ife j J ^ I

S P E C I M I N

A

DISSERTATIONUM F A C U L T A T I S PHILOSOPHICAE REGIAE HUNGARICAE UNIVERSITATIS ELISABETHINAE QUINQUEECCLESIENSIS

97.

A TÖRTÉNELMI VILÁGKÉP

333131

AZ EHBER AZ IDŐBEN

IRTA:

LOTZ

3ÁHOS

FSZEK Központi Könyvtár

0

f J -

-Tt-o r o c .

————r^mamt—
KULTÚRA K Ö N Y V N Y O M D Á I MŰINTÉZET NYOMTATÁSA, PÉCSETT

19 3 6

SPECIMINA
DISSERTATIONUM HUNGARICAE FACULTATIS REGIAE UNIVERSITATIS

._
PHILOSOPHICAE ELISABETHINAE

QUINQUEECCLESIEN SIS

1. Szabó P á l : Pécs környékének településföldrajza. 1926. 2. M á t é K á r o l y : A magyar önéletírás kezdetei. 1926. 3. Grózmger M- J ó z s e f : Kant metaphysikai törekvései. 1927. 4- Taubert Ernő : A katonaság elszállásolása és ellátása Somogy varmegyében a XVII. sz. első felében. 1928. 5. Merényi O. Ernő : Fáy András meséi, műfaj- és kortörténeti vonatkozásai. 1928. 6. Fábri K . L .s William James. 1928. 7 - Krémer Erzsébet: Maurice Barrés és a lélektan, regeny l 9 2 ^ 8. Gyarmathy D é n e s : Stange kísérletei a vallás i s m e r e t e l m é l e t , meg alapozására. 9. Lukic Gyula Ugo Foscolo és a romanticizmus. 1928. 10. Székely Károly": Pálóczi Horváth Ádám nézetei a nyelvmuvelesrol 1929. 11. Kohaida M a r g i t , A függőleges tagoltság hatása a Mátra es Bukk népességének sűrűségére. 1929. 12. Szilárd Erzsébet: Romáin Rolland és Németország. 1929. 13. Bokor I g n á c : A trencséni csata. 1929. 14. Orbán G y ö r g y : Váltakozó áramok elektromos ingerhatásáról. 1929. 15. Engel T i v a d a r : Pozitivista törekvések D'Alembert-nél. 1930. 16. Tóth G é z a : Vizsgálatok a cellulóz sósavas lebontásának közbeneső termékeiről. 1930. 17. Dénes Tibor: Péterfy Jenő esztétikája. 1930. 18. Kováts J ó z s e f : Török Gyula élete és müvei. 1930. 19. Truka J o l á n : A Schifí-féle bázisok. 1930. 20. Szilárd K a t a l i n : Az evonymus europaea carotinoid festékének vizsgálata. 1930. 21. Georgovits J ó z s e f : Vogul jelzős szerkezetek. 1930. 22. K a t o n a Gy3rgyike: Vizsgálatok néhány aromás nitrosó- és nitrovegyület reductiójáról. 1930. 23. Gyuris G i z e l l a : Rousseau és Tolsztoj kultúrpesszimizmusa. 1930. 24. H a m e r á k I z a b e l l a : A reális tárgyak oktatása a filantropistáknál. 1930. 25. J a n c s i L á s z l ó : A misztikus intuíció. 1931. 26. H a j d ú H e l g a : Lesen und Schreiben im Spátmittelalter. 1931. 27. Tóth Ferenc: A németség elterjedése és településformái a Dunántúlon. 1931. 28. Sáfrány I s t v á n : Balassa-problémák. 1931. 29. Fejér R ó z s a : Fran9ois Rákóczi II. dans les mémoires franfais de son temps. 1931.

&
SPECIMINA 97.
v<

DISSERTATIONUM F A C U L T A T I S PHILOSOPHICAE REGIAE HUNGARICAE UNIVERSITATIS ELISABETHINAE QUINQUEECCLESIENSIS

A TÖRTÉNELMI VILÁGKÉP
ÁZ EMBER ÁZ IDŐBEN

/

IRTA:

TZ 3ÁNOS
AZ f ö / V Ö S - K O L L Í G I U H V. TAGJA

19 3 6
KULTÚRA K Ö N Y V N Y O M D A I HÜINTÉZET NYOMTATÁSA, PÉCSETT

c limlftr-t 0$ \ .

Vannak. A második rész a tárgy alapvető metafizikai. logikai. hogy a világháború kettészelte az emberiség fejlődését. hogyan képzelte el jelen helyzetét benne. Megint igen időszerű a kérdés.) Mindenütt a teljes világkép szerepel a maga egységes egészében. természettudományoskodásával és liberalizmusával.BEVEZETÉS A dolgozat célja: a bevezetésben igazolt módszerek és szempontok alkalmazásával megkísérelni annak a kimutatását. mind szellemi téren. vagy a nagy tömegek? Felmerül a probléma. mások friss hittel indulnak új utakra. hogy korunk átmeneti kor. hogyan kapcsolta maga elé a múltat és hogyan igyekezett következtetni a jövőre. (Ezt különösen a vonallal való ábrázolás érzékelteti. a véletlen uralkodik-e benne. Ez a rész tehát az ember küzdelmét mutatja be az idővel. akik Európa szellemi egysége mellett kardoskodnak szembeállítva Nyugatot és Keletet. pl. a háború utáni új államberendezkedések. század letűnt irányaival. ritmikusan visszatér-e ? Mi a kultúra és mi a civilizáció? Olyanok-e ezek is. Egyre élesebb és szervezettebb lesz a nemzedékek ellentéte. avagy minden hullámszerűen. mint az élő szervezetek. vagy valami elevemeghatározottság. azonban az újabban szerteágazó történeti résztudományok közül elsősorban az irodalomtörténet (itt is főként a német és a magyar) forog szóban. Az ilyesféle történeti kérdések iránti érdeklődés a világháború óta erősen megnövekedett. Unos-untalan lehet hallani. hogy kik csinálják a történelmet a nagy egyéniségek-e. mi az alapvető a történelemben. lélektani és ismeretelméleti vonatkozásait tárgyalja vázlatosan. de vannak a faji gondolatnak is hirdetői. kelet- A . tudományrendszertani. hogy nagy történelmi válságok korát éljük mind gazdasági. Egyesek vigasztalannak látják a jövőt s Spengler megjósolja Nyugat pusztulását. hogy az egymástváltó történelmi világképek egymásrakövetkezésében folyamatosan követhető szabályosság van. Ismét mások időben állítják szembe a legújabb idők modern korszellemét a 19.

amely a világ köztudatában forrong és mulatja a jelen hatalmasan megnőtt történelmi érdeklődését. hogy új középkor felé halad a világ. a történelmi megismerés iránya fordított. legújabb kor s felvetődik a kérdés : mi értelme van ennek a tagolásnak a mi számunkra ? Hová tartozunk mi ? a legújabb kor legvégire. vagy az egyes sportágak (atlétika. a művészet. vagy egy legeslegújabb kor legelejére? Csupa olyan kérdés. gazdasági élet. vagy pecíig értékben. vagy hanyatlik. Hogyan ismerheti meg az ember a múltat? A történelem útja a múltból a jelenen át a jövő felé halad. 1935). Ennek az érdeklődésnek az indítékára könnyű rámutatni. avagy a társadalmi rétegek? Vagy fontosabb a vallás. Nemrég nevezték neobaroknak a mai magyar társadalmat. nőnek. az egyiptomi hieroglifákat csak úgy lehetett megfejteni. a részletekbe vesző adathalmozás helyett átfogó kép az egészről. vagy hullámhegyen-hullámvölgyön át gördül fel-alá? Mi az irányító: az eszme. középkor. az irodalomtudomány művelői pedig külön kongresszust rendeztek az irodalomtörténeti korszak fogalmának a tisztázására (Amsterdam. vagy fordítva az ember uralkodik a lermeszeten? Mechanikusan ható erők labdája az ember vagy szabad? Anyagi természetű-e a világ és vele a történelem. újkor. Wells világtörténelmének nagy sikere is a praktikus érdeklődésű angolszászoknál. (Pl. az irodalom. Berdjajev pedig úgy látja. virulnak és halálba hanyatlanak. tartalomban egyre gyarapodva átélik egyesek. A jelenből indul visszafelé s csak addig és oda juthat. ez egyúttal jellemző a legújabb történettudomány általános irányára is. vagy a politikai. Az egész múlt problematikussá válik és elhangzik a történelmi átértékelés szükségességének a jelszava. És a jelen égetőnek érzett történeti kérdései mögött ott áll az iskolában tanult világtörténelmi séma: ókor. hogy a rosette-i . Ennek jele pl. hogy múltjában is jövőjét keresse. A világháború katasztrófája megingatta az ember hitét a mában és a jelen zűrzavarából a múltba fordul. vízipóló) is szükségét érezték az időbeli visszapillantásnak. nemzetek és fajok pusztulását? Van-e a történelemben abszolutum vagy minden relatív ? Halad-e felfelé a történelem útja. ahonnan megszakítatlan út vezet máig. vagy szellemi ? A jelenben rég letűnt korok mását fedezik fel a történetírók. a tudomány ? A környezetnek döntő hatása van-e az emberre és az emberi történelemre.keznek.

1930. Berlin 1922. német ford. Ez a legszokásosabb eljárás. 3 Fueter: Geschichte der neueren Historiographie. Honnan erednek ezek a gyökerek ? Troeltsch. Croce.) Mi is a jelenből kiindulva keressük a mai történelemszemlélet gyökereit a múltban. 1913. 19283 v. tehát mások helyesebbnek gondolták. még az általános bibliográfiai részt. ez a természettudományok kiművelésével. Itt kezdi Fueter3 nagy munkáját az újabb történetírásról. ehhez járult prózaibb okként a keleti nyelvek. 1 . mely sok évszázadon keresztül visszavezetett a kő felállításának az idejére és kulcsként szolgált az egyiptomi szöveghez. a régi és a távolkelet nem ismerése. 192012 Ermatinger: Philosophie der Literatürwissenschait-jában. München & Berlin 1911. Leipzig 19145-6. innen indul ki Bernheim. Ö. sőt ma éppen fölemelkedőben van. 4 Bernheim : Lehrbuch der historischen Methode und der Geschichtsphilosophie. Pozzotól 1915: Zur Theorie und Geschichte der Historiographie. M. kik ismerték a görög nyelvet. Rothacker 1 a tizenkilencedik század elejével kezdik meg fejtegetésüket a modern történelemszemlélet kialakulásáról a francia forradalom és a romantika körüli filozófiai irányokkal (Hegel) kapcsolatban. Gooch. Ritter. De Rousseau és Herder szorosan összefügg o felvilágosodással. Troeltsch : Der Historismus und seine Problcme. Bauer: Einführung in das Studium der Geschichte. hogy a görögségnél keressék történelmi világszemléletünk kialakulásának és általában a mi egész kultúránknak a végső alapjait. Die E n t w i c k l u n g der Geschichtswissenschaft an den führenden Werken betrachtet. középkor egyházi tekintélyével és megindul a szabad természetkutatás. 1919. München & Berlin. Bauer stb. Berlin. Rothacker: Einléitung in die Geistesgeschichte. Ritter. n. mely mindmáig tart. amikor megtörténik a szakítás az ú. hogy ezen a talajon megkísérelhessük a világképek összefüggésének a vizsgálatát.5 kő fellelésekor akadtak tudósok. M. Croce: Teória e storia della istoriografia. Azonban ez a nagy történelmi érdeklődés Rousseautól és Herdertől indul meg és Schultz 2 pl.4 A gyakoriság magyarázata a nyugati tudományosságnak a humanizmusból eredő görögimádata. Tübingen.. Tübingen. változatlan lenyomat 1925. Azonban a humanizmus és a reneszánsz mintája a görög-római kultúra volt. emez pedig a humanizmussal és a reneszánsszal. E. itt kezdi meg a német irodalomtörténetírás legújabb szakaszának tárgyalását. a problémák rendszerezését és esetleg valamilyen megoldás lehetőségét. Gooch : History and Historians in the 19»c century.

. Ők is sokat vettek át másoktól. Ezeknek a műveltségi feltételeknek a kialakulasara pedig biztosan következtethetünk a következményekből. wie sie wo eins ^ glaubt werden mochte. az egyiptomiaktól. a szaiaK 'i i. mert a történelem u t j a bizonyos lei tételektől függ (pl.6 Pedig semmiképpen sem tartható ez az álláspont.Jellemzően modern Bolt állásfoglalása: „Wir seben heute Oriec land nicht mehr in jener Isolierung gegenüber dem Üstén. 765-767 1. A z ősember nem is áll tőlünk olyan messze. részben. A mai 5 i. az antik imperializmuson. mert i gy világbirodalmak azután is keletkeztek és elhagyhatnok mind a négyet. másrészt pedig azt az elevee £ világszemléletet tételezi fel. arm^ k ö z ö m b ö s fontos az ókorban. A lehetőség a kezdeti „történelemszemlelet valamelyes helyreállítására megvan. írásos feljegyzés nem maradt reánk. hogy a történelem menete külön u túrkörökben pereg le. a római birodalmat. eze^ az ö világfelfogása nekünk mindig merőben idegen m a r ez minden történeti megismeréssel szembeszögezhető. ő azt állítja. milyen természetesen illeszkedik a görög történelmi világkép." (Sternglaube u. úgyis tizenkilencedik század végének életében. ami jelentős számunkra belőlük. ilyen módon elhagyhatnék a P r o l e l 1 ^ ' mert megvan a kereszténységben. itt kell kezdenünk. 1926. sot a ^ ban minden megismeréssel. Nem helytálló az a keletű felfogás sem. Kittit felé vezetnek. az in ^ és a perzsa mellé a babilóniai mögé. a babilónoktól és majd látjuk. hogy a keleti ember távol esik tőlünk. e \ számunkra. bár az alapvetés legnagyobb resze ők végezték. 3 kiad. Nem fogadható el Troeltsch* érvelese se . m. hogy a mi egész kultúiánk négy a l a p p ^"ss^kus a nyugati középkoron. A szellemi e e nein a görögséggel indult meg. mert. a IV. Nem említve az utolsó értékítélet megoko at an es megokolhatatlan voltát. a mediterrán kultúrából. mely a történelem f e l é p í t é s é t (Aufbau) tárgyalja. alapjuk az ember előttük is „ ^ b lemi érdeklődése és képessége. A cél éppen az. hogy a történelmi világképek kialaK i meg. megvan a görög kultúrában. . lásának végső eredetét keressük De még itt sem állhatunk meg. bár felhasználható lelet. Vörösmarty elképzelhetetlen a nyelvújítás ereümenyei nélkül). Sterndeutung. mint hinni lehetne. Az ősi kultura _ _ m V semmiből keletkeztek. Tehát eljutottunk az osem g. a többi közömbös smunkra. még csak nem is ők műveltek a tudományokat egyes-egyedül. a ^ ^ görögségen és a zsidó prófétizmuson: minden.

Ádám.a dolgok mértéke az ember. 436... hogy a történelmi világról való felfogás nagy fordulóin. L) és Jeans: „Our minds can only be acquainted with things inside themselves — never with things outside. a jelennel. áll a teremtésmondák elején. Ez a közösemberi teszi lehetővé. Handbuch der Philosophie II. 120.)7 A z ember áll minden emberi világkép középpontjában. a primitív életformák iránt. hogy megismerhessük a múltat és csak annyit ismerhetünk meg belőle. Bernheim i. lp. A tizennyolcadik századi felvilágosodás is ide torkol és itt fordul Rousseau paradicsomi ősemberével. gábe es oder hátte es je gegeben ein Volk oder ein Individuum. 7 Rothacker : Logik und Systematik der Geisteswissenschaften. a megtisztult örökegyembert látta. nous n'y pourrions rien comprendre". 1.6 Ilyen értelmezésben megállna Protagoras szofista tanítása: . 192 1. görögökelőttit. m. c . a második Ádámot. görögöt és újabbat egyaránt. bárhogy is szeretne önmagán kívül helyezkedve és felül emelkedve „abszolút" ismeretekhez jutni. A reneszánsz megint az ős Ádámot kutatja. a világnézeti típusokról szóló rész (36-78. A következő metszővonal. amennyit ez tesz lehetővé. das in anderer Logik dáchte als wir." Ch. „Si les faits rapportés dans les documents n" avaient pas été analogues á Ceux que nous observons. ez kapcsolja össze a múltat.csak azt ismerhetjük meg. És manapság is mindjobban erősödő érdeklődés nyilvánul meg az ősember. A z ősemberben is meglevő emberi szakadatlan folytonossággal vezet kezdettől máig. so wáre uns die Geschichte desselben noch unzugánglicher als die Begebenheiten in einem Bienenstock. Jellemző két idézet. ami bennünk van. az első ember. kit a civilizáció űzött ki az édenből. a kereszténység Jézusban. Nem véletlen." Egyformán erre az eredményre jut a szellemtörténész: „a világról való ismereteink a különböző embertípusoktól függnek" (Rothacker) és a természettudós : . dem Hasz nicht Hasz und Liebe nicht Liebe wáre. München & Berlin 1926. ami kívülünk" (Jeans. sohasem azt. okt. Seignobos: La méthode historique appliquée aux sciences sociales Paris 1901. „Denn in der Tat. a múlttal való felszámolás idejében az ősember alakja kerül előre." The Nineteenth Century and After 1934./Í-Y ngyondifferenciált életrendszer mögött még mindig van valami az ő sokoldalúságából és a pszichológia is mind határozottabban mutat rá az atavisztikus tudatalatti nagy jelentőségére a mindennapi élfetben.

Evvel együtt bővíti a teret is: a közvetlen környezet szorítja. bejárja a távolt gyalog. mint valami különálló. vasút. közelebb hozza távcsővel és ma már a fizikusok megállapíthatni vélik a világmindenség kiterjedését. mint természeti adottsággal foglalkozik és az okság elvével elemzi a történelmet is (Analysis). később mind szervesebb továbbképzésként felfogott világrendszert. vele lazán összefüggő keretet. hanem ameddig egyáltalában el lehet érni. efelé tart az egész emberiség (Ad Deum). a szükreszabott emberi emlékezetet az írás megszabadítja a feledéstől. az emberrel. a tér határát. az eget és a csillagvilágot (makrokosmos) és felfedezi a parányok világát (mikrokosmos). Azonban a törté- . ameddig nemcsak elérhet az ember. A következő kor (a keresztény középkor) a Mennyei Atyát tette meg a mindenség teremtő végokának. melyet mindig más princípiumban vélt megtalálni: Legelőször (ókor) a mindenek. század mér. Ehhez kapcsolja először. Ez a történelemszemlélet útja vázlatosan. elektrodinamika. Azonban a nagy távlatokban is az ember világhelyzete volt a kérdés. az ásatások felszínre hozzák írástalan korok és ősi állapotok emlékeit. vagyis az idő elejét. repülőgépen és sztratoszféraballonnal. A 15—18. (Kosmos). időben előre-hátra megszabni véli a kereteket. Tehát az ember térben kifelé. burát. egymásután tárulnak fel a régi kultúrák. ennek végzéséből forog minden körbekörbe (Rotatio). hogy természettani úton meg lehet határozni az anyagi világmindenség keletkezését. hajón. A tizennyolcadik század második felében kezdődik meg az összegyűjtött nyersanyag fejlődési sorba való állítása a természeli világkép dinamizálásával egyidejűleg (hődinamika. ember és világ felett álló Végzetben találta meg az ősmozgatót. Russel elmélete a csillagvilágok kialakulásának fényévmillióit és Jeans azt gondolja. Önmaga állt a keret közepén és kereste a legvégső alapot. a geológia feltárja emberelötti korok évszázezredjeit. kocsin. hogy kozmikus távlatba állította az embert. A reneszánsz és a humanizmus szakított evvel a kozmikus felfogással és innentől fogva az ember maga áll a középpontban (Homo). A z időben való tájékozódása is tágul. Megnagyítja a mikrokosmost és feltárul az atomok és protozoák parányi élete. isten. az entrópia elmélete pedig a világ és vele az idő végére mutat rá. Mindkét világkép közös sajátsága. gőzhajó. adatot gyűjt.8 önmagából és környezetéből (a mezokosmosból) indul ki. gőzgép) (Dynamismus).

elkülönítő. stílus. általánoshoz viszonyító. részegységekre való bontását is jelenli. gazdasági. melyeknek egymásra következésében valamilyen törvényszerűség (Isten.8 Ilyen részegységek : a korszak. környezet. akik a történelem egészét egyes események egyszerű összegezésének tekintik. inkább deduktív. társadalmi. eszme. Az itt következő tudósok ismertetése természetesen a főszövegben. szélső megfogalmazása Hegelnél: „a történelem a szellem öntudatosodási folyamata" és Comtenál: „a történelem az ész fejlődése a teológiai és a metafizikus fokon át a pozivitizmus irányában". melyben több-kevesebb rend vagy összefüggés van. szélső megfogalmazása Rankenál:" „a korok közvetlenül viszonylanak Istenhez" és Heussinál: „csak monográfiát lehet írni". nem szólva a részletkulatókról. egységesítő. Rickert. Végeredményben kétféle alapmódszer érvényesülhet bennük : 1. az ideálistól a konkrét felé haladó a priori módszer. tisztán racionális. a maguk helyén történik. típus. mechanizmus stb.. mások a történelem egészét többé-kevésbé részekre tagolják. Ezek a kisebb egységek különböző összetevők eredői lehetnek.) A periódus szó történetét 1. ritmikus változás. politikai. irodalmi. valamint idetartoznak a pozitivista életrajzok. 2. Sors vagy Mechanizmus) nyilvánul s így a felosztás a törvényszerűségből következik. valamint idetartozik Breysig mechanisztikus történelemszemlélete. mint pl. egyéniség. faj. kiknél maga a történés elvész valamilyen időtlen. 8 . a bevezetés végén. egyeshez viszonyító. inkább induktív. de a felosztás inkább az áttekinthetőséget szolgálja. rendesen filozófusok alkalmazzák. nem említve az értékbölcselőket.9 nelem' egészének szemlélete egyúttal annak feldarabolását. nemzedék. kultúrkör. haladásfok. általános tételekből levezető. tehát történelmen kívüli érték illusztrálásában (Kant. a konkréttól az absztrakt felé haladóa tényekhez szorosan tapadó a posteriori módszer. rendesen szaktörténészek követik. szembenálló pólusok. korszellem. néplélek. kiknél azonban hiányzik az egészre vonatkozó gondolat. Schleiermacher: „a történelem az etika képeskönyve. rövidebben minden történelemszemlélet periodizálással jár.' Windelband. vallási. közösség. Vannak. század. egyes adatokból összerakó. fejlődésréteg. táj. hullámszerűség. empirikus. kultúrtényezök. művészeti tudományos megalapozással.

