amelyet többszörös mérlegelés után is fenntartás nélkül elfogadhatunk. illetve a megalapozott ellenvélemények megalkotásának alapvető feltétele.) Pedagógiai projekt: valamely összetett. gyakran a mindennapi életből származó téma. szakértők szerepe ennek az önállóságnak a segítése. (A hazai nevelés történetében tartalmát tekintve az életegységek szerinti nevelést – Nemesné Müller Márta -. A projekt célja általános megközelítés esetében mindig valamilyen társadalmi szempontból új. Érdemes ezzel kapcsolatban akár csak a laikus pedagógiai elméletekre gondolni (M. Golnhofer-Nahalka 2001). Az egyes témák projektként való feldolgozása a mindenkori pedagógiai folyamatnak alárendelten egyedi jegyeket mutat. kerülnek át. Aki tehát azért beszél. A továbbiakban kiindulásként a következő fogalmak értelmezésére és egymáshoz való viszonyának vázolására vállalkozom: pedagógia. A pedagógiai szakszavak értelmezését nagymértékben befolyáso lja. metróépítési projekteket stb. fontos produktum létrehozása. az eredmények prezentálása. projekt. A projektet rendszerint meghatározott pályázati formában. továbbfejlesztés. Nádasi 1999a. hogy jelentésük a neveléstörténet során módosult. a művészeti. ír. (Ismerünk városrendezési projekteket. csak nem feltétlenül ugyanúgy.a feldolgozhatóság. projektoktatás. Ez olyan. írások értő fogadásának alapvető feltétele a fogalmak befogadó és közlő részéről történő . Az előbbiek előrebocsátása azért látszik fontosnak. viszonyítási pontjait szeretném terminológiailag meghatározni . A projekt általános és pedagógiai értelmezése között tehát lényegében az a közös. Hatékony tanulásszervezési módszerek D) M. hogy min dkettő komplex tématerv alapján való feldolgozása. a munkamenet és az eredmények megtervezése. hogy a szakkifejezések egy jelentős része a köznyelvből származik. eredményeit meghatározó terv.legalább lényegében egybecsengő értelmezése. folyamatát. a pedagógusok. Projekt: köznyelvi értelmezésben valamely összetett. projektpedagógia. mint első hallásra tűnik. a munkaegységek szerinti tanulást . s emiatt a legtöbben érzik. A projekt céljában. jól teszi. Ez a gondolati csatlakozás. Ez nem olyan egysz erű. komplex feladat elvégzésének feltételeit. tervdokumentációban kell rögzíteni.a pedagógiai projektre alapozott oktatás szinonimájaként használták. A pedagógiai projekt célja kettős: a tanulók a projektben meghatározott végeredményt akarják létrehozni. pedagógiai projekt. értik valahogyan e s zavakat.IV.) A téma felvetése és a témával való foglalkozás a gyerekek valódi önállóságán alapul. eredményeiben viszont elég nagyok a különbségek. komplex. feladatok meghatározása. ha értelmezett fogalmakat használ.

) megállapítható. A témával 1918-tól az 1980-as évek közepéig foglalkozó mértékadó szakirodalom áttekintése alapján készített „leltár” szerint (Dunker – Götz 1988. de tulajdonképpen csak számukra. 223 . 9 – 11. A projekt eredménye az általános értelmezés esetén csak akkor elfogadható. Adjon módot individualizált munkára. 7. és legyenek felelősek saját döntéseikért. kommunikatívak legyenek. egy köztéri szobor elkészítése. A pedagógiai projekt eredménye nem feltétlenül felel meg részleteiben a tevékenység elején megfogalmazott elképzeléseknek. szervező. A projekt megoldása a tevékenységen keresztül kapcsolódjon a valóságos helyzetekhez. hogy a projektnek összesen 11 kritériumát fogalmazták meg a különböző szerzők. A projektoktatás értelmezése hasonlóképpen nem egyszerű. 8. addig a diákok esetében az egyéni vagy kooperativitáson alapuló önálló tanulás gyakorlása maga is cél. A pedagógus vonuljon vissza stimuláló. a tervezés közösen történjék. képességeiben. Interdiszciplinaritás jellemezze. A pedagógusok és a tanulók egyenrangú. egy út. egy tudományos vagy egy gyakorlati probléma megoldása). 3. újdonságértéke számukra nagy. o. (Például olyan helytörténeti kutatás. 11. figyel rá. mint ami a prezentációban megjelenik. 5. attitűdjeiben. A tanulók közötti kapcsolatok erősek. a pedagógiai projekt” az adott tanuló. Az értelmezés mögötti szakirodalom ismeretében azt is látni lehet. 10. színvonala. az esetek többségében rejtett marad még a saját maguk számára is). hosszabb időtartamra nyúljon el. A tanulók önállóan döntsenek. 4. Kidolgozása összefüggő. magatartásában a projektmunka eredményeként végbement. mind egészében összhangban van a tervdokumentációval. 6. Adjon módot csoportmunkára. fontos a tevékenység folyamata. Azonban a különbség lényegi: míg felnőttek esetében ez a tevékenység velejárója (hogy mit tanulnak eközben. Másrészt az eredmény sokkal több. ám különböző kompetenciákkal rendelkező partnerekként dolgoznak együtt. A kiindulópont a tanulók problémafelvető kérdése legyen. 2. A projekt tartalma általános szinten társadalmilag fontos (például egy épület. hogy az ezzel kapcsolatos álláspontok nem mindig fedik le egymást. amely a tanulók tudásában. tanácsadó funkcióba. mind pedagógiai értelmezés esetén.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben mény prezentálásáig nevelési céloknak alárendelt. 9. már sokan megpróbálkoztak vele. A projektoktatás kritériumai a következők: 1. ha mind részleteiben.) A projekt megvalósítása önálló egyéni munkán és/vagy páron és/vagy csoporton belüli munkamegosztáson alapul mind általános. amelyet a település is fontosnak tart. Emellett ugyanis minden olyan változás eredménynek számít. eredménye is. Olykor persze előfordulhat a két dimenzió „összecsúszása”. ha nem is egyforma gyakorisággal. tanulócsoport érdeklődésnek megfelelő. A cél az iskolán kívüli helyzet megismerésére vagy megváltoztatására vonatkozzék. ezért általuk fontosnak tartott.

vizuális kultúra. mint kiindulóponton kezdődik a projekt. a mutatvány. természetismeret.és eszközszükséglet (igény szerint):  cirkuszos videók. mint kezdeti külső élményen.IV.  papírok (krepp. életteljes mulatság.  Kapcsolódóan: matematika.  lepedők  festékek.html) sok tapasztalással (forrás: Korosztály:  8 – 10 éves gyermekeknek átélhető. testnevelés. rajzlap). egy élmény. Cél:  A teljesítmény. számtalan tanulási lehetőséget nyújtó. http://mohafalva.  a versek. az attrakció szerepe központi helyre kerül. mesék fénymásolata. 1–2 hónap Kiindulás – külső élmény:  A Fővárosi Nagycirkusz (vagy bármelyik másik utazó cirkusz) előadásának megtekintése. Anyag. karton. Főbb tevékenységek: 224 . ének-zene. Futamidő:  Kb. ami aztán lassan a különböző felkészülési folyamatokon keresztül vezet el a végső produktum létrejöttéhez.  agyag. mint ráhangolódáson. (Akár egy KiMit-Tud cirkusz fedőnév alatt)  Mint projekt-vezetőknek kitűzött céljaink között szerepel: o kulturális élményszerzés o a társas és csoportos együttműködés fejlesztése o a találékonyság és az ötletesség inspirálása o önismeret fejlesztése o a létrehozott teljesítmény tisztelete o megtanulni más sikerének örülni o a világ sokszínűségének érzékeltetése o a fegyelem és koncentráló képesség formálása o médiaismeret o könyvtárhasználat o az internet használata o irodalmi művek megismertetése o a nyelvi kreativitás fejlesztése o a mozgáskultúra cizellálása Érintett tantárgyak:  Hangsúlyosan: magyar nyelv és irodalom. Hatékony tanulásszervezési módszerek D2 – Projekttervek Cirkusz projekt – Egy játék.lauder. magához a „saját előadáshoz” – az előadáshoz. miközben kézzelfoghatóan megtapasztalhatnak és megtanulhatnak számtalan dolgot.hu/mohacirkusz.  zene az előadáshoz.

amelyek próbára teszik az előadót (egyfajta nyelvi cirkusz). gyűjtőmunka. o verstanulás (a versek témája kapcsolódik a cirkusz világához vagy az állatokhoz.: porondmester. o a cirkusz története: ókor.  Irodalom: o Babits Mihály: Don Guriga monológja (részlet) o Christian Morgenstern: Az orofánt o Christian Morgenstern: Esméred az o Erdélyi jiddis népköltés: A szamovár o Francis Jammes: A bűvész két kismadara o Frank Tashlin: A hol-nem volt-medve o Frederico Garcia Lorca: Kicsiny papírmadár o Housman: Az elefánt. internet használata. cirkusz. mostani cirkusz: összehasonlítás. o összetett szavak a cirkuszi nyelvhasználat körül: pl. o a cirkusz szó különböző nyelveken – gyűjtőmunka: szótár. o kicsi könyv készítése: rajzok és cirkusszal kapcsolatos szavak különböző nyelveken (kapcsolódás a vizuális kultúra tantárgyhoz) – egyéni vagy csoportos munka. o versírás. hátra bukfenc tanulása o cigánykerék o fejenállás. rikcusz. kuszrik stb. spárga – differenciáltan o szekrényugrás: kismacska – differenciáltan 225 .Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben  Magyar nyelv: o cirkusszal kapcsolatos szavak gyűjtése. előadás terv készítése. a változás megfigyeltetése – szövegfeldolgozás.. könyvtár. különleges nyelvi feladatok. középkor. illetve olyan érdekes.. állatidomár stb. Caroll: Szajkóhukky o Laurence Bourguignon – Michaël Derulieux: A bűvészkedő farkas o Nemes Nagy Ágnes: A lovak és az angyalok o Orbán Ottó: Mutatvány o Szegedi Katalin: Álomcirkusz o Szilágyi Ákos: Cet ecetben o Weöres Sándor: Déli felhők o Weöres Sándor: Gyors gyöngyöző hangok o Weöres Sándor: Szajkó o Weöres Sándor: Vásár (részlet)  Film: o Chaplin: Cirkusz o Keménykalap és krumpliorr o Sebasthian  Testnevelés: o összpontosítás és koncentráció képességének fejlesztése o előre-. o meghívó készítése. o cikkírás. o a szavakból anagrammákat írunk: pl. o programfüzet. kézenállás. avagy a szokás hatalma o József Attila: Medvetánc o Kosztolányi Dezső: Párizs o L.

barátokat  Műsorfüzet. hányféleképpen öltözhet fel a kötéltáncos. a produkciókhoz o élő. hangszeres zene gyakorlása. természetes életmódjuk o az állatbarát szemlélet erősödése (eltűnik a korbács. fotók. perecesek és egyéb cirkuszi kellékek. porondot képezni. Hatékony tanulásszervezési módszerek     egyensúly gyakorlatok az osztály „erőművészei” izmozhatnak karate. jegyek készítése  Lámpaláz és siker  Az ELŐADÁS Utóélet:  Az előadás értékelése. zenebohóc Természetismeret. díszletek o a tanterem cirkusszá alakítása (néhány lepedő befestésével és fellógatásával sátor hangulat. a program összeállítása  A MUNKA – műsorszámok begyakorlása. judo bemutató táncok (csoportos vagy egyéni) a készülő „akrobatikus” műsorszámok megtervezése. festmények a cirkuszról különböző technikák használata o plakátok tanulmányozása. zenei produkciók. o állatok a cirkuszban – jellegzetességeik. plakátok. recenziók  Az események regisztrálása. aki egyben a porondmester is – majd a cirkuszigazgató kijelöli saját titkárnőjét is  Műsorszámok kiválasztása. erősödik az esztétikum) Matematika: o cirkusszal kapcsolatos szöveges és egyéb (kombinatorika: pl. gyakorlása (gyerektől eredő ötlet! A pedagógus csak segít megvalósítani) o karika. oszlopok a nézőtéren – függvények. nyugdíjas jegy: a való világ leképezése – jegyek készítése o jegyszedők. testvéreket. fő jellegzetességeik: milyen a jó plakát? . kötéltáncosok. Székeket körben elrendezve.IV. mi szeretne lenni a cirkuszban?  Cirkuszigazgató választása. cikkek. ugrókötél gyakorlatok Vizuális kultúra: o rajzok. koordináta rendszerek o jegyárak megállapítása – számrendszerekhez kapcsolódóan o o o o o Saját cirkusz:  Kihez mi állt a legközelebb?  Ki. ha…) feladatok o sorok.plakátkészítés o agyagmunka: bohócok. felkészülés az előadásra – be lehet vonni szülőket.) Ének-zene: o jellegzetes cirkuszi zene o zeneválasztás az előadáshoz. lovak… o Frank Tashlin: Holnem volt című művének illusztrálása o Picasso clownjai felhasználásával montázskészítés o a cirkuszban fellépők jelmezeinek megtervezése o felnőtt jegy. gyerek jegy. videók  Kritika-írás  Riport az előadókkal 226 .

a mackója. Két pedagógus esetén mindkettő akár.  Olvasás. majd lassacskán felköltözik a polcra. Kiindulás:  Az iskolakezdés első napjaiban minden gyerek behozhatja kedvenc mackóját.  A medvék fajtáinak és életüknek a megismerése.  Médiaismeret.  A nyelvi kreativitás és az esztétikai érzék fejlesztése.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben  Honlap-készítés Medve projekt – Az iskola mint intézmény meglágyul a mackók közvetítésével (http://forras. mi minden történt velük a hétvégén. Innét még sokszor költöznek vissza az asztalra. mesék fénymásolata  videók  papír (karton.lauder. az óvoda és iskola közötti zavartalan átmenet bizt osítása. rajzlap stb.  A rajzban való kifejezés képességének elősegítése (finommotorikus mozgás).  Írás. A hétfő reggeli beszélgetésen beszámol arról.  Matematikai műveletek.  A megszemélyesítés képességének fejlesztése (minden mackónak saját személyisége van  a gyerekek gyorsabban megismerhetőek. és biztos társ a „magára maradt” kisgyereknek.  A valóság és a mesevilág közötti átmenet érzékeltetése. A ma ckó. Ez a szokás a következő tanévben is megmarad. a projektvezetőnek is megvan az alteregója. Cél:  Az iskolai beilleszkedés segítése.  Irodalmi művek és íróik megismertetése. vizuális kultúra.  A tanárnak. Ez lehet Brumi (Bodó Béla: Brumi az iskolában) vagy Vackor (Kormos István: Vackor az első bében).  A pénteki hétértékelésen egy-egy gyerek megkapja hétvégére Brumit vagy Vackort.)  rajzeszközök  agyag 227 . matematika Futamidő: Négy hónap (szeptembertől a téli szünetig) Produktum:  A projekt lezárása: a Mackó-kiállítás Anyag. testnevelés.html) Korosztály:  A hat-. Érintett tantárgyak:  Hangsúlyos: magyar nyelv és irodalom.  Szövegértés.  A memória képességének fejlesztése.hu/medve.  Számfogalom kialakítása. A mackó megkönnyíti a szoktatási időszakot. könnyebb segíteni nekik).és eszközszükséglet:  versek. mint alteregója először sokáig asztalán csücsül. természetismeret  Kapcsolódó: ének zene. hétéves korosztálynak ajánlott project.

mint erővel o Bodó Béla: Brumi az iskolában o Weöres Sándor: A medve elmélkedése o Milne: Micimackó o A medvefiú. Hatékony tanulásszervezési módszerek  könyvtár (természettudományos könyvek)  zeneanyag  fényképezőgép (igény szerint) Főbb tevékenységek:  Magyar nyelv és irodalom: o Eredet mondák a medvéről o A medve a mitológiában o Medve és a magyar népmesék o Medve-történetek o A medve és az indián történetek  Irodalom: o Tolsztoj: A három medve o József Attila: Medvetánc o Kormos István: Vackor az első bében o Móricz Zsigmond: Többet ésszel. mackó puzzle készítése (egyéni vagy csoport munkában) o Mackó kartonból jancsiszeggel o Agyagmackók o Meghívó. melyik medve nem ragadozó? o Táplálkozási lánc  Ének zene: o Micimackó dalai o Bartók Béla: Medvetánc o Medvetánc o Medvék hangjai  Testnevelés: 228 . plakát készítése a kiállításra  Természetismeret: o Látogatás az állatkertben a medvéknél o A medve és az ember testrészei o Medvefajták o A medvék élete. Finnugor népek meséi  Film: o National Geographic filmjei a jegesmedvékről és a grizlikről o Micimackó o A medve o Mackótestvér  Vizuális kultúra: o Mackó portrék o Mesék illusztrálása o Mackós memória játék. táplálkozása o Miért szereti a medve a mézet? o Alszik-e a medve téli álmot? o Mennyi ideig vemhes a medve? o Miért mosómedve a mosómedve? o Melyik medve eszik húst.IV.

=) o Összemérés.  A kiállításra meghívjuk a többi osztályt és a szülőket. Tudnak a levegő.) o Bontott alakú számok (10-ig) előállítása mackókkal o Igaz. Medvés könyvek és egyéb tárgyak is bekerülhetnek tetszés szerint a kiállítás anyagába. szeretetére nevelődnek. kevesebb. Hallottak már a fajok pusztulásáról a Földön. és a karton mackókat. nem igaz állítások megfogalmazása a mackókról Dokumentálás:  A legkedvesebb mackójukkal csoportkép  És egyéni. Korosztály:  12–14 évesek. A tanítás során találkoztak az anyagok körforgásával. 2. mozgósítja a szomszédokat. A nagyobbak sokat tudnak segíteni a hetedikeseknek. hogy az egyes élőlények nem élhetnek akárhol. mindenki a saját mackójával  Agyagmackók  Kartonmackók  Videó és fényképriport a kiállításról A kiállítás:  A kiállítás napján mindenki behozza az összes létező mackóját. bemutatva egy-egy érdekes. Belépőjegyet készíthetünk. rokonokat. A kiállításon lehet tárlatvezetést tartani. barátokat is. Ezekre helyekre rendezhetjük tematikusan a mackókat és az agyag medvéket. A hulladék problémaköre kiválóan alkalmas erre. és a számítástechnikai ismereteik is bővebbek. A témakör kiválasztása. Számít az ő gyakorlottságuk. A falakra kiállítjuk a mackós képeket. ha vegyes a csoport. Az osztályteremben padokból alakítjuk ki a bemutató teret. cikkek. iskolai foglalkozások sorában a természet ismeretére. vendégkönyv  Az eseményről készült fényképek. 229 . a kezdőknek. rövidebb. négy lábon)  Matematika: o Több. Vendégkönyvet indítunk. Ma a környezeti nevelés fő célja a megfelelő ismeretek elsajátítatásán túl a cselekvőképességre nevelés. A nagyobbak már járt asabbak a projekt munkában. az életre hívás körülményei:  A Magyarországon élő 12–13 éves diákok több környezeti problémával találkoztak életük során. hosszabb. >.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben o Medveapó (félték-e a medvétől?) o Mackó torna (babzsák helyett mackóval) o A medvék mozgásának utánzása (két lábon. Az iskolai kirándulásokon próbálják elsajátítani a természetben való helyes viselkedést. a környezeti tényezők ko rlátozó hatásával. hogy takarékoskodni kell az energiával. ismerősöket is (plakátok. a talaj szennyezéséről. elméletben tudják. ugyanannyi mackó (<. Utóélet:  A kiállítás értékelése. meghívók gyártása). ahol a nap folyamán non-stop folynak a mackós filmek. videók közös megtekintése  Riport készítése a medve tulajdonosokkal  Honlap készítése Hulladék projekt (forrás: Lauder Iskola – kézirat) 1. különleges mackót. soványabb stb. 3. a víz. párosítás (ugyanakkora. Kialakíthatunk videó kuckót. Kifejezetten jó. Technikai kérdések  Létszám: 6 – 10 fővel ideális a munka. Az óvodai. tudják.

IV. o átérezzék a közös munka felelősségét. o a társak javaslatára a munka tartalmán vagy a stílusán képesek legyenek változtatni. o az ismeretekben való gazdagodás a változtatás igényét keltse fel bennük. Nagy probléma. a szelektív hulladékgyűjtés edényeinek az ára. o a megbeszélt feladatokat határidőre elvégezni.  A munka lebonyolítása: egy állandó időpont kijelölése a találkozókra.és eszközigény. és bizonyos szakmai ismeretekkel rendelkezik az anyagok körforgása. műanyaggyártás  a biológia anyagok körforgása a természetben. megvan a lehetősége olyan baráti légkör kialakulásának. A projekt célja  A részt vevő gyerekek o egyre nagyobb jártasságot szerezzenek a csoportos munkában. o kulturáltan vitatkozni. o a saját munkájukkal kapcsolatosan a véleményeket meghallgatni. o építő kritikával illessék társaik tevékenységét. o az újrahasznosítás előnyeinek felismerésével a mindennapi életük gyakorlatát is képesek legyenek megváltoztatni o képesek legyenek a projektmunka során szerzett ismereteket kapcsolni a megfelelő tantárgyak ismereteihez. kijelölik a találkozások időpontját. a fás szárú növények. o A csoport megbeszélései heti egy alkalommal maximum egy tanórai időt vesznek igénybe. Anyag. anyagok körforgása. o a jogos észrevételeket elfogadni. 4. és fordítva  a fizika – energia  a kémia – energia. 5. o a realitásokat figyelembe véve dolgozzanak ki terveket az iskola környezeti á llapotának javítására. megállapodnak az egymás közötti kommunikáció módjaiban. ez főként a gyerekek s a projektvezető tanár között jellemző. E-mailen is kommunikálnak. megtalálni a megfelelőt a gyerekek elfoglaltsága miatt nagyon nehéz. a propaganda anyagainak az ára. o ismerete bővüljön az ember környezetkárosító hatásairól. aki elkötelezett a környezet védelme ügyében. o a számítástechnika adta lehetőségekkel maximálisan éljenek. o szülessenek ötleteik a javításra. hogy órarenden kívüli időpontban kell találkozni a csoportnak. papírgyártás. o gyakorolják a felnőtt társadalommal való kommunikációt. Hatékony tanulásszervezési módszerek  A részvétel feltételei: a megfelelő érdeklődés. o munkájukat képesek legyenek dokumentálni. 6. egyéni írásos e mailen és szóban történő konzultációkkal. Váratlan eseményeknél a telefonon keresztüli kommunikáció is lehetséges. 230 . Forgatókönyv  A projekt tagok megismerkednek egymással. hogy a projekt tagok otthon is hívhassák egymást. az egyes osztályokban elvégzett kísérletek anyagköltsége  Személyi feltételek: olyan vezető tanár. o az esetleges kritikákon elgondolkodni. személyi feltételek  Költségek: az Internet használat költségei. o képesek legyenek egymásra figyelni. a lebontó szervezetek működése stb. újrahasznosítás területén.

használhatóvá tenni. o Példákat lehet összeszedni értelmes és értelmetlen szelektív gyűjtésre.  Mi a helyzet a saját iskolában a hulladékok területén? o A csoport kijelöl az iskolából hat osztályt. o Csak akkor érdemes válogatni a hulladékot.  Milyen a hulladék hasznosítás aránya? o Sok-sok adat tanulmányozásából kiderül. kerületben a szelektív gyűjtéssel? o Adatgyűjtés interneten o Nagyon kevés friss adatot sikerül szerezni. hogy nagyon sokszor nem egységes a fogalomhasználat. hogy ugyanazt a dolgot nagyon sokféle szempont szerint lehet vizsgálni. Azzal mindenki tisztában van. A gyerekek szembesülnek azzal. (Jó.  Legyen-e az iskolában szelektív gyűjtés? 231 . o A szemétégetők által termelt energia példája közelebb visz a lényeghez  Hogyan lehetne csökkenteni a hulladék mennyiségét? o A válasz sokak számára kézenfekvő. hogy mindig fel vagy meg kell jegyezni a forrást. műanyag és egyéb hulladékokat is. o Megtanulható.  Mennyi hulladék van.  Mi a helyzet Budapesten. ha újrahasznosítanak belőle.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben  Fogalomtisztázás o Mi a hulladék és a szemét? o Különböző vagy más-más dolgot takaró fogalmak? Adatgyűjtéssel történik a válasz megkeresése. o Bíztató az az ismeret. hogy akkor kapnak igazán értelmet az óriási mennyiségek. komposztálható. hogy sok a hulladék? o A kérdés megválaszolása okozza a legtöbb problémát. volt és lesz? o A megadott mennyiségekből nehéz érzékelhető. o Abban is megállapodnak. o A jövőképet nem ilyen bíztató. kerületi Önkormányzathoz. o A szempontokat keverve nem lehet tiszta képet kapni.  Milyen hulladékfajták léteznek? o Nehéz rendet tenni a rengeteg adat között. Megtapasztalható a feldolgozásnál. o A természet közelibb életet élő emberek kevesebb hulladékot termelnek  Miért rossz. üveg.  Hol termelődik több. ahonnan az információ származik. o A gyerekek információért fordulhatnak a Fővárosi Önkormányzat környezetvédelmi bizottságához e-mailben. a hulladékfajták arányaiban van változás. azonban az esztétikai-és a kényelmetlenségi okoknál nem sokan jutnak tovább. ha viszonyítjuk őket. külön a papír.) o Egy héten keresztül délutánonként megméri ezen osztályok összes hulladékát. hogy nem jó. kevesebb csomagolóanyag használatával o Az újrahasznosítás ötlete is nagyon logikusan következik. o A vizsgálatoknál fontos a szempont megjelölése is. fém. hogy igen csekély. hogy a hulladék hány %-a hasznosítható. faluban vagy városban? o Adatok teljesen egybe vághatnak a gyerekek személyes tapasztalataival. hogy Magyarország hulladék mennyisége az utolsó évt izedben nem nagyon változik.  Mi az újrahasznosítás feltétele? o A szelektív hulladékgyűjtés megint nagyon logikus válasz a gyerekek számára. a XII. ha különböző korúak a gyer ekek. telefonon o A XII. o A mérési eredményekből kiderülhet. o Mindannyian elvetik a csak „pedagógiai” célú szelektív gyűjtést.

Mi a hulladékgyűjtés gyakorlata a másik iskolában? o Két tanuló a csoportból felkeresi a másik iskolát. o A részmunkák kiosztása. o A munka ütemezése. o A tapasztalatok feljegyzése. A szelektív gyűjtés bevezetése o A feltételek biztosítása  a megfelelő edények beszerzése. o o o o 232 . ami a szelektív hulladékgyűjtésről szól.  esetleg egy reklám (filmes) pályázattal. ahol már ezt gyakorolják. ezt az iskola minden tagja számára ismertté kell tenni. sok-sok adattal való meggyőzéssel. következtetések levonása o Szelektív hulladékgyűjtés csak alapos felvilágosító munka után lehetséges. félév) o A lényegest és a lényegtelen szétválasztása. elkészítése  az iskola dolgozóival való egyeztetés (gazdasági dolgozók. o Szemléltető anyag kiválasztása o Az előadás formájának meghatározása o A beszámoló elkészítése o Az előadás begyakorlása A második félév munkájának tervezése o A megbeszélések időpontjainak meghatározása. Hatékony tanulásszervezési módszerek         Hogyan vezessük be? Kivel szállíttassuk el? Kaphatnánk érte pénzt is? Ezekre a kérdésekre keresve a választ. o A szétválasztva gyűjtött hulladék sorsáról is gondoskodni kell. levélben történő megkeresés alapján. o A legmegfelelőbb kiválasztása.IV. takarítók) o Az újrahasznosító cégekkel való szerződéskötés A szelektív gyűjtés ellenőrzése o Az osztályok hulladékgyűjtőinek folyamatos ellenőrzése. o A végső cél kitűzése. o Műanyag feldolgozó cégek címének gyűjtése. o A legmegfelelőbb kiválasztása. jónak tűnik tapasztalatszerzésre elmenni egy olyan iskolába. o Riportot készítenek az iskola felnőtt dolgozóival. Az iskola tanulóinak meggyőzőse o A módszerek meghatározása:  a kisebbeknél a mese elemeinek felhasználásával  közép korosztálynál saját vizsgálatokon alapuló tapasztalatszerzéssel  nagyobbaknál észérvekkel. o A határidők kijelölése. o Paramétereik megismerése személyes és telefonon történő megbeszélés alapján. hogy miről szóljon a beszámoló. A tapasztaltak összegzése. o Annak eldöntése. o Riportot készítenek az iskola diákjaival. A beszámoló elkészítése az iskolai bemutatóra (1. o Paramétereik megismerése telefonon. A szelektíven gyűjtött hulladék sorsáról való gondoskodás o Papírfeldolgozó cégek címének gyűjtése. o A munka ütemezése és felosztása.

 A különböző újrahasznosító cégek dolgozóival a szelektíven gyűjtött hulladék sorsa miatt. a fentebb felsorolt képességeket érintően. i nformációért. melyben a bomlás folyamatai szemléltethetők 9. eszközök  Irodalom o Soren Breiting – Csobod Éva: Környezetünkért 1. botmixer. A tevékenységhez kapcsolódó irodalmak. kerületi és a Fővárosi Önkormányzat megfelelő embereivel való értekezés információszerzés céljából. e-mailen keresztül történő. 10. Lehetőségek az egyéni fejlesztésre  A munka minden lépésénél csiszolódik az egyén.  Más iskolák dolgozóival és diákjaival való beszélgetés tapasztalatszerzés céljából. 11. feladatlapok. 3. 2.  az adatok egyéni és csoportos feldolgozása.  A működtetés tapasztalatainak levonása o A rövid működés adatainak összegzése. A tevékenységekhez kapcsolódó tanulási technikák. tájékozódás 233 . Időbeosztás  1 félév: alapismeretek. Iskolán kívüli megmozdulások/kapcsolatok a külvilággal  A XII. o A jövő teendőinek meghatározása. o A különböző módszerek kipróbálása (írásbeli. tervezésének megtanulása  a munkaszakaszok irányának meghatározása a részeredmények alapján 8.  kérdésfeltevés az adatok értékelése után  a munka ütemezésének.) o A legmegfelelőbbek kiválasztása. iskolaújságon. hálós keretek) o Akváriumok.  világos tájékoztatás. készítése  mérés  a mérési adatok feldolgozása  a mondanivaló célszerű szemléltetése  az egymástól tanulás. más üvegedények. szóbeli. munkaformák:  az önálló ismeretszerzés.  gyakorlati problémák megoldása.  grafikonok elemzése. Szignet Kiadó o A világ helyzete-sorozat o A Fővárosi Önkormányzat kiadványai o Bármilyen e témával foglalkozó könyv o Internet  Eszközök o Az újrapapír-gyártás eszközei (műanyag edények. o Az esetleges tévedések kijavíttatása.  Civil szervezetek közül a Hulladékgyűjtők Országos Szövetségével tanácsokért.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben o Az állandó visszajelzés biztosítása.  A féléves beszámoló elkészítése 7.  Az iskola tanulóinak és dolgozóinak folyamatos tájékoztatása o A megfelelő technikák kidolgozása.

félév)  A szelektív hulladékgyűjtés megvalósítása (2. Végső produktum  Ajánlás az iskolai szelektív hulladékgyűjtésre (1. az iskolai szelektív hulladékgyűjtés mikéntjének a kidolgozása. Továbblépés. félév: meggyőzés. elvégzett munkák után  A csoport előtt szóban minden feladat elvégzése után  Írásban a közös email címre  A nagy egységek lezárása után részletes megbeszéléssel. félév) 13. félév: a szelektív gyűjtés gyakorlatának a tökéletesítése 12.IV. Hatékony tanulásszervezési módszerek  2. majd a bevezetése  3. Az értékelés  Egyéni értékelés a beadott. (A társak értékelő megjeg yzése is nagyon fontos) 14. elágazási lehetőségek  A 2 félév után a projektnek a dolga a szelektív gyűjtés folyamatos ellenőrzése  Esetleges előnyösebb felvásárlók keresése  Az iskola új tanulóinak a felvilágosítás 234 .

 Látogatás a százhalombattai Matrica Múzeumba és Régészeti Parkba  Miért tértek át. nemezelés  Csoportonként egy szertartás előadása Lehetséges változat: eszerint minden kb. egy-egy napjukat. Epocha/projekt A fejlesztés fókuszai Ismeret Az őskor Ajánlott óraszám: 30 Képesség Együttműködés. agyagozás. hogy megismertesse az őskor két nagy korszakának fő ismertetőjegyeit. táblázat az emberelődökről  tudósítások írásban az egyes emberelődök korából Csoportos: közös világóra a falra Csoportok:  Mindegyik egy zsákmányoló kultúra. földműves 235 Ajánlott tevékenységek . előadni-leírni  Kézműves foglalkozások: szövés. A történelem sajátos képzési célja. Megismerhetik a rokoni elvű társadalomszerveződést. lerajzolni. megbeszélik-leírják életmódjukat.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Témahetek az AKG-ban (forrás: AKG kézirat) 7. évfolyam 1. de az őskoron belüli gyökeres (történetileg szinte egyedülálló mértékű) megváltozását is. miért nem tértek át a termelésre? Kitalálni. mely elkészíti lakhelyének térképét. 10 fős gyerekcsoport egy-egy vadászcsoportot (hordát) alakít. A történelem és a természetismeret tantárgyak közös célja a természetes környezet és ember illetve emberi társadalom kölcsönhatásának megismertetése. elkészíti térképét. az életkörülmények és szellemi kultúra összefüggéseinek keresése. A művészetismeret és történelem közös célja az őskor szellemi kultúrájának megismerése. Egyéni:  világóra készítés. A játékszervezők (tanárok) különféle „kihívásokkal” provokálják az egyes csoportokat (pl. lakókörnyezetét. életkörülményeit ismerteti. a tolerancia. mely a családokban jelen van a későbbi korszakokban is. az életkörülmények óriási eltéréseit mai viszonyainkhoz képest. eszközeit. különböző szakterületek ismeretei közötti összefüggések érzékelése. a vizuális és manuális képességének fejlesztése.

többé-kevésbé egyénileg kézműves alkotásokat hoznak létre. kommunikáció.). Ajánlott tananyagtartalmak Az ember keletkezése Gazdálkodás.  Australopithecus (5 millió évvel ezelőtt)  Homo habilis (3 millió év. „elméleti” jellegű feladatok elvégzése). agyag ozás. egy-egy szöveg feldolgozása. túlnépesedés stb. tűz. főzés). műalkotások. Az emberré válás  Kihalt mellékág. A keretjáték csak a nap egyik felére terjedt ki. közös vadászat. eszközök)  Homo erectus (2 millió. Afrikában. hiedelmek)  Homo sapiens sapiens (30 ezer éve. Csatlakozik mindezekhez a háztartástan (sütés. melyek hatására az adott csoport áttér(het) a termelésre. ezek viszonya.IV. illetve a művészetismeret (irodalom-zene.). Megrajzolják új környezetük térképét. nemezelés stb. képzőművészet) egyaránt. tárgyi környezet Szellemi kultúra az őskorban Kereszttantervi kapcsolódások1 Meghatározó tantárgy a történelem. ruha. egyénileg füzetet vezetnek. A testrészek változásai. Vértesszőlős. Biológiai és kulturális alkalmazkodás. elterjedése)  Homo sapiens (300 ezer éve.  Kultúra. Hatékony tanulásszervezési módszerek nép megjelenése a szomszédságban. megbeszélik-leírják újféle életmódjukat. anyagi kultúra az őskorban Az őskor társadalma. míg a másik felében mai diákokká vedlettek a résztvevők és előadásokon. temetés. minden kontinensen) A vadász kultúrák élete 236 Követelmények . anyagi és szellemi kultúra. Rasszok. a technika (szövés. de a természettudományok (biológia. a történelemével egyenrangú szerephez jut e témahéten. napjaikat. fonás. iskolai kézműves foglalkozásokon vettek részt. táplálékmegosztás. Képesség Ismeret A témahét során a gyerekek csoportosan dolgoznak (szertartás előadása. földrajz).

Őskőkor. analógiás gondolkodás. a csoportok vezetése. nemek viszonya.). halottkultusz. az egyes korszakok kezdete térségenként változó időpontban zajlott le. 2. szakóca. vándorlás. rendeztek be egy vaskori halomsírt? (Ideje: Kr. század) Rajz. körmön fonás. 237 . 6.  Az áttérés. tabu. Amerika. A rárakásos technika. A vadász-gyűjtögető kultúrák társadalma  Horda. újkőkor). pattintott kőkor. leírás. irányítás (központosított törzs) háborúk jellege. A termelő kultúrák társadalma  Törzsi-nemzetségi társadalom. A szibériai sámánok. a háborúk jellege. ezred) Milyen volt az emberek élete e bben a korban? hogyan építettek fel. fémtárgyak stb. Az őskori ember gondolkodásmódja  Mágia (hasonlóság. e. a világ női és férfi „része”. agyagtárgyak. szavak).Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben  Tevékenységeik. településük. házasodási szokások és értelmük. (itt 10 ezer éve átérés. majd bronzkor). érintkezés. ajándékozás.) Szétterjedés sávja. Tárgyaik (csiszolt kő. Az áttérés folyamata a termékeny félholdon. e.  A falu. Százhalombatta  Hogy nézett ki egy bronzkori falu? (Ideje: Kr. csontból stb. tárgyak bőrből. A vadgabona szerepe. (Független központok: Kína. A termelő kultúrák élete  Termékeny félhold helye. nemek viszonya. évezredekkel később rézkor. Totem. textil.). tárgyak (pattintott kő. viszonyuk a környezettel.

Kávéház előkészítése: 1. 2. a kor irodalmi. az iskolai konyhában néhány eg yszerűbb süteményt megsütnek. Minden csoportnak egy adott társadalmi réteghez tartozó tipikus család életét kell bemutatnia. csop:. fontosabb épületek. amely elsősorban a ko rszakban épült épületek. étlapok. csop. fényképek esetleg tárgyak) 3. a kávéházi program összeállításáért és lebonyolításáért felelősek. Hatékony tanulásszervezési módszerek 10. mint egy utazási iroda prospektusának. A programnak tartalmaznia kell a pontos útitervet. Erre a munkára 4 óra áll rendelkezésre. A bemutatásban szerepelnie kell a család általános bemutatásának. a lakóhely. alkalmazott kispolgári család). Minden csoport delegál egy tagot a zsűr ibe. ezt rá bízzuk a gyerekekre. számolócédulák készítése) Ajánlott tananyagtartalmak Budapest kiépülése a századfordulón. A bemutatás módját nem határozzuk meg. megálláskor ők az idegenvezetők. évfolyam 1.: pincérek és cukrászok (korabeli receptek gyűjtése. itallapok. német származású gyáros család. A beadás után a tanárok azonnal leülnek és értékelik az anyagokat. (asszimilálódott zsidó bankár család. művelődési.családtagok. Budapest szellemi élete a századfordulón. Epocha/projekt A fejlesztés fókuszai Ismeret Ajánlott tevékenységek Budapest a századfordulón Képesség Egy korszak életmódjának reprezentatív módon való bemutatása A város főbb részeinek ismerete. jellegzetes építészeti stílusok. tájékozódás a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Budapest Gyűjteményében Minden csoportnak egy egynapos városnéző programot kell összeállítani. Az elkészült anyagnak külalakra úgy kell kinéznie. zenészek (korabeli kuplék. szellemi élete Ajánlott óraszám: 30 238 . A legjobb tervet másnap megvalósítjuk. a bemutatandó épületek.: műsorszervezők. csop. lakás bemutatásának. néhány megtanulása) 4. foglalkozások. az Internet használható. iparos középpolgár család. városrészek bemutatására koncentrál. szórakozási szokásaik bemutatásának. városrészek rövid ismertetését. A programot szervező csoport irányítja az egész napot. A munkához az iskolai könyvtár (előre összekészített anyaga). csop: a kávéház berendezéséért felelősek (plakátok.IV. Élet a századfordulós Budapesten. értelmiségi polgár család. dalok gyűjtése.

