P. 1
Nyissunk be a tanterembe könyv

Nyissunk be a tanterembe könyv

|Views: 62|Likes:

More info:

Published by: horvathgezane_margit on Sep 11, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/16/2014

pdf

text

original

Sections

 • Előszó a magyar kiadáshoz
 • Néhány szó a szerzőkről
 • A fejezetek rövid áttekintése
 • A köNyvHöz TArTozó kIEgészíTő ANyAgok
 • Köszönetnyilvánítás
 • A tevékenységrendszerrel összefüggő tudás
 • A tanár-diák párbeszéd elemzése
 • Az óRA MegszeRvezÉse
 • Az óraelemzés elsajátítása
 • A hatékony tanítás
 • Az éber tanári tudat erősítése az osztály megfgyelésével
 • A tANóRA koMPlex egYsÉg
 • Az éber tanári tudat erősítése az osztály megfigyelésével
 • Az osztályban végzett megfgyelések haszna
 • A megfgyelések dokumentálása
 • Az értelmezés veszélyei
 • Az esettanulmány-készítés technikái
 • A megfgyelés egyszerűsítése
 • A megfigyelés egyszerűsítése
 • A megfgyelések megbízhatósága
 • Általános óramegfgyelési terv
 • A kutatások és a megfigyelésekkel kapcsolatos visszajelzések használata
 • A tanár mint döntéshozó
 • 1.1 FÜGGELÉK az ELső FEjEzEthEz
 • A tanári elvárások által kiváltott hatások két típusa
 • Hogyan váltják valóra az elvárások önmagukat?
 • A Brophy–Good-féle modell
 • Gyakorlati példák
 • Miként alakulnak ki a tanár elvárásai?
 • Miként közli elvárásait a tanár a diákkal?
 • miként közli elvárásait a tanár a diákkal?
 • Ahogyan a diák érzékeli a differenciált bánásmódot
 • Az elvárások közlését befolyásoló tényezők
 • koNtextus
 • A csoport, az osztály és az iskola elvárásainak hatása
 • CsoPoRtokRA kIfeJtett HAtÁsok
 • Az IskolAI HAtÁsok
 • Az elvárások hatásai a diákok személyes és szociális fejlődésére
 • Az elvárások hatásai a diákok személyes és szociális fejlődésére
 • Az elvárások hasznosítása
 • HANgsÚlYozzuk A PozItívuMokAt!
 • Tantermi jelenet
 • Az irányításra vonatkozó kutatás
 • A diák szerepe
 • Tantermi példák
 • Kulcsfontosságú tanári magatartásformák
 • A tanár mint példakép
 • mI TANulHATó mEg A PélDAkéPEk mEgfIgyEléséBől?
 • mEly TéNyEzők HATNAk ArrA, AkI mEgfIgyElI A PélDAkéPET?
 • Az osztály irányításának általános alapelvei
 • ElőrE TErvEzzük mEg A szABályokAT és EljárásokAT!
 • ENgEDjük mEg A DIákokNAk, Hogy fElElősségET vállAljANAk!
 • A zAvAró HATások és Az IDőHúzás vIsszAszoríTásA
 • Az osztályirányítás motivációs és problémamegelőző
 • kouNIN tANulMÁNYA
 • Az osztályirányítás motivációs és problémamegelőző szerepe
 • A jó tanévkezdés előkészítése
 • egY HARMAdIk osztÁlYBAN vÉgzett vIzsgÁlAt
 • A hatékony tanulási környezet fenntartása
 • legYeNek PozItívAk A kívÁNAtos vIselkedÉsRe CÉlzó utAlÁsAINk!
 • A kíváNATos vIsElkEDés fElIsmErésE és mEgErősíTésE
 • A fgyelem felkeltése és fenntartása
 • fIgYeleM-összPoNtosítÁs Az óRA eleJÉN
 • tARtsuk Jó RItMusBAN Az óRÁt!
 • ügYelJüNk ARRA, HogY A gYeRekek fIgYelJeNek!
 • A figyelem felkeltése és fenntartása
 • A fElElősség fENNTArTásA
 • Az önálló munka
 • Az önfegyelem kialakítása
 • A tanítás és az osztályirányítás tágabb értelmezése
 • A kiscsoportos tanulás irányítása
 • fElső TAgozATos PélDA
 • PélDA A közéPIskolA Első Három évfolyAmáBól
 • Milyen irányítási problémákkal szembesülnek a tanárok?
 • milyen irányítási problémákkal szembesülnek a tanárok?
 • Az apróbb fgyelmetlenség és a kisebb rendetlenkedések
 • ReNdszeReseN kísÉRJük fIgYeleMMel Az egÉsz osztÁlYt!
 • NE vEgyüNk TuDomásT A kIsEBB, múló fEgyElmEzETlENségről!
 • szüNtessük Meg A HosszAN tARtó ReNdetleNkedÉst!
 • Az elhúzódó vagy nagyon zavaró rendbontás kezelése
 • A közvetleN koRRekCIó HelYes MódJA
 • A közvetleN koRRekCIó HelYteleN MódJA
 • Konfiktuskezelés
 • goRdoN
 • JoNes És JoNes
 • Az Egész IskoláT érINTő ProgrAmok
 • A büntetés
 • A HelYteleN BüNtetÉs
 • A BüNTETés csAk végső Eszköz
 • Szerepválasztás
 • A tanár mint szocializációs tényező
 • A problematikus viselkedés elemzése
 • MIt JeleNt A PRoBleMAtIkus vIselkedÉs?
 • A szülők és más fElNőTTEk BEvoNásA
 • Az osztályirányítás más megközelítései
 • A MAgABIztos fegYelMezÉs
 • fElTéTElEkET mEgszABó szErzőDésEk
 • Az elviselhetetlen elviselése
 • 4.1 fÜggelék a nEGyEdiK FEjEzEthEz

Thomas L. Good és Jere E.

Brophy legfőbb szándéka, hogy segítsen a tanárnak megérteni, mit is tesz tulajdonképpen, milyen hatást vált ki a diákokban, amikor tanít. Segít, hogy reflektálni tudjunk önmagunkra. Éppen ez, a reflektálásra tanítás teszi a könyvet különösen alkalmassá arra, hogy a pedagógusképzés tankönyvnek, a praxisban lévő tanár fejlődésének eszközeként használhassa.

Thomas L. Good – Jere E. Brophy

Nyissunk be a tanterembe – 1. kötet

M ű faja a hazai olvasó számára szokatlan. A tanulás, tanítás számos elméleti kérdését tárgyalja (egyfajta didaktika), ugyanakkor a szerzők szakmai intencióit is tartalmazza (mintha kézikönyv lenne). Értéke éppen ebben a kettő sségben és tárgyalásmódjában rejlik. Témáit nem a szaktudomány logikája szerint, hanem a leendő és az aktív tanár néz ő pontjából rendezi.

Az osztálytermi jelenetek elemzéséhez a szerző k sokféle szempontot, a fejezetek végén feladatokat, tevékenységeket, újabb elemzési szempontokat kínálnak. A magyarországi helyzettő l eltérő példáikat hazai példákkal egészítettük ki.

Nyissunk be a tanterembe!
1. kötet

Nyissunk be a tanterembe 1 kötet.indd 1

2008.07.08. 6:17:14

Alapvető szakirodalom m az osztályteremben zajló folyam folyamatok megértéséhez

A Nyissunk be a tanterembe! eredeti nyelven kilenc kiadást ért meg. Tizedik, átdolgozott, bővített változata – ennek alapján készült a fordítás – a magyar kiadással szinte egy idő ben jelenik meg. Kereszty Zsuzsa

Thomas L. Good – Jere E. Brophy

Nyissunk be a tanterembe!
1. kötet

Készült a Nemzeti Fejlesztési Terv Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program 2.1. intézkedés központi programjának „A” komponense keretében Sorozatszerkesztő Kerber Zoltán

Thomas L. Brophy Nyissunk be a tanterembe! 1. kötet Educatio Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság Budapest. 2008 . Good – Jere E.

A fordítás alapjául szolgáló kiadás Thomas L. Good – Jere E. Brophy: Looking in Classrooms. 10th ed., Pearson Education, 2008. Fordította Abrudán Katalin A szöveget az eredetivel egybevetette Vojnits Imre Alkotószerkesztő Kereszty Zsuzsa A hazai példákat írta és a magyarázó jegyzeteket készítette Kereszty Zsuzsa Olvasószerkesztő Bartha Julia Borítóterv és tipográfia Király és Társai Kkt., Pattantyus Gergely Borítófotó Hajdu András A kötet elkészítésében közreműködött Szőke Judit és Kovács Gábor Az angol nyelvű kiadás alapján engedélyezett magyar fordítás, megjelent angol nyelven Looking in Classrooms címmel, 10. kiadás, Good, Thomas L. – Brophy, Jere E., kiadta a Pearson Education, Inc., Allyn & Bacon. Copyright, 2008 Minden jog fenntartva. Tilos a könyv vagy bármely részletének bármilyen módon – mechanikus vagy elektronikus úton – történő másolása, továbbítása, a fénymásolat készítését, felvétel készítését vagy bármilyen adathordozón történő rögzítését is beleértve a Pearson Publication Inc. engedélye nélkül. A magyar nyelvű kiadás az Educatio Társadalmi Szolgáltató Kht. kiadásában jelenik meg, Copyright 2008. Azonosító: 8/211/A/4/am/look/1 ISSN 1789-2619 ISBN 978-963-9795-09-9 Ö ISBN 978-963-9795-10-5 A kiadvány ingyenes, kizárólag zárt körben, oktatási céllal használható, kereskedelmi forgalomba nem kerülhet. A felhasználás a jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját nem szolgálhatja.

Tartalom
(1–3. kötet)
1. kötet 1. fejezet. Élet a tanteremben 2. fejezet. A tanári elvárások 3. fejezet. Az osztály irányítása I. – Problémamegelôzés 4. fejezet. Az osztály irányítása II. – Eredményes problémakezelés 2. kötet 5. fejezet. A motiváció 6. fejezet. A tanulók interakciói 7. f ejezet. Heterogenitás a tanulási képességek fejlődésében és a teljesítmény növekedésében 8. f ejezet. A kultúrák megerősítése és a különböző hátterű diákok fejlődésének támogatása 9. fejezet. A megértésre, megbecsülésre és alkalmazásra érdemes tananyag 3. kötet 10. fejezet. Aktív tanítás 11. fejezet. A tanulók segítése a használható tudás megszerzésében 12. fejezet. A teljesítmény értékelése 13. fejezet. Technikai eszközök a tanórán 14. fejezet. Tanárrá válni

. Köszönetnyilvánítás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A megfigyelés egyszerűsítése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tantermi jelenet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tantermi jelenet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 16 18 18 21 22 23 27 27 28 29 31 33 34 35 37 37 38 38 40 41 42 42 43 45 46 49 50 50 51 52 53 54 55 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Javasolt tevékenységek és kérdések . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A motiváció . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A kutatások és a megfigyelésekkel kapcsolatos visszajelzések használata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A tanár-diák párbeszéd elemzése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A tevékenységrendszerrel összefüggő tudás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tanítás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tisztában van-e a tanár saját órai viselkedésével? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Általános iskolai példa . 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Az osztályban végzett megfigyelések haszna . . . . . . . . . . . . fejezet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Esettanulmány-készítés . . . . . . . . . . . . . . . . . A tanóra komplex egység . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A megfigyelések dokumentálása . . . .Tartalom (1. . . . . . . . A tanár mint döntéshozó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kötet) Előszó a magyar kiadáshoz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A tanár elvárásai . . . . . . . . . A fejezetek rövid áttekintése . . . . . . . . . . . . Az esettanulmány-készítés technikái . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 Függelék az első fejezethez . Az elfogultság felismerése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A könyvhöz tartozó kiegészítő anyagok . . . . . . . . . . . . . . . . . Általános óramegfigyelési terv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A megfigyelések megbízhatósága . . . . . . . . Az éber tanári tudat erősítése az osztály megfigyelésével . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A hatékony tanítás . . . . . . . . . . . . . . Személyes elfogultság . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Néhány szó a szerzőkről . . . Összegzés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Az értelmezés veszélyei . . . . . . . . . . . . . . . . . Az óraelemzés elsajátítása . . . . Élet a tanteremben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Középiskolai példa . . . . . . . . . . . . . . . . . Értelmezés helyett tények . . . . . . . . . . Az óra megszervezése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Előszó . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . 102 Az osztály irányításának általános alapelvei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 Az osztályirányítás motivációs és problémamegelőző szerepe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Mi tanulható meg a példaképek megfigyeléséből? . . . . . . . . Az elvárások hatásai a diákok személyes és szociális fejlődésére . . . . . . . 107 Kounin tanulmánya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 A foglalkozás érdemi tevékenységei mellett tervezzünk időkitöltőket is! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Az elvárások hasznosítása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Az osztályra kifejtett hatások annak a tükrében. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 Kulcsfontosságú tanári magatartásformák . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fogalmazzunk meg világos szabályokat. . . . . . . . . . . . . . . . . Kontextus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 Késôbbi vizsgálatok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A Brophy–Good-féle modell . . . . . . . . . . . . . . . fejezet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Az elvárások közlését befolyásoló tényezők . . . . . 101 Példamutatás szociális interakciókban . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A példák elemzése . . . . – Problémamegelőzés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A tanár egyéni jellemvonásai . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 Tantermi példák . . . . . . . Hangsúlyozzuk a pozitívumokat! . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 Egy harmadik osztályban végzett vizsgálat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . az osztály és az iskola elvárásainak hatása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Összegzés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A csoport. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 09 A jó tanévkezdés előkészítése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ahogyan a tanár saját hatékonyságát látja . . 101 A példakép mint az osztály irányításának eszköze . . . . . . . . . . . . 98 A diák szerepe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Javasolt tevékenységek és kérdések . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 Engedjük meg a diákoknak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Csoportokra kifejtett hatások . . . Az iskolai hatások . . . . . . . . . . . . A diákok egyéni jellemvonásai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 72 73 74 75 77 78 79 81 82 82 83 84 86 86 87 89 89 90 91 92 93 94 94 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A tanári elvárások által kiváltott hatások két típusa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hogyan váltják valóra az elvárások önmagukat? . . . . . . . . . . . . . . . Az osztály irányítása I. . . . . hogy felelősséget vállaljanak! . . . . . . 11 0 . . . . . . . . . . . Ahogyan a diák érzékeli a differenciált bánásmódot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 Ha szükséges. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 Az irányításra vonatkozó kutatás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fejezet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 A tanár mint példakép . . . . . . . . . . . . . 97 Tantermi jelenet . . . . .2. . . . A tanári elvárások . . . . . . . . . Miként alakulnak ki a tanár elvárásai? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . eljárásokat! . . . . . . . 100 Mely tényezők hatnak arra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 Vizsgálat a középiskola harmadik évfolyamán . . . . . . . . . . . . . . 103 Előre tervezzük meg a szabályokat és eljárásokat! . . Az elvárások kialakításakor vegyük figyelembe a gyermek valamennyi képességét! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elvárásaink legyenek rugalmasak és aktuálisak! . . . . . . . . . . . aki megfigyeli a példaképet? . . 105 A zavaró hatások és az időhúzás visszaszorítása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Miként közli elvárásait a tanár a diákkal? . . . . . . . . . . . . . . Gyakorlati példák . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 Az apróbb figyelmetlenség és a kisebb rendetlenkedések kezelése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 Gordon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Az önálló munka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Figyelem-összpontosítás az óra elején . . . . . . . . . . 143 A helytelen büntetés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 A közvetlen korrekció helytelen módja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A hatékony tanulási környezet fenntartása . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 A büntetés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . múló fegyelmezetlenségről! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tartsuk jó ritmusban az órát! . . . . . . . . . . . 135 A közvetlen korrekció helyes módja . . . . . . . . . . . . 142 A hatékony büntetés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 Megbirkózás a súlyos alkalmazkodási problémákkal . . . . . . . . . . . . . . . . Javasolt tevékenységek és kérdések . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Újra és újra keltsük fel a diákok figyelmét! . . . . . . . . . . . . . . . . . . A figyelem felkeltése és fenntartása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A kívánatos viselkedés felismerése és megerősítése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Legyenek pozitívak a kívánatos viselkedésre célzó utalásaink! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 111 112 114 117 117 117 117 117 118 119 119 120 121 121 122 123 124 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 A tanár mint szocializációs tényező . . . . . . . . . . . . . . 140 A diákok segítése a konfliktuskezelésben . . . . . . . . . Az önfegyelem kialakítása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 Felső tagozatos példa . . 136 Tényfeltárás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Az osztály irányítása II. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 A nevelés nehézségei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 Szüntessük meg a hosszan tartó rendetlenkedést! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . hogy a gyerekek figyeljenek! . . . . . . . . . – Eredményes problémakezelés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fejezet. . . . . . . 139 Az egész iskolát érintő programok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 Rendszeresen kísérjük figyelemmel az egész osztályt! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 A büntetés csak végső eszköz . Összegzés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 Tantermi jelenet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dicsérjünk hatékonyan! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 Jones és Jones . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 Középiskolai példa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A felelősség fenntartása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 Ne vegyünk tudomást a kisebb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 Általános iskolai példa . . . . . . . . . . . . . . Szakítsuk meg a túlságosan elhúzódó órákat! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 Az elhúzódó vagy nagyon zavaró rendbontás kezelése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 Példa a középiskola első három évfolyamából . . . A tanítás és az osztályirányítás tágabb értelmezése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A kiscsoportos tanulás irányítása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ügyeljünk arra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Közösségépítés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 Konfliktuskezelés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 Milyen irányítási problémákkal szembesülnek a tanárok? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 Szerepválasztás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A problematikus viselkedés elemzése . . . . . . . . . . . . . . 170 10 . . . . . . . . . . . 159 Mit jelent a problematikus viselkedés? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 A szülők és más felnőttek bevonása . . . .1 Függelék a negyedik fejezethez . . . . . . . . . 159 A megbeszélés megszervezése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 Javasolt tevékenységek és kérdések . . 160 Az osztályirányítás más megközelítései . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164 Az elviselhetetlen elviselése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 Összegzés . . . . . . . . 161 A magabiztos fegyelmezés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162 A kognitív magatartás megváltoztatása . . . . . . . . . . . . . . 161 Feltételeket megszabó szerződések . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A reflektálás pedig magával hozhatja akár az intuíció és az improvizálás képességének a kibontakozását is. ugyanakkor a szerzők szakmai intencióit is tartalmazza (mintha kézikönyv lenne). Példáikat több helyütt – elsősorban ott. és a diákokra hatni. s valamennyi fejezet végén feladatokat. A személyiség összerendezettsége (kongruenciája). a Nyugat. tanítás számos elméleti kérdését tárgyalja (egyfajta didaktika). akkor biztosan jól fog tanítani. Egy-egy osztálytermi helyzet. a konfliktuskezelés vagy az értékelés) elemzésének. és erre. A feltehetőleg valódi (valódiságukra nem utalnak. a reflektálásra tanítás teszi a könyvet különösen alkalmassá arra. de mintegy természetesnek veszik). hanem a leendő és a már praxisban lévő tanár nézőpontjából rendezi. a kooperatív tanulásszervezés. milyen szabályokat tartson be.Előszó a magyar kiadáshoz A Nyissunk be a tanterembe! (Looking in Classrooms) eredetije eddig kilenc kiadást ért meg. viselkedésmódjának leírásával zárja a könyvet. a praxisban lévő tanár pedig fejlődésének eszközeként használhassa. szülők szempontjainak érvényesítése a könyvben végig jelen van. újabb elemzési szempontokat kínálnak. tevékenységeket. nem így van. probléma elemzéséhez a szerzők sokféle szempontot. mint a tárgyi tudás vagy az.és Közép-Európában sok helyütt természetes oki terápia nem került a látókörükbe. hogy reflektálni tudjunk önmagunkra. Az első fejezetben az osztályteremben zajló folyamatok – mit mond. Értéke egyrészt éppen ebben a kettősségben. Brophy könyve mégsem csupán technológiai jellegű. a hatékony tanítás. A praxisból indul ki. a differenciálás. és oda tér vissza. állítja szembe egymással. Good és Jere E. A hátrányos 11 . Az inklúzió. mit tesz a tanár. átdolgozott. Tizedik. (Mintha egyszerűen arról lenne szó. Thomas L. bővített változata – a fordítás ebből készült – a könyv magyar kiadásával szinte egy időben jelenik meg. őket mesterfokon tanítani képes tanári személyiség kialakulásának. Éppen ez. diák-diák párbeszédek szerves részei egy-egy téma (például az osztály irányítása. A tárgyalásmód néhol túl technikai jellegűnek tűnhet. valamint egymásra hogyan reagálnak a diákok – árnyalt elemzéséből indul ki. hogy a tanár milyen eljárásokat. hogy ha pontosan megmondjuk. szó szerint lejegyzett. több szempontból analizált osztálytermi jelenetek. bemutatott. hogy segítsen a tanárnak megérteni. tanárdiák.) Tudjuk. Végig jelen van benne az a szándék. hogy a pedagógusképzés tankönyvnek. milyen lépésekben kövessen. Műfaja a hazai olvasó számára szokatlan. amikor tanít. hasonlítja össze. milyen hatást vált ki a diákokban. Abban segít tehát. hogy mit is tesz tulajdonképpen. A tanulás. másrészt tárgyalásmódjában rejlik. a különböző (szub)kultúrákból érkező diákok. elemzi. Egyetlen hiányérzetünk lehet: a magatartászavarok kezelésére a szerzők egyedül a viselkedésterápiát ajánlják. Témáját nem a szaktudomány logikája szerint. Közben egy-egy téma tárgyalása kapcsán számos kutatás eredményét mutatja be. a megérzés (az intuíció) és a rögtönzés (improvizálás) képessége éppúgy hozzátartozik a jó tanárhoz. ahol a magyarországi helyzetet a bemutatottól eltérőnek láttuk – hazai példákkal egészítettük ki. hogy az adott helyzetben megfelelő módszerek alkalmazására legyen képes.

február Kereszty Zsuzsa alkotószerkesztő . Budapest. 2008.helyzetű gyerekek integrálását célul tűző program vezetői – Szőke Judit és munkatársai – biztos kézzel választották fordításra ezt a könyvet: az osztálytermek ajtajának kitárására égető szükségünk van.

Néhány szó a szerzőkről Thomas L. Good az Arizonai Egyetem professzora és a Pedagógiai Pszichológia Tanszék tanszékvezető tanára. Carnegie Alapítvány. (A ford. Good professzor emellett komoly érdeklődést tanúsít az olyan koncepcionális kérdések iránt is. többek között a National Institute of Health.) 13 . értékelésére és a gyakorlati életben való alkalmazására vonatkozó tananyag és tanítási módszerek kerültek figyelme középpontjába. ahogy azt az irányelvek kidolgozói közül többen is teszik. a Carnegie Foundation. Az utóbbi időben a társadalomismeretek megértésére. Brophy elmélyült kutatást végzett a teljesítményre vonatkozó tanári elvárásokkal és az azokhoz kapcsolódó. E munka támogatásában számos intézmény működött közre. Tanulmányozta a tanárok és az egyes diákok kapcsolatát. Brophy a Michigani Állami Egyetem Tanárképző és Pedagógiai Pszichológia Tan­szé­ké­ nek kiváló professzora. Nemzeti Pedagógiai Intézet.   Nemzeti Egészségügyi Intézet. Spencer Alapítvány. a National Science Foundation. Department of Education. mint a hatékony oktatás és a preventív célú fejlesztőmunka. a tanár-diák kapcsolatok dinamikáját. Legújabb könyvében azt az álláspontot képviseli. az osztályban használatos eljárások és a tanulók teljesítménye közti összefüggéseket. Természettudományok Nemzeti Alapítványa. a Spencer Foundation és a U. a tanulók egyéni jellegzetességeit és azok tanárokra gyakorolt hatását. az USA Oktatási Minisztériuma. nem pedig megoldásra váró problémaként. Képesítése szerint klinikai és fejlődéspszichológus. a National Institute of Education. Jere E. önmagukat betöltő jóslatokkal kapcsolatban.S. hogy az amerikai fiatalokat a nemzet nagy befektetéseként kellene tekinteni. az osztály irányítására és a nehezen kezelhető diákokkal való bánásmódra és motiválásukra használt tanári stratégiákat. Hosszú ideje kitartó érdeklődéssel fordul a tanítás és az iskolai tanulás minőségének javítása felé.

.

korszerűsített változata. Csakúgy. a kezdő tanárok. Az osztályban folyó tanári munka sikeressége elsősorban azzal segíthető. amelyek segítségével szakmai problémáikon elgondolkozhatnak. ahol az iskolai tanítási gyakorlat megfigyelésére vonatkozó kutatási mozgalom egyik fő mozgatórugójaként ismerték el. összetett problémákkal foglalkozik. Szakmai körökben egy ideje már jól ismert tény. s meg is oldhatják azokat. amelynek célja elsősorban az iskolai tanulási folyamat. hogy a mai tanárok több információt szeretnének kapni   AERA: 1916-ban alapított egyesület. az órai munka elemzését új területekre kiterjesztő fejezeteket is tartalmaz. a mindössze néhány éve tanító pedagógusok és azok számára. Újabban a legtöbb nyugtalanságot a diákok tanulási szükségleteiben jelentkező egyre nagyobb eltérések okozzák. A Looking in Classrooms jelen kiadása tehát részletesen foglalkozik a diákok szocializálásának és az osztály irányításának nap mint nap felmerülő kérdéseit kezelő stratégiák koncepcionális kérdéseivel. akik a kezdő tanárok szakmai fejődését segítik. az iskolaigazgatókat és a szaktanácsadókat. nem szeretnénk. A Looking in Classrooms minden pedagógusnak szól. a tanári gyakorlatukat töltő egyetemi/főiskolai hallgatókat. a Looking in Classrooms jelen kiadása is a tanárokat. Bár az osztály irányításával kapcsolatos kérdések bizonyos mértékig még mindig fontosak. valamint azokra az információkra és stratégiákra. hogy ők rendkívül nehéznek találják az osztály irányítását. Ugyanakkor egyedülállóan értékes lehet a tanári pályára készülők. A tanárok számára valóban szükséges és hasznos anyag összeállításakor első számú forrásunk a kezdő tanárok legégetőbb aggodalmaival foglalkozó kutatások eredménye.) 15 . amelyekkel a tanárok az osztályban szembesülnek. (A szerk. Bár büszkék vagyunk rá. ha rávilágítunk a tanárok elégedettségét és hatékonyságát csökkentő tényezőkre. amelyek eredményesebb tanuláshoz és szociális fejlődéshez vezethetnek. valamint a kutatási eredmények iskolai felhasználásának vizsgálata. Könyvünk nemrégiben kitüntetésben részesült az American Educational Research Association elnöki ülésszakán. A kötet immár harmadik évtizede jelenik meg újra és újra. A kezdő tanárok egyértelműen kifejezik. akit érdekel a tanítás.ELŐSZÓ Örömmel üdvözöljük a Looking in Classrooms tizedik kiadását. korszerű elemzését nyújtja az osztályban folyó tanítás és tanulás gyakorlatának. mint a korábbiak. hogy a tanárképző programok valamivel sikeresebben készítik fel a hallgatókat az osztály irányítására. amelyek jelentős mértékben segítik az iskolai tanulás folyamatának megértését és fejlesztését. amely teljesen új. Másik fontos célunk a tanórák megfigyelésével kapcsolatos olyan kutatások ismertetése. hogy a Looking in Classrooms jelenlegi kiadása átfogó. Más munkákkal ellentétben jelen kötetünk azokkal a nagyon is valódi. Az új kiadás könyvünk átdolgozott. Az elmúlt évtizedben a kezdő tanárok aggodalmai új formát öltöttek. A változás feltehetően azt tükrözi. ha ez beárnyékolná azt a tényt. az értékelés. hogy elsősorban a tanulók eltérő igényeinek sikeres kielégítését segítő világos értelmezésekre és gyakorlati stratégiákra van szükségük. Nem meglepő az sem. ma már nem ez az aggodalom legfőbb forrása. Az osztályokban végzett kutatásokról elsősorban a hasznos tanítási tevékenységekkel kapcsolatban szólunk. szakértőket hivatott hatékonyan segíteni az órai munka megfigyelésében. hogy az óralátogatás és -megfigyelés kutatásának úttörőiként tartanak minket számon.

Az 1. hogy az a gyerekek teljesítményét növelje. Jelen kötetünk négy új fejezettel bővült. ideértve a kiscsoportos tanulást. barátságos légkört az osztályban. A fejezetek rövid áttekintése Ez az áttekintés részletesen mutatja be az osztályban folyó tanulással és tanítással kapcsolatos kutatásokat. és hogy ezek milyen hatással lehetnek a tanulók teljesítményére. a frontális tanítás megfigyelésének a megtárgyalására is. A szülők kulturális háttere nemegyszer különbözik a tanárétól. hogy miért érdemes az ismeretek megértésére törekedni. nevezetesen azzal. A 6. míg a másikban arról van szó. és ösztönözhetjük a diákok aktív részvételét a tanulmányi tevékenységekben. Ezek közül kettő a diákok közötti eltérésekkel foglalkozik. hogy a tanárok miként alakítják ki a diá­ kokkal kapcsolatos elvárásaikat.ELŐSZÓ a diákok szüleivel való kommunikáció legjobb módszereiről is. értékes új fejezet. amelyekkel megelőzhetjük a helytelen viselkedést. A 2. Amint azt már említettük. fejezetből megtudhatjuk. fejezet az új tanárok egyik legégetőbb kérdésével foglalkozik. és hogyan alakíthatjuk ki a produktív tanulást segítő környezetet. és azok miként alkalmazhatók a mindennapi életben. hogy a modern kutatási eredményeknek a korábbi értelmezésekbe való integrálásával sikerül a lehető legjobb kutatási bizonyítékokkal szolgálnunk. és ezeket hogyan közölhetik a diákokkal úgy. A tanulók iskolai munkában való nagyobb elmélyülését célzó információk és stratégiák mellett a tantárgyak anyagával kapcsolatos ismeretek értékeléséről is szó lesz. ha a fontos tanítási célok szolgálatába állítjuk. az osztálytársak által végzett tutorálást és a hosszabb távú projektekben való együttműkö- 16 . jelen kiadásunkban a legújabb kutatások kiemelése céljából minden fejezetet maximális mértékben korszerűsítettünk. az egyik elsősorban arra koncentrál. hogy milyen módon szervezhetünk olyan tevékenységeket és mindennapi foglalatosságokat. fejezetben hasznos információkat találunk arról. fejezetben a diákok közötti kommunikációról és a diákok közösségéről szólunk. Ez a fejezet részletesen ismerteti azt is. fejezet a diákok motiváltságát különböző elméleti megközelítésekből tárgyalja. hogy miként teremthetünk meleg. Az 5. akinek nem angol az anyanyelve. A 3. fejezet a helytelen magatartás kezelésére. A 4. hogy a technológia nem csodaszer. és meg is kell becsülnünk. Végül pedig a diákok teljesítményének felmérésével és értékelésével kapcsolatban is született egy különálló. hogy az erre vonatkozó ismeretek miként használhatók az eltérő képességű diákpopuláció hatékony tanításának megtervezésére. A harmadik új fejezet a modern technológia kérdéseit és a technikai eszközök használatát tárgyalja. de rendkívül hasznos lehet. Reméljük. hogy ezeket a különbségeket meg kell értenünk. valamint a különböző típusú tanulókkal való bánásmódra és a magatartásbeli problémák kezelésére vonatkozó tanácsokkal szolgál. hogy a tanárok és a tanórák látogatói miként gyűjthetnek információkat a tanítás minőségének javítása céljából. Sor kerül – többek között – a különböző esettanulmányok. valamint arról. Arról is szó esik. és gyakran kell olyan szülővel felvenni a kapcsolatot. hogy a tanárok hogyan támaszthatnak megfelelő elvárásokat. egyúttal tisztáznunk e bizonyítékok és a hatékony tanítási gyakorlat kapcsolatát. Tárgyaljuk a tanulók együttműködésének különböző szerveződéseit. Utóbbiakról az a véleményünk.

míg a 11. a különböző tanítási módszerek iránti igényei. hogy a tanítást kielégítőnek és sikeresnek érezzük. A pedagógusok egyre világosabban látják. A 12. a tanároknak egyre nagyobb felelősségük van annak eldöntésében. de ilyen helyzet az is. mert a tanítás során nem megfelelően élünk velük. A technikai eszközök használatában sok lehetőség rejlik. fejezet az explicit. és 11. A 14. A 7. miközben a tanár és az osztálytársak tudása is forrásként szolgál. s az ezt megkívánó helyzetek igen változatosak. egy új fejezet. miszerint sok tanár egy idő után elhagyja a pályát. Sokan már az első tanév után távoznak. Miután az ismeretek mennyisége szinte robbanásszerűen növekszik.A fejezetek rövid áttekintése désüket. az aktív tanítás és tanulás szociális konstruktivista perspektívájából nézve. hogy mit is érdemes tanítani. s hogy az ismereteket hogyan érdemes felépíteni. A 7. de efölött sokszor átsiklunk. hogy szakmai szempontból miként fejlődhetünk úgy. hogy a modern technológia milyen szerepet játszik az iskolai tanulásban és tanításban. A modellek erősségeit és gyengeségeit alapos vizsgálatnak vetjük alá. egyben értékes módja a tanár-diák. A 10. 17 . fejezet a tanulók haladásának felméréséhez szükséges ismeretekről és az értékelésről szól. hanem magyaráz és segít is az ismeretek megértésében). fejezet a kezdő tanárok elődleges aggodalmaival foglalkozik. A 13. fejezet a tantervtervezés összetett kérdésével foglalkozik. hogy miként dönthető el. A 8. Ez a tervezési feladat az utóbbi időben még összetettebb lett. fejezet a diákok kultúrájának megértésére. fejezet a diákok közötti különbözőségek kezelésének módjait. mert az állami és szövetségi (USA) követelmények konkrét elvárásokat támasztanak a tantervi anyag bizonyos típusaival szemben. Ide tartoznak a diákok eltérő tanulási stílusai. valamint példákat közlünk hatékony alkalmazásukra. amikor a diákok aktívan tevékenykedve tanulnak. aktív tanulást helyezi az előtérbe. A 10. és a 8. fejezet a tanulói közösségek kiépítésére. amely azt tárgyalja. A Looking in Classrooms jelen kiadása különböző módszereket javasol e probléma megoldására. hogy többféle stratégiára van szükség. a tanulók egyéni és szociális tanulásának lehetőségeire. fejezet könyvünket annak a jelenségnek a nyílt tárgyalásával zárja. valamint a tanárszülő kapcsolat. míg a gyakorló pedagógusok 50%-a öt éven belül fordít hátat hivatásának. fejezet a legjobb tanítási módszerek tárgyalásával foglalkozik. értékelésére és megerősítésére koncentrál. A 9. Ilyen lehet például. A fejezetben bemutatjuk. igénybe vesszük-e őket vagy sem. Azt is hangsúlyozzuk. hogy az osztálytársak együttműködő tanulásának különböző formái miként használhatók sikerrel a tanításban. amikor a tanár a gazdag tartalmat explicit módon tanítja (ebben az esetben a jó tanár nem pusztán átadja a tudását. Ez önmagában is nagyon fontos cél. valamint az azzal járó felelősségre koncentrál. valamint azzal kapcsolatban is tanácsokat ad. a teljesítményben elért fejlődésüket helyezi előtérbe. tanár-szülő kommunikáció fejlesztésének is.

hogy azok a tanítási gyakorlattal kapcsolatos újabban felmerülő hasznos kérdéseket tartalmazhassák. amelyek megnézése lehetőséget ad a töprengésre. diákoknak és névtelen bírálóknak. tantermi tanítást bemutató videojelenetek.com honlapra! • Valós életből vett. A Mylabschool az olyan on-line eszközök gyűjteménye. akik túl sokan vannak ahhoz. Köszönjük munkájukat mindazoknak a tantestületeknek. Chris Jennison azo-    A kiegészítő anyagokat az Educatio Társadalmi Szolgáltató Kht. Az újonnan átdolgozott Instructor’s Manual with Test Bank (Tanári kézikönyv és tesztgyűjtemény) tudásfelmérő kérdéseket és azok válaszait tartalmazza. az államvizsgára való felkészüléshez. hogy adjon esélyt két fiatal. amely a hiteles és megbízható anyagok három kitűnő adatbázisforrásához is hozzáférést biztosít. és meggyőzte kiadóját.mylabschool. A Praxis vizsgákhoz. aki legelőször jegyezte könyvünket. nem adja ki. Allyn–Bacon tanóra. The New York Times Search-bySubject Archive és a Best of the Web Link Library. akik kivételesen sokat segítettek. mind tanári kar­ rierje során. Nagy terjedelmű szöveg. hogy az anyag az iskolai tanulás és tanítás friss. az álláskereséshez és az álláskereső elbeszélgetések technikáihoz szükséges forrásokat tartalmazó Career Center. Az évek során számos szerkesztővel dolgoztunk együtt. saját gondolatok és javaslatok megfogalmazására az elmélet gyakorlati alkalmazását illetően. Az alábbi forrásokhoz való hozzáférés céljából látogasson el a www. akik az évek során konstruktív visszajelzéseikkel tették lehetővé az újabb kiadások átdolgozását.ELŐSZÓ A könyvhöz tartozó kiegészítő anyagok A könyvünkhöz tartozó kiegészítő anyagok tovább növelik a tizedik kiadás hatékonyságát. korszerű perspektíváját tudja nyújtani. Ezen a helyen három szerkesztőnk nevét szeretnénk megemlíteni. Ezek: EBSCO’s ContentSelect Academic Journal Database. új kiadásainak megjelentetésében annak érdekében. • • • • Köszönetnyilvánítás E könyv folyamatos sikere nagymértékben köszönhető azon munkatársaink közreműködésének.) 18 .   Az amerikai rendszerben a munkavállaláshoz szükséges engedély megszerzéséhez kért vizsga.és tömegkommunikációs archívum értékes nézetekkel szolgál a valós tantermi és tanítási nehézségekkel kapcsolatban. hogy egyenként megemlíthetnénk őket. akik mindegyike segített a Looking in Classrooms összeállításában. a szakmai portfóliók összeállításához. amelyek hozzájárulnak. Szakdolgozatok írását segítő program a Research Navigator™ használatával. Lane Akers volt az a fiatal szakmai szerkesztő. (A ford. átdolgozásában. valamint minden egyes fejezethez további gyakorlatokat és tevékenységeket is találunk benne.és portfólió-összeállítást segítő alkalmazása magában foglalja az integrált állami követelmények standard korrelációs eszközét is. hogy Ön a könyvben tanultakat sikerre vigye mind államvizsgája (licensure exam). ismeretlen szerzőnek.

University of North Carolina. Külön köszönetet érdemel Amanda Rabidue Bozack és June Benson. Amy Peeblesnek. akik számtalan módon segítették a gépeléssel. akinek a támogatása és az átdolgozott kiadásba vetett hite minden korábbi szerkesztőnknél jobban ösztönzött bennünket. Marist College. de tudományosan nem ellenőrzött és alátámasztott nézeteket. Reméljük. Egy könyv megírásához sok segítségre van szükség. amikor nem voltunk hajlandók belefoglalni könyvünkbe a népszerű. mint mi magunk. Chris segített akkor. A szerzők köszönettel tartoznak Alyson Lavigne-nek. Janie Rentierianak és Toni Sollarsnak a gépelésben. szerkesztésben és egyéb feladatokban végzett munkájukért. University of Central Oklahoma. Végezetül pedig köszönettel tartozunk jelenlegi szerkesztőnknek. 19 .Köszönetnyilvánítás kat az éveket töltötte velünk. Szeretnénk továbbá köszönetet mondani a tizedik kiadás alábbi bírálóinak: Susan C. és Maria Yon. Janet Stivers. hogy a lehető legnagyobb erőfeszítést tegyük. lektorálással és a kézirat javításával járó munkát. hogy az olvasó olyan elégedett lesz az eredménnyel. Steve Draginnak. Charlotte. amelyekben a jó tanári gyakorlatra vonatkozó fogalmak nagy sebességgel változtak (s amikor gondolatainkat gyakran egyáltalán nem támogatták megfelelő kutatási eredmények). Scott.

.

beszedjük és ellenőrizzük. hogy a tanítás során szükséges döntések meghozatala nem könnyű. hogy a tanár nincs teljesen tisztában azzal. Régebben a tanári kézikönyvek írói nagyon ritkán látogatták az órákat. 2. Ha a pedagógus tisztában van azzal. elképzeléseket. Sok előre nem látható esemény történik. hogy a tanítás valójában nehéz feladat. Először is gyakorló és leendő tanároknak szeretnénk segíteni a tanteremben zajló történések jellemzésében. figyeli annak jeleit. A Jackson által felállított rendszert használva Doyle (1986. hogy a tanároknak és a diákoknak egyaránt meg kell küzdeniük a tömeg. A beszélgetések során a tanár nem csak a hozzászóló tanítványok szavaira. gondolataira figyel. hogyan bánik vele spontán helyzetekben. Egyidejűleg több dolog is történik. Ezen a tendencián Philip Jackson 1968-ban kiadott Life in Classrooms című munkája változtatott. nem végeztek módszeres vizsgálatokat. Előfordul ugyanis. valamint a tanítás minőségének javítása érdekében ötvözni tudja a kutatási eredményekből származó tapasztalatokat azzal. ezzel lehet. amit a saját osztályában tapasztal. 21 . illetve a megfigyelések megfogalmazásának megtanítása. Azonnaliság. miről van szó. hogy növeljük motiváltságát. A tantermi légkör kiszámíthatatlansága és nyilvánossága. a komplexitás és a hatalom adta problémákkal. hogy valójában mi is történik az osztályban.1. arra a gyerekek abból következtetnek. ugyanakkor negatív hatással lehetünk másokra. Szemmel tartja azokat a növendékeket is. Egyidejűség. 4. akik válaszolni szeretnének. hogy az olvasó megértse a jelenlegi pedagógiai kutatások eredményeit. s ennek részben az az oka. Szándékunk tehát a gyermekmegfigyelés módjainak. Jackson klasszikus műve a tanítással kapcsolatos mítoszok nagy részét leleplezte. 3. Fontos. sokszor hiányos információk birtokában gyorsan kell határoznia. azt általában a többiek is látják. és igyekszik jó ütemben haladni az órai munkával. 2005). Egy adott helyzet számos következménnyel járhat. Többirányúság. A tudatosság hiánya terméketlen tanári munkához vezethet. A feljegyzéseket és órarendeket meg kell őrizni. ha folyamatosan figyeli saját és tanítványai szándékát. Sok jelenségre a tanárnak azonnal reagálnia kell. A gyakorlati tanításra vonatkozó szűkös kutatások kérdését az elmúlt negyven évben komoly vizsgálatoknak vetették alá (Darling-Hammond–Bransford. akkor a kommunikáció és a teljesítmény egyaránt javulhat. hogy a gyerekek munkáit folyamatosan figyelemmel kísérjük. magatartását. megfelelő módon tudja használni az idevágó elméleteket. és bebizonyította. Másodszor javaslatokat szeretnénk tenni a diákok tanulásának és szociális fejlődésének támogatására. Hogy egy tanár mit érez egy diák iránt. hogy a tanárnak nagyon összetett közegben. Ha várunk néhány másodpercet az egyik diák válaszára. hogy ezek a gyerekek is értik. hogy mi történik az egyik növendékkel. Mi több. vagy hogy egy bizonyos stratégiát miért használ. Jackson munkája azt is igazolta. fejezet Élet a tanteremben Könyvünknek három fő célja van. akik nem kapcsolódnak be. 2006) a tanítás és tanulás négy aspektusát fogalmazta meg: 1. Megállapította. hogy mit csinál. Harmadik célunk pedig.

hogy miként alkalmazza őket a gyakorlatban. és jobban is tud alkalmazkodni a diákok igényeihez. Moll.) 22 . hogy produktív önálló munkát tudjon végezni. valaki csak gyengén beszél angolul. 1991. A tananyagra vonatkozó tudás az az információ. amelynek a segítségével megtervezzük az órát. Az ismeretek mellett azonban a tanítás nagy része a feltételezések ellenőrzését is jelenti. és arra törekszünk. ÉLET A tanterembeN A tevékenységrendszerrel összefüggő tudás Leinhardt és munkatársai (1991) különbséget tesznek a tananyagra. Könyvünkben ez utóbbival foglalkozunk. 1996). differenciálunk. ahogyan a felnőtteket értékelik. Ha a pedagógus   Pedagógusképző intézmény hallgatóiról van szó. hogy a növendékek elsajátítsák a tudást. E kétféle ismeret birtoklása sem teszi lehetővé minden tanár számára. Lehetséges például. (A szerk. hogy egy harmincfős osztályban az egyik gyerek látássérült. hogy képességei maximális kihasználásával dolgozzon. amelyek hozzájárulnak a hallgatók tanítási stílusát is tükröző. Az óra legnagyobb részében a pedagógus egy egész osztályt vagy csoportot tanít. Amennyiben az első hipotézis javaslatai nem segítenek a problémán. a gyerek pedig a tananyagnál jóval többet és mást is tanul az iskolában (McCaslin–Good. a helyét elhagyó s ezzel fegyelmezési problémát okozó gyereknek egyértelműbb utasításokra vagy önfegyelmező eszközökre van szüksége ahhoz. 1992). A tanár feladata jóval több. valamint az olyan. A tevékenységrendszerrel összefüggő pedig az a készség. mint hogy a diákot pusztán tanulóként kezelje. hogy növendékei tanulási stílusa miként különbözik egymásétól. integrált felfogásának kialakításában. hogy más indítékból – például unalom – rendetlenkedik.1. miközben figyelnie kell az egyéni igényekre is. Mindez kiegészíti az olvasó tanulmányai során szerzett egyéb erre vonatkozó ismereteit. fejezet. Olyan ismereteket szeretnénk közvetíteni. A tanárnak fel kell ismernie. fogalmak és feladatok hatékony közvetítését. hogy milyen tempóban haladunk. Korábbi tapasztalataik és otthoni körülményeik szintén nagymértékben befolyásolják az iskolával kapcsolatos elképzeléseiket (McCaslin–Murdock. ugyanis nem tudja. amelyre a tapasztalataikon alapuló döntéseiket építhetnék. Mivel nincsenek birtokában olyan integrált elméleti és meggyőződésrendszernek. amelyek segítségével rendszerezhetnék azokat az adatokat. figyelmet fenntartó tanulási környezet kialakítását. az információk. Ladson-Billings (1994) a következő példával illusztrálta a differenciálás szükségességét: Tegyük fel. és abban is. érthetővé tesszük magyarázatunkat. miként birkóznak meg a számukra kétértelmű dolgokkal. A tevékenységrendszerre vonatkozó tudással bőségesen rendelkező tanár jobb hipotéziseket tud felállítani. amely lehetővé teszi az aktív tanulást. eldöntjük. míg másvalaki rendkívül jó képességű. más megoldásokat kell keresni. s a tanítást ehhez kell igazítania. és hozzájárulunk ahhoz. hogy azt gondoljuk. A tanítás során sok állandó problémával szembesülünk. illetve a tevékenységrendszerre vonatkozó tudás között. amelyeket az osztályban megfigyelt és értelmezett. hiszen a növendék szociális lényével is foglalkoznia kell. Ennek rendszeres tanulmányozása segíti az órai munka irányítását. amelyre az anyag megtanításához van szükségünk. egy másik tolószékhez kö tött. gyors egymásutánban végbemenő eseményekből gyűjtenek össze. A növendékek nemcsak tudásukban különböznek egymástól. ezért nem feltétlenül ismerik azokat a hatékony technikákat. és fejleszti az önálló tanulási képességet. Ugyanakkor lehet. hogy az olvasó megismerje a tanórán folyó események megtárgyalásának nyelvét. hanem abban is.

hogy nekünk milyen emlékeink vannak alsó tagozatos éveinkről. ti pedig vagy Margarettel. Összesen négy ilyen út volt. akár rossz értelemben). hogy miért érez az adott módon! A tanár helyében mit tett volna másképp? Jegyezze le gondolatait! Sally Turner a Maplewood Általános Iskola hatodikos osztályát tanítja. hogy az igazi érdeklődést valamilyen szóbeli fordulattal is ki kell fejezni. hogy mások egészen másképp fejezik ki érdeklődésüket. a jó képességű gyerek pedig semmit nem tanul abból.) Úgyhogy ma tényleg nem akarok semmi ostobaságot (mondja a tanár mosolyogva ugyan. o. akkor egyenlőségre törekszik-e vagy nem? A látássérült nem tudja elolvasni az apró betűs részeket. hogy saját gyerekkori tapasztalatainkból kiindulva értékeljük azokat (akár jó. akiket nem így neveltek. mindenkinek van térképe? Ki akartam őket osztani. „Hát nem izgalmas?!”. a kerekesszékes nem tud fekvőtámaszokat csinálni. a más anyanyelvű nem képes szóbeli feleletre. (33. még mielőtt belefognánk a munkába. Sokan szokták meg. hogy a hangos spontán megnyilvánulások nem igazán elfogadhatók. amelyeket évekkel ezelőtt is jól tudott. Sally három éve dolgozik a Maplewoodban. ott a Rosié. mert 23 . amióta megkapta a diplomáját. vagy Damiannal osztozzatok meg a térképen! Tim: Nézhetem a Jillét? Tanár: (Némiképp gondterhelten) Rendben. de érezhető bosszankodással). Sokunkat tanítottak például arra. és próbálja megindokolni. Az órába akkor kapcsolódunk be. tudományos műveltség és mások tapasztalatait is figyelembe venni – nagymértékben függ attól. Láthatjátok. határozott hangon) Billy. akkor előfordulhat. Az alábbi jelenet októberben játszódik. amelyeken bejelölték Kolumbusz tengeri utazásainak útvonalait. „Ide figyelj! Ez nagyon fontos!”) Ugyanakkor nem gondolnak arra. illetve hatástalannak tartott tanári viselkedésformákat. Tantermi jelenet Általános iskolai példa Olvasás közben azonosítsa az Ön által hatékonynak. de nem akarok semmi huncutságot. A diákok Kolumbuszról tanulnak. Nos tehát. Az iskola közepes méretű középnyugati városban működik. Billy: (Szinte kiabál) Én nem kaptam térképet! Tanár: (Nyugodt. három afroamerikai. amikor Sally azokat a térképeket osztja szét. öt spanyol és három ázsiai származású gyerek is jár az osztályba.) Ha a tanítási gyakorlat bizonyos megnyilvánulásait nem mérlegeljük gondosan. szemben azokkal. Nagyon figyeljetek a megbeszélés alatt. mindegyik más-más irányban haladt.A tevékenységrendszerrel összefüggő tudás minden diáknak ugyanazt a feladatot ugyanúgy adja. Ti ketten Jillel mindig töritek valamiben a fejeteket. hogy olyan szavakat kell betűznie. Legtöbben (tizenhárman) fehérek. nézzétek együtt! Tim. s ehhez a tankönyvükből és az internetről is olvasnak szövegeket. hogy mit tartunk megfelelő viselkedésnek mondjuk az általános iskola harmadik osztályában – hacsak nem kívánjuk az idevágó kutatás. Így hajlamosak vagyunk az ilyen viselkedést agresszívnek tekinteni. Az. Az osztály huszonnégy diákjának nagy többsége alsó középosztálybeli és munkáscsaládokból származik. (A legtöbb gyerek erre Tim és Jill felé néz. hogy mindegyik utazás útvonalát feltüntették. (Pl.

mint azok az utazók. Nancy. ÉLET A tanterembeN a holnapi teszt megoldásához szükségetek lesz mindarra. hogy miért jött az Újvilágba? (Maria és még két másik gyerek jelentkezik. ez nem igaz! (Az osztály hangosan nevet.) A válasz ott van az olvasmány első oldalán. hogy mi volt a három hajó neve? (A jelentkező Brandont szólítja. Tanár: (Bosszúsan) Manuel. Billy. hangosan) Mert új kincseket akartak találni.) Brandon: (Bizonytalanul ) Santa Maria. mert ez a kérdés a vizsgán is szerepel! És azt ki tudná megmondani.) Tyler Taylor! Csak akkor jelentkezz. hogy tanultál. Maria. Nagyon ügyes lány vagy! Na és hol állt meg Kolumbusz. hogy kihegyezzem a ceruzáját. Tanár: Nagyszerű! Tudtam. Nina és… Tanár: (Megadja a helyes választ) Pinta. és Manuelre. Emily. tovább tartott-e száz napnál vagy sem? (Mély csend.) Tyler. és a padlóra mered. Az osztály: (Spontán túláradó örömmel) Jaj. Nancy. és az egyik jelentkező gye reket. Tylert szólítja fel. és az sok ezer mérföld volt sivatagokon meg hegyeken át. Na és mi volt a neve a három hajónak? (Körbenéz. Tanár: Helyes. A királynő fizette a költségeket.1. Na most ki tudja megmondani. akkor különleges jutalmat kaphattok. Tanár: (Megáll. mikor érkezett Kolumbusz először Amerikába? Jan: 1492-ben. 24 .) Különben is. Mit gondolsz. mennyi ideig tartott az első út az Újvilágba? Nancy: (Vállát rángatja) Nem tudom. erősen ránéz Maxra és Helenre. Jan. hogy rendesen készülsz.) Nos. Nancy! És vajon kik voltak „ők”? Kik akarták a kincseket? Billy: (Bekiabál) Izabella királynő és Ferdinánd király.) Jól válaszoltál. hogy utánpótlást vegyen fel? Manuel: (Nevetve) De tanárnő. amit kiosztott. Tanár: Helyes. ha tényleg tudod a választ! Na jó. Különben csak a szárazföldön mehettek. és Robertót szólítja fel. azonnal ülj le! (Manuel megindul a helye felé. akik egymással beszélgetnek. Tanár: Helyes. Valaki meg tudja mondani az osztályból. jó lesz. Nagyon ügyes vagy. Tanár: Gondolkozz! Nagyon hosszú út volt ez. Látom.) Maria? Maria: (Határozottan. hogy kinek a példája ösztönözte Kolumbuszt az ismeretlen tengereken való utazásra? (Körbenéz. amit onnan hozott. ha megtanuljátok. aki épp a ceruzahegyező felé indul. Megnézhetünk egy videofilmet Kolumbusz útjáról. Tanár: (Nagyon büszke Nancyre) Jól van. fejezet. egy másikat pedig az űrhajósokról. Jan: (Elvörösödve és aggódva mondja) Tanárnő. ami ma elhangzik! Ha a megbeszélés jól megy. Mi lehetett még az okuk? Eszedbe jut még valami? Nancy: (Bekiabál) Mert rövidebb utat kerestek a Távol-Kelet felé. mit akartál? Manuel: (Szégyenlősen mosolyog) Jan akarta. Ki tudja az osztályból megmondani.) Manuel. aki több gyerekkel együtt jelentkezik. te mondd meg! (Tyler elvörösödik. ne szólj közbe jelentkezés nélkül! Billy: (Bekiabál) A Kanári-szigeteken. de jó! Tanár: Ki tud valamit Kolumbuszról? Emily: (Bekiabál) 1451-ben született Olaszországban. Ülj le! (Újra felveszi a megbeszélés fonalát. hogy meddig tartott az első út? (Senki sem jelentkezik. hogy Kolumbusz gazdaggá teszi. Max és Helen azonnal abbahagyják a beszélgetést.) Tanár: Hallgassatok mindketten! Semmi szükség most a hegyes ceruzára.) Roberto: Kolumbusz olvasott Marco Polo cathayi útjáról és mindarról az értékes holmiról. akik a Távol-Keleten jártak. a dátum rajta van a térképen. mert azt remélte.

) Nem. hogy Claire jelentkezik. A tanult emberek tudták. Nem szoktam írni. (Hank rettentő zavarban odamegy a tanárhoz. aki jelentkezik. hogy nem akarok semmi rendetlenkedést! Miért nem fogadtok szót? Tim: (Dühösen) Jill belökte a térképet a fiókjába. hogy ma este szülői értekezlet lesz.) Claire: Arra nem emlékszem. Alice. megpróbálták valahogy megelőzni a skorbutot? Claire: Sok gyümölcsöt vittek magukkal… például citromot. Alice: (Bekiabál) De még ha néhány tanult ember tudta is. amibe csak nagyon kevés mérföldet írt be. de mi volt az a bizonyos gyümölcsfajta. hogy a Föld kerek. de fontos bejelentenivalóm van.) 25 .) Claire: A citrusfélék. Jill: De ez az én térképem… Tanár: (Határozottan) Ebből elég! Egy szót se akarok hallani! Add ide azt a térképet. hogy nekem is legyen sajátom. Claire. Claire.) Tanár: Igen. amikor majd olvassátok az anyagot. Tanár: (Hatalmas lelkesedéssel) Tökéletes válasz. elnézést az órák zavarásáért. és nagyon kellett vigyázniuk magukra. messze voltak az otthonuktól. hogy a matrózoknak bajuk lett volna Kolumbusszal. mielőtt megszólalsz. és nem tudtak levelet írni. Igazgató: (A hangszórón keresztül) Kedves kollégák. Mit gondoltok. és látja. bár szerintem a legtöbbjük tudta. milyen bajaik voltak a matrózoknak? (Körbenéz. és lehet. Egyúttal arra is szeretnék mindenkit emlékeztetni. és ezért hangosabban és gyorsabban kezd beszélni. (Elkeseredve) Tim! Jill! Azonnal hagyjátok abba a lökdösődést! Megmondtam. de tudom. így hát féltek az ismeretlentől meg attól. Eleinte magányos vagyok. mint én. hogy a Föld gömbölyű. hogy ne rémissze meg őket. És a matrózoknak mindig azt a hajónaplót mutatta. De az emberek így is mindig lázadással fenyegetőztek. te mit gondolsz? (James vállat von. (Nevetés) Tanár: (Észreveszi. és Kolumbusznak két naplót kellett vezetnie. hogy a diákok… (A hirdetés alatt sokan beszélgetni kezdenek szomszédjukkal. Kicsit úgy. hogy sok bajuk volt a skorbuttal. és fojtott hangon engedélyt kér. kicsit eltérítettél minket az eredeti kérdéstől. Kérem. nem sokat tudtak a szél járásáról és más egyébről. Az Atlanti-óceánt a „Sötétség tengerének” hívták. Kicsit alaposabban kellene készülnöd. de legközelebb jelentkezz. keressétek meg erre a választ! Ez fontos. A középiskolai zenekar nem lesz itt délután.) Matt: Hát. nem volt térképük. a tanárnő pedig majdnem hangtalanul „c” hangot formál az ajkával. hogy a Föld kerek. Kolumbusz tengerészei nem hitték el.) Nos. mindenki gondoskodjon róla. Tanár: Nagyszerű! Na és milyen problémájuk volt még a tengerészeknek? (Mattet szólítja.) Manuel: Hát. Mondd csak. amit nagyon fontos volt enniük? (Claire elpirul. amikor a nyári táborban vagyok. Matt. hogy kimehessen a WC-re. de… Tanár: (Némiképp zavartan és bosszúsan) Nem igazán erre gondoltam. Kolumbuszt miért érdekelte ez az utazás? Csak a pénz miatt indult útnak? Az osztály: (Egyszerre kiabálva) Nem! Tanár: Nos. Az emberek féltek az ismeretlentől. Így van. Billy. hogy a tesztben is szerepelni fog. Tanár: Így van. nem.A tevékenységrendszerrel összefüggő tudás Tanár: Helyes. és a többit majd hármasban megbeszéljük a szünetben. Claire. hogy egyszer csak levitorláznak a föld színéről. a délután kettőkor és fél háromkor kezdődő órákat tehát nem halasztjuk el. Ez a helyes válasz. Le akartam másolni. Például sokat betegeskedtek-e? Tudja-e valaki? (Körülnéz. Az engedélyt megkapja. Szóval. hogy sok gyerek a padlót bámulja vagy az ablakon át bámészkodik. Miért akart Kolumbusz útra kelni? A pénzen kívül milyen egyéb okai voltak ennek az utazásnak? James. és a jelentkező Manuelt szólítja fel.

amikor a környezetről és a foglalkozásokról tanultunk. arról. Melyek voltak a tanár erősségei és gyengeségei? Ha az órán történteket megbeszélné a tanárral. légy szíves! Hank: (A WC-ből visszatérve) Hűha. az óra ritmusa felpörgetett. ahogy a film véget ér) A nővérem azt mondja. hogy Kolumbusz gonosz ember volt. hogy érde mes megismételnie ezt a gyakorlatot abból a célból. kapcsold le a villanyt. Az egyik az amerikai űrhajósoknak a Holdra vezető első útjáról szól. Nem kell Kolumbuszt hibáztatni. de nem hangosan) Ha ott lettem volna. hogy érted azt. illetve az álláspontjában esetleg beállt változásokat érzékelje! Végezze el a gyakorlatot. hogy idejöjjenek. Alice: (Huncutul) Ez itt a Sötétség tengere! (Az osztályból kitör a nevetés. Arról is szó lesz. és egy olyan írást találtam. hogy az indiánokat csak azért hívják indiánoknak. Elmondom. mert meg akartuk szerezni a földjüket. Juan: (Játékosan) A testvérem. amelyet az Újvilágba tett. és kifejezik érdeklődésüket. miben hasonlít ez a két út. amikor végül elérték Észak-Amerika partjait. a tanítás összetett folyamat. Ralph. azt mondtam volna: „Buena suerte y buen viaje. hogy „gonosz”? Hank: A nővérem mondta. hogy Kolumbusz hazudott az embereknek azért. Juan: (Jól hallhatóan. fejezet. történt jó néhány kegyetlen dolog is. vagy mit mondana neki? Ha e könyv végére ért. Beszélnünk kell a történelmi események különböző megítéléséről – a történelemről mások szemszögéből nézve. hogy Indiába érkezett. személyeskedésre nincs szükség. de az indiánok meg leölték a más törzsből valókat és a fehér telepeseket. Most pedig térjünk vissza Kolumbuszhoz! Maria: (Érdeklődve) Tegnap este az interneten böngésztem. és a problémák megoldása sem könnyű. és azt hitte. ÉLET A tanterembeN Tanár: (Különösebb indulat vagy lelkesedés nélkül) A szünet még nem kezdődött el. azután olvassa el a következő bekezdésben adott elemzést! 26 . Nekünk még dolgunk van. Ramon azt mondta. ne fecsegj engedély nélkül! Yevette. mint ahogyan a múlt héten tettük. Ez az ostobaság igazolta. hogy mondjátok el. Két videofilmet hoztam magammal. Azért öltük meg őket. és mi történt. mivel útban voltak. A tanár nagyon elfoglalt. Most is beszélgetünk majd a célokról és a módszerekről.” (Osztálytársai tapsolnak. mi következik. amerikaiak megölhetjük az indiánokat. azt hogyan valósítjuk meg. Emlékeztek még. Tanár: Hank. Példánk jól illusztrálja. Tanár: A következő két napban erről az utazásról és annak fontosságáról fogunk beszélgetni. Yevette: (Látható nyugtalansággal) Juan. hogy rabszolgákat hozott ide. veszélyes és izgalmas utazás kezdődik most. Hank: (Abban a pillanatban. hogy a közben kapott információt. és brutális módon leöldöste az amerikai őslakókat. és amit akarunk. azt fogom kérni. lehet. Señor Columbus. James: (Szinte ellenségesen) Igen. ami Kolumbuszt emigránsnak nevezte. Hanknek igaza van. Az anyukám mesélt nekem az „isteni elhivatás” elméletéről. hogy rávegye őket. mert Kolumbusz teljesen összezavarodott.) A tanár és az osztály megnézik a 20 perces videofilmet. Sallynek folyamatosan reagálnia kellett a gyerekek viselkedésére. hogy a tanítás problémáit nem könnyű megragadni. hogy mi történt az úton. Igaz ez? Ez a jelenet több állításunkat is igazolja. ne légy ilyen hülye! Nem csak Kolumbusszal van a baj. mi folyik a Közel-Keleten! Tanár: James. mert miután megnéztük a filmeket. Figyeljetek nagyon. hogy mit akarunk. mit kérdezne tőle. hogy elindítsuk a filmet – egy hosszú. hogy miről beszélgettünk ma reggel? A jó osztályközösség kölcsönös tiszteletre épül.) Tanár: Csend legyen! Ideje. hogy mi.1. és számos helyzetben azonnal kellett döntenie. tanárnő! Miért nem ég a lámpa? Egészen kísérteties itt. a másik Kolumbusz első útjáról. Nézd meg.

hogy a tanult anyagnak az önmagukhoz. amikor a diákok helyesen válaszoltak. hogy csak a felnőttek kedvéért kell tanulni. semmint a másnapi dolgozatra. hogy a tanulás öröm. Tény azonban.) A pedagógusok nem reagálnak a növendékek válaszaira. vagy amikor azt szeretnék. vagy azért. A bevezetésben sokkal inkább a tanulás pozitív céljaira kellett volna koncentrálnia. Ezek közül talán a legfeltűnőbb. amikor arra szükség lenne. hogy jól felelt. amelyek szinte minden tanítási szituáció alapját képezik. és a diákok szerepe viszonylag passzív. Hangsúlyozza. 27 . Ezek: a motiváció. és szerepelni fog egy dolgozatban.A tanár-diák párbeszéd elemzése A tanár-diák párbeszéd elemzése Mint a legtöbb tanárnak. hogy a tanultakat közelebb hozza a diákokhoz. Megjegyzéseinket négy olyan témakörre osztjuk. és csupán önmagáért is élvezetes lehet. de a tanárok nagyon gyakran elfelejtik a pozitív megerősítést akkor. ahogyan hangsúlyozza.  Sally aránylag jó visszajelzéseket adott. amikor nem szándékosan tartják meg maguknak annak érdekében. Kiváltképpen figyelemre méltó. Bár valószínűleg hasznos egyszer megemlíteni. Az ilyen magatartásból a diákok arra következtetnek. de ezenkívül nem nagyon indokolja meg. hogy a tanulóknak dolgozatot kell majd írniuk. A motiváció Sally figyelemre méltó módon megpróbált életet vinni a történelemórába úgy. főleg gyengébben tanuló gyerek addig nem biztos benne. Lehet. hogy az anyag azért fontos. hogy emiatt kell figyelni. hogy videofilmeket szerzett be Kolumbusz utazásairól (szimulációs film) s az űrhajósok Holdra tett útjáról. az alábbi elemzést bevezetőnek szánjuk. hogy jó jegyeket kapjanak. Jó. Arról viszont nem beszél. Célravezetőbb lett volna. hogy Kolumbusz felfedező útját összekapcsolta egy modernkori eseménnyel. Ha azt akarjuk. hogy a diákok bizonyos alapvető tényeket és szempontokat elsajátítsanak. más szövegekhez vagy a világhoz való kapcsolatát is gondolják végig. hogy jól válaszoltak-e. miért is tárgyalják most Kolumbusz útjait. hogy a diákok maguk fedezzék fel és javítsák ki a hibáikat.  Sally egy másik megnyilvánulása valószínűleg csökkentette a gyerekek motivációját. hogy ötletlicitre bátorítsák a gyerekeket. hogy meglepő. azt úgy teszik. Ilyen kétértelmű reakció lehet például: „Szóval úgy gondolod. akkor tisztában kell lenniük azzal. ha Sally az ismeretlen eseményekkel kapcsolatos gondolatokat személyes élményekre való hivatkozással próbálja ösztönözni (például első táborozás). hogy jót mondott-e vagy sem. hogy Sally az Amerika felfedezésével kapcsolatos történelmi tényeket igyekszik személyessé és tartalmassá tenni a gyerekek számára. Maga az óra azonban száraz. Azon való igyekezetében. (Vagyis bármikor. hogy még az űrutazás is jóval a gyerekek születése előtt történt. E témaköröket részletesen is tárgyalni fogjuk. de Sally nagyon sokszor ismétli el. odáig is elment. a tanítás és az elvárások. a szervezés. A tanárnő egyszer sem kéri őket. hogy a tanult anyag fontos. vagy ha igen. Visszajelzés. mert dolgozatot fognak írni belőle. vagy aktuálisabb eseményeket idéz fel (például az iraki háború). amíg a tanár ezt konkrétan meg nem mondja. Az óra bevezető része. hogy a gyerek nem mindig tudja. hogy 1492-ben volt?” Sok. Sallynek is megvannak a maga erősségei és gyengeségei. hogy milyen gyengén vezeti be az órát.

sajnálom. és amikor Tim kérte. hogy nektek nem jutott térkép. Az óra folyamán többször is megjegyzi: „Ne szóljatok közbe! Előbb jelentkezzetek!” Ugyanakkor számos alkalommal elfogadja a bekiabált válaszokat. Valószínű. A térképek figyelmes átszámolása megelőzhette volna az óra eleji kisebb fennakadást és a későbbi komolyabb zavart. A felszerelés és az eszközök hiánya elkerülhetetlenül gondot okoz. Diákjai jórészt figyelnek. hogy mi magunk mit érzünk.1. Az egymás iránti tiszteletre való felhívás konstruktív lépés. mert a gyerekek nem az órai feladattal foglalkoznak. csak ritkán zavarják meg az órát. Bár a gyerekek nem tűnnek nagyon lelkesnek. Költői kérdések. ülhetsz Jill mellett. teljesen értelmetlen a kérdése: „Miért nem fogadtok szót?” Ez a feszült helyzet mintegy tönkreteszi az órát. Amikor kiderült. hogy Sally költői kérdéseket tesz fel. amikor valaki azt kérdi tőlünk: „Miért nem figyelsz?” vagy „Hát semmit se tudsz rendesen megcsinálni?” 28 . ha a gyerekeknek az eszközt később is kell használniuk. hogy Jill és Tim más elvárásokkal néztek volna az óra elé.  Sally rossz szokása. amit mond. Sally azonban több szempontból is fejlődhetne még. ne szólj közbe jelentkezés nélkül! Billy: (Bekiabál) A Kanári-szigeteken. és az egész osztály figyelme megtörik. ha a diákokban kialakul a meggyőződés. és kisebb lett volna a valószínűsége annak. főleg. Billy… Az ilyen és hasonló diszkrepanciák rengeteg fegyelmezési problémát okozhatnak. hogy a rossz viselkedést mintegy „elvárja” tőlük. Tim. amivel persze növelte is annak valószínűségét. és gyakran bohóckodást vagy zavaró viselkedést váltanak ki a diákokból. s ezzel felesleges nehézségeket okoz. és jobban együttműködtek volna. ÉLET A tanterembeN Az óra megszervezése Az óra megszervezésének szempontjából (idetartozik például a tanulási környezet kialakítása. mit akartál?” Hasonlóképpen. Idézzük fel ezt a kis jelenetet! Tanár: (Bosszúsan) Manuel. Hitelesség. Tanár: Helyes. hogy Jill mellett ülhessen. de délután mindkettőtöknek készítek egy-egy példányt. hogy nekik is lesz térképük. fejezet. hogy jól tudjátok együtt használni. Billy. Ezzel majdhogynem „legálissá” tette számukra a rendetlenkedést. hogy Sally igazából nem gondolja komolyan. amikor Jillt és Timet próbálja fegyelmezni. Manuel már elindult vissza a helyére. a tanárnőnek sikerült megvalósítania egy bizonyos szintű harmóniát és szervezeti rendszert. hogy a két gyerek saját kezébe veszi a dolog elintézését. hogy következetlen. hogy mi folyik az osztályban. a diákok aktív részvételének folyamatos biztosítása) Sally átlagos képességű tanárnak bizonyul. Gondoljunk csak arra. hogy nincs elég térkép. mert tudom. amikor a tanárnő szükségtelenül megkérdezi: „Különben is. és azt sugallta.  Kétszer is adódik olyan helyzet. A költői kérdések rendszerint negatív elvárásokat közvetítenek. Sally így is válaszolhatott volna: „Rendben van. Nem másoltam eleget. amikor a diákok huzakodni kezdtek a térkép miatt. Először is nem volt elég térképe.” Ezzel megnyugtathatta volna Billyt és Timet. vagy hogy nem igazán veszi észre. A tanárnő nyitó megjegyzése („Ti ketten Jillel mindig töritek valamiben a fejeteket”) azonnal reflektorfénybe helyezte a két gyereket.