Gundolf Shakespeare könyve (1911) és Ungernak Hamannról írt műve 1911. Pedig ennek a kérdésnek az eldöntése. 1(1 . fejezet. másrészről üres légvárépítéssel fenyeget. a két út öszszehozása a történetfilozófia gyökérkérdése. ahová viszszaér emberi tudás és emlékezet. de ezen belül is megvan a kétféle irányzat mindjárt a két első gyakorlati megvalósítónál10. Láttuk a történelemszemlélet vázlatos útját és vele összefüggő módszereit. Ez egyrészről vakondlátókörrel. (A kettöség lélektani okára a következő fejezet mutat rá). az úgynevezett szellemtörténet. láttuk problémáit. Ilyen pl.10 A felosztások egészen máig ezen a két úton haladtak különkülön. Bővebbet 4. de ezek a két véglet közelebbhozásánál többet nem jelentettek. ezekután kezdjünk hozzá a kérdés rendszeres történeti áttekintéséhez. Történtek ugyan kísérletek a két szempont összeegyeztetésére. kezdve ott.

1 abl. Pl.1 ami Időt segítségével lehet. Emlékezetében nemcsak a elődeinek hagyományai is. fejezet. az-ig pedig nyomosító elemmel ellátott lativusi (tehát helyhatározói) ragból ered. Pesttől Bécsig. azt bizonyítja az is. Ez az időszámítás kezdete. amelyeket pedig újabban szeretnek légmentesen elzárni egymástól a szellemtudományok önelvűségének hamisan elgondolt hangoztatásával. ö. A távolt megjárta s ezzel szétoszlatta titokzatosságát: az időt pedig tagolta s így tette a világos megismerhetés számára hozzáférhetővé. Rotatio. az időt átéli. világomlások. a matematika és a fizika találkozása. 1 . emberöltök régi saját élményei őrződnek meg. jelenlévő és mégis van idővonatkozása . 2 Fizikailag megfogalmazva a dolgot. térbeli. hogy miért szerepel a mozgástanban is. 1.) Az ember emlékszik múltjára. (Fátum. hogy az idöhatározók a helyhatározóragokat vettek át. meg az időszámításban is a szám. 4. aránytalanító tégelyben keletkeznek a hitregék félelmek is. tagolatlan Ebben és a együtt világosan elkülönülve a jelentől. Még egyszer találkozik a matematika a történelemmel Laplace valószíriüségszámitásában és a statisztikában (Quetelet). rag). A térrel és az időküzdenie. Ez egyúttal megmagyarázza azt is. özönvizek elmosódó emléke. hanem Ez az emléktömeg gomolyagként ott lappang a tudat hátterében és egymásra keveredik benne a közelmúlt s a régi a nagyító. L. A z ember a térben és a jelenben tagolni tehát csak olyasvalami él. De megőrződnek így hagyománya. a magyarban tegnaptól holnapig v.Első rész: KOSMOS. ilyen egyszerűen minden mozgás (s f 0). vel meg kellett amelyek a távoli dolgokkal bizonytalan rettegésben tartották az ősembert.2 ilyen elsősorban a természeti jelenségek változása. hol a-tól eredeti jelentése nyilvánvalóan térbeli képzetre utal (tő „Stamm" -f. Ezek közül is kezdetben csak olyaHogy az időszemlélet később alakult ki. (Íme a történelem. mondák.

amit értékesnek tart. történelmi. Az első világképekben az idő mintegy a tovahaladó jelen köré csavarodik. Ezért nem keveredett pl. hogy igyekszik megörökíteni. vagy a humanisták dicsőségvágyának is. nagyobb távlatú forgására épül. az írást. A z időszámítás a keretet. kezdetben kőbe vésve (hatalmasabb és állandóbb). Az a körülmény. 4241. mivel a természeti jelenségek visszatérő hullámszerűségéhez van kötve. körszerű. júl. időbeli világkép az egyiptomi időszámítás alapján. melyből kiolvasható a jövendő. Évezredekig tartó önkéntelen észlelés és tudatos megfigyelés készítette elő ennek a lehetőségét. a csillagokat égi írásnak tartották. ehhez hiányzik belőlük a távlat. Azonban ezek az időszakok aránylag rövidek. feltűnő s nem túlságosan hosszú idő múlva ismétlődnek. majd papiruszra írva (kezelhetőbb és változatosabb). amelyeknek szabályossága egyszerű. másrészt új emlékezetet fenntartó napló (évkönyv. az ember az időszámítással és a régi hagyományok. időtlenné tenni annak az emlékezetét. (Kr. A szumirok és szellemi örököseik. egyszínűek. egyszeri. az éjjel-nappal váltakozása vagy az évszakok visszatérése.12 nokat választhatott. Összegezve tehát. (Ez az alapja pl. e. egyrészt régi emlékezetet őrző hagyomány. bár már a Kr. a temetkezési szertartásoknak. mint pl. hogy a primitív képzelet megszemélyesítette ezeket. a vázat adja csupán: a történet tartama az embernek abból a törekvéséből ered.és történelemszemlélet csak ott keletkezhetett. ahol a periodizálási alap. . e. ötödik évezredben felismerték a Nilus áradásának évenként visszatérő szabályosságát s naptár készítését is korán megkezdték. 17—19). hanem a csillagvilág hosszabb tartamú. bizonyos elemi berendezkedésen túlmenő tagolásra nem alkalmasak. valamint új élmények feljegyzésével megveli történelemszemléletének alapjait és megkezdheti a kiépítést.) Ilyen célra használja fel a jelet. még élénkebbé tette az idő menetének szerintük való elképzelését és tagolását. zárt. Ez az időfogalom. feljegyzés. Mezopotámiában számították először az időt a csillagok járása szerint. a babilónok. az időszámítás nem a közvetlen környezet rövidtartamú időszakaszain alapul. Több változatosságot nyújtó alap kellett ahhoz. krónika) formájában. nem nyilt. * * Nagyobb távlatú idő.

Kínába. ez a „sor". hogy alapszámaikat a 12-t és a 60-t összeszorozgatták.122 = 518400 év).:1 Eljutott Indiába. ezután jön a nagy választóvonal. Azután egy új teremtéssel kezdődik megint elölről az egész.13 Mivel pedig az ember hajlik arra (— mást nem is tehet —). A tizenegyedik kor végét Nagy Sándor jelenti. hogy minden vallási világelgondolás az idők vége felé helyezi magát!) Ez a roppant csillagmechanizmus elbűvölte az egész ókort. nyoma megvan az Újszövetségben. Ez 12 főperiódusra oszlik. a babiloniak is az égitestek szabályosan körbenforgó (— legalább is ők így hitték —) pályájának a mintájára képzelték el a világegyetem folyását. Perzsiába. a zsidókhoz. Tartamát úgy kapták meg. BollBezold i. elkerült Egyptomba. (Keleten ez még ma is általános. (Ez is mutatja Nagy Sándor világbirodalmának nagy jelentőségét az egész antiquitásban. mindegyikben egy-egy csillagkép uralkodik. mint az óra s nem véletlen. az egyházatyák sokat küzdenek ellene. (602.) Most már a vég felé közeledik a világ és a tizenkettedik kor végén jön a nagy megsemmisülés (későbbi. az első 10 kor a 10 őskirály uralma alatt áll. hogy meglévő ismereteibe rendszerezzen bele mindent. fejezet. a mai Keleten még élés napjainkban Nyugaton is megint kezdik a kozmikus összefüggéseket keresni. 12szer 12 sor alkotja a nagy világévet. Egy ilyen körforgás a nagy világév. .) A teremtéssel indul meg a világfolyamat. A z egész elképzelés olyan. valamint 4. hogy Babilonban ismerték az órát mind napóra. (Jellemző. Innen ered 3 A kérdés asztrológiai vonatkozásait és feléledését az újkorban 1. 60-szor 60 = 3600 év ad egy ilyen nagyobb egységet. valószínűleg iráni motívum) tűz által. mind vízóra formájában. az özönvíz. m.

míg vissza nem jut az Üsistenhez. Ahura Mazda 6 nap alatt megteremti és berendezi a világmindenséget. az egész világ célja a megtisztulás. —. de Ahura Mazda visszaűzi a sötétségbe. csak a semmi nyugalma. hogy a klasszikus görög és latin írók úgy dobálóznak a nagy számokkal. 2. teljesen quantitatív jellegű. A hangsúly a világkép egészének rövid jellemzésén van. a számok törvényszerűsége mögött nincs tartalom. A perzsák optimista teizmusa a J ó (Ahura Mazda) és a Gonosz (Áriman. Egyptomban találjuk az ilyenfajta gondolatok első csíráit a a túlvilági hitben. ciz embed. ezért kell vándorolnia a léleknek (pl. 12000 éves nagy világfolyamat 4 nagy 3000 éves szakaszra oszlik. a buddhista dhammatan). 4 . A z élet csupa fájdalom. mint pl. akár a mai csillagászok (Ciceró pl. az ind. Természetesen vallásos körben forog az értékelés. Az indus spirituális nihilista. A z első szakasz a szellemi teremtés ideje. nincs szenvedés. hogy mindhárom matematikai lehetőség ( f . a perzsa hivatalos rendeletek a végtelen idő tana ellen vagy a görögség nietzschei pesszimizmussal megrajzolt képe ellen felhozható érvek. a test a lélek beszennyezett ruhája. A harmadik 3000 évben a Gonosz eljön a földre és gyölri a főterem!ményt. A lélek a túlvilágon megítéltetik. Babilónia 472. azonban a célpont mindegyik nép felfogásában más. amikor az ember értékkülömbséget lát két egymásutáni állapotban.14 az. a szűz Természetesen nem célja a dolgozatnak. Érdekes. a Brámánhoz vagy a Nirvánába. Zoroaszter. ez pedig felül áll az olyan ezerszámra felhozható egyes tényeken. Angra Mainyu) küzdelmének tartotta a világfolyamatot.000 éves emlékeiről beszél). az egész világfolyamat csupán ennek a túlvilági Ítéletnek előkészítő alapja. vallási és filozófia irányok szembenállása. hol nincs fájdalom. gépszerű a konstrukció. A második szakasz az anyagi teremtés korszaka. perzsa és görög gondolatvilágot részleteiben elemezze. ennek a végén jelenik meg a Gonosz.4 1. liogy az indus. 0) képviselve van. A tartalom akkor kerül szóba. Azonban a nagykeretben elvész az ember. Itt a világegyetem valamilyen határozott irányban halad. de a negyedik korszakban a három ezerév mindegyikének kezdetén megjelenik egy-egy Megváltó. Áriman pedig a gonosz lelkekben szerez szövetségest. Határozottabb formában az indogermán népeknél van meg a történelem minőségi értékelése.

A z utolsó kor ugyanis már a földi menyország. A görögségnél már Hesiodosban megvan. holnappal nem törődő tanítása. A J ó győzött. sem Epikuros mának élő. A görögök pesszimista realizmusa úgy találja. „Oda kell a dolgoknak visszatérni. e. hogy a legnemesebb a ** elem. A z 2000. Poseidonios fejti ki részié- . úgy gondolja világfolyamatot. Megváltó jelen 1000 boldog év Ítélet 11000^12000 / (A konstrukció rás gondolata!) itt is az idők végére helyezi a jelent. az egyéni. míg el nem jön az új Megváltó. 500 után) és mivel a görögök általában anyagibbnak képzelték el a világmindenséget. Ebben a pesszimista körben marad meg a görög t* gondolkodás mindvégig és nem jelent elszabadulást Belőle sem Platón ideális világa felé vágyó bölcselkedése. a levegő vízzé. ahonnan előálltak és bünhődniök kell érte az időnek rendje szerint" — mondja Anaximandros (610/9—546 Kr. e. Fontos a Messiásvá. Hasonlóképpen van álló láto1000 év a nésével is fokozza. a tűz léggé lesz. mely lyamat silányulásként felfogott voltának az Ovidiusból közismert arany-ezüst-réz-vaskor túrában. a mindenségtől állapotnak tartják. a réz1000 évig tart. ho£y a világ állandóan züllik..- 3. a vaskor Zoroaszternek ^ mindhárom " - arról.15 tői születendő Soshyant és legyőzik a Gonoszt és a harmadik jön az utolsó Messiás uralma ezeréves boldogság lesz. ezt a végképpen lezüllött világot azután tűz emészti meg. szellemi teremtés 1000 az anyagi teremtés I küzdelem a földön Zoroaster Soshyant I 2000 I 4000 3000 5000 6000 7000 8000 10000 9000 3. Ezután Ítélet. A silányuló ércfajok az egymásra következő korok elérték. hogy az ő jegyében négy érc sorrendjében síilyed. a víz földdé. kor mása A z indus a züllést még az időlarlam csökkearanykor 4000. telenedését jelzik. Legkifejezőbb elmélet. az ezüstkor 3000. Mindegyik elszakadt mindegyikben gondolatkör vallásos.) „ A születés szerencsétlenség" — véli Herakleitos (Kr. vergődés. Tűz emészt meg mindent. a földi ''„történelem" a földi fokulszimbóluma megvan létet bűnös ^ r . sem a Stoa céltalan erényessége.

Ezért tételeztek fel egy legeslegvégső elvet. lélet alapja a fenti meglehetős kétes magyarázattal. (L.) — Érdekesen kapcsolódik ez a kérdés a legújabb exisztenciafilozófiához. bakkal és kevertérc végtagokkal. fejezet. méd-perzsa. Egyébként ilyesféle mesemotívumok gyakran találhatók a primitív népeknél is (pl.) Eszerint a 12000 éves világperiódus a végtelen időbe van beleágyazva és ebből bármikor eljöhet egy új hasonló világfolyamat. hogy az egymásra bukó babilon-asszir. ö. 6 A 5 a szamszara de az gondolata. Ágoston szembeállítását.5 A z Ószövetségben egy nagy nagy szobor áll is megvan. Szt. (L. aztán hirtelen rombadől az érckép. valamint szervetlen jelenségek (az esővíz) körbenforgása is. az emberi életkorok (születés—gyermekEz a négybirodalomelmélet lett Augustinustól a keresztény történelemszem- kor—ifjúkor—férfikor—öregség—halál) egymásrakövetkezése. vaslábelőtte aranyfejjel. A z elnyomott zsidók nacionalizmusa ezt úgy magyarázta. Lucretiushoz (itt más sorrendben) stb.16 tesebben az ősállapot bölcsek-kormányozta paradicsomi szépségét. hogy a cél elérése után megismétlődik az egész folyamat megint elölről. makedon-görög és római (?) világbirodalmak után eljön a Messiás uralma. istenség A minden és ott újra körfor- testi salaktól. Dániel próféta látomást lát. kibocsáthatja magából a megtisztult a Nirvánába a bármikor lelket és kezdheti görögök materialistábban igyekezték megmagyarázni a Ennek a kezdeti éden gondolatának a racionalizált mása a rousseaui „vissza a természethez" vagy a Fichte-féle első ősnép feltételezése. Tehát úgy gondolták a folytatást. u. fejezet. ezüstmellel.) v. az osztjákoknál). 4. A perzsák a végtelen idő elméletével segítettek (zrvana akana. fejezet. 4. A világfolyamat ezekben az elgondolásokban már valamilyen határozott cél felé halad és ezt a célt el is éri. növekedése. 2. amely felüláll az isteneken is és ennek a végzéséből forog minden körbe-körbe. ott a kapcsolat létrejöttéről is. örökkévalóság — véges idö. de közrejátszottak benne más természeti jelenségek is (az ember magán kívül keresi a mértéket). A z indusoknál megvan megnyugszik gást elölről. (L. Közrejátszott ebben a körforgásgondolatban a babilon csillagászat is. De nem tudtak az elért céllal mit kezdeni. Tőle kerül Ovidiushoz. virágzása és hervadása. vágytól megtisztult lélek eljut a világszellemben. a növények keletkezése.) .

mint az indus Braman (világszellem). Nagy Sándor birodalma pedig a görög műveltséget. Aristoteles kevésbbé. mert közelebb hozta az ókori népeket. de általában az ókor történelmi képét a Cocytusszerű körbenforgás szabta meg. de ez kerül pl. Mechepso és Petosiris csillagászok a Sothis-csillag lenyugvását világvégének tartották ugyan. de főképen a római birodalom fűzte össze az ismert világot. e. Voltak a világfolyamat egyszeriségének is hirdetői. Platón is ennek a híve. Ezek az elgondolások kezdettől fogva keveredtek. itt ugyan sok egymás mellett létező világ lehetősége van feltételezve. Herakleitosnál a tűz—levegő—víz—föld sor után a tűz megemészt újra mindent és kezdődik elölről minden.17 kérdést. Ez van meg a koragörög természetbölcselőknél. a Végzet. Babilon áttelepítette az alája kerülő törzseket. ez a pythagoreusoknál. 135—51) többek közt a következőképpen kapcsolta össze : Hasonlóképen megvan ez a gondolat Egyiptomban is valamivel később. Ezt a sort Poseidonios (Kr. a legvégső. a sztoikus heimarmené és az epikureisla ananké vagy akár a mitológia Nornái. A körbenforgás végső elve a Sors. „Ettől az időtől kezdve a történelem egy testté lesz és az itáliai és líbiai Lotz János : A történelmi Világkép 2 ^SiNtyN . A világbirodalmak kialakulása ezt még jobban előáegitette. bele a Stoa bölcseletébe a „mindenek visszatérése" gondolatában és nem jelent lényeges változást Epicuros rendszere sem. de mégiscsak az egymás után keletkező világok képe tér vissza. a perzsa világbirodalom elterjesztette a perzsa dualizmust. de egyúttal új világtavasz kezdetét is látták benne. de lényegében kevésbbé szabályosan és az egymásmellettiség kidomborításával ugyan. Pl. a görög Nus. a perzsa végtelen idő. melyek az atomok esése közben a véletlen szerint keletkeznek. mindenek felett álló princípium.

Tárgykörük kicsi. áradás stb. Ebben az irracionális. mert friss tényekről emlékeznek meg. évkönyvek. félistenekről. A z egyiptomi papok gyermekeknek nevezték a görögöket. de a történettudomány mégis innen indul el.. régi hagyományok és 2.). csak az elszigetelt adatokat jegyzik fel a király listák. Csak arról tudósítanak. Mózes és Homérosz. a zsidók választott népnek nevezték magukat. szárazabb. személyhez. 2. Teljesen kifelé ható expanzív. Mind benne éltek a nép világképében és ez volt az alap a kialakuló felső kultúra számára. hitregékben és mondákban az egész nép hite fejeződik ki a világteremtéséről. nagy háborúk. határkőjelek. hagyományok feljegyzése kritikátlanul történt. de mögöttük készen áll már az új világszemlélet. A vallási fantazmagóriák kora ez. emberfölötti küzdelmekről szólnak az utódokhoz. Céljuk mindig az emlékezet megőrzése vagy tanító célzatból vagy egyéni dicsőségvágyból. pontifexlisták. gúlaépítés. 3. ami feltűnő. a Mahabharata. a kereszténység. a jelen állapotról nem esik szó. várostörténetek. * • * így képzelték el a világfolyamat nagy keretét. a babona és a sovinizmus az irányító az események magyarázatában. az első emberről. A birodalom minden kultusztisztelete roppant egybeolvadást idéz elő. naiv világban nyoma sincs tudományos hitelnek.18 események egybefűződnek az ázsiaiakkal és a görögországiakkal s mind egy cél felé haladnak. Éppen ezért lokálpatrióták mind. Megindul a keveredés. városhoz. mítoszok. szörnyetegekről. mely a gnoszticizmus zavaros tanításaival és a közeli világvégét jósoló jelenések könyveivel lejáratja ezt a kort. vagy törzshöz kötött. emlékezete az ősök nagy tetteiről. A z események közti összefüggést nem keresik. a tényleges történetírás. A hagyományokban. A két irány egyesítése korán megindul. Csupán a változásról beszélnek. A kezdeti történetírás szimbóluma lehelne az az . 1. mely szakít a körbenforgás gondolatával." (Polybios 1. de megbízhatóbb. emlékoszlopok. Ebben egy a Gilgames-eposz. hősökről. a babiloni tudósok viszont lenézték őket s így tovább.. az emlékek feljegyzése szerényebben indul meg a fentebb említett két irányban: 1. de természetesen a vallás. A z új emlékek feljegyzése szűkszavúbb. dögvész. A mondák. Szentségtörésnek tartották volna változtatni rajtuk. ezek barbárnak tartottak mindenkit magukon kívül. új emlékek feljegyzésével.

valószínűleg egy nagy kígyót ölt meg. Lukianus (Kr. 484—425) utazni indult. Felvetették az istenhit keletkezésének kérdését és hősökimádásával. az államot tekintik a történelem hordozójának s ezáltal szervesebb szemléletre tesznek szert. Ermann-Ranke . Tübingen 1923. hogy saját szemével gyűjtsön tapasztalatokat. hogy természetes úton alakult-e ki. Szóba kerül a nyelv eredete. e. hogy adataik közt igen sok figyelemre méltó és megbízható akad. babilon. A logographusok szembefordulnak a mondákkal. köznép számára való szükséges fékkel magyarázzák. 3 % 1. 125—180) pedig később az államügyekben való forgolódást ajánlja a történetíróknak. hanem megvizsgálták a jelenségeket önmagukban. amint az írás istenasszonya.19 egyiptomi relief. míg nem aztán a legújabb kutatások kiderítették. A filozófusok szakítottak a népi istenhittel és valami ősanyagból akarták magyarázni a mindenséget. Seschan az élet fájára írja fel őket. racionalizálják a hagyományt. mely a fáraó cselekedeteinek feljegyzését úgy ábrázolja. mert ilyen nincs. Ágypten und ágytisches Leben im Altertum. a kritika elsajátítása végett. de elemezték a problémákat. papi kitalálással. 8 Beszélnek a kultúrfejlődés két tényezőjéről. A közösséget. Ő k se tudtak szabadulni a Végzettől. A történetírásban is érvényesül ez a kritikus szellem. a szükségről és az utánzásról.) 7 . I. hogy lekiildé az Ür az ő angyalát és levága közülük 180. Egyiknek sem akartak semmi hitelt adni. Herakles nem ölhette meg a hidrát. A z eltávolodás a görög racionalizmussal indul meg. Ilyen előzmények után történik meg a történelmi élet egészen új elképzelése az athéni történetíróknál. ezt a Krónikák könyve úgy interpretálja. Ezen a fokon maradt meg az egyiptomi.7 A z eljárásra pedig jellemző példa az Ószövetségből (Herodotos is megemlékezik erről): a zsidók ellen vonuló fáraó seregében j^stjs^Jört ki és sokan mégfiaTtak. Egyebütt az ókorban laza törzsszervezetű népeknél vagy egy kényúrra beállított despotizmus uralma alatt ez a fordulat meg nem történhetett volna. vagy pedig közmegegyezés eredménye. Herodotos1' (Kr. (Spiegelberg: Die Glaubwürdigkeit des Herodotos. Herodotos sorsa érdekesen emlékeztet Anonymuséra. 8 Ez emlékeztet a felvilágosodás és a marxi történetfilozófia felfogására: „a dogma kritikája a dogma története". u.000-et. zsidó történetírás és itt volt a görög és a római történetírás kezdete. Nem látták mindenben felsőbb hatalmak beavatkozását.

