Új témák és tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben

Foglalkozástervek

Visszacsatolás az alapképzésbe

Tartalom
Új témák és tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben .............................................. 1 Tartalom ..................................................................................................................................... 2 Bevezető ..................................................................................................................................... 4 A folytatás, hogyan tovább? ................................................................................................... 5 I. Értékelés .................................................................................................................................. 6 I. 1. I. 2. I. 3. I. 4. I. 5. II. 1. II. 2. II. 3. II. 4. II. 5. III. 1. III. 2. III. 3. III. 4. III. 5. IV. 2. IV. 3–4. IV. 5. Az értékelés pedagógiai szerepe, funkciói – dr. Szeszler Anna .................................. 8 A tanulók értékelésének fajtái – dr. Szeszler Anna ................................................... 15 A fejlesztő értékelés – dr. Szeszler Anna .................................................................. 27 Tanárok értékelése – Fehér Márta ............................................................................. 32 Intézmény értékelése – Benczúr Katalin ................................................................... 43 Osztályfőnöknek lenni – Fehér Márta.................................................................... 55 Kapcsolat a szülőkkel – Fehér Márta ..................................................................... 69 Kapcsolat a kollégákkal – Fehér Márta ................................................................. 76 Változó tanárszerepek – Fehér Márta .................................................................... 88 Kapcsolat a diákokkal (partneri viszony) – Fehér Márta ..................................... 100 Honnan jöttünk, kik vagyunk? – Farkas Magdolna ............................................. 109 Saját élmény – Farkas Magdolna ......................................................................... 120 Hallgatói szerepre való felkészülés – Farkas Magdolna ...................................... 130 A tanár mint segítő – Farkas Magdolna ............................................................... 136 Az intézményhez való kötődés – Farkas Magdolna ............................................ 148 Kooperatív tanulás – Kerékgyártó Judit .............................................................. 179 Projekt I. és II. – Kerékgyártó Judit ................................................................. 202 Differenciálás – Kerékgyártó Judit ...................................................................... 250

II. Pedagógus-szerepek............................................................................................................. 55

III. Pályaszocializáció ............................................................................................................ 108

IV. Hatékony tanulásszervezési módszerek ........................................................................... 159

V. Gyermekmegismerés ......................................................................................................... 285 V. 1. A gyerekmegismerés a hallgatók saját tapasztalatai és ismeretei alapján – Mendelovics Zsuzsanna ..................................................................................................... 286 V. 2. A gyermek megismeréséhez használható módszerek, terepek, eszközök saját élményű feldolgozása – Mendelovics Zsuzsanna .............................................................. 290 V. 3. A lényegi kérdések tartalma, megvitatása – Mendelovics Zsuzsa ....................... 317 V. 4. A tanítványokkal kapcsolatos ismereteket, tapasztalatokat, érzelmeket hogyan lehet „hasznosítani” a tanításban – Mendelovics Zsuzsa ................................................... 323 V. 5. A tanítványokkal kapcsolatos ismereteket, tapasztalatokat, érzelmeket hogyan lehet „hasznosítani” osztályfőnökként – Mendelovics Zsuzsa .......................................... 334
2

Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben

VI. Társadalmi részvétel, közösségi projektek....................................................................... 343 VI. 1. Bevezetés a tapasztalati tanulás és a közösségi szolgálat témakörébe – Galambos Henriette ............................................................................................................................. 345 VI. 2. VI. 3. VI. 4. VI. 5. Felkészülés a közösségi szolgálati/önkéntes projektre – Galambos Henriette .... 352 A közösségi szolgálati/önkéntes projekt megvalósítása I. – ..................................... Galambos Henriette ............................................................................................ 358 A közösségi szolgálati/önkéntes projekt megvalósítása II. – Galambos Henriette ... .............................................................................................................................. 362 Feldolgozó foglalkozás, értékelés – Galambos Henriette .................................... 372

3

Visszacsatolás az alapképzésbe

Bevezető
Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. vezetése – a TÁMOP 3.1.1. kiemelt program keretein belül – döntött úgy, hogy az eddigi nagy volumenű és alapjában sikeresen lezajlott közoktatási kompetenciafejlesztő programok után fontos lenne azok eredményeit a felsőoktatásban is hasznosítani. Az általános és középiskolákban elindult szemléleti és módszertani átalakulás után fontossá vált, hogy a felsőoktatási intézményekben a pedagógusképzés reagáljon erre a kihívásra, és úgy készítse fel a jelölteket, hogy azok az új kihívásoknak is meg tudjanak felelni. Napjaink pedagógusképzésének többek között fel kell készítenie a jövendő pedagógusokat a változatos, tevékenykedtető tanulásszervezési módszerekre, a pedagógus-szerepben bekövetkezett szemléleti változásra és az ebből következő gyakorlati tennivalókra. Azokra a kérdésekre kell feltétlenül választ adnia, amelyek a mai iskolát érintik, azokat a probléma-megoldási stratégiákat kell megtanítania, amelyek ma a közoktatási intézményekben jelen vannak. E gondolatok jegyében született meg az itt bemutatásra kerülő kiadvány, amelynek az volt a célja, hogy a pedagógusképző intézmények oktatói számára olyan konkrét foglalkozásterveket jelentessen meg, amelyek segítik őket abban, hogy oktatói munkájuk során módszereik újak és változatosak legyenek. A fejlesztés fontos eleme az elkészült foglalkozástervek gyakorlatban történő kipróbálása, valamint a tesztelés utáni korrekciója is. A program eredményeképpen – jelen kiadványban, valamint az Educatio Nonprofit Kft. honlapján1 – a gyakorlatban kipróbált segédanyagok állnak rendelkezésre a pedagógusképzésben oktató kollégák számára.

A foglalkozástervek (modulok) jellemzői A modul megadott modulsablon szerint készült, 15–20 oldalas foglalkozásterv. A modulleírás alkalmas arra, hogy a pedagógusképzésben oktató kolléga a hallgatók számára saját élményű egyetemi órákat tud tartani. A modulleírás tartalmazza a tanórai tevékenységeket, azok célját – vagyis a kompetenciafejlesztés fókuszait, az azokhoz kapcsolódó módszerek részletes leírását, valamint a szükséges tanári és diákmellékleteket is.

1

http://www.educatio.hu

4

Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben

A folytatás, hogyan tovább? Jelen programban négy felsőoktatási intézményben valósult meg a modulok kipróbálása, tizenhárom oktató részvételével. Reményeink szerint ezzel a lépéssel egy folyamat indult el, amelyben a kipróbálásban részt nem vett intézményekben pedagógusokat képző oktatók is elkezdik használni ezt a segédanyagot a tanításban. Nagyon pozitív élmény volt és ezúton is köszönjük a tizenhárom oktató részvételét, azt, ahogyan hozzáálltak a modulokhoz, és ahogyan visszajeleztek a modulíróknak, annak érdekében, hogy a szélesebb nyilvánosság elé már a gyakorlatban kipróbált, korrigált modulok kerüljenek. Különlegesen előrevivő és pozitív hangulatú volt az a szakmai együttműködés, amely a program során a közbeszerzésen a pro gram lebonyolítását megnyerő céggel, az Expanzió Humán Tanácsadó Kft.-vel létrejött. 2011. február 10. dr. Czike Bernadett a program szakmai vezetője

5

I. Értékelés

I. Értékelés
A témakörhöz tartozó valamennyi foglalkozásra vonatkozó javaslatok Ajánlott idő: 90 perc (lehetőleg szünet nélkül) Ajánlott létszám:  20-24 fő (5-6 db négyfős kiscsoport, de akár ennél több hallgató is dolgozhat négyfős csoportokban) Szervezési javaslat:  Akár kisebb, akár nagyobb létszámú hallgatói csoporttal dolgozunk, a foglalkozás során négyfős kisebb csoportokra lesz szüksé g. A terem berendezésétől függő módon – előadóterem, fix székek esetében – az egymás előtt/mögött ülő párok dolgozhatnak együtt. Differenciálással kapcsolatos javaslatok:  Ha alapképzésben vesznek részt tanítványaink, a választható tevékenységeket érdeklődési körük határozhatja meg. Ha jól ismerjük a csoportot, diákjainkat az aktuális céloknak megfelelően sorolhatjuk csoportokba.  Amennyiben különböző életkorral dolgozó pedagógusok továbbképzésére használjuk a modult vagy annak valamelyik részét, értelem szerűen választhatunk az irodalomból. Értékeléssel, ellenőrzéssel kapcsolatos javaslatok:  Ennél a modulnál különösen fontos, hogy az abban leírtakat át is éljék a hallgatók, modell legyen számukra.  A folyamatos visszajelzés mellett az egyes részeknél különösen tudatosan kezeljük az önértékelés, egymás értékelésének lehetőségeit is.  Az ellenőrzésnél mi is kitérhetünk a folyamatokra, együttműködésre, s természetesen a tartalomra, alkalmazásra, amit előadnak, leírnak együtt és/vagy önállóan is. A kapcsolódó vizsgához módszertani javaslat, hogy ott a gyakorlatból, akár egy példa elemzéséből kiindulva kelljen számot adni az olvasottakról, megtanultakról, s nem fordítva. A foglalkozás megtartásához szükséges eszközök, anyagok:  Csomagolópapírok, vastag, színes filctollak, rögzítési lehetőség, amellyel a plakátokat fel lehet tenni a falra, kinyomtatott vagy kivetített anyag a mellékletből, vagy egyéb irodalom, ill. órafelvétel alapján

6

Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben

A foglalkozás megtartásához, illetve diákok számára ajánlott szakirodalom:  Báthory Zoltán: Tanulók, iskolák, különbségek (Pedagógiai értékelés fejezet). Tankönyvkiadó, Budapest, 1992.  Brassói Sándor – Hunya Márta – Vass Vilmos: A fejlesztő értékelés: az iskolai tanulás minőségének javítása http://www.ofi.hu/tudastar/uj-pedagogiai-szemle/fejleszto-ertekeles  Csapó Benő: Tudás és iskola. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 2004.  Értékelés másképpen I. DVD. SuliNova Pedagógiai Alternatívák Központja, 2005.  Fejlesztő értékelés – A tanulást-fejlesztő osztálytermi módszerek a középfokú oktatásban. Országos Közoktatási Intézet, OECD, 2005  Golnhofer Erzsébet: A pedagógiai értékelés. In: Didaktika – elméleti alapok a tanítás tanulásához Szerk.: Falus Iván, Tankönyvkiadó, 2000  Kertesi Gábor: A közoktatási intézmények teljesítményének mérése-értékelése, az iskolák elszámoltathatósága http://oktatas.magyarorszagholnap.hu  Knausz Imre: A tanulók értékelése. In: Intézményvezetés és közoktatási értékelés. Okker Kiadó, Budapest, 2005.  Nádasi Mária – Hunyady Györgyné: Szöveges értékelés, Trezor Kiadó, 2005.  Radó Péter: A fejlesztő értékelés az oktatáspolitika és az oktatásfejlesztés eszközrendszerében. Új Pedagógiai Szemle, 2006. március  Ranschburg Ágnes: Az iskolák értékelési-mérési gyakorlata és a kompetenciák. Új Pedagógiai Szemle 2004. március  Például (Pedagógusok gyakorlati példái a személyközpontú szemlélet iskolai megvalósítására), szerk.: Fehér Márta, SuliNova, 2005. Értékelés fejezet  Zágon Bertalanné: (szerk.): Értékelés másképpen. Nemzeti Tankönyvkiadó, 2004.

7

Az értékelés funkcióinak tudatosítása. Szeszler Anna Annak tudatosítása. teljesítményét. Értékelés I.  rugalmasság (a tanulás teljesítmény rendszeres elemzése alapján.I. Valamennyi diák. hogy az értékelés áthat gyakorlatilag minden(féle) pedagógiai folyamatot. különösen a más szubkultúrában szocializálódottak és a sajátos nevelési igényűek teljesítményének értékelésében fontos annak a szempontnak az érvényesítése.  probléma. miközben csak a „jéghegy csúcsa”.  kommunikációs készségek. pszichológusával is. 8 . különösen a módszerek. Az értékelés megjelenése a tanulási folyamat egészében. következtetések megf ogalmazása. Képességbeli:  érzelmeink pontos azonosítása. Kapcsolódási pontok: A programon belül több témához szorosan kapcsolódik. miért. hanem mennyiséginek tekintsük. szükség esetén képes az egyéni fejlődés támogatását szóló tervét módosítani). 1. munkaformák.és konfliktuskezelés. az SNI diák gyóg ypedagógusával. hat és visszahat a teljes folyamatra. A foglalkozás közvetlen célja: Lényegi kérdések: A foglalkozás tartalma: Ki. Az értékelés pedagógiai szerepe.  kritikai gondolkodás.  együttműködést tud kialakítani a más szubkultúrában élő diákok szüleivel is. mikor és hogyan értékel az iskolában? Korábbi iskolai élmények során végigélt saját tapasztalatok irányított elemzése. amely alkalmazásának mikéntje nagymértékben befolyásolja tanítványaink képességeinek fejlődését. A kompetenciafejlesztés fókuszai: Attitűdbeli: a tanulási képességekben meglévő különbséget ne minőséginek. (A magyar és az angol nyelv is ezt fejezi ki: value – evaluation). hogy az értékelés elsőso rban érték keresés.  empátia. tudatosítás. funkciói – dr. kit. elemzés. az élethosszig tartó tanuláshoz való későbbi viszonyukat is.

 A legrosszabb élményem az volt. a feldolgozás előkészítése Idő Tevékenységek Tevékenység célja. vagy/és osztálytársai között voltak más kultúrában vagy más szubkultúrában szocializálódott diákok is. anyagok (mellékletek) 2’ A téma felvezetése Az értékelés téma feldolgozásának célja. amikor… témára.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Foglalkozásvázlat I.sítása ba járt.tanulás – Páros sével ráhangolódás a szóforgó  A legszívesebben arra emlékszem. 9 . ha esetleg a hallgató integrált osztál y.Meghatározó saját Kooperatív ban) a következő mondatkezdéssel: élmények felidézé.  A foglalkozások javasolt időkerete – a csoport egyedi igényeitől függően – változtatható. fejlesztendő készségek. Ráhangolódás. kapcsolódás a korábbi témákhoz Frontális 8’ Az értékeléssel kapcsolatos saját iskolai élmények felidézése (4 fős csoportok. amikor… Saját érzések azonoAz élmények felidézése terjedjen ki arra. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök.

tanulás dolkodás pír. hanem az iskolai élet legkülönfé Hogyan? lébb mozzanatához kapcsolódhatnak.Felsorolás lejegyzése megosztása egy másik pármagáról. Csoportonként csomagolópapír. filctoll. Értékelés II.Kooperatív Csoportonként csomagolópaA korábban felelevenített élmények összevetése. negatív élményhez kötődnek. osztálytársaknak. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. ill. Kooperatív tása példával és indoklással). fejlesztendő készségek. szülőnek. Kooperatív tanulás – megbeszélés csoportban szóforgóval. Frontális megbeszélés. Az új tartalom feldolgozása Idő Tevékenységek Tevékenység célja. elemzése egy új szempontból gésekben való gon.tanulás – Ketban tőskör Hogyan jelenhet meg az értékelés a tanítás–tanulás teljes folyamatában? Csoportosítás:  Mit? Minél többféle értékelési módszer gyűjtése. amelyek most nem a legmaradan Mikor? dóbb pozitív. filctoll 10’ 10’  A foglalkozások javasolt időkerete – a csoport egyedi igényeitől függően – változtatható. anyagok (mellékletek) 10’ Kinek szól az értékelés? Nagyobb összefüg. értelmezése tágabb értelemben. a felsorolások összehasonlításával A felsorolások áttekintése közösen (csoportonként egy-egy újabb elem bemuta. filctoll azonos csoportokban: Információ  Kinek üzen az adott értékelés? (Várható válaszokra példa: tanulónak ön. 10 . közös plakát kéCsoportonként csomagolópapír.I. elmélyedés a témá. Az egymás felé forduló kettős kör külső részében állók mondanak egy példát.) Információkezelés ral  Példák kiegészítése. más intézménynek stb.Információgyűjtés.

dolgozatok különféle céllal.)  Mikor. hogy relatív fejlődésüket rendszeresen számba v együk.értékek. dolgozat. felelés. tetszőlegesen választott szempontok szerint)? Plakátok összehasonlítása szítése strukturált rendezés. ugyanakkor számoljunk azzal a veszéllyel. egyéb szöveges értékelési módok. Állásfoglalás az adott állítások tartalmával kapcsolatban (lásd melléklet) 11 . így folytatva tovább a gyűjtést. Véleményalkotás Önálló munka Állításokat – értékválasz. összefoglalás. szidás. gyűjtése)?  Mihez viszonyítunk? (Az SNI és más kultúrában élő gyerekek számára egyrészt lényeges. ekkor a belsők mondanak újabb példát. tevékenységek köré szerveződve stb.tartalmazó tás melléklet ki- 10’ Az értékelés funkciói. motiváció. beszámolók stb. amennyi csak eszükbe jut:  Mit értékelünk (tevékenységek.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben majd továbbhalad a kör. röpdolgozat. (A szempontok között szerepeljen a metakommunikáció intenzitásának az eltérő volta a különböző szubkultúrákban. Csoportosítás megadott szempontok szerint. milyen módszerekkel (szóban. ismétlés. a tanulási folyamat melyik szakaszában (új anyag feldolgozása. 5’ Frontális megbeszélés a csoportban készített plakátok alapján. Az újabb szempontok fókuszba állításával az esetekhez kapcsolódó várható módszerek: mosoly (és más nonverbális módok). ellenőrzés)?  Hogyan. gyakorlás. módot. órán. bíztatás. a tudást visszatükröző „termékek” gondolkodás. hogy lehetőségeiket alul értékeljük. bizonyos készségek stb.) Az elhangzottak felhasználásával írjanak össze annyi értékelési helyzetet. s ez önmagát beteljesítő jóslattá válik. írásban. otthon. attitűdök. viselkedések.

meghatározás írása Fogalomalkotás A foglalkozás lezárása Meghatározások felolvasása. Papír. +. meggyőz  Igaz: +  Nem igaz: –  Semmiképpen nem igaz: – – Értékelés funkcióinak összegyűjtése a mellékelt állítások felhasználásával Az értékelési funkciók egyeztetése Összehasonlítás. anyagok (mellékletek) 10’ Mi az értékelés szerepe? Összegzés. amelyet ki-ki a ruhájára tesz az általa választott jellel A korábban kiosztott vagy kivetített változat alapján 5’ III. végül 4 fős csoportokban – közös meghatározás készítése 12 .I. Az új tartalom összefoglalása. – – 10’ Egy állítás kiemelése (lehetőleg olyan. ceruza mértékének jelölése: ++. köz.Önálló mindenki a véleményét kifejező jelet magára ragasztja.beszélés tékelés csoporton belül is Post-it öntapadós papír. érvel. értés/elutasítás Papír. Értékelés Minden állítás osztása vagy mellett egyet. –. fejlesztendő készségek. ceruza majd párokban. Csoportmegönellenőrzés.kivetítése. önér. majd Mindenki sétál. megbeszélése Gondolkodásfejlesztés Egyéni munka. ben az eltérő jelet viselő mellett meg Feltétlenül igaz:+ + áll. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. amely megosztja a hallgatókat). ellenőrzés és értékelés Idő Tevékenységek Tevékenység célja.

összegyűjtése az állítások segítségével. majd olyanok keresése –sétálással – a csoportban. siker esetén esetleg a jelölés megváltoztatása egy vagy több kategóriával. akár differenciált feladatot lehet kezdeményezni. egymás meggyőzése. indoklásuk. Érvelés párokban.  További állítások megfogalmazása.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben További kapcsolódó források megjelölése (lásd. 13 .társaik értékelésre lése Frontális A mellékletben található állításokkal számos. Példák:  Egy állítás kiválasztása.  Állítások rangsorolása. Pl. akik legalább egy kategóriával eltérően foglaltak állást.Önmaguk és gondolásra. elmélyü.  Az értékelés funkcióinak kiemelése. irodalomjegyzék) Motiváció a tovább.  Állítások csoportosítása.

az értékelésnél is igazodnunk kell a különbözőségekhez. Az értékelés rangsort állít fel a tanulók között. 2. Az értékelésnél figyelembe vesszük az adott osztály teljesítményszintjét. motivál. 12. Az önértékelés célja. A más szubkultúrában szocializálódott diákok esetében a relatív (saját korábbi teljesítményéhet viszonyított) értékelésnek lényeges nagyobb szerepe van. Az értékelés megerősíti a sikert. 9. mit kell/lehet tenni a jobb eredményért. 17. 8. Az értékelésnél az adott tanuló által elért fejlődés mértéke a döntő. Az értékelés lényege. Az értékelés módot ad a társak fejlődésével való összehasonlításra. 6. 22. Sajátos nevelési igényű diák esetében az értékelés tárgya soha nem lehet a sérülésből következő tünet. ezzel segíti az önismeret kialakulását. hogy segítségével nő a tanulás hatékonysága. 7. 16. – – jelekkel véleményedet! 1. hogy megbecsülje a várt érdemjegyet. Az értékelés mintát ad a tanulónak arra. 20. Az értékelés lényege az információszerzés. 4. +. Az értékelés legfőbb funkciója a tanulói teljesítmény minősítése. A szóbeli feleletnél használt osztályozás. Ahogyan tanítványaink tanulási módszerei sem egyformák. 15. A tanítás egyes (lezáró) szakaszaiban a pedagógus visszajelzést kell. Az értékelés /osztályozás során a közös cél eléréséhez viszonyítunk. hogyan értékeljen másokat. Az erőfeszítés helyet kap. saját magához viszonyítjuk. Az értékelés objektív mércéhez viszonyít (például: tantervben meghatározott követelmények). a kimeneti teljesítmény. –. megjelenik az értékelésben. 3. 5. az ötfokú skála a mérés eredményét fejezi ki. Az értékelés a tanítási és a tanulási folyamat lezárása. 21. 14 . és ehhez alkalmazkodva egymáshoz viszonyítjuk a tanulóinkat. Az értékelés megmutatja. Az értékelés tájékoztat másokat is a tanuló által elért teljesítményről. ki kell javítania a hibáikat. máskor például a helyi tanterv követelményeihez viszonyítunk. 19. Értékelés Melléklet a foglalkozáshoz Állítások Egyetértésedtől függően jelöld értelemszerűen + +. hogy adjon a diákoknak. 13. mint más diákok számára. 10. 18. szelektál.I. Az értékelés szempontja minden tanulónknál azonos. 14. 11. Az értékelésnél alkalmanként a diák által elért relatív fejlődést vesszük számba. 23. saját korábbi teljesítményéhez.

Korábbi iskolai élmények során végigélt saját tapasztalatok irányított elemzése az osztályzatokkal tö rténő értékelés esetén. tudatosítás. elemzés. Szeszler Anna A hallgatók által eddig diákként átélt és ismert értékelési formák tudatos elemzése pedagógusszemmel. A minősítő értékelés megjelenése a tanulási folyamat során – példák elemzésén keresztül.és konfliktuskezelés. Kapcsolódási pontok: Kapcsolódás a differenciáló pedagógiához (tanulók diagnosztizálása az iskolakezdés szakaszában).  rugalmasság (a tanulás teljesítmény rendszeres elemzése alapján.  probléma. tudatosítása.  empátia.  kritikai gondolkodás. szükség esetén képes az egyéni fejlődés támogatását szóló tervét módosítani). hanem mennyiséginek tekintsük.  együttműködést tud kialakítani a más szubkultúrában élő diákok szüleivel is.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben I. az SNI diák gyógyp edagógusával. A tanulók értékelésének fajtái – dr. Pszichológia 15 . hogy mikor melyik értékelési formát választjuk – beleértve a más szubkultúrában szocializálódott és a sajátos nevelési igényű diákok szempontjait is. pszichológusával is. A kompetenciafejlesztés fókuszai: Attitűdbeli: a tanulási képességekben meglévő különbséget ne minőséginek.  kommunikációs készségek. A diagnosztikus. lehetőségek elemzése. elemzése. Képességbeli:  érzelmeink pontos azonosítása. 2. a minősítő. A foglalkozás közvetlen célja: Lényegi kérdések: A foglalkozás tartalma: Mitől függ. illetve a fejlesztő értékelések közötti különbség felismerése. A fejlesztő értékelés pedagógiai súlya.

hogy…  A teljesítmény relatív értékelésének az az előnye és az a veszélye. mert…  A vizsgának az az előnye. Értékelés Foglalkozásvázlat I.Jegyzetfülóan jegyzetel.zet/papír. íróve eszköz Megbeszélés: párokban szóforgóval  A foglalkozások javasolt időkerete – a csoport egyedi igényeitől függően – változtatható. megbeszélése Gyűjtés: önál. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. írásban (2-2 perc): élmény bevonása  Az osztályozás azért fontos. hogy… A leírtak összevetése. Ráhangolódás. fejlesztendő készségek. sajátmegkezdett mondatok befejezése önállóan. a feldolgozás előkészítése Idő Tevékenységek Tevékenység célja.I. anyagok (mellékletek) 2-3’ 10’ A téma felvezetése Az elmúlt alkalommal összegyűjtött személyes tapasztalatokra visszaemlékezve Ráhangolódás. 16 .

Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben II. felkészülés ezek továbbadására Visszatérve saját csoportjuk tagjaival megosztják a tanultakat. Melyek lehetnek a fejlesztő értékelés előnyei és nehézségei? („B” szöveg) Kooperatív tanulás – Szakértői mozaik módszer Csoportonként csomagolópapír. fejlesztendő készségek.tosítása fajtáik szerint végiggondolja az értékelés adott fajtáját. filctoll  A foglalkozások javasolt időkerete – a csoport egyedi igényeitől függően – változtatható. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. Információ feldolgozása forráselemzés. filctoll D1 melléklet Jegyzetelés eszközei 15’ 10’ A témára vonatkozó legfontosabb információk megfogalmazása szakértői cso. 2. Az új tartalom feldolgozása Idő Tevékenységek Tevékenység célja. (Minősítő és fej. megbeszélik.Lényegkiemelés portban. A fejlesztő értékelés sajátosságai („B” szöveg) viszonyítás.A cél–tartalom módlesztő értékelések sajátosságai) szer és ezek összefüggése Szakértői csoport: az azonos szemponttal dolgozók elhagyva saját csoportjukat – összeülnek. A minősítő értékelések sajátosságai („A” szöveg) 4.önállóan . tudatosí3. rögzítik következtetéseiket Csoportonként csomagolópapír.Az értékelések megsek a mellékletben). Melyek lehetnek az osztályozással történő minősítő értékelés előnyei és tás hátrányai? („A” szöveg) 1. anyagok (mellékletek) 10’ Az értékelés fajtái. ismerése és csoporCsoporttagok feladatai: minden csoporttag az adott szempontból . szövegelemzés segítségével (felhasználható szövegkiemelé. 17 .

röpdolgozatok stb. Értékelés 10’ Az értékelés jellegzetes alkalmai: Hogyan történjen a 1. pár: diagnosztikus értékelés (A gyerekek megismerése az iskolába lépéskor a diagnosztikus értékelés után a visszajeltanév elején. majd egy csoporttag által a válaszok értékeinek kiemelése D2. minősítése) Kooperatív tanulás – Háromlépcsős interjú Egy-egy pár dolgozik két különböző fajta diagnosztikus értékelésen A kérdések és válaszok meghallgatása. megválaszolja saját szavai Hogyan befolyásolja az életkor az értékelési fajta megválasztását? val  Hogyan befolyásolja a tanulási folyamat adott szakaszának célja az értékelési fajta megválasztását? 18 . miért? egy kérdést. esetleg kivetítve 10’ Válaszok megfogalmazása – adott kérdésekre: Összefüggések kere Hogyan hatnak a követelmények és a várható értékelési mód előzetes sése. Minden csoporttag kiválaszt ismerete a tanulási folyamatra? (vagy kihúz) egy Melyik értékelést milyen a gyakorisággal használjuk. vagy új csoport/osztály esetén) zés? Kinek szól? 2. pár: témazáró értékelések (Záró dolgozatok.I. melléklet kérdései külön kártyákon vagy egy lapon. osztályozása.

képességek Munkaformák és módszerek Eszközök.Önálló munka. ellenőrzés és értékelés Idő Tevékenységek Tevékenység célja.Tudatos alkalmazás galmazása Egyéni munka. fejlesztendő készségek. összegzés A következő alkalomra ajánlott olvasmányok Frontális zárás  A foglalkozások javasolt időkerete – a csoport egyedi igényeitől függően – változtatható. majd indoklás párokban tek rögzítése majd indoklás feladatlap. Az új tartalom összefoglalása.Az elméleti ismere. külső és belső értékelési formákra egy-egy példa megfo.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben III. majd értékelése párokban 5’ Fejlesztő (formatív) értékelés Külső értékelés Belső értékelés Minősítő (szummatív) értékelés 5’ Példák meghallgatása. D3 melléklet – tása. anyagok (mellékletek) 10’ A számokkal jelölt értékelési fajták és a betűkkel jelölt meghatározások párosí. fejlesztő. 19 . és ellenőrzés villámkártya párokban A minősítő.

mégis úgy tűnik. Különösen igaz ez. kívánatos szin thez képest hogyan teljesít valaki. „B” szöveg A fejlesztő értékelés meghatározására még nem született konszenzus sem itthon. hanem a tanulási hibák és nehézségek differenciált feltárása. hanem a részfolyamatokat. hogy egy adott. Ennek általában nincsenek következményei a pedagógiai munkára.I. annak minőségére nézve. ami elsősorban a külvilág számára fontos. a munkaközösség. Csak nagy beleérző képességgel nevezhető fejlesztő értékelésnek az az eljárás. amelynek eredményeként osztályzat születik. osztálytermi szituációban gyakran és interaktívan alkalmazott értékelési mód. A teljesítmény minőségét általában osztályzatban fejezik ki. hogy a minősítő értékelés hagyományosan a tanítási folyamat kemé ny magja. szöveges értékeléssel. fejlődésének lehetőségeiről. Értékelés Mellékletek a foglalkozáshoz D1 „A” szöveg A minősítő értékelést mindannyian ismerjük. kialakítják az egymást követő teljesítmények mérésének és összehasonlításának módszereit. Ez az értékelési mód hazánkban – hagyományai ellenére – meglehetősen szokatlan. Számos ponton azonban fogalmi és elemzési keveredés. ösztönzőkkel. az iskolavezetés által kezdeményeze tt módon és az általuk készített) mérőeszközökkel történik. alacsonyabb korosztályok esetében különböző jutalmakkal. ne ítélje meg (különösen ne ítélje el) az eddigi munkát. Tény. szülőként. Ez az értékelési mód nem a tudás egészét. Bár ebben nincs egyetértés a szakmán belül. hogy akkor beszélhetünk formatív (fejlesztő) értékelésről. ha szöveges. A tanár megítéli a teljesítményt. a tudás bizonyos elemeit értékeli. hogy a diák eredményesebb tanulását segítse. Ez a mérés általában belső (a tanár. Egy 1998-as kutatás azt állapítja meg. Minősítő értékelés a félévi vagy év végi bizonyítvány még akkor is. fejlesztése. Az osztályzatok révén sokszor olyan információt ad a teljesítményről. Sokszor a magatartási és motivációs problémák kezelésére is alkalmazzák. A fejlesztő értékelést a kutatók a következőkben határozták meg: a tanítás során. ha meghatározzák a tanulói teljesítmények kívánatos szintjét (meghatározzák a konkrét célokat). Ennek okai összetettek. bizonyos esetekben komoly inkoherencia mutatható ki a különböző értékelési módok elnevezésének és elemeinek használatában. és kidolgozzák a kettő különbségének növelésére irá- 20 . a tanuló számára nyújt visszajelzést erősségeiről és hiányosságairól. illetve amely nem egy-egy konkrét munka/szereplés konkrét pozitív vonásait emeli ki. holott a későbbi életpályára. sem külföldön. Azt mutatja meg. Célja mindenképp az. folyamatosan gyűjtik az információt a tanulói teljesítmények alakulásáról. ha a diagnosztikus értékelés szerepét és funkcióját is bevonjuk az elemzésbe. a továbbtanulásra is döntő hatással van. Célja nem a minősítés. meghatározó tényezője. tanárként. hogy a hazai közoktatási rendszer elsősorban a minősítő (szummatív) értékelésre épül. am elyekkel a tanulási folyamat eredményesebbé válhat. rangsorol. a javítási lehetőségek számbavétele. hanem mutasson rá azokra a lehetőségekre. megtapasztaltuk diákként. a tanulási folyamat – a tanuló – segítése. inkább az alternatív iskolák pedagógiai gyakorlatára jellemző. az eredmény nem befolyásolja a tanítási stratégiákat. és nem annak (a benne foglalt eljárásnak) a javíthatóságára ad javaslatokat.

Új Pedagógiai Szemle. feltárja a tanulócsoport (ri tkábban a tanuló) előismereteit. A diagnosztikus mérés ritkább. miért? Hogyan befolyásolja a tanulási folyamat adott szakaszának célja az értékelési fajta megválasztását? Hogyan befolyásolja tanítványaink életkora az értékelési fajta megválasztását? Hogyan befolyásolja az értékelés fajtájának megválasztását a sajátos nevelési igény? Hogyan befolyásolja az értékelés fajtájának megválasztását a más szubkultúrában élés ténye? Mi következik a roma diákjainknak szóló metakommunikáció módjára a Békési Ágnestől vett szövegrészletből? 21 . mert általában nem is azt méri. Ennek megf elelően a fejlesztő értékelés egyik nagy előnye. Erre nem vagy nem feltétlenül adnak osztályzatot. 6. Szükségszerű. nem a diáknak és a szülőnek. A fejlesztő értékelés másik nagy előnye. 4. 2. hiányosságait. A fejlesztő értékelés tehát arra szolgál. Ettől eltérő logikai alapon való felosztásból következik a – leginkább a fejlesztő értékeléssel rokon – relatív értékelés a diák teljesítményének saját korábbi teljesítményéhez viszonyított értékelése. bár ő is végezhet ilyen mérést. egyéni haladását értékeli. hogy a pedagógiai folyamatot eredményesebbé tegye. a visszajelzés elsősorban a tanárnak (az iskolának. iskolafokozatra belépő tanulók hozott tudását felmérő dolgozat. 5. hogy az eddig rendszerszinten kezelt elemeket (tanterv. és ezt fel akarja tárni. amelyeket a tanárok és a tanulók a teljesítmény minőségének fokozására tesznek. A belső diagnosztikai mérések a tanítási (tanulási) folyamat adott szintjén való beavatkozást teszik lehetővé. Különösen erős a jelentősége – főként a más szubkultúrában élő és a sajátos nevelési igényű diákok számára – a tanulási motiváció szempontjából. a kudarcait. hogy megállapítsa a tanuló fejlődését és tanulási szükségleteit. 7. differenciál juk. formálja. céljuk a folyamat eredményesebbé tétele. énképére. Arra szolgál. Az értékelés lényege valóban maga a fejlesztés. Linda Allal és Mottiner Lopez különös nyomatékot ad ebben a definícióban a tanulási folyamat szervezésének. hogy rugalmas kölcsönhatásban van a tanítási és tanulási stratégiákkal. önértékelésére is hat. azoknak a konkrét lépéseknek. illetve az elér t sikereket jelzi vissza. A tanuló fejlődését. az oktatásirányításnak) szól. mint a minősítő. Hogyan hat a tanulási folyamatra. amit az adott osztályban a mérést végző tanár tanított. és ehhez igazítsa a tanítást. ha a tanítási-tanulási folyamatban valamilyen hibát észlel.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben nyuló eljárásokat. Tipikus diagnosztikai mérés az új iskolába. A fejlesztő értékelés ebből a tanulást támogatja. ha a tanuló előre ismeri a követelményeket és a várható értékelési módot? Melyik fajta értékelést milyen a gyakorisággal használjuk. hogy magát a tanulási folyamatot segíti. 3. ahogyan közös szemléletüket kialakítják. hiszen a diákok önfejlesztésére. tanítási és tanulási stratégiák) személyre szabjuk. Brassói Sándor – Hunya Márta – Vass Vilmos: A fejlesztő értékelés: az iskolai tanulás minőségének javítása. 2005 D2 Kérdések valamennyi csoport (egy-egy tagja) számára 1.

Kritériumorientált értékelés 22 .I. amely lehetővé teszi a javítást és a pótlást D olyan értékelési eljárás. célja a tanuló előzetes tudásának feltárása. Formatív értékelés: a tanítási-tanulási folyamat állandó kísérője. azokhoz viszonyítva határozzák meg Források a foglalkozáshoz (tanár számára) A pedagógiai értékelés fogalma. az induló tudásállapothoz. célja az elért tudásállapot rögzítése. Formatív értékelés 6. célja a tanulási hibák és nehézségek differenciált feltárása. Pedagógiai értékelés 4. Diagnosztikus értékelés 5. Diagnosztikus értékelés: a tanár tájékoztatását szolgálja valamely nagyobb tartalmi-tematikus egység tanításának megkezdése előtt. B olyan értékelési eljárás. Értékelés D3 Fogalmak és meghatározások párosítása villámkártyához Fogalmak 1. Normaorientált értékelés 3. Szummatív értékelés Meghatározások A a tanítási-tanulási folyamat állandó kísérője. célja a tanuló előzetes tudásának feltárása C a pedagógiai információk szervezett és differenciált visszajelentésének elmélete és gyakorlata F a tanulási folyamat nevezetes szakaszainak a befejezésekor alkalmazzák. célja a tanulási hibák és nehézségek differenciált feltárása. funkciói. típusai Pedagógiai értékelés: a pedagógiai információk szervezett és differenciált visszajelentésének elmélete és gyakorlata. amelyben a tanulók teljesítményeit egy kiválasztott populáció teljesítményének átlagához (norma) viszonyítják E a tanár tájékoztatását szolgálja valamely nagyobb tartalmi-tematikus egység tanításának megkezdése előtt. valamint a kitőzött tanulási célokhoz való viszonyítása 2. amelyben a tanulók teljesítményeit a tanulási követelményekből kiindulva. amely lehetővé teszi a javítást és a pótlást.

különös tekintettel a sajátos nevelési igényű diákokra (Kézirat. amelyben a tanulók teljesítményeit egy kiválasztott populáció teljesítményének átlagához (norma) viszonyítják. a sérülés jellegétől függő. különösen fontos elemek Rövidítések:  TAK: tanulásban akadályozott. autisztikus. nem kihasználhatónak. valamint a kitőzött tanulási célokhoz való viszonyítása. Tudja. az induló tudásállapothoz. Normaorientált értékelés: olyan értékelési eljárás. azokhoz viszonyítva határozzák meg. T1. árnyalt metakommunikáció függőségét.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Szummatív értékelés: a tanulási folyamat nevezetes szakaszainak a befejezésekor alkalmazzák.  HS: hallássérült. D4 Kereszty Zsuzsa: Pedagógus-kompetenciák. kezdeményezőképesség lönbségeket nem minőséginek. hogy  tanuló vágyainak teljesülési idejét célszerű fokozatosan növelni. Kritériumorientált értékelés: olyan értékelési eljárás. célja az elért tudásállapot rögzítése.  MK: mozgáskorlátozott TAK ATTITŰD KÉPESSÉG  BF: beszédfogyatékos. A tanuló emocionális és instrumentális Gazdag.  PZ: pszichés fejlődési zavarral küzdő gyerek/diák MŰVELTSÉG HS A tanulási képességekben meglévő küFantázia. hanem fokozatosan csökkentendőnek tekinti. 23 . A tanuló emocionális függőségét nem kihasználhatónak. hanem fokozatosan csökkentendőnek tekinti Tudja.  nemeket a keresztnév alapján esetleg nem tudja azonosítani.  AT: autista. hanem mennyiséginek tekinti.  LS: látássérült. hogy a tanulásban akadályozottak nehezen kezelik a változásokat. 2008. részlet A sajátos nevelési igényű gyerekek/diákok számára szükséges kompetencia konkrét szintjén. amelyben a tanulók teljesítményeit a tanulási követelményekből kiindulva.

Beállítódás arra. hanem inkább humorosnak fogjuk fel. az idő megfelelő strukturálásával és vizuális eszközökkel segíthet.  őleg a gyerek beszédértésének fokát kell ismernie. A verbális és az értelmi képességeket megkülönbözteti egymástól. Készség az autizmus természetével való ismerkedésre. szimmetrizáló kapcsolat kialakítására 24 . hanem tünetnek tekinti. hogy az AT tanuló:  ülönböző területeken rendkívül eltérő mértékben lehet fejlett.I. Fejlett kommunikációs képességek.  gyerek a vele együtt létrehozott szabályokat tartja be leginkább. A tanuló emocionális és instrumentális függőségét. a BF tanuló aktuális nyelvi fejlettségéhez való igazodás képessége. hogy a BF tanuló családja korlátozott vagy kidolgozott nyelvi kódot használ. illetve az egyes ép személyiségvonásokat meglátni A pedagógus nyelvi és metakommunikációs képességeinek fejlett volta. Tudja. aktivitási terébe és nem külön célszerű ültetni. PZ A gyerek viselkedését nem sértésnek. MK BF AT A látható világban.  tér. hogy minél nagyobb eséllyel értse őt a gyerek. Képes intenzív személyes. Elfogulatlanság: az esetleg torz külső mögött képes az ép személyiséget. Tudja. hogy a gyereket a  edagógus ún. hanem fokozatosan csökkentendőnek tekinti. idegesítőnek. nem kihasználhatónak. Empátia. vele teherbíró személyes kapcsolatot kialakítani. Türelem. Fontos annak ismerete. hogy a tanuló furcsaságait ne sértőnek. hanem fokozatosan csökkentendőnek tekinti. társas helyzetekben nehezen tájékozódó LS-tanítványa számára képes „biztos ponttá” válni. Értékelés LS ATTITŰD KÉPESSÉG MŰVELTSÉG A tanuló emocionális függőségét nem kihasználhatónak.

Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben 25 .

A férfi abban a pill anatban oldalt hajolt. nem várnak tőlem különösebb reakciót. (Egy alkalommal a beszélgetés második órájába szemem pihentetendő a velem szemben ülő muzsikus a háta mögött lévő drapériát szemléltem. hogy jobban láthassam. Értékelés Békési Ágnes szociológus cigányokkal készített interjúk tapasztalatairól beszél „Itt kell megemlítenem. hogy itt most visszakérdeznek. szinte láthatatlanná tevő csendes jelenlét tehát. A ritkán föltett. Azt hitte. Egymás megérintése és a szorosabb testi közelség is a bizalom és a tisztelet. nem pedig a bizalmaskodás jele. szembetűnő m etakommunikációt. hogy ha vele beszélgetek. unatkozik vagy valamilyen problémája van. amikor cigányságukról szóltak. s én mintegy „tabula rasa” ülök velük szemben. de jobban felkészültem arra. Különösen az interjúk vége felé dominált ez a stílus. Nem cigány környezetben gyakran tapas ztaltam. egy idő után válaszukat szinte önmaguknak fogalmazzák meg. Egyszerűen nem tudta elképzelni. Kicsit fárasztó volt ugyanis a már másfél órája tartó intenzív szemkontaktus. nem a szemébe nézek. Mozdulatában sem szemrehányás. amihez eddigi munkáim során szoktam. sem irónia nem volt. Bevezetés. lebegtetett kérdéseket alkalmaztam. Addig nem folytatódott a beszélgetés. Igénylik az egyértelmű. beszámoltak megaláztatásokról.) 26 .) … Az a fajta. valami érdekeset fedeztem föl. mellőzöttségekről. kiprovokálták az elism erésemet vagy a fölháborodásomat. Muzsikus megkérdezetteim kivétel nélkül hozzám beszéltek. (Részlet) Pont Kiadó 2003. amíg én nem vallo ttam színt. mint az a nem-cigány környezetben megszokott és elvárt. kivártak a mosolyomat vagy a csodálkozásomat. hogy a muzsikus társadalom érintkezési stílusa sokkal nagyobb em ocionális töltésű. ezúttal akadályozta volna a partner megnyilvánulásait. s nem érik be a kitérő válasszal.és érzelemnyilvánítás Ennek hiányában nem csak udvariatlannak.” (Békési: Muzsikusok. általában az intenzív jelenlétet. amit nézek. segítséget igényel.I. Csak egy pillanatra. úgy hiszik. a véleményemet tudakolják. magasabb hőfokú. hanem egyszerűen kevéssé érdeklődőnek tartják a partnert. Az interakciókban követelmény a szoros szemkontaktus a vélemény. hogy interjúalanyaim a föltett kérdésen elgondolkozva magukba merülnek.

) fejlesztő értékelésinek elemzése. tanárához. A fejlesztő értékeléssel szemben támasztott követelmények.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben I. hogy a tanulásirányítási folyamat módszerei hogyan függnek össze az értékelési módszerek megválasztásával. általános iskola középszakasz. 3. A foglalkozás közvetlen célja: Lényegi kérdések: A foglalkozás tartalma: Hogyan befolyásolja az értékelés módja tanítványaink személyiségfejlődését. megértése. elemzése. A hallgatók tanulmányaihoz alkalmazkodó életkori csoportok (iskolai kezdőszakasz. Megértetni. átlátható. kritikai értékelése (ese telemzések) Rendszerben való gondolkodás segítése: a fejlesztő értékelés helye és szerepe a tanulásirányítási folyamat egészében A kompetenciafejlesztés fókuszai: Információkezelés Problémakezelés Empátia. A fejlesztő értékelés – dr. középiskola. konfliktuskezelés Kommunikációs készségek/verbális kompetencia 27 . viszonyát társaihoz. a környező világhoz? Mások által használt „jó gyakorlatok” megismerése. szüleihez. hogyan lehet az értékelés következetes. a tanuláshoz. Szeszler Anna Módszer tár növelése a szöveges fejlesztő értékeléshez. segítő.

meghatá. szóforgóval 5’ A megfogalmazottak összehasonlítása a minősítő értékeléssel csoporton belül Ellentétpárok megfogalmazása gondolkodás. Az új tartalom feldolgozása Idő Tevékenységek Tevékenység célja. 28 . 2005) Ismérvek gyűj. egyénre alkalmazott. anyagok (mellékletek) 2– 3’ 10’ A téma felvezetése Kapcsolódás az előző alkalomhoz: visszaemlékezés a fejlesztő értékelés sajá. A fejlesztő értékelés a fejlődés és a megértés gyakori. Lényegkiemelés Például: segíti a fejlesztés megtervezését. interaktív módszerekkel történő értékelése.lehetőség rozás leírása önállóan. OEDC. Javított tanulói elemzése lesztő értékelés ele.ahol mindenki munkák és  A foglalkozások javasolt időkerete – a csoport egyedi igényeitől függően – változtatható. amely lehetővé teszi a pedagógus számára a felismert tanulói igényekhez alkalmazkodó módszerek használatát. anyagok (mellékletek) 10’ Iskolai írásos fejlesztő értékelések megismerése. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök.Csoportmunka.Ráhangolódás tosságaira. Értékelés Foglalkozásvázlat I.Csoportmunka hasonlító elemzés Kupac tanács II. majd ellenőrzés csoportokon belül alkotott párokban. (Fejlesztő értékelés. össze.I.Jegyzetelési tése. Ráhangolódás. személyes. meghatározás készítése saját szavakkal. fejlesztendő készségek. ösztönöz. adott szempontok szerinti Felfedeztetni a fej. stb. a továbblépés útjának kommunikáció megmutatásával segíti a készségek fejlesztését. a feldolgozás előkészítése Idő Tevékenységek Tevékenység célja. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. fejlesztendő készségek.

(esetleg számítógép. az értékelés? Tapasztalatok megbeszélése a csoportok kérdéseinek segítségével. szülők). mind a gyerek. ványban. Csoportonként csomagolópapír. sonlítás. személyesség. érvelés Saját megfigyelések.kiemelés. vagy kivetíthető fólia) filctoll Ajánlott órarészletek a mellékletben. komfentebb) munikáció. mind a szülő ért. Egyéni. amelyet  egyénhez való igazodás. AKG. filctoll 10’ 10’ 10’ 10’ 10’ Saját megfigyelések. empátia (gyereAzonos feladatot végeznek szöveges bizonyítványok elemzésével (szempontok kek. majd órarészlet (vázlat) megtekintése Megbeszélés csoportokban. Három fontos kérdés megfogalmazása a látott/olvasott órával kapcsolatban. hogyan függ össze amely segíti az alkalmazott tanulásirányítási módszerek és az érékelési mód az óra tervezése és összefüggésének indoklását. Lauder. összehalés során. lehetőségei és módszerei a fejlesztő értéke. következtetések megosztása a csoport tagjaival Megismerés. következtetések megosztása a csoport tagjaival Tanítási órarészlet elemzése az alkalmazott tanulásirányítási módszerek és az Tananyag tanítása értékelés módszereinek párhuzamos elemzésével közös tapasztalás alapján tanulásközpontú megközelítéssel. Winkler Márta. mindkét elemzésből elvégez egyet. Csomagolópapír. majd bizonyít tudásszintre vonatkozó konkrét megfogalmazások. a tartalom/műveltségterület/az iskola sajátos jellege bizonyítványok:  Kisiskolások esetén: Waldorf. stílus. elemzés. Megfigyelés lényegÖnértékelés és társértékelés szerepe. majd csoportmunka – mozaik módszerrel Frontális előkészítés. plakát készítése Frontális meg- 29 .  fejlődési lehetőségre vonatkozó javaslatok. További differenciálási szempont lehet az életkor.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben A csoporton belül a csoporttagok felosztják a 4 különböző szempontot a forrás meit a tanulók értéelemzéséhez: kelt írásos munkáiban.  hangvétel. Lauder.  Középiskolás korosztály: Politechnikum.

A megfigyelő szülő és megfelelős az idő figyelő figyeléséért is. Szerepjáték csoportban Szerepkártyák: Tanuló.A megfigyelések ez hogyan hat a másikra? alkalmazása.I. 5 perc után szerepcserével segíthetünk. a szülő. Maradjon 2–3 perc a játék értékelésére is. Értékelés beszélés III. eljátszása. Az új tartalom összefoglalása. Vajon mit mond a pedagógus. Frontális megbeszélés Választható egyéni és/vagy pármunka 3’ 2’ A helyzetgyakorlat tapasztalatainak közös tapasztalatai Otthoni feladat előkészítése: Egy választott területen foglalkozásterv készítése módszerekkel és értékeléssel 30 . a gyerek. anyagok (mellékletek) 10’ Az egyik elemzésre került értékelés/bizonyítvány átadásának és fogadásának empátia elképzelése. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. s mind. tanár. fejlesztendő készségek. ellenőrzés és értékelés Idő Tevékenységek Tevékenység célja.

eoldal.  Óravázlatok. a vázlat kiegészítése az értékelés módszereivel http://www.hu/cikkek/kooperativ/kooperativ-oravazlat-_3_-osztaly-nyelvtan-ora  Órarészlet megtekintése filmről együtt. vagy középiskolás tanulmányok alapján. esetelemzések könyvből.didactic. 31 .Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Melléklet a foglalkozáshoz Javaslatok az óraelemzésekhez  Nyelvtanóra elemzése.

módszerek):  kooperatív csoportmunkához véletlenszerűen heterogén csoportokat hozunk létre. eszközfelelős). szóvivő. ami velem történik) Kritikai gondolkodás Kommunikációs készségek: véleményalkotás. Az egyes tevékenységek szervezésével kapcsolatos javaslatok (csoportok. Tanárok értékelése – Fehér Márta    a hallgatók felkészüljenek tanári munkájuk értékelésének fogadására. 4. 32 . témafelelős. kudarc-tűrés. szempontjait. Értékelés I. vitakészség Problémakezelés: problémaazonosítás.I. reális célkitűzés. problémamegoldás Konfliktuskezelés A foglalkozás közvetlen célja: A foglalkozás tartalma: A kompetenciafejlesztés fókuszai:          Kapcsolódási pontok: Modulokhoz:  A fejlesztő értékelés  Intézmény értékelése Módszertani javaslatok Időfelhasználással kapcsolatos javaslat: a foglalkozást célszerű szünet nélkül megtartani. hogy tehetek arról. megismerjék az értékelések formáit. időfelelős.  az egyéni felelősség hangsúlyozásának érdekében választhatunk a csoportokon belül különböző felelősöket is (pl. A tanárok értékelése – források és területek összegyűjtése Ismerkedés a tanári értékelés módjaival. munkaformák. kitartás Pozitív önértékelés: optimista érzések önmagunkkal kapcsolatban Konstruktív self-érzékelés: egészséges önbizalom. gondolják végig a külső és belső elvárások közti különbségeket és saját preferenciáikat. saját vélemény kialakítása a témákkal kapcsolatban Érzelmek kezelése: siker-kezelés. belső kontroll (hit abban.

hogy a hallgatók körbe üljenek. anyagok:  kópéláda  csomagolópapírok  vastag.  Kósáné Ormai Vera–Horányi Annabella: Mi. amelyet úgy rendezzünk be. valamint arra is. színes filctollak  gyurmaragasztó. szerk. 2005. pedagógusok.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Tér. 2006. Flaccus.: Papp Ágnes. szükséges és ajánlott szakirodalom:  Például (Pedagógusok gyakorlati példái a személyközpontú szemlélet iskolai megvalósítására). hogy alkalmassá váljon 5-6 db. SuliNova. SuliNova.  Király Zsolt: A középiskolai tanári teljesítmény vizsgálata (Egy lehetséges értékelési rendszer tervezete). A foglalkozás megtartásához szükséges eszközök. teremigény: a foglalkozáshoz egy átlagos méretű osztályterem szükséges. 2006. 2004/2. amivel a plakátokat fel lehet tenni a falra A foglalkozás megtartásához szükséges oktatási segédanyagok. teremelrendezés. szerk. 4 fős csoport munkájához. 33 . Pedagógusképzés.: Fehér Márta.  Van más megoldás is (Alternatív módszerek a középiskolában).

képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. vastag. fejlesztendő készségek. Értékelés Foglalkozásvázlat I. anyagok (mellékletek) 10’ A résztvevők körben ülnek. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. 34 . fejlesztendő készségek. lényegét. diákok stb. összefogadásában a fejlesztő értékelést elsősorban a tanárok értékelésére vonatkoztatja lalása Kooperatív Véletlenszerű csoportalakítás képekkel – 4 csoport alakul tanulás – cso.I. hogyan hat rájuk a másoktól kapott értékelés.) megy. Frontális módCsomagolópapírok. Az új tartalom feldolgozása Idő * 10’ Tevékenységek Tevékenység célja. Elő. területeknek a gyűjtése. színes filctollak gyurmaragasztó 20’  A foglalkozások javasolt időkerete – a csoport egyedi igényeitől függően – változtatható.tanulás – megtek összegyűjtése beszélés a cso2-2 csoport azonos feladatot kap: portban.T1 – A háttérelemeinek adás – tanári ismeretek vázA tanár röviden összefoglalja a fejlesztő értékelés alapfogalmait. „egy  Az egyik feladat azoknak a forrásoknak (pl. akiktől a tanárok értékelése származhat.A tanárok értékelése Kooperatív ségeket értékelnek az iskolákban? – források és terüle. lata. a többiaz összegyűjtése.lényegi felidézése magyarázat. és arról beszélgetnek. a feldolgozás előkészítése Idő Tevékenységek Tevékenység célja. anyagok (mellékletek) A fejlesztő értékelés A fejlesztő értékelés Frontális elő.Kópéláda portalakítás Milyen forrásokból származhat a tanárok értékelése és milyen tanári tevéken y. hogy személyesen hogyan Ráhangolás a témára fogadják. iskolavezetés. módszer amelyeket az iskolákban értékelnek. ek maradnak”  A másik feladat azoknak a tevékenységeknek. Ráhangolódás. kritika Beszélgető kör II.

D) csoport Ismerkedés a tanári értékelés módjaival. A csoportok feladata. megvalósítása? A csoportok feldolgozott témájukról összefoglaló plakátot készítenek. C). amelyek a csoporttagok közös gondolkodásának kiindulópontjaiként szolgálhatnak. Frontális mertetés Csomagolópapírok. Ezek a szövegek különböző iskolákban használt dokumentumok. 35 . Kooperatív tanulás – a szövegek feldolgozása. A korábban alakított négy csoport dolgozik tovább: A). 35’ szer. B) Az iskolavezetés. Mindegyik csoport más-más témát húz: saját vélemény kiA) Önértékelés a tanári munkában. a szülők elégedettsége. vastag.alakítása a témákkal kapcsolatban. B). A csoportmunka végeztével a csoportok beszámolnak. D) A diákok értékelik tanáraikat. A kész tervezeteket a 2-2 azonos témával foglalkozó csoport bemutatja egymásnak úgy. összevetik a másik csoport megoldásait saját megoldásaikkal. készültségét. D1 – se– olvasás gédanyagok csoportonként. leghatékonyabb formája. válaszoljanak arra a kérdésre. hogy viszonyuljanak az olvasottakhoz és alakítsák ki saját álláspontjukat. A közös eredményeket az együtt dolgozó csoportok ismertetik az összes résztvevővel. C) A szülői értékelés. A csoportok saját témájuk feldolgozásához segédanyagokat kapnak. színes filctollak.gasztó. hogy mi a különböző értékelések ideális tartalma. gyurmarais. a kollégák értékelik a tanár szakmai-módszertani fel. hogy csoportonként egy-egy hallgató helyet cserél a másik csoport egy tagjával. Egyéni munka T2. A visszatérő csoporttagok beszámolnak a látottakról.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben A csoportok a gyűjtőmunkát plakátokon összegzik. megbeszélés.

rása 10’ 36 . Aki akarja.Beszélgető kör fontosabb tételeit. Az új tartalom összefoglalása. milyen értékeket akarok képviselni a A foglalkozáson Egyéni munka Papír. ellenőrzés és értékelés Idő Tevékenységek Tevékenység célja. élményszerű átgonMinden hallgató preferencialistát készít önmagának. fejlesztendő készségek. – listakészítés. A hallgatók körben ülnek. dolása.I.A foglalkozás lezá. tanári munkámban? tanultak elmélyítése. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. megoszthatja a többiekkel listájának leg. Értékelés III. írószer. anyagok (mellékletek) 5’ Milyen elvárásoknak akarok megfelelni.

gondol végig egy új anyagot. hogy az ember tudatában van annak. A fejlesztő értékelés néhány kiemelten fontos jellemzője:  a továbblépési utat is mutatja a tanulásban-tanításban  személyes munka stratégia kialakításában is segít  felébreszti és fenntartja a motivációt. segít a hiányosságok. old. Kialakul az a képessége. 23.” (Fejlesztő értékelés. azok szervezése  Adminisztráció (haladási napló. A tanuló elsajátítja a tanulás nyelvét és eszközrendszerét. jegyek. stratégiákat dolgozzon ki még ismeretlen.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Mellékletek a foglalkozáshoz T1 – A fejlesztő értékelés A háttérismeretek vázlata. hogy irányt mutasson a tanulás megtanulásához szükséges egyéni készségek kialakításához (melyeket néha metakognitív stratégiáknak is neveznek). Helyenként a „gondolkodásról való gondolkodásként” is utalnak rá. hogyan tanul meg. összefoglalása Az értékelés fajtái lehetnek:  diagnosztikus (információ az aktuális tudásszintről)  formatív (más néven: fejlesztő)  szummatív (más néven: minősítő) Az értékelés viszonyítási alapja lehet:  kritériumra (kimeneti követelményre) orientált  normára orientált (összehasonlító teljesítménymérés)  individuális (az egyén önmagához mért fejlődése) A fejlesztő értékelés fogalma (a tanári magyarázatban az alábbiak lefordítandók a pedagógus munkájára):  „A fejlesztő értékelés a tanulók fejlődésének és tudásának gyakori. értékelők beírása) 37 . interaktív módon történő értékelését jelenti.  A „metakogníció” azt jelenti. Hastings és Maddaus. hogy válaszokat keressen.  A fejlesztő értékelés célja végső soron az. OKI. megoldandó problémákra. 2005. problémák leküzdésében  épít az önértékelésre. önreflexióra T2. D1 – A tanárok értékelése Segédanyagok csoportonként A) Önértékelés a tanári munkában Szempontok az önértékeléshez:  Szakmai és pedagógiai nevelőmunka értékelése tanulócsoportonként  Osztályfőnöki tevékenység  A szakmai munkacsoport (munkaközösség) munkájában való részvétel  Iskolai és a munkacsoport által szervezett rendezvényeken való részvétel.” A fejlesztő értékelés elősegíti „a tanulói teljesítmény szintjének az emelését. a tanulás méltányosabbá tételét és a tanulási készségek fejlődését. amelynek célja a tanulási igények meghatározása és a tanítás azokhoz igazítása.)  A fejlesztő értékelés fogalmát 1971-ben vezette be először Bloom.

életkori sajátosságoknak való megfelelés. Ráhangolás. befejezés. partneri viszony. A gyerekek erősségeinek megfelelően. a tanóra íve. de szívesen felajánlanád? B) Az iskolavezetés. eszköz és módszer) Értékelés Támogató jelleg 38 . célszerűség. A szóbeli kommunikáció stílusa. Értékelés       Pontosság – határidők betartása Milyen haladást értél el az előző időszak végén meghatározott fejlesztési területeken? Miben vagy jó és miben kellene fejlődnöd a munkáddal kapcsolatban? A fejlesztendő területen hogyan tudnál előrelépni. Kölcsönös tisztelet. A tanár képes segítő csapattagként irányítani a diákok munkáját.I. A tanulásszervezési formák típusai. Pontos időkezelés (órakezdés. Tantárgyi (munkacsoport által kidolgozott szempontrendszer alapján). másokra történő odafigyelés. az érdemi tanulást támogató szabad légkör. a tanárral) Szerep (a tanulási folyamat katalizátora. alkalmasságod van. Konstruktivitás. hitelesség) Motiválás Tanár Differenciálás Kommunikáció (diákokkal. pár. segédanyagok.) Koncentrálás a feladatra.) Munkafegyelem. Írásbeli. Tanulásszervezés (frontális. milyen segítséget igényelsz? Milyen tőled független körülmény akadályoz a munkád színvonalas elvégzésében? Véleményed szerint az iskola egészének működésében mely területeken lenne leginkább szükség javulásra?  Milyen képességed. törekvés az erő sségek kiemelésére. munkalégkör Kompetenciák fejlődése Tanulók Együttműködés (egymással. időgazdálkodás. a kollégák értékelik a tanár szakmai-módszertani felkészültségét Szempontok a szakmai–módszertani munka értékeléséhez Megfigyelt terület Megfigyelési szempontok Magyarázat Az alkalmazott tanulásszervezési módok és tanulási célok összhangja. kutatómunka stb. táblavázlat). feladatok időtartama). sokfélesége. Segítő értékelési formák alkalmazása. előadói kommunikáció eszközei (prezentáció . kétoldalúsága. Az alkalmazott tanulási eszközök sokszínűsége és a tanulási célok összhangja. A kommunikáció rugalmassága. átmenetek a fázisok között. érthetősége. egyéni érdekek alárendelése a közös cél érdekében. képzettséged. Feladatok adása az iskolán kívüli tanulási környezetre (házi feladat. A fejlődési szintnek megfelelően. a tanárral) Kommunikáció (egymással. szociális és tanulási kompetenciák fejlesztése. eredményessége. egyéni. fenntartása. az érdeklődés figyelése. amelyet az iskola jelenleg nem hasznosít.) Tanulás Tanulási környezet (taneszközök. csoport stb. IKT stb.

őszinte kommunikáció a szülőkkel?  Hogyan értelmezhető a „szolgáltató iskola” fogalma? D) A diákok értékelik tanáraikat Ma már több iskolában szokás. jó hatással vannak a tanár munkájára.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Megfigyelési szempontok Magyarázat Alapvetően bizalomra épülő? Felfedezhető egy hosszabb építkezés íve a tanár–diák munkakapcsolatában? (Jelenléte vagy hiánya. A tanári értékelés diákokra gyakorolt fejlesztő hatása Az iskolai demokrácia gyakorlása és a tanárokhoz fűződő munkakapcsolat elmélyítése mellett a tanári értékelés elsősorban a diákok szociális kompetenciáit fejleszti. partneri viszony. hogy tanítványai milyen véleménnyel vannak munkájáról és ezek a vélemények számszerűsítve. esetleg „túl jól” sikerült. a véleményalkotást. a felelősségvállalást. ahogyan a szülők véleményt nyilváníthatnak/nyilvánítanak a tanárok munkájáról?  Mely forma és fórum fogadható el általában a tanárok számára? Miért?  Mennyire kompetensek a szülők a tanári munka véleményezésében?  Mely területeken a legfontosabb a szülők véleményének. ha az óra „túl rosszul”. A szociális kompetenciák közül is elsősorban az érzelmek pontos azonosítását. A tanári értékelés célja. ami egyik legfontosabb pedagógiai célunk. a kritikai gondolkodást. vagy zavarják egymást a munkában? Megfigyelt terület Emberi tényezők (hangulat. A értékelés különböző szempontjaira adott válaszok valamint a szöveges értékelés segítik a pedagógust abban. a diákokkal kialakított kapcsolatára. az empátia a jellemző? Mennyire segítik. hogy átgondolja. munkájának mely területein kell megfontolnia a diákok kritikáját és korrigálnia vagy változtatnia gyakorlatán. hogy minden tanár láthassa. A tanári értékelés célja A tanári értékeléssel a diákok az iskolai értékelési rendszer szereplőivé válnak. a toleranciát. de értékelik tanáraik munkáját. viszony) Tanár–diák Diák–diák C) A szülői értékelés. A pozitív visszajelzések pedig növelik a biztonságérzetet. ahol a szülők véleményt nyilváníthatnak/nyilvánítanak a tanárok munkájáról?  Melyek azok a formák. értékelésének figyelembevétele?  Milyen félelmek alakulhatnak ki a szülői véleményekkel. a szülők elégedettsége  Melyek azok a fórumok. az autonómiát.) A diákok kapcsolatára a kölcsönös tisztelet. ez a megfelelően értelmezett tanárok és diákok közötti partneri viszony fontos megnyilvánulása. hogy a diákok különböző rendszerességgel és formában. objektív eredményeket mutatva jelenjenek meg előtte. önbecsülésére. értékelésekkel kapcsolatban? Hogyan kezelhetők ezek?  Milyen módszerekkel alakítható ki a közvetlen kapcsolat. 39 .

I. Értékelés 40 .

.. A B C D E Az órákra pontosan érkezik.. 8... ad......................... 10... gyelni......................... vételez........ A B C D E A diákokra egyénenként is képes fiA B C D E Egyenlően kezeli a diákokat....... A B C D E Az óráin figyelünk... dünk általuk................. 4. 3... B = az állítással jórészt egyetértek E = nem tudom eldönteni Szakmailag felkészült.... 7................. amit minden diák évente kétszer kitölt minden őt tanító tanárról A tanár neve: Osztály/csoport: Dátum: A = az állítással teljesen egyetértek D = az állítással egyáltalán nem értek egyet ..... nem kiA B C D E Megfelelő mennyiségű házi feladatot A B C D E C = az állítással általában nem értek egyet A megnevezett tanárra véleményem szerint igaz....... A B C D E Érdekes................................ hogy… 1........ ........................ 41 .............. 5.. változatos órákat tart...... 9. 6...Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Példaként egy középiskola tanulói kérdőíve......... ... 2. dolgozunk....... A B C D E Hasznosak számunkra az órák........................................................ fejlőA B C D E A diákokat partnernek tekinti. A B C D E Az óráira láthatóan felkészül.......

seket készít. ható. segítő értékelést.I. it. 15. azoknak megfelelő visszajelzéseket ad. 13. véleményére. Értékelés 11. órai munkákat idejéA B C D E Az értékelésben igazságos és kiszámítA B C D E Tanulságos. amit még fontosnak tartok (néhány soros szöveges értékelést is írhat): A dolgozatokat. igényes szöveges értékeléA B C D E Kiegyensúlyozott. hangulatától függ. 16. személyes. 17. ben kijavítja. viselkedése nem A B C D E Az órai munkában gyakran alkalmaz A B C D E Megismerteti az értékelés szempontjaA B C D E Nyitott a diákok tanulással kapcsolatos A B C D E 42 . 12. 14. Egyéb.

5. Más modulhoz:  Pályaszocializáció  Társadalmi részvétel. közösségi projektek Más foglalkozásokhoz:  Az értékelés pedagógiai szerepe  Tanárok értékelése 43 . hiszen a hallgatók munkahelyükön . Továbbá:  A hallgatók érzékenyítése a minőségfejlesztés iránt.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben I.tantestületi tagként. a minőségfejlesztés alapfogalmainak megismertetésével  Az intézményi értékelés hétköznapi helyzetekben való jelentőségének bemutatása A foglalkozás közvetlen célja: A foglalkozás tartalma: Az intézmények értékelését végzők. kommunikáció. Intézmény értékelése – Benczúr Katalin Az intézmények értékelésének és önértékelésének legfontosabb jellemzőinek megismerése. lényegkiemelés. hétköznapi példán történő alkalmazás Megelőző tapasztalat: A kompetenciafejlesztés fókuszai: Kapcsolódási pontok: Az értékelés szerepe és funkciói Együttműködés.maguk is részt vesznek majd az intézményi önértékelésben.és elégedettségmérés Az indikátorok fogalma Egyszerű. összefüggések elemzése. célok és szempontok Az intézményi önértékelés folyamata Az intézményi önértékelés területei A partneri igény.

Tér. és emeljük ki a fontos gondolatokat. hogy el tudják helyezni a négyfős csoportokat.ofi. amikor alkalom adódik. két nagyon gyenge képességű hallgató ne alkosson egy párt. 2001) Értelmezési és bevezetési útmutató a COMENIUS 2000 II.  Egy feladat feldolgozása párokban történik.pdf  Cseh Györgyi: Intézményértékelés. Alkossunk véletlenszerűen négy-ötfős heterogén csoportokat. anyagok: Tábla. Értékelés Támogató rendszer: Közoktatási Minőségi Díj modellje (http://www. Ugyanakkor a terem legyen alkalmas a rövid frontális munkákhoz is.hu/letoltheto/oktatas/hazai/Minosegertekeles_vegso_OPEK_junius. intézményi modellhez (PTMIK. adjunk a hallgatóknak személyes visszajelzéseket. Közoktatási Minőségfejlesztési Programigazgatóság 2002) Speciális javaslatok az értékeléssel kapcsolatban:  A foglalkozás során bármikor. Szeged.hu/letoltheto/oktatas/hazai/Minosegertekeles_vegso_OPEK_junius.allamreform. Közoktatási Minőségfejlesztési Programigazgatóság 2002) Módszertani javaslatok Időfelhasználással kapcsolatos ajánlás: a foglalkozást célszerű szünet nélkül megtartani. A foglalkozás megtartásához szükséges eszközök. módszerek):  A témát többségében kooperatív módszerekkel dolgozzuk fel. papír és írószer. munkaformák. post-it. intézményi modellhez (PTMIK.I. Tananyagmodul (SzTE Közoktatási Vezetőképző Intézet.hu/minoseg-partnerseg/kozoktatas-minosegeert) http://www. teremigény: A foglalkozáshoz olyan terem szükséges.hu/minoseg-partnerseg/kozoktatas-minosegeert  http://www. 44 . A foglalkozás megtartásához szükséges oktatási segédanyagok. amelyben mozgatható asztalok vannak.pdf Cseh Györgyi: Intézményértékelés. megerősítéseket. Kísérjük figyelemmel a csoportmunka közben elhangzottakat. csomagolópapírok valamint színes filctollak. Szeged. A párok kialakítása irányított legyen.ofi.allamreform. Tananyagmodul (SzTE Közoktatási Vezetőképző Intézet. szükséges és ajánlott szakirodalom:  http://www. 2001)  Értelmezési és bevezetési útmutató a COMENIUS 2000 II. teremelrendezés. Az egyes tevékenységek szervezésével kapcsolatos javaslatok (csoportok.

fejlesztendő készségek. a feldolgozás előkészítése Idő Tevékenységek Tevékenység célja. ra.Négy csoportretnének. Ráhangolódás.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Foglalkozásvázlat I. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. ban szóforgó Elvárások megfogalmazása a leendő munkahellyel kapcsolatban 2’ Tanári bevezetés: Az intézményi értékelés téma feldolgozásának célja Ráhangolás a témára Frontális muna cél ismertetésével ka – tanári bevezető  A foglalkozások javasolt időkerete – a csoport egyedi igényeitől függően – változtatható. hogy milyen az az iskola. anyagok (mellékletek) 8’ A résztvevők összegyűjtik.Ráhangolás a témá. 45 . amelyben dolgozni sze.

I. Értékelés

II. Az új tartalom feldolgozása
Idő

Tevékenységek

Tevékenység célja, fejlesztendő készségek, képességek

Munkaformák és módszerek

Eszközök, anyagok (mellékletek)

5’

Az intézmények értékelését végzők megismerése

Az iskolák legfonto- Frontális mun- T1 melléklet. partnereinek ka – ötletro- Tábla Mindazok összegyűjtése, akik értékelik a közoktatási intézményeket/iskolákat sabb azonosítása ham (a résztvevők összegyűjtik az értékelőket: pedagógusok, diákok, szülők, fenntartó, állam stb.) Az iskolák és környezetük/kapcsolatai k feltárása. Fejlesztendő készségek: összefüggések meglátása, gyors reagálás Az értékelések céljának és lehetséges szempontjainak feltérképezése négy csoportban: 1. A pedagógusok lehetséges céljai és szempontjai 2. A diákok lehetséges céljai és szempontjai 3. A szülők lehetséges céljai és szempontjai 4. A fenntartó lehetséges céljai és szempontjai A célok és szem- Négy csoportpontok összegyűjtése ban kooperatív az iskola közvetlen tanulás: partnerei szemszö-  csoportalagéből. kítás,  megbeszéFejlesztendő készsélés a csogek: együttműködés, portban, elemzőkészség, ösztablókészíszefüggések meglátés tása  „egy megy, a többiek maradnak” Az önértékelés terü- Négy csoportleteinek és folyama- ban kooperatív tának, valamint az tanulás: szakindikátorrendszer és értői mozaik a partneri mérések T1 melléklet post-it, csomagolópapír, színes filctollak (vékony és vastag)

30’

30’

Az intézményi önértékelés 4 elemének megismerése: 1. Az önértékelés területei 2. Az önértékelés folyamata 3. A partneri igény- és elégedettségmérés 4. Az indikátorrendszer

D1 melléklet

46

Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben

megismerése. Fejlesztendő készségek: lényegkiemelés, összefüggések meglátása, nyitottság.

47

I. Értékelés

III. Az új tartalom összefoglalása, ellenőrzés és értékelés
Idő

Tevékenységek

Tevékenység célja, fejlesztendő készségek, képességek

Munkaformák és módszerek

Eszközök, anyagok (mellékletek)

5’

„Barátai középiskolát keresnek gyermeküknek, ajánlja egykori középiskoláját!”

A tanultak alkalma- Egyéni munka Papír, írószer. Az ajánlás sikeressége érdekében fontosnak tartott információk összegyűjtése zása egy sajátélmé- – listakészítés. nyű, gyakorlati pélönállóan. dán. Fejlesztendő készségek: elemzőkészség, kreativitás.

5’

Az egykori középiskola ajánlása a pár másik tagjának, érvelés az iskola mellett

A tanultak ellenőrzé- Páros munka se. Fejlesztendő készségek: kommunikáció, önbizalom.

5’

Visszajelzés:  a pártól az ajánlásról  a teljes csoporttól a mai tanultakról

A hallgató önálló Páros munka. D2 melléklet munkájának értéke- Frontális munlése. ka. Az értékelés fontosságának tudatosítása. Fejlesztendő készségek: kommunikáció, kritika megfogalmazása és fogadása.

48

Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben

Mellékletek a foglalkozáshoz T1 –Az intézmények értékelésének célja, az állami és a fenntartói értékelés, az i ntézményi önértékelés Az egyes közoktatási intézmények értékelésének a célja, hogy megbízható, objektív kép álljon rendelkezésre az intézmények teljesítményéről, minőségéről. Intézményértékelési tevékenységet végez:  az állam,  az intézmény fenntartója, és  maga az intézmény. Az állami intézményértékelés általában az intézmény valamely részteljesítményének összegző, megítélő értékelése. Eszköze jellemzően a tanulói teljesítménymérés, a tematikus értékelések és az állami ellenőrzések. A fenntartói értékelés célja kettős:  az intézményre vonatkozóan összegző, megítélő,  az irányítási, fenntartói feladatait tekintve pedig támogató, fejlesztő. A fenntartó által végzett külső értékelés átfoghatja az intézmény teljes tevékenységrendszerét vagy vizsgálhat csak egy-egy részterületet is. Funkciója:  információt biztosít a fenntartói tevékenység szakszerű ellátásához, a szükséges fejlesztések elvégzéséhez,  tájékoztat az intézmény számára megfogalmazott fenntartói elvárásoknak való megfelelés mértékéről,  az intézmény alapfeladatai (nevelés, oktatás) ellátásának értékelése. Területei és szempontjai: a) A tanulási eredményesség  a Nemzeti Alaptantervben és egyéb központi követelményekben meghatározott elvárások teljesülése  az intézmény pedagógiai céljai teljesülésének vizsgálata az intézmény tanulási eredményeinek tükrében. b) A fenntartói elvárások teljesülésének vizsgálata  annak vizsgálata, hogy a fenntartó által az ÖMIP-ben megfogalmazott elvárásoknak az intézmény megfelelt-e és milyen szinten, milyen mértékben.  az intézmény eredményességét befolyásoló körülmények és tevékenységek c) Az intézmény vezetője (vezetése) munkájának értékelése  a vezető tevékenysége mennyiben járul hozzá a pedagógiai program céljainak megvalósításához és a hatékony működéshez.  a vezetői feladatok ellátásának (tervezés, irányítás, értékelés, ellenőrzés, fejlesztés) vizsgálata. d) Az intézmény hatékony működése  az intézményi eredmények összevetése a ráfordításokkal. Annak vizsgálata, hogy az intézmény hogyan használta fel a fenntartó által – az intézmény számára előírt feladatainak ellátásához – átadott forrásokat (személyi, tárgyi, pénzügyi erőforrások). e) Az intézményi fejlődés, a fejlesztési terv megvalósulása, eredményei
49

I. Értékelés

az előző értékelés során megfogalmazott fejlesztési javaslatok megvalósultak-e, s mennyiben járultak hozzá az eredményesebb működéshez.

Az intézményi szintű értékelés elsődleges célja, hogy mélyebb tudást nyerjen az intézmény a saját működéséről. Az önértékelés eredményeire alapozott fejlesztéssel az intézmény eredményességének további növelése érhető el. Funkciója:  az intézmény pedagógiai céljainak a tanulói eredményekkel való összehasonlítása,  az iskolahasználók elégedettségének vizsgálata,  az intézmény pedagógiai és működési tevékenységének, folyamatainak elemzése (helyzetértékelés, problémafeltárás),  az önértékelés eredményeinek felhasználásával fejlesztések megvalósítása. (Az intézményi önértékelés az első lépése az intézményi minőségfejlesztés folyamatának.) Az intézmények legalább négyévenként végzik el az önértékelést. Az önértékelés eljárásrendjét, idejét, ciklikus rendjét, területeit, módszereit az intézményi minőségirányítási programban határozzák meg. Az önértékelés alapján az intézmények fejlesztési tervet készítenek, amely szintén a minőségirányítási program része lesz. D1. A – Az intézményi önértékelés területei és szempontjai Az intézmények legalább négyévenként végzik el az önértékelést. Az önértékelés eljárásrendjét, idejét, ciklikus rendjét, területeit, módszereit az intézményi minőségirányítási programban határozzák meg. Az önértékelés alapján az intézmények fejlesztési tervet készítenek, am ely szintén a minőségirányítási program része lesz. Az intézményi önértékelés általában az alábbi területekre és szempontokra tér ki: 1. A tanulási eredményesség  A Nemzeti Alaptantervben és egyéb központi követelményekben meghatározott elvárások teljesülése.  Az intézmény Pedagógiai Programjában megfogalmazott céljainak teljesülése. 2. Az érdekeltek elégedettsége  A partnereknek az intézmény tanulóinak eredményeivel, az intézmény által nyújtott szolgáltatásokkal, az intézmény működésével való elégedettsége. 3. Tanulásirányítás, a tanulást támogató intézményi tevékenységek  Az intézmény azon tevékenységeinek elemzése, amelyek a gyermeket, tanulót segítik tanulásában. 4. A pedagógusok tevékenysége  A pedagógusok tevékenységének, együttműködésének, kompetenciáinak értékelés e abból a szempontból történik, hogy ezek mennyire járulnak hozzá a tanulói eredményességhez. 5. Az intézmény működése  Az intézmény szervezeti működésének, a szervezet irányításának, tanulási környez etének értékelése a tekintetben, hogy megfelelő feltételeket biztosít-e a tanulási folyamatokhoz. 6. A fejlesztési terv céljainak megvalósulása  Az önértékelési tevékenység célja az eredményesség javítása, melyet az intézményi tevékenység folyamatos fejlesztésével valósít meg az intézmény. Az önértékelés tapasztalatai alapján az intézmény fejlesztési programot dolgoz ki. A kidolgozott fejlesztési program eredményeinek számbavétele, a fejlesztési folyamat értékelése része az önértékelési tevékenységnek.
50

Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben

D1. B – Az intézményi önértékelés folyamata Az intézmények legalább négyévenként végzik el az önértékelést. Az önértékelés eljárásrendjét, idejét, ciklikus rendjét, területeit, módszereit az intézményi minőségirányítási programban határozzák meg. Az intézményi önértékelésben általában részt vesz az intézmény valamennyi munkatársa, azaz minden pedagógus és nem pedagógus fő- és részfoglalkozású dolgozója. Az önértékelés legfontosabb lépései a következők: 1. Az önértékelés előkészítése:  az önértékelés szervezését elvégző és az értékelés eredményét elkészítő team tagjainak megbízása,  az önértékelés ütemtervének elkészítése,  a megbízott team és a tantestület felkészítése az önértékelésre. 2. Az önértékelés elvégzése az elkészített ütemtervnek megfelelően:  az intézmény adatainak összegyűjtése,  a meghatározott módszerekkel (pl. kérdőív, klímateszt, interjúk stb.) a munkatársak véleményének összegyűjtése,  partneri igény- és elégedettségmérés, a tanulói teljesítmények eredményének és az i ntézmény további jellemző adatainak (indikátorainak) elemzése. 3. Az önértékelés eredményének meghatározása. 4. Minden munkatárs, a diákönkormányzat, a szülői szervezet és a fenntartó tájékoztatása az önértékelés eredményéről. 5. Az önértékelés eredményének összevetése az intézmény pedagógiai programjával, ha szükséges javaslat megfogalmazása a pedagógiai program módosítására. 6. Az önértékelés eredményének alapján az erősségek és fejlesztendő területek meghatározása, fejlesztési terv(ek) elkészítése. 7. Az önértékelés folyamatának értékelése, ha szükséges a folyamat szabályozásának vagy a használt kérdőívek/interjútervek módosítása. 8. Az önértékelés elvégzése során keletkezett dokumentumok (pl. kitöltött kérdőívek) biztonságos tárolása, ill. megőrzése. D1. C – A partneri igény- és elégedettségmérés A közoktatási intézményeknek versenyképességük megőrzése és a jogszabályoknak való megfelelő működés érdekében meg kell valósítaniuk a partnerközpontú működés legfontosabb alapelveit. Ennek érdekében meg kell határozniuk, azaz azonosítaniuk kell legfontosabb partnereiket, továbbá szabályozniuk kell a meghatározott partnereik igényeinek megismerésével és elégedettségének mérésével kapcsolatos folyamataikat. Az intézmények partnereire vonatkozóan az alábbi csoportosításokat használjuk: külső, ill. belső partnerek; közvetlen vagy közvetett partnerek. Külső partnerek pl. az intézmény fenntartója, az azonos településen lévő további közoktatási intézmények, a helyi könyvtár, szakképző intézmény esetén a gyakorlati képzést biztosító üzemek és vállalatok, belső partnerek: az iskola pedagógus és nem pedagógus dolgozói, diákok, szülők. Kiemelt fontossággal bírnak az intézmények közvetlen partnerei, mint pl. az iskola pedagógus és nem pedagógus dolgozói, diákok, szülők, a fenntartó, a megelőző és következő iskol a51

I. Értékelés

fokozat intézményei (általános iskola esetén a beiskolázási körzet óvodája és a helyi középi skolák). A közvetett partnerek intézmények sajátosságaiból adódóan nagyon különbözőek lehetnek: pl. a helyi könyvtár, a tanulói ebédet biztosító vállalkozás, a településen található további közoktatási intézmény (de pl. a tanulók elhelyezését biztosító kollégium közvetlen partner), a helyi pedagógiai intézet, helyi vállalatok stb. Az intézményeknek időről időre azonosítaniuk kell legfontosabb partnereit, meg kell határo zniuk a velük való kapcsolattartás felelősét, módját, formáját és gyakoriságát is. Az azonosított partnerek esetén rendszeresen mérni kell az intézménnyel kapcsolatos igényeiket és elégedettségüket. Az elégedettség mérése során fel kell tárniuk a partnerek elégedettségének, illetve elégedetlenségének okait is, illetve az abból következő lehetőségeket a javításra, változtatásra. Az igény- és elégedettségmérés legáltalánosabban elterjedt módszere a kérdőív és az interjú. A mérés meghatározása után szükséges az intézmény erősségeinek és fejlesztendő területeinek meghatározása valamint a fejlesztések megvalósítása érdekében fejlesztési (intézkedési) tervek kidolgozása. A partneri igény- és elégedettségmérés eredményei fontos részét képezik az intézményi önértékelésének, adatokat és véleményeket biztosítanak ahhoz. D1. D – Az intézmény indikátorrendszere Bármely szervezet önmaga által végzett értékelésében kiemelt szerepe van az intézmény működéséhez kapcsolódó eredmények számszerű értékelésének. Ennek az értékelésnek fontos eleme az adatok idősoron történő elemzése, valamint az intézményi eredmények más szervezetekkel történő összehasonlítása. Ezt teszik lehetővé az indikátorok. Ugyanakkor, az egyes indikátorok önálló számszerű értékelése, más intézmények eredményeivel történő összehasonlítása nem minden esetben ad valós képet az intézmény teljesítményéről. Míg egyes indikátorok önállóan is értelmezhető információkat hordoznak, addig más indikátoroknál csak további háttérmutatóval együtt lehet következtetéseket levonni az intézmény eredményességével kapcsolatban. Ezért nagyon fontos, hogy az intézmények ne csupán egy-egy adatot ragadjanak ki, hanem az indikátorok rendszerét elemezzék az intézmény teljesítményének a megítéléséhez. Az indikátorok adott vizsgálati szempontokhoz rendelhető számszerű mutatók. Az indikátorok funkciója kettős:  alkalmasak egy adott állapot leírására,  a vizsgálati/értékelési szempontok állandósága mellett alkalmasak a változások irányának és mértékének megítélésére. A közoktatási intézmények szempontjából indikátorról akkor beszélünk, ha ezek az intézmény valamely szintű céljaihoz kapcsolódnak. Az indikátorok mérik a cél elérésének mértékét, a céloktól való eltérés irányát és mértékét, illetve a célnak való megfelelés fokát. Az egyes közoktatási intézmények indikátorrendszerének célszerű illeszkednie:  a jogszabályokhoz,  a fenntartói elvárásokhoz

52

Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben

 az országos mérési és értékelési rendszerhez, annak érdekében, hogy az eredmények összehasonlíthatóak legyenek másokkal, valamint  az intézmény által meghatározott célokhoz. Amennyiben például az iskola Pedagógiai Programjában megfogalmazott célja az emelt szi ntű informatikaoktatás, akkor szükséges a cél megvalósulását igazoló indikátorok gyűjtése. Lehetséges indikátorok:  az egy tanulóra jutó számítógépek száma,  ebből az internet kapcsolattal rendelkező számítógépek száma,  a szoftverfejlesztésre fordított források összege,  az informatikaórák száma évfolyamonként,  az emelt- és középszintű informatika érettségit tevő tanulók száma és a vizsgák eredménye,  az év végi informatika osztályzatok átlaga évfolyamonként stb.

53

........................................................................................................................................................... röviden egészítse ki társa iskolai ajánlása alapján az alábbiakat! Az ajánlott iskoláról a legfontosabb információ.............................................................................................. A társam ajánlásának erősségei voltak az alábbiak:............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ .............................................................................................................. ........................................................ ................................................ Kérem...................................................................................................................................................................................................................................................................... ...............................................................................I................................................................................................. .................................................................................................................................. ................................................................ ...................... ....................... Amit a mai órán másként tettem volna: ............................................................................................................................................. amit megtudtam: ......................................... A mai órán a legjobb az volt: ............................................................................................................ ...................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................. ............................................................. .............................................. Válaszait köszönöm! 54 ........................... ........................................................... ....................................................................................................................................... röviden egészítse ki a mai órán tanultak alapján az alábbiakat! A legfontosabb..................................... amit ma megtanultam: ........................................................................................................................................................................... Az ajánlott iskoláról amit még szívesen megtudtam volna: ............................................................................. ....................................................................................................................................... Értékelés D2 – Hallgatói visszajelző lap Kérem................................ .....

élményszerű átgondolása Ajánlott létszám: Ajánlott időkeret: A foglalkozás közvetlen célja: 55 . Pedagógus-szerepek II. hogy legyen) a szülők csoportjával. És már itt is az ötödik. hagyományaival. nevelésére nyílik lehetőség d irekt és indirekt nevelési módszerekkel egyaránt A foglalkozás tartalma: Ismerkedés az osztályfőnöki feladatokkal Az osztályfőnöki munka preferenciáinak átgondolása Az osztályfőnöki munka iránti elkötelezettség erősítése Új szerepek. Osztályfőnöknek lenni – Fehér Márta 20-24 fő (5-6 db.” Kádár Judit A foglalkozás célja: ismerkedés az osztályfőnöki szereppel és feladatokkal. 1. mert a szülők csoportja leképez egy korántsem homogén. nagymértékben egyéni invenció kérdése. kultúráival. mentor. annak (azoknak) jellegzetes értékeivel. konfliktusaival együtt. 4 fős csoport) 90 perc „… az osztályfőnök legalább négyféle csoport határán áll. hogy:  a NAT bevezetésével megszűnt az osztályfőnöki órák kötelező tanterve. amelyek kiváltják az osztályfőnöki munkát vagy támogatják azt (patrónus. de nagyon jelentős csoportot. így az osztályfőnöki t evékenység keretei is elbizonytalanodtak.) A foglalkozáson tanultak átismétlése. segítő pár stb. A diákcsoporton és az osztályában tanító tanárok csoportján túl tagja a tantestületnek és folyamatos kapcsolatban van (kellene. a helyi közösséget (közösségeket). Tudatosítani a hallgatókban. hogy az osztályfőnök milyen mélységű és minőségű munkát áldoz az osztályára  az osztályfőnöki szerep nem korlátozódik az osztályfőnöki óra megtartására  osztályfőnökként az egész osztályközösség együttes formálására.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben II.