  A tanítás lényege a tanár kérdéseiben rejlik.A tanár-diák párbeszéd elemzése Tanítás Az órán folyó tanítás hatása igen korlátozott. Kinek a példája ösztönözte Kolumbuszt az ismeretlen tengereken való utazásra? 3. Mit gondoltok. Tovább tartott-e száz napnál vagy sem? 8. Sally Turner tanítványait talán jobban érdekelte volna az óra. szóbeli tesztre emlékeztet. De ha ez az anyag megtárgyalásakor túlsúlyba kerül. hogy a tanár egész sor összefüggő órát tervezzen meg előre: nem elég egyetlen kiragadott témából készülni. A kérdések nem keltik azt a hatást. és végül hova érkeztek meg? Jelentkeznétek-e egy ilyen utazásra? Miért? Fontos volt az Újvilág felfedezése? Miért? Fontos lenne feltárni egy új bolygót. Mennyi ideig tartott az első út az Újvilágba? 7. hogy utánpótlást vegyen fel? 5. ha a saját értékrendjükre és véleményükre vonatkozó kérdéseket kapnak. Mikor érkezett Kolumbusz először Amerikába? 4. hogy a tanár tartalmas beszélgetést szeretne kezdeményezni. Mi volt a három hajó neve? 6. Hol állt meg Kolumbusz. hogy Sally mit akar tanítani. Kolumbuszt miért érdekelte ez az utazás? Csak a pénz miatt indult útnak? A diákok tárgyi tudásának felmérése fontos. 1. Miért jött Kolumbusz az Újvilágba? 9. hogy a tanárt csak az érdekli. A hatékony tanítás megköveteli.1 táblázatban felsoroltuk Sally első tizenegy kérdését. A legtöbb tényekre vonatkozik. nem kielégítő. semmint a gondolkodás serkentését szolgálják. A tanárnő kérdései. Például: Milyen lenne.5 m-es szobába. mondjuk a Vénuszt? Miért? 29 . hogy ki tudja a választ. Az óra legnagyobb részében ezek igen mechanikusnak tűnnek – inkább csak az idő kitöltését. hogy heteken át hajóztok. Mi lehetett még az oka? 10. Ki tud valamit Kolumbuszról? 2. merre mentek. ha több napig el lennél szigetelve a szüleidtől és a barátaidtól? Milyen érzés lenne bezárva lenni egy 2 m × 1. Nem egyértelmű. Általuk közvetlen módon tudtak volna bekapcsolódni a munkába.1 táblázat Sally tananyagra vonatkozó kérdéseinek részleges listája 1. s nem egy gyümölcsöző folyamatra kezd hasonlítani. és hogy ez az óra miként illeszkedik a tananyag nagyobb egységébe (hogyan fogják a diákok a most elhangzott információt hasznosítani a későbbiekben). Ekkor a tananyag feldolgozása egyfajta szaggatott rituáléra. Kik akarták a kincseket? 11. Az 1. de nem tudjátok. akkor hajlamosak azt hinni. ahonnan nem engednek ki? Szeretnétek-e tengerészek lenni és úgy dolgozni egy hajón.

hogy társaik válaszaira reagáljanak (például: „Juan ezt gondolja arról. ÉLET A tanterembeN Sally kérdéseinek némelyike (például „Miért volt fontos az Újvilág felfedezése?”) tényszerű kérdésnek tekinthető. de mi lehetett a helyzet Kolumbusszal?”. Hogy a diákok miként reagálnak az ilyen jellegű kérdésre. az a tanártól függ. „Mit gondoltok. akkor idővel nem fognak figyelni. mit akart mondani (például „Ezt hogy érted?”). Sally például így is feltehetné a kérdést: „Könyvünk két okot is említ. Ha a diákok azt látják. aki nem jelentkezik. ez egy lehetőség. Különféle technikái valójában a gyerek koncentrálását és gondolkodását segítő finom módszerek. Ha lehetőség nyílik arra. hogy miként érezhettek a tengerészek. és helyenként még további információ után is kutat. és milyen elgondolások. Arra a kérdésre például. hogy elgondolkozzanak: milyen is volt a világ 1400-ban. Mik voltak ezek. értékelését. A diákok felszólítása. ha a tankönyv választ ad rá. vagy megemlékezhetnének az olyan űrkutatási tragédiákról. és ezzel tágabb értelemben növeljük Kolumbusz utazásának megértését. hogy tanáruk csak a jelentkezők közül választ. a válasz gondolkodás nélkül: „1492-ben. értékek. egyetértesz? Te mit gondolsz? Még mivel tudjuk kiegészíteni a Tim által felsorolt nagyszerű indokokat?”). fejezet. hogy a gyerekek valóban értik-e az anyagot. hogy mi van a könyvben!” A diákokat arra kellene ösztönözni. az a tanárt és a diákokat egyaránt segíti annak megítélésében. ne csak megjegyezzék azt. azzal arra késztetjük a diákokat.  Sally csak egyszer hív fel olyat. hogy pontosan tisztázza. hogy elmélyüljenek egy kérdésben. Még egyszer hangsúlyozzuk. Megérte-e az űrhajósok Hold-utazása a ráfordított pénzt és időt? Mit tanultunk az űrprogramból. hogy: „Miért nem indultak el már 1492 előtt?” Sally a tárgyalt események társadalmi következményeiről is kérdezhetne. De beszélhetne az űrhajósnők. Billy. vagy a tanárnő szólít a jelentkezők közül. Sokszor hasznos a ritkán jelentkező. hogy ők is sikeresen részt tudnak venni a munkában. Vagyis a jó válasz után még tovább folytatja a beszélgetést a diákkal. hogy Sally igazán jól jelez vissza. A tanárnő kérdései és a diákok válaszai. hogy az olvasott anyagot magukban dolgozzák fel. A megfelelő vizsgálódás segíti a növendékeket abban. a pilóták és a tudósok egyre növekvő szerepéről is. A nyilvános szereplést kerülő növendékeknek szintén lehetőséget kell adni annak megtapasztalására. meggyőződések vezérelték őket?” Hasonlóképpen azt is kérdezhetné. ez elég jól kifejezi. hogy a spanyolok miért pénzelték a felfedező utakat. még vajon hogyan tudott volna Kolumbusz javítani a legénység hangulatán?” vagy: „Így van. hogy milyen sok hajó veszett oda a tengereken. hogy milyen is lehetett Kolumbusszal hajózni. félt vajon?”). vagy lehetőséget ad a gondolat kifejtésére (például „Ezt miért gondolod? Ennek mi köze van a…?”). mondjuk technológiai vagy orvosi szempontból? Vagy kezdeményezhetne egy beszélgetést a felfedező utak veszélyességéről is. zárkózott vagy gyengébben tanuló gyerekek kérdezése is. hogy „Mikor fedezte fel Kolumbusz Amerikát?”. Olyan kérdéseket sem tesz fel. hogy alaposabban megfontolhassák a témáról alkotott gondolataik horderejét. Sokszor szólít fel közvetett módon erre: „Mondjátok el. mint például a Challenger űrrepülő felrobbanása. amelyek lehetővé tennék a gyerekeknek. 30 . Egyébként a gyerekek vagy bekiabálják a választ.  Sally csak ritkán ösztönzi a diákokat saját gondolataik értékelésére (például „Igen.1. és reagáljanak is rá. Megemlíthetnék.” Ha viszont azt kérdezzük: „Miért nem 1400-ban?”.

Ha olyan kérdésre bukkanunk. A kérdező diákkal nagy érdeklődéssel és tisztelettel beszéljünk! Van olyan tanár. A diákok kérdései. 4. (Erről a 2. hogy nektek is vannak olyan kérdéseitek. a diákok bizonyos csoportjaira és az egész osztályra. illetve a gyengén tanulók között milyen interakciók mennek végbe. hogy függetlenül attól. hogy az óra végére tudunk-e mindegyikre válaszolni. hogy nektek is vannak fontos kérdéseitek. Rohrkemper–Corno. akik mintegy tudat alatt mindig azokat kérdezik. akkor a válasznak vagy az iskolai könyvtárban. Most pedig nézzük. Mivel példánkban a gye- 31 . hanem a tudás megosztásának és fejlesztésének egyik hasznos és élvezetes útja. akik valószínűleg jól válaszolnak. hogy kérdéseket tegyenek fel. és kíváncsi vagyok a véleményetekre. hogy valós képünk legyen arról. milyen nagyszerű óratervet készített. mert ezzel saját magukat erősítik meg. mint: „Erre ott a válasz a könyvben” azt a meggyőződést keltheti a kérdezőben. ha válaszolnátok. aki ugyan arra kéri a növendékeket. A tanár elvárásai A tanár elvárásokkal tekint a diákra. hogy ezeket én meg tudom válaszolni. Lehet. mert ez jelzi. vagy hogy az osztályban ő az egyetlen gyerek.” Ámbár arra nincs szükség. hogy a tanár valójában nem akar kérdéseket hallani. Lehet. de az azt követő reakciója elveszi a kedvüket attól. elvárásait a tanítás alatti viselkedésén és a kiadott feladatokon keresztül közvetíti az osztály felé. hogy minden egyes alkalommal megkérjük a diákokat kérdéseik összegyűjtésére. hogy a tanár és a jól. ha egymás kérdéseivel foglalkozunk. A pedagógusnak meg kell értenie. amire szeretném. vagy esetleg valaki más is tudja az osztályból. Amikor a pedagógus a gyerekek kérdéseire kíváncsi. Ha még több információra van szükségetek.  Sally nem ösztönzi a gyerekeket arra. ideértve a zárkózott és a gyengébben tanulókat is (Mulryan. Biztos. Az olyan megjegyzés. Sok kutatást végeztek arra vonatkozóan. hogy az anyag tárgyalásának célja nemcsak a tanár igényeinek és érdeklődésének kielégítését szolgálja. amire senki sem tud felelni. hogy kérdéseket tegyenek fel. fejezetben még több szót ejtünk. Érdekes megbeszélés elébe nézünk. ajánlatos rendszeresen megtenni. vagy a világhálón utána fogunk nézni. amelyekre az olvasmányban nem találtatok feleletet. aki az adott kérdésre nem tudja a feleletet. más példákon keresztül. más szemszögből megközelítve. 3. a gyerekek tényleg értik-e az anyagot. Ha ezt a megközelítési módot következetesen használjuk. Ahhoz. Biztathatná őket például így: „Ma sok kérdésem lesz. akkor világosan üzeni a következőket: 1.A tanár-diák párbeszéd elemzése Vannak tanárok. 1995. 2. 1988). akkor azt is megszerezzük. és az anyagot újra kell tanítani. akkor a gyerekek idővel rájönnek. hanem a tanulókét is. Izabella királynő miért éppen Kolumbuszt és nem valaki mást választott az utazás vezetésére? Szerintem ez nagyon érdekes kérdés. amikor kérdéseinkre választ várunk. hogy az őket érdeklő dolgokat szóba hozzák.) Mi több. hogy az anyag megtárgyalása nem valamiféle teszt. vagy társaik feleleteit értékeljék. Ennek megvannak a maga pozitív és negatív következményei. a diákok gyakran nem értik meg a dolgokat. hogy nektek van-e kérdésetek! Felírom őket a táblára. Fontos kérdéseim vannak. és meglátjuk. az osztály összetételét jól reprezentáló gyerekek közül kell válogatni.

majd le is egyszerűsíti számára a kérdést: „Mit gondolsz. 2006. ez az osztálynak is tetszik. ha több szempontból is szemléljük ugyanazt az eseményt (ebben az esetben az amerikai őslakók és a spanyolok szempont­ jairól van szó). Neito. Sally megkérdezhette volna. ahogy Sally vállalja ezt a fajta elemzést.  Sally még a témához közvetlenül kapcsolódó megjegyzéseiket sem beszéli meg a gyerekekkel. „Milyen volt az első napod az iskolában?”. de ha ezt mégis megteszi. a növendékek valószínűleg jobban értékelnék a felfedezők helyzetének újdonságát s az ezzel járó izgalmakat. hogy diákjai megtanulják értékelni a felfedezők vállalkozásának merészségét és a tengerészek ezzel járó aggodalmait. akik nehezebben találják meg a helyes választ. Ha egy fiú rosszul válaszol. Az is megfigyelhető. A tanárnő viselkedése a fiúkkal és a lányokkal. amikor Claire-nek nem jut eszébe a citrus szó. és Alice mindjárt rávágja. mint a fiúk felé. azt elfogadja. hogy az első néhány napon milyen magányos volt a nyári táborban. és vagy saját maga javítja. Banks. A történelem tanításakor helyes. Azt nem lehet eldönteni (mert nem adtunk idevágó információt). Manuel elmondja. Amikor Nancy nem tudja megmondani. Juan nyilvánvaló érdeklődéssel spanyolul „sok szerencsét és jó utat” kíván Kolumbusznak. Ha erről beszélgetnének egy kicsit. A jó tanár segíti a növendékeket abban. A tanár érzékenysége a kulturális sokszínűség iránt. akiket jó tanulónak tart. látszik.  Amikor a tanárnő bejelenti. hogy ebben az esetben nem használta ki Juan kulturális hátterét. ezért a nemekkel szembeni elvárásai elemezhetők. amikor Hank a terem kísérteties voltára utal. hogy ez a „Sötétség tengere”. de az látható. és halkan még tovább is szőhette volna a fonalat: „Na. örökségét és feltehető személyes érdeklődését. hogy általában nem nagyon javítja ki a gyengébb feleleteket. s úgy tűnik.  Sally a fiúkat egyáltalán nem dicséri. A diákok kultúrájához való kapcsolódás a tanítás fontos aspektusa (J. akkor inkább a lányokét korrigálja. ezért az olvasó nem tudja eldönteni. de ezen a konkrét órán sokkal készségesebb és támogatóbb módon fordul a lányok. hogy: „Miért éreztél így az első napokban?”. akiket gyengébbnek. Abból. míg a lányokat igen. Ugyanakkor kétszer is segít azoknak a lányoknak. hogy Sally általában mennyire érzékeny a gyerekek eltérő kulturális és szocioökonómiai hátterére. mintha 32 .1. Amikor azonban ketten is hasonló félelmet hoznak szóba. vagy valaki mást szólít. Hasonló lehetőség kínálkozik akkor is. Tegyünk úgy. Látszólag az a terve. A fiúkkal és a lányokkal szembeni magatartása viszont felmérhető. fejezet. tovább tartott száz napnál vagy sem?”. Sally nem is reagál. Hasonlóképpen. hogy Spanyolország azokban az időkben milyen szerepet töltött be a világtörténelemben. hogy megkezdi a videofilm vetítését. hogy tudatában van az idevágó kulturális szempontoknak. és megint másképpen azokkal. holott beszélgethettek volna a spanyol kultúráról vagy akár arról. A. stresszt. semmint a fiúkét. most figyeljetek! Egy percig maradjunk néma csöndben. hogy a felfedező út mennyi ideig tartott. Sally jól kamatoztathatta volna ezt a megjegyzést. A filmet követően azonban a tanárnő szívesen beszélget az úttal kapcsolatos ellentmondá­ sokról (talán ezt is tervezte). Reagálás a diákok spontán megjegyzéseire. ha jelzi. ÉLET A tanterembeN rekek teljesítményszintje nem azonosítható. hogy Alice igazán okosat mondott. 2004). a tanárnő először ad egy támpontot: „Nagyon hosszú út volt ez”. hogy a tananyag és saját életük között kapcsolatot találjanak. hogy mindig kedvez a lányoknak. Azt nem állíthatjuk. Sally hangtalanul „súg” neki. hogy Sally másképpen viselkedik-e azokkal.

Ismertek-e ezt az állítást alátámasztó vagy cáfoló tényeket? Milyen honlapokat vagy könyveket tudtok említeni erről a kérdésről?” Tervezés. hogy további információk után kutasson. hogy az „isteni elhivatás” elmélete miként kapcsolódik Kolumbuszhoz és a fajirtás problémájához! Az indiánok módszeres kiirtása csak az ország bizonyos földrajzi területein folyt vagy mindenütt? A többiek mit gondolnak Yevette állításáról?” Ezek után Sally így is folytathatta volna: „James szerint az indiánok ugyanolyan kegyetlenek voltak. Ezek a tanárok úgy érzik. mit éreztek az amerikai őslakók. Mindannyian nagyon félünk. különösen a kezdők között. mert még soha nem jártunk ezen a tengeren. akik akaratlanul is elveszik a gyerekek kedvét a válaszadástól. és ilyeneket. amelyek megerősítik vagy cáfolják hipotéziseit (például Sally csak azoktól a diákoktól vár választ. Akkor most mondj egy kicsit többet arról. olykor fenyegető. bonyolult eseménye.Az óraelemzés elsajátítása a Pintán utaznánk. Ez történelmünk igen fontos. aki teljesen biztos a tudásában. 33 . kérdéseit. Tekintve. ami az órán való viselkedését és a tanítással kapcsolatos elképzeléseit illeti. érdemes lenne Yevette-tel folytatni a beszélgetést vagy esetleg másokat is bevonni a társalgásba. Vajon mire bukkanunk a sötétben?” A pedagógusok gyakran igen élénk beszélgetést tudnak ösztönözni. Ha viszont nem reagálnak a gyerekek kezdeményező kérdéseire. Fontoljunk meg egy ilyen lehetséges választ: „Yevette. hacsak nem olyasvalakiről van szó. Már két hónapja a tengert járjuk.  A pedagógus saját magának és a gyerekeknek is megkönnyítheti a felkészülést. és a tengerészek milyen légkört teremtettek az út során? Izgultak vagy féltek? Ti hogyan éreztétek volna magatokat? Mit gondoltok. hogy Yevette nagyon is idevágó és fontos koncepciót – az „isteni elhivatást” – hozza szóba (James pedig a napi politikai eseményekre hivatkozik). hogy Kolumbusz hogyan fedezte fel az Újvilágot. Ám egy mintának inkább arra kell ösztönöznie a megfigyelőt. „A jövő héten arról fogunk tanulni. hogy levonjunk bizonyos elméleti következtetéseket. ha kihasználják a gyerekek spontán megjegyzéseit. hogy a hallgatás vagy a hibás válasz zavarba hozó. Vannak olyan pedagógusok. akik biztosan tudják a feleletet). de emlékezz. Egy példa kétségkívül elég ahhoz. mint a fehér telepesek. Miért került sor erre az utazásra. amikor a látóhatáron feltűntek az idegen vitorlák? Az óraelemzés elsajátítása Sally tanítási stílusának rövid elemzése bizonyos következtetésekkel szolgál. és ezért nehéz rá reagálni. hogy egy kölcsönös tiszteleten alapuló közösséget hozzunk létre. nagyon komolyan veszed ezt a kérdést. a diákok felhagynak a kérdezéssel. tudom. Yevette és James megjegyzéseire reagálva Sally emlékeztethette volna az osztályt (főleg Yevette-et és Jamest) az osztályközösség szükségességére. Vaksötét van. hogy „hülye”. ha előre kijelöl bizonyos kérdéseket. hogy mindannyian azon igyekszünk. nem mondunk egymásnak. csak a tenger morajlása és a hajó nyikorgása hallatszik.

Ezzel többen is egyetértenek.1. A táblánál szereplő lány ezt a feladatot is elvégzi. majd vitassa meg azt csoporttársaival! Chavez tanárnő behozta az órára a matematikusok számítógépét. Kb. csoportjairól van szó.” „Akkor valójában egybevágó szögek” – mondja az előbbi társa. Elena. és az osztály ezt látható örömmel veszi tudomásul. y = | x| + 2 és az y = | x| – 3 függvényeket rajzolják fel ugyanarra a tengelyre. Huszonnyolc elsős (algebrát tanuló) tanítványa három-négy fős csoportokban ül a kerek asztalok körül. és az eddigi hangos beszélgetést megint felváltja a halk duruzsolás. Ezt a problémát az abszolút értékkel. (A szerk. A National Council of Teachers of Mathematics 1991-es szerzői jogai szerint minden jog fenntartva. Észreveszi. „Jól van. hogy a gép milyen ábrát fog készíteni. Készítsen önálló elemzést. hogy mindezt összehasonlítva az y = | x| ábrájával milyen hasonlóságokat és eltéréseket fedeznek fel. ahogy a függvény megjelenik a képernyőn. és y = | x| – 3 az ugyanaz. figyeli a diákok megjegyzéseit. mert az a célunk.) 2 34 . ÉLET A tanterembeN Tantermi jelenet középiskolai példa A szöveg olvasása közben jegyezze le. Előző nap dolgozatot írtak a függvényekből. „Egyetértetek?” A gyerekek hallgatnak. és egy bemelegítő kérdés megoldásán dolgoznak. és az osztály figyeli. A mai óra bemelegítő feladataként Chavez tanárnő azt kérte tőlük. magyarázni kezdi: „y = | x| + 2 az ugyanaz. Várakozva néz a többiekre. és nézzék meg. Mint ahogy geometriából tanultuk. mintha más-más csúccsal rendelkező szögek lennének. hogy vigyék be a függvény adatait a számítógépbe. mint amit Luella mondott. ha az | x| – 3-at ábrázoljuk?” „Próbáljátok ki!” – biztatja őket a tanárnő. Egyikük lassan megszólal: „Nem egészen értem én ezt. „Nálad is metszik egymást a vonalak?” A teremben körbesétáló tanárnő figyeli ezeket a párbeszédeket. hogy akkor mi történik!” Egy másik csoport felteszi a kérdést: „Mi lesz. mintha az y = | x|-et három értékkel lejjebb vittük volna. A többiek eközben figyelik. hogy az egyik kis csoport még csak egy függvényt ábrázolt. Néhányan segítenek azoknak a társaiknak. Majd az egyik csoport tagjai megszólalnak: „Idefigyeljetek. ahogy a diákok munka közben halkan beszélgetnek egymás közt: „A te grafikonod V alakú?”. Hallatszik. hogy készítsenek egy értéktáblázatot. hogy mit csinál. az első. Egy másik diák javasolja.”   A Professional Standards for Teaching Mathematics anyagából engedéllyel átvett részlet.” „Ez igen érdekes feltételezés” – mondja a tanárnő. Az egyik lány jelentkezik. Sokan erősen gondolkozva nézik grafikonjaikat. „Mi lenne. „Dolgozhattok egyedül is vagy a csoportotok tagjaival” – fejezi be az utasítást. majd írjanak egy rövid bekezdést arról. A számítógép ábrája megegyezik a táblán lévővel. aki a tükrözést emlegette. mire jöttünk rá! Az összes grafikon valójában az y = | x| tükrözése. A tanárnő az asztalok között jár. így kell ezt!” Ezek után Chavez tanárnő azt a feladatot adja a gyerekeknek. Néhány perc elteltével két diák is felkiált: „Az összes grafikon egyforma!” Néhány diák felnéz a füzetéből. A gyerekek folytatják a munkát. 3   Itt is pedagógusképző intézmények hallgatóiról.és a másodfokú függvényekkel foglalkozó új anyag bevezetésének szánja. öt perc elteltével jelzi. ha x helyébe néhány negatív értéket helyettesítenétek be? Nézzétek meg. akiknek a feladat megoldása nehéznek bizonyult. és csatlakoztatta a nagy LCDképernyőhöz. hogy olyanok. Időnként ránéznek a saját füzetükre. Ugyanarról van szó. hogy milyen hatékony és milyen hatástalan tanítási technikákkal találkozik! Indokolja véleményét! Ezt az órarészletet nem elemezzük. és az egyik megállapítja: „Más-más csúccsal rendelkező szögekre hasonlítanak. mintha az y = | x|-et két értékkel feljebb vinnénk. és összehasonlítják a két ábrát. és gondosan felrajzolja grafikonját a táblára.” Az előbbi fiú. hogy itt az idő a közös megbeszélésre. fejezet. kérdéseket tesz fel és javaslatokat kínál. és ábrázolják grafikonon az y = | x| függvényt. hogy az y = | x| + 1. hogy saját benyomásai alakuljanak ki.

hogy Lionel is jelentkezik. tíz percet ad erre a munkára. A házi feladat utolsó részeként pedig itt egy kihívás: Az előbb az ismétlés során ábrázoltátok az f( x) = x ~ – 2 x grafikonját. A fiún látszik. hogy elégedett. Az anyag végéhez közeledve Chavez tanárnő úgy dönt. mint a másikban? Mi lehet az oka. amely egy fekete tanár és egy kizárólag fekete diákokból álló osztály egyik diákja között zajlott! Hogyan elemezné ezt a tanítási stílust? 35 . Kb. megkéri őket. A diákok buzgón írnak. hogy megértették az addig tanultakat. és lássuk. aki úgy tudná ábrázolni az y = | x| + 4-et. A munkalapon az y = | x| ± c koncepciójának további gyakorlása is szerepel. és rajzolni kezdi a megoldását. elsajátítását (Jackson–Boostrom–Hansen. Az elkövetkező néhány hétben a gyerekek az első. valamint egy új feladat is. amelyekből látszik. Lionel meghajol. A tanárnő megkéri a gyerekeket. hogy ráveszi az osztályt a gondolatmenet követésére. rá kell éreznünk. hogy füzetükbe vezessék be a tanultakat. amiben nem biztosak. A holnapi óra előtt még el akarja olvasni. 2000). (Fontos-e az egyéni fejlődés minősége annyira. és az osztály várja. „Az ötletekből többet is szeretnék használni egy teszt összeállításához. hogy az egyik osztályban többet tanulna. 1995). és a helyére megy. hogy előtte nem készít értéktáblázatot. hogyan tanulja meg felmérni munkája értékét. amit megértettek. Elena megint beírja az egyenletet a számítógépbe. A tanóra erősítheti az identitástudatot és a kultúra megértését. amit eddig tanultunk. mint a másikban? Gondolja.A hatékony tanítás A tanárnő elhatározza. Néhányan előbb a semmibe merednek. Kimegy a táblához. Az óra végén kiosztja a házi feladatot. mint a tantárgyakban elért fejlődés. Rothstein. hogy a diákokat bevonja egyfajta visszatekintésbe és a munka értékelésébe. továbbá segítheti a tisztesség és az erkölcs kérdéseinek alapos vizsgálatát. amikor a tanárnő őt szólítja.2 táblázatban idézett párbeszédet. hogy van-e valaki. amelyet már előre kikészített. és hogy hatékonyan dolgozik-e együtt a többiekkel. A gyerekek megint örömmel éljeneznek. mielőtt jegyzetelni kezdenének. Az órai munka nemcsak a tananyag elsajátításáról szól. ha mások nem értenek egyet a véleményével? Amikor a „hatékony tanításról” gondolkozunk. Gondoljatok végig mindent. majd elkezdi beszedni a füzeteket. Több kéz is a levegőbe lendül. A számítógép igazolja Lionel elképzelését. amely a másnapi óra anyagát készíti elő: y = | x ± c|. hogy mit írtak. hogy az egyikben jobban érezné magát. ezért a hatékony tanításnak különböző definíciói születtek meg (Nichols–Good. Megkérdezi. hanem arról is. hogy mit tartanak az iskoláztatás legfontosabb eredményének. Következésképpen a hatékony tanítás elemeit részben az iskolai környezet és annak kollektív értékrendje határozza meg. Amikor az aznapi házi feladatot kiosztja. hogy fogalmazzanak meg két kérdést. és azt is. vagy nem?) Az amerikai polgárok felfogása nagyon eltérő abban. 2004. Olvassa el figyelmesen az 1. hogy a hatás mely típusai a leginkább kívánatosak. Jegyezzék le azt.és másodfokú. „Hűha!” Chavez tanárnő meglátja. hogy a diák miként válhat magabiztossá. valamint az abszolút értékű függvényekkel fognak ismerkedni. pedig ez nem nagyon jellemző rá. hogy milyen grafikon fog megjelenni a képernyőn. hogy hogyan ábrázolhatnánk az f( x) grafikonját!” A hatékony tanítás Turner vagy Chavez tanárnő osztályába járna-e szívesebben? Gondolja. lenne-e ötletetek arra.

Tanár: Különbözött-e ez a szöveg azoktól. o. nem kellene ilyen könyveket írni. akkor mindegy. hogy ez a beszédstílus helytelen? Joey: Hát… (Nevet) Tanár: Ez jó nehéz kérdés. Na és mit gondolsz. mert így beszélnek. augusztus) 280–298. meg ilyeneket olvasnak. Delpit: The Silenced Dialogue: Power and Pedagogy in Educating Other People’s Children. De azt hiszem. szóval úgy gondolod. Ennyi az egész. ez jó vagy rossz? Joey: Hát… Nem hinném. hogy így beszélnek. ÉLET A tanterembeN 1. így beszélnek. közben meg egyfolytában rossz osztályzatokat kapnak.1.   Forrás: Lisa L. 36 . Tanár: Szóval azt mondod. Tanár: Nehéz volt olvasni? Joey: Nem.org honlapon. Harvard Educational Review 58:3 kötet (1988. További információ található a www. A President and Fellows of Harvard College 1988-as szerzői jogai szerint minden jog fenntartva. Tanár: Miben volt más? Joey: Ebben a könyvben többször használtak déli akcentust. Tanár: Hm. mert már úgy nőnek fel. és az iskolában is ezt fogják utánozni. hogy az idevalósiaknak ez jót tenne. Tanár: Miért? Joey: Mert nem a helyes beszédstílust használják.2 táblázat A nyelvi sokszínűség és a hatalom Tanár: Mi a véleményed a könyvről? Joey: Szerintem jó. Tanár: Miért? Joey: Nem tudom. mindegy. és akkor azt hihetik. igaz? Joey: Ühüm.harvardeducationalreview. Tanár: Szerinted rossz osztályzatot érdemelnek azért. és már a kisgyerekek is ezt tanulják meg. Egy fekete családról szólt. mert dialektusban beszélnek? Joey: (Elgondolkozik. Tanár: Ó. nehéz kérdés. hogy milyen dialektusban beszélünk? Joey: Igen. ha megértenek minket. fejezet. amiket korábban olvastál? Joey: Igen. majd lassan felel) Nem… nem. hogy ez a helyes. Inkább a helyes beszédmódot kellene megtanulniuk.

Ennek ellenére elvárják tőlük. és egyszerre mindig nagyon sok dolog történik. amelyre gyakorlatának fejlesztését építhetné? A tanárokkal végzett eddigi munkánk során szerzett tapasztalataink szerint Sally nem nagyon fog emlékezni arra. de bizonyos eseteket észben kell tartania (például tíz diáknak nem volt alkalma bemutatni elvégzett feladatát.). Ha tehát nem tesz külön tudatos erőfeszítést arra. amely segíthetné munkája minőségének fejlesztését. A hangfelvétel vége. hogy mi a helyes és mi a helytelen? Joey: Hát ez igaz… Asszem a fehérek. Feketeangolnyelv-tanfolyam… a feketéknek lehet. egyidejűleg az egyéni igényeikhez való igazodás a tanár részéről feszült figyelmet kíván. Mostanában sok iskola foglalkozik ezzel. hogy munkája miként javulhatna. A középiskolák tanárai lehet. Joey: Lehet. és gondoljunk őrá! A nap végén vajon mennyire fog emlékezni erre az órára? Lesz-e valami kiindulási alapja. Álljunk meg egy pillanatra. ami Turner tanárnő óráján hangzott el (a történelem/iro dalom több nézőpontból való megközelítése)? Az éber tanári tudat erősítése az osztály megfigyelésével Lehetőségünk nyílt arra. Tanár: De ki döntötte el. Az első lépés annak felismerése. mert az események gyorsan peregnek. hogy megfigyelje és végiggondolja napi tevékenységét. hogy a tanórák komplex egységek. így beszélünk. hogy vajon ki kellene-e javítaniuk. ahogy különben mindig beszélünk. akinek olvasás közben problémái voltak a magánhangzók ejtésével stb. hogy egy másik szituációban is használni fogjuk a dialektust. tehát nem tudjuk biztosan állítani. mert úgy beszélnek… de akkor is azt hiszem. Tanár: Igen. Maeroff (1991) például így ír erről: 37 . Mert amikor egymás közt vagyunk. hogy mennyire elfoglaltak. hogy naponta 150 gyerekkel is foglalkoznak. hogy van helyes és helytelen beszédforma. hogy Sally miként javíthatna tanítási gyakorlatán. volt egy gyerek. (Nevetés. tehát nem sok ötlete lesz arra nézve sem. Nem meglepő. de nem biztos. hogy viselkedésükre rögtön. hogy minden egyes alkalomra emlékeznie kell. helyben reagáljanak. nem tudják eldönteni. és a hallgató ötleteket szerezhetett arra nézve. hogy ez… Joey: (Közbeszól) Helyes vagy sem.Az éber tanári tudat erősítése az osztály megfigyelésével Tanár: Ühüm. Nem tudom.) Az ön elemzése mennyiben hasonlít a csoporttársai elemzéséhez? Milyen mértékben van köze a fenti beszélgetésnek ahhoz. Nem is biztos. A pedagógusok munkáját tanulmányozó szakemberek gyakran teszik szóvá. hogy a diákokkal való interakciója milyen minőségű volt. hogy valami mást kellene kitalálni… mondjuk feketeangolt vagy valami hasonlót. amikor a gyerekek úgy beszélnek. akkor a nap végére nem sok olyan ténynek lesz birtokában. A tanár pedig csak bizonyos szempontokat észlel. Ez számomra is nehéz kérdés. jól menne. ha a legtöbb tanárra nagy nyomásként nehezedik az a feladat. s ez rassztól független. hogy a tanítványaik és a közte zajló interakciók mennyiségét és tartalmát számon tartsa. A tanóra komplex egység Egy általános iskolai tanár egyetlen tanítási nap folyamán akár több mint ezer jelet is válthat diákjaival. Több mint húsz gyerek lekötése egy közös feladattal. hogy Sally tanítási stílusát különböző szempontok szerint vizsgáljuk meg.

vagy hogy mennyi időt tölt el a tanulás megszervezésével. mint az. A fogalmi és megfigyelési eszközök leíró szakkifejezések.)   Az amerikai futballban használt kifejezés. hogy a várakozás ellenére munkájuk különösebben nem változott. hogy a legtöbben javarészt nincsenek is tudatában az ilyen jellegű viselkedésüknek. o.) Tisztában van-e a tanár saját órai viselkedésével? Egyik közösen végzett vizsgálatunk során (Good–Brophy. hogy sok osztályban a nemi. amikor teszi. este dolgozatokat javít. hogy saját viselkedését figyelemmel kísérje. Még a legnagyobb hivatástudattal rendelkező pedagógus is úgy találja. A tanteremben folyó munka leírásának nyelve ennél bonyolultabb. s ezek elvégzésére oly kevés idő jut. és lehet. bizonyos diákokkal miként bánnak. hogy nagyon különböznek abban. hogy számára a szakmai fejlődéssel való lépéstartás egyenesen fényűzés. ahogyan azokkal a diákokkal bánnak. vagy mást szólítanak). vagy ahogyan lemondanak a válaszról (maguk adják meg a feleletet. fejezet. etnikai vagy kulturális hovatartozás előre meghatározza a diákok tanulási lehetőségeit (Delpit. A legtöbb iskolakörzetben van videokamera. mintha egy sebes sodrású folyón kellene árral szemben úsznia. Minden szociális szervezetnek. Megfigyeltük. Aki nem érti. új kérdés feltétele). A támadó csapatnak legalább 10 yardnyira úgy kell eljuttatnia a labdát. már akkor. hogyan viselkednek. az nem érti teljesen a játékot. Ebből a négy földet érésből az első a „first down”. hogy a pedagógusok bizonyos helyzetekben észre sem veszik.   Bridzsben licitáláskor használt kifejezés. és készül a másnapi óráira. hogy mit jelent: „három. ő maga hányszor kezdeményez egyéni beszélgetést egy diákkal. hogy másodállásban is dolgozik. 1994). hogy az közben legfeljebb négyszer érhet földet. hogy milyen arányban szólítja fel a fiúkat és a lányokat. nemhogy annak. újrafogalmazása. és később is emlékezzen rá. Sadker–Sadker. amit tesz. rasszbeli. Első pillanatban ez hasznos segédeszköznek tűnik: Ugyan mi segíthetné jobban a pedagógus fejlődését. 2006). mint egy tanóra (Erickson. játéknak vagy rendszernek megvan a maga sajátos nyelve. a tanárok tehát láthatják magukat munka közben. A tanárokkal folytatott beszélgetések során kiderült. A munkából tehát szinte ki se látszik. Emellett általában családja is van. Például a bridzsnek és a futballnak is. (A ford. 1995. Még a tanár-diák interakciók látszólag egyszerű szempontjainak figyelemmel követése is nagy kihívást jelenthet egy olyan gyorsan változó. s ezzel lehetővé válik számára. Egy átlagos középiskolai tanár naponta 125–175 diákkal találkozik. hogy a gyerekek milyen gyakorisággal szólítják meg őt. hogy osztályozza azt. Sok pedagógus nem tudja pontosan megmondani. Az osztályban végzett megfigyelések haszna Egy fogalmi rendszer lehetővé teszi a pedagógus számára. de megtanulható. hogy kívülről láthatja saját magát? Sajnos az ezzel kapcsolatos vizsgálatok azt mutatják. hogy a tantárgyában való naprakészség elérése olyan erőfeszítést igényel.1. bonyolult társadalmi összetételű közegben. (36. (A ford. akik nem tudják a választ (kérdés ismétlése. 1972) egyértelmű bizonyítékokat találtunk arra nézve. adu nélkül” vagy a „first down”. ÉLET A tanterembeN A tanárnak oly sok dolga van. A tudatosságnak ez a hiánya az egyik oka annak.)  38 .

) 10   USA-államban. A videofilmek összegyűjthetők és szerkeszthetők. ha a konkrét tanítási magatartás egyes mozzanatait kiemelik és elemzik. Gyors és összetett viselkedésmintát látunk. hogy bár az 1990-es években hanyatlott a tanárok teljesítménye iránti tudományos érdeklődés. Sherin (2004) megállapítja. Ez a technikai eszköz sokat segíthet a tanároknak a tanítási stílusok elemzésében és fejlesztésében. (A szerk. Sok előny származik abból. hiszen csak bizonyos dolgokra koncentrál. Ha nem tudjuk.)   A pedagógusképzési programok akkreditálását végző nemzeti bizottság. (A ford. akkor van esély a kedvező változásra. hogy mire kell figyelni. A videó és a CD használata az iskola szakmai munkájának fejlesztésére szolgálhat. S bár a „jó tanításról” alkotott elméletek sokat változtak az idők során.)   Tanár-továbbképzési rendszer az USA-ban. 2004). DVD: Digital Video Disc – optikai tárolók. Például egy gyakorló tanárokból álló csoport megnézhet egy négyperces bejátszást annak megállapítására.) 39 . az anyag még rugalmasabban használható. s ezzel több szemszögből is vizsgálható az óra. a videofilmek   CD: Compact Disc. Ha azonban fogalmi kerettel rendelkezünk. az olyan. vagy ha maga a tanár birtokában van annak a fogalomkészletnek. esetleg ha vannak olyan szempontjaink. Igaz. 2006). amelynek segítségével saját tevékenységét elemezni tudja. A tanár például mintegy „láthatja”. akkor a tanári konferenciák nagy valószínűséggel produktívabbak lesznek. 2. vitára.Az osztályban végzett megfigyelések haszna Ha az ember saját magát nézi. visszatekintésre. Dokumentálja a történteket. ma már sok államban10 a tanári kinevezés előfeltétele a továbbképzés megfelelő szintű teljesítése. Miután a technika lehetővé tette a videó digitalizálását. A kollégákkal is meg lehet beszélni a látotta­ kat. akkor nem sok hasznunk van a felvételből. (A konkrét programokról. Egy tízperces részletből kiderülhet. a videofilmnek megvannak a maga korlátai. ahogy saját tanítását érzékeli. Sőt. mostanra a kérdés újra fontossá vált. hogy a tanításról készült videofelvételek már legalább az 1960-as évek közepe óta fontos szerepet játszanak a tanárképzésben. A videofelvételek akkor segítenek a pedagógusnak. 3. Bizonyított tény: ha a pedagógus javaslatokat (és nem kötelező irányelveket) kap arra. vagy ha a filmet együtt nézzük meg egy konzultáló személlyel. ahogyan az kívülről nézve látszik. A videogyűjtemény számos példát mutat az iskola gyakorlatára. aki konkrét visszajelzést tud adni a látottakról. a videokazetták (illetve modernebb változataik. mire érdemes figyelni. A tanárok teljesítményének tanulmányozását – vagyis azt. és aközött. milyen különbség van aközött. a CD és a DVD) továbbra is a képzés életképes eszközei maradtak. mintha egy másik tanár óráját látogatná. Bliss és Reynolds (2004) megfigyelték. mint a National Council for Accreditation of Teacher Education és a National Board of Professional Teaching Standards. valamint adat digitális formátumú tárolására használatosak . hogy a videofilmek folyamatos dokumentációt szolgáltatnak. hogy bizonyos megjósolt események bekövetkeznek-e. valamint nyomon lehet követni az osztály vagy az egyes diákok fejlődését (Lewis–Perry–Murata. kép. (A szerk. mert jó lehetőséget nyújtanak az elemzésre. (A szerk. hogy különböző osztályok hogyan reagálnak ugyanarra az ötperces témafelvezetésre. hogy miként tanítanak – olyan csoportok támogatják. amelyekből kiderül. hogyan közelítsen a tanításhoz. mégis van három igen fontos jellemzője: 1. vagy hogy a téma miként bontakozik ki egy hét folyamán (Sherin. amelyek hang.

2004. hogy látogassa meg az óráit. vagy akár hangfelvételt készítenek róluk. ha tisztában van azzal. hogy ha a hallgatót olyan fogalmakkal ismertetjük meg. vagy ha önmaga figyeli saját tanári működését. ha a pedagógusok közös nyelvet használnak az osztályban történtek megbeszélésekor. főként akkor. Foster–Walker–Song. 2007 munkáiban.) Hiszünk abban. hogy a tanítást sem a pedagógus. hogy új kérdéseket tegyen fel. Ezen ismeretek használata során a hallgató megtanulja az olyan kérdések feltevését. – számára is evidens lett volna. vagy egyéb módon próbálja növelni teljesítményüket. akkor feltehetően emlékezni fog rá. hogy a pedagógusok miként tanulhatnak egymástól. Ha Sally Turner filmre vette volna azt az órát. Azok a pedagógusok. 2004). ha nem tudja. ha nem tudnak felelni egy kérdésre. hogy utána segítsen annak elemzésében. ÉLET A tanterembeN elemzésének használatáról és a tanítási standardról további információ olvasható Brophy. hogy ez nehéz feladat. Azok a tanárok. amit keres. és az egészen jó minőségű felszerelés ára is igazán megfizethető (Horn. Ez igen hasznos lehet. sem az óralátogató nem érti meg mélyebben. de a videofelvételek is rendelkeznek ezen előnyök legtöbbjével (és nem kell elvonni egy kollégát a saját munkájától). hogy miként gyűjtse össze az információt. alkalmazhatják az itt bemutatott megfigyelési technikákat. hogy milyen magatartást kell figyelnie. El kell azonban ismerni. 2006). fejezet. átfogalmazza a kérdését. A videofilm-készítés költségei az elmúlt években nagymértékben csökkentek. fejezetben részletesebben szólunk arról. ha felkér egy kollégát vagy szakfelügyelőt. Gondoljunk vissza az e fejezetben már említett „Sötétség tengere” epizódra. amelynek alapján az elemzést végezhetné. Az óra élőben való megtekintésének egyedülálló előnyei vannak. támpontokat adjon. és nem a kevés gondolkodást igénylő. mert a tanárok és az óralátogatók félreérthetik – és gyakran félre is értik – a megfigyelt sze- 40 . akik tisztában akarnak lenni saját tanári viselkedésükkel. akkor lehet. 2001. éberségét azzal kapcsolatban. A megfigyelések dokumentálása A tanár nagyban növelheti tudatosságát. amelyek valóban ahhoz az információhoz vezetnek. mi történik az osztályban. Brophy. Például ha tisztában van azzal. hogy fiú vagy lány szólt hozzá az órához stb. ha az igazgató vagy a tanfelügyelő órát látogat nála. A tanári munka megfigyelésének egyik ajánlható alkalmazása. hogy mi történik az osztályban. hogy létezik egy várakozási időnek nevezett változó. hogy a gyengébben tanulókról könnyebben lemondanak. mintha valaki óralátogatást tett volna náluk. Ezzel a tanítás koncepciójának kidolgozását és megtervezését is segítjük. a kérdések világos összefüggésének hiánya. Talán emiatt állítja sok tanár. ennek olyan hasznát látják. Ennek során egy kolléga azzal a céllal nézi végig az órát. azzal hozzájárulunk ahhoz. a „Lesson Study” Japánból származik (Lewis–Perry–Murata. Mindazonáltal valószínű. és ha nincs egy olyan fogalomrendszer birtokában. A 14. Napjainkban erősödött az érdeklődés az iránt. hogy a tanárok közt létezik egy olyan tendencia. hogy a megfelelő helyzetben könnyebben meg tudja növelni azt az időt. az eltérő reagálás attól függően. akkor elemzésünk legtöbb dimenziója – például a tényszerű kérdések nagy száma. alacsony szintű válaszok automatikus visszaadásához. hogy jobban meg tudja figyelni saját tanítását. akik időnként (mondjuk kéthetente egy-két alkalommal) filmre veszik óráikat. és lehetővé tegye a fejlődést segítő javaslatok megszületését.1. Hasonlóképpen. amelyek segítségével le tudja írni. hogy csak keveset tanul abból. amíg a diák válaszára vár. hogy miként javítható a tanárok óramegfigyelő képessége és a megfigyelésekből való profitálás képessége.

1995. ezért az ő kérdését nem tekinti provokációnak.A megfigyelések dokumentálása mély viselkedését. ahogyan azt magukban értelmezik. először saját elfogultságainkkal kell tisztában lennünk. hogy kompetenciájukat azzal bizonyíthatják. hogy esetenként a „valóság” nem vág egybe azzal. Sok őshonos amerikai tanár szempontjából a munka végzése önmagáért 41 . és magukban addig színezgetik magatartásának értelmezését. hogy egy bizonyos módon viselkedjen. Erről így ír: Tovább bonyolítja a helyzetet. Mondjuk. Ahhoz. hogy látjuk. ha beszélnek a munkájukról. Delpit (1995) megállapította. megnézi. hogy az osztálykülönbségek és a kulturális eltérések hatnak a tanár-diák kommunikációra és arra is. merev viselkedésű embernek fogja látni. ha figyelsz!” Hasonlítsuk össze ezt azzal. és viszont. jó előadóként értékeli. hogy elvárják a diáktól. A megfigyelt és a tanár által elvárt magatartás közötti különbség gyakran teljesen elvész. Múlt pénteken beszéltünk erről…” A tanárok úgy reagálnak a diákok kérdéseire. akkor más sem. múltbeli tapasztalataink és előítéleteink a látottak félreértését okozhatják. Személyes elfogultság A különböző pedagógiai elméletek követői különbözőképpen magyarázhatják azt. mire kell odafigyelni. ha ő nem érti. Úgy gondolják. erőteljesen verbális tanári magatartás idegesít. ahogy Nowicki tanár úr Jim Braden ugyanígy megfogalmazott kérdésére válaszol. az beül az órára. hanem az is. míg másvalaki ugyanezt a tanárt összeszedett. kérdések és kutatások révén és a lehető legkevesebb tanári beavatkozással. Mivel a tanár tudja. tudnád. hogy teljesen másként értelmezi két különböző diák egyforma viselkedését. a tizedikeseknek amerikai történelmet tanító Nowicki tanár úr éppen valamit magyaráz. Feltételezi tehát. amit látunk. az az ilyen pedagógust büntető. Úgy véli. 1985). hogyan tanítanak. Posner. hogy mit csinálunk! Jobb lesz. amikor Derek Jackson hirtelen megszólal: „Ez most hogy jön ide?” A tanár úr tudja. „Ez most hogy jön ide?” – kérdezi Jim. hogy Jim jól és megbízhatóan tanul. Ha a didaktikus irányzat tagja egy felfedező megközelítéssel tanító kolléga óráját látogatja meg. hogy ezt tudatosan tegyük. A felfedező elmélet követői szerint a diákoknak kísérletezniük kell. hanem arról. s ezért agresszívan reagál: „Ha figyelnél. hogy nem kell értelmezni a növendékek megjegyzéseit. Meggyőződéseink. hanem a komoly érdeklődést látja benne. lehetőséget kell kapniuk arra. hogy miről van szó. akik abba a csapdába esnek. hogy aki kíváncsi arra. hogy induktív módon tanuljanak. A didaktikus elmélet hívei úgy gondolják. Az adott gyerekkel kapcsolatos múltbeli tapasztalataik tehát gyakran befolyásolják válaszaikat és magatartásukat. Akit a magabiztos. hogy Derek notórius bajkeverő és az osztály bohóca. Tehát újra kezdi a magyarázatot: „Jim. és véleményt formál a hozzáértésükről. amit egy óra alatt látnak (Jackson–Boostrom–Hansen. amíg az valóban meg nem egyezik az elvárásukkal. hogy nem voltam egészen érthető. hogy nem tudjuk. valamint az. A megfigyelés minőségét nemcsak az események gyors pergése gyengíti. hogy az ismereteink miként működnek a valóságban. vagy amiről azt hisszük. hogy a tanítás elsősorban az ismeretek átadását és annak bemutatását jelenti. Vannak olyan pedagógusok. hogy mit csinálnak az osztályban. hogy a szakfelügyelő hogyan értékeli a tanárt. Nem arról van szó. hogy bizonyos kulturális hátterű tanárok nem számítanak arra. hogy helyesen fogja megítélni a látottakat. nem biztos. hogy most is csak időhúzásból vagy vita provokálása céljából szólt közbe. hogy pontos megfigyeléseket tudjunk végezni. lehet. Hasonlóképpen előfordulhat.

vagy hogy mi lesz a következő megfigyelés tárgya.) 11 42 . 1986. Az értékelést végző személy pedig arra a következtetésre juthat.1. hogy amiről az illető nem tud beszélni.. A hagyományos esettanulmányok kiváló elemző eszközök. Az összegyűjtött adatok és azok elemzése alapján döntse el. mielőtt az osztály tagjaira gyakorolt hatásukat vizsgálni kezdené. A mennyiségi és minőségi elméletet valló szakemberek ebben egyetértenek (D. azt nem is tudja gyakorolni. (148. meglehetősen romantikus és túlzó kép. hogy miben kiemelkedő a teljesítményük. és speciális kódrendszereket dolgoznak ki a kérdés megválaszolásának segítésére. 2006. ÉLET A tanterembeN beszél. 1997). ha a kérdés maga a tények összegyűjtését. (A szerk. Budapest. Ahogyan arra már korábban utaltunk. és nem osztályozást vagy értékelést. ha a velük való bánásmód hatékony és konkrét terveit akarjuk kidolgozni. hogy egy magatartást csak azután szabad értelmezni. L. továbbá hogy a megfigyelt magatartási formákat különböző szempontok szerint vizsgálja meg. 2006).) 11 Az értelmezés veszélyei Nem lehet eléggé hangsúlyozni. Az esettanulmány-készítés technikái A megfigyelési készségek fejlesztésének egyik hasznos módja a tanárjelöltek. ha esettanulmányokat készítenek egy vagy esetleg több diákról. amíg nem gyűjtöttünk be és vizsgáltunk meg elegendő információt. ahol arról van szó. Nowicki tanár úr példája jól illusztrálja. ahogyan valaki beszél a munkájáról. hogy minden következtetéstől tartózkodni kell addig. Erickson (2006) szerint a megfigyelő legelső feladata tisztában lenni azzal. ame  Lisa Delpit fentebb már hivatkozott munkája (Others’ people children) magyarul is megjelent: Mások gyermekei. és rendkívül jól fejlesztik azokat a tanári készségeket. s erre a készségre szükség van. A mennyiséget kutatók a megfigyelés előtt kérdéseket tesznek fel (például „A tanítás tartalmas vagy gépies?”). 2007. diák) hogyan értelmezik az eseményeket. A beszámolók a megfigyelt viselkedésformákról különösen hasznosak. a megfigyelő személyes háttere. fejezet. Mindazonáltal – ahogyan azt Erickson (1986) megjegyzi – az óralátogató (terepmunkás) sztereotip képe. akár a „terepen” lejegyzett adatokat használnak. Segítségükkel kialakítható azok pontos megfigyelése és leírása. old. Evertson–Green. illetve a tanárok számára. hogy kiről kíván beszélni. miután megfigyelésük során már nagy mennyiségű adatot gyűjtöttek össze. Green–Camilli–Elmore. Következésképpen akár kódrendszert. majd tanulmányozzon egy kérdést. ha már birtokunkban vannak a megfelelő adatok. hogy előbb felállítson. kiváltképpen saját diákkori élményei és a jó tanításról alkotott elképzelései hibás következtetésekhez is vezethetnek (Goodson. Fordította Ebner Orsolya. hogy a megfigyelt személyek (tanár. Educatio Társadalmi Szolgáltató Kht. leírását igényli. Butler. a megfigyelőknek előítélet nélkül kell végezniük az adatgyűjtést. míg a nyugati tudományos kultúra a kompetencia bizonyítékát abban látja. Bizonyos kulturális csoportokhoz tartozó tanárok vonakodva vesznek részt olyan szakmai beszélgetéseken. valamint ha a megfigyelő még azelőtt összegyűjti ezeket a tényeket. amely szerint tiszta lappal érkezik (mindössze egy fogkefét és egy vadászkést visz magával a dzsungelbe). Ezzel ellentétben a minőséget kutatók csak azután tesznek fel kérdéseket. A kérdés ismerete a kutatás eredményét nem feltétlenül befolyásolja előítéletekkel.

és csak igen korlátozott mértékben tudják kielégíteni oktatási igényeiket. bár az esszé első bekezdése igazán kitűnő. Különböző gyerekeknek különbözők az igényei.) A pedagógusnak minden diákot egyformán igazságosan és segítőkészen kellene kezelnie. Ladson-Billings (1994) állítása szerint sok tanár hajlamos összekeverni az egyenlőséget az egyformasággal: Az egyenlőség egyformaságként való kezelésének csak akkor lenne értelme. ha minden diák ponto san egyforma lenne. akkor általában jobban is tudjuk kezelni az adott viselkedésformát. Ha például egy tanár a következő határozott kijelentést teszi: „Én mindig igazságosan osztályozok. egy kínai amerikai. De még a szoros családi kötelékeken belül is látjuk. ha még az osztályozás előtt letakarják a diákok nevét a dolgozatokon. feltevéseikkel és előítéleteikkel kell tisztában lenniük ahhoz. Amikor magatartásunk tudatossá válik bennünk. Amint a pedagógus ráébred. Mert ha már tudja. hogy megértsék a diákokat. Soha nem befolyásol a diák személyisége. Az elfogultság felismerése A megfigyelők – személyes hátterük és elfogultságuk miatt. csakis a tesztet vagy a dolgozatot osztályozom. akkor valójában egyáltalán nem is látják neveltjeiket. ha figyelembe vesszük eltérő igényeiket. és alaposan meg kell vizsgálni annak érdekében. Például más családi szocializációval. hogy fontos meggyőzni a leendő tanárokat: nekik viszonylag kiváltságos vagy legalábbis pozitív iskolai élmények jutottak. 1986. A szerző itt voltaképpen alrasszokról beszél. Ugyanez áll az osztályra is. o. Ez a tanács a tanárjelöltekre is vonatkozik. o. hogy igazságtalanul osztályoz. odafigyelést igényel. Miles–Huberman. Ilyen lépés lehet például. mintha nem vennének tudomást a diákok rasszbeli 12 és etnikai különböző ségeiről. kulturális háttérrel rendelkezik egy afroamerikai. Ez nem azt jelenti. Goodwin (2001) hangsúlyozza. (A szerk. akkor meg tudja tenni az előítéletek felszámolásához szükséges lépéseket. (34. „Ezeket az elképzeléseket tisztázni kell. hogy olyan előítéletei vannak. míg mások szívesebben fogadják.” (6. hiszen van. vagy mert idő előtt vonják le következtetéseiket – gyakran félremagyaráznak bizonyos viselkedési formákat. 1994.)   Az emberiség egésze azonos rasszhoz. azonos fajhoz tartozik. az a legtöbb osztályozó pedagógust befolyásolja. és csakis a tartalmat értékelik. ha lehetőséget kapnak az önálló munkára.) 12 43 . a tanár mégis azt gyanítja. hogy a hallgatók ne használják őket öntudatlan és uniformizáló módon a rájuk bízott tanítványokkal szemben. mint amennyi valóban benne van. aki több törődést. attól még lehet. hogy a hallgatóknak/gyakorlatukat töltő tanároknak először saját meggyőződésükkel. nem a kézírást. hogy a diák nem igazán tudja jól az anyagot). Más diákoktól pedig feltehetően a tudás több bizonyítékát várják el (például. egy indián vagy egy latino család gyereke. hogy mindegyikkel ugyanúgy kell bánni. Bebizonyította. nem a gyereket”. Yin. Ellenkező esetben sokan téves elképzeléseket alkotnak a gyerekek órai motivációiról és igényeiről. kérdésenként külön-külön osztályozzák a dolgozatot. 2006). Ha a tanárok úgy tesznek.Az esettanulmány-készítés technikái lyek segítségével a diákok viselkedését pontosan meg lehet ragadni (további információért lásd: Erickson. amelyek az igazságos osztályozást befolyásolják. hogy ugyanannak az apának és anyának sem teljesen egyformák a gyerekei. hogy ki írta a dolgozatot. és akkor bánunk velük egyenlően. A „jó tanuló” válaszaiba a tanárok hajlamosak többet beleérteni.

Az itt következő esettanulmány-készítési feladat lehetőséget ad az olvasó számára. alaposan figyelje meg viselkedésüket! Ha úgy dönt. ha majd ebben a korban lesznek! (Azonosítás) 5. hogy jobban különbséget tudjon tenni az egyenlőség és az egyformaság között. észre sem veszi. ezért formájuk teljesen kötetlen. Különösen áll ez a tanárokról szóló feljegyzéseire. Segítségével megállapíthatja. hogy jegyzetelni is kíván. s ez egyébként is befolyásolhatná a megfigyelés eredményét. ha nincsenek ott az órán) 4. Ha nem vesz részt gyermekmegfigyelési kurzuson. 1. amely hasonló ahhoz. akikkel tanárként a legjobban szeretne dolgozni! Melyik kettőt látná legszívesebben a saját osztályában? (Pozitív érzések) 2. akik iránt nincsenek különösebben erős érzelmei. amelyek nagy valószínűséggel pozitív. A gyerekek alaposabb ismerete segíti a tanárt. illetve negatív reakciót váltanak ki önből! A gyerekek összehasonlításakor az alábbi kérdésekre keressen választ: 1. ÉLET A tanterembeN Az esettanulmány egyfajta módja lehet annak. hogy saját értékrendszerét. figyeljen arra. akkor válasszon hallgatótársai vagy tanárai közül. hogy a diákot mint tanulót és mint szociális lényt is megismerjük. Elegendő a megszokott órai viselkedés lejegyzése. vagy ha nem gyakorló tanár. hogy melyek azok a viselkedésformák. közöny. A diákok nevét soha nem szabad megemlíteni. Válassza ki azt a két diákot. akikhez saját gyermekeit hasonlónak szeretné látni. Amikor ilyen tanulmányt végez. A fenti esettanulmányhoz nem szükséges az iskolai dokumentumok áttekintése. Sose felejtse el. hogy az órán végzett minden megfigyelés bizalmas információnak számít. Válassza ki az ön számára legellenszenvesebb két diákot! (Negatív érzések) 3. hogy olyan osztályban végezhesse megfigyeléseit. Ehhez használja a névsort. előbb kérjen engedélyt a tanártól! Bizonyos megfigyeléseket pedig jobb óra után feljegyezni. ha meg tudná szervezni. kivéve az 1. Válassza ki azt a fiút és lányt.1. és milyen diákot tart unalmasnak. Válasszon ki két gyereket. párosítást. A jegyzetek saját használatra készülnek. fejezet. és elemezze az ő viselkedésüket! Legjobb lenne. Milyen a külső megjelenésük? Szép ruhában járnak? Vonzók? Tiszták? Korukhoz képest nagyok vagy kicsik? Fiúk vagy lányok? 44 . ahol tanít vagy ahol tanítani fog. és 4. Az alábbi listából válasszon ki két ellentétes csoportot tanulmányozás céljából! Ez bármelyik kettő lehet. akik saját kulturális hátterétől eltérő kultúrával rendelkeznek! (Az új ismeretek és megértés igénye) Miután kiválasztotta a gyerekeket. Az esettanulmányt önmagunk vizsgálatára használhatjuk. preferenciáit és magatartását tanulmányozza. nehogy kifelejtsen valakit! (Apátia. hogy adatgyűjtő módszerei megfeleljenek az egyetemen megismert szempontoknak! Amennyiben tanárként végez megfigyelést. Még az osztályban készült jegyzetek sem tartalmazhatják a gyerekek nevét (a jegyzetek sokszor elvesznek). Válasszon ki két diákot. milyen típusú diákkal találja a munkát szórakoztatónak és érdekesnek. módszerei egyezzenek az iskolai körzetben használatos eljárásokkal! A négy diák közti hasonlóságot és különbséget elemezve döntse el.

az valószínű. személyek jelenléte). hogy elfogult vele szemben. Milyenek a szociális jellegzetességeik? Milyen szocioökonómiai háttérrel rendelkeznek? Milyen etnikai háttérrel rendelkeznek? 5. az osztálytársak vagy más. amelyek ebbe nem illenek bele. egy tevékenység szerkezete. A figyelem középpontjába az egyéniség kerül. hogy figyelik. Az egyszerűség és folyamatosság kedvéért hajlamosak vagyunk a diákok azon tulajdonságait kiemelni. hogy ők mit szeretnének elérni! Először nézzük meg. nemi hovatartozás. és törekedjünk megérteni azt. Egy gyerek megfigyeléséhez nincs szükség különleges előkészületekre vagy felszerelésre. Melyek a legjellegzetesebb viselkedési jegyeik? Sokat mosolyognak? Megköszönik a segítséget vagy a figyelmet? Az átlagosnál többször vagy ritkábban fordulnak önhöz? Gyakran jelentkeznek? Számítani lehet arra. érdeklődési körük? Mik az egyéni és tanulói erősségeik és gyengeségeik? Az ilyen és hasonló kérdéseken való töprengés és a lehetséges válaszok lejegyzése segíti a pedagógust. amelyek beleillenek az általunk alkotott képbe. és megerősítik elfogult nézeteinket. esetleg egy laptop megfelel. próbálja meg azt a lehető legpontosabban megfogalmazni. Ha lehetséges. felismerésük segítheti annak jobb megértését. toll vagy ceruza. Legyen annyira közel a gyerekekhez. aktív. s a tanár empátiával tekint a diákra. hogy önállóan elvégzik a feladataikat? Mennyire érettek? Esetlenek vagy ügyetlenek? 4. használjon a viselkedést minél árnyaltabban leíró kifejezéseket! Jegyezze fel a helyzetre vonatkozó összes releváns információt (tantárgy. míg csekély fontosságot tulajdonítunk azoknak. kizökkentő események. A megfigyelés ideje alatt vezessen naplót a diákok viselkedéséről! A megfigyelések mellett mindig tüntesse fel a dátumot. Segítségükkel egy adott gyerekre vonatkozó ismereteink már azelőtt kibővülhetnek. és megtanulja más szemmel nézni őket. a csoport nagysága. Az osztály életének mely mozzanatait kedvelik a legjobban? Mi az. Aki például nem tud több erős és gyenge pontot felsorolni.Az esettanulmány-készítés technikái 2. és a különböző napok feljegyzéseit jól különítse el egymás- 45 . Egy közönséges notesz. vagy amitől a legjobban félnek? Esettanulmány-készítés Az esettanulmányok segítenek legyőzni azt a jellegzetes tanári tendenciát. hogy megkezdenénk a megfigyelését. hogy nyitottan forduljon a diákok felé. akkor az órán kívüli helyzetekben is figyelje meg őt (a szünetben. Bizonyos helyzetek között is felfedezhet fontos különbségeket: olykor ugyanaz a diák problematikusnak bizonyul. az előzmények típusa. a helyzet típusa)! Amennyiben sémák fedezhetők fel a viselkedésében. de ne hozza őket zavarba! Ideális esetben a diák nem is tudja. az ebédlőben és a két óra közötti rövidebb szünetekben)! Ha a növendék magatartása problematikus. Próbáljuk meg a diákok szemével nézni az osztályt. Melyek a kedvenc tárgyaik? Mely órákon unatkoznak? Tanulói minőségükben melyek az erős és gyenge pontjaik? Magánszemélyként melyek az erős és gyenge pontjaik? 3. családi háttér)? Hogyan viszonyulnak az iskolához. önhöz vagy a tanárhoz és osztálytársaikhoz? Mi a hobbijuk. hogy kik is a diákok! Mi jellemzi a hátterüket (életkor. napszak. máskor viszont nem (érdeklődés a téma iránt. illetve csendes tevékenység. hogy jól halljon és lásson. amit a legkevésbé szeretnek. hogy a pedagógus a diákot csak diákszerepben tudja elképzelni.

amit ön a megfigyelései alapján gondolt. amikor eljön az ideje. Ralph megharagszik. 1985. Egy példa. Amikor interjút készít egy diákkal. hogy Ron elutasította Ralphot. Egy kompetens megfigyelő a következőképpen jegyezte volna le a látottakat: Ralph megkopogtatja Ron vállát. és ezzel súlyos rasszista incidens veszi kezdetét. és egészítse ki annak lehetséges értelmezésével! Fontos. 1981. Jelen kötetünk terjedelme nem elegendő a különböző interjútechnikák ismertetésére. de a homályos információ és az értelmezhető tény. Értelmezés helyett tények Adatgyűjtéskor jegyezzük le a lehető legtöbb odavágó és értelmezhető információt. 2006. míg Ralph zaklatni nem kezdi. Rohrkemper. hogy igazak is. De nézzünk egy másik példát! Ron csendben dolgozik. Ron megüti Ralphot. Ron válaszol. az órákon belül a különböző tevékenységek váltakozása stb. mert ez utóbbi változhat. Ralph úgy veszi. akkor a fenti leírás nem annyira a megfigyelés. rázza a fejét. hogy az objektív leírásokat és a szubjektív magyarázatokat elkülönítse. Odafigyel rá. 46 . és kitör a verekedés. valamit mond. mintha megtámadták volna. hogy hasznavehető legyen. ahogy egyre több információ birtokába jut. Spradly. és kitör a verekedés. Ron agresszíven reagál. s a következő feljegyzést készíti: „Ralph megkopogtatja Ron vállát. 1979). Még ha a fiúk szavai nem is voltak hallhatók. hogy nem. majd elutasítja. hogy nem. hogy az incidens rasszista jellegű volt. A gyerekek kitűnő információforrásnak bizonyulnak az osztály működését illetően. és kerüljük az alá nem támasztható és esetleg hibás magyarázatokat! Ennek megvalósítása nem nehéz. de ez sok más értelmezésre is ugyanúgy igaz. Amikor befejezte. beszél. A mondatok ráillenek a tényekre. ha a naplónak csak a bal oldali lapjaira jegyzi fel a viselkedésre vonatkozó megjegyzéseket. óraközi szünetek. és hátulról a fejére csap. hogy az órákról és minden másról alkotott véleménye eltér attól. hogy a megfigyelő nem hallotta a gyerekek szavait. rázza a fejét. lehet. 2006) szintén hasznos lehet az esettanulmányokra való felkészüléshez. A magyarázat aztán a jobb oldalra kerülhet. Lehet. de nagyon pontatlan ahhoz. és végiggondolja az óralátogatások tapasztalatait.  Tegyük fel. Ralph mutogat. valamire rámutat. 1996. Ron odanéz. gesztusaik és az interakció jellege ennél egyértelműbben is leírható. Ralph undorodó képet vágva felel. hogy Ralph „provokálta” Ront. Etnográfiai tanulmányok olvasása (például Anderson-Levitt. hanem inkább az értelmezés példája. mutatja neki a feladatát. hogy jegyzeteit átvizsgálja. de ragaszkodjunk a tényekhez. illetve az értelmezhető tény és maga az értelmezés közötti különbség meglátásához némi gyakorlat szükséges. Mindez értelmezés kérdése. beszél. de az is lehet. kiderülhet. A naplóba vezesse be a viselkedés tárgyilagos leírását. tesz egy lefelé mutató mozdulatot. fejezet.” Ez ugyan tényszerű információ.1. de számos kitűnő könyvben található idevágó információ (Brenner. Ron még mond neki valamit. valamit mutat és beszél. Ez talán a legkönnyebben úgy oldható meg. Lehet. de az is lehet. hogy nem. hogy a megfigyelést végző személy végignézi a fehér Ron és a fekete Ralph incidensét. Ha feltételezzük. és sértegetni kezdi. elfordul. és lehet. ÉLET A tanterembeN tól! Egy adott napon belül pedig kövesse a napirend beosztását: órák. McCaslin–Good. lehet.

hogy milyen magatartást kíván dokumentálni és hogyan. hogy itt is ez történt. A tények dokumentációja mindig ugyanaz marad. Az osztályban gyakran fordulnak elő félreérthető helyzetek. Ron erre válaszolhatta azt. A fiúk gyakran bökik meg egymást. Ha így van. hogy ő sem érti. amit a másik mondott. mire Ralph fintorogva mondhatta. még akkor is. Törekedjen arra. valójában lényegtelen? A megfigyelő rendszerint könnyen választ kaphat az ilyen jellegű kérdésekre. A vállkopogtatás szemmel láthatóan nem különösebben zavarta Ront. akkor ez szokatlan viselkedés volt-e). mert nem reagált rá. s az­ után kísérelje meg a magyarázatot! Elképzelhető. Ez segítene megállapítani. amit ő (Ralph) ostoba kérdésnek tartott. Ennek hiányában azonban az eset magyarázata puszta spekulációra hagyatkozik. vagy a véleményét mondta el. hogy magyarázná az eseményeket. hogy a fejbeütést valóban támadásnak szánta-e (és ha igen. vagy vágnak oda a másiknak pusztán játékból (de nem támadó szándékkal). Az első tény az. akkor lehet. és arra volt kíváncsi. de az is lehet. hogy Ron nem értett egyet. hogy provokatív megjegyzést tett. hogy az egyik fiú fekete. vagy nem akart segíteni neki. akkor is sok olyan felesleges részletet gyűjtene össze. hogy eleinte gyakorolnia kell. Ron egy fejrázással és néhány szóval válaszolt. hogy igen. Ha Ralph a véleményét mondta el valamiről.Az esettanulmány-készítés technikái Ez a leírás a lehető legtöbb hasznos információt tartalmazza anélkül. A tanárnak el kell döntenie. Lehet. Igazából haragosnak is csak később tűnt. hogy tényleg megtámadta Ralphot. arra utal. ahogy Ralph viselkedése egyaránt lehetett provokatív is meg nem is. hogy megfelelő módon az általánosság szintjén tudjon maradni. Ralph gesztusa és arcjátéka válaszként utálatot vagy haragot fejez ki. hogy a megfigyelhető viselkedési formákat dokumentálja. és ezért rázta a fejét. hogy Ralph megzavarta Ront abban. és lehet. vagy a tény. esetleg megtorlásul valamiért. Ez többek között lehetett elutasító gesztus. annak semmi köze sem volt a feladathoz. hogy miként viselkedett. hogy Ron érti-e. Így azt 47 . Ron negatívan reagált. amit éppen csinált: megkopogtatta a vállát. Mindössze Ron arcjátékának leírása hiányzik és az. hogy eredetileg olyasmire hívta fel Ron figyelmét. hogy egyszerűen csak a véleményét mondta el.  A viselkedés lejegyzése és értelmezése két különböző dolog. amelyeknek az értelmezés szempontjából nincs jelentőségük. hogy esetleg segítséget kért. ha értelmezésük változik az újabb bizonyítékok/események tükrében. s ezt könnyű meghallani. Ugyanakkor az is lehet. a másik meg fehér. ugyanúgy Ron viselkedése lehetett agresszív is meg nem is. valamit mutatott a feladatában. vagy ez volt a válasz a másik kérdésére. Az objektivitás érdekében tehát fontos. Az elfogultság kerülése. mert nem akarta meghallgatni Ralphot. Valójában ki és mivel kezdeményezte a konfliktust? Helyes-e rasszista incidensnek tekinteni az esetet. A tény. de az is lehet. hogy csak egy kicsit durva játékról volt szó. hogy a látottakat ne aprólékosan jegyezze le! Még ha ez lehetséges is lenne. Egy dolog biztos: bármit is mondott vagy kérdezett Ralph. hogy „Ugyan miért kérdeznek tőlünk ilyen marhaságot?” Éppúgy. akkor lehet. Előfordulhat például. hogy Ralph valamit mutatott a feladatában. bár nem egyértelmű. de ez sem biztos. amikor megütötte Ralphot. mert a verekedéssel járó feszült helyzeteket hangoskodás is kíséri. ezért nagyon fontos. hogy amit Ronnak mondott. hogy a megfigyelés során fizikai értelemben is válasszuk el a tényeket tartalmazó lejegyzéseket a megfigyelés magyarázatától. hogy provokálta-e Ront vagy sem. Az erre a kérdésre adott válasz további kérdéseket idéz elő. Lehet. és beszélt is hozzá.

amikor az osztály olvasást gyakorol. de egyidejűleg mindent a kellő megvilágításba kell helyeznie. hogy ez az eset mindössze néhány percet vett igénybe.1. de mégsem következett be! Mindez ötleteket adhat arra nézve. Nem biztos. és jobban hajlottak nagyobb felelősséget vállalni a tanulásukért. hogy a diák megtanulta. amikor nem rendetlenkedik? Ez a kérdés a figyelmet a pozitív viselkedés megfigyelésére irányítja. Lehet. és pontosságukat ellenőrizni. de ha a jövőben a tanár konkrétan erre a viselkedésre figyel akkor. hogy a diák két alkalommal is kihívóan viselkedett a tanárral. hogy a jövőben bizonyos konkrét helyzeteket kell megfigyelnie. hogy rámosolygott a tanárra. illetve a magatartás értelmezése is szükséges (Mi sarkallta a viselkedést? Mi volt a célja?). vagy szándékos? Volt-e benne valami szokatlan vagy figyelemre méltó?). A kiegészítő információt aztán bevezetheti naplója megfelelő oldalára. aki vitába keveredett az osztálytársaival. keresse a kölcsönviszonyra és az ellentmondásokra utaló jeleket! Próbálja meg azonosítani az ismétlődő viselkedésmintákat! Jól ismert mintákról van-e szó. akkor részletesen le kell írnia. és az időt a probléma megoldásával töltötte. ÉLET A tanterembeN leírhatja. ha azt mondanánk. s erről az órát vezető tanárnak is tudnia kell. Ha például megfigyelt valakit. de nincs elegendő információja. A magatartásra vonatkozó feljegyzéseket az első adandó alkalommal át kell vizsgálni. A napfényre kerülő események leírása mellett a magatartás mennyiségi jellegzetességeiről is említést kell tennie (Véletlen volt. hogy idővel a tanárjelöltek sokkal összetettebb módon szemlélték a gyerekeket. hogy mindent értelmezni tud. De az már szubjektív értelmezés lenne. hogy az osztályközeg komplexitása miatt milyen könnyű a diákokat hibáztatni vagy félreérteni. A leendő tanárok sokféleképpen láthatják az esettanulmányok nagy hasznát. hogy ez egyfajta védekezés. A tanár ekkor kiegészítheti a dokumentációt az első magyarázatokkal. amikor egy bizonyos séma jelentkezése várható volt. hogy a diák magatartásán miként lehetne változtatni. hogy a diák mosolygott. Goodwin arról is beszámolt. és rendezheti feljegyzéseit. hogy a diák mit csinált az óra többi részében. Esetleg nem tud jól olvasni. hogy biztosan a problémán és annak megoldásán gondolkodott. a gyengén tanulónak is lehetnek erősségei. hogy kiemelje a megfigyelt diákkal kapcsolatos kérdéseit érintő. de az esetekre vonatkozó jegyzetének teljesnek és egyértelműnek kell lennie. hogy hangosan olvasson. 48 . amellyel azt kellően igazolhatná. Lehetséges. Ugyanakkor azt is egyértelműen jeleznie kell. Amikor a magatartásra vonatkozó megjegyzéseket újra átnézi. emellett annak is szerepelnie kell a feljegyzések között. Goodwin (2001) például interjúzott tanárjelöltekkel. amely a komoly gondolkozás látszatát kelti. Tegyük fel. Mit csinál a növendék akkor. igyekezzen megállapítani. és megállapította. Szükséges. hogy álmodozás közben olyan testtartást vegyen fel. hogy a jövőben erre építse az adott diákkal való interakcióit. Éppúgy. amikor felkérték. tisztázhat bizonyos megjegyzéseket. Amennyiben feljegyzései bizonyos hipotézist sugallnak ugyan. ahogy a kiemelkedően jól tanulónak is vannak gyenge pontjai. sőt akár azt is írhatja. Ez azonban két esetből nem állapítható meg. még milyen típusú információra van szüksége! Kiderülhet. de ha azt jegyzi fel. fejezet. hogy mi történt. hogy a gyerek láthatólag elmélyülten gondolkodott. megállapíthatja. Hasonlóképpen helyénvaló azt állítani. és így akarja elkerülni a hangos olvasást. hogy az esettanulmányok készítése során ráébredtek arra. vagy a viselkedés mélyebb megértésére van szükség? Keressen olyan eseteket. ahol segítheti a diák magatartásának megfelelő értelmezését. hogy a gyerek milyen szinten olvas. releváns információt. hogy meleg barátságosságról tett tanúbizonyságot (nem megelégedettségről). akkor az már maga az értelmezés.

két közepesen és két gyengén tanulóra. vagy válasszon egy adott. hogy az esettanulmánnyal összefüggő gyakorlatok hozzájárultak ahhoz. Összpontosítsa figyelmét bizonyos diákokra. Még a viszonylag egyszerű tevékenységek kódolása is lehetetlenné válhat. Mivel foglalkoznak azok. Többé nem a tanítványát hibáztatja. hogy megértsék a serdülők bonyolult világát. akik csak ritkán fordulnak hozzá segítségért? 3. akik már befejezték a kísérletet. kisebb csoportot (például gyengén tanulók). hogy mi történik az osztályban.) Az esettanulmány hasznát mások is megállapították. hogy mit kell tennie ahhoz.A megfigyelés egyszerűsítése Az esettanulmány célja a diák megértése. de a többiek még dolgoznak? 49 . négyen a helyükön olvasnak. Az ő viselkedésük valószínűleg tükrözni fogja. elsődleges célja a diák avatott megértése. akiről az esettanulmányt készítette. Kér-e mindegyikük segítséget a tanártól. a másik lány. Ámbár az esettanulmány készítése valamennyire a tanításra is hat. nem pedig a „helyre tétele”. mindegyik szinten az egyik legyen fiú. Ez már csak a bonyolult tárgyi környezet miatt is nagyon nehéz feladat. például két jól. Goodwin (2001) állapította meg a következőt: A kulcsfontosságú pillanatok vagy fordulópontok jelentősége abban rejlik. s ezt a felelősséget nem lehet áthárítani rá. Nagymértékben segíti például a leendő tanárokat abban. o. vagy vannak köztük olyanok. majd jegyezzen le róluk néhány dolgot! A következőket írhatja le: 1. az jelentkezett-e vagy sem. a megfigyelő személy fel akarja tüntetni. Milyen hosszan tart az olvasás a csoportok számára? 4. hanem igyekszik rájönni. (16. hogy a hallgató nemcsak megtanul más szemmel nézni arra a gyerekre. hárman kazettát hallgatnak a terem erre kijelölt pontján. amikor a tanár már fel is hívott valakit. Nincs olyan látogató. hiszen az osztályban nagyon gyorsan peregnek az események. Milyen gyakran dicséri a tanár a különböző szinten tanulókat? 6. Míg a tanár egy olvasást gyakorló csoportnak ad utasításokat. ha valami nem megy neki. Könnyen előfordulhat. és azt is jegyezni kívánja. hogy tényleg megtanulja az anyagot. hanem ráébred arra is. hogy akit a tanár felszólított. hogy a megfigyelő még mindig a kezeket számolja. vajon hasonló körülmények között a tanár másokkal miként bánik. hogy – mint tanár – a diák tanulásáért ő a felelős. hogy azt szeretnénk tudni. négy gyerek esetleg egy természettudományos kísérletet végez. Előfordul azonban. Az eset kibontakozása mintegy kényszeríti a tanárképzős hallgatót. ha egyidejűleg történnek. Mondjuk. Az ilyen nehézségek leküzdésének egyik kitűnő módja – különösen a megfigyelés kezdetekor –. ami ebben a közegben történik. A megfigyelés egyszerűsítése Az esettanulmányok igen alapos információt szolgáltatnak a megfigyelt diákokról. ha először csak néhány gyerek magatartását követjük figyelemmel. Elmerülnek-e munkájukban? Milyen sokáig dolgoznak önállóan a helyükön? 5. hogy hány diák jelentkezett egy kérdés megválaszolására. s azt már nem fogja tudni. hogy észrevegyen bizonyos kulcsfontosságú pillanatokat. amelyek fölött különben átsiklana. másik három pedig egyéni számítógépes munkát végez. Milyen gyakran jelentkeznek? 2. hogy a hallgatók hatékonyabban alkalmazzák elméleti tudásukat a középiskolás diákok megértésére. Roeser (2002) kimutatta. intenzív megfigyelésük tehát sokat segíthet. aki mindent meg tudna figyelni. hogy az illető jelentkezett-e vagy sem.