A Stoa már azt hirdeti. A z államok „lelkét" az. Athén és Spárta háborúját alkotmányaik külömbözőségével magyarázza. Két alapjelenségben véli felfedezni a végső rugókat: a változatlan emberi természetben10 és a változó történelmi tényezőkben. fejezet: a reneszánsztól a felvilágosodásig) történetfilozófiájának. mert „minden államnak. 11 Ez a gondolat is a felvilágosodás filantropizmusára emlékeztet. az oikumenét. A további egyezések egész sorát lehelne még találni. hogy a z ő kora előtt semmi nagy dolog nem történt. Kezdődik az 10 Ugyanaz a felfogása az analízis (3. lényegében minden mindig ugyanaz. (I. Érzi elsőségét. hogy ő ír először világtörténelmet. kezdeményező voltát és radikálisan szakít a múlttal. tudja.) Ez a pszichologizmus a típust keresi. politikai kapcsolatba a népeket. Nem tartja elegendőnek a történeti események egyszerű elbeszélését. Ezek mellett az elméleti viták mellett Thukydides (460—403 után) valósítja meg a gyakorlati történetírásban a közösségi elvet. mert ezek hozták közelebbi. ezért a jövő mégis határozható. A „világtörténelmet" a világbirodalmak tették lehetővé. e. Ebből következik az is. . a római világbirodalomból és a sztoikus humanitas eszményéből fakad Polybios (Kr. Az ismert világ tágulásával gyarapodik az idegen népekről való ismeret is. Terjed az univerzalizmus gondolata.20 Megindul az államformák elméleti megvitatása Piatonnái (428/7—348/7) és Aristotelesnél (384/3 -322) a legjobb állam problémájával kapcsolatban. Feltűnik azoknak különbözősége. (I. minden ember testvér. Látóköre tág. hogy segítségével előre be lehessen rendezkedni a jövőre. de látja ennek a változásait is és vele az államok Végzetszabta bukását. virágzása és hanyatlása" (VI. hogy nincsenek nemzetek. 201 —120) történetírása. 22. hogy nem lát fejlődést a történelemben. tehát történetírása merőben praktikus célú. kijelentvén. nemcsak kívülről jöhet a megsemmisülés. minden politikának természete szerint megvan a növekedése. a történelmi változásokat az állami (ma társadalmi !) rétegek eltolódásával magyarázzák." Ebből a kettős forrásból. hanem összefüggést keres közöttük. alkotmányban látja. apró közösségeket tárgyal. művébe beleveszi az egész ismert világot. 1.) Látja a a feszültséget a vezető és a tömeg közt. Ő is tudatos. 51) és így önmagában is kiélheti magát. Ez az irány azonban csak kis városállamokat. ezeknek eredője a történés.

21 összefüggések kulatása és kialakul az összehasonlító kultúrtörténet (Demokritos, Epikuros, Poseidonios, Lucretius). Ennek a gazdag etnográfiai irodalomnak a vége felé már a más világképű barbároktól való félelem is megszólal (Tacitus Germániájában pl.)12 A tér tehát tágult, az egész ismert világot átfogja már a történetírás. A z időben azonban mégsem tudnak eligazodni. Egész időszemléletük térszerű, a történelem együtt jár a földrajzzal. Jellemző az egész antik történetírásra az, ahogy Plutarchos (Kr. u. 46—120) kezdi a Párhuzamos Életrajzokat: „Valamint a földrajzokban a történetírók .. ."1:t így a történetírók is körforgásnak látják az idő útját. A Sors, a Végzet áll az események fölött, ez forgatja a kis dolgokat is körbe-körbe csakúgy mint a világegyetemet. Polybiosnál az alkotmányok váltakoznak hasonlóképen : Monarchia

Ochlokrácia

Tyrannis

Demokrácia

t

Aristokrácia

i

Oligarchia Ugyanez a körbenforgás van meg Liviusnál, Tacitusnál („mint az idők, úgy váltakoznak a szokások is) és Septimius Severusnál is („Minden dolog körbenforog.'1)14 Tehát hiába vetette fel Tacitus a „sine ira et studio" gondolatát, hiába volt meg az antiquitásban ez a vágy az objektív történeti megismerésre, nem tudtak kiszabadulni a jelenből és
12

Az etnográfiának, az új ncpek megismerését rendező tudománynak, minden nagy világkép betetőzésénél és szétbomlásánál és az új felfogás előkészítésénél döntő szerepe van. (1. minden fejezet vége felé.) 13 A két tudomány még Bél Mátyásnál is együtt van. Ez a szemlélet jellemzi az egész felvilágosodás történetírását. (L. 3. fejezet.) " Diodoros I. 1; Livius 45., 41; Tacitus Annales 3., 55; VitaSeveric. 14.

22 időszemléletük körbenforgó, azaz ahisztorikus maradt.15 A kör szétszakítását egy merőben új világszemlélet, a kereszténység végezte el.

Függelék: A föntiekben csak azokat a kultúrákat tárgyaltuk, amelyek szorosan folytatódnak a következő fejezetekben. Azonban a gondolat helyességének bírálata végett kereshetjük és meg is találhatjuk a körbenforgás gondolatát távoleső kultúrákban is. Pl. Kínában a tsu-Hsi (1131—-1200)-féle bölcselet is rotációsnak látja a világfolyamatot az évszakok analógiájára: Elől a tavasz rügyfakadása, azután a nyár szépsége, majd az ősz bősége s végül a tél takarékoskodása s azután jön újra a kikelet a világmindenségben csakúgy, mint a természetben. A zsidóknál 1. Prédikátor könyvének első részét. Sőt még magyar mesékben is található ilyesféle gondolat. (Kandra: Magyar mithológia.)

A körbenforgás gondolata azonban egészen máig kihat. pl. az óra beosztása. A történés ismétlődő volta is fel-felújult a reneszánszban és legújabban. Sőt a nyelvészetben is található ilyen rotációs elmélet. (Grimm magyarázata az indogermán explozivarendszerröl az első germán Lautverschiebunggal kapcsolatban vagy Baesecke ófelnémet magánhangzó elmélete.)

15

I

2. A d d e u m
(Dualitas.)

A keresztény világszemlélet lényegét Jézus Megváltóvoltába vetett hit adja. Egyébként sok eleme megtalálható az akkori antiquitásban: erkölcsi téren Gamaliel és Hillel szelíd tanításai, a Messiásvárása, Stoa humanitása és kozmopolitizmusa, a próféták lalok, de a Megváltó eljöttének ben van meg. A kereszténység merőben új világszemléletet jelent. Transcendenssé válik az életfelfogás : „az én országom nem e világból való." Ebből következik és a sötétség fiai között: az e világban való dualizmus Isten fiai „Adjátok meg Istennek, ami az Istené emberek való szalátszó

az ókor reménysége a megszületendő Gyermekben közös gondobizonyossága csak a keresztény-

és a császárnak, ami a császáré." Ez a dualizmus jelenti a kiválasztottság partikularizmusát: közé, mint „Ügy küldelek titeket az közé" és a minden A juhokat a farkasok mással tudatos

szembenállást; ,,aki nincs velem, ellenem van."

kítás kijelentése : „hallottátok, hogy megmondatott a régieknek . . . én pedig azt mondom néktek" követi a tradíciót elismerni szavakat: „nem azért jöttem a világra, hogy eltöröljem a prófétákat." Ez csakis befelé forduló individuális hit által lehetséges: „te pedig elrejtezvén belső kamarádba." A hit az univerzális missziótudatot teszi kötelességgé: „elmenvén tegyetek tanítványokká minden népeket" bizonyos autoritativ jelleg azonban megmarad:

„amit ti megköttök a földön." A z egész világkép fölött Isten providenciája, gondviselése visel." Az evangéliumok A az új világszemlélet levelek két lényegét időben kort adják, a el páli (vagy Pál apostolhoz közelálló) az új tanításokat. 1
1

őrködik : „a ti mennyei Atyátok gondot

helyezik

Zsidókhoz írt levél

különböztet

Kissé szokatlan ugyan az evangélumokból kiindulni, de ez az egyetlen helyes módszer. A lényeg, amely a következőkben kifejlik, itt van.

) Joachim di Fiori. a természeti állapot (pogányok) — törvény (zsidók) — evangéliumi szabadság (Jézustól. ö. 4 v. alább). fejezet. A kereszténység tudományellenessége lassanként megszűnt. ö. l.thesis természeti állapot. A z első rendszeres felépítés a görög gondolkodáshoz kapcsolódik.5 Egyéb nézetei a körforgás mellett. antithesis . Clemens (f 101) beszél az emberi nem neveléséről. Comte függnek ettől! ! Az ó-közép-újkor hármastagolása máskép jött létre (1. Lessing. — 240 k. akinek görög-keresztény szintézise így nem is vált hivatalosan elfogadottá. krónikáját. a körbenforgást teszi Origenes (185—254) világmagyarázata alapjává. 2. csak a ker. Joachim di Fiori. 3 Történetfilozófiailag ez az első alkalmazása a háromfok törvényének (Drei Stadiengesetz). Eusebius 7 (270 k. synthesis .). 2 . a középkori drámával. de jellemző módon a körforgás egyszerivé válik: Istentől — a világon át — Istenhez vissza. A kereszténység tudományellenes volt. felvilágosodás (Lessing). Scotus Erigena (800—877): „Finis totius motus est princípium sui" vagy v. kereszténység szabad Istenben. 7 Dempf (Sacrum Impérium) Eusebius szír származásából magyarázza világ. ö. Cyprianus (200 k. törvény (zsidók) kötött Istenben.) a természetes életkorokkal veti egybe a történelem menetét. században megújuló egyházatyatanulmányozások által kapcsolódik ide.2 Gazdagabb a római levél tagolása: a történelem felépítése hármas11. A következők (1. a római birodalommal kötött kompromisszum (milánói edictum 313. VilágkróniEz válik a mi időszámításunknak is alapjává a 6. szabad. 3. újjászületésgondolat játszik benne szerepet. a preexisztencializmus elfogadása. A z első tudományosan kifejtett gondolatok is inkább pedagógiai képek. új kijelentés'5 várása a többi eretneknek tekintett szekta (gnosztikusok. fejezet). 4. Lessing: Die Erziehung des Menschengeschlechts. Nagy Konstantin) pedig új helyzet elé állította a keresztény történetírást. az állammal. A kép tudományos kiépítése azonban késelt. ö. mely a 18.4 Tertullianus (160 k. az anyagnak angyallázadásból való magyarázása. Isten nélkül.24 meg: a kijelentés elolt — a kijelentés után. íráshoz csak apologéta vagy tanító célból fogtak. manicheusok) mellé helyezik Origenest. Felesleges és ködös. 6 v. Dialektikát könnyű belevinni a fenti tagolásba. Hegel. 5 v. századtól (Dionysius Exiguus (525 1. 4—5.— 340 k. — 258) pedig a hat teremtésnap gondolatát alkalmazza a történelemre.

asszírok. Salamon. első (185 k. özönvíz. méd-perzsa. az oikumenén túl való terjeszkedésre kezdetben nem gondoltak (mivel azonban a kereszténység szellemi mozgalom. Ez tartalmazza a négy egymást felváltó világbirodalom post eventum jóslatát két látomás (a bálványkép széthullása és a négy fenevad) alakjában. e. újabb a perzsa dualizmus hatásait mutató Dániel könyve. — 420. Teoretikusan kifejti Francesco Petrici : Della história (1560. Nicolaus v. 4. Azonban a literatúrában sem marad el az egyház a pogányság mögött (már a tudósokkal büszkélkedik !). Bodin kirekeszti a történetfilozófiából ezt a kérdést. 2. Görög nyelvű krónikáját Hieronymus (350. Cues a 18.) 1260-ra . lendületet a kereszténység után a felvilágosodásban kap (Voltaire. Ezen alapul a tartalmi keresztény történetfilozófia. régi séma eredetmonda (Mózes könyvei) a teremtésről. elejére. írói lexikonában (De viris illustribus). (L. babilon. babiloni fogság. Jézus és az utolsó ítélet. Ailly Péter 1789 M-re. hogy az egyháznak A világtörténet nem a kereszténységgel. k.10 A római birodalom az utolsó világimperium. Schlözer). II.) latinra fordította és 378-ig kiegészítette. (világ = római birodalom) . a Krisztus ellen dühöngő kutyák (!). 1. a scripturát a profán irodalomtól. sz. Cárion (Melanchton barátja 2006-ra várta az utolsó Ítéletet. görögök. folytatva a zsidó törzstörténettel. a literatúrától. 3.) 10 A keresztény felfogás alapjául a zsidó ó szövetségi szemlélet szolgált. fejezet. Porphyrius meg Julianus. 1. Pico della Mirandola 1994-re . görög-makedon. Ranke ad neki új megfogalmazást. k. Az adventisták szerint már 1844-ben megkezdődött a végitélet." melyet a közeljövőre vártak. Dávid. külön a zsidók). melyet a 1. Ez két főrétegböl állt. A szilárd pontok a bibliából eleve adottak: teremtés. médek. Augusztinus szakit evvel a felfogással.25 kája foglalja egybe a hagyományt. Nála van meg a „középkori" irodalomfogalom megfogalmazása is legpontosabban. elsősorban a népek szerepelnek a hatalom egymás utánjában (kaldeusok. Babilon. sz. A keresztény dualizmusnak megfelelően külön választja a szentírást. megvolt benne a lehetőség rá). hanem a sztoicizmussal indul meg.) 8 . A vallásos melszőpontokhoz igazodtak a politikai birodalmak is Dániel alapján. kik azt hiszik. Azután is gyakori: Joachim (f 1202. ahogy célkitűzésében mondja: „tudják meg hát Celsus. tudják meg a követőik. Térfogalma általában a kereszténységnek megegyezik a római birodalommal. 2. római (??) birodalomra szoktak magyarázni. ebbe a keretbe fogja be a világtörténetet8 időrendi táblázatok segítségével. (Kr. rómaiak . perzsák. Bábel tornyáról és az özönvízről. Bábel. 9 A világ végét kezdetben általánosan közelre tették.) fele).

. hogy a mi hitünket csak falusi együgyüségnek csúfolják. Latitudo orientis. A z Isten államáról11* írt könyvében fejti ki történetfilozófiáját. adornaverint et desinant fidem nostram rusticae tantum simplicitatis arguere. északon. — A cím és az ötlet Suetoniustól való. A kereszténység büszke (és már kevésbé veszélyes) megvallása Orosiusnál (f 418) a római polgárság tudatával párosul." 11 Módszere ennek megfelelően az adatok halmozása. nullos habuisse doctores. magnarum insularum largissimae tutissimaequc sedes mei iuris et nominis s u n t . sem doktorai." 14 A történelem századai strófák az Islent dicsőítő nagy énekben. (keleten. délen) mivel a keresztényekhez és rómaiakhoz. cui tamen ordini temporum non subditus servit. inkább ismerjék el a saját tudatlanságukat. meridiana diffusio. 12 (A négy világbirodalmat Orosius az égitájakkal kombinálja és a méd helyébe egy déli afrikai imperiumot rak). építették és ékesítették és hagyjanak fel avval. 15 „Pulchritudo saeculi velut magnutn carmen cuiusdem ineffabilis modulatoris. . Kornis. sőt ő irányítja azt úrként és végezi mérséklőként. a mennyiség szaporítása történeti szempont nélkül. . id.26 nem voltak filozófusai és ékes szónokai. quia ad Christianos et Romanos. de ő nincs az időrendnek alávetve. . Dei L. „Discant igitur Celsus. Ágoston (354— 430) műve. . Ilyesféle katalógusok nagy számban találhatók Hieronymus után. exstruxerint. quanti et quales viri eam fundaverint. Tört. a növekvő anyag összefogása és az elméleti alapvetés Szt. ducens in aeternam contemplationem spéciéi Dei" — Epist. mint római és keresztény jövök". mely előttünk rejtett. 33. 14 „non temere et quasi fortuiter pro rerum ordine ac tempore occulto nobis. de Isten előtt jólismert. — História adversos paganos. menynyien és milyen férfiak alapították azt. hanem a dolgok rendje és ideje szerint. qui putant ecclesiam nullos philosophos et eloquentes. Porphyrius et Julianus rabidi adversum Christum canes. Deo. Romanus et Christianus accedo". 138. 11 . A történelemben isteni világterv vonul végig „nem vaktában és véletlenül. De viris illustribus Prologus. .). mindenütt ott van a törvényem (!) és vallásom . discant sectatores eorum. „Mindenütt ott van az én hazám. Ad. septentrionis copiositas. . Maic. notissimo sibi (sc.15 A történelmi folyamatban dualizmus nyilvánul a két állam. sed eum ipse tamquam dominus regit moderatorque disponit" — De civ. A felgyülemlő kérdések rendszeres vizsgálata. 1 3 De civitate Dei libri XXII. fii. suamque potius imperitiam recognoscant". 12 „Ubique patria ubique lex et religio mea est . IV.

Hugó St. qua duarum civitatum. 2 1 -| 4 évet tévedett. itt is használt (Cárion. öregség (senectus) Krisztustól az utolsó ítéletig. Dei XV. 17 „Nec essent alii homines nisi qui ex illis duobus nati fuissent". id est caelestis atque terrenae initia et finis incipiant demonstrari" — De Civ. Az egyházfilozófiában azonban mindmáig nagy szerepet játszik Szt. 12—13 caput. serdülőkor (adolescentia) Ábrahámtól Dávidig 14gen. 7. fej. 16. rész alapján nemzedékek szerint tagolja. 30 Isidor : Chronicon .. ifjúkor (iuventus) Dávidtól a babiloni fogságig 14 gen. 1. 4. 4. — De Civ. Augustinus az első. a nyelvészetben a zsidóeredet hosszú ideig kísértő gondolatát. Victoire) is a külső kronológiai „De ea parte operis. (Stoa— pythagoreusok!) — De civ. hogy egy füst alá fogja az egész antiquitást. 1. Ágostont. A civilas mundí a négy birodalom során pereg le.. 16 . 1. Közben a keresztény éra szerinti időszámítás is általánosan használttá lesz (Dionysius Exiguus római apát (f 525). L. 18 „De his.18 Bizonyos dinamitást nyer így a történet az isteneszme haladása19 kapcsán. Beda (673—753) krónikája egész pontosan követi Szt. L. 6. sed aut innumerabiles (Epikur!) aut eundem unum certa conclusione saeculorum nasci et resolvi opinantur".21 A világkrónikái irány többi képviselője (Cassiodoros.17 A z Isten országa a Seth-től eredő ágon folyik a hat teremtésnap és az életkorok szerint és képviselői Krisztusig a Zsidók. egész a reformációig általános. Marianus Scotus. Beda : Chronicon sive de sex aetatibus mundi. ki mind a sztoikus. 20 Isidor (f 636) krónikája. Paris 1681 az utolsó következetes követője. Dei L. Sleidanus (I. fej). aki mindennek ősatyja. A Jézus előtti korokat Máté 1. szétszóródásuk után az egyház az Isten országa képviselője az utolsó ítéletig. Augusztinus világképe az egyház hivatalos álláspontjává válik. 5 öregedő kor (aetas senior) a fogságtól Krisztusig 14 gen. A történelem is a teológia szolgájává válik. ezután jön az 1000 boldog év és a túlvilág. a katolikus egyházban Bossuet (1627—1704) müve Discours sur l'historie universelle.. 3. qui hunc quidem mundum non sempiternum putant (görögök általában !). 2.27 az isteni és a világi között. XII. mind az epikureista elmélettel élesen szembeszáll és ezzel az antik körbenforgást megszakítja. XI. 16 Elől a teremtés és Ádám áll. csecsemőkor (infantia) ÁdámtólNoéig 10 generáció. de a folyamat a sztatikus túlvilágba torkollik. Dei. Jellemző. Ágoston. gyermekkor (pueritia) Noétól-Ábrahámig 10 generáció. 4. Ekkehardt. 10 A felvilágosodás ennek racionalizálása.

a kompozícióra is több gondot fordíthattak. a Noé-utód vadászatkedvelö Nimródtól. Csak arra kellett vigyázni. Ferenc császár csak 1806-ban mond le a már teljesen tartalmatlan német-római császári címről.22 Üj színt a gesta irodalom hoz a történetírásba. Herder is küzd a bibliai 5000 év szük keretével. Gildas (516—570 De excidio Britonum). Alaphangja pesszimista. a világkrónikáét és a nemzeti gestáét. angol William of Malmesbury 1125. Nithard 880. mint a krónika. gestája Gesta .28 rendhez tapad. Ez tárgya miatt is nemzetibb színezetű volt. hogy a négybirodalom elvét nem alkalmazhatja. sz.) I. olasz Liutprand 960. Franciaországban pedig a 19. A pogány állapotban Ez akadályozza a német történetírás kibontakozását a középkorból (L. Bábel-torony). 25 22 1146-ig adja a világtörténelmet. Paulus Diaconus (720—790) História Longobardum. frank Erchanbert 826. Nagy Károly fordulópont. így származtatják a mi krónikáink (gestáink) Hunort és Magyart. Ez is éppolyan kritikátlan irracionális. brit Alfréd 849-901 . a hat kor gondolatát is vajmi kevéssé s az univerzális anyag mellé nemzeti monda kerül. szász Widukind 967. A törekvés a bibliával összhangba hozni. század első felében is viták folytak a bibliai kronológiáról. A kor összes történetfilozófiai kérdését. francia Richer 1000. hogy Noéhoz és az özönvízhez kapcsolják. 4. Kézai (13. annyira erös. hogy pl.23 Később rendesen dinasztikus érdekek szolgálatában állott. század) . hogy a krónikák határeseményeivel összhangba hozzák (Noé. fej. Jordanes (552 De Getarum rebus gestis).25 a hagyomány teljes tiszteletével a német freysingeni Ottó (1114 k. 33 Pl. magyar Anonymus (12. csak azért. Újabbak a brit Nennius 822. a sacrum impérium a római birodalmat folytató német-római szent birodalom fikciója. Új szempontot (és gondot) adott egyúttal az.) Világkrónikája: Cronicon Frederici imperatoris 1156. A krónikás formával nem igen keveredik. Toursi Gergely (540—594) (História Francorum et gestae regum Francorum) Beda (672—735) História ccclesiastica gentis Anglorum . hogy a római birodalom folytonosságát mindenáron biztosítani kellett. mivel azután az utolsó ítélet jöhet csak. 21 Főbb képviselői: Cassidoros (411—570) elveszett.24 A kor duális felfogásának megfelelően külön műfaj a nemzeti történet mellett az egyháztörténeti monográfia. A szünetlen változás tudata a történeti valóság mélyebb felfogására vezeti. — 1158) fogja még egyszer össze. sz-ban a jezsuiták az inka királyoknak valószínűtlenül hosszú uralkodási időt tulajdonítanak. a 17. Annyiban segít áttörni a megszabott sémát. Ez a világ is a vége felé közelget. a virágzás melleit ott van a hervadás.