SuliNova. Tér. hogy alkalmassá váljon 5 -6 db. valamint arra is. P edagógus-diák kapcsolata c. hitelesség Konstruktív self-érzékelés Pozitív önértékelés Információkezelés Kritikai gondolkodás Kapcsolódási pontok: Módszertani javaslatok Időfelhasználással kapcsolatos javaslat: a foglalkozást célszerű szünet nélkül megtartani. az egyéni felelősség hangsúlyozásának érdekében választhatunk a csoportokon belül különböző felelősöket is (pl. Az egyes tevékenységek szervezésével kapcsolatos javaslatok (csoportok. szóvivő. 4 fős csoport munkájához. amivel a plakátokat fel lehet tenni a falra A foglalkozás megtartásához szükséges oktatási segédanyagok. szükséges és ajánlott szakirodalom  Például (Pedagógusok gyakorlati példái a személyközpontú szemlélet iskolai megvalósítására). munkaformák. teremelrendezés. teremigény:  A foglalkozáshoz egy átlagos méretű osztályterem szükséges. anyagok:  kópéláda  csomagolópapírok  vastag. szerk. amelyben a visszajelzéseknek. Az értékeléssel kapcsolatos javaslatok:  A foglalkozás célja az osztályfőnöki szereppel való ismerkedés mellett a pedagógus identitás formálódásának támogatása. Éppen ezért a foglalkozást tartó tanár törekedjen minél személyesebb.: Fehér Márta. eszközfelelős). melyet úgy rendezzünk be. módszerek):  A kooperatív csoportmunkához véletlenszerűen heterogén csoportokat hozunk létre. A foglalkozás megtartásához szükséges eszközök. hogy a hallgatók körbe üljenek.II. Ez érzékeny és hosszú folyamat. terepek A kompetenciafejlesztés fókuszai: Identitás. megerősítőbb jellegű értékelésre. témafelelős. időfelelős. Pedagógus szerepek. 2005. fejezet 56 . színes filctollak  gyurmaragasztó. értékelő mozzanatoknak különös jelentősége van.

a feldolgozás előkészítése Idő Tevékenységek Tevékenység célja. gyurmaraEgymásnak adva a szót. 2009.ofoe. Budapest. OKI. szerk.  Kézikönyv osztályfőnököknek. toll. fejlesztendő készségek. 2006  Trencsényi László: Nevelés.és iskolaelméleti gyakorlatok c. Aduprint–Iskolafejlesztési Alapítvány. szerk. A tanár csomagolópapírra írja az elhangzott szavakat. Ráhangolódás.  A foglalkozások javasolt időkerete – a csoport egyedi igényeitől függően – változtatható. 57 . 1995.  Az Osztályfőnökök Egyesületének honlapja: www.hu  Kósáné Ormai Vera: A mi iskolánk. kutatási beszámolója. Dinasztia Kiadó. mindenki mond egy olyan tulajdonságot.: Szekszárdi Júlia. 1998  Czike Bernadett: A pedagógusszerep változása c. Világbanki Szakközépiskolai Projekt. György: 44 tanács osztályfőnököknek.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben  Fenyő D.: Szekszárdi Júlia.hu)  Nevelési kézikönyv nem csak osztályfőnököknek. Húsz tézis az osztályfőnöki munkáról. 2002. amely szerin.) Foglalkozásvázlat I. Budapest. (Eötvös József Könyvkiadó. módszergyűjteménye (Okker Kiadó. te egy jó osztályfőnököt jellemez. Ráhangolás a témára Frontális meg. anyagok (mellékletek) 5 A hallgatók körben ülnek.ofoe. és mi nem? (www.asszociációs lánccal beszélés gasztó.Csomagolópapír. Mi tartozik az osztályfőnökre. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök.

vastag filctoll. anyagok (mellékletek) 10’ Véletlenszerű csoportalakítás képekkel – 4 fős csoportok alakulnak Ismerkedés az oszfeladaSzekszárdi Júlia: Osztályfőnöknek lenni a mai iskolában című előadásának ösz.szárdi Júlia: beszélés Osztályfőnöknek lenni a mai iskolában c.zetkészítés mertetés technikájának Egyéni munka leírása Kooperatív T2. ezeket plakátra írják.be.csomagolópaszámoló pír.T1 – az portalakítás INSERT jegyFrontális is.a hallgatók egyénileg elolvassák a cikket és jegyzetelik A csoporton belül összehasonlítják a jegyzeteket. gyurmaragasztó 10’ 5’ A csoporton belül megállapodnak abban. D1 – Szektanulás – meg. előadásának összefoglalója a hallgatók létszámával megegyező példányszámban Kooperatív Csoportonként tanulás . Pedagógus szerepek. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. hogy az olvasott cikknek melyik az öt legfontosabb gondolata. fejlesztendő készségek. terepek II. megvitatják az olvasottakat Kooperatív Kópéláda tanulás – cso. majd mindenki számára jól látható helyre kiragasztják a teremben és csoportonként ismertetik 58 . Az új tartalom feldolgozása Idő Tevékenységek Tevékenység célja.II.tályfőnöki tokkal szefoglalójának elolvasása és megbeszélése. a legfontosabb gondolatok kiemelése:  a tanár ismerteti az INSERT jegyzetkészítés technikáját  .

tanulás– megbeszélés majd A feladat: először csoporton belül érveket gyűjteni az állítások megcáfolására. majd a csoporton belüli megbeszélést követően csoporton.Kooperatív ként kell számozással meghatározni a fontossági sorrendet az osztályfőnöki nak átgondolása tanulás – megmunkával kapcsolatos tanácsok között. Majd a két csoport megbeszéli a két sorozat állítást és az ellenérveket. összesen kétféle állítássor van). D3 – Az osztályfőnöki munkával kapcsolatos állítások I. azután a szomszéd csoporttal 2 csoport kö(akinek másik állítássora van) kicserélni az érvekkel. Az osztályfőnöki Egyéni munka Először egyénileg. munka iránti elköte. megoldásokkal és cáfolazött tokkal ellátott papírokat. II.Az osztályfőnöki Kooperatív kat kapnak (2-3 csoport egyformát. beszélés Csoportonként a kiválasztott első öt legfontosabb tanács ismertetése.munka preferenciái. lezettség erősítése megbeszélés 2megoldások keresése a felvetett problémákra. D2 – az osztályfőnököknek szóló tanácsok listája a hallgatók létszámával megegyező példányszámban T4. megoldásokat 59 .. – összesen a hallgatók létszámával megegyező példányszámban 25’ A csoportok az osztályfőnöki munkával kapcsolatos állításokat tartalmazó lapo. Csoportszóforgó T3.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben 15’ Minden hallgató megkapja az osztályfőnököknek szóló tanácsok listáját. közösen elolvasni.

tanultak átismétlése. ellenőrzés és értékelés Idő Tevékenységek Tevékenység célja. A foglalkozás elején használt csomagolópapír az összegyűjtött tulajdonságokkal. Pedagógus szerepek. amelyek szerin. Az új tartalom összefoglalása. anyagok (mellékletek) 10’ Az előzetes házi feladatként kapott szövegek feldolgozása. gondolatok az otthon olvasott szövegekben. tanultak elmélyítése. D4 – Két osztályfőnök egy csárdában A patrónus Segítő rendszer pár- 5’ A hallgatók körbe ülnek. terepek III. A foglalkozáson Frontális megA foglalkozáson szerzett ismeretek és tapasztalatok alapján a hallgatók eg y. az információk in.élményszerű átgondolása tük egy jó osztályfőnököt jellemez és a foglalkozás elején nem hangzott el. tanulás – meg.A foglalkozáson Kooperatív Előzetesen tegrálása a foglalkozáson tanult ismeretekbe. amelyek a alkalmazása olvasott házi hagyományos osztályfőnöki munkában is hasznosíthatók? feladatok: T5.Frontális megbeszélés „A foglalkozáson az keltette fel leginkább az érdeklődésemet az osztályfőnöki rása munkával kapcsolatban…” 60 . 5’ Zárásként a hallgatók egymás után befejezik a mondatot: A foglalkozás lezá. a fogbeszélés lalkozásra elMelyek azok az elemek. fejlesztendő készségek.kiadott. beszélés másnak adva a szót mondanak egy – egy olyan tulajdonságot. A tanár csomagolópapírra írja az elhangzott szavakat a már összegyűjtöttek mellé.II. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. gyurmaragasztó. vastag filctoll.

miközben olvasásuk aktív. Olyanokkal. 61 . a szülőkkel kialakítandó kapcsolatba. + az olvasottak új információt tartalmaznak számomra. a nevelés egyszemélyi letéteményeseinek érezték magukat. természetes pedagógiai igényből fakadó jelentésére már csak azok emlékeznek. csoportban vagy közösen megbeszélhetik (megbeszélhetjük) az olvasottakat. saját értékviláguk kiépítésében. T2. hagyományos szerep. és többségük igen rossz lelkiismerettel élte meg a gyakran irreális követelményeket. mert az ezeknek való megfelelés kényszere meggátolta őket abban is. hogy egy sorba több jel is kerülhet. mely lehetővé teszi. D1 – Szekszárdi Júlia: Osztályfőnöknek lenni a mai iskolában (az előadás összefoglaló leírása) Az osztályfőnök több mint 150 év (1849) óta létező. A szöveg feldolgozása után a tanulók saját jelöléseik alapján készíthetnek táblázatot. és az is. akik képesek voltak személyességet vinni az osztállyal.  Osztályfőnöki feladat volt és maradt a diákok segítése a jelenben történő eligaz odásban . melynek s orán olvasás közben a szöveget saját megértésünknek és tudásunknak megfelelően oldalszéli szimbolikus jelekkel látjuk el az alábbiak szerint: √ az olvasottak megegyeznek előzetes ismereteimmel vagy feltételezéseimmel. hogy a tanulók olvasás közben nyomon kövessék saját megértési folyamataikat.  Az osztályfőnök a rábízott kortárscsoportot: az osztályt mint nevelési tényezőt a szociális képességek fejlesztését segítő gyakorló terepet működteti. ? az olvasottak további kutatásokra vagy kérdésekre ösztönöznek. számba vegyenek további tanulási indítékokat. hogy mar adéktalanul eleget tegyenek valódi pedagógiai teendőiknek. metakognitív eseménnyé válik. Az eljárás segítségével az elmélyült figyelem mindvégig fenntartható. amelyeket továbbra i s az osztályfőnöki tevékenység meghatározó részeinek tekintünk:  Iskoláinkban jelenleg az osztályfőnök jelenti a személyesség garanciáját. A nyolcvanas évek pedagógusai mindenesnek. kognitív. Az eredeti. * az olvasottakról kiegészítő információ jutott eszembe. Az olvasás megkezdése előtt ismertessük a tanulókkal az INSERT eljárás lényegét. illetve eltérnek azoktól.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Mellékletek a foglalkozáshoz T1 – A jegyzetkészítésnek újszerű módja: az INSERT eljárás Az INSERT a metakognitív folyamatokat segítő. Részben azért. és a megváltozott körülmények alapjaiban formálták át az osztályfőnökkel szemben támasztott követelményeket. akiknek alkalmuk volt diákkorukban klasszikusan jó osztályfőnökökkel találkozni. Az átformálódás ellenére léteznek ma is olyan „hagyományos” elemek. Az elmúlt csaknem negyed évszázad alatt ez a tendencia felerősödött. Ez a funkció a történelmi-politikai változások következtében a 80-as évek közepére agyonterhelődött egyéb. amely már csak töredékeiben emlékeztet eredeti formájára. és kérjük meg őket arra. hogy nem szükséges minden sor végén jelet tenni. majd párban. Ha a tanuló figyelemmel kíséri saját megértésének folyamatát. az eredeti tartalomtól részben idegen elemekkel. mutassuk be a használni kívánt szimbolikus jeleket. – az olvasottak ellentmondanak előzetes ismereteimnek vagy feltételezéseimnek. az információkat aktívan kontextualizálja. interaktív jegyzetelési eljárás. ha az olvasó azt szükségesnek véli. Ennek következtében eredeti fénye jócskán megkopott. részben pedig azért. Az INSERT hatékony eszköz. mert ezekhez hiányoztak a megfelelő feltételek. az egyes gyerekekkel. hogy olvasás közben használják a jelölést a szöveg margóján! Természetes.

rajtunk múlik. A pedagógus egyre gyakrabban tapasztalja. a felelős döntés képessége. E feladat elvégzéséhez célszerű tisztázni önmagunk számára. hogy az adott „szociális kényszerképződmén yből” sikerül-e az egyes gyerekek fejlődése szempontjából optimális közeget formálni.). megosztjuk sikereink. A felvetett problémák megoldását nagyban segítheti. hogy ezek között mérlegeljen. pedagógiai ismeretek. amelyben a felnőttek is nehezen ismerik ki magukat. A gyerekek gyakran egymással sem szolidárisak. szükség van arra. az eredményes kommunikáció. rangsoroljon. nem erőltetjük rá tanítványainkra mindenáron saját igazunkat. 3. szociológiai. eltérő szükségletek stb. Nem csupán rajtunk múlik. terepek E hagyományos teendők azonban mást jelentenek ma. folyamatos dialógust folytassunk velük ezekről. nem rajtunk múlik. tapasztalatait. hogy nincs előírható. 2. ellátása lényegesen több spontaneitást. S végül. de nem utolsó sorban nagyon nehéz a gyerekeket eligazítani egy olyan világban. az együttműködés. időhiány. tőlünk függetlenül alakul. Befolyásolni tudjuk az osztályunkkal foglalkozó pedagógusok és az osztály kapcsolatát. A személyes és szociális kompetenciák közül kiemelésre érdemes a megfelelő önismeret. a pedagógusokkal szemben. részleteiben megtervezhető tananyaga. hogy végül hogyan alakul és működik. ami: 1. ha mi. Az osztály összetétele általában véletlenszerűen alakul. amelyben élünk. Az elvárások.és társadalmi szintű) történések hírei a korlátlan információáramlás idején mindannyiunkhoz elérnek. Ha a pedagógus nem csupán az osztály adminisztratív ügyeinek intézője kíván lenni. reflektivitást igényel. de szerepünk és felelősségünk van az iskola nevelési programjának kialakításában. tudomást kell vennie arról a világról. hogy miközben hitelesen képviseljük saját értékeinket. amelyek kereszttüzében a dolgát tennie kell. sok esetben egymásnak is ellentmondanak. 3. de az már a mi felelősségünk. a társadalom alakulásába kevéssé szólhatunk bele. hogy korábban bevált módszerei rendre csődöt mondanak. mely ismeretek és kompetenciák elsajátítására van szükségünk ahhoz. de aminek a formálódásában szerepet játszhatunk. Senki sem veszi le a pedagógusról a felelősséget. Az osztályfőnöki feladatkör sajátossága – szemben a szaktanári funkcióval –. Példák a három változatra: 1. hogy mi az. meghallgassuk a véleményüket. mint egy-két évtizeddel ezelőtt. kudarcaink élményeit. rugalmasságot. Mégpedig olyan módon. Pedagógus szerepek. magatartási gondok. s miként viszonyuljunk ezekhez a tényezőkhöz. valamint a szülőkkel lezajló interakció minősége. az iskolai nevelés ügyének elkötelezettjei személyesen is megvitatjuk gondjainkat. a konstruktív problémakezelés és a reflektivitás. Ennek alakításában sokat segíthetnek a megalapozott pszichológiai. hogy a makrostrukturális (világ. közvetíthetünk problémák. szaporodnak a tanulási. Mivel nincs módunk ezeket szelektálni. Túlnyomórészt rajtunk múlik az osztály egészével és az egyes tanulókkal. (Az előadás elhan g- 62 . konfliktusok esetében. Egyre nehezebb a személyes kapcsolat kialakítása a gyerekekkel. Itt máris szembekerülünk az erkölcsi nevelés sokat vitatott és máig megoldatlan problémakörével. az osztályprogramok szervezése egyre több akadályba ütközik (pénzhiány. hogy esélyünk legyen az eredményes munkára.II. igényeit szem előtt tartva. az életkori sajátosságoknak megfelelően porciózni. a szülők nagy része bizalmatlan az iskolával. jelenségekhez. saját személyisége hitelét megőrizve alakítsa ki működőképes nevelési programját. 2. a rábízott tanulók szükségleteit. képességek. A világ. Vitathatatlan azonban. Ez az elsődleges célja a jelenlegi rendezvénynek is. körülményekhez. hogy a gyerekeket foglalkoztató kérdésekre nyitottak legyünk. s beépülnek az egészen kicsi gyerekek világképébe is. ütköztessük a sajátunkkal.

felelősségteljesek. önkorrekció! Legyen bátran ember! Legyen bátran önmaga! Keresse meg az örömöt az osztályfőnökségben! Csinálja örömmel! 63 . ami neki fontos! Tágítsa ki az iskolát! Ha kell. D2 – Az osztályfőnököknek szóló tanácsok listája                    T4.  A rendszerváltás idején megszűnt az osztályfőnöki órák kötelező tanterve. Ez hatalmas szabadságot adott.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben zott az „Elvárások kereszttüzében” című IV.php?id=668 . akkor semmi nem tartozik igazán rá. D3 I. igényesek számára). ugyanakkor el is bizonytalanította az osztályfőnöki szakmát és az osztályfőnöki órákat. Országos Osztályfőnöki Konferencián.hu/cikk. november 26-án. http://www. az osztály önmozgására! Minél több információt kell adni a gyerekeknek! Teremtsen biztonságot! Adja meg az osztálynak a szabadság levegőjét! Döntse el.osztalyfonok. II. Ha semmi nem kötelező.  Az osztályfőnöki munka nehezen mérhető.  Az iskola és a család közötti viszony megváltozása. ezért az osztályfőnöki munka is elbizonytalanodott.) T3. a magánszféra és az emberi jogok határozottabb érvényesítése miatt az iskola beleszólási lehetősége a diákok életébe határozottan csökkent. ha minden az osztályfőnöki órára tartozik. 2004. ÁLLÍTÁSSOR  Az osztályfőnöki munka nagyon nagy pszichikus terhet jelent a tanárok többsége számára (és leginkább a lelkiismeretesek. és bármit mond. mit vállal és mit nem! Legyen tisztában vele: bármit tesz.  Az osztályfőnöki munka – ha valaki lelkiismeretesen végzi – rendkívül időigényes. minősége azonban szinte egyáltalán nem. akkor minden lehet kötelező. önvizsgálat. A munka mennyisége még csak-csak számon tartható. alig számszerűsíthető. kérjen segítséget más szakembertől! Szét kell választani az erkölcsi vétséget. a magatartásbeli zavart és a különböző értékrendek eltéréseit! Tudomásul kell venni: minden generációnak megvan a maga szubkultúrája.  Az osztályfőnökség elsősorban adminisztratív feladattá válik. ő a minta a diákjai számára! Nem szabad visszaélni semmiféle bizalommal! Nem szabad a szülőket megszégyeníteni! Nem az a jó szülő.j13#j13 Támaszkodjon az együttes élmény erejére! Támaszkodjon az osztály öntevékenységére. Az osztályfőnök azt mutassa meg az osztályának. aki szidja a gyerekét! Lehetőleg minden konfliktust azonnal meg kell oldani! Nem szabad a haragot sokáig cipelni! A tanár a felnőtt! Önelemzés. ÁLLÍTÁSSOR  Az osztályfőnöki munka egész környezete az elmúlt húsz évben megváltozott.

az osztályfőnöki munkában még tapasztalatlan. de ettől ezek még fontos törekvések. Bár az összes szempontnak. Ez a modell nagyon hatékonynak bizonyul a mindennapi pedagógiai munkában. Mind az iskolavezetésnek. Így nem egyetlen személy elfogultságai. Ennek felosztásáról a párok maguk egyeznek meg. és figyelembe kell venni bizonyos szempon tok érvényesülését. A pedagógusok értekezlete. hogy kialakuljon egy pár. Mindig mindketten jelen vannak az osztálykirándulásokon. Fontos szempont. ha a saját családi környezetükből hiányzik ez a minta. amiről pontos leírás készül. hogy legalább az osztályfőnökpár egyike tanítsa az egész osztályt – persze az a legjobb. amilyen az egyes szaktárgyak mögött áll. hogy az osztály amolyan másodlagos családként működjön a diákok számára. erre vonatkozó külső utasítás nincs. mind a pedagógusközösségnek el kell fogadnia az adott jelöltekből kialakuló párokat. ha ez mindkettejükről elmondható. Az osztályfőnökpárok maguk alakítják ki a munkamegosztásukat. Pályakezdő. osztályidőkön. hogy a diákok szemtanúi legyenek különböző értékrendek ütköztetésének. szavazatával megerősíti az osztályfőnökpárok beiktatását vagy megvétózhatja azt. Adott a közösen elvégzendő feladatmennyiség. bár ez sajnos nem mindig érvényesíthető. és ideális esetben ketten együtt a felvételiként szolgáló személyes beszélgetéseken és csoportfoglalkozásokon már az osztályuk összes tanulójával megismerkednek. Az adminisztratív többletmunka elvégzésében is nagy segítség a munkamegosztás. az esetleges konfliktusok kezelésének a felnőttek között még akkor is. Amennyiben ez a munkamegosztás nem sikeres. A tanév közepén összeálló párok már a felvételik előtt megkezdik a közös munkát. Pedagógus szerepek. Ennek megszokott rendje az. A megfelelő számú aspiránssal arról is egyeztet. Egyfelől a diákok számára kézzelfogható mintáját adja az együttműködésnek. Ideálisnak tartjuk az egy férfi-egy nő osztályfőnökpárt. pillanatnyi hangulatai befolyásolnak súlyos döntéseket. máskülönben kooperációjuk nem igazán lehet példaértékű.II. ezért ennek megfelelően célszerű felosztani a feladatokat. Csak az osztállyal kapcsolatos háttérfeladatokat osztják meg a maguk ízlése szerint. terepek  Az osztályfőnökök mögött nem áll konkrét szakmai háttér. elvárásnak nem lehet mindig megfelelni. hiszen minden osztályfőnöknek megvannak a maga erősségei és gyengéi. hogy a pedagógiai koordinátor először egyenként beszélget azokkal a tanárokkal. termékeny vitának. lehet. habár erre eddig még nem volt példa. T5. a Huhogás. akik a következő évben osztályfőnökséget vállalhatnak. és konfliktusok adódnak az osztályfőnökök 64 . hogy a lehetséges jelöltek közül kivel dolgoznának szívesen. hogy van kivel végiggondolni a döntéseket. A megosztott felelősség elvének érvényesítése lehetővé teszi. osztályprogramokon. Ugyanakkor bizonyos pedagógiai helyzetek kezelésénél óriási könnyeb bség. A két osztályfőnöknek képesnek kell éreznie magát az együttműködésre. illetve az iskola rendszerét még kevéssé ismerő tanárokat nem szerencsés párosítani. D4 Két osztályfőnök egy csárdában „Minden osztálynak két egyenrangú osztályfőnöke van. Erre született a két osztályfőnökös modell. Ezért törekszünk arra. Hosszú párválasztási időszak előzi meg az osztályfőnökpárok létrejöttét. hogy kölcsönös szimpátia esetén e nélkül is létrejön. Adott esetben ez az egyeztetés nem szükséges ahhoz. A felvételiztetésnél mindketten jelen vannak. Az iskolai lét talán legmeghatározóbb eleme az osztályközösség.

részt vesz döntéseiben. hogy a két osztályfőnöknek van arra esélye. hosszabb távon életpályájuk kiválasztását. Ki is ez? A patrónus amolyan iskolai szülő. A patrónus pedagógus. problémáiról. Ezzel egy időben a diákok szülei tájékozódhatnak a Politechnikum képzési rendszeréről. hogy az osztályfőnökök minél pontosabb képet alkothassanak a diákok szociális helyzetéről. Negyedévenként. Így találtuk ki a PATRÓNUSt. de teljes személyiségével részese a gyerekekkel való kapcsolatának. hogy ha egy pedagógus felelősen akar együttműködni a diákokkal. az együttműködési formák kialakításában. Ennek célja. amelyekben a leginkább segítségére lehet a gyerekek fejlődésének. Az egész nyitótábor igazából ismerkedés. magatartását. hogy olyan közösségeket építsen. személyiségfejlesztéssel foglalkoznak az osztályidőkön.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben között. az értékelési rendszerről és a szabadidős programokról. számon kéri botlásait. amikor még csak beszélgettünk egy új. érintkezési pontokat. Az első év elején a nyitótáborban a gyerekek a saját patrónusukat a teljes képzési időszakra választják az évfolyammal dolgozó hat tanár közül. szükség esetén szigorú ellenőr vagy pszichológus. hogy nevelje.” Bíró Ágota (Közgazdasági Politechnikum) A patrónus „1987-ben. A nyitótábor végére minden gyerek szerez valamilyen benyomást arról a tanárról – a patrónusáról –. illetve a hatosztályos modellben havonta és félévenként szövegesen értékelik a diákok tanulmányi előmenetelét. De ugyanez elmondható fordítva is. Úgy gondoljuk. ha kis létszámú csoportja van. a pedagógiai koordinátorhoz. akik őt patrónusuknak választották. szerep megváltoztatása. Mik az osztályfőnökök feladatai? Az iskolába sikeresen felvételiző diákokkal már májusban előzetes találkozót szerveznek. csoportépítéssel. valamint ellátják az adminisztratív feladatokat. ellenőrizze. ezért nagyobb anyagi megbecsülésben részesülnek az osztályfőnökök. támogassa. akinek az a dolga. tájékoztatja. Az iskolánkban a hagyományosnál nagyobb felelősséggel jár az osztályfőnöki munka. a követelményekről. az eddig Magyarországon létező iskoláktól eltérő programú iskoláról. terveiről. adottságaik megismerését. az elsők között szerepelt az osztályfőnöki funkció. segí tse. ez csak úgy működhet. amelyek megtartó erővé tudnak válni a kamaszkor és a felnőtté válás nagyon problematikus időszakában. Ezt a beszélgetést négy. Idősebb barát. illetve az iskola pszicho-pedagógusához fordulhatnak segítségért. aki végigkíséri az egész iskolai életét. akinek majd az iskolai szülője lesz. illetve hat év elteltével a végzős diákok szüleivel is megismétlik. hogy sz oros együttműködés alakuljon ki a diákok családjával. amelyek előremozdíthatják a diák pozitív változásait. a nekik leginkább alkalmas tevékenységformák. tanítsa. 65 . közösségben betöltött szerepét. aki a gyerekek életkorának. Ezekben az értékelésekben megpróbálnak olyan kérdéseket felvetni. Mindnyájan úgy gondoltuk. A gyerekek és a hat patrónus különböző helyzetekben vannak együtt. A patrónus szakemberként. támogatja. hogy segítse a tanulók önismeretének kialakulását. Meg kell találnia az okat a kapcsolatformákat. ha jól meg akarja ismerni a rábízott gyerekeket. A patrónus pedagógus. Szakember. Az osztályfőnökök megszervezik a kötelező évkezdő t anulmányi kirándulások programját. Fontos. aki segíti a gyereket. ezért az osztályfőnökök minden tanulmányait megkezdő diák szüleivel leülnek egy hosszabb beszélgetésre. képviselje azokat a gyerekeket. a normák. A patrónus is megismeri valamelyest az öt napos együttlét alatt azt a 8 – 10 gyereket. az értékek megtalálásában. személyiségének megfelelő pedagógiai eszközökkel segíti őket a világ megismerésében. A patrónus feladata.

Persze ennél sokszor többször beszélgetünk velük. több szempontú megismerése. aki hiteles személy számukra.” Harsányi Zsuzsa (Alternatív Közgazdasági Gimnázium) Segítő párrendszer „A kamaszok számára fontos. megfogalmazza. hogy a patrónus félévente megírt szöveges értékelője valójában tükörként funkcionáljon. feladataik. a megalapozott jó kapcsolat a szülői házzal. hanem rendszeres alkalmakat teremtünk. bánatukat. aki kitalálja. hogy a meghatározó kortárskapcsolatok mellett legyen olyan felnőtt. min szeretnél változtatni stb. a mély. A fészekalj tehát a kisiskolai létben a legfontosabb csoport. figyeljünk rá. legyenek hagyományaik (születésnapok. ha bajban vannak. az értékelő osztása). Ekkor lehetőség van az információcserére. sokféle funkcióval. minek örülsz. kudarcokról. ugyanakkor több is annál. egyezteti az egyes gyerekre vonatkozó pedagógiai eljárásokat. 66 . foglalkoznak a problémáikkal. aki komolyan veszi és támogatja őket. Arra szoktunk koncentrálni. A patrónusok rendszeres kéthetenkénti értekezletükön a gyerekekről beszélgetnek. törődjünk problémáival. Hetente egy alkalommal összejön a fészekalj. problémákról. hogy az egyes gyereknek jó patrónusai legyünk. Pedagógus szerepek. őszinte felnőtt kapcsolat. tartsuk a kapcsolatot a szüleivel. számukra különösen fontos a figyelem. van. hogy a gyerekcsoportnak kialakuljanak a közös ünnepei. hogy nagyon jó beszélgetések alakulhatnak ki egy-egy problémafelvetés kapcsán. Egy fészekalj nem feltétlenül közösség. hogy megtalálják a „falakat”.). Ezért működtetjük iskolánkban a segítő párrendszert. empátia. Az egyéni beszélgetések. A választás alapja a kölcsönös szimpátia és a bizalom. Ebben a patrónuson kívül a kortárscsoportnak is nagy szerepe van.II. ahol a gyereknek meg kell találnia önmagát. A patrónus segíti a gyerekeket abban. a szabadságuk határát. legalább félévente eg yszer minden gyerekkel le kell ülnünk beszélgetni. Ilyenkor a gyerekek b eszámolnak egymásnak és a patrónusnak a heti eseményekről. Ennek a beszélgetésnek nincs konkrét apropója (miért nem voltál. akivel minden nap. akire számíthatnak. Nemcsak akkor ülünk le a szülőkkel. ha baj van. problémáikat. A szülői házzal egyeztetve alakítja a gyerekek értékrendjét. kallódó fiatalok. ők alkotják a fészekaljat. am elyek a tanítási folyamatban kevésbé tudnak artikulálódni (szociális érzékenység. intézményi büntetés. de ez más. ami az osztályfőnöki szerepet és munkát helyettesíti. ez egyszerre normatív és védelmező közeg. Itt is lehet kötetlenebb együttlétet teremteni. Ezt nem könnyű megszervezni. Egy kicsit a család analógiánál maradva. számon kérjük elmaradás ait. nyitottság. bár lehetnek közös programjaik. a csibe-szülőik megteremtik ennek lehetőségét. A diákok segítő párjukat a tanárok közül választják minden tanév elején. miért sikerült rosszul stb. Értékelik a napi munkájukat. terepek Az egy patrónushoz tartozó gyerekeket az AKG-s szótár szerint „csibének” hívjuk. hosszabb-rövidebb távra célokat tűz ki a gyerek elé.). Törekszünk arra. Az a hely. hogy általában hogy érzed magad. mi okoz fájdalmat mostanában. négyszemközt folytatott beszélgetésekre is. de azt gondoljuk. Itt olyan értékekről van szó. a problémátlan gyerekekkel ritkábban. az operatív kérdések megbeszélésére. A jó és tartalmas kapcsolat kialakítása a szülőkkel nagyon fontos. vállalásaik. sikerekről. A jó és tartalmas kapcsolat kialakításához szükség van az egyéni. Az a tapasztalatunk. a szaktanárokkal való rendszeres információcsere lehetővé teszi. miért nem csináltad. elvárásokat. Az Alternatív Közgazdasági Gimnáziumban nincs házirend. Mivel iskolánk diákjai nehéz sorsú. A patrónus az a felnőtt. A gyerek sokoldalú. ez arról szól. ellenőrző. karácsony megünneplése. hátrányos helyzetű. türelem stb. akivel megoszthatják örömüket.

a Tanoda munkatársainak a diákokkal való bármilyen együttléte lényegében a segítés része. hogy a fiatal maga találja és fogalmazza meg a számára eredményes probléma-megoldási módokat. az iroda („a tanári szoba”) a közösségi élet helye is egyben. Egyszerre lássa őt a jelenben és a Tanodában eltöltött idő távl atában. problémáit és annak változásait. szabadidős tevékenység. osztályzatok adminisztrálása). a fiatalt érintő. amelynek minden olyan munkatárs tagja. A segítő párrendszer a kölcsönös bizalmon alapul és a személyes kötődés. teendők megfogalmazásában és bizalmával. szociális kapcsolatai. próbál vele közösen megoldásokat találni. különböző élet- 67 . A pár a fiatal számára biztonságos támaszt és segítséget jelent problémáinak megoldásában. alakítják ki a továbblépés lehetőségeit. problémáival bármikor megkereshesse. s támogatja annak megvalósítását. illetve folyamatos visszajelzéssel támogassa azok megvalósulását. amelyekre közösen keresik a megoldásokat. a munkatársak és a diákok térben sem különülnek el egymástól. sport olás. hogy segítsen neki a konkrét napi lépések. mentális.) Ez az együttélés valóságos. A tanári és segítő munka nem különül el. Másrészt minden olyan problémában. szünetbeli csevegés. hiszen a diákok és tanáraik sokféle helyzetben találkoznak. mentális állapota és ezek kapcsán életvezetési. illetve családi vagy egészségügyi problémák. türelmével. szociális és egyéb problémái kerülnek szóba. szabad bejárása van mindenkinek. A stáb heti egy alkalommal esetmegbeszélő csoportként működik. kirándulás stb. az őszinteség működteti. teázás. hogy leghitelesebben képviseljék életszemléletüket. Ezek közt a problémák között lehetnek életvezetési nehézségek. egymás elfogadása és tisztelete. lakhatási vagy munkakeresési gondok. aktuális órarend. A segítő munka lényeges eleme. A segítő pár feladata kettős. énképének kialakulását. tanulási problémái. spontán csoportos vagy egyéni beszélgetés. segítő oktatók részesei vagyunk egymás iskolában zajló életének. élethelyzetétől függően napi. Ezeken az egyéni beszélgetéseken elsősorban a fiatal iskolai jelenléte. és közösen elemzik a változásokat. Ez az együttélés ad lehetőséget a tanároknak arra. A diákoknak – ha indokoltnak érzik – bármikor lehetőségük van új segítő párt választani.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben A pár legfontosabb alapvető funkciója a diák támogatása. kávézás. tanulási programjának helyzete. aktuális problémáit. Visszajelzéseivel segíti a fiatal reális önértékelésének. egyebek. amelyben a diák segítséget kér. hogy a segítő pár az iskolában elérhető. egyéni beszélgetés a segítő párral. hiszen saját gondjait csak ő oldhatja meg. Lényeges. A diákok és mi. heti esetleg ritkább – beszélgetést jelent a diák és segítő párja között. A segítő munka legfontosabb terepe a mindennapok közös együttléte. megtalálható legyen. Munkájában támogatja a stáb. Ez a legjobb módja egymás megismerésének. A pár feladata. Egyrészt intézi a diák tanulmányi és adminisztratív ügyeit: a fi atallal közösen elkészíti és folyamatosan nyomon követi annak személyre szabott tanulási programját (tanulási program megtervezése. állapotától. hogy a segítő pár nincs egyedül. Fontos. Fontos a napi kapcsolattartás. biztatással. Ez rendszeres – a fiatal igényétől. élethelyzetét. szociális. életstratégiákat. vizsgarend készítése. ismerje jól személyiségét. működnek együtt (tanítás-tanulás. időbeosztását. figyelemmel kísérése. hogy a segítő pár ismerje a fiatal életmódját. életének figyelemmel kísérése. E beszélgetések témája a tanulásszervezési kérdések mellett bármi. ahol természetes közegben spontán módon valósul meg a személyes figyelem és törődés. mintát mutassanak az emberi kapcsolatok. aki vállalja a segítő pármunkát. érdeklő dolog lehet. A beszélgetések időről időre visszatérnek e témákra. a kommunikáció működésére. A segítő pármunka fontos terepe az egyéni beszélgetés. ügyben. az iskolai élet. Segítő munkaként értelmezzük magát a tanítást is. így a diák gondjaival.

indulatok felvállalására és kifejezésére.” Szebényi Csilla (Belvárosi Tanoda) 68 . napi problémák és konfliktusok kezelésére. a változtatni akarás. Fontos. az alkotó munka. megoldására. hogy a stáb a fiatalok számára inspiráló segítői közeget alakítson ki. Pedagógus szerepek. terepek helyzetek megélésére. a tiszta kommunikáció.II. a tanulás. amelyben a célok megfogalmazása mellett érték a tevékenység. törekvés a problémák megoldására. A stáb ezen értékeket közvetíti a fiatalok felé. a továbblépésre. és minden módon segíti azok megvalósulását. érzelmek.

A foglalkozás fő mondanivalói:  Annak az alapelvnek a képviselete.  A kapcsolattartásban a pedagógusnak kell a kezdeményező szerepet vállalnia. 2. a fentiekben részletezett szemlélethez. különböző szociokulturális hátérrel rendelkeznek. A foglalkozás céljai közt felsorolt alapelvek gyakorlati alkalmazása. 69 . Kapcsolat a szülőkkel – Fehér Márta 20-24 fő (5-6 db. A szülők nevelése nem a pedagógusok feladata. a résztvevők attitűdjének formálása a témával kapcsolatban. Ajánlott létszám: Ajánlott időkeret: A foglalkozás közvetlen célja: A foglalkozás tartalma: A pedagógusjelöltek előzetes elképzelései a szülőkkel való kapcsolattartásról.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben II. képzettek. amely szerint a szülőkkel való kapcsolattartás az iskola kötelező szolgáltatása. A szülő és pedagógus kompetenciahatárainak feltérképezése. a bizalmi viszonyt megteremtenie és fenntartania. közös gondolkodása. érdeklődők. amelyek alkalmazkodnak a mai életritmushoz. a különböző szempontok és megközelítések felkínálása számukra igen. de tájékoztatásuk. információáramláshoz. orientálásuk. A kulturálisan hátrányos helyzetű („zárt kódban beszélő”) szülőkkel. az alaphangot me gütnie. együttműködők. 4 fős csoport) 90 perc A szülőkkel való kapcsolattartás alapelveinek megismerése és a kapcsolattartás lehetséges formáinak áttekintése. szülői csoportokkal alakítható kommunikáció képességének fejlesztése. hogy a szülők különböző mértékben involváltak. A csoporttagok korábbi tapasztalatainak felidézése. a kapcsolat minősége alapvetően minősíti az iskola egész működést.  El kell fogadni. A szülőkkel való kapcsolattartás olyan tartalmi elemei és formái.

teremigény:  A foglalkozáshoz egy átlagos méretű osztályterem szükséges. Problémakezelés. fejleszti. Az egyes tevékenységek szervezésével kapcsolatos javaslatok (csoportok.  ragasztó. teremelrendezés. témafelelős. döntésképessége. az egyéni felelősség hangsúlyozásának érdekében választhatunk a csoportokon belül különböző felelősöket is (pl. Együttműködés. anyagok:  csomagolópapírok. adjunk a diákoknak személyes visszajelzéseket. Tér. Ezeket a tulajdonságokat. munkaformák. Konfliktuskezelés. színes filctollak. hogy alkalmassá váljon 5-6 db. eszközfelelős). amelynek során nagyon fontos a pedagógus önreflexiója. Kapcsolódási pontok: Módszertani javaslatok Időfelhasználással kapcsolatos javaslatok: a foglalkozást célszerű szünet nélkül megtartani. Értékeléssel. megerősítés nagyon támogatja. 4 fős csoport munkájához. szóvivő. ellenőrzéssel kapcsolatos javaslatok:  Amikor a foglalkozás során alkalom adódik rá. Autonómia. terepek A kompetenciafejlesztés fókuszai: Érzelmeink pontos azonosítása.  vastag. 70 . módszerek):  A kooperatív csoportmunkához véletlenszerűen heterogén csoportokat hozunk létre. attitűdöket a pozitív érték elés. időfelelős. Különösen pályakezdő pedagógusok számára nehéz terület a maguknál (sokkal) idősebb szülőkkel való kommunikáció és kapcsolattartás. megerősítéseket. Empátia. Differenciálással kapcsolatos javaslatok: a foglalkozás egy részében a munka érdeklődés szerinti csoportokban zajlik. A foglalkozás megtartásához szükséges eszközök.II. egyéni felelősségvállalása. amivel a plakátokat fel lehet tenni a falra. Pedagógus szerepek. melyet úgy rendezzünk be.

mint a tanár.hu)  Sallai Éva – Szilvási Léna – Trencsényi László: Programcsomag a pedagógusok és szülők együttműködése témakörben (dramatikus helyzetgyakorlatok.: Fehér Márta.: Fehér Márta (részletek: Szülői elvárások. SuliNova. (Szabad Iskolákért alapítvány 210. agresszív szülők)  Fenyő D. 2006. 37–49. György: 44 tanács osztályfőnököknek. Beöthy Hanna: Szülőkkel dolgozom c. 1. old. és mi nem? (www. dühös.. PannonKlett. ofoe. játékok. 2006. szerk. Húsz tézis az osztályfőnöki munkáról. P edagógus-szülő kapcsolat c.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben A foglalkozás megtartásához szükséges oktatási segédanyagok. fejezet  Bácskai Júlia: Magánélettan 1.)  Szabályok az iskolában. A szülő jobb szakértője saját gyerekének.: Papp Ágnes.) SuliNova Kht. 71 . fejezet  Például (Pedagógusok gyakorlati példái a személyközpontú szemlélet iskolai megvalósítására). szükséges és ajánlott szakirodalom  Van más megoldás is (Alternatív módszerek a középiskolában). munkafüzet. 2005. szerk. szöveggyűjtemény stb. Budapest) szerk.. Frusztrált. fejezet  Magyar Judit: Pedagógusok és szülők játszmái (Taní-tani 1999/8. SuliNova. Mi tartozik az osztályfőnökre.

A párok elmondják társuknak és viszont a történetüket. sítása. terepek Foglalkozásvázlat I. a feldolgozás előkészítése Idő Tevékenységek Tevékenység célja. Ráhangolódás.csomagolóparekasztal pír. a résztvevők felállnak az asztaloktól és körbesétálva megnézik a többi csoport listáját. Az új tartalom feldolgozása Idő Tevékenységek Tevékenység célja. fejlesztendő készségek.II. fejlesztendő készségek. képességek Heterogén csoportok Kooperatív Kópéláda alakulása.munka Munkaformák és módszerek Eszközök. tanulás – párSaját élmények fel. majd közös lista készítése. ami a téma kapcsán emlékezetes maradt pozitív Saját érzések azonovagy negatív értelemben. 72 . anyagok (mellékletek) 10’ Mit várnak el a szülők az iskolától és a pedagógusoktól? Megbeszélés a csoportban. A diákok visszagondolnak arra. A csoportokon belül párok alakulnak. ragasztó Kooperatív tanulás – képtárlátogatás  A foglalkozások javasolt időkerete – a csoport egyedi igényeitől függően – változtatható. Felidéznek egy olyan történetet. Minden csoport plakátra írt listája kikerül a falra. Empátia – beleélés a Kooperatív Csoportonként szülők helyzetébe tanulás – ke. hogy saját szüleik hogyan viszonyultak az iskoidézésével ráhangolához. Pedagógus szerepek. II. a diákok tanáraihoz. A listák a foglalkozás végéig kint maradnak a falon. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. filctoll. lódás a témára. anyagok (mellékletek) 8’ Véletlenszerű csoportalakítás puzzle-darabokkal (4-5 fős csoportok alakulnak).

kö A szülői jelenlét színterei. és ha valami nagyon fontos gondolattal ki akarja egészíteni. Ötleteiket. filctoll portban szóÖtletek.tanulás – ko. félelmeim vannak – a szülői elvárások átgondolása után kü.pír. gondolataikat plakáton rögzítik. azok kezeléséről jegyzetek készítése a melAutonómia lékletben szeKonfliktuskezelés replő írásból 73 .a szülőkkel esetlege. akkor más színnel írhat a plakátra. A résztvevők érdeklődés szerint csoportosulnak a terem négy sarka közül az egyikbe (lehetőleg arányosan). Papír. mit vállalhat a pedagógus a szülőkkel való kapbeszélés csolattartásban A csoportok megbeszélik választott témájukat. megvitatják azokat. liktushelyzetekről és dolgozás. 5’ A beszámolót követően mindenki odamehet bármelyik plakáthoz. az igényeknek megfelelően informálni a szülőket.csomagolópabeszélés cso.Érzéseink pontos Egyéni munka lönösen – a szülőkkel való kapcsolattartás kérdésében. vélemények forgóval. ahova fel vannak írva az alábbi kérdéskörök:  Hogyan lehet korszerűen. azonosítása.adat: otthoni sen kialakuló konf. Egyéni munka 15’ Közös gondolkodás Kooperatív Előzetes felA résztvevők a csoportokon belül egyeztetik házi feladatként elkészített jegyz e. majd az egész csoport előtt beszámolnak. amit a foglalkozás végéig megőriz. szervezése Együttműködés Frontális meg Milyen határokat húzhat.operatív vita elolvasás. Problémakezelés Minden résztvevő saját listát készít. ceruza mindenkinél 35’ Kooperatív Csoportonként tanulás – meg.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben 5’ Milyen kételyeim. kapcsolatot tartani velük? A szülő és pedagógus kompetenciahatárainak feltérképezése. lehetőségei az iskolában zös plakát kéösszegyűjtése szítése  Szülői értekezletek tartalma. felteiket. A foglalkozás elején alakult csoportok dolgoznak a továbbiakban.

hogy egy dühös szülő viharzott be a termébe vagy a tanáriba. ellenőrzés és értékelés Idő Tevékenységek Tevékenység célja. véleménynyilvánítás a megismer választ kaptam tek alapján  nem kaptam választ. ceruza A foglalkozás elején gyűjtött egyéni kérdések áttekintése. Ha a szülő elég időt kap arra. hogy gyerekével valaki igazságtalanul. helytelenül vagy elfogadhatatlanul bánt. hogy először is megtudjuk és tisztázzuk. anyagok (mellékletek) 5’ 5’ A foglalkozáson készült plakátok átnézése Összefoglalás A korábbi lista. o „Értem. amikor gyereke problémái miatt bemegy az iskolába. dühös. terepek III. hogy ön nagyon zaklatott vagy dühös amiatt. o „Ahogy ön látja…”. hogy elmondhassa. hogy elmondja a magáét. Amit elmondanak. akkor se fojtsa belé a szót és ne védelmezze az iskolát. frusztrációs érzését mérsékli és fékezi. hogy szerintük mi a probléma. az tudja. Az új tartalom összefoglalása. ami történt. ha az ember ül). aztán reflektáljon az elhangzottakra: o „Tehát ön azt mondja. mit érez – még ha késztetést is érez rá. Melléklet a foglalkozáshoz Frusztrált. hogy milyen stresszes egy ilyen találkozás. esetleg megpróbálta letámadni az iskolau dvaron. Pedagógus szerepek. agresszív szülők „Akivel már megtörtént. alapvető fontosságú. papír. nem feltétlenül egyezik az ön véleményével és az is előfordul.  Először hallgassa meg őt. de fontos.  Hagyjon időt a szülőnek arra. A legtöbb szülő belátóan viselkedik. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. hogy üljön le (nehezebb túláradóan dühösnek lenni. A foglalkozás lezá. hogy…” 74 . akkor „ki tudja engedni a gőzt”. Bár úgy gondolja. Amikor frusztrált vagy dühös szülőkkel van dolgunk. fejlesztendő készségek.  Kérje meg a szülőt.II.Egyéni munka lista készítése: rása. hogy nem felel meg a tényeknek. hogy…”. mert kiderül: hogy látják ők azt. egyéni átgondolása.

és hogy ugyanakkor az energiákat a megfelelő mediáció és következmény felé terelje. amit nem tud betartani. ha ez nem így lenne. hogy segítsünk a fiuknak…”. hogy milyen fontos maguknak Justin – nem lennének most itt.  Néha szükség van kompromisszumokra.” Részlet A Szabályok az iskolában című könyv. hogy próbálja meg a problémát az iskola rendszerén és folyamatain belül látni. a tanárnak egyszerre kell képesnek lennie arra . Az indulatok kezelése. hogy kellemetlen (és sokszor pontatlan) nyilvánosságot kapjon az ügy (pletyka . szabályokkal és következményekkel kapcsolatos rendszerét. ha a szülő úgy gondolja. fejezetéből 75 . de ne tegyen az iskola olyan ígéretet. hogy felfogja és megértse a szülői dühöt.  Mindenképpen ismerje a tényeket (az iskola szempontjából) és kérje meg a szülőt. hogy az adott kérdés mennyire fontos mind a szülőnek.  Az őszinteség nagyon fontos – hogy állnak a dolgok. mind az iskolának: o „Tudom. és azért vagyunk itt. vagy ami sértené az iskola jogokkal. felelősséggel. hogy a gyerekét zaklatják vagy molesztálják. Nekünk is fontos. legértelmesebb és legigazságosabb megoldás.  Röviden biztosítsa a szülőt arról. megelőzhetjük.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Például. média). mi történt. és mi a felek számára a legműködőképesebb.  Ha időben támogatjuk a szülőket.

Pedagógus szerepek. érzések. 3. visszautasítás Kapcsolódási pontok: Foglalkozásokhoz:  Változó tanárszerepek  A tanár mint segítő 76 . A támogató mentorálás. Törődés. kudarc-tűrés. belső kontroll (hit abban. hospitálás lehetséges formáinak megismerése. Konstruktív self-érzékelés: egészséges önbizalom. konfliktuskezelés. melynek minősége visszahat a pedagógus egyéni munkájára. Együttműködés a pedagógusok között. hospitálás) lehetőségei Ajánlott létszám: Ajánlott időkeret: A foglalkozás közvetlen célja: A foglalkozás tartalma: A kompetenciafejlesztés fókuszai: Érzelmek tudatossága: érzelmeink pontos azonosítása. kitartás. Ismerkedés az együttműködési formákkal. A pedagógusok közti együttműködés jelentőségének felismerése. kommunikáció kapcsolatának átélése. ami velem történik). tekintet másokra.  a kölcsönös kollegiális támogatás tudatosan alakítható és a szakmai és egyéni fejlődés szolgálatába állítható. a kollegiális támogatás (mentorálás. terepek II. együttműködés és a saját szerep. hogy  a tanári munka sok vonatkozásában csapatmunka. 4 fős csoport) 90 perc A foglalkozás célja. Pozitív önértékelés: optimista érzések önmagunkkal kapcsolatban.II. hogy tehetek arról. Kapcsolat a kollégákkal – Fehér Márta 20-24 fő (5-6 db. Érzelmek kezelése: siker-kezelés. Kritikai gondolkodás. együttműködés. segítségkérés. hogy a hallgatók felismerjék. A tantestületen belüli munka.

szükséges és ajánlott szakirodalom:  Például (Pedagógusok gyakorlati példái a személyközpontú szemlélet iskolai megvalósítására). ellenőrzéssel kapcsolatos javaslatok:  A foglalkozás célja a pedagógus-identitás formálódásának támogatása. megerősítőbb jellegű értékelésre. szóvivő. amivel a plakátokat fel lehet tenni a falra A foglalkozás megtartásához szükséges oktatási segédanyagok. pedagógusok. az egyéni felelősség hangsúlyozásának érdekében választhatunk a csoportokon belül különböző felelősöket is (pl. 2005. témafelelős. szerk. Éppen ezért a foglalkozást tartó tanár törekedjen minél személyesebb. időfelelős. teremelrendezés. módszerek):  A kooperatív csoportmunkához véletlenszerűen heterogén csoportokat hozunk létre. 2010.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Módszertani javaslatok Időfelhasználással kapcsolatos javaslatok: a foglalkozást célszerű szünet nélkül megtartani. hogy alkalmassá váljon 5 -6 db. Ez érzékeny és hosszú folyamat. SuliNova. SZIA-könyvek.  Kósáné Ormai Vera – Horányi Annabella: Mi. szerk. 2006. Tér. eszközfelelős). fegyelem.  Szabályok az iskolában (Magatartáskezelés. Értékeléssel. amelyben a visszajelzéseknek. anyagok:  kópéláda  csomagolópapírok  vastag. színes filctollak  gyurmaragasztó. A foglalkozás megtartásához szükséges eszközök. szerk. 4 fős csoport munkájához. biztonságos tanulási környezet).: Papp Ágnes. valamint arra is. munkaformák. Az egyes tevékenységek szervezésével kapcsolatos javaslatok (csoportok. SuliNova. hogy a hallgatók körbe üljenek.: Fehér Márta. Flaccus. értékelő mozzanatoknak különös jelentősége van. 2006. 77 . melyet úgy rendezzünk be.  Van más megoldás is (Alternatív módszerek a középiskolában). teremigény:  A foglalkozáshoz egy átlagos méretű osztályterem szükséges.: Fehér Márta.

Ismerkedés leten belül. terepek Foglalkozásvázlat I. érvelnek egyik vagy másik kijelentés mellett. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. a pedagógusok között? együttműködési az Egyéni munka Papír. fejlesztendő készségek. együttműködési formák képzelhetők el a tantestü. tetszőleges sorrendben. 78 . anyagok (mellékletek) 5’ A hallgatók körben ülnek. Frontális megbeszélés II. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. (érvek – ellenérvek gyűjtése) A hallgatók önkéntes alapon. Az új tartalom feldolgozása Idő Tevékenységek Tevékenység célja.II.gyűjtés T2. írószer . miért A pedagógusok közti kell másképpen? együttműködés jelentőségének felisVéletlenszerű csoportalakítás képekkel – 4 fős csoportok alakulnak merése Frontális elő. használása  A pedagógus munkája inkább egyéni tevékenység. de az érveket és ellenérveket váltogatva. Ráhangolódás. Pedagógus szerepek. a feldolgozás előkészítése Idő Tevékenységek Tevékenység célja.T1 – A magyaadás – tanári rázat gondomagyarázat latmenete Kooperatív Kópéláda tanulás – csoportalakítás 10’ Milyen megbeszélés típusok. anyagok (mellékletek) 10’ A pedagógusok közti együttműködés változásai – mit jelent a másképpen. Ráhangolás a témára A disputa érvek gyűjtésével módszer egy A foglalkozásvezető jól láthatóan felírja a táblára vagy csomagolópapírra: elemének fel A pedagógus munkája inkább csapatmunka. fejlesztendő készségek. D1 –Lista  A foglalkozások javasolt időkerete – a csoport egyedi igényeitől függően – változtatható.

D3 – az A. a „beszélő korongok” segítségével zajlik. ezt követően pedig egy listát kap minden csoport a foglalkozásvezetőtől.önellenőrzés együttműködés formáiról Kooperatív tanulás – megbeszélés a csoportban „beszélő korongok” módszerével Kooperatív tanulás – háromlépcsős interjú T3. C. hogyan tudják segíteni egymást egy tantestületen belül a tanárok? A kölcsönös segítség hogyan hat az egyéni munkára?  Mit gondolnak arról. együttműködés és a saját szeA beszélgetés csoporton belül. segítségkérés és adás jelentőségének átgondolása 15’ 30’ Egymást támogató tanárok A támogató mentorálás. Aki munikáció kapcsolabekapcsolódik a megbeszélésbe. rep. az hozzászólásonként egy színes korongját tának átélése középre helyezi. komMinden csoporttag előzetesen kap 5-5 – egymástól eltérő színű – korongot. majd csoportmunkában összegzik az új ismereteket. vastag. érzések. hogy pályakezdőként milyen területeken szorulnak leginkább segítségre? Az együttműködés.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben A hallgatók egyéni munkában összegyűjtik válaszaikat. D szöveg Kooperatív Csomagolópatanulás – szak.pírok. D2 – Gondolatébresztő kérdések a beszélgetéshez 10’ Kérdések önmagamhoz – Milyen szakmai és emberi kapcsolatokat szeretnék A tantestületen belükialakítani a tantestületemben? Mi múlik rajtam? li munka. hogy a hozzászólások aránya kiegyenlített legyen. A csoporttagok háromlépcsős interjú segítségével osztják meg egymással gondolataikat az alábbi témában:  Milyen kérdésekben. amelynek segítségével minden résztvevő önellenőrzést végez. Így támogatható. értői mozaik színes filctollak. gyurmaragasztó 79 . – olvasás B. A munka csoportokban folytatódik. szakértői csoportokban feldolgozlás lehetséges formázák az olvasottakat. hospitáA hallgatók egyénileg szövegeket olvasnak. inak megismerése Egyéni munka T4. Kooperatív tanulás – megbeszélés a csoportban a tantestületen belüli megbeszélések típusairól a pedaEgyéni munka gógusok közti . majd a csoporton belül formákkal egyeztetnek.

nincs beleszólása. terepek III. amit én akarok. Pedagógus szerepek. Az új tartalom összefoglalása. fejlesztendő készségek. senkinek A foglalkozáson nincs köze hozzá. élményszerű átgondolása Egyéni munka – érvek gyűjtése Frontális megA foglalkozás lezá. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. akkor az történik.” tanultak elmélyítése. anyagok (mellékletek) 10’ „Ha becsukom a tanterem ajtaját. ellenőrzés és értékelés Idő Tevékenységek Tevékenység célja.II.beszélés rása 80 .

fölérendeltség határozta meg. és így véleménye is fontos tényező. szakmaipedagógiai témákban  a tanítási-tanulási folyamatban egyre terjedő korszerű módszerek és eljárások mindennapos használata a pedagógusok közti munkában. de ez nem jelent meg külső-belső elvárásként és nem voltak meg a szervezett.  A személyközpontú iskolában a pedagógus személyisége. új pedagógiai módszerek iskolai bevezetését célozzák. őszinte visszajelzéseket ad a pedagógus munkájáról és nagy az inspiráló ereje is. munkával kapcsolatos visz onyokat is elsősorban az alá. minden tanár számára lehetővé kell tenni nézeteinek kifejtését. Régebben az iskola világában az együttműködés formái és tartalma. legjellemzőbb vonása a hierarchikus. utasításokat közöltek. mint ma. szimpátiák kialakulásának lehetősége. Az utóbbi évek közoktatási reformjai elsősorban korszerű tanulásszervezési eljárások.  Ha egy pedagógusnak alkalma nyílik arra. hogy a tantestül etek működése is alapvető változtatásra szorul. Az információátadás szinte háttérbe szorul az eszm ecsere. Másképpen kell szervezni és más tartalommal kell megtölteni a tantestületek működését és a pedagógusok különböző együttműködési formáit. megbeszéléseken Miért kell másképpen?  Az iskolákban a pedagógiai szemlélet. a tanárszerep átalakulása). értekezletek is hatékonyabbá válnak a korszerű tréning és tanítási módszerek alkalmazásával. adaptálásával. miért kell másképpen? (A magyarázat gondolatmenete) A tanári munka alapvetően csapatmunka. Mit jelent a másképpen?  az évente kétszer-négyszer tartott nevelőtestületi értekezlet mellett rendszeres. strukturált megbeszélések különböző összetételű pedagóguscsoportok között. Ebből következően az információáramlás és tantestületi kommunikáció formális megnyilvánulásai túlnyomórészt információkat adtak át. a tanítás-tanulás felfogással kapcsolatos nézetek fejlődése alapvetően változtatta meg az információáramlással és belső kommunikációval kapcsolatos igényeket. a szülőkkel kialakított együttműködést (a szülők bevonása az iskolai életbe. többféle nézőpont megvizsgálása.  Ahogy a frontális tanulásnál hatékonyabbak a kooperatív technikák. tekintélyelvű felépítés volt. öszszetartóbb. a kapcsolatok értelmezése egészen másképp festett.  A pedagógiai közvéleményben konszenzus alakult ki arról. úgy a megbeszélések. egymást elfogadó. mindig is az volt. sokféle csoportban dolgozzon együtt. szívesen együttdolgozó tantestületek mindig is megvitatták a felmerülő pedagógiai-szakmai kérdéseket. A szokásosnál demokratikusabban működő igazgatók. szervezeti keretei sem (legfeljebb az adott iskola hagyományai teremtettek bizonyos együttműködési formákat). de nagyon kevéssé szólnak arról. alternatív megoldások feltárása mellett. hogy tanórákon minél inkább terjedjen a saját élményeken. akkor megnő a közvetlenebb személyes kapcsolatok. partneri viszony.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Mellékletek a foglalkozáshoz T1 – A pedagógusok közti együttműködés változásai: mit jelent a másképpen. gyakoribb. Ez növeli a személyes biztonságot. Ez eredményesebb 81 . a szülői kompetenciák fokozott figyelembevétele). tapasztalatokon alapuló tanulás. Ezek a változások alapvetően érintik a p edagógus-diák kapcsolatot (személyközpontú pedagógia. Ennek értelmében a tantestületen belüli hivatalos. hogy a tantestületen belül sok kollégájáv al.

tudatos önfejlesztés révén minden pedagógus folyamatosan fejlessze saját szociális kompetenciáit is. D2 – Kérdések önmagamhoz: milyen szakmai és emberi kapcsolatokat szeretnék kialakítani a tantestületemben? Mi múlik rajtam? Gondolatébresztő kérdések a beszélgetéshez:  Mikor érezném magam a „helyemen” a tantestületben?  Milyen szakmai és emberi kapcsolatokra vágyom?  Mikor érezném magam biztonságban a tantestületemben?  Milyen gondjaim. Amennyiben kulcsfontosságúnak tartjuk. szocializációjától. a tanárok pedagógiai szemléletétől. Módszertani nap (belső továbbképzés a pedagógusok számára). gyakorlatban történő alkalmazásában. hogy továbbképzések. A fenti szemléletváltásra. hogy egy eli smert. Osztályfőnökök együttműködése. szervezeti és munkakultúrájától. Természetesen a pedagógusok közötti együttműködés mértéke. ha a pedagógusok a tanórán kívüli iskolai munkájukban is átélik a saját élményű ismeretszerzés pozitív hatásait. a megszerzett ismeretek. feltétlenül szükséges. Hiszen ez esetben a tantestület. Azonos tanulócsoportokat (osztályokat) tanító tanárok megbeszélései. és mindennapi működésében. A kollégák hosszabb távon is segíthetik egymást az elsajátított ismeretek felidézésében. megbeszélései. a tantestület igényeitől. formálódik. tantestületi tagként is gyakorolja azt. megbeszélései. hogy a tanítás-tanulás során a gyerekek szociális és életviteli kompetenciái fejlődjenek. terepek  lesz. nehézségeim lehetnek a kapcsolatok felvételében. megtartásában. tapasztalatok. Esetmegbeszélő pedagógiai műhely. vezetőségének attitűdjétől. hogy hatékonyságuk. D1 – Lista a tantestületen belüli megbeszélések típusairól a pedagógusok közti együttműködés formáiról          Az iskola vezetőségének megbeszélései szűkebb és tágabb körben. A diákok tanulási folyamatában ugyanis kiemelt jelentőségű a felnőtt mintaadása a gyerekek számára. Osztályozó konferenciák. formái sok tekintetben eltérnek a különböző iskolákban. elmélyítésében? T4. Egy feladatra szerveződő tanárok együttműködése. a munkamódszerek átalakítására fokozottan érvényes. támogató kollégával dolgozzon egy ideig és eközben szakmai szemszögből folyamat osan reflektáljon önmagára és fejlessze készségeit. T3. ha nem csak egy-egy tanár vagy tanárcsoport dolgozik másképpen. hanem az egész tantestület. mint közösség szemlélete is alakul. D3 – Egymást támogató tanárok A) A mentorálás mint választható lehetőség A választható mentorálás mint támogatásforma lehetővé teszi a tanár számára. hasznosságuk. Tantárgyi munkacsoport (munkaközösség) együttműködése. attitűdök beépülésének esélyei megtöbbszöröződnek. 82 . T2. Függenek ezek az adott intézmény vezetőségének attitűdjétől. Pedagógus szerepek. Tantestületi értekezletek operatív és nevelési témákban.II.

át kell gondolnia. nem pedig a „tanári küszködés” jelének kell felfognunk. ha lehet. Az ilyen típusú mentorálást támogató jellegű szakmai lehetőségnek. „bátorításként” vagy „felvidításként”. egy kis humorral. A panaszkodás alapformája rövid párbeszéd vagy csevegés a folyosón vagy a tanáriban. aki támogat. hogy a mentorált nincs tudatában az összes tényezőnek azzal kapcsolatban. A mentor fő feladata. és aki kívánja. Olyan jól teljesítette feladatát. Amikor olyan kollégával beszélget. hogy a kolléga szakmailag sajátjának érezze a mentorálás által felkínált segítséget. A mentorálásnak mindig úgy kell indulnia. Ugyanakkor a közös panasz igazolja küszködésünket: „nem te vagy az egyetlen”. kidolgozott és a problémamegfogalmazás és megoldás felé vezető folyamat is. fontos. esetleg amikor beszállunk a kocsinkba. A kollegiális jó szándék és a szakmai bizalom minimalizálhatja az alkalmatlanságérzetet. hogy elinduljunk haza. hogy a mentorált látja szükségesnek a folyamatot és elszánta magát arra. Telemakhosznak a nevelője legyen. hogy mai nyelvünkben a „mentor” szó azt jelenti. Ebben az eposzban Mentor (Odüsszeusz régi és hű barátja) kapja azt a feladatot. Minden mentorálás némi természetes kockázatot is rejt magában. Odüszszeusz. Mielőtt azonban a mentor visszajelezne. mi történik az óráján. de egyfelé megyünk”). hogy pontosan lássa. még akkor is. B) Panaszkodás: a tanár frusztrációjának és gondjainak meghallgatása A „panaszkodás” sokféle lehet: lehet alkalmankénti elcsüggedés és sóhajtozás. Ezek a támogató visszajelzések erősítik a szakmai önismeretet. Ha megkérünk egy kollégát. ha azt akarjuk. mind a mentorált a közös célokat és szükségleteket állítják a mentorálási folyamat középpontjába. A mentor ezért többek között. hogy „bölcs tanácsadó és kísérő – olyan. aki rendszeresen és kitartóan sóhajtozik és panaszkodik.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben A mentorálásnak választható lehetőségnek kell lennie. támogató visszajelzéseket ad a kolléga tanári magatartásáról. A panaszkodás segít abban. de lehet folyamatos állapot is! A panaszkodás össze is hozhat embereket („egy cipőben járunk… lyukas és ócska cipőben. ha mind a mentor. A mentor és mentorált közös szakmai útjának több „állomása” van. és nem jelenti azt. és ez változást fog eredményezni. hogy segítsen a tanárnak abban. A panaszkodás azonban lehet folyamatos. főként a kolléga tanítási és magatartás-kezelési gyakorlatába. A mentorálás ebben az esetben nem jelent alá-felé rendeltségi viszonyt. akkor ez által személyes és szakmai belsőnket is feltárjuk neki. hogy magatartás-kezelése és tanítási tevékenysége hogyan befolyásolja az osztálydinamikát. hogy egy kollégájával (mentorral) szakmailag támogató módon együtt dolgozzon. Ithaka királya a trójai háború egyik hőse volt. Természetesen fontos. hogy Odüsszeusz és Pénelopé fiának. hogy mi is a visszajelzés célja. hogyan adhatja őket (úgy. Előfordul. igénybe vehesse. hogy átfogalmazzuk a bennünk rekedt feszültséget. hogy tudatosan figyel a kolléga önbecsülésére. hogy: 83 . A visszajelzéseket a mentor úgy adja. hogy hosszabb ideig dolgo zzon velünk egy nehéz osztályban. A „mentor” szó Homérosz Odüsszeiájából ered. ha egy n agyon megbízható kolléga a mentor. amikor szükséges. hogy egy adott kolléga tanítási és magatartás-kezelési tevékenysége kudarcot vallott. hogy a mentorálás lehetősége meg legyen az iskolában. hogy támogassa kollégáját és ne ítélkezzen felette) és hogy a vi szszajelzéseket hogyan lehet beépíteni az aktuális teendők megtervezésébe. bátorít és visszajelez”.

amikor szükségét érzem a beavatkozásnak: „Elnézést. akik továbbra is inkább panaszkodnak X. tisztázza kollégájával. nem lényeges. tehetetlenséggé. van. (amennyiben szükséges) konfliktus-kezelés vagy az adott gondot orvosló terv kidolgozása is része. Ezeket a látogatásokat meg kell tervezni. C) A mentorálás folyamata Készségfejlesztés mentorálás segítségével:  Ez a készség/gyakorlat/módszer hogyan illeszkedik a már ismertekhez?  Szükségem van erre a készségre?  Megéri megtanulni?  Mi az adott készség. ha ez esetben ön a levezetés célpontja). hogy minden érvényes-e abból.  Reflektálás önmagunkra. Vannak olyan kollégák azonban. amely meggátolja. Y vagy Z dologról ahelyett. hogy tennének valamit ezekkel kapcsolatban. problémamegoldás. hogy az osztály jobban figyeljen). Anna. A probléma elemzése Ebben a szakaszban a mentor úgy segít. hogy többször is bemegy a kérdéses órára. Az ilyen típusú folyamatos sopánkodás lerombolja a kollégák jóindulatát. megengedi. valamilyen fegyelmezési készségre vagy a tanítás módszereire. Pedagógus szerepek. Tudassa vele. A támogató kolléga soha ne sugallja azt az osztálynak. ha például a mentor magatartás-kezelési lépéseire van szükség.II. tudja. hogy (váltsak egy-két szót…-val) …?” Célkitűzés A mentor és a mentorált megbeszélik és kitűzik azokat a célokat. mielőtt lehetséges megoldásokat javasol – a nem kért tanácsot nem mindig fogadják jól.  Kollegiális visszajelzés. gyakorlat. amikor kollégámnak nehézségei voltak az osztály magatartásának kezelésével. hogyan reagáljon a mentor az esetleges magatartás-kezelési kérdésekre az óra alatt. Magam általában egy rövid verbális jelzést használok. kérdést vagy gondot. különös figyelemmel arra. hogy a panaszkodás önmagában is elég. tulajdonképpen egyfajta „levez etésként” működik (akkor is. hogy a változtatási vagy megoldási lehetőségek működhessenek. amiket a mentoráltnak el kell érnie. amelynek az elemzés. amit egy adott incidensről vagy gondról mond.  A készség kontextushoz igazítása. hogyan jelezzenek egymásnak. amennyiben a panaszkodás vissza-visszatérő jelenség vagy mindig ugyanaz a tárgya. elismeri érzéseit és szükségleteit. mi a mentor szerepe. Ha meghallgatja őt. hogy tanáruk tehetetlen vagy alkalmatlan. ha valóban feltárják és kezelik a problémát. amit sopánkodása által csinál. amikor mindketten bent vannak. hogy hogyan mutatják be (röv iden) a mentort az osztálynak. terepek     hallgassa és értse meg. amennyiben a panaszkodás destruktív magatartássá. hibáztatássá vagy elutasítássá fajul. javasolja olyan strukturáltabb támogatási forma alkalmazását. hogy mi is az. mielőtt a mentor magatartáskezelési fellépésére sor kerülne. Ezek a célok vonatkozhatnak a magatartás-kezelésre (például elérni. 84 . A beavatk ozást jelző (verbális vagy non-verbális) jelet még azelőtt kell használni. folyamatos tanulás célja és milyen igényekre ad választ?  A készség definiálása. hogy a hatékony támogatás mindig segít. Magam is sokszor csendesítettem le egy-egy már zavaróan zajos osztályt és irányítottam figyelmüket a tanulásra.  Biztonságos környezetben való gyakorlás.

de a kudarc is természetes dolog. Amikor visszajelzésre kerül sor. Ha a visszajelzés a kolléga magatartás kezelésének túl sok tényezőjére vonatkozik. az nagyban segíti a szakmai önértékelését. sőt. hogy egyértelművé tegyék és megbeszéljék az adott készséget. együtt tegyék. fokozatosan tud változtatni. félő.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Soha ne felejtsük. Bármilyen célt is tűznek is ki. akár fordítva. a mentor és a mentorált koncentráljon az aktuális magatartásra vagy az aktuális kérdésekre. amikor…?” Lehetőleg ne adjunk túl terjedelmes vagy túl sok mindent felölelő visszajelzést. ha a tanár túl sokszor használ kérdéseket a magatartás kezelésére:  „Közbekiabálsz…?”  „Nem kellene közbekiabálnod. Azt is értessék meg a kollégával. Ha a mentor leíró visszajelzést ad. hogy…?”  „Mit éreztél. vagy milyen a non-verbális viselkedése. Mielőtt új készségeket tanulna. esetleg nincs tudatában non-verbális viselkedésének interaktív hatásával. Az ember. amelyeket az órán megfigyeltek. ez alapján közösen tudnak reflektálni a pro blémára és közös tervet kidolgozni a kezelésére. Visszajelzés Ahhoz. ha általánosságban megjegyezzük. hogy egy bizonyos osztály nagyon zajos és nehezen kezelhető. vagy. sokkal fontosabb. nem tanórai környezetben. koncentráljanak a magatartási kérdésekre és folyamatos visszajelzéssel támogassák az elérésüket. hogy szerinte mitől és miért olyan magas a zajszint. A fegyelmezési nehézségek egyik kiváltó oka lehet. hogy a visszajelzés támogató és hatékony legyen. hogy ami nyilvánvalónak és egyértelműnek tűnik a mentornak. hogy…?”  „Hallottad magad. hogy általában milyen nyelvezetet használ fegyelmezéskor. A visszajelzés soha ne legyen elítélő és ne kritizálja a másik személyiségét. sok energiát is igényel. még akkor is. hogy mi a kollegiális visszajelzés célja és milyen te rmészetű legyen. a célzott területekre. ha támogatják. Minden visszajelzésre szolgáló alkalom előtt beszélje meg a mentor és a mentorált. vagy az hogyan „jön át” a diákok számára. akár a mentortól a mentorált felé. hogy hogyan foglalkozik a zavaró magatartás bizonyos megnyilvánulásaival. A célok legyenek reálisak és fokozatosak. ha ennek egyik tényezője a mentorált (az osztályt tanító tanár) viselkedése. mit lát. vagyis elmondja. ugye?”  „Miért beszélgetsz?”  „A helyeden ülsz?”  „Előrenéznél?”  „Még el sem kezdted?” A tanár lehet. Visszajelzéskor használható tipikus önértékelés-fejlesztő kérdések például:  „Tudatában vagy annak. hogy a változtatást túl nagy feladatnak látja majd. Bár segít. az nehéz vagy zavaros lehet a mentoráltnak. a tanárnak tisztába kell lennie azzal. 85 . hogy milyen a jelenlegi fegyelmezési/magatartás-kezelési viselkedése. hall és észlel. Fontos. hogy a készségfejlesztés időigényes folyamat. amikor azt mondtad…?”  „Tudtad. A mentor adjon leíró visszajelzéseket és összességében koncentráljon a tanár viselkedésére (például a fegyelmezés nyelvezetére). és néha vannak kudarcok. bizonyos célokra és bizonyos készségekre kell koncentrálnia. hogy a mentor konkrétan elmondja. hogy nincs tudatában annak. mert az könynyen elbizonytalanítja vagy elbátortalanítja a kollégát. gyakorolják „biztonságos”. Ha a leíró visszajelzéseket támogató és érzékeny formában kapja a tanár.

stb. hogy fontosnak és szükségesnek látnak valamit. legértékesebb és leghatékonyabb. ha a közös igényekhez és célokhoz kapcsolódik. (bár természetesen ezek sem mindig tökéletesek). lehetőségeit. hogy az iskola nagyra tartja a kölcsönös törődést és a támogató kapcsolatokat. mert az iskola kultúrája megkönnyíti az ilyen segítségadást. de ugyanakkor az iskolai vezetés nem szabhatja meg a kollégák feladatául azt. D) A kollegiális támogatás működtetése Még a támogató légkörű iskolákban sem akarja vagy érzi szükségét minden tanár a kollegiális segítségnek. azt sem lehet utasítással létrehozni. „csoportosulásait”. hogy miközben a támogatás sok segítséget jelent a tanároknak. Ebből a tényből anomália származik. hogy az iskola vezetése felismerje ezt a természetes és kreatív feszültséget. hogy akarják. s mindezt a szakmai jóakarat jegyében. hogy létezik a közös cél. arra kell koncentrálnia. Minden iskolában meg kell lennie a folyamatos képzés. Fontos. Ez az állítás nem a belső vezetés. hogy ha a kollégák azt mondják. A felülvizsgálatnak abból az alapelvből kell táplálkoznia. a megbízható szervezeti struktúra. stresszt is okoz. Természetesen fontos. hogy az a kollegiális támogatás. a háttér és a kölcsönös interdependencia. Elválás Eljön az idő. A tanárok általában úgy látják. hogy segítséget adjanak és fogadjanak el.II. Ezek ugyanis azt sugallják. hogy ezekben a „struktúrákban” és „formákban” mindenki megbízhasson. hogy a mentorált ezután arra koncentrál. mert a „kölcsönös egymással való törődésből” és a közös perspektívából eredő személyes vagy szakmai kötelességének tartják a kollégák támogatását. a kialakult szokások és szerepek által diktált elvárások közötti kapcsolatok igen összetettek. amikor a mentor abbahagyja a mentorálttal folytatott folyamatos és támogató folyamatot. Ideális esetben ezek a lehetőségek biztosítják és bátorítják a tanításra és magatartás-kezelésre való egyéni és közös reflektálást. amit felajánlunk vagy tervezünk. hogy az iskola mint kollegiális közösség hogyan elégítheti ki a kollégák igényeit. vagy. „formáit”. Szükséglet-elemzés és kollegiális támogatás: 86 . mások azért. hogy a mentorált ezután nem kap segítséget: azt jelenti. A kollegiális támogatást nem lehet valakire „kiosztani”. folyamatait. vajon kielégíti-e a kollégák igényeit? A kollegiális támogatás struktúráit. rendszeres közös felülvizsgálat segítségével tökéletesíthetjük. Mindig fel kell tennünk azt a ké rdést. Sokan azért támogatnak másokat. Amikor az iskolavezetés a kollegiális támogatás kérdésével foglalkozik. itt is igaz. szakmai fejlődés és értékelés lehetőségeinek. hogy az egész működjön. akik általában idejüket és energiájukat nem sajnálva támogatják kollégáikat. hogy az igazán fontos dolgokat nem lehet másokra kiosztani vagy rákényszeríteni. Ebből következően a „forma” másodlagos a funkcióhoz képest. terepek A visszajelzésben bátorítsa. Bármilyen szakmai visszajelzés akkor a leghasznosabb. tervek és irányelvek lehetnek az emberi segítség és cselekvés eszközei. Ez nem azt jelenti. hanem csak anynyit jelent. a szakmai irányítás vagy a támogatási formák hivatalos és tervezett működését tagadja. és javukra válik a kollegiális támogatás. Mint az iskolai kultúra és gyakorlat bármilyen elemének esetében. fejlessze és erősítse meg kollégája készség-fejlődését. szükségét érzik. Azok a tanárok. Egy iskolában a személyiségek. arról is beszámolnak. A megerősítést és bizalmat az idő és az alkalmazás igazolja vagy cáfolja meg. Pedagógus szerepek. hogy készségeit beemelje a mindennapi használatba és közben tanítási gyakorlatának megfelelően csiszoljon rajtuk. Átgondolt eljárások.

Akkor a legvalószínűbb. hogy a megh atározott szükségletekkel foglalkozzunk. hogy a meghatározott szükségletek kielégítése lehetségessé váljon? A „támogatás ökológiája” iránti elkötelezettség mértéke attól függ. 87 . hogy egy szakmai közö sség milyen módon akar működni és együttműködni. folyamatok vagy irányelvek foglalkoznak ezekkel a szükségletekkel? Hol tart az iskola most az általános „tudatos kollegiális támogatás” kérdésében? Milyen változtatásokra van szükség (vagy milyenekre van lehetőség). hogy a közösség úgy dönt. ha az iskola kultúrája tudatosan erősíti és támogatja a kollegiális támogatást. szabályzási és eljárási változásokra van szükség ahhoz. tervezési. struktúrák. A kollegiális támogatás ezen formája csak a kölcsönös törődésen. hogy a kollegiális támogatást lehetővé tévő módon akar működni. és azokat kielégítsük? Milyen „formai”. strukturális.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben     Iskolánkban mennyire ismertek a kollégák egyéni és kollektív szükségletei? Milyen módon ismerik el ezeket? Jelenleg milyen „formák”. a kollegiális odafigyelésen és közös humánumon alapulhat.

hitelesség Felelősségvállalás Konstruktív self-érzékelés: egészséges önbizalom. módszerek):  A kooperatív csoportmunkához véletlenszerűen heterogén csoportokat hozunk létre. problémamegoldás Kritikai gondolkodás Kapcsolódási pontok: Módszertani javaslatok III. Pályaszocializáció Időfelhasználással kapcsolatos javaslatok: a foglalkozást célszerű szünet nélkül megtartani. ezen belül a „diák központú”. az egyéni felelősség hangsúlyozásának érdekében választhatunk a csoportokon belül különböző felelősöket is (például: időfelelős. szóvivő. Az egyes tevékenységek szervezésével kapcsolatos javaslatok (csoportok. terepek II. együttműködésen alapuló tanítási-tanulási módszerek megismertetése a hallgatókkal. belső kontroll (hit abban. Pedagógus szerepek. Az alapvető tanári. 4. tanítási attitűdök megismerése Ismerkedés Carl Rogers elméletével A frontális és együttműködő óravezetés összehasonlítása Az együttműködésen alapuló óravezetéshez szükséges tanári tulajdonságok áttekintése Ajánlott létszám: Ajánlott időkeret: A foglalkozás közvetlen célja: A foglalkozás tartalma: A kompetenciafejlesztés fókuszai: Önállóság. munkaformák. ami velem történik) Problémakezelés: problémaazonosítás. témafelelős. autonómia Identitás. hogy tehetek arról. 88 .II. reális célkitűzés. eszközfelelős). Változó tanárszerepek – Fehér Márta 20-24 fő (5-6 db. 4 fős csoport) 90 perc A foglalkozás célja a különböző tanári szerepek és tanítási-tanulási stílusok bemutatása.

Eötvös József Kiadó. 2007. Flaccus.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Értékeléssel. anyagok:  csomagolópapírok  vastag.  Kósáné Ormai Vera – Horányi Annabella: Mi.: Papp Ágnes. Ez érzékeny és hosszú folyamat. teremelrendezés. valamint arra is. 2006. pedagógusok. amelyben a visszajelzéseknek. teremigény:  A foglalkozáshoz egy átlagos méretű osztályterem szükséges. szerk. Tér.  Szabályok az iskolában (Magatartáskezelés. hogy alkalmassá váljon 5 -6 db. szerk. SZIA-könyvek. 4 fős csoport munkájához. fegyelem. biztonságos tanulási környezet). 2005. szükséges és ajánlott szakirodalom  Például (Pedagógusok gyakorlati példái a személyközpontú szemlélet iskolai megvalósítására). megerősítőbb jellegű értékelésre. ellenőrzéssel kapcsolatos javaslatok:  A foglalkozás célja a pedagógus-identitás formálódásának támogatása. A foglalkozás megtartásához szükséges eszközök. amivel a plakátokat fel lehet tenni a falra  berendezés a filmrészlet levetítéséhez A foglalkozás megtartásához szükséges oktatási segédanyagok. 2010.: Fehér Márta. melyet úgy rendezzünk be. 89 . 2006. hogy a hallgatók körbe üljenek.  Van más megoldás is (Alternatív módszerek a középiskolában). értékelő mozzanatoknak különös jelentősége van. Éppen ezért a foglalkozást tartó tanár törekedjen minél személyesebb. szerk.: Fehér Márta. SuliNova. SuliNova.  Czike Bernadett: A pedagógusszerep változása. színes filctollak  gyurmaragasztó.

megjegyeznie. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. a feldolgozás előkészítése Idő Tevékenységek Tevékenység célja.Frontális adás Különböző tanári szerepek és tanítási-tanulási stílusok léteznek. fejlesztendő készségek. Ezen a foglalkozáson a „diák központú”. fejlesztendő készségek. A párok visszafordulnak és megpróbálják megállapítani. mert elő-  A foglalkozások javasolt időkerete – a csoport egyedi igényeitől függően – változtatható. A helyzettől. a környezettől függően mindegyiknek meg lehet a létj ogosultsága. 90 . A párt alkotók közül az győz. a zetése megoldandó feladattól. hogy mindig eggyel több külső jellemzőt kell megváltoztatni. Mindenkinek van egy párja a szemben levő sorban. egyiket sem helyes abszolutizálni. anyagok (mellékletek) 10’ Változás játék A hallgatók két sorban. Ráhangolódás. Ezután cserélnek. terepek Foglalkozásvázlat I. Ráhangolás a témára Játék II. A játék úgy folytatódik. hogy a velük szemben álló mit változtatott meg a külsején. A másik sorban állók megváltoztatnak a külsejükön egy dolgot. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. Pedagógus szerepek.II. Az egyik sor hátat fordít a másiknak. Az új tartalom feldolgozása Idő * 5’ Tevékenységek Tevékenység célja. egymással szemben állnak. anyagok (mellékletek) Tanári bevezető: A foglalkozás beve. együttműködésen alapuló tanításitanulási módszerek kerülnek előtérbe. akinek a legtöbb változtatást sikerül a párján felfedeznie.

veg összefogközponA párok egyik tagja megkapja a „tanárközpontú”. B) „diákközponMiután mindenki elolvasta a neki kiosztott szöveget. gonA párok elolvassák a szöveget és gondolattérképen ábrázolják a szöveg lénye. Pármunka – az úgy olvasott szö.  terjedésük a korszerű pedagógia jegyében támogatandó.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben  kevésbé ismertek. D1 – Taattitűdök – olvasás nulás így vagy A tanár központú (frontális) és diákközpontú (együttműködésen alapuló) tanári tanítási megismerése attitűdöt vizsgálják.  a hallgatók személyes tapasztalatai is túlnyomó többségben a frontális tanításhoz kapcsolódnak. a másik a „diákközpontú” lalása tú” tanári alapállás leírását. saját szavaival összefogtú” lalja a párjának az olvasottakat tanári alapállás leírása A tanulás és a tanári szerep rogersi felfogása Ismerkedés Carl Ro. 10’ Tanulás így vagy úgy? Az alapvető tanári. „képviseletét”. Egyéni munka T1. A ráhangoló játékban együtt játszók dolgoznak a későbbiekben párban. vastag.Pármunka – olvasás. D2 – A tanulás és a tanári szerep rogersi felfogása 10’ 5’ A résztvevők körbe járják a termet és megnézik egymás gondolattérképeit Egymás munkájának Kooperatív megismerése tanulás – kép- 91 . összefüggéseit készítése Csomagolópapírok. színes filctollak gyurmaragasztó T2. hasonlítják össze.gers elméletével dolattérkép ges gondolatait.A) „tanárA feladatok megoldásakor cserélgetik a két alapállás vizsgálatát.

Alternatív Igazgatóság) Gyermekek háza c. SuliNova. hangereje Az új ismeretek be. sorozat (r. Pedagógus szerepek.II. szervezése      az ismeretszerzés folyamata tanár-diák kapcsolat a tanár és a diákok mozgása a tér elrendezése a tanár és a diákok kommunikációja. terepek tárlátogatás 15’ Kooperatív óra a gyakorlatban A hallgatók egy társadalomismeret kooperatív foglalkozás részletét nézik meg.filmrészlet latban közös megtekintése Iskolák a láthatáron c. Megfigyelési szempontok:  az óra menete.Frontális – egy mutatása a gyakor. film részlete. berendezés a filmrészlet levetítéséhez 92 .: Pálos György.

Pármunka – táblázat kitöltés. majd megkapják a vezetés összehasonlítása helyesen kitöltött táblázatot és ellenőrzik saját munkájukat. Egyéni munka – a tulajdonságok kiválasztása. anyagok (mellékletek) 10’ A pedagógus legfontosabb tulajdonságainak végiggondolása a frontális és Az együttműködésen együttműködő óravezetés esetén alapuló óravezetésA tulajdonságok listájából a hallgatók aláhúzzák azokat. amelyek szerintük az hez szükséges tanári tulajdonságok átteegyüttműködésen alapuló óravezetéshez szükségesek.A frontális és tés esetén együttműködő óraA párok megadott szempontok szerint táblázatot töltenek ki.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben 20’ A pedagógus szerepének végiggondolása a frontális és együttműködő óraveze. önellenőrzés D3 – A pedagógus szerepének végiggondolása a frontális és együttműködő óravezetés esetén (kitöltendő táblázat) T3. fejlesztendő készségek. D4 – A pedagógus szerepének végiggondolása a frontális és együttműködő óravezetés estén (kitöltendő táblázat) III. D6 – Tulajdonságlista aláhúzva 93 . önellenőrzés D5 – Tulajdonságlista T4. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. Az új tartalom összefoglalása. kintése A munka végén önmagukat ellenőrzik. ellenőrzés és értékelés Idő Tevékenységek Tevékenység célja.

Egyéni munka rása.  amelyet a terem ajtajában lead a tanárnak A foglalkozás lezá. amivel nem értek egyet  egy kérdés. amit tanultam  egy dolog. értékelése Papír. írószer 94 . terepek 5’ Minden hallgató egy „kilépőcédulát” ír:  egy dolog.II. Pedagógus szerepek.

és ezeket állandóan ellenőrzöm.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Mellékletek a foglalkozáshoz T1. maguktól tanulni. Saját magamnak. hogy elérjék a tanulási céljukat. miért tanul egy diák. hogy a tanár ne merev maszkként hordozza tanárságát. de egy lényeges és átfogó gondolatot kapunk tőle: minden és mindenki lehet a tanulás forrása! Rogers szerint a tanár sem a mindent tudó.” 95 . gyerek és tananyag között.” T2. valódinak lenni – mondja Rogers más szavakkal. Ehhez kedvező feltételeket tudok teremteni. érződik a tanulás belülről”. és hogyan látszik. hanem a tanulás facilitálására kell helyeznünk a hangsúlyt: facilitáló. D2 – A tanulás és a tanári szerep rogersi felfogása A legfontosabb. Valódivá válni – mindez folyamat. A felelősség az övék. Ha szükséges. akkor a következő szempontok megvalósulhatnak. gondolataikat. de sok más forrás is rendelkezésre áll: a gyerekek. hogy alkotó módon vegyenek részt a folyamatban. Elvárom. Az előfeltétel: egy vezető vagy olyan személy. és jelezzék. ami minden más társas helyzetnek: az interperszonális kapcsolat. hogy kifejezzék érzéseiket. akit tekintélynek fogadnak el az adott helyzetben. A diákoktól elvárom. hogy a diákok javát szolgálja. például a szülők! Carl Rogers végül így fogalmazza meg az iskolai helyzetet: „A személyközpontú megközelítés jelenlegi nevelési kultúránkban csak akkor létezhet. és ennek érdekében minden tőlem telhetőt megteszek. hogy a tanulási környezet optimálisabbá tételében maguk is érdekeltek legyenek. azaz serkentő légkört teremt a facilitáló szerepkörű tanár. elérhető források közül. tudást osztogató személy. megvan benne az alapvető bizalom. a könyvek. „Lehetünk emberi lények az osztályban?” – teszi fel Rogers a kérdést „A tanulás szabadsága a 80-as években” című könyvében. ha át akarjuk törni a megszokott határokat tanár és gyerek. ő is egy az értékes. Rogers szerint az iskolai helyzetnek is az a lényege.” B) „diák központú” „Tanulni a diákok csak maguk tudnak. Nem a tanulásra-tanításra. az óvodától a középiskolán át. hogy a többiek képesek a saját fejükkel gondolkodni. aki elég biztos magában és a többiekkel való kapcsolatában. Lehetünk. és azoknak kell lennünk. Ez az én szakmai felelősségem. Ha ez a feltétel megvan. Gondosan felkészülök és döntök az optimális tanulási folyamatról. A facilitáló minőségek közül Rogers a korábban elmondott alapgondolatai közül a hitelességet emeli ki. Mert meggyőződésem. a teljesülés irányába tartanak. ezt számon is kérem. Mi következik mindebből az oktatás anyagára vonatkozóan? Mit tanítsunk? Rogers ebbe nem szól bele. ha a tanár is így v iselkedik. D1 – Tanulás így vagy úgy A) „Tanárközpontú” „ A diákokat rám bízták. mint a legfontosabbat. ha megvan egy bizonyos előfeltétel. és nem „statikus teljesítmény”. ha úgy gondolják. amelynek „felvétel ekor” személyiségének egy részét otthon hagyja. mikor. hogy másként jobban tudnának tanulni. Arra keresünk választ. Ha ez az előfeltétel megvan. Az én felelősségem. akkor a többi felsorolt jellegzetességet tapasztaljuk bármelyik nevelési szinten. hogy a tanulók betartsák az utasításaimat. hogy „hogyan. Csak akkor várhatjuk el a gyerekektől. más felnőttek.

Pedagógus szerepek. terepek D3 – A pedagógus szerepének végiggondolása a frontális és együttműködésen al apuló óravezetés esetén (kitöltendő táblázat) Szempontok Frontális óravezetés Együttműködésen alapuló óra A tanár felkészülése az órára Felkészülési idő A felkészülés során készített anyagok további felhasználhatósága Az óra kezdete Az ismeretszerzés folyamata A tanár és diákok mozgása A tér elrendezése A tanár és a diákok kommunikációja. hangereje 96 .II.

önálló feldolgozásra való előkészítése eszközök előkészítése és elkészíegy szálon futó interakció megter. válaszok szemléltetőeszközök előkészítése a tananyag részekre bontása. helyezkedik el néha beül egy-egy csoportba. társasági 97 .Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben T3. közösen dolgozik a gyerekekkel a gyerekek a helyükön ülnek egyes feladatoknál a gyerekek is helyet változtatnak. egyéni tanulás. felelet frontálisan kiscsoportos. pár. hangereje hangos. hivatalos személyes. mozognak A tanár és a diákok kommunikációja. a tanár a tábla előtt a tanár járkál a csoportok között. a tanár segít kevés mozgás.tése vezése fénymásolás több szálon futó interakciók megtervezése Felkészülési idő A felkészülés során készített anyagok további felhasználhatósága Az óra kezdete valószínűleg kevesebb többször nélkül használható valószínűleg több változtatás csak elemei használhatók újra a tanár felkelti a gyerekek figyelmét a terem átrendezése csoport-. egyéni munkához kooperatív tanulás esetén a felelőskártyák kiosztása a diákok meglevő tudásának előhívása Az ismeretszerzés folyamata A tanár és diákok mozgása frontális tanári magyarázat kérdés. D4 – A pedagógus szerepének végiggondolása a frontális és együttműködésen alapuló óravezetés esetén (kitöltött táblázat) Szempontok Frontális óravezetés Együttműködésen alapuló óra A tanár felkészülése az órára logikus óravázlat készítése várható kérdések.

terepek (Czike Bernadett hivatkozott könyve nyomán) 98 . Pedagógus szerepek.II.

D5 – Tulajdonságlista aláhúzva jó szervezőkészség jó időérzék érthetőség jó kapcsolatteremtési képesség „színészi” hajlam hatásos kommunikáció fegyelmezési készség megosztott figyelem nyitottság a diákok figyelmének lekötése kreativitás fegyelmezési készség megosztott figyelem nyitottság a diákok figyelmének lekötése kreativitás 99 .Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben D6 – Tulajdonságlista jó szervezőkészség jó időérzék érthetőség jó kapcsolatteremtési képesség „színészi” hajlam hatásos kommunikáció T4.

100 . lépéseivel. 5. eszközfelelős). A téma bonyolultsága és egész személyiséget igénybevevő m ivolta miatt az értékelés legmegfelelőbb formája az önértékelés. időfelelős. szóvivő. 4 fős csoport) 90 perc Ismerkedés a fegyelem megteremtésének és fenntartásának eszközeivel. Módszertani javaslatok Időfelhasználással kapcsolatos javaslat: a foglalkozást célszerű szünet nélkül megtartani.II. Felelősségvállalás. önreflexió. Együttműködés. témafelelős. ellenőrzéssel kapcsolatos javaslatok:  A foglalkozás célja attitűdformálás a tanári munka egyik legnehezebb terepén. előnyei és lépései A szabályalkotás gyakorlása A tanár mintaadó szerepének átgondolása Ajánlott létszám: Ajánlott időkeret: A foglalkozás közvetlen célja: A foglalkozás tartalma: A kompetenciafejlesztés fókuszai: Önállóság. A foglalkozást vezető tanárnak erre kell megteremtenie a feltétel eket a foglalkozás végén. A magatartáskezelés. szabálykövetés. Az egyes tevékenységek szervezésével kapcsolatos javaslatok (csoportok. munkaformák. az egyéni felelősség hangsúlyozásának érdekében választhatunk a csoportokon belül különböző felelősöket is (pl. Pedagógus szerepek. Értékeléssel. terepek II. a fegyelem megteremtése és fennta rtása a gyakorlott pedagógusok számára is gyakran okoz nehézségeket. a diákokkal közös szabályalkotás előnyeivel. Szabályalkotás. autonómia. A tanári elvárások és magatartás meghatározó szerepe a fegyelem megteremtésében és fenntartásában A diákokkal közös szabályalkotás sajátosságai. Kapcsolat a diákokkal (partneri viszony) – Fehér Márta 20-24 fő (5-6 db. módszerek):  A kooperatív csoportmunkához véletlenszerűen heterogén csoportokat hozunk létre.

Az osztály irányítása c. SuliNova.: Papp Ágnes. fejezet  Szabályok az iskolában. kötet Educatio. Dinasztia Kiadó. szerk. Negrea Vidia: Mire jók a konfliktusok? c. szerk.sulinovadatbank. Konfliktuskezelés.: Szekszárdi Júlia. hogy a hallgatók körbe üljenek. évfolyam. SuliNova.. fejezet  Tanári kézikönyv a szociális kompetenciák fejlesztéséhez 1 – 12. fejezetek (www.hu) 101 . teremigény:  A foglalkozáshoz egy átlagos méretű osztályterem szükséges.  Gyerekek.ofoe. 4 fős csoport munkájához. szükséges és ajánlott szakirodalom:  Például (Pedagógusok gyakorlati példái a személyközpontú szemlélet iskolai megvalósítására).: Fehér Márta. 2006. teremelrendezés. 2008 (www. nevelők… szerk. sulinovadatbank. Kereszty Zsuzsa. Good – Jere E. hogy alkalmassá váljon 5-6 db. Egedi Cecília – Radnóti Katalin – Wagner Éva: Kapcsolatok – konfliktuskezelés c. szerk. színes filctollak  gyurmaragasztó. 2004. 2010.  Kézikönyv osztályfőnököknek. módszerek. OKI. valamint arra is. 2008. Az együttélés szabályai c. szerk. Brophy: Nyissunk be a tanterembe! 1.: Fehér Márta SZIA-könyvek.hu  Van más megoldás is (Alternatív módszerek a középiskolában). Világbanki Szakközépiskolai Projekt. 2009.  Az Osztályfőnökök Egyesületének honlapja: www. SuliNova-Educatio. fejezet  Thomas L. A foglalkozás megtartásához szükséges eszközök. szerk. amivel a plakátokat fel lehet tenni a falra A foglalkozás megtartásához szükséges oktatási segédanyagok.: Deszpot Gabriella. SuliNova. 2005.hu)  Nevelési kézikönyv nem csak osztályfőnököknek.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Tér.: Szekszárdi Júlia. anyagok:  Kópéláda  csomagolópapírok  vastag. 1995. melyet úgy rendezzünk be.

és tanártípusok leírása (A. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. az adott osztály tanárára vonatkozó tulajdonságot. 102 . Pedagógus szerepek. beállítódást. C. Ráhangolódás. terepek Foglalkozásvázlat I. hogy az osztályuk miért lett ilyen! A csoporton belül minden résztvevő beszámol az olvasott osztály. anyagok (mellékletek) 5’ 4 fős csoportok alakítása hajlított véleményvonallal. D1 – Osztály. a feldolgozás előkészítése Idő Tevékenységek Tevékenység célja. fejlesztendő készségek. a csoporttagok röviden reflektálnak az el- A tanári elvárások és Egyéni munka magatartás meghatá.és tanártípus leírását kapja:  képtelen kézben tartani az osztályt  megvesztegeti a diákokat  kemény kézzel uralkodik  együttműködő diákokkal dolgozik Egyéni olvasás után mindenki a szövege alapján válaszol a kérdésre:  Soroljon fel három.II. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. D variáció) a csoportok számának megfelelő példányszámban  A foglalkozások javasolt időkerete – a csoport egyedi igényeitől függően – változtatható. viselkedést. anyagok (mellékletek) 20’ A 4 fős csoportok minden tagja más-más osztály. fejlesztendő készségek.Kooperatív rozó szerepe tanulás – megbeszélés szóforgóval T2.a véleményvozásra való ráhango. A csoportalakítás Kooperatív T1 – Állítások egyben a foglalko.cso.tanulás .és tanártípusról és a kérdésre adott válaszairól. Az új tartalom feldolgozása Idő Tevékenységek Tevékenység célja. sához II. B. amely magyarázhatja.portalakítás nal kialakítálás is.

a teremből való távozás és az oda való visszatérés.A közös szabályal. kotás sajátosságai Pármunka előnyei és lépései A párok   egyike arról olvas el egy rövid szöveget.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben hangzottakra. 35’ A csoportok mindegyike 1-1. A párok az olvasottakat ismertetik egymásnak és megvitatják. színes filctolmegbeszélés. szabálykövetés (a hallgatók számával megegyező példányszámban) T4. a szemetes használata). ami 1-1 papírra van felírva (ha ötnél több csoport gyakorlása tanulás – ab. 15’ Minden hallgató elolvassa a szabályalkotás. az osztályteremben vagy a tanítás során gyakran A szabályalkotás Kooperatív Csomagolópaismétlődő helyzetet húz ki. a tanulás színterei az osztályban. másika pedig a közös szabályalkotás előkészítéséről és lépéseiről az osztályban. majd a csoportokon belül párok alakulnak. szabálykövetés szociális kompeten.pírok.): lakmódszer. amivel tárolóhelyei. lak. T3. van. szóforgóval lehet tenni a 103 . akkor szükség szerint 1-2 feladat ismétlődik. csoporta plakátokat fel 2. gyurmara1. vastag. a diákok padjai és beszámoló gasztó. teremhasználat (a tanár asztala és tárolóhelyei. hogy milyen eredmények várhatók a gyerekekkel közösen alkotott szabályok bevezetésétől. D2 – Szabályalkotás. D3 – A variáció: milyen eredmények várhatók a gyerekekkel közösen alkotott szabályok bevezetésétől? B variáció: a közös szabályalkotás előkészítése és lépései az osztályban .Egyéni munka ciáiról szóló leírást.

valamint melyek a foglalkozás személyes tanulságai az egyes hal lgatók számára. amelyek az adott helyzetben fontosnak találnak. 4. viselkedés a csoporton belül és kívül).II. elvárt magatartás.szerepének átgondo. csoportmunka (csoportba szerveződés. a diákok közti beszélgetés. képességek Munkaformák és módszerek falra Eszközök. anyagok (mellékletek) 10’ A foglalkozást vezető tanár felolvassa „A tanár állandó modell. Az új tartalom összefoglalása. fejlesztendő készségek. hogy mit gondol a tanár mintaadó lása Egyéni munka szerepéről. III. Néhány önként jelentkező felolvassa. Pedagógus szerepek. T5 – A tanár állandó modell. ellenőrzés és értékelés Idő Tevékenységek Tevékenység célja. hogy mindenki fogalmaz. ha a tanár magyaráz. A kihúzott helyzetnek megfelelően a csoportok ablakmódszerrel minél több olyan szabályt gyűjtenek. teendők a feladat elvégzése után). terepek 3. majd megkéri a hallgatókat.vasás za meg a maga számára és röviden írja le. viselkedés egyéni és pármunka során (segítség kérése. A csoportok plakátot készítenek. majd a hallgatók kiegészítéseket tehetnek a többi csoport szabályaihoz. amit írt. a diákok mindig A tanár mintaadó Frontális felolfigyelik” című szöveget. a diákok mindig figyelik 104 . A feladat elvégzése után a csoportok beszámolnak egymásnak. 5.

akkor elég. a büntetés hatása pedig nem tartós. A tanárnak alig kell az irányítással foglalkoznia. hiszen a szabályokat mindig együttesen felül kell viz sgálni. Ez az osztály csendes és fegyelmezett. a diákok ezeket legtöbbször tudomásul sem veszik. szabálykövetés A szabályok életünk fontosabb törvényszerűségeit. együttélési normákként éljék meg azokat. hogy valam iképpen ura legyen a helyzetnek. Fontos.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Mellékletek a foglalkozáshoz T1 – Állítások a véleményvonal kialakításához: Biztos vagyok abban. Ennek ellenére a gyerekek nem tudnak tartósan figyelni. amenynyiben erre szükség van. nélkülözhetetlen alapelvekként. D2 – Szabályalkotás. hogy valóban szükség van-e rájuk. hogy a diákok a közösen létrehozott iskolai szabályokat interiorizálják (belsővé tegyék). hogy nem fog menni… T2. A légkör összetartó. és amint a tanár kiteszi a lábát a teremből. akár büntetéssel is elfojtja. sőt a fenyegetések sem használnak. hogy maguk is észrevegyék. hogy foglalkozzon a szabályok közös alkotásának és a szabálykövetés képességének ésszerű tanítására.és tanártípusok leírása A) Ebben az osztályban teljes káosz uralkodik. Az utasítások. A tanár folyamatosan küzd. az osztály „robban”. ha szükséges. Ez az osztály zajos. Ez az osztály mintha csak magától működne. ha a szabályok ésszerűek. és gondoskodik is róla. hanem segítségként éljék meg. hogy az egyének a szabályokat ne beszorító kényszerként. de ez valahogy soha nem sikerül neki. videofilmet. D1 – Osztály. és különösebb felügyelet nélkül is megoldják a feladatokat. és rugalmasan meg kell változtatni. és valóban könnyítik az egymással való együttlétet. a közösség fejlődését. és a feladatokat nem végzik kellő gondossággal. a rend helyreáll. meg kell őket tanítani arra. Ha a zaj zavaróvá válik. hogy tanárként nem lesz nehézségem a fegyelem megteremtésében és fenntartásában. Az önálló munka során a gyerekek követik az utasításokat. csak m inimális tanulást kíván meg. de a légkör barátságos. Ez akkor lehetséges. A követés mindig kritikai gondolkodást is feltételez. A szabályok követésének képessége is könnyebben alakul ki. mikor és milyen szabályok nélkülözhetetlenek az életben. Csak néha lesz nehézségem… Kb. Fontos. aszerint. 105 . ha a tanár csak figyelmezteti a gyerekeket. A kihágásokat rögtön észreveszi. és azt is a lehető legkellemesebbé teszi. sok történetet. A pedagógus a szociális kompetenciafejlesztés során külön kell. barátságos. hogy ezeket betartsák. de a légkör feszült. játékot és egyéb kiegészítő anyagot használ. mert a tanár sok rendszabályt vezetett be. B) C) D) T3. Valami mindig izzik a felszín alatt. szigorú figyelmeztetéssel. a körülöttünk lévő szükséges rend feltételeit teremtik meg. A diákokat be kell vonni a szabályok alkotásába. fele-fele arányban lesz nehézségem… Gyakran lesz nehézségem… Félek attól. A gyerekek rendszerint engedelmeskednek. A tanár igyekszik a tanulást szórakoztatóvá tenni. ha az egyén aktív résztvevője a kialakításnak. és önmaga is megélte a szabály hiányának negatív következményeit.