Az A mindig a nagyobb számot jelenti. és kérdezősködniük sem szükséges. van. aki hat dologra tud odafigyelni. hogy milyen is valójában egy osztály élete. hogy egyikük tizenhat ilyen kérdést számol meg. ha egy ideig csak bizonyos magatartásformákat figyelünk meg. Lehet. A fejezet végén az 1. hogy valóban azt jegyeztük-e le. hogy kizárólag a tanárra figyelnek. ha nem lenne jelen látogató. ha tanáruk megfelelően felkészíti őket. ami történt. ha jegyzeteinket másokéval összehasonlítjuk. Mindezen különbségek ellenére az óralátogatás bizonyos általános alapelvei minden helyzetben érvényesek. míg a másik csak négyet. Van. és 5–10 dolognál többre nem figyelünk. mert sok feladatot 50 . következésképpen nem tudunk objektív jegyzeteket készíteni. hogy mit is csinál egy tanár. Jobb. Nagyon zavaró lehet. és ha a megfigyelő személy látni szeretné. Vannak. míg a másik csak tízet. az helyzetről helyzetre és személyről személyre változik. majd új sorozatot kezdünk. különösen akkor.1. Talán így lehet a legjobban eldönteni. főleg a kisebbek hamar alkalmazkodnak a látogató jelenlétéhez. előfordulhat. ha túl sok mindent akarunk megfigyelni. függelékben és a többi fejezet végén található függelékekben közölt megfigyelési lapok az egyes gyakorlatok után megbízhatóan használhatók. A másodikosoknak például ennyi elég is: „Ramon tanár bácsi ma és az egész héten velünk lesz. Az alapos megfigyelés kulcsa a diákok reakcióinak vizsgálata. ÉLET A tanterembeN A másik hasznos stratégia. hogy ne zavarják meg az osztály természetes viselkedését – vagyis ahogyan a diákok akkor viselkednének. így nem kell töprengeniük rajta. A megfigyelések megbízhatósága Saját megfigyeléseink pontosságát azzal mérhetjük le. Nem fog zavarni minket. aki tízre is. hogy a vendég miért jött. akkor mindkettejüknek vigyázni kell arra. Ha a megfigyelők egy videofilm nézése közben a tanár elméleti jellegű kérdéseit jegyzik.77 16+10 26 Általános óramegfigyelési terv Hogy valaki mit figyel meg egy órán. és ha a megfigyelő személy helyesen viselkedik. akik két-három tanár órájára is bejárnak. Különösen igaz ez a pedagógus szakos hallgatókra. és az így kapott értéket elosztjuk a megfigyelési adatok összegével. A fenti példa számait használva tehát az egyeztetés eredménye a következő lenne: Egyeztetés = 1 – 1– 16–10 6 =1– = 1 – 0. A gyerekek. fejezet. de sajnos így a hangsúly nem a megfelelő helyre kerül. míg mások megmaradnak ugyanannál a tanárnál. Először is a megfigyelők gyakran úgy próbálják legyőzni a feladat nehézségeit. akik nagyon szeretnék tudni. A két megfigyelés Emmer és Millett (1970) egyszerű képlete segítségével egyeztethető: A–B A+B A képlet tulajdonképpen azt jelenti. hogy a két megfigyelő számadatait kivonjuk egymásból. Ha a tanár a saját és tanítványai viselkedéséről releváns visszajelzést szeretne kapni. ha a megfigyelni kívánt magatartástípusok számát előre megszabjuk. hogy az egyik megfigyelő heti nyolc órát tölt az osztályban. A pedagógus röviden magyarázza el.23 = 0. Tanár szeretne lenni. és hogy személyes elfogultságunk nem játszott-e közre az események dokumentálásában.

hacsak nem aktív résztvevőként is jelen van az órán. a figyelmük a látogatókra terelődik. mint a többieknek. hogy megszólaljanak. (Bizonyos egyetemek pedagógiai asszisztensi szolgálatot is követelnek a hallgatóktól. Aki többet szeretne tudni az összetettebb megfigyelési módszerekről. és hogy miként reagáljon arra. Amennyiben a megfigyelő csak egyet keres megfigyelései során. mint a máshol ülők. hogy a tantermek falán lévő szemléltető dekoráció az osztályba járó diákok szocioökonómiai státuszától (SZÖS) függően változó gyakorisággal fordul elő. az írás-olvasás tanulását támogató szemléltető dekoráció nagyobb arányban volt jelen. hogyan fogják bemutatni a gyerekeknek. amivel felhívja magára a figyelmet (például nagy zajjal tép ki lapokat a noteszéből)! Különösen fontos. vagy nem kezd segíteni nekik a feladatok megoldásában. tanulmányi eredmény). hogy a tanterem bizonyos pontjain elhelyezkedők többször kapnak lehetőséget a reagálásra. hogy hol fog ülni. ámbár szinte minden osztályban volt ilyen terület. ahová magas SZÖS-sel rendelkező gyerekek jártak. Az akciózóna-elmélet hasznos az osztályban előfordulható lehetséges problémák azonosítására. hogy az általa tanulmányozott harminckét osztály közül csak egynek volt ugyanott az akciózónája. és ne tegyen olyasmit. de az is kiderült. Azokban az osztályokban. Duke (2000) megállapította. Mindazonáltal voltak olyan termek is. ha a látogató csak néhány. nem hagyja magát bevonni hosszú beszélgetésekbe. Kérem. A következő fejezetek végéhez csatolt megfigyelési lapok használatához szükséges információ e fejezet végén található meg. Az ilyen jellegű információ kifejezetten szükséges. Bebizonyosodott tehát. hogy ez az elmélet értékes eszköze az órai tanítás elemzésének. Az ilyen viselkedés zavarja a tanárt és a diákokat.A kutatások és a megfigyelésekkel kapcsolatos visszajelzések használata akarunk befejezni.) A megfigyelő ne kezdeményezzen semmilyen kontaktust a gyerekekkel. hogy ti se zavarjátok őt. akik mindenképpen szeretnének megismerkedni a vendéggel. hogy miként gondolkozzunk a tanításról. akkor azt hihetjük. Mielőtt az óralátogatásokat megkezdené. hogy miként kezelik azokat.” A megfigyelő azzal segíthet. és tudja. hogy az akciózónák sokfelé lehetnek a teremben. hogy a tanterem akciózónái mindig az első sorra és a középső padsorra esnek. ha valamelyik megszólítja. hogy milyen sok a dolgunk. ahova alacsony SZÖS-sel rendelkező gyerekek jártak ugyan. különböző tanulmányi eredményű növendék intenzív megfigyelését tervezi. de ezeket csakis eszközöknek és nem szabályoknak szabad tekintenünk. mielőtt megkezdenék a gyakorló tanítást. olvassa el ennek a fejezetnek a függelékét! A kutatások és a megfigyelésekkel kapcsolatos visszajelzések használata A kutatási eredmények és elméletek bizonyos támpontot adnak ahhoz. hogy a máshol kialakult zónát nem veszi észre. a megfigyelő személynek meg kell beszélnie a tanár­ral. hogy jól tudja végezni a munkáját. lehet. A tanár és a megfigyelő egyezzenek meg abban. Azt sugallja. hogy kerüli a gyerekekkel a szemkontaktust. mégis kiváló 51 . ne cserélgessék a jegyzeteiket stb. ahol azt Adams és Biddle megállapította. Alhajri (1981) vizsgálata kimutatta. Gondoljunk például Adams és Biddle (1970) úgynevezett „akciózónáról” alkotott elméletére! Vizsgálataik szerint az első sorban és a középső padsorban ülő diákoknak több esélyük van arra. hogy ha két megfigyelő dolgozik az osztályban. Ha azonban ezt az elvet túlságosan szó szerint vesszük. akkor ne beszélgessenek. Ezeken a megbeszéléseken a megfigyelést végző személy életrajzi és egyéb adatokat gyűjthet a diá­kokról (például ülésrend. s ezzel megváltozik természetes viselkedésük.

amelynek a fejlesztését a szerző hangsúlyozza. receptként használjuk. A szerkezeti értelmezés azt jelenti. és saját véleményt alkosson e tudás értékéről és arról. ÉLET A tanterembeN segédanyag állt a rendelkezésükre. és nem kínálnak recepteket a tanításhoz. egymásra épülő lépésekben tartalmazza azt a tananyagot. Feltétlenül szükséges. azaz a tanítási programot. amelyre érdemes emlékezni. aki megérti. Ha például a vizsgálatok kimutatják. amikor ilyen osztályokat látogatunk. hogy a kutatási eredményeket mintegy válaszként. akkor a tanítványai igényeit figyelembe vevő tanáron múlik. ahol a szemléltetőanyag szegényes. hogy az ismereteket a saját. hogy hozzáférhessen a friss kutatásokon alapuló ismeretekhez – az óralátogatások során szerzett ismeretekhez. hogy a kutatási eredmények nem adnak választ eljárásbeli kérdésekre. hogy egy bizonyos program során a tízperces házi feladatok hatékonynak bizonyultak. a tervet tanmenetnek nevezték. hogy visszatekintsen. konkrét körülményeihez kell igazítania. hogy az elmélet mennyire egyértelmű vagy releváns. a szerkezeti értelmezés minden tanárnak tízperces házi feladatokat javasolna.   Az eredetiben a curriculum szó szerepel. Fontos. hogy mindez mennyire érvényes abban a helyzetben. amelynek tanulásában azonos időpontban a különböző diákok másutt tarthatnak. A kutatásokból származó koncepciók hatékony alkalmazása sokféle formát ölthet. hogy figyelemmel kísérje a szakmai kutatások eredményeit. de egy másikban már nem. hogy állandóan visszatekintsen az órai élményekre.1. Következésképpen ez az adat nem utal arra. Korábban. egy adott tanári magatartás pedig megfelelhet az egyik helyzetben. és tanítási stílusával alkalmazkodjon a diákok igényeihez. amely időbeosztás nélkül. A pedagógus számára lehetővé kell tenni. Fenstermacher (1983) különbséget tesz a kutatások szerkezeti és személyes értelmezése között. hogy minden alacsony SZÖS-sel rendelkező első osztályban változtatásra lenne szükség. fejezet. és hogy eredményei mennyire lehengerlőek. amikor hetekre be kellett osztani a frontálisan tanítandó anyagot. és ötleteket keressen nevelő-oktató munkája elemzéséhez. valamint tanítási programjának13 és tanításának állandó fejlesztéséhez. A hetekre beosztott „tananyag” a differenciálásnak mond ellent. A hazai szakmai szóhasználatnak megfelelően itt (!) azt a tervet jelölő kifejezést alkalmazzuk. Tény. Ehelyett használatos a tanítási program kifejezés.) 13 52 . de az is fontos. amelynek alapján a tanár tanít. Ugyanakkor olyan szempontról van szó. amelyben ő tanít. A fenti vizsgálati eredmények viszont arról már nem szólnak. Esetenként bizonyos különbség egyébként helyénvaló lehet. hogy mi történhet egy olyan osztályban. A tanítási közeg komplexitását és eltérő voltát figyelembe véve a kutatási eredményeket mindig az adott tanár és iskola függvényében kell értelmezni. (A szerk. függetlenül attól. hogy az eredményeket miként alkalmazza. A tanár mint döntéshozó A pedagógusnak olyan döntéshozó személynek kell lennie. Ezzel szemben ha a vizsgálati eredmények személyes értelmezését választjuk.

Javaslatokat tettünk olyan gyakorlatok végzésére. (3) és ha saját megfigyeléseinket összehasonlítjuk másokéval. (2) csak bizonyos viselkedésformákra koncentrálunk. Képesnek kell lennie a visszatekintésre (például a tanóra folyamatainak elemzése. tanárai milyen tanítási és irányító stratégiákat használtak. ahol ezen a téren már változás tapasztalható. saját tanulmányi élményeivel (például gyerekkorában a családban hogyan beszélték meg az iskolai dolgokat. amelyek az objektív megfigyelést segítik. a látogatás rendszerint értékelés céljából történik. és akik folyamatosan visszatekintenek saját munkájukra. és osztálytermi megfigyeléseinkből húzhatjuk a legnagyobb hasznot. hogy miként lehet egészen minimálissá tenni az óralátogató személy osztályra gyakorolt hatását. Ennek a problémának legalább két oka van. ami az osztályban történik. Először is a tanterem igen mozgalmas tér. a gyakorlati munkát mégsem irányíthatják. A megfigyelés alatt a személyes elfogultság csökkenthető. Ezek a tapasztalatok ugyanis munka közben – ha nem is erőteljesen. A nevelőnek tisztában kell lennie az őt alakító.Összegzés ÖSSZEGZÉS A pedagógusok nem tudnak mindenről.). Az osztály komplexitását sok tényező okozza. Ezenkívül szó esett arról is. illetve a számára legfontosabb oktatási célokra. tisztában kell lennie a munkájához szükséges alapvető ismeretekkel. milyen volt az első igazgatója stb. Az aktív döntéshozás pedig hatékony tanítást eredményez. Elfogultságunk ellen a viselkedés objektív dokumentálásával küzdünk. akik figyelemmel kísérik a tanításra és tanulásra vonatkozó kutatásokat.és értékrendszerébe. Ha kap is óralátogatót. Azok lesznek a legaktívabb döntéshozók. s ide nemcsak a tanítási stratégiák tartoznak. és használja fel őket pedagógiai céljai eléréséhez! A hatékony tanár egyúttal aktív döntéshozó személy is. tanulási stílusával és motiváltságával kapcsolatos ismeretek is. a tanterv és a tanítás megbeszélése a kollégákkal). 53 . tehát csak ritkán kap értékes információt arra nézve. Végezetül megemlítettük. Ahhoz. és ez a hiányosság befolyásolhatja munkájuk hatékonyságát. ha (1) tisztában vagyunk elfogultságunkkal. hogy miként növelhetné hatékonyságát. Szerencsére vannak iskolák. hogy az osztály komplexitásából eredő nehézségeken némiképp enyhítsünk. és érzékenynek kell lennie a tanítási kontextusra. hanem a diákok fejlődésével. és kialakítsa saját tanítási stílusát. hogy kevés idejük marad azon gondolkozni. hogyan végezze megfigyeléseit a lehető legkevésbé feltűnő módon. A tanár építse be az adatokat saját meggyőződés. Másodsorban a pedagógust ritkán figyelik meg rendszeresen. de mégis jelentős módon – befolyásolhatják döntéseit. hogy bár a kutatások és főként az órai megfigyelésekből származó adatok nagyon fontosak. hogy a pedagógus aktív döntéshozó szerepet tudjon vállalni. és a tanárokat (és a diákokat is) annyira leköti az eseményekre való reagálás. mit is csinálnak. akik odafigyelnek saját fejlődésükre.

hogy ha a tanárnő tovább vizsgálódott volna. Ha Sally osztálya kizárólag a nagyvárosok zsúfolt. hogy bizonyos kiválasztott magatartásformák (például együttműködés. Eleinte a legtöbben nehéznek találjuk saját tanításunk megfigyelését. Gondoljon arra az évfolyamra. és számítsák ki megfigyelésük egyeztetett értékét! (Lásd A megfigyelések megbízhatósága című részt. amelyre a pedagógusnak szüksége van ahhoz. Értékeltük Sally tanítását. az hogyan változtatná meg az óráról alkotott véleményét? 3. Előfordul. Látogasson meg egy tanórát. hogy ezeket miért tartja fontosnak! 5. és határozza meg azt a tíz legfontosabb készséget. vagy nézzen meg egy beszélgetésről készült videofelvé telt! Gyűjtse össze. milyen kérdéseket tenne fel neki? Miért? Ha többletinformációhoz jutna. ha hangfelvételt készített az óráról! 11. hogy a megfigyelő személy birtokában legyen egy olyan fogalmi rendszernek. amellyel leírható az osztály viselkedése. ahogyan Sally a diákok teendőit megfogalmazta? Alkalmazkodnia kell-e a tanításnak a diákok jellegzetességeihez? Magyarázza meg válaszát! 8. és keressen négy példát arra. hogy a tanár hány alkalommal a) kérdez. ÉLET A tanterembeN JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK ÉS KÉRDÉSEK 1. Írjon saját bevezetőt ehhez az órához! Milyen lépéseket kellene tartalmaznia egy jó bevezetésnek? Miért? 6. Kritikával szóltunk arról. hogy ezen az évfolyamon hatékonyan tudjon tanítani! Őrizze meg a listát. hogy saját emlékezete mennyire egyezik egy óralátogató feljegyzéseivel vagy azzal. és a jelentős események felismerhetők? 12. Ha megbeszélhetné Sally Turner óráját a tanárnővel. b) reagál egy diák válaszára. hogy csak a szemlélő észlel gondokat. hozzáállást és viselkedésformát. akkor hogyan értékelné azt. hogy ön milyen kérdéseket tett volna fel! 4. ahogyan Sally bevezette az óráját. Hogyan jellemezné Chavez tanárnő viszonylagos erősségeit és gyengeségeit? 9. vezetői magatartás) mit jelentenek az ön számára! Milyen magatartásforma jelezné a megfelelő kezdeményezőkészséget egy elsős és egy hetedikes osztályban? 10. fejezet. kezdeményezés.) 54 . Amit az egyik megfigyelő helyénvaló kíváncsiságnak vagy kezdeményezésnek fog fel. Olvassa el újra Sally kérdéseit! Miként lehetne javítani rajtuk? Alkosson minél több saját kérdést! Az ön kérdései miért jobbak. Tanítás közben igyekezzen megfigyelni saját viselkedésének bizonyos aspektusait (például a tényekre vonatkozó és az önálló gondolkodást serkentő kérdések aránya). amelyet tanít (vagy tanítani szándékozik). Olvassa el még egyszer a Sally Turner órájáról szóló részletet. amit hall. elszegényedett negyedeiből származó vagy csak kertvárosi gyerekekből állna.1. Miért fontos. mint a tanárnőéi? 7. de idővel ez kön nyebbé válik. A viselkedési formák kétértelmű jellegének alaposabb vizsgálata (és magyarázata) érdekében gondolja végig. hogy e könyv elolvasása után össze tudja hasonlítani saját gondolatait a könyv által javasoltakkal! 2. Ön megállapít-e olyan tanári erényeket és gyengeségeket. és nézze meg. amelyeket mi nem említettünk? Indokolja meg. azt a másik illetéktelen beavatkozásnak vagy agresszivitásnak tekinti. c) dicséri meg a diákokat! Hasonlítsa össze saját eredményeit egy másik megfigyelőéivel. akkor jobb válaszokat kaphatott volna! Írja le.

amely hatékony eszköze a különböző módszerekkel összegyűjtött történések. Végül Nell Duke. hogy a kivonás megtanulása után miként használta ismereteit egy másik tantárgyon belül felmerülő probléma megoldására vagy a tanórán kívül). Green–Camilli–Elmore. 1986. mikor és milyen tevékenység során ment végbe! 4. hogy a diák elsajátított vagy alkalmazott valamilyen elméletet (például több rövid történet segítségével illusztrálható. 2006). Ezek közül az elsőt Phyllis Blumenfeld és Samuel Miller. A történet legyen objektív. amely lehetővé teszi. hogy az eset hol. Eljárás 1. Azonosítsa a kulcsszereplő alapvető cselekedeteit és szavait! 3. ahogy az megtörtént! 2.1 FÜGGELÉK az első fejezethez Megfigyelési módszerek A pedagógusképzésben és a kutatások terén is egyre inkább terjed a megfigyelési módszerek használata. Erickson. amely arra irányul. A következőkben négy megfigyelési módszert mutatunk be. 2006. A lehető leghamarabb jegyezze le az esetet úgy. 2006. b) Jelzi.1 Függelék 1. illetve hogy az osztály miként reagál a tanár megnyilvánulásaira.1. jelenségek és a gyakoriságukat számba vevő információk rögzítésének. hogy a megfigyelő személy leírja az egyes diákok és a tanár között végbemenő interakció-típusokat. pontos és kerek (ne értelmezze)! 55 . Ezt követi a Brophy–Good-féle tanár-diák interakciós rendszer ismertetése. Ezután az Emmer-rendszert mutatjuk be. a Michigani Állami Egyetem tanára által végzett etnográfiai munka rövid leírásával zárjuk a fejezetet. szó szerint idézzen. A kulcsszereplő cselekedeteinek és szavainak leírását egészítse ki a helyzetben részt vevő többi személy reakcióival! 5. hogy a tanár miként kezeli az egész osztályt. és maguk a megfigyelési módszerek is egyre változatosabbak lettek (Brophy. A szókincs megfigyelése: Blumenfeld és Miller Elbeszélő stratégiák ■ Rövid tör téneteket tar talma zó jegy zetek Jellegzetességei a) Rövid jelenettel vagy illusztrációval ismerteti egy diák viselkedési mintáját vagy tanulási stílusát (például több rövid történet segítségével illusztrálható. Ahol csak lehet. Tartsa meg az események sorrendjét! 7. Evertson–Green. hogy pontosan megőrizhesse a beszélgetés lényegét! 6. hogy miként reagál egy adott helyzetre). Jegyezze fel. a Michigani Egyetem tanárai dolgozták ki a hallgatóik számára.

amelyeket később átvizsgálva kiszűrheti. ÉLET A tanterembeN ■ Folyamatos feljegy zések Jellegzetességei a) A folyamatos feljegyzések oly módon számolnak be az eseményekről. A megfigyelés kezdetén írja le a helyszínt! 2. ne a következtetésen!) 7. készítsen folyamatos feljegyzéseket az órákról. hogy „hogyan” ment végbe egy cselekvés (például a tanár éles hangon csendet kért és jobb kézzel a diákokra mutatott. c) A folyamatos feljegyzések jól használhatók egy probléma vagy egy viselkedési minta eredetének megkeresésére. hogy ha valaki más később elolvassa őket. elkülönítve emelkedjen ki! 5. illetve hatástalan kérdéseket. b) A részletességről A folyamatos feljegyzések több részlet dokumentálását igénylik. Minden cselekvés esetében a történés sorrendjében írja le az eseményeket! 8. ahol egy diákról tömör. hogy csak annyit mon­ dana: a tanár csendet kért)! 6. és általában huzamosabb ideig végezzük. fejezet. tesz. időrendbeli leírásával találkozunk (szemtanú beszámolója). használjon megfigyelési eszközöket (magnó. Koncentráljon a megfigyelt személy magatartására és mindarra.1. illusztratív epizódokat olvashatunk. akkor teljes mértékben el tudja képzelni a történteket. b) A rövid történetekből álló feljegyzésekkel ellentétben. és általában rögtön az eset után kerül rá sor. ahelyett. hogy a leírás maga tisztán. (Ha arra kíváncsi. Megfigyelői magyarázatát mindenütt tegye zárójelbe.) Eljárás 1. Maradjon a lehető leghűségesebb ahhoz. Ahol csak lehet. mint a rövid történetek. Mindig írja le azt is. videofilmfelvevő)! ■ A rövid tör ténetek és a folyamatos feljegy zések összehasonlítása Az összehasonlítás szempontjai a) A megfigyelés időtartama A rövid történetek feljegyzése rövidebb megfigyelési időt igényel. és ahogyan reagál az adott helyzetben! 4. hogy a tanár mikor tett fel hatékony. ami a helyzet során ezt a magatartást befolyásolja! 3. hogy a tanár hatékony kérdésfeltevési stra­ tégiákat használt-e. itt a viselkedés és az esemény helyszínének részletes. A megfigyelés alanyával interakcióba lépő minden személy cselekvésének leírásakor is jegyezze le a „hogyant”! (A hangsúly a részleteken legyen. folyamatos. fényképezőgép. amit a megfigyelt személy mond. hogy mit nem tettek meg! 9. 56 . A magatartást pozitívan írja le: ne arra koncentráljon. A folyamatos feljegyzéseket az esemény közben készítjük.

és határozza meg őket úgy. 2. és hogy ezen időtartamon belül hány megfigyelési alkalomra lesz szükség! (Például három egyórás periódus a matematikaórák során. 57 . zavaróan viselkedik. de nem elmélyülten. illusztratív jelenetekben. Ezek az események ábrázolásai kivonatos. Eljárás 1. egyenként egyórás periódusok során). csendben mással foglalkozik. és így tovább. míg a folyamatos feljegyzések a szó szerinti dokumentáláshoz hasonlítanak. c) A figyelem terjedelme Bár mindkét megfigyelési mód adott diákra/diákokra és esetre/esetekre koncentrál. A gyakoriság számlálása Két gyakoriságszámláló módszert mutatunk itt be. amelyet a következőképpen definiálhatunk: (1) elmélyülten dolgozik. c) Ezt a viselkedést ezután az adott személy megszokott magatartási mintájának tekintjük. d) Rendszeresség A rövid történetek általában nem szolgálnak szisztematikus bizonyítékokkal.) Ha a vizsgált magatartásforma a hétperces várakozási idő alatt jelentkezik. ezt újabb 3 perc megfigyelés és 7 perc szünet követi.1 Függelék Ezenkívül a folyamatos feljegyzések jóval kisebb hangsúlyt fektetnek a megfigyelő benyomásaira és értelmezéseire (az ilyen jellegű megjegyzések mindig zárójelbe kerülnek). amikor öt gyerek feladatmegoldó viselkedését fogja vizsgálni 3 percig. Azonosítsa a rendszeresen mutatkozó magatartásformákat. Olvassa el a levezetésükkel kapcsolatos információt. az egyik az időre.1. (3) nem dolgozik. b) Az időgyakorisági minta gyűjtése csak akkor helyénvaló. A rövid történetek kevésbé tudományosak. ha a magatartásforma viszonylag gyakran fordul elő. hogy a megfigyelés meddig fog tartani. a folyamatos feljegyzések lényegesen több információt tartalmaznak a környezeti tényezőkről. majd tart 7 perc szünetet. hogy mások is egyetértsenek a megfigyelés fókuszával! Például a feladat megoldására vonatkozó viselkedés. a másik az esetek előfordulására vonatkozik. s nem a különböző helyzetekről különböző időben összegyűjtött bizonyítékok. átlagosan legalább tizenöt percenként egyszer. (4) nem dolgozik. inkább naplóbejegyzésekhez hasonlók. hogy megértse a két módszer közötti hasonlóságokat és különbségeket! ■ Időgyakorisági minta Jellegzetességei a) Időgyakorisági minta gyűjtésekor a viselkedésformákat ismétlődő időközönként. arról nem készül feljegyzés. (2) dolgozik. különböző időperiódusokban figyelik meg (például egy adott viselkedés dokumentálása tízpercenként négy. Határozza meg.

hogy viszonylag rövid idő alatt nagyszámú megfigyelést végezzünk. c) Mindkét módszer esetében a megfigyelő személy dönti el. s nem szükséges. ÉLET A tanterembeN ■ Esetgyakorisági minta Jellegzetességei Esetgyakorisági minta gyűjtésekor a megfigyelő személy megvárja a kiválasztott viselkedésforma jelentkezését. mikor és milyen hosszan kíván vizsgálni annak érdekében. hogy az adott diák viselkedésére tipikusan jellemző példakészletet kapjon.) ■ A z idő . Döntse el. hogy milyen típusú viselkedést akar dokumentálni! (Például a nevén szólítják a tanárt.) 3. egyenként 40 perces periódus.) 2. segítséget kérnek. elé állnak. hogy milyen magatartásformát kíván vizsgálni! (Például a diákok miként hívják fel magukra a tanár figyelmét akkor. majd lejegyzi (például minden kiválasztott és valóban megmutatkozó viselkedésformát dokumentál). hogy gyakran forduljon elő. zavaró módon viselkednek.1. valamilyen tárgyat a szeme elé tartanak. amikor a helyükön dolgoznak. Döntse el. Határozza meg.és a z esetgyakorisági minta gyűjtési módszerének összehasonlítása a) Mindkét mintagyűjtési módszer hasznos a magatartásformák és az események előfordulási gyakoriságának megállapítására. Esetgyakorisági minta gyűjtésekor a vizsgált magatartásforma minden egyes jelentkezését lejegyezzük. Eljárás 1. s mindkettő lehetővé teszi. ha a megfigyelési időben jelentkeznek. fejezet. és azokat is csak akkor. 58 . hogy milyen magatartásformát. b) Időgyakorisági minta gyűjtésekor csak a gyakran vagy rendszeresen előforduló viselkedéseket számoljuk. hogy hányszor és alkalmanként milyen hosszan végzi a megfigyelést! (Például tíz. amikor a gyerekek a helyükön dolgoznak.

1 Függelék A pedagógiai tudatosság növelése óralátogatással Módszer Esettanulmány leírása Fókusz Egy diák Előnyök/Hátrányok + Az egyének cselekedeteiről bőséges. – A leírást befolyásolhatja a megfigyelő elfogultsága. + Lehetővé teszi a tanár számára.1. Az előfordulások gyakorisága Egy diák Kiscsoportok Az osztályban végzett megfigyelések skálája (OMS) Egy diák Kiscsoportok Az egész osztály Kérdőív Egy diák Kiscsoportok Az egész osztály 59 . részletes beszámolót tartalmaz. ha a kérdőívet egy másik alkalommal is kitöltetjük (megbízhatóság). – A levont következtetések nem feltétlenül érvényesek másokra vagy az adott diákra egy másik tanórán. hogy a diák mit fog tenni az adott helyzetben (érvényesség). hogy a diákok mit csinálnak még a megfigyelés ideje alatt. lehetővé teszi a gyerekek vagy az osztályok összehasonlítását. hogy a diákok mit csinálnak még a megfigyelés ideje alatt. – Rendszerint a megfigyelő személy képzése hosszabb ideig tart. + Viszonylag rövid időn belül számos témában gyűjthető információ. mint amilyennek tűnik (például a kérdés megfogalmazása befolyásolhatja a választ). mintha más megfigyelési módszereket tanul meg. + Megadja egy adott időn belül előforduló viselkedés gyakoriságának számát. – A feljegyzett magatartásformák nem feltétlenül adnak magyarázatot a probléma minden aspektusára. – A válaszok nem feltétlenül jelzik. – A kérdéses problémán kívül a tanár nem fogja tudni. – A kérdések megalkotása nehezebb feladat lehet. – A válaszok megváltozhatnak. s ehhez nem kell részt vennie a témát átfogó képzésen. hogy egy problémáról azonnal informálódjon. – A kérdéses problémán kívül a tanár nem fogja tudni. + Lehetővé teszi egy adott probléma alapos tanulmányozását. lehetővé teszi a gyerekek vagy az osztályok összehasonlítását. az összehasonlítás egyének és osztályok között is lehetséges. + Megadja egy adott időn belül előforduló viselkedés gyakoriságának számát. + Mivel a diákok ugyanazokra a kérdésekre válaszolnak.

1. fejezet. ÉLET A tanterembeN

Módszer Interjúk

Fókusz Kiscsoportok Az egész osztály

Előnyök/Hátrányok + Több információt szolgáltat a diákokról, mint a többi módszer. + Rugalmasabb módon teszi lehetővé a diákok válaszainak mélyebb vizsgálatát. – Mivel a gyerekek több információval szolgálnak, ezért összehasonlításuk nehezebb lehet. – A válaszokat befolyásolhatja a diákok elfogultsága. – Rendszerint több időt vesz igénybe, mint a többi módszer. + A többi módszerhez képest viszonylag több információt nyújt az osztály szociális összetételére nézve. – Mivel a cél a magatartásformák magyarázata, az elemzést befolyásolhatja a megfigyelő személy elfogultsága. – Mivel a hangsúly nem bizonyos magatartásformák megfigyelésén van, a diákok vagy az osztályok összehasonlítása nehezebb. – A cél nem a specifikus kérdések megválaszolása, hanem azoknak a normáknak a leírása, amelyek az adott szociális közegben az interakciókat irányítják, következésképpen az így gyűjtött információ nem feltétlenül ad megfelelő választ a specifikus kérdésekre.

Etnográfiai megfigyelés

Az egész osztály

A Brophy–Good-féle tanár-diák interakciós rendszer
Számos olyan megfigyelési rendszer létezik, amellyel az órai magatartás lejegyezhető. Mindegyik szelektív jellegű, és csak bizonyos magatartásformákat vizsgál, míg az óra egyéb aspektusait figyelmen kívül hagyja. Következésképpen az, hogy egy adott megfigyelési eljárás mennyire hasznos számunkra, a céljainktól függ. A következőkben tömören ismertetjük a Brophy–Good-féle tanár-diák interakciós rendszert, amelynek célja, hogy megállapítsa: bizonyos bánásmódból az egyik diák többet vagy kevesebbet kap-e, mint a többiek (például a jól tanuló lányokkal másképpen bánnak-e, mint a gyengén tanuló fiúkkal)?
Miután elolvasta a definíciókat és tanulmányozta a megfigyelési lapot, térjen vissza az 1. fejezetben közölt hosszú órai jelenethez! Egyforma esélyeket biztosít-e a tanárnő minden diákja számára?

A Brophy–Good-féléhez hasonló eljárások elősegítik, hogy megfigyeléseinket rendszerszerűen végezzük.

60

1.1 Függelék

A Brophy–Good-féle tanár-diák interakciós rendszerben használt változók rövid definíciója
A megfigyelési lap (lásd 1.1 ábra) az alábbi definíciókat tartalmazza, abban a sorrendben, ahogyan azok a lapon is szerepelnek. A meghatározások és a megfigyelési példák részletesebb tárgyalását lásd: Brophy és Good (1970). Diák által kezdeményezett kérdés A diák nyilvános közegben kérdést tesz fel a tanárnak. Olvasás vagy beszámoló valamilyen ismeretről A diáknak hangosan kell olvasnia, fel kell mondania a szorzótáblát stb. Fegyelmező kérdés A fegyelmező kérdés a közvetlen kérdések egyik egyedülálló típusa: ezt a tanár ellenőrző céllal teszi fel. A diákot azért szólítja meg, hogy rávegye az odafigyelésre, tehát nem csak arról van szó, hogy a szokásos értelemben lehetőséget kínál a válaszadásra. Közvetlen kérdés A tanár azt a diákot szólítja fel, aki nem keresi a lehetőséget a válaszadásra. Nyitott kérdés A tanár az egész osztálynak teszi fel a kérdést, s ezzel lehetőséget teremt a válaszadásra. Meg is nevezi a válaszadót, akit a jelentkezők közül szólít fel. Közbeszólás A gyerekek által teremtett feleletadási alkalom, amikor a diák anélkül adja meg a választ a tanár kérdésére, hogy erre engedélye lenne. Feldolgozó kérdés A diákoknak úgy kell megmagyarázniuk valamit, hogy feleletükbe beépítik ismereteiket, illetve bizonyítják, hogy tisztában vannak a tények egymással való viszonyával, összefüggései­ vel. Az ilyen kérdések leggyakrabban a „miért?” és a „hogyan?” kérdőszavakkal kezdődnek. Adatra vonatkozó kérdés A tanár egyetlen helyes választ keres, amely akár egy szó vagy rövid kifejezés is lehet. Az ilyen kérdések általában a „ki?”, „mi?”, „mikor?”, „hol?”, „mennyi?”, „hány?” kérdőszavakkal kezdődnek. Eldöntendő kérdés Erre a diáknak nem kell önálló választ adnia, elég, ha egyszerűen egy, két vagy több alternatíva közül választ. Személyes kérdés A gyerektől nem tanulmányi jellegű hozzászólást vár („mutasd és mondd”; személyes tapasztalatokra, ízlésre vagy érzelmekre vonatkozó kérdések; vélemény vagy valamire való számítás kifejezése stb.). Véleményre vonatkozó kérdés A személyes kérdésekhez igen hasonló (például nincs egyetlen, kizárólagosan helyes válasz), azzal a különbséggel, hogy tanulmányi jellegű kérdésre várja a választ. Helyes válasz (+) Amennyiben a diák válasza a tanár megelégedésére szolgál, azt helyesként könyvelik el.

61

1. fejezet. ÉLET A tanterembeN
Részben helyes válasz (±) A részben helyes válasz igaz ugyan, de hiányos; vagy egy nézőpont szerint helyes ugyan, de a tanár nem erre az aspektusára kíváncsi. Helytelen válasz (–) Olyan válasz, amelyet a tanár egyszerűen rossznak minősít . Nem tudom (NT) A diák hallhatóan kifejezi, hogy nem tudja a választ a tanár kérdésére, vagy szavak nélkül jelzi ugyanezt (például megrázza a fejét). Nincs válasz (NV) A diák sem verbális, sem nonverbális módon nem reagál a tanár kérdésére. Dicséret (++) A dicséret a tanár olyan értékelő reagálását jelenti, amely több mint egyszerű helyeslés vagy pozitív visszajelzés, és verbális elismerést tartalmaz. A helyes válasz megerősítése A megerősítést olyankor jegyezzük fel, amikor a tanár jelzi, hogy a diák válasza helyes vagy elfogadható. Összegzés A tanár összefoglalja a diák válaszát (általában a megerősítési folyamat része). A visszajelzés hiánya (0) Amennyiben a tanár sem verbális, sem nonverbális módon nem reagál a diák válaszára, a tanár magatartását a visszajelzésben hiányosként jegyezzük le. A hibás válasz elutasítása A helytelen válaszra reagáló, egyszerű, személyeskedés nélküli visszajelzés, amely ennél tovább nem is megy. Csakúgy, mint a megerősítés, az elutasítás is lehet verbális („Nem”, „Ez nem így van”, „Hmm-mm”) és nonverbális (tagadó fejrázás). Kritika (– –) Az egyszerű visszajelzés korlátain túllépő értékelő reakció, amely a felelet hibás voltának jelzése mellett haragot vagy személyes kritikát közvetít a diáknak. Feldolgozó visszajelzés Olyankor jegyezzük fel, amikor a tanár adja meg a diák helyett a helyes választ, s emellett megtárgyalja azokat a kognitív és viselkedési eljárásokat is, amelyeken keresztül a válaszhoz juthatunk. Megadja a választ Ezt a kategóriát akkor használjuk, amikor a diák helyett a tanár válaszol a feltett kérdésre, de nem részletezi annyira, hogy azt feldolgozó visszajelzésként értékelhetnénk. Mást kérdez A diák nem tud válaszolni a feltett kérdésre, és a tanár ugyanazzal a kérdéssel egy másikhoz fordul. Közbeszólás Ezt a kategóriát olyankor használjuk, amikor egy másik gyerek kérdezés nélkül „bekiabálja” a választ, mielőtt a tanárnak ideje lenne mást szólítani.

62

A megfigyelési lapon a két kontaktustípusnak külön oszlopa van. Az új választ igénylő kérdés az „új kérdés” kategóriához tartozik. rávezetés E visszajelzési reakció során a tanár a kérdés újrafogalmazása vagy valamilyen rávezető technika segítségével több lehetőséget nyújt növendékének a helyes válasz megtalálására.vagy segítségadás. akkor a kontaktust a pedagógus által kezdeményezettként regisztráljuk. bár ahhoz esetleg szorosan kapcsolódó új kérdést tesz fel. ha a tanár. illetve visszajelzés a már elvégzett munkáról. Ezektől a lehetőségektől a kettős tanár-diák kontaktus abban különbözik. olvasási és felmondási lehetőségek lejegyzésével foglalkoztunk. csak az adott gyerek egyéni sajátságaival foglalkozik. Új kérdés Amikor az első kérdésre nem kap választ. mert a tanár kezdeményezi azt. Az interakciókat akkor tekintjük a diák által létrehozottnak. hogy az interakció munkához kötődő és a tanár vagy a diák által kezdeményezett-e. ha a diák kezdeményezi azt. A megfigyelő személy nemcsak azt jelöli meg. egy darabig vár. Amikor a tanár úgy ad visszajelzést a diáknak. s amikor nem kapja meg a helyes választ. amikor a pedagógus az iskolában vagy az otthon végzendő feladatok kapcsán kerül kapcsolatba neveltjével. ha jelentkezik vagy más módon tudatja. újra kérdezi ugyanazt a diákot. magatartásbeli és fegyelmezési kontaktusokra osztjuk. Kiterjesztés A homályos vagy nem egészen kerek válaszokra a tanár több információt kér tanítványától. ha munkáját például odaviszi a pedagógushoz. A diák által létrehozott kontaktust a tanár nem tervezi előre: azért kerül rá sor. Újrafogalmazás. ahová a rájuk vonatkozó feljegyzéseket megtehetjük. hogy az nem kérte (vagy odahívja magához. azért kerül rá sor. hanem azt is. a munkával kapcsolatos engedély. („Azt hiszem. Ennek formája lehet az utasítások tisztázása. mert a növendék kereste a kapcsolatot vele. eljárásokkal kapcsolatos. értem mire gondolsz. de mondd csak…”) ■ A z egyénenkénti tanár-diák kontak tus Az eddigiekben elsősorban a feleletadási. a tanár az eredetitől eltérő. Más megfigyelési kóddal látjuk el a kontaktust. vagy a felelet helytelen. Az egyénenkénti tanár-diák kontaktust munkához kötődő. hogy ennek során a tanár milyen 63 .1 Függelék A kérdés megismétlése A tanár feltesz egy kérdést. vagy a teremben körbejárva tesz egy csak neki szóló megjegyzést). és megint mással. arról beszélni kíván vele. A kódolás továbbá tükrözi a tanár viselkedésének bizonyos aspektusait is az adott helyzetekben. A feladathoz kötődő kontaktus A feladathoz kötődő kontaktusok közé azok az alkalmak tartoznak. hogy milyen természetű páros tanár-diák interakciót látott. nem nyilvános közegben és nem egy csoportnak vagy az egész osztálynak szánt anyaggal. s a megfigyelő személy itt jelzi. A tanár által felkínált kontaktust a diák nem tervezi előre. hogy meg kell beszélnie valamit a munkával kapcsolatban. hogy a tanár privát módon.1.

Tevékenység: _________________________ 7. – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – F A e d l a d t o r l a g o v z o ó n. ______ oldaltól ______ oldalig Idő Gyermek Kérdés LÉTREHOZOTT Munka Eljárás NYÚJTOTT Munka Magatartás F e l d o l g o z ó V i s s z a j e l z é s – – ? E l j á r á s + M – + u – n k a D O F K Ny K i l e ö i ö á v gy z t z k a e v o b s l e t e m t t s e l z z e ó ő n l á s v o n.1. Dátum_____/___/___ 3. A közben eltelt idő: _________ 6. A megfigyelés vége___________ 5. A megfigyelés kezdete_________ 4. A megfigyelő személy: ________ 9.1 ábra A Brophy–Good-féle tanár-diák interakciós rendszer megfigyelési lapja 64 VÁLASZADÁSI LEHETŐSÉG Válasz Végső visszajelzés Fenntartó K I R ö s á z m v b é e e t z s l e z é t ó s é l s á s Ú K j i t k e é r r j d e é s s z t é s – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – + + F e l d o l g o z ó V i s s z a j e l z é s – – ? + + V i s s z a j e l z é s – – + ± – N N T V + M + e g e r ő s í t é s Ö 0 s s z e g z é s E l u t a s í t á s – – F M M e e á l g s d v t o á l l k g a é o s r z z d ó o e l z j a – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – + + 1. Osztály_________ 2. Jelenlévők:___________________ 8. E S V l z é d e l ö m e n é m t l é e y n n e y d s r ő e _____ _____ _____ _____ _____ – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – _____ _____ _____ _____ _____ – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – _____ _____ _____ _____ _____ – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – _____ _____ _____ _____ _____ – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ELVÁRÁSOK: MEGJEGYZÉSEK: Csoportos kérdések Táblai munka .

de ha a kézikönyvben ismertetett megfigyelési skálák felkeltették az érdeklődését. de még sok egyéb kapcsolattípus tartozhat ide. akkor keresse fel a szerzőt a Texasi Egyetemen. vagy egyéni igényeivel kapcsolatos engedélyre. Mindazonáltal nemcsak arról van szó. Ezt az erre fenntartott öt oszlopban teheti meg. hogy pontosan mi is megy végbe.1. hogy a tanár egyszerűen interakciók sorozatát folytatja a diákokkal. de a megfigyelés alatt álló gyerek azonosítószámát a „nem tudom” (?) oszlopba írja be. mert a tanár-diák interakciók gyakran lehalkított hangon vagy a teremnek a megfigyelőtől távolabb eső pontján mennek végbe. eredményre vonatkozó visszajelzés (ev). eszközöket.). Ilyen esetben a megfigyelő az eseményt a munkához kapcsolódó interakcióként rögzíti. Itt azonban egy ötödik „nem tudom” kategória bevezetésére is sor került. hogy a nevelő maga dönti el: tesz-e megjegyzést vagy sem. figyelmeztetés és kritika. Szükséges az osztályban kialakuló interakciók osztályozása és azok aspektusainak végiggondolása is. hogy a diák vagy a tanár kezdeményezte-e. Emmer megfigyelési rendszere A Brophy–Good-féle tanár-diák interakciós rendszer lehetővé teszi a pedagógus és a növendék közti egyéni interakciók feljegyzését. kritika (–) vagy „nem tudom” (?). amikor engedélyt kér valaminek az elvégzésére. illetve információra van szüksége (például befizetni az ebédpénzt. amelyek nem a munkához kötődő vagy a magatartásbeli kontaktusok kategóriájába tartoznak. Három altípusát különböztetjük meg: dicséret. a Texasi Egyetem tanára igen érdekes és hasznos megfigyelési rendszert dolgozott ki (Emmer. Az első négy kategória más megfigyelőlapokon is ugyanígy szerepel. Mindazonáltal abban az értelemben mégis a tanár által kezdeményezett interakcióról van szó. valamiről beszámol a tanárnak (például árulkodik a társaira. jelenti. A megfigyelő az információt oly módon jegyzi le. Lehetetlen tehát hallani. amelyek közül egyet vagy többet is választhat. 1971). átadni szülei levelét az igazgatónak stb. amelyekre nem illik a munkához kötődő kontaktus definíciója. Itt csak egy kis részét ismertethetjük. bár a pedagógus rendszerint a diák magatartására reagál vele. s amelyekben a munkához kötődő interakciókban jelentkező tanári visszajelzések kódolása is történik: dicséret (++). hogy valami eltörött vagy elromlott stb. Általában mindazok az egyénenkénti tanár-diák interakciók. és azt is jelzi. közvetlen igényei váltják ki. hogy a megfigyelt azonosítószámát a megfelelő oszlopba írja.). A magatartásbeli kontaktust a tanár által kezdeményezett interakcióként értékeljük. s legtöbbjüket a pedagógusnak vagy a diáknak az adott pillanatban felmerülő. Ed Emmer. és többet szeretne tudni a képzésről. felszerelést kér. 65 .1 Függelék jellegű visszajelzést ad tanítványának. A növendék olyan esetekben hoz létre eljárásbeli kontaktust. feldolgozásra vonatkozó visszajelzés (feld). Eljárásbeli kontaktus Az eljárásbeli kontaktus kategóriája a tanár-diák kettős interakcióinak mindazokat a formáit foglalja magába. eljárásokkal kapcsolatos kontaktusként kódolhatók. Következésképpen rendkívül sokféle kontaktus kerül ebbe a kategó­ riá­ba. a rendszer megbízhatóságáról. Magatartásbeli kontaktus Ha a tanár megjegyzést tesz a diák órai viselkedésére. magatartásbeli kontaktusként kódoljuk.

hogy a skálákat minimum tizenöt percenként használjuk. ÉLET A tanterembeN Emmer azt javasolja. Majdnem minden gyerek figyel. amikor ennek nincs ott az ideje. A legtöbb gyerek figyel. hogy a megfigyelést végző személy a terem olyan pontján helyezkedjen el. hiszen ebben az esetben nagyobb mértékben kell a megfigyelő emlékezetére támaszkodni. Ebben a rendszerben a figyelem definíciója a diáknak a tanár. hogy nem figyelnek. Két gyerek egymással suttogva beszélget. illetve a meglétére utaló példákat közlünk. hogy az le ne csukódjon. 2.1. Az osztály fele/háromnegyede nagyrészt figyel. Könyv olvasása. A figyelem meglétét jelzi a szemkontaktus megtartása. A rövidebb időközök viszont nem feltétlenül látják el a megfigyelőt a skálák használatához elegendő részlettel. hogy részt vennének az osztály munkájában. például a padban végzett. de néhányan (egy. hogy hányan figyelnek és hányan nem egy adott periódusban! Némi gyakorlás után már könnyebb lesz emlékezni arra. az egész osztályt több alkalommal is gyors átvizsgálásnak kell alávetni egy-egy tizenöt perces megfigyelési periódus alatt. hogy a diák odafigyel-e vagy sem. a szem ide-oda villantása és az éppen megengedett tevékenységtől eltérő dologgal való foglalkozás. de néhányan (négy-hat) csak néha figyelnek. 5. az előadó követése akár a törzs elfordításával is. Az idő legnagyobb részében minden gyerek figyel. Néha nehéz eldönteni. amely a figyelem hiányára utalna. ahonnan jól láthatja a tanárt és a diákokat és a lehető legtöbbjük arcát is. amíg másként nem kezd viselkedni. és az így kapott értéket helyezze el az alábbi skálán! 1. Az asztalon könyökölve a gyerek ujjaival támasztja ki szemhéját. a csoportos megbeszélés vagy az információ meghallgatása. akkor azt mondhatjuk. fejezet. Fontos: „Az idő legnagyobb részében” a megfigyelés teljes idejének legalább 75%-át jelenti. Amennyiben a gyerekek nem a megfelelő feladattal vagy saját indíttatású cselekvéssel foglalkoznak ahelyett. hogy mekkorára becsültük a nem figyelő gyerekek számát. ismétlődő mozdulatok. a többiek csak néha figyelnek. hogy ezen a skálán jelöljük megfigyeléseinket. Például amikor a tanár éppen előad valamit. Ahhoz. amelyek megfelelőek. Az alábbiakban Emmer tizenkét skálája közül ismertetünk kettőt. amikor az osztály közösen beszéli meg a tananyagot. akkor őt odafigyelő magatartást mutatóként regisztráljuk mindaddig. 4. Jegyezzük fel. Következésképpen olyan viselkedésformákat kell keresnünk. Az idő legnagyobb részében az osztály felénél kevesebb gyerek figyel. Alább a figyelem hiányára. 3. Ajánlja továbbá. az éppen adott feladat vagy az éppen végbemenő órai tevékenység iránti orientációját jelenti. mert hosszabb időközök eltelte csökkentheti a rendszer megbízhatóságát. az egyéni munka. kettő vagy három) csak néha figyelnek. A figyelem hiányára utaló jelek a nem helyénvaló szociális interakciók. 66 . Figyelmetlenség • • • • Járkálás a teremben. Vonjon átlagot az odafigyelésre vonatkozó becsléseiből. és az éppen vele szemben ülő gyerek semmi olyan észlelhető viselkedési formát nem mutat. a válaszadás kérdésekre vagy részvétel a következtetéses gondolatmenetekben.

hogy az óra idejéből körülbelül mennyi idő telik el magyarázattal. A tanári közlés nem azonos a tanár beszédével. Fekvés a padon. ennek nagyobb része inkább kérdés vagy értékelés. A tanár magyarázata alatt azt a lényeges (a tartalommal összefüggő) verbális vagy nonverbális magatartást értjük. Vigyázzunk. hogy ez utóbbit megkülönböztessük a tanár egyéb megnyilvánulásaitól! 67 . A megfigyelőnek meg kell becsülnie. Tanári magyarázatra fordított idő: az óra 21–40%-a.1 Függelék • • • • Firkálgatás. ha a tanári magyarázattal töltött idő szinte teljes egészében igénybe veszi a tanórát. aminek semmi köze az éppen folyamatban lévő tevékenységhez. hiszen annak csak – gyakran – kis része.1. A magyarázat A tanár magyarázatával foglalkozó megfigyelés csak egy viselkedésformát regisztrál. hogy 5-ös értékelés akkor adható. Következésképpen a kérdések. amikor a tanár információt ad át. a gyerekek kérdéseinek megválaszolása és minden olyan alkalom. A tevékenységben aktívan részt vevő egy másik társára figyel. Tanári magyarázatra fordított idő: az óra 61–80%-a. és nem értékeli magatartását. 2. Tanári magyarázatra fordított idő: az óra 81–100%-a. de nem várja el a diák reagálását. Szabadfoglalkozás idején a gyerekek valamilyen feladat megoldásán dolgoznak. Ennek a skálának a használatakor figyelje meg a tanár magatartását. lényeges információ átadásával. Tanári magyarázatra fordított idő: az óra 0–20%-a. illetve egyéb tevékenységekhez képest! 1. a dicséret és a kritika nem tartoznak ide. A kijelölt munka végzése. A témához nem kapcsolódó kérdések feltevése. Vegyük figyelembe. Noha a kérdés-felelet formájú kommunikációban a tanári beszéd esetleg 70%-ot tesz ki. 4. Tanári magyarázatra fordított idő: az óra 41–60%-a. Egy olyan tárgy merev bámulása. semmint közlés vagy magyarázat. és jegyezze fel. a diákok magatartásához képest és a padban végzett önálló munkához. Másrészt az 1-es besorolás csak akkor fordul elő. amelynek során a pedagógus átadja az információt. a tanár mozdulatainak követése. hogy mennyi időt tölt magyarázattal az egész óra alatti működéséhez képest. Még egy egészen rövid ideig tartó közös megbeszélés vagy más tevékenység is inkább 4-es értékelést vagy annál alacsonyabbat kap. a tantermi utasítások. Figyelem • • • • • Jelentkezés. 3. a magyarázat kategóriájába tartozik. Előadás és felolvasás. A szemkontaktus megtartása. 5. amikor a tanár információközlése rendkívül csekély (az óra kevesebb mint 20%-át tölti ki).

egy kiadó és a tanár alkotta-e meg azokat. látogatáskor. a diák(ok) és egy kiadó vagy a diák(ok). hogy a tantermi szemléltetőeszközöket milyen mértékben használták.) 68 .3 táblázatban közöljük.1. valamint azt is. Azt is feljegyezte. Minden osztálylátogatáskor írásos jegyzeteket készített. hogy egy vagy több diák önállóan. látogatáskor. mint az alacsonyabb SZÖSsel rendelkező osztályok ugyanilyen eszköztára. b) az esetenként módosuló szempont. Előzetesen elkészítette a tanterem falára kerülő SZÖS szerinti táblázatot és a többi olyan szemléltetőanyagot. hogy tanár. látogatáskor. ha bárki utalt ezekre. látogatáskor. o. Emellett minden szöveget nehézségi szintje és eredete alapján is kódolt. hogy a magas és az alacsony SZÖS-sel rendelkező osztályokban eltérő-e az írás-olvasás tanításához létrehozott környezet. hogy a Duke kutatásaiban szereplő adatok esetében a tanítványok közreműködésére utaló feljegyzések nagyon fontosak. Több új könyv és folyóirat látható kitéve a 2–4. kifejezés-mondat és bővített értelem szerint kódoltuk. látogatáskor. hogy a magasabb SZÖS-sel rendelkező osztályok szemléltetőanyaga jellegzetesen több és gazdagabb – az írás-olvasás fejlődését segítő – élményhez juttatja a gyerekeket. Duke minőséget elemző vizsgálata Amint azt már korábban említettük.3 táblázat A magas SZÖS-sel rendelkező osztályokban végzett megfigyelések összefoglalása A magas SZÖS-sel rendelkező osztályok jellegzetességei és aspektusai Több könyv és folyóirat áll rendelkezésre az 1. szó. „A nehézségi szintet betű-digramma14. Több új könyv és folyóirat áll rendelkezésre a 2–4. (A szerk. akkor az eltérés miben mutatkozik. Vizsgálati eredményeinek egy részét az 1. Ebből kiderül.) A szöveg eredete arra utalt. Több az utalás a szemléltetőanyagra. Több könyv és folyóirat látható kitéve az 1. Több szemléltetőanyag látható a falakon az 1. s ha igen. Duke (2000) húsz elsős osztály olvasásóráit látogatta és tanulmányozta annak megállapítására. Meg kell említenünk. Több új szemléltetőanyag látható a falakon a 2–4. Nagyobb az egy diákra eső könyvek és folyóiratok száma az 1.” (451. látogatáskor. ÉLET A tanterembeN Nell K. Nagyobb az egy diákra eső könyvek és folyóiratok száma a 2–4. A tanulásban használt szövegeket tehát aszerint különbözteti meg. amelynek legnagyobb része értelmes jelentéssel bírt. ** ** Statisztikai érvényesség * ** ** * * ** 14   Digramma: kettős betű egy hang jelölésére. a diák(ok) és a tanár. A legmagasabb szint besorolást az a szöveg kapta. Az osztálykönyvtár kihasználtsága nagyobb. látogatáskor. c) egyéb olvasandó szövegek. 1. fejezet. Kevesebb időt töltenek írott nyelvi anyag gyakorlásával. látogatáskor. diák vagy szülő dolgozta-e ki. amelyre majd felkerül: a) a diákok irányítása.

) 16   Jelentése megközelítőleg: A gazdagnak több jut. Az írásbeli feladatokkal töltött időnek nagyobb részét szánják olyan tevékenységekre. Nagyobb arányban töltenek időt nyelvi feladatokkal. Nagyobb arányban töltenek időt olyan írásbeli nyelvi feladatokkal. (A szerk.and very high-socioeconomic status first-grade classrooms.-től (2000 nyara). Nagyobb az aránya az olyan tantermi környezetben használt szövegnek. Az írás-olvasáson kívül más tárgyakban is több időt töltenek olyan tevékenységgel. amelyekben a nyomtatott anyagnak nagyobb szerep jut. 2000/37 (2) summer 441–478. A tantermi környezetbe kitett szemléltetőanyag több kibővített szöveget tartalmaz. * p < 0. A kibővített szöveget tartalmazó anyag nagyobb arányban is szerepel az írásbeli tevékenységekben. Több időt töltenek olyan tevékenységgel.1015 ** p < 0. American Educational Resesarch Journal. amelyekben a nyomtatott anyagnak közepesen fontos szerep jut. az adatok statisztikailag szignifikánsak. N. amelyet legalább részben a diákok alkottak meg.01 **** Néhány diákra vonatkozik. (A ford. Több kibővített szöveget tartalmazó anyag szerepel az írásbeli tevékenységekben. Az iskolában töltött időnek kevesebb hányadát szánják az írott nyelvi anyag gyakorlására. For the rich it’s richer16: Print experiences and environments offered to children in very low.1.05 *** p < 0. amelyben a nyomtatott anyagnak nagyobb szerep jut. Itt azt jelenti. olvasással és írással a tanáron kívül más hallgatóság előtt is. ennek határa: p < 0. amelyekben a gyerekek nagyobb mértékben vállalnak szerzői feladatokat.) 15 Statisztikai érvényesség **** ** *** ** ** ** *** 69 . hogy a vizsgálat mintavétele érvényes. Az idő nagyobb hányadában foglalkoznak olyan tevékenységekkel. Az írásbeli feladatokkal töltött időnek nagyobb részét szánják olyan tevékenységekre.   p a statisztikai szignifikancia jele. amelyek során a gyerekek maguk választják meg az olvasnivalót. amelyekhez a szöveget legalább részben a diákok alkották meg.1 Függelék A magas SZÖS-sel rendelkező osztályok jellegzetességei és aspektusai Az órának kisebb hányadát szánják az írott nyelvi anyag gyakorlására. A tantermi környezetbe kitett szemléltetőanyag arányában is több szöveget tartalmaz. Az írás-olvasáson kívül más tárgyakban is nagyobb arányban használnak nyomtatott anyagot (például a tanterv keretében).005 Jelentése: a megfigyelt összefüggés érvényes (mintavételi hiba nincs). A és B esemény együttes bekövetkezésének valószínűségét jelöli. Átvéve Duke.

.

2001. más szakemberek is elkezdték vizsgálni a tanári elvárások hatásait és az ehhez kapcsolódó más téma­köröket. Jussim–Harber. Weinstein–Gregory–Strambler. hogy az év eleji tesztjükkel kiváltott elvárások következtében a tanárok a kiemelt gyerekekkel másképp bántak. Az Oak School kísérletet Robert Rosenthal és Lenore Jacobson (1968) vezette. s nem a teszt eredménye alapján választották ki őket. hogy azonosítani lehessen vele azokat a diákokat. Az Oak School kísérlet eredményeit széles körben publikálták. amelyet (ezt mondták nekik) kifejezetten úgy terveztek meg. Egyes kísérletek követték az Oak School modellt. Ennek ellenére osztálytársaikhoz képest sokkal jobb eredményeket értek el az év végi felmérők során (bár ez főként az első és második osztályokban volt tapasztalható). és időnként befolyásolják is a tanár-diák interakciókat. és ennek eredményeként jobb teljesítményt érnek el. akik eredményeiket a Pygmalion az osztályban (Pygmalion in the Classroom) című könyvükben tették közzé. Ily módon minden osztályból kiemeltek néhány diákot. és a nevüket közölték is a tanárokkal.2. és hogy a kísérlet megismétlésének már nem ugyanez volt a kimenetele. Rosenthal és Jacobson mindezt annak bizonyítékául vette. s ennek hatására azok az előző évhez képest jobban tudtak teljesíteni. 2004). hogy a tervezés és elemzés bizonyos problémái miatt óvatosnak kell lenni az eredmények értelmezésével. Munkájuk hatására a szakirodalom egyre terebélyesebbé vált. A tudós kutatók azonban szkeptikusok maradtak. hogy mindez a tanév elején íratott nonverbális intelligenciatesztből derült ki. valamint a tanítvány eredményeit. Igazság szerint csak úgy vaktában. Felhívták a figyelmet arra. 2005. amelyek során az elvárásokat hamis információk segítségével váltották ki a pedagógusokból. 1974). 71 . Végezetül a szakemberek közmegegyezéssel a következő megállapításra jutottak: a tanár elvárásai valóban befolyásolhatják. A tanári elvárások potenciális okozati hatásaira vonatkozó bizonyítékok az Oak School kísérlethez hasonló tanulmányokból származnak. fejezet A tanári elvárások Az idevágó kísérletek bizonyítják. A titok nyitja a prognosztizálás. de az idevezető folyamat jóval összetettebb annál. hogy egyes tanítványaik az éppen kezdődő tanév során intellektuális értelemben teljes kibontakozásnak indulnak majd. hogy ez a titokzatos erő megnövelheti az intelligenciát. és egyre több tanulmányt foglalt magába (Brophy–Good. A szöveg a kísérleti eredmények túlértékelését és azt a lelkesedést is illusztrálja. ami ennek a titokzatos erőnek az alsó tagozatos osztályokban való jelenlétét dokumentáló tanulmány megjelenését követte. A kutatók elhitették néhány általános iskolai tanárral. akiktől gyors intellektuális fejlődés várható. hogy a tanári elvárások mintegy önmagukat beteljesítő jóslatként működnek. Miközben az eredeti tanulmány fölött folytak a viták. ami magában hordozza a jóslatok beteljesedésének lehetőségét. hogy miként is működik! A Reader’s Digest fülszövegében emlegetett „titokzatos erő” tulajdonképpen az az „energia”. a versenyképességet és a sikerre törekvés vágyát. A tanárok úgy tudták. és gyakran el is túlozták (ahogyan az a Reader’s Digest fülszövegéből is látható). Olvassa el. Úgy érveltek. mint ahogy azt eleinte hitték (Good–Nichols. mint ami az előző évi munkájuk alapján várható.

és egy önálló osztályon belül három olvasási csoportot tanítottak. hogy ezek a kísérletek sikertelenül végződtek. Míg az Oak School kísérlet arra mutatott rá. és nem az adott évben az osztályukba járó gyerekekről szerzett tapasztalatokon. Az olvasási érettséget felmérő szeptemberi tesztek nem mutattak különbséget a fiúk és a lányok képességei között. A vizsgálatok a tanár elvárásai által kiváltott hatások két fő típusának megkülönböztetéséhez vezettek (Cooper–Good. hogy gyengébbek lesznek a lányoknál.7 százalékra teljesítettek. Az ilyen típusú vizsgálatok során a pedagógus elvárásait még a tanév elején felmérik.) Palardy vizsgálata az önmagukat beteljesítő jóslatok hatásainak negatív vonatkozásait illusztrálta. nyilván azért. illetve annak bizonyítékát. bár ez az eredmény nem automatikus. A kísérletek tehát szemléltették. Tanulmányozták azonban az olyan tanári elvárásokat is. Ehhez olyan tanulmányokra volt szükség.2 illetve 96. mint a lányok. hogy az osztályukba járó fiúk éppolyan jól fognak haladni. hogy az alacsony elvárások alacsonyabb tanulmányi teljesítményt eredményeznek. mint a lányok. hogy a növendékek eredményeire mindez hatással van. Előfordult. Palardy mindkét csoportból öt-öt pedagógussal további kísérleteket is folytatott. átlagosan 96. akiről kiderült. amelyeket a szakemberek szerettek volna kiváltani. Ezek után kezdték el keresni a különbséget a tanár-diák interakciók viselkedésmintái között. mint a más osztályokba járó lányok. Következésképpen azoknak a fiúknak gyengébbek lettek az eredményei. és a legtöbb esetben meglehetősen szerény is.5 százalékot értek el. hogy valamennyire már megismerte őket. akikről a tanárai azt tartották.2. hogy amennyiben a tanárral elhitették.2 százalékot. hogy a tanár elvárásai hatással vannak a diák eredményei­re. amelyek összefüggésbe hozták a tanárok spontán kialakuló elvárásait az adott gyerekekkel folytatott interakciókra vonatkozó információval. Ezekben az osztályokban a lányok 96. 72 . mert a tanárban nem alakultak ki azok az elvárások. vagy ugyanannak a tanárnak az óráit viszonyították a korábbi óráihoz). fejezet. akiknek a tanárai meggyőződéssel hitték. s amelyek úgy alakultak ki a tanárban. hogy nem fognak olyan gyorsan haladni. A tanári elvárások által kiváltott hatások két típusa A Palardy-vizsgálatban részt vevő tanároknak a fiúk és a lányok olvasási eredményeire vonatkozó elvárásai korábbi tanítási tapasztalataikon alapultak. ugyanazt az alapvető tananyagot alkalmazták az olvasás tanításához. hogy ugyanolyan jól teljesítenek majd. de arra már nem utaltak. amelyek bizonyos diákokra vonatkoztak. hogy a kísérletek kimutatták. mielőtt sok közvetlen információja lenne diákjairól. s ő ezzel az elvárással tekintett rájuk. akik határozottan hittek abban. hogy a magasabb elvárások a teljesítmény javulásához vezetnek. és további 14 tanítót. Palardy azt állapította meg. hogy bizonyos (vaktában kiválasztott) diákoktól sokat várhat. A legtöbb esetben azonban sikeresen bizonyították. Összegzésképpen elmondható. csak 89. (A lányok nem teljesítettek jobban. 1983). míg azok a fiúk. mint a lányok. hogy ez a folyamat miként zajlik az osztályban. akiknek a tanárai úgy gondolták. miszerint a tanárban kiváltott elvárások okozhatják a tanulmányi eredmény javulását. akkor azok a társaikhoz képest jobb tanulmányi eredményeket értek el. Mindannyian középosztálybeli családokat ellátó iskolákban tanítottak. Mindazonáltal a márciusi olvasásfelmérők során azok a fiúk. Mások az egész osztályra kiterjedő elvárásokat váltottak ki (egy tantárgyon belül egy újabb egység tanítását viszonyították egy korábbi egység tanításához. hogy a lányoktól vártak jobb teljesítményt. Palardy (1969) például kiválasztott 10 elsős tanítót. A tanári elvárások és bizonyos osztályokban csak néhány gyereket jelöltek meg.