Tantalus és Pelops históriáját. Kritikája azonban éppolyan sajátszerű. Aquinói Szt. Augustinus. a protestánsoknál ritkább. 28 Bernheim (Lehrbuch der historischen Methode) összeállította Freysingeni Ottó kritikai eljárását. ö. egyáltalán Wolfram. A z összegyűjtött történeti anyag egyrészről a regényes császárkrónikáknak és a lovagi hőstörténeteknek. 27 A német-római fikciót a kettős translatio (Róma-Konstantinápoly-frankok) elvével igyekezik megmenteni. Bunsen : Gott in der Geschichte 1857. Zur Philosophie der Geschichte 1894. mint a nap. ahol homályosan a világrészekkel keverve megvan ez a gondolat. 16. amely jellemző az egész korra. (Elért) 31 Mivel az irodalom a történelemszemléletben semmi szerepet nem játszik. 1920.29 is fejlődésfokokat külömböztet meg. Tamás (1227—1274) már az államban is szükségszerű lépcsőfokot lát az Isten országa felé az eddigi alárendelés helyett. periodizálásról pedig szó sincs. Wien 1828 .. XVI. az amazonok hadjáratait. a kentaurokat. valamint a neoscholasztika.)26 A kultúra változásának az irányát felfedezi.!I Ez az eposzokban is észrevehető. Atlast és Theodorich pokoljárását racionalizálja. a romantika által élctrekeltve a vallásos történetfilozófia (de Bonald. hogy nemsokára leáldozzék. 29 Az investitura harc befejezése az 1122-es wormsi konkordátummal is ilyesféle megoldásra mutatott. Odysseus bolyongását igaznak tartja. Görres . 28 Kezdeményezése a történelemfilozófia megújításában nem talált folytatókra. Lempicki: Geschichte der deutschen Literatur-Wissenschaft I. de Maistre a francia restauráció providencialistái. Die Typen und Fornien der Literaturgesclnchte im Mittelalter. amelyeket azonban a következő kor humanista törlénetírása dolgozott fel. kasztiliai. A z egyház és az állam viszonyában a valóság reálisabb felfogása hódít. (A türelmesség a kereszteshadjáratok során már terjed.. 18—48 1. Krausz . angol Nagykrónika). 19042 Steffensen. Dei. Aufbau einer Philosophie der Geschichte 19112. A Phaethon. L. Minotauros mondát és a Konstantin legendát elveti. W. nem tárgyaltam a főszövegben. Schlegel: Philosophie der Geschichte. másrészről nagy krónika gyűjteményeket létesítettek (francia s svájci. De civ. de mintha ő maga se hinne benne. eposzoknak szolgált tárgyul. alapján a következőben fog27 20 . Rocholl. (Parzival pl. 3(1 A már említett protestáns és katolikus (Bossuet) irányok mellett különösen a katolikusoknál élt. keletről nyugat felé halad ez is. Lebenlehre oder Philosophie der Geschichte.) v.30 . Braun: Einleitung in die Geschichtphilosophie 1917. Medea történetét.20 Dantenál pedig az állam teljesen önelvűvé válik már és evvel az egyháznak alárendelt kettősség megszűnik. mint az eddigi krónikáké. Philomele megejtését.

ezt kiadták a 17. a z o n b a n B i z á n c mellett az a r a b o k az összekötők a görög és a reneszánsz t e r m é s z e t t u d o m á n y között.) . (Ibn K h a l d ú r (*1332) a társadalom filozófiáját nyújtja kultúrtörténeti alapon a milieu hatásából i n d u l v a ki. folytatása a história litteraria és a história eruditionis (Lempicki nem említi. az iskolai használatra készült kompendiumok . magyar őstörténet. fejezet. (L. Ehhez járulnak a középkori eposzok lelső Gotfrid von Straszburg irófelsorolásai. folytatása a humanista világkrónika és az enciklopédikus irány . 4. a már emiitett SuetoniusHieronymus féle Catalogus illustrium virorum. 3. folytatói a német Ordensdichtung és Trithemius . 1. folytatta Melanchton és a protestáns pedagógia. leghíresebb Rcmigius de Auxerre müve. a krónikák irodalomtörténeti kitérései. 2.) lalható össze a kérdés. K ü l ö n ö s e n a tér (utazások. 4. (Követője J e a n B o d i n 1529/30 —96/o7 1. b á r közvetlenül csak a „ k ö z é p k o r " végi tolerancia gondolatra hatott a kereszteshadjáratokkal k a p c s o l a t b a n . Ö n á l ó b b történetfilozófiai e r e d m é n y e i k is a milieu vizsgálathoz kapcsolódnak. a mesterdalnokokban is volt valami törekvés az öskeresésre. 1.30 Fü g g e lék: N e m hagyhatjuk említetleniil az arab történetírást. ezekről bővebben a következő fejezetet). 4. apologéta célzatú. Cyriacus Spangenberg 1598 az özönvíztől kezdve az összes lehető népeknél kutat fel adatokat a mesterdalnokköltészetre. sz-ban újra. fejezet. szanszkrit források. J a p á n t megemlítik) tágítása az ő é r d e m ü k . a Diogenes Laertius által kezdett Filozófusok élete a tudóst emeli ki. Négy forma használatos.

A n a I y s i s. a természet felé fordul és fanatikus idillizmussal várja a közelítő utolsó Ítéletet. Ferenc természetérzésében látta az újkor előkészítőjét. reformáció. humanizmus és reformáció mozgalmainak új értékelése törte meg. Assisi Szt.Második rész HOMO. A „középkori" felfogás bomlása több irányból is megindul. 3. miszerint a vallásos és követői). Reneszánsz. humanizmus. mely a dogmatikusan megalapozott rendszerek helyeit a kis dolgok. . jellegű megmozdulások mellett a hívők legalsó rétegéig ható ébredési mozgalFerenc (1182—1226). 1. iyesféle kérdések nem is érdeklik őket. A romantika „Andacht zum Kleinen"-jéig a misztikus természetfilozófián és a szenzualizmuson át megszakítatlan út vezet. közös azonban mindháromban a teljes ellentét a megelőző korral szemben. Ezek mellett a végeredményben exkluzivtudós mak indulnak meg. » A Szent Ágoston-féle korszaktagolás kereszténységszerte elismert uralmát a reneszánsz. A tomisztikus egyházfilozófia ellenzői nem hisznek a dogmák bebizonyíthatóságában (Duns Scotus világi 1265?—1308) . Szent Ágostonnal ellentétben lévő. az államnak az egyházzal szemben való felsőbbségét egyházi emberek is igazságon felül van egy elismerik (Occam 1270—1374) . Pál apostolra emlékeztető 1 hármastagolású kon- Henry Thode Assisi Szt. a kétféle igazság (duplex veritas) gondolata is terjed.1 Egyikük sem törődik a hivatalos világfelfogással. csak Joachim di Fiorinál van új. Ezek a mozgalmak sok tekintetben egymással is ellenkeznek. Joachim di kívülre szakadt eretnekek a Fiori (1165—1202) és az Egyházon teljesebb filozófiai igazság kevesek számára (Averroes 1126—1198 képviselői ennek az új vallásosságnak.

Ezeknek a homályos helyeit vélik mindenféle számmisztikával kimagyarázni.. Böhme. 3 Az új kijelentés várása kísérőjelensége igen sok vallásos világképváltozásnak (izlám. Hegel sok gondolatot vettek át belőle. ég (Atya) Ószövetség betüvallásosság törvény tudás istenfélelem szolga csillag tél csalán > II. A reformáció (A Theologia Teutschot sokáig Luthernak tulajdonították). 2 . Tauler (^300 k. Suso (1295— 1366). de általánossá már természeténél fogva sem lehetett. —1361). tehát 1260 év.32 strukció. Ezékiel egy helyének magyarázata szerint egy prófétai nap egy közönséges esztendő. Eckehart mester (1260 k.). ég — > III.—1329). német misztika. A kora-reneszánsz újjáA vallásos „történeti határidőszámításnak" az alapja az összes világvégét váró szektánál Dániel könyve és a Jelenések könyve. a kritika és a hitetlenség csak fokozatosan terjed. Ez azonban nem jelent vallástalanodást. Goethe (különösen a Faustban és a filozófiai megjegyzéseiben). 31/i év 1260 nap.1 A vallasos mozgalmakkal párhuzamosan halad a műveltség ellaicizálódása. alapján „jött ki" „s a fenevad kezébe adatnak ideig. Az egymásután megnyíló három ég látomása formájában jelenik meg előtte a világtörténelem az 1260-ban bekövetkezendő utolsó ítéletig. 4 A misztika jelentősége mindazonáltal nagy szerepet játszik a történelmi íelfogás további alakulásában. Pl.2 I.) A z alul-feliil bomló. 25. ég (Szentlélek) Új kijelentés3 újjászületés az égben caritas tökéletesség istenszeretet szabad ember napsütés nyár liliom (Fiú) Újszövetség isteni könyörület kegyelem bölcsesség istenhit gyermek hajnalpír tavasz rózsa (Az utolsó három képsor már a természet felé forduló organisztikus gondolat csíráit mutatja. reformot sürgető vallásos élet kérdéseit még egyszer megoldani véli a misztika (francia misztika. Theologia Teutsch (1516) a mindennapi élet és a vallásos elmélyülés egyesítésével. vagy legutóbb a múlt század második negyedében a mormonizmus. kétidökig és félidőig" (az összes magyar fordításban pontatlan a duális !) Ez 1 | 2 | l /i 3Vü idö azaz 3Va év. a fenti 1260 Dániel VII.

sem halandónak. sem földinek. P. valami kozmikus Abszolutum felől nézték a világot. vagy napjainkban Berdjajev. A külömbség a kozmikus keret egyrészt. hogy a történelem semmi újat nem hoz. dése a korszak tudományának.. Bernheim 28 l. szabadon rajtad áll. nem az. Leibniz. Goethe Urpflanzeje hasonló gondolat.)* ez a központi kérlényegében egynek típusnak környezeta lélektani elemzés. Innen indul (Petrarca. 5 A különbség az. Machiavelli : Discorsi III. c.): „Az emberiség mindig ugyanaz. Lotz János: A történelmi világkép 3 5 . de ott nem tudja áttörni a körbenforgás gondolatát. A teologizálás külömben sem szűnt meg később sem. 43. sem halhatatlannak. Cardano stb. Az embert tekintik. Herder. „A világ közepébe helyeztelek. hogy a dolgozat bevezetésében az állt. a próféták (Troeltsch mutatott rá). változatlannak. hogy a középkori kollektívvallásosságot individuális hit váltja fel. Jüan Harte. . (id. A z ember kerül a világkép középpontjába.. Legélesebb kifejezése ennek az Angelus Silesiusi. Légy te a magad akarata szerint saját becsületedre a magad mestere. Nem teremtettelek sem éginek. — Megjegyzendő.33 születésgondolata éppen a belülről születő vallásos megújhodást célozza. a célja a kor költőinek. valamint a vallásos történetfilozófiák alapjukban teológikus beállítottságúak. A döntő különbség az. „Az emberiség annyira ugyanaz. 8 Az emberiség egységének a tudata az egész korban uralkodó. hogy azonosak." A z egyéniség és az ember méltóságának tudata lesz a legfőbb értékké. kortagoló jelentősége nem volt. „ember nélkül Isten sincsen" gondolata. 1. most pedig az ember felől. Ezért nem lehet az előbbi két fejezetet sem az esetleg természetesnek látszó Theologia szóval összefogni a Kosmos helyett. de világképalkotó. görög bölcselet. (Költőkoronázás: Petrarca 1341ben. hogy az állatvilág legalsó lépcsőjére süllyedj. 7 A túlvilági örökkévalóság helyett az egyéni hírnév halhatatlansága. íróinak és politikusainak. c Oratio quaedam elegantissima de hominis dignitate. a reformáció pedig teljes egészében vallásos mozgalom. hogy az emberekben van valami közös." E gondolat megvan már Thukydidesnél. Rienzo megkoszorúzása 1347-ben stb. az egyén ennek a módosította megjelenési formája. melyet a borostyán szimbolizál. . de az istenség legmagasabb szféráiba is felkiizdheted magadat.) A z ember és viszonya a természethez. hogy eddig felülről. — mondja az Úristen Ádámnak Pico della Mirandola (1463—94) híres beszédében az ember méltóságáról/1 — Hogy szabadon szemlélődhessél köröskörül. először Bologna 1496 7 Individualizmus volt korábban is. az ember a középpontban másrészt." Ugyanígy Hume: Essay concerning humán understanding 8.

) nyilvánvaló.. Lessing róla irta egyik Rettungját. hogy a reneszánsz felszabadította az embert.11 Ez a monizmus evilági és pantheista miszticizmus szorítja ki a transcendentalizmust. (A természet. asztrológiáról. alchimiáról. in Italien 1868. de belőle fakad a kor diadalmas természettudománya is. mint az Isten. századi angol-francia (Hobbes-LockeRousseau) „szerződés" elméletekkel.13 Ez a természetfilozófia magában foglal ködös spekulációkat is a mágiáról. Ren. melynek az egyházmentes Aristoteles és Platón tanulmányozása (flórenci újplatonista Akadémia 1459) adta meg az alapját. vagy majdnem ugyanaz" — mondja Laurentius Valla (1431). und Ref. babilóniai és perzsa) spekulációkkal. ind. Számbavéve tehát az arab átvételt is (1. a fizika.) Burdach (Hum.) erősen polemizál evvel a felfogással. A természettudományok előtérbe nyomulása és a mögöttük levő természetszemléleten alapuló világnézet14 szabja meg a kor történetszemléletét. bölcsek köve kereséséről. 18. Patritius 14 0 . majd a kémia.12 Az egész világfolyamatot bizonyos esztélicizmussal nézik. népszerűvé Burckhardt tette (Die Kultur der Ren. A differenciálódás mindig tudományos korlátozást jelent. „A természet ugyanaz. 2. Giordano Brúnó—Spinoza—Hegel. A misztikus természetfilozófia képviselői elsősorban olaszok . mely tagadta a személyes túlvilágot (innen a humanista költők hírnévkeresése) és alexandrista. 13 Aristoteles kétféle irányzatban éledt újjá. az A verroes-féle Aristoteles magyarázat. bár a gondolat útja még nincs felderítve. fej.10 A z élet testi oldalát nem nyomják el és a keresztény dualizmust az emberi egység gondolata váltja fel.) A z eféle bölcselkedések egybefoglalója a természetfilozófia. az anatómia. Cardanus (1501—71). v. (1400 körül) a keletkezésproblémákra fordítja a figyelmet. Telesius (1508—88). történelmi tagoA köztudatba átment. Ez pedig tele volt keleti (egyiptomi.34 A tipikusan felfogott individuum11 jelképe Ádám. elsősorban Plotinos közvetítésével jutott el a reneszánszhoz. Fontos még a platonizmus a számszerüség kidomboritása miatt is. hogy az újkori európai kultúra nemcsak görög gondolatokon alapul. 11 Az egységes szemlélettel függ össze az „uomo universale" gondolata. ö. Platón a neoplatonisták. A z Ádámmisztíka két korai terméke Langland Piers the Plowinan-je és Johannes von Saaz műve: Die Gespráche des Ackermanns mit dem Tode. de la Francé 1855. melynél nem hangsúlyozódik többé az Augustinusi keretbe való beletartozás. mint Isten műremeke. 12 „Idem est enim natura. „az" ember. Az ellentét talán feloldható a fenti fogalmazással. aut fere idem. (Michelet: Hist. „la découverte de l'homme" . quod deus. — Laurentius Valla : De Voluptate 1431. 10 Bizonyosan összefügg a 17.

ír ' A természet a m á r említett m ű v é s z i erőn k í v ü l egyrészt meg. a második részben inkább mechanisztikus gondolatok uralkodnak. Kepler (1571 — 1630) és mestere a dán Tycho de Brache (1564—1601). Elsősorban az nek a szerves élet és gyakran kategóriáiba-születés-növekedés-virágzás-hanyatmásik azonban kedvelt gondolatával.) E n n e k a gondolatn a k a segítségével k ü l ö n b ö z t e t n e k (1529-97) . az indus lélekvándorlás neoplatonista közvetítéssel. 17 mint m e g ú j u l ó életvalóság. másrészt mint logikus m a t e m a t i k u s törvényrendszer nyilvánul A természeti jelenségek analógiájára lem menetét. a kettő más-más szemlélet eredménye. Herder. és nem az angol és francia „néplélek"-ben. Ueberweg 111. — Az organisztikus analógiák inkább a kor első felében hatnak. Ennél az emberkorok képek az egységbefogott emberi haladás vallásos tartalmának az érzékeltetésére. Giordano Bruno (1548-1600). A módszeresebb természetvizsgálódás is megindul: Lionardo da Vinci (1452—1519) . i* Itt keresendő. k. a Gyermek eljövetelébe vetett hit. Általában az egész felvilágosodás problémaköre majdnem teljes egészében itt alakul ki és ez jogossá teszi az egybefogó nagy fejezetet. 15 Ide kapcsolódnak a természetes jog és a természetes vallás később kialakuló törekvései. a mesék c s o d a k ú t j a . az őskeresztény misztika (Nikodérnus beszélgetése Jézussal az újjászületésről). (Hildebrand kutatása. mely mindig részleges.35 íását is. a szenzualizmus és a racionalizmus eredete. . V. a görög palingenesia. Üjra feléled a korforduló után (Winckelmann. n y á b a n is. ö. a franciák csak később kapcsolódnak bele. 17 Ez az organizmusgondolat lényegesen különbözik Szent Ágostonétól. a biológia és a kémia azonban ilyennel nem rendelkezett. k é p z e l i k el a történeA z időo r g á n i z m u s gondolata hat. Campanella (1568-1639) (Utópiájával!) . 3* 18 .) Elsősorban. az nem vaMégis lás-hervadás-pusztulás-való beleszorítása a z o n b a n meglehetősen laza kereszteződik a k o r újjászületéssel. hiszen „nyelve" a matematika már megvolt. Galilei (1564-1642). Rienzo. Möser). . a nem igen emlegetett tavasz. németek Kopernikus (1473—1543). Gassendi (1592—1655). francia P. a poraiból 500 évenként megújuló Phoenix. e l m ú l t n a k a visszatérése. az Analízist. (pl. 1 8 A z újjászületés lami megholtnak a feltámasztása. sohasem univerzális. belülről j ö v ő . M i n d i g a saját E z a sajátszerű ellentét van meg p é l d á u l az egész k o r n a k az ó k o r h o z v a l ó viszoidejük megifjodásáról szólnak és mégis meg m e g ú j u l ó virágkorokat és a régi nagy idők visszatértét érzik. (L. Az újjászületés gondolatában igen különböző eredetű motívumok egyesülnek és kereszteződnek. a páli levelek. Az természetes. főként pedig a gyakran emlegetett egyiptomi csodamadár. marad benne valami a dolgok hullámszerűségéből. a Jelenések könyvében új ég és új föld. hogy a racionalizmus előbb ér el eredményeket. . a reneszánsznál élmény. német : Paracelsus (1493—1541) . A dolgozat első része.

(1. Averroes közvetítette Nyugatra és elsősorban Párisban tanítják a 13-ik század közepén Brabanti Siger és tanítványai Pierre Dubois és Páduai Marsilius. A valóság csoda nélkül való. mint adathalmaz (az elegáns humanista történetírás hamarosan oldalra szorul. história litteraria) néha a fenti természeti analógiák felületes alkalmazásával. törvények szerint folyik le minden jelenség az ok és okozat kapcsán. A determinizmus azonban nehezebben valósítható meg a történettudományokban mint a természettudományokban. hogy itt a körbenforgás hullámszerű folytonosságban oldódik fel. A szilárdan megalapozott tudományos kutatás a matematika segítségével indul meg és különösen a mechanikában ér el eredményeket. A z analízis a kielemzelt részek okozati összefűzésében látja feladatát. az idő. még Daniénál. lexikon vagy más évekre vagy évszázadokra darabolt halmazmunka formájában (pl. mint nem tudós munka). a zenében is felváltja a homofonzenét a polifon. valamint alább az irodalomtörténetekben. annalisztika. ez a folyamat matematikai alakba önthető.36 selejteznek ki hanyatló időket. ezért nem más a történelem sem.) 10 . Kialakul az a történet és szellemtudományokra is kiterjesztett felfogás. Ilyen tudománnyá vált a reneszansz-lélektan. (Az újabb hullámelméletek nem a reneszánszból. hanem a polaritás gondolatából erednek. Legfeljebb azokra a környezeti tényezőkre vél rámutatni a milieu-elmélet. amelyek megszabják a „fejlődés menetét". A különbség az. a menynyiség.) A kapcsolat is megvan. A kor élménye a szám. nem az összefogó egész. A természet a matematika nyelvén van írva — mondja Galilei.) Itt lelhető meg a kor történelemszemléletének a lényege is. (Mindezek a gondolatok már megvannak Lionardo da Vincinél. hogy a matematika a természet kulcsa. nem a történés lényeges formája. A környezethatás ókori Bizonyos hasonlóság van az ókori körbeníorgással. matematikával is elérhető. mely egy cél vagy tétel igazolására szolgál.19 A természetfilozófia intuitív és különösebb módszeres vizsgálatok nélküli általánosítás volt. így az egész történelemszemlélet hullámszerűen organisztikussá lesz. mely absztrakt lévén. hanem az elem. Machiavellinél. A természet felfedezésének élménye a nem túlságosan hosszú pantheista biológikus természetfilozófia után az élettudományok háltérbeszorításával a matematika segítségével jobban megalapozódott mechanikában szűrődött le.

Scherer. hogy megszűnik a világtörténelmi érdeklődés. másrészt nemzeti eszme van a humanistáknál is. und Ref. inkább az ókorismeret nőtt. St. Spencer) s biológia (Darwin) —>. és jelentőségében. Evvel elvész a keresztény világkép áldinamitása is és az idők folytonosságával nem törödő ahisztorizmus lép helyébe. az Ige. I. L. A z egész reneszánszhumanista történetírás-1 mindössze egyetlen egy világtörténelmet alkotott. Machiavelli. összehasonlító anatómia (Cuvier) — a n g o l induktív filozófia (J. (Mechanika (Newton). félbenhagyja világtörténelmét és helyette a római hősökről ír. de a négybirodalom gondolatát meg sem említi és szívesebben használ ókori forrásokat. A z egész korszemlélet viszonya a múlthoz legélesebben az antiquitas (elsősorban a latin. de pl. után sem különíthető el. melyből tanulni lehet.20 A világszemlélet alapja a hit a jelen nagyszerűségében. 20 . Simon. Comte — v a l a m i n t a kémia (Lavoisier). Hum. másodsorban a görög kultúra) felfoAz ókori (görög és arab) vonatkozásokat 1. Az ókor a reneszánsznál is tényező (Rienzo — újjászületés gondolata). hasznos példatár lesz. az eszme kifejlése nem probléma a kor számára. Petrarca pl. október 25-éről. Ren. Mill és H. 23 A humanizmus és a reneszánsz a legújabb kutatások..Taine.37 elméletét korán felelevenítik. differenciálszámítás (Leibniz-Newton)—^ a felvilágosodás történelemfilozófiája — C o n d o r c e t . pl. A „levés".és fogalomtörténeti müve. minden különösebb elrendezés nélkül keveredik benne az anyag. elsősorban Burdach szó. Az sem áll. részletes pnálló történetfilozófiai vizsgálódások tárgyává Jean Bodin. a humanizmus pedig tudományos és irodalmi. hogy a mult nem önmagáért vonz. [1529(30?)— 96(97 ?)] teszi. Sabellicus (1436—1506) Enneades sive Rhapsodia historiarum (!) című művét." Az idötudat igen erőtlen. — A gondolat utóélete megszakítatlan folytonossággal vezet a legújabb milieu-elméletig. hogy a reneszánsz politikai és művészeti mozgalom (a kettő nem egységes kultúrterület). Elrendezésében ez is a humanista annalisztikát követi. rész. A képet csak a középkorral szembehelyezkedő összes irányokat egységesen tárgyaló kutatás tenné világossá. alább. O seculum ! o literae ! iuvat vivere ! — lelkendezik Hutten21 és szavai a kor határtalan optimizmusának a kifejezőiDe ez a jelenmámor egyúttal azt is jelenti . 1. St. geschichtliches Bewusstsein. Erasmus világpolgár. 22 Nem áll az.): „Der Renaissance gab ihre Gebundenheit an die Antiké ein scheinbares. 21 Levele Pirkheimerhez 1518. 22 A történetietlenség elsősorban abban nyilvánul. amit Croce állít (Zur Theorie und Geachichte der Historiographie 218.