”– állítja egy régi bölcsesség. Világosan és érthetően mondjuk el vágyainkat és terveinket az új tanévvel kapcsolatban: könnyebb bevonni a diákokat a közös szabályalkotásba. Segítik a gyerekek társadalomba való beilleszkedését és felelősségtudatuk kifejlődését. hogy megállítsa helytelen magatartásunkat. terepek T4. gyakran nem elég ahhoz. a diákok mindig figyelik „A tanítványok azt teszik. amit mond. Biztonságos viszonyok között támogatják a gyerekek kezdeményezőkészségét. Szabályozzák a gyerekek viselkedését. fejlesztik önfegyelmüket. felismerése. és elfeledkeztem arról az osztályszabályról. 106 . nem pedig azt. hogy köze van az osztály szabályaihoz. 3. hogy tegnap kiabáltam. 2. és elfelejtjük az osztályszabályokat. A legfontosabb szabályok kiválasztása: az osztály és a pedagógus kiválasztják azt a 3– 5 szabályt. Előfordult. Annak a tudata. Ilyenkor egyszerű a megoldás: „Bocsánatot kérek. amelyek mindazok számára kötelezőek. Pedagógus szerepek. hogy: „Ne emeld fel a hangod. de a ráfordított idő hasznos befektetés. A szabályok megszövegezése. Tudnunk kell. a gyerekekhez hasonlóan elvesztjük az önuralmunkat. B) A közös szabályalkotás előkészítése és lépései az osztályban A szabályalkotási munkát az iskolaév kezdete utáni első hetekben célszerű elvégezni. kockázatvállalását. hogy a gyerekek állandóan figyelnek bennünket. hogy senkit sem bántalmazunk még szóval sem. amelyeket a legfontosabbnak ítélnek. hogy mit teszünk. amit elkövetünk. Rendet és kiszámíthatóságot teremtenek. helytelen magatartást. amit a tanár tesz. akik részt vettek a szabályok megalkotásában. felnőttként be kell tartanunk a közös szabályokat. már hogy azt kiabáltuk egy gyereknek. Egyensúlyt biztosítanak a csoportérdek és az egyéni érdek között. fáradtak vagy feszültek vagyunk. T5 – A tanár állandó modell. Nagyon dühös voltam. Bár időigényes feladat. terveit az új tanévvel kapcsolatban. 4. D3 A) Milyen eredmények várhatók a gyerekekkel közösen alkotott szabályok bevezetésétől? Minden gyerek úgy érezheti. ha a pedagógus elmondja az osztálynak saját elképzeléseit. amire szükség van. Első lépésként meg kell ismertetnünk diákjainkat a szabályalkotás folyamatával: 1. Egymást megbecsülő légkört biztosítanak. mert a tapasztalatok szerint a diákok megnövekedett felelősségtudata és együttműködő. amikor velem beszélsz!”? Vagy gúnyosan és fenyegetően beszéltünk egy másikkal? Vagy elutasító módon zártunk le egy szülővel folytatott vitát? Amikor frusztráltak vagy dühösek. A szabályok születése: a pedagógus és a gyerekek közösen hozzák létre a szabályokat. Ezt természetesen könnyebb mondani. fegyelmezett viselkedése bőségesen megéri az erre fordított tanórákat.” – ez az egész. mint megtenni. Tanárként. és észrevesznek minden tévedést. végső formába öntése: a tanár és a tanulók együttműködve szövegezik meg a szövegek végső változatát.II.

s ezt bevallani nem szégyen.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Ezzel az üzenetet küldjük a diákoknak. de mindenki követhet el hibát. hogy az osztályszabályok igenis nagyon fontosak – a tanár is megtesz mindent. hogy betartsa őket –. 107 .

 A pedagógus jelöltek hallgatói identitását erősíteni. a pedagógus pályaorientáció feltárása. egyetemi évekre. 108 . együttműködés.III. amelyek segítségével a résztvevő a pedagógusi pályával kapcsolatos döntését megalapozottabbá és tudatosabbá teheti.  Modellnyújtás a csoportépítés.  Kommunikációs készségek fejlesztése.  Személyes motivációk tudatosítása a saját élményen alapuló csoportmunkában. Pályaszocializáció A témakör feldolgozásának célja:  A hallgatók mentálhigiénés felkészítése a főiskolai.  Olyan tapasztalat.és ismeretszerzési lehetőségek biztosítása. Pályaszocializáció III. az oktatási intézményhez tartozás jegyében.  Közösségépítés.  A hallgatói szerep helye az egyéni szerep repertoárban. együttműködés elősegítésére.

célok tisztázása. felelősségvállalás. Megtapasztalni és megismerni a csoporttagok közötti különbségeket és azonosságokat. A gyerekek közötti a kapcsolat minősége. Az elvárások. kik vagyunk? – Farkas Magdolna Ajánlott időkeret: A modul közvetlen célja: 90 perc A csoport kialakítása. megállapodás pedagógiai szerepe. amelyek alkalmasak a csoporttagok sokszínűségének feltárására. V. Gyermekmegismerés modul 109 . 1. szabályalkotás. Az ismerkedés önismeretet is fejlesztő formái. A foglalkozás céljai közt felsorolt alapelvek gyakorlati alkalmazása.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben III. Honnan jöttünk. együttműködés. tartalma: Olyan módszerek. egymás elfogadása. empátia. A közös szabályalkotás. Ajánlott továbbhaladási irány: A kompetenciafejlesztés fókuszai: Kapcsolódási pontok: Pályaszocializációs modulsor. Érzelmeink pontos azonosítása. autonómia. játékok ismertetése. a csoportszabályok megfogalmazása és elfogadása. ismerkedés. kölcsönös megismerésére. A kommunikáció fejlesztése. A több szempontú ismerkedés. A csoport és az iskolában szerveződő osztályközösség közötti hasonlóság tudatosítása. ami természetesen függ a pedagógus csoportvezetői szerepvállalásától. A modul témái. a csoportalakítás módszereinek megismerése. feszültségmentes bizalmi és a jó munkához szükséges légkör megteremtése.

 A kooperatív csoportmunkához véletlenszerűen heterogén csoportokat hozunk létre. Birkenbihl. 110 . Pályaszocializáció Támogató rendszer Bagdy Emőke – Telkes József: Személyiségfejlesztő módszerek az iskolában. Budapest. időfelelős. Az ismerkedés célja. mert új ismereteket is kíván közölni. hogy személye s kapcsolatok alakuljanak ki a hallgatók között. motivációjának fenntartását és megerősítését annak érdekében. de a fókuszban önismereti elemekre is épülő tapasztalati tanulás áll.  A munka során igyekezzünk tudatosítani a leendő pedagógus számára felhasználható tapasztalatokat. Segíti a hallgatók pályaválasztásának tisztázást. eszközfelelős).III. in: Az együttélés szabályai 160–190p.: Játsszunk együtt. A munka során is adjunk lehetőséget arra. 1990. az egyéni felelősség hangsúlyozásának érdekében választhatunk a csoportokon belül különböző felelősöket is (pl.  A modul időbeosztása szoros. hogy minél többféle variációban dolgozhassanak együtt a hallgatók a változatos csoportalakítási módszerek segítségével. témafelelős. Személyiségfejlesztő társasjátékok. módszereket. hogy sikeres hallgatók legyenek. Például (szerk. Budapest. A feldolgozásnál vegyük figyelembe. szóvivő. Vera F. 1988. Trencsényi László: Neveléstörténet és pedagógusképzés. Az egyes témarészekre szánt időt természetesen szükség esetén módosíthatjuk. 2007 Rudas János: Delfi örökösei. ELTE BTK. hogy a pályaszocializációs foglakozásra az alapképzés elején kerül sor. 1999 Módszertani ajánlás Időfelhasználással kapcsolatos javaslatok:  A foglalkozást célszerű szünet nélkül megtartani. Az egyes tevékenységek szervezésével kapcsolatos javaslatok (csoportok. Gondolat Kiadó.  Ez a műfaj sajátos. Tankönyvkiadó. hogy mindig „hozott anyagból” is dolgozunk a csoport „itt és most” megfogalmazódó igényei szerint. Saxum Kiadó. 2005/2. munkaformák. 2005. Neveléstörténet. Zrinszky László Pedagógusszerepek és változásaik. A hallgatói csoport hasonló az iskolai osztályközösséghez. 2004/1 Trencsényi László: A pedagógusképzés paradoxonjai. módszerek):  Feltételezzük. SuliNova. Létszám: 16-20 fő.: Fehér Márta). Pedagógusképzés. Bp. Budapest.

anyagok:  csomagolópapírok  vastag. teremelrendezés. Az elfogadó légkör megteremtésében fontos szerepe van a vezető hitelességének. reflektáljanak egymásra. Tér. ennek alapján is differenciálunk. adjunk mi is a diákoknak személyes visszajelzést. hogy a hallgatók egymásnak is visszajelzéseket adjanak. megerősítést. az egymás iránti elfogadó attitűd kialakulásához. Ráhangolódás. fejlesztendő készségek. Foglalkozásvázlat I.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Differenciálással kapcsolatos javaslatok:  Figyelembe kell venni. Ha megjelenik a pályaválasztásban motivációk különbözősége. színes filctollak  ragasztó. hogy a kommunikációban az énközlés természetessé váljon. hogy a csoportban lévők azonos vagy különböző szaktanári szerepre és milyen korcsoportok tanítására készülnek.Szóforgó Feltűzhető  A foglalkozások javasolt időkerete – a csoport egyedi igényeitől függően – változtatható. a feldolgozás előkészítése Idő Tevékenységek Tevékenység célja. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. ami hozzájárul az önreflexió fejlődéséhez. anyagok (mellékletek) 5’ Bemutatkozás teljes névvel Saját érzések azono. hogy alkalmassá váljon a székek körben való elhelyezésére is. teremigény:  A foglalkozáshoz egy átlagos méretű terem szükséges. A foglalkozás megtartásához szükséges eszközök. (D1 – Személyes tanulási napló)  Ezekből készülő összegző beszámoló benyújtása képezi a modulok lezárását. melyet úgy rendezzünk be.  Az egyes foglakozások végén mindenki személyes tanulási feljegyzéseket készít. önreflektív visszajelzéseinek. amivel a plakátokat fel lehet tenni a falra  különböző színű „post it” lapocskák Speciális javaslatok az értékeléssel kapcsolatban:  Biztosítsunk lehetőséget arra. Segítsük elő.  Amikor a foglalkozás során alkalom adódik rá. 111 .

egyetem) kerülésük történetét. … helyre vettek fel  Csalódott voltam. Kiscsoportos megbeszélés II.) Tudatosítás Problémakezelés Önmagam képviselete Problémakezelés Szóforgó Csoportonként csomagolópapír. majd egy-egy szóvivő megosztja a közös pontokat az egész csoporttal. Pályaszocializáció Hogyan szólítsanak – név felírása kinek-kinek a kedvenc színével – a kártya sítása elhelyezése Önazonosság A vezető is bemutatkozik röviden 10’ névkártyák Szociometrikus bemutatkozás Nyitottság Bizalom Rövid interjú T1 – Ismerkedés szociometrikusan Plakát T2 – Csoportalakítási változatok 10’ Választásom – hogyan kerültem ide (igény szerint újabb szempont is felmerül. hogy felvettek valahová  Második. milyen asszociációkat kelt ez a kifejezés – határozzák meg a fogalmat (A téma részletesebb feldolgozása a következő modulban. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. Az új tartalom feldolgozása Idő Tevékenységek Tevékenység célja.III.Pályaszocializáció Írják fel. hogy máshová nem sikerült bekerülni A feliratok alapján négy kiscsoport alakul. megállapodások Egyéni munka: Csomagolópa- 112 . megbeszélik az oktatási intézménybe (főiskola. filctoll T3 – Pályaszocializáció 15’ A csoportmunka megalapozása: elvárások. hogy bekerüljek a … szakra  Jó.Önismeret het):  Minden vágyam az volt. fejlesztendő készségek. anyagok (mellékletek) 10’ A téma felvezetése: Fogalomtisztázás . célkitűzések.

tanulságokat. merése amelyeket a pedagóguspálya választásával kapcsolatban ismernek. Gondolataikat nem cenzúrázzák Miért választottam én a pedagógus pályát? A legfontosabb egyéni okok.T4 – A csoport beszélés megállapodás kérdései. a csoportmunkával Együttműködés kapcsolatos elvárásait (T4). megtörténik a csoportszabályok tisztázása és véglegesítése a közös plakáton. A fentiek alapján. célok cédulára írása Összegzés: Hitelesség Önismeret Önkifejezés felis. A megbeszélés végére képet kapunk arról. amit a szóvivők ismertetnek A konszenzus kialakításához a vezető is segítséget nyújt. az egyéni elképzelések alapján közös lista készítése. ő is közli vállalásait. kát pla- T5 – Pályaválasztási motívumok Egyéni munka Csoportszóforgó Érvelés post-it lapok Plakát 5’ 10’ A négy kis csoport rendszerezi az egyéni cédulákat és összefoglalja a súlypon. Felelősségvállalás Választásukat érvekkel és példákkal alátámasztják.Szabályalkotás sal Asszertivitás Megbeszélés a csoportban. filctoll Frontális meg.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Mindenki egyénileg felírja egy papírra saját elképzeléseit. majd új csoportok alakulnak 1– 4-ig való számolás. hogy a jelenlévők milyen motivációk alapján lettek pedagógus jelöltek. az együttműködés keretei A pedagógus pálya választásának lehetséges motívumai? Sztereotípiák Négy csoportban dolgoznak a hallgatók és összegyűjtik azokat a sztereotípiákat.Ötletbörze Cédulák.Empátia tokat. a megállapodás összefoglalása és kifüggesztése 10’ kerekasztal pír. 113 .

Pályaszocializáció III. Az új tartalom összefoglalása. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök.Ön. különbözőségeket.III.és társreflexió tett Két különböző színű talp alakú papír. fejlesztendő készségek.  Hol születtél? – Magyarország képzeletbeli térképén elfoglalják helyüket 114 . ami a mai napon számára tanulságot jelen. énüzenet megfogalmazása társakkal való együtt.Önreflektivitás léttel kapcsolatban is Szóforgó III. ellenőrzés és értékelés (B) Idő Tevékenységek Tevékenység célja. kapcsolatokat miközben a válaszokat jelképező különböző alcsoportokat a térben és mozgásban megjelenítik. fejlesztendő készségek. anyagok (mellékletek) 5’ Személyes tanulási visszajelzés kitöltése Tudatosítás Egyéni munka D1 – Személyes tanulási napló 10’ Hogy vagy most? – egy érzés. A hallgatók átélik és demonstrálják a közöttük lévő élettörténeti azonosságokat. Az új tartalom összefoglalása. ellenőrzés és értékelés (A) Idő Tevékenységek Tevékenység célja. toll 10’ Mellékletek a foglalkozáshoz T1 – Ismerkedés szociometrikusan Az egyes kérdésekre a résztvevők a térben való elhelyezkedéssel megjelenítik a válaszukat. a másik a leendő pedagógusét jelképezi) A lapokat megőrzik a hallgatók Egy-egy szóval ki-ki emelje ki azt. anyagok (mellékletek) 5’ Mit viszel el a mai közös munkából mint diák és mint leendő pedagógus? (Az egyik talp a saját helyzetét. érzéseit.

A pályatevékenység a szakmai beilleszkedés és a hasznos szakmai tevékenység időszakára 115 . technikákat. vagyis a pályaszocializáció egy szakmai környezet normáihoz való alkalmazkodás. amelynek során azokat a viselkedési módokat. hanem azonosul is azokkal. mi a cél.) Mindebben döntő szerepet játszik az intézmény. melynek révén az egyén viselkedése úgy módosul. foglalkozás. értékeit. mit szeretnének megtudni ily módon a társaikról? Rövid interjúkat is készíthetnek egymással. hogy az adott évszakban születtek? Szóvivő útján bemutatkoznak az „ősziek” stb. A társas rendszer egy-egy munkakör. Pályaszocializáció = az emberi életpálya Ritoók Pálné teljes életpályára vonatkozó elmélete az életpályát a pályaadaptáció és pályatevékenység időszakára osztja. ahol a képzés folyik.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben        Most hol laksz? Kollégiumban – otthon – albérletben Mikor érettségiztél? – Az évszámokat bemondják és egymás mellé állnak az azonos évben érettségizők Vannak-e ismerőseid. Ebben a folyamatban a hallgató nemcsak megismeri a pedagógusi hivatás szereprendszerét. T3 – Pályaszocializáció A pályaszocializáció a szocializáció azon része. értékeket. hogy ők is tegyenek fel kérdéseket. amelyekre az adott pálya gyakorlása során szükségünk van. (A foglalkozás a hivatásra való felkészülés jegyében. A pályaadaptáció az általános és a szakmai képzés időszakára tehető. szerepeket. Ajánljuk fel. barátaid a csoportban? Milyen tárgy. Kiválasztunk négy európai egyetemi várost: ki melyikbe szeretne tanulmányútra menni? Miért oda. mi a vonzalom oka? – megosztják a többiekkel a közös pontokat. T2 – Csoportalakítási változatok Születési évszakok szerint: néhány percben megbeszélik. korosztály stb. a személyes kompetenciák fejlesztését állítja előtérbe. hogy megfeleljen a különböző társas rendszerek tagjai által. hogy mit jelent számukra. tanítására készülsz? Tanítottál-e már gyerekeket? Érdeklődési körök. viszonyulási módokat sajátítjuk el. sajátosságokat. Kedvelt elfoglaltság stb. hivatás körét jelenti. Buda Béla szerint a pályaszocializáció olyan interakciós folyamat. vele szemben támasztott elvárásoknak.

Tankönyvkiadó. szolgálatot jelent. A pályán való sikeres működés alapvető feltételének a pályával való azonosulást tartja. A szakmai önazonosság kialakulása. foglalkozás Megfelelő pályaválasztás alapvető feltétele a személy pályaválasztási érettsége. Ez olyan fejlettségi állapot. az együttműködés keretei  Mit várunk a foglalkozástól? 116 . 1994.: Tanári létkérdések. mely lehetővé teszi a reális lehetőségeknek megfelelően. amely egy adott munkakörben töltött huzamosabb időt jelenti. kitisztul az elképzelés. amely életcélt adó örömteli tevékenységet. 1986. élethosszig tartó tanulás szerepe és lehetőségei a pályán T4 – A csoport megállapodás kérdései.  a szakma szintjét.: Pedagógusszerepben. saját értékrendjébe való beillesztését. hogy mire tartja magát alkalmasnak  Pályaválasztás időpontjában: azzal is foglalkozik a fiatal. saját adottságainak és a pálya adottságainak harmonikus összeegyeztetését. Pályavitel.Pályaadaptáció elemei:  Pályára való előkészületek  Pályaválasztás előkészületei  Pályaválasztás – első találkozás a főiskolával. Bp.  Iskoláskorban: az egyes foglalkozásokról különböző benyomásokat szereznek a gyerekek  Serdülőkorban: alakul. jónak. egyetemmel  Szakmai képzés – elmélet és gyakorlati képzés  Választott pályába való beilleszkedés – pályakezdés A pályaválasztást megelőzően fontos szerepe van az előkészület éveinek:  Családi minta: a családban milyen munka minősül könnyűnek. Pályakorrekció. előtérbe kerül..III. 2. előnyösnek/hátrányosnak.  a mesterséget.) 3. (Ritoók Pálné: Személyiségfejlesztés és pályaválasztás. Ezek az első élmények bef olyásolják a későbbi pályaválasztást. pályatevékenység: pályaérett ember pályamegvalósítása Bagdy Emőke négyféle szintet különböztet meg a pályaszocializáció pályamegvalósítási folyamatában:  a foglalkozás szintjét. (Bagdy E. amelyet a minden más szakmától megkülönböztető szaktudás jellemez. pályaszocializáció in. szépnek.) 1. amely a szaktudás személyiségjellemzőkkel is áthatott magasabb foka és  a hivatást. hogy milyen lehetőségeket kínál a munkaerőpiacon a választandó szakma. Pályaszocializáció bontható.

határidők meghatározása. hogy a várakozások és vállalások transzparenssé váljanak a csoportban. meghallgatjuk egymást  a feladatokban önkéntesen vállalhatunk szerepeket A részvételi kötelezettség. az alábbi sztereotip mondatok. T5 – Pályaválasztási motívumok Célunk az egyéni motivációk feltárása. akik szeretik a gyerekeket. az ebben megfogalmazottak segítséget jelentenek a modulcsoport végé n az önreflektív összegző beszámoló elkészítésében. nyílttá tegyék elvárásaikat a hallgatók. A teljesítendő feladatok. A hallgatói csoporttal való munka fő keretei:  a csoporton belül történő jelenségekre. érzéseinket fogalmazzuk meg  másokat nem minősítünk  mindenki egyforma figyelmet érdemel. titoktartás mások személyes közlését nem adhatjuk tovább  egyes szám első személyben fogalmazunk  saját véleményünket. Egyéb speciális szempontok is meghatározhatók a csoport sajátos igén yei szerint.kislexikon. fontos. tudatosítása. amikor dolgozik  Azok jelentkeznek pedagógusnak.html): 117 . hogy ezeket végiggondolva.hu/pedagogus_szemelyisege. az „itt és most”-ra figyelünk  fontos a diszkréció. tanárunktól? Mit szeretnék elkerülni? A fenti kérdéseket felteszi a tanár. hogy sok a szabadság  A pedagógusi pályára való jelentkezést megkönnyíti. A pedagógusok pályaválasztásánál négy motívumcsoport bizonyult a legáltalánosabbnak (www. hogy tudjuk. vitaindító szerepet tölthetnek be a munka során:  A tanári pályára való jelentkezés első sorban attól függ. mit csinál egy pedagógus. Ezek után kialakítható a csoport együt tműködésére vonatkozó konszenzus a hallgatók és az oktató között. hogy szerettünk-e iskolába járni  A pedagógusi pályára való jelentkezést első sorban az befolyásolja. A Személyes tanulási naplót minden alkalommal használjuk.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben     Mit várunk magunktól? Mit várunk egymástól? Mit várunk a vezetőtől. A megállapodást más szempontok közbeiktatásával is köthetjük.

érdekes. 118 . emberbaráti példakép-hatás. nem unalmas) érdek és kényszerítő motívumok. Pályaszocializáció     altruisztikus.III. egy szeretett tanár nyomán egyedi motívumok (pl.

kérdések.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben D1 – Személyes tanulási napló „Pillanatfelvételek” a mai történésekről Élmények. amelyekről szeretnék elgondolkodni. Ötletek. Feladataim: Dátum: 119 . témák. többet tudni: 5. mi hiányzik? 2. Az volt számomra a lényeg: 4. mi nem tetszett. Mi tetszett. kérdések (ötperces visszajelzés) 1. érzések: 3. Magamról és másokról szerzett tapasztalatok. belátások.

Az élmények feldolgozása hozzájárul a saját és mások pályaadaptációs indítékainak. sztereotípiák. hogy a csoporttagok közelebb kerüljenek saját választásuk tudatosításához és saját pedagógus emberképük megfogalmazásához. amelyek tudatosítása hozzájárul a pedagógus jelölt identitásának megerősítéséhez. a családi hatás sz erepe a pályaválasztásban és az egyén i életút fontos momentumai. elfogadásához. felelősségvállalás. Olyan módszerek. játékok alkal mazása a munkában. Készségfejlesztés: pedagógiai gondolkodásmód és viselkedés fejlesztése. amelyek alkalmasak arra. átérezzék nem véletlenül választották ezt a pályát. és mi van előttük? Felszínre kerüljenek azok a motivációk. az összefüggéseinek feldolgozásához : A kompetenciafejlesztés fókuszai: Motivációk azonosítása. empátia. a pályaválasztást. milyen motívumok határozták meg a pályára való előkészületüket. rugalmasság 120 . Hol tartanak ebben a folyamatban. 2.III. Saját élmény – Farkas Magdolna Ajánlott időkeret: A modul közvetlen célja: 90 perc Ennek a foglakozásnak az a célja. mi van mögöttük. együttműködés. önmagunk és mások a fejlődésének elősegítése A modul témái. Pályaszocializáció III. hogy a hallgatók rátekintsenek a saját induló életpályájuk pályaadaptációs szakaszaira. megértéséhez. autonómia. tartalma: A pályaválasztás előzményei: a pedagógus pályáról alkotott előképek.

25. Marczibányi Téri Művelődési Központ. adottságainak megfelelnek. Új Helikon Bt. amelyek a csoport igényeinek. Bp. Hunyady Györgyné – M. 9. fél órás szünet után tarthatjuk meg. hogy ne befolyásoljuk a hallgatók asszociációit. Gondolat Kiadó. módszerek):  Az előző foglalkozáson megalakult csoportban továbbra is úgy szervezzük a munkát. Az egyes tevékenységek szervezésével kapcsolatos javaslatok (csoportok.  A foglalkozást célszerű szünet nélkül megtartani. Módszertani ajánlás Időfelhasználással kapcsolatos javaslatok:  A foglalkozást ideális esetben az első közvetlen folytatásaként. 142 – 149. mutassunk egy-egy példát a munkamódszerre úgy. 2008/46. Gabnai Katalin: Drámajátékok Színházi füzetek/III. In: Trencsényi László (2008). Dr. Evarics Regina: A Virág-mozgalom. Dr. Bp. Taní-tani. 1996. 1990. ezer tanulság. 63 – 69. Feladatunk rámutatni. Budapest.): Száz eset. Budapest.: Jorgosz közlegény jelentései a 38. akkor a Ráhangolás „A” feladatait választjuk. Vágásiné Laczik Ágnes: Tudósítás egy felvételi vizsgáról. Veszprém. Gyermek – Nevelés – Pedagógusképzés. hogy a pedagógusokról való gondolkodást. A többféle ráhangoló és feldolgozó munkaforma és játékajánlat közül válasszuk ki azokat. 1993. Nádasi Mária (2007): Csak a szépre emlékezem. és a Ráhangolás „B” feladatait választjuk. 121 . OKKER. Budapest. Történetek a nevelés – oktatás világából.  A körmesékben megjelenhetnek azok a sztereotípiák.  Ha egy napon 2×90 perces rendben dolgozunk. akkor önálló blokként kezeljük a modult.  Amennyiben ez órarendi akadályba ütközik.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Támogató rendszer: Rudas János: Delfi örökösei. amihez a hallgatók használhatják személyes tanulási naplójukat. kilométerről. Pozitív iskolai élmények vizsgálata. saját önképünk is befolyásolja. Ebben visszatérünk az előző foglalkozás részletesebb felidézésére. Trezor Kiadó. Sallai Éva: Tanulható-e a pedagógus mesterség? Veszprémi Egyetemi Kiadó. amelyekkel gyakran találkozhatunk a pedagógusokról alkotott elképzelésekben. ELTE TÓFK Tudományos Közleményei. Benedek István (2000. szerk. hogy a csoporttagoknak minél több interakcióra legyen lehetősége. A körmesék módszerének ismertetése után adjunk lehetőséget kérdezésre. munkaformák.

hogy a „játék” eszköz. akkor érdemes a dramatikus feldolgozást választani úg y. Gondoskodjunk arról. sajátélményű szakmai tapasztalatszerzésre és a tapasztalatok feldolgozására. tudja.III. hogy melyik „játék” milyen célokat szolgál. a másik pedig az egyéni életutat mutatja be. az egymás iránti elfogadó attitűd kialakulását. színes filctollak. amivel a plakátokat fel lehet tenni a falra.  Az egyes foglakozások végén mindenki személyes feljegyzéseket készít. miszerint a pedagógus tudatosan választja meg eszközrendszerét. A foglalkozás megtartásához szükséges eszközök. ha nagyobb létszámú a csoport.  ragasztó. amelyeket a hallgatók eljátszanak. (Személyes tanulási napló) 122 .  Hívjuk fel a figyelmet a titoktartási kötelezettségre. hogy mit. hiszen a foglalkozási családfa és az egyéni életút képei csak bizalmi légkörben dolgozhatók fel. hogy a hallgatók egymásnak is visszajelzéseket adjanak. Segítsük elő. hogy a kommunikációban az énközlés természetessé váljon. Mivel a szerepek. Emeljük k i. ezzel is mintát adva a ped agógiai szakmaiságra.  A rajzos. ezzel is szorgalmazzuk az önreflexió gyakorlását.  Amikor a foglalkozás során alkalom adódik rá.  vastag. megerősítést. módszertani segítség. fontos hangsúlyozni a dramat ikus megjelenítés „mintha” jellegét. hogy a csoport egyik fele a foglalkozási családfát. visszavegyék saját identitásukat Differenciálással kapcsolatos javaslatok:  A modul feldolgozása gyors tempót kíván. Az elfogadó légkör megteremtésében fontos szerepe van a vezető hitelességének. miért csinál. önreflektív visszajelzéseinek. anyagok:  csomagolópapírok. lehetnek negatív szerepek is. reflektáljanak egymásra. Így mindkét téma bemutatásra kerül és a vissz ajelzésre több idő marad. hogy a szereplők letegyék szerepüket. adjunk mi is a diákoknak személyes visszajelzést. Speciális javaslatok az értékeléssel kapcsolatban  Biztosítsunk lehetőséget arra. képi megjelenítés és a dramatikus megjelenítés kombinálható is egymással. Pályaszocializáció  A feldolgozási szakaszban mindig tudatosítsuk a hallgatókban.  különböző színű „post-it” lapocskák.

a hallgatók felolvasnak egy-egy saját meghatározást. modul feldolgozásával azonos napon Visszakapcsolódás a pályaszocializáció fogalmához. szerepeket. technikákat.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Foglalkozásvázlat I. miként születtek meg a karakterek a mesében. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. Ráhangolódás. értékeket.mindenki mond Önkifejezés képesegy-egy belső tulajdonságot sége Sűrítés Rövid összegzés arról. a feldolgozás előkészítése (A) Idő Tevékenységek Tevékenység célja.) Fogalomtisztázás Szóforgó Plakát 10’ Mondjunk együtt mesét! – A csoportvezető ismerteti a körmese alkotásának Kreativitás Szóforgó szabályait Bizalom Kirakós körmese: Tanított valaki. ezeket elhelyezik a pályaszocializációs plakáton. viszonyulási módokat sajátítjuk el. amelyekre az adott pálya gyakorlása során szükségünk van. kinek mi Tudatosítás volt fontos a meseszövésben Plenáris csoportmunka T1 – Körmesék 5’  A foglalkozások javasolt időkerete – a csoport egyedi igényeitől függően – változtatható. amelynek során azokat a viselkedési módokat.mindenki mond egy-egy külső tulaj. fejlesztendő készségek. aki … . anyagok (mellékletek) 10’ Az 1. (A pályaszocializáció a szocializáció azon része.Szabálytartás donságot és Figyelem Belső tulajdonságokra épülő körmese: Tanított valaki. aki …. . amelyek megfelelően magyarázzák a fogalmat. 123 .

fejlesztendő készségek. majd egymást szólítsák meg a felidézése hallgatók.III. Ráhangolódás.A korábban készült plaká- 124 .Fogalomtisztázás rozásokkal (cédulák) 10’ Mondjunk együtt mesét! – A csoportvezető ismerteti a körmese alkotásának Bizalom Szóforgó szabályait Szabálytartás Életrajzi mese: Ismerek egy tanítót. anyagok (mellékletek) 10’ Az 1.Önkifejezés képessége va napjainkig.) Közös élmények A csoportvezető megkér valakit. hogy mindenki egy-egy életszakaszát meséli el röviden. hogy kezdje el. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök.Személyes közlés nyek megfogalmazása (Támaszkodhatnak a személyes tanulási naplóra is. egy tanárt (a csoport választá. a feldolgozás előkészítése (B) Idő Tevékenységek Tevékenység célja. fejlesztendő készségek. egy tanárnőt.Figyelem sa szerint). személyes élmé. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. Sűrítés Rövid összegzés arról. születésétől fog. kinek mi Tudatosítás volt fontos a meseszövésben Plenáris csoportmunka T1 – Körmesék 5’ II. foglalkozástól eltérő napon Összefoglalás Szóforgó Plakát Az első találkozás egy-egy fontos momentumának felidézése. Összefoglalás képesVisszakapcsolás a pályaszocializáció fogalmához sége A pályaszocializácó fogalmának felelevenítése és összevetése a saját meghatá. aki Magyarországon született … úgy találja ki a csoport az élettörténetét. Az új tartalom feldolgozása (A) Idő Tevékenységek Tevékenység célja. anyagok (mellékletek) 10’ Saját pályaválasztás Tudatosítás Plenáris mun. miként születtek meg a karakterek a mesében. Pályaszocializáció I.

Önismeret fejleszté. zsírkréta.Frontális kér. nem unalmas) 4. Megosztják a Szimbolikus kifeje. elmondják mit ábrázoltak (lehetőség szerint a képek fel. példakép-hatás. altruisztikus. egyedi motívumok (pl. a csoport összegzi a tanulságokat. érdek és kényszerítő motívumok (Rátekintünk a korábban elkészült plakátra. hogy idézzenek fel egy-egy helyzetet. Hány éves volt.zőképesség csoportban kerülnek a falra). ezeket a négy motívumcsoportba soroltuk: 1.Papír.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Az előző foglalkozáson ki-ki megnevezett olyan tényezőket. majd megbeszélés kis csoportban közös pontok keresése Empátia Rövid összegzés a tapasztalatokról – milyen szerepet töltött be a családi ha. hasonlóságok alapján kis csoportok alakulnak. pl. mi történt vele? T3 – Életútrajz Rajzlap. kik voltak a szereplők. megállapítjuk.Egyéni munka zási családfa se Foglalkozási családfa készítése egyénileg A pályára való előkészületek – a pályaválasztás előzményei 3-4 fős kis csoportok alakulnak nonverbális kommunikációval. emberbaráti. ragasztópapír Csoportszóforgó 10’ 5’ 10’ 10’ Tárlat – a hallgatók megtekintik egymás alkotásait: a rajzokon megjelenő közös Kreativitás Egyéni munka szimbólumok. érdekes. szemkontaktus Önkifejezés felvételével.Szóforgó kisrészleteket egymással. 2. filctoll Probléma megfo. 125 . amelyek a pedagógus pálya Önkifejezés felé orientálták a hallgatót sége Megkérjük a hallgatókat. toll galmazása désfeltevés Vajon számunkra mikor és hogyan kezdődött a pályaadaptáció .most az első két szakasszal foglalkozunk. 3. élmények megjelenítése rajzban. ami befolyásolta őket a pályaválasztásában. egy szeretett tanár nyomán. hogy melyik motívum volt a leghangsúlyosabb stb. színes filctoll.Tudatosítás gyomány és vélekedés a pályaválasztásban Életút rajz Önismeret képesEgyéni munka Azon történések.ha az életpálya T2 – Foglalkomodellre tekintünk? . Gondolatban helyezze el azt a képet saját életútján.) 10’ ka Fogalomtisztázás tok csomagolópapír. amelyek befolyásolták a pályaválasztását.

Frontális kér. altruisztikus. fejlesztendő készségek.most az első két szakasszal foglalkozunk. kihangosítják a családtagok mondatait Együttműködés Rövid összegzés a tapasztalatokról – milyen szerepet töltött be a családi ha. hogy melyik motívum volt a leghangsúlyosabb stb. érdek és kényszerítő motívumok (Rátekintünk a korábban elkészült plakátra. anyagok (mellékletek) 10’ Saját pályaválasztás Az előző foglalkozáson ki-ki megnevezett olyan tényezőket. empátia. kiválasztanak egy-egy „családfát” bemutatásra. filctoll zás 10’ Probléma megfoVajon számunkra mikor és hogyan kezdődött a pályaadaptáció . példakép-hatás. Mit mondtak a különböző családtagok a saját foglalkozásukról. nem unalmas) 4.A korábban ka készült plakáFogalomtisztá.III. egyedi motívumok (pl.Papír. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. A hallgatók egy-egy jellemző mondatot. Önismeret. 2. a csoport összegzi a tanulságokat. 3. Kreativitás majd megjelenítik a szereplőket.lesztése A pályára való előkészületek – a pályaválasztás előzményei danak a hallgató pályaválasztásával kapcsolatban? Először mindenki megfogalmazza magának ezeket a mondatokat. egy szeretett tanár nyomán. pl. ezeket a négy motívumcsoportba soroltuk: 1.ha az életpálya galmazása modellre tekintünk? . Az új tartalom feldolgozása (B) Idő Tevékenységek Tevékenység célja. emberbaráti.Tudatosítás gyomány és vélekedés a pályaválasztásban Dinamikus megjelenítés Plenáris csoportmunka 5’ 126 . érdekes. toll désfeltevés T2 – FoglalkoEgyéni munka.) Tudatosítás Plenáris mun. amelyek befolyásolták a pályaválasztását. megállapítjuk.tok csomagolópapír. üzenetet fogalmaznak meg és játszanak kifejezőkészség fejel. Pályaszocializáció 5’ Rövid összegzés a tapasztalatokról Tudatosítás Plenáris csoportmunka II. és mit mon. zási családfa dinamikus megjelenítés 10’ Kiscsoportban megbeszélik.

amelyek a pedagógus pálya felé ori. színes filctoll. zsírkréta. a mai csoportmunkában szerzett felismerés Önreflektivitás kiemelése a saját pályaadaptáció szempontjából. Az új tartalom összefoglalása. ellenőrzés és értékelés Idő Tevékenységek Tevékenység célja. anyagok (mellékletek) 5’ Személyes tanulási visszajelzés kitöltése A foglalkozás lezá. fejlesztendő készségek. hogy idézzenek fel egy-egy helyzetet.Egyéni munka rása D1 – Személyes tanulási napló (az előző foglalkozásnál található) Két különböző színű talp alakú papír. toll 10’ Mit viszel el a mai együttlétből. élmények megjelenítése. Gondolatban helyezze el azt a képet saját életútján. ami befolyásol. kik voltak a szereplők. Egy. Kifejezőkészség Hány éves volt. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. ragasztópapír Megkérjük a hallgatókat.Szóforgó bemutatásra és bemutatják a jelenetet. 127 .Empátia ta őt a pályaválasztásában. mint diák és mint leendő pedagógus? Tudatosítás Szóforgó Hogy vagy most? –egy szóval. sége T3 – Életútrajz Rajzlap.Önkifejezés entálták a hallgatót egy-egy jelenetben. mi történt vele? Kreativitás 15’ Kiscsoportban megosztják egy mással az emlékeket és kiválasztanak egy-egyet Szimbolikus kifeje. zőképesség Dramatikus Együttműködés megjelenítés Rövid összegzés a tapasztalatokról Tudatosítás Plenáris csoportmunka 5’ III.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben 5’ Életút rajz Önismeret képes- Egyéni munka Azon történések.

) 128 . a csoportkohézió erősítésére. ugyanakkor. Az együtt alkotás öröme és feszültsége alkalmas a csoport bemelegítésére. Pályaszocializáció Mellékletek a foglalkozáshoz T1 – Körmesék A körmesék az egymásra hangolást szolgálják egyrészt. a témára való hangolódására. 104 – 106. sem a jelzők nem ismé tlődhetnek. hogy a csoport maga ad jelzést. az érzékletességet fokozó megjegyzéseket is lehet alkalmazni összekötő szövegként (például: meglepően. vállalja kezdést és a befejezést. Az adott személyre (pedagógusra) ruházott tulajdonságok utalnak a csoporttagokban élő a pedagógusképre. ráadásul. meseszerű. A játék során minden résztvevő egy-egy mondatot mond úgy. Belső tulajdonságokra épülő körmese A résztvevők egy-egy belső tulajdonság. aki a körben következik. pedagógus jelöltek számára? (Gabnai. sőt). akkor újra kezdődik a kör. hogy hiteles alakot formáljanak. Ha az elhangzó ötlet hiteltelenné teszi a szereplőt. viszont. A történetet az szövi tovább. vonás megnevezésével alkotják meg a személyt. Kirakós körmese Mindenki egy-egy külső tulajdonság megnevezésével járul hozzá egy karakter. 1993. De sem a történések. hogy egy témával kapcsolatban megjelenítsék a mesét szövők fantáziáját. A megbeszélé sben. másrészt viszont alkalmat adnak arra. Vajon mit jelent ez számunkra. Életrajzi mese Úgy fogalmazódik meg a megjelenített személy (pedagógus) életrajza. Hívjuk fel a figyelmet arra. p. lehetőleg úgy. hogy kötőszavakat. de. A mesealkotás lehet humorforrás is a csoportban. a mi esetünkben egy pedagógus figurájának a megalkotásához. hogy ki kell jelölni a kezdő és végső szót. Vágyak és a realitások gyakran összekeverednek. Fontos szabály. a tapasztalatok feldolgozásában ezekre az elemekre térünk ki. A létrejövő élettörténet lehet reális és irreális. hogy az kapcsolódjon az elhangzottakhoz.III. tapasztalatait. Hívjuk fel a figyelmet arra. fantasztikus. hogy születésétől kezdve minden életszakaszát más meséli el. humoros stb.

és megkérjük a csoport tagjait álljanak ahhoz a ponthoz. felidézzék életük azon történéseit. Életút rajz feldolgozása másképp: ha elhagyjuk a foglalkozási családfa elkészítését. székekre elhelyezik a rajzokat. hogy szerezzen minél több családtagtól információt. ötévenkénti jelzéssel. Majd ki-ki kezében maga elé tartja a rajzát és a hasonló szimbólumokat megjelenítő rajzok szerint kis csoportok képződnek. mindenki körbejár. hogy a kiscsoportok kiválasztanak egy-egy meghatározó élettörténeti momentumot és szituációs játék kereteiben bemutatják a jelenetet. vagy éppen újítást jelent a közvetlen környezet számára? Mit mondanak az egyes családtagok a pedagógus pályáról? Fogalmazzák meg a hallgatók. akkor feladatként kérjük meg. akkor több időt szánhatunk a feldolgozásra oly módon. megtekinti. Megfogalmazzák. Meghatározó történések. hogy a hallgatók végiggondolják. színhelyek jelennek meg az életút grafikon mentén rajzban. egyes szám első személyben. hogy mit mondanának a számukra fontos családtagok a pedagóguspályáról. hogy melyeket mutatják be. pályáját. Ezeket kell most rajzban. Adjanak címet ennek az élménynek. kérjük meg őket. T3 – Életút rajz A feladat célja. 129 . Felrajzolunk a teremben egy életvonalat. megbeszélik mit ábrázoltak a rajzukon. Ha a hallgató nem ismeri a közeli családtagok foglalkozását. a többiek megosztják hasonló élményeiket a csoporttal. miért maradandó a felidézett élmény. A feladat célja. évhez. A csoporttagok visszajelzést adnak szerepeikből. A csoport dönt. hogy alkalmazzanak szimbolikus jeleket. Ha elkészültek a rajzok. amikor a pályaválasztásuk szempontjából meghatározó élmény történt velük.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben T2 – Foglalkozási családfa A foglalkozási családfa fókuszában a közeli és távolabbi élő és elhunyt családtagok foglalkozása szerepel. amin szakaszolva feltűntetik az éveket is. amelyek a pedagógus pálya felé orientálták őket. élményeit. találkozások személyek. hogy családjukban voltak-e előzményei az ő választásuknak. hogy rálátást nyerjenek a hallgatók arra. Ha a hallgatók idegenkednek a rajzolástól. Írják b e a családfára a nevek mellé a buborékmondatokat. Végül a képeket elhelyezzük a falakon. szimbólumokban megjeleníteni az életút mentén. akkor tárlatot rendezünk. Pályaválasztásuk folytatásai–e valamilyen családi hagyománynak.

pszichológiai tárgyak. elfogadásához és reális célok megfogalmazásához. megváltozott életszerepek mellett. információ feldolgozás. Hallgatói szerepre való felkészülés – Farkas Magdolna Ajánlott időkeret: A modul közvetlen célja: 90 perc A résztvevők rátekintsenek a saját induló életpályájuk következő pályaadaptációs szakaszára:  Pályaválasztás – első találkozás a főiskolával. együttműködés. tartalma: A hallgatói lét problémái. Pályaszocializáció III. iskolát váltó gyerekek és a hallgatóvá válás azonosságainak feltárása. Az iskolába kerülő. tudatosítani tudják. Gyermekmegismerés modul. 3. felelősségvállalás. felmérjék erőiket. 130 . Kommunikáció fejlesztése. követelményekről. időbeosztásukat. diák fogalomtérkép. Készségfejlesztés: a tanulási motiváció fenntartása az új.  Szakmai képzés – elmélet és gyakorlati képzés. alkalmazkodjanak megváltozott élethelyzetükhöz. Tudatosan készüljenek a sikeres felsőoktatási létre. következtetések a korábbi tapasztalatokból. A pedagógiai. egyetemmel. autonómia. amelyek segítségével a csoporttagok egyénileg fel tudják mérni.III. A modul témái. a sikeres önkép. Olyan módszerek. empátia. Az élmények feldolgozása hozzájárul a saját és mások pályaadaptációs indítékainak. Tájékozódjanak azokról a lehetőségekről. illetve az V. az új szereprendszer. megértéséhez. az időgazdálkodás szerepe a célok elérésében. hogy miként lehetnek sikeres hallgatók. játékok alkalmazása a munkában. amelyekkel valószínűleg találkozni fognak képzésük során. A kompetenciafejlesztés fókuszai: Kapcsolódási pontok: A helyzet definiálása.

hogy a hallgatók egymásnak is visszajelzéseket adjanak. Bp. Gondolat Kiadó.btk. 2009/49. hogy a kommunikációban az énközlés természetessé váljon. 1996. Eötvös könyvkiadó. reflektáljanak egymásra. 2006.  Az egyes foglakozások végén mindenki személyes feljegyzéseket készít. Módszertani ajánlás Időfelhasználással kapcsolatos javaslatok:  Az első két foglalkozás feldolgozása után egy-két héttel tartandó. 131 . Kolosai Nedda: „Zenga zének”. Az elfogadó légkör megteremtésében fontos szerepe van a vezető hitelességének. amennyiben a közös munka során kialakult közöttük a bizalom. Dr.pte. megerősítést. Dudás Margit: http://nti. 61 – 76. Veszprém. (Személyes tanulási napló)  Ezekből készülő összegző beszámoló benyújtása képezi a modulok lezárását. Sallai Éva: Tanulható-e a pedagógus mesterség? Veszprémi Egyetemi Kiadó. Bp. ami hozzájárul az önreflexió fejlődéséhez és az egymás iránti elfogadó attitűd kialakulásához. módszerek):  Az előző foglalkozáson megalakult csoportban továbbra is úgy szervezzük a munkát. Segítsük elő.  Amikor a foglalkozás során alkalom adódik rá.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Támogató rendszer: Rudas János: Delfi örökösei.  A hallgatók már ismerik egymást. hogy a témát az őket aktuálisan foglalkoztató élethelyzetek. 1990. 46–51. Az egyes tevékenységek szervezésével kapcsolatos javaslatok (csoportok. Iskolakultúra. problémák feldolgozásával tudjuk megközelíteni.  Ügyeljünk arra. Speciális javaslatok az értékeléssel kapcsolatban  Biztosítsunk lehetőséget arra. számíthatunk arra.  A foglalkozást célszerű szünet nélkül 90 percben megtartani. A és B feldolgozási mód között választhatunk.hu/ (az A belépő nézetek feltárása. 2009/11. önreflektív visszajelzéseinek. munkaformák. adjunk mi is a diákoknak személyes visszajelzést. hogy az önismereti elemek elsősorban a hallgatói szerepek köré rendeződjenek. Czike Bernadett: A pedagógus szerep változása. hogy a csoporttagoknak minél több interakcióra legyen lehetősége. Bevezetés a elektronikus változatot készítette: Ambrus Attila József) „saját pedagógiába” Bakonyi Anikó: Kistanár? Hallgató? Leendő pedagógus? Tanárjelölt? Taní-tani. amikor még a közös csoportélmények könnyen felidézhetőek.

érzésekkel léptük át az intézmény kapuját! A hallgatók felírják a felidézett momentumokat egy lapra. filctoll 15’ 5’ A csoport közösen – a vezető segítségével – eldönti. sikerek). listázzák ezeket. fejlesztendő készségek. Ráhangolódás.III. majd rövid esszét írnak „Sikeres hallgatói jövőképem” címmel Tudatosítás Egyéni munka  A foglalkozások javasolt idő kerete – a csoport egyedi igényeitől függően – változtatható. nehézségek. mint hallgatókat – összegyűjtik. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. milyen gondolatokkal. hogy mely felvetett prob. Pályaszocializáció Foglalkozásvázlat I. Asszertivitás Plenáris csoportmunka II. tapasztalatok összegzése egy plakáton. Az új tartalom feldolgozása (A) Idő Tevékenységek Tevékenység célja. milyen problémák foglalkoztatják őket. Bizalom Problémák. anyagok (mellékletek) 15’ Idézzük fel. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök.Döntésképesség lémák kapcsolhatók a mai témához: A hallgatói szerep sajátosságaihoz. anyagok (mellékletek) 5’ A csoporttagok üdvözlik egymást: beszámolnak arról. Hogyan kapcsolhatjuk az elhangzottakat a pályaadaptáció szakaszaihoz? Hol tartanak ebben a folyamatban? Szóforgó Kiscsoportos munka Plakát. csomagolópapír. 132 . fejlesztendő készségek. a feldolgozás előkészítése Idő Tevékenységek Tevékenység célja. hogy mi történt velük. A beszélgetés során kirajzolódó kérdések. Identitás erősítése mint hallgatókkal mióta nem találkoztak (feladatok. problémák. amelyek most foglalkoztatnak: felidézik a korábbi közös munka Problémafeltárás fontos momentumait és kis csoportokban (azonos szakok hallgatói alkossanak egy-egy csoportot) – megbeszélik.

Kiemelik ezek közül a legfontosabbakat Az A és B csoportban érveket gyűjtenek miért és hogyan lehet ezeket a készsé. Az új tartalom feldolgozása (B) Idő Tevékenységek Tevékenység célja. B. amiből kirajzolódhat a diák szerep fogalomtérképe. fejlesztendő készségek. hogy sikeres hallgatók legyenek. hogy mit változtathatunk annak érdekében. hogy milyen akadályokkal kell számolni a siker elérésének útján.Hitelesség geket sikeresen gyakorolni a célok meg valósítása érdekében.Szóforgó kiscsoportban Négyfős kiscsoportok alakulnak (olyanok dolgozzanak együtt. ame. a Csoportmunka 10’ 133 .Társismeret szek kapcsolatrendszere Rövid összegzés a tapasztalatokról Milyen egy napom? Egy hetem? Saját „idő sajt” elkészítése Reflektivitás Empátia Önismeret Csoportszóforgó Plenáris csoportmunka Egyéni munka Plakát 5’ 5’ Üres lapok T1 –Idősajt 10’ Vizsgáljuk meg. a szerepré. ezekből az elemekből Önismeret plakát készül. jövőképüket meg tudják valósítani – kiegészítik egymást Páros munka 10’ A legfontosabb tanulságokat megosztják a csoporttal. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök.lítése Milyen a sikeres hallgató? – ideálképek és a realitás ütköztetése lyek a sikeres hallgató sajátjai. C. akik kevésbé tése ismerik egymást) Probléma megközeA. hogy a diákéletet Változtatás képessémagam számára jó diákéletnek tekinthessem? ge Egy párral megbeszélni a változtatási lehetőségeket Reflektivitás II. a C és D csoport azt összegzi. D csoportban összegyűjtik azokat a tulajdonságokat. készségeket. anyagok (mellékletek) 15’ Társismeret fejlesz.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben 10’ Párválasztás tetszőlegesen Párban megbeszélik mi szükséges ahhoz.

toll 5’ Mit viszel el a mai együttlétből mint diák. körcikkek segítségével ábrázolják egy átlagos hétköznapjuk időbeosztását. én-idő. társas kapcsolatok.Egyéni munka rása D1 – Személyes tanulási napló (az első foglalkozásnál található) Két különböző színű talp alakú papír. mennyire ad lehetőséget a jó és sikeres diákélet 134 . munka.Önreflektivitás ból – egy szóval Szóforgó Melléklet a foglalkozáshoz T1 – Idősajt A hallgatók egy körben. tanulás. (Például: alvás.) Majd megvizsgálják maradt-e ki valami fontos. hogy mit változtathatunk annak érdekében.III. amit kedvteléssel töltök. toll portmunka Egyéni munka Üres lapok T1 –Idősajt 5’ 10’ Vizsgáljuk meg. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. Az új tartalom összefoglalása. Pályaszocializáció megvalósítás során 10’ 5’ Egy-egy képviselő vitában képviseli az érveket Rövid összegzés a tapasztalatokról Milyen egy napom? Egy hetem? Saját „idő sajt” elkészítése Hitelesség Meggyőzés Érvelés Önismeret Vita Plenáris cso. család. hogy a diákéletet Változtatás képessémagam számára jó diákéletnek tekinthessem? ge Egy párral megbeszélni a változtatási lehetőségeket Reflektivitás III.Plakát. anyagok (mellékletek) 5’ Személyes tanulási visszajelzés kitöltése A foglalkozás lezá. és mint leendő pedagógus? Tudatosítás Hogy vagy most? .egy élmény kiemelése a saját pályaadaptációd szempontjá. fejlesztendő készségek. ellenőrzés és értékelés Idő Tevékenységek Tevékenység célja.

Mennyire szolgálja a korábban megfogalmazott célok teljesítését a napi rutin? Fontos. ami a távolabbi célok megvalósításához adhat segítséget. havi bontásban is.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben megteremtéséhez a napi beosztás – min lehetne változtatni – ebben segíthet a csoporttárs visszajelzése. teljesen szabadon mérlegeljék saját időgazdálkodásukat. 135 . hogy ne adjunk előre szempontokat. Az idősajt elkészíthető heti.

33–39. Empátia. Pedagógus-szerepek témakörök. Budapest. Gyermekmegismerés. a személyközpontú szemléletre. a tanári segítői kompetencia határaira. a II.) OM rendelet Módszertani ajánlás Olyan csoportban dolgozhatunk a személyességet is igénylő témával. Előző pályaszocializációs modulok. figyelem. 4. Bagdy Emőke KLTE Pszichológiai Intézet. 45–114. a segítő kommunikáció jellemzői. illetve teljes csoportban dolgoznak. p. 136 . Pályaszocializáció III. A pedagógus szerep sokszínűsége. Buda Béla: A közvetlen emberi kommunikáció szabályszerűségei. továbbá a IV. ahol a diákok már ismerik egymást. B. sajátosságaihoz legjobban illik. C variáció) közül azt válasszuk. p. modul. ráirányítani a figyelmet a kommunikáció jelentőségére.III. Debrecen. tartalma: Megelőző tapasztalat: Ajánlott továbbhaladási irány: A kompetenciafejlesztés fókuszai: Kapcsolódási pontok: Támogató rendszer: 90 perc Saját élmények feldolgozásával tudatosítani. 3. A tanár. Animula. A pedagógus hivatásszemélyisége in: Hivatás és személyiség. kiscsoportokban. a segítés különböző aspektusaira. 1. hatása. 2006 A tanári mesterképzési szak képzési és kimeneti követelménye 15/2006. 1996. önismeret. A tanár mint segítő – Farkas Magdolna Ajánlott időkeret: A modul közvetlen célja: A modul témái. A hallgatók párokban. Sallai Éva: Tanulható-e a pedagógus mesterség? Veszprémi Egyetemi Kiadó Czike Bernadett: A pedagógus szerep változása. A csoportalakításhoz a konkrét feladatoknál segítséget kapnak. kreativitás. Az intézményekhez való kötődés c. bizalmi légkör alakult ki közöttük. A segítő hivatás fogalma. amely az adott csoport dinamikai állapotához. illetve a V. A segítés helye a pedagógiai munkában. Eötvös József Könyvkiadó. a csoportvezető feladata lényegében a facilitálás. (IV. kommunikációs készség. A többféle gyakorlat (A. Budapest. A pszichológiai stúdiumok. A tanulást szervező tanár foglalkozás. kifejezőkészség.

Megértéssel. hogy a gyermek olyan helyzetben van. (IV. az elmélyülés más kommunikációval foglalkozó stúdium feladata lehet. A segítés proszociális magatartás. megléte szükséges.  Az értékelés az egyéni visszajelző lapokon és a záró körben történik. A gyermeket nemcsak mint tanulót. A segítő tanári szerep túlmutat a „jó” kommunikátor kompetenciáin. „A tanár szakmai felkészültsége birtokában hivatásának gyakorlása során alkalmas:  a tanulói személyiség fejlesztésére: az egyéni igényekre és fejlődési feltételekre tekintettel elősegíteni a tanulók értelmi. támogatásra szorul. testi. oktatás.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben A modul feldolgozása során. hivatások professzióként művelik a segítést. a másik javát szolgálja. nevelési stb. életvitelét befolyásolják. különben gyorsan túlterhelődik. önkéntes vállaláson alapul. különböző módon ugyan. érzékenyítést szolgálja. az egyének közötti különbségek megértésének elősegítésére. hogy segítségre. Sokféle kapcsolati rendszerben kell helytállnia. életének alakulását. de nem veheti át más professziók szerepét. intézmények bevonásával is segítenie kell a problémakezelést.  tanulói csoportok. hanem egész személyiséget látja szociális és kapcsolati viszonyaival együtt. hitélet stb. egyre inkább szükség v an a pedagógus problémafelismerő. 137 . problémáikkal. hogy már a képzés elején nyílt diskur zus induljon a pedagógus mint segítő kompetenciahatárairól. a demokratikus társadalmi értékek. fejlesztésére: a tanulói közösségekben rejlő pedagógiai lehetőségek ki használására. közösségek alakulásának segítésére. hanem a tanulók egészséges fejlődése érdekében. a hallgatók által felidézett élmények hozzásegítenek ahhoz. tapasztalja meg először. segítik. Másrészt gyakran a pedagógus érzékeli.) OM rendelet A társadalmi változások növelték az iskola mint másodlagos szocializációs színtér szerepét. de a rájuk bízott emberek életét. Gyakran ő az első segítő szakember. a sajátos nemzeti hagyományok.” 15/2006. A Thomas Gordon féle serkentő és gátló kommunikációs eszközökkel való munka is a személyközpontú szemléletbe való bevezetést.. az európai kulturális és az egyetemes emberi értékek elsajátítását. Mindezt személyiségük munkaeszközként való használatával (is) teszik. szociális és erkölcsi fejlődését. problémajelző és -közvetítő szerepére is. akihez a szülők bizalommal fordulnak életviteli. a pedagógus nemcsak mint oktató és nevelő tölt be fontos szerepet. a közösségben kialakuló konfliktusok kezelésére. információk átadásával. egészségügyi. 3. Bizonyos foglalkozások. elfogadással. szociális szféra. Speciális javaslatok az értékeléssel kapcsolatban:  A hallgatók egymásnak adott visszajelzése énközlésekre épüljenek. A humán segítő területeken (egészségügy. érzelmi.) dolgozó szakemberek sajátosan. az interkulturális nevelési programok alkalmazására. Bővültek a pedagógusok feladatai. A „tanár mint segítő” fogalmat ebben a tágabb értelemben is használjuk. de nem elégséges feltétele.. szociális. más szakemberek. az együttműködés készségeinek fejlesztésre.

amikor segít olyan. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. Egyéni majd Információkezelés csoportmunka Elhangzik a „segítés” szó – mi jut eszünkbe e szó hallatán? Asszociatív gyakorlat A hallgatók leírják egy-egy lapra az asszociációkat. a feldolgozás előkészítése (A) Idő Tevékenységek Tevékenység célja. toll  A foglalkozások javasolt időkerete – a csoport egyedi igényeitől függően – változtatható. majd mindenki elhelyez három szavazatot. a szerepek között. anyagok (mellékletek) 20’ A segítés: A hallgatók helyet foglalnak a csoportban és egy-egy mozdulattal Ráhangolódás a Frontális munüdvözlik egymást. 138 . (Mindenki legalább 7 kis lapot kap. csoportosítják a leírt asszociációkat egy-egy plakáton. fejlesztendő készségek.) Az egyéni munka után négy kiscsoport alakul színválasztással.III. egy edző. tudós stb. Gondolatébresztés a bíró.ka ós lánccal A tanár felvezeti a témát. ezzel szavazással sorrendet alakítanak ki a fogalmak. Elhelyezik. A hallgatók szükség esetén kérdeznek egymástól. Ráhangolódás. mint … (az orvos.) Érzékenyítés A csoportban mindenki mondjon legalább egy hasonlatot folytatva a nyitott mondatot. A falra kifüggesztett plakátok gyors áttekintése után kiemelik a domináns és egyedi fogalmakat. Pályaszocializáció Foglalkozásvázlat I. Beszámolnak arról milyen hangulatban folyt a közös munka Együttműködés Csoportszóforgó Színes lapok a csoportalakításhoz Post-it lapok Plakát 10’ A pedagógus mint segítő: a pedagógus. egy anya. tisztázzák a fogalmakat. munkára asszociáci. Az elhangzott ötleteket egy plakáton összegzik. Asszociációs kör Egyéni majd csoportmunka Papír.

majd mindenki elhelyez három szavazatot. Ráhangolódás. hogy milyen helyzetekben van szükség az adott segítő szerepre. hogy a hallgatók lássák a pedagógushivatás mint segítő hivatás és a többi humán segítő hivatás közötti hasonlóságot és különbséget I. hogyan dolgoztak a csoportban A pedagógus mint segítő: a pedagógus. mint … (az orvos. zsírkréta 139 . A tárlat megtekintése után. a csoport zéssel Kooperatív körbejár. Gondolatébresztés a bíró. a feldolgozás előkészítése (B) Idő Tevékenységek Tevékenység célja. rajzoljuk le szimbólumokkal mit jelent számunkra a segí. tudós stb. A rajzok kifüggesztése után a csoportok kérdeznek eg y. egy edző.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Megbeszélik.) Érzékenyítés A csoportban mindenki mondjon legalább egy hasonlatot folytatva a nyitott mondatot. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. ezzel szavazással sorrendet alakítanak ki a fogalmak. fejlesztendő készségek. Megbeszélik. Az elhangzott ötleteket egy plakáton összegzik. amikor segít olyan. az azonos vagy hasonló szimbólumjegye. hogy a hallgatók lássák a pedagógushivatás mint segítő hivatás és a többi humán segítő hivatás közötti hasonlóságot és különbséget Asszociációs kör Egyéni majd csoportmunka Színes lapok a csoportalakításhoz Post-it lapok Plakát 10’ Toll.fejlesztése Csoportmástól. hogy milyen helyzetekben van szükség az adott segítő szerepre.Kreativitás munka – képket használók kiscsoportokat alkotnak. a szerepek között. A tanár segít abban.Ráhangolódás a Egyéni majd tés! munkára képi kifeje. szóforgó Beszámolnak arról. egy anya.csoportmunka Az egyéni alkotó munka után a rajzokat mindenki maga elé tartja. anyagok (mellékletek) 20’ A segítés: ábrázoljuk. megbeszélik rajzaikat és létrehoznak Kifejezőkészség tárlátogatás egy-egy közös rajzot. A tanár segít abban.

hogy a hallgatók lássák a pedagógushivatás mint segítő hivatás és a többi humán segítő hivatás közötti hasonlóságot és különbséget Asszociációs kör Egyéni majd csoportmunka Papír. a feldolgozás előkészítése (C) Idő Tevékenységek Tevékenység célja.) Érzékenyítés A csoportban mindenki mondjon legalább egy hasonlatot folytatva a nyitott mondatot. Ráhangolódás. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. fejlesztendő készségek. anyagok (mellékletek) 20’ A segítés: Alkossuk meg. A csoport többi tagja visszajelzést ad arról. egy edző. A tanár segít abban. mozdulatsorról. megállapodnak a mozdulatról. egy anya.III. fejlesztendő készségek. hogyan érezték magukat szerepeikben. ezzel szavazással sorrendet alakítanak ki a fogalmak. munkára megjelení.csoportmunka amit bemutatnak. anyagok (mellékletek) 5’ Hogyan segíthet a tanár? Idézzünk fel olyan helyzeteket. toll II. a szerepek között. Érzékenység Önismeret fejlesztése Színes lapok a csoportalakításhoz Plakát 10’ A pedagógus mint segítő: a pedagógus. tudós stb. Az elhangzott ötleteket egy plakáton összegzik. Gondolatébresztés a bíró. Együttműködés szóforgó A szereplők megfogalmazzák. hogy milyen helyzetekben van szükség az adott segítő szerepre. Pályaszocializáció I. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. mint … (az orvos. amikor tanárunkat Érzékenyítés Egyéni munka 140 . Megbeszélik. amikor segít olyan. majd mindenki elhelyez három szavazatot. Az új tartalom feldolgozása (A) Idő Tevékenységek Tevékenység célja. jelenítsük meg a segítés szobrát! Ráhangolódás a Páros majd A hallgatók párban dolgoznak. hogy ki volt a téssel Csoportsegítő és a segített szerepében.

hogy mi jellemezte a diák és a A kommunikációs Kooperatív tanár kommunikációját az adott jelenetekben – a jelenetek reflektálása. Visszajelzést adnak a másik csoportok bemutatására. hangszín.: testtartás.észlelése. 141 . nonverbális csatorna.A kifejezőkészség Dramatikus tik. 20’ A felidézett helyzeteket a kis csoportban megbeszélik a hallgatók. Feltárni. majd eldön. csatornák tudatos tanulás Megkapják a D1 és D2 mellékletet és az egyes csoportok más.más szempont. fejlesztése megjelenítés A bemutatás előtt megfigyelési szempontot kapnak az éppen nem játszó hallga.„tanár mint segítő” laszt magának pl.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben segítőként éltük meg. Önkifejezés fejlesztése. Bemutatás. Rövid imaginatív gyakorlat.Szerepértelmezés tók differenciálása Hitelesség Együttműködés D1 – Kommunikációs alapfogalmak T1 – A kommunikáció megfigyelésének szempontjai D1 – Kommunikációs alapfogalmak D2 – A kommunikációt gátló és serkentő tényezők T1 – A kommunikáció megfigyelésének szempontjai 20’ A segítő kommunikáció: A hallgatók elemzik. ezeken belül ki-ki címszavat vá. Csoportmunka ból elemzik a segítő kommunikációját (verbális csatorna. hogy melyik jelenetet mutatják be a csoportnak. bemutatni a kommunikációt serkentő megnyilvánulások). fogalmának eltérő értelmezéseit .

fejlesztése megjelenítés A bemutatás előtt megfigyelési szempontot kapnak az éppen nem játszó hallga. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. hogy melyik jelenetet mutatják be a csoportnak. amikor tanárunkat Érzékenyítés segítőként éltük meg. anyagok (mellékletek) 5’ 20’ Hogyan segíthet a tanár? Idézzünk fel olyan helyzeteket. Empátia fejlesztése 142 .A kifejezőkészség Dramatikus tik. Az új tartalom feldolgozása (B) Idő Tevékenységek Tevékenység célja. Pályaszocializáció II. Rövid imaginatív gyakorlat. a hallgatók besorolják a kommunikációt serkentő vagy gátló megnyilvánulások közé.III. A D2 melléklet segítségével bemutatnak közlés tartalmát erősítő és gyengítő változatokat. Bemutatás. Ezeket két-két szereplő felolvassa. majd eldön. Egyéni munka D1 – Kommunikációs alapfogalmak T1 – A kommunikáció megfigyelésének szempontjai Kooperatív D2 – A komtanulás – ke. majd a D2 melléklet alapján kiegészítik készség fejlesztése Példamondatokat alkotnak tanár–diák helyzetben. fejlesztendő készségek.munikációt rekasztal gátló és serkentő tényezők Csoportszóforgó Dramatikus megjelenítés T1 – A kommunikáció megfigyelésének szempontjai A felidézett helyzeteket a kis csoportban megbeszélik a hallgatók.Szerepértelmezés tók differenciálása Hitelesség Együttműködés 20’ A segítő kommunikáció: A hallgatók kerekasztal módszerrel összegyűjtik a Kommunikációs segítő kommunikáció jellemzőit.

képességek Munkaformák és módszerek Eszközök.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben II. amikor tanárunkat Érzékenyítés segítőként éltük meg. anyagok (mellékletek) 5’ 20’ Hogyan segíthet a tanár? Idézzünk fel olyan helyzeteket. Összegzés Kooperatív Plakát. Bemutatás. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. Kreativitás amelyeket megbeszélnek. Rövid imaginatív gyakorlat. fejlesztendő készségek. fejlesztendő készségek. hogy melyik jelenetet mutatják be a csoportnak. fejlesztése megjelenítés A bemutatás előtt megfigyelési szempontot kapnak az éppen nem játszó hallga. ellenőrzés és értékelés Idő Tevékenységek Tevékenység célja. hogy miként jelenik meg a pedagógus munkájában a szűkebb és tágabb értelemben vett segítő szerep az iskolai munkában. és véleményvonal mentén és elképzelt szituációk Empátia fejlesztése alapján értelmezik az állításokat Vitakészség Egy-egy szituációt bemutatnak III.D3 – Segítő nal szerepfelfogások Dramatikus megjelenítés A felidézett helyzeteket a kis csoportban megbeszélik a hallgatók. Az új tartalom összefoglalása. anyagok (mellékletek) 10’ Mit jelent a pedagógus segítő szerepe szűkebb és tágabb értelemben A csoport két részre oszlik és fogalmakkal vagy szimbólumokkal meghatározzák. majd eldön. Egyéni munka D1 – Kommunikációs alapfogalmak T1 – A kommunikáció megfigyelésének szempontjai Vélemény vo.A kifejezőkészség Dramatikus tik.Szerepértelmezés tók differenciálása Hitelesség Együttműködés 20’ A segítő kommunikáció: A hallgatók csoportjai három megállapítást kapnak. Az új tartalom feldolgozása (C) Idő Tevékenységek Tevékenység célja. toll munka – plakátkészítés 5’ Személyes tanulási visszajelzés kitöltése A foglalkozás lezá- 143 .

Az interakció megfigyelése a kommunikációs csatornákra. 144 . hogy a D1 melléklet alapján válasszanak ki egy-egy megfigyelési szempontot. testtartás. hangerő. tekintet. hanglejtés. gesztusok. térköz. a metakommunikációra és ne a szóbeli közlés tartalmára irányuljon. Mimika. vagy cédulákra írva adjunk ki kulcssz avakat.III. Pályaszocializáció rása 5’ Mit viszel el a mai alkalomból mint diák és mint leendő pedagógus? Hogy vagy Tudatosítás most? – egy érzés megfogalmazása egy szóval Önreflektivitás Mellékletek a foglalkozáshoz T1 – A kommunikáció megfigyelésének szempontjai Kérjük meg a hallgatókat. kézmozdulat. hangszín. metakommunikatív jelek változása stb.

hogy mi lesz a következménye. a másokhoz való együttműködő vagy inkább versengő od afordulásunkról. szociális helyzetünkről. mimikában való kifejezése: a viszonyról szóló kommunikáció. Ugyanakkor a szóbeliség számos eleme: a szavak kiválasztása.  térközszabályozással.  testtartás változtatás.  vokális kommunikációval: o hangerő. o öltözet stb. támogatása.  kézmozdulat. o hanglejtés.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben D1 – Kommunikációs alapfogalmak A szóbeli. testtartásban. feszültségtűrő képességünkről. o illat. o tempó stb.  hümmögés.) 145 .  gesztusokkal. A nem szóbeli kommunikáció árulkodik belső tulajdonságainkról.  a tekintettel.  testtartással. parancsolás (Megmondani a másiknak. o hangszín. sorrendjük. A két szint és a két csatorna egymást állandóan kiegészítve mindig jelen van az emberi ko mmunikációban.) o Figyelmeztetés. D2 – A kommunikációt gátló és serkentő tényezők (Thomas Gordon nyomán) A kommunikációt gátló eszközök  Megoldási javaslatok o Utasítás. A nem szóbeli csatornákon át történik többségében az érzelmek kinyilvánítása. a kommunikációban résztvevők viszony szintjéről is sok információt nyújt. A metakommunikáció közvetíti a kommunikáló felek közötti személyes viszonyrendszert és a személyiség érzelmi viszonyulását. pl.  kulturális szignálokkal: o testalkat. vagy mit ne. a szóbeli kommunikáció aláfestése. A nem szóbeli kommunikációhoz tartoznak az üzenetek sorrendjét. tempóját befolyásoló „technikai” jellegű elemek is:  szemöldök-felvonás. fenyegetés (Megmondani. o frizura. sikerorientáltságunkról. ha valamit csinál. mit csináljon.  bólogatás. o testszínek. bizonyos ősi szimbólumok mozdulatban. verbális csatornán át kerülnek közvetítésre a tartalmi szint információi. A nem szóbeli csatornán át rengeteg jellel kommunikálunk:  a mimikával.

szimbólumok használata (A sűrítéshez hasonló eszköz. hogy kell a problémát megoldani. nem csak igen-nemmel. „hallgatom”. melyek révén a segítő (!) megoldhatná a problémát.)  • Elterelő üzenetek: o Dicséret. „kifigyeltelek”. logikai érvelés (Tényekkel. hümmögés) o Ajtónyitogatók („figyelek”. félretolni az egészet.) o Újrafogalmazás (A másik által elmondottak ismétlése más szavakkal.) o Ítélkezés.) o Kiemelés (A másik által elmondottakból egy részre. javasolni. megoldási javaslatok (Megmondani.) A kommunikációt serkentő eszközök  Passzív figyelem: o Csend. ha valóban az ő szükségleteit szolgálja és nem a megkönnyebbülésünket!)  Kérdések: o Nyitott kérdés (A kérdőszóval kezdődő kérdések. nem irányít. odafordulás o Megerősítő reakciók (bólogatás.) o Együttérzés.) o Tisztázó kérdés (A másik által elmondott dolgokra kérdezek rá ezzel.) 146 .) o Érzés megfogalmazása (A másik által ki nem mondott. tagadni az érzések komolyságát. tükörként ezt adjuk vissza. moralizálás (Megmondani. Csak akkor alkalmazzuk. ellátni válaszokkal.) o Értelmezés.)  Én-feltárás (A segítő saját érzéseinek kimondása. kérdezősködés (Okok. humorizálás (Megpróbálni elvonni a másikat (vagy magunkat) a problémától. amikor valamit nem értek. információval. A sűrítés töményebb.) o Kifigurázás. vagy több téma közül eg yre adott visszajelzés.) o Összefoglalás. diagnózist adni róla. hibáztatás (Negatív értékelést adni. elemzés (Megmondani. egyetértésről biztosítani. amikre bővebben tud válaszolni. szívesen beszélgetnék erről önnel/veled”)  Aktív hallgatás. vigasztalás (Megpróbálni jobb kedvre deríteni. Nem hoz be új témát. előzmények keresése.) o Tanács. Pályaszocializáció o Prédikálás. vagy kellene tennie. mi lehetett az oka a tetteinek. sűrítés (Egy hosszabb részből a „lényeg” visszajelzése. saját véleménnyel befolyásolni.III. egyetértés (Felkínálni egy pozitív megítélést.)  Értékelő üzenetek: o Kioktatás. hogy mit illene. vagy egy részük megismétlése.) o Elterelés. megbélyegzés (Megszégyeníteni a másik embert. avagy értő figyelem: o Ismétlés (A másik által elmondottak. elhülyéskedni. sok dolog képeit sűrítjük egybe. kritizálás. vagy több téma egybefonása. mint az összefoglalás.) o Képek.) o Faggatózás. benne lévő érzés kimondása.

empatikus. jó hangulatot teremtő. emberi értékeket közvetítő. a diákokat megértő. őszinte. változni tudó. A) – A vizsgálat arra keresett választ. 2006 147 . 0lyan tulajdonságokat emelnek ki. bizalmat sugárzó attitűdjének.” 2 Az idézetek forrása: Czike Bernadett: A pedagógus szerep változása. Eötvös József Könyvkiadó Budapest.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben D3 – Segítő szerepek értelmezése A pedagógus szerep változásaival kapcsolatos kutatások megállapításaiból idézünk2.” B) – A vizsgálat arra keresett választ.” C) – A vizsgálat arra keresett választ milyen képet alkotnak magukról a ped agógusok „Pedagóguskép saját elvárások alapján segíteni tudó. fejlődni tudó tanár képe. hogy milyen tanártulajdonságok alapján tartják a diákok tanáraikat igazságosnak „ A diákok nagy jelentőséget tulajdonítanak a pedagógusok jó szándékának. hiteles. amelyek első sorban az irántuk való érdeklődést. és hoznak összefüggésbe az igazságossággal. segítő szándékot. és bizalmat fejezik ki. érdekes. pozitív. milyen tényezők alapján tartják segítő szándékúnak a diákok tanáraikat „A pedagógus segítő szándékának megítélése nagyon kevéssé függ össze a megfelelő érdemjegy adásával. önállóságra nevelő. nyitott. törődést.

A megismeréshez önállóan dolgozzanak ki módszereket. problémamegoldó képesség. Alkalmazott pszichológia szerk. szociális kompetenciafejlesztés. Suli Nova. megvalósítása. 3. reflexió. 3. 4. Hatékony tanulásszervezési módszerek III. autonómia. 5. mint „Alma mater” fontos a saját szakmai identitásuk és leendő t anítványaik identitásának formálásában. amelynek hallgatói lettek.. tanulmányozzák az intézmény ethoszát. a VI.  Az intézményi környezet hatásainak tudatosítása saját élményeken keresztül. Problémamegfogalmazás. Az iskola. mint szervezet 193 – 213. foglalkozások. Közösségi szolgálati/önkéntes projekt megvalósítása II. Aktivitás. szerk. Közösségi szolgálati/önkéntes projekt megvalósítása I. szerepvállalás. az ahhoz való kötődést.  Olyan ismeretek összegyűjtése amelyek „gólyaként” segítik az intézményben való eligazodást. Például. a környezeti adaptáció elősegítése.  Tudatosítani. amelyeket egyénileg vagy kis csoportban valósítanak meg. Bagdy Emőke – Klein Sándor: Edge 2000 Kiadó Bp. felelősségvállalás. önismeret. Hallgatói szerepre való felkészülés. tervezés. A hallgatói szerep sajátosságai modul. oktatókkal. hogy az iskola. illetve a III. Az intézményhez való kötődés – Farkas Magdolna Ajánlott időkeret: A modul közvetlen célja: 90 perc  A hallgatók ismerjék meg közelebbről azt az intézményt. A modul témái. A szociálpszichológia. és a VI. érzékenység. tartalma: Megelőző tapasztalat: A kompetenciafejlesztés fókuszai: Az intézményi környezet hatása az újonnan belépőkre. p. együttműködés. pedagógiai tárgyak.IV. kritikus gondolkodás.: Fehér Márta. tol erancia. in: Az iskola tárgyi épített környezete 13–16. 2006 in: Dull And- Kapcsolódási pontok: Támogató rendszer: 148 . akció kidolgozása. 2005. szerezzenek személyes kapcsolatokat felsőbb évfolyamok hallgatóival. A hallgatói identitás tudatosítása. a szervezeti kultúra meghatározó. prezentáció.

T2 melléklet) Az egyes tevékenységek szervezésével kapcsolatos javaslatok (csoportok.  Ezt követi a közösen meghatározott feladatok elvégzése kontaktórán kívül (információgyűjtés. Módszertani ajánlás A jelenlegi felsőoktatási rendszerben a hallgatók egyéni tanulási utat jár(hat)nak be. hogy csak azokkal a kérdésekkel foglalkozzunk. amelyekkel szembe kell nézniük tanulmányaik kezdeté n. hogy gyakran egyedül kell minden nehézséggel megküzdeniük. A személyes és szakmai identitásunk kialakulásának fontos színtere.) majd. módszerek):  A modult hármas tagolásban. amikor a hallgatók egyénileg vagy csoportosan prezentálják munkájukat.  A munka során adjunk rövid tájékoztatást arról. a modul második 45 perce. hogy megfogalmazzák azokat a problémákat. iskoláink. elmélet és alkalmazás 160–173. ami azt eredményezi. tudat osítani. (Az életrajzi narrációkban alaptémaként jelennek meg a középiskolai és egyetemi évek. ez zel mintegy lezárva a pályaszocializációs modulsort. Intézményi arculat és identitás elemzése a Bercsényi Miklós Gimnázium és Kollégium példáján keresztül Horváth Marianna – Tóth Tibor: Taní-tani Online.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben rea: Környezetpszichológia: szemlélet. beiktatható a pályaszocializáció modul harmadik témája „A hallgatói szerepre való felkészülés” feldolgozása után. P2  A foglalkozás első részében kiscsoportos és frontális munka folyik. intézményi környezet jelentősen befolyásolja az iskolai teljesítményeket. a szereplők jóllétét. A modul első 45 perce a problémafelvetést szolgálja.) Fontos. amelyek jelen csoportmunka kompetenciakörébe tartoznak. hogy az iskolai. A közösen végzett munka. hogy a szervezeten belül hol kereshet megoldást a problémáira. Alakító részei és felelősei vagyunk intézményünk szervezeti kultúrájának (T1. mert ezek biztosítják a leghatékonyabb felkészülést az önálló problémamegoldásra. Ez a modul azt kívánja elősegíteni. projektszerűen ajánljuk teljesíteni. amelynek falai között serdülő és ifjú éveinket töltjük. Letöltés ideje: 2010. interjúkészítés. A modul lehetőséget nyújt arra. p. hallgatók együttműködése hozzájárulhat a tanulmányi feladatokkal való sikeres megküzdéshez. Nem mindegy. A modul rejtett célja a saját élmény feldolgozásával érzékenyíteni a leendő pedagógusokat a középiskolába belépő kis diákok helyzetére. átadják egymásnak a megszerzett információkat. annak működésére. nemcsak a szakmai önéletrajzunk fontos hivatkozási pontjai. hogy milyen viszonyban vagyunk vele. beszámolnak élményeikről. hogy miként tekinthetünk rá egy szervezetre. formálója az iskola. A megfelelő irányba delegált problémafelvetés hallgatói képviseletet. 149 . résztvevő megfigyelés stb. július 10. világossá váljon a hallgató számára. az intézmény. munkaformák. egymás támogatásával erősödjön a résztvevők hallgatói identitása. az önállóság gyakorlását teszi szükségessé. kutatás. Beiktatható a „Tanár mint segítő”című modul tárgyalása után is. hogy az intézmény jobb megismerése által.

IV.  A szubjektív értékítéletek mindenképpen kerülendők. fejlesztendő készségek. Tér. hallgatók középiskolai élményeiket felidézve elmond. 4 fős csoport munkájához.Szóforgó A tanár felvezeti a témát.  Szükség esetén segítsük. A modulban javasolt feladatok elvégzéséhez szükséges van a saját nehézségek. teremigény:  A foglalkozáshoz egy átlagos méretű terem szükséges. a folyamatos megerősítés erősen támogatja. hogy sése a témához valamely középiskola diákjai voltak.  A problémafelvetés és a megoldáskeresés tervezésekor érdemes figyelni a feladatok elosztására. Hatékony tanulásszervezési módszerek  Mindkét rövid blokkban nagy az időnyomás. Ez eket a képességeket a pozitív visszajelzések. kifejezésére. az „Alma mater”. Kerüljük az ismétléseket. Értékeléssel. mint … diák …Mit jelentett nekem az iskola? . fejleszti. csak kis létszámú csoportra tervezve van remény a keretek betartására. teremelrendezés. tudatosítására. mit kap-  A foglalkozások javasolt időkerete – a csoport egyedi igényeitől függően – változtatható. tehát önismeretre. hogy mit jelentett számukra.lódási pontok kereják 4-5 fős kis csoportban.Eddigi iskoláimtól. és értékelés. melyet úgy rendezzünk be. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. Foglalkozásvázlat I. foglalkozáshoz kapcsolódva Személyes kapcso. Én. megerősítéseket. adjunk a diákoknak személyes visszajelzéseket. 150 . anyagok (mellékletek) 5’ A 3. hogy az általuk meghatározott szempontok alapján értékeljék együttműködésüket. véleményük megfogalmazására. együttműködésre. hogy a szerteágazó témák közötti rendszerezést. Ráhangolódás. de frontális és egyéni munkához is. hogy alkalmassá váljon 5 -6 db. Differenciálással kapcsolatos javaslatok:  A foglalkozás során figyelni kell arra. ellenőrzéssel kapcsolatos javaslatok:  Adjunk lehetőséget a résztvevőknek is arra. a feldolgozás előkészítése (A) Idő Tevékenységek Tevékenység célja. hogy a résztvevők mind kaptak-e lehetőséget a kérdésfelvetésre. Legyen lehetőség projektor és számítógép használatára.  Amikor a foglalkozás során alkalom adódik rá.

Post-it Plakát I. A csoport közös plakáton összegyűjti és tematikusan rendezi a cédulákat. hogy a csoport mely problémák hangsúlyosabbak.) Egyéni munka Csoportmunka Plakátkészítés Toll. hogy a csoport mely problémák hangsúlyosabbak. (Ide csak olyan elemek kerüljenek.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben tam és mit hiányoltam? 10’ Új intézményhez tartozunk: a hallgatók egyénileg összeírják azokat a zavaró Helyzetfelismerés jelenségeket. Tematizálás Majd súlyozással mindenki kiválasztja. Így kirajzolódik. a feldolgozás előkészítése (B) Idő Tevékenységek Tevékenység célja.Szóforgó Visszaemlékezés a szociometrikus bemutatkozás alkalmával egymásról szerzett sa ismeretekre – Honnan jöttünk? Melyik intézmény tanulói voltunk? Helyzetfelismerés Mit jelent számunkra az „Alma mater”? Új intézményhez tartozunk: a hallgatók egyénileg összeírják azokat a zavaró Helyzetfelismerés jelenségeket. (Ide csak olyan elemek kerüljenek. fejlesztendő készségek. Lényeglátás Ezeket külön cédulára írja. Post-it Plakát 10’ 151 . anyagok (mellékletek) 5’ Önálló blokkban Érzelmek tudatosítá. Lényeglátás Ezeket külön cédulára írja. papír. A csoport közös plakáton összegyűjti és tematikusan rendezi a cédulákat. a számára legfontosabb három dolgot. amelyekkel való foglalkozás reális igény az adott keretek között. Tematizálás Majd súlyozással mindenki kiválasztja. amelyeket „gólyaként” tapasztalnak.) Egyéni munka Csoportmunka Plakátkészítés Toll. Ráhangolódás. a számára legfontosabb három dolgot. Így kirajzolódik. amelyekkel való foglalkozás reális igény az adott keretek között. papír. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. amelyeket „gólyaként” tapasztalnak.

(Ide csak olyan elemek kerüljenek.Rendszerezés szült plakáton 152 . Így kirajzolódik. amelyek szervezeti kultúra megismeréséhez szükségesek. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. kivetíti azokat a fogalmakat. Post-it Plakát II. Hatékony tanulásszervezési módszerek I.Plakát ka Projektor T1 – A tárgyi környezet hatása T2 – Szervezeti kultúra 5’ Az összegyűjtött problémákat megfeleltetik az új szempontok szerint az elké. hogy a csoport mely problémák hangsúlyosabbak. fejlesztendő készségek. Lényeglátás Ezeket külön cédulára írja. Az új tartalom feldolgozása (A) Idő Tevékenységek Tevékenység célja. anyagok (mellékletek) 5’ Azon ismeretek. amelyekkel való foglalkozás reális igény az adott keretek között. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. fejlesztendő készségek. hogy otthonosan érezhessék magukat az új Érzékenység fejleszintézményben. Ráhangolódás. tése Új intézményhez tartozunk: a hallgatók egyénileg összeírják azokat a zavaró Helyzetfelismerés jelenségeket. amelyek hozzájárulnak az intézmény megismeréséhez: a Információadás tanár röviden ismereti. a feldolgozás előkészítése (C) Idő Tevékenységek Tevékenység célja.IV.) Egyéni munka Csoportmunka Plakátkészítés Plakát 10’ Toll. a számára legfontosabb három dolgot. amelyek ahhoz szükségesek. amelyeket „gólyaként” tapasztalnak. körülményeket gyűjte. A csoport közös plakáton összegyűjti és tematikusan rendezi a cédulákat. Tematizálás Majd súlyozással mindenki kiválasztja. papír. Plenáris mun. anyagok (mellékletek) 5’ A hallgatók ötleteléssel olyan szempontokat tényezőket.Önismeret Plakátkészítés nek.

Együttműködés Csoportos A feladat vállalása licitálással történik (párok is licitálhatnak). azt a feladatot nyerheti el. milyen módszerekkel keresnek válaszokat a felmerült problémákra. amelyekre Együttműködés a Honlap segítségével választ találhatnak Ezeket megjelölik a plakáton 10’ Plenáris mun. Önmagának készít egy Döntésképesség Egyéni hármas listát. amelyre a legtöbb ponttal sz a. Összegzés plakáton 10’ Ki-ki mérlegeli.Plakát ka Számítógépek interneteléréssel Kooperatív munka – kerekasztal Plenáris munka Akció tervek kidolgozása az egyes problémacsoportokra (4-5 fős kis csoportban) A csoportok összegyűjtik a javaslatokat Döntés: miként. fejlesztendő készségek.tése vaz. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. Az új tartalom feldolgozása (B) Idő Tevékenységek Tevékenység célja.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben 5’ Problémaszűkítés Lényeglátás Az intézményi honlap segítségével kiválasztják azokat a kérdéseket. anyagok (mellékletek) 5’ Azon ismeretek. Plenáris mun. A legtöbb ponttal licitáló két-három hallgató közösen is „elviheti” a feladatot.Plakát ka Projektor T1 – A tárgyi 153 . hogy melyik feladatot vállalná szívesen. mindenki 20 munka Asszertivitás fejleszponttal gazdálkodik. amelyek hozzájárulnak az intézmény megismeréséhez: a Információadás tanár röviden ismereti. kivetíti azokat a fogalmakat. amelyek szervezeti kultúra megismeréséhez szükségesek. (A licitálást a tanár vezeti) A hallgatók egy táblázatban összegzik vállalásaikat Felelősségvállalás Plakátkészítés Tábla Plakát 5’ II.

toll 5’ III. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök.Élmények felidézése pasztalataikról Szóforgó 154 . hogy melyik feladatot vállalná szívesen. fejlesztendő készségek. Hatékony tanulásszervezési módszerek környezet hatása 5’ 5’ Az összegyűjtött problémákat megfeleltetik az új szempontok szerint az elké. Összegzés plakáton 10’ Ki-ki mérlegeli. anyagok (mellékletek) 5’ Élmények felidézése: a hallgatók egy-egy rövid benyomást megosztanak a ta.Plakát ka Számítógépek interneteléréssel Kooperatív munka – kerekasztal Plenáris munka 10’ Akció tervek kidolgozása az egyes problémacsoportokra (4-5 fős kis csoportban) A csoportok összegyűjtik a javaslatokat Döntés: miként. felírja egy papírra és tárlat a képtárlátogatás módszerével a hallgatók gyors megállapodásra jutnak.Rendszerezés szült plakáton Problémaszűkítés Lényeglátás Az intézményi honlap segítségével kiválasztják azokat a kérdéseket. Ónmagának készít egy Döntésképesség hármas listát. Az új tartalom összefoglalása. ötleteket ad. ellenőrzés és értékelés (A) Idő Tevékenységek Tevékenység célja.IV. A módszerek kiválasztásához a tanár segítséget. milyen módszerekkel keresnek válaszokat a felmerült problémákra. amelyekre Együttműködés a Honlap segítségével választ találhatnak Ezeket megjelölik a plakáton T2 – Szervezeti kultúra Plenáris mun. A hallgatók egy táblázatban összegzik vállalásaikat Felelősségvállalás Egyéni Csoportos munka Plakátkészítés Papír.

Ráhangolás csolatban A korábbi megállapodást tartalmazó tablót elhelyezik a falon és döntenek a pre. beszámolók sorrendjéről. interjúrészletek stb. A beszámolók. zás Önismeret Tolerancia Egyéni és csoportos prezentáció 10’ Ki-ki fogalmazza meg. fotók. fotók. hogy számára mi volt a hozadéka a közösen végzett Kreativitás munkának. beszámolók sorrendjéről.Együttműködés zentációk. felfedezések. ellenőrzés és értékelés (B) Idő Tevékenységek Tevékenység célja.Együttműködés zások bemutatása III. megbeszélés. információk. időtartamáról. információk. anyagok (mellékletek) 5’ 5’ 20’ Ami a legjobban meglepett – élménymegosztás a feladat megvalósításával kap. időtartamáról. Személyes tanulási napló kitöltése Önreflexió Dramatikus kép Személyes tanulási napló (az első foglalkozásnál található) Szociometriku s képinterjú 5’ 5’ Zárókép. Az új tartalom összefoglalása. felfedezések. fejlesztendő készségek. bemutatá. Kapcsolati válto. A beszámolók.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben 5’ 20’ A korábbi megállapodást tartalmazó tablót elhelyezik a falon és döntenek a pre. zás Szóforgó Egyéni és csoportos prezentáció 155 . interjúrészletek stb.Információfeldolgosa.Információfeldolgosa. kiscsoportban. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. a változás megjelenítése egy megjelenítése egy-egy képben.Együttműködés zentációk. a csoport és csoporttagok helyzete az intézményben. bemutatá.

lágyság stb. identitásunk. Személyes tanulási napló kitöltése Önreflexió Dramatikus kép Személyes tanulási napló (az első foglalkozásnál található) Szociometriku s képinterjú 5’ 5’ Zárókép. hőmérséklet. A stressz csökkentésében nagy szerepe lehet a kontrollnak (pl. hogy elmeneküljenek a szociális nyomás elől. stb. A vizsgálatok szerint a serdülők kedves helyei például az a ktív és tudatos érzelmi önszabályozást szolgálják.. (nyitottság.Együttműködés zások bemutatása Melléklet a foglalkozáshoz T1 – A tárgyi környezet hatása A környezetpszichológia vizsgálja a környezet és az egyén tranzakciójának a természetét. hogy a zajos iskolák tanulói a stressz utóhatásaként iskola után. csendes környezetben (büfében. vagy a stresszel) … néhány vizsgálat mutatott rá.E. – A tanári hatékonyság fejlesztése Példa a speciális csoportok szociofizikai környezetének vizsgálatára: az iskola „Az iskolai környezet kutatásában sokáig jellemzőek voltak az ambiens tulajdonságok. amelyek elősegítik mindennapi életcéljaik megvalósítását … Ide kapcsolódik az emberek kedvenc helyeinek kutatása. játszótéren. Hatékony tanulásszervezési módszerek Önismeret Tolerancia 10’ Ki-kifogalmazza meg. hogy számára mi volt a hozadéka a közösen végzett Kreativitás munkának. fáradékonyságával. „Számos kutatás igazolja. eldönthetik-e a gyerekek.T. a csoport és csoporttagok helyzete az intézményben. érzelemszabályozásunk. vagyis megnyugvást és menekülést hoznak a helyhasználónak egy-egy fenyegető vagy negatív élmény után. Tehát az ilyen fontos környezetek központi jelentőségűek egész életünk.) hatásait elemző tanulmányok … a legtöbb iskolai kutatás például a teljesítményt tekinti függő változónak. hogy hova ülnek.) A vizsgálatok számos egyéb tényezőre is felhívják 156 . a változás megjelenítése egy megjelenítése egy-egy képben. otthon) is kevésbé tudtak koncentrálni és kevésbé voltak kitartóak …. megbeszélés.IV. világítás. hogyan rendezzék be az osztályt. kiscsoportban. hogy az emberek képesek tudatosan kiválasztani és használni azokat a helyeket. lehetőséget kínálnak arra. elhagyhatják-e a termet. ha máshol szeretnének tanulni. Kapcsolati válto. jóllétünk szempontjából…” dr. pedig az iskolai teljesítmény összetett kapcsolatban van egyéb változókkal (pl. a tanulók személyiségtulajdonságaival.. Thomas Gordon: T.

belső. hogy milyen viselkedési minták követésére ösztönzi a szervezet tagjait. normák. A kultúra szintjei (E. misszió. o filozófia.hu/index. az azonosulás lehetőségét.T. (Alma mater). Thomas Gordon: T. gondoskodik.php?page=szotar&c=s) Az iskola nemcsak tudást ad és közvetít. o verbális jelek. Schein felosztásában):  A látható szint.E. közvetlenül nem észlelhető jelei: o értékek. A szervezeti kultúra elemei:  kapcsolatrendszer. értékek. lényegesek lehetnek a tanárok tantermi attitűdjei (pl. szervezeti identitás eredményezi a bizalmat. tradíciók rendszere.  A nem látható színt. szakmai személyiségét. A szervezeti kultúra etikai értéke attól függ. tehát érvényesek rá a szervezetek ismérvei. szokásokat. közösen értelmezett előfeltevések. értékeket is képvisel. gondolkodási minták rendszert alkotó egysége. egységes identitás. amely biztonságérzetet ad. hiedelmek rendszere. Ez a sajátos.uzletietika.  szabályok. amely befolyásolja a szervezethez tartozók identitását.hu (http://www.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben a figyelmet. o ideológia. lehetőséget ad tapasztalatokat szerezni az egyén számára a közösségben stb.” Forrás: MiMi. Mindezek hiánya nehezíti az egyén eligazodását. közvetlenül észlelhető jelei: o vizuális jelek. szellemiséget. milyen ülésrendet kedvelnek vagy hogyan állnak az osztályterem nyitott-zárt elrendezéséhez). „E. 157 . o cselekvési jelek. – A tanári hatékonyság fejlesztése T2 – Szervezeti kultúra Egy oktatási intézmény is szervezet. Schein klasszikus megfogalmazása szerint a szervezeti kultúra a szervezet tagjai által elfogadott. és hogy ezt miként teszi. összetartozás érzését. meggyőződések.  „ethosz” az iskolai közösséget létrehozó magatartási.” dr. Hosszabb rövidebb idő alatt alakítja ki sajátos szervezeti kultúráját. nevel. pl.

