Makiári Taniá tÍ5

M ííH' il.

; GYAKORLATOKILIL

Makiári Tamás

Német nyelvtani ABC
Nyelvtani kísérőkönyv feladatokkal

A nyanyelvi lektor: Justin H yatt

© M akiári Tam ás Studium Bt., 2006

A könyv egészének, vagy részének bármilyen módon történő másolása, sokszorosítása a szerző Írásbeli hozzájárulása nélkül szerzői jogokat sért, törvénybe ütköző cselekedet, ezért tilos!

ISBN : 963 06 0224 5

K iadásért felel: a ST U D IU M Bt. ügyvezetője

S zerkesztette: M akiári T am ásné N y om tatta és kötötte: M A R O S I-P R IN T Kft. Felelős vezető: M arosi A ttila

_

_

I. A z ig e r a g o z á s a j e l e n i d ő b e n ..................................10 1. S zabályos ragozású ig ék ........................ 1 0 2. T öhangváltós ig é k ...................................14 a) Umlaut b) Brechung 3. R endhagyó ragozású igék a) se in .....................................................18 b) haben................................................. 2 0 c) w erden............................................... 2 2 d) wissen................................................ 23 e) tu n ......................................................24 II. A n é g y e s e t ......................................................................2 6 1. H atározott n é v e lő v e l..............................26 a) Alany, tárgy, részes eset................. 27 b) Birtokos e s e t.................................... 28 c) Birtokos vagy részes?......................29 d) igék Akkusativval, D ativval..........32 e) A bitten.............................................. 34 2. H atáro zatlan n é v e lő v e l.......................... 36 III. A s z e m é l y e s n é v m á s ..................................................3 8 1. T á rg y e s e te ................................................. 38 2. R észes e s e te ...............................................40 3. B irtokos e s e te ........................................... 42 a) Birtokos névmás ragozása.............. 44 b) Önálló alakja.................................... 47 IV. A n é v m á s é s a f ő n é v s o r r e n d j e ..........................4 8 Akkusativban és Dativban V. A z e l ö l j á r ó s z a v a k ( P r e p o z íc ió k ) ............................ 5 2 a) A Hol? kérdésre felelők................. 52 b) A Hová? kérdésre felelők.............. 54 c) Hol? vagy Hová?............................. 56 d) Elöljárószó vagy határozószó?.......58 e) Tárgyesettel állók............................ 59 f) Részes esettel állók.......................... 61 g) Birtokos esettel á lló k ......................63 Elöljárószavak közelebbről h) An vagy a u f? ................................... 65 i) An és fü r............................................ 6 6 j) F ü r + A vagy D ativ?....................... 67 k) A bei és ü b e r ................................... 6 8 1) Az uni és z u ...................................... 69 m) Zwischen, u n ter vagy w ährend? .. 70

n) Kettős elöljárószavak........................ 72 Bis és társai

VI. Az id ő ................................................................. 74
1. K é rd ö sz a v a i................................................. 74 2. E löljárószavak a) Akkusativval ..................................... 76 b) Dativval, G enitivvel......................... 78 c) Seit vagy v o r...................................... 80 d) Nach vagy i n ..................................... 81 3. K ifejezések a) Nap, napszak...................................... 82 b) Hét, hónap, év, évszak......................84 c) D átum ...................................................8 6 d) Ó raidő................................................. 8 8 4. Id ö h atáro zó k képzése ..............................90

VII. A számok..........................................................92
a) T őszám nevek..................................... 92 b) Tőszámok közelebbről......................94 (műveletek, főnevesitett tőszámnevek) c) Sorszám nevek.................................... 96 d) Határozatlan szám nevek...................97 e) Törtszámnevek és egyéb csodabogarak.......................... 98

VIII. Igekötős Igék................................................100
a) E lváló................................................ 100 b) Nem elváló........................................102 c) Hol elváló, hol nem elváló............. 104

IX. Kérdőmondatok.............................................108
1. K é rd ö s z a v a k ............................................. 108 2. H árom alakú k é rd ö s z a v a k ..................... 111 3. P repoziciós kérdöszavak a) Szem élyekre..................................... 112 b) Élettelenre kérdezve........................ 114 c) Magyartól eltérő vonzatú igékkel... 116

X. A módbeli segédigék..................................... 118
1. K önnen, dürfen, m ögen, m üssen, sollen, w o lle n 118 2. M ö c h te n ...................................................... 123 3. K önnen, w issen vagy k e n n e n .............. 124 4. A m ódbeli segédigék m ásodlagos jelen tése a) A valószínűség fokozatai .............. 126 b) Az állitólagosság..............................128

XI. A tagadás................................................................. 130
a) Nein, nicht, k ein .................................... 130 b) Nichts, niemand, nirgendwo, n ie ........132 c) Noch nicht, nicht mehr, kein m ehr..... 134 d) D och........................................................ 136 e) Nicht einm al...........................................136

XII. A mutató névmás.................................................. 137
a) Dieser, -e, -es és jener, -e, -es.............. 137 b) Der, die, d a s ...........................................140 c) Solcher, -e, -es....................................... 141 d) Der-, die-, dasselbe...............................142 e) Selbst, selb er..........................................143

XIII. Kötőszavak............................................................144
1. E gyenes s z ó re n d d e l...................................... 144 2. F ord íto tt s z ó re n d d e l..................................... 146 3. K A T I szórenddel a) Dass, ob, als, wenn,während, weil, o b w o h l.........................................148 b) Dass vagy o b ? ...................................... 149 c) Dass vagy w-kérdőnévmás?............... 150 d) Dass vagy w ie ? .................................... 152 e) Elválós igék KA TI-ban.......................153

XIV. A visszaható igék................................................. 154
a) b) c) d) e) f) g) h) i) Visszaható névmás tárgyesete............ 154 Visszaható névmás részes esete .........155 Visszaható igék tárgy esettel............... 157 Visszaható igék részes esettel............ 158 Ikerigék (setzen - sich setzen)............ 159 Visszaható névmás önállóan.............. 162 A kölcsönös névmás (einander).........163 A nyomatékositó alak (selbst, selber) 164 A vorstellen...........................................165

XV. Országok, nyelvek, emberek..............................166
a) O rszágok................................................ 166 b) N yelvek...................................................169 c) Em berek................................................. 170 d) Tájak, tájegységek................................171

XVI. A felszólító mód................................................... 172
a) Névmás nélküli alakok (du, ihr)...........172 b) Névmásos alakok (Sie, w ir)..................173 c) Körülíró a la k ..........................................175 d) Közvetett felszólítás..............................175

XVII. Határozatlan névmások..............................176
1. A z általános a la n y ................................ 176 a) man b) einen és einem 2. Jeder, -e, - e s ............................................ 179 3. A lle és v a riá n s a i....................................180 4. Jem and és je d e r m a n n .......................... 182 5. D er, die, das e in e /a n d e re .................... 183 6 . Irgend - ................................................... 183 7. G enitivus Partitivus (az e g y ik ...)......184

XVIII. Személytelen szerkezetek........................ 187
a) Személytelen igék (es regnet)........187 b) Es g ib t............................................. 189

XIX..Melléknévragozás........................................ 190
a) E rő s................................................. 190 b) G yenge............................................192 c) Vegyes............................................. 196 d) Vegyes gyakorlatok......................199 e) Ragozhatatlan m elléknevek.........201

XX. Melléknévfokozás......................................... 202
a) Alap-, közép- és felsőfok............. 202 b) Hasonlítás (wie és als)....................206 c) Je ... desto / u m so .......................... 207

XXI. Határozószavak fokozása...........................208 XXII. Főnévvé vált melléknevek......................... 209 XXIII. Gyenge főnevek......................................... 212 XXIV. A lassen ig e ................................................215
a) Főigeként, segédigeként............... 215 b) Múlt időben.................................... 217 c) M űveltetés...................................... 219 d) Lehetőség, baráti felszólítás.........221 e) Összefoglaló................................... 2 2 2

Az idők XXV. A Perfekt
a) Partizip Perfekt alak......................223 b) Elváló igekötős igék......................233 c) Nem elváló igekötős igék............. 234 d) A sein és haben Perfekt] e ............. 236 e) Ikerigék Perfektje ......................... 238 f) Igék sein-nal, werden .....................239 g) Módbeli segédigék Perfektje........240 h) Összetett igék Perfektje................ 242 i) Kettős Infinitiv Perfektben...........243

223

XXVI. A Präteritum......................................................... 244
a) Gyenge, erős és vegyes ig ék ............... 244 b) Sein, haben, werden Präteritum a........248 c) Módbeli segédigék Präterituma...........250 d) Vigyázat, bakiveszély!......................... 251

XXVII. A Plusquamperfekt.............................................254 XXVIII. Az időhatározói mellékmondatok.................. 256
1. E lő id ejű ség Nachdem, sobald....................................... 256 2. E gyidejűség a) Während, solange..................................259 b) Solange vagy b is? .................................260 c) Als vagy w enn?..................................... 261 3. U tóidejüség Bis, bevor, ehe............................................264

XXIX..A jövő idő........................................................ .....265
a) Futur 1......................................................265 b) Wird vagy wird sein?........................... 267

A feltételes mód XXX. A feltételes jelen idő
a) A körülíró alak (würde +Inf.).............. 268 b) A Konjunktiv II..................................... 270 c) Haben és a sein Konj. II alakja...........273 d) Feltételes mellékmondatok wenn-nel.. 274 e) Módbeli segédigék................................277 f) Als ob és als w en n .................................280 g) Udvarias kérés....................................... 281

268

XXXI. A feltételes múlt id ő ............................................282
a) A feltételes múlt idő képzése.............. 282 b) A haben és a s e in ..................................284 c) Wenn-es mellékmondatok....................285 d) Módbeli segédigék................................286 e) Als ob és als wenn.................................287 f) Ohne dass és anstatt dass......................288 g) Összefoglaló gyakorlatok....................289

XXXII. Az óhajtó mondat...............................................290
a) Wenn kötőszóval................................... 290 b) Wenn kötőszó n élk ü l........................... 292 c) Módbeli segédigével............................ 293 d) Összetett m ondatban............................ 293

XXXIII. A függő beszéd........................................ 294
a) A függő beszéd használata...........294 b) A Konjunktiv 1...............................294 c) Haben és a s e in ..............................297 d) Módbeli segédigék........................ 298 e) A függő kérdés...............................299 f) Múlt idő és jövő idő....................... 300 g) Felszólítás és kérés........................ 301 h) A beszélő álláspontja....................302 i) Egyéb felhasználási lehetőségek...302 j) Összefoglaló gyakorlatok............. 303

A ZU + Infinitives szerkezetek XXXIV. A zu + Infinitiv szerkezet
a) A zu + Infinitiv használata...........304 b) Zu + Infmitivvel álló igék............ 306 c) A zu helye a m ondatban............... 308 d) Az alany Dativban és Akkusativban310 e) Ige + Infinitiv zu nélkül ................ 311 2. Scheinen zu + In fin itiv ........................312 3. B rauchen zu + In fin itiv .......................313 4. H aben és sein zu + In fin itiv .............. 314 5. O hne dass és ohne zu + In fin itiv ......316 6 . A n statt dass és anstatt zu + I n f ........ 318 1.

304

XXXV. A célhatározói mellékmondatok............320
a) Um - zu + Infinitiv és d am it........320 b) Módbeli segédigével.....................323

A passzív szerkezet XXXVI. A cselekvőpasszív
1. Passiv a) Präsens ...........................................324 b) Präteritum ...................................... 330 c) Perfekt ............................................332 2. M ó d b eh s e g é d ig é v e l........................... 334 3. M ódbéli segédigével K A T I szórendben.,336 4. Jövő i d ő ................................................... 337 5. Ö sszefoglaló g y a k o rla to k ................... 338

324

XXXVII. Az állapotpasszív................................... 342
a) Jelen id ő ..........................................342 b) Präteritum, Perfekt........................ 343

XXXVIII. Passzív feltételes mód..........................344 XXXIX..A vonatkozó névmás..............................348

a) Alany, tárgy és részes esetben..... 348 b) Birtokos esetben............................ 350 c) Közbeékelt mellékmondatok........352 d) Deren vagy d e r e r l ........................ 353 e) Vonatkozó névmás prepozícióval 354 f) Wer és w as...................................... 356 g) Wo, wohin, w oher......................... 357 h) Der/die/dasjenige, d e r...................358 i) Összefoglaló gyakorlatok............. 359

XL. Melléknévi igenevek..................................... 360
a) Folyam atos..................................... 360 b) B efejezett........................................362 c) Bövítményes szerkezetek............. 364 d) B eálló.............................................. 366 e) Összefoglaló gyakorlatok............. 367

XLI. Páros kötőszavak......................................... 368
a) Sowohl ... als a u c h ........................ 368 b) W eder... noch...............................370 c) Entweder ... o d e r........................... 372 d) Nicht nur ... sondern auch............ 374

XLII. IVIelléknévvonzatok..................................... 376
a) A kkusativval.................................. 376 b) Dativval...........................................377 c) Genitivvel....................................... 377 d) Prepozícióval.................................377 e) Összefoglaló gyakorlatok............. 379

XLIII. Főnévvonzatok.......................................... 380 Hívószavak................................................. 382 Tárgymutató...............................................385

Szerencsénkre a legtöbb ige a ném etben je le n időben szabályos ragozású:

a);?/.; kom m en
(jonm )
/

komm|^=i> komm + személyrag
személyragok \

ich du er,sie,es w ir ihr sie (Sie)

komme* kommst kommt kommen kommt kommen

e st t en t en

én jövök te jössz ő jön mi jövünk ti jöttök ők jönnek (Ön, Önök)

r

U gyanígy ra g o zd végig: hören, trinben, singen,

spielen (hallani) (inni) (énekelni) (játszani)

holen, wohnen, heißen, stehen, gehen (hozni) (lakni) (hívni) (állni) (menni)

b) H a az igető d-re vagy t-re végződik, a könnyebb kiejtés m iatt egy -e
kötőhangot használunk f e . / 2 . , 3. és Tsz./2. szem élyben: /;/..• b itten = kérni ich E sz./l.s z . E sz./3.sz. Tsz./2.sz. du er, sie, es w ir ihr sie (Sie)

b itte b itte s t b itte t bitte n b itte t bitten

U gyanígy ra g o zd végig: finden, reden, antworten, baden, binden, arbeiten
(találni) (beszélni) (felelni) (fürödni) (kötni) (dolgozni)

1. Vetkőztesd le a következő igéket csum áig és húzz egy vonalat a szótövükhöz!
spielen, antworten, stellen, legen, setzen, reden, zahlen, trinben, gehen, singen, hören, heißen, holen, finden, bringen, wohnen, liegen, sitzen, stehen

' "scharfes s"-nél (ß) Esz/2. személyben elmarad az "s" ^ du heißt * A német a beszédben lezserkedik és gyakran elhagyja az e-t: ich komm', ich geh' stb. Az önözö alakok (Ön, Önök) megegyeznek a Tsz./3. személyü alakkal, csak a Sie-t kell önözésnél nagybetűvel írnod.

2, írd a szem élyes névm ások mellé a m egfelelően ragozott igét! p L : ich m ache (m achen) er ...................... ........... (stehen) sie (ők) ............... (reden) du ..................... Sie ............... (heißen) Sie .................... ........... (wohnen) du ........... ............... (bitten) sie (ő) ................ ihr ............ ............... (baden) wir .................... wir .......... ............... (trinken) ihr ..................... ........... (holen) er ............ ............... (finden) es ...................... ........... (hören) Sie ............... (kommen) ich .................... ...........(finden) sie (ö) ............... (machen) ihr ..................... ........... (binden) ihr ............ ............... (stehen) er ...................... wir .......................... (baden) du ..................... ........... (antworten) du ............ ............... (trinken) Fordítsd le a mini mondatokat! (Ne felejtsd el kitenni a személyes
névmásokat!) jövünk isztok hallanak énekelsz laktok talál (nőnem) dolgozik (hímnerri) állnak pl.; felei = er antwortet állsz lakik (ön) hoztok kérek találsz énekel (híirmem) kértek dolgozik (nőnem) csinál (nőnem) iszik (ön) felelünk fürödtök laksz iszik (nőnem) felelnek (önöí<) énekeltek felel (ön) kérsz lakom hozol álltok fürdik (hímnem) dolgoztok áll (nőnem)

4.

Szórend

a) A kijelentő m ondatban az ige a m ásodik helyen áll ragozva, ez a ném et m o n d at „oszlopos tag ja” , ezért ne m ozdítsd el onnan:
I. hely II. hely Többi

Er
Alany

wohnt

hier.

= Itt lakik.
E g y e n e s szó ren d

, ^ Állítmány Többi mondatrész
IG E !

(A, Á, Többi)

V
U gyanígy: Lassan iszok. G yorsan jöttök. Bort iszunk.(Wein) Itt jön. (nőnem ) O t t áll. (hím nem ) jön a busz. (r Bus) T ina lassan dolgozik.

V izet iszik, (nőnem) jól tanultok. M indig beszé[ünk.(reden) H azam eg y , (hímnem) Szépen énekel. (Ön) Itt dolgozunk. Z e n é t hallgatunk. (Musik)

O t t beszélnek. Lassan megy. (nőnem) G yorsan jön. (hímnem) A vonat áll. (r Zug) A lány itt lakik, (s Mädchen) jörg dolgozik. O t t laknak

Cg“

b) H a valam it ki akarunk emelni a m ondatból és felhívni rá a figyelm et, akkor azt az első helyre tesszük, az alany pedig az ige után a 3. helyre kerül:
1. hely II. hely Többi

Hier

wohnt
'l'

er.
'l'
Alany

= Itt lakik.

Kiemelt mondatrész

Ige

U gyanígy em eld ki az aláhúzott m ondatrészt: Er trinkt Limonade. Sie singt zu Hause. Sie antworten falsch. Ihr wohnt dort. Ich mache die Hausaufgabe. Judit trinkt W asser. Wir arbeiten in der N ähe'. Er holt Bier. Sie wohnt hier. Ich arbeite dort.
s t e h t e r h ie r .

Sie trinkt Tee. Wir trinken Kakao. Ihr holt Kaffee. Du hörst M usik. W ir trinken Alkohol. Er arbeitet zu Hause. Sie kommt sofort. Er hört Radio. Sie heißt Ildikó. Er heißt Emil.

5. Javítsd ki a helytelen szórendet! (Lehet több jó megoldás is!)
s ie d o r t , r g e d e t er. A i'u t w o rt e t Ih r . s L ^ ^ 0 t L'rir scWo'/^. TrLiA-feei/v w i r Tee. Wohi^^-eiA. sLe z u , H-aw se. B -n d e s t h ie r d\A. T rl^ v te t K a f f e e M u t t i. H öre i/v S . Í Í }^ a d ÍD . A r b e it e t I h r zw. t f a u s e . Hfel-bei^ w i r H i ^ z ic h uvA

fC u rv z . k io n ^ rn t j e t z t d ie s tra -h e n -b a h iA .. rrliA ,fe t v a t e r w e lr i. . H a u s e , i^ e h t e r d o r t . Hfel"i)t e r .A d rltin -o .

s ie Irv d e r N ä h e . H-el'f^£^^ s ie P e t e r u v^d v a n l . l^^ d e r N ä h e Ih r . WohiA^e Ic h I ia, c , r f i z . A i/^ tw o rte c

WokiiA,t

d ie s t h ü L e r l r u le t z t .

6. Pótold a m egfelelő személyraggal! schön. Ihr komm Meine Mutti koch___ sehr gut. Peter und Paul sing_ langsam. Mutti und Vati bad___ oft. Sie antwort___ richtig. Der Bus steh___ da. Wir komm_____sofort. Ich hol____Kakao. Er und sie wohn____ hier. Ihr heiß___ Józsi und Béla, nicht wahr^? Die Schülerin sing____ schön. Die Straßenbahn und der Bus steh_____ dort. Wir trink_____ ein nach immer Coca-Cola. Das Kind geh_ Glas Bier. Ralf trink Hause. Jörg und Klaus wohn_____ in der Nähe. Die Kinder antwort______ schnell. Ihr arbeit_____ immer. Jetzt komm_____ die Straßenbahn. Anita in m Pécs. Er wohn in Budapest. Ihr wohn_ wohn _ Musik. Die München. Vati trink_____ nur Wasser. Die Kinder hör Suppe. Die Eltern komm____ nach Schüler sing____ schön. Oma koch_ _ Enikő und Magdolna. Die Schüler Hause. Ich trink____ Wein. Ihr heiß_ in der Nähe. lem viel. Jens und A nolf arbeit

'a közelben

nemde?

7. Alkoss m ondatot a m egadott szavakkal!
richtig -Y “ antworten < 1 ^ der Schüler gern ^ Bier trinken ^ Vater er 'i' kochen ^ Tee ^ zu Hause heißen A sie ^ Panni und Gizi hören ^ das Radio Arnold ^ zu Hause trinken ihr W ein und Bier stehen hier der Bus holen ^ mein Vater ■ < > das Kind A nach Hause singen ^ das Mädchen ■ < > schrecklich arbeiten in der Nähe * C > die Eltern trinken die Schüler ^ Tee dort der Tisch ■ < > stehen wohnen der Gast in der A ntonastraße 2. hier ^ der Stuhl stehen trinken A eine Tasse Kaffee wir schnell ^ die Schüler ^ antworten der Bus ^ kommen ^ da immer die Eltern A arbeiten

8. Pótold a m ondatokból a hiányzó alkatrészeket! (Az alanyt vagy az állítmányt.)
....................antwortet richtig. Peter und H a n s .......................Tee und Wodka. Er h e iß t........................K la u s...................... langsam........................wohnen in der Helsinki Straße 15........................ wohnt in der Nähe. Ihr ..................... immer nur Kakao......................... heißen Joe und Bill. Sie ..................... Katalin. Er ..................... Wolfram. Sie ...................... in Budapest. Wir ...................... M usik......................... steht dort. Die Musiklehrerin“ ................. immer. Der L e h re r...................... in der Mozart Straße 5. Der G a s t................. ein Glas M ineralwasser........................ antworten schnell.

9. Fordítsd le a m ondatokat magyarra!
Mein Vater hört immer Radio. Sie wohnen in der Karl Heinz Straße 20. Meine Mutti kocht sehr gut. Meine Schwester singt nicht schön. D er Bus steht noch dort. Wir machen die Hausaufgabe. Mein Bruder macht Tee und Kuchen. Die Uhr geht richtig^. Sie gehen jetzt nach Hause. Dein Freund kommt um 12 Uhr. Ich hole Kuchen, Tee und Brot. Die Gäste essen Torte. Die Lelirerin steht liier. Mutti geht nach Hause. Ihr wohnt in der Bach Straße. In der Nähe arbeiten wir. Ihr trinkt immer nur Cola und Tee. Die Kinder wohnen in der Nähe. Die Gäste trinken Kaffee und Kakao.

'szörnyen “zenetanárnő '\ichtig = jól, helyesen

azaz

erős igék
A tőhangváltós igék - m int a nevükben is szerepel - m egváltoztatják a szótövüket, de csak Esz. 2. és 3. személyben. K ét típusuk van:

a) O D TD UO yfe

-OS i g é k

a
-ból

> Ö [é];
lesz -ból

->

0

lesz

pl.;

fahren = utazni
ich du er,sie,es w ir ihr sie (Sie)

fahre fährst fä h rt ! fahren fa hrt fahren

M o n d d vég ig ugyanígy:
fallen, schlafen, fangen, laufen’, tragen, graben, waschen, bacben (esni) (aludni) (fogni) (futni) (hordani) (ásni) (mosni) (sütni)

b) lÍ F ( i c [ h y [ n ig ] - o s igék

e -----> i
pl.:

ie [í] sehen = nézn i
-^ic h du er, sie, es w ir ihr sie (Sie)

geben = adni
E SZ./2. ESZ./3.

gebe \ du g/'bst ! er,sie,es g/bt ! w ir geben ihr gebt sie (Sie) geben
ich

sehe ^ s/iehst! s/eht ! sehen seht sehen

U gyanígy m o n d d végig:
helfen (i), lesen (ie), sprechen (I), treffen (i), (segíteni) (olvasni) (törni) (beszélni) (találkozni) (elfelejteni) brechen (i), sterben (i), vergessen (i) (meghalni)

'v igyázz a kiejtésnél: du läufst - (äu = aj, mint a magyar „haj” szóban)

A nehm en (venni) és az essen (enni) B rechungos igék rendliagyóak, figyeljünk a helyesírásukra:
ich du er,sie,es w ir ihr sie

nehme nimmst nimmt nehmen nehmt nehmen

^ ic h

! !

du er,sie,es w ir ihr ^ sie

esse 1 isst ! isst ! essen esst essen r
otthon esztek zsöm lét vesz‘ itt esznek vesznek fürdőt veszeP

M o n d d ki a m iniket: eszik Péter vesz eszel Á gi eszik veszünk eszünk vesztek veszek eszek joe eszik

esztek apa eszik Klaus vesz veszel kalácsot anya vesz

1. Vigyázz, U m la u t veszély! írd a névmás m ellé a m egfelelő alakot! (fahren) d u ............... .......... (graben)
(schlafen)

. (fangen) . (laufen)
, (waschen) (fallen) . (tragen) (bacben) (schlafen) (waschen) , (laufen) (waschen)

sie (ök) ..........(tragen) w ir ................. ..........(bachen) i c h ................. ih r .................. S i e ................. ..........(laufen) e r .................... (fallen) s ie .................. .......... (laufen) d u .................. ..........(bachen) e s .................... ..........(graben) ih r .................. ..........(laufen) er ..................

u n g veszély!
du. (helfen) (lesen) (treffen) (vergessen) (nehmen) (nehmen) (essen) (essen) (nehmen) (sprechen) (nehmen) e s .................... sie (ö) ........... .......... (sprechen) d u .................. ..........(brechen) S ie ................. ..........(essen) d u .................. .......... (essen) ih r................... ..........(vergessen) e r .................... S i e ................. ..........(nehmen) e r .................... ..........(essen) ih r ................... ..........(sprechen) er .................. ..........(sprechen)

sie (ö).

s Brötchen ^ein Bad nehmen

3. R ag o zd el helyesen a m eg ad o tt Igéket!

E r .................. (helfen) immer. I h r .................. (waschen) viel. E r ............... . (fahren) schnell. Monika .................. (essen) zu Hause. Meine Freundin .................. (sprechen) langsam. Ági .................. (laufen) sehr schnell. Es .................. (essen) Kuchen. Mutti .................. (waschen) die Kleider. Joe .................. (nehmen) Platz. Ihr .................. (fahren) nach Hause. Ihr .................. (nehmen) noch Kuchen. Sie (ö )....................(vergessen) immer alles. John und A ndrea.................. (schlafen) gut. D u ....................(essen) zu viel! Vati .................. (laufen) nach Hause. Anett .................. (geben) Olga Geld. Die O m a .................. (sehen) die Uhr. Die K in d er.................... (schlafen) schon. Ich .................. (essen) noch. Ihr .................. (essen) die ganze Torte. E r .................. (nehmen) noch ein bisschen Kuchen. Sie (o) .................. (lesen) jetzt. Sie (ők) .................. (laufen) in die Schule. D er Schüler ................... (sprechen) nicht. D er Gast ................... (essen) Gulaschsuppe. Die Gäste ................... (nehmen) Platz. I h r .....................(essen) nur Suppe, nicht wahr? Ihr ................... (sprechen) gut deutsch. M ariann.....................(sprechen) viel. Sie (ö) ................... (vergessen) die Telefonnummer. O lg a ..................... (schlafen) nicht zu Hause. D er Hund ................... (laufen) schnell. E r ................... (sprechen) gut englisch. D u ................... (vergessen) alles.
4. F o rd íts d le a kö vetkező m in i m o n d a to k a t! (M indig kell alany!)

p l : K a lá cso t eszik. => Sie isst K uchen. (A, A , Többi) Keveset o[vas. G yorsan fut. Lassan beszél. Péter m indig beszél, joachim alszik. A n y a haza fut. Sok kalácsot esztek. A p a nézi az autót. V esz rnég kalácsot. K alácsot süt. G yorsan futtok. H a z a utazik. H elyet foglal'. Ági elfelejti a cím et\ Kenyeret eszik. Keveset alszom. Béla m indig sokat eszik. Elfelejtitek a címet. A nagyi otthon mos. Kim ossátok a ruhákat’. Sohase'*' hal meg. A n n a kalácsot eszik. M indig beszélsz. M ég vesz tortát.
5. H elye ttes íts d be az igéket!

(Vígyúzz, nem mind Brechungos vagy

Umlautos!) Jetzt ...................... (kommen) der Bus. Sie (ö) ...................... (sehen) Karl. Heinz ...................... (essen) Salat. Tino ...................... (holen) Brot und Milch. E r ...................... (machen) die Hausaufgabe. I h r ........................(sehen) das Kind. Oma ...................... (kommen) jetzt. Die Lehrerin ...................... (lesen) ein Buch. Das Kind ...................... (trinken) Kakao. Der Lehrer ...................... (hören) Musik. K la u s........................(wohnen) in der Nähe. Wir ...................... (nehmen) dort Platz. Das M äd ch en ...................... (singen) ein Lied^ Sie ( ö ) ...................... (hei|?>en) Frau Ludlum. I h r ........................(fahren) nach Bugac. Der G a s t......................(kommen) heute.

Platz nehmen

‘ e Adresse

^ s Kleid -er

nie

^dal

6. Fordítsd le a m ondatokat magyarra!
Die Oma liest immer Bücher. Sie nimmt schnell Platz. Der Opa vergisst immer alles. Das Kind fängt Fische^. Anna wäscht nie zu Hause. E r trägt einen PuUover. Sie liest die Zeitungen^. Mein Bruder läuft in die Schule. Mutti bäckt Torte und Kuchen. Die Katze^ schläft noch. Das Kind gräbt eine Grube“ * . Der Vogel^ stirbt. Sie wäscht immer meine Kleider. Imre Hest die Hausaufgabe. Der Gast isst Fisch. Sie nimmt noch Kuchen. Viola wäscht das Hemd. E r hilft mimer zu Hause. E r fährt nach Hause. Ihr sprecht gut deutsch. D u vergisst immer die Adresse^. Arnold sieht das Auto.

7. Fordítsd le a m inidialógusokat!
-Hilfst du Mutti? -Ja, natürlich!

♦ t*
- Siehst du das Haus dort? - Ja, ich bin nicht blind^!


- Bäckst du Kuchen? - Nein, ich backe Torte.


- Nimmst du Platz? - Ja, danke.


- Fährst du morgen nach Kanada? - Nein, nur wein Bruder fährt dorthin.


- Spricht er auch englisch? - Ja, er spricht englisch.


- Isst Anna zu Hause? - Nein, sie isst in der Schule.

8. Alkoss te is 3 m inidialógust Umlautos és Brechungos igékkel! 9. Hol a hiba?
Er s p ric h t laut. Sie lauft sch n e ll Ihr f^h rt nach Melona. Ihr schlaft gut. Er wäscht die Kleider. Du hélfst nie. Er nirfi’f Platz. Ihrésst eine Banane. Ihr häft nicht. Du s p rich st gut deutsch. Ihr wascht die Kleider. Ihr lle ^ t Bücher. Du n im s t Platz. Ihr Isst nur W urst. Ich spr4*che deutsch. Die Katze s tirb t. Ihr schHft wenig. Die Kinder Ifufen nach Hause. Ihr nehmjw't Platz. Oma bäckt Kuchen Telefonnum m er. Ihr ISuft zur Schule. und Torte. Du vergesst die

© Q C íü
R endhagyó rag o zásü ige a létige:

sein = lenni, létezni
/ ich

bin du bist er, sie, es ist w ir sind ih r seid sie (Sie) sind
lenni

én vag y o k te vagy ö van m i v ag yunk ti vag y to k ők v an n ak (Ö n, Ö nök) igének, m ely a kijelentő

M inden n ém et m ondatban kell m o ndatban a m ásodik hely en áll:
I. hely II. hely

Többi

Ic h

bin Józsi.
Á llítm á n y

^ ------------ - t --------------IGE!

H a a m ag y ar m ondatban el is hagyjuk, a ném etben m indig ki kell írnunk a létigét: pl.:

Ő ( ' ^ ) Józsi. :=> Er ist Józsi.
vagy

Ő okos. ^ Er ist klug.
1. Pótold a sein m egfelelő alakjával és fordítsd le! E r ..................... zu Hause. W ir .......................klug. Dein B ru d e r....................... dick’. Anna und Jo h an n .....................mager^. Das A u to .......................schnell. Ihr ..................... n e ttl Sie (ö) ..................... höflich^ Du ........... ........ langsam. Mutti und V a ti.....................dick. Die K a tz e .......................fauP. Ich ..................... Anett. Ihr ..................... goldig^ Wir ..................... müde^? Sie ..................... Herr Nagy, nicht wahr^? Das ..................... Frau und Herr Kovács. Das Wasser ...................... warm. Ich ...................... fit. Ihr ...................... nett. Herr Klein ...................... klein. Ihr ...................... zu Hause. Sie (Ö n )...................... sehr nett. E r ........................höflich. 2. M ondd el a sein ragozását fejből fentről lefelé és lentről felfelé!

kövér

^ sovány

^ kedves

udvarias

^ lusta

aranyos

^ fáradt

* nemde?

3. Fordítsd le magyarra!
W ir sin d se h r h u n g rig . Er ist Józsi. Ih r seid n o c h z u H au se. Sie sind F rau G ü tte rm a n n , n ich t w ah r? M ein O nkel ist jetzt se h r m ü d e. Ihr seid n e tt u n d höflich. W ir sin d no ch n ich t fertigt. D u b ist klug. Sie ist m ein e L ehrerin. Er ist m ein D eutschlehrer. Ich b in n ic h t m ü d e. D u b ist m ein F re u n d , n ich t w ah r? Er ist schon z u H au se. Ih r seid schnell. Sie ist sch o n h u n g rig . D u b ist goldig. Ihr seid fertig, n ic h t w ah r?

4. Fordítsd le németre!
ö n kedves. Ő (lány) udvarias. O tth o n vagytok. Éhesek vagyunk. A nna sovány". Péter nagyon gyors. A barátom hülyéi Kedvesek vagytok. Ö nök nagyon kedvesek, ö n a barátom^ nemde? M ég nem vagy kész. Fáradt vagyok. Friss'* vagyok. Szabad a helyi Itt van a barátnőm . Ö józsi és ő Pali. ö n Kiss úr^ nemde? Igen^ és kicsi vagyok. Kövérek v a g y to k l Anolf és jürgén m ost otthon vannak. Lassúak vagytok. N ag y p a p a otthon van. Ö nök nagyon soványak! Készen vagyunk. Én okos^ és szerény® vagyok. Itt van a busz. Kedvesek vagytok, ö n nagyon udvarias. Lassúak vagytok. Itt van a könyv.

5. E ssen vagy s e in l Pótold az essen vagy a sein alakjaival!
Herr N a g y ..................... viel. Frau K o v á c s.......................heute nicht. Kinder, i h r ..................... zu schnell! Meine Frau ....................... dick. I h r ..................... immer Gulaschsuppe. Ihr ..................... nett und höflich. Du ..................... Nagy Antal, nicht wahr? Sie trinkt Cola und ..................... Suppe. Ich ..................... schnell das Brot und wir gehen. S i e .......................meine Mutter, s i e ..................... eben® meine Torte. Jürgen ...................... viel......................... du nur Brot? Sie (ö) ...................... klug und bescheiden. Gerzson ...................... wenig u n d ....................... deswegen’®mager.

6. Fordítsd le a m inidialógusokat!
- Sind Sie Herr Meier? - Ja, ich bin Herr Meier. - Ist sie noch zu Hause? - Nein, sie ist schon in der Schule. - Seid ihr m d e ? - Ja, wir sind sehr müde. - Ist Herr BruderwaMM Iwgefiieur'' ? - Ja, er ist Ingenieur.

7. A tanult szavakkal és a létigével mondj te is 3 m inidialógust!

'kész(en) ^ mager ^blöd ‘ ’fit/frisch ‘ 'épp most ‘“ezért "mérnök

^r Platz / frei '’dick \lu g ^bescheiden

3.B
A haben igével b irto k lást fejezünk ki, és am it birto k o lu n k , azt tárgyesetbe (A kkusativ) tesszük;

haben + A = birtokolni valamit
pl.;

Ic h habe Z e it .= Van időm
vagy (ä birtoklok időt)

Ic h

habe ein Auto.
, /
. , . ,, , amit b.rtoklunk tárgyesetbe tesszük

haben II. helyen ragozva

4

= Van egy autóm. (sí birtoklok egy autót)

ich du er, sie, es w ir ihr sie

habe hast hat haben habt haben

nekem van

(«birtoklom)

! !

neked van neki van nekünk van nektek van nekik van

A főnév tárgyesete:
Határozott névelő;

Hímnem

Nőnem

Seml. nem

Tsz.

den V ater
(az apát)

die M utter
(az anyát)

das K in d
(a gyereket)

die M ü tter
(az anyákat)

Határozatlan névelő:

einen V ater
(egy apát)

eine M utter
(egy anyát)

ein K in d
(egy gyereket)

1. Fordítsd le a líövetkező m ondatokat! V an egy testvérem (r Bruder / e Schwester). V an egy asztala. V an pénzem ’. Péternek van egy autója. V an egy gyerekünk, lo gyerekünk van. A pám nak van egy háza. V an időd. V an egy kertjük\ A nyának sok virága van. N eki van egy könyve^ nekem van egy barátnőm . M in d ig van időtök. Józsinak van egy to llal H a n sn a k és G ertrudnak van egy kertje. V an két barátnőd“, ö n n e k van órája^ nemde? Hiszen^ nektek 7 barátnőtök van! Két g- '^reke van. V an egy m acskája^ V an egy ceruzád"? V an egy barátom. V an egy toliatok? 2. Fordítsd le a m inidialógusokat!
- Habt ihr Zeit? - Ja, wir haben genug Zeit. - Habt ifir Hausaufgaben? - Ja, wir haben viele Hausaufgaben.

'(s) Geld h Garten \ Kuli '‘e Freundin -nen ^ja (állítmány után)

Katze ’r Bleistift ®elég

3. Fordítsd le magyarra! Ich habe Heimweh^. D u hast ja Angst^! Sie haben zu Hause eine Wanduhr. Hast du Lust? Habt ihr Angst? Habt ihr Geld? E r hat zwei Autos und zwei Hauser. Mein Freund hat zwölf Finger^. Meine Oma hat einen Armstuhl. Ihr habt Fieber^. Sie haben 25 Bücher. D u hast Angst! Wir haben einen Deutschlehrer. Sie hat eine Englischlehrerin. Tomasso hat viel Zeit aber wenig Geld. Mariann und Emil haben immer Angst. Habt ihr einen Garten? Ich habe eine Idee^. Sie hat Heimweh. Sie haben eine Idee.

V A N (sein)

vagy V A N

V A L A M IJE (haben)

?

M ivel a n ém etben két külön szó van a van -ra, a) sein b) haben = van, lenni, létezni = van valam ije, birtokol vm it

vigyáznunk kell, hogy össze ne tévesszük őket. E zért, ha valam ink van, tehát tu lajd o n u n k b an van, birtokoljuk, akkor m indig haben-t használjunk:

Giziké ist zu Hause. = G iziké otthon van.(nem birtokol semmit) Ic h habe Geld. = V an pénzem . (birtoklom)
F o rd ítsd le: V an autóm . Péter o tt van. V an ideje. H onvágya van. O tth o n van. V an egy ötlete. F áradt vagyok

Itt van az asztal. V an egy ötletem. A tanárnő otthon van. V an almátok*? Félek. V an egy fiútestvérem. V an idejük.

O t t van a szék. V an 3 lánytestvére. Fél otthon. O janika. H onvágyuk van. O tth o n vannak? V an egy ötletük.

4. H aben vagy s e in l Helyettesítsd be a m egfelelő alakjukkal! Mein V a te r ...................... wenig Zeit. E r ........................nett. W i r ..................... müde. Sie (ö) ...................... Schülerin. R alf ...................... ein Auto. Ich ...................... Angst. Anette ...................... eine Idee........................ ihr Lust? Sie ( ő k ) ...................... 15 Bücher. Valentin und Ju lia n ..................... schon zu Hause. Sie (ö) ...................... Lehrerin. Paul ...................... zwei Autos. Die Gäste ...................... schon hier. Er ...................... Herr Fischer und sie ...................... Frau Bott. Wir ...................... fertig. Ihr ...................... immer Angst. I c h ...................... einen Fernseher’. Sie (ő k )........................Zeit.
'hon v ág y ^ félelem; ja = (itt) hiszen ^ ujj láz ^ ötlet *'r A pfel"’ televízió

3.C
A w erden ige azt fejezi ki, hogy valaki vagy valam i válik, lesz valam ivé, teh át egy folyam atot je lö l az időben: pl.:
most még csóró vagyok

Ic h werde Millionär. = Milliomos leszek.

de a jövőben valam ikor milliomos leszek.

werden = lenni, válni valam ivé
7 ich du er, sie, es w ir ihr sie (Sie) M o n d d ugyanígy:

werde w/rst X • w/rd ! werden werdet werden

H

1 1

leszek leszel lesz leszünk lesztek lesznek

J

ö r e g leszek. T an ár [esz a józsi. Éhesek' leszünk. A n n a fáradt lesz. Frissek [esztek. T an ár [eszel? Szom jasak [esznek. Szomorú [esz.

Mérges^ [eszek! A tanárnő egészséges [esz. P ista mérnök^ [esz. O rvos“ ^ [esze[? Bözsi háziasszonyt [esz. G azdagok [eszünk*. Erős és okos [eszek. Éhesek [esznek a gyerekek.

1. Pótold a m egfelelő alakkal és fordítsd le! Jürgen .................... Sportler. Emil und A n n a .................... reich........................ du Arzt oder Ingenieur? T im e a ....................Deutschlehrerin. B e a .................... Mutter. Mein Bruder .................... Soldat^ Meine Geschwister .................... groß. Die Suppe .................... sauer. Die Tage .................... länger^ Mein Bruder ...................... Autoschlosser. Ihr ...................... durstig. Wir ...................... wieder gesund und fit. Sie (ö k )........................Tischler. 2. Fordítsd le a m ondatokat! Die Luft wird langsam warm. Die Tage werden im Winter mimer kürzer^. Es wird kak. E r wird auch hässlich und ak. Was möchtest du werden? Ich hoffe,meine Schwester wird wieder gesund. D a ra u sw ird nichts!
' hungrig = éhes; durstig = szomjas ^böse ^Ingenieur ‘ ’Arzt ’Hausfrau *reich \a to n a ^hosszabb ‘ ^rövidebb ' “ebből

3.D
wissen = tud, ism er valam it

Tante Ancika weiß alles. = Ancika néni mindent tud.
' ich du er, sie, es w ir ihr ( sie

weiß ! weißt weiß ! wissen wisst wissen
T udjátok a címet^? Ági tudja a m egoldást“ ^ . N e m tudom a dátum ot. Ti m indig m indent tudtok. T udja a telefonszámot? Sem m it se* tudok. H onnan tudjátok ezt? A barátom sokat tud.

U gyanígy m on dd: Sem m it se tudtok. Tudod az u ta t‘? Józsi tud v a ía m it... T udjátok az okot"! Tudod a nevét? T udja a hotel nevét? Tudod mit? A z t tudjuk.

1. Fordítsd le a m inidialógusokat!
- John, weißt áu seine TelefonnuMwer? - Was weiß ich... Wisst ihr ihren Hamen? Wir wissen es nicht, aber Anoif weiß ihren Namen und ihre Adresse.


- Weiß dM den - Nein, ich weiß es nicht.


Wissen Sie überhaupt^etwas da'^on’? Nein, ich weiß nichts davon.

2. írj 3 m inidialógust, m elyekben a w issen ige előfordul! 3. Pótold a wissen m egfelelő alakjával!
Wir ...................... deine Telefonnummer. Er ...................... nichts. ...................... du die Adresse? Jörg und E u g e n ........................genau den Weg. I h r ...................... immer die Wahrheit. D u ........................noch nicht alles. Sie ( ö ) ...................... das sicher. I h r ........................nur wenig. E r ........................es aus bester Quelle^ W o h e r...................... er das? Die Nachricht’ ............. ich von Imre. Ich kenne'® ihn, aber ic h ............... seinen Namen nicht.
'r Weg ^r Grund ^e Adresse ''e Lösung ^semmit se = nichts ‘"überhaupt - egyáltalán ^davon - arról *a legjobb forrásból \ í r ismerni

3.E

^

tun A, für+A = tesz, csinál vm it (vkiért/vm iért) Meine Oma t u t alles fü r uns. = A nagyim mindent megtesz értünk.
ich du er, sie, es w ir ihr sie U gyanígy: Sem m it se tesz. M egteszed azt? A lányát ide' teszi. Sót^ tesztek a levesbe. M it teszel? M in d e n t m egtesz értünk. A rádiót az asztalra teszem. M it csinálsz itt? M indig valami jót^ tesz. M ié rt teszitek ezt? Béla m indig csodát'* tesz. Ida sokat tesz érte. Tedd a könyvet az asztalra! Érte teszem ezt. A z t helyesen^ teszi. M it csinálsz ezzel""? F elszólitó alakban;

Tu ! = Tedd!

1. Fordítsd le a m ondatokat! Man soll nicht nur reden, sondern auch etwas tun. Tu^ wie ich es tu'! Was kann man da tun? E r kann tun, was er wiU. Das tut nichts. Tu mir einen Gefallen^! Das tut mir sehr weh! D u nimmst davon eine Tablette ein und das tut ihre Wirkung’. Was tust du da? Den ganzen Tag tut er nichts Mein Kopf tut mir weh. Ich muss noch meine Arbeit tun. Ich kann einfach nichts Besseres tun. Keine Bange‘i, er tut sein Bestes! D u tust ihm immer Böses‘2, das ist nicht schön von dir! 2. Az előző példa alapján írj te is 5 m ondatot ít/n-nal! 3. Fordítsd le a m inidialógusokat!
- Tűm wir Petersilie'^ in die Suppe? - Ja, natürlich! - Mein Freund tut den ganzen Tag'“ ^nichts. - Na ja, er ist ein Faulenzer'^.


- Tut er immer seine Pflicht? - Nicht immer. Nur wenn er Geld bekommt.

4. írj te is 3 m inidialógust tun-naV.
’hatás 'hierher ^Salz ^etwas Gutes ‘ ^Wunder ^recht''dam it’felszóHtó mód! ®szívesség ‘ ‘“többet/jobbat "N e aggódj! '^rosszat tenni v k iv e l-jm Böses tun '^petrezselyem '“ 'eg észnap '^naplopó

A tun szélesebb felhasználási lehetőségei tun, tat, hat getan
1. írd át a példa alapján!

jemandem tu t etwas weh = valakinek fáj valam ije
Ich habe K opfschm erzen. U

Der Kopf

tut mir weh.

Sie hat Bauchsclimerzen. Ildikó hat Augenschmerzen. Sie haben Ohrenschmerzen. D er Fahrer hatte Knieschmerzen. Die Lehrerin hatte Kopfschmer­ zen. Der v\rzt neben uns hat Halsschmerzen. Hast du Kopfschmerzen? Habt ihr Bauchschmerzen? Haben Sie Ohrenschmerzen? Hast du Kopfweh?

2. Fordítsd le a m ondatokat a magyarázat segítségével!

gut daran tun, wenn zu tun hoben mit etwas zu tun hat mit jdem. zu tun haben was ist zu tun jmd. hat etwas recht getan

= jó l teszi, ha... = dolga van = köze van vm ihez (vm inek) = dolga van vkivel = m it keil tenni = jo g o sa n tett valam it

1) Morgen kann sie nicht kommen, sie hat in der Stadt zu tun. 2) Du tust gut daran, wenn du mehr liest. 3) Ich habe heute viel zu tun, so kann ich euch nicht besuchen. 4)- John ist böse auf Ildikó, deswegen gibt er ihr keinen Kuss. Nein, das hat damit nichts zu tun. 5) Lasst mich zu ihm gehen, ich habe mit ihm zu tun! 6 ) Das Licht ist ausgegangen. Was ist denn jetzt zu tun? 7) Du tust gut daran, wenn du jetzt verschwindest! 8 ) Er hat es recht getan, als er ihm eine große Ohrfeige gegeben hat. 9) - Was ist jetzt zu tun?- Wir können jetzt nichts tun. 10) Mit dieser Sache hat das wirklich nichts zu tun.

3. Az előző feladatból válassz ki 4 íh/í - os kifejezést és írj rájuk 1-1 m inidialógust! 4. írd át P rä teritu m -h a és P erfektbe a 2. gyakorlat m ondatait! 5. írd át a példa alapján a következő beszélt nyelvi m ondatokat!
I. hely IGE Inf.-ben tun II. helyen ragozva

t
Ich sch la fe g e m .

T
tue ich gern.
(= Szívesen alszom.)

Schlafen

Er rechnet gut. Ich kenne den Mann nicht. Ich verstehe dich nicht. Der Film gefällt mir nicht. Er hat nicht geholfen* . Er hat geschimpft. Olga hat nie gekocht. Ich kaufe das nicht. Gesehen habe ich es schon, aber es gefäUt mir nicht. Sie haben nicht zugepackt.
* Múlt időben a tun-t tesszük Präteritumba, az ige marad Infmitivben!

i i

íTl A ném et ny elv b en három nyelvtani nem van: J hím nem nőnem S , sem leges nem = = =

der V ater das K ind

=

az apa az anya a gyerek

die M utter =
=

A többes szám ban m indhárom nem die lesz alanyesetben: der V ater die M utter das K ind

-> die V äter — > • die M ütter -> die K inder

(az apák) (az anyák) (a gyerekek) ragja a magyarban:

N égy esetet használunk: A lan y eset T árgyeset R észes eset B irtokos eset

Nominativ Akl<usativ Dativ Genitiv

0
-t -nak, -nek (a részére) -nak a ... (valam ije)

az ALANYESET a Ki? Kik? Mi? Mik? kérdésre felel: az apa, a fiú ... a TÁRGYESET a Ki/? Kikéi? Mii? Mike/? kérdésre felel: az apát, a kocsit

aR E SZ ES ESET a Kinek a részére? kérdésre felel: az apának, ]
a gyereknek

a reszere

a BIRTOKOS ESET a Kinek a? Minek a valamije? kérdésre felel: az apának a, a kocsinak a valamije

________ A határozott névelő ragozása_____________
Eset Hímnem Nőnem Semleges nem Többes szám

Nominativ (alany)
A kkusativ

der Vater den dem des ~s

die Mutter die der der

das Kind das dem des ~s

die Kinder die den ~n der

(tárgy)
Dativ

(részes)
G enitiv

\

(birtokos) pl.:

Ich sehe den Vater. = Látom az apát. Sie hört die Mutter. = Hallgatja az anyát. Er gibt dem Kind das Spielzeug. = A gyereknek adja a játékot.

1.A

alany, tárgy és részes esetben
p l : az apát =

H a szn á ld a táblázatot:

den Vater
a gyereknek a lám pát az apának az apáknak a h ázat az udvart

az asztalokat a gyereket a gyerekeknek (a részére) a nagym am ának a nagypapának az asztalok M o n d d m agyaru l:

az autót a széket a szekrényt az a szta lt az anyának az anyáknak
1

den Stuhl

. die Lampe <(,
1
2

der Mutter

.
2

2

den Vätern

der Lehrerin </ 1

.

den Wagen den Katzen das Auto <(

. .

.

1

.

2

.

dem Lehrer dem Sohn den Tisch den Eltern dem Mann

1. Fordítsd le a következő m inimondatokat! A z apa itt áll {stehen). Látom az anyát. N ézi a gyerekeket. H allgatjuk a zenét, (e Musik) A pának adom a tollat (r Kuli)'. Péter nézi a lányt (s Mädchen). A dok a gyerekeknek csokoládét. A könyvet olvassátok. A gó a széket szereli, (reparieren) Veszek valam it a tanulóknak (r Schüler -). M egveszem a lánynak a szekrényt (r Schrank). A szülőknek odaadom a füzetet (s Heft). A szom szédoknak segítek (r Nachbar -n). Látjuk a széket/ az a sztalt/ a lám pát/ a szekrényt/ a házat/ az ablakokat. Látod a virágokat (e Blume -n) N ézem a képet (s Bild). A tanárnőnek adja a füzetet. Segítünk az embereknek (e Leute -). A tanuló a tanárnőnek adja a könyveket (s Buch "-er). írom a házi feladatot (e Hausaufgabe). Á g i segít a tanárnőnek (e Lehrerin). Kinyitja az üveget (öffnen; e Flasche). N é z z ü k az autókat. H allják a zenét. 2. Tedd a m egfelelő esetbe a megadott névelőket és fordítsd le a m ondatokat! Mutti ö ffn e t.............. {die) Tür. Ich g e b e ............... {der) Lehrer das Heft. Wir öffnen .............. {das) Fenster. Ich kaufe ............... {das) Kind ............... {die) Torte. Vati gibt .............. {das) Mädchen ............... {der) Kuli. Anette isst .............. {die) Torte. Wir geben ............... {die) Kindern ............... {das) Buch. Sie h e lfe n .............. {die) Nachbarn. Der Schüler h ilf t............... {die) Lehrerin. Die Lehrerinnen helfen .............. {die) Schülern. Der Mechaniker repariert .............. {der) Wagen. Er sieht ............... {der) Lehrer. Paul kauft .............. {der) Schrank. Er g ib t............... {das) Mädchen die Blumen.

'r K uli = r K u g e lsc h re ib e r (g o ly ó sto ll) rö v id ítése

^

B !^

1.B

a

eset

A ném etben a birtokviszony fordítottja a m agyarénak:
birtokos birtok

magyarban:

az apa

fia

németben: vagy

a fia

der Sohn
az apa

apának a des Vaters
lánya

die T ochter

des V aters

F ordítsd le ezek alapján: a) A ház(nak az) ablaka nagy. b) A tan árok b u sza“ ^itt áll.
................................... ........................ A z anya lánya itt áil. .............................................................. A z apa barátja jön. A z anya barátnője m ost jön. A gyerekek játékai itt fekszenek. A kocsi kereke^ koszos. A tanárnő könyve érdekes“. A lány virág ai szépek. ............................ ................................. A gyerek játéka' szép. .............................................................. A kocsi ablaka" koszos, A diákok könyvei ott fekszenek. A könyvek színe^ zöld. A kerékpár^ kereke rossz. A ház szín e fekete. A lányok"’ szülei betegek. .............................................................. A gyerekek ruhái^ újak. A sz ü lő k ideje'° rövid".

's Spielzeug-e ^e Scheibe (autónál); schmutzig ’s K leid-er ‘ ‘r B us-ses ,-se " ’s R a d es,-"er ^'interessant ’e Farbe *s F ahrrad-es,-"er ‘ ^s Mädchen ' “e Z e it "knapp

1.C

BIRTOKOS

RÉSZES eset?

A birtokos eset a részes esettel (m ostantól.G enitiv és D ativ) könnyen ö sszetéveszthető a -nak a és a -nak h asonlósága m iatt, de ha m agunkban hozzáteh etjü k a szóhoz a részére szócskát anélkül, hogy az értelm e m egváltozna, ak kor részes esetbe kerül: P étern ek (a részére) = dem P é te r a n yának (a részére) = ha pedig valam ije van valakinek, akkor birtokosba kerül: anyának a lánya = d ie T o c h te r F o rd ítsd le: A gyereknek adom a könyvet. A gyerek könyve szép. Segítünk a lánynak. H isztek' az eladónak’'? A z eiadó fia itt [akik. A du nk a lányoknak egy p u szitl Odaadom az ellenőrnek"* a személyit^. A z ellenőr barátja ott jön.

der M u tt e r der M u tt e r

A tanárok diákjai jól tanulnak. A tanár felesége beteg. A d sz a nőnek egy virágot? A milliomos'^ autói gyorsak. A nő táskája kék. A z óvónő felolvas^ a gyerekeknek. A z óvónő fia itt tanul. A z eladónő cipője kicsi.

1. Fordítsd le a m ondatokat! (Egy mondatban lehet Dativ és Genitiv is!) Siehst du die Söhne des Vaters? Ich kaufe dem Vater die Blumen des Verkäufers. Ich gebe der Tochter der Mutter eine Tafel Schokolade. Siehst du den Mantel des Mädchens? E r hilft der Tochter der Lehrerin. E r gibt dem Chef* des Verkäufers das Geld. Der Sohn des Chefs gibt der Tochter der Lehrerin die Blume. Der Direktor des Gymnasiums gibt den Kindern Geschenke^. D er Fretmd des Vaters schenkt der Freundin der Mutter ein Auto. Die Frau des Mannes gibt dem Kellner das Geld. D er Freund des Kellners bringt den Gästen das Bier. E r öffnet den Gästen des Vaters die Flasche. Mutti erzählt!^ dem Kind die Geschichte^^. Wir helfen den Eltern. Die Lehrerin diktiert^^ den Schülem den Satz. 2. B irto k o s vagy részes? Pótold határozott névelővel és fordítsd le!
Der Schüler erzählt .............. Eltern die Geschichte. Die Lehrerin hilft .............. Schülern. Das Rad .............. Autos ist kaputt'“ ^. Der Kontrolleur gibt .............. Kind die Fahrkarte. Die Hefte .............. Kinder liegen dort. Wir kaufen .............. Eltern viele Blumen. Der Kuli .............. Mädchens ist kaputt. Die K in d e r.............. Kindergärtnerin lernen da. M onika hilft immer .............. Menschen. Der Sohn .............. Lehrers lernt nicht. Der Humor .............. Kontrolleurs ist schlecht. Olga ö ffn e t................ Gästen eine Flasche Wein. Die F a rb e .............. Autos ist grün.
'glauben Verkäufer Küsschen "'r Kontrolleur ^r Personalausweis ^ ’r Millionär ^e Kindergärtnerin; vor|lesen ^fönök ^ajándékok ' “pincér "m esélni vkinek vmit '^történet 'd ik tá ln i '"^tönkrement

Még néhány bizalmas szó a BIRTOKOS esetről
a) ha a birto k n ak további birtoka van, akkor hátulról kezd d fordítani:

az apa fiának a kabátja

der Mantel des Sohnes des Vaters*
M o n d d u gyan így / r Wagen -í, í Rád -e$, e Farbe / a kocsi kerekének a színe / $ Kleid -er, e Größe / a gyerekek ruháinak mérete / r Rahmen, $ Fenster -$ I a szoba ablakának a kerete / $ Land -e$, r Einwohner, e Zahl / az ország lakosainak szám a a szom szédok gyerekeinek játékai / r Nachbar -n,-n, $ Spielzeug -e / a kocsi kerekének a m érete az anya lányának a táskája

b) a birtokos szerkezetet von + D -val is pótolhatod:

der Sohn des Vaters = az apa fia der Sohn von dem Vater = az apa fia
M o n d d u gyanígy: az anya [ánya az apa cipője a gyerek szemüvege' a betörő" lámpája a tanuló bizonyítványa^ a nagym am a protézisé“ * a tanuló tolla a gyerekek játékai az ellenőr^ lelkiismerete'’ az ellenőr humora^

c) a szem élynevek birtokos esetének sorrendje egyezik a m agyaréval:

Péter barátnője

( Péters Freundin
egy -S ragot kap a birtokos

ha s, ß, X, z, tz-re v ég ződik a tulajdonnév, akkor csak egy aposztróffal (') je lö ljü k az "s" helyét: ------------------------------ -

Andreas sapkája
M o n d d ezek alapján: M ó ritz apja M ichael testvére H elene anyja

^

Andreas’ Mütze
Kari nagyapja N ikolaus sapkája julius apja

j u lian szemüvege Stephen bizonyítványa Heinrich játéka

* A szépség kedvéért von + D-val pótolhatod az egyik birtokost: pl.: der Fahrer des

Autos des Vaters helyett der Fahrer des Autos vom Vater Id. b) pont!
's Gewissen ’r Humor 'e Brille ^r Einbrecher ^s Zeugnis ''e Prothese ^r Kontrolleur “

1. írd át a következő birtokos szerkezeteket von + Dativosokra!
die Tür des Hauses das Rad des Fahrrades die Kinder der Eltern die Freunde der Nachbarn der Mann der Lehrerin die Prothese des Arztes Julians Mutter der Sohn des Kontrolleurs die Brille der Gäste die Kreide der Lehrerin Peters Oma Arnolds MuskeU der Freund des Mädchens die Schokolade der Kinder das Auto des Lehrers der Hum or der Schüler

2. írd át a von + Dativo% szerkezetet Genitiv-esrel
die Kinder von der Kindergärtnerin^ die Noten^ von den Kindern das Auto vom Nachbarn die Taschen von den Schülern das Einfamilienhaus von den Eltern der Hund von den Nachbarn die Krankheit von der Oma der Kaffee von dem Gast die Bücher von den Schülern das Rad von dem Fahrrad die Arbeit von dem Vater die Mütze von dem Mädchen die Spielzeuge von den Kindem die Brille vom Opa

3. Fordítsd le a m inidialógusokat!
- Warum kommt die Lehrerin nicht zur SchuleF - Ich glaube, der Sohn der Lehrerin ist krank. - Ist das deine Brille? - Nein, das ist Opas Brille. ❖ - Was ist da untenF - Das ist die Handtasche von Péter.


- Wo ist das Radio von Klaus.?’ - Klaus’ Radio steht da.
r

4. Ird át a fenti m inidialógusokban a birtokos szerkezetet más

form ájúra! 5. Fordítsd le a következő mondatokat!
A férfi feleségének a gyereke ronda“ ^ . A főnök fiának a kocsija lassú. A tanárnő fiának a lánya jól tanul. A nagyapa asztalának a lába^ rossz. A p a szekrényének a színe zöld. A nagyi konyhájának az ajtaja kicsi. A z unokatestvér kerékpárjának a lámpája otthon van. A diáklány ruhájának a színe kék. A p a főnökének a lánya itt tanul. A feladat vége*^ itt van.

izom

óvónő ^ e Note -n = osztályzat

hässlich

^ s Bein

s Ende; e Aufgabe

Kéháiiy AKKUSATIV=os és DATIV^os vonzatú ig©
----------------------------------------------------------------^ J ^

schaden + D helfen + D brauchen + A

= árt vkinek vmi
= segíteni vkinek = szüksége van

bringen +D,A = hozni vkinek
vmit

vkire/vmire schließen + A = becsukni vmit an|bieten + D,A= kínálni vkinek vm it

erklären + D,A = elm agyarázni öffnen + D,A = kinyitni geben + D,A = adni vkinek vmit zeigen + D,A = megmutatni
vkinek vm it

1. P ó to ld a h e ly e se n b e ra g o z o tt h a tá ro zo tt n é v elő v el és fo rd íts d le! Ich gebe .............. Gästen .............. Geschenke. Sie bringt .............. Eltern .............. Kuchen. Edina hilft .............. Lehrerin. Die Zigarette schadet .............. Menschen (Esz.). Sie brauchen .............. Tisch. Schließt du bitte .............. Tür und .............. Fenster? Bringst du .............. Lehrer .............. Heft'? Er bringt .............. Opa .............. Wasser. Meine Freundin erklärt .............. S c h ü le r................ Satzl Der Mathelehrer e rk lä rt.............. Schülern ............... Aufgaben^ Öffnest du bitte .............. Gast .............. Bier? Wir geben .............. Gärtner .............. Geld. Gibst du .............. Verkäufer .............. Tasche? Ich erkläre .............. Menschen (tsz.) .............. Problem'*. Der Mann zeigt ............... Frau .............. Weg^ Zeigst du .............. Mann .............. Garten*? Die Verkäuferin verkauft................. K un d en .............Topf^. Der Direktor zeigt .............. Schülern .............. Bilder. Mutti b ie te t............. G ä sten .............. Kuchen an. Jens b ie te t................D a m e ................Tee an. Der Chef bietet .............. Frau .............. Platz^ an. Der Rauch schadet .............. Kindern. Die Arbeit sc h ad e t.............. Józsi nicht. Der Fremdenführer“ ^ zeigt .............. Gruppe .............. Stadt. Ich brauche .............. Auto für morgen Abend. Der Alkohol schadet .............. Gesundheit. Öffnest du ............. Nachbarkind ............. Dose Cola? Erklärst du ............. Mädchen .............. Aufgabe? Der Polizist z e ig t.............. F ah rer................Weg. 2. A lk o ss m o n d a to t! (V igyázz a szórendre* és az esetre!) die Bkme das Kind ^ geben die JVÍutter der Kugelschreiber A brauchen der Schüler die Leute ^ schaden "v * der Alkohol die Kirche ^ zeigen A der Fremdenführer"^ ^ die Reisenden^*^ Torte und Kuchen ^ an/bieten der Hausherr A die Gäste die Geschichte ^ erzählen - noch einmal ^ der Opa -y- die Kinder der Ingenieur ^ brauchen A ein Kuli die Tür A schlielien A ihr ^ nicht richtig das Kind A geben A die Katze A Futter

alanyesetben: ' das ^der Mie ''s ® r ’r *r; ®idegenvezető utazók * Két főnév esetén a DATIV-os megelőzi az AKKUSATIV-os főnevet (th. akinek amit).

g e fa lle n +D (a)

= tetszik vkinek vm i/vki

Dos H e ft g e fä llt dem Kind.
= A füzet tetszik F o rd ítsd le: Tetszem a lánynak. A lány tetszik nekem. A szülőknek tetszik a tanár. A tanárnak tetszenek a szülők. A közönségnek tetszik a színész.' A színésznek tetszik a közönség. a gyereknek. A tolvajnak^ tetszik a pénztárcámé Nekem nem tetszik a tolvaj. A tolvajnak én nem tetszem. /\lem tetszem az anyósodnak“ ^ . A z anyós nem tetszik nekem. T e tszik a vendégeknek a kép.

1. Ki kinek tetszik? Alkoss mondatot! das Kind ^ gefallen das BucK ^ sehr das JMädcKen -v- gefallen "v * das Hochhaus und der Garten die Eltern ^ gefallen die Möhel (Tsz.) der Hund A das Fleisch ^ gefallen nicht die Reise A r Mann ^ gefallen e Vorstellung ^ s Publikum ^ sehr gefallen 2.a)
[

g e h ö re n +D

jpr = valakié, valakinek a tu lajd o n a vm i

Das Fahrrad gehört dem Kind.
= A kerékpár a gyereké. F o rd ítsd le: A szoknya a lányé. A könyvek a tanáré. A nőé a ridiküF. A golyóstoll a diáké. A z autó a rendőré. A sapka az apáé. A A A A A A ^ hűtőszekrény a M ü lle r családé. Mercedes a főnöké. szomszédé a fűnyíró'^? golyóstoll a miénk. kocsi a tanáré. felhőkarcoló^ a milliomosé.

b)

[ g e h ö re n ZU+D

(hozzá/oda) tartozik vkikhez/vm ikhez (vm inek a köréhez, csoportjához)

Péter gehört auch z u r Gesellschaft.
= Péter is a társasághoz tartozik. F o rd ítsd le: T e is a tolvajokhoz tartozol? Ez a kérdés nem tartozik a témához. Iván az ellenségeinkhez® tartozik. Ki tartozik ehhez a társasághoz? ]oe a pánkokhoz^ tartozik. Szumátra Indonéziához'“ tartozik. Ez nem tartozik a tárgyhoz". H ollandia az E U -országokhoz tartozik. B ili is a terroristákhoz tartozik. N em tartozom ehhez a párthoz.

's Publikum; r Schauspieler 'r Dieb -e ^r Geldbeutel ""e Schwiegermutter ^e Handtasche '’r Rasenmäher ’r Wolkenkratzer *r Feind, -e ® r Púnk -s '“Sumatra/Indonesien ‘ ‘e Sache

1

.

bitten

A,
1

UIT\+A
amit

= kérni vkitöl vm it

akitől

A kkusativ

um + A

Rozi b itte t den Kellner um die Speisekarte.
akitől amit = Rozi kéri a pincértől az étlapot.

Fordítsd le:
A rendőr kéri a jogosít;ványt'. Tanácsot" kérünk a polgármestertői. Egy szivessegrei* kérik a diákok az osztályfőnököt. A tanárnő kéri a füzetemet. A vendég kéri az eladótól a szám lát“ ^ . A csatár^ szabadrúgást'^ kér a bírótól^ Tanácsot kérek tőletek. Kérem a személyi igazolványát és a jogosítványát! A rendező® türelmet’ kér a nézőktől. H olnap bocsánatot'“ kérek a szomszédtól. Segítséget kérünk tőletek. A gyerekek pénzt kérnek az utcán a járókelőktől". H a a bittent um + Akkusativos vonzatával használjuk, akkor k érésünk kissé távolságtartó és hivatalos hangii lesz, ezért ha tartalm ilag lehetséges, használjuk helyette inkább a hétköznapokban a geben, bringen, reichen igéket:

Gibst du mir bitte das Salz?
vagy

Ich bitte dich um das Sal: Gib mir bitte das Salz!

M ondd ugyanígy:
H o zz légyszíves egy pohár vizet! H ozzon kérem egy halászlét! H ozol nekem légy szíves egy pohár vizet? Odaadod kérlek az étlapot? A d sz légy szíves egy kis cukrot? Felvinnék'" kérem a könyveket az emeletre? Légy szíves add vissza a könyvemet! Kinyitod az ajtót; kérlek? Légy szíves átnyújtanád a borsot'^? Kérem adjon egy csésze kávét! Kérlek add oda a bizonyítványodat"^! Odaadod a tányérod?
'’e Rechnung ^r Stürmer ®r Freistoß r Gefallen r Führerschein -X Rat 9 (e) Geduld '°e Verzeihung " r P assan t-en * r Regisseur ’ r Schiedsrichter 12 hinaufjtragen r Pfeffer s Zeugnis Nem kell feltételes módot használnod! (hinüber|reichen)

A

b itte n könnyen összetéveszthető hasonló h an g zása m iatt az
de vigyázzunk, m ert tartalm ilag és kiejtésben is

( a n ) b ie te n - n e l, különbség van:

b /tte n [i] ^ b/eten [í]

- az i és t hangot alig ejtjük - m egnyom juk az í hangot wir bitten Sie bieten es bittet er bietet ihr bittet ich biete

M o n d d k i h an gsú lyozva a m iniket: ich bitte du bittest ihr bietet wir bieten sie bieten du bietest er bittet Sie bitten sie bittet b)

(a n )b ie te n p,<A
akinek amit

= m egkínál v kit vm ivel

Ich biete dem Gast eine Zigarette an.
= Megkínálom a vendéget egy cigarettával. M o n d d ugyanígy: Hellyel kínaijuk a szülőket. A nagyi sütivel kínálja meg a gyerekeket. A vezetőt pálinkával! kínáljuk meg. Megkínálod a vendégeket r o p iv a l 2 ? Mindig ásványvízzel kínál meg minket. Megkínálhatom önöket Colával? (dürfen) A stewardesst csokoládéval kínálja meg az utazókat“ * .

3. Fordítsd le! B itten vagy anbieten? A segítségét kérem. Megkínál minket süteménnyel. Megkínálod az apádat szendviccsel^? Pénzt kérünk tőletek. Türelmet® kér tőlünk. Megkínálod a vendéget palacsintával^? Elkéred tőle a kocsit? A portás kéri^ a belépőnket^. 4.

bitten zu

Infinitiv ^

A bitten, ha m ellékm ondattal szerepel, legtöbbször zu + Infinitiv szerkezettel áll:

Ich bitte dich, nicht so schnell zu fahren.
= Arra kérlek (téged), hogy (te) ne vezess olyan gyorsan.* M o n d d u gyan így: Arra ^kérem a pincért, hogy hozzon nekem egy salátát. Arra kérem a vendégeket, hogy egy kicsit halkabban beszéljenek. Megkéri a testvérét, hogy időbenio érkezzen. Megkérem a lakókat, hogy ne zavarják egymást. A tanárnő megkéri a szülőket, hogy fizessék be a pénzt. Megkérem Önt, hogy hagyja el a termet. A tanár megkér minket, hogy fejezzük be a beszélgetést.
V Schnaps Salzstäbchen Stewardess "r Reisende -n Sandwich ®(e) Geduld ^e Palatschinke -n *r Portier ‘ ^e Eintrittskarte -n '“rechtzeitig Az alanyok értelmileg azonosak, mivel a főmondat tárgya (dich) megegyezik a mellékmondat alanyával (du).

U

d

[ r Q ® 'ö á l D r ® S ^ 'ö D © D Q

D r D C ÍW © D (§ W ©

A h atáro zatlan névelő - ein, eine, ein m int ahogy n evében is szerepel, egy közelebbről m eg nem határozott szem élyt vag y dolgot jelöl. A h atáro zatlan névelő a főnév előtt áll, és azzal nem ben, szám ban es esetben egyeztetjük: pl.;

Ich sehe dort einen Wagen. = Látok ott egy kocsit.

H asonlítsd össze, hol látsz hasonlóságot a határozott névelő ragozásával!

J
Nom inativ: Akkusativ: Dativ: Genitiv:

Hím nem

Nőnem

Semleges nem

Többes szám *
(csak tagadó alakban van)

ein 0 einen einem eines -

eine eine einer einer

ein 0 ein 0 einem eines ~

keine keine keinen ~n keiner

1. M ondd ki a miniket: egy [ány eSY könyvet esy gyerek egy férfi egy apa egy káz egy kocsit egy szekrényt egy nőnek (részére) egy lánynak egy kertet egy férfinak egy gyereknek egy nö egy autót egy tanárnőnek

egy lámpa egy széket egy vendégnek egy ablakot egy asztalt egy fiú egy házat egy ablak

egy kutyának egy autó egy tanárt egy könyv egy ember egy tanárnak egy lányt egy anyának

2. Fordítsd le a birtokos szerkezeteket! e g y fé r fi(n a k a) nadrágja
die H ose egy madár tolla' egy diák füzete egy ház ablaka eines M annes egy könyv oldalai“, egy tanárnő tolla egy gyerek labdája

egy nő szoknyája egy tanár felesége egy diáklány füzete

' e Feder = toll; r Vogel = madár Seite -n \ Kuli ^r Ball ^ * Ha a főnevet tagadni akarjuk, akkor csak egy „k” betűt kell a határozatlan nevelő ele írni, p l: Ich sehe keinen W agen = Nem látok egy kocsit se. A tagadassal később foglalkozunk.

3. írd be a h atározatlan n évelő t és fordítsd közben!
.............. Auto steht im G arten'...................Katze sieht mich jetzt. Béla sieht ...........Blume...................Kind steht an der Ecke^. Der S o h n ..............Gärtners spielt hier. Die Brille .............. Schülers liegt auf dem Boden^ Mein Vater sieht d o r t.............. Wagen. Mein Bruder z e ig t................ G a s t................ Buch. Wir g e b e n .............. M a n n ................Uhr. Der Gärtner h ilf t................ Frau. Ihr kauft .............. Kind .............. Tafel Schokolade. Oma gibt .............. Obdachlosen“ * .............. Tasse Kaffee. Jürgen braucht .............. Tisch. Das Spielzeug.............. Kindes ist im Sand^ Das Regal gehört^................ Kind.

Az ©ßHÜC^Dg ©BDÍ1©5j ©BDi I© ^ határozatlan névmás
A határozatlan névmás és a határozatlan névelő szegről-végröl rokonok, ezért is könnyű őket összetéveszteni. A k ü lönbség kö zö ttü k az, hogy m íg a h atározatlan névelő m indig csak főnévvel együtt állhat, a névm ás - m int a neve is m utatja, önállóan, a főnév helyett, őt pótolva áll. A határozatlan névm ás 3 alakban tér el a h atározatlan névelőtől, m indig felvéve a főnév nem ét és esetét; Hímnem
Nom inativ: A kkusativ: Dativ:

Nőnem

Semleges nem

einer ! einen einem

eine eine einer

eines ! eines ! einem

A , H atározatlan névelővel:

D ort s te h t ein Auto.
= O tt áll egy autó.

főnévvel együtt!

H atározatlan névm ással:

b o rt s te h t

zmes.

0

főnév!

= O tt áll (egy).

Pótold határozatlan névmással:
ein Haus einen Garten eine Frau einer Dame einen Volkswagen ein Fenster einem Kind
D)

ein Auto

eines
ein Glas eine Flasche ein Teller einer Katze ein Buch einem Lehrer ein Lehrer

ein Junge eine Vase ein Tisch einem Mann ein Stuhl ein Bett einem Mädchen

ein Garten einer Frau ein Mensch einen Schrank einem Hund einen Wagen ein Wagen
homokban

a kertben ‘a sarkon ^a földön ''hajléktalan

'’gehören+D = (akié-

a/-=.

=í mich dich Hn. ihn1
Nn. s ie Sn. es engem téged őt, azt m inket titeket őket (Ö nt, Ö nöket), azokat

uns euch sie (Sie)

A szem élyes névm ás tárgyesete a 3. helyen áll az alany és az állítm ány u t á i y

....

I.

II.
nI'

III.
> 1 ^

V

Ich sehe dich. = Látlak téged.
4'
A Á személyes nm. tárgyesete

M ondd ugyanígy:
Hallgatunk titeket. István nézi őt. (nö) Hallom őket. Keresnek' minket. Helga szereti őt. (hímn.) Engem hiv^ Péter. ^ Titeket kérdezünk. A tanár engem kérdez. Kérem Önt. Kérjük Önöket. Halljátok őket? Anya szereti öt. (gyereket)

A m agyarral ellentétben a szem élyes névm ást a n ém etben m indig ki kell írni: Ich höre ihn. = Hallom, (öt) Er liebt mich. = Szeret, (engem)

Ugyanígy: Idegesítesz^ Hallak. Látlak. Hallunk.

Nézem, (lányt) Hívsz? Ida hívja, (fiút) Halljátok, (nőt)

Látom, (nőt) Kérdezlek. Idegesítelek. Idegesít, (nö)

Kérdezel. Látod, (fiú) Hallom. (Önt) Hallasz?

1. Fordítsd le magyarra! Ich liebe sie. Ich höre dich. Sie fragt dich. E r sucht mich. Wir sehen Sie. Hört ihr uns? Ihr ärgert uns immer. Ich sehe es. Sie begrüßt uns. Sie sehen euch.
suchen ^rufen ^ärgern

2. Egyes szám 3. szem élyben az ihn, sie, es nem csak személyt jelölhet, hanem tárgyat is:
- Kaufst du den Wagen? - Ja, ich k a u fe vagy: - Kaufst du die Blumen? \

ihn.

I
I

= Megveszed a kocsit? = Igen, megveszem (azt), = Megveszed a virágokat? = Igen, megveszem (azokat).

I

Felelj a k érdésekre névm ásokkal pótolva a főnevet; ~ Hört ihr die Musik? - Seht ihr das Auto? - Rufst du das Mädchen? - Kaufen sie die Häuser? Schließt ihr die Tür? ~ Trinkst du das Bier? Holst du den Schrank? Putzt ihr das Fahrrad? Verkaufen' Sie die Uhren? Verkauft ihr den Wagen?

3. Fordítsd le a példa alapján!
Nem N em N em N em N em N em téged, hanem engem. = N ich t dich, sondern mich. Önt, hanem engem. Nem Önt, hanem Önöket. titeket, hanem ől^t. Nem Önt, hanem őket. őt (fiú), hanem Önöket. Nem engem, hanem téged. minket, hanem titeket. Nem őt (nő), hanem titeket. minket, hanem őt (nő). Nem őket, hanem titeket.

4. Fordítsd le a m ondatokat a példa szerint!
L á tla k tég e d jö n n i. = Ich sehe dich kom m en. 'I' 4' 4' 'i'
A A N.m, (ragozott ige!) Főnévi igeneves alakban

Hallom (őt) énekelni. Látunk titeket olvasni. Hallanak minket dolgozni. Hallom Önt horkolni^ Látnak minket fürödni. Halljuk őket zongorázni^ Látom úszni. Hallom beszélni. Hallom enni. Látjuk őket focizni'*. Hallanak minket aludni. Látom jönni. Látnak minket úszni. Látjátok (őt) dolgozni.

5.

heißen + N = hívni vkit vhogyan rufen * A = hívni vkit

I

I

Ich heiße Joe. = Engem Jóénak hívnak. Ich rufe ihn. = H ívom őt.

Anya hívja őt. Ö t Áginak hívják FIív a munka, megyek. Ferencnek hívnak. Ibinek hívják. Minket Hinz tind Kunznak hívnak. Hogy liívnak téged? Hívnak minket. Engem hív. Hogy hívnak titeket? Hívunk titeket. Segítségül^ hívunk titeket. Hogy hívják őket? Őket hívjátok? Hogy hívnak téged? Őket hívjuk.
eladni ^schnarchen '^Klavier spielen "'Fußball spielen ^zu Hilfe

□;

S 2 © [ m ] ® D ^ © S DíKSWDífűáí ffé S S O ©
mir dir H n . ihm' N n . ihr Sn. ihm. uns euch Ihnen (Ihnen)

© g
nekem neked neki nekünk nektek nekik (Ö nnek, Ö nöknek)

1. Fordítsd le a m ondatokat! Vásárol n ekünk valam it. = E r kauft uns etwas. i i i
A Á Szn. Re.

Adok neked egy pofonti. Johann és Wolfgang segítenek nekik Adok nektek időt. Megvesszük Önnek a rádiót. Pista ajándékoz neki egy s z o k n y a t 2 . Tetszik nekem a lány Tetszik nektek a játék? Tetszik Önöknek az autó? Gratulakok nekik Odaadom neked a kocsk. Ajándékoztok nekik egy tortát. Adok n e k egy puszit^. Anna segk n e k autót szerelnie Ajándékozok n e k egy bluzt^. Adunk pénzt n e k e k Gratulálunk Önöknek Ad nekem egy órát. Nekünk adja a könyvet. Kinyitod« nekem az ajtót? Eknesélem? neked a történetetio.

2. Felelj a kérdésekre! (Fig)>elj a névm ások változására!)
H ilfst du mir? Gebt ihr uns das Regal? Helft ihr uns morgen? Schenken sie Ihnen ein Glas Wein? Gefällt dir das Mädchen? Gibst du ihm genug Zeit? Ja, ich helfe dir. Öffnest du mir eine Flasche Cola? Kauft sie euch ein Auto? Helft ihr ihnen? D iktierst'' du mir einen Satz? Sagt sie euch die Adresse?

3. Kl kinek tetszik? Fordítsd le!

gefallen + D (ä) = tetszik vkinek vki/vmi E r gefä llt uns. = Tetszik nekünk.
Tetszem neked. Tetszenek nekünk. Tetszetek neki. Tetszel nekem. T e tszik nekem. Tetszenek nekem. Tetszünk nekik. Tetszem nekik Tetszel nekik.
' e Ohrfeige "r Rock ^gefallen (ä) "schenken 's Küsschen ^öffnen “ ^erzählen '®e Geschichte "diktálni "reparieren "e Bluse

3. ¥ord ítsd le a példa alapjául
N icht m ir, sondern euch. = Nem nekem , hanem nektek. Nem Nem Nem Nem nekik, hanem nekünk. Önöknek, hanem nekik. neked, hanem Önnek. neki (nő), hanem neked. Nem Nem Nem Nem nektek, hanem nekik. Önnek, hanem nekem. neki (nő), hanem neki (fiú). nekünk, hanem neki (lány).

4. Fordítsd le magyarra!
D a s glaube' ich dir nicht. O m a öffnet uns die H austür. M ein C ousin hilft uns das A u to waschen. W ir kaufen euch Z igarette. Ich bringe Ihnen Käse und Brot. Sie gibt ihnen Schokolade. D er junge^ gefällt mir. John gibt ihr einen Kuss. W ir schenken ihm einen Kuli. Klaus schenkt uns den Kühlschrank.

5. Fordítsd le a következő igével a mondatokat!
g e h ö r e n + D = valakié valam i D ie Tasche g e h ö rt mir. = A táska az enyém . Miénk a könyv. Övék az asztal. Enyém a sör! Tiéd a papír? Övé a lakás. Tiétek a pénztárca? Tiéd a kulcs'^? Övé a levél"^? Övék a labda? Enyém a füzet. Tiétek a toll? Övék a kocsi. Miénk a ház. Tiéd a szék? Övék a lámpa? Enyém a TV.

6. R észesben vagy tá rg yb a n ! Pótold a szem élyes névm ás m egfelelő alakjának részes vagy tárgyesetével!
Der Kellner ö ffn e t............. (wir) eine Flasche Wein. W ir g e b e n .............(ihr) den Schrank. Sie g ib t................ (er) ein Radio. Helft i h r .................. (wir)? Er gibt ................. (ich) eine Ohrfeige. Sie liebt ................. (ich). Ich höre ................. (ihr). Er sucht ................. (sie). Opa bringt ................. (sie) eine Tasche. Mutti sc h en k t................ (du) ein Helft. Der Lehrer f r a g t................ (du). Das Mädchen gefällt ................ (er). Wir sehen ................. (er). Mein Freund sc h e n k t................. (es) eine Tafel Schokolade. Die Verkäuferin gibt ................. (sie) Milch und Butter. Die Lehrerin schenkt ................. (Sie) Blumen. Der Direktor kauft ............... (Sie) einen Stuhl. Wir suchen^ ................. (du) eine Wohnung. Der Kellner fragt ................. (Sie). Die Familie h ö r t.................(Sie). Seht i h r .................. (wir)? Sehen S i e .................. (sie)? Er g i b t .................(Sie) einen Kuss. Die Lehrerin g i b t ...................(wir) genug Zeit. Opa erklärt® ................. (sie) den Satz. Meine Freundin zeigt .................(wir) die Straße. Wir g e b e n .................. (ihr) Kuchen. Der Gast hilft .................(sie)......................(es) gefällt die Küche. Wir z e ig e n ................. (Sie) das Zimmer. Oma sieht ................ (es) immer. Das Auto gehört ................. (wir). Das Theater gefällt ................ (sie). Wir hören ................. (er). Paul ö ffn e t.................(wir) die Flasche. Hörst d u .................. (ich)?

hinni

fiú ^r Schlüssel ‘ ’r B rief keresni \ kin ek vmit D,A ‘'magyarázni D,A

mein dein Hu. sein N n. ihr Sn. sein unser euer ihr (Ih r)

enyem tiéd övé m iénk tiétek övék (Ö né, Ö nöké)

a) A m agyartól eltérően a birtokos névm ás elé soha nem teszünk névelőt:

az én apám - mein Vater
b) Esz./3. szem élyben a birtokos neme szerint különböző alakokat haszn á lu n k ^ y -----------------------------------birtokos pl.: birtok ""^nem e az autója (fiúé) az autója (lányé) az autója (gyerelcé) = sein = ihr = sein A uto A uto A uto

c) H a a birtok nőn em ű vagy többes szám ú, akkor a birtokos névm áshoz egy -e b etű t illesztünk:
a birtok nőnemű a birtok többes számú

m e in e M i^ te r = anyám m eine F rau = feleségem apánk testvéreitek barátnője (nőé) barátnőm barátod az Ön an}'ja az Ön apja gyerekünk széketek székeitek asztaluk asztalaik

m eine K in d e r m eine A utos fiútestvére (lányé) lánytesu^ére (fiúé) az Ö n asztala táskája (férfié) autója (nőé) az Ö nök háza házaik házai az Önök házai könyveitek könyvetek köny\óik

1. Fordítsd le! a lánya (nőé) a lánya (férfié) a fia (nőé) a fia (férfié) testvérünk (lány) barátotok barátnőtök a kocsim barátaik az Ön háza ruháitok ruháik

2. Fordítsd le a mini mondatokat! A z autóm itt áll. O t t jön az apátok. A z a sztala (nőé) nagy. A z ö n szobája kicsi. A lakásunk óriási'. A barátnője (fiúé) azonnal" jön. Itt fekszenek a ruháitok. A nagyapád gyorsan fut. Lányaitok jól tanulnak. A felesége o tt olvas. A férje nincs otthon. A z Ö nök szobája itt van. A kutyáik itt alszanak. H olnap jön a nagymam ád. Szépek a bútoraiké O tt lóg a szoknyája**. M o s t eszi a kontaktlencse]ét^ A nyám itt dolgozik. A fivére jól keres*^ (nőé), jói megy a kerékpárunk, (fahren) A családotok gazdag. Beteg a kutyája (nőé). A buszunk kényelm etlent M a g asa k a gyerekeitek. A kérdéseik jók. jó a sörük. R ossz a boruk. Barna a haja* (fiúé). Kék a szem e (lányé). A házatok itt van. Lassú az autójuk. Jönnek a szüléitek. Új a kocsitok? Szegények a szüleik. A férjem (M ann) m ár otthon van. A felesége (Frau) szomorú. H ol van a férjed? 3. Pótold a m egadott birtokos névmással! Hier wohnen ............... (miénk) Eltern.................... (Öné) Schrank steht da. ............... (tiétek) Fahrrad ist kaputt. In der Ecke h ä n g t................. (övék) Uhr. ............... (övé) Nase ist lang. In der Garderobe hängen ................ (Önök) Taschen.................... (tiéd) Tochter ist wieder gesund.................... (övé) Oma bäckt Kuchen.................... (övék) Cousin liegt im Bett................... (enyém) Cousinen wohnen in der Nähe. ................ (övé) Rock hängt am Kleiderhaken'^. Wir le s e n ............... (miénk) Bücher....................(tiétek) Noten sind schlecht.................. (övé) Mann arbeitet nicht.................. (övé) Frau ist Sekretärin'®................... (miénk) Kinder sind schon groß. A uf dem Boden liegen ................ (tiéd) Bücher. Wo sind ............... (Önöké) Häuser? Wo ist ............... (Öné) Mantel? ............... (miénk) Bus kommt sofort................... (enyém) Geschwister sind nett.................. (övé) Suppe schmeckt mir nicht. ............... (tiéd) Ideen sind interessant................... (övé) Frau arbeitet hier. 4. Fordítsd le a m inidialógusokat!
- Ist dag dein Auto? - Ja, das ist mein Auto.


- Kommen morgen eu(e)re Eltern? - Ja, sie kommen.


- Wo sind eu(e)re Fahrräder? - Unsere Fahrräder stehen an der Wand. - Ist Klaus euer Freund? - Ja, er ist unser Freund.

5. írj te is 3 m inidialógust, melyben szerepel birtokos névmás!
' e W ohnung - riesig ‘sofort ^s Möbel, - ‘ *r Rock ^r Bus - unbequem *s Haar -e ‘ ^fogas '“titkárnő Kontaküinse '"verdienen

SoÄ Ä fe B c ffto G s o sD o é w o ííű á © cragogíissi
A b irtokos névm ást ragozhatjuk is a m ár tanult esetek (N om ., A kk., D at., G en.) szerint. Itt nem kell m ást tennünk, m int hogy a határozott névelő v égződését odapasszintjuk a birtokos névm ás végéhez; pl.: m ein V ater = az apám

az apám részére (D)_________________________ J mein dem

meinem Vater = az apámnak
vagy; m ein H und = a kutyám a k u ty ám a t (A) }

mein den

-

meinen Hund = a kutyámat
T áblázatban így néz ki pl. a mein ragozása; ' Hn. Nn. Sn.

N. A.
D. G.

mein 0 Hund meinen meinem m eines - e s

meine Frau meine m einer m einer

mein 0 Heft mein
0

T sl V , meine Kinder

meine meinen ~n m einer

meinem m eines - e s

F ordítsd le ezek alapján: az apámat az anyádnak (részére) a nagymamámnak (a részére) az asztalotokat a barátnőinknek (részére) a barátnőnknek (részére) az Ö n ökönyéti a feleségemet a fivérem a fivéremnek (részére) az Ö n feleségét a kutyádat az autótokat a házát a feleségének (részére) a gyerekeinknek (a részére) a gyereketeknek (részére) a lámpánkat a kutyádnak (részére) a barátodat a szüléinknek (részére) a gyerekeiteket az Önök férjének a barátomat

Úgy is megjegyezheted, hogy ugyanaz a ragozása, mint a határozatlan névelőnek (ein), r Anzug

A m ikor a yjuka.sztó gépet lukasztják a vagy a birtokos névmás birtokos esete
H atározott névelővel: a ház ablaka

das Fenster B irtokos névm ással: a h ázu n k

des H auses ablaka

das F enster a szüléink gyereke az apám fia az anyám lánya a házunk ajtaja autójuk lámpája az ö n kocsijának az ablaka gyerekeitek labdái' lányaitok fiai férjének a barátja

unseres H auses a kerékpárod kereke a barátaitok pénze a tanárunk ideje barátnőjének a ruhája házaiknak az ablakai a cipőm taipa" a feladataik vége^ szenvedéseink kezdete“ ^ feleségének a barátnője

1. Pótold a hiányzó végződéseket, ha tényleg hiányoznak! Wo steht dein....... Auto? Wo ist Ihr....... Koffer? Wir besuchen unser....... Eltern. Ich gebe mein.......Mutter eine Blume. Das Rad m ein........ Autos ist kaputt. Olga kauft ihr....... Freund eine Wanduhr. Wir geben eu(e)r....... Eltern das Buch. Er gibt mein....... Freund eine Ohrfeige. Sie kauft ihr....... Mutter eine Blume. Deine Freundin gefällt m ein....... Frau. Die Hefte m ein.......Schüler liegen hier. Der Bus unser........ Chefs steht vor der Garage. Die Kleider eu(e)r....... Kinder hängen im Badezimmer. Die Sachen ihr....... Freunde liegen hier. Siehst du mein...... Auto? Hört er m ein........ Radio? Die Tochter ihr.......Lehrerin hat Geburtstag. Ich schenke m ein........ Eltern viele Geschenke. Anna holt unser.......Gästen eine Flasche Wein. Wo ist sein........ Tisch? Das ist ihr....... Küche. Hier liegt unser....... Haus und unser....... Garten. Die Tabletten ihr....... Freundin liegen auf dem Tisch. Die Freundin m ein.......Freundinnen ist sympathisch. Kaufst du dein........ Freunden etwas? Da steht dein....... Wagen. Der Freund m ein....... Briefträgers besucht m ein....... Opa. Helft ihr eu(e)r....... Großeltern? Sie gibt ihr....... Cousine einen Kuss. Gebt ihr eu(e)r...... Bruder m ein....... Spielzeug? Wo ist die Tasche dein.......Schwester. Da sind die Bilder unser........ Geschwister.

rB a ll-" e ‘e Sohle ‘sE n d e

s L e id e n -s ,- = szenvedés; r B e g in n -s ,- = kezdet Mas

2. Fordítsd le a piram isokat! (1) az öltönyöd' az öltönyödet az öltönyöd gombja az öltönyöd gombját
(3) az anyukád az anyukádnak az anyukád férjének az anyád kínját^

(2 )

az apám az apámnak az apám testvére az apám testvérének (részére)

az unokatestvérünk (fm) az unokatestvérünknek az unokatestvérünknek a barátja az unokatestvérünk barátjának (részére) (6 ) az orvosuk az orvosuknak az orvosuk kutyája az orvosuk kutyájának a farkát^

(4)

(5)

az anyósa“ * (lányé) az anyósának az anyósának a férjét az anyósa férjének (részére)

3. Fordítsd le a következő mondatokat! Az Önök gyerekei mindig kedvesek^. Megeszem a testvérem almáját^. Látod a kutyámat? Veszek anyámnak egy tükröt^ A bátyám táskája ott lóg. A fiam autója rossz. A barátja ruhája kék. A barátnőnk szemüvege tönkrement’. Vesztek a macskáitoknak tejet? Vesznek a szüleiknek egy liter almaiét' . A szüléink háza itt áll. A testvérének egy órát ajándékoz. Látod a ház ajtaját. Apád kertje szép. A barátom szülei meglátogatnak” minket. Veszek a lányaitoknak almát. A barátom barátai az én barátaim is. 4. Fordítsd le magyarra!
D er Freund meiner Schwester besucht morgen den Vater meines C ousins. D ie Katze meines O pas liebäugelt'" m it der Katze meines C hefs. D ie Tochter meiner Freundin liebt den Sohn meines Schwagers'^ D ie Freundinnen meiner Frau geben den Töchtern unserer N^achbarn eine Blume. D ie G äste meiner Eltern suchen die Spielzeuge ihrer Kinder. D er Sohn meines /\lachbarn repariert den Wagen meiner Eltern.

5. Fordítsd le a következő szövevényes rokoni szálakat!
1) A mQ'immm az anyukám anyukája. 2) A nagypapám az apukám apukája. 3) A nagybátyám az apukám fiútestvére. 4 ) A nagynéném az apukám lánytestvére. 5) Az unokatestvérem az anyukám testvérének a gyereke. 6) Az anyósom a férjem anyja. 7) Az apósom''^ a feleségem apja.

'r Anzug ^r K nopf ^e Qual (az ennek megfelelő német kifejezés: Einen Hundsdreck!) ''e Schwiegermutter Schwanz *nett \ Apfel *r Spiegel ‘ ^ist kaputt; e Brille ' “r Apfelsaft ' ‘besuchen '^szemezik '^sógor '^'r Schwiegervater

Ä s ©máDD® üDufe
A birtokos névm ás állhat önállóan, egy szál m agában is, nem kell m ellé k iírn u n k a birtokot, viszont ezért fel kell tü n tetn ü n k az "összes adatát", azaz n em ét, szá m á t, esetét a névm ás végén. E zt a form át akkor használjuk, ha a b irto k m ár az előzm ényekből ism ert és nem akarjuk ú jra kim ondani. p l;

- Mein Wagen steht hier. = A kocsim itt áll. ^ der - Ist das deiner? = Ez a tiéd? dein Wagen = deiner - Ja, das ist meiner! = Igen, ez az enyém. - Mein Auto steht da. = Az autóm itt áll. ^ d a s^ - Ist das wirklich dein(e)s? = Ez tényleg a tiéd? dein Auto = dein(e)s
H a a birtokos névm ás egyedül áll, akkor csupán 3 alakban kap m ás v égződést a tanultakon kívül.

N.

H ím nem ben önállóan m ein H u n d m ein e r
főnévvel (az enyém)

Sem leges nem ben önállóan N . m ein H eft m ein(e)s (az enyém)
főnévvel A . m ein H eft m ein(e)s (az enyémet)

M o n d d a p é ld a alapján: M ein Tisch ste h t da. ■ A z a tiéd? Ist das deiner?

Mein Buch ist hier. Az a tiéd? Das ist unser Radio. Az a tiétek? Ihr Hund bellt laut. Az az övék. Mein Haus ist hier. És az enyém itt van. Meine Frau kocht jetzt. És az enyém sört iszik. Unsere Kleider sind schon fertig. -> És a tieitek? Seine Kinder lernen gut. És az Öné? Unser Pferd läuft schnell. És az övék? Er gibt meinem Sohn ein Stück Schokolade. -> És te mit adsz a tiédnek?

1. Fordítsd le a m inidialógusokat!
- Ez a te kerékpárod? - New, az enyém ott áll. - O a te barátnőd? - Nem, ő az anyukám. - Megjavítod a polcomat? - A tiédet? - Megeszem a sütijét (fiúé). - kz övét?

1

A következő sorrendben állhat egym ás után a névm ás és a főnév:

a) ha két főnév szerepel a dativos áll a z első, az akkusativos a m ásodik h e ly e n :
I. hely II. hely

Der Lehrer erklärt dem Schüler den Satz.
^ A tanár elmagyarázza a diáknak a mondatot.

5
b) ha két névm ással p ó toljuk a főneveket, a sorrend m egfordul;

Ä

Der Lehrer erklärt

ihn
azt

ihm.
neki

>

c) ha névm ás és főnév szerepel együtt, akkor a névm ás m indig az első helyre kerül:
^ I, hely II. hely

Er erklärt ihn dem Schüler. s,Er erklärt ihm den Satz.

= Elmagyarázza azt a diáknak. = Elmagyarázza neki a mondatot.

1. Tedd helyes sorrendbe és a m egfelelő esetbe! ............ (eine Suppe; die Kinder) Die Mutter kocht ........ ...................(ein Brief; der Vater) Der Briefträger' gibt ... ...... (unsere Eltern; eine Blume) Wir kaufen .................. .................. (ein Satz; die Kinder) Herr Nagy d ik tiert....... .........? (deine Mutter; der Tisch) Kaufst du ..................... ............. (ein Buch; ihre Töchter) Die Freunde kaufen .... ............. ? (sein Sohn; der Füller) Gibt der Vater ............. .? (eine Tasse Kaffee; die Eltern) Bringen die Kinder .... ............ (das Museum; die Leute) Der Reiseführer^ zeigt. ...........(eine Kassette; der Vater) Mutti schenkt ............. ..(der Schrank; die Verwandten'*) Oma verschenkt^ ........ .............. (die Flasche; der Mann) Die Verkäuferin gibt .. ................. (seine Eltern; ein Kuh) Klaus k a u ft.................. ..... (die Geschichte^; die Schüler) Der Direktor erzählt ...
'postás ^idegenvezető ^elajándékozni "'rokonok ^történet

2. Pótold a m egfelelő végződéseket! Der Polizist erklärt d___ Gäste___ d___ Weg. István kauft d___ Hund ein___ Schokolade. Der Ingenieur gibt d___ Vater d___ Plan. Ihr kocht eu(e)r___ Freund ein___ Gulaschsuppe. Der Lehrer zeigt sein___Schüler____d___ Lösung. Zeigen Sie mein___ Freundin d___ Weg? Kocht ihr unser___ Gast ein___ Tasse Kaffee? Bringt der Briefträger unser___ Eltern ein___ Brief;’ Öffnest du bitte d___ Lehrerin d___ Tür? Erzählt die Mutter ihr___Kinder___ ein____Geschichte? Der Kellner öffnet d___ Gast d___ Flasche. Opa gibt sein___ Enkelkind' ein___ Ohrfeige. Flerr Meier diktiert d___Sekretärin ein___ Brief. Der Lehrer diktiert d___ Schülern ein____Satz. 3. Fordítsd le németre! Odaadom a levelet a postásnak. M egm utatjuk az utat a vendégeknek, A tanár megmagyarázza a szüleimnek a bizonyítványom at\ Ajándékozunk egy tortát^ a tanároknak. N.agyapa mesél egy történetet az unokáinak. Egy pohár vizet hozunk nektek. A dtok egy pofont a m ikulásnak“ ^ ? D iktálo k egy mondatot a fiamnak. Egy levelet írok a barátnőmnek. A főnök diktál a titkárnőnek^ egy szöveget’’ . A rendőr megmutatja az utat a látogatóknak^ ]ens eladja a szomszédjának® a kerékpárját. A pincér'^ hozza a vizet a vendégnek. A p a ad egy csokoládét a gyerekeknek. N ag y i elmeséli a történetet az unokájának. 4. Hol a hiba? Javítsd ki és mondd meg m iért hibásak a m ondatok, ha hibásak! Ich bringe ihren Mantel den Gästen. Die Verkäuferin schenkt ihren Sohn eine Tasche. Der Kellner öffnet den Gast die Tür. W ir kaufen eine Vase unseren Eltern. Die Reiseführerin zeigt den Weg die Gästen. Die Lehrerin erzählt der Schüler die Geschichte. Der Schuldirektor'“ diktiert den Kinder einen Text. Die Eltern geben einen Blumenstrauß der Lehrerin. Er schreibt einen Brief seine Freundin. Der Polizist erklärt den Weg ihm. Die Familie kauft ihnen sie. Wir geben ihnen es. Gefällt das Bild dir? Der Kellner em pfiehlt'' den Gästen sie.

'unoka Zeugnis '^e Torte “ *r Nikolaus Sekretärin *"rText ^r Besucher *r Nachbar ® r Kellner "^iskolaigazgató "ajánlani

4. Pótold szem élyes névmással!
p l : M ein e F reundin ze ig t d em M u ^d^_^_du^leisch. M ein e F reu n d in zeig t

es

ihm.

Mein Bruder bringt der Frau das Mittagessen, W ir kaufen den Eltern die Bücher. Der Direktor zeigt den Schülern das Bild. Die Lehrerin gibt der Katze eine Ohrfeige. Mein Freund verkauft seinem Freund sein Auto. Sie bringt ihrem Vater seine Zeitungen. Der Portier bestellt den Gästen ein Zimmer. Ihr zeigt eu(e)ren Freunden die Tische. Ich erkläre dem Briefträger das Telegramm. Oma öffnet ihrem Gast die Tür.

5. Pótold az aláhúzott főnevet névmással! (Vigyázz a szórendre!)
W ir bringen den Schülern ein Buch. Er holt seinem Freund zwei G lä se r. Richard verkauft seiner Freundin sein Auto. Éva kocht dem G a st eine Tasse Kaffee. D er Lehrer erklärt seiner Frau den P lan . D ie Köchin gibt ihrem M an n einen Teller Gulaschsuppe, jörg erzählt seinem Freund die G eschichte. D er /Machbar hrincct dem Briefträger ein G la s Wasser. D ie Kinder geben der M u tti ihre Spielzeuge.

6. Pótold a főnevet névm ással, a névm ást pedig főnévvel!
p l.: Ich g e b e ihm eine Schokolade. Ich g eb e sie dem Kind. ihm — > ■dem K in d eine Schokolade sie

W ir kochen ihnen eine Suppe. Ich gebe ihm das Telegramm. Sie schenkt es ihr. Mein Cousin zeigt ihn seinem Vater. Die Lehrerin schenkt sie ihnen. Sie verkaufen meinen Brüdern das Regal. Meine Mutti kocht ihr einen Kaffee. Der Chef kauft den Gästen ein Geschenk. Der Verkäufer bestellt sie den Kunden*. H e i T Nagy holt dem Chef eine Blume. Wir geben es den Schülern. Sie erzählen den Gästen die Geschichte.

r Kunde -n = ü

7. K érdezz rá m inden m ondatrészre Wer? W em? W as? -szál! pl.: Oma gibt dem Kind das Geschenk.
a) W er g ib t dem K in d das G eschenk?

b) Wem g ib t Om a das G eschenk?
c) Was g ib t O m a dem K ind? Der Lehrer erklärt den Schülern die Sätze. Der Bäcker bäckt den Kunden Brötchen. Der Fremdenführer zeigt den Gästen den Weg. Der Verkäufer verkauft den Kunden seine Waren. Unser Ingenieur gibt dem Chef den Plan. Die Kindergärtnerin erzählt den Kindern ein Märchen. W ir schenken den Armen eine Tafel Schokolade. Eugen erklärt seinem Freund die Aufgabe. Frau Nagy erzählt ihrem Mann die Geschichte.

8. Alkoss m ondatot a szavakból! (Vigyázz a szórendre!)
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. gefallen das Auto ^ das Kind lesen das Buch ^ das Kind schreiben der Brief Aer meine Freundin geben ich der Gast ein Glas Bier helfen die Kinder ^ die JWutter erzählen die JViutti ich ^ der Film bringen ^ der Kellner ^ wir -y- die Gulaschsuppe diktieren die Lehrerin ^ die Schüler ^ ein Text gehen der Polizist ^ ich ^ der Personalausweis gefallen das Regal die Eltern schreiben -y* ein Aufsatz der Lehrer < > ■ wir gefallen A wir "O ' das Haus helfen die Enkelkinder ^ die Oma zeigen die Lösung das Kind ^ der Vater gefallen ^ diese Idee die Leute

9. Fordítsd !e a mondatokat a következő szavak segítségével! (Figy>elj
az igék vonzatúra, m ert eltérnek a magyartól!)

Stehlen + D , A
f o l g e n +D

= ellopni vkitől vmit = követni vkit

an|bleten

+ D ,A

= kínálni vkit vmivel

w e g i n e h m e n + D , A = elvesz vkitöi vmit

Péter elveszi tőlem a kön}/vet. Nagyi tortával kínálja meg a vendégeket. K övetem őt. K övetjük a kocsiját. Ellopja a férfitől a pénztárcáját. Elveszi tőle a toUát. Csokoládéval kínálja a gyerekeket. Elveszem tőled a kést. Megkínálják a vendégeket palacsintával. K övetsz minket? Megkínálod őket kaláccsal? Bili ellopja a vendégektől a kabátjukat. Miért lopod el apádtól a kön)?vet? Sörrel kínálom a barátaimat. Almát lop a barátjától. K övetem a kerékpárod. Elveszem tőle a poharat. Mindig lopsz tőlük valamit.

A.

A

[ n ] ( ő ) D ^ kérdésre felelők

A m agyar nyelvben a ragot a szó végére írjuk, m íg a ném etben legtöbbször a főnév illetve a névelő elé tesszük, innen is a neve; prepozíció, azaz "elöl elhelyezkedő", m agyarul elöljárószó: Pl.
m agyar:

az asztal on
{x on az asztal)

ném et:

auf dem Tisch ^ Wo? = Hol?
i n A ’^ r !

F f f\

1

t - ?- ó

H a a következő k érdésre felelnek:
pl.:

elöljárószavak D a tiv -v a l állnak, akkor a Hol?

^ auf

+ D = -on, -en, -ön H ol?

d er T isch die T errasse das A uto

a u f dem T isch a u f der T errasse a u f dem A uto

= az asztalon = a teraszon = az autón

Össze is vonhatsz:

4iuf + D an + D in + D vor + D hinter + D unter + D über + D neben + D zwischen + D'

= -on, -en, -ön
(vízszintes felületen) = - o n ,- e n ,- ö n (függőleges felületen) = -b á n ,-b e n = előtt = m ögött = alatt = fölött = m ellett = között an dem in dem vo r dem = am = im = vorm *

h in ter dem = hinterm u n ter dem ü b er dem = unterm = überm

(k ét d o lo g , szein ély stb. között)

'pl: zwischen dem Auto und dem Mädchen - az autó és a lány között

{zwischen X und Y)
‘Ezt és az ez alatt szereplő összevonásokat csak beszédben használja a német.

M ondd ki a miniket:
■ a széken ■ az anya előtt a falon a szekrény mögött az asztal alatt a szőnyegen' a váza mellett a házban a nő fölött a lakásban a házak előtt az ágyak alatt a lámpák között az ajtó és a lépcső^ a fa alatt között a képeken a ház előtt a fán az utcán az ajtó előtt a szőnyeg alatt a kocsiban a lámpák mellett a buszban a függönyön^ a lány mellett a gyerek és a szék között a táblán“ ^ az ajtó és az ablak között a faliórán^ a játék fölött a szék é„ az ág\ között

1. A következő igék segítségével fordítsd le a m ondatokat! (An és in -n é l vonj össze, ha tudsz!)

liegen hängen stehen sitzen

= feküdni valahol = lógni = állni = ülni vhol vhol vhol

A könyv az asztalon fekszik. A kép a falon lóg. A ház előtt állok. A z asztal a szék mellett áll. A kocsi alatt fekszik. Egy óra és egy tábla közön; ül. A könyvek mögött áll. A tábla előtt áll a tanárnő. A táblán lóg a kép, A fán lóg a babám^ A férfi és a nő között ü[. A z ágyban fekszenek a gyerekek. Egy autóban fekszik most. Egy padon^ ülünk. A konyhában fekszik a macska. A z ágy fölött lóg a lámpa. A garázs* mögött ülök. A kert mögött fekszik egy ágyon. A z asztal alatt fekszik a M o rzsi egy kosárban®. A kép a szekrény és a karosszék'“ között [óg. M i van a fal mögött? A z asztal fölött lóg az órám a poszter" mellett. Ü lök a széken és mesélek... A képek között lóg a tükör‘\ A vendégek a székeken ülneky mi az asztalok mellett állunk^ ő meg az ágy alatt alszik. A teraszon’’ fekszik a macska. A z előszobában lógnak az órák. A fogason'“ ^ lóg a sapkám, A kutya a kocsi alatt fekszik a garázsban.

2. Pótold a szerinted m egfelelő prepozícióval és névelővel! Mein Vater steht ...................... Fenster und sieht die Straße. Der Polizist wartet ...................... Polizeiwagen. Die Kleider sind ...................... Waschmaschine. Der Füller liegt ...................... Tisch. Das Kind spielt ...................... Kindergarten. Das Regal hängt ...................... Wand. Er spielt ...................... Apfelbaum. Das Badezimmer ist ...................... Küche und ...................... Toilette. Sie steht ...................... Bäumen. Die Mäntel hängen ...................... Haken. Die Katze liegt ...................... Boden. Die Fahrgäste'^ s itz e n ...................... Bus. Die Kranken warten'*"........................ Wartezimmer. Vati s itz t...................... Sessel und liest Zeitungen.

' r Teppich ‘e Treppe 'V Vorhang ''e Tafel ^e Wanduhr ^ ’e Puppe ’e Bank *e Garage ‘ V Korb ‘“r Armstuhl " s Poster ‘^r Spiegel '^e Terrasse ’^'r Haken ' “ 'utasok "várni

V. B
cr=

n-n -TL

= Hová?

