Lylia

Gyakorlati Cigánykártya

Írta: Tatár Alexandra Teljes terjedelmében szabadon másolható, továbbadható, terjeszthető az író írásbeli engedélye nélkül, de kizárólag a szerző Tatár !le"andra Lylia# megjel$lésével%

Tartalom

• • • • • •

&lőszó ! 'igánykártya m(ltja )eavatása ! jóslás menete *it t+dhat+nk meg a 'igánykártyával, La-ok jelentései 1. Állandóság
2. Látogatás 3. Üzenet 4. Levél 5. Tolvaj . !élté"en#ség $. %evés &énz '. (a)*sság +. ,llenség 1-. .rvendezés 11. /ondolat 12. 0arát 13. 1énz 14. 2zerel)es n3 15. 2zeret3 1 . Ajándé" 1$. 2zeren4se 1'. (áz 1+. (ázasság 2-. 5e)én# 21. /#er)e" 22. 0etegség 23. 2zerele) 24. %atonat*szt 25. 6tazás 2 . 07ró 2$. 8ág# 2'. (alál 2+. 2zo)or9ság

3-. (:ség 31. 2zeren4sétlenség 32. 8áratlan ;r;) 33. 0ossz9ság 34. 8eszteség 35. .zveg#asszon# 3 . .zveg#<ér<*

.irakások
=. A na& "árt#ája ==. >ó taná4s ===. Általános "érdése"re =8. ,se)én#e" <ol#a)ato" ele)zése 8. 2ze)él#*ségrajz 8=. 1ár"a&4solat* "*ra"ás = 8==.1ár"a&4solat* "*ra"ás ==. 8===.Általános "*ra"ás =. =?. Általános "*ra"ás ==. ?. ,se)én# sorozato" ?=. @;ntése"A válaszBta" ?==.%*s "*ra"ás ?===.,gészség* álla&ot<el)érése ?=8.Cves jóslás ?8.2ze)él#*ség ele)zés ?8=.,se)én#ele)zés ?8==.Dag# "*ra"ás

lés tBdo)án#áEan. akik örökölték ezt a tudást. 2o" 4saládEan az el)9lt évszázadEan )egsza"adt az an#áról leán#ra szállt tBdás át."7tése. %*vételezett Fel#zetEen volta)A de ne) <elejte) elA Fog# Fálával tartozo) a sorsna"A Fog# sze)él#esen tan7tFattá" )eg a 4*gán#"árt#a vetését. Lán#o)na" szánta) ezt a ".&lőszó Lányomnak és azoknak a lányoknak.n#v leg#en jó tan7tóto" és találjáto" )eg azo"at az e)Eere"etA a"*" tBdásB""alA ta&asztalatB""al "*egész7tFet*"A gazdag7tFatjá" *s)erete*te"et a j. AzonEan F*áEa választana" el EennGn"et évt*zede" az el3z3 generá4*ó" E. 0Bda&estA 2--$.vend. de4e)Eer L#l*a .r. %7váno)A Fog# e ".l4sességét3lA )agja* )egtalálFató EennGn" és "ell3 gondos"odássalA <*g#ele))elA alázattal 9jjáélesztFet3 az 3s* tBdás.n#vetA átadva Eenne )*ndazt az 3s* tBdástA )el#et an#á)tólA &ótan#á)tól és tan7tó*)tól "a&ta).

" szá)B"raA Fane) eg# 4so&orton EelGlA az *d3seEEe"t3l les*" el a <ortél#o"at. századEan jelent )eg a 4*gán#"árt#a Kag#arországonA de 4sa" az 1$--L as éve"Een jelent )eg n#o)tatásEan. A 4*gán#"árt#a el"ész7téseA )egrajzolása a tanBlás* <ol#a)at <ontos részét "é&ezte.I Js* 4*gán# )ondás 6g#an a 4*gán#"árt#a eredete az 3s* *d3"EeA =nd*áEa n#9l*" v*sszaA 7rásos e)lé"Gn" )ég *s al*g van róla. A "Blt9raA a)el#Een )egszGletettA ann#*ra szoros sze)él#es "a&4solato"at á&oltA Fog# szG"ségtelen volt lejeg#ezn* Eár)*tA F*szen els3sorEan a szóEel*ségre tá)asz"odta". De) tan7tjá" "Gl. 5áadásBl a 4*gán# 4so&orto" nag#on neFezen n#7lta" )eg az *degene" <eléA na&ja*n"*g *s *gen zárt rendszert al"otna"A a Fag#o)án#o" a&áról <*9raA an#áról leán#ra szállna".nne" eg#*" o"aA Fog# a "ézzel "ész7tett "árt#ala&o" ol# ann#*ra elterjedte"A Fog# a n#o)tatást <eleslegesne" és &énz&o4sé"olásna" tartottá". Keg<*g#elté"A Fog# eg#Leg# la& el"ész7tése ". . K*nden eg#es "árt#ala&A sz*nte )egelevenedett a rajzolója "ezéEen ésA aFog# d7sz7tetteA eg#<ajta )ed*tat7v álla&otEa "erGltA a)el#en "eresztGl )él#ségéEen )egértette az adott la&na" a jelentését. 1-L12 éves "orB"ra t9ln#o)ó részEen a <*9" azo"A a"*" ezzel )9latjá" az *d3t.lt Ee a 4*gán#ság életéEe.n a szGl.nE. De)4sa" )*nt játé"A Fane) )*nt jósLesz".zEenA )el#re )*nd*g Fold<én#EenA éjsza"a "erGlt sorA a leend3 jóssal )egt.tt a FázEaA szGletFetettA vag# .""or )ár )eg"Gl.rténte" azo" az ese)én#e"A a)el# Gzenetet szá)ára a "árt#ala& Fordozott.ssze)osódna". .zA Eár a Fatáro" nálB" .ltést. !elteFet3leg a ?8. A "árt#a *gen <ontos szere&et t.ztetFetGn" r*tBál*s és &ro<án 4él9 *d3t. (a /éltékenység volt a 4saládjáEanA E*zon#osan <elsz7nre "erGlte" a vélt vag# valós sérel)e"A a veszteség "árt#ával a &*"esd*aM *s Eej.! 'igánykártya m(ltja H8an Eenne) eg# 9tA )el# soFa ne) ér véget. A g#er)e"e" L' éves "orB"tól "ezdve *s)er*" a "árt#ala&o"at.

>elle)z3je a "Gl. ✗ ✗ ✗ ✗ Cjsza"a rajzold Fold<én#Een Og# teddA Fog# ne zavarjana" )eg ".n)agad )él#eEE )eg*s)eréséFez *s.n<éle változato"Ean szerezFet3 Ee.vet"eztéEen )egtanBlta elengedn* a )ár *dejét)9lt dolgo"at.g#es országo"Ean )ásL)ás néven terjedt elA g#a"ran aFFoz a jós nevéFez "a&4solódvaA a"* elterjesztette.zEen K*el3tt ne"* <ogszA gondold vég*g )*t jelent szá)odra az adott <ogalo) K*nél részleteseEEen jelen7tsd )egA engeddA Fog# a "é&zeleted szárn#aljon M &*"esd*a P EajA rosszA negat7v dolgo" .<oganFatott gyermek a 4saládEanA de <elEB""anFatott eg# t*to"zatos katonatiszt *s az életéEen vag# a"ár eg# szeren'sétlenség ". AzonEan F*áEa jelent )eg n#o)tatásEanA ett3l se) vált teljesen eg#ségesséN a )a* na&*g "Gl.z3 <ajtá"na"A Fog# jól eleg#7t*" a Fel#* sajátosságo"at az évezredes trad74*ó""alA 7g# n#er* v*ssza 9jra és 9jra az a"tBal*tását a 4*gán#"árt#a.zeleEEA Fane) . A 4*gán#"árt#ával való <oglalatos"odás ne)4sa" eg# jóslás* )ódszerFez v*sz ".nE. . Íg# 4sa" a""or olvasd továEE e soro"atA Fa "ész vag# te *s a változásra. *ire /igyelj ha te akarod megrajzolni a saját kártyádat. De) volt ez )ás"é&&en Dé)etországEan a %*&&er "árt#ával se)A )el# a F7res Eerl*n* jósn3 2Bsanne %*&&er nevéFez <:z3d*"A vag# !ran4*aországEanA aFol Anne Kar*e Lenor)andA Da&óleon jósn3jeA Lenor)and "árt#a néven F7vta életre a 3 la&os rendszert.

z az az ese)én#A )el#t3l él3véA elevenné vál*" a "árt#a és leg<3"é&&en )egE7zFatóA F: társsá a j.r. .iveretés ✗ ✗ ✗ %*zárólag tel*Fold"or <ogj Fozzá 2zG"séged lesz 2 la&os "3reA a "árt#ádraA szenteltv7zre és eg# v.! 'igánykártya kiveretése De) F*nné)A Fog# Fallottál volna err3l a Eeavatás* )ódszerr3lA Fa )ég*sA azon "evés e)Eere" ".zé tartozolA a"*"et Eeavatta" ez eg#*" leg<éltetteEE t*t"B"Ea a 4*gán#o".zte" )*nden rosszat a "árt#ala&o"EólA )egt*szt7tottá". . A)*"or )*nd a 3 la&&al *l# )ódon el"észGlte" Ee4so)agoltá" a &*ros "end3Ee és eg# éjsza"át &*Fenn* Fag#tá".zzel elGld.tte". Leter7tette" a <.v3 <Gr"észéséEen.s "end3re T*sztelettel és alázattal <ordBlj a "árt#a <elé.ldre eg# &*ros vászon"end3tA letérde&elte" elé az eg#*" "3re rá<e"tetté" a la&otA joEE Fáro) Bjjal QFGvel#"A )BtatóA ". . K*nd*g tel*Fold"orA de )ég éj<él el3tt "erGlt sor erre a szertartásraA )el#Fez szentelt v*zet és "ét "*zárólag erre a 4élra Fasznált nag#oEEA la&os ".zEen ezt )ondtá": AsF devlesaA )ajd a )ás*" la&os "3vel Fétszer ráGt.vet Fasználta".zé&s3R a szentelt v7zEe n#9lta"A Fáro)szor a "árt#ára s&r*44elte" )*". .

lFet*.n)agBn" ".tA nag#"é&:ségetA az ego t9lérté"elésétA .ng#T. özvegyember.edvező helyzetben: szelle)* s*"ere"etA "reat*v*tástA a"t*v*tástA "*terjedéstA ter)é"en#ségetA "*áradástA staE*l*tást jelez. barát la&o""al eg#Gtt áldást )Btat. *ás la-okkal $sszeolvasva3 . 2taE*l*záljaA tartóssá tesz* a <ol#a)ato"at. Szerelemre. bíró. 0*zon#os ese)én#e" a"adál#talan le<ol#ásátA <ol#a)atEan lév3 Gg#e"et jelez.nF*ttségetA t9lzó Ee4svág#at.z&ontjátA láng jelz*A )el#ne" ". 2ze)él#jel. szerelmes nő. A valód* érté"e" állandóságát )Btatja életGn"EenA 4sa" észre "ell 3"et vennGn". =sten* énGn"et a F*ndB "Blt9ráEanA *gaz* . 2igyelmeztetése3 TaláljB" )eg *sten* énGn"et . 4+garak P 2zentségA áldás .edvezőtlen helyzetben eze" t9lzó )egn#*lvánBlása* tartozna" FozzáN jelezFet g3g. özvegyasszony. >elz* az állandó *sten* jelenlétet.n)agBn"EanS =sten a saját "é&)ására <or)álta az e)EertA leFet3séget E*ztos7tva szá)áraA Fog# v*sszatérjen Fozzá.ze&én találFató tBdat* ".r3s7t* a la&o" jelentésétA )*nteg# Fangs9l#ozva azo" jelenlétét az életGn"Een. =sten sze)eA a"* <*g#ele))el "7sér* életGn"etA és Fa "ellA Eeavat"oz*". katonatiszt.$r P A végtelen sz*)EólB)a 4zikrák P Léle"sz*"rá"A )el#e" az eg#ségE3l "*lé&ve )an*<esztálódna" . házasságra. TartósA Fosszantartó ese)én#e" "ezdetét *s jel. házra F9zva seg7t3 er3" jelenlétét az adott terGleten. gyermek. )olygója3 Da& 4záma 1 1llatai3 2asA oroszlán 5$vényei3 Da&ra<orgóA )argarétaA ró)a* "a)*lla 6rágak$ve3 (eg#*"r*stál# &leme3 T:z Csillagjegye3 Uroszlán Szimbólumai: 4zem P =sten n#*tott sze)eA )el#et soFa ne) zár le sze)Féj.La-ok jelentései 0% 1llandóság !els3EE Fatal)a" jelenléte.z&ontBn" a T"é" g#. . .l3 (szerető.

. ellenség "árt#ával rossz szándé"9 látogatót )BtatA leg#Gn" résen "*t engedGn" Ee ottFonBn"Ea. özvegyember.edvezőtlen helyzetben az e)Eer* "a&4solata*n" )egro)lásátA FáttérEe szorBlását jelz*.z3 lesz a Fatása. . katonatiszt.ve"sz*". TartsB" sze) el3tt a )9ltatA de ne anna" tG"réEen <*g#eljG" a j. *ás la-okkal $sszeolvasva3 A )ás*" la& ".l3reFaladásA el3relé&ésA <ele)el"edés !blak P K9ltEel* dolgo" t*sztázásaA <eleleven7tése . gyermek. >elz*A Fog# )ár Ee*ndBlta" E*zon#os változáso" az életGn"EenA 4sa" edd*g )ég ne) vettG" észre 3"et. levél "árt#ával ". Oj energ*á" jelenne" )eg az életGn"EenA )el#e"ne" észrevétele és Fel#es értel)ezése a )* <eladatBn". 2igyelmeztetA n#*ssBn"A <ogadjB" Ee az 9j dolgo"at.nn#edeEEA <elsz7neseEE jelentését )Btatja )eg a "érdez3ne". >elezFet ol#an talál"ozástA )el#ne" Fossz9távon lesz Fatása életGn"reA a"ár a F*vatásBn"A a"ár az érzel)* "a&4solata*n" terén. özvegyasszony. )olygója: (old 4záma3 2 1llatai3 8ándor)adara" 5$vényei3 LevendBlaA Vsál#a 6rágak$ve3 T*gr*ssze) &leme3 87z Csillagjegye3 %os Szimbólumai: 2el/elé /+tó lé-'ső P .l3 la&&al (szerető. Az életGn"Ee Eelé&3 lBnár*sA n3*es energ*á"at *s ez a "árt#a sz*)Eol*záljaA seg7tA Fog# <el<edezzG" . bossz%ság. Az o"talan e)Eer *l#en"or s*etetnéA g#ors7tan* az ese)én#e"etA a E. "zenet.n)agBn"Ean a n3t.7% Látogatás D#7ltságotA n#*tottságot jelez az 9j dolgo" *ránt.vend3t. !tazás.l4s )egvárjaA )7g elérne" Fozzá azo" a FBllá)o"A )el#e" továEEv*sz*" élet9tján. hamisság. szerelmes nő.ék r+ha P 2zelle)* t*sztaságA t*szta szándé" )arna r+ha L 0e<ogadás 8irág'sokor P >ó szándé" . #olva$. 2ze)él#jel.zel* Qro"on*R látogatást jelez.edvező helyzetben eg# <ontos talál"ozást jelezA )el#ne" Fossz9távon g#G). bíró. barát a "érdéses sze)él# Eelé&ését életGn"Ee.l4s. CletGn"Een az e)Eer* "a&4solato" jelent3sége )egn.

bíró.r talál"oznán" .edvezőtlen helyzetben d. *ás la-okkal $sszeolvasva3 =sten* sBgallatot az adott té)áEanA sze)él#jel.énz P /azdagság Levél P %edvez3 Gzenete" 4zárnyas sar+ < /#ors F7re" . szeren&sétlenség. 'éltékenység "árt#á""al állA <*g#eljGn" oda tette*n"re a negat7v ese)én#e" Gzenetérté":e" szá)Bn"ra.ntése"A 7télete" )egszGletésér3lA negat7v ese)én#e"r3l "a&Bn" értes7tést. K*nél tBdatosaEEan élGn"A annál ".edvező helyzetben a "árt#a &oz*t7v tartal)9 Gzenete"etA s)sLtA eL)a*ltA levelet jelezA )el#e" "*Fatással leszne" a továEE* életGn"re. barát la&o""al az *llet3 jelent3s )ondan*valóját.9% :zenet =sten* Gzenete"A )el#e" Ee<ol#ásoljá" sorsBn"atA életGn"et a továEE*a"Ean. )olygója: 6ránBsz 4záma3 3 1llatai: 2ól#o)A 5$vényei: 0ors*"a<:A Ot*la&B 6rágak$ve3 %al4edon &leme3 Leveg3 Csillagjegye3 D#*las Szimbólumai: *erk(r isten# P Az *stene" F7rn. ! kártya /igyelmeztet <*g#eljGn" a jele"reA )el#e" )egjelenne" az életGn"Een. szerelmes nő. veszteség. özvegyember. . katonatiszt. (a a tolva$. 0árFonnan ér"ezFet a <*g#el)eztetésA a )* <elel3sségGn"A Fog# <el*s)erjG" és )egértsG". hamisság."eA Gzenet Fozó 2$ld P K*"ro"oz)osz 2elhők P Ka"ro"oz)osz 4zárnyas 'ad+'e+s bot P Ker"9r sz*)EólB)aA az e)Eer* energet*"a* rendszer tér"é&e .l3 (szerető. K*vel a &roElé)ával se) a"arBn" sze)Eenézn*A 7g# g#a"ran a jele"et *s )eg&róEáljB" T"*)ag#arázn*T. K*l#en e)Eerne" *s *s)erne" )eg )áso"A )enn#*re )ás az a "é& a)*t én gondolo" )aga)ról attólA a)*t )ost láto"W .nn#eEEen )eg# végEe ez a <ol#a)at. DézzGn" néFa <r*ss sze))el )agBn"raA )*ntFa el3sz. özvegyasszony.n)agBn""al. gyermek.