158 . Hatékony tanulásszervezési módszerek A világosan megfogalmazott értékek mélyén rejlő előfeltevések. események.  hagyományok. Ezeknek a rejtett előfeltevé seknek sokszor tudatában sem vagyunk.  az egyetemi lap tanulmányozása stb. hogy tényként.  történetek. oktatókkal. A hallgatók által használható módszerek az intézményi kultúra megismerésére:  a környezet megfigyelése.  résztvevő megfigyelés.  beszélgetés. adottságként fogadjuk. legendák gyűjtése.  a honlap tanulmányozása (Mit üzen az olvasónak?).  kedvenc helyek felfedezése.IV. hiedelmek (pl. rejtett tanterv).  interjúkészítés felsőbb évfolyamok diákjaival. olyan kézenfekvő számunkra.

azok forrásának tudatosítása és a szakirodalomban megjelenő tanárszereppel való összevetése. A tanár meghatározó szerepe az oktatás eredményességében A kompetenciafejlesztés fókuszai: A saját nézetek és forrásainak tudatosítása Elemzés. A modul témái. A tanári munkában a tanulókhoz való viszony és a tanulásszervezés fontosságának felismerése. értékelés. önreflexió Kapcsolódási pontok: 3 A sajátos nevelési igényű és a más szubkultúrákban élő diákokra vonatkozó részek (* jelöli) szerzője Kereszty Zsuzsa 159 . A tanulást szervező tanár – Kerékgyártó Judit3 Ajánlott időkeret A modul közvetlen célja: 90 perc A tanárszereppel kapcsolatos elképzelések.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben IV. összehasonlítás Reflexió. Hatékony tanulásszervezési módszerek IV. nézetek. tartalma: A meghatározó tanárkép A tanárkép elemzése A szakirodalom és a saját tapasztalat összevetése. 1.

hogy a témára. Hatékony tanulásszervezési módszerek Támogató rendszer: Vincze Beatrix: A reformpedagógia aktualitása és a megváltozott tanárszere. Iskolakultúra 2005/8. hogy a feladatok felépítése az önálló munkától halad a csoport közös véleményének kialakítása felé. Fontos az idő tartása. Nagy Mária Új kompetenciaelvárások és új képzési gyakorlatok a tanári szakmában In: Új Pedagógiai Szemle 2004. határozottan kell jelezni a részidők leteltét. Fontos. ha nem halad megfelelő ütemben/mederben a munka 160 . fejlesztése és a pályán való megtartása – EDU/EC(2004)20/PART1 OECD jelentés Módszertani ajánlás A foglalkozásterv főként kooperatív technikákra épít. máskor mindenki általi csoportvélemény megfogalmazására van szükség – ezeket a feladatadáskor tudatosítani kell a hallgatókban.IV. április-május A tanárok számítanak: A hatékony pedagógusok pályára vonzása. majd bizonyos pontokon a csoport véleményét kell megjeleníteni a teljes hallgatói csoport előt t – ehhez olykor szóvivőre. hol tartanak. időt/segítséget adni. plakátkészítésnél figyelnünk kell. A szövegfeldolgozásnál. feladatra összpontosítsanak a hallgatók.

2. Ráhangolódás.Szóforgó az előző feladatokban nem találkoztak. fejlesztendő készségek. a feldolgozás előkészítése Idő Tevékenységek Tevékenység célja. Saját élmények fel. lépés: Mindenki sorban elmeséli a hallott.témában A diákok felállnak és saját csoportjukon kívüli három emberrel egymás után Információ megosz.gyűjtés. nem cseréltek információt. akikkel A jellemzők össze. tározó tanárélményüket. illetve kiegészítik a másiktól hallott új jellemzőkkel jegyzetü.Pármunka kölcsönösen megosztják írásaik tartalmát – az első lépésnél összegyűjtik a kö. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök.idézésével ráhango.Értő figyelem.tás és . toll 6’ Diákok jegyzete saját 10’ Tábla.fogalmazása. illetve a C és a D jelű hallgatók párban dolgoznak: 1. A háromlépcsős interjúban az A és a B. lépés: A mesél B-nek és C mesél D-nek. tudatosítás momra . azaz a másik történetét a csoport többi tagjának. ket. D jelű diákok vannak. A csoportokon belül A.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Foglalkozásvázlat I. 4’ A diákok rövid leírást készítenek: Tulajdonságok meg. csomagolópapír. 3. aki meghatározó volt szá.interjú lódás a témára. Forgószínpad zös jellemzőket. filc-  A foglalkozások javasolt időkerete – a csoport egyedi igényeitől függően – változtatható. B. aki… vagy Egy tanár.Önálló munka Olyan tanár szeretnék lenni. lépés: B mesél A-nak és D mesél C-nek.Háromlépcsős Volt egy tanárom. aki… – A diákok megosztják egymással egy konkrét megha. anyagok (mellékletek) 10’ A diákok tetszés szerint alkotnak négyfős csoportokat. gyűjtése és szem- Papír. Minden találkozáskor 1-1 perc áll rendelkezésre Lényegkiemelés A diákok négyfős csoportokat alkotnak – olyan társakat kell találniuk. 161 . C.

Az új tartalom feldolgozása (A) Idő Tevékenységek Tevékenység célja. fogalmi tisztázás toll D1 – Elemzési szempontok a tanári jellemzőkhöz II. és a megváltozott tanárszerep című cikkéből. s mondják el értelmezésüket. mi kerülhet oda. ha eddig nem voltak. Logikai rendezés. hogy kerüljenek elemek. toll 10’ D2 – Állítások a megváltozott tanárszerepről D3 – Szempontok az azonosságok és különbségek megjelenítéséhez a saját jellemzők és az idézetek között 10’ A különbségek és az azzal kapcsolatos csoportvélemény kihangosítása.megállapítások ér. Az összegyűjtött jellemzőket a táblán feljegyezzük.Csoportmegdenkinek jut egy. Az utolsó két szemponthoz is kell. Megbe. telmezése és azok beszélés Értelmezze ki-ki a nála lévő idézetet. pontok szerinti csoportosítása. Csoportonként négy idézet – min. majd olvassák fel tartalmi összehasontársaiknak az adott idézetet. Ha igen. melyek azok. lönbségek vonatkozásában mit javasolnak. Hatékony tanulásszervezési módszerek A csoporton belül egyenként felolvassák a jellemzőket és közösen megpróbálják az elemzési szempontok alapján csoportosítani azokat. anyagok (mellékletek) 5’ A csoportok kihangosítják a „jó” tanár tanulókhoz való viszonyának és tanítási A két szempont ki. jegyezze fel gondolatait.Csoportforgó módszerbeli elemeinek jellemzőit valamint véleményüket. Hozzanak közös döntést arról. s hasonlítsák össze a lítása a saját tapasztáblán lévő jellemzőkkel.talatokkal.IV. Tábla. hogy szükségesek-e emelése másfajta tanári kompetencia-elemek a sajátjától eltérő kultúrában szocializálódott diákok fejlődésének támogatásához és a sajátos nevelési igényű diákok fejlődésének támogatásához vagy sem. végig kell gondolniuk. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. hogy az esetleges kü. fejlesztendő készségek. Azonosságok és különbségek megfogalmazása. A diákok négy állítást kapnak Vincze Beatrix: A reformpedagógia aktualitása A szakirodalmi Önálló munka.Csoportforgó szélés a teljes csoporttal – kiegészíthetik a tagok a csoport véleményét saját lönbözőségének Közös megbe- 162 .A vélemények kü.

A gondolatok rende1. Páros munka a csoporton belül. melyik csoport. Megj.gósítása dolgozás alapján haladnak tovább. szervez. Illetve reflektálhatnak a többi csoport megoldásaira. amit az alapján adott szervezési módról tudnak.zése szempontok ben a tanár tutor/moderátor szerepbe kerül! Szedjék össze mindazt. majd kupaktanács. segít. hogy milyen tanulásszervezési módokat ismernek. Olvassák el Kereszty Zsuzsa írását.  az órán hogyan motivál. Gyűjtsék össze.: Egy-egy feladattal foglalkozó csoportnak több azonos plakátot is kell készíteni a létszámtól függően (legalább annyi plakátnak kell majd lenni összesen. szervezésnél. majd fejtsék ki. amelyek szükségesek ehhez a szerephez! 2.  a tanulási folyamat során  az értékelésnél. ahány vegyes csoport lesz a következő feladatnál – ügyelni kell arra. ezt megtervezhetjük a csoportok munkája közben.) 163 .  az órai motivációnál. 15’ megjelenése. segítésnél. hány azonos plakátot készítsen. illetve változtattak Előzetes tudás moza jellemzőkön az idézeteknek megfelelően és saját tapasztalataik és szövegfel. hogy a háromféle feladat eredménye arányosan jelenjen meg az összes plakát számában. koordinálásnál. mit jelent a gyermeki elvárások figyelembe vétele! Próbáljátok meg összefoglalni az alábbi szempontok mentén is:  az óra tervezésénél. kitérve az alábbi szempontokra is: Lényegkiemelés  mit tesz a tanár az óra előkészítésekor. koordinál a tanár. s feladatul adhatjuk. amelyek. közös plakátkészítés Csomagolópapír Filctollak D4 – Pedagóguskompetenci a néhány kiemelt terülten Azok a csoportok. szélés.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben dilemmáikkal. amelyek nem fedeztek fel ellentmondást.  hogyan értékel a tanár! Gyűjtsék össze azokat a tanári kompetenciákat.

A diákok négy állítást kapnak Vincze Beatrix: A reformpedagógia aktualitása A szakirodalmi Önálló munka. Hatékony tanulásszervezési módszerek II.A vélemények kü. Azok a csoportok. fejlesztendő készségek. és a megváltozott tanárszerep című cikkéből. Csoportonként négy idézet – min. hogy szükségesek-e emelése másfajta tanári kompetencia-elemek a sajátjától eltérő kultúrában szocializálódott diákok fejlődésének támogatásához és a sajátos nevelési igényű diákok fejlődésének támogatásához vagy sem. amelyek nem fedeztek fel ellentmondást.Csomagolópafeldolgozás pír Közös vázlat Filctollak 15’ 164 . Illetve reflektálhatnak a többi csoport megoldásaira. illetve változtattak Szövegértés a jellemzőkön az idézeteknek megfelelően és szövegfeldolgozással haladnak Lényegkiemelés tovább. s mondják el értelmezésüket. melyek azok. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. majd olvassák fel társaiknak az adott idézetet. szélés. Az új tartalom feldolgozása (B) Idő Tevékenységek Tevékenység célja.talatokkal. s hasonlítsák össze a lítása a saját tapasztáblán lévő jellemzőkkel. telmezése és azok beszélés tartalmi összehasonÉrtelmezze ki-ki a nála lévő idézetet. jegyezze fel gondolatait.Csoportforgó szélés a teljes csoporttal – kiegészíthetik a tagok a csoport véleményét saját lönbözőségének Közös megbedilemmáikkal. Ha igen. Az összegyűjtött jellemzőket a táblán feljegyezzük. lönbségek vonatkozásában mit javasolnak.IV. anyagok (mellékletek) 5’ A csoportok kihangosítják a „jó” tanár tanulókhoz való viszonyának és tanítási A két szempont ki.Csoportmegdenkinek jut egy. Azonosságok és különbségek megfogalmazása. megjelenése. toll 10’ D2 – Állítások a megváltozott tanárszerepről D3 – Szempontok az azonosságok és különbségek megjelenítéséhez a saját jellemzők és az idézetek között 10’ A különbségek és az azzal kapcsolatos csoportvélemény kihangosítása. Tábla. hogy az esetleges kü. Megb e.Csoportforgó módszerbeli elemeinek jellemzőit valamint véleményüket. Hozzanak közös döntést arról.megállapítások ér. Önálló szöveg.

Csoportonként négy idézet – min. toll 10’ D2 – Állítások a megváltozott tanárszerepről D3 – Szempontok az azonosságok és különbségek megjelenítéséhez a saját jellemzők és az 165 . hány azonos plakátot készítsen. s hasonlítsák össze a lítása a saját tapasztáblán lévő jellemzőkkel. hogy szükségesek-e emelése másfajta tanári kompetencia-elemek a sajátjától eltérő kultúrában szocializálódott diákok fejlődésének támogatásához és a sajátos nevelési igényű diákok fejlődésének támogatásához vagy sem. anyagok (mellékletek) 5’ A csoportok kihangosítják a „jó” tanár tanulókhoz való viszonyának és tanítási A két szempont ki.Csoportforgó módszerbeli elemeinek jellemzőit valamint véleményüket. majd olvassák fel tartalmi összehasontársaiknak az adott idézetet.) II. ezt megtervezhetjük a csoportok munkája közben. A diákok négy állítást kapnak Vincze Beatrix: A reformpedagógia aktualitása A szakirodalmi Önálló munka. fejlesztendő készségek. jegyezze fel gondolatait. Hozzanak közös döntést arról. ahány vegyes csoport lesz a következő feladatnál – ügyelni kell arra. melyek azok. Az új tartalom feldolgozása (C) Idő Tevékenységek Tevékenység célja. Az összegyűjtött jellemzőket a táblán feljegyezzük.megállapítások ér. Tábla.talatokkal. és a megváltozott tanárszerep című cikkéből. melyik csoport. Azonosságok és különbségek megfogalmazása. képességek készítése D5 – Új komPáros vagy petenciaelvárás csoportmunka ok és új képzési gyakorlatok a tanári szakmában Munkaformák és módszerek Eszközök.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Olvassák el Nagy Mária cikkének a részletét és készüljenek fel az új tanári kompetenciák és az ahhoz kapcsolódó jó gyakorlatok bemutatására! Az önálló szövegfeldolgozás után készítsenek egy közös plakátot! Megj. Ha igen. hogy a háromféle feladat eredménye arányosan jelenjen meg az összes plakát számában. lönbségek vonatkozásában mit javasolnak. s mondják el értelmezésüket. hogy az esetleges kü.Csoportmegdenkinek jut egy. telmezése és azok beszélés Értelmezze ki-ki a nála lévő idézetet. s feladatul adhatjuk.: Egy-egy feladattal foglalkozó csoportnak több azonos plakátot is kell készíteni a létszámtól függően (legalább annyi plakátnak kell majd lenni összesen.

Illetve reflektálhatnak a többi csoport megoldásaira. hogy minden csoportban legyen minden Szóbeli kifejezőkés. Lényegkiemelés Olvassák el A tanári szerepek változása című szöveget és készüljenek fel annak tartalmának bemutatására! Az önálló szövegfeldolgozás után készítsenek egy közös plakátot! Megj.Csoportforgó szélés a teljes csoporttal – kiegészíthetik a tagok a csoport véleményét saját lönbözőségének Közös megbedilemmáikkal.A vélemények kü. ellenőrzés és értékelés Idő Tevékenységek Tevékenység célja. Közös megbeszélés 5’ 166 . szélés.) Önálló szöveg.: Egy-egy feladattal foglalkozó csoportnak több azonos plakátot is kell készíteni a létszámtól függően (legalább annyi plakátnak kell majd lenni összesen. akik ellentmondást találtak az idézetek és saját jellemzőik Szövegértés között.kátok. zség – a csoportok elkészített plafelváltva dol. A csoportok plakátjaikon bemutatják munkájuk eredményét. fejlesztendő készségek. Megb e.IV.Csomagolópafeldolgozás pír Közös vázlat Filctollak készítése D6 – A tanáPáros vagy rok szerepének csoportmunka változása 15’ III. melyik csoport. szöveget dolgoznak fel. de nem változtattak eredeti elképzelésükön. s feladatul adhatjuk.Tárlatlátogatás A korábban feladatot végző csoportból legalább egy ember. Az új tartalom összefoglalása. hány azonos plakátot készítsen. Hatékony tanulásszervezési módszerek idézetek között 10’ A különbségek és az azzal kapcsolatos csoportvélemény kihangosítása. hogy a háromféle feladat eredménye arányosan jelenjen meg az összes plakát számában. ahány vegyes csoport lesz a következő feladatnál – ügyelni kell arra. megjelenése. ezt megtervezhetjük a csoportok munkája közben. anyagok (mellékletek) 15’ Vegyes csoportok alakítása aszerint. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. goznak a plaA bemutatás után gyűjtsék össze a témával kapcsolatos további kérdéseiket! kátokkal A vegyes csoportok ismertetik a témával kapcsolatos további kérdéseiket. Azok a csoportok.

Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben 167 .

a tanulók közé helyezi.  ellentmond az eddigieknek. koordinátor szerepet vár el. egyet is értünk vele. mint a tudományhoz vagy a gyakorlati mesterségek valamelyikéhez. a tűzoltó. számában megjelent cikkéből. az Iskolakultúra 2005/8. sajátos nevelési igényű diákok fejlődésének támogatásához* D2 – Megváltozott tanárszerep4 „Az új tanárszerep leemeli a katedráról a tanárt. más szubkultúrában szocializálódott. D4 – Kereszty Zsuzsa: Pedagóguskompetencia néhány kiemelt terülten Sajátos nevelési igényű. Értékek. mesterséghez hasonlóan – „helytállni a pillanatban” (Vekerdy). Persze például a s ebész. Hatékony tanulásszervezési módszerek Mellékletek a foglalkozáshoz D1 – Elemzési szempontok a tanári jellemzőkhöz        Személyiségtulajdonságok.. differenciált tanulásszervezés esetében (részletek) A pedagógus professzió lényege.  ellentmond az eddigieknek. a segítésnyújtás. nem egészítenénk ki vele listánkat. moderátor. hogy az eddigiből kihúzzuk. a háttérben tartja.. moderátorként. Tanári kompetencia-elemek a sajátjától eltérő kultúrában szocializálódott diákok fejlődésének támogatásához*  Tanári kompetencia-elemek az integrált. nem is értünk vele egyet. a miénk. hivatáshoz. de egyetértünk vele. megváltoztatjuk azt. az új iskola szándéka szerint a gyermeki elvárásokat is maximálisan figyelembe veszi. a csontkovács szakma lényege is ez. Ismerethez kötődő elvárások. kiemelkedően t ehetséges diákok. Magatartásbeli jellemzők.” „A közoktatás kötelező feladatellátását egy sokszínűbb. közelebb áll a művészethez.. mert. akitől a korábbi tekintélyelvű gyakorlattal szemben a tanulókat segítő. tanácsadó. 168 . A tanulókhoz való viszony jellemzői. A tanítás módszerbeli elemeinek jellemzői. Amikor 4 Vincze Beatrix: A reformpedagógia aktualitása és a megváltozott tanárszerep című. Tutorként. de nem tartjuk fontosnak. ha azt mondjuk – jelen szerző ezt az álláspontot véli igaznak – ez a professzió.” „A régi iskola a felnőttek által megfogalmazott elvárásoknak igyekezett megfelelni. amely a reformpedagógia gyermektisztelő koncepcióját száz évvel születése után eredményesen integrálja szervezetébe. mediatőrként az érzékeltetés.IV..  nem mond ellent az eddigieknek. a motiválás. a gyakoroltatás és a visszacsatolás a feladata. gyakorlati megvalósulása – számtalan más pályához. kiegészítenénk.” D3 – Szempontok az azonosságok és különbségek megjelenítéséhez a saját jellemzők és az idézetek között  nem mond ellent az eddigieknek. változatos módszertani kultúrával rendelkező iskolarendszer lesz hivatott kielégíteni. kiegészítenénk a listánkat úgy. az érdeklődés fenntartása.” „A változó világ új igényeket támaszt a tanárral szemben is. Szűkíti a professzió specifikumait.

nem összerendezett. Az ilyen kapcsolatokban érvényes viselkedés normáit erősíti és rögzíti. intuíció. rivalizálás. hogy átéljük. legkiegyensúlyozottabb állapotát. és  jól kell bánni az utódokkal. Mégis kevés. autonóm. vele. De hiába képzelet gazdag. a gyerek lehető legegészségesebb. azaz újra és újra erre szocializál. a tanítani. (Zohar-Marshall. meg kell éreznünk (intuíció). a globális és az úgynevezett végső kérdésekre keres választ. A gyerek személyiségét „egyedüli példányként” érzékelni. racionálisan is tudjuk –. működése a homloklebeny meghatározott területén mérhető aktivitást vált ki. aszimmetrikus kapcsolatokhoz. hiteles (kongruens) átmenetileg vagy tartósan nincs megfelelő állapotban. ha egyénre. képesség improvizációra. hogy tekintettel legyen másokra képtelen. nevelni akarunk. a továbbképzések egy része is merev hierarchiát őriz. Ha tanítani. a kölyök. Mire a felsőoktatásba kerül. személyiségének legjobb lehetőségeit. törvényeiben mindössze két általánosan érvényes közös elem van:  tilos ölni. rögtönözni tudásunk – nyilvánulnak meg. a nevelni helyett a segíteni. mire a pályára lép. az ösztönözni. Normális állatok nem ölik meg a fajtársaikat és gondo zzák az utódaikat. hogy a különböző kultúrák etikai jellegű szabályaiban. évben. azaz rögtönöznünk. hogy a pedagógusnak készülő fiatal mindkettőre rátanult-e. de személyisége nem elég érett. improvizálnunk kell. ha hatni képes is. de „kvázi-személyes” közegben élnek. A morál tehát kultúrafüggő. (Csányi. felelősségvállalásra – a legfontosabb képességek együtt vannak. kontextust teremt.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben jól műveljük. a személyiség számára sorsdöntő kapcsolatok módosíthatják. aki legalább nyitott a globális és az úgynevezett végső kérdésekre. Közel 700 különböző kultúra értékszociológiai vizsgálata világossá tette. mint önálló lénnyel szimmetrizáló ka pcsolatban bánni az képes. a frusztrációk. Kérdés. hierarchikus struktúrája a pedagógusnak saját diákkorától tanárkoráig szinte kizárólag a szimmetrikus kapcsolatrendszereket kínál. a zártság és összezártság miatt valódi személyességre alig van alkalmuk. (Csak mély. improvizatív valaki. saját mintánkkal kibontakozáshoz kell juttatni a gyerek. átalakít. a helyzetben. A személyiség kellően érett.) A pedagógusképzés egyes el emei. Referenciává azok a hozzánk közel álló. mire van – éppen az adott pillanatban. rögtön. az ifjú potenciálisan meglévő képességeit. megérzéseink. ha a pedagógus birtokában van mindezeknek a képességeknek. Tehát például a számos értékelemet is tartalmazó szociális kompetencia hiteles felnőtt közvetítése nélkül nem jöhet létre. a szimmetrikus kapcsolatokra szocializálódást utólag sem segíti. hiteles személyek válnak. ez már eldőlt. Ehhez el kell tudnunk képzelni (fantázia). csoportra hatni képtelen. amit éppen rögtönözünk. s az újabb hierarchiába kerülve már nem módosul. 2003). a pillanatban meglévő felelősségünket azért. 2000. intuitív. (rögtön más főnévi igenevet kell keresnünk). akkor művészinek mondható képességeink – képzeletünk. A személyesség hitelesség-közeli elem. Az iskolák merev. a spirituális (amelynek természetesen a vallásokhoz nincs direkt köze) a pedagóguskompetencia része. amikor ez a szükséglet számunkra nyilvánvaló vált –. órában. Ez a két szabály állati létünkből ered. a pálya egyik kulcskérdése. a támogatni. az ebből következő viszony a szimmetrikus. akiknek létezésmódja elveiknek – legalább szándékaik szerint – megfelel. ami neki akkor segít.) Ez az intelligencia-fajta. Az átlagos tantestületek légköre. de empátiára és arra. A hitelesség az értékszocializáció szempontjából fontos. amíg csak velünk van – a leginkább szüksége. Aztán meg kell tennünk – legtöbbször éppen akkor. A pedagógusok szinte állandóan emberek között. bizalomhiány. autonóm volta. A spirituális intelligencia jelentést ad. 169 . Képzelet. Szabályait gyerekkorunktól kezdve újra és újra a számunkra referenciát jelentő személyektől – közös kultúránkban társainktól – tanuljuk. Mindezt úgy.

Színésznek készültem eredetileg. segítő. a fából kifaragott hajóban maga a h ajózás. tapasztalt. Az integrálással. Hatékony tanulásszervezési módszerek Rugalmasság nélkül új helyzetekhez nem tudunk alkalmazkodni. az évszám a történelmi korszakot is közvetítheti. A tanításban minden tartalom. idősödő tanárként is főleg erre van szükségünk. A színészi előadáshoz hallgató. legtárgyibb is – az összeadás művelete. Mindehhez főleg önkontrollra. hogy ez is inkább állapot.. Aktivitását persze kellően mérsékelnie fontos. mint képesség. valószínűleg éppen a hiteles létezésmódra utalva. a kölyökkel. nem lehetünk négy évig ugyanannak a gyerekcsoportnak az osztályfőnökei. Rudolf Steiner a tanárt elsősorban ilyennek látja. Természetes. (Esterházy Péter használja a magabízó szót annak a képességnek a jelölésére. a halmozottan hátrányos helyzetűekkel. amely nélküle nem jöhetett volna létre.és nézőközönség szükségeltetik. az ifjúval kapcsolatot. Magabízás nélkül nem tudunk hatni. a növény támogatása lehet jelen. Az összeadás adás is lehet. számunkra új (szub)kultúrákra nem lehetünk nyitottak. új emberekre. Lehet. Azt már kevésbé értjük. kooperatív tanulást szervező tanárak nincs nézőközönsége.és konfliktuskezelésre. nekem az okoz örömet. ám ilyenkor a passzivitásával a tanítvány aktivitását kezdeményezi. hiszen szakmájának egyik lényeges jegye éppen ez. Banális példát említve: flexibilitás nélkül nem taní thatunk jól az iskolakezdés éveiben úgynevezett „nagy-felmenő-rendszerben”. mélyülése. a virágkaróban egy élő organizmus. Szellemi tartalmat nem tud közvetíteni az. az ennek feltét eleként jelenlévő differenciálással éppen ez a szerep-elem módosul alapvetően. hanem – például a gyerekek között – meglévő kapcsolatok erősödése. hogy negatív tapasztalatokból is pozitívat hozzon létre (azaz pozitivitásra) minden tanárnak szüksége van. hogy a kapcsolat ne a mi. Steiner ezzel valószínűleg a lényeget ragadta meg. a legkonkrétabb. Nem ennyire magától értetődő. támogatja. Hogy tudunk létrehozni és fenntartani a gyerekkel. a személyre szabott tanulás lényegét átélő. A folyamatosan bővülő szakműveltségen kívül az általános műveltséget az értelmiségi lét kívánja meg. kellő önkontrollal rendelkező tanító: Igen. (A három utóbbi csoport persze metszi egymást.IV. hogy kezdeményezőnek kell lennie. (Egy differenciálást tanító tréning végén jegyezte meg az egyik fiatal.) Mindez közel van az érzelmek kezelésének képességéhez.) Szokták a színész pályájához is hasonlítani a pedagógusét. Az általában nem frontálisan tanító. A tanár fejlődést támogat. ha minden szem rám szeg eződik. Életművét nem nagysikerű előadások emléke. hogy az igazsághoz hű. hogy a rábízottak kibontakozhassanak. a sajátos nevelési igényűekkel. a csoportkohézió. mégis mélyen igaz. aki szellemi javakkal nem töltekezik újra. (Micsoda különbség van tanítót sokszor abszolút tekintélynek elfogadó hatéves és a kortársaihoz pártoló kilencéves. ennek (a differenciálásnak) a gyerekek számára van értelme. és a pozitivitáson természetesen nem a negatív tapasztalatok rózsaszínre festését értjük. hiszen a magabízókban sem állandóan van jelen. a fafaragás is – szellemi tartalmat is hordoz. főleg ne elsősorban a mi érzelmi szükségleteinket elégítse ki. hogy a kompetens pedagógus érdeklődő (másként hogy tudna érdeklődést kelteni). 170 . amelynek a birtokában énünket hatékonynak tudjuk). sz emélyre szabott haladást tervező. passzivitás nem jellemezheti. Probléma. egyesek olyan személyes fejlődése őrzi. tehát kezdeményeznie kell. a kiemelkedően tehetségesekkel foglalkozóknak különösen. arra.. egy történelmi évszám. csak akkor ez nem az én pályám. kezdő. miért tartja Steiner a pedagógusra különösen jellemzőnek. a viszonylag kiegyensúlyozott tízéves és a kamaszodó hetedikes között!).

műveltség mellé érdemes megadni – akár pusztán felsorolásként is – mindennek az ellenkezőjét. tárgyi környezetbeli és pedagógiai vonatkozásait tartalmazzák. hogy az SNI tanuló szociális komfortérzetét elsősorban nem sérülésének foka. A befogadó osztályban jelenlévő SNI tanuló szükségleteinek általános és az egyéni élettörténetből következő speciális ismerete. valamint a komfortérzetet nyújtó. csupán aszimmetrikus kapcsolatokra szocializált. kiégett (burning out ). segítő attitűdje erős. introverzio). Együttműködési képessége révén szimmetrikus kapcsolatot tud kialakítani a SNI tanuló szüleivel. képességek. eljárásait. hogy ha lehet. zárt. Empátia. érzéketlen. Rendelkezik azzal az ismerettel. a tanulás tempóját. Tudja. hiteltelen. Fontos a szakmai életpályát úgy megtervezni. konfliktusokban sodródó. Szociális hatóképessége kiterjed arra. pszichológusával. passzív. gyógypedagógusával. fejlesztőpedagógusával.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben A megfelelő személyiség-állapot. besavanyodott. Rugalmassága olyan mértékű. kiszolgáltatott. hogy a tanítandó/tanulandó tananyag tartalmát. hogy a tanulói teljesítmény rendszeres elemzése alapján szükség esetén képes megváltoztatni az SNI tanuló fejlődésének támogatását szolgáló tervét. a tanulási teljesítmény mennyiségét és minőségét a tanuló szükségleteinek megfelelően módosíthatja. hogy az SNI tanuló pozitív diszkriminációja ne váljék negatív diszkriminációjává. kollegáinkra ismerjünk:  infantilis. illetve nem nyújtó családi és iskolai miliő határozza meg. orvosával. Műveltség: Ismeri azokat az aktuálisan érvényes dokumentumokat. képes a felismert aktuális szükséglethez igazodni. kellő kontroll nélküli. konfúzus. Képzelet. „szakbarbár”. hogy némelyikben önmagunkra. beszűkült. Ismeri a saját osztálya integrált tanulóinak a Tanulási Képességeket Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság által készített szakvéleményét. pozitivitás jellemzi (negatív tapasztalatokból pozitív tapasztalatot hoz létre). integrált diákok esetében A sajátos nevelési igényű gyerekek/diákok számára szükséges kompetencia általános szintjén. fantáziátlan. 171 . a szükséges attitűdök. hanem személyiségjegyei (extroverzio. dekoncentrált. a sérülés jellegétől függetlenül Attitűd: Képesség: Elfogulatlan (az új befogadására nyitott). mindezt elkerüljük Pedagóguskompetencia a sajátos nevelési igényű. merev. Önkontroll. amelyek az SNI tanulók integrált nevelésének jogi.

A bizottság időszaki – még nem publikus – jelentésében szereplő lista így inkább csak tájékoztatásul szolgál. spirituális intelligenciával is rendelkezik.  A hatékony tanulási környezet és a tanulási folyamatok támogató légkörének megteremtése. a különböző (szub)kultúrákat egyenrangúnak tekinti.  Azoknak a kompetenciáknak a fejlesztése a tanulókban/hallgatókban. érzelmek kezelése. önkontroll. Mielőtt néhány eredmény bemutatására sor kerülne.vagy fölérendelt. (nem csupán alá. közös megegyezésen alapuló kompetencialistát összeállítani. koncentráció. összerendezett. problémakezelés.IV. Valahányszor ez a kérdés a csoportban előkerült. Nem volt könnyű egy ilyen. improvizáció. kezdeményező. 172 . konfliktuskezelés. nyitott. Empátia.  Az új kompetenciák fejlesztésének és a tantárgyi tanulásnak az összekapcsolása. képzelet. intuíció. tekintet másokra. kreativitás. hiteles (kongruens). kulturális és etnikai hátterű tanulókkal/hallgatókkal. felelősségvállalás. Hatékony tanulásszervezési módszerek A pedagóguskompetencia hangsúlyos elemei a pedagógusétól eltérő szubkultúrában szocializálódott diákok esetében Személyiségállapot: A személyiség érett. illetve némi magyarázatot ad a „jó gyakorlatok” később tárgyalandó tapasztalatainak értelmezéséhez (a listát összefoglalóan lásd a keretes írásban). szociális hatóképesség. érdemes áttekintenünk. amelyek a tudás alapú társadalom számára szükségesek. mindig újabb és újabb vitákat gerjesztett. Attitűd: Képesség: Érdeklődő. hogy melyek azok az új tanári kompetenciák. rugalmas. amelyekre a jó gyakorlati felkészítéseket a látogató bizottságok megtekintették. Műveltség: D5 – Nagy Mária: Új kompetenciaelvárások és új képzési gyakorlatok a tanári szakmában 4. autonóm. pozitív. újabb és újabb átalakításokat javasoltak rajta. Új kompetenciaelvárások a tudás alapú társadalomban működő tanárokkal és oktatókkal szemben (európai tanárképzési szakértők által összeállított lista) A tanulási folyamat eredményével kapcsolatos kompetenciák:  A tanulók/hallgatók állampolgárrá nevelésének elősegítése. amelyben tanítványai szocializálódnak. Ismerje minél mélyebben azokat a (szub)kultúrákat. A tanítási folyamattal kapcsolatos kompetenciák:  Foglalkozás a különböző társadalmi. magabízás. segítő. hanem) szimmetrikus kapcsolatokban (is) működik.  Az IKT integrálása a különböző tanulási helyzetekbe és a szakmai tevékenység egészébe.

Ehhez hatékonyabb tanulási környezetet kell teremteniük. A jó gyakorlatot a norvégok szolgáltatták. tehát azokról a pluszelvárásokról. illetve egyéb szakemberekkel. sok információt azokból is meg lehetett szerezni. A tanárképzési tantervekben megfogalmazták ezt az új kompetenciaelvárást. egy központi kezdeményezéssel indított projekt volt. Így például miközben elvárjuk a tanároktól. illetve annak a tanárképzésben történő fejlesztéséről. és amely mögött ott van egy központi háttérrendszer.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben  Teammunkában történő együttműködés a tanulók/hallgatók ugyanazon csoportjaiban dolgozó más tanárokkal/oktatókkal. Ezekből hármat szeretnék bemutatni. illetve azt. tehát arra. hogy nagyon sok európai társadalom most szembesül azzal. amely 1997-ben indult Norvégiában.  Együttműködés a szülőkkel és egyéb társadalmi partnerekkel. Itt ismét érdemes arra emlékeznünk. saját karrierje megtervezésében is. A tanárnak kezdeményező szerepet kell vállalnia saját szakmai fejlődésének irányításában. amelyek a mai iskolákkal. A tanár értelmiségi szerepköréhez kapcsolódó kompetenciák:  Problémafeltáró. hogy a népesség szabadabb mozgása következtében is milyen heterogénné vált a társadalmuk. amely alapvetően a központi előírások. 5. elősegítése az élethosszig tartó tanulás folyamatában. illetve az ott tanító pedagógusokkal szemben megfogalmazódnak. vagy éppen most fedezik fel saját etn ikai kisebbségeiket. hogy a munkalátogatásokhoz alapos hazai háttértanulmányok is születtek. hogy milyen tanulóknak kellene az iskolák kapuin kilépniük. mindez nem történhet a tantárgyi tudás rovására vagy éppen annak helyettesítésére. problémamegoldó viselkedés. hogy tanítványaikat a tudás alapú társadalom számára szükséges kompetenciákkal lássák el (például tanítsák meg őket tanulni. amely kiszolgálja a tanári munkát. Tulajdonképpen arról van szó.) A teammunka erősítése a pedagógusi munkában egy általános reform része volt. Az első a tanárok teammunkában való együttműködésének kompetenciájáról. és iskolán belül és kívül is hatékonyabb együttműködési technikákat kell kialakítaniuk. A kompetenciaelvárások másik része a tanulási folyamatra vonatkozik.és szervezetfejlesztésben. A jó gyakorlatok feltárására irányuló munkalátogatások tehát ezeknek az új kompetenciáknak a megjelenését vizsgálták a meglátogatott országok pedagógusképzési (és -továbbképzési) gyakorlatában. Tehát ma Norvégiában a pedagógusképzésben részt vevőket felkészítik erre az új feladatra. hogy a kisebbségi csoportokba tartozó tanulóikkal is szót kell érteniük. melyet a bizottság megtekintett. Az a kísérlet. hogy új kompetenciaelvárásokról van szó. valamint gyakorlati megvalósulásáról szól. készítsék fel őket a tanulás szeretetére és az új ismeretek megszerzése iránti nyitot tságra). hogy alapvetően problémamego ldó viselkedésre van szükség a pedagógus részéről. Az új kompetenciaelvárások harmadik csoportját jelenti az. 173 . tantervek és útmutatók végrehajtására összpontosít.  Részvétel iskolai/tanárképzési tanterv. hogy ma egyre kevésbé érvényes az Európában hagyományosan megszokott. ami azt jelenti. és a gyakorlati képzésben is megjelent az erre való felkészítés. valamint értékelésben. Éppen az egyéni tanulási utakra fordított nagyobb figyelem következtében is egy kicsit szituatívabbá vált a tanári feladat. Az új kompetenciaelvárások egy része a tanulási folyamat eredményével kapcsolatos.  A saját szakmai fejlődés irányítása. (Itt röviden érdemes arra is kitérnünk. évszázadokon keresztül gyakorolt állami al kalmazotti szerepelvárás.

autonómiát kaptak. ilyenkor jól jöhet. hogy ők is gondolkodnak azon. hogy „én és az osztályom”. A második jó gyakorlat a portugál példa. és az iskola egészébe nem tudott beépülni az új. A programba bekapcsolt iskolákat a leggyengébb tanulmányi teljesítményű és etnikai- 174 . Az eltérő tapasztalatú tanárok nagyon jótékony módon tudtak együttműködni. hogy 1991-ben az oktatási minisztériumon belül fölállítottak egy multikulturális igazgatóságot. Persze negatív mellékhatásokról is szólnak a beszámolók. friss szellem. hogy milyen tágas terek álltak a teammunkában dolgozó pedagógusok rendelkezésére: kis benyílók. Nem biztos. és egyéb új munkaformákkal is kísérleteztek. hogy a pedagógusok teammunkáját be kellene vezetni a lengyel iskolákban. különösen a fiatal pedagógusok érzékeltek pozitív változásokat. hogy az ő iskolai gyakorlatukban a tanár úgy gondolkodik a tanításról. A kísérletben részt vevő pedagógusok motivációs szintje megnőtt. és még a legjobb. hogy a roma gyerekek száma jelentősen megnőtt az iskolákban. Hatékony tanulásszervezési módszerek amelyre önkéntes jelentkezések alapján választották ki a résztvevőket. aki könnyebben szót ért az adott fiatallal. hogy ilyen térbeli lehetőségek nélkül. hogy ekkoriban kezdték érzékelni azt. legtapasztaltabb tanárral is előfordul. Az első értékelések eredményei szerint úgy tűnik. meggyőződéseiktől nagyon távol áll ez az együtt tanítási megoldás. hogy a tanárok kis csoportjai az iskolán belül arra vállalkoztak. csak éppen a tantestület többségétől kerültek nagyon távol. a nagyobb szervezési szabadság új perspektívákat nyitottak számukra. hogy a pedagógusok multikulturális oktatásra való felkészítése terén értek el jó eredményeket. hogy olyan tanulóval találkozik. A kísérlet lényege. Előzményként megemlíthető. Erre utal az osztrák kolléga megjegyzése is. amit ő csinál. Mindenkinek van a pályán olyan élménye. aki felvetette. megjegyezte. Hozzánk talán közel áll a lengyel kolléga tapasztalata. hogy egy-egy tanulóval sehogyan sem tud boldogulni. központilag irányították. hogy ne legyen osztályozás. és „élőben” leshették el azokat a mesterfogásokat. Nagyon érdekesek a látogatók megjegyzései is. amelyeket ahhoz csatoltak. aki egyszerűen nem vevő arra. Összességében az iskolák tíz százaléka vett részt benne. Olyan új szervezési megoldásokat alkalmaztak például. és hogy a hagyományos pedagógiai módsz erekkel nem sikerül őket megfelelő eredményekhez juttatni. tanítási szokásaiból. A tanulók számára is sok pozitív változást hozott a kísé rlet. Volt olyan intézmény. hogy náluk az oktatás nem osztályozás centrikus. Ezekből kitűnik. ahol szinte egy önálló kis iskola alakult ki a nagy iskolában. aki nagyon jónak tartotta ezt a gyakorlatot. Ők azt jelezték. tanrendet átírhatták.IV. zsúfolt és merev tantermi rendszerben. hogy egy-egy jó megoldás nem egykönnyen ültethető át egészen más tradíciók közé. Ehhez teljes felhatalmazást. Ez a megjegyzés figyelmeztet arra. Közismert. amellyel a bizottság megismerkedett. hogy nem minden tanuló profitál egyformán egy-egy pedagógus módszeréből. A tanárok teammunkája nagyobb mértékű alkalmazkodást tesz lehetővé. hogy a szülők eltűrjék. hogy a változások sok jó hatást eredményeztek. de azt elképzelhetetlennek tartja. amikor egy osztályban. számítógépekkel felszerelt munkaszobák. jobban figyelembe tudja venni az egyéni tanulói igényeket. hogy harmincperces tanári előadást több tanár részvételével biztosított konzultáció követett. Azt a programot. tehát a tantervet. e tanulmány szerzőjének feltűntek azok a digitális képek. és az ő szakmai felkészítésüktől. az új feladatok. hogy néhány osztályban új módon szervezik meg az oktatást. Ezért különböző kísérleti programokat indítottak. A kollégák között például megszaporodtak a szakmai beszélgetések. Talán még egy „közép-európai” megjegyzés idekívánkozik: a jelentést olvasgatva. ahová elvonulhatnak formális és informális tanácskozásokra. egy tanulócsoportban együtt dolgoztak a tapasztaltabb kollégákkal. A problémás tanulók kezelésében is jó módszernek bizonyult a csapatmunka. Ez annak volt a következménye. kávézók. Mert a kötetl enebb óraszervezést a norvég gyakorlatban az is lehetővé teszi. szűk folyosókkal ellátott „kockaiskolákban” is ilyen jól sikerülhet ez az új tanulásszervezési megoldás. hogy be tud lépni egy olyan kolléga. amelyeket azok rutinosan alkalmaztak. amelyben ugyan egymással remekül együttműködtek a pedagógusok.

közoktatási intézmények szerepét növelik meg a képzésben. hogy talán a nem egészen sikeres gyakorlatok is tanulságosak lehetnek.és a közoktatás szoros együttműködésében történő megvalósításához persze arra is szükség van. majd a bizottság tagjaiban is megfogalmazódott az a kétely. természetesen a TTA szervezésében. illetve az iskola növekvő szer epe a pedagógusok felkészítésében biztosítja azt. Az eredmények meggyőzőek voltak azokra a kis iskolákra nézve. (Ne felejtsük el. konzorciumot kell velük alkotniuk. tanulmányi feladataik egy részét az „életben”. hogy a tanárképzés radikális. A kísérlet lényege az volt. és megerősítették a helyi közösséggel való kapcsolatukat. Ehhez megfelelő pénzügyi és döntési ko mpetenciákat kapott. és ez ugyanúgy vonatkozik a felsőoktatási intézményekre. szakértők segítségével új tananyagot fejlesztettek. ahonnan aztán a tanárok már ö nkéntes jelentkezés alapján kerültek be. mint az 175 . hogy az egyedi és eseti hatáson túl egy ilyen kísérletnek mi lehet a hosszabb távú eredménye. hogy Angliában igen nagy probléma a pedagógushiány. tehát gyakorlatilag az iskola maga működik tanárképző intézményként. Ennek három formája alakult ki. Néhány ilyen új elem: nemzeti standardok kialakítása a pedagógusképzésben. valóságos iskolai környezetben oldják meg. hogy az iskolák a képesítés nélküli pedagógusok egyéves betanító képzését végzik. hogy az itt alkalmazott megoldások közül nem épült be semmi sem a pedagógusképzésbe. amely Közép-Európában és a német nyelvű országokban megszokott!) Az iskolák és a képzőintézmények kiterjedt együttműködése. a valóságos iskolai gyakorlat tényleges problémáival megismerkedjenek. ahol ez a kísérlet lezajlott. szektorsemleges finanszírozás (tehát a tanárképzési költségeket ugyanúgy megkapják az iskolák. Az adatok szerint a képzésben részt vevő hallgatók kilenc százaléka ma ily módon készül fel a hivatására. De már a kísérlet résztvevőiben. Így tehát a folyamatosan rossz értékelésben részesült intézményekben csökkentik a finanszírozott képzési helyek számát. hogy maguk az iskolák. a közoktatási intézmények végzik a pedagógusképzést. hogy a tanárok egy rövid továbbképzés után teammunkában. és ez a tanulmányi eredmények javulásához is vezetett. amikor több iskola valamiféle konzorciumot alkot. Ugyancsak a TTA akkreditációja mellett folyik a képzésnek az a formája. Ugyanis ma már a hagyományos képzőintézményeknek is valamilyen formalizált partnerkapcsolatra kell lépniük az iskolákkal. A harmadik gyakorlat. hogy a képzést önállóan megszervezze. Az egyik az. hogy az abban részt vevő hallgatók megismerkedjenek az új elvárásokkal és fel is készüljenek azokra. és ez nem kecsegtet azzal. A rendszer értékelése folyamatos. A háttértanulmány szerzői ebben valójában nem egy új kompetenciaelvárásnak való megfelelést kívántak bemutatni. A bizottság mindenesetre leszűrte azt a tapasztalatot. és kapcsolatot teremtettek az értékelés és a finanszírozás között. Itt tehát megint arról van szó. hogy azok – vagy akárcsak a kísérlet szellemisége – beépüljenek a leendő pedagógusok gondolkodásába. hogy az iskolák. és együttesen vállalják a pályára való felkészítés feladatát. hogy új elemek épüljenek be a képzés egész rendszerébe. ellenőrzésében és minőségi kontrollja mellett. és így az iskolákban nagyszámú. az angol példa. hogy a pályára készülők a tanulók széles rétegeivel. Ne feledjük.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben lag leginkább összetett intézmények közül választották ki. amelynek feladata. Az ő munka melletti felkészítésüket. hanem azt. hogy az angolszász hagyományban nem él a gyakorlóiskoláknak az a rendszere. A legnagyobb gondot az okozza. diplomához való juttatásukat végzik el ily módon az iskolák. amelyről szólok. mint ahogy a felsőoktatási intézmények). Sikerült a roma tanulók erősebb iskolai integrációját megvalósítani. független intézményt. Ez az öt százalékát érinti a hallgatóknak. megfelelő képesítés nélküli tanárt alkalmaznak. A túlnyomó többség tehát még mindig a hagyományos pedagógusképzési rendszerben készül fel. Az iskolák szerepének megerősödéséhez. de már nem teljesen a megszokott módon. Az angol pedagógusképzés rendszerében felállítottak egy központi. koncepcionális átalakítása lényegében elkerülhetetlenné teszi. a pedagógusképzési feladatoknak a felső. Az új koncepció lényege az. a Tanárképzési Ügynökséget (Teacher Training Agency – TTA).

Ennek következtében megindult a mozgás az intézményi struktúrában. mert belátták. az olvasás tanításában. hogy nagy mennyiségű tudás halmozódik fel a pedagógusképzéssel kapcsolatban. nem hagyhatja ki a TTA honlapjának (www. Elsőként is. hogy a diákokat egy olyan társadalomban és gazdaságban való boldogulásra felkészítse. akik az iskolai gyakorlatban beválnak. hogy eredményesen kezelje a különböző nyelveket és a hallgatók különböző kulturális hátterét. melynek birtokában egész életükön át képesek lesznek tudásukat gyarapítani: „felkészülésük. hogyan értékelik a hallgatók a képzésüket. 2003. Az iskolarendszer reform ütemtervéről szólva.tta. ez általában egy átfogóbb reformcsomag része volt. Hollandiában és Norvégiában). Hatékony tanulásszervezési módszerek iskolákra is. az értékelések eredményeiről. Hargreaves. D6 – A tanárok szerepének változása Az iskolák és a tanárok egyre összetettebb igényekkel kényszerülnek szembenézni. külső értékelést vezettek be a diákok tanulásának és az iskola általános teljesítményének mérésére. szinte mindegyik ország kezdeményezett szakpolitikai intézkedéseket annak érdekében. az Egyesült Királyságban). hogy a képesítés nélküli fiatalok számának csökkentésére irányuló programokat valósítson meg (pl. hogy a tanároknak ma már sokkal tágabb szerepköre van. mely arra sarkallja az országokat. hogy felsőoktatási intézmény felhagyott a tanárképzési gyakorlatával. és ezeknek milyen hatása van a tanárok munkájára. és tartson lépést a gyorsan fejlődő tudományterületekkel és ismerje a diákok értékelésének különféle megközelítéseit. a képzőintézményeket folyamatosan informálják a nemzeti standardokról. 2003) jelzi. A társadalom ma már azt várja az iskolától. Ma már a pedagógusképzéssel szemben egyértelmű elvárás. p. vagy csökkentsék az egyes régiók oktatási lehetőségei között mutatkozó különbségeket (pl.gov. mivel figyelembe kell venniük a gye176 . Az eredmények között kell megemlítenünk azt is. szakmai fejlődésük és munkával töltött életük során napjaink tanárainak meg kell tanulniuk fogást találni azon a tudásalapú társadalmon. hogy a kimenet-orientált képzés gondolata egyre népszerűbb és elfogadott az országban. E hangsúlyeltolódás részeként még világosabban határozták meg a diákok által teljesítendő legfontosabb készségeket és tudást (pl. melyben diákjaik élnek. milyen mérvű változások folynak jelenleg az iskolákban. hogy fokozza a diákok tanulási teljesítményét. alkalmazzon új technológiákat. az USA-ban). ösztönözze a toleranciát és a társadalmi kohéziót. ahol a felsőoktatásba jelentkezőket. (pl. a legtöbb ország háttérjelentése arról ad számot. XVII). a hallgatókat. hogy olyan tanárokat kell képezni. és majd egyszer dolgozni fognak (A. Harmadsorban a szociálisan hátrányos helyzet kérdései és a diákok elidegenedése továbbra is komoly aggodalom forrásai.IV. mely egyben nagyobb fokú működési autonómiát is biztosított az iskoláknak (pl. tehát már van olyan példa. És vannak olyan közoktatási intézmények is. hogy nem elég sikeresek ezen a téren. hogyan válnak be a tanárok. illetve tanulási vagy magatartási problémákkal küzdő hallgatók gondjaira. Bármilyen triviálisnak tűnik is ez. Az OECD országok közelmúltban megvalósított szakpolitikai reformjainak elemzése (OECD. hogy legyen érzékeny a kultúra és nemek kérdéseire. melyben önvezérelt tanulást. Másodsorban elfogadtak olyan keretmegoldásokat. Koreában). rátermettséget. Mindehhez persze óriási információs rendszer működtetésére is szükség van (ennek jó része is a TTA feladata). Finnországban és Olaszországban).uk) a felkeresését. Aki ma a pedagógusképzés legaktuálisabb problémáiról akar tájékozódni. reagáljon hatékonyan a hátrányos helyzetű. motiváltságot várnak el tőlük. javítsák a diákok motivációját (pl. és ma már ez az erősebb profiljuk. Németországban és Japánban). A tanár legyen képes arra. rengeteg vizsgálat születik arról. melyek meghatározzák a tanulási célokat és az elszámoltathatósági követelményeket. Franciaországban). Az új szisztéma eredményei között megemlíthető. amelyek megerősítették a képzési tevékenységüket. az európai pedagógusképzési gyakorlatot nem egyértelműen uralja ez a meggyőződés. illetve megszilárdították a tanárok szaktudását (pl. hogy milyenek az újonnan végzettek és az őket fogadó intézmények tapasztalatai.

Szociális és vezetési készségekre van szükségük az együttműködéshez. melyet külön tantárgy formájában vagy az iskola tantervébe integráltan oktatnak. bevezette az állampolgári oktatást (citizenship education). a megfelelő tanítási és óravezetési folyamatokkal és a kisegítő személyzettel végzett munkával kapcsolatosan. az osztályteremben zajló tanulási folyamat irányítását. az egész iskolának mint „tanulóközösségnek” a fejlesztését és a helyi közösséggel és a nagyvilággal való kapcsolatait. Értékelés és a fejlődés következetes megtervezése: sok rendszerben az iskoláktól elvárják. az Egyesült Királyságban működő. hogy bátorítsák a diákokat saját tanulmányaikban való aktívabb szerepvállalásra. A speciális képzési igényű diákok integrációja: Egyre több oktatási rendszer kínál integrált oktatást fogyatékos és tanulási nehézséggel küzdő diákok számára. hogy megfigyeljék és diagnosztizálják a tanulási erősségeket és gyengeségeket.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben rekek és a fiatalok egyéni fejlődési ütemét. dolgozzanak csoportban a többi tanárral és az iskolai személyzet többi tagjával. amely magába foglalja a közösségi részvételt. Ez ismét új készségeket tesz szükségessé az adatgyűjtés és az elemzés terén. Ezeken túlmenően az iskolafejlesztéshez még projektirányítási és nyomon követési készségekre is szükség van. A tanuló egyéni tanulási igényeire való hatékony reagálás: A tanároktól elvárják. Sok országban az ösztönző tanulási környezet biztosítása. Új kereszttantervi hangsúlyok: egyes iskolarendszerek. Osztály szinten Tanítás a multikulturális osztályban: Az osztályok egyre változatosabbak. hogy önértékelésből. és a tanulók által elért eredmények alapján képesnek kell lenni a tantervek és a tanítás újra gondolására. hogy működjenek együtt. mind szummatív. színesebbek lesznek a különböző kulturális és vallási hátterű hallgatók jelenléte miatt. és ennek alapján az egyéni tanulónak és szüleinek útmutatást adjanak. tesztekből vagy külső értékelésből származó adatokat használjanak az iskola fejlődési folyamatának informálására. és saját tanulásuk nyomon követésében és irányításában ma már mind a tanár fő feladatai közé tartoznak. valamint a megvalósulás nyomon követéséhez. mind formatív módszerrel. Az egyes diákok szintjén A tanulási folyamat megkezdése és folyamatos kézben tartása: sok vita van arról. A formatív és a szummatív értékelés integrálása: A tanároknak készség szinten kell tudniuk értékelni. hogy a megfelelő óravezetési technikák és kulturális ismeretek alkalmazásával törekedjenek a szociális kohézió erősítésére és az integrációra az egyes tanulók és a tanulócsoportok vonatkozásában egyaránt. a közös célok kitűzéséhez és a közös célok teljesítésének megtervezéséhez. diagnosztikus módon kell tudniuk használni azok eredményeit. a diákok segítése a problémamegoldó készségek javításában. Néhány példa a kibővült tanári feladatkörre az országok háttérjelentéseiben említettek közül. Az iskola szintjén Csoportban végzett munka és tervezés: a tanároktól ma már elvárják. mint pl. a társadalmi és morális felelősségvállalást és a polgári tanulást. hogyan adják át a tanárok a tantervben előírt anyagot. és a kapott eredmények a szülőkkel való közlése terén. A konkrét oktatói tevékenységen túl a tanároktól egyre inkább elvárják. és a tanároknak ismereteket kell szerezniük a speciális oktatással. A tanárokkal szemben elvárás. 177 . Ismerniük kell továbbá a standardizált teljesítményértékelő teszteket.

„bővített”. Közösségi szintű tanulási partnerkapcsolatok kiépítése: Egyes országok iskoláitól. melyeket a tanároknak manapság el kell látniuk. hogy az iskolavezetés feladataiban részt vegyenek. valamint a különböző környezetekben való hatékony munka és kommunikáció képességét. és legyenek tájékozottak e tudomány fejlődése és alkalmazási lehetőségeit illetően. a megfelelő oktatási lehetőségek kialakítását és nyomon követését. 178 . Hatékony tanulásszervezési módszerek Az IKT használata az oktatásban és az irányításban: A tanároktól manapság elvárják. melyek segítségével létrehozhatják. Emiatt a tanároknak jól felkészültnek kell lenniük. a diák tanulási igényeire való reagálást és a teljes folyamat rendszeres egyéni és csoportos átgondolását igényli. hogy a közvéleményben javuljon annak megértése.IV. Ezek a profilok ahhoz is hozzájárulhatnak. ezek a diák teljesítményére gyakorolt hatásának értékelését. (2002) azzal érvel. Coolahan. hogy az IKT-t építsék be szakmai tevékenységükbe. hogy a jelenlegi tanár-továbbképzési struktúrák nem elég adekvát módon reagálnak azokra a feladatokra. Egyre gyakoribbá válik az iskolák számára a közös projektekben való részvétel és kapcsolatok kiépítése más országok iskoláival. A tanároknak szükségük van azokra a készségekre.). Mint alább is olvasható. könyvtárakkal. és ez „friss lendületet ad sok progresszív trendnek. hogy a tanári alapképzést és a szakmai továbbképzést alakítsák. vagy munkaadókkal. hogy kapcsolatot létesítsenek a helyi közösségük intézményeivel. A szülők és a szélesebb értelemben vett közösség szintjén Szakmai tanács nyújtása szülőknek: Az iskolarendszerek egyre inkább hangsúlyozzák az iskola és a szülők szoros együttműködésének fontosságát. és több ország tanáraival szemben elvárás. melyek befolyással vannak a tanári pályára” (14. pl. a megfelelő célok kiválasztását. majd hosszabb időn keresztül fenntarthatják ezeket a kapcsolatokat. a szociális változások üteme és az iskolával szemben megfogalmazott komolyabb elvárások kiszélesítették és elmélyítették a tanárok feladatkörét. Az iskolákban hozott döntések számának és tartományának megnövekedése új igazgatási feladatokat ró az iskolákra. különösen. és még nagyobb felelősséget vállalva saját szakmai fejlődésükért. mely minden helyzet óvatos elemzését. hogy mit is tartalmaz a valójában a modern tanítás. old. Az ilyen programok irányítási és szervezési képességeket kívánnak a tanároktól. Ezeket az új tanítási profilokat és standardokat arra használják. saját gyakorlati megoldásaikat átgondolva. de emellett nagyobb kihívást is jelentő tanári szakmát tükröző központi feladatok szakmai standardjait és definícióit. Bár a tanítás sok országban hosszú ideje magába foglalja a fent részletezett feladatokat. múzeumokkal. Iskolák közti és nemzetközi együttműködési projektek. Irányítás és közös vezetés: A legtöbb országban az iskolarendszerrel kapcsolatos döntéshozatal az elmúlt években decentralizáltabb lett. ahol a megfelelő kormányhivatalok és tanári szervez etek a felvetésre válaszul kialakították az új. Szakemberekként a tanároknak kutatókként és problémamegoldóként is fel kell tudniuk lépni. illetve ehhez a munkához hozzájáruljanak. A tanítást egyre többen látják olyan nagy felkészültséget igénylő munkának. vannak országok. ami az oktatás megszervezését illeti. a többlettámogatáshoz jutás és diákjaik számára szélesebb körű tapasztalatszerzés lehetőségének megteremtése érdekében elvárják. Sok ország arról számol be. hogy az 1990-es évek közepe óta sok ország építette be az egész életen át tartó tanulás elvét az iskolarendszerébe. hogy megfelelően tájékoztathassák a szülőket és konzultálhassanak velük. szervezeteivel.

a Szabad Iskolákért Alapítvány hozzájárulásával készült. így a kooperatív tanulás az ebben a roma diákok számára természetes (kultúra azonos) tanulást jelent. hogy a kooperatív tanulás a sajátos nevelési igényű (SNI) diákok inklúziójának em inens eszköze.  arról.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben IV. 5 A sajátos nevelési igényű és a más szubkultúrákban élő diákokra vonatkozó részek (* jelöli) szerzője Kereszty Zsuzsa 179 . alapelvek. Csoportmunka. hogy az együttműködés a roma szubkultúra egyik kitüntetett eleme. Ajánlott időkeret: A modul közvetlen célja: 3 × 45 perc Ismeretszerzés:  a kooperatív tanulásról kooperatívan szervezett feladatokon keresztül. Kooperatív tanulás – Kerékgyártó Judit5 A foglalkozás a Szabad Iskolákért Alapítvány Együttműködő tanulás című akkreditált tanár-továbbképzésének felhasználásával.* A modul témái. 2.*  valamint arról. együttműködés. tartalma: Megelőző tapasztalat: Kooperatív tanulás – csoport.

Spencer: Kooperatív tanulás. Ab Ovo Kiadó. (Szerk. hogy társas tanulás közben az agyban kognitív és emocionális idegpályák egyaránt aktívak. feladatadásnál ügyeljünk arra. melyben az egyes lépé sek világosan elkülönülnek. amelyben tanítványai szocializálódnak. Aronson. hogy mindenki egyenlően vegyen részt a munkában. Támogató rendszer Kagan.IV.  SNI diákja(i) általános és az egyéni élettörténetből következő szükségleteit. mint frontális és egyéni tanulás közben. hiszen ekkor csak kognitív pályák működnek.  elfogulatlan (az új befogadására nyitott). Szerezzenek tudomást a hallgatók arról. Műveltségbeli*: Információszerzés arról. 2009. kommunikáció. Elliot: Columbine után. Hatékony tanulásszervezési módszerek A kompetenciafejlesztés fókuszai: Attitűdbeli*:  a különböző (szub)kultúrákat egyenrangúnak tekinti. 2009 Módszertani ajánlás Fontos úgy vezetnünk a foglalkozást. 2001 Kagan. gondolkodás. a családi szocializációról és a gyerekek kognitív fejlődéséről. rövid utasításokban fogalmazzuk meg a feladatokat a hallgatók számára. 180 . új ismeret feldolgozása olvasott. Az iskolai erőszak szociálpszichológiája. Tanulmányok az emlékezetről. Önkonet. a szervezésnél. hogy a foglalkozás során érthető. hallott információ alapján. az így tanultak tehát az emlékezetben tartósabb nyomot hagynak.* Fontos. hogy ezzel pozitív mintát adhassunk a kooperatív tanulásról. az SNI diákok inklúziójában kitüntetett szerepe van. Ne hagyjuk el az egyes feladatok egyéni gondolkodás részét. 2010 Cigányokról másképpen. hogy fontos minél mélyebben ismernie  azokat a (szub)kultúrákat. Spencer: Kooperatív tanulás. hogy a hallgatók számára világossá váljék. a különböző szubkultúrában élők kapcsolatainak alakulásában. h anem az iskola agresszió csökkenésében.: Boreczky Ágnes) Gondolat. Önkonet. Képességbeli: együttműködés. hogy a kooperatív tanulás nem a sokféle módszer egyike. problémafelvetés.

Folyamatosan járjunk a csoportok között. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. Mindenki a nála lévő fogalomhoz vagy meghatározáshoz gondolatban Gondolkodás próbáljon meg meghatározást vagy fogalmat társítani.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Az időkeretek hozzávetőlegesek. ilyenkor adjunk időkitöltőt – lehet a Kérdések lapjával foglalkozniuk. ha látjuk. fejlesztendő készségek. Ez a csendjel – ha a tanár felemeli a kezét. Speciális javaslatok az értékeléssel kapcsolatban:  Az egyes feladatok végén látható az eredmény. amelyen egy fogalom Fogalmak megisme. vagy a T5 melléklet valamelyik kérdését megkaphatják. a feldolgozás előkészítése Idő Tevékenységek Tevékenység célja. Próbáljuk is ki! 8’ Párok kialakítása: a hallgatók kis cédulákat kapnak. Mivel a csoportmunka alapzajjal jár. miközben abba hagyja a beszélgetést. társai látván felemelt kezét. 181 . hogy a tanár csendet kíván. figyeljünk a munkájukra. szükséges egy olyan jel bevezetése. a felemelt kezű diákok már nem beszélhetnek – így lassan elcsendesednek a hallgatók a teremben. ezzel jelezve. melylyel a tanár jelzi a munka befejezését és hatékonyan magára tudja vonni a figyelmet. szintén felemeli a kezét. Érdemes a csoportoktól pozitív visszajelzést kérni a másik csoport munkájára. Foglalkozásvázlat I. hogy most az egyik kitüntetetten A munkakörülmé. szintén felemelik a kezüket. kommunikáció D1 – Fogalom és meghatározás T1 – Fogalom  A foglalkozások javasolt időkerete – a csoport egyedi igényeitől függően – változtatható. Figyeljük a csoportok munkáját. Ugyanakkor fontos.nyek megteremtése kedni. ne hagyjunk számukra üres járatokat. hogy érdemi munkát végeznek. legyünk megszólíthatóak. rése 1. hogy szólhasson a hallgatókhoz.Csendjel fontos tanítási-tanulási módszerrel fognak saját élményt szerezve megismer. az a hallgató. Ráhangolódás. ne sürgessük a csoportokat. anyagok (mellékletek) 4’ Csoportalakítás: mondjuk el a hallgatóknak. Ezért csoportokban fognak együtt dolgozni. hogy végig tudják vinni a felad atot. aki ezt észrevette.Párosítás vagy egy fogalom meghatározása szerepel.

IV. hogy kik tartoznak egy párhoz. hogy Megj. az első lehetőséget a választásra annak a hallgatónak adjuk. ha már mindenkinek van párja.álljanak fel. Megj. 3. A csoportok alakítsák ki munkahelyüket úgy. hogy válasszanak a terem másik feléből párt maguknak. Kérjük meg a terem egyik felében álló párok közül az elsőt. Az így kialakult négyfős csoport húzódjon a terem egyik oldalára. Ha a párok Együttműködés száma nem osztható kettővel. A párok egymás mellett álljanak jól láthatóan.: Hívjuk fel a hallgatók figyelmét arra. illetve megismerik a náluk lévő fogalmat/meghatározást. hogy a négyfős csoportok kialakítása végén marad még egy pá- 182 . segítőként működjön közre abban. Osszuk a párokat két egyenlő számú részre a terem két felében – egyik pár Döntés a terem egyik. hogy válasszon párt magának a terem szemben lévő feléből. Most kérjük meg a terem másik felében lévő párok közül az egyiket. aki már megtalálta a párját. amíg el nem fogynak a párok. az egyik térfélen eggyel több pár helyezkedjen el. hogy a feladatot mindenki csak akkor teljesítette. 10’ és meghatározás Csoportok kialakítása Csoportalakítás Párok párja 1. így ezután a kialakult hármas válaszszon egy párt a terem másik végéből – így lesz egy 5 fős csoportunk. Mindaddig ismételjük meg a párválasztást váltogatva a terem egyik vagy másik felében álló párok lehetőségét. aki a mi párunk volt. amíg egymásra nem találtak az összeillő fogalom-meghatározás párok. addig osztják meg az információt a társaikkal. Hatékony tanulásszervezési módszerek 2. 2. hogy ez a többieknek is sikerüljön. ki nem alakultak a négyfős csoportok. megismertetik. A hallgatók találkoznak a teremben társaikkal. tehát. másik pár a terem másik felében . Előfordulhat. hogy egymással szemben üljenek a párok az asztalok mellett a csoporton belül és oldalra essen a tábla mindenkinek.: Ha páratlanul vannak a hallgatók.

akikkel A jellemzők össze. ott E. akikkel együtt dolgoznak majd – így lesz egy 6 fős csoportunk. 2. csomagolópapír. A. hogy válasszák ki azt a négyes csoportot. 5’ A csoportokat számozzuk be. A következőkben az együttműködési készségek- rész Tanári közlés 183 . Az új tartalom feldolgozása Idő Tevékenységek Tevékenység célja. 3… . filctoll D1 – Elemzési szempontok a tanári jellemzőkhöz II.Tanári utasítás tása a további felada. végig kell gon.Szóforgó tokhoz Kommunikáció megfo- Írólap – Kérdések lapja Kérdések Kérjük meg a hallgatókat. vagy E és F jelű csoporttag is lesz. nem cseréltek információt.előkészítése zésnél a tanulóknak az együttműködési készségeit is mozgósítaniuk kell. a továbbiakban ezzel a számmal azonosítjuk majd az adott csoportot 1. anyagok (mellékletek) 2’ Együttműködési készség: mondjuk el a hallgatóknak. illetve kérdéseiket a kooperatív tanulással kapcsolatban – ez lesz a Kérdések lapja. Tehát minden csoportban lesz. C és D jelű hallgató. mi kerülhet oda. hogy a csoporton belül mindenkinek legyen betűjele A-tól D-ig. hogy a csoporton belül beszéljék meg a náluk lévő galmazása fogalmakat és jegyezzék fel egy írólapra az ahhoz kapcsolódó kérdéseiket. Az utolsó két szem. dolniuk. gyűjtése és szemA csoporton belül egyenként felolvassák a jellemzőket és közösen megpróbál. Ekkor őket kérjük meg. ponthoz is kell. később visszatérünk még rá. Az A jelű hallgatók legyenek a jegyzők a csoporton belül. Ha van 5 vagy 6 fős csoportunk is. fejlesztendő készségek.portosítása. így a kooperatív csoportban történő feladatvég.Logikai rendezés. A hallgatók azonosí. fogalmi tisztázás Tábla. illetve ezen képességeik is fejlődnek. hogy kerüljenek elemek.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben runk. hogy a kooperatív tanulás A következő együttműködő tanulást jelent. Kérjük meg a hallgatókat.pontok szerinti csoják az elemzési szempontok alapján csoportosítani azokat. ha eddig nem voltak.a csoportszámtól függően.Szóforgó az előző feladatokban nem találkoztak. Hívjuk fel a csoportok figyelmét. 10’ A diákok négyfős csoportokat alkotnak – olyan társakat kell találniuk. B. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. hogy tegyék félre a megfogalmazott kérdés eikkel a Kérdések lapját.

Gondolkodás lajdonságokat.Csoportos begyelőiktől. hogy mely csoportok feladata lesz megtapasztalása a négyzetek összeállítása. Hatékony tanulásszervezési módszerek ről lesz szó. 17’ Együttműködési készségek gyűjtése Tudatosítás Egyéni munka Szóforgó Csoportforgó Írólap Tábla/csomagoló papír. Adjunk két percet mindenkinek arra. Kérdéssel irányítsuk a visszajelzést és adjunk a csoportoknak is és a megfigyelőknek is időhatárt:  Hogyan érezték magukat a munka közben?  Mi segítette a feladatvégzést. Most minden csoport gyűjtse össze a tagjai által leírt tulajdonságokat.Élmények megosztá. 2. majd sa számoló a megfigyelőjük ismertesse röviden tapasztalatait. ők legyenek a megfigyelők. Minden csoportnál először a csoporttagok szólalhassanak meg. vagy 5. Ismertessük a feladatot és a szabályokat (T2) Adjuk oda a megfigyelőknek a megfigyelési szempontokat (D3). íróeszköz 1. Együttműködés Megfigyelőnek egy teljes csoportot válasszunk ki – így már négy csoporthoz Logikai készség van megfigyelőnk. Feldarabolt négyzetek D2 – Feldarabolt négyzetek D3 – Megfigyelési szempontok T2 – A feldarabolt négyzetek feladat leírása 10’ A feladat végeztével egy rövid visszajelzést kérjünk a csoportoktól és megfi.IV. A feladathoz négyfős csoportok kellenek. magunk lehetünk az 5. hogy egyénileg írja össze azokat a tu.Megfogalmazás téséhez szükségesek voltak. ké- 184 . Együttműködés A csoportszámnak megfelelően kiválasztjuk. 5– 10’ Négyzetek összeállítása megadott szabályok mellett. illetve melyik csoport adja a megfigyelőket. mi akadályozta? 1-1 percben próbálják meg összefoglalni mondandójukat. illetve. amelyek az előző feladat eredményes teljesí. Ezután osszuk ki a csoportoknak a borítékokat (D2). képességeket. csoport megfigyelői. ahol van 5. csoporttag. Ezt követően a csoport még Kommunikáció reagálhasson a megfigyelő által elmondottakra. és 6. olvassák el és álljanak a megfigyelt csoport mellé.

aki az írólapra írja a csoport listáját miután egyesével eg ymás után mondják a csoport tagjai. aztán a mellette ülő.: Hagyjuk a hallgatókat.Értő olvasás lapon nek egy rövid tesztben kell majd számot adni tudásáról. C. ez addig folytatódik. Kérjük meg a hallgatókat. Megj. majd közösen egészítsék ki azokat.D4 – A. megismerése a négy alapelv külön-külön Hívjuk fel a figyelmüket arra. hogy ha megválaszolandó kérdésük van. s az azon szereplő jellemzők fel nem kerültek a táblára 10’ A csoportmunkához szükséges alapvető készségek szövegének felolvasása. hogy a csoport munkájából melyik vetése jellemző azonosítható az adott ponttal – sok egybeesést fogunk találni. hogy a kooperatív tanu. összevetése a táblán szereplő listával. hogy ezek az egyszerűen megfogalmazott pontok a mindennapi életben is mennyire hasznosak lehetnek. A B jelű hallgató legyen most a jegyző. ha a feladatok teljesítése során mind a négy alapelv érvényesül. nézzük meg. 3. hogy reagáljanak az elhangzottakra. hogy a csoportokban a C jelű emberek szóvivőként ismertetnek a listájukról egy-egy elemet sorban egymás után. Saját eredmény és a Frontális megbeszélése. amit a tanár a táblára ír. szakirodalom össze. Hívjuk fel a figyelmüket. Lényegkiemelés Minden csoHívjuk fel a figyelmet arra is. s csak akkor beszélhetünk kooperatív csoportmunká. Ha tehetjük. lásnak négy alapelve van. osszuk ki a hallgatónak a listát.A kooperatív tanulás Szakértői mo. Mindenki egyszerre csak egy elemet említsen.négy alapelvének zaik D jellel ellátva ról. illetve az újabb ötletekből.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben pességeket. így sorban. B.Megbeszélés Olvassuk fel az egyes pontokat. amíg a csoportok listái el nem fogynak. hogy a hallgatóknak megerősítő visszajelzést adjunk. hogy mind a négy alapelvről szóló szöveg végén Vázlatkészítés port egy teljes szerepel egy – a más szubkultúrában élő és az SNI diákokra vonatkozó – kér- 185 . hogy az alapelvek feldolgozása végén mindenki. ami jó Gondolkodás apropó arra. azt írják fel a Kérdések lapjára T3 – A csoportmunkához szükséges alapvető készségek 7’ Az alapelvek feldolgozása: mondjuk el a hallgatóknak. Végül összegyűjtjük a csoportok által leírt listát egy közös listára úgy. amit leírtak maguknak. amíg ki nem fogytak a leírtakból.

ha eltérő tempóban dolgoznak. 3. hogy most hogyan válaszolnának megfogalmazott kérdéseikre. Ez a vázlat lesz minden szakértőnek segítségére a részének ismertetésénél. ha most állva dolgozhatnak egy kicsit a hallgatók. Hatékony tanulásszervezési módszerek dés. s beszéljék meg a szöveget. 20’ alapelv sorozatot kap – különböző plusz lapok a négynél több főből álló csoportoknak T4 – Az SNI diákok inklúzióját kiemelten segítő kooperatív struktúrák* T5 – Fekete és fehér diákok teljesítménye kooperatív tanulással és nélküle* 2. Ki-ki olvassa el a saját szövegét. a szakértői csoportban próbáljanak meg válaszolni erre a kérdésre.* Szóbeli kifejezőkés1. időkitöltésként kérjük meg őket. F jelű hallgatók eltérő betűjelű szöveget kapjanak. próbálja kiemelni a lényeget. 4. Minden hallgató a betűjelének zség megfelelő szöveget kapja. csoportonként 40 pontot (cso- Teszt D5 – Igazhamis állítások 186 . Jót tesz. A 3. ügyeljünk arra. hogy az E. Megj.IV. hogy előtte kényelmesen elférjenek a csoportok. készítsenek egy közös vázlatot (ha háromnál több alapcsoportunk van. hogy vegyék elő a Kérdések lapját. Az azonos betűjelű (azonos szöveget olvasó) hallgatók üljenek egy asztalhoz – ez lesz a szakértői csoport -. így a tanításnál nem akadályozza a csoportok munkáját. Így fejenként 10. 10’ Igaz-hamis állítások: a következőben minden hallgató 10 igaz-hamis állítást kap Gondolkodás az alapelvekkel kapcsolatban. hogy az összes elkészült vázlat száma nagyobb legyen. mint az alapcsoportjaink száma. írják fel a lapra. Osszuk szét a csoportoknak az alapelveket. ha további kérdésük van. Ha egy csoport előbb elkészült a munkával. hogy a szakértői csoportokban majd ne legyen nagy létszámkülönbség. nézzék meg. két-két vázlatot írjanak szakértői csoportonként) csomagoló papírra. lépés előtt annyi vázlat írására kérjük meg a csoportokat. (D4) Megj.: Ha vannak négynél több fős csoportjaink. A szakértők menjenek vissza alapcsoportjukhoz és tanítsák meg a többi csoporttagnak a szövegük lényegét a csomagoló papírra készített vázlat segítségével.: Az elkészített vázlatokat a terem falán helyezzük el úgy. illetve.

értékelik válaszát. hogy az adott betűjelű hallgatóknak hány csoporttal kell arrébb mozogniuk „C jelű hallgató három csoporttal arrébb megy az óra járásával megegyező irányban”. Ezután visszamegy a helyére. A csoportok összedugják a fejüket és megbeszélik a legjobb választ. Kérdéseket tehetünk fel saját kérdéslistánkból is. milyen eredménnyel lennének elégedettek.Nyitott mondalalkozásra. hogy… Szeretném még azt megtudni. Ha a csoport elkészült. Ők visszajeleznek. mellé tehetjük a magunk jóslatát az összesített eredményről. hogy… Visszatekintés a fog.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben porttag × 10) érhetnek el. adjunk javító kulcsot. hogy jósolják meg. egyénileg tölték ki (D5). majd összesítsük. írjuk fel a táblára a csoportonkénti eredményeket. illetve azt. összesítsük. Ekkor a tanár bemond egy betűjelet pl.Csoportonként operatív tanulásról egy lép jobbra! Értékelő dás gondolko- Kérdések lapja T7 – Kérdések a kooperatív tanulásról való gondolkodáshoz 10’ Kérjünk a hallgatóktól a foglalkozásról nyitott mondatokkal visszajelzést: Világossá vált számomra. ellenőrizzék munkájukat és összesítsék a csoport eredményét (T6). hogy alábecsülik az eredményüket. hány pontot fognak elérni. Osszuk ki a hallgatóknak a papírokat. Egy újabb kérdést kérünk egy másik csoporttól és az előzőekhez hasonlóan folytatódik a feladat. fejlesztendő készségek.: „C”.tok tás Közös megbe187 . Írjuk fel a táblára a csoport eredményét jósolt eredménye mellé. Valószínű. Minden csoport C jelű tagja megosztja válaszát az új csoporttal. képességek Munkaformák és módszerek T6 – Javítókulcs az igazhamis állításokhoz Eszközök. Kérjük meg a csoportokat. Adjunk pozitív megerősítést a hallgatók munkájára. Kérdezzük végig a csoportokat. Tapasztalat szerint 95% felett teljesítenek majd a hallgatók. III. Gondolkodás a ko. Az új tartalom összefoglalása. ellenőrzés és értékelés Idő Tevékenységek Tevékenység célja. anyagok (mellékletek) 10’ Vegyék elő a csoportok a Kérdések lapját – Tegye fel az egyik csoport a kérdését a többieknek. tudatosí.

IV. amit leírtak. Hatékony tanulásszervezési módszerek - Segítette a foglalkozáson a munkámat. 188 . hogy… szélés Zárásként kérjük meg a hallgatókat. Majd szedjük össze a hallgatók írásait. hogy egy-egy fontos gondolatot hangosítsanak ki azok közül. hogy… Nehezítette a foglalkozáson a munkámat.

illetve a csoporton belül vannak fiúk és lányok is.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Mellékletek a foglalkozáshoz T1. amelyben jó. hogy azok a csoportok. valamint keverednek benne a tanulók etnikai hovatartozásuk szerint is. erős. képesség) közel azonos szinten állnak. melynek lényege. melynek lényege. Vegyes csoport Homogén csoport Kooperatív csoport Jellemzően 4–6 fős. ha a csoport minden tagja beleteszi a saját munkáját. Építő egymásra utaltság A kooperatív tanulás egyik alapelve. melynek lényege. közepes és gyenge teljesítményű diákok egyaránt megtalálhatók. hogy a csoportok vagy az egyének fejlődése egymással szorosan összefügg. pozitív összetartozás-tudattal rendelkező heterogén összetételű tanulócsoport.: teljesítmény. Időkitöltő A kooperatív tanulás egyik módszere. hogy a csoport sikere csak akkor valósulhat meg. melyek hamarabb elkészülnek kiegészítő feladatot kapnak 189 . Olyan tanulói csoport. tartósan együtt dolgozó. azaz pozitívan korrelál. Egyéni felelősség A kooperatív tanulás egyik alapelve. D1 – Fogalom és meghatározása a csoportalakításhoz A vonalak mentén felvágott kártyákat osztjuk ki a résztvevőknek. Olyan tanulói csoport – főként nyelvtanulásnál – amelyben a tagok egy bizonyos szempontból (pl. amelynek lényege. hogy a csoporton belül egy időben több interakció zajlik. Párhuzamos interakció A kooperatív tanulás egyik alapelve.

IV. melynek lén yege. Alapelvek A kooperatív tanulás lényege. A kooperatív tanulás egyik módszere az új csoportok szervezése előtt. hogy a csoporttagok egy-egy rövid üzenetben megfogalmazzák miért volt jó egymással együtt dolgozni. hogy egy feladatra új csoportokat hoz létre. Háromlépcsős interjú A kooperatív tanulás egyik módszere. A kooperatív tanulás egyik módszere. tudásukat egy témáról. Hatékony tanulásszervezési módszerek Véleményvonal A csoportalakítás egyik módszere. annak lesznek szakértői. ha ezek megvalósulnak. akik azonos adott problémát dolgoznak fel. melynek lényege. melynek lényege. majd a párjuktól hallottakat megosztják az egész csoporttal. hogy a nagyon különböző véleményt megfogalmazó gyerekek kerülnek össze egy csoportba. melyben csoporton belül először a párok osztják meg egymással gondolataikat. hiszen a csoport minden tagjának saját feladata van. Szerepkártyák Az egyéni felelősség ezen keresztül tud megvalósulni. Búcsúüzenet Szakértői csoport Fejlődési pont A kooperatív tanulás értékelési módszere. amely az egyén fejlődését a csoport értékelésében is megjeleníti. 190 . Csak akkor beszélhetünk kooperatív tanulásról.

a. f. és tegyük őket négy borítékba. Boríték A benne lévő darabok 1 2 3 a. i 191 . c j.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben T2 – Feldarabolt négyzetek a c b k d a i f e f a j A feladat menete Vágjuk ki a fenti négyzeteket. e d. és a vonalak mentén daraboljuk fel őket. a. Ezután osszuk a dar abokat négyfelé.

 A csoportok a náluk lévő darabokból az ismertetett szabályok szerint négy egyforma méretű négyzetet raknak össze. ha azt a társa előzőleg felajánlotta. Hatékony tanulásszervezési módszerek 4 b. hogy a borítékot jól nézzék meg miután kivették belőle a darabokat. és segítséget adni bocsánatot kérni és megbocsátani a többieket részvételre buzdítani és elfogadni a buzdításukat kérdezni és válaszolni nemet mondani és megérteni másokat. ha a segítségünket megköszönik figyelmesen hallgatni másokat elismerni. hogy a másik ellenőrizhesse.IV. ha minden csoporttag előtt ott van egy összerakott négyzet.  Társaitól senki nem vehet el darabokat csak akkor. ha nemet mondanak utasításokat adni és követni az utasításokat finoman félbeszakítani másokat és elfogadni. ha szükséges  humorérzék  az időhatárok betartása T4 – Az inklúzió céljait különösen jól szolgáló struktúrák* KOOPERATÍV STRUKTÚRA Ablakok A kerekasztal egyetért Azonos/különböző Bátorító korongok Beszélő korongok Csoportban–párban– egyedül Csoportinterjú 192 A másik megismerése A másik elfogadása Együttműködés Tekintettel a másikra A másik támogatása . hogy megértettük őt)  figyelemmel kísérni a csoportmunkát és hozzászólni. f. amit más mond. ha félbeszakítanak segíteni a többieknek abban. nem maradt-e benne még bármilyen kis darab. T3 – Spencer Kagan: A csoportmunkához szükséges alapvető készségek              megköszönni a segítséget és elfogadni. hogy melyik darabra lenne szükségük!  Társainak adhat darabokat. hogy ne várakoztassunk meg másokat segítséget kérni.  A csoport tagjai húznak maguknak egy borítékot. Hívjuk fel a hallgatók figyelmét arra. és képesnek lenni arra. ha bennünket elismernek türelmesen várni és törekedni arra. hogy ne térjenek el a feladattól átfogalmazás (azaz saját szavaiddal megfogalmazni. Szabályok:  Tilos megszólalni!  Mutogatással sem jelezhetik. k A diákoknak a következő utasítást adjuk:  Minden csoport négy borítékot kap. A feladatot akkor teljesítették.

Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben KOOPERATÍV STRUKTÚRA Csoportprojekt Előbb dicsérj.: Classroom Instruction. S. 2001 193 . aztán mondom Edzés párban/Ellenőrzés párban Feldarabolt négyzetek Diák-kvartett Dobálós Hasonlók csoportja Háromlépcsős interjú Indián beszélgetés Kerekasztal Költs el egy húszast! Közös megegyezés Megbeszélés párban Párok Sarkok Szóforgó Találj valakit! Tálcán a megegyezés Vakhernyó A másik megismerése A másik elfogadása Együttműködés Tekintettel a másikra A másik támogatása T5 – Fekete és fehér diákok teljesítménye kooperatív tanulással és nélküle Ugyanazon diák teljesítménye ugyanazon tanárnál és tantárgyból Forrás: Marzano.

IV. operatív tanulás és a csoportmunka között nincs különbség. 6. miért a hagyományosan leggyengébben teljesítő tanulók mutatják a legnagyobb fejlődést a kooperatív tanulásban? 2. 2. párhuzamos interakciók növelik az egyidejűleg aktívan kommunikáló tanulók számát. építő egymásra utaltság erős változata azt jelenti. Mit tartanak a legizgalmasabbnak a kooperatív tanulásban? Mi az. ha konkrét feladat. hogy együtt tudjanak dolgozni? 5. négy alapelv: építő egymásrautaltság. 3. egyéni felelősség hiányzik. ha a négy alapelv együttesen nem érvényesül. egyenlő részvételt a szerepek elosztásával és munkamegosztással lehet elérni. beszélhetünk kooperatív tanulásról. 10. párhuzamos interakció azt jelenti. frontális tanulásra is jellemző az építő egymásra utaltság. 7. hogy miért? 3. akkor is működhet sikeresen a kooperatív csoport. Hatékony tanulásszervezési módszerek T6 – Ellenőrző feladatlap megoldása a kooperatív tanulás alapelveihez 1. tevékenység is társul hozzájuk. 8. párhuzamos interakciók. Mit gondolnak. ami aggasztja Önöket? 194 . vagy valamennyi tanuló sokféle módon történő tanítása? Miért? 4. Mit gondolnak: a kooperatív tanulás minden tanulónak vagy csak néhánynak felel meg? Magyarázza meg. Milyen típusú szociális készségekre van a tanulóknak szüksége. 4. 5. egyenlő részvétel. A tanulóknak különböző stílusuk és intelligencia-erősségeik vannak. 9. I A H I A koH A H Az I Ha az I A H Az I A Nem A csoportszerepeknek csak akkor van értelműk. hogy egyetlen csoporttag sem lehet sikeres valamennyi résztvevő csoporttag sikere nélkül. I T7 – Kérdések a kooperatív tanulásról való gondolkozáshoz 1. egyéni felelősség. hogy mindenki egyszerre beszélhet. A differenciálásnak melyik megközelítését tartja a legjobbnak: különböző tanulók különböző módokon.

Mikor utasítanák az egyes csoportokat. vagy nem értenek egyet ezzel a kijelentéssel? Miért? 10. mint az ismeretek és a tudás közvetítője? 14. de lehet.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben 6. hogy projektjüket mutassák be az egész osztál ynak. tapasztal atok tervezője. ha egyik tanítványa kijelentené: „Nem akarok ebben a csoportban dolgozni”? Indokolják is meg válaszukat! 8. hogy más csoportoknak mutassák be? Írják le mindkét megoldás előnyeit és hátrányait! 13. Mi a véleményük: a csapatépítés a) alapvető fontosságú. Egyetértenek. mint a tananyag elsajátítása. és mikor kérnék arra őket. Mit jelent. A diákoknak meg kell tanulniuk versenyezni. Véleményük szerint a négy alapelv közül melyiknek van a legnagyobb hatása a diákok tanulására? Melyik a legkevésbé fontos? Miért? 11. A szociális készségek elsajátítása legalább olyan fontos. hogy a kooperatív tanár inkább a tanulási élmények. hogy még fontosabb a diákok számára. odafigyel egy csoport beszélgetésére? Mit tehet az újonnan megszerzett információval? D2 – Feldarabolt négyzetek 195 . Rosszat teszünk velük. ha azt állítjuk. Mit tudhat meg abból. hogy belehallgat. ha az építő egymásrautaltságot erősítjük bennük az osztályban. Miért számítanak fontos élet-készségeknek a csoportmunkával kapcsolatos készségek? 7. miért ez a véleményük! 9. Egyetért vagy nem ért egyet ezzel a megáll apítással? Miért? 12. b) segíteni tud vagy c) szükségtelen? Magyarázzák meg. Hogyan reagálnának.

akinek nehezebben látta át. aki legelőször elkészült a négyzetével?  Volt-e olyan. amikor kinyitották a borítékot? Hogyan indult el a munka? Milyen módon segítették egymást? Mennyire tartották be a szabályokat? Volt-e olyan. hogyan állíthatná össze a négyzetet? Hogyan oldotta meg végül a feladatot?  Mit tett. Hatékony tanulásszervezési módszerek D3 – Megfigyelési szempontok a feldarabolt négyzetekhez      Hogyan reagáltak. aki irányítóvá vált a csoportban? Hogyan irányított?  Milyen volt a hangulat a csoportban munka közben? 196 .IV.

Ez az egyik magyarázata annak. vagy újat akar alkotni. aki általában a tanár -. (például a tanulókat párban dolgoztatjuk). Ha a „s oros” interakciókat alkalmazó óravezetés helyett a „párhuzamos” óravezetést alkalmazzuk. Ez tehát egy szálon futó interakció. amely segít kihasználni a k ooperatív tanulás összes előnyét.  A hagyományos módszereket alkalmazó tanórán általában csak egy ember beszél.  párhuzamos interakciók. mint a h agyományos tanítás. vagyis hiányzik az „egyenlő részvétel”. Ha a tanár módosítja valamelyik jól bevált kooperatív módszert. hiszen az egyes szereplők egymás után „lépnek színre”.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben A) Alapelvek A kooperatív tanulás négy alapelve:  építő egymásrautaltság. amikor a diák a társát hallgatja. Kérdés:* Véleménye szerint kiemelten fontos-e ennek az alapelvnek az érvényesülése az osztály diákjainak a többségétől eltérő szubkultúrában élő és a sajátos nevelési igényű diákok számára. amelyben se szerkezeti felépítés. a többiek a háttérbe húzódva csendben megpihennek. Az az idő is aktívabb részvétellel telik. így előfordul. mint a csoportos. Ha például egy csoportnak olyan feladatot adunk. Párhuzamos (egyidejű) interakciók:  Együttműködő tanulás közben a tanulók között egyidejű interakciók zajlanak. az előbbinek a 15-szöröse lesz. azt a négy alapfeltételt érvényesítve teheti. mint a nagyobb csoportok. vagy sem? Véleményét indokolja meg! 197 . Ha a négy alapfeltétel közül valamelyik nem érvényesül. Ha minden más tényező azonos. akkor a páros munka jobb. Így az egy főre jutó idő jelentősen megnő. A csoportmunkából hiányzik az egyéni felelősség. ezt csoportmunkának és nem kooperatív tanulásnak hívjuk. akkor nem beszélhetünk kooperatív tanulásról. Tehát kulcsfontosságú jól alkalmazni a párhuzamosság elvét. hogy míg egyes diákok sokat dolgoznak.  egyenlő részvétel. mintha a terem egy távoli pontján valaki éppen a tanárral beszélget. akkor egyszerre az osztály fele beszélhet. akkor a diák is szót kap. A kisebb csoportok jobban működnek. hogyha valaki közvetlenül szól hozzájuk. se pontosan meghatározott szerepek nincsenek. mint az egy szálon futó interakciónál. hogy a kooperatív tanulási miért hatékonyabb. s amikor a tanár szólítja.  egyéni felelősség. A csoportos munka pedig jobb a frontális óravezetésnél. hiszen a tanulók sokkal érintettebbek.

akik teljesítettek egy előre meghatározott kritériumot. mindent elkövetek. Kérdés:* Véleménye szerint kiemelten fontos-e ennek az alapelvnek az érvényesülése az osztály diákjainak a többségétől eltérő szubkultúrában élő és a sajátos nevelési igényű diákok számára. amíg minden egyes tag be nem fejezte saját feladatát). hogy egy kalap alá vesznek társaimmal. Ha tudom például. Az építő egymásrautaltság kialakulásával párhuzamosan születik meg a diákokban a kooperatív viselkedésre késztető bajtársiasság érzése. Építő egymásrautaltság létrehozható megfelelő értékelési módszerekkel is (a csoportpontszám a tagok pontszámának átlagával azonos. vagy sem? Véleményét indokolja meg! 198 . ha az egyének vagy az egyes csoportok fejlődése egymással szorosan összefügg. ha az egyik diák fejlődéséhez egy másik diák fejlődése társul. a segédanyag mennyisége korlátozott.IV. Az egymásrautaltság erősödésével párhuzamosan a kooperatív magatartásforma egyre kifejezettebbé válik. bátorító magatartását. Az építő egymásrautaltság minősége jelentős mértékben befolyásolja a csoporttagok egymás iránt tanúsított segítő. Az építő egymásrautaltság megfelelő feladatszerkezetekkel kialakítható (adott az osztály és a csoportcél. az érvényben lévő szabályok értelmében az egyes csoportok addig nem dolgozhatnak a következő feladaton. azaz pozitívan korrelál. ha az egyik csoport sikere egy másik csoport sikerétől függ. Támogatom és segítem őket a közös siker érdekében. Építő egymásrautaltság kialakítható még szerepek. célok. Erről akkor beszélünk. segédanyagok megfelelő alkalm azásával is. Hatékony tanulásszervezési módszerek B) Építő egymásrautaltság Az építő egymásrautaltság a kooperatív tanulás alapelve. vagy azoknak a csoporttagoknak a számával. hogy ők is teljesítsék a feladat rájuk háruló részét. ennek pontszámát nevezzük ki a csoport pontszámának  a csoportban elért legalacsonyabb pontszám lesz azonos a csoport pontszámával. A pontszám megállapításának további lehetséges módjai:  a tagok által befejezett munkák közül véletlenszerűen kiválasztunk egyet. munkamegosztás van csoportszinten és egyéni szinten egyaránt.

akkor fejlettségemtől függően . Ebben az esetben például a csoport valamennyi tagja teljesen egyedül megír egy tesztet. hogy a csoport egyes tagjainak teljesítményét a csoport többi tagja pontosan ismerje. Kérdés:* Véleménye szerint kiemelten fontos-e ennek az alapelvnek az érvényesülése az osztály diákjainak a többségétől eltérő szubkultúrában élő és a sajátos nevelési igényű diákok számára. amiért csak ő felelős. hogy ha tagja vagyok egy csoportnak. mi az. rám pedig a személyes elszámoltatás legenyhébb formája sem vár. Potyautas az a diák. melyek ugyan a csoportoknak tűznek ki célt. Az olyan módszerek. Másik a feladatért felelős módszer a csoporttagok azonos feladaton dolgoznak. Alkalmazhatunk olyan szabályt is. Az igavonó jóval többet dolgozik annál. a diákok tanulmányi eredményeire nincsenek tartós hatással. Az egyik az ún. de az egyes diákokat nem teszik felelőssé azért. Ha nem az egyéni teljesítmények alapján értékelünk. pontfelelős módszer. A diákokra úgy is részesedhetnek a közös felelősségben. hogy pontszámával ki milyen mértékben járult hozzá a csoport sikeréhez. egy csapásra minden megváltozik. amíg az előző feladatban mindenki meg nem oldotta jól a saját részfeladatát. Ha azonban megjelenik az egyéni felelősség. és mindenki a saját részfeladatáért felel. 1983) Az egyéni felelősségvállalásnak a feladat tartalmától és az alkalmazott kooperatív módszertől függően több formája is lehet. aki a feladat megoldása érdekében a kisujját sem mozdítja. mint amennyi az ő része a közös feladatból. hogy a csoport által beadott kész munkát részfeladatonként osztályozzuk. (Slavin. egyes diákok könnyen potyautasokká vagy igavonókká válhatnak. A diákok tudják. vagy sem? Véleményét indokolja meg! 199 . Nyilvánvaló. a csoport a munka végén közös jegyet kap. hogy a csoport közös céljához hozzájáruljanak. majd a csoport eredményét a tesztpontok összeadásával vagy átlagolásával számoljuk ki. de munkamegosztás van. elengedhetetlen. így mindenki a kész feladat pontosan meghatározható részéért felelős. amely szerint a csoport addig nem foghat hozzá a soron következő feladathoz.mással fogok foglalkozni. Bármely formáját is választjuk a személyes felelősség kifejezésének. és csoportos értékeléssel is jutalmaznak.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben C) Az egyéni felelősség Az egyéni felelősségtudat nagyban hozzájárul a kooperatív tanulási módszerek sikeréhez.

