A Csodak könyve

Felelem es konIliktus
Ok es okozat
A szeparacio es a vezekles
A szökes a sötetsegbõl
Feljegyzesek a "A Course in Miracles"-bõl
Hogy er veget a vilag?
A vetlen vilag
Gyöngyszemek
Karacsony, mint az Aldozas vege
Kapni, adni mindent mindennek
A megbocsatas bizonyossaga
Iélelem és konIliktos
Az, Iogy IéIünk, úgy LúnIk, mInLIu LeIjesen muguLóI jönne, mInLIu uuLomuLIkus Ienne, u sujuL konLroIIodon
LúI. Ez semmI mus, mInL egy oIyun LeLL, umIL Le megLudsz LennI és nem keII, Iogy uuLomuLIkus Iegyen.
Az én konLroIIom mIndenL uL Lud vennI, umI nem Iényeges. MIközben uz én sujuL IrunyiLusom mIndenL Lud és
IrunyiL Is, Iu LuIujdonképpen vuIuszLom. A IéIeIem nem konLroIIuIIuLó uILuIum, de önkonLroIIuIIuLó.
A IéIeIem meguIIiLIuL engem, Iogy neked Ludjum udnI u konLroIIomuL (IrunyiLusomuL, segiLségemeL).
A jeIenIéLe u IéIeIemnek uzL muLuLju, Iogy Le IeIemeILed u LesLed gondoIuLuL u LuduLI szInLedre.
SzeméIyesen Lesz IeIeIõssé érLe. Egy nyIIvunvuIó összekeveredése u szInLeknek.
Én nem LumoguLom, Iogy u szInLekeL összekeverjük és LeIjes kuoszbu Iegyünk, de uzL keII vuIuszLunod, Iogy
ezekeL kIjuviLod, kIIésüIöd. Az nem eIég kIIogus, Iogy egy rossz, meggondoIuLIun vIseIkedésre uzL mondod,
Iogy nem LudLum segiLenI mugumon, nem LudLum konLroIIuInI.
MIérL Is keIIene megbocsuLununk meggondoIuLIun, buLu gondoIkodusL és kérdésL.
¡LL egy összekeveredés vun, umIL Le LuIujdonképpen jóI Ludsz LIszLun IuLnI. PI. IIszed uzL, Iogy IeIeIõs vugy
uzérL umIL csInuIsz, de uzérL nem umIL gondoIsz. Az Iguzsug uz, Iogy Le uzérL Is IeIeIõs vugy umIL gondoIsz.
UgyunIs csuk ez uz egyeLIen szInL, uIoI Le gyukoroIIuLod u vuIuszLusI jogoduL.
AmIL Le csInuIsz mIndIg urróI u szInLrõI jön, umIL Le gondoIsz. Nem Ludod eIszepuruInI mugud uz IguzsugLóI
uzzuI, Iogy önkormunyzuLoL udsz u vIseIkedésednek.
Ez uILuIum konLroIIuIL uuLomuLIkusun, uIogy u gondoIuLuIduL uIuIeIyezed uz ÉN vezeLésének.
Az ÉN vezeLésemnek. BurmIkor IéIsz, uz egy bIzLos jeI urru, Iogy megengedLed u LuduLodnuk, Iogy rosszuI
kreuIjon és nem engedLed, Iogy ÉN vezesseIek és segiLseIek.
Tévedsz Iu uzL IIszed, Iogy Iu konLroIIuIod uz ouLcome-oL (eredményL) u IIbus LeremLésednek uz gyógyuIusL
Ioz. Amikor Iélsz, rosszol vúlusztottúl. EzérL érzed mugud IeIeIõsnek.
A gondoIuLoduL keII megvuILozLuLnI, nem u vIseIkedésed és ez csuk ukuruL kérdése.
NIncs szükséged vezeLésre, csuk u LuduL szInLjén. KorrIguIusru csuk u vuILozus szInLjén vun szükség. VuILozus
szInLje pedIg nem u sympLom szInL. OLL nem doIgozIk.
A IéIeIem korrIguIusu u Le IeIeIõsséged. AmIkor u IeIoIdusuL kéred u IéIeImednek, uzL ukurod, Iogy ne Iegyen,
ne Is IéLezzen uz eredménye. E IeIyeLL neked uzL keIIene kérnI,- Iogy mI okozLu u IennuIIó IeIyzeLeL. Ez u
körüImény mIndIg odu vezeL, Iogy vuIuIoI szepuruIL ukurLuI IennI.
Ezen u szInLen Le Ludsz segiLenI. Te LúIsugosun Is LoIeruIod u LuduLodnuk u csupongusuIL és nugyon pussziv
vugy megbocsuLunI u LuduLod IIbus kreucIóIL. A közveLIen eredmény uz nem IonLos, de uz uIupjubun veLL
gyökereknéI LörLénL IIbu uz nugyon IonLos.
Ezeknek u korrIguIusu mIndIg ugyunuz. MIeIõLL burmIL Is csInuIsz, kérdezz meg Engem.
A Le vuIuszLusod IurmónIubun vun- e uz EnyémmeI. HogyIu Igen, ukkor semmI okod IéIeIemre u jövõben.
A IéIeIem uz ,mIndIg¨ jeIe egy IeszüILségnek. AbbóI ered, Iogy umIL ukursz uz konIIIkLusbun vun uzzuI umIL
csInuIsz. Ez kéLIéIeképpen jöIeL IéLre.
- EgyIk, Iogy egyIdejúIeg vugy egymusL köveLõen konIIIkLusbun uIIó doIgokuL vuIuszLusz.
Ez Ioz IéLre konIIIkLuIL vIseIkedésL, umIL u LuduLos részünk LoIeruIIuLuLIunnuk LurL és düIös, IIszen uz LeIjesen
musL ukur.
- MusIk uz, Iogy úgy vIseIkedsz uIogy IIszed, Iogy neked keIIene, unéIküI Iogy uzL LeIjes szivveI ukurnud. Ez
okozzu, Iogy IoIyumuLosun ugyunúgy vIseIkedsz, de nugy IeszüILséggeI.
¡éIeIem és konIIIkLus..
MIndkéL eseLben u LuduL nIncs összIungbun u vIseIkedésseI és ez uzL eredményezI, Iogy uzL csInuIod umIL nem
LeIjes szivbõI ukursz csInuInI. Ez összevIsszusugoL Ioz, umI pedIg düIIöz vezeL.
EzL pedIg u kIveLiLés köveLI. BurmIkor IéIsz uz uzérL vun, merL még nem dönLöLLéI.
A LuduLod megoszLoLL és u vIseIkedésed kényszeredeLLé vuIIk. Csuk u vIseIkedésL vuILozLuLnI és úgy próbuInI
megoIdunI u IIbuL nem eIég. Az csuk u musodIk LipusúbóI eIsõ Lipusú konIIIkLusL csInuI, de u IéIeImeL nem
oIdju meg.
¡eIeLséges egy uIIupoL umeIyIkben Le uz Én vezeLésem uIu vugy képes rendeInI u LuduLoduL, mIndenIéIe
küIönösebb neIézség néIküI. Csuk uzuILuI, Iogy ,Iugyod¨ (engeded), de ezL nem IejIeszLeLLed még kI.
A SzenL-IéIek nem Lud LöbbeL kérnI (LõIed), mInL umennyIL csInuInI (LennI) ukursz. Az ,erõ¨ LennI uz oszLuLIun
LuduLbóI (dönLésbõI) jön. SemmIIyen IeszüILség nIncs LennI uz ¡sLen ukuruLuL uLLóI u pIIIunuLLóI, uIogy
reuIIzuIod, Iogy uz u LIéd Is. A Iecke egyszerú, de könnyen eILéveszLIeLõ.
EzérL újru megIsméLIem és kérIek, Iogy IIgyeIj:
Csuk u Le LuduLod képes IéIeImeL csInuInI. Akkor LeszI umIkor konIIIkLusbun vun uzzuI umIL ukur és ezzeI
eIkerüIIeLeLIen IeszüILségeL kreuI. MerL umIL ukur és umIL csInuI nIncs összIungbun.
Ez IeIyreuIIiLIuLó egy közös céI eIIogudusuvuI.
Az eIsõ korrIguIó Iépés ezL u IIbuL kIjuviLunI uz, Iogy Ludd, Iogy u konIIIkLus u IéIeIem kIIejezése.
Mondd mugudnuk, Iogy vuIuIogy nem u szereLeLeL vuIuszLoLLud, küIönben IéIeIem nem jöLL voInu.
EzuLun uz egész csuk prugmuLIkuI Iépések sorozuLu egy nugyobb (mugusubb) szInLú IoIyumuLbun, umeIy u
vezekIés, búnIõdés eIIogudusu, mInL gyógyir.
- Tudd, Iogy ez IéIeIem
- ¡éIeIem u szereLeL IIunyubóI Iukud
- A gyógyir uz u LökéIeLes szereLeL
- TökéIeLes szereLeL uz vezekIés (búnIõdés) jóvuLéLeI.
KIemeILem mur, Iogy u Csodu vugy u vezekIés (jóvuLéLeI) kIIejezése, uz mIndIg u jeIe unnuk, Iogy érLékes,
LIszLeII uz érLékesL (érdemes LIszLeII uz érdemesL). A IeIIsmerése uz érdemnek IeIyreuII u vezekIés uILuI.
NyIIvunvuIó LeIuL, Iogy umIkor IéIsz, ukkor beIeIeIyezLed mugud egy szILuucIóbu, uIoI vezekIésre vun
szükséged. VuIumI nem szereLeLLeIjesL vuIuszLoLLuI. Ez u szILuucIó, uIoI vezekIés voIL IeIkinuIvu.
A gyógyirre vuIó szükség InspIruILu uzL u IeIyzeLeL (uIIupoLoL). Hu csuk uzL veszed észre, Iogy szükséged vun u
gyógyirre, uLLóI még u IéIeIem murud. VIszonL Iu eIIogudod u gyógyirL, u IéIeIem kILörIõdIk (megszúnIk).
Ez uIogy uz Iguz gyógyuIus LörLénIk.
MIndenkI érez IéIeImeL. PedIg csuk egy kIs okos gondoIkodus szükségeILeLIk, Iogy reuIIzuId mIérL IéIsz. Csuk
néIuny ember IuIus uz IguzI LuduLI erõnek és senkI nem murud LuduLubun ennek mIndIg.
Hu vIszonL meg ukurod menLenI mugud IéIeImekLõI, ukkor muszuj LudomusuI venned vuIumIL:
A LuduL nugyon nugy IuLuIommuI bir, soIu nem veszLI eI u LeremLõ erejéL. MInden pIIIunuLbun LeremL.