E l ö l j ti i 'ó s z ó H. A K K U S A T I V
H a a következő elöljárószavak Akkusativ-val állnak, akkor a Hová? kérdésre felelnek; pl.:

auf + A = -ra, -re

>

Hová? der Stuhl die Maschine das Bett a u f den Stuhl a u f die M aschine a u f das B ett = a székre = a gépre = az ágyra

auf + A an + A In + A vor + A hinter + A unter + A über + A neben + A zwischen + A

= -ra, -re (vízszintes felületre)

A

Ö ssze is vonhatsz;
a u f + das an das in das v o r dem h in ter das u n ter das über das

= aufs = ans = ins = vors* = hinters = unters = übers

= -ra, -re
(függőleges felületre)

= -ba, -be = elé = m ögé = alá = fölé = m ellé

=közé (két dolog, személy stb. között)

M ondd ki a miniket:
a falra a konyhába a szekrényre az asztal mellé a szoba elé ' a szekrényekbe ' az asztalra ' a fal mögé a könyv alá a ház fölé az emberek mögé a kocsiba a padlóra ' a függönyre' ' a szobába ' az autó mellé ' a kert fölé ' a föld^ alá ■a garázs^ mellé ■a szoba és a konyha közé ■a székek közé ■az ágy és az ajtó közé a konyha elé a falakra az ágyakba az autóra a tanárnő elé a szőnyeg alá ' a lámpa és a virág közé

* Ezt és az ez alatt szereplő összevont formákat csak a beszédben használja a német, 'r Vorhang/e Gardine Erde/r Boden '^e Garage

1. A következő igék segítségével fordítsd le a m ondatokat! (Az auf, an, in-n él vonj össze, ha tudsz!) = fektetni v alahov^ hängen = lógatni vhová ste lle n = állítani vhová s e tz e n = ültetni vhová V____________________________ A gyereket a székre ülteti. A képet a falra lógatom. Az asztalra állítja a vázát. A széket az ágy mellé állítom. A macskát a sarokba^ ülteti. A gyereket a klotyóra^ ülteti. A virágokat a polc fölé lógatjuk Apa az újságot a székre fekteti. A kocsit a garázs elé áUítja. A férfi és a nő közé áUltja a vázát. John a ház mögé állítja a hintaszéket^. Nagyi az óra mellé lógatja a virágot. A fára lógatják a kötelet'^. Bemegy a szobába és a gyereket az asztal elé ülteti. A szőnyegre áUítom a bőröndöt a fotel mellé. Az ágy mögé állítom az üveget. A táskát nagyapa mindig az ajtóra lógatja. A poharakat az üveg és a tányér közé állítjuk A tollat a táska és a rádió közé fektetem. A kilincsre^ lógatjiik a táskát. A földre*^ állítják az üvegeket. A párna alá fekteti a könyvet. Kari a falra lógatja a bizonyítván}át7. A lány az ágyra ülteti a babát, (e Puppe) Mindig az ágyra fekteti a kabátot. A tévére állítjuk a lámpát és a virágot. 2. Pótold a szerinted m egfelelő p re p o zíc ió v a l és névelővel] Er geht heute um 5 Uhr .............. Büro^ Er stellt den Wagen ................... Garage. Mutti stellt den K o ffer......................Bett u n d ........................ Tür. Die Straßenbahn biegt® ...................... Wolfstraße ein. Wann geht ihr ...................... Bett. Sie läuft ...................... Schule. Der Gast hängt das Bild ...................... Wand. Mein Bruder stellt das Fahrrad ...................... Garage. Mein Cousin legt sein G eschenk ......................Bett. Wir g e h e n ........................ Geschäft. Morgen geht ihr ...................... Supermarkt'® oder ...................... Tante Emma Laden” ? Er stellt seinen Wagen ...................... Fußweg und ...................... Straße. Der Gast hängt seinen Mantel ...................... Haken Stellst du bitte die Weinflasche ...................... Regal? Péter stellt sein Auto ...................... Polizeiwagen. Er g e h t........................Wohnung und stellt seine Tasche ...................... Wand. Oma geht ...................... Küche. Ich lege die Schallplatte...................... Tisch. Das Kind k lettert'^........................Baum. Sie legt Gabel und L ö ffe l...................... Teller'"*. 3. Hol a hiba és miért?
D er G a s t s itz t auf den Stuhl. V alentin hängt das Bild an der W and. Ich lege die Blumen auf dem Tisch. Er stellt die Blumen in der V ase. Benedek stellt das Bild auf dem Regal. W ohin ste h t ihr die Vase? W ohin liegen wir die Briefe? D ie Kinder legen schon im Bett. S tellst du bitte den Stuhl vor dem Fenster. D ie Lampe stellt auf dem Tisch. D ie K atze legt unter dem Bett.
e Ecke s Klo r Schaukelstuhl s Seil e Klinke r Boden s Zeugnis ^bekanyarodni '°der "d e r 'M er fogas '^(fel)mászik '"*der s iroda ^ legen

Hol?

Hová?

1. Pótold a m egfelelő igével] {Hegen - legen, stehen - stellen, sitzen - setzen)
Die Arbeiter ...................... den Scliranlc neben die Wand. Meine Katze ...................... im Bett und spielt. V a ti........................sein Auto in die Garage. Die Gäste ...................... schon im Wohnzimmer und essen Gulaschsuppe. Das K in d ...................... seine Spielzeuge in die Schachtel'............................du bitte die Wäsche^ in den Korb? Warum ...................... deine Spielzeuge auf dem Boden? Die Familie ...................... schon am Tisch und isst. Wohin ...................... du das Kind? Das Kind ...................... seine Puppe auf den Stuhl. Mein W agen ...................... in der Garage. Sie ...................... auf dem Boden und liest Zeitung. Die Bücher ...................... auf dem Regal. Herr Meier ...................... seine Bücher auf den Boden. Die K in d e r...................... schon im Bett. Sie ...................... immer vor dem Fernseher. Mein Bruder ...................... seine Schuhe unter das Bett. Sie ...................... die Briefe ins Buch. Meine K a tz e ...................... immer unter dem Bett.

2. Pótold a m egfelelő p re p o zíc ió v a l és névelövell Oma legt das K in d ...................... Bett. Wir hängen das G eschenk.................... Wand. Die Mäntel hängen schon ...................... Haken'\ Mutti arbeitet ...................... Garten. Ihre Kleider hängen ...................... Garderobe“ * . Sie stellt die V a s e ...................... Regal. Er stellt die B lu m en ........................ Vase. Klaus stellt das Regal ...................... Vorzimmer. Lege bitte deine Schuhe nicht ...................... Bett! Schöne Blumen liegen ...................... Teppich. ................. Gras'' findet mein Bruder immer etwas. Sie hängt ihre Jacke ...................... Baum. Er lie g t ......................Wagen und repariert den Motor. Der Flund lie g t...................... Tisch. Die Bücher stehen ........................ Regal. Die Suppe ist ...................... Teller. Die Toilette findest du ...................... Wohnzimmer. Mutti setzt das K in d ...................... Fußboden^. Die Gäste sind ...................... Küche. Wir g e h e n ........................Büro. Die Schüler sind wieder ...................... Theater. 3. Vonj össze, ahol tudsz! Er geht jeden T ag um 5 in das Kino. W ann gehst du in das Büro? M e in Freund geht oft in die Kneipe. Liegt deine Katze immer noch unter dem Bett? Heute gehen wir um 8 U hr in das Theater. D ie Fam ilie sitzt schon an dem Tisch. D ie M u tter schickt den H und in das H aus. Sie wartet vor dem H au s. O m a stellt das Regal an das Fenster. Er legt seine Bücher immer auf das Regal. A u f der Autobahn fährt er immer schnell. Liegt meine B rille auf dem Boden? W ir gehen sofort in das G eschäft. Er geht schon in das Büro. D ie Reisenden sitzen in dem Bus. D ie M enschen steigen in den Bus ein. Irma steht auf der Terrasse. Sie tut Zucker in die Tee. W o lf stellt das Fahrrad neben den Roller. Gehen wir heute in das Schwimmbad?

doboz ^fehérnemű ^der "*010 ^das ^ ’der

padló

Elöliárószavak névmásokkal í'tisze
4. H asználd a névm ásokat! Fordítsd le a következő m iniket a H ol? kérdésre felelve!
Elöljárószó + személyes névmás részes esete p l;

vor

mir

V

= előttem előttünk Ön mögött Önben rajtatok mögötted mellettük fölöttetek alattad Önök mellett alatta (férfi)

rajtam benne köztem és közted fölöttünk mellettem

mögötte (nő) előtte(férfi) alattatok köztünk és köztetek előtted

5. Fordítsd le a m iniket a H o v á “ ? kérdésre felelve!
Elöljárószó + személyes névmás tárgyesete

p l: mögem mellé fölétek közénk és közéjük

vor

mich

>

melléd alá beléd Ön elé

= elém ' közém és közéd föléjük mögétek eléd

mellém Önökbe rá rájuk

6. Fordítsd le a minket! (Hol? vagy Hová?) fölétek melléd belém fölöttetek mellette fölötte (nő) eléd mögénk alátok előtted mögöttünk fölöttem mögétek Ön és közöttük mögöttetek alájuk elé (férfi) közém és közéd közétek alattatok benned

Ön elé Ön előtt mellénk közéd és közéjük Önben mögé (nő) köztünk

7. Fordítsd le a m ondatokat! M o s t bemegyek egy kocsmába'. A kocsi alatt fekszik egy ember. A kocsimat egy bolt mellé álh'tom. A repülő egy park fölé repül. A lattad van a kalapom". A háza előtt állunk és várunk. A barátod mögött áll egy rendőri A z asztalán sok könyv fekszik. A barátnőd mellé állítom a vázát. Fölöttetek van az ágyam. Közted és köztem fekszik a bátyám. Mögétek állítjuk a bútorokat. Előttük áll a feleségem. A falamon lóg A n drás képe. A nagyapám egy fára akasztja a ruháját. A falra írok. M a elmegyünk egy moziba vagy egy szupermarketbe. M it keresel a cipőben? A hivatalban nem iszik sörty bort^ csak pálinkát*. A z ablakban vannak a virágaink. A frigóba rakom* a tejet. A z ágy alá állítja az éjjeli edényét*’. M ögötted áll a barátnőm. Elém ülteti a vendégeket. A táskába állítja az üveget. Közénk ülteti a macskát.
' e Kneipe ^r Hut Polizist Schnaps ^r Kühlschrank; tun ‘’r Nachttopf

D.

Elöljárószó

helyhatározó?

Az elöljárószavakhoz hasonlóan egy helyet vagy irányt helyhatározóval is m egadhatunk, azzal a különbséggel, hogy ezek a m iniszavak önállóan állnak és nincs vonzatúk:

drüben
odaát (ott)

hinten
hátul

vorn(e)
elöl

draußen
j kinn

unten
lenn

drin*
bent

Oben ist meine Tasche. = Fenn van a táskám. Unten warten die Gäste. = Lenn várnak a vendégek.
M o n d d ugyanígy: Elöl vannak az asztalok. Hátul alszik Iván. Lent állnak a kerékpárok. Bent alszik apa. Odaát lakik. Béla most kint dolgozik. Elöl ülnek a szülők. Kint lógnak a ruhák. Hátul vannak a kertben. Fent dolgoznak a munkások. Bent tanulunk. Hátul vannak a kertben. Ma kint ebédelünk'. Elöl ül Rozi. Lent dolgoznak a pincében^. Fent fekszik a macska a szekrényen. Bent eszik a szobában. Már megint^ odaát van. Elöl áll apa és anya. Bent van a kutyám?

1. E lö ljá ró szó vagy h e lyh a tá ro zó i Fordítsd le! (1) A ház előtt áll Gizi. Elöl áll a kocsim. (2) Hatul alszik A kert mögött alszik. (3) A könyv alatt van a levél. Alid van a levél. (4) Bent ülnek a szomszédok. A szobában ülnek (5) Elöl játszanak a gyerekek A busz előtt van egy labda. (6 ) Bent vannak a vendégek Igen, a szobában esznek (7) A tetőn alszik a macsla. Mindig fent alszik (8 ) Hátul tanul a kertben. A kocsi mögött áU. (9) Elöl ül anya és hátul apa. Anya előtt én ülök, apa mögött te. (10) Bent lógnak a ruhák A szekrényben lógnak a ruhák
2. Á llhatnak elöljárószóval is, ilyenkor egy irányt m utatnak: pl.: oben = fenn = lenn unten (von unten) = lentről

(nach oben) = fel (felé)
M o n d d ugyanígy: hátra bentről fentről elölről kifelé lentről kintről hátulról balra fel

odaátról felfelé jobbra le

előre befelé hátra balra

jobbra fel lefelé hátra jobbra

'(zu) Mittag essen Keller ^schon wieder \ Nachbar -n Lehet még d r in n e n , in n e n is.

E.

Prepozíciók

N em m indegyik elöljárószónak van egyszerre D ativ-os és Akkusativos vonzatlehetősége is. A következő elöljárószavak csak tárgyesettel állhatnak és ehhez m inden esetben makacsul ragaszkodnak:

^ fü r
ohne gegen bis durch um
■V

= -ért, részére, számára = nélkül = 1.ellen, szembe; 2.körül (időben) = -ig = át, keresztül, által = 1. -kor; 2. körül (térben)*

^

1. Fordítsd le a következő m iniket főnevekkel!
Elöljárószó + főnév tárgyesetben

p l:

fü r

den Vater
Budapestig 5 óráig a kert körül a lánynak öt forintért egy kocsiért lámpa nélkül a város körül^ anyós“ *nélkül egy barát által egy asztal körül

az apa reszere

az anya reszere a testvéreknek pénz nélkül''' táska nélkül a barát ellen az ellenséggel szemben a ház körül nővérem áhal keresztül az alagútorf a szülőkön keresztül cipő nélkül

a házon át apám által füzet nélkül egy almáért keresztül a falun^ keresztül a parkon kettőig a fejem körül a szülőkkel szemben egy kert körül keresztül az úton

2. Fordítsd le a következő miniket névmásokkal!
Elöljárószó + szem. névmás tárgyesete

p l:
ellen em érte (hímn.) n é lk ü lü n k n élk ü le (nőnem) k ö rü lö tte te k értünk ellen ü k Ö nért

fü r

dich
az Ö n szám ára k ö rü lö ttü n k általam a részükre ellened k ö rü lö ttü k n élk ü lü k Ö n ellen

= szám odra n élk ü led n ekünk értetek Ö n által érted n élkülem k örü lö ttem szám u n k ra ellen etek ellene (hímn.) k ö rü lö tted körü lö tte általa (nőnem) ellenünk értem részetek re

' r Feind ^r Tunnel ^e Stadt ‘ *e Schwiegermutter D orf *Lehet um ... h eru m is, pl.: u m Péter h eru m **az o h n e után nem kell névelőt használnod.

3. Fordítsd le magyarra!
Kämpft der Politiker gegen oder für den Frieden'? M e in Bruder läuft gegen den W ind. Sie kommt heute ohne G eld. KaisersUuten spielt um 5 Uhr gegen uns. Ich tue alles für dich. O hne sie komme ich nicht. G eh t ihr durch den Park? Für 2000 Euro kaufe ich den Schrank. Er tut nichts gegen das Rauchen". Vorsicht/ du fährst gegen einen Baum! M eine Frau fährt immer gegen die M au ert D ie ganze Fam ilie sitzt schon um den Tisch.* U m dein Fdaus stehen jetzt die Polizisten. B is zwölf bleibt er z:i Fdause. Er verkauft das F-iaus durch einen Freund. G egen 11 U h r kommen wir. D er Bus fährt durch den Tunnel. G egen M itta g ist die Suppe fertig. Er fährt immer gegen den Verkehr. Ich gehe ohne ihn auf die Party. G egen 8 sind wir schon zu Fiause. B ist du gegen mich oder gegen ihn? Karl tut alles für seine Familie. Um das H au s herum blühen schöne Blumen. Für einen Kuss gebe ich es dir.

4. Fordítsd le a m inidialógusokat!
- Ich gehe jetzt nach Hause. - OfiH« mich? - Ja, natürlich! - Wir fahren jetzt durch den Park. - Aber dort sind viele Blumen! - Das macht nichts!

♦t*
- Ich kaufe für Etelka ein Auto. - Für sie? - Ja, warum denn nicht? ❖ - So gegen 5. - Und genau?

♦ J*
- Wann beginnt der FilmF

- Genau uw C Uhr...

5. írj te is 1-1 m inidialógust a prepozíciókkal! 6. Fordítsd le! Érted harcolok. Eladja a rádiót 2000 forintért. Sokat fizet a barátod a házért. Ezt értem teszed"*? Nélkülük megy iskolába. Könyv nélkül jön? Ellenük harcolunk. Kettő körül jövünk haza. Az orvosok a dohányzás^ ellen vanriak. 6 ig a hivatalban^ van. Mathild most szembe megy a falnak. Márkáért mindent megcsinál. Ez a kutyádé, ez a macskádé. A busz bekanyarodik^ a sarkon. Átmegyünk a parkon. A villamos átmegy az erdőn? Péter körül állnak a lányok és nem körülöttem! Megkerüljük a Balatont. A ház körül szép fák áHnak. 8 körül már otthon vagyok. A barátom mindig a széllel szembe fut. Estefelé jönnek a vendégek. Ma a Fradi ellen játszunk Anyukám nélkül nem jövök. Nélküle látogatod meg a nagyit? Mindig jegy* nélkül utazok. Hiba nélkül írja a házit. A barátnőm vég^ nélkül beszél... Ezt csak érted teszem. A vendégek már öt körül az asztal körül ülnek A gyerekek egy fa körül futkosnak. Ezt Elisnek adom. Ez a csoki a tiéd. Miért pisil^“ széllel szembe? A vonat átmegy az alagúton? Kecskemétig utaznak a szüleim. Pénz nélkül nem jövök. Érted mindent'* megteszek. Körülötte ülnek a vendégek.
' béke ^dohányzás ^fal (külső) “ ’tun ^s Rauchen “ "im Büro ^fahren um + A Fahrkarte Ende "’pinkeln "alles * Vagy: u m den Tisch h e ru m

F.
aus bei mit nach von

Prepozíciók

A következő elöljárószavak mindig részes esettel, azaz D ativval állnak; = -ból, bői = -nál, -nél = -val, -vei = 1. után; 2. -ba, be (ország, város) = -tói, -töl / -ról, -röl = -hoz, -hez, -höz

ZU

m 1. Fordítsd le a következő m iniket főnevekkel!
Elöljárószó + főnév részes esetben

V

seit = óta gegenüber = szemben, átellemben

p l:

aus

der K üche

= a konyhából az apával az anyával Magyarors zágra a baráttól a barátnőnél az ablakhoz az iskola után a fával szemben Németországba egy villamossal tíz órája az ajtóhoz

a szobából a nagymamánál a tollal a reggelji után Budapestre Bécsbe a tanárhoz a szekrénytől a nagyihoz egy busszal^ az ajtóval szemben a vendégtől

két órája (óta) a cégnéP az asztalról a székről a házzal szemben a reggeli óta a kocsiból négy órája Münchenbe az ebéd^ után egy éve (óta) egy írónak

2. Fordítsd le a következő miniket névmásokkal!
Elöljárószó + szem. névmás részes esete

p l.: nálunk hozzátok tőled hozzád belőle velük hozzám tőle (nő)

bei

mir
veletek Önnel Önöktől veled hozzájuk náluk hozzá (nő) vele (férfi)

= nálam utánad velünk Önhöz nálatok hozzánk hozzá (férfi) nála (férfi) vele (nő) nálad Öntől utánatok tőlem Önnél nála (nő) nálam tőle (férfi)

's Frühstück ^r Bus

Firma “ 's Mittagessen ^r Schriftsteller

* b ei + D = élőknél, életteleneknél; an + D = csak életteleneknél

Ezt lásd részletesen az Országok, városok, eH!Í>ere/r fejezetben!

3. Fordítsd le magyarra! Sie kommt eben aus dem Geschäft. Julian macht bei den Großeltern Urlaub. Er kommt mit einem Fahrrad. Nach dem Abendessen gehen wir zur Oma. Kommt ihr aus dem Kino? Der Teller fällt von dem Tisch auf den Boden. Morgen fahren wir nach München oder nach Wien. Was bekomme ich von dir? Seit Dienstag warten wir auf ihn. Wir gehen morgen zu ihnen. Von ihm bekommst du nichts. Schnee fällt von dem Baum auf den Boden. Ich gehe nicht mit Ihnen ins Kino. Er ist sicherlich bei seinen Freunden. Übermorgen fahren sie nach Österreich. Die Kinder kommen jetzt aus der Schule. Kommt ihr mit dem Bus oder mit der Straßenbahn? 4. Vonj össze, ahol tudsz! bei + dem = beim
von + dem = vom zu + dem = zu m zu + der = zu r

Wir gehen zu dem Tisch. Die Familie sitzt bei dem Tisch. Sie kommt von der Oma. Wir warten bei der Frau. Die Vase fällt von dem Regal. Pista geht zu dem Fahrer. Gehst du zu der Lehrerin? Ja, ich gehe zu ihr. Sie isst jetzt bei den Großeltern. Er holt etwas von seinem Freund. Klaus ist bei der Oma. e '! Í ^ r^.T 5 ! 1^ Í

A gegenüber állhat a szó előtt és után is, am elyre vonatkozik:

a házzal szemben =

gegenüber dem Haus dem Haus gegenüber

Ha személyes névm ásra vonatkozik, akkor m indig a személyes névmás áll elöl:

Dir gegenüber bin ich klug. = Veled ellentétben én okos vagyok.
M o n d d u g ya n íg y: szemben veletek a biosszal szemben a postával szemben szemben Önnel a fával szemben szemben velem a tanárral szemben szemben vele (nő) az iskolával szemben veled szemben a házakkal szemben szemben velünk

c;f=

Az en tlan g prepozíciót 3 különböző esettel is használhatod:
+ elöl van: hátul van: ^ = mentén, mellett D/G D/A

Entlang dem Flüss / des Flusses sind Kastanien, Dem Fluss / den Fluss entlang sind Kastanien.
, a patak mentén (r Bach) a part mentén (e Küste) a kerítés mentén (r Zaun)

U gyanígy: ^ a ház mentén a kert mentén az árok mentén (r Graben)

, , a varos mentén a fal mentén (e Mauer) az út mentén

G.

Prepozíciók

©©©"ÖÖ©.

A következő elöljárószavak mindig birtokos esettel, Genitivvel állnak: sta tt tro tz wegen in n e rh alb = helyett = ellenére = m iatt = vmin belül (tér és idő) + ö e n itiv

a u ß e rh alb = vm in kívül

\

w äh re n d

= alatt (csak időben!) /D is

Statt des Kindes kommt die IVlutter. = A gyerek helyett az anya jön.
1. Fordítsd le a következő m iniket főnevekkel!
Elöljárószó + főnév birtokos esetben

w egen a háborúi miatt a hideg ellenére^ a városon kívül az eladó miatt a németóra^ alatt az ebéd helyett a nyaralás alatt az étkezés alatt a kirándulás helyett

des W etters a falun“ *belül a kerten belül az utazás^ alatt a ken)«r helyett az iskola helyett két órán belül a kakaó helyett a fűm alatt az eső*" ellenére

= az időjárás miatt az óra alatt a tea helyett az országon kívül a négy fal között (belül) az el(5adás^ alatt a parancs* ellenére két órán belül a háború alatt a tütás'* ellenére

2. Pótold a m egfelelő prepozícióval! .............. des U nfalls'“ auf der Autobahn gehen wir heute nicht in die Berge. .............. der Ferien besuchen wir unsere O m a................. der Stadt gibt es einen schönen Brunnen............... Fleisch essen wir heute Brot mit Butter. ............. der Sprechstunde" sprechen wir leise.................. seines Benehmens'^ laden wir ihn nicht e in .............. des Gartens steht immer sein A uto................. deines Autos kaufe ich sein Fahrrad. ............... der Stadtmauer'^ fließt der Fluss.................. des Konzerts hören wir Musik und essen viele Brezeln. .......... der Reise nach Budapest sprechen wir über meinen Freund........... . zwei Stunden verkaufe ich alle meine Bücher. ..... . des Kindereis gibt es immer ein Spielzeug.................. des Windes gehen wir heute spazieren. ............ . der Stadtmauer liegt unser Grundstück*"*. ............... Sprechstunde empfängt der Arzt niemanden................. des schlechten Wetters gehen wir heute nirgendwohin. ............... Jacke nehme ich lieber einen Mantel mit. ..... ........ der Vorstellung spricht er immer so laut mit seinem Freund,
‘r K rieg -es 'e K älte '’e D eutschstunde '^s D o rf -es 'e R eise *r R egen, -s 'e V orstellung *r B e fe h l-s ‘ "s V e rb o t-e s ' “baleset "rendelési idő 'V iselk ed és '"'városfal ‘ 'teleií

3. Fordítsd le a m ondatokat magyarra! W egen des schlechten W etters bleiben wir lieber zu H ause. Während des Spiels trinkt sie viel C oU . Trotz der W ärm e' m achen wir morgen einen A usflug. W egen seiner Krankheit kommt er nicht. S tatt der Eltern spricht die Lehrerin m it den Kindern. Trotz meines Verbots^ sieht sie fern! Trotz allem liebe ich sie. S tatt des A utos kaufen wir lieber ein Fahrrad. Innerhalb einer S tunde kommt sie an. Innerhalb der Familie sprechen sie viel über ihn. innerhalb einer W oche kannst du das schaffend Er arbeitet jetzt aufierhalb des Landes. 4. Fordítsd le a példa alapján!
Elöljárószó + birtokos nm. és főnév

Statt
szüleim helyett a kertünkön belül falujukon kivül a kutyád miatt városán kívül

m eines Vaters

= apám helyett városunkon kívül akaratod"^ ellenére az ágyuk helyett fivérem miatt felesége helyett

a fiad helyett a szüléitek miatt utazásaim alatt lakásodon kívül férje helyett

5.

A m agyar alatt szó csapdát rejteget az ártatlan nyelvtanuló számára, ugyanis a ném et IDŐBEN különbséget tesz egy bizonyos időn belüli (alatti) és egy m ásik cselekvés közbeni (alatti) esemény kifejezése közt:

Innerhalb
Egy bizonyos időn

Während
Egy másik cselekvés alatt

belül

folyamatosan

Egy év a la tt nem tudod azt befejezni. A z óra a la tt m indig játszik a füzettel. A koncert’ a la tt sokat eszünk. Két hét a la tt m ár kétszer nyert^ Egy perc a la tt két kört^ tud futni. A z utazás a la tt sokat beszélgetünk. A verseny* a la tt ebédelnek a barátaim . A háború a la tt sok ember meghal®. Péter az evés a la tt hangosan beszél. Egy héten belül m egházasodnak'°. Egy év a la tt 3 könyvet ír. Ó ra a la tt nem szabad enned. AAit csinálsz a szünidő alatt? K ét év a la tt talán újra fel tudják építeni" a W orld T rade C en tert.
' meleg “tiltás '^elintézni, megcsinálni Wille -ns, -n ^s Konzert, -s '"hat gewonnen ’R unde,-n W e ttk a m p f’sterben ' “heiraten “ wieder aufjbauen

H-

^ C L Ű 'P

< O l(rQ ^

E két elöljárószó megkülönböztetésénél a következő csoportosítás segíthet:

AUF+D/A
vízszintes felületen kiem elkedő tereptárgynál nyílt, fedetlen területen intézm ényeknél

V
= a padlón = a tetőn = a sportpályán a postán

auf dem Boden auf dem D ach auf dem Sportplatz auf der Post

AN +DM
függőleges felületen víznél, vízparton* vm inek a szélén vm i m ellett közvetlenül
F o rd ítsd le a m iniket: a falra az utcára a fején a piacra a tengernél a rendőrségre aW G e a függönyön

an der Wand an der Küste an der Ecke am Schrank

= = = =

a falon a (tenger)parton a sarkon a szekrénynél
egy polcon egy asztalhoz egy ajtóra a focipályán a Tiszára^ a forrásnál'^ az erkélyen az Óceánon^

a városfalnál a Dunaparton' a kilátótornyon^ egy étteremnél a földre az egyetemre a városfalon a tengeren

az ajtóhoz a hátán egy teherautóra^ a Dunára“ * az ablakhoz a mezőn aW Cn a Dunán

1. Fordítsd le! A kerítésnél ugat^ egy kutya. A tornyon van egy zászló^. A Balatonon n p ra l a barátjával. Már mindenki az asztalnál ül? A hegyen nagyon szép kilátás vök. A bankba megyek és pénzt veszek feU*.

A fán egy ridikül lóg. Mikor mész újra a piacra? A város szélén ^2 van egy kocsma. Egy szigeten lakik a barátjával. Mikor mentek a postára? 32 éve tanulunk az egyetemen.

2. Fordítsd le és tanuld m eg a kifejezéseket! Er sagte ihr das vorgestern schwarz auf weiß. Auf jeden Fall komme ich morgen bei euch vorbei. Wer ist an der Reihe? Jörg ist zwar sehr krank, aber er ist noch am Leben. Die Reihe ist jetzt an dir. Meine Geliebte stellt immer alles auf den Kopf. Wohin gehen Sie auf Urlaub? Auf den ersten Blick verliebte ich mich in Sie. Ist das Baby schon auf die Welt gekommen? Auf meine Bitte tut sie alles, sie ist nämlich in mich verliebt... Auf meine alten Tage gehe ich ins Altersheim, aber zuerst mache ich noch mein Abitur. 3. A 2. feladatból válassz ki 4 kifejezést és írj egy-egy m inidialógust!
s Donauufer r Aussichtsturm r LKW e Donau e Theiß '’e Quelle ^r Ozean 2 . Rand(e) = széle vminek r Zaun; bellen e Flagge e Aussicht Geld abjheben 1 'r Ha a víz környékét emeled ki, akkor an, ha a víz felszínét, akkor auf.

I.
1. a) -on, -en, -ön (D)

o in i

+ A /t)

b) -ra, -re (A)
Er hängt das Bild an die Wand,

>

pl.: Das Bild hängt an der Wand.

2. a) m ellett, -nál, -nél
Die Familie sitzt am Tisch. (A család az asztal mellett/-nál ül).

b) mellé, -hoz, -hez Die Familie setzt sich an den Tisch. (A család az asztal mellé/-hoz ül)
E r stellt die Leiter an den Apfelbaum. An der Universität zu Prag studiert sie. An dieser Firma verdient sie wenig. Am Fuss des Berges findest du das. Am 1. Mai habe ich nur geschlafen. Ezen az egyetemen tanul a bátyám. A táblán megtalálod a szavakat. Hétfőn meglátogatjuk a nagyit. Az ablakhoz ment és nevetett.

1. Fordítsd le magyarra! Am Sonntag fahre ich zu euch. E r sitzt immer am Stammtisch. Am Berg ist ihr Haus. Sie schreibt das Wort an die Tafel. Sie sind schon an Bord, (fedélzet) 2. Fordítsd le németre: A falhoz állítom a kerékpárom. Holnap megyünk a tóhoz, oké? Q a k holnap kerülünk sorral A végén^ mégis sikerült.

> ____________________

fÜ ÍT

+A

1. -ért, részére, számára Ich tue alles fü r dich. = Mindent megteszek érted. 2. valaki helyett Er geht fü r mich in die Schule. = Helyettem megy az iskolába. 3. -ra, -re (időtartam ra) Sie kommt nur fü r drei Tage. = Csak három napra jön. 4. vm ihez képest Für sein Alter ist er sehr fit. = Korához képest nagyon fitt. 1. Fordítsd le! Ez a rózsa a tiéd. Adományt adott a Vörös Keresztnek^. Kérlek menj hel}'ettem a polgármesterhez. Két hétre nálunk marad. Örökre itt m aradunk (immer) Egy hónapra jövök hozzátok. Pénzért mindent megtesz. Egy mérnöknek ez egy könnyű munka.
A hazáért"* harcolt. Mennyit fizettél a házért? A házat 200000 Euroért kapta. Már mindenki helyett fizetett. A nehéz munkához képest kevés pénzt kapott tegnapelőtt. A szünetre eljön hozzánk Ennek a cégnek dolgozik

* Függőleges felületen és elvont értelemben p l: Er lem t an der Universität. = Az egyetemen tanul. 'an die Reihe kommen ^s Ende ^ e Spende; das Rote Kreuz ^ s Vaterland

j. F ü r “ » ■ A k k y sa tü V '
szám ára.

DatoV?

Sokszor nehéz eldönteni, hogy az igét D ativ vagy für + A kkusativ vonzattal használjuk, hiszen mindkettő ugyanazt jelenti magyarra fordítva: valaki részére, Ha csak lehet, a német Dativval fejezi ki magát, mely közvetlenebb és nem olyan távolságtartó, mint a fü r + Akkusativ. Ha teljesen biztos akarsz lenni a dolgodban, akkor itt is vonzattal együtt tanuld meg az igét.

Néhány D ativ-os ige:
gefallen +D helfen +D antworten +D schaden +D
= tetszeni vkinek = segiteni vkinek = válaszolni vkinek = ártani vkinek

geben +D, A = adni vkinek vmit sagen _ = mondani vkinek vmit zeigen +D,A = mutatni vkinek vmit schenken +D,A = ajándékozni
vkinek vmit

Segítesz nekem? Tetszik nektek az előadás? Megmutatja a fiának a munkahelyét. Megmutatjátok neki a fotót? Tetszik neki ez a munka? A dohányzás^ árt az egészségnek. Megmondod nekem a dátumot? Megmutatta nekünk a halait. Karácsonyra ajándékozok a nagyapámnak egy pipát, (e Pfeife) Ideadod nekem a kazettádat? Ez nem tetszik nekem. Miért nem válaszol nekünk? Segítetek a szüléiteknek?
t'ili-

\

A

R

1

<

-

11V

m egsegítésére történik, illetve valakinek szánsz valam it, A kkusativot használj:

Ha azt akarod kifejezni, hogy valami valakinek az érdekében vagy akkor für +

Das Dorf sammelt Geld
U gyanígy:

für die

Hochwassergeschädigten.

= A falu pénzt gyűjt az árvízkárosultak szám ára.

einen Platz besetzen für kochen für + A tun etwas für + A arbeiten für + A

= helyet foglalni vki számára = főzni vkire = megtenni vkinek vmit = dolgozni vkinek

Mindent megteszek érted. Pénzt gyűjtünk az árváknak^. A nagymamám tíz személyre főz. Tud (Ön) foglalni nekem egy helyet a vonaton? Ez a virágcsokor^ Ágié. Adományt“ * ad a Vörös Kereszt^ számára. Béla az FBI-nak dolgozik Semmit nem tesz meg a gyerekeiért. Foglalsz egy helyet nekem? Pénzt gyűjtök* a nyaralásra. Főztök valamit a vendégeknek?
's Rauchen ^e W a ise -n; sammeln \ Blumenstrauß ‘*e Spende ^s Rote Kreuz '’sparen

K.
1. -nál, -nél

+ b

W ir sind beim A rzt. = Orvosnál vagyunk.

2. vm i közben Beim Kochen machte ich das kaputt. = Főzés közben tettem tönkre. 3. -val, -vei, m ellett (átvitt értelemben) BeiaWer Vorsicht machte er das.= A legnagyobb óvatossággal csinálta. 1. Fordítsd le! Ebben a lármában' nem tudok dolgozni. Nála voltatok tegnap este? Kolkwitz Cottbus mellett (közelében) van. Az uszodánál balra kanyarodjál! A víz 100 foknál forr. (kochen) Túl sokat beszélsz munka közben! Nem volt nálam a pénztárcám.

A vonat indulásakor^ sírt. Potsdam Berlin mellett van. Elutazásakor sokat beszéltünk egymással a vonat előtt. 15 fokos hidegben^ dolgozik. Olvasás közben elaludtam. Nála minden lehetséges!

1. a) fölött (D )
Das Flugzeug flie g t über dem Fluss.

b) fölé (A )
Das Flugzeug flie g t über de/7 Fluss.

2. át, keresztül valam in (A ) Das Kind geht über die S tra ß e *. Der Bus fu h r übert^m á\& r\ nach Wien.

= A gyerek átm egy az utcán. = A busz Münchenen keresztül ment Bécsbe.

3. több, m in t... (A ) Meine Oma ist über9Q Jahre alt. = A nagyim több, mint kilencven éves. 1. M ondd németül! Egy férfi átfut az utcán. A hídon át megyek Pestre. A föld fölött és alatt. A nagyi 90 fölött is átugrik az árkon, (r Graben) Látod, a hegy fölött áll a Hold? Passaun át mész Amstadtba? Előadást tartanak a természetről.

Bili mindig csak a könyvei fölött ül. A munka több, mint egy évig tartott. Joe az átlagon felül van. (r Durchschnitt) Nem érdekel a beszélgetés a divatról! A barátnője több, mint 120 kiló. A tengeren át megy Kanadába. Egy hónapon át tart az építkezés. Erről a témáról beszél megint.

' s Lärm ^e Abfahrt e Kälte * Ü ber-rel keresztbe megyünk át az utcán, durch-hal pedig hosszirányban, de: über die Brücke gehen = átmenni a hídon hosszában.

yO TÖ :

+A

1. -kor 2. körül, köré

V

W ir kommen um 5 Uhr nach Hause. = 5 órakor jövünk haza.

o° o 0 X 0 °o °
Das Kind läuft Die Schüler sind um den Lehrer versammeltS

Der Bus fä h rt

um die Ecke, (befordul)

um den Baum.

3. körülbelül, m integy
Die Uhr kostete um die 300 Dollar. = Az óra kb. 300 Dollárba került.

4. -val, -vei több/kevesebb (mennyiségeknél)
Die Tem peratur ist um 4 Grad gestiegen. = A hőmérséklet

4 fokkal emelkedett.

1. Fordítsd le! A ház körül sok fa áll. A híd körülbelül 300 méter hosszú. Az árak 10%-kal nőttek. Karácsonykor szépek a kirakatok. Két nappal elhalasztjuk az utazást. A villamos megkerüli a stadiont^

A vendégek már az asztal körül ülnek. 1 0 forinttal kevesebbet kaptam, mint ő! A GDP 8 százalékkal nőtt'*. Megkerüljük a kertet. A te fád két méterrel magasabb. Két nappal elhalasztjuk az indulást.

Z U

1. -hoz, -hez, -höz Ic h gehe z u euch rüber. = Átmegyek hozzátok. 2. -kor (ünnepeknél) Zí7 Weihnachten bleiben wir hier. = Karácsonykor itt maradunk. 3. vm ivé válni, jutni U nter Druck wurde die Kohle z í / D iamant. = Nyomás alatt a szén 4. -ként, m iatt (-ul, -ül) gyémánttá vált. Zum Beweis gebe ich Ihnen das. = Bizonyítékként odaadom ezt Önnek. 1. Fordítsd le! Elment az orvoshoz. Húsvétkor^ sonkát eszünk. Szilveszterkor hozzátok mennek. A papírod hamuvá*’ vált. Ellenségévé^ tette a barátját. Hármasával* mentek WC-re?

Szórakozásból’ teszem. Kimegyünk a vonathoz? Emlékül'” adom neked a tornacipőmet. Mit csinálsz Karácsonykor? Mit iszol a Bécsi szelethez? Tízesével engednek be" a terembe.

'vki köré gyűltek ^verschieben Stadion ‘ ^Prozent; ist gestiegen ^Ostern; Schinken “ "e Asche ^rFeind(e) *zu dritt ‘ ^s Vergnügen '°e Erinnerung "herein/lassen; r Saal

"ZMlschmn, M nter
vagy

w A re ríd l?
unter + C >
Sokaság között:

Ha két konkrét dolog vagy szem ély között van;
Joe ist zwischen der Tür und dem Tisch.

Joe ist unter den Kindern im Theater. = Joe a gyerekek között van a színházban.

Joe

Prep. + A = közé F o rd ítsd le: Most a kollégái között van. Valahol az asztalok között hagytam. A lámpa a székek között van. Mostanában a beduinok' között él. Hol van X? Előbb még köztünk volt. A gyilkos^ közöttünk van. Egy világ van közöttük!

Menj az emberek közé! Józsi két szék közé ült. A szék és az asztal közé állítom. A virágok közé állítja az asztalt. Ég és föld között lógott. Ezek közé a könyvek közé fektettem. Mindig a gyerekek között van.

2

.

unter + D
valam i alatt térben

>

vag}>

valami alatt időben
Während des Konzerts schläft sie immer. ,,

Ic h liege unter dem Bett.

= Az ágy alatt fekszem.

= A koncert alatt mindig alszik.

jM

F o rd ítsd le: Az óra alatt van a könyve. Az óra alatt könyvet olvas. Az utazás alatt beszélgetünk. A háború alatt sok vér folyt. A ruhája alatt van a pénL:árcája^

A nyaralás alatt meghízott^. Mit csinálsz a pad alatt? A kocsi alatt fekszik a kutyád. Az ebéd alatt az asztal alatt alszik. Tanulmányai^ alatt dolgozik.

'r B ed u in e,-n r Mörder 's Portemonnaie zujnehmen s S tudium -s,-ien Időben csak korhatárnál, p l: unter 4 Jahren ’ Dativval is használhatod!

3. Z w isc h e n , u n te r v a g y w ä h re n d ! ...................... 5 und 7 Uhr komme ich. Er kann.......................den Zeilen' lesen. Was ist der Unterschied^......................dir und ihm?.......................dem Tisch liegt deine Tasche. Karl spieU jetzt......................seinen Mitschülern. Sie sprach viel...................... der Vorstellung^......................... der Tür und dem Bett ist das Radio. Der arme Józsi setzte s ic h ...................... zwei Stühle. Er ist in Deutschland und arbeitet......................den Deutschen. Entschuldigung, aber meine Katze liegt ......................dir! Sein Mann arbeitet.......................den Polizisten. Kommst du......................den Ferien zu uns? Er ist der klügste Kerl ...................... allen Kindern. Der Professor i s t ...................... 70 und 80. ...................... seinen Schwestern ist kein großer Altersunterschied^. Wolfram setzte sicYi ...................... zwei StüMe. D ie Briefmarken sind ...................... diesem Buch........................ des Unterrichts sprach er fortwährend^ Der Arzt hustet nie ...................... der Operationen......................... des Urlaubs hat mir jemand den Geldbeutel gestohlen. Man darf nicht ...................... 18 Jahren rauchen. Was ist der Unterschied ...................... mir und ihm? ...................... des Krieges waren wir sehr arm. Ist Peter wieder ...................... seinen F reunden?...................... 14 Jahren darf man diesen Film nicht sehen. 4. F o r d íts d le a k ife je z é se k k e l a m o n d a to k a t!

unter uns g esa g t unter vier Augen unter anderem unter diesen Umständen

= magunk között szólva = négyszemközt = többek között = ilyen kötülmények között

Ezt négyszemközt megbeszéljük^. Többek között a házasságodról beszéltünk Ilyen körülmények között nem utazom el. Magunk között szólva a barátod egy szélhámos^. Négyszemközt akarok veled beszélni. Többek között rólad is beszélt. Magunk között szólva ezt holnapig nem tudod megcsinálni. Látod, ilyen körülmények között kell jól dolgoznom! Többek között a feleségemről is beszék. Ilyen körülmények között nem lehet tanulni. 5. F o r d íts d le a m o n d a to k a t! Ich will an dieser Schiffsfahrt“ ^ unter keinen Umständen teilnehmen. Unter Tränen'“ erzählte sie mir ihr Problem und ich tröstete sie. Er kann nicht zwischen den Zeilen lesen, er ist zu blöd dazu. Unter den Blinden ist der Einäugige König. Zwischen den EG-Ländern sind die Beziehungen" gut. Er wollte mir seinen Wagen unter dem Preis verkaufen. Den Artikel in der Zeitung hat er unter falschem Namen geschrieben. Was verstehst du unter diesem Wort? Das habe ich auf dem Schwarzmarkt unter der Hand gekauft. Was verstehst du unter dem Wort: “Idiof’? Er mischt sich‘^ unter die Leute.

'sorok “különbség ^előadás \o rk ü lö n b sé g ^állandóan ^besprechen ’e Ehe *r Hochstapler '’hajókirándulás "’könnyek "kapcsolatok '^elvegyülni

N.
A kettős elöljárószavak úgy veszik körül két oldalról a főnevet vagy a névm ást, m int biztonsági emberek a milliomost. Amire figyelnünk kell, hogy az első prepozíció esetébe kell tennünk a főnevet vagy névmást.:
p l; ............. h e r u r r T ^ = valami körül

Ich fahre um die Stadt herum.
= Körbe megyek a város körül. N éhány ilyen prep o zíció :

vagy

um mich herum
= körülöttem

....... vorbei = mellett el .......entlang = mentén ....... zusammen = -val,
-vei, együtt

Ich gehe am Rathaus vorbei. = Elmegyek a városháza mellett. Sie spazieren am U fer entlang. = A part mentén sétálnak. Er komm t mit M utti zusam m en. = Anyuval együtt ]örv. Die D irektorin kam au f uns zu. = Az igazgatónő felénk jött.

auf*“ ^ ....... zu

= fe lé

von*^ ....... an/ab = -tói, -tői;
kezdve

Vom 1. M ärz an w ohnt er hier. = Március elsejétó'/ itt lakik. Um seines F reundes willen kom m e ich. = A barátja kedvéért }övök.
a folyó mentén a városfal mentén felénk anyjával együtt április 1 2 -től az iskola körül november 23-tól

um*®.......willen = kedvéért

1. Fordítsd le a kettős elöljárószavakkall feléd mellettem el velünk együtt körülötted körülöttük vele együtt mellettetek el az anyja kedvéért a fia felé a háza mellett el a lán p kedvéért a kocsink körül a szüléinkkel együtt nagybátyjával együtt

2. Fordítsd le! Von Amerika aus sieht man diese Sachen ganz anders. Vom Femsehturm aus kann man auch unser Haus sehen. Von dort ab kannst du den Weg zum Stadion selbst finden. Von der Brücke ab sind es noch drei Kilometer bis zur nächsten Stadt. An der Mauer entlang stehen Kastanien. Am Zaun entlang gibt es viele Blumen. Um den Tisch herum sitzt die ganze Familie. E r ging an mir vorbei und sagte nichts. Am Fluss entlang können wir unser Ziel errei­ chen. Eine unverschämte Fliege fliegt seit 2 Stunden um meinen Kopf herum.

B és társai
A bis-t nem csak „szólóm otoros” formában találjuk meg a nyelvben,

hanem oldalkocsis kiszerelésben is. Ha a bis után álló szónak van névelője, akkor m ég egy prepozíciót kell mellette használnunk:

Er lebte bis 1999 in der Stadt.
de:

0 névelő

1999

Er lebte bis zum Jahre 1999 in der Stadt.

das Jahr 1999 van névelő

U gyanígy:

bis auf*^ bis in^^ bis übeK'^ bis an*'^

Ich bin bis auf die H aut nass geworden. =Börig áztam. E r lebte bis ins hohe Alter. =Magas kort ért meg. (Sokáig élt.) M ein Cousin ist bis über beide O hren verliebt. =Az unokatestvérem fülig szerelmes. Ich gehe mit dir bis ans Ende der Welt. =A világ végéig elmegyek veled.

V

1. Bis vagy bis + prepozíciói Fordítsd le! Prágáig utazunk. A megállóig kísértük őket. (begleiten) A Déli sarkig repült. Tegnapig várt rá. Ötig otthon vagyok. A mellemig ér a víz. (reichen) A határig mentek. Húsvétig sok időnk van még. Keddig várnak ránk. A házáig kísértem. Augusztus 5-ig itt maradunk. A színházig futottak.

2

.
p l:

'9

A bis öM /jelentheti azt is, hogy m inden(ki), kivéve vkit/vmit:

A He waren da bis auf meinen Bruder.
= Mindenki ott volt a testvérem kivételével.

M ondd ugyanígy:
Józsi kivételével a barátnőm kivételével a nadrágom kivételével a fiam kivételével a te kivételeddel a könyvei kivételével a rendőr kivételével a szüleim kivételével az Ön kivételével a bírót kivéve (r Richter) a ti kivételetekkel a ruhái kivételével

1 fi

/
Wann?
- M ikor?

Seit wann? - M ióta? Bis wann? Wie oft?
- M eddig? (időpontra) -------------- N

Wie lange? - M ennyi ideig? {időtartamra) s lllHHIIIHIIk
- M ilyen gyakran? A b wann? - M ikortól? pl.; - Seit wann lebst d u hier? = Mióta élsz itt? — Ich lebe hier seit 5 Jahren. = 5 éve élek itt.
f

1. Fordítsuk le!
Bis wann dauert^ das Konzert? Wie lange dauert das Konzert? Seit wann wartet ihr auf uns? Wie oft geht ihr ins Theater? Wann kann man hier einkaufen? Bis wann bleibt ihr in New York^ Wie oft fahren sie ins Ausland? Seit wann wohnt ihr hier? Bis wann ist das Museum geöffnet? Wie lange dauert die Reise nach Asien? Seit wann stehen hier diese iSuser? Seit wann ist dieses Geschäft geschlossen? Ab wann ist das Abonnement gültig^? Wann kommt ihr wieder zu uns? Bis wann dauert der Fihn? Ab wann geht dein Sohn in den Kindergarten? Sek wann wartet ihr auf den Bus? Wie oft gehst du ins Schwimmbad? Wie lange spricht er noch? Wie lange kochst du das Fleisch? Wann schließen die Geschäfte? Sek wann trinkst du den Kaffee mit Milch? Ab wann geht Pista in die Schule? Wie oft besuchst du deine Oma?

2. Fordítsd le németre!
Meddig tart az előadás^? Mikor jöttök hozzánk? Meddig maradtok nálunk? Mióta tudsz lovagolni'*? Mikor született a testvéred? Mióta eszel kenyeret és iszol vizet? Meddig maradtok vidéken^? Milyen gyakran vásároltok be? Meddig tart az utazás Milánóig*’? Meddig van nyitva a mozi? Mióta tudsz zongorázni^? Mikor van időd? Meddig vártok még? Meddig tudsz a víz alatt maradni? Mióta ilyen rossz az idő? Mikor látlak újra? Meddig vártok még rájuk? Mikor van a születésnapod? Milyen gyakran mentek a hegyekbe? Mikortól jár le a bérleted? Mikor hozod vissza a könyvet? Mióta tanul németül? Mikortól lehet itt bevásárolni? Meddig tart még az óra? Meddig alszotok? Mennyi időt alszotok? Milyen gyakran mész bevásárolni?
dauern -te, h. ge-t = tartani vmeddig ^bérlet; érvényes r __________ j 7Trt ___ ■ _ dem Lande ^'Mailand ^Klavier spielen Vorstellung -en ‘ ’reiten ^auf

3. Pótold a m egfelelő kérdőszavakkal! (Ha lehet, mondj többet is!) .................. wohnen sie bei ihren Großeltern? ..................bleibt ihr bei uns? ..................beginnt die V orstellung?.................. fährt der Zug a b ? ................... wartet ihr schon auf den Bus? ................. sind sie im Raumschiff'? ..................fährt ihr zu den G roßeltern?................... ist der Zug angekommen? .................. arbeitet er in diesem Geschäft? ..................baut man noch dieses Haus? .................. dauert dieser Film? .................. beginnt und endet der Film? .................. ist deine Wochenkarte* gültig? .................. siehst du täglich^ fern? .................. beendet ihr diese Arbeit? .................. öffnet man wieder dieses Geschäft? .................. gehst du in der Woche Schlittschuh fahren? 4. Kérdezz rá az aláhúzott mondatrészekre! Er ist seit 5 Jahren verheiratet. Ich bin im Jahre 1970 geboren. Der Kinofilm dauert 5 Stunden. Wir warten auf euch seit anderthalb Stunden. Wir gehen zweimal in der Woche ins Kino. Der Zug fährt um 12.30 Uhr ab. Ich bleibe bei ihnen bis 10 Uhr. Die Reise nach Mailand dauert 13 Stunden. Ich besuche sie dreimal im Jahr. Die Vorstellung dauert 60 Minuten. Das Auto stand bis Mittag vor dem Haus. Ich war fünfmal an der Ostsee. Wir treffen uns selten. Er bleibt 2 Stunden im Schwimmbad. Ich bleibe bis 5 Uhr bei Eva. Sie fahren sehr oft ins Ausland. Am 5. Juni verkaufen wir das Haus. Ab Mitte"^ Dezember wohnen sie nicht mehr hier. Ab 1. Mai ist unser Vertragt gültig. Um 9.30 Uhr steht er au f Wir fahren m anchm al nach Győr. Bis Mitte August sind sie auf Urlaub. Ab Ende Oktober lernen wir hier. 5. W ie lan ge vagy bis wann? bleibst du bei Józsi? - So bis 6 Uhr.
dauert die Vorstellung? - 3 Stunden. ” ...................... dauert das Programm? - 5 Tage lang.
- Wie oft gehst du ins Geschäft? - Täglich zweimal. - Bis waM M bleiben deine Freunde in Lübeck? - Bis morgen.

- ....................... bleiben die Gäste? - Ungefähr^ drei bis vier Tage. - ......................arbeiten hier noch die Anstreicher*? - Bis Pfingsten*^. .j. - ...................... bohrt'^* er heute L öcher'' in die Wände? - Bis zwei Uhr. Dann hört er au f
- Seit wann lebt er iw Ausland? - Seit zwölf Jahren. - Ab wann ist diese Fahrkarte nicht mehr gültig? - Ab Í. Januar 2 0 0 6 .

6. Fordítsd le a m inidialógusokat!

'űrhajó ^heti bérlet ^naponta ^közepe vminek ^szerződés ‘^ ’néha körülbelül *festö ’pünkösd ‘“fúrni “ lukak

G < S )D Já icr(t)® sa iw a iD s
A.
um + A
= -kor

Akkusativ-val
um zw ei = kettőkor gegen fü n f = öt körül bis
11

gegen + A = körül bis + A fü r + A über + A
= -ig = -ra, -re = -ra, -re (időtartam !) = több, m int

=

1 1 -ig

f ü r m orgen A bend = holnap estére über zw ei W ochen = két hétre (elutazni) über 90 Jahre alt = 90 év fölött van

Bis 5 Uhr bleiben wir bei der Oma. = Öt óráig a nagyinál maradunk.
1. Fordítsd le!
G e g e n fünf kom m t m ein Freund. Bis 3 U h r könnt ihr H a n d b a ll spielen. Für h eu te A b e n d iade ich die G ä s te ein. Bis M ittw o c h beende ich die A rb eit, überm orgen" gegen elf besuchen uns die deu tsch en G ä s te . V orgestern^ w ar ich bis 11 im Kino. Sie kom m en nur auf ein p aar M in u te n . Er is t über 50. Ich habe bei ihnen über 28 Jahre gearbeitet. B is m orgen M i t ta g beende ich diese A rb eit. Er bleibt über 3 Jahre in B udapest. Für zw ei W ochen verreisen unsere N a c h b a rn . Bis M o n ta g sin d w ir schon m it der A rb e it fertig. Für m orgen M itta g lade ich m eine F reunde ein. Ü ber d as W o ch en en de fahren sie nach C o ttb u s . B is M i t te O k to b e r renovieren w ir d as F lau s. G e g en A b e n d sind sie schon zu H a u se . Für W eih n ach ten v erreist die F am ilie M ü ller. Für eine S tu n d e kom m e ich zu euch.

2. Fordítsd le németre! Holnapután öt körül jönnek a vendégek. Ötig az uszodában maradok. Holnap estére készen vagyok ezzel a munkával. 1 0 napra elutazom a nagynénémhez. Kettőkor már a vonaton vagyok. A mamám több mint 120 éves. 12-re gyere haza. Tegnapelőtt ötig voltak itt a barátaid. Csütörtökre esik^ most hétfő. Holnap kettő óra harmincra jönnek Péterék'^. 11 körül már otthon vagyok. Holnapután kettőig maradunk nálatok. 3 és fél órát várt a vonat. Nyárra elutazunk a nagymamámhoz. A szünidőre^ nem adok fel házit. Este tájban jönnek haza. Hétvégére Ausztriába utazunk. Dél körül jönnek a vendégek. I2-ig mindent elintézek'". Egy pár napra elutazik. 11.30-ra rendelek egy taxit. Október közepéig nem megyek iskolába. 4-ig az iskolában van. Hétvégére elutazunk Bütyköshogykára. 6 körül jönnek a barátaim.

' holnapután ^tegnapelőtt ^fallen (ä) ie. i.a = esni; auf+A '‘Peters ■ '’e Perien (Tsz!) '^'erledigen * Egy alkalmat, illetve időtartamot jelöl.

3. Válaszolj szabadon! Bis wann dauert das Konzert? Wie lange bleibt ihr am Plattensee? Wann kommt ihr ungefähr'? Um wie viel Uhr fährt der Zug ab? Bis wann bleibst du da? Kommt er gegen Abend? Wann stehst du ungefähr auf?

Wann kommt der Zug an? Über wie viel Wochen bleibt ihr weg? Wie viel Tage verbringt' ihr bei ihnen? Wie lange dauert die Vorstellung? Wann kommt ungefähr der Bus an? Um wie viel Uhr steht ihr auf? Wie viel Jahre alt ist sie?

( ~'9

V

A hiba forrása az, hogy ha a magyarban azt akarom kifejezni, hogy

valamennyi ideig csinálok valamit, azaz egy IDÖTARTAM-ot, ugyanúgy az -ig-et használom, mintha egy IDŐPONTIG bezárólag cselekszem:

Időtartam: Időpont:

K ét h é tig m aradok nálatok, Kilencig b e fe je z e m a munkát.

A német viszont időtartamnál nem használ bis-t, csak időpontnál;
2 W ochen lang bleibe ich bei euch. Bis 9 U h r beende ich die A rb e it.

M o n d d ugyanígy: Egy napig tart a munka. A npralás 1 hónapig tart. Az előadás 72 2-ig tart. Holnapig itt alszik Egy évig az US A-bán van.

Egy hétig tanul a vizsgára, (e Prüfung) 5 évig tanult nyelveket. Délig megírom a levelet. 3 napig nem kelhet fel. Hétfőig megírom a leckét.

4. K érdezz rá az aláhúzott részekre! Für morgen Nacht bestelle ich ein Zimmer. Gegen drei Uhr kommen die Käufer. Morgen Nachmittag um 14 Uhr kommen die Gäste. Morgen früh bis 6 bleiben wir bei euch. Über ein ganzes Jahr blieb er in Afrika. Oh, mein Kind, ich bin schon über 51 Jahre alt. Von zwei bis sechs dauert der Film. Am Vormittag gegen 10 mache ich das Frühstück. Bis nächsten Sonntag bin ich fertig. Das Konzert dauert 3 Stunden. Das Konzert dauert bis 3 Uhr. Über das Wochenende fahren wir ab. Über fünfzig ist man nicht mehr so fit. Über 10 Tage blieben sie auf dem Mond. Gegen Mitternacht hole ich dich ab. Für Donnerstag kaufe ich zwei Kinokarten. Für einige Wochen fahren wir in die Alpen. Gegen 11 bin ich schon zu Hause. Opa ist schon über 92 Jahre alt. Bis Mittag bereite ich das Mittagessen vor. Über zwei Monate fahren meine Nachbarn nach Honolulu. Wir bleiben bei Tante Heidi ungefähr 5 Stunden. Bis 5 Uhr laufe ich mit meinen Freunden im Wald.

körülbelül ^eltölteni

Elöljárószavak
B. seit + D vor + D

D z ^ X T T O W -vai
= óta = előtt seit 5 Jahren = 5 év óta (éve) vor 2 M onaten = 2 hónappal ezelőtt zw ischen 4 und 5 = 4 és öt között in einer Woche = egy hét múlva von nächster Woche an = következő héttől = -tói, -töl ab Mitte Mai = május közepétől

zwischen + D = között ín + D von + D ... an -^ a b + D
= m úlva

F o rd ítsd le a m iniket: két órája tíz perc múlva öt perccel ezelőtt hét éve augusztustól két órától egy óra múlva fél öt és fél hat között 14 éves kortól egy év múlva januártól kilenc órától 8 hét múlva augusztus közepétől két perccel ezelőtt két perc óta 2 és V 2 6 között 1 2 éves kortól két óra múlva egy órája egy hónap múlva

1. Fordítsd le németre! Két nappal ezelőtt született. Két napja itthon vagyok. Egy év múlva tizenöt éves leszek'. Este öt előtt tíz perccel érkeznek haza. Öt perce várok rád. Hétfőtől szerdáig mit csináltok? 5 hét múlva ünnepeljük a szülinapodat. Két napja nem eszek. Két nappal ezelőtt nem ettem semmit. 4 és 5 között jönnek a vendégek. 10 év óta nem iszik vizet, csak bort. 5 perc múlva visszajövök. 25 éve itt dolgozik. Két év múlva megházasodik^. 8 és 10 óra között nincs víz. Két hete itt volt Ági. Egy év múlva nagykorú^ leszek. Négy év óta nem dohányzik. Holnaptól nincs iskola! Egy örökkévalóság'* óta nem láttalak. Két perc múlva indul a buszod. Augusztus közepétől ott tanulok. 3 hónap múlva 16 éves leszek. 8 éve laknak itt az unokatestvéreim. 2. Fordítsd le magyarra! Ich warte schon seit 2 Stunden auf euch. Vor anderthalb^ Stunden ist der Zug angekommen. Wir treffen uns zwischen halb elf und zwölf. In einer Stunde bin ich bei euch. Ab fünf Uhr gibt es kein Wasser. Von 5 bis 12 dauert die Vorstellung. Ich stehe immer vor 6 Uhr auf. Von 12 bis 1 ist das Geschäft geschlossen. Ab 7. Januar wird das Brot teurer. In 20 Tagen bekomme ich mein Zeugnis'". Vor 2 Jahren stand hier noch ein Haus. Ab Mitte August arbeitet er bei Benz. Seit 20 Minuten warten wir auf euch. Vor 20 Jahren, 7 Monaten und 4 Tagen bin ich geboren. Vor 10 Minuten ist unser Bus abgefahren. Ab nächstem Monat arbeke ich nicht mehr in diesem Geschäft.
'werden (i) ^heiraten ^volljährig Ewigkeit ^anderthalb = másfél ''bizonyítvány

3. Válaszolj a kérdésekre! Seit wann wohnen Sie hier? (5 éve) Wann esst ihr zu Mittag? ( 2 óra múlva) Wann kam der Bus an? {másfél órája) Seit wann wohnt er bei euch? {10 éve, 3 hónapja, 2 napja) Wann machst du die Prüfung? (7 hét múlva)

Wann ist er abgereist? {15 éve, Shónapja, 2 napja) Seit wann lebt er da? {14 napja) Wann ist er geboren? {14 éve, 2 hónapja, 2 napja) Wann fährst du ab? ( 2 perc)

4. Fordítsd le a m iniket a következő m agyarázat segítségével! (Figyelj arra, hogy dátumnál mindig használunk névelőt is!)

von + D .... an - tói, töl
(dátum)

vom 1 0 . Januar an = január (zehnten)

1 0 -től

bis

ZU + b

- ig (csak dátum!)

bis zu m 5. M ai = május ötödikéig (fünften) november 13-ig holnaptól december 5-ig április 4-től október 14-ig

január 1 -től február 23-tól március 4-ig október 2 2 -ig augusztus 2 0 -tól

december 24-től mától fogva (heute) szeptember 4-től mostantól fogva (jetzt) december 6 -tól

5. Fordítsd le a m ondatokat! Március 16-ig nálunk lakik. Szeptember 1-től Magyarországon tanul. Október 23-tól nincs iskola. Mostantól fogva itt ebédeltek. Holnaptól fogva ott tanultok. Szeptember 1-ig a nagyinál nyaralunk. December 20-tól a barátaimnál nyaralok. 2008. december 2-től Mercivel járok iskolába.

Elöljárószavab
binnen* innerhalb
= belül

-vei
innerhalb eines Jahres = egy éven belül

außerhalb +G = kívül, ttil außerhalb der Bürozeit = hivatali időn kívül während +ö /D = alatt
w ährend der Reise = az utazás alatt

F o rd ítsd le: Egy héten belül megjavítom az autót. Az előadás alatt mindig rágóziki. Tíz éven belül felépítik ezt az uszodát. Nyitvatartási időrf túl nem tudsz vásárolni. A játékidőn túl nem ér^ a góh. Az óra alatt mindig beszélsz. Egy órán belül gyere haza! A játék alatt sohase figyeld Ez idő alatt nem evett. Egy órán belül megírta a háziját! Egy órán belül visszajövök Hivatali időn kí^áil is fogad^ minket. Egy héten belül befejezem a munkát.

^Kaugummi kauen "e Öffnungszeit -en igelten (i) Tor ^auf]passen ''empfangen (ä) Állhat Dativval is: binnen einem Jahr = egy éven belül. Állhat von + Dativvai is: innerlialb von einem Jahr = egy éven belül

2.C

:IT

Ezt a két prepozíciót gyakran összetévesztjük, holott a ném etben és a m agyarban is könnyű különbséget tennünk a kettő között. M indkettő a múltra vonatkozik, de az egyik időtartam ot jelöl {seit = óta), a másik időpontot (vor = előtt). a)

s e it + D = óta
Ich warte auf dich seit 2 Stunden.
= Két órája várok rád. JELEN

IDŐTARTAM

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiirri.
Két órája várok rád

egyfolytában

^

b)VOr + D = előtt
Vor 14 Jahren bin ich geboren.
= 14 évvel ezelőtt (éve) születtem. -J^LEN --------------14 évvel ezelőtt

IDOPONT

Fordítsd le:
H ét éve lakom a barátom nál H ét éve jött a barátom. 21 éve született. 21 éve lakikitt. 1936. óta nem iszik vizet. K ét hete csak tévét néz. 20 éve kerékpározok. K ét hónappal ezelőtt meglátogatott. Ö t perce m ent el a vonat. (ab|fahren) Tíz éve házasok. Tíz éve házasodott meg. K ét órája m entek el. K ét órája szól a rádió. Egy hete jött meg. E gy hete egyfolytában beszél. K ét hete csak leckét írok!

1. S e it \ a g y vor? Pótold a m egfelelő prepozícióval! .............. 2 Tagen isst der Kranke nichts.................drei Wochen liegt sie im Bett.................drei Jahren ist ihm ein Unfall passiert.................. 2 Stunden hat er Anna geheiratet................. zwanzig Jahren leben sie zusammen................... einem Jahr besucht er jene Kneipe nicht mehr.................2 Tagen arbeitete er noch bei dieser Firma. Ich arbeite sc h o n .............. 2 Jahren bei dieser Firma. .............. 3 Wochen war sein Geburtstag................. einer Ewigkeit habe ich dich nicht gesehen, alter Kumpel! Unser Zug ist .............. 5 Minuten abgefahren.

2.D

HACH
+

A következő két prepozíció könnyen összetéveszthető, m ert magyarra ugyanúgy fordítjuk őket, de a ném etben a különbség lényeges:
J

a)

nach

D=

m últán, múlva (egy idő elteltével)

Józsi kam nach 5 Jahren aus dem Gefängnis. = Józsi 5 év múltán jött ki a börtönből.
MÚLT ----Józsi bement a dutyiba,

Jelen

Valami a múltban történt és következménye a jelenben befejeződött. (Józsi rabsága) de 5 év múltán kijött

b)

in + D = m úlva
Józsi kommt in 5 Jahren aus dem Gefängnis. = Józsi 5 év múlva kijön a börtönből.
Valami most elkezdődött és a jövőben fog majd befejeződni, (szegény Józsi)

Jelen

JÖ V Ő

V
O t év m 3va meglátogat minket. Két hét múlva jönnek a szüleid. Négy hónap múltán kapta meg a kocsit. Tíz perc múlva jön a barátom. Tíz nap múlva visszajött a barátnője. Nyolc év múltán ő lett a főnöke, (werden) Evek múltán újra meglátogatott. O t perc múlva 3 óra. Egy ev murva ő lesz a főnöE Egy év múltán ő is ott tanított. 1 0 év múltán újra vezetett autót. 1 0 év múlva te is vezethetsz autót. 2 óra múltán befejezte a munkát. 2 óra után már nem dolgoznak 2 óra múlva újra dolgozunk 5 perc múlva visszajövök

1. Fordítsd le a m ondatokat! (Seit, vor, nach vagy in)
Két évvel ezelőtt látogattam meg őt. Két órája jött, de még mindig mesél az élményeiről. Két hét múlva hazamegy. Öt éve vásároltam ezt az órát. 4 éve házasok. 10 év múltán kapott jogosítványt. Három óra múlva jövök. Hét hónapja élünk együtt, de csak két hete jöttünk a városba. 3 hónap múlva 24 éves leszek. Három napja nem iszom vizet. Két hete az ágyban van. Egy éve jött ki a kórházból. 5 perc múlva 6 . Két hét múltán meglátogatta a barátját. Hat éve itt dolgozik. 4 hete alszom ebben a parkban, de csak 2 hete csípnek a bolhák. A verseny után meghív minket. 3 nap múlva lesz a verseny.

3.

C r S S ® s F |® s c f c ® ® [ ! s
A. Nap, napszak
napok an + D ^ napszakok teljes dátum - am Sonntag - am Vormittag
(fü n ften )

= vasárnap = délelőtt

- am 5. M ärz 1971 = 1971. márc. 5-én

J

de: in der Frühe zu M ittag zu M itternacht r Montag
Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag

- hajnalban ■ r M ittag - a dél ■ mittags - délben ■ - éjfélkor

in/bei der N acht - éjjel

- hétfő
- kedd - szerda - csütörtök - péntek 1
- szombat

r M orgen - a reggel m orgen(s) - reggel(enként) am M orgen - reggel

Sonnabend j

- vasárnap

r A bend - este abend(s) - este, (esténként) am A bend - este

/jeute gestern morgen vorgestern

ma tegnap holnap tegnapelőtt

Morgen, Mittag, Abend
(reggel) (délben) (este)

übermorgen holnapután

de: morgen früh = holnap reggel r Vormittag a délelőtt r Nachmittag a délután
am Vormittag délelőtt am Nachmittag délután vormittag délelőtt nachmittag délután

Ha a napszakok a ma, tegnap, holnappal együtt állnak, nagybetűvel írjuk: h eu te M o r g e n , g este r n M itta g , m o rg en A b e n d stb.

1. Fordítsd le a miniket! tegnap este holnap délután ma reggel tegnapelőtt délelőtt éjjel 3-kor délben éjfélkor holnapután este reggelenként 2. Fordítsd le!

holnap délben március 15-én 1990. január 12-én holnap reggel holnapután délben esténként reggel 7-kor hajnalban éjjel 2 -kor

esténként 5-kor csütörtök délben' vasárnap este péntek délután hétfő délelőtt 7-kor holnap este kedd reggel csütörtök este vasárnap délben

A vonat 2000. január 1-én érkezik Hajnalban még otthon vannak Pénteken 5kor indul a repülő. Tegnapelőtt este itt voh Péter. H obap délután jövök. Holnap reggel otthon vagy? Szerda délelőtt senki sincs otthon. Délben jönnek a vevők2. Mit ebédelsz ma? Tegnapelőtt este sokat ittunk Holnapután délelőtt várok rátok a színház előtt. Holnapután délben 2-kor nyit az üzlet. Mit csinálsz Augusztus 20-án? December 12-én születtem, és te? 1991. február 23-án éjfélkor jövök Szerda éjjel elutazom. Mit csináltok holnap reggel? Délben jönnek a nagyszüleim. Csütörtök este van a szülinapja. Reggel nem iszom kakaót. Holnap délben jön a barátom. Kedd este nincs otthon.

3. Fordítsd le magyarra!
Ám Sonnabend kommen meine Gäste. Morgen Abend schlafe ich nicht zu Hause. Was hast du gestern Mittag gemacht? Er kann in der Nacht nicht schlafen. Er ist am 14. April 1922 geboren. Was isst du zu Mittag? Zu Mitternacht besucht mich meine Schwiegermutter... W ir gehen abends in den Ferien ins Kino. Am Nachmittag kommt der Briefträger. Was machst du morgen Mittag? Am Morgen steht er früh au f Wir fahren in der Frühe ab. Sie kommen vormittag um 8 Uhr an. Was machen sie da am Nachmittag um 14 Uhr? Übemiorgen Morgen kommen meine Eltern. Am Sonntagabend bin ich im Schwimmbad. Er kommt morgen früh gegen 6 .

4. V igyázat, bakiveszély! Fordítsd le a m ondatokat!

morgen morgens

= holnap = reggel(ente)

Ich kom m e morgen. = Holnap jövök, Ich trinke m orgens K affee. = Reggel(enként) kávét iszok.

Er arbeitet von M orgen bis Abend. = Reggeltől estig dolgozik. Jó reggelt! Reggelenként mindig sétálok. Holnap jön a barátod? Holnap este utazunk Bécsbe. Reggel jönnek. Holnap jönnek. Holnap délután meghívjuk őt. Mit csinálsz holnap? Este vagy reggel jön? Holnap lesz a szülinapom. Minden reggel sört iszik. A reggel szép volt a hegyekben. Mit csináltok reggelenként? Reggel alszik, este dolgozik. Alig bírtam kivárni^ a reggelt.
'nap + napszak = egybeírva, pl. ani Dienstagabend ^r Käufer ^abjwarten

(am) Morgen = reggel

3.

C ^ B í7 c © J ® s c fe © < s [!s
B. Hét, hónap, év, évszak

a) h etek - in dieser Woche - ezen a héten - júniusban - 1998-ban* - télen

in + D

h ó n apok - im Juni évek
- i m Jahre 1998

évszakok - im W in te r

de: Ü n n ep ek

zu Silvester zu W eihnachten zu Ostern

- Szilveszterkor - karácsonykor (ra) - húsvétkor

rJanuär Februar M ärz A p ril M ai Juni
r W inter a tél

Juíi A ugust September Oktober November Dezember
X Frühling a tavasz

im W inter 1 9 2 3 - 1923 telén

in diesem - ezen im vorigen - az előző r Som m er a nyár

—télen

im nächsten - a következő ---- W inter

r Herbst az ősz

b) P uszta tárgyesettel is kifejezhetjük:
diese ezen n ächste következő— W oche héten vorige ► előző letzte A je d e n T ag je d e n M onat den g an zen T ag d e n 14. A u gust 1921 - minden nap - minden hónapban - egész nap - 1921. Augusztus 14-én (levélben!) diesen \ n ä c h s te n ^ M o n ^ t vorigen / d ieses \ ^ nä ch stesyi^L h r voriges '

’ Ha a J a h r -t elhagyod a szám elöl, akkor elég csak az évszámot kiejtened: 1998 (= 1998-ban)

2. Fordítsd le! augiisztusban nyáron 1916-ban ezen a télen a következő héten októberben nyáron minden nap múlt héten (előző) jövőre (következő) 1996-ban 3. M ondd kétféleképpen!
p l .: ezen a héten = ebben a hónapban 1925-ben jövőre idén 2 0 0 0 -ben tavaly nyáron jövő hónapban

tavasszal 1920-ban az előző nyíron ezen a héten ebben a hónapban áprilisban
idén (ebben az évben)

1923-ban ősszel jövő hónapban tavaly tavasszal

májusban ezen a tavaszon karácsonykor szilveszterkor húsvétkor márciusban tavaly (előző) 2 0 0 2 -ben decemberben novemberben jövő ősszel

in d ieser W oche / d iese W oche jövő héten következő hónapban tavaly múlt héten 1999-ben 2008-ban 2036-ban idén télen múlt hónapban ezévben múlt évben 1912-ben 1936-ban 2014-ben

4. Fordítsd le a m ondatokat! Jövő júniusban elutazom Ausztriába. Mit kaptál karácsonyra? 1977-ben születtem. Jövő n p ro n meglátogatjuk a nagynénénket. Tavaly még volt kocsink. Idén ősszel a Balatonra utazunk Jövő hónapban van a szülinapom. Tavaly tavasszal Mallorca-ra utaztunk. Mit csinálsz Szilveszterkor? Húsvétkor nem vagyunk otthon. Idén nyáron otthon maradunk. 1912-ben halt meg a dédapám^. Jössz októberben? Ezen a héten sok a dolgom^, de jövő héten tudok jönni. Idén elmegyünk hozzátok. 2 0 0 1 -ben született. Áprilisban sokat esik az eső nálunk. Ebben a hónapban kevés ideje van. Jössz Augusztusban Győrbe? Tavaly Londonban voltunk. Jövőre New Yorkba repülünk. Jössz jövő héten? Minden nap meglátogat. Minden hónapban egyszer ír leckét. 5. Fordítsd le magyarra! Letzte Woche ging mein Fahrrad kaputt. Sie kam im Jahre 1900 zur Welt^ Er muss jeden Tag arbeiten. Den ganzen Tag bin ich bei Oma. Diesen Monat besuchen uns meine Großeltern. Was macht ihr dieses Jahr zu Silvester? Was habt ihr zu Weihnachten bekommen? Im nächsten Herbst fahren wir nach Alaska. Was macht ihr im Sommer? Nächstes Jahr kaufen wir ein neues Haus. Vorige Woche kam der Briefträger. In diesem September beginnt die Schule früher. Jeden Tag laufe ich. Jeden Monat besucht er mich.

r Urgroßvater "viel zu tun haben

^zur Welt kommen - világra jönni

86

3.

[K S B íte iflc s s c fis c s D s

c.
Dátum
7 a) H ányadika? = D er w ievielte...?

magyar:

2014. május 20-a

nemet:

der 20. Mai 2014
nap hónap év

(zwanzigste)

der X -(s)te*

= x -dike

pl.' - D e r w ievielte ist heute - D en w ievielten haben w ir heute

Hányadika van ma?

- H eute ist der 21. N o vem b er 2012. = Ma 2012. november 21-e van. - H eute haben w ir den ... U gyanígy: 2003. december 15. 2019. február 3. 1999. november 5.** 2008. június 2 2 . 2020. március 27. 2006. július 4. 2009. augusztus 19. 1980. október 23. 1945. november 5. 2006. január 1 . 1848. március 15. 1985. április 23.

b) H ányadikán? M ikor? = Am wievielten...? Wann?
magyar: 2005. április 17-én

német:

am 17. April 2005
nap hónap év (siebzehnten)

am X(s)ten = X-én
p l : - W ann kom m t dein B ruder? - E r kom m t am 14. J a n u a r 2016. = Mikor jön a testvéred? = 2016. január 14-én jön.

Ld. sorszámnevek: 2 - 19-ig -te, 20-tól -ste 1100-tól 1999-ig százasokban számolunk, pl.: 1912 neunzehnhundertzwölf

Ugyanig}': 1848. 2008. 2020. 1842. én

március 15-én április 4-én november 22-én december 25-én

1956. október 23-án 2042. augusztus 1-én 2016. június 8 -án 2001. január 24-én

1432. 1642. 1213. 1555.

december 20-án december 5-én október 27-én november 10-

Az év kifej ezésej^^_______________ ^ im Jahre 2014 vagy 2014
U gyanígy: 1926-ban 2109-ben

^ = 2014-ben

1216-ban

1642-ben

1992-ben

2100-ban

2004-ben

1963-ban

1. Fordítsd le! 1996. január 5-én születtem. Október 23-án jön. H ánpdika van ma? Ma december 14-e van. Április 16-án jön a barátom. 1966-ban született. November hánpdikán születtél? November 5-én. December hányadikán jön a postás? 2003-ban haza utazunk A tavasz március 21-én kezdődik, a nyár júnim 21-én. Az ősz szeptember 23-án kezdődik, a tél december 21-én. Ma már október 12. van? Ma Január 1. van vagy február 2.? Június 6 -án nem jön a Mikulás. 2002-ben volt 16 éves. 1993. december 2-án született Józsi. Hányadika van holnap? Április 12., 13. vagy 14.?Február 25-én jön. Március 15-én nem megy a villamos. 1999. április 26-án születtem. Hánpdika van, Géza? 2. M ettől m eddig? -tói: von + D ... (an) -ig: bis zu + D
Névelővel!

vom 8. N ovem ber = novem ber 8-tól bis zum 10. M ai = m ájus 10-ig

Június 16-tól július 7-ig maradunk a Balatonon. December 5-ig dolgozik ott. 1999. február 27-től együtt élünk O kóber 4-től nprakiak az Alpokban (e Alpen (tsz.)? Meddig maradsz ott? Május 24-ig maradok ott. 1992-től laknak a Kabar utcában. 2016-ig itt tanulok 2020-tól dolgozik Amerikában. Február 7től a színházban dolgozunk Április 4-től október 6 -ig van nyitva.

Dátum a levélben
A dátum ot a levél jobb felső sarkába írjuk és a következő formák közül választhatunk:
Magánlevélben: Hivatalos levélben: Teljes dátum:

7. 4. 2002 07. 04. 2002 B udapest, den 16. 2. 2010 vagy Budapest, 21. Februar 2011

A három típusú dátum ra mondj 3-3 példát!

3.

D S S lS s in c s s c fis c B te
D. Óraidő Wie spät ist es?
V

= M ennyi az idő? = Hány óra van?

gg jg-j-

Wie viel Uhr ist es?

Köznyelvben:

Uhr - óra (csak egyes számban) Viertel - negyed drei viertel ! - három negyed halb -fé l

a) N egyed - fél - egész:

m
Es ist zwei Uhr.

e
Es ist Viertel nach zwei

Es ist haib drei. Es ist Viertel vor drei. vagy drei viertel drei

©
_

b) Percek

fünf vor zwei

©

zehn nach zwei

o

zehn vor halb drei

fünf nach halb drei

teljes alak: U gyanígy m o n d d ki:

Es ist fünf Minuten vor zwei.

>

CW" H ivatalos nyelvben:

8.10 U hr 16.50 U hr 12.25 U hr 24.00 U hr

= = = =

Es ist acht Uhr zehn IVlinuten. Es ist sechzehn Uhr fünfzig Minuten. Es ist zwölf Uhr fünfundzwanzig Minuten. Es ist vierundzwanzig U hr.

Mindig előbb m ondd a kicsit (percek) és utána a nagyot (órák): es ist fünf M inuten vor 12 « 5 perc 12 előtt (5 perc múlva 12) es ist fünf M inuten nach 12 « 5 perc 12 után (5 perccel múlt 12)

M o n d d Ugyanígy: \%3 0 6.15 19.45 12.34

mx Uhr Uhr Uhr

16.24 12.36 4.10 11.22

Uhr Uhr Uhr Uhr

14.15 19.30 2,16 13.42

Uhr Uhr Uhr Uhr

0.40 Uhr' 3.10 Uhr 23.35 Uhr 0.44 Uhr

1. Fordítsd le! 8 óra van most. 8 óra van a szobában. Negyed öt van. Háromnegyed 7 van. 5 óra múlt 8 perccel. 5 perc múlva 8 . 14 óra 25 perc, híreket mondunk. 4 óra 26 perc. 2 perc múlva háromnegyed 2. Háromnegyed kilenc. 5 perccel múlt 6 óra. 4 perccel múlt negyed öt. 10 perc múlva negyed 6 . 19 óra 23 perc. 15 óra 18 perc. 10 perccel múlt fél 8 . 20 perc múlva 8 óra. Háromnegyed 6 van. 5 perccel múlt háromnegyed hét. 2 perc múlva 10 óra. 2. M ondd magyarul! Es ist zwanzig vor neun. Es ist zehn nach sieben. Es ist drei viertel fünf. Es ist siebzehn Uhr fü n f Es ist fünf Minuten vor halb neun. Es ist zehn Minuten nach halb fünf. Es ist Viertel vor acht. Es ist zehn Minuten vor drei viertel neun. Es ist acht Minuten nach drei viertel sieben. Es ist fünf vor sieben. Es ist sieben nach fünf. Es ist null Uhr fünfzig. Es ist zehn vor halb neun. 3. M ondd többféleképpen!

4. Fordítsd le a m ondatokat! Um w ie viel U hr? = H ány órakor? Um 5 Uhr dreizehn.
Hány órakor mész iskolába? Hány órakor jön haza? Hány órakor ebédelsz? 16 óra 2 0 perckor megyünk oda. 6 óra negyvenkor megy^ a vonatunk. Mennyi az idő? Hány órakor jön a barátod? 10 óra 35-kor érkezik^ a busz. Negyed ötkor kelek fel. Fél háromkor megyünk haza. Negyed 6 -kor van vacsora. Háromnegyed 7-kor jön. Hány óra van? A szobában? Hány óra van most New Yorkban? Összesen?

5. Siet vagy késik? Fordítsd le a minta alapján!

Die Uhr geht um 2 Minuten vor. = Az óra 2 percet siet. Die Uhr geht um 2 Minuten nach. = Az óra 2 percet késik.
Siet az órád! Nem, a te órád késik, A falióra'* 5 percet siet, A karórád^ 20 percet késik, A toronyóra® 6 percet siet. Siet az órájuk, A tanárnő órája 10 percet késik. Az iskola órája fél órát késik. Pontosan jár az órád? Nem, öt percet késik, A kvarcórám’ 3 másodpercet^ siet. Az én kvarcórám csak 1 másodpercet siet. Az én homokórám’ 1 homokszemet'® késik, .

'null Uhr... ^ab|fahren ’ ^anlkommen '*e W anduhr Armbanduhr '’e Turmuhr ’e Quarzuhr *e Sekunde -n ® e Sanduhr '°s Sandkorn -"er

4.
1.

D (3 (S [jí)® G á i[r® 2 (S fö t e ( i [ |) 2 ( i © ®
r Tag e W oche e Stunde s Jahr r M onat

tagi ich wöchentlich stündlich jährlich monatlich

= naponta = = hetente = óránta = évente = havonta

a) írd át: Jeden Tag gehe ich einkaufen. Ich habe jede. Woche einen Deutschkurs. Meine Oma besucht mich jeden M onat. Sie ruft mich in jeder Stunde an. Jede Woche bekomme ich von ihm einen Liebesbrief Jedes Jahr fahren wir einmal nach Österreich. Jede Stunde ruft mich dieser Volhdiot' an! Der Ministerpräsident bekommt iedes Jahr so viel Geld, wie ich jeden M onat. Jeden Tag spüle ich zweimal ab. b) Fordítsd le! Ne aggódj^, óránként jön egy busz! Havonta fizetsz 1000 forintot? Hetente kétszer megyek hozzá. Óránta be kell dobni egy érmét. Évente háromszor megyek a Balatonra. Hetente kétszer feljelent^ a szomszédom. Óránta 3-szor mész pisilni'^? Évente 20000 $-t kap a nagybátyjától Amerikából.

2.

morgen heute gestern

morgige heutige gestrige

= holnapi = mai = tegnapi

A. Fordítsd le: A tegnapi film tetszett nekem. A holnapi újság még nincs itt. A mai Mai Nap már megjött? A holnapi előadásig^ nem találkozunk. Ciao, a holnapi viszontlátásig! A holnapi parti biztos jó lesz. A mai tréning'’ nehéz volt. A holnapi előadás elmaradd A holnaputáni teapartira csak engem hív meg. A tegnapelötti előadás hót unalmas* volt. Szerintem a holnaputáni film éppolyan’ unalmas lesz, mint a tegnapelőtti volt.

3. Fordítsd le a miniket!
- Die morgige'° Generation wird vielleicht besser. - Na ja, die Jugend von lieute ist so frech und faul. - Die gestrige fieneration war gut, brav und immer bescheiden.


- Der morgige Tag wird für dich schwierig. - Übermorgen wird es noch schwieriger!

'vadmarha ^keine Bange ^anjzeigen ‘ *pinkeln Vorstellung ‘ ''s Training ’aus|fallen (ä) ^todlangweilig ‘ ^ebenso jövő, elkövetkező

4.

A. Fordítsd le: Húsz éve, hogy itt volt. Két napja, hogy kiürítettem a szemetest.^ Tíz éve, hogy meghalt. Harminc napja, hogy kifizettem a számlát^. Két perce, hogy láttam őt. Egy hete, hogy nálunk volt. Nyolc napja, hogy elesett. Már egy hónapja (annak), hogy a Blikkben voltunk! Régtől fogva^ a cimborám“ *Trombitás Bandi.

5 Jahre her 20 Monate her 2 Tage her

= 5 éve, hogy... = 20 hónapja = 2 napja

5.

y

einen Tag (leng) = egy napig /napon át eine Stunde lang = egy ó rát/ó rán át zwei Wochen lang = két hetet /héten át

(időtartam)

Fordítsd le: Ot napig nem evett semmit. Két évig jártam egyetemre^. Két órát vártam rád. 5 hétig tartott az utazás. Két percet álltam az ajtó előtt. 10 évig keU várni egy Trabi-ra. 5 hónapot vök az Alpokban. Két héten át nem beszék. Egy teljes napon át vártalak a megállóban, te csirkefogó^! Két órán át állt a metró. 3 héten át nem volt melegvizünk

6.

morgens nachmittags abends mittags

= = = =

reggel, reggelenként ^ délután, délutánonként este, esténként délben, delente

Fordítsd le: Délutánonként moziba megyek Reggelenként megiszok egy kávét. Éjjelente látom az arcát^. Esténte a ház előtt ülünk és beszélgetüxi Hajnalonként^ megyek horgászni a tóra. Delente megiszok egy csésze teát Lord Buttelfielddel. Esténként rád gondolok és a vagyonodra^. Csak délelőttönként tanulok 7. Fordítsd le!
Hetente háTomszor meglátogatom a nagyit. A mai előadás szép volt. Esténként megiszok egy sört. A koncert két órát tartott. Két napja^ hogy meglátogatott. A holnapi parti nálunk lesz. Délelőttönként teniszezek a parkban. Két óránta jön nálatok a villamos? 4 hetet töltöttem A u sztrá ­ liában. Három és fél órát állt a vonat a pályaudvaron. Évenként kapok tőle három levelet. 15 éve^ hogy fociztam. Egy hónapja^ hogy megjött az ajándékod. N é g y és fél hónapig tartott a munka. A tegnapi kenyér nem ízlett nekem. Három hete^ hogy lábat mostam. A holnapi németóra elmarad. Hetente kapok egy számlát^ de a fizetést havonta csak egyszer kapom.
‘ ausjleeren; r Mülleimer Rechnung \ o n alters ® r Gauner ’s Gesicht ^frühmorgens “ ’s Vermögen \ Kumpan "'besuchen die Uni

TrcSssáioíjQmcewcBte
Wie viel? Wie viele?
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 L^o null eins zwei drei vier fünf sechs sieben acht neun zehn

= H ány? M ennyi?

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

elf zwölf dreizehn vierzehn fünfzehn se c h ze h n ! siebzehn ! > tt achtzehn neunzehn zwanzig

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

einundzivanz/g zweiundzwanzig dreiundzwanzig vierundzwanzig fünfundzwanzig sechsundzwanzig siebenundzwanz/g achtundzwanzig neunundzwanzig dreißig

A
50 60 70 80 90 100

vierz/g fünfz/g s e c h z ig ! siebzig ! achtzig neunzig (ein)hündert

101 200 300 400 500 900 1000

hunderteins zweihundert dreihundert vierhundert fünfhundert neunhundert (ein)tausend

1100 2000 9000 10000 100000

ta u s e n d e in h u n d e rt^ zweitausend neuntausend zehntausend hunderttausend

1.000.000 eine Million 2.000.000 zwei Millionen

1.000.000.000 eine Milliarde 2.000.000.000 zwei Milliarden

pL:

5942 = fünftausendjneunhundertlzwem n^erzig
ötezer kilencszáz negyvenkettő

1. M ondd ki a következő szám okat 1 és 20 között!
9, 1 9 ,8 ,7 , 17, 20, 16, 18,2, 11, 15, 12,3, 13, 1 ,5 ,4 , 6, 10, 14

2. M ondd ki a következő szám okat 1 és 100 között!
21, 12, 17, 71, 26, 62, 18, 51, 15, 14, 41, 43, 34, 91, 19, 55, 77, 33, 13, 31, 23, 32, 42, 24, 16, 66, 61, 44, 83, 38, 81, 18, 67, 76, 54, 45, 89, 98, 90, 9 9 ,5 3 ,3 5 ,3 9 , 93

3. M ondd ki a következő szám okat 1 és 1000 között! 1 ,1 9 ,1 1 9 ,9 1 9 ,9 9 9 7 ,1 7 ,7 1 ,7 0 1 ,7 7 7 1 ,1 1 ,1 1 1 ,1 0 1 ,1 0 0 0 6 ,6 6 ,1 6 ,6 6 6 ,6 1 6 5 ,1 5 ,5 1 ,5 1 5 ,5 5 5 3 ,3 1 ,3 0 1 ,3 1 3 ,3 3 3 8 ,1 8 ,8 1 8 ,1 1 8 ,8 8 8 9 ,1 9 ,9 1 ,9 0 1 ,9 1 9 5 ,4 5 ,5 4 ,4 5 0 ,5 4 0 4 ,4 4 ,1 4 ,1 1 4 ,4 1 4 2 ,1 2 ,2 1 ,2 0 1 ,2 2 2 9 , 9 4 , 4 9 , 4 9 0 ,9 4 0 4. M ondd ki a következő szám okat 1 és 10.000 között! 1453, 8642, 1944, 6321, 1989, 5555, 3842, 4216, 7979, 6565, 4949, 3636, 5454,9191, 9999,5115,6116, 3211, 1919, 2666, 4545, 3001, 2112, 4141

[

Az évszám okat 1100-tól 1999-ig százasokkal mondjuk:

[
j

pl.: 1910 = neunzehnjhundert|zehn
19 1848 1945 1917 1412 1643 1316 1223 1956 1818 száz 1463 1521 1996 10 2010 2121 1012 1034 2008 2011 1003 2016 2042

: M o n d d ugyanígy: 1953 1442 1989

A ném etben ellentétben a magyarral az egynél magasabb töszám nevek után többes szám ba tesszük a főnevet és az igét is:

pl.: Vier Kinder warten hier. = Négy gyerek vár in.
(~ Négy gyerekek várnak itt.) F o rd ítsd le: Öt tányér áll ott. 20 ember ül itt. 18 gyerek tanul. 3 lány ültet' egy virágot. 3 labda^ van a sarokban. 4 fitf olvas egy könyvet. 30 kocsi áll a parkolóban. 31 tanuló tanul németül.

zwei V ' ’ ^ beide
(kettő) (mindkettő)

A beide ugyanúgy kettőt jelent, mint a zwei, azzal a különbséggel, hogy a beide két korábban már em lített személyre vagy dologra vonatkozik: ^

Ich habe zwei Geschwister und beide sind faul und dumm.
= Két testvérem van és mindkettő lusta és buta. F o rd ítsd le: Veszek két kiló krumplit. Két labdánk van, és mindkettő rossz. Mindkét toli az asztalon van. Mindkettőt magunkkal visszük*. Mindkét ötlet jó. Két autója van, de mindkettő rossz. Két toll van az asztalon. Mindkét lány tetszik nekem.

pflanzen

Ball -’e

Junge -n ‘ ‘mitinehmen

B.
ö s s z e a d á s = Addition 15 + 13 = 28 15 plus 13 gleich 28 (und) Szorzás = M ultiplikation 4 X 5 = 20 4 mal 5 gleich 20 N égyzetreem elés = Quadratierung 5^ = 25 5 hoch 2 gleich 25 M o n d d ki ném etül! a) b) 18+6=24 19+20 = 39 51-4 = 47 55+9=64 69-17=52 46+14=60 63+11=74 69+13=82 43-5=38 16+32=48 11+52=63 16-3=13 d) 95:5=19 36:6=6 49:7=7 64:8=8 25:5=5 e) 9 =81 6^=36 3^=9 8^=64 7^9 K ivonás = Subtraktion 4 2 - 11 = 31 42 minus 11 gleich 31 (weniger) O sztás = Division 40 : 5 = 8 40 durch 5 gleich 8 (geteilt durch) G yökvonás = Wurzelziehen Vm = 8 Quadratwurzel aus 64 gleich 8

91-16=75 44-33=11 68-52=16 16-9=7 f)

c) 6x5=30 9x13=117 30x4=120 6x16=96

50x8=400 41x7=287 32x4=128 16x9=144

16:4=4 100:20=5 40:2=20 36:4=9 84:6=14

10^=100
72=49

4^=16
11^=121

16^=256

V Í0 0 = 1 0 =6 V ^ = 6 ,4 8 * Vl6 = 4 V ^ = 7 ,1 4

VT02= 10,0995 V Í I = 3,6055 V49 = 7 VlOOOO = 100 VIÖ89 = 33

1. H a a tőszám n ev et fő n é v k é n t használod, nagybetűvel kell írnod (m int m inden főnevet) és n ő n e m b e kell tenned. Ilyenek az: a) isk o la i o sztá lyza to k

Hat der arme Józsi wieder eine Eins bekommen?
= Szegény Józsi már megint kapott egy egyest?

Tizedestörtek olvasása p l: 11,061 = elf Komma null sechs eins

b) villam os- és au tóbu szvon alak Die Vier kommt ©bon. = Épp jön a négyes.
c) életkor

Sie ist schon über (der) Dreißig. = Már túl van a harmincon.
M o n d d e zek alapján: Kapsz egy egyest, ha nem válaszolsz. Kaptam egy ötöst, ez csak véletlen^ lehetett. Adok neked egy négyest, ülj le. Otven évesen^ kezdett el kerékpározni.

Ott áll a négyes, menjünk oda! A húszassal mész haza? Az apám túl van az ötvenen. Már nem élte meg a nyolcvanat.

^

2. Képezheted -er képzővel a töszámnevet, akkor hím nem ű főnevet kapsz: a) p é n zn é l, bélyegn él... (címletek)

Er hat mir einen Tausender gewechselt. = V állott nekem egy
ezrest.

b) valah an yas években In den Fünfzigern lebte man nicht gut. = Az ötvenes években
nem éltünk jól.

c) h o zzávetőleges korm egh atározásn ál

Mein Bruder ist schon in den Sechzigern. = A fivérem már a
hatvanas éveiben jár. U gyanígy: Adsz egy százast? A 90-es években még nem ékem. Már a húszas éveimet taposom. N em tudok tízezresből visszaadni^! A hatvanas években itt áUt a há­ zunk. Van egy ötszázasom és egy százasom. Egy húszast, ötvenest vagy százast dobjak be? (einwerfen) Egy húszast dobjál be! Maga egy ezresből adott vissza, de én csak egy százast adtam! A húszas években házasodott meg.

3. Tömegek:

í

Hunderte
___ (százak)

Tausende
(ezrek)

Hunderte von Hunden lagen da. = Kutyák százai feküdtek ott. Tausende demonstrierten auf den Straßen. = Ezrek tüntettek az
utcákon. F o rd ítsd le: Mérnökök százai dolgoznak a Cryslemél. A földrengés“ * óta ezrek ékek barakkokban^. Az Oktoberfest-re ezrek jönnek Münchenbe. Naponta emberek százai látogatják meg ezt a múzeumot. Tízezrek* álltak akkor a parlament^ előtt. Órák ezrek semmisítette* meg a cég. Könyvek százai feküdtek az ágya alatt. Gyerekek ezrei haltak meg ebben a háborúban.

ein Zufall ^mit... '\ u f ~ zurück|geben “ ’s Erdbeben ^e B aracke-n ''Zehntausende s Parlament Vernichten

c.

© ® F © S á l[ ] m ) [ iD © W © t e
Der, die, das wievielte? = H ányadik?
K épzése: töszám név + te 2-től 19-ig 20-tól

ste

pl.: der fünfte Wagen* = az ötödik kocsi das zwanzigste Fenster = a huszadik ablak 1. ers te I 2. zweife 3. d ritte ! 4. vierfe 6. sechs te 7. sieb f’e (sieben/’e) 8. ach/-e 9. neunfe 10. zehnte 11. elf te 12. zwölf A e 13. dreizehnfe 14. vierzehnte 15. fiJnfzehnte 16. sechzehnte 17. siebzehnte 18. achtzehnte 19. neunzehnte 20. zwanzigste!

b. fmfte

M o n d d ném etül: a harmadik ablak a negyedik gyerek a huszadik szék az ötödik tanár a kétszázadik vásárló a harmadik foga

a nyolcadik pohár a huszadik feleség a negyedik lakás a századik légy' a 124. utca a 42. emelet^

a harmincadik kocsi a százötvenedik könyv az első feladat"' a harmincötödik főnök“ * a 212. emelet az első könyvem

1. Fordítsd le! Anna a 3. barátnője. A 6. vonat megy el^ Ahmed a 13. férjem. Te vagy az első futó®. A 2, utca a miénk. A 24. sor^ ott van. A 30. feladatot nem tudom megoldani. Az 1000. vásárló kap egy autót. Az ötödik darabot^ mi kapjuk. A 29. kocsija egy Mercedes volt. Minden tizedik tanuló feláll. A 4. feladatot megoldjuk. A 3. óra német, a 4. matek. Ez az ötödik órám ma. Hol van az ötödik ház? A barátom a 23. a versenyen. A 3. cipődet teszed tönkre. A 43. kép tetszik nekem. 2. Sorszám nevek prepozíciókkal. Fordítsd le! (Nézd át előtte a mellék­ névragozást!) m it dem fü n fte n A uto = az ötödik autóval az ötödik moziból . a nyolcadik cégnél a negyedik házhoz a hatodik színházba a harmadik barátnőjéhez a második emeletre a tizedik lakásába a negyedik megállóba a tizedik főnöke a 84. emeletről a századik vásárlótól a 2 3 .könyvben a 4 asztalra az ötödik férjéért a 4. feleségétől a 23. emeleten a tizedik sorba a második buszba
'e Fliege Stock Aufgabe C hef ^ablfahren '’r Läufer ’e Reihe Stück ’ A sorszámneveket melléknévként ragozzuk, Id. A melléknévragozás fejezetét!

D.
1. a)

i

viel

viele

\

"^lei = elvont főnevek és anyagnevek előtt Ich wünsche dir viel Glück. = Sok szerencsét kívánok neked. Béla trinkt viel Bier. = Béla sok sört iszik.

viele = többes számú főnevek előtt

M o n d d ugyanígy: sok gyerek sok levél sok türelem' sok bor sok ház sok szerencsét

sok ötlet^ sok autó sok víz

sok asztal sok ember sok idő

sok hiba sok probléma^ sok pénz

b)

em paar

v'-A

ein P a a r \

ein paar = néhány, egypár Er arbeitete dort ein paar Tage. = Néhány napot dolgozott ott. ^ ein Paar = egy pár, két összetartozó személy vagy dolog (1+1) Ich kaufe mir ein Paar Schuhe. = Veszek magamnak egy pár cipőt.
F o rd ítsd le: Van itt nálam egy pár toll. Egy pár táncol csak. Veszek egy pár virágot. Egy pár zoknid van csak? A fiatal pár most házasodik. Kérek két pár cipőt! Van otthon egy pár jó CD-m. Egy pár vár rátok. Egy pár jó ötlete van.

C)

------------- '

mehrere v-vav mehr^^--------------(több, jópár) (több; több vminél; több, mint)

Er hat mehrere Häuser. = Több háza is van. (Egynéhány, jópár) Ich habe mehr als 100 Bücher. = Több mint 100 könyvem van.
F o rd ítsd le: Több ideje van, mint nekem. Jópár autót megnéztünk. Több gyereke van. Több üveg is állt a polcán. Többet iszok, mint te. Több hétre^ elutazik. Már több emberrel is beszélt erről®. Több, mint öt napig tart a szünidő.

' e Geduld Idee -n Problem -e '’e Socke -n ^für + A “ ^darüber ’s Werk -e; heraus|geben * + Tsz !

E.

Törtszám nevek:

Der wievielte Teil? sorszámnév + el

= H ányadrész?

Főnévi alak Va

Melléknévi alak

ein Drittel* ein Viertel zwei Fünftel

ein drittel ein viertel zwei fünftel Imeiner drei viertel Stunde kowMt er.

pl.: Es ist Viertel vor sechs.

F ordítsd le: ^6 V2 2 ’/4 V4 4 V,0

^/loo
000 0000

3/ V 4

kiló kenyér a lakás ^ 6-a negyedet üt az óra ^Uév negyed liter bor a disznó / 3-a a kenyér fele a kinai negyed a nyereség" harmada

A Ism étlőszám nevek: -szór, -szer, -szőr

Wievielmal? Wie oft?

Hányszor?

a)

tőszám név + mai

b)

sorszám név + Mal (főnév)
vagy

einmal, zweimal, dreimal...
= egyszer, kétszer, háromszor... Ugyanígy. Tízszer, hetvenszer, nyolcszor, hatszor, hétszer, nyolcvanegyszer, százháromszor, ötször, tizen­ ötször, kilencszer, hetvenhétszer

das erste Mal

= először

zum ersten Mal = először

Ug}>aníg)K harmadszor, másodszor, negyedszer, tizedszer, kétszázadszor, hetedszer, tizenegy'edszer, huszonharmadszor, hetvenedszer, nyoicvanötödször, huszadszor, ötödször, másodszor

Sorszám határozók: -szór, -szer, -szőr is sorszámnév + ens
pl.: Erstews habe ich keine Zeit, zweitens habe ich dazu keine Lust. = Először is nincs időm, másodszor pedig kedvem sincs hozzá.

^

erstens, zvi^eitens, drittens... __________ = először (is), másodszor (is), harm adszor (pedig)...

' schlagen (ä) Gewinn * Kivétel az 'A képzése: ein Halb (die Hälfte = fele vminek)

F o rd ítsd le: Először is fáradt vagyok, másodszor pedig esik az eső. Először is házas vagyok, másodszor pedig 5 gyerekem van. Először is 80 éves vagyok, másodszor pedig nagyon beteg, harmadszor pedig ez az én házam! ^ F a jta je lö lő szám nevek: - féle, f a jta töszám név + erieí ein erlei, z w e ierle i, d reierlei... = egyféle, kétféle, három féle... Ugy’anígy: Csak egyféle cipőjük van. Háromféle kabátunk van. Ötfajta ágyat árulnak. Százféle áru kapható itt. Hatféle kolbászt vásárolok. Kétféle barátja van, az egyik... Háromféle kenyeret sütnek itt. Nyolcféle könyvet adunk ki.'

W ievielerlei? = H ányféle?

Szorzószám nevek: -szo ro s, -sz e res, -sz ő rö s

Wievielfach? = H ányszoros? tőszám név + fach
ein fa ch , z w e ifa c h (doppelt), dreifach* = egyszeres, kétszeres, három -szoros pl.: Bitte das Bild in zweifacher Vergrößerung. = A képet kétszeres nagyításban kérem. Béla a tízszeresét teljesítettel A kétszeresét lemásoltam. Az ötszörösét meg tudom emelni^. Háromszoros hangsebességgel'* repül. A nyolcszorosát fizették ki neki. Kétszeres túlerő^ ellen játszottunk. O sz tó sz á m n e v e k :

^

a)

zu + sorszám név
zu zw eit = ketten, (kettesével) zu dritt = hárm an, (hármasával)

Zu wie viel? = H ányan?
H ányasával? ______________________

U gyanígy: Négyesben jönnek. Kettesével jönnek a terembe. Hármasban mentek kirándulni. Tizen mentek el, nyolcán jöttek haza.

je + tőszám név
je eins/ein(e) = egy-egy je zw ei = két-k ét

Je wie viel? = E gyenként, külön'^
külön hány? je drei = három -három

Ug}>anígy\ Öt-öt virágot adtak nekik. Csináljatok meg ebből két-két gyakorlatot! Egy-egy csokit adtak nekünk. A párok két-két repülőjegyet kaptak. Egy-egy bőröndöt hoznak.
' herausjgeben ^leisten te, ge-t ‘ ^heben “ *6 Schallgeschwindigkeit ’ M elléknévként és határozószóként is használható. Übermacht

Ilin

A.
H a elváló igekötös ige kerül az utunkba, akkor az igét a m ásodik helyen rag o zzu k és az igekötöt a m ondat legvégére küldjük: p l:

auflstehen

= felkelni
= Erika minden nap 5 órakor kel fel.

J
Erika steht jeden Tag um 5 Uhr auf.
II. helyen az ige utolsó helyen az igekötő

N éh án y igekötös ige:

anlrufen (A) eín|schlafen (ö) wegigehen ein|kaufen eín|steigen (in+A) aus|steígen (aus+b) um|steígen an|kommen* ab|fahren (ö) zurückigehen

= felhívni vkit = elaludni = elmenni = bevásárolni = beszállni vhová = kiszállni vmiböl = átszáll ni = megérkezni = elindulni = visszamenni

1. Pótold a megadott igékkel!
Ich .................... immer um 7 ........ (aufstehen). Dein Flugzeug .................... bald in F erih eg y ........(ankommen). H e u te .....................wir mit Tante Emma ........ (Weggehen). Ervin .................. mich im Büro ........ (anrufen). ..................... du bitte für morgen a lle s ........ (einkaufen)? Meine Schwester ...................... immer sehr schnell ........ (einschlafen).......................... du ins H a u s ........(zurückgehen)? Der Zug nach B o lo g n a........................ morgen um 5. 40 Uhr ........ (abfahren). Die Kinder ........................ schnell in den Bus ........ (einsteigen). Mein Bruder ...................... immer zuerst' aus dem Bus ........ (aussteigen)............................. ihr jetzt in die Straßenbahn ........ (umsteigen)? Meine Schwester .................. immer nur ........ (femsehen)^ W a n n ..................ihr m o rg en ..........(abfahren). Meine K in d e r........................... immer um 10 U h r ........(einschlafen). Nach der S c h u le ......................... er oft zu Hause ........ (femsehen). Mutti ....................... alles für das Wochenende (einkaufen). Jörg ....................... morgen mit seinen Freunden ........ (weggehen). A b en d s...................... ich oft bei O m a ........ (femsehen).

' először ^tévét nézni * A németben nem valahová (W ohin?) érkezünk meg, hanem valahol (W o?) pl.; Ich kom m e in d er Schule an.

2. Fordítsd le a miniket!
a) Felkelünk. M egérkeztek. Elindulnak. Bevásárolunk. Tévét néztek? Visszajön. Elindultok. Felkel. Felhívjuk. Elalszol. Átszáll. Visszajöttök. Beszállnak? Kiszállnak? Felkelek. Átszálltok? Elmegy? Bevásárolsz? Felkeltek? Tévét nézek. Tévét néz? Kiszállunk. Felhívlak. Felhívnak. Kiszálltok?

b) 5-kor megyünk el. Felhívjuk holnap Katit. M indent bevásárol az üzletben. A
vonat holnap nem indul Bécsbe. A barátnőm gyorsan elalszik A vendégek megérkeznek a pályaudvarral A főnök megérkezik a repülőtérre^. Átszálltok a villamosra? Beszállunk a buszba. N em szállók be a troliba^. M ost érkezik a földalatti“ ^. Ilyen hamar^ elmész? Az utas kiszáll a villam osból Visszamentek az iskolába? Mindjárt elmegy a buszod. A miniszter m ost érkezik a parlamentbe^. Az A BCben^ bevásárolunk mindent. Felhívod őt? Felhívlak

3. Fordítsd le magyarra a minidíalógusokat!
- fiefit ifir heute weg? - Nein, nur Meiers gehen weg. - Wann kommen die Gäste an? - Was weiß ich! - Kaufst du alles für das Mittagessen ein? - Nein, ich habe leider kein field. - Kommt Opa noch heute zurück? - Das weiß der Himmel!

4. Válassz ki 4 igekötös igét és írj velük egy-egy minidialógust!

A

Ix in

és a I

t o x

"

A hin (o d a) és her (id e) h a tá ro z ó sz a v a k ig e k ö tö k é n t c sim p a sz k o d n a k az igére: j ---------------------------------------------------------------------------------------- 1 hin = el, o d a a beszélőtől távolodik • ------ >

a)

her = ide a beszélőhöz közelít • <----hin|gehen = o d am en n i Er geht hin. = O d am eg y .
O dautazik Idejön. Odacsapd. Odaállítja a szekrényt. H olnap odamegyünk O dam ennek Idejössz? O darepülünk Odapillant^. Odautaztok^ Ideutazik

b) A hin és a her le g tö b b sz ö r ig ek ö tö s ig ére c sim p aszk o d ik :
pl.:

hinein|gehen hineln|gehen Er geht ins Zimmer hinein.

= (o d a )b e m e n n i = Bem egy a szobába.

Kijön a boltból (heraus|kommen). Felmegy a lépcsőn^^. (hinauf | gehen) Leme­ gyünk (hinunter I gehen). Lemegy a pincébe. Pista bejön, (herein [kommen) Józsi kimegy a szobából, (hinaus | gehen) A vendégek felm ennek Mindjárt^^ lejön. Bejön? Kimész? Felmegyüntó Felhozzák a szekrényt. A váza mindig leesik A főnök bejön. K ijön a szobából Felmentek^ Bejössz? Kimentek^ *r Bahnhof Flughafen Obus U-Bahn ^so früh ^r ]\|linister; s Parlament Kaufhalle ^hin|hauen %in|blicken ’*^auf der Treppe ” bald

B. M csdod ® D w á iD (t) B g i o D s S ű ® ® QgcSDs
Vannak igekötők, melyek soha nem válnak el az igétől. Ezeket hangsúly­ talan igekötőknek is szokták nevezni, mert a hangsúly az ige tőszótagján van; pl.; verkaufen, bekommen, erzählen E nnek p óriasabb h angzású gyűjtőneve a gebe erre szabály, m ely az első n ég y igekötö összeolvasásából született;

ge-, be-, er-, re-, ent-, emp-, ver-, zer-, missN éhány ilyen ige

gefallen (D) gefiel h. gefallen bezahlen {A) -te, h.-t erzählen (D,/A) -te, h.-t entdecken (A) -te, h.-t empfehlen (D,A) (ie) a.h.o verstehen (A) a.h.a. zerstören (A )-te ,-t missverstehen (A) a.h.a.
1. Fordítsd le!

= tetszeni vkinek = kifizet vm it = elm esél v k in ek vm it = felfedezni vm it = ajánlani v k in ek vm it = m egérteni vm it = lerom bolni vm it = félreérteni vkit/vm it

Tetszik neked a lány? Kifizetem a számlát'. Elmesélek neked egy történetet^. Te miért nem tudsz semmit se felfedezni? Ezt a megoldást^ ajánlom nektek. Ajánlom magamat! Ajánlom neked ezt a könyvet. Érted ezt? Mindent lerombol. Mindig félreért engem. Nem tudod megérteni, hogy nem tudok jönni? Ajánlok nektek egy jó éttermet. A gyerek összetöri a játékait. En fizetem a levest és te az édességet"*. Tetszik a szülőknek a lakás? Meséld el nekem a házasságod^ történetét! Mikor meséled el azt a történetet?

2. Mondd P räteritum ban és P erfektbenl
T e ts z e tt neked a film? A tűz [erombolta a házat. Kolumbusz fedezte fel A m erikát? E zt m ár elmesélte neked? K ifizetted a tejet? E zt a kocsit ajánlottam apám nak. M egértettél mindent? Ági tegnap félreértett engem. M eg k ap tad a levelemet? Elmesélte nekünk a balesetet^ Félreértettél engem. E insteint kevesen értették/ de engem kevesebben értenek! N agyon te tsz e tt neki a könyved. E ljött hozzám és m indent m egértett. Elmeséltem neki és haza m entem . Ö sszetö rte az üveget és rendet rakott. A z t mesélte^ hogy felfedezett egy jó étterm et. Ivott és fizetett. M eg n ézte a film et és te tsz e tt neki.

R echnung G eschichte L ösung S ü ß ig k e it-en Ehe ^r U nfall * A zontúl, hogy nem váln ak el, P e rfe k tb e n soha sem kapnak ge- előtagot!

ElvíáOőIk

0Ti®m V(ál 0k ?“^

3. H ú z z v o n a la t o d a , a h o l e lv á lik a z ige, a n e m e lv á ló s o k a t p e d ig h ú z d a lá ! einbaufen, v erkaufen, reparieren, einschiafen, W eggehen, beteiligen, b eb o m m en , a n b o m m en , renovieren, entsagen, Zusagen, beeinflussen, misslingen, einholen, erholen, b ean tw o rten , verstehen, erm öglichen, beweisen, aufstehen, bestehen, losfahren, an h a b e n , zerfallen, entnehm en, au fn eh m en , zunehm en, w egnehm en, vorschlagen, beschlagen, einzahlen, bezahlen, auszahlen 4. E lv á lik v a g y n e m v á lik el? T ö lts d k i a z ig é k k e l! Frau M e ie r............... jeden Tag in jener K a u fh a lle ................ (einkaufen). Jene A rb e ite r............... das M u s e u m .................(renovieren). D er S c h ü le r............ . die Fragen f a ls c h ............... (beantworten). Von i h m ................. ich nie Briefe ...................... (bekom men). W arum ............... du noch im m er nicht ............... (aufstehen)? I c h ............... die P rü fu n g .................(bestehen). W a ru m ................. du deine Freundin nicht ............... (anrufen)? W ann ............... die Gäste ............... (ankom m en)? Er ............... mich immer ............... (m issverstehen). W arum ............... der M onteur unser Auto nicht ............... (reparieren)? Wo ............... w ir in die Tram ............... (einsteigen)? Die W anderer ............... jenen B e r g ............... (besteigen). W o .................i h r .................(aussteigen)? 5. P ó to ld e lv á ló és n e m e lv á ló a la k o k k a l! (1) E r ................ .......(weggehen). E r w ill....................... (weggehen). Ich weiß, dass e r ....................... (weggehen). Jeder weiß, dass e r ............................................. (weggehen; wollen). E r ist g estern ....................... (weggehen). D er M o n te u r....................... den W agen.........................(reparieren). Ich werde den W agen....................... (reparieren). Ich befürchte, dass er das Auto n ic h t....................... (reparieren). Ich befürchte, dass er das Auto nicht ........................ (reparieren; werden). D er M onteur hat das Auto n ic h t....................... (reparieren). D er K ra n k e ....................... den A rz t.........................(missverstehen). D er Kranke wird den A rz t....................... (missverstehen). Karin glaubt, dass der Kranke den A rz t....................... (missverstehen). Ich nehme an, dass der Kranke den A rz t............. (missverstehen; werden). D er Kranke hat den A r z t....................... (missverstehen). J ó z s i....................... (aufstehen). ^ózsi will n ic h t....................... (aufstehen). Ich glaube, dass Józsi heute n ic h t....................... (aufstehen). Ich befürchte, dass Józsi wieder n ic h t............... .............(aufstehen; wollen). Józsi ist n ic h t....................... (aufstehen).