Annak eldöntésére. amikor csak lehet. és az osztály nagyobb hányadának válnak hasznára. mint a másik). a következő: Milyen módon vesznek részt egyenrangúan a munkában? Páros munkában a párhuzamosság kritériuma teljesül (a tanulók 50%-a egy időben fejezi ki gondolatait). vagy valami egészen más. A tanár tehát akkor jár el a lehető leghelyesebben. ha a páros megbeszéléseket. A részvétel a siker elengedhetetlen feltétele. A páros forgószínpad (a pár tagjai felváltva neveznek meg dolgokat vagy dobnak be ötleteket) ehhez hasonlóan működik. fel kell tennünk a kérdést: Az adott pillanatban az osztály hány százaléka vesz részt aktívan a munkában? A kulcskérdés annak megítélésére. A diákok akkor tanulnak. Előzetes átgondolás híján egy kellően heterogén csoportban az önkéntes részvételből az egyenlőtlen részvétel lesz. Ha nem készítjük megfelelően elő. az előző két módszer egyikével helyettesíti. de azt is elvárjuk tőlük. hogy hozzájáruljanak a munkához. az egyenlő részvétel magától nem jön létre. az egyenlő arányú részvétel pedig az egész osztály sikerének titka. Az aktív diákok valószínűleg jobban élvezik az egész folyamatot. A szerepelosztás részvételi normákat alakít ki. m ivel ezek valódi kooperatív módszerek. és valószínűbb. A diákok ugyanis nemcsak szereplésre kapnak lehetőséget. A részvétel szorosan összefügg a sikerrel. A diákok képességei között lévő különbségek miatt sokszor tanácsosabb a feladatokat nem egyenlően. Az egyenlő részvételt általában a következő módokon lehet elérni:  a szerepek elosztásával  munkamegosztással. hogy egyenlő arányú-e a részvétel. Az egyenlő részvétel nem azonos az egyidejű interakcióval. majd másik tagja szerepel előre meghatározott ideig) nemcsak egyidejű interakció. hanem egyenlő részvétel kritériumának is megfelelő állapotot teremt az osztályban. vagy sem? Véleményét indokolja meg! 200 . A félidő módszer (amelyben először a pár egyik. hogy tanulnak is. de az egyenlőség feltétele nem valósul meg (a le gtöbb párosban általában az egyik fél jóval többet beszél. hanem képességek szerint elosztani.IV. Kérdés: * Véleménye szerint kiemelten fontos-e ennek az alapelvnek az érvényesülése az osztály diákjainak a többségétől eltérő szubkultúrában élő és a sajátos nevelési igényű diákok számára. ha interakcióba lépnek egymással és a tananyaggal. Hatékony tanulásszervezési módszerek D) Egyenlő részvétel A részvétel a tanulási folyamat szerves része. hogy éppen egyidejű interakciók zajlanak-e.

négy alapelv: építő egymásrautaltság.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben D5 – Ellenőrző feladatlap a kooperatív tanulás alapelveihez Az állítások mellé I vagy H betűt tegyen aszerint. egyenlő részvétel. hogy egyetlen csoporttag sem lehet sikeres valamennyi résztvevő csoporttag sikere nélkül. 9. párhuzamos interakció azt jelenti. hogy igaznak. 3. csoportszerepeknek csak akkor van értelműk. z építő egymásra utaltság erős változata azt jelenti. 4. frontális tanulásra is jellemző az építő egymásra utaltság. 5. 2. vagy hamisnak tartja őket! 1. 201 . 10. akkor is működhet sikeresen a kooperatív csoport. tevékenység is társul hozzájuk. párhuzamos interakciók. ha konkrét feladat. 8. kooperatív tanulás és a csoportmunka között nincs különbség. 7. ha a négy alapelv együttesen nem érvényesül. a az egyéni felelősség hiányzik. párhuzamos interakciók növelik az egyidejűleg aktívan kommunikáló tanulók számát. 6. egyéni felelősség. em beszélhetünk kooperatív tanulásról. z egyenlő részvételt a szerepek elosztásával és munkamegosztással lehet elérni. hogy mindenki egyszerre beszélhet.

kövesse majd. – Kerékgyártó Judit6 2 × 90 perc A projekt értelmezése. Ez időben olyan távol legyen a 2. illetve szövegfeldolgozás. Projektterv készítése. együttműködés. ha a Differenciálás és a Kooperatív tanulás foglalkozások megelőzik ezt.IV. Hatékony tanulásszervezési módszerek IV. Szerezzenek tapasztalatot arról. 3–4. A két foglalkozást egy 3. A két foglalkozás között projekt megvalósítása. 6 A sajátos nevelési igényű és a más szubkultúrákban élő diákokra vonatkozó részek (* jelöli) szerzője Keres zty Zsuzsa 202 . Nádasi Mária: Projektoktatás. hogy közben a hallgatók iskolai munkákkal is meg tudj anak ismerkedni. Projekt I. A kompetenciafejlesztés fókuszai Kapcsolódási pontok Támogató rendszer: Differenciálás foglalkozás M. Budapest 2003.* Ajánlott időkeret A modul közvetlen célja: A modul témái. lényegének és lépéseinek megismerése. döntéshozás. Lényegkiemelés. Gondolat Kiadói Kör. kész projekttervek alapján. Tudatosítsák. hogyan lehet megközelíteni egy témát a többszörös intelligencia szempontjából. saját élmény szerzése a projektmunkáról. foglalkozástól. elemzés is szintetizálás a projektről szóló szakirodalom alapján. hogy a sajátos nevelési igényű és/vagy a más szubkultúrában szocializálódott gyerekek/diákok számára különösen fontos. Projekttervezésen és projektmunkában való részvételen keresztül megismerkedni a pedagógiai projekt működésével. hogy erős intelligencia-területeiken tevékenykedhessenek. és II. Tervezés. tartalma: Ismeretek a projektről – előzetes ismeretek. Megelőző tapasztalat: Ajánlott továbbhaladási irány: Célszerű. amikor a csoportok projektproduktumaikat bemutathatják. Gyakorlatszerzés a pedagógiai értékelésben. Kommunikációs készség különböző helyzetekben.

amely alapján ezt követően megvalósítják tervüket. kitekintve arra is. aki a más szubkultúrában élő diákok szempontjait érvényesíti. hogy a két ütem hogyan hangolható össze. Az első két foglalkozás között lehetőleg ne teljen el több mint egy hét. azoktól a hallgatók munkavégzési idejének megfelelően lehet eltérni. hogy a projektről bővítsék. Ha a teremben egy projektor is van. Err e az elektronikus felületek jól használhatóak. illetve az elkészült fürtábrák és vázlatok bemutatására hogyan alakít csoportokat. akik a szakirodalommal és kik azok. aki az SNI és egy. a tervbemutatást segíti. oda kell figyelnie a tanárnak arra. majd a harmadik foglalkozáson lesz a projektproduktumok bemutatása. illetve a részfeladat ok egyeztetésére mindenképpen lehetőséget kell adni. hogy minden vegyes csopo rtban legyen (legalább) egy hallgató. mélyítsék ismereteiket. amelyet a gyorsabban haladóknak ki tudunk adni. hogy az előző feladatokban hogyan oszlik meg a csoport. valamint a vegyes csoportokat úgy alakítani. jellegű projekteket célszerű tervezni.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Módszertani ajánlás A két foglalkozás a folyamat indítása: előzetes tudás. A produktumok bemutatásánál valószínűleg nélkülözhetetlen lesz a számítógép és a kivetítő. Az első foglalkozás a hallgatók előzetes ismereteinek megfelelően lehetőséget ad arra. hogy a hallgatók a folyamatot végigjárják. A tanár tapasztalatai alapján dönt arról. A sajátjától eltérő szubkultúrában élő és a sajátos nevelési igényű diákok érdekében különösen fontos figyelembe vennünk a többszörös intelligencia-elmélet gyakorlati konzekvenciáit. akik proje kttervek tanulmányozásával foglalkoznak. projekttervezés. illetve projekttervek megismerésén keresztül bővítsék témajegyzéküket. A második foglalkozáson megszületett tervek megvalósításához is szükség van konzultációra. ez ugyanakkor nem feltétlenül igényel külön közbeiktatott foglalkozást. hogy az egyes életkorokban milyen témájú. a témához kapcsolódó időkitöltő feladatunk. hogy legyen olyan. a harmadik foglalkozás előtt azonban 2-6 hétnek kell eltelnie. A párh uzamosan megjelenő eltérő feladatok is szükségessé teszik. Célszerű minél vegyesebb csoportokat létrehozni. Ha az első foglalkozáson mindkét út jelen van. de ennek lehetősége függ attól. hogy az első foglalkozáson kik azok. ha rendelkezésükre áll csoportonként egy-egy számítógép internethasználattal. 203 .* A foglalkozástervben szereplő idők iránymutatóak. Megkönnyíti és eredményesebbé teheti a hallgatók munkáját. mely idő lehetőséget biztosít arra. az ismeretek kiegészítése a projektről.* A második foglalkozáson projektet terveznek.

Ha több négyfős csoport dolgozik a szövegekkel. ing Összegyűjtjük a csoportok munkájának eredményét. B. Szakértői mo. fejlesztendő készségek. közösen kiegészítjük azt. akiknél nem tartjuk elegendőnek az előzetes tudást ahhoz. C. C és D jelű csoporttagok először önállóan elolvassák a szövegüket. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. Új ismeret szerzése hogy tartalmas projektmunkát tervezzenek a projektről. B. anyagok (mellékletek) 10’ Gyűjtsék össze. ami a projekttel.Önálló munka letével és gyakorlatával kapcsolatban eszükbe jut. Ráhangolódás. zaik D szövegek a projektről T2 – Kiegészítő szöveg a projektről 10 Az alapcsoportokból kiválnak és a többi csoport azonos jelű tagjaival szakértői Lényegkiemelés  A foglalkozások javasolt időkerete – a csoport egyedi igényeitől függően – változtatható.Előzetes tudás előhí.vása Szóforgó déseiket a projekttel és a TI gyakorlatával kapcsolatban! Először egyénileg. I. Csoportforgó T1 – Lista a lehetséges projektekről 10’ II. fejlesztendő készségek.IV. valamint a többszörös intelligencia (TI) elmé. Négyféle szöveget ajánlunk feldolgozásra szakértői mozaikban. szövegfeldolgozással folytatjuk.D1 – A. Az új tartalom feldolgozása (A) Idő Tevékenységek Tevékenység célja. A szakértői mozaik szervezése függ a feladatot végző hallgatók számától. a feldolgozás előkészítése Idő Tevékenységek Tevékenység célja. akkor a négyfős csoportokon belül A. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. illetve fogalmazzák meg kér. 204 . Brain Stormmajd csoportban. anyagok (mellékletek) 20’ Azon hallgatóknak. Hatékony tanulásszervezési módszerek Foglalkozásvázlat I.

Önálló szöveg. fejlesztendő készségek. általánosí. a többi szöveg tartalmának meghallgatása – mindenki számára meglegyenek. Továbbá a D3 melléklet olvasása – s annak végiggondolása. hogy milyen projekttémákat javasolnának. amelyek felkeltenék az adott település gyerekeinek érdeklődését.Elemzés. több lehetőség van a szervezésre: dolgozhatunk kevesebb szöveggel vagy dolgozhatnak párok azonos szöveggel – a lényeg az. ismerése meg.D2 – Kész feldolgozás. 20’ Majd visszatérve az alapcsoportjukhoz a hallgatók ismertetik csoporttársaikkal Szóbeli tartalom a saját szövegük lényegét. B-k csoportja. hogy a lépések – önálló feldolgozás. illetve mindenkinek a D3 melléklet elolvasászámíthatna a sa. a szöveg tartalmának ismertetése. témahe. illetve most mivel egészítenék ki még a témajegyzéket és a kérdéseket. feldolgozása tás projekttéma személyenként érdeklődés szerint. anyagok (mellékletek) 15’ Azon hallgatóknak. összefoglalás Ha kevesebben vannak a szövegfeldolgozásnál. Mivel a szövegfeldolgozás üteme eltérhet (a szövegek hosszúsága is eltérő). projekttervek A mellékletben szereplő projekttervek (alsós és középiskolás projektek.vázlatkészítés D3 – Milyen tek) tanulmányozása – legalább egy alsós és egy témahét terv –. Javaslat az időkitöltőre: az előzőekben összegyűjtött kérdések közül mire kaptak választ a szövegből. D3 – Milyen projekttéma számíthatna a helyi diákok érdeklődésére? II. közös vázlatot készítve felkészülnek a lényegének ismertetésére. C-k csoportja és D-k csoportja) feldolgozzák a szövegüket. hogy Projekttervek tartalmas projektmunkát tervezzenek a projektről. legyen készenlétben időkitöltő feladat. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. helyi diákok 205 . amellyel a gyorsabban haladó szakértők még foglalkozhatnak.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben csoportot alkotva (A-k csoportja. akiknél elegendőnek tartjuk az előzetes tudást ahhoz. Az új tartalom feldolgozása (B) Idő Tevékenységek Tevékenység célja.

ahány vegyes csoportot fogunk alakítani a foglalkozás végén a bemutatásokhoz. (Annyi példányt kell készíteni csoportonként. s készítsenek egyénileg egy általánosan használható vázlattervet a projektleíráshoz.) Csomagolópapír Filctoll 5’ 206 .Eltérő megoldások Három megy. A témajegyzék és kérdések csoportosítása – fő témák és az azon belüli altémák meghatározása. amennyire majd a bemutatás során szükség lesz.IV. majd ábrázolása fürtábrán. Hatékony tanulásszervezési módszerek Olvassák el a hallgatók a terveket. 10 érdeklődésére? CsomagolópaKözös vázlat pír készítése Filctoll Csoportmunka Témagyűjtés Fürtábra készí. 10’ A csoportok megosztják egymással csoportosításuk eredményét. port kiegészítheti. Milyen szempontoknak kell megj elennie egy projekt leírásában? Gyűjtsenek projekttémákat a D3-as mellékletben megszólaló gyerekek érdeklődését felkelthetik 10’ Térjenek vissza a csoportok a foglalkozás elején összegyűjtött témajegyzékhez. megváltoztathatja saját fürtábráját a többi csoportnál szerzett megismerése egy marad (a tapasztalatok alapján. vázlataik alapján. lépések száma függ a csoportok számától) A csoport fürtábráját és vázlattervét annyi példányban készítik el.Csomagolópatése pír Kupaktanács Filctoll Osszák meg a hallgatók egymással kiscsoportban az elkészült vázlattervüket és Lényegkiemelés állapodjanak meg egy közös vázlattervben. Minden cso. Logikai rendezés egészítsék ki azt tapasztalataik.

ahányféle B úton haladó csoportból jelen vannak a csoportban).Szóforgó nése Csoportforgó Lényegi jegyek ki- Számítógép. hogy egy-egy csoportnak lehetőleg minél több alapcsoportból legyen tagja. I. kérdésnek néztek utána. Elkészült fürtábrák. anyagok (mellékletek) 10’ Az előző foglalkozáson végzett munka visszacsatolása. Az otthoni munka eredményének összegyűjtése a csoportokon belül:  Milyen témának. a projekt témájához Az ismeretek felele.tás lati tapasztalatok összekapcsolása. Érdeklődés megjele.frontális kapcsolódó összegyűjtött témajegyzék általunk kiegészített. Az eddig A úton haladóknak az a feladatuk. ellenőrzés és értékelés Idő Tevékenységek Tevékenység célja. altémák. változtatásra. fejlesztendő készségek.Plakátbemutameretek és a gyakor. felvetődő kérdések) – ez az alapja az zése órán készítendő projekttervnek.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben III. milyen eredményre jutottak?  A projekt fogalmának meghatározása. anyagok (mellékletek) 10’ Az A és a B úton haladók vegyes csoportokat alkotnak úgy. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. hogy ismereteik alapján kérdezzenek. összedolgozott vál. A szakirodalmi is. fejlesztendő készségek.venítése. a feldolgozás előkészítése Idő Tevékenységek Tevékenység célja. rendszeretozatának kivetítése (fő témák. és értékeljék a B úton haladó csoport. zett munkáról Foglalkozásvázlat II. Az új tartalom összefoglalása.Frontális úton haladók csoporton belüli bemutatójának tartalmáról. A B úton haladók ismertetik a csoporttal fürtábrájukat és vázlattervüket (tehát annyi munka kerül bemutatásra a csoporton belül. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. vázlattervek D4 – Szempontok a tervbemutatók értékeléséhez 10’ Csoportonként meghallgatjuk egy-egy A úton haladó hallgató értékelését a B Visszajelzés a vég. Ráhangolódás. minél többféle eredeti munka álljon rendelkezésre az új csoportban. javaslatot tegyenek a kiegészítésre. Projektor 15’ 207 .

 produktum meghatározása. anyagok (mellékletek) A csoportok tervet készítenek az általuk választott fő téma/témák feldolgozásá. Az új tartalom feldolgozása Idő 30’ Tevékenységek Tevékenység célja. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. II. 208 . Csoportmunka Számítógép internet kapcsolattal csoportonként Csoportonként adathordozó lépések meghatározása. részfeladatok. Meg kell határoznunk. Együttműködés A készítendő tervnek tartalmaznia kell: ______________________  a cél meghatározása. A cél az. hogy a projekt megvalósítására mennyi ideje van a Döntéshozatal csoportoknak (3-6 hét lehetőségeink szerint).Tervkészítés hoz.  anyaggyűjtés – források meghatározása.  kapcsolattartás módja.  felelősök. érdeklődés alapján a csoportok megszervezése. Hatékony tanulásszervezési módszerek  Mely témák feldolgozásával foglalkoznának szívesen a csoport tagjai? 5’ emelése Frontális Az együtt dolgozó csoportok megszervezése. rendszeressége. A témaválasztás. hogy a végére teljes képünk lehessen a projektekről.  dokumentálás módja. hogy a fő témák le legyenek fedve.IV. * A foglalkozások javasolt időkerete – a csoport egyedi igényeitől függően  – változtatható. fejlesztendő készségek. határidők. egy-egy csoporthoz tartozzon egy vagy két fő téma.  időterv.

ha háttérként minden csoport feladatai eredményét és dokumentációját az erre a célra kialakított elektronikus (pl. ellenőrzés és értékelés Idő Tevékenységek Tevékenység célja. Célszerű vállalkozó hallgatókat felkérni az igények begyűjtésére.További munka tetése. Ezen keresztül tanári segítséget is adhatunk további munkájukhoz.Számítógép.: moodle) keretrendszeren adja le a kijelölt határidőig.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben III. ismertetés projektor Az elvárások tudatosítása szempontok alapján. amikorra előzetesen bekérjük. milyen idő és eszközigénnyel kívánják munkájukat bemutatni. A bemu.A részek megisme. konzultációk egyez.) 209 . megszervezése A csoportoknak határidő kiadása. illetve a bemutatók sorrendjének kialakítására. hogy milyen formában. a technikai előkészítésre. rése. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. (Megkönnyíti a munkát. tatáskor minden csoportnak legyen egy értékelő párja. fejlesztendő készségek.Frontális terv. anyagok (mellékletek) 20’ A csoportok bemutatják elkészült terveiket – kivetíti minden csoport. Kommunikáció Értékelés D4 – Szempontok a tervbemutatók értékeléséhez 10’ A tervbemutatók és értékelések alapján a további munkák. Az új tartalom összefoglalása.

IV. Hatékony tanulásszervezési módszerek 210 .

7 Hortobágyi Katalin: Projekt kézikönyv.  A fogalom meghatározása. amely a való világban az adott problémához organikusan kapcsolódik.  A projekt értékelése. tudomány centrikus tanulásszervezésben épp a problémák konkrétságából és egyediségéből fakadó gazdagság vész el. más gyerekek. kinek a nevéhez köthető. Ezért tehát minden projekt szigorúan véve végtelen és ugyanakkor egyedi.  Projektek a mindennapokban. akik dolgoztak már projekttel. Épp ezért azonos problémára épülő projektből sincs két egyforma. hanem a lehető legtöbb vonatkozásnak és összefüggésnek a feltárása.  A projekt szakirodalma.  Projektproduktumok. amelynek a középpontjában egy probléma áll. A feladat nem egyszerűen a probléma megoldása vagy megválasztása.  Gyakorlata a mai iskolákban. T2 – Kiegészítő szöveg a projektről A projektekről általában7 Mi a projekt? A projekt egy sajátos tanulási egység. A bő kínálat a szakirodalmi hátteret is adja. hiszen más környezetben.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Mellékletek a foglalkozáshoz A mellékletek közül a felhasználó oktató választhat.  A tanórai keretek és a projekt.  Témaválasztások (tanterv. illetve milyen kérdéseket fogalmaznak meg a projektről?  Pedagógiatörténet – hol jelent meg a projekt. más tanárok segítségével dolgoznak rajtuk. akik dolgoztak már projekttel.  Az órai projekttől a témahéten át az éves projektig.  Projekttémák a gyakorlatban. a teljes helyi tanterv projektben való feldolgozásáig – projektek az időben.  Konkrét projektleírások. hanem a konkrétság gazdagságában.  Hogyan jelenik meg a külvilág a projektekben. tananyagon kívül) – hogyan szervezzük a téma kiválasztását?  Jellemzői (ami nélkül nincs projekt). IFA-OKI IFK 1991 211 . tantárgyi vagy integrált projekt. A trad icionális.  Gyerekek véleménye. milyen hagyományait ismerjük?  Miért dolgozzunk projekttel a gyerek nézőpontjából?  Mi a tanár szerepe a projektben?  A projekt lépései.  Tanárok véleménye. illetve áldoztatik fel a rendszerint készen kapott és csak elfogadandó általános érvényű igazságok oltárán.  Projektterv készítése. nem lehet és nem szabad az egyetemi óra keretében mindet felhasználni! T1 –Lehetséges lista a projektről Mi jut eszükbe. hiszen a projektekben a problémák nem absztrakt síkon jelennek meg.

az úthoz. hogy mit tekintünk központi kérdésnek. mind-mind egyenértékű szereplő lesz a közösen választott feladat közös megoldásában. Ezért aztán a projekt témájától függetlenül a szociális tanulás 212 . Az első az egész folyamatra vonatkozik. A tantárgy-jelleg – az tehát. akkor ez az aspektus rendeli magához a különféle vonatkozásokat és ez is segít végül is elvágni a végtelenbe irányuló fonalakat. hogy mint cselekvés kooperatív. hogy eltérő képességstruktúrák egyenértékű szerephez juthatnak itt. hogy a vizsgálat kiinduló és centrális kérdésének megválasztása véletlenszerű. A tervezés másik dimenziója maguknak az egyes projekteknek a megtervezését jelenti. a valamiben több képességű társ vezetése melletti pontos kivit elezés. a választott megközelítési mód szellemessége és eredetisége.) A projekt tehát – mint ahogy azt a bevezetőben már írtam – mindig komplex.IV. élményeihez tapadó problémákból keletkeznek. hiszen itt nem egyetlen etalon hitelesíti a tehetséget. a verbalizmus uralmára és a receptív képességek dominanciájára építő tradicionális oktatásban humanista frázissá züllött. A projektmódszer tudatos tervezést igényel. Nevezetesen arra. Csakhogy épp mert kooperációról. Megszűnik a verbális képességek fölényhelyzete. hogy a tanulókkal közösen a probléma lehető le gtöbb vonatkozása a vizsgálódás mágneses erőterébe kerüljön. ha a tervezés a víz komplexumot kémiai indíttatással jeleníti meg a tanulási program egészében. hogy tehát az egyes projektek az utat kijelölő tanári inspirációk hatására részben – de olykor nagyrészt – a tanulók életéhez. hogy ez egyenlő felelősséggel és egyforma tudatossággal történik. amelyeket egy uniformizált folyamat végén a tanulók igen nagy szórással sajátíthatnak csak el. Az egyaránt persze nem jelenti azt. Az előbbi példánál m aradva. A pontos megfigyelés. hogy a diszciplinaritás jelen van – a projektmódszer esetében is éppen abban jut kifejezésre. a jó szervezés. hogy a gyerekek maguk is hoznak macskaköveket. hogy megfelelően illeszkedjenek egymáshoz és a lehető legkisebb hézagot hagyják maguk között. cselekvés és ellenőrzés célorientált mozzanataiban. Olyan piramis. A tervezés két fő dimenzióban történik. A tervezés különös izgalma és mondtatni varázsa itt épp abban van. hogy a projekt konkrét és egyedi – azaz az adott téma hely és személyek determinálta megjelenése – logikusan következik. Hatékony tanulásszervezési módszerek Mindebből tévedés volna a projektmódszert valamiféle szabad asszociációs láncolatként – netán tanulói és tanári rögtönzések vagy csapongások egyvelegeként elképzelni. Az a megállapítás. A kooperáció a tanári és tanulói szerepek különbözőségének érvényesülése mellett valósul meg. biológiai. ökológiai és társadalmi vonatkozásokig. Ez azonban nem azt jelenti. hanem egy ennél fontosabb dologra is. amelynek során meghatározott ismeretekhez és képességekhez kívánjuk eljuttatni a tanulókat. amelyhez tanár és diák eg yaránt hordja az építőelemeket. A projekt konkrét gazdagságát és ennek kapcsán a megközelítési utak sokféleségét hangsúlyozva nemcsak a tematikai megközelítés különbözőségére és az ezek közötti választás lehetőségekre kell felhívni a figyelmet. nem pedig pusztán azon ismeretekét és készségekét. A téma sokoldalú megközelítése sokszemélyű megközelítést is jelent. Inspiráló és tudatos tanári segítség kell ahhoz. a tanár irányító szerepe az együttműködés mozzanatában szinte észrevétlenül van jelen. (Így lehet eljutni például az ivóvíz tisztaságának hétköznapi kérdésétől a kémiai. a szavakkal való megformálás mellett a kézzel való megformálás. Abból. a projekt módszer alkalmazásával ezzel szemben valósággá lehet. hogy minden gyerek tehetséges lehet valamiben. nem pedig hierarchikus munkamegosztásról van szó. feloldódik a közös tervezés. A projektek mint önálló macskakövek borítják ezt az utat és a tervezés dolga éppen az. csakhogy elsősorban a tanulói tevékenységek tervezését.

de ezen belül az ügyhöz való egyéni hozzájárulások különbözőségének tisztelete is. amelyek pillanatnyi kondícióinak megfelelnek. Jószerivel alig képzelhető el olyan projekt. Ezúttal a rombolás és építés ellentétéről lesz szó. hogy bármely feladat megoldásához ö nmagunk keretein belül. mint kollektivizáló hatása. hogy ki-ki a maga korábbi élményei. tehetsége és ambíciói birtokában válasszon olyan részfeladatokat. amelynél az okokat vagy következményeket következetesen feltárni szándékozó kíváncsiság ne nyitná ki az iskola kapuit. hogy a tevékenység belső szükségleteihez igazodó időkereteket nyerjen ezáltal. úgy is megannyi iskolán kívüli forrásból árad. hogy tanórába zárná diákjait és önmagát. a szabad választásnak és a közös célra törekvésnek. hogy maga a módszer garantálja. Az átlaghoz igazodó tanórai osztálymunka legnagyobb keserve éppen az. mint amikor a hagyományos tanári szerep ornátusában kényszerül megjelenni. Ezzel már a projekt módszer újabb. hogy szabad belátásától. A szakirodalomban attól függően. sem érdeklődésben. ha valaki akarja. talán mondani is felesleges. Blokkosított vagy epochális időtervezésként említi ezt a szakirodalom. Nem így a projekt. más-más aspektusra helyezi a hangsúlyt. a vezetésnek és vezetettségnek az egysége csorbát nem szenvedhet. Ismét egy dialektikus ellentétpár. A projektnek ez a jellegzetessége maga is komplex. mint az a lehetőség. vagy olyan kiindulási pontokat. lehet a tanulói aktivitás életre hívója és megbecsülője. hogy mindenkitő1 ugyanolyan megközelítést. Csakúgy. Elveszti ezt az ornátust. nagylelkűségétől vagy hangulatától függjön. És lerombolja a projekt módszer az iskola és társadalom. eleve kizárja. Mert sem tehetségben. Magának a végr ehajtandó feladatnak a sokfélesége biztosítja a közös ügyhöz való hozzájárulás sokféleségét is. hogy a szerző épp melyik ismérvet tartja valami miatt.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben terepe is. gyengeségeink és erősségeink koordinátái között láthassunk neki. hogy közvetlen teremtő emberi kapcsolatokat nyerjen ezáltal. de lehet mindennek az ellenkezője is. hogy az egyedinek és a kollektívnek. motiváltsága. Nagyon fontos. Mert az a fontos itt. ugyanolyan algoritmusokat. A tradicionális oktatás nehezen köt szövetséget ezzel a kontrollálhatatlan bőséggel. épp mert komplex rendszerként szolgái tanulmányozásra. igen fontos jellegzetességénél tartunk. mint az. Hogy ez a „bezárás” egyúttal felszabadulást jelent. amelyről végezetül szólni szeretnék. minden külön didaktikai erőfeszítés nélkül teszi lehetővé. Az információ így is. A tanár vagy a tankönyv nem egyszerűen információforrásként veszíti el egyeduralmát vagy vezető 213 . Ezzel szemben a projekt. sem az érzelmi viszonyulás árnyalataiban nem vagyunk soha azonosak. Projekt munkát szervezni és kivitelezni egyszerűen lehetetlen parancsnoki hídon állva. és minden résztvevő minden irányú tapasztalataira épít. Mert a kooperatív jelleg semmivel sem erősebb itt. tapasztalatai. addig a projekt módszer a pedagógust jobban „bezárja” a diákokkal való partneri együttműködés viszonyrendszerébe. De ez a dialektikus egység nem is annyira a kommentárok. amely éppen életközeli problémákból indít. Ezért a projekt módszer individualizáló jellege épp oly joggal hangsúlyozható. A tanár ugyanis ebben a partneri viszonyban inkább lehet önmaga. sem ízlésben. láthatatlanságában is erős falakat. egyforma tempót követel. amelyen megtanulható az együttműködés. lehet kooperatív műveletekre épített. Aki ugyanis projektet szervez. Míg tehát egy hagyományos tanóra. vagy éppen saját fogékonysága okán hangsúlyozandónak. az iskola és az „Élet” közé emelt. amelynek nyomvonalai ne vezetnének az iskolán túlra. Mert a projekt módszer „rombol” is: az iskolán belül ledönti a tanórák közötti csengőszóból és nyúlfarknyi szünetekből emelt falakat. mennyit ad föl a pedagógusi autoritásból. mint a valóságos folyamat miatt érdekel bennünket. ahelyett. hogy ki-ki a maga individualitását vigye a közös játszmába. ezért a legjobb kivitelezés szerint sem illik igazából senkire.

A céltudatos tevékenység alkalmazása a pedagógiai folyamatban is utalt a koncepció legfőbb alapelvére. A törekvés számos rokon vonást mutat továbbá azon reformiskolák gyakorlatával. Dewey szavaival élve a learning by doing jellegzetes példájáról. orvos. D) szövegek a projektről A) A projektoktatás8 A „projektoktatás” azt a törekvést takarja. Kialakítása az amerikai Progressiv Education képviselője. az aktivitás. szívből jövő tervszerű cselekvés. Hatékony tanulásszervezési módszerek szerepét.php 214 . Adott esetben egy-egy részkérdést vagy összefüggést illetően egy erdész.” 1918-ban jelent meg The Project Method című tanulmánya. hogy a tanulókkal együtt. Erre leggyakrabban az év vége táján. amelynek középpontjában a tervszerűen kialakított. amely az iskolai tevékenység tipikus egységét jelenti. mint egy tanár. Kerschensteiner. hogy „a valamely közösségi helyzetből fakadó. amelyek nagy súlyt h elyeznek az öntevékeny. a kompetenciák valóságos társadalmi megosztottságának. Reichwein). John Dewey mellett talán legjelentősebb személyisége. Jelenleg szinte alig van olyan német középiskola. problémaközpontú cselekvés gondolata áll. a céltudatos tervezés hangsúlyozása. a begyűjtött tények értékelésében. Landerzeihungsheimmozgalom. a Jenaplan szerinti csoportmunka) valamint a reformpedagógiai orientációjú falusi iskolai törekvésekkel (Haase.i-dome. A projekt módszer lerombolja tehát a „mindentudó tanár” nimbuszát. Azonban csak Kilpatrick korábban említett programadó írása nyomán vette kezdetét az a nagyarányú pedagógiai recepciós folyamat. Ugyanis 8 Györgyiné Koncz Judit – Kasnya-Kovácsné Bakacs Judit – Kopp Erika – Németh András: Alternatív.hu/reformpedagogia/index. A koncepció visszavezethető a XVIII. És ez azért van jól. aki azt az álláspontot hangoztatta. Makarenko. mérnök vagy szakács kompetensebb értékelő lehet. Gaudig. másoktól tanulni tudó tanár követésre motiváló emberi példájával gazdagítsa a diákokat.IV. A projektoktatással a gyakorlatban leginkább a projekthetek formájában találkozhatunk. századi építészeti akadémiák munkájához. Freinet) törekvéseivel. ami némiképp korlátozza a módszer pedagógiai hasznosságát. mert ez felel meg a valóságos emberi viszonyoknak. Scheibner. B). A megfelelő vezetés mellett megvalósuló tervek nem csupán a rövidebb távú tevékenységeink céljainak teljesülése által biztosítják azok sikerét. amelynek hatása a későbbi idők számos iskolakísérletében és több ezer tanulmányban is tükröződik. hanem sokkal inkább ezekben a tevékenységekben rejlő lehetőségekből nyert tanulási tapasztalat által. C). Magát a projekt gondolatot nem Kilpatrick találta ki.és reformpedagógia a gyakorlatban http://www. a jelenlegi alternatív iskolák történeti előzményei és jelenlegi formái. adja a veleszületett – napjainkban sajnos gyakran elpazarolt – gyermeki képességek hasznosításának legfőbb garanciáját. úgymond: „helyretételében” is. Wilhelm Heard Kilpatrick nevéhez fűződik. amelynek teljes címe. Blonszkij. de az információk. valamilyen tárgyi vagy szellemi produktum létrehozására irányuló törekvés) számos rokon vonást mutat a munkaiskola különböző teoretikusainak (pl. vagyis a pragmatizmus szellemében kialakított iskolai gyakorlatról van szó. mert az annak során szerzett tapasztalatok és a megfogalmazódó következtetések ebben az esetben nem épülhetnek be szervesen módon az oktatás folyamatába. Ferriere. Azok gondolatai német közvetítéssel jutottak el később az amerikai műszaki főiskolákra. önképző jellegű tevékenységekre (pl. A koncepció tanulással kapcsolatos fogalmai (pl. D1 – A). amely évente ebben a formában legalább egy alkalommal ne szervezne valamilyen projektmunkát. a nyári szünetet megelőző időben kerül sor. A projekt-módszer.

az osztályban folyó. földrajzi jellegű terepgyakorlatok stb. Ebbe a körbe minden. akkor az gyakran nem más. Ezt követően több napon át folyhatna (lehetőség szerint több évfolyamot magába foglaló vegyes csoportok keretében) az „alkotás” elkészítése. eredményeit bemutató előadás vagy kiállítás keretében. Kyösti Kurtakko számol be egy ilyen jellegű környezetvédelmi projekt sikeréről. Az egyes iskolákban megvalósított külö nböző projektek gyakran szabadidős tevékenység jelleget öltenek (pl. „Szerezzünk zenét”). így mindenki leeresztett. Egyébként a projektek jelentős része egyébként is valamilyen kapcsolatban áll a környezetvédelemmel. az elkészített különböző jellegű művészeti (képzőművészeti. Ennek az időnek a hatékony kihasználása csak abban az esetben lenne lehetséges.). illetve valamely erre irányuló saját kezdeményezés megvalósítása. hogy az „hasznos célok” megvalósítására irányuljon. és valóban projektek keretében folyna a munka. illetve viszonylag könnyen megvalósítható. amelynek keretében egy tanulócsoport feltárta az egyik osztálytársa családjában gyakori tífuszos megbetegedések okait. például amikor valamely rendezvény bevételéből lehetőség nyílik valamilyen karitatív akció támogatására. esetleg szülőkből vagy külső szakértőkből álló munkacsoport dolgozhatná ki azokat a javaslatokat. Ennek előkészítésére tanárokból. hogy a „tettesek” egy része a vizsgálatot végző tanulók családjához tartozott) jól érzékelhető szokásváltozások következtek be. például. elsősorban receptív jellegű tanulási formák) megváltoznának. Az eredmények nyilvánosság elé tárására kidolgozott különböző (részben a helyi sajtó segítségével megvalósuló) akciók hatására az autótulajdonosok körében (elképzelhető.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben ekkorra a dolgozatokat már megírták. Ezek minden elemükben és pontosan megfelelnek a Kilpatrick által megfogalmazott pedagógiai útmutatásoknak. kézzel fogható haszna is megtapasztalhatóvá váljon. a jegyeket lezárták. tanulókból. a csoportok összeállításának szempontjai. Ebben az esetben a „célirányos cselekvés” egyben társada lmi szempontból is hasznos cselekvés formájában került megvalósításra. amelyek ennek ellenére természetesen megőrzik a projektmunka eredeti sajátosságait is. és gondo skodott azok megszüntetéséről is. olyan jellegű tevékenység is bevonható lenne. vagy ökológiai. A „célirányos cselekvést” gyakran összekapcsolják azzal az elvárással. „Hogyan arat Jones úr új aratógépével stb. amelyekből a tanulók kiválaszthatnák az érdeklődésüknek le ginkább megfelelő projekttémákat. vagyis annak eredményeként valamely adott napi vagy heti munka konkrét. sem a tanárok sem a diákok nem motiváltak kellő mértékben a megfelelő szintű megvalósításban. kézműves tevékenységekkel („Készítsünk vas alódeszkát”. A finn Rovaniemi Egyetem munkatársa. videó) kézműves. amelyek jelentős mértékben hozzájárultak a levegő minőségének javulásához. kertészeti (az iskolakert vagy öntözőberendezés kialakítása) munkák. A projektoktatás prototípusának ugyanis a Collings által leírt „tífuszprojekt” tekinthető. vagy táncjáték. „A szomszéd iskolákkal közös iskolai ünnep és kiállítás”) 215 . szociális. amikor a projektmunka során elkészített alkotás közvetlen formában is hozzájárul az életkörülmények javításához. amely pedagógiai szempontból felhasználhatónak tűnik. A Collings által leírt projektek többsége jól érzékelteti azt az alapvető pedagógiai igényt. „Csibeetető készítése”. tulajdonképpen a tankönyveket is eltették már. fotó. Amennyiben a projektek alapján dolgozó iskolák esetében egyáltalán beszélhetünk hagyományos értelemben vett oktatásról. Ezt aztán az utolsó napon az iskolaközösség és a téma iránt érdeklődő külső résztvevők jelenlétében kerülhetne bemutatásra: egy kisebb színdarab. „Dunai csónaktúra”. Nyilvánvaló. Ennek hatása természetesen közvetlen módon is jelentkezhet. ha az oktatás megszokott feltételei (órarend. „indiánprojekt”. Ez jelentkezhet közvetett formában. Megkülönbözteti a tanulmányi kirándulással („Murphy asszony napraforgói”. „őshüllő-projekt”) való elmélyült foglalkozás. mint valamilyen érdekes dologgal (pl. hogy a fenti szempontok ilyen mértékben történő érvényesüléséről csak a kimagasló színvonalú projektek kapcsán beszélhetünk. A projektmunka során az egyik finn iskola osztálya nag yszámú mérési eredmény alapján kimutatta a télen hosszabb ideig parkoló autók és mot orkerékpárok „bemelegítésével” és „melegen tartásával” kapcsolatos rossz szokások káros következményeit. amely közel áll az iskola hagyományos feladataihoz és annak valóságához is.

hogy a hagyományos oktatás megújítására irányuló törekvései a projektoktatás legkiválóbb hagyományaira is épülhetnek. és szükség esetén az eredeti terv rugalmas módosítása. a tervszerű cselekvés. „Képek”) kapcsolatos projekteket. Hol húzhatók meg a projektoktatás határai? Az számos tényezőtől függ. A folyamat során jelentkező különböző problémák (konfliktusok. az ezzel összefüggésben publikált számos példa azt bizonyítja. Ehhez a Herbert Gudjons különböző koncepciók elemzése alapján megfogalmazott négy alapvető fokozatát használjuk. valamint közösségi-. Tervezés: a problémamegoldás. Lehetőség szerint „minden érzékszerv” bekapcsolása a tevékenységbe. Feladatok (témák) megkeresése: társadalmi szempontból is jelentős tapasztalatok megszerzésére alkalmas problémaszerű helyzetek keresése. a kooperációs. „Játék a szabadban”) és történelmi témák elbeszélésével („Ball adák és dalok”. Mindezen sikeres elemek ellenére jogosnak tűnik Benner és Ramseger azzal az illúzióval összefüggő figyelmeztetése. A továbbiakban tekintsük át ennek ideális esetben megjelenő főbb metodikai lépéseit. A tanár a folyamat irányításának legfőbb felelőse marad. Kivitelezés: cselekvő együttműködés – a probléma jellegének megfelelő taneszközök. hogy 216 . hogy az milyen mértékben válik az „iskolai eljárások jellegzetes elemeként” (Kilpatrick) az oktatás szerves részévé. már a „tífuszprojekt” esetében is megfigyelhető a társadalmi körülmények jobbá tételére irányuló törekvés. amely egyben lehetővé teszi a tevékenység során megjelenő műveltségtartalmak hatékonyabb elsajátítását is. Felülvizsgálat: az elkészült alkotás és az elkészítés folyamatának csoportszintű értékelése. Hatékony tanulásszervezési módszerek játékkal („Szobai játékok”. akinek legfontosabb feladatai: a tanácsadás. az önállóság. Amennyiben azonban a projekt fogalom határait nem rajzoljuk túl szélesre. különböző munkatechnikák. Emellett ezek megvalósulása során. a résztvevők általi közös tevékenység keretében meghatározott.és kommunikációs képesség (tovább) fejlesztését. illetve a közös tevékenység céljára alapozódó folyamat kialakítása az egymásra épülő lépések egymásutánjának részletes megtervezésével. és a bátorítás.” A módszer főbb jellegzetességeit az alábbi definíció segítségével összegezhetjük: A projektoktatás tanítási-tanulási folyamat megszervezésének az a formája. amely szerint „a tanulók az oktatás során olyan feladatokat és problémákat is képesek lennének megoldani. A projektoktatás elméleti-koncepcionális továbbfejlesztése. a koordináció. beszámolók. főbb lépéseiben megtervezett és elfogadott feladatok kerülnek megvalósításra. amelyekkel az iskolán kívül még maguk a felnőttek sem találkoztak. feltétlenül szem előtt kell tartanunk egy fontos „belső határt”. Ez abban nyilvánul meg. viták. illetve az egyes részcsoportok szintjén történő reflexív megoldása. a résztvevők érdeklődésével. Továbbfejlesztés: szükség szerint az értékelés eredményei – a felvetődő kérdések és további feladatok – nyomán új projektek kidolgozása és/vagy az eredmények felhasználása a különböző tantárgyak és műveltségtartalmak továbbfejlesztése érdekében. A végső eredmények: kiállítások. a feladatok megoldásának tárgyi nehézségei) az egész. 4. a mindennapi élettel. pedagógiai jellemzők (Herbert Gudjons nyomán): 1. 3.IV. Projektoktatás – metodikai lépések. bemutatók keretében történő nyilvánosság elé tárása. és ügyelünk arra is. illetve azt egy ötödik elemmel is kiegészítjük. amelyek kapcsolatban állhatnak valamilyen konkrét helyzettel. 5. a segítségnyújtás. hogy a „célirányos tevékenység” pedagógiai szempontjai is érvényesüljenek. amelyek lehetővé teszik a problémamegoldó gondolkodás. kommunikációs és tevékenységi formák kialakítása a különböző tantárgyi ismeretek integrációja az összefüggések felismerésére irányuló gondolkodás fejlesztése érdekében. 2. amelyben a művelődési folyamatok részeként olyan konkrét.

az iskolát fenntartó adófizető. Már Kilpatrick programadó munkájában is említést tesz a különböző külső határokról. Az azonban kétséges. de mindezek közül leginkább abban a megváltozott beállítódásban. az iskolakezdés időszakában. Skiera Ehrenhard 217 . a nem megfelelően kiképzett és alkalmatlan tanár. és ebben az oktatás különböző új formáinak kipróbálására viszonylag széles tér biztosítására. saját viszonyainkhoz alkalmazkodó módon történő felhasználása azonban továbbra is fontos feladatnak tekinthető.” Az idézetben megfogalmazódó megállapítások mind a mai napig aktuálisak. tudatosan és értelmesen megválasztott eszközeként. hiszen a projektmunkára való ráhangolásnak az oktatás gyakorlatában különböző fokozatai vannak. Ugyanis ezzel összefüggésben nem csupán a „belső”. a ta nkönyvek. lehetőség szerint az osztályterem belső terének felosztásában illetve átrendezésében bekövetkeznek. jóllehet ezzel kapcsolatos elképzeléseit nem fejti ki részletesen.. amelyek a terv megvalósulása során az osztályok bútoraiban és egyéb berendezésében. A különbség csupán az. hogy az iskola minden megnyilvánulási formájával összefüggésben eredményesen használható. Az alternatív iskolák például oly módon valósítják meg Kilpatrick elképzeléseit. Az alternatív iskolák és a hagyományos reformpedagógiai orientációjú iskolák egyaránt törekszenek szervezeti kereteik kitágítására. hogy valamilyen öntevékeny és önművelő tevékenység magasabb formájaként. projekt formájában. a tantervek és iskolai programok új formáiban.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben ezek az oktatási célok sok esetben csak tervszerűen felépített oktatási folyamat keretében. hogy a tanulás egészét nagyszámú projektre alapozott választási lehetőségek alapján alakítják ki. ami teljesítményként kívánatossá válik. esetleg az iskola építészeti megoldásaiban. a matematika és az idegen nyelvek oktatása kapcsán). hanem bizonyos „külső határokat” is figyelembe kell venni. hogy már nem csupán egy. illetve folyamatos gyakorlás során valósíthatók meg (pl. Csak ez után lehetséges. A reformpedagógiai szempontok alapján megvalósuló fejlesztés során ezzel összefüggésben az alábbiak figyelembevételét javaso lja: „Figyelmet érdemelnek azok a változtatások.) figyelmet érdemel továbbá a hagyományból fakadó ellenállás. Kétségtelen. Természetesen ez a belső határ nem tekinthető merev formának. (. a jól kidolgozott módszertani eljárás hiánya. a tanár által vezetett tanulási folyamat. Ezeknek a megfelelő kritikai szemlélettel történő felhasználása. szabadon is megvalósuljon.. hogy a projektoktatás különböző formái a sokszínű iskolai élet kialakításának is elengedhetetlen eszközei. hanem számos különböző „kidolgozott módszertani eljárás” áll a rendelk ezésünkre. és az irányítással és a felügyelettel összefüggő problémák megléte is.

1933.Elmondjuk. a gyermek által már amúgy sem kedvelt rátanulással megfosztja a személyiségfejlesztésben oly fontos játék és közös tevékenységek lehetőségétől. (Hentig. mert a hagyományos oktatás alapelvek szintjén deklarálja az egyéni és életkori sajátosságokból adódó oktatáselméleti alapelveket. az együttműködésre alapozott nevelés. 1989) Ha az iskola nem mérsékli önmagát. II. Hatékony tanulásszervezési módszerek B) Érvek a projektpedagógia alkalmazásához9 A stratégia az oktatásban (a nevelésben) sajátságos célok elérését szolgálja. mint sajátos célt. A családon belüli nevelés alárendelődik az iskolai követelményeknek. ezt az értéktelenséget közvetítve a szülőknek és számon kérve tőlük. 16. meg nem is. amelyeknek mind a pedagógus.” (Szabó. Kecskemét 2002. negatív tanulási viszonyulása állandó sul. „Az ember elsődleges természetében in potencia benne van a fejlődés. oktatás önmagában hordozza a gyermekközpontúságot. mind a szülő. A pedagógusképzésben megtanult. ahol a gyermekekre vonatkozó alapelvek automatikusan érvényesülnek. a gyakorlatban nem realizálódnak. akkor a felnövekvő nemzedék rosszkedve.IV. Kollár és mtsi. Nem.. A lemaradót felzárkóztató programok címén. A jó képességstruktúrával rendelkező gyermektől terhelhetősége miatt egyre többet követel az iskola.) Dewey szerint a nevelés nem más. 1999) 9 Hegedős Gábor – Mayer Ágnes – Szécsi Gábor –Zombori Béla: Projektpedagógia. sportolni. hogy . szabadidejük alig van. ami a könyvben van. és a szocializáció útján öröklődik. (Dewey. Az iskolában csak a produktum. Tanítani annyit jelent. A 9-13-17 éves gyermekek többsége szorong. 64. Tanítóképző Főiskolai Kar. Az ott felsoroltak lehetővé. de az oktatás folyamatának szervezése olyan tantervi kereteket biztosít. (N. fejfájás. az értékteremtő iskola a tanulási korszak elején szembesíti a gyermekek egy részét saját értéktelenségével. A projektpedagógiában a gyermek elsősorban fejlődik és nem fejlesztik. (Vekerdy. Kollár és mtsi. kirándulni nem járnak. hogy a társadalmi kihívások. idegesség. Az érdeklődésre. és nem az ember az érdekes.” (Deli. hasfájás figyelhető meg náluk. ahol ezek az alapelvek az elmélet szintjén maradnak. a továbbképzésben megerősített deklarált pedagógiai alapelvekből a gyakorlatban csak a tanítás marad. megfosztva a „lemaradókat” a kortársi referenciákban meglévő nevelődés lehetőségétől. otthon a háztartásban ritkán segítenek. nem enged be falai közé „új” tanítási-tanulási stratégiákat. a most említésre kerülő szempontok szükségszerűvé teszik a projektpedagógia alkalmazását. 1999) Az iskolai kihívásokat a társadalom rosszul értelmezett elvárásai gerjesztik.. vonja le következtetését az ELTE társadalmi és neveléspszichológiai tanszékének kutatócsoportja. 218 . (N. 1986) A projektpedagógiának a gyakorlata olyan. mint növekedés. Örökké fáradtak. Már az elemi szinten elkezdődik egy túlképzés. ahogy saját korosztályuktól elvárható.) Végül. A felmérés szerint társas kapcsolataik nem fejlődnek úgy. az aktivitásra. Az értékekre nevelő. mind a gyermek igyekszik megfelelni. A kizárólag verbalizmusra támaszkodó túlképzésnek egyetlen szereplője sem érzi jól magát. amelyet korai szelekcióval erősítenek. 1997. Rosszkedvű és rossz idegzetű nemzedék nő fel. természetessé válik. a pedagógia és pszicholó gia kutatásának eredményei. a pedagógiai gyakorlat tapasztalatai milyen változásokat indukálnak a nevelés folyamatában. nem érzi jól magát a szülő..) A bevezetésben már írtunk arról. mert már rég az iskola elvárásainak és nem a gyermekének akar megfelelni. Megjelen nek-e az általános pedagógiai célkitűzésektől eltérő célmegfogalmazások a projektpedagógiában? Igen is. 1988.

definiálásának nagyon sokféle változata van. a tanulás. Felfogásunk szerint az iskolai tananyag által kijelölt tudás nem élvez elsőbbséget a tanulás folyamatában. Ez az úgynevezett 'toyotizmus'. A másik. Az osztálykirándulásokon ennek ellenére mégis rengeteg tapasztalathoz. projektekre.: a játék. hogy a projektpedagógia helye. modulokra estek szét. ha az elsajátítás folyamán pozitív irányú változások jönnek létre a személyiségben. A mi felfogásunk a nevelődésre. birtoklását jelenti. A tanulás értelmezésének. vagy külső. más személy által meghatározott. az élmény összeegyeztethető fogalmak. miként az említett 'kollégium'. A spontán tanulásnál nem a tanuláson van a hangsúly. 192. Pl. mára már az interdiszciplináris team lett a divat. szerepe értelmezhető legyen. A vállalatok teamekre. vagy a hobbihoz kapcsolódó ismeretszerzés. az ismeretszerzés sokszínűségére helyezi a hangsúlyt. az alacsonyabb döntési szinteken lévőknek kell vállalniuk a felelősséget. (Szabó. A döntési képesség és az érzelmi stabilitás (érzelmi intelligencia) kialakítása elengedhetetlen követelménnyé vált. mert ott tanulnak. Ahhoz. hanem a produktum elkészítésén van a hangsúly. az oktatás. amikor a tanulás örömforrást jelent. 219 . A tanulók többsége nem azért megy szívesen osztálykirándulásra. A tág értelmezésben a tanulás új tapasztalatok. az örömforrás. A tanulás irányultságát tekintve lehet spontán és szándékos. Ezek fejlesztése az alternatív lehetőségeket is tartalmazó csoporttevékenységekben valósítható meg. vitakészsége. A különböző érdeklődésű tanulók a közös cél megvalósításáért csoportba szerveződve tevékenykednek. A projektorientált tevékenység erre is felkészít. A pedagógiai szakirodalom általában megelégszik azzal. A szándékos tanulásnak jelen keretek között két módját említjük meg. A tanulás az egyénben nem tudatosult kísérő jelensége valamely tevékenységnek. új ismeretek. amikor egy kitűzött távoli cél elérése érdekében tanulunk. Erről Magyari Beck István így ír: „Ám a tudományok ilyen eseti kölcsönhatása érthetően új tudományszervezeti formákat is követel. hogy a projektpedagógia alkalmazásával fejlődik a gyermekek együttműködése. Szűkebb értelemben az iskolai követelmények. Pedig itt többről van szó. A cél megfogalmazása lehet az egyén által megfogalmazott. a tanítás és a tanulás folyamán és folyam atában konkretizálódnak. Az iskola céljai és feladatai a nevelés. De nem ám úgy. az iskola a saját energiáit az ismeretek közvetítésére. a termelés szintén újfajta elvárásokkal lép fel az oktatással szemben. De lehet ilyen egy étel elkészítése is. meglátásunk szerint. Mellőzve a hierarchiát. a tudományos kutatás is fellép a maga igényével. ismerethez jutnak a tanulók. mint mennyiségi mutatóik determinálják. Amíg tegnap még elegendő volt a hasonló szakmában tanúskodók 'kollégiuma'. a tanulók energiáit a lecketanulásra koncentrálja. mások véleményének elfogadása. Pedagógiai értelemben akkor beszélünk tanulásról. Sajnos. újraértelmezzük a tanulás néhány jellegzetes sajátosságát. A tudomány. A projektpedagógia felfogásában a tanulás. új tevékenységek elsajátítását.) Ez a fajta együttműködés a tudomány termelőerővé válásával hétköznapivá vált. 1997) A magas szintű tudás megszerzése már önmagában nem elegendő. A tanulásban való részvétel szerint a tanulás lehet:  próba-szerencse. hisz a vállalatok egyénenkénti gazdasági sikereit sokkal i nkább fejlesztéseik. Az első.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben A gazdaság. hanem egy sokkal sűrűbb együttműködést követelve a team tagjaitól” (Magyari Beck. Ezek külön-külön és együttesen is megállják a helyüket. A merev hierarchiák helyett a nagy vállalatok is igyekeznek gyors reagálású egységeket bevetni a gyilkos versenyen. Jelentőségük a személyiségfejlesztésben azonos. A mi felfogásunkban a tanulásnak létezik egy tág és egy szűk értelmezése. 1982. tananyagok elsajátítását értjük tanulás alatt. Nem a tan uláson.

Ha a tanulást tartalmi szempontok alapján csoportosítjuk. a haj togatás csak eszköz. Térben és időben. és nem mellékhatás. az origami műszaki rajza által fejlődik szimbólum. hogy új utakat járjon be.: kísérletezések. személyes motivációk. kísérletek stb. 220 . pszichomotoros). Kisiskolás korban nem cs upán azért origamiznak a gyermekek.  problématanulás. A tanulónak el kell köteleznie magát a meghozott döntések mellett. Az origami. kiegészíti egymást. A tanulás nincs előre megtervezve vagy megszervezve valami külső szakértő által. Itt inkább a feltételek.IV. A tanulás központi tevékenység. mint a kísérletező tanulásnál. felfedezések. a technika esetében. más személyek. határozzák meg.  A kísérletező tanulásban nem a vezető. akik az induktív tanulási stratégia alkalmazásával jutnak könnyebben tartós ismeretekhez. Az első négy tanulási forma a projektpedagógiától elválaszthatatlan. A két utóbbi belefér a projektpedagógia tágabb értelmezésébe. sík és térbeli relációjuk stb. Tapasztalatunk szerint a diákok többsége. a tanuló pedig követi. Az eredmény pl. 2000. szív esebben tanul ezen a módon.  A tevékeny tanulásban a tanulók szerepe fontos. Ez a tanulási módszer az úttörőké. A tanulási formák együttes alkalmazásának lehetősége biztosítja a leghatékonyabb és a legtartósabb tanulást. A projektpedagógia ugyanakkor nem zárja ki a deduktív tanulási stratégiát. hogy új felfedezéseket tegyen. Pl. Nagyobb arányú alkalmazásuk ugyan lelassítaná a tanítás folyamatát. Sokkal inkább értenénk egyet a többcsatornás tantárgyak elnevezéssel.  szociális tanulást. követnie kell a tanár vagy az oktató utasításait. a többcsatornás megerősítést. mit és hogyan tanulunk. A tanulás az elvégzett cselekedetek mellékterméke. hogy valamit meghajtogassanak.: ügyesebb lesz a mozgásuk.):  Az irányított tanulás során a tanár vagy az oktató hozza meg a megfelelő döntéseket. Ezek a tanulási formák egyszerre eszközei és céljai a tanulásnak. akkor megkülönböztetünk:  verbális.  perceptuális (érzékeléssel. laboratóriumi tevékenységek.  lecketanulás. A folyamatot a tanulók maguk tervezik és szervezik. főleg az alsóbb évfolyamokon. de növelné a tartósan elsajátított átlagtudás mennyiségét.  belátásos (nem a tanulás szükségességének. a tanulási célok világosak. és folyamatábra értelmező képességük. A többcsatornás megerősítést biztosító tanulásszervezés arányának növelése kedvezne azoknak a tanulóknak. hanem az ismeretek közti összefüggések belátása). Hatékony tanulásszervezési módszerek  utánzásos. a tanulók igényének és képességstruktúrájának megfelelően egymás mellé rendeli a kétfajta tanulási stratégiát. háttérismeretként kapcsolatba kerülnek különböző geometriai formákkal. Robert és Jan Simon három különböző tanulási módszer újfajta egyensúlyát ajánlja a ped agógusok figyelmébe (Simon. kifejezettek. vagy akár a kijelölt cél kormányozza a tanulási folyamatot. észleléssel). P.  mozgásos (motoros. 301–304. Itt a tanulásban a tanulót a tanulás élvezete vezeti. Ezért tartjuk helytelennek a készség-tantárgy elnevezést a vizuális ábrázolás. A három javasolt tanulási mód Simon szerint jól megfér egymás mellett.

vonszolni. hogy az ismeretek nem csak szövegek útján köz elíthetők meg. ha vaki nehezen tanul meg olvasni. interperszonális intelligenciákról van szó). Különösen azt fontos látnunk. míg eredményt nem érnek el. de nem egyenlő mértékben: ki ebben. ELTE TÓFK. aki saját kultúrájának szobájában áll. Valamilyen mértékben mindannyian rendelkezünk mind a hét intelligenciával (nevesítve: nyelvi. ki abban képes nagyobb teljesítményre. A probléma gyakorta abból adódik. hogy Gardner antropológiai oldalról is megközelíti a kérdést – kimutatva. lökni stb. hogy abba a bizonyos terembe többféle bejáraton át lehet bejutni. hogy a tanulót. E felismerés legismertebb propagálója ma Howard Gardner harvardi professzor.) a magas kultúra termébe. és főleg zenei és mozgásos dimenzióit.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben C)* Többféle bejárat10 A tanítás jórészt arról szól. mind az oktatás. amelyek egyenrangúak és bizonyos mértékig – agykutatások által is valószínűsített módon elkülönült modulokat alkotnak az elmében. Témánk szempontjából különösen fontos. hanem képi-rajzos. s többszörös intelligencia elméletének kidolgozója. A roma gyerekek számára azonban ezek a bejáratok kevéssé használhatóak. be akarjuk csalogatni (taszigálni. hogy a tudáshoz vezető bejáratok közül ezeket tárja szélesre. mozgásos. hogy a kedvezőtlenebb adottságokkal rendelkező gyerekeknek – és vannak ilyenek! – is jó legyen a ritmus érzéke. 10 Knausz Imre: A roma tanulók tanítására vonatkozó kompetencia és a társadalomtudományi képzés . hogy a kultúrák is különböznek is a tekintetben. logika. és minden gyerek számára a megfelelő bejáratot kell megtalálni. Számos afrikai törzsnél éppen fordítva: az olvasás képessége fel sem merül vagy nem fontos. az indító metaforát folytatva tehát azt mondhatjuk. Gardner szerint többféle – legalább hét intelligencia – létezik. interperszonális. Végig kell gondolni valamennyi tantárgy tanításának vizuális. zenei. hogy melyik intelligenciát preferálják (Nyugaton. matematikai. ugyana kkor a zenei hallás hiányát megváltoztathatatlan adottságnak tartják. Kézirat. de ezek esetleg éppen nem a tanuló szobájából nyílnak. Alapvető felismerés. 221 . mind a szülők hatalmas erőfeszítéseket tesznek a siker érdekében. kézműves. téri. valamint zenei és táncos élmények útján is. hogy a terem bizonyos bejáratait tágra nyitjuk ugyan. Ők nem ezekben a szobákban vannak. és addig nem nyugszanak. téri. 2005.) A társadalomismeret tanítása szinte kizárólag a nyelvi és kisebb részben a logikai intelligencia kihasználására épít. de mindenáron elérik.

Az egyes témák projektként való feldolgozása a mindenkori pedagógiai folyamatnak alárendelten egyedi jegyeket mutat. hogy valóban megértsék. ír. a művészeti. A projekt céljában. metróépítési projekteket stb. hogy egyes kifejezések a külföldi szakirodalomból kerültek. struktúrában.Domokos Lászlóné .IV. Érdemes ezzel kapcsolatban akár csak a laikus pedagógiai elméletekre gondolni (M. írások értő fogadásának alapvető feltétele a fogalmak befogadó és közlő részéről történő . hogy jelentésük a neveléstörténet során módosult. Hatékony tanulásszervezési módszerek D) M. megvalósításában. projektpedagógia. pedagógiai projekt. az eredmények prezentálása. a témafeldolgozáshoz kapcsolódó célok. folyamatát. (A hazai nevelés történetében tartalmát tekintve az életegységek szerinti nevelést – Nemesné Müller Márta -. szakértők szerepe ennek az önállóságnak a segítése. Nádasi 1999a. kerülnek át. a gyakorlati élet területére. A pedagógiai projekt célja kettős: a tanulók a projektben meghatározott végeredményt akarják létrehozni. a munkamenet és az eredmények megtervezése. Az előbbiek előrebocsátása azért látszik fontosnak. továbbfejlesztés. jól teszi. A pedagógia a nevelés gyakorlata és elmélete. ha értelmezett fogalmakat használ. mint első hallásra tűnik. Ez olyan. illetve a megalapozott ellenvélemények megalkotásának alapvető feltétele. eredményeiben viszont elég nagyok a különbségek. hanem ennek az írásnak a biztos értelmezési. értik valahogyan e s zavakat. projektorientált oktatás. s emiatt a legtöbben érzik. a gyakorlatban is jól használható megállapítás – ha nem is szabályos fogalom-meghatározás –. hogy a szakkifejezések egy jelentős része a köznyelvből származik. a pedagógusok. a közel eső értelmezhetőség érdekében. komplex. eredményeit meghatározó terv. Ez a gondolati csatlakozás. viszonyítási pontjait szeretném terminológiailag meghatározni . tervdokumentációban kell rögzíteni.) A téma felvetése és a témával való foglalkozás a gyerekek valódi önállóságán alapul. A projekt célja általános megközelítés esetében mindig valamilyen társadalmi szempontból új. Ez nem olyan egysz erű. A továbbiakban kiindulásként a következő fogalmak értelmezésére és egymáshoz való viszonyának vázolására vállalkozom: pedagógia. hogy min dkettő komplex tématerv alapján való feldolgozása. tartalmában. gyakran a mindennapi életből származó téma. a projekt a téma-meghatározástól a végered222 . Aki tehát azért beszél. fontos produktum létrehozása. A projektet rendszerint meghatározott pályázati formában.) Pedagógiai projekt: valamely összetett. a munkaegységek szerinti tanulást . mert így talán ki lehet fejezni: nem tisztázni akarom egyszer s mindenkorra a témát megalapozó fogalmak tartalmát. Golnhofer-Nahalka 2001). feladatok meghatározása. komplex feladat elvégzésének feltételeit. olykor jelentésük pontos ismerete nélkül. projekt. projektoktatás. ugyanakkor egy részük változott jelenté startalommal visszakerült a köznyelvbe. csak nem feltétlenül ugyanúgy. (Ismerünk városrendezési projekteket. Nádasi Mária: Projektoktatás (a pedagógiai projekt összevetése az általános értelmezéssel) A téma fogalmi keretei A pedagógiai előadások. A projekt általános és pedagógiai értelmezése között tehát lényegében az a közös.a pedagógiai projektre alapozott oktatás szinonimájaként használták. A pedagógiai szakszavak értelmezését nagymértékben befolyáso lja. A feladat vonatkozhat a tudományos.a feldolgozhatóság. amelyet többszörös mérlegelés után is fenntartás nélkül elfogadhatunk.legalább lényegében egybecsengő értelmezése. Projekt: köznyelvi értelmezésben valamely összetett. a technikai.

egy köztéri szobor elkészítése. a pedagógiai projekt” az adott tanuló. eredménye is. színvonala.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben mény prezentálásáig nevelési céloknak alárendelt. A projekt megoldása a tevékenységen keresztül kapcsolódjon a valóságos helyzetekhez.) megállapítható. Adjon módot individualizált munkára. ha nem is egyforma gyakorisággal. 6. A kiindulópont a tanulók problémafelvető kérdése legyen. A pedagógusok és a tanulók egyenrangú. (Például olyan helytörténeti kutatás. mind egészében összhangban van a tervdokumentációval. 9 – 11. újdonságértéke számukra nagy. A projekt eredménye az általános értelmezés esetén csak akkor elfogadható. már sokan megpróbálkoztak vele. magatartásában a projektmunka eredményeként végbement. tanulócsoport érdeklődésnek megfelelő. 2. egy tudományos vagy egy gyakorlati probléma megoldása). A projektoktatás értelmezése hasonlóképpen nem egyszerű. A cél az iskolán kívüli helyzet megismerésére vagy megváltoztatására vonatkozzék. egy út. 3. Interdiszciplinaritás jellemezze. ám különböző kompetenciákkal rendelkező partnerekként dolgoznak együtt. mind pedagógiai értelmezés esetén. ha mind részleteiben. fontos a tevékenység folyamata. Olykor persze előfordulhat a két dimenzió „összecsúszása”. 10. figyel rá. 5. 8. A tanulók közötti kapcsolatok erősek. mint ami a prezentációban megjelenik. hogy az ezzel kapcsolatos álláspontok nem mindig fedik le egymást. A projekt tartalma általános szinten társadalmilag fontos (például egy épület. amely a tanulók tudásában. addig a diákok esetében az egyéni vagy kooperativitáson alapuló önálló tanulás gyakorlása maga is cél. A pedagógiai projekt eredménye nem feltétlenül felel meg részleteiben a tevékenység elején megfogalmazott elképzeléseknek. A tanulók önállóan döntsenek. a tervezés közösen történjék. o. hosszabb időtartamra nyúljon el. 223 . A témával 1918-tól az 1980-as évek közepéig foglalkozó mértékadó szakirodalom áttekintése alapján készített „leltár” szerint (Dunker – Götz 1988. attitűdjeiben. ezért általuk fontosnak tartott. amelyet a település is fontosnak tart.) A projekt megvalósítása önálló egyéni munkán és/vagy páron és/vagy csoporton belüli munkamegosztáson alapul mind általános. Emellett ugyanis minden olyan változás eredménynek számít. 11. de tulajdonképpen csak számukra. Azonban a különbség lényegi: míg felnőttek esetében ez a tevékenység velejárója (hogy mit tanulnak eközben. A pedagógus vonuljon vissza stimuláló. és legyenek felelősek saját döntéseikért. A projektoktatás kritériumai a következők: 1. az esetek többségében rejtett marad még a saját maguk számára is). képességeiben. tanácsadó funkcióba. Az értelmezés mögötti szakirodalom ismeretében azt is látni lehet. Másrészt az eredmény sokkal több. Kidolgozása összefüggő. hogy a projektnek összesen 11 kritériumát fogalmazták meg a különböző szerzők. Adjon módot csoportmunkára. szervező. 9. 4. kommunikatívak legyenek. 7.

Anyag.  a versek. Főbb tevékenységek: 224 . Hatékony tanulásszervezési módszerek D2 – Projekttervek Cirkusz projekt – Egy játék.IV. 1–2 hónap Kiindulás – külső élmény:  A Fővárosi Nagycirkusz (vagy bármelyik másik utazó cirkusz) előadásának megtekintése. mint kezdeti külső élményen. mesék fénymásolata.html) sok tapasztalással (forrás: Korosztály:  8 – 10 éves gyermekeknek átélhető. http://mohafalva. természetismeret.  lepedők  festékek.és eszközszükséglet (igény szerint):  cirkuszos videók.  papírok (krepp.  agyag. ami aztán lassan a különböző felkészülési folyamatokon keresztül vezet el a végső produktum létrejöttéhez. Futamidő:  Kb. mint kiindulóponton kezdődik a projekt.  Kapcsolódóan: matematika.hu/mohacirkusz. (Akár egy KiMit-Tud cirkusz fedőnév alatt)  Mint projekt-vezetőknek kitűzött céljaink között szerepel: o kulturális élményszerzés o a társas és csoportos együttműködés fejlesztése o a találékonyság és az ötletesség inspirálása o önismeret fejlesztése o a létrehozott teljesítmény tisztelete o megtanulni más sikerének örülni o a világ sokszínűségének érzékeltetése o a fegyelem és koncentráló képesség formálása o médiaismeret o könyvtárhasználat o az internet használata o irodalmi művek megismertetése o a nyelvi kreativitás fejlesztése o a mozgáskultúra cizellálása Érintett tantárgyak:  Hangsúlyosan: magyar nyelv és irodalom. testnevelés. magához a „saját előadáshoz” – az előadáshoz.  zene az előadáshoz. a mutatvány. miközben kézzelfoghatóan megtapasztalhatnak és megtanulhatnak számtalan dolgot. az attrakció szerepe központi helyre kerül. életteljes mulatság. ének-zene. mint ráhangolódáson. vizuális kultúra. rajzlap). számtalan tanulási lehetőséget nyújtó. karton. Cél:  A teljesítmény. egy élmény.lauder.

o meghívó készítése. avagy a szokás hatalma o József Attila: Medvetánc o Kosztolányi Dezső: Párizs o L.: porondmester. kuszrik stb. kézenállás. o verstanulás (a versek témája kapcsolódik a cirkusz világához vagy az állatokhoz. mostani cirkusz: összehasonlítás. hátra bukfenc tanulása o cigánykerék o fejenállás. Caroll: Szajkóhukky o Laurence Bourguignon – Michaël Derulieux: A bűvészkedő farkas o Nemes Nagy Ágnes: A lovak és az angyalok o Orbán Ottó: Mutatvány o Szegedi Katalin: Álomcirkusz o Szilágyi Ákos: Cet ecetben o Weöres Sándor: Déli felhők o Weöres Sándor: Gyors gyöngyöző hangok o Weöres Sándor: Szajkó o Weöres Sándor: Vásár (részlet)  Film: o Chaplin: Cirkusz o Keménykalap és krumpliorr o Sebasthian  Testnevelés: o összpontosítás és koncentráció képességének fejlesztése o előre-. különleges nyelvi feladatok.. állatidomár stb. könyvtár. illetve olyan érdekes. o a szavakból anagrammákat írunk: pl. o kicsi könyv készítése: rajzok és cirkusszal kapcsolatos szavak különböző nyelveken (kapcsolódás a vizuális kultúra tantárgyhoz) – egyéni vagy csoportos munka. o versírás. a változás megfigyeltetése – szövegfeldolgozás. rikcusz. internet használata. előadás terv készítése.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben  Magyar nyelv: o cirkusszal kapcsolatos szavak gyűjtése. o a cirkusz szó különböző nyelveken – gyűjtőmunka: szótár. cirkusz. o programfüzet. spárga – differenciáltan o szekrényugrás: kismacska – differenciáltan 225 . o a cirkusz története: ókor. amelyek próbára teszik az előadót (egyfajta nyelvi cirkusz).. o összetett szavak a cirkuszi nyelvhasználat körül: pl. o cikkírás. középkor. gyűjtőmunka.  Irodalom: o Babits Mihály: Don Guriga monológja (részlet) o Christian Morgenstern: Az orofánt o Christian Morgenstern: Esméred az o Erdélyi jiddis népköltés: A szamovár o Francis Jammes: A bűvész két kismadara o Frank Tashlin: A hol-nem volt-medve o Frederico Garcia Lorca: Kicsiny papírmadár o Housman: Az elefánt.

a program összeállítása  A MUNKA – műsorszámok begyakorlása. hangszeres zene gyakorlása. koordináta rendszerek o jegyárak megállapítása – számrendszerekhez kapcsolódóan o o o o o Saját cirkusz:  Kihez mi állt a legközelebb?  Ki. fotók. judo bemutató táncok (csoportos vagy egyéni) a készülő „akrobatikus” műsorszámok megtervezése. zenei produkciók. oszlopok a nézőtéren – függvények. mi szeretne lenni a cirkuszban?  Cirkuszigazgató választása. o állatok a cirkuszban – jellegzetességeik. hányféleképpen öltözhet fel a kötéltáncos. festmények a cirkuszról különböző technikák használata o plakátok tanulmányozása. recenziók  Az események regisztrálása. cikkek. erősödik az esztétikum) Matematika: o cirkusszal kapcsolatos szöveges és egyéb (kombinatorika: pl. gyakorlása (gyerektől eredő ötlet! A pedagógus csak segít megvalósítani) o karika.IV. ugrókötél gyakorlatok Vizuális kultúra: o rajzok. lovak… o Frank Tashlin: Holnem volt című művének illusztrálása o Picasso clownjai felhasználásával montázskészítés o a cirkuszban fellépők jelmezeinek megtervezése o felnőtt jegy. természetes életmódjuk o az állatbarát szemlélet erősödése (eltűnik a korbács. barátokat  Műsorfüzet. gyerek jegy. Hatékony tanulásszervezési módszerek     egyensúly gyakorlatok az osztály „erőművészei” izmozhatnak karate.plakátkészítés o agyagmunka: bohócok. a produkciókhoz o élő. porondot képezni. felkészülés az előadásra – be lehet vonni szülőket. zenebohóc Természetismeret. díszletek o a tanterem cirkusszá alakítása (néhány lepedő befestésével és fellógatásával sátor hangulat. videók  Kritika-írás  Riport az előadókkal 226 . testvéreket. jegyek készítése  Lámpaláz és siker  Az ELŐADÁS Utóélet:  Az előadás értékelése. Székeket körben elrendezve. nyugdíjas jegy: a való világ leképezése – jegyek készítése o jegyszedők. ha…) feladatok o sorok. fő jellegzetességeik: milyen a jó plakát? . aki egyben a porondmester is – majd a cirkuszigazgató kijelöli saját titkárnőjét is  Műsorszámok kiválasztása. perecesek és egyéb cirkuszi kellékek. kötéltáncosok.) Ének-zene: o jellegzetes cirkuszi zene o zeneválasztás az előadáshoz. plakátok.

 A memória képességének fejlesztése. a projektvezetőnek is megvan az alteregója. majd lassacskán felköltözik a polcra.  A rajzban való kifejezés képességének elősegítése (finommotorikus mozgás).  Matematikai műveletek.html) Korosztály:  A hat-. mi minden történt velük a hétvégén.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben  Honlap-készítés Medve projekt – Az iskola mint intézmény meglágyul a mackók közvetítésével (http://forras.  A tanárnak. az óvoda és iskola közötti zavartalan átmenet bizt osítása. mesék fénymásolata  videók  papír (karton.  Írás. Érintett tantárgyak:  Hangsúlyos: magyar nyelv és irodalom. a mackója. Két pedagógus esetén mindkettő akár. és biztos társ a „magára maradt” kisgyereknek. mint alteregója először sokáig asztalán csücsül. könnyebb segíteni nekik). Cél:  Az iskolai beilleszkedés segítése.  A medvék fajtáinak és életüknek a megismerése.lauder. vizuális kultúra.és eszközszükséglet:  versek.hu/medve.  Médiaismeret.  Irodalmi művek és íróik megismertetése.  A pénteki hétértékelésen egy-egy gyerek megkapja hétvégére Brumit vagy Vackort.  A megszemélyesítés képességének fejlesztése (minden mackónak saját személyisége van  a gyerekek gyorsabban megismerhetőek. Kiindulás:  Az iskolakezdés első napjaiban minden gyerek behozhatja kedvenc mackóját. A hétfő reggeli beszélgetésen beszámol arról. matematika Futamidő: Négy hónap (szeptembertől a téli szünetig) Produktum:  A projekt lezárása: a Mackó-kiállítás Anyag.)  rajzeszközök  agyag 227 . rajzlap stb. A mackó megkönnyíti a szoktatási időszakot. A ma ckó.  Számfogalom kialakítása.  A valóság és a mesevilág közötti átmenet érzékeltetése.  A nyelvi kreativitás és az esztétikai érzék fejlesztése. Innét még sokszor költöznek vissza az asztalra. hétéves korosztálynak ajánlott project.  Szövegértés. Ez lehet Brumi (Bodó Béla: Brumi az iskolában) vagy Vackor (Kormos István: Vackor az első bében). Ez a szokás a következő tanévben is megmarad.  Olvasás. testnevelés. természetismeret  Kapcsolódó: ének zene.

plakát készítése a kiállításra  Természetismeret: o Látogatás az állatkertben a medvéknél o A medve és az ember testrészei o Medvefajták o A medvék élete. Finnugor népek meséi  Film: o National Geographic filmjei a jegesmedvékről és a grizlikről o Micimackó o A medve o Mackótestvér  Vizuális kultúra: o Mackó portrék o Mesék illusztrálása o Mackós memória játék. melyik medve nem ragadozó? o Táplálkozási lánc  Ének zene: o Micimackó dalai o Bartók Béla: Medvetánc o Medvetánc o Medvék hangjai  Testnevelés: 228 .IV. mackó puzzle készítése (egyéni vagy csoport munkában) o Mackó kartonból jancsiszeggel o Agyagmackók o Meghívó. táplálkozása o Miért szereti a medve a mézet? o Alszik-e a medve téli álmot? o Mennyi ideig vemhes a medve? o Miért mosómedve a mosómedve? o Melyik medve eszik húst. mint erővel o Bodó Béla: Brumi az iskolában o Weöres Sándor: A medve elmélkedése o Milne: Micimackó o A medvefiú. Hatékony tanulásszervezési módszerek  könyvtár (természettudományos könyvek)  zeneanyag  fényképezőgép (igény szerint) Főbb tevékenységek:  Magyar nyelv és irodalom: o Eredet mondák a medvéről o A medve a mitológiában o Medve és a magyar népmesék o Medve-történetek o A medve és az indián történetek  Irodalom: o Tolsztoj: A három medve o József Attila: Medvetánc o Kormos István: Vackor az első bében o Móricz Zsigmond: Többet ésszel.

a kezdőknek. különleges mackót. Utóélet:  A kiállítás értékelése. vendégkönyv  Az eseményről készült fényképek. Számít az ő gyakorlottságuk. Az óvodai. kevesebb. bemutatva egy-egy érdekes. soványabb stb. Az iskolai kirándulásokon próbálják elsajátítani a természetben való helyes viselkedést. Medvés könyvek és egyéb tárgyak is bekerülhetnek tetszés szerint a kiállítás anyagába. ha vegyes a csoport. Hallottak már a fajok pusztulásáról a Földön.  A kiállításra meghívjuk a többi osztályt és a szülőket. elméletben tudják. Tudnak a levegő. A falakra kiállítjuk a mackós képeket. szeretetére nevelődnek. barátokat is. a környezeti tényezők ko rlátozó hatásával. A témakör kiválasztása. cikkek. A kiállításon lehet tárlatvezetést tartani. hogy az egyes élőlények nem élhetnek akárhol. és a számítástechnikai ismereteik is bővebbek. Kifejezetten jó. rövidebb. Korosztály:  12–14 évesek. A tanítás során találkoztak az anyagok körforgásával. mindenki a saját mackójával  Agyagmackók  Kartonmackók  Videó és fényképriport a kiállításról A kiállítás:  A kiállítás napján mindenki behozza az összes létező mackóját. rokonokat. mozgósítja a szomszédokat. hogy takarékoskodni kell az energiával. ismerősöket is (plakátok. A hulladék problémaköre kiválóan alkalmas erre. iskolai foglalkozások sorában a természet ismeretére. Vendégkönyvet indítunk.) o Bontott alakú számok (10-ig) előállítása mackókkal o Igaz. nem igaz állítások megfogalmazása a mackókról Dokumentálás:  A legkedvesebb mackójukkal csoportkép  És egyéni. =) o Összemérés. 2. ugyanannyi mackó (<. Belépőjegyet készíthetünk. hosszabb. videók közös megtekintése  Riport készítése a medve tulajdonosokkal  Honlap készítése Hulladék projekt (forrás: Lauder Iskola – kézirat) 1.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben o Medveapó (félték-e a medvétől?) o Mackó torna (babzsák helyett mackóval) o A medvék mozgásának utánzása (két lábon. ahol a nap folyamán non-stop folynak a mackós filmek. tudják. és a karton mackókat. A nagyobbak már járt asabbak a projekt munkában. Kialakíthatunk videó kuckót. Technikai kérdések  Létszám: 6 – 10 fővel ideális a munka. meghívók gyártása). Az osztályteremben padokból alakítjuk ki a bemutató teret. 229 . >. négy lábon)  Matematika: o Több. 3. a víz. A nagyobbak sokat tudnak segíteni a hetedikeseknek. párosítás (ugyanakkora. Ezekre helyekre rendezhetjük tematikusan a mackókat és az agyag medvéket. Ma a környezeti nevelés fő célja a megfelelő ismeretek elsajátítatásán túl a cselekvőképességre nevelés. a talaj szennyezéséről. az életre hívás körülményei:  A Magyarországon élő 12–13 éves diákok több környezeti problémával találkoztak életük során.

ez főként a gyerekek s a projektvezető tanár között jellemző. megállapodnak az egymás közötti kommunikáció módjaiban. Forgatókönyv  A projekt tagok megismerkednek egymással. o a megbeszélt feladatokat határidőre elvégezni. Nagy probléma.és eszközigény. az egyes osztályokban elvégzett kísérletek anyagköltsége  Személyi feltételek: olyan vezető tanár. o az újrahasznosítás előnyeinek felismerésével a mindennapi életük gyakorlatát is képesek legyenek megváltoztatni o képesek legyenek a projektmunka során szerzett ismereteket kapcsolni a megfelelő tantárgyak ismereteihez. Anyag. 6. o építő kritikával illessék társaik tevékenységét. a fás szárú növények. műanyaggyártás  a biológia anyagok körforgása a természetben. és fordítva  a fizika – energia  a kémia – energia. Hatékony tanulásszervezési módszerek  A részvétel feltételei: a megfelelő érdeklődés. egyéni írásos e mailen és szóban történő konzultációkkal. A projekt célja  A részt vevő gyerekek o egyre nagyobb jártasságot szerezzenek a csoportos munkában. papírgyártás. E-mailen is kommunikálnak. Váratlan eseményeknél a telefonon keresztüli kommunikáció is lehetséges. 5. o szülessenek ötleteik a javításra. és bizonyos szakmai ismeretekkel rendelkezik az anyagok körforgása. o kulturáltan vitatkozni. megvan a lehetősége olyan baráti légkör kialakulásának. o munkájukat képesek legyenek dokumentálni. o a realitásokat figyelembe véve dolgozzanak ki terveket az iskola környezeti á llapotának javítására. hogy a projekt tagok otthon is hívhassák egymást. o a társak javaslatára a munka tartalmán vagy a stílusán képesek legyenek változtatni. személyi feltételek  Költségek: az Internet használat költségei. a szelektív hulladékgyűjtés edényeinek az ára. hogy órarenden kívüli időpontban kell találkozni a csoportnak.  A munka lebonyolítása: egy állandó időpont kijelölése a találkozókra. o képesek legyenek egymásra figyelni. o a jogos észrevételeket elfogadni. kijelölik a találkozások időpontját. a propaganda anyagainak az ára. o átérezzék a közös munka felelősségét. megtalálni a megfelelőt a gyerekek elfoglaltsága miatt nagyon nehéz. a lebontó szervezetek működése stb. o az esetleges kritikákon elgondolkodni. 230 . o a számítástechnika adta lehetőségekkel maximálisan éljenek. újrahasznosítás területén. o az ismeretekben való gazdagodás a változtatás igényét keltse fel bennük. o ismerete bővüljön az ember környezetkárosító hatásairól. o A csoport megbeszélései heti egy alkalommal maximum egy tanórai időt vesznek igénybe. anyagok körforgása. 4. o gyakorolják a felnőtt társadalommal való kommunikációt.IV. o a saját munkájukkal kapcsolatosan a véleményeket meghallgatni. aki elkötelezett a környezet védelme ügyében.

 Milyen hulladékfajták léteznek? o Nehéz rendet tenni a rengeteg adat között. hogy sok a hulladék? o A kérdés megválaszolása okozza a legtöbb problémát. Azzal mindenki tisztában van. o Példákat lehet összeszedni értelmes és értelmetlen szelektív gyűjtésre. o A vizsgálatoknál fontos a szempont megjelölése is. fém.) o Egy héten keresztül délutánonként megméri ezen osztályok összes hulladékát. hogy akkor kapnak igazán értelmet az óriási mennyiségek.  Legyen-e az iskolában szelektív gyűjtés? 231 . o Bíztató az az ismeret. Megtapasztalható a feldolgozásnál. ha újrahasznosítanak belőle. kerületi Önkormányzathoz. telefonon o A XII. a hulladékfajták arányaiban van változás. használhatóvá tenni. hogy mindig fel vagy meg kell jegyezni a forrást. o Mindannyian elvetik a csak „pedagógiai” célú szelektív gyűjtést.  Mi a helyzet a saját iskolában a hulladékok területén? o A csoport kijelöl az iskolából hat osztályt. kerületben a szelektív gyűjtéssel? o Adatgyűjtés interneten o Nagyon kevés friss adatot sikerül szerezni. o A gyerekek információért fordulhatnak a Fővárosi Önkormányzat környezetvédelmi bizottságához e-mailben. hogy Magyarország hulladék mennyisége az utolsó évt izedben nem nagyon változik. ahonnan az információ származik. o A szempontokat keverve nem lehet tiszta képet kapni.  Milyen a hulladék hasznosítás aránya? o Sok-sok adat tanulmányozásából kiderül. A gyerekek szembesülnek azzal. o A mérési eredményekből kiderülhet. o A természet közelibb életet élő emberek kevesebb hulladékot termelnek  Miért rossz. hogy nem jó. o Megtanulható. a XII. külön a papír. üveg. o A szemétégetők által termelt energia példája közelebb visz a lényeghez  Hogyan lehetne csökkenteni a hulladék mennyiségét? o A válasz sokak számára kézenfekvő. o Csak akkor érdemes válogatni a hulladékot. komposztálható. faluban vagy városban? o Adatok teljesen egybe vághatnak a gyerekek személyes tapasztalataival.  Mennyi hulladék van.  Hol termelődik több. ha viszonyítjuk őket. volt és lesz? o A megadott mennyiségekből nehéz érzékelhető. hogy igen csekély. o A jövőképet nem ilyen bíztató. o Abban is megállapodnak. azonban az esztétikai-és a kényelmetlenségi okoknál nem sokan jutnak tovább. ha különböző korúak a gyer ekek. hogy nagyon sokszor nem egységes a fogalomhasználat. (Jó.  Mi a helyzet Budapesten.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben  Fogalomtisztázás o Mi a hulladék és a szemét? o Különböző vagy más-más dolgot takaró fogalmak? Adatgyűjtéssel történik a válasz megkeresése.  Mi az újrahasznosítás feltétele? o A szelektív hulladékgyűjtés megint nagyon logikus válasz a gyerekek számára. műanyag és egyéb hulladékokat is. hogy a hulladék hány %-a hasznosítható. kevesebb csomagolóanyag használatával o Az újrahasznosítás ötlete is nagyon logikusan következik. hogy ugyanazt a dolgot nagyon sokféle szempont szerint lehet vizsgálni.

ezt az iskola minden tagja számára ismertté kell tenni. o Riportot készítenek az iskola diákjaival. o Szemléltető anyag kiválasztása o Az előadás formájának meghatározása o A beszámoló elkészítése o Az előadás begyakorlása A második félév munkájának tervezése o A megbeszélések időpontjainak meghatározása. Hatékony tanulásszervezési módszerek         Hogyan vezessük be? Kivel szállíttassuk el? Kaphatnánk érte pénzt is? Ezekre a kérdésekre keresve a választ. o Paramétereik megismerése telefonon. ahol már ezt gyakorolják. sok-sok adattal való meggyőzéssel. hogy miről szóljon a beszámoló. o o o o 232 . o A szétválasztva gyűjtött hulladék sorsáról is gondoskodni kell. o Riportot készítenek az iskola felnőtt dolgozóival. elkészítése  az iskola dolgozóival való egyeztetés (gazdasági dolgozók. o Paramétereik megismerése személyes és telefonon történő megbeszélés alapján. félév) o A lényegest és a lényegtelen szétválasztása. o Műanyag feldolgozó cégek címének gyűjtése. következtetések levonása o Szelektív hulladékgyűjtés csak alapos felvilágosító munka után lehetséges. A szelektíven gyűjtött hulladék sorsáról való gondoskodás o Papírfeldolgozó cégek címének gyűjtése. o A legmegfelelőbb kiválasztása. A szelektív gyűjtés bevezetése o A feltételek biztosítása  a megfelelő edények beszerzése. o A részmunkák kiosztása. o Annak eldöntése. A tapasztaltak összegzése. takarítók) o Az újrahasznosító cégekkel való szerződéskötés A szelektív gyűjtés ellenőrzése o Az osztályok hulladékgyűjtőinek folyamatos ellenőrzése. o A határidők kijelölése. o A munka ütemezése és felosztása.  esetleg egy reklám (filmes) pályázattal. levélben történő megkeresés alapján. o A végső cél kitűzése. o A munka ütemezése. jónak tűnik tapasztalatszerzésre elmenni egy olyan iskolába. Az iskola tanulóinak meggyőzőse o A módszerek meghatározása:  a kisebbeknél a mese elemeinek felhasználásával  közép korosztálynál saját vizsgálatokon alapuló tapasztalatszerzéssel  nagyobbaknál észérvekkel. Mi a hulladékgyűjtés gyakorlata a másik iskolában? o Két tanuló a csoportból felkeresi a másik iskolát. o A tapasztalatok feljegyzése.IV. A beszámoló elkészítése az iskolai bemutatóra (1. ami a szelektív hulladékgyűjtésről szól. o A legmegfelelőbb kiválasztása.

Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben o Az állandó visszajelzés biztosítása. 2.  A különböző újrahasznosító cégek dolgozóival a szelektíven gyűjtött hulladék sorsa miatt. hálós keretek) o Akváriumok. eszközök  Irodalom o Soren Breiting – Csobod Éva: Környezetünkért 1. készítése  mérés  a mérési adatok feldolgozása  a mondanivaló célszerű szemléltetése  az egymástól tanulás.) o A legmegfelelőbbek kiválasztása.  gyakorlati problémák megoldása. A tevékenységhez kapcsolódó irodalmak. kerületi és a Fővárosi Önkormányzat megfelelő embereivel való értekezés információszerzés céljából. o Az esetleges tévedések kijavíttatása. iskolaújságon. tájékozódás 233 . A tevékenységekhez kapcsolódó tanulási technikák. Iskolán kívüli megmozdulások/kapcsolatok a külvilággal  A XII. o A jövő teendőinek meghatározása. feladatlapok. 10. 3. tervezésének megtanulása  a munkaszakaszok irányának meghatározása a részeredmények alapján 8.  A működtetés tapasztalatainak levonása o A rövid működés adatainak összegzése. botmixer. e-mailen keresztül történő.  grafikonok elemzése. o A különböző módszerek kipróbálása (írásbeli. Lehetőségek az egyéni fejlesztésre  A munka minden lépésénél csiszolódik az egyén.  Civil szervezetek közül a Hulladékgyűjtők Országos Szövetségével tanácsokért. Szignet Kiadó o A világ helyzete-sorozat o A Fővárosi Önkormányzat kiadványai o Bármilyen e témával foglalkozó könyv o Internet  Eszközök o Az újrapapír-gyártás eszközei (műanyag edények.  A féléves beszámoló elkészítése 7.  kérdésfeltevés az adatok értékelése után  a munka ütemezésének. szóbeli.  világos tájékoztatás.  Az iskola tanulóinak és dolgozóinak folyamatos tájékoztatása o A megfelelő technikák kidolgozása.  az adatok egyéni és csoportos feldolgozása. melyben a bomlás folyamatai szemléltethetők 9. Időbeosztás  1 félév: alapismeretek. i nformációért.  Más iskolák dolgozóival és diákjaival való beszélgetés tapasztalatszerzés céljából. a fentebb felsorolt képességeket érintően. más üvegedények. 11. munkaformák:  az önálló ismeretszerzés.

félév)  A szelektív hulladékgyűjtés megvalósítása (2. félév) 13. félév: meggyőzés. Végső produktum  Ajánlás az iskolai szelektív hulladékgyűjtésre (1.IV. Továbblépés. majd a bevezetése  3. Hatékony tanulásszervezési módszerek  2. (A társak értékelő megjeg yzése is nagyon fontos) 14. elvégzett munkák után  A csoport előtt szóban minden feladat elvégzése után  Írásban a közös email címre  A nagy egységek lezárása után részletes megbeszéléssel. elágazási lehetőségek  A 2 félév után a projektnek a dolga a szelektív gyűjtés folyamatos ellenőrzése  Esetleges előnyösebb felvásárlók keresése  Az iskola új tanulóinak a felvilágosítás 234 . félév: a szelektív gyűjtés gyakorlatának a tökéletesítése 12. Az értékelés  Egyéni értékelés a beadott. az iskolai szelektív hulladékgyűjtés mikéntjének a kidolgozása.

elkészíti térképét. nemezelés  Csoportonként egy szertartás előadása Lehetséges változat: eszerint minden kb. agyagozás. de az őskoron belüli gyökeres (történetileg szinte egyedülálló mértékű) megváltozását is. miért nem tértek át a termelésre? Kitalálni. megbeszélik-leírják életmódjukat. lerajzolni. a vizuális és manuális képességének fejlesztése. A játékszervezők (tanárok) különféle „kihívásokkal” provokálják az egyes csoportokat (pl. különböző szakterületek ismeretei közötti összefüggések érzékelése. A történelem és a természetismeret tantárgyak közös célja a természetes környezet és ember illetve emberi társadalom kölcsönhatásának megismertetése. évfolyam 1. Egyéni:  világóra készítés. hogy megismertesse az őskor két nagy korszakának fő ismertetőjegyeit. mely elkészíti lakhelyének térképét. előadni-leírni  Kézműves foglalkozások: szövés. az életkörülmények és szellemi kultúra összefüggéseinek keresése. földműves 235 Ajánlott tevékenységek . Epocha/projekt A fejlesztés fókuszai Ismeret Az őskor Ajánlott óraszám: 30 Képesség Együttműködés. táblázat az emberelődökről  tudósítások írásban az egyes emberelődök korából Csoportos: közös világóra a falra Csoportok:  Mindegyik egy zsákmányoló kultúra. A művészetismeret és történelem közös célja az őskor szellemi kultúrájának megismerése. eszközeit. mely a családokban jelen van a későbbi korszakokban is. A történelem sajátos képzési célja. 10 fős gyerekcsoport egy-egy vadászcsoportot (hordát) alakít.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Témahetek az AKG-ban (forrás: AKG kézirat) 7.  Látogatás a százhalombattai Matrica Múzeumba és Régészeti Parkba  Miért tértek át. lakókörnyezetét. egy-egy napjukat. Megismerhetik a rokoni elvű társadalomszerveződést. a tolerancia. az életkörülmények óriási eltéréseit mai viszonyainkhoz képest. életkörülményeit ismerteti.

 Australopithecus (5 millió évvel ezelőtt)  Homo habilis (3 millió év. túlnépesedés stb. míg a másik felében mai diákokká vedlettek a résztvevők és előadásokon.). kommunikáció.IV. nemezelés stb. Biológiai és kulturális alkalmazkodás. egy-egy szöveg feldolgozása. egyénileg füzetet vezetnek. képzőművészet) egyaránt. minden kontinensen) A vadász kultúrák élete 236 Követelmények . Az emberré válás  Kihalt mellékág. tűz. elterjedése)  Homo sapiens (300 ezer éve.  Kultúra. Képesség Ismeret A témahét során a gyerekek csoportosan dolgoznak (szertartás előadása. közös vadászat. ezek viszonya. melyek hatására az adott csoport áttér(het) a termelésre. „elméleti” jellegű feladatok elvégzése). többé-kevésbé egyénileg kézműves alkotásokat hoznak létre. a technika (szövés. Csatlakozik mindezekhez a háztartástan (sütés. napjaikat. anyagi kultúra az őskorban Az őskor társadalma. Hatékony tanulásszervezési módszerek nép megjelenése a szomszédságban. megbeszélik-leírják újféle életmódjukat. Rasszok. agyag ozás. földrajz). iskolai kézműves foglalkozásokon vettek részt. fonás. hiedelmek)  Homo sapiens sapiens (30 ezer éve. főzés). Megrajzolják új környezetük térképét. A testrészek változásai. Vértesszőlős. illetve a művészetismeret (irodalom-zene.). ruha. Ajánlott tananyagtartalmak Az ember keletkezése Gazdálkodás. műalkotások. temetés. a történelemével egyenrangú szerephez jut e témahéten. táplálékmegosztás. tárgyi környezet Szellemi kultúra az őskorban Kereszttantervi kapcsolódások1 Meghatározó tantárgy a történelem. anyagi és szellemi kultúra. A keretjáték csak a nap egyik felére terjedt ki. Afrikában. de a természettudományok (biológia. eszközök)  Homo erectus (2 millió.

A rárakásos technika. ezred) Milyen volt az emberek élete e bben a korban? hogyan építettek fel. leírás. 237 . 2. e. a háborúk jellege. településük. házasodási szokások és értelmük. csontból stb. (itt 10 ezer éve átérés. érintkezés. A vadgabona szerepe.  Az áttérés.). e. agyagtárgyak. Az áttérés folyamata a termékeny félholdon. körmön fonás. fémtárgyak stb.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben  Tevékenységeik. pattintott kőkor. tárgyak bőrből. majd bronzkor). A termelő kultúrák élete  Termékeny félhold helye. rendeztek be egy vaskori halomsírt? (Ideje: Kr. század) Rajz. (Független központok: Kína. A termelő kultúrák társadalma  Törzsi-nemzetségi társadalom. szakóca. irányítás (központosított törzs) háborúk jellege. a világ női és férfi „része”. Totem. nemek viszonya. tabu.). analógiás gondolkodás. szavak). ajándékozás. Százhalombatta  Hogy nézett ki egy bronzkori falu? (Ideje: Kr. vándorlás. tárgyak (pattintott kő. halottkultusz. nemek viszonya.) Szétterjedés sávja. a csoportok vezetése. újkőkor). Tárgyaik (csiszolt kő. A vadász-gyűjtögető kultúrák társadalma  Horda.  A falu. textil. Őskőkor. Amerika. évezredekkel később rézkor. az egyes korszakok kezdete térségenként változó időpontban zajlott le. viszonyuk a környezettel. 6. A szibériai sámánok. Az őskori ember gondolkodásmódja  Mágia (hasonlóság.

