P. 1
Történelmi világkép

Történelmi világkép

|Views: 17|Likes:
Published by shitmanci
Történelmi világkép
Történelmi világkép

More info:

Published by: shitmanci on Aug 14, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/16/2014

pdf

text

original

ife j J ^ I

S P E C I M I N

A

DISSERTATIONUM F A C U L T A T I S PHILOSOPHICAE REGIAE HUNGARICAE UNIVERSITATIS ELISABETHINAE QUINQUEECCLESIENSIS

97.

A TÖRTÉNELMI VILÁGKÉP

333131

AZ EHBER AZ IDŐBEN

IRTA:

LOTZ

3ÁHOS

FSZEK Központi Könyvtár

0

f J -

-Tt-o r o c .

————r^mamt—
KULTÚRA K Ö N Y V N Y O M D Á I MŰINTÉZET NYOMTATÁSA, PÉCSETT

19 3 6

SPECIMINA
DISSERTATIONUM HUNGARICAE FACULTATIS REGIAE UNIVERSITATIS

._
PHILOSOPHICAE ELISABETHINAE

QUINQUEECCLESIEN SIS

1. Szabó P á l : Pécs környékének településföldrajza. 1926. 2. M á t é K á r o l y : A magyar önéletírás kezdetei. 1926. 3. Grózmger M- J ó z s e f : Kant metaphysikai törekvései. 1927. 4- Taubert Ernő : A katonaság elszállásolása és ellátása Somogy varmegyében a XVII. sz. első felében. 1928. 5. Merényi O. Ernő : Fáy András meséi, műfaj- és kortörténeti vonatkozásai. 1928. 6. Fábri K . L .s William James. 1928. 7 - Krémer Erzsébet: Maurice Barrés és a lélektan, regeny l 9 2 ^ 8. Gyarmathy D é n e s : Stange kísérletei a vallás i s m e r e t e l m é l e t , meg alapozására. 9. Lukic Gyula Ugo Foscolo és a romanticizmus. 1928. 10. Székely Károly": Pálóczi Horváth Ádám nézetei a nyelvmuvelesrol 1929. 11. Kohaida M a r g i t , A függőleges tagoltság hatása a Mátra es Bukk népességének sűrűségére. 1929. 12. Szilárd Erzsébet: Romáin Rolland és Németország. 1929. 13. Bokor I g n á c : A trencséni csata. 1929. 14. Orbán G y ö r g y : Váltakozó áramok elektromos ingerhatásáról. 1929. 15. Engel T i v a d a r : Pozitivista törekvések D'Alembert-nél. 1930. 16. Tóth G é z a : Vizsgálatok a cellulóz sósavas lebontásának közbeneső termékeiről. 1930. 17. Dénes Tibor: Péterfy Jenő esztétikája. 1930. 18. Kováts J ó z s e f : Török Gyula élete és müvei. 1930. 19. Truka J o l á n : A Schifí-féle bázisok. 1930. 20. Szilárd K a t a l i n : Az evonymus europaea carotinoid festékének vizsgálata. 1930. 21. Georgovits J ó z s e f : Vogul jelzős szerkezetek. 1930. 22. K a t o n a Gy3rgyike: Vizsgálatok néhány aromás nitrosó- és nitrovegyület reductiójáról. 1930. 23. Gyuris G i z e l l a : Rousseau és Tolsztoj kultúrpesszimizmusa. 1930. 24. H a m e r á k I z a b e l l a : A reális tárgyak oktatása a filantropistáknál. 1930. 25. J a n c s i L á s z l ó : A misztikus intuíció. 1931. 26. H a j d ú H e l g a : Lesen und Schreiben im Spátmittelalter. 1931. 27. Tóth Ferenc: A németség elterjedése és településformái a Dunántúlon. 1931. 28. Sáfrány I s t v á n : Balassa-problémák. 1931. 29. Fejér R ó z s a : Fran9ois Rákóczi II. dans les mémoires franfais de son temps. 1931.

&
SPECIMINA 97.
v<

DISSERTATIONUM F A C U L T A T I S PHILOSOPHICAE REGIAE HUNGARICAE UNIVERSITATIS ELISABETHINAE QUINQUEECCLESIENSIS

A TÖRTÉNELMI VILÁGKÉP
ÁZ EMBER ÁZ IDŐBEN

/

IRTA:

TZ 3ÁNOS
AZ f ö / V Ö S - K O L L Í G I U H V. TAGJA

19 3 6
KULTÚRA K Ö N Y V N Y O M D A I HÜINTÉZET NYOMTATÁSA, PÉCSETT

c limlftr-t 0$ \ .

hogy korunk átmeneti kor.) Mindenütt a teljes világkép szerepel a maga egységes egészében. Egyre élesebb és szervezettebb lesz a nemzedékek ellentéte. (Ezt különösen a vonallal való ábrázolás érzékelteti. hogy az egymástváltó történelmi világképek egymásrakövetkezésében folyamatosan követhető szabályosság van. Unos-untalan lehet hallani. mint az élő szervezetek. Az ilyesféle történeti kérdések iránti érdeklődés a világháború óta erősen megnövekedett. természettudományoskodásával és liberalizmusával. avagy minden hullámszerűen. tudományrendszertani. a véletlen uralkodik-e benne. lélektani és ismeretelméleti vonatkozásait tárgyalja vázlatosan. hogy nagy történelmi válságok korát éljük mind gazdasági. Ez a rész tehát az ember küzdelmét mutatja be az idővel. ritmikusan visszatér-e ? Mi a kultúra és mi a civilizáció? Olyanok-e ezek is. vagy a nagy tömegek? Felmerül a probléma. akik Európa szellemi egysége mellett kardoskodnak szembeállítva Nyugatot és Keletet. Megint igen időszerű a kérdés. pl. mind szellemi téren. hogy kik csinálják a történelmet a nagy egyéniségek-e. hogyan kapcsolta maga elé a múltat és hogyan igyekezett következtetni a jövőre. vagy valami elevemeghatározottság. hogy a világháború kettészelte az emberiség fejlődését. a háború utáni új államberendezkedések. mi az alapvető a történelemben. de vannak a faji gondolatnak is hirdetői. mások friss hittel indulnak új utakra. logikai. Ismét mások időben állítják szembe a legújabb idők modern korszellemét a 19. Egyesek vigasztalannak látják a jövőt s Spengler megjósolja Nyugat pusztulását. azonban az újabban szerteágazó történeti résztudományok közül elsősorban az irodalomtörténet (itt is főként a német és a magyar) forog szóban. kelet- A . hogyan képzelte el jelen helyzetét benne.BEVEZETÉS A dolgozat célja: a bevezetésben igazolt módszerek és szempontok alkalmazásával megkísérelni annak a kimutatását. század letűnt irányaival. Vannak. A második rész a tárgy alapvető metafizikai.

vagy pecíig értékben. a tudomány ? A környezetnek döntő hatása van-e az emberre és az emberi történelemre. a történelmi megismerés iránya fordított.keznek. középkor. A jelenből indul visszafelé s csak addig és oda juthat. Hogyan ismerheti meg az ember a múltat? A történelem útja a múltból a jelenen át a jövő felé halad. hogy a rosette-i . nemzetek és fajok pusztulását? Van-e a történelemben abszolutum vagy minden relatív ? Halad-e felfelé a történelem útja. gazdasági élet. vízipóló) is szükségét érezték az időbeli visszapillantásnak. Wells világtörténelmének nagy sikere is a praktikus érdeklődésű angolszászoknál. (Pl. újkor. ahonnan megszakítatlan út vezet máig. vagy az egyes sportágak (atlétika. nőnek. Berdjajev pedig úgy látja. 1935). Az egész múlt problematikussá válik és elhangzik a történelmi átértékelés szükségességének a jelszava. Nemrég nevezték neobaroknak a mai magyar társadalmat. az irodalom. az egyiptomi hieroglifákat csak úgy lehetett megfejteni. vagy hullámhegyen-hullámvölgyön át gördül fel-alá? Mi az irányító: az eszme. tartalomban egyre gyarapodva átélik egyesek. vagy a politikai. vagy egy legeslegújabb kor legelejére? Csupa olyan kérdés. amely a világ köztudatában forrong és mulatja a jelen hatalmasan megnőtt történelmi érdeklődését. vagy hanyatlik. virulnak és halálba hanyatlanak. legújabb kor s felvetődik a kérdés : mi értelme van ennek a tagolásnak a mi számunkra ? Hová tartozunk mi ? a legújabb kor legvégire. hogy új középkor felé halad a világ. ez egyúttal jellemző a legújabb történettudomány általános irányára is. És a jelen égetőnek érzett történeti kérdései mögött ott áll az iskolában tanult világtörténelmi séma: ókor. Ennek jele pl. a részletekbe vesző adathalmozás helyett átfogó kép az egészről. avagy a társadalmi rétegek? Vagy fontosabb a vallás. a művészet. vagy szellemi ? A jelenben rég letűnt korok mását fedezik fel a történetírók. A világháború katasztrófája megingatta az ember hitét a mában és a jelen zűrzavarából a múltba fordul. az irodalomtudomány művelői pedig külön kongresszust rendeztek az irodalomtörténeti korszak fogalmának a tisztázására (Amsterdam. vagy fordítva az ember uralkodik a lermeszeten? Mechanikusan ható erők labdája az ember vagy szabad? Anyagi természetű-e a világ és vele a történelem. hogy múltjában is jövőjét keresse. Ennek az érdeklődésnek az indítékára könnyű rámutatni.

5 kő fellelésekor akadtak tudósok. amikor megtörténik a szakítás az ú. hogy a görögségnél keressék történelmi világszemléletünk kialakulásának és általában a mi egész kultúránknak a végső alapjait. München & Berlin. a régi és a távolkelet nem ismerése. sőt ma éppen fölemelkedőben van. Troeltsch : Der Historismus und seine Problcme. Bauer stb. Ritter. Croce. emez pedig a humanizmussal és a reneszánsszal. München & Berlin 1911. még az általános bibliográfiai részt. ehhez járult prózaibb okként a keleti nyelvek. Honnan erednek ezek a gyökerek ? Troeltsch. Gooch. 1919. Ez a legszokásosabb eljárás. középkor egyházi tekintélyével és megindul a szabad természetkutatás.4 A gyakoriság magyarázata a nyugati tudományosságnak a humanizmusból eredő görögimádata. kik ismerték a görög nyelvet. 4 Bernheim : Lehrbuch der historischen Methode und der Geschichtsphilosophie. E. 19283 v. n. mely mindmáig tart. 192012 Ermatinger: Philosophie der Literatürwissenschait-jában. tehát mások helyesebbnek gondolták. Leipzig 19145-6. Rothacker: Einléitung in die Geistesgeschichte. Rothacker 1 a tizenkilencedik század elejével kezdik meg fejtegetésüket a modern történelemszemlélet kialakulásáról a francia forradalom és a romantika körüli filozófiai irányokkal (Hegel) kapcsolatban. 1913. 1930. innen indul ki Bernheim. mely sok évszázadon keresztül visszavezetett a kő felállításának az idejére és kulcsként szolgált az egyiptomi szöveghez. a problémák rendszerezését és esetleg valamilyen megoldás lehetőségét. Pozzotól 1915: Zur Theorie und Geschichte der Historiographie. Gooch : History and Historians in the 19»c century. Croce: Teória e storia della istoriografia. Itt kezdi Fueter3 nagy munkáját az újabb történetírásról. Ritter. ez a természettudományok kiművelésével. Tübingen. Bauer: Einführung in das Studium der Geschichte. változatlan lenyomat 1925. M. Die E n t w i c k l u n g der Geschichtswissenschaft an den führenden Werken betrachtet.. Azonban ez a nagy történelmi érdeklődés Rousseautól és Herdertől indul meg és Schultz 2 pl. Ö. hogy ezen a talajon megkísérelhessük a világképek összefüggésének a vizsgálatát. Berlin.) Mi is a jelenből kiindulva keressük a mai történelemszemlélet gyökereit a múltban. Azonban a humanizmus és a reneszánsz mintája a görög-római kultúra volt. De Rousseau és Herder szorosan összefügg o felvilágosodással. 1 . M. Berlin 1922. 3 Fueter: Geschichte der neueren Historiographie. Tübingen. itt kezdi meg a német irodalomtörténetírás legújabb szakaszának tárgyalását. német ford.

ilyen módon elhagyhatnék a P r o l e l 1 ^ ' mert megvan a kereszténységben. a többi közömbös smunkra.Jellemzően modern Bolt állásfoglalása: „Wir seben heute Oriec land nicht mehr in jener Isolierung gegenüber dem Üstén. az egyiptomiaktól. Vörösmarty elképzelhetetlen a nyelvújítás ereümenyei nélkül). mert. milyen természetesen illeszkedik a görög történelmi világkép. a babilónoktól és majd látjuk. Nem helytálló az a keletű felfogás sem.6 Pedig semmiképpen sem tartható ez az álláspont. Ezeknek a műveltségi feltételeknek a kialakulasara pedig biztosan következtethetünk a következményekből. Ők is sokat vettek át másoktól. eze^ az ö világfelfogása nekünk mindig merőben idegen m a r ez minden történeti megismeréssel szembeszögezhető. sot a ^ ban minden megismeréssel. a ^ ^ görögségen és a zsidó prófétizmuson: minden. írásos feljegyzés nem maradt reánk. bár az alapvetés legnagyobb resze ők végezték. 3 kiad. A mai 5 i. bár felhasználható lelet. a római birodalmat. Nem említve az utolsó értékítélet megoko at an es megokolhatatlan voltát. mert i gy világbirodalmak azután is keletkeztek és elhagyhatnok mind a négyet." (Sternglaube u. részben. a IV. úgyis tizenkilencedik század végének életében. Nem fogadható el Troeltsch* érvelese se . hogy a mi egész kultúiánk négy a l a p p ^"ss^kus a nyugati középkoron. arm^ k ö z ö m b ö s fontos az ókorban. Tehát eljutottunk az osem g. Sterndeutung. . mert a történelem u t j a bizonyos lei tételektől függ (pl. alapjuk az ember előttük is „ ^ b lemi érdeklődése és képessége. a szaiaK 'i i. A z ősember nem is áll tőlünk olyan messze. itt kell kezdenünk. másrészt pedig azt az elevee £ világszemléletet tételezi fel. A lehetőség a kezdeti „történelemszemlelet valamelyes helyreállítására megvan. e \ számunkra. A szellemi e e nein a görögséggel indult meg. hogy a történelem menete külön u túrkörökben pereg le. m. még csak nem is ők műveltek a tudományokat egyes-egyedül. hogy a keleti ember távol esik tőlünk. hogy a történelmi világképek kialaK i meg. Az ősi kultura _ _ m V semmiből keletkeztek. . ő azt állítja. 765-767 1. az antik imperializmuson. megvan a görög kultúrában. lásának végső eredetét keressük De még itt sem állhatunk meg. ami jelentős számunkra belőlük. mely a történelem f e l é p í t é s é t (Aufbau) tárgyalja. Kittit felé vezetnek. wie sie wo eins ^ glaubt werden mochte. 1926. a mediterrán kultúrából. az in ^ és a perzsa mellé a babilóniai mögé. mint hinni lehetne. A cél éppen az.

1. Handbuch der Philosophie II. dem Hasz nicht Hasz und Liebe nicht Liebe wáre. 436. a megtisztult örökegyembert látta. so wáre uns die Geschichte desselben noch unzugánglicher als die Begebenheiten in einem Bienenstock. a világnézeti típusokról szóló rész (36-78. ami kívülünk" (Jeans." The Nineteenth Century and After 1934. Nem véletlen. lp. görögöt és újabbat egyaránt. sohasem azt. kit a civilizáció űzött ki az édenből. 192 1. okt. A z ősemberben is meglevő emberi szakadatlan folytonossággal vezet kezdettől máig. „Si les faits rapportés dans les documents n" avaient pas été analogues á Ceux que nous observons. amennyit ez tesz lehetővé. Bernheim i.. gábe es oder hátte es je gegeben ein Volk oder ein Individuum. A tizennyolcadik századi felvilágosodás is ide torkol és itt fordul Rousseau paradicsomi ősemberével.)7 A z ember áll minden emberi világkép középpontjában.6 Ilyen értelmezésben megállna Protagoras szofista tanítása: . A következő metszővonal./Í-Y ngyondifferenciált életrendszer mögött még mindig van valami az ő sokoldalúságából és a pszichológia is mind határozottabban mutat rá az atavisztikus tudatalatti nagy jelentőségére a mindennapi élfetben.. 120. L) és Jeans: „Our minds can only be acquainted with things inside themselves — never with things outside. ami bennünk van. „Denn in der Tat. hogy megismerhessük a múltat és csak annyit ismerhetünk meg belőle. c . Seignobos: La méthode historique appliquée aux sciences sociales Paris 1901. És manapság is mindjobban erősödő érdeklődés nyilvánul meg az ősember. a jelennel. Jellemző két idézet.a dolgok mértéke az ember. München & Berlin 1926. A reneszánsz megint az ős Ádámot kutatja. áll a teremtésmondák elején." Ch. görögökelőttit. nous n'y pourrions rien comprendre". bárhogy is szeretne önmagán kívül helyezkedve és felül emelkedve „abszolút" ismeretekhez jutni. a múlttal való felszámolás idejében az ősember alakja kerül előre. hogy a történelmi világról való felfogás nagy fordulóin. a kereszténység Jézusban. az első ember. m. a második Ádámot. a primitív életformák iránt." Egyformán erre az eredményre jut a szellemtörténész: „a világról való ismereteink a különböző embertípusoktól függnek" (Rothacker) és a természettudós : . Ádám. 7 Rothacker : Logik und Systematik der Geisteswissenschaften. Ez a közösemberi teszi lehetővé. ez kapcsolja össze a múltat. das in anderer Logik dáchte als wir.csak azt ismerhetjük meg.

Evvel együtt bővíti a teret is: a közvetlen környezet szorítja. repülőgépen és sztratoszféraballonnal. mint természeti adottsággal foglalkozik és az okság elvével elemzi a történelmet is (Analysis). Russel elmélete a csillagvilágok kialakulásának fényévmillióit és Jeans azt gondolja. efelé tart az egész emberiség (Ad Deum). Ez a történelemszemlélet útja vázlatosan. hogy kozmikus távlatba állította az embert. vele lazán összefüggő keretet. vagyis az idő elejét. (Kosmos). gőzgép) (Dynamismus). vasút. az ásatások felszínre hozzák írástalan korok és ősi állapotok emlékeit. isten. a geológia feltárja emberelötti korok évszázezredjeit. A 15—18. burát. Tehát az ember térben kifelé. Ehhez kapcsolja először. Azonban a törté- . hanem ameddig egyáltalában el lehet érni. később mind szervesebb továbbképzésként felfogott világrendszert. adatot gyűjt. ameddig nemcsak elérhet az ember. Megnagyítja a mikrokosmost és feltárul az atomok és protozoák parányi élete. bejárja a távolt gyalog. Azonban a nagy távlatokban is az ember világhelyzete volt a kérdés. a szükreszabott emberi emlékezetet az írás megszabadítja a feledéstől. A tizennyolcadik század második felében kezdődik meg az összegyűjtött nyersanyag fejlődési sorba való állítása a természeli világkép dinamizálásával egyidejűleg (hődinamika. elektrodinamika. kocsin. Mindkét világkép közös sajátsága. időben előre-hátra megszabni véli a kereteket. a tér határát. Önmaga állt a keret közepén és kereste a legvégső alapot. egymásután tárulnak fel a régi kultúrák. század mér. az emberrel. gőzhajó. hajón. ember és világ felett álló Végzetben találta meg az ősmozgatót. A következő kor (a keresztény középkor) a Mennyei Atyát tette meg a mindenség teremtő végokának.8 önmagából és környezetéből (a mezokosmosból) indul ki. A z időben való tájékozódása is tágul. mint valami különálló. A reneszánsz és a humanizmus szakított evvel a kozmikus felfogással és innentől fogva az ember maga áll a középpontban (Homo). közelebb hozza távcsővel és ma már a fizikusok megállapíthatni vélik a világmindenség kiterjedését. melyet mindig más princípiumban vélt megtalálni: Legelőször (ókor) a mindenek. ennek végzéséből forog minden körbekörbe (Rotatio). hogy természettani úton meg lehet határozni az anyagi világmindenség keletkezését. az eget és a csillagvilágot (makrokosmos) és felfedezi a parányok világát (mikrokosmos). az entrópia elmélete pedig a világ és vele az idő végére mutat rá.

egyéniség. empirikus. egyeshez viszonyító. inkább induktív. néplélek. szembenálló pólusok. de a felosztás inkább az áttekinthetőséget szolgálja. 2. tehát történelmen kívüli érték illusztrálásában (Kant. általánoshoz viszonyító. típus. mint pl. mechanizmus stb. nem említve az értékbölcselőket.. szélső megfogalmazása Hegelnél: „a történelem a szellem öntudatosodási folyamata" és Comtenál: „a történelem az ész fejlődése a teológiai és a metafizikus fokon át a pozivitizmus irányában". rövidebben minden történelemszemlélet periodizálással jár. a konkréttól az absztrakt felé haladóa tényekhez szorosan tapadó a posteriori módszer. elkülönítő. 8 . részegységekre való bontását is jelenli. akik a történelem egészét egyes események egyszerű összegezésének tekintik. egyes adatokból összerakó. Schleiermacher: „a történelem az etika képeskönyve. a bevezetés végén. nem szólva a részletkulatókról. Az itt következő tudósok ismertetése természetesen a főszövegben. fejlődésréteg. irodalmi.8 Ilyen részegységek : a korszak. rendesen szaktörténészek követik. táj. melyeknek egymásra következésében valamilyen törvényszerűség (Isten.' Windelband. ritmikus változás. művészeti tudományos megalapozással. haladásfok. szélső megfogalmazása Rankenál:" „a korok közvetlenül viszonylanak Istenhez" és Heussinál: „csak monográfiát lehet írni".9 nelem' egészének szemlélete egyúttal annak feldarabolását. század. gazdasági. melyben több-kevesebb rend vagy összefüggés van. valamint idetartoznak a pozitivista életrajzok. általános tételekből levezető. kiknél azonban hiányzik az egészre vonatkozó gondolat. az ideálistól a konkrét felé haladó a priori módszer. politikai. Vannak. kultúrkör. Rickert. Ezek a kisebb egységek különböző összetevők eredői lehetnek. eszme. inkább deduktív. mások a történelem egészét többé-kevésbé részekre tagolják. hullámszerűség. egységesítő. Sors vagy Mechanizmus) nyilvánul s így a felosztás a törvényszerűségből következik. Végeredményben kétféle alapmódszer érvényesülhet bennük : 1. közösség. vallási. társadalmi. kiknél maga a történés elvész valamilyen időtlen.) A periódus szó történetét 1. nemzedék. tisztán racionális. valamint idetartozik Breysig mechanisztikus történelemszemlélete. rendesen filozófusok alkalmazzák. kultúrtényezök. korszellem. faj. stílus. a maguk helyén történik. környezet.