n)agBn"at ne) 4sa&FatjB" Ee . katonatiszt. szerelmes nő.rGl)én#e" o"ozzá"A Fog# rejtve )arad el3ttGn" az *gazságA Fane) )* )agBn".tt ado)án#A &énz ér"ez*". )olygója: Ker"9r 4záma: 4 1llatai3 /ala)E 5$vényei3 0ors)enta 6rágak$ve: 2zodal*t &leme: Leveg3 Csillagjegye: ="re" Szimbólumai: Galamb < T*sztaságA ter)é"en#ség sz*)EólB)a 8irágzó ágak P CletA 9jra"ezdésA )eg9jBlás 2elhők P /ondo"A t*sztázatlan terGlete" . utazás la&&al eg#Gtt )egF7vót. veszteség. *ás la-okkal $sszeolvasva3 2ze)él#jel. barát la&o"nál Gzenetet az *llet3t3lA vag# az *llet3r3lA látogatás.""éA eg#szer sze)Ee "ell néznGn" )*ndezen dolgo""al. . szeren&sétlenség. De) a"arjB" <elvállaln* a <elel3sségetA ezért *n"áEE 9g# teszGn"A )*ntFa észre se) vettG" volna.=% Levél =n<or)á4*ó"A )el#e"et el a"arna" el3lGn" rejten*. gyermek. Ter)észetesen ne)4sa" 7rott <or)áEan létezFetA Fane) ér"ezFet s)sLEenA eg# eltévedt eL)a*lEen.ze"ne" az *n<or)á4*ó"na" <elsz7nre "ell "erGln*e aFFozA Fog# továEE tBdj Faladn* Btadon.n)agBn" el3l. a$ándékkal áll eg#GttA távolról j. hamisság. bíró. (a a (énzzel. özvegyasszony. Üzenete"A F7re"A )el#e"et )egFatározóna" gondolFatBn" a <*z*"a* v*lágEan. 'éltékenység la&o""al eg#Gtt "elle)etlenA rossz F7re"et. De) a"arBn" sze)Eenézn* a valósággalA azzal a Fel#zettelA )el#ne" el3*déz3* )* )agBn" voltBn".rGlte"*nt3e". . DéFa ne) "Gls3 sze)él#e"A ". . @e .l3 (szerető. ! kártya /igyelmeztetA Fog# E*zon#os *n<or)á4*ó" rejtve vanna" el3ttGn"A leg#Gn" <*g#el)ese"A ". #olva$.r.e'sét levélen# L T*t"os F7re" 4zalag levélen# P 2zerel)* Gzenet.edvező helyzetbenA "elle)es F7re"etA )egF7vótA "*nevezésr3lA n#ere)én#r3l értes7tést "a&Bn". . T*t"o"A )el#e" )ég*s <elsz7nre "erGlne".edvezőtlen helyzetbenA "*derGlne" azon *n<or)á4*ó"A )el#e"et t*t"oln* &róEálta" el3lGn"A vag# . özvegyember.

>% Tolvaj Ul#an negat7v er3" )egjelenése életGn"EenA )el#e" veszteséget o"ozna". Azo"at a dolgo"at vesz7tjG" elA )el#e"Fez t9lzottan vag# ne) )eg<elel3 )ódon ragasz"odBn".l3 la&o"ra F9zva (szerető. bíró.g. )olygója: Ker"9r 4záma3 5 1llatai3 n#estA ró"aA szar"a 5$vényei3 !ar"as"Bt#atej 6rágak$ve3 5Bt*l"var4 &leme3 Leveg3 Csillagjegye3 ="re" Szimbólumai: 4$tét ajtó P LeFet3ség az elt:nésre az *s)eretlenEe !blak P A j.dés . szerelmes nő. @eA aFog# a lo&ás se) jár )*nd*g s*"errelA *tt *s 4sa" a szándé"ot látFatjB". )ázassággalA vággyalA gyermek"el eg#Gtt )eg4salástA el4sáE7tást jelez.tletedetA a terve*det. gyermek. ! kártya.v3Een <elder7tésreA <én#re "erGl az *gazság !r'talan ember P 5ejtett sze)él#*ség 1lr+ha P 5ejt3z". katonatiszt. ÁltalánosságEan tolvajlástA veszteségetA g#engGléstA vala)*ne" a lezárását jelz*. özvegyember. látogatás la&o""al eg#GttA az Btazás során Ee".vet"ez3 an#ag* veszteséget )Btatja )eg. kedvező Fel#zetEen a neFezé""ént rajtBn" 4sGng3A elavBlt dolgo"tól való )egszaEadBlást )Btatja. . *ás la-okkal $sszeolvasva: 2ze)él#jel.tteA a""or )eg a"arjá" lo&n*. barát jelezFet* az *llet3 szándé"átA jelle)étA Fa el3tte állA a""or )eglo&tá"A Fa ). !tazásA remény.edvezőtlen helyzetben rosszBl )egélt veszteségetA <ájdal)as eltávolodást jelez. 2igyelmeztetése3 =s)erjG" <el azo"at a <eleslegessé vált lel"* és <*z*"a* terFe"etA )el#e"et Eallaszt"ént FordBn" )agBn""al. Üg#eljGn" arraA Fog# ne a )9ltEan éljG"A Fane) a jelenEen. özvegyasszony. =tt ne)4sa" an#ag* jelleg: veszteségre "ell gondoln*A ello&Fatjá" a szerel)edetA az .

néE3l. veszteség. tolva$.szt. =s)erjG" <elA )*ért sGll#edte" leA )*ért rejtettG" elA )*ért a"arjB" elt*t"oln* .n.szt. .tténe" o"a*t.n.ét /a Q". özvegyasszony.tte a <ér<*R P "a&BA átlé& az *ll9z*ó*nA valóság <el*s)erése )okrok árnyéka P rejtett tette" .n)agBn"Ean és ezáltal átala"BltA Fog# 9j és 9j ar4Ean )egjelenve "*t. barát la&o""al azt *s <el<ed*A "*""el áll ez "a&4solatEan. >elez )*nden ol#an vág#atA .l3 (szerető. 2igyelmeztetése@ *s)erjG" <el )ot*vá4*ó*n"atA )el#e" a tBdatalatt*Ea sGll#edte" le az *d3" <ol#a)án.edvező helyzetben ".t3déstA <éltéstA .edvezőtlen helyzetben a t9lzottA g. házasságra. gyermek. )olygója3 8énBsz Qvág#a"A . !élté"en#ség a""or jelen*" )egA Fa t9lságosan ragasz"odBn" eg# sze)él#Fez vag# eg# Fel#zetFez.?% 2éltékenység !élté"en#ségA E*zal)atlanságA *r*g#ségA <élele)."A t9lzott EBjaságR vag# 2zatBrnBsz Qer3s ".n)agBn"at. +ossz%ság. szeren&sétlenség. bíró."etA vág#a"at jelent. *ás la-okkal $sszeolvasva3 Szerelemre.s E*rto"lástA a lel"* vag# test* <Gggést eg# "Gls3 tén#ez3t3l.ntA <élel)etA )el#et el<ojtottBn" . LássB" eg#ségEe .rj. (*tetlenségA <élel)e"A <B"arságA )a"a4sságA t*t"olózás.z. szerelmes nő. betegség la&o""al eg#Gtt a <élté"en#ség elF9zódásátA a "a&4solat )egg#engGlését )BtatFatja.r4s.rt.n)agBn" el3l *sW K* az *ll9z*ó és )* a valóságW De n#o)jB" el vág#a*n"atA Fane) értsG" )eg a létrej. *llenség.t3désA EezárásR 4záma3 1llatai3 1Bl#"a 5$vényei3 2o)"óró 6rágak$ve3 X*tr*n &leme3 87z Csillagjegye3 Uroszlán Szimbólumai: 2ekete kabát P t*t"o"A rejtett dolgo" 4árga r+ha P <élté"en#ségA er3s E*zalo) )alkéz elől P érzel)e" do)*nálna" Q)*nd"ét <ér<*nélR . !ogadjB" elA Fog# az életA <ol#a)atosan változ*"A Fa eg#Gtt )ozgBn" veleA a""or a szá)Bn"ra <ontos dolgo" Qa)*" valóEan <ontosa" és ne) azo"A a)*"et anna" F*szGn"R )eg)aradna" életGn"Een. .szt.n E. házra "*vetve a "a&4solatEa <elEB""anó <élté"en#ségre <*g#el)eztetA )el# sze)él#jel. özvegyember. katonatiszt. hamisság la&o""al eg#Gtt ez )ás által gerjesztett &let#"aA )el# azonEan tartal)azFat *gazságo"at *s.

*ás la-okkal $sszeolvasva3 )áz.rnél.tt &énz .t. #olva$. )olygója3 8énBsz 4záma3 $ 1llatai3 . gyermek.)én# 6rágak$ve3 A4Fát &leme3 !. barátR la&o""al a *llet3 an#ag*A *lletve F*vatásEel* leFet3sége*tA Fel#zetét. szerelem. katonatiszt.edvező helyzetben "*seEE . >elz* a rejtett *sten* jelenlétet életedEen. !ogadd elA a)*t az élet "7nál leFet3sége"etA értsd )eg 4éljB"at és teljes7tsd Ee sorsod.l3 (szerető. 2ze)él#jel. özvegyasszony.lte"ezésre. hamisság. szeren&sétlenség. bíró. 07zz a <els3EE vezetésEenA Fog# az élet )*nd*g E*ztos7tja szá)odra )*ndaztA a)* )egélFetésedFez szG"séges.gérA &o4o" 5$vényei3 %. 2taE*l*tást jelentA a "evés &énz )*nden"*ne" a saját )egélFetés* sz*ntjén értel)ezend3. An#ag* Fel#zetEenA ann#* Eevételt jelentA a)enn#* )egélFetésGn"F.ld Csillagjegye3 2z:z Szimbólumai: B$ld /otel P An#ag* E*ztonság 2ügg$ny P 5ejtett an#ag* tartalé"o" Tük$r P =ll9z*ó"A an#ag* Fel#zettel "a&4solatEan . . házasság la&o""alA az adott terGleten staE*lA Far)on*"Bs változást )Btat. szerelmes nő. 2igyelmeztetése@ azt Ee4sGld )egA a)*d vanA )*el3tt )agasaEEra t.z <eltétlenGl szG"séges.énztár'a P Kegta"ar7tott &énzA Ee<e"tetése"A le". . özvegyember. (a a jelenleg* Fel#zetet ne) tBdod "ezeln* teljes E*ztonsággalA a""or Fog# a"arod )agasaEE sz*nten )egéln*W Kérté"letességre )Btat rá. 'éltékenység la&o""al eg#Gtt állvaA ro)ló an#ag* Fel#zetetA an#ag* veszteséget )Btat.evés -énz A&róEEA jelenté"telenne" t:n3 változáso". !og#asztó* társadal)Bn" v*sszásága*raA t9l".sszege"A &oz*t7v ese)én#e"A staE*l*tásA Far)ón*aA "*<ejezetten "elle)es *d3sza".edvezőtlen helyzetben elégedetlenségA *r*g#ségA E*zon#talanság érzés "7sér* e la&ot. veszteség.A% .énz P /azdagságA an#ag* Fel#zet .

állandóság la&o""al ez Fossz9távra Ee<ol#ásolFatja életGn"et. .tétségEe QtBdattalanEaRA teg#G" tBdatossá <élel)e*n"etA )el#e" )ot*váló er3*n" aFFozA Fog# . kevés (énz.)én# 6rágak$ve3 (e)at*t &leme3 87z Csillagjegye3 87z.ígyó P TBdásA Fa)*sságA )entál*s .l3 (szerető. bíró. =s)erjG" <el .n)agBn"na" *s FazBdjBn".nn#en 4salás áldozatává válFatBn". szerelem la&o""al eg#Gtt a "a&4solatBn"at <en#eget3 ese)én#e"r3l vag# sze)él#e"r3l "a&Bn" F7rt. LássBn" t*sztánS =n"áEE várjBn" a véle)én#<or)álássalA )*ndadd*gA a)7g ne) tBdBn" )eg elegend3 *n<or)á4*ótA ne )ondjBn" "* se))*re F*rtelen 7téletet. szerelmes nő. katonatiszt. )olygója3 (old 4záma3 ' 1llatai3 %7g#óA )a4s"aA 4s9szó)ászó" 5$vényei3 Cdes". váratlan öröm la&o""al eg#Gtt <*g#eljGn"A )ert ". halál. 2ze)él#jel.edvezőtlen helyzetbenA jelz* a FazBgságo"atA )el#e"et g#a"ran észre se) veszGn" .ztetn* az *ll9z*ót a valóságtól. utazás.nE. ház. *ás la-okkal $sszeolvasva3 )ázasság.is lőrésszerE ablakok P Vár"ózottságA t*t"o" Létra P LeFet3sége" a Fel#zeten <elGle)el"edn* . özvegyember.n)agBn"Ean. 5ajtBn" a <elel3sségA Fog# <el*s)erjG" és "é&ese" leg#Gn" )eg"Gl. barátR la&o""al eg#Gtt )egtBdFatjB"A Fog# "*t3l ered és "*re vonat"oz*". veszteség. Szeren&sétlenség. 8*g#Gn" <én#tA *gazságot a s. A Fa)*sságotA a )egtévesztéstA az 3sz*ntétlenséget.n)agBn"Ean az *ll9z*ó" v*lágátA )el#Ee elveszve "eressG" a "*Btat. . gyermek.C% Damisság >elentFet 4salástA Fa)*sságotA "é&)BtatástA rossz*ndBlatotA )egtévesztéstA FazBgságo"at. . ! kártya /igyelmeztetéseN X*n"os az *sA a"* ad a FazBg szóra. özvegyasszony.énz. látogatás. a$ándék.nt3 Szimbólumai: *a'skaL (a)*sságA asztrál .edvező helyzetben jelz* a )eg<elel3 d*&lo)á4*a* érzé"et.

ld Csillagjegye3 0a" Szimbólumai: 1rnyékban álló /ér/i P 5ejt3z".d3 e)EerA t*t"o" Dáz/al m$g$tt P %*ala"Bló negat7v Fel#zete" 4zürke ház/al P 2eg7t3 szándé" F*án#a Bsebre d+gott QjoEERkéz P 5ejtett szándé" . >elz* a "elle)etlen él)én#e"etA )el#e" létrej. özvegyember.)Eer* EBtaságA Ee4sGletsértésA rossz F7r "eltése. bíró. szerelem "árt#á""al eg#Gtt a "a&4solatot veszél#eztet3 szándé"ról van szó.ldalatt* állato" 5$vényei3 2*sa"v*rág 6rágak$ve3 UEsz*d*án &leme3 !.edvezőtlen helyzetben "áro"A ellenséges e)Eere"A negat7v Fel#zete"A <élel)e" térFód7tása jelle)z* e la&ot.szt.rténtA leFet3ségGn" n#7l*" )agasaEE néz3&ontEól látn* az ese)én#e"et és t9llé&n* rajtB". özvegyasszony. . szerelmes nő.s ártó szándé" . veszteség. barátR la&o""al eg#Gtt az *llet3r3l tBdFatjB" )egA Fog# ellenséges szándé""al <ordBl vala"* <elé.d3A éjsza"a*A <.l3 (szerető.edvező helyzetben a "árt#a jelentéseN <én# derGl ellensége*n" )ot*vá4*ó*raA ela&adna" az ellenséges )eg)ozdBláso" *rán#Bn"Ean.ést tartó bal kéz < . bossz%ság. remény. (*szen 4sa" az jelenFet )eg életGn"EenA )el#ne" teret adtBn". . !tazás. ház.ze" )*nd )egjelenFetne"A Fa ez a "árt#a "erGl el3. katonatiszt. látogatás la&o" )ellé F9zva )eg)BtatjaA Fol talál"ozBn" ellenséges szándé""al. )olygója3 2zatBrnBsz 4záma3 + 1llatai3 5ejt3z". gyermek. (a a szeren&sétlenség.F% &llenség 5ossz*ndBlatA gonoszságA szeretetnél"Gl*ség. tolva$ "árt#á""al áll eg#Gtt s*"er "oronázza az ár)án#tA de Fa "é&ese" vag#Bn" )egérten* )* )*ért t. 2igyelmeztetése@ v*zsgáljB" )eg )agBn"atA vajon )* )*nd*g t*sztánA jó *ndBlatEól 4sele"szGn" eW . *ás la-okkal $sszeolvasva: 2ze)él#jel. )ázasság. . >elz* a szá)Bn"ra érté"es L vag# érté"esne" F*tt L dolgo" elvesztésétA )egse))*sGlését.n.ttéEenA a"ár tBdat alattA de )* *s segéd"eztGn".