Hogyan váltják valóra az elvárások önmagukat? Az elsőt az önmagát beteljesítő jóslat hatásának nevezték. Tegyük fel. hogy a hatodikosok zenekarvezető tanára eldönti magában. Igen nagy az esélye annak. hogy otthon Rosával gyakoroljon. de a testvéri kapcsolatnak köszönhető erős elvárások miatt a tanár már eleve barátsággal közeledett hozzá. amire számítottunk. és megszervezte. Ebben az esetben az elvárások jobban megalapozottak abban az értelemben. mint a tartós elvárások hatása. miszerint bármilyen elvárás valóra válhat. mindig szívesen segít. Rosa a város legjobb fuvolása volt. Az önmagukat beteljesítő jóslatok hatása erőteljesebb. hogy az egyik tanár ezt mondja önnek egy beszélgetés során: „Garcia tanárnő nagyszerű ember. hogy a tanár a diák által már korábban gyakorolt viselkedésminták fenntartását várja el. Viszont lehetnek olyan gyerekek. Igazság szerint Juanita csak átlagos tehetség. de mindkettő igen fontos szempont az osztályokban folyó munka vizsgálata szempontjából.” Egy ilyen jellemzés után hogyan közeledne Garcia tanárnőhöz az első találkozás alkalmával? Nagy valószínűséggel magabizto san menne oda hozzá. akiknek az olvasása annyit javult a nyár folyamán. és nem is használja ki a benne rejlő változás lehetőségeit. hogy a kollégától ezt hallja: „Garcia tanárnő? Hát elég nehéz elmondani. elmondaná. kedves. hogy most már egy fokkal magasabb csoportba kellene sorolni őket. Feszült és ideges leszek 73 . mint elsős kollégája az előző év során. Mondjuk például. hogy Juanita Hernandez az egyik legjobb fuvolás lesz. amelynek során egy eredetileg minden alap nélküli elvárás olyan tanári magatartást vált ki. amelyet a tanár pozitív elvárásai és az azzal járó tanításbeli döntései váltottak ki. amely az elvárás megvalósulását eredményezi. mert jelentős változást hoznak a diák viselkedésében. Juanita gyors fejlődése az önmagát beteljesítő jóslat hatásának köszönhető. a próbákon rendszeresen biztatta. akivel majd együtt kell dolgoznia. hogy a másodikos tanár észrevegye a gyerek fejlődését. de én nem érzem jól magam a közelében. Például gondoljon előre (vagy vissza) első tanítási gyakorlatára! A legtöbb kezdő pedagógus szeretne minél többet tudni az iskola igazgatójáról. nagyon szeretsz majd vele dolgozni. és hogy örömmel néz a közös munka elé. Melegszívű. Az elsőben kialakult beosztás tartóssá tétele csökkenti annak a valószínűségét. hogy jó ember. hogy azzal pontosan azt a reakciót váltjuk ki belőlük. hogy elvárásaink következtében bizonyos emberekkel úgy bánunk. hogy mindennek hatására Juanitából hamarosan elsőrangú előadó válik. Bármikor nyugodtan keresheted a problémáiddal. ha magasabb szintű csoportba kerül. hogy milyen. Gyakran előfordul. hogy az így beosztott tanítvány másodikban gyengébben fog teljesíteni olvasásból. Az elvárások hatásának másik típusa a tartós elvárás hatása. s nemcsak egyszerűen minimalizálják a változás esélyeit a már kialakított viselkedésminták fenntartásával. ha a tanár nem bánik vele megkülönböztetett figyelemmel. Lehet. hogy sok jót hallott róla. mint a sokkal erőteljesebb önmagát beteljesítő jóslatok hatásai. Mindazonáltal a tartós elvárások finoman működő hatásai gyakrabban jelentkeznek. Meglátod. kifejezte hitét abban. és komolyan érdeklődik az ember iránt. Például egy másodikos tanító ugyanazokat osztja be a jól. hogy a lányból jó zenész lesz. hogy észre sem veszi. ugyanakkor növeli annak a valószínűségét. Hogyan váltják valóra az elvárások önmagukat? A tanári elvárások hatásai egyszerűen csak konkrét példái annak az általánosabb alapelvnek. holott ez nem történne meg. Ugyanakkor ezeket már annyira természetesnek tartja. a közepesen és a gyengén olvasó csoportokba. Ezzel ellentétben tegyük fel. mert a tavalyi év során Juanita nővére. mint ahogy akkor teljesített volna.

ha ezek után találkozna Garcia tanárnővel? Feltehetően nem nagy örömmel nézne elébe. hogy az órán milyen viselkedést várnak el. Végezetül a diák megelőzheti az elvárás megvalósulását vagy úgy. mint amennyit tudnának. nem biztos. Ez a bánásmód mintegy üzenetet hordoz a diák számára arról. nem akar velem beszélni…. amit kap. osztálybeli magatartására és a tanárral való interakcióira. és ha a gyerek ennek a véleménynek nem áll ellen vagy nem változtat rajta. komoly arccal vagy erőltetett mosollyal.2. és milyen tanulmányi teljesítményre számítanak tőle. hogy a tanár nem minden diákjára néz egyértelmű elvárásokkal. s ettől mindkettőjük csak még feszültebb lenne. hogy nemcsak az elvárások váltják valóra önmagukat. mintsem cáfolná őket. Még ha az elvárások következetesek is. Most pedig képzeljük el. 5. A tanári elvárások tőle. és nagyon szeretne jó benyomást kelteni. Ezek a hatások kiegészítik és megerősítik a tanár elvárásait. 2. nem fognak annyit fejlődni. A Brophy–Good-féle modell A példákból látszik. Úgy érzem. Amennyiben a tanár ebben hosszú ideig következetes marad. Ám azok. és hivatalos modorban beszélne vele. 6. 3. A tanév elején a tanár differenciált elvárásokat alakít ki magában a diákok viselkedésére és tanulmányi eredményére vonatkozóan. Ez aztán hatással van másokra. A meleg. akiktől csak keveset várnak el. Ebben az esetben az elvárásokat nem tekintjük önmagukat megvalósítónak. ha helyesnek bizonyulnak.” Vajon hogyan viselkedne. és nagyobb valószínűséggel váltja ki belőlük az elvárt viselkedés megjelenését. De mi történik akkor. hogy olyan ellenállást fejt ki. Gyakran egy vagy több elem is hiányzik. mintha irritálnám vagy az idejét rabolnám. ha feszült. 4. A tanári elvárások önmagukat megvalósító hatásai csak akkor jelentkeznek. idegesnek. 1. hogy a hatásukkal ellentétesen cselekszik. 1970) a tanári elvárások hatásainak magyarázatára a következő modellt dolgoztuk ki. vagyis a diák sokkal inkább megerősíti az adott elvárásokat. Ön a viselkedésével oldaná az esetleg benne lévő merevséget. Lehet. gátlásosnak érezné magát. hogyan reagálna Garcia tanárnő erre a két eltérő közeledésre! Az első ismerkedési kísérletre valószínűleg az ő reakciója is pozitív lenne. őszinte szavakra ő is ha sonlókkal válaszolna. Az ön bemutatkozása valószínűleg akkor is idegessé és hivatalossá tenné a tanárnőt. hogy kihozzák magukból a maximumot vagy legalábbis a lehető legtöbbet. Végül pedig ez kihat a diák tanulási és más teljesítményére. 74 . akkor nagy valószínűséggel mindez kihat az önképére. amelyet kínos csend követne. tanulásbeli motiváltságára. és egy kedvelni való kollégát kezdene látni önben. vagy úgy. amelyet az elvárás produkál. Talán kissé habozva menne oda hozzá. Egy korábbi kutatásunk során (Brophy–Good. hogy a pedagógus következetes viselkedéssel közvetíti azokat a diákoknak. amely a tanárt elvárásai megváltoztatására készteti. ha másképpen tanítanák őket. akiktől sokat várnak. E differenciált elvárásokkal összhangban a tanár következetesen eltérő módon viselkedik a különböző gyerekekkel. vagy elvárásai állandóan változnak. ha a fenti modell minden eleme adott. ha egyébként nem lenne az. fejezet. még akkor sem. hanem az a viselkedés is. Feltehetően ugyanolyan semmitmondó udvariassággal visel kedne. hozzá is segítik. hivatalos módon közeledik hozzá? Feltehetően Garcia tanárnő azt adná vissza. törekvéseinek mértékére. Azokat a gyerekeket. mint ön.

hát nem bízik bennem?” 4. Julia órai munkája és teszteredményei azonban nem javulnak. és állapítsa meg. hogy sikerül jól megismernie a tanárait vagy több segítséget kapnia tőlük. és (3) keresse meg az eredeti elvárás megerősítésének bizonyítékát! Amennyiben a példa nem tartalmazza a fenti három elemet. és ráveszi. Decemberben még egyáltalán nem vehető észre semmi változás. akihez a diákok problémáikkal fordulhatnak. hogy mindkét növendéke jobban teljesítene. Wilson tanár úr meggyőződése. amelyek következetesen úgy közvetítették ezeket az elvárásokat. részletesebb visszajelzéseket ad az órai munkájukról és házi feladataikról. hogy az adott esetben önmagát beteljesítő jóslatról volt-e szó! Ha igen. Olvassa el a példákat. 2. hogy „Sarah másodéves korában nagyot fog lendíteni az iskola teniszcsapatán”. mint általános tanulmányi profiljuk. Mindazonáltal mindkét diáknak rosszak a tanulási szokásai/módszerei. és fejletlen az íráskészsége. Annak ellenére. Minden home-roomhoz egy-egy tanácsadó tanár (counselor) tartozik. A tanév elején Tom Bloomot az iskola legjobb osztálytanácsadójához17. Mary Ruizhez osztják be. Winn teniszedző tudja. hogy   Az Egyesült Államok oktatási rendszerében az osztályfőnökség ismeretlen. ha rá tudná venni őket. A tanácsadó tudja. hogy Tom feltehetően meg fog bukni. hogy hetente akár két-három alkalommal sem készítenek házi feladatot. Az iskolában egyikőjük sem tölt elég időt önállóan végzendő feladatokkal. mint a többiekkel. ha valóban megérdemli. és mindkettőjükkel gyakran előfordul. hogy komolyabban vegyék a tanulást. Minden osztály rendelkezik saját teremmel (home-room). Nagyon gyengék a jegyei.Gyakorlati példák Gyakorlati példák Az alábbi gyakorlati példák segítségével tovább mélyítheti az önmagát beteljesítő jóslat elméletének megértését. A tanárnő nem nagyon bízik John felelősségérzetében. innen indulnak a szaktermekbe. emiatt nem valószínű. akkor nem tartozik az önmagát beteljesítő jóslat kategóriájába. hogy nehogy kimenj az utcára!” John erre egyértelműen fájdalmas tekintettel reagál. Rick Wilson. „John. egy másodikos kisfiúnak. a tanár időnként észrevette bennük a jobb eredmény eléréséhez szükséges szikrák felvillanásait. Így hát egyre gyakrabban szólítja fel őket. (A szerk. Ugyanannyi meccset játszik. ugyanazokat a rutingyakorlatokat végzi. hogy Sarah Brown egy volt hivatásos teniszjátékos lánya. ezért nagyon részletes utasításokkal látja el. Mi több. hogy tanulmányi téren milyen buktatók fenyegetik. hogy még soha nem látta játszani. hogy: (1) mi volt az eredeti elvárás. Mary elmagyarázza Tomnak. (2) melyek voltak azok a viselkedési formák. Ámbár eddig mindig átlagos érdemjegyeket szereztek. a rátermettséget mérő tesztek eredményei esetükben mindig jobbak. de legfontosabb. Ennek ellenére továbbra is kitartóan folytatja erőfeszítéseit. Jean Rogers utasításokat ad John Greene-nek. hogy azzal valószínűbbé tették azok megvalósulását. akkor határozza meg. a tizedikesek társadalomismeret-tanára hisz abban.) 17 75 . hogy ne csapj zajt az előtérben. és májusra Antonio a korábbinál sokkal magasabb szinten teljesít. ne állj meg bámészkodni más osztályok előtt. Emellett nagyon bátortalan is. Edzéseken Sarah-val ugyanúgy bánnak. mintha azt mondaná: „Rogers tanárnő. 1. és az edző csak akkor dicséri meg. teljes biztonsággal kijelenti. Másodéves korára a csapat első helyen kiemelt játékosa. hogy Antonio Navarrao és Julia Suarez jobb tanulók is lehetnének. és a liga sztárcsapatába is benevezik. aki hajlamos bajba keveredni. vidd el ezt a rövid levelet Turner tanárnőnek! Vigyázz. 3.

8. Dick egész évben kivette részét a szünetben zajló futóversenyekből és játékokból. amelyet a tanárnő még rendszeres dicséretekkel. hogy a többi gyerek figyelmét időnként fel- 18   Az eredetiben B és C fokozat szerepel. keményen dolgozik. Végezetül már aziránt sem érdeklődnek. (Miért szükséges az adó beszedése? Mennyire törvényes a jelenlegi rendszer? Milyen alternatív adózási rendszer biztosítana ugyanekkora adóbevételt. hogy a labdajáték során ő legyen a bíró. Egy idő múlva Beth mindenféle kisebb tárggyal kezdi el dobálni társait. A gondokat azzal próbálja megelőzni. amikor a tanárnő a baseballt is felvette a játékok sorába – egyre visszahúzódóbb lett. hogy egyik másodikos tanítványa. hogy a diákoknak szükségük van az élvezetes rutingyakorlatokra. de a magasabb szintű gondolkodást igénylő feladatokat nem szeretik. a gyorsaságot és nem a képességet hangsúlyozó tesztek alapján alakítja ki a tanulócsoportokat az osztályban. Ezzel a gyerek fontos és aktív szerephez jutott. A tanári elvárások iratkozzon be a délutáni korrepetálásra. hogy ezeknek a gyerekeknek még több korrepetálásra van szükségük. de a lassúbb csoportnak a tavalyi anyag ismétlését tűzi ki feladatul azért. Mivel nem teljesítik az összes kiadott gyakorlatot. hogy a gyerek valójában szégyelli magát. hogy mit tanulnak a gyorsabban haladó csoportba osztott társaik (kezdik azt hinni. a tanárnőben megerősödik az a vélemény. Judy Jones. hogy a többi harmadikostól elkülönítve. (A szerk. Tom megérti. ám ők egyre kevesebb ilyen jellegű feladatot oldanak meg. egy távolabbi padba ülteti. A tanév elején a legjobb képességű csoport tagjainak (akik a gyors feladatmegoldó készséget igénylő tesztben jól teljesítettek) új anyagot ad. Miután ez többször is megesett. hogy ők már soha nem fognak odajutni. aki teljesen kezelhetetlennek bizonyult. 6. Következésképpen a csapatok összeállítása során mindig az utoljára kiválasztottak közé került. hogy hétvégén is szánjon időt a tanulásra. hogy Mary szerint bajba fog kerülni. és végül két négyessel és három hármassal zárja a félévet18. Dick Ainge miként tud beilleszkedni az osztályközösségbe. valamint arra is. Bob Graney tudja. Bár koordinációja jó. és fejfájásra vagy fájós lábra hivatkozva nem akart többet játszani. és inkább az érdekli őket. Amikor tehát az adózással kapcsolatos tudnivalókhoz érnek. és hogy ezeket szívesen is végzik. fejezet. elsősorban az adóbevallás elkészítésére és az esetleges számítási hibák gyors ellenőrzésére fekteti a hangsúlyt. hogy hasonló kérdésekkel foglalkozzanak).2. de viszonylag ritkán elemzik a folyamatokat. ha nem kezd igazán komolyan tanulni. Melba azonban tudta. de tavasz környékén – akkortájt. hiszen már amúgy is ismerik a megoldást. Előző évben tanította a nővérét. Így aztán minden tőle telhetőt megtesz. aki egy hetedikes osztályban tanít matematikát. hogy Beth Blantonnal csak baj lehet. A kurzus további szakaszaiban is inkább a gyakorlati rutinfeladatokra épít. 5. hogy a tanárnő mit magyaráz a „haladó” csoportnak. Melba Robinson aggódik amiatt. Mindazonáltal a lassúbb gyerekek csak néhány ismétlő feladatot csinálnak meg. Dick igyekezett kivonni magát. valamint azzal erősített meg. Tim Santoro a Mill Tour középiskolában vezeti a fogyasztók számára tervezett üzleti kurzust. korábban nem sokat baseballozott. hogy magára vonja figyelmüket. hogy később ők is el tudják majd végezni azokat. a terhek másképpen való megoszlása mellett?) 7. és nehezen tudta elütni meg elkapni a labdát. hogy feladatmegoldó sebességüket növelje.) 76 . A tanév végére a lassúbb csoportba osztott diákok közül többen magatartásukkal zavarják az órákat. Meggyőződése. Dick hiányosságainak kompenzálására és az osztályközösségben elfoglalt helyének fenntartása érdekében a tanárnő arra kérte fel a kisfiút.

Az édesanya azonnal újra felkereste a tanárokat.” „Ezt kell tennem. és a gyerek jól tanul. hogy miért mondták azt. A 2. Tom megérti a hallottakat. A 3. Delpit (1995) az alábbi esetről számol be: Egyik este felhívott Terrence édesanyja. hogy a tanár nem bízik a képességeiben). amikor ilyen gyengék a jegyei. aki érezhetően a könnyeivel küzdött. hogy jól tanuló. hogy a gyerekkel „minden rendben van”. de lényegében mindig ugyanazt a választ kapta: „Miért van úgy feldúlva? Ennek a fiúnak a hármas nagyon jó jegy! Igazán nem szükséges. (Tomot korrepetálásra küldi. hogy a tanárnő egyértelmű utasításokkal látja el Johnt. hogy nem játszik. s elszánt tanulásba fog.Gyakorlati példák hívta arra. megdöbbenve látta.) A példák elemzése Akkor most lássuk.) Valójában a tanácsadó saját jóslata ellen dolgozik. akkor viszont elképzelhető. Amikor azonban az első negyedévi értesítőt megkapták. többlettanulási időt kér tőle. ezzel valóban megsokszorozta erőfeszítéseit. hogy ennyire erőltesse a tanulást. amikor megtervezi és megvalósítja a fenyegető kimenetellel szembeni stratégiát. itt tehát nincs szó önmagát beteljesítő jóslatról. bár a tanár mindkét diákról azt tartotta. hogy minden rendben van. Ugyanakkor Julia teljesítményét nem emelte Wilson tanár úr hozzáállása (lehet. hogy Dicknek egyáltalán nem kell rosszul éreznie magát amiatt. tehetséges tizennégy éves fiát (aki egyébként afroamerikai származású) egy elsősorban fehérek által látogatott magániskolába juttassa be. utána kísérletet tesz a probléma kezelésére. példában azt látjuk. a tanév első néhány hónapjában többször is beszélgetett a fiú tanáraival. Négyszemközti beszélgetések során pedig hangsúlyozta. aki ezt érzékeli is. Arra azonban nincs bizonyíték. sikerült-e felismerni az önmagukat betöltő jóslatokat! Az alábbiakban az első négy példával kapcsolatos gondolatainkat fogjuk megosztani az olvasóval. és a teljesítményén is javított. hogy a gyerek rosszalkodni fog. Következésképpen az edző jóslata – bár valóra vált – nem tartozik az önmagát beteljesítő jóslatok kategóriájába. példa rendkívül tanulságos. példában Winn teniszedző elvárása beteljesedik. hogy bár a nevelő komoly aggodalmakat közöl. hogy Tom meg fog bukni. és ezt el is mondja neki. hogy jobb teljesítményre képesek. Ha ehelyett 77 . hogy a bizonyítvány hármasokkal és kettesekkel van tele. mert attól tart. hogy a lány a sok kérdést nyaggatásnak vette vagy úgy értelmezte. esetben Antoniót illetően önmagát beteljesítő jóslatról van szó.” (XIII. rendszeres tanácsadói alkalmakat biztosít a számára. s mindegyikük megnyugtatta. Attól a ponttól kezdve a tanárnő elvárásai önmagukat betöltő jóslatokká válnak. o. hogy a gyerek az elvárásoknak megfelelően kezd viselkedni. Viselkedésével tudat alatt ezen elvárását közvetíti a fiúnak. hogy bebizonyítsa. Juliát illetően viszont nem. Mary eredeti várakozásával szemben a fiú teljesítménye nagyot javul. Ha Jean Rogers hosszabb távon is így bánik majd Johnnal. Egyedülálló szülő ként nagyon sokat dolgozott azért. Amikor feltette nekik a kérdést. Rick Wilson eltökélt tanítási módszerei sikeresen megváltoztatták Antonio felfogását és meggyőződését („Nekem megy a matek. 9. hogy a gyerek viselkedése ennek értelmében változna. Mint gyereke iránt érdeklődő szülő. különböző formában ugyan. A tanácsadó tanár attól tart.”). A 4. hiszen bíró nélkül nem lehet baseballozni. Ez annak köszönhető. ő igenis ér valamit. Az 5–9 példákkal kapcsolatos gondolatait beszélje meg csoporttársaival! Az 1. Mindazonáltal arról nem tudunk. hogy Dick milyen jól végzi a dolgát. hogy ezt az edző Sarah-val való kivételes bánásmódja okozta volna.” „Ezt akarom.

fizikai megjelenésre. amelyek valódi (nem fiktív) diákokkal szembeni tanári (nem más felnőtt) elvárásokra koncentráltak. ideértve a fiatalokkal szembeni társadalmi elvárásokat és tanulmányi teljesítményeiket is (Nichols–Good. és egyre rosszabbul szerepelt. Ez nem is meglepő. amennyiben hiteles forrásból származó ellentétes információhoz jutnak. az általuk íratott tesztek. etnikai hovatartozásán vagy más státuszbeli jellegzetességein. amelynek során a kísérlet alanya (nem feltétlenül a tanár) gondosan szűrt információt kapott bizonyos fiktív tanulókról. Mire a tanárnő ráébredt. Ezenkívül a legtöbb az egyes gyerekek. hogy ezek az elvárások mekkora mértékben bizonyulnak helytállónak. Továbbá ezek a vizsgálatok rendszerint nem fednek fel durván elfogult ítéleteket. akinek a tanára attól tartott. hogy nagyon sokat foglalkozott vele. valamint azt is. ezek közül a legtöbb vizsgálat a diákok tanulmányi teljesítményére vonatkozó elvárásokra koncentrált. Következésképpen a gyerek teljesítménye egész évben folyamatosan romlott. az általuk adott feladatok vagy saját interakcióik másról tanúskodnak. hogy a lány meg fog bukni. Mindazonáltal azok a vizsgálatok. 2004). Például összesített eredményeket közöltek vele. Ezek között a kísérletek között olyan is található. hogy a kísérleti alanyokat aránylag kevés információval látták el. s ezt azzal előzte meg. valamint motiváltságában. Ebben leírja egy diáklány esetét. fejezet. hogy a tanév elején a tanár differenciált elvárásokat alakít ki magában. s nem a csoportok vagy osztályok iránti elvárásokra koncentrált. és semmit nem tesz a helyzet megváltoztatásáért. és akkor sem kezdett aggódni. 1990). hiszen tudjuk. továbbá az otthoni tanuláshoz is segítséget szervezett a számára. amelyek teljesen megegyező teszteredményeket. akkor elvárása valószínűleg beteljesült volna. de az összesítések feléhez egy fehér gyerek képét. s nem annyira más eredményekre (például motiváció. és felkérték. érdemjegyeket és a korábbi tanárok megjegyzéseit foglalták magukba. nem pedig nemi. Ezek egyike szinte teljesen párhuzamos Tom példájával. társadalmi alkalmazkodás). A modell első megállapítása. korábbi teljesítményekre. már túl késő volt ahhoz. vagy amennyiben saját tapasztalataik. A kutatók alaposan tanulmányozták azokat az információkat. az esetek nagy többségében elsősorban a tanulmányi tevékenységekben való részvételén. s ezeket a Brophy–Good-féle modell alapján kívánjuk elemezni. A legtöbb benyomás például. amikor már nem mindig adta be a feladatait. magatartás. Ezért most az egyéni tanulmányi eredményekkel kapcsolatos kutatások vizsgálatával kezdjük. A tanári elvárások reménytelenséget sugallt volna. etnikai és nemi hovatartozásra. míg a másik feléhez egy fekete diák képét mellékelték. 78 . hogy ennek alapján állítson fel bizonyos „előrejelzéseket”. Miként alakulnak ki a tanár elvárásai? Ámbár sokféle témakörben végeztek pedagógiai kutatásokat. A második esettanulmány az elsőnek éppen az ellenkezőjéről szól. a teszteredményein és az általa megoldott feladatok helyességén alapszik.2. A tanárnő maximálisan hitt diákja jó képességeiben. órai magatartásra vagy más egyéni jellegzetességekre vonatkozó információ (Jones. besorolásra és csoportbeosztásra. sokkal pozitívabb képet mutatnak. amelyet egy tanár a diákról formál. amelyekre a tanárok az ilyen jellegű elvárásaikat alapozzák. hogy mi is történik. hogy segíthetett volna. hogy az elvárásokat jelentős mértékben befolyásolja a szocioökonómiai státuszra. Először is a tanárok nem hisznek a hamis információnak. Goldenberg (1992) az itteni fiktív Tom Bloom történetéhez megdöbbentően hasonló esettanulmányokat publikált. Az ilyen jellegű kísérletek kimutatták.

A gyenge tanulóval több a négyszemközti. de még mindig bőven marad tér a tartós elvárások hatásainak. A gyenge tanulótól kevesebbet várnak el (például kevesebbet is tanítanak neki. gazdagabb és gondolkodtatóbb tanulási lehetőségeket biztosít a számára. vagy valaki mást fog szólítani). Helytelen megerősítés: a gyenge tanuló helytelen viselkedését vagy hibás válaszát dicsérik. A tesztek és feladatok differenciált adminisztrációja vagy osztályozása során kétséges helyzetekben a jó tanuló javára általában kedvezően döntenek. hasonló helyzetben viszont egy másikat – akitől többet vár – több támogatásban is részesít. több lehetőséget teremt arra. A gyenge tanulóra általában kevesebb figyelmet szentelnek. a kérdés megismétlése vagy újrafogalmazása). A gyenge tanulók helyett megválaszolják a kérdést. túlságosan sok segítséget adnak neki). A gyenge tanulót gyakrabban bírálják az elégtelen munka miatt. amelyek hamis vagy igazolatlan elvárásokon alapszanak). hogy segítenének javítani a válasz minőségén (például rávezetés. mint a nyilvános interakció. vagy csak könnyű. • • • • • • • • • • 79 . alaptalanul dicsérik. tevékenységét alaposabb figyelemmel kísérik. a gyenge tanuló javára pedig nem. ha egy gyenge tanuló az osztály előtt ad választ. s a megközelítés módja sokszor egészen finom. vagy ritkábban lépnek vele interakcióba. A visszajelzés elmulasztása. akire alacsony elvárásokkal tekint. hogy követhesse saját érdeklődését. Valójában a megfigyelések során dokumentálták. tudatosan alig észrevehető különbségeket mutat: • • A gyenge tanulóra kevesebb ideig várnak. hogy a tanár a diákoknak is közvetítse a fent emlegetett differenciált elvárásokat. Ez utóbbival barátságosabb szociális és érzelmi kapcsolatot alakít ki. A gyenge tanulót a tanártól távolabb ültetik. Például hogy miként kezel egy olyat. a helyteleneket pedig javítják. Ez korlátozza az önmagukat beteljesítő jóslatok hatásának jelentőségét (azokét. ha valamiben sikert ér el. hogy a tanárok általában helytálló elvárásokat alakítanak ki magukban neveltjeiket illetően. vagy valaki mást szólítanak ahelyett. értékes visszajelzéseket kapjon. hogy a tanárok igen gyakran egészen másként közelednek a jól és a gyengén tanulókhoz. Miként közli elvárásait a tanár a diákkal? A Brophy–Good-féle modell következő lépése megköveteli. elemző gondolkodást nem igénylő kérdéseket adnak számára. és gondosabban szervezik meg. amikor a feltett kérdésre válaszolnia kellene (vagy a tanár adja meg a feleletet. hogy más-más módon bánik velük. amennyiben több információhoz jutnak. mégpedig úgy. A gyenge tanulót ritkábban dicsérik. vagy hogy fejlődésével kapcsolatban igazán alapos.Miként közli elvárásait a tanár a diákkal? Mindent összegezve elmondhatjuk. A gyenge tanulót ritkábban szólítják fel.

hogy miként viselkednek. de időigényes. Másodszor: még a következesen differenciáló tanárok sincsenek mindig tudatában annak. vannak olyan differenciált bánásmódok. A tanári elvárások • • • • • • A gyenge tanulóval kevésbé barátságos interakciók jönnek létre. és nem az egész osztály előtt. amely hatékony ugyan. bólogatással való biztatás). Amennyiben egy gyengén tanuló kevesebb anyagot és visszajelzést kap. de nem a negatív elvárások helytelen kivetítését. a teljesítménnyel kapcsolatos elvárásait.) 19 80 .   A szerzők által elemzett tanítási módban a különböző aktuális fejlettségű diákokat más és más. Először is nem minden osztályban fordul elő. függetlenül attól. főleg akkor. hogy a fentebb leírt differenciált bánásmód sohasem helyes. S ezzel eljutottunk a Brophy–Good-féle modell 3. a tények bemagolásán. s nem a témát kibővítő beszélgetéseken alapul. nonverbális támogatást kap. ami azzal jár. amely feltételezi. ha négyszemközt beszélget velük a tanár. akkor a tanár nem könnyen tudja használni ötleteiket. Kevés idő esetén a gyenge diák tanítására ritkábban alkalmaznak olyan tanítási módszert. Mi több. valamint a nonverbális kommunikáció és a figyelem más megjelenési formája (előrehajlás. hogy vele másként bánnak. amelyek közvetlenül is befolyásolják a diákok tanulási lehetőségeit. és ritkábban is hasznosítják. (A szerk. A tananyaggal való foglalkozás során jelentkező elvárások hatásai mellett ott vannak még a tanár viselkedésének közvetett hatásai. A gyengén tanulók tevékenységei például részletesebb kidolgozást. a magasabb rendű gondolkodást igénylő feladatokat elveti). fejezet. A gyenge tanuló ötleteit kevésbé fogadják el. A gyenge tanuló kérdéseire rövidebb és kevésbé informatív visszajelzéseket kap. mint egy jól tanuló. hogy tisztában van-e azzal. hogy minden diákjuk számára viszonylag azonos szintű segítséget nyújtanak. de igazából nem bátorítja a gyerekeket jobb teljesítmény elérésére. Az ilyen típusú differenciálással kapcsolatban több dolgot is meg kell említenünk. A gyenge tanulónak szegényes tantervet19 kínálnak (amely túlságosan szűk. akikkel szemben eltérők az elvárásaik. Esetenként jobb. ha a differenciálás igen jelentős méreteket ölt. valamint a siker vagy a bukás tulajdonságait. amelyek befolyásolhatják a gyermek saját magáról kialakított képét. pontjához. egyéni tanterv szerint tanítják. Harmadszor: a tanár-diák interakciók viselkedési mintáiban jelentkező különbség sokszor nagyrészt vagy akár teljesen is a diák számlájára írható (például ha egyes gyerekek rendszeresen csak nagyon gyenge szinten tudnak bekapcsolódni az órai munkába. maguk a diákok több odafigyelést igényelnek. A gyenge tanulóval kevesebb a szemkontaktus. Az ilyen séma arra utal. Ezért tehát nem feltételezhetjük. a tanár elvárásainak megnyilvánulásaként fogja fel. hogy a pedagógus mintegy automatikusan végigveszi a gyengén tanulókkal használatos tanítási stratégiákat. akkor szinte biztosan kisebb mértékben fog fejlődni. sok ismétlést tartalmaz. Mindazonáltal jelzi a veszélyt. és nem csak egy-két területen jelentkezik. A pedagógusok differenciált bánásmódja igen különböző azokkal a diákokkal. motivációját. hogy a diák a differenciált bánásmódot és mindazt. kevesebb mosolyt és más. és azt gondolják. gondolataikat).2. Negyedszer: a differenciált bánásmód jelentheti a személyre szabott tanítást is. rutinfeladatok és gyakorlatok megoldását hangsúlyozza.

akikre eltérő elvárásokkal tekintenek vagy akiknek más a teljesítményszintje.”) 8. mint mások. hogy a diákok nyolc területen figyeltek meg eltérést: Az oktatási környezetre fordított energia 1. Amilyen mértékű az interakciók viselkedési mintáiban jelentkező differenciálás az olyan diákokkal szemben. Az osztály és az iskola kapcsolatának minősége („Onnan lehet tudni. s ehhez hozzátartozik a képességbe vetett hit. hogy ügyesek va gyunk”). A tanárok által használt motiváló stratégiák („Ma például a tanár megjutalmazott. a differenciált bánásmód következtében kialakuló önképben. Az osztályon belüli kapcsolatok minősége („A nem annyira okos lányok nem játszhatnak az okos lányokkal. (1986): Teachers expectations. a tanár által felkínált feleletadási lehe tőségek (következésképpen az elért teljesítmény és eredmény). Ahogyan a diákokat értékelik („ha nagyon szépen beszélnek. míg a gyengébben tanulók tevékenységeit jobban behatárolják. hogy mit kell csinálniuk. amelyek segítségével a tantervet közvetítik („Ők több vastag könyvet olvasnak. Még az alsó tagozatos gyerekek is látják.”) A diákokkal készített interjúkat és az óralátogatások megfigyeléseit összegezve Good és Weinstein (1986) a 2. abból tudjuk.1 táblázatban20 vázolt összefoglalást készítette. K. hogy a tanárnő mindig őt küldi mindenhová. választási alkalmat kínálnak számukra. hogy valaki okos. R. mert én voltam a második legjobb az egész osztályban. A szülő-osztály viszonyának minősége („Az apukájuk és az anyukájuk nem tanítanak nekik sem mit otthon. mert az a legjobb csoportba kerül. olyan mértékben valószínű. 20 81 . mert az okosok nem vesznek róluk tudomást. több segítséget nyújtanak nekik. hogy ki az okos. akár közvetve. Az osztály légkörének tényezői 6. A diákok tanulócsoportokra való osztása („És mindjárt lehet tudni. Az a szerep. – Weinstein. hogy az elvárások hatása működésbe lép – akár közvetlenül a tanuláshoz biztosított lehetőségek révén.): Improving Teaching. T.”) 3. hogy tanáraik a jobb tanulóktól többet várnak el. A framework for exploring classrooms.   Forrás: Good. hogy a tanár eltérő módon bánik velük. valamint az adott értékelés. amelyet a diák saját tanulásában játszik („A tanár igazából nem is foglalkozik az okos gyerekekkel. több lehetőséget.Ahogyan a diák érzékeli a differenciált bánásmódot Ahogyan a diák érzékeli a differenciált bánásmódot A diákok rendszerint tisztában vannak azzal. Zumwalt (Ed. Felhasználva az Association for Supervision and Curriculum Development engedélyével. Azok a feladatok és anyagok. Weinstein és McKown (1998) úgy találták.”) 2. motiváltságban. In K.”) 4. mert azok anélkül is tudják.”) Az oktatási teljesítmény és a visszajelzés 5. valamint tanulmányi munkájukról és órai viselkedésükről több negatív visszajelzést adnak.”) 7.

ritkábban szakítják őket félbe). megértéssel függenek össze (a jobb képességű csoportokon belül). több rutinszerű gyakorlatot végeztetnek velük. mint a 3–6. a feladatok meghatározása. Csoportos gyakorlatok Több olyan feladatot kapnak. Több lehetőséget kapnak önmaguk értékelésére. szemben egy szó helyes kiejtésének megtanulásával). Több önállóságot kapnak (választhatnak a feladatok közül. és 2. A tanári elvárások 2. gyakran szakítja félbe őket). Több lehetőséget kapnak az önálló gondolkodásra. valamint tulajdonságaik nem rögzülnek nagyon mélyen. fejezet. mielőtt még a diákok teljesítményének dokumentálása és a tanulmányi képességeikkel kapcsolatos önképük. amelyek a felfogással. a környezet minősége A JOBB képességűnek hitt diákok Több lehetőséget kapnak a nyilvánosság előtt tartalmas feladatok végzésére. hogy ezek hatásai 1. osztályban erősebbek voltak. ütemezés. Kevesebb lehetőséget kapnak önmaguk értékelésére. A mesterségesen kialakított tanári elvárásokat vizsgáló tanulmánya során Raudenbush (1984) megállapította. különösen. A diák mint egyén érdeklődése és szükségletei kevesebb figyelemben részesülnek. A felelősség mértéke Visszajelzés és értékelés Motiváló stratégiák A tanárral kialakított kapcsolat minősége Az elvárások közlését befolyásoló tényezők Kontextus Az iskolai kontextusok különböző lehetőségeket biztosítanak a differenciált tanár-diák interakciók számára. Az évfolyam. Kevesebb lehetőséget kapnak az önálló gondolkodásra és elemzésre (mivel sok munka célja a gyakorlás). Kevesebb választható feladatot kapnak. Kevesebb önállóságot kapnak (a tanár gyakran ellenőrzi munkájukat. osztályban újra felerősödtek. és ezzel együtt az elvárások hatásainak megjelenésére. A GYENGÉBB képességűnek hitt diákok Kevesebb lehetőséget kapnak a nyilvánosság előtti szereplésre. Kevesebb előre tervezett visszajelzést kapnak. eljárások. A diák mint egyén érdeklődése és szükségletei több figyelemben részesülnek.2. ha tartalmas feladatokról van szó (például különböző befejezést kitalálni egy történethez. amikor a gyerekek bekerültek a középiskola negye- 82 . osztályokban.  Az elvárások hatásai nagyobb valószínűséggel jelentkeznek az alsóbb évfolyamokon.1 táblázat A differenciált elvárások közlésének általános dimenziói és néhány válogatott példa Munka­ környezet Tanterv. Több spontán visszajelzést kapnak. majd 7.

Ha ezek a pedagógusok reális célokat tűznek ki. míg a felső tagozatos és középiskolás diákok a legtöbb tanárt naponta egy-egy órára vagy még ennél is ritkábban látják. a tanár egyre kevesebb figyelmet szentel az osztályon belül jelentkező egyéni különbségeknek. Következésképpen az alsós évfolyamokon többféle módon. A tanár egyéni jellemvonásai Vannak olyan tanárok. Perry–Weinstein. A megelőző típusú tanárok a legnagyobb valószínűséggel pozitív elvárások hatásainak teszik ki a tanítványaikat. aki merev. több elvárás közvetíthető a gyerekeknek. Ahogy telik a tanév. akivel gyakran van esélyük egyéni interakciókra.  Az elvárások hatásai. 2001. mint a matematika oktatásakor. mint később. Figyelembe kell venni azt is. a diákok korábbi eredményei vagy a viselkedésük által kiváltott első benyomásai alapján. A megelőző típusú tanárt saját meggyőződése vezeti abban. inkább az egész osztály haladására koncentrál.  N. (A szerk. Általánosságban elmondható. 1998. hogy melyek a megfelelő célkitűzések az egész osztály és egyes diákjai számára. ahol a teljesítmény szabványait normák alapján állapítják meg. Az ilyen tanárok hajlamosak arra. Ebből a szempontból Brophy és Good (1974) a tanárok három típusát különböztette meg. A tanulási környezet jellegzetességei. ahol a tevékenységek szűk s nem széles skálán mozognak.  Az egyes diákokra ható elvárások a tanév elején erősebbek. akik meglehetősen sokszor produkálják az önmagukat beteljesítő jóslatok hatásait. hogy elvárásait differenciált bánásmóddal közölje diákjaival. és nagy valószínűséggel elvárásaik negatív hatásokat váltanak ki. s ez több alkalmat nyújt a tanárnak arra. és ahol erős a versenyszellem (Good–Nichols. I. A tananyag. A másik véglet a túl erősen reagáló tanár típusa. Weinstein–Gregory– Strambler. hogy az alsós gyerekek az egész napot ugyanazzal a tanárral töltik. akkor nagy valószínűséggel hozzásegítik növendékeiket a célok eléréséhez. azon belül is a diákok teljesítményét csökkentő negatív hatásokat. sztereotípiákon alapuló véleményt alakít ki növendékeiről. s nincs sok idő arra. A tanév adott szakasza. nem pedig önálló egyéniségnek.Az elvárások közlését befolyásoló tényezők dik osztályába21. ha a tanulók újonnan érkeznek egy intézménybe. mint a matematikai teljesítménnyel szembeniek. vagyis a középiskola utolsó négy évfolyamáról van szó. hogy az olvasás tanításakor változatosabb csoportalkotási stratégiákat és tanítási módszereket használunk. Smith (1980) megállapította. kiváltképpen az alacsony elvárások nemkívánatos hatásai nagyobb valószínűséggel jelentkeznek az olyan osztályokban. 21   A high schoolról. s a tanítást is az egész csoport általa érzékelt lehetőségeihez igazítja (Cooper–Good. hogy a pedagógus egyéni interakciókba lépjen velük. 2004). hogy erősebb hatások várhatók. hogy az olvasási teljesítménnyel szembeni elvárások erősebbek. 1983). és új tanárokkal találkoznak (Jussim–Harber.) 83 . ahol egységes és nem változatos célokat tűznek ki. hogy a diákokat bizonyos sztereotípiák megtestesítőjének tekintsék. 2005). Ennek az lehet az oka. és megvan bennük a megfelelő képesség.

és minimálisra csökkentik az egyes diákokkal töltött időt. hogy az elvárások hatása nagyobb valószínűséggel lép működésbe az olyan osztályokban. amelyek maximális időt biztosítanak egy adott diákkal. mindenkivel szemben ugyanazokat a követelményeket állítják fel. Tendencia arra. A diákok egyéni jellemvonásai A diákok között meglévő különbségek szintén befolyásolják. hogy milyen is az a megfelelő tanterv és tanítási módszer. Vannak gyerekek. aki a konvenciókra. Az ilyen tanár elvárásainak hatása minimális. hogy a képességek többrétűek és fejlődőképesek lehetnek. amely minimalizálja a pedagógus felelősségét a diákok tanulásában. Inkább a diákok közti különbségek. ahol „nagyon elfogult” pedagógus tanít. Ezzel ellentétben viszont ugyanezek a tanárok esetleg csak csekély tartós hatást várnának el. következésképpen többet fog racionalizálni. 84 . Az ehhez kapcsolódó további személyes tulajdonságok a következők lehetnek: 1. A tanári elvárások E két véglet között található a reaktív tanár típusa. amely nem látja. A kisebb és a pedagógustól jobban függő gyerekek szintén jobban ki vannak téve a tanári elvárások hatásainak. nem pedig a felismerése és legyőzése. fejezet. hogy a tanári elvárások hatása mekkora méreteket ölt. tekintélyelvre vagy pedagógiai dogmákra alapozza munkáját. 4. Az ilyen jellegű tanári magatartás kapcsolatban áll a pedagógus arra vonatkozó meggyőződésével. 6. amellyel meghatározható az elvárások hatásainak természete és ereje a diákok tanulmányi eredménye szempontjából. hogy a pedagógus mereven ragaszkodjon a már egyszer kialakított elvárásokhoz. amennyiben az alsó tagozatos osztályokban olyan tanítási módszereket alkalmaznának. A tanári szerep olyan megfogalmazása. 5. nem pedig a hasonlóságok kiemelésére való hajlam. A tanításbeli kudarcok megokolása. A fent felsorolt vonások mindegyikével rendelkező tanárok például hajlamosak lennének arra. mint társaik. finom jelekre. akkor ahhoz igazítja őket. hogy viszonylag sok diák felé nagyon erős (és általában negatív) elvárásokat közvetítsenek – amelyek között ott vannak az önmagukat megvalósító jóslatok is –. ha matematikát tanítanának egy középiskolai osztályban. akik érzékenyebbek a hangszín változásaira és a kommunikáció minőségére utaló egyéb. Gyenge osztályirányító és feladatmeghatározó képességek. amit az ilyen típusú tanár nem kompenzál). Következésképpen gyakrabban és pontosabban tudnak következtetni a tanár elvárásaira. amelyek a tanárt inkább védekező helyzetbe kényszerítik. A diákok képességeit egységesnek és rögzítettnek tekintő szemlélet. Babad (1985) megállapította. 3.2. s ennek a tanítás tervezésében való megjelenése. és rendszerint fenntartja a jól és a gyengén tanulók közt már korábban meglévő különbségeket (bár ezek kismértékben növekedni fognak a gyerekek eltérő viselkedése miatt. és ha új visszajelzést kap. amelynek során mindenki ugyanazokat a feladatokat kapja. akinek elvárásai rugalmasak. és minimális időt az egész osztállyal való foglalkozásra. és kizárólag az egész osztályra koncentráló tanítási módszerekkel dolgoznának. 2.

1981). hogy valójában szegényes tantervet kínálnak nekik. hol olyan stratégiákkal próbálkoznak. Először is sok tanár ritkábban szólítja fel a gyengén tanulót. aki szinte alig dicséri meg. még akkor is. és hibázásaik a többiek előtt történnek. vagy ha közvetlenül a teszt kitöltése előtt felkérték őket származásuk feltüntetésére. s ez elvonja a figyelmüket attól. akik igyekeznek kitartóan tanulni. és keveset várnak tőlük. amikor helytelenül válaszol. a hibás munkáért viszont gyakrabban kritizálja. különösen akkor. hogy melyik módszer válna be számára. 85 . hogy azt meg kell erősíteniük. hogy a tanév során egyfajta következetlenséggel kezeljék. hogy az afroamerikaiak az ilyen típusú tesztekben mindig gyengén fognak szerepelni (L. Az ellentmondásos bánásmód következtében a gyengén tanuló általában megtanulja kerülni a kezdeményezést. A tanári elvárások hatásainak itt most csak két speciális témakörével foglalkozunk: a folyamatosan gyenge teljesítményt produkáló diákok küzdelmeivel és a sztereotipizált („beskatulyázott”) csoportokhoz tartozók által átélt problémákkal. mert szeretné. ami aztán ahhoz a sztereotipizált elváráshoz vezet. hogy több tanárral is kapcsolatba kerül (amennyiben korrepetálásban vagy gyógypedagógiai jellegű foglalkozásban is részesül). csak másolt vagy befejezetlen munkát adjanak be ahelyett. Ha erre az elvárásra akár finom célzások formájában is emlékeztetik őket. ha ezek a gyerekek keményen dolgoznak. Tekintve. feltehetően gyengén fogják teljesíteni az olyan feladatokat. Mindazonáltal a felgyülemlett tehetetlenség érzete sokakat arra késztet. az ilyen diákok az átlagosnál jobban ki vannak téve annak. A sztereotipizálás veszélye. Ez természetesen további eltérő tanítási stratégiákkal való találkozást is jelent. hogy az egyik tanár nagyon gyakran szólítja fel. hogy egyre kevésbé erőltessék meg magukat. hogy az ő intelligencia. hogy segítséget kérnének. hogy mit is tegyen.  Az állandóan gyenge osztályzatokban részesülő diákok számára az iskolába járás speciális nehézségeket hoz. fejezetben fogjuk átfogóan tárgyalni. a segítség keresése. hogy ahhoz a csoporthoz tartozik (Steele–Spencer– Aronson. hogy az afroamerikai diákok mindig gyengébb eredményt értek el. és egyfajta apátia alakul ki bennük az iskolával kapcsolatban.Az elvárások közlését befolyásoló tényezők A diákok motivációjának kérdéseit az 5.  Azok a diákok. hol ilyen. mint az európai származású amerikaiaké. hogy a tanárok mintegy rutinszerűen veszik velük végig a szükséges lépéseket. Az afroamerikai diákok például általában tudják. ha a gyengén tanuló ráébred arra. inkább ő felel helyette. és inkább megvárja. Brown. Vannak köztük olyanok. semmint javítana a válasza minőségén. 1998). a másik pedig szinte mindenért megdicséri. Nevelői hajlamosak arra. és többletmunka végzésére törekednek. hogy a tanár jelölje ki a számára. rövidebb ideig vár a válaszára. ha a feladat végzése előtt vagy közben még emlékeztetik is arra. mert keresik. Végül a legtöbbjük egészen passzívvá válik az órán. amelyekben a tanár az adott csoporttól is gyenge teljesítményt vár. s ez a reakció két ok miatt is teljesen érthető (Good. Ilyen körülmények között a passzivitás jó stratégiának bizonyul. 2002). hogy megfeleljenek a teszt követelményeinek. Emellett az is lehet. még olyankor is.és tanulmányi tesztjeik rendszerint gyengébben sikerülnek. Steele és Aronson (1995) kimutatta. Másodsorban a gyengén tanulónak sokféle tanári bánásmódhoz kell igazodnia. a jó szereplésért ritkábban dicséri. hogy vagy félreértik a kérdést. hogy intellektuális készségeket mérő tesztet fognak kitölteni. ha közölték velük. A gyengén tanulók küzdelmei. Lehet. míg a másik inkább kerüli a kérdezését. ha minél inkább bekapcsolódna az órai munkába. Lesz. akik valamilyen sztereotipizált csoporthoz tartoznak. hogy általában eleve nem nagyon tudják a helyes választ. Kiváltképpen akkor fordul ez elő. akkor úgy érezhetik. megmarad bennük a kérdezés vágya. vagy egyáltalán nem tudnak felelni.

azt remélve. illetve Dél-Amerikából bevándorolt családokból származó.2. amely csoporttól valamilyen tárgykörben vagy területen gyenge teljesítményt várnak. A kutatók számos csoportja sikeresen lép fel a sztereotipizálás ellen. inkább az osztállyal való összetartásra bátorít. ha erre valóban törekszenek. mint az ázsiai származásúak.. hogy az elvárások milyen hatással vannak az egyes gyerekekre az osztályban. Csoportokra kifejtett hatások Amikor az osztályban egy tanár a tanulmányi teljesítmény alapján alakít ki tanulócsoportokat. segíti őket abban. a természetes atlétikai tehetséget felmérő tesztben (Steele–Spencer–Aronson. a kisebbségi és veszélyeztetett diákok hatékony tanításának kérdéseivel is foglalkozó szakemberek ugyancsak hangsúlyozzák a gyerekekhez és családjaikhoz való barátságos. amely gyengíti a diákok teljesítését a tesztekben. ám ha a gyenge képességűek csoportjába sorolja. A nők gyengébb eredményeket értek el a matematikatesztekben. A pedagógus hajlamos arra. mint a férfiak. (A szerk. 1976). 2001). amikor általános teljesítményszint-felmérő teszteket végeztettek velük. különösen akkor. mint a nők. hogy így „immunissá” válnak (Johns–Schmader–Martens. azzal valószínűleg növelni fogja a teljesítményét.) 22 86 . elfogadó hozzáállás fontosságát. hogy reális teljesítménybeli célok elérésére törekedjenek. Steele és Ross (1999) úgy véli. kudarcokra koncentrál. Más. A csoport. többségükben spanyol anyanyelvű diákok. hogy a bennük lévő lehetőségeket kibontakoztassák. A teljesítmény csökkenését mutatták ki például a latino22 és az alacsony szocioökonómiai státusszal rendelkező diákok esetében. a magas színvonal meghatározása mellett azt a meggyőződését is kifejezi: bízik abban. hogy izgalmuk inkább magának a tesztelésnek vagy más külső tényezőnek tulajdonítható. fejezet. az osztály és az iskola elvárásainak hatása Mindeddig arról volt szó. akkor gátolni fogja a fejlődését (R. hogy a jobb képességű csoportnak   Közép-. A fenti kutatási eredményeken alapuló következtetéseket megfontolva Cohen. hogy növendékei ennek a színvonalnak meg is felelnek. és egy diákot a jó képességűek csoportjába helyez. Weinstein. Az elvárások azonban csoportokra. hogy a tesztelt tantárgyból jó teljesítményre képesek. illetve megértették velük. Mások kevésbé direkt módszereket alkalmaztak. amikor a munkájukra vonatkozó visszajelzést adja. Az ilyen tanár a diákokkal való interakciói során. és a fehér atléták a feketékhez képest gyengébben szerepeltek bármely. hogy a bölcs tanár optimista kapcsolatot létesít növendékeivel. Az európai származású amerikai diákok gyengébb matematikateszteket írtak. Emlékeztették a diákokat arra. akik az érintettekkel nyíltan beszéltek erről a veszélyről. hangsúlyozták. és nem annak. Voltak. A tanári elvárások A sztereotipizálás veszélyének jelensége bármilyen csoport tagját érintheti. A férfiak kevésbé teljesítettek jól az érzelmi feldolgozást igénylő feladatok terén. 2005). hogy egy bizonyos sztereotipizált csoporthoz tartoznak (Croizet et al. valamint a növendékek kitartó segítését abban. 2002). osztályokra vagy akár egy egész iskolára is kifejtik a hatásukat. nem a tanulmányi problémákra. hogy a tárgykörön belül a tudás a tanulás által fejleszthető és nem véglegesen rögzült dolog.

ahogyan a tanár saját esélyeit látja az olyan célok elérésében. az osztály és az iskola elvárásainak hatása hosszabb olvasási feladatokat adjon. hogyan viszonyul a tárgyhoz. Az osztályra kifejtett hatások annak a tükrében. Míg azok. vagy valamilyen módon kihívást jelentenek a számára. viselkedése és meggyőződése akár az egész osztályra is kiterjedő elváráshatásokat fejthetnek ki. mint azok. Brophy–Evertson. ha az olvasásban hibáznak. hogy jelentéstani vagy mondattani „végszóval” rávezetné őket a megoldásra. könnyebben elfogadja. Rimm-Kaufman–Sawyer. tanításuk során kisebb hangsúly kerül a dolgok jelentésére. hogy érzékelik saját hatékonyságukat. kevésbé negatív (ritkábban kritizál vagy büntet). vagy hogy másvalaki sikeres lehet az adott helyzetben. Good–Marshall. akik ezt nem érzékelik. Schmidt és Buchmann (1983) megállapította. magasabb szintű gondolkodást igénylő kérdést tegyen fel nekik. lényegesen több rutinfeladatot és gyakorlatot kapnak (Allington. több időt szánjon arra. nagyobb hangsúlyt fektettek az olvasásra. Következésképpen a pedagógus saját hatékonyságával kapcsolatos gondolatai. 87 . hetente 50%-kal több időt szántak erre a tárgyra. J. és hatékonyabban tudja ösztönözni őket jobb teljesítmény elérésére (Ashton–Webb. Általában elmondhatjuk. sikeresebben vezeti óráit és magát az osztályt is. az ezzel járó elvárásai. ha diákjai nem értenek egyet vele. 2004. ha ehhez a megszokott tananyagot ki kell bővítenie. akik úgy kerülnek teljesítményt elváró helyzetbe. hogy meg tudnak felelni az adott helyzet követelményeinek. Ross. hogy a helyében vagy senki más sem lenne képes megoldani a helyzetet (a növendékek gyenge képessége. Az ilyen tanár magabiztosabb. mint a gyengébb csoportban dolgozóktól. hogy a gyengébb csoportokban több az éretlen. az attól is függ. hogy védekeznie kell. 1997). mint az óra és az osztály sikeres irányítása. de ő maga nem. 1994). A jó képességűek csoportjába tartozó növendékekhez képest ezek a gyerekek gyakrabban foglalkoznak mással (nem a tanulással). több. azok. akik a matematikát kedvelték. 1976. vagy az anyagot és módszereit akár valami mással kell helyettesítenie. vagy fonetikai segítséget ad ahelyett. nyugodtabb. pozitívabb (többet dicsér és mosolyog). hogy azok a tanárok. 1998). mint az írástanítást. az otthoni hátrányos környezet vagy a gyerekek között uralkodó iskolaellenes szemlélet miatt). hisznek is abban. Ezzel szemben a saját hatékonyságát jól érzékelő tanár hisz abban. 1981). még akkor is. S.. és nagyobb valószínűséggel fognak szólítás nélkül közbeszólni vagy feleletet adni a tanár kérdéseire (Eder. 1984. Az a tanár.A csoport. hajlamos elhinni. akik jobban szerették az olvasástanítást. hogy a gyengébbnek tartott csoportok kevésbé érdekes tanításban részesülnek. Ugyanakkor rendszerint hamarabb félbeszakítja a gyengébb csoport tagjait. sőt esetenként meggyőződésük. és rögtön meg is adja a szó helyes alakját. és általában véve többet követeljen tőlük. akiben a saját hatékonyságáról nem alakult ki egészséges kép. Hogy mennyi időt szán például egy adott tantárgyra. aki gyakran zavarja az órát. ritkábban érzi úgy. Ross et al. figyelemhiánnyal küzdő diák. bizonytalanok. hogy képes megfelelni diákjai igényeinek. akik nem szívesen foglalkoztak vele. hogy nem tudnak megfelelni a feladatnak (Bandura. Ezek némelyike kötődhet a tanár tananyagbeli ismereteihez és kedvenc témáihoz. ahogyan a tanár saját hatékonyságát látja Azok. A másik tényező. 1986. hogy minél jobb eredményeket érjenek el. Ez az általános szabály áll arra. a diákok motiválása a tanulásra és segítésük abban. 1991. hogy megbeszélje velük az anyagot.

míg megint mások a tanult anyag alkalmazására koncentrálnak (Freeman–Proter. a szavak másolását. Azoknak a tanároknak. alacsonyabb szintű gondolkodást igénylő feladatot ad (Carlsen. vagy oldják meg azokat. Általában véve elmondható. Oakes et al. Figyeljünk neveltjeink ötleteire és érdeklődésére. hogy minél nagyobb mértékben vegyenek részt saját szereplésük értékelésében! A diákok gyakran sokkal passzívabbak. mások a gyakorlati képességekre teszik a hangsúlyt. de ritkán fogalmaznak meg matematikai problémákat. az anyagot kevésbé egyértelműen vagy nem teljes egészében tanította. de szükségük van a tanultak alkalmazásának lehetőségére is. amit tanít. Good és Weinstein (1986) a következő öt javaslatot tette az olyan osztályokban folyó munka javítására. és ritkábban próbálta kötni a gyerekek érdeklődéséhez vagy személyes hátteréhez. az anyaghoz kapcsolódó feladatoknak pedig nem csak részletesen kidolgozott. több feladatlapot és más. hogy a tanárok alaposabban készültek a tehetségesebbnek. de szövegalkotással nem foglalkoznak. biztassuk őket arra. de nem sok időt töltenek olvasással. akkor inkább a tankönyvre hagyatkozik.. Növeljük a diákok számára az aktív részvétel lehetőségét.) 88 . fejezet. és mennyire ismeri a tananyagot. vigyázniuk kell arra. és ahol unalmas. Egyesek a fogalmak árnyalt tanítását tartják fontosnak. 1. Bővítsük ki az órák és a tevékenységek célkitűzéseit! A diákoknak szükségük van az alapvető tananyag és képességek gyakorlására. Ez pedig attól függ. 2005). 1982. ahol a legtöbben viszonylag gyenge képességű diákok. automatikus gyakorlatokat kellene tartalmazniuk. 1991). kevésbé volt fogékony mindarra. 23   High and low track class: feltételezett képességek szerint szervezett iskolai osztályok. vagy akik olyan iskolákban tanítanak. Kevésbé méltányosan szabta meg a kívánalmait. mik a tanítási céljai. és sok. elsajátítására. akkor általában nagy önbizalommal tanítja. 3.2. amelyek azzal foglalkoztak. (A szerk. hogy a pedagógus miként tanítja a gyengébbeknek és a tehetségesebbeknek tartott diákok osztályát. ha a gyerekek főleg csak kiejtési gyakorlatokat végeznek. ha rengeteget gyakorolják a betűk írását. vagy ha rendszeresen végeznek ugyan számtani műveleteket. 1989). mint amennyire az szükséges. a témához kapcsolódó beszélgetést kezdeményez diákjaival. és sokkal nagyobb mértékben függenek a tanártól. mint a kevésbé tehetségesnek tartott diákok osztályában tartandó óráikra. Valami baj van akkor. különbözhet tőlük abban. és a segédeszközöket használjuk tartalmas módon! A tanár által irányított órán a csendes odafigyelésnél többre van szükség. hogy milyen véleménnyel van a diákok rátermettségéről. nem volt igazán következetes fegyelmezési kérdésekben. Oakes. Ha a pedagógus jól ismeri azt a tárgyat. 1993. hogy ne szegényesebb tanterv szerint. Ha viszont kevésbé tájékozott az adott területen. hogy milyen jellegű tanulási lehetőségeket biztosít a gyerekek számára. 2. akik alacsonyabb besorolású osztályokat tanítanak. mint a kollégái. amit a tanítványai adtak hozzá az órához. 23 Az alacsony besorolású osztályban a tanár kevésbé volt tisztában a tanítás céljaival. változatos módszereket alkalmaz. kihívást nem tartalmazó rutinfeladatokat alkalmaznak. kisebb valószínűséggel adott ki önálló munkát vagy vezetett be magas szintű gyűjtőfogalmat (Evertson. ahol csekélyek az elvárások. A diákok rátermettségére vonatkozó tanári meggyőződéssel összefüggő elvárások hatásait azok a tanulmányok is kimutatták. minél egyszerűbb módszerekkel tanítsanak. A tanári elvárások Még ha a tanár nagyjából ugyanannyi időt fordít is egy tantárgyra.

akkor ehhez megadják az egyénre szabott segítséget is). hanem ezek szerint is cselekednek. ám azok a diák személyiségbeli és szociális fejlődését is formálják az iskolai közegben. nagy valószínűséggel vagy passzív elidegenedést. amelyek azt sugallják. 89 . ahogyan növendékei az adott tevékenységet érzékelik és reagálnak rá. akik inkább a diákok kritikus értékelőivé válnak.. Koncentráljunk a tanulás pozitív aspektusaira! A csoport fejlődését a tanulási célok elérésére biztassuk. Azok a tanárok. összegzést és értékelést igénylő kérdéseket is! Idetartoznak azok a kérdések is. a meggyőződéseit. és rá tudják venni őket. értelmével és hasznosságával kapcsolatban milyen elvárásokat közvetítenek nekik. 1983). vagy nem nyújt semmit számukra! Az iskolai hatások A magas szintű elvárások és a diákok eredményessége iránti elkötelezettség azon iskolák hozzáállásának. erősítsük. 1986. hogy az elkövetkező dolgok szórakoztatók. amelyek sikeresen hozzák ki a maximumot tanítványaikból. A tényekre vonatkozó kérdések mellett tegyünk fel gondolkodást. írásban is tartsuk nyilván a csoport haladását a cél felé! Csökkent­ sük minimálisra a diákok nyilvános összehasonlítását. ami kihat arra. következésképpen sikeres megválaszolásukban többen is részt vehetnek. A hatékony iskolák tanárai nemcsak magasabb elvárásokkal tekintenek rájuk. vagy romboló versenyszellemet teremtenek az osztályban. hogy a megtanulandó anyag túlságosan nehéz. együttműködő osztálylégkört teremtenek. Az órákra és feladatokra adott reakcióikat az befolyásolja. és ebben segítjük egymást”. akkor előfordulhat. Mindezt ahelyett. 1993). hogy a gyengén tanulót végleg leírnák vagy korrepetáló foglalkozásokra küldenék (Good–Brophy. Amikor például a tanár bevezet egy tanulási tevékenységet. hozzáállása. Az elvárások hatásai a diákok személyes és szociális fejlődésére Ez a fejezet a tanári elvárásoknak a tanulói teljesítményre gyakorolt hatásaival foglalkozik. amelyekre különböző szinten és különböző szempontok szerint is lehet felelni. elemzést. és kerüljük az olyan megjegyzéseket. amelyeket a tanár negatív elvárásokat sugalló módon vezet be. elvárásai és viselkedése befolyásolható a tanár szándékos tettei­ vel és más. támaszt nyújtó személyekké. Következésképpen a tanár osztályirányító erőfeszítéseinek sikere részben a gyerekek viselkedésével kapcsolatos elvárásoktól. hogy az iskolai tevékenységek tartalmasságával. hogy olyasmit mond. meggyőződésének és magatartásának részét képezik. például nehéznek vagy élvezhetetlennek állít be (Brophy et al. Ezzel ellentétben az olyan tanárok. akik folyamatosan azt az elvárást közvetítik. az osztály légköre pedig részben a diákok együttműködésére és interperszonális kapcsolataira vonatkozó elvárásoktól függ. érdekesek és egyéb módon is figyelemre méltók lesznek. akkor a diákok valószínűleg szívesen vesznek majd részt benne. Ha a bevezetés arra is utal. együtt tanulunk. hogy újra végezzék el a feladatokat (s ha szükséges. és célként a teljesítmény minimális szintjét határozzák meg. hogy „mindenben közösen veszünk részt. 5. Teddlie–Stringfield. A diákok kudarcait kihívásnak tekintik. semmint a tanulást elősegítő. hozzáállását és elvárásait közvetítő magatartásával.Az elvárások hatásai a diákok személyes és szociális fejlődésére 4. Mindez azonban nem áll az olyan tevékenységekre. általában pozitív. A diák meggyőződése. az osztály mint egész kritizálását.

akkor egy idő után már várjuk. hogy az elvárások okozta problémák megelőzhetők azáltal. Mindazonáltal úgy tűnik. A diákok tanulmányi képességei közötti nagy eltéréseket nem tekinthetjük semmisnek pusztán vágyaink alapján. és mindezt megfelelő tanítási eljárásokkal is kísérni kell. akár az egyes gyerek számára meglehetősen nehéz is lehet a megfelelő elvárások meghatározása. és nemkívánatos eredményre vezethetnek. Ha a pedagógus irreálisan magas szintet szab meg. vagy az olyan tanárok alkalmazása. amelyek az alapvető kívánalmakra és a nagy jelentőségű tesztekre helyezik a hangsúlyt. de ez nem azonos az oktatás minőségének javításával. hogy a megelőző típusba tartozó tanárok szakmai hatékonyságukat fokozó eszközként fogják használni. azzal önmagát és a diákot is súlyosan frusztrálja. Az elvárásoknak megfelelőeknek kell lenniük. Arra lenne tehát szükség. Vagyis olyan gondosan megtervezett tanulási élményeket kell nyújtani a növendéknek. Az alacsony elvárások hatása miatti beavatkozások pozitív eredményeket hoztak olyan eljárás alkalmazásával. ha nem alakítunk ki elvárásokat. hiszen a magabiztosság és az elszántság fontos tanári tulajdonságok. Weinstein et al. Ugyanakkor vigyázni kell. Tudjuk. amikor a diák egyéni szükségleteinek kielégítését kell megterveznünk.. amelyek egy jó tanterven úgy viszik végig. és a „nekem ez menni fog” attitűd hatására a problémák kezelhető méreteket öltenek. gyakran előfordul. mint hasznot. hogy miként használják. Sajnos. 1991. amely növendéke számára elérhetetlen. ha megpróbálják elkerülni a diákokra vonatkozó egyéb információk megismerését. és hogyan tanuljuk meg a hasznunkra fordítani őket? Az ember azt gondolhatná. Miután a tesztek tétje rendkívül nagy. A helytálló információ hasznos lehet. 2004). Hogyan lehet tehát elkerülni az elvárások negatív hatásait. hogy a tanárok csakis rendkívül pozitív elvárásokat alakítsanak ki magukban? Vonzó ötlet. Ezért a tanárok. különösen ha olyan diákról van szó. Az elszegényedett. hogy segítsék folyamatos sikerét és fejlődését. A tanári elvárások Az elvárások hasznosítása Az elvárások korlátozóak lehetnek. hogy a mérce túlságosan alacsony szintre kerül. hogy kertvárosi iskolákba iratkozhassanak be (Kaufman–Rosenbaum. akik az iskolájukba járó összes diákot (s ez kiváltképpen a gyengén tanulókra vonatkozik) egyformán tartalmas és kihívásokkal teli tanterv szerint oktatják (Mehan. az végeredményben nem is annyira fontos. mint a képességek szerinti csoportalkotás vagy az algebra-előkészítő foglalkozások biztosítása a nyolcadikosoknak az általános matematikaórák helyett (Mason et al. Ezeket azonban nem lehet elnyomni vagy elkerülni. 1997. és főleg az. kialakítanak magukban bizonyos elvárásokat még akkor is. Elsősorban az oktatás több időt szán a tesztekben nagyobb hangsúlyt kapó tárgyakra (ezek főleg az 90 . olyat. Weinstein–Gregory–Strambler. Ilyen például a „No Child Left Behind” (Egyetlen gyerek se maradjon le) nevű törvény. mintha az ilyen törvények inkább kárt okoznának. Lehet viszont. hogy pontos-e. főként a túl erősen reagáló típusú tanárok körében. pusztán a diákjaikkal való interakciók következtében is.2. 1992).. a diák adott képességeihez kell alkalmazkodniuk. mint az. az iskolák mindent megtesznek azért. például nem hajlandók elolvasni a róluk készített összegző jelentéseket. Ha az események rendszeresen ismétlődnek. Hogy a diákra vonatkozó információ honnan származik. aki jobban ki van téve a kudarc lehetőségének. Az alacsony elvárások hatása miatti aggályok az utóbbi időkben állami és szövetségi szinten is olyan kezdeményezéseket váltottak ki. zsúfolt nagyvárosi negyedekben élő gyerekek számára lehetőséget biztosítanak arra. 1992). fejezet. hogy növeljék a diákok eredményeit. és természetesnek tekintjük őket. hogy a pozitív elvárások ne öltsenek valóságot eltorzító méreteket. akár az osztály. Így aztán a diákok két szempontból is korlátozottabb tantervet kapnak.

mindegyiknek különböző mértékben: 1. ha a tanterv és az osztályban használatos tanítási módszer ezt lehetővé tenné a számukra. Mindez egy meglehetősen sivár. hogy kevesebb idő jut a természet. dallam. Gardner (1999) például azt állította. ami elbizonytalanodáshoz és az elkötelezettség csökkenéséhez vezet. szobrászok és építészek jellemzője. valamint a tanterv más elemeire. értékrendet és irányultságokat a legfontosabb megtanulniuk. Mindezeknek szintén megvannak a maguk problémái. Az utóbbi időben bevezetett. hogy a pedagógus vegye figyelembe a diák képességeinek teljes skáláját. hogy a teszteredmények közlése az újságokban. hogy az adott évfolyam diákjainak milyen gondolatokat. 2005). Ajánljuk továbbá. ami azt is jelenti.és a társadalomtudományi tárgyakra. elvárásaiban legyen rugalmas és időszerű. majd annak erőltetése. sokat segít. ha az elvárásokat a megfelelően megállapított tantervi követelményekhez és az egész osztály számára kidolgozott célokhoz igazítjuk. Másodsorban pedig az írás-olvasás és matematikaórák nagyrészt a tesztekre való felkészüléssel telnek el. Emellett az is aggodalomra ad okot. 3. a diákok pedig ­tanulói minőségük hatékonyságában szenvednek hátrányt. Thomas. nagy téteket jelentő tesztek előtérbe kerülése növeli a pedagógusok közérzetével kapcsolatos problémákat. fordítók és költők képessége. hogy leragadjon feltételezett hiányosságainál. Röviden: a tanár döntse el. hogy neveltjeiből mit akar kihozni. sok ismétlésen alapuló tantervhez vezet. nem pedig a gyerekek képességeire vonatkozó feltételezések alapján kialakított csoportalkotásra vagy megbélyegzésükre építjük őket. Akkor mit tehet a tanár. hogy ez a tanulás meg is valósuljon! Ha a tanár arra koncentrál. M. hogy az ember legalább nyolc különböző intellektuális képesség birtokában van. alacsony szintű. képességeket. 4.és teljesítménytesztek csak részleges információt nyújtanak a diákok képességeiről. s ezután az legyen munkája középpontjában. Mindez csak aláhúzza azt a tényt. A tanárok szakmai hatékonyságukban. és egyre előbbre haladjon ahelyett. hiszen más intellektuális adottságokkal is rendelkeznek. Zenei: A hangmagasság. az egyes iskolák gyenge oktatási intézményként való megbélyegzése és az általános büntető megközelítés egyfajta irreálisan magas sikerkövetelménnyel párosul. a tanulmányaikat idő előtt megszakító diákok számát. Logikai-matematikai: Az érvelésláncolatok kezelésének és a logikai sémák felismerésének képessége. 91 . és más járulékos károkat is okoznak. valamint mindig hangsúlyozza a pozitívumokat. hogy elkerülje a szükségtelenül alacsony vagy az irreálisan magas elvárások kialakítását? Úgy gondoljuk. 2. ritmus és hangszín iránti érzékenység. ha iskolájukat nyilvánosan gyenge. főként matematikusok és tudósok tulajdonsága. hogy az irreálisan magas elvárások felállítása. valójában nem hoz megoldást az elvárásokkal kapcsolatos problémákra (R.Az elvárások hasznosítása írás-olvasás és a matematika tárgyai). hogy a tanítványok meg is feleljenek ezeknek. hogy forrásait mozgósítsa. Az elvárások kialakításakor vegyük figyelembe a gyermek valamennyi képességét! Az intelligencia. zeneszerzők és énekesek képessége. Térbeli tájékozódás: A vizuális világ pontos érzékelése és annak leképezése vagy átalakítása az adott érzékelés alapján. az segíti abban. kudarcra ítélt intézményként bélyegzik meg. amelyeket szintén a tanulás szolgálatába állítanának. Nyelvészeti: A szavak jelentése és sorrendje iránti érzékenység és a nyelv változatos használatának képessége.

feltehetően átsiklik az ilyen tanuló jó tanulmányi teljesítménye felett.2. hogy holnap sem fogja tudni. akkor tanára lassanként feladja a küzdelmet. politikusok. Ha Susan sorozatosan nem készíti el házi feladatait. és hogy igyekezzenek kerülni azt a tendenciát. míg a többi képesség viszonylag háttérbe szorul. mint amilyenek voltak. és elfogadja a lány gyenge szereplését. hogy a diákokat mássá tegye. de a tanárnak valójában a változás eszközének kell lennie. hogy az ő feladata a tanítás. Interperszonális: Az emberek közötti különbségek felismerésének képessége. s az a feladata. érzelmi világunk ismerete és megértése. míg másvalaki ezt esetleg észrevenné és erősítené is. mint amikor az adott dolgot nem keressük. Ha ezek nagymértékben negatívak. hogy észrevesszük. A tanári elvárások 5. Mivel a tanár a rossz magatartásra készül fel. terapeuták és szociális gondozók jellemzője. az elvárások önmagukat tartják életben. táncosok és sebészek tulajdonsága. ha a tanár rugalmas marad elvárásaiban. hogy a tanár gyakran nem veszi észre a fegyelmezési problémákat okozó diák erősségeit. üzletkötők és vallási vezetők tulajdonsága. Amikor arra számítunk. csupán megoldandó problémát jelentenek. megváltoztathatatlan aspektusát emelik ki. 92 . miszerint a képesség fejleszthető. hogy ki a „jó tanuló” (Perry–Weinstein. ha esélyt ad neki a bizonyításra. mert mind az érzékelés. hogy az iskolákban hagyományosan használt tantervek és tesztek elsősorban a nyelvi és a logikai-matematikai képességekre koncentrálnak. 8. 6. hogy valamit meg fogunk látni. mert így lehetővé válna a diákok számára képességeik teljes skálájának fejlesztése. s azok tanulási erőforrásként való használata. Mások szintén hangsúlyozták annak szükségességét. akkor sokkal valószínűbb. hogy a tanárok elfogadják azt a nézetet. Ezért egy teljesebb tanterv és több projektjellegű módszer alkalmazását tanácsolta. fejezet. Ha már egyszer kialakultak. 7. Gyakorlati: Az élő dolgok közti különbségek és a természet egyéb aspektusainak felismerése. és mindig észben tartja. mind a magatartás a hatásuk alá kerül. Gardner megállapította. miszerint főként a matematikai és olvasásbeli teljesítményre alapozva ítélik meg azt. Testi-mozgásbeli: A test használatának és a tárgyakkal való ügyes bánásmódnak a képessége. 1998. az nem jelenti azt. Az ilyen hiba azzal kerülhető el. mondván: „ennyit lehet tőle elvárni”. az az érzékelést és a tanári magatartást egyaránt eltorzíthatja. 2000). Ha növendéke ma nem tud valamit. amelyeket a tanárnak alkalmaznia kellene. nem a valóság tényeit. Az elvárások a világ stabil. Wanlass. hogy a különböző képességeket egyformán fontosnak tartsák. Következésképpen a tanárnak távlatosan kell közölnie az elvárásait. de ezt a tanár csak akkor derítheti ki. Intraperszonális: Saját érzéseink. Ez az egyik oka annak. Elvárásaink legyenek rugalmasak és aktuálisak! A rendszeresen ismétlődő tantermi tapasztalatokra épülő elvárások nagyon lehengerlők lehetnek. Amennyiben az elvárások túlságosan magasak vagy rögzülnek. hogy Susan tanulási szokásait megváltoztassa. atléták.

hogy a pedagógus tisztában legyen a gyerek iskolán kívüli életével. Összegzésképpen: a tanárnak el kell sajátítania azt a szemléletet. hogy már eleve feltételezzék a diákok hiányossá­gait ahelyett. amikor ilyen mértékű negatív hatásnak vannak kitéve. ha ez a tanártól hatalmas elkötelezettséget kíván meg. Paris–Paris. erőfeszítésre bátorítás. hogy jobban megértsék saját tanulásukat. hogy a tanítás során az erősségeiket próbálnák felfedezni és azokra építeni. hogy mi érhető el. s mindig ugyanazt a témát tálalják fel nekik. A társaslélektani hatás hihetetlenül erős: vigasz a kudarcokban. de mégis megmaradnak a realitás talaján. hogy minden gyerek tud tanulni. és ezáltal felismerje a benne rejlő erősségeket is (i. erőfeszítéseiket és kötődésüket! Ezáltal jobban tudnak koncentrálni a tanulmányi munkára és annak elvégezhetőségére. amikor megjegyzi. Az afroamerikai diákok iskoláztatásának kérdéseivel részletesen foglalkozó Steele (1992) a fenti problémát így fogalmazta meg: Az ilyen diák tanítását a kihívás és a személyes kiteljesedés ígéretének kellene irányítania. akkor ahelyett. semmint az olyan külső tényezőkre. m. o. A gyengébb képességűnek elkönyvelt diákok hátrányt szenvednek attól. Az unalom miatt aztán idővel egyre kevesebb energiát fektetnek a tanulásba. még akkor is. A tanárképzés általában olyan kutatásokon alapszik.). Delpit (1995) hasonlóan fogalmaz. Az ilyen elvárásoknak a tanár valódi meggyőződését kell képviselniük arra vonatkozóan. Nem lenne szabad letörni ambícióikat. hanem inspiráló cé lok elérése felé kellene terelni. hogy a tőlük telhető legjobban teljesítsenek. és olyan iramban kell haladni velük. képességeik elismerése. amelyek a kudarcot a szocioökonómiai státusszal. hogy ezek a gyerekek sikeresek is lehetnének. szabályozni tudják gondolkodási folyamataikat. s ezért tanítási célokként komolyan is kell vennie őket. Elég nehéz elhinni. 2000. hogy ha a tanár valamilyen hiányosságot fedez fel egy diákban.: 172. de ebben valójában csak nagyon ke vesen hiszünk igazán. a kulturális eltérésekkel és az egyedülálló szülő adta családi háttérrel hozzák összefüggésbe. hogy többet próbálna adni. akkor hajlamosak arra. Figyelembe kellene venni a gyere kek meglévő képességeit. Ahhoz. személyük inspirálása. és nem a (különféleképpen álcázott) korrepetáló. hogy leegyszerűsített tanterv szerint tanítják őket. A  pedagógus segítse kialakulni a gyerekekben az önértékelés képességét. hogy még részletesebben kidolgozott feladatokra van szükségük. és még kisebb lépésekben kell velük haladni. amely ugyan támaszt bizonyos köve telményeket. amiből tanáraik arra következtetnek. ha arra ösztönzi és bátorítja őket. Ha a tanárok ilyen jellegű képzésben vesznek részt. 2001). A frusztráció kevésbé nyomorítja meg őket. mint az elidegenítés. hogy igyekszik „megvédeni” őket a kudarctól és a szégyentől. kisegítő megközelítésnek. kevesebbet fog tanítani neki: Egyszóval hiszünk abban. hogy ezzel a tendenciával szembe lehessen szállni. szükség van arra. miszerint a diákok értelmét leginkább úgy fejlesztheti. 93 . mint a feladatok nehézsége és a rájuk fordítandó idő hossza (lásd: Dembo–Eaton.Az elvárások hasznosítása Hangsúlyozzuk a pozitívumokat! A pedagógusok olyan elvárásokat alakítsanak és közvetítsenek tanítványaiknak. de nem okoz nekik kudarcot. amelyek a lehető legpozitívabbak. s nem úgy.