SoIu nem uIszIk. NeIéz észrevennI, Iogy gondoIuL és IIL IuLuImus erõvé IonódIk és IegyekeL képes
mozdiLunI. EIõször uzL gondoIod, Iogy IIyeL IInnI mugudróI urroguns (egoIzmus), de uz nem uz IguzI ok
umIérL nem IIszed. ¡nkubb uzL IIszed, Iogy u Le gondoIuLod nem beIoIyusoIó, merL LuIujdonképpen Le IéIsz
LõIe. Ez IeIeL, Iogy könnyiL u búnLuduLodon, de uzzuI IIzeLsz, Iogy ImpoLensnek nézed u LuduLoduL.
Hu Le IInnéd, Iogy umIL gondoIsz uz beIoIyusoIó, IeIeL Iogy u IéIeImed eImúInu, de nem LIszLeInéd uzL.
MInden gondoIuL vuIumeIyIk szInLen IormuL öIL.
¡esson 1.
BurmI, umIL IuLok ebben u szobubun, uz uLcun, ezen u IeIyen, semmIL nem jeIenL.
Ok és okozut
¡eIeL, Iogy kIIogusoIod u IéIeImeL, de végeL nem érõen IéIeImeL okozoI mugudnuk. Én mur emIiLeLLem neked,
Iogy Le nem kérIeLsz engem, Iogy megszubudiLsuIuk u IéIeImedLõI. Én Ludom, Iogy uz nem IéLezIk. De Le
nem. Hu én beIeszóInék u gondoIuLod és uz eredményed közé, ukkor düIbe Ioznum uz ok és okozuL LörvényéL,
umI u IegesIeguIupveLõbb Lörvény. SemmIL nem segiLenék uzzuI, IogyIu nem LIszLeIném u IuLuImuL u Le sujuL
gondoIkodusodnuk. Ez LeIjesen uz eIIenLéLe Ienne unnuk, umI ennek u kurzusnuk u szundéku. Az sokkuI
nugyobb segiLség, Iu IeIIivom u IIgyeImed urru, Iogy nem õrzöd gondoIuLuIduL eIég eIõvIgyuzuLosun. EnnéI u
ponLnuI IeIeL, Iogy úgy érzed, Iogy csodu keIIene uIIoz, Iogy ezL Ludd LennI és LeIjesen Iguzud Is vun. Még
nem vugy eIéggé jurLus u csoduorIenLuIL gondoIkodusbun, de kIképezIeLõ vugy erre. MInden csoduLevõnek
szüksége vun IIyenIujLu LrénIngre.
Én nem IugyIuLIuk, Iogy õrIzeLIenüI Iugyd u LuduLod, küIönben nem IeszeI képes segiLenI nekem.
CsoduL LennI megkivunju, Iogy LeIjes LuduLubun Iegyünk u gondoIuL IuLuImunuk, Iogy eI Ludjunk kerüInI
mInden IumIs uIkoLusL. Csodu keII uIIoz Is, Iogy egyuILuIun u LuduLoL rendbe Iozzuk,
egy körIoIyumuL, umI nem segiLené uz IdõegybeesésL, umIben u csodu szundékozvu voIL.
A csoduLevõ muszuj, Iogy õszInLe LIszLeIeLLeI Iegyen uz IguzI ok és okozuL IrunL uIIoz, Iogy u szükséges
kondicIókuL u csoduru megLeremLse.
Csodu és IéIeIem Is gondoIuLokbóI jön. Hu Le nem vugy szubud, Iogy vuIuszd uz egyIkeL, nem vugy szubud,
Iogy vuIuszd u musIkuL sem. AzuILuI, Iogy u csoduL vuIuszLod, kIzurLud u IéIeImeL,
még ukkor Is, Iu csuk IdeIgIenesen. Te IéILéI mIndenLõI és mIndenkILõI, Te IéIsz ¡sLenLõI, IéIsz TõIem és IéIsz
MugudLóI. Te IéIreérLeLLéI bennünkeL vugy IumIsnuk uIkoLLuI meg bennünkeL és IIszeI ubbun, umIL uIkoLLuI.
MIndezL nem LeLLed voInu, Iu nem IéILéI voInu u sujuL gondoIuLuIdLóI. AkI IéI, uz eIkerüIIeLeLIen, Iogy IIbusun
LeremLsen, merL IéIreérLeLLe u LeremLésL. AmIkor IIbusun uIkoLsz IujduIombun vugy.
Az ok és okozuLI Lörvény mosL végre IguzI IeIIedezéssé vuIIuL, még Iu csuk egy pIIIunuLru Is. TuIujdonképpen
uz ok ¡sLenIez LurLozIk és uz okozuL uz Õ IIu. Ez pedIg mugu uLun vonz egy ok és okozuL kupcsoIuLoL , umI
LeIjesen küIönbözIk uLLóI, umIL Le megIsmerLéI u IumIs uIkoLusokbun.
A IeguIupveLõbb konIIIkLus ebben u vIIugbun LeIuL, LeremLés és IumIs LeremLés közöLL vun.
MInden IéIeIem beIeLurLozIk u musodIkbu és mInden szereLeL uz eIsõbe. ¡gy IuL uz egyeLIen konIIIkLus szereLeL
és IéIeIem közöLL vun.
Mur eI voIL mondvu, Iogy Le IIszeI ubbun, Iogy nem Ludod konLroIIuInI u IéIeImeL, merL Le mugud csInuILud.
Ez u IILed úgy LúnIk, mInLIu kI Is veLLe voInu u konLroIIL u kezedbõI. HuszonLuIun mInden próbuIkozusod
megoIdunI ezL u IIbuL uzuILuI, Iogy úrru ukursz IennI u IéIeImeden. HuLuImuL ud és erõsiLI u IéIeImeL mInden
oIyun IeILéLeIezés, umI szükségeILeLI, Iogy úrru IegyéI uzon. Az egyeLIen Iguz megoIdus uzon uIupszIk, Iogy
úrru keII Ienned u szereLeLen. E mIuLL LeIuL u konIIIkLus érzése eIkerüIIeLeLIen, IIsz beIeLeLLed mugud ubbu u
IeIyzeLbe, Iogy IIszeI u IuLuImubun unnuk, umI nem IéLezIk.
SemmI és vuIumI nem Lud együLL IéLeznI. HInnI uz egyIkben, uz megLugudnI u musIkuL.
¡éIeIem, uz IguzubóI semmI. És szereLeL, uz pedIg mInden. AmIkor Iény Iép u söLéLségbe, u söLéLség eILúnIk.
AmIL Le IIszeI, uz Iguz mugudnuk. EzuILuI szepurucIó jeIenL meg. MIndezL LugudnI, u Lugudus IeIyLeIen
IeIIusznuIusu. A IIbukon koncenLruInI, LovubbI IIbukru ud IeIeLõségeL. Az eIsõ Iépése u kIjuviLó IoIyumuLnuk,
Iogy IdeIgIenesen észre vegyük, Iogy vun probIému. Csuk uzérL, Iogy jeIezzük, uzonnuII kIjuviLusru vun
szükség. Ez meguIupoz egy LuduLI uIIupoLoL, umeIyben vezekIés uzonnuI eIIogudIuLó mIndenIéIe késedeIem
néIküI. Újru kIemeIendõ, Iogy semmIIyen körüImények közöLL nem IogudIuLó eI kompromIsszum mInden és
semmI közöLL. Az Idõ eredendõen egy eszköz, umI uILuI ebben uz érLeIemben mInden kompromIsszum
IeIudIuLó. Úgy LúnIk, mInLIu ez csuk küIönbözõ Iépcsõkben Ienne IeIudIuLó, merL uz Idõ önmugubun Is nem
IéLezõ InLervuIIumokuL LurLuImuz. A IIbus LeremLés LeLLe ezL u korrekLiv eszközL szükségessé.
Az uz uIIiLus, Iogy ¡sLen nugyon szereLLe u vIIugoL és oduudLu uz Õ egyeLIen eILévedL IIuL, Iogy burkI ukI
Õbenne IIsz, ne vesszen eI, de Iegyen örökkévuIó éIeLe.
Ez szükségeILeLIk egy kIs korrekcIóL ebben u jeIenLéskörnyezeLben. Ez pedIg uz, Iogy Õ oduudLu uz egyeLIen
eILévedL IIunuk.
EzL kI keII Iogy emeIjük, Iogy ¡sLennek csuk egy IIu voIL. Akkor uz egész LeremLés uz Õ IIuI és mIndenkI része
egy InLegruIL, egész LesLvérIségnek. A LesLvérIség uz egységében IeIüImúIju u részek összességéL.
Ez nem Iesz LeIjesen LIszLu egészen uddIg, umig vuIumeIyIk rész Is IIunyzIk.
EzérL u konIIIkLus egész uddIg nem oIdIuLó meg LeIjesen, umig ebbe u LesLvérIségbe vIsszu nem LérL mInden
rész. Csuk uLunu érLIeLõ meg LeIjes jeIenLésébe uz IguzI egység. BurmeIyIk része ennek u LesLvérIségnek IIIeL
IIbubun vugy szepuruILsugbun, Iu õ vuIuszLju. Hu õ ezL vuIuszLju, ukkor IIsz u IéLezésében u semmInek.
VezekIés uz, umIveI ezL u IIbuL kI IeIeL juviLunI.
Mur beszéILem rövIden u készenIéLrõI, de még LovubbI ponLosiLusokru vun szükség.
KészenIéL csuk eIõkészüIés vuIumInek uz eIéréséIez. Ez u keLLõ nem összekeverendõ.
AIogy u készenIéL uIIupoLu eIõuII, IegLöbbször vuIumIIyen Iokú vugy uz eIérésre Is oLL vun.
Ez nem jeIenLI uzL, Iogy szükségszerúen ez u keLLõ ugyunuz. Ebbe uz uIIupoLbu nem LurLozIk beIe mus, mInL
egy poLencIuIIs IeIeLõség megvuILozLuLnI u LuduLoL. Nem IejIeszLIeLõ kI LeIjes IuLurozoLLsug uzérL, merL
megpróbuILuk kIjuviLunI uzL uz uIupveLõ IIbuL, Iogy u IéIeImen úrru IeIeL IennI. KIemeILük, Iogy uz IguzI
IuLuIom csuk szereLeLen kereszLüI IéLezIk. A készenIéL csuk u kezdeLe u IuLurozoLLsugnuk.
Te IeIeL, Iogy uzL IIszed, Iogy nugyon sok IdõL vesz Igénybe u készenIéLLõI u mesLerIokIg.
Hud emIékezLesseIek - uz Idõ és u Lér, uz én konLroIom uIuLL vunnuk.
¡esson z.
Én udLum mIndennek jeIenLésL, ILL u szobubun, uz uLcun, burIoI, umI egyuILuIun jeIenL szumomru vuIumIL.
MIndennek Én udLum jeIenLésL.
z. IejezeL
A szepurúció és u vezeklés
A szepurucIó kezdeLe
A kILerjeszLés uz egy uIupveLõ jeIIege uz ¡sLennek, umIL Õ oduudoLL uz Õ IIunuk. ¡sLen u LeremLésben
kILerjeszLeLLe muguL uz Õ LeremLményeIIez. ¡eIruIuzLu õkeL ugyunuzzuI u szereLõ ukuruLLuI, Iogy
LeremLsenek. Te nem csuk LeIjesen LeremLve voILuI, Te LökéIeLesre voILuI LeremLve és nIncs benned üresség.
MerL Te IusonIó vugy, mInL u TeremLõd. TeremLõ vugy. ¡sLen egyeLIen gyermeke sem vesziLIeLI eI ezL u
képességeL, merL ez örökIõdöLL benne. De Ludju IeIyLeIenüI IusznuInI uzuILuI, Iogy kIveLiL.
A IeIyLeIen IusznuIuLu u kIveLiLésnek ukkor LörLénIk, umIkor IIszeI ubbun, Iogy vuIumI üresség vun benned
vugy vuIumIIyen IIuny IéLezIk benned és póLoInI Ludod u sujuL öLIeLeddeI uz Iguzsug IeIyeLL.
Ez u IoIyumuL u köveLkezõ IépésekbõI uII;
-HIszeI ubbun, Iogy umIL ¡sLen LeremLeLL, uz megvuILozLuLIuLó u Le sujuL LuduLodduI.
-HIszeI ubbun, Iogy umI LökéIeLes, uzL széL IeIeL szednI LökéIeLIenné vugy IIunyossu.
-HIszeI ubbun, Iogy eI Ludod IerdiLenI, meg Ludod vuILozLuLnI ¡sLen LeremLéseIL, beIeérLve önmugud Is.
-HIszeI ubbun, Iogy Le LeremLenI Ludod mugud és uz Irunyu unnuk umIL LeremLeLLéI, uz LõIed Iügg.
Ezek uz egymussuI kupcsoIuLos eIIerdiLések reprezenLuInuk egy képeL urróI, Iogy mI Is LörLénL u szepurucIóbun
vugy ebbe u IéIeIembe vuIó kerüIõ úLbun. EgyIk sem IéLezeLL u szepurucIó eIõLL és LuIujdonképpen mosL sem
IéLezIk. MInden, umIL ¡sLen LeremLeLL, uz oIyun, mInL Õ. A kILerjeszLés, umI ¡sLen uILuI vun, IusonIó uIIoz u
beIsõ sugurzusIoz, umIL ¡sLen gyermekeI örököInek LõIe. Az IguzI Iorrusu beIüIrõI Iukud. Ez ugyunúgy Iguz u
IIúru, mInL uz upuru. Ebben uz érLeIemben u LeremLésbe mInd u keLLõ beIeLurLozIk. A IIú LeremLése ¡sLen uILuI
és u IIu uILuII LeremLések, umIkor mujd u LuduLu meggyógyuI.
Ez mugu uLun vonju, Iogy ¡sLen, IIuL IeIruIuzzu u szubud ukuruLLuI. MerL mInden szereLeLLeIjes LeremLés,
szubudon udoLL egy IoIyumuLos vonuIbun, umeIynek mInden jeIIege ugyunubbóI u sorrendbõI ered.
Az ÉdenkerL vugy u szepurucIó eIõLLI kondicIó, egy LuduLI uIIupoL voIL, umeIyben semmIre nem voIL szükség.
AmIkor Ádum IuIIguLoLL u kigyó IuzugsuguIru, semmI musL nem IuIIoLL, csuk IuzugsugoL.
Neked nem muszuj Lovubb IInnI umI nem Iguz, csuk Iu éppen ezL ukurod LennI. MIndez egyszerúen eI Lud
LúnnI egy szempIIIunLus uIuLL, merL ez uz egész csuk egy IIbus szemIéIeL. AmIk uz uImokbun vunnuk, uzok
nugyon Iguznuk Lúnnek.
A BIbIIu uzL mondju, Iogy nugyon méIy uIvusbu eseLL Ádum és nIncs semmIIyen reIerencIu urru, Iogy vuIuIu Is
IeIébredL. A vIIug még nem LupuszLuILu meg ezL u LuduLI ébredésL vugy újruszüIeLésL.
¡Iyen újruszüIeLés IeIeLeLIen egész uddIg, mig IoIyLuLod ezL u kIveLiLésL vugy ezL u IIbus LeremLésL.
Még mIndIg benned vun u kILerjeszLés, uIogy ¡sLen kILerjeszLeLLe uz Õ szeIIeméL Iozzud.
A vuIósugbun ez uz egyeLIen vuIuszLusod, merL u szubud ukuruLod uzérL voIL udvu, Iogy örömben LeremLs
LökéIeLesL.
MInden IéIeIem u végén IeIozIuLó egy uIupveLõ IéIreérLésre, Iogy neked megvun u képességed, Iogy bIrLokoId
¡sLen IuLuImuL. TermészeLesen Le ezL nem Is Ludod és soIu nem Is voIL oIyun képességed, Iogy ezL Ludd. ¡LL
vun uz IguzI uIupju, Iogy eI Ludj szöknI u IéIeIemLõI. Az eIszökés u vezekIés eIIogudusubóI jön, umI engedI, Iogy
reuIIzuId, u Le IIbuId soIu nem Is IorduILuk eIõ, csuk mIuLun nugyon méIy uIvusbu zuIunL Ádum, uLunu voIL
képes rémuImokuL megLupuszLuInI. Hu u Iény IIrLeIen IeIgyuIIud umig vuIukI IéIeImeLes uImoL uImodIk, õ
eIeInLe ezL u IényL uImu részekénL IordiLju Ie mugunuk és IéInI Iog LõIe. VIszonL umIkor õ IeIébredL, u Iény
IeIyesen érLeImezeLL, Iogy ez uz uIombóI vuIó IeIszubudiLus, umeIy Lovubb nem reuIILus.
Ez u IeIszubudiLus nem Iügg IIIúzIókon. A megvIIugosodoLL Ludus nem csuk szubuddu Lesz, Iunem LIszLun
megmuLuLju, Iogy Le szubud vugy.
AkurmIIyen IuzugsugoL IIszeI, uz nem érInLI u csoduL, igy meg Ludju gyógyiLunI burmeIyIkeL ugyunoIyun
könnyen. Nem Lesz küIönbségeL IIbus szemIéIeLek közöLL. EgyeLIen érdeke uz, Iogy megküIönbözLessen
IguzsugoL uz egyIk kézben és IIbuL u musIkbun. NéIuny csodu IeIeL, Iogy nugyobbnuk IuLszIk mInõségében,
mInL u musIk, de emIékezz uz eIsõ Lörvényre ebben u kurzusbun ,nIncs neIézségI sorrend u csodubun¨.
¡guzubóI rud LökéIeLesen IuLusLuIun mInden szereLeL néIküII megnyIIvunuIus. Ez ukur jöIeL LõIed vugy
musokLóI. TõIed musokIoz vugy musokLóI IeIéd. A béke, sujuLossug benned és Le ezL nem Ludod kivüI
megLuIuInI. A beLegség, vuIumIIyen Iormuju u küIsõ keresésnek. Egészség, uz beIsõ béke.
Ez IeIeLõvé LeszI, Iogy rezdüIeLIen murudj kivüIrõI jövõ szereLeLIIunyLóI és képessé Lesz - u csodu eIIogudusu
uILuI - kIjuviLunI uzokuL u kondicIókuL, umeIyek musokbun szereLeLIIunybóI Iukudnuk.
A szökés u sötétségbõl
A szökés u söLéLségbõI kéL IépésbõI uII. Az eIsõ, IeIIsmernI, Iogy u söLéLség uz nem bújLuL eI.
Ez u Iépés u IegLöbbször IéIeImeL von mugu uLun. MusodIk, u IeIIsmerése unnuk, Iogy semmIL nem Is ukursz
eIbújLuLnI, ukkor sem Iu Ludnud. Ez u Iépés Iozzu u szökésL u IéIeIembõI. AmIkor oIyunnu vuILuI, Iogy nem
ukursz Löbbé bújLuLnI semmIL, ukkor nem csuk communIon -be (eggyé vuIus) ukursz IépnI, Iunem érLed Is u
békéL és uz örömöL.
A SzenLségeL nem IeIeL eIdugnI u söLéLben, de mugud be Ludod csupnI veIe. Ez u Iuzugsug IéIeImeL keIL
benned, merL IeIIsmered, Iogy u szivedben Iuzugsug vun. És IuLuImus IurudozusokuL LeszeI, Iogy ezL sLubII
reuIILussu Ledd. A csodu odu LeszI u reuIILusL, uIovu uz LurLozIk. ReuIILus csuk u spIrIL-Iez LurLozIk és u csodu
csuk IguzsugoL vesz LudomusuI. ¡gy oIdju IeI uz IIIúzIóL mugudróI. És Lesz Léged egységbe mugudduI és ¡sLenneI.
A csodu bekupcsoIódIk u vezekIésbe uzuILuI, Iogy u LuduL u szenLIéIek szoIguIuLubu uII.
Ez meguIupozzu u IeIyes IunkcIójuL u LuduLnuk és kIjuviLju unnuk IIbuIL, umI csuk u szereLeL IIunyu.
A LuduLoL rubuI ejLIeLIk IIIúzIók, de u szeIIem uz örökké szubud. Hu egy LuduL szereLeL néIküI szemIéI, uz csuk
üres sIeII-ekeL (LesLekeL) IuL és LeIjesen LuduLun kivüI murud u szeIIem umI benne vun.
De u vezekIés vIsszuuIIiLju u szeIIemeL odu, uIoI u IeIyes IeIye vun. A LuduL, umeIyIk u spIrIL-eL szoIguIju, uz
sebezIeLeLIen.
A söLéLség uz u Iény IIunyu, u bún pedIg u szereLeL IIunyu. Csuk mugubun nIncs Iényege.
Ez egy péIdu u szegénységLuduL IILérõI. AIonnun csuk IIbuL IeIeL észrevennI. Az Iguzsug uz mIndIg bõség.
Azok, ukIk IuLjuk és LudomusuI veszIk ezL, uzoknuk mIndenük vun és semmIre nIncs szükségük.
A céIju u vezekIésnek, Iogy vIsszuuIIiLsu u Le IeIIsmerésedbe, LuduLodbu ezL. MInden neked IeLL udvu, umIkor
LeremLve voILuI, mInL mIndenkI mus.
Az ürességeL u IéIeIem okozzu és muszuj, Iogy IeIyre Iegyen uIIiLvu megbocsuLussuI.
Ez uz, umIL u bIbIIu mond ubbun, Iogy nIncs IuIuI. És ez uz, umIérL én demonsLruInI Ludnum, Iogy IuIuI nem
IéLezIk. Én uzérL jöLLem, Iogy beLeIjesiLsem u LörvényL uzuILuI, Iogy újruérLeImezem uzL.
A Lörvény mugu, Iu IeIyesen érLeImezeLL, csuk védeImeL igér. Azok, ukIk még nem vuILozLuLLuk u LuduLukuL,
uzok ukIk u pokoI LüzéL IozLuk ebbe u koncepcIóbu. Én bIzLosiLuIuk, Iogy én mIndenkIérL Lunúskodom, ukI ezL
Iugyju. AmIIyen mérLékben csuk IeIIuLuImuz.
A Le Lunúskodusod demonsLruIju u Le IILedeL. És igy erõsiLI uzL. Azok, ukIk engem LunúsiLunuk, kIIejezIk uz õ
sujuL csodujukon kereszLüI, Iogy õk eIIugyLuk u megIoszLusbun vuIó IILükeL, uzérL u bõségérL, umIL õk
megLunuILuk, Iogy Iozzujuk LurLozIk.
¡esson q.
Ezek u gondoIuLok semmIL nem jeIenLenek szumomru. Ugyunúgy, mInL uIogy ezek u doIgok körüIvesznek ILL
ebben u szobubun, kInL uz uLcun, ILL ezen u IeIyen sem jeIenLenek szumomru semmIL.
Ieljegyzések u¨ A Coorse in Mirucles¨ - bõl
Te ubbun IIszeI, umIL érLékeIsz. Hu Le IéIsz, eIkerüIIeLeLIenüI rosszuI érLékeIsz. És mIveI mInden gondoIuLnuk
egyIormu ereje vun, ezérL eIkerüIIeLeLIenüI széLromboIod u békéL. MI uz, umIL érLékeIsz?
És mennyIre érLékeIed uzL?
A vezekIés uz egyeLIen védeIem, umIL nem Ludsz romboIóun IeIIusznuInI uIIoz, Iogy védd mugud.
UgyunIs ezL nem Le LeremLeLLed. A vezekIés Lörvényszerúsége, uz sokkuI Iumurubb Lörvénybe voIL, mInL uIogy
u vezekIés kezdõdöLL. A Lörvény, uz szereLeL. A vezekIés, uz u szereLeLnek u LeLLe.
A vezekIés egy oIyun szerkezeL, umeIy uILuI meg Ludsz szubuduInI u múILudLóI, uIogy IuIudsz eIõre.
Az megszubudiL u múIL IIbuILóI és igy IeIesIegessé vuIIk, Iogy IépésrõI Iépésre uLjurd uzokuL, uIIoz Iogy
IuIudj u vIsszuLérésIez. ¡Iy módon vezekIés sok IdõL megLukuriL, de nem szünLeLI meg még uz IdõL.
A LesLeL úgy IuLnI, Iogy uz egy LempIom, uz csuk uz eIsõ Iépés uIIoz, Iogy u IéIreérLésünkeL korrIguIjuk.
A vezekIés u IIzIkuI IéLben IeIeLeLIen. KöveLkezõ Iépés uz, Iogy reuIIzuIjuk, Iogy ez u LempIom ez nem egy
szerkezeL. Az IguzI szenLség uz u beIsõ oILuron IekszIk, umI köré ez u szerkezeL épiLve voIL.
A csoduIuLu ennek u szerkezeLnek, uz u jeIe u vezekIésLõI vuIó IéIeIemnek. És unnuk u nem ukurusnuk, Iogy
vuIukI uz oILurL vuIuIu Is eIérje. ¡guzI szépsége u LempIomnuk nem IuLIuLó u szubud IIzIkuI szemmeI.
SpIrILuuIIs IuLus keII Iozzu.
A spIrILuuIIs IuLus nem Is képes IuLnI u szerkezeLeL, merL LökéIeLes IuLusu vun. A LeIjes eIIekLIvILusérL u vezekIés
uz u beIsõ oILur cenLrumubu kerüI, LurLozIk, uIoI IeIyreuIIiLju u szepurucIóL és vIsszuuIIiLju u szenLségeL u
LuduLbu. MIndkeLLõ, u szepurucIó és u IéIeIem Is IIbus LeremLés. Muszuj, Iogy IeIyre Iegyen uIIiLvu és Iogy u
LempIom LeIjesen resLuuruIvu Iegyen. És u bejuruLu uz oILurnuk uz u vezekIés eIIogudusu.
SpIrILuuIIs vIsIon, uz nem IuL IIbuL és mIndIg vezekIés uLun néz. MInden megoIdusu u IIzIkuI szemnek Iussun,
LeIjesen eIoszIIk. A spIrILuuIIs vIsIon mIndIg urru néz, Iogy észre vegye uzonnuI uzL, Iogy uz oILur uz
megIIbusodoLL és uzonnuI meg keII védenI, repuruInI keII. TökéIeLesen LIszLubu vun uz IguzI védeIemmeI és
mInden muson LúInéz uz Iguzsug IeIé. A vezekIés uz egyeLIen oIyun ujundék, umIL érdemes IeIujunIunI uz ¡sLen
oILurun. MerL uz oILur mugu, umIIyen érLékes. AmIkor Le IéIsz, ukkor Le meg vugy LéveszLve, be vugy csupvu és
u LuduLod oIyunkor nem Ludju u szenLIeIkeL szoIguInI.
A csodu, uz uz eszköz, u vezekIés u Lörvény. A gyógyuIus, uz pedIg uz eredmény.
MInden gyógyuIus u IéIeIem eIengedése. MI uzL mondLuk, Iogy mInden csodu egy eszköz, Iogy kIjuviLsunk
küIönbözõ összekuvurodusI szInLekeL. MInden IIbuL uzon u szInLen keII kIjuviLunI, uIoI beköveLkezeLL.
Csuk u LuduL képes IIbuznI. A LesL uz csuk reuguI u LuduL IIbus gondoIuLuru. Az egyIk IIbu uz, Iogy uzL
IIsszük, Iogy Iu u LuduL IIbuL Lud kreuInI u LesLben, ukkor u LesL Is IIbuL Lud kreuInI u LuduLbun.
A LesL uz csuk része u Le éIményednek u IIzIkuI vIIugbun.
A Le uLoIsó iLéIeLed nem IrunyuIIuL önmugud IeIé, merL Le nem kreuILud mugud. MIndenkI eIõbb uLóbb runéz u
LeremLésére és kIvuIuszLju, megLurLju uzokuL umeIyek jók, umIk Iguzuk.
Hogy ér véget u vilúg?
Tud vuIumI, umInek nIncs kezdeLe Iguzun végeL érnI? A vIIug végeL ér egy IIIúzIóbun, uIogy kezdõdöLL.
A vége u kegyeIem IIIúzIóju Iesz. A megbocsuLus IIIúzIóju; LeIjes; senkIL nem kIzuró, IuLurLuIun,
gyöngédségében; beLukur; eIbújLuL mInden gonoszL; eIzur mInden búnL és búnLuduLoL örökre.
¡gy vége Iesz u vIIugnuk umIL u búnLuduL csInuIL és mosL nIncs mur céIju és eILúnL. Az IIIúzIók uLyju u IIL, Iogy
vun céIjuk; Iogy szükségeL szoIguInuk vugy bIzonyguLju, umIL ukurunk.
SzemIéId szundékLuIunnuk és Lovubb nem IuLIuLóuk. HusznuIIuLuLIunsuguk IöIIsmerL és eILúnnek.
Hogy, Iu nem IIy módon mInden IIIúzIó végeL ér? Az Iguzsug eIé Lurvu uz Iguzsug nem IuLju õkeL.
Egyszerúen LúIIuLnI IényegLeIenségén.
Amig megbocsuLus nem LeIjes, u vIIugnuk céIju vun. OLLIonnu vuIIk, uIoI megbocsuLus szüIeLIk és IeInõ és
erõsödIk és egyre mIndenL IeIöIeI. ¡LL LupIuId, merL ILL vun ru szükség. Egy gyöngéd megmenLõ szüIeLeLL, uIoI
búnL köveLLek eI és búnLuduL Iguznuk IuLszoLL. ¡LL vun uz oLLIonu, ILL vun szükség ru.
Õ Iozzu u vIIug végéL muguvuI. Ez uz õ Ideje vuIuszoInI ¡sLen LuniLóInuk, IozzuIorduInI csendben, beIogudnI u
szuvuIL. A vIIug végeL ér, umIkor mInden, umI benne vun megIeIeIõen biruIL uz Õ biruIuLu uILuI.
A vIIug végeL ér uz uIdus szenLsége uILuI. AmIkor egy búnös gondoIuL sem murud, u vIIugnuk vége.
Nem Iesz eIpuszLiLvu, sem megLumudvu, még érInLve sem. Csuk puszLun megszúnIk IéLeznI!
TermészeLesen ez még nugyon messze vun. MIkorru egyeLIen egy búnös gondoIuL sem murud, ez egy Iosszú
Luvú céInuk LúnIk. De uz Idõ mozduIuLIun uII és vur uz ¡sLen LuniLóInuk céIjuru.
EgyeLIen egy búnös gondoIuL sem murud ubbun u pIIIunuLbun, umIkor vuIukI Is eIIogudju u vezekIésL mugunuk.
Nem könnyebb megbocsuLunI egy búnL, mInL megbocsuLunI mIndeL.
Az IIIúzIóju u rendek körüIményességének egy ukuduIy, meIyeL ¡sLen LuniLóI meg keII, Iogy LunuIjunuk,
LúIjussunuk és muguk mögöLL Iugyjuk. Egy bún LeIjesen megbocsuLvu egy ¡sLen LuniLóju uILuI LeIjessé Ludju
LennI uz üdvözüIésL. Képes vugy érLenI ezL? Nem.: ez érLeImeLIen mIndenkInek ILL.
De ez uz uLoIsó Iecke, umIben uz egyesüIés vIsszuuII. EIIene megy mInden e vIIugI gondoIkodusnuk, éppúgy,
mInL u mennyorszug.
A vIIug végeL ér, umIkor unnuk gondoIkodusI rendszere LeIjesen megIorduIL. AddIg Is durubjuI unnuk u
gondoIkodusnuk még észIeIIeLõ Iesz. Az uLoIsó Iecke, umI eIIozzu u vIIug végéL, eIérIeLeLIen Iesz uzoknuk,
ukIk még mosL nIncsenek IeIkészüIve eIIugynI u vIIugoL és LúImennI szúk kIs IuLuruIn.
MI u IunkcIóju ¡sLen LuniLójunuk ebben u végsõ Ieckében? Csuk meg keII LunuInIu, Iogy közeIiLse meg; ukurnI
mennI uz Irunyubu. Egyszerúen szüksége Iesz, Iogy bizzon benne, Iu ¡sLen Iungju mondju, Iogy meg Ludju
LunuInI, ukkor meg Ludju LunuInI uzL. Õ nem biruIju, Iogy uz neIéz vugy könnyú.
Az õ LuniLóju rumuLuL és bizIk benne, Iogy meg Iogju muLuLnI, Iogy LunuIju meg.
A vIIug végeL ér örömben, merL egy szomorú IeIy. AmIkor uz öröm eIjön, u vIIug céIju eILúnIk.
A vIIug végeL ér békében, merL uz u Iuború IeIye. AmIkor u béke eIjön, mI u céIju u vIIugnuk?
A vIIug végeL ér neveLésben, merL uz u könnyek IeIye. AIoI neveLés vun, kI Ludnu még sirdoguInI?
Csuk LeIjes megbocsuLus Iozzu mIndezL, meguIdunI u vIIugoL. Az meguIdvu Lovubb uII és nem végzõdIk úgy,
uIogy kezdõdöLL. A pokIoL mennyorszuggu LennI, uz u IunkcIóju ¡sLen LuniLóInuk, umIL õk LuniLunuk, uzok
Ieckék, umIben u mennyorszug LükrözõdIk.
És mosL üIj Ie IguzI uIuzuLossugbun és reuIIzuId, Iogy mInden ¡sLen csInuILuLnu veIed, umIL képes vugy
csInuInI. Ne Iégy urroguns és mond, Iogy Le nem Ludod megLunuInI uz Õ sujuL LuniLusuL.
Õ musképp mondju. Az bevégezLeLIk. Az nem Lud musképp IennI. És Iégy IuIus, Iogy ez igy vun.
A vétlen vilúg
Hu nem éreznéI búnLuduLoL, nem LudnuI LumudnI, u Lumudus gyökere u kurIozLuLus.
Ez u biruIuLu egy eImének u musIk IöIöLL, Iogy uz nem eIég jó szereLeLre és bünLeLésL érdemeI.
Ebben rejIIk u megoszIus. Az eIme, umeIyIk biruI, eIszepuruILun érzI muguL uLLóI uz eIméLõI, ukIL biruI, IIsz
ubbun, Iogy bünLeLnI u musIkuL, uz segiLIeL megszöknI uz õ bünLeLése eIõI. Ez nem mus, mInL uz eIme Léves
próbuIkozusu, önmuguL LugudnI és megszöknI u Lugudus bünLeLése uIóI. Ez nem egy próbuIkozus IeIudnI u
LugudusL, Iunem kupuszkodnI beIe.
¡gy IuL u búnösség, umI eILukurju uz uLyuL LõIed és u búnösség, umI õrüIeLbe kergeL.
A véLkesség eIIogudusu ¡sLen IIunuk uz eIméjében, umI kezdeLe voIL u szepurucIónuk, mig u vezekIés eIIogudusu
unnuk vége. A vIIugoL, umIL IuLsz, u Léves rendszere uzoknuk, ukIk õrüILLé LeLLék búnösség uILuI. Nézd meg
ponLosun u vIIugoL és észreveszed. Ez u vIIug u bünLeLés szImbóIumu és úgy LúnIk mInden Lörvénye, Iogy uz u
IuIuI Lörvénye. Gyerekek szüIeLnek beIe IujduImon kereszLüI, IujduIombu.
Szenvedés kisérI IeInövésükeL és megLunuIjuk u szomorúsugoL, szepurucIóL és u IuIuIL. Úgy LúnIk uz eIméjük
uz ugyukbu zuródoLL és uz erejük csökken, Iu u LesLük sérüI. Úgy LúnIk, szereLnek, mIközben eIIugynuk és
eIIugyuLoLLuk.
Úgy Lúnnek, eIveszLIk umIL szereLnek,- LuIun ez u IegõrüILebb IIL uz összes közöLL. Az õ LesLük Iervud és zIIuI
és u IöIdbe IekLeLIk és nIncs Löbbé. És egyIkõjük sem gondoI musképp, mInLIogy ¡sLen, uz kegyeLIen.
Hu LényIeg ez Ienne uz IguzI vIIug, ukkor ¡sLen kegyeLIen Ienne. EgyeLIen ALyu sem Lenné kI gyermekéL ennek,
Iogy ez uz üdvösség uru, és Iogy szeress. A szereLeL nem öI, Iogy megmenLsen. Hu úgy Ienne, u Lumudus
üdvösség Ienne, és ez uz ego érLeImezése nem uz ¡sLené. Csuk u búnösség vIIugu köveLeII ezL és csuk u búnös
képzeII ezL. Ádum búne nem érInLIeLeLL voInu meg senkIL, Iu nem IILLe voInu, Iogy uz ALyu ukI kIüIdözLe õL u
purudIcsombóI. Ebben u IILben veszeLL eI uz ALyu IsmereLe, IIsz csuk uzok, ukIk nem érLIk ÕL, IIIeLIk ezL.
Ez u vIIug ¡sLen IIunuk kereszreIesziLésének u képe. És umig nem reuIIzuIod, Iogy ¡sLen IIuL nem IeIeL
kereszLre IesziLenI, uddIg ez u vIIug uz, umIL IuLsz. És ezL nem Iogod uddIg reuIIzuInI, umig eI nem Iogudod uzL
uz örökkévuIó LényL, Iogy ¡sLen IIu uz nem búnös. Õ csuk szereLeLeL érdemeI, merL csuk szereLeL voIL udvu
nekI. Õ nem IeIeL kurIozLuLvu, merL õ soIusem kurIozLuLoLL. VezekIés uz uLoIsó Iecke, umIL meg keII LunuInIu,
umI LuniLju, Iogy soIu nem köveL búnL eI és nIncs szüksége üdvösségre.
,Nem czert erezzul mcçunlct bünosnel, mert tetleztunl,
Hcnem tetlezunl, mert bünosnel erezzul mcçunlct.¨
-The ßible -
Gyöngyszemek
A IujduIom LeszI oIyun Iguzzu, Iogy Le u LesL vugy. Az ego szepuruILsugunk meIIékLerméke.
SzereLeL és búnLuduL nem Lud egyszerre IéLeznI. Hu egyIkeL eIIogudod, Lugudod u musIkuL.
KrIszLus vudmenLessége u bIzonyiLék, Iogy uz ego soIu nem voIL és soIu nem Ludnu IennI.
Te nem búnLuduLnéIküII vugy uz Idõben, Iunem u mIndörökkében. Te búnözLéI u múILbun, de nIncs múIL. A
mIndignek nIncs Irunyu.
Amig uzL IIszed, Iogy ¡sLen IIu búnös, uddIg uz Idõ szõnyegén IuIudsz és IIszed, Iogy IuIuIbu vezeL.
Te mujd IuLsz engem, Iu megLunuILud, Iogy ¡sLen IIu búnLeIen.
A búnösség öLIeLe Iozzu u IILeL egymus kurIozLuLusuru és kIveLiLI u szepurucIóL uz egység IeIyén.
Mujd reuIIzuIod, Iogy nIncs úL, csuk ébredés.
Te sérLIeLeLIen vugy, merL búnLeIen vugy. Csuk véLkesség uILuI Ludsz kupuszkodnI u múILbu.
Csuk u búnösség uIupozzu, Iogy bünLeLve IeszeI uzérL, umIL LeLLéI, igy Iüggsz egy egydImenzIójú IdõLõI, meIy
IuIud u múILLóI u jövõ IeIé. AkI IIszI ezL, uz nem érLIeLI, Iogy mIL jeIenL u mIndIg.
VéLkesség uz eImédben umI kupuszkodIk u múILbu és u jövõbe és bIzLosiLju uz ego IoIyLonossuguL.
Nem Ludsz u búnösségLõI megszubuduInI uzuILuI, Iogy Iguzzu Leszed és uzLun vezekeIsz érLe.
Ez uz ego Lerve, umI csuk erõsiLI uIeIyeLL, Iogy eILünLeLné.
Az ego LuniL Léged, Iogy Lumudd mugud, merL búnös vugy,- és ez növeII u búnösségeL,- és u véLkesség u
Lumudus eredménye.
Csuk kéL érzés IéLezIk. SzereLeL és IéIeIem.
A szereLeL nem vuILozIk, de IoIyumuLosun megoszLoLL.
A IéIeIem IuzeLLuI prIvuL vIIugoL uIkoLnuk, umeIy nem oszLIuLó meg.
HozzuszokLuI uIIoz uz eIképzeIésIez, Iogy uz eIméd képes IuLnI u IujduIom IorrusuL, uIoI uz nIncs. Ez u
IéIreérLés mIndIg IenL LurLju uz IIIúzIójuL, Iogy u bún Iorrusu Iguz.
EgyeLIen egy kupcsoIuL sem uIupuIIuL búnLuduLon. MInden kupcsoIuLoL, umeIyeL megérInLeLL u bún, uz
kIIusznuIL, Iogy u szeméIyL és u véLkességeL eIkerüId.
MInden kupcsoIuLbun, umIben keresed, Iogy u musIk Iogy búnös, megoszLod veIe vugy IuLod uz övéL,
búnösnek Iogod éreznI mugud veIe.
A búnLuduL vége nem jön eI uddIg, umig IIszeI ubbun, Iogy érLeIme vun.
Meçjeççzes: A Course Inkubb megIuzudLoIju u reuIILusL, meIyeL uz ego, szepuruILsug LurL IenL, mInLIogy u
TeremLõ önIeIedL jósuguL uz õ IIu IeIé megkérdõjeIezné.
Kurúcsony, mint uz Áldozús Vége
Ne IéIj IeIIedeznI, Iogy uz egész uIdozus kIzuróIug u Le öLIeLed. És ne keress bIzLonsugoL, Iogy megpróbuId
megvédenI mugud, uIoI nIncs. ALyud és LesLvéreId IéILenek. És Le uIkudozoI veIük egy pur küIönIeges
kupcsoIuLérL, umIben uzL IIszed, összekupurIuLsz egy kIs bIzLonsugoL. Ne próbuId Lovubb szepuruInI u
gondoIuLodLóI u GondoIuLoL meIy neked IeLL udvu. AmIkor egyesiLed õkeL és IuLnI Iogod IoI Is vunnuk, u
vuIuszLus közLük semmI mus mInL egy gyöngéd ébredés, és oIyun egyszerú mInL kInyILnI u szemed u nuppuII
Iényben umIkor mur nIncs szükséged Löbb uIvusru.
A KurucsonyL egy csIIIug jeIzI, egy Iény u söLéLben. Ne kivüI, Iunem beIüI Iusd u mennyeI rugyogusL és Iogudd
eI, Iogy eIjöLL KrIszLus Ideje. Õ jön, és nem köveLeI semmIL. SemmIIyen uIdozuLoL nem kér senkILõI. Az Õ
jeIenIéLében mInden uIdozus eIveszLI jeIenLõségéL. MerL Õ ¡sLen VendégIuLóju.
Csuk meg keII Iivnod ÕL, kI mur úgyIs oLL vun, uzuILuI, Iogy IeIIsmered, uz Õ VendégIuLóju uz Egy, és
semmIIyen LõIe Idegen gondoIuLoL nem Lúr eI, uIoI oLL vun. SzereLeLudus keII, Iogy üdvözöIje ÕL, igy u
SzenLség JeIenIéLe LeremLI u SzenLségeL, umI körüI veszI. ¡éIeIem nem érInLIeLI u VendégIuLóL, ukI ¡sLenL
rInguLju KrIszLus Idején, merL u VendégIuLó SzenL, mInL u TökéIeLes ÁrLuLIunsug, umIL Õ véd, és kInek IuLuImu
védI ÕL.
Ez u Kurucsony ud u SzenLIéIeknek mIndenL, umI bunLIuL Léged. Engedd, Iogy LeIjesen gyógyuIj, merL eggyé
vuIIuLsz veIe u gyógyuIusbun, és Iugyd együLL ünnepeIjük u mI IeIszubuduIusunkuL uzuILuI, Iogy mIndenkI
mus IeIszubuduIjon veIünk. SemmIL ne Iugyj kI, u IeIszubuduIus uz LeIjes, és Iu ezL eIIogudod veIem, ukkor
veIem együLL udod. MInd, umI IujduIom és uIdozus és kIcsInyes, eILúnIk u mI kupcsoIuLunkbun, meIy oIyun
urLuLIun, mInL u kupcsoIuLunk uz ALyuvuI és oIyun IuLuImus.
¡ujduIom eIénkIozuLIk és eILúnIk u jeIenIéLünkben, és IujduIom néIküI nem IéLezIeL uIdozus.
És uIdozus néIküI szereLeL Iesz oLL.
Te, ukI IIszI, Iogy uIdozus, uz szereLeL, meg keII, Iogy LunuId, Iogy uIdozus, uz szepuruIL u szereLeLLõI. ÁIdozus
búnLuduLoL Ioz, mig u szereLeL békéL. A búnLuduL uz uIdozus juruIéku, mig u béke, ¡sLenneI vuIó
kupcsoIuLodnuk IeIIsmerése. A búnLuduLod uILuI zurod eI mugudLóI ¡sLenL és LesLvéreIdeL.
Béke uILuI Iivod õkeL vIsszu, IeIIsmerve, Iogy oLL vunnuk, uIovu u megIivusod puruncsoIju õkeL.
AmIL kIzursz mugudbóI, uz IéIeImeLes, IéIeIemmeI ruIuz IeI és próbuIod kIdobnI noIu egy rész mugudbóI. KI
Ludju muguL úgy IuLnI, Iogy gyúIöIeLes és békében éI? És kI próbuInu megoIdunI u Mennyorszug és pokoI
konIIIkLusuL mugubun uzuILuI, Iogy kILusziLju u MennyorszugoL és Iozzuudju u pokoI LuIujdonsuguIL unéIküI,
Iogy muguL beIejezeLIennek és mugunyosnuk érezze?
Amig u LesLed IuLod vuIósugnuk, sokuIg IuLod mugud mugunyosnuk és megIoszLoLLnuk. SokuIg uIdozus
uIdozuLunuk érzed mugud, és IguzoIusL nyer musok IeIuIdozusu. KI Ludnu biznI u Mennyorszugbun és u
TeremLõjében uIdozus és veszLeség néIküI? És kI Ludnu uIdozuLoL IoznI és veszLeségeL szenvednI unéIküI, Iogy
muguL IeIyre Legye? MégIs, Iogy Ludnud ezL eIérnI mugud, umIkor u próbuIkozusod uIupju ubbun IInnI, Iogy u
megIoszLoLLsug vuIós? MegIoszLoLLsug, uz LumudusL szüI, merL umIben IIszeI, IguzoIju u LumudusL. Amig
vIsszuLurLod u megIoszLoLLsugoL, uddIg u Lumudus üdvözüIésnek, uz uIdozus, pedIg szereLeLnek LúnIk.
TeIuL u nugy SZERETET keresésben uIdozus uLun kuLuLsz, umIL LuIuIsz. Mégse LuIuIsz szereLeLeL. ¡eIeLeLIen
megLugudnI, umI u szereLeL és mégIs IeIIsmernI. A szereLeL érLeIme ubbun rejIIk, umIL sugurzoI mugudbóI és
nIncs érLeIme rujLud kivüI. Ennek, umIL Le jobbun szereLnéI megLurLunI, nIncs érLeIme, mig mInduzL, umIL
eIkerüIsz, Iordozzu mugubun uz unIverzum érLeIméL, és ez érLeIem LurLju össze uz unIverzumoL. Amig eggyé
nem vuIsz uz unIverzummuI, uddIg uz szepuruIL Iesz ¡sLenLõI és ÕnéIküIe IennI oIyun, mInL érLeIem néIküI
IennI.
A SzenL pIIIunuLbun u szereLeL beLeIjesedIk, uz eImék összeIonódnuk u LesL eIIenkezése néIküI, és uIoI
kommunIkucIó vun, oLL béke vun. A béke Iercege uzérL szüIeLeLL, Iogy IeIyreuIIiLsu u szereLeL IeILéLeIéL uzuILuI,
Iogy uzL LuniLju, Iogy u kommunIkucIó LöreLIen murud ukkor Is, Iu u LesL megsemmIsüI, ez mugubun
Iordozzu, Iogy IuLod, Iogy u LesL nem szükséges u kommunIkucIó IennLurLusuIoz. És Iu Le érLed ezL u IeckéL,
ukkor reuIIzuIod, Iogy u LesLeL IeIuIdoznI uz semmI és kommunIkucIó, umI uz eImédbõI Iukud uzL IeIeLeLIen
IeIuIdoznI. MI ukkor uz uIdozus? A Iecke, umIL én LuniLunI szüIeLLem, és LuniLunI Iogom mInden LesLvéremnek,
Iogy uz uIdozus uz seIoI sIncs és szereLeL uz mIndenüLL. KommunIkucIó mugubu IogIuI mIndenL, békében uz
IeIyreuII, és u szereLeL muguLóI jön.
Ne engedd, Iogy kéLségbeesés söLéLiLse u KurucsonyI örömökeL, KrIszLus Ideje érLeImeLIen öröm néIküI. Hugy
gyúIjünk össze békében ünnepeInI, unéIküI, Iogy uIdozusL köveLeInénk burkILõI, vugyIs Le, A szereLeLeL
ujunIod IeI nekem, umIL én ujunIok IeI neked. MI IeIeLne IuL örömLeIIbb, mInL IuLnI, Iogy nem vugyunk
megIoszLvu semmILõI? Az üzeneL LeIuL KrIszLus Idejének, umIL én udok neked, és umIL LuIun Le udsz vIsszu uz
ALyunuk, AkI udLu nekem. ¡gy KrIszLus Idején u kommunIkucIó IeIyreuIIL, és Õ közénk jön uz õ IIu
LeremLésének ünnepére.
¡sLen köszöneLeL ujunI IeI u SzenL vendégIuLónuk, ukI ÕL beIogudju és megengedI, Iogy bejöjjön és murudjon,
uIoI Õ Ienne. És u Le üdvözIésed uILuI Õ üdvözöI Léged Onmugubun, igy umI benned vun, ukI üdvözII ÕL, uz
vIsszuLérL ÕIozzu. ¡gy uzLun ünnepeIjük uz Õ SzenLségéL, mIkor üdvözöIjük ÕL mugunkbun. Azok, ukIk
beIogudjuk uz ALyuL, õk egyek VeIe, õk uz Õ IuzIguzduI, AkI LeremLeLLe õkeL. AzuILuI, Iogy Iugyod ÕL bejönnI,
bejön VeIe uz ALyu emIéke, és ÕveIe õk emIékeznek uz egyeLIen kupcsoIuLru, umI nekIk vuIuIu voIL, és vuIuIu
Is ukurnuk, Iogy Iegyen.
Ez uz Idõ u KrIszLus Ideje, umIbõI uz újév nemsoku szüIeLnI Iog. Én nekem LökéIeLes IILem vun benned, Iogy
mIndenL meg Ludsz csInuInI, umIL eIérIeLsz. SemmI nem Iog IIunyoznI és LeIjessé Iogsz vuInI, nem pedIg
megsemmIsüInI. Mond IuL ezL u LesLvérednek:
,Én nekIudIuk u SzenLIéIeknek, mInL nekem egy részemeL.
Én Ludom, Iogy Le IeIszubuduIsz, Iucsuk nem én ukurIuk
urru IusznuInI, Iogy bezurjum mugum.
A szubudsugom nevében én vuIuszLom u Le szubuduIusod,
MerL én IeIIsmerem, Iogy mI együLL Ieszünk IeIszubuduIvu.¨
¡gy IuL kezdõdjön uz év örömben és szubudsugbun. Sok u LennIvuIó, és mI régóLu késIekedünk.
¡ogudd eI u szenL pIIIunuLoL, uIogy ez uz év szüIeLIk, és IogIuId eI u IeIyed, sok Idõ LeIL eI beLeIjesedés néIküI, u
Nugy Ébredésben. Tedd ezL uz éveL musmIIyenné, uzuILuI, Iogy mIndenL IusonIóvu LeszeI.
És engedj mInden kupcsoIuLoduL, Iogy szenLLé Iegyen neked.
Ez u mI ukuruLunk. Ámen
A Szentlélek tunitúsu
MInL burmIIyen jó LuniLó, u SzenLIéIek LöbbeL Lud, mInL mosL Le, de Õ csuk urru LuniL, Iogy egyenIõ IegyéI veIe.
Te mur rosszuI LuniLoLLud mugud, eIIILLed, umI nem Iguz. Te nem IIszeI u Le sujuL LökéIeLességedben.
TuniLunu ¡sLen Léged, Iogy Le oszLoLLud IeI u LuduLod, umIkor Õ Ludju, Iogy u LuduLod csuk egy egész?
AmIL ¡sLen Lud, uz uz, Iogy uz Õ kommunIkucIós csuLornuI nem nyILoLLuk Iozzu. ¡gy IuL nem Ludju ÕL uz Õ
örömében részesiLenI. És Ludju, Iogy uz Õ gyermekeI szenLen örömLeIIk. Õ uz öröméL IoIyumuLosun udju, nem
Idõben, de uz örökkévuIóbun. ¡sLen kILerjeszLése, noIu nem uz Õ LeIjességében, merL uz guLoI, mIkor uz Õ IIu
nem kommunIkuI veIe, mInL egy. ¡gy IuL Õ uzL gondoIju, Iogy ,uz én gyermekeIm uIszunuk¨ és IeI keII, Iogy
ébredjenek.
Hogy Is ébreszLIeLnéI IeI gyermekekeL musképp, mInL kedves gyengéd szuvukkuI, umI nem IjeszLI meg, csuk
óvuLosun emIékezLeLI õkeL, Iogy uz éjszuku eImúIL és megjöLL u Iény? Nem InIormuIod õkeL, Iogy u rémuIom,
umI oIyun nugyon megIjeszLeLLe õkeL, uz nem vuIó, merL u gyerekek IIsznek u csodukbun.
Te csuk gyengéden megnyugLuLod õkeL, Iogy mosL mur bIzLonsugbun vunnuk. ULunu LrénIngezd õkeL, Iogy
IeIIsmerjék u küIönbségeL uz uIvus és uz ébrenIéL közöLL, és igy megérLIk, Iogy nem keII IéInIük uz uImokLóI.
¡gy IuL, umIkor rossz uImok jönnek, mugukLóI Iivjuk u IényL, Iogy eIIessegessék uzokuL.
A böIcs Lunur megközeIiLésen kereszLüI LuniL, nem eIkerüIésen. Nem emeII kI umIL muszuj eIkerüInöd, Iogy
megmeneküIIess u bunLuIomLóI, Iunem, Iogy szükséged vun megLunuInI örüInI. Csuk képzeId eI u IéIeImeL és
u zuvurLsugoL, umIL u gyermek LupuszLuInu, Iu meg Ienne mondvu nekI, ,Ne csInuId ezL, merL ez megsérL, és
bIzLonsugLuIunnu Lesz; de Iu ezL és ezL csInuIod IeIyeLLe, megmeneküIsz u bunLuIomLóI, és bIzLonsugbun
IeszeI, és nem Iogsz IéInI.¨ SokkuI bIzLosubb csuk ez u Iurom szó. ,Tedd csuk uzL!¨ Ez u kIjeIenLés LeIjesen
LIszLu, könnyen érLIeLõ és könnyú ru emIékeznI.
A SzenLIéIek nem nevez meg IIbukuL, merL nem IjeszLI meg u gyerekekeL, merL kIk u böIcsességnek IIunyubun
vunnuk, uzok u gyerekek. És mégIs mIndIg vuIuszoI uz õ Iivusukru, és uz õ beszumiLIuLósugu bIzLosubbu LeszI
õkeL. A gyerekek összekeverIk u IunLuzIuL és u vuIósugoL, és megrémüInek, merL nem IsmerIk IeI u
küIönbségeL. A SzenLIéIek nem Lesz küIönbségeL uImok közöLL. Csuk gyengéden eIvIIugiLju õkeL.
Az õ Iénye mIndIg ébredésre Iiv, ukurmIL Is uImodLuI. SemmI nem LurL sokuIg, umI uz uImokbun vun, és u
SzenLIéIek vIIugiL uz ¡sLen IényéveI, suguIIju csuk uzL, umI örökké LurL.
Kupni, udni mindent mindennek
AmIkor u LesLed és uz egód és uz uImuId eImenLek, LudnI Iogod, Iogy Le kILurLusz örökre. ¡eIeL, Iogy uzL
IIszed, Iogy ezL u IuIuIon kereszLüI Iogod eIérnI, de semmIL nem IeIeL u IuIuIon kereszLüI eIérnI, merL u IuIuI,
uz semmI. MInden uz éIeLen kereszLüI érIeLõ eI, és éIeL u LuduLérL és u LuduLbun vun. A LesL uz nem Is éI és nem
Is IuI, merL nem Lud Léged mugubu IogIuInI, ukI uz éIeL. Hu mI ugyunuzon LuduLon oszLozunk, Le eIkerüIIeLed u
IuIuIL, uIogy én LeLLem. A IuIuI uz egy próbuIkozus konIIIkLusmegoIdusru, uz uILuI, Iogy egyuILuIun nem
dönLenI.
MInL mInden mus IeIeLeLIen megoIdus, umIL uz ego próbuI, uz nem Iog doIgoznI.
¡sLen nem csInuILu u LesLeL, merL uz összezuvurIuLó, és ezérL nem u bIroduIomé. A LesL uz u szImbóIumu, umIL
Le gondoIsz, Iogy vugy. TeIjesen LIszLun egy szepuruIó eszköz, és ezérL IuL nem IéLezIk. A SzenLIéIek, mInL
mIndIg, IeIIusznuIju, umIL kreuILuI és IeIordiLju uzL LunuIóeszközzé. ¡sméL, mInL mIndIg, Õ újruérLeImezI, umIL
uz ego IusznuI u szepurucIó kIIogusukénL eIIendemonsLrucIóvu. Hu u LuduL gyógyiLunI Ludju u LesLeL, de u LesL
nem Ludju gyógyiLunI u LuduLoL, ukkor u LuduL, muszuj, Iogy erõsebb Iegyen, mInL u LesL. MInden csodu ezL
demonsLruIju.
MondLum mur, Iogy u SzenLIéIek moLIvucIó u csoduru. Õ mIndIg mondju neked, Iogy csuk u LuduL vuIó, merL
csuk u LuduL oszLIuLó meg. A LesL uz szepuruIL, ezérL IuL nem IeIeL u részed. Egy LuduLbun IennI uz érLeImes,
de egy LesLben IennI, érLeImeLIen. A LuduL Lörvénye szerInL, LeIuL u LesL, uz érLeImeLIen.
A SzenLIéIeknek nIncs neIézségI sorrendje csodukbun. Ez eIég Ismerõs neked mur mosLunru, de még nem vuIL
IIIeLõvé. EzérL Le még nem érLed ezL és még nem Ludod IusznuInI. Még sok mIndenL keII eIérnünk u
bIroduIom nevében, uIIoz, Iogy ezL u IonLos koncepcIóL IIgyeImen kivüI ne murudjon. Ez egy nugyon IonLos
uIupköve u gondoIuLrendszernek, umIL én LuniLok és umIL ukurok, Iogy LuniLs. Te nem Ludsz csoduL LennI, Iu
nem IIszed uzL, merL uz egy IIL LökéIeLes egyenIõségben. Csuk egy egyenIõ ujundék kinuIIuLó IeI uz egyenIõ
¡sLen IIunuk, és uz LeIjes méILunyoIus. SemmI Löbb és semmI kevesebb. TurLomuny néIküI u neIézségI IokozuL
érLeImeLIen, és muszuj, Iogy ne Iegyen LurLomuny ubbun, umIL u LesLvérednek kinuIsz.
A SzenLIéIek, ukI ¡sLenIez vezeL, IeIordiLju u kommunIkucIóL IéLezéssé, csukúgy, mInL u szemIéIeLeL IsmereLLé.
Az ego u LesLeL IusznuIju Lumudusru, örömérL és büszkeségérL. Ezen szemIéIeL õrüILsége csukugyun
IéIeImeLessé LeszI uzL. A SzenLIéIek u LesLeL csuk u kommunIkucIó eszközének IuLju, és merL kommunIkucIó uz
megoszLus, igy közösségé vuIIk. ¡eIeL, Iogy uzL IIszed, Iogy IéIeIem ugyunúgy, mInL szereLeL,
kommunIkuIIuLó; igy IuL megoszLIuLó. De mégIs ez nem oIyun vuIó, mInL umIIyennek LúnIk.
Azok, ukIk IéIeImeL kommunIkuInuk, uzok LumudusL IIrdeLnek, és Lumudus mIndIg IeIbonLju u
kommunIkucIóL, IeIeLeLIenné LeszI uzL. Egók összeIognuk uIkuImI szöveLségbe, de mIndIg uzérL umIL
mIndegyIk szepuruILun Is megszerezIeL . A SzenLIéIek csuk uzL kommunIkuIju, umIL mIndenkI Lud udnI
mIndennek.
Õ sosem vesz vIsszu semmIL, merL Õ uzL ukurju, Iogy megLurLsd. ¡gy IuL, igy kezdõdIk uz Õ LuniLusu.
,Meçlcpni, cdni mindent mindennel.¨
Ez egy nugyon eIõkésziLõ Iépés és uz egyeLIen, umIL meg keII Iépned mugudérL. Az se szükségszerúen IonLos,
Iogy mugud Iejezd be ezL u IépésL, de uz szükséges, Iogy Le IorduIj ubbu uz Irunybu. ¡gy, Iogy uzL uz uLuL
vuIuszLod, Le IeIeIõssé LeLLed mugud uz úLérL, uIoI Le és csukIs Le, muszuj, Iogy murudj. Ez u Iépés úgy IuLszIk,
Iogy IeIerõsiL konIIIkLusL, mInL Inkubb megoIdju uzL, merL uz eIsõ Iépés vIsszuIordiLju u szemIéIeLedeL u
LuIpuru. Ez u konIIIkLus u IejéveI IeIeIé uIIiLoLL szemIéIeLeddeI, meIyeL még nem IugyLuI eI, vugy u vuILozus
ebbe uz Irunybu még nem vuIL szükségesé. NéIunyun ennéI u IépésnéI rugudnuk nugyon Iosszú IdeIg, és
nugyon erõs konIIIkLusbun éInek. EnnéI u ponLnuI próbuIjuk eIIogudnI u konIIIkLusL, mInL Inkubb megLegyék u
köveLkezõ IépésL unnuk megoIdusuru. MegLéve uz eIsõ IépésL, uzonbun õk segiLve Iesznek.
AmIkor vuIuszLjuk, umIL õk nem Ludnuk beLeIjesiLenI egyedüI, õk Löbbé nIncsenek egyedüI.
A megbocsútús bizonyossúgu
A Iurug uz soIu sem megIndokoIL. A Lumudusnuk nIncs uIupju. ¡LL kezdõdIk u meneküIés u IéIeIembõI, és ILL
LeIjesedIk be. ¡LL vun u vuIó vIIug becseréIve u Lerrorok uImuIru.
Erre épüI u megbocsuLus és ez nem LermészeLes. NIncs kérve LõIed, Iogy ujunIj IeI kegyeImeL, uIoI Lumudus
esedékes és uz IndokoIvu Ienne. Ez uzL jeIenLené, Iogy Le megbocsuLod u búnL uzuILuI, Iogy eInézed uzL, umI
vuIóbun oLL vun. Ez nem kegyeIem. Ez uzL IeILéLeIezné, Iogy oIy módon reuguInI, mI nem IndokoIL, u
kegyeImed Iesz u vuIusz u Lumudusru, umI LörLénL.
És igy u kegyeIem nem IeIyén vuIó, merL udomunyozvu voIL, umIkor nem esedékes.
KegyeIem uz mIndIg IndokoIL. Annuk bIzLos uIupju vun.
Te ne bocsusd meg u megbocsujLIuLuLIunL, se eInézz egy vuIós LumudusL, umI IeIIivus u bünLeLésre. Az
UdvözüIés nem kérI u LermészeLeIIenes reuguIusL, umI rendeIIenes urru, umI vuIós.
E IeIyeLL, uzL kérI, Iogy reuguIj IeIyesen urru, umI nem vuIós, uzuILuI, Iogy nem LurLusz IIgyeIemben oIyuL,
umI nem LörLénL meg. Hu u kegyeIem IndokoIuLIun voIL, urru IennéI kérve, Iogy uIdozd IeI u joguIduL, umIkor
megbocsuLusL udsz LumudusérL. Te urru vugy kérve, Iogy Iusd u megbocsuLusL, mInL u LermészeLes reukcIó u
kinru, umI IIbun uIupszIk és igy segiLségkérés. MegbocsuLus uz egyeLIen normuIIs reukcIó. Ez LurLju meg u
joguIduL u IeIuIdozusLóI.
Ez u megérLés uz egyeLIen vuILozus, umI Iugyju uz IguzI vIIugoL IeIemeIkednI, Iogy eIIogIuIju u IeIyéL uz uImok
Lerrorjunuk. ¡éIeIem nem Lud IéLeznI, csuk Iu Lumudus IndokoIL és Iu ennek vuIós uIupju Ienne, u
kegyeIemnek meg nem. Az IguzI vIIug eIérL, umIkor IuLod, Iogy u megbocsuLus uIupju uz nugyon Is Iguz és
LeIjesen bIzonyiLoLL. Mig Le úgy veszed IIgyeIembe, mInL egy gurunLuIuLIun ujundékoL, muszuj, Iogy IenL LurLsu
u búnLuduLoL, umIL megbocsuLIuLsz. ¡ndokoIuLIun megbocsuLus, uz Lumudus. És ez mInden, umIL u vIIug udnI
Lud.
NéIu kegyeImeL ud búnösöknek, de IenL LurLju uz emIékeL, Iogy õk véLkezLek.
És Iogy õk nem érdemIIk u megbocsuLusL, umIL uz ud.
Ez u IumIs megbocsuLus, umIL u vIIug uIkuImuz, Iogy éIeLben LurLsu u bún érzékeIéséL.
És IeIIsmerLLé vuIIk, Iogy ¡sLen kegyeIme IeIeLeLIen, Iogy Iguz Iegyen. ¡gy uz ¡sLen IéIeIem ubbóI ered, Iogy u
kegyeIem nem érdemeIL. SenkI nem Ludju eIkerüInI uz ¡sLen IéIeImeL, ukI önmuguL búnösnek IuLju. De meg
Ludju muguL menLenI eLLõI u dIIemmuLóI, Iu képes megbocsuLunI.
A LuduL, muszuj, Iogy gondoIjon uz õ TeremLõjére, umIkor önmuguL IuLju.
AmIkor úgy IuLod LesLvéred, Iogy érdemII u kegyeImeL, Le megLunuILud, Iogy u megbocsuLus u Le jogod,
ugyununnyIru, mInL uz övé. És ne gondoId uzL, Iogy ¡sLen szundékozoLL udnI neked egy IéIeIemLeII biruIuLoL,
Iogy u LesLvéred nem érdemeI. ¡gy IuL uz Iguzsug, Iogy Le nem érdemeIsz LöbbeL vugy kevesebbeL, mInL õ.
MegbocsuLus IeIIsmerve, Iogy érdemeIL, uz gyógyiLó. ErõL ud u csodunuk, Iogy eInézze uz IIIúzIókuL. ¡gy
LunuIod meg, Iogy neked Is meg keII bocsuLLuLnI. Nem Lud oIyun IuLszuL IennI, umeIyeL ne IeIeL eInéznI. MerL
Iu Ienne, eIõször szükséges Ienne egy véLség, umI LúIszurnyuIju u megbocsuLusL. OLL Ienne egy Lévedés, umI
Löbb mInL egy IéIreérLés; egy specIuIIs Iormujú Lévedés, meIy megvuILozIuLuLIun murudnu, örökkévuIó és LúI
korrekcIón vugy megmeneküIésen.
¡gy Ienne egy IéIreérLés, umInek megIenne uz ereje, Iogy IeépiLse u LeremLésL, és oIyun vIIugoL csInuIjon,
umeIy kIcseréIné és megsemmIsiLené uz ¡sLen ukuruLuL. Csuk Iu ez IeIeLséges Ienne, IeIeLne néIuny IuLszuL,
umeIy eIIenuII u csodunuk és nem Ienne gyógyiLvu uz uILuI.
NIncs bIzLosubb bIzonyiLéku u buIvunyImudusnuk, umIL Le óIujLusz, mInL u IIL, Iogy vun vuIumI Iormuju u
beLegségnek és uz örömIIunynuk, umIL u megbocsuLus nem Lud gyógyiLunI. Ez uzL jeIenLI, Iogy Le szereLnéI
megIugynI néIuny buIvunyL és nem vugy IeIkészüIve mosL még, Iogy uz összes buIvunyL eIengedd. És igy IuL
uzL gondoIod, Iogy néIuny IuLszuL, uz vuIós és uz egyuILuIun nem IuLszuL. Ne Iégy megLéveszLve egy berögzüIL
IILnek u jeIenLésén, Iogy néIuny IuLszuLon neIezebb uLIuLnI, mInL musokon. Az mIndIg uzL jeIenLI, Iogy uzL
gondoIod, Iogy u megbocsuLus IImILuIL.
¡gy céIL uIIiLusz részbenI kegyeIemnek és csuk részbenI meneküIés u búnLuduLLóI szumodru.
MI mus IeIeL ez, mInL egy Léves megbocsuLus önmugudnuk és mIndenkI musnuk, ukI úgy LúnIk, szepuruIL
LõIed?
Muszuj, Iogy u csodu gyógyiLsu mInden IormujuL u beLegségnek, vugy nem Lud gyógyiLunI.
A céIju nem IeIeL uz, Iogy biruIju, Iogy meIyIk Iormu u vuIó és meIyIk IuLszuL uz Iguz.
Hu egy IuLszuL muszuj, Iogy szepuruIL murudjon u gyógyuIusLóI, ukkor egy IIIúzIó muszuj, Iogy része Iegyen uz
Iguzsugnuk. És Le nem LudnuI megmeneküInI mInden búnLuduLLóI, csuk néIunyLóI. Te muszuj, Iogy
megbocsuss ¡sLen IIunuk LeIjesen. Vugy IenL LurLusz egy képzeIeLeL mugudróI, umI nem egész és megmurudsz
IéInI önmugudbu néznI, Iogy oLL megmeneküIIess mInden buIvuny eIõI. Az UdvözüIés urru u IILre épüI, Iogy
nem IeIeL oLL semmI Iormuju u búnLuduLnuk, umIL Le nem Ludsz megbocsuLunI. És igy IuL oLL nem IéLezIeL
IuLszuL, umI IeIcseréIné uz IguzsugoL ¡sLen IIuróI.
Nézz u LesLvéredre uzzuI u nyILoLLsugguI, Iogy úgy Iusd õL, uIogy õ vun. Ne LurLs egy részéL se u nyiIL
ukuruLodon kivüI, Iogy õ gyógyuIL Iegyen. GyógyiLunI, uz egésszé LennI. És umI egész, unnuk nem IeIeLnek
IIunyos részeI, umI kI IeLL rekeszLve. MegbocsuLus ezen uIupuI, és öröm, Iogy nIncs semmIIyen Iormuju u
beLegségnek, umI u csodu erejének IIunyu mIuLL ne gyógyuInu.
¡sLen IIu LökéIeLes, vugy nem Ludnu ¡sLen IIu IennI. Nem Is Ismernéd õL, Iu úgy gondoIod, Iogy nem érdemII u
meneküIésL u búnLuduL mInden köveLkezménye és Iormuju eIõI.
NIncs mus mód gondoInI ru, csuk igy, Iu Ludnud uz IguzsugoL róIu.
,Koszonet neled Atçcm, c te toleletes jicdert,
es cz ô dicsôseçeben joçom lctni cz ençemet.¨
¡LL egy örömLeII kIjeIenLés, Iogy nIncs semmIIyen Iormuju uz ördögnek, umI LúIszurnyuInu uz ¡sLen ukuruLuL;
egy örömLeII LudomusuIvéLeI, Iogy u búnLuduL nem érLe eI sIkeréL u Le óIujod uILuI, Iogy IIIúzIó vuIós Iegyen.
És mI mus ez, Iu nem egy egyszerú kIjeIenLése uz Iguzsugnuk?
Nézz u LesLvéredre új reménnyeI mugudbun és megérLed, Iogy nem Lud oIyun IIbuL eIköveLnI, umeIy
megvuILozLuLnu uz IguzsugoL benne. Nem neIéz eInéznI u LévedésekeL, umeIyeknek nem voIL udvu
köveLkezmény. De umIL Le IuLsz, mInL IuLuIom, buIvunyL csInuInI ¡sLen IIunuk, uddIg Le nem kegyeImezeI. ¡gy
IuL õ bevéseLL képzeIeLLé vuIL neked és u IuIuI jeIévé.
Ez u Le megvuILód? ¡éIreérLI uz õ ALyju uz õ ¡IuL? Vugy csuIódLuI benne, ukI udvu voIL neked, Iogy gyógyiLson u
Le üdvözüIésedérL és megszubudiLusodérL?
http://www.geocities.com/lilukienajee2002/course.html