0G% Hrvendezés Az Gnne&e" <ontosságát Fangs9l#ozza ez a "árt#aN a Fét";zna&ja*n"at az Gnne&e" tesz*" sz7neseEEéA EoldogaEEá. =l#en"or a léle" )Bzs*"ál. Kár az el3de*n" *s tBdtá"A )enn#*re <ontosa" azo" a &*llanato"A a)el#e" Eoldogságot adna"A és tBdatosan )eg *s tere)tetté" enne" a leFet3ségét. !*g#eljGn" odaA ne n#eljen el )*n"et a )*ndenna&o" eg#Fang9sága. K* )agBn" d;ntjG" elA Fog# Eoldogo" leszGn"Le vag# se). K*t választaszW A EoldogságFoz ne) "ell )ásA )*ntFog# észreveg#G" életGn"Een a &oz*t7v dolgo"at. 2igyelmeztetA sza"7tsBn" *d3t saját )agBn"ra *s. 2étáljBn" eg# nag#ot az erd3EenA )enjGn" el tán4oln*A )Blatn*. ClvezzG"A Fog# élGn"A Fog# *tt leFetGn". .edvező helyzetben *d*ll*"Bs lel"*álla&otot jelezA Far)on*"Bs ";rn#ezetetA jó társaságotA szóra"ozás* leFet3ségetA )egF7vást eg# &rogra)ra. .edvezőtlen helyzetben enne" F*án#ára F7vja <el <*g#el)Gn"etA vag# é&&en ellen"ez3leg a t9lzásEa v*tt szóra"ozás *s Bg#anol#an "áros leFet. (a )egszo"ottá vál*" a )*ndenna&os )BlatozásA a Fét";zna&o" válna" elv*selFetetlenGl <a"óvá. CljG" át az Gnne&e*n"etA de ne v*g#G" t9lzásEaN a ";telezettsége*n"etA Fa elFan#agoljB"A <elEor7tjB" az élet ter)észetes r*t)Bsát. *ás la-okkal $sszeolvasva: A sze)él#jel;l3 (szerető, szerelmes nő, özvegyasszony, özvegyember, katonatiszt, bíró, gyermek, barátR la&o" <el<ed*" a szere&l3"et. A reménység, utazás, látogatás eg# távolaEE* v*dé"en vendégségEen t;rtén3 ese)én#t jelezne". A házasság, ház, szerelemA eg# "a&4solaton EelGl* ;rvendetes ese)én#t )BtatA )el# leFet eljeg#zésA la"odalo) vag# )ás 4salád* ese)én#. )olygója3 8énBsz 4záma3 1 1llatai3 1áva 5$vényei3 X*tro)<: 6rágak$ve3 AventBr*n &leme3 T:z Csillagjegye3 5á" Szimbólumai: Lam-ionok P .r;)A Eoldogság Tán' P .n"*<ejezés 2odros r+ha < 0BjaságA lazaság 2ák, n$vények P 8édettségA E*ztonság

00% Gondolat 8*sszatér3 gondolata*n"ra F7vja <el a <*g#el)Gn"etA jelz* a tBdatalatt* Gzenete*t. /ondolata*n" tG"r;z*" tBdatalatt*n" <ol#a)ata*tA Fa oda<*g#elGn" rájB"A és Fel#esen értel)ezzG"A )egle&3 dolgo"at <edezFetGn" <el )agBn"Ean. A gondolatna" tere)t3 ereje vanN valóra vál*"A a)*re gondolBn". !*g#eljGn" ál)a*n"raA )el#e" ";zvet7t*" a tBdatalatt*n" Gzenete*tS >el"é&ez* a tBdatosodás <ol#a)atátA a tBdatalatt* tBdatossá tételétA legaláEE*s az erre való t;re"vést. 2igyelmeztetése3 ÜljGn" leA gondoljB" vég*gA )* azA a)*r3l ne) a"arBn" tBdo)ást venn*W K* azA a)*t )agBn" el3tt se) )erGn" <elvállaln*W K*l#en gondolato" járna" a <ejGn"EenW Üg#eljA Fog# ne vessz el saját gondolata*dEan. .edvező helyzetben jelentFet szelle)* s7"o"ra való ráFangolódástA "a&4solat<elvételt. .edvezőtlen helyzetben eln#o)ottA tBdatalatt*Ea zárt gondolato"at )BtatA )el#e" 9jra és 9jra <elEB""anna" )ás és )ás <or)áEan. *ás la-okkal $sszeolvasva3 2ze)él#jel;l3 (szerető, szerelmes nő, özvegyasszony, özvegyember, katonatiszt, bíró, gyermek, barátR la&o""al eg#Gtt az *llet3 a"tBál*s lel"* Eeáll7tottságátA *lletve jelle)z3 gondol"odás)ódját )BtatFatja )eg. *llenség, 'éltékenység, hamisság, betegség la&o""al eg#Gtt ártó szándé"9 ";zeledést jelez *rán#Bn"Ean. (a a (énz, a$ándék, kevés (énz áll )ellette az *llet3 t9lzott an#ag*as gondol"odását )Btatja. )olygója3 Ker"9r 4záma3 2 1llatai3 0agol# 5$vényei3 !aFéj 6rágak$ve3 TGr"*z &leme3 Leveg3 Csillagjegye3 (al Szimbólumai: ;ad P staE*l*tás Iobb tér/élen ül P Kentál*s <ol#a)ato" a"t7vaEEa" 8ilágos r+házat P T*szta gondolato" 2ehér -ad P t*szta ala&o"

07% )arát A gondolato"atA a F*tetA a F:séget jelent* eg# szervezetA eg# 4so&ortA eg# 4salád *ránt. A lel"ész a tBdásA a F*tA az *sten* jelenlét ";zvet7t3je. A"* az e)Eere" szá)ára ";zvet7t* *sten szavátA a"* "é&es ";zle"edn* a !els3EE és alsóEE v*lágo" ";z;tt. Az ég* E7ró <;d* Fel#tartója. 2eg7t3n"A Fog# )egtaláljB" az ;n)agBn"Foz vezet3 Btat. .n)agBn" *sten* részéFez. 0els3 vezet3A sza"rál*s vezet3A szelle)* )ester. 2igyelmeztetéseA ol#an e)Eert ";vessA a"*ne" élete &éldaérté": szá)odraA F*szen a"arva a"aratlanBl *s azt az Btat <ogod részEen járn*A a)el#et 3 választott. .edvező helyzetbenA áldástA Eels3 Far)ón*átA szentségetA szelle)* )agasságo" )egélésétA jó EarátotA seg7t3t jelent. .edvezőtlen helyzetben Eels3 vezet3n""el való "a&4solat elvesztésétA áldatlan álla&oto"at jel;l. *ás la-okkal $sszeolvasva: A (énz, a$ándék la&o""al eg#GttA EarátBn"tól szár)azó tá)ogatást jelent. )ázasság, ház, szerelemmel eg#Gttállva a "a&4solat <elvállalásátA t;rvén#es7tését jelz*. !tazás, remény, látogatás la&o""al zarándo"latotA <elvállalt áldozatot )Btat. AzonEan jelezFet Fa)*s Earátot a hamisság, ellenség, 'éltékenység, tolva$ la&o" )ellett. )olygója3 >B&*ter 4záma3 3 1llatai3 2as 5$vényei3 Ka4s"ag#;"ér 6rágak$ve3 (el*otró& &leme3 87z Jstenei3 VeBszA >B&*ter <3*stene" Csillagjegye3 0a" Szimbólumai: Tem-lomka-+ P Átjáró <els3Lalsó v*lág ";z;tt Kózsaablak P =sten n#*tott sze)e 4zentségtartó P Áldást Foz

*ás la-okkal $sszeolvasva: 2ze)él#jel.énzeszsák L !elFal)ozódó &énzA érté"e" . )ázasság. özvegyember. 2igyelmeztet.l3 (szerető.zel7tene" <elén"A veszél#eztetve az an#ag* Fel#zetGn"et.déstA E*ztonságot jelent. barátR la&o""al az *llet3F.ld Csillagjegye3 Uroszlán Szimbólumai: . 8ag#onA gazdagságA ter)elé"en#ségA an#ag* g#ara&odásA Ean"* Gg#lete"A F*tele"A "eres"edele)A szolgáltatáso"A ol#an &énz<orráso" )egjelenéseA )el#e" edd*g *s)eretlene" volta" szá)Bn"ra.sszege" . özvegyasszony. ellenség.in'sesláda < 5ejtett érté"e"A Fag#até" Gy$ngysorok < Crzel)* gazdagság Leomló sz$vet P rejtettA t*t"olt vag#on )ankk$teg P Dag#oEE vag#on Mrmék P %*seEE .edvező helyzetben staE*l*tástA er3s. K*óta a <. tolva$ "árt#á" állna" )ellette leg#Gn" résenA )ert rossz szándé""al ".énz 1énzA an#ag* javBlásA a )eglév3 leFet3sége" "*a"názása. T1e4Bn*a reg*t )BndB)T a &énz "or)án#ozza az egész v*lágotA tartja az ó"or* )ondás. a Fel#es érté"rendreA az el<ogadás és az ada"ozás ):vészetéreA az érté"e" )egEe4sGlésére. AzonEan Fa a hamisság. . bíró.z ér"ez3 &énztA g#ara&odó gazdagságotA jólétet )Btat. ház. Ajándé"o"A a szeretet alsóEErend: as&e"tBsaA életenerg*aA )ozgatóer3A érté")ér3. 'éltékenység.09% . szerelemmel )BtatFat érzel)* g#ara&odást *sA lel"* gazdagságotA élén" érzel)* életet. katonatiszt. szerelmes nő. )olygója: Da& 4záma: 4 1llatai3 Aran#FalA &ávaA 5$vényei3 /ránátal)aA g#er)e"lán4<: 6rágak$ve: 0orost#án &leme: !. gyermek.n74*a*a" <eltaláltá" a 4sere"eres"edele) ezen <or)ájátA <antaszt*"Bs "arr*ert <Btott Ee na&ja*n"*g. .edvezőtlen helyzetben an#ag* gondo"atA *nstaE*l*tástA az érzel)e" eg# ala4son#aEE sz*ntre Fel#ezését )Btatja.

)olygója: Da& 4záma: 5 1llatai3 1ávaA /erle 5$vényei3 X*4"a<ar" 6rágak$ve3 5BE*n &leme: 87z Csillagjegye: 2z:z Szimbólumai: Kózsaszín r+ha L D3*ességA lág#ság 2eketeL-iros szív < A szerele) és a szeretet so"sz7n:ségét )Btatja )eg .ad < 1assz7vA Ee<ogadó Fel#zet Gazdag n$vényzet < Ter)é"en#ségA EBjaság .z&ont9A t9lzott Fangs9l#t "a& az egója. !el<ed* a )agBn" és e)Eertársa*n" jelent3sségét életGn"Een. . bíró. szerelmes nő. gyermek. vágy la&o" )eg)Btatjá" az a"tBál*s lel"*álla&otát.0=% 4zerelmes nő 2ze)él#jel. (a vala)* <elett találFatóA a""or a "érdéses sze)él# *rán#7tja az ese)én#e"etA Fa azonEan lentA a""or a FáttérEe )egF9zódva játsz*" <ontos szere&et. barátR la&o""al a "érdéses F. gondolat. h-ség.l3 "árt#aA Fa n3ne" jósolBn"A . >elezFet*A Fa vala"*ne" t9lságosan <ontossá válna" a "Gls3sége"A )áso" véle)én#e. özvegyasszony. özvegyember. A szomor%ság.l3 (szerető.lg# e)Eer* "a&4solata*t tér"é&ezFetjG" <el.n)agát jelent*.z ne) E*ztosA Fog# )*nden esetEen eg#et jelent a &ár"a&4solatával. (a <ér<*ne" azt a n3tA a"*Fez érzel)*leg ".t3d*". katonatiszt. *ás la-okkal $sszeolvasva: 2ze)él#jel. Ul#an"or *s ezt a la&ot F9zFatjB" a "érdez3reA Fa az *llet3 t9lságosan énL".ék ég < D#7lt leFet3sége" 5yaklán' < 8énBsz* n3t7&Bs .

v3Een Bsabós ing < (*9ságA "Gls3sége" jelent3sége . özvegyasszony.l3 (szerető. Az utazás. (a n3ne"A a""or a <ér<*tA a"*Fez érzel)*leg ".0>% 4zerető 2ze)él#jel.z&ont9ságát. özvegyember. 2ze)él#jel. . látogatás la&o" <el<edFet*" 9t*4élját.l3 "árt#aA Fa <ér<*ne" jósolBn"A .z ne) E*ztosA Fog# )*nden esetEen eg#et jelent a <elvállalt &ár"a&4solatával. bíró. (a vala)* <elett találFatóA a""or a "érdéses sze)él# *rán#7tja az ese)én#e"etA Fa azonEan lentA a""or a FáttérEe )egF9zódva játsz*" <ontos szere&et. barátR la&o""al a "érdéses 9r e)Eer* "a&4solata*t tér"é&ezFetjG" <el. 2z*ntén g#a"ran )Btatja )egA a "érdéses sze)él# t9lzott ego*z)BsátA énL". gyermek.n)agát jelent*. >elentFet szeret3t *sA Eár g#a"or*EE a "atonat*szt *l#en *rán#9 )egjelenése.ékL/ekete mente < ra4*onál*s )ot*vá4*óA ol#an e)EerA a"* észérve" ala&ján 4sele"sz*" 2eketeL-iros szív P A szerele) és a szeretet so"sz7n:ségét )Btatja )eg 2a < 2taE*l*tásA élet<aA )ájBs<a 2ehér ég < %orlátlan leFet3sége" a j. remény. )olygója: Da& 4záma: 1llatai3 %osA E*"a 5$vényei: !ag#. szerelmes nő.n)agáEan "ell t*sztázn*a. *ás la-okkal $sszeolvasva: (a a levél el3z* )egA a""or eg# ese)én#d9sA gazdag élete volt az el)9lt éve"EenA a)*t el3sz. katonatiszt.r .ng# 6rágak$ve: /#é)ánt &leme3 T:z Csillagjegye3 %os Szimbólumai: .t3d*".

2ze)él#jel.vet"ezése. .nzetlen ajándé"ozás .edvező helyzetben szá)Bn"ra érté"es álo) vál*" valóraA régóta vártA vág#ott ese)én#e" Ee".edvezőtlen helyzetben a la& jelentéseA érté"telen &orté"a <elFal)ozása a lel"* szegén#ség "o)&enzálásáraA t9lzott ajándé"ozásA a szeretet "*)Btatása Fel#ett.n)agB"atA "*<ejezFet*" érzése*"etA vág#a*"at.nn#en "a&Bn"A érté"telenné válFat szá)Bn"ra. remény. Tedd <el a "érdést .r.""ent* azo" negat7v FatásátA )ert az eg#én "é&es lesz <el*s)ern* és <elGle)el"edn* a &roElé)á"on. >elezFet* a ):vészete"etA )el#e" ajándé"o" az e)Eer*ség szá)áraA )el#en "eresztGl )egélFet*" .EE <*g#el)etA *d3t "ell <ord7tanBn" a "érdéses sze)él#re. gyermek. Mkszeres ládikó P 5ejtett érté"e"A )el#e" Fozzá<érFet3e" leszne". szerelmes nő. bíró.)éEen. látogatás. %edvez3 leFet3sége"A )el#e" váratlanBl EB""anna" <el életGn"Een. 2igyelmeztet a la&A a)*t t9l ". betegség. tolva$ la&o""al Btán állva 4s.""évalóság tG"réEenW Az ajándé"o" érté"e ne) a <*z*"a* valójB"Ean találFatóA Fane) a t*szta .0?% !jándék CletGn"et )egFatározó ajándé"o"A &oz*t7v változáso". )olygója: 8énBsz 4záma: $ 1llatai3 !á4án"a"as 5$vényei3 Al)aA 0odza 6rágak$ve3 %arneol &leme: !. katonatiszt. . *ás la-okkal $sszeolvasva: *llenség. ház el3tt jelezFet* az ajándé" jellegét. !tazás. A 8énBszA )*nt az érzel)e" )egtestes7t3jéne" az ala4son#aEE rend: as&e"tBsa az ajándé"A enne" )ég an#agEa sGll#edt )egjelenés* <or)ája a &énz. hamisság.n)agadna"A a <*z*"a* tárg#a"na" van e valós érté"e az .r. 'éltékenység. Legyező P 5ejtett érzése" . özvegyember. A <*g#ele) a legnag#oEE ajándé". barátR la&o""al eg#Gtt jelz*A Fog# t. özvegyasszony.ld Jstenei: %Far*szo"A az ajándé"ozás* "edv *stenn3* Csillagjegye3 0*"a Szimbólumai: Kózsa P ter)é"en#ségA szé&ség sz*)EólB)aA )el#ne" a dBrva an#ag* testen "7vGl jól )eg<ogFatóA ta&asztalFató a )agasaEE s7"ja*.l3 (szerető.

remény. özvegyember.v3n"et. a$ándék el3tt állvaA an#ag* java"at jelez. )olygója: Ker"9r 4záma: ' 1llatai3 /r*<< 5$vényei: LóFere 6rágak$ve: TGr"*z &leme: Leveg3 Csillagjegye: 87z. özvegyasszony.énz P An#ag* E3ség .l*A )el#e" Ee".vet"ezte "edvez3 <ordBlatot Fozz életGn"Ee.0A% 4zeren'se Azon ese)én#e"et jel.l3 (szerető.nt3 Szimbólumai: 2ort+na istennő P 1assz7v )ódon ér"ez3 dolgo" )őségszar+ P 03ség *eztelen láb P An#ag* Q<*z*"a*R jelleg: energ*á" Kózsa P Crzel)* E3ség . bíró. 1énz. barátR la&o""al a "érdéses sze)él# nag# szeren4séjét. gyermek. Az utazás. . A g#a"orlatlan lovasA Fa er3seEE Gte)re váltA elvesz7tFet* az *rán#7tás a lova és ezáltal az 9tja <elett. K9ltEan el".vetett tette*n" vet7t*" el3 j.edvező &oz74*óEan a "árt#a szeren4sésA &oz*t7v ese)én#e"et )BtatA )el#e"et "edvez3en tBdBn" az életGn"Ee *lleszten*. *ás la-okkal $sszeolvasva: 2ze)él#jel. katonatiszt. 2igyelmeztetése3 (a)arosan &oz*t7v ese)én#e" leszne" életGn" )egFatározó ese)én#e*A v*g#ázzBn" ne szaladjon el velGn" a ló. ház la&o" )eg)Btatjá"A Fog# )*l#en 9ton tér Ee Fozzán" a szeren4se. A szeren4sén"ért )* )agBn" vag#Bn" <elel3se"A *gaz átv*tt értele)Een. U&t*)*z)BsA seg7t3"észségA s*"eresség jelle)z*" ezt a la&ot. /ondolata*n"A 4sele"edete*n"A )egFatározzá" sorsBn"at és azo"at a &oz*t7v ese)én#e"etA )el#e"et )egélFetGn". %elle)es jó *d3sza" az e)Eer életéEen. szerelmes nő. . De adjB" "* az *rán#7tást a "ezGn"E3lS !*g#el)eztessG" )agBn"atA Fog# ezért "e)én#en )egdolgoztBn"A aEEan a látszólag ese)én#telen *d3sza"EanA a)* )egel3zte. látogatás.edvezőtlen esetEen ol#an váratlan ese)én#e"et jelezA )el#e"et )ég ne) tBdBn" )eg<elel3en lereagáln*A és e)*attA sz*nte E*zon#os a "Bdar4Bn".