(2)

(3)

(4)

C.

W

B M iü

Vannak olyan igekötök, m elyek egyszer elválnak, m áskor meg nem válnak el az igétől. Ily e n igekötök a
j
-------- — ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

durch-, hinter-, um-, über-, unter-, voll-, wieder-

H o g y m ik o r v á lik el és m ik o r nem, a kővetkező szabály szolgálhat m ankóként: A

Elválik H a k onkrét jelentésű az ige
(hangsúlyos az igekötö)

Nem válik el Á tvitt értelm ű az ige
r

(hangsúlytalan az igekötö)

p l.: unterdrücken

unter Idrücken (lenyom vkit/vm it)

Er drückt den Kopf seiner Schwester unter. = Lenyomja a nővére fejét.

unterdrücken („lenyom” vkit átvitt értelemben, azaz elnyom vkit)

Der Diktator unterdrückt das Volk. = A diktátor elnyomja a népet.

N éhány további példa:

durchschauen
\

I átnézni: W arte m al, ich schaue noch die Z eitu n g durch] v m it = Várjál, még átnézem az újságot! j átlátni: Ich durchschaue deine A bsichten! v m in = Átlátok a szándékaidon!

/

átvinni: D ie Fähre setzt uns a u f das andere U fe r über. átkelni = A komp átvisz minket a túlsó partra.

Übersetzen
\

2 lefordítani:

Heute übersetzen w ir diesen Text. = Ma ezt a szöveget fordítjuk le.

^ visszahozni: Hole m ir b itte m e in B u c h wieder]
= Kérlek hozd vissza a könyvemet!

wiederholen
\
2

ismételni: Wiederhole m ir b itte d ein e W orte!
= Kérlek ismételd m eg a szavaidat!

^ alá tartani: D ie M u tte r hält d e m K in d b e im F ü te m die H a n d unter,

unterhalten

= Az anya étkezés közben a gyerek alá tartja a kezét.

eltartani: E r unterhält ein e g ro ß e F am ilie,
tá m o g a tn i = Egy nagy családot tart el.

j szórakoztatni: E r unterhält u n s m it se in e n b lö d e n
W itzen. ^ A hülye vicceivel szórakoztat minket.

átkelni: W ir fahren v o n E n g la n d n a c h F ra n k re ic h über.
á tm e n n i = Angliából átkelünk Franciaországba.

Überfahren
2

elütni : D as A u to überfuhr ein e K atze,
v k it = Az autó elütött egy macskát.

2 átver, : E r überfahrt m ich im m er,
b e c sa p = M indig átvág engem.

1. H e ly e tte s íts d b e a k ö v e tk e z ő ig é k e t a m o n d a t b a a s z e r i n t, h o g y az elválás v a g y nem elválás a l a k j u k a t h a s z n á ljá k !

durchschauen
1. M ein C h ef ist ein sehr schlauer M ann, e r ............................ im m er meine Pläne .................. 2. Die Lehrerin hat meine S c h u la rb e it..........................und hat darin keinen Fehler gefunden. 3. Findest du nicht seinen Brief? ............................. die Briefe noch e in m a l.................! 4. G laube ihm kein Wort! Du kennst ihn nicht, aber ich ............................. ihn .................. 5. Ich finde m eine A nzeige nicht in der Zeitung, aber ich ................... sie noch einmal ................. 6. E r .......................... m ich s o fo rt................., wenn ich ihm lüge.

übersetzen
1. D er Ü b e rse tz e r........................ den R o m a n ................... 2 ............................bitte mir für m orgen diesen B r i e f ................. ! 3. Das S c h i f f .......................... die Gäste von K ism aros nach Visegrád ................. 4. W ir ......................... das G edicht vom D eutschen ins Ungarische .................. 5. D er Fischer ...........................uns trotz des stürmischen W e tte rs ....................(Perfekt) 6. Es ist unm öghch, diesen T e x t........................ (zu + Inf)

wiederholen
1. W i r ....................... der Lehrerin ihren gestohlenen G e ld b e u te l......................... 2. Die Schüler haben das Lied ........................... 3. Jens ....................... die schw achen Verben .......................... 4 .......................... sie ihre Bücher seit 4 W ochen in die Bibliothek nicht ....................... ? 5. Ich ........................ die Lektion....................... , wenn du mir mein B uch..........................

unterhalten
1. Mein Cousin ....................... seine alte M utter ........................... 2. Mein Freund hat die ganze G esellschaft geistreich’ ........................... 3. Ich habe keine Zeit, ....................... bitte die Gäste ....................... ! 4. Er w ar ein gewissenhafter*' M ann, e r ....................... zugleich drei F a m ilie n ......................... 5. Er hat uns in der fünften Reihe während der S y m p h o n ie..........................

überfahren
1. Ein LKW hat gestern ein kleines M ä d c h e n .......................... 2. Auch ohne Brücke ....................... die Soldaten den Fluss ........................... 3. Dieser schlaue’ ^ Kerl ....................... dich immer ........................... Bemerkst du das nicht? 4. Vorsichtshalber^ halte ich deine Hand, s o n s t....................... dich ein A u to .......................... 5..........................wir mit dem Schiff oder mit der Fähre ....................... ? 6. Ein Hund ist vor unserem H a u s ........................worden. 2. F o r d í ts d le! Fiam, ha majd eltartasz egy családot, akkor beszélj! Ha lusta vagy kimenni a W Gre^, alád tartok egy kacsát'^. Ahelyett, hogy iskolába mennél, szórakoztatod itt a lányokat! Tegnap elütötte az anyósát^. Mikor kelünk át a Dunán? Ha nem probléma, hozd vissza kérlek a pénztárcámat! Tegnap 20 oldalt fordítottam. N em vagyok hülye, átlátok a gondolatmeneteden^. Emil csak átnézte a könyvet, de nem tanulta meg. Jó veled szórakozni. (zu+Inf.!) 3. M ég n éh án y m o n d a to k a t! ig e k ö tö s ige ú tr a v a ló u L F o r d íts d le v e lü k a

u n te r |b r ín g e n = elszállásol, elhelyez u n t e r r i c h t e n = tanítani vkit

Csak elváló alakja van! Csak nem elváló alakja van!

ü b e rlg e h c n = 1. átalakul vmivé (in+A) ü b e r g e h e n = m ellőzni vmit/vkit 2. átmegy, áttér vmire/vhová (átvitt és konkrét ért.) zu+D Hol szállásoljátok el a vendégeket? A házukban szállásoltak el bennünket. M ikor tanított titeket? A föld hom okká alakult át. M ás vallásra'^ tér át a Giziké. Á ttérünk egy másik témára? Menj át az út másik oldalára! Ezt a nyelvtant mellőzte a tanárom. Azt hiszem ezt a gyakorlatot egyszerűen átugrotta. Egy gim názium ban tanít most. Van kedvetek elszállásolni őket (zu+Inf!)? Jó lenne felhővé válni - mondta a költő, (zu + I n f )

'sz e lle m e se n ^lelkiism eretes ^ravasz ^biztonság k ed v éé rt '’aufs K ló gehen ’e H arn flasch e ^e S ch w ieg erm u tte r ^r G ed an k en g an g R eligion

A z um más rugóra jár, m int a többi igekötő. A kővetkező m iniszabály segíthet az eligazodásban:

Elválik
Ha valam ilyen változást je lö l pl.: hely, állapot, irányváltozás

Nem válik e l
Ha kör-vagy ív formában mozgást fejez k i valami körül

Das Auto kehrt um.
= A z autó megfordul. (itt: irányváltozás)

Die Satelliten umkreisen die Erde.
= A szatellitek körbekeringik a Földet.

Ilyenek:

um um um um um um um um

laden steigen ziehen bauen biegen fallen stoßen bringen

= átpakolni = átszállni = átköltözni = átépíteni = befordulni = felborulni = felborítani = megölni = átölelni umarmen umgeben ' = körbevenni umringen J umzäunen = körbekeríteni

1. Fordítsd le a mondatokat!
Átpakolunk a kocsiba. Az utasok^ átszállnak egy másik buszba. Az anyi átöleli gyermekét. Körbekerítitek a házatokat? Itt befordulunk? A tanárnőt körbeveszik diákjai. N e öld meg! Felborította a poharakat. A nagyi felborult! Átöleli főnökét, de azért nem szereti. Átépítitek a házat? Átölelte a Rozit? Megölelte és aztán megölte. Madarak keringtek a hajó körül.

2. Válassz ki 5 igét és írj velük 1-1 mondatot! 3. Néhány um-os ikerige. Fordítsd le velük a mondatokat!
E lv á ló alak N e m elv áló alak

1. um|stellen = áttesz, átrak 2. umlgehen mit+D = bánni vkivel 3. um schreiben = átím i vm it

umstellen = körülvesz, bekerít vmit umgehen A = m eg/elkerülni vm it umschreiben = körülím i vmit

Nincs kedvem még egyszer átími a szöveget (zu+Inf!). Kérlek írd körül ezt a fogalmat^, m ert nem értem. Kedvesen bánik az anyósával. Az a tervem^, hogy jól bánjak velük (zu+Inf!). Mindig megkerüli a nehézségeket“ * . Gyáva^ vagy, mindig megkerülöd az összeszólalkozást^. A házat bekerítették a rendőrök. Látod, áttettük a bútorokat erre az oldalra? írd át még egyszer a levelet! Körülírod más szavakkal? Úgy bánik vele, mint egyhímes tojással.
r

4. írj 1-1 mondatot az ikerigékkel te is!
-7

*r P assa g ier, -e B e g riff 'V o r|h ab en "^e S ch w ierig k e ite n ‘ ^ feige ^e A u se in a n d e rse tz u n g jm . w ie m it ein e m ro h e n E i ~

j'

o
Kérdéseit a német fordított szórendben teszi fel, azaz a kijelentő mondat alany, állítm ány mondatkezdését m egfordítja állítmány,

alanyra.
Kétféle kérdő mondat van:

a)

Kérdőszó nélküli (eldöntendő kérdés)
A Á = H olnap jössz moziba. Kijelentőm.: Du kommst morgen ins Kino. Kérdő m.:

Kommst du Hiorgen ins Kino? - Jössz holnap moziba?
Á A Többi

V

Kérdezd ugyanígy:
Haza m együnk? Ú jságot olvas? Fociznak a barátaid? R ádiót hallgat? Jöttök holnap? A lszotok még? Főz valam it holnap? Iszunk Colát? M ost írod a házit? M a megy? Esztek kenyeret? Tanulsz még? Esztek levest? A szobában ül? V ártok m ég egy kicsit? K önyvet olvastok? A lszanak már? H aza mentek?

b) Kérdőszavas (kiegészítendő kérdés)
KÉRDÖSZÓ ÁLLÍTMÁNY ALANY

Wann
I.

kommst
II.

du
III.

nach Hause?

= M ikor jössz haza?

Néhány kérdöszó jelentésével : N, A.

Figyeld meg a hasonlóságot:

D. G.

Wer? Wen? Wem? Wessen? Was?

- K i? Kik? = K it? Kiket? = K in e k a részére? = K inek a vmije? = M i? M ik? M it? M iket?

der den dem des

— > wer?

-> wessen?

1, Fordítsd le a miniket!
Ki áll itt? Kit láttok? K ik jönnek ma? K inek veszel virágot? Ki az apád? M it néztek? Kit nézel? Kinek adod a virágot? Kik a szüleid? M it látsz ott? M it csin álo k ?, K inek adjátok a házat? Ki ül ott? Kinek adod azt? Ki szeret engem? Kit szeret Józsi? M it főz anya? K ik laknak ott? Kit kérdez Ön? Mi ez? M it vásároltok? K inek segítesz? M it csinálsz? K inek tetszel?

2.

W : C5 S S O i n . . " = Kinek a vmije/vkije? A wessen-nél a b irto k közvetlenül a kérdöszó után áll: p l:
K inek K inek Kinek K inek K inek K inek

Wessen Auto steht da? = Kinek az autója áll ott?
az órája van itt? az anyja tanárnő? az apja orvos? a kocsija parkol^ itt? a háza nagy? a kertje szép? Kinek Kinek Kinek Kinek Kinek Kinek a a a a a a szülei dolgoznak itt? gyerekei szemtelenek^? felesége szép? felesége okos? férje intelligens? lánya sír^?

3.

W

e 111 ?

vagy

W

e s s e n

?

(K inek a részére?)

(Kinek a vm ije/vkije?)

a) Fordítsd le!
Kinek vásárolsz virágot? K inek a virágja áll itt? K inek a könyvét olvassa? Kinek adod a könyvet? K inek a szekrénye nagy? K inek a háziját írod? K inek adjátok a házit? Kié^ ez az ágy? Kié a rádió? Kinek segítetek? K inek az asztala ez? Kinek a fia jön most? K inek adjátok a tollat? K inek a toUa ez? K inek tetszik Ildikó? K inek adjátok a tollat? Kié a kocsi? Kinek a háza áll ott?

b) Pótold a megfelelő kérdőszóval!
....................... gebt ihr die Suppe? ....................... Auto ist kaputt? ....................... hilft deine Oma? ....................... gehört die W ohnung? ....................... schenkst du deine Bücher? ....................... zeigt^ die Lehrerin das Bild? ....................... Fahrrad steht vor dem Haus? ....................... Eltern w ohnen in der Kibic S tra ß e ? ....................... H eft liegt d o r t? ......................... gibt Panna einen Kuss^? ....................... Tasche hängt da? ....................... Sohn ist k ra n k ? ....................... schenkt ihr die L am p e?......................... Tochter ist dort?

4. Kérdezz rá az aláhúzott mondatrészekre!
pl.; Ich kaufe den Kindern eine Tafel Schokolade.

Wem kaufst du eine Tafel Schokolade?
M eine Freunde stehen an der Ecke. Oma bäckt den Enkelkindern^ eine Torte. Die Lehrerin lehrt die Schüler. Das Auto des A rztes ist schön. D er Sohn der K rankenschw ester ist nett. W ir besuchen unsere O m a. Sie schenkt ihrem Freund ein CD-Radio. D er A rzt hilft dem Patienten. W ir kaufen ein A uto. Das Kind m alt ein B ild. Die Tochter der V erkäufer arbeitet hier. Ich gebe ^ eine Ohrfeige. D er Sohn des Lehrers ist krank. Er gibt Andi einen Kuss. Opa hört das R adio. W ir singen ein L ied. Die Tasche gehört mir. Die Schokolade gehört den K indern. Das ist eine Torte. Er ist ein Schüler. A ndreas gefällt m ir. D er Kuli gehört dem L ehrer. Ich sehe den Film . Ich höre M utti.

parken ^frech ^weinen ‘ ^gehören+D ^mutatni ‘ 'csók ^unokák ^tanít vkit

5. További kérdőszavak: Wo? Wohin? Woher? Wie? Warum? Wann?*
Fordítsd le! Hol laktok? Hová mentek? Mikor jöttök^ Mil}^n az idő^? Hová utazik? Miért vagytok szomorúak^? Mikor mész haza?
= H ol? = H ová? = H onnan? = 1. M ilyen? 2. H ogyan? = M iért? = = M ikor? Hogy liívnak titeket? Milyen a barátod? Hogy úszik? Hogyan dolgozik? Honnan jöttök^ Miért marad^ itt Béla? Hová megy?

Honnan jön a vonat? Miért laktok itt? Hogy hívják Ont? Milyen az apja? Hová mész? Miéit álltok itt? Miért beszél mindie?

6. Kérdezz rá az aláhúzott mondatrészekre!
Der Zug kommt um 5 Uhr an. Er läuft sehr schnell. Sie heißt Anna. Er steigt aus dem Bus aus. Wir steigen in die Straßenbahn ein. Joe lebt jetzt in M exiko. Sie fahren morgen nach Tokio. Meine Schwester lernt immer gut. Unser Haus ist alt und schön. Am Nachmittag kommen die Gäste an. Er wartet vor dem Haus. Sie lernen noch im Gymnasium. Mein Cousin geht ins Gymnasium. Jetzt steigt mein Vater aus dem Auto aus. Sie ist m üde. Er arbeitet schlecht. Sie wohnen in der Nähe. Eugen kommt aus Kanada. Mein Freund lebt g]^ in Tirol. Er schreibt die Hausaufgabe schnell. Wir gehen heute ins Kino.

7. Milyen vagy hogyan? Fordítsd le a mondatokat!
Wie leben sie? Wie komme ich dorthin?Wie heißen Sie? Wie ist das Wetter? Wie schnell läuft sie? Wie ist dein Fahrrad? Wie löst"^ er die Aufgabe? Wie alt ist die Oma? Wie bitte? Wie groß ist das Zimmer? Wie geht es dir? Wie lösen wir das? Wie machst du das? Wie ist dein Haus? Wie lebt er jetzt? Wie ist dein Lehrer? Wie geht es Ihnen? Wie ist Jens? Wie schnell läuft Jens? 8. A Woher? és Wohin? kérdöszavak el is válhatnak:

Wo Wo

her? hin?

Wo kommst du her? = Honnan jössz? Wo gehst du hin? = Hová mész?
Most hová mész? Honnan jön a busz? Honnan jöttök? Hová mennek? Hová megy ilyen korán^? Honnan jön Péter és Ildi? Honnan jön a Nagy család? Honnan jönnek a vendégek?

M ondd ligy^anigy: Hová megy András? Honnan jönnek? Hová utaztok holnap? Honnan jön?

‘s W etter V a u rig ^bleiben ^ u eg o ld an i ^so früh A z időre vonatkozó k érdöszavakat Id. az JDÖ-wéW

rui

[7

/7

i

1. Welchcr/c/es? = M ely ik ?
Nemben, számban, esetben e g y e z te tjü k a fő n év v el:

Welcher Wagen steht hier? = M elyik kocsi áll itt?
vagy
^ d e r-^

In welchem Wagen sitzt sie? = M elyik kocsiban m?
'^ + D - d e r - ^

Ugyanígy:^ Melyik ház az? Melyik a kocsija? Melyik nő a feleséged? Melyik a testvéred? Melyik asztal a tiéd^? Melyik toll a tiéd? Melyik lány tetszik neked? Melyik parkban van? Melyik buszból száll ki? Melyik autó a tiéd? Melyik tanárhoz mentek? Melyik országba repülnek? Melyik zsömle friss? Melyik üzletből jöttök^ Melyik cégnél dolgozol? Melyik hotelban lakik? Melyik ágy alá rakja? Melyik a te házad? Melyik a kerékpárod? Melyik buszra vársz?

2. Was fü r eín/eíne/eín? = M ily en ?

T sz.: Was für..^>i<e)?

U g y a n ú g y nemben, számban, esetben e g y e z te tü n k a fő n év v el:

Was für eine Freundin hast du? = M ilyen barátnőd van?
vagy ^ d ie -^

In was für einem Haus wohnt er? = M ilyen házban lakik?
-----------------^

U ^ a n ig y : | ^ ^ ^ Milyen házatok van? Milyen pulóvert hordász^? Milyen könyvet olvasol? Milyen gyerekeik vannak? Milyen bútoraik vannak? Milyen kocsival jön? Milyen emberekhez mentek? Milyen partin vesztek részt^? Milyen kocsiból száll ki? Milyen lányra gondolsz^? Milyen pádon ültök? Milyen óráról jön? 3.
v ag y

Wie? = M ilyen? i.W ie ist das Auto? 2.Wie hoch ist das Auto?
W ie + sein W ie + m elléknév Was für ein(e)? = M ilyen? Was für ein Auto hast du?
■+főnév“

Milyen az idő? Milyen a barátnőd? Milyen szobád van? Milyen a WG^ Milyen gyorsan megy a csiga^? Milyen az órád?

Milyen autó az ott? Milyen gyerekei varrnak? Milyen gyorsan fut? Milyen magas a házuk? Milyen öreg lesz akkor? Milyen kenyeret veszel? Milyen a sapkája?

Milyen Milyen Milyen Milyen Milyen Milyen Milyen

a tejük? tejük van? nehéz a táska? hosszú az út? út vezet^ oda? a szobád? erős?

g e h ö re n D ^tragen (ä) ^teil|n eh m en an + D "d enken an + A ^e S c h n eck e '^'führen

3.

iw ® D s

A.

S í ' . e n i é l Y e K i ' e K é i c le y ^ v e

V an n ak olyan kérdöszavak, m elyek egy prepozícióból és egy kérdő névmásból állnak, k etten együtt alkotva egyetlen kérdöszót. A prep o zíció esetébe kell m ajd tennünk a kérdő névm ást:

a)
m it bei von

Prepozíció + K érdő névm ás (m egfelelő esetbe téve)

mit
+ D (wer)

wem wem wem
+D

= Kivel?

+D

bei von

fúr durch

für
+A

wen wen

= Kiért? = Ki által? Kin keresztül?

durch

b) válaszban

Prepozíció + személyes névmás

mit
' ------- ---

ihm ihm sie sie

=

V ele.

bei
für
' ------- --- A -

= N ála
=

Érte.

durch
Főneveknél:

= Á ltala.

mit dem Vater = az apával
1. Fordítsd le a következő mini kérdéseket!*
Kitől? Kinél? Kire? Kihez? Kiért? Ki elé? Ki előtt? Kiben? Ki körül? Ki alatt? Ki fölött? Ki mögé? Kiből? Kiről? (über) Ki nélkül? Ki által? (durch) Ki ellen? Kibe? Ki mellett? Ki mögött? Ki fölé? (über) Ki alá? Ki mellé? Kivel?

E m lékeztetőül nézd m eg előtte az A kk usativos és a D ativos prepozíciókat!

2. Fordítsd le a mini válaszokat!
Tőle. (nő) Nála. (férfi) H ozzátok Hozzám. É rtü k E lőttünk Rá. (férfi) Nála. (nő) Érted. B ennünk K örülöttünk A lattatok Belőled. Rólam, (über) Hozzá, (nő) Nélküled. Hozzád. Érte. (nő) Föléjük (über) N áliik Önért. Ö nhöz. Öntől. T őletek H ozzájuk Rá. (nő) Érte. (férfi)

Fordítsd le a mínídíalógusokat!
- Kinél laksz? - Náluk.

- Kire várszF - Rájuk. ♦ ♦ ♦ ♦ - Kiért élsz? - Erfed, természetesen!

- Ki Mélküi megy a buszF - Nélkülük. ♦ ♦ ♦

- Kitiez mennek? - Hozzájuk.

- Ki előtt áll az autó?
- Előtted, te pupák'! ♦ ♦ ♦ ♦ - Kitől jöttök? - Tőled.

❖ ♦
-ICiellÄMvagy? - Ellenük. - Rólad.

- Kiről beszélnek? (über)

4, Kérdezz rá az aláhúzott mondatrészekre!
Ich denke oft an dich. Sie m acht Urlaub bei ihrer O m a. W ir w arten seit zwei Stunden a u f euch. W ir fahren heute zu unseren G roßeltern nach M iskolc. Ich m öchte bei ihnen O rdnung machen. Die Spielzeuge liegen um das Kind (herum). Sie bekom m t von ihrer M utter ein Radio, H inter m ir steht sein Freund. U nter der Oma liegt die arme Katze. Sie geht mit ihr ins Theater. Vati arbeitet für die Fam ilie. Sie geht mit ihren Freunden spazieren. Er spricht im m er über dich. Ich gehe ohne m einen Freund. Sie fahren zu H ans. Ich denke noch im m er an m eine Freundin. A nita m acht bei ihrem Onkel Urlaub. K atherine spricht eben^ m it K laus. Hans spricht selten über seine E ltern.

5. Fordítsd le a mondatfüzéreket!
1. G yakran gondolsz a barátnődre? A barátnőm re? Igen, rá. 2. H olnap a feleségeddel mész N ém etországba? A feleségem m el? Igen, vele. 3. A z unokatestvéreddel élsz? Az unokatestvérem m el? Nem, nem vele. 4. Rád várok két órája. Rám? Igen, rád. 5. Elm egyek a tanám őm höz. A tanám ödhöz? Igen, hozzá. 6. Beszélsz a főnököddel? A főnökömmel? Igen, vele. 7. Ezt a vázát fölétek állítom. Fölénk? Igen, fölétek, 8. N evetek rajtuk^? Kiken? Bélán és a feleségén. 9. Meierékkel"^ m egyek. Velük? Igen, velük. 10. Eljössz hozzánk? H ozzátok? Igen, hozzánk. 11. Kiről beszélsz^? A barátom ról? Igen, róla. ‘r Tölpel ‘^éppen '^lachen über+A "^Meiers ^über+A

B.
élettelen d o lo g ra k é rd e z ü n k (tárgyak, fogalmak összetett alakban áll m a jd a k érd ö szav im k ;
Ha stb.), akkor

a)

wo(r) + Prepozíció

womit worauf wozu

= Mivel? = Mire? = Mihez?

b) v á la sz b a n da(r) + Prepozíció

damit
darauf dazu

= A zzal. = A rra. = A h h o z.

1. Fordítsd le a következő mini kérdéseket!
M itől? Mi alá? Mi fölé? Mi elé? M iből? Mi után? Mihez? Mi alatt? M iért? (für) M iről? (über) M iben? M ivel? M in ? ( ) Min? (-) Minél? M ire? (1 ) Mi által? (durch) Miben? Mi fölött? Mi előtt? Mibe? Mi mögött? Mi ellen? M ire? (-)

Fordítsd le a mini válaszokat!
Attól. Az alá. A fölé. Az elé. Abból. Azután. Ahhoz. A z alatt. Azért. Arról. Abban. Azzal. Azon. ( ) Azon. (~) Annál. Arra. ( ) Azáltal. Abban. Afölött. Azelőtt. Abba. Amögött. Az ellen. Arra. (-)

3. Fordítsd le a minidialógusokat!
- Mire állítod a poharat? - Arra. - Miről beszélsz? - Arról Mitől félsz? (vor) A dolgozattól.

* A k ö n n y e b b k ie jté s m iatt, h a m a g án h an g zó v al k e z d ő d ik a p re p o z íc ió , eg y „ r” h an g o t h a sz n á lu n k , pl.: w o + an = w o ra n

Mire gondol anya? A levesre. Mihez kell’ neked az?

Mire vársz? Arra. Mi fölött lóg a lámpa? Afölött.
<•

- Miben ülnek? - Egy Merciben. - Min ülnek? - Egy pádon.
*:•

Ahhoz.
Mibe teszed a levelet? Abba. Mire állítod a vázát? Arra.

Miről beszel a baráiod? Arról. Miért mond köszönetét^? Azért.

- Mivel utazunk? - Villamossal.
*:•

- Mifiez illik^ ez? - A pulóveredhez.

4. Kérdezz rá az aláhúzott mondatrészekre!
M ein Freund liegt unter seinem A uto. W ir fahren mit dem Flugzeug ab. In der Schule denke ich oft an mein Fahrrad. Er antw ortet nicht au f meine Frage. Die Engländer trinken den Tee mit M ilch. Opa spricht über seine Erlebnisse"^ . Das gebe ich dir für dein A uto. Dieses Auto fährt mit Erdgas^ Ihre Bluse passt nicht zu ihrer H ose. In der H altestelle warten w ir au f den B us. A nna schreibt mit einem Bleistift^. Mein Cousin fährt mit einem Roller nach Szeged. Ich habe A ngst vor dem Feuer. Die M enschen warten au f die Straßenbahn. Pista erzählt über seinen U rlaub. Er spricht über seine Ferien. Die K inder denken oft an ihre Spielzeuge. Sie danken uns für die G eschenke.

5. Fordítsd le a mondatokat, de vigyázz, mert élőre és élettelenre is vonatkozhat!
Mire vársz? Mivel utazol.^ Kivel megy? Mire gondoltok? Arra. Kire? Rá. Mi ellen harcolsz^? Mihez illik ez a farmer®? N em illik hozzá? Miben lakik a csiga^? Kiben van a leveseriL^? Már a macskámban. Kire vársz? Mire vár Józsi? Mihez kell neked ez? K iért teszed^^ ezt? Arra akasztod a képet? Mire akasztod? Kinél laksz? K i előtt áll a kocsid? Mi előtt áll a busz? Kivel beszél a postás^^?Mivel játszol? Mihez illik a szoknyám? Kinél van a labda? Miben van a láncom^-? Abban. K iben van a macskám? A kutyámban. Mire várnak? Arra. Rá. Mire gondolsz? Arra. Kire gondolsz? Rá.

6. Kérdezz rá az aláhúzott mondatrészekre! (Élők és élettelenek is!)
Sie denkt oft an dieses Problem . M eine Katze liegt immer in meinem Bett. Hans beschäftigt sich mit M athem atik. Am W ochenende gehen w ir zu den G roßeltern. M eine Schwester dankt uns für die Einladung. Sie spricht mit ihrer Freundin. Die Eltern bestellen einen Fernseher für die K inder. Zu W eihnachten bekom m en w ir viele Geschenke von unseren Freunden. Dein Hund schläft unter m einer Couch. Sie trinkt den Tee nur mit Zucker. Die Klasse geht durch den Park. Ich denke oft an meine U rgroßeltern 13 'brauchen zu+D ^danken für+A ^passen zu+D "^élmények ^földgáz ^ceruza kämpfen gegen+A Jeans ^e Schnecke " ^ ’tun für+A ''r Briefträger '^e Kette 'Médszülök

B.

a g y a r t ó l eltérő v o nz a t ú i g é k k e l

Vannak olyan igék a németben, melyek vonzata szó szerinti fordítás­ ban nem esik egybe a magyarral. Sok igénél egybeesik szerencsénkre, m int pl.;

warten auf+A

= várni vm ire/vkire

P re p o z íc ió ö n álló je le n té sé v e l m e g e g y e z ik : a u f + A = -ra, -re

de vannak igék, amelyeknél eltérő lesz, m int pL:

verzichten a u f+A = lemondani v m irő l
V ___ _ _>

N e m e g y e z ik m eg.

Ich verzichte auf die Schokolade.
= Lem ondok a csokoládéról.

Néhány ilyen bajkeverő ige: bitten A, um+A
I
akit am ire

kérni segíteni elkezdeni kérdezni megköszönni vm ilyen ízű

Er b itte t mich um Seid.
= P é n z t k é r tő lem .

helfen D, bci+D
a k in ek a m ib en

Ic h helfe d ir bei der A rbeit.
= S e g íte k n e k e d a m u n k áb an .

beginnen mit+D
am it

W ir beginnen mit dieser Übung.
= E zzel a fela d attal k ezd ü n k .

fragen A, nach+D
t 1
akit am iről

Péter fra g t mich noch Kati.
= P é te r K atiró l k é rd e z en g em .

danken D, für+A
I 1
a k in ek am it

W ir danken ihnen für die Torte.
- M e g k ö sz ö n jü k n ek ik a tortát.

schmecken nach+D
a m ily en

Die Suppe schmeckt noch Essig.
= A lev es e c e t ízű.

Prepozíciós kérdőszóval:
--------------—
3 1

:::

Worum bittet er mich? ^ Wobei helfen wir ihm?
1. Fordítsd le!

= M it kér tőlem ? = M iben segítünk neki?

Elkezdem a munkát. Mit kezdesz el? Segítséget kérek tőled. Mit kérsz tőlem.^ Lem ondok a társaságodról^ Miről mondasz le.^ Miről kérdez a tanár? Segítesz nekem a háziban? Miben? Kiről kérdez most? Kit kérsz arra? Mire? Lemondok a tortájáról. Miről mondasz le? Azt 8-kor kezdem. Mit? Miről kérdezitek őket? Arról. Mit kérdezel tőle? Mire kéred Irmát? Arra. Segít abban? Mindig kérdez a

e G e se llsc h a ft

barátodról. Mit kértek Pétertől? Segítünk neki a felkelésben^. Miben? Miért m ond le arról? Miről? M egköszönöm neki a meghívást. Mit köszönsz meg neki? Milyen íze van a bornak? Hordó^ ízű. Milyen íze van ennek a kenyérnek? Penész^ íze. Mit köszön meg neked? A pénzt. Segítesz a matekban? Abban? Tegnap megkértem a kezét. Mit kértél tőle? A kezét. A tortának mandula^ íze van. Milyen íze? Elkezdem a házit. Mit? Lemondanak a házról. Miről? N em tudok lemondani róla. Kiről?
2. P ó to ld a m eg fele lő p re p o zíc ió t!

M ein Cousin hilft m ir nie ............... Staubsaugen^. Ich kann ............... diese Stelle^ nicht verzichten. Joe fragt mich im m er ............... dir. D arf ich Sie ............... ein G las B ier bitten? W ann beginnt dein V a te r.................der Arbeit? Helft ihr m ir ............... Lernen? Dein Freund fragt mich ............... Peters Freundin. D er C h ef v e rz ic h te t............... dieses Geschäft. W ann beginnst du endlich ............... dem Lernen? M eine Frau bittet mich im m e r ............... ein neues Auto. Fragst du m i c h ............... ihm? Die K inder danken ihren Eltern ............... die Geschenke. Die Butter schm eckt ............... M arm elade. Mutti dankt O m a ............... die Süßigkeiten.
3. T e d d k i a m eg fele lő prep o zíció » ké rd ő szó t!

....................... bittet dich der Polizist? ....................... fragt er dich immer? ....................... sollen w ir heute verzichten? ....................... beginnst du um 9 U h r ? ....................... hilft dir dein O p a ? ......................... können w ir ihm helfen? ....................... bittet uns unser C h e f ? ......................... fragt sie u n s ? ....................... beginnt er m orgen früh? ....................... hilft uns diese Firma? ......................... fragt m ich dieser M a n n ? ....................... kann deine Freundin nicht verzichten? ....................... schm eckt dieser Kuchen? ....................... sollen die K inder d a n k e n ? ....................... schm eckt das Bier?
4. F o rd íts d le a m in id ia ló g u s o k a t! - Wonach fragt dich deine Frau? - Oh, sie fragt wich immer nach weinew Geld! -Achso!^ - Darf ich dich um Hilfe bitten? - Ja, natürlich. Und worum genau? - Kannst du mir beim Abwaschen^ helfen? - Dabei kann ich dir leider nicht helfen...

- Dein Deutschlehrer fragt mich immer nach dir. - Nach mir? Und warum? - Du schwänzt"^ die Schule seit 2 Wochen! - Ach so, nur darum...

' s A u fste h e n ^s F a s s - " e r S ch im m el “ ^e M a n d e l- n ^p o rszív ó zás ^állás ^ Ja ú g y ! ^m osogatás ^lógni v h o n n a n

A módbeli segédigék, m int ahogy a nevük is m utatja, segítenek az igének kifejezni, hogy az alany akarja, szeretné, tudja, szabad vagy kell neki elvégeznie valam ilyen cselekvést, tehát a cselekvés m ódjára hívja fel a figyelm et.
C i“

A m ódbeli segédigét ragozzuk szám ban és szem élyben, az igét pedig h átraküldjük a m ondat végére ragozatlanul (infm itivben):
I I

pl.:

Ich will heute nicht ins Kino gehen.
'l' 'l' 4^

M ód b eli segéd ige II. helyen ragozva

többi mondatrés z

az ige az utolsó helyen Infinitivben (főnévi igenév) alakban

= Nem ak aro k ma moziba menni. A következő m ódbeli segédigékkel futhatunk össze:

können d ürfen mögen m üssen sollen wollen
például:

= tud, képes vm ire = szabad, -hat, -hét {táncolhat, íiiszhat stb.) = szeret, kedvel = kell, kénytelen (külső kényszer, "muszáj") = kell, illik (belső, erkölcsi kényszer, kötelesség) = akar

Ilona darf ins Theater gehen. = Ilonának szabad színházba mennie. Ich kann schnell Bier trinken. = Gyorsan tudok sört inni. Er will aufs Klo gehen. = Klotyöra akar menni.
A m ódbeli segédigék ragozása rendhagyó, m ert az egyes szám ú alakokban a szótő megváltozik és az Umlaut-pont eltűnik, illetve E s z ./l. és 3. szem élyben elm arad a rag:

können = tudni ich kann ! du kannst er, sie, es _ kann ! w ir können ihr könnt sie (Sie) können

dürfen = szabad darf darfst darf dürfen dürft dürfen

mögen = szeretni mag magst mag mögen mögt mögen

ich du er, sie, es w ir ihr sie (Sie)

wollen = ak arn i will willst will wollen wollt wollen

müssen = k eil muss musst muss müssen müsst müssen

sollen = k eil soll sollst soll sollen sollt sollen

L Fordítsd le a mini mondatokat!
Tudok úszni. Akar jönni. Szeretünk focizni. Haza kell mennie. Virágot kell venned. Szabad játszanunk Akarunk tévézni. Akartok ágyba menni? Jól tud beszélni Haza m ehettek Szeretek kosárlabdázni^ Kedvesnek^ kell lennie. Szerettek fagyit enni? Tanulnom kell. Be kell vásárolnia. Inni akartok^ Szeret sakkozni^. Haza akarnak menni. Le kell feküdnöm"^. Szabad cigarettáznod^? Aludni akarnak Tanulniuk kell. Vizet akar inni Gizi. Udvariasnak* kell lennetek

2. P ó to ld a m o n d a t o k a t a m e g fe le lő e n r a g o z o tt a la k k a l és f o r d íts d le! I c h ........................... heute nicht ins Kino gehen, (können) W i r ............................ das Zimmer in Ordnung bringen, (m üssen) ............................ ihr die Oma besuchen? (w ollen) E r ............................ noch nicht gut schwimmen, (k ö n n en ) ............................ du fem sehen? (dürfen) O m a ............................ mit Opa diskutieren’, (m ögen) K inder, i h r ............................schon ins Bett gehen! (m üssen) ....................... ich ihm helfen? (sollen) M ein B ru d e r....................... nach Amerika fliegen, (w ollen) I h r ....................... die Suppe schnell essen, (sollen) ....................... ihr so spät auf der Straße spazieren? (d ü rfen ) D u ....................... m it Vati höflich sprechen, (sollen) W a n n ....................... die Klasse in die Berge fahren? (w ollen) W ie ....................... ihr das lösen? (können) n P é te r ....................... sehr gut Volleyball spielen, (können) ....................... ihr Korbball spielen? (m ögen) P a u l....................... noch nicht Alkohol trinken, (d ü rfen ) M ein F re u n d ....................... immer nur Fußball spielen, (w ollen) E r ....................... den Vers auswendig lernen, (m üssen)

'K o rb b allsp ielen ^nett ^ Schach spielen ‘^ins Bett gehen ^rauchen ^'höflich ^beszélgetni \ö p la b d á z n i

3. Alkoss mondatot a szavakból! können, scKlafen, im Bus, ich nicht so früh\ in die Schule, gehen, wollen, er dürfen, in der Straßenbahn, die Leute, nicht, rauchen^ sollen, sie, morgen, kommen im Zimmer, dein Bruder, müssen, aufräumen^ heute, können, ins Kino, gehen, nicht, meine Eltern dürfen, im Vorzimmer, du, rauchen mögen, sie, lange, Spaziergänge machen^ nach Hause, jetzt, wollen, ich, gehen Tischtennis, die Kinder, spielen, mögen immer nur, Veronika, wollen, essen, Eis mögen, ich, mit den Freunden, gehen, ins Kino seine Hausaufgabe, schreiben, sollen, Klaus nicht, Opa, wollen, fernsehen, heute 4. Fordítsd le a mínidialógusokat!
- Wollt ifir U M S morgen besuchen? - Ja, natürlich. - Kannst du schlafen? - Nein, das Radio ist so laut. - Dürfen wir hier Platz nehmen? -J a , wenn Sie wollen!

- WanM sollt i/ir nach Hause gehen? - Vielleicht so um ? - Wo muss man da die Münze einwerfen^? “ Da, rechts.

- Mögt ihr Tee trinken? - Ja, aber nur dann, wenn sie heiß ist.

5. Használd a módbeli segédigét a mondatban és fordítsd le!
W ir g eh en in den Zoo. (wollen) W ir w o llen in den Zoo gehen. = Az állatkertbe a k a ru n k menni.
M ein B ruder spielt Tischtennis, (mögen) Das Auto fährt schnell, (können) Der K ranke spaziert nicht, (können) M ein B ruder sieht nicht fern, (dürfen) Sie schreibt einen Brief, (wollen) Sie geht schon ins Theater, (dürfen) Ihr m acht O rdnung, (müssen) Spielst du V olleyball? (wollen) Ich frühstücke, (wollen) Du räum st schnell auf^, (müssen) Ich spreche m it Péter, (wollen) Vati arbeitet hart, (müssen) Du ehrst^ deine Eltern, (sollen) Sie trinkt viel Bier, (dürfen) Er spielt gut Korbball, (können) Jens ist im m er nett, (sollen) Anna singt schön, (können) Steht ihr früh auf? (mögen) Lade ich Sie e in ‘^? (dürfen) Udo steht spät auf. (wollen)

6. írj 1-1 minidialógust a tanult módbeli segédigékkel!
' olyan korán ^dohányozni ^rendet tenni ‘ ^sétát tenni \ö rn \ ^érme ^bedobni Vendet rakni ^tisztelni '^meghívni

Előfordulhat az is, hogy a módbeli segédige egyedül, főige n é lkü l je le n ik meg a mondatban: pl.: Ich muss weg. (gehen) = El kell mennem. = M eg tudod azt csinálni? = A városba ke ll mennem. = Elenged maga mellett? = Ezt akarom én is! = A hogy akarod. = H ív a szükség...

Kannst du das? (machen) Ich muss in die S ta d t, (gehen) Darf ich vorbei? (gehen) Das will ich auch! Wie du willst. Ich muss mal.
r

6. Irj minídialógusokat, melyekben szerepelnek a fenti mondatok!

Müssen

sollen? .

müssen; muszáj, kell, külső kényszer, logikai szükségszerűség Ich muss lemen, sonst bekomme ich wieder eine Ohrfeige.
= Tanulnom keil, különben kapok m egint egy pofont.

^

sollen: illik , kell, belső, erkölcsi kényszer Ich soll morgen eine Blume für meine Mutti kaufen.
= H olnap kell anyának egy virágot vennem. 1) E r ............... zur A rbeit gehen, sonst bekom m t er kein Geld. 2) Die Gäste kom m en, i c h ............... noch schnell einkaufen. 3) W ir können nichts anders tun, w ir ............... es ihm sagen. 4) ............... ich auch deinen B ruder zum G eburtstag einladen? 5) Sie ist arm und krank..................w ir ihm helfen? 6) Jeder M ensch ............... einmal sterben. 7) Du darfst mit O pa so nicht sprechen, du ............... deine Großeltern mögen! 8) Ich habe das M otorrad kaputt gemacht. W as ............... ich denn jetzt m achen? 9) M ein Schlüssel ................. irgendw o’ hier sein, ich habe ihn bestim m t hier gelassen! 10) Du ...................m it Oma höflich und nett sprechen.

Fordítsd le!
Tisztelned^ kell az apádat. Meg kell írnunk a házit. Hogy kell ezt értenem? Mit kell termem^ most? Sok pénzének kell lennie^, különben nem tudja megvermi a házat. Ö röm et kell neki szereznünk^. Mit kell m ondanom neki? E zt a könyvet mindenkinek^ el kell olvasnia, ez nagyon jó! Be kell tartanod^ a szabályokat^! M ennem kell, lekésem a vonatot^! Sokat kell dolgoznia az apádnak, öt gyereke van. A feladat megoldásának^^ ötnek kell lennie.

'valahol ^ehren+A ^tun "^Geld haben ^Freude machen ^jeder+Esz ^ein|halten Regein '^den Zug verpassen Lösung

Können können: tud, képes valamire

dürfen?

Ich kann sehr schnell Eis essen. = N agyon gyorsan tu d o k fagyit enni. dürfen: szabad, -hat, -hét Du darfst hier nicht rauchen. = Itt nem dohányozhatsz.
(Itt nem szab ad dohányoznod.)

1. Pótold a megfelelő segédigével!
1) Mein M otorrad ist kaputt. W i r .............nicht mit dem M otorrad fahren. 2) Er .............. nicht m it uns kommen, er muss zu Hause bleiben. 3) Meine F re u n d in ......... schnell schwimmen, sie ist die W eltm eisterin'. 4) ...........du 2 * * gut deutsch sprechen? 5) Ich bin nicht so geschickt , ich .............. diese Aufgabe nicht lösen. 6) Ich ............... noch nicht Auto fahren, ich bin noch nicht 17 Jahre alt. 7) D er Arzt ist sehr stre n g \ Der K ra n k e ............... nicht aus dem Bett steigen.

2. Fordítsd le!
Parkolhatok itt? Jöhet hozzánk Péter? Tudsz focizni? Szabad már felkekiie? Számítógépezhetünk^? Tudtok kosárlabdázni^? A n p , m ehetünk moziba? Szépen tudsz írni? Tudsz már németül beszélni?

A können és a dürfen u g y a n ú g y k ifejezh eti azt, h o g y lehet v a la m it csin áln i, de v ig y á z n u n k k ell, m ert a leh et k ét k ü lö n b ö z ő d o lg o t je le n th e t:

kann m an

v agy

darf m an

m ert képes rá (tudja) Hier kann man Fußball spielen. = = Itt leh et focizni. (Mert pl. jó a pálya)

mert m egengedik (szabad) Hier darf man Fußball spielen. = Itt lehet focizni. (Mert pl. a tanár megengedte)

3. Pótold a megfelelő segédigével!
1) Hier gibt es viele Gruben^, h ie r ....................... man nicht Handball spielen. 2) A u f der S tra ß e ..................... man nicht Fußball spielen, - sagte der Polizist. 3) Das glühende Eisen^ ....................... man nicht anfassen^. Aber wenn du willst, kannst du das machen... 4) A u f diesen B a u m ...................... man nicht klettern. D er ist zu hoch für uns. 5) A u f diesen B a u m ............... man nicht klettern, die Oma hat das verboten^. 6) H ie r ....................... m an einbiegen, der Polizist sieht uns sowieso nicht 7) H ie r ....................... man einbiegen, der Polizist e rla u b t'' es.

'világbajnok(nö) ^ügyes ‘ ^szigorú "^Computer spielen ^Korbball spielen '’gödör ^izzó vas ^megfogni'^negtiltotta'^úgyse "megengedi

2.

[JDQcg)C^[}DGc:^DrD

A möchten m ó d b e li seg éd ig e a m ö g e n (szeretni) ig e fe lté te le s m ó d ú a lak ja (tehát: szeretnék, szeretnél...):

j
pl.:

Ich möchte heute ins Theater gehen.
I möchten ragozott alakja I ige Infinitivben

= Szeretnék ma színházba menni.
ich du er, sie, es w ir ihr sie (Sie)

möchte möchtest möchte ! X möchten möchtet möchten

szeretnék szeretnél szeretne szeretnénk szeretnétek szeretnének

1. Pótold a möchten megfelelő alakjával és fordítsd le!
W i r ....................... ins Bett gehen. E r ....................... Kaffee trinken. I c h ....................... Eis essen. ....................... ihr ein Glas Bier trinken? W i r ....................... einen Com puter haben. ...................... Sie ins Kino gehen? I h r ...................im m er nur spielen, S i e ....................... ein Auto haben. I c h ....................... schon dort sein. E r ...................in die Berge gehen. Szeretnék egy kerékpárt, (haben) N em szeretnék iskolába menni. Szeretne (Ön) itt aludni? Szeretnétek egy csésze teát inni? Szeretnének holnap sétálni. Szeretnél Németországba utazni? Szeretnétek ebédelni'^? Haza szeretnék mermi. Szeretném látni őt.

2. Fordítsd le a miniket!
Szeretnétek futni? Szeretne focizni. Szeretnék m ár aludni. Szeretnének egyházat kapni. Szeretne (Ön) hazamenni? Szeretnél egy pohár vizet inni? Szeretnétek vacsorázni^? Szeretnék kerékpározni^. Szeretnének valamit^ enni.

3. Vigyázat, bakiveszély! Mögen vagy m öchten! Fordítsd le!
(1) Szeretek enni. Szeretnék enni. (2) Szeretnének haza menni. Szeretnek otthon maradni. (3) Szeretnétek valam it inni? Szerettek kártyázni^? (4) Szeretsz engem? Szeretnél iskolába m enni? (5) Szeretnének (Önök) itt aludni? Szeretnek M agyarországra jönni? (6) Szeretne vizet inni. Szeret beszélni.

^(zu) Abend essen ^Fahrrad fahren ^etwas '^(zu) Mittag essen '''Karten spielen

3.

5,

MO©©©DQ

A können m ellett a fenti két kakukktojás, a wissen és a kennen nem véletlenül került ide. E két jómadár nem segédige, mégis ide tettük, mert könnyen összetéveszthetők a können-nel, ugyanis ők is valamilyen tudást fejeznek ki.

De milyet?

a)

können: tudni csinálni valam it 'schwimmen. Ich kann ^ laufen rechnen + IGE

KÉPEIIÉG
Legtöbbször valam ilyen

igével áll.

y

b)

wissen: tudni, egy ismeret birtokában lenni
a) Tőmondatban

Ich w e iß seine Telefonnummer. die Wahrheit seinen Namen
----- ------- + F Ő N É V

Például számok, adatok, nevek...tudása.

b) Összetett mondatban

Ich w eiß , dass er krank ist. (+ k a t i )
= Tudom, hogy beteg.

Fordítsd le a miniket:
Tudok mindent. Tudunk focizni. Tudod a címet? Tudsz főzni? Péter sokat tud. Tudsz aludni? A tudós tud valamit. Tudok németül beszélni. Tudtok autót vezetni? K ívülről tudjuk a verset. N em et is tud mondani. Szépen tudnak énekelni. Tudja az igazságot? Tud neked segíteni? Tudjátok a leckét? Tudja a nevedet? H onnan tudod ezt? Tudja a megoldást?

J c)

kennen: ism erni v k it/v m it tapasztalatból + A Ich k en n e ihn sehr gut. = N agyon jó l ismerem. Ich k e n n e den Rummel. = ism erem a dörgést.

kennen,
ich du er, sie, es

kannte, h.gekannt

kenne kennst kennt

w ir

kennen ihr kennt sie kennen

1. Fordítsd le!
Ismeritek a szüléimét? Tudtok németül beszélni? Tudjátok a nevét? Tudsz fütyülni^? N em ismer mértéket^ az ivásban^ Mindenki ismeri a polgármestert. Tudok egy dalt. A barátom tudja a lottószámokat*^. Tudod mit? Azt az egész világ tudja. Tudom , hogy nem tudok semmit. Azt a jó ég^ tudja. T udom az igazságot! Tudsz segíteni nekem? Tudod a matekot! Egy szót se^ tudok japánul. Tudod a megoldást^? Az ördögi tudja, hogy hol lakik A legjobb forrásból tudom. Sose lehet tudni. E zt nem tudom felfogni^°! Tudom, amit tudok. Ismered az országot, ahol nem kell dolgozni? Személyesen^^ ismered ót? N em tudok úszni. Semmit se tud a barátnőm. Tud olvasni a férjed? A tudós^^ sok dolgot tud, de kevés dolgot ismer. Tudod a legújabbat^^? Tud gondolkodni? Ismered Pétert? T udtok angolul beszélni? Tudsz segíteni?

2. Kennen vagy w issenl
I) E r ...................alles. 2 ) ................... Sie Herrn Kovács? 3 ) .................. Sie, wo er w ohnt? 4 ) ............... ist M acht. 5 ) .................Sie Budapest? 6 ) .................. Sie den W eg? 7 ) ................. Sie zufällig'"^ nicht ihre Telefonnum m er? 8 ) ................ du ein M ittel gegen Schnupfen? 9) Ich .................... auch keinen Rat 10) Er w ar selbst erstaunt^^, dass er die N um m er seines Hauses nicht .................... II) du, wer die Frau dort ist? 12) .................... du sie? 13) Ich 1 6 1 7 .................... auch keinen Ausweg . 14) Der Vater will nichts davon ..................... 1 5 ) ....................Sie etwas Näheres*^? 16) W e r ......................, wann w ir uns Wiedersehen? 17) Das Auto w ar blau. U nd das Kennzeichen^^^? .................... Sie das Kennzeichen? 18) S i e ....................die Stadt gut. 19) Er stellte Fragen, a u f die ich keine A n tw o rt...................2 0 ) ................... du einen guten Friseur? 21) D u ................. das D orf gut........................ du dort ein gutes Restaurant? 22) A nna will alles b e s s e r...................23) W i r .................ihn.

3. Fordítsd le a mondatokat!
Er weiß seine Familie in W ohlstand. W ir wissen gute Freunde an unserer Seite. W issen Sie schon das Neueste? Dass w ir dich bei uns wissen, ist beruhigend. Sie weiß das Jahr nicht auswendig. W enn ich nur den Grund wüsste! Er hat nicht m ehr W issen, als wir, sondern m ehr Kenntnis. Er ist ein Besserwisser, er will immer alles besser wissen.

4. Tedd Perfektbe az 1. feladat első 10 mondatát! 5. írj a kifejezésekkel 2-2 mínidíalógust! Man kann nie w isse n ,... W as weiß ich. Ich weiß B esch eid ,... Ich weiß das zu sc h ä tz e n ... Ich weiß weder aus noch e in ...
= Sose lehet tudni... = M it tudom én. = Tájékoztattak, tudom miről van szó. = Tudom értékelni... = Tanácstalan vagyok...

'pfeifen ^r Maß ^beim Trinken "^e Lottozahlen liebe Himmel \ e i n Wort ^e Lösung ^r Teufel ^aus bester Quelle 'begreifen ''persönlich '^r Wissenschaftler '^s Neueste 'Véletlenül '^megdöbben ’^'kiút ’^erröl '^közelebbit 'Rendszám

Q

QKä

[O X Q

A.

V a I Ó s ZÍ n i i s é o ; t'o k o z 5 i

i

A módbeli segédigéknek a tanult jelen tésü k ö n túl van m ásodlagos jele n té sü k is, m elynek sem m i köze sincs az elsődleges jelen tésü k h ö z. A m ódbeli segédigék kifejezhetik a valószínűség fokozatait, azaz m ennyire valószínű egy cselekm ény bekövetkezése, egy h ely zet vagy egy állapot:

^ müssen L \ s z \ /

egész biztos, kétségtelen

(müsste)*

E r muss zu H ause sein. Biztosan otthon van. E r darf zu H ause sein. Valószínűleg otthon van. E r kann zu H ause sein. Lebet, hogy otthon van. E r mag zu H ause sein. Talán otthon van.

\ / 1

dürfen - valószínűleg
(dürfte)

N
u

können - lehet, lehetséges, esetleg
(könnte)

ÉI

s y

GX

mögen - talán m c

1. Fordítsd le a jelen idejű mondatokat!
Er muss jetzt bei Ági sein. Meine Freundin darf zu Hause sein, denn ihr Auto steht vor dem Haus. Das kann sein, ich weiß es nicht. Mein Hund dürfte irgendwo in der Nähe sein. Das mag Peters Bleistift sein. Es mag sein, dass das Peters Uhr ist, aber man kann es nicht beweisen. Anna dürfte schon über 70 sein. Das dürfte ihn interessieren. Ist sie wirklich erst 16? Ja, das dürfte stimmen. Hat Jörg die Staatsprüfung bestanden?! Nein, das darf nicht war sein! Es mag sein, dass man durch Bier dick wird. Er könnte ihr Vater sein, denn sie sieht ihm sehr ähnlich aus.

2. Fordítsd le a múlt idejű mondatokat! Er muss gestern zu Hause gewesen sein. = Tegnap biztosan otthon volt.
M ód b eli sg. ragozva P erfekt Infinitiv P erfekt alak

A nolf m uss meinen Bruder gekannt haben. AAeine Schw ester m uss die T o rte gesessen haben^ denn auj?,er ihr war niem and in der Küche. M ein C ousin kann wieder m al den Z u g verpasst haben^ denn er war noch zu H ause; als ich ihn anrief. Sie dürfen ihr H au s schon lange verkauft haben. AAein AAann m uss einen schweren T ag gehabt haben/ denn er ist sehr nervös und erschöpft. D ein Freund m ag recht gehabt haben. D u darfst gestern die W ahrheit gesagt haben^ denn alle waren so böse auf dich. Er m uss krank gewesen sein.
* A zárójelben m eg ad o tt K on ju n ktiv II. alakok ugyanazt fejezik ki, m int a kijelentő m ódú alakjuk, csupán form ailag különböznek.

3. Fordítsd le a módbeli segédigéket alkalmazva!
István valószínűleg beteg. Péter valószínűleg beteg volt. Talán tanult az egyetem en. Lehet, hogy ő ölte meg az anyósom at'. Biztos te loptad el a kerékpárom at! Lehet, hogy most szomorú. Itt kell lennie a háznak a közelben. Talán az egész könyvtárat elolvasta, A politikus valószínűleg most véletlenül^ igazat mondott. Erről hallhatott valamit. Talán ebbe az iskolába járt. Egész biztosan minden kocsmát^ ismert a környéken. Biztos, hogy beteg volt, sohasem hazudik. V alószínűleg beteg volt, nem hazudik, csak ha nagyon kell... Lehet, hogy nincs otthon a testvérem , m ert nincs itt a kerékpárja. V alószínűleg nem tanult tegnap, m ert a dolgozata nem jól sikerült. V alószínűleg lekésték a vonatot. V alószínűleg idősebb, m int én. Talán elvesztette a telefonszám om at és ezért nem hív. Talán megjavította már a kocsidat. Lehet, hogy megsértődött. Biztosan beteg volt Ági.

4. A valószínűséget a módbeli segédigék mellett a következő szavak is kifejezhetik: müssen dürfen können mögen
^ sicher, bestimmt, zweifellos ^ wahrscheinlich biztos, egész biztos, kétségtelen valószínűleg esetleg talán

vielleicht
= möglicherweise

Pótold segédigével az aláhúzott szavakat! (Figyelj, m ert a mondat
szerkezete is m egváltozik!) Das ist vielleicht Helm uths Mercedes. M eine M utter war heute sicher in der Kaufhalle. Er hat w ahrscheinlich schlechte Laune gehabt, denn er hat mich nicht begrüßt. Sie ist bestim m t müde. V ielleich dein N achbar w ar der Mörder. Heute kom m t er möglicherweise nicht mehr. Er hat ihn w ahrscheinlich gekannt. Das ist vielleicht A ntons Haus. Deine Lehrerin ist m ödicherw eise krank. Dein Freund ist bestim m t in der Kneipe. Er hat vielleicht viel Geld gewonnen. Er ist zweifellos ein Idiot. Sie w ar sicher seine Freundin. Ihr M ann hat wahrscheinlich in O xford studiert. Sie sind bestim m t Zw illinge, denn ich kann sie nicht unterscheiden. Seine Frau hat w ahrscheinlich auch an der Universität studiert. D er A rzt hat schon vielleicht meine Om a operiert. Die Kommission ist schon m öglicherw eise in Frankfurt angekommen.

5. Folytasd logikusan a mondatokat!
Er muss krank sein, denn ............................................................................................. Sie dürfte A usländerin sein, d e n n .............................................................................. Er kann die Schule geschwänzt"^ haben, d e n n ......................................................... Sie darf seine Verliebte sein, denn ........................................................................... Das mag Peters Fahrrad sein, d enn............................................................................. Pista m usste au f der Party gewesen sein, d e n n ...................................................... Seine M einung über Anett m ag falsch sein, denn .................................................

'e S c h w ie g e rm u tte r ^zufällig

K n eip e "^schwänzen +A

lógni v h o n n an

B.

á l l í r ó i^ o L

O '

A következő módbeli segédigékkel kifejezhetjük azt is, hogy a mondatot ki állítja: a mondat alanya, vagy a mondat alanyáról mások.

a)

sollen:

állítólag, a szóbeszéd szerint

pl.: In Péter soll das ganze Dorf verliebt sein. - Péterbe állítólag az egész falu szerelmes.

A mondat alanyáról állítanak valam it az emberek (pletyka), és m i ezt csak továbbadjuk.

b)

wollen:

azt állítja, hogy... /állítása szerint

pl: In Péter will das ganze Dorf verliebt sein. = Péter maga azt állítja, hogy szerelmes belé az egész falu.
A mondat alanya á llít valam it magáról, amiben én kételkedem. (Hozzá képest Quasimodo egy Mister Universum...)

1. Fordítsd le a mondatokat úgy, hogy emeld ki, hogy ki mondta^ vagy állítottál
M ein B ruder soll viel gelernt haben. Paul soll viel G eld gew onnen haben. Deine Freundin will einen Prinzen geheiratet haben. M ein Freund will mit dem englischen K önig gesprochen haben. Sie sollen eine W eltreise gem acht haben. M eine Schw ester will 10 Liter W ein au f einen Zug getrunken haben. M aria soll eine W eltm eisterin im 100 M eter L auf gewesen sein. Mein K ollege will Charlie Chaplin persönlich gekannt haben. M eine K lassenlehrerin will in Heidelberg studiert haben. Sein Freund soll jetzt in N ew York wohnen. D er Schriftsteller soll zur Zeit in Südam erika sein. M eine M usiklehrerin will in Salzburg M usik studiert haben. Ich habe ihm die Einladung zur Party rechtzeitig abgeschickt, aber er will sie erst nach m einem G eburtstag erhalten haben.

1. Fordítsd le a mondatokat módbeli segédigékkel!
Azt állítja a barátom , hogy nem ismeri Gézát. Azt m ondják, ö ölte meg a nőt. Azt állítják, hogy eljegyezte^ m agát a legszebb lánnyal. A zt állítja, hogy ma m ég csak egy üveg sört ivott. Azt m ondják a faluban, hogy egy hete nem 9 / evett a pap“. Á llítólag ebben a börtönben halt meg. A szóbeszéd szerint sokat beszék és keveset dolgozott. Azt állítja a v á d lo tt\ hogy 3 családja van. Á llítólag ö a legokosabb. Azt állítja magáról, hogy ö a legokosabb.

‘sich verloben (mil+D) \ Pfarrer

Angeklagte

3. Pótold az aláhúzott részeket wollen-nt\ vagy sollen-ntW (Figyelj arra, hogy a mondat szerkezete is megváltozik!)
1. Paul behauptet, er kennt das Mädchen gar nicht. Andere behaupten aber, er geht in der W ohnung des Mädchens schon ein und aus. 2. Paul behauptet, er besitzt keinen Schlüssel zu ihrer Wohnung. Andere behaupten aber, er hat so viel Schlüssel, dass er sie schon verwechselt. 3. Paul behauptet, er hat gar keine Zeit zum Tanzen. Andere behaupten aber, er läuft zu jeder Disco. 4. Paul behauptet, er interessiert sich nicht für Mädchen. Andere behaupten aber, dieses Mädchen ist schon seine dritte Freundin dieses Jahr. 5. Paul behauptet, er weii5 vor Arbeit nicht m ehr ein noch aus^. Andere behaupten aber, er ist ein großer Faulpelz^.

4. Folytasd logikusan a mondatot!
E r soll wenig Geld haben, d e n n .............................................................................. . Sie will 10 Sprachen sprechen, ich glaube es aber nicht, denn ................................ Mein Freiuid soll jeden Tag einen anderen Anzug kaufen, d e n n ........................... Seine Frau soll gestern gelügt haben, d e n n ................................................................. Johann will ein nagelneues Auto gekauft haben, ich zweifle aber daran, d e n n .... Mein N achbar soll im Lotto gewonnen haben denn ................................................ E r will über 10000 € verdienen, ich glaube es ihm aber nicht, d e n n .....................

5. Fordítsd le a minidialógusokat a tanult segédigékkel! (müssen, dürfen, können, mögen illetve sollen, wollen)
- Hol van Monika? - Valószínűleg a szobájában, wert be van kapcsolva a lámpája^

- Tegnap volt az igazgatónál? - Azt mondja, já rt nála, de én egy szavát se hiszem el'^.

- Volt idén szabadságon a barátod? - Valószínűleg volt, mert lebarnult a nyáron.

- Tényleg a barátod lopta el a kerékpárod? - Biztosan ő lopta el, mert tegnap nagyon dicsérte...

- Záptojás^ szag van^, amióta bejöttél a szobába. - Igen, valószínűleg szarba léptem.

- Öregem^, letettem a nyelvvizsgát! - Az nem létezik!
’ki se látszik a m unkából ^naplopó Licht ist an “ ^jdem. kein W ort glauben ^faules Ei ‘ ^es riecht nach+D ^alter Knabe

A.
Nein;

DÍ1®B oDs , [jdBo Dd-Ge j D s ® B [í Q

eg é sz m o n d a to t ta g a d u n k vele

- Liebst du mich? -N e in .
vagy

= Szeretsz engem?

=Nem.

- Nein, ich liebe dich nicht. = Nem, én nem szeretlek téged.
A nein után m in d ig p o n t vagy vessző áll.

Nicht:
^

m o n d a tré s z t ta g a d u n k v ele

a) h a az állítmány egytagú, a m o n d a t v é g é n áll a n ich t; Mein Vater kommt heute niclit. = A pám m a nem jön.
U gyanígy. Nem megyek. N em jön.
M ost nem alszik. N em olvasunk. Nem írnak neki. M ost nem iszok.

(3 °

b) H a az állítmány többtagú, a m o n d a t v é g é n az á llítm á n y
ra g o z a tla n ré s z e elé kerül; - Wir stehen heute nicht auf. = M a nem kelünk fel. - Ich kann morgen nicht kommen. = H olnap nem tudok jönni.

- Wir haben den Brief nicht gelesen.= N em olvastuk a levelet.
Ugyanígy-. A pa m ost nem megy el. A vonat nem indul el. O lyan ham ar nem alszik el.
Nagyi nem tud menni. Nem akar m aradni. N em tudok m ost futni. N em láttam őt. N em ittunk. Tegnap nem aludtak.

^

c) H a e g y bizonyos mondatrészt ta g a d u n k , az elé tesszü k : Ich suche nicht c ^ h, sondern ihn.
= N em téged, hanem őt keresem.

Ugy’anígy. N em őt keresem. Nem téged nézlek. N em a kulcsot keressük.

N e m a te levesedet eszem.

Nem az ő barátnője áll ott. Nem a mi tanárunk vár itt.

d) H a prepozíciós alak v an a m o n d a tb a n , elé k e rü l a nicht; Wir fahren nicht nach Deutschland.
= N em utazunk Ném etországba.

U gyanígy: A barátaink nincsenek nálatok. M ost nem alszunk otthon. H olnap nem jö n velünk. N em eszünk m a nálatok. A vendégek holnap nem m ennek haza. N incs a szobájában.

1. Mondd meg, melyik tagadási típusba tartoznak!
Heute gehen w ir nicht weg. Sie kommt heute nicht. John kom m t nicht nach Hause. Nein, ich bin müde. Er d arf nicht ins Kino gehen. Ich sehe nicht das M ädchen, sondern das Auto. Hans kann heute nicht Weggehen. N icht dieses ist unser Auto. Er ist nicht bei ihr. Sie badet nicht. D er Bus kom m t nicht hier an. W ir haben die O m a heute nicht besucht. Ich kann nicht kommen.

2, Fordítsd le!
Nem, holnap nem jön. N em ő jön holnap. N em holnap jön. N em tud jönni holnap. N em , ő okos. N em , én nem meg}^k vele. A vonat nem nyolckor indul. A vonat ma nem indul el. N em titeket látogatunk meg, hanem a barátomat. N em ötkor jön. Nem, nem akarok az USA-ba menni. N em tud futni. A barátnőm nem egészséges. Nem, én nem utazom veletek N em én utazom veletek. N em tudok veletek utazni. A testvéreim nincsenek otthon. Ma nem nézünk Tv-t^. N em akarok felkelni. N em szeretnének moziba menm. Nem, Péter nem a barátom. N em Péter a barátom. N em megyünk haza? N em téged nézlek N em a vonat jön. N em jön a vonat. A vonat nem ma jön. Mi az újságot nem olvassuk, hanem írjuk N em az újságot olvassuk, hanem a könyvet.

Kein, keine, kein:

Főnevet tagadunk vele

>

ú g y ragozzuk, m int az ein határozatlan névelőt és a tagadott főnév elé írju k :

Er bekommt einen Tisch. =í> Er bekommt keinen Tisch.
=N em kap asztalt

Wir haben Zeit.

Wir haben keine zeit.
= N incs időnk.

Ugy'anígy: ^ ^ Nincs pénzem. Nincs apja. Nincs ken)^rünk Nincs autótok^ Nincsenek könyveik Nincs cukrod? Nincsenek gyerekeik N em vettél kenyeret? Nincs ötletem’. N em , 5 nem gyilkost Nincs kedvem-^. Nincsenek kut)'áid? Nincsenek bolháid^? Sajnos nincsenek Ideje nincs- vagy pénze? Nincs lázuk? Nincs fivérem. Nincs ötletetek^ N em , nincsen. Van almátok^ N em , nincsen.

3. Fordítsd le a minidialógusokat!
- Nem jössz holnap moziba? - Nem. Veled nem! - Nem a környéken lakik? - Nem, nem Itt lakik. - Van tüzed^? - Nem, nincs tüzem. - Nem látod a buszt? - Nem, nem látom. Előttem állsz.
♦♦♦

- Nem a ti autótok áll a ház előtt? - Nem, nekünk nincs autónk. - Van leckétek? - Á, nekünk nincs...

*feni|sehen e Id ee ^r M ö rd e r e L u st r F Io h -* ‘e 's F ie b e r s F eu er * Á h a lá b a n a k k o r ta g a d u n k kein-nal, ha a ta g ad o tt szó e lő tt h a tá ro z a tla n n év elő álln a v ag y n em á lln a sem m i.

A m agyarral ellentétben a ném etben n in cs k e ttő s ta g a d á s (sem m i se, sehol se...), csak egyszeres tagadás van: a) n ich ts = sem m i, sem m it

Heute lerne ich nichts. = Ma semmit se,tanulok. nichts
Ugyanígy. Semmit se látok Semmit se hall. Semmit se iszik. Semmit se látsz?
Semmim sincs. Itt semmi sincs. Semmit se láttok^ Semmit se mond. Semmit se kapsz^. Semmi sincs a táskában. Semmit se vásárolunk N em szeretnék semmit. = senki = senkit = senkinek a... = = senkinek

b) niemand

= senki

>

Ich kenne hier niem and. = Itt senkit se ismerek.
Ugyanígy: Senki se jön. Senkit se látok Senkinek se veszek ajándékot^. Senki se szereti a kutyámat. Senki se eszik fagyit. Senkinek se segítenek.
c) nirgendwo = sehol

niemand niemand(en) niemands niemand(em)

Senkit nem hív meg^ Senkit nem szeret. Senkinek se adja a kocsiját. Senki nem áll itt. Senki se szeret engem. Senkinek se mondom el.

nirgendwohin - sehová

Dieses Jahr fahren wir nirgendw ohin. Ebben az évben sehová se utazunk.
Ugyanígy: Sehol se látom őt. Sehová nem megyünk Sehol nem kapsz cipőt. Sehol se találja a táskát.
d ) nie = soha Sehová nem sétáltok! Sehol se találom a kenyeret. Sehol se boldogé. Hová mész? Sehová.

Er war noch nie in Italien. = Még sohase volt Olaszországban.
Ugyanígy. Sohase vagy otthon. Sohase beszélgetnek egymással® Még sohase láttam őt. Sohase énekel. Most vagy soha?
Még soha nem kerékpároztam. Sohase dolgozik Sohase fáradt. Sohase jössz hozzánk Sohase megy iskolába.

>

‘bekom m en ^s G esch en k ^ein|laden ‘ ‘glücklich ^m iteinander Ez a jem a n d = valaki ellentéte. Ez az irgen dw o = valahol, irgendw ohin = valahová ellentéte.

1. Fordítsd le!
Péter semmit se mond. Senkinek nem adom ezt. Sehová nem m együnk Senkinek nem veszek csokit. Senkit se ü d v ö zö l a barátod. Sehol se tudok venni aknát. Sohase üdvözöl engem. Senki se lakik itt. Soha nem jössz. Sehol se találom. Semmit se segítetek Senki se szeret. Senkit se látok itt. Sehová se megy. Sohase látogattok meg. Senkise marad ott. Semmi se tetszik^ neki. Semmi nincs nálunk Semmit se vásárolok Sehová se akar utazni. Senkinek se adja azt.

2. Tagadd az aláhúzott mondatrészt! p L : Ich ka u fe ihm etwas. ^ Ich ka u fe ihm nichts.
Jem and liegt im W agen. Jem andem gebe ich eine Ohrfeige. Er kom m t immer zu uns. Er ist irgendw ohin gegangen. Jemand versteht das. M eine Freundin ist im m er nervös. Sie besucht jetzt jem anden. W ir geben deinen Freunden etw as. Etw as hängt an der W and. Er verkauft jem andem sein Auto. Irgendwo bekom m t er schöne Hosen. Irgendwohin fahren w ir auch in diesem Jahr. Ihr w ollt im m er nur Kakao trinken. Etwas steht vor dem Fenster. Ich schenke es lem andem . Es ist jem and bei ihm. Da hängt iem ands Kleid. Jem ands Hose liegt au f der Straße. Er hat da etwas gesehen. A m A bend fahren wir irgendw ohin. V or dem Haus arbeitet jem and. M eine G roßeltern helfen im m er m einen Eltern. Ich w ar einmal in Frankreich. Mein Auto verschenke'^ ich einem^. Er sagt im m er etw as* über seine Freundin. Jem ands Tasche steht da an der W and. M ein Cousin erzählt im m er etwas über seine Freundin.

3. Fordítsd le a dialógusokat!
- Ist irgendjewand hier? - Nein, Miewand ist hier.

- Er sagt mir nie etwas über sie. - Er sagt mir auch nichts. - Weiß jemand zufällig^ seine Telefonnummer? - Nein, niemand weiß sie.

- Sag es Miewandeni! - Besprochen®!
<♦

- Gibst du wir einen Kuss? * Nein, ich gebe dir nichts.

- Er ist ein Nichtstuer^ er hilft uns nie. - Ja, ich glaube auch, er ist ein großer Niemand'^ - Wohin geht er je tzt wieder? - Nirgendwohin. - Wasgibt's zum Mittagessen? - Wasser und Brot. - Oh, gibt es nichts anderes?

* Niemand will wir helfen? - Doch, ich helfe dir.

- Kommst du zu Imre? - Nein, zu ihm gehe Ich nie und nimmer^!

^begrüßen ^gefallen +D ^elajándékozni Valakinek ^Megdumáltuk! ^soha de soha ^véletlenül ^naplopó ‘ ^egy nagy nulla! Mivel kettős tagadás nincs a németben, tehát egyszerre a m in d ig et és a v a la m it nem lehet tagadni, ezért csak az egyiket, a mindig-et tagadja: n ie etw a s (soha semmit).

C .

fis s a w s iD s

Vannak a németben olyan tagadószavak, melyek párban tagadnak valamit:

a)

noch
meg

J '

noch nicht
m ég nem

Ich gehe noch nicht in die Schule. = Még nem m egyek az iskolába.
Ugy^anígyK Még nem jön a barátom. Még nem vagyok álmos* Még nem vagyunk szomjasak^. Még nincs otthon.

Még nem nézünk tévét^ A vendégek még nem fáradtak Még nem kelek fe l Még nem vagyunk kész.

de!

b)

schon
mar

nicht mehr
már nem

Er w ohnt nicht mehr hier. = Már nem lakik itt.
Ugyanig}’: M ár nem alszanak. M ár nem vagyok beteg. M ár nem áll itt. Ma m ár nem jön. A N ap már nem süt^.

A vendég m ár nem alszik M ár nem vagyunk fáradtak Már nem olvas olyan^ sokat. Ma már nem alszok A nagyapám már nem él.

kein ... mehr
(v m ib ö l) m ár tö b b e t n em

Ha főnevet tagadunk.

Wir essen keine Schokolade mehr. = = M á r nem eszünk több csokit.
Ugyanígy: M ár M ár M ár M ár M ár

nem eszik kenyeret. nem veszek almát. nincs időnk nem félek^. nem olvas könyveket.

M ár nem néz horrorfilmeket. M ár nincs kedvem^. M ár nem olvasnak újságot. N em isztok m ár bort? N em eszek m ár több sütit.

nichts mehr
> _____________________________________________

m á r sem m i tö b b (et) / m á r se m m it se

Ich m öchte nichts mehr kaufen. = Már semmit se szeretnék vásárolni.
Ugyanígy: M ár semmit se hall. M ár semmit se vásárolunk M ár semmit se iszik

Már semmit se akar. Már semmit se olvasunk A vendégek m ár semmit se esznek

sc h lä frig “d u rstig ^ fern |seh en “ ^die S om ié sc h e in t ^so ^ ’A n g st h ab en ^Lust hab en

1. Fordítsd le a minidialógusokat!
- Voltál már Németországban? - Nem, még nem voltam ott.

- Szeretnél még kalácsot enni? - Nem, már nem szeretnék.

- Itt van már a vendég? - Nem, még nincs Itt. - Iszol még Colát? - Nem, már nem iszok. Még ma jön a barátod? Nem, ma már nem jön.

- Kíván még valamit? - Nem, köszönöm, már nem szeretnék többet.

- Eszel még egy almát? - Nem, köszönöm, nem eszek már almát. - Iszol még egy poliár vizet? - Köszönöm, nem iszok már több vizet.

Még itt lakik a barátod? Nem, már nem lakik itt.

- Még éhesek vagytok? - Nem, már nem vagyunk éhesek.

- Már 13 éves vagy?
- Nem, még nem vagyok 13.

- Mondott még valamit?
- Nem, semmi többet nem mondott.

2, Tagadd az aláhúzott mondatrészeket!
Wir sind noch durstig. Der Bus liommt schon. Er isst noch Suppe. Ich bin schon frisch. Sie ist schon 20 Jahre ah. Wir gehen noch ins Kaufhaus. Isst sie noch Brötchen? Er trinkt noch Alkohol. Meine Eltern kaufen noch Milch. Mein Cousin besucht mich noch heute. Der Zug wartet noch auf uns. Sie ist schon sicher in den Alpen. Ich bin schon fertig. Der Gast bestellt noch Gulaschsuppe. Die Gäste essen noch Nachtisch'. Ich mache schon die Hausaufgabe. Er ist noch im Geschäft. Sie trinken noch Mineralwasser. Der Autoschlosser repariert noch ein Auto. Ich sehe noch fern. Wir sind schon müde. Er sucht noch seine Tasche. Er besitzt^ noch das Auto.

3. Fordítsd le a mondatokat!
Még nem mennek Ausztriába. Már nem szeretnék semmit. Semmi többet nem eszik. Már nem beszél többet. Nem eszek már almát. Még nem házas'*. Még nincs gyereke. Már nincs autójuk. Még nem jön haza. Már nem fiatal. Már nem a barátom. Már nem eszünk húst. Már nincs banánunk^. Még nincs itt a férjem. Még nem vagyok okos.

4. Tagadd az aláhúzott mondatrészeket!
Meine Oma isst keinen Salat mehr. Er lernt nichts mehr. Sie ist noch nicht Verkäuferin. Er ist nicht mehr Polizist. Sie ist noch nicht zu Hause. Er trinkt kein Bier mehr. Heute bekommen wir keine Gäste mehr. Ich kaufe nichts mehr. Der Zug ist noch nicht da. Die Gäste essen heute keine Torte mehr. Mein Freund ist noch nicht 17 Jahre aU. Er kommt heute nicht m ehr. Ich sage kein W ort m ehr. Wir haben kein Geld mehr. Ilona möchte nichts mehr essen.
'desszert, utóétel ^autószerelő, lakatos '^birtokában van V erh eiratet sein ^e B anane

D .
Ha tagadó formájú kijelentésre vagy kérdésre akarunk igenlően válaszolni (de igen), akkor a doch-ot használjuk;

doch
de igen
- M öchtest du nicht eine Million Euro gew innen? - Doch, ich möchte...

= Nem szeretnél egy millió
______ :n Eurót nyerni' De igen, szeretnék.

1. M ondd társaddal a minta alapján:
- Liebst du mich nicht? - Doch, ich liebe dich! N em N em N em N em N em N em jössz haza? maradsz otthon? ebédeltek? mész iskolába? keltek fel? hívod fel Jörgöt? N em N em N em N em N em N em látogatjátok meg Annát? hívsz fel? itt lakik? focizunk? ismered ót? kerékpároztok?

2. Doch (de igen, mégis) vagy aber (d e)l Fordítsd le a kimerítő dialógust!
- Szeretnék jÖMMi, de wm tudok. - De, te el tudsz jönni. De new akarsz. - De, én el akarok jönni, de nem tudok. - De tudsz. - Nem. - De.
(F él óra

múlva...)

- De wiérí- nem mondod meg az igazat? - De, én megmondom neked kerek perecé - De én látom az arcodon! - W \? - Azt!

E .
sogar
sőt, m é g .....is

nicht einma
m é g ....... sem

Sogar sein V ater w ar da. = Még az apja is ott volt.

Nicht einmal die Lehrerin
w usste die Lösung. = Még a tanárnő se tudta a m egoldást.

Még a barátom is hazudott. Még az USA-ban is van egyháza. Még a rendőr se tudja az utat. Még reggelit se ettél! Még a kabátját se vette fel, úgy sietett. Még kenyeret se kapok? Még szemtelen^ is volt a csirkefogó^! Még a lámpát se oltotta fel. Még csókot is adott neki! Még csokit is adott nekünk Még az asztalomat is ellopta"^! Még kettőig se tudsz számolni és ilyen pimasz vagy? Még a dédapja^ is m érnök volt. Még Mercedesed sincs? Még jegyük se volt az útra. Még az óráját is el kellett adnia, olyan sokba került a napszemüvege^. 'klipp und klar ^frech sein ^r Saukerl "^jdem. stehlen a.h.o. ^r Urgroßvater ^ ’e Sonnenbril';:

r

/^“ c:

A.
1.

es
Dieser, -e, -es = ez, ez a...
Ha a közelben vagy a közelünkben lévő személyre vagy dologra akarunk mutatni, akkor a dieser mutató névmást használjuk:
pl.: Dieser Schüler ist frech. = Ez a tanuló pimasz. ^ Ez a nö csinos. - Ez a gyerek álmos.

Diese Frau ist hübsch. Dieses Kind ist schläfrig.

ú g y ragozzuk, m int a határozott névelőt: ^ Hímnem Nőnem Semleges nem Többes szám

s

N A D G

dieser diesen diesem dieses ~es

diese diese dieser dieser

dieses dieses diesem dieses --es
y

diese diese diesen ~en dieser

a) M o n d d eze k alapján: ez a szék ezt a férfit ennek a lánynak ezt a vizet ezeknek a gyerekeknek ezt az ablakot ezeknek a lányoknak ezek a nők ezeket a férfiakat

ez az ember ennek a nőnek ennek a férfinek ezt a könyvet ezeket a könyveket ezek a táskák ezeket a székeket ezt a széket ezeknek az embereknek

ezeket az ablakokat ez az autó ezek a gyerekek ezt az asztalt ezeknek a diákoknak ez az ablak ezeknek a férfiaknak ezt a tanárt ezek a férfiak

b) M ondd birtokosban:

ennek az apának a gyereke
das K in d dieses Vaters

ennek az anyának a lá n p ennek a kocsinak a kereke^ ezeknek a szülőknek a kocsijai ennek a nőnek a táskája ezeknek a kocsiknak az ajtaja ennek a lánynak a szeme ennek a férfinak az orra

ennek a háznak az ablaka ennek a lánynak a toUa ezeknek a szekrényeknek az ajtajai ezeknek a szülőknek a gyerekei ezeknek az embereknek a könyvei ennek a lánynak a szoknyája ennek a feladatnak a vége^

s Rád -es s Ende -s

2.

Jener, -e, -es
az, az a...
H a távoli, tö lü n k táv o lab b lév ő szem ély re v a g y d o lo g ra ak a ru n k m u ta tn i, a k k o r a jener m u tató n é v m á st h aszn álju k : p l: Jener Hund läuft schnell.

Jenes Haus gefällt mir.

= Az a kutya gyorsan fut. = Az a ház tetszik nekem.

U g y a n ú g y ra g o z z u k , m in t a határozott névelőt. a) F o rd ítsd le: az a m acska az az ablak azt a lányt annak a tanárnak azokat a lám pákat azt az autót azok a könyvek azt a tévét' azoknak a szülőknek az a kávé azok a képek az a lámpa azt a szekrényt azokat a könyveket

azt a férfit azt a nőt annak a kutyának azoknak a gyerekeknek az a szekrény azoknak a lányoknak azoknak a fiúknak

b) M o n d d birtokosban: annak az anyának a lánya die T o c h te r annak az apának a fia annak a kerékpám ak a kerekeannak a nőnek a háza annak a tanárnőnek az órája annak a tanárnak a könyvei azoknak az embereknek a ruhái je n e r M u tte r azoknak a gyerekeknek a szülei azoknak a szülőknek a gyerekei annak a lánynak a pénze^ annak az anyának a gyerekei ezeknek a kocsiknak a kerekei ennek az asztalnak a lábai

3. P ó to ld a je n e r n é v m á s m e g fe le lő a la k ja iv a l! ....................... K inder sind froh............................ M ann ist sehr klug. ....................... Frau steht um 8.30 U hr a u f ....................... Dame ist meine T ante........................... Land in W esteuropa heißt Frankreich. Der V erkäufer gibt ....................... K unden ein Liter Cola. Die Lehrerin gibt ....................... Schülern eine F ü n f ....................... Woche^ fahren w ir nach Österreich. W ir schenken ....................... M ädchen eine Tafel Schokolade. W ir fahien mit ....................... Fahrrad. Der Salat sc h m e c k t......................... G ast............................ Bier trinke ich schnell. W arum isst du ....................... Suppe und trinkst ....................... Kaffee nicht? G ehört dir ....................... A uto? Die K inder ....................... Eltern sind gut. Die R ä d e r......................... Autos sind kapuU. Die Zeitungen ....................... Frau lese ich jetzt. Die Bücher ....................... Professors sind langweilig^. Der Sohn ....................... M annes spricht immer so laut. Die T ochter ....................... Frau besucht unsere Schule. Valentin v e rk a u ft....................... Haus. Siehst du n ic h t ......................... Fehler. Ich kaufe m i r ....................... T aschen........................... Junge ist mein Sohn.

“r F e rn se h e r ~s R ad -es, -"er

G eld -es -er ^ezen a h éten: sim a tá rg y e se tte l '‘^unalmas

4. Pótold a dieser névmás megfelelő alakjaival!
....................... W agen kaufen w ir m orgen.......................... Frau kaufe ich eine B lum e............................ Schülern geben wir eine Ohrfeige. Die Lampe ....................... Kindes ist schön............................Eitern gibt sie nichts. Das Bein ....................... Tisches ist kaputt........................... K ühlschrank funktioniert’ nicht gut..........................Fräulein trinkt noch einen K affee............................Bus wartet viel............................. Tisch reparieren w ir heute. Die Söhne ....................... Eltern lernen im Gymnasium. Das F ieber^......................... Kindes ist nicht hoch........................... Bluse im Schaufenster"^ gefällt m ir sehr. ....................... Haus verkaufe ich morgen. M ir gefällt sehr ....................... M ädchen............................ M otorrad gehört meinem Vater. Das Zeugnis^ ....................... Kindes ist katastrophal. M eine B rüder kennen ....................... Land noch nicht. Ich m öchte die B lu m e ....................Frau geben......................... H äuser gefallen uns nicht.......................... Frau ist unsere Englischlehrerin.

5. írj 3-3 minidialógust dieser és jener névmásokkal! 6. M ondd prepozícióval!
pl.: in diesem Haus = ebben a házban ebből a táskából ehhez a nőhöz ebbe a szekrénybe abban a kocsiban ehhez az iskolához ez előtt az ablak előtt ennél a lánynál abból a házból annál a fiúnál^ attól a tanártól annál a széknél annál a cégnél^ ezekkel a gyerekekkel attól a fakói abban az ablakban ahhoz a férfihoz ettől a nőtől ebben a szobában erről a lányról {über) ezért a kerékpárért (///>) ezekben a házakban azoktól az emberektől ezeknél a szülőknél a m ögött a kocsi mögött e mellett a lány mellett az előtt a ház előtt ettől az embertől

7. Fordítsd le németre!
Ezt a könyvet m egveszi nekem anya. Az a lány tetszik^ nekem. Ezek az em berek nálunk laknak. A zoknak a gyerekeknek adunk valamit. Ennek az úrnak adunk egy szobát. Annak a hölgynek adunk egy pohár vizet. Ennek a gyereknek a házában lakik. A zoknak a lám páknak a színe"^ tetszik nekem. AiTÓl a lányról sokat beszél. Ennél a cégnél dolgozik az apám. M ost száll ki abból a kocsiból. Nem m egyek ahhoz a tanárhoz. E m ellett a ház m ellett áll a kocsija. A z alá a könyv alá fektetjük a levelet. Ettől a nötöl k érek ’^ egy pohár vizet. Azokkal a játékokkal játszanak. Ezek közé a szőnyegek közé állítom a polcot. A rra a falra lógatjuk a képedet. Erről a problém áról beszél mindig. Erről a dolgozatodról beszélek és nem arról, fiam! Ennek a nőnek a gyerekeinek adok egy tábla csokit. Az alatt a kocsi alatt fekszik a macskám. Ezeknek az em bereknek a háza előtt áll a kocsim. A zoknak a szülőknek a gyerekeiről beszél.

‘m ű k ö d ik "^megjavítani ^láz '^kirakat '^bizonyítvány ^ g e fa lle n + D ^e F a r b e -n ‘% itte n A , u m + A

^r Ju n g e -n, -n

^e Firm a

B.

d e r ,d i e ,d a s

ez, ez a ...

az, az a ...
A der, die, das-t eddig határozott névelőként használtuk, de használ­ h atju k m utató névm ásként is. K özeire és távolra éppúgy mutathatsz vele, m in t élőre vagy élettelenre. A m utató névmást nem ben, szám ban, esetben egyeztetnünk k e ll a szóval, am elyre utalunk:

Dort ist ein Auto .
= O tt áll egy autó.

Das möchte ich mir kaufen. = Azt szeretném m agam nak m egvenni. Die Ist meine Freundin. = Az (ö) az én barátnőm .

Da kommt eine Frau.
= O tt jö n egy nö.

F ordítsd le a p éld a alapján: (der Stuhl) -> A zt m egveszem. = D en kaufe ich mir.
(die Lampe) A zt nézem . (der Tisch) -> A zt festjü k (der O pa) -> N eki veszek sört. (die K inder) -> M eghívom őket. (das Regal) -> A zt ide állítom, (die Lampe) -> A zt szereli. (der Wagen) -> A zt javítja a barátom . (die Mutti) -> N eki adok egy kön}^et. (der Junge) ^ Ó t (azt) n em látjuk. (das Mädchen) -> C3t (azt) ism eri az osztály, (die Bücher) A zokat m egveszem holnap, (der Chef) -> N eki segítenek a kollégák

A c líx s

mint Jolly Joker

A das az a „la p ” a m utató névmások „ká rtya p a klijá b a n ” , am elyik
m in d eg yiket „ ü ti” , azaz m indenre használhatod, m indenre mutathatsz vele, függetlenül a főnév nem étől és számától, am elyre mutatsz;

pl.;

Das Ist mein Wagen.
= E z az én kocsim .

(H o lo tt der W agen.) ( H o lo tt die Frau.) ( H o lo tt die Autos.)

Das ist meine Frau. = Ez az én feleségem . Das sind deine Autos. = Ezek a te autóid.
Ugyanígy:
ő az apám az a házam az a kertje az jó ő a nagyim az a toliam ez H egedűs kisasszony azok a könyvei azt m egveszem ő k a gyerekei azokat m egveszem az a ti házatok

azok a szülei az az ágyam ő a testvérem az az enyém ő a felesége ő k a lá n p i

ezek a tollai az N ag y ú r az a férje ő k a vendégek azok újak az a kertetek

c.
névelő végződésével:

S o l c h e re ,e s
ilyen, olyan

a) Ennek a mutató névmásnak a végződése megegyezik a határozott

pl: Solche Tasche

habe ich auch.

Ilyen táskám van nekem is. Ilyen kocsit vásárolunk.

SolcherT\^gen kaufen wir.
Ugyanígy:
olyan cipő olyan asztalt o lp n férfinak olyan tanárt -ilyen ruhát ilyen lányt ilyen embernek o lp n kérdést

ilyen háznak az ablaka ilyen szülők gyerekei ilyen város üzletei^ ilyen áruk“ minősége^

b) Ha határozatlan névelő (cin) áll a solcher előtt, akkor a melléknév
vegyes ragozása szerint ragozzuk :
p l:

Eine solche Freundin möchte ich auch haben.
= Én is egy ilyen barátnőt szeretnék.

Ugyanígy:
egy ilyen ruhát egy ilyen em ber egy ilyen lányt egy ilyen kérdés egy ilyen eladó egy ilyen lámpát egy ilyen nagymamának egy olyan almát egy ilyen nő lánya egy ilyen kocsi kereke egy ilyen könyv oldala'^ egy ilyen vendégnek

1. S o lch er... + Prepozíció. Fordítsd le!

bei solchem Chef = ilyen főnöknél
+ D —^

ilyen konyhában ilyen emberhez ilyen ház m ögött olyan táskából

ilyen polcra ilyen kezekbe ilyen boltból olyan fiúra

ilyen férfihoz ilyen buszban ilyen asztalokra olyan kérdésről

ilyen villam osba ilyen házak közé ilyen világban^ olyan diákkal

2. A köznyelvben használjuk a so ein szerkezetet is, ahol csak a határozatlan névelőt ragozzuk. írd át a példa alapján so ^/«-ra! ein solcher Ball => so ein Ball
ein solches Zim m er eine solche A ntenne einen solchen C hef einem solchen Lehrer ein solches Mädchen einer solchen Köchin*^ zu einem solchen M enschen bei einer solchen Familie aus einem solchen Bus

’s Geschäft -e Ware -n Qualität * Lásd a melléknév vegyes ragozását!

Seite ^e Welt ^szakácsnő

D .

D e r s e l b e , d i e s e l b e , d a s s e l b e
Ugyanez, ugyanaz

E z a m u ta tó n é v m á s azonosságot fejez ki, a sz ó ö ssz e té te l első felét határozott névelőként ra g o zzu k , a m á so d ik fe lé t p e d ig a gy>enge m e llé k n é v ra g o z á s szerint:

Hímnem

Nőnem

Semleges nem

Többes szám

N A D G

derselbe denselben demselben desselben

dieselbe dieselbe derselben derselben

dasselbe dasselbe demselben desselben

dieselben dieselben denselben derselben

pl.; denselben Mann = ugyanazt a férfit
Ugyanig}': ugyanazt a szekrényt ugyanaz a váza ugyanazt a parkot ugyanannak a gyereknek ugyanazok a problémák
ugyanazokat az árukat ugyanazolmak az embereknek a barátai ugyanazoknak a kocsiknak a lámpái ugyanannak a nőnek a lánya ugyanazoknak a gy'erekeknek a játékai

Derselbe... + Prepozíció. Fordítsd le!
a u f d em selb en Tisch = ugyanazon a z asztalon
ugyanaz elé az ablak elé ugyanaz alá az ágy alá ugyanazokról az emberekről ugyanattól a tanám őtöl ugyanazzal a repülővel ugyanazért a gyerekért ugyanannál a falnál ugyanazon hegyek fölé ugyanannak a főnöknek a barátaival ugyanattól a nőtől

3.
A

:Jo;yaiiaz vagy csak 1 1 0 , ' y :

der/die/dasselbe m u tató n é v m á s k ö n n y e n ö ss z e té v e sz th e tő a der gleiche, die gleiche, das gleiche k o llé g á já v a l, a m e ly nem ugy>anaz-X]ÚQn\, h a n e m c sa k ugyanolyan -t:
p l ; ich fahre mit demselben W agen. = U gyanazzal a kocsival utazom. Ich fahre mit dem gleichen W agen. = U gyanolyan kocsival utazom.* Véletlenül ugyanabba a kocsiba szálltam, mint ö. U gyanolyan ruhát kapott, m int én. U gyanabba a házba költöztek, mint mi. U gyanarról beszéltünk. U gyanolyan könyveitek vannak nektek is. U gyanolyan bútoraik vannak. U gyanazt a tortát kapjuk, mint tavaly? Hát, ugyanazt a tortát m ár nem kap­ hatjátok meg, csak ugyanolyan tortát. U gyanolyan sapkája van, m int nekem.

V an erre eg y m á sik szó is a n ém etb en , az ebensolcher/e/es = u g y a n o ly a n

E.

s e l b s t s e l b e r

maga, sa já t m aga

Ha nyomatékosítani akarjuk a mondat alanyát, akkor mögé írju k a selbst vagy selber mutató névmást:

pl: Der Pilot selber reparierte das Flugzeug.
= A pilóta m aga szerelte a repülőgépet.

M o n d d ugyanígy: Maga a főnök m ondta ez. Te magad mondtad! Azt én magam nézem meg. Saját maga hibás benne Magam láttam, a saját szememmel^. A vezető maga tolta a buszt. A tanár maga írta a könyvet.

Meg kell ismernie saját magát. Maga ment el hozzá. É n magam beszéltem vele az elő b b i Maga a király látogatta meg őt. Péter maga csinálta a háziját. A m érnök maga próbáka ki. Maga a pápa^ m ondta nekem.

1. Fordítsd le a minidialógusokat!
- Ist das selbst gemacht? - Nein, das fiaben wir gekauft.

- Ist er wirklich so großmütig^? - Und wie^! Er ist die Großmut selbst.

- (eil erzähle es dir. - Nein, das m u ss ich selbst lesen.
r

- Hast du das selbst gebacken? - Ja, das ist ein selbst gebackener Kuchen!

2. Irj te is 3 minidialógust a selbst vagy a selber névmásokkal! 3. Ha a selbst-et, m int határozószót az elé a szó elé teszed, amelyet k i akarsz emelni, akkor azt jelenti, hogy még ... is vagy még ... se* :

S elbst die D üm m sten w issen es. = M ég a legbutábbak is tudják ezt.
X ,

Selbst der Professor w usste es nicht = M ég a professzor sem tudta. M ég te se jöttél el a szülinapom ra. M ég a nevét sem tudja! M ég az elnök is nevetett. Ezt még a pápa se tudja. M ég a rendőr se tudta elcsípni^ M ég az igazgató is igent mondott.
r P a p st ^ la g y le lk ü

M ég M ég M ég M ég M ég M ég
I*

az igazgató is ott volt. te se tudtad a választ. a szülinapom ra se jöttél el. a miniszterelnök^ is táncolt. a tanár se tudja a választ. Péter is m eg tudta oldani.

• 9 ^ je m a n d ist sch u ld a n + D (d aran ) eig en e A u g en 'v o r k u rzem ^ ’D e m é g m en n y ire! ^r M in is te ip rä sid e n t ^schnappen + A U g y an ezt tu d o d k ife je z n i a sogar - nicht einmal p á ro ssa l is!

1

1.

[Íg )^ © D Q © © ©SC^r©DDCÍl(a]©D

Ha két mondatot össze akarunk kötni egymással egy mondattá alakítva őket, használhatunk hozzá kötőszót . A következő kötőszavak egyenes szórenddel állnak, azaz a kötőszó után az alany, ige, többi mondatrész következik;

und sondern oder denn aber

= és = hanem = vagy = mert = de III. II. I. ich mache Ordnung. Alany Ige Többi
Ha a kezdőbetűket összeolvasod, usoda jön ki, innen könnyebben m egjegyezheted őket.

pl:

Er macht das Frühstück und

= Megcsinálja a reggelit és én rendet rakok.

Mondd ugyanígy:
Mi vásárolunk és ti főztök. Ideges vagyok', mert nem jön a barátom. Én megyek, vagy te jössz? Ö rossz, de te kapod a pofont^. Otthon maradok, mert beteg vagyok. Ma én mosogatok és te vásárolsz be. Fáradt vagyok, de megyek. Péter a levest nem eszi, hanem issza.
1.

Nem látogatjuk meg őket, mert nincsenek otthon. Olaszországba utazunk, de csak két napot maradunk. Most nem maradunk itt, hanem haza megyünk. A vendégek beszállnak^ a buszba és a busz elindul“ *. Én dolgozom és ő zenét hallgat.

m i mu c i

Ha mindkét tagmondatban ugyanaz az alanyod, akkor nem kell az und után újra kiírnod: pl.: Ich gehe ins Geschäft und kaufe Milch. = Bemegyek a boltba és veszek tejet.

Fordítsd le:
Itt maradok, és írok egy levelet. Felkelek, és a boltba megyek. Klaus az ágyba megy, és olvas egy könyvet. Az eladó köszön^ nekem, és kinyitja az

’nervös sein ^(e) Ohrfeige bekommen ^ein|steigen in+A " ‘abifahren (ä) ^begrüßen A ’Pusztán vesszővel is elválaszthatsz két tagmondatot; Ich kom m e um 6, e r g e h t um 4. ** A z und és od er kötőszavak elé nem írunk vesszőt!

ajtót. K enyeret eszik és vizet iszik. Holnap m együnk és holnapután* jövünk, írom a házit és ő piszkál engem. Az autó gyors és a busz lassú. M egírom a házit és aztán'^ focizok. Johann felhívja"^ a barátnőjét és beszél vele. Johann felhívja a barátját és a barátja mond egy viccet^ Szomorú^ vagyok és ö vígasztal^ engem. Egyedül^ él, és sokat dolgozik. A barátaim m egeszik az ebédet és haza m ennek. Felhívom A nnát és m együnk m oziba. H allgatja a rádiót, és nézi a tévét.

2. Nem csak teljes mondatokat, hanem mondatrészeket is összeköthetsz
a kötőszavakkal:
p l:

Ich trinke nicht Milch, sondern Kaffee.
= N em tejet, h an em kávét iszok.

U gyanígy: M eglátogatom Pistát, Bélát és természetesen^ Józsit. M eglátogatjuk a nagyit vagy a nagypapát. Nem a barátom at, hanem a barátnőm et hívom m eg ’^. N em ő szereli az autót, hanem az apám.

Hoz sört, bort és vodkát. Iszik sört, de nem sokat. Színházba m entek vagy moziba? 6-kor de nem hétkor kel fel. N em téged szeretlek, hanem öt. Nem levest eszek, hanem húst. (und) (aber) (oder) (aber) (sondem) (und) (denn) (denn) (und) (denn) (denn)

3. Kösd össze a mondatokat a megadott kötőszavakkal és fordítsd le!
W ir bleiben hier. Ih r geht in die Schule. Ich arbeite viel. E r arbeitet nichts. Wir gehen ins Kino. Wir bleiben zu Hause. Anna liest viele Bücher. Eugen liest keine Bücher. N icht Panna geht in die Schweiz. Mein Freund geht in die Schweiz, Ralf geht oft in die Berge. Ralf zeltet^ ^ mit seiner Freundin. John isst wie ein Wolf. John hat einen Bärenhunger. Michael spricht im m er Blödsiim^^. E r ist ein bisschen verrückt^^. D er Verkäufer gibt m ir Milch. D er Verkäufer gibt m ir Butter. ^ulian ist müde. Julian arbeitet immer. ^örg arbeitet viel. Jörg mag das Geld.

4, Fordítsd le a mondatokat!
Felkelek és bevásárolok. Elm egyek a boltba és veszek neked valam it. Felkel és m egy dolgozni. Öt hívják Paulnak vagy téged? A gyba m egyek, mert fáradt vagyok. Fut, de nem sokat. M egvigasztalom , m ert szomorú. Nem Londonba m egy, hanem csak Kecskemétre. M ost nem dolgozik otthon, hanem nekünk segít. Felhívlak téged és aztán őt. Felhívlak téged és aztán megyek az uszodába’"^ . Tévét néz és újságot olvas. O nem a bátyám , hanem a nővérem. Kevés az ideje, de jön velünk. Nem tévét nézünk, hanem tanulunk. N agyapa sokat alszik, m ert beteg. Otthon m aradunk vagy m eglátogatjuk a nagyit.

‘übermorgen ^schikanieren +A 'Manach. "^an|rufen ^r W'itz ^traurig ^trösten +A ^allein , natürlich ! 0 ein laden +A - az igekötő zárja le a mondatot! sátorozik '^hülyeséget 13 őrült, bolond Schwimmbad

2.

0

r

0

A következő kötőszavak után fordított szórendet ke ll használnod, azaz a kötőszó után: ige, alany, többi mondatrész a sorrend:

trotzdem dann sonst darum ' > deshalb .

= megis aztán, akkor = különben = ezért
J

V
+ Fordított szórend (Á, A)

I.

II.

III.

pl:

Sie ist krank, darum

sucht sie einen Arzt.
A lany Többi

Ige = Beteg, ezért keres egy orvost.

M o n d d ugyanig)^
Először* haza m egyek, aztán eszek. M egeszem az ebédet, aztán sétálunk. Az idő szép, ezért nem maradunk otthon. M egírod a leckét, különben kapsz egy egyest^! Tanulunk egy kicsit, aztán focizunk. D olgozunk, aztán m együnk a k o csm áb a\ Sokat dolgozik, ezért gazdag. Sokat dolgozik, mégis szegény. Péter beteg, m égis jön velünk. Sokat iszik, mégis szomjas. A barátom sokat tanul, mégis buta. Rendet csinálsz a szobádban, különben nem mész az uszodába! Nem ad nekem csokit, ezért nem megyek hozzá. M egeszed a vacsorát, különben nem jössz velem. Felkelek, aztán teát iszok. Sokat alszom, mégis fáradt vagyok.

1, Kapcsold össze a mondatokat a kötőszavakkal és fordítsd le!
John und Anolf spielen Volleyball. Sie trinken ein Cola. (dann Die Lehrerin gibt mir eine Eins. Ich bin nervös. (deshalb) JuKan hat Fieber^. Julian ist froh. (trotzdem) Wir müssen uns beeilen^. Wir bekommen kein Brot. (sonst) D er Bus fährt bald^ ab. E r läuft sehr schnell. (darum) Zuerst besuchen wir die Oma. Wir gehen Eis essen. (dann) Valentin übt^ sehr viel. Valentin bekomm t immer schlechte Noten^. (trotzdem) Peter und Paul müssen alles lernen. Sie dürfen nicht Handball spielen. (sonst) Ich kaufe eine Fahrkarte. D er Kontrolleur bestraft"* mich. (sonst) Das W etter ist schön. Mein Freund bleibt zu Hause. (trotzdem) Eugen steht auf. Eugen geht in die Küche. (dann)

'z u e rs t "eine E in s ^e K n e ip e "^läz '"^sietni '^ ’m in d járt ^g yakorolni ^jegyek '^m egbüntetni

2. Fordítsd le a minidialógusokat!
- Du lernst nie, trotzdem bekommst du gute Note«! - Na ja, ich bin ein Gerne...

Zuerst gehen wir ins Schwimmbad,

dann gehen wir zum Fußballtraining. Und wann lernt ihr? Das wissen wir auch nicht...

- Wir müssen eine Fahrkarte kaufen, sonst dürfen wir nicht fahren. - Du hast Recht, aber ich habe kein Geld...

Ah, Ich kapiere schon! Deine Eltern schreiben die Hausaufgaben und

deswegen sind sie so g u t
Aber das darfst du niemand verraten'

3. Pótold az odaillő kötőszóval!
W ir müssen sehr schnell g e h e n ,............................... verpassen^ w ir den Zug. M orgen ist alles geschlossen^,............................... kaufe ich heute alles ein. Er ist sehr a r m ,............................... trägt er teure Kleidung. Zuerst stehe ich a u f , ............................... gehe ich ins Badezim mer. M ichael hat viel Z e it,.............................. besucht er nicht seine Großeltern. M orgen haben w ir eine S ch u larb eit,............................... üben w ir heute so viel. * eine Baum. Du m usst vorsichtig fa h re n ,............................... fahren w ir gegen“ Es regnet s ta r k ,....................... nehme ich einen Regenschirm mit,

4. Fordítsd le a minidialógusokat!
- Gyere moziba! - Fáj a hasam, azért nem tudok jönni.

- Rendet csináltok a szobában, különben elveszem^ tőletek a játékokat! - Most játszunk a játékokkal, azért vannak a földön. - Felhívom Joet, aztán focizunk.

- Van ideje, mégse jön. - Felhívom és megkérdezem őt.

- De Joe nincs otthon! - Miért sétál a barátod napközben^az utcánF - Nincs munkája, azért sétál
az utcán...
r

- Akkor nem hívom fel...

- Mégis jössz kirándulni.?' - Jövök veletek kirándulni, különben kövér leszek, (werden)

5. írj te is egy-egy minidialógust a kötőszavakkal!
6. Fordított vagy egyenes szórend? Fordítsd le!
Veszek neki valam it, m ert a barátom. Bevásárolok, azután m eglátogatom őt. Te főzöl egy levest és én rendet rakok a szobában. N em tud sem mit, mégis kap egy ötöst. Nem jö n ma, mert beteg. Nincs időm, ezért nem jövök. M egiszod a teát, különben kapsz egy pofont! Először olvasok, azután bevásárolok. Színházba m együnk, vagy egy film et nézünk otthon? M indig felhívom , de ő sosincs^ otthon. Péter utálja Ágit, Ági mégis szereti őt. 'elárulni ^lekésni vmiről ^zárva van ‘ ‘szembe, bele ^tagsüber Veg|nehmen+D ’nie

L -1 u \

0

0

A.
Ebbe a csoportba azok a kötőszavak tartoznak, amelyek úgynevezett KATI szórendet vonzanak, azaz:

KATI szórend =

K
kötőszó

A
alany
M ellékm ondat

Föm ondat

pl.:

Ich weiß, dass
K ^ ____________________

er
A

heute um 5 Uhr
T

= = Tudom, hogy ma 5 órakor jön.

KATI sz ó re n d e t v o n z a n a k a k ö v e tk e z ő k ö tő szav ak :

dass ob als wenn während weil obwohl

= hogy = vajon = am ikor = ha = amíg = mert = habár

Az összes kérdönévmás:

M o n d d eze k alapján:
Tudom , hogy tudod. Hallja, hogy jövünk. O lvasok, amig alszol. Szomorú, m ert nem jön anya. M ondom , h a jö n . Nem tudjuk, hol laktok. Fogalm am sincs*, ki ö. H alljuk, ha csönget , Jövök, ha tudok. Szeretném tudni, vajon ma eljön-e hozzánk. N em tudod, hogy hívják? Azt hiszem, hogy m ég van időnk. M indent neki adok, m ert a barátom. Tudod, kik a szülei? Fogalmuk sincs, m ikor jö n a főnök. Nem biztos abban^ vajon él-e még. Hallottad, am ikor énekeltek a gyerek? Elárulom"^ neked a nevét, ha eljössz hozzám.

1. Fordítsd le!
Ich habe keine Ahnung, wie sie heißt. Sie ist darin sicher, dass er mit Zug kommt. E r ist der Meinung, dass ich blöd bin. E r fragt mich, wann wir frühstücken. Anna weiß nicht, ob seine Freundin morgen in die Berge kommt. Ich komme nur dann, wenn wir mit Bus fahren. Wisst ihr nicht, was er jetzt macht? Ich bin der Meinung, dass dein Freund heute nicht m ehr kommt.

'ich habe k ein e A hnung ^klingeln ^sicher sein darin \e r r a te n

__ ____________________________________K ö tő sz a v a k

______

149

B .

D a s s v o b ?

Ez a két kötőszó könnyen összetéveszthető, mert magyarra ugyanúgy hogy-gyal fordíthatjuk mindkettőt:

Ich weiß, dass er hier wohnt. Ich weiß nicht, ob er hier wohnt.

= Tudom , hogy itt lakik. = Nem tudom , hogy itt lakik-e.

A z ob-ot akkor használjuk, ha valam it nem tudunk és bizonytalanok \agyunk benne:
j —— ------------------------------------------------------------------------------------- ----

Ich habe keine Ahnung, ob er heute kommt.
= Fogalm am sincs, hogy ma jön-e.

Ha a vajon szót be tudod helyettesíteni a mondatba, vagy az -e hangot az ige mögé tudod tenni (lát-e, hall-e stb.), akkor biztos, hogy ob-os a m on da t:

F o rdítsd le: N em tudom, hogy itt él-e még. Nem látja, hogy jön-e a busz. Tudom, hogy látsz engem. Nem biztos abban, hogy holnap jön velünk. Azt hiszi, hogy szeretem a tortát. A zt hiszi, hogy okos. Szeretném tudni, hogy él-e még.

Gondolom, hogy jól élnek. Azt hiszem, hogy m a nincs leckénk. Nem biztos abban, hogy ezt m egcsinálja nekem. Szeretném tudni, vajon érti ezt a szót. Nem tudom , hogy szeret-e még a barátnőm. Azt kérdezi, hogy szeretem-e.

1. Ob vagy dassl Pótold a megfelelő kötőszóval!
Ich bin der M e in u n g ^ ............... seine Frau im m er nur lügt. A nna w eiß nicht, ............... die Gäste m orgen komm en oder nicht. Die K lasse hat keine A hnung, ............... der Englischlehrer krank ist oder nicht. M ir scheint^, ............... er m ein Auto heute nicht m ehr repariert. Karl ist der M einung, ............... die K leider hier sehr teuer sind. Der C hef ist ü b e rz e u g t^ ................. H err N agy im m er zu spät zur A rbeit kommt. Heidi ist darin nicht so sicher, ............... es jetzt läutete"^. R alf ist darin s ic h e r,................. er w ieder eine F ünf bekommt. M ein N achbar ist davon ü b e rz e u g t,............... man dieses Haus in einem Jahr saniert^ M ich interessiert, ............... sie mich im m er noch liebt. M ein D eutschlehrer möchte wissen, ............... ich jeden Tag lerne oder nur fem sehe. W eißt du nicht, ............... Katalin noch hier lebt? M ein V ater ist überzeugt davon, ............... ich ein guter M usiker werde. N iem and weiß, ............... er unser neuer Enghschlehrer ist.