Dialógus de tribus vatibus florentinis (1401) írja: Atque ego non videó — nec mehercule id me movet. az alább említendő Crinilus De poetis Latinis libri V. Manetti (1396—1459) Históriáé Tistoriensis libri tres 1. így alakul ki az ókor példáin gyakorolva a modern irodalomtudomány. Ovidius.Rimay Balassiban a tudóst gyászolja. Patrarca. önelvüvé lett. Horatius. 25 A z irodalom fogalma igen tág.) a humanizmus és reformáció irodalomtudományáról szóló fejezet legelején minden különösebb megokolás nélkül írja: In dem Geistesleben des Humanismus und der Renaissance liegen die Quellen der modernen Literaturwissenschaft zu suchen. ókori tárgyakról történeti szempontból alig írnak (pl. 48. jellege „tudós". magába foglalja az összes szellemtudományokat. című munkája. Természetesen az irodalmi önelvűség a kultúra egységének bizonyos bomlását jelenti. 25 Lempicki (Gesch. 1. Svetonius. de megvan már a saját problémaköre. A z ókor antiquariumi példatár mind erkölcsileg. 26 módszere filológiai. mind hű köztársaságiak.38 gásában fejeződik ki. Boccacio)! non sint omni humanitatis ratione inter veteres illos adnumerandi". semhogy az ókor gyámságát és ezzel a maga epigonvoltát tartósan elismerte volna. 27 A középkori irodalomtörténeti formákat éppen az uralkodó teológiától való függőségük jellemzi. egyetlen latin irodalomtörténeti kompendium van csupán. d. ha nem is a történés időbeli egymásutánjában.27 Aristoteles Poeticájának és a latin íróknak kezdetben normatív erejük van. — valamint Livius.) Azonban az ókornak megvan a tekintélye24 és a latin irodalom. gesch. Már Bruni 1401-ben2s egyenrangúnak tartja Igen jellemző erre a következő idézet az ókori források döntő szerepéről vitás esetben. Cato. de a humanizmus sokkal sajátvonatkozásúbb életforma. dtchen Lit. Plautus. Mucius Scaevola. Fueter 25. — A „szép"-irodalom kiválása a 18. 28 Leonardo Bruni Aretino. de az egymásmellettiség gazdagságában az egyéni stílus értékelésével. 1. de ezen belül alig elkülönült. írott emlékekhez tapadó. 1. — A francia Querelle des anciens et des modernes meglehetősen kései jelenség. 998. ut illa vera. mind íróilag (Cincinnatus. id. „Eam inter quaecunque vetera et nova rerum gestarum monumenta differentiam esse reor. Terentius." így pl. quod cives mei sünt — cur hi |(scilicet Dante. liaec autem verisimilia appelari mereantur". Az ókor a humanizmus szemléletében teljesen sztatikus. egybeesvén a dolgozat fejezethatárával. Ebből az öntudatból fakad a régiek és a modernek harca. Az ókor tekinlélyének teljes megszű20 24 . Scipio. Brutus. század második felében történik. Vergilius. Regulus.

De incertiludine et vanitate scientiarum 1527. A természettudományban ezer Demosthenes és ezer Aristoteles sem teheti a hamis tényt igazzá. poétika. A z új öntudat a kritikában nyilvánul. 29 Lionardo da Vinci: „Aki tekintélyre hivatkozik. 29 Rendesen nem mernek nyíltan szembeszállni a középkori felfogással. A dualizmus helyébe monizmus. az irodalomtörténetírás kezdetei és a nemzeti öntudat felébresztése által. Janus Pannonius az újabb írók nagyobb leleményességét hangsúlyozza a tárgyválasztásban. Montaigne (1533—92). nem értelmét. történelem. Machiavelli. hanem hallgatólagosan mellőzik az ilyesféle adatokat. A csodát elvetik a természettudományos gondolkodás eredményeképpen. mint multat kezeli és a jelen irodalomtörténeti tudata diadalra jutott. Lessing) követhető. Giraldi Cinthio pedig 1554-ben Aristolelest. ehhez hiányzott belőlük az erkölcsi bátorság. pl. A kritika igen gyakran szkepszishez is vezetett. Petrarcát és Boccacciót az ókor íróival. hogy a Föld nyugszik ? Én pedig azt mondom. Wimpheling az ókor fölé helyezi a jelent.150 A középkor világképe ezekben a mozgalmakban polárisán átváltódott. Th." Kepler: „A Szentírásból akarod bebizonyítani. a túlvilág felé tekintő világtagadás helyébe életigenlés. hiszen érzékeink világáról van szó. m. mert a biblia nem foglalkozik fizikai vizsgálatokkal. mely a reformációhoz vezet át bennünket.31 A humanizmus és a reneszánsz evvel az átváltással megvetette az irodalomtörténet alapjait is a rokontudományok. Laurentius Valla (1407—57) bebizonyítja a Konstantin-féle adománylevél hamis voltát. Charron (1541-1603).39 Dantét. müvelésével. 31 Lempicki i. hanem emlékezetét használja. 30 A kételkedés a bárok „fortuna" gondolatban és a felvilágosodás szkepszisében folytatódik és egészen a jelenkorig (pl. nése azonban csak Rousseauval és a Sturm und Dranggal következik. nem papirosvilágról. Platina (1421—81) a pápai állam történetét írta meg erősen racionalizálva. A német klasszicizmusnak vajmi kevés köze van az ókorhoz. Agrippa külön könyvet írt róla. P. filológia. A bírálat elsősorban az Egyház érdekei ellen fordul. Még a felvilágosodásnak is a római nép a kedveltje (a sztoikus morál). M. . 1." — Galilei: Jöjjetek okokkal és ne idézetekkel. A kollektívszemléletet individualizmus váltja fel. pszichológia. ez az állítás meggyalázása a szent könyvnek. az irodalmi tudat kialakulása. Kialakulnak az autonóm kultúrideálok és az irracionális vallási dogmatizinussal a racionális tudományos vizsgálódást állítják szembe. 64.

3t. Troeltsch : Die Bedeutung des Protestantismus für die Entstehung der modernen Welt 32 1. Bevezetés".40 A reformációnak a humanizmushoz és a reneszánszhoz való viszonya kétoldali. századig kedvelt tankönyv marad a protestáns iskolákban. (Giordano Brúnó elégetése 1600 és a Galilei elleni eljárások (1616 és 32) az egyik. sőt az ellentét még élesebb.) a hat korszak és a négy világbirodalom alapján épül fel. Servet elégetése 1553 a másik részről. 19252.33 A protestantizmus képe továbbra is a Szent Ágoston-féle marad. A protestantizmus két főiránya a német lutheránus metafizikus és az angol-kálvinista empirizmus között is nagy a külömbség. Sleidanus De quattuor imperiis-a (1556.35 — Ennyiben a protestantizmus is csak régi kérdések új megválaszolása volt. bővebb földrajzzal Horn is (1620—1670). úgy hogy itt csak bizonyos általánosításról lehet szó. 33 Cysarz (Deutsch Barockdichtung. . mindkettőben megmutatta azonban az áttörés csiráit. az ő művét Hübner (1688—1731) a kedvelt lutheri katekizmusformába öntötte. 186—189.: „Das wichtigste ist. 37 A protestantizmus igen különböző irányokat foglal magába. a következőképen állítja szembe Luthert és Erasmust: Erasmus Gestalt ohne Inhalt < — > Luther Gehalt ohne Form.i Voltak azonban kapcsolódó pontok is az új törekvésekkel. ^ Fueter Geschichte der neueren Historiographie. új keretre volt szükség.3. die Kirchenreform Luthers—zunáchst nur eine Umbildung des Katholizismus ist. 1911.) már címében elárulja beosztását s a 18." Ugyanígy állította Troeltsch Augustinust (1915-ben) is közelebbb az antiquitáshoz. a fenti ellentétek éppúgy szembeállították vele az új irányokat.32 A lutheri és a humanista életforma gyökeres ellentéte Luther (1483—1526. Melanchton átdolgozása (1558—60) tudatosan szembeállítja a vallásos lutheránus felfogást az új olasz történetszemlélettel. dennen eine neue Antwort zuteil wird.) és Erasmus (1467/o—1536. 34 Luther maga is ágostonrendi szerzetes volt.) vitájában robban ki és szakad el egymástól. 1. Mivel lényegében vallásos mozgalom volt. Ugyanezen az alapon áll. melyben nagyobb szerepet kapott 32 A tridenti zsinattól (1545—63) kezdve megindul a katolikus reakció is az inkvizíció fokozotabb munkájával. Mivel a protestantizmusnak'" nem volt meg az univerzális szervezete. mint a katolikus egyházzal. mivel a katolikus egyházban a vezetőség nagy része is valójában az új eszmék híve lett.34 Cárion Chronicája (Wittenberg 1532. A protestáns Kálvin is hasonlóképen töri le az ellenkező törekvéseket. eine Fortsetzung katholischer Fragestellungen. dass religions und dogmengeschichtlich angesehen der Protestantismus und insbesondere sein Ausgangspunkt.

amennyiben nem életforma.39 Történelmi következményeiben legfontosabb kapcsolat azonban az. . de ez sem áll meg. Kálvin (1509—1564) kezdettől közel állt hozzá. a reformáció40 előtt az őskereszténység állt példaképpen . (Wimpheling Epitome Conclusio Folio XLI: „ . különösen angol (protestáns és deista^ közvetítéssel. non dubitamus in toto orbe germaniam ceteris prestare nationibus.38 A sértett németek meg. a prédikációt és a zenét. század elején a francia Bouhoursral szemben védi a német irodalmat.41 az egyén. különösen Luther fellépése után. (Dante. Különösen Melanchton (1497— 1560) ment át sokat a humanizmusból. hogy mindhárom szellemi mozgalom megveti a megelőző kort és eszményüket az azt megelőző korban látták. 1 : „Der Luthermensch vergisst und verzeiht nicht .") Reimmann a 13. A reneszánsz előtt az ókori Róma nagysága lebegett. különösen a németet. hogy megújította a költészetet.: „Petrarca redintegravit poeseos. A humanizmus filológiai és kritikai eredményeit is szívesen vette a reformáció. Wimpheling és Trithemius az az olaszokkal verseng . folytatása a felvilágosodás jogszemlélete. 3U Eredete az ókori sztoikus jogfelfogásig nyúlik vissza. Scaliger (idősebb 1484—1558) Petrarcáról mondja. — Érdekes ötlet a fentebbiek támogatására az. A z új kor tudata kezdettől fogva megvan. . . seine Entschlüsse aus weitesten Perspektiven meistern : Das sind Keime historischen Sinns. mivel itt az unita Italia eszméjének nem volt meg a vallási ellensúlya. közben ócsárolja a magyart.41 A németeknél Ez a viszony sajátságosan ismétlődik." — teljesen tarthatatlan álláspont a képzelet játéka. Petrarca). Boccaccio megírja Dante életrajzát. (Ez az öntudat még fokozottabban megvolt az olasz reneszánszban. a többi népeket vetik meg). Ezen a kapcsolaton épül fel egy új jogi felfogás. Ez a keret bizonyos fokig az állam által volt meghatározva és így ennek is szerepe van a nemzeti öntudat felkeltésében." 38 . 40 Cysarz: Deutsche Barockdichtung 4 . így alakul ki a máig szokásos történelmi korszaktagolás: ókor — középkor — újkor. 41 Scaliger: Poetica. man lernt das Ganzé seincs Lebens zu überschauen. a humanizmus számára az ókori irodalom volt a minta. . természetesen mindegyikük a saját képére és hasonlatosságára képzeli el a multat. hanem a katolikus egyház ellen irányuló módszer volt. Liber VI. Ezért nézik le a nem-itáliai barbárt [Janus Pannonius is szenved magyarországi volta miatt]. ami viszont Zwittingert szólítja a porondra. hogy Luther mennyire szerette az időbeli művészeteket.

ö. a következő kort." Beatus Rhenanus Erasmus barátja volt. Elől a görög-római virágkor. Lempicki id. 31. in média aut enim vetustiore quae ad nos maximé pertinet. Konslantinápolyba való áthelyezése miatt. v. qui litteras humanitatis post longa silentia mortuas (ut ita dixerim) ab ínfcris revocavit ad superos.42 Trithemius mondja ugyanezt (1486): „Petrarca a humanitas hosszú hallgatás után meghalt irodalmát — hogy úgy mondjam — az alvilágból visszaidézte a felvilágra." A restauráció fokozatai: első ellenhatás a barbarizmus ( középkor) ellen. m. 44 Istorie fiorentine (1525) I. tökéletesség. Giottoval indul meg az újjászületés. azután a hanyatlás Konstantintól és Silvestertől (Vasari előtt már Filippo Villani (1325—1405) mellőzi a középkori művészeteket). Azonban a cáfolat sem váratott sokáig magára Jean Bodin (1529 (30?) — 1596 (97?) Methodusában szétzúzza azoknak az érveit. és Moritz Ritter: Die Entwicklung der Geschichtwjssenschaft an den führenden Werken betrachtet I 1919.44 Hasonlóképpen periodizál Vasari (1511 — 74) is. m. ha46 ladás. Machiavelli (1469—1527) az első kort a római birodalom bukásával zárja. m. 43 Beatus Rhenanus: Rerum germanicarum libri tres. akik a Trithemius : Catalogus scriptorum ecclesiasticorum : „Petrarca. 42 . Burdach és Fueter i. mikor azon csodálkozik. Előszó. A z olasz humanizmus szokásos kényelmességéhez híven ezen a ponton sem száll cáfolólag szembe az egyházi felfogással. ö. ki „utánozta a természetet és élőembereket rajzolt. a hanyatlásét. Vasari: Le vite de" piú eccellenti Pittori. 71. a barbárok betörése. Scultori ed Architetti 1550 Florenc. hogy a római ókor kutatása mellett a középső kort és a rájuk vonatkozó régit elhanyagolják ( középkor és germán őskor). negligenter cessamus. Konstantin megtérése (!) és a birodalom székhelyének Rómából. quod in Romana antiquitate cognoscenda diligentissimi surmus. Az újjászületés Cola di Rienzi tribunatusságával (1348) következik be. Epistula nuncupatoria Ferdinánd császárhoz (Basel 1531) (id.43 A z új kor és az antiquitással való kapcsolat tudata az olasz reneszánsz korszaktagolásában döntő szerepet játszik. Burdach és Fueter i. az Egyház növekvő befolyása jellemzi. 1): „Hoc vero mirum. v."42 Beatus Rhenanusnál (1486— 1547) pedig a fogalom a legpontosabb fogalmazásban előfordúl.

Paris 1566. mint láttuk. így gyakorlatilag a reformáció i í elfogadta a történelem hármas beosztását. Cellarius: História antiqua.40 A reformáció.1 . távol állt ezektől a gondolatoktól és történetfilozófiája Szent Ágostoné maradt. Halle 1687. Irodalmat 1. A kérdés további története. bár súlyos támadások is hangzottak el ellene. Másrészt azonban benne is megvolt bizonyos újjászületés. 188. História nova. hanem 476-ra a nyugatrómai birodalom bukásának időpontjára helyezi. elfogadta a 18.48 49 A z ó-közép. éppen ez juttatta diadalra az új periodizálást. Bernheim. A középkor aláértékelését is elfogadták. Cellarius Kristóf47 (1634 — 1707). história medii aevi (középkor) 1453-ig. Zeitz 1677.) A felvilágosodásnak tetszett ez a „sötét középkori" lefokozó felosztás. m. 2. Bodin . középkor-újkor határának vitájánál. . de csillagfényes éjszakát.és újkorra való beosztás. história nova (újkor. Konstantinápoly elestéig és 3. Methodus ad facilem historiarum cognitionem. 1517 és 1492 között és újabban mintha megállapodott volna az iskolai oktatás ez utóbbinál. századi protestáns teológusok munkája (pl.ogy a felosztás 18. századtól ezt a hármas beosztást. (Idézetek az 1610-es genuai kiadásból). (A kifejezés különben már Cellarius előtt is előfordul a liittichi Rausinnál 1639-ben és Voetius holland egyháztörténésznél. Cellarius születési évét 1638-ra teszi. história antiqua (ókor) Nagy Konstantinig. qui quattuor monarchias aureaque secula statuunt. ebben a „beidegződött tévedésben" hisznek.) Cellarius tagolása: 1. A fejezet kezdete : Inveteratus error de quattuor imperiis . 4U A fentiek alapján tehát nyilvánvalóan téves az a közkeletű felfogás |.43 „négy monarchiában". " 47 Fueter i. — A 19 század végén az újkort is kettéosztották újkorra és 1789-töl legújabb korra. Mindössze a középkor és az újkor határát csereberélték 1453. mely az új irányok J. hogy Gatterer (1727—99) az ókor és középkor határát a kor vallásellenes törekvéseinek megfelelően nem egyháztörténeti eseményben látja. Bél Mátyás tanára bevezeti az iskolai oktatásba a „középkor" fogalmát (História medii aevi. mindössze annyi változás történt. hallei történész. 1. Confutatio eorura. a tiszta őskeresztény tan újjászületésének a tudata és a katolikus középkor gyűlölete. m. csak a romantika látott a középkorban „éjszakát". Az iskola és vele az általános történelmi tudat. sőt az augusztinusi felfogás mindinkább tarthatatlanná lévén. Caput VII. Zeitz 1688) és ezzel a reformáció erősen nevelő irányzata biztosította a gyors elterjedést. História medii aevi. Zeitz 1688. Bauer i. .) 48 4. Burdach.

44 szubjektív állásfoglalásának az eredménye volt. Liviust és Caesart tanulmányozva. a kereszténység szemében is próféta ókori költőt választja vezetőül alvilági útjában. Sok esetben egy-egy nagyobb munka se más. hanem valamilyen külső szempontból és a cél legtöbbször a mennyiség. Vergiliust. csak a történeti anyag külső elrendezésére volt alkalmas. író lexikon. A régi Róma nagyságának a tudata itt volt a legerősebb. A z új történetszemlélet Olaszországból indult szét.52 Boccacciónál (1313— 1374) megindul az új irányokat jellemző őskeresés. a nemzeti büszkeségnek és egyéni hírnévkeresésnek. a tárgya a következő résznek.BI A z imperiumot nem az egyház szükségszerű közigazgatásának tekinti és a római előtte éppolyan kiválasztott nép. so . Tanulságos ezt a feloszlást egybevetni Augusztinuséval. pünk^sdnapi lovagfürdő 1348). tartalomnak egyaránt ahisztorikus. mint vallási téren a zsidó. Evvel természetesen a korszak analitikus jellegének megfelelően elvész a dinamizmus csirája is. A keleti népekről kevesebb szó esik és elhagyják a kozmikus keretet. Crinitus) v. hogy az első arabs szám is Petrarca 138l-es kiadásán fordul elő először Nyugateurópában.53 Cola di Rienzó (1313—1354) elragadtatott kalandorságában. Dante (1265—1321) már mutatja az átmenetet. természeti érdeklődés. 51 A középkori latinra kétféle ellenhatás jön: 1. (Pénzen már 1348-ban. ö. A nép nyelvén ír. illetőleg a civitas mundira helyeződik a hangsúly. Alakja a korai reneszánsz típusa: keveréke a vallásos elragadtatollságnak. Ádámtól kezdődő világtörténet helyett a római hősökről ír és csak ókori forrást használ. nemzeti szempont. helyre akarja állítani az ókori tribunátust és színészi érzékkel választja ki az új szimbólumok bemutatásának helyét és idejét (borostyánkoszorúzás. klasszikus latin és 2. a levésen keresztül nézik. A dualizmus megszűnik. az egyházi vonal aláértékelt csökevénye a középkor. az első modern írói életrajzot. A világi vonalnál újjászületést tesznek fel.) 63 Boccaccio az őse a meginduló művészéletrajzoknak. pszichológiai tanulmányok. de nem mondott sokat a tartalomról. 63 Érdekes. mint életrajzok halmaza (Vasari. főként irodalomtörténeti szempontból. Petrarcában (1304—74) már megvan a következő idők minden törekvése: szövegérdeklődés iskolai célzat nélkül.50 A tartalom elrendezése. nemzeti nyelv. megírja Dante életrajzát (La vita di Dante) nemzeti nyelven. A jellege keretnek. A z eseményeket nem az időn.

hanem az érdek. L. az egyéni lélekanalizist is alkalmazzák (Varchi). Flórenc). Ugyancsak Angliában hasonló természetű Camden (1551 — 1623) Brittaniája. mind udvari szolgálatba álló olasz humanisták. apró cselvetések szerepelnek indító okul. v. Harnack.58 A politikai események több realitást és több szkepsist oltoltak a 16. Blondus (1388—1463 híres Italia illustratája (1453) csak külsőleg. alább.55 sőt. 08 Fueter i. Bruni (1369—1444) módszerét tanítványai egy nemzedék alatt Olaszországban. A humanisták lenézték Blondust. Angliában Polydorius Vergilius (1470—1555).) 57 A német történetírás Blondussal vetélkedve indul meg. földrajzilag tagolt adatgyűjtemény. Jovius (1483—1552 külön akarta választani az életrajzot az egyéb történetírástól (v. Főcéljuk azonban nem az igazság. Meyer. A csodát racionalizálják. század történetíróiba. Spanyolországban Lucius Marinaeus Siculus (1445—1533). 54 Ez a történelírás forrástanulmányok alapján dolgozik statisztikai adatokkal (Velence. angol későbbi liberális párttörténet (pl. hogy zsurnalizmussá és esztéticizmussá váljék.57 A z anyag történetisége természetesen elvész a polihisztor irányzatú adattengerben. Flórenc a kiinduló pontja az új felfogású történetírásnak. A z egyházzal nem törődnek. mely formátlan. a pápa is olasz fejedelemként szerepel. Ed. a második folyamán egész Európában diadalra juttatják 1500 körül (Lengyelországban Callimachus (1437—1496). Nálunk későn 1655-ben jelent meg Komáromi Csipkés György Hungaria illustratája.! Néha meglepően modern gondolatok bukkanak fel. Dilthey. Franciaországban Paulus Aemilius (f 1529). pl. ö. Stílusban az ókori írókat tartják szem előtt és erősen lokálpatrióták. de gondos adattömegével és lexikonszerüségével irányt szab az európai történetírásban.4$ Üj történetírás is indul meg levéltári kutatások alapján. Egész Európaszerte vetélkedés indul meg Blondusszal.. a pártok szerepét is felismerik (Nerli). Magyarországon Bonfini (—1502). 50 A z ellenhatás erre a sablonos formalizmusra nem is késett soká. de az okszerű össze- 54 Németországban jellemző módon nem volt olasz humanista történetíró. „Auch für Blondus hat das Altertum keine Geschichte. ö. Machiavelli (1469—1527) és Guicciardini (1483—1540) történeti műveiben már az egyéni érdek. 108. m. a szépnyelvű előadás és a mecénásnyerő hízelgés s az egész irány közel állt ahhoz. Clarendon 1609—1674) •r." M . de belőle merítettek anyagot. 1.