Ebben a fejezetben elsősorban arról volt szó. hogy milyen sebességgel haladjanak a tananyaggal. és vannak olyan gyerekek. amelyben tanítanak. Hangsúlyoztuk. mert ha azok alacsonyak. hogy elvárásaink milyen pozitív és negatív hatásokat fejtenek ki a diákokra. mint amelyiken ön szeretne tanítani. az erre vonatkozó becslései mennyire pontosak? 94 . akkor az általunk feltett kérdéseken. A tanárképző kurzusok hallgatói közül (vagy az iskolájában működő tanárok közül) kik a legokosabbak? Véleményét milyen információra alapozza? Mit gondol. s hogy a megértés szintje számon kérhető a diákoktól? Az ilyen jellegű döntéseket miként tudják meghozni a tanárok. A fejezetet azzal a megállapítással zárjuk. mind a diákok között megfigyelhetők egyéni különbségek abban. egy csoportra. mint azok. Részletesen bemutattuk. Egy gyakorlati példa keretében bemutattuk. fejezet. hogy miként alakították ki az osztály szereplésére vonatkozó elvárásaikat! Ha nincs alkalma arra. akik nagyobb valószínűséggel fognak alacsony elvárásokat közvetíteni. A tanári elvárások Összegzés Ebben a fejezetben arról volt szó. keressen meg három-négy diákot. Általában véve a jobb képességűnek tartott gyerekek több kihívást. hogy tanárt kérdezzen meg. A rájuk irányuló elvárások szerepe azért fontos. illetve hogyan érzékelik azokat. A magasak viszont pozitív hatást fejthetnek ki.2. beszélgessen el velük egy elméleti tantárgyról! 3. hogy milyen differenciált lehetőségekhez jutnak a jó. illetve a gyenge képességűek csoportjába soroltak. Miként közölhetők a művészeti. hogy a tanárok miként közlik differenciált elvárásaikat az osztályban az egyes diáknak. támogatást és tanulmányi téren való felelősséget kapnak. Azt is megállapítottuk. miként vizsgálhatók meg a tanárok elvárásközlő módszerei egy gyerekre. akik társaiknál fogékonyabbak a tanári hatásokra. akiket gyengébb képességűnek tartanak. illetve az egész osztályra vonatkozóan. Vannak pedagógusok. mint kollégáik. Miként döntik el a tanárok. zenei és testnevelési tárgyakkal kapcsolatos elvárások? 2. hogy az elvárásokat miként fejezik ki. s ennek egyik oka az lehet. hogy a tanárok nem mindig közvetítik őket következetesen. és kérdezze meg őket. Végezetül adunk néhány tanácsot arra nézve. illetve hogy a diákok sem mindig fogadják el azokat. hogy a tanárok miként közlik diákjaikkal a legfontosabb tantárgyakkal kapcsolatos tanulmányi elvárásaikat. hogy elvárásaink egyformán lehetnek túl magasak és túl alacsonyak is. mennyire eltérően lehet közölni a különböző elvárásokat. A kutatások elsősorban arra koncentráltak. illetve a rájuk bízott felelősség mértékén keresztül hátráltathatják a tanulásban. Javasolt tevékenységek és kérdések 1. nagyon más. ámbár azt is vizsgálták. hogy a magas és az alacsony elvárások nem varázslatos módon valósítják meg önmagukat. hogy mind a tanárok. akik ugyanazon az évfolyamon tanítanak. hogy a kellően magas elvárások közlésének melyek a legjobb módjai. mint amilyenbe ők jártak diákkorukban? Keressen két olyan tanárt. a kiadott feladatokon. ha az az iskola.

Szerepjátékban adják elő. hogy a tanulás nem érdekes. a diákok sztereotipizálását támogatják. Miért? 5. Miként óvakodhatnak a kezdő pedagógusok attól a veszélytől. passzív lányok. hallgatótársai pedig egy adott osztály diákjai! Próbáljon meg helytálló elvárásokat közvetíteni! 8. az utasításokat gondosan követő diákok. beszédhibás diákok. diákok. amelyekben a tanárok. hangos. akár önkéntelenül is. hogy az órák hogyan kezdődnek és érnek véget! Legyen ön a tanár. agresszív lányok. (A szerk. ami önnel. egy rokonával vagy hallgatótársával24 történt meg! 7. hogy a diákok szereplését illetően melyek az alacsony és a magas elvárások? 24   Pedagógusjelölteknek ajánlott tevékenység. passzív fiúk. akik arról panaszkodnak.) 95 . mint: „Az ázsiai származású diákok mindig jók matematikából”? Milyen módokon lehetséges más-más elvárásokat közvetíteni a lányok és a fiúk számára? 6. agresszív fiúk.Javasolt tevékenységek és kérdések 4. Mit gondol.vagy túlértékelésére: hangos. Melyek azok a helyzetek. csendes. A kollégák és az igazgató hogyan tudatják az új tanárral. és olyan üzeneteket közvetítenek az osztálynak. hajlamosak-e a tanárok a következő típusú diákok alul. csendes. Írjon le egy valódi példát az önmagát beteljesítő jóslat illusztrálására! Ez lehet olyan eset. hogy válogatás nélkül elfogadják a többi tanár diákoknak szóló elvárásait? 9. rendszerető.

.

a tanárnő felírja a nevét a táblára. hogy váratlan röpdolgozatokat fog íratni a feladott leckékből. fegyelmezett tanulási környezetet teremtsen számukra (Hoy–Weinstein. hogy a tanár biztonságos. A kezdő vagy az osztály számára új tanár gyakran tart attól. s hogy ez növeli az önbizalmukat. Meggyőződése. Az iskolaigazgatók kevésbé értékelik azokat a kollégákat. jó ötlet ez? Bill Novak hatodikosokat tanít a Truman Middle Schoolban26. hogy a gyerekek nem fogják tisztelni. hogy a rend megszervezése a tanév első néhány hetének legfontosabb feladata. Sokat aggódik amiatt. a „megnevezett” diák rendszerint nyugodtabban kezd viselkedni. Problémamegelőzés Az osztály irányítása igen fontos feladat. Ha egy tanuló helytelenül viselkedik. hogy egyedül dolgozzanak. (A ford. Ő ezalatt dolgozatokat javít. John High School angoltanárnője kilencedik osztályban tanít. mint amikor szóban int meg egy rosszul viselkedő növendéket. Önnek mi a véleménye erről a stratégiáról? Jim Barlow művészeti ismereteket tanít a Bayside High Schoolban. hogy egy tanár jól érezze magát. Mit gondol.) 97 . idővel depresszióhoz vagy szakmai kiégéshez vezet (Brouwers– Tomic. akik nem tudják kontrollálni osztályukat (Torff–Sessions. Egyetért ezzel? Celia Cruz. de arra is szükségük van. Elhatározza. ha egy-egy diáknak már túl sok dorgálás van a rovásán. nem olvassák el az éppen feladott leckét. hogy tiszteljék őket. és az ilyen jellegű megkülönböztetés a többieket sem zavarja annyira. 2005). ha a nevük kétszer kerül fel a táblára. következésképpen sokszor nem értik az elvégzett kísérletek lényegét. Mindennap harmincperces önálló munkát ad a gyerekeknek.3. létfontosságú. A diákok elvárják. Ahhoz. 2006). Amennyiben ez az állapot túl hosszan tart. akkor bizonyos szolgálatok végzését várja el tőlük (például díszletek festését a színjátszó csoport számára vagy az iskolához tartozó lakókörzetben található graffitik lefestését). Mégis. hogy a diákok nem készülnek megfelelően a labormunkára. Friedman. s el is várja. fejezet Az osztály irányítása I. hogy húsz perc órai magyarázat és az anyag megbeszélése után a diákoknak képeseknek kell lenniük az önálló munkára. 2000. Hatékonynak tartja ezt a technikát? 25 26   A high school a középiskola utolsó négy évfolyama. 2006. és fogalmazza meg. a St. A gyerekek tudják.)   A middle school az elementary school (általános iskola) utolsó négy évfolyama. Az óravezetés nehézségei a tanár feszültségével függnek össze. Az iskolai büntetésben nem hisz. (A ford. A tapasztalt tanárok pedig gyakran hivatkoznak arra. hogy az osztály hatékony irányítója tudjon lenni. hogy annak következményei lesznek. Gondolja végig az alábbi négy jelenetet. Tantermi jelenet A tanároknak nap mint nap az osztály vezetésére vonatkozó döntéseket kell hozniuk. A helytelen viselkedés ilyen következményeiről már a tanév elején beszél a diákoknak és a szülőknek is. Amikor ez megtörténik. Emmer–Gerwels. 2006). hogy ön miként viselkedne ugyanezekben a helyzetekben! Jan Thorton a Riverside High School 25 fizikatanárnője.

98 .3. hogy valamiképpen ura legyen a helyzetnek. Ebben az osztályban teljes káosz uralkodik. fejezet. Ma már egymással összefüggő alapelvek segítségével adhatunk útmutatást az osztály irányításához az erre vonatkozó kutatásoknak köszönhetően (Everton–Weinstein. Mindez azt sugallja. A diák szerepe A megfelelő tanulói tevékenységgel és viselkedéssel kapcsolatos elvárásokat nevezhetjük a diák szerepének. A tanár folyamatosan küzd. hogy a diákokat támogassa az önfegyelem elsajátításában. a tanítás és a tanulás segítéséhez. sőt a  fenyegetések sem használnak. de a légkör barátságosabb az előzőnél. milyen hasznot hoz” szemszögből való megközelítése – amellyel a javasolt technikákat kívánatos és nemkívánatos hatásaikkal együtt értékeljük – valójában igen fontos. ugyanakkor az osztály jó légkörét sem kell feláldozni miatta. csak minimális tanulást kíván meg. féktelen játék) a tanteremben tilos. Az osztály irányítása I. Ennek ellenére a gyerekek nem tudnak tartósan figyelni. A tanár igyekszik a tanulást szórakoztatóvá tenni. vagy az olyan egyéni kijelentéseken. Sajnos az ezzel kapcsolatos általános nézetek közé tartozik szabad mozgásuk korlátozása. 2. sikeresebbek. Tantermi példák Vegyünk sorra négy gyakori osztálytípust! 1. hogy az osztály irányításának úgynevezett „mibe kerül. a büntetés hatása pedig nem tartós. mint azok. amíg nem kérdezik őket) semmiféle hasznos cél elérését nem szolgálja. Ehelyett olyan megközelítést javaslunk. Az utasítások. Legtöbbjük ellentmondásos is volt. de ez valahogy soha nem sikerül neki. Ám ezek csak eszközök a munka megszervezéséhez. és azt is a lehető legkellemesebbé teszi. A szabályok segítik. mint: „ez nekem bevált”. játékot és egyéb kiegészítő anyagot használ. nem támasztották alá meggyőző bizonyítékok. akik az irányítást a hatékony tanulási környezet megalapozásának és fenntartásának eszközeként fogják fel. Eredményeik szerint azok a tanárok. A diákok túlzott korlátozása (például addig nem szólalhatnak meg. videofilmet. Ez az osztály is zajos. amelyről bebizonyosodott. a diákok ezeket legtöbbször tudomásul sem veszik. hogy egy csoport fegyelmezetten működjön. és a feladatokat nem végzik kellő gondossággal. hogy bizonyos szabályok és eljárások betartását megköveteljék a diákoktól. A tanárok valóban a tekintély képviselői. hogy hatékonyan segíti a jó tanulási környezet kialakítását. akik saját fegyelmező szerepüket hangsúlyozzák. és szükség is van arra. de ennek megvan az ára. sok történetet. Az osztály irányításának egyik feladata. a tevékenységek parancsként való kiosztása és az egyéni vágyak alárendelése a tanári tekintélynek. 2006). Sok más közegben teljesen természetesnek és elfogadhatónak tartott viselkedés (például a hangos beszéd. – Problémamegelőzés Az irányításra vonatkozó kutatás Az erre vonatkozó tanácsok egy időben főként kipróbálatlan elméleteken alapultak. és az osztálytársakkal való együttműködésnek és egymás segítésének bizonyos fajtáit csalásnak tartják.

igazságtalan vagyok veled. erre rá is mutatunk. Ezért olyan hozzáállást és személyes képességeket érdemes kialakítanunk. ahogyan élvezi a társaságukat. vita. hogy ezeket betartsák. s ha szükséges. A tanár az idő legnagyobb részében tanít. Eleinte lehet. és a továbbiakban is aszerint viselkedik. Azok a gyerekek. szeretnének a kedvükben járni. összetartó légkört találnak. Az önálló munka során a diákok szépen követik az utasításokat. a tanárok beállítódására vonatkozó példát. és miként közelíti meg az osztályt irányító feladatait. hogy úgy érzed. Emellett együtt fognak érezni vele a nehéz helyzetekben. hogy értékeli őket! Nincs szükség a szeretet látványos megnyilvánulásaira. 2003. a rend máris helyreáll. egy pillanatra álljon meg és gondolkodjon el ezen a négy tanártípuson! Tegyük fel. Soroljon fel három-három. és pozitív élményekkel távoznak. kérlek. rögtön szólj. hogy szavaink és tetteink összhangban legyenek. az osztály „robban”. kiabálás. A hitelesség általában azzal érhető el. a harmadik „kemény kézzel” uralkodik. Pianta. hogy a dolgot kiigazíthassuk!”) 99 . bánik velük. Ez az osztály mintha csak magától működne. milyen példát mutat nekik. Az óralátogatók itt barátságos. hogy néhányan kételkednek az új tanár szavaiban. mert a tanár sok rendszabályt vezetett be. és ahogyan törődik. amit a felnőttek tanítanak és aközött. hogy az egyik tanárral unatkozik. a második „megvesztegeti” a diákokat. hogy veled és osztálytársaiddal is tisztességesen szeretnék bánni.Kulcsfontosságú tanári magatartásformák 3. A gyerekek rendszerint engedelmeskednek. s gondoskodik is róla. és különösebb felügyelet nélkül is megoldják a feladatokat. A kihágásokat rögtön észreveszi. ha szükséges. Mielőtt továbbmenne. ha a pedagógus már a tanév elején megalapozza hitelességét. amelyeket a diákok kedvelni és tisztelni is tudnak. a diákok megérzik abból. s nem szövetkeznek ellenkezést kifejtő társaikkal. 4. 2006). hogy tisztelj és megbízz bennem. Az osztályban hallható zaj a termékeny munkával járó természetes zsongás. mert korábbi tapasztalataik során ellentmondást fedeztek fel aközött. Következésképpen jó. Az első „képtelen kézben tartani” az osztályt. ahogyan cselekszenek. Ismerje meg növendékeit. A fentiekben négy tanári prototípust jellemeztünk. Cserébe elvárom. és amint a tanár kiteszi a lábát a teremből. és éreztesse velük. és nem lármás játék. hogy osztályaik miért lettek mostanra különbözők! Vajon milyen elvárásokkal tekintenek növendékeikre? Kulcsfontosságú tanári magatartásformák A diákokkal való jó személyes kapcsolat kialakítása alapvetően fontos eleme az osztály sikeres irányításának (Marzano–Marzano. Ez az osztály csendes és fegyelmezett. de a légkör feszült. Valami mindig izzik a felszín alatt. Ugyanaz az osztály lehet. a másik ellen meg lázadozik. ha gondoskodunk arról. nem sokat kell foglalkoznia az irányítással. hogy a tanár milyen elvárásokat közvetít diákjainak. (Például: „George. Ha bármikor előfordul. akik szeretik és tisztelik tanáraikat. ha a tanár csak figyelmezteti a gyerekeket. akkor is elég. akár büntetéssel is már gyökereiben elfojtja. hogy a tanév elején nagyjából azonos képességű gyerekekkel kezdték a munkát. és mintegy felveszik magatartását. szigorú figyelmeztetéssel. amely megmagyarázhatja. Az osztály légköre fokozatosan alakul ki annak hatására. Ha a zaj mégis zavaróvá válik. Nagy valószínűséggel utánozni is fogják a tanár viselkedését. értsd meg. a negyedik „együttműködő” diákokkal dolgozik.

de a tanár néha tényleg komolyan gondolja. – Problémamegelőzés A hitelesség azt a keretet biztosítja. akkor általában az osztály is hasonlóképpen reagál az ilyen helyzetekben. Mindazonáltal ezt nem lehet akaratlagosan alkalmazni: a példamutató hatások bármikor jelentkezhetnek. amilyenek kifejlődését bennük is látni szeretnénk. A tanárok fontos példaképei tanítványaiknak. hogy a „Ne beszélgessetek ott!” valójában azt jelenti. problémamegoldó stratégiák és a szociális viselkedés. Önkéntelen tanulás olyankor folyik. mint a megfigyelt modell. s ezt következetesen számon is kéri. ha hibázom. hogy velük állandóan „kiszúrnak”. és amelyre szükségük is van. Gondoljunk például arra. amelyre a diákok vágynak.3. inkább elvárásainak engedelmeskednek. Jelentkezni fogok. ha tudom a megoldást. Ha például a tanár rendszeresen tapintatosan és szimpátiával viseltetik a diákok zavara iránt. Ha a kihívott tanuló hibázik. majd gondoskodjunk arról. Ha látják. és akkor nem szégyenülök meg. hogy saját viselkedésünk következetesen összhangban legyen elvárásainkkal! A tanár mint példakép Az emberek általában. de inkább meghúzom magam.” A második tanárnál viszont a diák ezt tanulja meg: „Jobb. a másik pedig valaki mást szólít ki a helyes megoldásra. Ha viszont következetlen a szabályok számonkérésében. aki úgy viselkedik. az egyik tanár felhívja erre a figyelmét. és azt másolja le. ha a gyermek megfigyeli a modell viselkedését. Akkor sincs nagy baj. akkor a megbüntetett diákok úgy érzik. és könnyebben tudnak felelősséget vállalni saját viselkedésükért. ha felkészülök a táblánál való szereplésre. és nem arra. hogy „Elég. Ezek közé tartoznak a különböző magatartásformák. Ha a tanár igazságos szabályrendszert alakít ki. hogy csendet kér. akkor ennek fognak engedelmeskedni. a diákok arra fognak reagálni. Mi tanulható meg a példaképek megfigyeléséből? A példaadás utánzáshoz vagy akár önkéntelen tanuláshoz vezet. A tanárnak nincs sok türelme azokkal. és ebből konfliktusok származhatnak. Ezért olyan személyes tulajdonságokat és osztálybeli viselkedést tanácsos modellként állítani a diákok elé. hogy: „Ez a tanár támaszt és segítséget nyújt. Ha azt tanulják meg. Ez rendben is lenne. amit mondunk. Ennek elkerülésére alaposan gondoljuk végig. amit mondunk és amit teszünk. hogy tanárok miként szoktak reagálni a diákok táblánál végzett munkájára. amikor a megfigyelő mintegy „véletlenül” von le következtetéseket a modell meggyőződésével. amit teszünk. akkor kevésbé valószínű. hozzáállásával. Az előbbi akkor jön létre.” 100 . akkor a diákok is gúnyolni kezdik hibázó társukat. A helyes elvárások jó alapjai a hitelességnek. A gyerekek viszont ilyenkor is a szokásos módon fognak reagálni. ha elviselhető szinten tartjátok a zajt”. hogy mit is várunk a diákoktól. Ha viszont a tanár jellegzetesen szarkasztikusan reagál. hogy mintegy próbának vessék alá. amikor nem vagyok biztos benne. hogy milyen ember lehet az. értékrendjével kapcsolatban. a szabálysértők csak magukra haragudhatnak. Az első tanár esetében a növendék önkéntelenül azt fogja megtanulni. Más szóval a gyerekek arra vonatkozó következtetéseket vonnak le. Amennyiben ellentmondás van aközött. hogy próbálja meg kijavítani. a gyerekek pedig különösen sok dolgot tanulnak meg az előttük álló példákból. Az osztály irányítása I. hogy támaszkodhatnak arra. A diákok általában nem annyira a tanár sza­vai­ nak. és kéri. akik nem oldják meg jól a feladatot. és nem az első üzenetnek. amit a tanár mond. fejezet.

s ahol a problémák diagnosztizálására és megoldására ésszerű kísérleteket tesznek. A tanári példamutatás fontos az önfegyelem kialakítása szempontjából. ettől függ. legyen az jó vagy rossz. akit nem kedvelnek vagy nem tisztelnek. mit kell tenniük. a többieket figyeljük. értékes emberként kezeljük. hogy miként kellene viselkednünk. A többiek magatartásából állapítjuk meg. az több tényezőtől is függ (Bandura. amelyben kerülik az ellenséges kritikát. akkor a többiek is hajlamosak hasonlóan viselkedni. akkor valószínűleg utánozni fogják őt. hogy a lassabban tanulókkal türelmesek és segítőkészek-e. Valószínűleg nagy részben az ő hozzáállását és meggyőződését is magukévá teszik. A példamutatás hatására jó csoportlégkör alakulhat ki. hogy a tanárok valóban azt gondolják-e. hogy előbb megmutatjuk nekik. amikor is előre megfontolt terv alapján. bár sok nemkívánatos. A helyzetből adódó tényezőkön kívül a példakép hatása a mintát adó személy egyéniségétől és viselkedésétől is függ. A példaadás mindennapi gyakorlatához hozzá kell tartoznia a diákokra való odafigyelésnek. Fontos továbbá a másik iránti tisztelet kialakítása szempontjából is. vagy ha spontán tanulással felfedezik. hogy mi az elfogadott. 101 . és az önmagukat beteljesítő jóslatok hatását váltják ki. A diákok a melegszívű. Ha azt látják. A példakép nagyobb valószínűséggel hat ránk olyankor. hogy egy tiszteletben álló tanár megdicséri egyik osztálytársukat. vagy hamar frusztráltak és kedvetlenek lesznek tőlük. hogy a diákok mennyi feszültséget érzékelnek. amikor társainkat megbecsült. Ezek egyike a helyzet ismerős volta és az abban elvárt magatartásforma. akit szeretnek is. Ilyen lehet például a ceruzahegyezés vagy egy audiovizuális eszköz működésének bemutatása. és az adott helyzetben az ő viselkedésüket utánozzuk. és nem a hirtelen impulzusok hatására cselekszünk. használatuk után a helyükre tételének és az erős koncentrálás csenddel való érzékeltetésének. amikor nem vagyunk biztosak abban. mint a távolságtartó. A diákok számos következtetést vonnak le arra vonatkozóan. a megalapozott viselkedési minták rögzülnek. Ritkábban fordul elő. hogy vajon szívesen fogadják-e a kérdéseket és megjegyzéseket. a segédeszközök gondos kezelésének. lelkes tanárt fogják utánozni. hogy a tanár nagyra értékeli valamelyik társukat. aki megfigyeli a példaképet? Hogy mi tanulható meg a példaképek megfigyelése révén. miközben őt figyelik (Fallona–Richardson. Lewis.A tanár mint példakép Mely tényezők hatnak arra. hogy támaszt nyújtó vagy versengő szellem alakul ki. R. A diákok egymás közti reakcióit is befolyásolja. A neveltjeivel személyes kapcsolatot kialakító és a bámulatukat elnyerő egyéniséggel rendelkező tanárokat hamarabb fogják utánozni. Az iskolai osztályokban a példakép hatásai a tanév elején a legerősebbek. 2006). járulékos tanulás mehet végbe. a tanár és diák közötti különbséget hangsúlyozó pedagógusokat. és hogy milyen mértékben felelősek saját viselkedésükért. hogy a gyerekek azt a tanárt utánoznák. A pedagógus tanév eleji viselkedése meghatározó az osztály légkörének alakulását illetően. Amikor a tanár egy diákot elutasít vagy rosszul bánik vele. 2006. A példakép mint az osztály irányításának eszköze A gyerekeket különböző rutinfeladatokra taníthatjuk meg úgy. a bűnbakkeresést és a favorizálást. Nem tudván. vagy inkább elutasítják azokat. mit tegyünk. 1997). hogy milyen példaképet látnak maguk előtt. amit mondanak. Amikor pedig már kialakul egy bizonyos kiszámítható rutin.

Különben lesznek. ha szerkeszteni akarjátok írásbeli munkáitokat. Ehhez általában a tanárok is hozzájárulnak. pénteken az egyéni szövegszerkesztői munkát végeznénk. – Problémamegelőzés Magyarázzuk el diákjainknak döntéseink és szabályaink indokait! Ezzel elősegítjük. és gondosan végeznétek azokat. és elsiesse a munkáját. Ki kell dolgoznunk a módját. az iskolabusz sofőrjeire és minden más alkalmazottra is. iskolatitkárokra. Az osztály irányítása I. John: Akkor meg csináljunk egy listát. és osszuk be magunkat! Tanár: Lehet. és rendszeresen használjuk a kérem és köszönöm szavakat! Az ideális légkör barátságos és együttműködő. ha maró gúnyt használnak. és közben halkan beszélünk. rendetlenkedésre vagy kisebb bosszantó jelenségre szakszerűtlenül reagálnak. bánjunk kedvesen a diákokkal. ha a feladataitokra koncentrálnátok. és ha a pletykálkodást. és beosztanánk. Neheztelést. Szeretném. Tanár: Igen. hogy ki mikor használhatja a gépet? Sally: Mi lenne. teszik magukévá az előírásokat. és kerüljük az olyan magatartást. hogy egy nap többen is tudjatok dolgozni vele. amikor szüksége van rá. amely lehetővé tenné. de vannak osztályok. ha azok használhatnák. Oda mehettek. Feliratkozhatnátok viszont rövidebb időre. Mondjuk hétfőn. ha feliratkoznánk. ha megértik őket. és ha a kudarcra. amely a mások iránti tiszteletet fejezi ki. ez így jó. kedden és csütörtökön pedig a csoportos feladatokat. Amikor csak lehet. John: Mi lenne. amelyeken közösen is dolgozhatnánk. Így a diákok azt tanulják meg. amelyek irigységükről és a romboló versenyszellemről híresek. bűnbakokat keresnek. ha egyszerre csak néhányan dolgozunk vele. ha kedvenceket választ magának. ha a diákokat összehasonlítja egymással. Mary: Vannak olyan projektek. Könnyebben fogadják el. árulkodást jutalmazza. és hogy a szabályokat a nagyobb célok eléréséhez szükséges eszközöknek tekintsék. hogy frusztráltságukat másokon vezessék le. Tanár: Erre nem gondoltam még. fejezet. Példamutatás szociális interakciókban A példamutatás a kedvező csoportlégkör megalapozására is alkalmas. szerdán. de elképzelhetőnek tartom. amely a gyerekek többiek előtti megszégyenülését okozná! Bánjunk és beszéljünk tisztelettel velük! Ez vonatkozik a biztonsági őrökre. hogy melyik nap ki használhatja? Tanár: Igazság szerint olyan tervet szeretnék. inkább kérés. hogy mindenkinek legyen esélye a számítógépezésre. Nézzük meg egy tanár példáját. George: Nem lenne nagy zaj. A magyarázat lehetővé teszi számukra. a sarokban fogjuk tartani. A tanár azzal is rossz légkört teremthet. És feltétlenül szeretném. aki nemrégiben új számítógépet szerzett az osztálynak! Tanár: A számítógépet ott hátul. hogy megtanulják összekapcsolni az okot a következményekkel. 102 . hogy két listára lenne szükség. hogy mindenki kapkodni kezdjen. hogy a szabályokat és tanári döntéseket a felismert problémák megoldására tett megfontolt kísérleteknek tekintsék. Adjunk olyan mintát. vagy ha valamilyen projekten dolgoztok. ha nem lesztek túl zajosak. vagy ha egyik kedvencét azzal bízza meg. hogy írja fel a rosszalkodók nevét. De hogyan döntjük el. megbántódást válthat ki.3. Nem szeretném. mondjuk harminc perc jutna egy emberre. hogy ez jó ötlet. gondnokokra. mint parancs formájában közöljük kívánságainkat. akik elsőnek fejezik be egyéb feladataikat? Tanár: Nem biztos. hogy mindenki hozzáférhessen. akiknek majdnem egy hónapig is várniuk kell a gépre.

Hasznos. akkor sok olyan alkalmat szalasztunk el. és inkább a nemkívánatos véletlenszerű tanulást segítjük elő. A tanárnak az a célja. Milyen lépéseket tehetünk az osztály irányításához szükséges alapok megteremtésére. Tavaly négy alapszabályt dolgoztunk ki a rézfúvós zenekarral. 3. s nem a helytelen viselkedés ellenőrzésére használni. A szabályok az osztályban elfogadott viselkedéssel kapcsolatos általános elvárásokat. hogy jók lesznek-e idén is. amely tantervünk tanítását segíti. Beszéljük meg ezeket. a tanárnak (1) ki kell vívnia diákjai tiszteletét és szeretetét. általános szabály például. hogy jó alapot teremtsen az osztály irányításához. üljetek a helyetekre és készüljetek fel a munkára”. 4. akkor ez a diákokat spontán utánzásra ösztönzi. Az osztály irányítását a produktív tanulmányi közeg kialakításának szolgálatába kell állítani. 2. viselkedésünket ehhez igazítjuk. A gyerekek nagy valószínűséggel követni fogják azokat a szabályokat. ebből eredően hitelesnek és megbízhatónak kell lennie. amennyiben az évfolyam szintjéhez és a tanár tanítási céljaihoz igazítjuk őket. hogy ő gyakoroljon kontrollt felettük. mert csak így lehet a lehető legjobban zenélni. amelyben ő az osztálytársaival kapcsolatos problémákból hasznot húzhat. hogy megtervezzük azt az osztálylégkört. Általában négy-öt ilyen jellegű szabály elegendő is. amikor beszél”. tartalmas tevékenységekben vesznek részt. amelyeket megértenek és elfogadnak. (2) következetesnek. A példamutatás a tanár osztálybeli működésének állandó. amennyiben birtokában vagyunk ezeknek a személyes tulajdonságoknak? Először is az osztály szervezési kérdéseinek alapelveivel kezdjük. Az ének-zene tanár például így kezdheti az első órát: „Mindannyian jó és produktív légkörre vágyunk. kívánalmakat foglalják magukba.Az osztály irányításának általános alapelvei amíg ő (a tanár) kilép az osztályból. Amennyiben modellszerepünkkel tisztában vagyunk. hogy: „amikor a csengő megszólal. (4) becsülje és élvezze a tanulást. amelyet a szocializálás fejlesztésére használhatnánk. De ehhez mindenkinek koncentrálnia kell. Az osztály irányításának általános alapelvei Ahhoz. (3) vállalnia kell a felelősséget azért. vagy új szabályokra van szükségünk!” 103 . hogy kialakítsa a diákokban az önkontroll képességét. A tervezésnek ki kell terjednie a szabályokra és az eljárásokra. átható eleme. s ugyanezt kell elvárnia diákjaitól is. amelyek a következő feltételezéseken alapulnak: 1. ha a diákok az érdeklődésüknek és hajlamaiknak megfelelő. Előre tervezzük meg a szabályokat és eljárásokat! A hatékony osztályirányító tevékenység ott kezdődik. „figyeljetek a másikra. Legtöbbször érdemes a diákokat is bevonni a szabályalkotásba. A fegyelmezési problémák minimálisra csökkennek. és nézzük meg. vagy ha bármilyen más módon olyan helyzetbe hoz egy gyereket. és nem az. amit diákjai tanulnak. Ha viszont nem ismerjük fel ennek a szerepnek a jelentőségét.

hogy bemutassuk nekik ezek használatát . hogyan kommunikál a szülőkkel). fogalmazzunk meg világos szabályokat. a diákok közti beszélgetés. az ellenőrzőkönyv vezetése. 3. 2. 3. nem találkoztak bizonyos audiovizuális. A feladatok elvégzésének és befejezésének figyelemmel kísérése. Ha szükséges. akiknek az óvodai. A lehető legkevesebb viselkedési szabályt állapítsunk meg. illetve az óvodásoknak és az elsősöknek. a diák saját helyén kívül végzett munka módjai. Visszajelzés (az iskolai eljárásokkal összhangban lévő osztályzási rendszer. mit tesz a tanár. 4. a nem teljesen befejezett vagy későn beadott munka elfogadása. iskolai élet teljesen új. – Problémamegelőzés Az eljárások a napi tevékenységek megvalósításának módját jelentik. Az osztályozási rendszer (milyen elemekből fog állni. a feladatok elvégzése utáni teendők). Az ilyen és hasonló – eljárásokat igénylő – helyzetekre vonatkozó szabályokat nyíltan. és annál következetesebben tudjuk biztosítani a betartásukat is. segédeszközök használata. hogy az eljárások a következő tevékenységekhez szükségesek: 1. Teremhasználat (a tanár asztala és tárolóhelyei. mert lehet. Így szükségük lehet arra. a csoporton belül és kívül elvárt viselkedés). az eszközökhöz való hozzáférés. Lehetnek a diákok között olyanok. a diákok padjai és tárolóhelyei. viselkedés tanulás közben). és támasszuk alá meggyőző érvekkel! A szabályokat eszközként. akik még soha nem használtak ceruzahegyezőt. de a növekvő felelősséggel ilyenkor is együtt jár egyes tevékenységek megtanítása (például a laborfelszerelés használata és gondos kezelése vagy a társak munkájának elemzése). Evertson a diákok munkájának irányítására vonatkozó eljárások szükségességét is megállapította: 1. A bemutatás és gyakorlás talán kevésbé fontos az idősebbeknél. annál felkészültebben tudjuk elmagyarázni a diákoknak. 4. A teremből való távozás és az oda való visszatérés. világosan fogalmazzuk meg! A szabályok elmagyarázása kiváltképpen fontos az év elején. fejezet. A tanár vezette tanítás és a kiadott feladatok (segítség kérése. ezeket egyértelműen fogalmazzuk meg. és ne célként 104 . A felsőbb osztályba járó diákokkal is érdemes alaposan megbeszélni az adott tanévre vonatkozó szabályokat és eljárásokat. hogy az előző évben velük dolgozó tanár más viselkedést követelt meg. Minél alaposabban gondoljuk végig a nekünk fontos szabályokat és eljárásokat. művészeti vagy technikai eszközökkel. az illemhelyek. Csoportmunka (csoportba szerveződés. A feladatok és a munka előkészítésének megbeszélése (a feladatok kiadása. a szemetes kosár. az elmaradt feladatok pótlása a hiányzók számára. eljárásokat! Az osztály irányításának egyes elemei a napi tevékenységekkel járnak együtt (például az illemhely és az ivókutak használata. az ehhez szükséges segítség nyújtása). és alkalmat adjunk a tanultak gyakorlására. illetve számítógéppel sem dolgoztak még.3. Az osztály irányítása I. mint amit mi várunk el tőlük. a tanulás különböző helyszínei a tantermen belül). a pluszpontokkal járó feladatok szerepe). ha egy diák nem készíti el a feladatokat. 2. Evertson (1987) megállapította.

Az osztály irányításának általános alapelvei
jelöljük meg! Például a tanulás ideje alatti viselkedéssel kapcsolatos szabályok mellett szóló érvelés hangsúlyozhatja, hogy a diákok ne zavarják egymást a munkában (hiszen a feladatok megoldása alapos elmélyülést és koncentrációt igényel). Ha a szabály úgy hangzik, hogy: „Aki elkészült a feladattal, az maradjon csendben, senkivel sem beszélhet, és semmilyen indokkal sem hagyhatja el a helyét”, ez szükségtelenül szigorú és korlátozó. Ehelyett inkább hangsúlyozzuk az alapvető célt, miszerint kerülni kell az osztálytársak zavarását, majd állítsunk össze egy listát az elfogadható és elfogadhatatlan viselkedésre adott példákból. Engedjük meg a diákoknak, hogy felelősséget vállaljanak! Megfelelő tervezés és utasítás mellett még a legfiatalabb diákok is sokféle felelősséget vállalhatnak. A nagyobbak már önállóan vagy kisebb csoportokban is dolgozhatnak, el tudják végezni saját munkájuk ellenőrzését, meg tudják szerkeszteni egymás fogalmazását. Az a tanár, aki ezeket a teendőket akkor is maga végzi, amikor már nem lenne rá szükség, sok időt elveszteget, amit a tanításra is fordíthatna, és hátráltatja a tanítványaiban az önálló felelősségvállalás készségének fejlődését. A növendékeknek pedig gyakran csak bemutatásra vagy lehetőségre van szükségük ahhoz, hogy a felelősségteljes viselkedést gyakorolják. Ha az év elején kellő időt fordítunk az ilyen jellegű magyarázatokra, és türelmesek vagyunk a diákok esetleges hibáival szemben, az később busásan megtérül. Vannak tanárok, akik túlságosan szigorú szabályokat alkalmaznak, mert úgy gondolják, hogy valóban erre van szükség. („Ha csak egyszerűen kitenném a kiegészítő olvasmányokat, a diákok egyszerűen ellopnák őket.”; „Ha megengedném, hogy csoportokban dolgozzanak, csak lemásolnák egymás munkáját, vagy ellógnák az időt.”) Ez a hozzáállás valójában a probléma elkerülése, de nem a megoldása. Így negatív elvárásokat közvetítünk, mert úgy kezeljük a diákokat, mintha kisbabák lennének, és megtagadjuk tőlük a lehetőséget, hogy fejlesszék azokat a képességeiket, amelyek szükségesek lennének saját magatartásuk irányításához. A zavaró hatások és az időhúzás visszaszorítása Az osztály irányításának problémái akkor kezdődnek, amikor a diákok lusták, vagy amikor kizökkennek a munkából. A késlekedést gyakran az okozza, hogy sokan akarnak olyan eszközt használni, amiből csak kevés van, vagy amikor az eszközök egyetlen tárolóban vannak, s az egész osztálynak onnan kell kiadni azokat, vagy amikor csak egyetlen számítógép áll rendelkezésre. Sok idő megtakarítható, ha az eszközöket különböző edényekben tároljuk, ha az osztályt kisebb csoportokra osztjuk; vagy pedagógiai asszisztensek 27 segítségéhez fordulunk ahelyett, hogy az egész osztály felsorakozna, hogy mindenki ugyanazt tegye egyszerre. Az eszközök kiosztásának ideje lényegesen csökkenthető, ha minden sorból vagy asztal mellől kiválasztunk egy diákot, aki ezt a feladatot elvégzi. A tárgyakat elég alacsonyan kell tárolni ahhoz, hogy a gyerekek el tudják érni őket, és rendben kellene sorakozniuk, hogy könnyen megtalálhassák és a helyükre is tehessék azokat. A teremben lévő közlekedőfolyosók legyenek elég szélesek, hogy a gyerekek szabadon tudjanak mozogni, s ne ütközzenek a padokba vagy egymásba! A középiskolákban a bonyolult ábrákat, grafikonokat, térképeket vagy
  Magyarországon csak ritkán áll rendelkezésünkre pedagógiai asszisztens. Az eszközök szétosztását – megfelelő előkészítés után – a gyerekek már az iskolakezdés első éveiben nagyon jól megoldják. (A szerk.)
27

105

3. fejezet. Az osztály irányítása I. – Problémamegelőzés
matematikai számításokat már előre el kell készíteni a táblán, írásvetítőn vagy számítógépen, hogy az előkészített anyagot bármikor kioszthassuk ahelyett, hogy az óra alatt készítenénk el. Számos természettudományos kísérlet és egyéb bemutató nagy része már előre elkészíthető, amennyiben magukat az előkészületeket nem szükséges bemutatni. Amikor a diákoknak tétlenül kell várakozniuk, akkor négy dolog történhet, és ezek közül három rossz: 1. A gyerekek érdeklődése fennmarad, és továbbra is figyelnek. 2. Lehet, hogy elunják magukat és elfáradnak, következésképpen nem tudnak koncentrálni. 3. Kizökkennek vagy elábrándoznak. 4. Rendetlenkedni kezdenek. Ezért érdemes a terem berendezését, a felszerelés tárolását, magukat az órákat és a tevékenységek közötti váltást úgy megtervezni, hogy a szükségtelen késlekedéseket és zavart elkerüljük. A foglalkozás érdemi tevékenységei mellett tervezzünk időkitöltőket is! Az órát általában azok a diákok zavarják, akik nem dolgoznak a kiadott feladaton, vagy már elvégezték azt, és nincs semmi dolguk. Ezért jó, ha az érdemi feladatok mellett arra is felkészülünk, hogy biztosítani tudjuk a további munkát azoknak is, akik hamarabb elkészülnek, mint ahogy erre számítottunk. Az időkitöltő feladatoknak a tanterv alapvető részét kell képezniük, amelyek a tanultak alkalmazására is lehetőséget nyújtanak. Ezeket ugyanolyan gondosan készítsük elő, vezessük be, kísérjük figyelemmel, mint magát az órát, és ha szükséges, a diákokat lássuk el további információkkal! Amikor az időkitöltőket bevezetjük, fogalmazzunk mindig tisztán, érthetően, a gyerekek haladását kísérjük figyelemmel, és adjunk további segítséget azoknak, akiknek erre szükségük van! A diákok felelősséggel tartoznak azért, hogy ezeket a feladatokat idejében végezzék el, ha az a célunk, hogy ez a feladat is betöltse a szerepét. Határozzuk meg, hogy milyen lehetőségek állnak a rendelkezésre, ha tanítványaink már végére értek a feladatnak! Ha nagyon gyakran fordul elő, hogy hamar készen vannak, akkor feltehetően a feladat vagy túl rövid, vagy túl könnyű. Ez a tehetségesebb diákok esetében unalmat vagy rendetlenkedést válthat ki, míg a gyengébbek számára nem ad lehetőséget arra, hogy legyőzzék eredeti kudarcukat, és kialakítsák a probléma megoldásához szükséges készségeket (McCaslin et al., 2006). Ahhoz, hogy önállóan tudjanak dolgozni, a növendékeknek világosan kell látniuk, mit kell tenniük, s képesnek kell lenniük arra, hogy a feladatot kevés segítséggel vagy akár segítség nélkül is meg tudják oldani. Ezért győződjünk meg róla, hogy valóban értik a feladatot, mielőtt még hozzákezdenének az önállóan vagy a társaikkal végzett munkához. Az önálló munka során könnyen előfordulhat rendzavarás, ha a diákoknak túl sokáig kell várniuk a segítségre. Ha úgy tűnik, hogy mindenki segítségre vár, akkor vagy a probléma túl nehéz, vagy az utasítások nem egyértelműek. A rendzavarás akkor is előfordulhat, ha a tanár teljesen elmerül az egyik diák segítésében, és az osztály többi tagját elhanyagolja.

106

Az osztályirányítás motivációs és problémamegelőző szerepe
Végezetül ajánlatos, hogy az önálló munka idején állandóan mozogjunk a gyerekek között, és azonnal ott legyünk annál a diáknál, akinek segítségre van szüksége. Normális körülmények között ezeknek az egyéni interakcióknak rövidnek kell lenniük. Adjunk elegendő segítséget ahhoz, hogy folytatni tudják a munkát, de nem feltétlenül kell mindenre kiterjedő magyarázatba fogni (visszatérhetünk a gyerekhez, amikor már a következő feladaton dolgozik). Ha több gyerek is ugyanazzal a kérdéssel fordul hozzánk, vagy többen ugyanazt értik félre, akkor röviden tisztázzuk azt az egész osztállyal! Egyébként pedig segítsük azokat, akiknek erre szükségük van, s közben tegyük lehetővé, hogy az osztály többi tagja zavartalanul dolgozhasson!

Az osztályirányítás motivációs és problémamegelőző szerepe
A fejezet címében irányítás, és nem fegyelmezés vagy kontrollálás szerepel. Ez utóbbi kifejezések olyan mellékjelentést tartalmaznak, amelyet szeretnénk elkerülni: nevezetesen, hogy a diákok irányítása nagyrészt pusztán a helytelen viselkedés sikeres kezelését jelentené. Kounin tanulmánya Jacob Kounin (1970) megállapította, hogy a jó irányítás olyan technikákat tartalmaz, amelyek a tevékenységekben előhívják a gyerekek együttműködését és részvételét, következésképpen megelőzik a problémák kialakulását. Kounin sok órát látogatott annak érdekében, hogy információt gyűjtsön a tanár és a diák viselkedése közötti kapcsolatról. Meglepő módon úgy találta, hogy a fegyelmezési problémák által kiváltott tanári reakciók nem voltak kapcsolatban az osztályban előforduló ilyen jellegű problémák gyakoriságával vagy súlyával. Vagyis azok a pedagógusok, akik kevés fegyelmezési problémával küzdöttek, adott esetben ugyanúgy reagáltak a rendetlenkedésre, mint azok a kollégáik, akiknek sok fegyelmezési problémával kellett szembesülniük. Más tekintetben azonban ezek a tanárok jól láthatóan különböztek. A hatékony osztályirányítók minimálisra csökkentették a zavaró hatások gyakoriságát azáltal, hogy neveltjeiket egyfolytában tanulási tevékenységekkel kötötték le. Emellett az apróbb figyelmetlenségből eredő incidenseket már azelőtt megoldották, mielőtt még komolyan zavaró eseménnyé váltak volna. Sikerük kulcsa az alábbiakban foglalható össze. „Jelenlét”.  A hatékony irányítók rendszeresen figyelemmel kísérték az osztályt. Úgy helyezkedtek el, hogy minden diákot jól láttak, és tekintetükkel folyamatosan pásztázták a termet, függetlenül attól, hogy éppen mit csináltak. Éreztették a növendékeikkel, hogy „velük vannak” – tudják, hogy mi történik, és nagy valószínűséggel idejekorán és helyesen fogják azonosítani a rendetlenkedést. Ez lehetővé tette számukra, hogy már csírájukban kezeljék a problémákat. Ha szükségessé vált a helytelenkedés leállítása, akkor a kezdeményező diákokra, illetve azokra koncentráltak, akik a dolog kibontakozásáért a leginkább felelősek voltak. Ha nem voltak benne biztosak, hogy ki a felelős, akkor az egész érintett csoportot felszólították, hogy folytassák a munkát (azért, hogy elkerüljék a vétlenek nyilvános hibáztatását).

107

3. fejezet. Az osztály irányítása I. – Problémamegelőzés
Megosztott figyelem.  A hatékony irányítók egyszerre több dologra tudtak figyelni, ha erre szükség volt. Amikor kis csoportokkal foglalkoztak, akkor azoknak a diákoknak is tudtak válaszolni, akik kívülről fordultak hozzájuk valamilyen kérdéssel. Mindezt úgy tették, hogy a már folyamatban lévő csoporttevékenységet nem zavarták meg. Amikor a diákok között járva ellenőrizték a feladattal való haladást, az egyéni igényeket úgy elégítették ki, hogy nem zavarták vele a többieket. A folyamatosság és a pillanatnyi helyzet jelzése: a jelenlét.  A hatékony tanárok jól felkészültek, így képesek voltak zökkenőmentesen tanítani. Ha szükséges volt, újra és újra jelezték a diákoknak, hogy ne kalandozzon el a figyelmük. Nagyon ritkán zavarták meg a gyerekeket azért, mert rosszul vezették be a feladatmegoldást, vagy mert olyan információt kellett közölniük, amelyet korábban kellett volna. A figyelmetlenség röpke megnyilvánulásairól nem vettek tudomást, de rögtön reagáltak a hosszabban tartó figyelemkiesésre, és gondoskodtak arról, hogy ne legyen belőlük komoly rendbontás. Ezt olyan módszerekkel érték el, amelyek önmagukban szintén nem zökkentették ki a munkából a gyerekeket: közelebb húzódtak az elkalandozóhoz, szemkontaktust teremtettek, ha lehetett stb. Felismerték azt a tényt, hogy ha a pedagógus hosszas dorgálásba fog, vagy valamilyen más módon túlzón reagál a kisebb figyelmetlenségekre, akkor megtörik az óra lendülete és az a folyamatosság, amely segíti a diákokat, hogy egyenletesen figyeljenek. A csoport éberségének fenntartása.  Az osztályt hatékonyan irányító tanárok gyakran használtak olyan figyelemfelkeltő technikákat, amelyek segítettek fenntartani vagy újraéleszteni a gyerekek lankadó figyelmét. Ezek közé tartozott, hogy előbb a csoport minden tagján végignéztek, mielőtt valakit szólítottak volna, hogy a diákokat állandó figyelemre késztessék, mert szúrópróbaszerűen szólították fel őket; mindenkihez egyformán sokszor mentek oda; rendszeresen kértek önkénteseket; a nehezebb feladatokat azzal vezették be, hogy most valami nehéz vagy becsapós kérdés/feladat következik, s újszerű vagy érdekes anyagot adtak elő. Felelősségre vonhatóság.  A hatékony tanárok időnként felelősségteljes feladatokat adtak bizonyos diákoknak, s így tették figyelmüket számon kérhetővé. Például egyiküknek fel kellett mutatnia valamilyen kelléket, be kellett mutatnia írásbeli munkáját, vagy valamilyen más módon kellett jeleznie, hogy figyelt. Előfordult, hogy a gyerekeknek kórusban kellett elmondaniuk valamit, miközben a tanár gondos figyelemmel kísérte őket. Volt úgy, hogy a többieknek hozzá kellett szólniuk válaszoló társuk feleletéhez, vagy körbe kellett járniuk és ellenőrizniük a munkát, esetleg fel kellett szólítaniuk valakit. Változatos és kihívást jelentő önálló munka.  A hatékony tanárok olyan feladatokat adtak növendékeiknek, amelyek egyrészt ismerősek és elég könnyűek voltak ahhoz, hogy a gyerekek önállóan is meg tudják oldani azokat, voltak viszont annyira nehezek és változatosak, hogy fenntartsák a diákok érdeklődését. Ez arra ösztönözte a gyerekeket, hogy még akkor is kitartóan figyeljenek a feladatra, amikor önállóan dolgoztak rajta.

108

valamint azt is kimutatták. Az osztályt hatékonyan irányító tanárok három fő stratégiakészlettel dolgoztak. A gyakorlott tanárokon nem látszik. és ha ők mégsem követték azokat pontosan. többször is megjegyzik. A kutatás arra is rávilágított. sok szervezőmunka áll. a saját eszközök tárolásának helyéről. bőségesen teremtettek lehetőséget a gyakorlásra. Röviddel az éppen szükséges eljárás alkalmazása előtt emlékeztették rá a diákokat. Az osztályt hatékonyan irányító tanárok nemcsak beszéltek arról. 1980) huszonnyolc harmadikos osztályban végezték. így nem terhelték őket egyszerre túl sok felesleges információval. A jó tanévkezdés előkészítése Carolyn Evertson. semmint a növendékek „kontrollálására”. akkor új magyarázatot és gyakorlást iktattak be. hogy a tanári viselkedés összefüggésben van a diákok tanulmányi teljesítményével (Brophy–Good. hogy tanítás közben különösebben sok figyelmet szentelnének a diá­kok viselkedésének. 1986. hogy milyen megelőző intézkedéseket tesznek. A helytelen viselkedésnek gyorsan véget vetettek. a napirend megbeszélése. Elegendő időt szántak a kérdések megválaszolására. az elvárások megvalósulásának ellenőrzését igen alaposan végezték. hogy az osztályukat sikeresen irányító tanárok szinte önműködő órái mögött nagyon komoly felkészülés. A kulcsfontosságú eljárásokat ugyanúgy megtanították. amivel elkerülik a fegyelmezési problémák kialakulását (Emmer–Stough. 2001).A jó tanévkezdés előkészítése Későbbi vizsgálatok  A fentieket követő. 2006. Az eljárásokat és a naponta ismétlődő tevékenységekre vonatkozó szabályokat fokozatosan ismertették a gyerekekkel. Teddlie–Stringfield. Az első napon és aztán az első hét folyamán ezek a tanárok különös figyelmet szenteltek a diákok számára legfontosabb dolgoknak (információ magáról a tanárról és az osztálytársakról. hanem tanítással töltötte – komoly óratervező munka állt. Ehhez elemezték a tanári irányítás és a diákok részvételének aránya közötti kapcsolatot. és mindig biztosítottak visszajelzést is. hogy az említett tanári viselkedésformáknak kulcsszerepük van az osztály sikeres irányításában. hogy a tanárok miként kezelték a tanítás első napját és a tanév első heteit. Ed Emmer és munkatársaik részletes anyagot állítottak össze arra vonatkozóan. Ámbár ezek a pedagógusok sokkal inkább a tanításra koncentráltak. 1993). hanem maguk is jó példával jártak elöl. ahogy azt a szükség hozta. Gettinger–Kohler. hogy a szinte maguktól működő órák mögött – amelyek során a tanár az idő legnagyobb részét nem fegyelmezéssel. amelyet a tanév elején végeznek el. információ az ebéd és a szünetek rendjéről. ezek be is következtek. más szakemberek által végzett vizsgálatok is alátámasztották. arról. és a pedagógus nagyon sokszor hozott döntéseket óra közben. Egy harmadik osztályban végzett vizsgálat Első vizsgálatukat (Emmer–Evertson–Anderson. mint magát a tananyagot. hogy mit várnak el a diákoktól. ám amikor az osztályukban készült videofelvételeket nézik. hogy hol és mikor lehet inni valamit). A vizsgálat kimutatta. Ha a diákok viselkedése valamilyen következménnyel járt. 109 .

– Problémamegelőzés Céltudatosság. időnként újra átvették a lépéseket. és gondoskodtak arról. ahová leggyakrabban kell majd a figyelmüket összpontosítaniuk. hogy mi a kívánatos viselkedés (vagyis hogy mit lehet tenni. ellenőrzésre beadott munkájukat. hogy tanítványaiknak mit kell csinálniuk. és a szabályok betartását következetesen megkívánták. semmint a kritikára vagy a büntetéssel való fenyegetésre. amikor az önálló munkát ellenőrizték. A tevékenységek kezdete. és ha kellett. hanem a tanulással kapcsolatos viselkedésre is. hogy be tudják osztani az idejüket). Azokat az instrukciókat is meg kell adni.  Az osztályt hatékonyan irányító pedagógusok egyértelműen megfogalmazták. amely középiskolai tanárok munkáját elemezte. a mozgás és a tanítás ütemének folyamatos váltogatásával a gyerekek az egész óra folyamán képesek voltak koncentrálni.  Az osztályt hatékonyan irányító tanárok maradéktalanul tudták közvetíteni a szabályokat. Minden napnak volt egy olyan része. hasonló eredménnyel zárult. hogy tanítványaikon látszik-e az értetlenség vagy a figyelmetlenség bármilyen jele. hogy növendékeik elsajátítsák a tantervben foglaltakat. A hangnem. nemcsak azt. miként kövessék a szabályokat és eljárásokat. A középiskolai tanároknak nem szükséges sok időt tölteniük azzal. hogy következetesen ragaszkodtak elvárásaikhoz. de néhány különbségre is fényt derített. akkor megtanították. Evertson–Emmer. Észrevehetően világosabban tudták megfogalmazni. fejezet. 110 . A hatékony középiskolai tanárokra az alábbi viselkedésformák voltak jellemzőek (Emmer–Gerwels. s mindig kaptak visszajelzést is róla. hogyan. Ez nemcsak a viselkedésre és a házirend szabályaira vonatkozott. amelyek az elvégzett munka formáját és minőségét illetik. és eljárásaikat rendszerbe foglalták. Szükség van a feladatok jellegére és beadási határidejére vonatkozó információra. hogy mit nem).  Az osztályt hatékonyan irányító tanárok igyekeztek maximális időt biztosítani a tanításra. A szabályok és eljárások megtanítása.3. hogy a feladatokat időben befejezzék (s ha kellett. ami foglalkoztatta őket. hogy mit várnak el a diákoktól. A diákok rövid időn belül visszakapták a kész. Arra koncentráltak. de természetesen nekik is közölniük kell a feladatvégzéssel kapcsolatos elvárásaikat. és mit nem hajlandók elfogadni. A diákok elszámolással tartoztak azért. Az osztály irányítása I. vége és a különböző tevékenységek közti váltás is jól érzékelhető volt. Amennyiben a diákok valami miatt nem tudták követni az eljárásokat. hogy a gyerekek abba az irányba forduljanak. például hogyan kell elolvasni és követni a feladatok utasításait. Vizsgálat a középiskola harmadik évfolyamán A fentiekhez kapcsolódó vizsgálat. 1982). és érzékenyen reagáltak mindarra. A figyelem fenntartása. hogy megtanítsák növendékeiknek.  Az osztályt hatékonyan irányító tanárok folyamatosan figyeltek arra. A diákokat folyamatosan emlékeztették ezekre. tanáruk inkább a korrigáló visszajelzésekre fektette a hangsúlyt. A megfelelő magatartás tanítása. Az osztályt hatékonyan irányító pedagógusok a tanév első heteiben mindezt nagyon intenzíven irányították azáltal. Az asztalokat úgy helyezték el. ehhez megtanították nekik az óra használatát is. 2006.

Legyenek pozitívak a kívánatos viselkedésre célzó utalásaink! A tanulás sokkal könnyebb és kellemesebb. Mások. és tisztábban fogalmazták meg a célokat. nagyon hasonló következtetésekre jutottak. ha a diák olyasmit tesz. amit azonnal meg kell akadályoznunk (például verekszik vagy komoly mértékben zavarja az órát). hogy megtartották az óravezetés folyamatosságát és lendületét. akkor már lehet építeni az alapokra. hogy a tanár legyen barátságos és személyes. A hatékony tanulási környezet fenntartása Ha sikerült jól kezdeni a tanévet.A hatékony tanulási környezet fenntartása A szabályoknak való engedelmeskedés figyelemmel kísérése. speciális projektek. miközben folytatták saját tevékenységüket. és használták a Kounin által meghatározott más technikákat is (1970). hogy mit tegyünk. ahogyan megalapozza és felügyeli a kívánatos tanulási környezetet. az utasításokat.  Ezek a tanárok rendszeresebben kísérték figyelemmel. de ugyanakkor legyen szakszerű abban. hogy a diákok betartják-e a szabályokat. akkor elkezdhetjük a nagyobb kihívást jelentő munka és a bonyolultabb formációk bevezetését (kiscsoportos tevékenységek. és nem azt. Az összetett feladatokat lépésekre bontották. tanulási központok köré szervezett tevékenységek). Kezdjük egyszerű formációkkal és megszokott feladatokkal! Amikor a gyerekek már különösebb irányítás nélkül is követik a napi tevékenységekkel összefüggő szabályokat. Egyszerű célzások segítségével megerősíthetjük a kívánatos viselkedést.  Egyértelműbben adták át az információt. Az információ közlése. Ezért tanuljuk meg a kívánatos viselkedéssel kapcsolatos elvárásaink pozitív megfogalmazását. az adott pillanatban további útmutatást is adhatunk. akik szintén foglalkoztak a jó tanévkezdéshez szükséges teendőkkel. A diá­kok figyelmét és a feladatokban való részvételét maximális szintre hozták azáltal. és ha szükséges. De még az ilyen esetekben is mindjárt a kívánatos viselkedésre utaló állításokkal kövessük a negatív meg­ fogalmazást! 111 . nagyobb valószínűséggel hivatkoztak a szabályokra vagy írták le a kívánatos viselkedésformákat. hogy mit ne tegyünk. A tanítás megszervezése. ha a helytelen viselkedés korrigálására volt szükség. Megegyeznek abban. és következetesen közbeléptek. ha azt mondják meg nekünk. ahogyan azt a 3.1 táblázat is mutatja! A negatív szavaknak is megvan a helyük. amikor visszajelzéseket adtak a diákoknak.  Kevés időt pazaroltak a szervezésre vagy a tevékenységek közti átmeneti időszakokra.

mosolygó arc.). Korai vizsgálatok kimutatták. hogy a jutalom szerepét és hatékonyságát eltúlozzák. ha a tevékenységek közötti választás nem pusztán jutalom. mivel a figyelem fókuszába a jutalom. Átlagon felüli A jutalmat azért adjuk.) 28 112 . akik még elvi szinten is elutasítják a megerősítés létjogosultságát. 2006). Arra biztatják a tanárokat. hogy felajánljuk a tevékenységek közötti választás lehetőségét28. Mi több. hanem a rendszeresen alkalmazott módszerek egyike. Különleges Eredeti viselkedést. illetve azok. matrica stb. hogy inkább a diákok belső tanulási vágyára építsenek. ezért az 5. fejezet. amivel a legkisebb erőfeszítés mellett a lehető legtöbb jutalmat gyűjtheti be ahelyett. 2. és nem maga a feladat kerül. A diák tehát mindent megtesz. mert a diák tevékenyen részt vesz a munkában. mert véletlenszerűen megfelelt bizonyos követelményeknek. (A szerk. Az osztály irányítása I. (A szerk. 2000). amit önmagától már egyébként is végzett. Mindazonáltal vannak olyan elméleti szakemberek. a belülről jövő motiváció. ha a megerősítésre az alábbiak jellemzőek: 1. Egyelőre elég. kiváltságok adásával vagy azzal. Ezek legtöbbje inkább a diákok motiváltságára. dicséretre és más megvesztegetésekre”. hogy valamilyen anyagi jutalmat29 adunk (egészséges nassolni valót vagy valami egyéb „díjat”). és nem azért. hogy kiváló minőségű teljesítményre törekedne. ha megjegyezzük: a jutalmazás szükségességét és veszélyeit tárgyaló elméletek egyformán túlzók. A megjutalmazott viselkedésforma nagy valószínűséggel újra jelentkezni fog. Kimagasló Ezek a nagyméretű vagy nagyon vonzó jutalmak. és nem a tantermi munka irányítására vonatkozik. A dicséret és a jutalom hatásaival sok tanulmány foglalkozott (Sansone–Harackiewicz. amelyben utal az „aranycsillagokra. 3. hanem szóbeli dicsérettel. – Problémamegelőzés A kívánatos viselkedés felismerése és megerősítése Amennyiben a diák valamilyen téren eredményeket ér el. Nézeteit könyvének alcíme is jól mutatja.) 29   A viselkedésmódosítás (behaviour-therapy) az étellel való jutalmazást is alkalmazza.3. eljárást – nem átlagosat – jutalmazunk. Kohn (1993) éppen az ilyen jellegű kutatásokra támaszkodva állította. azzal csökkenthetjük belső motivációját. azt nemcsak osztályzattal lehet honorálni. A megerősítés emellett segíti a pozitív önkép kialakulását. szimbolikus jutalommal (csillag.   Célravezető. és hogy a jutalom hangsúlyozott használata a diákokat kevésbé együttműködővé és egymással versengővé teszi. ösztönzésekre. Nagy valószínűséggel akkor fog nőni a beszámoló minősége. vagy azzal. ötös osztályzatokra. növeli a motivációt és a feladat befejezése feletti jó érzést. hogy ha valakit olyasmiért részesítünk jutalomban. és a jövőben esetleg már nem folytatja az adott viselkedést. A megerősítés útmutatást nyújt a gyereknek. nyilvános elismeréssel. még a beszámolók is gyengébbek lehetnek. fejezetben részletesen fogunk velük foglalkozni. a nem jutalmazott feltehetően ritkábban fog ismétlődni (Landrum–Kauffman. s ezt ne próbálják külső megerősítéssel kiegészíteni. amelyeket figyelemfelkeltő módon adnak át.

Amikor a kiselőadást tartod. különben az egészet elrontod! Ne találgass! Az a megerősítés nagy valószínűséggel aláássa a diákok belső motivációját. A megerősítésre tett kísérletek bizonyos körülmények között valóban nagyon értékesek lehetnek. akkor azt feltétlenül jelezd. hogy a szomszédod munkáját másolod! Ne csapj ekkora zajt! A vegyszereket nem így kell eltakarítani! Nem akarok személyes vagy lekicsinylő megjegyzéseket hallani! Ne kiabáld be a választ! Ne hagyj magad után rendetlenséget! Ne veszekedjetek már azokon a zsírkrétákon! Ne plagizálj! Nem elég. Meggyőződésünk. más körülmények között viszont hatástalanok maradnak. tedd vissza az ollót a dobozba. hogy ez a helyes felelet? Negatív nyelvhasználat Ne telepedj rá a gépre! Ne vágd be az ajtót! Ne csalj azzal. tedd vissza. mielőtt továbbmennél a következő kérdésre! Készülj fel. igyekezz természetesen beszélni. ha csak egyszerűen felolvasod azt. amely azt hiteti el velük. hogy a viselkedésüket kívülről kontrollálják: csak azért vesznek részt egy tevékenységben. Egyszerre csak egyet vegyél el. 113 . és olyan érvekkel válaszolj. vagyis hogy kit milyen feltételek között és milyen típusú jutalommal kell megerősíteni. mások is várnak rá! Finoman csukd be az ajtót! Ezeket a feladatokat próbáld megoldani önállóan! Dolgozz csendben! A használt vegyszereket mindig így kell eltakarítani (bemutatja). amennyire csak tudsz. és ha már nincs szükséged rá. hogy tudod a választ! Amikor készen vagy. vagy akár ellentétes hatást váltanak ki. amit írtál! Ne kapkodd el a kísérletet. hogy a válaszodat meg kell magyaráznod! Miért gondolod. ha úgy gondolod.A hatékony tanulási környezet fenntartása 3. és nincs elég erős hangsúly annak minőségén. de még akkor is inkább próbáld meg a saját szavaiddal megfogalmazni azt. hogy a többiek is hozzáférjenek! Használd a saját ötleteidet! Ha mégis átveszed a szerző gondolatait. hogy túlságosan nagy hangsúly került a megerősítés gyakoriságára. amit mondani akarsz. a papírfecniket meg a szemetes kosárba! Ezeken a zsírkrétákon a többiekkel is meg kell osztoznod. hogy valamilyen jutalmat kapjanak. Hallgass meg mindenkit. mintha az egyik barátodnak mesélnél valamit! Először is olvasd el alaposan a biztonsági előírásokat! Mindent ellenőrizz.1 táblázat Az utasítások pozitív megfogalmazása Pozitív nyelvhasználat Siess a számítógéppel. amelyek szorosan kapcsolódnak a témához! Jelentkezz.

bár lehet. a diákok motivációs rendszerei közötti különbség is bonyolítja. s ne feltételezzük.). hogy a gyerekek magától értetődően megerősítésként érzékelik azt. kiváltképpen akkor. de mégsem minden esetben van ilyen hatása. hangos elismerésnek. Sem a pedagógusok. Kísérjük figyelemmel a diákok reakcióit arra vonatkozóan. Megtörténhet. 114 . a tanártól kapott megerősítés. nem pedig a tanártól. ha tanulmányi teljesítményükért. mint a nyilvános. Végezetül.”) A diákok általában jobban örülnek a bizalmasan. mint a megfelelő viselkedés utólagos elismerése. s nem a gyakoriságban van. A hatékony elismerés a diák tanulmányi téren elért fejlődésére vagy bizonyos készségek elsajátítására hívja fel a figyelmet. mint bármilyen. A dicséret fontossága szempontjából a hatékonyság kulcsa a minőségben. hogy a társak fogadjanak be). 1978). („Igazán tetszik nekem. Sharp. A kérdés tehát nem az. ha a megerősítés valamilyen más forrásból származik (például egy művészeti vagy zenei verseny megnyerése. A dicséret fontossága egyébként is eltúlzott. vagy abból a vágyból. A helyzetet egy másik tényező. hogy nagyobb erővel hat. Egy adott személy és helyzet esetében bizonyos motiváló tényezők relevánsak lehetnek. A tanárok által közvetített dicséretek aránya és a diákok tanulmányi eredménye közötti összefüggés valójában nem elég erős ahhoz. fejezet. s nem figyelemre méltó teljesítményéért. sem a növendékek nem tekintik a dicséretet fontos vagy különösebben hatásos megerősítő eszköznek (Ware. de a diák mégsem annak érzékeli. és ne a külső hatásnak tulajdonítsák. s nem arra. tetszik az új inged”). hogy gyakorlati fontosságot tulajdoníthatnánk neki (Brophy. ami viszont jobb érdemjegyekhez és megelégedettséghez vezet. az összefüggések megismerése. Az osztály irányítása I. Előfordul. hogy erőfeszítéseiket saját motivációjuknak. kíváncsiság stb. hanem az. hogy ugyan szándékában áll a dicsérettel való megerősítés. hogy az mennyire illeszkedik jól az adott személy pillanatnyi motivációjához. Az órán való odafigyelés és a feladatok elvégzésére tett erőfeszítések sikeres beszámolót eredményeznek. hogy szükség van-e új megerősítésre. és ha igen. például amikor szociális kapcsolatot szeretne létrehozni egy valamilyen okból elidegenült tanítványával („John. ahogy Kate szép egyenesen ül és figyel. s nem a jó magaviseletükért részesülnek dicséretben (Elwell– Tiberio. akkor lehet. 1994. hogy helyénvaló lenne. amit mi annak tartunk! Dicsérjünk hatékonyan! A dicséretet általában a megerősítés egyik formájaként tartják számon. semmint megerősíti őt. A külső megerősítés mellett és sokszor helyette még sok más mozgatóerőre is reagálunk (önmegvalósítás. és azt is jobban értékelik. csendesen közölt dicséretnek. A nyilvános dicséret esetleg zavarba hozhatja. A kívánatos viselkedést kiváltó stratégiák sokkal fontosabbak. mások meg nem. hogy milyen szerepet játszanak a tanár elégedettségében.3. mert az ember mások megfigyeléséből és a kapott utasításokból tanul. hogy a tanár nem is szánja megerősítésnek a szavait. 1981). 1985). Ez segíti a gyerekeket abban. A megerősítés sikere tehát attól függ. Azért nincs rá szükség. A teljesítmény eléréséhez szükséges erőfeszítések iránti elismerést vagy csodálatot fejezzük ki oly módon. nem ez az elsődleges tanulási mechanizmusunk. ha valamilyen alkalmazkodó viselkedésért kapja. amit mi megerősítésnek szánunk. – Problémamegelőzés A megerősítés sok esetben a diákok viselkedésének természetes következményeként jelentkezik. hogy éppen ezekre hívjuk fel a figyelmet. hogy jelen legyen-e az osztályban a megerősítés. akkor azt milyen formában adagoljuk. Véleményünk szerint nincs szükség többletmegerősítésre. Az alacsonyabb rendű állatokkal ellentétben mi nem függünk a megerősítéstől.

Hívjuk fel a figyelmet az újonnan elsajátított készségekre vagy a haladás nyilvánvaló jelei­re! („Észrevettem. Brophy és Evertson (1981) megállapították. a gondos munkát vagy a kitartást! („Jól van! Erre teljesen magadtól jöttél rá. és ezzel az is elkerülhető. hogy ezek a diák intelligenciájának vagy adottságainak a bizonyítékai! Az elismerés akkor a leghatékonyabb. s az osztálytársaik számára is problémát jelenthet. Csak így tovább!”) 5. és nem adtad fel!” – Az ilyen mondatok hatékonyabbak. A szóbeli dicséretet támasszuk alá az elismerés nonverbális közvetítésével is! A „jól van” lényegesen hatékonyabb. Thompson. 5–32. Sokkal érdekesebb így. 31 6.: Teacher praise: A functional analysis. hogy mi is a bajunk ezekkel a diákokkal! (A szerk. Nagyjából ugyanolyan gyakran dicsérték azokat a diákokat is. akiket nem annyira kedveltek. az elért tudásra és a készségek javulására vagy a teljesítmény más. Használjunk nyílt. egyenes mondatokat („Erre nem is gondoltam!”) ahelyett. magánjellegű dicséret jelzi a diák számára. ha meleg mosoly és barátságos hanghordozás kíséri. hogy egyes diákokra nem mosolygunk. Még amikor a jelentős teljesítményt dicsérjük. mint a többiekkel. hogy a tanárok hiteles és természetes módon dicsérik azokat a diákokat. Nevezzük meg konkrétan a dicséretet érdemlő teljesítményt. mimika őszinte legyen. közvetlen módon. szárazon ismerjük el a teljesítményüket. természetes hangon. hogy kitartottál.A hatékony tanulási környezet fenntartása Sajnos. mert vannak. Ha észrevesszük. 1997). A személyes. hiteles reakció a diák teljesítményére való reagálás. de természetesség és melegség nélkül. és a valódi teljesítményt honorálják. Egyszerű. vagy költői kérdéseket tennénk fel („Hát nem nagyszerű?”). Review of Educational Research. és alkalmazod őket a fogalmazásaidban. hogy többféle metafora használatát is megtanultad. nem pedig a manipulálására szánjuk. Ha a diák észreveszi. és ne arra. a benne rejlő lehetőségekben (Miller–Hom. 3. hogy a megdicsért gyereket példaképül állítsuk az osztály elé. akkor is inkább a munkába fektetett energiára. 1. A hatékony dicsérettel kapcsolatos további javaslatok a 3. 1997.2 táblázatban30 találhatók. ha a diákot nem nyilvánosan dicsérjük. de a pontos visszajelzés ugyanolyan fontos. hogy a hanghordozás. akkor arra a következtetésre jut. akiket kedvelnek. hogy az elismerés hiteles. mint egy egyszerű „jól van”. 1981/51. J. akkor próbáljuk tudatosítani. hogy a pedagógus puszta jó szándékból a gyenge feleletet is megdicséri. figyelemre méltó vonásaira koncentráljunk.) 4. mert így szeretné biztatni a nehezen haladó tanulót. amikor rájönnek. A nehezen haladóknak szükségük van a biztatásra. ha a természetes. Ez azonban a gyerekeket inkább megzavarja és lehangolja.) 31 115 . Az is előfordul. Legjobb. hogy áradozó felkiáltásokat hallatnánk. Nagyon jó. és az elismerés gyakran inkább a megjelenésükre és viselkedésükre. hogy velük másképp bánnak. nem pedig a tanulmányi teljesítményükre vonatkozott. beszéd közben mosolyognak. 30   A legfontosabb az.   Forrás: Brophy. és ismerjük el a figyelemre méltó erőfeszítéseket. akiket ez nagyon zavarba hoz. és inkább a tanár elvárásaira vagy bizonyos magatartásformákra utaló jelzéseket tartalmaz. csak szavakkal. hogy a tanár nem igazán bízik a képességeiben. hogy egészen csekély teljesítményért is gyakran dicsérik. T. sok dicséretben kevés a megerősítés. túlzó dramatizálás nélkül dicsérjünk! 2.

hogy figyelembe venné a beszámolóval járó folyamatokat. Az osztály irányítása I. illetve a sikeres megoldás elismerése. hogy a jövőben hasonló sikerek várhatók. fejezet. Unalmas egyformaságot mutat. 7. problémamegoldó gondolkodásra indítja.3. 12. A diák teljesítményére való teljes odafigyelésről tanúskodik. minimális figyelemmel közölt. 8. 5. A teljesítmény részleteit is meghatározza. 1 0. A feladat megoldásával kapcsolatos visel­ kedés elismerését és az arra irányuló viselkedést erősíti. 4. 9. változatos. vagy elnyerjenek valamilyen jutalmat stb. elvonja a figyelmet a feladat megoldásáról. 5. 12.). Ápolja a belső tulajdonságokat (a diákok hisznek abban. Általános pozitív reagálásra korlátozódik. eredményeket. Semmilyen információval nem szolgál. mint a szerencse vagy a feladat nehézségi foka. A sikert kizárólag a képességeknek tulajdonítja. Megzavarja a tanulási folyamatot. 2. A sikert az erőfeszítéseknek és a képességeknek tulajdonítja. A diákok figyelmét a feladat megoldására irányuló viselkedésükre hívja fel. A diákokat a másokkal való összehasonlítgatásra. rendszertelenül közlik. 11. Véletlenszerűen. Természetes. 116 . azért. miután maga az eljárás befejeződött. tartalmazza a hitelesség más jeleit is. A puszta részvételt jutalmazza anélkül. hogy a többiekhez képest milyen helyzetben vannak. 7.2 táblázat Javaslatok hatékony dicséretre Hatékony dicséret 1. hogy azért tesznek erőfeszítéseket. s ezzel arra is utal. 6. 9. mert élvezik a feladatot és/vagy azért. mert szeretnék fejleszteni az adott feladatok elvégzéséhez szükséges képességeiket). 3. A kiemelkedő szereplés követelményeinek megfelelő tanulást jutalmazza (amely magába foglalhatja az erőfeszítések krité­riu­ mait is). 8. versengésre ösztönzi. vagy csak arról informálja a diákokat. hogy külső okok miatt tesznek erőfeszítéseket a feladat elvégzésére. kondicionált reakcióra utal. 2. A diákok figyelmét a tanárra mint külső tekintélyre irányítja. hogy megnyerjenek egy versenyt. 4. Az adott alkalomkor közlik. aki őket vezeti. A diák korábbi teljesítményével összefüggésben írja le a jelen teljesítményt. 1 0. hogy a tanár elégedett legyen. 3. Informálja a diákokat kompetenciájukról. 6. 11. A kifejtett erőfeszítéstől vagy a teljesítmény értelmétől/tartalmától függetlenül közvetítik a diáknak. illetve teljesítményük értékéről. Hatástalan dicséret 1. Az osztálytársak teljesítményének összefüggésében írja le az adott teljesítményt. – Problémamegelőzés 3. A külső tulajdonságokat ápolja (a diákok abban hisznek. Az adott diák számára egy nehéz feladat elvégzése során nyújtott erőfeszítés. A diákokat a feladatokhoz kapcsolódó viselkedésük értékelésére. vagy az olyan külső tényezőknek.