'a z a v é le m é n y e m ^úgy tű n ik n ek em ’ ^ meg v an g y ő ző d v e ró la "^csöngettek ^lebontani

C .

D a s s V ' w e r , w a s , w o ?

Előfordulhat, hogy egyszerre két kötőszó bukkan fel előttünk, melyek közül választanunk kell;

Nem tudom, hogy ki ő. Nem tudom, hogy mit csinál. Nem tudom, hogy hol lakik.

ki mit hol

Abban az esetben, ha a hogy m ellett egy kérdőnévmás is szerepel, a kérdőnévmás lesz a „fajsúlyosabb” , őt tartjuk meg, a hogy-ot pedig kidobjuk a mondatból;

Ich weiß nicht, wer er ist. was er macht, wo er wohnt.
M o n d d ezek alapján: R alf nem tudja, hogy m ikor jön a busz. Fogalm am sincs, hogy hány óra van. Nem tudod, hogy hová megy a főnök? N em érti, hogy m iért nem jön a barátja. Ági nem biztos benne, hogy ki a barátja... Tudom , hogy m ost hová megy. N em értem, hogy m it mond az angol'. Nem tudom , hogy m iért csinálod ezt. Fogalm a sincs, hogy ki az apja.

N em tudod, hogy honnan jönnek? Fogalm uk sincs, hogy m iért nem m egy a vonat. El tudom képzelni^, hogy most m ilyen ideges ! El tudom képzelni, hogy hány könyve van otthon. El tudja m ondani, hogy hogyan jutok a pályaudvarra"^?

1. Pótold az odaillő kötőszóval!
W ir w issen nicht/ ............... Imre gesund ist. Ich habe keine A hnung, ............... m ein Freund w ohnt. Ich nehm e an^/ ................. er noch zu H au se ist. W ir w issen n i c h t / ............... der Z u g ankom m t. K önnen Sie m ir sagen. ............... ich zur P o s t komme? M ich in te re s s ie rt/................. der B us abfährt. Ich weiji nicht/ ............... er das n ich t m acht. Ich bin darin n ich t sicher. ............... m eine Freundin je tz t im m er noch arbeitet. W is s t ihr nicht, ............... K ath erin a aussieht? K an n st du m ir sagen/ ............... dein Bruder m it m ir so frech^ ist? K önnen Sie m ir erklären/ ............... dieseS tau b sau g er funktioniert? Er h a t keine A h n u n g / ............... sein N ^ c h b a ' helfet. H a s t du eine g u te Idee/ ............... ich je tz t einen g u ten Job^ finde. D a rf ich fragen/ ............... U h r es ist? Ich nehm e a n / ............... er bei diese' Firm a arbeitet. AAich in te re s s ie rt/............... G e ld er verdient. Sie h a t keine A h n u n g /............... sie zum B ahnhof kommt.

^Ich kann mir vorstellen, ... 'r Engländer p im asz ^állás feltételezni ^

^nervös

'^kommen zu + D

^an|nehinen -

2. Indíthatsz K A T I-s kötőszóval is mondatot, ilyenkor az utána álló fömondat szórendje fordított lesz:
Mellékmondat Fömondat

p l:

Wann er mit seiner Freundin kommt weiß icii nicht.
A

= H ogy m ik o r jön a barátnőjével, nem tudom.

M o n d d ugyanig)’: H ogy hogy hívják, fogalmunk sincs. H ogy miért nem hív fel, tudja az ördög'. H ogy hová repül most, fogalmam sincs. H ogy honnan jön a repülő, csak a pilóta^ tudja. H a jön, odaadjuk neki az ajándékot. H a szomjas vagy, adok neked teát.
Das hängt davon ab^, ... Können Sie mir sagen, ...

H ogy mikor megyünk, nem tudom. H ogy mit eszünk ma, az egy titoké H ogy ki a barátja, senki se"* tudja. H ogy miért nem jön a partira^, csak ő tudja. H a álmos, iszik egy kávét. H a félsz, feloltom a lámpát.
D arf ich fragen, ... Mich interessiert, ...

3. Vezesd be a kérdő mondatokat a következő mondatkezdésekkel:

Wo ist er jetzt? Wie komme ich dorthin? W ann beginnt die Vorstellung? Wie heißen Sie? Wie viel Zeit hat er? Wie schnell läuft er? Wie viel Geld verdient mein Chef? Wo finde ich die Toilette? Wann fährt unser Zug? Wie leben seine Freunde in den USA? Wer kom m t so spät? W ann beendet er die v\rbeit?

4. Alakítsd át a denn-es mondatokat M'^/Z-esekre! well + KATI denn + Egyenes szórend
mert

Ich gehe ins Bett, denn ich bin schon sehr müde. W ir gehen nicht zu ihnen, denn wir sind böse^ auf sie. Paul bekommt Schokolade von mir, denn er hilft mir immer. M utti schickt mich ins Geschäft, denn sie ist schon sehr hungrig. E r k a n n nicht Staub saugen, denn der Staubsauger ist kaputt. Sie kom m t zur Party nicht mit, denn sie besucht jetzt ihre Großeltern. D er Lehrer fragt die Schüler immer, denn er ist ein sehr neugieriger* Mensch.

5. Fordítsd le a következő kifejezésekkel!
Ich bin der Meinung, dass . . . Ich zweifle daran, dass Schade, d a ss. ..

= Az a vélem ényem , hogy ... = K ételkedem abban, hogy... = Kár, hogy...

Kár, hogy ilyen lusta'’. Kár, hogy nem beszél jól németül. Az a véleményem, hogy a barátod bolond'^. Kételkedem abban, hogy itt lakik Kételkedik abban, hogy odaadom neki a megoldást. Az a véleményem, hogy még kevés embert ismersz. Kár, hogy nincs itt. Kételkedem abban, hogy normális a barátod.
'r T eu fel 'r Pilot ’ s G eheim nis "'niemand ^zur Party kom m en '’az attól f ü g g ,...’ m érges ^kiváncsi '^faul '^verrückt

D .

D a s s V ' V v v i e ?

A wie és a dass könnyen összetéveszthető, mert a magyarban a hogyan-t a hogy-gyal is helyettesíthetjük, míg a németben ezt nem tehetjük meg, tehát wie ^d a ss. Ha a magyar mondatunkban hogyan-t is írhatunk hogy helyett, akkor biztos, hogy wie lesz az ennek megfelelő német mondatban:

Ich weiß nicht,^ieer das m achtr^)^
= Nem tudom , hogy csinálja ezt. u Nem tudom, hogyan csinálja ezt.

Fordítsd le:
Nem tudom , hogy jö n haza. Fogalm am sincs, hogy tanul. Látom , hogy jön. Látod, hogy jö n azzal a kerékpárral? Tudod hogy van? Tudod, hogy itt van tej? Fogalm am sincs, hogy hívják. A rra' gondolok, hogy szeret engem. Nem tudod, hogy érzi magát? Tudod, hogy hívják a barátnőjét? Látom, hogy jól vagy. Nem tudod, hogy hívják? Hallom, hogy dolgoztok megint^. Tudom, hogy tudod.

1. Dass^ ob vagy wie?
(3 )Fogalm am sincs, hogy tanul. (1) Fogalm am sincs, hogy hazajön-e. Nem tudom , hogy tanul-e. Fogalm am sincs, hogy jö n haza. Tudom , hogy tanul. Tudom , hogy holnap hazajön. (4) Nem tudom , hogy él-e még. (2) Fogalm a sincs, hogy m ost dolgozik-e. Nem tudom, hogy él. N em tudom , hogy dolgozik az irodában. Tudom , hogy él még. Látja, hogy dolgozok.

2. Pótold a megfelelő kötőszóval! (Dass, ob vagy wie?)
Ich weifi nicht/ ............... er noch hier lebt. VVeip.t du/ ............... sie noch [ebc? Ich habe keine A hnung/ ............... sie je tz t lebt/ g u t oder schlecht. Wei1?.t du/ ............... sein Freund hei(it? Ich w eiß n ic h t genau/ ................. sie P anni oder P iroska heifit. Ich weifi aber ganz s ic h e t/............... er B éía heißt. W e iß t du n i c h t / ............... diese T elefonnum m er seine T elefonnum m er ist? Ich zw eifle daran/ ............... sie ihre H au sau fg ab e noch h eu te beendet. M ic h in te re s s ie rt/............... er m it seiner Freundin a u sk o m m t\ W issen Sie ich nicht/ ............... ich zum H au p tb a h n h o f komme? Ich weifi n ich ts weiß. Er frag t mich immer/ ............... ich ihm bei der /v \a th e helfe. K önnen Sie m ir s a g e n /............... ich zum R a th a u s komme?

1

2 daran

w ied er

3

* kijönni vk ivel

E.

I tc: _ M

K A T I szórendben az elválós igék nem válnak el, hanem a mondat végén elválasztatlanul állnak ragozva:
Föm ondat M ellékm ondat

Ich weiß, dass er um 8 Uhr aufsteht.
Tudom, hogy 8-kor kel fel.

Ugyanígy:
Látom, hogy elmegy a busz. Hallom, hogy holnap jön meg. Tudjuk, mikor alszik el. Tudja, hogy száll át. Senki se^ tudja, hol szállunk át? Tudod egyáltalán^, hol állunk meg? Tudod, hol vásárol be? Fogalmam sincs, mikor megy el. Tudod, hogy mikor szállunk ki? Gondolom, hogypakoP be holnap. Akarod, hogy holnap magammal vigyelek*? Senki se tudja, miért itt fordulunk^ meg..^

1. Fordítsd le! (Ha mellékmondattal kezdesz, az igekötős ige ugyanúgy nem
válik e l) H ogy mikor hív fel, fogalmam sincs. H ogy miért nem indul a villamos, senki se tudja. H ogy mikor kel fel, csak ő tudja. H ogy hány barátot hív meg, nem árulja el nekünk
H ogy hol szállunk fel, csak a vezető tudja. Hogy miért nem megyünk vissza, nem mondja meg. Hogy mikor alszik el, csak a kutyája tudja.

2. Elválik vagy nem válik el? Fordítsd le!
(1) Mikor kel fel? Senki se tudja, mikor kel fel. (2) Mikor indul a busz? Halvány sejtelmem^ sincs, hogy mikor indul a busz. (3) Mikor vásároltok be? A jó ég^ tudja, hogy mikor vásárolnak be. (4) Félek, hogy mindjárt elalszom, A kutyám nem tud elaludni.

3. Fordítsd le!
N e m tudod/ ho 3 y mikor érkezik a vonat? G ondobm y h o sy ho[ lakik m ost. F ogalm am sincS/ hogy mikor kel feí. Látom^ hogy jó[ van. T udod/ hogy m ikor van a szülinapja? T u d játo k / hogy hogyan jutunk^ a városba? ogaím am sincS/ hogy m iért nem jön. István nem tudja/ hogy jön-e a barátja. Látom / hol száll be a buszba. T udod/ hogy hogy alszik el? M e g tu d ja m ondani nekem / hogy mikor érkezik a vonat. Látja/ hogy m iért nem szálln ak be az utasok^? M egkérdezhetem / hogy m ikor alszik el? H o g y m ikor v ásáro lu n k bc/ an y a m ondja meg. H a lv á n y sejtelm em sincS/ m iért nem tévézik.
'niem and ^überhaupt ^ein|packen ‘ ^mit|nehmen (kijelentő m ód) ^um|kehren ‘'nicht die leiseste Idee haben ^Der Hebe H im m el... ^kommen zu + D ‘ ^e Fahrgäste

-

A.

w

A visszaható igék, más néven a sich-es igék a cselekvés visszahatá­ sát fejezik k i az alanyra:
pl.: szó szerint:

Ich wasche m ich. -M o sak o d o m .
I I I

én

m osom

m ag a m a t

A visszaható névmás ragozása Akkusativban (tárgyesetben):
j

m ic h = magam (at)

r ;

~

uns

^ m agunkat

^

^

d ich = m agad sich = m agát
T :

eu ch = m agatokat sich = magukat

Egyes és többes szám 3. személyben(ö; ök) mindhárom nemben sích-et használunk. Innen a neve: sich-es igék.

\

ich wasche mich du wäschst dich er, sie, es wäscht sich

wir waschen uns ihr wascht euch sie (Sie) waschen sich

^ mosakszom, mosakszol, mosakszik stb.

R a g o zd vég ig u g ya n íg y m inden szem élyben: sich kämmen, sich rasieren, sich an|ziehen, sich aus]ziehen, sich fühlen (fésülködni) (borotválkozni) (felöltözni) (levetkőzni) (érzi magát vhogy) F o rd ítsd le a m iniket: mosakszom fésülködsz fésülködik mosakszunk fésülködünk fésülködnek borotválkozik borotválkozol mosakszik levetkőzik ö rü lö k örül
^ I. H.

felöltözik levetkőznek jól érzi magát rosszul érzik magukat örülsz jól érzem magam

örülünk mosakodsz örülnek felöltözöl levetkőztök örültök

sich az ig e után a 3. helyen áll a mondatban:
in.

Sie kämmt s ic h 5 Stunden lang im Badezimmer.
J
A A

\

sich ragozott alakja = 5 órán keresztül fésülködik a fürdőszobában.

1. Fordítsd le a mondatokat!
Mindig fésülködtök Itt vetkőznek le a gyerekek Gyorsan megborotválkozik A nővérem mindig fésülködik Péter mindjárt^ megborotválkozik Anya roszszul érzi magát. A barátnőm nem borotválkozik ma. A barátom nem borotválkozik Jól érezzük magunkat. Kiválóan^ érzi magát otthon. Rosszul érzi magát?" Meg akartok fésülködni? Jól érzi magát (Ön) ? Lassan öltözködnek 'sich freuen ^bald ^ausgezeichnet *A sich a kérdő mondatban is a 3. helyen áll.

B.
Ha a mondatban szerepel egy tárgy is, akkor a visszaható névmás részes esetét használjuk: J

Ich wasche mir
én

die Hände.

I = = M egm osom a kezemet.
me

m o so m m a g a m n a k a kezeket

A visszaható névmás ragozása Dativban (részes esetben) :

mír dir
k

= m agam nak
= m agadnak

uns sich

= magunknak
E sz. és T sz. 3. szem ély ­ ben itt is sich -et haszná­ lunk m indhárom nem ben.

eu ch = m agatoknak
= m aguknak

sich = m agának

M ondd végig:

ich wasche mir die Hände du wäschst dir die ffin d e e r ... d) ich kämme mir die Haare e) ich ziehe m ir das H em d an f) ich wasche mir das Gesicht Leveszed a zoknidat^? Megmossátok^ a fogatokat. A gyerekek megmossák a hajukat. Flans nem veszi le a nadrágját^'^-

M ondd végig minden alakban:
a) ich putze m ir die Zähne b) ich rasiere m ir die Beine c) ich ziehe m ir die Bluse aus

Fordítsd le:
Megmosom az arcomat^. Felveszek egy pulóvert^. Leveszitek a cipőtöket. Nagyapa leveszi a kabátját. Borotválod a karodat^? Gyorsan felvesszük a polót^. Megfésüli a haját. Megmossák a lábukat. Kipucolja a cipőjét^. Borotválja az arcát. Dzsekit^ vesztek fel? Felveszek egy inget^.

1. Pótold a visszaható névmás megfelelő alakjával.
M ein V ater rasiert ............... die Beine nie. W ascht ihr ............... die Füße, K inder? W ir p u tz e n ............... die Zähne und w a s c h e n ................. das Gesicht. W arum ziehst du ............... den Mantel nicht aus? Dieses M ädchen kämmt ............... sehr lange. Ihr w ascht ............... die Hände und dann könnt essen." Putzt d u ............... die Schuhe? Ich z ie h e .................das T-Shirt an. Rasierst du ............... das K in n "? Ich putze ............... im m er die Zähne. Die Kinder ziehen ............... Pullover an. Die Gäste waschen ............... die Hände. Kämmst d u ............... nie die Haare?

T-Shirt ^e Schuhe ^e Jacke ^s H em d ^e S ock e s G esicht ^r P ullover ^r Arm -”e y .- 1-D 10 , n ^sich^ p u t z e n ‘'^e H o se ^'áll * Ezt a „sorozatot’' akkor használjuk, ha az alany valam it ö n m a g a sz á m á ra tesz vagy csinál. E gyes testrészeket v agy ruhadarabokat nevezünk m eg.

2. A példa alapján tegyél tárgyat a mondatba! (Vigyázz, mert a visszaható névmás ezáltal megváltozhat!)
p l: Ich kä m m e m ich .
= Fésülködöm.

0 tárgy d ie H a a re

Ich kä m m e m ir die H aare. = Fésülöm a hajam at,
Er w äscht sich, (der Rücken') Du rasierst dich, (das Kinn^) Ich ziehe m ich an. (der Anzug) Du ziehst dich aus. (der Rock) Ihr käm m t euch, (die Haare) U do zieht sich an. (der Pullover) Ich ziehe mich aus. (die Hose)

Oma käm m t sich, (die Perücke'*) Ich rasiere mich, (das Gesicht) Du w äschst dich, (die Finger) Ihr zieht euch aus. (das Pyjama) Er zieht sich an. (der Pullover) Ich rasiere mich, (der Rücken) Du ziehst dich an. (der Mantel)

3. Fordítsd le a minidialógusokat!
- Was machst du da so lange? - Warte mal ein bisschen, ich putze mir eben die Zähne.

- Ich zeihe mir dieses Kleid an. fiefällt es dir? - Nein, zieh dir lieber das andere an! - Ich fühle mich nicht wohl. - Komm, wir gehen zum Arzt!

- Rasierst du dich je tz t oder später? - Ich rasiere mich jetzt.

4. írj 3 minidialógust a visszaható igékkel! 5. Pótold a megfelelő visszaható névmással!
Die K inder putzen ............... die Zähne. John w äscht ............... das Gesicht. Paul und Jörg ziehen ............... an. Ich fühle ............... sehr gut. Rasierst du ............... jeden Tag? Er w ä s c h t................ die Füße nicht. Fühlst d u ................. gut? Ich p u tz e ............... die Schuhe. M eine Frau z i e h t ................. ein Kostüm an. Ziehst d u ............... den Roch an? Ich z ie h e ................. schön an. Fühlst du ............... bei m einen Eltern nicht so gut? M orgen rasiere ich ................. die Haare ab"^, es ist so warm! Zieht i h r ............... dieses K leid an? Ich wasche ................ Du rasierst ................ Ich wasche ............... schnell die Hände. W arum rasierst du ............... die Achselhöhle^? Ich freue ............... sehr. W arum freust du ............... nicht? Rasierst du ............... den Bart^ ab? Der N ikolaus rasiert ............... den Bart ab. Er will ............... die Zähne nicht putzen. Ich f ü h le ............... fantastisch.

6. Fordítsd le!
Fésülöm a m acskát. Borotváljátok a kutyát. Felöltözteted a feleséged. Fésülöm magam at. Borotváljátok magatokat. Felöltözöl. Fésülöm a hajam at. Borotváljátok az arcotokat. Felveszel egy m ellényt’. M osdatod a gyereket. Pucolja az ablakot. M osakodsz. Pucolja a cipőjét. M osod a hajadat. Tisztítja a fogait. Felöltöztetem a fiamat. Felöltözködöm . Felveszem a nadrágomat.

'hát ^áll ^paróka "*leborotválni ^hónalj %ajusz, szakáll ’e Weste

c.
Vannak olyan visszaható igék a németben, m elyek visszaható névmása m indig csak tárgyesetben állhat, szemben az előző két fejezettel (A ,B ), ahol tárgyesetben és részes esetben is állhattak: Néhány ilyen ige: Sich'^ = érdeklődni vm i iránt = foglalkozni vm ivel = örülni (előre vminek) = Örülni (ami már megvan) = találkozni vkive l = emlékezni vm ire = tévedni vmiben

sich'^ interessieren fü r +A sich^ beschäftigen mit +D sich'^ freuen über + A sich^ tre ffe n mit +D sich'^ erinnern an +A sich'^ irren in +D
1. Fordítsd le!

Ich interessiere mich für Sport. Interessierst du dich für Mathematik? E r beschäftigt sich mit der deutschen Sprache. Die K inder freuen sich schon im N ovem ber auf Weihnachten. Freust du dich über die Geschenke? Bei uns treffen wir uns mit deinen Freunden. Trefft ihr euch oft mit ihnen? Ich erinnere mich noch an deine Eltem . Erinnert ihr euch noch an jenen Fihn? E r irrt sich darin. Paul irrt sich immer im Datum. Seine Telefonnum mer ist 06 70 674 542, oder irre ich mich? E r interessiert sich nicht für unsere Probleme. Mein Chef in t sich im m er in diesen Sachen. Freust du dich darüber?

2. A u f +A vagy ü6er +A?
1) Sie bekom m t so viele G eschenke von Oma, aber sie freut sich nicht ............... sie. 2) Du siehst so traurig' aus. W arum freust du dich nicht ............... dein Fahrrad? 3) M orgen gehen w ir in die Berge, ich freue mich schon so sehr ............... den Ausflug^! 4) M ein Freund ist ein bisschen verrückt, er freut sich schon im H ochsom m er’ ............... die W interferien. 5) D er Fuchs'‘ ist noch nicht da, aber der kleine Prinz^ freut sich s c h o n ............... das Treffen. 6) Freust d u ............... au f diese schönen Geschenke?

3. Fordítsd le!
A férjem semmi iránt sem érdeklődik. Érdeklődünk a zene iránt. Emlékszel m ég a barátnőm re? Em lékeztek arra'’ a nyárra? Te m indig tévedsz. Holnap találkozunk az iskolatársainkkal. Gyakran találkoztok vele? A nna nagyon örül ezeknek a virágoknak. Örülsz már a nyári szünetnek^? A nővérem m ű v észettel foglalkozik. Érdeklődtök a technika’ iránt? G arfield sajnos csak a torták iránt érdeklődik. Örültök a levélnek? Em lékeztek még a ném ettanárotokra? Freud úr, örül a nyerem énynek'°?

szomorú 'kirándulás nyári kánikula ” *róka ^herceg ^jener/e/es ^e Sommerferien 'e Kunst ® e Technik '®r Gewinn

D .

rK

a v a g y az e g o is ta igék
Ebbe a csoportba azok a visszaható igék tartoznak, melyek visszaható névmása m indig csak részes esetben állhat. Nevezhetjük őket egoista igéknek is, ugyanis az alany m indig magának csinál valam it: Néhány ilyen ige:

sich D
= meghallgat v m it (m agának) = megnézni v m it = megjegyezni vm it = árt magának vm ivel = beszerez v m it

sich^ anlhören A sich'^ an|sehen A sich'^ merken A sich^ schaden mit +D sich*^ verschaffen A
1. Fordítsd le a mondatokat!

M eghallgatjuk a programot*. M egnézed a filmet? M egnézem a színházi darabot^. M egnézed a plakátot? M egjegyzed a cím em et? Én m indent m egjegyzek! M egjegyzitek a szabályt^? M egjegyzem m agam nak ezt a fickót'*. Nem ártasz magadnak a sok tanulással? Beszereztek még két m ozijegyet? Beszerzek m agam nak egy A lfa Rómeót. Ezt nehezen tudom megjegyezni! M eghallgatjátok a koncertet? M egnézed a panorám át? M inden fűszálat^ m egnéz magának. M eghallgatjuk a CD-teket. A vendégek m egnézik a képtárat'’. A rendőr megjegyzi a kocsi rendszám át M eghallgatjuk ezt a zenét? Ezt nem tudom (m agam nak) m egjegyezn M egnézitek holnap a filmet? Csak egy telefonszám ot kell m egjegyezned M egnézem ezt a kiállítást. Ártasz magadnak a dohányzással, Ubul!

2. írj te is 3 minidialógust 1-1 igével! 3. Pótold a visszaható névmás megfelelő alakjával!
W ir hören ............... noch die Nachrichten® an und gehen in den Park. Ich s e h e ............... diese Bilder an. S ieh st du ............... den Film an? Ich merke ............... diese F rechheit^ S eh t ihr ............... das P an o ram a an? F-lörst du ............... diese O p e r an? V ersch affst du ............... einige C D s ? Für die R eise verschaffen sie ............... einige Bücher. W an n verschaffen wir ............... die K arten? Er sch ad et ............... m it dem A lkohol. Ich schade ............... n ic h t m it dem D eutschlernen. K an n st du ............... das merken? Ich s e h e ............... noch dieses M u se u m an. H ö rs t d u .................das an?

7

's Program m s K enn zeich en

8

Theaterstück e R egel 9 pim aszsag hírek

V Kerl

^r G rashahn

^ ’e G em äldegalerie

E.

O G scscr

Vannak olyan ikerigék, melyeknek van sich-es és sich nélküli formája is, m ely jelentésüket is módosítja:

setzen = ültetni sich setzen = leülni
s itz e n = ülni

Ich s e tz e das Kind auf den Stuhl.
A gyereket a székre ültetem.

(H ová?)

Ich s e tz e mich auf den Stuhl. Ich sitz e auf dem Stuhl.
A széken ülök.

(H ová?)

A székre ülök => ültetem magamat!
(H ol?)

Ugyanígy:

legen sich legen
lieg en

= fektetni = lefeküdni

Ich lege das K in d ins Bett. Ich lege mich ins Bett Ich liege im Bett. Er stellt die Vase a uf den Schrank. Er stellt sich an den Schrank. Er steht an dem Schrank.

= feküdni

Stellen = állítani sich stellen = odaállni
s te h e n = állni

Hogy ezeket a hármas ikreket könnyebben meg tudd különböztetni egymástól, mankóként szolgálhat, hogy a német nem leül valahová, hanem leülteti magát, nem lefekszik, hanem lefekteti magát valahová, tehát m indig sich-es alakot használ a mozgásához.

a) Fordítsd le a miniket:
leülök ül leülünk fekszik lefekszem oda áll ülnek leülnek lefekszik falhoz áll falnál áll ülünk leülsz áll székre áll lefekszünk fekszünk leül Sie liegt dort. Ich lege mich hin. Setzt du dich? Ich sitze schon. ültök leültök állunk ablakhoz állunk lefekszetek ablaknál állnak

b) Fordítsd magyarra:
W ir setzen uns. Sie stellen sich dorthin. Sie steht da. W ohin stellst du dich? Stellt ihr euch dorthin? Sie stehen am Fenster. W ohin setzen w ir uns? Sie sitzt au f dem Stuhl.

A ném etről m agyarra fordításnál segíthet, h ogy a sich-es alakot (m o zg á s) magyarra igek ötövel fordítjuk, pl.: Er setzt sich. = L eül. Sie legt sich hin. = L efek szik .

1. Fordítsd le!
Hová állsz? A szék mellé állok. Lefekszik az ágyba. Hová ülteted a babádat? (e Puppe) A vendégek az asztalra ülnek A vendégek már az asztalon ülnek. Béla a szekrénybe fekszik Béla már a szekrényben fekszik Lefekszem a földre^. A földön fekszem. Józsi a könyvet az asztalra fekteti. H ol ülsz? Hová ülsz? H ol fekszik a macskád? H ová fekteted a gyereket? Miért állsz itt? H ová álltok^ A könyvet a polcra áUítja. Pistike az asztalra áll. Hová állítjuk a bútorokat^? O tt ül az apám, itt fekszik az anyám és én itt állok H ansot az ágyba fektetik Hans az ágyba fekszik Hans az ágyban fekszik Az ablakhoz állsz? Már ott állok Hová állítod a széket? Hová állnak a vendégek^ Lefekszel a földre? A macskám a zongorába^ ül. A macskám mindig a zongorában ül. A kutyám a zongora alá fekszik O tt fekszik és alszik

2, Pótold a megfelelő igével!
M e in Freund ....................... auf den S tuhl. W ohin ....................... du ....................... 1 W i r ........................ den S chrank in die Ecke. W o ......................... deine Eltern? Ihre T a n te ....................... auf die Couch^^. D a s A u to ....................... vor der G arag e. E r .........................je tz t in einem Kino. Eva und A n n a ....................... auf das B ett. D ie G ä s te von A n d r á s ......................... seit 2 S tu n d en in den Sesseln^ W ohin ....................... du deinen W agen? Er ....................... seinen KuH auf m einen T isch. M e in e O m a ......................... die T eller auf einen T isch . W o ....................... die Teller? D ie a lte D am e ....................... im B us auf einen 5 itz ^ ln der S tr a ß e n b a h n ......................... ich ....................... im m er in die Ecke. W o ....................... du in der S trajienbahn? Im A u to ........................ ich im m er neben dem Fahrer, józsi ....................... je tz t in einer Kneipe. W ohin ....................... die G ä ste ? D ie Papiere ....................... ich auf den T isch. A u f m einem T isch ....................... eine Lam pe und ....................... ein Federhalter^. A n der Ecke ....................... ein P o lizist. N a c h dem M itta g e s s e n ....................... G arfield auf eine T eppich und schläft. Ihre B rie fe ....................... sie im m er in ihre Bücher.

3. Alakítsd át a mondatokat! (Hol vagy hová?) Wohin?
1. Ich lege m ich au f den Boden. =

Wo?

2 ............................................................
3. Sie setzen sich au f die Bank. 4. Sie stellen die Uhr in die Ecke. 5................................................................. 6. Joe stellt sich au f den Balkon. 7. Ich lege die U hr unter das Bett.

Ich liege au f dem Boden. Er liegt au f der Straße.

Das Radio steht vor der Tür.

8........................................................
9 ................................................................. 10. W ir setzen uns au f die andere Seite.

Sie steht immer hier. John liegt nie im Liegestuhl^.

‘r Boden "^ s Möbel - ''s Klavier "^heverő ^fotel '’ülés ^tolltartó ^nyugágy

D u D á lD 'ö

0 c a ® [b © []í]

A mozgást kifejező igék gyengék, míg az állapotot kifejezők erősek:

sich

setzen, setzte, hat gesetzt setzen, setzte sich, hat sich gesetzt sitzen, saß, hat gesessen *

- ültetni - leülni - ü lni - fektetni - lefeküdni - feküdni - állítani - odaállni - állni

< *
sich legen, legte, hat gelegt legen, legte sich, hat sich gelegt liegen, lag, hat gelegen stellen, stellte, hat gestellt stellen, stellte sich, hat sich gestellt stehen, stand, hat gestanden
F o rd ítsd le a m in iket Präteritum-ban: leültem oda állt ültünk ott állt leültetek oda állítottam ültem feküdt lefeküdtek leültek lefektette álltunk

sich

ültek sarokba állt sarokban állt sarokba állította leültünk álltatok

ült leült lefeküdt ide álltak itt álltak ültél O tt állt Iván, Mellettem ült. N yugodtan ült^. 8-kor lefeküdtek 6-kor lefeküdt. H ol ült? Leültek a székre. O da ültetek

8. M ondd Präteritum-h^w\
Leültünk az ágyra. A kocsiban feküdt. Mellém állt. Lefeküdtem a földre. O da állítottam a szekrényt. K ét órát feküdt a padlón. Az asztalra állította az órát. A moziban ültem akkor. A fal mellé állítottátok^ Hová állították a virágot? Miért álltái az asztalon? A könyvet a polcra raktam.

9. Mondd P erfekt-htnl
K ét órát ült nálunk Lefeküdtetek már? A földön feküdtek Mellettünk feküdtetek

10. írd át Präteritum-ba a jelen idejű mondatokat!
D e r K ranke [egt sich ins B ett. D ie T o u risten liegen in den L iegestühlen. D ie U h r s te h t auf dem Schrank. D ie W an d u h r [ege ich auf den T isch. W ohin s te llt sich der Polizist? W o s itz t sie? W ohin s e tz t sie sich? M ein e A rm banduhr^ liegt auf dem Boden. Ich lege m eine H a n d auf deine. V ati s te llt das R egal neben mich. D ein e K atze liegt in m einer T asch e. W o s te h t dein Fahrrad?
1

ruhig karóra Dél-Németországban a sitzen , lieg en , steh en Perfektjét sein -n al használják.

2

F.

Ä

w 5 @ © S ® [} D g l‘ ÖCo) [jDcéWOTLfDálí

(^OfOáiD Dca)@ }[JD
Eddig olyan igéket néztünk, amelyek kötelező élettársa a sich, de a visszaható névmás szerepelhet önállóan is a mondatban:

Sie ist nicht bei sich. = N incs magánál. Ich sehe mich im Spiegel. = Látom magamat a tükörben.
U gyanígy: M agára tesz egy takarót^ M agatok m ögé néztetek a moziban? M agam alá teszek egy bilit“. M agatok köré állítjátok a virágokat. M agad m ellé állítod az asztalt? M ost m agáról beszél? Tedd m agad szabaddá^!
M aga fölé mutat. Látja m agát futni a TV-ben. V esznek m aguknak egy rádiót. M aga m ellé fektette a tollat. Vásárol m agának egy házat. Udo nincs magánál. Beszéld ki magad"^! ■) M aga mellé tesz a székre egy tányért. M aguk fölé teszik a polcra az órát. M agam fölé állítom a napernyőt. M agunk köré ültetjük a vendégeket. M agam alá rakom a párnát^ M aga mögé ülteti a gyereket.

1. Setzen^ legen vagy stellen?

“T"

M agára tesz egy takarót. M agunk m ellé rakjuk az ágyat. M agatok m ellé ültetitek a gyereket? M aga elé rakja a virágot a vázába. M aguk mellé állítják a munkások a sörösüvegeket.

2

.

Személyes vagy visszaható névmás?
Er k a u f t...........(magának) einen Anzug. Ich g e b e ...........(magának) meine Uhr. Sehen S i e ...........(magát) im Spiegel? W ir s e h e n ...........(öt) kommen. W ir fü h le n ...........(magunkat) sehr gut. Er holt seine Frau m i t ...........(magával) Ich gehe nicht m i t ...........(magával) Das K m d holt er m i t ...........(magával) Er spricht ü b e r ...........(saját magáról) Er spricht ü b e r ...........(magáról, Önről) A nna denkt nur a n .......... (saját magára) A nna denkt nur a n ...........(magára, Önre) Wo i s t ...........(Öné) Tasche? Er k a u f t...........(magának) ein? Was s u c h e n ...........(maga) hier? Sie fü h lt...........(magát) gut. Ich k a u fe ...........(neki) ein Auto. Sie h ö re n ...........(minket) singen. Ich gebe e s ...........(magának) W as sagt d a s ...........(magának)? .......... m üssen verschwinden! (magának) W ann k o m m t...........(Öné) Frau? W ie fühlen S i e ...........(magát)?

'le g e n ; e D eck e

T ö p fc h e n ^frei m ach en "^frei sp rech en

K isse n

G.

Az ©5CrD®lQDCa]c^Cr kölcsönös névmás

a) Ha egy cselekvést kölcsönösen, egymásra visszahatva végez mindkét fél, azaz alany, akkor az einander kölcsönös névmást (egymás, -t,
-nak...) használjuk:

Sie kennen einander sehr gut. - N agyon jó l ism erik egym ást.
M o n d d ugyanígy:
Szeretik egymást. V eszünk egymásnak ajándékot,' A dtok egymásnak egy pofont? N em ismerjük egymást. Biztos segítenek egymásnak Üdvözöljük^ egymást. Hallgatják egymást. Jörg és Paul írnak egymásnak. N em ismeritek még egymást? N em tudják megérteni egymást.

b) A z einander helyett gyakran használhatjuk a többes számú visszaható névmást is:
y/------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sie kennen sich sehr gut. = N agyon jó l ism erik egym ást.
ír d á t a z e in a n d e r-t vissza h a tó névm ásra: Sie geben einander einen Kuss. Wir lesen einander sehr oft vor^. Die Schüler begrüßen einander. Jöi^ und Bill stellen einander vor-\ Sie kennen einander überhaupt nicht. Wir sehen einander in Wien wieder.

c) A z einander állhat prepozícióval is, melyet egybe k e ll írni vele:
^

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sie sprechen miteinander gern. = Szívesen beszélgetnek gym ással.
M o n d d ligyanígyr
Egymás mellett ülnek a moziban. Gyakran megyünk el egymáshoz. T udtok egymásról jót^ is mondani? A diákok sokat tanulnak egymástól. A szerelmesek^ csak egymásnak élnek A Fradi és a D ózsa egymás ellen játszanak Miérc ültök egymásra? Egymásra fektetitek a ruhákat? A vendégek búcsút vesznek^ egymástól. Semmit se tudnak egymásról. Egymás m ögött állnak és nem akarnak egymással beszélni,

1, Fordítsd le a mondatokat!
Diese Flüsse fließen ineinander. Sie besprechen alles untereinander. Sie lernen viel voneinander. Sie bekam en den N obelpreis nacheinander. Ich w eiß nicht, was sie voneinander denken. József A ttila aß sieben Tage nacheinander nichts. Oma legt die K leider aufeinander. Diese zwei Schnecken liegen aufeinander. 'begrüßen ^felolvasni '^bemutatkozni "^etwas Gutes ^e Liebenden ‘ "Abschied nehmen von +D Az einandert nem ragozzuk, tehát Akk. - Dat.

H . A n y o m a t é k o s í t ó a l a k
Ha a visszaható névmásnak nyomatékot szeretnénk adni, azaz még jobban k i akarjuk hangsúlyozni, akkor a selbst, selber névmást tesszük a visszaható névmás mögé:
pl.:

Er denkt nur an sich selbst. = Csak s a já t m a g á ra gondol.
Saját magad ellen dolgozol. E z a kocsi saját magától megy. Ismerd meg magadat^! Saját magadtól találtad ki*^?

M o n d d ugyanígy^ N em ismered saját magadat se^ A fiam már saját maga borotválkozik Saját magát tartja^ a legokosabbnak Saját magától tette vagy m ondtátok neki? F o rd ítsd le:

Es versteht sich von selbst. Sie w ar allein im W ald und w ar an sich selbst überlassen^. Jeder ist sich selbst der Nächste^. Damit schadest^ du nur dir selbst! Hast du dich selbst im Spiegel gesehen? M ein C h ef will im m er nur sich selbst in den V ordergrund stellen^. M ein Freund ist ein sehr kom ischer Kerl, er unterhält sich nämlich oft mit sich selbst. Sie kann sich selbst nicht m ehr w aschen, sie ist schon über 100 Jahre alt. Erkenne dich selbst!

WB©sssiDii®G(f)
Vannak visszahatós igék, melyek szerkezetet vonzanak. Néhány ilyen ige:

ZU + Infinitiv-vel
csökönyösen

zu+Inflnitiv-es

^

sich'^ fürchten zu +Inf.
félni csinálni vm it

sich'^ freuen zu +Inf.
= Örülni, hogy...

sich'^ entscheiden zu + Inf.
= elhatározni m agát

sich^ bemühen zu +Inf.
= fáradozni vm iért

sich^ beeilen zu +Inf.
= sietni________________

sich'^ Z e it nehmen zu +Inf.
= időt szakítani vmire

Fél beszélni a tanárjával. N em félünk az erdőbe menni. Elhatároztam , hogy megmászom a M ont Everest-et. Elhatároztam, hogy leszokom a dohányzásról. Siet megteríteni az asztalt. Sietünk elérni a vonatot. Örülök, hogy Kanadába utazhatok Örül, hogy itt lehet. Örültek, hogy látták az Eiffel-tomyot. A szerelő azon fáradozik, hogy beindítsa^^ ezt a motort. Miért nem fáradozol azon, hogy kijavítsd a jegyeidet, fiam? Szakított időt arra, hogy megtanulja kívülről^i a telefonkönyvet. Szakítok időt arra, hogy meglátogassam a nagyszüleimet. Miért nem szakítasz időt arra, hogy meglátogasd? ^nicht einmal ^halten für +A ^erkennen ‘ ^heraus|finden ^magára hagyatva lenni 7 • • 8 ' • legközelebbi, legközelebb álló (közmondás) ártani vkinek előtérbe helyezni '^s Rauchen; sich^ abgewöhnen etwas etw. an sprmgen 'auswendig

(

avagy egy locknessi szörny
Három alakban bukkanhat fel előttünk: ' a) vorstellen D,A = bemutatni vkinek v m it/v k it

Er stellt uns seine Eltern vor. = Bemutatja nekünk a szüleit.
M ondd ugyanígyK
Bem utatom a szüleimnek a barátomat. Az író^ bemutatja az olvasóknak a könyvét. Bem utatom nektek a szaltót^! Az igazgató bemutatja neked az új kollégát^. Bemutatjátok nekik a vendégeket? Bem utatom Ö nnek Mariannt. Bemutatják nekünk a némettanárjukat. Bemutat/^í/Zom neked a feleségemet? Bemutat>6í//om Ö nnek a férjemet? Bemutatod nekem a barátncSdet?

'

b) S\ch^ vorstellen D = bemutatkozni vkinek (bemutatni magát) Er stellt sich den Kollegen vor. = Bemutatkozik a kollégáknak.
(= bem utatja magát)

M ondd ligy^anígy:
Bemutatkozol a szüleimnek? Holnap bemutatkozunk nekik M inden nap kétszer bemutatkozik nekem. Bemutatkozunk az igazgatónak? Bemutatkozhatok a főnöknek? A vendégek bemutatkoznak a házigazdának^. Bem utatkozom a kollégáknak. Elnézést, bemutatkoztam már Önnek?

c)

sichP vorsteiien A

= elképzel (magának) valam it

____ Ich stelle mir den Dieb vor. = = Elképzelem m agam nak a tolvajt.
M ondd UgyanígyK'
Elképzelem a barátnődet és nevetnem keU... E zt el tudom képzelni! E l tudod képzelni Bélát szoknyában? Elképzelem, hogy a színházban énekelek A lány elképzeli magának a herceget^. A hajadat kéknek képzeltem. N em tudja elkép­ zelni, hogy holnap eljön hozzánk El tudod képzelni, hogy m ost hogy érzi magát? Elképzelem magamnak a bemutatkozást. El tudod képzelni Józsit egy Peep-show-ban? Elképzelted m ár a jövődet? (e Zukunft)

1. Fordítsd le a mondatokat!
Bem utathatom Ö nnek az apámat? Bemutatkozom az apámnak, tíz éve nem láttuk egymást. Elképzelem, hogy hogyan m utatkozom be holnap a főnököm nek Ö k m utatnak be titeket nekünk, vagy ti m utatkoztok be nekünk^ Bemutatod nekem a húgodat? Már bemutatkoztam a vendégeknek E l tudjátok képzelni, hogy rendőr lett az Endre? Miért nem mutatkozol be nekünk^ Miért nem mutatsz be neldi? N em tudom veled elképzelni az életemet. E l tudod ezt képzelni? El tudom képzelni, hogy ide egyházat építenek N em tudja elképzelni a barátnőm, hogy hogy lehetséges^ ez. Bemutatsz neki? Bem utatlak ’r Schriftsteller ^r Salto ^r Kollege,-n,-n Hausherr,-n ^r Prinz,-en-en ^'möglich

A.
Ha azt akarjuk kifejezni, hogy egy országból vagy országba megyünk, akkor a legtöbb esetben nem használunk névelőt;
v a la h o n n a n (W o h e r? ) jö v ü n k :

aus + o rszá g n év
v a la h o v á (W o h in ? ) m eg y ü n k :

nach + országnév
v a la h o l (W o ?) v ag y u n k :

^ _______ 1

+ országnév

U g y a n íg y a városoknál:

pl.: Er kommt aus Deutschland. = N ém etországból jön. Ich fahre nach Ungarn. = M agyarországra utazom. Sie wohnt in Österreich. = A usztriában lakik.

aus Berlin nach Budape; in W ien

a) ír d az o rszá g o k m ellé a nevüket:
Italien = England = Spanien Frankreich G riechenland ^ Finnland = Tschechien = Schweden Norwegen Polen ^ Dänemark Rumänien Belgien ^ Serbien = R ussland = K anada = K roatien ^ Indien = China = Japan = Slowenien =

b) F o rd ítsd le:
A ngliából N ém etországban N ém etországba Spanyolországból Franciaországba G örögországban Kőszegen Budapestre A ngliába Oroszországból Szerbiába Lengyelországban Prágába Brüsszelből K ecskem étre Csehországban Szerbiából Lengyelországban Dániából Rom ániába Finnországban Pekingbe Bemből Zürichben Lengyelországból Budapestről Angliában Szlovéniába H orvátországba Belgiumból Svédországba Rómából O laszországba K ínából O roszországba G örögországból

c) F o rd ítsd le:
aus W ien in Rom aus M oskau nach Prag in Bayern in W arschau nach Dresden in Leipzig aus Saudi-Arabien in Israel nach Ä gypten aus Portugal in N euseeland nach Äthiopien aus Serbien in M alta aus H olland aus Kolumbien nach K orea in M arokko

va g y Großbritannien

Van néhány ország, melynek neve elé névelőt k e ll tennünk és ragoznunk:

die Türkei die Schweiz die Slowakei die Ukraine die Niederlande^ die USA die (5US

= Törökország = Svájc = Szlovákia = Ukrajna = Hollandia = USA
-F Á K

r N őnem űek

Többes szám úak

aus + D = -ból, -böl Ich komme aus der Türkei. = Törökországból jövök, in + A = -ba, -be Ich gehe in die Türkei. = Törökországba megyek. in + D = -ban, -ben Ich lebe in der Türkei. = T örökországban élek.
F o rd ítsd le: Szlovákiából USA-ba Hollandiában Ukrajnából
Svájcba aF Á K -ban USA-ból Hollandiából Ukrajnába Svájcban USA-ban a FÁK-ból Szlovákiában Svájcból Hollandiába Törökországba

1. P ó to ld a m e g fe le lő e lö ljá r ó s z ó v a l és h a k e ll, n é v e lő v e l is! Mézga G éza lebt seit zwei J a h r e n ............. U SA Ich k o m m e ............... Schweiz. Sie mag ............. Spanien leben. Mein Freund kom m t m orgen ............. Österreich. K om m t J o e ............. USA^ Meine O m a lebt je t z t ............... Schweiz. W ir fliegen m orgen ............. Ukraine. E r w ohnt ............. Polen. Meine Verwandten^ w ohnen jetzt ............. USA. M öchtest du ............. Slowakei fahren? E r lebt mit seiner Frau ............. Schweden. Ich m öchte .............. Niederlande fahren. Meine M utter möchte ............. Holland schöne Kleider kaufen. Seit 10 Jahren wolint sie ............. Niederlanden. Seine Geschwister le b e n ............. G U S.................Frankreich leben ihre Eltern. Die Gäste fahren mit dem A u to ............. Schweiz z u r ü c k ...............Italien machen sie Ausflüge. Wann kom m en sie ............. England zurück^ Dieses Jahr machen sie ............. Griechenland U rlaub................. Tschechien bekommst du gutes Bier. Wann komm en deine Eltern ............. Kroatien zurück? Morgen fahren w ............. Türkei................. Russland besichtigen wir viele Museen. Morgen muss ich ............. Slowakei fahren. Familie Nagy macht eine Rundreise in Europa, sie fahren ............. Österreich, ............. Schweiz, ............. Niederlande, ............. Frankreich,............. Italien,...............Slow enien,...............Kroatien.
‘v ag y H o lla n d , n é v e lő n élk ü l ^rokonok

2. Használd a helyes elöljárószót a városnevek előtt!
M eine Freunde leben seit 5 Jahren .......... Tokio. Hans kom m t j e t z t ........... Toronto. Ich fahre überm orgen mit m einem F re u n d ...........Wien. E r fährt mit dem Zug zu seinen Eltern .......... London. Das Flugzeug kom m t um 5 Uhr ...........M oskau an. M an lebt g u t ............ Dresden. K om m en die G ä s te ............ Leipzig? Sie m öchte s e h r .......... V enedig leben. M orgen m achen w ir einen A usflug ........... Lübeck. Er lebt noch bei seiner Cousine ........... Boston. W ann kom m t der Zug .......... Cottbus an? M ein M ann arbeitet ........... Stuttgart. D er Bus fährt in 10 M in u te n .......... Wien. M an baut viele Häuser ...........Berlin. Das Schiff fährt s o fo rt............Siófok ab.

3. írj 3 minidialógust te is országnevekkel!

4. Fordítsd le!
Ezek a vendégmunkások^ Törökországból jönnek és Németországba mennek. A nagybátyám az USA-ban él. Amerikába utazik a családja. Péter Görögországból jön és Svájcba megy tovább. N em mész Franciaországba? Hollandiában tudsz magadnak venni egy Mercedes-t. A vonat m ost érkezik Ukrajnából. A testvérem a szüleimmel az NSZK^-ban él. Görögországban nyaralnak? 2 éve Svájcban él. 5 éve Miskolcon lakunk. Mikor utazunk Torontoba? Romániából jön és Olaszországba utazik.

5. Fordítsd le a minidialógusokat!
- Bremer úr Szlovákiában él? - New, Szlovéniában lakik. - Svájcban vagy Svédországban él? - Azt hiszem Svájcban.


- Hol van a bor? - A bor Bécsben van. - 5 0 Euro.


- Mennyibe kerül egy jegy Ausztriába?


- Nagy-Britannia és Anglia ugyanaz? - New egészen. Nagy-Britannia Angliából, Walesből és Skóciából'^ áll össze®.

- És Ausztráliába? - 5 0 0 Euro. - Halló! Itt Jörg. Ott Budapest? - Nem, Bukarest. - Elnézést, téves.

6. A következő egzotikus országok hímneműek, tehát a névelőt ragozni
kell:

der Iran
der Irak der Sudan die Philippinen (Tsz!)

der Libanon der Kongo der Jemen

Irakban Iránban Kongóba

a Fülöp-szigeteken Iránba Irakba

Libanonban Szudánba a Fülöp-szigetekre

Szudánban Kongóban Irakból

'r Gastarbeiter ^e BRD ^e Krankenschwester "^Schottland bestehen aus +D

B.
Ha azt akarjuk kifejezni, hogy valam ilyen nyelven beszél valaki, akkor egy -isch képzőt teszünk az országnév mögé: Italien England Ungarn Türkei Griechenland Deutschland Russland Arabien => italienisch (olaszul) Frankreich Portugal Spanien Polen China Japan Albanien

cnglisch ungarisch türkisch griechisch deutsch russisch arabisch

französisch ! portugiesisch spanisch polnisch chinesisch japanisch albanisch

Fordítsd le hangsúlyozva:
Olaszul beszélünk Kari németül beszél. Beszél törökül? Ági franciául is beszél. Jól beszél magyarul. N em beszélnek portugálul. A tanár lengyelül is beszél. Oroszvil beszélnek Görögül szeretnénk beszélni. A barátaim angolul beszélnek

1. Fordítsd le a példamondat alapján! M an spricht in England englisch. = A ngliában angolul beszélnek.
Oroszországban oroszul beszélnek. Lengyelországban lengyelül beszélnek. Magyarországon magyarul beszélnek Franciaországban franciául beszélnek Spanyolországban spanyolul beszélnek Törökországban törökül beszélnek Albániában albánul beszélnek Kínában kínaiul beszélnek Ausztriában németül beszélnek Hollandiában hollandul^ beszélnek

2. Ha prepozíciót teszünk a nyelvek elé, akkor nagybetűvel kell írnunk:
J

auf Deutsch

= németül

Uugyanígy:
olaszul portugálul lengyelül arabul oroszul spanyolul kínaiul albánul németül hollandul magyarul angolul japánul törökül románul amerikaiul görögül franciául japánul csehül

3. Fordítsd le!
----- J franciául, kínaiul es törökül beszelek ol Beszél Ö n németül? ---É n ----------------csak németül, beszélsz oroszul? N em tudok spanyolul. A lengyelek^ németül vagy angolul beszélnek A barátom beszél franciául. Tudsz hollandul beszélni? Péter folyékonyan^ beszel lengyelül. Az asztalnál svájciul beszélnek, a hivatalban németül. K ínában nem beszébek japánul. Tudok egy kicsit görögül. A német turisták ritkán“ ^ beszélnek magyarul. Szeretnék spanyolul írni.

niederländisch /holländisch

Polen ^fließend ‘ ^selten

C .
c ;^

0

Ha egy-egy embert akarunk megnevezni egy országból (egy olaszt, egy magyart stb.), akkor hímnemben -er, nőnemben -erin képzőt teszünk az országnév mögé: Tsz, Nőnem Tsz. => Italiener (olasz férfi) 0 j Italienerin (olasz nö) -nen Hímnem

Italien Amerika Österreich Spanien Japan Schweiz

/Amerikaner Österreicher Spanier Japaner Schweizer
Hímnem
Tsz. -n

! Amerikanerin 5 Österreicherin ; Spanierin Japanerin Schweizerin
Nönem
U n g a r in F r a n z ö s in T ü r k in G r ie c h in C h in e s in P o lin F in n in

Tsz.

Ungarn Frankreich Türkei Griechenland China Polen Finnland
■V

U ngar F ra n zo se T ü rk e G r ie c h e C h in e s e P o le F in n e

-nen

M ondd egyszóval: der spanische Mann die polnische Frau der japanische Mann

die französische Frau der griechische Mann der italienische Mann

die chinesische Frau die polnische Frau der amerikanische Mann

1. Fordítsd le!
A barátom ott beszél egy kínai nővel. Azt az amerikait ismerem. Felhívod a török nőt? Sok törököt ismer. Szeretem ezt a lengyel lányt. A finnek most jól élnek Ismered azt a svájci nőt? A francia nő jól beszél németül. Látod azokat a magyar nőket? Mit keres itt ez a francia? A görögök szeretnek táncolni. Az a görög nő szerelmes beléd. Most franciák, olaszok és törökök laknak nála. A főnököm egy spanyol nő. A japán nőkkel angoM beszélünk A finn nők nagyon szépek Az osztrák nő jól beszél magprul. Az osztrákok meghívnak bennünket. Az a svájci szereti a pénzt. A svájci nőkkel nem tudunk beszélni.

2. Fordítsd le a minidialógust!
- Apu, szeretik a románok' a magyarokat? - Csak úgy fiam, mint az írek^ az angolokat, az arabok a zsidókat^, a belgák'^ a francia'kat, a horvátok® a szerbeket'^, a franciák a ... - KöszönÖM apu, már értem.
(F é l ó ra m ú lv a :)

‘r R um äne -n

Ire -n V Jude -n "'r Belgier - ^r K roate -n “ "r Serbe -n

D .
a)

Morgen fahren wir auf die Insel Helgoland.
= H olnap H elgoland szigetére utazunk.

^ -i/Y Y

b)

Folyók, tavak, vízpartok Sie machen am Plattensee Urlaub. = A B alatonon nyaralnak.*

die See

der See

das U fer

die Küste a Keletitengerre Rügen szigetére^ a Csepel szigeten a Rajnára (r.Rhein) az Atlanti-partokra^ a Fichtelbergen a Marosra (e Mieresch) a tengerpartra^

F o rd ítsd le: az Elbán (e Elbe) a D unán (e Donau) a Bodenseen a Feldbergre a Tiszára (e Theiß) a Margitszigetre^ a Fertő tóra^ a Balatonra^

a Zugspitzere a Kékesen (r Kekesch) a Mississippin (der) az Amazonasra (der) a Keleti-tenger partján'^ a M atterhom ra (das) a M ont B láncon (der) a Földközi-tengeren^

1. Fordítsd le!
Holnap utazunk a Balatonra! A Balatonon nyaralnak? Szeretek a Margit-szigeten sétálni. Szeretnél hajókirándulást^ a Tiszán? A Gellért hegyre mentek? A Feldbergen eszünk egy étteremben. Jörg a Balatonon egy csónakban horgászik A család a Zugspitzere megy. A Fertőtavon csónakázunk Elmegyünk a Margit­ szigetre? A M atterhom on mindig tél van. A M ont Blanc-ra nem megy busz. A tengerparton mindig focizunk A M aroson lakik a szüleivel. A Keleti-tenger partján m ost hideg van. A D unán m ost csak egy hajó van. Jössz a Dunára? A Földközi-tengeren van egy házuk Az Atlanti-partokon él 50 éve. Rügen szigetén g p k ra n horgászunk Jöttök a Fichtelbergre? A Margit-szigeten mindig fagyit eszünk A Fertőtavon nyaralnak A tengerparton fociznak A Margitszigeten ebédelünk A Földközi-tengeren n p ra ln a k az idén. A tavon egy csónak van. A Gellért hegyen eszünk valamit.
e M a rg a re te n in s e l r N e u s ie d le r See ^r Plattensee "^e O stse e k ü s te ^'e Insel R ü g e n ^e A d a n tik k ü s te ^e M e e re s k ü s te /e S eek ü ste '^e S c h ifffah rt M ittelm eer

*

H a v a la m in e k a k ö rn y é k é t e m e le d ki, a k k o r an (a m P latten see = a B a la to n o n , -n á l), és ha a felszín ére g o n d o lsz , a k k o r a u f (a u f dem See = a tavon, a tó feiszín én V

Két fő típusa van a németben a felszólító módnak; a névmásos és a névmás nélküli alak.

A.
a)

M ciwouD ái© mclQföffliDQ ®D®Ds®Ds
szótő ö Z jU tL /
y
^

Esz./2. sz. (te) M ondd ugyanígy: Gyere!

gehlen

(e )
íi]! Kérdezz! Állj!

Geh(e)! = M enj!
Hozdi! Maradj^! Játssz! Felelj! N evessé Rohanj'*!

Qináld! Igyál!

b)

TSZ./2. sz. (ti) ->

gehlen ^

+ ( e ) t => Geht ! = Menjetek! Fragt! = Kérdezzetek!

M ondd ugyanígy: Gyertek!
\ | /

írjatok! Csinálj átoldKérdezzetek! Igyatok! Álljatok!

Hozzatok! Maradjatok! Játszatok!

Feleljetek! Nevessetek! Rohanjatok!

Nem tesszük k i tehát a személyes névmást a íe és a ti alakokban, az ige pedig a mondat legelejére kerül:
I. hely ^ Geh(e) schnell nach Hause! i = M enj gyorsan haza!
^
;

IGE
I

;

; Fragt auch eure Eltern!

= K érd ezzétek m eg a szüléitekét is!

c)

Tőhangváltós igék
Brechung megmarad:

e^

i

helflen

hilf^sf
VeddM

=> H ilf
Beszélj! Egyél!

! = Segíts!
Nézd! Add!

M ondd ugyanígy: Olvass! Umlaut nincs: r

fahr|en -» ^ f ö h r l ^
M ondd ugyanígy: Aludj!
Zuhanj^! Fuss!

Fahrl = Utazz!
Süss^! Fujj^! Fogp!

Ass^^l Moss!

H agyd^M

'holen ^bleiben ^lachen "^rennen ^nehmen ^'fallen ^backen ^blasen 'Yangen '*^*graben “ lassen A felszólításhoz elég a szótövet kimondanod, az ,,e’’ hangot ma már csak ritkán teszik hozzá a kiejtés megkönnyítése miatt az -n, -d, -t, -ig szótövü igéknél: p l; öffnen — > öffne!

B.
a)
Önöző alakban:
TSZ./3.SZ. (Ön, Önök)

Geben Sie! = Adja! (A dják Önök)! Mochen Sie! = Ön csinálja! (Ö nök csinálják!)
Főzzenek! írjanak! Olvasson! Fusson! Ússzon! Focizzon! Hozza! Jöjjön! Menjenek!

S ie
M o n d d ugyanígy: Igyon! Egyen! Aludjon!

b)

TSZ./1.SZ. (mi):

Machen wir! = Csináljuk! Lesen wir!
= Olvassunk!
Fussunk! Ússzunk! Focizzunk! Hozzuk! Menjünk! Kérdezzünk!

Wir
M o n d d ugyanígy: Igyunk! Együnk! Aludjunk!

Főzzünk! írjunk! Olvassunk!

A sein létige ragozása rendhagyó:

^

i

= Légy

!

Sei ruhig! = Légy nyugodt!

= Legyetek ...!

M o n d d e zek alapján: Légy jó! Legyetek kedvesek! Legyen o lp n kedves ...! Legyél csöndben!

N e legyél ostoba! Legyetek ott 5-kor! Legyen udvarias! Legyetek okosak!

A z ige az L helyen áll, az igekötö pedig az utolsó helyen:

Stehen Sie um 5 Uhr auf! = K eljen fel 5 órakor!
I. hely igekötö az utolsó helyen N e menjetek el! Gyorsan gyere vissza! Vásároljatok be holnap!
0

U gyanígy: N e aludj el! Szálljunk be! N e tévézzetek!

Hívja fel Ilonát! Szálljunk ki! N e tévézz!

Összefoglalva:
ich du er,sie, es Komme!
0 i

wir ihr Sie

Kommen wir! Kommt! Kommen Sie!

U gyanígy m o n d d vég ig . , r. j m inden szem elyb en :

schwimmen, stecken, ^ ic h n e n , t ^ e n , eeben, nehmen, essen, ralién, raneen, schlaren, • i i r i • ii r r i sein, haben, rem sehen, ein schlaren, aur stehen

1. Fordítsuk le! a) Gyere!
Igyál! Csináljátok! H úzd‘!

Fessetek! Menj! Hozzátok! Énekeljetek! Hozza! Vásároljon! Segítsünk! Utazz! A ludj! Fogd"! Áss^! Szánjatok be! Feleljetek!

Hozd! írjatok! Keresd! Nevessetek! Menjünk! Jöjjön! A dja oda! Fújj^! Nézd! Add oda! Légy okos! Szállj ki! Szállj be!

Vásároljatok! N yisd ki! C sukd be^! Hallgassátok! Kérdezzünk! Rajzoljon^! Hozzák! (Önök) Legyetek ott! Legyen nyugodt! Légy csöndben^! Legyetek jók! Vásárolj be! N e félj!

b) Nézzük!
Vegyünk! Egyen!

c) Segíts!
Olvass! Egyél! Beszélj! Kelj fel! Felelj!

2. Fordítsd le a mondatokat!
ö t órakor kelj fel! H o z d a levest a szobába! legyél olyan ostoba^! Legyetek csöndben^ nem tudok dolgozni! beszélj olyan hangosan! Foglaljon helyet^! A dj neki egy pofont! N e egyél m ár olyan hangosan! A d já to k oda a tányérotokat! V egyetek m ag ato k n ak sütem ényt! O lv a sd fel a verset'°! H a g y d ab b a”! Beszélj a testvéredről! tudok olvasni^ olvasd fel a házit! H ag y j békén'H H a g y já to k ö t békén! H ag y jo n békén! N e h ag y d a fü zeted et az iskolában! Pakolj m in d en t be'^! V egyél m ég egy kicsi sü tem én y t! F u ss Forest^ fuss! Légy jó mindhalálig''^! D olgozz szorgalm asan'-l H ív já to k m eg öt! Igyatok egy kávét! N y is d ki az ablakot! Beszélj h a n g o sa n “^! Szám olj m in d en t össze! B ocsáss m eg nekem'^! Legyél 5 -koT az iskolában!

3. Vigyázat, sich-es igék! Fordítsd le!
F ü h len S ie sic h g u t! = Érezze jól magát!
M osd m eg az arcod! Pihenje ki magát^^! Örülj az ajándéknak, különben...! K épzelje el^^! Öltözz fel gyorsan! K épzeld el! M ossa m eg a lábát! Siessen! Siessetek! Foglalkozz a m atekkal, különben... Ü ljetek le mellém! Szégyelld m agad, nem beszélsz arabul!^^ Állj ide! Ne m é r g e l ő d j N e m érgelődjetek! Em lékezz rám! Foglalkozzatok^^ a nagym am ával! Ülj le! Üljetek le a szobában!
1,

^csak; still ^so dumm ^zeich n en "^fangen ^graben B la s e n "auíjhören '^in R uhe lassen '^ein|packen ^Platz nehm en 'V o r lesen ; s G edicht ‘^laut '^entschuldigen + D ! '^sich beeilen '"^bis zum T ode fleiß ig '^sich erinnern an + A ^°sich aus|ruhen ^'sich^ vorlstellen ^^sich b esch äftigen mit + D ^'^sich schäm en; arabisch ^“ ^sich ärgern ^^sich kümmern um + A ’ziehen ^schließen

c.

K ö r ü l í r á s © C o ) L

n e l

Tulajdonképpen magunkat is felszólíthatjuk kérdő felszólítás form á­ jában, ha valamiben bizonytalanok vagyunk és megerősítést várunk valakitől. (Telefonáljak? H ívjam ? -ja m , -jem , -ja k , -je k ) Ehhez a sollen módbeli segédigét használjuk, az igét pedig a mondat végére kü ld jü k Infinitivb^n:

"^Egyes szám első ill. többes szám első személyben:

Soll ich ihm helfen? - Segítsek neki! Sollen wir ihm helfen? = S egítsünk neki?
S zó lítsd f e l m agadat: E zt én egyem meg? E zt egyedül oldjam meg? Felhívjuk? Értesítsük^ őt? Elhozzam a vendégeket? Segítsek neked a fordításban^? Legyek ott én is? Vegyünk be 2 tablettát?

Rendet rakjunk a szobában? N eked is vegyek Colát? Segítsek neked a matekban? Elmosogassam a tányérokat? Felolvassam a verset? Eláruljam^ neki a megoldást? Feloltsuk^ a lámpát? Leoltsam^ a lámpát?

D ,
Ha valakinek a kívánságát vagy parancsát közvetítjük egy 3. személyhez, akkor a sollen módbeli segédigét használjuk;

Der Direktor sagte, du sollst ihn sofort anrufen. = A z igazgató azt mondta, hívd fel azonnal.
M o n d d ugyanígy: Apa azt m ondta, haladéktalanul^ vidd la a szemetet. M ondd meg neki, várjon rám a krimó^ előtt este 7-kor. K özöld vele^, hogy ki kell költöznie a lakásomból. M ondd meg neki, hogy vegyen nekünk is egy színházjegyet. Üzenték, keresd fel holnap a főnököt. K özöljétek velük^, hogy hagyják el az irodát. Felszólított^^ a tanárod, hogy gyakrabban írj leckét. Üzenték, takarítsd ki az előszobát, a konyhát és a W C t. M ondd meg neki, hagyja békén a feleségemet, különben beverem az orrát^^. M ondd meg annak a fiúnak, ne túrja az orrát^“. Add neki ezt a zsebkendőt! M ondd meg apádnak, holnap hívjon fel engem a munkahelyemen. K özöld vele, hogyne üsse az orrát a dolgaimba^^
'jd em . B e s c h e id s a g e n ^e K n e ip e einjschlagen ^bei + D V e r r a te n "^anlmachen ^auslm achen fo rd ern sofort

^jm. m it|teilen

'jm . au s|rich ten lassen

‘^jm. die N a s e

'^m it d e m F in g e r in d e r N ase b o h re n

^^die N a s e h in e in |s te c k e n in + A

Ha általánosságban beszélünk, és nem akarjuk megnevezni az alanyt, akkor általános alanyt (az ember, az emberek) használunk. A man után az állítm ány csak E.sz./3. személyben állhat;
----------- --- ----------------------------------------------------------- -

+ Esz/3. sz.

Man kann hier gut essen. - itt jó l lehet enni.
\
( - A z em ber itt jó l tud enni.)

A magyar mondatban szebb, ha nem ejtjük k i lépten nyomon az ember szót, helyette inkább a Tsz, 1. vagy 3. személyt használjuk:

In der Oper isst man nicht viel. In England trinkt man viel Tee.
Fordítsd le:
Itt beszélnek angolul. Itt nem dohányoznak. O tt olcsón^ lehet bevásárolni. Az étterem ben szabad énekelni. Németországban sokat dolgoznak. E bben az országban jól élnek N álunk 8 -kor kelnek l u nem szabad dohányozni. H ogy m ondják ezt németül?

Az operában nem eszü n k sokat. A ngliában sok teát isznak.

Vezetés^ előtt nem iszunk Ebéd előtt nem eszünk csokit. Étkezés közben^ nem beszélünk Itt nem szabad focizni. M agprországon sok húst esznek Víz nélkül nem lehet élni. Oda^ nem szabad belépni^. Mit lehet itt tenni? H ogy m ondják ezt angolul?

1. Fordítsd le magyarra! (Hacsak lehet, hagyd ki az ember szót!)
Man kann hier nichts machen. Man steht hier immer um 5 U hr auf. Im M useum sieht man viele interessante Sachen. D ort geht m an früh ins Bett. Was kann m an hier machen. Spricht man hier gut französisch? Bei ihnen tnnkc man gutes Bier. Wie kann man von hier zum Bahnhof kommen? W o kann man gute CDs kaufen? Bei meinem Onkel darf man nicht laut sprechen. O hne Badehose geht m an nicht ins Schwimmbad. O hne H um or kann m an nicht leben. N ach England fährt m an mit Regenschirm^ Bei diesem Bäcker kann m an frische W aren kaufen. H err O ber, diese Suppe kann m an einfach nicht essen! Hier muss m an 2 E uro einwerfen^. H ier darf man sich nicht hinauslehnen^. Man arbeitet viel bei dieser Firma, aber man bekomm t wenig Geld. Wo kann man hier Geld w e c h se b ^ ? Wie singt man dieses Lied^°? Wo bekom m t m an hier eine Stadtkarte? Wie kom m t man zum Museum?
'b illig A utofahren ^bei + D , s E ssen '^dorthin ^ein|treten ^esernyő ^bedobni

^kihajolni V áltan i ’^dal

2. H elyettesítsd be a megfelelő szóval és fordítsd le! r M ann -"er = férfi (m ein M ann = a férjem) man = á lta lá n o s a lan y
Z w e i............... stehen vor der T ür....................da an der Ecke ist mein Mann. V ie le ............... sterben im K rieg'. W ie k o m m t............... zur Bushaltestelle? In Sibirien tr in k t............... viel Wodka. M e in ................. ist heute 40 Jahre alt. S in d ............... klüger als die Frauen? A u f diesem Fußballplatz k a n n ................. nicht gut spielen. E i n ............... sucht dich................... muss viel a u f sie warten. D i e ............... m üssen viel a u f ihre Frauen warten. W ie k a n n ................. diese A ufgabe lösen? N icht a l l e ............... können mit den K indern gut umgehen. Józsi ist mein d r itte r ................ I s t .................die Krone^ der Schöpfung^? Wo k a n n ............... hier ein b ieg en ?.................kauft hier billig.

3. Fordítsd le! r Mensch -en r Mann -"er man
H any em ber áll ott? K ét férfi vár rád. Itt halkan beszélnek o k emberek és nem állatok K i a férjed?

= az ember, az emberek = a férfi(ak)
= általános alany
K ik ezek az emberek^ Lehet fürödni? K i ez a férfi? Egy em ber áll az ajtó előtt. Látod azt a férfit?

Ó k férfiak^ Sok ember lakik itt. Lehet itt dohányozni? N em akarnak segíteni neki az em berek Hogy lehet ezt megoldani?

4. Fordítsd le a miniket!
- Man klopft! Öffne bitte die Tür! - Ich gehe sofort. - Mufti, wie schreibt man dieses Wort? - Das weiß ich auch nicht. Mein Freund hat wieder gelügt^. Ich dachte, er ist wein bester freund. Na ja, man kann nie wissen... - Wie schreibt man dieses Wort? - Mit großen Buchstaben.


- Darf ich das Bier trinke«.^ - Nein, hier darf wan keinen Alkohol trinken.


- Mein Freund ist ein Arschloch"^! - So etwas sagt man nicht!
f

5. Irj te is 3 minidialógust man-nal! 6. Fordítsd le ékes magyarra!
M ein M ann will nie bei der Hausarbeit helfen. W as kann man da machen? Die M änner sind so egoistisch. Man kann nie wissen, wen man heiratet. Jeder M ensch weiß das. Die zwei jungen M enschen an der H austür wollen etwas von dir. Ich möchte diesen Mann heiraten. W er ist der Mann im Hause, ich oder du? Man darf das nicht ernst nehmen. Der M ensch denkt, Gott lenkt, (közmondás) Man lebt besser in Schweden. Ist das eine schwere Arbeit? Das hängt davon ab, wie man es nimmt.

'háború ^korona ^teremtés “ ^seggfej ^hazudni

Az általános alany tárgy- és részes esete

B.

e s

A man ragozása rendhagyó, vagy úgy is lehet mondani, hogy tárgyés részes esetben kölcsönveszi az ein határozatlan névmás alakjait:

N. man \ Man lebt hier gut. = itt jól lehet élni. A. einen Dos macht einen glücklich. - A z b o ld o g g á teszi az em bert. D. einem Er hat cinért) das Auto verkauft. = V ala k in ek eladta az autót.

I I

Fordítsd le:
Az nem esik nehezére^ az em bernek E zt meg szeretném köszönni valakinek! Szükségem^ van valakire, aki segít nekem. Jólesik^ az em bem ek ha segítenek Q a k egyvalakinek árulta el, de ő nincs itt. A barátod csak hazudni tud az embemek! Valakinek el akarja ajándékozni a kerékpárját. A magatartása"^ dühíti^ az embert. Ism ersz itt valakit? A híradó^ nem ad elég információt az em bem ek A lárma^ idegesíti az embert. Az állam elveszi^ az ember­ től a pénzt.

N. keiner A. keinen D. keinem
Fordítsd le:

Keiner weiß das. = Senki se tudja. Keinen von euch kennt er. = Egyikötöket sem ismeri. Keinem helfe ich heute. = M a senkinek se segítek.

Senki se volt a megállóban. Egyikőnk^' se jön. Senkinek se adja el a kocsiját. Senkit se akarok meghívni. Ö nök közül senki se volt ott. A rádiót senkinek se adom. Senkit se akar látni.

Senki se fogja azt megtenni'^ neked. Senkinek se tetszik az ötleted! Egyik vendégnek sem adja. A jelenlévők^ egyikét sem köszöntötte. Egyikőjük se szeret moziba menni. Senki se jött hozzám tegnap. E zt senkinek se adom oda.

1. Fordítsd le!
i) Ism ersz valakit^ aki tu d kínaiul? Nlemy sen k it se ismerek^ aki tu d kínai­ ul. 2 ) /v\ár az is idegesíti az em bert/ ha belép a szobába. K özületek ezt senki se érti! 3 ) E gyszer valakinek megTnondta az ig azság o t y de az süket v o lt és így m ár senki se tudja. 4 ) Ism ersz v alak it közülük? senkit.

2. írj 4 m inidialógust, ahol a man és tagadásai szerepelnek!
'jdem . sch w er|fallen ^brauchen+ A ^jdem. tut etw as w o h l * ^ 5 V erhalten ^ ’e T agessch au " ^ s Lärm V e g |n e h m e n + D ! *^tun = A zaz senki se közülünk: k ein er v o n +D . ärgern

A n w esen d e-n “‘e W ahrheit

2

,

V

A jeder, -e, -es névmás azt jelenti, hogy mindegyik, minden egyes személy vagy dolog egy csoportból, ahol az eg yed eket h angsúlyozzuk. Ezt a névmást csak egyes számban használjuk és ugyanúgy ragozzuk, m int a h a tá ro zo tt névelőt:
/ E s z .^

Jeder Mann ist anders. = Minden férfi más. Jede Frau möchte hübsch sein. —Minden nö szeretne csinos lenni Jedes Kind mag spielen. = Minden gyerek szeret játszani.
F o rd ítsd le: M inden nőnek adunk ma virágot. Minden autó tetszik neki. M inden vendégnek adunk teát. M inden tanuló az iskolában van. M inden gyereknek segít. Minden asztalt megterítek^

Minden országban van egy felesége. Minden lakásban van egy fürdőszoba. Minden könyv iu 5 Euróba kerül^. Apa holnap minden asztalt megjavít. Minden tanulóval beszél az iskolában. Minden kutyát megsimogat^

Ha időt akarsz kifejezni vele { p l m inden nap, héten stb .) akkor csak tárgyesetbe k e ll tenned:
+ Akk.

Jeden Tag besuche ich ihn.

M inden nap m eglátogatom . ‘

Ugyanígy:^ Minden héten jön. Minden hónapban kap egy könyvet. M inden évben vesz egy autót. Minden alkalommal vesz nekem édességet. M inden órában csönget egyszer. Percenként (minden percben) jön két v e v ő ^ Használhatod önállóan is: j-

Jeder = m indenki

Jeder weiß die Wahrheit. = Mindenki tudja az igazságot.
Ugyanig)^: Mindenki tudja azt. Mindenki közülük^ ott van. A családjukban mindenki beteg.
Mindenkinek ad egy virágot. Mindenkivel beszél a csoportból. Mindenkit ismer az osztályból.

M o n d d p re p o zíció va l: Minden boltba bemegy. Minden lánnyal beszél. M inden kocsiba beszállnak Minden em berről tud valamit. Józsi minden zsebből^ kihúz egy pénztárcát. Ma minden asztalra teszünk egy virágot. Minden kutyához odamegy.

‘den Tisch decken ^kosten +A ^streicheln

Kunde -n Von+D '^e Tasche; raus|ziehen

3.

e s v a r i a n s a i

A z alle azt jelenti, hogy minden, az egész, az összes személy vagy • ^ dolog. Utána m indig többes számban áll a főnév vagy az ige :
-+Tsz.

Alle

Kinder schlafen schon. - Minden gyerek alszik már.

F o rd ítsd le: A z összes könyv a földön fekszik M inden hibát kijavítunk Az összes dolgozat^ rossz. M inden állatot szeretne látni. M inden autó a garázsban van. M inden em bernek elmeséli azt. M inden kollégának ad valamit. A llh a t önállóan is:
f

Minden bőrönd m ár a kocsiban van. Minden vendéget megkínálnak almával. Minden gyerek apja jön holnap. Minden ablak nyitva van. Minden 5 percben'"' felhív a barátnőm. A busz 10 percenként jár. Háromévenként meglátogatjuk őket.

Alle wollen mit mir kommen. = Mindenki velem akar jönni.
Ugyanígy:
Most mindenki otthon van. Mindenki TV-t néz. E béd után mindenki fáradt. Mindenkire gondol Ági, Mindenkinek ad valamit. Ebben az országban mindenki kap egy lakást. Mindenki beteg az osztályban. Mindenkiről m ond holnap valamit. Mindenkivel szeretne beszélni. Mindenki előtt m ondod ezt nekem?

Ha a dolgok összességét akarjuk megnevezni - tehát minden(t) értelemben akkor az alles semleges nemű alakot használjuk;
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Alles ist in Ordnung. = Minden rendben van. Alles klar. = Minden világos.
Ugy^anígyM indent bevásárol Kati. M inden sokba kerül^ itt.
Mindent elintéz^ Péter. Mindent vagy semmit!

Schularbeit-en ^kosten viel ^erledigen * A határozott névelő többes számú végződéseit veheti fel: N alle A alle D allen G aller Alle + többes számmal kifejezhet időbeli ismétlődést is, pl. tízpercenként (azaz minden tízpercben), A fél, negyed, háromnegyed órához csak a jede-t használd!

Minden készen van? M indenről beszél holnap. Mindennel készen vannak Mindenre gondol. Mindennél jobban^ ízlik neki a tortám. E z minden? M indent eladsz? Mindamellett kedves fiú. (bei +D)

A kocsiban van m ár minden. M indenben keres valami rosszat. Mindenre igent m ond ez az ember. Majdnem minden drága. Minden ellen harcol. Mi mindent m ondott akkor! E z az em ber itt mindenre képesül H ogy mi minden van itt!

1. Jeder^ -e^ -es vagy alléi (Ne felejtsd: jeder + Esz. alle + Tsz!)
............... Kind mag Schokolade essen.................... K inder m ögen die Schokolade..................W are kostet hier viel................... W aren kosten hier viel. Das weiß ............... M ensch. W ir hängen Bilder an ............... W ände. An ............... W and hängt etwas. In ............... Buch fmde ich etwas Gutes. ............... Tag geht sie ins Schwimmbad. W ir besuchen Om a ............... W oche................... 5 M inuten kom m t eine Straßenbahn. Die U -Bahn fährt ............... halbe Stunde................... Abend spielen wir Fußbail. Sie wollen ............... A bend zu uns kommen. Fährt der Zug ............... 30 M inuten? Ja, der Zug f ä h r t ............... halbe Stunde. Der Bus f a h r t ............... Tag. W am m klingelt er ............... 10 M inuten? ............... Jahr fahren w ir einmal an den Plattensee.................. M onat fünfmal geht er ins Kino. Er denkt im m er an ............... M enschen. Ich will m i t ................. Spielzeugen spielen. I n ............... Garage steht ein Auto. I n ............... Garagen stehen Fahiräder.

2. Alle vagy alles?
W ir erledigen ................................... warten au f dich. Sie spricht mit ihrer Freundin ü b e r ............... . W eißt du s c h o n ............... ? ................w issen das im D o rf Ist d a s ............... ? Ü b e r ................liegt jetzt Schnee, die Landschaft'^ ist w^underschön, ............... bewundern^ sie.................. lädt sie ein. W arum sind ............... so gemein^ mit i h r ? ............... kann ich nicht wissen. W illst du das ............... kaufen und nach Hause b rin g e n ? ................. denken so .................... ist fertig..................sind schon fertig, also los!

Ha valam i e lfo g yo tt vagy k ifo g y o tt, a köznyelv gyakran használja ezt a kifejezést:

Mein Geld ist alle. = Elfogyott a pénzem.
Ugyanígy:
Elfogytak az újságok. Elfogytak a jegyek Elfogyott a benzin. Elfogyott a krumpli. Elfogytak a kerékpárok Elfogyott a hús. Elfogytak a képeslapok Elfogyott a kenyér. Elfogyott az ásványvíz.

'ü b er+ A “fähig sein zu + D ^táj ^^megcsodálni ^gonosz

g = valaki
N jem and A jem a n d (en )
D jem an d (em )
E nnek a névm ásnak csak eg y es szám a van. Tárgy és részes esetb en a v ég ző d és nem k ötelező.

G jcm ands*

V

Jemand steht vor der Tür. = Valaki áll az ajtó előtt.
Valakinek az autója a házam előtt áll. Itt senkit nem'"’ ism erek Veszel valakinek valamit? Senki se lakik itt? Senkinek nem veszek semmit. Senkivel se beszélek Valakinek odaajándékozzuk a bútort. Valakinek adok ma egy pofont. Itt lóg valakinek a kabátja.

Van itt valaki? Valaki akar veled beszélni. Valakinek odaadom az ernyőmet^. Akar még valaki valamit? M ost éppen valakivel beszél. Valakinek a sapkája^ itt fekszik Van valaki nála? Valakinek az órája siet^. Elmegyek valakihez.

F o rd ítsd le: Irgendjemand"^ möchte mit dir sprechen. Stört^ ihn nicht, es ist jemand bei ihm! Sonst jemand möchte über dieses Thema etwas sagen? Stört den Q ief nicht, er spricht eben^ jemanden. Jemand steht hinter der T ür und lauscht^. H at dich kürzlich^ Paul angerufen? Nein, jemand anderer. Sprichst du von deiner Klassenlehrerin? Nein, ich spreche von jemand anderem. Ich möchte mein Zeugnis jem andem verkaufen, aber niemand braucht es...
■ ■ M

= mindenki
N A
D jed erm an n jed erm an n jed erm an n jed erm an n s Mindenkit ism er a városban.
N em ragozzuk, csak birtokos esetb en kap vég ző d ést.

G

Sie kennt je d e rm a n n in der Stadt.
M indenkt meghív^ a partira. Mindenki szereti a szép időt. M ost m indenk az utcán sétál. M indenki ismer a városban.
r R egenschirm ^e M ütze ^vor|gehen

Mindenkinél van egy esernyő. Mindenkitől kér kölcsön pénzt^°. Mindenkinek veszek valamit Karácsonyra^^. Mindenkinek a ruhája a fogason^^ lóg.

jem and ^zavarni '"éppen ^hallgatózni ^elöbb

einjladen zu + D ^^sich*^ G eld borgen b e i+ D '* zu + D '^r K leiderhaken jem ands A utó v a g y das A uto von jem andem (valaki autója) A jem and tagadása niemand = senki(t)

nuQ

iä s , (alten (ä!a@aoafeire

d e r' die > eine... = az egyik ... das
A z ein- és ander- névmásokat gyenge melléknévként ragozzuk.
j ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ^

Die e in e Katze liegt hier, die a n d e re trinkt da Milch. = Az egyik m acska itt fekszik, a másik ott tejet iszik.
_______________________ ______ ________________________________________

A z egyik em ber dolgozik, a másik pénzt keres''. A z egyik eladónő kedves, a másik bunkó (klotzig). Az egyik lány szép és buta, a másik okos és ronda. Az egyik mosógép rossz, a másik a barátomnál van. A z egyik busz Kecskemétre megy, a másik Miskolcra. Egyesek jönnek, m ások elmennek. Az egyik kocsiban pénz van, a másikban egy rendőr. Az egyik lánynak adok puszit, a másiknak nem. Az egyik gyerek nálunk lakik, a másik Imrénél. Az egyik képen apa van, a másikon Pista bácsi. Az egyik nő a barátnőm, a másikat nem ismerem. Az egyik lánynak pénzt adok, a másiknak egy puszit.

1. Fordítsd le!
D er eine Arbeiter liegt hier und trinkt Bier, der andere spielt dort Karten. D em einen gibt er Geld, dem anderen nimmt er weg. Die eine seiner Geschichten war interessant und kurz, die andere war lang und langweilig. In dem einen Haus w ohnen 10 Familien, in dem anderen w ohnen nur 2 Familien. Die eine Aufgabe gefiel mir, die andere nicht.
6

.

A z irgend névmás szóösszetételek első tagjaként megfelelője a vala... (valaki, valahol, valam ikor stb.):

áll,

magyar

Irgen d w er wartet auf dich im Zimmer. = Valaki vár rád a szobában.

A .

Irgendwer^ was wann woher

= = = =

valaki valam i(t) valam ikor valahonnan

irgendwohin wie wo Irgendeinmal

= = = =

valahová valahogy valahol egyszer majd.

Valamit akarok mondani neked. Valahol meg kell lennie! Valami van a szájában. Valahová elm entek tegnap. Egyszer majd mi is nyerünk a lottón. Valahonnan jön segítség. Valahol kell tankolnunk (tanken). Valamikor felhívlak. Valamikor el kell mennünk. Valami van a zsebedben. Valaki jön holnap hozzánk Valahogy eltűnt a fogoly. Valahonnan szerzett egy fegyvert. Valahol háború van most. 'vagy: irgendjemand, irgendeiner ^vagy: irgendetwas
A z ember-t nem írjuk ki: d e r ein e...

*

7.

■ cscíüB'ö Q níí'qo© [P s i t SBű B ^ qd® = az egyik

Ez az egzotikus betegségre emlékeztető kifejezés azt jele nti magyarul, hogy az egyik valam i közül, azaz több dolog vagy személy közül, ha ki akarunk egyet emelni, ezt használjuk. Ez tulajdonképpen egy birtokos szerkezet;
A z a ij t ó k ^ g y ik e

Eines der Autos gefällt mir. = Az egyik autó tetszik nekem.
J

ein + Főnév többes birtokosban
A z ein határozatlan névmás (37.o.) m indig felveszi a főnév nemét és amely dolgokból veszünk k i egyet, az m indig többes birtokosban áll:
a v ^ k ^ y ik e az a t ^ ó k ^ y ik e az apák eg y ik e

X

eine

der Vasen
T öb b es szám birtokos!

eines der Autos
az egyik autó

einer der Väter
az eg y ik apa

E gyes szám !

a főnév nemét
feltüntetjük

Ugyanígy: ^
az egyik lány' az egyik asztal az egyik tanárnő az egyik férfi az egyik m úzeum az egyik hiba az egyik óra az egyik porszívó az egyik ruha az egyik hűtőszekrény az egyik ápolónő az egyik óvoda az egyik m otor az egyik lámpa az egyik mikrosütő az egyik kutya az egyik ház az egyik tanuló az egyik gyerek az egyik labda az egyik kerékpár

1. M ondd a példa alapján!
a gyerekek e g y ik é n e k

Einem der Kinder gebe ich das. - Az egyik gyereknek adom azt.
Az egyik széket megvesszük holnap. Az egyik regényt megvásárolom. Az egyik tolvajt m ár elkapták^. Az egyik gyerektől elvette^ a pénzét. Az egyik vendéget sörrel kínáljuk^. Az egyik süteményt megette? Az egyik kerékpárt megszerelik Az egyik nézőnek adnak egy kocsit. Az egyik kereket ki kell cserélnünk. Az egyik vendégnek hiányzik egy foga. Az egyik nőé ez a retikül"^. Az egyik tanárnak kinyitja az ajtót.

’r D ieb - erw isch en ^ w eg|n eh m en + D ! ^an|bieten D ,A " ^ e H andtasche ^ M agadban m indig m ondhatod: a lányok egyike

2. M ondd birtokos névmással!
barátaim egyike X

Einsr m6Ín6r Freund© hilft rnir. = Egyik barátom segít nekem.
Egyik barátnőm et felhívom. Az egyik könyvemet magammal viszem. Az egyik toUa itt maradt. Az egyik gyerekének vesz valamit. Egyik barátunknak segítünk Az egyik kollégájának fáj a feje. Az egyik barátod kocsiját ellopták? Szükségem van az egyik ruhádra.

3. M ondd tagadó alakkal!
a tanulók egyike sem X

Keiner der Schüler wusste es. = Egyik tanuló se tudta.
Egyik barátom se volt ott. Egyik vendégnek se adott süteményt. Egyik gyerekének se segített. Egyik ablak se tiszta. Egyik házid se jó. Egyik választ se tudta. Egyik mosógép se m űködik Együc barátnőd se szimpatikus nekem. Egyik barátjának se írt ezen a nyáron. Egyik barátom se egészen normális.

4. Mondd prepozícióval!
a magyar filmek egyikében X

In einem

der ungarischen Filme spielte sie.
Az egyik barátunkra várunk Egyik iskolatársnőjére gondol. Az egyik ismerősével beszél. Egyik kollégámról meséltek egy történetet.

= Az egyik m agyar filmben játszott. Az egyik legjobb csapat ellen játszunk Egyik unokatestvérem hez elmegyek Az egyik legdrágább hotelben laktak Az egyik legkényelmesebb kocsival érkezett.

Pótolhatod von + Dativ- val is a fenti Genitivus Partitivus szerkezetet, ha ez neked szimpatikusabb:

Eines der Autos gefällt mir. = Eines von den Autos gefällt mir. A bevezető gyakorlat példáit mondd el von + Dativ-val!
r

5. írd át von + Dativ-ra!
Einem m einer Schüler diktiere ich einen Satz. M orgen besichtigen w ir eines der interessantesten M useen der Welt. Er gehört zu einem der reichsten M enschen der Welt. W ir gehen zu einem m einer Verwandten. Eine seiner Freundinnen w ohnt hier. An einen der gestern festgenom m enen Diebe stellte er Fragen. Die schönen Haare eines der italienischen M ädchen gefielen ihm sehr. Eines der K inder der dort kom m enden Eltern w ohnt in der Nähe.

6. Fordítsd le a piramisokat!
az egyik bandita’ az egyik banditának az egyik banditával az egyik legjobb banditával (3) az egyik m acska egyik m acska se egyik m acska alatt se egyik m acskám alatt se az egyik múmia*^ az egyik m úm iát se az egyik m úm ia szeme az egyik m úm ia szem ében a fény“ (5) (1 ) (2 ) az egyik tanuló az egyik tanulóm at az egyik tanulóm hoz az egyik tanulóm jegye

(4) az egyik rendőr az egyik rendőr kalapja^ az egyik rendőr kalapjában az egyik rendőr kalapjában sem (6 ) az egyik kabátot egyik kabátot se egyik kabátban se egyik kabát gom bját se

7. Hol a hiba? Javítsd ki és mondd meg, miért hibás a mondat!
(Vigyázz, vannak jó mondatok is!)
Einer der Rom ^rie habe ich auch ^eleseri. M it eine der K olleginnen spricht er eben. Eines den Mädchen g e fällt m ir sehr. Ein der Polizisten hustet stark. Einer der Frauen gebe ich einen Blum enstrauß. Ich habe über keinen dieser Romane gehört. In dem Mund einer diesen Kindern is t ein Spielzeug. Ein der V erkäufer bedient mich unhöflich. Eines diesen Fenster is t schm utzig. M it keiner diesen Menschen w ill ich sprechen. Keine dieser ungarischen Frauen kennt sie. M it einem unseren Nachbarn spreche ich gern nachm ittags. Der T ite l eines euerer Romane überraschte mich. M it einer den Studentinnen habe ich schon gesprochen. Keiner dieser Frauen w usste die W ahrheit. Von keinem den genannten Schauspieler habe ich gehört. Ich w ill a u f keine der hier liegenden Bücher verzichten.

8. Fordítsd le a mondatokat!
l)E gyikőtök se* tudta megnyomni^ a gombot? 2)Egyikőjük se tudja az igazságot. 3)A z egyik m agyar könyvben olvastam egy novellát^. 4)Egyik rokonunkhoz m együnk ma ebédelni. 5)Egyik film ben sem folyt ennyi vér, m int ebben. 6 )A z egyik kalóz^ szeme üvegből'^ volt. 7)Az egyik iroda ablakát becsukja egyik dolgozónk. 8 )Kedvenc film jeim egyikét egyik kedvenc m ozim ban néztük meg. 9)Egyik különös szokása’^ az volt, hogy olyan m ondatokat talált ki, m elyeket egyik tanuló se tudott kapásból lefordítani. Ez egyik tanulójának se tetszett. 10)Egyik üvegszem ével kacsintott’^ nekem a lány. ll)E g y ik kedvenc horrorfilm em ről beszéltem neki, am ikor belépett a matektanár. 12)Egyik falábam ’^ nagyon v iszket’" ’. 13)M iután kilépett a kádból, észrevette, hogy egyik lábát elfelejtette megm osni.
r B a n d it -en N o te -n ^r H u t -"e "^e M u m ie -n r P irat -en *^aus G la s ’^e m e rk w ü rd ig e G e w o h n h e it -en ____ 1 .. 14 12^ / ^ 1 _________ G la s a u g e -n; b lin z e ln ’^r Stelzfuß ju c k e n eg y ik se k ö z ü le te k (v o n + D ) s L ich t d rü c k e n ‘aus d e m S te g re if e N ovelle

A .
A személytelen igék azok az igék, melyek nem egy „v a ló d i” alany m ellett állnak, hanem egy azt helyettesítő es névmással, a form ális alannyal. A z es - m int a man is - egy pontosan meg nem nevezett alanyt pótol; pl.: I Es regnet. = Esik. 0 alany

a) Ilyen igék az időjárást leíró igék; Es sch n eit. = Havazik. Es b litzt. = V illá m lik . ^ Es hagelt. = Jégeső esik. Es donnert. = Mennydörög. Es dunkelt. = Sötétedik. Es rieselt. = Szemerkél.

b) Vannak igék, melyek állhatnak es-szel és es nélkül is;

Es lärm t inn Zirnrner. = Lármáznak a szobában. 0 alany Péter lärm t im Zimmer = Péter lármázik a szobában, alany = Péter
Ugyanígy:
klopfen, (kopogni) klingeln, tauen, (csöngetni) (olvaszt,olvad) sein

Es klopft. = Kopognak. Es klingelt. = Csöngetnek. Fordítsd le:
Józsi kopogtat. H ideg van. Kopognak. Hideg a kezed. Pisti csönget. M eleg van. Csöngetnek. M eleg a hom lokod'. M indig lárm áznak. Ki kopog? O lvasztok jeget. Kopognak, nem hallod?

Es ta u t. = Olvad. Es ist warm. = M eleg van.

O lvad a hó. Olvad. A nap m egolvasztja a jeget. Józsi m indig lármázik. Ki csönget? Csöngetnek, kinyitod az ajtót?

1. Fordítsd le a minidialógusokat!
- New hallod? Kopognak! - Jó, megyek már! - Csöngetnek, kinyitom az ajtót. - Biztos^ a szomszéd csönget.


- Sötétedik, menjünk a szobába! - Még világos^ van, maradjunk!


- Béla, félek, villámlik! - Nem villámlik, hanem mennydörög. - Nálatok mindig esik az eső? - Nem, ez csak a szomszéd szennyvize“ ^.


Hideg van, bemegyek a házba. Havazik, én itt maradok.


Esik még az eső? Nem, már nem esik. - Ki kopog?


- Nem tudom. Mindegy. Nyisd ki az ajtót!

e Stirn ^hell ^bestimmt ‘ ’r N achbar-n,-n; s Abwasser

2, M elyik mondat hibás és miért? Javítsd ki őket!
Der Regen regnet heute stark. Heute Nacht hat w ieder geregnet. Der Schnee schneit in den Alpen. Die Sonne schneit. Es klop ft Péter. Es tau t der Schnee. M ir geht gut. Es klin g e lt mein Freund. Es regnet der Regen. Der Hagel hagelt. Ist warm . Ist kühl. Es lärm t Hans. Es lärmen die Kinder. Das Kind lärm t es. Regnet im W ald. Der B litz blitzt. In den Bergen w ird im W in te r warm . Im Z im m er w ird hell, wenn du die Lampe anmachst. Im Z im m er w ird kalt, wenn du das Fenster aufm achst. Es tau t das Eis in unserem Norwegen scheint der Schnee auch im Sommer. Kühlschrank. In

c:^

Az óraidőt és a fokot is kifejezheted vele
^ Es ist 10 Uhr. = 10 óra van. ^ Es ist sp at. = = Keso van.
\ . ^

Es

U gyanígy: Még korán van. Éjfél^ van már. 3 óra van? 25 fok van amyekban^. 12 óra van. Késő van már? 15 fok van. 3 óra van a szobájában? 2 óra van. 24 fok van a szobában. 40 fok van árnyékban. Már 10 óra van.

3. Fordítsd le a mondatokat!
Esik még? K ecskem éten jégeső esik. H avazik m ég az A lpokban? Egész nap lárm áznak az utcán. 15 fok van. K opognak, kinyitom az ajtót. K opogtatnak az a jtó n \ A barátod mindig az ablakon kopogtat. A körmödre"^ koppintok! M am a húst klopfol^ Késő van, megyek. Még korán van, m iért mész? Meleg van ciz árnyékban is. H ideg van a szobában is. O lvad már? Ki csönget? A postás m indig kétsze/^ csönget... M iért nem havazik? N álunk m indig esik az eső. V illám lik és m ennydörög a hegyekben. 15 fok van árnyékban. V iszek magam m al esernyőt^, szemerkél. Esik az eső? Nem, csak szemerkél. Jégeső esik, nem m egyek az utcára. Havazik a hegyekben. M a süt a nap és holnap havazik. Sötétedik, bem egyek a házba. Sötétedik, feloltom a lám pát^ Nem tudunk szánkózni^, olvad. Olvad már a hó?

Kifejezésekben is gyakran előfordul
Es tu t mir Leid. = Sajnálom. Es g eh t mir gut. = Jól vagyok. Ich habe c s eilig. - Sietek. Ich habe c s s a tt. = Elegem van.

U gyanígy: Sajnálja, nem tud jönni. K öszönöm , jól vagyunk H ogy vagy? H ogy vagytok^ H ogy vannak a szüleid? Elegem van, megyek! Sietsz? Péter mindig siet. Elege van, haza niegy Jól vagy? Sajnáljuk Sajnáljátok^ Sajnalom. Sajnaljuk, de holnap nem tudunk jönni. Jól vagytok^ Elege van, nem dolgozik tovább itt. A baratom mindig siet. Sajnálom, de nincs otthon. Elegem van, nem m aradok tovább!

‘e M itternacht ^im Schatten ^an+D ^auf die Finger ^klopfen W e i m a i R egenschirm ; m it|nehm en ^an|machen '^schlitten

B .
létezik: a) geben : es gibt:

A z

s z e r k e z e t

A geben ige, m ely önmagában állva adni-t jelent, ha es formális alanyt írunk elé, teljesen más értelmet kap, azt jelenti, hogy valami van,

Ich gebe dir ein Küssclien. = Adok neked egy puszit, Es gibt hier viele Museen. = itt sok múzeum van.

A z es gibt szerkezetben a geben csak Esz./3. személyben állhat és m indig tárgyesetet vonz:
+A

In der Nähe gibt es einen Imbiss. = A környéken van egy falatozó.
b)

e in

vagy c í s

£2; i I 3 1: ?

Ha valam inek a létét, létezését hangsúlyozzuk, akkor nem sein-t, hanem es gib t-et használunk: J-

Auf der Welt gibt es nur hier Känguru.
^ A világon csak itt van (létezik) kenguru.

M ondd ugy^anígy:
Léteznek ufóki? Van itt egy WG^ H ol van a városban étterem? Van még kolbász? Vannak sárkányok-? Sok lehetőségi van. Van Zürichben antikvárium"^? Angliában sok esernyő van. A városban 50 szálloda van. A könyvtárban sok könyv van. A városban 30 m úzeum van. Itt csak élelmiszer^ van. Van még egy hely? Van itt valahol^ egy hotel? N álunk csak kevés cukrászda^ van. Van itt jó sör? Amerikában nincs személyi^. Van itt egy fogadó^ a sarkon.

1. Sein vagy es gibt? E r .............. H err Nagy. M ein V a te r ................in der K üche...................in Dres­ den eine O per? In B u d a p e s t.............. viele Kinos. Seit w a n n .............. M en­ schen a u f der W e lt? .............. Drachen? Dieses J a h r ................ m ehr Hotel als voriges Jah r.................keinen K uchen in einer K onditorei? Die Englischleh­ rerin .............. jetzt bei uns. In jedem L a n d ................ein G oethe Institut'^. In diesem G e sc h ä ft.............keinen Alkohol. Seit w a n n ................er bei ihr? Hier .............. das Buch! Entschuldigung, wo .............. die Garage? M ein Freund .............. in der Schw eiz...................noch M ilch im K ühlschrank? I c h ................ m üde.................ein G eschäft in der N ähe? W o ................ die P o liz e i? ................ Polizei in dieser Stadt? W as .............. heute im Fernsehen? W o .............. m eine Spielzeuge? Bei ih n e n ..............guten Wein. W o ................das Kino?

's U F O -s ^r D ra ch e-n ^e M ö g lich k eit-en '^s A n tiquariat-e ^s Lebensm ittel K o n d ito rei-en ^r P ersonalausw eis Gasthaus '^ ’G oethe Intézet

ir g e n d w o

Ha a m elléknév előtt nincs névelő, akkor minden inform ációt, amit a névelő tartalmaz a főnévről, - tehát a neme, száma, esete - a melléknév végére teszünk át: der
a) p l:

der Wein (a bor) =í> guter Wein (jó bor)
Nőnem Semlegesnem Többes szám

^ N A D

Hímnem

g u te r W ein g u ten W ein gu tem W ein

warm e M ilc h warm e M ilc h warm er M ilc h

fr is c h e s B rot fr is c h e s B rot fr isc h e m B rot fr is c h e n Brotes

g u te Bücher g u te Bücher g u ten Büchern g u te r Bücher

g u ten Weines warm er M ilc h

A táblázatból tehát gyakorlatilag azokat ke ll csak megtanulnod, ahol a már tanult főnévragozástól eltér. M e ly alakok ezek?

b) A z erős ragozást akkor használjuk,
> ha nincs a főnév előtt névelő:

Gute Nacht! = Jó éjszakát!
> ha tőszámnév áll előtte:

drei gute Bücher = három jó könyv
> ha határozatlan számnév áll előtte:

viele gute Freunde = sok jó barát ~ ^ ]p r
Ugyanígy: einige (néhány), wenige, mehrere (több) c) Kérdőszava: 1. Fordítsd le!
a)^ jó em ber kicsi autó jó utazást^ szép kép kövér^ nő soványt kutya öreg ház finom'* leves drága ruha olcsó nadrágot vörös rózsák^ kék szék lusta gj’ erek buta politikus^ gyors kocsi uj ujsag hangos^ zene nagy asztalt kicsi gyereknek fekete kut}ának kevés zöld nyulat néhány jó szoba sok unalmas estét

Was für? = M ilyen?

b) _ két szép estét öt világos nadrágot sok jó ruha

néhány kis tollat három érdekes napot két kövér macskát

’e Fahrt ^dick ^mager "^fein

R o s e -n

P olitik er/d u m m 'laut

c) sok em ber néhány könyv nagysikert^ hangos kutyáknak több gyereknek kedves Kati /• / uj ev

jo étvágyátjó ötlet^ jó estét kedves István jó éjszakát sok kövér nő néhány sovány férfi

hangos, kicsi, ideges^ k u tp n a k olcsó, jó áruk^ jó könyvek oldalai'" magas^, nagy házak ablakai gyors, sovány kutyáknak sok érdekes történet magas szülők alacsony gyerekei

2. Pótold a megfelelő végződéssel!
Ich m öchte w a rm ..... Kaffee trinken. Sie w ü n sc h t uns g u t..... N ^ c h t. A n n a s n e u ..... Freund gefällt m ir nicht. Ich m öchte nur g u t ..... Bücher lesen. K laus sp rich t m it w enig.....M en sch en . Bei uns g ib t es nur frisch...... O b s t. G u t .....A p p e tit! D ie Lehrerin diktiert einige...... Schülern den S atz. N e rv ö s .....M e n sc h e n gefallen m ir nicht. Ich höre nur g u t...... M u sik . M e in C o u s in trin k t im m er nur k a lt.....M in eralw asser. M e in N a c h b a r h a t viele n e t t .....Freunde. M ö c h te t ihr w arm .......T ee trinken? Bill trin k t nur k a it...... Bier, ln dieser Strafte gibt es nur teu er..... W aren. Er m ag nu r m it klug..... und intelligent... M e n sc h en sprechen. M e in e S ch w ester kennt einige g rob.....M ä n n e r.

3. Fordítsuk le prepozícióval!
p L : b e i g u te n L eu ten —jó embereknél
világos^ szobában drága kocsiból fekete macska előtt alacsonyt falra jó barátoknál kedves emberekkel barna szekrény alatt boldog nagymamához kövér kutya mellett gyors kocsi elé magas ház előtt beteg emberektől sötét^^ házak m ögött magas emberek fejére fiatal, ideges em berek fejében zöld fától néhány embertől sok férfihoz

4. M ondd németül a mondatokat!
O m indig m eleg sört iszik. Friss zsömlét^ ^ szeretnék enni. Jó napot, M eier úr! Jó éjszakát, apa. Jó étvágyat, gyerekek. Ö t liter friss ásványvizet vásárolunk. K ét jó ismerőssel m egyek horgászni^^. Neki sok jó könyve van. Van néhány szép lakása. Jó tollal írunk. Roland új kocsija a ház előtt áll. Új órákat árul. Érdekes barátoknál lakom. Szívesen m egyek idős emberekkel sétálni. Furcsa^^ em berek laknak itt. Ideges em berek laknak fölöttünk. K edves em berekhez m együnk ma. Csak jó újságokat olvasok. Boldog Újévet^"^! M indig drága ruhákat h ord‘^.

5. Hol a hiba és miért?
Ich lese nur guten Bücher. Er hat viele guten Freunde. Kati hat nur guten Ideen. Peters neuer Freundin ge fällt m ir sehr. A ntons neuen Haus is t in der Nähe. Er mag nur in hocher Hotels wohnen.

'r Erfolg ^r Appetit ’ ^e Idee "^nervös ^e Ware -n ^e Seite -n ^ragozásnál a c kiesik a hoch-ból pl.; hohes Haus ^hell “ ^niedrig '^dunkel, ragozásánál e kiesik '^s Brötchen ^^angeln;r Bekannte-en,-en '\o m isch Neujahr '^tragen (ä)

B .

^
avagy

h a t á r o z o t t n é v e l ő s r a g o z á s
Ha a m elléknév előtt határozott névelő áll {der, die, das), akkor gyenge melléknévragozásnak nevezzük. A főnévről az összes inform ációt {nemét, számát, esetét) továbbra is a névelő tartalmazza, a melléknév pedig -e vagy -en végződést kap. Tehát ami új és meg kell tanulni, az az, hogy hol kap -e és hol -en végződést a rnelléknév. Ezt fogkefe szabálynak nevezzük, azaz egy fogkefe formában 5 alakban lesz -e (ezt kell megtanulni), a többin pedig m ind -en: Hímnem Nőnem Semlegesnem

N A D
G

der qute Vater den guten Vater dem guten Vater des guten Vaters

die gute M utter die gute M utter der guten M utter der guten M utter
Tsz.

das gute K in d das gute K in d dem guten K in d des guten Kindes

N die guten Kinder A die guten Kinder D den guten Kindern

G der guten K inder
pl.:

den guten Vater = a jó apát

^

A gyenge ragozást akkor használjuk,
> ha határozott névelő áll előtte

der gute Weín = ajó bor

^

> ha mutató névmás áll előtte: dieser/e/es (ez), jener/e/es (az)

diesen schönen Mantel = ezt a szép kabátot
> a következő szavak után:

aller/e/es (m inden, ö sszes), solcher/e/es (olyan) jeder/e/es (m in d eg y ik , m in d e n ), welcher/e/es (m elyik)
J-

jedes gute Kind = minden jó gyerek alle netten Kinder = minden jó gyerek

Kérdöszava:

Welcher/e/es? = Melyik?
holnap?

Welchen Wagen kaufst du morgen? = M elyik kocsit veszed meg Ich kaufe den grünen Wagen.
vagy

Ich kaufe den grünen.
1. Fordítsd le! a)
a kövér férfit a forró^ vizet a jó gyereknek a kék táska a kicsi kocsit a barna ágyat a fiatal asszonynak a kicsi embereknek a magas házat az alacsony férfinak a jó gyerekek fogai a lassú kutyák lábai a vékony gyerek karja a vékonyt lány a soványt k u tp t a kék tollat az ideges embereknek a kövér nőt a kövér emberek hasa az érdekes történet^ vége^ a szép kocsi lámpája ezt az új szekrényt azt az erős férfit az az érdekes ember

b) ^
a jó apa gyere a magas ház ablaka a piros kerékpár kereke"^ c) ezt a sárga dzsekit^ azt a jó zenét ennek a magas lánynak
d)

azoknak a sovány férfiaknak azoknak az ideges kutyáknak azokat a szom orú egereket olyan kék nadrágot minden erős férfit minden kicsi gyereket

minden érdekes embert olyan nagy házat minden gyereknek

a kedves, fiatal lányokat a hangos, magas tanárnak a nyugodt, csöndes^ kutyát

2. Fordítsd le prepozícióval!
a u f d em g rü n en Tisch = a zöld asztalon
a kedves em bereknél m inden szép üzletben az idős nagym am ához a szép, új vázába a kellemes^ ebédhez az ideges kutya mellett a két szép könyv közé az ideges, érdekes szomszédnál^*^ a m agas asztalra a kék lám pába a fiatal tanártól a jó em bereknek

3. Fordítsd le a minídíalógusokat!
- Ki ez a fiatal, csinos mő? - A feleségem. Melyik kabátot veszed weg? Azt a zöldet vagy ezt a barnát? Azt a kéket. Igen, nekew is az tetszik... - Tetszik neked az a barna táska? - New, nekem ez a zöld táska tetszik.


- Melyik autót veszi meg neki? - A feketét.


- A kék pulóver ott tetszik nekem. - Nekem a sárga tetszik.

❖ ^heiß ^dünn ^mager ^s Rád Nachbar -n, -n

Geschichte ^s Ende ^e Jacke ^still ^angenehm

4. Kérdezz rá!
Ich se h e d en g u te n S tu h l
Ich kaufe die rote Rose. Anna trägt^ den schwarzen Mantel. Wir kaufen jede schöne Blume. Das interessante Buch lese ich. D er dicke M ann gefällt mir.

W elchen S tu h l sie h st du?
Ich kaufe solche grüne Hose nicht. Alle kleinen Blusen verkaufen sie. D er dicke Fahrer kom m t dort. Allen kleinen Mädchen geben wir Schokolade,

5. Pótold a megfelelő végződéseket!
D ie ju n g ..... Frau w a rte t auf ihren Sohn. D ie s ..... n e u ..... W agen gefällt m ir nicht. Sie arb eitet je tz t unter der klein..... D usche. Jen..... nervös..... M a n n gebe ich eine O hrfeige. N e b e n uns w o h n t jener in te llig e n t..... und s ta rk .....D etek tiv . S e h t ihr jen .......a lt....... Baum. Er sp rich t im m er m it den Töhlich...../ klein..... K indern. M o rg en fäh rt m ein V a te r z u der n e u ..... Ä rz tin . D ie s ..... k ariert..... H o se gefällt m ir sehr. S ie h st du da jen ..... a [t..... M a n n ? D e r g rü n ..... M a n te l gefällt nich t m einer M u tte r. D a s b u n t..... R egal kaufen w ir uns nicht. N ic h t a ll..... ju n g ..... und g esu n d ..... ju n g en arbeiten viel. Ich gehe m orgen in das grofi..... und sch ö n ..... N -atio n alth eater. Bei den n e tt..... und in tellig en t..... Leuten fühle ich mich gut. K a u fst du dir solch ..... g rü n ..... T aschen? D a s ro t..... F ahrrad ste h t neben je n ..... n e u ..... H au s. N ic h t a ll..... dick..... Leute m ögen die T orte. je d ..... te u r..... U h r verkaufen sie heute. A u f d ies.....a l t .......S tu h l lege ich m ein Buch. W o sind jen ..... blond..... und la u t..... Kinder? Bei d ie s..... reich.....und schlau^...... H ändlern^ kaufen w ir nicht.

6, Válaszolj a megadott példával!
Weiche Blusen gefallen dir? Welche Krawatte trägt er? In welches G eschäft geht sie? U ber welchen M ann sprechen sie? Z u welchem Friseur geht ihr? V on welcher Lehrerin bekom m t ihr das? Mit welchem Mädchen spricht er? Welches H em d kaufst du dir? In welchem Haus w ohnt er? Welchen Lehrer besucht ihr? In welchem G arten arbeitet er?
(azok a k ék blúzok) (a zöldet) (abba az újba) (a m agas, idegesről) (a kövér, alacsonyhoz) (a kedves, n y u g o d ttó f) (azzal a p a tta n á s o s \ butával) (azt a csík o sa t' vag)^ a k o c k á s a t) (abban a koszosban) (azt az álm os, elgy^ötörtet^) (a kicsi, zöldben)

7. Válaszolj szabadon a kérdésekre!
Welches Auto gefällt dir? In welchem Laden kaufst du ein? Mit welchem Fahrrad fährt er? Ü ber welches Kleid spricht er? Aus welchem Auto steigt er aus? Z u welchem Lehrer gehst du jetzt? N eben welchem Haus w ohnt ilir jetzt? Uber welche Frau spricht man so viel? Welches M ädchen gefällt dir? Uber welchen M ann sprichst du?

'tra g e n (ä) - h o rd an i ^ravasz ^H ändler - k eresk ed ő V u h ig ^pickelig ^'gestreift \ a r i e r t geq u ält te u e r - „ e ” kiesik

8. Kérdezz rá az aláhúzott részekre!
M ein Freund liest jetzt jenes schwere Buch. Bei allen netten Verkäuferinnen m ag ich einkaufen. W ir mögen die kurzen und interessanten Geschichten^ lesen. W ährend dem spannenden Film geht er aus dem Zimmer. Sie m ag die hochintelligenten M änner. Ich sehe jetzt jenen hochinteressanten Film . In der heutigen Zeitung steht ein interessanter Artikel. Zwischen diese alten W agen stellen w ir unser Auto ab. Sie spricht immer über die schlauen M örder. Zu jener m odernen K raw atte passt nicht dieses Hemd. Diesen karierten Hut gebe ich m einem Opa. Die kleinen Geschäfte sind schon geschlossen. Unter jenem großen M ercedes liegt der Autoschlosser.