V. carmina) quidem inculta atque incondita .: „Nostra vero tempestate magnopere debemus laetari: quod ad id accesserunt honestae ac liberales disciplinae . Lempicki i. LXXIV. 1 ) kissé túlzottan lát ebben a humanista frázisban történeti kiválasztó elvet |historisches Auswahlprinzip. melyben az irodalomtörténet' (mint az első kiadásban is) Crinitus De honesta disciplinájához van kötve. melyet Crinitus teljes következetesíratták Ver- séggel vezet végig. hogy elsősorban az irodalom „anyaga" „levése" s így időrendbe akad. Praefetio ad Cosmum Paccium : Multa de industria praetermisi: ne quis forte diceret plus laboris atque studii a me iinpensum in congerendis poetis. quum ipsi aliorum describere . 57.: „imitati Suetonium Tranquillum. quum prudentiae ac iudicii in eligendis. c. u." .í2 Fol. mikor másokkal meg a rómaiak tetteiket és csiszolatlan s tanulatlan tak az idő régisége miatt.) 61 Fol. A kor szemléletéből következik. . ut aliqua ex parte videantur cum ipsa antiquitate contendere. A z elsőkőnyv a kezdetet tárgyalja. A kor individualizmusa és esztéticizmusa általános történelmen megteremtette az belül a művészettörténetet (Villani.. 61 egyes könyvek elé írt ajánlásokból azonban az életrajzszerű elrendezésen túl az organisztikus gondolat határozott nyomai vehetők észre. LXXIV. de ennek kifejezett tudatossága hiányzik.46 függések hangsúlyozása melleit feltűnik a forgandó szerencse bárok gondolata. ókori mintája Suetonius. mely Bruni az anyaga elegáns elrendezése a Az kritikai módszerét alkalmazza az irodalomtörténetre.1S Fol. 2. nem az irodalom és az irodalomtörténetet is." Lempicki (i. 60 szedett irodalomtörténet vajmi gyéren De poetis Latinis libri V. LXXIV. 1. supra CCCC) (nem keresztény időszámítás I ! !) ab aliis sua gesta describi. XCXV11. Praef. m. Ha ehhez hozzávesszük az új virágzás tudatát 62 előttünk áll a szokásos humanista-reneszánsz történetszemlélet: virágzás-hanyatlás-újvirágzás keverve az organisztikus kezdet-növekedés-virágzás-hanyatlás-végbeosztással. Idézetek a mű 1526-os flórenci kiadásából. 59 . ad. Et haec (sc. 56! tévesen 1505-re teszi az első kiadás megjelenésének időpontját. ez azonban Crinitus halálának az évszáma. m. Praef ad. I. 63 A második könyv Lucretiustól verseket ír- 59 Először megjelent Párisban 1510-ben. 1. . inkább A mű alapanyaga 95 rövid életrajz (Boccacciótól divatba hozott forma) öt könyvbe osztva. Vasari) érdekli őket. Teljes latin irodalomtörténet mindössze egy van: Petrus Crinitus (f 1505) műve az anyag célja. his maximé libris: quos de grammaticis ac rhetoribus latinis composuit. 2. 00 Fol." (Querelle I) . Nem annyira teljessége. „malebant ea tempestate (p.

" . . a k i k a k ö v e t k e z ő ötödik a századokban foglalja fizikusokAz irodaa művelték szellemüket . sequentibus seculis in hac studiorum facultate ingenium suum excoluerunt. 1 1 9 Ad.. ad." . ennek elvesztével l o m n a k nála műveltségterjesztő. . „eruditi homines. 6 7 68 m a g á b a n igen r ö v i d e n a nyelvi züllés íróinak Crinitus irodalom fogalma tág. LXXXVII. LXXX. Vargilius Epicus. . ad 1. Lucretius Physicus. 11.. . .. V." 70 Ad 1. 7 2 vallás költészetformáló szerepét is raduntur fuisse pro temporum vetustate. 71 A felismeri Crinitus. III. ut de his etiam agamus. . 1. : quibus omnes bonae disciplinae accesserunt ad summum fastigium una cum maiestate Romae . XCVII. IV. d e tisztában v a n a költészet különállásával. tanító célja van. kik napról-napra többet is szempont!) és jobbat magában.: „Reliquum est. „In hoc libro eos relaturi sumus. „Praef. 6 6 negyedik szól. XCIII.: „antiquorum elegantia atque puritas violata est: et simul inscitia bonarum literarum atque imperitia succrevít. II.: „vigente Romani imperii fortuna. Augusto . 1. Praf.: „nam mutata religione mutarunt etiam indolem atque gratiam carminis. Praef. 6 9 K ö z é p p o n t b a n a megszűnt r ó m a i irodalom. V." 08 Ad.: „non modo in facultate poetica. — A nevek mellett adja mindig a foglalkozást is pl." 72 Ad. ad." Crinitus maga is ezért ír. 04 (a mennyiség birodalom A harmadik a a virágkort foglalja római m i k o r az összes könyv azokról 66 széptudományok nagyságával együtt a legfelső fokra emelkedtek A u g u s t u s idejében. az Constantinusokig életrajzát. nyelv eleganciája és tisztasága áll.i4 Fol. qui honestae atque liberales haberi solent. sed in caeteris omnibus disciplinis. minden előszóban megemlíti 'ezt pl. 1. 7 0 A z irodalmi élet a politikai események f ü g g v é n y e : a birodalom és az irodalom együtt virágzik és együtt is pusztul el a betörő b a r b á r o k (!) alatt. . . qui plura tin dies ac meliora scripserunt apud latinos'" m Fol. Ad. qu. „Perventum est ad ea tempóra . IV. m e ipsum instruere. . legunt hoslibros.. qui re vera paulo ineptiores atque inelegantes habere possunt. imperante . propterea pariim posteris seculis intel. I. ad 1. videbunt a nobis reffere illos." 71 Többször is. V. IV. clarissima ingenia in civitate praestiterint'" Ad. : „Poetae conati sunt cives suos instruere fabulisque editis illorum ingenia delectare. lecta. . ingruentibus in Italiam variis populis atque Barbaris nationibus. ról is ír. " 60 Fol... " Praefatio Fol. IV. 1. q u i . II-: .: „declinata Imperii maiestate: bonisque artibus magna ex parte destituta . 1.: Romana omnis eruditio simul cum maiestate Imperii comminuta est.47 gílíusig tárgyalja a z írókat." 07 Fol. . LXXIV. et aliorum praeterea ingenia excilare. 1. A írtak. matematikusokról. Praef. . 1. ad.

durva. A patrióta képzelet itt működött a legféktelenebbül: dicső őstörténetet agyainak ki. franciáktól vesznek át és velük szemben védik a maguk nagyságát. Ríenzi Prágajárása és a prágai humanizmus. A z apró hercegségek és városok külön állása pedig a törzs. a klasszikus írók műveiben előforduló neveket azonosítják a legújabb nevekkel. de a viszony kettőjük közt nem barátságos. Hypercriticus. hollandoktól. quam Latinorum dialogi X. A kapcsolat ugyan elég korán megindul. hanem kritikai szempontból. teológikus misztikus kort (Orpheus. Önálló irány Németországban a nem tipikusan idetartozó Leibnizet nem számítva. hogy meggyanúsítja az olaszokat Tacitus további Johannes Scaliger: Poeticae libri VII. 2. A császár miatt nem adták fel a sacrum impérium. a római szent birodalom folytonosságának a gondolatát. Linus) és 3. a németek pedig vetélkedni szerettek volna az olaszokkal. Az idősebb Scaliger eszméit fia Josephus Scaliger (1540—1609) ápolta tovább. melyből egyetlen név sem maradt ránk.és várostörlénet művelésének kedvezett. angoloktól. Johann von Neumarkt f 1380. A z olaszok lenézték a „barbár" németeket.75 Az új szemlélet terjedésének a politikai berendezés: a császárság és az apró független állam és város egységek is útjában állottak. 1. Nauclerus (1425—1516) crónikája szintén a hat teremtésnap alapján áll. História poetarum tam Graecorum. Basel 1545.7:1 A költészet eredetének a problémáját tárgyalja Lylius Gregorius Gyraldus (1504—1563) is latin és görög irodalomtörténetében. Ő a költészet kezdeteinek a kérdésére is kitér s három periódust különböztet meg a görög irodalom elején.48 Crinitus alapján tárgyalja Johannes Scaliger (1484—1558) a a latin és a görög irodalmat. a régi. (Petrarca. Winckelmann sokat tanult tőlük. 73 . Herderrel (Dynamismus| kezdődik. különösen caput I. Lyon 1561. 74 Gyraldus . Ezért sokáig megmarad a középkori felfogás a hivatalos történetírásban. odáig megy. 75 Általában az egész német tudományosságot a recepció jellemzi az egész korban. Musaeus. mint az olasz humanista és reneszánsz történetírás. Krantz (1450—1517) pl. de nem történeti. Olaszoktól.74 mely műtörténeti adathalmozásával tárgyi adalékokat nyújt. Németország történetírása egészen más. műveletlen. Historicus és Caput VI. a Homérosztól kezdődő irodalmi kort. Schedel (1440—1514) például Ádámtól Miksa császáron át a végítéletig tárgyalja a történelmet. Johann von Saaz).

(Rolewinck.)'° Az ö ösztönzésére fogolt munkába Trithemius. L. nürnbergi patricius. 1518. ami eléje kerül pl. c.49 könyveinek elrejtésével. a dolgok természetét.) Crinitus pl. A költő feladata: ékes és díszes beszéddel kifejezni a szokásokat. de még sokkal tágabb a mai költőfogalomnál. 1186. terrarum situs. Fr. Fr. helyeket. hol Tschudi (1505—1572) Chronicon Helveticumjában a tudatos hamisításoktól se riad vissza.77 Különösen Svájcban dívik az efféle történetírás. népeket. kinek Catologusai80 nem irodalomtörténetek. Aventinus (1477—1534) azonban a nemzeti nyelvet választja. (id. Bruni tanítványa. cselekvéseket. tényleg nem említi Tacitust. ecclesiasticorum és Catalogus virorum Trithemius: Catalogus virorum germaniam 81 suis ingeniis a c l u c u b r a t i o n i b u s omnifariam exornantium. Köln. Ez a törekvés megnyilvánul már Wimphelingnél (1450—1528. Irodalomtörténeti megjegyzések a krónikákban ritkán találhatók. mert azok a németekre kedvezőek. 78 Celtes: De arte versificiendi. folyókat. olasz nyomokon. Lempicki 68 1. csillagok járását. is) : „Officium poetae est figurato atque orationis et carminis contextu móres. 1.) Bővülnek a megjegyzések Blondus Ilalia illustratáját utánzó müvekben. A sovinizmus a saját nemzete szellemi nagyságát a felhajtható írók és müveik mennyiségében látta. Basel 1531. J . rerumque naturas translatis signis mentium anímarumque affectus efíingere electisque verbis rerum simulacra coneinna et legitima quadraque verborum niensura exprimere. Irenicus: Germaniae exegeseos libri XII." 77 711 8(1 7H Wimpheling: Epitome rerum germanicarum. kíméletlenül lefordítva mindent. Hartmann Schedel 1493. flumina. res gestas. A humanista törekvésekkel az egyébként nagy irodalompártoló Miksa császár is idegenül áll szembe. Celtes bécsi utódja sorozható ide.71' Kevésbé éles Pirkheimer (1470—1530).81 (Celtes. Az irodalomban lejár a középkori gyűjtögetők ideje. Beatus Rhenanus. Mindössze Cuspinianus Johann Spiess (1473—1529). Aventinus. (Loher víziója. Irenicus. az ész és a lélek érzelmeit — Celtes 1459 — 1508)'s szerint. földek fekvését. (Teli-monda). siderum cursus. Lotz János: A történelmi világkép 4 . Ugyanígy volt a régi skandináv költészetben. Fabius Cunctator-Zauderer Bohnmeister. történt dolgokat. ki Caesares 1512 című müvében a keletrómai császárokat is tárgyalja. loca. — Beatus Rhenanus: Rerum germenicarum libri III. 1486. Bizonyos racionalizmus jellemzi a költészet taníthatóságáról vallott felfogását is. A „poéta" név új díszt kap. actus. Nauclaerus említi a gót biblia fordítást is 1516-ban. Celtes dícsőilése!). gentes. A későbbi terveknek is ez a jellege. hanem lexikonok.

80 A reformáció irodalomtörténeti jelentősége is szorosan a fentiekhez kapcsolódik. Bullinger svájci reformációtörténete) rögtön megindul a katolikus ellenhatás is (Brunus f 1563 és Baronius 1568—1607). secundum singulas centurias (I) perspicuo ordine complectans. Caesare. m. 82 Fueter i." 83 Flacius Illyricus (dalmát.82 de csak Flacius Illyricus Centurióiban (1547—74)s:! valósul meg. Roma 1588-1607. Címe : Ecclesiastica História. bővítették az irodalom tárgyát (Flacius kiadja Olfridot. 85 Sleidanus: Commentarii de statu religionis et rei publicae Carolo V. Magdeburgban szervezte meg a kiadóbizottságot. Baronius : Annales ecclesiastici. ki akarta mutatni evvel a folytonosságot. Foxe : Book of Martyrs.84 A z egyháztörténettel párhuzamosan a politikai történetírásban is új irány kezdődik. Holthuter. London 1563 . Corvinus. tehát ahisztorikusok. Faber. Követője: Pufendorf. Itt alakulnak ki véglegesen a történelmi „segédtudományok". Brunus: Adversus novani históriám ecclesiastica . 13 könyvből áll. (1632 — 1694) és Leibniz. . . . Flacius) — a szöveglisztelet megvolt már a humanizmusban is — másrészt a cenluriók. Wigand. admonitio catholica . alább) a bárok katolikus történetírás. 84 . Judex. hogy az igazság magától is kiviláglik. integram Ecclesiae Christi ideám . Melanchton. a Heliand felfedezése) s így hozzájárultak a patrióta humanizmus zavaros ősgermán képzeteinek a tisztázásához és a régi nyelvállapotok tanulmányozásához. Sleidanus (1507—1566) a birodalmi gyűlés aktáinak egymásrahalmozásával akarja a protestáns érdekeket igazolni. Egyrészt kialakult az érzék a szövegelemzés iránt (Luther. 246. ha vallási szempontból jártak is el. abban a meggyőződésben.80 Lényegükben ezek a törekvések apologélikusak. Vlacics Mátyás) 1520—75. Ebben a munkában annyira objektívak akartak lenni. Követői mellett (Foxe angol mártír könyve. 1. . de mégis nagyjelentőségűvé lett az európai történetírás további alakulásában.50 A reformáció elfordította a figyelmet az ilyesféle törekvésektől. de mégis megteremtették a tények iránti érzéket és a történelmi segédtudományokat (ifjabb Scaliger 1540—1609 kronológia és epigráfia). bár a történetírás iránt érzéke neki sem volt.: „Die moderne Kirchengeschichtsschreibung ist ein Kind der lutherischen Reformation. A különböző köteteken hatan is dolgoztak : Flacius. !! Közvetlen folytatása (I. Mivel hite szerint az őskereszténységet újította meg. hogy csak az adatokat közölték. A z őskeresztény gondolatnak a reformációig tartó folytonosságát kimutatni akaró törekvés már Luther életében megvan.

Basel 1565—66. 1. első részében rész. rész Ádámtól azonban még az életrajzforma van meg. . II. m. Tiguri 1545. Heinrich Pantaleon.1 Spengler fejtegette Untergangjában nagyszerűen a görög egész szám. Három érdemeket Nagy Károlyig. a matematika új válik az okozati viszonyként fel- alakot nyer 01 és így alkalmassá 87 Az összefüggést Lempicki meg sem említi.'10 A meginduló histori litleraria iránya a kapcsolat a következő kor irodalomtörténeti irányaihoz. rész innen Pantaleon önéletrajzáig. de a bibliográfia lépett. A mű jellege is elszemélytelenedik. bárok. publicatorum et in Bibliothecis tantum publicis privatisve instituendis recessarium.87 A biografia A polihisztor irány megteremtője természettudós. hanem általános elszemélytelenedő irányzatról. 3. . tudományos beosztást neve Tulipa Gessneriana). ö. Tévedése csak ott van (I. Conrad Gessner (1516 —1565). Korai felvilágosodás. A tagolatlanság helyébe a is átváltozott megmaradt. rész Pandectarum sive partitionum universalium . quo mihi impetraveram sine delectu omnia quae incidissent commemorare.88 (a tulipán Műve még a laza százados betűrendbe műfajok csoportosítja a műveket. .51 Ilyen körülmények a 16. hanem teljes következetességgel egymás után következnek. 88 Gessner : Bibliotheca universalis sive Catalogus omnium scriptorum locupletissimus in tribus linguis Latina. mint a centuriók. Adelung Mithridatese.1. az arab algebra és a nyugateurópai funkciós felfogás közti gyökérkülönbséget. tárgyuk szerint könyv szól az irodalomról (!) szedi az írókat. doctorum et indoctorum. században végbe. bázeli orvos. 89 Gessner i. értékítéleteket kerül. teljességre Követője 1565—66). a második A negyedik szerint osztályozva. kik a haza körül császárig. mü kerül a tárgyalás középpontjába az elszemélytelendő történetmegfelelően. rész Nagy Károlytól Miksa részben tárgyalja azokat. sem követi. 80 H. — v. — II. Pantaleon . . A z alaptudomány. Gessner ugyan előbb jelent meg. de itt nem hatásról van szó. törekszik. non tam quod omnes catalogo aut memória dignos existimarem. 89 (Prosopographia szereztek. III. Spenglernél). Prosographia Herocem atque illustrium virorum Germaniae. A természettudományos megy törekvések első rendszerezése a 17.: Nullus a me scriptor contemptus est. Tiguri 1548. 2. század írásnak második között az irodalomtörténet felében. quam ut instituto meo satisfacerem. holott nyilvánvaló. Graeca et Hebraica : exstantium et non exstantium veterum et recentiorum (csak két kor!) in hunc usque diem. . hogy ezek nem egymás mellett elszigelten. ennél I. libri XXI.

Egységét (Gestaltpsychologie) Dilthey hangsúlyozta. Herbert of Cherbury (1584—1648) az egyházmentes deizmus alapítója.és integrálszámítás (Leibniz-Newton) 1680 táján). Hobbes). Ennek a mintájára alakul ki a történelmi és szellemi törvényszerűség fogalma (Bodnár. kezdetben a kapcsolatot a milieu determináló ereje is erősíti. A matematikán épül fel a mozgástan. Schiller). §. Ehhez kapcsolódik a világnézeti típustan (1.5 „Cogito. sum cogitans" Meditationes de prima philosophia Paris 1641. ergo sum" . 94 Az ismeretelmélet lassanként a metafizika helyébe lépő alaptudomány ett (Kant. A mozgások oksági viszonyban állnak. A „gondolkodom.7 Hollandia (Bekker) . v. ö. 08 Elsősorban Boileau (I.52 fogott valóság kifejezésére (függvény : analitikai geometria (Descartes). pozitivizmusj. mert a világot. (ezekben Descartes maga is járt) . Svédország. a milieu-gondolat az időbeli történés térAz erő fogalma tisztán formai. mint elemi részekre analizált anyagrészek mozgásának összességét tekintik. a mechanika. alább).99 Hasonlóképpen jut geometriai módszerrel Spinoza (1632—77) a panleizmushoz. Locke. A történelmet is a környező természet determináló hatása alatt lévőnek tekintik . alább). hogy Descartes analitikus-matematikai módszerrel jár el. Az öntudat ténye lesz az újkori vizsgálatok középpontja.9'2 kivétel nélküliségükből alakul ki a természeti törvény fogalma. Nyugatnémetors/ág.' 90 A deizmus a felvilágosodás nem-radikális szárnyának lett vallási formájaA szabadkőműves német irok is ezt vallják (Lessing. Goethe. vita a hangtörvények körül — Junggrammatiker). ez az egész valóságra Vonatkozik. differenciál. 98 A természetet vizsgáló ész segítségével akarnak új jogot és új vallást teremteni.91' A racionalizált-deduktív mechanikai felfogás uralkodik. egybekapcsolójuk az eró. 0. Ueberweg12 (19241. A z eredmények megalapozására és a kételkedés ellensúlyozására új tudományág alakul k i : az ismeretelmélet"4 Descartes (1596—1650) matematikai módszerrel elemzi az öntudat tényét95 és szinte magától értetődően az énből indul ki: Az én központisága már vitán felül áll. 05 Jellemző. 1. III. de mellette a természet szenzuális-induktív vizsgálata is megindul fokozottabb mértékben (Bacon. Magyarország (Turóczi-Trostler cikke). tehát vagyok" 90 egész Európában elterjed97 s a racionalizmus az irodalomban is végső tényezővé válik. 26. A pszichoanalízis is ennek a tagolása. ö:í 02 .