Gundolf Shakespeare könyve (1911) és Ungernak Hamannról írt műve 1911. ezekután kezdjünk hozzá a kérdés rendszeres történeti áttekintéséhez. ahová viszszaér emberi tudás és emlékezet. Láttuk a történelemszemlélet vázlatos útját és vele összefüggő módszereit. másrészről üres légvárépítéssel fenyeget. az úgynevezett szellemtörténet. Ilyen pl. fejezet. kezdve ott. Ez egyrészről vakondlátókörrel. Pedig ennek a kérdésnek az eldöntése. (A kettöség lélektani okára a következő fejezet mutat rá). láttuk problémáit. Történtek ugyan kísérletek a két szempont összeegyeztetésére.10 A felosztások egészen máig ezen a két úton haladtak különkülön. a két út öszszehozása a történetfilozófia gyökérkérdése. 1(1 . de ezen belül is megvan a kétféle irányzat mindjárt a két első gyakorlati megvalósítónál10. de ezek a két véglet közelebbhozásánál többet nem jelentettek. Bővebbet 4.

amelyeket pedig újabban szeretnek légmentesen elzárni egymástól a szellemtudományok önelvűségének hamisan elgondolt hangoztatásával. ö. (Íme a történelem. tagolatlan Ebben és a együtt világosan elkülönülve a jelentől. Ez egyúttal megmagyarázza azt is. De megőrződnek így hagyománya. (Fátum. emberöltök régi saját élményei őrződnek meg. az-ig pedig nyomosító elemmel ellátott lativusi (tehát helyhatározói) ragból ered. a matematika és a fizika találkozása. Rotatio.1 abl. világomlások. aránytalanító tégelyben keletkeznek a hitregék félelmek is. Pesttől Bécsig. jelenlévő és mégis van idővonatkozása . Még egyszer találkozik a matematika a történelemmel Laplace valószíriüségszámitásában és a statisztikában (Quetelet). mondák. ilyen egyszerűen minden mozgás (s f 0). azt bizonyítja az is. fejezet. A térrel és az időküzdenie. hogy miért szerepel a mozgástanban is. Emlékezetében nemcsak a elődeinek hagyományai is. hanem Ez az emléktömeg gomolyagként ott lappang a tudat hátterében és egymásra keveredik benne a közelmúlt s a régi a nagyító. hogy az idöhatározók a helyhatározóragokat vettek át. L. térbeli. özönvizek elmosódó emléke. Ezek közül is kezdetben csak olyaHogy az időszemlélet később alakult ki. vel meg kellett amelyek a távoli dolgokkal bizonytalan rettegésben tartották az ősembert. meg az időszámításban is a szám. Pl. rag). az időt átéli. 1.2 ilyen elsősorban a természeti jelenségek változása. Ez az időszámítás kezdete. A z ember a térben és a jelenben tagolni tehát csak olyasvalami él. A távolt megjárta s ezzel szétoszlatta titokzatosságát: az időt pedig tagolta s így tette a világos megismerhetés számára hozzáférhetővé.) Az ember emlékszik múltjára. 1 .1 ami Időt segítségével lehet. 4. 2 Fizikailag megfogalmazva a dolgot.Első rész: KOSMOS. hol a-tól eredeti jelentése nyilvánvalóan térbeli képzetre utal (tő „Stamm" -f. a magyarban tegnaptól holnapig v.

a temetkezési szertartásoknak.12 nokat választhatott. nagyobb távlatú forgására épül. júl. feljegyzés. * * Nagyobb távlatú idő. körszerű. hanem a csillagvilág hosszabb tartamú. Több változatosságot nyújtó alap kellett ahhoz. ehhez hiányzik belőlük a távlat. Az a körülmény. időtlenné tenni annak az emlékezetét. A szumirok és szellemi örököseik. . az ember az időszámítással és a régi hagyományok. mint pl. egyszínűek. mivel a természeti jelenségek visszatérő hullámszerűségéhez van kötve. Mezopotámiában számították először az időt a csillagok járása szerint. a csillagokat égi írásnak tartották. Évezredekig tartó önkéntelen észlelés és tudatos megfigyelés készítette elő ennek a lehetőségét. az éjjel-nappal váltakozása vagy az évszakok visszatérése. Az első világképekben az idő mintegy a tovahaladó jelen köré csavarodik. hogy igyekszik megörökíteni. zárt. hogy a primitív képzelet megszemélyesítette ezeket. időbeli világkép az egyiptomi időszámítás alapján. másrészt új emlékezetet fenntartó napló (évkönyv.és történelemszemlélet csak ott keletkezhetett. kezdetben kőbe vésve (hatalmasabb és állandóbb). a babilónok. egyszeri. feltűnő s nem túlságosan hosszú idő múlva ismétlődnek. amit értékesnek tart. melyből kiolvasható a jövendő. (Ez az alapja pl. Ezért nem keveredett pl. Azonban ezek az időszakok aránylag rövidek. 17—19). bár már a Kr. nem nyilt. A z időszámítás a keretet. Ez az időfogalom. vagy a humanisták dicsőségvágyának is. (Kr. krónika) formájában. Összegezve tehát. az írást. ahol a periodizálási alap. ötödik évezredben felismerték a Nilus áradásának évenként visszatérő szabályosságát s naptár készítését is korán megkezdték. az időszámítás nem a közvetlen környezet rövidtartamú időszakaszain alapul. bizonyos elemi berendezkedésen túlmenő tagolásra nem alkalmasak. majd papiruszra írva (kezelhetőbb és változatosabb). valamint új élmények feljegyzésével megveli történelemszemléletének alapjait és megkezdheti a kiépítést. a vázat adja csupán: a történet tartama az embernek abból a törekvéséből ered. történelmi. amelyeknek szabályossága egyszerű. még élénkebbé tette az idő menetének szerintük való elképzelését és tagolását.) Ilyen célra használja fel a jelet. e. egyrészt régi emlékezetet őrző hagyomány. e. 4241.

ez a „sor".122 = 518400 év). hogy Babilonban ismerték az órát mind napóra. a zsidókhoz. 60-szor 60 = 3600 év ad egy ilyen nagyobb egységet. A tizenegyedik kor végét Nagy Sándor jelenti. A z egész elképzelés olyan. Kínába. mindegyikben egy-egy csillagkép uralkodik. hogy alapszámaikat a 12-t és a 60-t összeszorozgatták. .) A teremtéssel indul meg a világfolyamat. valamint 4. Azután egy új teremtéssel kezdődik megint elölről az egész.13 Mivel pedig az ember hajlik arra (— mást nem is tehet —). m. valószínűleg iráni motívum) tűz által. (Keleten ez még ma is általános. elkerült Egyptomba. mind vízóra formájában. mint az óra s nem véletlen. az egyházatyák sokat küzdenek ellene. Perzsiába. ezután jön a nagy választóvonal. Innen ered 3 A kérdés asztrológiai vonatkozásait és feléledését az újkorban 1. az özönvíz. a babiloniak is az égitestek szabályosan körbenforgó (— legalább is ők így hitték —) pályájának a mintájára képzelték el a világegyetem folyását. Ez 12 főperiódusra oszlik. az első 10 kor a 10 őskirály uralma alatt áll. hogy meglévő ismereteibe rendszerezzen bele mindent. hogy minden vallási világelgondolás az idők vége felé helyezi magát!) Ez a roppant csillagmechanizmus elbűvölte az egész ókort. BollBezold i. (Jellemző.) Most már a vég felé közeledik a világ és a tizenkettedik kor végén jön a nagy megsemmisülés (későbbi. (602. a mai Keleten még élés napjainkban Nyugaton is megint kezdik a kozmikus összefüggéseket keresni.:1 Eljutott Indiába. 12szer 12 sor alkotja a nagy világévet. nyoma megvan az Újszövetségben. Egy ilyen körforgás a nagy világév. fejezet. (Ez is mutatja Nagy Sándor világbirodalmának nagy jelentőségét az egész antiquitásban. Tartamát úgy kapták meg.

gépszerű a konstrukció. hogy mindhárom matematikai lehetőség ( f . A hangsúly a világkép egészének rövid jellemzésén van. ciz embed. perzsa és görög gondolatvilágot részleteiben elemezze. de Ahura Mazda visszaűzi a sötétségbe. 2. A z első szakasz a szellemi teremtés ideje. liogy az indus. —. hogy a klasszikus görög és latin írók úgy dobálóznak a nagy számokkal. Itt a világegyetem valamilyen határozott irányban halad. Azonban a nagykeretben elvész az ember. hol nincs fájdalom. Érdekes. Áriman pedig a gonosz lelkekben szerez szövetségest. Egyptomban találjuk az ilyenfajta gondolatok első csíráit a a túlvilági hitben. Ahura Mazda 6 nap alatt megteremti és berendezi a világmindenséget. vallási és filozófia irányok szembenállása. az egész világfolyamat csupán ennek a túlvilági Ítéletnek előkészítő alapja. a számok törvényszerűsége mögött nincs tartalom. Az indus spirituális nihilista.14 az. míg vissza nem jut az Üsistenhez. a test a lélek beszennyezett ruhája. amikor az ember értékkülömbséget lát két egymásutáni állapotban. mint pl. 4 . Természetesen vallásos körben forog az értékelés. A tartalom akkor kerül szóba. A z élet csupa fájdalom. csak a semmi nyugalma. ennek a végén jelenik meg a Gonosz. A harmadik 3000 évben a Gonosz eljön a földre és gyölri a főterem!ményt. Babilónia 472. azonban a célpont mindegyik nép felfogásában más. 12000 éves nagy világfolyamat 4 nagy 3000 éves szakaszra oszlik. nincs szenvedés.000 éves emlékeiről beszél). akár a mai csillagászok (Ciceró pl. Zoroaszter. Angra Mainyu) küzdelmének tartotta a világfolyamatot. A lélek a túlvilágon megítéltetik. a Brámánhoz vagy a Nirvánába. 0) képviselve van. az ind. ezért kell vándorolnia a léleknek (pl. az egész világ célja a megtisztulás. A második szakasz az anyagi teremtés korszaka. A perzsák optimista teizmusa a J ó (Ahura Mazda) és a Gonosz (Áriman. a buddhista dhammatan). a szűz Természetesen nem célja a dolgozatnak. Határozottabb formában az indogermán népeknél van meg a történelem minőségi értékelése.4 1. teljesen quantitatív jellegű. a perzsa hivatalos rendeletek a végtelen idő tana ellen vagy a görögség nietzschei pesszimizmussal megrajzolt képe ellen felhozható érvek. de a negyedik korszakban a három ezerév mindegyikének kezdetén megjelenik egy-egy Megváltó. ez pedig felül áll az olyan ezerszámra felhozható egyes tényeken.

vergődés. Poseidonios fejti ki részié- . A J ó győzött. Fontos a Messiásvá. Legkifejezőbb elmélet. a tűz léggé lesz. 500 után) és mivel a görögök általában anyagibbnak képzelték el a világmindenséget. ho£y a világ állandóan züllik. úgy gondolja világfolyamatot. sem Epikuros mának élő. Mindegyik elszakadt mindegyikben gondolatkör vallásos. A z 2000.15 tői születendő Soshyant és legyőzik a Gonoszt és a harmadik jön az utolsó Messiás uralma ezeréves boldogság lesz. Hasonlóképpen van álló láto1000 év a nésével is fokozza. A z utolsó kor ugyanis már a földi menyország. ahonnan előálltak és bünhődniök kell érte az időnek rendje szerint" — mondja Anaximandros (610/9—546 Kr. e. Tűz emészt meg mindent. Ezután Ítélet. az egyéni. a réz1000 évig tart. A görögségnél már Hesiodosban megvan. a földi ''„történelem" a földi fokulszimbóluma megvan létet bűnös ^ r .- 3. Ebben a pesszimista körben marad meg a görög t* gondolkodás mindvégig és nem jelent elszabadulást Belőle sem Platón ideális világa felé vágyó bölcselkedése. az ezüstkor 3000. ezt a végképpen lezüllött világot azután tűz emészti meg. holnappal nem törődő tanítása. „Oda kell a dolgoknak visszatérni. a vaskor Zoroaszternek ^ mindhárom " - arról. kor mása A z indus a züllést még az időlarlam csökkearanykor 4000. Megváltó jelen 1000 boldog év Ítélet 11000^12000 / (A konstrukció rás gondolata!) itt is az idők végére helyezi a jelent. A silányuló ércfajok az egymásra következő korok elérték.) „ A születés szerencsétlenség" — véli Herakleitos (Kr.. mely lyamat silányulásként felfogott voltának az Ovidiusból közismert arany-ezüst-réz-vaskor túrában. míg el nem jön az új Megváltó. szellemi teremtés 1000 az anyagi teremtés I küzdelem a földön Zoroaster Soshyant I 2000 I 4000 3000 5000 6000 7000 8000 10000 9000 3. a víz földdé. A görögök pesszimista realizmusa úgy találja. hogy az ő jegyében négy érc sorrendjében síilyed. a mindenségtől állapotnak tartják. a levegő vízzé. telenedését jelzik. hogy a legnemesebb a ** elem. sem a Stoa céltalan erényessége. e.

Egyébként ilyesféle mesemotívumok gyakran találhatók a primitív népeknél is (pl. bakkal és kevertérc végtagokkal. vaslábelőtte aranyfejjel. Tőle kerül Ovidiushoz. 4.16 tesebben az ősállapot bölcsek-kormányozta paradicsomi szépségét. de közrejátszottak benne más természeti jelenségek is (az ember magán kívül keresi a mértéket). u. Közrejátszott ebben a körforgásgondolatban a babilon csillagászat is. a növények keletkezése.) Eszerint a 12000 éves világperiódus a végtelen időbe van beleágyazva és ebből bármikor eljöhet egy új hasonló világfolyamat.) — Érdekesen kapcsolódik ez a kérdés a legújabb exisztenciafilozófiához.) v. kibocsáthatja magából a megtisztult a Nirvánába a bármikor lelket és kezdheti görögök materialistábban igyekezték megmagyarázni a Ennek a kezdeti éden gondolatának a racionalizált mása a rousseaui „vissza a természethez" vagy a Fichte-féle első ősnép feltételezése. fejezet. makedon-görög és római (?) világbirodalmak után eljön a Messiás uralma. ö. virágzása és hervadása. (L. Dániel próféta látomást lát. hogy az egymásra bukó babilon-asszir. De nem tudtak az elért céllal mit kezdeni. aztán hirtelen rombadől az érckép. amely felüláll az isteneken is és ennek a végzéséből forog minden körbe-körbe. méd-perzsa. örökkévalóság — véges idö. (L. lélet alapja a fenti meglehetős kétes magyarázattal. (L. növekedése. ott a kapcsolat létrejöttéről is. Lucretiushoz (itt más sorrendben) stb. A z elnyomott zsidók nacionalizmusa ezt úgy magyarázta. az osztjákoknál). A z indusoknál megvan megnyugszik gást elölről. valamint szervetlen jelenségek (az esővíz) körbenforgása is. Szt. istenség A minden és ott újra körfor- testi salaktól. vágytól megtisztult lélek eljut a világszellemben. az emberi életkorok (születés—gyermekEz a négybirodalomelmélet lett Augustinustól a keresztény történelemszem- kor—ifjúkor—férfikor—öregség—halál) egymásrakövetkezése. fejezet. 2. Ágoston szembeállítását. 4. A perzsák a végtelen idő elméletével segítettek (zrvana akana. Ezért tételeztek fel egy legeslegvégső elvet. hogy a cél elérése után megismétlődik az egész folyamat megint elölről.) . Tehát úgy gondolták a folytatást. fejezet. 6 A 5 a szamszara de az gondolata. A világfolyamat ezekben az elgondolásokban már valamilyen határozott cél felé halad és ezt a célt el is éri. ezüstmellel.5 A z Ószövetségben egy nagy nagy szobor áll is megvan.

a sztoikus heimarmené és az epikureisla ananké vagy akár a mitológia Nornái. melyek az atomok esése közben a véletlen szerint keletkeznek. Herakleitosnál a tűz—levegő—víz—föld sor után a tűz megemészt újra mindent és kezdődik elölről minden. de egyúttal új világtavasz kezdetét is látták benne. A világbirodalmak kialakulása ezt még jobban előáegitette. e. a görög Nus. de mégiscsak az egymás után keletkező világok képe tér vissza. de általában az ókor történelmi képét a Cocytusszerű körbenforgás szabta meg. Babilon áttelepítette az alája kerülő törzseket. Nagy Sándor birodalma pedig a görög műveltséget. A körbenforgás végső elve a Sors. mindenek felett álló princípium. bele a Stoa bölcseletébe a „mindenek visszatérése" gondolatában és nem jelent lényeges változást Epicuros rendszere sem. Voltak a világfolyamat egyszeriségének is hirdetői. 135—51) többek közt a következőképpen kapcsolta össze : Hasonlóképen megvan ez a gondolat Egyiptomban is valamivel később. Aristoteles kevésbbé.17 kérdést. Pl. a perzsa végtelen idő. mint az indus Braman (világszellem). Platón is ennek a híve. itt ugyan sok egymás mellett létező világ lehetősége van feltételezve. a legvégső. de főképen a római birodalom fűzte össze az ismert világot. „Ettől az időtől kezdve a történelem egy testté lesz és az itáliai és líbiai Lotz János : A történelmi Világkép 2 ^SiNtyN . Ezek az elgondolások kezdettől fogva keveredtek. Ez van meg a koragörög természetbölcselőknél. de ez kerül pl. a Végzet. mert közelebb hozta az ókori népeket. Ezt a sort Poseidonios (Kr. ez a pythagoreusoknál. a perzsa világbirodalom elterjesztette a perzsa dualizmust. Mechepso és Petosiris csillagászok a Sothis-csillag lenyugvását világvégének tartották ugyan. de lényegében kevésbbé szabályosan és az egymásmellettiség kidomborításával ugyan.

ami feltűnő. az első emberről. új emlékek feljegyzésével. a Mahabharata. 1. szárazabb." (Polybios 1. hitregékben és mondákban az egész nép hite fejeződik ki a világteremtéséről. 2. Céljuk mindig az emlékezet megőrzése vagy tanító célzatból vagy egyéni dicsőségvágyból. hősökről. nagy háborúk. személyhez. félistenekről. gúlaépítés. * • * így képzelték el a világfolyamat nagy keretét.. pontifexlisták. a babona és a sovinizmus az irányító az események magyarázatában. régi hagyományok és 2.. a tényleges történetírás. Megindul a keveredés. mert friss tényekről emlékeznek meg. de természetesen a vallás. de mögöttük készen áll már az új világszemlélet. Csak arról tudósítanak. városhoz. Ebben egy a Gilgames-eposz. mely szakít a körbenforgás gondolatával. mely a gnoszticizmus zavaros tanításaival és a közeli világvégét jósoló jelenések könyveivel lejáratja ezt a kort. de a történettudomány mégis innen indul el.18 események egybefűződnek az ázsiaiakkal és a görögországiakkal s mind egy cél felé haladnak. a babiloni tudósok viszont lenézték őket s így tovább. A mondák. a kereszténység. ezek barbárnak tartottak mindenkit magukon kívül. Tárgykörük kicsi. várostörténetek. szörnyetegekről. de megbízhatóbb. hagyományok feljegyzése kritikátlanul történt. Szentségtörésnek tartották volna változtatni rajtuk. a jelen állapotról nem esik szó. a zsidók választott népnek nevezték magukat. 3. emberfölötti küzdelmekről szólnak az utódokhoz. évkönyvek. naiv világban nyoma sincs tudományos hitelnek. A hagyományokban. vagy törzshöz kötött. A z események közti összefüggést nem keresik. az emlékek feljegyzése szerényebben indul meg a fentebb említett két irányban: 1. dögvész. mítoszok. Mózes és Homérosz. A két irány egyesítése korán megindul. A z új emlékek feljegyzése szűkszavúbb. Ebben az irracionális. Mind benne éltek a nép világképében és ez volt az alap a kialakuló felső kultúra számára. határkőjelek. Teljesen kifelé ható expanzív. A z egyiptomi papok gyermekeknek nevezték a görögöket. A birodalom minden kultusztisztelete roppant egybeolvadást idéz elő. A kezdeti történetírás szimbóluma lehelne az az . emlékoszlopok. A vallási fantazmagóriák kora ez. Éppen ezért lokálpatrióták mind. Csupán a változásról beszélnek. emlékezete az ősök nagy tetteiről. áradás stb.). csak az elszigetelt adatokat jegyzik fel a király listák.

hogy lekiildé az Ür az ő angyalát és levága közülük 180. A logographusok szembefordulnak a mondákkal. Ágypten und ágytisches Leben im Altertum. A történetírásban is érvényesül ez a kritikus szellem. (Spiegelberg: Die Glaubwürdigkeit des Herodotos. hogy természetes úton alakult-e ki. Egyiknek sem akartak semmi hitelt adni. Szóba kerül a nyelv eredete. amint az írás istenasszonya. A filozófusok szakítottak a népi istenhittel és valami ősanyagból akarták magyarázni a mindenséget. köznép számára való szükséges fékkel magyarázzák. racionalizálják a hagyományt. 3 % 1. Egyebütt az ókorban laza törzsszervezetű népeknél vagy egy kényúrra beállított despotizmus uralma alatt ez a fordulat meg nem történhetett volna. Seschan az élet fájára írja fel őket.000-et. zsidó történetírás és itt volt a görög és a római történetírás kezdete. Ezen a fokon maradt meg az egyiptomi. e. Felvetették az istenhit keletkezésének kérdését és hősökimádásával. mert ilyen nincs. A z eltávolodás a görög racionalizmussal indul meg. A közösséget. de elemezték a problémákat. az államot tekintik a történelem hordozójának s ezáltal szervesebb szemléletre tesznek szert. Herodotos1' (Kr. Ermann-Ranke . papi kitalálással. babilon. Lukianus (Kr. I. Herakles nem ölhette meg a hidrát. a kritika elsajátítása végett. valószínűleg egy nagy kígyót ölt meg. 8 Beszélnek a kultúrfejlődés két tényezőjéről. Nem látták mindenben felsőbb hatalmak beavatkozását. 125—180) pedig később az államügyekben való forgolódást ajánlja a történetíróknak. Herodotos sorsa érdekesen emlékeztet Anonymuséra. Ilyen előzmények után történik meg a történelmi élet egészen új elképzelése az athéni történetíróknál. Tübingen 1923. ezt a Krónikák könyve úgy interpretálja. hanem megvizsgálták a jelenségeket önmagukban. vagy pedig közmegegyezés eredménye. hogy adataik közt igen sok figyelemre méltó és megbízható akad.7 A z eljárásra pedig jellemző példa az Ószövetségből (Herodotos is megemlékezik erről): a zsidók ellen vonuló fáraó seregében j^stjs^Jört ki és sokan mégfiaTtak. mely a fáraó cselekedeteinek feljegyzését úgy ábrázolja. 8 Ez emlékeztet a felvilágosodás és a marxi történetfilozófia felfogására: „a dogma kritikája a dogma története".) 7 . u. 484—425) utazni indult. a szükségről és az utánzásról. Ő k se tudtak szabadulni a Végzettől.19 egyiptomi relief. míg nem aztán a legújabb kutatások kiderítették. hogy saját szemével gyűjtsön tapasztalatokat.