9. Fordítsd le a minidialógusokat!
- Hol van a táskám? - Ott áll azon a hosszú, fekete asztalon. - Látod ott azt a lusta, szemtelen, trehány' fiút?

- Igen. Ő az ellenséged^? - Nem, az a te tükörképed^. ❖ - Melyik üzletben dolgozik a barátnőd?
- Abban a kicsi, sárga üzletben.


- Melyik autóval utazunk a Balatonra? A kicsi, büdös'^ Trabanttal vagy a nagy és kényelmes Mercedesszel? - Hát, te a kicsi, büdös Trabanttal és én a nagy, kényelmes Mercivel. - KI az a hosszúhajú, szőke lány a buszon? - Te megőrültél, ő nem is lány, fianem fiú!

10. M ondd meg, hol a hiba és miért!
Der ^u te r W agen kostet im m er so viel. Jenen alter Frau gebe ich einen Blum enstrauß. Was macht hier dieser alten Hund? Siehst du auch jenes schm utziges Fenster? Die Räder dieses alter Fahrrad sind schon kaputt. In dem schöner und grüner Garten blühen w underschönen Blumen.

11. Fordítsd le a mondatokat!
Azok a szorgalmas diákok tetszenek neki. Megveszem magamnak ezt a zöld füzetets. Az alacsonyt szülők gyerekei is gyakran alacsonpk. Az új ház öreg ablaka kicsi. A barna öltönyöm kék gombja^ tetszik a barátnődnek! M inden kedves em bernek szeretnék valamit venni. A mérges* húgomról sokat beszél. A drága kocsi mellett áll a rollerem’ ’. Annak a pimasz^° fiúnak semmit se adok. Minden szürke nadrág 10 Euroba kerülni itt. Az alacsony barátod magas felesége most száU be a kocsijába. Minden kedves vásárló kap ma egy virágot. Melyik kocsival mész? Melyik barátjánál lakitó Melyik osztálytársadhoz^^ mész? Melyik a buszunk?
’faul; frech; sch lam p ig 'r A nzug; r K n o p f *böse Feind ^s S p iegelbild " ‘stinkend ^s H eft ‘"(itt:) klein ’r R oller '“frech " k o s te n +A ! (am ibe) '^r M itschüler
\

C.

avagy

h a t á r o z a t l a n n é v e l ő s r a g o z á s
Ha a melléknév előtt határozatlan névelő áll {ein, eine, ein), akkor vegyes ragozásúnak nevezzük. Itt is az összes inform ációt a főnévről (neme, száma, esete) a határozatlan névelő fogja tartalmazni. Csupán öt esetben nem lesz -en a melléknév végződése, p e k b e n az alakokban az összes inform áció a főnévről a melléknéven lesz : y
H ím nem N őnem .......... Semleges

N A
0

ein g u te r Vater einen g u ten Vater einem g u ten V ater eines g u ten Vaters
N

eine g u te M utter
i eine g u te M utter

ein g u te s K in d ein g u te s K in d j einem g u ten K in d eines g u ten Kindes

G

einer gu ten M utter einer gu ten M utter
Tsz.

A
D

keine gu ten Bücher keine gu ten Bücher keinen g u ten Büchern keiner g u ten Bücher

G

pl.; ein guter Tisch = egy jó asztal

^

A vegyes ragozást akkor használjuk, > ha határozatlan névelő áll előtte

ein neues Kleid = egy jó ruha

][r

________________ > kein után: kein neues Auto = nem új autót ( egy új autót se)

^

> birtokos névmás (mein, dein ...) után: meine neue Freundin = ú j barátnőm
Kérdőszava:
Hn. Was für ein? Nn. Was für eine? S.n. Was für ein? Tsz. Was f ü r ...?
W as für einen W agen hast du? W as für eine Lampe hängt dort? Tsz!: W as für B ücher liest du? = M ilyen kocsid van? = M ilyen lám pa lóg ott? = M ilyen könyveket olvasol?

M ilyen?

* Azért nevezzük ezt vegyes ragozásúnak, mert az erős és gyenge ragozás is benne van. Az
e rő s ragozás a

fogkefén belül van, ü. g y e n g e pedig a fogkefén kívül esik.

1. Fordítsd le!
a) egy kövér férfit egy új autót egyszűk^ nadrágot egy beteg macska egy szabad nyár egy sovány nőnek egy öreg anyának egy udvarias 1 eladó egy olcsó asztalt egy szorgalmas taniilónak egy olasz céget^ egy drága lámpát egy szép hónapot egy lusta tanulót egy jó asztalt b) egy új nadrágot se nem érdekes múzeumot nem rövid^ telet nem jó tanulónak nem világos"^ szobát nem a kedves embereknek nem szép lánynak nem hosszú nyarat nem az érdekes tanárokat c) az új kocsimat a gyors kerékpárja a sovány barátnődnek kedves vendégünket a finom levesem kedves, kis gyerekünknek kedves barátunkat a drága könyve a magas szom szédotoknak a nagy asztalunkat a vicces^ barátotokat a széles, hosszú^ kocsinknak

2. Fordítsd le prepozícióval!
a u f ein en g rü n e n Teppich = egy zöld szőnyegre
egy egy egy egy egy új házba régi tetőre^ érdekes barátnál kövér kutyához m agas asztal elé egy széles utcában egy kövér nővel egy zöld parkhoz idős barátjánál új kerékpárom ra egy egy egy egy egy rossz lám pa m ellett sovány, m agas macskánál gyors, piros rollerrel*^ kék és egy zöld kocsi között érdekes barátnőről

3. Kérdezd németül! (Was fü r ein...?)
M ilyen M ilyen M ilyen M ilyen M ilyen M ilyen M ilyen autó áll ott? lám pát választasz? em berek állnak ott? nadrágot vesz magának? könyveket olvastok? lakása van? asztalt veszel? M ilyen M ilyen M ilyen M ilyen M ilyen M ilyen M ilyen gyereknek adod azt? lakást vesztek? lánynak küldöd^®? széket kap a barátod? leves ez? ötlet ez? levelet írsz?

4. Prepozíció + was für..,? Fordítsd le!

In was für einem Wagen? = M ilyen kocsiban?
+ D

M ily e n M ily e n M ily e n M ily e n M ily e n M ily e n

baráthoz? autóval? lányról? em bertől? baráttól? fejben?

M ily en M ily en M ily e n M ily e n M ily e n M ily e n

házba? lám pával? a sz ta l m ellett? buszból? tollal? lányról?

M ily e n M ily e n M ily e n M ily e n M ily e n M ily e n

kertben? barátoknál? em berektől? villam osba? könyvben? újságból?

h ö flich

e Firm a

eng

h ell

kurz

w itzig

b reit/la n g

s D ach

r R oller

schicken

5, Pótold a megfelelő végződéseket!
W ir fahren m orgen A b en d zu ein..... sehr n e t t ..... Freund. Ich kaufe m it m ein ..... g u t..... f n e t t ..... Freundin ein. Sie fahren in ein ..... u n b ek an n t.....' Land. Ich habe leider kein.....g u t....... und sch ö n .....T isch e zu H au se. W ir trinken im m er bei u n ser..... n e t t ..... N a ch b a rn . D e in Freund fä h rt immer m it se in ..... h ü b sch ..... Freundin. Bei unser.....ju n g ....... O n k el w o h n t je tz t nieinand. Sie sp rich t im m er über ihr..... langw eilig..... O p a . Er w o h n t je tz t bei sein .....n erv ö s...... Lehrer. G e ste rn gab ich ein .....a lt....... H u n d Futter". Sie [eben je tz t in ein ..... g em ütlich..... W ohnung. Sie trä g t im m er ein..... ro t.....Kleid. Ich h ab e kein.......frisch ...... B rot zu H au se. Er erzäh lte gestern kein.....in te re s s a n t....... G e sc h ic h te t Sie lebt m it ih r..... krank..... C o u sin e. Ich w ünsche euch ein .....augenehm ...... und lu stig ...... N a c h t, Er h a t kein...... n e u ..... A u to . Ich kenne ein..... n e tt..... E hepaar (das). D ie Eltern diskutieren m it u n ser..... nervös..... Lehrerin, ln u n ser..... groji..... K lassenzim m er g ib t es viele S tühle, W as m ach t je tz t d ein ..... h ü b sch ..... Freundin? M ir g efällt n ich t m ein .....n e u ...... N a ch b a r.

6. Fordítsunk birtokos esetet!
die E l t e ^
egy jó gyerek egy kedves em ber kutyái egy magas em ber alacsony* gyerekei egy gyors kocsi kerekei'’ egy magas lány nagy ruhái egy szép nő ronda^ ruhája

eines guten Kindes
szülei egy okos nő buta gyerekei kedves nagybátyja gyerekei jó barátom szomszédja jó tanárunk rossz gyerekei kedves szom szédod fiai

7, Kérdezz rá az aláhúzott mondatrészekre! (W as für ein.,.?)
W ir haben ein nagelneues Auto zu Hause. Sie kauft einen karierten T eppich. W ir verkaufen den schlechten K ühlschrank, W ir ziehen in eine schöne, neue W ohnung um. Er steigt in einen großen LKW ein. A u f seinem Tisch steht im m er eine dünne Flasche. M it einem langsamen Zug fahren w ir nach Szeged. Sie gehen m orgen zu einem guten und bekannten A rzt. Ich lege mein Buch a u f das neue R egal. Ich fahre m orgen m it m einem nervösen Freund ab. Ich denke oft an meine ehemaHge F rau. M ein V ater benutzt oft mein altes F ahrrad. Á gi geht zu einem guten Z ahnarzt.

8. Válaszolj egész mondatban a megadott példával!
In w as für einer W oh n u n g w o h n t ihr? Z u w as für einem Lehrer fa h rt ihr? W a s für einen H u n d h a t dein Freund? W a s für eine Frau besucht er morgen? W a s für eine H o s e trä g t er? W a s für einen S tu h l b rau ch st du? (hoch, groß) (nett, intelligent) (nervös, unintelligent) (klug, schläfrig^, dick) (lang, kariert, breit) (bequem , klein)

'ism eretlen ^étel \ e ) történet "^(itt;) klein ^s R ad-"er ^'häßlich ^álmos

D .
1, Fordítsd le!
(1)kis ház a kis ház egy kis ház (2 ) egy szőrös hát' a szőrös hát szőrös hát (3) szép kert egy szép kert a szép kert (4) a jó ötlet egy jó ötlet jó ötlet (5) egy csúnya^ férfi a csúnya férfi csúnya férfi ( 6 ) a gyors autó egy gyors autó gyors autó

2. Fordítsd le különböző esetekbenl
( 1 ) kövér férfit egy kövér férfit a kövér férfit ( 2 ) kedves nőnek a kedves nőnek egy kedves nőnek (3) kicsi gyereknek egy kicsi gyereknek a kicsi gyereknek (4) a nagy kertet egy nagy kertet nagy kertet (5) egy szép lányt a szép lányt szép lányt ( 6 ) okos tanulónak az okos tanulóknak egy okos tanulónak

3. Mondd prepozícióvall
(1)egy kedves barátnál a kedves barátnál kedves barátnál (2 ) kockás^ blúzában kockás blúzban a kockás blúzban (3) a kövér hasban"^ egy kövér hasban sok kövér hasban (4) egy pimasz^ eladónak a pim asz eladóval pim asz eladóval (5) egy soványt nőhöz a sovány nőhöz sovány nőhöz ( 6 ) a kicsi boltok előtt kicsi boltok előtt egy kicsi bolt előtt

4. M ondd birtokos esettell
a kedves an^^a^^ánya

die Tochter der netten Mutter
(1)a kedves anyák lányai egy kedves anya lányai (2 ) a m agas ház teteje egy m agas ház teteje (3) új barátnőm haja új barátnőim házai (4) ezeknek a csúnya férfiaknak az autói ennek a csúnya férfinak az autója (5) egy csíkos pizsama^ gom bja a csíkos pizsam a gom bja ( 6 ) annak az alacsony nőnek a cipője egy alacsony nőnek a cipője

5. Hol a hiba és miért?
Ich m öchte mn ein hoches Haus mieten, W o arbeitet deine neuen Freundin? Was macht ih r m it dieser kleiner Spielzeugen? W ohn t noch jener ungeduldiger Mann unter euch? Ich wünsche euch eines glückliche, neue Jahr. Meine Freundin trä g t im m er altm odischen Kleider. Bekom me ich heute mein neuer Com puter? Was machen hier diese lustige Kinder? Ich habe vielen netten Freunde. W o leben jetzt deine alte G roßeltern?

haarig; r R ü c k e n ^hässlich \ a r i e r t "^r B a u c h ^frech ^ ’m a g e r V s P y jam a; gestreift

6. Pótold a megfelelő melléknévvégződéssel!
AAit der n e t t .....Lehrerin sprechen die Schüler gern. Ein klein.......AAädchen s te h t da. T rinken w ir sch w arz..... Bier? G u t ..... Tag^ H e rr Schliem ann! D a hän g en nu r sch ö n ..... Kleider. D ie se schön ..... K leider kaufe ich mir. S ie h st du da den h u n g rig ..... H und? Er trin k t im m er g u t..... W ein. G ib b itte der fleijiig.....Frau dein H e ft. D a s ro t.......A u to g efällt m ir nicht. Er kauft seiner M u tte r eine g rü n .....jacke^ einen b lau...... Roch und ein n e u ...... R adio. D a s a lt..... H a u s verkaufen wir. Er s te ig t eben in einen n e u ..... W agen ein. jo h n sp rich t m it seinen n e tt..... Freunden. D er b lau..... Schal p a s s t n ic h t zu m einem g rü n ..... M a n te l. N u r frisch..... B rot is s t er. Er arb eitet m it in te re s s a n t..... M en sch en zusam m en. Er w o h n t bei seinen a l t .....G ro ß eltern . D ieser la u t.......M e n sc h is t sehr aggressiv. Sie s a g t uns im m er g u t..... J^acht. Er verkauft seinem arm ..... C o u sin das H a u s. W as m a c h st du m it diesen a lt ..... Büchern. A l t ..... B ücher kau t m an im A n tiq u a ria t, f ^ e u .....C D s bekomm en w ir m orgen. W ohin s te lls t du diese a lt..... Lampe? Sie m ag nur altm o d isch ..... K leider tragen, Ihre a ltm o d isch .....K leider gefallen m ir nicht.

7. Kérdezz rá az aláhúzott mondatrészekre! (Welcher/e/es? vagy Was für ein?
Ich kaufe eine grüne M ikrow elleV Ich m öchte m ir die weiße M ikrow elle kaufen. Er trinkt im m er kalten K affee. Sie liest nur spannende B ücher. Trinkst du eine kalte C ola. Die kranke Frau lebt nicht m ehr hier. Die duldigen G äste w arten auf dich. Onkel Franz fährt m it seinem blauen A uto. M ein B ruder besucht nicht seine nervöse Freundin. Jenen reifen Apfel kaufe ich mir. H eute haben w ir w ieder regnerisches W etter. Viele gute Freunde besuchen w ir m orgen. Den dicken M ann da m ag ich nicht. M it den geduU digen Eltern spricht die Lehrerin. Die rote Bluse da m öchte ich m ir kaufen. Sie w ohnen jetzt in einem alten Schiff. Trinkt ihr einen heißen K affee? Ich w ünsche m ir einen w annen M antel. Den betrunkenen M ann nim m t die Polizei mit. D iese schwierige A ufgabe kann ich einfach nicht lösen.

8. Fordítsd le!
(1) Megveszed a zöld nadrágot? Melyiket? A zöldet. (2) Milyen ajándékot veszel nekem? Egy nagy kocsit, egy kis házat vagy egy tábla csokit? (3) Melyik blúzt veszed fel? A kéket vagy a zöldet? (4) Melyik busszal utaztok? Az újjal vagy a régivel? (5) Milyen ruhák varrnak abban a boltban? G a k fekete és feher alsónadrágok^. (6 ) Melyik busz megy Budára? A kék vagy a sárga? (7) Milyen kalapja^ van? N agy vagy kicsi? (8 ) Szülöégem^ van a kabátodra. A kicsi világosra^ vagya kékre? (9) Melyik házban laktok? A magas sárgában, vagy az alacsony fehérben?

^mikrosütö ^e U n te rh o se -n \ Hut "^brauchen+A ^blumig

E .
a) Idegen eredetű melléknevek lila, rosa, prima, orange b) Földrajzi nevekből képzett melléknevek Wiener, Budapesten, Münchener die Wiener Frauen = a bécsi asszonyok c) -lei képzős melléknevek allerlei, mancherlei,
(mindenféle) (többféle)

Mindig nagybetűvel írjuk és -er végződést kap.

vielerlei
(sokféle)

Fordítsd le:
rózsaszínű sapkájában^ egy lila blúz rózsaszínű kabátjában egy kecskeméti rokon narancsszínű cipőjében zürichi lakásában aacheni barátjával budapesti vásáron lila kesztyűjét^ budapesti vendégemet egy lübecki kocsmában egy prágai barátnőjével mindenféle asztalt a szép bécsi erdőben egy lübecki kertben egy príma táskát príma ötleteivel sokféle emberhez többféle kenyeret egy príma házban a lila haján egy bécsi szeletet^ mindenféle édességet sokféle ételt

DuD©lJ[
A z -e hang kiesik a következő mellékneveknél:

a) -el végzödésűek: dunkel,
(sötét)

edd,
(nemes)

^1 e ite l, nobel
el
(hiú) (nemes)

dunkel => dunkles Bier
b) -er végzödésűek: sa u er, te u e r Fordítsd le:
sötét szoba nemes fajtáid a hiú embert a hiú asszonyról savanyú uborkával^ egy drága házat egy sötét fej nemes bort keserű sörben nemes gesztus^ nemes hang^ hiú férjemet nemes módon^ sötét házban savanyú gesztussal keserű^ kötelesség drága tollal keserű levest hiú reményeiről^^ nemes magatartással^^ egy nemes embert hiú ábránd^^ a savas esőt egy liter aludt tejet (savanyú tej) keserves munka savanyú kenyeret hiú ötletekről

^de: bitter, finster-nél megmarad az e!

'e Mütze ^r Handschuh-e ^r Schnitzel "^e Sorte-n ^e G urke-n Geste ^e Stimme ^e Art /Weise ^sauer: keserű, keserves is (átv.) '^e Hoffnung -en "s Verhalten '^r Wahn

A .
A hogy a magyarban, a német nyelvben is három foka van a melléknévnek; alap, közép és felsőfoka.

alapfok
pl.;

középfok

schön
szép

schöner
szebb

felsőfok der^ die h schönste das.
a legszebb

/•

Képzése; 0

-er

der, die, das ... -st(e)

M ondd alap, közép és felsőfokban:
dick (kövér), m ager (sovány), niedrig (alacsony), biliig (olcsó) breit (széles), geschickt (ügyes), schnell, langsam , teuer

a) Umlautos melléknevek;
az a, o, u tövü egyszótagos melléknevek U m laut-ot kapnak;

a => ä; 0 => ö; u => ű ^ p l: alt -> älter (öregebb) der älteste M ann (a legöregebb férfi) kait -> kälter (hidegebb) ^ der kälteste K ühlschrank
(a leghidegebb hűtőszekrény)

Ugyanígy mondd végig: jung, stark, lang, warm, kurz, hart (kernen)^, schwach, dumm, klug, arm, scharf
Cg“

gut GÓJÓ1 ) viel (sok) ^ gern (szíves, szívesen) nah (közeli) hoch (magas)
^ r o ß (nagy)

b esser (jobb; jobban) d c r /d ie /d a s b e ste (a legjobb) mehr (több) ^ der m eiste (a legtöbb) lieber (inkább, szívesebben) der lieb ste (a legkedvesebb) näher (közelebb) der nächste (a legközelebbi) höher! (magasabb) der höchste (a legmagasabb) größer (nagyobb) der größte (a legnagyobb)
a fo k o z o tt m e llé k n e v e t egyeztetni is k ell a fő n év v el:

c)
alap fo k : k ö z é p fo k : felső fo k :

das schön|e Mädchen das schön|er|e Mädchen das schön|st|e Mädchen
melléknév ^ fokozás [ melléknév véííz

= a szép lány ^ a szebb lány Határozatlan névelővel: schöneres Mädchen

= a legszebb lány

M ondd mindhárom alakban: az új autó, a kis lámpa, a kövér madár, a szeles utca, a gyors férfi, a kedves nő

d) a felsőfokú alak leh et m ó d h a tá ro z ó is: Wie? = H o g y an ? k é rd é sre fe le l' K ép zése:

am ......... -sten
am s c h n e lls te n = = a leggyorsabban

U gyanígy: a legokosabban, a leglassabban, a legrövidebben, a legolcsóbban, a legbutábban, a legügyesebben, a legrosszabbul

Összehasonlítva: Wie?
Hogyan? M ilyen?

Éva singt am schönsten.
(Éva énekel a legszebben.)

Das ist das schönste Haus.
(Ez a legszebb ház.) okosabb szomjasabb^ kisebb magasabb erősebb hidegebb

1. Fordítsd le a következő szavakat, kifejezéseket!
a) gyorsabb lassabb közelebb jobb gyengébb olcsóbb több kevesebb inkább kedvesebb alacsonpbb drágább butább fiatalabb kellemesebbrondább^ finomabb^ soványabb

b) Figyelj az egyeztetésre a legidősebb em ber a leggyorsabb roller^ a leglassúbb autó a legmagasabb ház a legcsinosabb^ lány c) Hogyan? vagy Milyen? a legbutábban a legbutább em ber a legszebb nő a legerősebben a legerősebb tanuló

is: a legokosabban a legunalmasabb^ óra a legkisebb lámpa a legtöbb víz a következő^ megálló
(W ie?) a legokosabban a legmagasabb asztal a legjobb barát a legcsinosabban a legcsinosabb lány

a legidősebb bátyám a legfiatalabb nővérem a leghidegebb szobája a legjobb sörünk a legmelegebb borotokat a a a a a legelegánsabban^ legjobb tanárnő legidegesebb em ber legkedvesebb gyerekek leglassabban

2, M ondd birtokos szerkezetben!
d er sc h ö n ste M a n n d e r W elt = a világ legszebb férfija
a világ leggyorsabb kocsija a világ legfinom abb levese az o rszág leggyorsabb úszója az o sz tá ly legjobb tan u ló ja az ü zlet legdrágább ruhája az o sztály legcsinosabb lán y át a kert legszebb v irág át a lakás legszebb bútora

’du rstig ^ a n g e n e h m ^hässlich ‘ ^fein le g k ö z e le b b i” ^elegant A W ie ? je le n th e ti a z t is: m ilyen?

V R o ller

^ ’h ü b s c h

^langw eilig

^szószerint „a

3. M ondd prepozícióvall
mit dem schnellsten Wagen ~ a leggyorsabb a magasabb lánnyal a leglustább^ gyerekkel egy jobb házban egy jobb motorral a következő házban egy alacsonyabb szobában a legszebb kocsiban egy kedvesebb nagybácsihoz autóval a legérdekesebb tanárral a legsoványabb kutyáért a legfinomabb levesben az alacsonyabb házon

4. Fordítsd le a minidialógusokat!
- Elveszed^ Gizit? - Igen, miért? - Akkor te vagy a világ legnagyobb balekja^.


- Józsi bácsi, melyik a legrövidebb út a faluba. - Fiam, légvoMalban"^

5 km a falu, de az erdőn át én

ismerek egy rövidebb utat is...


- Elnézést, hol a következő megálló? - Ott a sarkon.

5. M ondd ki felsőfokban a mondatot és válaszolj rájuk!
1. W ie a lt w ar der (j™ g) N obelpreisträger? (25 Jahre) 2. W ie viele Sprachen sp rich t der (groß) Sprachgenie? (29 Sprachen) 3. W elche S prache sprechen die (viel) M enschen? (das Chinesische) 4. W elche S prache sprechen die (wenig) M enschen? (die Ejah - 2 M enschen) 5. W o liegen die (hoch) Seen? (in Peru) 6 . W elches T ie r g eh t am (langsam)? (e Schnecke; 0,004 km/h) 7. W elches V ogel fliegt am (schnell)? (die Falke; 350 km/h) 8 . W ie schnell sin d die (gut) Läufer? (der G epard; 120 km/h) 9. W er sch läft am (kurz)? (e Giraffe; 20 Min. pro Tag)

6. Fordítsd le!
A legkevesebb em ber ebben az országban él. A legtöbb munkát ő csinálja. Inkább haza m egyek Magasabbra rakom a könyvet. Inkább levest eszünk H ol a következő megálló? Gyere közelebb! Ö még többet iszik A legjobb sör nem ízlik neki. Idén kevesebb pénzt kap. A legkedvesebb eladó itt lakik E z a világ legmagasabb háza. A vüág legalacsonyabb emberével beszélgetünk O a legokosabb tanuló. Te futsz a leglassabban. Ki alszik a legmélyebben? A legügyesebben Béla rajzold Adj több időt! A legtöbb kutya nálunk van. Cilus a legkedvesebb macskám. A világ legnagyobb vására^ ebben az országban van. H ol él a legtöbb ember? Szeretnél még több pénzt keresni? N em , többet mar nem akarok dolgozni. Tudod ezt rövidebben mondani? Jöjjön kérem közelebb! A leggyorsabban a villamossal mész haza. O tt olcsóbban be tudsz vásárolni. A legjobb, ha itt bekanyarodik

'faul ^heiraten+ A ^r P im p f

Luftlinie ^zeichnen ^e M esse

A fe lső fo k
A felsőfok am ... sten alakja nem csak módhatározóként használható (leggyorsabban) hanem melléknévként is (a leggyorsabb);

Er ist am schnellsten. Er läuft am schnellsten.

Ö a leggyorsabb. O fut a leggyorsabban.

(M ilyen?) (H ogyan?)

Ha a felsőfokú melléknév után egy főnév áll, akkor csak a névelős alak használható:

Oma ist die schönste Frau.
= N agyi a legszebb asszony.

am scti©RSl|n Frau
helyette:

Oma ist am schönsten.
Fordítsd le:
Péter a legerősebb. Péter a legerc5sebb férfi. Te iszol a leglassabban! A főnököm a leglustább ember. A főnököm a leglustább. A barátod a leggyávább katona. N agyi a legszebb. Ó a legkedvesebb hozzám. Ö köszön a legkedvesebben, O a legkedvesebb nő. ^ürgén a legokosabb az osztályban, Anolf dolgozik a legpontosabban, A főnököm dolgozik a leglustábban.

m ehr = több, (m int)* Nem ragozzuk! Ich schlafe m eh r als du. = Többet alszom, m int te. m e h r e r e = jópár, jónéhány, több ... is Ragozzuk! Er hat m eh rere Autos in der Garage.
^ _________ = Több (jópár) autója is van a garázsban. Több benzinnel megy, mint az én autóm. Jópár emberrel beszélek ma. A postás jópár emberhez elmegy. Több embert is ismerek a városban. Több pénzzel jobban él az ember,

a) Fordítsd le: Többet olvas, m int a tanár. Több időm van, mint neked. Több házunk is van. N em esznek többet. Többet akar aludni.

b) M e h r vag y m ehrere? Mein Freim d w e iß .......... als du. Danke, ich esse n ic h t............. E r k e n n t............ M enschen in der Stadt. Wo gibt e s .......... Autos, in Kanada oder in den USA? In seiner Garage hat er so g a r.......... Autos! Arbeite m i t ............FleißM Das Haus k o s te t......... als 100000 Euro. Wir waren m i t.............Freunden zusammen.
^szorgalom Általában összehasonlítunk vele két dolgot vagy mennyiséget.

B .

n

Ha két minőséget, mennyiséget vagy módot hasonlítunk össze egymással, akkor két eset adódhat:

a) ha azonosak a szintek Er trinkt so schnell Bier wie ich.
= O lyan gyorsan iszik sört, m int én.

úgy, olyan ... m int

azonos szintek

J

b) ha különböző szinteket hasonlítunk Er trinkt schneller als ich.
= G yorsabban iszik, m int én. vagy különböző szintek

Er trinkt langsamer als ich.
= Lassabban iszik, m int én. O kosabb, mint én. G yorsabban futok, m int te. ^óbban él, mint Rockefeller. Olyan csúnyán^ írsz, mint én. Kevesebbet esztek, mint mi. Kevesebbet tanul, mint tavalyi. Csinosabb vagyok, mint egy vizüó^. O kosabb, mint Einstein. G yorsabban úszunk, mint ti. A házunk o lp n magas, m int a tiétek. Máshogy^ oldja meg a feladatot^, mint én. Máshogy beszélsz, mint a barátod. O lp n gyorsan felejt, m int egy elefánt. Többet alszotok, mint egy medve^. E z a ház magasabb, m int a m iénk O lp n lusta vagy, mint a kutyám. Hamarabb készen van, m int mi, A barátom máshogy gondolkodik, mint te.

1. A wie és als után KATI szórend áll. Fordítsd le! Das Konzert dauert länger, als ich es gedacht habe.
K A T I

Jobban beszél, mint gondoltam. Olyan gyorsan tanulok, mint ahogy a barátnőm felejt. M áshogy szereled a motort, mint ahogy m ondtam neked. M indent olyan gyorsan csinál, mint ahogy m ondod neki. Kevesebbet keres^, mint amennyit elkölt^ a boltban. Olyan gyorsan tud írni, mint ahogy én olvasni tudok. Olyan egészségesen él, ahogy az orvosa mondja neki. Olyan sokat dolgozik, mint amennyit mi tévézünk. G yorsabban úszók, mint ahogy te futsz. Olyan gyorsan eszem egymásután^ a palacsintákat, ahogy a nagyi süti.
2

hässlich ^verdienen

voriges Jahr ^auslgeben

‘s N ilpferd ^'^nacheinander

^

^anders ... als!

^e A u fgab e

' ^ ’r Bär

C .

a o o ( í l ® © ű c ö )0 a a D r u D © ®

Ezekkel a kötőszavakkal szintén hasonlítást fejezünk ki, de itt mindkét melléknevet középfokba kell tennünk;

Je ... desto Je ... umso

= m in é l ... a n n á l

Szórend:

Je + mn + KATT
k ö zé p fo k b a n

desto
U fn S O

fordított szórend
k ö zép fo k b a n

Je lä n g e rúu in meinem Zim m er bist, desto schlechterfühle ich mich.
K

T I m n. Á A M inél tovább vagy a szobámban, annál rosszabbul érzem magam.
A

Lgyanígyr Minél többet iszom, annál homályosabban^ látom a poharat. Minél tovább beszél, annál mélyebben alszom. Minél mkább havazik, annál inkább huU a hó-. Minél többet olvasol, annál rosszabb lesz a szemed. Minél többet nézek tévét, armál fáradtabb vagyok. Minél jobban odafigyelek^, annál kevesebbet értek Minél többet alszom, annál álmosabb"^ vagyok Minél tovább csinálod ezt a gpkorlatot, annál mérgesebb leszel. Minél halkabban beszélsz, annál jobban odafigyelnek rád. Minél tovább beszélek vele, annál idegesebb leszek tőle. Minél ritkábban hív fel, annál több nyugodt órám van. Minél gyakrabban írok levelet, annál több pénzt küld. Minél többet nplizol^, annál inkább megvet^. Minél szegényebb egy ország, annál önzetlenebbek^ a polgárai.

1. Fordítsd le a mondatokat!
Rio de Janeiro a világ legnagyobb városa. A legkedvesebb lánynak adom a virágot. A legtöbb em ber kínaiul beszél. N em ismered a legjobb barátomat? A barátnőm többet beszél, mint egy politikus. O lp n gyorsan megy, mint egy csiga^. Gyorsabban öltözködsz, mint egy lajhár^! Lustább vagy, mint én. Gyere közelebb! Te beszélsz a legtöbbet. A leggyorsabban a villamossal mehetsz oda. O főz a legjobban. E z a falu fekszik a legmagasabban. Te vagy a leggyengébb az osztályban. A következő (legközelebbi) megállóban vár. Inkább veled megyek ^óbban tanulok, m int te. E z a legmelegebb szoba. E z az asztal a legszebb. Az én barátnőm a legszebb. Minél tovább hallgatom, annál mérgesebb leszek Minél nagyobb a kocsi motorja, annál gyorsabban megy. Minél korábban felkelünk, annál valószínűbb^^, hogy elérjük a buszt. Minél gyorsabban hajt, annál több em ber ül a motorháztetőjén^ 'dunkler ^r Schnee fällt '^zu|hören "^schläfrig '"^schmeicheln ^verachten +A ^selbstlos ^e Schnecke ‘ ^s Faultier 'Vahrscheinlich “'s Motorgehäuse

W W f

A határozószavakat ugyanúgy fokozzuk, m int a mellékneveket, azzal a különbséggel, hogy felsőfokban csak egy alakjuk van, az am ...-sten forma:

W ie? = Hogyan?
alapfok középfok felsőfok

a)

0
fleißig
szorgalmasan

-er
fleiß ig er
szorgalmasabban

am...-sten
am fle iß ig ste n
a legszorgalmasabban

häufig de!
gyakran

h äu figer
gyakrabban

am h ä u fig ste n
a leggyakrabban

gern - szív esen wohl - j ó l bald - h a m a r o s a n sehr - n ag y o n viel - so k (at) o f t - gyakran

lieber - szív eseb b e n (inkább) G fn liebsten - a le g szív eseb b en b esser - jo b b a n am b esten - a le g jo b b an * eher - h a m a ra b b (in káb b) atn eh esten - a le g h am arab b mehr - inkább am m eisten - le g in k áb b mehr - töb b(et) am m eisten - leg tö bb (et) Öfter - g y ak rab b a n am Ö ftesten - le g g y a k ra b b a n

b) A w en ig -n ek van szabályos és szabálytalan ragozása is: weniger - cm wenigsten wenig minder - cm mindesten
F o rd ítsd le: A legszívesebben nála dolgozom. A leggyakrabban náluk eszünk Szorgalmasabban dolgozik, mint én. Már nem jövök többet. A legtöbbet én ettem a tortából. M ostanában gyakrabban ír leckét. A leghamarabb taxival érsz oda. A legszívesebben veled sétálok Ma kevesebbet szeretnék enni.
A legjobban a sört szereti. Inkább teát iszom. Ma hamarabb jövök Gyere gyakrabban hozzánk! Inkább nem házasodom meg. Jobban érzed magad? A legszívesebben vele npralok. A legkorábban a tanárnő érkezett meg. A vezető ivott a legkevesebbet.

1. Fordítsd le a mondatokat!
Als wir Hilfe brauchten, war er eher da als du.. Je eher desto besser. Diese Torte schmeckt mir am meisten. Ich liebe Dezső am meisten. Das ist m ehr als billig. D er Tisch ist m ehr lang als breit. SoU ich ihm was sagen? A m besten sagst du ihm nichts! Es ist am besten, du gehst selbst dorthin. Es geht ihm besser. Sie sollten es besser wissen! Besser stum m als dumm! Es wäre m ir Heber, wenn er selbst käme. Mein Feind hilft mir eher als du!

*Legjobb ha ... is lehet: Am besten fahren Sie mit dem Obus, legszívesebben, leginkább is

r\fít

avagy a húsevő növények
\'a n n a k o ly a n fő n ev ek , m e ly e k e t m e llé k n é v k é n t ra g o z u n k . H a so n líta a h ú se v ő n ö v é n y e k re , m e ly e k n e k e g y sz e rre v a n n ö v é n y i és állati a jd o n sá g u k is. U g y an íg y a fő n é v v é v á lt m e llé k n e v e k fő n e v e k (m e rt n a g y b e tű v e l és elő v el írju k ), d e u g y a n a k k o r m e llé k n é v sz a g ú a k is, m e rt a m e llé k n é v ^ zö d ését k ap ják :
m ellék név krank fremd deutsch főnév der /die Kranke = a beteg férfi /nő der /die Fremde = az idegen férfi /no der /die D eutsche = a ném et férfi /nő

=>

Határozott névelővel (g y e n g e )
Hn, \ D 'j Nn. Sn, Többes szám

der Kranke den Kranken dem Kranken des Kranken

die Kranke die Kranke der Kranken der Kranken

das Kleine* das Kleine dem Kleinen des Kleinen

die Kranken die Kranken den Kranken der Kranken

Határozatlan névelővel (v e g y e s)
Hn. N A D G Nn. Sn. Többes szám

ein Kranker einen Kranken einem Kranken eines Kranken

eine Kranke eine Kranke einer Kranken einer Kranken

keine Kranken (ein) Kleines keine Kranken (ein) Kleines (einem) Kleinen (eines) Kleinen

S z ó tá rb a íg y írju k ki: r/e K ra n ke -n, -n
B. eset Tsz.

L Képezz m elléknévből főnevet!
farbig (színes) heihg (szent) tot (halott) weise (bölcs) ....... ................ a színes(börű) férfi a szent férfi a halott férfi egy bölcs férfi a színes no a szent nö a halott nö egy bölcs nő a színesbőrü férfit a szent nőnek a halott férfi nadrágja egy bölcs férfit

a k icsik e (gyerek)

lahm (béna) blind (vak)

egy béna férfi egy vak férfi

egy béna nő egy vak nö egy bénának (férfi) a bénát (férfi) a ném eteknek a betegeknek egy ném etet (nö)

egy béna nőnek egy vak nö kutyája a vaknak (nő) egy vaknak (nö) a bölcset (férfi) egy bölcset (férfi) a szinesbörűeknek

2. Fordítsd le!
egy idegennek (férfi) egy betegnek (nő) egy szentnek a lám pája (nő) egy színesbörünek (férfi) a halottnak a gyereke (nő)

3. Általában hím- és nőnem ű alakja használatos; r /e r /e r /e r /e r /e r /e r /e a) Fordítsd le:
az ismerőst (férfi) egy ismerősnek (férfi) az utazó táskája (nő) a sebesültnek (nő) a munkanélkülieknek a szerelmesnek-(férfi) a sebesültet (férfi) a fogolynak (nő) a fogoly keze (férfi) a sebesülteknek a részeg járása^ (férfi) a munkanélkülinek (férfi) egy munkanélkülinek (férfi) a szerelmest (nő) az ismerősöknek

Bekannte Reisende V erletzte Verliebte Gefangene Betrunkene A rbeitslose

= az ism erős férfi/nő = = az utazó férfi/nő = a sebesült férfi/nö = a szerelm es férfi/nö = a fogoly férfi/nő a részeg férfi/nö = a m unkanélküli férfi/nö

b) M ondd a példa alapján: der B eka n n te
e in ^ B e k ^ ^
(1) az utazó nö egy utazó nö ( 2 ) egy részeg férfi a részeg férfi (3) egy ism erős nö az ism erős nö

ciz ism erős (férfi) egy ism erős (férfi)
(7) egy szerelm es nö a szerelm es nö ( 8 ) egy béna férfi a béna férfi ( 9 ) egy idegen férfi az idegen férfi

(4) egy m unkanélküli férfi a m unkanélküli férfi (5) a sebesült férfi egy sebesült férfi ( 6 ) a beteg nőnek egy beteg nőnek

4. Fordítsd le prepozícióval!
m it dem R eisen d en = az utazó férfiival az ism erőssel (férfi) a szerelm eshez (nő) egy ném et mellé (férfi) a sebesülthöz (nö) az ismerősnél (férfi) a betegek között a m unkanélküliekért a kicsivel egy ismerősnél (férfi) a fogoly m ellett (férfi) egy betegért (nö) egy m unkanélkülitől (nö) a szerelm esekkel egy idegentől (férfi) egy sebesültre (nö)

5. Ha elvont fogalm at jelölünk, akkor semleges nemben mondjuk:
a)

d a s Gute = ajó (t) d a s Schöne = a szép(et) d a s Neue = az új(donság)

^ 39 d a s Schöne, ~ Szereti a szépet.

b) Ha nem határozott névelővel mondod, akkor a főnév végén je le n ik meg a sem leges nem:

<

Schönes Neues Interessantes

, Schönes / Süßes nichts ^ Neues etwas ^ Neues ^ Interessantes Kaltes
= Mi újság van? = N incs semmi újság.
semmi izgalmasat valami újat sok szépet

- Was gibt es N e u e s? — Es gibt nichts N e u e s.
F ordítsd le: sok erdekeset valami szépet semmi újat

valami meleget semmi hideget semmi érdekeset

6. Fordítsd le a mondatokat!
Meglátogatom az ismerősömet. (Hn.) Odamegyek az utazókhoz. Látod a foglyot (Hn.). A beteg kijön a kórházból (Nn.). Egy idegen jön holnap hozzánk (Hn.). A sebesült az ágyon fekszik (Nn.). Látod azt a munkanélkülit? (Hn.) Egy munkanélkülivel beszélget (Hn.). Egy vak lányt tanít. Látod azt a bölcs nőt? Mindig beszélek az utazókkal. Segít a részegnek (Hn.). Látod a részeget? (Hn.) Segítünk a munkanélkülieknek Egy színesbőrű férfi lakik nála. E gy színesbőrű nőt veszek el. A bölcsek^ köve nem H arry Főttem éi van. Látod azt a hajléktalant^ (Hn.)? Ism erek egy hajléktalant (Nn.).

Főnévvé vált melléknevek M f© J
A következő kifejezésekben is megtalálod őket:

ins Grüne gehen = Gufs N e u e beginnen = eine F a h rt ins Blaue = ins S c h w a r z e tre ffe n = das Blaue vom Himmel herunterlügen = sein B e s t e s tun =
írj mindegyik kifejezéssel 2-2 mondatot!
r Stein ^r/e O b d ach lose = hajléktalan

kim enni a szabadba (zöldbe) újra (el)kezdeni utazás az ismeretlenbe célba találni lehazudni a csillagos eget megteszi, ami tőle te lik

avagy az -en ragozású főnevek
Van néhány olyan főnév a németben, m ely az alanyeset kivételével minden esetben -(e)n végződést kap, ezért is nevezzük őket -en ragozású vagy gyenge főneveknek:
Pl.:

der Mensch -en, -en = az ember
Többes szám ban

der Mensch 0 = A den Menschen = D denn Menschen = G des Menschen =
N

az ember az embert az embernek az embernek a

die Menschen die Menschen den Menschen der Menschen

Ebbe a csoportba csak hímnemű kliensek tartoznak, kivéve a das Herz szót. Néhány ilyen főnév: r Herr, r Held,
(a hős)

r Junge,
(a fiú)

r Nachbar,
(a szom széd )

r Polizist,

r Narr,
(a bolond)

r Knabe,
(kisfiú)

r Tourist

Fordítsd le:
az urat az úrnak a fiút egy fiút a rendőrnek az úr felesége a kisfiúnak egy szomszédnak a szomszédot a bolondoknak egy hőst a hősnek egy bolondot a kisfiút a rendőröknél a hősökhöz a hősre az urakra két szomszéd között a rendőrt egy rendőr sapkája a fiú ruhája az urak ideje a szomszéd kertjét a hős lova a kisfiú anyja a bolond ellen a fiú mellett azúrra a szomszédtól a fiúktól

M ondd prepozícióval!
az urakkal a rendőr előtt a szoinszéddal a bolondért a fiúval

Fordítsd le!
Ism ered e z t az em bert? N e m beszélek azza[ a bolonddal. E nnek a kisfiúnak adok esy csokoU dét. M egkérdezem a z t a rendőrt. A hős szo b rán ' a gyerekek játszan ak . Ism erem a szo m széd o d at. Rendőrökkel nem vitatkozom \l Ism eritek ezt az urat. S egítek a n n ak az úrnak. A fia kerékpárja rossz. Berlin szívében lakik. A fiúnak o tth o n kell m aradnia. Felhívom a fiút. L átod a z t a tu ristát?

e Statue

streiten mit + D

H árom fő csoportba sorolhatjuk a gyenge főneveket:
a) néhány állat neve

r r r r r r r r

Bőr -en Elefant -en Löwe -en Ochse -n Ungar -n Chinese -n Franzose -n Pole -n

= = = =

m edve elefánt oroszlán ökör

r r r r r r r r

Affe -n Bulle -n Hase -n Rabe -n Däne -n Finne-n Bulgare -n Ire -n

= = = =

m ajom bika nyúl holló

b) n é h á n y o rsz á g polgára
=a =a = =a =a m agyar (férfi) kínai francia lengyel = a dán = a finn =d Lbulgár = az ír

c) az ö sszes -e végű h ím n e m ü fő n év

r Kollege -n r Neffe -n r Kunde -n
3. Fordítsd le!
egy franciát egy firmek a medvét az oroszlánt a fickónak a keresztapámat egy magyarnak az írt

kolléga = unokaöcs = vevő

r Bursche -n = fickó r Pate -n = keresztapa = tanú stb. r Zeuge -n
a franciáknak egy kollégát az unokaöcsémet a vevőnek a tanúnak egy tanút egy franciát egy írnek

egy ökör gondolata^ egy nyulat az elefántnak a bulgároknak az unokaöccsét a kollégámnak a m ag p rt egy dánt

4. Mondd prepozícióval!
egy kollégához egy lengyelre egy franciánál az elefánt alatt az unokaöcsém nél egy m agyartól egy em bert se egy írnél szom szédjához egy oroszlán m ellett egy fickóhoz a tanútól a szomszédoknál a rendőr előtt a rendőr elé egy embertől se egy lengyeltől egy kínaihoz két em ber között az úr m ellett egy embertől egy fiúhoz egy fiúért a vevőről egy em bernek se keresztapám tól unokaöcsém hez

5. Hol a hiba?
Siehst du jenen Franzose? Ich komme von meinem Kollege. Der Löwe isst keinen Elefant. Ich habe keinen Freunden. Dieser Menschen is t mein Freund. Ich stelle dir mein Nachbar vor^. Fragst du den Polizist? Jenen Mannen und diese Frau lade ich ein. Sein Freund is t ein Dänen.

T Gedanke

bem utatni

Ld. m ég az O rszá g o k , n yelvek , e m b e r e k c. fejezetben!

6. Fordítsd le a mondatokat! (Lehet benne kakukktojás is!)
(1) - Milyen állatod van otthon? - Van egy majwoM, egy nyulam, egy kutyám, egy macskáw. (2) - Kit nézel a képen? - A szomszédomat, egy férfit, egy nőt, egy kollégát. (3) - Kivel beszélgettek? - Egy franciával, egy magyarral, egy olasszal, egy némettel. (4 ) - Kinek adsz cukrot? - Egy rendőrnek, egy majomnak, egy barátnak, egy szomszédnak. (5) - Kinek veszel ajándékot? “ Az unokaöcsémnek, az apámnak, a keresztapámnak, a kollégámnak, a nővéremnek, az anyukámnak.

7. M elyik a megfelelő? Fordítsd le! r Junge - n ,- n = a fiú r /e Jugendliche -n , -n = a fiatal (nő, férfi) = fiatal jung
Ö m ég fiatal. A fiú jö n velem. A fiatalok itt ülnek. Fiatal és okos. Egy fiatallal beszél. A fiú m ég fiatal.
b)

-> gyenge fő n év -^főnévvé vált melléknév -> melléknév Egy fiatal emberrel. N a igen, a mai* fiatalok! N em vagyok m ár fiatal. Egy fiataltól megkérdezi. Ism erek egy fiatal fiút. Ism erek egy fiatal lányt.

Látod a fiút? A kutya fiatal. A fiatalok m ég fiatalok! Egy fiatal könnyen fut. Fiatal és könnyen fut. A fiú könnyen fut.

D i e ........................ziehen sich hier an und die M ädchen m achen es dort. Viele ....................... w ollen heutzutage^ weiterstudieren. D e r ......................... M ann da ist mein M ann. Ich kenne einen sc h ö n e n ......................... D ie s e r....................... heiratet m orgen m eine Tochter. Ihr seid n o c h ....................... , ihr w isst es noch nicht! D a w ohnen die Alten und hier die ......................... Die ....................... sind stärker als die M ädchen. V iele ....................... haben noch kein Haus. M eine Frau ist noch ........................ Seine M ieterin ist eine ......................... ....................... unter 18 Jahren dürfen diesen Film nicht sehen.

c)

- Milyenek a mai fiatalok? - Szerintem nem rosszabbak, wiMt a mai öregek.


- Látod azt a fiút? Ő a barátom. - A barátod már nem fiatal, de szép.


- Az Ifjúsági szálláson^ csak fiatalok lakhatnak. - Nem, idősebbek“ ^ is.

.von heute ^manapság

Jugendherberge “ *r Senior -en

f

A la S S íB im
A.

ige

A lassen igét - a w erden-htz hasonlóan - önállóan és segédigeként is nasználhatjuk:

a) Önállóan, főigeként:

la S S G I l + A

= hagyni v k it/ vm it

Iván lässt mich nie in Ruhe. = Iván sose hagy békén.
11. h e ly e n

J

ich du

lasse

w ir lassen ih r lasst sie lassen
Nálam hagyod a kocsit? Pénz nélkül hagy itt engem! ^ózsi otthon hagyja a füzetét. Mindig otthon hagyjátok Bélát. Cserben hagy minket. A szerelőnél hagyom a kocsit. Nálad hagyom a gyereket. Békén hagyjátok a barátomat?

V

lässt er, sie, es lässt

Ugyanígy^. Az órát az asztalon hagyom. A kocsit a szerelőnél hagyja. N álatok hagyom a rádiómat. Békén^ hagysz? Miért hagyod cserben-? N em hag}4ak cserben. N em hagy békén. H ol hagyod a kerékpárt? b) Segédigeként +

IffifflffllttW

= hagy, megenged

I--------------------------------------------1

Ich la§se dich ins Kino g^hen. = Hagylak m oziba menni.
11. h e ly e n (m in t a m ó d b e li se g é d ig é k n é l!) Ige In fín itiv -b en a mondat végén

Ugyanígy:
Hagysz minket játszani? Engedtek itt focizni minket? Megengedem, hogy" kerék­ pározzon a kerékpárommal. Megengeditek, hogy itt fürödjünk? Megengedem, hogy mellém ülj. N em hagyjátok tannlni otthon? Megengedi, hogy fagyit egyél? Megengeditek, hogy belépjünk^? N em enged az órán aludni. N em enged dohányozni“ ^. H ol engednek minket kosarazni? Megengeded, hogy kocsit vezessek? Megengeded, hogy megnézzem? A k u tp já t a kertünkbe engedi pisálni^. Megengeditek, hogy megjavítsam? Megengedem, hogy felvedd a ruhámat. N em engedik meg, hogy itt aludjunk. Hagyod a levest felfőni^? Miért nem engeded aludni? N em engedem alkoholt inni. N em engeded iskolába menni?

'in R u h e - ^im Stich S tich - ^einjtreten \ a u c h e n ^pinkeln ^auíjkochen A m a g y a r s o k s z o r c s a k két ta g m o n d a tb a n tud ja kifejezni, am it a n é m e t eg y tő m o n d a t­ b an .

1. Mondj felszólító mondatokat lassen -nel! Lass! = H agyj! L asst! = Hagyjátok! L a ssen wir! = Hagyjuk! L assen S íe l = Hagyja! Hagyják!
Hagyj békén! Hagyd elmenni! H agyja kim enni a kutyát a szobából! Hagyj beszélni vele! H agyja játszani a gyerekeket! H agyjatok itthon elég pénzt! Hagyja beszélni öt! Hagyd otthon! Hagyj kibeszélni m agam '! Ne hagyd m agad piszkálni^!

2. Fordítsd le!
- Oh, John, m m Freuwd schlägt^ mich iwwer! - Und du lässt das zu? (megengedni) - Na ja, aber er lässt semen Geldbeutel'^ immer bei mir. - Na uMd? - Ich gebe immer alles Geld aus„. - Hilfst du mir bitte beim Abspülen? - Ich?? Du hilfst mir auch nicht beim Autowäschen. - Na, dann lassen wir diese Frage offen...

Q g F = c) Ha a lassen m ellett szerepel a liegen, stehen vagy hängen egy mondatban, akkor ottfelejteni, otthagyni-t jelent:
................... liegen stehen ' + lassen = ottfelejt, otthagy hängen ^

V

Du lässt dein Buch immer zu Hause liegen.
U g y a n íg y ^ könyvedet m indig otthon felejted. Mindig a garázsunkban felejti az autóját. Ne felejtsétek ott a ruháitokat! Miért felejted mindig nálunk a ridikiilöd^? N em felejtem ott a kabátom! Ne felejtsd O t t a pulóveredet! Mindig a fogason^ felejtem a dzsekimet^. Mindig az asztalomon felejtem a kulcsomat. Nálatok felejtettem a kerékpáromat.

3. Fordítsd le és mondd meg, hogy az a), b) vagy c) típusba tartozik-e!
Hagyjuk a tréfát^! M iért nem hagyod nyugton öt? M indig otthon felejti a kabátját. N em enged színházba menni. M egengeditek, hogy nálatok aludjak? Hagyj időt nekem! A kulcsát m indig nálunk felejti. M egengedem , hogy hozzánk jöjj. N e felejtsd a pénztárcádat a barátodnál! M egengeded, hogy m egírjam a házidat? Békén hagy, vagy nem? Nem hagylak cserben. M indig a hivatalban felejtem a kesztyűmet. Remélem, hogy nem hagy cserben a barátod. Hagyd hazamenni! ’sich aus|reden lassen ^schikanieren ^r Kleiderhaken 'e Jacke ^r Scherz ver ‘ ^pénztárca Handtasche

Du DQű U
A) Präterituma

lassen -> ließ

Ich ließ meine Freundin zu Hause. = Otthon hagytam a barátnőm et
U gyanígy: A szobájába engedett. O tthon hagytam a táskámat. Megengedte, hogy menjek a kocsijával. Miért nem engedted tévézni? H ol hagytad a bőröndödet? Miért nem hagytátok békén őt? Cserbenhagyott a férjem.
Hagyott nekem időt. Hagyott elmenni. N em hagytuk tanulni Bélát. N em hagytatok játszani minket. Miért nem hagyjátok olvasni? H ol hagytátok a nagppát? N em hagyott neked levest?

>

B) Perfektben a) lassen önállóan
I -------------------------------- 1

Wir haben ihn in Ruhe gelassen.
U gyanígy: H ol hagytad őt? Mikor hagytad őt ott? Hagytam neki időt. N ekem mit hagytatok?
Hagytam neked csokoládét. Q erbenhagyott Gizi. H ol hagytad a fogaidat? A kocsiban hagytátok a nagyit?

b) lassen + ige

Ich habe ihn nicht ins Kino [gehen lassen.
II. helyen haben ragozva ige Infínitivben lassen Infínitivben

Kettős y Infinitiv szerkezet

U gyanígy^ A pulóveremet a szobában felejtettem, (liegen lassen) N em engedte, hogy meglátogassam őt. N em engedett belépni a szobámba. N em engedtek mosogatni^. Megengedtük, hogy a gyerek felkeljen. H ol hagytad a kabátodat? (hängen lassen) H ol hagytátok a kulcsotokat? Miért nem hagytátok őket elmenm? Miért engedted sört inni? N em engedtek a múzeumban fotóznod? N em engedett a németórán kártyázni^! A dolgozatfüzetemben felejtettem^ a puskámat^!!
ab|spülen ^Karten spielen ^liegen lassen "^e Klatsche

1. írd át Prateritum ból Perfektbe!
Er ließ mich ihn nicht sehen. Sie ließen uns Oma besuchen. W o ließt ihr euren M antel hängen? W o Heßen Sie ihr Auto stehen? W arum ließt du ihn nicht in Ruhe? W ann ließ er den Hund bei euch? W arum ließen sie ihn nicht Weggehen? Ich ließ diese Katze bei uns schlafen. Gestern A bend ließ ich zufällig m eine H andtasche bei Onkel Franz liegen. Ich ließ immer meinen Hund in m einem Bett schlafen. M eine Mutti ließ mich nie rauchen. Ließt du ihn nicht herein'? Doch, ich ließ ihn herein.

2. Pótold Perfektben! (Lassen vagy gelassen?) Miért melyik?
W ir haben die K atze Weggehen ........................ Er hat mich nie in Ruhe ......................... Du hast deine Hefte zu Hause liegen ......................... M eine Eltern haben mich allein ........................ Wo hast du dein Auto stehen ....................... ? Er hat seine U hr au f dem Tisch ......................... Ich habe m einen M antel bei euch hängen ........................ Dein Bruder hat mich im Stich ......................... M ein Heft habe ich im K lassenzim m er liegen ......................... W arum hast du ihn nicht in Ruhe ....................... ? Eugen hat mich nicht au ssp rech en ........................

3. Fordítsd le a mondatokat! (A múlt idejűeket Präteritumban!)
M egengedi, hogy itt üljek.* M egengedte, hogy itt maradjak. M egengeded, hogy focizzak? M egengedted, hogy tévézzen? O tthon felejtetted a könyvedet. M indig otthon felejted a táskád. Békén hagyott m inket a tanárnő. Cserben hagytátok?

A lassen-hez társulhat igekötő is, m ely módosítja jelentését: pl.: ein|lassen = beengedni

Ich lasse dich in mein Haus nicht ein.
p] . = Nem engedlek be a házamba. verlassen*^ entlassen^ überlassen^''^ hintcrlasscn'^ = = elhagy, otthagy = elbocsát = átenged vkinek vmit = hátrahagy, örökül hág} zullassen*^ = meg/odaenged aus|lassen^ kienged durch|lassen^ = átenged wcgllassen'^ = elenged, kihagy

E zt nem engedem meg neki. N em engedtem ki a kutyát. Átenged, uram? A főnököm elbocsátott. Sok pénzt hagyott hátra. Miért hagytad el őt? Minden: átengedek nektek. Elbocsátalak benneteket. Neki mindig m indent megengedeu. Beengeded vagy kiengeded? E zt a pontot itt elhagyjuk. Engedélyezték ä pótvizsgádat? E zt a bekezdést^ elhagyjuk, nem kell. Átengedtem neki a helyet. Ke: embert elbocsátottak Csak adósságot^ hagyott hátra. E zt nem hagyom! Bélát nen: engedték a vizsgára (zu+D). N em engedtek át.

herein|lassen = b een ged n i "r A bsatz \ S c h u ld -en

Tőm ondatban mondd!

© [JD K álD D űíí DuűM W ©
A lassen igét használhatjuk a műveltetés (magyarban; -ta t, -tét pl.: írat, dolgoztat) kifejezésére is, azaz a cselekvést nem a mondat alanya végzi, hanem valakivel végezteti:
p l: II. h ely lassen Ige Infinitivben

a

/I

Pt7

Ich lasse morgen das Radio reparieren.
= M egjavittatom holnap a rádiót.

I

I

Ugy^aníg}^: Megjavíttatom a kocsimat.
Süttetnek neki két tortát. Lefotóztatom magamat. É píttetek nektek egy házat. Elhozatjuk a bőröndöket.

Csináltatnak maguknak mhát. Tisztíttasd ki ezt a szőn)^get! H ozatsz magadnak sört? Kitapétáztatom^ a lakásomat. Béláék renováltatnak egy házat.

A lassen ige vonzata eltér a magyartól, ugyanis tárgyesetbe tesszük azt, akivel csináltatunk valamit:

lassen A; A = -tat, -tét
ak ivel A (akivel) amit A (am it)

Péter lässt seine Freundin das Auto waschen.
Péter a barátnőjével m osatja az autót.

Ugyanígy:
Józsival lem osatom az ablakot. Megíratom a leckémet Péterrel. K ét levelet fordíttat- a tolmáccsal. Miért velem íratod a leveleidet? A barátnőjével hívat egy orvost. A szomszéddal renováltatja-^ a házat. A tanár kinyittatja a diákkal az ajtót. A húgommal fotóztatom le magam. Szereltesd meg a telefont a szerelővel! Mosasd meg a kutyádat a barátoddal!

Ha az alany magának csináltat valamit, akkor a visszaható névmás Dativban áll mellett£^____________________________

sich° lassen A, von +D Ich lasse mir von dem Friseur die Haare waschen.
= A fodrásszal mosatom meg a hajamat.

Ugyanígy: Levágatom a hajamat anyuval,
Leborotváltatom^ a bajszomat Bélával. ^ani varrat magának a szabóval egy öltönyt^. Mindig apával fésülteted a hajadat. Mikor vágatjátok le a hajatokat a fodrásszal? Miért a feleségeddel vágatod le a körmödet^?
'tap e zieren ^übersetzen, r D o lm e ts c h e r "V N a c h b a r - n , - n ; re n o v ie re n ‘^r M o n te u r "rasieren, r B a rt ^nähen, r A n zu g , r S ch n eid er ^r N ag el

1. Fordítsd le!
- Machst du das selbst? - Bist du verrückt? Ich lasse das einen Mechaniker wachen. - Machst du das Frühstück? - Oh, neinüch lasse - Lässt e r alles seine Frau wachen? - Und ob!'Er lässt sich sogar die Zähne von seiner Frau putzen!

alles meine Frau
machen.

2. Pótold a hiányzó részeket, és közben fordítsd!
Die Lehrerin lässt ............... Schüler ein..... Aufsatz schreiben. Der Lehrer lässt sein..... S c h ü le r............... W ort erklären. M utti l ä s s t ............... Putzfrau das Fenster putzen. W ir lassen ein..... Monteur^ das Radio reparieren. Familie Kovács lässt ein.....Fachmann"^ die Schränke einbauen. M ein Cousin lässt sein..... Freund seine Hausaufgabe schreiben. Vati lässt unser..... N achbarn die H eizung installieren^. D er C hef lässt sein..... A rbeiter seine W ohnung mit Teppichen auslegen^". Ich lasse m ein..... B ruder die Elektroleitungen^ verlegen^, er ist nämlich ein Elektrotechniker.

3. Fordítsd le a minidialógusokat!
- Te szereled a ház ajtaját? - Igen, Miért? - Miért nem a házmesterrel^ szerelteted? - Vele szereltetem. - Hogyhogy? - Én vagyok itt a házmester. K * - CsiMáltatok egy öltönyt a szabóval^®. - Csináltatsz magadnak egy öltönyt? - Igen, miért ne? - De hiszen akkor se csináltattál magadnak, amikor megházasodtál! - Az igaz, de most elválok"! - Megvizsgáltatom*^ magamat az orvosommal. - Az orvosoddal? Miért? Hiszen makkegészséges*^ vagy! - Az igaz, de sose lehet tudni..,

4. Fordítsd le!
Mikor hozatod el a televíziót a szerelőtől? Megetetem a kutyával a levesedet. Főzetek a szakácsnővel egy jó levest. A főnök mindent velem csinákat. Javíttasd meg a porszívót! Építtetek magamnak a barátaimmal egy új házat. Kitisztíttatod az ágyat? M indent az apjával csináltat. A város renováltatja az épületet egy céggel^'^. Józsi mindig velem íratja a háziját. Varratunk^^ magunknak egy ruhát a nagymamával H ozatott magának egy pizzát a fiúval. N em válók e l
de m ég m ennyire r fogalm azás szerelő szakem ber m egszerelni; fűtés ^'bevonni ^elektrom os vezeték ek ^áttenni " ^ r H ausm eister ’* ^ r Schneider “ sich scheiden lassen '^untersuchen '^kerngesund '"^ e Firma ‘^nähen

a) lehetőség A sich lassen visszahatós formában lehetőséget fejez k i (magyarban: -ható, -hető pl.: kim osható, eladható stb.) :
pl.:

Diese Waren lassen sich gut verkaufen.
= Ezek az áruk jó l elad h ató ak . (« engedik magukat eladni)

___

U gyanígy: Ezt a feladatot nem lehet megoldani. Ez a ruha könnyen mosható. A vers nem m agyarázható'. A szoknyám nem vasalható . Az autó már nem javítható meg. Ezt nem lehet elmagyarázni! A hiba nem javítható ki. A feladatokat könnyen meg lehet oldani. A z ajtót nem lehet kinyitni. Ezt a házat nem lehet újra felépíteni'\ A zt az unalm at egyszerűen nem lehet leírni' A z nem tagadható^ A fiam évek óta nem befolyásolható'^. b) b a rá ti felszólítás P ró b á ld m eg lefordítani:

Lass uns gehen! - Menjünk! Lasst es euch schmecken! Lass uns essen! Lass es mir lesen! Lass das mir mal anschauen! Lass von dir hören! Lass dich sehen!

1. Fejezd k i a lehetőséget sich lassen-neW In dieser Situation kann man nichts mehr machen. Diese Steine kann m an mit LK W nicht transportieren. K ann man diese Aufgabe lösen? Das kann man nie wieder gut machen. Dieses Haus kann man nicht renovieren. D en alten H errn kann m an noch heilen. Deine Handschrift^ kann man einfach nicht lesen. Diese Fragen kann m an nicht beantworten. Das Manuskript^ des Direktors kann man nicht lesen. U ber seine Vorschläge^ kann man lange diskutieren. Eine Lösung für dieses Problem kann man nicht so schnell finden. 2. Válassz k i h á rm a t a b a rá ti felszólítások közül és í r j v e lü k 1-1 m in id ia ló g u s t!

interpretieren ^bügeln ’ V ieder; aufjbauen Langweile; beschreiben ^leugnen beeinflussen \é z írá s ^kézirat ‘javaslatok Ugyanezt eddig a können-nel fejeztük ki: Diese Waren kann man gut verkaufen.

Összefoglalva tehát a la sse n a következőket jelentheti:

q)

.....

^

b) c) d) e) f)

hagyni hagyni, megengedni otthagyni - t a t , - t é t m űveltetés lehetőség baráti felszólítás

1. Fordítsd le és mondd meg, melyik típusú! a) Kezdőknek (a-d)
H agyok neked elég időt! Velem m osatja az ingét. Hol hagytad az ingedet? N em engedlek ki titeket kosárlabdázni. Az asztalossal' csináltatták ezt az asztalt. Hol felejtetted a kabátodat? Hagyjatok békén! M egengeded, hogy telefonáljak? Holnap levágatom a hajam at a feleségemm el. Az az em ber csináltat m agának egy autót. A férjemmel m egjavíttatom az ajtót. Engedd ki a kertbe! A főnök írat velem egy levelet. Hol hagytad a cipődet? M egengeded, hogy a gyerekek m oziba menjenek? Varratott" nekem a szabóval^ egy ruhát. A milliomos^* csináltat m agának egy luxusautót. Beengedsz?

b) H aladóknak (a-j)
Ezt az órát m ár nem lehet megjavítani. Hallass magadról! Itt nem lehet mit tenni. Hogy lehet ezt m egoldani? Hadd nézzem meg! M enjünk! O lvassuk el! H allasson magáról! A beteget már nem lehet m egoperálni. Lehet belőlük egy jó csapatot csinálni? A pályaudvaron felejtette a nagym am ám a pénztárcáját. N em akart békén hagyni. Engedj be friss levegőt! Ne engedd a kutyádat a levesem ből enni, amíg a W C-n vagyok! A kézírásodat^ nem lehet elolvasni. K érem engedjen át! Az anyjával varratja a ruháit, és a testvérével mosatja. Legyünk barátok! Nem tudom, hogyan lehet ezt a kerékpárt megszerelni.

2. Fordítsd le és mondd meg, melyik típusba tartozik!
- Józsi, Mach mal deine Hausaufgabe? - Mutti, lass mich in Ruhe, ich habe viel zu tun.

- Lass dir das nicht zweimal sagen!
- Ich lasse lieber Arnold meine Hausaufgabe schreiben. - Wieso? Arnold? - Ja, diese Aufgabe lässt sich einfach nicht lösen! - Ah ja, deswegen hast du gestern deine Schultasche in der Schule liegen lassen. - Mutti, du bist ein Genie! (...) - Dann komm, deine Suppe ist fertig. Lass es dir schmecken!

V T isch ler ^nähen ^r Schneider \ M illionär

H andschrift

a beszéd m últ ideje
A Perfektet, v ag y befejezett m últat a b eszélt nyelv b en használjuk. E bben a m últban kifejezett esem ények, illetve k ö v etk ezm én y ü k k ihat a jelenre: Géza hat mir eine Ohrfeige gegeben und jetzt l<lingen mir die Ohren. = Géza adott nekem egy pofont és most csöng a fülem. K ét tagból áll össze ez a m últ idő*: a haben vagy a sein segédige ragozott alakjából és az ige Partizip Perfelítjéböl:
pl.:

Ich komme von euch.
+ sein

= Tőletek jövök.

Ich bm von euch gekommen. Képzésé.
sem
vagy ragozott alakja

= Tőletek jöttem .

haben^

II. helyen áli

P artizip - P erfek t alakja ige (befejezett alak) Utolsó helyen áll

az

A
A haben és sein segédigék az ige Partizip Perfektjével keretbe fog­ lalják a m ondatot: I ---------------------------------------------------- 1

Péter hat gestern 5 Stunden lang gesprochen.
= Péter tegnap 5 órán át beszélt.

Mi a

^ e r f e & t alak?

A Partizip Perfelítet - azaz befejezett m elléknévi igenevet - úgy ké­ pezheted egy igéből, hogy levetkőzteted a szótövéig, elé raksz egy ge-t és attól függően, hogy erős vagy gyenge az ige, egy -t vagy -en-t teszel a végére:

J
mach len
A

szótő

t ge + mach
en

- gyenge igéknél

mach

- erős igéknél

Ezért is nevezik gyakran összetett m ú ltn ak is.

Mi az, hogy g y e n g e vagy e r ő s ige?
avagy

a normális igék
A gyenge igék azok az igék, melyeknek se jelen, se m últ időben nem rendhagyó a ragozásuk, mondhatjuk úgy, hogy ők a „normális” igék, a legtöbb ige ilyen. Egy ge-t kap az elejére és a szótőhöz egy -t-t:
V Partizip Perfekt

lem en
A.

g e \z rr\t

ge.

M ondd ugyanígy^'
lehren hören decken machen kochen lernen öffnen lieben kaufen glauben merken malen trösten stellen schmücken teilen wecken wünschen setzen putzen zeigen legen kosten holen

avagy

a z a b n o r m á l i s i g é k
Erős igéknek azokat az igéket nevezzük, m elyek tőhangja jelen vagy m últ időben m egváltozik. Nevezhetjük őket „abnormális" igéknek is,
hiszen rendhagyók, eltérnek a normális igéktől, tehát az igék többségétől. Partizip Perfekt alakjukban kapnak egy ge-t előre, a szótőre -en-t és ráadásnak néha még a szótövük is megváltozhat: J

pl:

kommen gehen

^ ->

^ekomme/7
geqanqen
<r szótöhang változott

Milyen szabály szerint változik a szótő?
Sajnos semmilyen, egyetlen orvosság van ellenük, hogy meg ke ll őket tanulnod egyenként a szószedetből. Számuk véges, kb. 180 darab van, ebből a leggyakoribb 120 erős igét megtalálod a következő oldalakon.

INFINITIV backen (ä) befehlen (ie) beginnen beißen biegen bieten binden bitten bleiben brechen (i) em p fan gen (ä) em p feh len (ie) em pfinden essen (isst) fah ren (ä) fangen (ä) finden fliegen fliehen fließen fressen (i) frieren geben (i) gehen gelingen gelten (i) genießen geraten (ä) gesch eh en (ie) gew innen gießen gleichen gleiten graben (ä) greifen h alten (ä) hängen heben heißen helfen (i)

PRÄTERITUM

PERFEKT

Magyarul

backte befahl begann biss bog bot band bat blieb brach empfing empfahl empfand aß fuhr fing fand flog floh floss fraß fror gab ging gelang galt genoss geriet geschah gewann goss glich g litt grub g riff hielt hing hob hieß h a lf

h. gebacken h. befohlen h.begonnen h. gebissen h./i. bebogen h. geboten h. gebunden h. gebeten i. geblieben h./i. gebrochen h. empfangen h. empfohlen h. empfunden h. gegessen h./i. gefahren h. gefangen h. gefunden h./i. geflogen h,/i. geflohen i. geflossen h. gefressen h./i. gefroren h. gegeben i. gegangen i. gelungen h. gegolten h. genossen i. geraten i. geschehen h. gewonnen h. gegossen h. geglichen i. geglitten h. gegraben h. gegriffen h. gehalten h.gehangen h. gehoben h. geheißen h. geholfen

sütni parancsolni kezdődni harapni hajlít, befordul kínálni kötni kérni maradni hány / tör fogadni ajánlani érezni enni utazni, vezetni fogni találni repülni menekülni folyni zabálni fagyni adni menni sikerülni érvényes élvezni ju t, kerül történni nyerni öntözni hasonlítani csúszni ásni fogni tartani lógni emelni hívni segíteni

t INFINITIV PRÄTERITUM klang kam lud ließ lief litt lieh las lag log m ied m aß m isslang nahm pfiff pries riet rieb riss ritt roch rief soff sog/saugte sch u f schaffte schied schien schiss schalt schob schoss schlief schlug schloss schmiss schm olz schnitt (er)schrak schrieb schrie schwieg schwamm

A Perfekt PERFEKT h. geklungen i. gekomm en h. geladen h. gelassen i./h. gelaufen h. gelitten h. geliehen h. gelesen h. gelegen h. gelogen h. gemieden h. gemessen i. m isslungen h. genommen h. gepfiffen h. gepriesen h. geraten h. gerieben h./i. gerissen i./h. geritten h. gerochen h. gerufen h. gesoffen h. gesogen/gesaugt h. geschaffen h. geschafft h./i. geschieden h. geschienen h. geschissen h. gescholten h. geschoben h./i. geschossen h. geschlafen h. geschlagen h, geschlossen h. geschm issen i./h. geschm olzen h. geschnitten i. (er)schrocken h. geschrieben h. geschrie(e)n h. geschwiegen i./h. geschwom m en
Magyarul

klingen komm en laden (lädt) lassen (ä) laufen (äu) leiden leihen lesen (ie) liegen lügen meiden messen (i) m isslingen nehm en (nim m t) pfeifen preisen raten (rät) reiben reißen reiten riechen rufen saufen (äu) saugen schaffen sfcheiden scheinen scheißen schelten (i) schieben schießen schlafen (ä) schlagen (ä) schließen schm eißen schm elzen (i) schneiden (er)schrecken schreiben schreien schweigen schwim m en

csöng, hangzik jönni rak, meghív hagyni futni szenvedni kölcsönadni olvasni feküdni hazudni kerülni mérni félresikerül venni fütyülni dicsérni tanácsolni dörzsölni szakítani lovagolni szaglani hívni vedelni szívni alkotni csinálni elválasztani tűnik, süt kakilni szidni tolni lőni aludni ütni zár, csuk dobni olvad, olvaszt vágni m egijedni írni üvölteni hallgatni úszni

INFINITIV

PRÄTERITUM

PERFEKT

Magyarul

schwören selien (ie) sein (ist) singen sinken sitzen spinnen sprechen (i) springen stechen (i) stehen stehlen (ie) steigen sterben (i) stinken stoßen (ö) streichen streiten tragen (ä) treffen (i) treiben treten (tritt) trinken trügen tun (tut) verderben (i) vergessen (i) verlieren wachsen (ä) waschen (ä) weben werben (i) werden (1) werfen (i) wiegen (ver)zeihen ziehen zwingen

schwor sah w ar sang sank saß spann sprach sprang stach stand stahl stieg starb stank stieß strich stritt trug tra f trieb trat trank trog tat verdarb vergaß verlor wuchs wusch webte/wob warb wurde w a rf wog wiegte (ver)zieh zog zwang

h. geschworen h.gesehen i, gewesen h. gesungen i. gesunken h. gesessen h. gesponnen h. gesprochen i. gesprungen h. gestochen h. gestanden h. gestohlen i. gestiegen i. gestorben h. gestunken h./i. gestoßen h./i. gestrichen h. gestritten h. getragen h. getroffen h./i. getrieben i./h. getreten h. getrunken h. getrogen h. getan h./i. verdorben h. vergessen h. verloren i. gewachsen h. gewaschen h. gewebt/gewoben h. geworben i. geworden h. geworfen h. gewogen h. gewiegt h. (ver)ziehen h./i. gezogen h. gezwunden

megesküdni nézni lenni énekelni süllyedni ülni fon; b e d ilizik beszélni ugrani szúrni állni lopni mászik, nő meghalni büzleni lökni simogatni veszekedni hord, visel találkozni űz, fo lytat lép, tapos inni csal, ámít tesz, rak elront, m egrom lik elfelejteni elveszíteni nőni mosni szőni verseng lesz, vá lik dobni mér, nyom megbocsátani húz, vonul kényszeríteni

V

e

g

y

e

s

avagy

az öszvér igék
A hogy a ló és a szamár házasságából öszvér születik, úgy keveredik a vegyes igékben az erős és a gyenge igék sajátossága: az erős igéktől a szótőváltozást veszi át, a gyengéktől pedig a -t végződést. Szerencsére az öszvér ritka állat a németben, csupán néhány ige ilyen;

pl:

denken

->

azdadat
V "
-t végződés (a gyengék jellemzője)

szótő változik (erős igék sajátja)

^

INFINITIV bringen denken kennen wissen nennen verbringen rennen brennen dürfen können mögen müssen

PRÄTERITUM brachte dachte kannte w usste nannte verbrachte rannte brannte durfte konnte mochte m usste

PERFEKT , hat gebracht hat gedacht hat gekannt hat gew usst hat genannt hat verbracht i. gerannt h. gebrannt hat gedurft hat gekonnt hat gem ocht hat gem usst

Magyarul

hozni gondolni ism em i tudni nevezni eltölteni rohanni égni szabad tud szeret kell

Mikor iiasználunk h a b e n t és mikor s e i n t ?
M inden egyes igénél legjobb, ha megtanulod, hogy haben-nel vagy sein-nal képezi-e az ige m últ idejét, de ha elbizonytalanodsz, a következő meghatározás szolgálhat mankóként:

___ -t, ha
> tárgyas az ige

»

Olvastam egy könyvet. (M it? ) = Ich habe ein Buch gelesen, pl.; sehen = látni v m it

hören = hallani vm it

trinken = inni v m it K singen = énekelni vmit^

a

> nem helyváltoztatást kifejező igék pl: malen = festeni

waschen = mosni
> m ódbeli segédigéknél

singen = énekelni schreiben = írni

wollen, sollen, müssen, dürfen, können, mögen
> visszahatós igéknél

sich an|ziehen, sich waschen stb.
^ .......................

ha
> tárgyatlan az ige

\

pl.;

Futottam. (M it? - 0 tárgy) = Ich bin gelaufen, gehen, fliegen, schwimmen stb.

> helyváltoztatást kifejező igék

fahren, rennen, laufen, fallen
> állapotot vagy állapotváltozást kifejező igék; sein = lenni sterben = meghalni bleiben = maradni passieren = történni auf stehen = felkelni ein schlafen = elaludni stb.

Haben-nel vagy sein-nal mondanád a következő igéket?
schlafen trinken fliegen spielen kochen laufen fahren reisen essen holen’ " ’ " sitzen stellen schließen singen stehen fallen helfen zeichnen rennen hören sterben komm en ziehen bringen bleiben sinken (süllyed) fern sehen ein steigen arbeiten lernen studieren üben werden haben öffnen

V igyázat, itt nem változtatjuk a helyünket, csupán a helyzetünket! * Ha eg y ig e helyváltoztatást v ég ez, attól m ég lehet h a b en -es is, mert „erősebb’ szabály az, h o g y tárgyas-e v a g y sem az igénk.

haben-nel
1. a) machen, hat gemacht* sehen, hat gesehen hören, hat gehört sch lafen , hat geschlafen arbeiten, hat gea rb eitet
= csinált = látott = hallott = aludt = dolgozott

pi.: Wir haben gearbeitet. = D olgoztu nk .
Ugyanígy:
A ludtak H allották Láttad. Megycsinálták Dolgoztam. H allottátok Láttátokul Dolgozott? Megcsináltátok Dolgoztál? L átták Látott. Aludtál? A ludtatok Hallottam. A ludtunk Dolgoztatok^ Megcsináltam. H allottátok Aludtam.

b) Néhány töhangváltós ige helfen, hat geholfen sprechen, hat gesprochen trinken, h at getrí/nken schreiben, hat geschr/eben = = = =
segített beszélt ivott írt

Er hat uns viel geholfen. = Sokat segített nekünk. Ugyanígy:
Sokat segítettem neki. Jól beszéltetek Csak Vodkát ivott. Mit itta to k írt nekem egy levelet. N agyon lassan beszélt. Segítettek neki? Beszéltetek m ár vele? Még nem írtam meg a házit. Ittam egy csésze kávét. Rólad beszélt már. írtál m ár nek? Mindent megittál? A tanárnő mindig segített nekünk Tegnap írt egy verset^. Ittam egy Kter Colát.

c) Pótold Perfektben a megadott igével!
............... du schon die H ausaufgabe ............... (m achen)? W ie lange ............... ihr ............... (schlafen)? Heute ............... ich nicht ............... (arbeiten). Ich ............... schon m it der Lehrerin ............... (sprechen). U nser G ast ................ nur W asser ............... (trinken). Ihr ............... uns noch nicht ............... (schreiben). Sie (ö) ............... im m er nur laut ............... (sprechen). G a rfie ld ................. w ieder in m einem B e t t................. (schlafen). E r ............... noch keinen A lk o h o l.................(trinken). * így írjuk ki az igét a szótárba, ez a szótári alak. ' Kérdömondatban a segédige áll az első helyen, utána pedig az alany, ^s Gedicht

sein -n al 2. a) kommen, ist gekommen laufen. Ist gelaufen fahren. Ist gefahren eilen. Ist geeilt wandern, ist gewandert
= jö tt = futott = utazott = sietett = kirándult

Sie sin d gestern gek om m en. = Tegnap jöttek. U g ya n ig :
Mindig egyedül^ jött. Nagyon lassan futottál. Autóval utazott. H ová siettetek tegnap? A hegyekben kirándultak Miért siettél úgy? Gyorsan m entünk a kocsival. Sokat kirándultunk az Alpokban^. Haza futottunk Mindig a kutpjával kirándult. Busszal utaztatok^ Anya a konyhába sietett. Még sohase^ kirándultunk itt. Apa mindig lassan m ent a kocsival

b) Néhány tőhangváltós ige gehen. Ist gegangen fliegen , ist geflí^ en schwimmen, ist geschwonmen bleiben. Ist g e b l/^ e n sterb en . Ist gestörben
= ment = repült = úszott - maradt = meghalt

Wir s in d schnell g e g a n g e n . = G yorsan m entünk. Ugyanígy:
Iskolába m entünk Londonba^ repültek H ová úsztál? O tth o n maradtam tegnap. K i halt meg? Repülővel repültetek^ H ol maradtatok^ Meghalt a nagymamája. Péter a partig^ úszott. Még soha nem repültem. Hová m entetek tegnapelőtt? Magyarországon maradtak a szüleim. Moziba mentetek^ Münchenbe repültünk Péterrel.

c) Fordítsd le:
B ist du schon mit M otorrad gefahren? W ohin sind sie gegangen? M ein H und ist zu Hause geblieben. Sie ist ins Büro geeilt. Herr W esenm ann ist im Jahre 1920 gestorben. W ohin ist dein Hund geschw om m en? Ihre Tasche ist einfach zu Hause geblieben. Ist er mit Auto gekom m en? B ist du schon mit Flugzeug geflogen? Ich bin noch nie geschw om m en. E r ist in Afrika gestorben. W arum ist deine Freundin nicht gekomm en?

“allein ^e A lp e n (tsz.) ^noch n ie ^nach ^bis z u m U fe r

3. P ó to ld a h iá n y z ó h e ly e k e t a z ig e P erfe k tjé v e ll E r ..................... bis zur B rü c k e .......................(schwimmen). G e s te rn ................... er zu u n s ....................... (kommen). E r ........................m it seinem Auto schnell ....................... (fahren). I c h ..................... schon mit i h m .....................(sprechen). M eine E lte r n ....................... uns im Garten v i e l ......................... (helfen). M eine Fam ilie ....................... im m er viel W ein ....................... (trinken). M ein Opa ....................... im Jahre 1946 ......................... (sterben). D er H u n d ........................ leider im B u s ....................... (bleiben). H a n s .........................m it seiner Freundin nach London ....................... (fliegen). W ir ....................... gestern im Schw im m bad viel ...................... (schwimmen). W as ...................... du ....................(trinken)? W e m ......................... ihr d a s ......................... (schreiben)? ....................... ihr nach Hause ....................... (laufen)? H elga ....................... im m er m it ihrer K atze ....................... (sprechen). Ich ....................... mit m einem Fahrrad ....................... (fahren). Mein B ruder ....................... noch nicht m it F lu g z e u g ....................... (fliegen). W i r ......................... im H erbst viel ..................... (wandern). W a ru m ....................... du nicht m it ihm ..................... (sprechen)? Jörg ....................... mir bei der M athe ....................... (helfen). W a ru m ..................... du meine S u p p e .......................(essen) ^? W i r ....................... in einem Restaurant ....................... (essen). Sie (ök) ....................... W ein ....................... (trinken) und O b stsalat.........................(essen). 4. H a b e n v a g y s e in l P ó to ld a m e g fe le lő r a g o z o tt a la k k a l! M eine S c h w e ste r............... im Schwimm bad geblieben.................. du deiner M utter viel geholfen? Ich ............... gestern w enig geschlafen.................. ihr schon K affee getrunken? Im B ü r o ............... wir viel gearbeitet. S i e ................. au f die Straße geeilt. M eine E lte r n ...............in den Bergen viel gewandert. H err N a g y ............... schon mit uns gesprochen. Ihre F a m ilie ................. in der Schweiz geblieben. W ann ............... er gestorben? M eine Freunde ............... klassische M usik gehört. Ich ............... noch nie m it Flugzeug geflogen. W ann ............... ihr ins G eschäft gegangen? Die K inder ............... in der Schule geblieben.................... sie zu ihren Freunden gegangen? Seine G esch w ister..................im m er ihr Radio gehört................... ihr w irklich geeilt? Er ............... ihr einen langen B rief geschrieben. W ir .................... Tomatensuppe^ gegessen. Die K a tz e ............... in der Küche geblieben. 5. í r d á t P e r fe k tb e a je le n id e jű m o n d a to k a t! Ich gehe oft zur G ro ß m u td . O p a arb eitet bei uns. W ir helfen ihm. Sie trinken viel A lkohol. Sie schreibt m ir einen Brief. D ie G ä s te fliegen m it Flugzeug. A rn o ld bleibt am B ahnhof. Ich schw im m e an d as andere Ufer. W ohin gehen die Kinder? W a s se h t ihr da? M a c h s t du die H au sau fg ab en ? S p rich st du deutsch? G e h en sie ins T h eater? W o w an d ert ihr? Er eilt nach H a u se . Sie w andern oft im S chw arzw ald. O m a is st Spiegelei^ D ie K inder essen Rührei"^.

'essen, hat gegessen ^paradicsomleves ^tükörtojás '^tojásrántotta

A z e lv á ló ig e k ö tö s ig é k n é l az ig ekö tő és az ige kö zé te s sz ü k a geszócskát:

Jürgen ist gestern angekommen. = Jürgen tegnap érkezett meg.
auf] ste h e n ein] sc h la fe n e in |k a u fe n fe m |se h e n w eg lg e h e n

Ist auf gestanden = fe lk e lt ist cin^eschlafcn = e la lu d t = b e v á sá ro lt hat ein^ekauft hat fern^esehen = té v é z e tt Ist weg^egangen = e lm e n t

F o rd ítsd le: Tegnap ötkor keltem fel. Mikor keltetek fel? Elaludtam az iskolában. M indent bevásároltunk tegnap. Tegnapelőtt sokat tévézett. Már felkeltetek^ Elm entek m ár a vendégek^

A vonat már megérkezett. Mikor érkeztetek meg a pályaudvarra? Győrben mindig tévéztünk Józsi már elment az iskolába. Mindent bevásároltam a testvéremmel. H ol vásároltatok be a hétvégére^? Már 4 óra előtt felkeltek

1. Haben vagy sein l
W a n n ..................... ihr heute aufgestanden? Bei u n s .......................er im m er nur fem gesehen................. ihr alles für die Oma eingekauft? Sie .............. in m einen H änden eingeschlafen.................. sie noch im m er nicht aufgestanden? D er Bus ................ um 12 angekommen. Karl ................. m it den Gästen w eggegangen. D ie K inder .................. eingeschlafen. W ann ................... der Zug von London abgefahren? Das T a x i.................. schon angekom m en. Ich ................... eine Bierflasche aufgemacht^. Dein H und ..................vor m einer Tür eingeschlafen.

2. Fordítsd le!
- Mikor Icaitatelc fel tegnap? - Úgy I2-lcor^ keltünk fel. - Megérkezett már a vonatunk? - Igen, wár megérkezett.

❖ - Elaludtak m r a gyerekek?
- Igen, már alszanak. - Láttad a filmet? - Nem, nem tévéztem.


- Bevásárolt már a testvéred? - Nem, egész nap'* csak tévézett. - Miért nem írtál házit? - Elaludtam a füzetemen®.

3. Válassz ki 4 igét a fenti igék közül, és írj velük 1-1 minidialógust!
'für das Wochenende ^kinyitni ^um l2rum Men ganzen Tag Heft

«

t • I

ag e b e e r r e . . . szabály

A gebe erre szabály azt mondja k i, hogy a ge-, be-, er-, restb. igekötövel kezdődő igék soha nem válnak el és nem is kapnak geszócskát:

ge-, be-, er-, re-, ent-, emp-, ver-, zer-, missDer Film hat mir gefallen. = T etszett nekem a film.
Néhány ilyen ige: = tetszett vkinek vm i = kapott v k i v m it = mesélt vkinek vm it = ajánlott vkinek v m it = megértett v m it = lerom bolt v m it = nem sikerült vkinek vm i

gefallen, hat gefallen D bekommen, hat bekommen A erzählen, hat erzählt D, A em pfehlen, hat empfohlen b, A verstehen, hat verstanden A zerstören , hat ze rstö rt A misslingen, ist misslungen b
U gyanígy: Tetszett neked az Orsi? Kaptál tegnap egy levelet? Semmit se értettem. Mesélt nekünk egy történetet^. M indent megértettél tegnapelőtt? A pám lerombolta a házat. Semmi se sikerült neki. K apott egy étterm et és egy Mercedest (r). Tetszett neked az autója?

N em sikerült a dolgozatom^. A szél lerombolta a házát. Végre^ megértettem a mondatot! Kalácsot ajánlott nekünk a pincér. Tetszett nektek a kert? A testvérem nek semmi se tetszett. Mit ajánlott nektek? N em sikerült a levese? Mesélt neked a barátnőjéről?

1. Fordítsd le magyarra!
- Hast du davon atwas verstanden? - Nein, ich habe davon nichts verstanden. - Ist ihm das Theaterstück misslungen? - Hat dir was der Kellner empfohlen? - Ja, aber ich habe alles vergessen... - Was hast du zu Weihnachten - Wie hat dir der Film gefallen? - Ich bin viermal eingeschlafen. bekommen? - Das habe ich dir schon mal erzählt! - Ja, das kann man sagen... - Warum hast du seine Sandburg zerstört? - Weil er meine zerstört hat!!

'e Geschichte

Schularbeit ^endlich

1. M ondd Perfekthen a megadott igekötős igékkel és azok segédigéjé­ vel (haben/sein)\
W ir ....................... gestern ganz spät mit Joe ....................... (abfahren). Was ................. ihr für das W o ch en en d e......................(einkaufen)? W a n n .................. die Fam ilie Bíró ....................... (weggehen)? ....................... du den B rief von I r m a .................... (bekom m en)? W a n n .......................ihr v o rg e ste rn ..................... (einschlafen).........................ihr den ganzen Tag n u r ........................ (fem sehen)? Das T h e a te rstü c k ...................ihm s e h r .....................(gefallen). W a s ................... er d i r ....................... (em p feh len )?.......................ihr die G ra m m a tik ...................... (verstehen)? Die Prüfung^ .............meinem B ru d e r.......................(misslingen). E r ....................erst um 12 U h r .......................(aufstehen). Für das W ochenende ....................... ich fast alles ....................... (einkaufen). Das ........................ ich nicht g a n z ....................... (verstehen). Das ....................... w ir euch noch nicht ....................... (erzählen). Ich ....................... schon vor 7 U hr ....................... (einschlafen). Der Sturm ....................... sein Haus ....................... (zerstören). W a s ........................e r ......................... (bekom men)? H e u te ......................... ich nur 2 Eier ........................ (essen). Deine Schwester ........................ m ir sehr ....................... (gefallen). W arum ....................... ihr ihm nicht ....................... (helfen)? W ann ....................... deine K in d e r ....................... (aufstehen)? Oma ....................... m ir eine Suppe ....................... (kochen)........................... ihr nur einen A p f e l....................... (essen)?

2. F o rd ítsd le!
M indent bevásároltál? Mit mesélt neked? M ikor m ent el? Sokat nézett tévét. Meséltem neki egy mesét^. Elaludtak m ár a gyerekek? M ikor keltek fel a vendégek? A parti^ nem sikerült Á ginak Bevásároltál m indent a partira"^? A lány mesélt egy mesét. A vendégek m ár elm entek Joe m indent összetört a kon}iiában. K i mesélte ezt neked? Felkeltem és újra^ elaludtam.

3. M e ly m o n d a t hibás? H ogy van helyesen?
Wgs hast du gebekommen. Die Gäste haben um Mitternacht ein^eschlafen. Das Feuer ist das Haus zerstört. Hat dir meine Tochter ^egefallen? Der Lehrer hat uns alles geerzählt. Oma hat in ihrer Küche gefernsehen. Habt ihr die Geschichte geverstanden? Habt ihr schon alles bei Tante Emma einkauft? Den Deutschen bin ich die Gulaschsuppe geempfohlen. Sie sind die Burg zergestört. Wann hat deine Freundin aufgestanden. Wann ist der Zug abgefahren? Die Kinder haben schon vor 8 Uhr eingeschlafen. Hat er die Prüfung gebestanden? Er hat schon m it meinem Vater gesprechen.

Vizsga ^s Märchen

Party "^für+A V ieder

A sein (= lenni) létige befejezett m últ ideje: ich du er, sie, es w ir ih r sie (Sie)

bin is t

g e w e se n g e w e se n

= voltam = voltál = vo lt = voltunk = voltatok = voltak (Ön, Önök voltak)

b is t g e w e se n sind g e w e se n se id g e w e se n sind g e w e se n

Ich bin schon bei ihm gewesen. = Voltam m ár nála.
4/ sein ragozott alakja

^ a sein Partizip Perfektje a mondat végén
Unalmas^ volt a film. N em voltatok a házban? H ol voltatok tegnap? Mikor voltál utoljára^ operában? Rossz volt a film? Ma nem voltam iskolában. Szomjasak^ vokak? Éhesek^ voltak a vendégek?

Ugyanígy^: Fáradt volt tegnap. N em volt otthon. Okosak^ voltatok O tt volt ő is? Miért nem voltál ott? Jürgen nem volt nála. H ol volt tegnap? Beteg volt Anna?

1. Tedd át P erfektbe a következő m ondatokat! Die V erkäuferin ist schön. M eine Oma ist krank. Ihre Eltern sind faul. Wo sind deine Eltern? W as ist im Auto? Sie sind immer nett. Ihr seid heute sehr müde. Sie sind sehr höflich, Herr Güttler. W ir sind am W ochenende bei den Großeltern. B ist du im Geschäft? Ist sie immer allein? W as ist er von Beruf? Ist deine Schw ester im m er so blöd? W o sind deine Freunde? 2. F o rd ítsd le! B ist du heute schon zweimal in der Schule gewesen? Ist dein B ruder immer so frech^ gewesen? Das letzte Jahr bin ich m it meinen Eltern in den A lpen gewesen. Seid ihr schon im Schwarzwald gewesen? A m W ochenende bin ich bei den Cousinen m einer Freunde gewesen. Ich bin in m einem Leben noch nie in Italien gewesen. B ist du schon im Büro deines Vaters gewesen? W arum ist A nna nicht au f der Party gewesen? W ir sind schon zweimal in der Schweiz gewesen. U nser D eutschlehrer ist heute nicht in der Schule gewesen.
'klug ^langweiUg ^das letzte Mal; e Oper '^durstig '"hungrig ^pimasz

A haben (= b irto ko ln i) ige befejezett m últ ideje: ich du er/sie/es w ir ih r sie (Sie)

habe h ast hat haben habt haben

gehabt gehabt gehabt gehabt gehabt gehabt

= nekem v o lt (birtokoltam ) = neked vo lt = neki vo lt = nekünk vo lt = nektek vo lt —nekik v o lt (Ö nnek, Ö nöknek volt)

Ich habe genug Zeit gehabt. = V olt elég időm.
haben
ragozott alakja a haben Part. Perfektje a m ondat v égén

U gyanígy: Volt egy kocsija. Volt két házuk Volt időtök? Igaza volt^. Éhesek voltatok^? Szomjasak voltunk^. N em volt igaza. Száz könyve volt. Volt házitok?

N em volt kedvünk^. Volt elég időd? Szomjasak voltak a vendégek^ N em voltunk éhesek K ét kertetek volt? Volt kedve hozzá^? Volt egy kutyánk Igazuk volt? Volt pénzetek^

1. P ótold a haben vagy a sein P erfektjével!
W ir ....................... heute müde ......................... W o ....................... du gestern ....................... ? M eine Freunde ........................ w^enig Zeit ......................... Sie ....................... zw ei H äuser ........................ W as ....................... Sie von B eruf ....................... ? M eine Schwester ........................ genug G eld ......................... V orgestern ....................... w ir sehr müde ......................... Dein Cousin ....................... nicht Recht ........................ W o ....................... ihr so lange ....................... ? W arum ........................ du nicht im Kino ........................? Der G ast ........................ Durst ......................... Die Schüler ....................... H unger .........................Jo n a th a n .........................k ra n k ..........................

2. Haben vagy se in l Fordítsd le a miniket!
V o lt kedvetek? O t t voltak? M indig; kedves volt. K ét unokája'^ volt. Igazuk volt. K edvesek v o ltato k hozzá? Sok időm volt. S zom jas volt? Ideges volt a barátod? V o lt pénzük? K ecskem éten volt? N e m v o lta to k nála? V o lt egy házad? M in d ig éhes volt. H o l voltál?

'R echt haben ^Hunger haben ^Durst haben \ e ) Lust haben ^dazu

E n k elk in d -er

E.
avagy

a z e g y p e t é j ű i k r e k
Vannak olyan igék a németben, melyek úgy hasonlítanak egymásra, m int az egypetéjű ikrek. A két ige közötti különbség igazán a P e rfe kt alakjukban látszik, ugyanis az egyik haben-nel, a másik sein-nal képezi és ezzel más lesz a jelentése is :
1

.

fahren

ist gefahren mit +D = utazni valam ivel hat gefahren A = vezetni
szállítani

Er ist mit dem Bus gefahren. Er hat den Bus gefahren.
a) Fordítsd le! K i vezette az autót? Kocsival m entem Józsihoz. Kocsival vitt el Józsihoz. A kocsit Józsi vezette személyesen^ A taxisofőr^ elvitt a pálpudvarra. A taxisofőr 60 km /h-val ment.^

= Busszal utazott. = O vezette a buszt. A teherautó almát szállított, (r LKW) Ki vezette ezt az autót? Tegnap yidékre"^ utazott vele. Kit vitt el a nagyapámhoz? A városba vitt minket. A városban gyorsan hajtott.

2

.

b) Pótold a segédigét! E r ......... noch nie mit einem LKW gefahren. W ohin .... du mit ihr gefahren? W er ......... das Auto gefahren? Ich ......... mit diesem Auto schon zweimal gefahren. E r ......... die G roßeltem mit seinem Auto zum Bahnhof gefahren.

schwimmen

ist geschwommen —úszni (vm ilyen m eghatározott célh oz) hat geschwommen (A) = úszni (c é ln é lk ü l, „ c sa k ú g y ’’)

Er ist an das andere Ufer geschwommen. = A m ásik partra úszott (át). Er hat drei Stunden geschwommen. = H árom órán át úszkált. Fordítsd le!
Úsztam egy órát háton^. Partra úszott a kutyád? Péter 3 kilométert úszott. H ány órát úsztál? Ide-oda úszkáltunk^. Ágihoz úsztam. Sokat úsztunk a Balatonban. Elúsztunk a következő szigetig. Úsztam egy kicsit. A férje úszott egy rekordot^. Az olaj^ úszott a vizen. A stéghez^ úsztunk

'persönlich ^r Taxifahrer ^60 Stundenkilom eter ^aufs Land her \ R ekord ^(s) Ö l ^r B ootssteg Itt is érvén yes, h o g y a tárgyas alak m indig haben-es lesz.

^r R ücken

^ ’hin und

geschehen, ist geschehen +D passieren, ist passiert + d wachsen, ist gewachsen

= történik v k iv e l (D) = nöni

Was ist dir geschehen? - M i történt veled?
Ugyanígy:
Mi történt a barátoddal? N álunk semmi se történt. E z a fa egyenesen nőtt. Fejére nőttek a gyerekei^. A víz(szint) megemelkedett. Mi történt Németországban? A város gyors tem póban nőtt^. N em történt semmi a barátnőmmel. Halál ellen nem nőtt orvosságé. N em történt semmi, (es) Te aztán"^ megnőttél! Mindig történt vele valami. - Egy ibolya^ nőtt a kertben! - Ibolya^? D e hiszen ő mellettem ül!?

w e r ö e ii
Ist geworden = válni valamivé Endre ist Arzt geworden. - Endre orvos lett.
Ugyanígy:
A szüleim megöregedtek^. Megőrültél^? Miért lettél némettanár? Második apám lett Géza. Meleg lett^. Józsi rendőr lett. A m old ismert^Q lett Amerikában. H ittelen sötét lett^^. N em lettél okosabb, Józsi! Egészséges lett Helga? A d o l o g b ó l ^ ^ semmi se lett. N em készültem el a munkával^^. Hirtelen hideg lett a szobában. Eldurvult a barátom^^.

Fordítsd le:
B ist du g estern m it deiner A rb e it fertig geworden? Sie is t arm und hässlich gew orden. Ist dein Freund seither*^ gesund gew orden? Er is t leider n ich t b ek an n t gew orden. M e in e K inder sind seither grof^ gew orden. Ist sie nach der Begegnung'^ nervös geworden? Im W ald is t es sehr schnell kalt gew orden.

'jm. über den K o p f - ^im raschen T em po ^kein Kraut w ach sen "^aber V eilch en ^Viola ^alt w erden ^verrückt w erden '^es ... "^bekannt w erden ''p lötzlich , es '^aus der Sache -------fertig w erden grob werden '^azóta találkozás

A módbeli segédigék Perfektjét kétféle módon képezhetjük:

a) ha önmagában áll

wollen müssen sollen dürfen mögen können

-

hat hat hat hat hat hat

gewollt gemusst gesollt gedurft gemocht gekonnt

Ich habe das nicht gewollt. = N em akartam (azt).
U gyanígy: Hans nem szerette a főnököt. Azt nem tu d tu k Kívülről tudták a verset^. N em szerettem őt.
Semmit se^ akartak M inden szabad volt neki. Hans m indent tudott. Azt nem szerette.

b) ha igével áll
Ilyenkor kettős Infinitiv szerkezetet használunk, azaz az igét és a m ódbeli segédigét főnévi igenév alakban a mondat végére kü ld jü k és a 2. helyen a haben-t ragozzuk: J
je l e n

: :

Ich will mit ihm nicht sp eien. = N e m ak arok vele játszani. Ich habe mit ihm nicht
haben
ragozott alakja II. h elyen

perfekt

= N em akartam vele játszani, módbeli ==> K ettős In fin itiv segédige szerkezet

IN F IN IT IV B E N (fő n év i ig en év alakban)

N em akart látni bennünket. A szobában nem volt szabad dohányoznom. Szabad volt uszodába mennetek^ N em szerettek mosogatni és törölgetni. Mikor kellett hazamennetek onnan? Szeretett fagyit enni és sétálni a városban. Focizni akartam Puskással. Beszélni akart veletek
1 o ausw endig; s G edicht nichts ^

Meg kellett írnia a háziját. Akartam kérdezni tőled valamit. K orán ágyba kellett mennem. Mikor akart felébreszteni téged? Már nem tudtunk neki segíteni. A beteg még nem kelhetett fel. N em tudtam jól válaszolni. Meg kellett ennie a levesét.

M inden esetben h a b en , m ozgást jelen tő igéknél is!

1. Fordítsd le magyarra!
Heute haben die K inder im Kindergarten nicht spielen dürfen. Ich habe diesen M ann nie leiden können’. Wo habt ihr am N achm ittag essen wollen? W ann hast du das ihm sagen wollen? W arum hat der Ingenieur^ diese Arbeit nicht beenden können? Die Enkelkinder haben bei den G roßeltern nicht laut sprechen dürfen. W en hast du in der Gruppe nicht leiden können? W en hast du darum bitten wollen? W arum haben jene Kollegen am V orm ittag nicht m it uns essen wollen? Wo hat deine Katze in jen er W ohnung liegen dürfen?

2. Mondd Perfektben!
W ir w ollen im Zim m er Ordnung machen. Beim Regen dürfen sie nicht Handball spielen. Die Sekretärin kann unseren C hef nicht leiden. Du darfst so nicht über sie sprechen. Das kann ich einfach nicht ausw endig lernen! In Belgien kann jedes Kind französisch sprechen. Sie muss noch ein paar Tage im Bett liegen. M üsst ihr noch das Kind abholen? W ollt ihr mit ihm etwas besprechen? Egon m ag mit Jutka nicht spielen. Das kann ich allein nicht erledigen. Sie d arf allein nicht ausgehen.
r

3. Építsd be a megadott igéket a mondatokba! (Kettős Infinitiv)
S ie h a t das g u t gekonnt, (m achen) S ie h a t das g u t m a c h e n k ö n n e n ,
R alf hat das Gedicht ausw endig gekonnt, (vortragen^) Jürgen hat alles gedurft, (machen) D er Fahrer hat das nicht gedurft, (tun) E r hat nichts gewollt, (machen)

4. írd át Präteritum boi Perfektbe!
Er konnte den Zug nicht erreichen. W ir m ussten sie abholen. Erika konnte nie meine Frau leiden. U nter 18 Jahren durfte er da nicht rauchen. Sie sollte ihr noch gestern schöne Blum en kaufen. Sie w ollten uns zum Geburtstag einladen. Ich m ochte den Apfel nie. Da durfte ich alles machen. W o sollten sie einkaufen? W olltet ihr in der Küche nicht aufräum en? Er konnte kein W ort verstehen. W ollte sie dich nicht begrüßen? N iem and durfte im Flugzeug rauchen. Im M useum durften w ir unseren Fotoapparat nicht benutzen. W ann m usstet ihr eure Hefte abgeben. K onnte er das w irklich nicht verstehen?

5. írd át Perfektből Präteritumba!
M ein Freund hat m it m ir immer au f Englisch sprechen wollen. Ohne R egenschirm habe ich nicht m it ihm gehen wollen. Das Kind hat ohne seine M utter nicht essen können. An jenem Tag hat niem and au f die Straße gehen dürfen. W ir haben die A rbeit rechtzeitig"^ beenden müssen. E r hat m ich nicht anrufen dürfen. Die K inder haben in ihrem Zim m er aufräum en müssen.

'nem bírni, elviselni ^mérnök ^elszavalni "^időben

Vannak olyan igék a németben, m elyek párban, egy másik igével együtt alkothatnak egyetlen állítmányt, illetve jelentést. Ilyen igék a bleiben, gehen, lehren, lem en, melyek alkalm i kapcsolatot létesíthetnek egy tetszőleges másik igével. Ezek az igék Perfektben mondatkeretet alkotnak, a betársult „a lk a lm i” ige pedig az utolsó előtti helyen In fm itivb e n áll; pl.: sitzen beliben = ülve maradni / megbukni

Die Schüler sind im Klassenzimmer sitzen geblieben.
I

sein v agy haben

/ a „betársult” ige Infm itivben

Part. Perf. alak

\

U gyanígy:

= A diákok az osztályban ülve maradtak.

spazieren gehen = sétálni menni kennen lernen = m egism erkedni schreiben lehren = = írni tanítani

stehen bleiben = m egállni stecken bleiben = m eg/elakadni sitzen bleiben = 1 . ülve maradni
2

. m egbukni

F o rd ítsd le a m iniket: M egism erkedtünk Sétáltunk Im i tanította. Olvasni tanítottad? E lakadtunk

Megbukott. Ülve m aradtunk Megállt. Olvasni tanultam. Játszani m entünk

Elakadtak Sétáltam. Megálltatok^ Sétáltatok Táncolni ment.

M egismerkedtek Úszni tanultam. Úszni tanítottam. Megbuktál? M egálltak

1. Fordítsd le a mondatokat!
A fiú t írni ta n íto tta . H o l ism erted m eg H a n so t? T eg n ap a hóban' elakadtunk. A k ab átja az étterem ben (lógva) m aradt^. H o v á m en tetek táncolni? A z iskolában ism ertem m eg őt. / A m áso d ik o sztály b an m eg b u k o tt Béla. A busz elak ad t K ecskem éten. En ta n íto tta m ö t úszni. Ki ta n íto tt téged gitározni^? A z iskolában ta n u lt m eg gépelni^. H o v á m e n te te k teniszezni? A vendégek ülve m a ra d ta k az előadás^ után. Sétálni m en tek a parkba. H o v á m e n t a testvéred úszni? Egy teherautó^ elak ad t a hom okban, józsi idén m ár harm adszor^ bukott m eg. A busz hirtelen^' m eg állt a lámpa® elő tt. A m atekórán m eg állt az idő. H o l tartottunk'^? A z u szo d áb an ism erkedtünk" meg. H o l ism erkedtetek meg? A lu d n i m en tetek az iskolába? Bili m egism erkedett G izivel.

'r Schnee ^hängen bleiben ^Gitarre spielen "^Maschine schreiben V orstellung LK W ^das dritte M al ^plötzlich '^e A m pel ‘^stehen bleiben ’^sich/einander

Ha a következő igék együtt szerepelnek valamely más igével, akkor Perfektjüket úgynevezett kettős Infinitivvel képzik:

h ören seh en h elfen
pl.:

+ Kettős In fin itiv

hören
hallani

+ kommen
jonni

J kommen hören
hallani jönni

F o rd ítsd le ugyanígy: H allottuk játszani. Láttam úszni. H allottuk fütyülnie Segítettem neki főzni. Láttuk úszni a tanárt. Hallottalak gitározni. Hallottál fütyülni?

Hallottam egy gyereket sími^. H allottam enni Pétert, Látta játszani a gyerekeket. H allottuk zongorázni^. Láttak fagyit enni. Segítettünk neki mosogatni"^. Hallottad énekelni?

1. Kettős Infinitiv vagy n e m i Fordítsd le Perfektben!
L áttam ö t enni étterem ben. Ki ta n íto tt téged írni? /\le m a k a rt jönni tegnap . H o v á m en te te k sétálni? H a llo ttá to k m ár ö t fütyülni? N e m ak art sokat^ m aradni. H a llo tta m zongorázni a b aráto d at. H a llo ttá to k jönni a buszt? T e ta n íto tta d ő t zongorázni? A k a rtu n k segíteni neki a m atekban. A v o n a t nern á llt m eg Szolnokon. N e m h a llo tta m m ég Á g it g^tározni^ Ki ta n íto tta Á g it gitározni? AAikor a k a rta to k m oziba m enni? H ol ism erkedtetek meg? H o v á m e n t sétálni? H o l lá tta d sétálni? Itt láttam sétáln i. L á ttá to k jönni a barátainkat?

Ide tartoznak m ég a m ó d b eli s e g é d ig é k és a la ssen ig e is! ’p feifen ^weinen ^Klavier spielen "^ab|spülen ^lange '^Gitarre spielen

avagy

a z í r á s m ú l t i d e j e
A Präteritumot, más néven elbeszélő múltat elsősorban az írásban használjuk, azaz leírások, fo g a lm a zá so k, tu d ó sítá so k megírásánál. Ezt a múltat használja legtöbbször a sajtó, a rádió és a televízió is. Ebben a m últ időben kifejezett események nincsenek közvetlen kapcsolatban a jelennel:

Béla trank 3 Liter Bier und fiel auf den Boden.
= B éla 3 liter sört ivott s a földre esett.

Jelen
Präteritum Béla jól leitta magát, de most m ár köszöni, jól van, és el is felejtette az egészet.

Képzésének három típusa van: ^
a) gyenge igéknél

-(e)te képzővel

r

frag|en
ich

00
szótő

frag + te + személyrag
w ir fragten ihr fragtet sie fragten

fragte 0 du fragtest er, sie, es fragte 0

> ha a szótő -t, -d, -n -re végződik, akkor egy e kötőhangot kap, hogy ne törjön el a nyelvünk a kiejtés közben:

r

antwort en

^ + ete + személyrag
w ir antworteten ih r antwortetet sie antworteten

ich antwortete du antwortetest er, sie, es antwortete

R a g o zd vé g ig összes alakjukban: machen, sagen, stellen, suchen, hören, lieben, kaufen, arbeiten, spielen, öffnen, warten F o rd ítsd le: vásárolt, kerestem, mondtam, hallotta, csinálta, vártatok, felek, dolgoztam, vásároltak, játszottak, kinyitotta, kinyitottam, mondtátok, kinyitottátok, hallottátok

b) erős igéknél a szótő m egváltozik
j -------

fahren ^ ich fuhr singen -> ich sang

— Utaztam = énekeltem

fuhr 0 du fuhrsi er, sie, es fuhr 0
ich

w ir fuhren ih r fuhri sie fuhren

N éhány erős ige, ragozd végig őket minden alakban:
schreiben essen trinken kom m en — > schrieb aß -> tran k — > ■k a m ! gehen sprechen — > sprach bleiben -> blieb geben — > gab utaztál ettóink énekelt írtatok m aradt adtál írt adott beszélt írtak énekeltem utazott m aradtál ittam

F ordítsd le:
írtu n k m ent evett jött ittatok adtatok u taztu n k beszélteink jö ttek ettek m aradtunk jöttem ivott írtunk

c) vegyes igéknél a tőhang m egváltozik és -te képzőt is kap (ezért vegyes):

denken
ich du er, sie, es

dachte

= gondolkodtam

dachte 0 dachtest dachte 0

w ir dachten ih r dachtet sie dachten

U gyanígy ra gozd végig a következő igéket m inden alakban:
nennen -> n a n n te (nevezni) k a n n te (ismerni) kennen bringen -> b ra c h te rennen w issen brennen -> ra n n te (rohanni) “> w u sste -> b ra n n te (égni) ism erted neveztük tudták neveztétek gondoltad ism erték hozta

F ordítsd le:
gondoltam ism erte ism ertétek rohantunk tudta hoztam égett tudtátok neveztem gondolta tudtam nevezett ism ertem hoztátok gondoltuk hoztad ism ertük neveztél tu d tu n k gondoltátok égtek

1. Tedd P räteritum ba a következő jelen idejű alakokat!
ich schlafe er m acht - ...... w ir s p i e le n Sie kom m en du gehst - ...... . sie arbeiten - . ich kenne - .... ihr sagt - ....... w ir b leib en - . er fährt - ....... Sie n e n n e n - . er w eiß - ....... ih r ö f f n e t“ .... w ir hören - .... er öffnet - ..... du denkst - . ich suche - . er isst - ....... w ir gehen du trinkst - . sie w artet - . ihr kauft - ... Sie fahren ich gebe - ... er b leib t - .., sie s u c h t - ., ihr w isst - ... w ir w issen e rd e n k t - ... ihr h ö r t - ...