A bemutatásban szerepelnie kell a család általános bemutatásának.családtagok. Epocha/projekt A fejlesztés fókuszai Ismeret Ajánlott tevékenységek Budapest a századfordulón Képesség Egy korszak életmódjának reprezentatív módon való bemutatása A város főbb részeinek ismerete. A bemutatás módját nem határozzuk meg. csop. csop: a kávéház berendezéséért felelősek (plakátok. étlapok. városrészek rövid ismertetését. német származású gyáros család. művelődési. Erre a munkára 4 óra áll rendelkezésre. Az elkészült anyagnak külalakra úgy kell kinéznie. (asszimilálódott zsidó bankár család. szellemi élete Ajánlott óraszám: 30 238 . iparos középpolgár család. A munkához az iskolai könyvtár (előre összekészített anyaga). foglalkozások. szórakozási szokásaik bemutatásának.: pincérek és cukrászok (korabeli receptek gyűjtése. a kor irodalmi. jellegzetes építészeti stílusok. ezt rá bízzuk a gyerekekre. városrészek bemutatására koncentrál. számolócédulák készítése) Ajánlott tananyagtartalmak Budapest kiépülése a századfordulón. A legjobb tervet másnap megvalósítjuk. A programnak tartalmaznia kell a pontos útitervet. Budapest szellemi élete a századfordulón. a lakóhely. itallapok. amely elsősorban a ko rszakban épült épületek. évfolyam 1. Hatékony tanulásszervezési módszerek 10.IV. 2. a kávéházi program összeállításáért és lebonyolításáért felelősek. néhány megtanulása) 4. dalok gyűjtése. Élet a századfordulós Budapesten. lakás bemutatásának. A programot szervező csoport irányítja az egész napot. zenészek (korabeli kuplék. csop. Kávéház előkészítése: 1. az iskolai konyhában néhány eg yszerűbb süteményt megsütnek. csop:. fontosabb épületek. Minden csoportnak egy adott társadalmi réteghez tartozó tipikus család életét kell bemutatnia. A beadás után a tanárok azonnal leülnek és értékelik az anyagokat. megálláskor ők az idegenvezetők. tájékozódás a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Budapest Gyűjteményében Minden csoportnak egy egynapos városnéző programot kell összeállítani. a bemutatandó épületek. Minden csoport delegál egy tagot a zsűr ibe. mint egy utazási iroda prospektusának. az Internet használható. alkalmazott kispolgári család). értelmiségi polgár család.: műsorszervezők. fényképek esetleg tárgyak) 3.

Irodalom: A századforduló irodalmi törekvései. szecesszió (elsősorban az építészetben). amelyben a megszerzett információk feldolgozása. Megjelenik az irodalom is. ho gy a gyerekek el tudjanak igazodni a korszak fontosabb irodalmi tendenciái között. amely a századfordulón épült. Történelem. Ez a műveltségi terület főleg a korszak irodalmi folyóirataira. Célként jelennek meg ilyen fogalmak: városkép. Ennek a műveltségi területnek kiemelt célja: a gyerekek tudjanak eligazodni az adott korszakban. Célként határozza meg. a polgárság rétegződése. a kávéházi irodalomra.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Kereszttantervi kapcsolódások A témahét megszervezésében több műveltségi terület osztozik. fontosabb szerzői. A képzőművészetből elsősorban az építészet jelenik meg. a folyóirat jelentőségét. Sikerként határoztuk meg. hogy az összefüggéseket. polgári életmód. a kabaré műfajának megszületése. az egymásra hatásokat tudjuk átláttatni a gyerekekkel. his zen fontos cél. tipikus polgári lakás. a Nyugat története. Megjelenik a történelem. Követelmények Képesség A témahét kimeneteként célként határozzuk meg. A Hét. főleg az életmód területéről rende lkezzenek információkkal. Ismeret 239 . Ezek a műveltség területek természetesen nem egymástól elszigetelten jelennek meg. szervezési feladatok egyaránt megjelennek. amelyek ekkor épültek. világháborúig – a korszak vázlatos áttekintése. a hozzá kapcsolódó mozgalmat. szerkesztői. Podmaniczky Frigyes munkássága. hiszen a jelenlegi Budapesten is rengeteg épület van. fontosabb épületei. lássák a Nyugat című folyóirat előzményeit. hogy képesek legyenek egy egynapos budapesti városnézés programjának összeállítására. az asszimiláció kérdése). hogy a gyerekek képesek legyenek egységben látni egy adott korszakot. a századvég novellisztikája. hogy a témahét során v alósuljon meg a csoportokon belül az egyenlő részvétel elve. a kabaré műfajának kialakulására koncentrál. A társadalom szerkezete az adott korszakban. építészei. a kávéházi irodalom története. hiszen az adott korszak történeti-társadalmi hátterével tisztában kell lenni. életmódtörténet: A kiegyezéstől az I. Sikerként határoztuk meg. (Budapest társadalmi összetétele a századfordulón. legyen képük a századfordulón átalakuló Budapestről. Színházi élet a századfordulón. ismerjék azokat az épületeket. városrendezés. Építészet: a századfordulóra kiépült Budapest képe. Gróf Andrássy Gyula.

s a honismereti vagy egyéb szakkörök munkájának részét képezheti  ha nyári vagy szünidei tábor (erdei iskola) programjaként szervezzük  ha az iskolában rendelkezésre állnak olyan tanítás nélküli munkanapok. szociológiai. kulturális élet. alkalmazkodás – fejlesztése is megjelenik a témahét során. ha  ha maga az iskola egy kisebb településen működik. Az egyéni kutató és feldolgozó munka kap hangsúlyt. vagyis egyszerre kell néprajzi. A fentiek alapján ez a témahét akkor megvalósítható. kulturális szempontokat vizsgálni. A megszokott. otthoni felkészülésre. Szociális képességek – kapcsolatteremtés különböző generációkkal.  ki kell választani a kutatandó témát.IV. történeti. illetve a tanultak alkalmazása. gazdasági. hogy a választott témával kapcsolatban kiket 240 . Hatékony tanulásszervezési módszerek 2. s erre kiváló lehetőséget teremt a közös (kiscsoportos) ismeretszerzés önálló feldolgozása. A kiválasztott településen folytatott munkához legalább három napra van szükség. Epocha/projekt A fejlesztés fókuszai Képesség Egy mikrorégió megismerése Ajánlott óraszám: 30 Az ismeretszerzés mellett cél lehet a szűkebb és tágabb környezetünk megismerése. vagyis a tanuláshoz kapcsolódó képességek fejlesztése: önálló ismeretszerzés. önkormányzat. míg az előtanulmányokra. gazdasági élet. tolerancia.)  össze kell írni a kérdéseket. végig kell gondolni. Egy mikrorégió megismerése csak interdiszciplináris lehet. földrajzi. melyek lehetővé teszik a program lebonyolítását Előzetes feladatok:  előre megadott irodalomjegyzékben szereplő művekből jegyzeteket kell készíteni. illetve a záró dolgozat megírására is időt kell hagyni. először csak nagyobb közelítésben (például: néphagyományok. Ajánlott tevékenységek Ez a témahét tipikusan iskolán kívül bonyolítható le. falu történet stb. empátia. a nagyvárosi gyerekek élményszerű találkozása a vidéki élettel. Ismeret A témahét célja megismerkedni egy kistáj. önkormányzati. „tudományos” kutatás alapjaival való megismerkedés. egy mikrorégió életével.

művelődési ház. Az egészségtudatos fogyasztás. ipari üzemek. kérdőív).)  A témahéten együttdolgozó csoportok úgy szerveződnek. gazdaság: piacozó körzetek. környezetgazdálk odás: tájvédelmi hatóságok munkája. néprajzi. A környezettudatos gondolkodás. gazdálkodási kérdések. Ajánlott tananyagtartalmak Kereszttantervi kapcsolódások Követelmények Ismeret 3. a privatizáció hatása. A munka menete:  Az évfolyam kisebb csoportokban már itthon „témát választ” néprajzi. szociológiai sajátosságai. A képességfejlesztés. falutörténet. nagyobb összefüggések felismerése Fogyasztóvédelem Képesség A tudatos vásárlói magatartás kialakítása. szociológiai. „tudományos dolgozat” jellemzői Képesség Egy adott téma végiggondolása. összegzése A választott téma ismerete. hogy a helyszínen az azonos témakörrel foglalkozók együtt mozognak. Epocha/projekt A fejlesztés fókuszai Az adott mikrorégió földrajzi. Vizsgálati módszerek (interjú. A túlzott fogyasztás visszaszorítása. történelmi. történeti. gazdasági. Produktum: egy önálló dolgozat elkészítése az adott témáról. feldolgozása. önkormányzati. kultúra: könyvtár. önkormányzat: helyi választások. néprajz: hagyományőrző csoportok munkája. kulturális egyesületek. gazdasági. szociológia: elvándorlás.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben kell megkérdezni. (Pl. történelem: világháborús viszszaemlékezések. Ez azt jelenti. helyes kommunikáció. környezetgazdálkodási. kulturális élet területéből. iskola. a népi építészet emlékei. Ajánlott óraszám: 30 241 . hogy például a kultúrával foglalkozók közösen keresik fel a könyvtár igazgatóját. A fenntartható fejlődés.

szolgáltatások.IV. problémák csoportosítása. Kérdőívek feldolgozása. törvényi szabályozások. ruházat. Üzletekben tudatos fogyasztói szemlélet szerinti vásárlás témacsoportok szerinti megfigyelési szempontok segítségével. környezettudatos gondolkodásmód fogalmának ismerete. Kampányterv készítése az adott témacsoporton belül a környezetvédelmi szempontok megjelenítéséhez. Csoportok: élelmiszer. A fogyasztóvédelemmel foglalkozó intézmények. Statisztikai módszerek. 242 . Produktum csoportonként:  kiállítás: Karácsonyi árudömping?  Interaktív kiállítás és vetélkedő szülőknek és diákoknak. Tudatos vásárlói magatartás. műszaki cikkek. Az újrahasznosítás lehetőségei. a vásárló jogai. civil szervezetek munkájának megismerése Előzetes problémagyűjtés kérdőívek segítségével. mire kell odafigyelni. illatszerek. a feldolgozás módszerei. Környezetvédelmi szempontok megjelenítése. Hatékony tanulásszervezési módszerek Ismeret Ajánlott tevékenységek A kérdőív összeállításának szakmai kritériumai. Ajánlott tananyagtartalmak Kereszttantervi kapcsolódások Követelmények Képesség Ismeret A fogyasztóvédelem jelentősége. A tudatos vásárlás. környezettudatos gondolkodás kialakulása.

Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben 243 .

Zsuzsi meg keresett minket. csak a madarat nem kínozzuk. Tegnap megfogtuk a csirkét. Zsuzsinak is adtunk egy nyilat. amely jelenleg a család otthona. hogy ezt írod! Hogy nem bántjátok a madarakat. hogy én harmincat se tudnék. Azért eredményes vadászat volt. 11. 8. Én meg Elek bementünk és játszottunk indiánosat. Szüleik jelenleg a segélyt főleg gombaszedésből. Az alábbi szövegrészletek a másodikosok és tanítójuk „beszélgető füzetéből”. 244 . Miskolctól 40 km-re. Szombaton Elekkel kint a kertbe futottunk kilenc órától egész egy óráig. gyógynövény.) III. A falu közössége zárt. Letettünk búzát és a kosarat rátettük. Utána gyorsan beugortam a kocsiba és egyesbe tettem. egy cs alád – elsőként a faluban – fürdőszobát alakított ki. (Ez nagyszerű! Elek győzött valamiben?) Elek nem győzött semmibe. Ügyesek vagytok. Tegnap én meg Elek birkóztunk és tornáztunk. és a kocsi megállt. Ahogy fociztunk Elek nekiesett a kocsinak és a kocsi elgurult. (Olyan jó. Elmeséljem?) VI. Zsuzsi ötöt. V. (A tanító válaszai zárójelben. Nagyon örülök neki. Pedig madarat akartunk fogni. de ő nem tudott vele lőni annyira. Néhány család lebontja és tüzelőnek használja annak a háznak a gerendázatát.) III. 18. Ugrókötelezésben én győztem és a fekvőtámaszba is én győztem.) VI. amikor hazamentem Elekkel fociztunk. 3. Elek húszat. egy másik a házát vályogból egy szobával bővítette. mert üresbe volt. (Zsuzsi is írt erről. (Hú! Ez veszélyes helyzet lehetett! Kikaptatok? Mi lett azóta a kerítéssel?) Semmi. Szombaton Elekkel csináltunk három nyilat. A kaput kivitte. Tanító: Komaság Margit) Kótai Attila (8 éves) II. Utána meg fekvőtámaszt kellett csinálni.IV. Izgalmas lehetett. összesen csak harmincat tudtunk megcsinálni. Szombaton. (Félek. Én vagy tízet fogtam. 1. a 8–10 éves gyerekek többsége még soha nem hagyta el a falut. 1. A falu lakói korábban állatgondozással foglalkozó – 3 család kivételével – romungrók (magyar cigányok).és csigagyűjtésből egészíti ki. (A mi autónkkal is volt egyszer hasonló helyzet. Hatékony tanulásszervezési módszerek D3 – Milyen projekttéma számíthatna a helyi diákok érdeklődésére? 300 fős település a Csereháton. de a kerítés kidűlt.

ahogy játszottunk bújócskát. és a szilva mamától van. jó hogy ott lesz Zsuzsi néni. Szerdán én és Zsuzsi játszottunk jégcsapot. Horváth Klaudia (8 éves) IX. 7.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Már alig várom a kirándulást. de jó! Én is nagyon szeretem a szilvalekvárt. És jó. (Én is várom a kirándulást. és én keresztanyáékkal aludtam.) IX. Amikor befejeztük a játszást. akkor Eleknek betört a feje és kihívtuk az orvost és bekötötte neki. Utána apuval elmentünk gombázni potypinkát. apu. Tegnap. Talán jól fogom magam érezni. IX. (Nagy mulatás lehetett nálatok. IX. Honnan van szilvátok? Miben főztétek a lekvárt?) Fazikban főztük a lekvárt. hogy mégis jösztök. Utána Zsuzsika lement és Elekkel rugdostuk a kukoricát. anyu mentünk csipkézni és diózni. (Hú. Giza nénje. Berti bácsi meg énekelt. 4. Te is jól érezted magad?) Igen. Keresztanyu az én ágyamon aludt. Igen sok van az erdőben. gyorsan kivette (kihozta) a gézt. hogy rengeteg putypinka gomba van. mert apa egész odatolta az ágyat. hogy jönnek Margó néniék is. de nekem kihozták a másik ágyat. (Hol lakik a keresztanyád?) Miskolcon. X. mert Anyu behívott szilvát pucolni. Hány féle gombát ismersz?) Sokféle gombát ismerek az erdőben. Tegnap lejött keresztanyu és Zsuzsi meg Évike máma fognak hazamenni a hatossal (18 órakor induló busszal). mert lekvárt főztünk. Megijedtetek. Blöki bátya. Tegnap anyuéknál ott volt Kriszti nénje. IX. És jó lenne. Bandiék elhozták a nagy magnót és az szólt. Zsanett néni és Ági néni. 5. 245 . hogy ott lesznek a gólyalábosok. és leálltak az egészen táncolni. Pihentünk egy kicsit és mentem játszani bújócskát. Tegnap én. 14. De nem sokáig játszottunk. Tegnap én és Zsuzsi meg Elek játszottunk a kert alatt a nagy fűbe bújócskát és Zsuzsikának a lába kibicsaklott. 1. Amikor hazajöttünk el voltam igen fáradva. örülök. (Gyula bácsi is mondta. akkor megint játszottam Józsikával kergetőcskét. meg átjött Berti bácsi is. Zsolti. ugye?) Anyu nagyon megijedt. (Szegény Elek! Jól megjárta. Most azért ma nem ment iskolába. 21. ha megint megyünk majd túrákra. amit kihoztak nekem. Remélem.

mert a Karácsonyt ott Kázsmárkon tudtuk le. Tegnap én meg Józsika játszottunk bújócskát. 8. anyu. mert igen messze van Kázsmárk. apu. hogy rakja vissza a vállára és visszarakta. a nagy fűbe. Józsika és Nana voltunk fáér. Gyuszika meg az ajtó mellé. 15. és megtalált engem. nem tudtam elaludni. Amikor lefeküdtünk. Tegnap reggeltől délig voltam Ancsáéknál. nagyon dühös volt Józsikára. mint nekem. Kicsi. mert elmentünk Kázsmárkra. utána megint lecsapta. Nagyon izgat. Tegnapelőtt megegyeztünk én. (Madi is írt erről. kosár meg a kalapja volt. és már felvette.IV. Hatékony tanulásszervezési módszerek (Sok csipkét sikerült szedni? Jól fizetnek érte?) Igen. Amikor 6 órakor leértünk Kázsmárkra Jutka nénjénél volt karácsonyfa. Olyan kicsi lett haja. Karácsonykor nem voltunk itthon. Nana mondta. Táncolni fogunk a szambára. (Hova bújtál?) A kertbe. és akkor mán hazamentünk. hogy Madi erről írt. I. száját csináltunk vesszőből. XI. répa volt az orra. Amikor Józsika bújt el. mert szegény Nanád nem akart rövid hajat. hogy farsangkor adjunk (adunk) elő egy szerepet. reggelig fel voltam. De Józsika fél útig hozta a vállán a fát és lecsapta. Ica. 4. Nana. Megbékült már az új frizurájával?) De nem olyan rövid volt a haja. Tegnap este Ilonka befonta Nanának a haját 3 ágba. 30. Szombaton és vasárnap Ancsáéknál voltam. akkor ő a kiskonyhába bújt el. és Józsika volt a hunyó. XI. I. X. de már próbáltuk a szerepet. Nagyon kíváncsi vagyok rá!) Tudom. Marianna. Csináltunk hóembert. és szétszedtük a virágot én meg Ancsi és volt benne egy kis fekete mag. 246 . anyu a hátukon hozták a fát és apu a vállán. és én odamentem az ollóval és lenyírtam a haját. (Ez csak azért nem vicces történet. hogy mi lehet az!) A kerten volt egy száraz virág. 19. Tegnap én. hogy már Ti is tudtok fát hordani! Nagyon dühös volt a Nanád Józsikára?) Nagyon. (Nagyszerű. Madi. Margit. 9. 6 órára értünk le Kázsmárkra. (Hogyan mentetek Kázsmárkra? Nektek itthon volt karácsonyfa?) Nem volt itthon nekünk karácsonyfa. (Érdekes ez a „bigyó”. szombaton meg 1 óráig voltam Ancsáéknál. a szeme meg olyan kis bigyóból volt. X. Én hoztam a hátamon és Józsika meg a vállán.

(Hogy hívják a kisbabát?) Attila. Tündike volt a királyfi. V. meg olyat. (Örülök.) X. Én meg Batyi Évike voltunk egy kis réten és ott játszottunk. hogy én voltam a királylány. Évike adott nekem műkörmöt. és elhagyta. és van egy gyerek. azért mert itt voltak a zenészek és fel voltunk reggelig. Ancsi. 14. Ricsi. Józsika. Azután fontunk sárgicskát. Tegnap nagyon jó volt. de úgy n evezték el. 24. hogy jobb neked az iskolában. Ricsi. hogy megtetted. olyan hosszúra. és visszaadtam neki. 21. mink Szupermaneset játszottunk. Kiss Mónika IX. Azután elmentünk a falura. Móninak nem kellett. amilyen volt. ugróköteleztünk. meg néha szoktam Kat ikával meg Mónival boltocskát (játszani). (Tetszik neked a műköröm?) Igen. A koszorúk is nagyon szépek. úgy hívják. és adott egy rendesi (igazi) gyűrűt. Fontam Tündikének. 247 . Dani a réten játszottunk. hogy nem láttalak táncolni. hogy Rigó és Gyuszika is játszott velünk. amikor nem jártam iskolába. Én voltam Klark. Ancsi meg Loiz. Móni. 3. mikor Nanának lenyírtam a haját? Mán ugyanúgy megnőtt. mint az utcán járkálni. Margó néni emlékszik még. Én megtaláltam a fűbe. hogy Gyuszika. (Rengeteg gyönyörű sárgicska van. Tegnap én. (Örülök. Nagyon rossz volt. Máma Anyuék keresztelik meg Móriéknak a kisgyereket. 18. hogy figyeltél arra. Volt 5 gyerekünk. Én csak járkáltam.) Kótai Henrietta IX. Tegnap én. XII. Én nagyon kitáncoltam magam.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben II.) Igen. nagyon csodálkoztam. Én voltam Gagyba Mónival meg Tündivel. Évikének volt műköröm. Tündi. hogy hamar elhervadnak. hogy jól érezted magad. Miért kapott gyűrűt a királ ylány a királyfitól?) IX. Sajnálom. 1. Kár. mert csináltunk egy babát és én mindegyikbe adtam erőt. Lacika meg Gülü. (Emlékszem a hajnyírásra. Annak viszont örülök. hogy mikorra nő meg! Gyorsan megnőtt. 8.

Mikoláskor elő szeretnénk adni egy táncfélét. hogy ne menjenek el sehova. Mindig játszani akart. mert ő legkisebbik.) X. mert nagyon szeretek takarítani.IV. Rozi nana eljön és megmondja Attiéknak. 3. 25. Anyu mindig ránk szól. Te már remekül el is tudod őket látni. csak válok. amikor az ágyon ugráltunk. ha ez egyelőre meglepetés maradna. Dzsokiék pedig elmennek oda Nanánál és ott játszodnak a rossz kocsiba. Hatékony tanulásszervezési módszerek Kománécskát játszottunk Erikával. (Szívesen kinyitom az iskolát a jövő hét végén. akkor én is elmegyek Nanáéknál. Tegnap is nagyon sokat játszott Ibolyával. Amikor abbahagytuk. Szeretném. mert most nem leszek itt. akkor megmondják Nanának. 5. hogy hagyjuk abba. Én már nagyon várom. és azért is szeretem. meg a párnákat a fejemre rakta. milyen feladataid vannak otthon?) X. Mikor beesteledik. mert el van fáradva.) 248 . Nemcsak én látom el őket. hogy elmennek. hogy előadjuk a szerepet. meg Jucival tanárosat. hogyha szombaton és vasárnap nekünk kinyitná az iskolát. Szeretném. mert ő mindig hív minket játszani. 2. (Ha elmennek anyáék. ha mink elmegyünk. hogy nagyon szereted Erikát. várom anyáékat. (Nagyon jó. Azért szeretem Erikát. Még akkor is. ő mindig elalszik. Én pedig (ha) nem csinálok semmit. Nekem az a feladatom. és hogy kitakarítsak a házban. De van. hogy így szeretik egymást a testvérek. Nagyon várom a meglepetést. Így van?) IX. akkor anyával játszik vagy apával. a testvéremmel a házban. mert anyáék mikor elmennek. hogy vigyázzak Erikára. Erika a nyakamat csikizte. (Úgy tűnik nekem. (Biztosan szép tiszta a házatok!) XI.

Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben D4 – Szempontok a tervbemutatók értékeléséhez A cél tartalma. egymáshoz kapcsolódása. eredmény megjelenítését. összetettsége. A lépések logikája. A tervezett produktum ötletessége. mennyiben szolgálja a kijelölt cél. az időterv realitása. A források sokszínűsége. 249 . A feladatok mennyire szolgálják a kitűzött cél megvalósítását? A munkamegosztás a csoporton belül. megvalósíthatósága. A dokumentálás mennyire tükrözi majd az egyéni munka és a csoporton belüli együttműködés eredményességét.

11 A sajátos nevelési igényű és a más szubkultúrákban élő diákokra vonatkozó részek (* jelöli) szerzője Kereszty Zsuzsa 250 . ha a foglalkozást megelőzően kértük a felkészülésre hallgatókat. A tanári bemutatók egy része kiváltható hallgatói kiselőadással. érdemes felajánlani az egyéni munka lehetőségét is a csoport helyett. ahol lehet. tartalma Megelőző tapasztalat Ajánlott továbbhaladási irány A kompetenciafejlesztés fókuszai 135 perc. kommunikáció különböző helyzetekben. Budapest 2006 Kristen Nicholson-Nelson: A többszörös intelligencia. Differenciálás – Kerékgyártó Judit11 Ajánlott időkeret A modul közvetlen célja A modul témái. összefüggések felismerése. a differenciálsás új ismereteinek alkalmazása. Szabad Iskolákért Alapítvány.IV. Együttműködés. Differenciált tevékenységek Ismeretek Bloom taxonómiájáról Differenciált tevékenységek tervezése Információfeldolgozás. hol kell megállni. A munka menete alapján ez egyénil eg vagy kiscsoportban is megtehető. amit a csoport munkájára terveztünk. Ilyenkor értelemszerűen egy ember kapja meg az összes csoportnak szánt anyagot. Szabad Iskolákért Alapítvány. Budapest 2007 Módszertani ajánlás A foglalkozáson a tartalom feldolgozása aktív hallgatói tevékenységen keresztül történik. Bloom taxonómiája. Jellemzően csoportos munkára ad lehetőséget a terv. 5. lényegkiemelés. Gardner-féle többszörös intelligencia. Kapcsolódási pontok Támogató rendszer E témakör más foglalkozásai és a Gyermekmegismerés témakör Diane Heacox: Differenciálás a tanításban. A hallgatók munkáját követve a tanár érzékeli. tanulásban. Mit differenciálunk. beavatkozni a folyamatba. Időben valószínűleg belefér abba a keretbe. egy szünettel A differenciálás szükségességének felismerése és lehetőségeinek megismertetése a hallgatókkal Differenciálás fogalma. de. Hatékony tanulásszervezési módszerek IV.

melyik kérdés. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. Ha maradt még időnk az utolsó feladat után. amelyre számított? T1 – Kérdőív intelligenciaterület megjelölésével  A foglalkozások javasolt időkerete – a csoport egyedi igényeitől függően – változtatható. írassunk a hallgatókkal saját tantárgyukhoz differenciált tevékenységeket.  A jó feladatmegoldásokat tegyük a falra.Saját intelligenciate. a többszörös intelligencia megismerése.  Ki kapta azt az eredményt. viz s. a hallgatók egy táblázatban jelölik az intelligenciaterületenkénti jelölésüket.Kérdőív kitöl. azt halasszuk egy következő órára. mind a csoportok működésére. Töltsék ki a hallgatók saját magukra vonatkozóan a kérdőívet (D1)! az összesítésÖnismeret hez A kitöltés után a tanár ismerteti. így a végére az jelek számából látják mely területen erősek. a feldolgozás előkészítése Idő Tevékenységek Tevékenység célja. a tanárnak lehetősége van visszajelezni mind a munka eredményére. ez szolgáltat majd alapot az összefoglaláshoz is. hogy ki erős az adott területen.tése D2 – Táblázat se.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben A tervezett idők a tényleges történéseknek megfelelően rugalmasan változtathatóak. A foglalkozás közben ajánlott szünetet beiktatni a foglalkozásvázlatban jelzett résznél. illetve gyengébbek. fejlesztendő készségek. melyik intelligenciaterületre vonatkozott (T1). rületek feltérképezé. Ráhangolódás.D1 – Kérdőív gálata fontos a témánk szempontjából. ne térjünk rá a differenciált tevékenységek leírásának feldolgozására. 251 . Az összesítés után kérdezzük meg a hallgatókat:  Mely területeken erősek? – területenként kérdezzünk rá. Foglalkozásvázlat I. Ha kiszaladunk az időből. így azonnali visszajelzést kapnak munkájuk eredményességéről. Speciális javaslatok az értékeléssel kapcsolatban:  A hallgatók tevékenységének eredménye minden esetben megjelenik. anyagok (mellékletek) 20’ Vezessük be a foglalkozást azzal.

IV. Hatékony tanulásszervezési módszerek

 Ért-e valakit meglepetés? Adjunk lehetőséget arra, hogy néhány hallgató elmondhassa gondolatait az öszszesítéssel kapcsolatban. Hívjuk fel a hallgatók figyelmét arra, hogy saját eredményeikre a foglalkozás egy pontján még visszatérünk. II. Az új tartalom feldolgozása
Idő Tevékenységek Tevékenység célja, fejlesztendő készségek, képességek Munkaformák és módszerek Eszközök, anyagok (mellékletek)

15’

Mi a differenciálás? – A hallgatóknak mondjuk el, hogy egy rövid szöveget A differenciálás fo- Ellenőrzés D3 – Mi a diffognak feldolgozni a differenciálásról. Kérdezzük meg, hogy kik azok, akik galmának, jellemző- párban ferenciálás inkább egyedül, kik azok, akik inkább párban szeretnének dolgozni a szöveggel. inek megértése. Egyéni szöAlakítsuk ki a párokat, a párok következőképpen dolgozzanak: Gondolkodás vegfeldolgozás  A pár mindkét tagja olvassa el a szöveg első részét, majd a pár egyik Lényegkiemelés tagja próbálja meg szóban az olvasott szöveg lényegét összefoglalni, eközben társa nézheti a szöveget és kiegészítheti, segítheti társa olvasá- Információ megoszsát. Ezután olvassák el a szöveg következő részét, s ezt az előbbi szere- tása peket felcserélve foglalják össze, így haladjanak a szöveg végéig a szerepeket váltva szövegrészenként. Akik egyedül dolgoznak, azok a számukra legmegfelelőbb módon dolgozzák fel a szöveget – jegyzetelés, lényegkiemelés, vázlatkészítés stb. – fontos, hogy megértsék a differenciálás fogalmát és jellemzőit. A feladat ismertetése után osszuk ki a szöveget a hallgatóknak (D3). Megj.: Ha valaki társainál előbb végez a munkával, fogalmazzon meg igazhamis állításokat az olvasottakról. Ha időben végeznek a csoportok, mindenki feladatul kaphatja ezt. Tegyék el az állításokat, a végén szükség lesz rá.

10’

Mit differenciálunk? – Háromféle nagyon rövid szövegünk van (D4, D5, D6), Lényegkiemelés

Egyéni

táblá- D4 vagy D5

252

Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben

amelyeket a hallgatóknak hármasával osztunk szét. Ki-ki elolvassa a szövegét Együttműködés és annak alapján kitölti a táblázat (D7) aktuális oszlopát. Amikor elkészült, ke- Kommunikáció ressen olyan diáktársat, aki másik szöveget olvasott és az ő ismertetése alapján kitölti a táblázat másik oszlopát is, illetve ismerteti a saját részét, hogy társa is kitölthesse az adott oszlopot. Ezután keressen olyan hallgatótársat, aki a hián yzó oszlopra vonatkozó szövegrészt dolgozta fel, s ismertetése alapján kitölti a még üres oszlopát, illetve ennek a társának is segít, hogy ő is kitölthesse a hiányzó oszlopát.
5’ 10’

zatkitöltés ol- vagy D6 szövasott szöveg veg minden 3. alapján diáknak Páros informá- D7 – Mi az, ciócsere amit differenciálunk? Tanári előadás T2 – Háttéranyag

Bloom gondolkodási szintjei – Tanári bevezető Bloom taxonómiájáról és a dif- Értő figyelem ferenciálás kapcsolódásáról A hallgatók háromfős csoportokban készítsék csomagoló papírra egy táblázat Logikus keretét (T3). dás

gondolko- Egyéni besoro- Csomagoló lás papír, filctoll, ragasztó, ceruMinden csoport kapja meg a háromféle listát – diákonként egyféle lista legyen – Együttműködés Szóforgó za 6 elemre szétvágott kis papírokon (D8). Döntés D8 – Listák Minden hallgató próbálja meg a nála lévő hat elemet a Bloom féle taxonómiának megfelelően gondolkodási szintekhez besorolni, s sorba rendezve maga T3 – A táblázat előtt az asztalra kitenni. kerete Ezután a hallgatók soronként felragasztják az azonos gondolkodási szinthez kapcsolódó elemeket. Először a meghatározást olvassa fel az adott hallgató és javaslatot tesz, hogy az adott meghatározás melyik sorba kerüljön. Ha társai jóváhagyták javaslatát felragasztja táblázat megfelelő helyére, ezt követően a tevékenységállapottal foglalkozó hallgató mondja meg, hogy az adott szinthez melyik elem tartozik, ha jóváhagyták társai, felragasztja a táblázatba az elemet, majd a tevékenységek elemeivel foglalkozó hallgató tesz javaslatot. Ha egy sor elkészült, a többit is hasonló módon töltik ki a csoportok

5’

Ellenőrizzük a csoportok munkáját. Az első csoport felolvassa, hogy mely elemeket sorolta be az Alkalmazás szintjéhez. A tanár jóváhagyása után minden csoport javítja vagy pipálja a saját megoldását. Majd a következő csoport olvassa fel a következő szinthez tartozó

Ellenőrzés

Csoportforgó

A T2 háttéranyag végén szerepel a helyes megoldás.

253

IV. Hatékony tanulásszervezési módszerek

elemeket és így tovább, amíg végére nem értünk.
10’

Most meghatározzuk konkrét feladatoknál, hogy melyik gondolkodási szinten Az ismeret alkalma- Egyéni gon- D9 – Konkrét motiválnak. zása, dolkodás tevékenységek Osszuk ki a csoportoknak a 12 papírdarabra vágott feladatleírást (D9). Hallga- Tudatosítás tónként húzzanak belőle két-két feladatleírást. Gondolkodás Olvassa el mindenki a nála lévő leírást és döntse el, hogy melyik gondolkodási Ellenőrzés szinthez tartozik. Sorban egyenként felolvassák a csoporttagok a náluk lévő konkrét feladatot és javaslatot tesz a tulajdonos, hogy melyik gondolkodási szint mellé helyezzék el. Társai jóváhagyása után felragasztja az adott sorba. Így folytatják, amíg el nem fogyott a 12 feladat, s nem került minden gondolkodási szint mellé két-két konkrét feladat. Ellenőrzés: A hallgatók gondolkodási szintenként a feladatleírás számát mondják. Például.: Tudás – 1, 6. Tisztázzuk a hallgatókkal a vitás kérdéseket. Hívjuk fel a hallgatók figyelmét arra, hogy a tanár így egy mátrixban helyezheti el egy adott témakörhöz tartozó feladatokat. Megj.: Célszerű itt beiktatni a szünetet. Szóforgó Csoportforgó Megbeszélés T4 – Konkrét tevékenységek a gondolkodási szinteken elhelyezve

5’

A többszörös intelligencia – Tartsunk egy rövid bevezetőt a többszörös intelligenciáról.

Tanári előadás

T5 – háttéranyag a többszörös intelligenciához

15’

Vegyék elő a hallgatók a saját intelligenciaterületeiket feltérképező kérdőívük Intelligenciaterületek Rajzkészítés D10 – Az ineredményét (D2). jellemzőinek megér- egyénileg vagy telligenciacsoportban területek leíráA következő feladathoz kapják meg a hallgatók az intelligenciaterületek leírását tése (D10). Kreativitás Rap írása sa Az alábbi feladatok közül választhatnak: 1. Mutassák be saját intelligencia profiljukat egy saját címer készítésén keresztül – lehet csoportban is. Elemzés Lényegkiemelés egyénileg vagy Csomagoló csoportban papír, színe ceruzák vagy

254

Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben

2. Írjanak rapszöveget egy kiválasztott intelligenciaterület bemutatására. 3. Minden intelligenciaterülethez próbáljanak meg hozzá illő színt párosítani, készítsenek plakátot az intelligenciaterületekről színkódokkal. 4. Mutassák be a különböző intelligenciaterületek jellemzőit, készítsenek villámkártyákat! A kártya egyik felén az intelligenciaterületet kell megnevezni, a másik oldalán pedig az adott intelligenciaterület jellemzőit. 5. Elemezzék, hogy János vitéz melyik intelligenciaterületeken volt erős? Rövid jelenetekkel illusztrálják véleményüket!
10’

Plakátkészítés Villámkártya Plakátkészítés

filctollak (legalább nyolc szín) Papírlapok a villámkártyákhoz

A csoportok bemutatják produktumaikat.

III. Az új tartalom összefoglalása, ellenőrzés és értékelés
Idő Tevékenységek Tevékenység célja, fejlesztendő készségek, képességek Munkaformák és módszerek Eszközök, anyagok (mellékletek)

5’

Térjünk vissza a hallgatók munkájának eredményeihez, legyenek a falon elhe- Ismétlés lyezve a kitöltött táblázataik és plakátjaik – vigyázzunk arra, hogy csak a helyesen kitöltöttek kerüljenek a falra és tegyük fel a D10 es melléklet kinagyított változatát is. Kérjük meg a hallgatókat, hogy vegyék elő a Mi a differenciálás? témánál írt igaz/hamis állításaikat, s néhányukkal olvastassuk fel az állítást. A hallgatók egy-egy állítás elhangzása után a csoportjukban megállapodnak az állítás igaz vagy hamis voltáról. S a tanár hármat számol, háromra minden csoportból egy ember felemeli a kezét és feltartott hüvelykujjal jelzi, ha igaznak tartják az állítást, illetve ökölbe szorított kezük jelzi, ha hamisnak tartják az állítást. Belátásunk szerint ismételjük meg más-más hallgató állításával. Beszéljük meg a vitatott kérdéseket!

Igaz/hamis állítás

Saját jegyzet – általuk írt igaz/hamis állítások

10’

Mutassuk be a differenciált tevékenység rövid leírásának hogyanját a hallgatóknak! A hallgatók kapják kézhez a rövid leírásokat tartalmazó mellékletet. (D11)

Tanári bemuta- D11 – Tanulási tás tevékenység rövid leírása

255

IV. Hatékony tanulásszervezési módszerek

Nézzék meg a teremben elkészült munkáikat, és azok segítségével állapítsák meg az általuk végzett, többszörös intelligenciához kapcsolódó tevékenységükről és legalább két másik rövid leírásról, hogy az adott tevékenység milyen motivációs szintet/szinteket (Bloom taxonómia) igényelt, illetve, mely intelligencia-terület(ek)hez igazodott.
5’ 10’

T6 – Differenciált tevékenységek rövid leírása Közös megbeszélés D12

Beszéljük meg a hallgatók munkájának eredményét.

Jelezzünk vissza a hallgatóknak, hogy hogyan láttuk a foglalkozás során hozzá- A közös munka lezá- Kérdőív állásukat, aktivitásukat, hangulatukat, eredményességüket – ezt a plakátok is rása Megbeszélés illusztrálják. Vélemény megfoMajd írassunk a hallgatókkal a foglalkozáshoz kapcsolódó értékelést (D12), galmazása akár név nélkül. Miután kitöltötték az értékelő lapot, hangosítsanak ki a hallgatók egy-egy megjegyzést, amit fontosnak tartanak a foglalkozással kapcsolatban. Szedjük össze a hallgatók értékeléseit

256

Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben

257

IV. Hatékony tanulásszervezési módszerek

Mellékletek a foglalkozáshoz Kristen – Nicholson Nelson: Többszörös intelligencia c. művéből, valamint Diane Heacox: Differenciálás a tanításban, tanulásban c. könyvéből vett részletek T1 – Kulcsok (betűjelek) a többszörös intelligencia megnyilvánulásaihoz
VNY = TK = IR = TK LM Z P LM VNY IR és IP P IR VT és LM VNY TK IP LM VNY Z LM és P LM TK VT Z P TK LM és VT IR és IP LM verbális/nyelvi testi/kinesztéziás intraperszonális IP LM Z =interperszonális =logikai/matematikai =zenei VT = P = vizuális/térbeli praktikus

1. Jó az egyensúlyérzéke, kis- és nagymozgásos készsége és ennek pontossága a fizikai feladatokban. 2. Nagyon érdekli a matek. 3. Jól emlékszik dallamokra. 4. Rendkívül jól megfigyeli környezetét. 5. Szeret térképeket, grafikonokat, táblázatokat készíteni, és szereti rendezni információit. 6. Szeret történeteket mesélni, beszédbe elegyedni, tárgyalásba bocsátkozni. 7. Kérdezősködik a tisztesség felől; nagyon érdekli, mi a jó és rossz, az igazságos és igazságtalan. 8. Érdeklődik megfigyelései tárgyai iránt. 9. Legjobban egyedül szeret dolgozni; önálló. 10. Jártas a mechanikában, könnyen szétszed és összerak szerkezeteket. 11. Könnyen és helyesen ír. 12. Kiegyensúlyozott, jól osztja be az idejét. 13. Rendelkezik vezetői képességekkel; tudja befolyásolni mások véleményét és tetteit. 14. Könnyen old meg matematikai feladatokat fejben. 15. Rendkívül jól beszél, világosan fejti ki gondolatait. 16. Jól játszik hangszeren és/vagy jó az énekhangja. 17. Szereti a logikai rejtvényeket és fejtörőket. 18. Érti az elvont fogalmakat. 19. Szereti a mozgást és általában a tevékenységet. 20. Pontosan és könnyedén rajzol és készít vázlatokat. 21. Vokális vagy hangszeres zenét improvizál és/vagy zenét szerez. 22. Könnyen felismeri a megváltozott körülményeket, azokhoz jól alkalmazkodik; rugalmas. 23. Gyorsan és könnyen sajátít el fizikai készségeket. 24. Izgatja és leköti a számítógép; könnyen használja, nem egyszerűen csak játékszerként. 25. Fogékony mások érzései, gondolatai és indítékai iránt. 26. Szereti, ha a dolgok rendben vannak és logikusak.

258

megérti. Szereti a szójátékokat. 44. hogyan működnek a rendszerek. Könnyen felismer. 39. 37. tekintet nélkül kortársai véleményére. Könnyen és magabiztosan érintkezik másokkal. és hogy a tetteknek következményei vannak.). keresztrejtvényt. Megszállottja a számoknak és a statisztikának (például sporteredményeknek). Gondolatait és ötleteit könnyen közvetíti írásban. 28. utánajár annak. Szeret különböző témákról olvasni. Gyakran énekel. 50. évszámokat és egyéb tényeket. Szeret modellezni. 34. Legjobban látás és megfigyelés révén tanul.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben P TK P és VNY TK VT TK P IP VNY LM IR Z IR IP VT IR VNY P VNY VNY LM IP Z VT IR Z IR TK LM IR VT IP 27. 42. Jó a ritmusérzéke mozgásban és beszédben. parodizál. kategorizál és osztályoz tárgyakat. Igen öntudatos. rejtvényeket. 48. 55. Érti az okot és okozatot. A józan ész jellemzi. Szereti gondolatait vizuálisan megjeleníteni. dúdol. 259 . 30. 36. kreatív mozgás stb. 45. Erős az akarata. Inkább tevékenyen foglalkozik egy-egy témával. ami érdekli. mint egyszerűen csak hall vagy olvas róla. Érdekli a természet. 43. Reflektál helyzetekre. jó érzéke van a színjátszáshoz és a dramatizáláshoz. információt. Könnyen megjegyez neveket. Kitűnik a sportban vagy más fizikai tevékenységben (tánc. 46. Élvezi a kirakós játékokat és a vizuális feladatokat. 51. Erősen érdeklődik a zene iránt. Könnyen barátkozik. 49. Szereti eljátszani. gondolatokat. Világosan felméri és megérti saját erősségeit és korlátait. és saját előnyére tudja használni őket. 54. 57. Szeret másokkal együtt dolgozni és tanulni. helyeket. 29. eltűnődik rajtuk. Elégedett a maga egyéniségével. 33. 41. 31. harci játékok. 47. Szereti a sakkot és más stratégiai játékokat. 58. 38. Képes másokat megszervezni és mozgósítani. 32. Sikeresen utánozza mások mozdulatait és stílusát. 56. Pontosan határoz meg és fejez ki érzelmeket. érzékenyen viszonyul hozzá. kiválóan emlékezik az ilyen adatokra. 35. van önbecsülése. Kortársaihoz képest gazdag a szókincse. a versbe rejtett szöveget (az akrosztikont). 40. információit képekben idézi fel. 52. kedveli a háromdimenziós alakzatokat (például LEGOépítmények). 53. amiről szó van.

akiknek több időre és gyakorlásra van szükségük. Azután módosíthatjuk vagy átalakíthatjuk a tevékenységeket — akár újakat is tervezhetünk —. a szintézis a rangsorban megelőzte az értékelést. Benjamin Bloom oktatáspszichológus A nevelési célok taxonómiája c. Ugyanakkor az elmélet terén kevésbé felkészült diákoknak vagy azoknak. akik elméleti képességek terén tehetségesek. amikor a diákoknak előzőleg megtanult tényeket és információkat kell fölidézniük. akik feladják a tanulást. mert feladataik túl gyakran alacsonyabb szintű gondolkodást igényelnek. hogy valami új felfedezése nagyobb kihívás. A diákok érthetően nem kedvelik. ami egyszerűen csak több munkával jár. amelyek Bloom modelljének tudás. és újra kell gondolniuk az eredeti megoldást. hogy a szintézis jelenti a legmagasabb.  egyszerre mély és átfogó tartalom.és megértés szintjét jelentik. Mikor ezt a taxonómiát Bloom bevezette. relevanciáját és összetettségét vizsgáljuk. Minden diáknak szüksége van arra. ami minden diákot eredmény elérésére sarkall. Bloom osztályozása segít olyan tevékenységek megtervezésében. hogy alkalma legyen minden szinten tevékenykedni. hogy mi történt. Tartsuk szem előtt. hogy a gondolkodás magasabb szintjére jussanak el. ha olyan feladatot kell elfogadniuk. megértés.IV. elemzés. amely világosan függ össze a tanterv lényegével. mint másoknak? Igen. Ehhez fel kell idézniük. vagy unalmasnak találják azokat. Olyanokat is ismerünk. (Lásd: 6.) Mind a hat fontos.  érdemi tanítás. hogy valódi természetük szerint a Bloom-féle magasabb gondolkodási szintek újratanítják vagy megerősítik a tudás alapjait. Az alábbi felsorolásból kitűnik. Azoknak a diákoknak. ha szükség esetén a diákok egy részének időt adunk. gyakran kevesebb időre van szükségük a tények. hogy az elemzés és az értékelés szintjén dolgozzanak. amelyek megfelelően szigorúak. akkor azt kívánjuk tőlük. A kihívás nem egyszerűen több munkát jelent. Kell minden diáknak ismernie a tartalmat? Feltétlenül. alkalmazás. mint a már meglévő értékelése. címkézése esetén ezt a fajta gondolkodást várjuk tőlük. akkor tanításunk szigorát. Bloom taxonómiája Tudás: A gondolkodás legkevésbé összetett fajtája. ugyancsak használniuk kell a magasabb szintű gondolkodás képességeit. Példa: Sorold föl Kína legfontosabb kiviteli cikkeit! 260 . miközben a többieknek megfelelő tevékenységet tudunk biztosítani. hogy a tevékenységeket a motiválási szintje és összetettsége szerint csoportosítsuk. akinek több időre lesz szüksége. Így aztán egy szigorúbb tanulási tevékenységen keresztül újratanítjuk a történetet. akik igen nehezen emlékeznek tényekre. Mindnyájan ismerünk olyan diákokat. hogy könnyen elboldogulnak a szintézis magasabb szintjén. Lesz olyan. értékelés és szintézis. fogalmak. meghatározása. felkínálva ezzel a gondolkodás tágabb spektrumát és több alkalmat nyújtva. A kihívást jelentő tanítási/tanulási folyamat jellemzői:  magasabb szintű gondolkodás. Bloom taxonómiája lehetővé teszi. Ma mégis a legtöbb pedagógus egyetért abban. leginkább motiváló gondolkodási és tevékenységi formát. de olyan kreatívak. Hatékony tanulásszervezési módszerek T2 – Kihívás: Bloom gondolkodási szintjei (háttéranyag) Amikor a kihívás szemszögéből vizsgáljuk a tanítást. könyve a tevékenységek differenciálásának és kihívási szintjük megvizsgálásának hasznos. Valójában akkor differenciálunk. gondolatok elsajátítására. relevánsak és összetettek a tanterv lényeges szempontjai tekintetében. semmiképpen sem több munkát ugyanabból a fajtából. kipróbált modelljét mutatja be. Ha például a diákok feladata egy történetben megjelenő probléma meghatározása és a megoldás megtalálása. ábra. A gondolkodás hat szintjét írja le: tudás. Tárgyak felsorolása.

igazolnak. megítélnek. fogalmazzanak meg szabályokat. hogy bizonyos ismertetőjelek. hogy új vagy más módon állítunk össze valamit. ha a diák csupán ténybeli tudását használja. ábrázolj. például egy térkép szöveges magyarázata nem szintézis. alkoss. állítsanak fel hipotézist. akkor az alkotó gondolkodást serkentjük.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Megértés: A következő szinten a diákoknak az a feladata. amiről előzőleg tanultak. érvényesüljenek emberi jogaik. Ez kreatív gondolkodást kíván. hanem újraalkotunk. Amikor bemutatnak. A magyarázat. hogy megmutassák. alakítsd át! 261 . Ellenben amikor arra kérjük a diákokat. Az értékelést általában elemzés előzi meg: hiszen valaminek a megítéléséhez részletesen meg kell ismernünk annak jellemzőit. hogy elkészítsenek valamit. hogy érvényre jusson az emberek szabadsága. hogy bontsanak részekre egy gondolatot és azt vizsgálják meg kritikusan. bírálatot és kategorizálást. Az információk más formában való megjelenítése. az alkalmazás szintjén gondolkodnak. minősítenek. Példa: Kína korai történelmében kit tartasz a legjelentősebb alaknak? Támaszd alá véleményedet! Szintézis: A szintézis azt jelenti. ellentétbe állítást. Az ábra segítségével megítélhetjük a tanulási folyamat motiváló hatását. Példa: Sorold fel időrendben a Ming-dinasztia tagjait! Elemzés: Amikor diákjainknak az a feladata. Példa: Hasonlítsd össze és állítsd szembe Kína és az Egyesült Államok bírósági eljárásait! Értékelés: Az értékelés azt jelenti. felidéznek valamit. gyárts. valamint az egyes szintek tevékenységeire utaló címszavakat tartalmazza. vagyis nem megújítunk. A következő táblázat Bloom szintjeinek rövid meghatározását. amiben lehetséges megoldást javasoltok a kormányzat és a nép közötti ellentét megoldására és arra. hogy a megértés szintjén gondolkodjanak. újra elmondása a diákokat arra készteti. feltételezz. A motiváció szintjei Szint Meghatározás Tevékenység. Példa: Fogalmazzatok meg egy levelet valamelyik kínai újság főszerkesztőjének. hogy milyen mértékben motiváló a tanulási folyamat. találj ki. Példa: Magyarázd meg. állapot Tevékenységek Szintézis Állítsd össze Alkosd új vagy más meg! módon! rendezz. részletezz. Amikor a diákok felbecsülnek. miért épült a kínai Nagy Fal! Alkalmazás: Ez a gondolkodási szint arra ösztönzi a diákokat. fejlessz. akkor gondolkodásuk szintje az értékelés fogalmának felel meg. kritériumok alapján meghatározzuk valaminek az értékét vagy azt. hogy tervezzenek vagy alkossanak meg valamit. Különböztessük meg a szintézist az alkalmazástól! Például. akkor ez alkalmazás. összefoglalás. valaminek a leírása. Bloom taxonómiájának alkalmazása a differenciált tanításban A differenciálás során az a kérdés vetődik fel. fogalmazz. Elemzésnek nevezzük az összehasonlítást. mert nem igényel eredeti gondolkodást. osztályozást. becses valami. mennyire értik a tanultakat. megszerkesztenek. hogy mennyire értékes. akkor elemző gondolkodást várunk tőlük. mint például történelmi események időrendbe állításakor.

kezelj. magyarázz meg. alkalmazz. írj hogy érted! le. vezesd le. körvonalazz. mutass be. viszonyítsd! Tudás T3– Üres táblázat a hallgatók további munkájához A hallgatók a csomagoló papírra rajzolják meg saját táblázatukat a minta alapján. következtess. csoportosítsd. mondd meg a hatását! Elemzés hasonlítsd össze. határozd meg. kutass. értékeld. modellezz. Méretét a kiosztott céduláknak megfelelően kell meghatározni (D9). ábrázold. azonosíts. igazold. mit ér: használd az értékelési kritériumokat! Vizsgáld meg Vizsgáld kritikusan! meg! ítéld meg. működtess. idézd. jegyezd meg. Szint Meghatározás Tevékenység. állítsd ellentétbe. magyarázz. írd újra! Idézd fel a Ismerd. rendezz. bírálj. sorolj/építs be! Alkalmazás Használd fel.IV. részletezz. sorold be. állapítsd meg. becsüld fel. válogass. fordíts. jelents. osztályozz. tapasztalj. kérdezz. Használd! amit tanultál! Megértés Mutasd be. ismételd. értékelj. módosíts. jegyezd fel. egészíts ki. újíts. összegezz. gyakorolj. szervezz. Értsd meg! helyezz el. teljesíts. különböztess meg. következtess! mutasd be. szerkeszd meg. Hatékony tanulásszervezési módszerek Értékelés Határozd Ítéld meg! meg. jegyezd fel. töltsd ki. fogalmazz át. járj utána. adj elő. számíts. állapot Tevékenységek általában konkrét konkrét Szintézis Értékelés Elemzés Alkalmazás Megértés Tudás 262 . becsüld fel. tekints át. Megfelelő méretű nagyítása után a keret előre is kiosztható a csoportoknak. mutass meg. vizsgálj meg. oldj meg. beszéld meg. sorold be. tényeket és tudd! információkat! mondd el. változtass. dramatizálj. válaszd szét. határozd meg. találj rá.

lemzőjével rendelkezik! Írd le min. (11) A Írd le röviden álláspontodat és érzéVizsgáljátok meg a szárazföld és a seidet az óceánt érő környezeti hatátenger földrajzi hasonlóságait és küsokról.vagy egy tengeri kalandról.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben T4 melléklet Konkrét tevékenységek a gondolkodási szinteken elhelyezve Tevékenységek – a tevékenységenkénti cédulákból 2-2 jut minden csoporttagnak Téma: Az óceáni bioszféra – a tananyag feldolgozásához (a gondolkodás különböző szintjeit igénylő) megadott tevékenységek. amennyit csak ábrázol legalább öt tengeri állatot! tudsz! (1) T Mutassátok meg és beszéljétek meg a méretbeli eltéréseket! (6) T Határozzátok meg a szárazföldi és a Készíts térképet.rányos feltételeit a parton és a szályét! Határozd meg a folyamatokat razföldön! Szerepjátékkal próbáljáés emeld ki. értékelés és szintézis — lencséjén keresztül vizsgáltuk. kifejtve.állatokat és növényeket.gásokból készült faliképen azokat az tok be. mit kell tennünk az óce. vagyis az osztályainkban alkalmazott tanítási stratégiák és produktumaik különböző fajtáinak szemszögéből. elemzés. 263 .tok meggyőzni a többieket állásponánok életének megóvásáért! (9) É totokról! (4) É Tervezz új óceáni állatot. mi fenyegeti Határozd meg az élet előnyös és hátlegalább három óceáni állatfaj élőhe. amely megmutatja tengeri emlősök közös jellemzőit! az óceánok és a tavak közötti küMagyarázzátok meg. amely életnagyságban állatot és növényt. amely a létező állatok legalább három jel. hangok mazkodtak a fajok környezetükhöz! és megjelenési formák szerint! (10) Írjátok le következtetéseitek összeM foglalását! (5) M Csoportban ábrázoljátok papírkiváPoszteren vagy diagramon mutassá. amelyek az zonyos állatok az árapályhoz! (3) A óceán különböző mélységeiben élnek. hogyan alkalmazkodnak bi.Költs szöveget egy tengeri dalhoz. alkalmazás. Most a tanítást változatosság szempontjából vizsgáljuk. például az olajszennyezésről lönbségeit! Mutassátok be az eredés a part menti olajkutak fúrásáról! ményt Venn-diagrammal! (7) E (12) E Gyűjts adatokat arról. szagok. hogy miért alkoss rapet a tengeri élet bemutatáválasztottad azt! Rajzold is meg az sára! (8) Sz állatokat! (2) Sz Tudás Megértés Alkalmazás Elemzés Értékelés Szintézis T5 – A többszörös intelligenciáról (háttéranyag) Változatosság: Gardner nyolcféle intelligenciája és a tanulás Az előzőekben az Önök tanítását a motiváció és Bloom gondolkodási szintjeinek — tudás. hogyan alkallönbségeket az ízek. megértés. Készítsetek közösen olyan összerakGyűjts össze annyi óceánban élő ható rajzot. vagy den jellemzőjét.

Amit a többszörös intelligenciáról tudni illik:  Howard Gardner professzor felfedezte a gondolkodás és tanulás nyolc módját. Felt ehetőleg még továbbiak is felfedezésre várnak. Szétoszthatjátok a feladatokat úgy.  A tanulás könnyebb vagy érdekesebb a saját erősségeid területén. az rajzokat vagy illusztrációt készít. A többszörös intelligencia elmélet nem ment fel az alól. amely mérni tudja. Minden mód fontos. és így tovább. ha saját erősségeiket mozgósítják. amely a vizsgált személy mentális életkorának és valódi életkorának a hányadosa.  A többszörös intelligencia nem címkézés. hogy amelyekben kevésbé vagy erős. és nem minden produktum kell.  A tanulásnak nem csak egyetlen jó módja létezik. s amelyet álta264 . A proje kt sikeresebb lesz. (Forrás: Diane Heacox: Differenciálás a tanításban. hogy a legnagyobb igyekezettel dolgozz. hogyan szeretsz tanulni.IV.  Néhány intelligenciában erősebb vagy.  Csoportos projekt akkor is lehet sikeres. Ez a teszt vezette be az IQ (intelligenciahányados) fogalmát. milyen jó lehet egy paródia. akkor a vázlatkészítés vagy a rajzos ábrázolás segít megtanulni és megjegyezni valamit. csak tájékoztatás arról. A francia kormány arra kérte fel Binet-t és Simont. ha különfélék a csoport tagjainak erősségei.  Mind a nyolc gondolkodásmódban tapasztalatokat kell szerezned. melyet innentől kezdve Stanford– Binet intelligenciatesztnek hívtak. akkor ebben fejlődnek. hogy kik azok a gyerekek. eg yúttal tanulási repertoárjuk is bővül. De ne feledjük. Alfred Binet és Theodore Simon pszichológusok fejlesztették ki 1905-ben. tanulásban) Az intelligencia hagyományos felfogása A Binet – Simon-féle intelligenciaskálát. az ír. hogy mindegyikőtök a maga erősségei szerint dolgozik. azt „erősítsd”. Például: aki erős a verbális/nyelvi gondolkodásban. akinek erőssége a vizuális/térbeli gondolkodás. ha a csoport minden tagja erős a testi/kinesztéziás intelligenciában!  Ha számodra nehézkesebb módon dolgozol. Gondolj arra. ha gyengébb intelligencia-területüket mozgósítják. akik kudarcot fognak vallani.  A legtöbb esetben a feladat megköveteli. Az 1930-as években Lewis Terman átdolgozta az eredeti tesztet. Párizsban. annál valószínűbb. Miként élhetsz a többszörös intelligenciával?  Ha tisztában vagy erősségeiddel. amely az első ilyen típusú teszt. hogy egyre több diák válik motiválttá. és kik azok. mint a többiben. hogy több mint egyféle intelligenciát mozgósíts. ha mindenki a számára legmegfelelőbb módon tevékenykedhet. akik valószínűleg sikeresek lesznek az iskolában. hogy készítsenek olyan tesztet. hogy megfeleljen minden diák gondolkodásbeli erősségeinek.  Erősségeid figyelembevételével felismerheted. Nem kell minden fogalmat mind a nyolcféle módon megtanítanunk. A diákok könnyebben tanulnak és teljesítenek. ez segíthet abban. De így is végezhetsz magas színvonalú munkát. De minél változatosabb módokat kínálunk tanulásukhoz és produ ktumaik bemutatásához. Ha például erősséged a vizuális/térbeli gondolkodás. az feszültséget kelt benned. De mindenkinek vannak erősségei és korlátai. Hatékony tanulásszervezési módszerek Gardner többszörös intelligenciáról szóló elmélete szerint minden diáknak van gondolk odásbeli és tanulásbeli erőssége. ha a csoport minden tagjának hasonló az erőssége. miként tanulhatsz eredményesebben.  A csoportos projekt jól sikerülhet. hogy jól válaszd meg tanulási módszeredet és projektjeidet.

hogy a tanítási-tanulási folyamatot lehet úgy szervezni. teszteken és kutatásokon alapultak. akik rendelkeznek az vagysikeresebbek új megoldásaz létrehozására. hogy megpróbálnád mindegyiket átpréselni ugyanannak a tűnek a fokán! Az intelligencia új meghatározása A többszörös intelligencia elméletét Gardner először 1983-ban publikálta Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences (Az értelem határai: a többszörös intelligencia elmélete) című könyvében. hogy abban az egyéni kognitív különbségek kedvező fogadtatásban részesüljenek. megoldásra és a dolgok létrehozására hogy nagy hangsúlyt helyez a verbális-nyelvi és való képesség. írni és  Képesség a probléma megoldására beszélni tudó gyerekek. hogy ezt a hányadost megszorozzák százzal. hogy valaki megoldja pontszámai tükrözni fogják. lete nem vonja kétségbe e két intelligenciaterület fontosságát. Gardner emberek különböző csoportjainak kognitív képességeit vizsgálta. egyik terület a másikra épít. A többszörös intelligencia elméletének egyik alapgondolata az. amelyben egyéni intellektuális képességei kiteljesedhetnek. de szükség esetén képesek önállóan is működni. mely területek egymással kapcsolatban állnak. különleges képességekkel rendelkezők. Gardner felfedezése megrázta az oktatási rendszert. Gardner kezdetben azt tartotta. nyelvi és matematikai-logikai intelligenciával  Olyan képességek készlete. Napjainkban a Stranford – Binet-féle IQ-teszt és a Wechslerféle intelligencia-skála gyermekek részére (WISC – Wechsler Intelligence Scale for Children) a két leggyakrabban használt teszt az intelligencia mérésére és minősítésére. Arra a következtetésre jutott. hogy 265 . Gardner elmélete nem kérdőjelezi meg az általános intelligencia létezését. ami számít” pasztalat azt mutatja. alapvető matematikai és számítástechnikai készségekkel. Később hozzáadott egy nyolcadik intelligenciát. hogy sikereket érhessenek el a fenti és más területeken is. a többszörös elm éhoz jusson. Gardner szerint minden intelligencia háA Stranford – Binet-féle IQ-teszt hagyomá. amely addig nagyon kényelmesen megvolt azzal a tudattal. mely vizsgálatok több száz személlyel végzett interjúkon. melyek segítik a gyerekeket abban. balesetet szenvedett emberek. iskolában. Ha egy gyerek erős verbálisjában értéknek számító teljesítményre. felmutatható erednyos értelemben egy gyermek intelligenciáját mény létrehozására vagy saját kultúrámutatja meg. és mely aztán lehetővé hogy azintelligencia ember új tudá skésőbb a szakmai karrierjük során is. A tanítási folyamatnak arra kellene törekednie. hogy az olvasni. amelyek egy fogalommal nem írhatóak le. és jelenleg is folytatja kutatásait újabb lehetséges intelligenciákról.rom komponensből áll:  Képesség valódi. hogyteszi. melyek mindegyike az agy különböző részével áll kapcsolatban. Gardner elméletét az agy széles körű vizsgálatára alapozta. hogy az intelligencia nem olyan változatlan. amelyek rendelkezik. ahelyett. hóbortos tudósok és különböző kultúrákból származók. Az iskolarendszer erősen Gardner szerint az „IQ a problématámaszkodik az IQ-tesztre. autisták. hogy minden ember legalább hét intelligenciaterülettel bír. de olyan intelligenciák lehetőségét veti fel. és megfelelő körülmények között ezek a területek fejleszthetők.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben lában számértékben úgy adnak meg. és intelligensnek az életében felmerülő problémákat. minden emberrel vele született jellemző. és ebből következik. A tacsinálni" tudata az. tanulási nehézségekkel küzdők. hogy minden gyereknek olyan tanulási környezetet biztosítson. Kutatásai azt mutatták. Ahogyan Gardner fogalmaz:  Tudj meg minél többet a gyerekekről. akkor ezt az IQ-tesztben elért lehetővé teszik. Voltak köztük agyvérzéses betegek. fogják őt nyilvánítani. A "képes vagyok mega matematikai-logikai intelligenciára. Egyszerűen olyan tanítási stratégiákat igyekszik nyújtani. ami aztán teljes mértékben meghatározza a gyerekek tanulási és problémamegoldó képességét. Tudatosítanunk kell. hogy az intelligencia az agy sok különböző területére összpontosul.

hogy hogyan is lehet azt az osztálytermi gyakorlatban megjeleníteni. Azonban ha elfogadjuk. A kínai mondás. Hatékony tanulásszervezési módszerek az intelligencia egyféleképpen leírható. szeretnek olvasni. Mindegyik intelligenciaterület jól szemléltethető különleges képességeken és érdeklődési területeken keresztül. tanár. intraperszonális (önismeret) és gyakorlati. Az elméleten keresztül az utasítások személyre szabásának különféle módjait fedeztem fel. valamint a nyelvi finomságokra. és sokféle módját kínálja az információ és tudásanyag átadásának. mielőtt megtárgyalnánk. akik küszködtek az iskolában. zenei. óriási hatása van a tanítási-tanulási folyamatokra. térbeli-vizuális. hogy egy olyan elmélettel ismerkedünk. Azok a gyerekek. ha nem is mindegyik. akik fejlett verbális-nyelvi intelligenciával rendelkeznek. úgy nekünk is fontos tudnunk. amit tanítunk nekik. Sok tanár alkalmazza sokféle módon és sikeresen. mint más utakon járva. a dolog megtanításának többféle útja. matematikai-logikai. matematikusokká. Hogyan is kellene a gyerekeket tanítani annak érdekében. gondolkodókká. írókká. a szórendre és a szavak ritmikájára való érzékenységet. A következő foglalkozásoknál fontosak ezek az intelligenciák: író. 266 A verbális-nyelvi intelligencia magában foglalja a nyelvi kifejezés könnyedségét. hogy a többszörös intelligencia elmélete általánosságban nézve pontosan tükrözi az emberi különbségeket. Könnyedén jegyeznek meg neveket. Annak a ténynek. Bár a többszörös intelligencia elméletének jelentős hatása van az oktatásra. testi-kinesztetikus. A többszörös intelligencia egyfajta leltárként hasznos lehet ebben a munkában. hogy az egyéni különbségeket kom olyan vesszük. genetikusan meghatározott tulajdonság. hogy meg tudják tanulni és valóban meg tudják érteni azt. melyek segítik a gyerekeket abban. inspirálja a gyerekeket. Ezek a következők:  a gyerekek képességeinek és készségeinek fejlesztése. ami jelenleg is formálódik és gazdagodik. tananyag vagy egy tudományterület különböző módokon való megközelítése. interperszonális (társas). Több száz gyakorlati ötletet is kínálok. amelyek segítették tanítványaimat abban. tudósokká és történészekké váljanak. A Gardner által felismert különböző fajta intelligenciák a következők: verbális-nyelvi. zenészekké. akkor azt is elfogadhatjuk. melyekből mindenki szabadon válogathat saját osztálya számára.  az oktatás személyessé tétele azzal. hogy ezek az intelligenciák fejleszthetőek és erősíthetőek. művészekké. dátumokat és mindenféle apróságokat. hogy vannak olyan gyerekek.  egy fogalom. . és lélegezzük be a gyönyörű nyíló virágaink illatát! A többszörös intelligencia Gardner szerint elméletét a tanárok háromféle módon tudják a gyakorlatban alkalmazni. írni és történeteket mesélni. és a többszörös intelligencia elmélete is gazdagítja ezt a hatalmas tudásanyagot. szónok. Ahogyan Gardner is tovább folytatja kutatásait és munkáját a lehetséges intelligenciákkal kapcsolatban. Osztálytermi munkám során azt tapasztaltam. melyekről korábban nem is álmodtunk. aztán lépjünk hátra. Anekdotákat olvashatunk arról. hogy a többszörös intelligencia elmélete a gyakorlatban motiválja. hogy a maximumot ki tudják hozni magukból a tanulásban és más teljesítményükben? A jelenleg folyó agykutatások folyamatosan olyan eredményekre jutnak. helyeket. Gardner maga is megfogalmazza ennek lehetőségét: „Ha valami fontosat szeretnénk tanítani. miszerint „Virágozzék száz virág!” kiváló kép a többszörös intelligencia osztálytermi alkalmazásának ábrázolására. akik könnyebben tanulnak bizonyos módokon. hogy jó olvasókká.” A következő oldalakon olyan ötleteknek és stratégiáknak a gyűjteményét nyújtom át. A munkát fokozatosan kezdjük el! Keressük meg. amikor olyan gyerekeket igyekeztem tanítani.IV. le kell szögeznünk. hogy mi működik számunka és a tanítványaink számára. hogy ez a megközelítés hogyan működött. hogy ez nem recept. mely jól mérhető olyan papír-ceruza módszerekkel. módja lehetséges. mint a Stanford–Binet-féle vagy a WISC-tesztek. osztályteremi alkalmazásának nem létezik egyetlen meghatározott módja.

Az ezzel az intelligenciával rendelkező gyerekek jól működnek kooperatív csoportmunkákban. valamint az absztrakt rendszerek és összefüggések felismerésének és manipulálásának képességéhez. a kommunikációban. vagy introvertáltak. Ez az intelligencia mutatkozik meg a tudósokban. A zenei intelligencia magában foglalja a hangmagasságra. Egy konferencián nemrégiben Thomas Armstrong úgy magyarázta ezt az intelligenciát. (Ezt az intelligenciát nehéz felfedezni. hogy megértjük saját érzelmeinket. a tanácsadókra. a zeneszerzőkben és a zenetanárokban. a vallási vezetőkre és a vezető beosztású üzletemberekre. a földművelés és a biológia tudománya. a térképészek. akik rendelkeznek ezzel az intelligenciával. a pszichiáterekben. fejlett vezetői készségekkel rendelkeznek. akik szeretnek egyedül dolgozni. motivációinak és irányultságainak megértésére való törekvés képessége. a kereskedelemben dolgozókra. Az ezzel az intelligenciával rendelkező gyerekeknek az új információk jobb megértéséhez szükségük van egy mentális vagy egy valóságos képre. A térbeli-vizuális intelligencia magában foglalja azt a képességet. ügyesek a szervezésben. akik igen gyengék ezen a területen. ismerek jó néhány extrovertált embert. (Ne felejtsük el. és tudatában vannak az őket körülvevő hangoknak. a jogászokban és a könyvelőkben. A fejlett intraperszonális intelligenciával rendelkező gyerekeknek erős az éntudatuk. Kiemelkedő teljesítményt nyújthatnak még a tudományos gondolkodás és a problémamegoldás terén is. mely által a világról vizuálistérbeli megjelenítési formákat hozunk létre.és irodavezető. hogy a természet és a civilizáció hogyan hatnak kölcsönösen egymásra. Ösztönösen jól mérik fel erejüket és képességeiket. hogy képes másokat megérteni. A matematikai-logikai intelligencia kapcsolódik a deduktív és induktív érvelés képességéhez. A természeti intelligencia a Gardner által utoljára leírt intelligencia. mint a vadászat. 267 . ügyesen terveznek. hogy aztán azokat gondolatban vagy valóságosan átalakítsuk. szeretik az útvesztőket és a rejtvényeket. sőt. fejlett problémamegoldó és gondolkodóképesség jellemzi.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben titkárnő. a vallási vezetőkben és az agykutatókban. céljainkat és szándékainkat. Jól rajzolnak. a műszaki rajzolók. költő és színész. s akik rendszeresen túlbeszélik társaikat. valamint a zene ezen elemeinek érzelmi töltetére való fogékonyságot. ez az intelligencia egy ember azon képességéhez kötődik.és állatvilágot: mellyel meglátjuk a különbséget a természeti világban. s mely képességet produktív módon használjuk fel olyan tevékenységekben. A grafikusművészek. könnyedén emlékeznek dallamokra. a táncosokban. Az intraperszonális intelligencia velejárója az a képesség. a terapeutákra. közvetítői szerepben és tárgyalásokban. a hangszínre és a hangok ritmusára való érzékenységet. a bankárokban.) Ez az intelligencia általában jellemző a tanárokra. és könnyedén hoznak létre dolgokat. grafikonokkal és diagramokkal. valamint az. a matematikusokban. Az interperszonális intelligencia hatékony együttműködés. elemezzük a munkavégzés során megfigyelhető szokásaikat és eredményeiket. Azokat a gyerekeket.) Ez az intelligencia nagyon fejlett a filozófusokban. Szeretnek zenét hallgatni. fel tudnak idézni hangmagasságokat és ritmusokat. Ez az intelligencia azt a képességet tartalmazza. a számítógép-programozókban. a festők és a szobrászok ezt az intelligenciát mozgósítják. a dalszerzőkben. magabiztosak és szeretnek egyedül dolgozni. Azok a diákok. ha megfigyeljük őket. Tanítványainkban úgy tudjuk felismerni. Az extrovertált emberek nem mindig rendelkeznek ezzel az intelligenciával.mely tartalmazza annak megértését. hogy logikus módon tudnak kérdéseket megfogalmazni. üzlet. a politikusokra. akik kiemelkedő matematikai-logikai intelligenciával rendelkeznek. ezek a gyerekek jól boldogulnak térképekkel. de azért nem kell a kooperatív tanulási helyzeteket túlhangsúlyozni. mellyel a természeti világot egy szélesebb perspektívából tudjuk nézni . az építészek. komikus. a másik céljainak. és automatikusan ne tekintsünk azon diákjainkat erősnek ezen a területen. Legyünk körültekintőek. illetve elbeszélnek a többiek mellett. mint egy olyan képességet. Ezt az intelligenciát találjuk az énekesekben. mellyel megismerjük a növény.

 tartalom: miről tanulnak a diákok. Mivel körbe vagyok véve botanikusokkal. Hatékony tanulásszervezési módszerek hogy milyen szimbiotikus kapcsolatok léteznek a természetben. teniszcipők. melyek segítik a diákokat abban. A foglalkozásvázlatok megírásának fegyelme: egy. hogy olyan tevékenységeket dolgozzunk ki. A tanulási tevékenységeket például így írhatjuk egy mondatban:  Hasonlítsd össze és állítsd szembe egy regény egyik jelenetét a filmben szereplő változatával! Gondolataidat szavak és képek segítségével mutasd be!  tartalom: egy regényjelenet írásos és filmre vitt változata.  folyamat: összehasonlítás és szembeállítás (a motiváció elemző szintje). O. Jelenleg Gardner egy egzisztencialista intelligencia létezésének lehetőségét kutatja. amelyekre nincs egyértelmű válasz. a kapcsolódó feladatok és ötletek közül csak néhányban szerepel. Manapság vannak olyan gyerekek. A folyamat tükrözi a gondolkodás folyamatát és a motiváció szintjét Bloom taxonómiája alapján. amely a motiváló tanulási tapasztalat szükséges összetevőinek végiggondolására ösztönöz. két vagy három világos mondat. 268 . tájkertészekkel és természettudósokkal. Ez az intelligencia a létezés természetéről való elmélkedés képességéhez kötődik: kik vagyunk. Charles Darwin. a geológiai képződményekről vagy az állatok és az emberek kapcsolatáról folytatott beszélgetéseink az én szememet is felnyitották a természetben rejlő csodára és komplexitásra. Bármely tevékenység tartalmában tükröződnek mind a lényegi. és fejlődni tudjanak benne. akik ezt az intelligenciát mozgósítva képesek pontos különbséget tenni különböző autók. és elemezni olyan kérdéseket.  eredmény ((produktum): hogyan mutassák be és hogyan értékeljük a tanulás eredményeit. egy egyszerű kis séta a környéken gazdag és izgalmas tapasztalatokat és ismereteket nyújt számomra. John Muir és E. valamint az élet körforgásának megértését. A formula:  tartalom + folyamat + eredmény = tanulási tapasztalat. Ez az intelligencia rejlik valószínűleg a papokban. Családtagjaimat és férjemet figyelve. a te rmészettudósokra és a fizikusokra. miért halunk meg. Az elkövetkező évek egyik feladata az lesz.  eredmény: szavak és képek vázlata (verbális/nyelvi. Könnyebb lesz elemezni. Mivel a természeti intelligencia csak nemrégiben került be az intelligenciák közé. hogy kerültünk ide? Azokban az emberekben figyelhető meg. akik mélységében képesek gondolkodni nem látható dolgokról. akik fejlett természeti intelligenciával rendelkeztek. Wilson jó példái azoknak. A növények alkalmazkodó képességéről. hogy me gismerjék ezt az intelligenciát. amit az én elmém magától nem tudott így megragadni. hogy mit tanultak. A produktumokat a többszörös intelligenciához igazodva váltogathatjuk a tevékenységek tervezésekor.  folyamat: a gondolkodás milyen szintjére van szükség. vizuális/térbeli produktum). mind a témakörhöz kapcsolódó kérdések. első kézből szerzek tapasztalatokat ennek az intelligenciának a működéséről. ha a lehető legtömörebben írjuk le őket.IV. hajviseletek vagy öltözködési stílusok között. a filozófusokban és a spirituális emberekben. A produktum a tanulás eredménye — az. ahogyan a diákok megmutatják. Ez az intelligencia jellemző a botanikusokra. T6 – A differenciált tevékenységek rövid leírása A differenciált tevékenységek leírása rövid és könnyű. módosítani és megtervezni a tanulási tevékenységeket.

A többszörös intelligencia feldolgozásához kapcsolódó feladatok rövid leírása:  Mutassák be saját intelligencia profiljukat egy saját címer készítésén keresztül – lehet csoportban is. hogy megvilágítsuk.  Írjanak rap szöveget egy kiválasztott intelligenciaterület bemutatására.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Olykor két-három mondatra is szükségünk lehet.  Minden intelligenciaterülethez próbáljanak meg hozzá illő színt párosítani. valamint a múlt századi Egyesült Államokban! Mutasd be ismereteidet egy plakáton!  Írj forgatókönyvet egy mese egyik jelenete alapján. csokoládé és dióbél változatos töltelékeivel és vaníliás vagy csokoládés tésztával! Ábrázold a lehetséges változatokat táblázatban! 269 . készítsenek villámkártyákat! A kártya egyik felén az intelligenciaterületet kell megnevezni. Az eredmény kövér betűs. A folyamathoz tartozó szavak más betűtípussal szerepelnek.  Mutassák be a különböző intelligenciaterületek jellemzőit. mit kell a diákoknak megtanulniuk és megvalósítaniuk. szerezz társakat hozzá és játszszátok el a jelenetet!  Vizsgáld meg egy regény alakjainak jellemvonásait és a jellemek közötti konfliktus okat! Írj esszét következtetéseidről. amely megmutatja a növények. majd állíts össze érveket a mellette/ellene párbeszédhez!  Hasonlítsd össze és elemezd a rabszolgaság körülményeit az ókori Görögországban és Rómában. a másik oldalán pedig az adott intelligenciaterület jellemzőit. készítsenek plakátot az intelligenciaterületekről színkódokkal. Mégis próbáljunk ragaszkodni a tömörséghez! A hallgatói melléklet a tanulási tevékenység rövid leírását mutatja be. világháború alatti alkalmazásának körülményeit! Alakítsd ki álláspontodat mellette vagy ellene. és támaszd azokat alá érvekkel!  Készíts ábrát egy ökológiai rendszerről. A tartalom dőlt betűvel van szedve. hogy János vitéz melyik intelligenciaterületeken volt erős? Rövid jelenetekkel illusztrálják véleményüket! Egyéb rövid foglalkozástervek:  Vizsgáld meg az atombomba II. hogy egy bizonyos változásnak milyen előnyös és káros hatása lehet egy szervezet élőhelyére! Mutasd be diagramon következtetéseidet!  Számítsd ki többféle aprósütemény hozzávalóit vaj.  Elemezzék. állatok és az élőhelyek kölcsönhatásait!  Elemezd.

Pontosan és könnyedén rajzol és készít vázlatokat.és nagymozgásos készsége és ennek pontossága a fizikai feladatokban. Jártas a mechanikában. hogy azzal a legpo ntosabban jellemezze önmagát! Jelölje a sorszámok előtt. helyeket. mi a jó és rossz. Jól játszik hangszeren és/vagy jó az énekhangja. hogyan működnek a rendszerek. kis. 21. Jól emlékszik dallamokra. Izgatja és leköti a számítógép. és saját előnyére tudja használni őket. 29. Szereti a logikai rejtvényeket és fejtörőket. Vokális vagy hangszeres zenét improvizál és/vagy zenét szerez. 2. 25. 3. Könnyen és helyesen ír. grafikonokat. 24. Gyorsan és könnyen sajátít el fizikai készségeket. beszédbe elegyedni. 6. amiről szó van. jól osztja be az idejét. Hatékony tanulásszervezési módszerek D1 – A többszörös intelligencia kérdőíve Ennek a kérdőívnek a kitöltése segítségére lesz abban. gondolatai és indítékai iránt. 5. hogy önmaga intelligenciaterületeit feltérképezze. Nincs jó vagy rossz válasz. Kiegyensúlyozott. Kérjük. Szeret térképeket. Könnyen felismeri a megváltozott körülményeket. parodizál. tudja befolyásolni mások véleményét és tetteit. az igazságos és igazságtalan. Fogékony mások érzései. Rendelkezik vezetői képességekkel. 17. Rendkívül jól beszél. 20. 23. 19. 4. 26. 16. táblázatokat készíteni. világosan fejti ki gondolatait. tárgyalásba bocsátkozni. megérti. Nagyon érdekli a matek. ha a dolgok rendben vannak és logikusak. Érdeklődik megfigyeléseinek tárgyai iránt. Szereti eljátszani. Szereti. nem egyszerűen csak játékszerként. 15.IV. 12. 11. 18. úgy töltse ki a rovatokat. 10. amelyik állítási igaznak érzi magára vonatkozóan! …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… 1. Könnyen old meg matematikai feladatokat fejben. önálló. Legjobban egyedül szeret dolgozni. azokhoz jól alkalmazkodik. Érti az elvont fogalmakat. A józan ész jellemzi. 22. Kérdezősködik a tisztesség felől. évszámokat és egyéb tényeket. 9. jó érzéke van a színjátszáshoz és a dramatizáláshoz. Jó az egyensúlyérzéke. nagyon érdekli. 14. 28. rugalmas. 7. Rendkívül jól megfigyeli környezetét. és szereti rendezni információit. Szeret történeteket mesélni. 270 . Szereti a mozgást és tevékenységet. 13. Könnyen megjegyez neveket. könnyen használja. könnyen szétszed és összerak szerkezeteket. 8. 27.

Kortársaihoz képest gazdag a szókincse. 54. Gyakran énekel. 37. Igen öntudatos. ami érdekli. információt. Megszállottja a számoknak és a statisztikának (például sporteredményeknek). 31. Erősen érdeklődik a zene iránt. 40. Élvezi a kirakós játékokat és a vizuális feladatokat. 51. 32. Könnyen és magabiztosan érintkezik másokkal. 48. Gondolatait és ötleteit könnyen közvetíti írásban. keresztrejtvényt. mint egyszerűen csak hall vagy olvas róla. és hogy a tetteknek következményei vannak. Szeret különböző témákról olvasni. 43. 49. 46. Képes másokat megszervezni és mozgósítani. Könnyen barátkozik. gondolatokat. 55. Sikeresen utánozza mások mozdulatait és stílusát. harci játékok. . utánajár annak. 44. . 50. a versbe rejtett szöveget (az akrosztikont). kategorizál és osztályoz tárgyakat. 35. 42. Pontosan határoz meg és fejez ki érzelmeket. 47. Kitűnik a sportban vagy más fizikai tevékenységben (tánc. 45. Reflektál helyzetekre. 52.). Erős az akarata. Inkább tevékenyen foglalkozik egy-egy témával. rejtvényeket. Szeret másokkal együtt dolgozni és tanulni. 38. Könnyen felismer. . 53. kreatív mozgás stb. 39. eltűnődik rajtuk. kedveli a háromdimenziós alakzatokat (például LEGO-építmények). . Legjobban látás és megfigyelés révén tanul. információit képekben idézi fel. Elégedett a maga egyéniségével. Szeret modellezni. dúdol. van önbecsülése. érzékenyen viszonyul hozzá. 33. 36. 58. 56. Szereti gondolatait vizuálisan megjeleníteni. 271 . Érdekli a természet. tekintet nélkül kortársai véleményére. 34. 57. kiválóan emlékezik az ilyen adatokra. Jó a ritmusérzéke mozgásban és beszédben. Érti az okot és okozatot. 41. Szereti a szójátékokat.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… 30. Világosan felméri és megérti saját erősségeit és korlátait. Szereti a sakkot és más stratégiai játékokat.

Hatékony tanulásszervezési módszerek D2 – Táblázat a kiértékeléshez (A többszörös intelligencia megnyilvánulásai) Verbális/nyelvi VNY Logikai/ matematikai LM Testi/ kinesztéziás TK Vizuális/ térbeli VT Zenei Z Intraperszonális IR Interperszonális IP Praktikus P 272 .IV.

hogy szerkesszenek grafikonokat az általa megadottak ábrázolására. Mary Fuentes tízedik évfolyamos diákjai Shakespeare tragédiáinak elemeivel foglalkoznak. Csatlakoztak a többiekhez. és tevékenyen bevonja őket a munkába. hogy leverje a lécet és vesztesnek érezze magát. A közös beszélgetések és egyéni munkák alapján Mary megállapította. majd kiváltak és önállóan dolgoztak. Ahol csak lehetséges. amelyben megmutathatta. megkérte őket. részt vett a további tanításban. amit tanultak. hogy azzal a céllal választjuk meg a tanítás sebességét. Azt is eldönthetik. A differenciálással a tanárok számos különböző tanítási stratégiát alkalmaznak.  Összetett. hogy erőfeszítéseket tegyenek. A tanár nem siklik végig a fogalmak hullámai fölött. először is tudáspróba segítségével kiderítette. hogy kiválasszák azokat a témákat. a differenciálás nem szórakoztató tevékenység a diák számára. hogy az adatok elemzésében és ábrázolásában egyaránt további gyakorlásra van szükségük. ahol van kötelező érvényű helyi tanterv vagy állami előírásrendszer. Larry Kimmer negyedikes diákjai a matematikai grafikonokkal foglalkoznak. és a Romeo és Júliát olvassák. A differenciálás a tanulás lényegére összpontosít. de nem mindegyik feladatban. amit már tudnak.  Tárgyszerű. hogy megfeleljen a diákok egyéni szükségleteinek. Erre alapozva Larry eltervezte. tevékenységükhöz munkalapokat készített a szükséges iránymutatásokkal és meghatározta a teljesítés kritériumait. Ehelyett gondolkodásra ösztönzi diákjait. hogy motiválóbb feladatot adnánk). hogy többet adunk ugyanabból (például: több feladatot adunk ahelyett. A tudáspróbában három diák ért el több mint 85 százalékos eredményt. ez magával hozza az elmélyülést és látókörük tágulását. hogy a grafikonokkal a harmadik évfolyamon kezdtek foglalkozni. és amit még meg kell tanulniuk.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben D3 – Mi a differenciálás? A differenciálás azt jelenti. aztán újra csatlakoztak. 273 . Nem állítjuk a lécet olyan alacsonyra. A differenciálás nem azt jelenti. választott magának a tevékenységek közül olyat. Alkalmazhatunk differenciálást ott. mire emlékeznek az adatgyűjtésről és grafikonról. vagy miként tud eredeti projektet alkotni adatok összegyűjtésében és ábrázolásában. a diákok választják meg. nem fordul zsákutcába. Larry ellátta őket feladatokkal. ahol a tanulási követelmények teljesítését alapképességi vizsgák vagy a vizsgázók teljesítménye alapján értékelik. Az a tíz diák. akiknek ismétlésre és gyakorlásra van szüksége. A többi tizenhárom diák számára a tevékenységek bő kínálatát biztosította. Tízen értek el 85 százalékot néhány. hogy mutassák be tudásukat erősségeikre és érdeklődésükre építve. Figyelembe véve. A differenciált tanítás:  Szigorú. hogy tovább tanítja azt a tizenegy diákot. Figyelembe veszi legmegfelelőbb tanulási módszereiket. aminek semmi köze az érdemi tanuláshoz. A lényegi tanulásra összpontosít. nem fut „mellékvágányra”. hogy a diáknak ne kelljen a legjobb képességei szerint nekifutnia. Próbára tévő oktatást nyújtunk. Lehetőséget kaphatnak arra. így motiváljuk a diákokat arra. hogyan akarnak tanulni és hogyan kívánnak számot adni arról. amelyekkel elmélyültebben akarnak foglalkozni. A differenciálás sajátos módon veszi figyelembe a diákok fejlődését a tanulás folyamatában – azt. amelyek a diák egyéni képességein alapulnak. Tudatosítjuk az egyéni különbségeket. miként képes alkalmazni tudását. A három legjobban „végzett” azonnal hozzáfogott a kínálat szerinti munkához. Tizenegynek a teljesítményéből derült ki. hogy önállóan. társsal vagy csoportban akarnak dolgozni. Amikor elérték e téren a jártasság megfelelő szintjét.  Rugalmas és változatos. Ezek üresjáratok és zsákutcák. de nem minden folyamatban. A diákok nem kapnak „egyenruhát”. stílusának és érdeklődésének. és ott is. vagy önállóan dolgozott. aki jártas volt néhány. és alkalmat ad nekik arra. szintjét vagy jellegét. sem olyan magasra. és olyan tanulási célokat tűzünk ki.

hogy készítsenek posztereket a tanultakról. A korán érő vagy gyors felfogású diákok számára elhagyhatunk tartalmi elemeket vagy felgyorsíthatjuk azok bemutatását. és gyakran országos irányelveket tükröz. D4 – Mi az. vagy úgy. A továbbhaladásra kész diákoknak nehezebb tevékenységet tervezett.IV. Amikor az A csoport már önállóan halad. szemléletes módon ábrázoljanak. hogy azokat a diákokat is bevonja. „amit” megtanítunk — műveltségi területek. némelyiknek kevesebbre. amelyben tudásukat tudták alkalmazni és továbbfejleszteni. amelyben bizonyíthatták tudásukat. A heterogén osztályokról megállapítható. és érdekes projektet kínált nekik. Először velük dolgozik. b) választékot kínálunk a diákoknak.  folyamat. Ennek megfelelően ma Mary három csoportra osztja diákjait azzal a feladattal. akikről előzetes értékelés alapján kiderült. Ezek a csoportok is kreatív és szemléletes módon ábrázolják majd mondandójukat. A differenciáló tanítás a diákok szükségleteinek gondos diagnózisát. amelynek fókuszában az olvasás. A poszterek lehetőséget adtak Mary számára. hogy megnézik. hogy több segítségben részesítse az arra rászorulókat anélkül. ha a) előzetesen felmérjük a diákok tudását és jártasságait. amit differenciálunk? A differenciálás jellemzően foglalja magában a következő területek valamelyikét vagy mindegyikét:  tartalom. és válaszoljon kérdéseikre. hogy több gyakorlásra van szükségük. Hatékony tanulásszervezési módszerek hogy diákjainak kétharmada megérti és felismeri a Shakespeare-dráma elemeit. majd a C csoporthoz. alkotó módon adják át a többieknek. hogy a tanulás összetettségét növeljük. Differenciálás: nem mindenkinek áll jól ugyanaz a zubbony Larry Kimmer (negyedik évfolyam) és Mary Fuentes (tizedik évfolyam) tevékenysége a differenciálást példázza. Diákjaik tanulási szükségleteire alapozva mindkét tanár megtalálta annak a módját. Posztereik példákat fognak tartalmazni korábban olvasott darabok elemeire. írás és/vagy a beszéd áll. A továbbhaladni kész diákokat a „kihívási szintek” különböző tevékenységeinek kínálatával látta el. A tartalom differenciálása vagy a leglényegesebb fogalmak. hogy „nem mindenkinek áll jól ugyanaz a zubbony”. A maradék harmadnak a megértéssel és a felismeréssel egyaránt nehézségei vannak. valamint van jól felszerelt munkahelye. van táblázata a minőségi követelményekkel a poszter értékeléshez. akik haladhatnak tovább. átmegy a B. amelyekkel megismertetjük a diákokat. eljárások és képességek szerint történik. 274 . akik inkább térlátásban és nem verbális téren erősebbek. Mary csatlakozik az A csoporthoz. Mary hasonlóképpen újra átvétette az anyagot az erre rászorulókkal. Differenciálhatunk a tartalomban. A B és a C csoport tisztában van az elemekkel és képes azokra példákat találni a darabban. és erre épített tevékenységtervezést jelent. Úgy fogják alkalmazni és továbbfejleszteni tudásukat. majd az azoknak megfelelő feladatokkal látjuk el őket. Az A csoport tagjainak közvetlen instrukciókra van szükségük. Tartalom A tartalom az. ellentétben a tipikus irodalmi beszámolóval. Minden csoportnak van vezetője. fogalmak vagy témák. majd feladatul adja. hogy ellenőrizze a csoportok haladását. Mary arra kérte diákjait. Amint a diákok elfoglalják kijelölt helyüket. A tantervi tartalmat rendszerint az iskola vagy a település(ek) határozza meg.  produktum. Larry csak azoknak a diákoknak tanította újra a grafikont. hogy poszterükön minden elemet kreatív. hogy visszatartanák azokat. hogy a tanultakat szemléletes. találnak-e hasonló elemeket kortárs darabokban. Némelyik diáknak több tanulásra és gyakorlásra van szüksége.

egy rajz vagy egy modell.  folyamat. A folyamat A folyamat az.  produktum.  produktum. hogy válasszon ki egy regényt. amit differenciálunk? A differenciálás jellemzően foglalja magában a következő területek valamelyikét vagy mindegyikét:  tartalom. és írja le annak jellemző vonásait. A produktum akkor differenciált. A produktum megmutatja. és új gondolatokat. hogy diákjainkat nehezebb feladatok elé állítva sokféleképpen. Módosíthatjuk a folyamatot úgy. Képezhetünk tartalmi differenciálást úgy is. hogy a (föntebb vázolt) tanulási stílusok alapján jelöljük ki a feladatokat. D5 – Mi az. hogy összehasonlítsa a Hamupipőke különböző kultúrákban kialakult két változatát. amit differenciálunk? A differenciálás jellemzően foglalja magában a következő területek valamelyikét vagy mindegyikét:  tartalom. ötleteket is hozhatnak. eltéréseit. D6 – Mi az. és felkészülnek eredményeik szóbeli előadására. auditív és kinesztéziás csoportra osztjuk diákjainkat. hajlamaihoz alkalmazkodnak. A vizuális úton tanulók lerajzolják a két történet hasonló és eltérő elemeit. sajátságosan mutassák meg azt. és minden diák azt a feladatot kapja. vagyis párbeszéd. Kitehetünk a diákok elé néhány kupac könyvet.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben hogy némely témát elmélyültebben dolgozhassanak fel. Például osztályunk azon dolgozik. amelyek között van alapvető és bevezető jellegű éppúgy.  folyamat. Mondjuk például. amit tanultak. mint például egy beszámoló. A differenciálás során módszereink a diákok tanulási stílusához. hogy kritikai és kreatív gondolkodásra késztetjük diákjainkat. így minden diák a maga szintjén választhat. hogy a történelmi regényekkel foglalkozunk. hogy tükrözi az olvasásban meglévő eltérő szinteket. lehet cselekvés. vagy növeljük tanulási módjaik változatosságát. vizuális. lehet verbális. szimulált bírósági tárgyalás vagy tánc. például paródia. c) a mindenkori értelmi szintjüknek megfelelő „kezdő” vagy „haladó” forrásokat biztosítunk számukra. A kinesztéziás diákok félperces jeleneteket terveznek meg és adnak majd elő a két változat hasonlóságainak és eltéréseinek bemutatásával. hogy forrásműveket válogatunk egy tantervi témához. ahogyan tanítunk. hogy összetettebb és elvontabb feladatokat adunk. Miután eldöntöttük. mi az. A tartalmi differenciálás abban áll. A foglalkozás végén a csoportok összevetik gondolataikat. részletezőbb vagy elmélyültebb. Adhatunk speciális forrásmunkát néhány diáknak meglévő tudása és a témában való kiemelkedő jártassága okán. Bloom és Gardner munkája segítségünkre van abban. mint bonyolultabb. Lehet valami kézzelfogható. A produktum A produktum a tanulás eredménye. és az egyes diákokat a nekik megfelelő könyvekhez irányíthatjuk. A hallás után tanulók megbeszélik a két változat egyezéseit. amit a diákok elsajátítottak és képesek alkalmazni. beszélgetés vagy vita. kifinomultabb. ha 275 . A diákok tudásukat használat közben mutatják meg.

Legyenek a produktumok is differenciáltak. modellt vagy kollázst készít). Hatékony tanulásszervezési módszerek olyan elemekre épül. Megkérhetjük a diákot arra. és ha a diákok projektkínálatból választhatnak. amelyek számos különböző módon tükrözik a tanultakat. hogy vállalják a feladatot. ezzel bátorítva a diákokat arra. egy kiemelkedő zenei tehetségű diák dalt szerez). egy alapos verbális/nyelvi tudású diák térbeli produktumot. az önálló gondolkodást. 276 . ahol nem kiemelkedő (pl. hogy olyan területen szerepeljen. vagy arra.IV. hogy tanulási erősségének megfelelő módon mutassa be tudását (pl. vagy válasszák tudásuk bemutatásának egyéni módját.

amit differenciálunk? Mit? Tartalom Folyamat Eredmény (produktum) Mit jelent? Mi szerint? Miért? Hogyan? 277 .Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben D7 – Mi az.

Amikor diákjainknak az a feladata. Különböztessük meg ezt a szintet az alkalmazástól! 278 . kritériumok alapján meghatározzuk valaminek az értékét vagy azt. amiről előzőleg tanultak.IV. hogy elkészítsenek valamit. hogy bizonyos ismertetőjelek. akkor ezt a gondolkodást várjuk tőlük. hogy bontsanak részekre egy gondolatot és azt vizsgálják meg kritikusan. amikor a diákoknak előzőleg megtanult tényeket és információkat kell fölidézniük. Ez a gondolkodási szint arra ösztönzi a diákokat. becses valami. Ez kreatív gondolkodást kíván. Általában elemzés előzi meg: hiszen valaminek a megítéléséhez részletesen meg kell ismernünk annak jellemzőit. Ezen a szinten a diákoknak az a feladata. mennyire értik a tanultakat. hogy mennyire értékes. Ez a gondolkodási szint azt jelenti. hogy megmutassák. hogy új vagy más módon állítunk össze valamit. összekeverve adjuk oda csoportonként egy-egy diáknak A gondolkodás legkevésbé összetett fajtája. hanem újraalko tunk. vagyis nem megújítunk. Hatékony tanulásszervezési módszerek D8 – Anyagok a motiváció szintjeihez A) Meghatározás – felvágva. Ez a gondolkodási szint azt jelenti.