. Ő is tudatos. A z államok „lelkét" az. hogy segítségével előre be lehessen rendezkedni a jövőre. Nem tartja elegendőnek a történeti események egyszerű elbeszélését. fejezet: a reneszánsztól a felvilágosodásig) történetfilozófiájának. tehát történetírása merőben praktikus célú." Ebből a kettős forrásból. e.) Látja a a feszültséget a vezető és a tömeg közt. mert ezek hozták közelebbi. 1. 51) és így önmagában is kiélheti magát. Ebből következik az is. hogy a z ő kora előtt semmi nagy dolog nem történt. ezeknek eredője a történés. Feltűnik azoknak különbözősége. virágzása és hanyatlása" (VI. ezért a jövő mégis határozható. művébe beleveszi az egész ismert világot. A Stoa már azt hirdeti. tudja.20 Megindul az államformák elméleti megvitatása Piatonnái (428/7—348/7) és Aristotelesnél (384/3 -322) a legjobb állam problémájával kapcsolatban. minden ember testvér. Athén és Spárta háborúját alkotmányaik külömbözőségével magyarázza. A „világtörténelmet" a világbirodalmak tették lehetővé. mert „minden államnak. de látja ennek a változásait is és vele az államok Végzetszabta bukását. Két alapjelenségben véli felfedezni a végső rugókat: a változatlan emberi természetben10 és a változó történelmi tényezőkben. alkotmányban látja. hanem összefüggést keres közöttük.) Ez a pszichologizmus a típust keresi. hogy nincsenek nemzetek. nemcsak kívülről jöhet a megsemmisülés. (I. politikai kapcsolatba a népeket. Látóköre tág. kezdeményező voltát és radikálisan szakít a múlttal. 201 —120) történetírása. (I. Kezdődik az 10 Ugyanaz a felfogása az analízis (3. lényegében minden mindig ugyanaz. Ezek mellett az elméleti viták mellett Thukydides (460—403 után) valósítja meg a gyakorlati történetírásban a közösségi elvet. Terjed az univerzalizmus gondolata. kijelentvén. Az ismert világ tágulásával gyarapodik az idegen népekről való ismeret is. apró közösségeket tárgyal. Ez az irány azonban csak kis városállamokat. a római világbirodalomból és a sztoikus humanitas eszményéből fakad Polybios (Kr. hogy ő ír először világtörténelmet. 11 Ez a gondolat is a felvilágosodás filantropizmusára emlékeztet. hogy nem lát fejlődést a történelemben. az oikumenét. Érzi elsőségét. A további egyezések egész sorát lehelne még találni. a történelmi változásokat az állami (ma társadalmi !) rétegek eltolódásával magyarázzák. minden politikának természete szerint megvan a növekedése. 22.

21 összefüggések kulatása és kialakul az összehasonlító kultúrtörténet (Demokritos, Epikuros, Poseidonios, Lucretius). Ennek a gazdag etnográfiai irodalomnak a vége felé már a más világképű barbároktól való félelem is megszólal (Tacitus Germániájában pl.)12 A tér tehát tágult, az egész ismert világot átfogja már a történetírás. A z időben azonban mégsem tudnak eligazodni. Egész időszemléletük térszerű, a történelem együtt jár a földrajzzal. Jellemző az egész antik történetírásra az, ahogy Plutarchos (Kr. u. 46—120) kezdi a Párhuzamos Életrajzokat: „Valamint a földrajzokban a történetírók .. ."1:t így a történetírók is körforgásnak látják az idő útját. A Sors, a Végzet áll az események fölött, ez forgatja a kis dolgokat is körbe-körbe csakúgy mint a világegyetemet. Polybiosnál az alkotmányok váltakoznak hasonlóképen : Monarchia

Ochlokrácia

Tyrannis

Demokrácia

t

Aristokrácia

i

Oligarchia Ugyanez a körbenforgás van meg Liviusnál, Tacitusnál („mint az idők, úgy váltakoznak a szokások is) és Septimius Severusnál is („Minden dolog körbenforog.'1)14 Tehát hiába vetette fel Tacitus a „sine ira et studio" gondolatát, hiába volt meg az antiquitásban ez a vágy az objektív történeti megismerésre, nem tudtak kiszabadulni a jelenből és
12

Az etnográfiának, az új ncpek megismerését rendező tudománynak, minden nagy világkép betetőzésénél és szétbomlásánál és az új felfogás előkészítésénél döntő szerepe van. (1. minden fejezet vége felé.) 13 A két tudomány még Bél Mátyásnál is együtt van. Ez a szemlélet jellemzi az egész felvilágosodás történetírását. (L. 3. fejezet.) " Diodoros I. 1; Livius 45., 41; Tacitus Annales 3., 55; VitaSeveric. 14.

22 időszemléletük körbenforgó, azaz ahisztorikus maradt.15 A kör szétszakítását egy merőben új világszemlélet, a kereszténység végezte el.

Függelék: A föntiekben csak azokat a kultúrákat tárgyaltuk, amelyek szorosan folytatódnak a következő fejezetekben. Azonban a gondolat helyességének bírálata végett kereshetjük és meg is találhatjuk a körbenforgás gondolatát távoleső kultúrákban is. Pl. Kínában a tsu-Hsi (1131—-1200)-féle bölcselet is rotációsnak látja a világfolyamatot az évszakok analógiájára: Elől a tavasz rügyfakadása, azután a nyár szépsége, majd az ősz bősége s végül a tél takarékoskodása s azután jön újra a kikelet a világmindenségben csakúgy, mint a természetben. A zsidóknál 1. Prédikátor könyvének első részét. Sőt még magyar mesékben is található ilyesféle gondolat. (Kandra: Magyar mithológia.)

A körbenforgás gondolata azonban egészen máig kihat. pl. az óra beosztása. A történés ismétlődő volta is fel-felújult a reneszánszban és legújabban. Sőt a nyelvészetben is található ilyen rotációs elmélet. (Grimm magyarázata az indogermán explozivarendszerröl az első germán Lautverschiebunggal kapcsolatban vagy Baesecke ófelnémet magánhangzó elmélete.)

15

I

2. A d d e u m
(Dualitas.)

A keresztény világszemlélet lényegét Jézus Megváltóvoltába vetett hit adja. Egyébként sok eleme megtalálható az akkori antiquitásban: erkölcsi téren Gamaliel és Hillel szelíd tanításai, a Messiásvárása, Stoa humanitása és kozmopolitizmusa, a próféták lalok, de a Megváltó eljöttének ben van meg. A kereszténység merőben új világszemléletet jelent. Transcendenssé válik az életfelfogás : „az én országom nem e világból való." Ebből következik és a sötétség fiai között: az e világban való dualizmus Isten fiai „Adjátok meg Istennek, ami az Istené emberek való szalátszó

az ókor reménysége a megszületendő Gyermekben közös gondobizonyossága csak a keresztény-

és a császárnak, ami a császáré." Ez a dualizmus jelenti a kiválasztottság partikularizmusát: közé, mint „Ügy küldelek titeket az közé" és a minden A juhokat a farkasok mással tudatos

szembenállást; ,,aki nincs velem, ellenem van."

kítás kijelentése : „hallottátok, hogy megmondatott a régieknek . . . én pedig azt mondom néktek" követi a tradíciót elismerni szavakat: „nem azért jöttem a világra, hogy eltöröljem a prófétákat." Ez csakis befelé forduló individuális hit által lehetséges: „te pedig elrejtezvén belső kamarádba." A hit az univerzális missziótudatot teszi kötelességgé: „elmenvén tegyetek tanítványokká minden népeket" bizonyos autoritativ jelleg azonban megmarad:

„amit ti megköttök a földön." A z egész világkép fölött Isten providenciája, gondviselése visel." Az evangéliumok A az új világszemlélet levelek két lényegét időben kort adják, a el páli (vagy Pál apostolhoz közelálló) az új tanításokat. 1
1

őrködik : „a ti mennyei Atyátok gondot

helyezik

Zsidókhoz írt levél

különböztet

Kissé szokatlan ugyan az evangélumokból kiindulni, de ez az egyetlen helyes módszer. A lényeg, amely a következőkben kifejlik, itt van.

alább). fejezet). A z első rendszeres felépítés a görög gondolkodáshoz kapcsolódik. A kereszténység tudományellenessége lassanként megszűnt. mely a 18.2 Gazdagabb a római levél tagolása: a történelem felépítése hármas11.thesis természeti állapot. Cyprianus (200 k. fejezet. szabad. ö. VilágkróniEz válik a mi időszámításunknak is alapjává a 6. az állammal. 4.5 Egyéb nézetei a körforgás mellett. a római birodalommal kötött kompromisszum (milánói edictum 313. Lessing. de jellemző módon a körforgás egyszerivé válik: Istentől — a világon át — Istenhez vissza. 2 . l. Felesleges és ködös. — 240 k. 3. az anyagnak angyallázadásból való magyarázása. törvény (zsidók) kötött Istenben. ö. 5 v. a természeti állapot (pogányok) — törvény (zsidók) — evangéliumi szabadság (Jézustól. a preexisztencializmus elfogadása.— 340 k. újjászületésgondolat játszik benne szerepet. akinek görög-keresztény szintézise így nem is vált hivatalosan elfogadottá. A z első tudományosan kifejtett gondolatok is inkább pedagógiai képek. felvilágosodás (Lessing).24 meg: a kijelentés elolt — a kijelentés után. Lessing: Die Erziehung des Menschengeschlechts. A kereszténység tudományellenes volt. csak a ker. ö. manicheusok) mellé helyezik Origenest. — 258) pedig a hat teremtésnap gondolatát alkalmazza a történelemre. a körbenforgást teszi Origenes (185—254) világmagyarázata alapjává. 7 Dempf (Sacrum Impérium) Eusebius szír származásából magyarázza világ. krónikáját. 3 Történetfilozófiailag ez az első alkalmazása a háromfok törvényének (Drei Stadiengesetz). Hegel. századtól (Dionysius Exiguus (525 1. ö. Isten nélkül.) a természetes életkorokkal veti egybe a történelem menetét. Clemens (f 101) beszél az emberi nem neveléséről. 2.).) Joachim di Fiori. új kijelentés'5 várása a többi eretneknek tekintett szekta (gnosztikusok. 6 v. A következők (1. synthesis . Joachim di Fiori. Eusebius 7 (270 k. a középkori drámával. íráshoz csak apologéta vagy tanító célból fogtak.4 Tertullianus (160 k. antithesis . Nagy Konstantin) pedig új helyzet elé állította a keresztény történetírást. A kép tudományos kiépítése azonban késelt. Scotus Erigena (800—877): „Finis totius motus est princípium sui" vagy v. Comte függnek ettől! ! Az ó-közép-újkor hármastagolása máskép jött létre (1. kereszténység szabad Istenben. században megújuló egyházatyatanulmányozások által kapcsolódik ide. 4 v. Dialektikát könnyű belevinni a fenti tagolásba. 4—5.

tudják meg a követőik. Ailly Péter 1789 M-re. Azonban a literatúrában sem marad el az egyház a pogányság mögött (már a tudósokkal büszkélkedik !). újabb a perzsa dualizmus hatásait mutató Dániel könyve. ebbe a keretbe fogja be a világtörténetet8 időrendi táblázatok segítségével. lendületet a kereszténység után a felvilágosodásban kap (Voltaire.) 1260-ra . megvolt benne a lehetőség rá). hanem a sztoicizmussal indul meg. elsősorban a népek szerepelnek a hatalom egymás utánjában (kaldeusok. Bábel. A szilárd pontok a bibliából eleve adottak: teremtés.) latinra fordította és 378-ig kiegészítette.) 10 A keresztény felfogás alapjául a zsidó ó szövetségi szemlélet szolgált. 9 A világ végét kezdetben általánosan közelre tették. sz. a Krisztus ellen dühöngő kutyák (!). Az adventisták szerint már 1844-ben megkezdődött a végitélet. k. k. sz. A keresztény dualizmusnak megfelelően külön választja a szentírást. (L. Augusztinus szakit evvel a felfogással. Térfogalma általában a kereszténységnek megegyezik a római birodalommal. Schlözer). régi séma eredetmonda (Mózes könyvei) a teremtésről. (világ = római birodalom) . Teoretikusan kifejti Francesco Petrici : Della história (1560. 2. méd-perzsa. a literatúrától. Dávid. Ezen alapul a tartalmi keresztény történetfilozófia. Ranke ad neki új megfogalmazást. Nicolaus v. Cues a 18." melyet a közeljövőre vártak. II. babilon.) 8 . külön a zsidók). római (??) birodalomra szoktak magyarázni.10 A római birodalom az utolsó világimperium.25 kája foglalja egybe a hagyományt. Azután is gyakori: Joachim (f 1202. fejezet.) fele). rómaiak . Bodin kirekeszti a történetfilozófiából ezt a kérdést. Babilon. Görög nyelvű krónikáját Hieronymus (350. médek. 3. melyet a 1. Jézus és az utolsó ítélet. Porphyrius meg Julianus. (Kr. Ez két főrétegböl állt. írói lexikonában (De viris illustribus). — 420. Ez tartalmazza a négy egymást felváltó világbirodalom post eventum jóslatát két látomás (a bálványkép széthullása és a négy fenevad) alakjában. Pico della Mirandola 1994-re . görögök. görög-makedon. 2. Cárion (Melanchton barátja 2006-ra várta az utolsó Ítéletet. folytatva a zsidó törzstörténettel. A vallásos melszőpontokhoz igazodtak a politikai birodalmak is Dániel alapján. perzsák. Bábel tornyáról és az özönvízről. özönvíz. babiloni fogság. Nála van meg a „középkori" irodalomfogalom megfogalmazása is legpontosabban. 1. e. kik azt hiszik. az oikumenén túl való terjeszkedésre kezdetben nem gondoltak (mivel azonban a kereszténység szellemi mozgalom. hogy az egyháznak A világtörténet nem a kereszténységgel. első (185 k. ahogy célkitűzésében mondja: „tudják meg hát Celsus. Salamon. a scripturát a profán irodalomtól. elejére. 4. 1. asszírok.

Ágoston (354— 430) műve. . de Isten előtt jólismert. mely előttünk rejtett. 11 . fii. építették és ékesítették és hagyjanak fel avval. Porphyrius et Julianus rabidi adversum Christum canes. suamque potius imperitiam recognoscant". A történelemben isteni világterv vonul végig „nem vaktában és véletlenül. Tört. A felgyülemlő kérdések rendszeres vizsgálata. . septentrionis copiositas. quanti et quales viri eam fundaverint.26 nem voltak filozófusai és ékes szónokai. 15 „Pulchritudo saeculi velut magnutn carmen cuiusdem ineffabilis modulatoris. — História adversos paganos. 12 „Ubique patria ubique lex et religio mea est . északon. nullos habuisse doctores. Ad. menynyien és milyen férfiak alapították azt." 14 A történelem századai strófák az Islent dicsőítő nagy énekben. Dei L. 1 3 De civitate Dei libri XXII. Kornis. A kereszténység büszke (és már kevésbé veszélyes) megvallása Orosiusnál (f 418) a római polgárság tudatával párosul. adornaverint et desinant fidem nostram rusticae tantum simplicitatis arguere.15 A történelmi folyamatban dualizmus nyilvánul a két állam. délen) mivel a keresztényekhez és rómaiakhoz. — A cím és az ötlet Suetoniustól való. hanem a dolgok rendje és ideje szerint. Deo. A z Isten államáról11* írt könyvében fejti ki történetfilozófiáját. hogy a mi hitünket csak falusi együgyüségnek csúfolják. cui tamen ordini temporum non subditus servit. sőt ő irányítja azt úrként és végezi mérséklőként. inkább ismerjék el a saját tudatlanságukat. 138. „Mindenütt ott van az én hazám. mint római és keresztény jövök". ducens in aeternam contemplationem spéciéi Dei" — Epist. exstruxerint. IV. discant sectatores eorum. „Discant igitur Celsus. . notissimo sibi (sc. Latitudo orientis. a mennyiség szaporítása történeti szempont nélkül. sed eum ipse tamquam dominus regit moderatorque disponit" — De civ. quia ad Christianos et Romanos. 14 „non temere et quasi fortuiter pro rerum ordine ac tempore occulto nobis." 11 Módszere ennek megfelelően az adatok halmozása. Maic. mindenütt ott van a törvényem (!) és vallásom . . 12 (A négy világbirodalmat Orosius az égitájakkal kombinálja és a méd helyébe egy déli afrikai imperiumot rak). a növekvő anyag összefogása és az elméleti alapvetés Szt.). Ilyesféle katalógusok nagy számban találhatók Hieronymus után. . . . magnarum insularum largissimae tutissimaequc sedes mei iuris et nominis s u n t . (keleten. qui putant ecclesiam nullos philosophos et eloquentes. Romanus et Christianus accedo". 33. meridiana diffusio. de ő nincs az időrendnek alávetve. sem doktorai. id. De viris illustribus Prologus.

A civilas mundí a négy birodalom során pereg le. rész alapján nemzedékek szerint tagolja.. 1. 16. A történelem is a teológia szolgájává válik. qua duarum civitatum. 16 .. Ágostont. fej). 2. 1. öregség (senectus) Krisztustól az utolsó ítéletig. 2 1 -| 4 évet tévedett. Az egyházfilozófiában azonban mindmáig nagy szerepet játszik Szt. Victoire) is a külső kronológiai „De ea parte operis. hogy egy füst alá fogja az egész antiquitást. fej.27 az isteni és a világi között. Dei. csecsemőkor (infantia) ÁdámtólNoéig 10 generáció. 1. 16 Elől a teremtés és Ádám áll. 30 Isidor : Chronicon . 10 A felvilágosodás ennek racionalizálása. L. (Stoa— pythagoreusok!) — De civ. ifjúkor (iuventus) Dávidtól a babiloni fogságig 14 gen.18 Bizonyos dinamitást nyer így a történet az isteneszme haladása19 kapcsán. egész a reformációig általános. ezután jön az 1000 boldog év és a túlvilág. sed aut innumerabiles (Epikur!) aut eundem unum certa conclusione saeculorum nasci et resolvi opinantur".17 A z Isten országa a Seth-től eredő ágon folyik a hat teremtésnap és az életkorok szerint és képviselői Krisztusig a Zsidók. id est caelestis atque terrenae initia et finis incipiant demonstrari" — De Civ. Dei XV. L.. 4. 20 Isidor (f 636) krónikája. 7. 3. Beda (673—753) krónikája egész pontosan követi Szt. 18 „De his. Beda : Chronicon sive de sex aetatibus mundi. aki mindennek ősatyja. 5 öregedő kor (aetas senior) a fogságtól Krisztusig 14 gen. gyermekkor (pueritia) Noétól-Ábrahámig 10 generáció. de a folyamat a sztatikus túlvilágba torkollik. 12—13 caput. A Jézus előtti korokat Máté 1.21 A világkrónikái irány többi képviselője (Cassiodoros. 4. a nyelvészetben a zsidóeredet hosszú ideig kísértő gondolatát. Közben a keresztény éra szerinti időszámítás is általánosan használttá lesz (Dionysius Exiguus római apát (f 525). Sleidanus (I. ki mind a sztoikus. Hugó St. serdülőkor (adolescentia) Ábrahámtól Dávidig 14gen. Paris 1681 az utolsó következetes követője. Augusztinus világképe az egyház hivatalos álláspontjává válik. Marianus Scotus. Ekkehardt. itt is használt (Cárion. XII. 6. Ágoston. Augustinus az első. XI. szétszóródásuk után az egyház az Isten országa képviselője az utolsó ítéletig. qui hunc quidem mundum non sempiternum putant (görögök általában !). — De Civ. 17 „Nec essent alii homines nisi qui ex illis duobus nati fuissent". 4. mind az epikureista elmélettel élesen szembeszáll és ezzel az antik körbenforgást megszakítja. Dei L. Jellemző. a katolikus egyházban Bossuet (1627—1704) müve Discours sur l'historie universelle.

Új szempontot (és gondot) adott egyúttal az.24 A kor duális felfogásának megfelelően külön műfaj a nemzeti történet mellett az egyháztörténeti monográfia. a kompozícióra is több gondot fordíthattak. A szünetlen változás tudata a történeti valóság mélyebb felfogására vezeti. Ez a világ is a vége felé közelget. Toursi Gergely (540—594) (História Francorum et gestae regum Francorum) Beda (672—735) História ccclesiastica gentis Anglorum . 25 22 1146-ig adja a világtörténelmet. olasz Liutprand 960. Annyiban segít áttörni a megszabott sémát. sz-ban a jezsuiták az inka királyoknak valószínűtlenül hosszú uralkodási időt tulajdonítanak. Kézai (13.23 Később rendesen dinasztikus érdekek szolgálatában állott. angol William of Malmesbury 1125. század első felében is viták folytak a bibliai kronológiáról. Ez tárgya miatt is nemzetibb színezetű volt. a hat kor gondolatát is vajmi kevéssé s az univerzális anyag mellé nemzeti monda kerül. Nagy Károly fordulópont.25 a hagyomány teljes tiszteletével a német freysingeni Ottó (1114 k. Ez is éppolyan kritikátlan irracionális. a virágzás melleit ott van a hervadás. a sacrum impérium a római birodalmat folytató német-római szent birodalom fikciója. sz. annyira erös. — 1158) fogja még egyszer össze. a 17. hogy pl. így származtatják a mi krónikáink (gestáink) Hunort és Magyart. Gildas (516—570 De excidio Britonum). mint a krónika. hogy a krónikák határeseményeivel összhangba hozzák (Noé. a Noé-utód vadászatkedvelö Nimródtól. hogy a négybirodalom elvét nem alkalmazhatja. 21 Főbb képviselői: Cassidoros (411—570) elveszett. szász Widukind 967. 33 Pl. frank Erchanbert 826. 4. magyar Anonymus (12. A krónikás formával nem igen keveredik. Jordanes (552 De Getarum rebus gestis). fej. A kor összes történetfilozófiai kérdését. Paulus Diaconus (720—790) História Longobardum. hogy Noéhoz és az özönvízhez kapcsolják. Ferenc császár csak 1806-ban mond le a már teljesen tartalmatlan német-római császári címről. A törekvés a bibliával összhangba hozni. brit Alfréd 849-901 . csak azért. Csak arra kellett vigyázni. A pogány állapotban Ez akadályozza a német történetírás kibontakozását a középkorból (L.22 Üj színt a gesta irodalom hoz a történetírásba. mivel azután az utolsó ítélet jöhet csak. hogy a római birodalom folytonosságát mindenáron biztosítani kellett. Herder is küzd a bibliai 5000 év szük keretével. Franciaországban pedig a 19.) Világkrónikája: Cronicon Frederici imperatoris 1156. Újabbak a brit Nennius 822. gestája Gesta . a világkrónikáét és a nemzeti gestáét.) I. francia Richer 1000. század) . Nithard 880. Alaphangja pesszimista. Bábel-torony).28 rendhez tapad.