2. Fordítsd le a m iniket!
m e n te m jö tté l c s in á ltá k m o n d ta d u ta z ta to k tu d ta d k in y ito tta h o z ta itta k e tte k írta m d o lg o z o tt v á rt á llíto tta d ism ertem a d tá to k m a ra d tu n k a d tá l jö tte te k ro h a n t d o lg o ztam já ts z o tta m k ereste s z e re tte v á s á ro lta k v á rta to k c s in á lta d e le lte te k

3. T edd Präteritum ba és ragozd el helyesen a m egadott igéket!
O nkel H ans ......................... oft in die Schw eiz (fahren). W ir ........................ schnell u nsere A ufgabe (m achen). Ich ........................ die V ase an die W and (stellen). W ohin ........................ du m it ihm (gehen)? W o h er ........................ d ieser L K W (kom m en)? D as A uto ........................ 240 S tundenkilom eter (fahren). I c h .........................alles anders (denken). E r .......................... m ich einen D u m m k o p f (nennen). W ir ........................ ihnen W asser (bringen). W ann ........................ ih r bei B enz (arbeiten)? Ich ......................... ih r je n e n B rie f (geben). D er A uslän d er ........................ sehr langsam (sprechen). W ir ........................ n u r L im onade und M ineralw asser (trinken). H eute ........................ ich zu viel (essen). D er Z u g ........................ eben ........................ (ab|fahren). W ann ........................ der B us ........................ (an|kom m en)? W as für ein L ied ........................ sie (singen)? ........................ ihr auch K lavier (spielen)? W ir ........................ in die B erge (fahren). O m a ......................... das B uch a u f das R egal (legen). Ich ........................ einen schönen B rief (schreiben). W o ........................ sie vorgestern (bleiben)? S i e .......................... das sofort (denken). S i e ........................ das Fenster (öffnen).

4. Fordítsd le magyarra!
W ir k annten einander' sehr gut. W a s brachte er uns? Er n a n n te mich gestern eine H exe! W u ss te er die W ahrheit^? D e r W ald b ran n te sehr. Sie sprachen viele Sprachen. Bei uns tran k er nich ts. E m m a su ch te ihre Kleider. W o w a rte te er auf uns? D ie se Schülerin a n tw o rte te im m er richtig auf m eine Fragen. K au ftest du wirklich^ alles ein? D ie K atze blieb ruhig. F ranz gab das Spiel schnell auf. D er Kellner brachte uns Kaffee. W an n kam der Z u g an? Sie afien in einem R e sta u ra n t. Ilona blieb in der Schule. M u tti gab m ir eine T afel Schokolade.

5. írd át Präteritumba a jelen idejű mondatokat!
M ein Freund liebt mich sehr. Opa gibt uns viele Kleider. Die Gäste bleiben zu Hause. W ann kom m st du? W ohin geht ihr? Er spricht laut und grob"^. D enkst du daran? D er C hef nennt mich einen Verräter^. Sie nennen immer alles beim Namen^. W eiß er das nicht? Wo bleibt ihr so lange? Singst du? Sie w arten a u f uns. W ir arbeiten bei Pick. W as m acht ihr? W ohin stellt ihr die Tafel? N ennt eure Lehrerin im m er alles beim N am en? Ich w arte vor dem Haus. Ihr w artet in der Haltestelle^. Sie öffnen die Tür. Paul arbeitet immer fleißig. Sie isst im m er nur W iener Schnitzel^. Sie schreibt m ir einen B rie f Sie w arten a u f den Bus. Eugen antw ortet auf die Frage.

6. Fordítsd le!
M it ittál? M it ettetek? Hol m aradtatok? Semmit se kérdezett. 5-kor indult a vonat. Sokat vártatok? Szeretted öt? M iért nem beszéltél? Hol evett tegnap? Adtam neki egy pofont^. Gyorsan elment^^. Nem tudott sokat. Leégett a ház^^ A konyhába vittem a macskát. M indenhol’^ keresték a táskáját. Kinek írtál? M it énekeltetek? Nem érkeztek meg pontosan. M ikor m ent iskolába? Villam ossal és busszal m ent oda^^ M indent bevásároltunk a hétvégére'"^. Helyesen gondolkodtatok. Ism ertem itt egy öregem bert. Ism erte az apánkat? Sem m it se m ondtunk. K inyitotta az ajtót? Ittatok vizet? Haza ment?

7. Tedd át Perfektből Präteritumbai
W a s h a t die Polizei in deinem G a rte n gem acht? W ir haben das alles nich t gew usst. W ir haben auf ihn in dem P ark g ew artet. Er is t nach London gefahren. W o sind die G ä s te geblieben? Sie h a t im m er nur an mich gedacht. W a s h a s t du h eu te gegessen? Ich habe Bier getrunken. Er h a t m einen N a m e n n ich t gew usst. W ir haben m it seinem V a te r gesprochen. Sie is t im A u to geblieben. D e r W agen is t zu schnell gefahren. H a s t du ihn gekannt? H a b t ihr der Lehrerin g ean tw o rtet? W aru m h a s t du das F en ster n ic h t geöffnet? Ich habe es n ich t geöffnet. Er is t zu O m a gegangen. D ie G ä s te haben viele Süf^igkeiten gegessen.

egym ást "^igazság ^valóban "^durván ^áruló ^'nevén n evezn i ^m egálló ^bécsi szelet 11. 12..1_______11 1 3 j „ „ ^ i • 14i * ^ e O hrfeige '‘ ^ w eg|gehen “ ab|brennen '^überall ‘^dorthin‘"^fürs W och en en d e

248

_ _

B.

_

U líü , Ü D i l I k i B D é s
Präterituma
A sein, haben és werden m últ idejét a német legtöbbször inkább Präteritumban mondja, m int Perfektben.

sein = lenni

Ich war schon in Österreich. - V oltam m ár Ausztriában.
Ugyanígy:
H ol voltál? Beteg volt Klára? V oltatok nála? Kedves volt. N em voltak ott. Frissek voltunk G yorsak voltatok Milyen volt az étel^? H ol volt tegnap? Mikor voltatok Kanadában? Milyen volt az idő? Mérgesek voltatok rám^? Volt már (Ön) az erdőben? Tegnap Becsben voltunk Totál K O voltamé N em voltunk náluk Milyen volt a filra^ A kertben v o ltato k Kíváncsi voltam rá"^. Buta voltam^. M ikor volt itt?

1. írd át Präteritumba\
W o is t m eine T asche? W er is t der M a n n / da? N ^ c h dem M itta g e s s e n bin ich m üde. W o sind sie? W o bist du den ganzen T ag? W a s is t im K ühlschrank? Seid ihr wirklich n e tt zu ihm? S ind Sie m it Ihrer A rb eit zufrieden^? Ihr seid sehr höflich m it ihm. Sie is t im B adezim m er. W o seid ihr? W o sind eure K atzen? Ist deine Freundin zu H au se? B ist du müde? Seid ihr m it der A u fg ab e fertig? W ir sind im G e sc h ä ft. Seid ihr im G a rte n ? B ist du böse auf mich? Seid ihr fix und fertig?

r

2. írd át Perfektből Präteritumbai
W ir sind m üde gew esen. Ihr seid unhöflich gew esen. Sie sind im B adezim m er gew esen. Er is t auf m ich böse gew esen. M e in Freund is t fix und fertig gew esen. D ie E ltern sind noch n ich t da gew esen. Seid ihr schon in den A lp en gew esen? Ich bin schon zw eim al im S ch w arzw ald gew esen. Seid ihr noch nie im P arlam en t gewesen? Ist V alen tin arm gew esen? Sie is t faul gew esen.

Speise ^böse sein auf+A ^fix und fertig "^gespannt sein auf+A ^dumm ^elégedett

lia .b e n
haben = b irto ko ln i
ich du er, sie, es w ir ih r sie

hatte hattest hatte ! hatten hattet hatten

= = = = = =

nekem v o lt (birtokoltam ) neked vo lt neki vo lt nekünk vo lt nektek vo lt nekik vo lt (Ö nnek, Ö nöknek volt)

Ich hatte zwei Flöhe. = Két bolhám volt.
Volt egyháza. Volt tíz gyerekük? Féltem^. Fájt a feje^. Volt kedve hozzá^. Volt házitok? Volt időd? Volt sörük? Féltetek? Fájt a hasatoké? Szomjasak voltatok^? Éhes voltál^? Volt pénzetek? N em volt ötletem^. Volt könyved?

Haben \

se in l Fordítsd le!
Volt motorja? A motorjának egy kereke volt. A kerék kicsi volt. Ma már voltatok otthon? Minden olyan kínos volt, (peinlich) A vendégnek volt egy ötlete. Milyenek voltak a gyerekek? Voltak gyerekei? e r ö e i i

Volt egy kerékpárja. A kerékpár egy kertben volt. Péternek volt egy kertje. A kert nagy volt. Fáradtak voltunk. H ol voltatok délután? Volt már két háza. A gyereknek volt csokija. w

w e rd e n = válni (valam ivé, vk iv é, vm ilyenné) ich wurde du wurdest er, sie, es wurde = lettem = = lettél = lett w ir ih r sie

wurden wurdet wurden

Er wurde böse. = M érges lett.
A barátom híres^ lett. Szegény lett. Gazdagok lettünk Egészséges lett. Sötét lett. (es) M deg lett. (es) N em lettem kész. Öregek lettünk és csúnyák Beteg lett (Ön)? A napok hosszabbak^ lettek A leves megsavanyodott^°. Világos^^ lett a szobában, (es) Fáradtak lettetek Kővé vált^^. Katona lettem^^. Mátyás király lett. Mérges lett Józsi. Tél lett. (es)

^ A ngst haben ^K opfschm erzen haben ^dazu "^Bauchweh haben ^Durst haben 13i 12, ^Hunger haben ^Idee haben ^bekannt "'^länger ^^sauer- Ih “ h ell ‘'^zu Stein - ‘"'Soldat

P r ä t e r i t u m a
A módbeli segédigék m últ idejét legtöbbször Präteritumban mondják;

V

müssensollen dürfen mögen wollen können -

musste sollte durfte mochte wollte konnte

kellett szabadott szeretett akart tudott
A z U m laut eltűnik és -te kép zőt kap a szótő.

Ich musste alles fürs Wochenende einkaufen. = M indent be kellett
4^
II. h elyen ragozva az ig e az utolsó h elyen főn évi igen év (Infinitiv)

vásárolnom a hétvé­ gére.

Ugyanígy:
H ol akart parkolni az apád? H ogy történ/íí/ett ez meg vele? Hogyan tudott elérni téged? H ol tudtátok felhívni őt? Szerettem a parkban sétálni. H ol akart megállni a busz? H ol kellett megrendelnie a rádiót? N em tudtátok megoldani ezt a feladatot? Ajándékot kellett vennem neki. Miért nem akartál velünk jönni? K ét hétig nem látogat/w/tam meg őt. A nagyapám mindig egyedül szeretett enni.

2. M ódbeli segédigék önállóan. Fordítsd le!
Mit akart tőled? Békét akartunk Tudott angolul. Mit akartál még? Több nyelven is tudott. Mit akartál? Te akartad ezt! Senkit se szeretett. N em szerettem a mákos tésztát^. Mit szeretett tulajdonképpen^? Tudott németül a barátod? Em m a néni mindenkit szeretett.

5. M ondd Präteritumbanl
K a n n st du m ir seinen N a m e n nich t sagen? W ir w ollen sie beruhigen^/ aber w ir können es nicht! K a n n st du m eine S chularbeit abgeben? M a g die Lehrerin die schlechten S chularbeiten kontrollieren? D ü rfen die K inder bei diesem W e tte r im P la tte n se e baden? Ich will ihr n ich t helfen^ aber ich m u ss es tun. W er soll es ihm sagen? W an n w ollt ihr das H a u s verlassen? D u so llst ihr die B lum en übergeben. W o w illst du hinaus?'^ Bei solchem W e tte r m ag ich im B e tt bleiben. Er kann den W ettk am p f ^gewinnen.

'(e) M ohnnudeln ^eigentlich ^megnyugtatni ‘ ^Mire akarsz kilyukadni?

V ersen y

D .
1. Kennen
-1 O V

können?
kennen kannte können ^ konnte

J

a) Fordítsd le!
Sok embert ismert a városban. Tudott röplabdáznii? N em tudtuk kinyitni az ablakot. Ismerted ezt a lányt? Az autó nem tudott elindulni^. Ismertétek a családját? Nem tudtam lefordítani a szöveget^ Nem tudtunk segíteni nekik.

b) Pótold Präteritumban a megfelelő igével!
Ohne G e ld ...............er das nicht kaufen. Im B ü r o ................. ich niemanden. D am als...............wir uns noch nicht. Meine O m a ................ gut schwimmen. ...............ihr die Aufgabe lösen. E r ................ mir nichts Interessantes sagen. ...............ihr den Prinzen persönlich? W ir ................ ihn nur vom Sehen her"^. I c h ............... ihn vom Militär. Meine Mutti ...............alles innerhalb von 10 Minuten erledigen.................du seine Eltern?

c) Tedd át Präteritumbai
Das Gedicht kann ich nicht auswendig lernen. Der Verkäufer kennt uns sehr gut. W oher kennt ihr diese Dame? Meine Freundin kennt viele Witze. Könnt ihr die Gäste vom Bahnhof nicht abholen? Meine Geschwister können einfach nicht rechnen. Kennt ihr diese alte Frau? Kennst du deinen Nachbarn? Du kennst ihn aber schlecht! Wie kann er diesen Wettkampf gewinnen?

2. Mondd jelen időben és Präteritumbanl

warten -> wartete (auf +A)
a) Fordítsd le!
Hol vártak ránk? Hol vártok ránk? A mentőautóra^ vártunk Az ajtó előtt vártok?

= várni vm ire/vkire
Sokat várt? Buszra vártok? Miért vártál? Vársz még a pénzre?

Hol vártatok a kocsira? Még mindig vár rám a Gizi. Egy órát vártam az ebédre. Vámak még egy kicsit?

b) Mondd Präteritumbanl

sem warten ■ V
Hol várt a mikrobusz? A mikrobuszban voltál? Vártatok a szép időre? Hol voltatok tegnap este?

= lenni

= várni
Hol voltatok? Hol várt rád? Milyen volt az előadás^? Sokat vártatok a buszra? Hol volt Ö n akkor? Voltál már Svájcban? A megállóban vártak. Fáradtak voltak?

V olleyball spielen ^los|fahren '^T ext "^látásból

Ambulanz ^'e Vorstellung

c) Pótold Präteritumban a megfelelő igével!
WaiTim ............... ihr auf uns nicht im Wagen? Ich fand meine Brille nicht, w o ...............sie? I c h ................ eine ganze Stunde auf euch. W ie ................ die Vorstellung? ............... ihr schon in Brasilien? Der Bus ............... 5 Minuten und fuhr weiter. W o ra u f.............. er? A uf den Fahrer ............... wir zwei Stunden. Sie ............... krank. Er ............... nicht in der Schule, er blieb zu Hause. W o ...............ihr auf u n s ? ................ ihr böse auf uns?
^

3.

I

bitten ^ bat A ,,u m + A ;= kérni
akit amire

Ich bat ihn um Hilfe.
= Kértem tőle segítséget.

kínálni Ich bot ihm Kaffee (an). __________________ akit amivel___________ = Kávéval kínáltam őt.

(an)bieten

bot D,

a) Fordítsd le!
Pénzt kért tőlem. Borral kínák minket. Engem kértél? Elnézést' kértem tőle. Egy állást^ kínált neki. Felajánlotta nekik szolgálatait^. Mindig sütemérmyel kínált minket. Miért nem kérted meg őt? Miért nem kérted meg a kezét'*? Mennyit kínált nektek az autóért? Sakkot adott nekem!^ Az áruért nagyon keveset kínákak

b)

[ beten

betete um + A = im ádkozni v m ié rt/v k ié rT " ^ ^
Egész nap csak miádkozott. Imádkoztál értem? Imádkoztatok nyelvvizsga előtt?

v\z öregasszony mindig imádkozott. Imádkoztam az életedért! Dolgozat előtt imádkozott.

c) Bitten, (an)bieten vvi- - betenl Használd si Präteritum alakjukat!
Der P o liz ist...............den Fahrer um seinen Personalausweis. Der Hausherr ............... den Gästen Kuchen ................ Er ............... mich um Entschuldigung. W ir ...............eine Stunde in der Kirche. W orum ................ er dich? J e n s ...............uns eine Tasse K a ffe e ................. Der C h e f ................ mir eine gute Stelle ................ Sie ............... um das Leben ihrer Tochter. Er ............... mich darum. Józsi ............... um ihre Hand und heiratete sie. Ich ............... ihn um Geld. Der Kaufmann .............. den Kunden seine Waren ................Der alte M a n n ................ zu Gott. E r ................ mir schnell Schach. W aru m ...............du ihn um Entschuldigung?

d) Fordítsd le a minidialógust!
Megkínáltad csokoládéval? Nem. Miért? Egész este hangosan imádkozott és én nem tudtam tőle aludni. És nem kért elnézést? New, inkább értem is imádkozott.

(e) Entschuldigung ^e Stelle ^r D ie n st- e V m die Hand ~ ^jdem. Schach bieten

4. Igék -e kötőhanggal : a n tw orten a rb eiten baden läuten
válaszolni dolgozni fürdeni csöngetni

h eira ten k o ste n ö ffn e n rechnen

=l.feleségülvenni2.hozzám enni(A)' = kerül vm ibe (A,A) = k in y itn i = számolni

M o n d d P räteritu m b a n : Nyolc órát dolgozott. E bben a tóban még nem fürödtem. H árom órát fürdött a Balatonban. N em nyitották ki neki az ajtót? ViUámgyorsani számoltak a versenyen^. E bben a gyárban dolgozott a nagyapám. Miért nem válaszoltak a leveledre? K i csöngetett tegnap éjfélkor? Fürödtetek m ár a Balatonban?

Mennyibe került ez a ház? K ét éve vette el Sárit. Válaszoltatok a levélre? Kinél dolgozott tegnap? K it vettél el feleségül? Kihez m ent hozzá Irma? K i csöngetett az ajtón? Csengettek^ (es) Mennyibe került az újság?

5.

es

Gyakran előfordul, hogy egy ige Brechungos alakját összetévesztjük Präteritum alakjával, mert mindkét esetben m egváltozik a szótő. F igyeljünk a különbségre:

geben
Jelen Präteritum

ergibt
ad

ergab
adott

essen (i) aß helfen (i) -> half

lesen (ie) ^ las sehen Qe)^ sah

tragen (ä) waschen (ä) laufen (äu) gefallen (ä) empfangen (ä) an[fangen (ä)

trug wusch -» lief -> gefiel ^ empfing ^ fing an

F o rd ítsd le: M it eszel? G yorsan futott. Kimosta az ingemet. Adsz időt nekem ? Ki fut ott? M it ettél? M it néz? Az előadás elkezdődik. Pulóvert^ hord. Eszel valamit? Hol olvas? H ová fut Péter? Láttad őt? A dott nekem pénzt. Látsz mindent? M ikor kezdi el a m unkát? Tetszik neki a kocsi? Elkezdte a m unkát? Tetszett nekem a barátod. Segít nekünk? Olvasta az újságot. Segítettünk nekik. Mit olvasol? Segít nekem a felkelésben"*. A levelét olvasta? Tetszett nektek a film? Tetszik neked Ági? Segített a rendőr? Segítesz nekem a matekban^? Eszik? Evett? Olvastad a könyvét? Olvasod a könyvét? Látjátok? Láttátok? O daadod nekem a füzeted*’? O daadtad neki a füzeted?
'b litzschnell ^r W ettk am p f ^r P ullover ‘‘bei +D; s A ufstehen M athe H eft A -t, -d és -n szó tö v ű igék -e kötőhangot kapnak a könnyebb kiejtés miatt, pl.: er antwortet — > er antwortete

VVlflI
avagy

előidejűség a múltban
A Plusquamperfektet, azaz régmúltat akkor használjuk, ha egy múltbeli esemény előtt történt eseményt akarunk kifejezni. A két m últbeli esemény közül az elsőt, tehát a régebben történtet tesszük régmúltba (azaz Plusquamperfektbe), a később történtet pedig

Präteritumba:

Zuerst war ich ins Geschäft gegangen, dann aß ich IVlittag.
Plusquamperfekt Präteritum

= Először elm entem a boltba, aztán ebédeltem.
Korábbi múlt K ésőbbi múlt Jelen

----------- X----------elm entem a boltba

I — X—
ebédeltem Jövő

Plusquamperfekt

P r ä te ritu m

Plusquamperfekt

képzése:
= Jöttem volt.

Ich hatte gemacht
Hallotta. Fociztatok Ettetek. A ludtak Táncolt? Jött. M entünk Aludt. E tte k U szttm k

= M egcsináltam volt. Látott. Ittato k ✓ írtam. F ürödtek Úsztatok^ Feküdtünk Felkeltek Elaludtam. ^ O lvastatok Itta k F u to ttu n k Fociztunk Olvastál. Repültél? Beszélgettetek^ Úsztam. Aludtál? L áttátok Ittam. Felkeltetek

* A régi m agyarban m ég ki tudtuk fejezni a rég m ú lta t, mára már csak eg y múlt időnk maradt.

1, Ragozd el a megfelelő igeidőkben a megadott igéket és fordítsd le a mondatokat!
Z u e rs t...................... ich a lle s ....................... danach^....................ich den Brief. (einkaufen) (schreiben) W i r .......den T is c h ............. und d a n n ................. w ir die Gäste im Vorzimmer. (decken) (empfangen) I c h ..............die W ein flasch e.................... u n d .................... sie den G ä s te n .......... (öffnen) (anlbieten) Voriges J a h r ......er viel G e ld ..........und g e ste rn ..........er uns davon ein wenig. (gewinnen) (geben) Bill .... zwei Jahre lang in den U S A ........ und v o rg e ste rn .........er nach Hause. (sein) (kommen)

2, Fordítsd le az összetett mondatokat!
A nya hajnalban kim osta a m hákat, és az elöbb"^ behozta a szobába. Pofára 4 ^ estem az utcán és utána fájt az orrom. M egitta a borom at és k iab ált utána. Tegnapelőtt sokat dolgoztunk és ma délelőtt fájt a fejünk. K ét órát úszott, utána hazament. Délelőtt fájt a hátam, mert tegnap túl sokat dolgoztam. Délután bevett két tablettát és ma reggel 10-ig aludt. A tanár mondott valam it, aztán hazament. A teremben hideg volt, m ert valaki korábban'^ kinyitotta az ablakot. Este ettünk 3 tányér levest, mert reggel nem reggeliztünk. Ezen a héten nem dohányzott Pista, inért m egtiltotta neki az orvos. A tanár visszaadta a dolgozatomat^, mert Józsi írta nekem. A vendégek sokat ettek és ittak, aztán a szobájukba mentek. A szerelő megszerelte a kocsit, de nem indult el^. Anna nem jö tt el a partira, m ert nem hívtam fel öt előtte.

3, Az elő- és utóidejüséget kifejezhetjük egymásra következő monda­ tokban is:

Schon vor 2000 Jahren war der Etna ausgebrochen. (Régmúlt)
= M ár kétezer évvel ezelőtt is kitört az Etna.

Vor 2 Jahren brach er wieder aus. (Közelmúlt)
= Két évvel ezelőtt újra kitört.
- 5 évet New Yorkban taMult. - Korábban Heidelbergben tanult. - Tegnap new hívott fel a - Persze kétszer megígérte, hogy felhív!

< * - A kertben ültek és beszéltek. - A honvédség'^ előtt is ezt csinálták.
- Fájt tegnap a liátaw. - Gyerekkorodban is nagyon fájt.

- Fiam, megint kaptál egy egyest'^F - De apa, tavaly kaptam egy ötöst is!
- Tönkrement a szemüvege'^ tegnap.

-1 5 évvel ezelőtt vette.

'utána ^in der Frühe 'vor kurzem '’a u f die Schnauze fallen -brüllen ^'früher ^verbieten, a. h. 0 . e Schularbeit '^an|springen, a.i.u. '“e A rm ee "r Schuft (átv.) '^eine Eins ''''e Brille

V V l / l l l

1.

Na.clidem é s so b a ld
A n ach de m és sobald kötőszavakkal előidejűséget fejezünk k i, azaz
e két kötőszó után á lló események előbb történtek, m in t az őt követő főm ondat eseménye. K é t m ú lt ide jű történésnél az előbb, tehát régebben történt cselekvést régm últba (Plusquam perfektbe) tesszük, az utána történt esem ényt pedig

P räteritum ba :

nachdem = m iután + K A T I
Mellékmondat
K A T I P lusquam perfekt Á
\

Főmondat
A (fordított szórend)

Nachdem Garfield elles gegessen hatte, ging er ins Bett.
Präteritum = M iu tá n G arfield m indent m egevett, ágyba bújt.

Múlt
előbb történt --------X— Garfield jó l bekajált később történt

Jelen

Jövő elhúzott az ágyba

sobald = mihelyst, m ihelyt + K A T I Sobald er aufgestanden war, ging er wieder in die Küche.
= Mihelyt felkelt, ismét a konyhába ment.

* A P lusquam perfekt képzését lásd 2 oldallal előrébb! A nachdem és sobald között csupán annyi a különbség, hogy a nachdem után a két cselekvés között egy bizonyos idő eltelhet, míg a sobald után az egyik esemény azonnal következik a másikra.

1. Fejezd ki a múltbeli eloidejüséget az igeidők egyeztetésével! a) N achdem mein V a te r ...................................... , .................w ir ins Schwimmbad.
(an|kommen) (gehen) N achdem w ir die G ä s te .............................................. ........................w ir Kuchen. (begrüßen) (essen) Nachdem er dem R au ch en ............................................. , ......................er gesund. (ab Igewöhnen^) (werden) N achdem Vati das A u to ...................................................... er nach D eutschland. (kaufen) (fahren) N achdem die K inder O rd n u n g .............................. , ...............sie ins Kino gehen. (machen) (dürfen) N achdem J e n s .........................................., .................... seine Eltern ins Theater. (ein|schlafen) (gehen)

b)
Sobald G y u lu s das B ie r ................................ (trinken)/............... (öffnen) er ein neues. S obald der Z u g ................................. (an | kommen)/ ............... (dürfen) w ir einsteigen. S obald i c h ................................ (auf | stehen)/................. (müssen) ich lernen. S obald d u ...................(essen) u n d .......................................... (trinken)/ ............... ich a l l e s .................(ab |spülen).

2. Fordítsd le!
Miután elaludtak, sétálni m entünk Miután megreggeliztünk, fürödtünk a Balatonban. Miután elmagyarázta nekem a matekot, hazament. Miután bevásároltak hétvégére^, főztek egy levest, Miután elolvastam a könyvet, elaludtam. Miután megtanult mindent, eljött hozzánk Mihelyt megszerelte a kocsit, Angliába utaztak Mihelyt kiment a szobából, bekapcsoltuk^ a TV-t.

Mihelyt megvacsoráztam, felhívtam Ágit. Mihelyt megkapta a bizonyítványát^, a Dunába ugrott*^. Mihelyt megírtam neki a levelet, feladtam.

3. Alkoss nachdem-me\ összetett mondatokat!
a) b) c) d) e)

először ez történt Ich habe zu viel Bier getrunken.
Er hat m it mir frech*" gesprochen. W ir haben uns die Theaterauf­ führung angesehen. Józsi hat eine Eins bekommen. Irma hat eine F ü n f bekommen.

aztán ez Ich habe unsere H austür nicht gefunden. Ich habe ihm eine Ohrfeige gegeben. W ir gingen au f der Straße singend nach Hause. Seine Eltem haben m it ihm laut gesprochen. Sie hat ins Kino gehen dürfen.

'leszo k n i vm irö l (D ) ^fürs W o c h e n e n d e ^pimaszul

s Z eugnis “ ^ springen, a. i. u. ^an|m achen

4. Hol a hiba? Javítsd ki a hibákat!
Nachdem Géza gekocht hat, haben w ir uns an den Tisch gesetzt. Sobald der Gefangene’ die W ahrheit^ sagte, hat man ihn losgelassen. Sobald er den Tisch gedeckt war, hat er schnell gefrühstückt. Nachdem der Zug angekom m en ist, sind die Gäste eingestiegen. Nachdem das Flugzeug abflog, fuhren w ir nach Hause. Nachdem mein Kollege m it der A rbeit aufhörte, hat das Licht ausgemacht. Sobald meine Freunde alles aßen, haben sie m it uns ins Kino gehen dürfen. Ich hatte mich gekämmt, nachdem ich mich anzog. Ich habe aufgestanden, sobald der Film zu Ende war.

Madifiem és sofeaM külöiiteiz® lg@ M ® fefe© ii
Nem csak a múltban fejezhetünk k i elöidejüséget, hanem a jelenben is, ilyenkor a Plusquamperfekt helyett csak Perfektet használunk:
M ellékm ondat Föniondat

a) Perfekt b) Perfekt

Präsens (jelen) Futur I üövö)

Jelen

-Xmiután m egreggelizett (m ost) (Perfekt)

-Xelm eg y “ Präsens ■ Futur I

Jövő

1. Fordítsd le a különféle variációkat!
(1) M iután bevásároltam , ettem egy csokit. M iután bevásároltam , megeszem a csokit. M iután bevásároltam , meg fogom enni a csokit. (2) M iután felkelt, kinyitotta az ablakot. M iután felkelt, kinyitja az ablakot. M iután felkelt, ki fogja nyitni az ablakot. (3) M iután ebédeltek, bem entek az irodába. M iután ebédeltek, bem ennek az irodába. M iután ebédeltek, be fognak menni az irodába.

fo g o ly az igazság M int ah ogy a m agyarban is, igazán c sa k fo rm a ila g van k ü lön b ség a két alak között, tartalm ilag nem.

2.

A .

W ä l i F e i i i lé s s o l a n g e

A während és solange kötőszavakat két vagy több párhuzamos, azaz egyidejű esemény kifejezésére használjuk, ahol az igeidők is megegyeznek;

während " = amíg, mialatt + K A T I solange
J

Während du hier brüllst, esse Ich deine Schokolade.
______ = A m íg te itt üvöltesz, megeszem a csokidat. vagy

Solange er isst, redet er mindestens nicht.
= A m íg eszik, legalább nem beszél. Két párhuzam os cselekvés: _________ 3

^

eszik egyhuzam ban csöndben van

U gyanígy:
Amíg alszik, legalább^ nem m ond hülyeségeket^. Amíg megy a TV, nem kell gondolkodnom. Amíg utazott, folyamatosan^ beszélt. Amíg a buszra vártam, újságot olvastam. Amíg megteríted az asztalt, eknosogatold. Amíg jól keresett^ sokat kötött^. Amíg apa dolgozik, a gyerekek nálunk játszanak Amíg velem vagy, nem félek Amíg USA-ban él, Magyarországon építik a házát. Amíg fekszem, mesét olvas nekem. Amíg velem vagy, ne majrézz^! Amíg a rendőrrel beszél, ellopom a pénztárcáját^. Amíg a strandon kártyázott, ellopták a nadrágját. Amíg becsomagolom az ajándékokat, addig te fel tudod adni a leveleket. Amíg az énekes az operában énekelt, 6 az utolsó sorban azt álmodta, hogy álmodik az operában.

1. Kösd össze kötőszóval a mondatokat!
a) Ich wasche mir die Hände. + Du sprichst mit meiner Freundin. b) Der Gast trin k t seinen Kaffee. Seine Suppe kocht man in der Küche. c) W ir warten auf den zweiten Gang . Der Kellner holt uns Getränke. d) Mein Vater bezahlt. Ich gehe aufs Klo. e) Jürgen arbeitet bei Siemens. Er verdient ausgezeichnet. f) Er arbeitete am Schreibtisch. W ir stiegen zum Fenster aus. g) Sie studierte an der Uni. Sie arbeitete bei vielen Firmen. i) Der Bettler^^ liegt auf der Bank. Sein Zug fährt ab.

^mindestens ^keinen B lödsinn sagen ^fortwährend ‘^ab|spülen V erd ien en ^ ’aus|geben ^scheiße nicht in die H osen! '^ r G eldbeutel; jdem . stehlen 'Yogás ' \ o l d u s

B .

S o l a n g e v

A bis k ö tő sz ó a z é rt k e rü lt ide, m ert k ö n n y e n ö ss z e té v e sz th e tjü k a

solange-val. A bis (=amíg) k ö tő s z ó v a l a cselekvés végpontját fe je z z ü k k i, a zaz egy
id ő ta rta m v é g ső p o n tjá t . A ta g m o n d a to k ig e id e je itt is az o n o s lesz:

Béla war sehr lustig, bis er heiratete.
B éla nagyon vidám volt, am íg nem házasodott meg.
m egházasodott — vidám volt

>

V

solange bis

-> id ő ta rta m ggy b iz o n y o s c se le k m é n y bekövetkeztéig

F o rd ítsd le:

Amíg Bécsből^ fel nem hív, az irodában maradok. Amíg fel nem ébred^, nézhetjük a TV-t. Amíg el nem aludt a gyerek, az m yjz mesélt neki. Amíg a rendőr nem jön ide, itt parkolok A z óvodában játszott, amíg nem hozta el őt az apja. Az utcán élt, amíg nem kapott egy jó állást.

1. Solange vagy b isl Fordítsd le!
B oldogok voltak, amíg házasok^ voltak. Boldog voltam , amíg nem találkoztam^ veled. Am íg vásárolsz, vigyázok a kutyádra. V igyázott a kutyájára, amíg nem jö tt ki az üzletből. Am íg nem hül ki'' a leves, nem eszem meg. A m íg hül a leves, eszek valami mást. Am íg cigarettázol és beszélgetsz, elm egy a vonatod. Amíg ívott egy sört, elm ent a vonata. Sok idő teh el, m ire elindult a vonat. Am íg nem látogat meg, nem adom neki a pénzt. A m íg fecsegsz^, kifut a te je d \

2, Solange vagy bisl Helyettesítsd be!
D ort lebte e r , ............... er 10 Jahre alt wurde. Jens stahl A u to s ,................. ihn die Polizei festnahm. Jörg stahl den W agen, ............... der Polizist schlief. ............du hier arbeitest, m usst du hart arbeiten! Du bleibst am T is c h ,............. du deine Fehler korrigierst! W arte bitte hier.................. dich der A rzt ruft. .................. sie diskutierten, konnte ich nicht aufs K lo gehen..

'aus ^aut]wachen ^verheiratet sein ^ b egegn en ,-te, i . - t + D ^kalt w erden ^quatschen ^überllaufen A föm ondat cselek m én y e ott fejeződik be, ahol a m ellékm ondaté elkezdődik. ** F igyeld m eg, h ogy a m agyar a nem szót is felhasználja a fordításhoz.

C-

■ en n ?
DE!

Ez a két kötőszó olyan, m int két tojás, könnyen össze lehet őket téveszteni, mert magyarra fordítva mindketten amikort jelentenek, és K A T I szórendet vonzanak.

a)

a l s -ot
csak egyszeri, múltbeli eseménynél használunk:

Als er mich erblickte, sprang er zum Fenster hinaus.
= Amikor megpillantott, kiugrott az ablakon.

b)

w e n n t
am ikor csak kedved szottyan, csak nem egyszeri, múltbeli

eseménynél:

Wenn ich nach Tokio fuhr, musste ich nie bezahlen.
= Amikor Tokióba utaztam, sose kellett fizetnem.

Peter ist immer nett zu mir, wenn ich ihm etwas gebe.
= Péter m indig kedves velem, ha adok neki valamit.

Wenn er aufsteht, sagt er sicherlich kein Wort.
= Amikor felkel, biztosan egy szót se szól. Táblázatban kifejezve: eg yszeri cselekvés: tö b b szö ri cselekvés: je le n m úl^

wenn wenn

als ! wenn

Hogy egyértelmüsítsük, hogy egyszeri vagy többszöri cselekvésről van-e szó, a gyakoriság kihangsúlyozására az immer, jedesm al vagy nie utalószavakat tesszük a mondatba. (Ld. 2., 3. példamondatot!) U gyanígy: Amikor meglátogatott, mindig hozott valamit. Amikor megérkezett, senki se volt otthon. A m ikor így beszélsz, mindig mérges vagyok Amikor megszületett, m ár 3 foga volt. Amikor gyerek voltam, vele játszottam az óvodában. Amikor külföldre utazott, soha nem vitt magával rádiót. Amikor haza érkeztek, senki se volt a lakásban. Amikor szomorú, mindig a konyhába megy. Amikor felkelsz, nyisd ki az ablakot! Amikor iskolába megyek, előtte mindig eszek fagyit. Amikor hazudik, vörös a feje. Amikor nála nyaralok, mindig kapok tőle egy tábla csokit. Amikor nála nyaraltam, kaptam valamit.

1 .A ls vagy wenn?
........... er gestorben ist, w einte die ganze Fam ilie.............. ich bei euch war, w ar dein B ruder nicht zu Hause. Er gab m ir immer eine O h rfe ig e ,.......... ich etwas gestohlen habe............. du vor zwei Jahren nach Italien gefahren bist, gab es noch keine T erroristen............. Oma bei uns w ohnte, m usste ich nie abwaschen. Ich habe euch immer ehrhch' gesagt, ........... ich gelügt^ habe. ........... er m ich zuerst erblickte^ hat er sich au f den ersten Blick in mich verliebt. Eugen hat seinem Vater im m er lieber die W ahrheit g e s a g t,...........er ihn darum b at............... ich den C hef zuerst gesehen habe, bin ich in V erlegenheit geraten"^. M ichael w ar todm üde, .......... du ihn gestern a u f der Straße gesehen hast............. Péter in die Schule geht, nim m t immer 1 Kilo Schokolade m it.............. ich noch ein Säugling^ war, m usste ich nie in m einem Zim m er O rdnung machen. W ir übernachten^ im m er in einem Hotel, ...........w ir am Plattensee Urlaub machen. N iem and w ar zu H a u s e ,................... der B riefträger kam ...................ich Kind war, w ar die W elt ganz anders.

2. Kösd össze a mondatokat wenn-nel vagy a/s-szal! (Figyelj a megváltozott szórendre is!)
a) V origes Jahr w ar ich mit m einer M utter in W ien. Ich besuchte meine Schwester.

b) D er Junge w ar sechs Jahre alt. Seine Eltern sind gestorben. c) Er fährt das Auto. E r trinkt keinen Alkohol. d) M an m achte das Licht im Theater aus. Die V orstellung hat begonnen. e) D er Lehrer schlugt mit der Faust^ au f den Tisch. A lle Schüler wachten w ieder auf^. f) D em G ast tat der Bauch weh. E r ging aufs Klo. g) Sie nahm immer eine Tablette ein. Ihr tat der K opf weh.

3. Fordítsd le a minidialógusokat!
- Amikor még gyerek voltam, itt egy ház állt. - Amikor nagyapa gyerek volt, akkor pedig egy malom'° állt itt.


- Hol voltál, amikor hívtunk.^ - A ház mögött. - Ha segítened kell, mindig elbújsz” valahová! - Amikor így beszélsz velem, elszomorodom*^.

^őszintén ^hazudni ^megpillantani “ ^zavarba jönni ^csecsemő éjszakázni ^ütni ^ököl ^felébredni ‘^e Mühle ^'sich verstecken '^traurig werden

4, A ls vagy wenn? a) er zu uns kam, ging ich aus dem Zimmer. ...........er zu uns kam, ging ich immer aus dem Zimmer. b) uns die Tante besuchte, w aren w ir nie böse. ...........uns die Tante gestern besuchte, waren w ir böse. e) Julian ist im m er nett zu m ir ,.......... er etwas von m ir will. Julian w ar heute nett zu m ir ,.......... er etwas von m ir wollte. d) du nach Pécs gefahren bist, hast du uns viele G eschenke gebracht. ...........du nach Pécs gefahren bist, hast du jedes Jahr etwas gebracht.

5.
als wenn wann a) Fordítsd le:^
Ha van időd, gyere hozzánk! N em tudom, m ikor tudok hozzátok jönni. A m i­ kor otthon van, a ház előtt áll a kocsija. Hogy m ikor kell haza m ennie, nem tudom. A m ikor itt volt, sírt'. Tudod, hogy m ikor indul a vonat? Ha beteg, akkor nem jön. A kkor jössz, am ikor csak akarsz. A m ikor elm ent, nem kö­ szönt^ nekem ? Ha jössz, köszönj neki. A m ikor csak találkozom^ vele, sohase köszön nekem. Fogalm am sincs, m ikor vette el^ Katit. A m ikor legutóbb^ láttam, nagyon boldog volt. M indig ideges vagyok, am ikor kocsit vezet a feleségem. = amikor (egyszeri múlt) = amikor (többszöri); ha = m ikor

b) Pótold:
........... er K ind war, spielte er viel. Ich habe keine A hnung, ........... er aufsteht.............. ich eine schlechte Note^ bekomm e, bin ich im m er nervös. ...........sie geboren ist, habe ich keine A hnung............... er gestorben ist, war die ganze Fam ilie traurig............. der Film beginnt, weiß ich nicht. Er war noch m ü d e ,...........er aufstand. Erinnerst du dich noch d a ra n ,............ w ir uns das erste M al getroffen haben? .......... ich in D eutschland arbeitete, aß ich im m er in einem Mc D onald’s. M ein N achbar weiß g e n a u ,...........ich ins Bett gehe.............sie in London waren, regnete es die ganze W oche.

6. M ondd meg, hol hibás a m ondaf és miért!
Mein Bruder hat keine Ahnung, wenn der Zug kom m t. Wenn ich bei ihnen
übernachtete^, s c h lie f sie in der Küche. Wann ich noch Kind war, du rfte ich alles machen. Ich habe im m er Angst, wann er kom m t. Jörg ließ im m er seinen M antel hier hängen, wann er bei uns war. W enn w ir in W ien waren, haben w ir viele Museen besichtigt. W ir haben uns viele Filme angesehen, wenn w ir in K olkw itz waren. Sag m ir B escheid^ vi/ann dein Freund kom m t. W enn er w eggegangen ist, w eiß ich nicht. W eißt du nicht, wenn er kom m t?

'weinen te, h. ge-t ^jden. begrüßen ^jdem. begegnen "^jden. heiraten ^das letzte Mal ^jegy ^éjszakázni ^értesíteni

3.

U

A bis, bevor és ehe kezdetű mellékmondatok cselekménye onnan kezdődik el, ahol a fömondaté befejeződik. Annak ellenére, hogy utóidejűséget fejez k i, azonos igeidőket használunk:

a) bis = amíg
Főm ondat M ellékm ondat

Sie brüllte mit mir so lange, bis ich umzog.
= A ddig üvöltözött velem, am íg el nem költöztem .

Ü völtözött

amíg

r

g|

húztam a csík ot -

U gyanígy: Míg a busz meg nem jön, kártyázunk^. Amíg nem jön a főnök, itt m aradok Amíg az előadás^ el nem kezdődik, eszünk egy levest. Sokat gyakoroltam, míg végül sikerült a dolgozatom. Míg a vonat el nem indul, van még fél ó rán k N em megyek a munkahelyemre, míg ki nem fizeti a főnök a novemberi béremet. Iszunk egy kávét az étteremben, amíg nem jönnek a barátaid? Addig csöngetek, amíg fel nem ébred. Addig idegesített^, amíg ki nem küldtem a szobából.

b) bevor ehe

= mielőtt

Bevor er abfährt, gibt er den Schlüssel ab.
= M ielő tt elutazik, leadja a kulcsot.

U gyanígy: Mielőtt kinyitod a szádat, gondolkozz! Mielőtt elutazott, írt nekünk egy levelet. Anya uszodába vitte a gyerekeket, mielőtt az irodába ment. Mielőtt Afrikába utazom, értesítelek^. A barátom mindig a kezébe köp^, mielőtt elkezdi a munkát. Mielőtt kimész, vegyél fel egy pulóvert. Mindent bepakolt a táskájába, mielőtt elhag}ta a céget. Mielőtt hazamész, oltsd el a lámpát. Sokat gondolkodtam, mielőtt így döntöttem^. Mielőtt felveszed a zoknidat, m osd meg a lábadat! Mielőtt kopogsz, csöngess egyet: csak így engedlek be^. Mielőtt elveszed, nézd meg, mennyi pénze van a bankszámláján^! Mielőtt rendőr lett, pénzhamisítással^ foglalkozott.
^Karten sp ielen ^e V orstellu n g ^ärgern + A "^Bescheid sagen jdem . ^in die H ände spucken ^sich en tscheiden ^herein|Iassen ^s B ankkonto ^e B anknotenfälschung

V V I V

A.
Jövőbeli események kifejezésére - a magyarhoz hasonlóan - a német is használja a jelen időt, ilyenkor egy időhatározóval „erősíti meg” , hogy a jövőre utal:

Ich gehe morgen zu euch. = H o ln ap elm egyek hozzátok. Futur I.
Van külön alakja is a jö vő idő képzésének, ez a magyar fog jön n i, lá tn i... -nak felel meg, ahol a werden-t ragozzuk jelen időben és az igét főnévi igenév alakban a mondat végére küldjük. A Futur I-et, azaz a jö v ő időt akkor használjuk, ha nyomatékosítani akarjuk, hogy valam i mindenképpen meg fog történni a jövőben; KERET

Klaus wird sicherlich mein Haus kaufen.
werden ragozott alakja ige főnévi igenév alakban

= K laus biztosan meg fogja venni a házamat.

ich du er, sie, es w ir ih r sie (Sie)

werde wirst wird werden werdet werden

> +

kommen, gehen, schlafen stb.

J
H ol fogtok nyaralni? A vonat 5-kor fog megérkezni. Mikor fogsz felkelni? A szom szédom holnap elutazik Olaszországba. Fog főzni nekem anya. Mikor fog elmenni ez az ember? Holnap fogok utoljára jönni. Meg fogjuk látogatni.

Ugyanígy:
Meg fogunk látogatni titeket. E l fogtok költözni? A barátom egy könyvet fog írni. E l fogod adni az autódat? M ikor fogod megírni a házidat? N álunk fog lakni? A H otel Astoriában fognak éjszakázni. Mikor fogsz rendet csinálni? 6 órakor fognak felkelni.

1, írd át a jelen idejű mondatokat Futur I-bel
M ein M ann spielt am Plattensee Tennis. K om m t ihr m orgen zu Jens? Der Politiker baut ein Einfam ilienhaus. Frau Tuttibuti kauft sich eine Kleidung. H err D inom dánom geht zur Hochzeit. Die Polizisten suchen diesen Mann. K om m st du m it Fahrrad? V erkauft er m ir seine Tasche? R auchen Sie im

W agen? W o studiert dein Nachbar? W ann besucht ihr uns? D er Zug kom m t um 4.30 U hr an. M eine Familie m ietet ein Haus. W ann findet das K onzert statt^? W ir ziehen m orgen in das neue Haus um. Kom m t ihr nach Frankreich mit? Eugen heiratet Helga. W ir besuchen unsere Großeltern.

2. F o rd ítsd le a m in ik e t F u tu r I-b^n\
- Hol fogtok éjszakázni? - Nem tudom, talán a híd alatt. - Tényleg oda fogod adni a könyvet? - Nyűgig oda fogom adni! - Itt fogsz parkolni?


- Miért nem fog jönni holnap diszkóba ?

- A nagymamáját fogja meglátogatni. ❖ - Hol fogtok reggelizni? A kertben
vagy a konyhában.?’ - Az étteremben.

- Nem, rendőrautó mellatt nem fogok parkolni. Majd ha lesz jogsim'^. ❖
- Mikor fogsz bepakolni a táskádba.?’ - Nem fogok bepakolni, mert holnap nincs iskola.


- El fogjátok adni a lakásotokat.?’ - Igen, miért neF
r


- Fogtok neki segíteni.?’

- Természetesen, a tortaevésben^.

3.

írj 3 minidialógust F u tu r I-h tn l Werden Y?igy w e r d e n I n fin itiv ? werden = válni vm ivé/vm ilyenné werden + Inf. = fog jö v ő idő
— > egyedül áll, főigeként itt segédige egy ige m ellett

4.

Ich werde Soldat. = K atona leszek, (válni vm ivé vagy vm ilyenné) Ich werde a ll 6 S lemen. = M indent m eg fogok tanulni.

U gyanígy:
Hol fogtok lakni? Tanár lesz? M eg fog öregedni ö is. A beteg újra egészséges lesz. Hol fogtok aludni? Ismert leszek? Ú jra egészséges lesz? A nappalok hosszabbak^ lesznek. M ilyen lesz a kép? Itt fogunk reggelizni. H am arosan kész lesz a leves. Kész leszel a házival? A vár nagy lesz. Sokat fogunk kirándulni. M ikor leszel kész? Koszos lesz a ruhád, fiam! Hol fogunk ebédelni? Mérges^ leszek, h a ... M iért nem fog jönni? K edves leszek hozzá^. M eg fog halni a kutyád?

5. Hol a hiba?
W o w ircjst du w ohnen? Ich w ird hier bleiben. W ird s t du m ir dein Buch ^eberi? Sie w erdet sicherlich nicht zu Hause sein. Wann w ird s t du uns e in b d e n ? Die Lehrerin w erde im Klassenzimmer sitzen. W ird e t ih r in der Nähe wohnen?

'megrendezésre kerül ^e Diskothek ^Keine Bange ... "^ r Führerschein; haben werden ^bei +D '"e Tage; länger ^böse ^nett zu +D

B .

W i r d

w i r d s e i n ?

A magyar lesz szó a németben két külön kifejezést takar. Egyrészt kifejezhet egy változást, ilyenkor a werden-t használja egymagában (tehát válik valamilyenné/valamivé), másrészt egy jövő b e li állapotot, ilyenkor wird sein (= fog lenni*): v á lik valamivé

Er wird Arzt.
= Orvos lesz. (« orvossá válik) Jelen

werden

l e s z
„fo g lenni’

Jövő

Er wird morgen zu Hause sein.
=Holnap otthon lesz. (» otthon fog lenni) Jelen -í—
otthon lesz

wird sein

F o rd ítsd le: H ol lesznek holnap a barátaid? Q ináld, különben mérges leszek! Péter eladó lesz. 1 0 órakor ott leszek Délelőtt a parkban leszünk Ronda^ és öreg lesz. H ol lesznek a vendégek Űjra egészséges leszek Orvos leszek

írd meg a házit, különben morci^ leszek! A ház előtt leszünk, ott várunk ráto k Ma hideg lesz. (es) Mit gondolsz, ügyes^ lesz? A főnököm lesz Pista. Belőle"^ főnök lesz. El fog vörösödni^ az arca, tudom . Az orvos a szobában lesz. Boldogé leszek

1. Fordítsd le a miniket!
- Hol fogtok vacsorázni? - A Mackó étterewbeM leszünk. - Miért az én szobámba« lesznek a könyveld? - A szobámban már nincs hely, te pupák^. - Hol lesznek ezek a képek? - Itt lógnak majd a falamon.


- Hol lesz a koncert? - A szobámban lesz, remélem szép lesz.

hässlich ^sauer ^geschickt '^aus +D ^rot werden ^glücklich ^(r) Tölpel * Ez így nem szép a magyarban, de mankóként használhatod: ha a lesz helyett „fog lenni”-t helyettesíthetsz be, akkor valószínű, hogy a németben wird sein áll.

wt

A.

k ö r ü l í r ó a l a k

A feltételes jelen idő képzésére - melyet a magyarban a -na, -ne, -ná, -né je lle l képezünk (pl. aludna, írna stb.) - a németben az egyik lehetőség a WÜRDE + INFINITIV k örülíró alak:

Képzése:

würde + fő n év i igenév
KERET

KERET

Ich würde gern morgen zu euch|fahren
y
a w ü r d e -t a II. h ely en ragozzuk az ige fő n é v i ig e n é v alakban a m ondat v é g é n áll

= Szívesen elutaznék holnap hozzátok.

A würden ragozása: ich würde du würdest er, sie, es würde w ir würden ih r würdet sie würden
A dnék neki egy pofont^. Elm ennénk a nagymamánkhoz. Vennénk két kiló görögdinnyét^. A tanárnő kijavítaná a dolgozatot. A szerelő megjavítaná a kocsimat. Jönnétek holnap moziba? Elhinné ezt nekem? Rendet csinálnátok^ M indent bevásárolnánk holnapra. Inkább színházba m ennék

Fordítsd le:
Haza m ennék Meglátogatnának minket. Eljönnétek hozzánk^ Megírnátok a házit? N em dohányoznék és innék A barátom eladná az autóját. Vennél egy újságot? H oznátok egy kenyeret? Inkább aludna egy keveset. Szívesen elaludnánk

1. A példa alapján tedd át feltételes módbal Wir essen morgen eine Tafel Schokolade. Wir würden morgen eine Tafel Schokolade essen.
Ich trinke jeden Tag bei Om a ein Glas Milch. Ich spaziere gern mit m einem Freund. M ein Freund fährt überm orgen nach Afrika. A rnold isst eine G ulaschsuppe in einem Restaurant. Ihr geht m orgen um 8 U hr ins Kino. Sie

* A w ü r d e n ig e a w erden seg éd ig e feltételes m ódú (K onjunktiv II.) alakja; werden ^ wurde (Prät.)+Umlaut=> w ürde. Ld. Konj.II. ! ^e Ohrfeige ^e W assermelone

bauen ein neues Haus in der Nähe. K aufst du alles in der K aufhalle ein? W ann deckt ihr den Tisch? W o m acht er nächstes Jahr U rlaub? Ich fahre mit Joachim Fahrrad. W ir sehen den ganzen Tag über fern. N ächste W oche fahren w ir nach M annheim. Wo frühstückt ihr? W ann holt sie die Kinder vom K indergarten ab? W ie löst ihr diese A ufgabe? W arum kom m t er nicht persönlich? K om m t er heute ins Kino nicht mit? K auft ihr alles im Tante Em m a Laden ein?

2. F o rd ítsd le m a g ya rra !
M e in e O m a w ürde mich im K rankenhaus besuchen. Ich w ürde euch gern zu m einem G e b u rts ta g einU den. M e in e Freundin und m ein Freund w ürden diesen B erg besteigen. W ir w ürden in dieser B ank G e[d w echseln. M e in C o u s in w ürde gern ^^änd[er w erden. W o w ü rd est du das A u to lassen? W ie lange w ü rd et ihr in der Konditorei bleiben? W ü rd e ihm diese Idee gefallen? W ü rd e er wirklich sein H a u s verlassen? W an n w ürdet ihr am S a m s ta g aufstehen. W ürde er das schaffen? W ü rd e st du m ir bei der H a u sa u fg a b e helfen? Bei w em w ürden w ir am W ochenende schlafen? Ich w ürde am liebsten nach H a u se gehen. Ich w ürde gern etw a s W arm es essen. W a n n w ü rd est du sie heiraten? Ich w ürde dieses H a u s an deiner S telle' auf keinen FalP verkaufen.

3. Fordítsd le a minidialógusokat!
- Nálwhk m ra d sz ma? - Nálatok maradnék, de mennem kell. - Segítenél nekem? - Igen, szívesen. - Elmosogatnád az edényeket^? - Elmosogatnám, de fáj a kezem.


- Meglátogatjuk a nagyszüleimet? - Ma inkább sétálnék. - A gyerekek szívesen aludnának még.


- Szívesen jönne Anna a születésnapomra? - Igen, azt hiszem. “ Mikor vásárolná meg ezt a házat? - Talán jövő héten.

- Jó, akkor később megyünk el.
Megnéznéd"^ ezt a filmet? Igen, de csak ha fizetnek érte. ♦ ♦ ♦ Hogyan rendeznéd^ be a lakásodat? Inkább hívnék egy lakberendezőt^.

♦ ♦ ♦
- Hogy oldanád meg ezt a feladatot? - Úgy, hogy odaadnám a barátomnak.


- Rendelnél nekem egy levest? “ Igen, szívesen.

'a helyedben ^semmi esetre se Innenarchitekt

G esch irr,-e “ ^sich^ an|sehen ^ein|r richten

B .

D S 2 ) D í | Q a [ ? D l ] s ö D w D D n

A feltételes je le n időt képezhetjük az ige P r a te ritu m á b ó l, azaz első m últjából is. E zt a form át Konjunktiv Il-n e k nevezzük, m elynek 3 csoportja van: az erős, a gyenge és a vegyes igék csoportja.

a) Gyenge igék (nem töhangváltósak)
pl.; lem en, lernte

~Ích lernte gern kochen. = Szívesen tanulnék főzni. J ip F
A gond az a gyenge igékkel, hogy félreérthetöek és fordíthatjuk őket m ú lt időnek is, azaz: = Szívesen tanultam főzni. E zért a gyenge igéket inkább würde + Infínitiv-vel fordítjuk.

M ondd K onjunktiv Il-ben: csinálná állítanák tanulnánk ültetném dolgozna mondaná utaznék (reisen) fizetnénk (zahlen) hinné (glauben) dolgoznának

fektetné szeretném (Heben) hoznánk (holen) ízlene csinálnánk

b) Erős igék (töhangváltósak)
S zintén a P ra te ritu m u k b ó l képezzük, de egy m egkülönböztető „e” hangot teszü n k m ég a szótőhöz, nehogy összetéveszthető legyen a m últ idejével-. pl.: ich ginge du gingest er, sie, es ginge

gehen
m ennék m ennél m enne

ging \ w ir gingen m ennénk ihr ginget m ennétek sie gingen m ennének

Ich ginge morgen zu euch. = Holnap elmennék hozzátok.
R agozd végig ugyanígy: schreiben, gefallen, laufen, schlafen, rufen, an | fangen M ondd Konj. Il-ben: mennénk elkezdené hívna írnék tetszene aludnátok aludnának mennétek írnátok maradna imának elkezdenénk
bleiben, fallen,

tetszenének elkezdenék aludnál maradnék

Ezt nevezhetjük „hátra lépésnek” is, azaz a jelen időhöz képest egyet hátra lépünk az időben a Präteritum alakhoz, és azt használjuk.

F eltételes jelen idő

271

A z olyan erős igék, melyek Präteritum alakjában Um laut-lehetőség, van, tehát a, o, u a töhangzó, Um lautot kapnak:

J
Präteritumban:

a -> ä Ich kam.
(Jöttem .)

u —> ü Ich fuhr.
(Utaztam .)

0^ Ö
Ich flog.
(R epültem .)

1
K onjunktiv II.:

Ich käme.
= Jönnék.

Ich führe.
= U taznék.

Ich flöge.
= R ep ü ln ék . ^

A—

----------------

ich käme du kämest er, sie, es käme

jönnék jön n él jön n e

w ir kämen

jönnénk jön n étek jön n én ek

ihr kämet sie kämen

R a g o zd vé g ig ugyanígy: fahren, fliegen, sehen, nehmen, bitten, geben, essen, ziehen'' M o n d d a m iniket: jönne jönnétek vennétek adnának utaznátok ennének adna látnátok repülne kémének venném (nehmen) lámának utaznának ennétek enne

^

c) V e g y e s ig ék
A vegyes igék töhangzója e-re változik: kennen, kannte kennte nennen, nannte nennte brennen, brannte -> brennte rennen, rannte rennte senden, sandte -> sendete wenden, wandte wendete
= ism ernem = n evezn ém = égnék = m hannék = küldenék = fordítanék = tudnám

de:

wissen, wusste

wüsste

A vegyes igék Konjunktiv II. alakja már csak elvétve je le n ik meg a nyelvben, helyette a würde + Infinitiv-et használja. Összefoglalva tehát csupán az erős igéknél használja a német a ^ Konjunktiv I l- t , a gyenge és vegyes igéknél inkább a körülíró würde ________________________ alaknál marad._______________________
Van néhány olyan erős ige, m ely rendhagyó töhangváltozással k ép ezi feltételes jelen idejét. Szerencsénkre azonban egyre ritkábban használja ezeket az alakokat, h elyette a würde + Infinitiv alakra kapott rá: stehen sterben helfen -> stand starb ->half - > stünde ~ > stürbe -> h ü lfe w erfen em pfehlen gew innen b efehlen “ > w arf — > em pfahl b efahl w ürfe em pföhle - > b eföh le

- > g ew an n - > g ew ö n n e

b eginnen ^ began n -*> b egönne

1. M ondd a miniket Konjunktiv
önnek. Menne. Aludna. Ennénk. A ludnának önné. K erékpároznánk Inn áto k Repülnék Im án ak Olvasnál. Tetszene. Zuhanyoznék Öltözködne. D olgoznánk Mondaná. É lnének Dolgozna. Lakna. G in áln ák M utatnátok H oznék Tanulnátok Felhívnám.

2. Tedd át K onjunktiv //-b e!
W ir w ohnen hier. Er m acht das. Ihr badet. Sie öffnet das Fenster. W ir essen etwas. Ich weiß das. Sie kom m t um 5. Ihr trinkt eine Cola. W ir lieben sie. Sie heiratet mich. A rbeitest du immer? Er weiß alles. Das kostet 2€. Er gibt m ir Wasser. Er reist nach Graz. W ir sagen ihm das. Sie setzen sich. G ehst du nach Hause? W ohin rennst du? W ir holen Milch. Ich bleibe zu Hause.

3. M ondd K onjunktiv //-b en úgy, hogy a gyenge és vegyes igéket würde + Infinitiv alakban fordítod!
Énekelnék egy dalt . A pincér hozná a szám lát . Eljönnének hozzánk. C sinálnánk a házit. H ová állítanád az asztalt? H aza menne. Innék egy sört. Küldene egy levelet. Ismernénk a várost. Égne a tűz. Hol játszanátok? Itt dolgozna. 100 Euroba kerülne. A ngliába utaznának. Az üzletbe rohannál? Ott dolgoznál? Én nem hinném el. Felhívna engem.

4. Tedd át a würde + Infinitiv alakból Konjunktiv //-b e!
W ir würden erst um 5 U hr ankommen. Meine Freunde würden bei uns bleiben. Mein Kollege würde Abschied nehmen. D er Mechaniker würde etwas trinken. Die Gäste würden eine Suppe essen. E r würde gern vom K uchen nehmen. Ich würde mit dem Flugzeug fliegen. Ich würde ihn um Hilfe bitten. Mein Onkel würde mich mitnehmen. Wir würden Platz nehmen. Sie würde mir einen Brief schreiben. Ich würde gern die Wahrheit^ wissen. E r würde nach Ägypten fliegen. Wir würden das in O rdnung bringen.

5. Fordítsd le!
jö n n ék veletek/ de nincs pénzem . EIvenne‘ ^ engem^ de nagryon csúnya^ vaßyok. A d n é k neki egy pofont^ de m o st fárad t vagyok. K inyitnám a zárat*^/ de nincs kulcsom. Lezuhanyoznék/ de nincs víz. Szívesen m e g lá to g a tn a engem / de én nem akarom . E lindulna a repülő/ de az idő rossz. Felírnám a telefonszám odat/ de nincs nálam toll. E lad n á a h á z a t/ de nincs vevő. Legszívesebben^ m o st bepakolnék a bőröndbe és K aliforniába utaznék.

's Lied "e R echnung ^igazság "^heiraten+ A ^hässlich ^s S ch lo ss ^am liebsten

c.

e s a ^
Konjunktiv II. alakja

A haben és a sein feltételes jelen idejét a würde + Infinitiv alak helyett inkább Konjunktiv Il-b e n mondja a német. Ugyanúgy képezzük, m int az erős igéket:
Präteritum Konjunktiv II. (+ Umlaut)

a)

sein
ich wär© du wärest er, sie, es wäre

war
lennék lennél lenne

wäre

= lennék lennénk lennétek lennének

w ir waren ih r wäret sie wären

Fordítsd le:
Okos lennék. Gazdag lenne. O tthon lennénk H ol lennétek? Szomorúak lennének. Almos 1 lenne. Szép lenne az idő. Miért lenne ez jó? Szegények lennétek. Vidám lenne Jürgen. Ö nök az irodában lennének. Mikor lenne a fűm? _ nekem lenne (birtokolnék)

b)

haben
ich hätte du hättest er, sie, es hätte

hatte => hätte
nekem lenne neked lenne neki lenne

w ir hätten ih r hättet sie hätten

nekünk lenne nektek lenne nekik lenne

Fordítsd le:
K ét gyereke lenne. Lenne pénzem. Lenne időtök? N em lenne ideje. Éhes lerme^. Igaza lenne^. Gondjaid lennének^. N em lenne házim. Lenne Lenne Lenne Lenne lakásotok. állása. egy kocsitok. hozzá^ kedvük

1, T tá á feltételes módba és fordítsd le!
Sie hat Angst. Ich habe Durst. Sie ist bei Tante Anna. Ihr seid zu Hause. W ir sind traurig. W o ist das Bild? W ann habt ihr Zeit? W ir haben Hunger. W ie ist das M ittagessen? W as habt ihr in der Tasche? Ihr seid traurig. Hast du Lust dazu?

2. Fordítsd ie az összetett mondatokat!
Lenne kedvem hozzá, de nincs időm. Most már a nagyinál lennénk, de rossz a busz. M ost velünk lenne, de beteg. Veletek leírnék, de m ennem kell haza. Lenne egy ötletem, de az túl sokba kerülne. Sikeres^ lenne, m ert tehetséges^. Legszívesebben mindig a nagynénjénél lenne, m ert nagyon szereti őt. Együtt lennénk és olvasnánk Te a konyhában lennél és én a szobában dolgoznék ^schläfrig ^Hunger haben ^Recht haben ‘ ^Sorgen haben Mazu '"erfolgreich ^begabt

(ÄD®® ouiK sD O éC ffiM iálstefe
A mai német nyelvben a Konjunktiv I I alak egy kipusztulóban lévő állatfajnak számít, helyette a würde + Infinitiv alakot használja. Beszédben kifejezetten furcsán hangzik, ha valaki így mondja:

Ich äße gern etwas. = Szívesen ennék valamit.
helyette:

Ich w ü rd e etwas e s s e n .
De akkor hol használja? Összetett mondatokban gyakran felbukkan, ugyanis stilisztikailag nem lenne szép, ha a sok würde egy rakásban ifi jelenne meg a mondatban :

Wenn er mich besuchen /\r\j\/\/\/\/’ w ü rd e, A/\Ay\AA/ w ü rd e Ich aus dem Zimmer gehen.
helyette:
^
M ellékm ondat Főmondat

. Wenn er mich besuchte, w ü rd e ich aus dem Zimmer g e h e n I.
K A T I Á A
W

ginge ich...

M ondd ugyanígy: a) H a kapnék egy kocsit apától, külföldre utaznék.
H a vennél nekem csokit, nagyon örülnék neki. H a kérnénk öt, segítene nekünk. H a kevesebbet innál, jobban látnád az utat. H a m ost mennél a boltba, semmit se kapnál. H a repülővel utaznék Londonba, sok időt spórolnék’ meg. Ha kedvesebb lennél hozzám , kapnál tőlem egy tollat.

b) Elm ennék a boltba, ha adnál egy kis pénzt.
Felmásznék^ a fára, ha nem lennék ilyen lusta^. M egvásárolnák a házunkat, ha nem lenne ilyen drága. Kellem esebb lenne a beszélgetés, ha nem állnál a lábamon. Elvenném feleségül, ha gazdag lenne. Felhívnám Ágit, ha lenne telefonom"^. Megbüntetne^ az ellenőr^, ha m egm ondanám neki a címem.

Ezenkívül a haben (hätte), sein (wäre), illetve a módbeli segédigéket is csak Konjunktiv Il-ben használja. 'e rsp a re n +A ^klettern a u f +A ^faul * ^s Telefon ^bestrafen+A Kontrolleur

1. Mondd a példa alapján! Wenn du schnell genug bist, erreichst du den Bus. Wenn du schnell genug wärest, würdest du den Bus erreichen.
W enn er früh genug einkauft, bekom m t er noch Milch, W enn die Schüler w enig lernen, bekomm en sie schlechte Noten. W enn sie m ich verlässt, bleibe ich w irklich allein. W enn m ir m eine Frau bei der A rbeit hilft, bin ich früher fertig. W enn das W etter schön bleibt, machen wir einen Ausflug. W enn du mich zur Party einlädst, schenke ich dir eine Torte. M eine Freundin kom m t mit, wenn Peter am A usflug teilnimm t. D er Fahrer m acht keinen Unfall, wenn er vorsichtig fährt. A drienn m acht schneller ihre Aufgabe, wenn ihre Schw ester sie nicht stört. D er K ellner bedient uns höflich, wenn wir auch höflich sind. Ich gebe dir m einen Füller, wenn du m ir ein Eis kaufst.

2. Sein vagy haben? Fordítsd le!
H a [enne elég pénzem^ nem dolgoznék itt. H a lenne eg:y jó ötlete^ elm ondaná nekünk. Boldog lennéky ha holnap m e g lá to g a tn a m inket. H a lenne egy háza^ biztos eladná. N e m késnénk le a vonatot^ ha gyorsabb lennél. H a it t lenne a testvéremy csodálkozna'. J ^ tm félnék m ost/ ha te egy body-builder bajnok' lennél. B izto s mérges^ lenne^ h a nem hívnám fel 5 -kor. N e v e tn e rajta/ h a itt lenne m o st velünk.

3. M agadra vonatkoztatva alkoss feltételes mondatot! Géza hat eine gute Stelle, aber er arbeitet nicht gut. Wenn ich eine gute Stelle hätte, arbeitete ich gut.
M ein Freund hat eine w underschöne Freundin, aber er liebt sie nicht. M eine N achbarn haben ein Einfam ilienhaus, aber sie verkaufen es. Erika w ohnt in der H auptstadt und zieht aufs Lande um. K laus hat ein neues Auto und macht es w ieder kaputt. G ottschalk hat Liebeskummer"^ und betrinkt sich deswegen. Sie haben einen Haufen^ Geld, aber sie geben es nicht aus. Tante M ariska ist 100 Jahre alt, aber sie will den Kekesch besteigen*'. Ihr Auto ist schlecht, aber sie w ollen dam it in die A lpen fahren. M onikas K atze ist schw er krank, aber sie will sie nicht zum A rzt bringen. Jürgen organisiert eine Party, aber er will seine Freundin nicht einladen. Das W etter ist sauschlecht, trotzdem m achen sie einen Ausflug.

'sich staunen

C ham pion ’b öse ‘ ^szerelmi bánat ^egy cso m ó ^'megmászni

4. Fordítsd le a megadott kifejezésekkel! Wenn ich an deiner S telle wäre,... Wenn e s sich h erau sstellte, dass... Wenn ich e s w üsste,... S e lb st wenn er ... wäre,...
= Ha a te helyedben volnék, = Ha kiderülne, hogy ... = Ha tudnám, hogy ... = M ég ha ... volna is, ...

H a a helyedben lennék, m eglátogatnám öt. H a kiderülne, hogy ő lopta el a kocsit, felhívnám a rendőrséget. Ha tudnám, m iért tette ezt, most jobban érezném magam. M ég ha a legszebb lány is lenne a városban, nem venném el. H a tudnám , ki fingott, egy vödörrel m eretném ki vele'. Ha kiderülne, ki lopta el a pénztárcáját, nem haragudna rá. Ha a helyedben lennék, elutaznék a nagynéném hez. Ha tudná, hol lakik, felkeresné^. M ég ha könyörögne^, akkor se árulnám el a titkot*^. H a a helyében lennék, elvenném Katit feleségül. Ha tudná, hogy beszélnek róla a barátai, soha nem beszélne velük. M ég ha ö lenne a világ legerősebb embere, akkor se félnék tőle. Ha a helyedben lennék, m ég a következő gyakorlatot is m egcsinálnám .

5. A

kötőszót elhagyhatjuk, ilyenkor fordított szórendet használunk. A fömondatot pedig so, dann, da-val kö tjü k hozzá: Á A

wenn

Käme er zu mir, dann sagte ich ihm die Wahrheit.
= H a eljönne hozzám , a k k o r m egm ondanám neki az igazságot.

U gyanígy: Ha m egm utatná nekem a képet, a falra lógatnám. H a kerékpárral jönnétek, sokáig tartana az utazás. Ha renoválnák ezt a házat, ez a ház lenne a legszebb a városban. Ha beszélnél Pistával, akkor biztos eljönne velünk. Ha időben^ im ád m eg a leckét, m ost nem kellene tanulnod. Ha nem tudnád a megoldást, én segítenék neked. Ha m ost vacsoráznál, akkor m ég elérnéd a buszt. Ha szorgalm asabbak lennétek, m egnyernétek ezt a versenyt^. Ha nem hazudna ennyit, szim patikusabb lenne.

6. Fordítsd le a minidialógusokat!
- Ha a barátMŐM csinosabb és okosabb lenne, akkor boldogabb lennék. - De ha a te barátnőd csinosabb és okosabb lenne, akkor veled szóba se állnak - Olyan sovány a barátnőm: ha a hátát mosná, a hasa habzanak - Az enyém olyan kövér: ha egy méhecske körberepülné^, közben kétszer tankolna’^.

’furzen; auslschöpfen lassen m i t + D ^auflsuchen ^flehen "^verraten; s G eheim nis ^rechtzeitig V W ettkam pf; gew in n en ^sich mit jdem . abjgeben ^schäumen B ienchen; h erum |fliegen “V ä h ren d d essen ; tanken

E.
Konjunktív II. alakja A módbeli segédigéknek csak Konjunktiv II. alakja létezik, a würde + Infinitiv körülírással nem is képezhetöek:
Infinitiv

f Konjunktiv IM

müssen sollen können wollen dürfen mögen

-> -> ->

müsste 1 sollte J könnte wollte dürfte V möchte

= kellene = tudna = akarna szabadna = szeretne

J

KERET

lch|müsste| schon nach Hause|ge/?enj = M ár haza kellene mennem.
módbeli sg. II. helyen ragozva ige az utolsó helyen Infinitivben

Ugyanígy:
Be kellene vásárolnunk Fel kellene hívnom Pistát. K ét órát kellene vám od rá? Szeretne egy pohár vizet inni. Meg akama látogatni minket? Mit szeretnétek holnap enni? H ol akarnának ebédelni? Mikor szabadna sétálnunk? Fel kellene hívnod őt. M égiscsak kellene neki segítened. Apa meg akama lepni- minket. N em szabadna hozzátok mennie. N em tudnék olyan sokat úszni. Mikor kellene felkelnünk^ Még nem szabadna uszodába m ennetek A vendégek ma nem tudnának jönni. Hogyan tudná lefordítani a mondatot? Virágot kellene vásárolnom.

1. A kijelentő mondatokat írd át feltételes módba!
W ir dürfen die W ahrheit nicht sagen. Sie müssen heute noch im Zim m er O rdnung machen. M ein N achbar will nach A frika m it dem Fahrrad fahren. W o kann m an hier Zeitungen kaufen? W ie kann man zum Parlament kom m en? Die Politiker dürfen nicht alles machen. W ann sollen die K inder m orgen aufstehen? M it m einem Freund mag ich stundenlang im Park spazieren. K annst du m ir bei der Hausaufgabe helfen? W o d arf m an hier rauchen? Sie m ag nur Eis essen. W o wollen diese Leute übernachten? Onkel Karl d a rf nicht aus dem Krankenhaus kommen. W o m üssen w ir tanken? D arfst du allein in den Zoo gehen? W ollt ihr dieses Buch lesen? W o müssen die Fahrgäste aussteigen? W ann soll ich es ihm übergeben^?

doch ^überraschen '^átadni

2. A megadott segédigéket Konjunktiv IL alakban tedd be a mondat­ ba és fordítsd le!
W ann packt ihr ein? (wollen) W ie m acht er das? (wollen) Sie fahren ins Grüne, (dürfen) W ir geben den A ufsatz ab. (sollen) W em gibst du die Blum e? (sollen) Karl fährt im m er nur Fahrrad, (mögen) W ie übersetzt du den Brief? (können) An w elcher Ecke parken wir? (können) Karl korrigiert seine Fehler, (müssen) Sie löst ihre Aufgabe, (können)

3. írd át a mondatokat a saját személyedre feltételes módban! D er A rzt kann den Kranken nicht heilen. =^Ich könnte den Kranken auch nicht heilen.
Heute kann Om a die K inder nicht abholen. Sie will m it ihren Eltern in die U SA fahren. Sie muss im Zim m er Staub saugen. Sie m ögen spazieren. Jürgen w ill dem Schneider helfen. Er soll der M utti Blum en kaufen. M ein B ruder d arf das Radio nicht reparieren. D er Polizist will seinen W agen vor die G arage stellen. Paul mag mit den Gästen sprechen. Im Zim m er d arf er nicht Fahrrad fahren. Sie mögen nicht reisen. D er K ranke darf nicht auf­ stehen. M ein Freund will mit M onika Schneider sprechen. Ohne Hilfe kann ich das nicht lösen. Ohne seine Eltern d arf er nicht ins Schwim m bad gehen.

4. Alkoss módbeli segédigével wenn-es feltételes mondatokat a példa alapján!
K Á T Ige Infinitivben I módbeli sg. ragozva Á A Keret

Wenn ich hier bleiben müsste, ^ ^

könnte ich den Zug nicht erreichen.
________________________ I I

= H a itt kellene m aradnom, nem tu d n á m elérni a vonatot . Ha m ost fel kellene kelnem , nem tudnék az ajtóig menni. Ha felmászhatnánk^ erre a fára, onnan láthatnánk a házatokat. H a m eg tudnám oldani ezt a feladatot, én lennék Einstein. H a gazdag akarnék lenni, nem dolgoznék ennyit, csak pénzt keresnék ... H a m eg akarnád oldani ezt a feladatot, akkor tudnád. H a m eg tudnátok szerelni az autómat, azzal m ehetnénk a Balatonra. Ha akarnék ném etül tanulni, én lennék a legjobb. H a az ex-barátnömről^ akarna beszélni, keresném a kijáratot. H a szeretnétek beszélni vele, felhívnátok öt telefonon. H a el akarnád érni, el tudnád érni őt. H a eladhatnám apám kocsiját, vennék belőle egy szám ítógépet^ H a megütné"^ a m acskám at, két napig a kórházban feküdne. H a a barátom akarna lenni, nem beszélne így velem.

* vagy: ..., würde ich den Zug nicht erreichen. = nem érném el a vonatot, ^klettern a u f+A ^e Exfreundin ^r Computer "^an|schlagen

5. Folytasd a mondatokat tetszésed szerint!
W enn W enn W enn W enn W enn W enn W enn W enn W enn du m eine G eldbörse finden k ö n n te s t,............................................ er m ich zu m einer Om a fahren könnte, ......................................... dieser Kerl m ein Auto stehlen w o llte ,........................................... sie m ir eine Torte schenken w o llte ,................................................ ich so stark werden könnte wie Bud S p e n c e r,............................. A nita heute nicht ins Kino gehen dürfte, ..................................... ich viel Geld verdienen könnte, ...................................................... m ir Józsi das Buch nicht zurückgeben wollte, ............................ ich w egen deinem Fehler vor 5 U hr aufstehen m ü s s te ,.............

k Ö n r i6 n d Ü rÍG n

— > k ö n n to
—^ d ü r ft©

= tudna (m ert k ép es lenne rá) = szabadna (m ert engednék)

Eljöhetne hozzánk, de nem akar. Eljöhetne hozzánk, ha a leckét előbb megírná. Sok fagyit ehetnénk, m ert sok pénzem van. A gyerekek m ég nem ehetnének fagyit, de én m egengedem nekik ... M ikor találkozhatnánk? Holnap szabad vagy? Sohase találkozhatnánk, ha a nagyi nem segítene benne. Valójában m ost nem találkozhatnánk, apa megtiltotta. M egvehetném m ost ezt a M ercedest, de nincs hozzá kedvem. Talán holnap. M a tulajdonképpen^ még nem vehetném meg ezt a babát^, de apu m egengedte. Hol válthatnék itt pénzt^? Hol van a bank? Itt nem válthatnál pénzt, de mivel az apám rendőr, váltsál csak ...

7.
A m ódbeli segédigék Präterituma könnyen összetéveszthető a K onjunktiv II alakjukkal, hiszen abból képeztük őket Um laut hozzáadásával (kivéve a sollen-t és w ollen-t):

Ich musste aufstehen. = Fel kellett kelnem. Ich müsste aufstehen. = Fel kellene kelnem.
)

M o n d d ugyanígy:
M eg tudta szerelni a kerékpárom at. M eg tudná szerelni a kerékpárom at. Tudnátok segíteni nekem? N em tudtátok felhívni őt? Szabadna dohányoznia? Szabadott dohányoznia? Egyedül szeretett sétálni. Szeretnék m ár haza menni. Hová állíthatnám ezt a kerékpárt"^? M ikor m ehettek haza a gyerekek?

'eigen tlich ^e Puppe ^Geld w ech seln '^ablstellen

F.

e s

A z als ob és als wenn kötőszavakkal összehasonlítást fejezünk ki, utánuk az ige feltételes módban áll K A T I szórenddel:

als ob als wenn

= mintha

K

A

T

I

\

Du sprichst so, als wenn du mein Vater wärest.
az ige feltételes módban = Ú gy beszélsz, mintha az apám lennél.

Ugyanígy:
Úgy teszel, m intha norm ális lennél. A diák úgy tesz, m intha m egértené a feladatot. Úgy m ész a kerékpároddal, m intha részeg le n n é l\ Ú gy fut, m intha kergetnék . O lyan hangosan beszél, m intha egyedül lenne. Olyan arcot vágsz^ m intha nem ismernél. A barátom úgy tesz, m intha m inden rendben lenne. A gyerek úgy tesz, m intha aludna. Az idő olyan hideg, m intha tél lenne. A barátom úgy tesz, m intha beteg lenne. A tanár úgy beszél, m intha a diákjai nagyot hallanának“ ^. G izella úgy tesz, m intha okosabb enne, m int én. Ú gy néz rám^, m intha semmit se értenék.

1. M ondd módbeli segédigévell
Sie tu t so, als w enn sie schön singen könnte,
Péter úgy tesz, m intha nem tudna úszni. Az orvos olyan arcot vágott, m intha nem tudná m eggyógyítani a beteget. Úgy beszélsz fiam, m intha nem kellene iskolába menned! A főnök úgy tesz, m intha nem akarná m egérteni az igazságot*^. Ú gy néz engem, m intha meg akarna ölni. Úgy viselkedik^, m intha el akarnám venni a pénzét.

2. M ondhatod als-%m\ is, ilyenkor fordított szórenddel áll:
E r tu t so, als wäre er R othschild. k A
P éter úgy tesz/ m in th a v izet inna. Ú g y beszéltek németül^ m in th a ✓ ✓ ném etek lennétek. U s y ír németül^ m in th a m agyarul írna. Ú g y iszod a V o d k át/ m in th a ásv án y v íz volna. Ú gy tesz^ m in th a ö lenne a legokosabb. A p a olyan arco t v ág o tt/ m in th a nem értené a m atekleckém et. A barátom úgy tesz/ m in th a szeretne. A buszvezető olyan gyorsan vezet/ m in th a a H u n g aro rin g en vezetne. Ü g y hazudsz^ m in th a egy politikus^ lennél.

'b la u /b e tru n k e n sein ^verfo lg en ^ein G esich t m ach en an sc h a u e n W a h rh e it ^sich b e n e h m e n ^r P o litik er

"^schw erhörig sein

^jden.

G.

o

0 ® ©t e c § i 7 ( f e l t é t e l e s m ó d b a n

K ülönböző m ódon kérhetünk m eg valakit, hogy odaadja nek ü n k a sót:
m o n d h a tju k p o ré n :

Gib mir mal das Salz!
k is s é b e c s o m a g o lv a :

= A d d m á r id e a sót!

Gib mir bitte das Salz! = K é rle k a d d id e Gibst du mir bitte das Salz? ^ id e a d o d
m in te g y ló p o k r ó c b a te k e rv e :

a sót! a só t, lé g y s z ív e s ?

Her mit dem Salz!

= N a id e a z z a l a só v al!

H a finom an és diplom atikusan kérjük m eg az illetőt, hogy szinte ellenállhatatlan v ág y at érezzen arra, hogy odaadja nek ü n k azt a sót, akkor feltételes módba csom agoljuk m ondatunkat:

Würdest du mir bitte das Salz geben? Wärest du so nett, das Salz herüberzureichen?
M ondd ugyanígy feltételes módban: Kivenné a kezét a zsebem ből, kérem! Feladnátok a levelemet a postán? Tennél nekem egy szívességet^? Megmutatná nekem a térképen a múzeumot? Főznél nekem egy erős kávét? Elhagyná^ a szobámat, ha kérhetem? Kicserélné^ nekem ezt a kabátot? Lenne egy öngyújtója a számomra? Kitakarítanád a szobámat?

Magával vinné ezt a papírt? Felhúzná kérem az órát? Értesítenéd^ őt az indulásról? Felhívnátok öt köríil? Megírnátok a házitokat? Átadnád nekem a helyedet? Lenne ideje számomra? Befognád a szádat*^? Felállnál légy szíves!

1. Mondd módbeli segédigévell
M eg tudná m utatni nekem az utat? M eg tudná m ondani/ hol találom a postát? T udnál segíteni a gyermekemnek? T udna valam it m ondani a balesetrőP? Leülhetnék itt? T udna hozni nekem egy pohár vizet? M egkérhetném egy szívességre? T udnál segíteni nekem a háziban? M egkérhetném / hogy elvigye ezt a levelet? (zu + lnf.) M egkérhetném arra/ hogy becsukja az ablakot? (zu + lnf.) Be tudnád fizetni nekem a pénzt a bankban? M egkérhetném ö n t / hogy 8 -kor felébresszen^?

'rausjziehen, e T asche ^jdem. einen G efallen tun ^verlassen +A "*um|tauschen +A ^Bescheid sagen jd em ; ü b er +A ^ ’den M und halten ^r U nfall V e c k e n +A

A feltételes m últ idő képzése, m ely a magyarban a ,,-t, -tt + volna” alakban történik (pl. lá to tt volna, jö tt volna stb .), a németben a haben vagy a sein feltételes jelen idejével és az ige Partizip Perfekt alakjával történik:

hätte wäre

az Ige

+ Partizip Perfekt
a lak ja

Ich hätte gelernt. Ich wäre gekommen. Ug)^anig)K'
Segített volna. Aludtál volna? Fociztunk volna. Mi történt^ volna akkor? Evett volna még. Sétáltam volna. A vendégek ettek volna. Ausztriába repültünk volna. Sikerült volna a vizsga^? Meglátogatott volna. Ú sztam volna még.

= Tanultam volna. = Jöttem volna írtak volna egy levelet. N éztetek volna TV-t? Szomorú lettél volna? N álunk maradtál volna? Ági zongorázott volna. Időben^ felkelt volna. Megírtam volna a házit. Kártyáztam^ volna a vonaton. Maradtam volna még. Futott volna haza. Ma jött volna.

1. A példa alapján alakítsd át feltételes m últ idejű mondatokká és fordítsd le!
W ir haben g estern F u ß b a ll gespielt. = Tegnap fo ciztu n k W ir hätten g estern F u ß b a ll gespielt. = Tegnap fociztunk volna.
O m a h a t uns besucht. Ich habe gestern m it John gesprochen. Sie h a t B lödsinn gesagt. W ir sind m it dem Flugzeug nach A la sk a geflogen. D ie V o rstellu n g h a t m ir gefallen. Ich habe einen langen Brief geschrieben. Sie sind gestern bei uns geblieben. Er h a t die G ä s te zum B ahnhof gefahren. D e r A u fs a tz is t ihnen nich t gelungen. Ich habe m einen V ater m issv erstan d en ^ W ir haben uns im P ark u nterhalten. D a s K onzert h a t i S tu n d en gedauert. D e n Lehrer habe ich g u t verstanden. D ie Sängerin h a t w irklich schön gesungen. Sie haben noch zwei Bier getrunken. Sie is t bis zur Insel geschw om m en. O p a h a t uns eine G esch ich te erzählt. A n diesem T a g haben w ir unsere K lassenlehrerin besucht. N ie m a n d h a t das g ew u sst. Ich habe m it einem P olizisten gesprochen. D ie P rüfung ist ihr n ich t gelungen. Ihr Sohn ist im G e sc h ä ft geblieben.
'g e s c h e h e n a. i. g e-en ^gelingen a. i. u. R ech tzeitig "^Karten sp ielen ^félreérteni

2. Tedd át feltételes jelenből feltételes múltbal
Ich w ürde zu euch fa h re n . Ich wäre zu euch gefahren.
Die Preise w ürden schnell sinkend Tina würde den Satz verstehen. W ürdest du zu deiner Tante laufen? Ich w ürde die Rechnung bezahlen. Deine B lum e w ürde schnell wachsen. D er Junge w ürde ins W asser springen. Sie w ürde bei uns bleiben. Er würde zur Bank gehen. Die Vase w ürde runterfallen^. Sie w ürden schnell einschlafen. Sie w ürden alles vergessen. W ir w ürden sie kennen lernen.

3. Fordítsd le magyarra!
W er hätte das gedacht? Ich hätte mit ihm Schach gespielt. W ann wäre er gekom m en? H ättest du genug Zeit gehabt? W ie hättet ihr das verkauft? Hätte er es uns gesagt? Sie hätten alles in Ordnung gebracht. E r hätte uns zur Party eingeladen: Ich hätte au f ihre Frage nicht geantwortet. Ich hätte ihn darum gebeten. Sie hätte die Lösung nicht gewusst. W äret ihr mit dem Flugzeug geflogen? W ie w äre der Aufsatz gelungen? W as hätte er dann gesagt? W ann wäre er aufgestanden? W o wäre der Bus eingebogen? Ohne Fahrkarte wären w ir a u f dem Lande^ geblieben. W ie hättest du diese A ufgabe gelöst? Wie wäre deine Schularbeit ohne Rechenmaschine gelungen? W ohin wäret ihr geschwom m en?

4. Fordítsd le a feltételes jelen és m últ idejű mondatokat!
1) 2) 3) 4) Látnék. Láttam volna. A ludtak volna. Aludnának. Sört ivott volna. Sört inna. A gyba m ennék. A gyba m ent volna. 5) M aradnék még. M aradtam volna. 6 ) Elaludtak volna. Elaludnának, 7) B eszélgettünk volna. B eszél­ getnénk még. ) Fürödnének. Fürödtek volna. 9) Úsznátok még? Úsztatok volna még? 10) Beszállnál? Beszálltál volna? 11) Felkelt volna? Felkelne? 12) Haza futnának? Haza futottak volna? 13) Segítenék neki. Segítettem volna neki. 14) Ennék. Ettem volna.
8

5. Fordítsd le a minidialógusokat!
- Meglátogattátok tegnap a kórházba«? - Meglátogattuk volfia, de túl sokáig idcztünk"^ egy cukrászdábaM. - Néwetország egyesült^. Ki gondolta volna ezt? * A történészek'^ biztos nem.


- Miért nem tanultad meg ezt a verset, fiam? - Megtanultam volna, de a film érdekesebb volt.

^csökkenni ^leesni ^vidéken " ’zu lan g e v e rw e ile n ^sich v e re in ig e n ** r H isto rik e r, -

A D n ^ L b c ^ O t lé s a §
feltételes múlt ideje
a)

s e i n
ich du er, sie, es w ir ih r sie

wäre wärest wäre > + gewesen wären wäret wären

= lettem v o ln a = lettél v o ln a = lett v o ln a = le ttü n k v o ln a = le tte te k v o ln a = le tte k v o ln a

Er wäre nervös gewesen. - ideges lett volna.
Ugyanígy:^ Szomorú leltem volna. O tthon lettek volna. Velünk lettél volna? Friss lettem volna. Kedvesek lettek volna?
2-kor nála lettek volna. Milyen lett volna az előadás? Az autóban lettetek volna? Szomjasak lettünk volna. Fáradtak lettünk volna. Bankban lett volna. H ol lettek volna? Ü gylett volna. Éhesek lettek volna. Boldog lett volna.

b)

h a b e n
hätte hättest er, sie, es hätte > ■ + gehabt w ir hätten ih r hättet sie hätten ^
ic h du
“ n e k e m lett v o ln a n e k e d lett v o ln a = n e k i le tt v o ln a = n e k ü n k le tt v o ln a = n e k te k le tt v o ln a = n e k ik lett v o ln a —.

Ich hätte dazu Lust gehabt. = L ett volna hozzá kedvem.
U gyanígy:
Félt volna. Lett volna időtök? Fájt volna a feje. Féltek volna. Lett volna kedvük Lett volna bátorsága^ hozzá. Lett volna kerékpárjuk. Kevés időm lett volna hozzá. N em lett volna pénzetek? Lett volna egy kertünk. N em fájt volna a fejem. K ét gyereke lett volna. Lett volna türelmed^? Igazatok^ lett volna. Gondjai"^ lettek volna.

1, Fordítsd le a mondatokat!
L ett volna kedve hozzá/ de nem tu d o tt eljönni. O t t lettek volna a b arátaim és énekeltek volna. B átorságom le tt volna hozzá/ csak kedvem nem volt. N e m le tt volna türelm e a gyerekekhez^ nem szereti őket. N á la to k [ettem volna délután^ de sok volt a dolgom é H onvágya^ lett volna A u sz triá b a n . H o n v ág y ato k le tt volna? F élt volna az erdőben.

'M u t h a b e n d azu “G e d u ld h a b e n ^R echt h ab en "^Sorgen h ab en ^zu tu n h a b e n ^'Heimweh

c.
feltételes múlt időben
Ha m últbeli feltételt szeretnénk kifejezni, a következőképpen tehetjük:

K Á T
^ az ige Perfektben

I
I hätte, wäre ragozott alakja

Á

A

Wenn du sie gesehen hättest, wärest du in Ohnmacht gefallen.
KERET-

Ha láttad volna öt, eláju ltál volna.

U gyanig}’:
Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha nem jött volna túl későn a barátod, elértük volna a vonatot. időben^ reggeliztél volna, veled m entem volna. a macskád nem itta volna meg a tejemet, életben hagytam volna. segítettél volna nekem, akkor segítettem volna neked. eljöttél volna hozzánk, együtt hallgattunk volna zenét. udvarias lettél^ volna hozzá, meghívott volna minket a partira. jól felöltöztél volna, nem fáztál volna meg. rendet csináltatok volna, meghívtam volna a barátnőmet. nem ittál volna olyan sok sört, nem vizeltél volna az ágyadba^ szeretted volna az an)'ósodat'^, gyakrabban beengedted volna a lakásba^. nem ettél volna olyan sokat, m ost nem lennél olyan kövér. szeretted volna a macskámat, nem ültél volna rá'^. nem lettél volna olyan szemtelen vele^, m ost nem protézissel^ ennél

l.T e d d át feltételes jelenből feltételes múltba!
Wenn da s B u ch interessa n t wäre, w ürde ich es lesen. Wenn da s B uch in teressa n t g ew ese n wäre, h ä tte ich es g elesen .
W enn W enn W enn W enn W enn W enn W enn W enn W enn W enn du uns besuchtest, würden w ir dir Kuchen geben. ich genug Zeit hätte, ginge ich oft ins Theater. dein Freund an der Reise teilnähme, würde ich nicht mitkom men. Józsi m ehr lernen würde, würde er nur gute N oten bekom m en. ich eine Putzfrau hätte, würde ich nie Staub saugen. die Brücke schon fertig wäre, würden w ir sie benutzen. er w eniger rauchte, wäre er nicht krank. der R edner nicht so langweilig wäre, würde ich nicht einschlafen. er nicht so viel lügte, glaubte ich ihm alles. sie in H olland Heimweh hätte, käme sie nach Hause.

rechtzeitig höflich sein z u + D ' ins Bett nässen e Schwiegermutter rein|lassen in Ó* 7 8 +A sich setzen au f +A frech sein mit +D e Prothese

D .
feltételes múlt ideje
A módbeli segédigék feltételes m últ idejét a már tanult kettős Infinitiv szerkezettel képezzük:
Kijelentő módban: Feltételes módban:

V
l^h habe viel [^lernen müssen^ = Sokat kellett tanulnom. Ich hätte v\e\{lemen müssen. = Sokat kellett volna tanulnom.
. . ragozott alakja Kettős Infinitiv

M in d ig a hätte-t ragozzuk, a két igét pedig a mondat végére küldjük ragozatlanul (Infm itivben). U gyanígy:
El kellett volna m ennetek a boltba. Fel kellett volna hívnom Pistát. Meg tudta volna javítani a motort. Meg akartam volna írni a levelet. K im ehettünk volna a parkba. Fel kellett volna köszöntenemi őt. Meg akart volna hívni minket. N em akartak volna velünk jönni. Meg kellett volna írnod a házit. Tegnap elm ehettünk volna moziba. N em kellett volna neki virágot venned. E l tudtátok volna hozni a gyerekeket. N em kellett volna elveszítenie a címet. Meg tudtuk volna oldani a feladatot. Megkérdezhetted volna tőle a nevét. Az eladó kicserélhette^ volna a cipőt. N em szabadott volna elmenned otthonról.

Ha feltételes m últ időben a mellékmondatban m ódbeli segédige szerepel, akkor a hätte kivételesen az igék között az első helyen áll:

K A I Ich weiß nicht, ob er das allein hätte(/ösen können^
I. hely! = = N em tudom , hogy ezt egyedül m eg tu d ta volna-e oldani.

U gyanígyr Azt m ondta nekem, hogy nem akart volna velünk jönni. Tudom , hogy nem akart volna magának házat vásárolni. A nagymamád azt mondta, hogy nem szabadott volna jégkrémet^ enned. Senki se tudja, hogy mennyi pénzért akarta volna eladni az autóját. N em vagyok benne biztos, hogy akart-e volna jönni moziba. Fogalma sincs, hogy le tudta volna fordítani'^ a levelét magyarra, Éva hallotta, hogy még a legjobb tanuló se tudta volna megoldani a feladatot.
beglückwünschen +A "^um|tauschen +A "'e Eiscreme '^übersetzen auf +A

E.

e s

múlt idejű feltételes mellékmondatokban 1. Fordítsd le a mondatokat a példa alapján! Er sprach so laut, als wenn ich stocktaub gewesen wäre. = O lyan hangosan beszélt, mintha töksüket lettem volna.
O lyan hideg volt az idő, m intha tél lett volna. Béla úgy tett, m intha semmit se tudott volna. Józsi olyan arcot vágott', m intha én loptam volna el a pénzét. A szom szédom olyan pazarló^ volt, mintha milliomos^ lett volna. A tanuló úgy tett, m intha nem értette volna meg a tanárját. Bözsi úgy tett tegnap, m intha nem látott volna a megállóban. A vendégünk úgy tett, m intha soha nem látott volna életében szappant"^. Olyan gyorsan futott a W C -re^ mintha kergették^ volna. Úgy üvöltött^, m intha kínozták^ volna. Olyan sápadt^ volt az arca, m intha m ájzsugora'^ lett volna. A vendégek úgy ették a szendvicset, m intha két hete sem mit se ettek volna.

2. Alkoss feltételes jelenből feltételes m últ idejű mondatokat!
H ild a tu t soy als ob sie im m er nur die W ah rh eit sagte. Sie is t so zufrieden/ als w enn ahes in O rd n u n g wäre. Ivan tu t SO; als ob er krank wäre. D e r ju n g e tu t so^ a[s ob er unschuldig wäre. Er m a c h t ein G esich t/ als ob ich [ügte. Er h a t so grojien Hunger^ als ob er seit T ag en n ich ts essen w ürde. Sie sc h a u t m ich an^ als w enn sie m ich n ich t verstünde.

3. M ondd módbeli segédigével és a/^-szal !
Á A

Er tat so, a/s hätte er mich in Stücke reißen wollen. = Ú gy tett, mintha darabokra akart volna tépni.
Úgy viselkedett^*, m intha semmit se akartam volna tenni ellene. Úgy nézett rám, m intha nem akart volna megérteni. A fiú úgy tett, m intha nem tudott volna futni. A tolvaj'^ olyan ártatlan*^ arcot vágott, m intha előbb nem is akarta volna ellopni a pénztárcámat. A kollégám úgy m ent el mellettem, m intha nem akart volna felismerni. Úgy tett, m intha nem tudta volna otthon százszor begyakorolni a feladatot. Úgy tett, m intha nem akarta volna hallani. Ú gy beszélt az iskolaéveiről, m intha akkoriban gyorsan tudott volna tanulni.

'(ein) G esicht m achen V erschw enderisch V M illionär "^e Seife ^aufs Klo V erfolgen h.+A ^brüllen ^foltern +A %laß “^e Leberschrumpfung "sich benehm en a.h.o. ‘^r Dieb '^unschuldig * Als + fordított szórend!

F . © I í D D Ü ©

é s © [ J Ű

A z ohne dass és anstatt dass kötőszavak után feltételes jelent illetve * m últat használunk .

a)

o h n e d a s s = anélkül,

hogy ...

Er kritisiert das Buch, ohne dass er es läse.
= = K ritizálja a könyvet anélkül, hogy elolvasná.

Er kritisierte das Buch, ohne dass er es gelesen hätte.
= K ritizálta a könyvet anélkü l, hogy elolvasta volna.

Ugy’anígy: Elm ent Józsihoz anélkül, hogy mondta volna. Apa el akarta vmni a rádiót a boltból anélkül, hogy kifizettem volna. El akart utazni külföldre anélkül, h o ^ búcsút vettem volna tőle. A házat leromboltak anélkül, hogy a rendőrség megengedte volna nekik. Eljött hozzánk a szerelő anélkül, hogy visszahozta volna a számítógépet. Egész nap csak ment a rádiója anélkül, hogy hallgatta volna. N agy eredményeket ért el^ anélkül, hogy nagy aldozatot^ hozott volna érte. Kocsit vezetett anélkül, hogy lett volna jogosítványa. Megette a csokit anélkül, hogy megkérdezett volna engem, hogy kérek-e. Végigmentem az áruházon anélkül, hogy vettem volna valamit.

b)

a n s t a t t d a s s = ahelyett,

hogy ...

Er schreibt mir Briefe, anstatt dass er zu mir käme.
L eveleket írogat nekem ahelyett, hogy eljönne hozzám.

Er schieb mir Briefe, anstatt dass er zu mir gekommen wäre.
= Leveleket írogatott nekem ahelyett, hogy eljött volna hozzám.

U gyanígy: Ahelyett, hogy az orvos gyógyította volna meg a beteget, egy járókelő segített. Itt l^rtyázott a haverjávaP ahelyett, hogy hozott volna nekem egy üveg Kőbányait. Átkutatta"^ érte az egész lakást, ahelyett hogy engem kerdezett volna. Az árut vonattal vitték ahelyett, hogy feladták volna a postán. M ár rég^ megírhattad volna a leckédet ahelyett, hogy m ost itt szonokolsz*". Ahelyett hogy eladta volna a kocsiját, vett egy másikát. Ahelyett hogy elkérte volna tőle a pénzét, adott még neki.

1. A fenti példam ondatok közül mondd zu + Infinitiv szerkezettel azokat, amelyeket lehet!
'Ergebnisse erreichen ^Opfer bringen '^r Kumpel ^durchlsuchen ^schon lange pauken * Ha a fö- és m ellékm ondat alanyai azonosak, akkor anstatt/ohne zu +Infínitiv szerkezetet is használhatunk, lásd a zu + Infinitiv szerkezeteknél!

1. Fordítsd le a piramisokat!
(1) Szívesen jönnék. Szívesen jöttem volna. Szívesen jönnék, ha szép lenne az idő. Szívesen jöttem volna, ha szép lett volna az idő. (2) L ondonba Londonba L ondonba L ondonba L ondonba Londonba utazna. utazott volna. utazna, ha lenne ott egy ismerőse. utazott volna, ha lett volna ott egy ismerőse. utazna, ha valami szépet akarna látni. utazott volna, ha valami szépet akart volna látni.

(3) M eglátogatnánk őket. M eglátogatnánk őket, ha ők is m eglátogatnának minket. M eglátogattuk volna őket, ha ők is m eglátogattak volna minket. M eg tudtuk volna látogatni őket, ha kinyitották volna az ajtót. M eg tudtuk volna látogatni őket, ha ki akarták volna nyitni az ajtót. (4) Béla Béla Béla B éla úgy úgy úgy úgy tesz, m intha hallgatná a zenét. tett, m intha hallgatta volna a zenét. tett, m intha akarná hallgatni a zenét. tett, m intha akarta volna hallgatni a zenét.

2. Fordítsd le magyarra!
W ü rd e st du m ir b itte deinen T eller geben? K ö n n test du m ir bei der M a th e helfen? W en n ich viel G e ld h ä tte / w ürde ich nach Italien fahren. W en n du genug; gegessen h ä tte s t/ w ä re st du je tz t n ich t so hungrig. Er m ach te ein G e sic h t/ als w enn er von n ich ts g ew u sst h ä tte . Ich weif^ nicht/ ob er den W e ttk a m p f h ä tte gew innen können. W enn er w irklich m it m ir h ä tte sprechen w ollen/ h ä tte er es ohne w eiteres tun können. Er benim m t sich so im Büro/ als w enn er sich m it seinen Freunden am P la tte n s e e unterhielte. F a s t h ä tte ich das heip.e M e ta ll a n g e fa s s t\ Ich bin darin n ic h t sicher/ ob er g estern die A u fg a b e h ä tte lösen können. Er h a tte so viel zu tun/ d a ss er ins Kino h ä tte n ic h t gehen können. M e in e Freundin is t zu sp arsam (dazu)/ als d ass sie sich eine B luse kaufen w ürde. T in o h a t den g anzen T a g gebrüllt^/ a n s t a tt d a ss er uns bei der A rb e it geholfen h ä tte . W ären Sie so n e tt/ m ein Z im m er zu verlassen “ ^? W enn ich g e w u sst h ä tte / wo er war/ h ä tte ich die Polizei angerufen. W enn er h ä tte schw im m en können/ w äre er sicherlich im P la tte n se e m it uns geschw om m en. W er h ä tte das gedacht? A n deiner Stelle^ h ä tte ich das Z im m er verlassen.

Verseny ^fém; megfogni ^üvöltözni ^elhagyni ^helyedben

A ,

M

ooood

D s S ű iS s g c S w s iD

A z óhajtó m ondattal kívánságot, óhajt, vágyat fejezü n k ki, a fehételes je le n n e l je le n időre, a feltételes m últtal m últ időre vonatkozólag. A „bárcsak” szó m egfelelője a ném et óhajtó m ondatban a nur és doch szócska: Wenn + K A T I + nur/doch*

^

a)

J e l e n i d ő b e n
y
K A
a doch vagy nur a 3. helyen

T

I
az ige feltételes jelenben a mondat végén""'

Wenn ich nur eine gute Note bekäme !

= Bárcsak k a p n é k e g y j ó je g y e t!

Ugyanígy: Bárcsak szép lennék! Bárcsak jönne már! Bárcsak elvenne feleségül^ Bárcsak több pénzem lenne! Bárcsak ne hazudna^ ilyen sokat! Bárcsak otthon lennék már! Bárcsak jobban tanulnál!

Bárcsak taxival mennénk! Bárcsak felhívnának holnap! Bárcsak esne a hó! Bárcsak megtalálnám a leveleit! Bárcsak nyernék a lottón^! Bárcsak itt lenne! Bárcsak ne hazudnának!

cF= b)

M ú l t i d ő b e n
Wenn ich nur eine gute Note bekommen hätte !
az ige feltételes múltban a mondat végén

= Bárcsak kaptam volna e g y j ó je g y e t!

Ugyanígy: Bárcsak ne lett volna otthon! Bárcsak jött volna a busz! Bárcsak megírta volna a leckémet! Bárcsak meghívtak volna magukhoz! Bárcsak odaadták volna a csomagot! Bárcsak énekelt volna!

Bárcsak adott volna még fagyit! Bárcsak igaza lett volna! Bárcsak olcsóbb lett volna a ház! Bárcsak működött^^ volna a lift! Bárcsak megmosta volna a fogát! Bárcsak szeretett volna engem!

'h eiraten +A ^lügen ^im Lotto gewinnen a.h.o. "^funktionieren; r Fahrstuhl * A doch és nur-on kívül előfordul néha a bloß, doch nur, doch bloß is. Állhat würde +Inf. körülíró alakkal is!

1. Moná] jelen idejű óhajtó mondatokat a példa alapján!
M ein e M u tte r ist krank. W enn m eine M u tte r doch g e su n d wäre!
M ir gelingt nichts. Der Fischer fängt keinen Fisch. Der K ellner ist nicht schnell. Sie besuchen uns nicht. Jürgen spielt schlecht Fußball. Ich kenne ihn nicht.

Ich habe kein G eld mehr. D er K ellner bringt das Essen nicht. M eine T ochter arbeitet nicht fleißig. W ir haben keine Zeit. M eine Frau w artet nicht auf mich. M eine Freundin liebt mich nicht.

2. Mondj múlt idejű óhajtó mondatokat a példa alapján!
Ich h a b e d ie E n g lisch p rü fu n g nicht bestanden. W enn ich doch die E n g lisch p rü fu n g bestanden hätte!
D e r K ellner h a t m ir w arm es Bier gebracht. H e u te is t uns n ich ts geiungen. D e r D ieb h a t m ir den W agen gestohlen. D e r V erkäufer w ar unhöflich zu den K unden. D ie K assiererin h a t zu w enig G e ld zurückgegeben. M e in e Freundin h a t m ich stän d ig ' belügt. ln unserer StrajJe is t heute ein U nglück passiert. M e in e Freunde sind gestern zu uns s p ä t angekom m en. V o r dem B ettgehen habe ich zu viel gegessen. U n ser A u to is t leider unterwegs^ k a p u tt gegangen. D e r Schaffner h a t zu lau t gesprochen. D ie Lehrerin h a t m ir eine E ins gegeben.

3. A jelen idejű óhajtó mondatokat alakítsd át múlt idejű óhajtó mondatokká!
W enn er nur öfter an mich denken würde! W enn sie doch den Zug nicht verspassten! W enn ich doch jünger wäre! W enn der B usfahrer doch langsam er fahren würde! W enn diese W ohnung doch nicht so teuer wäre! W enn mein B ruder doch au f der Party wäre! W enn die Lehrerin doch nicht m ich fragen würde! W enn sie doch von ihm einen B rief bekäme! W enn mir doch das Abitur^ gelingen würde! W enn das doch m ein C h ef verstehen würde! W enn m ir doch m ein Freund die Wahrheit^ sagte! W enn er doch vor dem Bettgehen seine Füße gründlich waschen würde! W enn ich doch ihre Tasche fände! W enn sie doch zur Vorstellung käme! W enn er doch nicht mein Feind^ wäre! W enn er sich nur bei uns gut fühlte! W enn m ein Freund doch nicht so eifersüchtig^ wäre! W enn ihm doch kein U nglück geschehen würde! W enn ihr doch die Prüfung gelingen würde! W enn er doch mit einem B lum enstrauß vor m einer Tür stehen würde! W enn ich doch ihre Adresse wüsste!

állandóan ^útközben ^érettségi "^igazság ^ellenség ^féltékeny

B.
M ondhatjuk úgy is az óhajtó mondatot, hogy elhagyjuk a wenn-t, ilyenkor fordított szórendet használunk:

a) Jelen időben
j

_

_

Bekäme ich doch von ihm eine Tafel Schol<olade! = Bárcsak kapnék tőle egy tábla csokoládét!

b) Múlt időben

Hätte ich doch von ihm eine Tafel Schokolade bekommen! = Bárcsak kaptam volna tőle egy tábla csokoládét! Ugyanig}^:
Bárcsak szép lenne az idő! Bárcsak eljött volna! Bárcsak felhúzta^ volna az órát! Bárcsak külföldre utaznánk! Bárcsak elérték volna a vonatot! Bárcsak evett volna eleget! Bárcsak lett volna ideje! Bárcsak sikerült volna a vizsga! Bárcsak repülővel utaztunk volna! Bárcsak gyorsabban dolgoztak volna! Bárcsak ne lenne olyan késő! Bárcsak felhívta volna a testvéremet! Bárcsak felhívná Pault! Bárcsak lassabban vezetett volna!

1, Alakítsd át a wenn-^% óhajtást fordított szórendürel
W enn W enn W enn W enn W enn W enn W enn W enn er doch schon zu Hause wäre! die Gäste nur vor 8 U hr aufstehen würden! der A rzt doch m einer Schw ester helfen würde! m ein Freund doch m ehr M ut hätte! _ sie doch zur rechten Zeit angekom m en wären! die M ilch doch nicht überlaufen wäre! deine Freunde doch nicht so lange geangelt hätten! das Zim m er doch billiger wäre!

2. Alakítsd át fordított szórendűből wenn-es óhajtó mondatra!
K äm e sie doch rechtzeitig in der Schule an! W ürde er doch bei der M athe helfen! W ären w ir doch nach M exiko geflogen! K aufte er doch m ir eine Zeitung! H ättet ihr doch m ehr gelernt! H ätte er doch den M und gehalten! M achten w ir doch dieses Jahr in den A lpen Urlaub! Riefe er doch mich an!

aufjziehen o.h.o. bátorság

időben

Díít]cf)(a]fe)©DQ; © © g lc ic a Q ® i(iw © D a) Jelen időben
; -----------------------------------------------------------------------------------

C .

Wenn ich nur deinem Freund helfen könnte!
ige módbeli sg, Infinitivben az utolsó helyen ragozva = Bárcsak tudnék segíteni a barátodnak!

U gyanígy:
Bárcsak fel tudnánk hívni! Bárcsak szabadna már felkekiem! Bárcsak ne kellene felkelnem! Bárcsak meg tudnám oldani a feladatot! Bárcsak akama velem jönni! Bárcsak tudnátok gitározni^ Bárcsak eljöhetne hozzánk! Bárcsak meg tudná ezt érteni!

b) Múlt időben

Wenn ich nur deinem Freund hätte helfen könnenl
hätte ragozva kettős Infinitiv = Bárcsak tudtam volna segíteni a barátodnak!

U gyanígy:
Bárcsak a főnököm is akart volna beszélni velem! Bárcsak meg tudta volna szerelni tegnap a kocsinkat! Bárcsak ne akart volna elmenni velük! Bárcsak meg tudtam volna oldani a feladatot! Bárcsak ki tudtam volna találni a lottó nyerőszámokat^! Bárcsak akart volna látni!

D ,
Wenn er es nur an mir merkte, dass ich ihn liebe!
= Bárcsak észrevenné rajtam, hogy szeretem!