összekeverve adjuk oda csoportonként egyegy diáknak Alkosd meg! Használd! Ítéld meg! Értsd meg! Vizsgáld meg! Ismerd.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben B) Tevékenység. tudd! 279 . állapot – felvágva.

osztályozz. gyárts. fogalmazz. következtess. részletezz. következtess! helyezz el. viszonyítsd! Készítsetek közösen olyan összerakható rajzot. fogalmazz át.IV. számíts. mutass be. írd újra! mondd el. újíts. ábrázold. sorold be. vizsgálj meg. módosíts. járj utána. hogyan alkalmazkodtak a fajok környezetükhöz! Írjátok le következtetéseitek összefoglalását! (5) hasonlítsd össze. teljesíts. magyarázz meg. kifejtve. csoportosítsd. ismételd. amennyit csak tudsz! (1) miért választottad azt! Rajzold is meg az állatokat! (2) Határozd meg az élet előnyös és hátrányos Poszteren vagy diagramon mutassátok be. Hatékony tanulásszervezési módszerek C) Tevékenységek – felvágva. bírálj. sorold be. állítsd ellentétbe. beszéld meg. határozd meg. határozd meg. ábrázolj. töltsd ki. körvonalazz. hogy növényt. modellezz. tekints át. azonosíts. feltételezz. kezelj. válaszd szét. rendezz. jegyezd fel. kérdezz. fejlessz. mutass meg. sorolj/építs be! D9 – Konkrét tevékenységek A tevékenységenkénti cédulákból 2-2 jut minden csoporttagnak Téma: Az óceáni bioszféra – a tananyag feldolgozásához (a gondolkodás különböző szintjeit igénylő) megadott tevékenységek Tervezz új óceáni állatot. működtess. alakítsd át! mondd meg a hatását! mutasd be. különböztess meg. összekeverve adjuk oda csoportonként egy-egy diáknak ítéld meg. szerkeszd meg. értékelj. kutass. összegezz. dramatizálj. találj rá. jelents. írj le. alkoss. feltételeit a parton és a szárazföldön! Szerephogyan alkalmazkodnak bizonyos állatok az játékkal próbáljátok meggyőzni a többieket árapályhoz! (3) álláspontotokról! (4) Határozzátok meg a szárazföldi és a tengeri emlősök közös jellemzőit! Magyarázzátok meg. oldj meg. találj ki. zold. amely a létező állatok legalább három jellemzőjével rendelkeGyűjts össze annyi óceánban élő állatot és zik! Írd le minden jellemzőjét. tapasztalj. becsüld fel. értékeld. becsüld fel. igarendezz. idézd. vezesd le. egészíts ki. amely életnagyságban ábrázol legalább öt tengeri állatot! Mutassátok meg és beszéljétek meg a méretbeli eltéréseket! (6) 280 . fordíts. változtass. jegyezd meg. szervezz. részletezz. válogass. gyakorolj. alkalmazz. jegyezd fel. állapítsd meg. magyarázz. adj elő.

Legjobban nyelvi közvetítéssel tanulnak: figyelnek. Élvezik az éneklést. Közülük sokan együttérzők és intuitívek. Függetlenül attól. 281 . szagok. Legjobban úgy tanulnak. ezek segítségével tanulnak és idézik fel a tanultakat. Szeretik a problémamegoldást és az okokozati összefüggéseket. A tengeri állatok számaránya bármely élővilágon belül. (11) Írd le röviden álláspontodat és érzéseidet az óceánt érő környezeti hatásokról. Gyakran erős hatással vannak másokra. Nagy izomerővel és/vagy finom motorikus képességekkel rendelkeznek. Ábrázold! A vizuális/térbeli intelligenciában fejlett diákok árnyalt belső képeket alkotnak. igényük. vagy egy földrajzi hasonlóságait és különbségeit! Mutengeri kalandról. hogy az amerikaiak hány órát töltenek tévézéssel: ezek mind megragadják a figyelmüket. Legjobban úgy tanulnak. Az interperszonális hajlamú diák örömmel dolgozik vagy játszik együtt másokkal. Legjobban számok és elemzés révén tanulnak. olvasnak. képesek törvényszerűségek megállapítására. szervezők és kommunikátorok.és dallamérzékükkel. hangszínre és zenei formákra fogékonyak. honlapon és diagramokon). Gyakran szeretnek olvasni. de a természetismerettel.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Vizsgáljátok meg a szárazföld és a tenger Költs szöveget egy tengeri dalhoz. Mozogd el! A testi/kinesztéziás úton tanulók legszívesebben mozgással fejezik ki magukat. vitatkoznak és írnak. hangok és megjelenési formák szerint! (10) Csoportban ábrázoljátok papírkivágásokból készült faliképen azokat az állatokat és növényeket. Az interperszonális diák vezetői képességét diáktanácstagként vagy szervezőként hasznosíthatja. rajzolva. rapelést és a hangszeres játékokat. amelyek az óceán különböző mélységeiben élnek. mi fenyegeti legalább három óceáni állatfaj élőhelyét! Határozd meg a folyamatokat és emeld ki. Általában jól kijönnek másokkal. Van. ritmusra. Zümmögd el! A zenei beállítottságú diákok a hangmagasságra. erősen hat rájuk a zene. Számold ki! A logikai/matematikai téren fejlett diákok mindenféle számot szeretnek — elsősorban a matematikait. hogy megérintsék/megcsinálják a tárgyakat. beszélnek. ha a tanulás kapcsolatban áll ritmus. hogy van-e zenei tehetségük. mit kell tennünk az óceánok életének megóvásáért! (9) Készíts térképet. például az olajszennyezésről és a part menti olajkutak fúrásáról! (12) D10 – Az intelligenciaterületek Gardner-féle leírása Hogyan gondolkodunk és tanulunk? Mondjad! A verbális/nyelvi téren fejlettebb diákok könnyedén értik meg a szóbeli és az írott nyelvet. az Egyesült Államok népességének növekedése a legutóbbi népszámlálás óta. ha van lehetőségük az anyag vizuális bemutatására (vagyis grafikus ábrázolással. társadalomismerettel és a nyelvvel kapcsolatban álló számokat is. Vezesd! Az interperszonális típusú diákok „emberközpontúak”. aki hajlamos a dolgok (ügyek) „felpörgetésére”. A logikai/matematikai észjárású tanulók fogalmi gondolkodása fejlett. az. vagy alkoss rapet a tengeri tassátok be az eredményt Venn-diagrammal! élet bemutatására! (8) (7) Gyűjts adatokat arról. A leghatékonyabban praktikus tevékenységeken és mozgáson keresztül tanulnak. amely megmutatja az óceánok és a tavak közötti különbségeket az ízek. Leginkább beszéd és írás révén kommunikálnak másokkal.

megfigyeléseket végezhetnek és kutathatnak. 282 . Közelről vizsgálják meg az eszméket. Megfigyelik. míg ők egyedül dolgozhatnak. gondolatokat. Közülük némelyikre azt mondják. hogyan működnek a rendszerek. Úgy tanulnak a legjobban. azt meg is hallgatják. „józan paraszti esze” van. ha mások elfogadják véleményüket. Akkor tanulnak a legjobban. Kutass! A praktikus/tudományos beállítottságú diákok képessége a dolgok tisztázása. túlélésük érdekében. témákat és lehetőségeket. Hatékony tanulásszervezési módszerek Reflektálj! Az intraperszonális diákok meggondoltak és reflektálók. ha maguk fedezhetik fel a dolgok működését. hatékony alakítói lehetnek a körülményeknek és helyzeteknek. alkalmazása és környezetük felhasználása sikerük. Szeretik független módon maguk kitűzni a céljaikat. Tisztában vannak önmagukkal és érzelmeikkel.IV. Gyakran személyes kötődést éreznek a természet iránt.

majd állíts össze érveket a mellette/ellene párbeszédhez!  Hasonlítsd össze és elemezd a rabszolgaság körülményeit az ókori Görögországban és Rómában. állatok és az élőhelyek kölcsönhatásait!  Elemezd. hogy egy bizonyos változásnak milyen előnyös és káros hatása lehet egy szervezet élőhelyére! Mutasd be diagramon következtetéseidet!  Számítsd ki többféle aprósütemény hozzávalóit vaj. csokoládé és dióbél változatos töltelékeivel és vaníliás vagy csokoládés tésztával! Ábrázold a lehetséges változatokat táblázatban! 283 . A többszörös intelligencia feldolgozásához kapcsolódó feladatok rövid leírása:  Mutassák be saját intelligencia profiljukat egy saját címer készítésén keresztül – lehet csoportban is. készítsenek villámkártyákat! A kártya egyik felén az intelligenciaterületet kell megnevezni. a másik oldalán pedig az adott intelligenciaterület jellemzőit. Az eredmény kövér betűs.  Minden intelligenciaterülethez próbáljanak meg hozzá illő színt párosítani. világháború alatti alkalmazásának körülményeit! Alakítsd ki álláspontodat mellette vagy ellene.  Elemezzék.  Mutassák be a különböző intelligenciaterületek jellemzőit. valamint a múlt századi Egyesült Államokban! Mutasd be ismereteidet egy plakáton!  Írj forgatókönyvet egy mese egyik jelenete alapján. és támaszd azokat alá érvekkel!  Készíts ábrát egy ökológiai rendszerről. A folyamathoz tartozó szavak más betűtípussal szerepelnek. amely megmutatja a növények.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben D11 – Tanulási tevékenység rövid leírása A tartalom dőlt betűvel van szedve. szerezz társakat hozzá és játszszátok el a jelenetet!  Vizsgáld meg egy regény alakjainak jellemvonásait és a jellemek közötti konfliktus okat! Írj esszét következtetéseidről.  Írjanak rapszöveget egy kiválasztott intelligenciaterület bemutatására. hogy János vitéz melyik intelligenciaterületeken volt erős? Rövid jelenetekkel illusztrálják véleményüket! Egyéb rövid foglalkozástervek:  Vizsgáld meg az atombomba II. készítsenek plakátot az intelligenciaterületekről színkódokkal.

..................... ......................... .............. hogy képet kaphassak arról.................... írjon kiegészítő megjegyzést is! Köszönettel: 1............ .................................................. Fontosnak tartja a differenciálást a tanításban? Nem Inkább nem Inkább igen Igen Megjegyzés: ................... Hatékonynak tartotta-e a foglalkozást? Nem Inkább nem Inkább igen Igen Megjegyzés: .......... ............................. melyet további munkám során hasznosítani tudok..................................................................................................................IV.................................................................................................................................................................................................... Ön a foglalkozást hogyan ítéli meg........................................................ Ez fontos tapasztalat számomra.......................................................................................................................................................................................................... Érti... hogy tantárgyában differenciált tevékenységeket tudjon tervezni? Nem Inkább nem Inkább igen Igen Megjegyzés: ........................................................................................ 284 ..................... Hogy érezte magát a foglalkozáson? Rosszul Inkább rosszul Inkább jól Jól Megjegyzés: ............................... Kérem.............................................. ahol tud.................................................................................................................................................................. Segítséget jelentett-e a foglalkozás ahhoz................... 3................................... Hatékony tanulásszervezési módszerek D12 – Értékelő kérdőív Kedves Hallgató! A kérdőív kitöltésével hozzájárul. 5............. 4............ karikázza be a megfelelő válaszokat. 2....... ............................................................................................................ hogy hogyan kapcsolódik a Bloom taxonómia és a Gardner-féle többszörös intelligencia a differenciáláshoz................................................. Nem Inkább nem Inkább igen Igen Megjegyzés: .........

Gyermekmegismerés A foglalkozások üzenete:  a pedagógus szaktanárként és osztályfőnökként egyaránt törekedjen a tanítványai sokoldalú megismerésére.  a pedagógus mindent tegyen meg azért. eszközt használni.  a pedagógus a tanításában vegye figyelembe az adott gyerek képességeit. hogy a szeminárium vezetője és a tanuló társak értékeljék a társaikat. mert ez formálja a hallgatók attitűdjét és egyben megerősítést is kapnak.  a pedagógus a gyermek megismeréséhez igyekezzen sokféle módszert.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben V. tapasztalatainak felidézése és a társakkal való megosztása. a hallgatók témával kapcsolatos ismereteinek. kis-csoport és a szemináriumi csoport közös gondolkozása.  a foglalkozásokon nagyon fontos a saját élményű tanulás. vitája.  alapvetően fontos. megbeszélése. Lényegi kérdések:  Gyereket vagy tantárgyat tanítunk?  Az iskolában a gyerekkel foglalkozunk vagy együttműködünk? 285 . a tanulmányozás előkészítése. terepet. ismereteit és családi környezetét. hogy a gyerekkel jól tudjon együttműködni. A foglalkozások célja:  a témával kapcsolatos lényegi kérdések tartalmának kifejtése. saját élményű feldolgozása.

Az egyes tevékenységek szervezésével kapcsolatos javaslatok (csoportok. érdeklődés szerinti csoportokban zajlik. A gyerekmegismerés a hallgatók saját tapasztalatai és ismeretei alapján – Mendelovics Zsuzsanna Ajánlott létszám: Ajánlott időkeret: A foglalkozás közvetlen célja: A foglalkozás tartalma: A kompetenciafejlesztés fókuszai: Kapcsolódási pontok: Módszertani ajánlás Időfelhasználással kapcsolatos javaslat:  A foglalkozást lehetőleg szünet nélkül tartsuk meg. rögzítése. önbizalom. pedagógiai ismeretek. 286 20 – 24 fő (5-6 db. Spencer Kagan: Kooperatív tanulás. munkaformák. Pszichológiai. módszerek):  A témát kooperatív módszerekkel dolgozzuk fel. 4 fős csoport) 90 perc A megismeréssel kapcsolatos saját élményű ismeretek. tolerancia. Önállóság.  Kísérjük figyelemmel a csoportmunka közben elhangzottakat. anyagok:  Csomagolópapírok. és el tudunk helyezni öt-hat darab négyfős csoportot. tapasztalatok felidézése. A foglalkozás megtartásához szükséges eszközök. Differenciálással kapcsolatos javaslat:  A foglalkozás egy részében a munka. A foglalkozás megtartásához szükséges oktatási segédanyagok. Budapest 2001. színes filctollak és blu-tack. teremelrendezés. Tudások.. amelyben mozgatható asztalok vannak. A megismerés módszerei. didaktika. . és emeljük ki a fontos gondolatokat. amikor alkalom adódik.  Alkossunk véletlenszerűen négy-ötfős heterogén csoportokat. adjunk a hallgatóknak személyes visszajelzéseket. ellenőrzéssel kapcsolatos javaslatok:  A foglalkozás során bármikor. szükséges és ajánlott szakirodalom:  Dr. lehetőségei. tudások. Gyermekmegismerés V. ismeretek gyűjtése. Önkonet Kft. Tér. teremigény:  A foglalkozáshoz olyan terem szükséges. megerősítéseket. kritikai gondolkozás. 1.V. Értékeléssel.

akire szívesen emlékszik azért. 2006.Kooperatív A/4-es papír kedvelt és külön a nem kedvelt pedagógusra vonatkozó megjegyzéseket formációk rendsze. Budapest 2005. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. fejlesztendő készségek. illetve kevésbé jó pedagógusnak. problé. Készüljön ezekből egy falra kitehető plakát is. 287 . óravezetésre. Ráhangolódás. tanítványaival való kapcsolatára. Foglalkozásvázlat I. ablak módszer 15’ A csoport szóvivője ismertesse meg a többiekkel a gyűjteményüket. Térjen ki a tanítási módszerekre. Csoportforgó Csomagolópapír. Eötvös József Könyvkiadó. viszonyára. 15’ Az ablak módszert használva szóforgóval minden csoport összegyűjti külön a Együttműködés.Egyéni munka felmérjük a hallgatóknak a pedagógusokkal kapcsolatos elvárásait. hogy Önállóság. Budapest 2006. in. kritikai gondolkodás Véletlenszerűen kialakított négyfős csoportokban dolgozunk. Minden hallgató gondoljon vissza eddigi tanáraira. mennyire ismerte stb. Válaszon ki közülük kettőt. maazonosítás.csoportmunka rezése szóforgó. Budapest. odafigyelt a tanítványaira stb. mert érdekes. jó hangulatú órákat tartott. Fehér Márta: Például. hanem lehetőséget ad arra is. a feldolgozás előkészítése Idő  Tevékenységek Tevékenység célja. filctoll  A foglalkozások javasolt időkerete – a csoport egyedi igényeitől függően – változtatható. SuliNova KHT. Mind a két tanárról néhány mondatban fejtse ki írásban..Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben    Czike Bernadett: A pedagógus szerep változása.. hogy miért tartja jó. A másik tanár óráira nem nagyon szeretett járni. Van másik megoldás is SuliNova KHT. Az egyik. anyagok (mellékletek) 10’ Ez a rész nemcsak a ráhangolódást segíti elő.

készségek. több szempontú megismerésére.Kommunikációs Háromlépcsős kozás lehetőséget ad a hallgatók témával kapcsolatos ismereteinek. ha a pedagógus törekedett volna tanítványának a minél jobb. történetet. tapasztalata. színes filctoll. viszony. A téma kifejtéséhez a Kreativitás Csoportforgó csoportok állítsanak össze és mutassanak be rövid jelenetet. A/4-es papír 288 . A téma: az osztályfőnököm vagy valamelyik szaktanárom hogyan.V. Az új tartalom feldolgozása Idő Tevékenységek Tevékenység célja. Témák: a) az osztályfőnök vagy szaktanár irányított beszélgetése a gyerekkel. Minden csoport hangosítson meg egy történetet! (Várhatóan: célzott beszélgetésről. Csomagolópapír.adatvállalás ségeket. vagy Együttműködés. kérdőívekről beszélnek majd a hallgatók) 25’ Válogassunk a megismerési módszerek közül. képességek Közös megbeszélés Munkaformák és módszerek Eszközök. családlátogatásról. eszközökkel kísérelte meg. Kommunikációs Kooperatív A csoportok az alábbi témák közül választanak egyet-egyet. hogy hogyan változott volna a tanítvány-tanár kapcsolat. A mondandónkat hegyezzük ki arra. b) az osztályfőnök vagy szaktanár irányított beszélgetése a szülőkkel. II. párbeszédet. nyitottság interjú inak feltárására is. szempontokat. sokoldalú. anyagok (mellékletek) 10’ Milyen módszerek segítségével ismerhetjük meg tanítványainkat? (Ez a foglal. hogy engem megismerjen.) Csoporton belül meséljen el mindenki saját élményt. milyen módszerekkel. Gyermekmegismerés 10’ Foglaljuk össze az elhangzottakat. fejlesztendő készségek. nyitottság csoportmunka gyerek megismerésének valamelyik módszeréről szól. felírjanak kérdéseket. Minden téma a készségek. vagy megismerést segítő játékokat. tevéken y.

tudást jelentettek 289 . f) a megismerést segítő játékok.) III. környezet. Gyűjtsük össze: a gyerekekkel kapcsolatosan milyen tudásokra és ismeretekre van szükségünk ahhoz. szociális helyzet. felolvasása.). anyagok (mellékletek) 5’ A foglalkozáson tanult szempontok. A módszer bemutatása lehet: rövid jelenet előadása. bármely iskolai. tanulási sikerek. vers/rap írása. szabadidő eltöltése. tanári szokások. napirend. hogy …  új ismereteket. felnőttel.: pajzs. hogy képesek legyünk a velük való együttműködésre. kapcsolatok társakkal. időbeosztás. címer vagy apróhirdetés készítése stb.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben c) családlátogatás. hogy megemlítsék: családi. e) ugyanazon gyereket tanító kollégák megbeszélése (konferencia). ellenőrzés és értékelés Idő Tevékenységek Tevékenység célja. módszerek. tanárral. Az új tartalom összefoglalása. képességek. egyéni átgondolása. érdeklődési terület. problémák. (Fontosnak tartjuk. játék közben az osztályfőnök vagy a szaktanár megfigyeli a gyereket. írások és játékok megmutatása. d) órai. vagy szabadidős tevékenység. fejlesztendő készségek. szülővel. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. tevékenységek kitalálása (pl. Lista készítése:  megerősítést kaptam abban. áttekintése. rajzos plakát készítése és bemutatása.

módszerek. módszerek kipróbálása. együttműködés. 2. módszerek):  A témát kooperatív módszerekkel dolgozzuk fel. és emeljük ki a fontos gondolatokat. Gyermekmegismerés V. érdeklődés szerinti csoportokban zajlik. didaktikai ismeretek. terepek.  Alkossunk véletlenszerűen négy-ötfős heterogén csoportokat. Tér. Pszichológiai. és használ atukhoz szükséges irodalom feldolgozása. 290 . amelyben mozgatható asztalok vannak. saját élményű kipróbálása. ellenőrzéssel kapcsolatos javaslatok:  A foglalkozás során bármikor.V. amikor alkalom adódik. tudások megszerzésének módszerei. munkaformák. 20-24 fő (5-6 db. eszközök saját élményű feldolgozása – Mendelovics Zsuzsanna A foglalkozás célja: Ajánlott létszám: Ajánlott időkeret: A foglalkozás közvetlen célja: A foglalkozás tartalma: A kompetenciafejlesztés fókuszai: Kapcsolódási pontok: Módszertani ajánlás Időfelhasználással kapcsolatos javaslat:  A foglalkozást lehetőleg szünet nélkül tartsuk meg. teremigény:  A foglalkozáshoz olyan terem szükséges. Háttéranyagok segítségével. a gyerekekkel kapcsolatos ismeretek.és problémakezelés. Önállóság. Differenciálással kapcsolatos javaslat:  A foglalkozás egy részében a munka. adjunk a hallgatóknak személyes visszajelzéseket. Az egyes tevékenységek szervezésével kapcsolatos javaslatok (csoportok. A gyerekek megismeréséhez szükséges eszközök.  Kísérjük figyelemmel a csoportmunka közben elhangzottakat. és el tudunk helyezni öt-hat darab négyfős csoportot. pedagógiai. teremelrendezés. Értékeléssel. megerősítéseket. információ. A gyermek megismeréséhez használható módszerek. 4 fős csoport) 90 perc Megismerési lehetőségek tanulmányozása.

Kollár Katalin. színes filcmunka toll.Szóforgó be/megmutatja magát saját csoportjának. páros Csomagolópavagy csoport.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben A foglalkozás megtartásához szükséges eszközök. McKeachie: Tanítási ötletek. módszereket. 1978. anyagok:  Csomagolópapírok. tanulásban  Oroszlány Péter: Könyv a tanulásról. Néhány tipp: saját kedvenc tárgy bemutatása. a feldolgozás előkészítése Idő Tevékenységek Tevékenység célja. A/4-es papír 10’ A csoport minden tagja ugyanannak a játéknak vagy módszernek a segítségével Együttműködés. Független Pedagógiai Intézet.  Diane Heacox: Differenciálás a tanításban. 291 . Szabad Iskolákért alapítvány. (Lehetőleg a csoportok különböző já-  A foglalkozások javasolt időkerete – a csoport egyedi igényeitől függően – változtatható. pajzs. amelyek segítenek a társak megismerésében. 1998.) Egyéni. 2005. kre. szükséges és ajánlott szakirodalom: (A szükséges irodalom megfelelő oldalszámai a mellékletben vannak leírva. (Amennyiben úgy látjuk.  Pszichológia pedagógusoknak szerkesztette N. Foglalkozásvázlat I. Novorg. címer készítése. Balogh László tananyagai)  Például (Pedagógusok gyakorlati példái a személyközpontú szemlélet iskolai megvalósítására) szerk. eszközöket. US. Budapest 2006.  Wilbert J. A foglalkozás megtartásához szükséges oktatási segédanyagok. Budapest 1998. Eötvös József Kiadó Budapest. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. színes filctollak és blue-tack.)  Kirsten Nicolson-Nelson: A többszörös intelligencia. anyagok (mellékletek) 5’ Gyűjtsünk olyan játékokat.pír. fejlesztendő készségek. ativitás A játékot illetve módszert előre megírt kártyákkal kihúzatjuk a csoporttal vagy minden csoport választ magának egyet. emberismeret. hogy nem vagy nagyon kevés ilyet ismernek a hallgatók. Szabó Éve (Kis István. SuliNova.: Fehér Márta. Ráhangolódás. segítsünk. Lexington MA.  Király József – Kristály Mátyás: Önismeret.  Czike Bernadett: Pedagógusszerep változása. Budapest 2004. apróhirdetés feladása stb.

amelyek. motiváció e) társas kapcsolatrendszer f) önismeret. tapasztalatokat lehet gyűjteni. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. anyagok (mellékletek) 10’ Honnan. A/4-es papír 292 . amelyek segítséget is adhatnak a hallgatóknak: a) családi háttér b) érdeklődési területek c) gondolkodási. Felsorolunk néhány témakört. és ezeket kitől. feldolgozá. Gyermekmegismerés tékkal vagy módszerrel dolgozzanak. tanulási módszerek (intelligencia területek). fordított szakértői mozaik Csomagolópapír. Dogozzák ki.) A csoporton belül beszéljék meg egymással. Az új tartalom feldolgozása Idő Tevékenységek Tevékenység célja. kérdések merülnek fel. honnan. alkotóműhelyek Csomagolópapír. Kooperatív csoportmunka. hogy az adott témakörön belül milyen gondolatok. színes filctoll. színes filctoll. sikerek. 10’ A csoportok mondják el egymásnak. önreflexió g) táborok. milyen ismereteket. hogyan lehet megtudni.V. hogyan. A/4-es papír 25’ Minden csoport válaszon egy témakört.ga sa hozzá segít a gyerekek jobb megismeréséhez. fejlesztendő készségek. kirándulások. nehézségek. hogy hogyan be/megmutatkozások és beszéljenek a tapasztalataikról. hogy milyen új dolgokat tudtak meg egymásról. kapni a Kommunikációs Közös munka tanítványainkról? készségek önállósáEgy plakátra közösen gyűjtsünk össze olyan témaköröket. képességek d) tanulási szokások. készültek a Kommunikációs készségek Csoportforgó II. játékok.

egyéni és páros szükséges pélporttársaikkal. problémamegoldás 5’ III.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben 20’ A többszörös intelligenciáról. Kérdőívek a íveket csinálja meg mindenki.munikációs készség.Önállóság. aki csak elmélyül. dés. a tanulási stílusról.Közös beszéljegyért vagy a társai elismeréséért tanul. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök.munka dányszámban. T1 – Személyes adatok Pszichológia pedagógusoknak (szerk. oldal 293 . aki csak a jó Vitakészség. módszerek. és önkéntesen osszák meg a tapasztalataikat cso.: N. kritikai gondol. áttekintése.tás.Frontális. kreativi. Lista készítése:  megerősítést kaptam abban. problémakezelés Közös beszélgetésre ajánljuk: mit lehet kezdeni azzal a gyerekkel. getés ten szeret tanulni. hogy …  új ismereteket. aki nem érdeklődő. anyagok (mellékletek) 5’ A foglalkozáson tanult szempontok. együttműkö. tudást jelentettek Mellékletek a foglalkozáshoz D1. egyéni átgondolása. Kollár Katalin. fejlesztendő készségek. Az új tartalom összefoglalása. Szabó Éva) 502. a motiváltságról szóló kérdő. kodás. ellenőrzés és értékelés Idő Tevékenységek Tevékenység célja. kom.

vásárolsz. Ha tanulmányi kirándulást szerveznél. Melyek a kedvenc játékaid vagy sportjaid? 7. Mely tárgyakban vagy sikertelen? Mitől nehéz neked a tárgy tanulása? 4. Ha interjút kérhetnél egy-egy jelentős személyiségtől a múltról. Ha könyvklubot alapítanál. meteorológia. Afrika) 8. Mely tárgyakban vagy sikeres? Mitől könnyű neked a tárgy tanulása? 3. Mi az a három dolog. mit válaszolnál? 14. kérdőív 1. vagy más tevékenységet folytatsz? 16. amiről csak akarsz. mások segítsége nélkül? Ha igen. csoporthoz. Mit gyűjtöttél azelőtt? Mi az. tanulásban. mit választanál? (Példák: tudományos fantasztikus írás. levelezel. T2 – Érdeklődési területek. Gyermekmegismerés D2. Szabad Iskolákért Alapítvány. 3 = egyáltalán nem) …… tánc …… dráma …… írás …… számítógép …… társadalomismeret …… idegen nyelvek …… zene …… sport …… matek …… természetismeret …… vállalkozástan …… politika/jog 6. milyen fajta könyvek lennének ott? 13. Amikor számítógépet használsz. Melyik tárgyban kell a legkeményebben gondolkoznod vagy dolgoznod? Miért az a le gnehezebb? 5. hová vezetnéd a résztvevőket? Miért választanád azt a helyet? 15. Melyik a kedvenc tevékenységed vagy tantárgyad az iskolában? Miért az? A legkevésbé kedves? Miért? 2. chat-szobát keresel. hogy mihez értesz nagyon jól. rendszerint játszol vele. házi feladatot végzel. Ha megkérdezhetnél valamiről egy szakértőt. Shakespeare. mi az a témakör. ha gyűjtesz egyáltalán valamit? 11. amelyeket nem az iskola szervez! 10. Ha tanulhatnál bármiről. Tanultál-e valamit magad. illetve a jelenről kiket választanál? Miért választanád éppen őket? 18. Számozd be a következő területeket aszerint. Ha megkérdeznék tőled. amit szívesen csinálnál a szabadidődben (a barátaiddal való találkozás mellett)? 9. hogy mennyire érdekelnek? (1 = nagyon. Milyen klubhoz. amiről hallani szeretnél? 17. építészet. 294 . 2 = nem annyira. honlapokat olvasol. szervezethez tartozol? Sorold ide az iskolai tevékenységeket és azokat is. kutatsz valamit. Budapest 2006. Jelenleg milyen életpálya iránt érdeklődsz? A továbbiakban a mellékletek forrása: Diane Heacox: Differenciálás a tanításban. csapathoz. amit most gyűjtesz. programot készítesz. mit? 12.V.

A tanulásnak nem csak egyetlen jó módja létezik. vagy éveket töltenek azzal. Például: aki erős a verbális/nyelvi gondolkodásban. Ha például erősséged a vizuális/térbeli gondolkodás. csak tájékoztatás arról. akinek erőssége a vizuális/térbeli gondolkodás. T3 – A többszörös intelligenciáról Amit a többszörös intelligenciáról tudni illik Howard Gardner professzor felfedezte a gondolkodás és tanulás nyolc módját. és módomban állt az összes általános iskolai osztályt tanítani. A projekt sikeresebb lesz. Erősségeid figyelembevételével felismerheted. hogy a legnagyobb igyekezettel dolgozz. A csoportos projekt jól sikerülhet. ha a csoport minden tagja erős a testi/kinesztéziás intelligenciában! Ha számodra nehézkesebb módon dolgozol. önbecsülésük nagyon alacsony szinten van. De így is végezhetsz magas színvonalú munkát. Csoportos projekt akkor is lehet sikeres. ha mindenki a számára legmegfelelőbb módon tevékenykedhet. hogy olyan módszereket fejlesszenek ki. A legtöbb esetben a feladat megköveteli. A többszörös intelligencia nem címkézés. mint a többiben. hogy jól válaszd meg tanulási módszeredet és projektjeidet. Feltehetőleg még továbbiak is felfedezésre várnak. Bármelyik módszert is választják. azt „erősítsd”. és a legjobb tanárnak is óriási erőfeszítésébe kerül felszámolni ezekben a gyerekekben a butaság érzését. hogy mindegyikőtök a maga erősségei szerint dolgozik. ha a csoport minden tagjának hasonló az erőssége. A többszörös intelligencia elmélet nem ment fel az alól. akkor a vázlatkészítés vagy a rajzos ábrázolás segít megtanulni és megjegyezni valamit. és nem is próbálkoznak többé. ez segíthet abban. az feszültséget kelt benned. az rajzokat vagy illusztrációt készít. ha különfélék a csoport tagjainak erősségei. A többszörös intelligencia elméletének felfedezése Sok-sok George-zsal volt már dolgom az osztályomban az évek során – olyan gyerekek. Mind a nyolc gondolkodásmódban tapasztalatokat kell szerezned. hogy több mint egyféle intelligenciát mozgósíts. Azonban hamarosan rá kellett jönnöm. A tanulás könnyebb vagy érdekesebb a saját erősségeid területén. Minden mód fontos. akik küszködnek az olvasással és a nyelvi ismeretekkel. Elsősorban azért akartam tanítani. Miként élhetsz a többszörös intelligenciával? Ha tisztában vagy erősségeiddel. az ír.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben D3. Szétoszthatjátok a feladatokat úgy. kicsit több időt töltve a negyedik és a hatodik osztályban. és így tovább. hogy milyen hihetetlenül fontos a szabályok kialakítása és az irányítás egy harminc kiskamaszból álló csoportban. De mindenkinek vannak erősségei és korlátai. Nyolc éve tanítok Dél-Kaliforniában. hogyan szeretsz tanulni. hogy amelyekben kevésbé vagy erős. Gondolj arra. milyen jó lehet egy paródia. és vagy teljesen leállnak. hogy olyan osztálytermi légkört alakíthassak ki tanítványaim számára. miként tanulhatsz eredményesebben. amely egyediségüket emeli ki. melyekkel elrejthetik ezt a gyengeségüket. Szembe kellett néznem 295 . Néhány intelligenciában erősebb vagy.

hogy az egyediség kiemelésének megvan a maga ára. akkor egyre több és több gyerek értheti meg mélységében. s ez az ár az én épelméjűségem. akkor ahhoz teljesen el kell merülnie a tananyagban. A Stranford – Binet-féle IQ-teszt hagyományos értelemben egy gyermek intelligenciáját mutatja meg. tanulásban) Az intelligencia hagyományos felfogása A Binet – Simon-féle intelligenciaskálát. Teljesen elkápráztatott az elmélet. segítettek megértenem. néha fel kell áldoznunk a terjedelmes ismeretanyagot. hogy azok a tanítványaim is intelligensek és okosak.V. amint a barátaival játszott. csak azon. és „a kevesebb néha több” filozófiáját kell alkalmaznunk. hogy változtatnom kell a tanítási módszereimen. hogy ennek tudatában lett volna. akik valószínűleg sikeresek lesznek az iskolában. és ehhez sokféle módon kell azt megközelítenie. hogy ezt a célt elérjük. hogy mit is tanítok nekik. ahogyan tanítottam. és hogy ez a sokféleség együttesen formálja az iskolában és az életben egyaránt sikeres embert. Sztoikusan üldögélt a nap legnagyobb részében. A szemei ragyogtak. megpróbáltam minden tőlem telhetőt megtenni. Ezen útkeresésem közben hallottam először a többszörös intelligencia elméletéről. amely az első ilyen típusú teszt. melyet innentől kezdve Stanford– Binet intelligenciatesztnek hívtak. amely mérni tudja. meg kell tanulnia gondolkodni róla. és lelkesedése egy teknősére emlékeztetett. amit mindig is tudtam magamról. hogy milyen sokféleképpen lehetnek a gyerekek ügyesek. Ez a teszt vezette be az IQ (intelligenciahányados) fogalmát. Néhány év elteltével túlélő üzemmódba mentem át. Abban a pillanatban tudtam. hogy ha különböző módokon közvetítem az információkat és az ismeretanyagot a gyerekeknek. mert egyszer nekem is volt egy. Párizsban. A többszörös intelligencia elmélete nem változtatott azon. ha ilyen sok ember van egy térben. hogy ha egy gyereknek mélységében kell megértenie a dolgokat. hogy rám mely intelligenciák a jellemzőek. Az iskolarendszer erősen támaszkodik az IQ-tesztre. és megpróbáltam mindent megtudni róla. hogy ezt a hányadost megszorozzák százzal. akik kudarcot fognak vallani. A gyors kiégéshez vezető utamon egyik tanítványom állított meg. amit jól ismertem. Napjainkban a Stranford – Binet-féle IQ-teszt és a Wechsler-féle intelligencia-skála gyermekek részére (WISC – Wechsler Intelligence Scale for Children) a két leggyakrabban használt teszt az intelligencia mérésére és minősítésére. akkor ezt az IQ-tesztben elért pontszámai tükrözni fogják. megláttam Kevint az utcán. amely valahogy másként közelít ehhez a semmihez sem hasonlítható hivatáshoz. hogy 296 . Az 1930-as években Lewis Terman átdolgozta az eredeti tesztet. és olyan módszert kezdtem el keresni. aki megváltoztatta az életemet anélkül. amit csak lehetett. és intelligensnek fogják őt nyilvánítani. hogy teljesítsem a tantervet. akik nem teljesítettek jól az órákon. amikor hazafelé mentem az iskolából. Először azt elemeztem. mintha valaki végre megmagyarázta volna azt. és utálta az iskolát. hogy kik azok a gyerekek. Azt is tudtam. amit. és hogy tanítványaim számára élvezhetővé tegyem ezt a folyamatot. amikor azt mondja. és elképesztő lelkesedéssel ugrált. Ösztönösen tudtam. A tapasztalat azt mutatja. és ezek hogyan hatottak a tanításomra. Teljes szívemmel egyetértek Gardnerrel. hogy nagy hangsúlyt helyez a verbális-nyelvi és a matematikai-logikai intelligenciára. s amelyet általában számértékben úgy adnak meg. Ezután a tanítványaim felé fordítottam a figyelmemet. A francia kormány arra kérte fel Binet-t és Simont. Gyermekmegismerés azzal. Vizsgálódásaim arról. amely a vizsgált személy mentális életkorának és valódi életkorának a hányadosa. Olyan volt az egész. hogy készítsenek olyan tesztet. Egyik nap. Kevin hatodikos volt. Alfred Binet és Theodore Simon pszichológusok fejlesztették ki 1905-ben. és kik azok. hogy a gyerekek nagyon sokféleképpen lehetnek ügyesek. Ha egy gyerek erős verbális-nyelvi és matematikai-logikai intelligenciával rendelkezik. és ebből következik. Ahhoz. (forrás: Diane Heacox: Differenciálás a tanításban. Tekintete tompa volt.

záadott egy nyolcadik intelligenciát. ami és erősíthetőek. ahelyett. ja kutatásait újabb lehetséges intelligenciákról.  Képesség valódi. hogy megoldásra és a dolgok létrehozására való képesezek az intelligenciák fejleszthetőek ség. Gardner  interperszonális (társas). Egyszerűen olyan tanítási stratégiákat igyekszik nyújtani. A "képes vagyok megcsinálni" tudata az. tanulási nehézségekkel küzdők. óriási hatása van a számít” tanítási-tanulási folyamatokra. hogy megpróbálnád mindegyiket átpréselni ugyanannak a tűnek a fokán! Az intelligencia új meghatározása A többszörös intelligencia elméletét Gardner először 1983-ban publikálta Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences (Az értelem határai: a többszörös intelligencia elmélete) című könyvében. de olyan intelligenciák lehetőségét veti fel. és jelenleg is folytat zenei. Gardner szerint az „IQ a problémakeresztül. Tudatosítanunk kell. zására vagy saját kultúrájában értéknek számító teljesítményre. szerint minden intelligencia három komponensből áll:  intraperszonális (önismeret). A tanítási folyamatnak arra kellene törekednie. hogy a többszörös intelligencia elmélete nem vonja kétségbe e két intelligenciaterület fontosságát. hogy valaki megoldja az életében felmerülő geken és érdeklődési területeken problémákat. mint a Stanford – Binet-féle vagy a WISC-tesztek. mely jól mérhető olyan papír-ceruza módszerekkel. hogy az ember új tudáshoz jusson. balesetet szenvedett emberek. mely vizsgálatok több száz személlyel végzett interjúkon. genetikusan meghatározott tulajdonság. hogy az intelligencia egyféleképpen leírható. hogy abban az egyéni kognitív különbségek kedvező fogadtatásban részesüljenek. mely területek egymással kapcsolatban állnak. Később hoz testi-kinesztetikus. Mindegyik intelligenciaterület jól  Olyan képességek készlete. egyik terület a másikra épít. alább hét intelligencia területtel bír. Voltak köztük agyvérzéses betegek. és aztán később a szakmai karrierjük során is. Gardner kezdetben azt tartotta. hogy minden gyereknek olyan tanulási környezetet biztosítson. amelyek lehetővé teszemléltethető különleges képessészik. amelyben egyéni intellektuális képességei kiteljesedhetnek. A többszörös intelligencia elméletének egyik alapgondolata az. különleges képességekkel rendelkezők. Ahogyan Gardner fogalmaz: Tudj meg minél többet a gyerekekről. amelyek egy fogalommal nem írhatóak le. teszteken és kutatásokon alapultak. 297 . autisták. hogy az intelligencia nem olyan változatlan. ami aztán teljes mértékben meghatározza a gyerekek tanulási és problémamegoldó képességét. Gardner felfedezése megrázta az oktatási rendszert. Gardner emberek különböző csoportjainak kognitív képességeit vizsgálta. de szükség esetén képesek önállóan is működni. felmutatható eredmény létreho gyakorlati.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben az olvasni. hogy az intelligencia az agy sok különböző területére összpontosul. írni és beszélni tudó gyerekek. amely addig nagyon kényelmesen megvolt azzal a tudattal. mely lehetővé teszi. akik rendelkeznek az alapvető matematikai és számítástechnikai készségekkel. hogy minden ember leg matematikai-logikai. hogy sikereket érhessenek el a fenti és más területeken is. Annak a ténynek. és megfelelő körülmények között ezek a területek fejleszthetők. az agy különböző részével áll kapcsolatban. sikeresebbek az iskolában. Ho Képesség a probléma megoldására vagy új megoldás létrehozására. A Gardner által felismert különböző fajta intelligenciák a következők:  verbális-nyelvi. hogy a tanítási-tanulási folyamatot lehet úgy szervezni. melyek mindegyike  térbeli-vizuális. minden emberrel vele született jellemző. Gardner elmélete nem kérdőjelezi meg az általános intelligencia létezését. Gardner elméletét az agy széles körű vizsgálatára alapozta. Kutatásai azt mutatták. hóbortos tudósok és különböző kultúrákból származók. melyek segítik a gyerekeket abban. Arra a következtetésre jutott.

akik könnyebben tanulnak bizonyos módokon. melyekből mindenki szabadon válogathat saját osztálya számára. gondolkodókká. A kínai mondás. A munkát fokozatosan kezdjük el! Keressük meg. Anekdotákat olvashatunk arról. miszerint "Virágozzék száz virág!" kiváló kép a többszörös intelligencia osztálytermi alkalmazásának ábrázolására. matematikusokká. tananyag vagy egy tudomán yterület különböző módokon való megközelítése. egy fogalom. melyekről korábban nem is álmodtunk. írókká. Osztálytermi munkám során azt tapasztaltam. az oktatás személyessé tétele azzal. hogy jó olvasókká. 3. mint más utakon járva. Sok tanár alkalmazza sokféle módon és sikeresen. Azonban ha elfogadjuk. hogy ez nem recept. Gyermekmegismerés A jelenleg folyó agykutatások folyamatosan olyan eredményekre jutnak. osztályteremi alkalmazásának nem létezik egyetlen meghatározott módja. Ezek a következők: 1. hogy meg tudják tanulni és valóban meg tudják érteni azt. 2. Több száz gyakorlati ötletet is kínálok. le kell szögeznünk. művészekké. hogy ez a megközelítés hogyan működött. hogy vannak olyan gyerekek. Ahogyan Gardner is tovább folytatja kutatásait és munkáját a lehetséges intelligenciákkal kapcsolatban.V. Gardner maga is megfogalmazza ennek lehetőségét: „Ha valami fontosat szeretnénk tanítani. a dolog megtanításának többféle útja. aztán lépjünk hátra. hogy a többszörös intelligencia elmélete általánosságban nézve pontosan tükrözi az emberi különbségeket. inspirálja a gyerekeket. amelyek segítették tanítványaimat abban. melyek segítik a gyerekeket abban. amikor olyan gyerekeket igyekeztem tanítani. és a többszörös intelligencia elmélete is gazdagítja ezt a hatalmas tudásanyagot. módja lehetséges. a gyerekek képességeinek és készségeinek fejlesztése. hogy a maximumot ki tudják hozni magukból a tanulásban és más teljesítményükben? 298 . hogy hogyan is lehet azt az osztál ytermi gyakorlatban megjeleníteni. úgy nekünk is fontos tudnunk. ami jelenleg is formálódik és gazdagodik. mielőtt megtárgyalnánk. hogy mi működik számunka és a tanítványaink számára. hogy a többszörös intelligencia elmélete a gyakorlatban motiválja. akkor azt is elfogadhatjuk. hogy egy olyan elmélettel ismerkedünk. és sokféle módját kínálja az információ és tudásanyag átadásának. hogy az egyéni különbségeket komolyan vesszük. amit tanítunk nekik. akik küszködtek az iskolában. és lélegezzük be a gyönyörű nyíló virágaink illatát! (forrás: Kristen Nicholson-Nelson: A többszörös intelligencia) Gardner szerint elméletét a tanárok háromféle módon tudják a gyakorlatban alkalmazni. Az elméleten keresztül az utasítások személyre szabásának különféle módjait fedeztem fel. A többszörös intelligencia egyfajta leltárként hasznos lehet ebben a munkában. ha nem is mindegyik. tudósokká és történészekké váljanak.” A következő oldalakon olyan ötleteknek és stratégiáknak a gyűjteményét nyújtom át. zenészekké. gyan is kellene a gyerekeket tanítani annak érdekében. Bár a többszörös intelligencia elméletének jelentős hatása van az oktatásra.

... Szereti a mozgást és tevékenységet.. önálló.. könnyen szétszed és összerak szerkezeteket.. Ennek a kérdőívnek a kitöltése segítségére lesz abban. úgy töltse ki a rovatokat.... megérti.... 9.. Szeret történeteket mesélni... tárgyalásba bocsátkozni. 22. 23.. parodizál... és szereti rendezni információit... 26. 299 .. Könnyen old meg matematikai feladatokat fejben.és nagymozgásos készsége és ennek pontossága a fizikai feladatokban. 25.. 27... Nagyon érdekli a matek. beszédbe elegyedni. Kérdezősködik a tisztesség felől. A józan ész jellemzi. Rendkívül jól beszél..... Jól játszik hangszeren és/vagy jó az énekhangja. és saját előnyére tudja használni őket. Kiegyensúlyozott. 16. Legjobban egyedül szeret dolgozni... Érti az elvont fogalmakat.. 2... 19.. nagyon érdekli. amiről szó van.. Jó az egyensúlyérzéke. Gyorsan és könnyen sajátít el fizikai készségeket. 11. könnyen használja. amelyik állítási igaznak érzi magára vonatkozóan! …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… 1. táblázatokat készíteni..Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben D4 – A többszörös intelligencia megnyilvánulásai (kérdőív) Név: .. 10.. 20. gondolatai és indítékai iránt. 15. nem egyszerűen csak játékszerként.. 8.. 6. hogy azzal a legpo ntosabban jellemezze önmagát! Jelölje a sorszámok előtt. 17... ha a dolgok rendben vannak és logikusak... hogyan működnek a rendszerek. 24.. Szeret térképeket. jól osztja be az idejét.. Szereti a logikai rejtvényeket és fejtörőket.. rugalmas. az igazságos és igazságtalan. 21. 14. Érdeklődik megfigyeléseinek tárgyai iránt. Jól emlékszik dallamokra. Vokális vagy hangszeres zenét improvizál és/vagy zenét szerez. jó érzéke van a színjátszáshoz és a dramatizáláshoz. grafikonokat. 7. Könnyen és helyesen ír. Szereti.. Nincs jó vagy rossz válasz.. azokhoz jól alkalmazkodik... Szereti eljátszani..... 4. mi a jó és rossz.. hogy önmaga intelligenciaterületeit feltérképezze. 3... tudja befolyásolni mások véleményét és tetteit. 5.. Jártas a mechanikában. kis.. Rendelkezik vezetői képességekkel.. 18.. Rendkívül jól megfigyeli környezetét. Fogékony mások érzései. 13. Izgatja és leköti a számítógép.. 28... Pontosan és könnyedén rajzol és készít vázlatokat... 12. világosan fejti ki gondolatait... Könnyen felismeri a megváltozott körülményeket. Kérjük.

Inkább tevékenyen foglalkozik egy-egy témával. 58. Reflektál helyzetekre. Szereti a sakkot és más stratégiai játékokat. 37. évszámokat és egyéb tényeket. 41. Világosan felméri és megérti saját erősségeit és korlátait. Könnyen és magabiztosan érintkezik másokkal. Gondolatait és ötleteit könnyen közvetíti írásban. 35. Gyakran énekel. Igen öntudatos. 51. helyeket. 39. Erős az akarata. gondolatokat. Élvezi a kirakós játékokat és a vizuális feladatokat. 47. Kitűnik a sportban vagy más fizikai tevékenységben (tánc. Érdekli a természet. információt. . Elégedett a maga egyéniségével. tekintet nélkül kortársai véleményére. Képes másokat megszervezni és mozgósítani. Könnyen barátkozik. Szeret különböző témákról olvasni. keresztrejtvényt. 48. 44. Kortársaihoz képest gazdag a szókincse. 42. eltűnődik rajtuk. 43. kategorizál és osztályoz tárgyakat. van önbecsülése. Szereti a szójátékokat. 38. 52. Megszállottja a számoknak és a statisztikának (például sporteredményeknek). rejtvényeket. Sikeresen utánozza mások mozdulatait és stílusát. harci játékok. 300 . a versbe rejtett szöveget (az akrosztikont). kedveli a háromdimenziós alakzatokat (például LEGO-építmények).V. utánajár annak.). 32. Pontosan határoz meg és fejez ki érzelmeket. 30. Szereti gondolatait vizuálisan megjeleníteni. Könnyen megjegyez neveket. dúdol. 57. és hogy a tetteknek következményei vannak. mint egyszerűen csak hall vagy olvas róla. kreatív mozgás stb. 45. Jó a ritmusérzéke mozgásban és beszédben. 56. 54. Könnyen felismer. Szeret másokkal együtt dolgozni és tanulni. érzékenyen viszonyul hozzá. 36. 34. 50. Gyermekmegismerés …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… 29. 46. Legjobban látás és megfigyelés révén tanul. 53. kiválóan emlékezik az ilyen adatokra. 31. Szeret modellezni. 40. 55. Erősen érdeklődik a zene iránt. ami érdekli. információit képekben idézi fel. 49. Érti az okot és okozatot. 33.

Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Táblázat a kiértékeléshez (A többszörös intelligencia megnyilvánulásai) Verbális/nyelvi VNY Logikai/ matematikai LM Testi/ kinesztéziás TK Vizuális/ térbeli VT Zenei Z Intraperszonális IR Interperszonális IP Praktikus P 301 .

Kiegyensúlyozott. parodizál. 14. Szereti a logikai rejtvényeket és fejtörőket. Nagyon érdekli a matek. Szereti eljátszani. Gyorsan és könnyen sajátít el fizikai készségeket. 26. világosan fejti ki gondolatait. önálló. 21. Jártas a mechanikában. 25. 2. nem egyszerűen csak játékszerként. megérti. 9. . amiről szó van. Szereti. 4. ha a dolgok rendben vannak és logikusak. táblázatokat készíteni. Vokális vagy hangszeres zenét improvizál és/vagy zenét szerez. beszédbe elegyedni. Gyermekmegismerés T4 – Kulcsok (betűjelek) a többszörös intelligencia megnyilvánulásaihoz VNY = TK = IR = TK LM Z P LM VNY IR és IP P IR VT és LM VNY TK IP LM VNY Z LM és P LM TK VT Z P TK LM és VT IR és IP LM P TK P és VNY 302 verbális/nyelvi testi/kinesztéziás intraperszonális IP = interperszonális VT LM = logikai/matematikai P Z = zenei = = vizuális/térbeli praktikus 1. és szereti rendezni információit. Könnyen megjegyez neveket. Szereti a mozgást és általában a tevékenységet. Érdeklődik megfigyelései tárgyai iránt. Rendkívül jól beszél. tudja befolyásolni mások véleményét és tetteit. helyeket. 11. 7. Izgatja és leköti a számítógép. Szeret történeteket mesélni. Rendelkezik vezetői képességekkel. 16. 17. tárgyalásba bocsátkozni. 22. nagyon érdekli. 27. 28. 24. 23. Jól játszik hangszeren és/vagy jó az énekhangja. jó érzéke van a színjátszáshoz és a dramatizáláshoz. 20. gondolatai és indítékai iránt. Jó az egyensúlyérzéke. könnyen szétszed és összerak szerkezeteket. mi a jó és rossz. az igazságos és igazságtalan. Érti az elvont fogalmakat. grafikonokat. Könnyen és helyesen ír. azokhoz jól alkalmazkodik. Könnyen felismeri a megváltozott körülményeket. Kérdezősködik a tisztesség felől.és nagymozgásos készsége és ennek pontossága a fizikai feladatokban. Legjobban egyedül szeret dolgozni. 10. Könnyen old meg matematikai feladatokat fejben. 8. Szeret térképeket. 3. Fogékony mások érzései. Rendkívül jól megfigyeli környezetét. A józan ész jellemzi. 12. 13. hogyan működnek a rendszerek. Jól emlékszik dallamokra. rugalmas. 19. 5. 29. és saját előnyére tudja használni őket.V. jól osztja be az idejét. Pontosan és könnyedén rajzol és készít vázlatokat. évszámokat és egyéb tényeket. kis. 15. 18. könnyen használja. 6.

45. 50. 54. Érdekli a természet. Szereti gondolatait vizuálisan megjeleníteni. 34. 51. kreatív mozgás stb. Könnyen felismer. 46. 33. Szeret másokkal együtt dolgozni és tanulni. információit képekben idézi fel. Gyakran énekel. információt. 55. 36. Könnyen és magabiztosan érintkezik másokkal. Megszállottja a számoknak és a statisztikának (például sporteredményeknek). tekintet nélkül kortársai véleményére. Jó a ritmusérzéke mozgásban és beszédben. Szereti a szójátékokat. Könnyen barátkozik. Elégedett a maga egyéniségével. Inkább tevékenyen foglalkozik egy-egy témával. Gondolatait és ötleteit könnyen közvetíti írásban. utánajár annak. Reflektál helyzetekre. mint egyszerűen csak hall vagy olvas róla. keresztrejtvényt. Szeret modellezni. 38. Kortársaihoz képest gazdag a szókincse. és hogy a tetteknek következményei vannak. 58. 39. gondolatokat. kategorizál és osztályoz tárgyakat. 52. Kitűnik a sportban vagy más fizikai tevékenységben (tánc. Szeret különböző témákról olvasni. kiválóan emlékezik az ilyen adatokra. Pontosan határoz meg és fejez ki érzelmeket. Igen öntudatos. 37. dúdol. 40. 53. a versbe rejtett szöveget (az akrosztikont). 48. 56. Képes másokat megszervezni és mozgósítani. Élvezi a kirakós játékokat és a vizuális feladatokat. 35. 57. rejtvényeket. van önbecsülése. 32. Szereti a sakkot és más stratégiai játékokat. kedveli a háromdimenziós alakzatokat (például LEGOépítmények). 43.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben TK VT TK P IP VNY LM IR Z IR IP VT IR VNY P VNY VNY LM IP Z VT IR Z IR TK LM IR VT IP 30. Legjobban látás és megfigyelés révén tanul. 42. ami érdekli. 49. Erős az akarata. Világosan felméri és megérti saját erősségeit és korlátait. 47. 31. Erősen érdeklődik a zene iránt. Sikeresen utánozza mások mozdulatait és stílusát. 44. harci játékok.). érzékenyen viszonyul hozzá. 303 . Érti az okot és okozatot. 41. eltűnődik rajtuk.

Az interperszonális intelligencia hatékony együttműködés. a hangszínre és a hangok ritmusára való érzékenységet.V. Jól rajzolnak. Az ezzel az intelligenciával rendelkező gyerekeknek az új információk jobb megértéséhez szükségük van egy mentális vagy egy valóságos képre. a festők és a szobrászok ezt az intelligenciát mozgósítják. A következő foglalkozásoknál fontosak ezek az intelligenciák: író. a jogászokban és a könyvelőkben. valamint a nyelvi finomságokra. ügyesek a szervezésben. fejlett problémamegoldó és gondolkodóképesség jellemzi. sőt. a vallási vezetőkre és a vezető beosztású üzletemberekre. de azért nem kell a kooperatív tanulási helyzeteket túlhangsúlyozni. szónok. (Ezt az intelligenciát nehéz felfedezni. ügyesen terveznek. ha megfigyeljük őket. vagy introvertáltak. Ezt az intelligenciát találjuk az énekesekben. a terapeutákra. Kiemelkedő teljesítményt nyújthatnak még a tudományos gondolkodás és a problémamegoldás terén is. valamint az absztrakt rendszerek és összefüggések felismerésének és manipulálásának képességéhez. tanár. és könnyedén hoznak létre dolgokat. a kommunikációban. helyeket. Ösztönösen jól mérik fel erejüket és képességeiket. akik kiemelkedő matematikai-logikai intelligenciával rendelkeznek. fel tudnak idézni hangmagasságokat és ritmusokat. Az ezzel az intelligenciával rendelkező gyerekek jól működnek kooperatív csoportmunkákban.) Ez az intelligencia nagyon fejlett a filozófusokban. a pszichiáterekben. a szórendre és a szavak ritmikájára való érzékenységet. dátumokat és mindenféle apróságokat. szeretnek olvasni. Szeretnek zenét hallgatni. titkárnő. a dalszerzőkben. A grafikusművészek. T5 – A többszörös intelligencia A verbális-nyelvi intelligencia magában foglalja a nyelvi kifejezés könnyedségét. hogy megértjük saját érzelmeinket. magabiztosak és szeretnek egyedül dolgozni. elemezzük a munkavégzés során megfigyelhető szokásaikat és eredményeiket. a vallási vezetőkben és az agykutatókban. A fejlett intraperszonális intelligenciával rendelkező gyerekeknek erős az éntudatuk. fejlett vezetői készségekkel rendelkeznek. mely által a világról vizuálistérbeli megjelenítési formákat hozunk létre. Könnyedén jegyeznek meg neveket. a bankárokban. és automatikusan ne tekintsünk azon diákjainkat erősnek ezen a területen. Tanítványainkban úgy tudjuk felismerni. akik szeretnek egyedül dolgozni. Azok a diákok. Az intraperszonális intelligencia velejárója az a képesség. motivációinak és irányultságainak megértésére való törekvés képessége. a tanácsadókra. a műszaki rajzolók. Azok a gyerekek. hogy aztán azokat gondolatban vagy valóságosan átalakítsuk. illetve elbeszélnek a többiek mellett. Legyünk körültekintőek.) Ez az intelligencia általában jellemző a tanárokra. Gyermekmegismerés D5. költő és színész. Ez az intelligencia mutatkozik meg a tudósokban. A zenei intelligencia magában foglalja a hangmagasságra. a matematikusokban. ismerek jó néhány extrovertált embert. akik rendelkeznek ezzel az intelligenciával. A matematikai-logikai intelligencia kapcsolódik a deduktív és induktív érvelés képességéhez. A térbeli-vizuális intelligencia magában foglalja azt a képességet. akik fejlett verbális-nyelvi intelligenciával rendelkeznek. a számítógép-programozókban. Azokat a gyerekeket. ez az intelligencia egy ember azon képességéhez kötődik. (Ne felejtsük el. céljainkat és szándékainkat. komikus. valamint a zene ezen elemeinek érzelmi töltetére való fogékonyságot. a táncosokban. a zeneszerzőkben és a zenetanárokban. közvetítői szerepben és tárgyalásokban. a politikusokra. a másik céljainak. akik igen gyengék ezen a területen. és tudatában vannak az őket körülvevő hangoknak. valamint az. szeretik az útvesztőket és a rejtvényeket. könnyedén emlékeznek dallamokra. hogy képes másokat megérteni. ezek a gyerekek jól boldogulnak térképekkel. Az extrovertált emberek nem mindig rendelkeznek ezzel az intelligenciával.és irodavezető. a térképészek. grafikonokkal és diagramokkal. a kereskedelemben dolgozókra. az építészek. írni és történeteket mesélni. s akik rendszeresen túlbeszélik társaikat. hogy logikus módon tudnak kérdéseket megfogalmazni. 304 . üzlet.

305 . társadalomismerettel és a nyelvvel kapcsolatban álló számokat is. beszélnek. hogy megérintsék/megcsinálják a tárgyakat. ha van lehetőségük az anyag vizuális bemutatására (vagyis grafikus ábrázolással. ritmusra. olvasnak. Gyakran erős hatással vannak másokra. Akkor tanulnak a legjobban. az. Úgy tanulnak a legjobban. Általában jól kijönnek másokkal. hangszínre és zenei formákra fogékonyak. az Egyesült Államok népességének növekedése a legutóbbi népszámlálás óta. Ábrázold! A vizuális/térbeli intelligenciában fejlett diákok árnyalt belső képeket alkotnak. Számold ki! A logikai/matematikai téren fejlett diákok mindenféle számot szeretnek – elsősorban a matematikait. ha mások elfogadják véleményüket. hogyan működnek a rendszerek. Legjobban úgy tanulnak. Reflektálj! Az intraperszonális diákok meggondoltak és reflektálók. Legjobban nyelvi közvetítéssel tanulnak: figyelnek. ezek segítségével tanulnak és idézik fel a tanultakat. A logikai/mate matikai észjárású tanulók fogalmi gondolkodása fejlett. Megfigyelik. míg ők egyedül dolgozhatnak. Van.okozati összefüggéseket. ha maguk fedezhetik fel a dolgok működését. Leginkább beszéd és írás révén kommunikálnak másokkal. Élvezik az éneklést. Az interperszonális hajlamú diák örömmel dolgozik vagy játszik együtt másokkal. aki hajlamos a dolgok (ügyek) „felpörgetésére”. Nagy izomerővel és/vagy finom motorikus képességekkel rendelkeznek. hatékony alakítói lehetnek a körülményeknek és helyzeteknek. Zümmögd el! A zenei beállítottságú diákok a hangmagasságra. Közülük sokan együttérzők és intuitívek. hogy van-e zenei tehetségük. erősen hat rájuk a zene. képesek törvényszerűségek megállapítására. azt meg is hallgatják. gondolatokat. de a természetismerettel. megfigyeléseket végezhetnek és kutathatnak. Gyakran személyes kötődést éreznek a természet iránt.és dallamérzékükkel. igényük. Legjobban számok és elemzés révén tanulnak. Az interperszonális diák vezetői képességét diáktanácstagként vagy szervezőként hasznosíthatja. Legjobban úgy tanulnak. A tengeri állatok számaránya bármely élővilágon belül. Közülük némelyikre azt mondják. Szeretik független módon maguk kitűzni a céljaikat. alkalmazása és környezetük felhasználása sikerük. „józan paraszti esze” van. A leghatékonyabban praktikus tevékenységeken és mozgáson keresztül tanulnak. Szeretik a problémamegoldást és az ok.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Az intelligencia területek Gardner-féle leírása Mondjad! A verbális/nyelvi téren fejlettebb diákok könnyedén értik meg a szóbeli és az írott nyelvet. hogy az amerikaiak hány órát töltenek tévézéssel: ezek mind megragadják a figyelmüket. rajzolva. vitatkoznak és írnak. szervezők és kommunikátorok. rapelést és a hangszeres játékokat. túlélésük érdekében. Tisztában vannak önmagukkal és érzelmeikkel. Mozogd el! A testi/kinesztéziás úton tanulók legszívesebben mozgással fejezik ki magukat. Közelről vizsgálják meg az eszméket. témákat és lehetőségeket. honlapon és diagramokon). Vezesd! Az interperszonális típusú diákok „emberközpontúak”. Függetlenül attól. Gyakran szeretnek olvasni. Kutass! A praktikus/tudományos beállítottságú diákok képessége a dolgok tisztázása. ha a tanulás kapcsolatban áll ritmus.

................................................................................................................. Mi segít a tanulásban? (Például: rajzolás................... egyedül egy társsal kiscsoportban nagycsoportban tanulok.. nehézségek....................................................................................... 4............ .................................................................. ......................................................................................) ............. motivációk 1......... mi bolt benne olyan remek! ...................... Gondolj valamelyik nagyon jó tanárodra! Írd le............... 306 ............ 5.) ............................... sikerek......... Az iskolában a legjobban     3. egyedül egy társsal kiscsoportban nagycsoportban dolgozom................................................................................................................................................................ Gyermekmegismerés D6......................................................... T6 – Tanulási szokások.......................... Mi nehezíti meg leginkább tanulásodat? (Például: adatok...................... olvasás........ ........................ jegyzetelés vagy hangos olvasás... sok írásbeli......V.............. Az iskolában legszívesebben     2.............................

amikor felkészülök. ha a tanár ábrákat mutat be a táblán vagy az írásvetítőn. 16. ha kikérdezik tőlem.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben D7 – Tanulási stílus (kérdőív) Név: . mit is mondok.. mintha csak olvasom.... 22. Ha vannak képek. 12. ha a tanár magyarázatát meghallgatom. Jobban megy nekem az olyan feladat. Gyakran előfordul.. Szívesebben töltöm az időmet rajzolással.. 6. Teljes csendben tudok csak tanulni. 3. A szabályokat szóról szóra bevágom. ahol kézzel fogható dolgokkal.. 8. 15... 14. 2. amit meg kell tanulnom. 4.......... A 3-ast csak ritkán használd! …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… 1. Ha megbeszélem valakivel a tananyagot.. 3 = Nem tudom eldönteni. mint ahol csak rajzok. ábrák a könyvben. ahol valamilyen mozdulatot kell megtanulnom. ha tanulás közben csend van körülöttem. mintha egyszerűen csak elolvasom. 20.. amiken törnöm kell a fejemet. Nagyon hasznos számomra. nem is.. Ha ábrát készítek jobban megértem a leckét. 13. Olvasd el figyelmesen az alábbi mondatokat! Döntsd el. Szívesebben tanulok az osztálytársammal vagy a barátommal. ha bemutatják.... sokkal könnyebben megértem.. igen is... Osztály: . felmondom magamnak a leckét.. 7. mintha a könyvből kellene megtanulni az anyagot. 19.. ábrák vagy szövegek vannak..... hogy szóban elismétlem. mint ahol szövegeket kell megérteni.. Hangosan szoktam elolvasni a tananyag szövegét. akkor könnyebben megjegyzem. mintha szóban elmondják.. 10... Jobban kedvelem azokat a feladatokat. Ha leírom magamnak azt a szöveget. jobban megértem a leckét. 307 ..... Amikor új dolgokat tanulok. mintha csak látom vagy hallom.. mintha más által készített rajzot nézegetnék... 11. 21. Nyugtalanít. 5.. 4 = Jellemző rám. Nem szeretem azokat a feladatokat. ha csak némán olvasva átveszem a leckét.. könnyebb a tanulás.. festéssel.. mint egyedül. és azt a számot írd az előtte lévő pontsorra! 1 = Egyáltalán nem jellemző rám. Jobb... nagyon könnyen megjegyzem. tárgyakkal kell foglalkozni.. minthogy át tudnám gondolni. Amikor a tanár felszólít és kérdez tőlem valamit.... jobban szeretem.. 9... gyakran előbb válaszolok. 18. 2 = Nem jellemző rám.. akkor könnyebben megtanulom..... 5 = Nagyon jellemző rám. amit megtanultam. mit kell tennem..... 23.... 17. Ha valaki elmondja nekem a leckét.. amikor magyaráz.. hogy az öt válasz közül melyik jellemző rád.... Ha látom is és hallom is a megtanulandó szöveget. Szeretem.. Ha ábrát készítek magamnak... Jól tudok úgy tanulni.. mit kell csinálom. mint sportolással vagy mozgást igénylő játékkal.

amiket nem nagyon értek. 25. hogy miért tettem. amit nehéz lenne szavakkal elmagyarázni /kézügyességet igénylő fel-adatok/. 33. ha beszélgetnek körülöttem. Akkor tanulok könnyen. Egyedül szeretek tanulni. 27.V. 34. Szívesebben bemutatom. 32. a könyvből mindent meg tudok tanulni. 28. A tanári magyarázat nem sokat jelent nekem. Gyakran előfordul. hogyan jutottam el a megoldáshoz. ha szóról szóra megtanulom a leckét. Tanulás közben nagyon zavaró. Gyakran előfordul. Amikor egy számtanpéldát megoldok. 308 . minthogy elmagyaráztam. szinte minden lépést meg tudok indokolni. Több olyan dolgot tudok csinálni. hogyan kell valamit csinálni. de nem tudom elmagyarázni és bebizonyítani. 31. 30. hogy megtalálom a számtanpélda megoldását. TV vagy a magnó. Mozdulatokat könnyebben megjegyzek. hogy olyan dolgokat is megtanulok. ha közben szól a rádió. Gyermekmegismerés …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… 24. Akkor vagyok biztos egy felelésnél. 29. mint képeket vagy ábrákat. 26.

Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben 309 .

25. 9. 23. 19. 15. 24* Csend 11*. 16. 6*. vagyis elosztjuk a tételek számával. 14. 27. A kapott átlagok koordinátarendszerben ábrázolva jobban összehasonlíthatók és áttekinthetők. 33. 20. 21. 17. 5. 31* Mechanikus 10. 26* Impulzív 1*. Stílus Auditív 2. Gyermekmegismerés T7 – Tanulási stílus kérdőív értékelése A tételekhez tartozó értékeket összeadjuk és átlagoljuk. 29 Mozgásos 7*. 8. 32* Vizuális 4. 12. 22.V. 34 Társas 3. 310 . 30 Átlag A *-gal jelölt kérdéseknél az adott értéket ki kell vonni 6 -ból és az így kapott számot kell szerepeltetni a táblázatban. 18. 13. 28.

6. Magamtól is utánanézek a dolgoknak..... 16.. hogy minden másról elfeledkezem. ha egy bonyolult feladatot önálló kutatással oldok meg. hogy érvényesülni tudjak az életben. 14.. Ha nem osztályoznának. Olvasd el figyelmesen az alábbi mondatokat! Döntsd el. 13.... hogy így juthatok felsőbb iskolába. ha úgy érzem.... 9.. 18. hogy kérdéseimre választ kapjak. Ha meg akarok oldani egy problémát. hogy nem tudok megfelelni a szüleim elvárásainak... 15.... Csak azt szoktam megtanulni. mennyit tudok. otthon ajándékot adnak érte... Néha úgy elmerülök a tanulásban... és azt a számot írd az előtte lévő pontsorra! 4 = Nagyon jellemző 2 = Kicsit jellemző 3 = Jellemző 1 = Nem jellemző …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… 1... Érdemes jól tanulni.. Élvezem.. 22. ha rosszul felelek.. ami nem kötelező.... ha rossz jegyet viszek haza. 12. Ha valami érdekeset találok a tananyagban.. Sokszor izgat. semmi nem tud eltéríteni tőle. arra gondolok. 2. 20. Ha tanulok. Ha jó bizonyítványt kapok.. 24... ha a tanár az osztály előtt dicsér meg a feleletemért... Több időt fordítok a tanulásra. nem lenne olyan izgalmas számomra a tanulás.. 19.... 311 ... A több ismeret biztosítja.. 17.. hogy a társaim elismerjenek.. lemaradok a társaimtól.. Ha nem kapnék jó jegyeket. semmi sem tud kizökkenteni belőle. hogy a négy válasz közül melyik jellemző rád. 3... ami érdekel. mert otthon megjutalmaznak érte... Ha elkezdek egy feladatot. Az osztályzat azt mutatja. 21... ezért igyekszem minél jobb jegyet szerezni. Osztály: .. lehet.. A jó jegy a legfontosabb számomra. 4.. 7... Az ösztönöz a tanulásra.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben D8 – A tanulás iránti attitűd (motivációs kérdőív) Név: ..... 10. ezért szorgalmasan tanulok.. Célom a továbbtanulás... 5. 8.. 11.. Szorgalmasabb vagyok... 23.. Nagy kitartással szoktam tanulni. Azt szeretem. ha arra gondolok.... hogy nem tanulnék. hogy ezzel biztosítom a továbbtanulásomat. Szégyellem magam a társaim előtt.... Kikapok otthon... sokszor hozzáolvasok olyat is..

20 Átlag 312 . 17. 16. 19. Attitűd Érvényesülés 1. 23 A társak közötti hely 5. 24 Jó jegy az iskolában 6. 4. 13. 15. 21 Jutalom a családban 8. 14. vagyis elosztjuk a tételek számával. 7.V. 12. A kapott átlagok koordinátarendszerben ábrázolva jobban összehasonlíthatók és áttekinthetők. 18 Elmélyülés. 22 Érdeklődés 3. 10. kitartó munka 2. 11. 9. Gyermekmegismerés T8 – Tanulás iránti attitűd kérdőív kiértékelése A tételekhez tartozó értékeket összeadjuk és átlagoljuk.

mi történt aznap az iskolában. A verseket több napon keresztül tanulom. 27. Hazatérés után rövidesen nekiülök a tanulásnak 15. ha nem tudok valamit. Szövegolvasás után próbafelmondást végzek. 14. 26. Először az írásbeli feladatokat készítem el. 12. Amikor hazamegyek az iskolából. A tananyagot már az iskolai órán megtanulom. Estefelé tanulok. Szeretek szerepelni. 17. 18. Nehézséget okoz. 9. Csak a következő napra tanulok. amelyet magadra nézve igaznak és je llemzőnek érzel! 1 = soha 3 = gyakran 5 = mindig 2 = ritkán 4 = rendszerint …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… 1. 19. Jól érzem magam a tanítási órákon. Gondolataim gyakran elkalandoznak olvasás közben. megkérdezem. 11. 24. 20. Követni tudom a tanár magyarázatát. hogy a tanórán végig figyeljek. amit aznap feladtak. 21. Gondolkozz el mindegyiken. Hangosan tanulok. Tanáraim kérdéseire tudom a választ. 2. 16. 10. Társaim segítenek. pihenek vagy játszom. 3. Tanulás előtt végiggondolom. Sikeresnek érzem magamat az iskolában. A legkönnyebb tantárggyal kezdem a tanulást. Társaim hozzám fordulnak segítségért. majd írd melléjük annak a megnevezésnek a számát. Megcsinálok minden feladatot. 25. A legnehezebb tantárggyal kezdem a tanulást. Az órarend szerinti sorrendben készülök. Tudok a tankönyvi szövegekre tartósan figyelni. 4. Ha valamit nem értek. 13. T9 – Tanulási szokásaim Tanulmányozd gondosan az itt következő megállapításokat. 7. A feleltetéstől félek. 8. Szívesen vagyok az iskolában.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben D9. 5. 23. 6. 22. 313 .

amit nem értek. Aláhúzom a könyvemben a lényeges gondolatokat. 39. mint amit az egyszavas válasz kifejez. 40. amit olvasok. 32. 34. zenét hallgatok. Csak azért tanulok. Az ismeretlen kifejezések. Megjegyzéseidet írd le füzetedbe! 314 . 37. mert kell. 30. melyekről több mondanivalód van. 29. Tanulás előtt rendet rakok íróasztalomon. idegen szavak jelentésének utánanézek. Nagyon jól megtanulom az idegen nyelv szavait. Érdekel. Azt is megtanulom. Íróasztalnál ülve tanulok. 44. Tudok folyamatosan beszélni az olvasmányról. Ügyelek arra. Rövid vázlatot írok az olvasmányból. Ha sok a leckém szüneteket tartok tanulás közben. 33. Tanulás közben bekapcsolom a magnetofont. Egyéni módszerem van a szótanulásra. Válassz ki néhány kérdést. Gyermekmegismerés …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… 28. 35. 31. 38. hogy elegendő fény essen a papírra. Zavarnak a tanulásban a szobámba beszűrődő zajok. 41. 36. Össze tudom foglalni röviden a tananyag lényegét. 43.V. Megkeresem az olvasmány legfontosabb kifejezéseit. 42.

megfelelő szintű kihívásokat biztosít. Wilbert J. amikor hiányzik a belső motiváció. A belső és a külső motiváció két külön dolog. Vannak olyan diákok. a frissebb kutatások szerint a külső jutalmazás ésszerű alkalmazása jól kiegészíti az egy motivációs lehetőségeket. hogy a kettő milyen viszonyban áll egymással – hiszen így maximalizálhatjuk diákjaink motivációját. T10 – A motivációs elmélet A kutatások szerint a motivációnak három jele van: a választás. hogy a külső jutalmazás – mivel aláássa az önrendelkezést – csökkenti a belső motivációt. akiket a teljesítmény iránti vágy hajt. elismerés. a részvételt és az ilyen diákok jobban szeretnek választani. Ugyanakkor még az olyan diákok is. ha céljaik elérése nehézségekbe ütközik. Az óta környezet bizonyos fajta motivációt erősít. ha a tanár felkelti az érdeklődésüket.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben D10. és mindenképen jó jegyet akar. McKeachie: Tanítási ötletek 315 . hogy az lenne az ideális. amit több elméleti megközelítés szerint is interpretálhatunk. belső motivációt is nyerhetnek. az elismerés és az egyéb jutalmak. de nem így az órán. ezért jó. hogy miért eltérő a diákok motivációja. hogy „Ezt fogják kérdezni a dolgozatban vagy feleléskor?” Az ilyen diákok motivációja külső és ezek a diákok nagy valószínűséggel azért tanulnak. és az órán állandóan megkérdezik. pedig külső elismerésért. Belső és külső motiváció A tanárok sokszor panaszkodnak. akiknek sikerül elérniük a jó jeggyel kapcsolatos céljaikat és nem csak a bukás elkerülése hajtja őket. amelyek révén többet tanulnak. hogy jól haladnának. olyan örök kérdés. amikor még nem érzik úgy. csak külső okokból tanulnak. A belső motivációval rendelkező egyének viszont a tevékenységért önmagáért csinálnak valamit. Ugyanaz a diák mindent megtesz a teljesítmény érdekében a futballpályán. a diákokat – érthető módon – más dolgok is motiválják. akik egyszerre rendelkeznek külső és belső motivációval? A válasz egyértelműen „igen”. A motiváció azonban kontextustól is függ. keményen dolgoznak ezeken a feladatokon. nem. vagy az egyik tárgyban jobban motiválja őt a teljesítmény. mint például a jegy. viszont a feladataik nem igazán érdekesek a belső motiváció szempontjából (ilyenek például az idegen nyelvek tanulásakor a szavak b emagolása vagy természettudományok esetén a rengeteg szakkifejezés megtanulása). Ez egy olyan egyéni tulajdonság vagy hajlam. hogy a diákokat csak a jegyek érdeklik. amikor épp csak elkezdtek egy új tárgyat tanulni. hogy a teljesítmény önmagában milyen jelentőséggel bír számukra. mások helyeslése (leginkább a tanároké és a szülőké). Általánosságban a diákok különbözőek abból a szempontból. ha mindkét motívum működését megértjük és valamennyire tudjuk. a kreativitást. hogy a gyerek nagyon érdeklődik a tananyag iránt. Vannak olyan diákok. hogy aztán külső jutalmazásban részesüljenek – legyen az jegy. ami nagy valószínűséggel a korai évek eredménye (ha a szülők magas elvárásokat támasztottak a gyerekkel szemben és a teljesítményt jutalmazták). és akkor sem adják fel. mint a másikban. Bár sokan gondolják. Az. akikről kezdetben úgy gondolnánk. A gyerekek számára kifejezetten hasznos lehet a külső jutalmazás olyankor. és a diákoknak sokszor többszörös céljaik vannak a tanulással kapcsolatban. A belső motivációval rendelkező diákok a tanulás öröméért tanulnak. A belső motiváció segíti a fogalmi megértést. ha csupa belsőleg motivált diák ülne az órán. A külső jutalmazás azonban különösen akkor lehet nagyon fontos. Különösképpen azok válhatnak a tárgy iránt érdeklődőbbé. a tanulás iránt motivált diákok olyan feladatokat választanak. Lehet. az erőfeszítés és a kitartás. Bár több tanulmány állítja. és ez az oktatási intézmények egész légkörére is igaz.

hogy év elején. hogy a tanév végén milyennek láttad magadat a felsorolt tulajdonságok esetében. Szabó Éva: 301–304. 316 . és hol vagy most? Helyezd el magad az alábbi skálán! Kérünk. Gyermekmegismerés D11 – Hol voltál év elején. szorgalmas gyors felfogású segítőkész jóindulatú jószívű szófogadó beszédes kedves vidám izgága türelmes elfogadó talpraesett tapintatos szorongó megbízható együttérző ötletgazdag szellemes udvarias együttműködő őszinte D12. pedig azt. hogy a középső oszlopban a megfelelő helyre tett „x”-szel jelezd érékelésedet! Kék színnel azt jelöld. oldal Szociometria D12. Kollár Katalin. T12 – Lakva ismerjük meg egymás Vásárhelyi Judit írása a Például című kötetből.V. T11 – Szociometria lusta lassú felfogású nem segítőkész rosszindulatú irigy szófogadatlan hallgatag undok szomorú nyugodt türelmetlen kritikus elveszett tapintatlan laza megbízhatatlan érzéketlen ötletszegény nincs humorérzéke udvariatlan együttműködésre képtelen hazug Pszichológia pedagógusoknak: Szerkesztette: N. piros színnel.

amelyben mozgatható asztalok vannak. Értékeléssel. amikor alkalom adódik. vélemény elfogadás. Ajánlott létszám: Ajánlott időkeret: A foglalkozás közvetlen célja: A foglalkozás tartalma: A kompetenciafejlesztés fókuszai: Kapcsolódási pontok: Módszertani ajánlás Időfelhasználással kapcsolatos javaslat:  A foglalkozást lehetőleg szünet nélkül tartsuk meg. vitakészség. 90 perc. 20-24 fő (5-6 db. Pszichológia. Tér.  Alkossunk véletlenszerűen négy-ötfős heterogén csoportokat. adjunk a hallgatóknak személyes visszajelzéseket.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben V. véleményalkotás. ellenőrzéssel kapcsolatos javaslatok:  A foglalkozás során bármikor. kreativitás. és el tudunk helyezni öt-hat darab négyfős csoportot. megerősítéseket. együttműködés. munkaformák. módszerek):  A témát kooperatív módszerekkel dolgozzuk fel. A lényegi kérdések tartalma. érdeklődés szerinti csoportokban zajlik. Differenciálással kapcsolatos javaslat:  A foglalkozás egy részében a munka. és emeljük ki a fontos gondolatokat. teremigény:  A foglalkozáshoz olyan terem szükséges. problémakezelés.  Kísérjük figyelemmel a csoportmunka közben elhangzottakat. teremelrendezés. A lényegi kérdések tisztázása és megértése. 3. megértése. 4 fős csoport). megvitatása – Mendelovics Zsuzsa A foglalkozás célja:  Az első témakör bevezetőjében leírt lényegi kérdések tartalmának felismerése. didaktikai ismeretek. Önállóság. kritikai gondolkozás. A lényegi kérdések tartalmának kifejtése. 317 . Az egyes tevékenységek szervezésével kapcsolatos javaslatok (csoportok. interiorizálása. pedagógiai. nyitottság.

V. Gyermekmegismerés

A foglalkozás megtartásához szükséges eszközök, anyagok:  Csomagolópapírok, színes filctollak és blu-tack, kópéláda. A foglalkozás megtartásához szükséges oktatási segédanyagok, szükséges és ajánlott szakirodalom:  Czike Bernadett: Pedagógusszerep változása  Fehér Márta (szerk.): Például Foglalkozásvázlat I. Ráhangolódás, a feldolgozás előkészítése
Idő

Tevékenységek

Tevékenység célja, fejlesztendő készségek, képességek

Munkaformák és módszerek

Eszközök, anyagok (mellékletek)

10’

Az előző foglalkozások témáit egy játék segítségével ismételjük át, rögzítjük. Készí t- Együttműködés, nyi- Kooperatív Előre megírt, a sünk háromféle kártyát. A kártyákra írjuk rá „kolléga”, „szülő”, „gyerek”. Annyi kár- tottság, problémaazo- módszer – ket- létszám felének tyát készítsünk el, hogy a hallgatok felének jusson egy-egy. A kártyával rendelkező nosítás tős kör megfelelő dahallgatóknak adjuk egy-két percet, hogy bele tudják élni magukat a szerepbe. A hallgarabszámú kártók alkossanak egy kettős-kört. A külső körbe álljanak a kártyával rendelkezők, a belső tya. körbe a többiek. Ők lesznek az osztályfőnökök. Tapsra a belső körben állók induljanak el körben, majd egy újabb jelzésre álljanak meg. Akivel szemben állnak, avval fognak dolgozni. Függően attól, hogy a szemben állónak mi a szerepe, érdeklődjenek az osztályfőnökök egy adott gyerekkel kapcsolatosan a párjuktól. A szerepnek megfelelő kérdéseket tegyenek fel. Két-három perc eltelte után a játékvezető indítsa újra a kört. A résztvevők számától függ, hogy hányszor ismétlik meg. Ezután cseréljenek szerepet. Az eddigi belső körben lévők húzzák a kártyát, és az eddigi külső körben lévők lesznek az osztályfőnökök.

10’

Ráhangolódás: csoporton belül alkossanak párokat a hallgatók. Meséljenek el egymá s- Nyitottság, empátia, Pármunka nak egy sikeres, és egy kevésbé sikeres tanulással kapcsolatos saját történetet. A párok pozitív önértékelés elemezzék egymás történeteit. Keressék meg, hogy a siker történetben mi volt a tanár szerepe illetve, hogy a másik történetben mit tehetett volna másképpen a pedagógus, hogy az is sikerélménnyel záruljon. (A tanári mellékletben megtörtént esetek vannak,

Csomagolópapír, színes filctoll

A foglalkozások javasolt időkerete – a csoport egyedi igényeitől függően – változtatható.

318

Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben

ezeket fel lehet használni ehhez a foglalkozáshoz.) Közösen plakátra gyűjtsük össze a történetben szereplő tanároknak a tantárgy tanításával kapcsolatos pozitív, illetve negatív megnyilvánulásait. A közös megbeszélés alkalmával okvetlen térjünk ki annak megvitatására, hogy mennyire szükséges az ilyen es etek elkerüléséhez a tanítványok személyiségének, családi és szociális hátterének, képességeinek ismerete.

II. Az új tartalom feldolgozása
Idő Tevékenységek Tevékenység célja, fejlesztendő készségek, képességek Munkaformák és módszerek Eszközök, anyagok (mellékletek)

25’

A lényegi kérdések kibontása, feldolgozása, megvitatása: A hallgatók alkossanak négy csoportot. A két lényegi kérdésben szereplő két-két állítást vagy írjuk fel egy-egy kártyára és a csoportok így húzzák ki a témát, vagy válasznak a négy témakör közül egyet. Fontos, hogy minden - a témával kapcsolatosan felmerült- gondolatot írjanak le. Nem szükséges konszenzusra jutni. Fejtsék ki: a) Mit jelent az, hogy tantárgyat tanítunk. b) c) d) Mit jelent az, hogy gyereket tanítunk. Mit jelent az, hogy a pedagógus az iskolai munka során gyerekekkel foglalkozik. Mit jelent az, hogy a pedagógus az iskolában a gyerekekkel együttműködik.

Kritikai gondolkodás, Kooperatív nyitottság, probléma- csoportmunka kezelés, együttműköCsoportforgó dés, kreativitás

Csomagolópapír, A/4-es papír, korongok

vagy három megy, egy marad Közös megbeszélés

Biztassuk a hallgatókat arra, hogy konkrét esetek leírásával könnyebben tudják kifejt eni a témákat. Közösen foglaljuk össze a témákat.
40’

Vitára bocsátjuk az alábbi kérdéseket. A disputa módszerével fogunk dolgozni. A Véleményelfogadás, Közös megbe- Csomagolóparésztvevők alkossanak két csoportot aszerint, hogy melyik állítást tartják magukhoz vitakészség, együtt- szélés, disputa pír, filctoll közelebb állónak. működés, bizalom a) A szülők, az iskolavezetés, a fenntartó azt várja el a pedagógustól, hogy me gtanítsa a tantervi anyagot. b) A tantervi anyagot a gyerek képességeihez, előzetes ismeretéhez kell alakíta ni,
319

V. Gyermekmegismerés

azon az áron is, hogy a tantervi anyaggal, a követelményekkel nem végzünk. A hallgatóság a vita során és a végén újabb, a témával kapcsolatos kérdéseket tehet fel. A vitát az oktató zárja le.

III. Az új tartalom összefoglalása, ellenőrzés és értékelés
Idő Tevékenységek Tevékenység célja, fejlesztendő készségek, képességek Munkaformák és módszerek Eszközök, anyagok (mellékletek)

5’

A foglalkozáson tanult szempontok, módszerek, áttekintése, egyéni átgondolása. Lista készítése:

 megerősítést kaptam abban, hogy …;
 

új ismereteket, tudást jelentettek; mit viszek haza a tanultakból.

320

Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben

Mellékletek a foglalkozáshoz D1, T1 – Milyen ötletek, gondolatok várhatók Az alábbi történetek arról beszélnek, hogy mennyire fontos, hogy a tanár jól ismerje a tanítványait. A) A sikeres tanulással kapcsolatban A tanár tudta, hogy kellemetlen a hangom, emiatt nem szeretek énekelni, de a zenetörténet nagyon érdekel, és evvel kapcsolatos feladatot adott. Nagyon ügyetlen voltam a testnevelés órákon, viszont hetente háromszor népi tánccsoportban táncoltam. Elfogadta, és a testnevelésórákon csak a bemelegítő gyakorlatokat kellett végrehajtanom. A matematika tanárom év elején elmondta az alapkövetelményeket, az órákra különböző nehézségű feladatsorokat hozott. Először, amíg nem ismerte a tanítványait – mindenki kiválaszozhatta a neki megfelelő feladatsort. Miután megismerte a képességeinket, személyre szóló feladats orokat oldottunk meg. A jó eredményt az a társam is elérhette, aki a „könnyebb” feladatsort kapta, vagy egy tételt nem absztrakt módon, han em konkrét esetre vonatkozóan bizonyított be. A történelem órán kooperatív csoportban, szakértői mozaikkal forrásokat dolgoztunk fel. Mivel a tanárunk jól ismert minket, ezért tudta, hogy kinek milyen hosszú, milyen nehézségű forrást adjon. Így a saját forrás elemzése és ennek megtanítása azoknak a társaimnak is sikerült, akiknek elég gyenge volt a szövegértési képessége. A kémia tanárom gyakran bízott meg kísérletek bemutatásával. Eleinte nagyon sokat segített, mert tudta, hogy a manuális képességem nem túl jó. Néhány bemutató után egyre nagyobb önállóságot kaptam, míg az ötödiktől kezdve teljesen egyedül mutattam be a kísérleteket. Hetedikben matematikából egy projekttel foglalkoztunk. A téma az Arányosság volt. Heterogén csoportban dolgoztunk. Én nagyon kevéssé értettem a témához. A tanárom a csoporttal megbeszélte a munka felosztását. Ezt úgy irányította, hogy a társaim feladata lett a téma kidolgozása, részletes megmagyarázása, és az enyém a projekt kivitelezése, a design elkészítése. A tanárom tudta rólam, hogy szép külalakkal, precízen tudok dolgozni, jó a rajzkészségem és a szépérzékem. A projekt nagyon jól sikerült, maximális pontot kapott a csoportom. Az egyik karácsony előtt ruhákat, cipőket, játékokat, tartós élelmiszert gyűjtöttünk egy szegény dél -dunántúli falu lakosainak. Mivel ajándéknak szántuk a gyűjteményt, korosztályonként, nemenként kisebb dobozokba csomagoltuk a dolgokat. A dobozokat külön-külön szép karácsonyi csomagolópapírokba csomagoltuk és feldíszítettük. Az osztályfőnököm ismert, így tisztában volt azzal, hogy én nagyon csúnyán és türelmetlenül csomagolok, viszont szívesen szerzem be az alapanyagokat, rendezem különböző halomba az ajándékokat. Szívesen vállaltam el ezt a feladatot. A falu lakosaitól köszönő levelet kaptunk, amiben külön kiemelték, hogy az ajándékok milyen gyönyörűen voltak becsomagolva. A dicséretet én is a magaménak éreztem.

321

V. Gyermekmegismerés

B) A sikertelen tanulással kapcsolatban A történelem tanárunk az év elején elmondta, hogy az első félév végére egy nagyszabású házi dolgozatot kell megírni. A dolgozat címe: A családom története, terjedelme 10 – 15 oldal. Családtörténeti kutatást kellett végezni, és nagyszülőkkel, rokonokkal beszélgetni, interjúkat készíteni. A dolgozathoz családi fényképeket lehetett csatolni. Eljött a beadás határideje, és én egy sort sem írtam le, értelemszerűen nem adtam be a házi dolgozatot. Megkaptam az elégtelent, ami persze jól lerontotta az év végi jegyemet. Pedig ha a tanár ismert volna, akkor tudhatta volna magától is, hogy nekem ilyen feladatot nem lett volna szabad adnia. Nagyon sok bajom volt a matematika feladatok megoldásával. A házi feladatokat csak az édesapám segítségével tudtam megoldani. Ha ő nem volt a közelemben, nem tudtam, hogyan kezdjem el az adott feladatot. Hetedikes voltam, amikor az apám a foglalkozása miatt csak a hét végén volt otthon. Ilyenkor együtt tanultuk meg az egész heti elmaradást. A tanárnő, aki egyben az osztályfőnököm volt, nem vette ezt figyelembe. A hét közbeni órákon egymás után sorban hívott ki minket, hogy a táblánál elmagyarázzuk a többieknek a házi feladatot. Nekem is menni kellett. Ilyenkor irulva-pirulva, a szégyentől égő arccal álltam a táblánál, és egy mukkot sem tudtam kinyögni. Ötödikes voltam. Az irodalom tanár mindig frontális órát tartott. Leült a tanári asztal mögé, és mondta, mesélte, olvasta az aktuális tanagyagot. A mi feladatunk a jegyzetelés volt. A füzeteket minden héten beszedte és leosztályozta a jegyzeteket. Csak néha feleltetett, így az év végi osztályz atot főleg a jegyzetelésre adott minősítés alakította. Az egyik osztálytársam a jegyzeteire sorba kapta az elégteleneket. A tanár szűkszavúnak, olvashatatlannak és értelmetlennek minősítette. Hónapok teltek így el az évből, amíg a szülők szakember segítségével végre igazolták, hogy a gyerekük diszgráfiás.

322

Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben

V. 4. A tanítványokkal kapcsolatos ismereteket, tapasztalatokat, érzelmeket hogyan lehet „hasznosítani” a tanításban – Mendelovics Zsuzsa
Ajánlott időkeret: A foglalkozás közvetlen célja: A foglalkozás témái, tartalma: Megelőző tapasztalat: Ajánlott továbbhaladási irány: A kompetenciafejlesztés fókuszai: Kapcsolódási pontok: Módszertani ajánlás Időfelhasználással kapcsolatos javaslat:  A foglalkozást lehetőleg szünet nélkül tartsuk meg. Az egyes tevékenységek szervezésével kapcsolatos javaslatok (csoportok, munkaformák, módszerek):  A témát kooperatív módszerekkel dolgozzuk fel.  Alkossunk véletlenszerűen négy-ötfős heterogén csoportokat. Differenciálással kapcsolatos javaslat:  A foglalkozás egy részében a munka, érdeklődés szerinti csoportokban zajlik. Értékeléssel, ellenőrzéssel kapcsolatos javaslatok:  A foglalkozás során bármikor, amikor alkalom adódik, adjunk a hallgatóknak személyes visszajelzéseket, megerősítéseket.  Kísérjük figyelemmel a csoportmunka közben elhangzottakat, és emeljük ki a fontos gondolatokat. Tér, teremelrendezés, teremigény:  A foglalkozáshoz olyan terem szükséges, amelyben mozgatható asztalok vannak, és el tudunk helyezni öt-hat darab négyfős csoportot. 135 perc Annak tudatosítása, hogy a tanítványok megismerése segíti a szaktanári munka hatékonyságát A tanítványok megismerése a tanult ismeretek, tudások elmélyítése, alkalmazása Saját iskolai élmények; a megelőző három modul További ilyen irányú tanulmányok, hospitálások Önállóság, tolerancia, önbizalom, kritikai gondolkodás, alkalmazás Pszichológiai, didaktikai, pedagógiai ismeretek, illetve az Értékelés, a Pedagógus szerepek (2,3,4,5) és a Hatékony tanulásszervezési módszerek modulok

323

V. Gyermekmegismerés

A foglalkozás megtartásához szükséges eszközök, anyagok:  Csomagolópapírok, színes filctollak és blu tack. Támogató rendszer  Fehér Márta: Például című kötet fejezetei: (SuliNova 2005.) o Az a bűvös 45 perc o Figyelem a tanórákon o Szerződéses rendszer  Együtt működik I., II., III., Kooperatív foglalkozástervek, Független Pedagógiai Intézet, 2004.  Dr. Spencer Kagan: Kooperatív tanulás – Önkonet kiadó, 2001. Foglalkozásvázlat I. Ráhangolódás, a feldolgozás előkészítése
Idő

Tevékenységek

Tevékenység célja, fejlesztendő készségek, képességek

Munkaformák és módszerek

Eszközök, anyagok (mellékletek)

20’

Az oktató röviden összefoglalja az előző foglalkozáson, a vitákon, megbeszélé- A régebbi ismeretek seken elhangzott érveket, megállapításokat, álláspontokat. felelevenítése, verElőször vegyük számba azokat a lényegi kérdéseket, amelyek az előző foglal- bális, alkalmazási, érvelő kritikai vélekozás magját alkották: ményalkotás. a) Mit jelent az, hogy tantárgyat tanítunk? b) Mit jelent az, hogy gyereket tanítunk? c) Mit jelent az, hogy a pedagógus a munkája során gyerekekkel foglalkozik? d) Mit jelent az, hogy a pedagógus munkája során együttműködik a gyerekekkel?

Előadás.

Előző foglalFrontális mun- kozások jegyzetei. ka. Közös beszélgetés.

A foglalkozások javasolt időkerete – a csoport egyedi igényeitől függően – változtatható.