Kritikája azonban éppolyan sajátszerű. eposzoknak szolgált tárgyul. a protestánsoknál ritkább. Zur Philosophie der Geschichte 1894. Tamás (1227—1274) már az államban is szükségszerű lépcsőfokot lát az Isten országa felé az eddigi alárendelés helyett. 27 A német-római fikciót a kettős translatio (Róma-Konstantinápoly-frankok) elvével igyekezik megmenteni. Atlast és Theodorich pokoljárását racionalizálja.)26 A kultúra változásának az irányát felfedezi. (A türelmesség a kereszteshadjáratok során már terjed. A z egyház és az állam viszonyában a valóság reálisabb felfogása hódít. amelyeket azonban a következő kor humanista törlénetírása dolgozott fel. Lebenlehre oder Philosophie der Geschichte. Bunsen : Gott in der Geschichte 1857.. 28 Kezdeményezése a történelemfilozófia megújításában nem talált folytatókra. de Maistre a francia restauráció providencialistái. Aufbau einer Philosophie der Geschichte 19112. Philomele megejtését.20 Dantenál pedig az állam teljesen önelvűvé válik már és evvel az egyháznak alárendelt kettősség megszűnik.) v.29 is fejlődésfokokat külömböztet meg. 3(1 A már említett protestáns és katolikus (Bossuet) irányok mellett különösen a katolikusoknál élt. alapján a következőben fog27 20 .. Wien 1828 . (Elért) 31 Mivel az irodalom a történelemszemléletben semmi szerepet nem játszik. De civ. valamint a neoscholasztika. Lempicki: Geschichte der deutschen Literatur-Wissenschaft I. egyáltalán Wolfram. Die Typen und Fornien der Literaturgesclnchte im Mittelalter. A Phaethon. a romantika által élctrekeltve a vallásos történetfilozófia (de Bonald. L. angol Nagykrónika). Medea történetét. Augustinus. az amazonok hadjáratait. Schlegel: Philosophie der Geschichte. XVI. 18—48 1. A z összegyűjtött történeti anyag egyrészről a regényes császárkrónikáknak és a lovagi hőstörténeteknek. másrészről nagy krónika gyűjteményeket létesítettek (francia s svájci. 16.!I Ez az eposzokban is észrevehető. Odysseus bolyongását igaznak tartja. W. 19042 Steffensen. hogy nemsokára leáldozzék. 29 Az investitura harc befejezése az 1122-es wormsi konkordátummal is ilyesféle megoldásra mutatott. 28 Bernheim (Lehrbuch der historischen Methode) összeállította Freysingeni Ottó kritikai eljárását. nem tárgyaltam a főszövegben. Minotauros mondát és a Konstantin legendát elveti. Rocholl. mint a nap. keletről nyugat felé halad ez is. Görres . a kentaurokat. periodizálásról pedig szó sincs. ö. amely jellemző az egész korra. 1920. ahol homályosan a világrészekkel keverve megvan ez a gondolat. Krausz . Tantalus és Pelops históriáját. mint az eddigi krónikáké. Braun: Einleitung in die Geschichtphilosophie 1917. de mintha ő maga se hinne benne. (Parzival pl. Aquinói Szt. Dei.30 . kasztiliai.

4. Négy forma használatos. a krónikák irodalomtörténeti kitérései. J a p á n t megemlítik) tágítása az ő é r d e m ü k . az iskolai használatra készült kompendiumok . sz-ban újra. b á r közvetlenül csak a „ k ö z é p k o r " végi tolerancia gondolatra hatott a kereszteshadjáratokkal k a p c s o l a t b a n . 1. a mesterdalnokokban is volt valami törekvés az öskeresésre. ezekről bővebben a következő fejezetet). 4. Ö n á l ó b b történetfilozófiai e r e d m é n y e i k is a milieu vizsgálathoz kapcsolódnak. 2. (L.30 Fü g g e lék: N e m hagyhatjuk említetleniil az arab történetírást. a Diogenes Laertius által kezdett Filozófusok élete a tudóst emeli ki. folytatói a német Ordensdichtung és Trithemius .) . a z o n b a n B i z á n c mellett az a r a b o k az összekötők a görög és a reneszánsz t e r m é s z e t t u d o m á n y között. fejezet. (Ibn K h a l d ú r (*1332) a társadalom filozófiáját nyújtja kultúrtörténeti alapon a milieu hatásából i n d u l v a ki. a már emiitett SuetoniusHieronymus féle Catalogus illustrium virorum. Ehhez járulnak a középkori eposzok lelső Gotfrid von Straszburg irófelsorolásai. magyar őstörténet. 4. fejezet. folytatta Melanchton és a protestáns pedagógia. 1. Cyriacus Spangenberg 1598 az özönvíztől kezdve az összes lehető népeknél kutat fel adatokat a mesterdalnokköltészetre. folytatása a humanista világkrónika és az enciklopédikus irány . 3. leghíresebb Rcmigius de Auxerre müve. szanszkrit források. folytatása a história litteraria és a história eruditionis (Lempicki nem említi.) lalható össze a kérdés. K ü l ö n ö s e n a tér (utazások. ezt kiadták a 17. (Követője J e a n B o d i n 1529/30 —96/o7 1. apologéta célzatú.

Joachim di kívülre szakadt eretnekek a Fiori (1165—1202) és az Egyházon teljesebb filozófiai igazság kevesek számára (Averroes 1126—1198 képviselői ennek az új vallásosságnak. közös azonban mindháromban a teljes ellentét a megelőző korral szemben. 3. a természet felé fordul és fanatikus idillizmussal várja a közelítő utolsó Ítéletet. Pál apostolra emlékeztető 1 hármastagolású kon- Henry Thode Assisi Szt. 1. A tomisztikus egyházfilozófia ellenzői nem hisznek a dogmák bebizonyíthatóságában (Duns Scotus világi 1265?—1308) .1 Egyikük sem törődik a hivatalos világfelfogással. Szent Ágostonnal ellentétben lévő. jellegű megmozdulások mellett a hívők legalsó rétegéig ható ébredési mozgalFerenc (1182—1226). A „középkori" felfogás bomlása több irányból is megindul. Ferenc természetérzésében látta az újkor előkészítőjét. mely a dogmatikusan megalapozott rendszerek helyeit a kis dolgok. miszerint a vallásos és követői). iyesféle kérdések nem is érdeklik őket. A n a I y s i s. a kétféle igazság (duplex veritas) gondolata is terjed. reformáció. Ezek a mozgalmak sok tekintetben egymással is ellenkeznek. Ezek mellett a végeredményben exkluzivtudós mak indulnak meg. csak Joachim di Fiorinál van új. Assisi Szt.Második rész HOMO. Reneszánsz. . » A Szent Ágoston-féle korszaktagolás kereszténységszerte elismert uralmát a reneszánsz. humanizmus és reformáció mozgalmainak új értékelése törte meg. A romantika „Andacht zum Kleinen"-jéig a misztikus természetfilozófián és a szenzualizmuson át megszakítatlan út vezet. humanizmus. az államnak az egyházzal szemben való felsőbbségét egyházi emberek is igazságon felül van egy elismerik (Occam 1270—1374) .

Goethe (különösen a Faustban és a filozófiai megjegyzéseiben). Ezeknek a homályos helyeit vélik mindenféle számmisztikával kimagyarázni. alapján „jött ki" „s a fenevad kezébe adatnak ideig. tehát 1260 év.) A z alul-feliil bomló.—1329). Ez azonban nem jelent vallástalanodást. Hegel sok gondolatot vettek át belőle. 25. Ezékiel egy helyének magyarázata szerint egy prófétai nap egy közönséges esztendő. Az egymásután megnyíló három ég látomása formájában jelenik meg előtte a világtörténelem az 1260-ban bekövetkezendő utolsó ítéletig. Tauler (^300 k. vagy legutóbb a múlt század második negyedében a mormonizmus. reformot sürgető vallásos élet kérdéseit még egyszer megoldani véli a misztika (francia misztika. A reformáció (A Theologia Teutschot sokáig Luthernak tulajdonították). A kora-reneszánsz újjáA vallásos „történeti határidőszámításnak" az alapja az összes világvégét váró szektánál Dániel könyve és a Jelenések könyve.1 A vallasos mozgalmakkal párhuzamosan halad a műveltség ellaicizálódása. Theologia Teutsch (1516) a mindennapi élet és a vallásos elmélyülés egyesítésével. —1361).2 I. ég (Szentlélek) Új kijelentés3 újjászületés az égben caritas tökéletesség istenszeretet szabad ember napsütés nyár liliom (Fiú) Újszövetség isteni könyörület kegyelem bölcsesség istenhit gyermek hajnalpír tavasz rózsa (Az utolsó három képsor már a természet felé forduló organisztikus gondolat csíráit mutatja.32 strukció. 2 . a fenti 1260 Dániel VII. Böhme. 4 A misztika jelentősége mindazonáltal nagy szerepet játszik a történelmi íelfogás további alakulásában. Eckehart mester (1260 k. ég (Atya) Ószövetség betüvallásosság törvény tudás istenfélelem szolga csillag tél csalán > II.). a kritika és a hitetlenség csak fokozatosan terjed. Pl. kétidökig és félidőig" (az összes magyar fordításban pontatlan a duális !) Ez 1 | 2 | l /i 3Vü idö azaz 3Va év. 31/i év 1260 nap. ég — > III.. 3 Az új kijelentés várása kísérőjelensége igen sok vallásos világképváltozásnak (izlám. de általánossá már természeténél fogva sem lehetett. Suso (1295— 1366). német misztika.

Jüan Harte. A külömbség a kozmikus keret egyrészt. hogy eddig felülről. hogy a történelem semmi újat nem hoz. sem halhatatlannak. melyet a borostyán szimbolizál. Innen indul (Petrarca. A teologizálás külömben sem szűnt meg később sem. a próféták (Troeltsch mutatott rá). Legélesebb kifejezése ennek az Angelus Silesiusi. Machiavelli : Discorsi III. most pedig az ember felől. de az istenség legmagasabb szféráiba is felkiizdheted magadat. — mondja az Úristen Ádámnak Pico della Mirandola (1463—94) híres beszédében az ember méltóságáról/1 — Hogy szabadon szemlélődhessél köröskörül. kortagoló jelentősége nem volt. 8 Az emberiség egységének a tudata az egész korban uralkodó. (Költőkoronázás: Petrarca 1341ben.. 1.33 születésgondolata éppen a belülről születő vallásos megújhodást célozza. hogy a dolgozat bevezetésében az állt. P. valamint a vallásos történetfilozófiák alapjukban teológikus beállítottságúak. (id. az ember a középpontban másrészt. Légy te a magad akarata szerint saját becsületedre a magad mestere. dése a korszak tudományának. Rienzo megkoszorúzása 1347-ben stb. először Bologna 1496 7 Individualizmus volt korábban is. Ezért nem lehet az előbbi két fejezetet sem az esetleg természetesnek látszó Theologia szóval összefogni a Kosmos helyett. — Megjegyzendő. sem halandónak. Leibniz. az egyén ennek a módosította megjelenési formája. de világképalkotó. A z ember kerül a világkép középpontjába. íróinak és politikusainak. A döntő különbség az. hogy az állatvilág legalsó lépcsőjére süllyedj. sem földinek. 5 A különbség az. ." Ugyanígy Hume: Essay concerning humán understanding 8.)* ez a központi kérlényegében egynek típusnak környezeta lélektani elemzés. 43. valami kozmikus Abszolutum felől nézték a világot. Goethe Urpflanzeje hasonló gondolat." A z egyéniség és az ember méltóságának tudata lesz a legfőbb értékké. változatlannak. . Herder. vagy napjainkban Berdjajev. „ember nélkül Isten sincsen" gondolata. „Az emberiség annyira ugyanaz. c. 7 A túlvilági örökkévalóság helyett az egyéni hírnév halhatatlansága. a reformáció pedig teljes egészében vallásos mozgalom. de ott nem tudja áttörni a körbenforgás gondolatát. a célja a kor költőinek. Bernheim 28 l. Lotz János: A történelmi világkép 3 5 . Az embert tekintik. Nem teremtettelek sem éginek. c Oratio quaedam elegantissima de hominis dignitate.) A z ember és viszonya a természethez. nem az.. „A világ közepébe helyeztelek. hogy az emberekben van valami közös. hogy a középkori kollektívvallásosságot individuális hit váltja fel. Cardano stb. görög bölcselet.): „Az emberiség mindig ugyanaz." E gondolat megvan már Thukydidesnél. szabadon rajtad áll. hogy azonosak.

alchimiáról. majd a kémia. — Laurentius Valla : De Voluptate 1431. Ren. babilóniai és perzsa) spekulációkkal.11 Ez a monizmus evilági és pantheista miszticizmus szorítja ki a transcendentalizmust. hogy a reneszánsz felszabadította az embert. A misztikus természetfilozófia képviselői elsősorban olaszok . v. 10 Bizonyosan összefügg a 17. (A természet. und Ref. A differenciálódás mindig tudományos korlátozást jelent.) A z eféle bölcselkedések egybefoglalója a természetfilozófia.. 2. „A természet ugyanaz. Giordano Brúnó—Spinoza—Hegel. de belőle fakad a kor diadalmas természettudománya is.) nyilvánvaló. A z Ádámmisztíka két korai terméke Langland Piers the Plowinan-je és Johannes von Saaz műve: Die Gespráche des Ackermanns mit dem Tode. Fontos még a platonizmus a számszerüség kidomboritása miatt is.) erősen polemizál evvel a felfogással. népszerűvé Burckhardt tette (Die Kultur der Ren.) Burdach (Hum. századi angol-francia (Hobbes-LockeRousseau) „szerződés" elméletekkel. „la découverte de l'homme" . bölcsek köve kereséséről. Telesius (1508—88). de la Francé 1855. Az ellentét talán feloldható a fenti fogalmazással. ind. A természettudományok előtérbe nyomulása és a mögöttük levő természetszemléleten alapuló világnézet14 szabja meg a kor történetszemléletét. 12 „Idem est enim natura. Ez pedig tele volt keleti (egyiptomi.10 A z élet testi oldalát nem nyomják el és a keresztény dualizmust az emberi egység gondolata váltja fel. 18. mint Isten műremeke. az A verroes-féle Aristoteles magyarázat. melynél nem hangsúlyozódik többé az Augustinusi keretbe való beletartozás. aut fere idem. a fizika. (Michelet: Hist. történelmi tagoA köztudatba átment. ö.34 A tipikusan felfogott individuum11 jelképe Ádám. vagy majdnem ugyanaz" — mondja Laurentius Valla (1431). quod deus. in Italien 1868. Cardanus (1501—71). mint az Isten. elsősorban Plotinos közvetítésével jutott el a reneszánszhoz. (1400 körül) a keletkezésproblémákra fordítja a figyelmet. fej.13 Ez a természetfilozófia magában foglal ködös spekulációkat is a mágiáról. Számbavéve tehát az arab átvételt is (1. az anatómia. „az" ember.12 Az egész világfolyamatot bizonyos esztélicizmussal nézik. mely tagadta a személyes túlvilágot (innen a humanista költők hírnévkeresése) és alexandrista. asztrológiáról. Platón a neoplatonisták. bár a gondolat útja még nincs felderítve. 13 Aristoteles kétféle irányzatban éledt újjá. Lessing róla irta egyik Rettungját. 11 Az egységes szemlélettel függ össze az „uomo universale" gondolata. melynek az egyházmentes Aristoteles és Platón tanulmányozása (flórenci újplatonista Akadémia 1459) adta meg az alapját. Patritius 14 0 . hogy az újkori európai kultúra nemcsak görög gondolatokon alapul.

Ueberweg 111. az indus lélekvándorlás neoplatonista közvetítéssel. főként pedig a gyakran emlegetett egyiptomi csodamadár. sohasem univerzális.35 íását is. hiszen „nyelve" a matematika már megvolt. Kepler (1571 — 1630) és mestere a dán Tycho de Brache (1564—1601). a második részben inkább mechanisztikus gondolatok uralkodnak. k é p z e l i k el a történeA z időo r g á n i z m u s gondolata hat. Elsősorban az nek a szerves élet és gyakran kategóriáiba-születés-növekedés-virágzás-hanyatmásik azonban kedvelt gondolatával. a szenzualizmus és a racionalizmus eredete. az nem vaMégis lás-hervadás-pusztulás-való beleszorítása a z o n b a n meglehetősen laza kereszteződik a k o r újjászületéssel. Az természetes. a franciák csak később kapcsolódnak bele. i* Itt keresendő. 17 mint m e g ú j u l ó életvalóság. . a Jelenések könyvében új ég és új föld.) Elsősorban. hogy a racionalizmus előbb ér el eredményeket. V. a mesék c s o d a k ú t j a . 17 Ez az organizmusgondolat lényegesen különbözik Szent Ágostonétól. a nem igen emlegetett tavasz. Üjra feléled a korforduló után (Winckelmann. 1 8 A z újjászületés lami megholtnak a feltámasztása. a páli levelek. M i n d i g a saját E z a sajátszerű ellentét van meg p é l d á u l az egész k o r n a k az ó k o r h o z v a l ó viszoidejük megifjodásáról szólnak és mégis meg m e g ú j u l ó virágkorokat és a régi nagy idők visszatértét érzik. ö. az őskeresztény misztika (Nikodérnus beszélgetése Jézussal az újjászületésről). A módszeresebb természetvizsgálódás is megindul: Lionardo da Vinci (1452—1519) . 15 Ide kapcsolódnak a természetes jog és a természetes vallás később kialakuló törekvései. Az újjászületés gondolatában igen különböző eredetű motívumok egyesülnek és kereszteződnek. (L. a poraiból 500 évenként megújuló Phoenix. németek Kopernikus (1473—1543). Giordano Bruno (1548-1600). k. A dolgozat első része. másrészt mint logikus m a t e m a t i k u s törvényrendszer nyilvánul A természeti jelenségek analógiájára lem menetét. a Gyermek eljövetelébe vetett hit. a görög palingenesia. 3* 18 . ír ' A természet a m á r említett m ű v é s z i erőn k í v ü l egyrészt meg. belülről j ö v ő . Herder. Ennél az emberkorok képek az egységbefogott emberi haladás vallásos tartalmának az érzékeltetésére. a reneszánsznál élmény. e l m ú l t n a k a visszatérése. . a kettő más-más szemlélet eredménye. — Az organisztikus analógiák inkább a kor első felében hatnak. német : Paracelsus (1493—1541) . az Analízist. Gassendi (1592—1655).) E n n e k a gondolatn a k a segítségével k ü l ö n b ö z t e t n e k (1529-97) . Általában az egész felvilágosodás problémaköre majdnem teljes egészében itt alakul ki és ez jogossá teszi az egybefogó nagy fejezetet. mely mindig részleges. (pl. Möser). Galilei (1564-1642). Campanella (1568-1639) (Utópiájával!) . Rienzo. a biológia és a kémia azonban ilyennel nem rendelkezett. . n y á b a n is. és nem az angol és francia „néplélek"-ben. francia P. marad benne valami a dolgok hullámszerűségéből. (Hildebrand kutatása.

história litteraria) néha a fenti természeti analógiák felületes alkalmazásával. A szilárdan megalapozott tudományos kutatás a matematika segítségével indul meg és különösen a mechanikában ér el eredményeket. még Daniénál. nem az összefogó egész. hanem az elem. A különbség az. ez a folyamat matematikai alakba önthető. annalisztika. Machiavellinél. A determinizmus azonban nehezebben valósítható meg a történettudományokban mint a természettudományokban. Legfeljebb azokra a környezeti tényezőkre vél rámutatni a milieu-elmélet. amelyek megszabják a „fejlődés menetét". matematikával is elérhető.) Itt lelhető meg a kor történelemszemléletének a lényege is.36 selejteznek ki hanyatló időket. (1. Averroes közvetítette Nyugatra és elsősorban Párisban tanítják a 13-ik század közepén Brabanti Siger és tanítványai Pierre Dubois és Páduai Marsilius. mint nem tudós munka). A kor élménye a szám. Kialakul az a történet és szellemtudományokra is kiterjesztett felfogás. A természet a matematika nyelvén van írva — mondja Galilei. A természet felfedezésének élménye a nem túlságosan hosszú pantheista biológikus természetfilozófia után az élettudományok háltérbeszorításával a matematika segítségével jobban megalapozódott mechanikában szűrődött le. lexikon vagy más évekre vagy évszázadokra darabolt halmazmunka formájában (pl.) 10 . törvények szerint folyik le minden jelenség az ok és okozat kapcsán. Ilyen tudománnyá vált a reneszansz-lélektan. így az egész történelemszemlélet hullámszerűen organisztikussá lesz.) A kapcsolat is megvan. nem a történés lényeges formája. hogy itt a körbenforgás hullámszerű folytonosságban oldódik fel. mely absztrakt lévén. A valóság csoda nélkül való. ezért nem más a történelem sem. mely egy cél vagy tétel igazolására szolgál. hanem a polaritás gondolatából erednek. (Az újabb hullámelméletek nem a reneszánszból. A környezethatás ókori Bizonyos hasonlóság van az ókori körbeníorgással. valamint alább az irodalomtörténetekben. mint adathalmaz (az elegáns humanista történetírás hamarosan oldalra szorul. a menynyiség. a zenében is felváltja a homofonzenét a polifon. (Mindezek a gondolatok már megvannak Lionardo da Vincinél. A z analízis a kielemzelt részek okozati összefűzésében látja feladatát. hogy a matematika a természet kulcsa. az idő.19 A természetfilozófia intuitív és különösebb módszeres vizsgálatok nélküli általánosítás volt.

október 25-éről. és jelentőségében. Spencer) s biológia (Darwin) —>. hasznos példatár lesz. de a négybirodalom gondolatát meg sem említi és szívesebben használ ókori forrásokat.37 elméletét korán felelevenítik. az Ige. Az sem áll. amit Croce állít (Zur Theorie und Geachichte der Historiographie 218. elsősorban Burdach szó. másrészt nemzeti eszme van a humanistáknál is. O seculum ! o literae ! iuvat vivere ! — lelkendezik Hutten21 és szavai a kor határtalan optimizmusának a kifejezőiDe ez a jelenmámor egyúttal azt is jelenti . melyből tanulni lehet. hogy a mult nem önmagáért vonz. Scherer. másodsorban a görög kultúra) felfoAz ókori (görög és arab) vonatkozásokat 1.Taine. differenciálszámítás (Leibniz-Newton)—^ a felvilágosodás történelemfilozófiája — C o n d o r c e t . pl. Simon. az eszme kifejlése nem probléma a kor számára. [1529(30?)— 96(97 ?)] teszi. de pl. geschichtliches Bewusstsein.. Comte — v a l a m i n t a kémia (Lavoisier). Elrendezésében ez is a humanista annalisztikát követi. Sabellicus (1436—1506) Enneades sive Rhapsodia historiarum (!) című művét. összehasonlító anatómia (Cuvier) — a n g o l induktív filozófia (J. A z egész reneszánszhumanista történetírás-1 mindössze egyetlen egy világtörténelmet alkotott. alább. 22 Nem áll az. 1. St. L. und Ref.és fogalomtörténeti müve.20 A világszemlélet alapja a hit a jelen nagyszerűségében. után sem különíthető el. Evvel elvész a keresztény világkép áldinamitása is és az idők folytonosságával nem törödő ahisztorizmus lép helyébe. Ren. A „levés". inkább az ókorismeret nőtt. Hum. félbenhagyja világtörténelmét és helyette a római hősökről ír. 21 Levele Pirkheimerhez 1518. hogy a reneszánsz politikai és művészeti mozgalom (a kettő nem egységes kultúrterület). 22 A történetietlenség elsősorban abban nyilvánul. Machiavelli.): „Der Renaissance gab ihre Gebundenheit an die Antiké ein scheinbares. minden különösebb elrendezés nélkül keveredik benne az anyag. St. Mill és H. hogy megszűnik a világtörténelmi érdeklődés. A képet csak a középkorral szembehelyezkedő összes irányokat egységesen tárgyaló kutatás tenné világossá. I. Erasmus világpolgár. — A gondolat utóélete megszakítatlan folytonossággal vezet a legújabb milieu-elméletig." Az idötudat igen erőtlen. részletes pnálló történetfilozófiai vizsgálódások tárgyává Jean Bodin. Az ókor a reneszánsznál is tényező (Rienzo — újjászületés gondolata). rész. a humanizmus pedig tudományos és irodalmi. (Mechanika (Newton). Petrarca pl. 20 . A z egész korszemlélet viszonya a múlthoz legélesebben az antiquitas (elsősorban a latin. 23 A humanizmus és a reneszánsz a legújabb kutatások.