."ere" Nszlo-ok L tartóer3" .edvező helyzetben a g#. . .z. >elezFet azonEan Fáz*asA 4salád4entr*"Bs sze)él#t *s. barátR la&o" ). (a (énz.nn#: EejBtn* eEEe a ". szerelmes nő.g.ld Csillagjegye: 0*"a Szimbólumai: 2olyó P érzel)e" Datty( P D3*esA vénBsz* energ*á" Dáz P UttFonA 4salád 2a P Clet<aA g#.rGlA Fog# )egvédjene" a "Gls3 tá)adáso" ellenA de a <ala" ne)4sa" védene"A Fane) el *s sz*getelne" )*n"et a "Glv*lágtólA ezáltal "*re"esztjG" . *llenség.ll3tte állvaA )eg)BtatjaA Fog# a "érdéses sze)él# a 4saládEólA ro"onságEólA esetleg tágaEE értele)Ee vett 4saládEól "erGl "*.vet* a 4salád vag#onFozA leFet3ségFez jBt. özvegyasszony.n)agBn"Ea <ordBlást jelentA <ala" é&7tését ."ere" )egtalálásátA <el*s)erésétA staE*l*tástA E*ztonságotA ra4*onal*tástA ragasz"odást jelez. >elz* a <*z*"a* s7"otA az életteretA a staE*l*tástA a E*ztonságotA a zárt "a&4solatrendszere"et. katonatiszt. betegség. 'éltékenység. >elezFet* az .sségEe.zA Ee"erGl a sze)él#es sz<érájáEa. bíró. a$ándék ". KegE7zFatóA E*ztos állást jelezFet a "árt#aA )el#re vág#tBn". gyermek. Tere)tsG" )eg a staE*l*tástA teg#G" Fangs9l#osaEEá a <*z*"a* s7"ot a )*ndenna&o"Ean.n)agBn" ". >elz*A Fog# ne) ". )olygója: 2zatBrnBsz 4záma: + 1llatai3 %Bt#a 5$vényei: (ársv*rág 6rágak$ve3 (ó&eFel# oEsz*d*án &leme: !. tolva$ la&o" Btán azo" ellenséges szándé"át <ed* <el a 4salád ellen.n"ént vállalt re)eteséget *s <*z*"a*A lel"*A szelle)* sz*nten. 2igyelmeztetése@ n#*ssBn" a v*lág <eléA engedjG" az 9j energ*á"at Eeára)lan* az életGn"Ee.edvezőtlen helyzetbeA Eezár"ózástA . hamisság.n)agBn"at az élet ". *ás la-okkal $sszeolvasva: 2ze)él#jel.tt a "érdéses sze)él# ". özvegyember.0C% Dáz >elent* az ottFontA a sz:"eEEen vett 4saládotA a vérro"onságotA a FazátA a ne)zetet és az eze""el "a&4solatos változáso"at.zeleEE "erGl a "érdez3F.r<orgásáEól.l3 (szerető.

2z*)Eol*zálja az al"7)*a* )en#egz3tA )el#ne" során létrej.zelj. Az androgGn álla&ot létrej. )olygója3 Da& 4záma3 1 1llatai3UroszlánA 2zarvas 5$vényei: 8as<: 6rágak$ve: Ko4Faa4Fát &leme3 !.a. katonatiszt.v3Een gondja*n" adódFatna". hamisság. özvegyember.l3 (szerető.vetség.0F% Dázasság 2taE*lA er3s érzel)* "a&4solatot jelez. gyermek.ttét.ld Csillagjegye3 5á" Szimbólumai: Lila r+ha P 2&*r*tBál*sA *sten* jelenlét . bíró. . gondolat. A szelle)* s7" Q<eFér rBFaR talál"oz*" a <*z*"a* s7""al Q<e"ete rBFaR és *ntegrálódna" eg#)ásEa. szerelmes nő. h-ség la&o" eg# n#BgodtaEE 4sendeseEE *d3sza"ot jel. >elezFet* eg# szervezetA eg# 4égA vag# vala)el# )ás e)Eere" al"otta 4so&ort létrej. *ás la-okkal $sszeolvasva: (a ellenség. 5agasz"odásA lel"* "a&4solatA sz. a$ándék "árt#á""al a Fázasság ter)é"en#ségét jelz*. De) 4sa" szerel)* "a&4solata*n" lel"* Fátterét <ed* <el el3ttGn"A Fane) a "ar)*"Bs "a&4solata*n" továEE* ala"Blását *s )eg)Btatja.L Áldott "a&4solat 8irág P Ter)é"en#ség )al kéz P Crzel)* ala&9 "a&4solat Iobb kéz P 2zelle)* ala&9 "a&4solat .nnél a "árt#ánál )egsz:nne" a &olar*táso"A <ér<* és n3* energ*á" "*eg#enl7t3dne" az életGn"Een. 'éltékenység. . 2igyelmeztet. tolva$ la&o" állna" el3tteA "Gls3 <en#eget3 változáso"A )el#e" a "a&4solat "*E*llentésére *rán#Blna". 2ze)él#jel. )erjG" <elvállaln* "a&4solata*n"at a "Glv*lág <elé.lne" a "a&4solatEanA a)*"or )agB"Ea <ordBlna" a &áro"A Fog# 9jBlt energ*ával <ordBlFassana" eg#)ás <elé.edvező helyzetben a "árt#a eg# áldott "a&4solatot )Btat )eg ne"Gn"A )el#Een "é&ese" vag#Bn" "*teljesedn*.n az U&Bs KagnB)A a Dag# K:A )el# az e)Eert <ele)el*. LeFet3ség n#7l*"A az edd*g 4sB&án gondolatEan létezett terve"etA valóra váltan*.edvezőtlen helyzetben ol#an "a&4solato"ra F7vja <el a <*g#el)etA )el#e""el a ". özvegyasszony. A szomor%ság. . barátR la&o" a "érdéses sze)él# &ár"a&4solatát )Btatjá" )eg.tteA )el# Fasonlatos *stenFez. .énz.

h-ség la&o" <. gondolat.l3 (szerető. szerelmes nő. 1andoraA )*"or "*n#*totta az e)Eere"ne" szánt )*nden rosszna" szelen4éjétA látván )*t tettA *jedtéEen le4sa&ta anna" tetejétA Eenntartva a re)én#t. )olygója: De&tBnBsz 4záma: 2 1llatai3 /ala)E 5$vényei3 5oz)ar*ng 6rágak$ve: Va<7r &leme3 Leveg3 Csillagjegye3 87z. (7d )el# .ssze".tt állva a F*áEavaló re)én#"edéstA a vára"ozásEa Ee<ag#ott álla&otot )BtatFatja. A legenda szer*nt 7g# )aradFatott <enn az e)Eer*ségA F*szen a so" gondA Eaj ellenére a re)én#A )*nd*g továEE él EennGn". .sz.tt 4élt. 8ág#a*n"atA )Bn"án"na"A "*tartásBn"na" ". barátR la&o""al az *llet3 lel"* a<<*n*tását <ed* <el. bíró. Crzése*n"A vág#a*n"A Eels3 tBdássá "ová4solódna" EennGn"A )el# er3t adA Fog# elérjG" a "*t:z. . gyermek.t 4élja*n""alA )ég Fa ez az 9t ne) *s látFató át szá)Bn"ra eg#el3re.n)agBn"Ean. *ás la-okkal $sszeolvasva: 2ze)él#jel. özvegyasszony. özvegyember.edvező helyzetben re)én#e*n" )egvalósBlna"A "*tartásBn" )egFozza az ered)én#ét.nFet3en érjG" el. A re)én# azA a)*t ne) leFet )egtaláln* a "Gls3 v*lágEanA 4sa" . Xsa" ol# ter)észetességgelA )*nt a"* tBdjaA Fog# Folna& *s <el "ell a na&.sen ragasz"odjBn" FozzájB". katonatiszt.l. A re)én# ellent)ond )*nden ra4*onál*s gondolatna"A )*nden log*"Bs érvelésne". 2igyelmeztetéseN tartsB" sze) el3tt 4élja*n"atA de ne g.nt3 Szimbólumai: Dorgony L 5e)én# Dajó L LeFet3sége" Kózsa < Ter)é"en#ségA vág#a" Tenger L Crzel)ek Leomló r+ha < D3*ességA érzel)e" 2elhők < 5ejtett dolgo" .7G% Kemény Az *sten* erén#e" eg#*" L a )ás*" "ett3 a szeretet és a F*t.edvezőtlen helyzetben re)én#"edéstA )egvalósBlatlan ál)o"atA F*áEavaló gondolato"at )Btat. A szomor%ság.r4s.

(a ellenség. A szGlésLszGletés néFán# &*llanat le<orgása alatt Ee&*llantást enged az életLFalál ".é-részlet P >. hamissá la&o" Btán ". )olygója: Da& 4záma: 3 1llatai3 /ól#aA n#9l 5$vényei3 Án*zs 6rágak$ve: La&*s LazBl* &leme3 T:z Csillagjegye: (ala" Szimbólumai: 2ügg$ny < 5ejtett dolgo" 8irág P Oj élet . ! kártya /igyelmeztetA Fog# nag# dolgo" vanna" szGletend3EeA *deje )eg&*Fenn* és a szGlésY)egszGletést a n#Bgalo))al el3seg7ten*.ttét jelz*.vet"ez*"A <*g#eljGn" oda ellensége*n"reA )ert &let#"á"atA Fa)*s F7re"et terjesztene" rólBn".70% Gyermek %evés ol#an 4sodálatos dolog vanA )*"or létreF7vBn" vala)*t.vend3Eel* élet )$l'ső P 0*ztonság Gyermek P Oj dolgo" szGletése . bíró. barátR la&o" el3tt a "érdéses sze)él# lel"* Fozzáállását )Btatja )eg. LeFet szó eg# g#er)e"r3lA eg# 4égr3lA eg# al"otásrólA s Eár Eel3lGn" <a"adna"A )égse) eg#e" velGn".sség &ro)*nens tagja. Ter)é"en#ségetA &oz*t7v *d3sza"ot jelezz.r<orgásáEaA és aEEa a F*tEe enged r*ngatn* EennGn"etA Fog# a FalálBn" Btán eg# )ás)*l#en életQ<or)aR vár rán". a$ándék "árt#á""al g#ara&odástA jólétet jelezA s*"erese"A )el#e" Fossz9távon )egFatározzá" életGn"et.ntése"ne"A az elvetett )ago" Eeérne"A Fa)arosan leFet aratn*. *ás la-okkal $sszeolvasva: 2ze)él#jel. özvegyember. .edvező helyzetben a "árt#a g#er)e"A al"otás vag# 4ég létrej. özvegyasszony.tte állva a Fozzátartozó g#er)e"et Qesetleg g#er)e"éne" érzett sze)él#tA szervezetetR. /#er)e"* t*sztaságotA "7ván4s*ságotA na*v*tást )Btat. D*n4s Fel#e )ost "a&"odásna"A g#ors d.edvezőtlen helyzetben rég Fordott terFe*n"etA t9l "orán "*er3sza"olt változáso"at )Btat.énz. . .z.g. K. 'éltékenység. katonatiszt.l3 (szerető. szerelmes nő. A szGlés a n3" legnag#oEE )*sztér*B)aA az eg#*" leg<ontosaEE Eeavatás* r7tBsA )el# által a leán#Eól an#a leszA a ". gyermek.

látogatás. Az utazás.l*.v*desen a testGn"et.. gyermek. szerelmes nő. bíró.ld Csillagjegye: 2z:z 4zimból+mai3 2ügg$ny P 5ejtett dolgo" B$ld szín P .ld alatt* állato" 5$vényei3 Ür. remény.le*nte az el)én"etA )ajd r.lA Fane) az élet ter)észetes <ol#a)atától eltér3 ese)én#sorozato"at.edvezőtlen helyzetben szervezetGn" vag# eg# ". De)4sa" Eetegsége"et jel. katonatiszt. 2igyelmeztet. ház la&o" )eg)Btatjá"A )*l#en terGleten szá)7tFatBn" ela"adásra.zel* Fozzátartozón" leEetegedésétA Fosszas Eetegségét vag# &assz*v*tását jel. . .gészségA v*tal*tás Gyógyszerek P /#óg#7r a EetegségreA )egoldás a &roElé)ára Leh(zott roló P 5ejtett o"o" 2ehér ágy P Kegt*sztBlásra való *gén# . A &sz*4Fés &roElé)á"A a rossz gondolata*n"A )el#e" ne) Fag#na" n#Bgodn* és v*sszaL v*sszatérne" el)én"EeA anél"GlA Fog# azo"ra Eár)*l#en )egoldást találnán"A )eg)érgezne". @e ne <elejtsG" elA )*nden Eetegségre van orvosságA a )egoldás el3ttGn" vanA 4sa" észre "ell vennGn".vetve a "a&4solat Eeteges"edését eg#es esete"Een a &rost*tBálódás leFet3ségét )Btatja.l*A g#óg#BlásBn"atA sze)lélet)ód váltásBn"at )Btatja. v*g#ázzBn" test*Llel"*Lszelle)* Far)ón*án"raA )ert 4sele"edete*n""el veszél#eztetjG" eze" "én#es eg#ens9l#át.) 6rágak$ve: 5Bt*l"var4 &leme3 !. De <eledjG" ne)4sa" a testGn"A a lel"Gn" *s )eg tBd Eetegedn*A Fa ne) gondozzB" )eg<elel3en. házasság "árt#át ".nn#edén elvesz7t* a <ejét. . KBtatFat laE*l*sA g#engeA "*sF*t:A e)EertA a"* ". özvegyember. 2ze)él#jel..edvező helyzetben eg# Fossz9 *deje tartó &assz7v álla&otna" a végét jel. özvegyasszony. )olygója3 2zatBrnBsz 4záma: 4 1llatai: 8a"ondA <. *ás la-okkal $sszeolvasva: A szerelem.77% )etegség De) F*áEa )ondjá"N Eetege eg# gondolatna". barátR la&o""al a "érdéses sze)él# )entál*sA érzel)* vag# <*z*"a* álla&otára vonat"oz*".l3 (szerető.

tolva$ la&o" állna" el3tteA ne) t*szta szándé"9 "a&4solatEa a"arna" Eelesodorn* )*n"et. hamisság. . . özvegyasszony. szerelmes nő. 'éltékenység. 2igyelmeztetése@ éljG" )eg teljes egészéEen érzése*n"etA 7g# szaEad7tva <el . . (ar)ón*aA ne)4sa" szerele)EenA Fane) rajongás a F*vatásértA Earátért. 8anA a"* s*)a "é)*a* <ol#a)atna" t*tBláljaA vanA a"* &róEálja )egérten*A és van a"* eg#szer:en )egél*. 2o"an &róEáltá" )eg<ogal)azn* ezt a 4sodátA de eg#Leg# oldalánál t.&r3 érzel)e" Tegez P Oj leFet3sége" . )olygója: 8énBsz 4záma3 5 1llatai3 gala)E 5$vényei3 0aEér 6rágak$ve: 5ózsa"var4 &leme3 87z Csillagjegye: 2"or&*ó 4zimból+mai3 4zív P 2zerele)A Eeteljesedett "a&4solat Kózsa P Ter)é"en#ség 1mor P A Hva"I szerele) *sten 4zárnyak P =sten* seg7tség 5yíl P /#orsA els. (a az ellenség. *ás la-okkal $sszeolvasva: 2ze)él#jel.n)agBn"at a vág#a" raEságáEól.. özvegyember. a$ándék )ellett állva a "a&4solatA g#G).z3A ter)é"en# voltára Btal. h-ség la&o" re)én#telenA Fosszas szerel)et )Btatna". !r*ssA )ég "* ne) ala"Blt "a&4solatot )BtatA vag# a )ár )eglév3 9jjáéledésétA szexBál*s "a&4solato"at. A szomor%ság.79% 4zerelem H2zeretle" sz7ve))elA 2zeretle" lel"e))elA 2zeretle" áErándos JrGlt szerele))elS. bíró. barátR la&o""al a résztvev3"et <ed* <el.z* a szerele) érzéstA )el# leg*n"áEE eg# BgrásFoz Fasonl7tFató az *s)eretlenEe. katonatiszt. Kelegsz7v: "edvesA szeretetre)éltó e)Eert )BtatFat..l4s.I1et3<* sora*A jól tG"r.edvező helyzetben a "árt#a jelentéseA 9j szerele)A *lletve a rég* "a&4solat )eg9jBlása. gondolat.edvezőtlen helyzetben a "a&4solat )egsza"adásátA &roElé)á"atA vesze"edése"etA <élté"en#séget jelezFet.énz. gyermek.l3 (szerető.EEet sen"* ne) látFat Eel3le eg#szerre.

. Ul#an <ér<*A vag# extré) esetEen <ér<*as n3A a"*vel a "érdez3ne" a ". hamisság. tolva$ la&o" el3z*" )egA F*vatalos Gg#e*n"Een a"adál#oztatva leszGn" az Gg#*ntéz3" vag# )ás F*vatalos sze)él# által.nérzetA vezetésA Bral"odás.".énz. &gyenr+ha L 2taE*l*tás .r )agBn"on Bral"odjBn"A )*el3tt a v*lág )egFód7tására vállal"oznán". T:zA d*na)*z)BsA változásA A"arat )egjelenése a <*z*"a* s7"on.edvezőtlen helyzetben nag#"é&:ségetA Fatalo)vág#atA g3g.n)agadértA a"ár az egész v*lág ellenA de eFFez *s)erned "ell valós énedetA Fog# tBd )* *s az a)*t valójáEan "é&v*selsz. a$ándék "árt#á""al g#orsA s*"eres Gg#*ntézést )Btat.ard P 1Fall*"Bs sz*)EólB)A <ér<*asA Far4* esz". gondolat.24. . . Ala4son#aEE as&e"tBsáEan ez az e)Eer v*sszaél a Fatal)ávalA erejévelA Eeosztásával. AzonEan Fa vala"* )agasaEE sz*nten él* )eg ezt az álla&ototA ol#an E."ér 6rágak$ve: (eg#*"r*stál# &leme3 T:z Csillagjegye: 0a" 4zimból+mai3 )al kézen /ehér kesztyE L a )a* na&*g 7g# szo"ás Fordan* a "eszt#:t a s&an#ol <elségterGlet: v*dé"e"en @élLA)er*"áEan. )olygója: Kars 4záma: 1llatai3 ló 5$vényei3 %ál)osg#. h-ség la&o" lass9A neFéz"esen EeszerezFet3 &a&7ro"atA engedél#e"et jelez. D3* energ*á" F*án#ára vag# 4s.l*. . *ás la-okkal $sszeolvasva: (a ellenség.t jelent. >elez* a t*sztaA Eé"és szándé"otA a n#7ltságot.edvező helyzetben vezetésA Ee4sGletA d*4s3ségA . 2igyelmeztetéseA el3sz.zA )el# . >elezFet* seg7t3*n"etA tá)ogató*n"at F*vatalos Gg#e*n"Een.l4sességreA Eels3 tartásraA t*sztánlátásra teFet szertA )el# terGletén Bral"odóvá e)el*. .". 'éltékenység.atonatiszt A <ér<*asA "*áradóA )ars*"Bs ar4Fet7&Bst jel. ÁltaláEan tBdatosaEE e)Eere"et )BtatA a"*" "é&ese" éln* Fatal)B""alA jó vezet3"A *rán#7tó"A szervez3"A *gazságos <3n. 4zemüveg P T*sztánlátásA vag# é&&en ellen"ez3leg Fo)ál#os látás. A szomor%ság.lFet *s e)Eere"etA de életet *s )entFet. Állj "* .""ent jelenlétéra Btal.vet"ez3"Een <eladata lesz.

vet*" Btazása*n" során Gg#eljGn" érté"e*n"re. hamisság. gyermek. A szomor%ság.lt.l3 (szerető.zeleEE jBtBn" végállo)ásBn"Foz.lt.z3e" leszne". Keg)Btatja azo"at a gátló és seg7t3 tén#ez3"etA )el#e" Ee<ol#ásolFatna"A és a)el#e" energ*á*t Gg#esen <elFasználva ". h-ség la&o" az Btazás elF9zódásátA a leFet3sége" 4s.zéstA de )eg)BtatFatjaA Fog# a régeEEen )egFozott d.""enésétA a&róEE "elle)etlensége"et )BtatFatna". )olygója: Ker"9r 4záma: $ 1llatai3 /ól#a 5$vényei3 09zav*rág 6rágak$ve3 AventBr*n &leme3 Leveg3 Csillagjegye: ="re" 4zimból+mai3 2elemás színE lovak P ellentétes er3" jelenléte életGn"Een . AFol ne) )* *rán#7tjB" az ese)én#e"etA 4sB&án sodródBn" vala)* <elé.o'sis P (ajtóer3" .ntése*n"ne"A )*l#en ".l.sszFangEan lév3 4élo"Foz vezet3 9t sz*nte )agától r.zn*A Btazn*. .7>% Otazás A"ár a "árt#án szere&l3 <ogatA FaladBn" "*t:z. 6tBn" során )eg*s)er"edFetGn" ol#an e)Eere""elA )ódszere""elA )el#e" g#G).tt 4élja*n" <elé. gondolat.vet"ez)én#e* leszne"A *lletve )el# er3" Fatna" rán"A azon az 9tonA )el#en 4élja*n"at elérjG". a$ándék "árt#á""al gazdagA n#ereséges változáso" várna" rán". A "árt#a jelentFet BtazástA "Gl<. özvegyember. De) a 4él a <ontosA Fane) az odá*g vezet3 9t. barátR la& el3tt állva )eg)Btatja aztA Fog# "*re vonat"oz*"A Fa <.ld* BtatA ".tte állA a""orA Fog# "*ne" áll szándé"áEan ". ! kártya -ozitív helyzetben jelentFet BtazástA )essz* tája"A e)Eere" )eglátogatásátA 9j esz)é"A gondolato" elsaját7tásátA 9j energ*á" )egjelenését életGn"Een. 2ze)él#jel. .or P T*sztánlátás elvesztése . szerelmes nő. Az élet<eladatBn""al . tolva$ la&o" ".l4s.énz. bíró. Az élet eg# nag# Btazás.&7t )*n"etA )7g Fa )ás *rán#Ean <ordBlBn" a gátlótén#ez3"A )egneFez7t*"A sz*nte elleFetetlen7t*" a továEEFaladást. >elezFet* az Btazása*n" során <el)erGl3 &roElé)á"atA "elle)etlensége"etA Eetegsége"et.edvezőtlen helyzetbenA ol#an g#ors változáso"at jelezA )el#e"et ne) leszGn" "é&ese" Braln*A és )el#e" )agával ragadna". 2igyelmeztetN ne"Gn" "ell *rán#7tanBn" az életGn"etN 4sa" )* vállalFatBn" <elel3sséget tette*n"ért. 'éltékenység. *ás la-okkal $sszeolvasva: (a ellenség. katonatiszt. özvegyasszony.

hamisság.z. tolva$ la&o" ). kevés (énz "árt#á""al s*"er "oronázza jog* Gg#lete*n"et.énz. .g#ens9l#* Fel#zet <elé t.nten*.ld* Fel#tartója. Az *gazság ro&&ant "én#es.re"vés )író P (*vatalos sze)él# T$rvényk$nyv P !. h-ség la&o" elF9zódó &eresA F*vatalos Gg#e"etA neFézsége"et )Btat.EEe" ". 'éltékenység.g. (og# )egtaláljB" saját E. K* az o"aA Fog# )ég*s "ét eltér3 le7rást "a&tBn"W A)* az eg#*"ne" <ontos volt a )ás*"na" eg# lén#egtelen részletA a)* az eg#*"ne" tetszettA a )ás*"at elEorzasztotta.vet"eztetnén"A Fog# eg# Bg#anazon sze)él#r3l van szó. *ás la-okkal $sszeolvasva: (a ellenség. )olygója3 >B&*ter 4záma3 ' 1llatai3 2ól#o) 5$vényei3 8erEéna 6rágak$ve3 2ól#o)sze) &leme: Leveg3 Csillagjegye3 Kérleg 4zimból+mai3 *érleg P .edvezőtlen esetbenA ne) várt "elle)etlen ese)én#e"etA ellen3rzése"etA &eres Gg#e"et )Btat. A szomor%ság. Az a <ontosA Fog# a saját *gazságBn"at )egtaláljB"A Fog# a )* gondolata*n"at tBdjB" 9g# elrendezn*A Fog# eg#ens9l#Ea )aradjBn".l4sességGn"et. 2igyelmeztetése@ tanBljB" )eg <el*s)ern* a d.ntésFel#zete"etA és d.tt állA a""or a )eg<elel3 *gazság g#3zedel)es"ed*" az ártó szándé" <elett. gondolat.edvező helyzetben a "árt#a F*vatalos Gg#e*n" &oz*t7v elE7rálásátA jó tárg#aló"észségetA &oz*t7v d. 1ed*g )*nd a "ét e)Eer a t3le telFet3 leg&ontosaEE "é&et &róEálta le<esten*. A E.tt. .ld* és ég* *gazság !sztal P 2taE*l ala& I+stitia P =sten* *gazságszolgáltatás . (a "ét e)Eer <*g#el )eg eg# Far)ad*"atA és Btána le7rjá"A Fog# Fog#an nézett "*A a "ét le7rásEól ne) E*ztosA Fog# "*". . (a el*ndBltBn" eg# 9ton ne álljBn" )egA ne E*zon#talanodjBn" elA )ert ez által az energ*á*n" v*sszavetne" )*n"et.l4sességA a Eels3 eg#ens9l#A az *gazságA a Far)ón*aA a tBdásA a jog a Fozzárendelt sz<érá" t.7?% )író Az *gazság <.ntése"et jelezz.

A hír.edvező helyzetben a "árt#a jelentéseA vág#a*dA rejtett "7vánsága*d EeteljesGlne".z az *d3sza" al"al)as arraA Fog# t*sztáEa j.vet*"A a""or vág#a*n" tárg#a els3sorEan az an#ag* v*lágEan lelFet3 <el. !el<ed* a )ot*vá4*ó*n"atA )eg)Btatja a tBdatalatt*n"Ean <elEB""anó "é&e"etA a szexBál*s vág#a*n"atA &erverz*ó"at. A szomor%ság. "zenet.gzGlését sejtet*".edvezőtlen helyzetben a )edd3 vág#a"atA *)&oten4*átA ter)é"etlenséget jelent*. *ás la-okkal $sszeolvasva: (a a (énz. . 2igyelmeztetése@ Fa <ol#a)atosan a j. szeren&se la&o""al eg#Gtt E7ztató választ "a&Bn"A )el# a )*el3EE* Eeteljesedést )Btatja.v3re vonat"ozóanA de élj a )áEan.szt. . Tartsd sze)ed az Btadon.v3Een élszA el)9lna" <eletted a na&o". remény. .ne*n". látogatás la&o" jelz*"A Fog# vág#a*n" Fa)arosan EeteljesGlne"A de )ég )eg "ell élnGn" add*g E*zon#os változáso"at. h-ség la&o" enne" az álla&otna" az elF9zódásátA Eer. Kagán#osság a"ár "a&4solaton EelGl *sA eg#edGllétA elvonBlásA Ee<elé <ordBlás. gondolat. kevés (énz "árt#á" ". Leg#en terved a j. a$ándék.jjGn" saját érzése*n""elA let*sztBljana" vág#a*n"A )egértsG" 4sele"edete*n" )ozgatórBgó*t. )olygója3 8énBsz 4záma3 + 1llatai: D#9lA ter)é"en# állato" 5$vényei3 /#.7A% 8ágy A)*t szeretnén" elérn*A Fossz9 táv9 terve*n"A vág#a*n"A .)Eér 6rágak$ve3 /ránát &leme3 87z Csillagjegye3 2"or&*ó 4zimból+mai3 2ügg$ny P 5ejtett vág#a" !blak P LeFet3sége" Távolba néző nő P (ossz9 táv9 leFet3sége" . Az utazás.

2igyelmeztet a <*z*"a* s7" F*áEavalóságáraA a Falál által )*nden az en#észetté lesz. A szomor%ság.t3dést jelz*A )el# elvesztése szenvedést o"ozz.énz.ld Csillagjegye3 2"or&*ó 4zimból+mai3 Domokóra P =d3)9lása Csontváz P !*z*"a* testA 4sontrendszerA vázrendszer 4$tétség P *s)eretlenség . h-ség la&o""al neFezen Ee*ndBló változáso"at )BtatA ragasz"odást a jelenleg* Fel#zetFez. . Degat7v er3" *s seg7tFet*" <ejl3désGn"etA ezt ne <elejtsG" el. 0*zon#os "árt#a"o)E*ná4*ó""al jelz* a leFetséges Falálesete"etA de )*nd*g tartsB" sze) el3ttA Fog# eg# leFetséges j.7C% Dalál A "érdezett dologna" a lezárásátA és eg# )ás*" s7"ra *ntegrálódását jelz*.edvező helyzetben a rég* )eg". tolva$.v3"é&et )Btat a "árt#aA )el#et az eg#én "é&es )egváltoztatn*. A "ezéEen tartott Fo)o"óra az *d3 )9lására <*g#el)eztetA )el# ellen se))*t ne) tBdBn" tenn*.edvezőtlen helyzetben ro)lástA Eetegsége"etA FaláltA az an#ag* s7"Foz való er3s ".ld &leme3 !. hamisság. a$ándék "árt#á" el3tt 9j leFet3sége" Eelé&ését életGn"Ee. De )ondjBn" "* <elel3tlenGlA *gazna" F*t gondolato"at."et Fasználtá" <eg#ver"éntA és aFog# 3" le"aszaEoltá" az ellenségetA 9g# vélté"A az Btolsó órán a Falál *s 9g# "aszaEolja le 3"et.ld):ves né&e" a Far4o"Ean a )ez3gazdaság* esz". szeren&sétlenség la&o" Btán eg# "7vGlr3l j.tt Fatás Btán* lezárást )Btat. A szelle)* érté"e" az eg#edGl*e"A )el#e" tén#legesen a )*en". *ás la-okkal $sszeolvasva: (a ellenség. . . De ragasz"odjBn" vélt an#ag* érté"e*n"FezA )ert eze" )Blandó".vet"ez3 lezáráso"atA változáso"atA )el#e" során eg#A )ár *dejét)9lt dologtólA "a&4solattól )egszaEadBlBn".vesedett Fel#zet <eloldódásátA 9jjászGletésGn"et sz*)Eol*zálja. )olygója: 2zatBrnBsz 4záma: 1 1llatai3 (ollóA denevér 5$vényei3 Ká" 6rágak$ve3 !e"ete ter)3<. gondolat. A látogatás. A Falál "árt#a jel"é&ez* az életGn"Een Ee". ház la&o" <elett )eg)Btatja a 4saládEan Ee". A &BsztBlás )*nd*g az 9j életne"A az 9j leFet3sége"ne" ad teretA ezt ne <elejtsG" el.vet"ez3 változáso"atA "a&4solato" )egsza"adásátA ro"ono"A Earáto" eltávolodását.z. A Falál "ezéEen g#a"orta látFató "aszaA )el#ne" eredete oda vezetFet3 v*sszaA Fog# a <.

edvező helyzetben a la& jelentéseA a &roElé)á" tBdatos7tása életGn"EenA a negat7v gondolato" elengedése.l3 (szerető.rn#ezetetA Ee<elé <ordBlást jelezA )el#e" )egFozzá" g#G). K. gyermek.l szá)ára.tte állvaA neFézA n#o)ott *d3sza"ot jel. ne Fag#jB"A Fog# negat7v gondolata*n" do)*nánssá váljana" életGn"EenS . özvegyasszony. *llenség. )olygója: (old 4záma: 2 1llatai: LajFárA 5$vényei3 0ojtorján 6rágak$ve3 A4Fát &leme3 87z Csillagjegye3 (ala" 4zimból+mai3 &lomló r+ha P 5ejtett gondolato" )alra letekint P Crzel)e"Een el)él#Glés Nszlo-ok P %a&BA sors<ordBló ". katonatiszt.g. .zenet. Kagán#osságotA *ngerszegén# ". 1assz7v életFel#zetet )BtatA )el#E3l a )agBn"Ea vetett F*t vezetFet "*. látogatás la&o" Btán állvaA ol#an F7re"et "a&Bn" )el# Eánattal t. hamisság la&o" )ellett rossz"edvetA let.l4sG"etA és éEren tartjá" a re)én#t a Fel#zet )egoldására. bíró. özvegyember. szerelmes nő. levél. *ás la-okkal $sszeolvasva: .lt el EennGn"et. .7F%4zomor(ság !eldolgozatlan gondolato" )egjelenéseA do)*nánssá válása az életGn"Een. Ul#an )egoldatlan &roElé)á"at jelezA )el#e"Een érzel)*leg *s ér*ntve vag#Bn". barátR la&o" <elett de&ressz*ósA )elan"ol*"Bs e)Eert. 2igyelmeztetése.vet"ez*".rtséget. 'éltékenység.g#etlen dolgot tBdBn" Ee<ol#ásoln*A és ezen "eresztGl életGn"re Fatn*N a néz3&ontotA a sze)lélet)ódBn"at. 2ze)él#jel.edvezőtlen helyzetben jelezFet Fosszan tartó szo)or9ságotA de&ressz*ótA ol#an *d3sza"otA )el#Een a negat7v Feves érzel)e" válna" Bral"odóvá sze)él#*ségGn"Een. .

gondolat la&o""al állva ol#an *d3sza"otA vag# lel"*LEeáll7tottságot )BtatA )el# tartósan Ee<elé <ordBlóA de&ressz*óEa Fajló. A szomor%ság.s E*rto"lás* vág#at )Btat.ls3sorEan az . 2igyelmeztetése3 =s)erjG" <el ". )olygója: 2zatBrnBsz 4záma3 3 1llatai: %Bt#a 5$vényei3 !o"Fag#)aA ne<elej4sv*rág 6rágak$ve: /#é)ánt &leme3 !.vet* t9lzott ragasz"odástA sz*nte g.r4s. *ás la-okkal $sszeolvasva: (a a 'éltékenység la& ". a$ándék "árt#á""al eg# staE*l an#ag* Fel#zetetA Ee<e"tetése"etA )egta"ar7tott &énze"et )Btat.n)agBn"atA és E*ztos ala&o"on n#Bgsz*" az énL"é&Gn".énz.t3dGn"W K* azA a)*re szG"ségGn" vanA és )* azA a)*Fez )ár 4sa" )egszo"ásEól ragasz"odBn"W . Ter)észetesen jelezFet tartós "a&4solato"at Q)Bn"aA Fázastárs*A Earát*RA )egE7zFató e)Eere"etA állato"at.edvező helyzetben jelentFet Far)on*"Bs 4salád* "a&4solato"atA a g#. ."ere*n"etA a )9lttal való "a&4solatBn"at.t3dése*n"etS 8eg#G" szá)Ea 3"etA )*Fez )*ért ". tolva$.ld Csillagjegye3 Kérleg 4zimból+mai3 .n)agBn"Foz való F:séget jel"é&ez*A )el# 4sa" a""or j.Fet létreA Fa )ár *s)erjG" .ereszt P (*t .9G% DEség . 2taE*l*tásA "*tartásA F:ség.+tya P Társ . hamisság "árt#á" Btán <ol#a)atos "elle)etlensége"etA rejtett tá)adáso"at )Btat.edvezőtlen helyzetben az el)9lt ese)én#e"FezA dolgo"Foz való t9lzott ragasz"odást )Btatja. *llenség. 0ezár"ózottságotA <el ne) *s)ert <ala"atA )el#e"E3l "*9t 4sa" a tBdatossá tételG" 9tján leFetséges. Az utazás. látogatás la&o" g#a"or* v*sszaLv*sszatérést )Btatna" eg# adott Fel#re. .

. ne 4sa" az o"ozattal t. hamisság. gyermek.énz.imentett ember P 2*"erGl érté"e*n"et át)enten* TEzoltó" P Kegoldás* leFet3sége"A "7sérlete" 4isak P 8édele) 2üst P 5ejtett dolgo" . 2igyelmeztetése.r3djA "eresd )eg az o"otS . Og# <ogjB" <el ezt a Fel#zetetA )*nt leFet3séget a változtatásra.rése"A <*4a)odáso"A "*r9gásA sza"7tás.l3 (szerető.z a veszteség általáEan Fossz9távon az eg#én életéEen &oz*t7v változás. 2ze)él#jel.ntése" állna". barátR la&o" el3tt azt <ed* <elA "*vel t. . De) leFet tBdn*A Fog# "on"rétan )*l#en jelleg: ese)én#e"re szá)7tFatBn".90% 4zeren'sétlenség 8eszteségA tragéd*aA EetegségA F*rtelen j. 0alesete"A t.ttA g#orsA negat7v változáso".g#etlen eg# )egoldása leFetségesA Fa )eg"eressG" a )9ltEan találFató Elo""otA és vala)*l#en )ás sz*nten <eloldjB"A )egoldjB" a &roElé)át. ! kártya kedvezőtlen -ozí'ióban ol#an negat7v Fel#zetet )BtatA )el#Een az eg#én ne) )ér* <el jól a leFet3sége*t.rtén*" a szeren4sétlenség. a$ándék "árt#á" BtánA az adott érté" g#ors elvesztését )Btatja. katonatiszt. =rán#7tFatatlan ese)én#e" t.rtén*". bíró. *ás la-okkal $sszeolvasva: (a ellenség. tolva$ la&o""al állA a""or joggal <eltételezFetjG"A Fog# a velGn" t.rténne" az életGn"EenA )el#e"ne" Bg#an volta" jele*A de ne)A vag# rosszBl értel)eztG" 3"et.rtént "elle)etlen ese)én#e" FátteréEen tBdatos e)Eer* d. . özvegyember. .edvező helyzetben a "árt#a jelentéseA 9j leFet3sége"A a rég*A elavBlt dolgo" <elszá)olásaA leo)lása. szerelmes nő.EEen a <ol#a)atEan az eg#én eg# szá)ára érté"es dolgot vesz7t elA )el# ne) <eltétlen az an#ag* s7"on t. )olygója3 Kars 4záma3 4 1llatai3 "esel#: 5$vényei3 Xsattanó)aszlag 6rágak$ve3 Zn*x &leme3 T:z Csillagjegye: %os 4zimból+mai3 !-ró tüzek P <elL<el loEEanó &roElé)á" . /#ors *ntenz7v változás. özvegyasszony.

97% 8áratlan $r$m Ul#an "edvez3 <ordBlatot )Btat a "árt#aA )el# tartós változást Fozz az életGn"Een. %*nevezésA 9j leFet3ség a )Bn"aFel#enA &ár"a&4solatEan )*n3ségEel* változásA &oz*t7v )egle&etése".vet"eztét jelz*A )el#e" Bg#an szá)Bn"ra "edvez3 ese)én#e"et )Btatna"A de FosszaEE távon negat7van Ee<ol#ásoljá" életGn"et.ntése"A <*g#el)etlenség.nn#ed d.ve"edést jelez. Az utazás.ve"edéstA ne) várt .isváros < nagyváros P D. . !elel3tlenA ". %reat7v . Szerelem. Oj *s)eretsége"A 9j energ*á"A 9j leFet3sége" Eelé&ése az életGn"Ee. A szeren&se. levél.énzeszsák P 1énzA érté"e" Iobb két lent.tlete" )egjelenése az életGn"EeA )el#e" seg7tene" "*teljesedn*. ÁldozatS . házasság la&o" Btán .énz.edvező helyzetben a "árt#a tartós &oz*t7v változáso"at jelezA )el#e""el tBdBn" éln*.ala. bal két /ent P A)*t a !.P >ó)ód Láda P 5ejtett "*n4se" . =s)erjG" <elA Fog# ol#an sors<ord7tó &ontFoz ér"eztGn" életGn"EenA a)el# "*a"názásával eg# régóta F9zódó d.is dombL 5agy domb P Társadal)* el3relé&és . 2igyelmeztetése@ ne 4sáEBljBn" elA a ".ld. .edvezőtlen helyzetben ol#an ese)én#e" Ee".))elA Eoldogsággal tel* "a&4solatot.r.sszegetA n#ere)én#t )Btat.n "a&Bn"A aEEól v*sszaadBn" az égne". a$ándék "árt#á""al eg#Gtt F*rtelen an#ag* n.nn#edén elérFet3 s*"ere"A ne) a sajátja*n". látogatás la&o""al Fossz9 táv9A távolaEE* 4élo" )egvalósBlásaA s*"eres terve".ve"v3 leFet3sége" . "zenet la&o""al jó F7re"etA el3lé&tetéstA )egoldódó &roElé)á"atA an#ag* n.ntés* Fel#zetet tBdBn" )egoldan*. *ás la-okkal $sszeolvasva: . )olygója: Da& 4záma3 5 1llatai3 8add*sznó 5$vényei3 %a)*lla 6rágak$ve3 Kala4F*t &leme3 T:z Csillagjegye3 D#*las 4zimból+mai3 . remény.

szerelmes nő.)egével érne" )*n"et az a&róEEA Eosszantó ese)én#e". Kegtan7t )ás"ént sze)léln* a Fét". . (a a szomor%ság. . betegség la&o" Btán ". De tBlajdon7tsBn" nag#oEE jelent3séget azo"na" a negat7v ese)én#e"ne"A a)el#e" életGn"Ee Ee". gondolat. barátR la&o""al eg#Gtt a szere&l3*t )BtatFatja )eg. bíró.sszeGt".99% )ossz(ság Ul#an ese)én#e"et jelezA )el#e" Eossz9ságotA )érgel3déstA rossz"edvetA FangBlatotA esetleg neFéz gondolato"at ered)én#ezFetne". látogatás la&o" el3tt az BtazásBn" "a&4sán <el)erGl3 &roElé)á"ra F7vja <el a <*g#el)Gn"et.tFet3. katonatiszt."én#A g#o)n. Az utazás.ttGn" "*ala"Blt Fel#zetet.a /alon P 2zeren4sés "*látáso" a j.v3Een 8erekedő emberek P !*z*"a* atro4*tásA Feves szó&árEajo" .vet"ez*"A . özvegyasszony. tolva$ la&o" el3z*" )egA FosszaEE távon szá)7tFatBn" "elle)etlensége"reA )el# "on"rét sze)él#e"Fez ".é.n)agBn"na" o"ozBn" 4sB&án &roElé)á"atA azzalA Fog# rosszBl látjB" a ".zna&o" ese)én#e*tA aFol t. gyermek. hamisság.l3 (szerető.zésEe "erGlGn" )áso""alA <elesleges v*tá"Ea Eon#olódBn". özvegyember.rGl.edvező helyzetben a "árt#a jelz*A Fog# )egoldódna" a&róEE &roElé)á*n"A "*seEE Far4o"A "on<rontá4*ó" árán elérjG" 4élja*n"at. 2ze)él#jel.vén#e" 6rágak$ve3 >ás&*s &leme3 T:z Csillagjegye3 0*"a 4zimból+mai3 4$tét ajtó P )9ltEól <elEB""anó &roElé)á" . De) jelent általáEan "o)ol# &roElé)átA de a"* eEEen a Fel#zetEe lé&A g#a"ran ne) látja a "*BtatA a )egoldást: sz:" s&e"trB)on gondol"od*". remény. *ás la-okkal $sszeolvasva: (a ellenség.vet"ezne"A )*nt a)enn#* valójáEan a FatásB". )olygója3 Kars 4záma3 1llatai3 lég#A rovaro" 5$vényei3 %. 2igyelmeztetése3 ne Fag#jB"A Fog# az a&róEE "elle)etlensége" el<edjé"A elFo)ál#os7tsá" t*sztánlátásBn"atA 4élja*n"at.edvezőtlen helyzetben t9lságosan "o)ol#an vesszG" a "elle)etlensége"etA .

ártyajáték P 2zeren4seA el3re ne) tervezettA váratlan ese)én#e" Lám-a P LeFet3ség <el*s)ern* *dejéEen a t. )olygója3 1l9tó 4záma3 $ 1llatai3 (olló 5$vényei3 0oró"aEog#ó 6rágak$ve: Ka4s"asze) &leme3 Leveg3 Csillagjegye3 5á" 4zimból+mai3 . *ás la-okkal $sszeolvasva: (a ellenség.l3tte vag# ).tte aztA a"* elszenved* a veszteséget. gyermek. =s)erd <elA )*" azo" a dolgo" az életedEenA )el#e"et lassan *deje 9tjára elengedn*. . bíró. . 'éltékenység. hamisság.tt érté"A g#orsan távoz*" életGn"E3lA ol#"or )agával sodorva )ás szá)Bn"ra <ontos dolgo"at *s. 2igyelmeztetése. 2ze)él#jel. szerelmes nő.l. 2zeren4sejáté"A szenvedél#Eetegsége"A lel"*leg <Ggg3 Fel#zet "*ala"Blása vag# <ennállása. . özvegyasszony. tolva$ la&o" el3z*" )egA veszteségGn" tBdatos tervezés ". katonatiszt. 1reszt7zsveszteségA "Bdar4o".énz.edvezőtlen helyzetben a szá)Bn"ra <ontos dolgo"A sze)él#e" elvesztéseA )el#e"Fez t9lságosan ragasz"odtBn".l3 (szerető. a$ándék "árt#á""al a ".abátok P "étsz7n:ségA rejtett dolgo" . 4sa" azt "o4"áztasd )el#etA Fajlandó *s vag# elengedn*.g. özvegyember. barátR la&o" <.edvező helyzetben a szá)Bn"ra "evésEé <ontos dolgo"A az *dejét )9ltA a"tBal*tását vesztett ese)én#e"A sze)él#e" elvesztése.tt állvaA a veszteséget o"ozó sze)él#t látFatjB".nn#en j. %a&4solato"A leFet3sége" elvesztése vag# <en#eget3 F*án#a.rténése"et 2eltErt ing+jj P Látszólag n#7lt 4sele"edet Leengedett ing+jj P 5ejtett )an*&Blá4*ó .9=% 8eszteség Ul#an ese)én#e"et jelezA )el#e" an#ag*A érzel)* veszteséggel járna" szá)Bn"ra.vet"ez)én#e. .

9>% Hzvegyasszony Ul#an asszon#t jel. (a a 2zeret3Y2zerel)es n3 la&o" <elett állA er3s an#a* energ*átA ". *ás la-okkal $sszeolvasva: (a ellenség.lA a"* *d3seEEA vag# )agán#osA vag# eg#edGlálló."etA 4saládot."A ro"ono" jelenléteA a"ár átv*tt értele)Een *s .ri-tabejárat P %a&B az alv*lágEa 2ekete /átyol P Az *ll9z*ó*n" <át#laA )el# elválaszt a valóságtólN "*Eontott Faj sz*)Eol*zálása .tte állva ol#an e)Eert )BtatA a"*t az élet változása* )egv*selte".l3 la&A jel. tolva$ la&o" Btán ol#an *d3sA vag# eg#edGlállóA "*égett n3t )BtatA a"* rossz*ndBlat9an ". hamisság.é. )olygója3 (old 4záma3 ' 1llatai3 1ó" 5$vényei3 8éreFBlló <e4s"e<: 6rágak$ve3 2elen*t &leme3 87z Csillagjegye3 Kérleg 4zimból+mai3 2ekete $lt$zet P 0ezár"ózásA látFatatlanság . Keg)Btatja a t9lzott Eezár"ózástA a )elan"ol*"Bs lel"*álla&ototA a de&ressz*óra való Fajla)ot.lFet* ezen "7vGlA az an#a* vérvonalatA 3s. K.t3dést )BtatA )el# ne) jelent* azt <eltétlenGlA Fog# a "a&4solat <ele)el3.jobb oldalán áll P Kegváltozott érzel)* Eeáll7tottság Psz P .lFet )Bn"atársa"atA *d3seEE ro"ono"atA an#óstA *d3seEE Earátn3tA taná4sadótA tanárt.l4s )eglátása* leFetne". A ház la& Btán állva ez a sze)él# a ro"onságBn"Eól "erGl "*.l)9lás Temető P Js.g. A veszteség.zel7t <elén". 'éltékenység. >el. CrettA *ntelle"tBál*s e)EerA a"* )ár életta&asztalata )*att *s E. szeren&sétlenség la&o" el3tt állvaA an#ag*A érzel)* vesztesége"et Foz életGn"Ee ez a sze)él#. 2ze)él#jel.

l3 la&A jel.bal oldalán áll L Kegváltozott érzel)* Eeáll7tottság . hamisság. A szomor%ság.zel7t <elén". látogatás "árt#á" *d3seEE vag# )agán#osaEE sze)él# ér"ezését jelz*" életGn"Ee. h-ség la&o" el3ttA Ee<elé <ordBlástA )agán#osságotA elzár"ózást )Btat.l4s )eglátása* leFetne"."etA 4saládot.lFet )Bn"atársa"atA *d3seEE ro"ono"atA <3n."A ro"ono" jelenléteA a"ár átv*tt értele)Een *s Psz haj L 0.9?% Hzvegy/ér/i Ul#an <ér<*t jel. CrettA *ntelle"tBál*s e)EerA a"* )ár életta&asztalata )*att *s E.". )olygója3 2zatBrnBsz 4záma3 + 1llatai3 %7g#ó 5$vényei3 A"á4 6rágak$ve: !lBor*t &leme3 !.ld Csillagjegye3 D#*las 4zimból+mai3 2ekete $lt$zet P 0ezár"ózásA látFatatlanság .t3dést )BtatA )el# ne) jelent* azt <eltétlenGlA Fog# a "a&4solat <ele)el3. 2ze)él#jel. remény.t Qa&ás"odótRA *d3seEE EarátotA taná4sadótA tanárt.)lé"ezés Temető L Js. Keg)Btatja a t9lzott Eezár"ózástA a )elan"ol*"Bs lel"*álla&ototA a de&ressz*óra való Fajla)ot. gondolat. 'éltékenység.lA a"* *d3seEEA vag# )agán#osA vag# eg#edGlálló. (a a 2zeret3Y2zerel)es n3 la&o" <elett állA er3s a&a* energ*átA ".l)9lás . tolva$ la&o" Btán ol#an *d3sA vag# eg#edGlállóA "*égett <ér<*t )BtatA a"* rossz*ndBlat9an ".l4sesség D+lló levelek L . *ás la-okkal $sszeolvasva: (a ellenség. >el.é.lFet* ezen "7vGlA az a&a* vérvonalatA 3s. Az utazás.kézben tartása P Le4sB&asz7tott <ejA t*sztelet 4ír L .ala.

(og#an gondol"od*" a )ás*" <él QK* jár a <ejéEenR 4.lt. A ". Kel#*" Btat ne válassza az eg#*" <él.éda az J% kirakásra (. K*vel Eel3le F7vjB" el3 az *n<or)á4*ótA ezért az 3 néz3&ontjáEól a joEE oldalán <og álln* a &árja. (og#an gondol"od*" az eg#*" <él 3.árka-'solati kirakás 1.zés a"adál#talanBl <og lezajlan*A és talán az 9j Fel#enA 3" *s t.zésEen látja a "a&4solatB" )eg9jBlásátA 7g# ne) vesz* észre azo"at a jele"etA )el#e" seg7tségére lennéne"A Fog# joEEan )egértse Jt. (og#an érez a )ás*" <él QFas"árt#aR .Andrea 0Bda&est A Eal oldal* sor a &árját )BtatjaA a joEE oldal* 3t. K*nd"etten )agB"Ean "eres*" a )egoldástA és ezt eg#el3re ne) Eeszél*" )eg eg#)ással. A &árja vág#*" arraA Fog# el tBdjon )él#Gln* )ost a gondolata*EaA )7g Andrea *n"áEE az 9j leFet3sége"EenA *lletve eg# ".lt. A "a&4solatra )egFatározó "árt#ala& 2. $. (og#an érez az eg#*" <él 5. A "a&4solatB"A )ost eg# 4sendeseEEA v*sszaF9zódóEE álla&otot )Btat. Kel#*" Btat ne válassza a )ás*" <él. . A <ér<* &róEálja rejten* a gondolata*tA ezzel v*szont E*zon#talanságot "elt And*EanA )ert ne) tBdja )* a valód* )ot*vá4*ója.EE <*g#el)et tBdna" eg#)ásra <ord7tan*.irakások J%. ..

l3z)én#e" Q)9ltR 3. Üg#eljen arraA Fog# ne vesszen el a részlete"EenA )*nél *n"áEE ra4*onal*zálja az energ*á*na" Ee<e"tetését. Áll7tson <el eg# <ontosság* sorrendet és 7g# "ezdjen a <eladato" )egvalós7tásáEa.vet"ez)én#e" Qj. AzonEanA Fa a so" leFet3ség elva"7tjaA a )egvalós7tásra ne) )arad )ajd *dejeA és 4sa" látszólagos változáso" t.rtén*"A vag#*s )agBn"Ean Fog#an de<*n*áljB" az a"tBál*s "árt#a )egFatározását.rténne"A )el#e" ne) <or)áljá" át élete )él#séget. . %. .JJ%! na. . A na& ese)én#e* QjelenR 2.zzel a "*ra"ás* )óddalA ne)4sa" eg# na& ese)én#e*t leFet <eltér"é&ezn*A Fane) eg# ese)én# le<ol#ásátA eg# általBn" )egFatározott *d3sza"otA eg# Fóna&otA eg# évetA eg# évsza"ot. Xsa" azo""al a leFet3sége""el éljenA a)el#e"ne" a )egvalós7tására *s "é&esA 9g#A Fog# ne) <orgá4solja szét . . T3lGn" <GggA Fog# a la&o" leFel#ezése )*l#en gondolat*sággal t.irakásra =lonaA /#ál =lona arra volt "7ván4s*A Fog# Fog#an ala"Bl az *de* éve.v3R .z az év so" leFet3séget Foz szá)áraA )el#e"et a )9ltEan szerzett ta&asztalata*A tBdása ala&ján jól tBdna "a)atoztatn*.rn#ezetéEen él3"E3l *r*g#séget váltson "* és elvesz7tse seg7t3szándé"B"at. .ze" a változáso" azonEan elegend3e" leszne" aFFozA Fog# a ".élda JJ% .kártyája 1.n)agát.

A "a&4solatA Eár érzel)*leg ". Ul#an gondolato" <ordBlna" )eg a <ejéEenA )el#e""el el tBdná F*tetn* a <ér<*velA azt a)*t Fallan* szeretneA Fog# &Bsztán eg# test* "a&4solatra vág#*".zt ne) teFetedYezt ne) érde)es tenned . .vet"ez)én#e 4.%r*szt*na 0Bda&est %r*szt*na életéEe a ". . . .zelségét.z a ". 8alójáEan azonEan %r*szt* )ár tBdjaA Fog# ez ne) lesz elegend3 Fossz9távon. Keg van a leFet3ség a Fel#zet t*szta )egoldásáraA de azzal át)enet*leg elvesz7tené a <*9 ". A jelenleg* Fel#zet 2.zt teFetedY ezt érde)es tenned 3.t3dne" eg#)ásFozA )égse) tBdott "*Eonta"ozn* )*ndez*dá*gA )ert a <*9 ne) engedte Ee a sze)él#es sz<érájáEa.zel)9ltEan eg# 9j szerele) to&&ant EeA a"* Fasonlóan FozzáA )ár eg# &ár"a&4solatEan él. =tt ne) &Bsztán a <*9t 4sa&ja EeA Fane) .JJJ%Ió taná's 1.élda a JJJ% kirakásra !. Tette*t s*"er "oronázzaA F*szen a <*9val FosszaEE *de*g )aradna" eg#GttA azonEan eze" a Fel#zete" )*ndeg#*" <él szá)ára )egterFel3 lesz.n)agát *s )*"or eg# FazBgságra é&Gl3 "a&4solatot a"ar )ajd t*szta szerele)ne" látn*.

AzonEan n#áronA ne) várt ese)én# látsz*"A )el# t.L21. AzonEan óva"odn*a "ell attólA Fog# t9lzó o&t*)*z)Bsa elveg#e a t*sztánlátását.EE "*adást és E*zon#talanaEE j.vet"ez3 Fóna&o"Ean.rtEe 4sa& átA )ajd F*rtelen vége sza"ad eg# ". >Bd*t az év ".z eg# régeEE* *s)eretség ".élda a J8% kirakásra 8.zésne" és eg# g#er)e" szGletéséne" ".>Bd*tA Ür.v3t )Btat. A Eosszan"odás <ele)észt* a rejtett energ*á*t *sA )eg "ell találn*a a Fel#es BtatA és <els3EE néz3&ontEól ".J8%1ltalános kirakás J% 1L$.zel7ten* az el)9lt ese)én#e"FezA 7g# a &roElé)á"Eól a"ár el3n#t *s "ová4solFatna.rGl.zEenjárására jelen*" )eg >Bd*t életéEen. .tte t.sz.lt.) Látsz*"A Fog# eg# )agát er3sne" )BtatóA EarnaFaj9 <ér<* áll >Bd*t )ellett a )Bn"áEanA a"*vel vonzódna" *s eg#)ásFoz.z.zzel "a&4solatEan várFató ellen3rzése" )agasaEE sz*nte"r3lA )el# eg# <ér<* a"aratlan vag# a"aratlagos ". .vet"ez3 <eléEenA *n"áEE Ee<elé <ordBl és a társas )agán# 4sendjéEe zár"óz*". .vet"eztetése"et vonja leA Fane) t.nFet3en. 2ze)él#es ta&asztalato" . A "a&4solata a <enteEE e)l7tett <ér<*vel ele*nte ".rtén3 ese)én#e"E3l azonEan se))*"é&&en ne) a negat7v ". A ". Crzel)* életA 4saládA szerele)A Earáto" 15.nn#ed <l.re"sz*"A Fog# der:senA &oz*t7van érté"elje a "*ala"Blt Fel#zete"et. . Általános ese)én#e"A )Bn"aA s*"ere" 'L14.z a <ér<* látszólag szeret* 3tA de valójáEan eg# a szeretet P talán v*szonzatlansága <ol#tán P át<ordBlt negat7v érzésEe.ttG"A )el# el3seg7t* a )Bn"áját a ".

A )aradé" ' la&ot a 4 sorEa eg#Leg# "*választott la&ra Fel#ezFetjG" vag# érzés szer*nt <el<ord7tás el3ttA vag# Fa E3veEEen szeretnén" róla tBdn* <el<ord7tás Btán. Tart az ellensége"t3lA és )*nden *n<or)á4*óEan a rossza"aratot "eres*.élda a 8% kirakásra .t3d*" )Bn"ájáFoz. TávolaEE "ell Btazn*aA aFol eg# "*sg#er)e"es 4saládEan 9jra átélFet* a 4salád eg#ségéne" érzését.zel7tene <elé. 5o"on* "a&4solata*t Bg#an *g#e"sz*" <el)eleg7ten*A de a ".EEre vág#*"A de ez )ár "ezelFetetlen lenne szá)áraA és se) a )*ndenna&o"Ean ne) tBdná <elGg#eln* a <ol#a)ato"atA se) &ed*g lel"*leg ne) tBdná )ege)észten*A és ág#na" d3lne.8% 1ltalános kirakás JJ% A la&o"at a szá)ozásna" )eg<elel3en . AzonEan ne) szaEad el<eledn*eA Fog# a "*ala"Blt Fel#zetért 3 *s <elel3sA és ne) )ásFol "ell a vág#a*Foz alan#t találn*A Fane) a )eglév3 v*szon#o"Ean Fel#esen <el*s)ern* a szere&l3" <elel3sségét. AEEan *sA a"* valód* seg7t3 szándé""al ". AzonEan a FáttérEen so"an <élté"en#en <*g#el*" a )*ndenna&ja*tA anna" ellenéreA Fog# a sze)éEe "edvesne" )Btat"ozna". .zel* ro"onsággal "a&4solatEan ne) "oronázza s*"er a "ezde)én#ezését. .EE "*váló leFet3séget E*ztos7t szá)áraA )el#e" Bg#an "és3EE <ogna" Eeérn*A )*nt ele*nte gondoljaA )ég*s Fossz9 éve"re staE*l an#ag* Fel#zetet tere)t. T. 0*zal)atlansága Bg#an )egvéd* a nag#oEE szeren4sétlensége"t3lA de joEE e el"erGln* 3"et e )ódonA )*nt állandó <élele)Een éln*W A ".szterA 0Bda&est Az an#ag* Fel#zete "*<ejezetten "edvez3en ala"BlA a)* ne) 4sodaA F*szen érzel)*leg *s ".vet"ez3 év t.EE3l az ajándé"Eól azonEan Eejeg#zett szervezete" seg7tségévelA seg7tFetne a rászorBló"na"A ezzel )egala&ozná a továEE*A távolaEE* Fel#e"r3l ér"ez3 Eevétele*t. .sszeolvassB"A )egte"*ntFetjG" vele a )Bn"aA a &ár"a&4solatA a 4salád* "a&4solato" rendszerétA ese)én#e*t.

élda a 8J% kirakásra (. Üg#eln*G" "ell az eg#)ás ". A <érje *g#e"sz*" n#*tn*A az asszon# <eléA de a régeEE* sérele)A )el# az asszon# 4saládjával "a&4solatosA )ég*s eg#<ajta távolságot tartat vele. . 2zeret3 2.L4. Üljene" le t.r Eeszélgetn* P taná4solná) ne"*" LA Fog# a t.zel* ". A"adál#o"A )el#e" <el)erGlne" a &ár"a&4solatEan. K*ntFa "ét n#elvet Eeszélnéne".zést )Btatna"A )el# le<oglalja A <érje gondolata*t sz*nte teljesen. Andrásné Valaegerszeg A la&o" eg# ".l3 la&o"at szo"tá" az 1A 2 "árt#a Fel#éEe tenn*A de Faladó sz*nten "*Fag#FatjB"A és Fel#ette )egte"*ntFetjG"A Fog# )* jelle)z* <*z*"a* sz*nten.tt *d3 alatt <el*s)erjé" a gondolata*" Fasonlóságát.z.tt* Fel#esA jól értel)ezett "o))Bn*"á4*óraA )ert ala&vet3 "érdése"Een azért ne) értene" eg#etA )ert ne) tBdjá" a )ás*" <él szá)ára értFet3en "*<ejezn* gondolata*"at. Crzel)e*" eg#)ás <elé 5. /ondolata*" eg#)ás <elé $. .8J% . A F.lg# ajándé"na" te"*nt* a "7nál"ozó leFet3ségetA és 9g# gondoljaA a változáso" a ro"on* "a&4solata*t *s szorosaEEra <:z*".EEsz.EE eg#)ással t. 1.árka-'solati kirakás ÁltaláEan a sze)él# jel. 2zerel)es n3 3.L . Og# érz*A végre elérteA )*ndazt a)*re vág#ottA Eár a gondolata*Ean látsz*"A Fog# )ég so" az ezzel "a&4solatosan <el)erGl3 jog* "érdés.lt.lt.

.)étA )ert ne) )*nden"* "é&es t*szta sz7vE3l eg#Gtt . A FátteréEen álló ese)én#e" 3.nFet3en az *d3 r.z "é&est <ordBlato"Ean gazdagA 9jszer: leszA ".r.r.rn#ezetéEen <élté"en#en <ogna" te"*nten* el3rejBtására és )ég Earáta* 3sz*nte . A válasz a "érdésre 2.rGln* vele.)eA se) E*ztosA Fog# tén#leg sz7vE3l j.s életG"et. A g#er)e"vállalást sz*ntén )egel3z* eg# Fázasság ". Vsó"aA 1é4s Vsó"a "érdésére )*szer*nt lesz e g#er)e"eA *gen a válaszA de el3tte )ég ol#an sza")a* "*F7váso" állna" el3tteA )el#e"re régóta vág#ott. (enr*ettaA !els3&a"on# A "érdése arra vonat"ozottA s*"erGl e a tervezett la"ásvásárlás.n.nleges él)én#A )ég joEEan )egala&ozza a "és3EE* ". Oj )egE7zatásaA teljesen 9j terGlete"re v*sz* 3tA de lel"esedéseA *lletve sza")ája *ránt* szeretete átseg7t* 3t )*nden neFézne" t:n3 Fel#zeten.v*dségéne".tésA )el# a Fag#o)án#os es"Gv3"F. A vég"*<ejlet . A ".vet"ez)én#e" 4. AzonEan ez ne) <ogja Ee<ol#ásoln* a "a&4solatB" )*n3ségétA s3t talán a "Gl.sz. A válasz &oz*t7vA azonEan Gg#eln*e "ellA )ert a ".8JJ% 1ltalános kérdésekre 1. U" nél"Gl ne "Grt.z.élda a 8JJ% kirakásra U.lje v*lággá . 0.

v3Eel* ese)én#e".rA )ajd a jelen Fel#zetre ra"ta)A végGl a j. szerelem. . %*tartott az áldatlan "a&4solatEanA )7gne) Ee "ellett látn*aA Fog# ez a )Bn"aleFet3ségA ne) Foz s*"ert szá)ára. 'salád. Íg# a )9ltat nézte) )eg el3sz. .v3Een* leFet3sége"et v*zsgálta) )eg. AFFoz azonEanA Fog# a j.v3Een jól tBdjBn" d.élda a 8JJJ% kirakásra 6% *ária. .v3Een ann#*ra le4s. A )9ltEan )egE7zott eg# *d3seEE <ér<*EenA a"* Ee<ol#ásos volt a )aga terGleténA de 4sa" Eossz9ságot és veszteséget Fozott Kár*a szá)áraA a)*t v*szont ne) )Btatott "*.z adja )eg a l."éstA azo"Foz a szG"ségszer: d. Oj )Bn"át "eresett és la"ásF*tele""elA vag# Fasonló la"ásFoz ".tFet3 F*tele""elA &énzGg#* tranza"4*ó""al "ezdett el <oglal"ozn*A a)el#E3l eg#el3re "evés Eevétele szár)az*". Kásod*" H"B&a4I jelen ese)én#e" és azo" jelle)z3*. A j.r *s la"óFel#ét3l távolaEEra szól7tjaA so"at Btaz*"A so" 9j e)Eert *s)er )eg. el3z3 "*ra"ás.ilis Kár*a "érése az voltA nézze) )eg a la&ja*)atA )*t Foz szá)ára az *de* év )Bn"a terGletén.8JJJ%&semény sorozatok *+nka. Üg#eljen azonEan a jog*A adóGg#* &a&7ro"raA )ert ez év végén v*zsgálat várFató *l#en terGleten.""en a EevételeA és ann#*ra so"at <og érte dolgozn*A Fog# "*látástalanna" t:n*" )ajd a Fel#zete. AzonEan )Bn"ája t.ntése"FezA )el#e" eg# Earátja seg7tségével )egvalósBlna"A )egtere)tve a <eltételt eg# staE*l an#ag* Fel#zet "*ala"7tásáFoz.nten*A <ontos a )9lt <el*s)erése. .EEsz. egészség . (ar)ad*" H"B&a4I várFató j.ls3 H"B&a4I )9ltEel* ese)én#e" és azo" FáttérL*n<or)á4*ó* lsd.

. $.v3L távol* j. (a ne) a <ér<* )*attA Fane) .JQ% 6$ntések. válasz+tak 1.v3 . 3.élda a JQ% kirakásra 2z.v3 5.EEenn*e saját Eels3 )agán#áraA és anna" <orrására. (a <el*s)er* a Fel#zetEen a <ele)el"edés leFet3ségétA és FosszaEE távEan gondol"od*"A s*"eres lesz a választott F*vatásEan.lg# aEEan "ért taná4sotA van e értel)e Eele<ogn*a ál)a )egvalós7tásáEaA vag# )*l#en )ódos7táso"ra lenne szG"ségA aFFozA Fog# s*"erGlj. Az 9j Fel#zetEen rá "ell d.zelj. .ntés jelenL ".az eg#*" d.z az álo)A valójáEan 4sa" a saját sze)él#es valóságáFoz vezet* ". .n)aga )*att választja ezt az BtatA a""or azt a )ot*vá4*ós er3t vesz7t* elA a)* a "ezdet* neFézsége"enA elBtas7táso"on átlend7tenéA de eEEen az esetEen *s látsz*" a leFet3ség <elGle)el"edn* a sze)él#es 4élja*n és nag#oEE lé&té"Een gondol"odn*.zeleEE =zaEellát.a )ás*" d. =zaEellaA 0Bda&est A <*atal EBda&est* F.nW =gazáEól )ár elFatározta sz7ve )él#énA Fog# )*nden"é&&en )eg <ogja valós7tan*. 4.ntés jelenL ".zelj. >elenleg eg# <ér<* *ránt érzett szerel)e F9zná erre a terGletreA de )eg "ellene ta&asztaln*a enne" a vág#na" a F*áEavalóságát.v3L távol* j. >elenleg* Fel#zet 2.

!*z*"a*lag )*t él )eg a Eels3 tBlajdonsága*EólA )*" azo" a)*t )eg)Btat )áso"na"A &erszóna 2.élda a Q% kirakásra 2z. 0*ztonságEan van )*nden sze)&ontEólA de g.s <élel)e zárttá tesz*" a "Glv*lág és &ár"a&4solata szá)ára. Crzele)gazdagna" tartja )agátA de valójáEan n#o)asztja vala)*A a)el# )ár éve" ótaA Fa ne) g#er)e""ora óta rán#o)ta Eél#egét az életére. (a t.nFet*"A Fa részlete"et tBdna" )eg róla.sz. /ondolata*A )entál*s <ol#a)ato" tBdatos d.rn#ezetévelA Gzlet* &artnere*vel. AzonEan )ár ne) "ell t9léln*e.ntése"A )egélése"A tanBl)án#o" . T9l a"art éln*A és eFFez "* *s <ejlesztett )*nden szG"séges "é&ességet. /aEr*ellaA 0Bda&est /aEr*ellaA "*<ejezetten so"oldal9A teFetséges F.r4s.Q%4zemélyiség rajz 1. De) )er* a társa*t valójáEan Eevonn* az életéEeA leg#en szó &ár"a&4solatról vag# )Bn"a"a&4solatrólA Fa leFetA *n"áEE )*ndent eg#edGl *ntéz el.lg#ne" tartja )agátA a)*t el *s tBd F*tetn* a ".rtént *s tén#leges tragéd*a az életéEen L szGl3 elvesztése &éldáBl P ol#an jól le&lez*A Fog# a ". Crzel)* álla&otaA érzel)* *ntell*gen4*ájaA érzése*A vág#a*A <élel)e*A tBdattalan 3.zel* Earáta* *s leFet 4sa" eg# véletlen elszólásna" ". .

v3 .)tel* ese)én# eg#Een leFet3séget *s E*ztos7t ne"*A Fog# Fossz9 éve"re velG" )aradFasson. /olyamatok elemzése 1.d.élda a QJ% kirakásra (. (a)arosan azonEan 9jra teljes érté": an#ána" érezFet* )agátA F*szen n#ár 9j taggal E3vGl a 4saládjB"A és ez az .r. K9lt 2.ttA és F*áEa a"art so"at lenn* a g#er)e"e""elA )*nd*g 9g# érezte t. >.EEet *s adFatna ne"*". . %r*szt*naA 0Bda&est %r*szt*na a g#er)e"e*vel való "a&4solatára volt "7ván4s*A )*"or )eg"ért vesse" ne"* "árt#á". !érje 7g# *s "*re"esztve érz* )agát a "*s 4salád* *d*llE3l. >elen 3. AzonEan Gg#eln*e "ell arraA Fog# &árját ne Fan#agolja el a g#er)e"e" és a velG" "a&4solatos teend3" )*att.r.". A "étg#er)e"es an#B"ánál látsz*"A Fog# az el)9lt éve"Een .s *d3F*ánn#al "Gsz".QJ%&semények.

$. A )9ltEan elszalasztott leFet3sége". A )9lttal "a&4solatos gondolata*. . 5.tt . . A leFet3sége"A )el#e"et Helta&osottIA )el#e" ne) valósBlna" )ár )eg. 3. '.v3Een t. +.z az érzésA &ed*g elzárja a t*szta gondolato"tólA )el#e" seg7tségére leFetnéne" a Fel#zet )egoldásáEan.=ld*"ó 0Bda&est =ld*"ó ne)rég <el*s)erteA "* az a"* ellenséges szándé""al ". 5e)én#e* az el)9lt ese)én#e" Fatására &orEa FBllta"N Fa r.élda a QJJ% kirakásra @. 2. A j. 4.nne" a <ér<*ne" F:séget es"Gd.s életet )egala&ozn*A talán az eljeg#zésA es"Gv3 gondolata *s <elvet3d.z eg# <ontos )o)entB) lett volna =ld*"óna"A F*szen 9g# érezteA végre eg# teljes "a&4solatEan élFetA 9g#A aFog# )*nd*g *s )egál)odta.z.v3Een várFató leFet3sége"A )el#e"t3l eltávolodott. . A gondolato"A )el#e" a <ejéEen járna".n)agáEanA és szerette" volna eg# ".QJJ% .v*desen ne) változtat sze)lélet)ódotA az ese)én#e" továEEra *s szá)ára "elle)etlenGl ala"Blna". .v3vel "a&4solatos elvárása*.tt. =ld*"ó *s <élté"en# a volt EarátjáraA a"*Een azonEan )ára )ár az életéne" a"adál#át látja. . AzonEan ez a <ér<* <élté"en# lett =ld*"ó EarátjáraA a"* )*nd*g seg7tségére voltA Fa a n3 EajEa "erGlt.rtén3 ese)én#e".rtént ese)én#e".l3la& A j. 8ala)*l#en Fázzal "a&4solatos tá)ogatást szeretne szerezn* =ld* a EarátjátólA a"* azonEan )ár <*g#el a "edves tolvajra.is kirakás 1.zel7t <elé. . A )9ltEan t. A j. 2ze)él# jel.

.élda a QJJJ% kirakásra T.l4s. K* <el<edFetjG"A )*l#en terGlete"re "ell nag#oEE <*g#el)et szenteln*eA *lletve &reven4*ós taná4so""al seg7tFetjG" a Eetegség el"erGlését. Látsz*"A Fog# neFezen <ogal)azza )eg azo"at a dolgo"atA )el#e"r3l "elle)etlen Eeszéln*eA ez o"ozFat toro" &roElé)á"at.re"edjen a rendszeres na&* )ozgásraA Fog# rBgal)asa" )aradjana" az 7zGlete*.n <el energ*ával. 1. D3g#óg#ászat* &roElé)a ne) látsz*"A de a )9ltEan látsz*" ezzel "a&4solatEan eg# Eeavat"ozás. TGd3 alsó részeA sz7vA alsó légBta" 5.EEet ". /er*n4A vérn#o)ásA vér"é&A 4sonto"A orr . =ld*"óA 2átoralja9jFel# Crde)es <*g#eln*A Fog# ne vesz7tse el az o&t*)*z)Bsát és a "é&ességétA Fog# )*nd*g )egtalálja a )eg<elel3 )egoldást.QJJJ%&gészségi álla-ot/elmérése 4oha nem diagnosztizál+nkR Az az orvos dolga. T. !els3 ag#* része" 2. Üg#eljen arraA Fog# a <elFal)ozódott teend3" FatásáraA )egtartsa a Eels3 n#Bgal)át.tA t.lt* <el. LeFet3ség szer*nt <og#asszon t. De)* szerve"A F9g#Bta"A F9g#Fól#agA &rosztataA vesé"A Eele"A végEél $.EE <ol#adé"otA )el# a sejte"Ee jBtva energ*ával t. (a . A tavasz* <áradtság ellen eg#en so" g#G). /#o)orégésre 4salán teát érde)es <og#asztan*A a <elg#orsBlt életGn"A lelass7tja az e)észtésGn"et. TGd3 <els3 részeA <els3 légBta"A Eeszédszerve" 4.nn#: "ré))el )egel3zFet* a E3r "*száradását. 2ze)e érzé"en#eEE leFet a tavasz* szele"reA és t.n)agána" )eg<ogal)azza &ontosanA )* azA a)* EántjaA )ár tett érteA Fog# "eveseEE &roElé)ája leg#en ezen a terGleten. 2ze)A alsóA elGls3A Fátsó ag#* része" 3. Üg#eljen arraA Fog# étrendjéEen szere&eljen )eg<elel3 )enn#*ségEen <o"Fag#)a és FalA eze" el3seg7t*" az ere" )eg<elel3en rBgal)as álla&otát.nn#ezFet az átlagnálA ".lt3dj. KegnézFetjG" az eg#én egészség* álla&otát vele. 0ele"A g#o)orA lé&A )ájA Fasn#ál)*r*g#A e&e .

. Á&r*l*sEan )egvásárolna" eg# "*seEE érté": *ngatlanA a)el# azonEan )ár eg# Fóna& )9lva a t.tFet3 a !. Ken#eA vag# Fa van lán#aA a""or 3A de4e)Eerre )egajándé"ozza eg# "*slán# Bno"ával.EEsz. !eErBárEan szeren4se ér* a 4saládot és ne) várt an#ag* g#ara&odásA a)*ne" Fatására <ontossá vál*" eg# végrendelet 9jra<ogal)azása.sszességéEen )*re szá)7tFatBn" eEEen az évEen. KegnézFetjG" "*<ejezetten az an#ag*A egészségGg#* Fel#zet ala"Blását eg# éven "eresztGlA de általánosságEan *s. Az 3sz <ol#a)án ro"on* "a&4solata* szorosaEEra <onódna".sét <ogja érn*.élda a QJ8% kirakásra Kár*aA JrEott#án Kár*a *de* éve so" .QJ8%Mves jóslás K*nden "árt#ala& eg# Fóna&na" <elel )eg.)tel* ese)én#t )BtatA janBárEan eg# <ontos Eeszélgetésre "erGl sor azzal a Earna Faj9 <*atale)EerrelA a"*vel eg#Gtt él. Zra )Btató járásával ellen"ez3en Fel#ezzG" <el a la&o"atA de a"*ne" ez a )ódszer ne) es*" "ézreA az FasználFatja a na&tár szer*nt*tA és óra)Btató járásána" )eg<elel3en Fel#ezze "* a la&o"at.r. >9l*BsEan eg# FosszaEE tengerent9l* Btazás látsz*"A )el# eg# sz*"lás tenger&art* sza"aszFoz ". ABgBsztBsEan )eger3s7t*" a Fázasság* <ogadal)B"at a <érjévelA )ell#el eg# régeEE óta tartó E*zon#talan *d3sza"aszna" a végére teszne" &ontot. .l3 "árt#á"A )el# )eg)BtatjaA Fog# .zé&re EeFel#ezFetGn" )ég eg# jel.r. %.ld".z* tengernél.

lA de ezt 9g# érz* szorosan Fozzá tartoz*" a )*ndenna&o"FozA )*vel az életEen )*nden"* )ás *s ta"t*"áz*"A szere&et játsz*". @e eFFez <el "ell *s)ern*eA Fog# )el# érté"e" azo"A )el#e"ért érde)es "*álln*a.r.r. %ar)*"Bs ". . TBdjaA Fog# ne) 3sz*nte )áso""alA Fog# g#a"ran El.)et o"ozna ne"*.g# terGlet van az életéEenA a)el# <elé n#*tottA és a)el# nag# tan7tást <ogal)az )eg szá)áraA ez &ed*g a g#er)e"e*. A)* . .)Eer* "a&4solata*A a)*t )egél .)et o"oz ne"* az életEen 4. Ann#*ra le<oglaljá" a )*ndenna&* <eladato"A Fog# talán )ár el *s <elejtette )* azA a)* .nFet3en általáEan s*"erGl *s ne"*.n)agáEól a "Glv*lág <elé 2.QJ8% 4zemélyiségelemzés 1. K*ndaz a)*t Ee<ogadA tanBl)án#o"A tá&lál"ozás 3.telezettsége* .sz. !*atal "ora ellenére nag# 4saládja vanA &ed*g valójáEan ne) 7g# "é&zelte el az életétA )ost )ég*s ez jelent* a E*ztonságot szá)ára a )*ndenna&o"Ean és eg#Een az ala&otA Fog# )*ért n#9l al"alo)adtán et*"átlan )ódszere"Fez. Clet4éljaA s&*r*tBál*s 9tja 5. !el "ell *s)ern*e a ragasz"odás F*áEavalóságátA és a valód* szaEadságot. 2eg7t3*A sz*)EólB)a* . A tBdására és a rBgal)asságára tBd tá)asz"odn* a <el)erGl3 &roElé)á" )egoldásáEan.irakásra %.élda a QJ8% . .<<. A)*Een t*sztán "ell látn*a $. >ózse<A /#3r Dag# játé"osA )*nd*g &róEál jól Fel#ez"edn* az életEen és ez a )egérzése*ne" ".

. 8édele)A a)el#E3l er3t )er7tFet . 2eg7t3"A tá)ogató energ*á" 3. Ala&Fel#zet 2.EE terGleten *s.rGl <ellé&3 F*rtelen )egoldást ". K7g ezt ne) látja Ee saját )agaA add*g 9jra és 9jra ter)el3dne" a "on<l*"tBso" ". TeFát a &roElé)á"at valójáEan tBdattalanBl 3 generáljaA F*szenA Fa )*nden g. A <ér<* Bg#an*s szeretné )eg3r*zn* a do)*náns szere&et a &ár"a&4solatB"EanA és L7v*a tevé"en#sége ezt veszél#eztetné t.irakásra T. L7v*aA 0Bda&est L7v*át az 9j vállal"ozása Ee*nd7tása ".nn#eEE )egoldan*a."életesen anna" ellenéreA Fog# <entr3l seg7t*" a )Bn"áját.z a vállal"ozásA "és3EE vál*" s*"eresséA r.élda a Q8% . (a "é&es t*sztán látn* a )ozgatórBgó"atA ".n)agára tá)asz"odFatA a""or *s Fa ezt a tevé"en#séget szeretné )egosztan* a &árjávalA )ert ez a <ér<* az eg#*" leFetséges gátja anna"A Fog# elérje azo"at a s*"ere"et a)*"re vág#*". LeFet3sége"A )erre leFet "**ndBln* az adott sz*tBá4*óEól 4.rGl* ese)én#e" érde"elté". 2zG"sége van ráA Fog# )egFar4oljon érte.rdGlé"en#en )enneA ne) <e"tetne eEEe energ*át. %orláto"A a)el#e" a"adál#ozzá" a "*lé&ést 5.tte. .d*" t. T*sztánlátásA t*sztázásA érté"elés. A 4ég ".vetel3 &roElé)á"A )égse) ártal)ára vanna"A *n"áEE a"t*v*záljá" a rejtett tartalé"a*t 9jra és 9jra. >ól <el*s)erFet3A Fog# sz*nte saját g#er)e"éne" te"*nt*A FosszaEE *de*g tervezgetteA Fog# )*l#en lesz eg#szerA )ajd Fa )egvalósBlA de )ost )égse) ):".Q8% &seményelemzés 1.rGl. Xsa" . $. 8ég"*<ejlet .v*dtávon se) an#ag*lagA se) sza")a*lag )ég ne) Fozza )eg a várt el*s)erést.

.élda a Q8J% .z. 0eteg van a távolaEE* 4saládEanA a"*t g#a"ran )eglátogatna"A Gg#eljene"A Fog# *l#en"or jól zárjá" Ee az ottFonB"atA )ert Fa &énzt tartana" ottFonA anna" ".nn#en láEa "élFet."A ro"ono"A a"*" seg7tenéne"A de tevé"en#ségG"A 4sa" veszteséget jelentene )*nden"* szá)ára. 8*"tór*aA 8á4 8*"tór*a ottFona )ostanáEan )*ndenA 4sa" ne) 4sendesA "*seEE <elL<elloEEanó vesze"edése"A &roElé)á" jelle)z*" az a)9g# "*tartó Fázas&ár életét.ze" "*egész7t3 *n<or)á4*ó"at adFatna" róla.tt* "a&4solatrendszertA a Fel#zetG""el FatározzB" )eg. Keg&róEálFatjá" "*"ezden* a &ár"a&4solatB"atA 7g# destaE*l*zálva a 4salád* . A terFesség "*<ejezetten er3s7ten* <ogja "a&4solatB"atA Eár a <élté"en#séget ne) <ogjá" tBdn* szá):zn*.sszetartást.tte álló la&o"ra *s. A 4saládEa Fa)arosan nag#oEE &énz.irakásra T.l.l. Ul#an 9j tevé"en#ségEen gondol"od*"A )ell#el )éltó .". A ". .ze&e <elé látFató eg# g#er)e"áldásA )el# j.tteA srégen alattaA <. .r.ssz&ontos7t. 1árja eg# ".Q8J% 5agy kirakás =tt a "*ra"ás egészét te"*ntjG" és a la&o" ". 8*"tór*a azonEan az év végét3l els3sorEan an#a* <eladata*ra "on4entrálA de ez ne) ". 0alról joEEra "ezdjG" el olvasn* a la&o"atA de <*g#eljGn" az alatta <. .v3re Fozna 9j 4saládtagot FozzájB".sszeg ér"ezése várFatóA de )ár az els3 jele"re )egjelenne" az ol#an *s)er3s.se lenne édesa&jána"A ne) látja átA Fog# 7g# *s so"at tett )ár a 4saládjáért.t* le teljesen az energ*á*tN <ontosA Fog# a )egváltozott Fel#zetEen )eg)aradjon n3ne"A Earátna"A szeret3ne" *s.z év ".vet"ez3 év elején <ogja <el*s)ern* azt a leFet3ségetA )el# FosszaEE távra )egala&ozza né&es 4saládja E*ztonságát.zel* EarátjB"ra lesz <élté"en#A de Fa)arosan )egn#Bgsz*" és az el3tte álló <eladato"ra .