U gyanígy: Bárcsak tudnám , hová tettem a kulcsomat! Bárcsak még szebb és okosabb leírnék, m int amilyen vagyok! Bárcsak megértethetném vele^, hogy nem vagyok az ellensége"^! Bárcsak tudta volna, hogy valójában kik voltak a barátai! Bárcsak tudnám, hogy m ost miről beszélnek! Bárcsak megértené, hogy mit akarok! Bárcsak tudnám , mi a feladat megoldása! Bárcsak megérte^ volna annak az eredményét^, amit 20 éven keresztül csinált! Bárcsak m egértethetném vele, hogy m ost milyen hülyeséget csinál^! Bárcsak úgy akarná megoldani a feladatot, ahogy a tanárnő elmagyarázta neki!
'Gitarre spielen ^e Gewinnzahl-en ^jdem. etw. begreiflich machen “ ^r Feind ^erleben ^s Ergebnis (dessen) ^was fiir ein; Blödsinn machen ^ i|s Wenn nélkül: Könnte ich nur ... Wenn nélkül: Hätte ich nur... helfen können!

war vagy

jr

I n d i r e k t e R e d e A .
Ha valakinek idézzük a szavait és annak tartalmát tovább szeretnénk adni valaki másnak, akkor a függő beszédet használjuk. A fíiggö beszéd, azaz indirekte Rede legtöbbször hivatalos tudósításokban fordul elő (politikusok, színészek stb. véleménye), ahol a közvetítő személy, például egy újságíró az elhangzott szöveg lényegét adja tovább és

elhatárolja m agát a véleménytől;

Der Bundeskanzler sagte, dass er keine Steuererhöhung plane.
= A kancellár azt m ondta, hogy nem tervez adóemelést.

Itt a függő beszéd kifejezi, hogy távolságot tart a hírközvetítő személy az elhangzottaktól, hidat képezve a kancellár szája és a hallgatók füle között. Ha kiderülne, hogy a kancellár nem mondott igazat, akkor azt ne az újságírón verjék le.

E g y e n e s és f ü g g ő b e s z é d
Kétféle módon idézhetünk: egyenes és függő beszédben.
Egyenes beszéd:
(direkte R ed e)

Joe sagte: „Ich bin klug.”
= Joe azt mondta: „Okos vagyok.’ u

Függő beszéd;

vagy (indirekte R ed e)

Joe sagte, dass er klug sei. Joe sagte, er sei klug.
Joe azt m ondta, hogy (ő) okos.

A függő beszéd kifejezéséhez a Konjunktiv I alakjait használja.

B .
a)

M in t ahogy a fenti példából látszik, E sz/l. és T sz/l, 3. személyben a K o n ju n ktiv I igealakok megegyeznek a kijelentő mód alakjaival, ezért, hogy össze ne lehessen téveszteni őket velük, ezekben az alakokban „kölcsönveszi” a Konjunktiv II alakokat.

Ragozd végig ezek alapján a következő igéket:
machen, planen, leben, lieben, reisen, spielen, wohnen, zahlen

M ondd Konjunktiv I-ben:
wir machen er liebt ihr spielt ich wohne sie reist wir arbeiten er macht ich zahle sie spielen er lebt wir reisen sie w ohnt ich lebe ihr wohnt er arbeitet ich mache

b)

A z erös igék a fent említett három alakban ugyanúgy Konjunktiv II alakjukat használják. A z a,o,u tövűek Umlautot kapnak, és

nincsen tőhangvákásr _
ich nehme du er, sie, es w ir nehmen ih r sie nehmen

Erős igék
- n a h m - > nähme

!

nehmest nehme -n a h m — > nähmen ! nehmet - n a h m ^ nähmen !

Ragozd végig ugyanígy:
geben (i), essen (i), lesen (ie), treffen (i) fahren (ä), laufen (äu), schlagen (ä), gefallen (ä) trinken, finden sitzen, komm en

M ondd K onjunktiv I-ben:
du gibst er gibt ich esse sie läuft wir fahren ihr trinkt er schlägt sie geben du sitzt sie gefällt du triffst er fährt wir sitzen du findest sie sitzt er liest ich gehe er komm t du schläfst sie sitzen ihr trefft er läuft ich trinke sie finden

A hétköznapi beszélt nyelvben - szemben a sajtó nyelvével - nagy megkönnyebbülésünkre alig bukkan fel a K o n ju n ktiv I, helyette inkább a kijelentő módot vagy a Konjunktiv I l - t használja. *

Ezt n evezh etjü k „hátralépés”-nek is, azaz ennél a 3 alaknál eg y et hátra lép az időben és a Präteritum alakokat használja. E sz. és T sz/2. szem ély b en például legtöbbször Konj. Il-t használ: du kämest, ihr

kämet.

L Alakítsd át a példa alapján az egyenes b e s z é d e t beszéddél
(Vigyázz, mert a személyes névmások is változnak értelemszerűen!)
V ilm a sagt: „Ich gehe in die K üche.”

ich
I

Vilma sagt, dass sie in die Küche gehe.

sie

M utti sagt: „Ich kaufe M ilc h .“ M ein Freund sagt: „Ich Uufe sehr schnell.“ Jörg meint: „W ir gehen n ich t ins Kino.“ Pista sagt: „Ihr g eh t heute sicherlich n ich t zu ihm .“ Er behauptet^ „Ich fühle m ich schlecht.“ Sie betont^: „Ihr m a c h t nie eure H a u sa u fg a b e n .“ Sie vermutet^: „D u w ä sc h st dir nie die H ä n d e .“ K arin sagt: „W ir gehen m orgen in die Berge.“ Er denkt: „Er weif^ n ic h ts.“ W ir sagen: „Ihr sch laft zu lang.“ D er A rzt sagt: „Ich komme in einer S tu n d e zu Ihnen.“ Er ist der M einung: „M ir gelingt nie e tw a s.“

2. Alakítsd át függő beszédből egyenes beszédrel D er Lehrer sagt, dass er morgen nicht komme. D er Lehrer sagt: ,,Ich komme morgen nicht. “
D er Journalist schreibt, dass die Schauspielerin nach U ngarn komme. D er Politiker antw ortete, er bleibe zwei W ochen in Paris. Pista sagte seiner Freundin, er ziehe m orgen um. M utti sagte, ihr kom m et nie rechtzeitig in der Schule an. Ein Passagier sagte mir, ich spräche zu laut. Er teilte m it“ ^, er studiere w eiter an der Universität. M ein V ater sagte, w ir machten nie gut unsere H ausaufgaben. Udo behauptet, er kenne m ich nicht gut. A nna erzählte, sie verbringe den Sommer in Graz. M ein Freund sagte, dass er ein Taxi nehme.

3. Alakítsd át a kijelentő módban álló alakokat K onjunktív I függő beszédű alakká!
D er Journalist schrieb in der Zeitung, dass U do W o lf schw er krank im Bett liegt. O m a sagt, dass sie seit zwei W ochen keinen Post bekommt. D er Arzt betont, dass einem die frische Luft gut tut. M ein O nkel ist der M einung, dass w ir nie rechtzeitig ins Bett gehen. D er Schriftsteller sagt, dass er jetzt ein sehr schönes Buch schreibt. Der Fahrer sagt, dass w ir den W eg nicht gut kennen. D er Journalist schrieb, dass sich der M inisterpräsident schlecht fühlt. A nna ist der M einung, dass unser Auto langsam fährt.

'állítja ^hangsúlyozza ^sejti “ ^ közölte

C.
a)

A

es

f ü g g ő b e s z é d b e n

s e i n
A sein létige ragozása rendhagyó:

sei sei(e)st

Peter sagte: „Die Suppe ist zu heiß.’’ Peter sagte, dass die Suppe zu heiß sei.
U gyanígy:
M utti sagt: „Ihr seid ^ langsam!' D er Kellner sagt: „Die Gulaschsuppe istfertig,^' Jüi^en sagt: „Ich bin der klügste Mann'' Tonio und Anolf meinen: „Dieses Auto ist noch nichtfertig'' D er Briefträger behauptet: „Ihr seid nie ^u Hause." Anna antwortete: „Bei solchem Wetter sind wir immer am 'Plattensee'' D er N achbar sagt: „Mein Hund ist der klügste Hund auf der Weit." D er Hausmeister betont: „Ihr seid ^u laut" Die Lehrerin sagte: „Ich binfix undfertig-."

b)

h a b e n
A haben ige is „kölcsönveszi‘ az E sz/l. és T sz/l.,3. személyü alakjait a K o n ju n ktiv Il-tö l: ich habe ^ hätte habest du habe er, sie, es w ir haben ih r sie haben

V

hätten habet hätten

Otto sagte: „Ich habe keine Zeit.“ Otto sagte, dass er keine Zeit habe.
U gyanígy:
Das K ind brüllt; „Ich habe keine 'Lust d a ^ “ M utti klagte: „Ihr habt keine Zeitför mich.“ ' D er Lehrer behauptet: „Du hast etwas in deiner Tasche!" D er Bäcker behauptet: „Ich habe kein Brötchen mehr.“ Jörg sagte: „Ich habe einen Bärenhunger^ Valentin sagte: „Wir haben keine Möglichkeiten!'' Julian klagt: „Ich habe Heimweh^!" Vati sagt: „Die Kinder haben Durst.“ Mein N achbar sagte: „Du hast immer Kopfschmerzen.“ 'totál KO ^farkasétvágya van ^honvágy

D . IM ](o)(áfe©DB @®g]^Og)(IDs K o n j u n k t í v I a l a k j a i
A m ódbeli segédigéknél a tőhangváltás elmarad és az Umlaut megmarad. M a már csupán az Esz. /l . és 3. személyben használja a Konj. I-et, a többi alakban a Konj. Il-re kapott rá:

können ich könne ! du könntest er, sie, es könne ! wir könnten ihr könntet sie könnten sollen ich solle ! du solltest er, sie, es solle ! wir sollten ihr solltet sie sollten

müssen ich müsse du müsstest er, sie, es müsse wir müssten ihr müsstet sie müssten wollen ich wolle du wolltest er, sie, es wolle wir wollten ihr wolltet sie wollten

mögen ich möge du möchtest er, sie, es möge wir möchten ihr möchtet sie möchten dürfen ich dürfe du dürftest er, sie, es dürfe wir dürften ihr dürftet sie dürften

\

Der Monteur plagt^: „Ich kann das Auto nicht reparieren.“ Der Monteur plagt, dass er das Auto nicht reparieren könne.
U gyanígy:
O nkel Franz sagte: „Ich will euch nicht helfen!'' Vati sagte uns: „Ihr dürft heute nicht in den Gartengehen!^ D er Chef stellte fest: „Ich darf nicht ^u viel von der Sekretärin verlangen!"' D er Politiker sagte dem Journalisten: „Du sollst nur die Wahrheit sagent' Anita klagte^: yjch mag nicht hei euch wohnen!'' U nser N achbar sagte: „Ihr dürft nicht vor unserer Garageparken!'' D er Schauspieler behauptete: „Ich will in diesem Theater nicht mehr spielen!'' Die Schriftstellerin erzählte: „Meine Kinder dürfen machen, was sie wollen!^ Die Verkäuferin sagte: „Ihr dürft nicht vor dem Schaufenster Fußball spielen!'' M utti sagte: „Ich will im Zimmer noch heute Ordnung machen!'' Mein N achbar brüllte: „Du darfst nicht auf das Gras treten!'' Udo w ar der Meinung: „Ich kann alle Aufgaben lösen!'' Die Lehrerin behauptete:“ Nicht einmaP ich kann das lösen." Die Eltern sagen: „Die Yander sollen immergehorchen^!''

panaszkodni ^még ... sem ^engedelmeskedni

E.
A függő kérdésnek ké t típusa van:

a) Eldöntendő kérdésnél

o b a kötőszó:
\ ____________________________________________________________

Anna fragte mich: „Kommst du ins Kino mit?“ Anna fragte mich, ob ich ins Kino mitkäme.

U gyanígy:
D er Arzt fragte den Kranken: „Sind Sie müde?" D er Lehrer fragte die Schüler: „Schlaft ihr nur während meiner Stunde'?^ Mutti wollte (von mir) wissen: „ Willst du morgen Opa besuchen?' D eia Freund fragt mich immer: „ Willst du mit mir nach Grönlandfahren?" O tto fragte seine Schwester: „Ist die Suppe schonfertig oder soll ich noch warten?'' D er Polizist stellte die Frage an einen Passanten: „Können Sie die Straße allein Überqueren?^

b) Kiegészítendő kérdésnél
maga a kérdőszó a kötőszó: )-- ----------------------------------------------------------------- — ------ 1

\

Péter fragte uns: „Wann l<ommt der Bus an?“ Péter fragte uns, wann der Bus ankomme.
____________________________ ________________________

U gyanígy:
Die Lehrerin richtete die Frage an mich: „ Wanm hörst du nicht r^u?'' Mutti frag;te mich: Wann kommst du nach Hause?“ D er Frem de fragte mich: „Wk komme ich f^um Bahnhoß“ D er Arbeiter fragte seinen Chef: „Wann bekomme ich endlich meinen l^h n ? “ Meine Freundin fragte mich: „Warum küsst du mich nicht öfters?” D er Kellner fragte mich: „Wie schmeckt es ihnen?“ D er D irektor fragte uns: j, Wie viel Xeit habt ihr noch vor der A.bfahrt? “ Kati fragte mich: „ Um wie viel Uhrfängt die Vorstellung an?“ D er R eporter stellte die Frage an ihn: „Wie können Sie das Problem lösen?“ D er Schaffner richtete die Frage an Józsi: „Warum entwerten^ Sie nicht Ihre Yahrkarte?“

1, F o rd íts d le fü g g ő beszédben\
A p a a z t kérdezte tőíem / hogy m iért m m seg ítek anyának. A z t ak arta tudniy hoG^ ho[ v an a W C . A z t kérdezte tőlem / hogy szeretem -e. jörg; a z t kérdezte A gitóly hogy akar-e vele sétálni. A z t kérdeztük a v ezetőtől/ hogy m ikor indul a busz M iskolcra. F e lte tte a kérdést'/ hogy szereti-e a testv érem a to rtá t. A z t a k a rta tudni/ hogy ju t el a színházig. A z t kérdeztem tőle/ hogy m ikor fejezzük be a gyakorlatot.

'kilyukasztani, érvényesítem ^(e) Frage stellen

F.

§ fetsssM l mtíiDG B(ä®
h a b en s e in
az Ige

A függő beszéd m últ idejének, azaz K o n ju n k tiv P erfektjének képzése:

Kötőmódban *+ P a rtiz ip P e rfe kt (Konjunktiv I) alakja

Er behauptete, ich hätte ihm gestern nicht g e h o lfe n .
= A zt állította, hogy tegnap nem segítettem neki.

U gyanígy: R alf sagt: „Ich habe gestern keine Zeit gehabt, " „Die Räuber sind verschwunden, ” „Mein Freund hat mich nicht besucht. „Mir ist die Prüfung gelungen, “ „Der Briefträger hat mich um Hilfe gebeten. “ „Ein Unfall ist gestern geschehen. “ „Alex hat meine Schlüssel verloren. „Mutti hat mir eine Reise gebucht. “ „Jürgen hat sein Fahrrad verloren. “ „Ich habe dein Paket mitgenommen. „ Wir haben uns sehr gut gefühlt. “ „Ich habe dein Buch den ganzen Tag gelesen, „Meine Freundin ist mit einem Flugzeug geflogen. “
□□ □

0
az Ige

w erden
K ötöm ódban (Konj. I)

+
gehen gehen gehen

Infinitiv
alakja

ich werde du er, sie, es

w ü rd e w erdest w erde

w ir werden ih r werdet sie werden

Er fragte mich, ob ich morgen ins Ausland fah ren w ü rd e.
= M egkérdezte tőlem, hogy holnap külföldre utazok-e. Er fragte: „ Werdet ihr in die Alpen fahren? “ „ Wann wird Péter sein Zeugnis bekommen? „ Wann werdet ihr die Arbeit abgeben?“ „ Wirst du alles erledigen? „ Wo wirst du nächstes Jahr Urlaub machen?'' „ Wie viel Tage wirst du da verbringen?

Lásd se in és h a b e n K o n ju n k tiv I képzésénél!

G.

[FoD®S(f>Dí'
függő beszédben

Ha fiiggö beszédben felszólítást vagy kérést akarunk kifejezni, akkor azt a sollen és a mögen segédigék K onjunktiv I alakjaival tehetjük meg:
a) F E L S Z Ó L ÍT Á S , P A R A N C S = S O lle n

Vati sagte, dass du dein Zimmer sofort aufräumen solltest.
= A pa azt m ondta, hogy azonnal te d d rendbe a szobádat.

U gyanígy:
Meine Frau befahl mir: „Hör endlich mit dem Rauchen auf/^ „Trinke nicht so vielKőhánjai!^‘ „Ziehe dir deine Schuhe aus!‘^ „Komm recht^itig Hause an!‘‘ „Halte den Mund, sonst gibfs Arger'^!^^ „Geh sofort ^ur Oma!‘^ Anna sagte ihrem Freund: \^eriasse mein Zimmer! „Gib ihm die Geldbörse i^urück!' „Hau ab!‘^ „Schlafe nicht auf dem Boden!“ „Wasche dir sofort die Yiiße!“ „Spüle alles ab!“

b)

KERES =

m ö g e n

Vati bat mich darum, dass ich ihm das Buch borgen möge.
= = =A pa m egkért arra, hogy a d ja m m á r kölcsön neki a könyvet.

U gyanígy: E r sagte mir: „Reg dich doch nicht so a u f“ „Pass mal beim Spiel a u f“ „Bleibt nicht so lange auf.“ „Hole bitte mir ein Glas Wasser!“ „Lese bitte dieses Buch durch!“

,Set^ dich bitte neben mich!“ ,Seid bitte nicht so böse auf mich!“ ,Kaufe bitte mir eine Rose!“ ,Gib mir bitte den Rest!“ Stell mir bitte deine Freunde vor!“

1. Kérés \ 2igy felszólítási Fordítsd le függő beszédben!
Kari a z t m ondtay ha arra járunk^/ ugorjunk m ár fel hozzád A z t mondtay hogy keressek m ag am n ak egy m ásik állást. Judit a z t m ondta^ hogy írjak m ár helyette'^ egy levelet Bélának. M e g p a ra n c so lta nekünk/ hogy ne hagyjuk el a szo b át. A z t javasolta^ hogy tö ltsü k n ála az éjszak át. A p a kért/ hogy seg ítsek neki a m unkájában. A z t m ondták/ hogy azonnal kezdjük el a m u n k át. A tan árn ő a z t m ondta/ m ásoljam le a szöveget^ A z unokatestvérem a z t javasolta/ hogy tö ltsü k n á la a S zilv esztert. A z t p aran cso lta nekünk/ hogy azonnal hagyjuk el^ az irodáját. N a g y i arra kért/ olvassam fel a levelét. Lásd a módbeli segédigék Konjunktív I képzésénél! 'dühös leszek ^vorbei |kommen ^jden. auf einen Sprung besuchen "^an ihrer Stelle ‘ VXext; ab schreiben +A Verlassen +A

H ,
A beszélő álláspontja szerint 3 különböző igemódot használhatunk
szabadon:

a) Ha el h is s z ü k , amit mond: Béla sagte, dass er 13 Freundinnen hat.

K ije le n tő m ó d

b) Ha n©m fo g la lu n k á llá st (o b je k tív e k m a ra d u n k ): K ö tő m ó d Béla sagte, dass er 13 Freundinnen h ab e.
F e ltételes c) Ha k é te lk ed ü n k benne: Béla sagte, dass er 13 Freundinnen hätte': m ód

Fordítsd le ezek alapján:
Main Chef teilte mit: ,Jch plane l^ohnerhöhun^r (Kételkedünk benne) O pa erzählte: Krieg töte ich keinen Menschen!^ (Objektívek vagyunk) D er Friseur sagte: „Beim Unfall sind 3 Menschen gestorben!’ ’ (Objektiv) Meine Frau sagte: ,Jch bin im Dorf die schönste Frau gewesen '”(Kételkedünk) Mein Freund behauptete: „Gestern bin ich krank gewesen!' (Elhisszük) Die Mathelehrerin sagte: „Die Mathematik ist sehr einfach!" (Kételkedünk) D er Politiker sagte: „Ich habe noch nie gelügtr (Kételkedünk) O m a sagte: „Morgen wird es regnenT (Elhisszük) D er Finanzm inister behauptete: „Innerhalb von 10 Jahren bet^ahlen wir die Schulden ^irilckr (Objektívek maradunk) Flelga sagte: „Ich liebe dich seit meiner Geburt!^ (Kételkedünk benne) Mein N achbar behauptete: „Ich arbeite viet\ (Objektívek vagyunk) Józsi rief aus: „Ich bin so ein Idiotf (Elhisszük)

I .
A K o n ju n ktiv I-gyel kifejezhetünk felszólítást is Esz./3. és T sz./l. személyben:

Man n e h m e davon täglich 3 Tabletten ein.
= V együnk be belőle naponta 3 tablettát!
V --------------------------------------------------------------------------

Fordítsd le!
D am it sei die Sache vergessen! Seien wir froh, dass alles vorbei ist! E r rühme sich 2 dessen nicht! Man nehme ein Pfund Mehl, drei Eier und etwas Milch und verrühre^ das Ganze zu einem Teig^. Es lebe die Freiheit! Seien wir vernünftig! Möge sie lange leben! Sie lebe hoch! Man nehme 15-20 Tropfen bei Bedarfs und behalte die Flüssigkeit einige Zeit im Mund.

fize tésem elés "^dicsekedni v m iv el ^ö sszek ev ern i “ ^tészta ^szü k ség sz e rn it/e se té n

J .
1. Olvasd el a következő dialógust és írd át fü g g ő beszédbe úgy, mintha csak mesélnéd, hogy mit hallottál az étteremben!
Jo e fr a g te Ivan, ob er ein G las W eißw ein trinke. Iva n antw ortete, ...
T nnkst du ein Glas Weißwein? Nein, danke, ich fahre heute Auto. N a und? Das schadet dir nicht. D u spinnst ja wohl! Ich trinke keinen Tropfen vor dem Autofahren. Siehst du, voriges Jahr passierte dir deswegen jener Unfall. D u bist so unverantwortlich. Joe: N a ja, das Leben ist ja nicht einfach... Ivan: Sage m ir bitte keine Gemeinplätze^ das langweilt mich schrecklich. Joe: Sei nicht so saublöd! Ein Glas m ehr oder weniger ... Ivan: H ö r damit auf! Joe: D ann soll ich dich mit meinem Auto nach Hause fahren? Ivan: Ich gehe lieber zu Fuß. Joe: Z u Fuß? Es schwindek mir, ich kann nicht einmaP auf meinen Füßen stehen. Rufst du bitte meine Frau an, dass sie mich abholt?! Joe: Ivan: Joe: Ivan:

2. Szegény Giziké analfabéta, ezért neked kell felolvasnod, hogy mit írt neki az ő Józsikája. Olvasd fel neki függő beszédben a dass elhagyásával!
Liefíe ^izi,
\c\] fuW e 50 einsam cf^ne tficU, Die T ag e vergelten langsam . Das E ssen

sc^TTiecfct mir üf?er|iaupt niclit! W enn ]c\\ z u Hause anfcom^m.e, fccclie Mtl"e mir einen g an ze n T opf *^ulascjisuppe! Das k an n st J u so m elsterl^aft J^oclien, W as macKt J e in e Lumfsago ? Soll \c\\ J ir was mitf^ringen? K an n st tfu a t e n j s w ieder g u t scW afen? ^ Solange ]c\\ im Sanatorium Mn, stÖ rt m indestens m>ein Sc^narclien nÍc|it, A lles

lia t seinen V erteil, n ic ^ t waW? W enn \c\\ fcann, |;aufe \c\) dir J e in e Liefílingsscíiüfcolatle, le li fromme fsaltl u n j v erg esse M tte cjie i^ulasclisuppe niclit! V ^ ^ V V J' Vv/lclitiges ein! A!s \c\) von z u H ause vveggegangen Mn, liaf^e \c\\ dir V ergessen z u sagen, Jass \c\\ t|ie K a tz e im ß e ttf^ a s te n e in g e s p e rrt l^af?e. L asse sie so fo rt raus, - wenn sie nocli Ief>t, - u n j M tte sie um

E"ntsc|iu!Jigung! tc li Mn j a so vergesslicli , . . A/äclistes mal wercle \c\\ 4ir einen län g eren B rie f scWeif>en, a t e r \c\\ muss j e t z t m it dem E rie fsc W e ite n aufj^ören, denn l^eufe j^ate \c\) nocli viel z u tu n . Ricl^te M tte m eine f^rüße an die K a tz e Jozsi

‘k özh elyek

^még ... sem

^lumbágó, id egb ecsípöd és

‘ ^ágynemütartó

^bezárni

szerkezet

A.
A zu + Infinitiv, azaz zu + főnévi igeneves szerkezet tipikus német találmány, m elynek nincs igazi megfelelője a magyarban. A zM + Infinitiv szerkezettel a német a legtöbb dass-os mondatot fejezi k i egyszerűbben és tömörebben:

f'

\

Fömondat

Mellékmondat

dass JL V zu + Inf. V J

Ich hoffe, dass ich den Zug noch erreiche. = Remélem, hogy még elérem a vonatot. ich hoffe, den Zug noch
közvetlenül az ige előtt

erreichen.
az ige a mondat végén főnévi igenév alakban

A m in t egyeztetést spórolunk meg, ha dass-o% mondat helyett zu + Infinitivet használunk:

a) nem kell KATI-szórendezni b) igét ragozni c) újra kitenni az alanyt
Fontos, hogy csak akkor használhatunk zu + Infm itives szerkezetet, ha az alanyok megegyeznek a fö- és mellékmondatban. (M iv e l a főmondatban már megemlítettük az alanyt, ezért a mellékmondatban már felesleges újra kitennünk.)____________________

Sie glaubt, klug zu sein.
A zt hiszi, hogy okos.

sie = sie
A német, ha csak lehet, zu + In fin itiv e t használ dass helyett.

Fordítsd le ezek alapján:
Ich hoffe, eine gute N ote zu bekommen. Sie beginnen erst jetzt zu arbeiten.'' E r behauptet, alle meine Freunde zu kennen. Sie ist müde, sich mit ihrem K ind zu beschäftigen. O tto hat Angst, den Bus nicht zu erreichen. Das Kind hört nicht auf zu schreien.

Ha a mellékmondatod „üres”, azaz csak egy ige és a zu áll benne, akkor nem kell vesszőt tenned.

1, Alakítsd át a következő dass-os mondatokat zu + Infinitivesrel
Péter glaubt, dass er schön ist. E r meint, dass er die Prüfung besteht. Ildi hofft darauf, dass sie den Zug erreicht. Picur hofft, dass er größer wird. W ir hoffen, dass wir noch eine Kinokarte bekommen. W ir vergessen nicht, dass wir euch morgen besuchen. E r denkt daran, dass er mich überm orgen besucht. Meine Freundin meint, dass sie immer Recht hat. Glaubst du, dass du dein Geld in meiner Tasche findest? Anna verspricht^ mir immer, dass sie mich besucht.

2, Ird át dass-os mondatba!
Sie m eint, noch dieses Jahr einen Ferienplatz zu bekom m en. Die Lehrerin freut sich, so fleißige Schüler zu haben. Anikó w ünscht, neue K leider zu W eihnachten zu bekomm en. Paul vergisst nie, jeden Tag eine Tafel Schokolade zu essen. Ich hoffe, die Prüfung noch dieses Jahr zu bestehen. Éva hofft, jede W oche eine neue Bluse zu bekomm en. Udo versprach mir, mich morgen ins Kino m itzunehm en. Er hat m ir versprochen, meine Möbel zu verkaufen. Sie freut sich sehr darüber, schöne Briefe zu bekomm en. Ich glaubte, in einem Irrenanstalt^ zu sein.

3, Válaszd ki, mely mondatokból lehet zu + In fin itivet csinálni!
W ir hoffen darauf, dass dein Freund kommt. Ich verspreche dir, dass mein B ruder das Auto repariert. Sie hoffen, dass sie die A ufgabe rechtzeitig beenden. Péter m eint, dass er sich au f der Party ein hübsches M ädchen findet. M eine Schw ester glaubt, dass ich fürs W ochenende nach Sopron fahre. D er Ingenieur freut sich, dass seine U rgroßeltern noch am Leben sind. Vati erwartet, dass ich die Prüfung bestehe. A lle Studenten w ünschen, dass sie eine gute Note bekommen. Anna hofft, dass ich sie bald heirate. Der A ngeklagte leugnet^, dass er meine Geldbörse bei sich hat.

4, Nem lehet mindig egy kaptafára hogy-os mondatra „átváltani“ a zu+Inf.-es mondatokat. Próbáld meg a példa alapján két mondatfélre bontani: Elkezdünk dolgozni. Wir beginnen zu arbeiten.

Elkezd énekelni. E lkezdünk beszélni. Megpróbál"^ felkelni. M e sp ró b á lc k írni. Fél^ velem jönni. Fél úszni. Elkezdi írni a h á z ijá t. /\lem mer^ e 3 >edü' lenni. N e m m erünk it t aludni. N e m m erek vele beszélni. M ik o r kerde"^^ dolgozni? E lk ezd ett sírni. M e g p ró b ált jönni. E lk ezd ett énekelni.

‘m egígérni ^bolondok háza '^vádlott; tagadni V ersu ch en ^sieh fiirchten

age

B. ^Qü

OdoíIBdűQöBw^D

MWd) BgjéCs d ©

Dsöfej

e M e js

te

A z u + In fin itiv sz e rk e z e te t a k ö v e tk e z ő e se te k b e n h a sz n á lh a tju k :

a) Igéknél, melyek zu + Infinitivet vonzanak :

hoffen wünschen sich freuen

meinen Ditten beginnen

probieren auf I hören raten

Sie b e g a n n plötzlich über ihr Leben zu sprechen.
= H irtelen az életéről kezdett el beszélni.

b) S z e m é ly te le n k ife je z é se k után: es i s t .., k e z d e tü e k E s Ist leicht, Deutsch zu lernen.
= K önnyű ném etül tanulni.

es es es es

ist ist ist ist

schw er,... schön,... mögh'ch,... interessant,...
Stb.

= = = =

nehéz szép lehetséges érdekes

c) S z e m é ly te le n sz e r k e z e te k b e n :

es es es es es

fre u t mich gelingt mir tu t mir Leid gefällt mir macht mir Spaß

= örülök, szeretek = = sikerül = sajnálom = tetszik = szeret vmit csinálni/ szívesen csinál vmit

E s freut m ich sehr, mit ihm zu sprechen.
= N agyon szeretek beszélgetni vele. _______ w

L M ondd meg, mely típusba tartoznak a fenti csoportok közül a következő mondatok!
Es ist angenehm, abends im Plattensee zu baden. Das K ind hört nicht auf zu schreien. Ich hoffe, meine Arbeit noch heute zu beenden. Es freut mich, dich hier zu sehen. Es ist immer interessant, fremde Länder kennen zu lernen. Es ist verboten, im Speisesaal zu rauchen. Sie probierte dreimal die D ose zu öffnen. Mein Chef freute sich, allein im Büro zu sitzen. Es macht mir Spaß,

A n ém et n y elv csak ú g y h em zseg az ilyen igéktől, körülbelül 3 0 0 ilyen ige van. A fordítás sok esetb en nem leh etséges d a s s (h o g y )-o s m ellékm ondattal!

Briefmarken zu sammeln. Es gelingt uns selten, eine Aufgabe vollständig zu lösen. Ich bat ihn sofort aufzustehen. Macht es dir Spaß, bei N acht zu angeln?

2* Fordítsd le a mondatokat zu + Infmitivvel! (Használd az előző oldal
igéit és kifejezéseit!)
N ehéz új gyakorlatokat megoldani. Érdekes itt élni. Itt szabad' fürödni. K önnyű ezt a feladatot megoldani. U nalm as vele beszélgetni. Nincs időm autót mosni". Szívesen fekszem a homokban. M indig sikerül m egoldania a feladatot. Remélem, hogy m egkapom a jegyeket. Nem sikerül megelőznöm^ azt a kocsit. M egpróbáltam csöndben ülni.
A

N incs kedvem veled menni. Reméli, hogy időben hazaér. Csak m ost kezdett el dolgozni. N ehéz vele beszélni. M egpróbálok beszélni vele. Szívesen eszek a kertünkben. Nincs kedve velünk jönni. Művészet^ ilyen házikat írni! Nincs kedvetek focizni? M ég nem fejezzük be a munkát. Örül, hogy újra otthon van.

3. Tiltsd meg és engedd meg a következő dolgokat a példa alapján!
im Restaurant laut sprechen

Es ist verboten, im Restaurant laut zu sprechen. Es ist erlaubt, im Restaurant laut zu sprechen,
hier baden; m it der O m a sprechen; G ita rre spielen; ins Kino bei N ^ c h t gehen; vor dem F rü h stü ck Eis essen; vor dem A u to fah ren Bier trinken; m it dem Fahrer sprechen; diese T a b le tte n essen; über jene T hem en sprechen; eiskaltes M in e ra lw a sse r trinken; hier parken; in diesem See baden; dort Fische fangen; Ihn bei der A rb e it stören; im F lugzeug rauchen; so s p ä t au ■ die Straffte gehen; in diesem Land vor i 8 Jahren A lkohol trinken.

4. Fordítsd le a mondatokat!
Es m acht m ir Spaß, den ganzen Tag nur zu schlafen. Der Schw im m er hat versucht, das U fer zu erreichen. Es ist unm öglich, innerhalb von einer Stunde den B erg zu besteigen. Die Polizei versuchte den Dieb zu erwischen*’. Sie hörte nicht a u f zu singen. Ich probiere diesen Text zu m em orieren. Die K inder beginnen w ieder m it den alten Spielzeugen zu spielen. H abt ihr Lust, nächste W oche in den Schwarzwald zu fahren? Es ist uns gelungen, auch K arlstadt zu besichtigen. W arum hört ihr denn nicht a u f zu schreien^? Es freut ihn, spät ins Bett zu gehen. Es m acht mir Spaß, Frem dsprachen zu lernen. Es ist nicht leicht, dieses Fahrrad zu reparieren. W arum hört ihr nicht au f zu schreien? Es gelingt ihm nicht, seinen alten Freund zu eiTeichen. W ann versucht ihr, sie in M ünchen zu besuchen?

'es ist erlaubt ... “Z eit haben zu + Inf. ^überholen "^Lust haben zu + I n f ^es ist eine Kunst ... ^'elcsípni ^üvöltözni

C.

Ä i g o n [}i]© D ^ © ®

(lu ü O D D cäaiS feaD il

A z u a következő helyeken állhat a mondatban: a) Ha m ó d b e li s e g é d i g e van a mondatban,

a föige és a segédige k ö z ö tt áll:

Ich freue mich, dich hier sehen zu können.
^ = Örülök, hogy itt láthatlak.

Ugyanígy:
Ich glaube, dass ich morgen die Prüfung bestehen kann. E r meint, dass er mir dabei helfen kann. E r freut sich darauf, dass er morgen ins Theater gehen darf. Anita glaubt, dass sie schon gut Auto fahren kann. W ir freuen uns darüber, dass wir jetzt in die Alpen fahren können. Sie meinen, dass sie den Aufsatz noch heute abgeben müssen.

b) Ha Perfektben áll a mellékmondat, a Partizip Perfekt és a segédige között áll:
Főmondat Mellékmondat

_ Elöidejüség!

Irma behauptet, diesen Mann noch nie gesehen zu haben' ^ _________ = Irm a azt állítja, hogy ezt a férfit még sohase látta.
Ugyanígy:
Sie behauptet, dass sie das Geld verloren hat. Jörg erinnert sich daran, dass er dieses Auto schon mal gesehen hat. Ich freue mich, dass ich meine Geldbörse gefunden habe. D er Angeklagte leugnete, dass er das Auto gestohlen hat. Mein Freund behauptete, dass er sowas noch nie gesehen hat. Ich freue mich, dass ich sie noch gestem angerufen habe.

c) Ha elválós az ige,
az ige és az igekötö között áll:

Ich habe jetzt keine Zeit fernzusehen.
= N incs időm tévét nézni.
Es ist unmöglich, dass man so früh aufsteht. E r hofft, dass er sein Haus noch heute verkauft. Ich habe vor, dass ich alles abwasche. W ir haben daran gedacht, dass wir deine Briefe bei der Post einwerfen. E r hat vor, dass er auch meine Geschwister zur Party einlädt. Ich habe vor, dass ich morgen meine Lehrerin anrufe. Ha ezt az Infinitiv Perfelit alakot használod, bámiilyen időben is álljon a főmondat, eiőidejüséget fejez ki.

1. A következő zu + Infinitives igék segítségével fordítsd le a mondatokat! p fle g e n = szokni vm it csinálni VOr|haben = = tervezni vm it csinálni k ein en Bock h a b e n = nincs hozzá kedve
8

b e r e u e n = m egbánni b e a b s ic h t ig e n = szándékozik versprechen = = m egígérni

-kor szoktunk felkelni. Azt tervezi, hogy elutazik a Balatonra. Megígértétek, hogy ebéd előtt hazaérkeztek Megbánta, hogy velem jött. N em állt szándékában visszajönm. N em volt kedvem bevásárolni. Megbántam, hogy résztvettem^ a kiránduláson. Délután sétálni szoktunk menni. Megbántad, hogy elvetted feleségül^? A szüleim nem szoktak uszodába menni. N em volt kedve meglátogatni minket. Azt tervezik, hogy elköltöznek o tth o n ró l. Megígérted, hogy naponta kétszer felhívsz! N em szoktam éhgyomorra"* alkoholt inni. Nincs kedvem m ost házi feladatot írni.

2. Kösd össze a m ondatokat zu + Inflnitivvell
Es ist uns gelungen ... W ir haben alles eingekauft. E s ist uns gelungen, alles einzukaufen. Es ist wichtig ... W ir pflegen jeden Tag ... Sie freuen sich darüber ... Der Schüler freut sich darüber ... Es ist interessant ... Vilma bereut ... Sie erinnert sich daran ... Es tu t mir Leid ... Bill fängt im letzten Moment an ... Ich habe daran gedacht ,.. Viele Lexite lernt man kennen. W ir gehen spazieren. Sie können endlich in die Alpen fahren. Er kann einen guten Aufsatz schreiben. Man lernt fremde Sprachen. Sie hat ihrem Mann Geld gegeben. Sie ist schon dieser Frau begegnet. Die Gäste habe ich nicht begrüßt. Er packt seine Sachen ein. Meine Urgrol^eltern besuche ich in Toronto.

3. Fejezz ki előidejűséget!
E r b eh a u p tete heute, g estern schon alles f ü r d ie P a rty vorbereitet

zu haben.
= M a azt állította, hogy tegnap már m indent előkészített a partira.
N em emlékezett rá, hogy beszék (vokia) ezzel az em berrel Megbánta, hogy nem vásárolt be. Azt állították, hogy nem vokak még moziban. A betörő^ tagadja, hogy tegnap hazudou. Sajnálja, hogy nem látta a filmet. A zon mérge­ lődött, hogy nem hozta magával a táskáját. Ö rült annak, hogy idejében^ befi­ zette a csekket^. Azon mérgelődtem, hogy nem csuktam be^ a bejárati"^ ajtót. Azt áUítja a barátod, hogy még soha nem evett pizzát. Azt állította, hogy még sohase látta ezt az embert. Örül, hogy soha nem hazudott még életében.

teil|nehm en an+D ^heiraten+ A ^von zu H ause “ ^auf leeren M agen leugnen ^Vechtzeitig ^r S ch eck ^zu|machen '^e Eingangstür

Einbrecher;

D.

IM üD siO D Sj/ ©

s S Ä im

avagy

a rejtőzködő alany
Gyakran előfordul, hogy az alany Dativos vagy Akkusativos álruhát ölt magára a főmondatban és úgy tesz, mintha a mellékmondat alanyával nem egyezne meg, holott ugyanaz:

a) Dativos álarc;

Ich rate dir, noch vor 12 Uhr aufzustehen. = Tanácsolom neked, hogy 12 előtt kelj fel. te neked = te
D ativos külzet

b) Akkusativos álarc:

Wir bitten dich, im Zimmer Ordnung zu machen. = M egkérünk téged, hogy csinálj rendet a szobában. téged = te
A kk u sativos külzet

M indkét esetben látható, hogy valójában ugyanaz az alany logikailag, csak nyelvtanilag más, azaz a fömondatban Dativban vagy Akkusativban lép elénk. F o rd ítsd le eze k ala p já n zu + Infinitivben: Arra kért minket, hogy hozzuk el a könyveket a könyvtárból. Azt tanácsoltuk nekik, hogy hagyják el a várost. Az orvos megtiltotta a betegnek, hogy sétáljon a parkban. Megkérjük O nt, hogy adja át a helyét^ nekünk Megkérte Jürgent, hogy hozzon neki egy pohár vizet. Megkértem a barátomat, hogy hozzon nekem egy kiló almát. Azt tanácsolta nekem, hogy tanuljak az egyetemen. Arra kért, hogy foglaljak helyet. Arra kértek minket, hogy terítsük meg az asztalt.

1. Fordítsd le!
Jörg warnte^ uns, bei diesem W etter ins Grüne zu gehen. Bill zw angt mich, W odka zu trinken. Ihm w ird es nicht gelingen, die Aufnahmeprüfung"^ noch dieses Jahr zu schaffen. Om a befahl mir, das Fenster zu putzen. Es m acht ihm Spaß, mich ständig zu ärgern. Es ärgert ihn, so früh aufstehen zu m üssen. Es m acht uns Spaß, ohne Badehose im Plattensee zu schwimmen.
1.-:

Übergeben

óvn i vkit (vm itöl)

kényszeríteni

felvételi vizsg a

E.

Dg©

■{> DoíiíFQDBB'aBw
avagy

sw

OD(iDDsffliD

a zu-ra k ép telen igék
Vannak olyan igék, melyek vonzhatnak ugyan magukhoz egy másik igét Infinitiv alakban, de nem állhat mellettük zu, ilyenek a következő igék:

a) M ódbeli se g é d ig é k
b) L a s s e n

Das kannst du dir an den Hut stecken. Er lä sst das noch durch den Kopf gehen.
K o m m st du mit uns Fußball spielen?

c) K o m m en , fahren, gehen
(m ozgást k ifejező igék)

d) B le ib e n

Die Schüler bleiben sitzen. Gizi lernt seit 10 Jahren Auto fahren. Józsi lehrt sie Auto fahren. Ich höre Vati l<ommen.

e) L e m e n , lehren
f) H ören, se h e n , sp ü re n , füh len

1. Z u + Infinitiv vagy sima Infinitiv? Fordítsd le a mondatokat!
A rra kém ek, hogy hívjam fel ma. Az orvos járni tanítja a beteget. Béla csináhat m agának egy cipőt. A rra kér m inket, hogy álljunk fel. Remélem, hogy tudok segíteni neked. A barátjával m egy bevásárolni. Elm együnk sétálni a M argitszigetre? A rra kérjük őket, hogy hozzanak tollat. Remélem, hogy jövőre újra látom. Segítesz nekik becsom agolni? Jöttök holnap úszni? Látod, hogy jön a buszunk? Hallom, hogy eszel... A zt tanácsolom ', hogy tanulj. Hallom, hogy jö n a vonat. Érzem, hogy jö n a vihar^. A kocsiban énekelni kezdett. A kocsi hirtelen’ ^ megállt. Segítek nekik ablakot tisztítani. A zt ígérte, hogy segít anyának.

2. Z u + Infinitiv, Infinitiv vagy dassl
Remélem^ hogy tu d n a k jönni holnap. Remélem^ hogy tudok segíteni neked a m atekban. Látom^ hogy nem akar jönni. Látom^ hogy jön. A z t hiszi^ hogy tud m ár járni. A vendégek állva m arad tak . T udódj hogy szeret téged? Hallom ^ hogy jönnek a gyerekek. E lk ezd ett sírni az osztály b an . A rra kért^ hogy seg ítsek neki a háziban. A z t tanácsolom ^ hogy hordd el“ m agad a városból. AAindenki tudta^ hogy B éla süket. A b b a h a g y ta a v a sa lá st. E ngeded a gyerekeidet a parkban játszan i? S o h ase felejt el hozni nekem to rtá t. A z t reméli^ hogy egyszer milliomos^ lesz. Tudom^ hogy nem tudok sem m it, jö ttö k kosárlabdázni? Látod^ hogy befejeztük a gyakorlatot?

'raten + D

G ew itter

^plötzlich; stehen bleiben

\e r s c h w in d e n

\ Mi l l i o n ä r

2.

© te flo D ís m

m * D o d íS iid d ö B w

M íg a magyar nyelv egy fö és egy mellékmondatban fejezi k i az úgy tűnik, h ogy... kifejezést, a német ezt egyetlen tőmondatban oldja meg. Figyeld meg, a magyar m indig kiteszi az úgy-ot, de a németben ez elmarad:

a) scheinen zu + Inf. = tűnik, látszik

Der Professor scheint dafür keine Lösung zu finden. = Ugy tűnik, hogy a professzor nem talál rá m egoldást.
f

M o n d d ugyanígy: Ügy tűnik, ma se jön a barátod. Úgy tűnik, hogy Ági gyereket vári. Ügy tűnik, nem fél a kígyótól^. Ügy tűnik, sokat eszik a barátnőd. Ügy tűnt, hogy nincs orvossága rá.

Úgy tűnt, hogy nincs egyetlen^ barátja sem. Ügy tűnt, hogy Klári nem érzi jól magát. Ügy tűnt, hogy Béla szereti a kutyatápot^. Ügy tűnik, hogy nem szereti a banánt^. A barátod úgy tűnik, túl sokat beszél.

b) Ha a lé tíg e együtt szerepel a sch ein en -n el, akkor magyarra egyetlen
tőmondattal fordítjuk:
J -------

scheint ... zu sein = vm ílyennek tűnik

Du scheinst müde zu sein. = Fáradtnak tűnsz.
U gyanígy: A képen kisebbnek tűnt a szobád. Gyermekesnek^ tűntek a szavai. N em tűnt okosnak a versenyen^. E béd után álmosnak^ tűntek a vendégek A barátod szom orúnak tű n ik
Részegnek^ látszik a haverod^°. Kedvesnek tűnt a barátnője. N ehéznek tűnt a feladat. E z a hal frissnek tű n ik E z a hús rom lottnak 1 tű n ik

2. Fejezz ki

e lö id e jű s é g e t

Infinitiv Perfekttel!

Main Vater scheint gestern viel gearbeitet zu haben. = U gy tűnik, apám tegnap sokat dolgozott. most
sokat d olgozott
■ 4 < < V ///////////A

Úgy tűnik

Úgy tűnik, Ügy tűnik, Ügy tűnik, Ügy tűnik, m egettek

hétfőn nem voltak otthon. nem adták el a kocsijukat. hogy mérgesgombát evett^^. hogy tegnap mindent

Úgy tűnik, hogy Józsi kutyaszarba^^ lépeu. Ügy tűnik, még nem javította meg az órámat. Ügy tűnik, tegnap m ár megint hazudott.
1

Úgy tűnik, jól dolgoztak Ügy tűnik, túl sokat ivott. Úgy tűnik, hogy eltörted a lábad.

K ind erwarten e S ch lan ge ein einzige (m n.) Hundefutter ^e B anane \i n d i s c h V W ettk am p f ^schläfrig b etru n k en sein Kumpan ’ V erdorben sein 12r G iftpilz ^^e H undescheiße; h inein treten

2

^

2.

□AD

g ö D *

D Ű Ö W

313

A brauchen zu + Infinitiv szerkezet - hasonlóan a sollen-hez és müssen-hez - Icellést, szükségességet fejez ki, de velük szemben ezt legtöbbször csak tagadó alakban használjuk. A brauchen zu + Infinitiv kell-je enyhébb, nem olyan „kényszerítő erejű” , m int a sollené vagy a müssené:

O
brauchen zu + Inf.

-

0

-

O
m üssen

sollen

erősebb kellés

Davor b r a u c h st du keine Angst zu h ab en .
= = N em kell neked attól félned.

Azaz nem érdemes, felesleges, nem szükséges valam it feltétlenül (meg)csinálni.

M ondd ugyanígy:
N em kell emiatt idegeskedned^ N em kell ezt úgy a szívedre^ venned! Vasámap nem kell olyan korán felkelnetek. N em kell olyan melegen felöltözködnötök. Azt nem kell neki kétszer mondanod... Valószínűleg nem kell mondanom , hogy ti is meg vagytok hívva. Ezért^ nem kell mindjárt sírnod. E zt nem kell megjegyezned^, ez nem o lp n fontos. Valószínűleg nem kell mondanom , hogy nem kell jönnötök nyáron iskolába. Ma m indent bevásárolok, így a feleségemnek holnap semmit se kell beszereznie^. L

b ra u c h e n + A = szüksége van vkire/vm ire _ Ich brauche dich. = = Szükségem van

ö n á lló használat!

^

Brauchen vagy brauchen zu
N em kell felhívnod őt. Szükségem van egy kalapácsra^. Mihez^ kell ez nektek^ Szükségünk van a segítségetekre. N em kellett megtanulnunk a verset. Pénzre van szükségem, Béla! A betegnek nyugalomra van szüksége. Mihez kell neked az a kés? A hhoz sok időre van szükségem. N em kell a cipődet levenned, gyere be! Szükségem van a tanácsodra, Józsi! Szükségem van egy pisztolyra^, egy teherautóra és az Irma harisnyájára^.
^sich ärgern; d esw eg en ^sich*^ a u f H erzen nehm en ^deswegen “ ^sich^ m erken ^besorgen V Ham m er ^ W ozu... (zu + D ) ^e P istole " ^ r Strum pf

4.

DűD m

*

DmífOmQÖDw

A haben és sein zu + Infinitivvei lehetőséget és szükségességet fejezünk ki. Ez megfelel a sollen, müssen és können m ódbeli segédigék jelentésének. Ha ism erjük a cselekvőt (aktív), akkor haben zu + Infinitivet használunk, ha pedig nem ismerjük (passzív), akkor sein zu + Infinitivet használunk.

A.

ü m tecB ii ^ 1 1“ F Imfimltlw
amikor ismerjük a cselekvés végrehajtóját
(so llen és m üssen helyett): ] p r

Szükségesség
M ódbeli sg.:

Ef muss mein Auto noch heute reparieren. Haben zu+inf.:Er hat mein Auto noch heute zu reparieren.
= M ég ma m eg kell csinálnia az autómat.

Alany = er

Ugyanígy:
M ég ma m eg kell írnod a házidat. A péknek friss kenyeret kell sütnie, lm unk kell egy levelezőlapot. Az orvosnak m eg kell gyógyítania a beteget. A m érnöknek m eg kell terveznie a házat. Be kell pakolnunk ötig a bőröndbe. A nyát fel kell hívnod 2-kor. Két levelet kell írnom. Ki kell takarítanod a szobát. Fel kell húznom az órát. Be kell fizetnem a pénzt. Fel kell adnia a csomagot.

B.

Sein Z M
a)
L e h e t ő s é g (können)

Im ffim ltlw amikor nem ismerjük a cselekvés végrehajtóját

>

M ódbeli sg.: Sein zu + In f.:

Man kann mein Auto nicht mehr reparieren. Mein Auto ist nicht mehr zu reparieren.* = A z autóm at nem lehet m egjavítani.

b)
M ódbeli sg.:

S z ü k s é g e s s é g (sollen, müssen)

S ein zu + In f.:

Diese Angelegenheit muss man erledigen. Diese Angelegenheit ist zu e r le d ig en . Ezt az ügyet el kell intézni.

G yakorlatilag ez is eg y p a sszív szerkezet, ahol az alanyt eltüntettük és az aktív m ondat tárgyából a p a sszív m ondat alanyát képeztük. (M ein A uto kann nicht mehr r ep a riert w e r d e n .)

F ejezz ki leh ető ség et és szü kség esség et Ezt a levelet m ég ma m eg kell írni. Ez a szabály' könnyen megtanulható. Ez alig hihető^. Ezt a virágot gyakran kell locsolni. Ezt a könyvet egyszerűen nem lehet elolvasni. Ez a vers^ lefordíthatatlan.

sein zu + In fin itivvel: Ezt a példát nem lehet megoldatni. A magatartása"^ nem m agyarázható. Az alm át alaposan m eg kell mosni. A m unkát m ég ezen a héten be kell fejezni, Az írásod alig olvasható. A pénzt havonta^ kell befizetni.

1. Haben vagy sein zu + Infinitiv? Fordítsd le!
(1) A szőlőt alaposan*" m eg kell mosni. A szőlőt alaposan m eg kell mosnom.

(2) Ki kell nyitnom az ablakot. Az ablakot ki kell nyitni. (3) A régi papír^ újra felhasználható. Újra fel kell használnunk a régi papírt. (4) A videólejátszót^ be kell program oznom. A videolejátszót be kell program ozni. (5) Fel kell adnom a levelet. A levelet fel kell adni. ( 6 ) M eg kell szerelni a kocsit. Meg kell szerelnem a kocsit.

2. írd át haben vagy sein zu + Infinitivvel
Bi[[ m u ss den Ball aufblasen. D ie T eile des M o to rs m ü ssen Sie sofort au stau sch en . M a n kann seine U hr n ich t aufziehen. D iesen S chrank kann m an n ich t verschliefen. D e r Sportler m u ss auf sein G ew icht^ achten. W en n ein L K W vor einem fährt/ kann m an ihn n ich t leicht überholen. W enn es dunkel ist/ kann m an die H au sn u m m er kaum lesen. W enn deine B luse n a ss gew orden ist/ m u ss du eine andere nehm en. D iesen Kranken kann m an nich t heilen. M a n m uss diese A rb e it noch h eu te beenden. D iese A u fg ab e kann m an n ich t so schnell lösen.

3. Fordítsd le!
Diese Fehler sind w irklich leicht zu kontrollieren. Dieses Ding ist nicht m ehr zu gebrauchen. Das Auto ist vor der Fahrt gründlich zu prüfen. Der Kranke hat diese Tabletten täglich zweimal einzunehmen. Das B ier ist nicht heiß zu trinken. D er Polizist hat jedes Gepäckstück gewissenhaft*'^ zu untersuchen. Ich habe noch heute 2 A ufsätze zu schreiben. Der Kranke ist noch zu heilen.

4. A passzív mondatokat írd át sein vagy haben zu + Infinitivesekrel
D ie se s G e d ic h t kann n ic h t so schnell gelesen w erden. D e r T e x t kann n ich t ü b ersetzt w erden. D ie se W aren m üssen tra n sp o rtie rt w erden. D a s F en ster kann n ich t geöffnet w erden. D a s T elegram m m u ss vom B riefträger übergeben w erden. M ein e O m a m u ss operiert w erden. D ie se A u fg ab en m ü ssen von den K indern gelöst w erden. D ie se s G e w ic h t kann n ich t aufgehoben w erden.

'e R egel “kaum; glauben ^das G edicht Verhalten ^monatlich; ein|zahlen ^'gründlich 9 ' ^ . . lüi Altpapier; verw enden ^r V ideorekorder; ein|program m ieren '^süly "lelk iism eretesen

5.

©ÜDDii® ( ä a ® § é s ©Gdoíi® goa * D dbíISddB íw

A z ohne dass és ohne zu + In fin itiv szerkezettel azt fejezzük ki, hogy valamely várt esemény nem történik meg:

ohne dass ohne zu + Inf.

= anélkül, hogy...

(vm it csinálna/csinált volna)

a)
amikor az alanyok egyeznek ^

Er geht von zu Hause weg, ohne nachher die Tür zu schließen
= Elm egy otthonról anélkül, hogy utána becsukná az ajtót. er = er

U gyanígy:
Belép a szobámba anélkül, hogy kopogna. Könyveket olvas anélkül, hogy megértené őket. Az irodába megy anélkül, hogy elköszönne^ tőlem. Felnyitja a leveleimet anélkül, hogy megkérdezne engem. K ocsit vezet anélkül, hogy lenne jogosítványa^. Megnézi a képeimet anélkül, hogy közben mondana valamit. 5 óra előtt hazamegy anélkül, hogy megkérdezné a főnököt. Mindig pontosan érkezem anélkül, hogy lenne egy karórám^.

b)
------- í
'

O

l m

m

e

Ä

m

s s

amikor az alanyok nem egyeznek

^

Er fährt das Auto von Péter, ohne dass es ihm Péter erlaubt/
= Péter kocsijával já r anélkül, hogy Péter m egengedné. er Péter

U gyanígy:
A dok neki egypuszit^ anélkül, hogy megengedné. Elmegyek a házuk előtt anélkül, hogy észrevenne^. Megy a tévéje egész nap anélkül, hogy valaki nézné. Megjavítom a kerékpárom anélkül, hogy Kari segítene nekem. Hazaviszi a könyveimet anélkül, hogy megengedném neki. Megy a rádió anélkül, hogy valaki hallgatná. Eljönnek hozzám anélkül, hogy megengedném nekik

^Abschied nehm en von + D ^r Führerschein Armbanduhr " ^ s K ü sschen ^bemerken A z o h n e d a ss után használhatunk a ném etben kijelentő m ódot és feltételes m ódot is!

1. Ohne dass vagy ohne zu + Infinitiv? Fordítsd le!
Egyszerűen leteszi a kagylót’ anélkül, hogy válaszolna a kérdéseimre. K ülföldre utazik anélkül, hogy vinne magával pénzt. H asználja a horgászbotomat^ anélkül, hogy m egengedném neki. Józsi el tudja lopni a rendőr karóráját anélkül, hogy észrevenné. A színész játszik a színpadon anélkül, hogy valaki nézné öt. A fiam fel tud öltözködni anélkül, hogy segítenék neki. A vendéglátó^ beszélget a feleségével anélkül, hogy üdvözölné a vendégeket. B éla bem egy a színházterembe"^ anélkül, hogy leadná a kabátját. M eg tudom oldani a feladatot anélkül, hogy apa segítene. Jól tudok puskázni^ anélkül, hogy a tanárnő észrevenné.

2. Fejezz ki eloidejüséget Infinitiv Perfekttel!

Ich stieg aus der Badewanne, o h n e meinen linken Fuß g e w a s c h e n zu h ab en . = K iszálltam a kádból anélkül, hogy megmostam volna a bal lábamat.
B éla m eg in t k ap o tt egy ö tö st anélkül^ hogy ta n u lt volna. A kollégám fizetésemelést*^ kap anélkül^ hogy ré s z t v e tt volna a m unkában. T u d o tt venni egy új h á z a t anélkül^ hogy a régit elad ta volna. V is s z a v itt n éh án y könyvet a könyvtárba anélkül^ hogy elo lv asta volna. A barátom le te tte a nyelvvizsgát^ anélkül^ hogy ta n u lt volna. Felvettem a zak ó m at anélkül/ hogy a feleségem kivasalta^ volna. T eg n ap elm en tü n k a diszkóba anélkül^ hogy a szüléink elengedtek volna. A m otoros elin d u lt anélkül^ hogy a rendőr elengedte^ volna. K önnyedén kiismeri m agát'° a városban anélkül/ hogy ism erné. Jól v ezet a u tó t anélkül^ hogy [enne jogosítványa.

3. Kezdheted m ellékmondattal is a mondatot. Fordítsd le a példa alapján!
O hne den T a xifa h rer zu fra g e n , stie g er ins Taxi ein. = Anélkül, hogy megkérdezte volna a taxisofőrt, beszállt a taxiba.
Anélkül, hogy ' Anélkül, hogy Anélkül, hogy A nélkül, hogy A nélkül, hogy Anélkül, hogy A nélkül, hogy A nélkül, hogy engedélyt kért volna’’ a tanárjától, kim ent a teremből. 12 sokat edzett volna, megnyerte a versenyt. esöngetett volna, belépett’^ a házba. m egnézte volna a táblát“^ ^ , bekanyarodott az utcába. levetkőzött volna, m egfürdött a kádban. m egkérdezett volna, kihúzta a fogamat. csörgött volna az órám, felébredtem ’^ csináltam volna valamit, adott m osolyogva’^ egy egyest.

V Hörer auf] legen ^e A ngelrute 'V G astgeber " ^ r Theatersaal ^spicken " ^ e L ohnerhöhung ^e Sprachprüfung ab|legen ^bügeln '^losllassen ‘^sich aus|kennen “jden. um Erlaubnis bitten ^^trainieren '^ein treten in+A '" ^ s V erkehrsschild '^auflwachen ^^schmunzelnd

6.

mm e s
anstatt dass 1 anstatt zu + Inf.
= ahelyett, hogy ...

S0Í1 ■ !> DöoifflffiiOöBw

A z anstatt dass és anstatt zu + Infinitiv szerkezettel azt fejezzük ki, hogy valaki máshogy viselkedik, m int ahogy az várható.

, ,

,

a)
amikor megegyeznek az alanyok

Er liegt den ganzen Tag in der Sonne, anstatt mir zu helfen. = Egész nap napozik ahelyett, hogy segítene nekem. er = er
U gyanígy:
Fagyizik a barátnőjével ahelyett, hogy tanulna. M ost is dolgozik ahelyett, hogy pihenne. A hátamat masszírozza* ahelyett, hogy sört hozna nekem. Az anyósom^ mindig idegesít ahelyett, hogy segítene. Moziba megy Gizivel ahelyett, hogy velem eljönne a színházba. H osszú leveleket ír neki ahelyett, hogy felhívná őt. G a k a hasát simogatja^ ahelyett, hogy tanulna. A munkanélküli segélyre^ vár anélkül, hogy munkát^ keresne.

amikor különböznek az alanyok

Oma hilft ihren Enkell<indern, anstatt dass sie Oma pflegen. * = N agyi segít az unokáinak ahelyett, hogy ők ápolnák a nagyit. Oma die Enkelkinder
Ugy’aníg}’:
Péter elmegy a barátnőjéhez ahelyett, hogy a barátnője jönne el hozzá. Józsi kiporszívózik a szobájában, ahelyett, hogy a takarítónő^ tenne rendet. Mindig a pék süti a kenyerét, ahelyett, hogy maga^ sütné. Mi hozzuk el a tányérunkat ahelyett, hogy a pincér szolgálna^ ki minket. A barátja írja meg a leckéjét ahelyett, hogy ő csinálná meg. Mi repülünk hozzájuk Kanadába ahelyett, hogy ők jönnének ide. Inkább én húzom ki a fogamat ahelyett, hogy egy orvos csinálja.

'r Rücken; m assieren Schw iegerm utter ^streicheln A rb eitslo sen g eld ^(e) A rbeit * ^ e Putzfrau ^selbst ^bedienen jden. K ijelentő és feltételes m ódot (K onj. II) is használhatunk!

1. A példa alapján cseréld fel a f ő és mellékmondat sorrendjétl
E r sp ie lt im K asino, anstatt in d er S ch u le zu sitzen.

A nstatt in '^ e r ^ l m l e zu sitzen, sp ielt er im K asino.
= A helyett, hogy az iskolában ülne, a kaszinóban játszik.
Sie sehen den ganzen Tag fern, anstatt in die Berge zu gehen. E r spielt mit den K indern Basketball, anstatt zu Hause zu lernen. Ich übersetze den Text, anstatt ins Schwimmbad zu gehen. Sie unterhalten sich vor dem Zug, anstatt voneinander Abschied zu nehmen. Wir m öchten dieses Jahr nach Malta fahren, anstatt zu Hause zu sitzen. Hans hütet wieder das Bett, anstatt mit seinen Freunden zu spielen. E r schreibt lange Briefe an den Direktor, anstatt zu arbeiten. Klaus lässt sein Fahrrad reparieren, anstatt es selbst zu machen. Sie bäckt sich eine Torte, anstatt in eine Konditorei zu gehen.

S n *

- U

Fordítsd le a mondatokat!
( ] ) - Szörnyű ilyen időben a lakásban ülni. (es ist ...) “ Hát igen, ahelyett, hogy Péterrel elm entünk (volna) a hegyekbe, itt ülünk a fotelban és unatkozunk. - A helyett, hogy állandóan zsörtölődnél', hívd fel H ufnágel Pistát. ( 2 )~ Ö rülök, hogy m egism erhettem Önöket, (es...) ~ Részünkről a szerencse . ( 3 ) - M egkérlek benneteket, hogy holnap pontosan érkezzetek az előadásra. - Ne aggódj^ pontosak leszünk, m int m indig ... ( 4 ) - IJgy tűnik, apa lekéste a vonatot. - Igen, nagyon dühösnek látszik. (5 )“ K ovács úr, m ég m a feladjam a leveleit? (sollen) - Nem kell Önnek feladnia, majd én elm egyek a postára. ( 6 ) - A nélkül, hogy értesített (volna) minket, elutazott A usztráliába. - N ekem m indig olyan felelőtlennek"^ tűnt. ( 7 ) - A helyett, hogy a szom szédasszonnyal pletykálnál^, főzhetné! nekem egy levest. - Jó, de előtte m osogass el! ( 8 ) - A helyett, hogy tanulna, mindig zenét hallgat. - M iért ne?^ így is lehet tanulni. ( 9 ) - A nélkül, hogy sokat tanult volna, felvették az egyetemre^. - Igen, m ert te vagy a dékán! (r Dekan) ( 1 0 ) - K ényelm es itt ü ln i! (es...) - De azért szállj le^ rólam!

^zanken ^Wir haben die Ehre! ^Keine Bange! "^unverantwortlich ^e Nachbarsfrau; klatschen ^Warum denn nicht? ^auflnehmen an + A

ab sitzen

avagy

a z a c é l b ó lk é s z ü l t m o n d a t o k
A.
A német célhatározói mellékmondatot, ha magyarra fordítjuk, akkor az azért, h ogy... vagy a célból, hogy ... kötőszavakkal tehetjük meg. Ha tehát a fordítandó mondatodba be tudod ékelni az ”a célból, h o g y ...”-ot, akkor biztos, hogy egy célhatározós mondattal hozott össze a sors: ezért is mondható el róluk, hogy ezek a mondatok „acélból készültek” .

a )

Um zu +ha Inflmltlv a
fő- és mellékmondat alanya azonos
Főm ondat M ellékm ondat

A =A

Ich gehe zur Oma, um ihr beim Abwasch zu helfen.
utolsó előtti h elyen ig e In fín itiv b en az u to lsó helyen

E lm egyek a nagyihoz (a célból), hogy segítsek neki a m osogatásban.

U gyanígy:
Németországba utazok, hogy gyakoroljam a nyelvet. Felveszek egy blúzt, hogy szép legyek a partin^. Sokat alszik és eszik, hogy gyorsan meggyógyuljon^. Felveszem^ a pénzem a bankból, hogy vegyek magamnak egy autót. K orán kelek, hogy elérjem az első buszt. Gyorsan futunk, hogy elérjük a villamost.

b)

D

a m

i t

-I"

K

A

T I

A ^ A

ha az alanyok nem azonosak
K Á T I ^

Ich gehe zur Oma, dam it sie mir etwas kocht *
az igét m indig ra g o zzu k !

= Elm egyek a nagyihoz, hogy főzzön nekem valamit.

én ^ nagyi

a u f der Party 'gesu n d w erden s G eld ab|heben A d a m it egyéb k én t eg y „Jolly Joker”, azaz m indenre használható, azon os és k ü lön b öző alanyoknál is, d e a ném et, ha csak teheti, azon os alanyoknál u m zu + In fin itiv e t használ.

1

^

^

U gyanígy:
Segítünk a nagyinak, hogy egészséges maradjon. A dok neki enni, hogy jól érezze magát. Abbahagyom a kalapálást^, nehogy felébredjen a szomszéd. Felhúzom az órát, hogyne késs el^. Elmosogatok, hogy örüljön anya. Az orvos megoperálja a macskámat, hogy sokáig^ éljen. Beteszem^ a pénzemet a bankba, nehogy a barátnőm elköltse. E lhúzom a függönyt^, nehogy meleg legyen a szobában.

1. Um zu + Infinitiv vagy damit + K A T II Fordítsd le a mondatokat!
A usztriába utazom, hogy kipihenjem magamat^. Segítek neked, hogy kapj egy ötöst. Eljött hozzám , hogy segítsen nekem. Sietek, hogy elérjem a vonatot. Bepakolok gyorsan a táskádba, nehogy elkéssél^. Odaadom a fésűmet, hogy fésülködj meg. A nagym am a magával viszi az ernyőjét, nehogy vizes legyen a parókája^ M ost én segítek neki, hogy később ő segítsen nekem. A dott nekem egy pofont, hogy jobban érezzem magamat. Odaadja a telefonszám át, hogy holnap felhívjam.

2.

Válaszd ki közülük a célhatározós mondatokat és fordítsd le őket!
A z é rt jövök idcy m ert félek a sö té ttő l A z é rt jövök idcy hogy seg íts nekem. B eveszek egy tablettát^ hogy ne ‘ájjen a fejem. M eg terítek / hogy örüljön neki, Iszok egy kávét/ hogy friss [egyek. A rra gondoltam ^ hogy szólok neki. N a g y o n örült/ hogy lá to tt. A z é rt kiabál/ hogy seg ítsek neki. A z é rt nincs pénzed/ m ert lu sta vagy. M egkérem / hogy n y issa ki az ajtó t. Ö rülök/ hogy i t t vagy. Látom / hogy látod. A z é rt csinálom ezt/ hogy lássad. Eljön/ hogy m egnézze^ a film et. Segítek/ hogy kész legyél. T udom / hogy tudod. L átszik/ hogy örül neked. H allom / hogy jönnek a szom szédok.

3. Folytasd tetszésed szerint a következő mondatokat! a) Ich gehe in die Kaufhalle, u m ..............................................
W ir m üssen uns beeilen, u m ................................................. Sie helfen uns einkaufen, d a m it........................................... Péter hilft seinen Eltern, damit ............................................. M eine Freundin studiert immer, u m ....................................

Gehämmer; auíjhören mit+D ^sich verspäten ^lange ^(ein) legen ^den Vorhang weg|ziehen ‘ 'sich erholen ^sich verspäten ^e Perücke; nass werden ^sich^ an|sehen

b)
................................................... , um uns nicht zu erkälten. ................................................... , damit sich seine Eltern freuen. ................................................... , um eine gute Note zu bekomm en. ................................................... , damit sie bald gesund wird. ................................................... , damit seine Schwester das Auto kaufen kann. ................................................... , um uns wohl zu fühlen.

4. Kezdheted mellékmondattal is a mondatot:

Ich gehe in den Zoo, um mir die Elefanten anzüsehen. Um mir die Elefanten anzusehen, gehe ich in den Zoo.
= H ogy m egnézzem az elefántokat, elm egyek az állatkertbe.

M o n d d ugyanígy:
H ogy friss maradjak, iszom egy csésze teát. N ehogy megfázzak^, felveszek egy meleg pulóvert. N ehogy későn érkezzünk, egy órával korábban indulunk el. H ogy könnyebben elaludjon, bevett egy altatót^. H ogyne felejtse el a telefonszámát, a homlokára^ írta. H ogy a lakást azonnal megkapjam, adtam neki egy kis pénzt. H ogy találjon magának egy üres férőhelyet^, félrelökött mindenkit a busz előtt^.

5. Fordítsd le a mondatokat magyarra!
Ich bin dreimal in die Stadt gefahren, um die A dresse meines Freundes zu erfahren. Jürgen fuhr von Budapest nach Stockholm, um dort in der C om puterfabrik eine Stelle zu bekommen. U m sich nicht zu verhungern^, musste er einen anderen Ausweg^ finden. Sie hält Kühe in der Küche, um frische M ilch trinken zu können. W ir beeilen uns, dam it uns niem and zuvorkommt^. Schließlich sind wir noch eine W oche in A rabien geblieben, um uns ein bisschen zu erholen. Bözsi schreit laut, dam it es ihre K am eranden hören. R alf m acht ein kleines Schw im m becken in seinem Garten, dam it sich seine Gäste erfrischen und sich wohl fühlen können. Ich sage es dir m it einfachen W orten, dam it du das verstehst.

6. H ol a hibüy ha van? Javítsd ki a helytelen mondatokat!
W ir beeilen uns, urn den Obus zu erreichen. Ich esse jetzt, d ^m it ich ani Abend nicht hungrig werde. Ich klingelte zweimal, um er das hört. Ich lerne viel, dass ich eine gute N ote bekomme. W ir klopfen lange an der Tür, um es meine Oma hört. Sie beeilen sich, dam it sie werden schnell fertig. Sie stand auf, um ihrem Vater gute Nacht zu sagen. Er tra t ins Geschäft herein, dam it kauft er sich eine Zeitung.

^sich erkälten ^e Schlaftablette ^e Stirn " ^ r freie Sitzplatz ^beiseite stoßen ie. h. o. ^éhenhalni ^kiút ^m egelőzni vkit

B.
célhatározói mellékmondatokban
a) A célhatározói mellékmondatokban legtöbbször a k ö i m
segédigével fogsz találkozni: e ii

Ich gebe dir eine Tablette, damit du besser schlafen kannst.
ige Infinitivben ^ az utolsó előtti helyen módbeli sg. az utolsó helyen

= A dok neked egy tablettát, hogy jobban tu d j aludni.

Ich nehme eine Tablette ein, um besser schlafen zu können.
= Beveszek egy tablettát, hogy jobban tu d ja k aludni.

U gyw íígy:
A testvérem segít nekem, hogy meg tudjam írni a házit. Sokat alszik, hogy holnap jól tudjon vezetni. Kitakarítja a szobát, hogyne kelljen boltba mennie. Bevásároltattam^ vele mindent, hogyne nektek kelljen. Megjavítom a kocsiját, hogy meg tudja nyerni a versenyt^. Becsuktam az ajtót, hogy ne tudjon kimenni a kutya. Inkább taxival megyek a repülőtérre, hogy el tudjam érni a Concorde-ot. Magas kerítést csináltimk, hogyne tudjanak átmászni a szom szédok Inkább egész nap^ a W C n ül, (csak) hogyne kelljen dolgoznia. H ogy gyorsabban tudjon futni, mindig keveset evett.

1. Tedd a mondatba a megadott segédigét!
Er lässt frische Luft ins Zim m er rein, damit ich besser schlafe, (können) W ir m achen uns reisebereit, damit sie sich nicht beeilen, (müssen) Péter fährt im m er mit dem Auto, um pünktlich anzukomm en, (können) Sie geht rechtzeitig zum Bahnhof, damit wir nicht lange warten, (müssen)

b) A damit és um zu + Infinitives mellékmondatok jelentése gyakorlati­
lag megegyezik a és kifejezett okhatározói mellékmondatokkal;

sollen wollen

segédigékkel

Der Student ist nach Österreich gefahren, um dort zu studieren.
= Az egyetem ista A usztriába ment, hogy ott tanuljon.

weil er dort studieren will.
= m e rt ott akar tanulni.

írd át w eil-es m o ndatokra az elő ző old a l 5. fe la d a tá n a k m on d a ta it!

lassen + A "den W ettk am p f gew in n en ^den ganzen Tag

A .

^ (© D

cbctd

B cäc^

Passzívba, azaz szenvedő szerkezetbe akkor tesszük mondanivalónkat,
ha nem fontos, hogy k i végzi a cselekvést (az alanyt nem ism erjük vagy nem akarjuk megnevezni). Azáltal, hogy az alany így a „háttérbe szorul” , magára a cselekvésre h ívju k fel a figyelm et, ezért is a neve cselekvőpasszív. A régi magyarban v o lt még ilyen szerkezet, a -tátik, -tetik képző:

Ezennel kihirdettetik a határozat.
H ogy ki hirdeti k i azt a határozatot, nem tudjuk meg belőle, de nem is fontos, a lényeg az, hogy kihirdeti „v a la k i” .
A A T = Péter épít egy házat. (sí Péter által építtetik egy ház.)

A ktív; mondat

Péter baut ein Haus.

Passzív:
mondat

Ein Haüs wird von Péter gebaut.
\ a werden segédigét ragozzuk az aktív mondat alanya a passzívban von +D vagy durch +A

Alany lesz az aktív mondat tárgyából

\

az Ige Partizip Perfekt alakja

az Ige

V

Képzése:

werden
ragozott alakja

+

Partizip Perfekt
alakja

A z aktív mondat alanya a passzív mondatban von + Dativ-ba vagy durcli + Akkusativ-ba kerül, a tárgyból pedig alany lesz.

V®11 + D
von +

vagy | Í l I i r © l l

+

A

?

~ cselekvő alaijy (általában személyek)

Der Tisch wird von Oma gedeckt. - Az asztalt nagyi teríti meg.
N agyi által lesz m egterítve.)

Das Fleisch wird von Opa gebraten. = A húst n ag y ap a süti.

* Az alanyt nem kell kitennünk a passzív mondatban, de ha akarjuk, megnevezhetjük.

d u r c h + A ) = élettelen a cselekvés okozója (eszköz, közvetítő által történik*)
Das Heilwasser heilt Oma. Oma wird durch das Heilwasser geheilt.
= A gyógyvíz m eg­
gyógyítja nagyit. (~ A gyógyvíz által meggyógyíttatik a nagyi.)

1 Alakítsd át a fentiek alapján az aktív mondatokat passzív mondatokká!
M utti kocht die Suppe. Péter m acht die Hausaufgaben. M ein V ater repariert das Auto. Die Lehrerin korrigiert die Fehler. M ein B ruder hängt die Bilder an die W and. Die Om a bäckt einen Kuchen. Die R oboter reparieren die neuen Autos. D er G ift' tötet die Ratten. Die K inder w aschen den Salat. Der W ind zerstört das Haus. M utti bügelt m einen Rock. D er K unststoff ersetzt^ das Glas. D er V erkäufer verkauft viele M otorräder. O pa tapeziert die W ohnung.

.

2 . írj „igazi
mondatból!
Aktív: Passzív:

passzív mondatokat, azaz tüntesd el az alanyt a
Ich sch reib e einen A ufsatz. E in A u fsa tz wirdgesthrieben.
M ein Cousin baut ein Haus. W ir laden viele Leute ein. D er Koch kocht Gulaschsuppe. Sie schälen Kartoffeln. Die Schüler lesen die Bücher.

W ir essen Salami in der Küche. Sie schneidet das Gras. Ihr hört M usik bei uns. Sie backen einen Kuchen. D er Pannendienst schleppt das Autó ab'

3. Fordítsd le!
A szerelő m eg jav ítja az au tó t. A barátom ír egy levelet. L efordítjuk a szöveget, A gép ki lukasztja^ a jegyet. A rendőrség értesíti^ a családot. N ém eto rszág b an ném etül beszélnek. A vendég kin y itja az ajtó t. A z ép ü letet egy KFT^ építi. N a g y a p a m egszereli a rádiót. A szám lákat^ én fizetem . A m unkások befestik a falakat. A tan árn ő kiosztja® a dolgozatokat. A betegeket az ápolónő szolgálja ki. A városban vöröskereszt^ o sz tja ki a csom agokat'“. A gyógyszer” m eggyógyítja a b arátom at. Imre h o zza el a vendégeket.

' 2 ' *3 mereg pótolni autómentő szolgálat; elszállítani “ ^entwerten ^benachrichtigen ^eOmbH ^e Rechnung-en ^aus|teilen ‘ ^s Rote Kreuz “’s Paket-e “ s Medikament-e Előfordulhat, hogy a cselekvés okozója, a közvetítő egy személy: Das Buch wird mir durch Péter geschickt.^ Péterrel küldik el nekem a könyvet.
1

4. A passzívet, m int már szó vo lt róla, az alany „eltüntetésére” használjuk, ez gyakorlatilag ugyanaz, mintha általános alanyt
használnánk, hiszen ott se nevezzük meg az alanyt.

írd át a példa alapján passzívba!

M an kocht eine gute Suppe. Eine gute Suppe wird gekocht.
M an M an M an M an M an M an M an m alt ein Bild. hängt das Bild an die W and. isst hier gute S peisen., sieht im Kino schöne Frauen. bastelt interessante Spielzeuge. singt gern schöne Lieder. m ischt M ilch, M ehl und Eier. M an M an M an M an M an M an M an

v—
deckt den Tisch um 8 Uhr. renoviert dieses Gebäude. w äscht den Salat gründlich. schlägt die Sahne. isst gern Gulaschsuppe. holt die Post ab. lädt Gäste ein.

5. írd át aktív iwaw-os mondatokba a passzív mondatokat!
H ier w erden nur teure Z ig a re tte n geraucht. D ie B rötchen w erden auf den T isc h se ie s t, ln diesem R e sta u ra n t w erden m oderne T ä n z e g etan zt. D ie T ü r w ird e rst vor iz geschiossen. D e r M in is te r w ird vor dem P arlam en t erw artet. D ie se W aren w erden nach London geschickt. Im Büro w ird diesem M a n n nie geholfen. D ie T ex tilw aren w erden am schnellsten ver­ kauft. D ie H e fte w erden der Lehrerin gegeben. H e u te w ird dem B riefträ­ ger viel G e ld gegeben. M e in F o to ap p arat w ird innerhalb von einer W oche repariert. D ie V erletzten w erden sofort ins K rankenhaus gebracht. D iese A u fg ab e w ird schnell gelöst. H ier w erden G em äld e von P icasso au sg e­ ste llt. ln der Schule w ird gelernt. A n der K asse w ird gezah lt. D e r P u ls des K ranken w ird gem essen. A u f dem S p o rtp latz w ird Fuf^ball gespielt.

6. Fordítsd le a m ondatokat magyarra!
Die A utos w erden von den M onteuren repariert. Die G läser w erden von der O m a abgewaschen. Die Familie wird durch die Medien^ benachrichtigt. M ein Trabi w ird durch den Pannendienst abgeschleppt. D er Patient w ird von dem A rzt gründlich untersucht. Der B rief w ird dem D irektor durch einen Boten geschickt. D er V erkehr wird durch die Polizei um geleitet . Der Chefin w erden Blum en überreicht^. Das Regal w ird durch eine Schraube befestigt"^. M ein Fenster w ird zwei W ochen lang durch eine Plastiktüte^ ersetzt. Die W aren w erden nicht rechtzeitig abgeliefert^. D er Plan wird m orgen verwirklicht^. D er schwierige Satz w ird von dem Professor erklärt. Die K unden w erden höflich bedient^. M ein A ufsatz w ird bald von m einer Lehrerin kontrolliert.

^médiák (hírközlő szervek) ^elterelni ^átadni "^csavar; rögzíteni'vmit ^nylonzacskó ^elszállítani ^megvalósítani kiszolgálni Ritkán előfordul, hogy egy személy kerül durch +A-ba (itt a követ), mert ő az eszköze, továbbítója valaminek.

7.

Az M it tegyünk akkor, ha az aktív mondatunkban nincs tárgy, melyből a passzív mondat alanyát kellene képeznünk? Ilyen kínos helyzetben egy „es“ szócskát teszünk a mondat legelejére és az lesz az alanyunk:

Man tanzt.
JJ

Táncolnak. (M it? T

0)

Es wird getanzt.
U gyanígy: Man raucht. Man telefoniert. M an gratuliert ihm. Man schläft viel. Man parkt hier nicht. Man spricht darüber viel. Man klatscht^
Man Man Man Man Man Man Man klopft leise. wartet auf dem Baluihof. glaubt ivilr nIcliL.s' lügt. tanzt viel üi diesen LoLilen, tanzt im Saal. klatsclrr im Tlieater.

8. Fordítsd le a mondatokat es^szell
Sokat telefonálnak a hivatalban. Ritkán gondolnak a nuinkára. Itt nem dohányoznak. Kopognak. H etr M üllernek gratulálnak. Itt nem isznak alkoholt^. N ála mindig sakkoznak'. Az időjárásról beszélnek. Ebben az iskolában sokat énekelnek. A vendégekre a pályaudvaron várnak. M a is demonstrálnak^ az utcán. Hosszan^ tapsolnak. Hosszan beszélnek. Herr B iedem ek gratulálnak születésnapjára. Ma nem dolgoznak.

9.

A z e s e l h a g y á s a
A z es szócskát el is hagyhatod, ha kiem elt mondatrésszel kezded a mondatot (már ha van ilyened) :

Es wird irn^R^taurant viel gegessen. Im Restaurant wird viel gegessen.
T edd á t p a sszív b a a m o n d a to ka t úgy, hogy a h o l leh et elh a g yo d az es-t!
M an M an M an M an M an M an M an re ist herum . den k t n ic h t daran. g ib t der Frau die T asche. raucht. schläft. klatscht. k la tsc h t in der O per. Im S aal is s t m an nicht. M a n klopft. M a n w an d ert in den Bergen. M a n spielt d o rt Fufiball. M a n trinkt. M a n ta n z t im T h eater. M a n ta n z t.

'tapsolni ‘rAlkohol '^Schachspielen ■^demonstrieren ^länge Egyébként stilisztikailag is szebb, ha elhagyod az es-t, ahol van helyette egy kiemelhe­ tő mondatrészed.

10. K övetkezőképpen kérdezhetünk rá a passzív mondatban a cselekvő alanyra'.

Von wem?

= K i á lta l...?

\

Das Fenster wird von István geputzt. Von w trrT w ír^ a s Fenster geputzt?
K i tisztítja m eg az ablakot? Die Fehler werden von dem Deutschlehrer korrigiert. Meine Haare werden von dem Friseur geschnitten. D er K ühlschrank wird von einem H ändler gekauft. Diese G rube wird von den Arbeitern gegraben. D en Kollegen wird von dem D irektor gratuliert. D er Mülleimer wird von meinem Bruder ausgeleert^. D er Wagen meines Freundes wird von einem Fachm ann repariert. Die Gulaschsuppe wird von dem K och gekocht. Die Bücher werden von den Schülern ausgeliehen. D er Patient wird von dem Arzt untersucht.

11, Kérdezz rá passzív mondatban a cselekvő alanyral Oma bügelt die Kleider. Von wem werden die Kleider gebügelt?
Wir stellen die Bücher auf das Regal. Ralf holt die Gäste vom Bahnhof ab. Die Bäcker beenden die Arbeit um 8 . D er N achbar bezahlt die Rechnungen. Sie gratulieren ihm zum Geburtstag. D er Patient dankt dem Arzt für die Hilfe. Das Mädchen liest Liebesromane. Mein Vater bohrt ein Loch^. D er tfin d le r verkauft Autos. D er Künstler malt Bilder. D er Schriftsteller beendet den R om ani D er Arzt untersucht den Kranken.

12. Alkoss passzív mondatokat a megadott szavakból!
(1) der bekannte Schauspieler - die Autogrammjäger"^ ~ umringen^ (2) prügeln - die Fußballfans - der Schiedsrichter (3) das D ach - beschädigen^ - der Orkan (4) blockieren - durcheinander'^ parkende Autos - der V erkehr (5) die Stadt - zerstören - das E rdbeben'' ( 6 ) öffnen - die Türe des M useums - für die B esucher - der Portier (7) besuchen - die K unstausstellung - meine Freunde ( 8 ) die N achricht - die Presse - veröffentlichen (9) der U nfall - unpassierbar machen'^ - die Straße (10) die K unstausstellung - au f dem Heldenplatz - ein Politiker - eröffnen (11) diskutieren - über Um w eltproblem e - im Rathaus (12) achten - in diesem Haus - au f Sauberkeit und Ordnung ^kiüríteni ^lukat fúmi ^regény "^autógrammvadászok ^körbevenni ^megverni ^futballrajongók ^bíró ^megrongálni '^össze-vissza ‘'földrengés ^^járhatatlanná tenni

Mely ig ék b ő l n em k é p e z h e tő p a s s z í v ? a) ha sein segédigével képezi múlt idejét b) sich-es igékből c) személytelen igékből (es) d) birtoklást kifejező igékből - passieren, gelingen, werden ... - sich freuen ... - es regnet, es schneit, es gibt... - haben, besitzen, bekommen - kennen, können, wissen*

13. M ely mondatok mondhatók passzívban? Fordítsd le őket!
Ralf felöközik Rosszul érzi magát. Megteríti az asztalt. ^urgen elhozza a vendégeket. Esik az eső N ew Yorkban. Mindig úszik Ilona fest 3 képet. Kap egy levelet. A tanárnőt meghívják diákjai. A kertben sokat fociznak Van 3 háza és 5 kocsija. íru n k egy levelet. Ismeri az egész várost. Esik a hó. K ésőn jön haza. Tudnak sakkozni. Sok halat fognak Mosakodtok^ Kopognak^ Ma nem dolgoznak

14. Hogy szólnak helyesen a mondatok?
Die Bilder- w ird von Johann gem alt. Mein Opa w ird um 8 Uhr aufgestatiden. Die wen Kinder w ird werden das sich gewaschen. Die Es w ird das Buch abgeholt. W ird Die viel Hausaufgabe w ird nicht gewusst. Die Kinder w ird von Oma gewaschen. Vom ko n tro llie rt. Gäste werden eingeschlafen. te le fon ie rt. In Moskau w ird es jetzt geschneit. Die Lösungen werden von den Schülern nicht gew usst. Die Kleider w ird von Oma gewaschen. Es w ird der Roman von der B ib lio th e ka rin ’ gelesen. Es w ird von m ir a u f dich sehr gefreut. Die Eier w ird in heißem W asser gekocht. Die Briefe w ird geschrieben.

15. Kérdezz rá az aláhúzott mondatrészekre passzívh^nl
D ie G ardinen h ä ngt m an am A b e n d auf. Wann w erden d ie G ardinen a u fgehängt?
Man tapeziert m orgen mein Zim mer. D er Fachmann installiert die Zentralheizung^ im Haus. Das D ach der Garage decken neu meine Geschwister. D ieser Schriftsteller schreibt schnell seine Romane. Diesen FÜm wiederholt m an dreimal. D er Kellner bringt dem G ast den Morgenkaffee. Man stellt den Wagen vor der Garage ab. D en Präsident benachrichtigt sein Botschafter^. Man veranschaulicht^ die Vorträge durch D ias. Mein Cousin öffnet die Tür. Buffalo Bill löst seine Probleme mit einer Pistole^. ^könyvtárosnö ^központi fűtést felszerelni ^nagykövet "^szemléletessé tesz ^pisztoly Szellemi értelemben vett birtoklás is!

B.
E lb e sz é lő m ú ltb a , a zaz Präteritumba u g y a n ú g y te s sz ü k át az ak tív m o n d a to t, m in t a h o g y azt je le n id ő b en tettü k , c sa k a „ w e rd e n ” P rä te ritu m ä t, a wurden-t írjuk: Jelen : P rä te ritu m :

Das Haus wird von Péter gebaut.
■ ü

= A házat Péter építi.

Das Haus wurde von Péter gebaut. = A házat Péter
építette.

Képzése:

wurden + Partizip Perfekt

>

ír d á t P a sszív P räteritum ba:
Die Suppe wird von O m a gekocht. Die U hren werden repariert. W ohin werden die Regale gestellt? Die Musik wird von den G ästen gehört. Die Post wird von Jens abgeholt. Die Flasche wird von O pa geöffnet. Die Kartoffeln werden geschält. Das Licht wird ausgemacht. D er K uchen wird gebacken. Wie wird die Tee getrunken? Die Bücher w erden ausgestellt. Die Fenster werden geöffnet. D er Satz wird erklärt. Alte Hauser werden renoviert.

1. Fordítsd le passzívban!
A dalt^ gyerekek énekelték. Az irodában sokat beszéltek. A szünetben kártyáztak^. A z eladó kinyitotta az üzletet. A betegek nem vették be a tablettát^ A beteget m eggyógyította az orvos. A pa m egjavította az órát. Péter vette m eg a lemezeimet"^. Kopogtattak. A barátnőm átolvasta^ a könyvemet. A nya nem húzta fel^ az órát. Józsi nem terítette m eg az asztalt^. A várat a szél lerombolta^. A szobám at kitapétázták^.

2. Fordítsd le magyarra!
D ie W an d u h r w urde an die W an d gehängt. D ie S ch u larb eit w urde von den Schülern kontrolliert. D e r K ranke w urde durch g u te M ed ik am en te geheilt. D ie B lum en w urden vom G ä rtn e r gegossen'^. Im Flugzeug w urde nich t geraucht. D ie Polizei w urde n ach ts oft angerufen. A n die A rb e it w urde in den Ferien n ich t gedacht, ln B u d ap est w urden voriges ja h r viele Z im m er an die T o u risten verm ietet". N a c h dem K ulturprogram m w urde g e ta n z t. D ie se Bücher w urden von den Schülern n ich t gelesen. W as w urde im Rundfunk'^ gesungen? Es w urde lange über die Arbeitslosigkeit^^ diskutiert. D e r Dieb"^ w urde von der Polizei auf der StrajJe beobachtet'^

^sLied ^K artenspielen ^e Tablette(n) ein|nehm en " ^ e S c h a llp la tte -n ^durch|lesen W f]zie h e n Men T isch decken ^e Burg; zerstören ^austapezieren ‘^öntözni “ kiadni ‘^rádió ^^munkanélküliség ‘"^tolvaj ‘^m egfigyelni

3. írd át aktív jelenből Passiv Präteritumbai M ein Bruder reparierte das Auto. D as Auto wurde von meinem Bruder repariert.
Sie löste die Aufgabe. Sie schaltete die Lampe aus. Er w usch den W agen. M an aß G em üsesuppe. D er Professor bastelte ein Schiff. W ir bestellten Spiegeleier. Sie schrieb einen Satz. Der K ellner trank eine Tasse Kaffee. M an tanzte viel. Man diktierte einen B rie f M an sah einen guten Film. Der V erkäufer verkaufte eine Mappe.

r

4. Kérdezz passzívban az aktív mondat alanyárai E r brachte die Mikrowelle nach Hause.
u

Von wem wurde die Mikrowelle nach Hause gebracht?
Die Gäste lud die Lehrerin ein. W ir schickten einen B rief nach England. W ir tranken ein Glas Bier. Sie öffnete die Tür um 4 Uhr. Sie badete das Kind schnell. M eine Cousine brachte zwei Hosen nach Hause. D er V erkäufer zählte das Geld. Sie zeichnete ein w underschönes Bild. Sie klebte* das Papier a u f den Tisch. Om a stellte die Vase an das Fenster. B éla kochte das M ittagessen.

5. Fordítsd le a mondatokat Passiv Präteritumbanl
A tanárnő lediktálta a mondatokat. M egoldottuk a feladatot. M eggyógyította az orvos a beteget. 4 liter lim onádét ittak. A színésznő játszotta a főszerepet^. A fodrász levágta a hajamat. A sportpályán sokat fociztak. Tavaly restaurálták^ ezt a házat. H ová állították a polcot? Ki adta el a mikrosütőt"^? Ki itta m eg a teám at? Ki írta ezt a házit? Itt táncoltak tegnap. A repülőben dohányoztak az utasok^. Becsomagoltam^ m ár az ajándékodat. Beállítottad^ m ár a rádiót? Két év óta nem főztek a konyhában.

6. M ondd Passziv Präteritumbanl
- Mikor restaurálták ezt a hidat? - Úgy 2 0 éwel^ ezelőtt.

<♦
- Mit csináltak azzal az ártatlaMnal"^? - A börtönbe dugták*®. - És aztán.^ - 5 év Múltán kiengedték". - Hogyan sütötték ezt a kenyeret? - Mit tudom én! Úgy nézek ki, mint egy pék?

6

‘ ragasztani ^e Schauspielerin; e Hauptrolle ^restaurieren " ^ e M ikrow elle ^r R eisende -n ein|packen ^ein|stellen V o r + D '^ r U n sc h u ld ig e -n '^ in s G efängnis stecken '^aus|lassen

C.
A Passiv Perfektet úgy képezzük, hogy a sein segédigét ragozzuk, az igét az utolsó előtti helyre Partizip Perfekt-he tesszük, a végére pedig a worden-t illesztjük:
aktív jelen:

Péter hat das Haus gebaut. I I Das Haus ist von Péter gebauf worden. i
sein ragozott alakja

Passiv Perfekt:

/
ige P erfek tb e kerül

\
m indig az utolsó helyen

M ondd ugyanígy:
Az ajándékokat m egvették már. Az orvos megmérte^ a lázamat. A szállodában beszéltek idegen nyelveket. M eghívtak m inket szülinapra. M ost kapták el a tolvajt . A tanárnő nem javította ki a dolgozatokat^! A szavakat nem tanulták m eg a diákok. 9 órakor ébresztettek . Sokat beszéltek a filmről, (es) A beteget m egoperálták. M ikor rendelték az árukat? A pincér kinyitotta az üveget. Kicserélték^ a dolgozatukat. Minden^ könyvet eladtak.

Figyeld meg, a cselekvöpasszív valójában a werden (válni valamivé) segédige alakjaira épül:

werden,
Jelen

wurde,
Präterituma

is t^ ^ w o rd e n Perfektje, csak a „ge”-t elhagyjuk

Jelen:

Das Haus wird von P. gebaut.

- A házat P. építi. = A házat P. építette.

Präteritum: DaS HauS WUrde von P. gebaut. Perfekt:

DaS Haus ist VOn P. gebaut worden. = A házat P. építette.

M ondd mindhárom időben:
Man arbeitet hier fleißig. Man schickt die Briefe ab. Die Lehrerin beobachtet die K inder genau. In Polen singt man viele Volkslieder. A n diesem Tag arbeitet man 12 Stunden. Die Schüler gratulieren dem Lehrer zum Geburtstag. Wir schreiben den Brief. O m a gibt unseren Brief auf der Post auf. ’messen ^erwischen te. h-t; r Dieb ^e Kontrollarbeit -en \vecken ^aus tauschen ^ ’alle+tsz.

1. Tedd át a mondatokat Passiv Prateritumból Passiv Perfektbel
D a s K in d w urde geheilt. li D a s K in d ist g eh e ilt worden.
Das D ach wurde durch den starken Wind zerstört. Mein Cousin wurde von seinem Hausmeister abgeholt. D er Berg wurde von diesem Bergsteiger bestiegen^ Die Suppe wurde auf diesen Tisch gestellt. Die Fehler im H eft wurden von den Schülern korrigiert. Wo wurde dieser Film gedreht^? W arum wurden die Gäste nicht abgeholt? Wie wurde dieses Gemälde gemalt? Die Suppe wurde vom K och gekostet^

2. Alkoss kérdő mondatokat passzívban a mondat alanyára kérdezve!
M ein O pa h a t den S p in a t gekocht.
I]

Von wem ist der Sp in a t g ek o ch t w orden?
Das Fenster hat ein Fachmann repariert. Die K inder hat die Oma vom K indergarten abgeholt. Ich habe zwei Hasen gesehen. István hat die Tür zugemacht. M eine Frau hat die Vase auf das Regal gestellt. M ein Freund hat m ir den Kuli gestohlen. Die Häuser haben die A bgase geschädigt^. Das Gebäude hat das W asser zerstört. Sie hat die K leider gebügelt^ Die besten Plätze haben die Stammgäste^ besetzt. Das Päckchen hat der B riefträger der Frau gegeben. D er V erkäufer hat 20 Hosen verkauft.

3. Fordítsd le a mondatokat Passiv Perfektbenl
A z előszobát kitapétázták^ A kocsit megjavították. A tüzet eIo[tották^ A lámpát feloltották^ A garázsba állítottad az autót? A művész'“ festett valamit a fa[ra. A szerelő m egjavította a Tv-t. A z énekesnő^' énekelt egy szép dalt. A színésznő egy szép szerepet játszott. Megöntözted'^ a virágokat? A testvérem tönkretette a magnómat'^ A barátom befestette"^ az autóm at. A z árvíz megsemmisítette'^ a falut. S záz évvel ezelőtt verték’^ a diákokat az iskolában. Tegnap m egnyitották a kiállítást'^ A televíziót elhozták és megjavították. Beoltották'^ a beteget. A diákokat soha nem informálták'^ a dolgozatról. AAegsemmisítették^° a dolgozatomat/ amíg aludtami Ezt a hegyet csak két ember m á szta meg^'. Ki állította a kocsit a ház elé?

‘hegym ászó; m egm ászn i ^forgatni ^m egkóstolni " ^ e A b gase = kipufogógázok; schädigen = károsítani ^vasalni ^törzsvendégek ^tapezieren ^löschen ^an|machen Künstler ’‘e Sängerin; s Lied gießen o.h.o. '^r K asettenrekorder '"^bemalen '^e H ochflut; vernichten, -te, 0 - e t '^prügeln '^eröffnen; e A u sstellu n g ^^impfen -te h .ge-t '"'^informieren ü b e r + A ^ V ern ich ten + A ^'besteigen ie .h .ie + A

2

.

Ha a jelen idejű passzív mondatban van m ódbeli segédige, akkor m indig azt ragozzuk majd, egyeztetve számban és személyben a mondat alanyával:

Das Auto muss von dem Mechaniker repariert werden.
II. h elyen a

módbeli segédige ragozva

/ ige

a K EÍIET

\

werden
Infm itivben

“ Partizip Perfelítben

= A z autót m eg kell ja v íta n ia a szerelőnek.

a) U gyanígy: A z almát nem szabad megenni. A szobát rendbe kell tenni. A z ablakot ki kell nyitni. Itt nem szabad parkolni. A leveleket el kell küldeni. A könyveket ki lehet kölcsönözni^. Az öregeknek^ segíteni kell. E zt a motort^ még meg lehet javítani, A postásnak oda kell adni a leveleket. b) F o rd ítsd le:
Das Telegramm kann noch nicht aufgegeben werden. Die Matheaufgabe muss schnell gelöst werden. Deine O m a kann vom Krankenhaus nicht abgeholt werden. D er Patient darf bei Ihnen nicht operiert werden. Diese Waren dürfen nur mit diesem LK W transportiert werden. D er Verletzte^ w ill von diesem Arzt geheilt^ werden. Dieses Theaterstück darf in diesem Land nicht aufgeführt^ werden. Die Aufsätze^° müssen bis morgen abgegeben werden. Solche Sachen dürfen in der W ohnung nicht gelagert^^ werden. Diese Angelegenheit kann nicht so schnell gelöst werden. Die Briefe sollen bis 6 U hr zur Post gebracht werden. D eine Handschrift^^ kann einfach nicht gelesen werden. D ieser Patient w ill nicht von jenem Arzt behandelt^^ werden.

A levest már meg lehet enni. A házakat ki lehet bérelni^. A nagyinak ajándékot kell venni. A gyerekek nem ehetik meg a sütit. Meg kell látogatni őt. Itt lassan vezetheted az autót. E zt az ügyet^ el kell intézni. A táviratot^ fel kell adni. A beteget meg lehet operálni.

'aus|leihen ie. h. ie ^r/e A lte -n, -n Motorrad "^mieten h. ^e A ngelegen h eit; erle­ digen ‘ 's Telegram m ^a seb esült ^gyógyítani *^elöadni "^fogalmazások ^’tárolni 12 kézírás ’*\e zeln i

B.
Präteritumban a módbeli segédigét P rä te ritu m b a tesszük:

Das Auto musste von dem Mechaniker repariert werden.
'1 ' II. helyen a módbeli segédige Präteritumban ragozva
/ a KE'r ET \ ige werden Partizip Perfektben Infmitivben

= A z autót meg kellett javítania a szerelőnek.
J e le n b e n P r ä te r itu m b a n

Emlékeztető:

müssen sollen wollen können dürfen

-> -> -> ->

musste sollte wollte konnte durfte
A házat be lehetett rendeznie A húst meg kellett sózni^. A lábost el kellett mosni. Az autókat egy hétig a garázsban kellett tartani^.

U gyanígy:
Az ablakot nem lehetett kinyitni. A dolgozatát nem lehetett elolvasni. A ház előtt nem volt szabad parkolni. Az ebédlőben! nem lehetett dohányozni. A gyertyát^ meg lehetett gyújtania

c.
Perfektben a haben segédigét ragozzuk számban és személyben, a mondatot pedig a „K E R E T ” után a módbeli segédige In fm itiv je zárja:
Perfekt

Das Auto hat von dem Mechaniker repariert werden müssen.
a II. helyen a habent ragozzuk KERET módbeli segédige Infinitivben

- A z autót meg kellett javítania a szerelőnek.

U gyanígy:
Meg kelleu javítani a rádiót. A vendégeknek sütk kellett sütni. N em volt szabad dohányozni, (es) Meg kellett inni az összes tejet. A lámpát le kellett ohani.
I ^

A lámpát ki kellett cserélni^. Az órát fel kellett húzni^. A növényeket meg kelleu locsolni. Akarta, hogy szeresse a közönségé. A beteget nem lehetett meglátogatni.

r Speisesaal e K erze an|zünden te.h. -t "^ein|richten -te; g e-t ^salzen te-ge.t ^'halten i.h.a.; eine W och e lang ^aus|wechseln h. ^aufjziehen o.h.o. '^s Publikum

3.
A.
Ha jelen időben a K A T I-s mellékmondatban m ódbeli segédige van, akkor a módbeli segédige a mondat végére kerül ragozva, elé pedig a „K E R E T ” :
K A T I

Ich weiß, dass das Haus von Péter renoviert werden muss.
^K ERET

Ige
P a rtizip P erfek tb en

w erden Infinitivben

u tolsó helyen m ó d b eli sg. ragozva

= Tudom , hogy Péternek ren ováln ia kell a házat.

a) Ugyanígy:
N em tudjuk, hogy a szerelő meg tudja-e csinálni a lámpát. Feltételezem^, hogy hétfőig még meg leh et csinálni a kocsim. Anya nyugodt, hogy innen is láthatóak a gyerekei. N em tudom , szabad-e itt dohányozni. Sajnálja, hogy nem le h e t itt parkolni. N em tudja, hogy miért nem le h e t itt kocsit mosni. Senki se tudja, miért keli még egy­ szer lemásolni a szöveget. Tudom, hogy még ma meg kell csi­ nálni a német házit.

B.

Ha Präteritumban akarjuk mondani, Präteritumba tesszük a m ódbeli segédigét:

Ich weiß, dass das Haus von Péter renoviert werden musste.
K ER ET m ódbeli seg éd ig e P rä teritu n ib a n ragozva

I

= Tudom , h ogy Péternek ren ováln ia kellett a házat.

C.

A mondat végén az „igecsoportban” az első helyen áll a ragozott segédige (haben) , ezt követi a KER ET, majd a módbeli segédige Infm itivben:

Ich weiß, dass das Haus von Péter hat renoviert werden müssen.
haben
ragozva m ó d b eli seg éd ig e Infm itivben

= Tudom , hogy Péternek ren ováln ia kellett a házat.

an|nehm en

U g y a n íg y az első helyen áll feltételes m últ időben is.

4.
A cselekvőpasszív jövő idejét a werden ige ragozott alakjaival képezzük a tanult „passzív K E R E T ” hozzáadásával, ezzel egy werdennel több lesz a mondatban:
Passzív jelen

Die Vase wird in die Ecke gestellt.

= A sarokba állítják
a vázát.

Passzív jövő

Die Vase wird in die Ecke gestellt werden
werden
ragozott alakja KER ET

= A váza a sarokba lesz állítva.

U gyanígy: A tejet a hűtőszekrénybe fogják rakni. A levest meg fogja kóstolni^ a szakács. A könyvről sokat fognak beszélni. Gratulálni fognak neki születésnapjára. A leveleidre nem fognak válaszolni. Az orvos meg fogja vizsgálni a beteget. A kutyát is meg fogják operálni.

A helyet a törzsvendégek^ fogják lefoglalni. A színházban sokat fognak dohányozni. A levél nem lesz aláírva^. Meghívja őt holnap Péter? Ki^ fogja ezt megrendelni?

1. írd át jövő időbe és fordítsd le!
D ie W äsche w erden in den Korb gelegt. D ie Ursachen des Unfalls werden von dem Polizisten untersucht. Ihm wird die Fahrerlaubnis entzogen^ D em A r z t wird von dem Patienten für die schnelle Hilfe gedankt. D ie 5traf?»e wird durch eine Umleitung^ unpassierbar^ gemacht. D er Brief wird vernichtet^ D er Aschenbecher wird von joe zerbrochen. D ie Studenten werden durch den Lautsprecher informiert. D ie Kleider werden von ihr gewaschen. D ie Kinder werden von der neuen Lehrerin genau beobachtet. D ie Schwerkranken werden m it neuen M edikam enten behandelt. W ie wird dein Freund informiert?

2. Fordítsd le passzívh^n^ megtartva a jövő idotl
Johann wird m orgen Andreas anrufen. Das Gericht wird ihm die Fahrerlaubnis entziehen. Die Passanten werden der alten Frau helfen. D er LKW -Fahrer wird den Flund überfahren. D er Zeuge^ wird den N am en des Täters nennen. D er Gastgeber wird für die Gäste sorgen. Was wird er den Reisenden im Reisebüro anbieten? Was wird m an m oi^en in der neuen O per vorführen^^? Was wird man in der H auptstraße bauen? Wo wird man diese W aren lagem? Wie wird man die Gäste im Zug bedienen? Wen wird jenes Kind mit dem Stein werfen? Was für Bilder werden sie da malen?

'kosten; r K och “r Stam m gast W e r s c h r e ib e n V o n + D ^m egvonni vk itöl ‘^terelés járhatatlan ^m egsem m isíteni ‘^tanú '*^elöadni

7,
Példamondat
I. Jelen

Das Auto wird von Péter repariert. Das Auto wurde von Péter repariert. Das Auto ist von Péter repariert worden.

Präteritum Perfekt

II. KATI-ban
Jelen Präteritum Perfekt Ich weiß, dass das Auto von Péter repariert wird. Ich weiß, dass das Auto von Péter repariert wurde. Ich weiß, dass das Auto von Péter repariert worden ist.

III. Módbeli segédigével
Jelen Präteritum Perfekt Das Auto muss von Péter Irepariert werden Das Auto musste von Péter repariert werden Das Auto hat von Péter repariert werden müssen

IV. Módbeli sg. + KATI
Jelen Präteritum Perfekt Ich weiß, dass das Auto von Péter repariert werden muss. Ich weiß, dass das Auto von Péter repariert werden musste. Ich weiß, dass das Auto von Péter hat repariert werden müssen

1. Forditsä le a mondatokat! a) Sok külföldi^ látogatja Budapestet. Mikor nyitják az áruházakat? Péter hívja a
pincért. Naponta egy tablettát kell bevenni. Ki értesíti^ a tanárt? Ki fénymásolja^ le a könyvet? Egy mérnök tervezi meg a lakásukat. A dolgozatot most mi javítjuk ki. Ki rendezte be'^ a lakást? Ki fordította le a szöveget? Sokat táncoltak, (es) K opogtak Este énekeltek A leveleket most nem lehet elhozni, A beteg meg akarja magát vizsgáltatni^ az orvossal. A szobában rendet kell csinálni. Hogyan ünneplik Magyarországon március 15-ét?
b) Tudom, hogy Johann elkíséi^ engem a pályaudvarra. Feltételezem, hogy a házunkat már restaurálták A szerelő látja, hogy a munkáját meg keU vizsgálni^. Tudjuk, hogy a barátunk nyitja meg^ az előadást. Mennyi borravalót^ adnak itt a pincérnek N em tudom, hogy öt után is ott szabad-e parkolni a téren. Hallottad, hogy a Pincér ajánlott^° egy gulyás-partit? Feltételezem, hogy a passzívet keményen kellett gyakorolni. Fogalma sincs, hogy k taláka fel a fonográfot^ ^ Ki fogja megrendelni az italokat^^?

'r Ausländer ^benachrichtigen ^fotokopieren ‘ ^ein|richten ^untersuchen, -te, h.-t b eg le iten -te , -t ^prüfen, -te, -ge - t ^eröffnen, -te, -t Trinkgeld ^ ‘ ^empfehlen a.h.o. ‘'r Fonograf; erfinden a.h.u. *^e Getränke A jövő időt nem tüntettük fel a táblázatban, Id. az előző oldalon!

Képzése
w erd en + ige Perfektje w u rd e + ige Perfektje sein + ige Perfektje + w orden

Visszavezethető:
==> w erd en , w urd e, ist ^ w o r d e n
Präteritum Perfekt

ige Perfektje + werden ige Perfektje + wurde ige Perfektje -f worden sein K A TI szórendben a passzív

m üssen + KERET m usste + KERET haben + KERET + m üssen m üssen, m usste,
Präteritum

^ m ü ssen
Perfekt

KERET + müssen KERET + musste haben + KERET + müssen (Inf) KATI-ban módbeli segédigés passzív

2. Fordítsd le és mondd meg, a táblázat mely mondatának felel meg!
Die Pullover dürfen nicht in heißem Wasser gewaschen werden. Es wird in Ungarn an Feiertagen nicht gearbeitet. Meiner Meinung nach darf dieses Regal nicht in die Ecke gestellt werden. Wann wird dieser Vertrag abgeschlossen? Ich glaube, dass jenes Fahrrad nicht m ehr repariert werden kann. Die Schwerkranken dürfen tagsüber nicht besucht werden. Mein Wagen wurde gestern in einer Werkstatt bestrichen. Unsere Lehrerin ist von uns eingeladen worden. Meine Brille^ musste am Plattensee repariert werden. Von wem wurde dieses D okum ent unterschrieben? Es wurde laut gesungen und getanzt. V on jenem Fenster konnte der Dieb gut beobachtet^ werden. Es wird am Sormtag nicht gearbeitet. N iem and wusste, warum das DenkmaP nicht berührt^ werden durfte, Anna will von niem andem begleitet werden. Ich weiß nicht, wie diese Kleider gebügelt^ werden sollen. E r ist im Krankenhaus von seinen Verwandten zweimal besucht worden.

szem ü veg ^m egfigyelni ^emlékmű "^megérinteni V asalni

3. Fordítsd le a piram isokat passzívhviwl
(1 ) Az asztalt megterítem. Az asztalt megterítettem. (Prät.) É n fogom megteríteni az asztalt. (Fut. I) Az asztalt nekem kell ma megterítenem. Tudja, hogy én terítem meg az asztalt. Tudom , hogy nekem kell megteríteni az asztalt. Borotválom a kutyát. Borotváltam a kutyát. (Perfekt) Meg fogom borotválni a kutyát. (Futur I) Látják, hogy én borotválom a kutyát. Látták az ablakból, hogy én borotváltam a kutyát. A kutya azt akarta, hogy megborotváljam, (wollen"') Bözsi kinyitja az ablakot. Bözsi kinyitotta az ablakot. (Prät.) Bözsinek kellett kinyitnia az ablakot. Tudom , hogy mindig Bözsi nyitja ki az ablakot. Mindenki tudja, hogy Bözsi nem tudja kinyitni az ablakot. A tűzoltók^ vízzel oltják^ a házakat. A tűzoltók tegnap vízzel oltották a házakat. (Perfekt) A tűzoltók csak vízzel tudják oltani ezeket a házakat. A járókelők nézik, hogy a tűzoltók vízzel oltják a házakat. A járókelők tudták, hogy ezeket a házakat csak vízzel lehet oltani.

(2)

(3)

(4)

Józsika ír egy puskát^. Józsika írt egy puskát. (Prät.) Józsika írni fog egy puskát. (Futur I) A tanárnő tudja, hogy Józsika most puskát ír otthon. A tanárnő szeretné tudni, hogy Józsika jól meg tudja-e írm azokat a puskákat. A tanárnő m ost kétségbe van esve^, hogy Józsika még a puskát se tudta jól megírni.

(5)

4. M ondd a következő időkben passzívh 2ín a megadott mondatot!

a)

Der Direktor eröffnet die Ausstellung.

Präsens; ............................................................................................................ Präteritum : ....................................................................................................................... Perfekt; ............................................................................................................ Módbeli sg.-vel (+müssen): ............................................................................ K ATI-ban; (ch d a s s .................................................................................. K A TL'ban :Jtdtr weL-fe, das>s>....................................................................(+ müssen)

'r Feuerw ehrm ann, -leute ^löschen -te, ge -t ^r Spickzettel V e r z w e ife lt sein E gyetlen tőm ondatban fordítsd le!

b)

D e r D ik ta to r v e r n ic h te t^ d e n B a h n h o f.

Präsens: ............................................................................................................................. Präteritum: ....................................................................................................................... Perfekt: ............................................................................................................................. Futur I: ............................................ ................................................................................. M ódbeli sg-vel (+können): .......................................................................................... KATI-ban: Es Lst \zeiM Frage, äas.s>........................................................................

c) M an v e r k a u f t d a s H au s d u rc h e in e A n zeig e. Präsens: ............................................................................................................................. Präteritum: ....................................................................................................................... Perfekt: ............................................................................................................................. Futur 1: .............................................................................................................................. KATI-ban: icM blK sicher, d a s s ...................................................................... d) M ein K ollege v e r k a u f t m ir d a s H aus. Präsens: ............................................................................................................................. Präteritum: ....................................................................................................................... Perfekt: ............................................................................................................................. Futur I: .............................................................................................................................. KATI-ban: Es bestehlt feeliA. z^welfeL, d ass ............................................................ e) M an s in g t la u t, (e s ) Präsens: ............................................................................................................................. Präteritum: ....................................................................................................................... Perfekt: ............................................................................................................................. Futur 1: .............................................................................................................................. M ódbeli sg-vel (+ dürfen): .......................................................................................... KATI-ban: j eder d a s s ..........................................................................................
5. F o r d íts d le a m o n d a to k a t! Es wird fürs W ohnen in Deutschland viel Geld ausgegeben. Es wurde auf der Wanderung viel über das W etter gesprochen. Die Bürger wollen vor den Übergriffen^ geschützt werden. Die Lehrer sollen in der Zukunft besser bezahlt werden. D er Patient muss noch heute in die Poliklinik gebracht werden. Wann ist dein Zim m er das letzte Mal tapeziert worden.^ W enn ich mich recht erinnere, ist dieses Gebäude voriges Jahr dreimal umgebaut worden. Weißt du nicht, wann die Lösungen der Aufgaben gesehen werden dürfen? D er Aufsatz wird noch heute Abend kontrolliert werden. D er Brief soll gleich aufgegeben werden. V om D irektor wurde eine lange Rede gehalten. Wo wird diese Statue^ aufgestellt werden? Hier wird nicht geraucht. Über diese Alternative kann lange gestritten"* werden. Wo ist jener Taxifahrer umgebracht^ worden?
6

. A z elő ző f e la d a t m o n d a t a it í r d á t aktívbsíl

'm egsem m isíteni ^merényletek/támadások ^szobor V itatkozni ^megölni

o:

Ha a cselekvöpasszívnak a lényege a cselekvés, a folyamat, az (éppen) történés, akkor az állapotpasszívnak épp az ellenkezője, az állapot, a már befejezett, lezárt állapot lesz a lényege, amely feltételezi, hogy már megtörtént az esemény, ezért ennek a passzívnak még jelen időben is m últ idő szaga van, hiszen már a cselekvés után vagyunk:

Die Tür ist geschlossen.
sein ragozva ige Partizip Perfektben

= A z ajtó be v an csukva. — > M ert valaki korábban becsukta. (A cselekvő személyt az állapotpasszívban nem tüntetjük fel!)

O
K orábban becsukta valaki most be van csukva

Jövő

j

Képzése:

sein

+

ige Partizip Perfektje

ragozott alakja

Formailag szebb a magyarban, ha Tsz./3. személyben fordítod le, tehát: Becsukták az ajtót. A gyakorlatokban csupán a német gondolkodás megerősítése m iatt tekintünk el ettől. M o n d d ugyanígy:
Az üzlet be van zárva. A mionka be van fejezve. A virágok meg vannak locsolva^ Az ablakok ki vannak nyitva. A dohányzás^ meg van tiltva, (tilos) Az óra fel van húzva. Be van rendezve^ a szoba. A múzeum nyitva van. A dolgozat ki van javítva. Az ajtó frissen van mázolva"^. A jegyek el vannak adva. A tolvaj el van ítélve^. A tányérok el vannak mosogatva. Ki van díszítve^ a terem.

Ha ugyanezt cselekvöpasszívban mondanád, akkor azzal azt fejeznéd ki, hogy a cselekmény még épp zajlik: Die Tűr wird von Józsi geschlossen. = = Józsi becsukja az ajtót. 'gießen o.h.o. ^s Rauchen ^ein|richten "^bemalen ^r Dieb; verurteilen “ ^ schmücken

B.

l_rLT^lS^^LTUlSLiULÍUU^
J ------------------------------------------------------------------------------Die Tür war geschlossen.
• / a sein ^ Präterituma \ ^ a z ig •e
Partizip Perfelitje

A z állapotpasszív Prateritumához úgy jutunk, hogy a sein segédigét Präteritumba tesszük:

= Az ajtó be volt zárva. A lámpa ki volt kapcsolva^. A vendégeket elhozták. A szőn}^g ki vök tisztítva. A terv meg volt beszélve^. A sört megitták. Az asztak megterítették. K ét szobát rendeltek Megcsinálták a leckét. A rádió be volt kapcsolva. Az óra fel volt húzva, A levél alá volt írva\ A csomagok^ el voltak küldve. A lovak be voltak^ zárva. Az autó megsérült^. A leveledet bedobták^. A gépet kiálKtották.

c.
A z állapotpasszív Perfektje a sein Perfektjére épül;
^ ------------------------sem

Die Tür ist geschlossen gewesen.
= Az ajtó be volt zárva. A szobák m ár foglaltak voltak. Az ablak ki volt nyitva. A gul}^s meg volt főzve. A levél el vök küldve. A ruha meg volt varrva^. Hívtak egy taxit. Egy szoba le volt foglalva. A számla^ ki volt fizetve. A szavakat elmagyarázták. A szobák ki voltak adva^'^.

Láttuk, hogy míg a cselekvöpasszív a werden igére épült, addig az állapotpasszív a sein segédigére;
y Jelen: Präteritum: Perfekt:
^ ____________

sein,
Jelen

war,
Präteritum

ist gewesen
Perfekt

+ ige Part. Perfektje

Die Tür ist geschlossen. = A z ajtó zárva van. Die Tür war geschlossen. = A z ajtó zárva volt. Die Tür ist geschlossen gewesen. - A z ajtó zárva volt.
^unterschreiben ie. h.ie. ■ ^ s Paket -e 7 ein|werfen a.h.o. nähen -te, h.ge-t

auslschalten, -te, h. ge-t ^besprechen a.h.o ^ein|schließen o.h.o. b esch äd ig en -te h.-t "'^e Rechnung -en '^vermieten -te, h. -t Ezt a formát a nyelv m ár csak ritkán használja.

A.
A hogy a ló és a szamár házasságából egy öszvér születik, úgy keletkezik a feltételes mód és a passzív házasságából a passzív feltételes mód, m ely m indkettő sajátos jegyeiből mutat majd valamit:
Cselekvöpasszív Feltételes mód

Das Haus wird von Péter gebaut. ^ Péter würde das Haus bauen.
Feltételes passzív:

Das Haus würde von Péter gebaut.
= = A házat Péter építené.

az Ige

Képzése: M ondd ugyanígy:

würden + Partizip Perfektje

A gyerekeket elhoznák az óvodából. A rendőr elkapná a betörőt^. H olnap felhívnának engem. Az autót megjavítaná a szerelő.

A házakat felépítenék A házi feladatok meg lennének írva. Ági megírná a levelet. Kedvesebben fogadná a vendégeket.

1. M ódbeli segédigével:

r

Passzív:
Passzív feltételes:

Der Kranke kann jetzt operiert werden

.

Der Kranke könnte jetzt operiert werden

Ezt a levelet könnyen le lehetne fordítani. A kocsit szerelőhöz kéne vinni. M eg kellene locsolni a virágokat. M ég ma el kéne mosogatni. Nem szabadna ebben a tóban fürödni. Itt nem szabadna dohányozni. A sebesültet azonnal a kórházba kéne vinni. Az összes szúnyogot agyon kéne csapni.

2. Fordítsd le iL4 77-ban! Wenn die Blumen gegossen würden, sähen sie schöner aus.
Ha lenyím á a kertész a füvet a kertem ben, nem csiklandozná^ úgy a hónaljamat"^. Ha a kínait könnyebben m eg lehetne tanulni, többen tanulnák. Ha nem horgásznának itt halakat, tudnék úszni a vízben. H a a vendéglátó udvariasabban fogadná a vendégeket, legközelebb is eljönnének hozzá. Ha m egkérdeznének engem , hogy kéne ezt csinálni, biztos nem tudnék válaszolni.

r Einbrecher; fest|nehmen ^e Mücke -n; tot|schlagen ^kitzeln "^e Achselhöhle

A feltételes mód és a cselekvőpasszív házassága múlt időben:
Passzív Perfekt:

Das Haus ist von Péter gebaut worden, sein K onj. II alakja (wäre)

Passzív feltételes m.;

Das Haus Wäre von Péter gebaut worden.
= A házat Péter építette volna.

az ige

^

Képzése:
^

wäre + Partizip Perfekt + worden
ragozott alakja alakja_______

Mondd ugyanígy:
Megették volna a macskát. A kérdőív^ ki lett volna töltve. A szakács bablevest^ főzött volna. Az igazgató elintézte volna tegnap az ügyet^. A kenyér meg lett volna rendelve. A vendégek meg lettek volna hívva. A bankár^ kifizette volna a pénzt. A tanárnőt udvariasan fogadtuk volna. Az órás megszerelte volna az órámat. A kutyámat nem verték^ volna meg ennyire a kertemben. A vers le lett volna fordítva. Az orvosságot felfedezték volna.

1. K A T I szórenddel:
Wenn der Kunde höflich bedient worden wäre, wäre er nicht nei^ös geworden. H a az asztalra tették volna a kulcsot, megtaláltuk volna. H a nem hívták volna meg, tévezett volna otthon. H a jobb szótárat csináltak volna, jobban tudnék németül beszélni. H a este nem áUítottak volna egy vödröt a lépcsőre, akkor a lábamon jöttem volna le. Felírták volna a nevemet, ha lett volna tollúk Meg lett volna szerelve a m otor idejében, ha lett volna alkatrészük^. Feladták volna időben a levelet, ha tudták volna, h o g y o lp n fontos.

2. M ódbeli segédigével:
Passzív: Passzív felt:

...

.

Der Kranke hat operiert werden können. Der Kranke hätte operiert werden können.

A lámpát ki kellett volna cserélni. A könyveket idejében vissza kellett volna vmm. A hajót nem szabadott volna használni. Ezeket a feladatokat könnyen meg lehetett volna oldani. A főnököt fel kellett volna hívni. Az utcát hamarabb meg lehetett volna építeni. A kapu előtt nem szabadott volna parkolni (es). Lehetett volna segíteni neki a munkában. (es) E zt a feladatot máshogy is meg lehetett volna oldani. Hogyan lehetett volna elérni őt? 's Formular aus|füllen ^e Bohnensuppe; r Koch ^e Angelegenheit "^r Bankier ^prügeln ^Vechtzeitig; r Bestandteil -e

3. M ódbeli segédige + KATI:
N ie m a n d weiß, w ie d er K ranke hätte o p eriert w erden können.
Az a vélem ényem , hogy időben kellett volna felhívni őket. M egnyerte volna a versenyt, ha meg lehetett volna csinálni a kocsiját. Ha m eg lehetett volna v arrni’ a szoknyáját, nem nadrágban jö tt volna. Ha el lehetett volna húzni a függönyt, jobban láttunk volna. Ha meg lehetett volna javítani a W C-ajtót, nem az ablakon kellett volna kimásznom^. Nem tudom, hogy kellett volna m egoldani ezt a feladatot. Feltételezem, hogy m eg lehetett volna javítani a kocsit, ha időben vitte volna el a szerelőműhelybe^.

4. Fordítsd le a piramisokat passzív feltételes módbanl a) A szoba ki lenne tapétázva. A szoba ki lett volna tapétázva. A szobát ki lehetne tapétázni. A szobát ki lehetett volna tapétázni. Tudom , hogy a szobát ki lehetne tapétázni. Tudom, hogy a szobát ki lehetett volna tapétázni. Ha tudtam volna, hogy a szobát ki lehetett volna tapétázni, nem adtam volna el
Hufnágel Pistának. A kutató új gyógyszereket fedezne fel. A kutató új gyógyszereket fedezett volna fel. A kutató új gyógyszereket tudna felfedezni. A kutató új gyógyszereket tudott volna felfedezni. M indenki tudja, hogy a kutató új gyógyszereket tudna felfedezni. M indenki tudja, hogy a kutató új gyógyszereket tudott volna felfedezni. A kérdés abban áll"^, hogy a kutató tudott volna-e olyan gyógyszereket felfe­ dezni, amellyel ezt a betegséget meg lehetett volna gyógyítani időben.

b)

5. Fordítsd le!
D iese A ufgabe h ätte auch m it anderen M ethoden gelöst werden können. W enn diese A ufgabe auf dieser A r t nicht h ätte gelöst werden können^ hätten wir sofort den Professor um R at gebeten. Diesem A usländer so[[te ein neuer Reiseführer gezeigt werden. W om it könnten die G ä s te abgehoit werden? H err Koisky h ätte m it dem Trabi zum Bahnhof fahren können^ wenn er nicht in der W erk statt gewesen wäre. D a s Buch h ätte nicht wieder herausgegeben werden dürfen. Ich h atte keine A hn u ng davon^ dass das G ra s noch nicht h ätte betreten werden dürfen. Sie h a t nicht gewusst^ dass das Buch noch in den Ferien zu Ende h ätte gelesen werden müssen. W ie h ä tte diese Angelegenheit anders geklärt^ werden können? Hier dürfte es nicht geparkt werden. W enn ich gew usst hätte^ dass dieser T ex t noch vor M o n ta g h ätte abgegeben werden müssen^ h ä tte ich ihn schon am Freitag zu übersetzen begonnen.

n äh en ^au s|k riech en

R e p a ra tu rw e rk sta tt "^e F rag e b e ste h t d arin , ... ^tisztázni

B.
r

W 9

Allapotpasszívban a következő módon „házasodik” a passzív mondat
a feltételes móddal:

Die Tür ist geschlossen.
JJ sein Konj. II alakja (wäre)
^ ----------------------------------------- --

<r~ P a ssz ív je le n

+
F e lté te le s m ód

Die Tür wäre geschlossen. = Az ajtó zárva lenne.

Képzése:

wäre + ige Part. Perfektje

M o n d d ugyanígy: Az ablak nyitva lenne. A szöveg le lenne másolva. A papagáj meg lenne etetve^ A tányér el lenne mosogatva. Az áru meg lenne rendelve. A munka be lenne fejezve. A reggeli elő lenne készítve. A leves meg lenne főzve.

Az öltönyöm ki lenne mosva. Az igazolvány meg lenne hosszabbítva^. A gyógyszerek fel lennének írva. Az orra be lenne verve^. A múzeum nyitva lenne. A szája csukva lenne. A lába meg lenne mosva. A foga ki lenne húzva.

Dia Tűr ist geschlossen gewesen.
_ -U

■P a ssz ív je le n

+
<— F eltételes m ó d

sein Konj. II alakja (wäre) Die Tür wäre gesciilossen gewesen. Az ajtó zárva lett volna.
Képzése:

wäre + ige Part. Perfektje + gewesen

A mai németben az állapotpasszív m últ idejét már csak ritkán használják.

1. Mondd el az előző gyakorlat első oszlopának jelen idejű mondatait állapotpasszívban m últ idöbt téve!
(e) N ase ein |sch lag en A z á lla p o tp a ssz ív o t m ó d b e li seg éd ig é v el a n é m e t n em h a szn álja, h ely ette cselekvöp a ssz ív b a n m o n d ja.

lr P ap ag ei; fü ttern 2 v e rlä n g e rn

A.
A vonatkozó névm ással, m in t ahogy a neve is m ondja, egy korábban m ár em lített személyre, tárgyra vagy fogalom ra utalunk vissza, vonatkozunk, újabb vagy pontosabb leírást adva róla. Ez a m agyarban az aki, am i, a m it ... vonatkozó névmásoknak fe lel meg. Fontos, hogy a vonatkozó névmásnak szám ban és szem élyben egyeznie k e ll azzal a főnévvel, amelyre visszautalunk:
Fömondat aki Mellékmondat

Ich sehe ein schönes Mädchen, das eben in den Bus einsteigt.
Vonatkozó névmás
a z I. h e ly e n T öbbi Ig e r a g o z v a az u to lsó h e ly e n

= L átok egy szép lányt, aki éppen beszáll a buszba.

Sok szép lány van a világon, de én m ost a vonatkozó névm ásom mal egy bizonyos buszba szálló lán yt írok le, tehát pontosítom a fö m o n d a t tartalm át a m ellékm ondattal.

A vonatkozó névm ás táblázata
Hn. Nn. Sn. Tsz.

N. A.
D.

aki/ami akit/amit akinek/aminek részére akinek/aminek a...

G.

der den dem de ssen

die die der deren

das das dem d e sse n

die die denen deren

a) M ely alakokban különbözik a határozott névelő ragozásától? b) H asználd a táblázatot!
aki (nőnem) = die akit (sem[. nem) = ................................ akinek (hímnem) = ................................ akinek a ... (nőnem) = ........................... akik = ........................................................ akiknek = ................................................. akit (hímnem) —..................................... aki (sem[. nem) = ................................... am it (hímnem) = .......................... am inek a ,.,(sem[. nem) .........

akinek (nőnem) = ......................... aki (hímnem) = ............................. akiknek a ...(tsz.) = ..................... ak it (nőnem) — ............................. ami (semleges nem) —................

c) M ondd a példa alapján:
Dort steht der Mann, der bei uns wohnt. = O tt áll a férfi, aki nálunk lakik.
Van egy táskám , ami neked is tetszik. Itt van a tanárnő, aki engem tanít. K eresek egy házat, ami olcsó. Ott jö n a barátom , akinek eladom az autómat. T alálkoztam a lánnyal, akinek virágot vettél. Olyan zenét szeretek, amit te is szeretsz. Hol vannak a vendégek, akiknek a virágokat adjuk? Ott ül az a nő, akinek mindig segít. A rendőrség m egtalálta a tolvajt, aki ellopta a kontaktlencsém et^’ M a az a színész^ jön hozzánk az iskolába, akit tegnap láttál a TV-ben. Hol vannak azok a levelek, amelyeket előbb ide tettem? A bba a lányba vagyok szerelmes, aki a ti utcátokban lakik.

1, Próbáld meg magyarra fordítani!
Bei ihnen wohnen jene Menschen^ die gestern so [aut waren. Ich kenne jemand/ der einen M ercedes hat. D ie Schüler übersetzen den T ext/ den sie von der Lehrerin bekamen. Im A u to sitzen meine Freunde/ denen ich die Schlüssel gab. Kennst du den Jungen/ dem dieses A u to gefällt. Ich kenne jenen M echaniker sehr gut/ dem du das Fahrrad verkauft hast. Wo sind die Spielzeuge/ die den Nachbarkindern gehören? D a h än g t der M an tel/ den ich nicht mehr brauche. Wo sind die Touristen/ denen man den Fotoapparat gestohlen^ hat? D er Junge ist weggegangen/ dem ich gratulieren wollte.

2, Pótold a megfelelő vonatkozó névmással!
Ich kenne einen alten M a n n ,...............heute 100 Jahre alt ist. Es w ar einm al ein kleines M äd ch en ,................ Rotkäppchen hieß. (Piroska) An der Ecke steht m ein K o lle g e ,................ meine Freundin so sehr gefällt. Wo ist der K u g elsch reib er,................ er m ir geschenkt hat? Dort kom m en deine F re u n d e ,................ w ir die B ücher gegeben haben. Ich habe dem Engländer g esch rieb en ,................ ich seit Jahren kenne. W ohin ist die Frau g e g a n g e n ,................ du den Regenschirm gegeben hast? Ich kenne einen P ro fe sso r,................ zehn Sprachen spricht. W ir besuchen unsere alten S chulfreunde,............... w ir gestern a u f der Straße begegneten^. Da liegt dein P u llo v e r,............... du den ganzen Tag gesucht hast.

’r D ieb;e K ontaktlinse -n ^r Schauspieler ^stehlen + D = ellop ni v k itö l vm it "^begegnen + D = összefu tn i v k iv el

B.

Ih w m

y [ r ö ® t e ® § © © © fö l
sz a b a d k ite n n ü n k a

A v o n a tk o z ó n é v m á s b irto k o s esetén él n em név elő t:
ak in ek a \ /

X

Kennst du den Mann, dessen Frau vor der Garage steht? = Ism ered a férfit, akinek a felesége a garázs előtt áll?
U gyanígy:
Van egy barátnőm, ak in e k a gyerekei az USA-bán élnek. Hallottam egy emberről, ak in ek a cipője aranyból volt. Ism erek egy öregasszonyt, ak in ek a protézise^ tud beszélni. O tt áll a kerékpárom, am in ek a kerekei tönkrementek. A tanárnőt meglátogatják azok a szülők, ak ik n ek a gyerekei rosszul tanulnak. H ol van az a lány, ak in ek az orra o lp n hosszú? Ismered azt a nőt, ak in ek a kabátja a fogason^ lóg? Látjátok a kocsit, am ely n ek a kerekei olyan nagyok? A kínai étterem ben ettem egy rákot*^, am elynek a lábai még mozogtak.^

1. Fordítsd le magyarra!
E r sprach über den Hausmeister, dessen Sohn gestem Éva geheiratet hat. Wo finde ich die Kirche, deren Fenster so schön sind? Wo kann man hier ein Haus mieten, dessen Fenster auf das Meer gehen. Wir beruhigen die Ausländerin, deren Sohn sich bei einem Unfall verletzte. D er berühmte D ichter lebt jetzt im Ausland, dessen Romane immer so große Erfolge hatten. Ich hatte eine Schülerin, deren H andschrift unlesbar war.

) vagy a) T etszik nekem az a [ány^ akinek a szoknyája kék.
A n n ak a vendégnek gratulálok/ akinek már te is gratuláltál. A hhoz az eladóhoz mész^ akinek a fogai olyan sárgák? A rendőrség nem ismeri az t az embert^ akié^ ez a kocsi. A b ba a könyvtárba megyünk^ amelynek a termeit renoválták. VégüP a z t a nőt vette el/ akinek adott egy pofont az első randevún.

b) W o sind die Kinder, ................ Spielzeuge hier liegen?. W ann kom m t das
M ä d c h e n ,................ K ugelschreiber so schön schreibt. W ir nehm en von den G ästen A bschied, ................ du die Torte gegeben hast. W ann komm en die N achbarn a n , ................ ich die Schlüssel gegeben habe? Ich kenne eine alte F r a u ,................ Perücke^ Hla ist. M ir gefällt jenes Land am b e s te n ,................. Flagge^ die u n te rg e h e n d e S o n n e darstellt'*.
' aus + D ^e Prothese ^r K leiderhaken " ^ r Krebs ^sich b ew eg en ^gehören + ^schließlich ^paróka ^zászló ^^lemenö ’'ábrázolni

D

3. Fordítsd le mind a négy esetet használva!
Ismered a fickót^ aki kabátot hord nyáron? Nálatok vannak azok a gyerekek, akiknek csokoládét adtam? A környéken laknak azok a rokonaim, akiknek a szülei Kanadában élnek Emlékszel még a lányra, aki mellettünk lakott? H ol vannak a vázák, amelyeket ide állítottam? Azt a kerékpárt adtam oda neki, amelyiknek a kereke lukas^. Azokról a városokról beszélt, amelyeket ti is láttatok. A főnök várja a titkárnőt, akinek mindig diktál Ism erek egy lányt, aki napjában^ kétszer borotválkozik H ol van az a fiú, aki előbb fenéknek^ nevezett engem?

4. Használd a megfelelő vonatkozó névmást!
In unserem Vorzimmer steht ein alter Schrank, ................... noch mein Opa gekauft hat. Sie spricht eben über ein Hochhaus, ................... 100 Stockwerke hat. Jetzt kom m t dein Freund, ................... K inder so böse waren. N eben uns w ohnen jene L e u te ,................... K inder in unserer Schule lernen. D ort steigen jene Schüler in den Bus ein, ................... die Lehrerin immer nur gute N oten gab. Mein Cousin hat ein altes M otorrad,................... M otor kaputtgegangen ist. Das Segelflugzeug ist ein Flugzeug, ................... ohne M otor fliegen kann. Ich habe eine Katze, ............. immer nur essen will. Wo sind die Gäste, ............. Mantel noch im Vorzimmer hängen? Weißt du was über die Frau, ............. K inder jetzt in Kanada arbeiten?

5.
M ive l az igék vonzata gyakran nem esik egybe a németben és a magyarban, előfordul, hogy egy-egy igének, melynek vonzata a magyarban -nak, -nek, a németben nem részes e se t

Hier wohnt jener Millionär, der einen Benz hat.
= Itt lakik az a m illiom os, akinek van egy M ercije. aki birtokol egy M ercit)

:= > haben + Akk.

Fordítsd le:
Van egy barátom, akinek két barátnője van. Az a kollégám vár rám, akinek mindig olyan sok dolga van. H ol van az ellenőr^, akinek a személ}idet adtad? H ol van a fiú, akinek büntetésből^ el kell mosogatnia? H ol van a fiú, akinek ezt a csomagot át kell adnom^? H ol lakik az a férfi, akit Miminek hívnak^ Ma attól a lánytól kaptam egy puszit^, aki legjobban tetszik nekem. Beszéltünk azokkal a katonáiddal^, akiknek holnap külföldre kell m enniük H ol van a portás akinek a kulcsot kell adnom? O rvoshoz kísértétek azt a nőt, akinek fájt a feje^^?
r K erl/B ursche ^ein L och hat ^täghch "^ein A rschloch nennen ^r K ontrolleur W a fw e is e ’über|geben K üsschen 'V Soldat - en Portier ^‘K opfschm erzen haben

c.

D ft 0 D ű © D D é t a ® iiD ( o lii3 ( ö ) [ k
avagy

a vonatkozó névmás mint kakukk
Gyakran előfordul, hogy a vonatkozó névmás mellékmondatával együtt, m int egy kakukk, befészkelödik a fömondat kellős közepébe:

Die Bücher gefallen mir sehr. = A könyvek nagyon tetszenek nekem : \ Die Bücher,
A

die du gestern gelesen hast, gefallen
Á!

mir sehr.

A könyvek, am elyeket tegnap olvastál, nagyon tetszenek nekem.

Ugyanígy:
A lányok, akik a sarkon állnak, a barátnőim. A W Q amit keresel, már nincs messze . A vendégek, akiknek a táskái itt lógnak, a szobában locsognak^. A széket, amit tegnap elvittem, a bátyámnál találod. Az utazási iroda^, amelynek elküldtem a pénzt, már nem létezik. A gyerekek, akiknek a szülei a közelben dolgoznak, már nem itt laknak A busz, amelynek a motorja tönkrement, a garázsunk előtt áll. Em m a nagynéni, akinek o lp n sokat segítettünk, tegnap meghalt. A nadrágot, amit tegnap hordtam, ma az unokatestvérem hordja. H uber asszony, akié ez a ház, a mi szomszédunk. A macskáját, amit két napig keresett, a kutyám ette meg. A levesben, amit ma az anyósom^ főzőtt nekem, egy levelibéka^ úszott.

1. P ótold vonatkozó névm ással és fo rd íts d le!
Die alte D a m e ,...................... neben uns wohnte, zog gestern um. Der Chef, ................ K inder in England studieren, besucht uns oft. Das Einfam ihenhaus, ................. Fenster au f das M eer gehen, gehört uns. Die Bäum e, ................... Blätter au f dem Boden liegen, sind Kastanien. Der Ausländer, .................... ich meinen Fotoapparat gab, ist verschw unden. Die M enschen, .................. du so viel geholfen hast, sollen auch dir helfen. Die B u s s e ,...................... M otoren zu alt sind, muss man verkaufen. Das Gebäude, ...................... K eller m an renovieren will, ist in der Nähe. Die Touristin, ...................... A usweis verschw unden ist, konnte die G renze nicht passieren^ Die Dame, .............. A uto in einen Graben geraten^ w ar, bat den A utom obilclub um Hilfe. Der M illionär, ..................... Einfam ilienhaus 400 Q uadratm eter groß ist, baut sich ein neues. D er Schaffner, ................ in den Bus eingestiegen ist, sieht kom isch aus. Die Häuser, .................. Türen 100 Jahre alt sind, will man sanieren^.

’ quatschen ^ s R eisebüro ^e Schw iegerm utter \ B aum frosch ^átkehii a határon ^'árokba m enni (hajtani) ^szanál, lebont

D.
avagy a kétpetéjű ikrek Többes szám birtokos esetben (akiknek a ....) nem csak a deren állhat, hanem ikertestvére, a derer is, ami ugyanazt jelenti:

de!

d e r e n -t használunk, ha visszautalunk:
Ich kenne deine Brüder, deren Mund so groß ist. = Ism erem a testvéreidet, akiknek a szája olyan nagy.

d e r e r -t, ha előreutalunk:

Dort sind die Karten derer, die ins Theater gehen. = Ott vannak azoknak a jegyei, akik színházba mennek.
Itt arra utalunk, amit csak a következő tagmondatban határozunk meg: I. csak személyre vonatkozhat II. az öt követő tagmondat szintén névmással kezdődik

1. Fordítsd le és mondd meg, hogy előre vagy visszautalnak!
Klaus besucht die Oma, deren K inder im Weltkrieg gestorben sind. Die K inder derer^ die in unserem Garten spielen, sind meine Freunde. Wo liegen jene Hauser, deren Fenster zerschlagen sind. Die Briefe derer^ denen du auch geschrieben hast, liegen auf meinem Tisch. Die Söhne derer^ die du auch l^ennst, ziehen bald um. Ich kenne die Probleme d e r e r die aus Russland kommen. Die Familien, deren Einkommen^ unter 200 Euro liegt, leben sehr schwer. Die E ltem derer^ die gut lemen, freuen sich sehr.

2. Fordítsd le!
A zok a sportolók^ akiknek a szülei itt várnak/ egy óra múlva utaznak, jói ismerem a gondjait^ azoknak^ akik paneíházban^ laknak. Beszéltem azokkal a szülőkkel^ akiknek a gyerekei nem akarnak jönni. Könnyen meg: tudom érteni azoknak a probtómáit/ akik a W C -re is M ercedesszel jámak. A zoknak a testvérei^ akiknek csokoládét vettél^ meghívtak téged ebédre. A zoknak az autóknak a tulajdonosaira^ amelyeket a rendőrség tegnap elszállíttatott/ m ost bírságolják meg^. A zok helyzete^/ akiknek a házát elöntötte^ a víz^ válságos^
' jö v ed elem ^ e Sorge -n ^ r Plattenbau ^ r B esitzer Lage/Situation ^überschwem m en a. h. o. ^kritisch bestrafen + A

E,
Előfordulhat, hogy a vonatkozó névmás egy prepozíció társaságában je le n ik meg (akiv^/, akin^Y, akiró7 ...), ilyenkor a prepozíció megelőzi a vonatkozó névmást, amelyet N E M B E N , S Z Á M B A N egyeztetünk és a prepozíció ESETÉBE tesszük:
^

__

__

a) Ich besuche meine Oma, bei der mein Bruder wohnt.
= M eglátogatom a nagyimat, akinél a testvérem lakik.

U g y a n íg y :
Látod m ar a buszt, amire várunk? Ism ered a házat, am ely előtt a kocsim áll? Az utca, amelybe az a kocsi befordul, nagyon régi. A kert, am elyben olyzn sokat dolgoztam, m ár nagyon szép. A lány, akivel most beszékél, a húgom. A felhőkarcoló^, am ely előtt a kocsid parkol, a nagyapámé^. A férfi, akiről olyan sokat hallani, mellettünk lakik N em találod a cetlit^, amire a címet írtam? A téma, amelyről most mindenki beszél, nagyon unalmas. A lány, akire mindig gondolok, hozzámegy^ Bélához. N em meséltél még nekem a barátnődről, akinél laksz. H ol van az autó, amivel utazunk?

b)
Ha a vonatkozó névmás birtokos esetben áll (mert egy birtokviszonyt fejez ki), akkor nem a prepozíció esetébe tesszük, hanem meghagyjuk birtokos esetben:

V
Ich kenne den Mann nicht, in dessep Haus ich wohne.

1

r W olkenkratzer

^gehören + D!

2

r Zettel

^heiraten + A

U gyanígy: A nő, akinek a gyerekeire várok, a közelben lakik. Az autó, amelynek a kerekével játszottál, a szakadékba zuhant^. A nagymama, akinek a protézisével^ játszottál, holnap jön haza. Az utazási iroda, amelynek utazásán részt vettünk, egyre gazdagabb. A tanám ő, akinek a férjéhez megyünk, megbetegedett. A kávéfőző, amelybe a hörcsögeidet^ raktad, tönkre ment. A kocsma, amelynek a kertjéből a barátaid jönnek, hamarosan'^ bezár. A kocsit, amelynek a kereke alatt fekszik a sapkája, megpróbálja eltolni^. A zenész, akinek a hegedűjében egy egér cincog^, ma nem tud aludni.

1. Pótold a hiányzó prepozíciót és vonatkozó névmástl
Die Dame, fnit der du gestern gesprochen hast, ist gestorben.
Das Geschäft, ...................... ich jeden Tag einkaufe, ist heute geschlossen. K ennst du den F ilm ,...................... man so viel spricht? Das B e tt,....................... ich 20 Jahre lang geschlafen habe, verkaufe ich. Die T a s s e ,...................... der Gast trank, ist gestern zerbrochen. W ie geht es deinem F re u n d ,....................... du Urlaub gem acht hast. Die S ta d t,....................... Straßen w ir spazierten, ist uralt. M eine Verwandten, ....................... ich oft denke, w ohnen jetzt in den USA. W o w ohnt die D a m e ,....................... w ir so lange gew artet haben? Das ist ein S ch n eck en h au s,....................... eine Schnecke wohnte. Der Schlüssel, ............................ Hilfe ich die Tür öffnete, gehört eigentlich meinem Nachbarn.

wo(r) + Prepoaicl®
A wo(r) + Prepozíciós névmási határozószót ugyanúgy használhatod vonatkozó névmásként, de csak élettelen dolgokra vonatkozhat:
J ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Der Staubsauger ist eine Maschine, womit man Staub saugt. Der Staubsauger ist eine Maschine, mit der man Staub saugt.
^ A porszívó egy olyan gép, amellyel porszívózunk,__________ F o rd ítsd le w o(r) + P repozícióval:
N em találom a kulcsot, amivel meg kell húznom a csavart^. M egkeresed nekem a dobozt^, amiben a tollait tartja? Lefestem^ a polcot, amire anya mindig a könyveit állítja. Az irodalom valami, amely nélkül a világ szegényebb lenne. Nem néz meg egyetlen filmet sem, amelyben sok vér folyik. M egveszem tőled a szekrényt, amely alatt az éjjeliedényed^^ pihen. Nem találja a tollát, amellyel olyan szép leveleket ír. N em vitte m agával a jogsit, amely nélkül nem vezethet autót.

' in die Schlucht fallen ^e Prothese ^r Hamster; e K affeem aschine "^bald ^weg|schieben ^piepsen; e G eige ^e Schraube anjőrehen ^e Schachtel ‘ ^ bemalen A z o h n e nem kapcsolható ö ssze a wo(r)-ral, használj helyette mást! N ach ttop f

F.
wer és was vonatkozó névmásokat akkor használjuk, ha meghatározatlan személyre vagy dologra utalunk általánosságban vagypedig egész mondatra utalunk vissza:
A

a)

határozatlan személy vagy dolog általánosságban (pl. közm ondások) J Wer ändern eine Grube gräbt, fällt selbst hinein.
= A k i másnak verniet ás, maga esik bele.

b) egész mondat

Különböző esetekben: Nom .: wer A kk.: wen wem Dat.: Gen.: wessen

-

aki akit akinek (részére) akinek a ... (vm ije)

was

- ami, amit (dologra vagy egész mondatra)
Ami jó, nem olcsó. Mindent elmondok, amit akarsz. Mindent, amit láttál, mondj el! Akinek a neve itt van, már hazament. Akinek nem ízlik, ne egye meg^! Aki hazudik, az lop is. Akinek odaadom a virágot, az a menyasszonyom^.

1. Fordítsd le és mondd meg, hogy az a) vagy b) csoportba tartozik-e!
Akit szeretsz, hazudik^. Látod, amit látok^ Minden, amit mondtál, igaz^. Aki egész nap dolgozik, este fáradt. Aki utoljára^ jön, semmit se kap. Arról beszélt, ami engem nem érdekel. Aki utoljára nevet, (az)’ " ’ ' nevet a legjobban.

2. Fordítsd le!
W er sich verspätet, (der)'"’ ' bezahlt extra. W en ich einmal gesehen habe, vergesse ich nie mehr. W em du gestem geholfen hast, ist mein Bruder. Wessen Auto hier parkt, der muss eine Strafe bezahlen. Wen du geheiratet hast, hat einen schlechten Ruf in der Stadt. W er die Gedichte mag, dem gefallen vielleicht auch die Romane. W em das Lesen keinen Spaß macht, der sieht vielleicht lieber fern. W er neben uns wohnt, der spielt immer Klavier. W em ich gestem das Buch geUehen habe, ist mein alter Schulkamerad.
‘iügen ^wahr ^zuletzt "^schmecken; sollen + ige Inf.-ben ^e Braut Általában etwas, alles, nichts, einiges, vieles stb. határozatlan névm ások után áll. A von atkozó névm ást nem kell kitenni, ha azonos esetben áll a fö- és m ellékmondatban.

G.

W ® g

W O ljB lO ü g W O IjO C B F

Ha azt akarjuk kifejezni, hogy valahová megyünk vagy valahonnan jövünk, illetve valahol vagyunk, akkor a fenti kérdöszavakat használhat­ ju k vonatkozó névmásként:

Man renoviert eben das Haus, [wohmjwir einziehen.
(in d a s)

= Éppen most renoválják azt a házat, amelybe beköltözünk.

_____________ _____________

/w q w ir wohnen. (in dem) .[woher]wir kommen. (aus dem)

M ondd ugyanígy:
Az epület, amelyből kiköltöztünk, a dédapámé volt^ A varos, amelybe m ost megyünk, nagyon tetszik nekem. A ház, ahol 30 évet éltünk, nagyon rossz állapotban^ van. O tt, ahol ő dolgozik, senki se tud aludni. A nagyvárosokban^, ahol sok em ber él, rossz a levegő. Salzburg az a város, ahol W.A. M ozart született. Svájc az az ország, ahol három hivatalos nyelv^ van. Sok rosszat beszéltek arról a helyről, ahonnan jöttek. Ahova m ost megyek, (oda) nem jöhetsz, m ert csak egy ülőke^ van. K eresek egy helyet, ahol kettesben^ lehetünk és a fizikáról beszélhetünk E z az az iskola, amelybe többé nem akarok belépni. D rezda az a város, ahol Európa legszebb barokk épületei^ álltak A kocsmában, ahonnan m ost kifutott, otthagyta öt legszebb fogát.
F

1. írd át

wohin^ woher-re a vonatkozó névmásokat és fordítsd le!

Die Stadt, in der es kein Kino gibt, ist langweilig. In der Innenstadt von Budapest, in der der Lärm unertägHch^ ist, möchte ich nicht leben. D er Keller, aus dem die Touristen kommen, ist 300 Jahre ak. Das Land, in das wir fahren, liegt auf der anderen Seite der Erde. D er Garten, in dem m an die Pflanzen nicht gießt, wächst kaum etwas. Das D orf, aus dem sie stammt, ist heute eine Großstadt. Die Kleinstädte, in denen es nur eine einzige Fußgängerzone gibt, sind ziemlich langweilig. Die alte Kirche, in die die Touristen eintreten, ist weltberühmt. Meine Hosentasche, in der ein Dieb meine Geldbörse vei^ebens suchte, war leer. Das Geschäft, in dem ich nur verdorbene W aren kaufen konnte, bedient mich der Verkäufer so, wie ein Faultier.

g e h ö r e n + D! Zustand ^ e Großstadt, "-e zw eit ~ ^Barockbauten Europas ^ elviselh etetlen

e A m tssprache - n

^ r Sitz

^ zu

A h ol n in cs n év elő (pl. városok), ott csak a w o /w o h in /w o h e r használhatók!

H.

ll)®D|®[JDBg]CSs, (SCBF nnn

A derjenige, der (az, aki ...) összetett névmást úgy ragozzuk, m int a határozott névelőt, végződését pedig a gyenge melléknévragozásnak megfelelően. Jelentése megegyezik a wer, wen, wem, wessen általánosító értelmű névmásokéval.
/" iíitiü íín ! SiL

N. az, aki; A. azt, aki;

D. annak (részére), aki;
G . annak a vmije, aki:

derjenige, der diejenige, die denjenigen, der | diejenige, die demjenigen, der derjenigen, die desjenigen, der derjenigen, die
Tsz.

dasjenige,das dasjenige, das demjenigen, das desjenigen, das

N. diejenigen, die A. diejenigen, die D. denjenigen, die G. derjenigen, die

Denjenigen, die hier stehen, gebe ich eine Kinokarte.
^ A zokn ak, ak ik itt állnak, adok egy m ozijegyet *.

M o n d d eze k alapján: azt, aki (hímnem ) = ........................................ annak, akit (hímnem ) = ....................... annak, aki (nőnem ) = ................................ ..... azt, akit (nőnem) = ................................. azokat, akik = ............................................. ..... azoknak, akik ^ ..................................... az, aki (seml. nem ) = ...................................... annak, aki (hímnem ) ==.......................... azoknál, akik = beL.......................................... azokért, akik f i l r ...............................

1, Fordítsd le!
Az, aki nem jön, egyest^ kap. Annak, aki nem segít nekem, én se segítek. Azt, akit tegnap láttam, soha nem felejtem e l Azokról, akik holnap jönnek, nem meséltél. Azokhoz, akiknek tegnap odaadtad a kocsidat, nem szívesen megyek Az a férfi, akit bemutattál nekem, nagyon szimpatikus. Azoknak a gyerekeknek, akik nem dolgoznak, nem adok csokoládét. Azokat a rokonaimat szeretem, akikhez ma m együnk Azokat a történeteket szeretem, amelyekben a vasorrú Bába^ meghal. Azoknak, akiknek nincsenek könyvei, van televíziójuk Azoknak, akik nem tudnak jönni moziba, elmesélem a film történetét.

2. Az előző feladatból írd át wer^ wen, wessen, wem névmásokra azokat, amelyek áttehetőek!

eine Eins e böse Hexe kéttagú névmás mindkét tagja ragozható p l: denjenigen, dem = azt, akinek (adok vmit)

1

I,
1. P ó to ld a z ü r e s e n h a g y o tt h e ly e k e t v o n a tk o z ó n é v m á s s a l és h a k e ll, í r j h o z z á p r e p o z íc ió t is! M ein Freund, ...................... Eltern au f dem Land w ohnen, hat mich eingeladen. Ist das die Frau, ...................... mit m ir sprechen wollte? Das B u c h ,...................... du eben liest, gehört mir. Die P rü fu n g ,........................ Kati gut bestanden hat, w ar schwer. Das T rin k g e ld ^ ...................... du dem K ellner gegeben hast, w ar zu viel. Der F a h re r,...................... du gesprochen hast, ist mein Vater. Das M ädchen, ...................... ich im m er denke, ist gestern weggefahren. Die S c h ü le r,......................der Lehrer bei der Prüfung geholfen hat, haben sich bedankt. Das T h e m a ,......................sie gesprochen haben, war interessant. Der W agen, ...................... er jeden Tag ins Büro fährt, ist lebensgefährlich. D er M a n n ,......................w ir warteten, lag an jenem Tag im Bett. Seine Eltern, ...................... Haus ich die Ferien verbrachte, sind Rentner. W ir badeten in einem kleinen See, ...................... W asser kalt war. Ich kenne einen reichen M ann, ...................... fü n f H äuser besitzt. ...................... die Prüfung besteht, muss in den Ferien nicht lernen. ...................... diese hohe Summe gewinnt, w ird in seinem Leben nie mehr arbeiten. Es gibt in ihrem B rief etwas, ...................... m ich ärgert. Ich habe gestern etw'as im Fernsehen g e se h e n ,...................... ich noch nie gehört habe. Das G e ld ...................... , die jetzt bei uns arbeiten, hat jem and gestohlen. Hast du s c h o n ...................... gratuliert, die den W ettkam pf gew onnen haben? Jörg kennt den M ann überhaupt nicht, ...................... er Geld geliehen hat. M öchtest du m it dem Auto fa h re n ,...................... auch Schum acher gefahren ist? Er gibt dir alles zurück, ...................... er dir gestohlen hat. Ein Polizeiw agen hielt vor dem H a u s ,......................auch unser W agen stand. 2. F o r d í ts d le! V an egy kutyám / am elyik m indig az ágyam ba pisiP. A kocsik^ am elyek a h áz e [ö tt állnak/ az övéW V ettem egy hűtőszekrényt/ am elynek ro 5 sz az ajtaja. Látod/ am it én látok? A k it m o st az ablakban íátsz/ az a húgom . A tej/ am elyből ittá l/ romlott'*. A város/ ahonnan jö tt/ nagyon m essze van innen. A ki éd eset eszik/ keserűt kakál^ (O la sz közm ondás). A lány/ akiről m o st beszélsz/ a barátnőm . A ház/ am ely m ellett lakunk/ az állam é^ L átod a z t a férfit/ akinek a lábán állok? A kollégám/ akinek a gyerekeinél laktam / elköltözött^ H o l van az eladónő/ akivel előbb^ beszéltünk? A kutya/ am elyiknek a h ú sa nem ízlett neked/ az a n y ó so m é i M in d e n t m eg értettél/ a m it m ondott? A z/ aki m eg tu d ja oldani e z t a felad ato t/ kap egy ö tö st. A zokhoz/ akiktől m o st jövünk/ többé nem m együnk. A ki u to ljára nevet/ az nem é rte tte a viccet. A ki kész/ az m ehet.

borravaló

pinkeln

gehören + D

verdorben sein

scheißen; Süßes; Bitteres

^r Staat; gehören + D

^um ziehen o.i.o. ^vor kurzem

e Schw iegerm utter

Itf

A.

o

vagy jelen idejű melléknévi igenév
A folyamatos (vagy más néven jelen idejű) m elléknévi igenév, m int ahogy a neve is mutatja, a jelenben egy folyamatos, változatlan állapotot fejez ki. Kétféle alkalmazása lehet:

a)

m ó d h a t á r o z ó k é n t
Főnévi igenév
p l: Stehen + d lesen + d

Mein Freund schläft immer stehend. = A barátom mindig állva alszik.

+ d

állva = olvasva

Magyarban: -va, -ve, -ván, -vén

áll és olvas

azaz állva olvas (két párhuzamos cselekvés)

M ondd ugyanígy:
ülve futva feküdve álmodva^ írva harcolva^ olvasva játszva fütyülve^ tanulva dolgozva dadogva"^

b)

j e l z ő k é n t
J
--------------------------------------------------------------^

Die sprechende Frau da ist meine Frau. -= A beszélő nö ott a feleségem. Főnévi igenev + d + melléknév végződés

\

A melléknév végződést ki kell tennünk!

pl.: die sitzende Frau

= az ülő nő Magyarban: der stehende Mann = az álló fé rfi . 5^ képző mit dem sprechenden Kind = a beszélő gyerekkel

M ondd ugyanígy:
az alvó tanár az író anya a tanuló gyerek a fütyülő diák az ivó lány az evő gyerek az úszó férfi a kiabáló^ nő a beszélő papa^.V’

träumen ^kämpfen ^pfeifen "^stottern ^schreien

Papagei

1. Fordítsd le! a) A barátnőm sétálva olvas.
A férjem állva kerékpározik. Ü lve eszek fagyit. Józsi rágózva^ úszik.

Józsi énekelve cigarettázik. N agyi táncolva néz tv-t. Játszva dolgozik. Béla állva zongorázik, A köhögő^ férfi itt lakik. Az olvasó nőnek 3 gyereke van. Az ivó fiú a testvérem . Fütyülve nem lehet tanulni.

b) A beszélő ló^ itt áll.
A beszélő köntös^ nem kényelmes. A nevető lány tetszik nekem. A pisilő"^ kutya ott az enyém.

2, Fordítsd le magyarra!
D er stehende Bus da fährt heute nicht mehr. D er bellende^ H u n d gehört mir. K annst du tanzend singen? D a s tanzende M äd ch en gefällt mir. M ö c h te st du im B ett liegend sprechen? D er Polizist hielt den schnell fahrenden Fahrer an. W illst du sprechend essen? D er laufend essende M a n n ist mein M a n n . Lernst du schlafend? Bellende H u n d e beif^en^ nicht, (közmondás) D a s tief schlafende Kind stören^ wir je tz t nicht. D a s sich waschende Kind im Badezimmer ist mein C ousin. Stehend kann ich einfach nicht essen! T anzend und singend h a t mir meine Deutschlehrerin D eutsch gelehrt. Er konnte das G edicht nur spazierend memorieren. Tolstoi m ag er nur auf dem Klo^ sitzend lesen.

3. Fordítsd le prepozícióval! (Vigyázz a melléknév végződésekre!) m it dem rauchenden Mädchen - a cigarettázó lánnyal
a cigarettázó rendőrhöz az álló nagym am ához az ivó gyerektől a festő apánál az alvó m acskára a játszó gyerekekkel a főző anyától az alvó oroszlánhoz az alvó fiúról a beszélő nő m ellé

4. Fordítsd le a következő variációkat!
a) az ivó szamár'^ a) a dolgozó férfi

b) a futva ivó szamár
c) a szamár futva iszik a)

b) c)
a)

❖ anya beszélve eszik a beszélő és evő anya a beszélve evő anya ❖ olvasva ül a klotyón

b) a férfi beszélve dolgozik c) a beszélve dolgozó férfi ❖
a) a testvérem játszva tanul b) a játszó és tanuló testvérem c) a játszva tanuló testvérem a) a mosolygó" lány b) a mosolyogva hazudó'^ lány c) a lány mosolyogva hazudik

b} az olvasó fiú c) a fütyülve olvasó fiú

^Kaugummi kauen Pferd Nachtkleid ‘ ^pinkeln ^husten Hellen = ugatni ^harapni ^zavarni \lo ty ó n ^\E sel ^'schmunzeln '^lügen

B.

D D

vagy múlt idejű melléknévi igenév
A befejezett (vagy más néven m últ idejű) m elléknévi igenévvel egy már befejezett, lezajlott eseményt fejezünk ki, amely a múltban történt, ezért is használjuk képzésénél az ige befejezett {P artizip P erfekt) alakját.

m ó d h a t á r o z ó k é n f
Die Tür ist geschlossen. = A z ajtó be van zárva.
J-

sein + Partizip Perfekt

pl.:

ist geschrieben ist geöffnet
-X-

= meg van írva = k i van nyitva
+

Józsika becsukta

Be van csukva az ajtó. A munka be van fejezve^. A könyvek be vannak pakolva^ A tányér el van mosogatva^.

M o n d d ugyanígy: A z ablak ki van nyitva. Az óra fel van húzva. Minden^ be van vásárolva.

b)

j e l z ő k é n t
Der geschriebene Brief liegt hier. = A m egírt levél itt fekszik. Partizip Perfekt + melléknév végződés
pl.:

die geöffnete Tür das gekaufte Auto stehlen
(lopni)

= a k in y ito tt ajtó = a megvásárolt autó

hat gestohlen
(lopott)

> das gestohlene Auto
(a lopott autó) a megivott tej a megterített^ asztal a meghívott vendég

M o n d d ugyanígy: a megírt házi a m egfőzött leves a megvert^ kutya

a megszerelt kocsi a restaurált ház az elolvasott könyv

* Ez maga az állapotpasszív, lásd az Allapotpassziv fejezetben! 'alles + esz. ^beenden ^eín|packen '’ab|spülen ^prügeln ''decken

1. Fordítsd le! * a) Az asztal meg van terítve.
A bőrönd el van hozva^ A poharak el vannak mosogatva. Az ajándékok be vannak csomagolva.

A A A A

házi m ár meg van írva. dolgozat ki van javítva. kép ki van állítva. cipők ki vannak tisztítva^.

b) Az elolvasott könyv ott van.
A kijavított^ dolgozat nem érdekel. Az elhozott vendégek a buszban vannak A megbetegedett^ tanár nem ad egyest.

Az ellopott kerékpár az enyém. A megszerelt autó jól megy. A rendberakott^ szoba szép. A megfázott^ lány az ágyban van.

2. Fordítsd le magyarra!
D ie schnell aufgebauten H äuser gefallen Tnir nicht. W em gehört jenes gestohlene A uto? D ieses G eschäft ist immer geschlossen. D a s gestern diskutierte T hem a ist interessant. D ie Briefe sind noch nicht abgeholt. D ie heute erzählte G eschichte gefällt mir nicht. Ist der vorgestem geschriebene Brief schon aufgegeben? D a s gestern geohrfeigte M ädchen ist heute sehr gut. D a s gestohlene A u to steh t wieder vor unserem G arten. D iese M e th o d e ist veraltet^. D ie gestern angekommene Delegation hat die Sekretärin empfangen. D ie erkrankten Kinder dürfen nicht in die Schule gehen. D ie vorige Woche bestellten W aren sind verdorben. D ie empfohlenen G etränke haben mir nicht geschmeckt. Ist die A rbeit schon beendet?

3. Fordítsd le p re p o zíció va ll
-

vo r dem resta u rierten H a u s = a restaurált ház előtt a m egérkezett vendégekkel - a felhúzott óra mellé a m egpofozott nőnél - a rendberakott szobában az ellopott kerékpár mellé - a m egjavított rádió elé a bevásárolt dolgokhoz - a kim osott ruhák közé (Befejezett és folyam atos

4. Fordítsd le a következő variációkat!
jnelléknévi igeneveket használj!) a) az evő hal b) a megevett hal c) a hal meg van edve d) az evés közben megevett hal (ném. = az edve megevett hal) ♦ ♦ ♦ a) az éneklő lány b) az elénekelt dal c) az énekelve táncoló lány

a) a cigarettázva evő hal b) a cigarettázva megevett hal c) a cigarettázva evő hal meg van edve d) a megevett cigaretta e) a cigarettát evő hal meg van edve

‘abjholen ^aus|putzen ^korrigieren "^erkranken ^auflräumen ^erkälten ^elavulni A magyarban szebb, ha Esz/3. személyt használunk, tehát meg van csinálva helyett megcsinálták-ot, ezekben a feladatokban csak azért tekintünk el ettől, hogy lássuk, hogyan gondolkodik a német.
%

c.
avagy a duzzasztóm űvek
A tanult m elléknévi igenevek bövítményes szerkezetekben is szerepelhetnek o ly módon, hogy a névelő és a fő n év közé összegyűjtik az összes rájuk vonatkozó szót, úgy m int a duzzasztómű a vizet:
bővítmény helye ^ \ ^

das . . spielende Kind das M t den Freun^^^^ spielende Kind das M t den Freunden Jm spielende Kind das am.Mpxgen mit.den.Fre^^^^^ spielende Kind
= a barátol^al. re g g d já tsz ó g y erek

A

Fordítsd le a piram isokat:
a) az úszó lány az uszodában úszó lány a barátnőjével az uszodában úszó lány a barátnőjével az uszodában fröcskölve^ úszó lány az álló em ber a W C előtt álló em ber a bezárt W C előtt álló és toporgó em ber a lövöldöző banditák^ a kocsiban lövöldöző banditák a kocsiban a rendőrökre lövöldöző banditák a kocsiban a rendőrökre m enekülés közben"^ lövöldöző banditák a síró^ lány a síró lányhoz a pádon ülő síró lányhoz a pádon ülő síró lányhoz odajön egy fiú

b)

c)

d)

e)

az ivó cimbora^ az ivó cimborával az evő és ivó cimborával a kocsm ában evő és ivó cim borával beszélgető barát a kocsm ában evő és ivó cim borával beszélgető baráthoz jö n egy nevető lány^

‘ platschen = fröcskölni ^ trappeln ^ schießen; e Banditen ^ beim Fliehen/fliehend V einen ^r Kumpel \ u -val indítsd a mondatot! (Vonatkozó névmással is fordíthatod!)

1, Fordítsd le magyarra!
D er in B udapest ankom m ende deutsche A ußenm inister begrüßte die Journalisten. D en seit Jahren verschlossenen Schrank öffneten w ir gestern. D er für diese Stellung geeignete’ D irektor ist noch zu jung. Den beim Publikum so beliebten Schauspieler haben w ir zum A bendessen eingeladen. Die gestern im K eller gefundene Vase kostet m ehr als 20 000 Euro. Das ist ein seit 120 Jahren nicht erreichter Rekord. In Frankreich gab es eine über vier W ochen anhaltende^ Schönwetterperiode. Die attraktiv aussehende Lehrerin begrüßten die zum Unterricht erschienene^ Schüler. Eine aus dem Schuldienst ausscheidende'^ K ollegin ärgerte sich über einen nicht rechtzeitig aus den Ferien zurückkom m enden Schüler. D er sich nach m ehr Ferien sehnender^ Schüler ärgerte sich über die zu schnell vergehenden Ferien, Der vorgestern a u f der A utobahn landende Pilot hatte m it dem eben ankom m enden Monteur^ einen Streit. Das gestern um 4 U hr nach Prag abgeflogene Flugzeug ist im m er noch nicht angekom m en. D er m it zw anzig M inuten V erspätung abgefahrene Zug ist pünktlich in W ien angekom m en.

2. Fordítsd le a minidialogusokat!
- Miről beszéltél azzal a fiúval? - A pádon ülő és cigarettázó fiúra gondolsz^F


- A televízió előtt ragot Myamwogva^ mm lehet tanulni! - Világos.


- Tetszik a lány? - A pádon ülő és fagyit nyaló lányra gondolsz? - Rossz barátaid vannak! - Most a börtönben“ ’ ülő barátaimra gondolsz vagy a helikopter'“ elől menekü lökre"?


- Ki az anyukád? - A sarkon az igazgatóval beszélő nő az anyukám.


- Melyik autóval utaztatok Berlinbe? - Azzal a parkoló elején parkoló Mercedesszel, (der) - Azzal a kis kék Trabival jöttök? - Nem. Azzal a Skoda mellett parkoló, kékre festett'^ Volvóval. - Akkor én inkább a tegnap feliíjított'^ rolleremmel jövök.

'alkalm as ^an|halten = eltart vm ed d ig ^erscheinen = m egjelen ni "aus|scheiden = eltá­ vozn i ^vágyni vm i után ^szerelő ^meinen + A ^Kaugummi kauen ^s G efängnis '°r Hubschrauber " flieh en v o r + D '^bestreichen '^erneuern; r R oller

D.
vagy jö v ő idejű m ellék n év i ig e n é v
A beálló (vagy jö v ő idejű) melléknévi igenévvel azt fejezzük ki, hogy egy ügyet vagy dolgot el kell illetve el lehet végezni majd a jövőben. Ehhez a nyelvtanhoz a legközelebb áll az -andó, -endő képző a magyarban (pl.: megoldandó, elküldendő):

Die zu schreibende Hausaufgabe bedrückt mich. = A megírandó házi feladat nyomaszt.
--------------------------------------------------------------------------------------

zuj+ Főnévi igenév + ( d j + mn. végz.

pl.: der zu reparierende Kühlschrank = a m egjavítandó hűtőszekrény ein zu lösendes Problem = egy megoldandó probléma

a házi még nincs meg, a jövőben megírandó

Jövő

M ondd ugyanígy:
egy megjavítandó rádió a meg;tanulandó szavak a megoldandó feladatok az elismerendő teljesítmény' a kijavítandó munkák egy elolvasandó könyv a kimosandó ruhák a tanulandó anyag egy jóváteendő^ hiba az elkerülendő^ hiba a használandó szótár a megírandó levél

A beálló m elléknévi igenév tartalm ilag a müssen és können módbeli segédigéknek felel meg*:

Den Brief muss man aufgeben. Das Gerät kann man nicht reparieren.
\ M ondd ugyanígy:

=> Der aufzugebende Brief. = A feladandó levél, -andó, -endő => Das nicht zu reparierendes Gerät. = A m egjavithatatlan készülék, -ható, -hető

E gy jóvátehetetlen hibát követett^ el. H ol van a befizetendő összegé? E z egy megválaszolhatatlan*^ kérdés. Sajnos egy gyógyíthatatlan^ betegsége van. Félek a rovarok feltartóztathatatlan inváziójától*. A felépítendő ház alapja^ még nincsen kész. Megcáfolhatatlani° érveivel meggyőzött mindenkit. 'anerkennen; die Leistung ^wiedergutmachen ^vermeiden ''begehen +A ^e Summe %eantworten ^heilen ^aufjhalten; s Insekt ~s, ~en ^e Grundmauer '“wiederlegen Hogy mikor melyiknek felel meg, az a mindenkori szövegösszefüggéstől függ.

E.
1. Fordítsd le a következő variációkat és mondd meg, melyik fajta melléknévi igenevet használtad!
(1) apa énekelve olvas az éneklő apa (2) Jürgen felac^ja a levelet

az elénekelt dal az elénekelendő dal (2) a fésülködő lány* a lány fésülködve beszél
a megfésült lány a m gfésülendő lány

a levelet feladó Jürgen a feladott levél a feladandó levél
(5) Kinga rendet rak a szobában' a rendrakó Kinga a rendbe rakott szoba a rendbe rakandó szoba (6) a tapétázó munkással^ cigarettázva tapétázik a kitapétázott szobában a tapétázandó szobában

(3 ) a könyvet író fiú a fiú könyvet írva beszél a megírt könyv a megírandó könyv

2. Fordítsd le magyarra!
M utti hat eine vollautomatisch waschende Waschmaschine gekauft. V om Arzt bekam ich gegen meine Kopfschm erzen eine sich in Wasser schlecht lösende Tablette. D er erkältete Junge komm t heute nicht. D er auf den T urm gestiegene W anderer ist jetzt sehr müde. D er in den Bach gefallene Tourist liegt im Bett. D er mit fünfzehn M inuten Verspättmg abgefahrene Zug kom m t in 2 Stunden in M ünchen an. Diese veraltete^ M ethode gefällt m ir nicht. E r hatte anerkennende'* Meinung über euere Arbeit. D er anerkannte Professor unterrichtet an der Universität von Basel. Die zu waschenden Kleidungsstücke liegen auf dem Boden. Die zu lösende Aufgabe ist einfach nicht lösbar. D er Passagier^ stieg noch in den vom Bahnhof entfernenden Zug ein.

3. Fordítsd le a mondatokat!
A m eghívott vendégek 8 órakor érkeznek meg. A felhúzott óra nem akart felébreszteni^. A pletykáló^ lányokkal nem szívesen beszélek. A kijavított dolgozatok otthon maradtak. A z érkező vendégeket kísérd* a szobába! Ez még egy megoldandó feladat. Kerékpározva is tudok tanulni. A z ellopott kerékpár annál a cigarettázva beszélő fiúnál van. A z eladhatatlan árukat kidobjuk®. A látogatók beszélgetve'“ hagyták el a múzeumot. A katonák” erre a feladatra speciálisan ki vannak képezve'\ A barátnőm szerelmes^ de sajnos nem belém. A bankot kirámoló gengszterek'^ között o tt volt a barátom is. A z elmosandó edények még nincsenek elmosogatva^ fiam!

'auflräumen im Zim m er ^tapezieren; r Arbeiter ^elavult ^'anerkennen + A = elism er \ita s '’w eck en ^klatschen ^begleiten ’aus|w erfen '''diskutieren "r Soldat -en '^speziell aus|bilden '^r G angster aus|räumen A sich k özvetlenü l a n év elő után áll!

A.
is - is
A sowohl - als auch (is mondatrészeket köthetünk össze: pl. két mondatot: is) páros kötőszóval mondatokat és

Ich gehe heute zu dir.

besuche meine Oma.'

Ich gehe heute sowohl zu dir, als auch besuche ich meine Oma.
I I. hely I I A A [fordított szórend]

M a hozzád is m egyek és m eg is látogatom a nagyit.

U gyanígy:
A virágokat is megöntözi és a szobámban is rendet ra k H olnap felkeresem anyát is és vidékre is utazom, (aufs Lande) A városba is megyek és a múzeum ot is megnézem^ A dok neked ebédet is és meg is m osom a hajadat. A dott nekem csokit is és el is vitt az állatkertbe^. Be is vásároltam és rendet is tettem a szobámban. A virágot is m egöntözöm és a kutyának is adok ermi^. A kocsit is megjavítottam és a barátnődet is elhoztam. A levesemet is megette és a vázát is összetörte^. E l is mosogatott és be is vásárolt. Ma teniszeztünk is és meg is néztük a Louvre képeit. Ma úszunk a Balatonban és vizibiciklizünk^ is.

1. Fordítsd le magyarra!
Ich repariere morgen sowohl mein AutOy als auch m ache ich darin O rdnung. Er gab mir sowohl Eis; als auch begleitete^ er mich bis zum Theater. Sie wi[[ sowohl eine A uslandsreise unternehmen^^ als auch seine H e im a t besser kennen lernen. Wir sahen heute sowohl fern^ als auch gingen wir in den Park. Er schenkte mir sowohl einen Kuli/ als auch gab er mir einen Kuss. M e in Freund m alte sowohl ein schönes Biid^ als auch reparierte er mein Fahrrad. Sie schrieb sowohl ein Gedicht®/ als auch trank sie ein Liter Wodka. A n jedem T a g nim m t er sowohl an dem W ettkam pfe teil/ als auch besucht er in K arlstadt seine Urgrof^eltern'°. Professor Brinkmann h a t am Freitag sowohl seinen Patienten operiert/ als auch seinen ausländischen Kollegen empfangen.
’sich^ an|sehen ^rZoo ^Futter geben "^zerbrechen a.h.o ^Wasserfahrrad fahren ^elkísér ^tenni, csinálni, vállalkozni vmire költemény Verseny '^dédszülök

2. Kösd össze is-is kötőszóval a mondatokat!
Ich kaufe heute alles ein. + Meine Freundin kocht. + D ein Freund fährt gut M otorrad. + Die Lehrerin korrigiert unsere Fehler. + Bill treibt Sport. + Karl trinkt Napoleon. + Die Sekretärin empfängt die Gäste. + Mein Kollege bestellt die Getränke. + Ich gieße deine Blumen. Sie macht in meinem Zim m er Ordnung. Sie spielt gut Gitarre. Sie gibt uns N oten. E r spielt schön Klavier. E r isst Kaviar. Sie bäckt ihnen Kuchen. E r schmückt den Saal.

3. M ondatrészeket is összeköthetsz a sowohl - als auch-al, itt csak egy igét használunk és vesszőt se teszünk:

Ich bin sowohl klug als auch bescheiden.
= Okos is és szerény is vagyok.

Ugyanígy:
Hasfájásom és fejfájásom^ is van. A barátom lusta is és ügyetlen^ is. O rám is gondol és a karrierjére^ is. A kulcsomat és a pénztárcámat^ is keresem. A macskám primitív is és pimasz^ is. M ost velem is beszél és a barátjával is. Velem is táncolsz és vele is? Sört és bort is iszik A sportot és a zenét is szereti.

4. A példa alapján használj módbeli segédigét is!

Ich will sowohl ins Kino gehen, als auch mit dir im Restaurant e sse n . = M oziba is akarok menni és enni is akarok veled étterem ben. utolsó
helyen A várost is meg szeretném nézni és a nagymamámat is meg akarom látogatni. T udok úszni is és tv-t nézni is! Amerikába és Brazíliába^ is szeretnék utazni. Gyalogé is akarok menni és busszal is akarok utazni. Magyarul is és németül is tudok már. Neki Németországban és Ausztriában is kell dolgoznia. Sajnos nekem otthon is és az iskolában is kell tanulnom. Alaszkába is szeretnék utazni és az Atlanti-óceánban^ is szeretnék fürödni. Ma még el kell m osogatnom és rendet is kell raknom a szobámban. Teniszezni és hegedülni^ is tud.

5. Fordítsd le a minidialógust!
- A barátoM egy csodálatos ember. Szigorú és Magyvonaltí*^ is. - Miért.^ - Jótékonysági” koHcertekefi is részt vesz és az ültetvéMyeke«^^ is felügyel^^ a munkásaira egy ostorral'"^. - Akkor a te barátod egyszerre kiváló üzletember és egy nagy humanista'^ is!

Bauchweh/Kopfweh haben faul; ungeschickt ^e Karriere "^e Geldbörse ^primitiv; frech ^Brasilien ^zu Fuß ~ ^r Atlantik ^Geige spielen '^streng; großzügig ” s Wohltätig­ keitskonzert '^e Plantage '^überwachen ’^ ^ e Peitsche ^^r Geschäftsmann; r Humanist

B.

0

sem - sem
A weder - noch (sem - sem) páros kötőszóval mondatokat és mondatrészeket kötünk össze, ahol mindkét tagmondatot vagy mondatrészt tagadjuk. Két tagmondatot tagadunk:

Ich trinke keinen Alkohol.
V

Ich esse kein Fleisch.

Ich trinke weder Alkohol, noch esse ich Fleisch. I i I
L h ely Á A [fordított szórend]

= Sem alkoholt nem iszok, sem húst nem eszek.

U gyanígy:
Se tévét nem néz, se könyvet nem olvas. Se nem takarít a szobájában, se nem mosogat. Se nem segít nekem, se nem udvarias^ velem. Sem tanácsot nem kérek tőled^, sem nem segítek neked. A barátnőd sem karcsú^ sem nem tud ablakot pucolni! Se nem tanulsz, se nem viszed ki a szemetet^! E z az állat se nem repül, se nem úszik Alkoholt se iszik és a lányokkal sem táncol. Józsi se nem sportol^ se nem tanul. E z a hajléktalan^ se nem koldul^ se nem dolgozik E zen az órán se aludni, se tanulni nem tudok* E zen a bolygón^ tyúkok sincsenek és vadászok se vadásznak^.

1. Fordítsd le magyarra!
Er kam zu uns weder zu Weihnachten^ noch besuchte er uns in den Winterferien. Er hilft mir weder bei der Hausaufgabe^ noch kommt m it mir Fuf^ba[[ spielen. Spätabends trinkt er weder Wein/ noch isst er etwas. D ein Freund geht weder in die Schule^ noch m acht er seine H ausaufgaben. Sie trägt weder schöne Kleider^ noch geht sie ins Theater. Péter [ud uns weder zur Party ein^ noch begrüfite er mich gestern auf der Straj?>e. H ier kann man weder G eld wechseln^ noch Lebensmittel kaufen. D ie AAathestunde war weder interessant/ noch konnte ich meinen Lehrer richtig verstehen. M e in M a n n will weder arbeiten^ noch beim H au sh alt helfen.

M ivel a ném etben n incsen kettős tagadás (sem ezért a w e d e r - n och elég tagadás a m ondatban, nem s z a b a d k iten n ü n k m ég m ellé extra a nicht-Q t. ^höflich sein zu + D ^jden. um Rat bitten ^schlank den M ülleim er aus|leeren ^Sport treiben V e O b d ach lose ^betteln ^r Planet ‘ V Jäger/jagen

2. Kösd össze sem - sem kötőszóval a mondatokat!
Ich komme nicht zu euch. E r isst keine Schokolade. D er Lehrer kom m t nicht in die Berge. D er Fahrer trinkt keinen Alkohol. E r hat keinen Sinn für H u m o rt D a gibt es keine M usik Sie trägt nicht schöne Kleider. + + + + + + + Ich besuche nicht deine Freundin. E r trinkt kein Mineralwasser. E r liest keine Zeitung. E r fährt nicht zu schnell. E r ist nicht intelligent. Die Speisen sind nicht gut. Sie wäscht sich nicht die Füße.

3- A sem -sem mondatokból csinálj újra két tagadó mondatot!
Er kennt w eder die Regeln^, noch kann er gut spielen. M eine Freundin kann w eder gut kochen, noch im Zim mer O rdnung machen. Du gibst m ir w eder gute Ratschläge^, noch hilfst du m ir bei der Aufgabe. Die Lehrerin spielt w eder Fußball, noch raucht sie in den Pausen. Er hat w eder Zeit für seine Kinder, noch kauft er ihnen Geschenke, M ein Freund spielt w eder Klavier, noch treibt er Sport. Anna isst w eder Kuchen, noch trinkt sie Coca-Cola. Er geht w eder ins Konzert, noch schwimmt er mit seinen Freunden.

4. M ondatrészeket is összeköthetünk weder - noch-al, itt csak egy igét használunk és vesszőt se teszünk:

Ich bin w e d e r schön n o ch intelligent. = Se szép, se intelligens nem vagyok.
Ugy^anígy:
Se bort, se sört nem iszok Se moziba, se színházba nem megy. Se barátom, se barátnőm nincsen. A barátnőd se nem buta, se nem ronda^. Ehhez^ se kedvem, se időm nincs. Se vele, se veled nem megyek Az a szoba a lakásotokban se nem világos^, se nem nagy. Az anyósom se nem lát, se nem haU. Se kicsi, se nagy háza nincs.

5. Ha több mondatrészt is tagadsz, csak a noch-ot tedd ki;

Sie liebt w e d e r mich n o ch meine Freundin n o c h Géza. = = N em szeret se engem se a barátnőm et se Gézát.
Ugyanígy:
Te nem szeretsz se engem, se a kutyámat, se a macskámat, se az egeremet. Se kenyeret, se férget^, se virágot, se almát nem eszik egy hete a halam. N em láttam ott se az anyukád, se az apukád se a húgodat. Se bort, se vizet, se limonádét, se kakaót, se ásványvizet nem iszom. N em vásárolt se nekem, se neked, se a nagyinak, se a halamnak csokoládét. Se én, se anyu, se apu, se a nagyi, se a nagyapa nem nég)kézlábazott^!
'nincs hum orérzéke ^szabály(ok) \ r ) -‘‘e tanács ‘ ^ blöd/häßlich ^dazu ^hell g au f allen vieren kriechen o.i.o. W um i

c.
vagy - vagy

0

0

A z entweder - oder (vagy - vagy) páros kötőszóval mondatokat és mondatrészeket kötünk össze, ahol egy választási lehetőséget fejezünk ki. Két mondat esetében:

Wir fahren heute zur Oma. + Wir besuchen meine Tochter. Entweder fah ren wir heute zur Oma, oder wir besuchen meine Tochter.
A A A L h ely A [eg y en es szórend]

V

vagy -vagy

Vagy elmegyünk ma a nagyihoz, vagy meglátogatjuk a lányomat.

U gyanígy:
Vagy jössz velünk, vagy otthon maradsz. Vagy megeszed a kenyeret, vagy nem kapsz csokoládét. Vagy odaadod a pénzt, vagy kapsz egy pofont. Vagy elmész az iskolába, vagy beszélek apáddal. Vagy ebben az utcában lakik, vagya szüleinél él. Vagy levelet írok neki, vagy telefonálok neki. Vagy nem tud írni, vagy nincs keze. Vagy külföldre megyünk, vagy a telken^ dolgozunk. M ost vagy hazudik, vagy őszintén beszéP. Vagy segítesz nekem vasalni^, vagy itthon maradsz.

1. Fordítsd le magyarra!
E ntw eder g e h st du je tz t au s dem Zimmer^ oder ich schmeif^e dich raus"^. E ntw eder kom m t ihr zu unS/ oder w ir gehen zu euch. E ntw eder essen wir h eu te zu H ause^ oder w ir gehen zusam m en in eine G a s ts tä tte . E ntw eder [ernst du l o o W ö rter bis m orgen/ oder du bekom m st von m ir eine schlechte N o te . E ntw eder schenke ich ihr eine Bluse^ oder ich kaufe ihr ein Radio. E ntw eder gebe ich ihr jenes Buch zu W eihnachten^ oder sie w ird es m ir schenken. E ntw eder w ird m ir m ein C h e f kündigen^/ oder ich w erde m orgen diese Firm a freiw illig verlassen^/ aber ich w ill hier n ic h t m ehr arbeiten. E ntw eder lä s s t du m ich los^ oder du bekom m st von m ir eine O hrfeige,

's G rundstück ^lügen; ehrlich sprechen ^bügeln \ih a j it a n i ^felmondani '"elhagyni * M ás h elyen is állhat az en tw ed er: E n tw e d e r w ir fahren s tb ... vagy W ir fahren e n tw e d e r stb ...

2. Kösd össze vagy - vagy kötőszóval a mondatokat!
D u tapezierst die Wohnung. Wir fahren zum Plattensee. Sie machen jetzt einen Klassenausflug^. D u hörst mit dem Blödsinn^ auf. Valentin sucht sie heute auf. Julian ist sehr k rank Wir fahren nach Osaka. D er Lehrer korrigiert den Aufsatz^. + + + + + + + + D u putzt das Fenster. Wir besuchen deinen Cousin. Sie schreiben eine Schularbeit. Ich werde böse. E r geht ins Schwimmbad. E r ist abgereist. Wir bleiben am Plattensee. E r geht mit Bözsi in die Berge.

3. M ondatrészeket is összeköthetsz entweder - oder-rel, itt csak egy igét használunk és vesszőt se teszünk:

Entweder fahren wir mit ihnen oder mit deinen Eltern.
“ V agy velük vagy a szüléiddel m együnk. Vagy itt alszik vagy a nagymamájánál. Vagy holnap vagy holnapután m együnk Vagy egy széket vagy egy lámpát kapok Vagy nagyon szom orú vagy nagyon vidám. Vagy halat eszik vagy semmit. Vagy Németországba vagy Olaszországba m együnk Vagy m ost ebédel vagy 2-kor. Vagy szeretsz engem vagy nem! Vagy m ost ájulok el vagy sohaH

4. A példa alapján használj módbeli segédigét is!

Entweder musst du jetzt arbeiten, oder an der Universität weiterstudieren.
= M ost vagy dolgoznod kell, vagy az egyetem en továbbtanulnod. Vagy meg akarja látogatni a barátját, vagy el akar menni vele moziba. Vagy moziba szeretnénk menni, vagy fagyit enni a cukrászdában. Vagy meg kell mondania neki az igazságot, vagy el kell mennie otthonról^. Vagy meg kell őt operálni, vagy csak kórházba kell szállítani. V agya TV előtt szeret ülni, vagya computeren játszani. Vagy nem szeretsz velem étterembe jönni, vagy csak kevés a pénzed. Vagy hazamegyünk, vagy neked kell fizetned a pincém ek

5. Fordítsd le a minidialógusokat!
- Vagy kifizetjük az albérletet'^ és maradunk, vagy wew fizetjük ki és megyünk a fiíd alá. - Fizetünk. - Vagy befogod^ a szád és ide figyelsz^ vagy azonnal elhagyod a szobám! - A kettőt egyszerre^^ nem tudom: vagy befogom a szám vagy odafigyelek.

‘iskolakirándulás ^hülyéskedés ^fogalmazás ‘ ^in Ohnmacht fallen Von zu Hause 9i Untermiete ^den Mund halten ^zu|hören *^beide; gleichzeitig

D.

Q í]0© [lí]Ű B D Q flF= ®® [ID(ä(8[r[iü S 1 Q 0 ® [}D
n em c s a k - h an em ... is

A nicht nur - sondern auch (nem csak - hanem ... is) páros kötőszó­ val mondatokat és mondatrészeket kötünk össze: Pl. két mondatot

Es gibt dort ein Kino. + In der Nähe liegt ein Schwinnmbad. Es gibt dort n ich t nur ein Kino,
s o n d e r n a u ch ein Schwimnnbad liegt in der Nähe. I i I
I. h ely A A

• * = N em csak mozi van a környéken, h an em egy uszoda is.

[eg y en es szórend]

U gyanígy: N em csak pénzt küld neki, hanem meg is látogatja. N em csak segítek a barátaimnak, hanem kerélq)ározom is velük A barátom nak nem csak sok pénze van, hanem sokat is utazik N em csak a rádió rossz, hanem a tévé se m űködik N em csak újságokat vásárolunk, hanem könyveket is adunk el. N em csak a feje fáj, hanem rosszul is érzi magát. A tanárnőnk nem csak tanít, hanem újságot is árul a hétvégén. N em csak dolgozik, hanem a feleségének is segít. A barátnőm nem csak kitakarítja a szobámat, hanem meg is borotvál! N em csak hogy egy hangos szomszéd él felettük, hanem egy alkoholista^ is énekel esténte alattunk

1. Fordítsd le magyarra!
M e in Kollege is t n ich t nur blöd/ sondern er s tö rt m ich auch bei der A rbeit. Er h a t n ich t nur m it seiner Frau Problem e/ sondern er s tre ite t im m er auch m it seinen N a c h b a rn . Sie h a t n ich t nur viel Freizeit/ sondern sie n u tz t sie auch g u t a u s \ Er h a tte gestern n ich t nur einen Bärenhunger^/ sondern er w ar auch aggressiv. N ic h t nur ein K rankenhaus g ib t es dort/ sondern auch ein T h erm alb ad is t im G a rte n . N ic h t nur der K ranke w ar m üde/ sondern auch der A r z t fühlte sich n ich t ganz wohl. N ic h t nur A u to s verkauft m an hier/ sondern m an kann auch Fahrräder kaufen. N ic h t nur K inder spielten im Spieipark/ sondern auch die Eltern spielten Fußball m iteinander.

" - a nicht nur állhat a m ondat elején is: Nicht nur ein K ino gibt es dort, sondern ... - a sondern auch elválhat egym ástól és az elé a szó elé kerül, am elyre vonatkozik: Er liest nicht nur a u f D eutsch, sondern er spricht auch a u f E nglisch. V A lk oh olik er ^aus|nutzen = kihasznál ^farkasétvágy

2. M ondatrészeket is összeköthetsz a nicht nur - sondern auch-al, itt
elég csak egy igét használnod:

Sie ist nicht nur primitiv, sondern auch faul.
= N em csak primitív, h an em lusta is.

Ugyanígy:
A barátom nem csak gazdag, hanem okos is. N em csak éhes vagyok, hanem szomjas is^. N em csak tejet veszek, hanem csokit is. N em csak a barátom él velünk, hanem a barátom barátja is. Gizi nem csak a hajam, a fülem is levágta^. N em csak könyvet, hanem újságot is olvas. N em csak a tanárnő jön, hanem az igazgató is. N em csak könyveket hoz, hanem a barátnőjét is. N em csak az uszodába me­ gyünk, hanem a nagyihoz is. N em csak buta, ronda is.

3.
Ha csak azt akarod kifejezni, hogy sőt még ... is, akkor az egytagú sogar-t ke ll használnod:

Er kann sogar auf Deutsch sprechen.
= Sőt, m ég németül is tud beszélni.

Ugyanígy:

]

Sőt, neki két gyereke is van. Sőt, jól tud kézilabdázni is. A barátnőm nek két autója is van. A barátom jól tnid lovagolni is^. Sört is ittunk a partin. Sőt, még meg is akarta írni a házimat! Sőt, még angolul is tud írni.

4. A példa alapján használj módbeli segédigét is! Ich will nicht nur nach Ägypten, sondern auch nach Kalifornien fliegen.
N em csak egy új házat akarok venni, hanem egy új autót is. N em csak enni szeret, hanem tv-t nézni is. N em csak 1000 métert kell ma úsznunk, hanem 2 kilométert futnunk is. N em csak sokat akar keresni, hanem sokat költeni is. A könyvtárban nem csak olvasni tudsz, hanem aludni is. Idén nem csak utazni, hanem egy házat is akarnak venni.

5. Fordítsd le a minidialógusokat!
- Miért nem (lagyod azt a legyet^? - Ez a légy «ewcsak rosszul nevelt*^, hanew piwasz^ is.


- Nem csak fáradt vagyok, hanem ideges is. - Akkor menj aludni. - Ma nem csak egy egyest kaptam az iskolában, hanem egy pofont is. - Te mázlista vagyí

'hungrig; durstig ^ab|schneiden 'Veiten "^in Ruhe lassen ^frech \ Glückspilz

FHege ‘ ^schlecht erzogen

Nem csak az igéknek lehet vonzatúk, hanem a mellékneveknek is. Ez a vonzat lehet egy „puszta eset” is (ähnlich sein +D), de lehet prepoziciós vonzat is (verliebt sein in +A). Hozzávalók:

s e in + v o n z a t + m e llék n év

Joe ist mir ähnlich.
= Joe hasonló hozzám .

ähnlich sein +D
= hasonló vkihez

A.

Melléknevek A kkusatíw al
Ezek a m elléknevek többnyire időt és mennyiséget jelölnek:

a lt b r e it tie f lang hoch w ert sch w er

öreg széles m ély h osszú m agas ér vm it n ehéz

Ihr Sohn is t erst e in e n Monat alt.
= A fia m ég csak egy hónapos.

M o n d d ugyanígy:
A polc egy m éter' széles. A gödör 1 m éter mély. A körme^ 3 cm hosszú. A bolhám"^ 1 cm széles. Az ágya 3 m éter hosszú. Ez a ház csak a felét^ éri. Ez a gyürü^ 100 D ollárt ér. Ez a szék nem sokat ér. A barátnőm m ajdnem 1 tonnás^. Ez egy lyukas garast se ér. (tagadás!) Másfél^ m éter széles a szekrénye. M ég csak egy hetes a lányom. Fabatkát’^ se ér a cipőm, (tagadás!) Egy m éter hosszú seprűt^ ^ hozott. Van egy egy hónapos kutyája. 1^ A tájékoztatása^ nekem sokat ér.

1. Fordítsd le!
D a s W iedersehen m it m einen alten Schulkam eraden w ar m ir die R eise w ert. Ihre H ilfe is t m ir sehr viel w ert. D e r N eugeborene'^ w ar e rst einen T a g alt/ als er starb . M e in neuer Freund is t ebenso lan g w ie breit. Einen T a g lan g blieb er nu r bei uns. D er g anze Kram'^ is t n ic h t viel w ert.

*r/s M eter Grube ^r N a g el r/s Zentim eter " ^ r Floh ^e H älfte ^r R ing ^fast; e Tonne 10 r Schuss Pulver (+ A k k .) w ert ' V B esen ^r rote H eller (+ A k k .) w ert ^anderthalb ’^e A uskunft ^^üjszülött ^ \a c a k , holm i

B.

Melléknevelc Da.tivira.l
ähnlich behilflich bekannt gleichgültig peinlich treu sympathisch
hasonló segítők ész ism ert k özöm b ös k ínos hű szim patikus

sein + Dativ

\

Er war mir immer behilflich.
= = M indig segítőkész volt hozzám .

M o n d d ugyanígy:
H asonló egy majomhoz^. Bélát itt kevéssé^ ism erik Miért közömbös ez számodra? Johann ismert a környéken. Az eset^ kínos volt számomra. Mindig hű volt hozzá. N em tudsz róla"^? Ism erem ezt a zenét. N em szimpatikus nekem a barátod. E z közömbös számodra? Kínos volt számomra a dicsérete^. H ű maradtam hozzá.

c.

Melléknevek Genitiwel
gewiss ledig schuldig sicher verdächtig würdig
biztos vm iben m en tes, szabad vm itöl adós vkinek b iztos vm iben gyanús vm iben m éltó vm i(re)

Dieser Millionär ist jeglicher Sorgen ledig.
= Ez a m illiom os m indenféle gondtól m entes.

M o n d d ugyanígy:
Biztos vagybenne^. Biztos a győzelemben^. N em vagyok benne biztos. Pista gyanús ebben a lopásban^. Biztosak vagytok a győzelemben? Méltó a dicséretre. E z nem méltó hozzád^. Megszabadultam a barátnőmtől^^. Mentes minden kötelezettségtől^i. E bben az ügyben gyanús.

’r A ffe -n,-n ^wenig Fali "^jdem. ist etw . bekannt Lob ^dessen (G en !) S ieg (G en.) D ie b s ta h l-s ^dein (+ G en .) = h ozzád ^^ledig s e i n +G (jelen id ő!) “ e Pflicht A G e n itiv -v e l álló m ellék n evek m a már nagyon ritkák a ném etben.

D .

Melléknevek Frepezíctéval
fertig mit +D = k é s z v m iv e l zufrieden mit +D = eléged ett vm ivel abhängig von +D = f u g g v m it ö l b eg eistert von +D ~ el van ragadtatva

1. Fordítsd le a mondatokat a prepozíciós melléknevekkell stolz auf + A = b ü szke vm ire/vkire bőse auf +A = m érges vkire/vm ire arm an +D = szeg én y vm iben reich an +D = gazdag vm iben

Büszke vagyok rád. Miért vagy mérges ránk? E z az ország szegény ásványi kincsekben^ Magyarország gazdag gyógyvizekben^. K észen vagy a munkával? N em vagyok elégedett a teljesítményeddel. Még függ a szüleitől. El vagyok ragadtatva a filmtől. N em vagyok elragadtatva tőle. Még mindig mérges rám. A tanárnő elégedetlen velem. Garfield el van ragadtatva az új recepttől^. Sajnos még nem vagyok független tőle. Józsi jogosan^ büszke az eredményére. Elégedettek vagytok vele?

2. Fordítsd le! gespannt auf +A = k íván csi v m ir e neidisch auf +A = irigy vkire b ereit zu + D = k észen áll vm ire fähig zu +D = k épes vm ire
__ ______ _ . .................... . . _

.. .... ^

_........... .......

bewandert in +D = járatos vm iben geschickt in +D = ü g y es vm iben verliebt in + A = szerelm es vkibe blaSS VOr +D = sápadt vm itől
........................ ............. . .

'

Kíváncsi vagyok a filmre. Mindig irigy volt rám. Készen állsz az indulásra? Erre nem vagyok képes. A szomszédom képes mindenre. Képes volt erre a tettre*^! Járatos a matematikában. Lajos ügyes zsebmetszésben^. N em vagyok képes erre a feladatra. Szerelmes vagyok beléd. Sápadt volt a dühtől^. Sápadt lett a félelemtől. Szerelmes vagy belé? Miért vagy irigy rá? Sok dologban járatos. A rakéta készen áll a kilövésre^. Kíváncsiak vagyunk az új főnökre.

3. Fordítsd le! bekannt für +A gewöhnt an +A glücklich über *A
= ism ert vm iről

= h o zzá
=örül

van szok va

besorgt um +A beliebt bei +D

= aggód ik vkiért

=

ked velt vkik között bolondul vkiért/vm iért

vm ih ez

verrückt nach +D =

vk in ek /vm inek

Anita ismert a pontatlanságáról^^. Hozzá vagyok szokva ehhez a hideghez^i. Mindannyian örültünk az ajándékoknak Bolondulok ezért a fiúért. Aggódom a gyerekeiért. Aggódik értem. Pista nagyon kedvelt a barátai (körében). Az énektanámő^^ M ozart zenéjéért bolondul és én a Mozart csokiért. Kedvelt az osztálytársai között a fiam. Hozzá vagyok szokva a stílusához^^ E z a város ismert a múzeumairól. Aggódom érted, Józsi! Miért aggódsz úgy érte?

'e B od en sch ätze (Pl) ^s H eilw asser ^e Leistung R ezept ^mit R echt ^e 'e Tat ^r T aschendiebstahl ^e W ut '^ r Start '^e U npünktlichkeit *'e Kälte '^e M usiklehrerin ^^r Stil

1. Fordítsd le!
M érges vagyok a barátnőmre^ mert nem jött. Ez a nap gazdag volt élményekben. Gyógyvizekben gazdag országban töltik' a nyarat. Elégedett vagyok a bizonyítványoddaI\ V an egy egy hónapos cicám. Ez a kocsi csak a felét^ éri. Biztos vagy benne? A z ügy közömbös számára. Imre még csak egy méter magas. Szerelmes vagy belé? Ügyes a tornában"^. M ié rt vagy olyan irigy rá? Készen áll a csoport az indulásra? S ápadt a rémüIettöF. N e m vagyok járatos a computertechnikában^. N in c s hozzászokva ehhez a Iármához^ N in c s hozzászokva a kemény munkához^. Kíváncsi vagyok a feleletére. Ez olyan kínos volt számomra! M in d ig segítőkész volt az anyjának. Erről nem tudtál? [bekannt sein) O ly an antipatikusak számomra a barátaid! Szimpatikus vagyok neked? Kínos volt nekem a találkozás^ vele. Ez a tanár mindig segítőkész volt a diákjaival.

2. Pótold a megfelelő prepozícióval]
Bist du schon f e r tig ............... der Hausaufgabe? Sie w ar b e g e is te rt................. dieser Idee. Sie w ar b la s s ..............Wut. John ist fä h ig ................Selbstmord'^! Ich w ar nie neidisch............... meine Frau. A nna ist verrückt ............... den kleinen Kindern. Sie sind ............... mein neues Auto gespannt. Jörg war ............... seinen K ollegen beliebt. Diese Landschaft i s t ............... M ineralien arm. Das Schiff ist schon seit zwei T a g e n ............... A ufbruch" bereit. Tino w a r ............... W ut blass, als der A bschleppdienst sein A uto abgeschleppt'^ hat. B ist d u ............... ihn immer noch so neidisch? M ein Freund i s t ................. seinen B ekannten sehr beliebt. Er ist ............... alle M ädchen der Stadt verliebt. W arum bist du böse ............... mich? Vati w ar ............... meinem Zeugnis nicht zufrieden. Mein Mann i s t ............... Literatur sehr bewandert.

3. Fordítsd le a példa alapján!

W orauf bist du stolz? Darauf. A u f meine Ergebnisse,
= M ire vagy büszke? A rra . Az eredm ényeim re.
(1) Miben szegény ez az ország? Abban. ÁsványkiMcsekben. (2) Kire vagy irigy? Rá? Igen, Katira vagyok irigy. (3) Készen vagy vele? Mivel? A wunkáddal. (e Arbeit) (4 ) Miért bolondul tígy? Azért? A techno zenéért? (5) Mire vagy kíváncsi? Arra? Én is kíváncsi vagyok rá. (6 ) Mitől vagy olyan sápadt? Attól? Attól nem kell eísápadnod. (7) Miért aggódik lígy? Érte? Érte én is aggódom.

verbringen s Z eu gn is e H älfte Turnen ^r Schreck '^e C om putertechnik ^r Lärm ^e harte A rbeit ^e B eg eg n u n g '^ ö n g y ilk o ssá g '‘indulás 'W n tö s z o lg á la t, elvontatni

A z igéken és m ellékneveken k ív ü l van még néhány főnév is, m ely vonzhat prepozíciót: pl.:

der Ä rger über + A = méreg, bosszúság vmi miatt/fölött

Sein Arger über den Misserfolg war unbeschreiblich.
= A kudarc feletti m é rg e leírhatatlan volt.

..

N
/

}

A vonzatos főnevek legtöbbször egy igéből vagy m elléknévből lettek képezve, m elye k vonzatával gyakran megegyeznek:

e c r e e e e

Hoffnung Antwort Protest Bekanntschaft Verwandtschaft Öler Bemühung

auf * A auf +A gegen +A mit +D mit +D nach +D um +A

remény felelet tiltakozás ismeretség rokonság vágy fáradozás

=> hoffen => antw orten => protestieren

bekannt verw andt => g ie rig sich bemühen

F ordítsd le a fe n ti vonzatos fő nevekkel:
V an rem ény a gyógyulásra^. A kérdésre ad o tt válaszát nem értettem . A lopás feletti m érge lassan alábbhagyott^. N e m titkolta^ a m iniszterrel való rokonságát. A pén z iránti vágya tönkretette házasságát^. Levelem re adott válaszát megkaptam. E n n e k az em bernek a rokonsága a m ajom m al nyilvánvaló, (offensichtlich) A siker iránti fáradozása n em vök hiábavaló^. Ú gy gondolja, hogy nincs rem ény az utazásra^. A nép tiltakozása az adóemelés^ ellen inkább vicces volt m int tragikus. A z igazgatóval való ismeretsége m iatt kapta ezt az állást. A beteg iránti fáradozásaiért kapott egy kis pénzt. A m unkanélküliségi elleni tiltakoíás n em volt hiábavaló, (vergeblich) A kérésemre^ való választ még mindig n em kaptam meg.

1. F ordítsd le a m ondatokat és írd ki a főneveket vonzatúkkal együtt!
Seine A n g st v o r den In sek ten ’* ^ w ar einfach unbeschreiblich. D ie unm ittel­ bare^^ N ä h e z u seiner G roßm utter beruhigte das E nkelkind. Ihr G e sc h e n k f ü r ihren V ater h at sie den ganzen T ag überall gesucht.
2 3 es besteht e Besserung r Diebstahl; nach|lassen kein Geheimnis machen aus +D "^e Ehe; verderben a.h.o. ^r Erfolg; vergeblich '"es besteht - auf +A ’e Steuererhöhung; witzig; tragisch ^e Arbeitslosigkeit ‘ "^e Bitte '\o v a ro k ^'közvetlen 1

2. A következő igék és a belőlük képzett főnevek vonzata eltér:

r e e r s

Besuch Frage Liebe Wunsch Geschenk

bei +D an +A zu +D nach +t> für +A

látogatás kérdés szerelem , szeretet kívánság, sóvárgás ajándék

besuchen + A fragen + A ; nach +D Heben + A wünschen + A schenken + D ,A

F o rd ítsd le:
- A Bélánál való látogatás nagyon lehangolt'. - Akkor legközelebb nem látogatjuk meg.
- Az igazgatóhoz Intézett kérdésed egy kicsit pimasz^ volt. - Én csak a feleségéről akartam kérdezni.

- A rockénekes^ iránti szerelme tragikus volt.
- Még szerencse, hogy én nem szeretem a rockénekeseket! - A Mercedes iránti sóvárgása nem hagyott alább. (nach|lassen) - Én csak egy szép Harley Davidsont szeretnék, (kívánok magamnak) - Tegnap szakított'* Ilona a barátjával.?’ Akkor most biztosan szomorú. - Ez az ajándék az Ilonáé, odaadod nekJ\?

- Mesélt neked már az írónál® tett látogatásáról.?’
- Nem, még semmit.

3. Fordítsd le magyarra! Sein Appetit auf meine Torte war tmbeschreiblich. Ich hatte wirklich keinen Kontakt mit ihr. Die Treue^ zu seiner Frau ließ nie nach. Die Begegnung mit seiner ziJáinftigen^ Frau machte ihn glücklich. Worauf hast du Appetit? Auf deinen Kuchen? Die Nähe zu ihm nervte sie. Ist das ein Geschenk für mich? Die Befreiung von* seiner Prüfung war eine große Erleichterung^ für ihn. Seine Bitte um die Restauration seines Hauses wurde abgelehnt'°. Ich hätte eine Bitte an dich. Sie hatte immer einen guten Kontakt mit ihrem Chef. E r nahm i' m ir schnell den ZweifeU^ an der Qualität meiner Hausaufgaben. Die Treue dieses Politikers zu seinen Prinzipien'^ ist äußerst^'* fraglich. Schon die Nähe zu ihrer U rgroßm utter beruhigte sie. 4. Ha a fenti kiem elt főneveknek van melléknévi vagy igei megfelelő­ jük, írd ki őket vonzatúkkal együtt! 5. Válassz ki a 2. gyakorlatból 4 főnevet a kiemelt főnevek közül és írj velük egy-egy minidialógust!
'verstim m en + A Bitte; frech R ocksänger ‘‘Schluss m achen ^r Schriftsteller ‘ 'hűség ^jövőbeli ^felmentés ^m egkönnyebbülés '^elutasítani " elo szla tn i, elvenni 12i 14. k étség '^elvek " '‘nagyon is

HÍVÓSIi
ab wann 74 ab 78 aber 144 alle 180 alles 180 als (hasonlítás) 2 06 als ob / wenn 2 8 0 ,2 8 7 als 1 4 8 ,2 6 1 am ...sten 2 0 3 , 208 an ... entlang 72 an ... vorbei 72 an 52, 54, 65, 66, 82 anhören sich 158 ansehen sich 158 anstatt dass/~zu +Inf. 2 8 8 , 318 Arbeitslose 2 10 a u f ... zu 72 auf 5 2, 54, 65 aus 6 1, 166 außerhalb 63, 79 beginnen 116 bei 6 1, 68 beide 93 Bekannte 2 10 beschäftigen sich 157 beten 252 bevor 2 64 bieten (an) 3 5 ,2 5 2 binnen 79 bis 59, 76, 2 6 0 , 264 bis an 73 bis auf 73 bis in 73 bis über 73 bis wann 74 bitten 10, 34, 116, 2 5 2 ,3 1 0 brauchen 313 Chinese 170 damit + KATI 3 20 danken 116 dann 146 darum 146 dass 148, 150, 152 denken 2 2 8 ,2 4 5 denn 144, 151 der, die,das eine ... ... andere 183 der/die/dasselbe 142 deren 353 derer 353 derjenige, der ... 358 deshalb 146 dessen 3 50 Deutsche 2 09 dieser/e/es 137 doch 136 draußen 58 drin 58 durch- (igekötő) 104 durch 59, 324 durchschauen 104 dürfen 118, 122, 126, 240, 250, ehe ein paar einander einem einen entlang entweder - oder erinnern sich es gibt es essen fahren Finne folgen fragen Franzose freuen sich für geben gefallen gegen gegenüber gehören geschehen Grieche GUS haben zu + Inf. haben
je le n id ő b en seg éd ig e P efektje: P räteritu m a; K o n j. I.: 2 7 7 , 2 7 9 , 2 9 8 ,3 3 4 2 64 97 163 178 178 62 3 72 157 189 187, 306, 327 15, 153, 172 14, 172, 238, 2 45, 271 170 51 116 170 157 59, 66, 76 14, 1 7 2 ,2 5 3 3 3 ,4 0 , 2 34 59, 76 61, 62 3 3 ,4 1 2 39 170 167 3 14 20 2 2 3 , 229 237 249 297

Konj. T I: Felt. múlt: hängen helfen her Herr hin hinten hinter- (igekötö) hinter in innerhalb interessieren sich Irak Iran irgend­ irren sich je desto / umso jeder/e/es jederm ann jem and jener/e/es Jugendliche Junge kein mehr kein keinem keinen keiner kennen können

273 284 53, 5 5 ,2 1 6 116, 253 91, 101, 110
2 1 2 1 0 1 , 1 1 0

58 104 52, 54 52, 54, 78, 81, 84, 166 6 3 ,7 9 157 168 168 183 157 207 179 182 182 138 214 212, 214 134 131 178 178 178 124, 245,251 118, 122, 124, 126, 24 0 ,2 5 0 , 251,277, 2 7 9 ,2 9 8 ,3 3 4 lang 77, 91 lassen 215 legen 55 sich 159 múlt 161 liegen 53, 159, 161, 216 man 176,326 Mann 176 mehr(ere) 97, 205 Mensch 176,212 merken sich 158 mit 61 möchten 1 2 3 ,2 7 7 ,2 9 8 mögen 118, 126,240, 250, 277,

118, 121, 126, 240, 250, 277, 298, 334 nach 61, 81, 166 nachdem 256,258 neben 52, 54 nehmen 15, 172, 295, 302 nein 130 nicht einmal 136 nicht mehr 134 nicht n u r -s o n d e r n auch 374 nicht 130 nichts mehr 134 nichts 132 nie 132 Niederlande 167 niemand 132 nirgendwo(hin) 132 noch nicht 134 ob 148, 149 oben 58 obwohl 148 oder 144 ohne dass / -z u +Inf. 288,316 ohne 59 passieren 239 Pole 170 Polizist 2 1 2 schaden sich 158 scheinen 312 schmecken 116 Schweiz 167 schwimmen 238 sehen 14, 172,253 sein zu + Inf. 314 sein jelen: 18,21 félsz, mód: 173 segédige: 2 2 3 ,2 2 9 Perfekt] e: 236 Präterituma: 248 Konj. I.: 297 Konj. II.: 273 Felt. múlt: 284 seit wann 74 seit 6 1 ,7 8 , 80 selber 143, 164 selbst 143, 164

müssen

setzen
- sich múlt

sitzen Slowakei so ... wie sobald sogar solange solcher, -e, -es sollen 118,
277,

sondern sonst sowohl - als auch statt stehen stehlen stellen
- sich m üh

treffen sich trotz trotzdem tun Türke Türkei Ukraine um- (igekötő) um ... herum um ... willen um zu +Inf. um und Ungar unten unter- (igekötő) unter unterhalten USA über- (igekötő) über überfahren übersetzen verschaffen sich

55 159 161 53, 159, 161 167 206 2 5 6 ,2 5 8 375 259 141 121, 128, 175, 240, 298, 301, 334 144 146 368 63 53, 159, 161,216 51 55 159 161 157 63 146 24 170 167 167 107 72 72 320 59, 69, 76 144 170 58 104 52, 54, 70 104 167 104 52, 54, 6 8 , 76 104 104 158

viel(e) 97 voll- (igekötő) 104 von ... an 7 2 ,7 8 von 3 0 ,6 1 , 185,324 52, 54, 78, 80 vor vorne 58 vorstellen (sich) 165 6 3 ,7 0 , 79,148, 259 während wann 74,110, 148,261 warten 251 warum 110, 148 was für (ein) 1 1 1 ,1 9 0 ,1 9 6 108, 148, 150, 356 was 154 waschen (sich) weder ~ noch 370 weg nehmen 51 wegen 63 148, 151 weil welcher/e/es 111,193 108, 109,356 wem wen 108,356 148,261,274,285,290 wenn 108, 148, 150, 356 wer werden
239 249 265 300 268 wessen 108, 109,356 wie lange 74 74 wie oft 110, 111, 152 wie wieder- (igekötő) 104 104 wiederholen wissen 23, 124, 245 110, 148, 150, 357 wo wo(r) + Prepozíció 114, 355 woher 110,357 110,357 wohin wollen 118, 1 2 8 ,2 4 0 ,2 5 0 ,2 7 7 , 2 9 8 ,3 3 4 6 1 ,6 9 zu zwischen 52, 54, 70, 78 jelen: Perfektje: Präterituma: Jövö idö: Konj. I: Konj. II:
2 2

A kkusativ 26,36,44,48 Alanyeset Nominativ Allapotpasszív 342 Befejezett m últ -> Igeidők Birtokos eset -> Genitiv Birtokos nm. ragozása 44 önálló alakja 47 Bővítm ényes szerkezetek 364 Brechung 14,172,253 Célhatározói mm. 320 Cselekvőpasszív 324 Dativ 26,36,44,48 Dátum 82,86 Egyidejűség 259 Elbeszélő múlt -> Igeidők Előidejüség 254,256,308,312,316 Elöljárószavak Akkusativval: 54,59,65, 76,167 Dativval: 52,61,65,78,80,82,167 Genitivvel: 63,79 Em berek 166 Erős igék listája 225 Erős igék 224 Év(szám ok) 84,93 Évszakok 84 Felszólító mód 172,216,221 Feltételes jelen idő 268,290 Feltételes m últ idő 282,290 Földrajzi nevek 171 Főnévvé vált m elléknevek 209 Főnévvonzatok 380 Futur I. Jövő idő Függő beszéd 294 Gebe erre szabály 234 Genitiv 26,28,36,44 G enitivus Partitivus 184 G yenge főnevek 170,212 G yenge igék 224 H andlungspassiv -> Cselekvőpasszív H andlungspassiv Perfekt 332 H andlungspassiv Präsens 324 H andlungspassiv Präteritum 330 Három alakú kérdőszavak 111 H asonlítás (m n.) 206 H atározatlan névelő 36

H atározatlan névm ások 37,176 H atározatlan szám nevek 97 H atározószavak (hely) 58 H atározói névm ások 114 H atározott névelő 26 Hét 84 Hónap 84 Idő Oraidő Időbeli segédigék 18,20,22 Tdőhatározói mm. 256 Igeidők Präsens 11 Perfekt 217,223 Präteritum 244 Plusquamperfekt 254 Futur I. 265 Igekötős igék elváló 100,153,173,223,308 nem elváló 102,234 hol elváló, hol nem 104-107 Infinitiv Perfekt 308 Jelen idő Igeidők Jövő idő 265 K érdőszavak 74,88,98,108,110,111,112 219 Kettős Akkusativ 217,240,243 Kettős Infinitiv 294 K onjunktiv I 270,290 K onjunktiv II, 163 K ölcsönös névmás Kötőszavak egyenes 144 fordított 146 mellékmondati (KATI) 148, 207, 256-264, 274, 280, 285, 304, 316, 320, 336 K özvetett felszólítás 175 18,173 Létige M atem atikai m űveletek 94 2 0 2 M elléknévfokozás M elléknévi igenevek 360 folyamatos 362 befejezett 366 beálló 190 M elléknévragozás M elléknévvonzatok 376

386

T árg y m u tató 118,323 240 298

Módbeli segédigék
P e rfe k tb e n K o n j. I. K o n j. II. F elt. m ú lt P assiv P assiv felt.

211:193
2 8 6 ,2 9 3 3 34 3 44 137 2 19 82 48 2 6 ,3 6 ,4 4 166 290 88 166 368 2 2 3 , 2 8 2 , 324,

Részes eset D a tiv sich-es igék -> visszaható igék Sorszámnevek 96 Személyes névmás
tá rg y e se te részes esete b irto k o s esete 38,48 4 0 ,4 8 4 2 ,4 4 ,1 9 6 187

Mutató névmások Műveltetés Nap, napszak Névmások sorrendje Nominativ Nyelvek Óhajtó mondat Oraidő Országok Páros kötőszavak Partizip Perfekt

Személytelen szerkezet Szórend
e g y en e s fo rd íto tt m e llék m o n d ati

1 1 ,1 4 4 108, 146, 292 148, 207, 2 5 6 -2 6 4 , 2 7 4 , 2 8 0 , 2 8 5 , 304, 3 1 6 , 320, 3 36 Tagadószavak 1 3 0 ,1 7 8 ,1 9 6 Tárgyeset -> A k k u sa tiv

Passzív feltételes mód Perfekt -> Ig eid ő k Präsens Ig eid ő k Präteritum Ig eid ő k Prepozíciók ^ E löljárószavak Prepozíciós kérdőszavak 112 Ragozhatatlan melléknevek 201 Rendhagyó melléknevek 201

362 344

Tőhangváltós igék 14 Töszámnevek 92 Umlaut 14, 202,253 Utóidejűség 264 Vegyes igék 228 154,221 Visszaható igék Visszaható névmások 154,155 Vonatkozó névmás 348 würde +Inf. körülírás 268 Zu + Infinitiv 304 Zustandspassiv A lla p o tp a ssziv

Felhasznált irodalom
Hilke Dreyer - Richard Schmitt: Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik, Verlag für Deutsch, München 1985 Karin Hall - Barbara Scheinen Übungsgrammatik für Fortgeschrittene. Verlag für Deutsch, München 1997 Gerhard H elbig - Joachim Buscha: Deutsche Übungsgrammatik. VEB Verlag Enzyklopädie Leipzig, 1981 Gerhard H elbig - Joachim Buscha: Kurze deutsche Grammatik für Ausländer. VEB Verlag Enzyklopädie Leipzig, 1980 Annerose Buscha - Joachim Buscha: Enzyklopädie Leipzig, 1981

Deutsches Übungsbuch.

VEB

Verlag

Klaus Heller: Reform der deutschen Rechtschreibung. Bertelsmann Lexikon Verlag, 1996 Biener - Birke - Buscha /Autorenkollektiv/: Übungen zu Schwerpunkten der deutschen Grammatik. VEB Verlag Enzyklopädie Leipzig, 1986 Czechocki - H öhne - K ötz /Autorenkollektiv/: Deutsche Konversation mit Modellen. VEB Verlag Enzyklopäie Leipzig, 1971 W erner Kötz: Übungen zu den Partikeln. VEB Verlag Enzyklopädie Leipzig, 1987 M argot Heinemann: Kleines Wörterbuch der Jugendsprache. VEB Bibliographisches Institut Leipzig, 1989

A. A. Popos, N. D. Ivanovna, N. S. Obnossov: Praktisches Deutsch für Hochschulen, Moskau Vyssaja Skola 1983
Annelies H erzog, A rthur M ichel, H erbert Riedel: Deutsche idiomatische Wendungen für Ausländer. VEB Verlag Enzyklopädie Leipzig, 1983 M arkó Ivánná: Német ige, német mondat. Tankönyvkiadó. Budapest, 1990 Szabó Katalin: Was? Wann? Womit? Wozu? Mondattan. Kossuth Könyvkiadó, 1992 M üller József: A szenvedő szerkezet a mai német nyelvben. Mozaik Oktatási Stúdió Szeged, 1994 Karácsony Lajos, dr. Tálasi Istvánná: Német nyelvtan a középiskolák számára. Tankönyvkiadó, Budapest, 1986 Juhász János: Richtiges Deutsch, Corvina 1997
r ___ ___

Arm ósné Eisenbarth M agda, Rátz Ottó: 8000 Germanizmus. Terra, Budapest, 1992 Dr. M olnár Judit: Német fordítástechnika. Osiris kiadó. Budapest, 1995 Dr. Ernst Häckel: Tanuljunk könnyen gyorsan németül! Könyvkuckó kiadó, 1999 László Sarolta, Szanyi Gyula: Magyar - német igei vonzatok. Tankönyvkiadó. Budapest, 1986 Farkas Márta: Német igekötös igék szinonimákkal. Lexika Tankönyvkiadó, 1998 H orváthné Lovasi Mária: Német nyelvtani gyakorlatok kezdő-, közép- és felsőfokú nyelvvizsgákra. Lexika Tankönyvkiadó f994 Lázár G yörgyné, Ériek Schaufler: Kommunikatives Deutsch. Nemzeti Tankönyvkiadó. Budapest, 1998

■ —■

feltételes módban

mondhatjuk pórén:

i

S a lZ * =

Add már ide a sót!

^

Gib mir mal das baiz.
kissé b e c s o m a g o l v a . _ Kérlek add ide a sót'.

/

Ä

'm

"

b L d as s a lz ? = Weadodas6t,legy s

Her mit dem Sai ■
Ha , „t p r e z z e í ' ♦

sa*
I

íettéteiestnodoa ^

-

^ T T tok a levelemet a postán.
F e la d n á to k a i

^,,esítened j

Tennél nekem egy

ISBN 963 06 0224 5

9 789630 ' 6022^