26 módszere filológiai. magába foglalja az összes szellemtudományokat. Ebből az öntudatból fakad a régiek és a modernek harca. Már Bruni 1401-ben2s egyenrangúnak tartja Igen jellemző erre a következő idézet az ókori források döntő szerepéről vitás esetben.38 gásában fejeződik ki. című munkája. az alább említendő Crinilus De poetis Latinis libri V. Vergilius. de ezen belül alig elkülönült.27 Aristoteles Poeticájának és a latin íróknak kezdetben normatív erejük van. d.Rimay Balassiban a tudóst gyászolja. Brutus. Fueter 25. Manetti (1396—1459) Históriáé Tistoriensis libri tres 1. Ovidius. Az ókor tekinlélyének teljes megszű20 24 . Svetonius. mind hű köztársaságiak. Dialógus de tribus vatibus florentinis (1401) írja: Atque ego non videó — nec mehercule id me movet. Természetesen az irodalmi önelvűség a kultúra egységének bizonyos bomlását jelenti. Horatius. semhogy az ókor gyámságát és ezzel a maga epigonvoltát tartósan elismerte volna. mind íróilag (Cincinnatus. gesch. liaec autem verisimilia appelari mereantur". század második felében történik. Az ókor a humanizmus szemléletében teljesen sztatikus. 25 Lempicki (Gesch. 998. id. ut illa vera. írott emlékekhez tapadó. egyetlen latin irodalomtörténeti kompendium van csupán. önelvüvé lett. — A francia Querelle des anciens et des modernes meglehetősen kései jelenség. jellege „tudós". 28 Leonardo Bruni Aretino. Plautus. Cato. 1. de a humanizmus sokkal sajátvonatkozásúbb életforma. — valamint Livius." így pl. Patrarca. Mucius Scaevola. ókori tárgyakról történeti szempontból alig írnak (pl. de megvan már a saját problémaköre. 1. Terentius. ha nem is a történés időbeli egymásutánjában. Regulus. 27 A középkori irodalomtörténeti formákat éppen az uralkodó teológiától való függőségük jellemzi. „Eam inter quaecunque vetera et nova rerum gestarum monumenta differentiam esse reor. A z ókor antiquariumi példatár mind erkölcsileg. egybeesvén a dolgozat fejezethatárával. 48. 1. 25 A z irodalom fogalma igen tág. dtchen Lit.) a humanizmus és reformáció irodalomtudományáról szóló fejezet legelején minden különösebb megokolás nélkül írja: In dem Geistesleben des Humanismus und der Renaissance liegen die Quellen der modernen Literaturwissenschaft zu suchen. — A „szép"-irodalom kiválása a 18. így alakul ki az ókor példáin gyakorolva a modern irodalomtudomány.) Azonban az ókornak megvan a tekintélye24 és a latin irodalom. quod cives mei sünt — cur hi |(scilicet Dante. de az egymásmellettiség gazdagságában az egyéni stílus értékelésével. Scipio. Boccacio)! non sint omni humanitatis ratione inter veteres illos adnumerandi".

mint multat kezeli és a jelen irodalomtörténeti tudata diadalra jutott.39 Dantét. nem papirosvilágról. Platina (1421—81) a pápai állam történetét írta meg erősen racionalizálva. történelem. 31 Lempicki i. . 30 A kételkedés a bárok „fortuna" gondolatban és a felvilágosodás szkepszisében folytatódik és egészen a jelenkorig (pl. A z új öntudat a kritikában nyilvánul. Agrippa külön könyvet írt róla." — Galilei: Jöjjetek okokkal és ne idézetekkel. mert a biblia nem foglalkozik fizikai vizsgálatokkal. A dualizmus helyébe monizmus. hanem hallgatólagosan mellőzik az ilyesféle adatokat. nem értelmét. müvelésével. mely a reformációhoz vezet át bennünket. M. a túlvilág felé tekintő világtagadás helyébe életigenlés. A német klasszicizmusnak vajmi kevés köze van az ókorhoz. nése azonban csak Rousseauval és a Sturm und Dranggal következik. hanem emlékezetét használja. hogy a Föld nyugszik ? Én pedig azt mondom. Laurentius Valla (1407—57) bebizonyítja a Konstantin-féle adománylevél hamis voltát. pszichológia. A kollektívszemléletet individualizmus váltja fel. az irodalmi tudat kialakulása. Montaigne (1533—92).150 A középkor világképe ezekben a mozgalmakban polárisán átváltódott. De incertiludine et vanitate scientiarum 1527. hiszen érzékeink világáról van szó. Petrarcát és Boccacciót az ókor íróival. Janus Pannonius az újabb írók nagyobb leleményességét hangsúlyozza a tárgyválasztásban. Giraldi Cinthio pedig 1554-ben Aristolelest." Kepler: „A Szentírásból akarod bebizonyítani. Th. ehhez hiányzott belőlük az erkölcsi bátorság. Charron (1541-1603). A csodát elvetik a természettudományos gondolkodás eredményeképpen. az irodalomtörténetírás kezdetei és a nemzeti öntudat felébresztése által. Kialakulnak az autonóm kultúrideálok és az irracionális vallási dogmatizinussal a racionális tudományos vizsgálódást állítják szembe. A természettudományban ezer Demosthenes és ezer Aristoteles sem teheti a hamis tényt igazzá. 1. Wimpheling az ókor fölé helyezi a jelent. pl. P.31 A humanizmus és a reneszánsz evvel az átváltással megvetette az irodalomtörténet alapjait is a rokontudományok. poétika. A bírálat elsősorban az Egyház érdekei ellen fordul. Még a felvilágosodásnak is a római nép a kedveltje (a sztoikus morál). Lessing) követhető. 29 Rendesen nem mernek nyíltan szembeszállni a középkori felfogással. filológia. A kritika igen gyakran szkepszishez is vezetett. 29 Lionardo da Vinci: „Aki tekintélyre hivatkozik. 64. m. ez az állítás meggyalázása a szent könyvnek. Machiavelli.

sőt az ellentét még élesebb.35 — Ennyiben a protestantizmus is csak régi kérdések új megválaszolása volt.i Voltak azonban kapcsolódó pontok is az új törekvésekkel. úgy hogy itt csak bizonyos általánosításról lehet szó.33 A protestantizmus képe továbbra is a Szent Ágoston-féle marad. eine Fortsetzung katholischer Fragestellungen.32 A lutheri és a humanista életforma gyökeres ellentéte Luther (1483—1526. mivel a katolikus egyházban a vezetőség nagy része is valójában az új eszmék híve lett. mint a katolikus egyházzal. bővebb földrajzzal Horn is (1620—1670).40 A reformációnak a humanizmushoz és a reneszánszhoz való viszonya kétoldali.) és Erasmus (1467/o—1536. ^ Fueter Geschichte der neueren Historiographie. . A protestáns Kálvin is hasonlóképen töri le az ellenkező törekvéseket. (Giordano Brúnó elégetése 1600 és a Galilei elleni eljárások (1616 és 32) az egyik. Troeltsch : Die Bedeutung des Protestantismus für die Entstehung der modernen Welt 32 1. melyben nagyobb szerepet kapott 32 A tridenti zsinattól (1545—63) kezdve megindul a katolikus reakció is az inkvizíció fokozotabb munkájával. Sleidanus De quattuor imperiis-a (1556. az ő művét Hübner (1688—1731) a kedvelt lutheri katekizmusformába öntötte. mindkettőben megmutatta azonban az áttörés csiráit. a következőképen állítja szembe Luthert és Erasmust: Erasmus Gestalt ohne Inhalt < — > Luther Gehalt ohne Form. Servet elégetése 1553 a másik részről. die Kirchenreform Luthers—zunáchst nur eine Umbildung des Katholizismus ist. 1911. Mivel lényegében vallásos mozgalom volt." Ugyanígy állította Troeltsch Augustinust (1915-ben) is közelebbb az antiquitáshoz. új keretre volt szükség.3. 34 Luther maga is ágostonrendi szerzetes volt. 37 A protestantizmus igen különböző irányokat foglal magába. századig kedvelt tankönyv marad a protestáns iskolákban.) vitájában robban ki és szakad el egymástól. Melanchton átdolgozása (1558—60) tudatosan szembeállítja a vallásos lutheránus felfogást az új olasz történetszemlélettel. A protestantizmus két főiránya a német lutheránus metafizikus és az angol-kálvinista empirizmus között is nagy a külömbség. dennen eine neue Antwort zuteil wird. dass religions und dogmengeschichtlich angesehen der Protestantismus und insbesondere sein Ausgangspunkt. 186—189. 1. Mivel a protestantizmusnak'" nem volt meg az univerzális szervezete. a fenti ellentétek éppúgy szembeállították vele az új irányokat.) a hat korszak és a négy világbirodalom alapján épül fel. 3t.) már címében elárulja beosztását s a 18.34 Cárion Chronicája (Wittenberg 1532. 33 Cysarz (Deutsch Barockdichtung. 19252. Bevezetés". Ugyanezen az alapon áll.: „Das wichtigste ist.

Különösen Melanchton (1497— 1560) ment át sokat a humanizmusból.41 az egyén. hogy mindhárom szellemi mozgalom megveti a megelőző kort és eszményüket az azt megelőző korban látták. (Wimpheling Epitome Conclusio Folio XLI: „ ." 38 . a többi népeket vetik meg). Petrarca). (Dante. Ezen a kapcsolaton épül fel egy új jogi felfogás. non dubitamus in toto orbe germaniam ceteris prestare nationibus. mivel itt az unita Italia eszméjének nem volt meg a vallási ellensúlya. Wimpheling és Trithemius az az olaszokkal verseng . A reneszánsz előtt az ókori Róma nagysága lebegett. így alakul ki a máig szokásos történelmi korszaktagolás: ókor — középkor — újkor. Kálvin (1509—1564) kezdettől közel állt hozzá. a humanizmus számára az ókori irodalom volt a minta. man lernt das Ganzé seincs Lebens zu überschauen.38 A sértett németek meg. a prédikációt és a zenét. 3U Eredete az ókori sztoikus jogfelfogásig nyúlik vissza. Ezért nézik le a nem-itáliai barbárt [Janus Pannonius is szenved magyarországi volta miatt]. . hogy megújította a költészetet. folytatása a felvilágosodás jogszemlélete. természetesen mindegyikük a saját képére és hasonlatosságára képzeli el a multat. Ez a keret bizonyos fokig az állam által volt meghatározva és így ennek is szerepe van a nemzeti öntudat felkeltésében. különösen a németet. Scaliger (idősebb 1484—1558) Petrarcáról mondja. hogy Luther mennyire szerette az időbeli művészeteket. 1 : „Der Luthermensch vergisst und verzeiht nicht . 41 Scaliger: Poetica.: „Petrarca redintegravit poeseos. közben ócsárolja a magyart. Boccaccio megírja Dante életrajzát. seine Entschlüsse aus weitesten Perspektiven meistern : Das sind Keime historischen Sinns. ." — teljesen tarthatatlan álláspont a képzelet játéka. — Érdekes ötlet a fentebbiek támogatására az. . 40 Cysarz: Deutsche Barockdichtung 4 . . A humanizmus filológiai és kritikai eredményeit is szívesen vette a reformáció. ami viszont Zwittingert szólítja a porondra. különösen Luther fellépése után. különösen angol (protestáns és deista^ közvetítéssel. amennyiben nem életforma. (Ez az öntudat még fokozottabban megvolt az olasz reneszánszban.41 A németeknél Ez a viszony sajátságosan ismétlődik. Liber VI.39 Történelmi következményeiben legfontosabb kapcsolat azonban az.") Reimmann a 13. de ez sem áll meg. A z új kor tudata kezdettől fogva megvan. a reformáció40 előtt az őskereszténység állt példaképpen . század elején a francia Bouhoursral szemben védi a német irodalmat. hanem a katolikus egyház ellen irányuló módszer volt.

ki „utánozta a természetet és élőembereket rajzolt. Elől a görög-római virágkor. m. 1): „Hoc vero mirum. Vasari: Le vite de" piú eccellenti Pittori.44 Hasonlóképpen periodizál Vasari (1511 — 74) is. a következő kort. m. az Egyház növekvő befolyása jellemzi. Epistula nuncupatoria Ferdinánd császárhoz (Basel 1531) (id. Előszó. v. hogy a római ókor kutatása mellett a középső kort és a rájuk vonatkozó régit elhanyagolják ( középkor és germán őskor). 44 Istorie fiorentine (1525) I." A restauráció fokozatai: első ellenhatás a barbarizmus ( középkor) ellen. a hanyatlásét. Machiavelli (1469—1527) az első kort a római birodalom bukásával zárja. Lempicki id. ö. mikor azon csodálkozik. ö. in média aut enim vetustiore quae ad nos maximé pertinet. Konslantinápolyba való áthelyezése miatt. quod in Romana antiquitate cognoscenda diligentissimi surmus. Scultori ed Architetti 1550 Florenc. v. a barbárok betörése. tökéletesség. Giottoval indul meg az újjászületés. A z olasz humanizmus szokásos kényelmességéhez híven ezen a ponton sem száll cáfolólag szembe az egyházi felfogással. negligenter cessamus. 42 . Konstantin megtérése (!) és a birodalom székhelyének Rómából. Azonban a cáfolat sem váratott sokáig magára Jean Bodin (1529 (30?) — 1596 (97?) Methodusában szétzúzza azoknak az érveit." Beatus Rhenanus Erasmus barátja volt. m. qui litteras humanitatis post longa silentia mortuas (ut ita dixerim) ab ínfcris revocavit ad superos. akik a Trithemius : Catalogus scriptorum ecclesiasticorum : „Petrarca. azután a hanyatlás Konstantintól és Silvestertől (Vasari előtt már Filippo Villani (1325—1405) mellőzi a középkori művészeteket). 31. Burdach és Fueter i."42 Beatus Rhenanusnál (1486— 1547) pedig a fogalom a legpontosabb fogalmazásban előfordúl.43 A z új kor és az antiquitással való kapcsolat tudata az olasz reneszánsz korszaktagolásában döntő szerepet játszik. ha46 ladás. 43 Beatus Rhenanus: Rerum germanicarum libri tres. Az újjászületés Cola di Rienzi tribunatusságával (1348) következik be. Burdach és Fueter i.42 Trithemius mondja ugyanezt (1486): „Petrarca a humanitas hosszú hallgatás után meghalt irodalmát — hogy úgy mondjam — az alvilágból visszaidézte a felvilágra. és Moritz Ritter: Die Entwicklung der Geschichtwjssenschaft an den führenden Werken betrachtet I 1919. 71.

) 48 4. A középkor aláértékelését is elfogadták.43 „négy monarchiában". " 47 Fueter i. Zeitz 1688) és ezzel a reformáció erősen nevelő irányzata biztosította a gyors elterjedést. éppen ez juttatta diadalra az új periodizálást. Mindössze a középkor és az újkor határát csereberélték 1453.és újkorra való beosztás. história nova (újkor. — A 19 század végén az újkort is kettéosztották újkorra és 1789-töl legújabb korra. 1517 és 1492 között és újabban mintha megállapodott volna az iskolai oktatás ez utóbbinál. Cellarius Kristóf47 (1634 — 1707). 188. (Idézetek az 1610-es genuai kiadásból). elfogadta a 18. (A kifejezés különben már Cellarius előtt is előfordul a liittichi Rausinnál 1639-ben és Voetius holland egyháztörténésznél. Zeitz 1677.) Cellarius tagolása: 1. mint láttuk.) A felvilágosodásnak tetszett ez a „sötét középkori" lefokozó felosztás. Confutatio eorura. sőt az augusztinusi felfogás mindinkább tarthatatlanná lévén. história medii aevi (középkor) 1453-ig. Az iskola és vele az általános történelmi tudat. A fejezet kezdete : Inveteratus error de quattuor imperiis . História medii aevi. középkor-újkor határának vitájánál. Burdach. Zeitz 1688. . Cellarius születési évét 1638-ra teszi. 2. mely az új irányok J. 4U A fentiek alapján tehát nyilvánvalóan téves az a közkeletű felfogás |.48 49 A z ó-közép. de csillagfényes éjszakát. bár súlyos támadások is hangzottak el ellene. hanem 476-ra a nyugatrómai birodalom bukásának időpontjára helyezi. Cellarius: História antiqua. A kérdés további története. 1. m. csak a romantika látott a középkorban „éjszakát". távol állt ezektől a gondolatoktól és történetfilozófiája Szent Ágostoné maradt. századi protestáns teológusok munkája (pl. Bernheim. Bodin . ebben a „beidegződött tévedésben" hisznek. . hogy Gatterer (1727—99) az ókor és középkor határát a kor vallásellenes törekvéseinek megfelelően nem egyháztörténeti eseményben látja. századtól ezt a hármas beosztást. a tiszta őskeresztény tan újjászületésének a tudata és a katolikus középkor gyűlölete. Caput VII. Irodalmat 1. így gyakorlatilag a reformáció i í elfogadta a történelem hármas beosztását. História nova. história antiqua (ókor) Nagy Konstantinig. Paris 1566. Konstantinápoly elestéig és 3.ogy a felosztás 18. m. Bél Mátyás tanára bevezeti az iskolai oktatásba a „középkor" fogalmát (História medii aevi.1 . Bauer i. qui quattuor monarchias aureaque secula statuunt. Másrészt azonban benne is megvolt bizonyos újjászületés. mindössze annyi változás történt.40 A reformáció. Methodus ad facilem historiarum cognitionem. hallei történész. Halle 1687.

Evvel természetesen a korszak analitikus jellegének megfelelően elvész a dinamizmus csirája is. hogy az első arabs szám is Petrarca 138l-es kiadásán fordul elő először Nyugateurópában. Ádámtól kezdődő világtörténet helyett a római hősökről ír és csak ókori forrást használ. ö. mint vallási téren a zsidó. nemzeti szempont. író lexikon. Sok esetben egy-egy nagyobb munka se más. A világi vonalnál újjászületést tesznek fel. nemzeti nyelv. Tanulságos ezt a feloszlást egybevetni Augusztinuséval. so . A régi Róma nagyságának a tudata itt volt a legerősebb. A z új történetszemlélet Olaszországból indult szét. főként irodalomtörténeti szempontból. de nem mondott sokat a tartalomról. helyre akarja állítani az ókori tribunátust és színészi érzékkel választja ki az új szimbólumok bemutatásának helyét és idejét (borostyánkoszorúzás. megírja Dante életrajzát (La vita di Dante) nemzeti nyelven. az első modern írói életrajzot. A nép nyelvén ír. illetőleg a civitas mundira helyeződik a hangsúly. Liviust és Caesart tanulmányozva. Alakja a korai reneszánsz típusa: keveréke a vallásos elragadtatollságnak. Vergiliust. Crinitus) v. 63 Érdekes. (Pénzen már 1348-ban. A z eseményeket nem az időn. az egyházi vonal aláértékelt csökevénye a középkor.52 Boccacciónál (1313— 1374) megindul az új irányokat jellemző őskeresés. pünk^sdnapi lovagfürdő 1348).BI A z imperiumot nem az egyház szükségszerű közigazgatásának tekinti és a római előtte éppolyan kiválasztott nép.) 63 Boccaccio az őse a meginduló művészéletrajzoknak. a tárgya a következő résznek. pszichológiai tanulmányok.44 szubjektív állásfoglalásának az eredménye volt. Dante (1265—1321) már mutatja az átmenetet. tartalomnak egyaránt ahisztorikus. természeti érdeklődés.50 A tartalom elrendezése.53 Cola di Rienzó (1313—1354) elragadtatott kalandorságában. a levésen keresztül nézik. A jellege keretnek. 51 A középkori latinra kétféle ellenhatás jön: 1. Petrarcában (1304—74) már megvan a következő idők minden törekvése: szövegérdeklődés iskolai célzat nélkül. mint életrajzok halmaza (Vasari. a nemzeti büszkeségnek és egyéni hírnévkeresésnek. hanem valamilyen külső szempontból és a cél legtöbbször a mennyiség. A keleti népekről kevesebb szó esik és elhagyják a kozmikus keretet. klasszikus latin és 2. A dualizmus megszűnik. a kereszténység szemében is próféta ókori költőt választja vezetőül alvilági útjában. csak a történeti anyag külső elrendezésére volt alkalmas.

Spanyolországban Lucius Marinaeus Siculus (1445—1533). mind udvari szolgálatba álló olasz humanisták. 08 Fueter i. Főcéljuk azonban nem az igazság. Blondus (1388—1463 híres Italia illustratája (1453) csak külsőleg. Egész Európaszerte vetélkedés indul meg Blondusszal.. a pápa is olasz fejedelemként szerepel. Angliában Polydorius Vergilius (1470—1555). apró cselvetések szerepelnek indító okul. mely formátlan. Clarendon 1609—1674) •r. Machiavelli (1469—1527) és Guicciardini (1483—1540) történeti műveiben már az egyéni érdek.) 57 A német történetírás Blondussal vetélkedve indul meg.58 A politikai események több realitást és több szkepsist oltoltak a 16. pl. 108. Nálunk későn 1655-ben jelent meg Komáromi Csipkés György Hungaria illustratája.55 sőt. ö. Bruni (1369—1444) módszerét tanítványai egy nemzedék alatt Olaszországban. a második folyamán egész Európában diadalra juttatják 1500 körül (Lengyelországban Callimachus (1437—1496). ö. angol későbbi liberális párttörténet (pl. de az okszerű össze- 54 Németországban jellemző módon nem volt olasz humanista történetíró. de belőle merítettek anyagot. a szépnyelvű előadás és a mecénásnyerő hízelgés s az egész irány közel állt ahhoz. Flórenc a kiinduló pontja az új felfogású történetírásnak. század történetíróiba. Flórenc). hogy zsurnalizmussá és esztéticizmussá váljék. alább. A csodát racionalizálják. de gondos adattömegével és lexikonszerüségével irányt szab az európai történetírásban. A z egyházzal nem törődnek. Ugyancsak Angliában hasonló természetű Camden (1551 — 1623) Brittaniája. 1.57 A z anyag történetisége természetesen elvész a polihisztor irányzatú adattengerben.! Néha meglepően modern gondolatok bukkanak fel. a pártok szerepét is felismerik (Nerli). L. Harnack. Franciaországban Paulus Aemilius (f 1529). „Auch für Blondus hat das Altertum keine Geschichte. az egyéni lélekanalizist is alkalmazzák (Varchi).4$ Üj történetírás is indul meg levéltári kutatások alapján. 54 Ez a történelírás forrástanulmányok alapján dolgozik statisztikai adatokkal (Velence. Dilthey. Meyer. Ed. Stílusban az ókori írókat tartják szem előtt és erősen lokálpatrióták. m. földrajzilag tagolt adatgyűjtemény. Magyarországon Bonfini (—1502). Jovius (1483—1552 külön akarta választani az életrajzot az egyéb történetírástól (v. hanem az érdek." M . A humanisták lenézték Blondust. 50 A z ellenhatás erre a sablonos formalizmusra nem is késett soká. v.

) 61 Fol. Vasari) érdekli őket." ." (Querelle I) . LXXIV. XCXV11. quum ipsi aliorum describere . „malebant ea tempestate (p. m. supra CCCC) (nem keresztény időszámítás I ! !) ab aliis sua gesta describi. Praefetio ad Cosmum Paccium : Multa de industria praetermisi: ne quis forte diceret plus laboris atque studii a me iinpensum in congerendis poetis. A z elsőkőnyv a kezdetet tárgyalja. Teljes latin irodalomtörténet mindössze egy van: Petrus Crinitus (f 1505) műve az anyag célja. 60 szedett irodalomtörténet vajmi gyéren De poetis Latinis libri V. ókori mintája Suetonius. V.: „Nostra vero tempestate magnopere debemus laetari: quod ad id accesserunt honestae ac liberales disciplinae . I. A kor individualizmusa és esztéticizmusa általános történelmen megteremtette az belül a művészettörténetet (Villani. LXXIV. 63 A második könyv Lucretiustól verseket ír- 59 Először megjelent Párisban 1510-ben. ad. Praef." Lempicki (i. 1. 2. nem az irodalom és az irodalomtörténetet is. 1 ) kissé túlzottan lát ebben a humanista frázisban történeti kiválasztó elvet |historisches Auswahlprinzip. . c. melyben az irodalomtörténet' (mint az első kiadásban is) Crinitus De honesta disciplinájához van kötve. 2. hogy elsősorban az irodalom „anyaga" „levése" s így időrendbe akad. Idézetek a mű 1526-os flórenci kiadásából. ez azonban Crinitus halálának az évszáma. mikor másokkal meg a rómaiak tetteiket és csiszolatlan s tanulatlan tak az idő régisége miatt. 56! tévesen 1505-re teszi az első kiadás megjelenésének időpontját.. 57. Praef ad.í2 Fol. Lempicki i. 00 Fol. Nem annyira teljessége. Ha ehhez hozzávesszük az új virágzás tudatát 62 előttünk áll a szokásos humanista-reneszánsz történetszemlélet: virágzás-hanyatlás-újvirágzás keverve az organisztikus kezdet-növekedés-virágzás-hanyatlás-végbeosztással. Et haec (sc. quum prudentiae ac iudicii in eligendis.46 függések hangsúlyozása melleit feltűnik a forgandó szerencse bárok gondolata. A kor szemléletéből következik. melyet Crinitus teljes következetesíratták Ver- séggel vezet végig. 59 . . carmina) quidem inculta atque incondita . 1. de ennek kifejezett tudatossága hiányzik. LXXIV.: „imitati Suetonium Tranquillum. inkább A mű alapanyaga 95 rövid életrajz (Boccacciótól divatba hozott forma) öt könyvbe osztva.1S Fol. mely Bruni az anyaga elegáns elrendezése a Az kritikai módszerét alkalmazza az irodalomtörténetre. m. his maximé libris: quos de grammaticis ac rhetoribus latinis composuit. ut aliqua ex parte videantur cum ipsa antiquitate contendere. 61 egyes könyvek elé írt ajánlásokból azonban az életrajzszerű elrendezésen túl az organisztikus gondolat határozott nyomai vehetők észre. u.

1 1 9 Ad. 1. . 1. IV. 1." 72 Ad. A írtak. Vargilius Epicus. qui plura tin dies ac meliora scripserunt apud latinos'" m Fol." Crinitus maga is ezért ír. XCVII. qui honestae atque liberales haberi solent. LXXX. ról is ír." 71 Többször is. 04 (a mennyiség birodalom A harmadik a a virágkort foglalja római m i k o r az összes könyv azokról 66 széptudományok nagyságával együtt a legfelső fokra emelkedtek A u g u s t u s idejében. qu. Praef. IV. legunt hoslibros. " 60 Fol. a k i k a k ö v e t k e z ő ötödik a századokban foglalja fizikusokAz irodaa művelték szellemüket . 7 2 vallás költészetformáló szerepét is raduntur fuisse pro temporum vetustate. „Praef. imperante . 6 6 negyedik szól.: „non modo in facultate poetica. nyelv eleganciája és tisztasága áll. . propterea pariim posteris seculis intel. ad 1. II. sequentibus seculis in hac studiorum facultate ingenium suum excoluerunt. . I. ennek elvesztével l o m n a k nála műveltségterjesztő. matematikusokról. Ad. V.. ut de his etiam agamus. 6 9 K ö z é p p o n t b a n a megszűnt r ó m a i irodalom. .: „vigente Romani imperii fortuna.: „Reliquum est. Praef. . minden előszóban megemlíti 'ezt pl.: „declinata Imperii maiestate: bonisque artibus magna ex parte destituta . 1. 1. 1. qui re vera paulo ineptiores atque inelegantes habere possunt. LXXIV. . az Constantinusokig életrajzát. III. 6 7 68 m a g á b a n igen r ö v i d e n a nyelvi züllés íróinak Crinitus irodalom fogalma tág. . q u i . tanító célja van.i4 Fol. XCIII. „In hoc libro eos relaturi sumus. et aliorum praeterea ingenia excilare. V.: Romana omnis eruditio simul cum maiestate Imperii comminuta est. V.47 gílíusig tárgyalja a z írókat.. Praf. ad. clarissima ingenia in civitate praestiterint'" Ad. II-: . ad 1." 07 Fol.. — A nevek mellett adja mindig a foglalkozást is pl. : quibus omnes bonae disciplinae accesserunt ad summum fastigium una cum maiestate Romae . videbunt a nobis reffere illos. d e tisztában v a n a költészet különállásával. Lucretius Physicus. sed in caeteris omnibus disciplinis. m e ipsum instruere.: „nam mutata religione mutarunt etiam indolem atque gratiam carminis." . IV." 70 Ad 1. 11. . Augusto . ad." 08 Ad. : „Poetae conati sunt cives suos instruere fabulisque editis illorum ingenia delectare. lecta.. „eruditi homines. ingruentibus in Italiam variis populis atque Barbaris nationibus. 1. . . . LXXXVII. „Perventum est ad ea tempóra . ad.: „antiquorum elegantia atque puritas violata est: et simul inscitia bonarum literarum atque imperitia succrevít." .. " Praefatio Fol. kik napról-napra többet is szempont!) és jobbat magában.. 71 A felismeri Crinitus. IV. . 7 0 A z irodalmi élet a politikai események f ü g g v é n y e : a birodalom és az irodalom együtt virágzik és együtt is pusztul el a betörő b a r b á r o k (!) alatt.

Ő a költészet kezdeteinek a kérdésére is kitér s három periódust különböztet meg a görög irodalom elején. Az idősebb Scaliger eszméit fia Josephus Scaliger (1540—1609) ápolta tovább. Historicus és Caput VI. Winckelmann sokat tanult tőlük. Hypercriticus. 2. különösen caput I. angoloktól. Lyon 1561. A császár miatt nem adták fel a sacrum impérium. de nem történeti. a németek pedig vetélkedni szerettek volna az olaszokkal. hanem kritikai szempontból. quam Latinorum dialogi X. A z apró hercegségek és városok külön állása pedig a törzs. (Petrarca. Krantz (1450—1517) pl. a klasszikus írók műveiben előforduló neveket azonosítják a legújabb nevekkel. hollandoktól. Linus) és 3. durva. Johann von Saaz). Ríenzi Prágajárása és a prágai humanizmus. Ezért sokáig megmarad a középkori felfogás a hivatalos történetírásban. 75 Általában az egész német tudományosságot a recepció jellemzi az egész korban. melyből egyetlen név sem maradt ránk. műveletlen. 73 .74 mely műtörténeti adathalmozásával tárgyi adalékokat nyújt. Johann von Neumarkt f 1380. odáig megy. A patrióta képzelet itt működött a legféktelenebbül: dicső őstörténetet agyainak ki. teológikus misztikus kort (Orpheus. Nauclerus (1425—1516) crónikája szintén a hat teremtésnap alapján áll. hogy meggyanúsítja az olaszokat Tacitus további Johannes Scaliger: Poeticae libri VII. 74 Gyraldus . Herderrel (Dynamismus| kezdődik. a Homérosztól kezdődő irodalmi kort. a régi. Musaeus. a római szent birodalom folytonosságának a gondolatát. Olaszoktól.7:1 A költészet eredetének a problémáját tárgyalja Lylius Gregorius Gyraldus (1504—1563) is latin és görög irodalomtörténetében. A kapcsolat ugyan elég korán megindul. Basel 1545. 1. Németország történetírása egészen más.és várostörlénet művelésének kedvezett.48 Crinitus alapján tárgyalja Johannes Scaliger (1484—1558) a a latin és a görög irodalmat. Önálló irány Németországban a nem tipikusan idetartozó Leibnizet nem számítva. franciáktól vesznek át és velük szemben védik a maguk nagyságát. A z olaszok lenézték a „barbár" németeket. mint az olasz humanista és reneszánsz történetírás. Schedel (1440—1514) például Ádámtól Miksa császáron át a végítéletig tárgyalja a történelmet. de a viszony kettőjük közt nem barátságos.75 Az új szemlélet terjedésének a politikai berendezés: a császárság és az apró független állam és város egységek is útjában állottak. História poetarum tam Graecorum.

Ez a törekvés megnyilvánul már Wimphelingnél (1450—1528. tényleg nem említi Tacitust. folyókat. actus. Lempicki 68 1. ki Caesares 1512 című müvében a keletrómai császárokat is tárgyalja. res gestas. Köln. (Rolewinck. c. olasz nyomokon. kíméletlenül lefordítva mindent.) Bővülnek a megjegyzések Blondus Ilalia illustratáját utánzó müvekben. Aventinus. 1. Irenicus. A „poéta" név új díszt kap. loca. A költő feladata: ékes és díszes beszéddel kifejezni a szokásokat. az ész és a lélek érzelmeit — Celtes 1459 — 1508)'s szerint." 77 711 8(1 7H Wimpheling: Epitome rerum germanicarum.77 Különösen Svájcban dívik az efféle történetírás. L. történt dolgokat. (id. A sovinizmus a saját nemzete szellemi nagyságát a felhajtható írók és müveik mennyiségében látta. A humanista törekvésekkel az egyébként nagy irodalompártoló Miksa császár is idegenül áll szembe. gentes. ami eléje kerül pl.) Crinitus pl. cselekvéseket. Fabius Cunctator-Zauderer Bohnmeister. 1518. Az irodalomban lejár a középkori gyűjtögetők ideje. mert azok a németekre kedvezőek. (Loher víziója. Nauclaerus említi a gót biblia fordítást is 1516-ban. Hartmann Schedel 1493. Fr. nürnbergi patricius. Mindössze Cuspinianus Johann Spiess (1473—1529). helyeket. flumina. ecclesiasticorum és Catalogus virorum Trithemius: Catalogus virorum germaniam 81 suis ingeniis a c l u c u b r a t i o n i b u s omnifariam exornantium. csillagok járását. Irenicus: Germaniae exegeseos libri XII. népeket. rerumque naturas translatis signis mentium anímarumque affectus efíingere electisque verbis rerum simulacra coneinna et legitima quadraque verborum niensura exprimere. Celtes bécsi utódja sorozható ide. terrarum situs. kinek Catologusai80 nem irodalomtörténetek. de még sokkal tágabb a mai költőfogalomnál. 1486. Irodalomtörténeti megjegyzések a krónikákban ritkán találhatók. Ugyanígy volt a régi skandináv költészetben.81 (Celtes. siderum cursus. Celtes dícsőilése!).49 könyveinek elrejtésével. hol Tschudi (1505—1572) Chronicon Helveticumjában a tudatos hamisításoktól se riad vissza. A későbbi terveknek is ez a jellege. Beatus Rhenanus. Aventinus (1477—1534) azonban a nemzeti nyelvet választja. (Teli-monda). Fr. J . hanem lexikonok. Basel 1531. Bruni tanítványa. 1186. a dolgok természetét.)'° Az ö ösztönzésére fogolt munkába Trithemius. földek fekvését. Bizonyos racionalizmus jellemzi a költészet taníthatóságáról vallott felfogását is. is) : „Officium poetae est figurato atque orationis et carminis contextu móres.71' Kevésbé éles Pirkheimer (1470—1530). — Beatus Rhenanus: Rerum germenicarum libri III. Lotz János: A történelmi világkép 4 . 78 Celtes: De arte versificiendi.

Követői mellett (Foxe angol mártír könyve. 1. Melanchton. abban a meggyőződésben. secundum singulas centurias (I) perspicuo ordine complectans. Bullinger svájci reformációtörténete) rögtön megindul a katolikus ellenhatás is (Brunus f 1563 és Baronius 1568—1607). Sleidanus (1507—1566) a birodalmi gyűlés aktáinak egymásrahalmozásával akarja a protestáns érdekeket igazolni. Magdeburgban szervezte meg a kiadóbizottságot. Követője: Pufendorf. . Itt alakulnak ki véglegesen a történelmi „segédtudományok". Flacius) — a szöveglisztelet megvolt már a humanizmusban is — másrészt a cenluriók. 85 Sleidanus: Commentarii de statu religionis et rei publicae Carolo V.80 A reformáció irodalomtörténeti jelentősége is szorosan a fentiekhez kapcsolódik. Caesare. tehát ahisztorikusok. bővítették az irodalom tárgyát (Flacius kiadja Olfridot. . bár a történetírás iránt érzéke neki sem volt. Brunus: Adversus novani históriám ecclesiastica .: „Die moderne Kirchengeschichtsschreibung ist ein Kind der lutherischen Reformation. . 246. . Mivel hite szerint az őskereszténységet újította meg. Corvinus. m. A z őskeresztény gondolatnak a reformációig tartó folytonosságát kimutatni akaró törekvés már Luther életében megvan." 83 Flacius Illyricus (dalmát. Ebben a munkában annyira objektívak akartak lenni.84 A z egyháztörténettel párhuzamosan a politikai történetírásban is új irány kezdődik. a Heliand felfedezése) s így hozzájárultak a patrióta humanizmus zavaros ősgermán képzeteinek a tisztázásához és a régi nyelvállapotok tanulmányozásához. ki akarta mutatni evvel a folytonosságot. Vlacics Mátyás) 1520—75. Faber. hogy az igazság magától is kiviláglik. 82 Fueter i. Roma 1588-1607.82 de csak Flacius Illyricus Centurióiban (1547—74)s:! valósul meg. integram Ecclesiae Christi ideám . alább) a bárok katolikus történetírás. London 1563 . Címe : Ecclesiastica História. de mégis nagyjelentőségűvé lett az európai történetírás további alakulásában. (1632 — 1694) és Leibniz. 13 könyvből áll. A különböző köteteken hatan is dolgoztak : Flacius. admonitio catholica . Foxe : Book of Martyrs. Baronius : Annales ecclesiastici. de mégis megteremtették a tények iránti érzéket és a történelmi segédtudományokat (ifjabb Scaliger 1540—1609 kronológia és epigráfia). ha vallási szempontból jártak is el. 84 . Egyrészt kialakult az érzék a szövegelemzés iránt (Luther. hogy csak az adatokat közölték. Holthuter. Judex. !! Közvetlen folytatása (I.50 A reformáció elfordította a figyelmet az ilyesféle törekvésektől. Wigand.80 Lényegükben ezek a törekvések apologélikusak.

m. publicatorum et in Bibliothecis tantum publicis privatisve instituendis recessarium. mü kerül a tárgyalás középpontjába az elszemélytelendő történetmegfelelően. A mű jellege is elszemélytelenedik. .88 (a tulipán Műve még a laza százados betűrendbe műfajok csoportosítja a műveket. holott nyilvánvaló. libri XXI. értékítéleteket kerül. Három érdemeket Nagy Károlyig. II. ennél I. tudományos beosztást neve Tulipa Gessneriana). Tiguri 1548. Pantaleon . non tam quod omnes catalogo aut memória dignos existimarem. 80 H. 89 (Prosopographia szereztek. A tagolatlanság helyébe a is átváltozott megmaradt. Basel 1565—66. Tévedése csak ott van (I. teljességre Követője 1565—66). sem követi. 88 Gessner : Bibliotheca universalis sive Catalogus omnium scriptorum locupletissimus in tribus linguis Latina. doctorum et indoctorum. A z alaptudomány. . században végbe. . quam ut instituto meo satisfacerem. bázeli orvos.1 Spengler fejtegette Untergangjában nagyszerűen a görög egész szám. rész Pandectarum sive partitionum universalium . a matematika új válik az okozati viszonyként fel- alakot nyer 01 és így alkalmassá 87 Az összefüggést Lempicki meg sem említi. Prosographia Herocem atque illustrium virorum Germaniae. Tiguri 1545. de a bibliográfia lépett. a második A negyedik szerint osztályozva. tárgyuk szerint könyv szól az irodalomról (!) szedi az írókat. Adelung Mithridatese. első részében rész.87 A biografia A polihisztor irány megteremtője természettudós. 89 Gessner i. Heinrich Pantaleon. A természettudományos megy törekvések első rendszerezése a 17. Korai felvilágosodás. — v. törekszik. de itt nem hatásról van szó. század írásnak második között az irodalomtörténet felében. — II. Conrad Gessner (1516 —1565). Graeca et Hebraica : exstantium et non exstantium veterum et recentiorum (csak két kor!) in hunc usque diem. hanem általános elszemélytelenedő irányzatról. rész Nagy Károlytól Miksa részben tárgyalja azokat. 2. III. bárok. .'10 A meginduló histori litleraria iránya a kapcsolat a következő kor irodalomtörténeti irányaihoz. Gessner ugyan előbb jelent meg. hogy ezek nem egymás mellett elszigelten. mint a centuriók. hanem teljes következetességgel egymás után következnek. 1. kik a haza körül császárig. az arab algebra és a nyugateurópai funkciós felfogás közti gyökérkülönbséget. rész innen Pantaleon önéletrajzáig.51 Ilyen körülmények a 16.: Nullus a me scriptor contemptus est. quo mihi impetraveram sine delectu omnia quae incidissent commemorare. Spenglernél). ö. . rész Ádámtól azonban még az életrajzforma van meg.1. 3.

mint elemi részekre analizált anyagrészek mozgásának összességét tekintik. Ehhez kapcsolódik a világnézeti típustan (1. Ueberweg12 (19241. Egységét (Gestaltpsychologie) Dilthey hangsúlyozta. kezdetben a kapcsolatot a milieu determináló ereje is erősíti. Svédország.és integrálszámítás (Leibniz-Newton) 1680 táján). differenciál.52 fogott valóság kifejezésére (függvény : analitikai geometria (Descartes). sum cogitans" Meditationes de prima philosophia Paris 1641. Schiller). Locke. ö. A matematikán épül fel a mozgástan. alább). a milieu-gondolat az időbeli történés térAz erő fogalma tisztán formai.7 Hollandia (Bekker) .5 „Cogito. Magyarország (Turóczi-Trostler cikke). v. (ezekben Descartes maga is járt) . Hobbes). A mozgások oksági viszonyban állnak. mert a világot. tehát vagyok" 90 egész Európában elterjed97 s a racionalizmus az irodalomban is végső tényezővé válik. vita a hangtörvények körül — Junggrammatiker). 98 A természetet vizsgáló ész segítségével akarnak új jogot és új vallást teremteni. Az öntudat ténye lesz az újkori vizsgálatok középpontja. a mechanika. 1. A „gondolkodom.99 Hasonlóképpen jut geometriai módszerrel Spinoza (1632—77) a panleizmushoz. Ennek a mintájára alakul ki a történelmi és szellemi törvényszerűség fogalma (Bodnár. 26. 0. de mellette a természet szenzuális-induktív vizsgálata is megindul fokozottabb mértékben (Bacon. Herbert of Cherbury (1584—1648) az egyházmentes deizmus alapítója.' 90 A deizmus a felvilágosodás nem-radikális szárnyának lett vallási formájaA szabadkőműves német irok is ezt vallják (Lessing. ö:í 02 . Goethe. §. Nyugatnémetors/ág. egybekapcsolójuk az eró. ergo sum" . alább).91' A racionalizált-deduktív mechanikai felfogás uralkodik. 08 Elsősorban Boileau (I. ez az egész valóságra Vonatkozik. A z eredmények megalapozására és a kételkedés ellensúlyozására új tudományág alakul k i : az ismeretelmélet"4 Descartes (1596—1650) matematikai módszerrel elemzi az öntudat tényét95 és szinte magától értetődően az énből indul ki: Az én központisága már vitán felül áll. A történelmet is a környező természet determináló hatása alatt lévőnek tekintik . hogy Descartes analitikus-matematikai módszerrel jár el.9'2 kivétel nélküliségükből alakul ki a természeti törvény fogalma. III. pozitivizmusj. 94 Az ismeretelmélet lassanként a metafizika helyébe lépő alaptudomány ett (Kant. 05 Jellemző. A pszichoanalízis is ennek a tagolása.

első rendszeres művelője Petrus Martyr (1457—1526). m. Ratzel. részben a fenti törekvések folytatásául a képzőművészetekben. pl. (idézve a lyoni 1610-es kiadás). kultúrténeti irány Voltaire. Bossuet tőle vette át. Paris 1566. fejezet. Különösen egy tekintetben hozott újat ez irány. Nddler stb. A néplélek fogalma is megvan nála. Utána Montesquieu és Taine. (Decades de orbe novo). az olasz humanista spanyol történetíró. lbn Khaldun (1332—1406) is ennek a hive. A régi augustinusi felfogást kritikájával szétzúzza és a környezet-befolyásolta néplelket102 véli döntő tényezőnek. évekszerinti vagy százados beosztások nem voltak alkalmazhatók. Utána is főként spanyolok és portugálok művelik. I. a kor jellege vallásos bölcselő. de adataik mesésen kiszínezve egész Európában elterjednek. kialakult a nép állapotát „leíró" történetírás. Hegel nél megvan a gondolat. alább. évben a középső (mérsékelt) öv uralkodott.100 Jean Bodin (1529/30—96/97) a módszerről és a köztársaságról írt müveiben 101 új. 102 Evvel megindítója lett a meginduló térperiodizálásnak. L. L. 4. i. a XVII. az első 2000 év a déli (keleti) népek uralma alatt állott.104 Megindítója Kolumbus. Utána kibontakozik Kitteméi. racionális módszerrel vizsgálja a kérdést. év az észak népek jegyében telik. De náluk jellemző módon az impérium mégis a teret is jelenti. kik a technikában vezetnek. ki alapul vette. 104 100 . 2. de éppen ezért nem zavarhatott az ókori hagyomány sem. Six livres de la republique. Amerika. a zenében és az életformában új stílus alakul k i : a baA milieu-gondolat is régi.53 beli meghatározottságának s okozati viszonyon alapuló történetszemléletnek a kifejezési formája. A történelem tagolása is térbeli elven alapul 103 : 1.103 A z ismert tér kitágulását jelenti a felfedezések néprajzi irányú történetírása is. Fueter. A mostani 2000. de ezeknél az idő függvénye a tér. A régi minták. 3. mivel nem lehetett időrendben haladni. Hippocrates ki is fejti az összefüggést. Herdernél. (Üjabb arab láncszem a görögök és Nyugateurópa között!) Bodin volt az első. Burckhardt is jórészben ide mennek vissza. 5. 103 Methodus cap. 105 A ú. 101 Methodus ad facilem historiarum cognitionem. a második 2000. jelleg államférfiúi.105 Részben a természettudomány ellensúlyozásaként. Ilyesféle a barbár népek szokásait leíró kitérések a klasszikus íróknál is találhatók. Sauer. az irodalomban. India. majd Herder. századi regények tele vannak ilyenes kitérésekkel. n. Paris 1577. lényegesen új feladat elé állította a történetírókat.

uT Panoramistische-Geschichtsauífassung. Ilyen alapozással a történelmi felfogás is ahisztorikussá lesz.112 A z ellenreformáció kedvezett az egyháztörténetírásnak. megalapozzák az ifjabb Scaligertől megkezdett. Reallexicon. 9. ebből az időből származik. A felfogás itt is apologétikus. Bemard le Bouvier de Fontenelle (1617—): L'historie n'est qu'une fable convenue. Szerepe különösen a költészettörténetben döntő. kk. megtalálható nálunk Faludinál (Forgandó szerencse). Partié. mivel teljes részletességgel nincs rá szükség. középkori Passionsspiel. cikke a Petz-emlékkönyvben. Koszó J. Paris 1681. Rivet de la Grange (1683-1749). segédtudományokat (diplomatika. Tillemont (1637—1698). Girolamo Tiraboschi: Storia della letteratura italiana. Ágoston-féle felfogás új alkalmazást nyer (Bossuet (1627—1704). Mabillon (1632—1707).) 108 v. a benedekrendiek nagy. 113 Rivet de la Grange: Histoire littéraire de la Francé. valójában valamilyen panoráma díszletei.54 rok. v. hogy az igazság úgyis az ö egyházát támogatja. m. mennyisége számít s ily körülmények között indul meg a katolikus rendek nagyszabású filológiai munkája. Girolamo Tiraboschi (1731-1794) 113 A barokra vonatkozó irodalmat nem közlöm. Fortuna irányítja. L. n. Történeti munkák közül legnagyobb sikert a francia eredetű gáláns kalandok sorozatát nyújtó történetírás ér el. epigráfia.109 Nagy szerepet kap a véletlen. a szabadabb életformát szigorú dogmatizmus váltja fel a katolikusoknál a hagyományra. ki azt véli. ha Cleopatra orra egy centiméterrel hosszabb lett volna. Evvel a vallásosság is összeköti. Még az érvek száma. Art. paleográfia. Lempicki meg se említi. protestánsoknál a bibliára támaszkodva.106 Mozgónak látszó szobrai és csörgő patakjai azonban csak látszólag dinamikusak. Pascal: Pensées I. de a védőügyvéd álláspontját a kutató meggyőződése váltja fel. 112 Bossuet: Discours sur l'histoire universelle. mindent tárgyaló irodalomtörténeteket írnak. máskép alakult volna a világtörténet. Fleury (1640—1723). (Cysarz i. Másfelől. lexikográfia). A Szt. § 46. . ahol az egyházaknak volt valamilyen befolyása. 111 110 106 . íoö Megvan már Machiavellinél is. azokban az országokban.111 Bayle (1647 — 1706) Szótára vonja aztán le a szkepticizmus végső következményeit és előkészíti a felvilágosodás kritikáját a múlton. ú. 110 A történelmet mesének tekintik. Modena 1711. a világ óriási színpad. Paris 1733. Pascal (1623—1662) híres ötlete.108 A szereplőket a szerencse istenasszonya.10' A természet festőien elrendezett keret. könyve megjelenésekor a bárok még meglehetősen ismeretlen volt. ö. ö.

Campanella (1568—1639) Napállama a képviselői ennek az iránynak. a tisztviselők a végtagok. a pártok problémája (Clarendon 1609 — 1674) hoz új színt. a maga történeti műveiben nem befolyásoltak. ennek tagolásáról vallott felfogás is inkább a felületen. egyetértés egészséges állapot. i.) Szélesebbkörű a jezsuita történetírás. Elődjük Platón és Aristoteles államteóriái. a tanácsosok az emlékezet. s. perinde falluntur. Simon . Hasonló kritika és aprólékos adatközlés jellemzi a birodalmi történetírást is. Pufendorf 1632—1694 és Leibniz 1646—1716. 1. libri duo 1516. melyek a következő korokat megalapozták. hí enim vagantur huc illuc." nft Leviathan or the matter. Bacon (1561 — 1626) Üj Atlantisa. Hobbes.7 Morus: De optimo reipublicae statu deque nova insula Utópia. Későbbi ismert utópia Cabet (1788—1856) Voyage en Icarie. Követőik különösen a szocialisták közül kerültek ki. (i. Ezt követi a francia államelmélet. Locke).): Qui sine ratione temporum históriás intelligere se posse putant.) . 115 114 . kit saját íilozofiai nézetei. sőt nem ritka a hasonlatnak olyan következetes alkalmazása sem.Fourier Madách) (a falanszterjelenetben). holland 1652. kiadás 275. de az irodalomban jobbára csak ezt fogjuk találni.55 Még a szentek életére is kiterjed a kritika. mint Hobbesé: az állam nagy organizmus. de irányzatosabb. VIII. latin 1698. Angliában a törvényhozás 114 kérdése. nec ullum erroris exitum reperire possunt. (Morus — S t . Campanella —>. forradalom betegség. Bacon: New Atlantis (posth. Thuanus (1553—1617) is cáfolja az organisztikus gondolatot. London 1651 .115 de a történetírók csak külsőségekben követik. ecclesiastical and civil. Hisznek a haladásban és a reneszánsz természetfilozófiától örökölt fantasztikum arra ösztönzi őket. az állami berendezkedés (Bacon. német Halle 1794—95. hogy egy-egy pillantást vessenek a jelenen felépülő nagyszerű jövőbe Morus Tamás (1480—1535) Utópiája. form and power of a commonwealth. semmint a mélybe hat. így a történet menetéről. Campanella: Civitas solis vei de reipublicae idea dialógus poeticus. t. 1. 11 ' mely a munka dicséretét hirdeti s bizonyos szociális részvétet fejez ki. (Montesquieu. az uralkodó a lélek. ut si labyrinthi errores evadere sine duce velint. francia fordítás 1653. (Bolland 1643—1794) és 1837-ben újjáalakított sorozata. Bodinus hangsúlyozza ugyan a történet időbeliségét és tagolásának szükségszerűen ehhez kapcsolódó voltát. l l ü A z érdeklődést még mindig a jelen köti le.) Methodus cap.

I. sponte adductos experimento infirmitatis familiarum segregum contra violentiam in societatem civilem coiisse.56 Hasonló kedveltségnek örvend az ismeretlen jövő ellentétes pólusa. vielmehr beherrschte ihn (Lambeckről van szó) wie seine Zeitgenosscn die Tendenz möglichst viel Stofí zu sammeln und darzubieten. Ennek is megvan a jelen vonatkozása. 84. 1. 120 Bacon : Nóvum Orgánum. az ismeretlen kezdet is. quam quae habetur de origine populorum. Praktikus célból művelték. hogy alakult ki a mai alkotmány és természetszerűleg szociális alapozású. Bacon ókor babonás tiszteletében a tudomány haladásának kerékkötőjét látja. Ez a história litteraria tehát már eleve tágabbra vett irodalom-fogalommal dolgozott. . .121 s legfeljebb arra szorítkozott. Az okozatiság mellett a társadalmi szerződés játssza bennük a főszerepet (Bodinus. általában az írásbeliség enciklopédiájában látták felhalmozva az eddigi eredményeket. c. ns Grotius (1583—1645) már beszél róla. 121 Lempicki i. ." 122 U. Bodin . unde ortus habét potestas civilis. „Nulla quaestio magis exercuit historiarum seriptores. 1.120 hasonlóképpen véli Fontenelle. „Es fehlte . mint az időbeliséget. dass man innerhalb der einzelnen Schubladen den Stofí chronologisch ordnete. A korszak racionalizmusa az ősállapotok rajzolásában kedvére kikövetkeztette magát.. „So trat das historische Element zugunsten des Systematischen zurück und beschránkte sich darauf. — Ide kapcsolódik Rousseau Contrat socialja. A tudomány. Céljának megfelelően elöbbrevalónak tartotta a nagy mennyiség áttekinthető rendszerezéséi. o.." — Hobbes: bellum omnium in omnes . Methodus." 118 . aphorisma. hogy a régiek vállán állva felülmulta az újkor őket. hogy a haladást kidomborítsa 122 a szaporodó könyvcím mennyiséggel. ismert Hobbes (1588—1679) tanítása az ősállapot hadi jellegéről. Cap. a haladással. . De Cive (1642. jeder Begriff einer ükonomie der Darstellung. A kezdeti közösség egyformasága teljesen megfelel az ember állandó egy voltáról vallott felfogásnak. . „Notandum est primi homines . IX .)119 A történelemszemlélet evvel lényegében maradt volna a régiben (organizmus-gondolat újjászületéssel). 7. dem ganzen Jahrhundert. A következetes és állandó fejlődés a tudományt tekinti értékmérőnek és ezen az alapon becsüli önmaga alá a multat. 171. . contra omnes. Az újjászületés gondolatában ennek a csírája van meg. . Paris!) Praefatio . m. . A haladásgondolat korább? képviselője pl. IV. a már emiitett Petrus Pomponatus. 119. mely töredékesen régebben is megtalálható. Leviathan I. Locke (1632—1704) vezeti tovább a fejtegetéseket. mindössze egy új gondolattal bővül." llu Grotius : De iure belli et pacis I.

ita in unum corpus (!) quaesi-" tis." 128 i. quorum memóriám conservari utile est ad bene beateque vivendum. de inkább a szépírók vannak előtérben.. a tudományok kialakulása és b) literatura. 2. a természet. novissíma Literaturae. Reipub. : „alia ex aliis nasci et proficisci continenti progressione . altéra Prudentia. Kiindulópontja a világegyetem szerves egységéről vallott felfogása. statum crevisse intellexi. i. : „non aliter. Lectori S." 127 u. et Partionibus protinus intelliges. az ötödik könyv szól a tudományok fejlődéstörténetéről. Vossius: Ars historica Leyden 1632: „História est cognitio singularium. tertia Principatus.. „a történelem az olyan egyesek (t. a tudományok rendszere. 3. ut apte inter se omnia et quasi ab uno capite deducta viderentur. 123 Az irány ismert első képviselője és elméleti alapvetője Christophorus Mylaeus (Müller) bázeli polihisztor (1551).128 így jut el a kezdetig. i.: „Universitatis rerum nomine. 24. Principatuum. ex Epistola. emberek) ismerete.:i ° i. m. Quae íuit huius naturalis histopci et continentis rerum omnium ordinis sententia Naturae.1 u. Basel 1551. a kultúra kezdete és b) principatus. 8. a) prudentia. 1.) 120 i. 9.124 Célja. A negyedik könyben (2a) foglalkozik a költészet eredetével és benne a filozofálás kezdetét látja Platón nyomán . credamus. . 15.12'J A mindenségnek és a mindenség megismerésének három foka van 1 3 0 : 1. mely egy fejtől észszerűen összefogott tagok organikus egésze.: „naturalis ordo historicae dictioni coniunctus. quam arborum dilatatos ramos ab uno et eodem trunco deduci conspicimus. suis convenientibus occasíonibus cogere oportere existimavi. o.57 ahogy a természettudományokban a természeturalom eszközét látták. o. 1. tamquam ad fontem. Ádámmal kezdi régi szokás G.125 Az egész mindenség ősforrása a természet.127 ezt a fejlődést történetileg fogja fel. a praktikus közösségi fok két tagozatban. m." 123 . 1. quarta Sapientia. mint a fa ágai. unde illa uberius purius ac verius manant.: „ad unius Naturae principia passim recurrere.1 mely állandó fejlődésben van. áttekinteni az összes tudományokat gyakorlati célból. amely az embert is magába foglalja." 12." (Oldalt. ahonnan minden ered és kihajt." 124 De scribenda universitatis rerum Historiarum libri quinque Christophoro Mylaeo autore. kiknek emlékezetét hasznos dolog megőrizni a jó és boldog élethez" —• mondja Vossius (1623) Bacon nyomán. J. voluisse cognoscatur. m. m. 1.: „E disiectis varié membris.12. m. Proemio. harum prima est Natura. intellektuális fok szintén két részben* a) sapientia. az államformák eredete." . Doctrinarum atque Literatorum hominum ab ipsis primordiis ad nostra usque tempóra perbrevem enumerationem comprehendens. 11. 125 i. Artium. in totidem libros distribuimus .

. progressiones. m. 133 szokásos újjászületéssel. 1620. Agricola és Erasmus dicsérő elsősorban a „szellemeket" a szerves tárgyaló fejlődés gondolata van fejlődéstörténet. erre mely de részletesebben. O is hisz a tudomány haladásában s ettől Elsősorban a természet várja az emberiség gondol boldogságát. . I. melyet a kor pszichologizáló hajlamá- nak megfelelően a lelki képességek szerint osztályoz. . 137 u. szövegben : „. 3 a : „ut perspecta habeat rerum primordia. ingenuum et i. 241 1. incrementa. 14. leigázására a természettudomány akarja állí- segítségével. ábrázolva glóbus intellectualis memória phantasia ratio história poesis philosophia naturalis civilis appendices narrativa dramatica parabolica deus natura homo sacra civilis litteratura 132 . dissimiles per aetates laudandos animorum conatus in memóriám revocare. hogy új irány megindítója. oldalt: „Petrarcha literas primum illustravit" . est complexus. m.1 ' E n n e k a z utilitarista eszmének a szolgálatába tani a többi tudományt is. London. valamint később a Herderi romantikus Fackellauf-történetszemléletben. hasonló egyiptomiakat. Mylaeus tudatosan alkalmazza az organizmus gondolatát.: „itaque spes est una in inductione vera. o. fol." A humanizmus és reneszánszról szóló rész: 300 1. 1." Szót emel a szétforgácsolódás ellen (240 1." 134 i. : naturale animi corporisque robur minuit. a r ó m a i a k a t . spe omni languescente.: „. quibus omnia erant oppressa. Dantem praeceptorem scriptis utraque lingua Latina et vulgari inclarescentem proxime secutus Franc. 2. . nemo adhuc . fej. ac senescente. m. . csak azután a verseit (!)" lia i. .58 szerint és sorba veszi 1 3 1 ben a test hanyatlásához következik a felújulás a zsidókat. 3. ezután hanyatlást állapít meg.) A 18 századi kultúrtörténeti irány emlékeztet Mylaeusra. „." 135 i. 136 melynek egyedül gyümölcsöző módszere az indukció. . excellentium ingeniorum in deprehendis. 245. debilitat atque frangit. Primus namque e densissimis temporum tenebris |!). A 16.132 művét. Petrarcha." 138 De dignitate et augmentis scientiarum. a görögöket lát. 1 3 4 A n n a k is tudatában van. . .: „scientia et potentia humana in idem coincidunt. „translatio imperii" gondolatában (I.). 278. Nála előbb a kiadói munkásságát említi. 1 3 8 A memo1 8 1 Ugyanez van meg az ágostoni történetfilozófiában. m. ingeniorum história" . 1 3 5 Ismertebbek Bacon (1561 —1626) kezdeményezései. melytörvényszerűséget és elölte soraival a Dantétól végzi Petrarcától s a restauHáltérben ráció . . locupletandis atque instaurandis disciplinis omnibus. inclinationes et exitus. 1. I. 1. században valószínűleg sok hasonló gondolatot lehetne találni. 1 3 6 Nóvum orgánum 1620.: „.

A forrásokhoz való visszatérést hangsúlyozza. chronogr. (Hasonlóan az ars. Talán úgy lehetne megoldani a kérdést. végül a ratioé a philosophia. jog. zavaros adattömeggé vált. no v. ide sorolja a história litteráriát is. sz. Angliában külökülönösen Ben Jonson. bár pl Reimann használja (Lempicki nem említi. jellemző. törvény!) taglalja és végső fokon a „néplélek"-re vonatkoztatja. a művészet a technikát. tulajdonképpeni civilisből és litteraturából áll.59 riának megfelel a história. Elsősorban a hasznosságát veti fel a história litteraturának. Ő elválasztja a filológiát a filozófiától és a nyelv tudományává teszi. hogy a h'ra kimarad és a csúcspontot a filozófiainak tekintett parabolikus műfajban látja . Hist. az ügyességeket is magában foglalja. de az oksági elv teljes érvényesítésével. melynek szerinte meg kell mutatnia. a história civilis a história sacrából.'40 Tőle indul meg a programmszerű utánzás jogosságának tudományos megalapozása is. a phantasia tudománya a költészet. hogy milyen körülmények között virágozlak a tudományok.-ban Youngon át vált ismertté. ö. mind az erkölcsi tényezőket (szokás. Az irodalom még mindig tudós jellegű. genealog. Lempicki 468 1. vallás. pragmatica sacra civilis literaria. .: Philologia Sermonis cura Sermonís história Grammatica Rhetorica.139 így a história lítteraria elismerten külön helyei kap a tudományok rendszerében. Bacon a fordulónál áll. különösen a mitoszvizsgálatban. Különösen a klasszicizmus irányára jelentős felfogás. Ez jellemzi Lambecius Prodromusát 139 Bacon elsősorban a 18. környezet). Az ókort nem becsüli. de ami a filozófiai rendszerben áttekinthetőnek látszott. amelynek az egyik ága Olaszországból vezet Anglia felé s ott megfordul s megy délnek. Felbukkan nála az összehasonlító módszer is. hogy a reneszánsz késői szerencselovagja-e vagy a felvilágosodás zseniális előhírnöke. mind a külső tényezőket (éghajlat.) Bacon helyéről sok vita folyt. de kezd a szépirodalom a kristályosodó középponttá válni. ha az egész kort egy nagy ívnek fogjuk fel. drámai és parabolikus műfajra tagolódik. Metrica geogr. A történet menetében ő is a szokásos hullámot látja. mely naturalis s civilis részre oszlik .) Ilyen „filológiaibb" szempont a Bacont utánzó holland Vossiusnál (1577-1649) tűnik fel. talaj.141 A história literaria gyakorlati megvalósítói elsősorban Bacont követték. mely elbeszélő.

) . Morhof Polyhistor literarius. 1. Lassanként azonban ez a nagy népszerűségnek nem örvendő irány egészen a háttérbe szorul és bevallottan azzá lesz. könyvjegyzékeket.)145 A kor többi polihisztorainál (Pufendorf. betűrendes. ö.4.. Schurzfleisch. ami valójában volt. század a felfelé ívelő lejtön vélt haladni. filozófusok az orvosokkal szerepelnek együtt). 149 A romantika két virágkoros irodalomszemlélete (l. hogy az azután következő hanyatlás után a saját koruk felfelé ívelő voltát igazolhassák. D. benedekrendiek!) A latin irodalmat a klasszikus négy hanyatló kor szerint periodizálja (arany-ezüst-réz-vas. főként pedig antik és modern véleményeket a legszeszélyesebb elrendezésben (pl. műfajok szerinti. századi kultúrtörténeti irány háttere. Bessenyei.) 143 112 . elsősorban az anyanyelv müvelésétől várják a boldogulást. 144 Fabricius ki is emeli előszavában. Bécs 1659. A 17.) 148 A reneszánsz poétikákban (pl. Szemléletük nem történeti. (pl. Thomasius. Végeredményben bibliográfiai lexikon formájaban máig él. A nemzeti szempont fokozatosan kidomborodik. 148 amennyiben visszatérnek a múltba.142 mely Ádámtól és Éválól kezdve közöl életrajzi adatokat.60 (1659).149 A mult megismerését az iroPeter Lambecius : Prodromus Históriáé Literariae.11' Ez a praktikus cél együtt jár a költészet racionális. hanem analizáló. fej.)143 Üj kritikai szemlélete. Burkhard —Mencke) is megvan az így értelmezett irodalomtörténeti érdeklődés. Gundling. melynek minden kapcsolata megszűnik a közben új öntudatra kelő költészettel. rendszeres és földrajzi csoportosításhoz) újat tört. a tanultság lexikonává. fej. hogy Morhof az eddig szokásos ncgy úthoz (időrendi. Morhof müve különben igen híres volt. elsősorban a hazai költészet régi virágzását keresik. A história eruditionis lesz a 18. — Ez a törekvés az anyanyelv kiművelésére a felvilágosodás előfutárja. 4. Goethe is ismerte. nálunk Toldy F. Scaliger) szokott egy mellékes fejezet (Historicus) lenni.140 A z új költészet a bárok életforma kifejezése. harmadik Fabriciustól kiadva 1692. 147 Erre szolgáltak a nyelvmívelö társaságok (Spachgesellschaft). Az ókorban (I. história eruditionisszá. tanílójellegü felfogásával. Gervinusék a csúcspontot is látták Goethében.144 Nagy érdemei vannak a paleográfia terén (v. Több módszeresség jellemzi a költészettörténetben is nevezetes Morhof Polyhistor lilerariáját (1688. G.) a bárok felfogás egyszerű továbbképzése. Első két könyv Kiel 1688 . 1. 145 Ovidius alapján ismerik. (v. Opitz: Einleitung zu seinen Gedichten : bin ich die Bahn zu brechen und durch diesen Anfang unserer Spache Glückseligkeit zu erwcisen bedacht gewesen. ö.

i.: „cauturi laudem nobis a Romana quoque illius aetatis labe. Tanító célzala nyelvművelő társaság alapítása. holland. francia. ófelnémet érdeklődése a kor tipikussá váló jegyei. i&2 I. m. Opitz korára teszik. 149. költészettörténetek. ut neque praesentium obliti propriam nostri aetatis felicitatem una contueamur. A párhuzamosságot hosszasabban fejtegeti. (Melchior Goldast lovagi líra. 1. spanyol.150 Öt korszakot külöm- Németországot központisága európai gyüjtömedencévé teszi. különösen az első sziléziai iskola költői tettek sokat népszerűsítéséért s lassanként a német költői megújulás szimbólumává. V. ö. 1607—12) Opitz kiadja az Annoliedet 1639 és evvel kapcsolatban felsorolja az ó-német költőket. m.ir ' Scaliger közvetítésével Crinitus beosztása érvényesül. phoenixévé vált. 153 K. de a milieu befolyását nem becsüli sokra. természetesen itt a saját felsőbbségiiket akarják igazolni150 így a régivel lényegében egyező. A z első virágkort nem a meg sem említett ókorban látják. Ortlob : De variis Germanae Poeseos aetatibus exercitatio. nemzeti büszkesége. dum ita rimabinnir atque mirabimur vetera. mely a 18. Opitznak ilyetén való beállítása egészen máig általános. angol). m. §. 153 A német költészet nála már a latin egyenrangú társa és a jelenről sem feledkezik meg a mult dícsőítése kedvéért. az első költészettörténet a wittenbergi Ortlob nevéhez fűződik.61 dalmí anyag közzététele segíti elő. és a következő irodalom. Opitz sikere döntő volt. 2 : Et sicut vitám animalium ab infantia per iuventutem ad pleniorem akmén et senectutis tandem spatia ultima delatam statis aetatibus Pliilosophorum scholae dimetuntur ita circa Poesim nostram notabimus easdem 150 . 154 i. §. de új virágkort kereső irodalomszemlélet kezdődik nemzeti alapon. elsősorban Walther von der Vogelweide publikációi. Tudatos kezdeményező 161 Opitz (1597 —1639). század második felétől vezetöszerephez juttatja. Lempicki i.154 Az anyag periodizálásának kérdését külön felveti és Scaliger Poeticája155 alapján a politikai történetírás évek szerinti beosztását elutasítva a szerves fejlődés gondolatát alkalmazza a német költészet történelére. A z irodalom virágzását a politikai élet virágzásához köti. de megalapozottabban és következetesebben. (még mindig a mennyiség a fontos!). Wittenberg 1657. ill. 1. ehhez járul a nem német irodalmak tanulmányozása (olasz. jegyzet." . 136. hanem a lovagkorban és a felújítást is későbbre.152 Opitznál csak szétszórtan találni történeti megjegyzéseket.

Ezután következik a politikai okok miatt (!) haldokló öregkor (moribunda seneclus) 1350—1620.158 Wittenbergben is élénk érdeklődés volt az irodalom iránt. 1 " önelégültséggel dicséri követőit a sziléziaiakat és reméli." „Als nun selbige Feldmusikanten in diese Dánzerinnen sich verliebet. velut novus Germanis radiaret Phoebus. . együtt van az egész bárok kellékkészlet: „die Süszrauschende Buhlerey der Winde mit dem Laub der Wiilder. igneum Opitii ingenium . pozitivizmus) hullámelméletek formájában. Williram s a Wolfdietrich tartozik. Opitzzal indul. A serdülő ifjúkorba (adolescens iuventus) Otfrid. jellemző az irodalom tisztuló fogalmára. A durva gyermekkor (rudis ínfantiaj az írástalan vallásos." 157 i. valamint a rá épült történetfilozófia (L. A hagyománykeresés van meg Birken művében 159 (Nürnberg 1679) a bárok minden kellékével együtt. 5.az édesen susogó szellők." A Wagneri Gesamtkunst csirája a barokban van. Az újabb korban különösen Spencer szintétikus filozófiája tartalmaz hasonló elemeket. Különösen a meslerdalnokok felújítása hozott sok új anyagot. 4. rész. a csacska viszhang.és hősköltészelet foglalja magában. m. sie zur Nachfolge und zum Singen gereizet. amit a számos latinnyelvü értekezés bizonyít. .. a bégető nyájak. nitida pro seculorum et tempestatum decursu vario depreliendilur. „Revixit tandem de integro Poesis quoque nostra. der Gegenlaut des geschwátzigen Wiederschalls. Und solcher gestalt hat die Liebe. hogy ez a virágzás még sokáig tart. Lulhert." 158 Bizonyos virágzás után szükségszerűen jön a felbomlás — ókori epikureista tanítás. . A virágzó erő kora (florens robur) a lovagkort tárgyalja. 159 Sigismund v. . das Blöcken der Herden. mint nem költőt. mely az özönvíz előtt megindult. . rész. m. a madarak levegő zsoltárai és csőrhárfái (!!). Birken : Teutchse Redebind und Dichtkunst. a csörgő patakok. das Geplauder der wudlenden Wásserlein. A pászlorköltészetben (Nürnberg a Pegnitzscháfer-lársaság városa) látja az ősköltészetet. A kevésbbé tudós jellegű bárok költészettörténet nyelve már német. und absonderlich die auf den Baumásten sitzende oder unter den Wolken fliegende Luft-l'salter und Schnabel-Harffen. Nürnberg 1679. (opera !) . hogy pl.62 böztet meg. A legújabb kor az újravirágzás (reflorescens felicitas) kora. nyelvi érdemeinek teljes elismerésével. r. vvurden sie veranlasset Liebesklagen zu verfassen und in das Saitespiel zu singen. 160 i. valamint a szerelem" 100 vicissitudines. I. o. : „. zu Erfindung der Poesie den ersten Anlass gegeben. melynek Herakleitosszal is vannak kapcsolatai. kirekeszti. quibus iam rudis adhuc et incondita iam augescens paulatim et magis contula iam gravis oppido et consummata iam languida vicissim et efflorescens iam reiuvenescens demo et nudiquaqu. kinek tüzszelleme új Phoebusként sugározza be Németországot." u.

die nun bald in die Ewigkeit sol verwandlet werden kehrte mit ihrem Ende. ja sie ist selbst teutsch . 273: „Carolus Ortlob (welcher de variis Germanieae poeseos aetatibus eine Dissertation geschrieben (setzet fünf zeiten ." „Opitzról 422/23. und in dem Grund einerlei Sprache habén.63 a költészetre ösztönözték őket. Beosztása költészet közben tárgyalja 103 . spanyol irodalmat és a kor ízlésének megfelelően a bárok költőkben látja a csúcspontot (Tasso. Ariosto. Wobey auch von der reimenden Poeterey der Auszlánder mit mehren gehandelt wird. de az anyag sokszerű. Eredete a humanista nyelvtanokban keresendő . (1682) 102 sziléziai iskola világirodalmi tárgyalja az idegen irodalmakat mellett a nyelv történetét Itt sem a történeten van Könyve az irodalom poétikát is ad. m. de több önmérséklet jellemzi a második keretbe állítja be a német költészetet. olasz. is. A polihisztor alaposságával Morhof." . ist von der teutschen nicht unterschieden.: „Nun kommen wir endlich zu den teutschen (von deren Poeterey wir jetzo handeln wollen. m. közép-. Kiel (és nem Lübeck. Lempicki i." i. dritte Zeit da dieselbe gleichsam aus dem grabe wider erwecket worden (und viel herrlichen als jemahls hervorkommen) unter des Herr Opitzen aníührung. I. mivel tartja. Es müssen aber hierin die Zeiten unterschieden werden (nemblich die Uhralte) deren Tacitus gedencket (die Mittele) die von Carolo dem groszen her zuführen (und die neueste) die in diesem seculo erstlich angegangen. Salamon. Tárgyalja a francia. 150." 105 u. az ókor Nagy Károlyig a középkor Opitzig tart. Die Hochteutsche ist gegen sie ein gar neuer Dialectus. Dávid. . . . 164 A z ó-. Hofmann a régi aranykor visszajöttét érzi. die Zeit. Lope de Vega)." . m. . . ki ráadásul hárfázott is. késői rokona nálunk Pápay Sámuel. Wir wollen aber in den dreyen Zeiten alles fassen. o. m. században kezdődik 1 0 5 " i l Es scheinet. O is a tőlük vették át a görögök. az angolt kirekeszti ebből a germán közösfennhéjázónak egyszerűbb mint Ortlobé. újkornak megfelelő tagolás van nála. a legújabb kor a 17. akit ismer.) 102 Dániel Georg Morhofen Unterricht von der teutschen Sprache und Poesie deren Ursprung Fortgang und Lehrsátzen. de germán szempontból eltolva. a svédet pedig a német tartja őket. wie eine in Zirkel geschlungene Schlange (! !) in ihrem Ursprung Zurücke. . 1. Ilyen költő volt Mózes. Lempicki 146. . a hollandokat a némettel egynek ségből. ről és a jelenben költőjét.) 1682. .1111 von Hofmannswaldaut. ezután beszél a reneszánsz pásztorköltészetHasonló törekvés. . az Énekek Éneke szerzője. 271 : „und sind die Sclnveden den teutschen nicht entgegen zu setzen." (i.<:4 i. is tárgyalja és a végén a hangsúly tehát. die einerlei Ursprung. i. 233: „Die Poeterey der Niederlánder .

1'17 Morhofot követi a század többi költészettörténete. Lempecki 179-186 1.100 (1681) Hardegger pedig a kezdődő vallásos bírálatnak ad helyet az erkölcsrontó regény ellen. A vitát 1. i. Luther helyének megállapítása céljából a felvilágosodást előkészítő anyanyelv kiművelését hangsúlyozza. az eínográ fia eredményeit felhasználja.64 melyet ő is újjászületésnek tart. Leipzig 1688. 521 : „Es hat über dem ein jegliches seculum seinen sonderlichen genium. Neukirch még Opitz után is fejlődést lát a német irodalomban. 170 Mithoscopia Romantica oder Discours von den so benannten Romans.) Üj mindössze Weise 168 törekvése . Cramer angolokra hivatkozik a franciák ellen (1694). zu zeiner Sammtung deutscher Gedichte 1708. Wagenseil. Weise: Curiöse gedanken von deutschen Versen 1692. Wagenseil : De civitate Norinbergensi. Altdorf 1696 a mesterdalnokokról van bő függelék ." 168 A Chr. Érdeklődése tág.10 . Rothe: Vollstándige deutsche Poesie. m.170 Ilyen önelégült hangulatban éri a németeket Pierre Bouhour jezsuita kritikája.172 (Thomasius. k.. Thomasius: Wie man die Franzosen nachahme Leipzig 1688. 171 Les Entretiens d'Ariste et d'Eugéne című művében.-ból Leipzig 1697. legalaposabban a hamburgi Barthold Feind foglalkoHerder igen sokat használta Morhofot. Omeis: Gründliche Anleitung zur teutschen accuraten Reim und Diclükunst Altdorf 1704. (Rothe. Néplélektani gondolatok is vannak elszórtan. der sich wie in allén Dingen alsó auch in Wissenschaften und Künsten hervortut welchem niemand mit seinem eigenem Witze zu widerstreben vermag. 1(57 1.171 A vád az apologéta irodalomtörténetek egész sorát keltette a franciák ellen. a népdalkutatás kezdeményezései is feltűnnek nála (az északi skaldköltészet. Zürich 1698. Omeis 1704 már germán mitológiát is ad. Barthold Feind : Vom dem temperament und Gemüths-Beschaffenheit eines Poeten Einl. sz. lapp népdal) a regénnyel kapcsolatban a román-romantika szót is tárgyalja. (németnyelvű egyetemi előadás). (1697).166 Egyszer váratlanul a századok eltérő „szelleméről" is beszél. (Kindermannsorozatban az Aufklárung sorozat 1. Neumeister kíméletlen kritikájú lexikona is a felvilágosodást készíti elő. Altdorf 1696. i.. (1770) ki a milieu zordsága miatt képtelennek tartja a németeket (és az északiakat) a „bel esprit "-re. m. Leipzig 1688. Chr. Cramer : Epistula ad virum Eruditum Vindiciae nominis contra quosdam obtrectatores Gallos. Berlin 1694. 172 Fontosabbak : Benjámin Neukirch Chrestomathiája a 17. van Weise !) 1CÖ Specimen Dissertationis Historico-criticae de poetis Germanis huius seculi praecipuis 1695.

a régi német költészet létezését felfedezik. Az kialakult irodalomtörténet tárgya gazdagodik az anyaggyűjtéssel tanulmányoztak. az ő műve azonban elsősorban a franciát. felvetik kérdését. A történeti világkép is részleteiben kész. előtérbe az az irodalmi tudat. Young!). idegen irodalmakat a költészet eredetének A németek védekező vitázása egész Reimár a felvilágosodás folyik. Edda. a népdalt. de végül is az angolok kezdenek kerülni. a környezet és a néplélek hatását tárgyalják. mannig tovább terméke.65 zott a temperamentumok és a milieu kérdésével angolok nyomán (Sír Temple. . de hiányzik még a tisztulás. a természetes rendszerbe foglaló szemlélet. a metafizikai megalapozással A felvilágosodás mindössze a végső összefoglalását adta meg az eddigi irányoknak (Leibniz) és a történetfilozófia fogalmának a megteremtésével (Voltaire).

" — A világkép tágulásának fökorszakai. A végső elv. a Sors. Ádámmisztika. Freysingeni Ottó. Üj népek. Joachim di Fiori — Laicizálódás. humanizmus. A görög kritika. Reneszánsz. Az emlékezet és az időszámítás. 23—30 Második rész: HOMO 31 — 65 3. — Új kor tudata. b) újjászületés. c) mechanikus elemzés. — Függelék : Egyéb népek (Kína). A klasszikus ókor képe. — A világkép ellenmondása. Az „ember" a középpontban. Világkrónikák. A modern irodalom kezdete. A körforgás. Régi hagyományok és 2 új emlékek feljegyzése. Az evangéliumok. Eusebius. a dolgozat beosztása. A történelmi anyag értékvonatkozása. A felfogás itt is körbenforgó. — Qualitatív szempont az 1 ind. 3—10 E l s ő r é s z : KOSMOS 1. Két ellentétes módszer. (Fátum) Kezdet. Rotatio. — A tartalmi történetírás. — Függelék : az arabok. — Természeti analógiák: a) organizmus-gondolat. — A kérdés időszerűsége. Kritika. 11—22 2. mint mentőelmélet. Az alapvetés az „ősembernél. Szent Ágoston történetfilozófiája. Gesták. reformáció. 2 perzsa és 3 görög világképben. — A reformáció. Körforgás a jelen körül. Pál levelei. Közösségi szempontok. Típus. — Babilon. A ker. Hieronymus és Orosius. Origenes sikertelen görög-ker. 1. Átmenet. — A négy világkor elmélete. Körforgásellenes dualitás. Az egyházatyák. világkép bomlása. Analysis. Az alap vallásos. Ahisztorikus voltuk. A sztoikus világtörténelem. — A világkép periodizálása. Quantitatív körforgás. Marad a régi keret. — A történelmi megismerés fordított útja. Átmenet. Szinkretizmus. világkép lényege. (Dualitas) A ker. (Causa) 1.TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés Célkitűzés. Kapcsolatok az . A d deum. szintézise.

(Kat.) Költészettörténet (Opitz. Vasari).) — A jelen mint alap. Morhof. (Cellarius). (Mylaeus. A reformáció általánossá teszi ezt a beosztását.) A tér tágulása. Irodalomfogalma hasznossági. Üj nemzeti történelemtagolás.új irányokkal. A história litteraria. Utópiák és ősállapotnyzok.). A történelem három kora: ó-. A quantitatív szempont. — Kritikai aprómunkák. Birken.) 2. A természettudományos alap. Korai felvilágosodás. Fortuna. Szkepticizmus. szerzetesrendek. — Átmenet a felvilágosodáshoz. — Az olasz humanista történetírás. Vossius . Morhof. (Bodin. — Bárok. Bacon. Vita Bouhourral. bárok. • * .. Crinitus irodalomtörténete. Patrióta vetélkedés. A haladás gondolata. Német birodalmi történetírás. a császárság.és újkor. Irodalomtörténet. Milieuelmélet. Az ideál az előtt. — Ellentét a megelőző korral. Pantaleon. (Gessner. — Elszemélytelenedő halmazmunkák. várostörténet. Ismeretelmélet és okszerűség. Ortlob. néprajzi történetírás. (Machiavelli. közép. Lambecius. Németország helyzete.

Rotatio. (Dualilas. Ad deum.) B. I. (Tempus. Dynamitas. Homo.cfl C C -CD di Történelem rész. (Causa.A Z EGÉSZ M U N K A TERVE: BEVEZETÉS. Ember i Y Embertörténelem Periódus Csoport o •ofl Y l Csoporiperiódus . Analysis. (Falum. 3. Kosmos. A. Történeti rész. 1.) II.) 4. Rendszeres c c do > • c x i x> c c > 4 ) C N í.) 2.

43. Nagy J e n ő : Tapolca településföldrajza. 1933. K e r n I s t v á n : Nagymányok és Kismányok községek településföldrajza. 53. 1933. 1934. H a c k A l f r é d : Boileau a magyar irodalomban. 1933. 45. Balmazújváros településföldrajza. 66. hydroaromás és heterocyklikus sorban magnesiummethylattal. Béres Tibor . 1934. T a k á t s G y u l a : A somogyi Nagyberek. 64. Mundart und Sitten. 63. 1934. V a s s k ó I l o n a . 65. Rosta L i v i a . 1934. 1933. Zrinyi Miklós könyvjegyzetei. 39. Kollonich R e z s ő . A szombathelyi királyi liceum alapítása. 1933. 1932. 48. 55. 1933. Venetianer G y ö r g y . Homér J a n k a : Magyarország halászati földrajza. I s t v á n : Cserei Mihály mint versszerző. Galánthai gróf Fekete János kiadatlan francia költeményei. 44. 1934. 52. 1934. 1934. 57. 51. A pécsi püspöki könyvtár francia nyomtatványai és kéziratai. Scbreiber E r z s é b e t : Zola és a magyar irodalom. 60. K o z m a A u l a i : Fénelon Télémaquejának egy XVIII. 61. F r i e d m a u n I l o n a : Pilisi Lajos. 1934. 1933. N e u b e r g t r V e r a : Pszichológiai típusok pedagógiai jelentősége. 1933. 1932. 1934. Újhelyi Erzsébet! Condensatiok az aromás sorban magnesiummethylat hatása alatt. Constantinus császár egyház. Condensatiok az aliphás. 50. Kardos E m í l i a s A pécsi német sajtó és színészet története. 41. 54. Bader D e z s ő : Metternich und das junge Deutschland. 67. 42. 35. 1934. 1934. Scbultz I r m a : Magnesium-methylatos átesterifikálás. 1934. P a k u c s B é l a : A magyar vasútépítés kezdetei. Sós M a r g i t : Arany János irodalmi ellenzéke.és valláspolitikája. Nagy-Árpád. Grandpierre E m i l : Az olasz ismeretelméleti dráma. Gőbel E r v i n : Pécs napfénytartam és felhőzetmenetének képe. 33. 1934. 36. 1934. 59. Vecsey Lajos . Tenner A n n a . 32. 1933. 1933. 34. Écsy ö . Szénmonoxydreakciók. 56. századi magyar verses feldolgozása. Berky I m r e : Az igazság fogalma. Goitein György : Móra Ferenc az író. 1934. 46. . Nagy Tibor s I. 40. 37. 1934. 47. 58. Néhány lipoid vizsgálata magnesiummethylatos átesterifikálás segélyével. B a n e r H e d w i g . 62. 1933. 38. M a k o v i t z k y Gyula : Nagykanizsa város településföldrajza. 1933. Gálos M a g d a s Sigismond Justh et Paris. 1933. Erdély A m á l i a : Az iskolai büntetés hatása. Drasenovlch M á r i a . 1932. 1932. Nagy R e z s ő n é Géfin M á r i a : A szombathelyi Herzán könyvtár francia könyvei. U n g á r L á s z l ó : Pécs 1848—49-ben. S z a k á i S á n d o r : A Marcalvölgy telepítés földrajzához. 1934. N y a k a s Sarolta : Az első pécsi nyomda története.30. 49. 31. 1933. 1934. B á r d o s I s t v á n : Pécs német utcanevei. 1934.

1936. Csapláros I s t v á n : Théophile Gautier és a magyarok. Ponesz A r a n k a : Pécs város középiskoláinak népessége 1900-tól. Lotz J á n o s : A történelmi világkép. 81. 78. 1935. 1936. 1936. században. 1936. 86. 85.68. 1936. 88. 79. Kakasd község településföldrajza. 87. a tárcaíró és hatása az osztrák-magyar tárcairodalom kezdetére. 82. ellenzékének vezére. (Az ember az időben. 75. 69. Erdély E r n ő . Árvay J e n ő . 90. 1935. Z á d o r I s t v á n : Heine. 1935. a 60-as évek írod. Vitéz S z a b ó P á l : Lodovico Della Tőrre: L'Aío. Dr. 1936. 1849—1899 1935. 1936. 1936. 74. Szikszay E d i t : Louis-Auguste Rogeard. 1935. 84. F a r k a s Lujza : A Nyugat és a századeleji irodalomforduló. 80 ^ Nagy J e n ő : A bükkösdi völgy településföldrajza. 70. 73. Schwendtner István : Miskolc településföldrajza 1935. 1935. 76. 94. Pinczésl I s t v á n : Folyékony ammónia hatása a cellulózéra. Petróczi I s t v á n : Die Künstlertypen bei Tieck. Andorfi M á r t o n : A szöllőművelés északi határa Észak-Magyarországon. (1382— 1420. 97. Frindt G u s z t á v : A folyóhálózat minősége Magyaroszág északnyugati részén. Dezső L a j o s : Pedagógiai indítások az oxfordi csoportmozgalomban. 91. 1936.) 1936. 72. 1935. R i h m e r L á s z l ó : A pécsi mammut. . egy fejezet a magyar irodalomtörténetből. Niedermann I m r e : Magyarország és a bosnyák politika. 1936.) 1936. 1935. 92. Előd G é z a : Zilahy Károly. 1935. 93. 1935. K e c s k é s T i b o r : Balatonfüred településföldrajza. M a y e r E r z s é b e t : Az írói önérzet a renaissance korában. 95. 83. 89. 1926. Heckenast Gusztáv. K ő v á r y J ó z s e f : 50 év a Kisfaludy-társaság történetéből. Heckenast DezsŐ . 1935. (Egy francia emigráns Magyarországon. 1936. 77. P a t a k i J ó z s e f : A Sárköz gazdasági és településföldrajza. Taksonyi J ó z s e f : Pécs egyházzenei művelődése a XVIII. Dr. 71. Szabó Dezső regényköltészete. 1935. 96. B á n y a i B é l a : Kovács Ödön vallásbölcsészete. Fekete L a j o s : Platón Magyarországon. 1936.) 1935. Szentirmay Tibor: Szigetvár településföldrajza. Simor J á n o s : Pécs éghajlata. Újváry J o l á n : Saárdy Somssich Pál.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->