életmódtörténet: A kiegyezéstől az I. hogy a témahét során v alósuljon meg a csoportokon belül az egyenlő részvétel elve. (Budapest társadalmi összetétele a századfordulón. hogy az összefüggéseket. az asszimiláció kérdése). fontosabb szerzői. a századvég novellisztikája. hogy képesek legyenek egy egynapos budapesti városnézés programjának összeállítására. ho gy a gyerekek el tudjanak igazodni a korszak fontosabb irodalmi tendenciái között. his zen fontos cél. szervezési feladatok egyaránt megjelennek. Színházi élet a századfordulón. Célként jelennek meg ilyen fogalmak: városkép. Sikerként határoztuk meg. a folyóirat jelentőségét. lássák a Nyugat című folyóirat előzményeit. hogy a gyerekek képesek legyenek egységben látni egy adott korszakot. Ennek a műveltségi területnek kiemelt célja: a gyerekek tudjanak eligazodni az adott korszakban. Podmaniczky Frigyes munkássága. a kabaré műfajának megszületése. városrendezés. A társadalom szerkezete az adott korszakban. polgári életmód. a kabaré műfajának kialakulására koncentrál. a kávéházi irodalom története. építészei. Történelem. Gróf Andrássy Gyula. főleg az életmód területéről rende lkezzenek információkkal. a hozzá kapcsolódó mozgalmat. szerkesztői. világháborúig – a korszak vázlatos áttekintése. legyen képük a századfordulón átalakuló Budapestről. Célként határozza meg.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Kereszttantervi kapcsolódások A témahét megszervezésében több műveltségi terület osztozik. ismerjék azokat az épületeket. Követelmények Képesség A témahét kimeneteként célként határozzuk meg. Megjelenik az irodalom is. tipikus polgári lakás. a Nyugat története. Irodalom: A századforduló irodalmi törekvései. amelyek ekkor épültek. A képzőművészetből elsősorban az építészet jelenik meg. A Hét. Megjelenik a történelem. hiszen a jelenlegi Budapesten is rengeteg épület van. Ismeret 239 . amelyben a megszerzett információk feldolgozása. Ezek a műveltség területek természetesen nem egymástól elszigetelten jelennek meg. Építészet: a századfordulóra kiépült Budapest képe. az egymásra hatásokat tudjuk átláttatni a gyerekekkel. hiszen az adott korszak történeti-társadalmi hátterével tisztában kell lenni. Ez a műveltségi terület főleg a korszak irodalmi folyóirataira. amely a századfordulón épült. fontosabb épületei. a polgárság rétegződése. a kávéházi irodalomra. Sikerként határoztuk meg. szecesszió (elsősorban az építészetben).

egy mikrorégió életével.IV. s a honismereti vagy egyéb szakkörök munkájának részét képezheti  ha nyári vagy szünidei tábor (erdei iskola) programjaként szervezzük  ha az iskolában rendelkezésre állnak olyan tanítás nélküli munkanapok. önkormányzati. A megszokott. Szociális képességek – kapcsolatteremtés különböző generációkkal. végig kell gondolni. Az egyéni kutató és feldolgozó munka kap hangsúlyt. illetve a tanultak alkalmazása. „tudományos” kutatás alapjaival való megismerkedés. gazdasági. ha  ha maga az iskola egy kisebb településen működik. önkormányzat. Egy mikrorégió megismerése csak interdiszciplináris lehet. melyek lehetővé teszik a program lebonyolítását Előzetes feladatok:  előre megadott irodalomjegyzékben szereplő művekből jegyzeteket kell készíteni. illetve a záró dolgozat megírására is időt kell hagyni. tolerancia. A fentiek alapján ez a témahét akkor megvalósítható. s erre kiváló lehetőséget teremt a közös (kiscsoportos) ismeretszerzés önálló feldolgozása. vagyis a tanuláshoz kapcsolódó képességek fejlesztése: önálló ismeretszerzés. történeti. empátia. vagyis egyszerre kell néprajzi. alkalmazkodás – fejlesztése is megjelenik a témahét során. földrajzi. hogy a választott témával kapcsolatban kiket 240 . a nagyvárosi gyerekek élményszerű találkozása a vidéki élettel. kulturális szempontokat vizsgálni. gazdasági élet.)  össze kell írni a kérdéseket. Hatékony tanulásszervezési módszerek 2. először csak nagyobb közelítésben (például: néphagyományok. Epocha/projekt A fejlesztés fókuszai Képesség Egy mikrorégió megismerése Ajánlott óraszám: 30 Az ismeretszerzés mellett cél lehet a szűkebb és tágabb környezetünk megismerése. Ismeret A témahét célja megismerkedni egy kistáj. kulturális élet. Ajánlott tevékenységek Ez a témahét tipikusan iskolán kívül bonyolítható le. szociológiai. míg az előtanulmányokra. otthoni felkészülésre.  ki kell választani a kutatandó témát. falu történet stb. A kiválasztott településen folytatott munkához legalább három napra van szükség.

helyes kommunikáció. gazdasági. Ajánlott tananyagtartalmak Kereszttantervi kapcsolódások Követelmények Ismeret 3. Ez azt jelenti. szociológia: elvándorlás.)  A témahéten együttdolgozó csoportok úgy szerveződnek. (Pl. történelmi. szociológiai. ipari üzemek. összegzése A választott téma ismerete. hogy például a kultúrával foglalkozók közösen keresik fel a könyvtár igazgatóját. önkormányzat: helyi választások. kérdőív). feldolgozása. kulturális élet területéből. nagyobb összefüggések felismerése Fogyasztóvédelem Képesség A tudatos vásárlói magatartás kialakítása. történeti. hogy a helyszínen az azonos témakörrel foglalkozók együtt mozognak. a népi építészet emlékei.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben kell megkérdezni. művelődési ház. Ajánlott óraszám: 30 241 . gazdálkodási kérdések. Vizsgálati módszerek (interjú. környezetgazdálk odás: tájvédelmi hatóságok munkája. A munka menete:  Az évfolyam kisebb csoportokban már itthon „témát választ” néprajzi. gazdasági. Produktum: egy önálló dolgozat elkészítése az adott témáról. kultúra: könyvtár. A környezettudatos gondolkodás. gazdaság: piacozó körzetek. A képességfejlesztés. A túlzott fogyasztás visszaszorítása. falutörténet. Epocha/projekt A fejlesztés fókuszai Az adott mikrorégió földrajzi. „tudományos dolgozat” jellemzői Képesség Egy adott téma végiggondolása. történelem: világháborús viszszaemlékezések. iskola. önkormányzati. néprajz: hagyományőrző csoportok munkája. kulturális egyesületek. a privatizáció hatása. környezetgazdálkodási. A fenntartható fejlődés. szociológiai sajátosságai. Az egészségtudatos fogyasztás. néprajzi.

környezettudatos gondolkodásmód fogalmának ismerete. környezettudatos gondolkodás kialakulása. Tudatos vásárlói magatartás. Kérdőívek feldolgozása. ruházat. Az újrahasznosítás lehetőségei. problémák csoportosítása. A tudatos vásárlás. törvényi szabályozások. illatszerek. A fogyasztóvédelemmel foglalkozó intézmények. Ajánlott tananyagtartalmak Kereszttantervi kapcsolódások Követelmények Képesség Ismeret A fogyasztóvédelem jelentősége. Üzletekben tudatos fogyasztói szemlélet szerinti vásárlás témacsoportok szerinti megfigyelési szempontok segítségével.IV. Környezetvédelmi szempontok megjelenítése. a feldolgozás módszerei. szolgáltatások. Hatékony tanulásszervezési módszerek Ismeret Ajánlott tevékenységek A kérdőív összeállításának szakmai kritériumai. Produktum csoportonként:  kiállítás: Karácsonyi árudömping?  Interaktív kiállítás és vetélkedő szülőknek és diákoknak. Statisztikai módszerek. 242 . műszaki cikkek. Kampányterv készítése az adott témacsoporton belül a környezetvédelmi szempontok megjelenítéséhez. civil szervezetek munkájának megismerése Előzetes problémagyűjtés kérdőívek segítségével. Csoportok: élelmiszer. mire kell odafigyelni. a vásárló jogai.

Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben 243 .

Utána gyorsan beugortam a kocsiba és egyesbe tettem. 8. 11. (Félek. Én meg Elek bementünk és játszottunk indiánosat.) VI. Szüleik jelenleg a segélyt főleg gombaszedésből. 1. gyógynövény. Utána meg fekvőtámaszt kellett csinálni. Pedig madarat akartunk fogni. a 8–10 éves gyerekek többsége még soha nem hagyta el a falut.) III. Zsuzsi ötöt. Ügyesek vagytok. Néhány család lebontja és tüzelőnek használja annak a háznak a gerendázatát. A falu közössége zárt. V. Izgalmas lehetett. (Olyan jó. mert üresbe volt. Miskolctól 40 km-re.) III. és a kocsi megállt. de ő nem tudott vele lőni annyira. 244 . (Ez nagyszerű! Elek győzött valamiben?) Elek nem győzött semmibe. Tegnap megfogtuk a csirkét. Szombaton Elekkel csináltunk három nyilat. Szombaton. összesen csak harmincat tudtunk megcsinálni. (A tanító válaszai zárójelben. Elek húszat.IV. Szombaton Elekkel kint a kertbe futottunk kilenc órától egész egy óráig. (Hú! Ez veszélyes helyzet lehetett! Kikaptatok? Mi lett azóta a kerítéssel?) Semmi. Zsuzsinak is adtunk egy nyilat. Tegnap én meg Elek birkóztunk és tornáztunk. Tanító: Komaság Margit) Kótai Attila (8 éves) II. Nagyon örülök neki. hogy én harmincat se tudnék. Ahogy fociztunk Elek nekiesett a kocsinak és a kocsi elgurult. Letettünk búzát és a kosarat rátettük. Az alábbi szövegrészletek a másodikosok és tanítójuk „beszélgető füzetéből”. 3. amely jelenleg a család otthona. A falu lakói korábban állatgondozással foglalkozó – 3 család kivételével – romungrók (magyar cigányok). Én vagy tízet fogtam. Zsuzsi meg keresett minket. Ugrókötelezésben én győztem és a fekvőtámaszba is én győztem. Hatékony tanulásszervezési módszerek D3 – Milyen projekttéma számíthatna a helyi diákok érdeklődésére? 300 fős település a Csereháton. csak a madarat nem kínozzuk. 18. (A mi autónkkal is volt egyszer hasonló helyzet. Elmeséljem?) VI. amikor hazamentem Elekkel fociztunk. 1. hogy ezt írod! Hogy nem bántjátok a madarakat. (Zsuzsi is írt erről. A kaput kivitte. Azért eredményes vadászat volt.és csigagyűjtésből egészíti ki. egy cs alád – elsőként a faluban – fürdőszobát alakított ki. egy másik a házát vályogból egy szobával bővítette. de a kerítés kidűlt.

Utána Zsuzsika lement és Elekkel rugdostuk a kukoricát. Zsanett néni és Ági néni. és én keresztanyáékkal aludtam. Berti bácsi meg énekelt. És jó lenne. X. Te is jól érezted magad?) Igen. meg átjött Berti bácsi is. Blöki bátya. mert apa egész odatolta az ágyat. ugye?) Anyu nagyon megijedt. (Gyula bácsi is mondta. De nem sokáig játszottunk. Most azért ma nem ment iskolába. IX.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Már alig várom a kirándulást. (Nagy mulatás lehetett nálatok. anyu mentünk csipkézni és diózni. mert lekvárt főztünk. jó hogy ott lesz Zsuzsi néni. amit kihoztak nekem. Tegnap én és Zsuzsi meg Elek játszottunk a kert alatt a nagy fűbe bújócskát és Zsuzsikának a lába kibicsaklott. Igen sok van az erdőben. és leálltak az egészen táncolni. Remélem. 4. 21. Megijedtetek. Talán jól fogom magam érezni. Amikor hazajöttünk el voltam igen fáradva. IX. hogy jönnek Margó néniék is. gyorsan kivette (kihozta) a gézt. Tegnap én. Hány féle gombát ismersz?) Sokféle gombát ismerek az erdőben. 14. Honnan van szilvátok? Miben főztétek a lekvárt?) Fazikban főztük a lekvárt. hogy rengeteg putypinka gomba van. Giza nénje. ahogy játszottunk bújócskát. 7. Horváth Klaudia (8 éves) IX. 5. (Én is várom a kirándulást. de nekem kihozták a másik ágyat. (Szegény Elek! Jól megjárta.) IX. ha megint megyünk majd túrákra. Szerdán én és Zsuzsi játszottunk jégcsapot. Amikor befejeztük a játszást. IX. Keresztanyu az én ágyamon aludt. (Hú. hogy ott lesznek a gólyalábosok. Tegnap anyuéknál ott volt Kriszti nénje. 245 . Tegnap lejött keresztanyu és Zsuzsi meg Évike máma fognak hazamenni a hatossal (18 órakor induló busszal). Pihentünk egy kicsit és mentem játszani bújócskát. Bandiék elhozták a nagy magnót és az szólt. akkor megint játszottam Józsikával kergetőcskét. apu. És jó. és a szilva mamától van. 1. örülök. Zsolti. mert Anyu behívott szilvát pucolni. Utána apuval elmentünk gombázni potypinkát. hogy mégis jösztök. (Hol lakik a keresztanyád?) Miskolcon. Tegnap. de jó! Én is nagyon szeretem a szilvalekvárt. akkor Eleknek betört a feje és kihívtuk az orvost és bekötötte neki.

apu. de már próbáltuk a szerepet. Tegnap én meg Józsika játszottunk bújócskát. Nana mondta. 6 órára értünk le Kázsmárkra. Tegnap este Ilonka befonta Nanának a haját 3 ágba. Tegnap én. és akkor mán hazamentünk. Karácsonykor nem voltunk itthon. 4. Gyuszika meg az ajtó mellé. Tegnapelőtt megegyeztünk én. mert igen messze van Kázsmárk. és megtalált engem. répa volt az orra. és már felvette. Megbékült már az új frizurájával?) De nem olyan rövid volt a haja. szombaton meg 1 óráig voltam Ancsáéknál. Csináltunk hóembert. Nana. Madi. X. a nagy fűbe. I. hogy rakja vissza a vállára és visszarakta. száját csináltunk vesszőből. kosár meg a kalapja volt. mert a Karácsonyt ott Kázsmárkon tudtuk le. Olyan kicsi lett haja. De Józsika fél útig hozta a vállán a fát és lecsapta. nagyon dühös volt Józsikára. (Nagyszerű. hogy farsangkor adjunk (adunk) elő egy szerepet. mert szegény Nanád nem akart rövid hajat. X. XI. 15. hogy Madi erről írt. Amikor lefeküdtünk. (Érdekes ez a „bigyó”. anyu a hátukon hozták a fát és apu a vállán. mert elmentünk Kázsmárkra.IV. mint nekem. (Ez csak azért nem vicces történet. hogy mi lehet az!) A kerten volt egy száraz virág. anyu. Nagyon kíváncsi vagyok rá!) Tudom. 19. Táncolni fogunk a szambára. akkor ő a kiskonyhába bújt el. a szeme meg olyan kis bigyóból volt. Tegnap reggeltől délig voltam Ancsáéknál. Én hoztam a hátamon és Józsika meg a vállán. reggelig fel voltam. 246 . Amikor Józsika bújt el. (Madi is írt erről. Marianna. XI. Józsika és Nana voltunk fáér. utána megint lecsapta. nem tudtam elaludni. Amikor 6 órakor leértünk Kázsmárkra Jutka nénjénél volt karácsonyfa. és szétszedtük a virágot én meg Ancsi és volt benne egy kis fekete mag. Nagyon izgat. Margit. hogy már Ti is tudtok fát hordani! Nagyon dühös volt a Nanád Józsikára?) Nagyon. I. 9. Kicsi. 30. (Hogyan mentetek Kázsmárkra? Nektek itthon volt karácsonyfa?) Nem volt itthon nekünk karácsonyfa. és én odamentem az ollóval és lenyírtam a haját. Ica. 8. Szombaton és vasárnap Ancsáéknál voltam. és Józsika volt a hunyó. Hatékony tanulásszervezési módszerek (Sok csipkét sikerült szedni? Jól fizetnek érte?) Igen. (Hova bújtál?) A kertbe.

Ricsi. 24. és van egy gyerek. XII. Tegnap én. nagyon csodálkoztam. amikor nem jártam iskolába. hogy mikorra nő meg! Gyorsan megnőtt. 8. Tündi. Én meg Batyi Évike voltunk egy kis réten és ott játszottunk. (Rengeteg gyönyörű sárgicska van. Kár. Évike adott nekem műkörmöt. 247 . Ricsi. Én csak járkáltam.) Kótai Henrietta IX. hogy megtetted. (Hogy hívják a kisbabát?) Attila. Lacika meg Gülü. Dani a réten játszottunk. hogy Gyuszika. Én megtaláltam a fűbe.) X. (Örülök. Azután fontunk sárgicskát.) Igen. Tündike volt a királyfi. mink Szupermaneset játszottunk. Azután elmentünk a falura. hogy én voltam a királylány. Nagyon rossz volt. (Tetszik neked a műköröm?) Igen. 14. hogy nem láttalak táncolni. Volt 5 gyerekünk. (Örülök. és elhagyta. ugróköteleztünk. meg olyat. amilyen volt. Józsika. (Emlékszem a hajnyírásra. meg néha szoktam Kat ikával meg Mónival boltocskát (játszani). Én voltam Klark. Kiss Mónika IX. és adott egy rendesi (igazi) gyűrűt. mert csináltunk egy babát és én mindegyikbe adtam erőt. Én voltam Gagyba Mónival meg Tündivel. Móninak nem kellett. olyan hosszúra. Fontam Tündikének. Ancsi meg Loiz. Én nagyon kitáncoltam magam. V. Annak viszont örülök. Miért kapott gyűrűt a királ ylány a királyfitól?) IX.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben II. mikor Nanának lenyírtam a haját? Mán ugyanúgy megnőtt. 21. Sajnálom. A koszorúk is nagyon szépek. 1. Máma Anyuék keresztelik meg Móriéknak a kisgyereket. úgy hívják. Tegnap nagyon jó volt. és visszaadtam neki. hogy jól érezted magad. Margó néni emlékszik még. Ancsi. 3. Évikének volt műköröm. hogy figyeltél arra. hogy Rigó és Gyuszika is játszott velünk. hogy jobb neked az iskolában. Móni. mint az utcán járkálni. azért mert itt voltak a zenészek és fel voltunk reggelig. hogy hamar elhervadnak. 18. de úgy n evezték el. Tegnap én.

Szeretném. mert anyáék mikor elmennek. Én már nagyon várom. 2. mert ő mindig hív minket játszani. akkor megmondják Nanának. Nagyon várom a meglepetést. (Biztosan szép tiszta a házatok!) XI. Dzsokiék pedig elmennek oda Nanánál és ott játszodnak a rossz kocsiba. De van. a testvéremmel a házban. hogy ne menjenek el sehova. ő mindig elalszik. Én pedig (ha) nem csinálok semmit. hogy előadjuk a szerepet. Mikor beesteledik. hogy így szeretik egymást a testvérek. mert nagyon szeretek takarítani. hogy nagyon szereted Erikát. hogyha szombaton és vasárnap nekünk kinyitná az iskolát. ha mink elmegyünk. akkor anyával játszik vagy apával. Rozi nana eljön és megmondja Attiéknak. várom anyáékat. Azért szeretem Erikát. (Úgy tűnik nekem. Anyu mindig ránk szól. Mikoláskor elő szeretnénk adni egy táncfélét. Nekem az a feladatom.) X. (Nagyon jó. Erika a nyakamat csikizte. csak válok.) 248 . Nemcsak én látom el őket. Te már remekül el is tudod őket látni. Amikor abbahagytuk. 25. 3. amikor az ágyon ugráltunk. ha ez egyelőre meglepetés maradna. hogy vigyázzak Erikára. mert el van fáradva. (Szívesen kinyitom az iskolát a jövő hét végén. Szeretném. mert ő legkisebbik. 5. meg Jucival tanárosat. Így van?) IX. mert most nem leszek itt. hogy hagyjuk abba. és hogy kitakarítsak a házban. akkor én is elmegyek Nanáéknál. meg a párnákat a fejemre rakta. milyen feladataid vannak otthon?) X. Tegnap is nagyon sokat játszott Ibolyával. Mindig játszani akart.IV. Még akkor is. hogy elmennek. és azért is szeretem. Hatékony tanulásszervezési módszerek Kománécskát játszottunk Erikával. (Ha elmennek anyáék.

A dokumentálás mennyire tükrözi majd az egyéni munka és a csoporton belüli együttműködés eredményességét. megvalósíthatósága. A tervezett produktum ötletessége. mennyiben szolgálja a kijelölt cél. 249 .Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben D4 – Szempontok a tervbemutatók értékeléséhez A cél tartalma. A feladatok mennyire szolgálják a kitűzött cél megvalósítását? A munkamegosztás a csoporton belül. A források sokszínűsége. összetettsége. eredmény megjelenítését. az időterv realitása. A lépések logikája. egymáshoz kapcsolódása.

Kapcsolódási pontok Támogató rendszer E témakör más foglalkozásai és a Gyermekmegismerés témakör Diane Heacox: Differenciálás a tanításban. Bloom taxonómiája. Budapest 2007 Módszertani ajánlás A foglalkozáson a tartalom feldolgozása aktív hallgatói tevékenységen keresztül történik. Ilyenkor értelemszerűen egy ember kapja meg az összes csoportnak szánt anyagot. Budapest 2006 Kristen Nicholson-Nelson: A többszörös intelligencia. a differenciálsás új ismereteinek alkalmazása. érdemes felajánlani az egyéni munka lehetőségét is a csoport helyett. Együttműködés. lényegkiemelés. ha a foglalkozást megelőzően kértük a felkészülésre hallgatókat. tartalma Megelőző tapasztalat Ajánlott továbbhaladási irány A kompetenciafejlesztés fókuszai 135 perc. ahol lehet. Szabad Iskolákért Alapítvány. beavatkozni a folyamatba. A hallgatók munkáját követve a tanár érzékeli. Differenciált tevékenységek Ismeretek Bloom taxonómiájáról Differenciált tevékenységek tervezése Információfeldolgozás. 5. A munka menete alapján ez egyénil eg vagy kiscsoportban is megtehető. összefüggések felismerése. kommunikáció különböző helyzetekben. hol kell megállni. de. Hatékony tanulásszervezési módszerek IV. Differenciálás – Kerékgyártó Judit11 Ajánlott időkeret A modul közvetlen célja A modul témái. egy szünettel A differenciálás szükségességének felismerése és lehetőségeinek megismertetése a hallgatókkal Differenciálás fogalma. Jellemzően csoportos munkára ad lehetőséget a terv. 11 A sajátos nevelési igényű és a más szubkultúrákban élő diákokra vonatkozó részek (* jelöli) szerzője Kereszty Zsuzsa 250 . amit a csoport munkájára terveztünk. tanulásban. Mit differenciálunk. Szabad Iskolákért Alapítvány. Gardner-féle többszörös intelligencia.IV. A tanári bemutatók egy része kiváltható hallgatói kiselőadással. Időben valószínűleg belefér abba a keretbe.

Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben A tervezett idők a tényleges történéseknek megfelelően rugalmasan változtathatóak. viz s. így a végére az jelek számából látják mely területen erősek. fejlesztendő készségek. a tanárnak lehetősége van visszajelezni mind a munka eredményére. Speciális javaslatok az értékeléssel kapcsolatban:  A hallgatók tevékenységének eredménye minden esetben megjelenik.  A jó feladatmegoldásokat tegyük a falra. Az összesítés után kérdezzük meg a hallgatókat:  Mely területeken erősek? – területenként kérdezzünk rá. melyik intelligenciaterületre vonatkozott (T1). ez szolgáltat majd alapot az összefoglaláshoz is. 251 . illetve gyengébbek. azt halasszuk egy következő órára. Ráhangolódás.Saját intelligenciate. anyagok (mellékletek) 20’ Vezessük be a foglalkozást azzal.  Ki kapta azt az eredményt. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. a feldolgozás előkészítése Idő Tevékenységek Tevékenység célja. rületek feltérképezé. Foglalkozásvázlat I. ne térjünk rá a differenciált tevékenységek leírásának feldolgozására.Kérdőív kitöl. a többszörös intelligencia megismerése. Ha maradt még időnk az utolsó feladat után. A foglalkozás közben ajánlott szünetet beiktatni a foglalkozásvázlatban jelzett résznél. Töltsék ki a hallgatók saját magukra vonatkozóan a kérdőívet (D1)! az összesítésÖnismeret hez A kitöltés után a tanár ismerteti.D1 – Kérdőív gálata fontos a témánk szempontjából. írassunk a hallgatókkal saját tantárgyukhoz differenciált tevékenységeket. amelyre számított? T1 – Kérdőív intelligenciaterület megjelölésével  A foglalkozások javasolt időkerete – a csoport egyedi igényeitől függően – változtatható. mind a csoportok működésére. így azonnali visszajelzést kapnak munkájuk eredményességéről. a hallgatók egy táblázatban jelölik az intelligenciaterületenkénti jelölésüket. Ha kiszaladunk az időből. melyik kérdés. hogy ki erős az adott területen.tése D2 – Táblázat se.

IV. Hatékony tanulásszervezési módszerek

 Ért-e valakit meglepetés? Adjunk lehetőséget arra, hogy néhány hallgató elmondhassa gondolatait az öszszesítéssel kapcsolatban. Hívjuk fel a hallgatók figyelmét arra, hogy saját eredményeikre a foglalkozás egy pontján még visszatérünk. II. Az új tartalom feldolgozása
Idő Tevékenységek Tevékenység célja, fejlesztendő készségek, képességek Munkaformák és módszerek Eszközök, anyagok (mellékletek)

15’

Mi a differenciálás? – A hallgatóknak mondjuk el, hogy egy rövid szöveget A differenciálás fo- Ellenőrzés D3 – Mi a diffognak feldolgozni a differenciálásról. Kérdezzük meg, hogy kik azok, akik galmának, jellemző- párban ferenciálás inkább egyedül, kik azok, akik inkább párban szeretnének dolgozni a szöveggel. inek megértése. Egyéni szöAlakítsuk ki a párokat, a párok következőképpen dolgozzanak: Gondolkodás vegfeldolgozás  A pár mindkét tagja olvassa el a szöveg első részét, majd a pár egyik Lényegkiemelés tagja próbálja meg szóban az olvasott szöveg lényegét összefoglalni, eközben társa nézheti a szöveget és kiegészítheti, segítheti társa olvasá- Információ megoszsát. Ezután olvassák el a szöveg következő részét, s ezt az előbbi szere- tása peket felcserélve foglalják össze, így haladjanak a szöveg végéig a szerepeket váltva szövegrészenként. Akik egyedül dolgoznak, azok a számukra legmegfelelőbb módon dolgozzák fel a szöveget – jegyzetelés, lényegkiemelés, vázlatkészítés stb. – fontos, hogy megértsék a differenciálás fogalmát és jellemzőit. A feladat ismertetése után osszuk ki a szöveget a hallgatóknak (D3). Megj.: Ha valaki társainál előbb végez a munkával, fogalmazzon meg igazhamis állításokat az olvasottakról. Ha időben végeznek a csoportok, mindenki feladatul kaphatja ezt. Tegyék el az állításokat, a végén szükség lesz rá.

10’

Mit differenciálunk? – Háromféle nagyon rövid szövegünk van (D4, D5, D6), Lényegkiemelés

Egyéni

táblá- D4 vagy D5

252

Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben

amelyeket a hallgatóknak hármasával osztunk szét. Ki-ki elolvassa a szövegét Együttműködés és annak alapján kitölti a táblázat (D7) aktuális oszlopát. Amikor elkészült, ke- Kommunikáció ressen olyan diáktársat, aki másik szöveget olvasott és az ő ismertetése alapján kitölti a táblázat másik oszlopát is, illetve ismerteti a saját részét, hogy társa is kitölthesse az adott oszlopot. Ezután keressen olyan hallgatótársat, aki a hián yzó oszlopra vonatkozó szövegrészt dolgozta fel, s ismertetése alapján kitölti a még üres oszlopát, illetve ennek a társának is segít, hogy ő is kitölthesse a hiányzó oszlopát.
5’ 10’

zatkitöltés ol- vagy D6 szövasott szöveg veg minden 3. alapján diáknak Páros informá- D7 – Mi az, ciócsere amit differenciálunk? Tanári előadás T2 – Háttéranyag

Bloom gondolkodási szintjei – Tanári bevezető Bloom taxonómiájáról és a dif- Értő figyelem ferenciálás kapcsolódásáról A hallgatók háromfős csoportokban készítsék csomagoló papírra egy táblázat Logikus keretét (T3). dás

gondolko- Egyéni besoro- Csomagoló lás papír, filctoll, ragasztó, ceruMinden csoport kapja meg a háromféle listát – diákonként egyféle lista legyen – Együttműködés Szóforgó za 6 elemre szétvágott kis papírokon (D8). Döntés D8 – Listák Minden hallgató próbálja meg a nála lévő hat elemet a Bloom féle taxonómiának megfelelően gondolkodási szintekhez besorolni, s sorba rendezve maga T3 – A táblázat előtt az asztalra kitenni. kerete Ezután a hallgatók soronként felragasztják az azonos gondolkodási szinthez kapcsolódó elemeket. Először a meghatározást olvassa fel az adott hallgató és javaslatot tesz, hogy az adott meghatározás melyik sorba kerüljön. Ha társai jóváhagyták javaslatát felragasztja táblázat megfelelő helyére, ezt követően a tevékenységállapottal foglalkozó hallgató mondja meg, hogy az adott szinthez melyik elem tartozik, ha jóváhagyták társai, felragasztja a táblázatba az elemet, majd a tevékenységek elemeivel foglalkozó hallgató tesz javaslatot. Ha egy sor elkészült, a többit is hasonló módon töltik ki a csoportok

5’

Ellenőrizzük a csoportok munkáját. Az első csoport felolvassa, hogy mely elemeket sorolta be az Alkalmazás szintjéhez. A tanár jóváhagyása után minden csoport javítja vagy pipálja a saját megoldását. Majd a következő csoport olvassa fel a következő szinthez tartozó

Ellenőrzés

Csoportforgó

A T2 háttéranyag végén szerepel a helyes megoldás.

253

IV. Hatékony tanulásszervezési módszerek

elemeket és így tovább, amíg végére nem értünk.
10’

Most meghatározzuk konkrét feladatoknál, hogy melyik gondolkodási szinten Az ismeret alkalma- Egyéni gon- D9 – Konkrét motiválnak. zása, dolkodás tevékenységek Osszuk ki a csoportoknak a 12 papírdarabra vágott feladatleírást (D9). Hallga- Tudatosítás tónként húzzanak belőle két-két feladatleírást. Gondolkodás Olvassa el mindenki a nála lévő leírást és döntse el, hogy melyik gondolkodási Ellenőrzés szinthez tartozik. Sorban egyenként felolvassák a csoporttagok a náluk lévő konkrét feladatot és javaslatot tesz a tulajdonos, hogy melyik gondolkodási szint mellé helyezzék el. Társai jóváhagyása után felragasztja az adott sorba. Így folytatják, amíg el nem fogyott a 12 feladat, s nem került minden gondolkodási szint mellé két-két konkrét feladat. Ellenőrzés: A hallgatók gondolkodási szintenként a feladatleírás számát mondják. Például.: Tudás – 1, 6. Tisztázzuk a hallgatókkal a vitás kérdéseket. Hívjuk fel a hallgatók figyelmét arra, hogy a tanár így egy mátrixban helyezheti el egy adott témakörhöz tartozó feladatokat. Megj.: Célszerű itt beiktatni a szünetet. Szóforgó Csoportforgó Megbeszélés T4 – Konkrét tevékenységek a gondolkodási szinteken elhelyezve

5’

A többszörös intelligencia – Tartsunk egy rövid bevezetőt a többszörös intelligenciáról.

Tanári előadás

T5 – háttéranyag a többszörös intelligenciához

15’

Vegyék elő a hallgatók a saját intelligenciaterületeiket feltérképező kérdőívük Intelligenciaterületek Rajzkészítés D10 – Az ineredményét (D2). jellemzőinek megér- egyénileg vagy telligenciacsoportban területek leíráA következő feladathoz kapják meg a hallgatók az intelligenciaterületek leírását tése (D10). Kreativitás Rap írása sa Az alábbi feladatok közül választhatnak: 1. Mutassák be saját intelligencia profiljukat egy saját címer készítésén keresztül – lehet csoportban is. Elemzés Lényegkiemelés egyénileg vagy Csomagoló csoportban papír, színe ceruzák vagy

254

Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben

2. Írjanak rapszöveget egy kiválasztott intelligenciaterület bemutatására. 3. Minden intelligenciaterülethez próbáljanak meg hozzá illő színt párosítani, készítsenek plakátot az intelligenciaterületekről színkódokkal. 4. Mutassák be a különböző intelligenciaterületek jellemzőit, készítsenek villámkártyákat! A kártya egyik felén az intelligenciaterületet kell megnevezni, a másik oldalán pedig az adott intelligenciaterület jellemzőit. 5. Elemezzék, hogy János vitéz melyik intelligenciaterületeken volt erős? Rövid jelenetekkel illusztrálják véleményüket!
10’

Plakátkészítés Villámkártya Plakátkészítés

filctollak (legalább nyolc szín) Papírlapok a villámkártyákhoz

A csoportok bemutatják produktumaikat.

III. Az új tartalom összefoglalása, ellenőrzés és értékelés
Idő Tevékenységek Tevékenység célja, fejlesztendő készségek, képességek Munkaformák és módszerek Eszközök, anyagok (mellékletek)

5’

Térjünk vissza a hallgatók munkájának eredményeihez, legyenek a falon elhe- Ismétlés lyezve a kitöltött táblázataik és plakátjaik – vigyázzunk arra, hogy csak a helyesen kitöltöttek kerüljenek a falra és tegyük fel a D10 es melléklet kinagyított változatát is. Kérjük meg a hallgatókat, hogy vegyék elő a Mi a differenciálás? témánál írt igaz/hamis állításaikat, s néhányukkal olvastassuk fel az állítást. A hallgatók egy-egy állítás elhangzása után a csoportjukban megállapodnak az állítás igaz vagy hamis voltáról. S a tanár hármat számol, háromra minden csoportból egy ember felemeli a kezét és feltartott hüvelykujjal jelzi, ha igaznak tartják az állítást, illetve ökölbe szorított kezük jelzi, ha hamisnak tartják az állítást. Belátásunk szerint ismételjük meg más-más hallgató állításával. Beszéljük meg a vitatott kérdéseket!

Igaz/hamis állítás

Saját jegyzet – általuk írt igaz/hamis állítások

10’

Mutassuk be a differenciált tevékenység rövid leírásának hogyanját a hallgatóknak! A hallgatók kapják kézhez a rövid leírásokat tartalmazó mellékletet. (D11)

Tanári bemuta- D11 – Tanulási tás tevékenység rövid leírása

255

IV. Hatékony tanulásszervezési módszerek

Nézzék meg a teremben elkészült munkáikat, és azok segítségével állapítsák meg az általuk végzett, többszörös intelligenciához kapcsolódó tevékenységükről és legalább két másik rövid leírásról, hogy az adott tevékenység milyen motivációs szintet/szinteket (Bloom taxonómia) igényelt, illetve, mely intelligencia-terület(ek)hez igazodott.
5’ 10’

T6 – Differenciált tevékenységek rövid leírása Közös megbeszélés D12

Beszéljük meg a hallgatók munkájának eredményét.

Jelezzünk vissza a hallgatóknak, hogy hogyan láttuk a foglalkozás során hozzá- A közös munka lezá- Kérdőív állásukat, aktivitásukat, hangulatukat, eredményességüket – ezt a plakátok is rása Megbeszélés illusztrálják. Vélemény megfoMajd írassunk a hallgatókkal a foglalkozáshoz kapcsolódó értékelést (D12), galmazása akár név nélkül. Miután kitöltötték az értékelő lapot, hangosítsanak ki a hallgatók egy-egy megjegyzést, amit fontosnak tartanak a foglalkozással kapcsolatban. Szedjük össze a hallgatók értékeléseit

256

Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben

257

IV. Hatékony tanulásszervezési módszerek

Mellékletek a foglalkozáshoz Kristen – Nicholson Nelson: Többszörös intelligencia c. művéből, valamint Diane Heacox: Differenciálás a tanításban, tanulásban c. könyvéből vett részletek T1 – Kulcsok (betűjelek) a többszörös intelligencia megnyilvánulásaihoz
VNY = TK = IR = TK LM Z P LM VNY IR és IP P IR VT és LM VNY TK IP LM VNY Z LM és P LM TK VT Z P TK LM és VT IR és IP LM verbális/nyelvi testi/kinesztéziás intraperszonális IP LM Z =interperszonális =logikai/matematikai =zenei VT = P = vizuális/térbeli praktikus

1. Jó az egyensúlyérzéke, kis- és nagymozgásos készsége és ennek pontossága a fizikai feladatokban. 2. Nagyon érdekli a matek. 3. Jól emlékszik dallamokra. 4. Rendkívül jól megfigyeli környezetét. 5. Szeret térképeket, grafikonokat, táblázatokat készíteni, és szereti rendezni információit. 6. Szeret történeteket mesélni, beszédbe elegyedni, tárgyalásba bocsátkozni. 7. Kérdezősködik a tisztesség felől; nagyon érdekli, mi a jó és rossz, az igazságos és igazságtalan. 8. Érdeklődik megfigyelései tárgyai iránt. 9. Legjobban egyedül szeret dolgozni; önálló. 10. Jártas a mechanikában, könnyen szétszed és összerak szerkezeteket. 11. Könnyen és helyesen ír. 12. Kiegyensúlyozott, jól osztja be az idejét. 13. Rendelkezik vezetői képességekkel; tudja befolyásolni mások véleményét és tetteit. 14. Könnyen old meg matematikai feladatokat fejben. 15. Rendkívül jól beszél, világosan fejti ki gondolatait. 16. Jól játszik hangszeren és/vagy jó az énekhangja. 17. Szereti a logikai rejtvényeket és fejtörőket. 18. Érti az elvont fogalmakat. 19. Szereti a mozgást és általában a tevékenységet. 20. Pontosan és könnyedén rajzol és készít vázlatokat. 21. Vokális vagy hangszeres zenét improvizál és/vagy zenét szerez. 22. Könnyen felismeri a megváltozott körülményeket, azokhoz jól alkalmazkodik; rugalmas. 23. Gyorsan és könnyen sajátít el fizikai készségeket. 24. Izgatja és leköti a számítógép; könnyen használja, nem egyszerűen csak játékszerként. 25. Fogékony mások érzései, gondolatai és indítékai iránt. 26. Szereti, ha a dolgok rendben vannak és logikusak.

258

53. utánajár annak. 48. Érdekli a természet. kedveli a háromdimenziós alakzatokat (például LEGOépítmények). Igen öntudatos. Szeret különböző témákról olvasni. 57. Reflektál helyzetekre. Szereti a sakkot és más stratégiai játékokat. Kortársaihoz képest gazdag a szókincse. keresztrejtvényt. 35. évszámokat és egyéb tényeket. 58. és saját előnyére tudja használni őket. 55. Könnyen és magabiztosan érintkezik másokkal. 40. Erősen érdeklődik a zene iránt. 30. 39. helyeket. 56. és hogy a tetteknek következményei vannak. 31. 29.). Világosan felméri és megérti saját erősségeit és korlátait. Könnyen megjegyez neveket. 54. 28. információit képekben idézi fel. Szereti eljátszani. Elégedett a maga egyéniségével. 42. rejtvényeket. 47. megérti. Szeret modellezni. gondolatokat. tekintet nélkül kortársai véleményére. A józan ész jellemzi. 49. Könnyen felismer. Képes másokat megszervezni és mozgósítani. 33.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben P TK P és VNY TK VT TK P IP VNY LM IR Z IR IP VT IR VNY P VNY VNY LM IP Z VT IR Z IR TK LM IR VT IP 27. 259 . Érti az okot és okozatot. 46. harci játékok. Gyakran énekel. 51. dúdol. hogyan működnek a rendszerek. 44. ami érdekli. 34. jó érzéke van a színjátszáshoz és a dramatizáláshoz. információt. kategorizál és osztályoz tárgyakat. eltűnődik rajtuk. kiválóan emlékezik az ilyen adatokra. Jó a ritmusérzéke mozgásban és beszédben. kreatív mozgás stb. Legjobban látás és megfigyelés révén tanul. Sikeresen utánozza mások mozdulatait és stílusát. 32. Erős az akarata. 43. 37. Szeret másokkal együtt dolgozni és tanulni. Szereti gondolatait vizuálisan megjeleníteni. 45. Szereti a szójátékokat. 52. Könnyen barátkozik. 41. Kitűnik a sportban vagy más fizikai tevékenységben (tánc. amiről szó van. 38. 36. 50. Pontosan határoz meg és fejez ki érzelmeket. a versbe rejtett szöveget (az akrosztikont). érzékenyen viszonyul hozzá. Élvezi a kirakós játékokat és a vizuális feladatokat. parodizál. Inkább tevékenyen foglalkozik egy-egy témával. Megszállottja a számoknak és a statisztikának (például sporteredményeknek). Gondolatait és ötleteit könnyen közvetíti írásban. mint egyszerűen csak hall vagy olvas róla. van önbecsülése.

gyakran kevesebb időre van szükségük a tények. amelyek megfelelően szigorúak. hogy könnyen elboldogulnak a szintézis magasabb szintjén. akiknek több időre és gyakorlásra van szükségük. alkalmazás. de olyan kreatívak. meghatározása. relevanciáját és összetettségét vizsgáljuk. Ma mégis a legtöbb pedagógus egyetért abban. Így aztán egy szigorúbb tanulási tevékenységen keresztül újratanítjuk a történetet. felkínálva ezzel a gondolkodás tágabb spektrumát és több alkalmat nyújtva. Hatékony tanulásszervezési módszerek T2 – Kihívás: Bloom gondolkodási szintjei (háttéranyag) Amikor a kihívás szemszögéből vizsgáljuk a tanítást. Mindnyájan ismerünk olyan diákokat. amely világosan függ össze a tanterv lényegével. Valójában akkor differenciálunk. A gondolkodás hat szintjét írja le: tudás. ha szükség esetén a diákok egy részének időt adunk. relevánsak és összetettek a tanterv lényeges szempontjai tekintetében. hogy a gondolkodás magasabb szintjére jussanak el. akkor tanításunk szigorát. Azután módosíthatjuk vagy átalakíthatjuk a tevékenységeket — akár újakat is tervezhetünk —. Bloom taxonómiája Tudás: A gondolkodás legkevésbé összetett fajtája. Minden diáknak szüksége van arra. gondolatok elsajátítására. Azoknak a diákoknak. Bloom taxonómiája lehetővé teszi. ugyancsak használniuk kell a magasabb szintű gondolkodás képességeit. A kihívást jelentő tanítási/tanulási folyamat jellemzői:  magasabb szintű gondolkodás. akkor azt kívánjuk tőlük. Ehhez fel kell idézniük. hogy alkalma legyen minden szinten tevékenykedni. fogalmak. mint másoknak? Igen. leginkább motiváló gondolkodási és tevékenységi formát. elemzés.IV. ábra. semmiképpen sem több munkát ugyanabból a fajtából. Tartsuk szem előtt. amelyek Bloom modelljének tudás. Mikor ezt a taxonómiát Bloom bevezette. megértés. mint a már meglévő értékelése.  egyszerre mély és átfogó tartalom. hogy a tevékenységeket a motiválási szintje és összetettsége szerint csoportosítsuk. Lesz olyan. ami egyszerűen csak több munkával jár. akik elméleti képességek terén tehetségesek. A diákok érthetően nem kedvelik. könyve a tevékenységek differenciálásának és kihívási szintjük megvizsgálásának hasznos. miközben a többieknek megfelelő tevékenységet tudunk biztosítani. a szintézis a rangsorban megelőzte az értékelést. amikor a diákoknak előzőleg megtanult tényeket és információkat kell fölidézniük. Ha például a diákok feladata egy történetben megjelenő probléma meghatározása és a megoldás megtalálása. akinek több időre lesz szüksége. kipróbált modelljét mutatja be. Kell minden diáknak ismernie a tartalmat? Feltétlenül. értékelés és szintézis. hogy az elemzés és az értékelés szintjén dolgozzanak. hogy mi történt. hogy valami új felfedezése nagyobb kihívás. Benjamin Bloom oktatáspszichológus A nevelési célok taxonómiája c. ha olyan feladatot kell elfogadniuk. címkézése esetén ezt a fajta gondolkodást várjuk tőlük.) Mind a hat fontos. Ugyanakkor az elmélet terén kevésbé felkészült diákoknak vagy azoknak. (Lásd: 6. és újra kell gondolniuk az eredeti megoldást. Olyanokat is ismerünk. Az alábbi felsorolásból kitűnik. A kihívás nem egyszerűen több munkát jelent. vagy unalmasnak találják azokat. mert feladataik túl gyakran alacsonyabb szintű gondolkodást igényelnek.és megértés szintjét jelentik. Bloom osztályozása segít olyan tevékenységek megtervezésében. akik igen nehezen emlékeznek tényekre. ami minden diákot eredmény elérésére sarkall. hogy valódi természetük szerint a Bloom-féle magasabb gondolkodási szintek újratanítják vagy megerősítik a tudás alapjait. Tárgyak felsorolása. Példa: Sorold föl Kína legfontosabb kiviteli cikkeit! 260 . akik feladják a tanulást.  érdemi tanítás. hogy a szintézis jelenti a legmagasabb.

Ellenben amikor arra kérjük a diákokat. becses valami. fogalmazz. Példa: Kína korai történelmében kit tartasz a legjelentősebb alaknak? Támaszd alá véleményedet! Szintézis: A szintézis azt jelenti. fogalmazzanak meg szabályokat. például egy térkép szöveges magyarázata nem szintézis. érvényesüljenek emberi jogaik. hogy érvényre jusson az emberek szabadsága. valaminek a leírása. Elemzésnek nevezzük az összehasonlítást. bírálatot és kategorizálást. feltételezz. részletezz. Az információk más formában való megjelenítése. hogy milyen mértékben motiváló a tanulási folyamat. felidéznek valamit. alkoss. ábrázolj. akkor az alkotó gondolkodást serkentjük. állapot Tevékenységek Szintézis Állítsd össze Alkosd új vagy más meg! módon! rendezz. akkor ez alkalmazás. találj ki. hogy megmutassák. Az ábra segítségével megítélhetjük a tanulási folyamat motiváló hatását. hogy elkészítsenek valamit. kritériumok alapján meghatározzuk valaminek az értékét vagy azt. mert nem igényel eredeti gondolkodást. ha a diák csupán ténybeli tudását használja. Példa: Magyarázd meg. A motiváció szintjei Szint Meghatározás Tevékenység.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Megértés: A következő szinten a diákoknak az a feladata. vagyis nem megújítunk. megszerkesztenek. hanem újraalkotunk. mint például történelmi események időrendbe állításakor. hogy tervezzenek vagy alkossanak meg valamit. igazolnak. ellentétbe állítást. Különböztessük meg a szintézist az alkalmazástól! Például. A következő táblázat Bloom szintjeinek rövid meghatározását. hogy új vagy más módon állítunk össze valamit. akkor gondolkodásuk szintje az értékelés fogalmának felel meg. hogy mennyire értékes. Példa: Hasonlítsd össze és állítsd szembe Kína és az Egyesült Államok bírósági eljárásait! Értékelés: Az értékelés azt jelenti. Az értékelést általában elemzés előzi meg: hiszen valaminek a megítéléséhez részletesen meg kell ismernünk annak jellemzőit. osztályozást. Amikor bemutatnak. mennyire értik a tanultakat. minősítenek. alakítsd át! 261 . összefoglalás. A magyarázat. állítsanak fel hipotézist. amiről előzőleg tanultak. gyárts. Amikor a diákok felbecsülnek. amiben lehetséges megoldást javasoltok a kormányzat és a nép közötti ellentét megoldására és arra. Bloom taxonómiájának alkalmazása a differenciált tanításban A differenciálás során az a kérdés vetődik fel. hogy bontsanak részekre egy gondolatot és azt vizsgálják meg kritikusan. az alkalmazás szintjén gondolkodnak. akkor elemző gondolkodást várunk tőlük. miért épült a kínai Nagy Fal! Alkalmazás: Ez a gondolkodási szint arra ösztönzi a diákokat. újra elmondása a diákokat arra készteti. Ez kreatív gondolkodást kíván. valamint az egyes szintek tevékenységeire utaló címszavakat tartalmazza. Példa: Sorold fel időrendben a Ming-dinasztia tagjait! Elemzés: Amikor diákjainknak az a feladata. hogy a megértés szintjén gondolkodjanak. fejlessz. hogy bizonyos ismertetőjelek. Példa: Fogalmazzatok meg egy levelet valamelyik kínai újság főszerkesztőjének. megítélnek.

módosíts. magyarázz meg. válaszd szét. mutass be. ábrázold. értékeld. Méretét a kiosztott céduláknak megfelelően kell meghatározni (D9). változtass. dramatizálj. sorolj/építs be! Alkalmazás Használd fel. csoportosítsd. Szint Meghatározás Tevékenység. járj utána. rendezz. kérdezz. Hatékony tanulásszervezési módszerek Értékelés Határozd Ítéld meg! meg. kezelj. mit ér: használd az értékelési kritériumokat! Vizsgáld meg Vizsgáld kritikusan! meg! ítéld meg. azonosíts. egészíts ki. becsüld fel. magyarázz.IV. osztályozz. állítsd ellentétbe. Megfelelő méretű nagyítása után a keret előre is kiosztható a csoportoknak. tapasztalj. vizsgálj meg. becsüld fel. következtess! mutasd be. válogass. töltsd ki. alkalmazz. bírálj. beszéld meg. teljesíts. állapot Tevékenységek általában konkrét konkrét Szintézis Értékelés Elemzés Alkalmazás Megértés Tudás 262 . jegyezd fel. szervezz. írd újra! Idézd fel a Ismerd. mondd meg a hatását! Elemzés hasonlítsd össze. jelents. oldj meg. szerkeszd meg. írj hogy érted! le. találj rá. működtess. modellezz. körvonalazz. összegezz. határozd meg. ismételd. értékelj. különböztess meg. kutass. Értsd meg! helyezz el. tényeket és tudd! információkat! mondd el. határozd meg. tekints át. fogalmazz át. sorold be. mutass meg. részletezz. gyakorolj. igazold. állapítsd meg. következtess. idézd. Használd! amit tanultál! Megértés Mutasd be. viszonyítsd! Tudás T3– Üres táblázat a hallgatók további munkájához A hallgatók a csomagoló papírra rajzolják meg saját táblázatukat a minta alapján. vezesd le. jegyezd meg. sorold be. újíts. számíts. adj elő. jegyezd fel. fordíts.

amennyit csak ábrázol legalább öt tengeri állatot! tudsz! (1) T Mutassátok meg és beszéljétek meg a méretbeli eltéréseket! (6) T Határozzátok meg a szárazföldi és a Készíts térképet.gásokból készült faliképen azokat az tok be. amely megmutatja tengeri emlősök közös jellemzőit! az óceánok és a tavak közötti küMagyarázzátok meg. vagy den jellemzőjét. Készítsetek közösen olyan összerakGyűjts össze annyi óceánban élő ható rajzot. lemzőjével rendelkezik! Írd le min. vagyis az osztályainkban alkalmazott tanítási stratégiák és produktumaik különböző fajtáinak szemszögéből. például az olajszennyezésről lönbségeit! Mutassátok be az eredés a part menti olajkutak fúrásáról! ményt Venn-diagrammal! (7) E (12) E Gyűjts adatokat arról.tok meggyőzni a többieket állásponánok életének megóvásáért! (9) É totokról! (4) É Tervezz új óceáni állatot.Költs szöveget egy tengeri dalhoz. hogyan alkallönbségeket az ízek. mi fenyegeti Határozd meg az élet előnyös és hátlegalább három óceáni állatfaj élőhe. alkalmazás.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben T4 melléklet Konkrét tevékenységek a gondolkodási szinteken elhelyezve Tevékenységek – a tevékenységenkénti cédulákból 2-2 jut minden csoporttagnak Téma: Az óceáni bioszféra – a tananyag feldolgozásához (a gondolkodás különböző szintjeit igénylő) megadott tevékenységek.állatokat és növényeket. megértés. amely a létező állatok legalább három jel. hogyan alkalmazkodnak bi.rányos feltételeit a parton és a szályét! Határozd meg a folyamatokat razföldön! Szerepjátékkal próbáljáés emeld ki. mit kell tennünk az óce. Most a tanítást változatosság szempontjából vizsgáljuk. hangok mazkodtak a fajok környezetükhöz! és megjelenési formák szerint! (10) Írjátok le következtetéseitek összeM foglalását! (5) M Csoportban ábrázoljátok papírkiváPoszteren vagy diagramon mutassá. elemzés. (11) A Írd le röviden álláspontodat és érzéVizsgáljátok meg a szárazföld és a seidet az óceánt érő környezeti hatátenger földrajzi hasonlóságait és küsokról. amelyek az zonyos állatok az árapályhoz! (3) A óceán különböző mélységeiben élnek. hogy miért alkoss rapet a tengeri élet bemutatáválasztottad azt! Rajzold is meg az sára! (8) Sz állatokat! (2) Sz Tudás Megértés Alkalmazás Elemzés Értékelés Szintézis T5 – A többszörös intelligenciáról (háttéranyag) Változatosság: Gardner nyolcféle intelligenciája és a tanulás Az előzőekben az Önök tanítását a motiváció és Bloom gondolkodási szintjeinek — tudás. kifejtve. értékelés és szintézis — lencséjén keresztül vizsgáltuk. amely életnagyságban állatot és növényt. szagok. 263 .vagy egy tengeri kalandról.

ha a csoport minden tagja erős a testi/kinesztéziás intelligenciában!  Ha számodra nehézkesebb módon dolgozol. De ne feledjük. Ez a teszt vezette be az IQ (intelligenciahányados) fogalmát. Felt ehetőleg még továbbiak is felfedezésre várnak. A proje kt sikeresebb lesz. hogy mindegyikőtök a maga erősségei szerint dolgozik. az ír. Hatékony tanulásszervezési módszerek Gardner többszörös intelligenciáról szóló elmélete szerint minden diáknak van gondolk odásbeli és tanulásbeli erőssége. akkor a vázlatkészítés vagy a rajzos ábrázolás segít megtanulni és megjegyezni valamit. és nem minden produktum kell. ha mindenki a számára legmegfelelőbb módon tevékenykedhet. az feszültséget kelt benned.  A tanulás könnyebb vagy érdekesebb a saját erősségeid területén. s amelyet álta264 . miként tanulhatsz eredményesebben.  A csoportos projekt jól sikerülhet. az rajzokat vagy illusztrációt készít. Például: aki erős a verbális/nyelvi gondolkodásban. Párizsban. Szétoszthatjátok a feladatokat úgy. Nem kell minden fogalmat mind a nyolcféle módon megtanítanunk. hogy készítsenek olyan tesztet. hogy a legnagyobb igyekezettel dolgozz. A francia kormány arra kérte fel Binet-t és Simont. akik kudarcot fognak vallani. hogy megfeleljen minden diák gondolkodásbeli erősségeinek. Amit a többszörös intelligenciáról tudni illik:  Howard Gardner professzor felfedezte a gondolkodás és tanulás nyolc módját. melyet innentől kezdve Stanford– Binet intelligenciatesztnek hívtak. hogy kik azok a gyerekek. amely az első ilyen típusú teszt. ha saját erősségeiket mozgósítják. akik valószínűleg sikeresek lesznek az iskolában. hogy egyre több diák válik motiválttá.  Mind a nyolc gondolkodásmódban tapasztalatokat kell szerezned. azt „erősítsd”.  A legtöbb esetben a feladat megköveteli. tanulásban) Az intelligencia hagyományos felfogása A Binet – Simon-féle intelligenciaskálát. Az 1930-as években Lewis Terman átdolgozta az eredeti tesztet. amely a vizsgált személy mentális életkorának és valódi életkorának a hányadosa. Alfred Binet és Theodore Simon pszichológusok fejlesztették ki 1905-ben. hogy jól válaszd meg tanulási módszeredet és projektjeidet. Gondolj arra. hogy több mint egyféle intelligenciát mozgósíts. Miként élhetsz a többszörös intelligenciával?  Ha tisztában vagy erősségeiddel. és kik azok.  Csoportos projekt akkor is lehet sikeres. Minden mód fontos. De így is végezhetsz magas színvonalú munkát. ha gyengébb intelligencia-területüket mozgósítják. Ha például erősséged a vizuális/térbeli gondolkodás.  A tanulásnak nem csak egyetlen jó módja létezik. De mindenkinek vannak erősségei és korlátai. ha a csoport minden tagjának hasonló az erőssége. A többszörös intelligencia elmélet nem ment fel az alól. milyen jó lehet egy paródia. annál valószínűbb. (Forrás: Diane Heacox: Differenciálás a tanításban. mint a többiben. ha különfélék a csoport tagjainak erősségei. hogyan szeretsz tanulni. De minél változatosabb módokat kínálunk tanulásukhoz és produ ktumaik bemutatásához. amely mérni tudja. hogy amelyekben kevésbé vagy erős.IV. eg yúttal tanulási repertoárjuk is bővül.  A többszörös intelligencia nem címkézés.  Néhány intelligenciában erősebb vagy. ez segíthet abban. A diákok könnyebben tanulnak és teljesítenek. csak tájékoztatás arról. és így tovább.  Erősségeid figyelembevételével felismerheted. akinek erőssége a vizuális/térbeli gondolkodás. akkor ebben fejlődnek.

hogy megpróbálnád mindegyiket átpréselni ugyanannak a tűnek a fokán! Az intelligencia új meghatározása A többszörös intelligencia elméletét Gardner először 1983-ban publikálta Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences (Az értelem határai: a többszörös intelligencia elmélete) című könyvében. a többszörös elm éhoz jusson. nyelvi és matematikai-logikai intelligenciával  Olyan képességek készlete. hogy valaki megoldja pontszámai tükrözni fogják. és megfelelő körülmények között ezek a területek fejleszthetők. Az iskolarendszer erősen Gardner szerint az „IQ a problématámaszkodik az IQ-tesztre. és mely aztán lehetővé hogy azintelligencia ember új tudá skésőbb a szakmai karrierjük során is. írni és  Képesség a probléma megoldására beszélni tudó gyerekek. melyek mindegyike az agy különböző részével áll kapcsolatban. egyik terület a másikra épít. Ahogyan Gardner fogalmaz:  Tudj meg minél többet a gyerekekről. lete nem vonja kétségbe e két intelligenciaterület fontosságát. megoldásra és a dolgok létrehozására hogy nagy hangsúlyt helyez a verbális-nyelvi és való képesség. ami aztán teljes mértékben meghatározza a gyerekek tanulási és problémamegoldó képességét. amelyek rendelkezik. Arra a következtetésre jutott.rom komponensből áll:  Képesség valódi. Kutatásai azt mutatták. Gardner kezdetben azt tartotta. Tudatosítanunk kell. A többszörös intelligencia elméletének egyik alapgondolata az. hogy ezt a hányadost megszorozzák százzal. hogy minden gyereknek olyan tanulási környezetet biztosítson. Gardner felfedezése megrázta az oktatási rendszert. amelyek egy fogalommal nem írhatóak le. teszteken és kutatásokon alapultak.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben lában számértékben úgy adnak meg. ami számít” pasztalat azt mutatja. A tanítási folyamatnak arra kellene törekednie. és intelligensnek az életében felmerülő problémákat. tanulási nehézségekkel küzdők. A "képes vagyok mega matematikai-logikai intelligenciára. hóbortos tudósok és különböző kultúrákból származók. Gardner szerint minden intelligencia háA Stranford – Binet-féle IQ-teszt hagyomá. és jelenleg is folytatja kutatásait újabb lehetséges intelligenciákról. Gardner elméletét az agy széles körű vizsgálatára alapozta. Gardner elmélete nem kérdőjelezi meg az általános intelligencia létezését. minden emberrel vele született jellemző. A tacsinálni" tudata az. hogy az intelligencia az agy sok különböző területére összpontosul. fogják őt nyilvánítani. hogy az olvasni. mely vizsgálatok több száz személlyel végzett interjúkon. amely addig nagyon kényelmesen megvolt azzal a tudattal. hogy minden ember legalább hét intelligenciaterülettel bír. melyek segítik a gyerekeket abban. alapvető matematikai és számítástechnikai készségekkel. iskolában. Ha egy gyerek erős verbálisjában értéknek számító teljesítményre. hogy 265 . Gardner emberek különböző csoportjainak kognitív képességeit vizsgálta. és ebből következik. ahelyett. hogy abban az egyéni kognitív különbségek kedvező fogadtatásban részesüljenek. Egyszerűen olyan tanítási stratégiákat igyekszik nyújtani. de szükség esetén képesek önállóan is működni. hogyteszi. amelyben egyéni intellektuális képességei kiteljesedhetnek. balesetet szenvedett emberek. hogy a tanítási-tanulási folyamatot lehet úgy szervezni. hogy sikereket érhessenek el a fenti és más területeken is. autisták. felmutatható erednyos értelemben egy gyermek intelligenciáját mény létrehozására vagy saját kultúrámutatja meg. akik rendelkeznek az vagysikeresebbek új megoldásaz létrehozására. mely területek egymással kapcsolatban állnak. hogy az intelligencia nem olyan változatlan. Voltak köztük agyvérzéses betegek. Később hozzáadott egy nyolcadik intelligenciát. akkor ezt az IQ-tesztben elért lehetővé teszik. de olyan intelligenciák lehetőségét veti fel. Napjainkban a Stranford – Binet-féle IQ-teszt és a Wechslerféle intelligencia-skála gyermekek részére (WISC – Wechsler Intelligence Scale for Children) a két leggyakrabban használt teszt az intelligencia mérésére és minősítésére. különleges képességekkel rendelkezők.

hogy jó olvasókká. amelyek segítették tanítványaimat abban. írókká. osztályteremi alkalmazásának nem létezik egyetlen meghatározott módja. hogy ezek az intelligenciák fejleszthetőek és erősíthetőek. akik könnyebben tanulnak bizonyos módokon. Sok tanár alkalmazza sokféle módon és sikeresen. Anekdotákat olvashatunk arról. Ezek a következők:  a gyerekek képességeinek és készségeinek fejlesztése. hogy ez nem recept. A munkát fokozatosan kezdjük el! Keressük meg. mely jól mérhető olyan papír-ceruza módszerekkel. gondolkodókká. A többszörös intelligencia egyfajta leltárként hasznos lehet ebben a munkában. interperszonális (társas). miszerint „Virágozzék száz virág!” kiváló kép a többszörös intelligencia osztálytermi alkalmazásának ábrázolására. akik küszködtek az iskolában. A Gardner által felismert különböző fajta intelligenciák a következők: verbális-nyelvi. genetikusan meghatározott tulajdonság. hogy a maximumot ki tudják hozni magukból a tanulásban és más teljesítményükben? A jelenleg folyó agykutatások folyamatosan olyan eredményekre jutnak. akkor azt is elfogadhatjuk. Osztálytermi munkám során azt tapasztaltam. Több száz gyakorlati ötletet is kínálok. térbeli-vizuális. tananyag vagy egy tudományterület különböző módokon való megközelítése. szeretnek olvasni. tudósokká és történészekké váljanak. amit tanítunk nekik. . zenei. hogy hogyan is lehet azt az osztálytermi gyakorlatban megjeleníteni. ha nem is mindegyik. hogy vannak olyan gyerekek. melyekről korábban nem is álmodtunk. mielőtt megtárgyalnánk. amikor olyan gyerekeket igyekeztem tanítani. mint a Stanford–Binet-féle vagy a WISC-tesztek. szónok. Az elméleten keresztül az utasítások személyre szabásának különféle módjait fedeztem fel. Annak a ténynek. 266 A verbális-nyelvi intelligencia magában foglalja a nyelvi kifejezés könnyedségét. Ahogyan Gardner is tovább folytatja kutatásait és munkáját a lehetséges intelligenciákkal kapcsolatban. Könnyedén jegyeznek meg neveket. tanár.” A következő oldalakon olyan ötleteknek és stratégiáknak a gyűjteményét nyújtom át. dátumokat és mindenféle apróságokat. zenészekké. úgy nekünk is fontos tudnunk. melyekből mindenki szabadon válogathat saját osztálya számára.  egy fogalom. inspirálja a gyerekeket. valamint a nyelvi finomságokra. módja lehetséges. testi-kinesztetikus. aztán lépjünk hátra. hogy ez a megközelítés hogyan működött. hogy a többszörös intelligencia elmélete általánosságban nézve pontosan tükrözi az emberi különbségeket. Azonban ha elfogadjuk. hogy az egyéni különbségeket kom olyan vesszük. ami jelenleg is formálódik és gazdagodik. Azok a gyerekek. hogy mi működik számunka és a tanítványaink számára. hogy a többszörös intelligencia elmélete a gyakorlatban motiválja. hogy egy olyan elmélettel ismerkedünk. intraperszonális (önismeret) és gyakorlati. Bár a többszörös intelligencia elméletének jelentős hatása van az oktatásra. és lélegezzük be a gyönyörű nyíló virágaink illatát! A többszörös intelligencia Gardner szerint elméletét a tanárok háromféle módon tudják a gyakorlatban alkalmazni. Hogyan is kellene a gyerekeket tanítani annak érdekében. hogy meg tudják tanulni és valóban meg tudják érteni azt. művészekké. helyeket. és sokféle módját kínálja az információ és tudásanyag átadásának. Gardner maga is megfogalmazza ennek lehetőségét: „Ha valami fontosat szeretnénk tanítani. és a többszörös intelligencia elmélete is gazdagítja ezt a hatalmas tudásanyagot. A következő foglalkozásoknál fontosak ezek az intelligenciák: író. a szórendre és a szavak ritmikájára való érzékenységet. írni és történeteket mesélni.  az oktatás személyessé tétele azzal. A kínai mondás.IV. Mindegyik intelligenciaterület jól szemléltethető különleges képességeken és érdeklődési területeken keresztül. matematikusokká. Hatékony tanulásszervezési módszerek az intelligencia egyféleképpen leírható. óriási hatása van a tanítási-tanulási folyamatokra. le kell szögeznünk. mint más utakon járva. melyek segítik a gyerekeket abban. akik fejlett verbális-nyelvi intelligenciával rendelkeznek. a dolog megtanításának többféle útja. matematikai-logikai.

(Ne felejtsük el. a térképészek. hogy megértjük saját érzelmeinket. hogy aztán azokat gondolatban vagy valóságosan átalakítsuk. ez az intelligencia egy ember azon képességéhez kötődik. a jogászokban és a könyvelőkben. Legyünk körültekintőek. fejlett problémamegoldó és gondolkodóképesség jellemzi. a földművelés és a biológia tudománya. üzlet. s akik rendszeresen túlbeszélik társaikat. a másik céljainak.és állatvilágot: mellyel meglátjuk a különbséget a természeti világban. céljainkat és szándékainkat. a hangszínre és a hangok ritmusára való érzékenységet. Az ezzel az intelligenciával rendelkező gyerekek jól működnek kooperatív csoportmunkákban. mely által a világról vizuálistérbeli megjelenítési formákat hozunk létre. mellyel a természeti világot egy szélesebb perspektívából tudjuk nézni . hogy logikus módon tudnak kérdéseket megfogalmazni. Az ezzel az intelligenciával rendelkező gyerekeknek az új információk jobb megértéséhez szükségük van egy mentális vagy egy valóságos képre. a politikusokra. a számítógép-programozókban. Szeretnek zenét hallgatni. a kereskedelemben dolgozókra. az építészek. valamint az. sőt. ezek a gyerekek jól boldogulnak térképekkel. közvetítői szerepben és tárgyalásokban. ügyesen terveznek. a tanácsadókra. A fejlett intraperszonális intelligenciával rendelkező gyerekeknek erős az éntudatuk. és tudatában vannak az őket körülvevő hangoknak. A természeti intelligencia a Gardner által utoljára leírt intelligencia. könnyedén emlékeznek dallamokra. költő és színész. a kommunikációban. a zeneszerzőkben és a zenetanárokban. elemezzük a munkavégzés során megfigyelhető szokásaikat és eredményeiket. fejlett vezetői készségekkel rendelkeznek. (Ezt az intelligenciát nehéz felfedezni. ügyesek a szervezésben. Ez az intelligencia azt a képességet tartalmazza.) Ez az intelligencia általában jellemző a tanárokra. a pszichiáterekben. motivációinak és irányultságainak megértésére való törekvés képessége. Azok a diákok. a vallási vezetőkre és a vezető beosztású üzletemberekre. mint a vadászat. grafikonokkal és diagramokkal. mint egy olyan képességet. Ez az intelligencia mutatkozik meg a tudósokban. A matematikai-logikai intelligencia kapcsolódik a deduktív és induktív érvelés képességéhez. a festők és a szobrászok ezt az intelligenciát mozgósítják. A térbeli-vizuális intelligencia magában foglalja azt a képességet. Azokat a gyerekeket. hogy képes másokat megérteni. Jól rajzolnak. komikus. a matematikusokban. a terapeutákra. a vallási vezetőkben és az agykutatókban. ha megfigyeljük őket. Ösztönösen jól mérik fel erejüket és képességeiket. a táncosokban. vagy introvertáltak. Az interperszonális intelligencia hatékony együttműködés. akik kiemelkedő matematikai-logikai intelligenciával rendelkeznek.és irodavezető.mely tartalmazza annak megértését. akik szeretnek egyedül dolgozni. mellyel megismerjük a növény. 267 . és automatikusan ne tekintsünk azon diákjainkat erősnek ezen a területen. fel tudnak idézni hangmagasságokat és ritmusokat. valamint a zene ezen elemeinek érzelmi töltetére való fogékonyságot. hogy a természet és a civilizáció hogyan hatnak kölcsönösen egymásra. a dalszerzőkben. s mely képességet produktív módon használjuk fel olyan tevékenységekben. Egy konferencián nemrégiben Thomas Armstrong úgy magyarázta ezt az intelligenciát. Tanítványainkban úgy tudjuk felismerni. szeretik az útvesztőket és a rejtvényeket. Kiemelkedő teljesítményt nyújthatnak még a tudományos gondolkodás és a problémamegoldás terén is. a bankárokban. ismerek jó néhány extrovertált embert. A zenei intelligencia magában foglalja a hangmagasságra.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben titkárnő. Ezt az intelligenciát találjuk az énekesekben. akik igen gyengék ezen a területen. illetve elbeszélnek a többiek mellett. és könnyedén hoznak létre dolgokat. Az extrovertált emberek nem mindig rendelkeznek ezzel az intelligenciával. de azért nem kell a kooperatív tanulási helyzeteket túlhangsúlyozni.) Ez az intelligencia nagyon fejlett a filozófusokban. Az intraperszonális intelligencia velejárója az a képesség. A grafikusművészek. valamint az absztrakt rendszerek és összefüggések felismerésének és manipulálásának képességéhez. a műszaki rajzolók. akik rendelkeznek ezzel az intelligenciával. magabiztosak és szeretnek egyedül dolgozni.

első kézből szerzek tapasztalatokat ennek az intelligenciának a működéséről. amelyekre nincs egyértelmű válasz. Ez az intelligencia a létezés természetéről való elmélkedés képességéhez kötődik: kik vagyunk. módosítani és megtervezni a tanulási tevékenységeket. mind a témakörhöz kapcsolódó kérdések. 268 . hogy olyan tevékenységeket dolgozzunk ki. miért halunk meg. Charles Darwin. A folyamat tükrözi a gondolkodás folyamatát és a motiváció szintjét Bloom taxonómiája alapján. A produktum a tanulás eredménye — az. Hatékony tanulásszervezési módszerek hogy milyen szimbiotikus kapcsolatok léteznek a természetben. ha a lehető legtömörebben írjuk le őket. Manapság vannak olyan gyerekek. két vagy három világos mondat. és elemezni olyan kérdéseket. egy egyszerű kis séta a környéken gazdag és izgalmas tapasztalatokat és ismereteket nyújt számomra. hajviseletek vagy öltözködési stílusok között.  folyamat: összehasonlítás és szembeállítás (a motiváció elemző szintje). a kapcsolódó feladatok és ötletek közül csak néhányban szerepel. teniszcipők. Mivel körbe vagyok véve botanikusokkal. A tanulási tevékenységeket például így írhatjuk egy mondatban:  Hasonlítsd össze és állítsd szembe egy regény egyik jelenetét a filmben szereplő változatával! Gondolataidat szavak és képek segítségével mutasd be!  tartalom: egy regényjelenet írásos és filmre vitt változata. hogy kerültünk ide? Azokban az emberekben figyelhető meg. melyek segítik a diákokat abban. Bármely tevékenység tartalmában tükröződnek mind a lényegi. amely a motiváló tanulási tapasztalat szükséges összetevőinek végiggondolására ösztönöz. Ez az intelligencia jellemző a botanikusokra. Családtagjaimat és férjemet figyelve. ahogyan a diákok megmutatják. a geológiai képződményekről vagy az állatok és az emberek kapcsolatáról folytatott beszélgetéseink az én szememet is felnyitották a természetben rejlő csodára és komplexitásra. akik ezt az intelligenciát mozgósítva képesek pontos különbséget tenni különböző autók. akik fejlett természeti intelligenciával rendelkeztek. Könnyebb lesz elemezni. hogy me gismerjék ezt az intelligenciát. hogy mit tanultak. tájkertészekkel és természettudósokkal.  eredmény ((produktum): hogyan mutassák be és hogyan értékeljük a tanulás eredményeit. Wilson jó példái azoknak. A foglalkozásvázlatok megírásának fegyelme: egy. Az elkövetkező évek egyik feladata az lesz. A formula:  tartalom + folyamat + eredmény = tanulási tapasztalat.IV. A produktumokat a többszörös intelligenciához igazodva váltogathatjuk a tevékenységek tervezésekor. akik mélységében képesek gondolkodni nem látható dolgokról. Mivel a természeti intelligencia csak nemrégiben került be az intelligenciák közé. a te rmészettudósokra és a fizikusokra.  folyamat: a gondolkodás milyen szintjére van szükség.  tartalom: miről tanulnak a diákok.  eredmény: szavak és képek vázlata (verbális/nyelvi. Jelenleg Gardner egy egzisztencialista intelligencia létezésének lehetőségét kutatja. A növények alkalmazkodó képességéről. amit az én elmém magától nem tudott így megragadni. Ez az intelligencia rejlik valószínűleg a papokban. a filozófusokban és a spirituális emberekben. vizuális/térbeli produktum). valamint az élet körforgásának megértését. John Muir és E. és fejlődni tudjanak benne. T6 – A differenciált tevékenységek rövid leírása A differenciált tevékenységek leírása rövid és könnyű. O.

készítsenek villámkártyákat! A kártya egyik felén az intelligenciaterületet kell megnevezni. és támaszd azokat alá érvekkel!  Készíts ábrát egy ökológiai rendszerről. világháború alatti alkalmazásának körülményeit! Alakítsd ki álláspontodat mellette vagy ellene.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Olykor két-három mondatra is szükségünk lehet.  Írjanak rap szöveget egy kiválasztott intelligenciaterület bemutatására. hogy egy bizonyos változásnak milyen előnyös és káros hatása lehet egy szervezet élőhelyére! Mutasd be diagramon következtetéseidet!  Számítsd ki többféle aprósütemény hozzávalóit vaj. Az eredmény kövér betűs. készítsenek plakátot az intelligenciaterületekről színkódokkal.  Minden intelligenciaterülethez próbáljanak meg hozzá illő színt párosítani. majd állíts össze érveket a mellette/ellene párbeszédhez!  Hasonlítsd össze és elemezd a rabszolgaság körülményeit az ókori Görögországban és Rómában. hogy megvilágítsuk. Mégis próbáljunk ragaszkodni a tömörséghez! A hallgatói melléklet a tanulási tevékenység rövid leírását mutatja be. szerezz társakat hozzá és játszszátok el a jelenetet!  Vizsgáld meg egy regény alakjainak jellemvonásait és a jellemek közötti konfliktus okat! Írj esszét következtetéseidről. csokoládé és dióbél változatos töltelékeivel és vaníliás vagy csokoládés tésztával! Ábrázold a lehetséges változatokat táblázatban! 269 . amely megmutatja a növények. A folyamathoz tartozó szavak más betűtípussal szerepelnek. hogy János vitéz melyik intelligenciaterületeken volt erős? Rövid jelenetekkel illusztrálják véleményüket! Egyéb rövid foglalkozástervek:  Vizsgáld meg az atombomba II.  Elemezzék. a másik oldalán pedig az adott intelligenciaterület jellemzőit. mit kell a diákoknak megtanulniuk és megvalósítaniuk.  Mutassák be a különböző intelligenciaterületek jellemzőit. A többszörös intelligencia feldolgozásához kapcsolódó feladatok rövid leírása:  Mutassák be saját intelligencia profiljukat egy saját címer készítésén keresztül – lehet csoportban is. állatok és az élőhelyek kölcsönhatásait!  Elemezd. A tartalom dőlt betűvel van szedve. valamint a múlt századi Egyesült Államokban! Mutasd be ismereteidet egy plakáton!  Írj forgatókönyvet egy mese egyik jelenete alapján.

7. 21. Nincs jó vagy rossz válasz. beszédbe elegyedni. Szeret térképeket. világosan fejti ki gondolatait. Vokális vagy hangszeres zenét improvizál és/vagy zenét szerez. Fogékony mások érzései. mi a jó és rossz. Könnyen old meg matematikai feladatokat fejben. Érdeklődik megfigyeléseinek tárgyai iránt. tárgyalásba bocsátkozni. 28. 8. 22. Kiegyensúlyozott. parodizál. Szereti. tudja befolyásolni mások véleményét és tetteit. 2. 4. azokhoz jól alkalmazkodik. évszámokat és egyéb tényeket. Legjobban egyedül szeret dolgozni. úgy töltse ki a rovatokat. nagyon érdekli. Kérjük. Szeret történeteket mesélni. nem egyszerűen csak játékszerként. 23. 20. amiről szó van. Rendelkezik vezetői képességekkel. 17. 9. és saját előnyére tudja használni őket. könnyen szétszed és összerak szerkezeteket. jó érzéke van a színjátszáshoz és a dramatizáláshoz. Könnyen felismeri a megváltozott körülményeket. Izgatja és leköti a számítógép. 26. 15. 270 . 29. Rendkívül jól beszél. táblázatokat készíteni. Jól emlékszik dallamokra. gondolatai és indítékai iránt. Jól játszik hangszeren és/vagy jó az énekhangja. Nagyon érdekli a matek. 12. Könnyen és helyesen ír.IV. 16. grafikonokat. 13. Könnyen megjegyez neveket. Pontosan és könnyedén rajzol és készít vázlatokat. önálló. megérti. 10. rugalmas. Hatékony tanulásszervezési módszerek D1 – A többszörös intelligencia kérdőíve Ennek a kérdőívnek a kitöltése segítségére lesz abban. A józan ész jellemzi. Szereti a logikai rejtvényeket és fejtörőket. Rendkívül jól megfigyeli környezetét. az igazságos és igazságtalan. könnyen használja. kis. 11. hogy önmaga intelligenciaterületeit feltérképezze.és nagymozgásos készsége és ennek pontossága a fizikai feladatokban. 3. 14. Kérdezősködik a tisztesség felől. 6. Szereti eljátszani. 25. Jártas a mechanikában. hogy azzal a legpo ntosabban jellemezze önmagát! Jelölje a sorszámok előtt. Érti az elvont fogalmakat. hogyan működnek a rendszerek. 24. helyeket. amelyik állítási igaznak érzi magára vonatkozóan! …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… 1. jól osztja be az idejét. 18. és szereti rendezni információit. 27. 19. Szereti a mozgást és tevékenységet. Gyorsan és könnyen sajátít el fizikai készségeket. Jó az egyensúlyérzéke. 5. ha a dolgok rendben vannak és logikusak.

Kitűnik a sportban vagy más fizikai tevékenységben (tánc. van önbecsülése. 53. 50. 45. 32. 57. 35. 271 . . 43. Képes másokat megszervezni és mozgósítani. Érti az okot és okozatot. Inkább tevékenyen foglalkozik egy-egy témával. 51. kedveli a háromdimenziós alakzatokat (például LEGO-építmények). a versbe rejtett szöveget (az akrosztikont). információt. Gyakran énekel. 44. kategorizál és osztályoz tárgyakat. rejtvényeket. Szeret modellezni. Gondolatait és ötleteit könnyen közvetíti írásban. Igen öntudatos. gondolatokat. dúdol. kiválóan emlékezik az ilyen adatokra. Reflektál helyzetekre. utánajár annak. Jó a ritmusérzéke mozgásban és beszédben. információit képekben idézi fel. 58. 34. 42. 54. Pontosan határoz meg és fejez ki érzelmeket.). . Elégedett a maga egyéniségével. 41. Kortársaihoz képest gazdag a szókincse. Könnyen barátkozik. 49. és hogy a tetteknek következményei vannak. Világosan felméri és megérti saját erősségeit és korlátait. 52. harci játékok. ami érdekli. Könnyen felismer. érzékenyen viszonyul hozzá. Szereti a sakkot és más stratégiai játékokat. . Erősen érdeklődik a zene iránt. Erős az akarata. 38. 40. 56. 48. 36. Szeret különböző témákról olvasni. Sikeresen utánozza mások mozdulatait és stílusát.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… 30. 47. tekintet nélkül kortársai véleményére. 39. mint egyszerűen csak hall vagy olvas róla. eltűnődik rajtuk. Érdekli a természet. 33. . Szeret másokkal együtt dolgozni és tanulni. 55. 37. Megszállottja a számoknak és a statisztikának (például sporteredményeknek). 46. Könnyen és magabiztosan érintkezik másokkal. 31. Szereti a szójátékokat. Szereti gondolatait vizuálisan megjeleníteni. kreatív mozgás stb. Legjobban látás és megfigyelés révén tanul. keresztrejtvényt. Élvezi a kirakós játékokat és a vizuális feladatokat.

IV. Hatékony tanulásszervezési módszerek D2 – Táblázat a kiértékeléshez (A többszörös intelligencia megnyilvánulásai) Verbális/nyelvi VNY Logikai/ matematikai LM Testi/ kinesztéziás TK Vizuális/ térbeli VT Zenei Z Intraperszonális IR Interperszonális IP Praktikus P 272 .

amelyek a diák egyéni képességein alapulnak. Larry ellátta őket feladatokkal. Csatlakoztak a többiekhez. mire emlékeznek az adatgyűjtésről és grafikonról. amit tanultak. és a Romeo és Júliát olvassák.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben D3 – Mi a differenciálás? A differenciálás azt jelenti. Próbára tévő oktatást nyújtunk. Tizenegynek a teljesítményéből derült ki.  Rugalmas és változatos. amelyben megmutathatta. Alkalmazhatunk differenciálást ott. A differenciálás nem azt jelenti. és olyan tanulási célokat tűzünk ki. Figyelembe veszi legmegfelelőbb tanulási módszereiket. hogy kiválasszák azokat a témákat. hogy szerkesszenek grafikonokat az általa megadottak ábrázolására. akiknek ismétlésre és gyakorlásra van szüksége. A differenciálással a tanárok számos különböző tanítási stratégiát alkalmaznak. Tízen értek el 85 százalékot néhány. hogy tovább tanítja azt a tizenegy diákot. hogy a diáknak ne kelljen a legjobb képességei szerint nekifutnia. A differenciálás sajátos módon veszi figyelembe a diákok fejlődését a tanulás folyamatában – azt. miként képes alkalmazni tudását. Lehetőséget kaphatnak arra. ez magával hozza az elmélyülést és látókörük tágulását. először is tudáspróba segítségével kiderítette. Tudatosítjuk az egyéni különbségeket. hogy többet adunk ugyanabból (például: több feladatot adunk ahelyett. hogy azzal a céllal választjuk meg a tanítás sebességét. 273 . de nem minden folyamatban. nem fordul zsákutcába. aminek semmi köze az érdemi tanuláshoz. Erre alapozva Larry eltervezte. Larry Kimmer negyedikes diákjai a matematikai grafikonokkal foglalkoznak. aztán újra csatlakoztak. így motiváljuk a diákokat arra. nem fut „mellékvágányra”. A lényegi tanulásra összpontosít. hogy megfeleljen a diákok egyéni szükségleteinek. megkérte őket. hogy mutassák be tudásukat erősségeikre és érdeklődésükre építve. vagy miként tud eredeti projektet alkotni adatok összegyűjtésében és ábrázolásában. ahol a tanulási követelmények teljesítését alapképességi vizsgák vagy a vizsgázók teljesítménye alapján értékelik. hogy az adatok elemzésében és ábrázolásában egyaránt további gyakorlásra van szükségük. A diákok nem kapnak „egyenruhát”. és amit még meg kell tanulniuk. amelyekkel elmélyültebben akarnak foglalkozni.  Összetett. Nem állítjuk a lécet olyan alacsonyra. részt vett a további tanításban. Figyelembe véve. sem olyan magasra. amit már tudnak. A többi tizenhárom diák számára a tevékenységek bő kínálatát biztosította. szintjét vagy jellegét. társsal vagy csoportban akarnak dolgozni. Azt is eldönthetik. stílusának és érdeklődésének. Ahol csak lehetséges. aki jártas volt néhány. A differenciálás a tanulás lényegére összpontosít. hogy a grafikonokkal a harmadik évfolyamon kezdtek foglalkozni. ahol van kötelező érvényű helyi tanterv vagy állami előírásrendszer. hogy motiválóbb feladatot adnánk). Ezek üresjáratok és zsákutcák. vagy önállóan dolgozott. A tudáspróbában három diák ért el több mint 85 százalékos eredményt. tevékenységükhöz munkalapokat készített a szükséges iránymutatásokkal és meghatározta a teljesítés kritériumait. majd kiváltak és önállóan dolgoztak. és tevékenyen bevonja őket a munkába. hogy erőfeszítéseket tegyenek. de nem mindegyik feladatban. és ott is. hogy önállóan. Az a tíz diák. a differenciálás nem szórakoztató tevékenység a diák számára.  Tárgyszerű. A tanár nem siklik végig a fogalmak hullámai fölött. választott magának a tevékenységek közül olyat. A közös beszélgetések és egyéni munkák alapján Mary megállapította. A differenciált tanítás:  Szigorú. Ehelyett gondolkodásra ösztönzi diákjait. hogy leverje a lécet és vesztesnek érezze magát. a diákok választják meg. Amikor elérték e téren a jártasság megfelelő szintjét. és alkalmat ad nekik arra. A három legjobban „végzett” azonnal hozzáfogott a kínálat szerinti munkához. Mary Fuentes tízedik évfolyamos diákjai Shakespeare tragédiáinak elemeivel foglalkoznak. hogyan akarnak tanulni és hogyan kívánnak számot adni arról.

A maradék harmadnak a megértéssel és a felismeréssel egyaránt nehézségei vannak. „amit” megtanítunk — műveltségi területek. Némelyik diáknak több tanulásra és gyakorlásra van szüksége. Minden csoportnak van vezetője. és válaszoljon kérdéseikre. fogalmak vagy témák. valamint van jól felszerelt munkahelye. Mary csatlakozik az A csoporthoz. Hatékony tanulásszervezési módszerek hogy diákjainak kétharmada megérti és felismeri a Shakespeare-dráma elemeit. Először velük dolgozik.IV. találnak-e hasonló elemeket kortárs darabokban. hogy több gyakorlásra van szükségük. hogy ellenőrizze a csoportok haladását. átmegy a B. hogy a tanultakat szemléletes. Mary hasonlóképpen újra átvétette az anyagot az erre rászorulókkal. Úgy fogják alkalmazni és továbbfejleszteni tudásukat. amelyben bizonyíthatták tudásukat. van táblázata a minőségi követelményekkel a poszter értékeléshez. ha a) előzetesen felmérjük a diákok tudását és jártasságait. A tartalom differenciálása vagy a leglényegesebb fogalmak. némelyiknek kevesebbre. hogy készítsenek posztereket a tanultakról. Tartalom A tartalom az. Az A csoport tagjainak közvetlen instrukciókra van szükségük. 274 . vagy úgy. Mary arra kérte diákjait. A poszterek lehetőséget adtak Mary számára. hogy megnézik. A továbbhaladásra kész diákoknak nehezebb tevékenységet tervezett. hogy több segítségben részesítse az arra rászorulókat anélkül. hogy a tanulás összetettségét növeljük. Ezek a csoportok is kreatív és szemléletes módon ábrázolják majd mondandójukat. b) választékot kínálunk a diákoknak. majd feladatul adja. akikről előzetes értékelés alapján kiderült. A differenciáló tanítás a diákok szükségleteinek gondos diagnózisát. és érdekes projektet kínált nekik. ellentétben a tipikus irodalmi beszámolóval. D4 – Mi az. Amikor az A csoport már önállóan halad. és erre épített tevékenységtervezést jelent. Differenciálhatunk a tartalomban. hogy poszterükön minden elemet kreatív. A B és a C csoport tisztában van az elemekkel és képes azokra példákat találni a darabban. Ennek megfelelően ma Mary három csoportra osztja diákjait azzal a feladattal.  produktum. amelyekkel megismertetjük a diákokat. hogy azokat a diákokat is bevonja. Differenciálás: nem mindenkinek áll jól ugyanaz a zubbony Larry Kimmer (negyedik évfolyam) és Mary Fuentes (tizedik évfolyam) tevékenysége a differenciálást példázza. Diákjaik tanulási szükségleteire alapozva mindkét tanár megtalálta annak a módját. és gyakran országos irányelveket tükröz. eljárások és képességek szerint történik. amelyben tudásukat tudták alkalmazni és továbbfejleszteni. A korán érő vagy gyors felfogású diákok számára elhagyhatunk tartalmi elemeket vagy felgyorsíthatjuk azok bemutatását. A továbbhaladni kész diákokat a „kihívási szintek” különböző tevékenységeinek kínálatával látta el.  folyamat. Larry csak azoknak a diákoknak tanította újra a grafikont. A heterogén osztályokról megállapítható. hogy visszatartanák azokat. alkotó módon adják át a többieknek. akik haladhatnak tovább. amit differenciálunk? A differenciálás jellemzően foglalja magában a következő területek valamelyikét vagy mindegyikét:  tartalom. írás és/vagy a beszéd áll. szemléletes módon ábrázoljanak. A tantervi tartalmat rendszerint az iskola vagy a település(ek) határozza meg. Posztereik példákat fognak tartalmazni korábban olvasott darabok elemeire. majd az azoknak megfelelő feladatokkal látjuk el őket. amelynek fókuszában az olvasás. Amint a diákok elfoglalják kijelölt helyüket. hogy „nem mindenkinek áll jól ugyanaz a zubbony”. majd a C csoporthoz. akik inkább térlátásban és nem verbális téren erősebbek.

hogy a történelmi regényekkel foglalkozunk. c) a mindenkori értelmi szintjüknek megfelelő „kezdő” vagy „haladó” forrásokat biztosítunk számukra. és írja le annak jellemző vonásait. D5 – Mi az. Adhatunk speciális forrásmunkát néhány diáknak meglévő tudása és a témában való kiemelkedő jártassága okán. Mondjuk például. Módosíthatjuk a folyamatot úgy. eltéréseit. ha 275 . beszélgetés vagy vita. szimulált bírósági tárgyalás vagy tánc.  folyamat. mint például egy beszámoló. mint bonyolultabb. hogy tükrözi az olvasásban meglévő eltérő szinteket. részletezőbb vagy elmélyültebb. egy rajz vagy egy modell. és minden diák azt a feladatot kapja. és új gondolatokat.  produktum. így minden diák a maga szintjén választhat. vagy növeljük tanulási módjaik változatosságát. és az egyes diákokat a nekik megfelelő könyvekhez irányíthatjuk. hogy kritikai és kreatív gondolkodásra késztetjük diákjainkat. A differenciálás során módszereink a diákok tanulási stílusához. ötleteket is hozhatnak. vagyis párbeszéd. amit differenciálunk? A differenciálás jellemzően foglalja magában a következő területek valamelyikét vagy mindegyikét:  tartalom. D6 – Mi az. A tartalmi differenciálás abban áll. hogy a (föntebb vázolt) tanulási stílusok alapján jelöljük ki a feladatokat.  produktum. vizuális.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben hogy némely témát elmélyültebben dolgozhassanak fel. amit differenciálunk? A differenciálás jellemzően foglalja magában a következő területek valamelyikét vagy mindegyikét:  tartalom. hogy válasszon ki egy regényt. A produktum akkor differenciált.  folyamat. Lehet valami kézzelfogható. A produktum A produktum a tanulás eredménye. például paródia. mi az. kifinomultabb. sajátságosan mutassák meg azt. hajlamaihoz alkalmazkodnak. A diákok tudásukat használat közben mutatják meg. ahogyan tanítunk. hogy összehasonlítsa a Hamupipőke különböző kultúrákban kialakult két változatát. A hallás után tanulók megbeszélik a két változat egyezéseit. amit a diákok elsajátítottak és képesek alkalmazni. és felkészülnek eredményeik szóbeli előadására. auditív és kinesztéziás csoportra osztjuk diákjainkat. Például osztályunk azon dolgozik. amit tanultak. A foglalkozás végén a csoportok összevetik gondolataikat. hogy diákjainkat nehezebb feladatok elé állítva sokféleképpen. A produktum megmutatja. lehet cselekvés. A vizuális úton tanulók lerajzolják a két történet hasonló és eltérő elemeit. Bloom és Gardner munkája segítségünkre van abban. Miután eldöntöttük. lehet verbális. A kinesztéziás diákok félperces jeleneteket terveznek meg és adnak majd elő a két változat hasonlóságainak és eltéréseinek bemutatásával. hogy összetettebb és elvontabb feladatokat adunk. Képezhetünk tartalmi differenciálást úgy is. Kitehetünk a diákok elé néhány kupac könyvet. hogy forrásműveket válogatunk egy tantervi témához. A folyamat A folyamat az. amelyek között van alapvető és bevezető jellegű éppúgy.

hogy olyan területen szerepeljen. hogy tanulási erősségének megfelelő módon mutassa be tudását (pl. ezzel bátorítva a diákokat arra. Hatékony tanulásszervezési módszerek olyan elemekre épül. egy kiemelkedő zenei tehetségű diák dalt szerez). vagy arra. ahol nem kiemelkedő (pl. vagy válasszák tudásuk bemutatásának egyéni módját. Megkérhetjük a diákot arra. amelyek számos különböző módon tükrözik a tanultakat. hogy vállalják a feladatot. és ha a diákok projektkínálatból választhatnak. modellt vagy kollázst készít).IV. 276 . Legyenek a produktumok is differenciáltak. egy alapos verbális/nyelvi tudású diák térbeli produktumot. az önálló gondolkodást.

amit differenciálunk? Mit? Tartalom Folyamat Eredmény (produktum) Mit jelent? Mi szerint? Miért? Hogyan? 277 .Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben D7 – Mi az.

hogy elkészítsenek valamit. Ezen a szinten a diákoknak az a feladata. Általában elemzés előzi meg: hiszen valaminek a megítéléséhez részletesen meg kell ismernünk annak jellemzőit. hogy új vagy más módon állítunk össze valamit. amikor a diákoknak előzőleg megtanult tényeket és információkat kell fölidézniük. hogy mennyire értékes. Ez a gondolkodási szint azt jelenti. vagyis nem megújítunk. Ez kreatív gondolkodást kíván. Ez a gondolkodási szint arra ösztönzi a diákokat. becses valami. mennyire értik a tanultakat. Különböztessük meg ezt a szintet az alkalmazástól! 278 . hogy bontsanak részekre egy gondolatot és azt vizsgálják meg kritikusan. Ez a gondolkodási szint azt jelenti. hogy bizonyos ismertetőjelek. akkor ezt a gondolkodást várjuk tőlük. kritériumok alapján meghatározzuk valaminek az értékét vagy azt.IV. Amikor diákjainknak az a feladata. amiről előzőleg tanultak. összekeverve adjuk oda csoportonként egy-egy diáknak A gondolkodás legkevésbé összetett fajtája. hogy megmutassák. hanem újraalko tunk. Hatékony tanulásszervezési módszerek D8 – Anyagok a motiváció szintjeihez A) Meghatározás – felvágva.

Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben B) Tevékenység. állapot – felvágva. tudd! 279 . összekeverve adjuk oda csoportonként egyegy diáknak Alkosd meg! Használd! Ítéld meg! Értsd meg! Vizsgáld meg! Ismerd.

igarendezz. feltételezz. járj utána. szerkeszd meg. becsüld fel. tapasztalj. összekeverve adjuk oda csoportonként egy-egy diáknak ítéld meg. szervezz. teljesíts. határozd meg. kutass. részletezz. találj rá. sorold be. modellezz. ábrázold. részletezz. kezelj. értékeld. tekints át. sorold be. különböztess meg. alkalmazz. amennyit csak tudsz! (1) miért választottad azt! Rajzold is meg az állatokat! (2) Határozd meg az élet előnyös és hátrányos Poszteren vagy diagramon mutassátok be. jegyezd fel. mutass meg. fordíts. dramatizálj. osztályozz. következtess. ábrázolj. alkoss. beszéld meg. kifejtve. idézd. jelents. becsüld fel. Hatékony tanulásszervezési módszerek C) Tevékenységek – felvágva. amely életnagyságban ábrázol legalább öt tengeri állatot! Mutassátok meg és beszéljétek meg a méretbeli eltéréseket! (6) 280 . állítsd ellentétbe. rendezz. írd újra! mondd el. fogalmazz át. zold. hogyan alkalmazkodtak a fajok környezetükhöz! Írjátok le következtetéseitek összefoglalását! (5) hasonlítsd össze. írj le. határozd meg. újíts. vezesd le. adj elő. ismételd. csoportosítsd. mutass be. összegezz. válaszd szét. következtess! helyezz el. oldj meg. változtass. körvonalazz. kérdezz. magyarázz. fogalmazz. módosíts. gyakorolj. értékelj. egészíts ki. feltételeit a parton és a szárazföldön! Szerephogyan alkalmazkodnak bizonyos állatok az játékkal próbáljátok meggyőzni a többieket árapályhoz! (3) álláspontotokról! (4) Határozzátok meg a szárazföldi és a tengeri emlősök közös jellemzőit! Magyarázzátok meg. jegyezd meg. fejlessz. állapítsd meg. találj ki. működtess. válogass. jegyezd fel. azonosíts. töltsd ki. amely a létező állatok legalább három jellemzőjével rendelkeGyűjts össze annyi óceánban élő állatot és zik! Írd le minden jellemzőjét. sorolj/építs be! D9 – Konkrét tevékenységek A tevékenységenkénti cédulákból 2-2 jut minden csoporttagnak Téma: Az óceáni bioszféra – a tananyag feldolgozásához (a gondolkodás különböző szintjeit igénylő) megadott tevékenységek Tervezz új óceáni állatot. magyarázz meg. vizsgálj meg. alakítsd át! mondd meg a hatását! mutasd be. viszonyítsd! Készítsetek közösen olyan összerakható rajzot. bírálj. hogy növényt.IV. számíts. gyárts.

Az interperszonális hajlamú diák örömmel dolgozik vagy játszik együtt másokkal. Legjobban nyelvi közvetítéssel tanulnak: figyelnek. Nagy izomerővel és/vagy finom motorikus képességekkel rendelkeznek.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Vizsgáljátok meg a szárazföld és a tenger Költs szöveget egy tengeri dalhoz. vagy alkoss rapet a tengeri tassátok be az eredményt Venn-diagrammal! élet bemutatására! (8) (7) Gyűjts adatokat arról. beszélnek. aki hajlamos a dolgok (ügyek) „felpörgetésére”. például az olajszennyezésről és a part menti olajkutak fúrásáról! (12) D10 – Az intelligenciaterületek Gardner-féle leírása Hogyan gondolkodunk és tanulunk? Mondjad! A verbális/nyelvi téren fejlettebb diákok könnyedén értik meg a szóbeli és az írott nyelvet. Általában jól kijönnek másokkal. hogy az amerikaiak hány órát töltenek tévézéssel: ezek mind megragadják a figyelmüket. igényük. szagok. Közülük sokan együttérzők és intuitívek.és dallamérzékükkel. ezek segítségével tanulnak és idézik fel a tanultakat. rapelést és a hangszeres játékokat. hogy van-e zenei tehetségük. A logikai/matematikai észjárású tanulók fogalmi gondolkodása fejlett. az. hogy megérintsék/megcsinálják a tárgyakat. Legjobban úgy tanulnak. hangszínre és zenei formákra fogékonyak. Gyakran szeretnek olvasni. Függetlenül attól. honlapon és diagramokon). amely megmutatja az óceánok és a tavak közötti különbségeket az ízek. társadalomismerettel és a nyelvvel kapcsolatban álló számokat is. az Egyesült Államok népességének növekedése a legutóbbi népszámlálás óta. A leghatékonyabban praktikus tevékenységeken és mozgáson keresztül tanulnak. Szeretik a problémamegoldást és az okokozati összefüggéseket. Zümmögd el! A zenei beállítottságú diákok a hangmagasságra. Van. szervezők és kommunikátorok. (11) Írd le röviden álláspontodat és érzéseidet az óceánt érő környezeti hatásokról. mi fenyegeti legalább három óceáni állatfaj élőhelyét! Határozd meg a folyamatokat és emeld ki. Leginkább beszéd és írás révén kommunikálnak másokkal. olvasnak. képesek törvényszerűségek megállapítására. rajzolva. de a természetismerettel. mit kell tennünk az óceánok életének megóvásáért! (9) Készíts térképet. 281 . vitatkoznak és írnak. Élvezik az éneklést. Az interperszonális diák vezetői képességét diáktanácstagként vagy szervezőként hasznosíthatja. ritmusra. Legjobban úgy tanulnak. vagy egy földrajzi hasonlóságait és különbségeit! Mutengeri kalandról. ha van lehetőségük az anyag vizuális bemutatására (vagyis grafikus ábrázolással. amelyek az óceán különböző mélységeiben élnek. Vezesd! Az interperszonális típusú diákok „emberközpontúak”. Mozogd el! A testi/kinesztéziás úton tanulók legszívesebben mozgással fejezik ki magukat. A tengeri állatok számaránya bármely élővilágon belül. hangok és megjelenési formák szerint! (10) Csoportban ábrázoljátok papírkivágásokból készült faliképen azokat az állatokat és növényeket. Számold ki! A logikai/matematikai téren fejlett diákok mindenféle számot szeretnek — elsősorban a matematikait. ha a tanulás kapcsolatban áll ritmus. Legjobban számok és elemzés révén tanulnak. Gyakran erős hatással vannak másokra. Ábrázold! A vizuális/térbeli intelligenciában fejlett diákok árnyalt belső képeket alkotnak. erősen hat rájuk a zene.

Akkor tanulnak a legjobban. Megfigyelik. ha maguk fedezhetik fel a dolgok működését. Kutass! A praktikus/tudományos beállítottságú diákok képessége a dolgok tisztázása. alkalmazása és környezetük felhasználása sikerük. gondolatokat.IV. míg ők egyedül dolgozhatnak. Közülük némelyikre azt mondják. Gyakran személyes kötődést éreznek a természet iránt. hatékony alakítói lehetnek a körülményeknek és helyzeteknek. „józan paraszti esze” van. Hatékony tanulásszervezési módszerek Reflektálj! Az intraperszonális diákok meggondoltak és reflektálók. Közelről vizsgálják meg az eszméket. Úgy tanulnak a legjobban. hogyan működnek a rendszerek. túlélésük érdekében. Tisztában vannak önmagukkal és érzelmeikkel. ha mások elfogadják véleményüket. megfigyeléseket végezhetnek és kutathatnak. azt meg is hallgatják. Szeretik független módon maguk kitűzni a céljaikat. 282 . témákat és lehetőségeket.

hogy egy bizonyos változásnak milyen előnyös és káros hatása lehet egy szervezet élőhelyére! Mutasd be diagramon következtetéseidet!  Számítsd ki többféle aprósütemény hozzávalóit vaj.  Írjanak rapszöveget egy kiválasztott intelligenciaterület bemutatására. és támaszd azokat alá érvekkel!  Készíts ábrát egy ökológiai rendszerről. A többszörös intelligencia feldolgozásához kapcsolódó feladatok rövid leírása:  Mutassák be saját intelligencia profiljukat egy saját címer készítésén keresztül – lehet csoportban is.  Mutassák be a különböző intelligenciaterületek jellemzőit. hogy János vitéz melyik intelligenciaterületeken volt erős? Rövid jelenetekkel illusztrálják véleményüket! Egyéb rövid foglalkozástervek:  Vizsgáld meg az atombomba II. készítsenek villámkártyákat! A kártya egyik felén az intelligenciaterületet kell megnevezni. amely megmutatja a növények. Az eredmény kövér betűs. a másik oldalán pedig az adott intelligenciaterület jellemzőit. valamint a múlt századi Egyesült Államokban! Mutasd be ismereteidet egy plakáton!  Írj forgatókönyvet egy mese egyik jelenete alapján.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben D11 – Tanulási tevékenység rövid leírása A tartalom dőlt betűvel van szedve. szerezz társakat hozzá és játszszátok el a jelenetet!  Vizsgáld meg egy regény alakjainak jellemvonásait és a jellemek közötti konfliktus okat! Írj esszét következtetéseidről.  Elemezzék. csokoládé és dióbél változatos töltelékeivel és vaníliás vagy csokoládés tésztával! Ábrázold a lehetséges változatokat táblázatban! 283 . majd állíts össze érveket a mellette/ellene párbeszédhez!  Hasonlítsd össze és elemezd a rabszolgaság körülményeit az ókori Görögországban és Rómában. állatok és az élőhelyek kölcsönhatásait!  Elemezd. készítsenek plakátot az intelligenciaterületekről színkódokkal.  Minden intelligenciaterülethez próbáljanak meg hozzá illő színt párosítani. A folyamathoz tartozó szavak más betűtípussal szerepelnek. világháború alatti alkalmazásának körülményeit! Alakítsd ki álláspontodat mellette vagy ellene.

.............. ..... hogy hogyan kapcsolódik a Bloom taxonómia és a Gardner-féle többszörös intelligencia a differenciáláshoz........ írjon kiegészítő megjegyzést is! Köszönettel: 1............................................................................... ............................................................................................................ Érti................................ 5.............................. ....................................................................................................... 2............. Hogy érezte magát a foglalkozáson? Rosszul Inkább rosszul Inkább jól Jól Megjegyzés: .................................................................................................................................................................................................... ahol tud................... Ön a foglalkozást hogyan ítéli meg...................................................................... hogy tantárgyában differenciált tevékenységeket tudjon tervezni? Nem Inkább nem Inkább igen Igen Megjegyzés: .......... ............................. 4.............................. Hatékonynak tartotta-e a foglalkozást? Nem Inkább nem Inkább igen Igen Megjegyzés: ........ hogy képet kaphassak arról..................................................... Nem Inkább nem Inkább igen Igen Megjegyzés: ...................................................................................................................................... karikázza be a megfelelő válaszokat.................................................................................................. 3. Ez fontos tapasztalat számomra................................ ............................ melyet további munkám során hasznosítani tudok......... 284 ................................................................................................................................... Fontosnak tartja a differenciálást a tanításban? Nem Inkább nem Inkább igen Igen Megjegyzés: ..............IV................................ Segítséget jelentett-e a foglalkozás ahhoz.................. Hatékony tanulásszervezési módszerek D12 – Értékelő kérdőív Kedves Hallgató! A kérdőív kitöltésével hozzájárul.................................... Kérem.................................

vitája. Lényegi kérdések:  Gyereket vagy tantárgyat tanítunk?  Az iskolában a gyerekkel foglalkozunk vagy együttműködünk? 285 . megbeszélése. saját élményű feldolgozása. hogy a gyerekkel jól tudjon együttműködni. Gyermekmegismerés A foglalkozások üzenete:  a pedagógus szaktanárként és osztályfőnökként egyaránt törekedjen a tanítványai sokoldalú megismerésére. A foglalkozások célja:  a témával kapcsolatos lényegi kérdések tartalmának kifejtése.  a foglalkozásokon nagyon fontos a saját élményű tanulás. terepet.  a pedagógus a tanításában vegye figyelembe az adott gyerek képességeit.  alapvetően fontos. a hallgatók témával kapcsolatos ismereteinek. tapasztalatainak felidézése és a társakkal való megosztása. hogy a szeminárium vezetője és a tanuló társak értékeljék a társaikat. eszközt használni. kis-csoport és a szemináriumi csoport közös gondolkozása. mert ez formálja a hallgatók attitűdjét és egyben megerősítést is kapnak.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben V. a tanulmányozás előkészítése. ismereteit és családi környezetét.  a pedagógus mindent tegyen meg azért.  a pedagógus a gyermek megismeréséhez igyekezzen sokféle módszert.

tolerancia. rögzítése. 1. önbizalom. pedagógiai ismeretek. amikor alkalom adódik. A megismerés módszerei. szükséges és ajánlott szakirodalom:  Dr.. Pszichológiai. Az egyes tevékenységek szervezésével kapcsolatos javaslatok (csoportok. Gyermekmegismerés V. munkaformák. Önállóság.V. amelyben mozgatható asztalok vannak. Értékeléssel.  Alkossunk véletlenszerűen négy-ötfős heterogén csoportokat. 4 fős csoport) 90 perc A megismeréssel kapcsolatos saját élményű ismeretek. tapasztalatok felidézése. és emeljük ki a fontos gondolatokat. A foglalkozás megtartásához szükséges eszközök. színes filctollak és blu-tack. Budapest 2001. Spencer Kagan: Kooperatív tanulás. érdeklődés szerinti csoportokban zajlik. didaktika. 286 20 – 24 fő (5-6 db. teremigény:  A foglalkozáshoz olyan terem szükséges. Differenciálással kapcsolatos javaslat:  A foglalkozás egy részében a munka. . kritikai gondolkozás. lehetőségei. Önkonet Kft. A foglalkozás megtartásához szükséges oktatási segédanyagok. ellenőrzéssel kapcsolatos javaslatok:  A foglalkozás során bármikor. adjunk a hallgatóknak személyes visszajelzéseket. ismeretek gyűjtése. A gyerekmegismerés a hallgatók saját tapasztalatai és ismeretei alapján – Mendelovics Zsuzsanna Ajánlott létszám: Ajánlott időkeret: A foglalkozás közvetlen célja: A foglalkozás tartalma: A kompetenciafejlesztés fókuszai: Kapcsolódási pontok: Módszertani ajánlás Időfelhasználással kapcsolatos javaslat:  A foglalkozást lehetőleg szünet nélkül tartsuk meg. tudások.  Kísérjük figyelemmel a csoportmunka közben elhangzottakat. Tér. teremelrendezés. és el tudunk helyezni öt-hat darab négyfős csoportot. Tudások. módszerek):  A témát kooperatív módszerekkel dolgozzuk fel. megerősítéseket. anyagok:  Csomagolópapírok.

Válaszon ki közülük kettőt.. Budapest 2005. mert érdekes. Foglalkozásvázlat I.csoportmunka rezése szóforgó. mennyire ismerte stb.Kooperatív A/4-es papír kedvelt és külön a nem kedvelt pedagógusra vonatkozó megjegyzéseket formációk rendsze. maazonosítás. illetve kevésbé jó pedagógusnak. a feldolgozás előkészítése Idő  Tevékenységek Tevékenység célja. óravezetésre. Az egyik. Ráhangolódás. Budapest. SuliNova KHT. hogy Önállóság. Van másik megoldás is SuliNova KHT. filctoll  A foglalkozások javasolt időkerete – a csoport egyedi igényeitől függően – változtatható. 2006. Minden hallgató gondoljon vissza eddigi tanáraira. Mind a két tanárról néhány mondatban fejtse ki írásban.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben    Czike Bernadett: A pedagógus szerep változása. Budapest 2006. in. odafigyelt a tanítványaira stb. tanítványaival való kapcsolatára. Fehér Márta: Például. problé. Csoportforgó Csomagolópapír. Készüljön ezekből egy falra kitehető plakát is. akire szívesen emlékszik azért. viszonyára. kritikai gondolkodás Véletlenszerűen kialakított négyfős csoportokban dolgozunk. Eötvös József Könyvkiadó. anyagok (mellékletek) 10’ Ez a rész nemcsak a ráhangolódást segíti elő. 287 . Térjen ki a tanítási módszerekre.. A másik tanár óráira nem nagyon szeretett járni. 15’ Az ablak módszert használva szóforgóval minden csoport összegyűjti külön a Együttműködés. ablak módszer 15’ A csoport szóvivője ismertesse meg a többiekkel a gyűjteményüket. hanem lehetőséget ad arra is.Egyéni munka felmérjük a hallgatóknak a pedagógusokkal kapcsolatos elvárásait. fejlesztendő készségek. jó hangulatú órákat tartott. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. hogy miért tartja jó.

Gyermekmegismerés 10’ Foglaljuk össze az elhangzottakat. fejlesztendő készségek. tevéken y. anyagok (mellékletek) 10’ Milyen módszerek segítségével ismerhetjük meg tanítványainkat? (Ez a foglal. családlátogatásról. képességek Közös megbeszélés Munkaformák és módszerek Eszközök. A téma kifejtéséhez a Kreativitás Csoportforgó csoportok állítsanak össze és mutassanak be rövid jelenetet.V. ha a pedagógus törekedett volna tanítványának a minél jobb. A/4-es papír 288 . nyitottság interjú inak feltárására is. vagy megismerést segítő játékokat. Kommunikációs Kooperatív A csoportok az alábbi témák közül választanak egyet-egyet. II. Témák: a) az osztályfőnök vagy szaktanár irányított beszélgetése a gyerekkel. milyen módszerekkel. Csomagolópapír. színes filctoll. tapasztalata.) Csoporton belül meséljen el mindenki saját élményt. szempontokat. kérdőívekről beszélnek majd a hallgatók) 25’ Válogassunk a megismerési módszerek közül. hogy engem megismerjen. viszony. b) az osztályfőnök vagy szaktanár irányított beszélgetése a szülőkkel. nyitottság csoportmunka gyerek megismerésének valamelyik módszeréről szól. vagy Együttműködés. Minden téma a készségek.készségek. eszközökkel kísérelte meg. A mondandónkat hegyezzük ki arra. hogy hogyan változott volna a tanítvány-tanár kapcsolat. A téma: az osztályfőnököm vagy valamelyik szaktanárom hogyan.Kommunikációs Háromlépcsős kozás lehetőséget ad a hallgatók témával kapcsolatos ismereteinek.adatvállalás ségeket. párbeszédet. történetet. felírjanak kérdéseket. Az új tartalom feldolgozása Idő Tevékenységek Tevékenység célja. Minden csoport hangosítson meg egy történetet! (Várhatóan: célzott beszélgetésről. sokoldalú. több szempontú megismerésére.

felnőttel. tanárral. vagy szabadidős tevékenység. hogy …  új ismereteket.: pajzs. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. képességek.).) III. hogy megemlítsék: családi. (Fontosnak tartjuk. felolvasása. Gyűjtsük össze: a gyerekekkel kapcsolatosan milyen tudásokra és ismeretekre van szükségünk ahhoz. szociális helyzet. érdeklődési terület. anyagok (mellékletek) 5’ A foglalkozáson tanult szempontok. A módszer bemutatása lehet: rövid jelenet előadása. szülővel. egyéni átgondolása. d) órai. áttekintése. játék közben az osztályfőnök vagy a szaktanár megfigyeli a gyereket. e) ugyanazon gyereket tanító kollégák megbeszélése (konferencia). napirend. írások és játékok megmutatása. módszerek. fejlesztendő készségek.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben c) családlátogatás. vers/rap írása. tudást jelentettek 289 . címer vagy apróhirdetés készítése stb. szabadidő eltöltése. tevékenységek kitalálása (pl. tanári szokások. Lista készítése:  megerősítést kaptam abban. problémák. tanulási sikerek. környezet. hogy képesek legyünk a velük való együttműködésre. időbeosztás. rajzos plakát készítése és bemutatása. ellenőrzés és értékelés Idő Tevékenységek Tevékenység célja. bármely iskolai. kapcsolatok társakkal. Az új tartalom összefoglalása. f) a megismerést segítő játékok.

saját élményű kipróbálása. 2. információ. 290 . és használ atukhoz szükséges irodalom feldolgozása. módszerek):  A témát kooperatív módszerekkel dolgozzuk fel. ellenőrzéssel kapcsolatos javaslatok:  A foglalkozás során bármikor. a gyerekekkel kapcsolatos ismeretek. Gyermekmegismerés V. adjunk a hallgatóknak személyes visszajelzéseket. együttműködés. Pszichológiai. A gyermek megismeréséhez használható módszerek. didaktikai ismeretek.  Alkossunk véletlenszerűen négy-ötfős heterogén csoportokat. Differenciálással kapcsolatos javaslat:  A foglalkozás egy részében a munka. eszközök saját élményű feldolgozása – Mendelovics Zsuzsanna A foglalkozás célja: Ajánlott létszám: Ajánlott időkeret: A foglalkozás közvetlen célja: A foglalkozás tartalma: A kompetenciafejlesztés fókuszai: Kapcsolódási pontok: Módszertani ajánlás Időfelhasználással kapcsolatos javaslat:  A foglalkozást lehetőleg szünet nélkül tartsuk meg. 4 fős csoport) 90 perc Megismerési lehetőségek tanulmányozása.és problémakezelés. pedagógiai. A gyerekek megismeréséhez szükséges eszközök. amikor alkalom adódik. teremigény:  A foglalkozáshoz olyan terem szükséges. amelyben mozgatható asztalok vannak. 20-24 fő (5-6 db. terepek. érdeklődés szerinti csoportokban zajlik. megerősítéseket. Az egyes tevékenységek szervezésével kapcsolatos javaslatok (csoportok.  Kísérjük figyelemmel a csoportmunka közben elhangzottakat. tudások megszerzésének módszerei. Háttéranyagok segítségével. Tér. és emeljük ki a fontos gondolatokat. munkaformák. módszerek kipróbálása. és el tudunk helyezni öt-hat darab négyfős csoportot. Önállóság.V. teremelrendezés. módszerek. Értékeléssel.

Néhány tipp: saját kedvenc tárgy bemutatása. 1978. címer készítése. US. fejlesztendő készségek. módszereket. segítsünk. A/4-es papír 10’ A csoport minden tagja ugyanannak a játéknak vagy módszernek a segítségével Együttműködés. tanulásban  Oroszlány Péter: Könyv a tanulásról. McKeachie: Tanítási ötletek. pajzs. apróhirdetés feladása stb. Novorg. Budapest 1998. a feldolgozás előkészítése Idő Tevékenységek Tevékenység célja.: Fehér Márta.  Pszichológia pedagógusoknak szerkesztette N. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. színes filctollak és blue-tack. páros Csomagolópavagy csoport. (Amennyiben úgy látjuk. 291 . 1998. Balogh László tananyagai)  Például (Pedagógusok gyakorlati példái a személyközpontú szemlélet iskolai megvalósítására) szerk. Független Pedagógiai Intézet. Budapest 2006. Eötvös József Kiadó Budapest. A foglalkozás megtartásához szükséges oktatási segédanyagok. színes filcmunka toll. Lexington MA. hogy nem vagy nagyon kevés ilyet ismernek a hallgatók.  Diane Heacox: Differenciálás a tanításban. SuliNova. kre. szükséges és ajánlott szakirodalom: (A szükséges irodalom megfelelő oldalszámai a mellékletben vannak leírva. (Lehetőleg a csoportok különböző já-  A foglalkozások javasolt időkerete – a csoport egyedi igényeitől függően – változtatható.pír.  Wilbert J.)  Kirsten Nicolson-Nelson: A többszörös intelligencia. Ráhangolódás.  Király József – Kristály Mátyás: Önismeret. Szabad Iskolákért alapítvány.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben A foglalkozás megtartásához szükséges eszközök. emberismeret. Budapest 2004. Kollár Katalin. ativitás A játékot illetve módszert előre megírt kártyákkal kihúzatjuk a csoporttal vagy minden csoport választ magának egyet.  Czike Bernadett: Pedagógusszerep változása. anyagok:  Csomagolópapírok.) Egyéni. amelyek segítenek a társak megismerésében. anyagok (mellékletek) 5’ Gyűjtsünk olyan játékokat. 2005. Szabó Éve (Kis István.Szóforgó be/megmutatja magát saját csoportjának. eszközöket. Foglalkozásvázlat I.

honnan. milyen ismereteket. képességek d) tanulási szokások. Gyermekmegismerés tékkal vagy módszerrel dolgozzanak. alkotóműhelyek Csomagolópapír.ga sa hozzá segít a gyerekek jobb megismeréséhez. sikerek. Dogozzák ki. Felsorolunk néhány témakört. motiváció e) társas kapcsolatrendszer f) önismeret. nehézségek. anyagok (mellékletek) 10’ Honnan. hogy az adott témakörön belül milyen gondolatok. hogyan. A/4-es papír 25’ Minden csoport válaszon egy témakört. tapasztalatokat lehet gyűjteni. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. amelyek segítséget is adhatnak a hallgatóknak: a) családi háttér b) érdeklődési területek c) gondolkodási. 10’ A csoportok mondják el egymásnak. színes filctoll. hogy hogyan be/megmutatkozások és beszéljenek a tapasztalataikról. színes filctoll.V. Kooperatív csoportmunka. hogyan lehet megtudni. kirándulások. önreflexió g) táborok. kapni a Kommunikációs Közös munka tanítványainkról? készségek önállósáEgy plakátra közösen gyűjtsünk össze olyan témaköröket. és ezeket kitől. tanulási módszerek (intelligencia területek). kérdések merülnek fel. Az új tartalom feldolgozása Idő Tevékenységek Tevékenység célja.) A csoporton belül beszéljék meg egymással. készültek a Kommunikációs készségek Csoportforgó II. fordított szakértői mozaik Csomagolópapír. fejlesztendő készségek. hogy milyen új dolgokat tudtak meg egymásról. játékok. A/4-es papír 292 . amelyek. feldolgozá.

egyéni és páros szükséges pélporttársaikkal. oldal 293 . T1 – Személyes adatok Pszichológia pedagógusoknak (szerk. és önkéntesen osszák meg a tapasztalataikat cso. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. kodás. Kollár Katalin. aki csak elmélyül.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben 20’ A többszörös intelligenciáról. kreativi. egyéni átgondolása. kom. dés. tudást jelentettek Mellékletek a foglalkozáshoz D1. Lista készítése:  megerősítést kaptam abban. módszerek. együttműkö. hogy …  új ismereteket. aki nem érdeklődő.munka dányszámban. kritikai gondol. Kérdőívek a íveket csinálja meg mindenki. getés ten szeret tanulni.Frontális.tás. problémamegoldás 5’ III. Az új tartalom összefoglalása.Közös beszéljegyért vagy a társai elismeréséért tanul. áttekintése. a motiváltságról szóló kérdő.Önállóság. Szabó Éva) 502. a tanulási stílusról. fejlesztendő készségek. problémakezelés Közös beszélgetésre ajánljuk: mit lehet kezdeni azzal a gyerekkel.munikációs készség. ellenőrzés és értékelés Idő Tevékenységek Tevékenység célja.: N. aki csak a jó Vitakészség. anyagok (mellékletek) 5’ A foglalkozáson tanult szempontok.

csoporthoz. Mely tárgyakban vagy sikertelen? Mitől nehéz neked a tárgy tanulása? 4. milyen fajta könyvek lennének ott? 13. Melyik tárgyban kell a legkeményebben gondolkoznod vagy dolgoznod? Miért az a le gnehezebb? 5. házi feladatot végzel. Ha könyvklubot alapítanál. Számozd be a következő területeket aszerint. 294 . amelyeket nem az iskola szervez! 10. Mely tárgyakban vagy sikeres? Mitől könnyű neked a tárgy tanulása? 3. Ha tanulmányi kirándulást szerveznél. 2 = nem annyira.V. Milyen klubhoz. Tanultál-e valamit magad. hogy mennyire érdekelnek? (1 = nagyon. hová vezetnéd a résztvevőket? Miért választanád azt a helyet? 15. amit szívesen csinálnál a szabadidődben (a barátaiddal való találkozás mellett)? 9. kérdőív 1. vásárolsz. Szabad Iskolákért Alapítvány. mások segítsége nélkül? Ha igen. mit választanál? (Példák: tudományos fantasztikus írás. Shakespeare. Gyermekmegismerés D2. mi az a témakör. vagy más tevékenységet folytatsz? 16. amiről csak akarsz. Mit gyűjtöttél azelőtt? Mi az. ha gyűjtesz egyáltalán valamit? 11. amit most gyűjtesz. hogy mihez értesz nagyon jól. Melyek a kedvenc játékaid vagy sportjaid? 7. Ha megkérdeznék tőled. építészet. Ha tanulhatnál bármiről. meteorológia. levelezel. szervezethez tartozol? Sorold ide az iskolai tevékenységeket és azokat is. chat-szobát keresel. 3 = egyáltalán nem) …… tánc …… dráma …… írás …… számítógép …… társadalomismeret …… idegen nyelvek …… zene …… sport …… matek …… természetismeret …… vállalkozástan …… politika/jog 6. mit? 12. Mi az a három dolog. Melyik a kedvenc tevékenységed vagy tantárgyad az iskolában? Miért az? A legkevésbé kedves? Miért? 2. Jelenleg milyen életpálya iránt érdeklődsz? A továbbiakban a mellékletek forrása: Diane Heacox: Differenciálás a tanításban. Budapest 2006. Afrika) 8. amiről hallani szeretnél? 17. Ha megkérdezhetnél valamiről egy szakértőt. honlapokat olvasol. csapathoz. Amikor számítógépet használsz. programot készítesz. T2 – Érdeklődési területek. tanulásban. kutatsz valamit. Ha interjút kérhetnél egy-egy jelentős személyiségtől a múltról. rendszerint játszol vele. mit válaszolnál? 14. illetve a jelenről kiket választanál? Miért választanád éppen őket? 18.

Azonban hamarosan rá kellett jönnöm. T3 – A többszörös intelligenciáról Amit a többszörös intelligenciáról tudni illik Howard Gardner professzor felfedezte a gondolkodás és tanulás nyolc módját. és vagy teljesen leállnak. A projekt sikeresebb lesz. Szembe kellett néznem 295 . Feltehetőleg még továbbiak is felfedezésre várnak. és így tovább. A többszörös intelligencia nem címkézés. Nyolc éve tanítok Dél-Kaliforniában. akkor a vázlatkészítés vagy a rajzos ábrázolás segít megtanulni és megjegyezni valamit. De így is végezhetsz magas színvonalú munkát. miként tanulhatsz eredményesebben. ha különfélék a csoport tagjainak erősségei. ha a csoport minden tagjának hasonló az erőssége. milyen jó lehet egy paródia. és a legjobb tanárnak is óriási erőfeszítésébe kerül felszámolni ezekben a gyerekekben a butaság érzését. hogy a legnagyobb igyekezettel dolgozz. és módomban állt az összes általános iskolai osztályt tanítani. hogy amelyekben kevésbé vagy erős. Elsősorban azért akartam tanítani. akik küszködnek az olvasással és a nyelvi ismeretekkel. vagy éveket töltenek azzal. A többszörös intelligencia elméletének felfedezése Sok-sok George-zsal volt már dolgom az osztályomban az évek során – olyan gyerekek. A tanulásnak nem csak egyetlen jó módja létezik. Csoportos projekt akkor is lehet sikeres. akinek erőssége a vizuális/térbeli gondolkodás. Néhány intelligenciában erősebb vagy. az feszültséget kelt benned. önbecsülésük nagyon alacsony szinten van.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben D3. De mindenkinek vannak erősségei és korlátai. A csoportos projekt jól sikerülhet. Gondolj arra. Erősségeid figyelembevételével felismerheted. és nem is próbálkoznak többé. ha mindenki a számára legmegfelelőbb módon tevékenykedhet. Miként élhetsz a többszörös intelligenciával? Ha tisztában vagy erősségeiddel. mint a többiben. Mind a nyolc gondolkodásmódban tapasztalatokat kell szerezned. ha a csoport minden tagja erős a testi/kinesztéziás intelligenciában! Ha számodra nehézkesebb módon dolgozol. Bármelyik módszert is választják. hogy milyen hihetetlenül fontos a szabályok kialakítása és az irányítás egy harminc kiskamaszból álló csoportban. Ha például erősséged a vizuális/térbeli gondolkodás. hogy mindegyikőtök a maga erősségei szerint dolgozik. csak tájékoztatás arról. hogy jól válaszd meg tanulási módszeredet és projektjeidet. azt „erősítsd”. Szétoszthatjátok a feladatokat úgy. A legtöbb esetben a feladat megköveteli. az ír. ez segíthet abban. A többszörös intelligencia elmélet nem ment fel az alól. A tanulás könnyebb vagy érdekesebb a saját erősségeid területén. hogy több mint egyféle intelligenciát mozgósíts. kicsit több időt töltve a negyedik és a hatodik osztályban. hogy olyan osztálytermi légkört alakíthassak ki tanítványaim számára. hogyan szeretsz tanulni. Minden mód fontos. amely egyediségüket emeli ki. melyekkel elrejthetik ezt a gyengeségüket. hogy olyan módszereket fejlesszenek ki. Például: aki erős a verbális/nyelvi gondolkodásban. az rajzokat vagy illusztrációt készít.

hogy ha különböző módokon közvetítem az információkat és az ismeretanyagot a gyerekeknek. Olyan volt az egész. tanulásban) Az intelligencia hagyományos felfogása A Binet – Simon-féle intelligenciaskálát. melyet innentől kezdve Stanford– Binet intelligenciatesztnek hívtak. hogy teljesítsem a tantervet. Ez a teszt vezette be az IQ (intelligenciahányados) fogalmát. amikor azt mondja. Először azt elemeztem. meg kell tanulnia gondolkodni róla. Ha egy gyerek erős verbális-nyelvi és matematikai-logikai intelligenciával rendelkezik. akkor ahhoz teljesen el kell merülnie a tananyagban. ha ilyen sok ember van egy térben. néha fel kell áldoznunk a terjedelmes ismeretanyagot. A többszörös intelligencia elmélete nem változtatott azon. és megpróbáltam mindent megtudni róla. amint a barátaival játszott. amit jól ismertem. és utálta az iskolát. hogy azok a tanítványaim is intelligensek és okosak. és olyan módszert kezdtem el keresni. Abban a pillanatban tudtam. s amelyet általában számértékben úgy adnak meg. Ezen útkeresésem közben hallottam először a többszörös intelligencia elméletéről. A francia kormány arra kérte fel Binet-t és Simont. és ebből következik. hogy ennek tudatában lett volna. és hogy ez a sokféleség együttesen formálja az iskolában és az életben egyaránt sikeres embert. Sztoikusan üldögélt a nap legnagyobb részében. Ahhoz. amely az első ilyen típusú teszt. Vizsgálódásaim arról. ahogyan tanítottam. hogy mit is tanítok nekik. megpróbáltam minden tőlem telhetőt megtenni. akkor ezt az IQ-tesztben elért pontszámai tükrözni fogják. Kevin hatodikos volt. és elképesztő lelkesedéssel ugrált. hogy milyen sokféleképpen lehetnek a gyerekek ügyesek. akik valószínűleg sikeresek lesznek az iskolában. Gyermekmegismerés azzal. Teljesen elkápráztatott az elmélet. és ehhez sokféle módon kell azt megközelítenie. A gyors kiégéshez vezető utamon egyik tanítványom állított meg. amit. mert egyszer nekem is volt egy. hogy a gyerekek nagyon sokféleképpen lehetnek ügyesek. Ezután a tanítványaim felé fordítottam a figyelmemet. hogy ezt a hányadost megszorozzák százzal.V. amely valahogy másként közelít ehhez a semmihez sem hasonlítható hivatáshoz. Az iskolarendszer erősen támaszkodik az IQ-tesztre. és „a kevesebb néha több” filozófiáját kell alkalmaznunk. amit csak lehetett. és hogy tanítványaim számára élvezhetővé tegyem ezt a folyamatot. és ezek hogyan hatottak a tanításomra. és kik azok. (forrás: Diane Heacox: Differenciálás a tanításban. akkor egyre több és több gyerek értheti meg mélységében. Azt is tudtam. amit mindig is tudtam magamról. A tapasztalat azt mutatja. aki megváltoztatta az életemet anélkül. segítettek megértenem. és intelligensnek fogják őt nyilvánítani. Napjainkban a Stranford – Binet-féle IQ-teszt és a Wechsler-féle intelligencia-skála gyermekek részére (WISC – Wechsler Intelligence Scale for Children) a két leggyakrabban használt teszt az intelligencia mérésére és minősítésére. Tekintete tompa volt. Egyik nap. csak azon. és lelkesedése egy teknősére emlékeztetett. akik nem teljesítettek jól az órákon. Ösztönösen tudtam. A Stranford – Binet-féle IQ-teszt hagyományos értelemben egy gyermek intelligenciáját mutatja meg. hogy az egyediség kiemelésének megvan a maga ára. Teljes szívemmel egyetértek Gardnerrel. mintha valaki végre megmagyarázta volna azt. Néhány év elteltével túlélő üzemmódba mentem át. Az 1930-as években Lewis Terman átdolgozta az eredeti tesztet. hogy ezt a célt elérjük. hogy ha egy gyereknek mélységében kell megértenie a dolgokat. hogy nagy hangsúlyt helyez a verbális-nyelvi és a matematikai-logikai intelligenciára. hogy készítsenek olyan tesztet. amely a vizsgált személy mentális életkorának és valódi életkorának a hányadosa. megláttam Kevint az utcán. amely mérni tudja. Párizsban. hogy kik azok a gyerekek. akik kudarcot fognak vallani. Alfred Binet és Theodore Simon pszichológusok fejlesztették ki 1905-ben. amikor hazafelé mentem az iskolából. s ez az ár az én épelméjűségem. A szemei ragyogtak. hogy 296 . hogy változtatnom kell a tanítási módszereimen. hogy rám mely intelligenciák a jellemzőek.

hogy az ember új tudáshoz jusson. óriási hatása van a számít” tanítási-tanulási folyamatokra. akik rendelkeznek az alapvető matematikai és számítástechnikai készségekkel. Gardner kezdetben azt tartotta. minden emberrel vele született jellemző. hogy minden ember leg matematikai-logikai. ahelyett. 297 . különleges képességekkel rendelkezők. A Gardner által felismert különböző fajta intelligenciák a következők:  verbális-nyelvi. sikeresebbek az iskolában. amelyek egy fogalommal nem írhatóak le. amelyek lehetővé teszemléltethető különleges képessészik. Gardner elmélete nem kérdőjelezi meg az általános intelligencia létezését. de olyan intelligenciák lehetőségét veti fel.  Képesség valódi. mely jól mérhető olyan papír-ceruza módszerekkel. hóbortos tudósok és különböző kultúrákból származók. írni és beszélni tudó gyerekek. Kutatásai azt mutatták. alább hét intelligencia területtel bír. hogy a többszörös intelligencia elmélete nem vonja kétségbe e két intelligenciaterület fontosságát. egyik terület a másikra épít. és jelenleg is folytat zenei. hogy sikereket érhessenek el a fenti és más területeken is. Annak a ténynek. hogy megpróbálnád mindegyiket átpréselni ugyanannak a tűnek a fokán! Az intelligencia új meghatározása A többszörös intelligencia elméletét Gardner először 1983-ban publikálta Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences (Az értelem határai: a többszörös intelligencia elmélete) című könyvében. zására vagy saját kultúrájában értéknek számító teljesítményre. Gardner szerint az „IQ a problémakeresztül. ami aztán teljes mértékben meghatározza a gyerekek tanulási és problémamegoldó képességét. Később hoz testi-kinesztetikus. hogy az intelligencia az agy sok különböző területére összpontosul. melyek mindegyike  térbeli-vizuális. Gardner emberek különböző csoportjainak kognitív képességeit vizsgálta. Tudatosítanunk kell. hogy az intelligencia nem olyan változatlan. Ahogyan Gardner fogalmaz: Tudj meg minél többet a gyerekekről. hogy abban az egyéni kognitív különbségek kedvező fogadtatásban részesüljenek. záadott egy nyolcadik intelligenciát. genetikusan meghatározott tulajdonság. Gardner elméletét az agy széles körű vizsgálatára alapozta. hogy a tanítási-tanulási folyamatot lehet úgy szervezni. A "képes vagyok megcsinálni" tudata az. Arra a következtetésre jutott. melyek segítik a gyerekeket abban. balesetet szenvedett emberek. tanulási nehézségekkel küzdők. Gardner felfedezése megrázta az oktatási rendszert. ja kutatásait újabb lehetséges intelligenciákról.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben az olvasni. és megfelelő körülmények között ezek a területek fejleszthetők. felmutatható eredmény létreho gyakorlati. és aztán később a szakmai karrierjük során is. A többszörös intelligencia elméletének egyik alapgondolata az. Gardner  interperszonális (társas). A tanítási folyamatnak arra kellene törekednie. Ho Képesség a probléma megoldására vagy új megoldás létrehozására. Voltak köztük agyvérzéses betegek. hogy az intelligencia egyféleképpen leírható. autisták. hogy megoldásra és a dolgok létrehozására való képesezek az intelligenciák fejleszthetőek ség. Egyszerűen olyan tanítási stratégiákat igyekszik nyújtani. szerint minden intelligencia három komponensből áll:  intraperszonális (önismeret). teszteken és kutatásokon alapultak. hogy valaki megoldja az életében felmerülő geken és érdeklődési területeken problémákat. ami és erősíthetőek. hogy minden gyereknek olyan tanulási környezetet biztosítson. mint a Stanford – Binet-féle vagy a WISC-tesztek. mely lehetővé teszi. mely területek egymással kapcsolatban állnak. amelyben egyéni intellektuális képességei kiteljesedhetnek. amely addig nagyon kényelmesen megvolt azzal a tudattal. Mindegyik intelligenciaterület jól  Olyan képességek készlete. az agy különböző részével áll kapcsolatban. de szükség esetén képesek önállóan is működni. mely vizsgálatok több száz személlyel végzett interjúkon.

és a többszörös intelligencia elmélete is gazdagítja ezt a hatalmas tudásanyagot. hogy a maximumot ki tudják hozni magukból a tanulásban és más teljesítményükben? 298 . amikor olyan gyerekeket igyekeztem tanítani. hogy vannak olyan gyerekek. A munkát fokozatosan kezdjük el! Keressük meg. Anekdotákat olvashatunk arról. és sokféle módját kínálja az információ és tudásanyag átadásának. Ezek a következők: 1. A kínai mondás. melyek segítik a gyerekeket abban. Ahogyan Gardner is tovább folytatja kutatásait és munkáját a lehetséges intelligenciákkal kapcsolatban. módja lehetséges. akkor azt is elfogadhatjuk. hogy a többszörös intelligencia elmélete a gyakorlatban motiválja. hogy meg tudják tanulni és valóban meg tudják érteni azt. amelyek segítették tanítványaimat abban. 2. egy fogalom. Bár a többszörös intelligencia elméletének jelentős hatása van az oktatásra. Gardner maga is megfogalmazza ennek lehetőségét: „Ha valami fontosat szeretnénk tanítani. zenészekké. Több száz gyakorlati ötletet is kínálok. ami jelenleg is formálódik és gazdagodik. melyekről korábban nem is álmodtunk. hogy hogyan is lehet azt az osztál ytermi gyakorlatban megjeleníteni. Az elméleten keresztül az utasítások személyre szabásának különféle módjait fedeztem fel. hogy ez nem recept. osztályteremi alkalmazásának nem létezik egyetlen meghatározott módja. hogy a többszörös intelligencia elmélete általánosságban nézve pontosan tükrözi az emberi különbségeket. gyan is kellene a gyerekeket tanítani annak érdekében. akik könnyebben tanulnak bizonyos módokon. a gyerekek képességeinek és készségeinek fejlesztése. aztán lépjünk hátra. inspirálja a gyerekeket. művészekké. a dolog megtanításának többféle útja. melyekből mindenki szabadon válogathat saját osztálya számára.” A következő oldalakon olyan ötleteknek és stratégiáknak a gyűjteményét nyújtom át. tudósokká és történészekké váljanak. amit tanítunk nekik. ha nem is mindegyik. hogy jó olvasókká. az oktatás személyessé tétele azzal. akik küszködtek az iskolában. hogy egy olyan elmélettel ismerkedünk. tananyag vagy egy tudomán yterület különböző módokon való megközelítése. A többszörös intelligencia egyfajta leltárként hasznos lehet ebben a munkában. írókká.V. gondolkodókká. és lélegezzük be a gyönyörű nyíló virágaink illatát! (forrás: Kristen Nicholson-Nelson: A többszörös intelligencia) Gardner szerint elméletét a tanárok háromféle módon tudják a gyakorlatban alkalmazni. matematikusokká. Osztálytermi munkám során azt tapasztaltam. Azonban ha elfogadjuk. úgy nekünk is fontos tudnunk. mint más utakon járva. miszerint "Virágozzék száz virág!" kiváló kép a többszörös intelligencia osztálytermi alkalmazásának ábrázolására. hogy ez a megközelítés hogyan működött. le kell szögeznünk. mielőtt megtárgyalnánk. hogy az egyéni különbségeket komolyan vesszük. Sok tanár alkalmazza sokféle módon és sikeresen. Gyermekmegismerés A jelenleg folyó agykutatások folyamatosan olyan eredményekre jutnak. 3. hogy mi működik számunka és a tanítványaink számára.

Jó az egyensúlyérzéke. 27..... gondolatai és indítékai iránt. Vokális vagy hangszeres zenét improvizál és/vagy zenét szerez. Kiegyensúlyozott. nem egyszerűen csak játékszerként. 3.. tárgyalásba bocsátkozni..... amelyik állítási igaznak érzi magára vonatkozóan! …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… 1. Könnyen felismeri a megváltozott körülményeket... 22.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben D4 – A többszörös intelligencia megnyilvánulásai (kérdőív) Név: .. Izgatja és leköti a számítógép.. Könnyen old meg matematikai feladatokat fejben. ha a dolgok rendben vannak és logikusak.. parodizál. A józan ész jellemzi... 19... megérti.. az igazságos és igazságtalan. 15. Kérdezősködik a tisztesség felől..... 5. Kérjük. 25.. jó érzéke van a színjátszáshoz és a dramatizáláshoz. 23.. könnyen használja. Szeret történeteket mesélni. hogyan működnek a rendszerek. 24... Szereti a mozgást és tevékenységet. grafikonokat. 18... Szeret térképeket. Nincs jó vagy rossz válasz. 299 .. Nagyon érdekli a matek.. könnyen szétszed és összerak szerkezeteket... és saját előnyére tudja használni őket... nagyon érdekli. Jól játszik hangszeren és/vagy jó az énekhangja.. úgy töltse ki a rovatokat. Szereti. Jártas a mechanikában. Szereti a logikai rejtvényeket és fejtörőket. rugalmas. 12. 26... 13. Érti az elvont fogalmakat. Pontosan és könnyedén rajzol és készít vázlatokat. Rendkívül jól beszél. Jól emlékszik dallamokra.. jól osztja be az idejét.. Rendkívül jól megfigyeli környezetét.. és szereti rendezni információit. tudja befolyásolni mások véleményét és tetteit.... 17. 7.. 28. Szereti eljátszani. mi a jó és rossz.. 10. Ennek a kérdőívnek a kitöltése segítségére lesz abban.. 16.... Fogékony mások érzései. önálló... 11..és nagymozgásos készsége és ennek pontossága a fizikai feladatokban... Rendelkezik vezetői képességekkel. 14. beszédbe elegyedni. hogy önmaga intelligenciaterületeit feltérképezze. kis... Könnyen és helyesen ír. 21.. Gyorsan és könnyen sajátít el fizikai készségeket. 8. 9. 2... világosan fejti ki gondolatait.. táblázatokat készíteni. azokhoz jól alkalmazkodik.. Legjobban egyedül szeret dolgozni.. Érdeklődik megfigyeléseinek tárgyai iránt.. amiről szó van. 6. 20.. hogy azzal a legpo ntosabban jellemezze önmagát! Jelölje a sorszámok előtt..... 4.

mint egyszerűen csak hall vagy olvas róla. Legjobban látás és megfigyelés révén tanul. évszámokat és egyéb tényeket. dúdol. 36. 58. 300 . Gyermekmegismerés …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… 29. 45. és hogy a tetteknek következményei vannak. 52. 35. Megszállottja a számoknak és a statisztikának (például sporteredményeknek).V. Igen öntudatos. érzékenyen viszonyul hozzá. 55. információit képekben idézi fel. Gondolatait és ötleteit könnyen közvetíti írásban. 42. Kitűnik a sportban vagy más fizikai tevékenységben (tánc. Érti az okot és okozatot. kiválóan emlékezik az ilyen adatokra. Szereti a sakkot és más stratégiai játékokat. Kortársaihoz képest gazdag a szókincse. 57. 47. 41. 56. 40. 53. Erős az akarata. eltűnődik rajtuk. utánajár annak. Elégedett a maga egyéniségével. 48. tekintet nélkül kortársai véleményére. harci játékok. 32. 51. 43. Könnyen és magabiztosan érintkezik másokkal. 31. kedveli a háromdimenziós alakzatokat (például LEGO-építmények). 34. rejtvényeket. Erősen érdeklődik a zene iránt. Könnyen felismer. kreatív mozgás stb. keresztrejtvényt. Szeret modellezni. ami érdekli. . 50. Szeret másokkal együtt dolgozni és tanulni. Képes másokat megszervezni és mozgósítani. 37. Sikeresen utánozza mások mozdulatait és stílusát. helyeket. 38. 44. a versbe rejtett szöveget (az akrosztikont). 30.). Szeret különböző témákról olvasni. Érdekli a természet. 54. Világosan felméri és megérti saját erősségeit és korlátait. Élvezi a kirakós játékokat és a vizuális feladatokat. kategorizál és osztályoz tárgyakat. 33. 46. Szereti gondolatait vizuálisan megjeleníteni. Inkább tevékenyen foglalkozik egy-egy témával. van önbecsülése. Szereti a szójátékokat. Jó a ritmusérzéke mozgásban és beszédben. Pontosan határoz meg és fejez ki érzelmeket. gondolatokat. 39. információt. Könnyen megjegyez neveket. Gyakran énekel. 49. Reflektál helyzetekre. Könnyen barátkozik.

Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Táblázat a kiértékeléshez (A többszörös intelligencia megnyilvánulásai) Verbális/nyelvi VNY Logikai/ matematikai LM Testi/ kinesztéziás TK Vizuális/ térbeli VT Zenei Z Intraperszonális IR Interperszonális IP Praktikus P 301 .

Pontosan és könnyedén rajzol és készít vázlatokat. parodizál. gondolatai és indítékai iránt. Rendkívül jól beszél. 8. 7. Érdeklődik megfigyelései tárgyai iránt. Szeret történeteket mesélni. Szereti eljátszani. hogyan működnek a rendszerek. 11. megérti. az igazságos és igazságtalan. 6. 22. és saját előnyére tudja használni őket. 13. A józan ész jellemzi. 5. Kiegyensúlyozott. Legjobban egyedül szeret dolgozni. 23. 18. nem egyszerűen csak játékszerként. 9. Rendkívül jól megfigyeli környezetét. Szereti a mozgást és általában a tevékenységet. amiről szó van.V. tudja befolyásolni mások véleményét és tetteit. könnyen használja. 21. 26. rugalmas. táblázatokat készíteni. Nagyon érdekli a matek. jó érzéke van a színjátszáshoz és a dramatizáláshoz. Könnyen felismeri a megváltozott körülményeket. és szereti rendezni információit. évszámokat és egyéb tényeket. 25. 15. Érti az elvont fogalmakat. mi a jó és rossz. Könnyen és helyesen ír. Szereti a logikai rejtvényeket és fejtörőket. 29. Szereti. 20. azokhoz jól alkalmazkodik. Gyorsan és könnyen sajátít el fizikai készségeket. Jó az egyensúlyérzéke. jól osztja be az idejét. 3. Rendelkezik vezetői képességekkel. Kérdezősködik a tisztesség felől. Jártas a mechanikában. könnyen szétszed és összerak szerkezeteket. kis. önálló. beszédbe elegyedni. Könnyen megjegyez neveket.és nagymozgásos készsége és ennek pontossága a fizikai feladatokban. Könnyen old meg matematikai feladatokat fejben. 24. 16. Izgatja és leköti a számítógép. Fogékony mások érzései. 4. 12. 10. Vokális vagy hangszeres zenét improvizál és/vagy zenét szerez. Jól emlékszik dallamokra. . helyeket. 27. 17. nagyon érdekli. világosan fejti ki gondolatait. 19. 28. Jól játszik hangszeren és/vagy jó az énekhangja. ha a dolgok rendben vannak és logikusak. Gyermekmegismerés T4 – Kulcsok (betűjelek) a többszörös intelligencia megnyilvánulásaihoz VNY = TK = IR = TK LM Z P LM VNY IR és IP P IR VT és LM VNY TK IP LM VNY Z LM és P LM TK VT Z P TK LM és VT IR és IP LM P TK P és VNY 302 verbális/nyelvi testi/kinesztéziás intraperszonális IP = interperszonális VT LM = logikai/matematikai P Z = zenei = = vizuális/térbeli praktikus 1. tárgyalásba bocsátkozni. 14. Szeret térképeket. grafikonokat. 2.

49. 57. 40. Erős az akarata. 303 . kiválóan emlékezik az ilyen adatokra. Reflektál helyzetekre. Megszállottja a számoknak és a statisztikának (például sporteredményeknek). 41. utánajár annak. kreatív mozgás stb. a versbe rejtett szöveget (az akrosztikont). Jó a ritmusérzéke mozgásban és beszédben.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben TK VT TK P IP VNY LM IR Z IR IP VT IR VNY P VNY VNY LM IP Z VT IR Z IR TK LM IR VT IP 30. Szeret másokkal együtt dolgozni és tanulni. 38. 47. 44. 33. Gyakran énekel. Pontosan határoz meg és fejez ki érzelmeket. Szereti gondolatait vizuálisan megjeleníteni. 37. Sikeresen utánozza mások mozdulatait és stílusát. 56. 55. 50. Élvezi a kirakós játékokat és a vizuális feladatokat. 45. van önbecsülése. 42. 46. 32. Szeret modellezni. 43. tekintet nélkül kortársai véleményére. Erősen érdeklődik a zene iránt. Elégedett a maga egyéniségével. 34. 36. kategorizál és osztályoz tárgyakat. 52. Szeret különböző témákról olvasni. eltűnődik rajtuk. és hogy a tetteknek következményei vannak. Szereti a sakkot és más stratégiai játékokat. rejtvényeket. harci játékok. 48. 51. Érti az okot és okozatot. 35. ami érdekli. Szereti a szójátékokat. 31. 58. 39. dúdol. Könnyen és magabiztosan érintkezik másokkal. információit képekben idézi fel. Könnyen felismer. Inkább tevékenyen foglalkozik egy-egy témával. mint egyszerűen csak hall vagy olvas róla. Kortársaihoz képest gazdag a szókincse. Igen öntudatos. gondolatokat. 53. Világosan felméri és megérti saját erősségeit és korlátait. Kitűnik a sportban vagy más fizikai tevékenységben (tánc. érzékenyen viszonyul hozzá.). Könnyen barátkozik. Legjobban látás és megfigyelés révén tanul. kedveli a háromdimenziós alakzatokat (például LEGOépítmények). Képes másokat megszervezni és mozgósítani. Gondolatait és ötleteit könnyen közvetíti írásban. információt. keresztrejtvényt. 54. Érdekli a természet.

vagy introvertáltak. Az interperszonális intelligencia hatékony együttműködés. szónok. dátumokat és mindenféle apróságokat. motivációinak és irányultságainak megértésére való törekvés képessége. sőt. a számítógép-programozókban. T5 – A többszörös intelligencia A verbális-nyelvi intelligencia magában foglalja a nyelvi kifejezés könnyedségét. (Ne felejtsük el.V. könnyedén emlékeznek dallamokra.) Ez az intelligencia nagyon fejlett a filozófusokban. A matematikai-logikai intelligencia kapcsolódik a deduktív és induktív érvelés képességéhez. Azok a diákok. Az intraperszonális intelligencia velejárója az a képesség. Legyünk körültekintőek. írni és történeteket mesélni. A térbeli-vizuális intelligencia magában foglalja azt a képességet. A grafikusművészek. a szórendre és a szavak ritmikájára való érzékenységet. Az extrovertált emberek nem mindig rendelkeznek ezzel az intelligenciával. akik igen gyengék ezen a területen. valamint az. Gyermekmegismerés D5. (Ezt az intelligenciát nehéz felfedezni. komikus. a hangszínre és a hangok ritmusára való érzékenységet. a térképészek. A zenei intelligencia magában foglalja a hangmagasságra. hogy képes másokat megérteni. céljainkat és szándékainkat. s akik rendszeresen túlbeszélik társaikat. hogy logikus módon tudnak kérdéseket megfogalmazni. a zeneszerzőkben és a zenetanárokban. valamint az absztrakt rendszerek és összefüggések felismerésének és manipulálásának képességéhez. a festők és a szobrászok ezt az intelligenciát mozgósítják. Tanítványainkban úgy tudjuk felismerni. helyeket. fejlett vezetői készségekkel rendelkeznek. Az ezzel az intelligenciával rendelkező gyerekeknek az új információk jobb megértéséhez szükségük van egy mentális vagy egy valóságos képre. üzlet. szeretik az útvesztőket és a rejtvényeket. Ezt az intelligenciát találjuk az énekesekben. fel tudnak idézni hangmagasságokat és ritmusokat. akik fejlett verbális-nyelvi intelligenciával rendelkeznek. a matematikusokban. Szeretnek zenét hallgatni. a dalszerzőkben. Azokat a gyerekeket. a táncosokban. ez az intelligencia egy ember azon képességéhez kötődik. az építészek. a jogászokban és a könyvelőkben. akik rendelkeznek ezzel az intelligenciával. valamint a zene ezen elemeinek érzelmi töltetére való fogékonyságot. grafikonokkal és diagramokkal. Ösztönösen jól mérik fel erejüket és képességeiket. valamint a nyelvi finomságokra. a kommunikációban. magabiztosak és szeretnek egyedül dolgozni. tanár. Az ezzel az intelligenciával rendelkező gyerekek jól működnek kooperatív csoportmunkákban. a kereskedelemben dolgozókra. költő és színész. a vallási vezetőkre és a vezető beosztású üzletemberekre. a bankárokban. ügyesen terveznek. ezek a gyerekek jól boldogulnak térképekkel. a műszaki rajzolók. de azért nem kell a kooperatív tanulási helyzeteket túlhangsúlyozni. a politikusokra. akik szeretnek egyedül dolgozni. illetve elbeszélnek a többiek mellett. a tanácsadókra. 304 . és automatikusan ne tekintsünk azon diákjainkat erősnek ezen a területen. ha megfigyeljük őket. és tudatában vannak az őket körülvevő hangoknak. és könnyedén hoznak létre dolgokat. Könnyedén jegyeznek meg neveket.és irodavezető. elemezzük a munkavégzés során megfigyelhető szokásaikat és eredményeiket. a terapeutákra. közvetítői szerepben és tárgyalásokban. Kiemelkedő teljesítményt nyújthatnak még a tudományos gondolkodás és a problémamegoldás terén is. a pszichiáterekben. Jól rajzolnak. a másik céljainak. fejlett problémamegoldó és gondolkodóképesség jellemzi. Ez az intelligencia mutatkozik meg a tudósokban. ismerek jó néhány extrovertált embert. A fejlett intraperszonális intelligenciával rendelkező gyerekeknek erős az éntudatuk. ügyesek a szervezésben. Azok a gyerekek. mely által a világról vizuálistérbeli megjelenítési formákat hozunk létre. A következő foglalkozásoknál fontosak ezek az intelligenciák: író. szeretnek olvasni. titkárnő. a vallási vezetőkben és az agykutatókban. hogy aztán azokat gondolatban vagy valóságosan átalakítsuk. hogy megértjük saját érzelmeinket. akik kiemelkedő matematikai-logikai intelligenciával rendelkeznek.) Ez az intelligencia általában jellemző a tanárokra.

Nagy izomerővel és/vagy finom motorikus képességekkel rendelkeznek. Gyakran személyes kötődést éreznek a természet iránt. témákat és lehetőségeket. hogyan működnek a rendszerek. aki hajlamos a dolgok (ügyek) „felpörgetésére”. hogy van-e zenei tehetségük. Mozogd el! A testi/kinesztéziás úton tanulók legszívesebben mozgással fejezik ki magukat.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Az intelligencia területek Gardner-féle leírása Mondjad! A verbális/nyelvi téren fejlettebb diákok könnyedén értik meg a szóbeli és az írott nyelvet. Vezesd! Az interperszonális típusú diákok „emberközpontúak”. Szeretik a problémamegoldást és az ok. Legjobban úgy tanulnak. azt meg is hallgatják. Van. Legjobban számok és elemzés révén tanulnak. A tengeri állatok számaránya bármely élővilágon belül. honlapon és diagramokon). beszélnek. „józan paraszti esze” van. szervezők és kommunikátorok. Megfigyelik. megfigyeléseket végezhetnek és kutathatnak. Közülük némelyikre azt mondják. Az interperszonális diák vezetői képességét diáktanácstagként vagy szervezőként hasznosíthatja. 305 . ha maguk fedezhetik fel a dolgok működését. az Egyesült Államok népességének növekedése a legutóbbi népszámlálás óta. Gyakran erős hatással vannak másokra. Gyakran szeretnek olvasni. Leginkább beszéd és írás révén kommunikálnak másokkal. igényük. hogy az amerikaiak hány órát töltenek tévézéssel: ezek mind megragadják a figyelmüket. társadalomismerettel és a nyelvvel kapcsolatban álló számokat is. ha a tanulás kapcsolatban áll ritmus. ezek segítségével tanulnak és idézik fel a tanultakat. ha mások elfogadják véleményüket. gondolatokat.és dallamérzékükkel. Függetlenül attól. az. hatékony alakítói lehetnek a körülményeknek és helyzeteknek.okozati összefüggéseket. hangszínre és zenei formákra fogékonyak. Szeretik független módon maguk kitűzni a céljaikat. Ábrázold! A vizuális/térbeli intelligenciában fejlett diákok árnyalt belső képeket alkotnak. míg ők egyedül dolgozhatnak. Közülük sokan együttérzők és intuitívek. képesek törvényszerűségek megállapítására. Úgy tanulnak a legjobban. de a természetismerettel. rapelést és a hangszeres játékokat. A leghatékonyabban praktikus tevékenységeken és mozgáson keresztül tanulnak. Akkor tanulnak a legjobban. Kutass! A praktikus/tudományos beállítottságú diákok képessége a dolgok tisztázása. Számold ki! A logikai/matematikai téren fejlett diákok mindenféle számot szeretnek – elsősorban a matematikait. Tisztában vannak önmagukkal és érzelmeikkel. ritmusra. olvasnak. Zümmögd el! A zenei beállítottságú diákok a hangmagasságra. Élvezik az éneklést. ha van lehetőségük az anyag vizuális bemutatására (vagyis grafikus ábrázolással. Közelről vizsgálják meg az eszméket. Általában jól kijönnek másokkal. Legjobban nyelvi közvetítéssel tanulnak: figyelnek. vitatkoznak és írnak. alkalmazása és környezetük felhasználása sikerük. hogy megérintsék/megcsinálják a tárgyakat. Reflektálj! Az intraperszonális diákok meggondoltak és reflektálók. túlélésük érdekében. Az interperszonális hajlamú diák örömmel dolgozik vagy játszik együtt másokkal. erősen hat rájuk a zene. A logikai/mate matikai észjárású tanulók fogalmi gondolkodása fejlett. rajzolva. Legjobban úgy tanulnak.

...... sok írásbeli..................................... egyedül egy társsal kiscsoportban nagycsoportban tanulok...................................................................................................................................................) .................. 4...................................................................... jegyzetelés vagy hangos olvasás.............................................................. Mi segít a tanulásban? (Például: rajzolás...................... egyedül egy társsal kiscsoportban nagycsoportban dolgozom.. Mi nehezíti meg leginkább tanulásodat? (Például: adatok... ....................................................................................................................... Az iskolában a legjobban     3.... 306 ......... Gondolj valamelyik nagyon jó tanárodra! Írd le..... ........................................................ sikerek...... ..V............................................................. nehézségek.................................. 5........... olvasás.... Gyermekmegismerés D6............................................................................................................ T6 – Tanulási szokások...........) .... motivációk 1...................... Az iskolában legszívesebben     2....................... mi bolt benne olyan remek! .

17. mintha szóban elmondják. ha bemutatják. 5 = Nagyon jellemző rám. 13. sokkal könnyebben megértem.. mintha más által készített rajzot nézegetnék... 4 = Jellemző rám.. 5. Hangosan szoktam elolvasni a tananyag szövegét. amit megtanultam. 15.. A 3-ast csak ritkán használd! …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… 1. Jól tudok úgy tanulni.... igen is.. 18. Szívesebben töltöm az időmet rajzolással.. 8. mit is mondok.. Szeretem. 307 . akkor könnyebben megtanulom... 2 = Nem jellemző rám. mintha csak látom vagy hallom.. nem is... ábrák vagy szövegek vannak. mit kell tennem. festéssel.. 16... gyakran előbb válaszolok.. ábrák a könyvben.... ha tanulás közben csend van körülöttem. Nagyon hasznos számomra.. 23. Ha megbeszélem valakivel a tananyagot. 22... Szívesebben tanulok az osztálytársammal vagy a barátommal.. mint ahol csak rajzok. Nyugtalanít..... 6... felmondom magamnak a leckét... Jobban megy nekem az olyan feladat. Ha valaki elmondja nekem a leckét... Amikor új dolgokat tanulok.. 14. Olvasd el figyelmesen az alábbi mondatokat! Döntsd el. Ha leírom magamnak azt a szöveget.. 21. 11. Gyakran előfordul. amit meg kell tanulnom. mint ahol szövegeket kell megérteni. mintha a könyvből kellene megtanulni az anyagot. ahol valamilyen mozdulatot kell megtanulnom. Ha látom is és hallom is a megtanulandó szöveget... Teljes csendben tudok csak tanulni. 10. 3 = Nem tudom eldönteni. mint sportolással vagy mozgást igénylő játékkal.. ha csak némán olvasva átveszem a leckét... hogy az öt válasz közül melyik jellemző rád. jobban szeretem. Ha vannak képek. mintha csak olvasom.. Jobban kedvelem azokat a feladatokat.. ha a tanár ábrákat mutat be a táblán vagy az írásvetítőn.. mintha egyszerűen csak elolvasom... ahol kézzel fogható dolgokkal... amikor magyaráz. hogy szóban elismétlem.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben D7 – Tanulási stílus (kérdőív) Név: ... mit kell csinálom. ha a tanár magyarázatát meghallgatom. ha kikérdezik tőlem. Osztály: . Jobb. nagyon könnyen megjegyzem. Ha ábrát készítek magamnak. Nem szeretem azokat a feladatokat... Amikor a tanár felszólít és kérdez tőlem valamit.. jobban megértem a leckét.. amikor felkészülök. 3... 2. Ha ábrát készítek jobban megértem a leckét..... könnyebb a tanulás..... 7. 12.. 19. és azt a számot írd az előtte lévő pontsorra! 1 = Egyáltalán nem jellemző rám.. minthogy át tudnám gondolni. 20.. 9... tárgyakkal kell foglalkozni.. A szabályokat szóról szóra bevágom. 4. amiken törnöm kell a fejemet.... mint egyedül.. akkor könnyebben megjegyzem..

Egyedül szeretek tanulni. 30. hogyan jutottam el a megoldáshoz. Amikor egy számtanpéldát megoldok. minthogy elmagyaráztam. Gyermekmegismerés …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… 24. TV vagy a magnó. Szívesebben bemutatom. szinte minden lépést meg tudok indokolni. Gyakran előfordul. hogy megtalálom a számtanpélda megoldását. mint képeket vagy ábrákat. hogy miért tettem. 34. ha beszélgetnek körülöttem. amit nehéz lenne szavakkal elmagyarázni /kézügyességet igénylő fel-adatok/. 26. 31. amiket nem nagyon értek. Akkor vagyok biztos egy felelésnél. a könyvből mindent meg tudok tanulni. Több olyan dolgot tudok csinálni.V. Mozdulatokat könnyebben megjegyzek. Akkor tanulok könnyen. 27. Tanulás közben nagyon zavaró. Gyakran előfordul. ha szóról szóra megtanulom a leckét. 29. hogy olyan dolgokat is megtanulok. 28. 33. hogyan kell valamit csinálni. 308 . de nem tudom elmagyarázni és bebizonyítani. 25. 32. A tanári magyarázat nem sokat jelent nekem. ha közben szól a rádió.

Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben 309 .

29 Mozgásos 7*. 31* Mechanikus 10. 23. 28.V. 310 . 20. 32* Vizuális 4. 18. 17. Stílus Auditív 2. 25. 26* Impulzív 1*. 30 Átlag A *-gal jelölt kérdéseknél az adott értéket ki kell vonni 6 -ból és az így kapott számot kell szerepeltetni a táblázatban. Gyermekmegismerés T7 – Tanulási stílus kérdőív értékelése A tételekhez tartozó értékeket összeadjuk és átlagoljuk. 14. 27. 9. 34 Társas 3. 12. 21. 8. vagyis elosztjuk a tételek számával. 6*. A kapott átlagok koordinátarendszerben ábrázolva jobban összehasonlíthatók és áttekinthetők. 13. 33. 19. 22. 24* Csend 11*. 16. 5. 15.

17... Olvasd el figyelmesen az alábbi mondatokat! Döntsd el.... mert otthon megjutalmaznak érte. 5. hogy nem tudok megfelelni a szüleim elvárásainak. 3. Célom a továbbtanulás. hogy érvényesülni tudjak az életben.. ha arra gondolok. ezért szorgalmasan tanulok... mennyit tudok. Ha tanulok.. Élvezem. Érdemes jól tanulni.. A több ismeret biztosítja... sokszor hozzáolvasok olyat is. hogy nem tanulnék. 18. hogy minden másról elfeledkezem. 13... hogy kérdéseimre választ kapjak. Szorgalmasabb vagyok..... 12. Nagy kitartással szoktam tanulni.. és azt a számot írd az előtte lévő pontsorra! 4 = Nagyon jellemző 2 = Kicsit jellemző 3 = Jellemző 1 = Nem jellemző …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… 1... 24. 14........ lemaradok a társaimtól. Az ösztönöz a tanulásra.... Ha meg akarok oldani egy problémát.. ezért igyekszem minél jobb jegyet szerezni.... nem lenne olyan izgalmas számomra a tanulás.. hogy a négy válasz közül melyik jellemző rád. 10. Ha nem kapnék jó jegyeket... Több időt fordítok a tanulásra..... Szégyellem magam a társaim előtt... 2. semmi nem tud eltéríteni tőle. arra gondolok..... ha rossz jegyet viszek haza. Ha nem osztályoznának.. Ha elkezdek egy feladatot. ha a tanár az osztály előtt dicsér meg a feleletemért..... 9. hogy ezzel biztosítom a továbbtanulásomat. Ha jó bizonyítványt kapok.... 19. 15.. ami nem kötelező. 6.... Csak azt szoktam megtanulni.. Sokszor izgat.. A jó jegy a legfontosabb számomra... Magamtól is utánanézek a dolgoknak. Kikapok otthon.. Osztály: .. Néha úgy elmerülök a tanulásban. 22. otthon ajándékot adnak érte. Az osztályzat azt mutatja. ha úgy érzem. Azt szeretem. 8.. hogy így juthatok felsőbb iskolába. 20. 7...Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben D8 – A tanulás iránti attitűd (motivációs kérdőív) Név: . ha egy bonyolult feladatot önálló kutatással oldok meg. ami érdekel.. ha rosszul felelek. 23.. 4.. 16.. semmi sem tud kizökkenteni belőle. 21.. 11... Ha valami érdekeset találok a tananyagban. lehet. 311 ... hogy a társaim elismerjenek.

21 Jutalom a családban 8. Gyermekmegismerés T8 – Tanulás iránti attitűd kérdőív kiértékelése A tételekhez tartozó értékeket összeadjuk és átlagoljuk. 19. Attitűd Érvényesülés 1. 18 Elmélyülés. 16. 9.V. 20 Átlag 312 . 11. 23 A társak közötti hely 5. 22 Érdeklődés 3. kitartó munka 2. 12. 17. 10. 24 Jó jegy az iskolában 6. A kapott átlagok koordinátarendszerben ábrázolva jobban összehasonlíthatók és áttekinthetők. 14. 15. 4. vagyis elosztjuk a tételek számával. 7. 13.

8. 24. 20. Követni tudom a tanár magyarázatát. Szeretek szerepelni. Ha valamit nem értek. A legnehezebb tantárggyal kezdem a tanulást. Tanulás előtt végiggondolom. 26. 25. Társaim segítenek. 13. Gondolataim gyakran elkalandoznak olvasás közben. 27. Jól érzem magam a tanítási órákon. Gondolkozz el mindegyiken. Szívesen vagyok az iskolában. Sikeresnek érzem magamat az iskolában. T9 – Tanulási szokásaim Tanulmányozd gondosan az itt következő megállapításokat.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben D9. A verseket több napon keresztül tanulom. 23. majd írd melléjük annak a megnevezésnek a számát. 12. 14. Szövegolvasás után próbafelmondást végzek. megkérdezem. 6. amit aznap feladtak. pihenek vagy játszom. Az órarend szerinti sorrendben készülök. 18. hogy a tanórán végig figyeljek. Megcsinálok minden feladatot. Nehézséget okoz. A feleltetéstől félek. 19. Tudok a tankönyvi szövegekre tartósan figyelni. Estefelé tanulok. Csak a következő napra tanulok. Tanáraim kérdéseire tudom a választ. A legkönnyebb tantárggyal kezdem a tanulást. A tananyagot már az iskolai órán megtanulom. mi történt aznap az iskolában. ha nem tudok valamit. 5. Amikor hazamegyek az iskolából. Hazatérés után rövidesen nekiülök a tanulásnak 15. 3. Először az írásbeli feladatokat készítem el. 9. Társaim hozzám fordulnak segítségért. 22. 4. 21. 2. Hangosan tanulok. 313 . 7. amelyet magadra nézve igaznak és je llemzőnek érzel! 1 = soha 3 = gyakran 5 = mindig 2 = ritkán 4 = rendszerint …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… 1. 16. 11. 17. 10.

35. Tudok folyamatosan beszélni az olvasmányról. 32. Zavarnak a tanulásban a szobámba beszűrődő zajok. Íróasztalnál ülve tanulok. Aláhúzom a könyvemben a lényeges gondolatokat. 34. 37. Gyermekmegismerés …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… 28. Érdekel. Rövid vázlatot írok az olvasmányból. Azt is megtanulom. Ha sok a leckém szüneteket tartok tanulás közben. 40. 39. amit nem értek. Tanulás előtt rendet rakok íróasztalomon.V. 29. Az ismeretlen kifejezések. Egyéni módszerem van a szótanulásra. mint amit az egyszavas válasz kifejez. 43. melyekről több mondanivalód van. idegen szavak jelentésének utánanézek. mert kell. zenét hallgatok. Válassz ki néhány kérdést. Ügyelek arra. Össze tudom foglalni röviden a tananyag lényegét. 31. Megkeresem az olvasmány legfontosabb kifejezéseit. Tanulás közben bekapcsolom a magnetofont. 36. 42. 38. 30. Csak azért tanulok. hogy elegendő fény essen a papírra. 41. Megjegyzéseidet írd le füzetedbe! 314 . 33. 44. amit olvasok. Nagyon jól megtanulom az idegen nyelv szavait.

akikről kezdetben úgy gondolnánk. ha mindkét motívum működését megértjük és valamennyire tudjuk. Ugyanaz a diák mindent megtesz a teljesítmény érdekében a futballpályán. akiket a teljesítmény iránti vágy hajt. McKeachie: Tanítási ötletek 315 . A gyerekek számára kifejezetten hasznos lehet a külső jutalmazás olyankor. Különösképpen azok válhatnak a tárgy iránt érdeklődőbbé. akiknek sikerül elérniük a jó jeggyel kapcsolatos céljaikat és nem csak a bukás elkerülése hajtja őket. A külső jutalmazás azonban különösen akkor lehet nagyon fontos. vagy az egyik tárgyban jobban motiválja őt a teljesítmény. T10 – A motivációs elmélet A kutatások szerint a motivációnak három jele van: a választás. belső motivációt is nyerhetnek. Vannak olyan diákok. ezért jó. amikor épp csak elkezdtek egy új tárgyat tanulni. hogy aztán külső jutalmazásban részesüljenek – legyen az jegy. az elismerés és az egyéb jutalmak. Az óta környezet bizonyos fajta motivációt erősít. mások helyeslése (leginkább a tanároké és a szülőké). a frissebb kutatások szerint a külső jutalmazás ésszerű alkalmazása jól kiegészíti az egy motivációs lehetőségeket. ha céljaik elérése nehézségekbe ütközik. Vannak olyan diákok. Bár sokan gondolják. olyan örök kérdés. A belső motivációval rendelkező diákok a tanulás öröméért tanulnak. de nem így az órán. hogy „Ezt fogják kérdezni a dolgozatban vagy feleléskor?” Az ilyen diákok motivációja külső és ezek a diákok nagy valószínűséggel azért tanulnak. amit több elméleti megközelítés szerint is interpretálhatunk. Ugyanakkor még az olyan diákok is. Lehet. Az. A motiváció azonban kontextustól is függ. A belső és a külső motiváció két külön dolog. hogy a diákokat csak a jegyek érdeklik. amikor hiányzik a belső motiváció. nem. hogy a gyerek nagyon érdeklődik a tananyag iránt.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben D10. Általánosságban a diákok különbözőek abból a szempontból. amikor még nem érzik úgy. Ez egy olyan egyéni tulajdonság vagy hajlam. és az órán állandóan megkérdezik. amelyek révén többet tanulnak. megfelelő szintű kihívásokat biztosít. mint a másikban. hogy az lenne az ideális. Wilbert J. Bár több tanulmány állítja. keményen dolgoznak ezeken a feladatokon. hogy miért eltérő a diákok motivációja. A belső motivációval rendelkező egyének viszont a tevékenységért önmagáért csinálnak valamit. és ez az oktatási intézmények egész légkörére is igaz. ami nagy valószínűséggel a korai évek eredménye (ha a szülők magas elvárásokat támasztottak a gyerekkel szemben és a teljesítményt jutalmazták). csak külső okokból tanulnak. hogy jól haladnának. az erőfeszítés és a kitartás. ha a tanár felkelti az érdeklődésüket. ha csupa belsőleg motivált diák ülne az órán. mint például a jegy. a kreativitást. Belső és külső motiváció A tanárok sokszor panaszkodnak. és mindenképen jó jegyet akar. viszont a feladataik nem igazán érdekesek a belső motiváció szempontjából (ilyenek például az idegen nyelvek tanulásakor a szavak b emagolása vagy természettudományok esetén a rengeteg szakkifejezés megtanulása). hogy a teljesítmény önmagában milyen jelentőséggel bír számukra. A belső motiváció segíti a fogalmi megértést. és akkor sem adják fel. hogy a külső jutalmazás – mivel aláássa az önrendelkezést – csökkenti a belső motivációt. pedig külső elismerésért. és a diákoknak sokszor többszörös céljaik vannak a tanulással kapcsolatban. a tanulás iránt motivált diákok olyan feladatokat választanak. a diákokat – érthető módon – más dolgok is motiválják. hogy a kettő milyen viszonyban áll egymással – hiszen így maximalizálhatjuk diákjaink motivációját. akik egyszerre rendelkeznek külső és belső motivációval? A válasz egyértelműen „igen”. elismerés. a részvételt és az ilyen diákok jobban szeretnek választani.

V. Kollár Katalin. piros színnel. T12 – Lakva ismerjük meg egymás Vásárhelyi Judit írása a Például című kötetből. és hol vagy most? Helyezd el magad az alábbi skálán! Kérünk. pedig azt. Gyermekmegismerés D11 – Hol voltál év elején. hogy a tanév végén milyennek láttad magadat a felsorolt tulajdonságok esetében. Szabó Éva: 301–304. hogy év elején. T11 – Szociometria lusta lassú felfogású nem segítőkész rosszindulatú irigy szófogadatlan hallgatag undok szomorú nyugodt türelmetlen kritikus elveszett tapintatlan laza megbízhatatlan érzéketlen ötletszegény nincs humorérzéke udvariatlan együttműködésre képtelen hazug Pszichológia pedagógusoknak: Szerkesztette: N. oldal Szociometria D12. 316 . hogy a középső oszlopban a megfelelő helyre tett „x”-szel jelezd érékelésedet! Kék színnel azt jelöld. szorgalmas gyors felfogású segítőkész jóindulatú jószívű szófogadó beszédes kedves vidám izgága türelmes elfogadó talpraesett tapintatos szorongó megbízható együttérző ötletgazdag szellemes udvarias együttműködő őszinte D12.

Önállóság. nyitottság. 317 . Tér. és emeljük ki a fontos gondolatokat. kritikai gondolkozás. vélemény elfogadás. megértése. A lényegi kérdések tartalma. 90 perc. érdeklődés szerinti csoportokban zajlik. Ajánlott létszám: Ajánlott időkeret: A foglalkozás közvetlen célja: A foglalkozás tartalma: A kompetenciafejlesztés fókuszai: Kapcsolódási pontok: Módszertani ajánlás Időfelhasználással kapcsolatos javaslat:  A foglalkozást lehetőleg szünet nélkül tartsuk meg. és el tudunk helyezni öt-hat darab négyfős csoportot. problémakezelés. teremigény:  A foglalkozáshoz olyan terem szükséges. Az egyes tevékenységek szervezésével kapcsolatos javaslatok (csoportok. megvitatása – Mendelovics Zsuzsa A foglalkozás célja:  Az első témakör bevezetőjében leírt lényegi kérdések tartalmának felismerése. Értékeléssel.  Kísérjük figyelemmel a csoportmunka közben elhangzottakat. pedagógiai. együttműködés. kreativitás.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben V. A lényegi kérdések tisztázása és megértése. amelyben mozgatható asztalok vannak.  Alkossunk véletlenszerűen négy-ötfős heterogén csoportokat. 4 fős csoport). munkaformák. véleményalkotás. A lényegi kérdések tartalmának kifejtése. ellenőrzéssel kapcsolatos javaslatok:  A foglalkozás során bármikor. megerősítéseket. Differenciálással kapcsolatos javaslat:  A foglalkozás egy részében a munka. Pszichológia. 3. adjunk a hallgatóknak személyes visszajelzéseket. interiorizálása. módszerek):  A témát kooperatív módszerekkel dolgozzuk fel. 20-24 fő (5-6 db. amikor alkalom adódik. vitakészség. didaktikai ismeretek. teremelrendezés.

V. Gyermekmegismerés

A foglalkozás megtartásához szükséges eszközök, anyagok:  Csomagolópapírok, színes filctollak és blu-tack, kópéláda. A foglalkozás megtartásához szükséges oktatási segédanyagok, szükséges és ajánlott szakirodalom:  Czike Bernadett: Pedagógusszerep változása  Fehér Márta (szerk.): Például Foglalkozásvázlat I. Ráhangolódás, a feldolgozás előkészítése
Idő

Tevékenységek

Tevékenység célja, fejlesztendő készségek, képességek

Munkaformák és módszerek

Eszközök, anyagok (mellékletek)

10’

Az előző foglalkozások témáit egy játék segítségével ismételjük át, rögzítjük. Készí t- Együttműködés, nyi- Kooperatív Előre megírt, a sünk háromféle kártyát. A kártyákra írjuk rá „kolléga”, „szülő”, „gyerek”. Annyi kár- tottság, problémaazo- módszer – ket- létszám felének tyát készítsünk el, hogy a hallgatok felének jusson egy-egy. A kártyával rendelkező nosítás tős kör megfelelő dahallgatóknak adjuk egy-két percet, hogy bele tudják élni magukat a szerepbe. A hallgarabszámú kártók alkossanak egy kettős-kört. A külső körbe álljanak a kártyával rendelkezők, a belső tya. körbe a többiek. Ők lesznek az osztályfőnökök. Tapsra a belső körben állók induljanak el körben, majd egy újabb jelzésre álljanak meg. Akivel szemben állnak, avval fognak dolgozni. Függően attól, hogy a szemben állónak mi a szerepe, érdeklődjenek az osztályfőnökök egy adott gyerekkel kapcsolatosan a párjuktól. A szerepnek megfelelő kérdéseket tegyenek fel. Két-három perc eltelte után a játékvezető indítsa újra a kört. A résztvevők számától függ, hogy hányszor ismétlik meg. Ezután cseréljenek szerepet. Az eddigi belső körben lévők húzzák a kártyát, és az eddigi külső körben lévők lesznek az osztályfőnökök.

10’

Ráhangolódás: csoporton belül alkossanak párokat a hallgatók. Meséljenek el egymá s- Nyitottság, empátia, Pármunka nak egy sikeres, és egy kevésbé sikeres tanulással kapcsolatos saját történetet. A párok pozitív önértékelés elemezzék egymás történeteit. Keressék meg, hogy a siker történetben mi volt a tanár szerepe illetve, hogy a másik történetben mit tehetett volna másképpen a pedagógus, hogy az is sikerélménnyel záruljon. (A tanári mellékletben megtörtént esetek vannak,

Csomagolópapír, színes filctoll

A foglalkozások javasolt időkerete – a csoport egyedi igényeitől függően – változtatható.

318

Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben

ezeket fel lehet használni ehhez a foglalkozáshoz.) Közösen plakátra gyűjtsük össze a történetben szereplő tanároknak a tantárgy tanításával kapcsolatos pozitív, illetve negatív megnyilvánulásait. A közös megbeszélés alkalmával okvetlen térjünk ki annak megvitatására, hogy mennyire szükséges az ilyen es etek elkerüléséhez a tanítványok személyiségének, családi és szociális hátterének, képességeinek ismerete.

II. Az új tartalom feldolgozása
Idő Tevékenységek Tevékenység célja, fejlesztendő készségek, képességek Munkaformák és módszerek Eszközök, anyagok (mellékletek)

25’

A lényegi kérdések kibontása, feldolgozása, megvitatása: A hallgatók alkossanak négy csoportot. A két lényegi kérdésben szereplő két-két állítást vagy írjuk fel egy-egy kártyára és a csoportok így húzzák ki a témát, vagy válasznak a négy témakör közül egyet. Fontos, hogy minden - a témával kapcsolatosan felmerült- gondolatot írjanak le. Nem szükséges konszenzusra jutni. Fejtsék ki: a) Mit jelent az, hogy tantárgyat tanítunk. b) c) d) Mit jelent az, hogy gyereket tanítunk. Mit jelent az, hogy a pedagógus az iskolai munka során gyerekekkel foglalkozik. Mit jelent az, hogy a pedagógus az iskolában a gyerekekkel együttműködik.

Kritikai gondolkodás, Kooperatív nyitottság, probléma- csoportmunka kezelés, együttműköCsoportforgó dés, kreativitás

Csomagolópapír, A/4-es papír, korongok

vagy három megy, egy marad Közös megbeszélés

Biztassuk a hallgatókat arra, hogy konkrét esetek leírásával könnyebben tudják kifejt eni a témákat. Közösen foglaljuk össze a témákat.
40’

Vitára bocsátjuk az alábbi kérdéseket. A disputa módszerével fogunk dolgozni. A Véleményelfogadás, Közös megbe- Csomagolóparésztvevők alkossanak két csoportot aszerint, hogy melyik állítást tartják magukhoz vitakészség, együtt- szélés, disputa pír, filctoll közelebb állónak. működés, bizalom a) A szülők, az iskolavezetés, a fenntartó azt várja el a pedagógustól, hogy me gtanítsa a tantervi anyagot. b) A tantervi anyagot a gyerek képességeihez, előzetes ismeretéhez kell alakíta ni,
319

V. Gyermekmegismerés

azon az áron is, hogy a tantervi anyaggal, a követelményekkel nem végzünk. A hallgatóság a vita során és a végén újabb, a témával kapcsolatos kérdéseket tehet fel. A vitát az oktató zárja le.

III. Az új tartalom összefoglalása, ellenőrzés és értékelés
Idő Tevékenységek Tevékenység célja, fejlesztendő készségek, képességek Munkaformák és módszerek Eszközök, anyagok (mellékletek)

5’

A foglalkozáson tanult szempontok, módszerek, áttekintése, egyéni átgondolása. Lista készítése:

 megerősítést kaptam abban, hogy …;
 

új ismereteket, tudást jelentettek; mit viszek haza a tanultakból.

320

Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben

Mellékletek a foglalkozáshoz D1, T1 – Milyen ötletek, gondolatok várhatók Az alábbi történetek arról beszélnek, hogy mennyire fontos, hogy a tanár jól ismerje a tanítványait. A) A sikeres tanulással kapcsolatban A tanár tudta, hogy kellemetlen a hangom, emiatt nem szeretek énekelni, de a zenetörténet nagyon érdekel, és evvel kapcsolatos feladatot adott. Nagyon ügyetlen voltam a testnevelés órákon, viszont hetente háromszor népi tánccsoportban táncoltam. Elfogadta, és a testnevelésórákon csak a bemelegítő gyakorlatokat kellett végrehajtanom. A matematika tanárom év elején elmondta az alapkövetelményeket, az órákra különböző nehézségű feladatsorokat hozott. Először, amíg nem ismerte a tanítványait – mindenki kiválaszozhatta a neki megfelelő feladatsort. Miután megismerte a képességeinket, személyre szóló feladats orokat oldottunk meg. A jó eredményt az a társam is elérhette, aki a „könnyebb” feladatsort kapta, vagy egy tételt nem absztrakt módon, han em konkrét esetre vonatkozóan bizonyított be. A történelem órán kooperatív csoportban, szakértői mozaikkal forrásokat dolgoztunk fel. Mivel a tanárunk jól ismert minket, ezért tudta, hogy kinek milyen hosszú, milyen nehézségű forrást adjon. Így a saját forrás elemzése és ennek megtanítása azoknak a társaimnak is sikerült, akiknek elég gyenge volt a szövegértési képessége. A kémia tanárom gyakran bízott meg kísérletek bemutatásával. Eleinte nagyon sokat segített, mert tudta, hogy a manuális képességem nem túl jó. Néhány bemutató után egyre nagyobb önállóságot kaptam, míg az ötödiktől kezdve teljesen egyedül mutattam be a kísérleteket. Hetedikben matematikából egy projekttel foglalkoztunk. A téma az Arányosság volt. Heterogén csoportban dolgoztunk. Én nagyon kevéssé értettem a témához. A tanárom a csoporttal megbeszélte a munka felosztását. Ezt úgy irányította, hogy a társaim feladata lett a téma kidolgozása, részletes megmagyarázása, és az enyém a projekt kivitelezése, a design elkészítése. A tanárom tudta rólam, hogy szép külalakkal, precízen tudok dolgozni, jó a rajzkészségem és a szépérzékem. A projekt nagyon jól sikerült, maximális pontot kapott a csoportom. Az egyik karácsony előtt ruhákat, cipőket, játékokat, tartós élelmiszert gyűjtöttünk egy szegény dél -dunántúli falu lakosainak. Mivel ajándéknak szántuk a gyűjteményt, korosztályonként, nemenként kisebb dobozokba csomagoltuk a dolgokat. A dobozokat külön-külön szép karácsonyi csomagolópapírokba csomagoltuk és feldíszítettük. Az osztályfőnököm ismert, így tisztában volt azzal, hogy én nagyon csúnyán és türelmetlenül csomagolok, viszont szívesen szerzem be az alapanyagokat, rendezem különböző halomba az ajándékokat. Szívesen vállaltam el ezt a feladatot. A falu lakosaitól köszönő levelet kaptunk, amiben külön kiemelték, hogy az ajándékok milyen gyönyörűen voltak becsomagolva. A dicséretet én is a magaménak éreztem.

321

V. Gyermekmegismerés

B) A sikertelen tanulással kapcsolatban A történelem tanárunk az év elején elmondta, hogy az első félév végére egy nagyszabású házi dolgozatot kell megírni. A dolgozat címe: A családom története, terjedelme 10 – 15 oldal. Családtörténeti kutatást kellett végezni, és nagyszülőkkel, rokonokkal beszélgetni, interjúkat készíteni. A dolgozathoz családi fényképeket lehetett csatolni. Eljött a beadás határideje, és én egy sort sem írtam le, értelemszerűen nem adtam be a házi dolgozatot. Megkaptam az elégtelent, ami persze jól lerontotta az év végi jegyemet. Pedig ha a tanár ismert volna, akkor tudhatta volna magától is, hogy nekem ilyen feladatot nem lett volna szabad adnia. Nagyon sok bajom volt a matematika feladatok megoldásával. A házi feladatokat csak az édesapám segítségével tudtam megoldani. Ha ő nem volt a közelemben, nem tudtam, hogyan kezdjem el az adott feladatot. Hetedikes voltam, amikor az apám a foglalkozása miatt csak a hét végén volt otthon. Ilyenkor együtt tanultuk meg az egész heti elmaradást. A tanárnő, aki egyben az osztályfőnököm volt, nem vette ezt figyelembe. A hét közbeni órákon egymás után sorban hívott ki minket, hogy a táblánál elmagyarázzuk a többieknek a házi feladatot. Nekem is menni kellett. Ilyenkor irulva-pirulva, a szégyentől égő arccal álltam a táblánál, és egy mukkot sem tudtam kinyögni. Ötödikes voltam. Az irodalom tanár mindig frontális órát tartott. Leült a tanári asztal mögé, és mondta, mesélte, olvasta az aktuális tanagyagot. A mi feladatunk a jegyzetelés volt. A füzeteket minden héten beszedte és leosztályozta a jegyzeteket. Csak néha feleltetett, így az év végi osztályz atot főleg a jegyzetelésre adott minősítés alakította. Az egyik osztálytársam a jegyzeteire sorba kapta az elégteleneket. A tanár szűkszavúnak, olvashatatlannak és értelmetlennek minősítette. Hónapok teltek így el az évből, amíg a szülők szakember segítségével végre igazolták, hogy a gyerekük diszgráfiás.

322

Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben

V. 4. A tanítványokkal kapcsolatos ismereteket, tapasztalatokat, érzelmeket hogyan lehet „hasznosítani” a tanításban – Mendelovics Zsuzsa
Ajánlott időkeret: A foglalkozás közvetlen célja: A foglalkozás témái, tartalma: Megelőző tapasztalat: Ajánlott továbbhaladási irány: A kompetenciafejlesztés fókuszai: Kapcsolódási pontok: Módszertani ajánlás Időfelhasználással kapcsolatos javaslat:  A foglalkozást lehetőleg szünet nélkül tartsuk meg. Az egyes tevékenységek szervezésével kapcsolatos javaslatok (csoportok, munkaformák, módszerek):  A témát kooperatív módszerekkel dolgozzuk fel.  Alkossunk véletlenszerűen négy-ötfős heterogén csoportokat. Differenciálással kapcsolatos javaslat:  A foglalkozás egy részében a munka, érdeklődés szerinti csoportokban zajlik. Értékeléssel, ellenőrzéssel kapcsolatos javaslatok:  A foglalkozás során bármikor, amikor alkalom adódik, adjunk a hallgatóknak személyes visszajelzéseket, megerősítéseket.  Kísérjük figyelemmel a csoportmunka közben elhangzottakat, és emeljük ki a fontos gondolatokat. Tér, teremelrendezés, teremigény:  A foglalkozáshoz olyan terem szükséges, amelyben mozgatható asztalok vannak, és el tudunk helyezni öt-hat darab négyfős csoportot. 135 perc Annak tudatosítása, hogy a tanítványok megismerése segíti a szaktanári munka hatékonyságát A tanítványok megismerése a tanult ismeretek, tudások elmélyítése, alkalmazása Saját iskolai élmények; a megelőző három modul További ilyen irányú tanulmányok, hospitálások Önállóság, tolerancia, önbizalom, kritikai gondolkodás, alkalmazás Pszichológiai, didaktikai, pedagógiai ismeretek, illetve az Értékelés, a Pedagógus szerepek (2,3,4,5) és a Hatékony tanulásszervezési módszerek modulok

323

V. Gyermekmegismerés

A foglalkozás megtartásához szükséges eszközök, anyagok:  Csomagolópapírok, színes filctollak és blu tack. Támogató rendszer  Fehér Márta: Például című kötet fejezetei: (SuliNova 2005.) o Az a bűvös 45 perc o Figyelem a tanórákon o Szerződéses rendszer  Együtt működik I., II., III., Kooperatív foglalkozástervek, Független Pedagógiai Intézet, 2004.  Dr. Spencer Kagan: Kooperatív tanulás – Önkonet kiadó, 2001. Foglalkozásvázlat I. Ráhangolódás, a feldolgozás előkészítése
Idő

Tevékenységek

Tevékenység célja, fejlesztendő készségek, képességek

Munkaformák és módszerek

Eszközök, anyagok (mellékletek)

20’

Az oktató röviden összefoglalja az előző foglalkozáson, a vitákon, megbeszélé- A régebbi ismeretek seken elhangzott érveket, megállapításokat, álláspontokat. felelevenítése, verElőször vegyük számba azokat a lényegi kérdéseket, amelyek az előző foglal- bális, alkalmazási, érvelő kritikai vélekozás magját alkották: ményalkotás. a) Mit jelent az, hogy tantárgyat tanítunk? b) Mit jelent az, hogy gyereket tanítunk? c) Mit jelent az, hogy a pedagógus a munkája során gyerekekkel foglalkozik? d) Mit jelent az, hogy a pedagógus munkája során együttműködik a gyerekekkel?

Előadás.

Előző foglalFrontális mun- kozások jegyzetei. ka. Közös beszélgetés.

A foglalkozások javasolt időkerete – a csoport egyedi igényeitől függően – változtatható.

324

A kooperatív módszerekkel szervezett foglalkozással lehet. A differenciálásról eddig még alig esett szó. azonban az előző modulokban már részt vett ilyen foglalkozásokon. A mellékletek között azonban részletes leírás található. hogy mit jelentenek a kártyákon lévő feliratok. hogy az eddigi foglalkozásoknak melyek voltak azok a mozzanatok. amikor saját élmény alapján kooperatív módszerekkel dolgozva szerzett tapasztalatokat. illetve „a gyerekekkel együttműködünk. hogy a hallgató az előző iskoláiban nem találkozott. kérdéseket. előző ismeretéhez kell alakítani. A csoportok húznak egy kártyát. érveket. Az előző vita összefoglalását hegyezzük ki arra a megállapításra. (Frontálisan szervezett órával minden hallgató találkozott már előző iskoláiban. A kártyákra a következőket írjuk! Az egyikre „Frontálisan szervezett óra”. Beszéljük meg közösen. bizonytalanságokat.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Idézzük fel az elhangzott kijelentéseket.) Hívjuk fel a figyelmet és mutassunk rá.Problémamegoldó sége a pedagógusnak. tudásokra van szük. hogy a gyerekekkel kapcsolatosan milyen ismeretekre. hogy a tantervi anyagot a tanulók képességihez. hogy a Önismeret tanulókkal kapcsolatos ismereteket. Kártyák 10’ E témakör második foglalkozásán foglalkozás alkalmával a hallgatók megtanul. 10’ Készítsünk három féle kártyát szám szerint annyit. ké- Szóforgó Csomagoló Fordított szak. hogy a tanterv a tananyag követelménye milyen elvárásoknak feleljenek meg.papír értői mozaik Író. tudásokat mennyire tudnák használni/alkalmazni.és rajzeszköz Saját jegyzet 325 .Érvelő vita ták. ha ők lennének a pedagógusok. a másikra „Kooperatív módszerekkel szervezett csoportos óra”. megállapításokat. Az előző foglalkozás másik kérdésköre arról szólt. ahány csoport van. A konklúzió lényegét a „gyereket és nem tantárgyat tanítunk”. a harmadikra „Differenciálással szervezett óra”. A megállapításokat írják le. gondolkodás A kihúzott óraszervezési módszer alapján a csoportok vitassák meg. és nem foglalkozunk” megállapítások adják.

a hospitálás alkalmával megismert tanítványok. (Frontális foglalkozást azért nem kérünk. Együttműködési készség 10’ Készítsünk közös plakátokra gyűjtést a megállapításokról:  Frontálisan szervezett óra   Kooperatív módszerekkel szervezett csoportos óra Differenciálással szervezett óra Érvelő vita Koncepcióalkotás Információkezelés Kommunikációs készség Közös munka Csoportforgó Csomagoló papír Író. barátai. mert abból már számtalan példát láttak. és alkalmasnak tart arra. Ezek az emberek lehetnek a csoporttársai. keressen a tananyagról részletes leírást. 20–30 perces foglalkozás keretében megtanítsa a többieknek.) Hívjuk fel a hallgatók figyelmét a következőkre: a) A téma megválasztása olyan legyen.V. vagy differenciálással szervezettett. pasztalása. Mindenki választhat. akit a tanulás/ tanítás szempontjából jól ismer. amelyet jól ismer. amit jól ismer. lópapír Minden hallgató gondolatban keressen magának 4 – 8 embert. hogy milyen foglalkozást szeretne tartani.páros munka  csomagora. hogy egy kb. és kiselőadás formájában már gyakorolták is. gimnáziumi osztálytársai. kooperatív módszerekkel szervezett csoportos órát. Az új tartalom feldolgozása Idő Tevékenységek Tevékenység célja.felkészülés megta. b) Amennyiben szükséges. hogy konkrét tanulók/társak ismereteinek birtokában A cél: egy órára való Egyéni vagy Diáknak: hogyan lehet felkészülni egy kooperatív módszerekkel szervezett csoportos órá. Saját szaktárgyából mindenki keressen egy olyan résztémát. anyagok (mellékletek) 30’ Ennek a résznek az a célja.és rajzeszköz Saját jegyzet II. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. fejlesztendő készségek. Koncepcióalkotás problémamegoldó gondolkodásmód Önismeret Empátia Kreativitás Együttműködés  íróeszköz  saját jegyzet  tankönyv Tanárnak:  háttéranyagok  szakirodalom 326 . Gyermekmegismerés szítsenek plakátot és ismertessék meg a többiekkel a fordított szakértői mozaik Koncepcióalkotás alkalmazásával. illetve egy differenciálással szervezett órára.

Érdemes elolvasni az alapelveket és a különböző módszerek leírását. anyagok (mellékletek) 10’ A foglalkozástervek bemutatásakor figyeljük meg. 327 . ha a foglalkozás a tartalom. Empátia Koncepcióalkotás Kritikai érvelés Problémakezelés Egyéni munka A második Közös megbe.foglalkozás jegyzeteit szélés használjuk. Ezért elégedjünk meg azzal. és értékeljük az elkészített anyagokat Kritika elfogadása Tolerancia Empátia Érzelmek kezelése Közös munka III. ellenőrzés és értékelés Idő Tevékenységek Tevékenység célja. (A második foglalkozás alkalmával már részletesen beszélünk ezekről. Érdemes a tervezés előtt. 10’ A foglalkozástervek számától és az egyéni szándékoktól függően közösen be. Ezek áttanulmányozása időigényes.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben c) A diák mellékletben talál segédanyagot mind a két foglalkozástípushoz. Az új tartalom összefoglalása. fejlesztendő készségek.) Megjegyzés: a kooperatív módszerekkel szervezett csoportos foglalkozásokhoz a háttéranyagban sok segítséget lehet találni. a feldolgozási folyamat és a létrehozott produktum szerinti differenciálásra épít. hogy az elkészült munkák Információszerzés mennyire használták a tanulók megismeréséhez kapcsolódó ismeretet/tudást. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. amelyekre szüksége lesz a foglalkozás megtervezéséhez. ezeket elolvasni d) Állítsa össze magának mind a 4 – 8 „tanítványáról” azokat az ismereteket/tudásokat. A differenciálással szervezett foglalkozások elméleti anyaga rendkívül sokrétű.Kritikai érvelés széljük meg.

 Mennyire elégedett a szerzett..  Önismeret Segítő véleményalkotás Érzelmek kezelése Egyéni munka Mennyire elégedett a saját és társai munkájával. 5’ Az oktató értékeli a csoport munkáját Kritika elfogadása Közös megbeszélés 328 .. Gyermekmegismerés 10’ A hallgatók írják le:  Mennyire tudta hasznosítani. tanult új ismeretekkel.V. alkalmazni eddigi ismereteiket.

A kooperatív tanuláshoz a fizikai együttléten túl hozzátartozik a témák megvitatása. érzelmileg és pszichológiailag fejlettebbek. és több marad meg bennük. ha akad olyan diák. ha a többiek is azok. a feladat megosztása és egymás segítése. „pontfelelős” módszer: A csapat valamennyi tagja egyedül megír egy tesztet. egymást segítik. aki rendszeresen 100 százalékot teljesít.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Mellékletek a foglalkozáshoz D1. ha olyan esetekben. Mivel a kooperatív munka során a diákoknak az anyagot újra fel kell építeniük. sokkal mélyebben megértik a tanult anyagot. ha az egyének vagy az egyes csoportok fejlődése pozitívan összefügg egymással: ha az egyik diák fejlődéséhez szükséges a másik diák fejlődése. a problémamegoldás. gondolkodásukat finomítaniuk kell. Akkor viszont. és van két olyan diák a csopor tban. Jobban becsülik magukat. Ha az egész csoport sikere mindegyik tag sikerének a függvénye. jobbak a társaikkal kialakult kapcsolataik. hogy csak akkor lehet sikeres. Az egymásrautaltság erősödésével a kooperatív magatartás is fejlődik. A diák megtanulja. ha a csoport átlagának kell 80 százaléknak lennie. logikus. és szívesebben járnak iskolába. hogy mindenkinek érdeke. és lássa. tanuló diákokban. Az építő egymásrautaltság kialakítható a megfelelő feladatszerkezetekkel és értékelési módszerekkel. hogy a csoport többi tagjának. és így biztos. ha az egyik csoport sikere egy másik csoport sikerétől függ. ha a tagok hozzájárulása nem ugyanannyit nyom a latban – az építő egymásrautaltság gyenge. mint a kompetitív környezetben. és ezek a csoportok a gyerekek képességeit tekintve vegyesek. A kooperatív tanulás szituációiban a diákok erősebben motiváltak. Ebben az esetben senki sem fog aggódni. A kooperatív tanulás jobban fejleszti a problémamegfogalmazás. hogy az építő egymásrautaltság minősége jelentős mértékben befolyásolja a csapattagok egymás iránt tanúsított segítő és bátorító magatartását. a célok. Ekkor a csoporttagok maximálisan motiváltak társaik sikerében. majd a csapat eredményét a tesztpontok összeadásával vagy 329 . hogy a gyengébb teljesí tményt nyújtó tagok megfelelő bátorítást kapnak. Megváltozik a helyzet. Az egyéni felelősségvállalásnak a feladat tartalmától és az alkalmazott kooperatív módszertől függően több formája is lehet. Ha például a csoportsiker annak a függvénye. vagyis egy tag „bukása” mindenki „bukását” jelenti. aki 80 százalék alatt teljesít. B) Az egyéni felelősség Az egyéni felelősségtudat nagyban hozzájárul a kooperatív tanulási módszerek sikeréhez. Azok a diákok akik. az esetekben kisebb a valószínűsége. Az egyik az ún. hogy elsajátítsa az aktuális anyagot. Látjuk. amikor a cs oport sikere egyenlő mértékében függ minden tagtól. többet tanulnak. akkor az egymásrautaltság n agyon erős. nézeteiket össze kell hasonlítaniuk. hogy a gyengébb képességűek sem maradnak le. A csoport tagjai együtt dolgoznak. szemben a memorizálás és visszamondás reprodukáló jellegével. hogy minden egyes csoporttagnak sikerült-e 80 százalék fölött teljesítenie. a segédanyagok megfelelő alkalmazásával. A csoport minden tagjának feladata. Nyilvánvaló. erős építő egymásrautaltság érvényesül. Ezek a képességek alkotó folyamatokat indítanak el és fejlesztenek. T1 – Háttéranyagok a kooperatív módszerekkel szervezett foglalkozáshoz A kooperatív tanulás jellemzői A kooperatív tanulás során a gyerekeket kis csoportokra osztják. akik a kooperatív tanulásban segítségükre lesznek későbbi szakmai és magánéletükben. illetve az osztály többi tagjának is sikerült-e. Alapelvek A) Az építő egymásrautaltság Építő egymásrautaltságról akkor beszélünk. Ezekben. Az építő egymásrautaltsá gnak erős és gyenge változata van. a kutatás képességeit. az elemzés. hogy valamennyien teljesítsenek. A szerepek.

Ez az ún. Gyermekmegismerés átlagolásával számítjuk ki. ha minden más feltétel azonos. de nagyjából egyenlő nagyságú részeit. D) A párhuzamos interakció A kooperatív tanulás során a tanulók között egyidejű interakciók zajlanak. csapattársai vagy osztálytársai előtt a neki leos ztott feladatrészért. Mindazon túl. (2) munkamegosztással. hogy minden tanuló a tanulá- 330 . Másik járható út az. a szószóló. Az egy szálon futó mó dszer nem elég hatékony. osztjuk. mint a frontális óra. mintha a terem egy távoli pontján valaki éppen a tanárral beszélget. hogy mindenki a feladatnak más. például a tanulókat párokba. A diákok ugyanis nemcsak megkapják a lehetőséget a szereplésre. aki általában a tanár. amikor a tanár őt szólítja. minden esetben fontos. és nagyobb valószínűséggel is tanulnak. Minden egyes diáknak felelősséget kell vállalnia partnere. mintsem az egyenlő szétosztásra összpontosítani. a harmadik a család életéről keres anyagot). de szintén munkamegosztást jelent a „működtető” szerepkörök kialakítása (például a témafelelős. hiszen az egyes szereplők egymás után „lépnek színre”. akkor eg yszerre az osztály fele beszélhet. partnerek módszer). hiszen a tanulók sokkal érintettebbek. ami miatt a kooperatív tanulás hatékonyabb. A munkamegosztás leginkább feladatkörök kialakításával érhető el (például az egyik diák a kérdéses történelmi személyiség korai életpályájának néz utána. az pedig hatékonyabb a frontálisnál. A részvétel szoros összefüggést mutat a sikerrel. mint a csoportmunka. amely szerint a csapat addig nem foghat hozzá a soron következő feladat megoldásához. hogy ki milyen mértékben járult hozzá a csoport sikeréhez a saját pontszámával. Az egyenlő részvételt általában a következő módokon lehet elérni (1) szerepelosztással. amíg az előző feladat ráeső részét ki-ki meg nem oldotta. hiszen az egy diákra eső aktív részvételi idő nagyon rövid. ha a tagok azonos témán dolgoznak. „egy szálon futó módszer”. mint a hagyományos oktatás. mint a nagyobbak. Ez az egyik eredménye. a másik a tanulmányai gyűjti össze. A k isebb csoportok jobban működnek. melyek a mu nkamegosztás elvén működnek. hogy azért csak saját maguk tehetők felelőssé. még a részvételt is kiegyenlítettebbé teszi azzal. ha a csoportos megbeszéléseket felcseréljük olyan módszerekkel. Ha párhuzamos interakciós óravezetést alkalmazunk. A pármunka során az adott pillanatban a párhuzamosság kritériuma teljesül (a tanulók 50 százaléka fejezi ki gondolatait egy időben). mint a „szóforgó” vagy csoportinterjú módszerével. Lényegében. hogy hozzájáruljanak az óra menetéhez. tehát mindenki a feladat pontosan meghatározható részéért vonható felelősségre. néha a diák is szót kap. nem mondhatjuk. C) Az egyenlő részvétel A részvétel szerves része a tanulási folyamatnak. hogy a csapat egyes tagjainak teljesítményét a csapat többi tagja is pontosan megismerje. hogy a munkamegosztás erősíti a személyes felelősséget.V. hogyha valaki közvetlenül szól hozzájuk. Ez aktívabb részvételt jelent. A diákok tudják. és azt is tudják. de azt is elvárják tőlük. A munkamegosztás mindenkit a feladat egy részletéért tesz felelőssé. a „csend kapitány” stb. akkor a páros munka jobb. Bármelyik formát választjuk is a személyes felelősség kifejezésére. Az aktív részvételt tanúsító diákok nagyobb valószínűséggel élvezik az egész folyamatot. de munkamegosztás van közöttük. A hagyományos módszereket alkalmazó tanórán legtöbbször csak egy ember beszél egyszerre. és mindenki az egy részfeladatért a felelős. A munkamegosztás sok kooperatív tanulás foglalkozásmodellnek a központi kulcseleme (lásd mozaik. A diákok képességei között meghúzódó különbségek miatt sokszor azonban tanácsosabb a képességek szerinti. A diákok úgy is viselhetik a közös felelősség egy részét. A szerepelosztás részvételi normákat alakít ki. oldja meg. Azonban ha az egész órai részvételt tekintjük. illetve érzékelik. Ezt nevezzük a „részben felelős” módszernek. az időfigyelő. Megoldást kínálnak az olyan módszerek is. A részvételt egyenlőbbé lehet tenni. Másképpen ugyan. ha a csapat által befej ezett munkát részfeladatonként osztályozzuk. Olyan szabályt is hozhatunk.).

A differenciálással a tanárok számos különböző tanítási stratégiát alkalmaznak. legyen átlagos. amelyekkel elmélyültebben akarnak fo glalkozni. hogy többet adunk ugyanabból (pl. Ha igen. A kooperatív tanulási technikák között arra is találunk megoldást. növekszik minden diák s ikerének valószínűsége. (Forrás: Czike Bernadett: A pedagógusszerep változása) D2. A differenciált tanítás: a) Szigorú. és olyan tanulási célokat tűzünk ki. Ehelyett gondolkodásra ösztönzi diákjait. és alkalmat ad nekik arra. ahol először a pár egyik. Ilyenek például: A párok között megosztott idő módszere. vagy a páros forgószínpad módszer. amelyek előmozdítják ugyanezek gyengébb képességeinek a fejlődését is. A differenciált tanításban a tanárok olyan tevéken ységeket terveznek meg. A csoportmunka során akár a szóforgók. ahol a pár tagjai felváltva n eveznek meg dolgokat. akkor valóban kooperatív foglalkozástervet készített a pedagógus. b) Tárgyszerű. hogy kedvelt gondolkodásmódjukat alkalmazzák -. Lehetőséget kaphatnak arra. akár a csoportos interjúk alkalmasak arra. c) Rugalmas és változatos. aminek semmi köze az érdemi tanuláshoz. Minél többféle módon tesszük érdekeltté a diákokat a tanulásban – számos alkalmat adva nekik. A differenciálás nem azt jelenti. hogy a terv minden elemét vizsgálja meg abból a szempontból. nem fordul zsákutcába. ahol egyszerre mind a négy alapelv érvényesül. Valódi kooperatív munka az. hogy a diáknak ne kelljen a legjobb képességei szerint nekifutnia. Azt ajánlja a kooperatív foglalkozásterv készítőjének. sem olyan magasra. 331 . hogy azzal a céllal választjuk meg a tanítás sebességét. majd másik tagja szerepel előre meghatározott ideig. ez magával hozza az elmélyülést és látókörük tágulását. azt is eldönthetik. társsal vagy csoportban akarnak dolgozni. vagy nyilvánítják ki ötleteiket. ugyanis a legtöbb párosban általában az egyik fél jóval többet beszél. A diákok nem kapnak „egyenruhát”. Figyelembe veszi a diákok legmegfelelőbb tanulási módszereit. Ahol csak lehetséges. annál inkább fejlődik tanulási képességük. hogy erőfeszítéseket tegyenek. küzdjön akár tanulási nehézségekkel. hogy kiválasszák azokat a témákat. A differenciálás a tanulás lényegére összpontosít. és tevékenyen bevonja őket a munkába. hogy a pár mindkét tagja egyformán vegyen részt a munkában. több feladatot adunk ahelyett. A tanár nem siklik végig a fogalmak hullámai fölött. miközben olyan feladatokat is adnak. Ezek üresjáratok és zsákutcák. hogy önállóan. a differenciálás nem szórakoztató tevékenység a diák számára.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben si idő felében aktívan vett részt a munkában. így motiváljuk a diákokat arra. Tudatosítjuk az egyéni különbségeket. legyen akár korlátozott a nyelvi tudása. hogy motiválóbb feladatot adnánk). szintjét vagy jellegét. hogyan akarnak tanulni és hogyan kívánnak számot adni arról. amelyek a diák egyéni képességein alapulnak. mint a másik. Nem állítjuk a lécet olyan al acsonyra. a diákok választják meg. hogy leverje a lécet és vesztenek. érezze magát. amelyek támogatják a diákok tanulási preferenciáit és erősségeit. T2 – Háttéranyagok a differenciálással szervezett foglalkozáshoz Mi a differenciálás? A differenciálás azt jelenti. hogy az órákon a tanulóknak lehetőségük legyen az aktív részvételre. d) Összetett. hogy mutassák be tudásukat erősségeikre és érdeklődésükre építve. hogy megfeleljen a diákok egyéni szükségleteinek. amit tanultak. stílusának és érdeklődésének. nem fut „mellékvágányra”. Amikor a tanítási-tanulási folyamat és az értékelés a diákok egyéni igényihez igazodik. A lényegi tanulásra összpontosít. hogy a négy alapelv érvényes-e rájuk. Próbára tevő oktatást nyújtunk.

Miután eldöntöttük. Módosíthatjuk a folyamatot úgy. és az egyes diákokat a nekik megfelelő könyvekhez irányíthatjuk. A produktum a tanulás eredménye. vagy válasszák tudásuk bemutatásának egyéni módját. lehet cselevés. Például osztályunk azon dolgozik. e) Tartalom. A vizuális úton tanulók lerajzolják a két történet hasonló és eltérő elemeit. A tantervi tartalmat rendszerint az iskola vagy a település(ek) határozza meg. hogy a történelmi regényekkel foglalkozunk. hogy a tanulás összetettségét növeljük. némelyiknek kevesebbre. A tartalmi differenciálás abban áll. Képezhetünk tartalmi differenciálás úgy is. amit a diákok elsajátítottak és képesek alkalmazni. hogy tanulási stílusok alapján jelöljük ki a feladatokat. Legyenek a produktumok is differenciáltak. A kinesztéziás diákok félperces jeleneteket terveznek meg és adnak majd elő a két változat hasonlóságainak és eltéréseinek bemutatásával. lehet verbális. hogy némely témát elmélyültebben dolgozhassanak fel. vagyis párbeszéd. A foglalkozás végén a csoportok összevetik gondolataikat. hogy összetettebb és elvontabb feladatokat adunk. A folyamat az. és felkészülnek eredményeik szóbeli előadásra. egy alapos verbális/ nyelvi tudású diák térbeli produktumot. A korán érő vagy gyors felfogású diákok számára elhagyhatunk tartalmi elemeket vagy felgyorsíthatjuk azok bemutatását. hogy kritikai és kreatív gondolkodásra késztetjük diákjainkat. g) A produktum. A diákok tudásukat használat közben mutatják meg. hogy forrásműveket válogatunk egy tantervi témához. és gyakran országos irányelveket tükröz. az önálló gondolkodást. eltéréseit. fogalmak vagy témák. és minden diák azt a feladatot kapja. Kitehetünk a diákok elé néhány kupac könyvet. Némelyik diáknak több tanulásra és gyakorlásra van szüksége. egy rajz vagy egy modell. b) választékot kínálunk a diákoknak. hogy tanulási erősségének megfelelő módon mutassa be tudását (pl. vagy úgy. A produktum megmutatja. majd az azoknak megfelelő feladatokkal látjuk el őket. és ha a diákok projektkínálatából választhatnak. például paródia. Mondjuk például. mint például egy beszámoló. Lehet valami kézzelfogható. hogy összehasonlítsa a Hamupipőke kultúrákban kialakul két változatát. (Forrás: Diane Heacox: Differenciálás a tanításban. A hallás után tanulók megbeszélik a két változat egyezéseit. hogy minden diák a maga szintjén választhat. ahogy tanítunk. f) A folyamat. amelyekkel megismertetjük a diákokat. Gyermekmegismerés Mi az. produktum. A tartalom az „amit” megtanítunk – műveltségi területek. ezzel bátorítva a diákokat arra. és új gondolatokat. ahol nem kiemelkedő (pl. Adhatunk speciális forrásmunkát néhány diáknak meglévő tudása és a témában való kiemelkedő jártassága okán. részletezőbb vagy elmélyültebb. eljárások és képességek sz erint történik. A tartalom differenciálása vagy a leglényegesebb fogalmak. hajlamaihoz alkalmazkodnak. ha olyan elemekre épül. amit differenciálunk? A differenciálás jellemzően foglalja magában a következő területek valamelyikét vagy min degyikét: tartalom. hogy olyan területen szerepeljen. beszélgetés vagy vita. mi az. ötleteket is hozhatnak. hogy válasszon ki egy regényt és írja le annak jellemző vonásait. folyamat. A differenciálás során módszerink a diákok tanulási stílusához. Differenciálhatunk a tartalomban. vizuális. c) a mindenkori értelmi szintjüknek megfelelő „kezdő” vagy „haladó” forrásokat biztosítunk számukra. mint bonyolultabb. kifinomultabb. egy kiemelkedő zenei tehetségű diák dalt szerez). vagy arra. A produktum akkor differenciált. Megkérhetjük a diákokat arra. szimulált bírósági tárgyalás vagy tánc.V. modellt vagy kollázst készít). ha a) előzetesen felmérjük a diákok tudását és jártasságait. amelyek számos különböző módon tükrözik a tanultakat. auditív és kinesztéziás csoportra osztjuk diákjainkat. hogy vállalják a feladatot. tanulásban) 332 . amelyek között van alapvető és bevezető jellegű éppúgy. vagy növeljük tanulási módjaik változatosságát.

képességek elsajátításához szükséges idő tervezése. kitalálni. Differenciált tanulásszervezésű foglalkozás a) a téma megválasztása. szöveg önállóan feldolgozható részei. hogyan lehet kooperatívvá tenni. kitalálni. az új ismeretek. f) a tevékenységek kitalálása. ha kell. hogyan lehet négyfelé osztani. eszközök előkészítése. tudású diákok számára. az értékelés tervezése. milyen csoportokban szeretnénk dolgozni. hogy a különböző feladatokon dolgozó és különböző képességű gyerekek időigénye is különböző. szövegek írása. értékelése. a tervezetben érvényül-e a négy alapelv. az időkorlátok kialakítása. figyelve arra. a diákok munkájának megtervezése. e) a csoporton belüli munka tervezése (közös munka. páros vagy csoportmunka). 333 . d) a tanulócsoportok megtervezése (egyéni. kitalálni. a csoportok elrendezése. melyek a feladat. b) a tanítási/ tanulási folyamat megtervezése a különböző képességű. munkamegosztás). felosztása. kitalálni. h) a produktumok bemutatása. kitalálni.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben D3. g) a megtanulásra. c) a produktum megtervezése a különböző erősségű intelligenciákkal rendelkező diákok számára. az osztálykép. T3 – Hogyan lehet felkészülni a foglalkozásokra? Kooperatív tanulásszervezésű foglalkozás a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l) tananyag átnézése. milyen módszereket lehet alkalmaznunk.

a Pedagógusszerepek (1. 2. tartalma: Megelőző tapasztalat: Ajánlott továbbhaladási irány: A kompetenciafejlesztés fókuszai: Kapcsolódási pontok: Támogató rendszer: Módszertani ajánlás Időfelhasználással kapcsolatos javaslat:  A foglalkozást lehetőleg szünet nélkül tartsuk meg. ).) modulok foglalkozásai. tapasztalatokat.. munkaformák. 4. Differenciálással kapcsolatos javaslat:  A foglalkozás egy részében a munka. pedagógiai ismeretek. hospitálások önállóság. 4. érdeklődés szerinti csoportokban zajlik..) és a Gyermekmegismerés (1. A tanítványokkal kapcsolatos ismereteket. páros vagy egyéni munkaformában dolgoznak. 3. 5. hogy a gyerekek. megismerése segíti az osztályfőnököt a diákokkal való együttműködésben. tolerancia. amikor alkalom adódik.. Az eddig tanult ismeretek tudások elmélyítése..V. adjunk a hallgatóknak személyes visszajelzéseket.  Kísérjük figyelemmel a csoportmunka közben elhangzottakat. módszerek):  A témát kooperatív módszerekkel dolgozzuk fel. kritikai gondolkodás.  Alkossunk véletlenszerűen négy-ötfős heterogén csoportokat.. Az egyes tevékenységek szervezésével kapcsolatos javaslatok (csoportok.. 2. Gyermekmegismerés V. Értékeléssel. illetve az Értékelés (1. önbizalom. alkalmazása saját iskolai élmények.. az első három modul További ilyen irányú tanulmányok. ellenőrzéssel kapcsolatos javaslatok:  A foglalkozás során bármikor. érzelmeket hogyan lehet „hasznosítani” osztályfőnökként – Mendelovics Zsuzsa Ajánlott időkeret: A modul közvetlen célja: A modul témái. 3. és emeljük ki a fontos gondolatokat.. alkalmazás Pszichológiai. 5. didaktikai. 3. 2. A hallgatók csoportos.. 135 perc Annak tudatosítása. megerősítéseket.. 334 . 4.

teremigény:  A foglalkozáshoz olyan terem szükséges.) o A patrónus o Az osztályfőnök feladatai o Művészeti nevelés o Problémafeltárás a Novusban      Thomas Gordon: T. oldal Fehér Márta (szerk. Támogató rendszer:  Fehér Márta: Például című kötet fejezetei: (SuliNova 2005. Budapest.) o A személyes kapcsolatteremtés o A patrónus o Segítő párrendszer o Lakva ismerjük meg egymást! o Voltaképpen mi is a cél? o Két osztályfőnök egy csárdában o Emberi kapcsolatok olvasásra  Van másik iskola is című kötetből: (SuliNova 2007. Budapest.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Tér.. oldal.T. teremelrendezés. 335 . A foglalkozás megtartásához szükséges eszközök. 2002. amelyben mozgatható asztalok vannak.E.): Szabályok az iskolában 67. Molnár Edina: Egy iskolai konfliktus elemzése (UPSZ 2001/május) Szekszárdi Júlia: A konfliktuskezelés gyakorlata (UPSZ 2001/május) Oláh Erzsébet – Zsidi Zoltán: Mit tehet az osztályfőnök 9–26. 2010. Szabad Iskolákért Alapítvány. anyagok:  Csomagolópapírok. és el tudunk helyezni öt-hat darab négyfős csoportot. Assertiv kiadó. színes filctollak és blu tack.

) Papír. beszélgetett-e a családdal négyszemközt.V. íróeszcsoport – ablak köz módszer Saját jegyzet 10’ Az egész csoport egy plakátra gyűjtse össze a különböző kapcsolatok jellemző. anyagok (mellékletek) 10’ Minden hallgató írja le.Problémakezelés Csoportforgó it. beszélgetett-e a tanítványá. egészítsétek ki. tanulási stílusát. Papír. a feldolgozás előkészítése Idő Tevékenységek Tevékenység célja. ismerte-e tanítványai képességeit. Amennyiben szükséges. A második foglalkozás jegyzeteit is Kritikai gondol. tudott-e az Információkezelés egyéni és az osztálybéli konfliktusokról és kezelte-e ezeket. (Segítség: megismerte-e a családot. Gyermekmegismerés Foglalkozásvázlat I. tanulási erősségeit.Kritikai gondolkodás Egyéni munka tát Önismeret Önálló gondolkodás Az ablak módszert használva beszéljék meg közösen a kapcsolatok általánosít.Együttműködés val négyszemközt. köz íróesz- 10’ Kooperatív Papír. jellemezze valamelyik osztályfőnökével való kapcsola.Frontális használják. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök.Empátia ható jellemzőit. tudott-e segíteni a pályaválasztásban stb. fejlesztendő készségek. köz íróesz- kodás Saját jegyzet  A foglalkozások javasolt időkerete – a csoport egyedi igényeitől függően – változtatható. Ráhangolódás. 336 . nehézségeit.

osztályfőnöki óra megtartása. segítségnyújtás a tanulásban. segítség nyújtás az osztálytársakkal való kapcsolatok kiépítésében. amennyit talál magának. a tanítványok sok szempontú. Fo. szociális képességek. feloldását. segítségnyújtás társadalmi kérdésekben. etikai kérdésekben. Egyéni munka 337 . tevékenysége van. amelynek diákként részese Kritikai gondolkodás volt. segítségnyújtás a beilleszkedésben (iskola. Az új tartalom feldolgozása Idő Tevékenységek Tevékenység célja. a gyengébbek fejlesztése. a fenntartó és az oktatási Együttműködés Páros munka törvény. kapcsolattartás a szülői házzal. osztálytársak). A hallgatók olvassák el a mellékletben az AKG pedagógia programjából vett részt. az erős intelligencia területek használata. amennyit elvárnak a szülők. Írja le. (Nyílván ezt 30 fős osztály vezetőjeként nem lehet véghezvinni. való eligazodásban.Érvelő kritika galmazza meg. tudások megszerzésében. hogy az osztályfőnökének melyek voltak azok a vele kapcsol aÖnismeret tos ismeretei/tudása. amelyek segítették a probléma megoldását. segítségnyújtás az életstratégia kialakításában.) Saját jegyzet Papír. kompetenciák fejlesztése. segítségnyújtás a tanulási stratégiák kialakításában. tanulási képességek. fejlesztendő készségek. köz íróesz- Melléklet 15’ Mindenki válasszon a felsoroltak közül egy olyat. (Segítség: kapcsolattartás a gyerekkel. segítségnyújtás erkölcsi. anyagok (mellékletek) 25’ Az osztályfőnöknek annyi feladata.) A hallgatók páros munkával írjanak össze legalább tízféle osztályfőnöki tevékenységet. segítségnyújtás a konfliktusok kezelésében. Önálló gondolkodás Egyéni munka ill. kompetenciák fejlesztése. hogy az osztályfőnöke.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben II. hagyományok ápolása. sokoldalú megismerése. amely a patrónus (10–12 gyerek osztályfőnöke) kötelességeit írja Kritikai gondolkodás le. segítségnyújtás és megszervezése különböző szabadidős tevékenységeknek. segítségnyújtás a tantárgyakon kívüli ismereteket. az iskola vezetése. hogyan látta el az adott tevékenységet. kapcsolattartás a gyereket tanító tanárokkal. segítség nyújtás az önismeret fejlesztésében. csoportdinamika. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök.

ellenőrzés és értékelés Idő Tevékenységek Tevékenység célja. színjátszós vagy pantomim. hogy mit ír Thomas Gordon arról. Az új tartalom összefoglalása. A megjelenítés lehet előadás. Problémamegoldó gondolkodás Alkalmazás Szakismeret III.Szakirodalom szélés . hogy mit tett az új tanító néni azért. zenés. hogy hogyan kell szólni a gyerekekhez.V. Az osztályukban lévő gyerekekkel különböző események történek. rajzos. A szülők döntő lépésre szánták el magukat. Nem tudott a többiekkel haladni. hogy már egy éve együttműködnek osztályfőnökként egy osztállyal. Milyen a gyerekkel kapcsolatos ismeretekre van szüksége ahhoz. Zsuzsi szorongása egyre nőtt. A második évet Zsuzsi már az új iskolában kezdte. majd be fogja hozni Zsuzsi a lemaradását. Ez után beszélje meg a csoport. anyagok (mellékletek) 15’ A téma összefoglalásaként a hallgatók olvassák el Zsuzsi édesanyjával készített beszélgetést. Néhány vállalkozó páros jelenítse meg megbeszélésüket a tanítvánnyal vagy a szaktanárral. Képzeljék el. mondván. az eseteket a hallgató végiggondolná. Eleinte szívesen kelt fel és indult el az iskolába. Kooperatív csoport – háromlépcsős interjú Páros munka Saját jegyzet Egyéni jegyze.Egymásra figyelés zösen a megoldásokat. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. Segítenie kell ezek megoldását/feloldását. a tanulástól. de ahogy múlt az idő. hogy Zsuzsi mamája a két 338 Empátia Szakismeret Véleményalkotás Vitakészség Szociális ség érzékeny- Egyéni munka Háttéranyag Közös megbe. A tanító néni vigasztalta a szülőket. Gyermekmegismerés Együttműködés 10’ Csoportos munkában mutassák be egymásnak a történeteiket és értékeljék kö. A hallgatók olvassák el a mellékletben található elbeszélést. olvassa el. hogy segítsen? Hogyan beszélgetne el az adott problémáról a gyerekkel? Mit tanácsolna szaktanár kollégájának? Mielőtt ezeket. vers. Zsuzsi két évig a körzeti általános iskolába járt.Szakirodalom telés 15’ A hallgatók párban dolgozzanak. A sikertelenségek teljesen elvették Zsuzsi kedvét az iskolától. új iskolát kerestek a lányuknak. fejlesztendő készségek.

az osztályról. Mennyire elégedett a saját és társai munkájával... a tanárokról 20’ A hallgatók írják le:    5’ Mennyire tudta hasznosítani.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben év eltelte után ezt mesélte el az iskoláról. alkalmazni eddigi ismereteiket. tanult új ismeretekkel. Önismeret Segítő kotás véleményalEgyéni munka Érzelmek kezelése Kritika elfogadása Közös megbeszélés Az oktató értékeli a csoport munkáját 339 . Mennyire elégedett a szerzett.

diszgráfiás és diszkalkuliás. ahol két SNI-s tanuló van. Az első években a legnagyobb gondot a beilleszkedés jelentette. hogy ez sikerüljön. hogy a gyerekek az adottságaiknak leginkább megfelelő terhelést kapják. Nélküle a tanulót érintő lényeges ügyekben nem lehet dönteni. tájékoztatva a gyerekeket és szüleiket is. Az egyik Down-szindrómás. az életkorhoz igazodó mentálhigiénés-.tevékenységekben. s csak az engedélyével lehet iskol aidőben iskolán kívüli programokon részt venni. felnőtt – gyerek eredendően meglévő aszimmetrikus viszonyának – olyan személyes kapcsolatokra törekszik a gyerekkel és szüleikkel. Tájékozódik és tájékoztatja őket a tanuló iskolai munkájáról. segítséget kértek az Alternatív Pedagógiai Műhely szakemberétől. tájékozódik a tanulók tantárgyi előmeneteléről. hogy talán majd megállja helyét egy szakiskolában. A patrónus kiemelt feladata a közvetlen . hogy a fejlesztő pedagógus segítsen az SNI-s gyerekeknek. A szülők ezt el is fogadták Zsuzsi rengeteg iskolai és iskolán kívüli fejlesztő programon vett részt. Az alapkészségek elsajátítását fejlesztő pedagógusok segítettek. hogy módja legyen a magánéleti problémáiban. s megismerteti a szülőkkel. önismereti fejlesztés egyaránt. Nagyon sokat tett a két osztálytanító. Gyermekmegismerés Mellékletek a foglalkozáshoz D1. Amikor a szülők másik iskolát kerestek. segíti őket. akkor is csak hosszabb idő alatt – rendkívüli esetben – van mód a váltásra. A csoportos beszélgetéseken tájékoztatja a tanulókat az iskolai élet információiról. munkáját. élet. vagy más programokról. konfliktusainak megoldásában is közvetlenül segíteni. A patrónus dolga a jelenlét ellenőrzése. A patrónus félévente írásban értékeli a tanulók fejlődését. s javaslatot tesz a feladatokra. személyes fejlődésében. A szakértő a Gyermekek Házát ajánlotta. haladását.V. a sikeres iskolai élet.és munkarendjét. Képviseli érdekeiket. s az élet egyéb területén való boldogulás érdekében. egyéni tapasztalatok alapján a patrónus a szülőkkel is egyeztetve személyre szóló programot alakít ki – közösen a tanulóval – a hatékony tanulás. hogyan látja a szülő szemével gyermekének helyét és kapcsolatait az osztályban. a teljes képzési időszakra választják. más szaktanárokkal. órai munkájáról. egyeztetve a szaktanárokkal. A patrónus a tanuló minden iskolai döntésében részt vesz. T2 – A legjobb iskolát találtam meg a lányomnak Kezdi mondandóját Zsuzsi édesanyja. a következő időszak feladatairól. tanulását alakítani. személyiségjegyeit. a másik – Zsuzsi. függően a beszélgetés témájától. verbálisan is megjeleníthető – és a közvetett érték. hogy Zsuzsi a felső tagozaton képesé 340 . Mára sikerült elérni. tanulási lehetőségeit az egyik pesthidegkúti iskolában. A patrónus képviseli az iskolában a tanulókat. A patrónusok közössége heti rendszerességgel értékeli a tanulók munkáját. A patrónus – tudatában a tanár – diák. A tanulók legtöbbször kooperatív csoportokban dolgoznak. Zsuzsi integrált osztályba jár. képességeinek fejlesztését.és normaközvetítés. A fejlesztő pedagógus 18 féle módszerrel próbálkozott. A közös megbeszélések. A patrónus tartja a kapcsolatot a szaktanárokkal. Főleg tanulási problémákkal küzd. Személyes ráhatással törekszik a gyerekeket a számukra leginkább megfelelő úton tartani. aki erősen diszlexiás. pedagógiai. s ha valami ok miatt nem sikerül megtalálniuk egymással a hangot. mint anyagi kérdésekről. A patrónus h etente legalább egyszer alkalmat biztosít a gyerekek számára a beszélgetésre. Olyan osztályba. Ezt az értékelést a tanulóval egyezteti. a további időszakra. D2. amikor arról mesél. T1 – A patrónus kötelességei (részletek az AKG pedagógia programjából) A patrónust a gyerekek az első év elején. enyhén autista. közvetíti – ha szükséges – problémáikat. Zsuzsi például nagy nehézségek árán tanult meg olvasni. így az órákon lehetőség van arra is. A patrónus tartja a kapcsolatot a szülőkkel. négyszemközt is és az egész csoporttal közösen is. A külö nórai és a napközis foglalkozások eredményeként elérték. képzési ügyekről éppúgy. Ezt a feladatát heti rendszerességű (legalább egy alkalommal hetente) „cs ibefoglalkozáson” is teljesíti.

problémáiról. hogy vigyázzon a kártyájára. a szolidaritás. kirándulás) részt vett. a család együttműködésén nagyon sok minden múlik. hogy ez megvalósuljon. sikerélményeket biztosító tanári munkára. Az osztályba járó gyerekek szüleivel. ne nézze levegőnek. hogy a Zsuzsival foglalkozó tanítókkal. és neki is be kell mutatni. hogy a pedagógusok. hogy mindenki egyenlő eséllyel induljon. Nem elég beszélni. bár erősen szorongva. az iskola más szakemberei nem mindenhatók. iskolai programon (ünnepek. Ez nagyon fontos momentum volt. Időnként az osztály előtt is. de talán a személyre szabott köv etelmények és a sok dicséret lehetővé teszi. hogy tevékenykedve szerezzenek tapasztalatokat az SNI-s gyerekek helyzetéről. hogy a körülmények ne 341 . hogy az iskola. hogy az iskolán kívül Zsuzsi milyen fejlesztő foglalkozásokon vesz részt. Zsuzsi szülei fontosnak tartják. Az órán kívüli programokban is biztosítani kellene az esélyegyenlőséget. pedagógusokkal szoros kapcsolatot épített ki. az elméleti tantárgyakból-függetlenül attól. beszélgetni a problémáról. Ez nagyon nehéz feladat. hogy „egészséges” gyerekük társként kezelje a „más. Ahhoz. A gyerekek nyilván érzékelik a követe lménybeli és teljesítménybeli különbségeket. a gyerekének érzelmeit sértő dolgot tapasztal. hogy személyre szabottak a követelmények és egyénileg értékelik a tudást. ezért külső szakemberek terápiáját. Ezt az őszinte. ha a szülő és a pedagógus mindenre odafigyel. életéről. Az együttműködés más oldalról azt jelenti. Azt tartják a legfontosabbnak. különbségeit a tanítók. Nagyon fontosnak tartotta. természetessé kell tenni azt. mint a többieknek. önállóan ismereteket szerezni. Általában a szülői ház toleráns. Megtanulta azt is. Mindezek ismeretében mód lehet arra. tanárokkal egyeztesse. hogy a sportprogramokat nehéz úgy megszervezni. Zsuzsi mamája tisztába van azzal. ill.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben vált az önálló ismeretszerzésre. ha minden gyerek csak kártyával ebédelhet. tanulásra. Hasonlóan a szülőnek is értesülnie kell a napi iskolai problémákról. és az osztályba járó gyerekek szüleinek a segítségére van szükség. Zsuzsi is csak akkor írhasson javító dolgozatot. az egyforma kezelési módot. Pl. a problémás helyzeteket közösen oldják meg. Elég hamar megtanulta. nem veszítheti el. Zsuzsi mamája szerint a szülőkön. ha vélt. empatikus értékei segítik. hogy lánya ebben is sikert érjen el. akkor Zsuzsitól is meg kell követelni. tud tanulni. tanárok igyekeznek csökkenteni. Ezeken az alkalmakon nem csak a saját lányával foglalkozott. foglalkozások. és pontosan tudnia kell annak hátterét és a többi gyerekre való hatását. ellenszenves. Rá kellett jönnie. Minden osztály. mint a többie knek az ebédelésnél.a bánásmód ne különbözön másokétól. Napi kapcsolatban vannak egymással. amely azután természetes cselekvéssé. Sajnálatra nincs szükség. Zsuzsi szülei azt várják a pedagógusoktól. Például: a testnevelés órán ugyanazokat a gyakorlatokat végezhesse el. hogy kialakul az elfogadás. a tanárok. fejlesztési módszereit is igénybe kellett venni. ugyanis mint minden szülő azt hitte. hanem részt vett az egész osztály életében. az osztályközösség miben képes segíteni a gyerekének. nagyon sokszínű. A gyerekeknek mindenütt olyan helyzetet kell teremteni. vagy valódi hibás. hogy igyekezzenek megteremteni az osztálytársak közötti szolidaritást. a gyengén sikerült dolgozatok ugyanúgy számí tsanak be az év végi eredménybe. a pedagógus érti és megérti a gyerekkel kapcsolatos otthoni történéseket és azok hátterét. egyenrangú viszonyt csak úgy lehet kialakítani. vagy dolgozzon vele egy csoportban. megszüntetni azonban nem tudják. hogy gyerm ekük tanulásbeli és egyéb hátrányait. hogy mennyi mindent tud. gondolta. mint amilyen én vagyok osztálytársát”. a háttérből segítés szándéka. hogy az iskolai szakemberek majd minden problémát megoldanak. szívesen üljön mellé. de megmutatja. mint más. Zsuzsi szülei nagyon jól tudják és érzékelik. hogy a szülő őszintén beszélje meg a tanárokkal. figyelmes. így nagy szerepe van abban a tanároknak. hogy a tanárok a lányukat mindenben egyenrangúnak tekintsék a többiekkel. hogyan bánjon a saját képességeivel. kötelékké válik. amikor a többiek. hogy ezt a társak tanulják meg kezelni.

nem hajlandó megtartani a társa születésnapját. ki-ki a maga egyéni igényeivel és azzal a jogával. Gyermekmegismerés gátolják a gyereküket a hátrányok leküzdésében. A szülők elégedettségét mutatja. a kegyetlen gyerekjátszmák ebben az osztályban is ugyanúgy megvannak. de semmilyen eredményt sem sikerült elérniük. Eszembe se jut. pletyká lkodnak. Nagyon lassan érti meg. Áront bármelyik iskolába vihetném – mondja Zsuzsi mamája. Amikor Dórira került volna a sor. Többszöri felszólításra sem adta be a család történetével foglalkozó házi dolgozatát. mindketten nyerünk. fogja fel a tananyagot és nagyon lassan. a két gyereket elf ogadja. A tanév elején mindenki kihúzza egyik osztálytársának a nevét. Minden órán jegyzetelés és a feladatokkal való foglalkozás helyet rajzol. a gyerekek elfordulnak tőle. Áron képességei kiválóak. Ha így teszünk. hogy megpróbálja kielégíteni ezeket az igényeit. tetteik helyességét. Áron és osztálytársai pontosan tisztában vannak azzal. de az enyémek ugyanígy. vagy amikor gondod van igényeid kielégítésével. előtte pár nappal balhézni kezdett. Amikor megosztod velem problémáidat. Igyekszem őszintén elfogadni magatartásodat. mindig tudatosítják a gyerekekben mondataik. Én nagyon elégedett vagyok ezzel az iskolával. fizikai és értelmi képességei terén. ez nekem értékes és szeretném fenntartani. e) Lali tizenegyedikes. (Leírta: Harsányi Zsuzsa) D3. Ha ezt nem fogja elkészíteni. és figyelnek rájuk.” (Thomas Gordon) A feldolgozandó esetek: a) Az első órában tanító kollégák arról panaszkodnak. b) Borcsi hetedikes. „különös” helyzeteket kezelni. hogy az eredményei ennek ellenére jók. A csoportját kifejezetten gátolja a munkában. Pl. az év végén eggyel rosszabb os ztályzatot kap. amellyel igényeid kielégítésére törekszel. hallhatóan róla beszélgetnek. hogy megleld saját megoldásod -. de erre a két gyerekre vigyáznak. Hiába kérik a tanárok. c) Évi minden szünetben egyedül van.V. f) Az osztályban már hetedik óta az a szokás. hogyan kell helyesen segíteni a „furcsa”. hogy máshol jobb lenne a gyerekemnek. Elege van az egészből. hogy figyeljen. senki sem lesz vesztes. Mire elolvassa a saját részét – amit azután el kellene magyaráznia a társainak – a többiek már rég mindennek készen vannak. Mindemellett mindketten külön személyek vagyunk. Áron most másodikos. hogy mit jelent a szindróma. kisebbik gyerekük. Már sok mindennel próbálkoztak. igyekezni fogok elfogadóan és megértően meghallgatni az – úgy. Hiába próbál valamelyik csoporthoz csatlakozni. T3 – Hogyan kell szólni a gyerekhez? „Te és én kapcsolatban élünk. hogy inkább megkönnyítsem számodra. A tanítók alaposan foglalkoznak a kérdéssel. semhogy a sajátjaimra szoktassalak. óvják őket. hogy megünneplik egymás születésnapját. a tanáraival. segíti őket és barátkozik velük. szinte olvashatatlanul ír. teljesülnek kívánságaid. d) Janka ötödikes. hogy habár nagyon messze laknak az iskolától. hogy Vivi – tízedikes diák – mindig elkésik az óráról. és Zsuzsi a lehető legtöbbet fejlődjön mentális. Áron is ebben az iskolában tanul. Neki is van egy Down szin drómás és egy értelmileg enyhén sérült osztálytársa. Ez a szokás már három éve tart. az alapértékeivel. és ahogy arrébb áll. 342 . mindenhol szívesen fogadnák. Igaz. és majd az adott alkalommal megtartja a társának a születésnapját.

Kihívások és értelmezések. tudnia kell saját kompetenciáit és azok határait. többek között közösségi szolgálati projekteken keresztül is. hiteles vezetői készségek. aki adott esetben képes útmutatást. szociális érzékenység. OKI. a hallgatók korábbi tapasztalatainak felidézése. Kulcsfogalmak:  Aktív állampolgárság. kritikus gondolkodás. autonóm személyiség. érett.  Falus Katalin – Jakab György: Az aktív állampolgárságra nevelés. ha maga is kételkedik. fogódzót adni a gyerekeknek még akkor is. értelmiségi életet élő. empátia. gyengeségeivel. 2004 (A demokratikus gondolkodás kognitív aspektusai 197–223. 217–227. pedagógusi szerepek. hogy a tanárszerep változóban van és személyesen is felelős saját szerepének (ki)alakításáért még akkor is. a csoport közös gondolkodása. Társadalmi részvétel. Műszaki Könyvkiadó. együttműködés.  a pedagógusnak erőfeszítéseket kell tennie annak érdekében. tolerancia. a résztvevők attitűdjének formálása. megosztása a társakkal. tervezés. harmonikus személyiségű. 343 . lehetőségeivel és korlátaival. Budapest. aminek szerves része a tapasztalati tanulás módszerével történő szociális kompetenciafejlesztés. problémamegoldó képessé g.  a pedagógusnak tudatában kell lennie. In: Demeter Kinga (szerk. 2006. ha ezért konfliktusba kerül(het) a környezetével.)  Csapó Benő – Fazekas Károly – Kertesi Gábor – Köllő János – Varga Júlia: A foglalkoztatás növelése nem lehetséges a közoktatás átfogó megújítása nélkül. sz.  a foglalkozásokon alapvetően fontos a saját élményű tanulás. közösségi projektek A foglalkozástervek üzenete:  az iskolának meghatározó szerepe van abban. o. munkavállalói készségek. hogy ő maga hiteles. demokratikus készségek. szociális kompetenciafejlesztés.  az iskolának kötelessége a gyerekeket felkészíteni az aktív állampolgári szerepre és ehhez biztosítani a szükséges emberi. reflexió. demokratikus értékek. o. reflektív ember legyen. kortárs segítés. tapasztalati tanulás. rejtett tanterv.  a pedagógusnak tisztában kell lennie saját erősségeivel. Élet és Irodalom. önkéntesség. közösségi tanulás. és így képessé válhat a folyamatos önfejlesztésre. szolidaritás. hogy a gyerekekben és a szülőkben tudatosuljon: az iskolában nem csak tanítás -tanulás folyik. a folyamatos kihívásokkal való szembenézésre. Budapest. hanem személyiségfejlesztés is. a hátrányos helyzetűek vagy az átmenetileg nehéz helyzetbe kerülők segítésének és elfogadásának alapelve). előrelátás. elismerés.): A kompetencia. 2006/46. közösségi szolgálat. felelősségvállalás. A foglalkozások megtartásához ajánlott és a hallgatóknak kiadható szakirodalom:  Csapó Benő: Tudás és iskola. felelős döntéshozatal.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben VI. példaadás. tárgyi és módszertani feltételeket. méltányosság (az elesettek. a fogyatékosok.

Galambos Henriette Rita: Az élet iskolája. január. In: ILO – Working Group for International Cooperation in Skills Development Conference Proceedings (http://www.norrag. Simon: Életviteli és munkavállalói készségek és ezek megjelenése az oktatási. Trefort Kiadó. 2009 június. Új Pedagógiai Szemle. sz. április.php?id=552. 2007. Nárai Márta: A civil szervezetek szerepe és jelentőségük. 2004/IV. sz. szám. 2008 Szabó Eszter: Diákakadémia = képzés + projektek. Parola. Budapest. 2004/IV. Mentor.org/wg). 2008. McGrath. Társadalmi részvétel. 1998 Török Katalin: A civil szervezetek szerepe különféle tudások és készségek elsajátításában. jubileumi szám. Zsók Ágnes – Garas Ildikó: Az „önkéntességből való tanulás” és a DIA-modell mint a pedagógiai módszerek kiszélesítési lehetőségei.osztalyfonok. Educatio. Sütőné Koczka Ágota: Szociális készségek fejlesztése kamaszkorban. 2008. 2004/4. Minoritás Alapítvány. magyar fordítása a DIA által szerkesztett Az élet iskolája tanári segédkönyvében. Miénk itt a tér füzetek 3. o. képzési vitákban.hu/cikk. Educatio. közösségi projektek              Földes Petra: Jogtudatosság és demokrácia. Budapest. http://www. december. 52–68. Új Pedagógiai Szemle. Galambos Henriette Rita: A fiatalkori helyzetbehozás. 2009. Projektfüzet. DIA. Új Pedagógiai Szemle. 2005 Szabó Ildikó – Örkény Antal: Tizenévesek állampolgári kultúrája. Amarodrom. Galambos Henriette Rita: Helyzetbe hozni a fiatalokat. Sütőné Koczka Ágota: A szociális készségek fejlesztése kamaszkorban. szám.VI. 2006/12. avagy a szociális és munkavállalói készségfejlesztés egy lehetséges útja. Támpont melléklet. 344 .

valamint várható eredményei iránt. problémakezelés empátia együttműködés konfliktuskezelés szervezőkészség szociális érzékenység Módszertani ajánlás Időfelhasználással kapcsolatos javaslat:  A foglalkozást lehetőleg szünet nélkül tartsuk meg. módszerek):  A modul minden foglalkozására jellemző az interaktivitás. A témával kapcsolatos fogalmak tisztázása. a résztvevők bevonása. Bevezetés a tapasztalati tanulás és a közösségi szolgálat témakörébe – Galambos Henriette Ajánlott létszám: Ajánlott időkeret: A foglalkozás közvetlen célja: A foglalkozás tartalma: 20-24 fő (esetenként 5-6 négyfős csoport). 345 . valamint az együttműködésre épülő helyzetek. módszertana. de nagyobb létszámú csoporttal is működőképes.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben VI. A diákok saját élményeinek felidézése. céljai. 90 perc A diákok érdeklődésének felkeltése az (iskolai) közösségi szolgálat alapértékei. Az egyes tevékenységek szervezésével kapcsolatos javaslat (csoportok. A kompetenciafejlesztés fókuszai: autonómia problémalátás. A diákok meglévő heterogén tudásának mozgósítása és megosztása. 1. Motiválás a majdani saját szolgálati program létrehozására. jó gyakorlatai. munkaformák.

A foglalkozás megtartásához szükséges eszközök. 346 . a folyamatos megerősítés erősen támogatja.Keress valakit. hogy a falat rongálnánk. közösségi projektek Differenciálással kapcsolatos javaslat:  Feltétlenül vegyük figyelembe a csoport tagjainak képességeit.aki… lán vagy csoszínre hozatala. és másik 3-at. akik tottság. A modulban javasolt projektmunkához nagy elszántság.  projektor és laptop vetítéshez. Társadalmi részvétel. Foglalkozásvázlat I. nyos fogalmak fel. a feldolgozás előkészítése Idő Tevékenységek Tevékenység célja.VI. ny imagolópapíron A kérdés száma mellé írnak legalább 3 nevet. teremelrendezés. ellenőrzéssel kapcsolatos javaslatok:  Amikor a foglalkozás során alkalom adódik rá. megerősítéseket. Értékeléssel. fejleszti. előzetes tudását és tapasztalatait. valamint vetítéshez. 6 kérdés a tábmelyik kérdéssel. akik igennel. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. érdeklődés. hogy alkalmassá váljon 5 -6 db négyfős csoport munkájához. és megszólítják 1-1 társukat vala. de frontális és egyéni munkához is. melyet úgy rendezzünk be. bizo. amivel a plakátokat fel lehet tenni a falra anélkül. ami komoly önismeretet és magabiztosságot kíván. fejlesztendő készségek. adjunk a diákoknak személyes visszajelzéseket.Bemelegítés.  vastag. kockázatvállalási kedv. anyagok (mellékletek) 10’ A diákok szabadon körbejárnak a teremben. projektproduktumok kiállításához és megnézéséhez. Ráhangolódás. Ezeket a képességeket a pozitív visszajelzések és értékelés. anyagok:  csomagolópapír.  ragasztós hátú papírlapok (post-it). Tér. teremigény:  A foglalkozáshoz egy átlagos méretű osztályterem szükséges. és bizonytalanságtűrés szükségeltetik. (T1 – kérdénemmel válaszoltak.  gyengéd ragasztó. színes filctollak.  A foglalkozások javasolt időkerete – a csoport egyedi igényeitől függően – változtatható.

képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. fejlesztendő készségek.Frontális se.educatio.2. 20 kép a témáról. beszédkészség fej- Négyfős cso. laptop. Érdeklődés felkelté.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben motiváció sek) Diákok kezében papír és toll II. A jól összekevert kérdések közül minden csoport kap kettőt. amit Pontos kérdések papírcsíkokra írnak. internet hozzáférés A képanyag elérhető az Educatio honlapján: www.4) 347 .Csoportonként portok kiszá.papírcsíkok és molás alapján filctollak (1. Az új tartalom feldolgozása Idő Tevékenységek Tevékenység célja. hu T2 – (DVD) T3 – leírása Fotók Fotók 15’ A látottakkal kapcsolatban csoportonként megállapodnak 5-5 kérdésben. kérdések megfogalmazása Projektor.3. tudása szerint válaszol. kételyek. megfogalmazása. anyagok (mellékletek) 5’ Rövid vetítés: kb. amire a legjobb előzetes ismeretek és tudás mozgósítása.

hogy hogyan kapcsolódhatnak a látott képekhez. egy képzeletbe. aki itthon vagy külföldön végzett valamilyen önkéntes tevékenységet. dás. majd T4 – Fogalomsén. Amikor én vagy a barátom barátja… Konszenzus. A program rövid ismertetése.tás. hogy kinek a történetét mesélik el. fo. Eldöntik. a vélemény nyílt vállalása li vonalon sorakoznak fel a diákok. páros munka kártyák egymástól tanulás Szemkontaktussal keres mindenki egy párt. A páronkénti történetek mx.nyeglátás és láttatás netmesélésbe beleszövik a két kártyán található fogalmat.1. véleményalkoAttól függően. A prezentációk és ismertetések arányosan oszlanak majd el a következő három 348 .együttműködés. A véleményvonalat meghajlítjuk és ezzel a különböző álláspontot képviselők egymás mellé kerülnek.5 percesek lehetnek. b) Külföldi példák felkutatása és rövid ismertetése. Állítás: Dolga az iskolának közösségi szolgálati projektekbe bevonni a diáko. előalábbi feladatok közül választva: relátás a) Olyan iskola vagy iskolák felkutatása. Társadalmi részvétel. ahol működik iskolai közösségi szolgálati program vagy hasonló. c) A megadott szakirodalom egy elemének feldolgozása és ismertetése. A törté. 10’ lesztése Mindenki húz egy kártyát és gondolkodik a kártyán szereplő fogalom jelenté. hogy ki-ki mennyire ért egyet ezzel az állítással.Felelősségvállalás.Egyéni. Frontális vonalban egymás mellé került résztvevők közös mini-kutatást végeznek az megbízhatóság. lé. Frontális törtéA párok visszaemlékeznek saját önkéntes és/vagy civil élményeikre vagy hal.VI.netmesélés páronként lott/olvasott történetekre. akivel összeülnek és megbeszélik a két fogalmat és azt. közösségi projektek A megválaszolatlanul hagyott kérdéseket lehet a foglalkozás végére hagyni.Árnyalt gondolkokat. Kooperatív módszer – véleményvonal majd hajlított véleményvonal 20’ 10’ 12’ Feladat kiadása és vállalások a következő foglalkozásra: a hajlított vélemén y. galommagyarázat.Együttműködés. d) Interjú készítése olyan fiatallal.

faluszepites_somogy: egy kis somogyi faluban az Önkéntes Fiatalok Napján a falu apraja-nagyja palántákat ültet a falu főutcájában. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. 349 . a tanfolyamon kívül történő felhasználásuk. Minden pár előre jelzi.Egyéni munka kozással vagy az ő teljesítményével. III. hogy melyik foglalkozásra készül fel. Max. anyagok (mellékletek) 8’ Mindenki a jobb oldali szomszédjának mond valami pozitívat az aznapi foglal. 1 rása.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben foglalkozás elején. készsgek. dolkodás csírái Mellékletek a foglalkozáshoz T1 – Keress valakit. T3 – A mellékelt fotók leírása A fotók a Demokratikus Ifjúságért Alapítvány programjain készültek. Az új tartalom összefoglalása. cseppko_gyermekotthon: középiskolás fiatalok önkéntes tevékenysége a Cseppkő utcai Gyermekotthonban közösen az otthon lakóival. ahol ez így történik?  Szeretnél egyetemi éveid alatt önkéntes munkát végezni?  Lehet az önkéntesség kötelező?  Szerinted van köze az önkéntességnek a munkavállalói készségek fejlesztéséhez? T2 – Fotó-összeállítás Iskolai közösségi szolgálati vagy önkéntes programokról készült fotók a lemezmellékleten.A foglalkozás lezá. fejlesztendő. 2. 1. sokszorosításuk csak az alapítvány engedélyével lehetséges. aki… Kérdések:  Voltál már valaha önkéntes?  Tudod mit jelent az önkéntesség?  Jó ötlet lenne-e szerinted az iskolai közösségi szolgálati tevékenységért érettségi plusz pontot adni?  Tudomásod szerint van olyan ország. ellenőrzés és értékelés Idő Tevékenységek Tevékenység célja. a pozitív gonrövid mondat/megszólaló. megnyilvánulásával kapcsolatban.

15. iskolaszepites: egy Pécs melletti kistelepülés bezárásra ítélt általános iskolájában a gyerekek és önkéntes pécsi egyetemisták együtt festettek ki néhány tantermet. jatszoter_komloska_1: egy nemzetközi nyári tábor önkéntesei játszóteret építettek Komlóskán. zs_vege: kezek. zsuzsi_vonat: debreceni fiatalok egy helyi kisvonatot tisztítanak meg a felesleges firkáktól. ingyen_oleles: tatabányai fiatalok ingyen ölelést „osztogatnak” tatabánya utcáin az arra járóknak. jatszoter_komloska_2: egy nemzetközi nyári tábor önkéntesei játszóteret építettek Komlóskán. 6. fussafenyben: Fuss a fényben futógála. temetoprojekt: kőszegi önkéntes középiskolások katonai temetőt tesznek rendbe. 19. 11. muralmoral: a pécsi Murál morál csapat önkéntesekkel nagyméretű figyelemfelhívó falfestményt festett.VI. 5. segítenek ügyeik intézésében. piszoktól. kutyamenhely: önkéntes fiatalok menhelyen élő kutyákat sétáltatnak. akikkel közös versenyeket. jatszoter_ovoda: óvódások rendbe teszik a falujukban a játszóteret. idosekotthona: középiskolás diákok délutánonként idősek otthonában élő emberekkel beszélgetnek. 16. 10. a fizikai erőfeszítésről. 9. 13. gyermekotthon_jatekosztas: önkéntesek által összegyűjtött játékadományok szétosztása egy gyermekotthonban. faluszepites_somogyapati: Somogyapátiban általános iskolás gyerekek megtisztították a falu utcáit a szeméttől. konyvtar_adomany: önkéntesek szállítják egy iskolai könyvtár számára az összegyűjtött könyveket. 17. közösségi projektek 3. festéktől. kozod2007_szemetszedes: 2007 áprilisában – az Önkéntes Fiatalok Napján – önkéntesek szedik a szemetet a budapesti Városligetben (ezen a napon mintegy 300 önkéntes közel 80 zsáknyi szemetet szedett össze). kapcsolda: budapesti középiskolások két napra vendégül láttak az iskolájukban fogyatékos fiatalokat. 12. amikor önkéntes látók és látássérültek együtt futnak. 350 . hogy utóbbiak is szerezzenek élményt a spo rtolásról. játék okat játszottak. 20. 14. Társadalmi részvétel. graffiti: önkéntes középiskolások eltávolítják az iskolájuk falát elcsúfító graffitit. 8. 18. hogy felhívják a figyelmet a közösségi összefogás fontosságára. így ismerkednek városuk múltjával. 4. 21. 7. smilydebrecen: debreceni önkéntesek és fogyatékos fiatalok élő smiley képe. hogy felhívja a figyelmet a tá rsadalmi felelősségvállalás fontosságára.

Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben T4 – A modul kulcsfogalmai fogalomkártyákon aktív állampolgárság demokratikus készségek előrelátás felelős döntéshozatal kortárs-segítés méltányosság pedagógusi szerepek reflexió szociális érzékenység tervezés autonóm személyiség együttműködés empátia hiteles vezetői készségek közösségi szolgálat munkavállalói készségek példaadás demokratikus értékek elismerés felelősségvállalás közösségi tanulás kritikus gondolkodás önkéntesség problémamegoldó képesség szociális kompetenciafejlesztés tapasztalati tanulás rejtett tanterv szolidaritás tolerancia 351 .

Az egyes tevékenységek szervezésével kapcsolatos javaslat (csoportok. de nagyobb létszámú csoporttal is működőképes.VI. 2. mert ezek biztosítják a leghatékonyabb felkészülést a projekt megvalósítására. A megfelelő projekt beazonosítása és előzetes megtervezése Beszámoló az előzetes feladatokról. A kompetenciafejlesztés fókuszai: Kritikus gondolkodás Kezdeményezőkészség Kockázatvállalás Együttműködés Problémalátás Komplexitás-tűrés Módszertani ajánlás Időfelhasználással kapcsolatos javaslat:  A foglalkozást lehetőleg szünet nélkül tartsuk meg. megválaszolása. Felkészülés a közösségi szolgálati/önkéntes projektre – Galambos Henriette Ajánlott létszám: Ajánlott időkeret: A foglalkozás közvetlen célja: A foglalkozás tartalma: 20-24 fő (esetenként 5-6 db. Az előző órai új ismeretek felidézése. Társadalmi részvétel. Felkészülés a tevékenység megvalósítására. 90 perc A diákok felkészülése a közösségi projekt megvalósítására. munkaformák. 4 fős csoport). Reális projektterv készítése. közösségi projektek VI. 352 . kérdések. módszerek):  Ebben a foglalkozásban kiscsoportos és frontális munka folyik. dilemmák felvetése.

 A projekt tervezésekor érdemes figyelni a feladatok elosztására.  ragasztó. 353 . megerősítéseket. Tér. A foglalkozás megtartásához szükséges eszközök. kockázatvállalási kedv.  A szubjektív értékítéletek mindenképpen kerülendők. és az erről készített beszámolót/prezentációt lehetőleg részletesen értékeljük. Értékeléssel. ami komoly önismeretet és mag abiztosságot kíván. a folyamatos megerősítés erősen támogatja.  laptop és projektor a beszámolókhoz. ellenőrzéssel kapcsolatos javaslatok:  Az előzetesen kiadott feladat elvégzését. és bizonytalanságtűrés szükségeltetik. melyet úgy rendezzünk be.  csomagolópapírok. projekt produktumok kiállításához és megnézéséhez. színes filctollak. hogy fenti vagy az általuk meghatározott szempontok alapján értékeljék a beszám olót/beszámolókat.  Adjunk lehetőséget a résztvevőknek is arra. érdekessége. teremigény:  A foglalkozáshoz egy átlagos méretű osztályterem szükséges. Ezeket a képességeket a pozitív visszajelzések. valamint vetítéshez.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Differenciálással kapcsolatos javaslatok:  A foglalkozás során figyelni kell arra. A modulban javasolt projektmunkához nagy elszántság. kréta. hogy alkalmassá váljon 5 -6 db négyfős csoport munkájához.  Amikor a foglalkozás során alkalom adódik rá. amivel a plakátokat fel lehet tenni a falra. anyagok:  tábla. fejleszti. és értékelés. de frontális és egyéni munkához is. hogy a résztvevők mind kaptak-e lehetőséget a véleménynyilvánításra és a kérdésfelvetésre. adjunk a diákoknak személyes visszajelzéseket. teremelrendezés.  vastag. Ennek szempontjai : o a kutatás alapossága o lényegkiemelés o tömörítés o a prezentáció érthetősége.

színes filEgy komplex probcek. A páros kutatás Frontális és Laptop és proeredményeinek kerekasztal. jektor. léma világos és érthető bemutatása. kép hagyta benne a legmélyebb nyomot.Frontális – hogy melyik fogalom. Társadalmi részvétel. közösségi projektek Foglalkozásvázlat I. megosztása. A hallgatóság és a tanár kérdéseket tesz fel. és mindenki megmondja. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. II. fejlesztendő készségek. lés. történet. felidézése. Az előző foglalkozá. son elhangzottak körben állva. 354 . Empátia és tolerancia. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. anyagok (mellékletek) 15’ 2-3 beszámoló az előzetes feladatokkal kapcsolatban. Az új tartalom feldolgozása Idő Tevékenységek Tevékenység célja. kérdések 10’ A tanár és a hallgatóság a megadott szempontok szerint értékelik a beszámoló. kerekasztal Értő figyelem.Frontális és kat. a feldolgozás előkészítése Idő Tevékenységek Tevékenység célja.Elfogulatlan értéke. csomagolópapír.VI. tábla. anyagok (mellékletek) 10’ A résztvevők visszagondolnak az előző foglalkozásra. Ráhangolódás. Releváns feltevése.  A foglalkozások javasolt időkerete – a csoport egyedi igényeitől függően – változtatható. fejlesztendő készségek.

érvelés. lényeglá. egyénileg konzultálhatnak a tanárral a projekt tás. A döntés függvényében a tanár minden csoporttal megbeszéli a célokat. szükséges előkészületeket. Plenáris vita majd megegyezés arról. csomagolópapír. ötfős kiscsoMegegyezés. rendbetétele. 355 .Tömörítés.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben 10’ Négy-ötfős kiscsoportokban a résztvevők javaslatokat tesznek egy-egy könnyen Vita.Kritikus gondolko. eszközöket stb.vita + megtanak egyet. és közös megegyezéssel kiválasz. amit meg is valósítanak majd. palánták ültetése. anyagok (mellékletek) 5’ A csoportok röviden beszámolnak a tervezett projektjükről. den csoport megvalósítása előtt. T1 – Projektötletek 10’ 30’ T2 – A projektmegvalósít ás menete III. egy tagja beszél. padok lefestése. Mellékletek a foglalkozáshoz T1 – Projektötletek 1. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. hogy legyen-e egy közös nagy projekt Asszertivitás. egyezés négydás. buktatókat. Az új tartalom összefoglalása. Amennyiben to. Tolerancia. kréta. módszereket.Frontális: minvábbi segítségre lenne szükségük. ellenőrzés és értékelés Idő Tevékenységek Tevékenység célja. c) Az intézmény kerítésének lefestése. Csoportalakítás a csoport ismeretében. b) Az intézmény udvarának megtisztítása. Kerekasztal vita. Döntés. színes filcek. Az intézményben és környékén: a) Az intézmény környékének rendbetétele. vagy minden csoport képes megvalósítani a sajátját. Kiscsoport Tábla. portokban. fejlesztendő készségek. Ötletroham + kivitelezhető közösségi szolgálati projektre.

b) Az intézmény udvarának megtisztítása. egészséges büfé. takarékos és felhas ználóbarát fényforrások stb. f) Segítség a napköziben és délutáni foglalkozásokon. c) Graffitik eltüntetése az intézmény falairól. padok lefestése. e) Az intézmény „zöld stratégiájának” elkészítése: szelektív szemétgyűjtés. c) Az intézmény kerítésének lefestése. palánták ültetése. takarékos és f elhasználóbarát fényforrások stb. 5. 2. takarékos és f elhasználóbarát fényforrások stb. d) Graffitik eltüntetése az intézmény falairól. partnerek bevonása 356 . d) e) T2 – A projektmegvalósítás menete (vázlatos összefoglaló) 1. résztvevők. egészséges büfé. d) Az intézmény „zöld stratégiájának” elkészítése: szelektív szemétgyűjtés. g) Segítség egy műsor összeállításában. energiatakarékosság. takarékos és f elhasználóbarát fényforrások stb. közösségi projektek 2. rendbetétele. d) Graffitik eltüntetése az intézmény falairól. Graffitik eltüntetése az intézmény falairól. b) Egy műsor összeállítása és megvalósítása.VI.ciposdoboz. 3. energiatakarékosság. Gyermekotthonban: a) Az intézmény környékének rendbetétele. Az intézmény „zöld stratégiájának” elkészítése: szelektív szemétgyűjtés. egészséges büfé. rendbetétele. Együttműködés egy közeli iskolával: a) Az intézmény környékének rendbetétele. Társadalmi részvétel. padok lefestése. b) Az intézmény udvarának megtisztítása. Cipősdoboz akció: http://www. Idősotthonban: a) Rendszeres délutáni beszélgetések megszervezése. c) Az intézmény kerítésének lefestése. energiatakarékosság. Karácsonykor: a) 1. Egyéb jótékonysági akciók. Az ötlet – A projekt – A célok kitűzése A csapat létrehozása. egészséges büfé. energiatakarékosság. 4.hu/ b) 2. e) Az intézmény „zöld stratégiájának” elkészítése: szelektív szemétgyűjtés. palánták ültetése.

a továbblépés 357 . 10. 7.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben 3. 4. 9. 5. a munkamódszer kialakítása Az ütemterv. 6. 8. belső kommunikáció Amit semmiképpen sem szabad elfelejteni… A megünneplés Az értékelés Következtetések levonása. A csoportszabályok létrehozása. időbeosztás Költségvetés és forrásteremtés Szükséges eszközök Külső.

módszerek):  Ebben a foglalkozásban kiscsoportos és frontális munka folyik.VI. munkaformák. Társadalmi részvétel. mert ezek biztosítják a leghatékonyabb felkészülést a projekt megvalósítására. 90 perc Beszámolók a megvalósult projektek megvalósításáról A projektmegvalósítás értékelése A tanulságok levonása A foglalkozás tartalma: Beszámolók A projektmegvalósítás menetének áttekintése A tanulságok levonása A továbblépés. de nagyobb létszámú csoporttal is működőképes. 3. Az egyes tevékenységek szervezésével kapcsolatos javaslat (csoportok. közösségi projektek VI. A közösségi szolgálati/önkéntes projekt megvalósítása I. – Galambos Henriette Ajánlott létszám: Ajánlott időkeret: A foglalkozás közvetlen célja: 20-24 fő (esetenként 5-6 db négyfős csoport). folytatás lehetőségei A kompetenciafejlesztés fókuszai: Kritikus gondolkodás Önkritika Együttműködés Problémalátás Komplexitás-tűrés Módszertani ajánlás Időfelhasználással kapcsolatos javaslat:  A foglalkozást lehetőleg szünet nélkül tartsuk meg. 358 .

Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Differenciálással kapcsolatos javaslatok:  A foglalkozás során figyelni kell arra. amivel a plakátokat fel lehet tenni a falra. a feldolgozás előkészítése Idő Tevékenységek Tevékenység célja.  A szubjektív értékítéletek mindenképpen kerülendők. fejlesz ti. de frontális és egyéni munkához is. teremelrendezés. adjunk a diákoknak személyes visszajelzéseket. anyagok:  tábla. hogy az általuk meghatározott szempontok alapján értékeljék a projektbeszámolókat. megerősítéseket. hogy a résztvevők mind kaptak-e lehetőséget a véleménynyilvánításra és a kérdésfelvetésre. hogy alkalmassá váljon 5 -6 db négyfős csoport munkájához. Élmények felidézése.  A projekt tervezésekor érdemes figyelni a feladatok elosztására. Ezeket a képességeket a pozitív visszajelzések. projekt produktumok kiállításához és megnézéséhez. ellenőrzéssel kapcsolatos javaslatok:  Adjunk lehetőséget a résztvevőknek is arra. kréta. A foglalkozás megtartásához szükséges eszközök. melyet úgy rendezzünk be. Foglalkozásvázlat I. A modulban javasolt projektmunkához nagy elszántság.Ráhangolódás. a folyamatos megerősítés erősen támogatja.  Amikor a foglalkozás során alkalom adódik rá. és értékelés.  laptop és projektor a beszámolókhoz. Értékeléssel. teremigény:  A foglalkozáshoz egy átlagos méretű osztályterem szükséges. valamint vetítéshez. ami komoly önismeretet és magabiztosságot kíván. fejlesztendő készségek. Kerekasztal megvalósítással kapcsolatban. és bizonytalanságtűrés szükségeltetik. színes filctollak. Tér.  ragasztó. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. kockázatvállalási kedv. Ráhangolódás.  A foglalkozások javasolt időkerete – a csoport egyedi igényeitől függően – változtatható. 359 .  vastag. anyagok (mellékletek) 10’ Minden résztvevő egy-egy rövid benyomást megoszthat a többiekkel a projekt.  csomagolópapírok.

dést. amit a csoport meg is válaszol. majd frontálisan. osztása. fejlesztendő készségek. Egyéni. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök.Tapasztalatok meg. azokat is be lehet mutatni. fejlesztendő készségek. A közösségi szolgálat helye az iskolában: a résztvevők egyik fele kérdéseket fogalmaz és tesz fel.Frontális tek fotók vagy filmek. frontális. anyagok (mellékletek) 30’ A csoportok beszámolói a mellékelt szempontsor szerint. Ezeket a tanár összeszedi Kérdezéstechnika. A még elmaradt korábbi beszámolók/prezentációk megtartása a korábbi szabályok mentén. Amennyiben készül. Dokumentáció. Csomagolópapír vagy laptop és projektor T1 – Szempontok a beszámolókhoz 10’ A többiek közben írhatnak kérdéseket egy papírlapra. Társadalmi részvétel. anyagok (mellékletek) 5’ Hogyan változott a véleményem a közösségi szolgálatról? Minden résztvevő mond egy mondatot. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök.VI. A végén rövid vita zajlik. közösségi projektek II. 10’ 10’ 15’ Prezentációk párban Két csoportban. III.Lényegkiemelés. Az új tartalom feldolgozása Idő Tevékenységek Tevékenység célja. tás. A tanár összegzi a hallottakat és rendszerezi a tapasztalatokat. lényeglá. A résztvevőkkel közösen következtetéseket vonnak le. Tömörítés. Az új tartalom összefoglalása. és az éppen a beszámolót tartó csoport egy tagja húzhat maximum három kér. a másik csoport pedig állításokat fogalmaz meg.Frontális 360 . ellenőrzés és értékelés Idő Tevékenységek Tevékenység célja.

2. 8.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Melléklet a foglalkozáshoz T1 – Szempontok a beszámolókhoz (kivetítve vagy csomagolópapíron) 1. 11. 7. mit csinálnának másként? Milyen partnereket sikerült bevonni? Mi volt a legnagyobb élmény? Mi volt a legnagyobb csalódás? Lehet-e. 9. Mik voltak a célok? Mi volt a helyszín? Kiknek segített a projekt? Mi volt a konkrét tevékenység? Milyen szervezési lépések valósultak meg? Működött-e a munkamegosztás? Felléptek-e nehézségek? Ha újrakezdhetnék. 6. 3. 4. 5. 14. 10. érdemes-e folytatni? Ha igen. 13. miért nem? 361 . miért? Ha nem. 12.

A közösségi szolgálati/önkéntes projekt megvalósítása II. szövegértés. Társadalmi részvétel. kijelentéseit tükrözik. ha nincs tétje a véleménynyilvánításnak. Speciális javaslatok az értékeléssel kapcsolatban  Csakúgy. Ettől még nem kell politikailag állást foglalni.VI. továbbgondolása. Kritikus gondolkodásra akkor tudjuk ösztönözni a hallgatókat. közösségi tanulás. mint a többi foglalkozás esetében. adjunk időt a kiscsoportos feldolgozásnak. módszerek):  A foglalkozás során minél kevesebb legyen a plenáris.  Figyeljünk arra. mindig adjunk visszajelzést a csoportnak és az egyéni megszólalóknak is. tartalma: Megelőző tapasztalat: Ajánlott továbbhaladási irány: A kompetenciafejlesztés fókuszai: Módszertani ajánlás Az egyes tevékenységek szervezésével kapcsolatos javaslat (csoportok. és az érvek kifejtésének. Közösségi szolgálat. de kerüljük az értékítéleteket. a közügyek iránti érdeklődés fejlesztése 362 . hogy a cikkek politikusok megnyilvánulásait. közösségi projektek VI. 90 perc A megelőző tapasztalatok alapján a közösségi szolgálatról való gondolkodás elmélyítése megadott szövegek és javasolt módszertan alapján. értelmezése. nagycsoportos rész. munkaformák. és hogy a téma 2010 nyarán politikai kérdéssé vált. 4. – Galambos Henriette Ajánlott időkeret: A modul közvetlen célja: A modul témái. szövegelemzés A korábbi foglalkozások a tapasztalati tanulás és a közösségi szolgálat témakörében Ugyanezen témakör következő foglalkozása Írott szöveg értése. kritikus megközelítése.

hogy gondolkodjanak el azon. hogy ezen alkalommal a témához kapcsolódó szövegeket fog. nak feldolgozni. hogy szerintük lehetséges lenne-e bevezetni a magyar közoktatási intézményekbe a közösségi szolgálat gyakorlatát. a feldolgozás előkészítése Idő Tevékenységek Tevékenység célja. hogy mennyire tartják lehetségesnek. Plenáris kerekasztal 5’ A tanár felteszi azt a kérdést. Értő figyelem.Véleményvonal 5’ Véleményformálás. hol Rövid távú memória. A foglalkozásvezető válasszon ki véletlenszerűen néhány résztvevőt. azok álljanak a képzeletbeli vonal elejére. Nyilvános beszéd A tanár megkéri a hallgatókat. akik pedig egyáltalán nem.Rövidtávú memória. fejlesztendő készségek.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Foglalkozásvázlat I. és megkérdezi a hallgatókat. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. Az esetleges „találatok” hiNyilvános beszéd vatkozásait felírja a táblára. azok a végére. aki kifejti a véleményét 1-1 mondatban. Akik a leginkább lehetségesnek tartják. hogy olvastak-e a közösségi szol. 363 .Értő figyelem. anyagok (mellékletek) 10’ A tanár bejelenti. Ráhangolódás. Plenáris kerekérdemes keresni. hogy hol is lehet ilyen témájú írásokat találni. Tolerancia  A foglalkozások javasolt időkerete – a csoport egyedi igényeitől függően – változtatható. Kritikus dás. gondolko. a többiek pedig találják meg a helyüket a szerint. asztal Értő figyelem. Saját vélemény indoklása. gálat témakörében bármit is az elmúlt időszakban.

Tolerancia A szószólók megtartják prezentációjukat 5-5 percben.Csoportalakísa. fejlesztendő készségek.sa kiscsoportban formálása. Értő figyelem. Társadalmi részvétel. Elfogadás. Konszenzus. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. A csoportok megadott szempontok alapján feldolgozzák a szövegeket. közösségi projektek II. Egyéni munka D1. Jegyzetelés Kiscsoport 15’ Plenáris hallgatói előadás 5’ A másik két csapat tehet 2-2 kiegészítést vagy feltehet 2-2 kérdést. Szabályok elfogadá. Az új tartalom feldolgozása Idő Tevékenységek Tevékenység célja.GondolattérD4 kép létrehozáSaját vélemény meg. eldönti. anyagok (mellékletek) 5’ A tanár három kiscsoportra osztja a résztvevőket kiszámolás alapján.VI. Mások véleményének figyelembe vétele 5’ Minden csoport felkészül a prezentációra. D2. A csoportok kapnak egy-egy szöveget (mindenki kap egy másolatot). hogy milyen formában fogja elővezetni a csoport közös álláspontját. valamint Lényegkiemelés. Értő figyelem 364 . betartása tás Szövegértés Kritikus dás. D3 10’ 20’ gondolko. megválasztja a szószólót. A csoporttagok elolvassák a kapott szöveget.

hogy számukra mi volt a foglalkozás legfon. Tolerancia 365 . Értő figyelem Frontális Minden csoport fogalmazza meg. anyagok (mellékletek) 5’ 5’ A tanár röviden összefoglalja az egyes csoportok megállapításait. Konszenzus. ellenőrzés és értékelés Idő Tevékenységek Tevékenység célja.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben III. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. fejlesztendő készségek. tosabb mozzanata.Lényegkiemelés. Az új tartalom összefoglalása.

közösségi projektek 366 .VI. Társadalmi részvétel.

A napokban az Országgyűlés elé kerülő indítványban azt is javasolni fogják. A politikus hangsúlyozta. így nálunk nem végezhet diák általános iskolát anélkül. hogy a kormány részben vagy egészében fedezze a tanulók utazási költségeit. amely közoktatási programmá szervezné a határon túli kirándulásokat. A minőségi nyári táborozás lenne a megoldás. problémákkal küzdő embertársaik felé” – mondta lapunknak Pokorni Zoltán. Az LMP külföldön már jól bevált rendszerrel segítene ezen a problémán: a gyerekek táboroztatását olyan középiskolás és egyetemista önkéntesekre bízná. évfolyamon szociális -karitatív munkát szervez. hogy felismerjék mások gondjait és azt. illetve kredittel honorálnák. kerület középiskoláiban tavaly indítottuk el azt a programot. feltett szándékuk azonban. „Fontosnak tartjuk. melyek inkább csak „gyerektárolásra”.hu/hirek/1974/kulcsos-gyerekek-helyett-onkentestaboroztatokat) Komoly kihívást jelent a szülőknek a gyerekek elhelyezése a nyári szünet idején. hogy a munkájukat kínk eservvel összeegyeztessék gyermekük felügyeletével. nem valódi nyaralásra alkalmasak. Már a napokban a parlament elé kerül az a határozati javaslat. A képviselő a 2004-es. de ezen a téren szélsőséges helyzet alakult ki: sokan csak az önkormányzatok által szervezett napközis táborokat tudják megfizetni. hogy életében legalább egyszer ne vett volna részt határon túli tanulmányi kiránduláson. A piaci alapon szervezett 367 . hozzátéve. tájak megismerése. de Magyarországon is több olyan egyházi. a kettős állampolgárságról szóló. A Lehet Más a Politika a családbarát foglalkoztatás megteremtésében fontos lépésnek tartja. hogy a szülők az iskolai szünet idején ne azzal legyenek elfoglalva. hogy a középiskolások a külföldi kirándulás ideje alatt értelmes munkával segítsenek valamely határon túli közösségnek.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Mellékletek a foglalkozáshoz D1 – Szolidaritásra nevelnek majd az (http://www.hu/pp_hir_nyomtat. hogy országos programmá fejleszti – a néhány tanintézményben már sikeresen működő – határon túli osztálykirándulások szervezését. hogy a felnőtté válás előtt a 17–18 éves gyerekek – akikről szüleik hosszú éveken át gondoskodtak – tanuljanak meg törődni másokkal. hogy a programot nem akarják kötelezővé tenni. D2 – Kulcsos gyerekek helyett önkéntes táboroztatókat! (http://lehetmas. aki el szeretné érni.magyarhirlap. „Saját kerületünkben. hogy előbb-utóbb minden iskola beépítse nevelési programjába.php?hir_id=200170) iskolákban Szociális-karitatív munkával nevelné a felnőtté válás küszöbén állókat Pokorni Zoltán. Fontos a történelmi magyar városok. hogy a középiskolákból kikerülő tanulók beleérzően forduljanak a nehézségekkel. „Külföldön a szociális-karitatív munkának jóval nagyobb hagyománya van. amel ynek során fiataljaink szociális munka keretében szerezhetik meg azt a képességet. eredménytelen népszavazás után határozta el. a Hegyvidéken már jó ideje bevezettük a programot. hogy ők is tehetnek a közösségért” – mondta Pokorni. amely a kéthetes diákmunka lehetőségét az iskolákra bízná. A XII. amely a 11. akik munkáját felvételi pluszpontokkal. Ertsey Katalin kedden országgyűlési határozati javaslatot nyújtott be a parlamentnek. hogy a diákok ho zzájuk hasonló korú magyar fiatalokkal találkozhassanak” – mondta Pokorni. hogy az éri ntett szervezetek képviselőivel dolgozza ki a program kereteit. a parlament oktatási bizottságának elnöke. az Országgyűlés oktatási bizottságának elnöke. és hamarosan tárgyalnak arról az indítványról is. de még lényegesebb. alapítványi és önkormányzati iskola akad. melyben arra kéri az oktatásért felelős államtitkárt.

Társadalmi részvétel.VI. külföldi példákat tanulmányozva kezdjék el kidolgozni a program kereteit. Ertsey Katalin képviselőasszony ezért határozati javaslatban kéri az oktatásért felelős államtitkárt: civil szervezeteket. Az önkéntesek bevonása lenne a megoldás. illetve egyetemi kredit nyújtását több ciklus óta nem tudták kivívni az ifjúsági önkéntességet szervező és támogató civil szervezetek. és a táborhelyeket működtető önkormányzatokat. hogy 2011 nyarára annak első fázisa elindulhasson. de az ő motiválásukat jelentő pluszpontok. közösségi projektek táborok ára viszont a 60-80 ezer forintot is eléri – ez sok család számára megfizethetetlen. intézményeket bevonva. 368 .

július 1.) 369 .Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben D3 – Rászorulókon segítenek a kerületi diákok (Hegyvidék. 2010.

Társadalmi részvétel.VI. közösségi projektek 370 .

3. 4. megállapításaival ért egyet? Miért? Mely kijelentéseivel. 8.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben D4 – Szempontok az egyéni szövegfeldolgozáshoz 1. 2. 7. 6. állításokat? Készítse el a szöveg gondolattérképét? Keresse meg a szövegben található ellentmondásokat! Mely kijelentéseivel. megállapításaival nem ért egyet? Miért nem? Ön mit javasolna a felvetett probléma megoldására? 371 . Mi a szöveg legfontosabb üzenete? Foglalja össze 1 mondatban! Mik a szöveg kulcsszavai? Értelmezze őket! Keresse meg az egyes kulcsszavakhoz kapcsolódó fogalmakat. 5.

VI. valamint azt. Speciális javaslatok az értékeléssel kapcsolatban:  Az értékelés során a foglalkozásban való részvétel intenzitásáról. ha valaki mereven kiáll a z eredeti véleménye mellett vagy esetleg hajlandó véleményébe inte grálni a felmerülő új. Feldolgozó foglalkozás. módszerek):  A foglalkozás során a tanár facilitátorként van jelen. egy érvrendszer felépítése. az érvek felépítettségéről essen szó.  Tudatosítsuk a résztvevőkben. helytállóságát értékeljék. hanem az érvek minőségét. tartalma: Megelőző tapasztalat: A kompetenciafejlesztés fókuszai: Módszertani ajánlás Az egyes tevékenységek szervezésével kapcsolatos javaslat (csoportok. értő figyelem 372 . hogy ne minősítsenek. ezért nagyfokú empátiára lesz szükségük.  Legyen a résztvevőknek is lehetősége arra. mint egy lehetséges véleményt fejti ki a lezáráskor. nem feltétlenül a saját véleményüket kell kifejteniük. 90 perc Különböző álláspontok képviselete a közösségi szolgálat iskolai keretek között történő bevezethetőségéről egy valóságos vitahelyzetben Közösségi tanulás és közösségi szolgálat az iskolában A témakör előző négy foglalkozása Érvelés. hogy szerepet kell játszaniuk. cáfolat. számára addig ismeretlen vagy figyelmen kívül hagyott érveket. 5. hogy elmondják véleményüket a foglalkozásról és az elhangzott érvekről. Emlékeztessük őket arra. Társadalmi részvétel. értékelés – Galambos Henriette Ajánlott időkeret: A modul közvetlen célja: A modul témái. hogy hogyan tudnak éles vitában helytállni. közösségi projektek VI. felépítettségét. hogy például érték-e. saját véleményét legfeljebb. munkaformák.

anyagok (mellékletek) 20’ Az ideális reggeli Érvelés valami mel.Csoportmunka T1 lett vagy ellen. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. fejlesztendő készségek. zentációk Logikus és kritikus gondolkodás II.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Foglalkozásvázlat I. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. Kritikus Csoportmunka gondolko. fejlesztendő készségek. A másik véleményé.Plenáris prenek elfogadása. a feldolgozás előkészítése Idő Tevékenységek Tevékenység célja. Az új tartalom feldolgozása Idő Tevékenységek Tevékenység célja. anyagok (mellékletek) 10’ 5’ Tantestületi vita – a téma ismertetése és a szerepek kiosztása Felkészülés a vitára a korábban megismert módszerek segítségével brainstorming kulcsszavak gondolattérkép előnyök-hátrányok feltérképezése Egyéni munka D1. T2 35’ A vita lefolytatása Érvelés. két csoportban. 373 . Ráhangolódás.megfigyelők- T3  A foglalkozások javasolt időkerete – a csoport egyedi igényeitől függően – változtatható.

majd a szószóló 2 percben ismerteti a támogató érveket a saját reggelifajtája mellett. hogy az ideális reggeli csak gyümölcsből áll. A cáfoló emberek segítséget kaphatnak kis papír cetliken saját csapattagjaiktól. A cáfoló ember pedig felkészülés nélkül (improvizációval) igyekszik minél alaposabban visszaverni a másik csoport a saját reggelifajtája mellett szóló érveit szintén 2 percben. A következő mondatkezdeteket javasoljuk a támogató érveléshez:  Meggyőződésünk szerint az ideális reggeli…. sajttal. Plenáris Mellékletek a foglalkozáshoz T1 – Az ideális reggeli (tevékenység leírása) A foglalkozásvezető két csoportra osztja a résztvevőket. Empátia. fejlesztendő készségek. Az új tartalom összefoglalása. esetleg sült paradicsommal. Értő figyelem. Az egyik csoportnak a mellett kell érvelnie. Tolerancia. kolbásszal. amely valamilyen hatással volt rá. anyagok (mellékletek) 10’ Visszajelző kör: mindenki emeljen ki egy olyan momentumot a vitából. közösségi projektek dás. hogy az ideális reggeli egy tartalmas étkezés tojással. a másiknak pedig a mellett. ellenőrzés és értékelés Idő Tevékenységek Tevékenység célja. Érdekérvényesítés 5’ kel A megfigyelők egymondatos visszajelzéseket adnak a vitázóknak Véleménynyilvánítás Tolerancia III. Társadalmi részvétel. Mindkét csoportnak nagyon rövid idő alatt kell felsorakoztatnia az érveit lehetőleg egy nagy papíron. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. 374 . mert….VI.

korábbi tapasztalata. de meg kell jegyeznünk…  Számos kutatás bizonyította. szakértőként is dolgoznak. 375 . pedig tudjuk. erősen túlterhelt. hogy…. mentorkén t. és oldottnak mondható. miközben jól érzékelhetőek a társadalmi különbségek és javasolta. amelyek enyhítenek ezen. Ő ezt szeretné demokratikus módon megvitatni a kollégákkal. hogy gondolkodjanak olyan programokon. hogy…  Nézetünk szerint súlyos tévedés…  Elismerjük. miszerint …. gyakorlatok. ezzel akár komoly vitákat és konfliktusokat is vállal.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben  Kutatások támasztják alá. javaslata. A következő mondatkezdeteket pedig a villám cáfolatokhoz:  A gyümölcs alapú reggeli hívei szerint….  A tantestület 40 fős.  A légkör az átlaghoz képest jónak.  Az iskolában néhány kivétellel jól működnek a szakmai munkaközösségek. Az iskoláról:  Az iskola egy nagyvárosi 8 osztályos gimnázium. hogy az angolok…  A modern dietetikusok szerint…  Ki ne tapasztalata volna…? T2 – A helyzet ismertetése A helyzet:  Egy fontos januári tantestületi értekezlet alkalmával az igazgató felveti azt a lehetőséget. hiszen a tanárok egy csoportja már egy ideje jelezte. többen közülük.  Feszültség természetesen van.  A tanulói létszám 600 fő.  Az iskola évek óta részt vesz a pályázatokban. szerintünk nem állja meg a helyét. hogy …  Köztudomású. lényeges kérdésekben konzultál az érintettekkel. fejlesztésekben. elvárások stb. hogy az iskolában valamilyen mód on bevezessék a közösségi szolgálat intézményét. az igazgató bár erős kézzel vezeti az iskolát. miszerint…. aminek eredményeképpen az átlagosnál egységesebbek a p edagógiai módszerek.  A mindennapi tapasztalat szerint…. és őszintén érdekli az emberek véleménye.  Az a tévhit. hogy a fogyasztói társadalom értékei túlságosan is meghatározzák a gyerekek és a szülők értékrendjét. a kollégák rengeteg képzésben vettek részt.

akkor – minden résztvevő mögött ül egy megfigyelő.  ellenvélemény esetén is elvárás a kulturált reakció. közösségi projektek T3 – A vita menete 1. hogy ne felejtse el.  mindenkinek jeleznie kell a megszólalási szándékát. nem lehet senki szavába vágni. A legvégén az igazgató röviden összefoglalja a vitában elhangzottakat. 376 . Fontos. akkor írja le a mondandóját. 3. amit bárki indítványozhat. A foglalkozásvezető ismerteti a szabályokat:  mindenki legfeljebb 2 percet beszélhet.VI. 4. hogy a vita valamilyen konstruktív javaslattal záruljon. aki végig figyeli a „saját emberét” és a végén visszajelzést ad neki.  ha véleményt szeretne valaki nyilvánítani és várnia kell.  mindenkit végig kell hallgatni. Társadalmi részvétel. A vitában 10-en vesznek részt aktívan és – ha van elegendő résztvevő. A foglalkozásvezető ismerteti a helyzetet. 5. 2.

Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben 377 .

nehezen lehet eredeti álláspontjáról kimozdítani. aki erősen vallásos. de jól érzékeli azt a helyzetet. A magyar munkaközösség vezetője: 50 év körüli egyedülálló nő. aki erősen konzervatív pedagógiai nézeteket vall. de nagyon szeret táborokat szervezni. Mivel számára ez meghatározó élmény volt. Ő lát arra esélyt. nagyon fontosnak tartja. hogy kár. Testnevelő tanár: akinek egy barátja mutatta meg a Hegyvidékben megjelent cikket arról. és n agyon szeret táboroztatni. aki egyetemista korában 1 évig volt Németországban önkéntes egy idősek otthonában. ha másnak van igaza. Részt vesz egy alapítvány munkájában önkéntesként. nem igazán lelkesedik az újításokért. Ő a maga részéről szkeptikus. hogy ezt hogyan lehet egyáltalán elkezdeni. Szerinte már így is túl vannak terhelve. Fizikatanár: kicsit megkeseredett 40-es. Matektanár: nyugdíj előtt álló nagymama. de láthatóan érdekli a téma. 5 éve igazgató. Megbízható szakember. Társadalomismeret tanár: fiatal férfi. akinek már felnőtt gyerekei vannak. nem látja. hogy az iskolájukban ez fokozatosan bevezetésre kerüljön. kerületi iskolákban már működik a kéthetes karitatív-szociális diákmunka. és kifejezetten érzéketlenek a társadalmi problémák iránt. ami meghatározza értékrendjét a tanításban is. Ezt az iskolában nagyon kevesen tudják róla. Számára az erkölcsi nevelés elsődleges fontosságú. hogy a XII. Társadalmi részvétel. közösségi projektek D1 – Szerepkártyák Igazgató: 45 év körüli családos férfi. hogy a XII. nem látja megvalósíthatónak.VI. kerületben a gyermekvédelmisek feladata a kéthetes karitatív-szociális diákmunka megszervezése. aki nem túl sok örömet talál már a tanításban. Az igazgatóhelyettes: 60 éves elvált nő. hogy a gyerekek nagyon önzők. aki fiatal korában rengeteg vízitúrát szervezett. és elfogadottsága annak köszönhető. mert több helyen tanít. Kicsit képmutatónak találják a többiek. de belátja. 378 . Képzőművész tanár: nagyon kevés időt tölt az iskolában. hogy jól kezeli a konfliktusokat és a feszültségeket. hogy állítsanak fel egy munkabizottságot. ahol képzőművészeti foglalkozásokat tartanak mélyszegénységben élő gyerekek számára. akik eddig elzárkóztak ettől. és azt javasolja. Gyermekvédelmis technikatanár: őt kifejezetten felháborítja. hogy tanítványai is szert tegyenek hasonló tapasztalatokra. és úgy gondolja. helyzete stabil. de kevés partnerre talál ehhez az iskolában. hogy csak a nemzetközi érettségit adó gimnáziumokban veszik Magyarországon komolyan a közösségi szolgálatot. Már jó ideje beszélget erről kollégáival. Angoltanár: aki továbbképzéseken már többször találkozott a Karinthy Gimnázium tanáraival.