Ha csak néhányuknak van szüksége további ismétlésre. Újra és újra keltsük fel a diákok figyelmét! A gondolatok óhatatlanul elkalandoznak. A jelzés és a munka megkezdése közötti szünet csak annyi ideig tartson. hogy mindenki jól hallja. akkor szólítsuk őket nevükön. hogy „készen állunk az órakezdésre”! A jelzés után egy pillanatig várjunk. A tanár többféleképpen tarthatja fenn a folyamatos figyelmet. hogy a gyerekek figyeljenek! Egyfolytában tartsuk a szemünket az osztályon vagy a csoporton! A diákok valószínűleg tartósabban fognak figyelni akkor. ha egy olyan áttekintéssel indítunk. rövid felhívást is: „Nézz ide!” Tartsuk jó ritmusban az órát! Az óra elején a gyerekek általában igazán jól odafigyelnek a tanárra. keresi a figyelem. mert a pedagógus túl sok időt tölt a kevésbé lényeges részletekkel. gesztusainkkal hívjuk fel a figyelmüket! Ha nem néznek ránk. Ezek egyike a mimika és a gesztusok váltakoztatása. vagy mert mindenkit megvárakoztat azzal. igyekezzünk a hangszínünket. és ha szükséges. hogy a diákok maximális figyelmét várjuk el az órán! Először is valamilyen egységes jellel hívjuk fel mindenki figyelmét arra. illetve az esetleges zavar vagy nehézség jeleit. cselekedjünk gyorsan és célirányosan! Ha ránk néznek. Figyelem-összpontosítás az óra elején Jelentsük ki. de ez a figyelem később ellankad: vagy azért. hogy az üzenetnek legyen ideje mindenkihez eljutni! Ezután élénken. tevékenységekkel. amely motivál. és megadja a kereteket az elvégzendő munkához. még tegyünk koncentrálásra ösztönző. Beszéljünk elég hangosan ahhoz. hangerőnket modulálni! Az információ átadását vegyítsük kérdésekkel. Ezek általában úgynevezett „feltűnés nélküli” technikák. lendületesen kezdjük el az órát! Az az ideális. hogy a diákoknak állandóan ismétlődő válaszokat kell adniuk. amelyek a beszélgetések során felmerülnek! 117 . Ügyeljünk arra. a csoportok feleletadását váltogassuk az egyéni válaszokkal. amelyek minimális mértékben zavarják meg az éppen zajló tevékenységeket. amíg a gyerekek sikeresen összpontosítják a figyelmüket! Ha esetleg néhány gyerek nem reagál. hogy a tanár rendszeresen odafigyel mindenkire. az olvasást és a tényekre vonatkozó kérdéseket azokkal a gondolkodtató kérdésekkel. akkor velük egyénileg vagy kiscsoportban kell foglalkozni. ha tudják. ismétlődővé válnak.A figyelem felkeltése és fenntartása A figyelem felkeltése és fenntartása A következőkben a naponta előforduló kisebb figyelemkiesések problémájának kezeléséhez szeretnénk néhány technikát javasolni. amikor a dolgok túlságosan is kiszámíthatóvá. arckifejezésünkkel.

és igyekeznek megtalálni a választ. amiért ők a felelősek. hogy mi az. hogy felszólíthatják őket. bármikor bárkit szólíthatok. ha figyeltek!” Egyszerűen csak használjuk a technikát anélkül. Időről időre szólítsuk újra azt. úgy látszik. Mindazonáltal ha a diákok már segítség nélkül is követni tudják a munkafolyamatokat. Ebben az esetben a kiszámíthatóság valószínűleg hasznos is. akkor jobb. az elméletet már értitek. – Problémamegelőzés Emellett a figyelemfelkeltés közvetlen módon is történhet. vagy kérjük meg. Rendszerint nem is kell erről említést tenni. hogy fűzzön véleményt osztálytársa épp elhangzott feleletéhez! Vegyük figyelembe. hogy maguk is keressék a válaszadás lehetőségét. hogy gondoskodjunk a saját elhatározásukból való részvételre. mindezt pedig előre gyakorolják. mint a gondos figyelemmel kísérés32 . hogy bármikor szólíthatjuk őket. s nem az a céljuk. s csak ezután szólítsunk valakit név szerint! Ha a gyerekek tudják. ceruza stb. A kiszámítható rend feltehetően segítette a növendékeket az óra követésében. nem pedig az. Megfelelő előkészítés után a 6-8 évesek is képesek felelősséget vállalni önmagukért. mert ott a fő feladat a gyerekek segítése abban. s különösen akkor. hogy ki szerepel és ki nem. hogy oda fognak figyelni. szemben azokkal. kerülik a kiszámíthatóságot. Az olvasástanítás kezdetén például sokat segíthet. azt kérdezzük. mi történik ezután?” Vagy figyelemfelkeltő módon mutathatunk rá valamilyen változásra: „Jól van. így a gyerekek megtanulják. és akinek a nevét húzzuk. nem szükséges például azt mondani. aki csak nemrég felelt egy kérdésre. hogy mindenki sorra kerüljön. minden lapon egy gyerek nevével. hogy a diákok milyen arányban válaszolnak sikeresen a különböző nehézségi fokú kérdésekre). Egy másik lehetőség. és arról is gondoskodunk. s a tanár rendszeresen figyeli. amelyek kihívást jelentenek az osztály számára. amikor már tudják. Ezt akár úgy is tehetjük. és többet is feleltetik őket.   Ettől az állítástól a hazai gyakorlat eltér. A magabiztos diákok hajlamosak arra. hogy erről külön szót ejtenénk! Az alsós évfolyamokon a diákok felelősségtudatát fenntartó eszközök nem olyan fontosak. (A szerk. hogy azok a tanárok értek el diákjaikkal jobb eredményeket. (Minden óra végén keverjük jól össze a kártyalapokat!) A kérdéseket az egész osztálynak címezzük. Anderson. fejezet. mint a visszahúzódókat. Az osztály irányítása I. hogy megszégyenítsék az éppen nem figyelőt. fenntartják az érdeklődést. hogy jó helyen tartanak-e.3. Ezért figyeljünk arra. nézzük meg. Ha azonban azelőtt szólítunk fel valakit. hogy olyan technikákról van szó. 1970)! Kérdések feltevésével teremtsünk változatosságot és kiszámíthatatlanságot. ha a gyerekek az ujjukkal vagy egy könyvjelzővel (de lehet toll. akik véletlenszerűen szólították fel a gyerekeket. akik az olvasás gyakorlásakor előre kiszámítható sorrendet tartottak.) 32 . úgyhogy jobb. hogy egy naplóban rovátkákat húzunk a nevük mellé (esetleg még arról is feljegyzést készíthetünk. Például valamilyen nehezebb feladatot a következő szavakkal vezetünk be: „Itt egy bonyolult kérdés – nézzük.) követik a sorokat. hogy: „Vigyázzatok. vajon meg tudjátok-e fejteni!” De teremthetünk egyfajta várakozással teli feszültséget is: „Mit gondoltok. mielőtt a kérdés elhangzana. hogy tudjátok-e alkalmazni a gyakorlatban is!” A felelősség fenntartása Tegyük felelőssé a diákokat azért. ha készítünk egy kártyacsomagot. ha kevésbé kiszámítható módon szólítjuk fel őket. Evertson és Brophy (1979) megállapították. Ezáltal véletlenszerűvé is tesszük a felszólítást. nagy valószínűséggel gondolkozni fognak a kérdéseken. a többiek már nem biztos. hogy folyamatosan figyeljenek az órán (Kounin. hogy követni tudják az órát. hagyjunk elegendő időt a gondolkodásra.

Nem arról van szó. a tanárnak egyre több időt kell töltenie tanítványai figyelmének fenntartásával. hogy a gyerekek mit fognak tanulni. vagy túlságosan jelentéktelen. akik szükségtelenül elhúzzák az órát. amelyek a feladatvégzések felügyeletét érintik. és az utasítások ritkán utaltak arra. A változatosság kedvéért a gyerekek együtt is dolgozhatnak: két vagy több diák megvitathatja egy történet főbb pontjait. Elsősorban az alsós olvasástanításra koncentrálunk. hogy valójában nem értették. hogy a feladatok (1) lehetővé tegyék a diákok számára. egy már meglévőhöz új befejezést találhatnak ki. amelyek alapján kérdéseket válaszolnak meg. és találjátok ki a hiányzó szót!”).Az önálló munka Szakítsuk meg a túlságosan elhúzódó órákat! Ha egy óra túlságosan elhúzódik. Doyle (1984) megállapította. Anderson és munkatársai (1985) úgy találták. Tanáraik általában nem a tanultak megértésére. mert nem akar lemaradni az anyaggal. mert mindenkinek lehetőséget akarnak adni az egyéni szereplésre. (3) gyakran adjanak lehetőséget a diákoknak arra. illetve olyan stratégiákat alkalmaztak. azok pedig kevesebb időt töltenek a tananyagon való gondolkodással. A tanár sok időt megtakaríthat. a feladat befejezésére fektették a hangsúlyt. ezeket hibásan végezték el. 2006). szavak bekarikázásából vagy aláhúzásából állhatnak. A tanár rendszerint tisztában van ezzel. amelyek segítségével úgy végezték el a gyakorlatot. Vannak olyan pedagógusok is. Az önálló munka A következőkben néhány olyan speciális osztályirányítói munkára térünk ki. Az önálló munka kezelése minden évfolyamon és minden tárgyban rendkívül fontos. hogy az ilyen munkák csak hiányos szövegek kitöltéséből. A diákok viszont ilyen körülmények között nem tudnak már hatékonyan tanulni. bár a  jelentkező problémák felsőbb évfolyamokon és más tárgyakat illetően is hasonlók. A visszajelzés is inkább a válaszok helyességére és a munka áttekinthetőségére vonatkozott. típusukra és megoldásukra nézve változatosak legyenek. de mégis folytatja az órát. vagy más írás-olvasási feladattal köthetik le magukat. hogy a munkafüzetek anyagának nagy része vagy zavart okozó. ha gondoskodik arról. írhatnak egy rövid történetet. Előfordul. és az ekkor elhangzottakat valószínűleg újra kell majd tanítani. (2) érdekesek. mit is kellene megtanulniuk. Ez alatt az idő alatt a többieknek olyan feladatokra van szükségük. hogy a legtöbb osztályban alacsony színvonalú. Kaphatnak például olvasási feladatokat. hogy az osztályukat sikeresen irányító középiskolai angoltanárok már 119 . ha a feleletek már unalmasan ismétlődnek. (4) a tananyagot összefüggésbe hozzák a gyerekek életével. hogy a szövegértés gyakorlására és pusztán élvezetből is olvassanak. amelyeket tanári segítség nélkül is sikeresen meg tudnak oldani. naplót vezethetnek. Osborn (1984) megállapította. A magyarázatok rendszerint a kivitelezésre vonatkoztak (például „Olvassátok el a mondatot. A lassabban haladók sokszor kaptak túlságosan is nehéz feladatokat. de ideje továbblépni. hanem a munka általi lekötöttségre. vagy hogy az adott órán tanultak hogyan kapcsolódnak a tanulás más területeihez. vagy összehasonlíthatják önállóan írt fogalmazásaik befejezését (Morrow–Reutzel–Casey. hogy sikeresen és önállóan tudjanak dolgozni. hogy a tanár intenzívebben és hosszabb ideig szeretne dolgozni egy kis csoporttal. Ez dicséretes törekvés. a feladat kognitív követelmé­nyei­ nek kevés figyelmet szenteltek. sok ismétlést tartalmazó feladatokat adtak a diákoknak.

és vállalja a felelősséget a rendért. s ezzel mindenkit zavartak a munkában. mikor érdemes a könyvtárban kutatni vagy a számítógépet használni)! Segítsük a diákokat az önfegyelem kialakításában különböző tanulmányi helyzetekben (hogy meg tudják ítélni. Az önfegyelem kialakítása A diákoknak az önfegyelemben annyi felelősséget kell vállalniuk. Meg kell őket tanítani a jó időbeosztásra („Tizenöt percünk van arra. és ezt mindenféle zavaró tényezőtől védték. és több idő jutott arra. 1998). Biztassuk a diákokat az önfegyelemre törekvő beállítódás és az ehhez szükséges készség kifejlesztésére! Tanítsuk meg nekik például a célok kitűzését. Bár a tanterv az adaptív problémaközpontú megközelítésre és a tartalmas tanulásra fekteti a hangsúlyt. A segítségnyújtást úgy kell felépíteni. A megfelelő önfegyelem alkotóelemei a diákok életkora és korábbi tapasztalatai. osztálytársaikhoz. Szociális téren erre szintúgy szükség van (például az osztálytársak dolgozzanak közösen. mennyi időre van szükségük egy adott feladat elvégzéséhez. de egyre összetettebb módon). ha erre szükség volt. és értékeljék saját fejlődésüket). Amennyiben valami félbeszakította a munkát. Kevésbé sikeres tanárok sok esetben nyilvánosan megfeddték a rendetlenkedőket. a jutalom késleltetését (például „előbb még készítek két vázlatot. amikor képesek huzamosabban koncentrálni. hogy az éppen tanult anyagot integrálják a már korábban tanultakba és saját élettapasztalataikba. és a sajátjukká is kell tenniük oly módon.3. hogy az az önfegyelmet illetően fokozatosan. ha mindig a tanár figyelmezteti őket. a cél az. hogy mindenki a lehető legnagyobb önállóságra és alkalmazkodókészségre tegyen szert. ennek kialakulását sok iskolában kifejezetten gátolja az osztályirányítás rendszere. vajon nem hasznosabb-e valamit otthon elvégezni vagy várni vele másnapig. hogy ezt a feladatot befejezzük!”) és a megfelelő feladatmegoldó eljárásokra („Mi a probléma lényege? Még milyen módon lehet megközelíteni ezt a kérdést?”). amikor újra ez kerül sorra az iskolában stb. mert a diákokat passzivitásra és engedelmességre kényszeríti (McCaslin–Good. nem pedig magáról a fegyelmezetlenségről. akkor a továbbiakban már kevesebbet kellett fegyelmezni. hogy ha novemberig hatékonyan működő munkarendet sikerült megalapozni. A tanulásban biztosítanunk kell számukra az összehasonlítás lehetőségét (például hasonlítsák össze egy szeptemberben írott fogalmazásukat egy májusban írottal. hogy a tanár egyénileg foglalkozzon a gyerekekkel. Az első három hét alatt az egyes gyerekekkel való érintkezés minden esetben rövid volt. Ámbár a kisebb gyerekeknek több szervezettségre. Át kell alakítaniuk a kapott információt. Az osztály irányítása I. el tudják dönteni. valamint a tanár tanítási szándékai és elvárásai szerint változók. amennyivel meg is tudnak birkózni. a feladat eredményes elvégzéséről kezdtek beszélni. – Problémamegelőzés az év elején megalapoztak egy bizonyos tevékenységi rendszert. egyre több felelősséget adjon a diákok kezébe. és amikor szándékukban áll a tanár állandó odafigyelése vagy biztatása nélkül is elsajátítani az anyagot. fejezet. támogatásra és irányításra van szükségük.)! Tanuljanak meg saját maguk irányelveket szabni maguknak saját időbe- 120 . mert a tanár folyamatosan járt-kelt a padok között. és csak azután kérek visszajelzést”). Az óralátogatás során készült megfigyelések arra mutattak. A gyerekeknek nincs esélyük az önfegyelem elsajátítására. hogy átfogó képet tudjon alkotni az osztályról. a források megfelelő kihasználását (mikor és hogyan forduljanak segítségért a tanárhoz. A diákoknak el kellene jutniuk arra a szintre.

tanár által vezetett beszélgetések és a téma feldolgozását kívánó feladatok egyaránt szerepelnek.”) Emellett segítsük őket. mielőtt az óra véget érne. és hasznos lehet. ha arra törekszünk. például elhúzódnak egy zajos osztálytárstól. amikor „holtpontra” jutnak. ha nem tudják idejében megoldani a problémát). hogy kialakítsák az önértékelés képességét! A növendékeknek meg kell tanulniuk. 2006). hogy találok-e egy általános szabályt. Ahogy a diákok okosodnak. s új információkra vagy például pihenésre van szükségük. hogy felismerjék. nem pedig maga próbál ellenőrizni minden párhuzamosan futó és egymást átfedő tevékenységet.A tanítás és az osztályirányítás tágabb értelmezése osztásukra vonatkozóan! („Legalább három feladatot megoldok. úgy kellene egyre jártasabbá válniuk saját energiájuk megfelelő elosztásában. és vitassák meg a többiekkel is ahelyett. hogy megfeleljenek a közösségben végzett munka feltételeinek. amikor szükség van rájuk. A tanulóközösségek irányítása az eddigiekhez hasonló elveken alapszik: dolgozzuk ki azokat a szabályokat és eljárásokat. a feladatok időben való teljesítése mellett a tanárnak arra is fel kell készítenie növendékeit. hogy az elősegítse a hasonló szándékok. A tanítás és az osztályirányítás tágabb értelmezése Önmagunk vereségét idézzük elő. hogy elsősorban egyedül dolgoznának (Watson–Battistich. Ezenkívül érdekesebbé is tehetik a feladatokat („Kíváncsi vagyok. A jobb tanulási eredmények eléréséhez az osztályirányítás fejlettebb módszereire van szükség. hogy amikor annak helye van. fejezetet). hogy a gyerekek megértsék az anyagot. hogy mi lesz. Ha igyekszik bizalmon és együttműködésen alapuló tanulási légkört teremteni. illetve a feladaton.. akkor vagy változzanak (alkalmazkodjanak). a diákoktól elvárják. és eszerint kell változtatni a gondolkodásukon. tisztán. ami megmagyarázza a problémák közötti kapcsolatot!”). amelyek a diák szerepét vázolják a tanítási módszerekben és tevékenységekben. és egyúttal teljesen engedelmesek legyenek. tanítsuk meg a diákokat a tevékenységekkel kapcsolatos eljárásokra! Jelezzük. aki zavarja őket a feladat elvégzésében (McCaslin et al. viselkedésformák és készségek kialakulását. ha a tanár bizonyos – tekintélyt igénylő – feladatokat átruház egyes diákokra vagy csoportokra. Meg kell tanulniuk felismerni például azokat a hatásokat. Az órán zajló beszélgetések több interaktív elemet tartalmaznak. hogy a tanultakat korábbi ismereteikhez kössék. vagy változtassanak a környezetükön. bemutatók. hogy segítséget kapjak. és amennyire szükséges. vagy megváltoztathatják a környezeti feltételeket. amelyek passzivitást vonnak maguk után (például a feladat nehézsége és időigényessége miatti izgalom vagy az afeletti aggódás. ha szükségem lenne rá. amelyekben tanári előadások. érthetően fogalmazzuk meg az elvárásokat. 2006). és alkalmazásuk közben erősítsük meg a szabályokat! Az órára való odafigyelés. 121 . az osztályirányítás rendszerének is olyannak kell lennie. Az újabban kidolgozott tanítási modellek afelé tartanak. hogy nagyobb hangsúlyt kapjon a tanulóközösségekben a társas együttműködéssel megszerzett tudás (lásd a 11. Közösségépítés Az ebben a fejezetben bemutatott osztályirányítási elveket olyan osztályokban végzett vizsgálatokra alapozzuk. ideértve azt a képességet is.

hogy a diák figyel a tanárra vagy az osztálytársaira. s nem is segíti a diákokat abban. együttműködő tanulás. a munka hatékonysága attól függ. hanem a beszélgetésekben való aktív részvételt. az együttműködő munkára. hogy a pedagógus milyen mértékben képes kihozni a gyerekekből a célok elérése iránti elkötelezettséget. amit megterveztek. a produktív problémamegoldásra és így tovább. az odavágó érvek idézését. Következésképpen a feladatoknak a tanulás és a diákok önfegyelmének 122 . 1989–1990. amelyek nem kivitelezhetők hatékonyan. ha a gyerekek pusztán engedelmeskednek. gondolataikra elemző módon kell reagálniuk („Nem hiszem. együttműködésen alapuló közlési módjai. hogy a hős jellembeli fogyatékosságát akarja illusztrálni…” Az ilyen típusú beszélgetések. Fontos. – Problémamegelőzés Az osztály keretei között a tudás megszerzése szociális együttműködésben nemcsak azt feltételezi. ötleteket adjanak. Lotan. Először is az engedelmességen keresztül megvalósuló kontroll állandó figyelmet követel. Az osztály irányításának tágabb értelmezésére van szükség ahhoz. Valószínűleg sok időre lesz szükség ahhoz.. hogy az adott feladatot vagy problémát a gyerekek egymás közt tisztázzák. a gyerekek valószínűleg mindjárt rosszalkodni kezdenek. Az osztály irányítása I. Az elméleti tárgyaknak megvannak a saját.3. az osztálytársakkal való együttműködés kiscsoportok keretében nagyobb felelősséget követelnek meg a diáktól. ha nem tanítjuk meg a diákoknak. s ha a tanár egy pillanatra is hátat fordít. a válaszadásra való jelentkezést. hogy neveltjeinket fel tudjuk készíteni az ilyen típusú felelősség vállalására. Harmadszor: vannak olyan tanulmányi tevékenységek. mert…” vagy „Ezt a jelenetet úgy értelmezem. Webb–Palincsar. vagy hogy irányítsák a saját tanulásukat. hogy a növendékek tanulmányi vitái elérjék azt a minőségi szintet. hogy miként kell kiscsoportban dolgozni. vagy hogy valóban produktív tanulás jön létre. és nem csak a külső. 1996). A kiscsoportos tanulás irányítása Az osztályirányítás alapvető feladatai hasonlók a kis. Good et al. 1990. mennyire képes megtanítani őket az idővel való gazdálkodásra. de vannak bizonyos speciális kérdések. Másodszor: a nem belülről eredő engedelmesség nem tart ki. tanári ellenőrzésnek szóló engedelmeskedést. használják őket! Például „Ezzel az elmélettel egyetértek/nem értek egyet. Ha csak egyszerűen felszólítjuk őket arra. fejezet. meg kell adniuk a nekik járó tiszteletet. hogy az a beszélgetést produktívan mozdítsa elő. amikor egyik tevékenységből átváltunk egy másikba. beállítódást alakítsanak ki magukban. amelyeket a kiscsoportos munkánál figyelembe kell venni (Dunne– Bennett. Kevés esély van például arra. Több kisebb csoport irányítása (mondjuk hét négyfős csoporté) nehezebb. mert…”). A pedagógus egyszerre csak az osztály egy kis hányadával tud interakcióba lépni. és mérlegeljék is azokat. az órán való aktív részvétel. amit az együttműködő tanulás elmélete megfogalmaz (Morine-Dershimer. A gyerekeknek oda kell figyelniük egymásra. hogy az osztályirányítás azon céljait alkalmazzuk. hogy ez jó ötlet. az még nem garantálja. önkontrollját hangsúlyozzák. hogy a kiscsoportokban megvalósuljon a hatékony. 2006. Ennek három oka van. 2006). a saját vélemény bizonyítását és a többiek megjegyzéseire való reagálást is szükségessé teszi úgy. és kerülniük kell a becsmérlő ítélkezést („Ez hülyeség!”). majd hajtsák végre. amelyek a tanulás belsővé válását. hogy legyenek saját ötleteik. Mivel ilyenkor a diákok a legtöbb feladatot felügyelet nélkül végzik. hogy valóban el fognak hangzani a fontos kérdések. Kiscsoportos munka keretében szükség van arra. hogy általánosabb értelemben vett önfegyelmező stratégiákat.és a nagycsoportokban. mint ha egy 28 fős osztályt két 14 fős csoportra osztunk.

hogy a gyerekek felelősséget vállaljanak a megtanult anyagért. ami be sem következik. hogy elegendő mozgástér legyen. amikor ők kerülnek sorra! Ahogy a diákok egyre önállóbban irányítják saját tanulásukat. úgy csökkentsük minél jobban a tanári utasítás mértékét! 123 . amelynek segítségével magunkra tudjuk vonni a gyerekek figyelmét. amelyek hamarabb végeznek. Legyenek minden diák számára tartalmasak. Lesznek csoportok. s kerüljük a szükségtelen üresjáratokat! Ha egy feladat mégis túlságosan hosszúra nyúlik. hogy tömör összefoglalással vagy egyfajta bevezető vázlattal kezdünk. Tegyük tartalmassá a csoportmunkát azzal. Sok probléma ered abból.). ha a diákokra rábízzuk a lehető legtöbb szervező feladatot. és kellő kihívást jelentsenek! A csoportoknak képeseknek kell lenniük a kisebb nézeteltérések kezelésére. amíg a többiekre várnak. és az eszközökhöz is könnyen hozzáférhessünk! A várakozási időt úgy csökkenthetjük. Összegzés Az osztály sikeres irányításának kulcsa a megelőzés. Előfordulhat. adjunk támpontokat és emlékeztetőket. figyelmeztessük őket.Összegzés szempontjából egyaránt megfelelőnek kell lenniük. és lehetővé tesszük a diákok számára a feladat cél­jai­ nak és a szükséges eljárásoknak a megvitatását! Lehet. ha valamivel végeztek. hogy valakit felelőssé tegyünk a csoport céljainak megvalósításáért (például a csoportmunkát követő megbeszélés vagy a későbbi vizsgák során). egyre nagyobb mértékű önállóságot és felelősséget tanúsítanak. és kövessük figyelemmel. önállóan végezhető időkitöltő feladatokat készítünk elő. ha a diákokat valami megzavarja. mi a teendő. hogy a diákok tudják. Figyeljünk arra. ha megfelelő szintű. vagy hogy a csoport valamilyen nemkívánatos társas viselkedést produkál. hogy szerepjátékra vagy az utasítás különböző aspektusaira is szükségük lesz (mit jelent az együttműködés. majd folytassuk a munkát élénk tempóban. a szükségtelen formalitásokat kiiktatjuk. hogyan kérhetnek segítséget. amikor erre szükségük van. hogy a diákok milyen mértékben tudnak megfelelni a követelményeknek! Dolgozzunk ki egyértelmű jelrendszert. segítségnyújtás. hogyan kezeljük a konfliktusokat. biztosítsuk a megfelelő instrukciót és lehetőséget a feladatmegoldással összefüggő szokások gyakorlására. s ezek mennyisége és változatossága megfelelő mértékű. és folytonos figyelemre kell ösztönöznünk őket. mint a többiek. amely néhányukat arra csábít. és a különböző kiscsoportoknak különböző feladatok egyidejű megoldását jelöljük ki. kerüljük a kiszámítható felszólítást. hogy csak egy-két tanuló dolgozik. egyszerűen zárjuk le! Amennyiben szükségessé válik. és tudniuk kell. A zavart és az üresjáratokat megelőzhetjük. Az osztály belső elrendezését és az eszközök tárolását úgy szervezzük meg. azzal a rendetlenkedéssel nincs semmi dolgunk. vagy ha segítségre van szükségük! A kívánatos viselkedésformákat fogalmazzuk meg pozitívan. amikor egy tevékenység elkezdődik! Segítsük a feladatra való felkészülésüket azzal. hogy megpróbáljanak csak akkor figyelni. hogy még a kiscsoportokba szerveződés előtt érthetően elmagyarázzuk a feladatot. szemben a magyarázat nélküli feleletadással stb. túlságosan összezsúfolódnak vagy várakozásra kényszerülnek. hogy az ilyen időszakokban a gyerekek ne kezdjenek el kapkodni! A 6. fejezetben több szó is lesz a kiscsoportok irányításáról. nekik tudniuk kell. hogy mit csinálhatnak. tehát szükség lesz arra. Gondoskodjunk arról is.

hogy mi a véleményük bizonyos tanári viselkedésformákról! (Szívesen veszik az emlékeztetést? Miért? Az emlékeztetés milyen formáját fogadják szívesen?) 2. hogy a tanár csökkenti a diákok belső motivációját. Olvassa el újra a fejezet elején található tantermi jeleneteket! A négy stratégia közül melyikkel ért egyet? Miért? 4. akkor ehhez kell igazítanunk az osztályirányítás stratégiáját is. fejezet. amikor például így szól hozzájuk: „Ma annyira ügyesek voltatok. amelynek betartását mindenképpen elvárjuk az osztálytól! Fogalmazzunk pozitív módon! Az ön által meghatározott szabályok miért nélkülözhetetlenek a jó tanulmányi légkör megalapozásához? 124 . – Problémamegelőzés Ha szociális értelemben konstruktív vagy együttműködő tanuláson alapuló megközelítést alkalmazunk. hogy a kéréseket pozitív stílusban fogalmazza meg! A 3. hogy teljes hatékonysággal dolgozzunk. hogy a tanárnak változatos és kiszámíthatatlan módon kellene feltennie a kérdéseit? 8. amihez igazán kedvetek van. Ahhoz azonban.3. eljárásokat vezetne be már a tanév elején? 5. milyen más módon vehető figyelembe a Kounin-stratégia! Megállja-e a helyét a középiskolában? (Például a témazárók előre megadott dátumai ösztönzésnek vagy inkább szükségtelen ellenőrzésnek tekinthetők-e?) 3.” A pedagógusnak milyen szempontok szerint kell összefoglalnia a tanulmányi tevékenységeket? Elképzeléseit alkalmazza Turner tanárnő példájára. Az osztály irányítása I. Készítsük fel a diákokat arra. készítsen interjút. Milyen munkaszokásokat. Nem valószínű. valamint a társaikkal való együttműködést a tanulási tervek kidolgozása és megvalósítása érdekében. hogy megtudja. a jó osztályirányítói munka minden szempontját rendszerszerűen kell alkalmaznunk.1 táblázat példái elsősorban általános iskolára vonatkoznak. akik a tanár felelősségvállalásra vonatkozó utasításait tehernek érzik. hogy tágabb értelemben is felelősséget kell vállalniuk. hogy az egyes technikák elszigetelt alkalmazására tett kísérletek hosszú távon sikert hoznának. amelyet az első fejezetben mutattunk be! Miként lehetne hatékonyan befejezni azt az órát? Írja le gondolatait. Írjon öt olyan példát a pozitív hangnem használatára. és állapítsa meg. Előfordul. míg mások segítségnek tekintik azokat. és bármit csinálhattok. Beszélgessen el három-négy különböző típusú tanulóval. Javasolt tevékenységek és kérdések 1. vagy szervezzen évfolyamtársaiból három-négy főből álló beszélgetőcsoportot. ideértve a beszélgetésekben való részvételt. Az ebben a fejezetben bemutatott stratégiák következetes alkalmazása a diákok maximálisan aktív részvételéhez vezet. és hasonlítsa össze a többiekével! 7. Miért javasoljuk azt. Javasoljuk. Amennyiben nincs alkalma a diákokkal való beszélgetésre. amely inkább középiskolában használható! 6. hogy ebéd után adok nektek egy szabadon eltölthető órát. Lesznek diákok. Határozzuk meg azt a minimális szabályrendszert.

meglehetősen gyengén teljesítő tanuló kifejezetten jó tesztet ír. h) A kreatív. hogy módszerei ettől eltérőek lesznek? 125 .Javasolt tevékenységek és kérdések 9. c) Az egyik. b) Az egyik nagyon lassan haladó diák szemmel látható küszködéssel. érdeklődésről és jó észjárásról tesz tanúbizonyságot. 10. g) Az unalmas módszerességgel dolgozó Bernie egy közhelyekkel teli. hogy csökkentse a rendzavarást? A hatékony dicséret kritériumait használva írja le. akkor a választ is tudná. Mennyire várható az. ám tiszta. f) A leggyengébben olvasók csoportja végre befejezi egy olyan szöveg olvasását. A tanár milyen megelőző lépéseket tehet annak érdekében. hogy ön is úgy fogja irányítani az osztályát. de ön csalást vagy szerencsés találgatást gyanít. ahogyan saját tanárai tették óvodáskorától 12. de írása rendetlen. amit a többiek már hetekkel ezelőtt elolvastak. d) Mary és Joe ezen a héten is nagyszerű dolgozatot adnak be. de ha gondosan elolvasta volna a feladatot. ahogyan azt egész félévben is tették. de hibázásra hajlamos Linda izgalmas fogalmazást ad be. és mennyire várható. osztályos koráig. de végül sikeresen old meg egy viszonylag könnyű matematikai feladatot a táblánál. hibátlan munkát ad be. e) Randy a témához jól kapcsolódó kérdést tesz fel. hogy miként kellene reagálnia az alábbi helyzetekben! a) Két diák kivételével az egész osztály nagyszerű eredményű tesztet ír. és sok a helyesírási hibája.

_____ 2. Körbejárja-e a tanár a váltás idején a termet.3. – Problémamegelőzés 33 3. szükségtelen zajt okoz. hogy alkalmazhatók-e az alábbiak! _____ 1. Az átállás előtti utasításokkal van igazán gond. A váltás túl felkészületlenül éri a diákokat. illetve fegyelmezést Miként kezeli a pedagógus a kora reggeli rutinfeladatokat. fejezet. amire szükséges. faggatják a tanárt. Ellenőrizze. összeütközést. amelyeket a gyerekek maguk is elvégezhetnének? 2. Előfordul. mert nem kezd eléggé lendületesen. ezért a váltás alatt. Végez-e a tanár olyan tevékenységeket. gyakori a zavar. amelyek csak üresjáratokat vagy zavart okoznak.1 M egfigyelési szempontok Tevékenységváltás és csoportirányítás HASZNÁLAT A szervezési és átmeneti időszakok során az órák és más szervezett tevékenységek előtt. _____ 7. részletezze!) Lásd fent a 3. _____ 4. nem pedig a teremben való körbejárással. Egyértelmű utasításokat ad-e a tanár a következő teendőről. ahol erre szükség van. vagy nem emlékeztet arra. _____ 6. mert a gyerekeknek sorakozniuk vagy várniuk kell. fiktív válaszokat is adnak. mert a gyakran használt eszközöket nehezen elérhető helyen tartják. között és után CÉL Annak ellenőrzése. Üresjárat keletkezik. mielőtt az osztályt csoportokra bontja. A ceruzahegyező túl közel van az olvasósarokhoz. illetve olyankor. A helyszűke tolakodást. (Részletezze!) _____ 3. amikor a másik csoporttal szeretne foglalkozni. hogy a tanár ezeket az időszakokat hatékonyan kezeli. A rossz ültetési rend miatt egyes diákok nem láthatók. ez kezelhető lenne. 5. Üresjáratok keletkeznek. Azért keletkeznek-e üresjáratok. ha megállapítana egy általános szabályt vagy eljárást. ebből szükségtelen zaj keletkezik. amikor a tanár olyan felszerelést vagy illusztráló anyagot készít elő. A tanár felesleges szertartásokhoz vagy hivatalos eljárásokhoz ragaszkodik. (A szerk.   A szerzők azzal segítik a megfigyelési szempontok használatát. _____ 5. mert a tanár nem figyelmezteti őket előre. hogy két-három alkalommal is tévesen indít.) 33 126 . amíg rájuk kerül a sor? 3. hogy megadja az egyéni segítséget ott. amely az alábbi kérdésekre nézve releváns lehet! 1. amelyet már korábban elő kellett volna készítenie.33 4. de időnként elveszíti a gyerekek figyelmét. az elpakolást és az előkészülést? Jegyezzünk fel minden információt. és kerüli-e a szükségtelen üresjáratokat. pontot. hogy saját kérdéseikre releváns. (Jellemezze. Jelzi-e a tanár az átállási idő lejártát vagy a szervezett tevékenység kezdetét? Hamar magára tudja-e vonni mindenki figyelmét? Jó jelzőrendszere van. a tevékenységek közötti váltást. Az osztály irányítása I. A tanárt gyakran szakítják félbe ugyanazok a diákok ugyanazokkal a problémákkal. még mielőtt belefognának az újabb tevékenységbe? A legtöbb esetben igen. vagy valamilyen váltásra készül? A diákok sokszor nincsenek tisztában a feladattal.

azok az osztályirányítói nehézségek. ame lyek a szabályok és eljárások tisztázásával elkerülhetők lennének) JEGYZETEK 127 . Mikor szabad személyes problémákkal fordulni a tanárhoz. ott magyarázza meg a problémát! _____ 1. mikor?) _____ 7. és hol tárolhatja egy tanuló a személyes holmiját? _____ 3. Az egész osztályban vagy a kiscsoportban folyó tanulásra vonatkozó szabályok (Lehet-e jelentkezés nélkül felelni. hogy minden pontban megfelelően kezelik-e a szabályokat és rutineljárásokat. büntetés az indokolatlanul későn beadott vagy befe jezetlen. s ha igen. A feladatok megoldása közben milyen formában megengedett. Mit vesz figyelembe a tanár az osztályozáskor? _____ 14. Mikor és milyen céllal beszélgethetnek egymással a diákok? _____ 6. Hol van a helye. Mikor és milyen céllal hagyhatják el a diákok a helyüket? _____ 5. A felszerelés és a tanulóközpontok használatának szabályai _____ 10. vagy ha túl korán távozik? _____ 9. illetve el nem készített munkáért _____ 13. s a tanár mit vár el a diákoktól (ami a figyelést és a taneszközök kikészítését illeti)? _____ 4. Pontosan mikor kezdődik az óra. Mi a teendő.Megfigyelési szempontok 3. Milyen könyveket és kiegészítő anyagokat hoznak be a diákok az osztályba rutinsze rűen? _____ 2. illetve kívánatos a diákok együttműködése? _____ 12. ha valaki elkésik. és ahol nem. Egyéb (A diákok közötti esetleges zavar okai. A munka vagy az eszközök kiosztásának és begyűjtésének eljárásai _____ 11. és mikor nem szabad zavarni egyáltalán.2 Megfigyelési szempontok Szabályok és szokások az osztályban HASZNÁLAT Bármikor. A feladatok beadásának határideje. Ellenőrizze. amikor elegendő információ áll rendelkezésre CÉL A tanár által alkalmazott szabályok és rutineljárások megfelelő voltának felmérése A diákoknak tisztában kell lenniük az alábbi kérdésekkel. kivéve az esetleges vészhelyzeteket? _____ 8.

.

A high school első 2 évét junior. mintegy 10%-uk roma származású. Olvassa el az alábbi jeleneteket.) 34 129 . és fel kell készülnünk a kezelésükre. jórészt európai. Eredményes problémakezelés Az előző fejezetben tárgyalt alapelvek következetes alkalmazása minimálisra csökkenti a figye­lem hiányával és a fegyelmezetlenséggel kapcsolatos problémákat. 6–(13) –14 éves korig általános iskolába (elementary school). korábban az iparából élő. hogy ön miként cselekedne az egyes helyzetekben! Tantermi jelenet Általános iskolai példa Brandon tanár úr a Willow Heights Elementary Schoolban34 dolgozik. kertvárosi negyedben működik. fejezet Az osztály irányítása II. de jár ide néhány spanyol és afrikai származású amerikai gyerek is. Ez a fejezet javaslatokat tartalmaz arra. Brandon helyében. hogy figyelemmel kísérhesse a gyerekek interakcióit. Az iskola az egyik jómódú. (13) 14 évestől 18 éves korig középiskolába (high school) járnak a diákok. Adam pedig ezt mondja: „Így is van!” Majd Mark. miként lehet őket pontosan felismerni.4. és egyszerre mondják: „De mégsem!” Kristin most már szipogni kezd. második 2 évét senior high schoolnak nevezik. (A szerk. Ötödikeseket tanít. Ön mit mondana/tenne Mr. hogyan lehet rájuk hatékonyan reagálni. vagy egyáltalán reagálna-e a helyzetre? ❑ Hazai példa Borsodi. és gondolkozzon el azon. Carly és Adam jelentőségteljesen egymásra néznek. matematika tagozatos iskolájának alsó tagozatos osztályaiba többségükben jobb módú. hogy Kristin (könnyeivel küszködve) így szól: „Carly. de ennek ellenére is jelentkeznek ilyenek. 18 éves korig tart. ambiciózus szülők gyerekei járnak. ez igazán kegyetlen dolog! Hogy mondhatsz ilyet! Nagyon érett vagyok! Idén is sokat fejlődtem!” Carly vállat von.   Az Amerikai Egyesült Államokban a tankötelezettség 6 éves korban kezdődik. 12%-ban ázsiai származásúak. A tanár úr minden diákja gazdagabb családból való. elnevetik magukat. Tanítás közben Brandon tanár úr körbejár a teremben. hogy ezek a problémák hogyan értelmezhetők. Meghallja. az előző évtizedben elszegényedő város belvárosi. együttműködő csoportok keretében heti kétszer fél órában társadalomismeretet tanít. A tanár úr kis.

miért nem? Példa a középiskola első három évfolyamából Carolyn Reid első éve tanít az Everettben. egy 50 000 lakost számláló város három középiskolájának egyikében. mint te. mint neked. ha nem. A gyerekek matematikaórán önállóan dolgoznak. Megnyerte a helyi Punt. A probléma három héttel ezelőtt kezdődött. A szabályok szerint Nicket fel kellene függeszteni. Ezután az incidens után a többiek „szabad prédának” tekintették a fiút. hogy a futballszezon vége után majd kosarazni fog. hogy Renáta könnyeivel küszködve mondja Botondnak: „Szemétség. de ezek sohasem elfogadható okok. hogy ezt mondod! Ugyanolyan vagyok. Már előre örült. s egyiküket úgy meglökte. Részben azért nem népszerű. fejezet. és háromnapos. de az iskolai szabályzat szerint a felfüggesztéssel büntetett tanulók az év hátralevő részében nem sportolhatnak. már napok óta piszkálták őt. kinek melyik feladat megy könnyen/nehezen. aki igazán nem kedveli Nicket. mert ez már a harmadik súlyos kihágása volt. mindig megvan az oka annak. amikor öt társával együtt megzavarta a tanulószobai munkát. Nick az irodában vár az igazgató döntésére. Az iskolába sokféle szocioökonómiai és etnikai háttérrel rendelkező 35   Az amerikai futball kifejezései. mert szegény családból származik. és szinte egyszerre mondják: „Hát nem”. Pass és Kick versenyt35. akik nem kedvelik Nicket. amelyik közel 8000 lakosú város egy mezőgazdasági körzetben.” Botond és Ádám egymásra néznek. iskolán belüli elszigeteléssel büntette Nicket. Ez nekem talán még jobban fáj.” Egyetért az igazgató döntésével? Ha igen. és az igazgató háromnapos. Miután Nick elmondja a történetet. de a szabályokat be kell tartanunk. Linda a hatodikosok osztályfőnöke és matematikatanára. (A ford. ami természetesen verekedéshez vezetett. családja és gyenge tanulmányi eredménye miatt gyakran csúfolják.4. Linda körbejár a teremben. a sport speciális manővereire utalnak. A sportban viszont Nick kiváló eredményeket ér el. az igazgató így válaszol: „Nick. Az osztály irányítása II. A csapatnak azok a tagjai. iskolai idő után letöltendő büntetést kapott. Becsületére legyen mondva. Meghallja. hogy az átbucskázott egy padon. hogy miért veszítjük el az önuralmunkat. miért. Felfüggesztést kell alkalmaznom. Továbbá az első és a harmadik osztályt is megismételtették vele. Szembe kell nézned a következményekkel. Egy héttel később a futballedzés után egyik osztálytársa. nézi. Nick azonnal visszaadta a kölcsönt. az állami versenyen is ő képviselte az iskolát. Az edző jelentette az esetet (ez a szabály).) 130 . hogy vajon kitiltják-e néhány napra az iskolából. Ma azonban túl messzire mentek. durván meglökte a fiút az öltözőben. sokáig türtőztette magát. Ön mit mondana/tenne Linda helyében? Reagálna-e egyáltalán a helyzetre? Felső tagozatos példa Nick Rawlings nyolcadikos diák Pattonville egyik iskolájában.

Öt perccel később. ő nem tud figyelni. az egyik tanulópár kísérletezni kezd. úgy gondolta. ha tesz egyál talán valamit? Mit kellene tennie később? 36   A szakértői mozaikról részletesen lásd a 6. Közben az egyik jól együttműködő csoportban Éva asztalon felejtett nyitott kólásüvege ráborul a csoport készülő plakátjára. hogy olyan hülyével. századi Magyarország nemzetiségi viszonyairól tanultakat szeretné összefoglalni szakértői mozaik módszerrel. Ma nincs elég űrlap. itt van a legnagyobb szüksége a diákoknak arra. Miként előzhette volna meg Ottó ezt a helyzetet? Mit kellene tennie most. és hangosan közli. 36 Ez az óra egyike azoknak. mint Dani. Miként előzhette volna meg Carolyn a helyzetet? Mit kellene tennie most. és végre Zsolt kivételével mindenki elkezd dolgozni. Tasha ide nézz. (A szerk. az elromlik. Ottó történelemórát tart a kilencedikeseknek.Tantermi jelenet diák iratkozik be. Pár perc múlva Laci – egyike azoknak. véletlenül lever egy kémcsövet az asztalról. hogy olyan felfordulásban. amelyeken a megfigyeléseket vezetik. amelyekből a különböző nemzetiségek szakértőinek fel kell készülniük. az el is romlik. hogy a két diáknak másokhoz kell csatlakoznia az óra hátralevő részében. és tűz keletkezik. fejezetben. nem hajlandó együtt dolgozni. s az úgy megsérül. Reid tanárnő sikeresen eloltja. amilyennel a csoportmunka járt az előző órán is. Mivel az általa tanított osztályok közül a kilencedikben fordul elő a legtöbb magatartási probléma. és ahogy Chris felé fordul. és nem csatlakozik egyik csoporthoz sem. Tasha mosolyogva figyeli a golyó érkezését. Mivel az iskola igényesen tanít közgazdasági ismereteket is. és frissen szerzett tudását akarja használni. Chris Vaughn egy megrágott papírgolyót dob Tasha Woodhoz. mosolyogj már rám!” Tasha szélesen elmosolyodik. de sietségében leüti az asztalról a Bunsen-égőt. Chris ezzel nem elégedett. amikor végre mindenki a kísérlettel foglalkozik. Carolyn természettudományokat tanít a kilencedikeseknek. A harmadik óra egyike azoknak az „elátkozott” óráknak. amikor ami csak el tud romlani. akik legjobbak történelemből – otthagyja a csoportját. Ma éppen a XIX–XX. Zsolt kijelenti. A tantestület tudatosan vállal tanulási/magatartási nehézségekkel küzdő diákokat is. Ottó nem elég példányban hozta azokat a szövegeket. Ottó megállapodik a diákokkal. hogy együttműködést tanuljanak. ha tesz egyál talán valamit? Mit kellene tennie később? ❑ Hazai példa Ottó első éve tanít a főváros egyik külső kerületének középiskolájában.) 131 . Véletlenül nem a megfelelő vegyszereket öntik össze. ambiciózus szülők szívesen járatják ide gyerekeiket. hogy ketten használnak egy szöveget. ahol ami el tud romlani. s miközben a tanárnő lázasan keresi ezeket. ezért két héttel ezelőtt ebben az osztályban kezdte el kipróbálni a kooperatív módszereket. Nemrég vett részt egy kooperatív tanulásszervezésre felkészítő továbbképzésen. és elfojtott hangon rá is szól a lányra: „Hé.

idén az első órák nagy részéről elkésett. akkor reggel hatkor már telefonon keresnek. fejezet. Allen igyekszik dolgozni. a főnök panaszkodik. vagy mit tenne? Beszélnie kellene Eta testvéreivel? Indokolt lenne valamilyen büntetést kiróni Etára a sok hiányzásért. hogy anyja nagybeteg. Amikor ott van az órán. én lettem a felelős az este 9-től éjfélig tartó műszakért. aki tavaly az egyik legjobb angolos volt –. Amikor jelen van. amikor egyszerűen képtelen vagyok felkelni. de nagyon letargikus. akkor igyekszik dolgozni. mint tavaly. Vannak reggelek. Középiskolai példa Judy Burden angol szakos tanár. Mi ennek az oka?” Allen igazán zavarban van: „Ebben a félévben minden a feje tetejére állt. és ez zavarja a munkát. Örökös késéseivel állandó vicc tárgya lett. hogy képtelen reggel időben felkelni. De a tanárnő órája az egyetlen. aki az első órában tartott foglalkozásoknak legalább a feléről elkésett. mit mondana. a többiek már csúfolják is emiatt. Aggódik Eta miatt. s hogy mindez ne zavarja a tanulmányaimat. és az első hónap alatt hatszor meg sem jelent. és hajnali egy előtt nem jutok haza. mi az oka annak. testvérei közül egyedül neki nincs még családja. mert nagy szükségem van erre a munkára. vagy a leltár nincs rendesen vezetve. hogy az egészet kézben tudjam tartani. Mégis két egészen elfogadható dolgozatot is készített már. szeptemberben három óráról is hiányzott.” Tanárnő: „De miért?” „Májusban állást kaptam egy gyorsétteremben. és a vezető nagyon elégedett velem. Néha olyan fáradt. mit mondana. Eta elsírja magát. Nagyon igyekszem. de nagyon lehangolt. mondjuk valamelyik eszköz piszkos marad. késésért? 132 .4. és nem úgy teljesít. Augusztusban helyettes vezetőnek neveztek ki. A családom…” Ha ön lenne Judy. Ha ön lenne Olimpia. amelyikről elkések. a negyedévesek diplomakurzusát vezeti a 20 000-es Owensboro egyetlen középiskolájában. Éjfél után még ki kell takarítanom. Közben két elfogadható témazárót is írt. nyugtalanít engem a pontatlansága és a sok hiányzása. Olimpia az egyik szünetben megkérdezi Etát. és kérdéseket tesz fel. Sokat aggódik Allen Thorton miatt. hogy ennyit késik. és elmondja. Burden tanárnő elbeszélget vele az egyik óra után. vagy mit tenne? Beszélnie kellene Allen szüleivel? Indo kolt lenne valamilyen büntetést kiróni a fiúra a sok hiányzásért és késésért? ❑ Hazai példa Olimpia (a diákok Oli néninek hívják) angoltanár Törökszentmiklós egyetlen középiskolájában. Egyenesen a tárgyra tér: „Allen. csak ő tud anyjukkal törődni. És ha bármi nincs rendben. Örökös késéseivel zavarja az órát. Az osztály irányítása II.

Az utóbbi években az iskoláknak csak 20%-ában fordultak elő súlyosan erőszakos cselekedetek. „harmadik törvényszegést”. ami viszont szubjektív megítélés kérdése. mint másoknál. miszerint az iskolák veszedelmes helyekké váltak. „terrorista fenyegetés” vádjával állították elő. s nem azokra. Eredetileg baseballkifejezés. Skiba–Rausch. a pisztoly formájú medálokat és a körömvágó csipeszeket. 2006. s nem a megfelelő kezelésük. drogozás vagy a táplálkozási rendellenességek okozta gondokkal szembesülnek. 2006).Milyen irányítási problémákkal szembesülnek a tanárok? Milyen irányítási problémákkal szembesülnek a tanárok? Szenzációhajhász médiahírek nagy port vertek fel erőszakos iskolai cselekedetek körül. de a könnyebb vagy az egyetlen alkalommal előforduló kihágások bűntettként való kezelése csak ellenkező hatást vált ki. egymás bántalmazásával és zaklatásával kapcsolatban. s ezzel csak tovább táplálták azt a tévhitet. hogy újra biztonságosnak tarthassuk őket. (A ford. akik valóban veszélyesek (Skiba–Rausch. az asztmagyógyszereket és a mentolos cukorkát drognak tekintik. A felfüggesztés érvényesítésének önkényes megszabása. 2006. és drasztikus intézkedésekre van szükség ahhoz. A bűncselekményeket elkövető diákokkal tettüknek megfelelően kell bánni. két nyolcéves gyereket pedig letartóztattak. Ugyanakkor az ilyen és hasonló szélsőséges büntetések inkább a pontatlan. különösen ha „tiszteletlen viselkedésről” van szó. szorongás. mert egy papírpisztollyal játszottak az osztályban. a zéró tolerancia értelmetlen és helytelen alkalmazása valójában a nyugtalan. sokat hiányzó. Az ő esetükben a fegyelmezés is gyakoribb vagy szigorúbb. Az ilyen intézkedések a felfüggesztett tanulót elidegenítik az iskolától. Fegyvernek minősítik a csipogókat. mert szinte általános gyakorlat a kisebbségi csoportokhoz tartozó diákok. Nemzeti Oktatási Statisztikai Központ). nehéz diákoktól való megszabadulásra tett kísérlet. A nem agresszív diákok (vagyis a nagy többség) gyakran okoznak más problémákat. depresszió. a kevésbé súlyos esetekkel kezdve. Az erőszak és a fegyverviselés problémája helyett a tanárok napjainkban a figyelemzavar. Ez kiváltképp azért aggasztó. 37 Az iskolák pedig meghirdették a „zéró toleranciát”. Ebben a fejezetben az ilyen jellegű problémák megoldására teszünk javaslatokat. Az utóbbi években a felfüggesztések és az iskolából való kizárások száma – főként ezeknek a rosszul értelmezett eljárásoknak köszönhetően – drámaian megnőtt. hiperaktivitás. különösen a feketék felfüggesztése vagy más módon való fegyelmezése. Az iskoláknak józan eljárásokra van szükségük a fegyverhasználattal. 2006).) 37 133 . mert a csirkehús felvágásához egy műanyag kés volt az ételes dobozában. szemtelen vagy engedetlen diákokra irányulnak. tehát nagyobb valószínűséggel engedi meg az előítéletek és a sztereotípiák érvényesülését (Gay. Eközben a veszedelmes diákokat látszólag kordában tartó törvényeket és hivatalos eljárásokat az illetékesek gyakran a hatáskörüket messze túllépő módon érvényesítik. s ezekre is oda kell figyelnünk. Egy tizenegy éves kislányt rendőrautóval hurcoltak el. Erre reagálva a törvényhozó testületek elkezdték bevezetni az ún. amely szerint a három vagy annál több bűncselekmény elkövetői börtönbüntetésben részesülnek.   „Three strikes” törvény. és megnehezítik tanulmányi előmenetelét. A menstruációs görcsoldót. s ezek ezerből egy tanulót érintettek (National Center for Education Statistics.

és a legtöbb problémát már kialakulása kezdetén megoldják. hogy figyeljen. Szüntessük meg a hosszan tartó rendetlenkedést! Amikor a kisebb rendbontás ismétlődővé válik. ha folyamatosan szemmel tartjuk az osztályt. ha gyorsan múló a dolog. hogy a tanár figyeli őket. amely további nyomozást kíván meg (és ez elég ritka eset). Szemkontaktus és gesztusok Egyszerű pillantással is utasíthatunk valakit arra. s nem azt. s amikor szeretné visszairányítani a figyelmüket! Rendszeresen kísérjük figyelemmel az egész osztályt! Az osztályt sikeresen irányító tanárokon látszik. akkor annak gátat kell vetni. Ezért fontos. aki csak valahogy belekeveredett a vitába. mert látni akarják. Az apróbb figyelmetlenség és a kisebb rendetlenkedések kezelése Az apróbb figyelmetlenség és a kisebb rendetlenkedések kezelésekor alkalmazható technikáknak egyetlen céljuk van: a probléma mielőbbi megszüntetése a többi diák minimális zavarása árán. vagy azt szidják meg. vagy komolyan zavarni kezdi az órát. hogy éppen odanéz-e. vagy több diákra is kiterjed. hogy „jelen vannak” – tekintetükkel rendszeresen pásztázzák az egész termet. hogy az éppen folyamatban lévő tevékenységet túlságosan megzavarnánk. amelyet eset- 134 . 2. Ezt esetleg még megerősíthetjük egy bólintással vagy valamilyen más mozdulattal. Ez megkönnyíti a pedagógus számára. amíg úgy tehetjük ezt szóvá. Ha a gyerekek tudják. ha meg tudjuk teremteni a szemkontaktust. aki az egészet kezdte. várjuk meg. múló fegyelmezetlenségről! Nem szükséges minden esetben beavatkoznunk. hajlamosak a következő hibák elkövetésére: csak akkor avatkoznak be. A következő technikák használhatók a figyelmetlenek felrázására. mert lehet. például kiscsoportos munka közben. amikor a gyerekek rendetlenkednek. Az osztály irányítása II. hogy állandóan szemmel tartsuk az egész osztályt. 1. Mindez nagyobb valószínűséggel készteti a gyerekeket rendetlenkedésre – a tanár kipróbálására feleseléssel vagy rendbontással.4. A váll könnyed érintése. A szemkontaktus kétszer olyan hatékony. inkább igyekezzünk a dolgot a lehető leggyorsabban megszüntetni anélkül. fejezet. Azok. akik idejében nem veszik észre a problémát. hogy azzal csak súlyosbítjuk a helyzetet. jelentéktelen ügyekkel foglalkoznak. amikor rosszalkodnak. hogy nem zavarjuk vele a többieket! Sok ilyen apró figyelmetlenség. s nem veszik észre. Használja ezeket a technikákat mindenkor. Ha mondjuk az egyik diák leejti a ceruzáját vagy elfelejt valamit a helyére tenni. Érintés Amikor a diákok közelében vagyunk. amikor a probléma már nagyon zavaró. rendetlenség szó nélkül hagyható. hogy szemkontaktussal avatkozzon közbe rendbontás esetén. akkor figyelemfelhívás céljából finoman megérinthetjük őket. különösen. akkor általában ránéznek. hogy valahol nagyobb baj van. Ne vegyünk tudomást a kisebb. Hacsak nem olyan súlyos rendbontásról van szó. felerősödik.

de ne kiabáljunk vagy veszekedjünk! Az olyan utasítások. menj vissza a helyedre.) 38 135 . Kétértelmű helyzetekben. és figyeljetek rám!” szükségtelenül az adott rendza  A 6–10 évesek többsége szívesen is veszi a finom érintést. amikor nincs szükség információ közvetítésére. mint: „Leon. Emellett olyan kérdéseket tegyünk fel. hogy mi a feladata! Beszéljünk határozottan.Az elhúzódó vagy nagyon zavaró rendbontás kezelése leg valamilyen más mozdulat is kísér. Fizikai közelség Amikor körbejárunk a teremben. Feleletadásra való felszólítás Ha a diákokat feleletadásra szólítjuk fel. és akkor előbb el kell döntenie. direkt módon közöljük. hogy pontosan mi folyik. veszélyessé válik. A diák nevének említése Amikor valamilyen információt közlünk. hogy rendetlenkedésről van szó (például nagy zajjal járó társalgás. szavak nélkül is közvetíti a tanár üzenetét. és a zavargás is gyakori. az szinte automatikusan kiváltja az odafigyelést. hogy mi lenne a dolguk. hogy egyszerűen csak a bajt okozó diák mellé sétálunk. ha a tanár megérinti őket! 3. hogy „el akarjuk kapni” őket. Shane szerint a gonosztevőt a féltékenység vezérelte. a gyerek metakommunikációjából többnyire könnyen megérthetjük. a kisebb rendzavarást már úgy is megszüntethetjük. amikor a diákok esetleg nem tudják. A közvetlen korrekció helyes módja A beavatkozásnak két hatékony módja van. hogy valójában mi lenne a feladatuk. csak akkor alkalmazzuk. és nem kérdezünk. és még arra sincs szükség. (A szerk. vagy amikor a tanár nem tudja. Nevezzük meg a diákot. 4. hogy mit is akar tenni. hogy utalnunk kell a beszélgetés korábbi mondataira. esetleg informálódásra van szüksége. amikor a zavart keltők tudják. hogy tovább dolgozzon. ha nevét beillesztjük a mondatba („Most pedig. a következő lépés…”). és mondjuk meg. A közvetlen korrekció már önmagában is zavaró. és kezdj el dolgozni!” vagy „Gail. Ezekben az esetekben egyszerűen vissza kell vezetni a gyerekeket az éppen adott feladathoz. Az elhúzódó vagy nagyon zavaró rendbontás kezelése Amennyiben a rendbontás túl hosszúra nyúlik. amelyeket a rendbontó diák esetleg nem hallott. A tanár jelenléte ösztökélni fogja arra. Az érintés az alsós osztályokban különösen hasznos. Laura! Hagyjátok abba a beszélgetést. 38 Vegyük figyelembe azt is. Azt. a gyerekek azt gondolhatják. Rachel. amelyekre válaszolni tudnak! Lehet. hogy szívesen fogadná-e. hogy a serdülők már nem veszik jó néven. hogy megemlítsük a rendetlenkedést. mert itt rendszeresebb a kiscsoportos tanítás. vagy komolyan zavarja a munkát. durva tréfálkozás). akkor azzal is felkelthetjük egy tanuló figyelmét. (Például: „Rachel. Ezzel a technikával azonban bánjunk óvatosan! Ha túl gyakran kerül rá sor. Neked mi a véleményed?”) 5. és amikor teljesen nyilvánvaló. ha feltétlenül szükséges! A közvetlen korrekciót akkor használjuk. Az első a megfelelő viselkedés megkövetelése. gemkapcsok hajigálása. Az ilyen követelményeket röviden. akkor a tanárnak azonnal közbe kell lépnie.

ezért közös megbeszélésre és esetleg új ültetési rendre lenne szükség. vagy szükségtelenül megszégyenítenénk őket. amikor rendzavarásra reagálunk. és a tanár célja a diák visszaterelése a feladathoz. akkor azokat betartva mintegy „önmaguknak engedelmeskednek”. Mi több. hogy csak a feladatról beszélünk. s a tekintélyre hivatkozunk („azért. hogy a nevelő egyszerűen csak leírja a helytelen viselkedést. az iránta való tiszteletet. A fenyegetés az erők összemérését hívja elő. Ilyenkor valójában azt mondja a diáknak. de nem változtat rajta. (A szerk. azzal keserű érzéseket és akár dühöt is kiválthatunk. a velük való jó viszonyunk is megrendülhet. akkor a gyerekeket elég csak röviden emlékeztetni rájuk anélkül. hogy feladta a változással kapcsolatos reményeit. hogy igazságtalanul cselekszünk. Végezetül: kerüljük a zsémbelődést! Közvetlen korrekciós helyzetben nincs ok arra. („Carmen. hogy elkezdenénk a zajongókat sorra a nevükön szólítani. mert arra ösztönzi a gyerekeket. hogy milyen viselkedést akarunk látni. A tanárnak meg kellene beszélnie a dolgot Carmennel. hogy részletezzük az adott problémát. ha az osztály túl zajossá válik az önálló munka közben. vagy más módon nem megfelelők számára. Ha a szabályok így jönnek létre. nem valamilyen külső hatalomnak. ha az eset szemtanúi úgy látják. hogy a pedagógus nem biztos tanítványai szófogadásában. és közös megegyezésre kellene jutniuk a viselkedését illetően. A veszekedés konfliktushelyzetbe hozza a tanárt. „Hányszor mondjam még. és veszélyezteti hitelességét. mindennap szóvá kell tennem. Ma is így van. 39 A közvetlen korrekció helytelen módja Számos dolog van. akkor nincs szükség további kérdezősködésre. Amennyiben már egyértelműen leszögeztük ezeket. egyszerűen csak ennyit kell mondanunk: „Egyre nagyobb a zaj. vagy felhánytorgassuk a diák korábbi rendetlenkedéseit. indokoljuk meg kérésünket! Ha védekező álláspontba húzódunk. Az osztály irányítása II. arra is utal. hogy prédikációt tartanánk. hogy felelősséget vállaljanak saját viselkedésükért. Előfordul. Ha a gyerekek megkérdezik. hogy ezt vagy azt tegyék. fejezd be a munkádat!” és „Gail. hogy fogj hozzá a munkához?”). Hányszor mondjam még neked? Soha nem fogod ezt megjegyezni!”) A hatástalan mérgelődés helyett meg kellene keresni Carmen viselkedésének okát. azzal egyúttal az engedelmesség iránti elvárásunkat is közöljük.4. Laura. amit nem ajánlatos tenni. Ráadásul az ilyen helyzetekben feltett kérdések gyakran támadják is a diákot („Mi baj van veled?”. varásra irányítják a figyelmet. Először is ne tegyünk fel kérdéseket a nyilvánvaló viselkedéssel kapcsolatban! Ha a helyzet egyértelmű. Ahelyett. Lehet. megegyeztünk. A szabályokra való emlékeztetés gyakran a legjobb módszer. és arról is halkan. hogy a neki adott feladatok túl könnyűek vagy túl nehezek. Emlékeztek. Lehet. fejezet. s kidolgozni a segítés módját.) 39 136 . nézzetek ide!” A közvetlen korrekció másik módja a diákok emlékeztetése a szabályokra és elvárásokra.   Kitűnő módszer a közös szabályalkotás: a diákok részvétele megfogalmazásukban. hogy egy másik osztálytársával együtt „bolondozik”. hogy tanulás helyett csak bolondozol. Kerüljük a felesleges fenyegetőzést és a tekintélyre hivatkozást! Ha egyszerűen elmondjuk.” A szabályokra való rövid utalást érdemes előnyben részesíteni a megfelelő viselkedés megkövetelésével szemben. miért mondtuk. Ehelyett elég. mert én mondom”). ha röviden új utasítást adunk: „Leon.

helyben kezelhető. hogy valamelyikük esetleg másképpen mondhassa el a történetet. és ugyanezt várjuk el tőlük is. Tegyük nyilvánvalóvá. Amikor tehát megoldhatatlan ellentmondásokkal találkozunk. Konfliktuskezelés Az eddig leírt technikák segítségével a legtöbb rendzavaró magatartás vagy megelőzhető. hogy valóban segíteni szeretnénk! A hazugságot semmiképpen sem lehet jutalmazni. amelyekből kiderül. „Miért nem adtad be a házi feladatodat?”) Ne szidjuk. Csakis azokra szabad szorítkoznunk. beszéljünk négyszemközt az érintettel! Ezzel elkerülhető. és ismételjük meg elvárásainkat! Az alternatívákhoz képest (mindenki megbüntetése. Mindemellett a tartós személyiség. növeli a beismerés esélyét és azt. hogy ne szakítsák félbe egymást! Ha a diákok állításai ellentmondásosak. hogy egyszerűen „pikkelünk” rájuk. hogy az ellentmondás miatt „egyszerűen csak nem tudjuk. és megadjuk a lehetőséget arra.Konfliktuskezelés Tényfeltárás Ha egy helyzet nem elég egyértelmű ahhoz. hogy nem mondanak igazat. és ne vonjuk kétségbe az indokait! („Azt hitted. hogy eldönthessük: vajon mit és miért csinált. ha kitartunk amellett. mit gondoljunk”. hogy igazságosan és becsületesen szeretnénk bánni velük. hogy óvatosabb is lehetnél?”) Amikor szeretnénk kideríteni a tényeket. vagy rögtön. bizonyíték nélküli vádaskodás) ez az eljárás elősegíti a hosszú távú célok megvalósítását.vagy viselkedészavarban szenvedő diákok kitartó „velük törődést” igényelnek. hogy a többiek előtt kipellengérezve érezze magát. Kérdéseinkkel arra kell törekednünk. hogy az igazságot szeretnénk kideríteni. 137 . emlékeztessük őket arra. s szavainkat olyan tettekkel támasszuk alá. de ezt nem tudjuk egyértelműen bizonyítani. hogy cselekedjünk. A gyerekek rosszul reagálnak arra. és jelezzük. hogy minél jobban megismerjük a tényeket. hogy ezt megúszod?”) Ne hozakodjunk elő olyan kérdésekkel. („Miért hagytad el a helyedet?”. ha bizonyos ellentmondásokat tisztázatlanul hagyunk. óvakodjunk az elhamarkodott ítélkezéstől. ragaszkodjunk hozzá. Arra a következtetésre jutnak. szögezzük le. és egy-két hazugságot vagy túlzást különösebb megbélyegzés nélkül elfogadunk. Mondjuk meg nekik. s emiatt hazugsággal vagy konfrontációval próbálja menteni a bőrét. akkor hasznos lehet. az igazságot semmiképpen sem szabad büntetni! Nem mindig kell a tények részletei után kutatni. Jones és Jones hétlépcsős problémamegoldó modellje két hasznos megközelítési módot kínál az ilyen esetekre. Ha egyidejűleg két vagy több diákkal beszélünk. Ha nemcsak egy adott incidens rendezése. hogy bizonyos állítások nehezen hihetők számunkra! Ezzel elkerüljük kijelentéseik elutasítását. akkor egy vagy több gyereket is meg kell kérdeznünk. hanem a (személyes) integritás és az önfegyelem hosszú távú fejlesztése a célunk. hogy a gyerekek meg is bánják a hazugságukat. vagy hogy hazugsággal vádoljuk őket! Ehelyett inkább mutassunk rá az ellentmondásokra. amíg újabb információ birtokába nem jutunk. amelyekre úgysem tud válaszolni! („Miért nem jutott eszedbe. Feltehetően fel kell tenni néhány – a diák szándékaira vonatkozó – kérdést is. hogy nincs értelme további társalgásnak. Gordon „vereségmentes” módszere.

1990. hogy együtt. mert ezzel jelezzük számukra. és hogy együttműködő. Beszéljünk a jelenség által kiváltott érzésekről! („…ettől teljesen tehetetlennek érzem magam. Gordon meggyőződése. ami a problémát okozza! („Ha közbevágtok…”) 2. s azt az ő szemszö­gükből próbáljuk megérteni.  Gordon meggyőződése. hogy a probléma a két részt vevő félnek milyen mértékben a sajátja. amikor tanítási céljai nem valósulnak meg (ha például egy gyerek a bohóckodásával kitartóan zavarja az órát). hanem kijelentéseik lényeges pontjainak elismétléséből is. A lényeg.) 41   Ez a lépés a Gordon-féle konfliktuskezelésben „a probléma feltérképezése”. ha kölcsönösen gátolják egymást igényeik kielégítésében.”) A három tényező együttesen összekapcsolja az adott viselkedést a tanárra gyakorolt hatásával. és ez így hatott a pedagógusra – anélkül viszont. Az „értő figyelem”42 nemcsak abból áll. Gordon Gordon (1974)40 a konfliktusok megoldására olyan módszert kínál. Ez annak az elemzésével kezdődik. hogy az énüzenetek a legtöbb növendék esetében csökkentették a zavaró magatartást. (A szerk. amelynek a „vereségmentes” nevet adta. (A szerk. hogy mi az a viselkedés.) 40 138 . például Gondolat.) 42   A kifejezés F. hogy a diákokat megkérjük a probléma megfogalmazására. A tanár problémái. Végül mindkettejük problémája az. amellyel minden érintett elégedett lehet. amikor meghiúsulnak az igényei kielégítésére irányuló törekvései (ha például a többiek kiközösítik). Peterson és munkatársai (1979) vizsgálataikban kimutatták. Az „énüzenetek” három fő részből állnak: 1. E. problémamegoldó magatartást tanúsítsanak. Mondjuk meg. Az osztály irányítása II. A diák problémái. hogy az értő figyelem és az énüzenetek hozzásegítik a tanárt és a diákot ahhoz. Jelezzük.  A tanár problémái esetében Gordon az „énüzenetek” használatát javasolja. a diáké pedig akkor. (A szerk.4. T. hogy a diák ráébredjen: itt problematikus viselkedésről van szó.  Amikor konfliktusra kerül sor (vagyis amikor a probléma mindkét felet egyformán érinti). Gordon a következő. feleslegesen el kell ismételnem a dolgokat…”) 3. Budapest. fejezet. hogy őt hibáztatnánk vagy elutasítanánk. 1990). s ez leginkább az aktív odafigyelésben mutatkozik meg. hogy a diákok problémái a tanár együttérzését és segítségét igénylik. hogy jól értettük őket. Várkonyi Zsuzsa fordításával került be a magyar szaknyelvbe. hogy ez a viselkedés miként hat ránk! („…elölről kell kezdenem a magyarázatot. míg a többiek esetében nagyrészt kedvező eredményhez vezettek (Emmer–Aussiker. (A tanári hatékonyság fejlesztése) című könyve nálunk is több kiadást megért. azaz hogy nemkívánatos érzéseket keltett benne. Mindkét fél problémája. racionálisan tudjanak tekinteni a problémára.   Thomas Gordon: T. hat lépésből álló „vereségmentes” módszert javasolja olyan megoldás megtalálására. 41 A tanáré a probléma akkor.

Amikor a diák viselkedésének okai után kutatunk. és legyünk kitartók! Kövessük a „nézzük meg. hogy a diákok a problematikus viselkedés hatásait a saját és mások jogainak. 4. Bizonyos kérdések feltevésével segíthetünk a diáknak a helyzet elemzésében: „Hasznodra válik. 5. de nem igazán tudják. 1986) alapozva fejlesztették ki azt a hétlépcsős modellt. amit nekünk vagy a többieknek másképpen kellene tennünk ahhoz. ilyen és hasonló kérdéseket tegyünk fel: „Mi történt?”. Dolgozzunk ki egy tervet úgy. A megoldások mérlegelése. 2. Építsünk ki barátságos. (A szerk. szociális készségfejlesztő tréninget43 vagy más segítséget igényelhetnek. ha a tanár és a diák kapcsolata pozitív. hogy miért nem működik. akik felismerik.sulinovadatbank. Vegyük rá a diákot. 1. A legjobbnak tűnő megoldás kiválasztása. hogy megszégyenítenénk vagy kifogásokat fogadnánk el! Erősítsük meg az elvárásokat. hogy változtatniuk kell a viselkedésükön. ha a diáknak nem sikerül megtartania az egyezséget. hogy alkut kötünk a többiekkel saját viselkedésük megváltoztatását illetően (például ha ők is hibásak.hu honlapon. és készítsünk újat” szempontot! 43   Szociáliskompetencia-fejlesztő programokat talál az olvasó a www. hogy a diákkal is megbeszéljük. s ösztönözzük őt a személyes felelősség vállalására! 3. Megfelelő idő eltelte után beszéljük meg. és akarja ő maga is megvalósítani azt! 6. 3. A lehetséges megoldások számbavétele.) 139 . személyes kapcsolatot a gyerekekkel! A problémák jelentéktelenebbnek tűnnek és könnyebben megoldhatók. hogy érezze sajátjának a tervet. szerinte mit tudna másképpen csinálni. hogy ezt miként tegyék. hogy a probléma megoldódjon! Ezen a ponton azok. hogy működik-e a terv! 7. 4. ha így viselkedsz?” vagy: „Segítesz ezzel másoknak?” Fontos. A probléma megfogalmazása. 2. de ezt tegyük anélkül. amelyet a tanórán jelentkező problémák megoldására javasolnak. Az is szükségessé válhat. A megoldás alkalmazása után mérjük fel annak hatékonyságát! Amennyiben nem működik kielégítően minden érintett fél számára. Nézzünk szembe nyíltan a ténnyel.Konfliktuskezelés 1. és kössünk új egyezséget! Jones és Jones Jones és Jones (2001) elsősorban William Glasser munkájára (például Glasser. amíg az feldühödik és nekik ront). illetve mi az. Döntsük el. kezdjük elölről az eljárást. illetve felelősségének tükrében lássák. hogy a legjobb megoldást hogyan érhetjük el! 6. mert addig bosszantják társukat. 5.