324

A kooperatív módszerekkel szervezett foglalkozással lehet. hogy a tanterv a tananyag követelménye milyen elvárásoknak feleljenek meg. előző ismeretéhez kell alakítani. gondolkodás A kihúzott óraszervezési módszer alapján a csoportok vitassák meg. azonban az előző modulokban már részt vett ilyen foglalkozásokon. (Frontálisan szervezett órával minden hallgató találkozott már előző iskoláiban.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Idézzük fel az elhangzott kijelentéseket. ké- Szóforgó Csomagoló Fordított szak. a harmadikra „Differenciálással szervezett óra”. A mellékletek között azonban részletes leírás található. hogy a gyerekekkel kapcsolatosan milyen ismeretekre. a másikra „Kooperatív módszerekkel szervezett csoportos óra”. Kártyák 10’ E témakör második foglalkozásán foglalkozás alkalmával a hallgatók megtanul. 10’ Készítsünk három féle kártyát szám szerint annyit. Az előző foglalkozás másik kérdésköre arról szólt. A csoportok húznak egy kártyát.papír értői mozaik Író. hogy az eddigi foglalkozásoknak melyek voltak azok a mozzanatok. A kártyákra a következőket írjuk! Az egyikre „Frontálisan szervezett óra”. amikor saját élmény alapján kooperatív módszerekkel dolgozva szerzett tapasztalatokat. tudásokra van szük. érveket.Problémamegoldó sége a pedagógusnak. kérdéseket. A megállapításokat írják le. A differenciálásról eddig még alig esett szó. hogy a tantervi anyagot a tanulók képességihez. A konklúzió lényegét a „gyereket és nem tantárgyat tanítunk”.Érvelő vita ták. hogy mit jelentenek a kártyákon lévő feliratok. megállapításokat. Az előző vita összefoglalását hegyezzük ki arra a megállapításra. bizonytalanságokat.) Hívjuk fel a figyelmet és mutassunk rá. és nem foglalkozunk” megállapítások adják. illetve „a gyerekekkel együttműködünk. ahány csoport van. tudásokat mennyire tudnák használni/alkalmazni. hogy a hallgató az előző iskoláiban nem találkozott. hogy a Önismeret tanulókkal kapcsolatos ismereteket. ha ők lennének a pedagógusok. Beszéljük meg közösen.és rajzeszköz Saját jegyzet 325 .

illetve egy differenciálással szervezett órára. kooperatív módszerekkel szervezett csoportos órát. fejlesztendő készségek. Mindenki választhat. és alkalmasnak tart arra. barátai.V. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. Koncepcióalkotás problémamegoldó gondolkodásmód Önismeret Empátia Kreativitás Együttműködés  íróeszköz  saját jegyzet  tankönyv Tanárnak:  háttéranyagok  szakirodalom 326 .és rajzeszköz Saját jegyzet II. Együttműködési készség 10’ Készítsünk közös plakátokra gyűjtést a megállapításokról:  Frontálisan szervezett óra   Kooperatív módszerekkel szervezett csoportos óra Differenciálással szervezett óra Érvelő vita Koncepcióalkotás Információkezelés Kommunikációs készség Közös munka Csoportforgó Csomagoló papír Író.páros munka  csomagora. b) Amennyiben szükséges. anyagok (mellékletek) 30’ Ennek a résznek az a célja. mert abból már számtalan példát láttak.) Hívjuk fel a hallgatók figyelmét a következőkre: a) A téma megválasztása olyan legyen. lópapír Minden hallgató gondolatban keressen magának 4 – 8 embert.felkészülés megta. 20–30 perces foglalkozás keretében megtanítsa a többieknek. és kiselőadás formájában már gyakorolták is. akit a tanulás/ tanítás szempontjából jól ismer. Saját szaktárgyából mindenki keressen egy olyan résztémát. hogy milyen foglalkozást szeretne tartani. hogy egy kb. pasztalása. Ezek az emberek lehetnek a csoporttársai. gimnáziumi osztálytársai. keressen a tananyagról részletes leírást. Gyermekmegismerés szítsenek plakátot és ismertessék meg a többiekkel a fordított szakértői mozaik Koncepcióalkotás alkalmazásával. a hospitálás alkalmával megismert tanítványok. amit jól ismer. Az új tartalom feldolgozása Idő Tevékenységek Tevékenység célja. vagy differenciálással szervezettett. hogy konkrét tanulók/társak ismereteinek birtokában A cél: egy órára való Egyéni vagy Diáknak: hogyan lehet felkészülni egy kooperatív módszerekkel szervezett csoportos órá. amelyet jól ismer. (Frontális foglalkozást azért nem kérünk.

amelyekre szüksége lesz a foglalkozás megtervezéséhez. Empátia Koncepcióalkotás Kritikai érvelés Problémakezelés Egyéni munka A második Közös megbe. Ezért elégedjünk meg azzal. ha a foglalkozás a tartalom. fejlesztendő készségek. Az új tartalom összefoglalása. a feldolgozási folyamat és a létrehozott produktum szerinti differenciálásra épít. ellenőrzés és értékelés Idő Tevékenységek Tevékenység célja. és értékeljük az elkészített anyagokat Kritika elfogadása Tolerancia Empátia Érzelmek kezelése Közös munka III. ezeket elolvasni d) Állítsa össze magának mind a 4 – 8 „tanítványáról” azokat az ismereteket/tudásokat. 10’ A foglalkozástervek számától és az egyéni szándékoktól függően közösen be. 327 . hogy az elkészült munkák Információszerzés mennyire használták a tanulók megismeréséhez kapcsolódó ismeretet/tudást. Ezek áttanulmányozása időigényes.foglalkozás jegyzeteit szélés használjuk. anyagok (mellékletek) 10’ A foglalkozástervek bemutatásakor figyeljük meg. A differenciálással szervezett foglalkozások elméleti anyaga rendkívül sokrétű.Kritikai érvelés széljük meg. (A második foglalkozás alkalmával már részletesen beszélünk ezekről.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben c) A diák mellékletben talál segédanyagot mind a két foglalkozástípushoz.) Megjegyzés: a kooperatív módszerekkel szervezett csoportos foglalkozásokhoz a háttéranyagban sok segítséget lehet találni. Érdemes elolvasni az alapelveket és a különböző módszerek leírását. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. Érdemes a tervezés előtt.

 Önismeret Segítő véleményalkotás Érzelmek kezelése Egyéni munka Mennyire elégedett a saját és társai munkájával.  Mennyire elégedett a szerzett.V.. 5’ Az oktató értékeli a csoport munkáját Kritika elfogadása Közös megbeszélés 328 .. Gyermekmegismerés 10’ A hallgatók írják le:  Mennyire tudta hasznosítani. tanult új ismeretekkel. alkalmazni eddigi ismereteiket.

majd a csapat eredményét a tesztpontok összeadásával vagy 329 . ha az egyik csoport sikere egy másik csoport sikerétől függ. A szerepek. A diák megtanulja. gondolkodásukat finomítaniuk kell. Látjuk. ha akad olyan diák. A csoport minden tagjának feladata. A csoport tagjai együtt dolgoznak. és így biztos. ha az egyének vagy az egyes csoportok fejlődése pozitívan összefügg egymással: ha az egyik diák fejlődéséhez szükséges a másik diák fejlődése. aki 80 százalék alatt teljesít. jobbak a társaikkal kialakult kapcsolataik. mint a kompetitív környezetben. hogy csak akkor lehet sikeres. Az építő egymásrautaltság kialakítható a megfelelő feladatszerkezetekkel és értékelési módszerekkel. Jobban becsülik magukat. hogy valamennyien teljesítsenek. Az építő egymásrautaltsá gnak erős és gyenge változata van. Ebben az esetben senki sem fog aggódni. tanuló diákokban. egymást segítik. a problémamegoldás. ha a csoport átlagának kell 80 százaléknak lennie. akkor az egymásrautaltság n agyon erős. az esetekben kisebb a valószínűsége. „pontfelelős” módszer: A csapat valamennyi tagja egyedül megír egy tesztet. a kutatás képességeit. ha olyan esetekben. A kooperatív tanulás szituációiban a diákok erősebben motiváltak. amikor a cs oport sikere egyenlő mértékében függ minden tagtól. vagyis egy tag „bukása” mindenki „bukását” jelenti. Ezekben. logikus. Az egymásrautaltság erősödésével a kooperatív magatartás is fejlődik. Az egyéni felelősségvállalásnak a feladat tartalmától és az alkalmazott kooperatív módszertől függően több formája is lehet. T1 – Háttéranyagok a kooperatív módszerekkel szervezett foglalkozáshoz A kooperatív tanulás jellemzői A kooperatív tanulás során a gyerekeket kis csoportokra osztják. szemben a memorizálás és visszamondás reprodukáló jellegével. és van két olyan diák a csopor tban. illetve az osztály többi tagjának is sikerült-e. akik a kooperatív tanulásban segítségükre lesznek későbbi szakmai és magánéletükben. Ekkor a csoporttagok maximálisan motiváltak társaik sikerében. érzelmileg és pszichológiailag fejlettebbek. Mivel a kooperatív munka során a diákoknak az anyagot újra fel kell építeniük.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Mellékletek a foglalkozáshoz D1. ha a többiek is azok. hogy a gyengébb teljesí tményt nyújtó tagok megfelelő bátorítást kapnak. aki rendszeresen 100 százalékot teljesít. és ezek a csoportok a gyerekek képességeit tekintve vegyesek. Az egyik az ún. A kooperatív tanuláshoz a fizikai együttléten túl hozzátartozik a témák megvitatása. Ezek a képességek alkotó folyamatokat indítanak el és fejlesztenek. hogy elsajátítsa az aktuális anyagot. hogy a gyengébb képességűek sem maradnak le. Ha például a csoportsiker annak a függvénye. Akkor viszont. hogy minden egyes csoporttagnak sikerült-e 80 százalék fölött teljesítenie. A kooperatív tanulás jobban fejleszti a problémamegfogalmazás. Ha az egész csoport sikere mindegyik tag sikerének a függvénye. Nyilvánvaló. hogy mindenkinek érdeke. Azok a diákok akik. többet tanulnak. és szívesebben járnak iskolába. a célok. és lássa. a segédanyagok megfelelő alkalmazásával. és több marad meg bennük. erős építő egymásrautaltság érvényesül. az elemzés. Alapelvek A) Az építő egymásrautaltság Építő egymásrautaltságról akkor beszélünk. ha a tagok hozzájárulása nem ugyanannyit nyom a latban – az építő egymásrautaltság gyenge. sokkal mélyebben megértik a tanult anyagot. a feladat megosztása és egymás segítése. Megváltozik a helyzet. hogy az építő egymásrautaltság minősége jelentős mértékben befolyásolja a csapattagok egymás iránt tanúsított segítő és bátorító magatartását. hogy a csoport többi tagjának. B) Az egyéni felelősség Az egyéni felelősségtudat nagyban hozzájárul a kooperatív tanulási módszerek sikeréhez. nézeteiket össze kell hasonlítaniuk.

Ezt nevezzük a „részben felelős” módszernek. A hagyományos módszereket alkalmazó tanórán legtöbbször csak egy ember beszél egyszerre. A részvétel szoros összefüggést mutat a sikerrel. illetve érzékelik. néha a diák is szót kap. D) A párhuzamos interakció A kooperatív tanulás során a tanulók között egyidejű interakciók zajlanak. A diákok képességei között meghúzódó különbségek miatt sokszor azonban tanácsosabb a képességek szerinti. A munkamegosztás sok kooperatív tanulás foglalkozásmodellnek a központi kulcseleme (lásd mozaik. tehát mindenki a feladat pontosan meghatározható részéért vonható felelősségre. hiszen az egyes szereplők egymás után „lépnek színre”. hogy a csapat egyes tagjainak teljesítményét a csapat többi tagja is pontosan megismerje. A k isebb csoportok jobban működnek. az pedig hatékonyabb a frontálisnál. de nagyjából egyenlő nagyságú részeit. Olyan szabályt is hozhatunk. osztjuk. hogy ki milyen mértékben járult hozzá a csoport sikeréhez a saját pontszámával. és nagyobb valószínűséggel is tanulnak. A munkamegosztás leginkább feladatkörök kialakításával érhető el (például az egyik diák a kérdéses történelmi személyiség korai életpályájának néz utána. melyek a mu nkamegosztás elvén működnek. Az egy szálon futó mó dszer nem elég hatékony. mintha a terem egy távoli pontján valaki éppen a tanárral beszélget. Másképpen ugyan. Ha párhuzamos interakciós óravezetést alkalmazunk. hogy azért csak saját maguk tehetők felelőssé. az időfigyelő. A szerepelosztás részvételi normákat alakít ki. hiszen az egy diákra eső aktív részvételi idő nagyon rövid. amely szerint a csapat addig nem foghat hozzá a soron következő feladat megoldásához. mint a nagyobbak. amíg az előző feladat ráeső részét ki-ki meg nem oldotta. Azonban ha az egész órai részvételt tekintjük. Ez az ún. Az egyenlő részvételt általában a következő módokon lehet elérni (1) szerepelosztással. csapattársai vagy osztálytársai előtt a neki leos ztott feladatrészért. és azt is tudják. Ez az egyik eredménye. mint a csoportmunka. Minden egyes diáknak felelősséget kell vállalnia partnere. nem mondhatjuk. még a részvételt is kiegyenlítettebbé teszi azzal. A diákok tudják. A diákok úgy is viselhetik a közös felelősség egy részét. mint a frontális óra. „egy szálon futó módszer”. Bármelyik formát választjuk is a személyes felelősség kifejezésére. de szintén munkamegosztást jelent a „működtető” szerepkörök kialakítása (például a témafelelős. A munkamegosztás mindenkit a feladat egy részletéért tesz felelőssé. C) Az egyenlő részvétel A részvétel szerves része a tanulási folyamatnak. A pármunka során az adott pillanatban a párhuzamosság kritériuma teljesül (a tanulók 50 százaléka fejezi ki gondolatait egy időben). ha a tagok azonos témán dolgoznak. hogy hozzájáruljanak az óra menetéhez. a harmadik a család életéről keres anyagot). ha a csapat által befej ezett munkát részfeladatonként osztályozzuk. de azt is elvárják tőlük. minden esetben fontos. partnerek módszer). A részvételt egyenlőbbé lehet tenni. a másik a tanulmányai gyűjti össze. ha minden más feltétel azonos. aki általában a tanár. akkor a páros munka jobb. de munkamegosztás van közöttük. Lényegében. hiszen a tanulók sokkal érintettebbek. ha a csoportos megbeszéléseket felcseréljük olyan módszerekkel. hogy mindenki a feladatnak más. hogyha valaki közvetlenül szól hozzájuk. ami miatt a kooperatív tanulás hatékonyabb. mintsem az egyenlő szétosztásra összpontosítani. hogy minden tanuló a tanulá- 330 . hogy a munkamegosztás erősíti a személyes felelősséget. mint a „szóforgó” vagy csoportinterjú módszerével. Ez aktívabb részvételt jelent. oldja meg. a szószóló. Másik járható út az. (2) munkamegosztással. például a tanulókat párokba. és mindenki az egy részfeladatért a felelős. Gyermekmegismerés átlagolásával számítjuk ki.V. akkor eg yszerre az osztály fele beszélhet.). Mindazon túl. Megoldást kínálnak az olyan módszerek is. mint a hagyományos oktatás. Az aktív részvételt tanúsító diákok nagyobb valószínűséggel élvezik az egész folyamatot. a „csend kapitány” stb. A diákok ugyanis nemcsak megkapják a lehetőséget a szereplésre. amikor a tanár őt szólítja.

társsal vagy csoportban akarnak dolgozni. amit tanultak. A diákok nem kapnak „egyenruhát”. Azt ajánlja a kooperatív foglalkozásterv készítőjének. legyen akár korlátozott a nyelvi tudása. A csoportmunka során akár a szóforgók. sem olyan magasra. ahol először a pár egyik. Amikor a tanítási-tanulási folyamat és az értékelés a diákok egyéni igényihez igazodik. több feladatot adunk ahelyett. mint a másik. hogyan akarnak tanulni és hogyan kívánnak számot adni arról. hogy kiválasszák azokat a témákat. A tanár nem siklik végig a fogalmak hullámai fölött. Nem állítjuk a lécet olyan al acsonyra. a diákok választják meg. amelyek a diák egyéni képességein alapulnak. majd másik tagja szerepel előre meghatározott ideig. Tudatosítjuk az egyéni különbségeket. szintjét vagy jellegét. ahol egyszerre mind a négy alapelv érvényesül. Valódi kooperatív munka az. hogy kedvelt gondolkodásmódjukat alkalmazzák -. b) Tárgyszerű. legyen átlagos. küzdjön akár tanulási nehézségekkel. hogy a négy alapelv érvényes-e rájuk. növekszik minden diák s ikerének valószínűsége. A lényegi tanulásra összpontosít. így motiváljuk a diákokat arra. (Forrás: Czike Bernadett: A pedagógusszerep változása) D2. és olyan tanulási célokat tűzünk ki. 331 . vagy a páros forgószínpad módszer. akár a csoportos interjúk alkalmasak arra. azt is eldönthetik.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben si idő felében aktívan vett részt a munkában. Ahol csak lehetséges. érezze magát. Próbára tevő oktatást nyújtunk. annál inkább fejlődik tanulási képességük. amelyek előmozdítják ugyanezek gyengébb képességeinek a fejlődését is. A differenciált tanítás: a) Szigorú. a differenciálás nem szórakoztató tevékenység a diák számára. hogy mutassák be tudásukat erősségeikre és érdeklődésükre építve. hogy azzal a céllal választjuk meg a tanítás sebességét. vagy nyilvánítják ki ötleteiket. nem fordul zsákutcába. Minél többféle módon tesszük érdekeltté a diákokat a tanulásban – számos alkalmat adva nekik. d) Összetett. Ehelyett gondolkodásra ösztönzi diákjait. nem fut „mellékvágányra”. ugyanis a legtöbb párosban általában az egyik fél jóval többet beszél. Ezek üresjáratok és zsákutcák. miközben olyan feladatokat is adnak. akkor valóban kooperatív foglalkozástervet készített a pedagógus. A kooperatív tanulási technikák között arra is találunk megoldást. ez magával hozza az elmélyülést és látókörük tágulását. ahol a pár tagjai felváltva n eveznek meg dolgokat. T2 – Háttéranyagok a differenciálással szervezett foglalkozáshoz Mi a differenciálás? A differenciálás azt jelenti. Ha igen. hogy a diáknak ne kelljen a legjobb képességei szerint nekifutnia. hogy az órákon a tanulóknak lehetőségük legyen az aktív részvételre. hogy leverje a lécet és vesztenek. A differenciálás a tanulás lényegére összpontosít. amelyek támogatják a diákok tanulási preferenciáit és erősségeit. amelyekkel elmélyültebben akarnak fo glalkozni. Ilyenek például: A párok között megosztott idő módszere. hogy megfeleljen a diákok egyéni szükségleteinek. és tevékenyen bevonja őket a munkába. hogy a pár mindkét tagja egyformán vegyen részt a munkában. hogy erőfeszítéseket tegyenek. hogy többet adunk ugyanabból (pl. hogy önállóan. stílusának és érdeklődésének. Figyelembe veszi a diákok legmegfelelőbb tanulási módszereit. és alkalmat ad nekik arra. A differenciálással a tanárok számos különböző tanítási stratégiát alkalmaznak. c) Rugalmas és változatos. A differenciálás nem azt jelenti. Lehetőséget kaphatnak arra. aminek semmi köze az érdemi tanuláshoz. hogy motiválóbb feladatot adnánk). A differenciált tanításban a tanárok olyan tevéken ységeket terveznek meg. hogy a terv minden elemét vizsgálja meg abból a szempontból.

A hallás után tanulók megbeszélik a két változat egyezéseit. A diákok tudásukat használat közben mutatják meg. amelyekkel megismertetjük a diákokat. Adhatunk speciális forrásmunkát néhány diáknak meglévő tudása és a témában való kiemelkedő jártassága okán. hajlamaihoz alkalmazkodnak. folyamat. és új gondolatokat. vagyis párbeszéd. hogy a történelmi regényekkel foglalkozunk. A kinesztéziás diákok félperces jeleneteket terveznek meg és adnak majd elő a két változat hasonlóságainak és eltéréseinek bemutatásával. amelyek között van alapvető és bevezető jellegű éppúgy. és ha a diákok projektkínálatából választhatnak. tanulásban) 332 . mi az. b) választékot kínálunk a diákoknak. ha a) előzetesen felmérjük a diákok tudását és jártasságait. amit a diákok elsajátítottak és képesek alkalmazni. lehet cselevés. vagy úgy. hogy forrásműveket válogatunk egy tantervi témához. részletezőbb vagy elmélyültebb. egy kiemelkedő zenei tehetségű diák dalt szerez). mint például egy beszámoló. vagy növeljük tanulási módjaik változatosságát. kifinomultabb. ezzel bátorítva a diákokat arra. amit differenciálunk? A differenciálás jellemzően foglalja magában a következő területek valamelyikét vagy min degyikét: tartalom. Például osztályunk azon dolgozik. Lehet valami kézzelfogható. ahogy tanítunk. vagy válasszák tudásuk bemutatásának egyéni módját. vagy arra. A tartalom az „amit” megtanítunk – műveltségi területek. e) Tartalom. A produktum a tanulás eredménye. A differenciálás során módszerink a diákok tanulási stílusához. szimulált bírósági tárgyalás vagy tánc. A tartalmi differenciálás abban áll. és felkészülnek eredményeik szóbeli előadásra. hogy olyan területen szerepeljen. A tartalom differenciálása vagy a leglényegesebb fogalmak. az önálló gondolkodást. Némelyik diáknak több tanulásra és gyakorlásra van szüksége. amelyek számos különböző módon tükrözik a tanultakat. Kitehetünk a diákok elé néhány kupac könyvet. A korán érő vagy gyors felfogású diákok számára elhagyhatunk tartalmi elemeket vagy felgyorsíthatjuk azok bemutatását. hogy tanulási erősségének megfelelő módon mutassa be tudását (pl. majd az azoknak megfelelő feladatokkal látjuk el őket. produktum. fogalmak vagy témák. Legyenek a produktumok is differenciáltak. Képezhetünk tartalmi differenciálás úgy is. modellt vagy kollázst készít). mint bonyolultabb. hogy a tanulás összetettségét növeljük. c) a mindenkori értelmi szintjüknek megfelelő „kezdő” vagy „haladó” forrásokat biztosítunk számukra. hogy tanulási stílusok alapján jelöljük ki a feladatokat. vizuális. hogy vállalják a feladatot. eltéréseit. Miután eldöntöttük. hogy összetettebb és elvontabb feladatokat adunk. ha olyan elemekre épül. és gyakran országos irányelveket tükröz. hogy némely témát elmélyültebben dolgozhassanak fel. egy alapos verbális/ nyelvi tudású diák térbeli produktumot. például paródia. némelyiknek kevesebbre. Megkérhetjük a diákokat arra. auditív és kinesztéziás csoportra osztjuk diákjainkat. g) A produktum. és az egyes diákokat a nekik megfelelő könyvekhez irányíthatjuk. hogy kritikai és kreatív gondolkodásra késztetjük diákjainkat. (Forrás: Diane Heacox: Differenciálás a tanításban. hogy összehasonlítsa a Hamupipőke kultúrákban kialakul két változatát. A produktum megmutatja. és minden diák azt a feladatot kapja. A produktum akkor differenciált. ahol nem kiemelkedő (pl. hogy válasszon ki egy regényt és írja le annak jellemző vonásait. A folyamat az. ötleteket is hozhatnak. A tantervi tartalmat rendszerint az iskola vagy a település(ek) határozza meg. A foglalkozás végén a csoportok összevetik gondolataikat.V. A vizuális úton tanulók lerajzolják a két történet hasonló és eltérő elemeit. Módosíthatjuk a folyamatot úgy. beszélgetés vagy vita. Differenciálhatunk a tartalomban. f) A folyamat. eljárások és képességek sz erint történik. hogy minden diák a maga szintjén választhat. egy rajz vagy egy modell. Gyermekmegismerés Mi az. lehet verbális. Mondjuk például.

kitalálni. páros vagy csoportmunka). 333 . h) a produktumok bemutatása. Differenciált tanulásszervezésű foglalkozás a) a téma megválasztása. felosztása. az új ismeretek. az időkorlátok kialakítása. milyen módszereket lehet alkalmaznunk. figyelve arra. munkamegosztás). képességek elsajátításához szükséges idő tervezése. melyek a feladat. szövegek írása. g) a megtanulásra. e) a csoporton belüli munka tervezése (közös munka. b) a tanítási/ tanulási folyamat megtervezése a különböző képességű. szöveg önállóan feldolgozható részei. hogyan lehet kooperatívvá tenni. tudású diákok számára. d) a tanulócsoportok megtervezése (egyéni. eszközök előkészítése. hogyan lehet négyfelé osztani. c) a produktum megtervezése a különböző erősségű intelligenciákkal rendelkező diákok számára. a diákok munkájának megtervezése. kitalálni. ha kell. kitalálni. a tervezetben érvényül-e a négy alapelv. értékelése. milyen csoportokban szeretnénk dolgozni. T3 – Hogyan lehet felkészülni a foglalkozásokra? Kooperatív tanulásszervezésű foglalkozás a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l) tananyag átnézése. f) a tevékenységek kitalálása.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben D3. a csoportok elrendezése. az értékelés tervezése. hogy a különböző feladatokon dolgozó és különböző képességű gyerekek időigénye is különböző. kitalálni. az osztálykép. kitalálni.

3. Gyermekmegismerés V. A tanítványokkal kapcsolatos ismereteket.) és a Gyermekmegismerés (1. munkaformák.. ellenőrzéssel kapcsolatos javaslatok:  A foglalkozás során bármikor. Az egyes tevékenységek szervezésével kapcsolatos javaslatok (csoportok.. pedagógiai ismeretek. 135 perc Annak tudatosítása. 4. 3.  Alkossunk véletlenszerűen négy-ötfős heterogén csoportokat. érdeklődés szerinti csoportokban zajlik.. önbizalom... illetve az Értékelés (1. alkalmazás Pszichológiai. adjunk a hallgatóknak személyes visszajelzéseket. 2. páros vagy egyéni munkaformában dolgoznak. Az eddig tanult ismeretek tudások elmélyítése. alkalmazása saját iskolai élmények. Értékeléssel.V. megismerése segíti az osztályfőnököt a diákokkal való együttműködésben. 2. 334 .. 4. 2.. hogy a gyerekek. az első három modul További ilyen irányú tanulmányok. hospitálások önállóság. A hallgatók csoportos. 3. amikor alkalom adódik. megerősítéseket. a Pedagógusszerepek (1. tolerancia. tartalma: Megelőző tapasztalat: Ajánlott továbbhaladási irány: A kompetenciafejlesztés fókuszai: Kapcsolódási pontok: Támogató rendszer: Módszertani ajánlás Időfelhasználással kapcsolatos javaslat:  A foglalkozást lehetőleg szünet nélkül tartsuk meg. 4. 5. ).) modulok foglalkozásai.. és emeljük ki a fontos gondolatokat. tapasztalatokat.. didaktikai. módszerek):  A témát kooperatív módszerekkel dolgozzuk fel.  Kísérjük figyelemmel a csoportmunka közben elhangzottakat.. kritikai gondolkodás. 5. Differenciálással kapcsolatos javaslat:  A foglalkozás egy részében a munka. érzelmeket hogyan lehet „hasznosítani” osztályfőnökként – Mendelovics Zsuzsa Ajánlott időkeret: A modul közvetlen célja: A modul témái.

oldal.T. 335 . teremelrendezés. színes filctollak és blu tack.E.) o A patrónus o Az osztályfőnök feladatai o Művészeti nevelés o Problémafeltárás a Novusban      Thomas Gordon: T.) o A személyes kapcsolatteremtés o A patrónus o Segítő párrendszer o Lakva ismerjük meg egymást! o Voltaképpen mi is a cél? o Két osztályfőnök egy csárdában o Emberi kapcsolatok olvasásra  Van másik iskola is című kötetből: (SuliNova 2007. Budapest. és el tudunk helyezni öt-hat darab négyfős csoportot.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Tér. 2010. Molnár Edina: Egy iskolai konfliktus elemzése (UPSZ 2001/május) Szekszárdi Júlia: A konfliktuskezelés gyakorlata (UPSZ 2001/május) Oláh Erzsébet – Zsidi Zoltán: Mit tehet az osztályfőnök 9–26. anyagok:  Csomagolópapírok. amelyben mozgatható asztalok vannak. A foglalkozás megtartásához szükséges eszközök. Budapest. Támogató rendszer:  Fehér Márta: Például című kötet fejezetei: (SuliNova 2005. teremigény:  A foglalkozáshoz olyan terem szükséges. Szabad Iskolákért Alapítvány. oldal Fehér Márta (szerk..): Szabályok az iskolában 67. Assertiv kiadó. 2002.

köz íróesz- 10’ Kooperatív Papír.) Papír. ismerte-e tanítványai képességeit. jellemezze valamelyik osztályfőnökével való kapcsola. Gyermekmegismerés Foglalkozásvázlat I. anyagok (mellékletek) 10’ Minden hallgató írja le.V. egészítsétek ki. (Segítség: megismerte-e a családot. A második foglalkozás jegyzeteit is Kritikai gondol. beszélgetett-e a tanítványá. tudott-e segíteni a pályaválasztásban stb.Empátia ható jellemzőit. Ráhangolódás.Együttműködés val négyszemközt. a feldolgozás előkészítése Idő Tevékenységek Tevékenység célja.Kritikai gondolkodás Egyéni munka tát Önismeret Önálló gondolkodás Az ablak módszert használva beszéljék meg közösen a kapcsolatok általánosít.Problémakezelés Csoportforgó it. nehézségeit. tanulási stílusát. fejlesztendő készségek. tudott-e az Információkezelés egyéni és az osztálybéli konfliktusokról és kezelte-e ezeket. Papír. 336 .Frontális használják. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. tanulási erősségeit. íróeszcsoport – ablak köz módszer Saját jegyzet 10’ Az egész csoport egy plakátra gyűjtse össze a különböző kapcsolatok jellemző. beszélgetett-e a családdal négyszemközt. köz íróesz- kodás Saját jegyzet  A foglalkozások javasolt időkerete – a csoport egyedi igényeitől függően – változtatható. Amennyiben szükséges.

kompetenciák fejlesztése. tanulási képességek.) Saját jegyzet Papír. való eligazodásban. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. kapcsolattartás a gyereket tanító tanárokkal. Írja le. A hallgatók olvassák el a mellékletben az AKG pedagógia programjából vett részt. osztályfőnöki óra megtartása. segítségnyújtás a tanulásban. csoportdinamika. amelyek segítették a probléma megoldását. fejlesztendő készségek. kompetenciák fejlesztése. segítségnyújtás a konfliktusok kezelésében. kapcsolattartás a szülői házzal. amely a patrónus (10–12 gyerek osztályfőnöke) kötelességeit írja Kritikai gondolkodás le. az iskola vezetése. az erős intelligencia területek használata. tevékenysége van. Fo. segítségnyújtás és megszervezése különböző szabadidős tevékenységeknek. a fenntartó és az oktatási Együttműködés Páros munka törvény. segítségnyújtás a beilleszkedésben (iskola. amelynek diákként részese Kritikai gondolkodás volt. szociális képességek. segítség nyújtás az önismeret fejlesztésében. hogy az osztályfőnökének melyek voltak azok a vele kapcsol aÖnismeret tos ismeretei/tudása. a tanítványok sok szempontú. Az új tartalom feldolgozása Idő Tevékenységek Tevékenység célja. hogyan látta el az adott tevékenységet. (Segítség: kapcsolattartás a gyerekkel. segítségnyújtás az életstratégia kialakításában. osztálytársak). Önálló gondolkodás Egyéni munka ill. segítségnyújtás a tanulási stratégiák kialakításában. anyagok (mellékletek) 25’ Az osztályfőnöknek annyi feladata.) A hallgatók páros munkával írjanak össze legalább tízféle osztályfőnöki tevékenységet. amennyit elvárnak a szülők.Érvelő kritika galmazza meg. tudások megszerzésében. segítségnyújtás erkölcsi. sokoldalú megismerése. a gyengébbek fejlesztése. feloldását. segítségnyújtás a tantárgyakon kívüli ismereteket. (Nyílván ezt 30 fős osztály vezetőjeként nem lehet véghezvinni. hagyományok ápolása. segítség nyújtás az osztálytársakkal való kapcsolatok kiépítésében.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben II. amennyit talál magának. köz íróesz- Melléklet 15’ Mindenki válasszon a felsoroltak közül egy olyat. etikai kérdésekben. segítségnyújtás társadalmi kérdésekben. hogy az osztályfőnöke. Egyéni munka 337 .

hogy mit tett az új tanító néni azért. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. A sikertelenségek teljesen elvették Zsuzsi kedvét az iskolától. Kooperatív csoport – háromlépcsős interjú Páros munka Saját jegyzet Egyéni jegyze. fejlesztendő készségek. Ez után beszélje meg a csoport. Problémamegoldó gondolkodás Alkalmazás Szakismeret III. zenés. ellenőrzés és értékelés Idő Tevékenységek Tevékenység célja. új iskolát kerestek a lányuknak. hogy Zsuzsi mamája a két 338 Empátia Szakismeret Véleményalkotás Vitakészség Szociális ség érzékeny- Egyéni munka Háttéranyag Közös megbe. majd be fogja hozni Zsuzsi a lemaradását. Zsuzsi két évig a körzeti általános iskolába járt. vers. Eleinte szívesen kelt fel és indult el az iskolába. Az új tartalom összefoglalása.Egymásra figyelés zösen a megoldásokat. Zsuzsi szorongása egyre nőtt. Képzeljék el. de ahogy múlt az idő. az eseteket a hallgató végiggondolná. hogy hogyan kell szólni a gyerekekhez. Segítenie kell ezek megoldását/feloldását. Nem tudott a többiekkel haladni. rajzos. hogy mit ír Thomas Gordon arról.Szakirodalom szélés . Az osztályukban lévő gyerekekkel különböző események történek.V. olvassa el. mondván. A megjelenítés lehet előadás. hogy már egy éve együttműködnek osztályfőnökként egy osztállyal. A második évet Zsuzsi már az új iskolában kezdte. A hallgatók olvassák el a mellékletben található elbeszélést. Gyermekmegismerés Együttműködés 10’ Csoportos munkában mutassák be egymásnak a történeteiket és értékeljék kö. anyagok (mellékletek) 15’ A téma összefoglalásaként a hallgatók olvassák el Zsuzsi édesanyjával készített beszélgetést. Milyen a gyerekkel kapcsolatos ismeretekre van szüksége ahhoz. A tanító néni vigasztalta a szülőket. a tanulástól. Néhány vállalkozó páros jelenítse meg megbeszélésüket a tanítvánnyal vagy a szaktanárral. hogy segítsen? Hogyan beszélgetne el az adott problémáról a gyerekkel? Mit tanácsolna szaktanár kollégájának? Mielőtt ezeket. színjátszós vagy pantomim. A szülők döntő lépésre szánták el magukat.Szakirodalom telés 15’ A hallgatók párban dolgozzanak.

Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben év eltelte után ezt mesélte el az iskoláról.. Önismeret Segítő kotás véleményalEgyéni munka Érzelmek kezelése Kritika elfogadása Közös megbeszélés Az oktató értékeli a csoport munkáját 339 . Mennyire elégedett a szerzett. Mennyire elégedett a saját és társai munkájával. az osztályról. a tanárokról 20’ A hallgatók írják le:    5’ Mennyire tudta hasznosítani. tanult új ismeretekkel.. alkalmazni eddigi ismereteiket.

A külö nórai és a napközis foglalkozások eredményeként elérték. Olyan osztályba. az életkorhoz igazodó mentálhigiénés-. tanulási lehetőségeit az egyik pesthidegkúti iskolában. Főleg tanulási problémákkal küzd. Az egyik Down-szindrómás. T1 – A patrónus kötelességei (részletek az AKG pedagógia programjából) A patrónust a gyerekek az első év elején. A patrónus – tudatában a tanár – diák. ahol két SNI-s tanuló van. Ezt az értékelést a tanulóval egyezteti. Nélküle a tanulót érintő lényeges ügyekben nem lehet dönteni. A patrónus a tanuló minden iskolai döntésében részt vesz. A fejlesztő pedagógus 18 féle módszerrel próbálkozott. órai munkájáról. A csoportos beszélgetéseken tájékoztatja a tanulókat az iskolai élet információiról. egyeztetve a szaktanárokkal. akkor is csak hosszabb idő alatt – rendkívüli esetben – van mód a váltásra. mint anyagi kérdésekről.V. Ezt a feladatát heti rendszerességű (legalább egy alkalommal hetente) „cs ibefoglalkozáson” is teljesíti. Képviseli érdekeiket. személyiségjegyeit. haladását. Mára sikerült elérni. négyszemközt is és az egész csoporttal közösen is. A szülők ezt el is fogadták Zsuzsi rengeteg iskolai és iskolán kívüli fejlesztő programon vett részt.és munkarendjét. a következő időszak feladatairól. segíti őket. tájékoztatva a gyerekeket és szüleiket is. Zsuzsi integrált osztályba jár. hogy Zsuzsi a felső tagozaton képesé 340 . Az első években a legnagyobb gondot a beilleszkedés jelentette. így az órákon lehetőség van arra is. verbálisan is megjeleníthető – és a közvetett érték. Tájékozódik és tájékoztatja őket a tanuló iskolai munkájáról. élet. konfliktusainak megoldásában is közvetlenül segíteni. a további időszakra. Zsuzsi például nagy nehézségek árán tanult meg olvasni. Az alapkészségek elsajátítását fejlesztő pedagógusok segítettek. hogy talán majd megállja helyét egy szakiskolában. tájékozódik a tanulók tantárgyi előmeneteléről. A patrónus tartja a kapcsolatot a szaktanárokkal. s javaslatot tesz a feladatokra. a teljes képzési időszakra választják. képességeinek fejlesztését. diszgráfiás és diszkalkuliás. Amikor a szülők másik iskolát kerestek. önismereti fejlesztés egyaránt. A patrónus dolga a jelenlét ellenőrzése. hogy a gyerekek az adottságaiknak leginkább megfelelő terhelést kapják. vagy más programokról. személyes fejlődésében.és normaközvetítés. függően a beszélgetés témájától. munkáját. hogy ez sikerüljön. a sikeres iskolai élet. A patrónusok közössége heti rendszerességgel értékeli a tanulók munkáját. hogy módja legyen a magánéleti problémáiban. A patrónus képviseli az iskolában a tanulókat. T2 – A legjobb iskolát találtam meg a lányomnak Kezdi mondandóját Zsuzsi édesanyja. képzési ügyekről éppúgy. más szaktanárokkal. Személyes ráhatással törekszik a gyerekeket a számukra leginkább megfelelő úton tartani. s az élet egyéb területén való boldogulás érdekében. A szakértő a Gyermekek Házát ajánlotta. Gyermekmegismerés Mellékletek a foglalkozáshoz D1. s csak az engedélyével lehet iskol aidőben iskolán kívüli programokon részt venni. A patrónus kiemelt feladata a közvetlen . hogy a fejlesztő pedagógus segítsen az SNI-s gyerekeknek. felnőtt – gyerek eredendően meglévő aszimmetrikus viszonyának – olyan személyes kapcsolatokra törekszik a gyerekkel és szüleikkel. közvetíti – ha szükséges – problémáikat. A közös megbeszélések. A patrónus h etente legalább egyszer alkalmat biztosít a gyerekek számára a beszélgetésre. pedagógiai. egyéni tapasztalatok alapján a patrónus a szülőkkel is egyeztetve személyre szóló programot alakít ki – közösen a tanulóval – a hatékony tanulás. A patrónus tartja a kapcsolatot a szülőkkel. a másik – Zsuzsi. s ha valami ok miatt nem sikerül megtalálniuk egymással a hangot.tevékenységekben. amikor arról mesél. hogyan látja a szülő szemével gyermekének helyét és kapcsolatait az osztályban. D2. s megismerteti a szülőkkel. tanulását alakítani. aki erősen diszlexiás. A patrónus félévente írásban értékeli a tanulók fejlődését. A tanulók legtöbbször kooperatív csoportokban dolgoznak. Nagyon sokat tett a két osztálytanító. enyhén autista. segítséget kértek az Alternatív Pedagógiai Műhely szakemberétől.

mint más. Ezt az őszinte. Zsuzsi szülei nagyon jól tudják és érzékelik. A gyerekek nyilván érzékelik a követe lménybeli és teljesítménybeli különbségeket. ill. a tanárok. Ahhoz. szívesen üljön mellé. életéről. Az együttműködés más oldalról azt jelenti. hogy lánya ebben is sikert érjen el. kirándulás) részt vett. Nem elég beszélni. Például: a testnevelés órán ugyanazokat a gyakorlatokat végezhesse el. az osztályközösség miben képes segíteni a gyerekének. és pontosan tudnia kell annak hátterét és a többi gyerekre való hatását. hogy az iskolán kívül Zsuzsi milyen fejlesztő foglalkozásokon vesz részt. különbségeit a tanítók. hogy az iskolai szakemberek majd minden problémát megoldanak. hogy a Zsuzsival foglalkozó tanítókkal. a problémás helyzeteket közösen oldják meg. megszüntetni azonban nem tudják. ellenszenves. hanem részt vett az egész osztály életében. hogy kialakul az elfogadás. empatikus értékei segítik. Zsuzsi mamája tisztába van azzal.a bánásmód ne különbözön másokétól. hogy „egészséges” gyerekük társként kezelje a „más. Megtanulta azt is. ha a szülő és a pedagógus mindenre odafigyel. hogy a körülmények ne 341 . Azt tartják a legfontosabbnak. Zsuzsi szülei azt várják a pedagógusoktól. és az osztályba járó gyerekek szüleinek a segítségére van szükség. tanárok igyekeznek csökkenteni. a szolidaritás. vagy dolgozzon vele egy csoportban. a háttérből segítés szándéka. hogy az iskola. hogy tevékenykedve szerezzenek tapasztalatokat az SNI-s gyerekek helyzetéről. beszélgetni a problémáról. önállóan ismereteket szerezni. a család együttműködésén nagyon sok minden múlik. az egyforma kezelési módot. hogy a sportprogramokat nehéz úgy megszervezni. és neki is be kell mutatni. hogy ezt a társak tanulják meg kezelni. A gyerekeknek mindenütt olyan helyzetet kell teremteni. hogy személyre szabottak a követelmények és egyénileg értékelik a tudást. tanulásra. Hasonlóan a szülőnek is értesülnie kell a napi iskolai problémákról. sikerélményeket biztosító tanári munkára. fejlesztési módszereit is igénybe kellett venni. hogy mindenki egyenlő eséllyel induljon. hogy vigyázzon a kártyájára. Időnként az osztály előtt is. mint a többieknek. hogy a pedagógusok. tud tanulni. egyenrangú viszonyt csak úgy lehet kialakítani. hogy mennyi mindent tud. hogy a szülő őszintén beszélje meg a tanárokkal. az elméleti tantárgyakból-függetlenül attól. ezért külső szakemberek terápiáját. iskolai programon (ünnepek. amely azután természetes cselekvéssé. Az órán kívüli programokban is biztosítani kellene az esélyegyenlőséget. Rá kellett jönnie. Ez nagyon nehéz feladat. ha minden gyerek csak kártyával ebédelhet. hogy igyekezzenek megteremteni az osztálytársak közötti szolidaritást. Sajnálatra nincs szükség. Zsuzsi is csak akkor írhasson javító dolgozatot. vagy valódi hibás. mint a többie knek az ebédelésnél. hogy ez megvalósuljon. Zsuzsi szülei fontosnak tartják. a pedagógus érti és megérti a gyerekkel kapcsolatos otthoni történéseket és azok hátterét. hogy gyerm ekük tanulásbeli és egyéb hátrányait. Zsuzsi mamája szerint a szülőkön. de megmutatja. Nagyon fontosnak tartotta. Elég hamar megtanulta. természetessé kell tenni azt. Az osztályba járó gyerekek szüleivel. de talán a személyre szabott köv etelmények és a sok dicséret lehetővé teszi. ne nézze levegőnek. pedagógusokkal szoros kapcsolatot épített ki. Mindezek ismeretében mód lehet arra. így nagy szerepe van abban a tanároknak. Általában a szülői ház toleráns. amikor a többiek. ugyanis mint minden szülő azt hitte. gondolta. Pl. bár erősen szorongva. hogyan bánjon a saját képességeivel. Ezeken az alkalmakon nem csak a saját lányával foglalkozott. az iskola más szakemberei nem mindenhatók. Napi kapcsolatban vannak egymással. a gyengén sikerült dolgozatok ugyanúgy számí tsanak be az év végi eredménybe. nem veszítheti el. figyelmes. Minden osztály. mint amilyen én vagyok osztálytársát”. akkor Zsuzsitól is meg kell követelni. a gyerekének érzelmeit sértő dolgot tapasztal. tanárokkal egyeztesse. ha vélt. kötelékké válik. hogy a tanárok a lányukat mindenben egyenrangúnak tekintsék a többiekkel.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben vált az önálló ismeretszerzésre. problémáiról. Ez nagyon fontos momentum volt. nagyon sokszínű. foglalkozások.

hogy inkább megkönnyítsem számodra. Elege van az egészből. e) Lali tizenegyedikes. Áron is ebben az iskolában tanul. Amikor Dórira került volna a sor. A tanítók alaposan foglalkoznak a kérdéssel. a két gyereket elf ogadja. Minden órán jegyzetelés és a feladatokkal való foglalkozás helyet rajzol. ez nekem értékes és szeretném fenntartani. a kegyetlen gyerekjátszmák ebben az osztályban is ugyanúgy megvannak.V. c) Évi minden szünetben egyedül van. Ha ezt nem fogja elkészíteni. hogy máshol jobb lenne a gyerekemnek. és Zsuzsi a lehető legtöbbet fejlődjön mentális. szinte olvashatatlanul ír. f) Az osztályban már hetedik óta az a szokás. óvják őket. hogy megpróbálja kielégíteni ezeket az igényeit. segíti őket és barátkozik velük. a tanáraival. de semmilyen eredményt sem sikerült elérniük. pletyká lkodnak. hogy Vivi – tízedikes diák – mindig elkésik az óráról. d) Janka ötödikes. Áron képességei kiválóak. Igyekszem őszintén elfogadni magatartásodat. senki sem lesz vesztes. az év végén eggyel rosszabb os ztályzatot kap. ki-ki a maga egyéni igényeivel és azzal a jogával. fogja fel a tananyagot és nagyon lassan. hogy mit jelent a szindróma. de az enyémek ugyanígy. és majd az adott alkalommal megtartja a társának a születésnapját. hogy megleld saját megoldásod -. b) Borcsi hetedikes. T3 – Hogyan kell szólni a gyerekhez? „Te és én kapcsolatban élünk. mindig tudatosítják a gyerekekben mondataik. Mire elolvassa a saját részét – amit azután el kellene magyaráznia a társainak – a többiek már rég mindennek készen vannak. Áront bármelyik iskolába vihetném – mondja Zsuzsi mamája. fizikai és értelmi képességei terén. semhogy a sajátjaimra szoktassalak. Többszöri felszólításra sem adta be a család történetével foglalkozó házi dolgozatát. Eszembe se jut. A szülők elégedettségét mutatja. Áron és osztálytársai pontosan tisztában vannak azzal. Ez a szokás már három éve tart. hogy az eredményei ennek ellenére jók. „különös” helyzeteket kezelni. mindenhol szívesen fogadnák. mindketten nyerünk. hogyan kell helyesen segíteni a „furcsa”. a gyerekek elfordulnak tőle. A tanév elején mindenki kihúzza egyik osztálytársának a nevét. Már sok mindennel próbálkoztak. nem hajlandó megtartani a társa születésnapját. A csoportját kifejezetten gátolja a munkában. Igaz. igyekezni fogok elfogadóan és megértően meghallgatni az – úgy. Áron most másodikos. Hiába próbál valamelyik csoporthoz csatlakozni. de erre a két gyerekre vigyáznak. Gyermekmegismerés gátolják a gyereküket a hátrányok leküzdésében.” (Thomas Gordon) A feldolgozandó esetek: a) Az első órában tanító kollégák arról panaszkodnak. kisebbik gyerekük. hogy figyeljen. (Leírta: Harsányi Zsuzsa) D3. Nagyon lassan érti meg. az alapértékeivel. hogy megünneplik egymás születésnapját. hogy habár nagyon messze laknak az iskolától. Én nagyon elégedett vagyok ezzel az iskolával. és figyelnek rájuk. tetteik helyességét. Mindemellett mindketten külön személyek vagyunk. 342 . előtte pár nappal balhézni kezdett. Hiába kérik a tanárok. és ahogy arrébb áll. Amikor megosztod velem problémáidat. teljesülnek kívánságaid. Neki is van egy Down szin drómás és egy értelmileg enyhén sérült osztálytársa. amellyel igényeid kielégítésére törekszel. Ha így teszünk. vagy amikor gondod van igényeid kielégítésével. hallhatóan róla beszélgetnek. Pl.

szociális érzékenység. tolerancia. felelősségvállalás. ha ezért konfliktusba kerül(het) a környezetével. reflexió. tárgyi és módszertani feltételeket. harmonikus személyiségű. In: Demeter Kinga (szerk. 217–227. érett.  a pedagógusnak tisztában kell lennie saját erősségeivel. demokratikus értékek. A foglalkozások megtartásához ajánlott és a hallgatóknak kiadható szakirodalom:  Csapó Benő: Tudás és iskola. példaadás. a csoport közös gondolkodása. Kulcsfogalmak:  Aktív állampolgárság. a hátrányos helyzetűek vagy az átmenetileg nehéz helyzetbe kerülők segítésének és elfogadásának alapelve). 2006/46. 343 .  a pedagógusnak tudatában kell lennie.  a foglalkozásokon alapvetően fontos a saját élményű tanulás. a folyamatos kihívásokkal való szembenézésre. aki adott esetben képes útmutatást. Műszaki Könyvkiadó. problémamegoldó képessé g. előrelátás. fogódzót adni a gyerekeknek még akkor is. tudnia kell saját kompetenciáit és azok határait. 2004 (A demokratikus gondolkodás kognitív aspektusai 197–223.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben VI. hanem személyiségfejlesztés is. ha maga is kételkedik. közösségi szolgálat. kritikus gondolkodás. hogy ő maga hiteles. kortárs segítés. együttműködés. a résztvevők attitűdjének formálása. sz. Élet és Irodalom.)  Csapó Benő – Fazekas Károly – Kertesi Gábor – Köllő János – Varga Júlia: A foglalkoztatás növelése nem lehetséges a közoktatás átfogó megújítása nélkül. lehetőségeivel és korlátaival. hiteles vezetői készségek.  az iskolának kötelessége a gyerekeket felkészíteni az aktív állampolgári szerepre és ehhez biztosítani a szükséges emberi. munkavállalói készségek. empátia. Társadalmi részvétel. 2006. méltányosság (az elesettek. elismerés. és így képessé válhat a folyamatos önfejlesztésre. gyengeségeivel. o. közösségi projektek A foglalkozástervek üzenete:  az iskolának meghatározó szerepe van abban. a hallgatók korábbi tapasztalatainak felidézése.  Falus Katalin – Jakab György: Az aktív állampolgárságra nevelés. Kihívások és értelmezések. reflektív ember legyen. önkéntesség. szociális kompetenciafejlesztés. Budapest. közösségi tanulás. értelmiségi életet élő. OKI. a fogyatékosok. felelős döntéshozatal.  a pedagógusnak erőfeszítéseket kell tennie annak érdekében. aminek szerves része a tapasztalati tanulás módszerével történő szociális kompetenciafejlesztés. szolidaritás. tapasztalati tanulás. pedagógusi szerepek.): A kompetencia. megosztása a társakkal. Budapest. hogy a tanárszerep változóban van és személyesen is felelős saját szerepének (ki)alakításáért még akkor is. többek között közösségi szolgálati projekteken keresztül is. hogy a gyerekekben és a szülőkben tudatosuljon: az iskolában nem csak tanítás -tanulás folyik. autonóm személyiség. o. rejtett tanterv. demokratikus készségek. tervezés.

Budapest. Mentor. szám. 2005 Szabó Ildikó – Örkény Antal: Tizenévesek állampolgári kultúrája.norrag. Miénk itt a tér füzetek 3. 2004/IV. http://www. avagy a szociális és munkavállalói készségfejlesztés egy lehetséges útja. Projektfüzet. Galambos Henriette Rita: A fiatalkori helyzetbehozás. 2009 június. Amarodrom. szám. Simon: Életviteli és munkavállalói készségek és ezek megjelenése az oktatási. McGrath. Parola. december. Nárai Márta: A civil szervezetek szerepe és jelentőségük.osztalyfonok.php?id=552. közösségi projektek              Földes Petra: Jogtudatosság és demokrácia. Új Pedagógiai Szemle. Új Pedagógiai Szemle. DIA. Zsók Ágnes – Garas Ildikó: Az „önkéntességből való tanulás” és a DIA-modell mint a pedagógiai módszerek kiszélesítési lehetőségei. Budapest.org/wg). 344 . 2007. sz. képzési vitákban. Educatio. o. január.hu/cikk. Galambos Henriette Rita: Helyzetbe hozni a fiatalokat. In: ILO – Working Group for International Cooperation in Skills Development Conference Proceedings (http://www. magyar fordítása a DIA által szerkesztett Az élet iskolája tanári segédkönyvében. Minoritás Alapítvány. 2008.VI. 2006/12. 2008 Szabó Eszter: Diákakadémia = képzés + projektek. jubileumi szám. sz. Sütőné Koczka Ágota: A szociális készségek fejlesztése kamaszkorban. 2004/4. Társadalmi részvétel. 1998 Török Katalin: A civil szervezetek szerepe különféle tudások és készségek elsajátításában. Galambos Henriette Rita: Az élet iskolája. április. 2004/IV. 2009. 2008. Educatio. 52–68. Támpont melléklet. Trefort Kiadó. Sütőné Koczka Ágota: Szociális készségek fejlesztése kamaszkorban. Új Pedagógiai Szemle.

Motiválás a majdani saját szolgálati program létrehozására. a résztvevők bevonása. céljai. munkaformák.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben VI. jó gyakorlatai. 1. 90 perc A diákok érdeklődésének felkeltése az (iskolai) közösségi szolgálat alapértékei. problémakezelés empátia együttműködés konfliktuskezelés szervezőkészség szociális érzékenység Módszertani ajánlás Időfelhasználással kapcsolatos javaslat:  A foglalkozást lehetőleg szünet nélkül tartsuk meg. valamint várható eredményei iránt. 345 . A témával kapcsolatos fogalmak tisztázása. módszertana. valamint az együttműködésre épülő helyzetek. Az egyes tevékenységek szervezésével kapcsolatos javaslat (csoportok. de nagyobb létszámú csoporttal is működőképes. módszerek):  A modul minden foglalkozására jellemző az interaktivitás. A kompetenciafejlesztés fókuszai: autonómia problémalátás. A diákok saját élményeinek felidézése. Bevezetés a tapasztalati tanulás és a közösségi szolgálat témakörébe – Galambos Henriette Ajánlott létszám: Ajánlott időkeret: A foglalkozás közvetlen célja: A foglalkozás tartalma: 20-24 fő (esetenként 5-6 négyfős csoport). A diákok meglévő heterogén tudásának mozgósítása és megosztása.

projektproduktumok kiállításához és megnézéséhez. ny imagolópapíron A kérdés száma mellé írnak legalább 3 nevet.  ragasztós hátú papírlapok (post-it). fejleszti. Ráhangolódás. megerősítéseket.  projektor és laptop vetítéshez. kockázatvállalási kedv. (T1 – kérdénemmel válaszoltak.  gyengéd ragasztó. és megszólítják 1-1 társukat vala. a feldolgozás előkészítése Idő Tevékenységek Tevékenység célja.  A foglalkozások javasolt időkerete – a csoport egyedi igényeitől függően – változtatható. előzetes tudását és tapasztalatait. fejlesztendő készségek. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. hogy a falat rongálnánk. 6 kérdés a tábmelyik kérdéssel.aki… lán vagy csoszínre hozatala. anyagok:  csomagolópapír. akik tottság. ami komoly önismeretet és magabiztosságot kíván. de frontális és egyéni munkához is.VI. valamint vetítéshez.  vastag. teremigény:  A foglalkozáshoz egy átlagos méretű osztályterem szükséges. Ezeket a képességeket a pozitív visszajelzések és értékelés. a folyamatos megerősítés erősen támogatja. Értékeléssel. A foglalkozás megtartásához szükséges eszközök. Tér.Keress valakit. nyos fogalmak fel. Társadalmi részvétel. A modulban javasolt projektmunkához nagy elszántság. és másik 3-at. és bizonytalanságtűrés szükségeltetik.Bemelegítés. közösségi projektek Differenciálással kapcsolatos javaslat:  Feltétlenül vegyük figyelembe a csoport tagjainak képességeit. érdeklődés. hogy alkalmassá váljon 5 -6 db négyfős csoport munkájához. ellenőrzéssel kapcsolatos javaslatok:  Amikor a foglalkozás során alkalom adódik rá. Foglalkozásvázlat I. színes filctollak. teremelrendezés. 346 . akik igennel. adjunk a diákoknak személyes visszajelzéseket. amivel a plakátokat fel lehet tenni a falra anélkül. melyet úgy rendezzünk be. anyagok (mellékletek) 10’ A diákok szabadon körbejárnak a teremben. bizo.

4) 347 . kételyek. kérdések megfogalmazása Projektor. amire a legjobb előzetes ismeretek és tudás mozgósítása. fejlesztendő készségek.3. A jól összekevert kérdések közül minden csoport kap kettőt. beszédkészség fej- Négyfős cso. hu T2 – (DVD) T3 – leírása Fotók Fotók 15’ A látottakkal kapcsolatban csoportonként megállapodnak 5-5 kérdésben. Az új tartalom feldolgozása Idő Tevékenységek Tevékenység célja. anyagok (mellékletek) 5’ Rövid vetítés: kb. Érdeklődés felkelté.papírcsíkok és molás alapján filctollak (1. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. 20 kép a témáról. laptop. internet hozzáférés A képanyag elérhető az Educatio honlapján: www. amit Pontos kérdések papírcsíkokra írnak.2.educatio.Frontális se.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben motiváció sek) Diákok kezében papír és toll II. tudása szerint válaszol.Csoportonként portok kiszá. megfogalmazása.

Állítás: Dolga az iskolának közösségi szolgálati projektekbe bevonni a diáko. hogy hogyan kapcsolódhatnak a látott képekhez. b) Külföldi példák felkutatása és rövid ismertetése. egy képzeletbe.1. Kooperatív módszer – véleményvonal majd hajlított véleményvonal 20’ 10’ 12’ Feladat kiadása és vállalások a következő foglalkozásra: a hajlított vélemén y. lé. c) A megadott szakirodalom egy elemének feldolgozása és ismertetése. közösségi projektek A megválaszolatlanul hagyott kérdéseket lehet a foglalkozás végére hagyni.5 percesek lehetnek.tás. aki itthon vagy külföldön végzett valamilyen önkéntes tevékenységet. dás.Felelősségvállalás. Társadalmi részvétel. A páronkénti történetek mx.Árnyalt gondolkokat.nyeglátás és láttatás netmesélésbe beleszövik a két kártyán található fogalmat. véleményalkoAttól függően. A program rövid ismertetése. a vélemény nyílt vállalása li vonalon sorakoznak fel a diákok.együttműködés. A prezentációk és ismertetések arányosan oszlanak majd el a következő három 348 . páros munka kártyák egymástól tanulás Szemkontaktussal keres mindenki egy párt. Eldöntik. hogy kinek a történetét mesélik el. Frontális vonalban egymás mellé került résztvevők közös mini-kutatást végeznek az megbízhatóság. Frontális törtéA párok visszaemlékeznek saját önkéntes és/vagy civil élményeikre vagy hal. 10’ lesztése Mindenki húz egy kártyát és gondolkodik a kártyán szereplő fogalom jelenté. fo. ahol működik iskolai közösségi szolgálati program vagy hasonló.Együttműködés.netmesélés páronként lott/olvasott történetekre. d) Interjú készítése olyan fiatallal. A véleményvonalat meghajlítjuk és ezzel a különböző álláspontot képviselők egymás mellé kerülnek. Amikor én vagy a barátom barátja… Konszenzus. galommagyarázat. előalábbi feladatok közül választva: relátás a) Olyan iskola vagy iskolák felkutatása.VI. hogy ki-ki mennyire ért egyet ezzel az állítással. akivel összeülnek és megbeszélik a két fogalmat és azt.Egyéni. A törté. majd T4 – Fogalomsén.

ellenőrzés és értékelés Idő Tevékenységek Tevékenység célja. Max.A foglalkozás lezá. ahol ez így történik?  Szeretnél egyetemi éveid alatt önkéntes munkát végezni?  Lehet az önkéntesség kötelező?  Szerinted van köze az önkéntességnek a munkavállalói készségek fejlesztéséhez? T2 – Fotó-összeállítás Iskolai közösségi szolgálati vagy önkéntes programokról készült fotók a lemezmellékleten. a pozitív gonrövid mondat/megszólaló.Egyéni munka kozással vagy az ő teljesítményével. faluszepites_somogy: egy kis somogyi faluban az Önkéntes Fiatalok Napján a falu apraja-nagyja palántákat ültet a falu főutcájában. 1. hogy melyik foglalkozásra készül fel. sokszorosításuk csak az alapítvány engedélyével lehetséges. fejlesztendő. cseppko_gyermekotthon: középiskolás fiatalok önkéntes tevékenysége a Cseppkő utcai Gyermekotthonban közösen az otthon lakóival. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. Az új tartalom összefoglalása. 2. Minden pár előre jelzi. a tanfolyamon kívül történő felhasználásuk. aki… Kérdések:  Voltál már valaha önkéntes?  Tudod mit jelent az önkéntesség?  Jó ötlet lenne-e szerinted az iskolai közösségi szolgálati tevékenységért érettségi plusz pontot adni?  Tudomásod szerint van olyan ország. megnyilvánulásával kapcsolatban. dolkodás csírái Mellékletek a foglalkozáshoz T1 – Keress valakit. III.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben foglalkozás elején. T3 – A mellékelt fotók leírása A fotók a Demokratikus Ifjúságért Alapítvány programjain készültek. 349 . 1 rása. készsgek. anyagok (mellékletek) 8’ Mindenki a jobb oldali szomszédjának mond valami pozitívat az aznapi foglal.

muralmoral: a pécsi Murál morál csapat önkéntesekkel nagyméretű figyelemfelhívó falfestményt festett. temetoprojekt: kőszegi önkéntes középiskolások katonai temetőt tesznek rendbe. 13. kutyamenhely: önkéntes fiatalok menhelyen élő kutyákat sétáltatnak. 20. iskolaszepites: egy Pécs melletti kistelepülés bezárásra ítélt általános iskolájában a gyerekek és önkéntes pécsi egyetemisták együtt festettek ki néhány tantermet. akikkel közös versenyeket. fussafenyben: Fuss a fényben futógála. 5.VI. ingyen_oleles: tatabányai fiatalok ingyen ölelést „osztogatnak” tatabánya utcáin az arra járóknak. 10. jatszoter_komloska_2: egy nemzetközi nyári tábor önkéntesei játszóteret építettek Komlóskán. 11. 350 . hogy felhívják a figyelmet a közösségi összefogás fontosságára. játék okat játszottak. idosekotthona: középiskolás diákok délutánonként idősek otthonában élő emberekkel beszélgetnek. zsuzsi_vonat: debreceni fiatalok egy helyi kisvonatot tisztítanak meg a felesleges firkáktól. 9. graffiti: önkéntes középiskolások eltávolítják az iskolájuk falát elcsúfító graffitit. segítenek ügyeik intézésében. 16. kapcsolda: budapesti középiskolások két napra vendégül láttak az iskolájukban fogyatékos fiatalokat. hogy utóbbiak is szerezzenek élményt a spo rtolásról. amikor önkéntes látók és látássérültek együtt futnak. hogy felhívja a figyelmet a tá rsadalmi felelősségvállalás fontosságára. zs_vege: kezek. faluszepites_somogyapati: Somogyapátiban általános iskolás gyerekek megtisztították a falu utcáit a szeméttől. festéktől. 18. konyvtar_adomany: önkéntesek szállítják egy iskolai könyvtár számára az összegyűjtött könyveket. 15. kozod2007_szemetszedes: 2007 áprilisában – az Önkéntes Fiatalok Napján – önkéntesek szedik a szemetet a budapesti Városligetben (ezen a napon mintegy 300 önkéntes közel 80 zsáknyi szemetet szedett össze). piszoktól. 6. 17. 21. Társadalmi részvétel. 7. jatszoter_komloska_1: egy nemzetközi nyári tábor önkéntesei játszóteret építettek Komlóskán. közösségi projektek 3. gyermekotthon_jatekosztas: önkéntesek által összegyűjtött játékadományok szétosztása egy gyermekotthonban. jatszoter_ovoda: óvódások rendbe teszik a falujukban a játszóteret. 8. smilydebrecen: debreceni önkéntesek és fogyatékos fiatalok élő smiley képe. 12. a fizikai erőfeszítésről. 4. 19. így ismerkednek városuk múltjával. 14.

Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben T4 – A modul kulcsfogalmai fogalomkártyákon aktív állampolgárság demokratikus készségek előrelátás felelős döntéshozatal kortárs-segítés méltányosság pedagógusi szerepek reflexió szociális érzékenység tervezés autonóm személyiség együttműködés empátia hiteles vezetői készségek közösségi szolgálat munkavállalói készségek példaadás demokratikus értékek elismerés felelősségvállalás közösségi tanulás kritikus gondolkodás önkéntesség problémamegoldó képesség szociális kompetenciafejlesztés tapasztalati tanulás rejtett tanterv szolidaritás tolerancia 351 .

90 perc A diákok felkészülése a közösségi projekt megvalósítására. megválaszolása. munkaformák. de nagyobb létszámú csoporttal is működőképes. közösségi projektek VI. kérdések. Társadalmi részvétel. 4 fős csoport). Felkészülés a tevékenység megvalósítására. Felkészülés a közösségi szolgálati/önkéntes projektre – Galambos Henriette Ajánlott létszám: Ajánlott időkeret: A foglalkozás közvetlen célja: A foglalkozás tartalma: 20-24 fő (esetenként 5-6 db. mert ezek biztosítják a leghatékonyabb felkészülést a projekt megvalósítására. Az egyes tevékenységek szervezésével kapcsolatos javaslat (csoportok. 2. A kompetenciafejlesztés fókuszai: Kritikus gondolkodás Kezdeményezőkészség Kockázatvállalás Együttműködés Problémalátás Komplexitás-tűrés Módszertani ajánlás Időfelhasználással kapcsolatos javaslat:  A foglalkozást lehetőleg szünet nélkül tartsuk meg. Reális projektterv készítése. dilemmák felvetése. A megfelelő projekt beazonosítása és előzetes megtervezése Beszámoló az előzetes feladatokról.VI. Az előző órai új ismeretek felidézése. módszerek):  Ebben a foglalkozásban kiscsoportos és frontális munka folyik. 352 .

 laptop és projektor a beszámolókhoz. Értékeléssel. teremigény:  A foglalkozáshoz egy átlagos méretű osztályterem szükséges. adjunk a diákoknak személyes visszajelzéseket. melyet úgy rendezzünk be. teremelrendezés.  A szubjektív értékítéletek mindenképpen kerülendők.  ragasztó. ami komoly önismeretet és mag abiztosságot kíván. ellenőrzéssel kapcsolatos javaslatok:  Az előzetesen kiadott feladat elvégzését. A modulban javasolt projektmunkához nagy elszántság. hogy a résztvevők mind kaptak-e lehetőséget a véleménynyilvánításra és a kérdésfelvetésre. Tér.  Amikor a foglalkozás során alkalom adódik rá. Ezeket a képességeket a pozitív visszajelzések. érdekessége. valamint vetítéshez.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Differenciálással kapcsolatos javaslatok:  A foglalkozás során figyelni kell arra. megerősítéseket. fejleszti. hogy alkalmassá váljon 5 -6 db négyfős csoport munkájához. hogy fenti vagy az általuk meghatározott szempontok alapján értékeljék a beszám olót/beszámolókat. és értékelés. kockázatvállalási kedv. és bizonytalanságtűrés szükségeltetik. színes filctollak. a folyamatos megerősítés erősen támogatja. A foglalkozás megtartásához szükséges eszközök.  A projekt tervezésekor érdemes figyelni a feladatok elosztására.  vastag. de frontális és egyéni munkához is.  Adjunk lehetőséget a résztvevőknek is arra. és az erről készített beszámolót/prezentációt lehetőleg részletesen értékeljük.  csomagolópapírok. anyagok:  tábla. amivel a plakátokat fel lehet tenni a falra. projekt produktumok kiállításához és megnézéséhez. kréta. 353 . Ennek szempontjai : o a kutatás alapossága o lényegkiemelés o tömörítés o a prezentáció érthetősége.

Releváns feltevése. történet. és mindenki megmondja. léma világos és érthető bemutatása. anyagok (mellékletek) 15’ 2-3 beszámoló az előzetes feladatokkal kapcsolatban. fejlesztendő készségek. közösségi projektek Foglalkozásvázlat I. A páros kutatás Frontális és Laptop és proeredményeinek kerekasztal. kép hagyta benne a legmélyebb nyomot. anyagok (mellékletek) 10’ A résztvevők visszagondolnak az előző foglalkozásra. II.Frontális és kat. csomagolópapír.Elfogulatlan értéke. megosztása. Társadalmi részvétel. színes filEgy komplex probcek. lés. kérdések 10’ A tanár és a hallgatóság a megadott szempontok szerint értékelik a beszámoló. kerekasztal Értő figyelem. son elhangzottak körben állva. A hallgatóság és a tanár kérdéseket tesz fel. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. Az előző foglalkozá. tábla. fejlesztendő készségek.Frontális – hogy melyik fogalom.  A foglalkozások javasolt időkerete – a csoport egyedi igényeitől függően – változtatható. Empátia és tolerancia. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök.VI. Az új tartalom feldolgozása Idő Tevékenységek Tevékenység célja. jektor. Ráhangolódás. a feldolgozás előkészítése Idő Tevékenységek Tevékenység célja. 354 . felidézése.

képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. fejlesztendő készségek. Amennyiben to. szükséges előkészületeket. hogy legyen-e egy közös nagy projekt Asszertivitás. egyezés négydás. Az intézményben és környékén: a) Az intézmény környékének rendbetétele. ötfős kiscsoMegegyezés.Tömörítés. A döntés függvényében a tanár minden csoporttal megbeszéli a célokat. Ötletroham + kivitelezhető közösségi szolgálati projektre. Mellékletek a foglalkozáshoz T1 – Projektötletek 1. Tolerancia. Döntés. színes filcek. kréta. módszereket. és közös megegyezéssel kiválasz. padok lefestése. vagy minden csoport képes megvalósítani a sajátját. egy tagja beszél. b) Az intézmény udvarának megtisztítása. anyagok (mellékletek) 5’ A csoportok röviden beszámolnak a tervezett projektjükről. egyénileg konzultálhatnak a tanárral a projekt tás. den csoport megvalósítása előtt. csomagolópapír. portokban.Kritikus gondolko. rendbetétele. 355 . Csoportalakítás a csoport ismeretében. palánták ültetése.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben 10’ Négy-ötfős kiscsoportokban a résztvevők javaslatokat tesznek egy-egy könnyen Vita. amit meg is valósítanak majd. buktatókat.vita + megtanak egyet. Az új tartalom összefoglalása. érvelés. ellenőrzés és értékelés Idő Tevékenységek Tevékenység célja.Frontális: minvábbi segítségre lenne szükségük. c) Az intézmény kerítésének lefestése. T1 – Projektötletek 10’ 30’ T2 – A projektmegvalósít ás menete III. Kerekasztal vita. Kiscsoport Tábla. lényeglá. eszközöket stb. Plenáris vita majd megegyezés arról.

rendbetétele. c) Graffitik eltüntetése az intézmény falairól. Társadalmi részvétel. e) Az intézmény „zöld stratégiájának” elkészítése: szelektív szemétgyűjtés. Karácsonykor: a) 1. Az ötlet – A projekt – A célok kitűzése A csapat létrehozása. 2. palánták ültetése. Gyermekotthonban: a) Az intézmény környékének rendbetétele. f) Segítség a napköziben és délutáni foglalkozásokon. partnerek bevonása 356 . 4. energiatakarékosság.hu/ b) 2. 5. b) Egy műsor összeállítása és megvalósítása. takarékos és f elhasználóbarát fényforrások stb. d) Graffitik eltüntetése az intézmény falairól.ciposdoboz. energiatakarékosság. 3. Az intézmény „zöld stratégiájának” elkészítése: szelektív szemétgyűjtés.VI. Egyéb jótékonysági akciók. g) Segítség egy műsor összeállításában. résztvevők. e) Az intézmény „zöld stratégiájának” elkészítése: szelektív szemétgyűjtés. padok lefestése. energiatakarékosság. egészséges büfé. energiatakarékosság. Cipősdoboz akció: http://www. egészséges büfé. d) e) T2 – A projektmegvalósítás menete (vázlatos összefoglaló) 1. palánták ültetése. takarékos és felhas ználóbarát fényforrások stb. takarékos és f elhasználóbarát fényforrások stb. d) Az intézmény „zöld stratégiájának” elkészítése: szelektív szemétgyűjtés. b) Az intézmény udvarának megtisztítása. c) Az intézmény kerítésének lefestése. b) Az intézmény udvarának megtisztítása. közösségi projektek 2. d) Graffitik eltüntetése az intézmény falairól. Idősotthonban: a) Rendszeres délutáni beszélgetések megszervezése. Graffitik eltüntetése az intézmény falairól. rendbetétele. takarékos és f elhasználóbarát fényforrások stb. padok lefestése. egészséges büfé. egészséges büfé. Együttműködés egy közeli iskolával: a) Az intézmény környékének rendbetétele. c) Az intézmény kerítésének lefestése.

10. a munkamódszer kialakítása Az ütemterv.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben 3. 4. 6. A csoportszabályok létrehozása. belső kommunikáció Amit semmiképpen sem szabad elfelejteni… A megünneplés Az értékelés Következtetések levonása. 5. 7. 8. időbeosztás Költségvetés és forrásteremtés Szükséges eszközök Külső. a továbblépés 357 . 9.

VI. munkaformák. 90 perc Beszámolók a megvalósult projektek megvalósításáról A projektmegvalósítás értékelése A tanulságok levonása A foglalkozás tartalma: Beszámolók A projektmegvalósítás menetének áttekintése A tanulságok levonása A továbblépés. közösségi projektek VI. módszerek):  Ebben a foglalkozásban kiscsoportos és frontális munka folyik. 358 . Társadalmi részvétel. 3. Az egyes tevékenységek szervezésével kapcsolatos javaslat (csoportok. – Galambos Henriette Ajánlott létszám: Ajánlott időkeret: A foglalkozás közvetlen célja: 20-24 fő (esetenként 5-6 db négyfős csoport). A közösségi szolgálati/önkéntes projekt megvalósítása I. mert ezek biztosítják a leghatékonyabb felkészülést a projekt megvalósítására. folytatás lehetőségei A kompetenciafejlesztés fókuszai: Kritikus gondolkodás Önkritika Együttműködés Problémalátás Komplexitás-tűrés Módszertani ajánlás Időfelhasználással kapcsolatos javaslat:  A foglalkozást lehetőleg szünet nélkül tartsuk meg. de nagyobb létszámú csoporttal is működőképes.

projekt produktumok kiállításához és megnézéséhez. kréta. fejlesztendő készségek. hogy alkalmassá váljon 5 -6 db négyfős csoport munkájához. és bizonytalanságtűrés szükségeltetik.  Amikor a foglalkozás során alkalom adódik rá. hogy az általuk meghatározott szempontok alapján értékeljék a projektbeszámolókat.  A projekt tervezésekor érdemes figyelni a feladatok elosztására.  ragasztó.  A szubjektív értékítéletek mindenképpen kerülendők.  A foglalkozások javasolt időkerete – a csoport egyedi igényeitől függően – változtatható. anyagok:  tábla. A modulban javasolt projektmunkához nagy elszántság. kockázatvállalási kedv.Ráhangolódás. de frontális és egyéni munkához is. 359 . ami komoly önismeretet és magabiztosságot kíván. A foglalkozás megtartásához szükséges eszközök. a feldolgozás előkészítése Idő Tevékenységek Tevékenység célja. teremigény:  A foglalkozáshoz egy átlagos méretű osztályterem szükséges.  csomagolópapírok. Foglalkozásvázlat I. a folyamatos megerősítés erősen támogatja.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Differenciálással kapcsolatos javaslatok:  A foglalkozás során figyelni kell arra. megerősítéseket. teremelrendezés. melyet úgy rendezzünk be. Tér. anyagok (mellékletek) 10’ Minden résztvevő egy-egy rövid benyomást megoszthat a többiekkel a projekt.  laptop és projektor a beszámolókhoz. ellenőrzéssel kapcsolatos javaslatok:  Adjunk lehetőséget a résztvevőknek is arra. Értékeléssel. Kerekasztal megvalósítással kapcsolatban. amivel a plakátokat fel lehet tenni a falra. és értékelés. színes filctollak.  vastag. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. hogy a résztvevők mind kaptak-e lehetőséget a véleménynyilvánításra és a kérdésfelvetésre. Élmények felidézése. fejlesz ti. adjunk a diákoknak személyes visszajelzéseket. Ráhangolódás. Ezeket a képességeket a pozitív visszajelzések. valamint vetítéshez.

és az éppen a beszámolót tartó csoport egy tagja húzhat maximum három kér. amit a csoport meg is válaszol. A közösségi szolgálat helye az iskolában: a résztvevők egyik fele kérdéseket fogalmaz és tesz fel. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. Amennyiben készül. ellenőrzés és értékelés Idő Tevékenységek Tevékenység célja. Csomagolópapír vagy laptop és projektor T1 – Szempontok a beszámolókhoz 10’ A többiek közben írhatnak kérdéseket egy papírlapra.Frontális tek fotók vagy filmek. Ezeket a tanár összeszedi Kérdezéstechnika. A tanár összegzi a hallottakat és rendszerezi a tapasztalatokat. Egyéni. 10’ 10’ 15’ Prezentációk párban Két csoportban. A résztvevőkkel közösen következtetéseket vonnak le. azokat is be lehet mutatni. tás.Tapasztalatok meg. lényeglá. anyagok (mellékletek) 5’ Hogyan változott a véleményem a közösségi szolgálatról? Minden résztvevő mond egy mondatot. közösségi projektek II. Tömörítés. fejlesztendő készségek. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök.VI. majd frontálisan. Az új tartalom feldolgozása Idő Tevékenységek Tevékenység célja. A még elmaradt korábbi beszámolók/prezentációk megtartása a korábbi szabályok mentén. Társadalmi részvétel. anyagok (mellékletek) 30’ A csoportok beszámolói a mellékelt szempontsor szerint.Lényegkiemelés. III. fejlesztendő készségek. A végén rövid vita zajlik. frontális.Frontális 360 . a másik csoport pedig állításokat fogalmaz meg. osztása. Dokumentáció. dést. Az új tartalom összefoglalása.

14. Mik voltak a célok? Mi volt a helyszín? Kiknek segített a projekt? Mi volt a konkrét tevékenység? Milyen szervezési lépések valósultak meg? Működött-e a munkamegosztás? Felléptek-e nehézségek? Ha újrakezdhetnék. 7. 8.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Melléklet a foglalkozáshoz T1 – Szempontok a beszámolókhoz (kivetítve vagy csomagolópapíron) 1. 13. mit csinálnának másként? Milyen partnereket sikerült bevonni? Mi volt a legnagyobb élmény? Mi volt a legnagyobb csalódás? Lehet-e. 2. 3. 10. 11. 12. 6. 9. 4. 5. érdemes-e folytatni? Ha igen. miért? Ha nem. miért nem? 361 .

– Galambos Henriette Ajánlott időkeret: A modul közvetlen célja: A modul témái. A közösségi szolgálati/önkéntes projekt megvalósítása II. mint a többi foglalkozás esetében. 4. de kerüljük az értékítéleteket. hogy a cikkek politikusok megnyilvánulásait. a közügyek iránti érdeklődés fejlesztése 362 . továbbgondolása. tartalma: Megelőző tapasztalat: Ajánlott továbbhaladási irány: A kompetenciafejlesztés fókuszai: Módszertani ajánlás Az egyes tevékenységek szervezésével kapcsolatos javaslat (csoportok. értelmezése. módszerek):  A foglalkozás során minél kevesebb legyen a plenáris.  Figyeljünk arra. Speciális javaslatok az értékeléssel kapcsolatban  Csakúgy. ha nincs tétje a véleménynyilvánításnak. Közösségi szolgálat. közösségi projektek VI. és hogy a téma 2010 nyarán politikai kérdéssé vált. szövegértés. 90 perc A megelőző tapasztalatok alapján a közösségi szolgálatról való gondolkodás elmélyítése megadott szövegek és javasolt módszertan alapján. kritikus megközelítése. adjunk időt a kiscsoportos feldolgozásnak. Ettől még nem kell politikailag állást foglalni. Kritikus gondolkodásra akkor tudjuk ösztönözni a hallgatókat. Társadalmi részvétel.VI. és az érvek kifejtésének. mindig adjunk visszajelzést a csoportnak és az egyéni megszólalóknak is. szövegelemzés A korábbi foglalkozások a tapasztalati tanulás és a közösségi szolgálat témakörében Ugyanezen témakör következő foglalkozása Írott szöveg értése. kijelentéseit tükrözik. nagycsoportos rész. közösségi tanulás. munkaformák.

nak feldolgozni.Értő figyelem. Értő figyelem. a többiek pedig találják meg a helyüket a szerint. Plenáris kerekérdemes keresni. 363 . Ráhangolódás. hogy mennyire tartják lehetségesnek. azok a végére. A foglalkozásvezető válasszon ki véletlenszerűen néhány résztvevőt. Nyilvános beszéd A tanár megkéri a hallgatókat. asztal Értő figyelem. Kritikus dás.Rövidtávú memória. gondolko. gálat témakörében bármit is az elmúlt időszakban. azok álljanak a képzeletbeli vonal elejére.Véleményvonal 5’ Véleményformálás. aki kifejti a véleményét 1-1 mondatban. hogy hol is lehet ilyen témájú írásokat találni. a feldolgozás előkészítése Idő Tevékenységek Tevékenység célja. hogy ezen alkalommal a témához kapcsolódó szövegeket fog. Saját vélemény indoklása. Plenáris kerekasztal 5’ A tanár felteszi azt a kérdést. Akik a leginkább lehetségesnek tartják. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. Az esetleges „találatok” hiNyilvános beszéd vatkozásait felírja a táblára. hogy olvastak-e a közösségi szol. és megkérdezi a hallgatókat. hol Rövid távú memória. akik pedig egyáltalán nem. anyagok (mellékletek) 10’ A tanár bejelenti. Tolerancia  A foglalkozások javasolt időkerete – a csoport egyedi igényeitől függően – változtatható. hogy gondolkodjanak el azon. fejlesztendő készségek. hogy szerintük lehetséges lenne-e bevezetni a magyar közoktatási intézményekbe a közösségi szolgálat gyakorlatát.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Foglalkozásvázlat I.

betartása tás Szövegértés Kritikus dás. Elfogadás. megválasztja a szószólót. közösségi projektek II.VI. A csoporttagok elolvassák a kapott szöveget. Konszenzus. Az új tartalom feldolgozása Idő Tevékenységek Tevékenység célja. Társadalmi részvétel. Értő figyelem. fejlesztendő készségek. A csoportok megadott szempontok alapján feldolgozzák a szövegeket. D2. Szabályok elfogadá. eldönti. valamint Lényegkiemelés. Tolerancia A szószólók megtartják prezentációjukat 5-5 percben. anyagok (mellékletek) 5’ A tanár három kiscsoportra osztja a résztvevőket kiszámolás alapján. D3 10’ 20’ gondolko.Csoportalakísa. Jegyzetelés Kiscsoport 15’ Plenáris hallgatói előadás 5’ A másik két csapat tehet 2-2 kiegészítést vagy feltehet 2-2 kérdést.sa kiscsoportban formálása.GondolattérD4 kép létrehozáSaját vélemény meg. Egyéni munka D1. A csoportok kapnak egy-egy szöveget (mindenki kap egy másolatot). hogy milyen formában fogja elővezetni a csoport közös álláspontját. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. Értő figyelem 364 . Mások véleményének figyelembe vétele 5’ Minden csoport felkészül a prezentációra.

Az új tartalom összefoglalása. hogy számukra mi volt a foglalkozás legfon. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. anyagok (mellékletek) 5’ 5’ A tanár röviden összefoglalja az egyes csoportok megállapításait. fejlesztendő készségek. Értő figyelem Frontális Minden csoport fogalmazza meg. tosabb mozzanata. Tolerancia 365 .Lényegkiemelés. ellenőrzés és értékelés Idő Tevékenységek Tevékenység célja.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben III. Konszenzus.

közösségi projektek 366 .VI. Társadalmi részvétel.

hogy országos programmá fejleszti – a néhány tanintézményben már sikeresen működő – határon túli osztálykirándulások szervezését. A képviselő a 2004-es. A minőségi nyári táborozás lenne a megoldás. Az LMP külföldön már jól bevált rendszerrel segítene ezen a problémán: a gyerekek táboroztatását olyan középiskolás és egyetemista önkéntesekre bízná. hozzátéve. amely közoktatási programmá szervezné a határon túli kirándulásokat. hogy előbb-utóbb minden iskola beépítse nevelési programjába. hogy a programot nem akarják kötelezővé tenni. hogy a diákok ho zzájuk hasonló korú magyar fiatalokkal találkozhassanak” – mondta Pokorni. feltett szándékuk azonban. „Fontosnak tartjuk. hogy felismerjék mások gondjait és azt. hogy a középiskolások a külföldi kirándulás ideje alatt értelmes munkával segítsenek valamely határon túli közösségnek. illetve kredittel honorálnák. amel ynek során fiataljaink szociális munka keretében szerezhetik meg azt a képességet. és hamarosan tárgyalnak arról az indítványról is. A napokban az Országgyűlés elé kerülő indítványban azt is javasolni fogják. amely a kéthetes diákmunka lehetőségét az iskolákra bízná. hogy életében legalább egyszer ne vett volna részt határon túli tanulmányi kiránduláson. Ertsey Katalin kedden országgyűlési határozati javaslatot nyújtott be a parlamentnek. A piaci alapon szervezett 367 . hogy az éri ntett szervezetek képviselőivel dolgozza ki a program kereteit. hogy a szülők az iskolai szünet idején ne azzal legyenek elfoglalva. hogy a felnőtté válás előtt a 17–18 éves gyerekek – akikről szüleik hosszú éveken át gondoskodtak – tanuljanak meg törődni másokkal.magyarhirlap. az Országgyűlés oktatási bizottságának elnöke. kerület középiskoláiban tavaly indítottuk el azt a programot. Már a napokban a parlament elé kerül az a határozati javaslat. Fontos a történelmi magyar városok. problémákkal küzdő embertársaik felé” – mondta lapunknak Pokorni Zoltán. nem valódi nyaralásra alkalmasak. D2 – Kulcsos gyerekek helyett önkéntes táboroztatókat! (http://lehetmas.hu/hirek/1974/kulcsos-gyerekek-helyett-onkentestaboroztatokat) Komoly kihívást jelent a szülőknek a gyerekek elhelyezése a nyári szünet idején. de ezen a téren szélsőséges helyzet alakult ki: sokan csak az önkormányzatok által szervezett napközis táborokat tudják megfizetni. hogy a középiskolákból kikerülő tanulók beleérzően forduljanak a nehézségekkel. hogy a munkájukat kínk eservvel összeegyeztessék gyermekük felügyeletével. így nálunk nem végezhet diák általános iskolát anélkül. A politikus hangsúlyozta. aki el szeretné érni. a parlament oktatási bizottságának elnöke. „Külföldön a szociális-karitatív munkának jóval nagyobb hagyománya van. hogy ők is tehetnek a közösségért” – mondta Pokorni. A Lehet Más a Politika a családbarát foglalkoztatás megteremtésében fontos lépésnek tartja. melyek inkább csak „gyerektárolásra”. tájak megismerése. évfolyamon szociális -karitatív munkát szervez.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Mellékletek a foglalkozáshoz D1 – Szolidaritásra nevelnek majd az (http://www. de Magyarországon is több olyan egyházi.php?hir_id=200170) iskolákban Szociális-karitatív munkával nevelné a felnőtté válás küszöbén állókat Pokorni Zoltán. a kettős állampolgárságról szóló. A XII. akik munkáját felvételi pluszpontokkal. hogy a kormány részben vagy egészében fedezze a tanulók utazási költségeit. „Saját kerületünkben.hu/pp_hir_nyomtat. melyben arra kéri az oktatásért felelős államtitkárt. amely a 11. a Hegyvidéken már jó ideje bevezettük a programot. eredménytelen népszavazás után határozta el. de még lényegesebb. alapítványi és önkormányzati iskola akad.

368 .VI. Ertsey Katalin képviselőasszony ezért határozati javaslatban kéri az oktatásért felelős államtitkárt: civil szervezeteket. Társadalmi részvétel. intézményeket bevonva. Az önkéntesek bevonása lenne a megoldás. de az ő motiválásukat jelentő pluszpontok. hogy 2011 nyarára annak első fázisa elindulhasson. illetve egyetemi kredit nyújtását több ciklus óta nem tudták kivívni az ifjúsági önkéntességet szervező és támogató civil szervezetek. és a táborhelyeket működtető önkormányzatokat. közösségi projektek táborok ára viszont a 60-80 ezer forintot is eléri – ez sok család számára megfizethetetlen. külföldi példákat tanulmányozva kezdjék el kidolgozni a program kereteit.

július 1.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben D3 – Rászorulókon segítenek a kerületi diákok (Hegyvidék.) 369 . 2010.

Társadalmi részvétel.VI. közösségi projektek 370 .

6.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben D4 – Szempontok az egyéni szövegfeldolgozáshoz 1. megállapításaival ért egyet? Miért? Mely kijelentéseivel. 7. 4. 3. 2. megállapításaival nem ért egyet? Miért nem? Ön mit javasolna a felvetett probléma megoldására? 371 . Mi a szöveg legfontosabb üzenete? Foglalja össze 1 mondatban! Mik a szöveg kulcsszavai? Értelmezze őket! Keresse meg az egyes kulcsszavakhoz kapcsolódó fogalmakat. 8. állításokat? Készítse el a szöveg gondolattérképét? Keresse meg a szövegben található ellentmondásokat! Mely kijelentéseivel. 5.

felépítettségét. az érvek felépítettségéről essen szó. módszerek):  A foglalkozás során a tanár facilitátorként van jelen. munkaformák. hogy például érték-e. nem feltétlenül a saját véleményüket kell kifejteniük.  Legyen a résztvevőknek is lehetősége arra. egy érvrendszer felépítése. értékelés – Galambos Henriette Ajánlott időkeret: A modul közvetlen célja: A modul témái. számára addig ismeretlen vagy figyelmen kívül hagyott érveket. Feldolgozó foglalkozás. 5. hogy szerepet kell játszaniuk. 90 perc Különböző álláspontok képviselete a közösségi szolgálat iskolai keretek között történő bevezethetőségéről egy valóságos vitahelyzetben Közösségi tanulás és közösségi szolgálat az iskolában A témakör előző négy foglalkozása Érvelés. értő figyelem 372 . valamint azt. Speciális javaslatok az értékeléssel kapcsolatban:  Az értékelés során a foglalkozásban való részvétel intenzitásáról. közösségi projektek VI. cáfolat. tartalma: Megelőző tapasztalat: A kompetenciafejlesztés fókuszai: Módszertani ajánlás Az egyes tevékenységek szervezésével kapcsolatos javaslat (csoportok. hogy ne minősítsenek.VI. helytállóságát értékeljék. Emlékeztessük őket arra.  Tudatosítsuk a résztvevőkben. mint egy lehetséges véleményt fejti ki a lezáráskor. ha valaki mereven kiáll a z eredeti véleménye mellett vagy esetleg hajlandó véleményébe inte grálni a felmerülő új. hogy elmondják véleményüket a foglalkozásról és az elhangzott érvekről. Társadalmi részvétel. saját véleményét legfeljebb. hogy hogyan tudnak éles vitában helytállni. ezért nagyfokú empátiára lesz szükségük. hanem az érvek minőségét.

Ráhangolódás. Kritikus Csoportmunka gondolko. anyagok (mellékletek) 20’ Az ideális reggeli Érvelés valami mel. két csoportban. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. T2 35’ A vita lefolytatása Érvelés.Plenáris prenek elfogadása. fejlesztendő készségek. 373 . fejlesztendő készségek. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. A másik véleményé. anyagok (mellékletek) 10’ 5’ Tantestületi vita – a téma ismertetése és a szerepek kiosztása Felkészülés a vitára a korábban megismert módszerek segítségével brainstorming kulcsszavak gondolattérkép előnyök-hátrányok feltérképezése Egyéni munka D1. Az új tartalom feldolgozása Idő Tevékenységek Tevékenység célja.Csoportmunka T1 lett vagy ellen.megfigyelők- T3  A foglalkozások javasolt időkerete – a csoport egyedi igényeitől függően – változtatható. a feldolgozás előkészítése Idő Tevékenységek Tevékenység célja.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Foglalkozásvázlat I. zentációk Logikus és kritikus gondolkodás II.

Társadalmi részvétel. Empátia. anyagok (mellékletek) 10’ Visszajelző kör: mindenki emeljen ki egy olyan momentumot a vitából. A cáfoló emberek segítséget kaphatnak kis papír cetliken saját csapattagjaiktól. A következő mondatkezdeteket javasoljuk a támogató érveléshez:  Meggyőződésünk szerint az ideális reggeli…. kolbásszal. mert…. képességek Munkaformák és módszerek Eszközök. Érdekérvényesítés 5’ kel A megfigyelők egymondatos visszajelzéseket adnak a vitázóknak Véleménynyilvánítás Tolerancia III. közösségi projektek dás. fejlesztendő készségek. amely valamilyen hatással volt rá. hogy az ideális reggeli egy tartalmas étkezés tojással. Az új tartalom összefoglalása. sajttal. a másiknak pedig a mellett. esetleg sült paradicsommal. Mindkét csoportnak nagyon rövid idő alatt kell felsorakoztatnia az érveit lehetőleg egy nagy papíron. A cáfoló ember pedig felkészülés nélkül (improvizációval) igyekszik minél alaposabban visszaverni a másik csoport a saját reggelifajtája mellett szóló érveit szintén 2 percben. Tolerancia. 374 . Az egyik csoportnak a mellett kell érvelnie.VI. hogy az ideális reggeli csak gyümölcsből áll. Értő figyelem. Plenáris Mellékletek a foglalkozáshoz T1 – Az ideális reggeli (tevékenység leírása) A foglalkozásvezető két csoportra osztja a résztvevőket. ellenőrzés és értékelés Idő Tevékenységek Tevékenység célja. majd a szószóló 2 percben ismerteti a támogató érveket a saját reggelifajtája mellett.

A következő mondatkezdeteket pedig a villám cáfolatokhoz:  A gyümölcs alapú reggeli hívei szerint…. lényeges kérdésekben konzultál az érintettekkel.  Az iskolában néhány kivétellel jól működnek a szakmai munkaközösségek. ezzel akár komoly vitákat és konfliktusokat is vállal. a kollégák rengeteg képzésben vettek részt. miszerint ….  Az iskola évek óta részt vesz a pályázatokban. szerintünk nem állja meg a helyét. szakértőként is dolgoznak. amelyek enyhítenek ezen. és oldottnak mondható. aminek eredményeképpen az átlagosnál egységesebbek a p edagógiai módszerek.  A tantestület 40 fős. hogy…. mentorkén t. és őszintén érdekli az emberek véleménye. többen közülük. javaslata. hogy gondolkodjanak olyan programokon. de meg kell jegyeznünk…  Számos kutatás bizonyította. Az iskoláról:  Az iskola egy nagyvárosi 8 osztályos gimnázium. korábbi tapasztalata. hogy…  Nézetünk szerint súlyos tévedés…  Elismerjük.  A légkör az átlaghoz képest jónak.Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben  Kutatások támasztják alá. miszerint….  Feszültség természetesen van. hogy …  Köztudomású.  A mindennapi tapasztalat szerint…. elvárások stb. 375 . pedig tudjuk. hogy az iskolában valamilyen mód on bevezessék a közösségi szolgálat intézményét. gyakorlatok. hogy a fogyasztói társadalom értékei túlságosan is meghatározzák a gyerekek és a szülők értékrendjét. erősen túlterhelt. Ő ezt szeretné demokratikus módon megvitatni a kollégákkal. hiszen a tanárok egy csoportja már egy ideje jelezte. miközben jól érzékelhetőek a társadalmi különbségek és javasolta. hogy az angolok…  A modern dietetikusok szerint…  Ki ne tapasztalata volna…? T2 – A helyzet ismertetése A helyzet:  Egy fontos januári tantestületi értekezlet alkalmával az igazgató felveti azt a lehetőséget. az igazgató bár erős kézzel vezeti az iskolát.  Az a tévhit. fejlesztésekben.  A tanulói létszám 600 fő.

2. 3. közösségi projektek T3 – A vita menete 1. nem lehet senki szavába vágni. 376 .  mindenkinek jeleznie kell a megszólalási szándékát. A foglalkozásvezető ismerteti a szabályokat:  mindenki legfeljebb 2 percet beszélhet. A legvégén az igazgató röviden összefoglalja a vitában elhangzottakat. 4. Társadalmi részvétel. 5.  mindenkit végig kell hallgatni.  ha véleményt szeretne valaki nyilvánítani és várnia kell. hogy a vita valamilyen konstruktív javaslattal záruljon.  ellenvélemény esetén is elvárás a kulturált reakció.VI. akkor – minden résztvevő mögött ül egy megfigyelő. Fontos. aki végig figyeli a „saját emberét” és a végén visszajelzést ad neki. A vitában 10-en vesznek részt aktívan és – ha van elegendő résztvevő. amit bárki indítványozhat. hogy ne felejtse el. akkor írja le a mondandóját. A foglalkozásvezető ismerteti a helyzetet.

Tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben 377 .

nem igazán lelkesedik az újításokért. Ő a maga részéről szkeptikus. mert több helyen tanít. hogy a gyerekek nagyon önzők. Társadalmi részvétel. hogy a XII. Az igazgatóhelyettes: 60 éves elvált nő. 5 éve igazgató. aki erősen vallásos. Testnevelő tanár: akinek egy barátja mutatta meg a Hegyvidékben megjelent cikket arról. de nagyon szeret táborokat szervezni.VI. hogy a XII. kerületi iskolákban már működik a kéthetes karitatív-szociális diákmunka. kerületben a gyermekvédelmisek feladata a kéthetes karitatív-szociális diákmunka megszervezése. aki nem túl sok örömet talál már a tanításban. hogy az iskolájukban ez fokozatosan bevezetésre kerüljön. Számára az erkölcsi nevelés elsődleges fontosságú. aki egyetemista korában 1 évig volt Németországban önkéntes egy idősek otthonában. de kevés partnerre talál ehhez az iskolában. és úgy gondolja. Már jó ideje beszélget erről kollégáival. de belátja. közösségi projektek D1 – Szerepkártyák Igazgató: 45 év körüli családos férfi. hogy ezt hogyan lehet egyáltalán elkezdeni. nagyon fontosnak tartja. Fizikatanár: kicsit megkeseredett 40-es. nehezen lehet eredeti álláspontjáról kimozdítani. akik eddig elzárkóztak ettől. Ő lát arra esélyt. hogy tanítványai is szert tegyenek hasonló tapasztalatokra. Képzőművész tanár: nagyon kevés időt tölt az iskolában. és elfogadottsága annak köszönhető. akinek már felnőtt gyerekei vannak. Társadalomismeret tanár: fiatal férfi. de jól érzékeli azt a helyzetet. és kifejezetten érzéketlenek a társadalmi problémák iránt. aki erősen konzervatív pedagógiai nézeteket vall. Matektanár: nyugdíj előtt álló nagymama. Részt vesz egy alapítvány munkájában önkéntesként. nem látja megvalósíthatónak. Megbízható szakember. A magyar munkaközösség vezetője: 50 év körüli egyedülálló nő. helyzete stabil. Mivel számára ez meghatározó élmény volt. Kicsit képmutatónak találják a többiek. hogy csak a nemzetközi érettségit adó gimnáziumokban veszik Magyarországon komolyan a közösségi szolgálatot. Szerinte már így is túl vannak terhelve. ami meghatározza értékrendjét a tanításban is. de láthatóan érdekli a téma. Ezt az iskolában nagyon kevesen tudják róla. aki fiatal korában rengeteg vízitúrát szervezett. Gyermekvédelmis technikatanár: őt kifejezetten felháborítja. ahol képzőművészeti foglalkozásokat tartanak mélyszegénységben élő gyerekek számára. hogy jól kezeli a konfliktusokat és a feszültségeket. hogy kár. nem látja. és azt javasolja. 378 . hogy állítsanak fel egy munkabizottságot. és n agyon szeret táboroztatni. ha másnak van igaza. Angoltanár: aki továbbképzéseken már többször találkozott a Karinthy Gimnázium tanáraival.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful