P. 1
Olcsó, gyors sütemények

Olcsó, gyors sütemények

|Views: 28,653|Likes:
Published by eyrie

More info:

Published by: eyrie on Jul 09, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/07/2012

pdf

text

original

DPG Recepttár 294.

Szalkay Zsuzsanna
Olcsó, gyors
sütemények

Leközölte: Győrödi La!s

Metrum, Budapest, 1988.Kiadja a Metrum
Felelős kiadó: Szűcs Péter
Felelős szerkesztő: Cser Teréz
A borító M !őcsei "#$es mu$k%ja
Azo$oss%#i sz%m: &'()'
A k*$+, me#jele$tetésébe$ k*zreműk*d*tt az -$terart St.dió
Kész/lt: A0T12-32 4oro#i 2+omd%j%ba$
!ektor%lta: 5uot6 7%$os
A s/temé$+ek elkészítésé$él k*zreműk*d*tt Szalka+ 8rika
A 9otókat készítette M !őcsei "#$es és Mózer -st,%$
: Szalka+ ;suzsa$$a< =)>>
-S?2: @( =A >=A' >
M8T01M

"artal!#e$yz%k

DPG Recepttár............................................................................................................... 1
Szalkay Zsuzsanna...........................................................................................................
1
Olcsó, gyors
sütemények.....................................................................................................
... 1
Tartalomjegyzék.............................................................................................................. 3
Ajánló..............................................................................................................
.................. 4
Sütés
nélküliek.........................................................................................................
.......... 5
1. Kkuszos goly........................................................................................................ !
". P#skta$asá%ok kkusz%an..................................................................................... !
3. P&tty&ske................................................................................................................. !
'. Gy(m&lcstorta......................................................................................................... !
!. Sajtrolá).................................................................................................................. !
*. Rumos )#%om%a................................................................................................... *
+. T,rkrémes............................................................................................................... *
-. T,rs párnácska....................................................................................................... *
.. T,rs/)#s pogácsa.................................................................................................. *
10. Po$aras p#skta..................................................................................................... +
11. D#s kocka............................................................................................................. +
1". D#s ru)ak.............................................................................................................. +
Édes
sütemények.....................................................................................................
.......... 7
13. Kkuszcsk............................................................................................................. +
1'. 1ajas teas(temény................................................................................................ +
1!. 2gyszer3 teas(temény............................................................................................
-
1*. 4zes kocka.............................................................................................................. -
1+. 5#nzerperec............................................................................................................. -
1-. 6urgonyás l#nzer..................................................................................................... -
1.. 6urgonyás patk.................................................................................................... -
"0. 7e$érl#nzer.............................................................................................................. .
"1. T&p&rty3s almás..................................................................................................... .
"". Szerecsen8ánk........................................................................................................ .
"3. 9laj%an s(lt párnácska......................................................................................... .
"'. 1#rág8ánk............................................................................................................... .
"!. Gy(m&lcskenyér................................................................................................... 10
"*. :arcsa pogácsa.................................................................................................. 10
"+. :arg#t/szelet......................................................................................................... 10
"-. 6e#gl#.....................................................................................................................
10
".. Tejeskalács........................................................................................................... 10
Sós
sütemények.....................................................................................................
.......... 11
30. Sajtos 8#llér............................................................................................................ 11
31. Sajtos lapocskák.................................................................................................. 11
3". Sajtos pu88ancs..................................................................................................... 11
33. 7#nom sajtos......................................................................................................... 11
3'. T,r8el8,jt..............................................................................................................
11
3!. Ss stangl#............................................................................................................ 1"
3*. Sonkás lepény...................................................................................................... 1"
3+. Sonkás ;agy gom%ás %atyu................................................................................ 1"
3-. Reggel# s(temény................................................................................................. 1"
3.. Teapogácsa......................................................................................................... 13
'0. Krumpl#s lángos.................................................................................................... 13AJÁNLÓ

8zzel a kis k*$+,ecské,el a dol#ozó $ők$ek szeret$é$k se#íte$i A $aBi $+olcórai mu$ka
ut%$ a 6%ziasszo$+ok sz%mos tee$dőj/k k*z/l $émel+ikre szi$te m%r csak Berceket tud$ak
sz%$$i Szere$csére mé#is soka$ ,a$$ak< akik 9o$tos$ak tartj%k a s/téstC9őzést Tudj%k< 6o#+
az ott6o$ 9őz*tt< e#+/tt el9o#+asztott ebéd$ek ,a#+ ,acsor%$ak csal%d*sszetartó ereje ,a$< és
tudj%k< 6o#+ a saj%t mu$k%,al komol+ me#takarít%s ér6ető el
Az itt l%t6ató s/temé$+ek $em cukr%szati remekmű,ek "tla#osa$ 9elszerelt ko$+6%ba$
s/t*tt/k me# őket A l%tott kéBek mi$de$ 6%ziasszo$+ba$ azt az érzést keltik< 6o#+ ezt ő is
k*$$+e$ el tudja készíte$i D#+ ked,et kaB a66oz< 6o#+ a $aBi étkezés ,alamel+ikét
kie#észítse ebből a k*$+,ecskéből ki,%lasztott olcsó< #+ors s/temé$$+el

Azért< 6o#+ a s/tési mu$ka mé# k*$$+ebb és #+orsabb le#+e$< k*z*lj/k e#+Ckét #+akrabba$
elő9orduló alaBa$+a# e#+szerű mérési módj%t

= csaBott e,őka$%l Cukor Kb=<E dk#
= e,őka$%l Kakaó Kb =<E dk#
= csaBott e,őka$%l ;sír Kb ' dk#
= csaBott e,őka$%l !iszt Kb = dk#
= csaBott e,őka$%l 5ríz kb = dk#
= csaBott e,őka$%l Só kb =<E dk#

SÜTÉS NÉLKÜLIEK
1. Kókuszos golyó

Fozz%,alók: EA dk# 6%ztart%si keksz< =A dk# ,aj< ' e,őka$%l kakaó< 'A dk# Borcukor< =
mokk%ska$%l$+i rumaroma< = csoma# kókuszreszelék< me##+be9őtt le,e
A kekszet ledar%ljuk< elke,erj/k a cukorral< a kakaó,al és a me#Bu6ult ,ajjal A me##+be9őtt
rumarom%,al ízesített le,éből a$$+it tesz/$k 6ozz%< 6o#+ 9orm%l6ató le#+e$ 2ed,es kézzel
#ol+ókat készít/$k< és e#+e$ké$t me#9or#atjuk őket a kókuszreszelékbe$ Fóli%,al letakar,a
6űtőbe tessz/k< mí# me#kemé$+edik
Fi#+elem: Fa $em kaBu$k rumarom%t< rumot is 6asz$%l6atu$k< de akkor a cseme#ét $e adjuk
#+erek$ekG
2. Piskótahasábok kókuszba

Fozz%,alók: Biskóta< csokol%dé*$tet< kókuszreszelék
Té#lalaB alak. Biskót%t ,esz/$k H,a#+ s/t/$kI< kisebbC$a#+obb darabokra ,%#juk< a
darabokat 6í# csokol%dé*$tetbe m%rtjuk< majd bele9or#atjuk a kókuszreszelékbe
Csokol%dé*$tet: ( e,őka$%l kakaót< ( e,őka$%l cukrot< E e,őka$%l ,izet %lla$dóa$ ke,er,e
9el9orralu$k A tűzről le,é,e e#+ dió$+i ,ajat tesz/$k bele Hettől 9é$+es lesz a be,o$atI Mí#
ki6űl< t*bbsz*r me#ke,erj/k
Fi#+elem: Fa $i$cs kókuszreszelék< a Biskót%t t%lra tessz/k és r%csur#atjuk a 9orró
csokol%détG
!. P"tty"ske

Fozz%,alók: =J' k# 6%ztart%si keksz< =J' dl rum< = 0ama mar#ari$< m%s9él dl tej< 'A dk#
cukor< ( dk# kakaó< = e,őka$%l liszt
A kekszet aBró darabokra t*rj/k He#+ szemet kb 6at9eléI< és a rummal me#locsoljuk A tejet< a
cukrot< a kakaót és a lisztet *sszeke,er,e E Berci# %lla$dó ke,erés mellett 9el9őzz/k
?eletessz/k a mar#ari$t< és .jra 9el9orraljuk 0%*$tj/k az *sszet*rt kekszre< 9aka$%llal
alaBosa$ *sszeke,erj/k< és celo9%$BaBírba ' db 6e$#ert 9orm%lu$k belőle Fide# 6el+e$ =C'
ór%i# %ll$i 6a#+juk
Fi#+elem: Fűtőszekré$+be$ t*bb $aBi# el%llG
#. $y%m"l&storta

Fozz%,alók: = Biskóta Hs/tj/k< ,a#+ késze$ me#,%s%roljukI< = csoma# #+/m*lcskocso$+a
Bor< = ba$%$Budi$#< = Bu$csBudi$#< 'E dk# idé$+#+/m*lcs
A Biskót%t ( laBra ,%#juk Torta9orm%ba tessz/k< majd réte#ezz/k: BiskótalaB< ba$%$Budi$#<
BiskótalaB< Bu$csBudi$#< BiskótalaB és ,é#/l ba$%$Budi$# 8rre rakjuk a tetszés szeri$ti
#+/m*lcs*ket és le*$tj/k a k*zbe$ elkészített #+/m*lcskocso$+%,al
Fi#+elem: A #+/m*lcskocso$+a al% azért kell Budi$#< mert k/l*$be$ a mé# 6í#
#+/m*lcskocso$+a a tortalaBba beszí,ódik< és k*rbe le9ol+ik Fo#+aszt%si# jé#szekré$+be$
tartsukG K#+elj/$k a szí$6at%sraG
'. (a)trolád

Fozz%,alók: 'E dk# 8id%mi sajt< 'E dk# ,aj< = doboz Med,e sajt< 'A dk# #éBso$ka< s$idli$#<
= #erezd 9ok6a#+ma

A 'E dk# 8id%mi sajtot beletessz/k kb =<E l 9orr%sba$ lé,ő ,ízbe< >C=A Berces 9*,és ut%$
szűrőlaB%ttal deszk%ra tessz/k< el$+.jtjuk< be9edj/k a so$kaszeletekkel< erre r%ke$j/k a 9őzés
ideje alatt *sszedol#ozott Med,e sajtot< ,ajat< az aBróra ,%#ott s$idli$#et H,a#+
Betrezsel+emz*ldetI és az *sszet*rt 9ok6a#+m%t Fel#*$#+*lj/k< és =C' ór%s 6űtés ut%$
,éko$+ra szeletelj/k
Fi#+elem: Léko$+ra szeletelt so$k%t 6asz$%lju$k< 6o#+ 6ajlít6ató le#+e$G
*. +umos dióbomba

Fozz%,alók: =A dk# dar%lt dió< =A dk# dar%lt 6%ztart%si keksz< =A dk# cukor< E dk# ,aj< &
e,őka$%l$+i 9orró tej< =C' k%,éska$%l rum< krist%l+cukor Hme##+be9őttI
A 9i$omra dar%lt 6%ztart%si kekszet a t*bbi a$+a##al jól *ssze#+.rjuk Fél óra 6osszat %ll$i
6a#+juk< majd $ed,es kézzel #ol+ókat 9orm%lu$k belőle< és krist%l+cukorba$ me#9or#at,a
mi#$o$BaBírba rakjuk H4íszítés/l mi$de#+ik #ol+ócsk%ra 9él szem me##+be9őttet te6et/$kI
Fi#+elem: Fa rumosme##+et 6asz$%lu$k< rum 6el+ett a be9őttle,et is 6asz$%l6atjukG
,. -.rókr/mes

Fozz%,alók: 'E dk# liszt< =A dk# mar#ari$< =A dk# Borcukor< ' mokk%ska$%l$+i s/tőBor< =
k%,éska$%l szalalk%li< ' e#ész toj%s
Az a$+a#okat *ssze#+.rjuk< és két e#+9orma laBot s/t/$k belőle
T*ltelék: 'A dk# 0ama mar#ari$< 'E dk# Borcukor< = csoma# ,a$illi$cukor< =J' k# t.ró< csiBet
citrom6éj és 9él citrom le,e< =A dk# mazsola
Az a$+a#okat alaBosa$ kike,erj/k< és a laBok k*zé t*ltj/k
Fi#+elem: A tészta l%#+ lesz< ezért bő,e$ lisztezett kézzel két e#+9orma részre osztjuk és
szét$+omkodjuk a #%zteBsibe$ A két laBot e#+szerre s/t6etj/k .#+< 6o#+ k*z*tt/k 6ossz%ba$
e#+ ujj$+i 6el+et 6a#+u$k Forró s/tőbe$ r*,id idő alatt kisz%rítjuk Csak m%s$aB ,%#6ató 9elG
8. -.rós párá&ska

Fozz%,alók: 'A dk# ,aj< 'A dk# liszt< =J' csoma# s/tőBor< 'A dk# t.ró< ke,és só
Az a$+a#okat jól *sszedol#ozzuk< kés6%t ,asta#s%#.ra $+.jtjuk< és $é#+sz*# alak. darabokra
,%#juk A k*zeBére lek,%rt Hesetle# #eszte$+ét ,a#+ 6.st*lteléketI tesz/$k< és ketté6ajtjuk Az
édes t*ltelékes B%r$%kat mé# mele#e$ ,a$illi$cukorral me#6i$tj/k
Fi#+elem: Csak sűrű lek,%rt 6asz$%lju$k< mert a 6í# lek,%r< s/tés k*zbe$ ki9ol+ikG
9. -.rós0diós pogá&sa
Fozz%,alók: 'E dk# %tt*rt< 9riss te6é$t.ró< 'E dk# ,aj< 'E dk# liszt< e#+ kés6e#+$+i só< = toj%s
a ke$és6ez< =A dk# dió
Az a$+a#okból tészt%t készít/$k< ( ór%t Bi6e$tetj/k< deszk%$ ujj$+i ,asta#ra $+.jtjuk< aBró
Bo#%cs%kat sza##atu$k belőle< a tetej/ket me#ke$j/k toj%ssal< e#+ diószemet tesz/$k r%< és a
tészt%t előmele#ített s/tőbe$< kis l%$#o$ ,il%#oss%r#%ra s/tj/k
Fi#+elem: A diót mél+e$ $+omjuk a tészt%ba< k/l*$be$ me#é#G
11. Poharas piskóta

Fozz%,alók: = e#ész toj%s< = Bo6%r cukor< = Bo6%r tej< = Bo6%r aBróra ,%#ott dió< = Bo6%r liszt<
= csoma# s/tőBor< = citrom reszelt 6éja
A toj%st a cukorral és a s/tőBorral 6abosra ke,erj/k< majd beletessz/k a diót< a citrom6éjat< a
tejet< a lisztet Kizsírozott< kilisztezett< k*zeBes $a#+s%#. teBsibe elsimítjuk és me#s/tj/k
Fi#+elem: A s/tést 9orró s/tőbe$ kezdj/k< kb E Berc m.l,a k*zeBes 9okozatra ,essz/k és í#+
9ejezz/k is beG
11. 2iós ko&ka

Fozz%,alók: ( toj%s< =M dk# liszt< =E dk# Borcukor< & e,őka$%l ol,asztott méz< ' k%,éska$%l
őr*lt 9a6éj< = szem őr*lt sze#9űsze#< > dk# ,%#ott dió< =J' csoma# s/tőBor

A toj%sokat 6abosra ke,erj/k a cukorral Fozz%tessz/k a mézet< azzal is jól elke,erj/k
?eleke,erj/k a s/tőBorral és a 9a6éjjal el,e#+ített lisztet< az *sszet*rt sze#9űsze#et és a diót A
massz%t alaBosa$ kizsírozott< kilisztezett teBsibe *$tj/k< 9orró s/tőbe tessz/k< és
takarékl%$#o$ 'AC'E Berci# s/tj/k Fa me#s/lt< kock%kra ,%#juk< és Borcukorral me#6i$tj/k
Fi#+elem: Fa 9óli%,al letakar,a t%roljuk< t*bb $aBo$ kereszt/l is 9riss maradG
12. 2iós rudak

Fozz%,alók: '& dk# liszt< => dk# mar#ari$< ( dk# Borcukor< =A dk# dar%lt dió< e#+ csiBet só
Az a$+a#okat *ssze#+.rjuk és 9élujj$+i ,asta#< ujj$+i 6ossz. rudacsk%kat 9orm%lu$k belőle<
és ,il%#oss%r#%ra s/tj/k Kis/lés ut%$ azo$$al 9or#assuk ,a$illi$cukorba HKészít6etj/k dar%lt
9*ldimo#+oró,al isI
Fi#+elem: A rudak mele#e$ t*r$ekG
ÉDES SÜTEMÉNYEK
1!. Kókusz&sók

Fozz%,alók: & toj%s9e6érje< 'E dk# Borcukor< 'E dk# kókuszreszelék< = k%,éska$%l$+i ,aj< =
e,őka$%l liszt
A toj%s9e6érjéket a cukor 9okozatos 6ozz%ad%s%,al kemé$+ 6abb% ,erj/k< beletessz/k a
Borcukrot és a kókuszreszeléket A teBsi alj%t kike$j/k ,ajjal< és e#+e$letese$ me#szórjuk
liszttel 8rre $ed,es kiska$%llal kis 6almokat raku$k a kókuszos 6abból Kis l%$#o$< $+itott
s/tőajtó$%l me#sz%rítjuk
Fi#+elem: A kókuszcsók mele#e$ t*rikG
1#. 3a)as teas%tem/y

Fozz%,alók: 'A dk# ,aj< (A dk# liszt< =A dk# cukor< = e#ész toj%s< = szelet reszelt csokol%dé< E
dk# tisztított ma$dula
Az a$+a#okat *ssze#+.rjuk Ha 9ele tészt%t *ssze#+.rjuk a reszelt csokol%dé,alI Mi$dkét
tészt%t =J' ór%t Bi6e$tetj/k 6űtőszekré$+be$ A két tészt%t ki$+.jtjuk< e#+m%sra tessz/k< és
aBró 9orm%kra sza##atjuk Tetejére cukorral ,e#+ített ma$dul%t 6i$t/$k< és ,il%#osra s/tj/k
Fi#+elem: A s/tést 9orró s/tőbe$ kezdj/k< kb E Berc m.l,a k*zeBes 9okozatra ,essz/k< és í#+
9ejezz/k is beG
1'. 4gyszer5 teas%tem/y

Fozz%,alók: N ka$%l liszt< N ka$%l cukor< =A dk# ,aj< = citrom reszelt 6éja< = ka$%l ,íz< a
ke$és6ez toj%s
Az a$+a#okból tészt%t #+.ru$k< szal%mi ,asta#s%#.ra kisodorjuk< toj%ssal leke$j/k< és 9orró
s/tőbe$ kis/tj/k ABró szeletekre ,%#juk
Fi#+elem: A s/tést 9orró s/tőbe$ kezdj/k< kb E Berc m.l,a k*zeBes 9okozatra ,essz/k és mé#
'E Berci# í#+ s/tj/kG
1*. 6zes ko&ka

Fozz%,alók: =J& k# liszt< =J' s/tőBor< ke,és só< E dk# Borcukor< =E dk# ,aj< ' e#ész toj%s< =
toj%s9e6érje< E dk# mazsola< ke,és 9a6éj< = dl tejszí$< krist%l+cukor< lek,%r
A lisztet< a s/tőBort< a sót és a Borcukrot jól *sszeke,erj/k< elmorzsoljuk a ,ajjal<
beledol#ozzuk a két e#ész toj%st< a tejszí$t< a mazsol%t< a 9a6éjat 1jj$+i ,asta#ra $+.jtjuk< és
kis $é#+sz*#ekre ,%#juk Tetej/ket me#ke$j/k toj%s9e6érjé,el< és me#6i$tj/k
krist%l+cukorral 7ól ki,ajazott teBsibe$ ara$+s%r#%ra s/tj/k< és a kock%k tetejé$ek 9elét
me#ke$j/k lek,%rral
1,. 7izerpere&

Fozz%,alók: N dk# liszt< N dk# ,aj< ( dk# cukor< ( kemé$+re 9őtt toj%s %tBasszírozott s%r#%ja<
toj%s9e6érje a ke$és6ez< ,éko$+ra ,%#ott ma$dula
Az a$+a#okat *ssze#+.rjuk< és aBró Bereceket készít/$k< toj%s9e6érjé,el me#ke$j/k< a
ma$dul%,al me#6i$tj/k 8lősz*r mele#< majd k*zeBes 6őmérséklete$ kb 'A Berci# s/tj/k
Fi#+elem: A 9risse$ kis/lt Berec< amí# ki $em 6űl< t*réke$+G
18. Burgoyás lizer

Fozz%,alók: 'A dk# zsír< 'A dk# cukor< 'A dk# 9őtt< %tt*rt bur#o$+a< EA dk# liszt< 9él citrom
reszelt 6éja< =J' csoma# s/tőBor< = e#ész toj%s< lek,%r

A zsírt a cukorral és a toj%ss%r#%j%,al kike,erj/k< 6ozz%adjuk a 9őtt< %tt*rt bur#o$+%t< a lisztet<
a citrom6éjat< a s/tőBort< és jól *ssze#+.rjuk Léko$+ra ki$+.jtjuk< kis Bo#%cs%kat
sza##atu$k< mi$de$ m%sodik tészta k*zeBét #+űszű$+i $a#+s%#.ra kisz.rjuk Toj%s9e6érjé,el
me#ke$j/k< cukorral me#szórjuk és kis/tj/k Fa elkész/lt< lek,%rral *sszera#asztu$k e#+
sim%t e#+ l+ukassal
Fi#+elem: Li#+%zzu$k a bur#o$+%,al< mert $émel+ik 9ajt%ja l%#+abb tészt%t adG
19. Burgoyás patkó

> $a#+obb bur#o$+%t 9orró$ %tt*r/$k és =J' csoma# s/tőBorral< ke,és só,al és kb =A dk#
liszttel C a bur#o$+a 9ajt%j%tól 9/##őe$ t*bbCke,esebb le6et C< l%#+ tészt%,% #+.rjuk
A tészt%ból lisztes kézzel kb > cm 6ossz.< kisujj$+i ,asta# rudacsk%kat sodru$k< Batkó
alak.ra 9orm%ljuk< laBos ka$%lo$ 9orró olajba té,e bar$%ra s/tj/k A Batkókat mé# 9orró$
,a$illi$cukros Borcukorba$ me#6emBer#etj/k
Fi#+elem: Mielőtt s/t$i kezdj/k a tészt%t< te#+/k Brób%ra< mert $émel+ bur#o$+a9ajta l%#+ítG
S/téskor csak $a#+o$ 9orró olajat 6asz$%lju$k< mert k/l*$be$ a Batkó ki$+ílik< a tészta
elt*rikG
21. 8eh/rlizer

Fozz%,alók: A tasak tartalma< '' dk# mar#ari$< '<EC( e,őka$%l ,íz
Az elkészítési mód a tasako$ l%t6ató A s/temé$+t ízlés szeri$t s/tés előtt< ,a#+ ut%$<
t*lt6etj/k A me#s/lt aBrós/temé$+t bem%rt6atjuk ol,asztott csokol%déba
21. -"p"rty5s almás

Fozz%,alók: =A dk# 9i$omra dar%lt< 9riss t*B*rt+ű< 'A dk# liszt< = toj%s< E dk# Borcukor< &
ka$%l tej9*l< ke,és 9a6éj< =J' csoma# s/tőBor< (C& reszelt alma< =A dk# mazsola< = toj%s a
ke$és6ez
Az a$+a#okból tészt%t készít/$k< #+.ródeszk%$ jól kidol#ozzuk< ki$+.jtjuk és a 9i$omra
cukrozott alm%,al< és mazsol%,al beszórjuk< 9el#*$#+*lítj/k< és toj%ssal beke$,e laBo$ s/tj/k
Fi#+elem: Fa télire cukorba$ eltett reszelt alm%t 6asz$%lu$k< akkor azt a le,étől ki$+omkod,a
6asz$%ljuk 9elG
22. (zere&se9ák

Fozz%,alók: > dk# ,aj< (A dk# liszt< =E dk# Borcukor< & dk# kakaó< =J' csoma# s/tőBor< =
csoma# ,a$illi$cukor< ' ka$%l tej< ' e#ész toj%s és ke,és 9a6éj< =AC=' szem dió
Az a$+a#okból massz%t készít/$k< ujj$+i ,asta#ra ki$+.jtjuk< és ebből 9%$kokat sza##atu$k<
toj%ssal me#ke$j/k< 9él dióbéllel me#tűzdelj/k< és k*zeBese$ mele# s/tőbe$ lassa$
me#s/tj/k
Fi#+elem: A 9%$kokat t%,olabb rakjuk e#+m%stól< mert s/téskor me#da#ad$akG A ke$és6ez
6a#+ju$k me# toj%stG
2!. :la)ba s%lt párá&ska

Fozz%,alók: EA dk# liszt< ' e,őka$%l cukor< ke,és só< & dl tej< = csoma# s/tőBor< olaj a
kis/tés6ez
Az a$+a#okat *ssze#+.rjuk< a tészt%t ki$+.jtjuk< és derel+e,%#ó,al $é#+zet ,a#+ k*r alak.
darabokat ,%#u$k ki< és 9orró olajba$ kis/tj/k Mé# 9orró$ 9a6éjas ,a#+ ,a$illi$cukorba$ jól
me#9or#atjuk Mele#e$ és 6ide#e$ is kitű$ő< #+/m*lcsízzel t%laljuk
Fi#+elem: Az olaj kellőe$ 9orró le#+e$< mert a tészta a 6ide# olajba$ szét9ol+ikG
2#. 3irág9ák

Fozz%,alók: (E dk# liszt< ( e#ész toj%s< = s/tőBor< =E dk# cukor< ( ka$%l tej9*l< =
mokk%ska$%l só< barackC ,a#+ m%l$alek,%r< olaj a kis/tés6ez
Az a$+a#okból tészt%t #+.ru$k< kés6%t ,éko$+s%#.ra $+.jtjuk Po#%csasza##ató,al
kisza##atjuk< és 6%romC$é#+ Bo#%cs%t e#+m%sra raku$k A k*zeBét ujju$kkal mél+e$
be$+omjuk A réte#es Bo#%cs%k szélét 6%romC$é#+ 6el+e$ Bicit be,%#juk Forró olajba$
kis/tj/k S/tés k*zbe$ a tészta ki$+ílik< mi$t a ,ir%# A kis/lt darabokat Borcukorral
me#6i$tj/k< a O,ir%#kel+6ekO k*zeBébe lek,%rt cseBe#tet/$k
Fi#+elem: Forró olajba$ s/ss/kG
2'. $y%m"l&skey/r

Fozz%,alók: =E dk# cukor< ' toj%s< =& dk# liszt< =J& csoma# s/tőBor< =& dk# ma$dula< =& dk#
mazsola< =& dk# aBró kock%ra ,%#ott alma< ke,és reszelt citrom6éj< =J' csoma# ,a$illi$cukor
A =E dk# cukrot a ' toj%ssal jól kike,erj/k< és azut%$ 6ozz%ke,er/$k =& dk# lisztet< amel+6ez
előzőle# 6ozz%ke,ert/k az =J& csoma# s/tőBort 8zut%$ 6ozz%adjuk a t*bbi a$+a#ot A
tésztat*me#et jól kike$t és belisztezett 6ossz.k%s s/tő9orm%ba tessz/k< lassa$ s/tj/k< és csak
m%s$aB Hsz/ksé# eseté$ B%r ór%,al későbbI ,%#juk 9el
Fi#+elem: Fa a tészta me#s/lt< a s/tőt lekaBcsoljuk< ajtaj%t ki$+itjuk< és .#+ 6a#+juk ki6űl$i a
tészt%tG A #+/m*lcs*t aj%$latos lisztbe 9or#at$i< akkor $em s/ll+ed le
2*. Mar&sa pogá&sa

Fozz%,alók: EA dk# t.ró< 'A dk# liszt< ( e#ész toj%s< ( e,őka$%l cukor< =J' ,a$illi$cukor<
= mokk%ska$%l só< ' dl la$#+os tej
Az a$+a#okat ' e#ész toj%ssal és = s%r#%j%,al *sszedol#ozzuk 4eszk%$ ujj$+i ,asta#ra
ki$+.jtjuk< és Bo#%cs%$ak kisza##atjuk Léko$+a$ ki,ajazott teBsibe rakjuk< a maradék
toj%s9e6érjé,el me#ke$j/k 8lőmele#ített s/tőbe$ s/tj/k
Fi#+elem: Csak 9riss és %tt*rt t.rót 6asz$%lju$kG
2,. Margit0szelet

Fozz%,alók: =A dk# mar#ari$< = e#ész toj%s< =A dk# cukor< = e,őka$%l kakaó< = dl tejesk%,é< =
mokk%ska$%l szódabikarbó$a< 'A dk# liszt< lek,%r
A mar#ari$t kike,erj/k a cukorral< majd 6ozz%adjuk a toj%st< a kakaót< a tejesk%,ét< ,é#/l a
szódabikarbó$%,al elke,ert lisztet A massz%t BaBírral kibélelt teBsibe *$tj/k< és előmele#ített
s/tőbe$ lass. tűz$él me#s/tj/k A tészta kb kétszeresére da#ad Fa .#+ #o$doljuk< 6o#+
késze$ ,a$< sz.rju$k bele e#+ ,ill%t< és 6a m%r $em ra#ad r% a tészta< ,alóba$ me#s/lt Fa
ki6űlt< ketté,%#juk< és lek,%rral me#t*ltj/k
Fi#+elem: A me#s/lt tészt%t B%r Berci# 6a#+juk a lekaBcsolt s/tőbe$G A s/tőBaBírt $e 9elejts/k
el le,e$$iG
28. Beigli

Fozz%,alók: A tasak tartalma< =M dk# mar#ari$< = dk# élesztő< toj%s a ke$és6ez< tetszés
szeri$ti t*ltelék
Az elkészítési mód a tasako$ l%t6ató A tészt%ból készít6et/$k mé# diós ,a#+ m%kos Batkót<
cseresz$+és ,a#+ me##+es leBé$+t
29. -e)eskalá&s

Fozz%,alók: A tasak tartalma< > dk# mar#ari$< ' dk# élesztő< toj%s a ke$és6ez
Az elkészítési mód a tasako$ l%t6ató A tészt%ból készít6et/$k ízes ki9lit< t.rós bat+ut stb isG


SÓS SÜTEMÉNYEK
!1. (a)tos 9ill/r

Fozz%,alók: =A dk# zsír< =A dk# cukor< 'A dk# 9őtt< %tt*rt bur#o$+a< (A dk# liszt< =J&ó csoma#
s/tőBor< = e#ész toj%s< reszelt sajt< ' dk# só
A zsírt kike,erj/k a toj%s s%r#%j%,al és a cukorral< beledol#ozzuk a bur#o$+%t< a lisztet és a
s/tőBort A ki$+.jtott tészt%ból e#észe$ aBró H#+űszű$+iI Bo#%cs%kat sza##atu$k Tetej/ket
toj%s9e6érjé,el me#ke$j/k< és me#szórjuk sajttal 8lőmele#ített s/tőbe$< k*zeBes tűz*$
s/tj/k
Fi#+elem: Fa t.l k*zel rakjuk e#+m%s mellé az aBró< kis Bo#%cs%kat< *sszes/l$ekG
!1. (a)tos lapo&skák

Fozz%,alók: EA dk# liszt< 'E dk# mar#ari$< ' dl tej9*l< = e#ész toj%s< =A dk# reszelt sajt< csiBet

A lisztet a mar#ari$$al< a tej9*llel és a só,al *sszedol#ozzuk< és 9élór%s sz/$ettel kétszer
ki$+.jtjuk< 6ajto#atjuk Léko$+ra ki$+.jtjuk< kibélelj/k ,ele a teBsit< toj%ssal me#ke$j/k<
sűrű$ me#6i$tj/k a sajttal Ples késsel ,a#+ derel+e,%#ó,al kock%kra ,%#juk< .#+ s/tj/k me#<
és 6a ki6űlt< szétt*rdelj/k a kock%kat
!2. (a)tos pu99a&s

Fozz%,alók: =J& l tej< > dk# mar#ari$< =N dk# liszt< ( e#ész toj%s< = toj%ss%r#%ja< =' dk# reszelt
sajt< só< =J' szerecse$dió reszel,e
Fel9orraljuk a sózott tejet< 9elol,asztjuk be$$e a mar#ari$t< és %lla$dóa$ ke,er#et,e
bele9őzz/k a lisztet Addi# ke,er#etj/k a tűz*$< mí# a massza az edé$+ 9al%tól el,%lik< akkor a
tűzről le,é,e< %lla$dó ke,erés k*zbe$ bele/tj/k a ( e#ész toj%st< beletessz/k a reszelt
szerecse$diót< és majd$em ki6űlési# to,%bb ke,erj/k Lé#/l beletessz/k a sajtot< és ,izes
kézzel dió$+i #ombócokat 9orm%lu$k A #ombócokat zsírozott s/tőlemezre tessz/k< és a
tetej/ket me#ke$j/k toj%ss%r#%j%,al SzéB ara$+s%r#%ra s/tj/k
Fi#+elem: A 9őzés$él me#le6etőse$ #+orsa$ dol#ozzu$kG A s/tést kis l%$#o$ 9ejezz/k be<
k/l*$be$ a tészta *sszeesik
!!. 8iom sa)tos

Fozz%,alók: 'A dk# liszt< =A dk# reszelt sajt< =E dk# mar#ari$< ( ka$%l tej9*l< toj%s a
ke$és6ez< ' dk# só
A sajtból e#+ kicsit 9élretesz/$k< a 6ozz%,alókat *ssze#+.rjuk< a tészt%t ,éko$+ra ki$+.jtjuk<
,ill%,al me#szurk%ljuk< s/tőlemezre tessz/k< kock%ra ,%#juk< a tetejét toj%ssal me#ke$j/k<
sajttal me#szórjuk< me#sózzuk< r*,id idei# s/tj/k< i$k%bb csak sz%rítjuk
Fi#+elem: =J& óra alatt kész/l elG
!#. -.ró9el9.)t

Fozz%,alók: & dk# ,aj< ( e#ész toj%s< 'E dk# te6é$t.ró< kaBorBor< = e,őka$%l zsemlemorzsa< =
kiska$%l ,aj< = kiska$%l liszt< só
A ,ajat kike,erj/k a toj%sok s%r#%j%,al és a kaBorBorral Fozz%tessz/k az %tt*rt t.rót< a
zsemlemorzs%t< és ,é#/l beleke,erj/k a toj%sok kemé$+re 9el,ert 6abj%t Tűz%lló t%lat ,ajjal
kike$/$k< és liszttel me#szóru$k ?eletessz/k az elkészített ke,eréket< és előmele#ített
s/tőbe$ C ,íz9/rdőbe$ C< kis l%$#o$ kb (E Berci# s/tj/k
Fi#+elem: Csak $a#+o$ 9riss t.rót 6asz$%lju$kG A kaBorBor 6el+ett idé$+be$ aBróra ,%#ott
9riss kaBrot 6asz$%lju$kG
!'. (ós stagli

Fozz%,alók: (A dk# liszt< =' dk# ,aj< & e,őka$%l tej9*l< = dk# só< toj%s a ke$és6ez< = dk#
k*mé$+ma#
Az a$+a#okat jól *ssze#+.rjuk< kétszer ki$+.jtjuk 9élujj$+i ,asta#s%#.ra Hk*zbe$
*ssze6ajto#atjukI< és csíkokra ,%#juk Toj%ssal me#ke$j/k< só,al és k*mé$+ma##al
me#6i$tj/k< s/tőlemezre tessz/k< előmele#ített s/tőbe$ rózsaszí$űre s/tj/k
!*. (okás lep/y

Fozz%,alók:
EA dk# liszt< ' dk# mar#ari$< ' e#ész toj%s< = e,őka$%l rum< ke,és tej9*l< a t*ltelék6ez &A dk#
dar%lt tarja< = dl tej9*l< t*r*tt bors
A lisztet *ssze#+.rjuk a mar#ari$$al< a toj%sok s%r#%j%,al< a rummal és a$$+i tej9*llel< 6o#+
ru#almas tészt%t kaBju$k AlaBosa$ kidol#ozzuk< és két ciBóba osztjuk Az e#+iket ki$+.jtjuk<
kibélel/$k ,ele e#+ k*zeBes $a#+s%#. teBsit< r%simítjuk a 9/st*lt 6.sból és tej9*lből ke,ert<
borssal ízesített t*lteléket< és a m%sik tésztaciBóból $+.jtott laBBal be9edj/k A tetejét ,ill%,al
me#szurk%ljuk< toj%s9e6érjé,el me#ke$j/k Me#s/tj/k és mé# mele#e$ kock%ra ,%#juk< mi$t
az édes leBé$+eket
Fi#+elem: Sóz$i $em szabad< mert a tarja elé# sós
!,. (okás ;agy gombás batyu

Fozz%,alók: 'A dk# liszt< =' dk# mar#ari$< ( dk# élesztő< kb A<E l tej< = mokk%ska$%l$+i
cukor< = toj%s< =A dk# #omba ,a#+ =A dk# #éBso$ka< ke,és Betrezsel+em
A mar#ari$t elmorzsoljuk a liszttel< és eldol#ozzuk a cukrozott tejbe$ me#9uttatott élesztő,el
A kés6%t ,éko$+s%#.ra ki$+.jtott tészt%ból kerek darabokat sza##atu$k< k*zeB/kre
6almozzuk a t*lteléket< csiBkés szélűre mi$t%z,a ,issza6ajto#atjuk a tészt%t< kb 9él ór%t
6a#+juk kel$i< majd toj%ssal me#ke$j/k< és előmele#ített s/tőbe$ ara$+s%r#%ra s/tj/k
T*ltelék: =A dk# dar%lt #éBso$ka Hle6et maradék s/lt 6.s isI< ke,és bors< ( ka$%l tej9*l HLa#+
ke,és ,ajo$ me#B%rolt< aBróra ,%#ott #omba< csiBet só< ke,és bors< 6%rom ka$%l tej9*l és
aBróra ,%#ott Betrezsel+emI
Fi#+elem: Fa #omb%t 6asz$%lu$k< a tészt%t az$aB 9o#+asszuk elG
!8. +eggeli s%tem/y

Fozz%,alók: =J' k# liszt< > dk# zsír< = s/tőBor< csiBet$+i só< '<E dl tej< ke,és ,íz< és ízlés
szeri$t k*mé$+ma#< esetle# m%k Hdar%latla$I
Az a$+a#okból kemé$+ tészt%t készít/$k CiBót< zsemlét és ki9lit 9orm%lu$k< tetejét ,ízzel
me#ke$j/k< és lass. tűz$él kis/tj/k HS/tés előtt a tetejére k*mé$+ma#ot ,a#+ m%kot
szór6atu$kI
Fi#+elem: A ciBó és a zsemle $e le#+e$ t.l $a#+< mert a ki9li 6amarabb s/l< és me#é#6etG
!9. -eapogá&sa

Fozz%,alók: &> dk# liszt< '= dk# 9a#+os zsír< =J' e,őka$%l só< = toj%s< = csoma# s/tőBor< & dl
tej9*l
Az a$+a#okból tészt%t készít/$k< ujj$+i ,asta#ra ki$+.jtjuk< Bo#%csasza##ató,al kiszakítjuk<
tetej/ket késsel recésre be,%#juk< e#+ k%,éska$%l tej9*lt és e#+ k%,éska$%l toj%ss%r#%j%t az
elejé$ 9élretesz/$k< most ezzel beke$j/k a Bo#%cs%kat Forró s/tőbe tessz/k< és k*zeBes
tűz$él e#+e$letese$ me#s/tj/k
#1. Krumplis lágos

Fozz%,alók: A doboz tartalma< ( dk# élesztő
Az elkészítési mód a dobozo$ l%t6atóLP58

Szke$$elte és ja,ította:
Sc6uck A$tal$é
?udaBest
=))M =' A>

Budapest.Metrum. 1988. Kiadja a Metrum Felelős kiadó: Szűcs Péter .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->