Különösen egy tekintetben hozott újat ez irány. Fueter.105 Részben a természettudomány ellensúlyozásaként. fejezet. Amerika. (Decades de orbe novo). Six livres de la republique. Paris 1577. Burckhardt is jórészben ide mennek vissza. a zenében és az életformában új stílus alakul k i : a baA milieu-gondolat is régi. Ratzel. Sauer. Utána kibontakozik Kitteméi. Bossuet tőle vette át. 5. a kor jellege vallásos bölcselő. Utána is főként spanyolok és portugálok művelik. de adataik mesésen kiszínezve egész Európában elterjednek. évekszerinti vagy százados beosztások nem voltak alkalmazhatók. i. Herdernél. az olasz humanista spanyol történetíró. L. 102 Evvel megindítója lett a meginduló térperiodizálásnak. mivel nem lehetett időrendben haladni.53 beli meghatározottságának s okozati viszonyon alapuló történetszemléletnek a kifejezési formája. n. m. A történelem tagolása is térbeli elven alapul 103 : 1. a XVII. majd Herder. a második 2000. (Üjabb arab láncszem a görögök és Nyugateurópa között!) Bodin volt az első. kialakult a nép állapotát „leíró" történetírás. századi regények tele vannak ilyenes kitérésekkel. I. évben a középső (mérsékelt) öv uralkodott. jelleg államférfiúi. lényegesen új feladat elé állította a történetírókat. (idézve a lyoni 1610-es kiadás). kik a technikában vezetnek. Paris 1566.104 Megindítója Kolumbus. A mostani 2000. Utána Montesquieu és Taine. pl. az irodalomban. racionális módszerrel vizsgálja a kérdést. Nddler stb. lbn Khaldun (1332—1406) is ennek a hive. A néplélek fogalma is megvan nála. ki alapul vette. 3. 4. részben a fenti törekvések folytatásául a képzőművészetekben. az első 2000 év a déli (keleti) népek uralma alatt állott. L. 103 Methodus cap. India. alább. kultúrténeti irány Voltaire. Hegel nél megvan a gondolat. De náluk jellemző módon az impérium mégis a teret is jelenti.103 A z ismert tér kitágulását jelenti a felfedezések néprajzi irányú történetírása is. 2. Ilyesféle a barbár népek szokásait leíró kitérések a klasszikus íróknál is találhatók. első rendszeres művelője Petrus Martyr (1457—1526). A régi minták. 105 A ú. 101 Methodus ad facilem historiarum cognitionem. 104 100 . de ezeknél az idő függvénye a tér. de éppen ezért nem zavarhatott az ókori hagyomány sem. Hippocrates ki is fejti az összefüggést. év az észak népek jegyében telik. A régi augustinusi felfogást kritikájával szétzúzza és a környezet-befolyásolta néplelket102 véli döntő tényezőnek.100 Jean Bodin (1529/30—96/97) a módszerről és a köztársaságról írt müveiben 101 új.

A felfogás itt is apologétikus. n. ö. Fleury (1640—1723). Girolamo Tiraboschi: Storia della letteratura italiana. epigráfia. ebből az időből származik. v. máskép alakult volna a világtörténet. hogy az igazság úgyis az ö egyházát támogatja. Girolamo Tiraboschi (1731-1794) 113 A barokra vonatkozó irodalmat nem közlöm.106 Mozgónak látszó szobrai és csörgő patakjai azonban csak látszólag dinamikusak. segédtudományokat (diplomatika. Paris 1681. mivel teljes részletességgel nincs rá szükség. Tillemont (1637—1698). Paris 1733.10' A természet festőien elrendezett keret.54 rok. a világ óriási színpad. Történeti munkák közül legnagyobb sikert a francia eredetű gáláns kalandok sorozatát nyújtó történetírás ér el. 112 Bossuet: Discours sur l'histoire universelle. L. (Cysarz i. könyve megjelenésekor a bárok még meglehetősen ismeretlen volt. Koszó J. 113 Rivet de la Grange: Histoire littéraire de la Francé. ahol az egyházaknak volt valamilyen befolyása. Szerepe különösen a költészettörténetben döntő. kk. Evvel a vallásosság is összeköti. A Szt.109 Nagy szerepet kap a véletlen. Bemard le Bouvier de Fontenelle (1617—): L'historie n'est qu'une fable convenue. középkori Passionsspiel. Másfelől.111 Bayle (1647 — 1706) Szótára vonja aztán le a szkepticizmus végső következményeit és előkészíti a felvilágosodás kritikáját a múlton. lexikográfia). ha Cleopatra orra egy centiméterrel hosszabb lett volna. mennyisége számít s ily körülmények között indul meg a katolikus rendek nagyszabású filológiai munkája. Rivet de la Grange (1683-1749). Pascal (1623—1662) híres ötlete. Lempicki meg se említi. íoö Megvan már Machiavellinél is. mindent tárgyaló irodalomtörténeteket írnak. a benedekrendiek nagy. 9. Pascal: Pensées I. Ilyen alapozással a történelmi felfogás is ahisztorikussá lesz.) 108 v. ú. 110 A történelmet mesének tekintik. 111 110 106 . Mabillon (1632—1707). azokban az országokban. protestánsoknál a bibliára támaszkodva. ö. a szabadabb életformát szigorú dogmatizmus váltja fel a katolikusoknál a hagyományra. Még az érvek száma. Ágoston-féle felfogás új alkalmazást nyer (Bossuet (1627—1704). cikke a Petz-emlékkönyvben. m. Art. Modena 1711. megalapozzák az ifjabb Scaligertől megkezdett. Partié. . ki azt véli. Fortuna irányítja.uT Panoramistische-Geschichtsauífassung. de a védőügyvéd álláspontját a kutató meggyőződése váltja fel. Reallexicon.108 A szereplőket a szerencse istenasszonya.112 A z ellenreformáció kedvezett az egyháztörténetírásnak. § 46. megtalálható nálunk Faludinál (Forgandó szerencse). paleográfia. valójában valamilyen panoráma díszletei.

1. s. kiadás 275. a tisztviselők a végtagok.) Methodus cap. Ezt követi a francia államelmélet. i. semmint a mélybe hat. kit saját íilozofiai nézetei. Elődjük Platón és Aristoteles államteóriái. Hobbes. francia fordítás 1653. az uralkodó a lélek.) Szélesebbkörű a jezsuita történetírás. Locke). l l ü A z érdeklődést még mindig a jelen köti le. VIII. form and power of a commonwealth. 115 114 . Hisznek a haladásban és a reneszánsz természetfilozófiától örökölt fantasztikum arra ösztönzi őket. ecclesiastical and civil.): Qui sine ratione temporum históriás intelligere se posse putant. Thuanus (1553—1617) is cáfolja az organisztikus gondolatot. ut si labyrinthi errores evadere sine duce velint." nft Leviathan or the matter. perinde falluntur. a maga történeti műveiben nem befolyásoltak. London 1651 . Bacon (1561 — 1626) Üj Atlantisa. (i. német Halle 1794—95. (Montesquieu. az állami berendezkedés (Bacon. Követőik különösen a szocialisták közül kerültek ki.115 de a történetírók csak külsőségekben követik. melyek a következő korokat megalapozták. egyetértés egészséges állapot. nec ullum erroris exitum reperire possunt. így a történet menetéről. sőt nem ritka a hasonlatnak olyan következetes alkalmazása sem. 11 ' mely a munka dicséretét hirdeti s bizonyos szociális részvétet fejez ki. Simon . Campanella (1568—1639) Napállama a képviselői ennek az iránynak. Hasonló kritika és aprólékos adatközlés jellemzi a birodalmi történetírást is. ennek tagolásáról vallott felfogás is inkább a felületen. t. holland 1652.Fourier Madách) (a falanszterjelenetben). 1. Későbbi ismert utópia Cabet (1788—1856) Voyage en Icarie. a pártok problémája (Clarendon 1609 — 1674) hoz új színt. Campanella —>. Bodinus hangsúlyozza ugyan a történet időbeliségét és tagolásának szükségszerűen ehhez kapcsolódó voltát. Pufendorf 1632—1694 és Leibniz 1646—1716.) . Campanella: Civitas solis vei de reipublicae idea dialógus poeticus. hí enim vagantur huc illuc. Angliában a törvényhozás 114 kérdése. a tanácsosok az emlékezet. de irányzatosabb. mint Hobbesé: az állam nagy organizmus.7 Morus: De optimo reipublicae statu deque nova insula Utópia.55 Még a szentek életére is kiterjed a kritika. Bacon: New Atlantis (posth. hogy egy-egy pillantást vessenek a jelenen felépülő nagyszerű jövőbe Morus Tamás (1480—1535) Utópiája. (Morus — S t . (Bolland 1643—1794) és 1837-ben újjáalakított sorozata. latin 1698. forradalom betegség. libri duo 1516. de az irodalomban jobbára csak ezt fogjuk találni.

mindössze egy új gondolattal bővül. quam quae habetur de origine populorum. hogy a régiek vállán állva felülmulta az újkor őket. IX . általában az írásbeliség enciklopédiájában látták felhalmozva az eddigi eredményeket. . aphorisma." 122 U. dem ganzen Jahrhundert. 84. De Cive (1642. 171. Céljának megfelelően elöbbrevalónak tartotta a nagy mennyiség áttekinthető rendszerezéséi. „So trat das historische Element zugunsten des Systematischen zurück und beschránkte sich darauf. . Leviathan I.56 Hasonló kedveltségnek örvend az ismeretlen jövő ellentétes pólusa. ns Grotius (1583—1645) már beszél róla. A következetes és állandó fejlődés a tudományt tekinti értékmérőnek és ezen az alapon becsüli önmaga alá a multat. . „Es fehlte . 121 Lempicki i. 120 Bacon : Nóvum Orgánum. m. ismert Hobbes (1588—1679) tanítása az ősállapot hadi jellegéről. 7. Locke (1632—1704) vezeti tovább a fejtegetéseket. . hogy alakult ki a mai alkotmány és természetszerűleg szociális alapozású. . Az újjászületés gondolatában ennek a csírája van meg. unde ortus habét potestas civilis. mint az időbeliséget. Cap. IV. Paris!) Praefatio . sponte adductos experimento infirmitatis familiarum segregum contra violentiam in societatem civilem coiisse. . Praktikus célból művelték. a már emiitett Petrus Pomponatus. mely töredékesen régebben is megtalálható." 118 ." — Hobbes: bellum omnium in omnes . a haladással. c. az ismeretlen kezdet is. 1." llu Grotius : De iure belli et pacis I. vielmehr beherrschte ihn (Lambeckről van szó) wie seine Zeitgenosscn die Tendenz möglichst viel Stofí zu sammeln und darzubieten. Bacon ókor babonás tiszteletében a tudomány haladásának kerékkötőjét látja. „Nulla quaestio magis exercuit historiarum seriptores. Ez a história litteraria tehát már eleve tágabbra vett irodalom-fogalommal dolgozott. A korszak racionalizmusa az ősállapotok rajzolásában kedvére kikövetkeztette magát. Bodin . dass man innerhalb der einzelnen Schubladen den Stofí chronologisch ordnete. — Ide kapcsolódik Rousseau Contrat socialja. o. A haladásgondolat korább? képviselője pl. jeder Begriff einer ükonomie der Darstellung.)119 A történelemszemlélet evvel lényegében maradt volna a régiben (organizmus-gondolat újjászületéssel).. Az okozatiság mellett a társadalmi szerződés játssza bennük a főszerepet (Bodinus. „Notandum est primi homines . A kezdeti közösség egyformasága teljesen megfelel az ember állandó egy voltáról vallott felfogásnak.121 s legfeljebb arra szorítkozott. 119.. A tudomány. . hogy a haladást kidomborítsa 122 a szaporodó könyvcím mennyiséggel. contra omnes. 1.120 hasonlóképpen véli Fontenelle. I. Ennek is megvan a jelen vonatkozása. Methodus. .

et Partionibus protinus intelliges. ex Epistola. Vossius: Ars historica Leyden 1632: „História est cognitio singularium. 1.: „E disiectis varié membris. a tudományok kialakulása és b) literatura." 12. 9.:i ° i. tertia Principatus. Principatuum.: „Universitatis rerum nomine. Reipub. 15." 128 i." (Oldalt. quam arborum dilatatos ramos ab uno et eodem trunco deduci conspicimus.1 u. : „alia ex aliis nasci et proficisci continenti progressione . ahonnan minden ered és kihajt. 1.12. quarta Sapientia.. : „non aliter. Ádámmal kezdi régi szokás G. Lectori S. 8. m. Doctrinarum atque Literatorum hominum ab ipsis primordiis ad nostra usque tempóra perbrevem enumerationem comprehendens. Artium. o. voluisse cognoscatur. 11. az ötödik könyv szól a tudományok fejlődéstörténetéről. 24." ." 124 De scribenda universitatis rerum Historiarum libri quinque Christophoro Mylaeo autore. credamus. de inkább a szépírók vannak előtérben.1 mely állandó fejlődésben van. unde illa uberius purius ac verius manant. A negyedik könyben (2a) foglalkozik a költészet eredetével és benne a filozofálás kezdetét látja Platón nyomán . az államformák eredete. a kultúra kezdete és b) principatus. 125 i.57 ahogy a természettudományokban a természeturalom eszközét látták.12'J A mindenségnek és a mindenség megismerésének három foka van 1 3 0 : 1. Kiindulópontja a világegyetem szerves egységéről vallott felfogása. ita in unum corpus (!) quaesi-" tis. harum prima est Natura. emberek) ismerete.127 ezt a fejlődést történetileg fogja fel.: „naturalis ordo historicae dictioni coniunctus. a természet. mely egy fejtől észszerűen összefogott tagok organikus egésze. 1." 127 u. suis convenientibus occasíonibus cogere oportere existimavi." 123 . . i. áttekinteni az összes tudományokat gyakorlati célból.124 Célja. altéra Prudentia. Proemio. Quae íuit huius naturalis histopci et continentis rerum omnium ordinis sententia Naturae. tamquam ad fontem. 1. ut apte inter se omnia et quasi ab uno capite deducta viderentur. kiknek emlékezetét hasznos dolog megőrizni a jó és boldog élethez" —• mondja Vossius (1623) Bacon nyomán. m. J. a tudományok rendszere. amely az embert is magába foglalja. a praktikus közösségi fok két tagozatban. mint a fa ágai. in totidem libros distribuimus ..125 Az egész mindenség ősforrása a természet. 123 Az irány ismert első képviselője és elméleti alapvetője Christophorus Mylaeus (Müller) bázeli polihisztor (1551). Basel 1551. quorum memóriám conservari utile est ad bene beateque vivendum. m. m. statum crevisse intellexi. m. i. „a történelem az olyan egyesek (t. a) prudentia.128 így jut el a kezdetig. 3.) 120 i. novissíma Literaturae. intellektuális fok szintén két részben* a) sapientia. 2.: „ad unius Naturae principia passim recurrere. o.

: „itaque spes est una in inductione vera. Agricola és Erasmus dicsérő elsősorban a „szellemeket" a szerves tárgyaló fejlődés gondolata van fejlődéstörténet.: „. szövegben : „. I. ingeniorum história" . 14. ezután hanyatlást állapít meg. leigázására a természettudomány akarja állí- segítségével. 1. valamint később a Herderi romantikus Fackellauf-történetszemléletben." Szót emel a szétforgácsolódás ellen (240 1. 278. 245. O is hisz a tudomány haladásában s ettől Elsősorban a természet várja az emberiség gondol boldogságát. oldalt: „Petrarcha literas primum illustravit" . m. dissimiles per aetates laudandos animorum conatus in memóriám revocare. ac senescente. A 16. .: „scientia et potentia humana in idem coincidunt. csak azután a verseit (!)" lia i. debilitat atque frangit. . Petrarcha. Mylaeus tudatosan alkalmazza az organizmus gondolatát. 1. ábrázolva glóbus intellectualis memória phantasia ratio história poesis philosophia naturalis civilis appendices narrativa dramatica parabolica deus natura homo sacra civilis litteratura 132 .58 szerint és sorba veszi 1 3 1 ben a test hanyatlásához következik a felújulás a zsidókat. I.). erre mely de részletesebben. a görögöket lát. a r ó m a i a k a t . nemo adhuc . „. 137 u. 1. ." 138 De dignitate et augmentis scientiarum. fej. melytörvényszerűséget és elölte soraival a Dantétól végzi Petrarcától s a restauHáltérben ráció . incrementa. 133 szokásos újjászületéssel." 134 i. m. 3. 1 3 8 A memo1 8 1 Ugyanez van meg az ágostoni történetfilozófiában. o. 1 3 5 Ismertebbek Bacon (1561 —1626) kezdeményezései. században valószínűleg sok hasonló gondolatot lehetne találni. . fol. excellentium ingeniorum in deprehendis. 1 3 6 Nóvum orgánum 1620. . „translatio imperii" gondolatában (I. quibus omnia erant oppressa.1 ' E n n e k a z utilitarista eszmének a szolgálatába tani a többi tudományt is.) A 18 századi kultúrtörténeti irány emlékeztet Mylaeusra. locupletandis atque instaurandis disciplinis omnibus. ingenuum et i. hasonló egyiptomiakat. 136 melynek egyedül gyümölcsöző módszere az indukció.132 művét. . Nála előbb a kiadói munkásságát említi. m. 1 3 4 A n n a k is tudatában van. Dantem praeceptorem scriptis utraque lingua Latina et vulgari inclarescentem proxime secutus Franc. progressiones. spe omni languescente. hogy új irány megindítója. inclinationes et exitus. 1620. . : naturale animi corporisque robur minuit." A humanizmus és reneszánszról szóló rész: 300 1. est complexus. ." 135 i. . 2. Primus namque e densissimis temporum tenebris |!). London.: „. . m. 241 1. 3 a : „ut perspecta habeat rerum primordia. melyet a kor pszichologizáló hajlamá- nak megfelelően a lelki képességek szerint osztályoz.

mely naturalis s civilis részre oszlik .: Philologia Sermonis cura Sermonís história Grammatica Rhetorica.) Ilyen „filológiaibb" szempont a Bacont utánzó holland Vossiusnál (1577-1649) tűnik fel. Lempicki 468 1. Metrica geogr. hogy a h'ra kimarad és a csúcspontot a filozófiainak tekintett parabolikus műfajban látja . jellemző. bár pl Reimann használja (Lempicki nem említi. mind a külső tényezőket (éghajlat. ö. zavaros adattömeggé vált. Bacon a fordulónál áll. mind az erkölcsi tényezőket (szokás. Hist. Az ókort nem becsüli. chronogr. de ami a filozófiai rendszerben áttekinthetőnek látszott. drámai és parabolikus műfajra tagolódik.) Bacon helyéről sok vita folyt. a história civilis a história sacrából. Különösen a klasszicizmus irányára jelentős felfogás. ide sorolja a história litteráriát is. különösen a mitoszvizsgálatban. de kezd a szépirodalom a kristályosodó középponttá válni. a művészet a technikát. Az irodalom még mindig tudós jellegű. pragmatica sacra civilis literaria. hogy a reneszánsz késői szerencselovagja-e vagy a felvilágosodás zseniális előhírnöke. Ő elválasztja a filológiát a filozófiától és a nyelv tudományává teszi. Ez jellemzi Lambecius Prodromusát 139 Bacon elsősorban a 18. talaj. (Hasonlóan az ars. amelynek az egyik ága Olaszországból vezet Anglia felé s ott megfordul s megy délnek. no v. sz.141 A história literaria gyakorlati megvalósítói elsősorban Bacont követték.'40 Tőle indul meg a programmszerű utánzás jogosságának tudományos megalapozása is. a phantasia tudománya a költészet. . az ügyességeket is magában foglalja. környezet). törvény!) taglalja és végső fokon a „néplélek"-re vonatkoztatja. Elsősorban a hasznosságát veti fel a história litteraturának. ha az egész kort egy nagy ívnek fogjuk fel. A történet menetében ő is a szokásos hullámot látja. tulajdonképpeni civilisből és litteraturából áll. genealog. mely elbeszélő. Felbukkan nála az összehasonlító módszer is. Angliában külökülönösen Ben Jonson.-ban Youngon át vált ismertté. hogy milyen körülmények között virágozlak a tudományok. végül a ratioé a philosophia. de az oksági elv teljes érvényesítésével. A forrásokhoz való visszatérést hangsúlyozza.59 riának megfelel a história. Talán úgy lehetne megoldani a kérdést. jog. vallás. melynek szerinte meg kell mutatnia.139 így a história lítteraria elismerten külön helyei kap a tudományok rendszerében.

rendszeres és földrajzi csoportosításhoz) újat tört. 145 Ovidius alapján ismerik. Végeredményben bibliográfiai lexikon formájaban máig él. A história eruditionis lesz a 18. Scaliger) szokott egy mellékes fejezet (Historicus) lenni. ö. Burkhard —Mencke) is megvan az így értelmezett irodalomtörténeti érdeklődés. Bécs 1659. Gundling. századi kultúrtörténeti irány háttere. Bessenyei. 147 Erre szolgáltak a nyelvmívelö társaságok (Spachgesellschaft). melynek minden kapcsolata megszűnik a közben új öntudatra kelő költészettel. harmadik Fabriciustól kiadva 1692. Morhof Polyhistor literarius. filozófusok az orvosokkal szerepelnek együtt). G. tanílójellegü felfogásával. Lassanként azonban ez a nagy népszerűségnek nem örvendő irány egészen a háttérbe szorul és bevallottan azzá lesz. A nemzeti szempont fokozatosan kidomborodik. Több módszeresség jellemzi a költészettörténetben is nevezetes Morhof Polyhistor lilerariáját (1688. a tanultság lexikonává. D. század a felfelé ívelő lejtön vélt haladni. hogy Morhof az eddig szokásos ncgy úthoz (időrendi. ami valójában volt. A 17. nálunk Toldy F. fej. Az ókorban (I.144 Nagy érdemei vannak a paleográfia terén (v. Morhof müve különben igen híres volt. hogy az azután következő hanyatlás után a saját koruk felfelé ívelő voltát igazolhassák.140 A z új költészet a bárok életforma kifejezése.)145 A kor többi polihisztorainál (Pufendorf. (v. 1. betűrendes.60 (1659). 144 Fabricius ki is emeli előszavában. 4. könyvjegyzékeket.) a bárok felfogás egyszerű továbbképzése. Goethe is ismerte. Szemléletük nem történeti. Schurzfleisch. Thomasius. Első két könyv Kiel 1688 . fej..)143 Üj kritikai szemlélete.) . elsősorban a hazai költészet régi virágzását keresik.149 A mult megismerését az iroPeter Lambecius : Prodromus Históriáé Literariae. főként pedig antik és modern véleményeket a legszeszélyesebb elrendezésben (pl.4. 149 A romantika két virágkoros irodalomszemlélete (l. — Ez a törekvés az anyanyelv kiművelésére a felvilágosodás előfutárja. Gervinusék a csúcspontot is látták Goethében. Opitz: Einleitung zu seinen Gedichten : bin ich die Bahn zu brechen und durch diesen Anfang unserer Spache Glückseligkeit zu erwcisen bedacht gewesen. (pl. elsősorban az anyanyelv müvelésétől várják a boldogulást. hanem analizáló.11' Ez a praktikus cél együtt jár a költészet racionális.142 mely Ádámtól és Éválól kezdve közöl életrajzi adatokat. história eruditionisszá. 148 amennyiben visszatérnek a múltba. 1. műfajok szerinti. benedekrendiek!) A latin irodalmat a klasszikus négy hanyatló kor szerint periodizálja (arany-ezüst-réz-vas.) 143 112 .) 148 A reneszánsz poétikákban (pl. ö.