(2) az igazgató.  James Comer nevéhez fűződik a Yale School Development Program 45 kidolgozása. a mentálhi­gié­ nés és az egészségügyi gondozók együttműködnek.és az iskolaközösség létrehozását célzó programok részévé is váltak (Elias–Schwab. együttműködés a fegyelemben (KIEF)44 programját..4. (3) a döntéseket közös megegyezéssel. kontrasztot jelenthet a merev.)   A Yale Egyetem iskolafejlesztési programja. Jerome Freiberg (1994) olyan személyiség-központú osztályszervezést írnak le.) 140 . az osztállyal és az iskolával való azonosulást. mint: Discipline with Dignity („Fegyelem és méltóság”. hogy működő szabályrendszereket. eljárásokat és viselkedéssel kapcsolatos elvárásokat tudjanak kidolgozni. „háromesélyes” szabályokkal és a zéró tolerancia gyakorlatával szemben. amelyben a diákok jól és biztonságban érzik magukat. ún. az osztály. 2006. Amíg ugyanis a tanár nem hisz benne. McCaslin et al. amelynek során a diákok önfegyelemre tesznek szert választási lehetőségek segítségével. A KIEF növeli az óralátogatások mennyiségét. 1999). „Cserébe” mindez segíti őket a tanulásban. megtanulják beosztani az idejüket. a tanulási célok iránti elkötelezettséget. 1995). ahol értékelik őket. és elsajátítják az együttműködő tanulás készségét. A program része az iskolavezetés és a tanárok képzése annak érdekében. Következetes irányítás. elsajátítják a megfelelő prioritások felállítását. Watson–Battistich. egyúttal csökkenti a fegyelmi eljárások számát (Freiberg–LaPointe. a diákok teljesítményét. 2006. addig nem tudja biztosítani számukra azt a szabadságot. a pozitív tanár-diák és diák-diák kapcsolat megteremtését. az iskola tágabb közösségéhez tartozó helyi vezetők. bár a program bármely iskolában alkalmazható (Comer et al. 44 45   Az eredetiben: Consistency Management and Cooperative Discipline (CMCD) program. következetesen érvényesítenek is. Mindez alternatívát. hogy növendékeire rá lehet bízni a szükséges felelősséget. Curwin–Mendler. 1988a) és Teaching with Love and Logic („Szeretettel és logikával tanítani”. A kedvező tanár-diák kapcsolat kialakítását.  Freedom to Learn („A tanulás szabadsága”) című könyvükben Carl Rogers és H. A program olyan iskolai közeg megvalósítására törekszik. 2006). s ezért pozitívan tudnak kötődni tanáraikhoz és az iskolához. Fay–Funk. vállalni tudják a békéltető szerepét. Az osztály irányítása II. hanem egyfajta filozófia. javítja a tantermi és az iskolai légkört.. megtanulnak bízni egymásban. A személyiség-központú osztály megteremtése nem módszer. amelynek célja az alacsony jövedelmű családból származó kisebbségi fiatalok tanulásának támogatása. Az egész iskolát érintő programok Az elmúlt években a problémamegoldás klasszikus megközelítéseit az általánosabb. Mindez magába foglalja a problémamegelőző stratégiák kidolgozását. Ezt a folyamatot három alapelv támasztja alá: (1) az iskolák a jelentkező problémákat nyíltan és vádaskodás nélkül vitatják meg. elsajátítják az odafigyelés készségét. 2006). Freiberg. (A ford. amelyeket aztán az egész iskolára kiterjedően. és nem egyszemélyes határozatokkal hozzák. ki tudnak alakítani egyfajta társas kapcsolatrendszert. s ezáltal létrehozta az ún. problémamegelőző programokba is beillesztették. a tanárok. Comer. (A ford. Az ezeket a megközelítéseket alátámasztó szakirodalom humanista filozófiája jól tükröződik az olyan címekben. megtanulnak törődni egymással és segíteni egymásnak. Freiberg (1999) az osztály irányítására vonatkozó kutatásait a személyiségfejlesztő pedagógia elveivel kombinálta. amely az önálló választást (és persze a hibázást) lehetővé teszi. a szülők. fejezet.

de kiterjeszti az egész iskolára és a diákok otthonára is (a szülők különböző tevékenységekbe való bevonásával). hogy beszéljen róla. tudjuk. hogy a többieket megtámadd. Ha több segítségre van szükséged.  Az ún. amely a fegyelmezett. hogy párokba vagy kiscsoportokba szerveződve dolgozzanak. segítőkész tanár-diák kapcsolat kialakítása. Azt akarjuk. tehát lehetőséget nyújtunk neki arra. feltételezzük. hogy újra visszanyerje önuralmát. és részben ezért vannak veled az iskolában gondok. hogy mi lesz. A diákok ritkán egyezkednek integratív módon annak érdekében. Rendszeresen igyekszik előhívni a gyerekek ötleteit. másokkal törődő emberi minőségekre ad példákat. Amennyiben a gyerekeknek nem tanítják meg a konfliktusok hatékony kezelését. és kedvezőbb viselkedésre tudjon váltani. elképzelései. A tantermi szocializálást kiterjesztik az egész iskolára is. A diákok segítése a konfliktuskezelésben A konfliktus a mindennapi élet természetes velejárója. hogy eljussanak a probléma gyökeréhez. és a többiekkel is ki tudsz jönni. Fejlesztő projekt. életkorokon átnyúló társas programokat. A hivatalos tantervet olyan gyermekirodalmi válogatás egészíti ki. A tanításhoz hozzátartozik a barátságos. hogy valami zavarja. Gyermekfejlesztő projekt az alapvető szociális értékek kialakítására való törekvésbe integrálja a kutatásokon alapuló elveket. David és Roger Johnson (1995) a konfliktusmegoldó készségek tanításának olyan módszereit dogozták ki. hogy becsüljék egymást. jöhet a következő. hogy kényszerítse társukat a beleegyezésre. szólj! Ha nem haladsz. valamint lehetőséget ezek megbeszélésére. hogy elérje saját céljait. hogy képes vagy tanulni. alárendelt helyzetbe kerülhetnek. akkor vissza fogunk tartani. illetve olyan alkalmakat. Ez a program sikeresen javított sok diák tanulási teljesítményén. vagy megpróbálhatják rávenni a tanárt. Ha egy lépést már megtettél. kedvelünk téged. hogyan lehetne mindezt jobban kezelni?…” Ezek után az iskola megkísérel átsiklani a kisebb rendzavarásokon. hogy igazából te sem akarsz ilyen lenni. Van valami elképzelésed arról. Azt viszont nem tűrhetjük. amelyek minden érintett félnek segítenek. akkor visszahúzódhatnak. nagyszülők napját szerveznek. Ha észrevehetően „rossz napja” van. Rajtad áll. és hogy tiszteletlen legyél a tanáraiddal. s hogy a konfliktusokat eredményesen oldják meg. hogy itt tudj maradni az iskolában. Ezt az osztály tanulóközösségei révén teszi. biztatjuk és segítjük abban. amikor a gyerekek a család történetéről beszélgetnek családtagjaikkal. és gyakran megengedi a gyerekeknek. hogy nem érzed jól magad. ha viselkedési szabályokról és elvárásokról van szó. ugyanakkor rövid és hosszú távon egyaránt jó munkakapcsolatot alakítson ki az „ellenféllel”. Tudjuk. A diákoknak megtanítják. hangsúlyozza a segítés szociális értékét. Ebben szeretnénk segíteni neked. ezért lépésről lépésre átvezetünk ezen az időszakon. hiszen az emberek tervei. A pedagógus segíti növendékeit a tanulmányi célok kitűzésében és az önfegyelem kialakításában. és olyan tevékenységeket próbál ösztönözni.Konfliktuskezelés A Comer-modell alkalmazása a következő üzenetet közvetíti egy tartósan rendbontó diáknak: „Tudjuk. amelyek a diák számára pozitív visszajelzéseket és sikert hoznak. hogy maradj köztünk. Johnson és Johnson (1982) a konfliktusmegoldás alábbi lépéseit határozták meg: 141 . törődjenek egymással. tennivalói nem mindig egyeznek. kényszerítő agresszióhoz folyamodhatnak. és segítünk.

Ez nem is meglepő. mihelyt kiteszi a lábát az osztályból. hogy az álláspontokat megértsék. és így könnyebben jussanak egyezségre. megoldásra váró problémaként határozzuk meg! c) A konfliktust a lehető legaprólékosabban és legpontosabban fogalmazzuk meg! A homályosan megfogalmazott konfliktusok természetüknél fogva nehezen oldhatók meg. és hogy az esetleg felmerülő kérdéseket hogyan fogják megoldani. Még ha mindez helytálló is.4. és nem a rendbontás büntetésére koncentrálnak. hogy az érintett személyek miben fognak változtatni a viselkedésükön. de ne sértegessük ellenfelünket! b) A konfliktust közös. A büntetés kiszabása időnként indokolt lehet. majd próbáljuk egyeztetni a különböző véleményeket! A javasolt egyezség és a kompromisszumok minősége az egyéni érzelmek. 6. ha a gyerek maga szabhatja meg saját büntetését. hogy a megoldást keressük. hogy a tanár szándékosnak tartja a rendetlenkedést. nem tartós sikereket ér el. 1. Közösen fogalmazzuk meg a konfliktust úgy. ugyanakkor kérjük meg ellenfelünket. hogy létrejön egyfajta nehezteléssel kísért engedelmesség. hogy abban kifejeződjön a konfliktussal kapcsolatos véleményünk és a konfliktus által kiváltott érzelmünk. de kezelhetetlenné válnak. Mindkét félnek a konfliktusmegoldás keresése iránti motiváltságra van szüksége. 7. Úgy konfrontálódjunk az ellenféllel. fejezet.) 46 142 . akkor élni is kell vele. hogy a tanár ezt kontrollálja. Folytassuk a vélemények és érzelmek közlését! Először próbáljuk megérteni a nézeteltéréseket. jelezve. A büntetés egyben a bizalom hiányát is közvetíti a diáknak. és el tudja magát kötelezni annak megvalósítására is! Az egyezségnek konkrétan kell tartalmaznia. és ha úgy hozzák a körülmények. 3. mint amilyet a tanár jónak lát. amelyet mindkét fél el tud fogadni. Lehet. (A szerk. 46   Jó megoldás. amikor jelen van. 4. A büntetés Az osztályt sikeresen irányító tanárok elsősorban a probléma megelőzésére. hogy tanítványai megfélemlítetten engedelmeskednek neki. Az osztály irányítása II. mert bár a büntetés önmagában hathatós eszköz lehet. az ilyen elgondolások közlése árt a gyerekek önképének. csökkenti kedvüket az együttműködésre. hogy ő is fogalmazza meg véleményét és érzelmeit! 2. természetesen úgy. hogy azt minden érintett fél elfogadhatónak találja! Ez három fő szempont szerint történhet: a) Nevezzük meg a nekünk nem tetsző viselkedést. törekvések és igények kölcsönös megértésétől függ. Jussunk olyan egyezségre. hogy a pedagógus nem képes másként megoldani a problémát. Fogadjuk el a másik perspektíváját! Egymás véleményének megvitatása segíti a vitázó feleket abban. hogy próbál megjavulni. Ilyen helyzetben legtöbbször a diákok szigorúbb büntetést javasolnak. Fejezzük ki együttműködési szándékunkat! Azt a motivációt közvetítsük a másiknak. Lehet. A büntetésekre nagymértékben támaszkodó tanár csekély. de ennek ára a tartós feszültség és az állandó konfliktus. és nem hisz abban. nem a győzelmet! 5. alkalmazása arra utal.

hogy azt miként alkalmazzuk. hogy újra együtt lehessenek a csoporttal! („Ha képes leszel megosztozni a dolgokon. Tisztában kell lenniük azzal. ha nem hagysz más lehetőséget a számomra. mint az ún. hogy itt ki parancsol!”)! A büntetés szükségessé válását úgy magyarázzuk meg. hogy a tanár többször is kifejezte ezzel kapcsolatos aggodalmát. és segítségét is felajánlotta. és nem fogsz miattuk verekedni. Elszigetelt incidensek esetén (még akkor is.” Ha a büntetés valóban szükségessé válik. mint például a súlyos lehordás vagy a testi fenyítés (Landrum–Kauffman. mielőtt használnánk! Így a gyerekeket legalább előre figyelmeztetjük. értetlenséget és szánalmat! A ki nem mondott. Nyilvánvalóan másról van szó. Ennél már csak a rugalmatlan. Nem szeretném. és a diák így könnyen keserűséget kezd érezni a tanár iránt. mint az ellenállást kiváltó szidalom és az ún. Soha nem szabad gondolkodás nélkül. és ösztönözzük őket a változásra. de ez önmagában nem tanít a kívánatos magatartásra. hanem arról is. magyarázattal. hogy ez így folytatódjon. hogy miért büntetjük őt. Ne csak arról beszéljünk.”) Azzal. akkor még az ismétlődő esetekben is minimálisra kell csökkenteni a büntetés mértékét. ha a diák kitartóan folytatja a rendetlenkedést annak ellenére. Ha alkalmazzuk. akkor függesszük fel a szünetben élvezett kiváltságaikat. de te továbbra is rendetlenkedtél. vagy állítsuk félre a fő rendbontót! Az előnyök megvonása inkább alkalmazható. Helyezzük kilátásba a büntetést. A hangsúly és a magatartás nagyon fontos. kénytelen leszek megbüntetni téged. akkor kötni kell az adott rendbontáshoz. sőt a rendbontás iránti vágyat sem csökkenti. az ismételten előforduló fegyelmezetlenség megszüntetését célzó. bosszúálló módon használni. de érezhető üzenet ez: „Folyamatosan rosszalkodtál. túlzó reakciók rosszabbak („Iskolaidő után is benn maradsz egy egész héten át…. a kiváltságok megvonása és az elkülönítés mellett mondjuk el neki azt is. Ha látjuk. hogy abból kiderüljön: a diák viselkedése miatt egyszerre érzünk aggodalmat.”. hogy a diák igyekszik megváltozni. de kénytelen leszek. akkor egy időre korlátozzuk: ne használhassa azokat! Ha a gyerekek állandóan összeverekednek a szünetben. A büntetés hatékonysága részben attól is függ. hogy a büntetést saját viselkedésük tette szükségessé. „megfizettető” büntetések. hogy megmutatjuk a kívánatos magatartást. ha nagyon súlyos esetről van szó) helytelen reakciónak tartjuk. akik önmagukban nem képesek erre. „börtönbüntetés” jellegű megközelítésről. A büntetéssel ugyan kontrollálható a helytelen viselkedés.A büntetés A hatékony büntetés Büntetéshez általában csak ismétlődő rendbontás esetén szokás fordulni. („Most tíz percig itt maradsz!”.  Az elkülönített gyereket ültessük a többiek mögé. a gyerekek figyelmét a pozitív viselkedésre irányítjuk. Ha a diák nem vigyáz az eszközökre. hogy mit tehet joga visszaszerzéséért és azért. Kerüljük a drámai megnyilvánulásokat („Rendben! Ez volt az utolsó csepp!”) vagy a hatalom kinyilvánítását („Majd megmutatom én neked. „Három napig nem mehetsz ki szünetben!”) Ezek nem tartalmaznak javulásra mutató nyílt követelményeket. Ez az utolsó eszköz akkor. tágabb körű intézkedések részeként. Ha a helyzet nem változik. A büntetés az olyan diákok kontrollálásának módja. Elkülönítés a csoporttól. hacsak a pedagógusnak nincs jó oka azt hinni. magatartásból ket- 143 . hogy mivel hozhatja helyre rendbontó viselkedését. illetőleg arccal a sarok vagy a fal felé! Amikor csak lehet. „Amikor majd újra tudsz figyelni az órára. Nem engedhetem meg. céltudatosan kell tennünk. 2006). saját felháborodásunk levezetésére. hogy neveltje újra el fogja követni a rendbontást. Megpróbáltam segíteni figyelmeztetéssel.

144 . a befejezetlen házi feladat. mindennapos dolog (Goldstein. fejezet. mostantól kezdve csak külön engedéllyel hagyhatod el a helyedet…”). még akkor sem. és nagyban csökkenti annak az esélyeit. és általában a tapasztalatlan vagy szakképzetlen személyzet gyakorolja. ne „sanyargassuk” őket tovább. Következésképpen nem vált ki bűntudatot vagy a helytelen viselkedéssel kapcsolatos felelősségvállalás elfogadását. de fizikai mivoltában megtámadja a diákot. Az erőszakos bűnözők otthonában a testi fenyítés természetes. Rendszerint nem a fizikai agresszivitást vagy a fegyelmezetlenséget büntetik így. amit alkalmazásáért fizetünk. mint megkockáztatni azt. vegyük vissza őket a csoportba! Kerüljük az olyan homályos kijelentéseket. Ha ígéretét elutasítjuk. akkor fogadjuk el a szándékukat. hosszú távon jóval nagyobb. Az ilyen fenyegetések nem hagynak sok lehetőséget: vagy be kell váltani. Viszont nagyon gyorsan túl lehet esni rajta. Testi fenyítés. indokoljuk meg döntésünket! A diáknak tisztában kell lennie azzal. hogy megingassuk javulási szándékában. hogy ha valamiért haragszunk. hogy ezt mondod. amely kiváltotta. Nem szívesen zárlak ki az osztályból. és készülj a matematikaórára!” Ha a diák nem teljes szándékkal tesz ígéretet a változásra. hogy a diáknak szüksége van rá. test kapsz…. Egyszóval a nem hatékonyan nevelő felnőtt a testi fenyítést arra használja. olyan emberek. A testi fenyítés nagyon erős. különösen. Bár az igazgatók és a tanárok sokszor kiállnak a testi fenyítés mellett. A helytelen büntetés Szidalmazás. Gyakran használják a fiatalabb. pedig ez az igazi fegyelmezés valódi célja. akik nem ismernek más. 1999). csak keserűséget vált ki az érintettből és az osztály többi tagjából is. hogy a jövőben hatékonyan tudjon bánni vele. és van egyfajta lezárt jellege. hogy akár fizikai. A súlyos kritizálás sohasem igazolható azon az alapon. A megfelelő viselkedést viszont nem tanítja meg. és a figyelmet sokkal inkább magára a büntetésre fordítja. Az osztály irányítása II. Ez akár fizikai sérülést is okozhat. mint a rendetlenkedésre. Nincs semmilyen korrigáló funkciója. legellenségesebben viselkedő gyerekek olyan családból származnak. mint a pontatlanság. hogy ha nem is a személyiségében. majd meglátjuk”! Ehelyett egyszerűen utasítsuk őket a helyük elfoglalására: „Örülök. mint az ilyen büntetések rövid távú haszna. Menj vissza a helyedre. A legfegyelmezetlenebb. hogy még egy kicsit várunk a visszafogadással. akár jogi szempontból meg tudják magukat védeni. hatékonyabb megoldást. ha legálisan megengedett volna. a tornafelszerelés hiánya (Hyman–Wise. mint „hát. vagy vissza kell vonni őket. ahol a szülők rendszeresen verik őket. 1979).  A fizikai büntetést számos ok miatt sem javasoljuk. Ez arra tanít. hogy tanára a megfigyelései alapján cselekszik. Először is abba a helyzetbe hozza a tanárt. Végezetül az az ár.  Ennek alkalmazása sohasem helyes. akkor támadjunk rá a másik emberre. hanem olyan vétségeket. akik nem valószínű. akkor dönthetünk úgy. Amikor a diákok jelzik. alacsonyabb társadalmi osztályhoz és kisebbségi csoportokhoz tartozó gyerekekkel szemben. tehetetlenségét a gyengéken és védteleneken vezesse le. ez a büntetés mégis ellenkező hatást vált ki. Legyünk óvatosak! Jobb megbízni a gyerekben.4. hogy készen állnak a helyes viselkedésre. ha már korábban is volt vele hasonló probléma. hogy saját feszültségét.

Szerepválasztás Az egyre magasabb évfolyamokba kerülők egyéni és szociális fejlődése befolyásolja a tanár szerepét.1 függelékben. mint magára a szabályra. kiváltképp. Az ilyen típusú viselkedést nem helyes büntetni. miként kellene viselkedniük! Ezzel arra késztetjük őket. Igyekezzünk kerülni a sportolás vagy az iskolai zenekarban való részvétel megtagadását is! Az ilyen büntetéseket a diák igazságtalannak érzi. hogy megtanulják. amit leírt (hiszen a büntetés csak egy része a probléma kezelésének). aki tudja. akár iskola után! (Ez nem büntetés. és nem azon. a fejezet végén található. Az óvoda és az alsó tagozatos évfolyamok Ezekben az években a gyerekeket megtanítják a tanuló szerepére és az ezzel járó alapvető készségekre. és csak akkor. de ha ugyanezt ötvenszer kell leírnia. Gyengébb osztályzat. hogy a tanulás egyfajta robot. Brophy és Evertson (1978) négy fejlődési állomást határozott meg: 1. hogy engedelmeskedjenek a már ismert szabályoknak. hogy meg is beszéljük vele. szokásos büntetésnél ne rójunk ki súlyosabbat! De ami ennél is fontosabb. hogy mit kellene tennie. amikor a büntetés közvetlen és arányos kapcsolatban áll a vétséggel. az esetleg segíthet. mert ezzel azt a képzetet keltjük bennük. például ha egy diák dolgozatíráskor csal. Ez nem jelenti azt. vagy nem készíti el a feladatait. az sokkal inkább a büntetésre irányítja a figyelmet. A büntetés csak végső eszköz Nem lehet eléggé hangsúlyozni. hogy a büntetéshez csak végső esetben forduljunk. hogy: „Tilos az órát zavarnom”. valamint az osztály irányításának céljait és technikáit. hogy írjanak fogalmazást arról. hogy miként kezeljük a helyzetet. bár ez attól függ. hogy teljesítse a kötelességét. kössük ki: pótolja a hiányzó munkát. A legtöbb kisgyerek szívesen meg- 145 . A nagyobb diákokat kérjük meg. A későn vagy egyáltalán be nem adott munkáért járó. A hangsúly azon van. mi a teendőjük. azzal valószínűleg csak még jobban elidegenítjük őket a tanulástól. A feladatot még tovább bővíthetjük azzal. akár lyukasórában. ha a gyerek nem tud válaszolni a feltett kérdésekre. hogy büntetésként feladatokat rójunk ki tanítványainkra.  Általában a rendszeresen rendetlenkedő diákok egyúttal gyengén is teljesítenek. s ezért (de csakis ezért az egy tesztért) egyest kap.Szerepválasztás Feladat büntetésből. hogy elgondolkozzanak a szabályok mögött húzódó észérveken. és csak még inkább elidegenedik az iskolától.  Nem javasoljuk. ha kábítószer-használattal társulnak. álmodozás vagy aluszékonyság súlyos problémát jelenthetnek. hogy az összes bennünket nem zavaró problémát figyelmen kívül hagyhatjuk. ha olyan diák viselkedését próbáljuk megzabolázni. Ha egy gyerekkel ötször leíratjuk. hanem ragaszkodás ahhoz. Akkor sem. A tartós visszahúzódás. de erre mégsem hajlandó.) Az eddig tárgyaltak alkalmazását részletesebben illusztráló példa bemutatása és elemzése a 4. Egyébként nem szabad rossz osztályzatokkal büntetni. A szabályok lemásoltatása vagy használatukról fogalmazás íratása hatékonyabb lehet. Ha büntetésből rossz jegyet adunk nekik. Kivételt képezhet az olyan eset.

s a tanárnak több ideje marad a tanterv anyagának megtanítására. Annak pedig. aki élvezi a serdülőkorra jellemző viselkedést (vagy legalábbis nem zavarja). eljárásokat. modellnyújtónak. a tanulás ismét hangsúlyosabbá válik. hogy növendékeinket a korábban már megtanult. ha elégedetlenek vele. mint tanárnak. támogatni a gyerekek fejlődését. ha élvezzük a kisgyerekekkel való munkát. s megvan bennünk a türelem. (A szerk. Az általános iskola felső tagozata és a középiskola első évei Egyre több diák számára válik fontossá. 4. Ezzel együtt kezd kialakulni egy ellenérzés a tanári tekintéllyel szemben. Ezen a szinten főként a hivatalos tanterv tanítása folyik. ahogyan az iskolázás első éveiben tettük. akik nehezebben kezelhetővé válnak. A középiskolai évfolyamok Miután sok. amikor azokra az évfolyamokra gondolunk. amíg a legtöbb diák még elsősorban a felnőttől függ. A pedagógus meglehetősen sok időt tölt azzal. 47   Ha a pedagógus 4–8 évig szeretné végigkísérni. hogy megtanítsuk őket az iskolai szokásokra. a középiskolai osztályok a legalkalmasabbak. és aki legalább annyira tekinti magát nevelőnek. A megfelelő tanulási légkör kialakítása és fenntartása központi feladat ugyan. amelyekkel foglalkozni akarunk! Ha szívesen nyújtunk gondoskodó nevelést amellett. egyéni beszélgetések alkalmával. Útmutatásért. Az osztály irányítása még a második szakaszhoz képest is kevesebb időt vesz igénybe. hogy pedagógusai kedvében is. mint korábban. 2. és még viszonylag engedelmes. hogy megtanítsuk nekik az iskolai teendőket. A 7–10. rendbontások még nem igazán jelentkeznek. vigasztalásért és a csak rá irányuló figyelemért is tanárához fordul. az iskola iránt közömbös diák kimarad. A legtöbb iskolai szabályt már jól ismerik. önneveléssel képessé válhat arra. helyes viselkedésre motiváljuk. Az általános iskola középső évfolyamai Ez a szakasz akkor kezdődik. hogy a különböző fejlődési stádiumban lévő diákokat eredményesen tanítsa. mert mostanra már önállóan tudják kezelni a feladataikkal járó legtöbb felelősséget. a megfelelő készség. 3. akkor az alsó tagozatos osztályokban kifejezetten hatékonyak lehetünk. s nem azon. aki el akar merülni egy szaktárgy magas szintű tanításában. amikor a gyerek már elsajátította a tanuló szerepét. boldog. főleg kötetlen. Ha általános iskolában szeretnénk tanítani. osztályok annak a pedagógusnak a legmegfelelőbbek. akkor a középső évfolyamokon van a helyünk. hogy tanítani is szeretünk. s mivel a többiek sokkal érettebbé válnak.) 47 146 . s elkeseredik. ha elégedettek. de kevesebb időt vesz igénybe. teszi azt. bár bizonyos nevelőmunkára is szükség van. biztatásért. hogy megtanítsa növendékeinek az alapvető szokásokat. Így az osztály irányítása a tanár munkájának újra jelentős részét köti le. Most viszont a hangsúly elsősorban azon van. amit kérnek tőle. hogy osztálytársainak kedvében járjon.4. az viszont már nem annyira fontos. de inkább magára a tanításra kívánunk koncentrálni. Gondoljuk végig az osztály irányításának szakaszait akkor. s addig tart. fejezet. Vannak érzelmileg labilisabbak. Az osztály irányítása II. órán kívüli keretek között.

ha egyetlen terapeuta foglalkozik érdemben a gyerekkel.) 48 147 . a pszichológussal. mint például a különböző etnikai csoportok közötti feszültséget. s egyben lehetővé teszi számukra. hogy lehetővé tegye neveltjeik jobb megismerését. Másrészt ha egy nagy. 49 Sok vita. különösen akkor. hogy a tanárnak szorosan együtt kell működnie az iskolai nevelési tanácsadóval vagy a szociális gondozóval. a tanulás. kevés kutatás és még kevesebb meggyőző bizonyíték áll rendelkezésünkre azzal kapcsolatban. Vannak. ha a nehéz diákok nevelésének módjait keresi. melyek igénylik az iskolavezetéssel. hogy ott „megfegyelmezzék” őket. az iskolakerülést. amelyekkel segíteni tudja az ilyen gyerekek szociális-érzelmi fejlődését. Valójában a legtöbb városi és kertvárosi középiskolában iskolai szinten kezelik a viselkedészavarban szenvedő diákokkal kapcsolatos problémákat. ha általános iskolában dolgoznak. vagyis az általános iskolai tanító-nevelő szerepe – ahol a gyermek oktatásáért minden tekintetben felelős – és a középiskolai szaktanár szerepe között – amelyben azt várják el.) 49   Más felfogás szerint serdülőkorúnál fiatalabb gyerekek magatartási problémáinak megoldása érdemben csak a szülőkkel együttműködve lehet sikeres.A tanár mint szocializációs tényező A tanár mint szocializációs tényező Az iskolai képzés mind a négy szintjén találkozunk olyan problematikusan viselkedő diákokkal. A tanárnak olyan ismereteket és stratégiákat kell elsajátítania. hogy semmi többet nem várnak tőlük. a megoldás lehetséges módjairól. s melyek igénylik az iskolán kívüli szakemberek igénybevételét. a mély zárkózottságot. Vannak olyan helyzetek. hogy jelentős nevelői feladatot lássanak el. (A szerk. A pedagógusoknak együtt kell működniük a szülőkkel is. amelyek hátráltatják őket abban. Többen közülük olyan szociálisérzelmi igényekkel küzdenek. sőt a középiskolai tanároktól is elvárhatják. különösen akkor nem. a drogok használatát. a súlyos viselkedésbeli rendellenességeket és a bűnözést. E két véglet között. esetleg szakkezeléseket tartunk szükségesnek. akiknek intenzív irányításra és nevelésre van szükségük. hogy miként kezeljük a legsúlyosabb magatartási problémákat. esetek. hogy a tanulásban is megfelelően haladjanak. személytelen és bürokratikus iskolában tanítanak. érzelmi igényeket érdemben akkor lehet kielégíteni. mint hogy a „bajkeverőket” elküldjék az igazgatói irodába. lehet. ha egy kisebb team tagjai. a vandalizmust. vagy ha részt vesznek az ún. valamint mindkét fél számára elfogadható tervet dolgozunk ki a probléma megoldására. ha csak informáljuk őket a problémáról. Az is lehet. az ellenséges. hogy megállják a helyüket az iskolában. amikor is az egész napot ugyanazzal az osztállyal töltik. hogy elsősorban a tanításra koncentráljon – még számos tanítási helyzet és az azokkal járó tanári szerepelvárás található. a szociális gondozóval vagy más szakemberrel való konzultációt. A terapeuták nem sok sikert értek el a magatartászavarok keze-   Ha hozzájutnak is. a szabálykövetés megtagadását. amelyet azért dolgoztak ki. (A szerk. és csak korlátozott mértékben jutnak hozzá a szociális gondozó vagy a nevelési tanácsadó segítségéhez. ha naponta csak egy-egy órára találkozik velük. hogy mely problémákkal kívánnak egyedül megbirkózni. hogy magára vállalja a diák nevelésének terhét. ezt az iskolavezetőség vagy a viselkedési és tanulási problémák szakemberei végzik. 48 A középiskolai tanároktól nem várják el olyan nagymértékben. amelyekben kifejezetten folyamodnunk kell a szülőkkel való együttműködéshez. ha például valamilyen vizsgálatot. A felső tagozatos általános iskolai. „iskola az iskolában” rendszerben. A tanároknak el kell dönteniük. a nevelési tanácsadóval. akiknek nagyrészt egyedül kell szembesülniük az ilyen igények kielégítésével. a kommunikáció elutasítását. antiszociális magatartást. Rendszerint elég.

4. Vannak pillanatok. 1986. és sorra oldják meg a problémákat. hanem terapeuta szerepben találkozzon a diákkal. A tanárnak általában nem adatik meg az a luxus. s közben még a tanterv anyagát is meg kell tanítaniuk. hogy erre alkalmatlanok. amely messze túlmutat a tanításhoz szükséges kapcsolat keretein. 1996). Az osztály irányítása II. amelyek akár már évekkel ezelőtt kialakultak. mert nem tartják magukat eléggé szakképzettnek. Az ilyen nézőpont is érthető. Arra is biztatjuk a pedagógusokat. Ezzel ellentétben több magatartási problémával kell szembenéznie az olyan iskolának. Ugyanakkor annak is megvannak a határai. nevelő szándékkal. és bizonyos szempontból indokolt is. Olyan személyes kapcsolatot kell kialakítanunk a növendékkel. inkább a szigorú kontrollt és büntetést hangsúlyozzák (Gottfredson–Gottfredson. Jones kijelentette. hogy barátságos. akik tisztában vannak saját képességeik korlátaival. általában a bűnözés kezelésében. A hivatalos iskolai munkaidőn túl is figyelmet kell fordítanunk a tanulókra és családjukra anélkül. fejezet. Egyes tanárok ezzel úgy néznek szembe. akiknek nincs más pozitív példaképük. V. nem számon kérő. vagy vonakodnak hozzáfogni. szüleik és a helyzetben más módon érintett személyek feszültségével és keserűségével is szembesülnünk kell. ahogyan azok jelentkeznek. hogy ehhez megfelelő képzettségünk lenne (például mentálhigiénés szakképesítés). és a korrekciós intézetek sem hatékonyak a fiatalkorú bűnözés. Ennek ellenére sok tanárnak kell megbirkóznia ilyen jellegű problémákkal. 3. különösen azokhoz. Lehetséges. A nevelés nehézségei Amennyiben a tananyag átadása mellett még a diákok szociális kompetenciájának fejlesztésére is törekszünk. ott az iskolavezetés és a tanárok együtt dolgoznak ezen a feladaton. mint azok. hogy a diákok. de feszült. és a végén nem érnek el semmilyen eredményt. lésében. Azok. hogy ahol hatékonyan közelednek a problematikus viselkedésű diákokhoz. 1988. akik elvi alapon ellenzik. vagy úgy gondolják. 2. hogy vállaljanak szerepet a megelőzésben. Olyan összetett problémákkal kell foglalkoznunk. s mindezt anélkül. Ehelyett úgy kell megtalálnia a nehéz gyerekhez vezető utat. amikor a munka meghozza jutalmát. hogy szembesülnünk kell az iskolavezetés ellenállásával. hogy közben továbbra is megmarad a tekintélyszerepben. s a nehéz diákok közül legalább néhányhoz közeledjenek útmutató.4. és naponta találkozik vele. hogy segítenék a produktívabb magatartás kialakításában. Hawkins–Doueck–Lishner. hogy ekkora hangsúly kerüljön a diákok nevelésére. Az iskola egészére kiterjedő kutatások. akik mindenfélét megpróbálnak. hogy egy tanár milyen mértékben csökkentheti nevelő szerepét. Vagy nem érdekli őket. hogy elszántan vállalják a teljes felelősséget. Lehetséges. pozitívabb hatást érnek el. Vannak tanárok. hogy a tanároknak legalább a korrekció kezdeti lépéseiért felelősséget kell vállalniuk. Jones. ahol a tanárok a rendbontót rögtön az iskolavezetés kezeire bízzák. s ahol ahelyett. nehéz idők is elő- 148 . 5. amelyek azt vizsgálták. hogy ezért fizetésünkben bárki is kompenzálna bennünket. s ezt figyelembe véve végzik munkájukat. kimutatták. fel kell készülnünk az alábbi lépések megtételére: 1. hogy az oktatási intézmények miként kezelik a rendbontó viselkedést.

a diák viselkedéséből eredő következményeket. ha a tanára beszélget vele a problémáiról. és ne csak a távolból irányítsa a folyamatot. hogy valaki eleinte javulást mutat. a diákkal együtt dolgozzunk ki tervet arra. és alkalma nyílik arra. Végül a tanár egyszerre csak korlátozott számú tanulóval tud nagyon intenzíven foglalkozni. és ne a diák helytelen magatartásáról! Gondolkodásunk. amit a kliense hajlandó elmondani neki 50). s eközben megkísérelheti neveltje meggyőződésének és magatartásának átalakítását. Emellett időnként alkalma nyílik arra. Ne szigeteljük el a diákot. mint egy átlagos terapeutának (aki egyébként is nagyrészt arra hagyatkozik. és miként szerezhetné meg a jogot arra.) 50 51 149 .)   Ugyanakkor speciális tudás segíti abban. hogy különböző helyzetekben is megfigyelje. hogy sikeres nevelők legyünk. Vannak diákok. hogy kevesebb információ alapján is mélyen megértse a nehéz gyerek problémáinak okait. és nem kell furcsállnia. Hangsúlyozzuk a kívánatos viselkedést!  A kívánatos viselkedésről beszéljünk. Érvényesíthet ugyanis bizonyos. A pedagógusnak előnyei is vannak a mentálhigiénés szakemberekkel szemben. hogy a tanár még sok hasonló esetre készül fel. hogy a tanár tekintélyszemély. ha felelősségteljesebben tud viselkedni. akik többszöri közeledésre sem reagálnak. s azt sugallja. akkor tanítsuk meg arra.A tanár mint szocializációs tényező fordulnak. egyéni bánásmódot is igényelnek. és ne kiáltsuk ki különleges esetnek sem!  A megbélyegzés csak a helytelen viselkedésre hívja fel a figyelmet. hogy esetleg meg is tartsa! Közben dicsérjük is. hogy tanítványát közvetlenül támogassa a problémával való megküzdésben. hogy milyen és mennyi „terhet” vállal. vagy mert   Ebben a helyzetben viszont nem fejlődik a diák önállósága. Esetenként még az is segíthet. Megbirkózás a súlyos alkalmazkodási problémákkal A legtöbb osztályban találunk olyan diákot. Az is előfordul. hogy a kívánatos magatartás felé szeretnénk őt terelni! Ha például az eszközök rongálása lobbanékonyságának vagy gondatlanságának köszönhető. Ez egyaránt lehet jutalom vagy büntetés. hogy a gyakori tehetetlenség és feszültség ellenére is kitartóan keresni tudjuk a gyerekhez vezető utat. Ha úgy gondoljuk. a diáknak tehát nincs oka szégyenkezésre. (A szerk. hogyan lehet gondosan bánni az eszközökkel! Ha a lopás valódi szükségből származik (nagy szegénység miatt). tehát több információja van róla. akinek súlyos egyéni problémái az eddig tárgyalt módszereken túlmutató. később pedig még sokkal rosszabb lesz a magatartása. Mindennap találkozik a diákkal. bizonyos általános meggondolások mindegyikre érvényesek lehetnek. ezért gondosan meg kell válogatnia. (A szerk. Bár a különböző problémák különböző foglalkozást igényelnek. jellegzetes vonásnak tartjuk. akkor jó esélyünk van arra. beszédünk és cselekedeteink legyenek összhangban azzal a szándékunkkal. ugyanakkor sok gazdag élményben is részesítheti az érintetteket. ha a diákhoz tartozó. A magatartásbeli problémákat sokkal nehezebb megszüntetni. A kihívást jelentő növendékekről való gondoskodás komoly érzelmi munkát követel meg. hogyan vehetné inkább kölcsön az eszközöket. Ráadásul a „sikeres esetek” sem mindig mutatják ki hálájukat. 51 Végül pedig a tanár-diák interakciók természetes felnőtt-gyerek kapcsolatnak tekinthetők.

hogy segítettek növendékeiknek megérteni helytelen viselkedésük okait. fejezet. A megbeszéléseket addig kell folytatni. míg a kevésbé hatékonyak nem vállalták a felelősséget. és segítettek   Más felfogás szerint mindenki kizárólag maga tud változtatni a viselkedésén. amelyek szorosan összefüggnek az iskolai magatartással.és magatartásbeli problémákkal küzdő diákok segítésére (Brophy. hacsak nincs terapeutai tapasztalatunk.) 52 150 . 52 Találjunk időt arra. ideértve azt is. megtanulja tiszteletben tartani a többiek tulajdonjogát! Ha a gyerekek a figyelemfelkeltés vagy a düh kifejezése céljából lopnak. hogy reagálni tudjanak azokra az erőfeszítéseinkre. vagy nem tartották magukat kompetensnek ahhoz. (A ford. hogy a gyerekek elkészítik-e a házi felada­tai­ kat. Az eddigi javaslatok főként annak a tantermi stratégia vizsgálatának 53 az eredményeit tükrözik. amelynek számos oka lehet. vagy egyszerűen átadták az esetet az igazgatónak. másfelől megkapjuk tőlük azt a tiszteletet és szeretetet. de ezekkel nem indokolható az iskolai problémák kezelésének elhanyagolása. történt haladás. hogy jobb módját találják meg szükségleteik kielégítésének! Koncentráljunk a diák iskolai viselkedésére!  A súlyosan nyugtalanító iskolai viselkedés általában valamilyen komolyabb zavar tünete. megoldásorientált megközelítést hangsúlyozták. s ezek közül néhányon a tanár csak csekély mértékben vagy egyáltalán nem tud segíteni (például szülői konfliktusok. szegényes életkörülmények). hogy kettesben beszélgethessünk velük! Biztassuk őket. amíg a felek megegyezésre nem jutnak. Az osztály irányítása II. hanem általános jólétük miatt is)! A mélyen gyökerező problémákat egyetlen megbeszélés nem fogja megoldani. akkor segítsük őket ennek felismerésében. ennek elősegítésében a tanár csak támogató szerepet tölthet be. A hatékonyabb tanárok mindig megpróbálták maguk megoldani a problémát. amelyekkel segíteni szeretnénk őket a változtatásban. iskolán kívüli tényezőket figyelembe kell ugyan venni.4. hogy milyen stratégiákat alkalmaznak a krónikus személyiség. Ha mindkét fél őszintén beszél. akkor megelégedhetünk ezzel a beszélgetéssel mint első lépéssel. hogy a helyzetet kezelni tudják. hogy a tanár felelősséget akar vállalni a probléma megoldásáért. Az igazgatók és az óralátogatók következetesen két tényezőt jelöltek meg. hogy iskolaidőben viszonylag korán kerüljenek ágyba!) Ha ennél messzebb megyünk. Problémakezelő kísérleteinket általában az iskolai viselkedésre és az otthoni környezet olyan szempontjaira kell szorítanunk. és egyet nem értenek valamilyen terv közös megvalósításában. Építsünk ki személyes kapcsolatot a diákokkal!  Építsünk ki szoros személyes kapcsolatot a nehéz diákokkal! Így egyfelől jobban megértjük a viselkedésüket. amelyre szükség van ahhoz. amelyek a tanárok saját beszámolóin alapultak. és úgy érzi. Másodszor: a jó tanárok a hosszú távú. hogy saját szavaikkal fogalmazzák meg a problémáikat! Figyeljünk rájuk. Elmondták. és abban is. figyeljenek arra. (A szerk. Az otthoni vagy más. amelyek összefüggnek a nehezen kezelhető diákokkal való hatékony bánásmóddal. alkalmatlan vagy szadista szülő.) 53   Classroom Strategy Study. kérdezzük meg tőlük! Tegyük nyilvánvalóvá az irántuk érzett aggodalmunkat. Ezzel együtt minden gyerek képes a helyes iskolai viselkedésre. és nem vagyunk jó viszonyban a diákkal és családjával. segítő szándékunkat (nemcsak a helytelen viselkedésük miatt. 1996). és ha valamit nem értünk. az kissé kockázatos lehet. Az első ezek közül. (Például kérjük meg a szülőket.

s ezt az igényt legjobb tehetségünk szerint ki is kell elégítenünk. hogy: „Gondolod. s ha ez sikerül. ne is vegyünk róla tudomást! A zárkózott magatartás. akkor inkább lemásolják. hogy mindenki hallja!” Amikor látjuk. ha tehetségesek. akkor biztassuk és jutalmazzuk meg! A gátlásos diákokkal figyelmesen kell bánnunk. tudniuk kell. de csak akkor. hogy „reflektorfényben” tartaná a bizonytalan diákot. ha magatartásuk megfelelő. Jobb. és a diákkal se éreztessük. hogy ez a „stratégia” beválik. vagy kihagyják. és ha a „műsorra” elfogadható időben kerül sor. de nem kérnek segítséget. és ha írásbeli feladatnál nem tudják a választ. s mindent megtesznek azért. szórakoztassák. hogy kedvelik őket. Bohóckodás. még gátlásosabbá válhatnak. A „bohócoknak” állandó megerősítésre van szükségük. A kérdést kísérjük megfelelő gesztusokkal és mimikával. de bizonytalan. ezzel jelezzük. hogy hallgasson. vagy maga válaszol a kérdésre. azzal éppen az ellenkező hatást érhetjük el: a gyerekek csak még szégyenlősebbé. hogy mások bekiabálják a választ! 151 . és nem tudnak felelni. ez bizonytalanságra utal. hogy elutasítanánk. s ezt közvetett. ne kezdjük a kérdésünket azzal. zavarók. és csökkentsük minimálisra az őket érő stresszt. vagy adjunk valamilyen segítő végszót! Ne szólítsunk fel másik gyereket. hogy természetes módon részt vegyenek a tanóra tevékenységeiben. hogy választ várunk! Ha felel. hogy válaszolni készül. vagy szólít valaki mást. A szégyenlős vagy gátlásos tanítvánnyal való munkához türelemre. akkor esetleg ezt mondhatjuk: „Jó! Mondd hangosabban. majd ismételjük meg a kérdést. Inkább beszélgessünk velük négyszemközt. A következő javaslatok a hatékonyabb tanárok nézeteit és más kutatások idevágó eredményeit tükrözik. s ezt gyakran fenyegetéssel vagy büntetéssel érték el. és ha csak lehet. és ahelyett. várjunk türelmesen! Ha a feszültség jelei kezdenek mutatkozni rajtuk. kitartásra van szükség. akkor ismételjük meg a kérdést. ha csak annyit mondunk: „óra van”. meg tudnád mondani?”. vagy egyszerűen csak kérjük meg. találgatnak. mert sok tanár kényelmetlenül kezdi magát érezni. Amíg látszik rajtuk. segítsünk neki egy bólintással vagy szóbeli biztatással: „Mondd nyugodtan!” Ha egyáltalán nem felel. hogy ismételje el a választ. A legtöbbször azonban idegesítők. Ha felszólítják őket. ha megadjuk nekik azt a figyelmet. amire vágynak. A „bohócokat” úgy kezelhetjük a legjobban. akik egyfolytában a figyelem középpontjában szeretnének lenni.A tanár mint szocializációs tényező nekik mindezzel megbirkózni.  Egyes gyerekeknek nincs elég önbizalmuk ahhoz. akkor szó nélkül bámulják a padlót. Nem jelentkeznek a kérdések megválaszolására. Ha a problémát úgy közelítjük meg. megszégyenítést. hogy felhívjuk rá a figyelmet. Ez egészen élvezetes is lehet. A helytelen viselkedésről ne vegyünk tudomást. Ugyanakkor a helytelen viselkedést ne jutalmazzuk. adjunk nekik való feladatokat. ha pedig túlságosan zavaróvá válik. Tegyük nyilvánvalóvá számára. megnevezzük. Előfordul. s nem azt. és ne engedjük meg. hogy tanáraikat és társaikat bámulatra késztessék. így próbáljuk rávenni őket. hogy „hagyd abba a hülyéskedést”. hogy keresik a választ. amit nem tudnak. dicsérjük eredményeiket. érthető beszédet. akkor adjuk meg a helyes választ. és megkönnyíti a diáknak.  Vannak gyerekek. vagy értelmetlenül motyognak. ha nem felelnek. hogy elvárjuk tőle a hangos. támogató módon kell gyakorolni. ne hívjuk fel rá a figyelmet. Ezzel ellentétben a sikertelenebb tanárok inkább a helytelen viselkedés azonnali kontrollálását hangsúlyozták. hogy megoldják! Buzdítsuk erőfeszítésre őket. elismerést. Intézzünk hozzájuk egyértelmű kérdéseket.

hogy „nem tudom”. vessünk véget a feszültségnek és az ellenállásnak. ha túl gyorsan és túl messzire akarunk menni vele. és kísérjük figyelemmel. mielőtt befejezhetnék a munkát (Weinstein–Middlestadt. hogy nem értenek valamit. mert nekik még ahhoz is támogatásra és biztatásra van szükségük. amellyel extra pont szerezhető vagy „lássuk. akik azért nem készítik el a felada­tai­ kat. hogy rájössz-e?”). Ha szükséges. hogy inkább mondják azt. ha nem adják be idejében. de mégsem fejezi be. minden diáknak el kell végeznie egy konkrétan meghatározott mennyiségű munkát. vagy rá kell mutatniuk valamire. A tanév kezdetétől tegyük világossá. E módszerek használata nagyobb létszámú csoportban esetleg nehéz lehet. hogy nem tudod?” Ha megengedjük a „nem tudom” használatát. hogy mikor minek a beadását várjuk. hogy valóban hatékonyan dolgoznak-e! 152 . hanem még azelőtt beszedik a füzeteket. Ha a diák nem készíti el a feladatait. Az osztály irányítása II. fejet rázniuk kell. és adjunk róla visszajelzést a diákoknak! Ha szükséges. Az ilyen problémát a legjobb megszüntetni. mert korábbi tanáraik ilyeneket mondhattak nekik: „Mi az. amely arra hívja fel a figyelmet. Tisztázzuk. 1979). mielőtt bármi másba kezdenének. 1992). A zárkózott diákokat az aktívabbak arra késztethetik. és azt is. feladatlapokat szedjük be.4. hogy az ellenállás és a tartózkodó. hogy mielőtt tőlük másokhoz fordulnánk. Fontos. A súlyos gátoltságtól vagy az erős szorongástól való megszabaduláshoz idő kell. kitartók. hogy akkor is megszólaljanak. segítségre van szükségük. amikor nem tudják a választ. hogy mi lesz a következménye. és a gyerek könnyen visszaeshet. feladatlapokat. egyéni vagy kiscsoportos helyzetekben tudunk változtatni.  Vannak diákok. A szóban nem szívesen válaszoló diákoktól kérdezhetünk nonverbális feleletet igénylő kérdéseket. hogy felhívjuk a figyelmüket fejlődésükre. hogy mik az elvárásaink az iskolai és a házi feladatokkal kapcsolatban! Magyarázzuk el ezek célját és fontosságát! A füzeteket. azzal lehetővé tesszük számukra. ha úgynevezett nyitott feladatokat végeznek (például problémameghatáro­ zás. hogy a kiscsoportos tevékenységekben passzívak maradjanak (Mulryan. mielőtt még rendszeressé válna. A teljes némaságba burkolózó diákok viselkedésén valószínűleg csak lassan. nyújtsunk egyéni segítséget is! Bár az a legjobb. A kisebb csoport sem feltétlenül könnyíti meg a kommunikációt. semmint hallgassanak. amikor csak bólintaniuk. hogy a tanárok gyakran nemcsak hogy nem segítenek. javítsuk. fejezet. amelyért ő a fele­lős. de a nehézségekkel küzdő tanulók közül sokan arról számolnak be. Ez nem motivációs. Tudniuk kell. mielőtt jobban felerősödne. hanem tanítási probléma. szokásukká váljon! Tanítsuk meg minden tanítványunknak. hogy az önálló tanulás során először is a feladatukkal kell elkészülniük. nem reagáló magatartás rögzüljön. ha egy diák képes lenne a feladat megoldására. és hogy időt szakítunk a velük való külön. nem adja be azt. hogy ne hagyják abba a próbálkozást! Biztassuk őket azzal. egyéni tanulásra! Másfajta problémát jelent. amikor nem tudják a választ! Sokan habozni fognak. valamilyen pozitív reakciót váltsunk ki belőlük. Ne engedjük meg. a minimumot. mert nem jönnek rá a megoldásra. Ez világosnak látszik. A lassabban haladókkal legyünk türelmesek.

himbálóznak. amelyekben a diákoknak fontos az a téma. tartsanak rendet a munkaterületükön. például ők mutassanak fel bizonyos szemléltetőeszközöket. Parker. szinte megállás nélkül. hogy a feladatot hol és mikorra fogja pótolni. Azt azonban tudjuk. akik élénken. Annak ellenére. akkor valószínűleg a nehézség fokozatán vagy az ellenőrzés. Néhányuknál tartós figyelemzavar tapasztalható. Vannak gyerekek. Aki pedig akkor sem. Dolgozzanak gyakrabban számítógépen. hogy koncentrálásukat megtanulják sikeresebben megfigyelni és kontrollálni. de a legtöbb tanulónak nehézséget jelent. és aki nem készítette el.  Ha nem is állandóan. állandóan mozognak.) 56   Kutatók egy csoportja meggyőző érvek alapján bizonyítja. figyeljen a feladatokra. ahol zavartalanul lehet tanulni. Az esetek mint  Természetesen a házi feladat elkészítése is elsősorban a motiváltsággal függ össze. hogy csak 11–12 éves kortól célszerű elkezdeni a gyerekekkel a számítógép használatát. kérjük. amellyel éppen foglalkoznak. hogy folyamatosan koncentráljon az órán. hogy a diák megfelelően dolgozik-e. javítás módján kell változtatni. Figyelemzavar és hiperaktivitás. hogy kérdezés nélkül válaszoljanak vagy megjegyzéseket tegyenek. (A szerk. 1993). ha megbeszéljük a gyerekekkel. és beavatkozásra sincs mód. illetve a tanítás során a tanár álljon ezeknek a gyerekeknek a közelében. illetve könnyű őket kizökkenteni a munkából. vagy írjanak a táblára! Hasznos sokszor a nevükön szólítani. Gyakori probléma a hiperaktivitás. hogy lyukasórában pótolja. hogy miként lehet a könnyen kizökkenő diákokat bevonni az órába: ültessük őket a tanár közelébe úgy.) 54 153 . Ajánlották. hogy a témával összefüggő táblázatokat. vonja be őket a tevékenységbe. a magatartás kezelése és a kognitív viselkedés módosítása. és csak nehezen tudnak összpontosítani a tanulásra. 1997. DuPaul–Stoner.A tanár mint szocializációs tényező A házi feladat hiánya már nehezebben megoldható probléma. Könnyen izgatottá válnak. azt tartsuk benn a tanítás végén! 55 Ha a házi feladat mulasztása gyakori. A legelterjedtebb. A felsőbb osztályokban a növendékek álmodozókká válhatnak. hozzunk létre úgynevezett tanulósarkokat vagy más olyan helyet. válaszadásra kérni őket.) 55   Eredményesebb. 2001. hogy időről időre tegyék rendbe a füzeteiket. Laub és Braswell (1991) összegyűjtötték a pedagógusok javaslatait arról. 1994. hogy a magyarázat. mocorgással zavarják társaikat. Úgy is segíthetünk nekik a tanítás nyomon követésében. A figyelem megőrzésének nehézsége és a magatartásban jelentkező hiperaktivitás gyakran együtt jár. hogy segítenünk kell ezeket a diákokat abban. hogy feléje forduljanak. hogy a hiperaktivitás természetéről és okairól nagyon eltérők a vélemények. mappáikat. és zajjal. leghathatósabb és legalaposabban vizsgált terápia a stimuláló gyógyszeres kezelés – amely rendszerint methylphenidat (Ritalin) alkalmazását jelenti. jegyzeteket készíttetünk velük. 56 vonjuk be őket az együttműködő tanulásba! A tantermi stratégia vizsgálatában magasabb értékelést kapott tanárok azt is javasolták. (A szerk. Rief. amikor arra senki sem kérte. gyakran elhagyják a helyüket. Bender. (A szerk. Az alsó tagozatos gyerekeknél ez rendszerint abban mutatkozik meg. hogy csak rövid ideig képesek figyelni. hogy beadják-e egyáltalán. hajlamosak arra. egyfolytában izegnek-mozognak. Ennek három fő eszköze: gyógyszer.54 mert nem tudjuk ellenőrizni. Olyan osztályokban. attól megkövetelhetjük. sok gyerek akkor is készít „házi” feladatot. de még ha meg is maradnak ott. a kutatók sok szempontból egyetértenek a hatékony kezelés megközelítésében (Barkley. 1998.

A magatartás kezelésében elsősorban a viselkedésre vonatkozó megállapodások és más. 1999). hogy úgy érzik. vagy pusztán arról van-e szó. Ez az élelmiszer-adalékok. hogy 57   Attention Deficit Hyperactivity Disorder. a tanulási teljesítményre és a társas magatartásra gyakorolt hatásuk elhanyagolhatóan csekély (Purdie–Hattie–Carroll. és az eredményeket szintetizálták (Mennuti–Freeman–Christner. Ez azért aggasztó. hogy állapotát „rendellenességnek” nevezhetnénk. a gyermekek számára általában.. hogyan irányíthatja a figyelmét újra a feladatra. a feladatmegoldás lépéseire. 2006. amely lehűtheti a gyógyszeres kezelés iránti lelkesedésünket. ahogy hatékonyabb eljárásokat fejlesztettek ki. határozzuk meg a viselkedéssel járó következményeket. hogy bár a hiperaktív gyerekek – rövid ideig – gyakran képesek egészen normális figyelemkoncentrációra és önuralomra is. Ugyan a kognitív stratégiát alkalmazó képzésük vegyes eredményekkel járt. amely a hiperaktív tanulókkal kapcsolatos kognitív magatartásbeli beavatkozás tervezéséhez és megvalósításához ad tanácsokat. tanáraik (és osztálytársaik) nem értik meg. hogy egy gyereket hiperaktívnak tartunk-e. a célokra. (A szerk. de a megállapítások ígéretesebbek lettek. a tanulási motiváció erősítése. továbbá a koncentrációt igénylő feladatok lényegesen jobb elvégzését eredményezi. Mivel a hiperaktív gyerekek sokszor küzdenek figyelemzavarral is. megerősítésen alapuló módszerek alkalmazása ajánlott. illetve hogy állandóan olyan dolgok elkövetéséért kritizálják őket. Sok diákot szükségtelenül sorolnak be az „ADHD” kategóriába. segíthet kialakítani a diákban a jutalom késleltetésének elfogadását. egy 75%-ában ez a hiperaktivitás azonnali és drámai csökkenését.4. de nem olyan mértékben. illetőleg a személyiség általános intellektuális és morális működésének javítása. fejezet. ez nem jelenti azt. s ez megnehezíti a pedagógus számára. felesleges gyógyszerelésnek teszik ki őket. hogy elfogadja és támogassa őket. és emlékeztessük is őket minderre.. hogyan oszthatja be idejét. megakadályozhatja a helytelen reakciókat. 1998). Sajnos (bár nagyszerű lenne az összetett problémára ilyen egyszerű megoldást találni) a kutatások nem támasztják alá ezt az elméletet. A hiperaktív gyerek tanítására tett javaslatok sok közös vonást mutatnak. a cukor és más. Miranda–Presentacion. Először is drámaian megnőtt a figyelemzavarral és a hiperaktivitás rendellenességével (ADHD) 57 diagnosztizált tanulók száma. 2002). az élénk színek. hogy a többi diákhoz képest aktívabb ugyan. Ezek a diákok gyakran számolnak be arról. hogy maguk ellen fordítsanak minket. Tehát csak részleges gyógyításról beszélhetünk. Az osztály irányítása II. hogyan koncentrálhat a feladattal kapcsolatos ingerekre. elutasítják őket. a fénycsővilágítás. 1986). Robinson et al. fontos. Az átfogó megközelítéshez hozzátartozik a tanulási képességek fejlesztése. A hiperaktivitással kapcsolatos népszerű irodalom gyakran emleget egy negyedik kezelési módot is. és a hiperaktív gyermek számára különösen toxikusnak tartott anyagok kerülése. hogy bár a stimulánsok csökkentik a hiperaktivitást.) 154 . A másik tény. A kognitív magatartás kezelése a hiperaktív tanulót megtanítja arra. hogy tisztán és konkrétan fogalmazzuk meg a viselkedésre vonatkozó célokat. aminek nem is voltak tudatában (Weiss–Hechtman. csökkentése. Ezek egyikét így fogalmazták meg: „Ne engedjük. mert nagymértékben szubjektív megítélés kérdése. 2000. Braswell és Bloomquist (1991) kiadtak egy kézikönyvet. Ehhez kapcsolódó megállapítás még. és ezért helytelenül bánjunk velük!” A hiperaktív gyerekek által okozott zavar roppant elkeserítő lehet. és ezzel életre szóló gyógyszerfüggőségbe kerülnek (Panskepp. következésképpen nem szükséges gyógyszerrel kezelni. Ugyanakkor két figyelmeztető tényt is figyelembe kell venni.

sőt ijesztőnek találja. de ez a hozzáállás hosszú távon ártalmas. Kétféle előny is származhat abból. hogy ne kerüljünk bele egy olyan harcba. 155 . fontoljuk meg ennek is a lehetőségét! Mielőtt reagálni kezdenénk gondolataira. akikkel szemben érdemes felülvizsgálni saját szerepünket. hogy nekik rendőrként parancsolgassunk! Ehhez azonban az ő együttműködésük is szükséges. hogy mindent mondjon el. különösen. de még mindig neki van igaza abban. hogy méltatlanul bánnak vele. Még a nagyon súlyos ellenállás is kezelhető egy vagy két – a fentiekhez hasonló – beszélgetés során. és ígérjük meg. és hogy a hiperaktív viselkedés (különösen. Még akár azt is megengedhetjük. a dacos tanulót viszont nem szégyenítjük meg. hogy az adott pillanatban sikerül elnyomni az ellenszegülést. dicsérettel. ha a tanár elveszti az önuralmát. a többieknek jelezzük. az a megbeszélést esetleg a vádaskodás és cáfolatok hangoztatásává tenné. akkor viselkedjünk határozottan. amikor egy diák indulatosan felesel. emlékeztetéssel segíthetjük őket. és meggátolja a barátságok kialakulását is! Ezután biztosítsuk őket arról.A tanár mint szocializációs tényező „ha nagyon akarnák”. vagy nem hajlandó megtenni azt. hagyjuk. s a diák fogékonyabbá válik egy konstruktív kapcsolat kialakítására. hogy az óra zavarása időt vesz el a tanítástól. jutalmazással. illetve annak a tanárra és az osztálytársaikra kifejtett hatására. Régóta erjedő problémák végre felszínre kerülnek. nyugodtan! Ha lehet. ha egy pillanatra elgondolkozunk. Segítsünk megérteniük. Dac. Amikor elszánjuk magunkat a cselekvésre. ha hibáztunk. adjunk a többieknek olyan feladatot. „ezt nem ússza meg”. ki az erősebb! A legtöbb felnőtt természetes reakciója ugyanis a nagy erőt kimutató visszavágás. amit mondani szeretne! Ha arra hivatkozik. hogy igyekszünk megváltozni. de ne legyen fenyegető! Kijelentésünkkel. hogy az ügyet kézben tartjuk. Vádaskodás nélkül éreztessük velük. amelyen önállóan dolgozhatnak. hogy mennyire fontos ráébreszteni a hiperaktív gyerekeket viselkedésük mibenlétére. fejezzük ki törődésünket és azt a kívánságunkat. hogy övé legyen az utolsó szó.  A legtöbb tanár a dacot fenyegetőnek. hogy szeretnénk igazságosan bánni velük! Ismerjük el. A fejlődést új és új közeledéssel. mielőtt reagálnánk: (1) időt adunk arra. Ezzel lehet. ami a szívét nyomja! Ha pontról pontra próbálnánk válaszolni. hogy igazságtalanul bánunk vele. hogy a dolgot négyszemközt fogjuk megbeszélni. (2) a dacos gyermek dühe vagy hősködése valószínűleg félelemmé vagy bűntudattá alakul át ez alatt az idő alatt. amire kérjük? Először is őrizzük meg a nyugalmunkat. vagy ha nem hajlandó a beszélgetésre. és ebben megfelelő utasításokkal. míg az ellenszegülőt félrevonjuk egy négyszemközti beszélgetésre! Ha ez nem lehetséges. Vannak olyan dacos gyerekek is. hogy kifogásai választ kaptak ugyan. és nem is ösztönözzük további ellenállásra. Bár meglehetősen kellemetlen. ha agresszív) ellenük fordítja társaikat. mert később úgyis visszatérünk a dologra. hogy közösen fogunk velük dolgozni a helyzet javításán! A tantermi stratégia vizsgálatában magasabb értékelést kapott tanárok hangsúlyozták. vagy nyilvánosan megszégyeníti tanítványát. 1996). Egy diák ritkán száll szembe a tanárával. Ezért mindenképpen hallgassuk meg azt. hacsak nem neheztel rá valamiért. hogy mennyire fontos az önfegyelem fejlesztése. akkor mindig tudnának így dolgozni. hogy a diák érezze. de csendesen. hogy elsősorban a tanítás a célunk és nem az. és előbb gondolkozunk. Bármit is mondanak. a tanulás alatti zavaró hatások csökkentésével és a nagyobb mozgáslehetőség biztosításával segíthetjük elő (Brophy. Az ilyen viták rendszerint azt az érzést keltik a diákban. hogy a dologgal iskola után fogunk foglalkozni! Hangszínünk. hatására oldódik a halmozódó feszültség. magatartásunk fejezze ki a törődést. hogy visszanyerjük az önuralmunkat. amelyben azt kell megmutatni. a dac megnyilvánulása álcázott áldás is lehet. Tudatosítani kell bennük azt is. Hogyan reagáljunk. akkor jelentsük ki. mielőtt cselekednénk.

A felkészüléshez hozzátartozik az olyan technikák megtanulása. azt beszéljük meg oly módon. Ha megüti őket. fizikailag próbáljuk megfékezni a veszélyessé vált gyereket! A legtöbb tanárnak csak ritkán kell így beavatkoznia. De még ebben az esetben is sokat segíthet a pedagógus. hogy az agresszív diák felismerje tettei következményeit! Azt általában megértik. a többiek neki. de mindenkinek fel kell készülnie ilyen helyzetekre. akik durvák. bár a másik félnek feltehetően meg kell mondanunk. ha így viselkednek. akivel kevésbé tudunk szót érteni! Húzzuk vissza ellenfelétől a szíjánál vagy a nadrágja derekánál fogva. ebben a helyzetben is. hogy tartsa magát távol. és közöljük vele a viselkedésével kapcsolatos elvárá­   Minden jelenlévő diák ránk van utalva: az agresszív a saját indulatainak kiszolgáltatott. hogy megismerjünk olyan módszereket. hogy a két fél közé állunk. hogy a többiek csak akkor fogják tudni. hogy miért mérges. feltehetően más szakember segítségére szorulnak. Tegyük fel. amikor azt szeretnénk. Ezt szavak nélkül is megerősíthetjük a szorítás enyhítésével. csalnak vagy tönkreteszik a környezetükben lévő tárgyakat. Beszélni kell a diákkal. és azt akarja. Fogadjuk el a jogos vagy legalábbis érthető haragot. hogy az érzelem valódi voltát ugyan elismerjük. de létjogosultságát nem! („Tudom. továbbá ha szükséges és lehetséges. Az osztály irányítása II. A társakra irányuló agresszió. foglalkozni kell vele. hogy te akarsz az első lenni. Ilyenkor a pedagógus elsősorban a többi diák és saját biztonságáért felelős. beszéljünk velük külön-külön.) 59   A szerzők a bibliai tanácsra utalnak: Amit nem kívánsz magadnak. hogy az ő ellenállása is enyhül. de hangsúlyozzuk a különbséget az indulatuk és viselkedésük között! Ha a dühöt nem látjuk jogosnak. azzal csak a többieket is feldühíti. de a többiek is elsők szeretnének lenni. mert várnod kell a sorodra. hogy ha ők sem szeretik azokat. és mindkettőjüket egyszerre próbáljuk visszatartani! Igyekezzük visszafogni az ellenségesebben viselkedőt vagy azt. hogy a többiek féljenek tőle. Ha ez nem sikerül. Ha ez mégis előfordul. ha a problémára megoldást keresünk. vagy kárt tegyenek az iskola tulajdonában. 58 végül az iskola tulajdonáért is. mihelyt megnyugszik. fejezet. amelyekkel az agresszív tanulót meg lehet fékezni és véget lehet vetni a verekedéseknek. nyugtassuk meg mindkettőjüket. Segítsünk megérteni az agresszív gyereknek. ő esetleg küzd a szabadulásért. amelyeket vészhelyzetben – az igazgatóval.) 58 156 . hogy segítünk megoldani a problémát. amíg visszanyeri önuralmát! Beszéljünk hozzá halkan.”) Hivatkozzunk az aranyszabályra59. hogy értse meg a helyzetet. biztosítsuk arról. amint az agresszív viselkedés jelentkezik. hogy az agresszív tanulók bántalmazzák társaikat. akik rendszeresen így viselkednek. más tanárokkal vagy a segítő személyzettel együttműködve – alkalmazni lehet. ha elmondja nekik az okait. az erőszakos cselekedeteknek azonnal véget kell vetni. Igyekezzünk lefogni addig. hogy ő igazi „kemény fiú”. s nem ütéssel reagálunk. Ezen a ponton beszéljünk sokat. hogy a feszültség és düh nem igazolja az agresszív viselkedést. egy másik tanítványunkat küldjünk el segítségért. (A szerk. a végén mindenki önzőnek fog tartani. A verekedésnek ne próbáljunk úgy véget vetni.4. akkor őket sem fogják kedvelni. ne tedd másnak! (A szerk. Példákon keresztül mutassuk meg az érzelmek szavakban való kifejezésének értékét.  Nem engedhetjük meg. ha ez szükséges! Ezzel a verekedést leállítjuk. A már szinte megszokásból erőszakoskodóknak meg kell érteniük. Miközben a verekedő diákot szeretnénk megfékezni. valamint azét. Hozzátartozik az is. Azok. Természetesen az agresszív diák biztonságáért. fenyegetőzik vagy dührohamot kap. A látszólag ok nélküli támadás komolyabb dolog. Ha mindig te akarsz az első lenni. Semmi szükség tehát azért haragudni. hogy karjával védekezhessen. ha érezzük. de határozottan. hogy az egyik diák azt képzeli magáról. Mint más súlyos probléma esetén.

az igazgatók hajlamosak arra. amibe beletartozik a csúfolódás. amelyet egy vagy több diák követ el társai ellen. hogy különbséget tudjon tenni az indulatok és a magatartás. Gyakran maradnak elszigeteltségben. élvezi. például bokszoljon egy homokzsákot az osztálytársak ütlegelése helyett. Az agresszív tanulókkal kapcsolatos további információ található Goldstein és Conoley (1997). ha másokat bántalmazhat. hogy minden érzelmet adjon ki magából. és rendszeres zaklatássá. óvatosak. azzal csak megerősítjük abban. Durvaság elleni programok.A tanár mint szocializációs tényező sainkat! Igyekezzünk a problémával úgy megbirkózni. hogy felgyülemlett ellenséges indulatait levezesse. amikor ezeknek szemta­núi­vá válnak. barátságos. fenyegetés. szerepjátszásban kedves. hanem arra. áldozataitól gyakran vesz el pénzt vagy más értéket. A tanárok. hogy képesek megvédeni magukat. hogy nem veszik őket komolyan. hogy más módon vezesse le agresszióját. kézműves. aggodalmaskodók. hogy valamilyen tárgyon vezesse le az indulatait. hogy azokat éretlen módon kezelje. míg végül kiderül róla. művészeti. hogy követelményeiket akár büntetéssel is alátámasszák. A különböző viselkedési problémákkal kapcsolatos információ a www. mert gyakran tapasztalják. akkor a legkisebb frusztrációra is dührohammal reagáló felnőtt válik belőle. Ugyanakkor ezek a tanárok megtanították neveltjeiket a frusztráció és a konfliktusok hatékonyabb kezelésére. hogy legyen alkalma pozitív szerepben megjelenni osztálytársai előtt! Segíthet másoknak a tanulásban vagy valamilyen készség elsajátításában. Megkövetelték. és arra is készek voltak. vagy hogy azt tanácsolják nekik. Az áldozatok általában csekély önbizalommal rendelkező diákok. A durvaság alatt szóbeli és fizikai agressziót értünk. Ha valaki túl sokáig marad ebben az állapotban. hogy biztosak vagyunk benne. Ezt a technikát nem javasoljuk. Az ilyen ember nem boldog. zenei tevékenység). 2006). segítőkész szerepet kapjon! Az ilyen gyerek ideális olyan emberevő szörny szerepére. verekedés és lopás. mert még a velük rokonszenvező osztálytársak is őket okolják azért.. és nem igazán kedvelhető. Gyakran ajánlják az ilyen diáknak. valamint a megfelelő és nem megfelelő érzelmek között! A tantermi stratégia vizsgálatának magasabban értékelt tanárai szigorú korlátokat szabtak az agresszív diákoknak. a szándékos kiközösítés. hogy alulbecsüljék az iskolájukban előforduló durva incidensek számát. és sok időt fordít arra. 1993). A krónikusan erőszakos embernek nagy szüksége van arra. ha a megfélemlítés ismételten előfordul. Hudley és Graham (1993) vagy Pepler és Rubin (1991) munkáiban. és kontrollálhassa őket. Idetartozik az is. gúnyolódás. hogy hatalommal rendelkezzen a többiek felett. hogy a szóban forgó diák is pozitívabb fényben láthassa magát. gyakran vonakodnak közbelépni még akkor is.  A diákok nagy többsége csak ritkán találkozik az agresszióval. amellyel az áldozatot szociális értelemben elszigetelik. menjenek 157 . bizonytalanok. csekély empátiával rendelkezik. A gyerekek nem szívesen jelentik a felnőtteknek az erőszakos eseteket. akitől mindenki retteg. ha egyáltalán találkozik vele. Ne arra próbáljuk rávenni a diákot. com oldalon található. és nem valószínű. bántalmazássá fajul (Hyman et al. hogy fékezzék meg agresszivitásukat. s ezzel változásra ösztönözték őket. Ha arra biztatjuk a diákot. segédeszköz működtetése. Mintegy 15%-uk azonban – agresszorként vagy áldozatként – rendszeresen tapasztalja a durvaság valamilyen formáját (Olweus. Olvasásban. hogy valójában aranyszíve van.disciplinehelp. ami neki erőssége (cipőfűző megkötése. hogy képtelenek felvenni a „harcot”. és osztálytársai is pozitívabban tekintsenek rá! Először is kerüljük a diák megbélyegzését! Ehelyett inkább éreztessük. Ezzel állapotának fenntartását segítjük elő. és törekedjünk arra. és nem tartják őket kívánatos barátnak. képes önkontrollja fejlesztésére.

Hoover és Oliver (1996). Az osztályban a tanár a diákokkal együtt kidolgozza az agresszió elleni szabályokat. hogy viselkedése nem válik hasznára. valamint azokat a szociális viselkedési és magatartásformákat. ösztönöznek az erőszakos viselkedés szemmel tartására. hogy a diák ismerje el tetteit. mert csak egyre súlyosabb bajba keveredik miatta. Ross (1996). és hogy miként alakíthatnak ki közösen olyan környezetet. Az ilyen és hasonló események felhívták a tudatosabb figyelmet az erőszakos cselekedetekre. valamint az erőszakos diákokkal és az áldozatokkal való kommunikáció technikáit. hogyan kérhetnek felnőttől segítséget. amelyben nincs helye a durvaságnak. valamint a szabályok betartásával kezdődik. pletykálkodásra és a durvaság más. (A szerk. akkor sem hatékonyan. nem fizikai jellegű szankciókat alkalmaznak. és ha igen. Várhegyi György tanulmányait. A „durvaság az iskolában” címszóra keresve hasznos honlapokhoz juthatunk el. Szert kell tennie empátiára is. többek között Mihály Ildikó. Az agresszív tanulónak először meg kell tanulnia. Az incidenst követő intézkedések magukba foglalják az arról való gondoskodást. és amelyekkel csökken annak az esélye. Olweus (1993) és D. tanítsuk meg azoknak a készségeknek a használatára. Szekszárdi Ferencné. fejezet. amely meleg. s ez az erőszakellenes és beavatkozó programok szinte robbanásszerű bevezetéséhez vezetett. A diákok úgy érzik. hogy hogyan szerelhetik le erőszakos társaikat. Azt is megtanítják. hogy a felnőttek nem avatkoznak közbe elég gyakran. és elszigetelődik társaitól. iskolai lövöldözésekre. Közülük több Olweus (1993) elméletén alapszik. és ne zaklassák őt tovább. Az utóbbi években egyre szaporodnak a durvaság elleni oktató és beavatkozó programok. a gyerekeket beszélgetések és szerepjátékok keretében tanítják meg arra. Amint a tanárok észreveszik az ilyen incidenseket. Segítsük sérelmei feldolgozását. mintha egy adott helyzetben előforduló konfliktusról lenne szó. következetesen nem ellenséges. mint Froschl és munkatársai (1998). amely hozzájárul a szociális elszigeteltség csökkenéséhez. hogy újra áldozattá váljon! Az agresszió miatti aggodalom a figyelmet az olyan fizikai támadások felé fordította. barátságos iskola megteremtését szorgalmazza. hogy mi történt velük. Az áldozatot segítő beavatkozás az erőszakellenes viselkedés normáinak megfogalmazásával. kiközösítésre.) 60 158 . ahol a felnőttek érdeklődése és érdekeltsége az elfogadhatatlan viselkedésnek szigorú korlátokat szabó magatartással párosul. vállalja értük a felelősséget.) A „durvaság az iskolában” címszót beütve közel 3000 adatot találunk. és alakítsa ki magában az együttérzés készségét. továbbá azzal a törekvéssel. hogy miként segíthetnek az áldozaton. Ha elmondják egy felnőttnek.   Az említett szerzők írásait a „bullying in school” szókapcsolat beütésével találhatjuk meg. Ezek a programok javítanak a szünet és az ebédidő alatti felügyelet minőségén. A program tanítja az együttműködő tanulást. amelyek leggyakrabban a fiúk között mennek végbe. kárpótolja áldozatait. Mindazonáltal a tanárok ma már jobban figyelnek a kegyetlen gúnyolódásokra. inkább a lányok között jelentkező megnyilvánulásaira is. vissza erőszakoskodó társukhoz.4. azzal csak újabb agressziónak teszik ki magukat. amelyekkel lehetővé válik számára a jobb társas alkalmazkodás. amelyekre a kölcsönösen kielégítő társadalmi kapcsolatok épülnek. (A ford.60 Az idevágó irodalomban olyan szerzők művei találhatók. és nem folyamatos zaklatásról. Az osztály irányítása II. hogy az áldozat ne legyen kitéve megtorlásoknak. és hogyan ajánlhatják fel segítségüket az áldozatnak. és „oldják meg” vele a dolgot. Az erőszak kezelése a durva viselkedés következményeinek következetes érvényesítésével kezdődik. el kell sajátítania az „aranyszabályt”.

hogy mi mit tettünk közvetlenül azelőtt. vagy általánosabb. vagy hogy azt higgye. hogy kibeszélik. de sokféleképpen megnyilvánuló tendenciáról (agresszió. hogy tanítványában bűntudatot ébresszen. gondos megfigyelésre van szükség. hogy a többiek kipécézik vagy becsapják? Ha azt hiszi. hogy igazságtalanul bántunk vele. hogy a felszíni viselkedés a mélyebb probléma megjelenési formája lehet. hogy társai a háta mögött beszélnek róla. valamint a mentális és érzelmi zavarok jelei. Az ilyen elemzés mintegy összefüggésbe helyezi magatartását. ami megnevetteti őket? Az ilyen típusú információ hasznos támpontot adhat a magatartás megértéséhez. pusztán azért. szadista humor)? Van-e felismerhető séma? Mire gyanakszik például a gyermek? Arra. csak a kérését?” 159 . hogy a tanuló az adott viselkedést produkálta! Lehet. Mit jelent a problematikus viselkedés? A téma megközelítését kezdjük az érintettek megfigyelésével. meg kell találnunk a magyarázatát annak. Valamilyen szokásról van szó. de nem szabad rosszabbnak beállítania azokat. mi az. köpködés. valami nagy baj van vele. ha a kifogásolt viselkedés az erkölccsel nem ellenkezik. Azt is gondosan vizsgáljuk meg. mint a „megfogalmazzuk a problémát. hogy a diák hagyjon fel vele (a kérést természetesen indokoljuk meg)! Vegyük figyelembe. Ezt a tünet pontosabb leírásával kezdhetjük. s a folyamat során ki kell alakítanunk a sikeres bánásmódot. de nem teszünk ellene semmit” jellegű gondolkodás: „Hogy tudnám rávenni Lynnt. szociális konvenciókkal. A tanár jogosan tiltja meg a zavaró vagy idegesítő szokásokat. lényegében negatív megközelítéseket is elkerüljük. egyszerűen ragaszkodjunk hozzá. amely nagyjából azonos módon ismétlődik újra meg újra (maszturbálás. hogy a diák miért viselkedik így. vagy azt képzeli. Ezek közé tartozik például a tanárt idegesítő vagy a visszataszító viselkedés. hogy mi magunk váltottuk ki a reakciót. a gyerekek bántalmazásának. Amikor ilyen tünetekkel találkozunk. a tapintat. és segíthet a mögötte húzódó okok azonosításában. amelyen a tanuló elvesztett egy versenyt)? Az ilyen tények rámutathatnak a reakciót kiváltó eseményekre. a tanár provokálása. Ezzel az olyan. Ha súlyosabb problémáról van szó. mint a kiváltó ok. a hét egy bizonyos napjához (mondjuk dolgozatíráshoz vagy olyan alkalomhoz. Jegyezzük meg. s hogy a tünet nem olyan fontos.A problematikus viselkedés elemzése A problematikus viselkedés elemzése A problematikus viselkedés sok megjelenési formájáról nem esett szó ebben a fejezetben. hogy nem őt magát utasítom el. hogy milyen körülmények között jelentkezik az adott viselkedés! Tartós vagy csak újabban jelentkező problémáról van szó? Köthető-e a tünet megjelenése valamilyen adott napszakhoz. mit gondol. hogy hagyja abba a duzzogást?” Egyben közelebb kerülünk a diagnózishoz és a probléma kezeléséhez: „Hogyan tudnám megértetni Lynnel. gyanakvás. vajon mit mondanak róla? Ha nem a megfelelő alkalommal nevetnek. mint amilyenek. orrpiszkálás). a velük való beszélgetéssel! Mit jelent a viselkedésük? Miért tesznek így? Ne feledjük. csupán iskolai szabályokkal. Amennyiben elszigetelt s nem összetett viselkedési problémáról van szó. és a diák nem tud elfogadható magyarázatot adni viselkedésére. a jó ízlés törvényeivel vagy az egyéni ízléssel ütközik. mert esetleg úgy érezhette.

(„Sarah. hogy örültünk a lehetőségnek. és kérjünk rá magyarázatot! A gyerekek legtöbbször nincsenek egészen tisztában azzal. valami valóban lezárult. a nevelési tanácsadó. és segíteni szeretnénk neki. A szülőkkel közös problémamegoldásra év elejétől készüljünk fel. fejezzük ki a magatartása felett érzett aggodalmunkat. Ha úgy érzik. elvárjuk tőlük. Azt hiszem. az iskolapszichológus.) Az ilyen tények ismerete segít abban. az a célunk. Például kezdhetjük a beszélgetést így: „Kicsit aggódom Sarah miatt. vagy közvetett módon így kiált segítségért. Ezek segítségével összefüggéseiben tudjuk látni a gyermek iskolai viselkedését. beteg a testvéred. ahogyan viselkednek. tisztázzuk elvárásainkat. s ezért nehéz magyarázatot adniuk. vagy ha kitartóan nem teljesítik kötelességüket. akkor segíteni tudunk neki abban. ha a diák tudatja velünk. úgy tudom. hogy a diák látja: törődünk vele.” Ezután folytassuk a diák viselkedésének tárgyilagos leírásával. hogy mit kellene tennünk. elfogadó kapcsolatot! A család bevonása a gyerekek oktatásába kevesebb hiányzáshoz. vagy valaki súlyos beteg stb.4. A probléma megbeszélése egy segítségnyújtásra alkalmas személlyel. hogy csak megfenyegetik vagy megbüntetik a gyereküket. (Például a félelem köti le a figyelmét.). lehetőleg olyasvalakivel történjen. hogy neki is könnyebben ki tudjuk fejezni aggodalmunkat. aki ismeri a helyzetet és az osztályt. fejezet. illetve egy tanár kolléga segítségét kell kérnie. Mondjuk el megfigyeléseinket. hogy a feladataidat igyekeznél elvégezni?”) A szülők puszta informálása nem segít. hogy a probléma megoldására. és dolgozzunk ki konkrét lépéseket! Ha a probléma nem igényel semmilyen intézkedést. mert úgy gondolják. hogy érezze. alakítsuk ki velük az együttműködő. hogy „tegyenek valamit”. s ezt szeretném megosztani önökkel. ha együttműködünk. A megbeszélés megszervezése A legegyszerűbb és gyakran a legkönnyebb módja egy diák megértésének. hogy vádaskodjunk. ha viselkedését magánbeszélgetés keretében tárgyaljuk meg vele. A megbeszélést fejezzük be úgy. hogy sikeresen kezelje ezeket a problémákat. Van úgy. Ha a viselkedés zavaró. hogy megoldást keressünk a problémára. Ne is várjuk ezt el tőlük! Inkább keressük a hasznos. hogyan tehetjük ezt. akkor is elértük. vagy a szociális gondozó. és szívesen segítünk. segítő információkat! Ha a beszélgetés áttörést hoz. Az osztály irányítása II. akár nem. A szülők és más felnőttek bevonása Ha a gyerekek nem hajlandók együttműködni az elfogadható megoldások keresésében. hogy az ilyen beszélgetés során stressztényezőkre derül fény (a szülők válófélben vannak. és ne a vádaskodásra koncentráljon. hogy otthon észleltek-e hasonló problémát! Előfordul. Amikor a szülőkhöz fordulunk. A szülők valószínűleg szégyellik magukat gyermekük problémái miatt. és kérdezzük meg a szülőket. hogy a szülők konstruktív szerepet vállaljanak. Ha mégsem. lehet. vagy még nem elég világos. a tanárnak valószínűleg be kell vonnia a szülőket. az iskolavezetés. vagy éppen problematikus viselkedésével próbálja elűzni a félelmet. a családban haláleset történt. hogy a dolog az ő hibájukból történik. nem pedig az. a pedagógus dolga az. az iskolához való pozitívabb hozzáálláshoz. jobb tanulási teljesítményhez vezet. s ezzel elintézettnek 160 . Akár így van. jó. fejezzük be a beszélgetést azzal. hogy miért is viselkednek úgy. ha azt akarja. félnek is a tanárral való interakciótól. hogy ezen gondolkozol ahelyett.

hogy mindezt ki tudják-e egészíteni valamivel. Hoffman (1991). beszéljük meg a szülőkkel. vagy jelentkezniük kell az igazgatónál.) 61 161 . Az osztályirányítás más megközelítései Az osztályirányítás feladatát eklektikusan közelítjük meg. A leggyakrabban használt büntetés egy olyan rendszer. akkor van esély arra. mit mondjanak a gyereknek. A legjelentősebbek közül háromról szeretnénk szólni. kiküldik őket az osztályból.Az osztályirányítás más megközelítései is tekintik a dolgot. hogy a büntetést csakis végső esetben használják.   Más tapasztalat szerint a racionális érvelés nem segít. majd ezek megfogalmazását jelentik olyan szabályok formájában. például levelet küldenek a szüleiknek. amikor gyermeke problémáival küzd. amelyek lehetővé teszik számukra a sikeres tanítást. Az ajánlott módszerek a sajátos elvárások kialakítását. Ha közben esetleg bármi történik. Ez az elmélet hangsúlyozza a tanárok jogát ahhoz. de közben súlyosan megsérti az érdekeiket. Ha főként informálódás céljából kívánunk beszélni a szülőkkel. és ezeket jutalmazó és büntető rendszerhez is kötik. valamint az ellenséges tanárral is. hogy mi az elfogadható. a pozitív elvárásokkal kapcsolatos alapelveket nagyon sok szülő megsérti. majd számoljunk be gyermekükkel kapcsolatos megfigyeléseinkről. s ha szükséges. Továbbra is foglalkozom vele. ami segítheti a probléma megértését! Ha felmerül valamilyen terv a teendőket illetően. azt a neve mellett jelölik. (A szerk. olyan elveket hangsúlyozunk. hogy tőlük mit várunk. és cégük szponzorált képzésekkel népszerűsíti. hogy tudják. és tudatni fogom önökkel. s gondoskodjanak is azok megvalósításáról. amelyek kimondják. McCaslin és Good (1996) vagy Weinstein és Mignano (1993) műveiben. a magabiztos fegyelmezésről. kérem. Kauffman és munkatársai (1993). és kérdezzük meg. Most már jobban meg tudom érteni őt. hogy a szülő a tanár magatartását kísérli meg alkalmazni. hogy alkalmunk nyílt Ramonról beszélgetni. ami fontos lehet. aki nem képes elérni a szabályok betartását. A magabiztos fegyelmezés A magabiztos fegyelmezés elméletét Lee és Marlene Canter (2002) fejlesztették ki. hogy olyan magatartásszabályokat fogalmazzanak meg. Ha a tanár bánásmódja segít a gyereken. és ha a rendzavarás megismétlődik. és hogy az önbizalommal. amelyeket több elméletből gyűjtöttünk össze. Az iskola és az otthon közötti kapcsolat kialakítására. hogyan segíthetik őt. és azt is tudniuk kell. amelynek keretében a helytelenül viselkedő neve felkerül a táblára. Ezért tegyünk javaslatokat arra. és egyezzünk meg a részletekben! Abban az esetben. ezt mondjuk el nekik is. illetve az elfogadhatatlan viselkedés. keressenek meg!”) Az ilyen beszélgetésekről a szülőknek úgy kell távozniuk. zárjuk le a beszélgetést! („Örülök. aki ugyan ráveszi a diákokat a betartásukra. hogyan haladunk. ha egyáltalán várunk valamit. ha a szülő semmit sem tehet. törekedjünk átformálni a hatékony gyereknevelésről alkotott nézeteiket! 61 Kiváltképp fontos azt képviselni. vagy fokozatosan súlyosbodó büntetésekben részesülnek. a feltételeket megszabó szerződésről és a kognitív magatartás megváltoztatásáról. A magabiztos tanár ezek szerint szemben áll az engedékeny tanárral. A tanítás után bent tartják őket. fenntartására és fejlesztésére vonatkozó stratégiákkal kapcsolatos információ található S.

Ha nem így viselkednek. fejezet. Mégis úgy véljük. hogy ez a megközelítés túlságosan nagy hangsúlyt fektet a fenyegetésre és a büntetésre. mit kell tenniük ahhoz. vagy hogy valamilyen konkrét módon kell javítania az órai magaviseletén ahhoz. A viselkedésre vonatkozó egyértelmű elvárások kialakításának és azok közlésének hangsúlyozott elsajátítása például kimondottan hasznos lehet a kevesebb önbizalommal rendelkező tanárok vagy azok számára. 62   Az USA értékelési rendszerében a legjobb minősítés. 1989). akik nem ismernek stratégiákat a problematikus tanulókkal való bánásmódra. valamint a vezetést kézben tartó tanár határozottsága. o. hogy fenyegetést és büntetést alkalmaznánk. amelyet szabályokkal és következményekkel érvényesít” (82. amely szerint az erőviszonyokon alapuló módszerekkel kényszerítik a tanulókat alkalmazkodásra. ami az adott gyermektől az adott időben elvárható.). A megállapodás lehet pusztán szóbeli. hogy a megbeszélt jutalomban részesüljön.) 162 . A kritikára való reagálásként Canterék bővítették a programot a tanévkezdésre és a szülőkkel való együttműködésre vonatkozó anyaggal is. amikor tanítványai figyelnek. Padilla–Krank. Ezzel együtt elméletük továbbra is megőrzi lényegi vonásait. elmagyarázzuk a szabályok mellett szóló érveket és azt. Curwin és Mendler (1988b) a magabiztos fegyelmezést az engedelmességi modell példájának tartja. hogy melyek egy adott magatartás természetes következményei. (A szerk. Feltételeket megszabó szerződések A tanár olyankor tud megerősítést nyújtani. hogy miként lehet segíteni a gyereknek a házi feladat elkészítésében. bár a megfogalmazást segíti. Ebben a folyamatban a diákok aktívabb szerephez jutnak. amelynek célja a felelősség kialakítása önmagunk belülről jövő irányításáért. az egyetértésben létrehozott egyezség. Az egyezségben szerepelhet. s ezért véleményünk szerint kevésbé hasznos. amely konkrétan kimondja. elvégzik feladataikat. Ebbe beletartozik a lehetséges alternatívák megbeszélése. Ennek megfelelően ahelyett.4. McDaniel (1981) elemzése szerint a magabiztos fegyelmezés „nem sokkal több. tehát alkalmazása kevésbé kívánatos az alább következő – számos kutatócsoport által ismételten egybevágó eredményekkel alátámasztott – megközelítésnél. Emellett az elméletet számos kritikusa elvi alapokon ellenezte is. ha a diák leírja a részleteket. hogy elnyerjék a feltételekhez kötött jutalmat. Például egy bizonyos szintű teljesítmény – ami az adott tanulótól kitartó munkát igényel – szükséges az „A” minősítés62 eléréséhez. mint az eklektikusabban kialakított programok. a rendelkezésünkre álló néhány vizsgálat pedig nem támasztja alá a hatékonyságára vonatkozó állításokat (Emmer–Aussiker. s előnyben részesítik a felelősség modelljét. Render. Az osztály irányítása II. A magabiztos fegyelmezési megközelítés számos aspektusa értékes. mint a viselkedésmódosítás alkalmazása. hogy egy bizonyos mennyiségű feladatot egy bizonyos megadott szinten kell teljesítenie. A szerzők ezt kevésbé tartják kívánatosnak. nem kapnak megerősítést. A magatartás javítására vonatkozó megállapodások hasonló elvek alapján készíthetők el. A Canter szerzőpáros a módszer hatékonyságát nem ellenőrizte rendszeres kutatásokkal. ha a feltételeket megszabó szerződések elméletét alkalmazzuk. míg az alacsonyabb osztályzatokhoz arányosan kevesebb követelmény teljesítése is elég. továbbá útmutatást adtak arra nézve. Ahogy egyre sikeresebben képes uralkodni magán. a szabályokat betartják. a kevésbé elfogadható viselkedés kisebb jutalommal jár. 1990. további – a jobb magaviseletet megkövetelő – egyezségeket is köthetünk. A legnagyobb jutalmat az a magatartás kapja.

játszhatnak vagy beszélgethetnek barátaikkal. amelyek azt sugallják. hogy a diákok szép rendet tartsanak a padjukban. azok valamilyen édességet kapnak. hogy javítsa a gyerekek teljesítményét. de idetartozik az is. hogy csak Bussey tanárnő lesz sikeres. Calvin tanárnő bejelenti. jóval nehezebb feladat. A kínálat vagy az árak időnkénti változtatása változatosságot biztosít. hogy mindenki kapjon valamit. akiknek a padja rendben van. hogy minden gyerek el tudja végezni a számára kiadott feladatot. Ha valaki befejezetlen vagy rosszul megoldott feladatot ad be. (A szerk. Ezt a napot „fizetésnapnak” hívja. máskor a jutalomnak nincsen kellő megerősítő hatása. hogy nem sikerül megfelelő feltételeket szabni. 3. A munkának hibátlannak kell lennie. hogy időnként (teljesen kiszámíthatatlanul) bejelenti: akik szép rendet tesznek. finomságokat vagy az egyéb. Feltételezve. Elemezze az alábbi négy példát. elég nagy az eshetősége annak. A feladataikat befejező diákok zsetonokat kapnak. amelyeket erősíteni szeretne. hogy valóban erősítsék a kívánatos viselkedést. miért? Ha nem. amikor odaadja nekik a jutalmat. lábjegyzetét. Megfelelő idő eltelte után körbejár. és kiosztja az édességet azoknak. s a diákok csak akkor kapják meg ezeket. és be kell fejeznie vagy ki kell javítania. fejezet 5. A felszínes szemlélő azt mondhatná. akár dolgozott. Növendékei így azt 63   Lásd a 3. 4. mint amilyennek látszik. nem pedig objektív bizonyítékokon vagy a diákok erőfeszítésein. ha teljesen kész. hogy a tanárnő jutalmai kitartó és gondos tanuláshoz vezetnek. Vannak azonban olyan finom eltérések. de a legkívánatosabb dolgokat a hét legjobban tanuló diákjainak osztja ki. Előfordul. ezzel kívánja motiválni őket a munkára. elmehetnek a könyvtárba. hogy mennyire népszerűek.) 163 . Az ilyen „megerősítő menü” a tanulási központokban magába foglalhatja az ehető jutalmakat63. ha a diákok változatos és vonzó jutalmakat kapnak. A legnépszerűbbek egyszersmind a legdrágábbak is. aki elsőnek készíti el a délutáni matematikafeladatokat. és megelőzi. nincs egyértelmű kapcsolat. hogy ki mit érdemel. Bussey tanárnő feltételeket megszabó szerződéseket alkalmaz. mert a jutalmak és azok között a viselkedések között. mások kevesebbet kapnak. miért nem? 1.Az osztályirányítás más megközelítései A feltételhez kötött egyezségek rendszerint akkor működnek a legjobban. vissza kell vinnie a helyére. Odafigyel. hogy időzhetnek a tanulmányi sarkokban. amelyekért jutalmat „vásárolhatnak” maguknak. amelyek a magatartás-változtatásra tett különböző kísérle teket mutatják be! Vajon sikeresek lehetnek-e? Ha igen. A jutalmak „ára” függhet a vonzerejüktől vagy attól. hogy egyes jutalmakkal túlságosan elteljenek a gyerekek. és mindenkit megdicsér. Egyesek többet. Caries tanár úr úgy igyekszik elérni. Mindenki kap valamit. Skinner tanár úr minden péntek délután finomságokat oszt ki a gyerekek között. 2. hogy mind a négy példa hasonló: a tanár jutalmat kínál annak érdekében. hogy mostantól fogva az tisztíthatja meg a radírokat. akár nem. hibátlan munkát adnak be. mert Skinner tanár úr nem veszi észre. vagy részt vehetnek a tanulást gazdagító tevékenységekben. amelyeket aztán jutalomra lehet „költeni”. Skinner tanár úr erőfeszítéseit nem fogja siker koronázni. A feltételek megszabása oly módon. Bizonyos konkrét viselkedésformák vagy egy feladat elfogadható elvégzése bizonyos számú pontok szerzését teszi lehetővé. anyagi jellegű jutalmakat. Vonzó jutalomtárgyai vannak. hogy ki mennyire érdekes jutalmat kap – a tanár rendszertelen észlelésein és esendő memóriáján múlik. és a „díjak” közti különbség – az.

mintegy kizárja a jutalom ösztönző hatását arra. csak éppen jelenleg nem elég motiváltak ahhoz. főként ha konkrét és nehéz. A jutalmazás összefügg a kívánatos viselkedéssel. hogy a diákok az elvégzett munka mennyiségére vonatkozóan célokat tűzzenek ki maguknak. akkor az elvégzésére is képesek. amelyek függetlenek a megerősítések hatásától. nem a gyorsaságot. 1977). azt annak is érezzék. Hughes. 1988). A megállapodások emellett a jutalmak közötti választás lehetőségét is kínálják a gyerekeknek. amelyek a feltételeket megszabó szerződések alkalmazásával járhatnak. hogy meglássák a viselkedésük és annak következményei közti összefüggéseket. hogy megtisztíthatja a radírokat. ezért ez a trükk csak keveseket fog motiválni közülük. viselkedésükről. csak azok a diákok részesülhetnek jutalomban. Caries tanár úr sem lesz sikeres. az jutalmat kap”. bemutatjuk nekik a folyamatot. hogy jutalomosztás következik. ha az édességeknek örülnek. ha naplót vezetnek tanulási szokásaikról. Az önszabályozó készségeket a kognitív magatartás megváltoztatására vonatkozó technikákkal tanítjuk. hogy mi a feladatuk. Ha a tökéletes tanulmányi teljesítmény elvárása az adott pillanatban nem reális. Miután a tanár mindig előre bejelenti. Ha jól megtanítjuk nekik. Az összefüggés tehát nem az. A kognitív magatartás megváltoztatása A célkitűzésekkel. Először is az erőfeszítést és a teljesítményt kellene jutalmaznia. akkor vállalásaik valószínűleg tartalmasabbak lesznek. A megfelelő feltételek lefektetése és az elérhető jutalommal való eltelés állandó problémát jelent. hanem az. Az egyezségek különösen hasznosak az olyan helyzetekben. fejezet. Másodszor. hogy egyszerűen megmondanánk a diákoknak. Ennek során nemcsak a fizikai mozdulatsorokat ves- 164 .4. amelyet aztán hatékonyabban tudnak szabályozni (J. Calvin tanárnő gyenge megerősítést kínál. amikor Caries tanár úr szól. következésképpen biztosítják. Ahelyett. de ezek kiosztása mindig előre bejelentett módon történik. Calvin tanárnő módszere szinte egészen biztosan kudarcra ítélt. Ezek a példák illusztrálnak néhányat azok közül a buktatók közül. hogy megállapodnak a kötelezettségekben és a jutalmakban. Ennél is nagyobb hatása van. még akkor is. nem pedig homályosan megfogalmazott könnyű célokról van szó (Rosswork. önmegfigyeléssel és a feltételeket megszabó szerződések más kognitív elemeivel kapcsolatos tapasztalat azt mutatja. hogy amit megerősítésnek szánunk. hogy a beszámoló és a jutalom között nincs összefüggés. hogy a gyerekek akkor is rendet akarjanak tartani a padjukban. hogy elsőként legyenek készen a munkájukkal. hogy ezek az elemek önmagukban is fontos szerepet töltenek be. Ezenkívül ha saját szavaikkal fogalmazzák meg az egyezséget. a megállapodás megfogalmazhatja az olyan szintű javulás jutalmazását. amelynek vonzereje feltehetően hamar elmúlik. hogy „aki mindig rendbe teszi a padját. amilyet pillanatnyilag mindketten elfogadhatónak tartanak. amikor ezért nem várható jutalom. azzal javítható a teljesítményük. amikor a diákok tudják. hogy „akinek mindennap rendben van a padja. A módszer hatékony alkalmazása segíti a diákokat. Az osztály irányítása II. az jutalmat kap”. és ha erre elszánják magukat. Ha például elérjük. akkor a diákok képesek elsajátítani saját viselkedésük megfigyelését. fogják megtanulni. akik elég gyorsak ahhoz. s ennek három oka is van. Végezetül pedig csak néhányukat motivál annak a lehetősége. hogy mit tegyenek. hogy kitartóan dolgozzanak. önmagunknak szóló utasításokkal kombinálják a példamutatást. Az egyezségek a tanár és a diák együttműködésére épülnek abban. amelyek verbálisan kifejezett.

hogy a diákot igyekeznek megtanítani uralkodni magán. Schneider és Dolnick (1976) által tanított „teknősbéka” technika: a tanár megtanítja az agresszív gyereket. megtettem-e mindent. 64 65   Párosítást kívánó feladat például: „Kösd össze az országok nevét fővárosuk nevével!” (A szerk. miközben fokozatosan enyhül benne a feszültség. Gátolni tudja a helytelen viselkedést. amelyek az adott tevékenységet irányítják. külön figyeltek arra. fektesse fejét arccal lefelé a padra. Ehhez modellezést és az önmagunknak szóló utasítások verbális megjelenítését használták. hogy milyen gondolatokra. s ezekre keresik a választ: „Mi az én problémám?”.Az osztályirányítás más megközelítései szük végig. amelyeket úgy terveztek meg. 1993). „Hogyan oldhatom meg?”. akik a párosítást64 igénylő feladatoknál gyakran hibáztak. „Mi lesz. hogy előtte gondosan megvizsgálták volna az összes lehetőséget. Ennek a megközelítésnek a további variációit is használták arra. akkor vegye fel a teknősbékapózt. hogy minden lehetőséget megvizsgáljanak. Maga a teknőspozíció lényegében csak egy trükk. emlékeztetve magukat például arra. amelyet rögtön használhat. „Használom-e a tervemet?” és „Hogyan oldottam meg?” A „gondolkodj hangosan” technikák egy egész osztállyal is használhatók. és szorítsa ökölbe a kezét. hogy kreatívabb problémamegoldást tanítsanak a diákoknak. hogy legyen alkalmuk gondolkozni cselekvés előtt: „Milyen tervekkel próbálkozhatok?”. Douglas és munkatársai (1976) megtanították a hiperaktív tanulóknak. Ennek során négy alapvető kérdést tesznek fel maguknak. amint dühöt kiváltó helyzetbe kerül. lehetővé válik számára. hogy ha valamiért feldúlt. önmaguknak szóló utasításokra. és így tovább. Szociálisan elszigetelt gyerekeknek segítettek vele megtanulni a kezdeményezést. hanem elmondjuk. hunyja be a szemét. A kognitív magatartás-módosítást alkalmazó megközelítések közös vonása. A sok kudarcot átélt gyerekeknek megtanították a megbirkózást vele. hogy miként foghatnak gondosan az iskolai feladatokhoz. hogy konstruktív megoldásokon gondolkozzon. Ennek egyik egyszerű példája a Robin. ami csak eszembe juthat!” S végül önmaguk megerősítésében is segítettek: „Egész jól megoldottam ezt a dolgot!” Camp és Bash (1981) „Gondolkodj hangosan”65 nevű programja tantervre alapozva segíti a diákokat saját kognitív készségeiket alkalmazni ahhoz.” „Nézzük. és hogy ésszerű tervezéssel és döntéssel hatékonyan kezelje a frusztráló helyzeteket (Forman. amelyeket nem vesznek azonnal észre. hogy megtanulja késleltetni impulzív reakcióit. és hogyan reagálhatnak hatékonyabban a frusztráló élményekre. hogy meg tudjanak birkózni bizonyos társas problémákkal. és ellenálltak a kísértésnek. az a fontos. Meichenbaum és Goodman (1971) eredetileg olyan diákokkal használta ezt a technikát. hogy miként uralhatják haragjukat. Ezzel birtokába jut egy eszköznek. de talán leghasznosabbak az impulzív és agresszív gyerekekkel. hogy bárkit könnyen becsaphatnak az olyan apró részletek közötti különbségek. önmegfigyelésre és önmaguk megerősítésére kell koncentrálniuk. Miközben a bemutató személyek „hangosan gondolkodtak” a feladat végrehajtása közben. ha ezt kipróbálom?” Emellett figyelemmel tudják kísérni saját szereplésüket a feladat során: „Mit tehetek ezután?”. mert túl hamar válaszoltak: rögtön az első jónak tűnő megoldást választották ahelyett. s hogy a hibákra problémamegoldó erőfeszítésekkel reagáljanak. hibáztam – kijavítom.) 165 . ne pedig beletörődéssel. akikkel kiscsoportokban foglalkozunk. „Eddig jól csináltam?” A hibák ellenőrzésére és javítására ilyen példákat adtak: „Nahát. és konstruktív alternatívákon kezd gondolkozni. hogy az első jónak tűnő válasznál maradjanak. az agresszív gyerekeknek.)   Think Aloud (A ford.

és részesülnek a kezelésben. Sajnos azokat a külső forrásokat. Az elviselhetetlen elviselése A tanárnak gyakran kell megbirkóznia megoldhatatlan problémákkal. 1991). Robinson et al. akik a kognitív magatartás-módosításon kívülre helyezték tevékenységüket. Matson–Ollendick (1988). gyakorlati alkalmazást igénylő feladatok következnek. a diákok hosszú előjegyzési listára kerülnek. A szociális képességeket fejlesztő tréningprogramok olyan stratégiákat tanítanak. Ha egy bizonyos létszámú súlyosan problematikus gyerek van a teremben. A stratégiatanítás leghatékonyabb formája a modellezés és az önmagunknak szóló utasítások verbális kifejezésének kombinálása. amelyek segítségével könnyebbé válik a társalgás kezdeményezése és fenntartása. a már megkezdett játékokhoz vagy csoportos tevékenységekhez való csatlakozás. Ezek segítségével megtanulják a társas interakciók minőségének javítását és a problémák megoldását. hogy ezt miként tegyék. azt előbb át kell alakítania.  A mostanában stratégiatréning néven ismertté váló elmélet más megközelítéseit olyan elméleti szakemberek dolgozták ki. King–Kirschenbaum (1992).) 166 . mert a diákok nem ismerik a stratégiákat. Az osztály irányítása II. és nem agresszió általi megoldása. majd szerepjáték és az egyéb. Ha csak egyszerűen megadunk egy magyarázatot. Az osztályban való alkalmazásról lásd: Cartledge–Milburn (1995). (A szerk. Lehet. Stratégiatréning. Léteznek átgondolt átmeneti programok is. fejezet. a hozzáférhetők pedig sokszor nem sikeresek. Ha egy ideig nem járhatnak iskolába. de ha a család nem képes vagy nem hajlandó megfizetni a szakembereknek járó magas óradíjat. azzal csak jobban elidegenítjük őket. akik komolyan szeretnének segíteni a gyerekeknek abban. miként hangzana ez. Valahányszor amiatt következik be egy problematikus viselkedés. attitűdjeikben és a problémamegoldó készségek terén – tehát hatékonyabban tudjanak működni (erre vonatkozó pozitív példák találhatók Knutson [1998] munkájában). Vannak olyan nehéz diákok. Valamit fel kell adni: vagy a problémának kell csökkennie. 1999. Még napjainkban is sok alternatív iskola pusztán elkülöníti a problematikus diákot. mert ez közvetlenül demonstrálja a folyamatot a diák számára. hogy kezeljék azt jobban. akkor nem tudunk velük sikeresen foglalkozni. hogy tudja. akiknek jobb lenne valamilyen átmeneti vagy alternatív iskolába 66 járniuk. hanem meg is kell tanítania. amelyekkel hatékonyan megoldhatnák az adott helyzetet. A stratégiatréning nagy része szociális készségek tanítását foglalja magába. de nem képes hatékonyan bánni vele. 2006. az együttműködő játék vagy tanulás. és a tananyagot sem tudjuk megfelelően tanítani. és megnehezítjük számukra az iskolába való visszatérést – ha egyáltalán visszatérnek. vagy szakemberekhez kell fordulni segítségért. amelyek megfelelő segítséget nyújthatnának. hogy fejlődjenek érzelmileg. gyakran nem tudjuk elérni. H. igényeinek megfelelően. Elias–Clabby (1989)... továbbá a konfliktusok egyezkedésen alapuló. de nem azonnal. a tanárnak nemcsak biztatnia kell a gyerekeket arra. 66   Magyarországon. Walker (1987). Zaragoza–Vaughn–McIntosh. ha „magában beszélne”. A terápiás kezelések általában elérhetők. Az ilyen tréning a gyerekek viselkedésének egész széles skáláján javulást eredményezhet (Mennuti et al. hogy néhány hónap múlva sor kerül rájuk. a gondolatokat csak ezután tudja használni viselkedése irányítására.4. A diákok modelleket és útmutatást kapnak. Egy időben a nagyon alacsony elvárásokkal függött össze az alternatív iskolába való továbbításuk: egyszerűen „megszabadultak” tőlük. amelyeket olyan tehetséges felnőttek oktatnak.

Ha csak pillanatnyi és nem igazán zavaró dologról van szó. Bizonyos körülmények között még a kompetens és törődő tanár is úgy érezheti. s nem marad az osztályában. Az ilyen jellegű tájékozódást magánbeszélgetés formájában végezzük. s a rendbontás oka egyértelmű. mivel nem hagyott más lehetőséget! A büntetés megfelelő formái közé tartozik a kiváltságok csökkentése. ne érezzék azt. fennakadás okozása nélkül vessünk véget! A rendetlenkedés legtöbb formáját figyelmen kívül hagyhatjuk. hogy kimaradjanak az iskolából. Amennyiben a rendbontás hosszabb ideig tart vagy kezd zavaróvá válni. a csoportból való kizárás és az olyan feladatok elvégzése. ezért csak végső eszközként használjuk! Tegyük egyértelművé. a többi pedig az ebben a fejezetben leírt technikák használatával kezelhető. hogy néhány diák jobban jár. közvetlen beavatkozásra van szükség. akkor szólítsuk nevén a rendbontót. ki kell kérdeznünk a diákokat. vagy a kizárás veszélye fenyegeti őket.Összegzés Következésképpen az. és direkt módon koncentráljunk a kívánatos viselkedésre! Kerüljük a kérdezősködést. nincs értelme emiatt megszakítani az aktuális tevékenységet. Azoknak a diákoknak talán ez lehet az egyetlen igazi lehetőség arra. ezért állandóan tartsuk szem előtt az osztályt. az attól függ. és a kisebb problémáknak azonnal. Büntetésre rendszerint nincs szükség. miszerint a legtöbb rosszul alkalmazkodó gyerek számára az a legjobb. ha speciális iskolába kerül. és megelőzi a megismétlődését! Ehhez tisztázni kell. hogy mit kellene tenniük. A lehető leggyorsabban és a többieket a lehető legkevésbé zavaró módon vegyük rá őket arra. hogy milyen viselkedést várunk el. és esetleg új szabályra vagy egyezségre is szükség lehet. hogy a diákot ismételten előforduló helytelen magaviselete miatt kell büntetni. zavaró rendbontás apró viselkedésbeli problémával kezdődik. A büntetésnek közvetlen kapcsolatban kell lennie 167 . A legtöbb súlyos. fejezetben leírt megelőző technikák következetes gyakorlása a legtöbb problémát elhárítja. próbálja a lehető legtovább „elviselni az elviselhetetlent”! ÖSSZEGZÉS A 3. semmint helyes megoldás. akik elég idősek ahhoz. hogy mi lenne a feladata. Ugyanakkor igaz marad az állítás. a fenyegetőzést vagy a noszogatást! Súlyos rendbontás esetén. Ha a diákok tudják. hogy a diákok speciális tanulmányi programokra való átirányítása etikailag mennyire helyes és szakmailag mennyire bölcs. amely segít a jelenlegi problémán. hogy milyen minőségű az adott program. hogy mielőtt végleg lemond egy tanítványáról. akkor nem szükséges kikérdezni a gyerekeket. vagy emlékeztessük a szabályokra! Az ilyen jellegű beavatkozásokat szabjuk rövidre. hogy elkerüljék az egész életen át ismétlő kudarcot és szenvedést. ha kitartó támogatást nyújtó kezelést kap a gondos és elszánt tanártól (akit az iskola egyéb személyzete is segít). és nem vagyunk pontosan tisztában a tényekkel. hogy menteni kellene a bőrüket! Addig ne döntsünk. A büntetés sokkal inkább áthidaló. mondjuk meg neki. Ezért arra kérünk mindenkit. hogy térjenek vissza a produktív munkához! Amikor nem lehetséges a zavarásmentes technikák alkalmazása. amíg nem hallgattunk meg mindenkit! A tények birtokában olyan megoldást válasszunk. és számos káros mellékhatással jár. és felhívni rá a figyelmet. amelyek arra késztetik őt. hogy elgondolkozzon a szabályokon és az azok mellett szóló érveken. vagy ha a rendetlenkedés megzavarja a többieket.

a visszahúzódást. amelyek a legnagyobb valószínűséggel zavarba hoznák. a többiek figyeljenek. és keresse meg a módját. s ezért rendkívüli intézkedésekre van szüksége. a tanár nem tolerál? Engedékenyebbek lennének-e vagy nem? Miért? 2. miként lehetne javítani az adott helyzeteken! 4. a diákok hogyan éreznének azokkal a magatartásformákkal kapcsolatban. sorolják fel azokat a viselkedésformákat.) 168 . fejezet esettanulmányait! Melyik tanár a legjobb osztályirányító? Miért? Miként tudott volna még ez a tanár is sikeresebb lenni? 3. a vétséggel. súlyos zavarral küzd. legyen enyhe és elég rugalmas ahhoz. amit az egyik tanár problematikusnak érez. vagy feszültté tennék! Gyakorolják. a hiperaktivitást. a dacot és az agressziót! Ezeknek a problémáknak a kezelését gyakorolják szerepjáték keretében! Adjanak meg egy kitalált helyzetet. miként reagálnának rájuk! Ezután a csoport többi tagjával szerepjáték keretében adják elő az adott reakciót! Az alábbi szituációban például hogyan reagálnának. illetve reagálnának-e egyáltalán? Tanár: Igazad van. mikor hihetjük el. Miért nem javasolják a szerzők a fizikai büntetés alkalmazását? 67   Pedagógusképző intézmények diákjairól van szó. a feladatok el nem végzését. a feltételeket megszabó szerződések és a kognitív magatartás megváltoztatása. Képzelje magát abba a tanítási helyzetbe. amelyre készül. a figyelemhiányt. hogy ezeket miként kezelnék! Ha például nem tetszik a tekintélyüket fenyegető viselkedés. hogyan lehet hatékonyan kezelni a bohóckodást. és gyakorolják. Amit tegnap mondtam. Számos viselkedéstípus kezelésére tettünk javaslatot ebben a fejezetben. fejezet. majd beszéljék meg a szituációt! 5. s amelyeket nyíltan. Vizsgálja meg vagy készítsen listát a diákok azon magatartásformáiról. mint a magabiztos fegyelmezés. (A szerk. amit mond! 6. Olvassa el újra az 1. A fejezetben említett általános vizsgálódás és problémamegoldó tevékenység mellett az olyan technikák is alkalmazhatók. amelyet az egyénre szabott kezelés követ. Frank. helytelen volt. osszák ki a tanár és a tanuló szerepét. amelyek valószínűleg feldühítenék. Az osztály irányítása II. és képzeljen el néhány viszonylag enyhe rendbontást. tartson a lehető legrövidebb ideig. Olvassa el újra a fejezet elején található négy esettanulmányt. amelyeket ön.4. Hét rövid bekezdésben foglalja össze. az osztály előtt szeretne kezelni! Mennyiben egyezik az ön felfogása az enyhe rendbontásról csoporttársaiéval?67 Egy több tapasztalattal rendelkező tanár vajon hasonlóan reagálna az ilyen problémákra? Mit gondol. hogy a tanuló jóvátehesse hibáját helytelen viselkedésének korrigálásával! Néhány gyermek hosszan fennálló. Ugyanaz a viselkedés. Javasolt tevékenységek és kérdések 1. elemezze mindegyiket. a másik számára még csak említésre méltónak sem tűnik. A súlyos problémák gondos megfigyelést és diagnózist igényelnek. Herb: (Vidáman nyerítve a terem végében) Tanár úr mindig téved! Már sose tudjuk. amelyet meg szeretne szüntetni.

Mit kellene tennie a tanárnak? Fogalmazza meg konkrétan! Írja le vagy szerepjáték formájában adja elő. hogy Bill Thomas (látszólag minden provokáció nélkül) megragadja Tyrone Johnson fésűjét. amikor egy diákot kizár.Javasolt tevékenységek és kérdések 7. Hasonlítsa össze fejezetünk „Feltételeket megszabó szerződések” címszava alatt található. Egy kilencedik osztályban tanító tanár meglátja. majd újra befogad a csoportba? 8. Milyen lépések segítségével tehetjük hatékonnyá a csoportból való kizárást? Hogyan viselkedjen (konkrétan) a tanár. hogy mi előzte meg a lökdösődést? 9. és a földhöz vágja. a feltételekhez kötött egyezségeket illusztráló négy jelenettel kapcsolatos reakcióit néhány csoporttársa reakcióival! 169 . ha nem látta volna. hogy milyen szavakat használna! Másképpen viselkedne-e. Bill és Tyrone taszigálni kezdik egymást.

hogy legtöbbször ti vagytok a felelősek a rendbontásért. s titeket azért tartottalak benn. és bezárta a terem ajtaját. hogy mi történt a mai napon. ám nem történik semmi. a Maryre tett megjegyzés minősíthetetlen volt. Én sem voltam az. hogy erre   Forrás: Engedéllyel átvéve Good. Az egész megbeszélés során következetesen tartja magát ehhez a kiindulási ponthoz. Vera erre azzal reagált. amik mostanában történnek. Jim: Mondtam már. Az osztály irányítása II. ha bármelyik fiú is kéri. A tanárnő először is egyértelművé teszi. és az edző megköveteli. de Vera gyorsan megszabadult tőlük. A megbeszélés a következőképpen zajlott68: Tanárnő: Ahogy azt az osztályban is mondtam. 4. de a probléma csak súlyosbodott. mert füvet kell nyírnom. T. Egyre több tanuló vesz részt a bolondozásban. de Vera gyorsan elvágta a vitát. Paul: Így van. amely iskolán belül és kívül egyaránt működik. Bill és David pedig meglehetősen szégyenlősnek tűnt. Néhány osztálytárs megpróbált a közelben maradni. A fő bujtogatók neve: Bill.1 FÜGGELÉK a negyedik fejezethez Egy problémamegoldó megbeszélés elemzése Az alábbi jelenet számos problémamegoldó alapelvre nyújt példát. hogy öt perccel a csengetés után készen legyünk. s nem arra. Vera Wise tanárnő egyre jobban aggódik amiatt. A fiúk megígérik ugyan. Itt az ideje. Jimmel. nem én voltam. hogy ez az egy eset valójában nem volt olyan súlyos. ki tette a megjegyzést. azt is tudja. egy klikk tagjai. és hogy majd később megmagyarázza. Ráadásul nem is maradhatok. s hogy szerinte mind a négy fiú egyformán felelős. de ezt elutasítják. hogy az általános problémákról akar beszélni. s ezért a négy fiú magatartásának megváltoztatására kíván koncentrálni. egy csinos és fizikailag igen fejlett lánynak. és egyben az utolsó egy egész sor esemény között. Contemporary educational psychology (5. hogy a dolognak véget vessünk. mert úgy látszik. Jim tiltakozni kezdett. Kijelentette. hogy nem ő tette a trágár megjegyzést. nemcsak arról. mint általában a többi probléma. Az óra végére Jim és Paul mogorva hangulatba került. 68 170 . Vera felajánlja. J. hogy a munkájukkal törődnének. Vera egyenként már elbeszélgetett a fiúkkal és másokkal is. Ámbár a tanárnő ajánlata abból a szempontból őszinte. mert edzésem van. hogy telefonon elmagyarázza a fiúk késését. A probléma ezen a délutánon. kiadás). és hogy Billel. Úgy határozott ugyanis. hogy mind a négy fiút látni kívánja. hogy kiderítse.4. hogy élesen közölte az osztállyal: most aztán tényleg túl messzire mentek. Jim és Paul kifogásokkal igyekeznek kibújni a megbeszélés alól. Ez a négy fiú az osztályban közel ül egymáshoz. fejezet. hogy biztosan telefonál. az utolsó órában érte el tetőfokát. Minden jog fenntartva © 1995 Pearson Education. Daviddel és Paullal óra után beszélni szeretne. egymás piszkálásában ahelyett. David és Paul. hogy az elmúlt hetekben egyre komolyabban és gyakrabban jelentkezik osztályában a feltűnősködő viselkedés. Jim. hogy megváltoznak. – Brophy. hogy miért. és haza kell mennem. amikor az egyik fiú (Vera nem tudja biztosan. hogy melyik) valami nagyon obszcén és kínosan zavarba hozó dolgot mondott Marynek.

(Paul és Jim egyaránt jelzi. tartozik neki annyival. de ez nem elég. Ti négyen azért vagytok itt. miszerint Davidnek bocsánatot kellene kérnie.) David. (Jim és David rögtön rábólintanak. Ha gondolod. amivel elégedett lesz. s azt is tisztázza. Én általában csak olyankor rosszalkodom. és bárki is okozta a kínos helyzetet. hogy többet nem fogtok rendetlenkedni. ki sértegette Maryt. hogy David gyakrabban rendetlenkedik. hogy ki volt az. ha David belerángat. David meg csak dühösebb lenne. Paul. hogy más diákok mit csinálnak.4. amíg olyan eredményre nem jutnak. (David szúrós szemekkel néz rá. ha Vera felhívja az edzőt vagy valamelyik szülőt. Vera ismételten rámutat. Mindannyian itt maradunk. de nem szól semmit. valószínűleg nem kerül sor. nem akarok erről a mai dologról beszélni. többet nem fogunk rosszalkodni. hogy őt a súlyosabb prob léma érdekli. ugyanakkor mindenki csak nyerhet. akkor felhívom a szüleidet. Azt akarom megbeszélni veletek. felhívom az edzőt. miszerint a súlyosabb problémáról és mind a négy fiúról kíván beszélni. nyilvános bocsánatkéréstől Mary csak még kínosabban érezné magát. és nem bújhatsz David mögé.) Tanárnő: Jim. de ennek ellenére minden ment a régiben. mert sokkal többet vesztek részt az ilyesmiben. de a saját viselkedésedért csakis te vagy a felelős. ez így nem megy. és olyan egyezséget kell kötnünk. hogy bocsánatot kér tőle. s amihez mind a négyőtöknek sok köze van. (Jim komoran hallgat. mert egy kikényszerített. Ráadásul ő az. Egyben azt is teljesen világossá teszi Jim számára. Jim most Davidre próbálja kenni a dolgot. Ez így helyes. amíg a problémát véglegesen meg nem oldjuk. Jim. Bill pedig ünnepélyesen bólint.1 Függelék Tanárnő: Először is tisztázzunk néhány dolgot. Már többször elbeszélgettem mindegyikőtökkel. Ezzel a válasszal egyébként Vera minden további „menekülési” kísérletet is elvág. miszerint az obszcén beszéd önmagában most nem annyira lényeges. igent mondanak. Úgyhogy most sajnos már nem tudok hinni a szavatoknak és annyiban hagyni a dolgot.) Jim: Hát David volt az. hogy számos alkalommal Jim szintén „bűnös” volt hasonló rendbontásokban. Nagyon szégyenkezett. hogy a bajok csak halmozódni fognak. valamint hogy a saját viselkedéséért Jim a felelős. Paul: Hát. Egyúttal a tanárnő megint csak minimális időt és figyelmet szán arra az információra. Feltehetően mindkét fiú jól tudja. Alaposabban kell megtárgyalnunk a helyzetet. amit el tudok fogadni. és megmagyarázom a hiányzásodat. A tanárnő semmit sem veszíthet ezzel a javaslattal. s ezzel is megerősíti koráb bi állítását. Sokkal inkább érdekel a súlyosabb probléma megbeszélése és az. ha valamikor a jövőben David mégis rászánja magát a bocsánatkérésre. nagyobb probléma megoldását keresi. Ha szeretnéd. akkor szerintem bocsánatot kellene kérned Marytől. megmarad a javaslat szintjén.) Tanárnő: Sajnálom. ha a tanárnő telefonálna. ami már hetek óta folyik. hanem az általánosabb. Mindez összhangban van Vera előbbi állításával is. amíg a dolog végére nem járunk. hogy nem szeretnék. A tanárnő javaslata. és egyértelművé teszi. Nem vagyok különösebben kíváncsi arra. mint bárki más az osztályból. Ha nem lettél volna magad is sokszor részese ezeknek a dolgoknak. de amint már mondtam. hogy most nem arra kíváncsi. hogy addig minden ki benn marad. Minden egyes alkalommal megígértétek. Mindannyian. mint a mások jogainak és érzelmeinek a tiszteletben tartása. függetlenül attól. aki Maryt csúnyán zavarba hozta. ha valóban te voltál. hogy konkrétan a mai problémáért David volt a felelős. 171 . nem én. aki a legtöbbet rendetlenkedik. akkor most nem lennél itt. hogy ezeknek a dolgoknak véget vessünk. Lehet. s kísérlet sem történik a nyomon követésére. de mindketten itt maradtok.

ha elhatározzátok magatokat? Paul: Rendben van. hogy egyértelműen látszik: a pedagógus szabályai méltányosak. s ne feledjük. Emellett az egész osztályt is zavarjátok. az édesanyátok közelében biztosan nem használtok ilyen szavakat. hogy obszcén szavakat használtak. fejezet. Rámutat. most még úgy állítja be a helyzetet. hogy megfelelő motiváció esetén egyiküknek sem nehéz fegyelmeznie magát. Mindannyian tudjátok a választ. hogy megengedem a diákoknak. Már nem akarja igazolni a helytelen viselkedést. Nagyon jól tudjátok. hogy ezzel a viselkedéssel saját magukat és társaikat is zavarják a tanulásban. Azonkívül. Mary rettenetesen kínos helyzetben volt. Mint például ma is. Erre a tanárnő válasza a szabály újbóli elismétlése. De ti nem dolgoztok. hogy meg tudtok. Végül Vera még azt is szóba hozza. Vera ezzel is ügyesen néz szembe. A fiúk feltehetően nagyobb valószínűséggel fognak szégyenkezni. hogy cselekedeteinkért felelősséggel tartozunk. miért nem hagytok fel a béna kifogásokkal és ismeritek el. de ez a négy fiú egyfolytában túlkapásokat követ el. ha végeztek a feladatukkal. és azonnal elutasítja ezt a látványos érvet. a fiúk érvelését „béna kifogásnak” nevezi. és bűntudatot érezni amiatt. Felhozott példája különösen találó. Paul most másfelől próbálja megközelíteni a helyzetet. nem természetes az. hogy Maryt zavarba hozták. vagyis arról. mert vagy David. mint egy esetleg elhangzó trágár szó miatt. ráadásul mindenki tudja. és utána halkan beszélgetnétek. ami hirtelen az eszébe jut. hogy másokra igyekszik hárítani a felelősséget. hogy ugyanúgy beszéljenek édesanyjuk jelenlétében is. Szóval. Paul: De egyáltalán. de nem megy. a trágárul beszélő diákok. A tanárnő emellett hangsúlyozza. A tanárnő nem vesztegeti az időt. de a tanteremben akkor sincs helyük.4. mintha Vera valami méltánytalan és természetellenes dolgot kérne számon. hogy elsősorban tanulni. hogy fegyelmezzétek magatokat. de akkor mit kellene tennünk? Csak üljünk ott és fogjuk be a szánkat? Tanárnő: Nem. hogy gondolatmenetét méltánytalannak próbálja beállítani. nem pedig az időt ellógni jártok ide. hanem ami vele társul. hogy a fiú érvelése egy bizonyos pontig elfogadható. vagy valaki más belerángat. mint amiatt. hogy ugyanúgy kövessétek a szabályokat. egyáltalán nem kívánok tőletek semmi különöset. Ezt a szóváltást Vera némileg élesen zárja le. az nem maga a szó. és nem esik nehezetekre. mert beleviszik a rosszba. és hangos megjegyzéseket tesztek ahelyett. akkor jobban tudnál uralkodni magadon? (Jim komor önbizalmat sugárzó arckifejezése hirtelen zavarodott és aggodalmas lesz. Az osztály irányítása II. Mindazonáltal az eddigieket valóban így lehet helyesen jellemezni. A szabály pedig egyértelműen méltányos. A tanárnő mindezt úgy teszi. hogy 172 . hogy halkan beszélgessenek. hogy töltsön néhány napot itt az órákon? Mit gondolsz. Továbbá leszögezi. vagy pedig azért. Mindössze annyit kérek. Végtére is nem ő a felelős a fiúk fe gyelmezéséért. elismeri. főként a fiúk szinte mindig visszarettennek attól. hogy egy iskolában ez a fajta zavaró magatartás nem engedhető meg. hogy előbb dolgoznátok a feladatokon. de ti négyen csak bohóckodtok. ahhoz pedig senkinek sincs joga.) Tanárnő: Nem kell válaszolnod a kérdésre. Megpróbáltam vigyázni. hanem maguk a fiúk. hogy ilyenkor az ember visszafogja magát. lehet hogy igaz. viszont ez a gondolkodás nem vesz tudomást a nagyobb összefüggésekről. viszont támadni kezdi Vera kérésének méltányosságát. Ami még ennél is fontosabb. mire való ez a nagy felhajtás? A „mocskos” szavak nem fájnak másoknak. miszerint sokkal inkább aggódik a diákok egymás iránt kifejezett tisztelete. Ezen a ponton Jim megint megpróbál kibújni a felelősség alól. és nem mondja ki. ha – tegyük fel – meghívnám édesanyádat. Tanárnő: Tényleg? Na és mi lenne akkor. Jim: Hát én nem tehetek róla. Paul most megkísérel bűntudatot kelteni a ta nárnőben azzal. Ezután hangsúlyozza a még fontosabb elvet. és meg is fogtok változni. hogy önmagukban ezekkel a szavakkal nincs semmi baj. Különben is. Gondolkodás nélkül szoktam mondani mindenfélét. hogy mit jelentenek! Tanárnő: Először is. hogy így megszégyenítsen egy másik embert.

anélkül. hogy felvázoljuk a problémát. de ezt nem szeretném. úgy. van-e valami javaslatotok a megoldásra. Van-e még valamilyen javaslat arra. Tudok-e segíteni nektek abban. nem „pécézte ki” őket. azt meg már mondtam. és ezzel szétválasztanálak benneteket egymástól. Hogy a fogadalmak megtartása nehogy ismét kudarcba fulladjon. Enyhe meglepetés. de ezt most feltételekhez köti. hogy máshova kellene ülnie. Remélem. Ezután néhány gondolatban összefoglalja a helyzetet. hogy bekövetkezzen valamilyen változás? David: Milyen változás? Tanárnő: Nos. hogy David viszi bele a rosszalkodásba. hogy valóban komolyan beszélt. akkor halkan beszélgethettek. hogy Jim beleegyezik a helyváltoztatásba. (A többiek bólintanak. amelyek a fiúk számára valószínűleg nem fogadhatók el. de belekényszerítették a megbeszélésbe.4. Ez egy lehetséges módja az esetleges negatív következmények közlésének. Azért akartam veletek beszélni. amikor azt mondta. hogy valamilyen módon most már megoldják. Rájöttek. Mind­azon­ által már most figyelmeztetlek benneteket. és jobb. hogy a múltban ezt az ígéretet már többször megszegte. Tanárnő: Rendben. Ez a váltás éppen a megfelelő időben történik. hogy mit lehet és mit nem. és kifejezi szándékát. s Vera újra rámutat. hogy amennyiben a javaslat kivitelezhető. aki egyetért azzal. elültetlek. és nem akarnak érvelni sem. hogy a fiúk tegyenek javaslatot a megoldásra. Miután a fiúknak nincs több javaslatuk. hogy miként oldhatnánk meg ezt a problémát? (Néma csend. szerintem egyébként is elég ostoba dolog erről disputálni éppen veletek. A problémát – helytelen viselkedésükkel – a fiúk okozzák. hogy ha bármelyikőtök is megszegi a szavát. a tanárnő változtat a stratégiáján. Mindenesetre ezzel lehetősé get ad Verának arra. és nem is kér tőlük semmi különöset. a magam részéről pedig elhatároztam. és most már komolyan arról van szó. (Ezek a javaslatok egyik fiúnak sem tetszenek. A felsorolt dolgok bekövetkezhetnek. Jim. és esély van arra. hogy valamelyikőtök másik osztályba kerüljön. Felajánlja. Paul erre visszatér korábbi fogadalmához. lehet. hogy valóban meg kell változniuk. kivéve Jimet. és bebizonyíthassa. elismerem. megváltoztathatnám az ülésrendet. hogy valóban megvan benne a segítő szándék. semmi mást nem kér a fiúktól. hogy akár egyedül is megoldhatná a dolgot. Vera olyan javaslatokkal áll elő.1 Függelék mint az osztály többi tagja: végezzétek el a feladataitokat! Ha még marad idő. a helyzet egyre rosszabbodik. Ha kell. igazából ő nem is akart erről beszélni. hogy ennek véget kell vetni. ha távolabb van Davidtől). mint az osztály többi tagjától. és hogy lássuk. Vera 173 . mint amit már korábban is mondtam: többé nem csinálok ilyeneket. hogy mi a megfelelő magatartás a jövőre nézve. mielőtt teljesen kicsúszik a kezünkből az irányítás. súlyosan megbüntetlek benneteket. hogy nekem pedig a büntetésen kívül nem jut eszembe semmi más. Ami azt illeti. hogy nem szeretnélek megbüntetni benneteket. ha a probléma nem szűnik meg. hogy lehetőséget nyújtana egy közös megbeszélésre). így szeretné bebizonyítani. Tanárnő: Igen. hogy eddig egyikőtök sem volt képes megtartani a szavát. hogy engedelmeskedjenek a mindenkire érvényes szabályoknak. A probléma viszont súlyos. hiszen ti nagyon jól tudjátok. Akkor hát mit tegyünk? Nem akarok ebből nagy ügyet csinálni. hogy a többieket ne zavarjátok! Paul: De ezt egyszer már megígértem.) Tanárnő: Nos. Megpróbálhatnám elintézni. és most komolyan is gondolom. hogy javítson a helyzeten.) Paul: Semmi más nem jut eszembe. hogy ne legyen időtök lógni. ő maga hajlandó a megvalósítására (annak ellenére. A probléma elég súlyos ahhoz. mindössze azt. s elfogadja a fogadalmakat. ez segíteni fog. hogy egyetértsen. mert a fiúk már nem viselkednek ellenségesen. Pluszmunkát vagy egyéb feladatokat adhatnék nektek. Én pedig egyszer már elmondtam.

holnap megint edzésem van. hogy mindenképpen szó lesz erről. A megbeszélésnek ez a pontja alátámasztja a tanárnő koráb ban tett állítását. ha most megszegitek. amit mondani szeretnétek? (Egy kis hallgatás után mindenki vállat von. amit az osztály összes többi tagjától is kér. Tanárnő: Jó. Saját érdeketekben azt javaslom.) Rendben. Bár gyakorlatilag büntetésről van szó. akkor legyen hétfő? Akkor ott az egész hét és a hétvége. Jussatok el a 128. A felsorolt büntetések viszont aláhúzzák a probléma súlyosságát. Ezt azért említem meg. hogy péntekre el tudnék készülni. hogy sokkal inkább a probléma megoldását akarja. Tanárnő: Na és mi a helyzet a füzeteitekkel? Tudom. hogy mit mondjanak másnap az osztálynak. és megegyeztünk abban. hogy a diákok tegyék rendbe a füzetüket. Valószínűleg hangsúlyozni fogok néhány dolgot. s ha a mai obszcén dologhoz hasonló történik. Az osztály irányítása II. Az is szándékomban áll. (Mindenki egyetértően bólogat. hogy szükség is lesz rá. de némi haladékot is ad. hogy nemcsak a hiányosságokat kell bepótolnotok. A legkevesebb. Vera mindössze azt kéri a fiúktól. oldal aljáig! Rendben? (Mindenki egyetért.) Tanárnő: Nos. Hogy ez a fiúknak az elkövetkező néhány napban pluszmunkát és fáradságot jelent. hogy nem fogja megszégyeníteni a fiúkat. hogy több napig benn maradtok óra után. és azt is akarom. amikor elfogadható indokokat kap. mert csak bolondoztatok.) Jim: (Leverten. Péntekre készen lesztek? (Ma szerda van. hogy tudjátok: a jövőben semmit nem fog érni a szavatok. hogy lemaradtatok. pénteken meg meccsem. mert nem figyeltetek. Ezzel a fordulattal Vera a hiányos és hibával teli füzetek problémája felé fordul. és a füzeteket mielőbb adjátok be ellenőrzésre. és javítsátok ki a hibáitokat. de a mai megbeszélésünkről nem akarok többet mondani. Akkor megegyeztünk a hétfőben. Elvárja. Egyben megismétlődik a diákok zavarba hozásáról korábban kimondott véleménye is.) Én nagyon lemaradtam. hogy lássátok. hogy beszélgettünk. büntetéssel fenyegeti meg a diákokat. rázza a fejét. hogy mindenkit újra emlékeztessek a szabályokra. És emlékezzetek. de azt is megígéri. nemcsak a trágár szavak használata miatt. akkor valószínűleg beszélni fogok a szüleitekkel. Szándékomban áll elmondani az osztálynak. Azt akarom. Mit mondunk holnap a többieknek? Nem ti vagytok az egyetlenek. miszerint a tanulmányi munka elhanyagolása miatt szintén aggódik. 174 . és hogy a mostani beszélgetés részleteit sem kívánja közzétenni. a hibákat javítsátok ki. az is tele van mindenféle trehány hibával. hogy valójában nem számít arra. mintsem büntetést. hogy ti is a lehető legkevesebbet beszéljetek erről! Legfeljebb annyit mondjatok. egy kérdés még mindig hátra maradt. hogy ellenőrizzétek az elmúlt három hétben végzett munkátokat. akkor meg kell majd büntetnem. a megbeszélés lezárásaként Vera szóba hozza a kérdést. az a diákok hibája. amelyek azért keletkeztek.4. és egyezséget kötöttünk. Érez­ teti azonban. fejezet. hogy megbeszéltük a helyzetet. hogy bizonyos dolgoknak véget kell vetnünk. hogy a lemaradást pótoljátok be. akik idétlen megjegyzésekkel múlatják az időt. mennyire komoly a probléma. Ezzel ismét azt a szándékát támasztja alá.) Van még valami. azt is elvárom. Végezetül. Nem hiszem. valójában mégsem az. Tisztázza. amire nektek már felhívtam a figyelmeteket. nem a tanárnőé. és ami munkát elvégeztetek.

hogy szégyellte magát és bűntudata volt. hogy tőle külön is kérjük ki az egyetértését. Lehet. nehogy később arra hivatkozhasson. és esetenként ellenségesen nyilvánult meg! Más körülmények között lehet. akkor fontos. A kéréssel viszont nem veszít semmit. hogy a lehető legkevesebbet beszéljenek a ma elhangzottakról. hogy nem. hogy az ilyen jellegű beszélgetésekre általában mogorván és visszahúzódón reagál. hogy ma mi történt itt. csendben marad. hogy Bill ugyanúgy elkötelezte magát. és ezért úgy döntött.) Van-e még valami? (Mindenki rázza a fejét. Bill csak akkor szólalt meg. lehet.) Rendben. Elfogadható ez a terv? (Bólintanak. és találgatni fog. Ha ez utóbbi a jellemző. s akkor nem kellene másokkal is ehhez hasonló megbeszéléseket tartanom. hogy a megbeszélés során Paul és Jim sokszor megszólalt.4. hogy a fiúk ezt megteszik. mert mindenki kíváncsi. bár a fiú nem beszélt külön a maga nevében. egy rövid bejelentés szükséges. ha néhány osztálytársatokat ti magatok is emlékeztetnétek a szabályok követésére. Vera ezt nem fogja rajtuk számon kérni. hogy ő sosem egyezett bele az elhangzottakba. hogy a fiúk részesei a problémának és felelősek a megoldásáért. Figyeljük meg. Ebben az esetben Vera úgy ítéli meg. Lehet. és többet ilyen ne forduljon elő! Vegyük figyelembe. de a mai incidensben ő volt a vétkes. hogy a tanárnő ezen a ponton megpróbál a fiúk segítségéhez folyamodni. amikor a többiek is egyszerre egyet értettek valamiben. nem súlyosbítja a helyzetét. mint a többiek. s csak méginkább hangsúlyozza. Akkor mindenki mehet a dolgára. 175 . hogy David is így viselkedett volna. és biztassák osztálytársaikat a szabályok betartására. de azt hiszem.1 Függelék Ezenkívül igazán értékelném. Tehát nem kívánlak zavarba hozni benneteket vagy részletesen elmesélni másoknak. Javasolja. de az is lehet.

22. 10. 8. Az osztály irányítása II. 20. CÉL Annak vizsgálata.4. Megfelelő kérdéseket tesz fel – nyilvánosan végzi az igazság kiderítését. ____ 1 5. emlékeztet a szabályokra. Készítsünk feljegyzést az alábbi információkról! Ezek azokra a tanári reakciókra vonatkoznak. 3. 6 ____ 2 ____ 4 ____ 2 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 1. tanóra vagy megbeszélés. ha a tanár tisztában van a problémával! A jelentéktelen problémákat – amelyeket a tanár esetleg észre sem vesz – ne jegyezzük! VISELKEDÉSI KATEGÓRIÁK A) A SZITUÁCIÓ TÍPUSA A 1. ____ 7. Saját helyen végzett munka ellenőrzése vagy tanulás. hogy a tanár ezeket a helyzeteket megfelelően kezeli-e. Egyéb (részletezze) C) TANÁRI REAKCIÓ(K) 1. Büntet. Megdicsér valaki mást a jó magaviseletéért. 8. de TARTÓS. 2. 25. amelyek akkor jelentkeznek. 4. ____ 3 3. Nonverbális: szemkontaktust használ. 14. Költői vagy értelmetlen kérdéseket tesz fel. 12. 24. 9. vagy ismétlődő. gesztusokat vagy érintést. 4. gyorsan meg kell szüntetni. 4. 15. Nevén szólítja a rendzavarót. 5. Csekély mértékű. vagy legalábbis ajánlott a kérdések feltevése. 10. Zavaró. Rövid. arra az esetre. 18. Túl sok időt tölt a problémával. Csak akkor készítsünk feljegyzést. Egyéb (részletezze) 6. 21. ha figyelemhiányt vagy rendbontást észlel. 19. 3. (Jegyezze fel a büntetés típusát!) 11. 7. Négyszemközt próbálja kideríteni az igazságot. ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 176 .1 M egfigyelési szempontok A tanár reakciója a figyelem hiányára és a fegyelmezetlenségre HASZNÁLAT Amikor a tanár a figyelemhiány és a rendbontás problémájával szembesül. most vagy később. 6. 2. Az egész osztály. ____ 3 2. 4. veszekszik. ____ 4 KÓDOK B ____ 3 ____ 3 ____ 2 ____ 3 ____ 3 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ C ____ 4 ____ 4. 23. figyelmen kívül hagyható. Nem tölt túl sok időt a problémával. Egyéb (részletezze) B) A MAGATARTÁSI PROBLÉMA TÍPUSA 1. Kiscsoportos tevékenység – probléma a csoporton kívül. vagy felszólít a munka végzésére. 9. Zavaró. 5. 5. Fennakadás nélkül kell megszüntetni. nem zavaró. 13. 2. ha a rendbontás megismétlődik. 17. fejezet. a zavaró diák közelébe megy. Büntetéssel fenyeget. 16. Kiscsoportos tevékenység – probléma a csoportban. ____ 1 4. 11. figyelmet kér. Figyelmen kívül hagyja (szándékosan). kérdésekre van szükség.0 3.

3. A tanár nem határozza meg konkrétan a megfelelő viselkedést (amikor erre szükség lenne. AMENNYIBEN ALKALMAZHATÓ! 1. 177 . 2. ezért a probléma súlyosbodik. hogy mi a helyes magatartás). A tanár túl sokáig késlekedik a beavatkozással. 6. A tanár a helytelen magatartást tipikus vagy megváltoztathatatlan jellemvonásként tartja számon. hogy az osztályirányítás szempontjából egyedül ő képvisel állandó problémát).Megfigyelési szempontok ELLENŐRIZZE. diákra vonatkoznak (úgy tűnik. A tanár nem találja meg az igazi „bűnöst”. JEGYZETEK Az 1. 4. vagy nem vonja be az összes érintett felet. 2 és 4 számok a 12. A tanár a rendbontást a rosszindulat és a gonosz szándék megnyilvánulásának tekinti. megbélyegzi a diákot. sz. ugyanis nem egyértelmű. 5. A tanár nem határozza meg konkrétan a szabályokat alátámasztó érveket (amikor ezek nem egyértelműek).

_____ 8. és vizsgálja meg azokat a stratégiákat. hogy a problematikus diákokat társaik jó irányban befolyásolják. és hogy a diák ne kapjon megerősítést a rendbontó viselkedésért. Példát mutat. A nemkívánatos viselkedést követelésekkel. _____ 9. _____ 3. _____ 6. hogy a rendetlenkedés lehetőségét megszünteti. Olyan tanácsokat ad. akár az órai viselkedés szempontjából CÉL A tanár problémamegoldó stratégiáinak listázása Válasszon ki egy diákot. _____ 5.2 M egfigyelési szempontok Hogyan reagál a tanár a problematikus diákokra? HASZNÁLHATÓ Amikor az osztályban egy vagy több gyerek is tartós. _____ 7. Megkísérel szoros személyes kapcsolatot kialakítani a diákkal. _____ 2. Támogató környezet biztosításával megkísérel bátorítást. amelyeket a tanár az ő esetében használ! A) ÁLTALÁNOS STRATÉGIÁK _____ 1. akár a személyes alkalmazkodás. Csökkenti a konfliktusok lehetőségét azáltal. vagy valamilyen módon hozzájárulnak a problémához. ha ez mégis szükségessé válik. a feszültséget csökkentő technikával avatkozik közbe. hogy a lehető legritkábban és lehetőleg indirekt módon avatkozik közbe. _____ 10. ha azok nem megfelelőek. Változtat az ülésrenden. Fizikailag a közelben marad. hogy így a diák egy nagyobb kitörés után lecsillapodhasson és elgondolkozhasson. vagy közelről tartja szemmel a diák viselkedését. _____ 4. hogy segítsék a diákot a problémával való hatékonyabb megbirkózásban (akár általános. Egyéb (részletezze) B) KONKRÉT STRATÉGIÁK _____ 1. _____ 8. súlyos problémát okoz.). amelyek arra valók. _____ 7. Kísérletet tesz arra. _____ 5. önismereti problémák stb. fenyegetéssel és büntetéssel kontrollálja. „Időkérő” technikákat alkalmaz a zavaró viselkedés megszüntetésére úgy.4. _____ 6. fejezet. Példamutatáson vagy szerepjátékokon keresztül tanítja meg a diákoknak azt a beszédmó dot. Megkísérel kialakítani egyfajta – az osztálytársaktól érkező – nyomást a problémás diák felé (hogy megszüntesse a problematikus viselkedést). _____ 3. Viselkedésre vonatkozó egyezségeket köt a javulás jutalmazásának módjaira. Ösztönző ajándékokat vagy jutalmat ígér a jobb viselkedésért. megerősítést nyújtani a diák önképéhez. a csoportbeosztáson vagy egyéb szociális környezetre/osztálytársakra vonatkozó tényezőkön. Az osztály irányítása II. _____ 2. _____ 11. _____ 4. A diák zavaró magatartását vagy meggyőződését logikai érveléssel vagy meggyőzéssel igyekszik megváltoztatni. Humorral vagy egyéb. a méltóságot megőrző. Azonosítja és kezeli a diák tüneti viselkedése mögött meghúzódó okokat (otthoni nyomás. 4. _____ 9. „Időkérő” technikákat alkalmaz. akár konkrét értelemben vett helyzetekben. ahol az adott diák gyakran viselkedik problémás módon). Változtat a tanulással kapcsolatos elvárásokon és feladatokon. amely segít kontrollálni a feszült vagy fenyegető helyzetekre való reagálást. amelyek a diákkal jobban megértetik a problémás viselkedést. 178 . gyakorlást vagy egyéb oktatást biztosít. annak okait vagy jelentését.

ha gyakrabban. Felveszi a kapcsolatot a családdal. Igyekszik felismertetni tanítványával. hogy a viselkedésével problémák vannak. de hasznosak lehetnének? 179 .Megfigyelési szempontok _____ 12. Aktív figyelés gyakorlása. _____ 16. _____ 15. hogy el kell fogadnia az ezzel járó felelősséget. mód szeresebben vagy másképpen alkalmaznák? Vannak-e olyan stratégiák. Mentálhigiénés szakembereket von be. Énüzenetek vagy „vereségmentes” megoldásokra való törekvés (Gordon-technikák). _____ 13. és hogy kötelezze el magát az ezen változtatni kívánó tervnek (Glasser-technikák). amelyeket a tanár ugyan nem alkalmaz. _____ 14. Egyéb (írja le) C) ÉRTÉKELÉS A fenti stratégiák közül melyik segít és melyik nem? Melyik segíthetne jobban.

hu Nyomtatta a Pátria Nyomda Zrt. Telefon: (06-1) 477-3100 Fax: (06-1) 477-3136 E-mail: info@educatio. Váci út 37.Kiadja az Educatio Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság Felelős kiadó: Kerekes Gábor ügyvezető igazgató 1134 Budapest. Felelős vezető: Fodor István vezérigazgató .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->