Opitz sikere döntő volt. Opitz korára teszik.61 dalmí anyag közzététele segíti elő. 153 K. 153 A német költészet nála már a latin egyenrangú társa és a jelenről sem feledkezik meg a mult dícsőítése kedvéért. V. i&2 I. természetesen itt a saját felsőbbségiiket akarják igazolni150 így a régivel lényegében egyező. nemzeti büszkesége.154 Az anyag periodizálásának kérdését külön felveti és Scaliger Poeticája155 alapján a politikai történetírás évek szerinti beosztását elutasítva a szerves fejlődés gondolatát alkalmazza a német költészet történelére. különösen az első sziléziai iskola költői tettek sokat népszerűsítéséért s lassanként a német költői megújulás szimbólumává. 1. az első költészettörténet a wittenbergi Ortlob nevéhez fűződik. dum ita rimabinnir atque mirabimur vetera. és a következő irodalom. költészettörténetek. ófelnémet érdeklődése a kor tipikussá váló jegyei. ehhez járul a nem német irodalmak tanulmányozása (olasz. francia. 2 : Et sicut vitám animalium ab infantia per iuventutem ad pleniorem akmén et senectutis tandem spatia ultima delatam statis aetatibus Pliilosophorum scholae dimetuntur ita circa Poesim nostram notabimus easdem 150 . mely a 18. (még mindig a mennyiség a fontos!).ir ' Scaliger közvetítésével Crinitus beosztása érvényesül. ill. de megalapozottabban és következetesebben. phoenixévé vált. spanyol. 154 i." . m. i. A z irodalom virágzását a politikai élet virágzásához köti. de a milieu befolyását nem becsüli sokra. jegyzet. (Melchior Goldast lovagi líra. hanem a lovagkorban és a felújítást is későbbre. ö. m. A párhuzamosságot hosszasabban fejtegeti. m. A z első virágkort nem a meg sem említett ókorban látják. Lempicki i. század második felétől vezetöszerephez juttatja. 1607—12) Opitz kiadja az Annoliedet 1639 és evvel kapcsolatban felsorolja az ó-német költőket. de új virágkort kereső irodalomszemlélet kezdődik nemzeti alapon. 136. holland.152 Opitznál csak szétszórtan találni történeti megjegyzéseket. §. 1.150 Öt korszakot külöm- Németországot központisága európai gyüjtömedencévé teszi. elsősorban Walther von der Vogelweide publikációi. Tanító célzala nyelvművelő társaság alapítása. Ortlob : De variis Germanae Poeseos aetatibus exercitatio. 149. Opitznak ilyetén való beállítása egészen máig általános. §. angol). Tudatos kezdeményező 161 Opitz (1597 —1639).: „cauturi laudem nobis a Romana quoque illius aetatis labe. ut neque praesentium obliti propriam nostri aetatis felicitatem una contueamur. Wittenberg 1657.

Nürnberg 1679. . hogy pl. kirekeszti." „Als nun selbige Feldmusikanten in diese Dánzerinnen sich verliebet. kinek tüzszelleme új Phoebusként sugározza be Németországot.és hősköltészelet foglalja magában. jellemző az irodalom tisztuló fogalmára. Opitzzal indul. mint nem költőt." A Wagneri Gesamtkunst csirája a barokban van. Különösen a meslerdalnokok felújítása hozott sok új anyagot. a csacska viszhang. I. a bégető nyájak. ." 157 i. valamint a szerelem" 100 vicissitudines. quibus iam rudis adhuc et incondita iam augescens paulatim et magis contula iam gravis oppido et consummata iam languida vicissim et efflorescens iam reiuvenescens demo et nudiquaqu. (opera !) .158 Wittenbergben is élénk érdeklődés volt az irodalom iránt. 5. melynek Herakleitosszal is vannak kapcsolatai. valamint a rá épült történetfilozófia (L. m. A virágzó erő kora (florens robur) a lovagkort tárgyalja. rész. velut novus Germanis radiaret Phoebus. 1 " önelégültséggel dicséri követőit a sziléziaiakat és reméli. Az újabb korban különösen Spencer szintétikus filozófiája tartalmaz hasonló elemeket. nitida pro seculorum et tempestatum decursu vario depreliendilur. „Revixit tandem de integro Poesis quoque nostra. das Geplauder der wudlenden Wásserlein. A serdülő ifjúkorba (adolescens iuventus) Otfrid. r. . Birken : Teutchse Redebind und Dichtkunst. A pászlorköltészetben (Nürnberg a Pegnitzscháfer-lársaság városa) látja az ősköltészetet. : „. hogy ez a virágzás még sokáig tart. nyelvi érdemeinek teljes elismerésével. zu Erfindung der Poesie den ersten Anlass gegeben. vvurden sie veranlasset Liebesklagen zu verfassen und in das Saitespiel zu singen. 159 Sigismund v. 4. . m. mely az özönvíz előtt megindult. együtt van az egész bárok kellékkészlet: „die Süszrauschende Buhlerey der Winde mit dem Laub der Wiilder. o. a csörgő patakok. sie zur Nachfolge und zum Singen gereizet. . a madarak levegő zsoltárai és csőrhárfái (!!)." u. Williram s a Wolfdietrich tartozik. A kevésbbé tudós jellegű bárok költészettörténet nyelve már német. das Blöcken der Herden. pozitivizmus) hullámelméletek formájában. igneum Opitii ingenium . Und solcher gestalt hat die Liebe. Lulhert.az édesen susogó szellők. A legújabb kor az újravirágzás (reflorescens felicitas) kora. 160 i. amit a számos latinnyelvü értekezés bizonyít.62 böztet meg. der Gegenlaut des geschwátzigen Wiederschalls. und absonderlich die auf den Baumásten sitzende oder unter den Wolken fliegende Luft-l'salter und Schnabel-Harffen. Ezután következik a politikai okok miatt (!) haldokló öregkor (moribunda seneclus) 1350—1620. A durva gyermekkor (rudis ínfantiaj az írástalan vallásos. rész.. A hagyománykeresés van meg Birken művében 159 (Nürnberg 1679) a bárok minden kellékével együtt." 158 Bizonyos virágzás után szükségszerűen jön a felbomlás — ókori epikureista tanítás.

. und in dem Grund einerlei Sprache habén. ki ráadásul hárfázott is. Die Hochteutsche ist gegen sie ein gar neuer Dialectus.1111 von Hofmannswaldaut. wie eine in Zirkel geschlungene Schlange (! !) in ihrem Ursprung Zurücke. m. a legújabb kor a 17. Hofmann a régi aranykor visszajöttét érzi. az ókor Nagy Károlyig a középkor Opitzig tart. is. . újkornak megfelelő tagolás van nála. Es müssen aber hierin die Zeiten unterschieden werden (nemblich die Uhralte) deren Tacitus gedencket (die Mittele) die von Carolo dem groszen her zuführen (und die neueste) die in diesem seculo erstlich angegangen. (1682) 102 sziléziai iskola világirodalmi tárgyalja az idegen irodalmakat mellett a nyelv történetét Itt sem a történeten van Könyve az irodalom poétikát is ad. 150. spanyol irodalmat és a kor ízlésének megfelelően a bárok költőkben látja a csúcspontot (Tasso. ja sie ist selbst teutsch . században kezdődik 1 0 5 " i l Es scheinet." 105 u.: „Nun kommen wir endlich zu den teutschen (von deren Poeterey wir jetzo handeln wollen. m. dritte Zeit da dieselbe gleichsam aus dem grabe wider erwecket worden (und viel herrlichen als jemahls hervorkommen) unter des Herr Opitzen aníührung. mivel tartja. I.<:4 i. Lope de Vega)." i. 1. o. Wobey auch von der reimenden Poeterey der Auszlánder mit mehren gehandelt wird. az Énekek Éneke szerzője. akit ismer. . az angolt kirekeszti ebből a germán közösfennhéjázónak egyszerűbb mint Ortlobé. a hollandokat a némettel egynek ségből. Lempicki 146. ről és a jelenben költőjét. is tárgyalja és a végén a hangsúly tehát. közép-. Wir wollen aber in den dreyen Zeiten alles fassen. Ilyen költő volt Mózes. Eredete a humanista nyelvtanokban keresendő . . m. olasz. késői rokona nálunk Pápay Sámuel. 233: „Die Poeterey der Niederlánder . . . ist von der teutschen nicht unterschieden. Kiel (és nem Lübeck. Tárgyalja a francia. m." „Opitzról 422/23." . die Zeit. . Ariosto. Dávid. de az anyag sokszerű. die nun bald in die Ewigkeit sol verwandlet werden kehrte mit ihrem Ende. Lempicki i. . Salamon. 164 A z ó-. A polihisztor alaposságával Morhof. Beosztása költészet közben tárgyalja 103 . ezután beszél a reneszánsz pásztorköltészetHasonló törekvés." .) 102 Dániel Georg Morhofen Unterricht von der teutschen Sprache und Poesie deren Ursprung Fortgang und Lehrsátzen. . de germán szempontból eltolva." (i. 271 : „und sind die Sclnveden den teutschen nicht entgegen zu setzen.) 1682. a svédet pedig a német tartja őket. O is a tőlük vették át a görögök. de több önmérséklet jellemzi a második keretbe állítja be a német költészetet. i. die einerlei Ursprung.63 a költészetre ösztönözték őket. 273: „Carolus Ortlob (welcher de variis Germanieae poeseos aetatibus eine Dissertation geschrieben (setzet fünf zeiten .

Cramer angolokra hivatkozik a franciák ellen (1694). der sich wie in allén Dingen alsó auch in Wissenschaften und Künsten hervortut welchem niemand mit seinem eigenem Witze zu widerstreben vermag. Chr. m. i. 1(57 1. (németnyelvű egyetemi előadás). A vitát 1. az eínográ fia eredményeit felhasználja. m.170 Ilyen önelégült hangulatban éri a németeket Pierre Bouhour jezsuita kritikája. k.. 171 Les Entretiens d'Ariste et d'Eugéne című művében. Néplélektani gondolatok is vannak elszórtan. Érdeklődése tág. Neumeister kíméletlen kritikájú lexikona is a felvilágosodást készíti elő. i. Zürich 1698. sz. Leipzig 1688.64 melyet ő is újjászületésnek tart. Wagenseil.166 Egyszer váratlanul a századok eltérő „szelleméről" is beszél. Berlin 1694. 170 Mithoscopia Romantica oder Discours von den so benannten Romans. zu zeiner Sammtung deutscher Gedichte 1708. Weise: Curiöse gedanken von deutschen Versen 1692." 168 A Chr. Rothe: Vollstándige deutsche Poesie.. Omeis: Gründliche Anleitung zur teutschen accuraten Reim und Diclükunst Altdorf 1704. Cramer : Epistula ad virum Eruditum Vindiciae nominis contra quosdam obtrectatores Gallos. Altdorf 1696. Luther helyének megállapítása céljából a felvilágosodást előkészítő anyanyelv kiművelését hangsúlyozza. Lempecki 179-186 1. lapp népdal) a regénnyel kapcsolatban a román-romantika szót is tárgyalja. Omeis 1704 már germán mitológiát is ad.100 (1681) Hardegger pedig a kezdődő vallásos bírálatnak ad helyet az erkölcsrontó regény ellen.10 .1'17 Morhofot követi a század többi költészettörténete. a népdalkutatás kezdeményezései is feltűnnek nála (az északi skaldköltészet. (1770) ki a milieu zordsága miatt képtelennek tartja a németeket (és az északiakat) a „bel esprit "-re. Barthold Feind : Vom dem temperament und Gemüths-Beschaffenheit eines Poeten Einl. Thomasius: Wie man die Franzosen nachahme Leipzig 1688.-ból Leipzig 1697. (1697). Wagenseil : De civitate Norinbergensi.171 A vád az apologéta irodalomtörténetek egész sorát keltette a franciák ellen.172 (Thomasius. legalaposabban a hamburgi Barthold Feind foglalkoHerder igen sokat használta Morhofot. Leipzig 1688. (Rothe. Neukirch még Opitz után is fejlődést lát a német irodalomban. van Weise !) 1CÖ Specimen Dissertationis Historico-criticae de poetis Germanis huius seculi praecipuis 1695. (Kindermannsorozatban az Aufklárung sorozat 1.) Üj mindössze Weise 168 törekvése . Altdorf 1696 a mesterdalnokokról van bő függelék . 172 Fontosabbak : Benjámin Neukirch Chrestomathiája a 17. 521 : „Es hat über dem ein jegliches seculum seinen sonderlichen genium.

a népdalt. a természetes rendszerbe foglaló szemlélet. idegen irodalmakat a költészet eredetének A németek védekező vitázása egész Reimár a felvilágosodás folyik. A történeti világkép is részleteiben kész. de hiányzik még a tisztulás. felvetik kérdését. . mannig tovább terméke. előtérbe az az irodalmi tudat. a régi német költészet létezését felfedezik. a metafizikai megalapozással A felvilágosodás mindössze a végső összefoglalását adta meg az eddigi irányoknak (Leibniz) és a történetfilozófia fogalmának a megteremtésével (Voltaire). az ő műve azonban elsősorban a franciát. Az kialakult irodalomtörténet tárgya gazdagodik az anyaggyűjtéssel tanulmányoztak. a környezet és a néplélek hatását tárgyalják.65 zott a temperamentumok és a milieu kérdésével angolok nyomán (Sír Temple. Young!). de végül is az angolok kezdenek kerülni. Edda.

Ahisztorikus voltuk. — A világkép ellenmondása. A történelmi anyag értékvonatkozása. (Fátum) Kezdet. Az egyházatyák. humanizmus. Az alap vallásos. — A négy világkor elmélete. — Új kor tudata. Az evangéliumok. 23—30 Második rész: HOMO 31 — 65 3. A modern irodalom kezdete. Hieronymus és Orosius. Az alapvetés az „ősembernél. világkép lényege. — Természeti analógiák: a) organizmus-gondolat. Körforgásellenes dualitás. A felfogás itt is körbenforgó. — A történelmi megismerés fordított útja. Ádámmisztika. A sztoikus világtörténelem. A görög kritika. világkép bomlása. Kapcsolatok az . (Dualitas) A ker. Átmenet. a Sors. Origenes sikertelen görög-ker. 1.TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés Célkitűzés. — A kérdés időszerűsége. a dolgozat beosztása. A körforgás. — A reformáció. Két ellentétes módszer. Az „ember" a középpontban. Üj népek. Az emlékezet és az időszámítás. Kritika. Típus. Körforgás a jelen körül. Marad a régi keret. — Qualitatív szempont az 1 ind. Világkrónikák. mint mentőelmélet. Pál levelei. Rotatio. 11—22 2. Joachim di Fiori — Laicizálódás. Freysingeni Ottó. Szinkretizmus. Reneszánsz." — A világkép tágulásának fökorszakai. szintézise. — A tartalmi történetírás. Átmenet. Gesták. A végső elv. b) újjászületés. A klasszikus ókor képe. Szent Ágoston történetfilozófiája. — A világkép periodizálása. A ker. A d deum. Eusebius. — Függelék : Egyéb népek (Kína). 2 perzsa és 3 görög világképben. Quantitatív körforgás. — Függelék : az arabok. — Babilon. Analysis. Régi hagyományok és 2 új emlékek feljegyzése. Közösségi szempontok. c) mechanikus elemzés. 3—10 E l s ő r é s z : KOSMOS 1. (Causa) 1. reformáció.

• * . (Machiavelli.) 2. Fortuna. Morhof.) Költészettörténet (Opitz. Vasari). Ortlob. Crinitus irodalomtörténete. Vita Bouhourral.) — A jelen mint alap. Irodalomtörténet. Lambecius. Milieuelmélet. Irodalomfogalma hasznossági. — Az olasz humanista történetírás.új irányokkal. A természettudományos alap. Morhof. — Átmenet a felvilágosodáshoz. Német birodalmi történetírás. Szkepticizmus. (Cellarius). Vossius . (Bodin. Németország helyzete. Korai felvilágosodás. Utópiák és ősállapotnyzok. közép.és újkor. Ismeretelmélet és okszerűség. (Kat.) A tér tágulása. Az ideál az előtt. szerzetesrendek. Patrióta vetélkedés. Pantaleon. (Mylaeus. — Elszemélytelenedő halmazmunkák.. — Bárok. — Ellentét a megelőző korral. bárok. — Kritikai aprómunkák. Bacon. várostörténet. A történelem három kora: ó-. A história litteraria.). Üj nemzeti történelemtagolás. a császárság. Birken. A haladás gondolata. A quantitatív szempont. (Gessner. A reformáció általánossá teszi ezt a beosztását. néprajzi történetírás.

I.cfl C C -CD di Történelem rész. Dynamitas. (Falum.A Z EGÉSZ M U N K A TERVE: BEVEZETÉS. (Causa. (Tempus. Kosmos. Ember i Y Embertörténelem Periódus Csoport o •ofl Y l Csoporiperiódus . Rendszeres c c do > • c x i x> c c > 4 ) C N í. (Dualilas. Történeti rész. Analysis.) II. A. 1.) 2. Homo.) 4. Ad deum. 3. Rotatio.) B.

30.és valláspolitikája. 1934. Constantinus császár egyház. F r i e d m a u n I l o n a : Pilisi Lajos. 52. 1934. 63. 1933. századi magyar verses feldolgozása. 1934. 1934. 1934. 1932. 1932. Scbultz I r m a : Magnesium-methylatos átesterifikálás. 67. 1933. 36. 48. 1933. 1934. 1933. 34. 60. 33. 54. Condensatiok az aliphás. Goitein György : Móra Ferenc az író. Gálos M a g d a s Sigismond Justh et Paris. H a c k A l f r é d : Boileau a magyar irodalomban. B á r d o s I s t v á n : Pécs német utcanevei. 49. P a k u c s B é l a : A magyar vasútépítés kezdetei. K e r n I s t v á n : Nagymányok és Kismányok községek településföldrajza. 65. 38. Erdély A m á l i a : Az iskolai büntetés hatása. Néhány lipoid vizsgálata magnesiummethylatos átesterifikálás segélyével. 1933. 62. V a s s k ó I l o n a . K o z m a A u l a i : Fénelon Télémaquejának egy XVIII. Nagy R e z s ő n é Géfin M á r i a : A szombathelyi Herzán könyvtár francia könyvei. 51. Nagy Tibor s I. 1933. 1933. 1934. B a n e r H e d w i g . Nagy-Árpád. 45. 1934. 1934. 1933. 61. 1934. Écsy ö . Kollonich R e z s ő . 53. Tenner A n n a . Balmazújváros településföldrajza. 59. Rosta L i v i a . 46. 64. 55. M a k o v i t z k y Gyula : Nagykanizsa város településföldrajza. 1934. . 1934. 66. 56. 1934. 42. 1933. T a k á t s G y u l a : A somogyi Nagyberek. 50. 1934. Szénmonoxydreakciók. Venetianer G y ö r g y . Kardos E m í l i a s A pécsi német sajtó és színészet története. 41. Sós M a r g i t : Arany János irodalmi ellenzéke. 39. Berky I m r e : Az igazság fogalma. 35. 1933. 1934. 44. 1934. U n g á r L á s z l ó : Pécs 1848—49-ben. Homér J a n k a : Magyarország halászati földrajza. Grandpierre E m i l : Az olasz ismeretelméleti dráma. 1934. 58. 32. S z a k á i S á n d o r : A Marcalvölgy telepítés földrajzához. 1933. Béres Tibor . 1934. Galánthai gróf Fekete János kiadatlan francia költeményei. Vecsey Lajos . N y a k a s Sarolta : Az első pécsi nyomda története. 1933. I s t v á n : Cserei Mihály mint versszerző. A szombathelyi királyi liceum alapítása. 1934. 1932. Mundart und Sitten. 1932. 47. 43. Bader D e z s ő : Metternich und das junge Deutschland. Gőbel E r v i n : Pécs napfénytartam és felhőzetmenetének képe. A pécsi püspöki könyvtár francia nyomtatványai és kéziratai. Zrinyi Miklós könyvjegyzetei. N e u b e r g t r V e r a : Pszichológiai típusok pedagógiai jelentősége. 31. Újhelyi Erzsébet! Condensatiok az aromás sorban magnesiummethylat hatása alatt. Scbreiber E r z s é b e t : Zola és a magyar irodalom. 1933. Nagy J e n ő : Tapolca településföldrajza. Drasenovlch M á r i a . 1933. 40. 57. 37. hydroaromás és heterocyklikus sorban magnesiummethylattal.

(Az ember az időben. 1935. 1936. 89. Niedermann I m r e : Magyarország és a bosnyák politika. 1935. 74. 78. 1935. Petróczi I s t v á n : Die Künstlertypen bei Tieck.68. 88. 86. 91. 1936. 1936. 1935. Újváry J o l á n : Saárdy Somssich Pál. 95. 73.) 1936. 1936. M a y e r E r z s é b e t : Az írói önérzet a renaissance korában. ellenzékének vezére. 1935. Simor J á n o s : Pécs éghajlata. 1935. F a r k a s Lujza : A Nyugat és a századeleji irodalomforduló. 76. Dr. 92. Pinczésl I s t v á n : Folyékony ammónia hatása a cellulózéra. Frindt G u s z t á v : A folyóhálózat minősége Magyaroszág északnyugati részén. Schwendtner István : Miskolc településföldrajza 1935. 75. Dr. 1936. 71.) 1936. 1936. R i h m e r L á s z l ó : A pécsi mammut. 1926. 1935. Csapláros I s t v á n : Théophile Gautier és a magyarok. 87. Taksonyi J ó z s e f : Pécs egyházzenei művelődése a XVIII. 1849—1899 1935. 1936. 81. Szabó Dezső regényköltészete. 77. Fekete L a j o s : Platón Magyarországon. a tárcaíró és hatása az osztrák-magyar tárcairodalom kezdetére. 1936. 1935. Heckenast Gusztáv. . Szikszay E d i t : Louis-Auguste Rogeard. 70. 84. 1936. 1936. században. 96. (1382— 1420. Lotz J á n o s : A történelmi világkép.) 1935. 82. 90. Kakasd község településföldrajza. egy fejezet a magyar irodalomtörténetből. 85. P a t a k i J ó z s e f : A Sárköz gazdasági és településföldrajza. Andorfi M á r t o n : A szöllőművelés északi határa Észak-Magyarországon. 1935. K e c s k é s T i b o r : Balatonfüred településföldrajza. Erdély E r n ő . Ponesz A r a n k a : Pécs város középiskoláinak népessége 1900-tól. Árvay J e n ő . Vitéz S z a b ó P á l : Lodovico Della Tőrre: L'Aío. Dezső L a j o s : Pedagógiai indítások az oxfordi csoportmozgalomban. 72. Heckenast DezsŐ . 1935. a 60-as évek írod. Előd G é z a : Zilahy Károly. 1936. 83. 79. 94. 97. Z á d o r I s t v á n : Heine. 1936. 1935. 69. 80 ^ Nagy J e n ő : A bükkösdi völgy településföldrajza. Szentirmay Tibor: Szigetvár településföldrajza. 93. B á n y a i B é l a : Kovács Ödön vallásbölcsészete. (Egy francia emigráns Magyarországon. K ő v á r y J ó z s e f : 50 év a Kisfaludy-társaság történetéből.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful