P. 1
Nyíri Kristóf_Túl az iskolafilozófián

Nyíri Kristóf_Túl az iskolafilozófián

|Views: 19|Likes:
Published by Bertók Gyula

More info:

Published by: Bertók Gyula on Aug 08, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/05/2014

pdf

text

original

TÚL AZ ISKOLAFILOZÓFIÁN

A borítón az MTA Filozófiai Kutatóintézetének könyvtára látható (A fénykép Ferencz Sándor és Lehmann Miklós munkája)

Túl az iskolafilozófián
A 21. század bölcseleti élménye

Szerkesztette Nyíri Kristóf Palló Gábor

Áron Kiadó Budapest 2005

A kötet a Center Computer Kft., a Saubermacher Magyarország Környezetvédelmi Kft. és a Magyarországi Filozófiáért Közhasznú Alapítvány támogatásával jelent meg, az MTA Filozófiai Kutatóintézetével együttmûködésben

© A szerzõk, 2005 © A szerkesztõk, 2005

ISBN 963 9210 43 9

Felelõs kiadó: Áron László Felelõs szerkesztõ: Ruttkay Helga Nyomdai elõkészítés: Kiss és Társa Bt. Nyomda: Áron Kiadó Kötészet: Dabas-Jegyzet Kft.

Túl az iskolafilozófiákon
Nyíri Kristóf

Karl Popper szerint a filozófiák s kivált a filozófiai iskolák azáltal hajlamosak az elfajzásra, a filozófiák azáltal korcsosulnak iskolafilozófiákká, hogy idõvel elveszítik kapcsolatukat ama filozófián kívüli problémákkal, amelyek megoldására eredetileg létrejöttek.1 Filozófián kívüli problémákon Popper itt elsõsorban tudományos problémákat ért, vagy például a politikai élet problémáit;2 szerencsésnek bizonyulhat azonban
1 „[E]very philosophy, and especially every philosophical ‘school’, is liable to degenerate in such a way that its problems become practically indistinguishable from pseudo-problems, and its cant, accordingly, practically indistinguishable from meaningless babble. This […] is a consequence of philosophical inbreeding. The degeneration of philosophical schools in its turn is the consequence of the mistaken belief that one can philosophize without having been compelled to philosophize by problems which arise outside philosophy – in mathematics, for example, or in cosmology, or in politics, or in religion, or in social life. […] Genuine philosophical problems are always rooted in urgent problems outside philosophy, and they die if these roots decay.” (Popper, Karl [1974 〈1952〉]: The Nature of Philosophical Problems and their Roots in Science. In: Uõ: Conjectures and Refutations [5. kiad.], 71.) 2 Jómagam már a korai hetvenes évektõl kezdve a popperihez hasonló álláspontot vallottam: „Hogy a nagy emberi kérdések a filozófia nyelvén vagy más nyelven fogalmazódnak-e meg, hogy melyik nyelv, milyen forma hordozza a legalkalmasabb választ: ez koronként, társadalmanként, még egyénenként is változó. Mi az ember? mi az élet értelme? merre tart a világ? – választ adni itt nemcsak a filozófia próbál. A vallás, a mûvészet, a tudomány sem törekszenek másra. Örök filozófiai kérdések már csak azért sem léteznek, mivel a filozófiai gondolkodásmód nem minden kor sajátja; s maguk a filozófiai kérdések is, ahogy az idõk változnak, mások és mások. A filozófiai eszmék történetét (csakúgy, mint a vallások, a mûvészetek, a tudományok történetét) lehetetlen önmagából megértenünk: a filozófiai kérdések filozófián kívüli problémákban – társadalmi, gazdasági problémákban, a korabeli vallás, mûvészet vagy tudomány problémáiban – gyökereznek, s a válaszokat filozófián kívüli tényezõk meghatározóan befolyásolják.” (Lendvai Ferenc–Nyíri Kristóf [1995 〈1973〉]: Bevezetés. In: Uõk: A filozófia rövid története [4., jav. kiad.], 7.)

8

Nyíri Kristóf

egy olyan pontosítás, miszerint a filozófia a tudományban, a politikában stb. fölmerülõ fogalmi problémák, vagyis végsõ soron kommunikációs problémák megoldásával foglalkozik: új fogalmakat hoz létre ott, ahol az addigi fogalomkészlet immár alapvetõen csõdöt mond.3 Ez a képlet jól összeegyeztethetõ akár azzal a régebbi formulával is, hogy a filozófia úgymond az elõfeltevések kritikája: a filozófia vizsgálat alá veti azokat a fogalmi keretfeltételeket, amelyeket a maga területén a tudomány, a politika stb. éppenséggel adottnak tekint. Ehhez képest az iskolafilozófiák nem a tudományos, a politikai, a vallási, a mûvészeti stb. élet fogalmi problémáiból, hanem ennek vagy annak a filozófusnak vagy filozófiai irányzatnak a fogalmi problémáiból indulnak ki, s általában belül is maradnak a problémák ezen körén. Közönségük: az iskola többi tagja; nyelvezetük: az iskola zsargonja. A mai magyar filozófia, túlnyomórészt, jellegzetes iskolafilozófia. Magyar nyelven évtizedek óta nem született olyan filozófia, amely konceptualizálni tudná ennek az itt-és-most társadalomnak a problematikáját. Az persze nyilvánvaló, hogy a nemzetközi filozófiai tudományosság átvétele a színvonalas honi gondolkodás mindenkori alapja. Ám a nemzetközi filozófiai tudományosság teljes asszimilációját ma, nálunk, nem egészíti ki valamiféle fogalmi érzékenység az itt és most adódó társadalmi, pszichológiai, szociológiai problémák iránt. Locke és Hume filozófiájának nyilvánvalóan köze volt a korabeli brit társadalomhoz, Kant filozófiájának a korabeli keletporosz társadalomhoz és a pietizmushoz, Hegelnek Poroszországhoz, Jamesnek, Deweynak, Rortynak Amerikához; a fiatal Wittgensteinnak köze volt Ausztriához. Magyarországon mondjuk Eötvös József és a fiatal Palágyi Menyhért bírt sajátosan magyar filozófiai érzékenységgel; s persze Karácsony Sándor és Prohászka Lajos, ám utóbbiak meg a nemzetközi filozófia szerves integrációjára bizonyultak képtelennek. Egyetlen igazi kivétel létezett: Lukács György. Õ volt az, aki valódi kísérletet tett a lényegi
3 Filozófiatörténeti kurzusaim szokásos bevezetõ mondatai 1992 és 1997 között így hangzottak: „a filozófi[a] sajátos fogalmi feszültségek földolgozására irányuló meg-megújuló törekvés… Ezek a feszültségek eredendõen a filozófián kívül keletkeznek, egymással diszharmóniába került életmódok-intézmények erõterében, eltérõ mintájú-logikájú beszédmódok/nyelvek ütközésébõl. Kiváltképpen figyelmet érdemel itt az a diszharmónia, amely a történetileg egymásra torlódó kommunikációs technológiák – szóbeliség, írásbeliség, könyvnyomtatás, elektronikus kommunikáció – között lép föl.” (http://www.uniworld.hu/egyetem/ filtort/eloadas/eload01.htm)

Túl az iskolafilozófiákon

9

magyar tapasztalat és a nagy filozófia szintézisére – de nem talált követõkre.4 * * * Tekintsük a filozófiát a bölcsészettudományok tágabb keretében. A hagyományos bölcsészettudományok tárgya s ugyanakkor elõföltétele az írott, a szilárd alakot nyert szöveg. A bölcsészettudományok keletkezése és fejlõdése elõbb az alfabetikus írás elterjedéséhez, a továbbiakban pedig a könyvnyomtatás kialakulásához kötõdött; a kibontakozófélben lévõ bölcsészettudományok eredeti föladata teljességgel gyakorlati volt: a mindenkori új kommunikációs közeg sajátosságainak megismerése, azzal a célzattal, hogy az új ismeret a mindennapi életben – az üzletben, az oktatásban, a politikában – hasznosuljon. Mármost a nyomtatott írás az utóbbi évtizedekben éppenséggel elvesztette vezetõ helyét a kommunikációs médiumok körében.5 A bölcsészettudományok ama „válsága”, amelyrõl a John H. Plumb által 1964-ben összeállított, igen ismert

4 Hadd álljon itt, orientációképpen, egy hosszabb idézet Lukácsnak a Holnap-antológiáról 1908-ban publikált cikkébõl: „a […] Nyugat felé nézõ magyar ember érzései számára [Ady] talált elõször szavakat, […] benne szólaltak meg elõször a magyar kultúrember egészen speciális, idegenektõl nem ismert, velük alig megértethetõ fájdalmai és vágyódásai; azok az érzések, amik minden, a lelkével Nyugaton élõ magyar emberben megvannak – addig, amíg itt él, itt kell élnie. És ez az új magyar érzés új nyelvet teremtett itt meg magának; új mitológia jött létre régi fogalmakból, elavultnak hitt históriai és – látszólag – csak etnográfiai tényekbõl; a közismert, agyonunt »magyaros« ideológiák váratlanul félelmes, rettentõ mélységekkel teli, vad erõtõl duzzadó jelentõséget kaptak… Ady Endre korszakot alkotó élménye – az irodalomtörténet nyelvén: fölfedezése – az volt, hogy megfordított egy viszonyt, kicserélt egy akcentust: eddig mindenki önmagában arra helyezte a súlyt, hogy Nyugathoz tartozásában szilárd, pozitív és nem problematikus (az önfenntartás ösztöne diktálta ezt neki), és felejteni igyekezett azt, ami ide köti… Ady átlátta, hogy itt van a magyar kultúrembernek tragédiája, az, hogy magyar, és az, amennyi és ami ma Magyarországon lehetséges, és hogy boldogító önámítás csak nekünk, pár hetes vendégeknek Párizsban párizsiaknak érezni magunkat. Az Ady Endre szavaiban és ritmusaiban így konkrét valóságot nyert a magyar élet és a magyar embernek – csupán helyzete szülte – igazi magyar érzései…” (Lukács György [1977]: Ifjúkori mûvek, 1902–1918. Budapest: Magvetõ Kiadó, 181.) 5 Mint a közelmúltban John Updike mondatta Bill Gatesszel Gutenbergnek: „Ma már egy egész nemzedék nõtt föl, ha nem éppen kettõ, amelyet ki lehetne üldözni a világból azzal, hogy valamit el kell olvasnia; minden információjukat a televízióból és a videoklipekbõl veszik.” (Updike, John [1995]: Dialogue in Cyberspace. In: Lufthansa Bordbuch, 5: 52.) „Az írásbeli mûveltség”, fogalmazott már az ötvenes évek közepe táján

megint egyszer. In: McLuhan. J. Marshall–Carpenter. Ernest [1964]: The Crisis in the Humanities and the Mainstream of Philosophy.) 7 Ian Willison még az 1960-as évek általánosabb válságát is a kommunikációtechnológiai váltásokkal-változásokkal hozza összefüggésbe. „involved a compulsive. Edmund [1970]: Introduction.]: Crisis in the Humanities. amennyiben a bölcsészettudományok fokozatosan az új médiumok felé fordulnak és eleddig ismeretlen és még nem kutatott kommunikációs módokat vizsgálnak: az elektronikusan-digitálisan közvetített hangot. nem más – és ezt a kötet szerzõinek legalább egyike. Ezzel az új bölcsészettudományok a régiek örököse lesznek. „elvesztette támaszát korunk társadalomszerkezetében”. köt. a régi írásbeliség valamiféle formáit azonban nem nélkülözheti. jegyzet). a multimediális-interaktív hálózódást. [szerk. Mint Willison kiemeli. egyre inkább azonban az új. „This ‘Crisis’”. multimediális eszköztár segítségével is. 21. olyan vizsgálódás. közvetítõ szerepet játszanak az interaktív multimédiumok dinamikája és a rögzített szöveg statikája között.. Harmondsworth.. x. a digitális mozgóképet. illetve radikálisan kibõvült médiumban. London: Jonathan Cape.) 6 „Mi is az a »bölcsészkultúra«? Lényegében az írásbeliségre alapozódó kultúra.10 Nyíri Kristóf gyûjtemény szól. In: The Library Chronicle of the University of Texas at Austin. [1991]: Remarks on the History of the Book in Britain as a Field of Study Within the Humanities: With a Synopsis and Select List of Current Literature.7 A válság megoldódik. Az ilyen vizsgálódások elõbb a régi médium eszközeivel történnek – a multimédiális kommunikáció folyamának eseményei a nyomtatott nyelvben kerülnek leírásra –. and Early Modern Europe being the times of the earlier two” (uo. Edmund [szerk. noha egy immár megváltozott. . 71. enlargement of the received Definition of Culture” (Willison. In: Plumb. a vizsgálódás olyan típusa jön létre. amelynek eredményei a kommunikáció világában való sikeres orientációhoz hivatottak hozzájárulni. a változékony. önnön közegére irányul. a bölcsészettudományok eredeti szerepe újra megelevenedik. C. and radical. amelyeknek valamiképpen a multimediális-interaktív hálózottság kultúrájában is teljesülniök kell. […] A bölcsész entellektüel lényegében a írott szó szakembere.” (Gellner. McLuhan közeli kollégája. A folytonosság fönnmarad. tudniillik Ernest Gellner már akkor észrevette6 –. H. ha föltételezzük. Ian R. mint az írásbeliség válsága egyáltalán.]: Explorations in Communication: An Anthology. amely.. Middlesex: Penguin Books. 16. 3–4: 102). ez volt „the third of such mutations associated with a radical change in textuality – Athens and Alexandria in the 4th and 3rd centuries B. A változás spontán zajlik: az új nemzedék az új médiumokkal nõ föl. írja Willison. (Carpenter. nemlineáris szöveget. hogy a lineáris-változatlan szöveg olyan funkciókat teljesít. Edmund Carpenter.

71). David R. London: Duckworth) Olson rámutat. Geschichte: Beiträge zur Philosophie des Informationszeitalters. különösen Malinowski. 262a. Kristóf: Historisches Bewußtsein im Informationszeitalter. Walter J. Romance. mondjuk ki még egyszer. amely nemcsak javított kiadások sorát tette lehetõvé. miközben a kézírással sokszorosított. lásd Ong. A bölcsészettudomány kezdeteit a homéroszi költemények elsõ leírásai jelentették.11 vagy fõnevek és igék egyfelõl és mondatok másfelõl szembeállítása Arisztotelész De interpretationéjában csakis az írásban artikulált nyelvre vonatkozhat.10 Platón megkülönböztetése fõnevek és igék között. Ong. Bronislaw (1923): The Problem of Meaning in Primitive Languages.–Richards. Roy [1986]: The Origin of Writing. (Magyarul: Történeti tudat az információ korában. A nyelvtan az írott nyelv rendszerezéseként keletkezett: a tiszta szóbeliség nyelve még teljességgel helyzetfüggõ.) (1991): Computer. Cambridge: Cambridge University Press. Kultur. Cambridge: Cambridge University Press.12 és különösen a történelmi haladás eszméje. ám a mi értelmünkben vett szóra nincs szavuk (Goody. 1990. vagyis egyre pontatlanabbá váló dokumentumokra támaszkodó történetírás változatlanul képtelen tény és legenda következetes elválasztására. Vö. Nevek persze roppant szerepet játszanak a preliterális kultúrákban. London: Routledge & Kegan Paul. Mert úgy látszik. ha alaposabban megszemléljük azt a másolási folyamatot. (1982): Orality and Literacy: The Technologizing of the Word. A történelem tanulmányozása úgyszintén szövegeket – írásos dokumentumokat – elõföltételez. a szó nyelvi egység. de a rögzített adatok állandó felhalmozását is. a rögzített szöveg volt – az írott. elválaszthatatlanul összefonódik a nyelven kívüli valósággal. In: Holmi. 12 Ehhez részletesebben: Nyíri. Dieter–Nyíri. A. 11 A szofista. Mersch. I. In: Uõ: Rhetoric. 115). In: Ogden. (szerk.Túl az iskolafilozófiákon 11 Mert a hagyományos bölcsészettudományok elõföltétele. Walter J. láthatóvá lett nyelv. ám. nem ismerik azonban a szónak fogalmát. K. Wien: Edition Passagen. [1994]: The World on Paper: The Conceptual and Cognitive Implications of Writing and Reading.) 13 Amint Elizabeth Eisenstein mûvében megállapítja: „Mielõtt számot próbálnánk adni a haladás »eszméjérõl«. hogy a folyamatos változást az állandóság indí- . a név a tárgy tulajdona…” (Olson. (1971): The Literate Orality of Popular Culture Today.13 S csak ezen történeti tudat háttere 8 Vö.): The Meaning of Meaning: A Study of the Influence of Language upon Thought and of the Science of Symbolism. mint Harris nyomán (Harris. Csak a könyvnyomtatás korában alakul ki a modern történeti tudat. Jack [1977]: The Domestication of the Savage Mind. 10 Goody nyugat-afrikai nyelvekrõl számol be.8 az elsõdlegesen szóbeli kultúrák9 nagyon is ismerik a névnek. and Technology: Studies in the Interaction of Expression and Culture. melyek ilyen vagy olyan – éppen adódó – szempont alapján képesek ugyan a beszédfolyam valamely sajátos szakaszára utalni. „rendelkezhetünk a név fogalmával anélkül. hogy a szó fogalmával rendelkeznénk. október. Ithaca: Cornell University Press. C. London: Methuen. 9 Az ongi primary orality értelmében. jobban tesszük. Kristóf (szerk.

magától értetõdik.” (Ong. I. akik egyfelõl a régi szóbeli és másfelõl az új írásbeli szintaxis eltérõ fogalmi sugallatai között próbálták kiismerni magukat. 274. és 301. Kevin (szerk. 292. szövegekre irányuló érdeklõdést eredetileg egészen gyakorlati érdekek mozgatták. and they had the intelligence to link the buried stones – had they dug them up – with the myths of Agamemnon and Minos.. Végül a filozófia kezdetei ismét az alfabetikus írás elsõ kialakulásának idejébe vezetnek vissza bennünket. A preszókratikusok nem voltak filozófusok a szó mai értelmében. […] a kommunikációs váltás évszázaddal vagy többel elõzi meg […] a modern történeti tudat kibontakozását… A múlt nem kerülhetett rögzített távolságba.) 16 Vö.): Language and Thought in Early Greek Philosophy. ameddig az egyöntetû tér. „already possessed the skills and the manpower with which to discover the shaft-graves of Mycenae and the palace of Cnossus.14 Hogy a modern klasszika-filológia csak a nyomtatott kiadások alapzatán bontakozik ki. Eric (1982 [1966]): Preliteracy and the Presocratics. In: Uõ: The Literate Revolution in Greece and Its Cultural Consequences. [1965]: Myth. What they lacked was the interest: that is where the enormous gap lies between their civilization and ours. M. Princeton. Cambridge: Cambridge University Press. respectively.: Princeton University Press. A réginek megõrzésével […] kezdetét vette az újnak tradíciója. mindenekelõtt Havelock.12 Nyíri Kristóf elõtt képzelhetõ el a mûvészettörténet és a régészet. In: Robb. and History. between their view of the past and ours. Walter J. [1967]: The Presence of the Word: Some Prolegomena for Cultural and Religious History. dalnokok voltak. egészen a huszadik századig – olyan fogalmi viszonyokról való gondolkodás. I. J. A klasszika-filológia története címû munkájában Rudolf Pfeiffer újra meg újra visszatér arra a mozzatotta el. Ill. La Salle. Eric (1983): The Linguistic Task of the Presocratics. New Haven: Yale University Press. ameddig mû és szerzõ önazonossága szertefoszlik a kéziratos – vagyis pontatlan – szövegekben és képekben. Elizabeth [1979]: The Printing Press as an Agent of Change: Communications and Cultural Transformations in Early-Modern Europe. . N.) 14 „The ancient Greeks”. „philology […] came into being.) 15 „As a result of typography”. A tisztán szóbeli kultúrának nincsen filozófiája. amely viszonyok egyáltalán csak a nyelv írásbelivé válásával jönnek létre.16 Amit azonban itt különösen alá szeretnék húzni: a bölcsészettudományokat voltaképpen létrehozó.” (Finley. írja például Finley. továbbá Havelock. írja Ong.és idõbeli keret nem épült fel. Memory.” (Eisenstein. In: History and Theory. a Nyugat filozófiája eleinte – és mindvégig.15 és semmiféle irodalomtudomány nem lehetséges. 124.: Monist Library of Philosophy. nem kozmológiai kérdéseken gondolkoztak. köt. […] The new attention to textual accuracy in documents coming out of the remote past generated a consciousness of the differences between past and present in man’s life-world such as had never before been known.

oldalt. s úgy fest. 19 Goody. akik az i. akik az ekkoriban elérhetõvé váló új segédeszközöket igyekeztek. különösen ami a politikai életet illeti. aki az írásosság logikáját még nem igazán interiorizálta: Szókratész számára ténylegesen nehézségeket okoznak olvasottabb. „az emberek mûvelését” tartották szem elõtt… Nem az volt a céljuk. hogy azok az ellentmondásos tradíciókkal való konkrét-ismételt találkozások során – vagyis gyakorlati tevékenykedésük során – jutottak el a szövegkritikai beállítottsághoz. és 5. elvont – az írott nyelv szintaxisa által lehetõvé tett – szavak tömeges fölbukkanása folytán alakult ki. században a szóbelileg áthagyományozott genealógiákat. In: Goody. 6. kozmológiákat és várostörténeteket följegyezték. Cambridge: Cambridge University Press. Hadd hozzak itt egy hosszabb Pfeifferidézetet: A bölcsészetnek már puszta létezése is a könyvön alapszik. elsajátítani. vagy hogy nyelvtani szabályokat fedezzenek föl a nyelv szerkezetének megértése okán.18 Az ún. amely újszerû. definíciókkal és osztályozásokkal ötvözve […] ám érdeklõdésük a homéroszi vagy lírikus költészet s úgyszintén a nyelv iránt mindig gyakorlati célzatú volt. lásd különösen a 3. A dikció helyességére törekedtek. illetve az írásban gyakorlottabb kortársainak új nyelvi szokásai. Az itt érintett szemponthoz lásd a 45. mesterségük gyakorlását megkönnyítendõ. oldalakat. hogy a költészetet önmagáért értelmezzék. és a 87. 18 I. s a megfelelõ szó megfelelõ formájának helyes kiejtésére… A szofisták nem a „humanitas”-nak emberek viselkedését formáló értékeivel törõdtek. kivált szofista írások közegeként. Jack–Watt. m. 16. Jack (szerk.19 A szókratészi–platóni fogalomtan kidolgozása válasz arra a gyakorlati zavarodottságra.): Literacy in Traditional Societies. […] A szofisták az epikus és archaikus költészetet magyarázták. logográfok vonatkozásában. Oxford: Clarendon Press. hanem tanításuknak vagy technikájuknak az egyén számára való hasznosságával. hogy könyvek az ötödik század folyamán lettek megszokottá. . Ian (1968 [1963]): The Consequences of Literacy. kronológiákat.17 A szofisták tudománya is teljességgel életközeli volt. értelmezéseiket nyelvi megfigyelésekkel. 17 Pfeiffer. e. Rudolf (1968): History of Classical Scholarship: From the Beginnings to the End of the Hellenistic Age. Eric Havelock a történeti Szókratészt olyan személyként rekonstruálja.Túl az iskolafilozófiákon 13 natra. Goody és Watt kiemeli. hogy a homéroszi szövegekkel való fogalmilag artikulált foglalatoskodás eleinte a homéroszi hagyományt folytató költõk ügye volt.

együgyûséggel van telítve… […] A hozzáértõ ember eleven és lelkes szavá[nak]”. Albany: State University of New York Press. hogy a filozófia.23 A Platón által ajánlott tanítás-nevelés ehelyett az elvont ideák tartományába vezet – olyan fogalmak tartományába. s eszményi államából kitiltja „a hõsi versformában megszólaló édes múzsát”. mint Platón megjegyzi. azóta is. New York: The Free Press.) 21 Whitehead. hogy mûvészetét írásban hátrahagyhatja. .20 * * * Whitehead sokszor idézett.]: Essays in Ancient Greek Philosophy. Az írásbeliség kialakulását megelõzõen a görögök a homéroszi költeményeket befogadva tanultak – a versmérték. Az absztrakt terminusokat. 1929-bõl származó megfogalmazása szerint a Nyugat filozófiai hagyományát Platónhoz írt lábjegyzetek sorozataként jellemezhetjük. nem véletlen. A. nem tudott szabadulni Platón igézetétõl. 20 Lásd Havelock összeállításának 2. több mint kétezer éven át. hogy Platón olykor megvetõen nyilatkozott az írott szövegekrõl. e. [1983]: The Socratic Problem: Some Second Thoughts. Eric A. Amint a Phaidroszban fogalmaz: „Aki […] azt hiszi. 53: „The safest general characterization of western philosophical tradition is that it consists of a sequence of footnotes to Plato. századot megelõzõen még kevéssé volt elterjedt.21 Whitehead formulája mélyen helytálló. Platónnal a középpontban.–Preus. amelyek az érzékek számára nem. Platón kommunikációs forradalom közepette élt.” 22 Az állam. Jól ismert. 5. s ezzel a platóni ideákat. John P . hogy az írás alapján világos és szilárd lesz a tudása. Anthony [szerk. kötetében. In: Anton. ütem és dallam22 színpompás közegében. (Havelock. A görög filozófia kialakulása. Ez a válság pedig minden írástudóvá nevelt nemzedék életében. nemkülönben az. válasz volt a társadalmi kommunikációnak az alfabetikus írásbeliség elterjedése által keltett válságára. abban a hiszemben. N. 23 606e–607a. (1969 [1929]): Process and Reality. Az alfabetikus írás az i.14 Nyíri Kristóf újra meg újra rákérdez bizonyos szavak jelentésére – ugyanis nem érti azokat. aki átveszi. az írás szintaxisa teremti. 601b. Szabó Miklós fordítása. a század utolsó harmadára azonban az athéni társadalom gyakorlatilag írástudóvá vált. Platón nevetségesnek találja Homérosz mint „Görögország nevelõje” eszméjét. újra meg újra ismétlõdik. csakis a gondolkodás számára hozzáférhetõk.

hanem olyan – elvont – kifejezésekre vonatkozó kérdéseket. 25 Havelock. hogy a sok jámbor dolog közül eggyel vagy kettõvel ismertess meg. a platonizmus forrását magát jelentette. Kövendi Dénes fordítása. de ha megkérdezed valamelyik szavukat. hogy érzékeinkkel nem megragadhatók. „A »sok« jelenségrõl azt mondjuk. mely által jámbor minden. Mass. hogy az jámbor dolog.”27 Mint Havelock hangsúlyozza: az ideák elvont fogalmak. absztrakt tárgynak kellett lennie: imigyen születtek a platóni ideák. hanem azzal az egy alakkal (eidosz). . tudniillik azáltal. 24 Phaidrosz 275c–276a. s önmagához hasonló és egyazon idea szerint való… […] [a]z elõbb nem világosítottál fel kellõképpen. „az írott szó […] csak árnyképe”. amikor azt kérdeztem.Túl az iskolafilozófiákon 15 mely. 6d. az írásbeliség tapasztalata. mondja Platón. nem pusztán új kérdéseket tett föl. Amikor Platón a JÁMBORSÁG maga. nem interaktív. Annak a valaminek. hogy jelöl valamit.: Harvard University Press. […] Ugye emlékszel rá. amikor gyilkosságért följelented az apádat. az írás. hanem azt mondtad. hogy ésszel fogjuk fel. Dialógusaiban Platón ideák számos példáját említi. hogy jobban megértsd: egy és ugyanaz mindig. hogy nem arra biztattalak. Persze Platón maga is írásba foglalta filozófiáját – még ha dialógusaiban az eleven párbeszéd stílusát mímelte is. ellenkezõleg. nem pedig látjuk õket. Sõt. 26 Euthüphrón 5d. Eric (1963): Preface to Plato. „a tanuló lelkébe” íródik be. amelyek szintaxisa az írásbeliség kibontakozását megelõzõen a görög nyelv számára egyszerûen ismeretlen volt. az írások látszólag „értelmes lényekként beszélnek.”24 Az írott szöveg. Cambridge. ha absztrakt terminusokról volt szó. ami jámbor?26 Az írott nyelv kelti azt a benyomást. melyben filozófiáját kifejezhette. Kerényi Grácia fordítása. mint Eric Havelock Preface to Plato címû monográfiájában25 rámutat. ami jámbor. amit most teszel. hogy minden szó alapvetõen egyféleképpen bír jelentéssel. Mindannyiukra áll. sugallja Platón. barátom. 27 Az állam 507b–c. nem pedig ésszel fogjuk fel – az ideákról pedig. Emlékeztetek az Euthüphrón két döntõ passzusára: Vajon a jámborság nem ugyanaz-e minden cselekedetnél. az istentelen pedig ellentéte mindennek. hogy látjuk. és önmagával azonos (tauton esztin […] to hoszion auto hautó). avagy a SZÉP maga (auto to kalon) vagy a JÓ maga természete felõl érdeklõdött. az írás Platón számára nem pusztán új közeg volt. amit jelezni tudnak. mi a jámborság.

31 Havelock 1963. vagy akár az Állam nevezetes vonalhasonlatában. A fogalmivá váló beszéd szintaxisa átalakul. az eidoszból ered az eidólon: „hasonmás”. mind az eidosz az idein – látni – igébõl származik. 261. a konkrét vizualizált eseménnyel vagy az eseményben szereplõ konkrét vizualizált dolgokkal állítjuk szembe. A sensible way to avoid the temptation of thinking about images in terms of images would be to replace the word ‘idea’ in discussions of imagery with some other term like ‘concept’ or ‘notion’. jelzi Havelock. „képzeletben élõ kép”. az eidosz persze már Platónt megelõzõen is egyfajta szakjelentésre tett szert a ma- 28 Havelock 1963. [1986]: Iconology: Image. Text. Chicago: University of Chicago Press. ‘Idea’ comes from the Greek verb ‘to see’. m. 29 Mint Mitchell írja: „[t]he very idea of an ‘idea’ is bound up with the notion of imagery. A hangzás. Amikor »elvont«-nak nevezzük õket. 268.30 Így a Menónban. Így például az Euthüphrónban. Mind az idea. T . the ‘visible image’ that is fundamental to ancient optics and theories of perception. William J.32 A homéroszi göröghöz képest. „hogy a platonizmus alapjában véve felszólítás arra.31 és fölteszi a kérdést. nem pedig idõbe rendezett eseményeket sorol. Ideology. This is the strategy of the Platonic tradition. 30 6e. or to stipulate at the outset that the term ‘idea’ is to be understood as something quite different from imagery or pictures. „akkor ezt a »kép«-pel szembeállítva tesszük.és jelentésbeli közelség óhatatlanul kapcsolatot láttat idea és kép között. 5). s amelyek közös jelentése: „forma” vagy „alak”.”28 Ama nem érzéki. . írja. ahol tekintetünket az ideára mint mintára függeszthetjük. zárja gondolatát Havelock. ahol a fogalmakat úgymond a gondolkodással vagy értelmünkkel (dianoia) láthatjuk. and is frequently linked with the notion of the ‘eidolon’.16 Nyíri Kristóf „Amikor »fogalmak«-nak nevezzük õket”. elvont fogalmak jelölésére Platón az idea és eidosz szavakat választotta. or species’. 32 I. 262. elvonatkoztatásokat kapcsol össze idõtlen viszonyokban. hogy vajon Platón miért nem mondjuk a phrontisz vagy noéma terminusokat részesítette elõnyben az elvont gondolatok vagy fogalmak megjelölésére. which distinguishes the eidos from the eidolon by conceiving of the former as a ‘suprasensible reality’ of ‘forms.29 Platón nem is mindig akarja vagy tudja e kapcsolat sugallatát elhárítani. amelynek elbeszélése szerint a lélek. születése elõtt. miszerint a képies beszéd helyébe a fogalmi beszédet állítsuk. ténylegesen látta az ideákat. types. Joggal mondhatjuk”. the latter as a sensible impression that provides a mere ‘likeness’ (eikon) or ‘semblance’ (phantasma) of the eidos” (Mitchell. Kerényi Grácia fordítása. amelyeket fölváltva használ. Havelock a platóni „idea” vizuális kontaminációjáról beszél.

Mert hiszen az nem lehet sem ferdeszögû.) 34 Locke.Túl az iskolafilozófiákon 17 tematikusok s jelesül a kozmológusok és az orvosok körében – utóbbiak szóhasználatában a „közös kinézetre”. 2. void of all characters. többnyire azonban a föld alá kényszerítetten kíséri végig a Nyugat filozófiájának történetét. Az összeütközések alapvetõen az írás közegében zajlottak.. de így a brit empirizmusban is: Locke-nál. hogy Platón nyilván nem egészen tudta elfojtani magában a belátást. hanem mindez. without any ideas”. hallható. látható. sem derékszögû. . s csak olyan tárgyakról gondolkodhat. Ez a belátás búvópatakként. John [1964]: Értekezés az emberi értelemrõl. Napjainkban azonban. paragrafus. „white paper. miközben a mû érvelése és egész terminológiája inkább az idea = írott szó egyenlõséget sugallja: az ideákat születésünkkor még nem tartalmazó elme íratlan lap. nem pusztán szubjektív-mentális meglétét érzékeltethette. Magam inkább arra gyanakszom. akinek Értekezésében az elsõdleges minõségekrõl alkotott „ideák” (például a háromszög nevezetes elvont ideája33) aligha értelmezhetõk másképp. tapintható világ spontán-mindennapi élménye s másfelõl a tiszta írásbeliség gerjesztette elvont fogalmiság közötti ismétlõdõ összeütközések története. miszerint az emberek elsõbben képekben gondolkoznak. John: An Essay Concerning Human Understanding. hasonlóan a latin specieshez.” (Locke. amely közegben kommunikálni képes. Így volt ez a peripatetikus iskolában.. II. a filozófia végképp megszabadulni látszik a képnélküli gondolkodás eszméjének lidércnyomásától. A filozófia csak abban a közegben gondolkodhat. S amennyiben a „fogalom” helyett a „forma” szót alkalmazta. 1. A Nyugat filozófiájának története egyfelõl a mozgó.] Budapest: Akadémiai Kiadó. köt. sem egyenlõ oldalú. fej. 2. [Dienes Valéria fordítása. „általános alakra” utalt. véli Havelock. amelyeket kommunikációs eszköztárával meg tud jeleníteni. sem egyenlõtlen oldalú. Platón ama elvont-általános jelentések tényleges-objektív érvényességét. mint tényleges lelki képekként. legtartalmasabbak és legnehezebbek közül való). idõnként föl-föltörve.34 azaz téves úgymond az elménkbe „beleütött” 33 „[V]ajon nem kíván-e meg egy bizonyos fáradságot és ügyességet a háromszög általános ideájának kialakítása (pedig ez éppen nem a legelvontabbak. 212. s csak azután elvont szavakban. könyv. és ugyanakkor egyik sem. Havelock érvelését ezen a ponton nem tartom meggyõzõnek. mindenekelõtt a kognitív pszichológia haladásának köszönhetõen. s róluk kizárólag az írás közegén át értesülhetünk: a gyõztes mindig is csak az elvont fogalmiság platóni hagyománya lehetett. színes. sem egyenlõszárú.

aki a locke-i ideákat mindenütt képeknek fogja föl. akinek ideafogalma kifejezetten és egyértelmûen képies („[t]he term »idea«”. or imagining. Wittgenstein azokat a helyeket idézi. nem más. különös jelentésfölfogásától különös ontológiájáig.) 37 Russell. New York: Premier Books. s számos szövegrészt idéz tõle. amilyenhez hasonlót egyetlen más filozófus sem. mint az a pont. Amint Schlicknek magyarázta 1931-ben: „Álláspontomat azzal tudom a legjobban jellemezni. „is here to be understood in the literal Greek sense of the word. legalább tizenegy alkalommal utal Platónra. or a middle-sized man. or a tawny. Platón olyan szerepet játszott ama jegyzetfüzetekben. ám amellett kardoskodva. paragrafus. Az ezerkilencszázhúszas évek végétõl kezdve – Wittgenstein és Heidegger munkásságában – a Nyugat filozófiája szakít Platónnal. I cannot by any effort of thought conceive the abstract idea above described. ha azt 35 1. így A tiszta ész kritikájában. ahol Platón a tévutat választotta. In: Uõ: A Treatise Concerning the Principles of Human Knowledge. George: Bevezetés. olykor egész hosszasan. 1. újra meg újra. s amelynek szerzõje valósággal vergõdik a képies gondolkodás tényeit földolgozni képtelen lineáris szöveg béklyóiban. 1. Bertrand (1964 [1958]): The Wisdom of the West. pont. akinek azonban – mondjuk ki – ugyanúgy a Gutenberg-galaxis foglyának kellett maradnia. .35 vagy Berkeleynál. to use a Latin word which originally meant the same”37). or a crooked. 38 Wittgensteint és Heideggert együtt tárgyalom az egyik kötetemben (Nyíri Kristóf [1994]: A hagyomány filozófiája. 36 „[T]he idea of man that I frame to myself must be either of a white. mint – Nietzsche föllépését megelõzõen – az újkor minden filozófusának. or a low. amelyhez visszatérni igyekezett. or a black.” (Berkeley. és 5. 293. Thinking. vagy Hume-nál. kiváltképpen világossá válik. s igazából nem is értette meg soha. is picture thinking. hogy a filozófiatörténetnek ama pontja. a tall. amelynek nagy föladata persze éppen érzékiség és fogalmiság egybekapcsolása. Hadd összpontosítsak most csak Wittgensteinra. hogy képek nem hordozhatnak elvont tartalmat. ám ennek jelentõségét a közvélekedés alábecsüli. Hume-nál tehát. hangzik a Russell által jegyzett The Wisdom of the Westben. fejezet. a straight. könyv. jegyzetfüzeteiben.18 Nyíri Kristóf (stamped) vagy „vésett” (sõt: „nyomott”. Wittgenstein nyilvánvalóan úgy érezte. 10. for Hume.38 Ismeretes. hogy Wittgenstein szívesen olvasta Platónt. imprinted) „velünk született betûjelek” (innate characters) tana. 1931-ben – vagyis késõi filozófiája kialakulásának döntõ évében – Wittgenstein.36 éppenséggel a platonikus szemlélet számára szolgáltat érveket. ahol Platón útja. Budapest: T-T wins Kiadó–Lukács Archívum).

ami mindezen folyamatokban közös. hogy az éppen ellentétes a platóni dialógusokban Szókratész által képviselttel. rokonságokat fogsz látni. azt mondom. W . ezekben a jelenségekben semmi olyan nincs. hogy megadnék valamit. and clearly distinguished from all other essences. hogy mi is a nyelvjáték. ami mindabban. éspedig egy egész sort. described. lényege. ami mindegyikükben közös. nem fogsz ugyan olyat látni. hogy a sok jámbor dolog közül eggyel vagy kettõvel ismertess meg. never mentioned because not consciously recognized. hanem egymással sokféle különbözõ módon rokonok. or arrive at Wittgensteinian theory of ‘family resemblances’ which may at last have provided the right answer. sk. that the kinds of classes to which particulars belong. hol lep39 MS 302:14. have a quasi-substantial nature and hence a stability which enables the essence of each to be grasped. s tehát a nyelv. „Társasjátékok. hogy nem arra biztattalak. Cambridge: Cambridge University Press. hanem azzal az egy alakkal. – „Ne mondjad: »Valami közösnek kell bennük lennie. Guthrie nem véletlenül osztja a fölfogást.41 Tegyük hozzá: Wittgenstein Platónnak nemcsak – leplezett – szóbeliség-ellenességét. ha például különbözõ játékokat szemlélünk. ami jámbor?” S most egy passzus a Filozófiai vizsgálódásokból: „Mindenféle nyelvjátékról beszélsz. […] – És ez igaz. hogy van-e mindegyikükben valami közös. ami mindegyikükben közös volna.”40 A görög filozófiatörténet jeles ismerõje. egészen föltûnõ. or faith. 65. – Mert ha megnézed õket. kártyajátékok.” Hasonló eredményre jutunk. – Guthrie itt jegyzetben Bambrough cikkére utal – Bambrough. 41 „Underlying the procedure of Socrates is an assumption. [1960]: A History of Greek Philosophy. par.” (Guthrie. de sehol sem mondtad meg. közös volna. mely által jámbor minden. Mi az. különben nem hívnánk valamennyit játékoknak« – hanem nézzed.. ami mindezekben közös?” – kérdezi Wittgenstein. hanem – hol leplezett. hogy bizonyos alapvetõ wittgensteini megfogalmazások éppenséggel platóni megfogalmazások pontos megfordításának foghatók föl. köt. the ‘forms’ which they possess. 3. It is hardly surprising if Socrates did not […] solve at one leap the ‘problem of universals’ that has plagued philosophers from his day to our own. miszerint Szókratész problémáját végül – Wittgenstein oldotta meg. Hogy mi az. Idézzük föl másodszor is Szókratész szavait az Euthüphrónból: „Ugye emlékszel rá. 440. Renford [1960–1961]: Universals and Family Resemblances. harci játékok stb.”39 Valóban.Túl az iskolafilozófiákon 19 mondom. 40 Philosophische Untersuchungen. C.) . Soc. s nyelvvé. vagy a nyelv részeivé teszi õket. Arist. In: Proc. labdajátékok. amit nyelvnek nevezünk. de hasonlóságokat. ami miatt mindegyikre azonos szót alkalmazunk. K. – Ahelyett.

s itt azt a Schleiermacher-féle fordítást idézem. a tudás. a változékony.42 * * * A hálózott társadalom interkommunikatív. die mit diesen verbunden sind. A filozófiai vizsgálódás.” . Az ilyen elemzések elõbb a régi 42 Neumer Katalin fordításában idézem a Filozófiai vizsgálódások 518.« – És aki fest. úgy tûnik.« – Szókr. visszájára fordítja és meghaladja. problémamegoldó filozófia funkciója megint egyszer fölértékelõdik: a valóság. annak nem valóságosat kell elképzelnie?« – Th. paragrafusát: „Szókratész Theaitétoszhoz: »És aki elképzel. mi a festés tárgya: az ember képe (például) vagy az ember. scheinen mir dann in unsere Seelen gleichsam Reden einzuschreiben. nemlineáris szöveget.: »De. annak nem valóságosat kell-e festenie? – Nos. a hierarchia s a demokrácia fogalmai újraértelmezést igényelnek. a 111-es kézirat 14. a közösség. összpontosítsunk az utolsó mondatra: „Unsere Seele scheint mir dann einem Buch zu gleichen. a digitális mozgóképet. akit a kép ábrázol?” – Ha a hagyatékban e hely legkorábbi. szükségképpen. annak nem valamit kellene-e elképzelnie?« – Th. egymást áthatva funkcionálnak. a hagyomány. ugyanúgy. amelyet Wittgenstein a jelek szerint e helyütt használt. hogy a kéziratos hagyaték végre egészében rendelkezésünkre áll – ugyanúgy kitapintható Wittgenstein Platón-élménye. szükségképpen. mint esszencializmuskritikájának (metafizika-kritikájának.20 Nyíri Kristóf lezetlen – képellenességét is támadja. vagyis implicit írásbeliség-kritikájának) kiteljesedése mögött. der nächst dem Schreiber des Gesprochenen die Bilder davon in der Seele zeichnet. mint a szavak. ontológiakritikájának. a hit. […] Das mit den Wahrnehmungen übereinkommende Gedächtnis und jene Begegnisse. so entsteht das Gegenteil von dem Richtigen. a racionalitás. Kezdeteiben e felfogás már a Tractatusban jelen van. a jelentés. und wenn dieses Vorkommnis Wahres schreibt. Wittgenstein szerint a szónyelv és a képnyelv együtt. a tekintély. a szubjektum.: »És aki valamit elképzel. s kiteljesedése mögött – most. az igazság. az új médiumok felé fordul és eleddig ismeretlen és még nem kutatott kommunikációs módokat elemez: az elektronikusan-digitálisan közvetített hangot. a képek. életformánkba ágyazott eszközök. a multimediális-interaktív hálózódást. sk. (Philebos)” A vonatkozó Philébosz-helyen viszont persze ott áll az ismert passzus. multimediális viszonyainak jelenkori kibontakozásával az elsõdleges.: »De. az individuum. ám csak Wittgenstein késõi filozófiájában teljesedik ki. lapján a Platón-idézetet egy másik Platón-utalással együtt találjuk: „Plato nennt die Hoffnung eine Rede. kezdetleges elõzményeihez lapozunk. wenn aber dieser Schreiber bei uns Falsches schreibt. dann ist die Vorstellung wahr und es gehen aus ihm wahre Reden in uns hervor. […] …noch ein anderer [befindet] sich zu derselben Zeit in unseren Seelen… […] Ein Maler.

következtetésekkel és bizonyításokkal kell majd megbirkóznia. köt. a virtuális tárgyak. 43 Lásd például Castells „real virtuality” fogalmát munkájában (Castells. A philosophy of mind területén elõre látható az elektronikus hálózatokba merülõ. század filozófiája nem önálló entitásokra. Aligha kétséges. hanem képekre és hangokra is kiterjedõ azonosságokkal. merõben új filozófiának. társaiktól gyakorlatilag sohasem elszigetelt kognitív alanyok jelenségét megragadó fogalmi törekvések megjelenése. a 21. multimediális eszköztár segítségével is. Nem a puszta szövegek logikájával. amelyek egyfajta nem fizikai világ. fogalmakra vagy jelentésekre fog összpontosítani. század filozófiájának – amely egyre kevésbé lehet iskolafilozófia.hu/uniworld/ nyiri/cast_hn. I. hogy a 21. egyre inkább azonban az új. események és kapcsolatok kialakulását próbálják magyarázni s valamiféle terminológiába foglalni. [The Information Age: Economy.fil.43 A 21. Manuel [1996]: The Rise of the Network Society. Society and Culture. s tárgyát alkotja egy merõben antiplatonikus. Midõn a nyomtatott könyvvel mint a kommunikáció uralkodó közegével szemben színre lépnek az elektromos és elektronikus médiumok – s kivált a multimediális-interaktív hálózatok eljövetelével – a hangzó nyelv és a képi kommunikáció kiszabadul a Nyugat filozófiai hagyományának elfojtott tudattalanjából. interakciókkal és áramokkal-áramlásokkal lesz elfoglalva. hanem hálózatokkal. század filozófiája Platónt egyre inkább muzealizálni fogja.Túl az iskolafilozófiákon 21 médium eszközeivel történnek. Castellsrõl írt ismertetésemet lásd: <http://www. Az ontológia területén máris olyan kísérletek kibontakozásának vagyunk tanúi. .htm>.] Oxford: Blackwell.

.

TUDOMÁNY .

.

valamint azon belül a képi kommunikációval és gondolkodással foglalkozó szakirodalom jelentõs része a képek alkalmazásának és elterjedésének lehetõségeit a tudományos munkák terén elsõsorban technikai szempontból vizsgálja. Tekintettel az újkori tudomány és technika fejlõdésének összefonódására. hogy a dolgokat láttatni akarjuk – mint mondják –. ez kauzális értelemben kétségkívül igaz is. hogy a megfelelõ technika hiánya alapvetõen megakadályozza.1 A kommunikációtörténettel. hogy a képi megjelenítési technikák fejlõdése milyen új (vagy újra felfedezett) lehetõségeket teremtett a tudományos kutatás számára. „kövérebb Minervát” [erõteljesebb stílust] fogunk használni. és ezzel közvetve korlátozza magát a tudományos fejlõdést. de legalábbis gátolja a képek terjedését. a technika nyújtotta lehetõségek pedig elõidézik a képek egyre szélesebb körû felhasználását. .) Budapest: Balassi. hogy valóban csupán technikai akadálya volt-e korábban a képek tudományos alkalmazásának. (Hajnóczi Gábor fordítása. 1 Alberti. érdemes azonban fontolóra venni. Ennek keretében történeti leírást ad arról.A tudományos szemlélet és a képek Lehmann Miklós Mi. 51. tekintve. Ennek megfelelõen jelen vizsgálódás homlokterében a késõ középkorban elkezdõdõ tudományos szemléletváltozás és a képalkalmazási metódus átalakulása áll. valamint elõmozdítják a tudományos haladást. Az elmélet egyik sarkpontja. Leon Battista (1977): A festészetrõl.

amelyek változatlan formájuknak köszönhetõen a tudományos munka során használhatóknak bizonyultak.2 I. Mint ismeretes. Ugyanakkor a képek igencsak félrevezetõek lehetnek. majd írásban melléjük illesztik a növények tulajdonságait. Hasonlóan elkerülendõ a technikai leszûkítés is: a kép egyaránt jelenthet kézzel. közel azonos minõségû másolat volt így készíthetõ. Vö. 3 Már a könyvnyomtatás elõtt lehetséges volt a fadúcokra faragott képek sokszorosítása. Ez az eszköz természetesen lehet esztétikai megítélés tárgya. Ebben az értelemben a kép elsõdlegesen vizuális információt hordozó eszköz. század fordulója táján vált lehetõvé. ám nem szükségképpen az. A technika fejlõdésében ez tehát olyan kitüntetett pont. Elkerülendõ a késõbbi nehézségeket. Michael (1994): The Illustrated Wittgenstein. bár ez a technika igen erõs korlátokat jelentett a nagyobb tömegû képek elõállításában. (Doktori értekezés. illetve azok kommunikatív szerepével foglalkozó irodalom gyakran különféle képfogalmakat használ. A korábbi akadályok jellegzetességeit jól érzékelteti a következõ leírás. amely kiküszöböli a korábbi másolási technikából eredõ hibákat. hogy színes képeken lerajzolják a növényeket. Egyetlen rajzról több. a 14–15. a kép fogalmának elöljáróban egy tág. ha sokféle színárnyalatra van 2 Ennek értelmében a diagram „grafikus elem.) University of Reading. A leképezési eljárás nyomán kialakuló analóg. egyszerû és gyors sokszorosítása Európában elõször valamivel a könyvnyomtatás feltalálása elõtt. de szigorúan funkcionális értelmezését szükséges elõnyben részesíteni. ahonnan megkezdõdik a képek fokozatos terjedése a tudományos médium irányába. különösen akkor. . Biggs. sokszorosító eszközökkel vagy automatizált képalkotó rendszerekkel elõállított képet. A Study of the Diagrams in Wittgenstein’s Published Works.3 A tudomány számára ez olyan eszközt jelentett. valósághû kép pedig éppúgy képi funkciót tölt be. a képek olcsó. E tanulmány szempontjából tehát elsõsorban a képek és a szövegek funkcionális és technikai megkülönböztetése lényeges. ami nem vihetõ be a szokásos klaviatúrával”. melyet Bohn Pliniusnak tulajdonít: Azt tervezték.26 Lehmann Miklós A képekkel. mint a vonalas ábrák vagy a diagramok (ez utóbbiak esetében Michael Biggs értelmezését alkalmazom). 1.

Így történt aztán. hogy mások a növények szóbeli leírásával kötelezték el magukat. hogy Plinius gondolatmenetét folytatva csupán a tisztán mechanikusan elõállított (technikai) kép lesz csak az a végsõ eszköz. amit a szem a tárgy közvetlen észlelésekor látna.4 A probléma kettõs: egyrészt a rajzolók (majd a rajzok másolóinak) eltérõ rajzkészsége. emellett az eredeti festmények másolóinak és festészeti jártasságuknak különbözõsége igencsak megnöveli az esélyét annak. mert a leírásokat – sõt. Ez az elsõdleges akadály. A görög tudományos gondolkodás uralkodó paradigmája szerint az ismeretek forrása nem elsõsorban a tapasztalásban keresendõ. Ugyanakkor kétségtelen az is. hanem jórészt megelégedtek neveik egyszerû felsorolásával.. ez elegendõ ahhoz. (2001): A nyomtatott kép és a vizuális kommunikáció. hogy a kép nem hasonlít majd kellõ mértékben az eredetihez […]. amely oly nagy hangsúlyt kap a korabeli kritikákban. Technikai értelemben tehát a görög botanikusok nem rendelkeztek olyan eszközzel. Érdemes felfigyelni az iménti idézet egy másik mondanivalójára is: a képek nem csupán technikai hiányosságaik miatt hiányoztak sok szerzõ mûvébõl. mert úgy vélték.) Budapest: Enciklopédia. mivel a mechanikus leképezés – ideális esetben – kizárja az ábrázolás szubjektív jellegét. hogy maga Platón a szó jelentésében és néhány szöveghe- 4 Idézi Ivins. akik alaposan el kívánnak merülni e témában. Olyan akadály fedezhetõ fel itt. Platón ideatana e téren meghatározó forrás: az ideák olyan szellemi-fogalmi tények. 17.A tudományos szemlélet és a képek 27 szükség a természet sikeres utánzásához. amely a sokszorosítás lehetõségével részlegesen elhárult. hanem azért. amelyek a vizualitás számára közvetlen módon nem hozzáférhetõek (bár kétségtelen. mellyel a vizuális tényeket megfelelõképpen bemutathatták volna. közülük többen még csak nem is jellemezték õket. magukat a puszta neveket is – elegendõnek tartották a tudományos megközelítés számára is. másrészt a rajz eleve nem azt a látványt adja vissza. amely lehetõvé teszi a sokszorosítható és valósághû képek készítését. Jr. valamint szubjektív szemlélete azonos tárgy esetében változatos ábrázolásokat eredményez. technikai tudása. . amely elsõsorban a kor tudományos felfogásából adódik. hogy felhívja mindazok figyelmét e növények erényeire és tulajdonságaira. Erre azonban a sokszorosítást követõen is még csaknem négy évszázadon keresztül várni kell. William M. (Lugosi Lugo László fordítása.

míg az értelem az örök igazságokat (vö. A technikai ismeretek. a sokszorosíthatóság hiánya pedig nem feltétlenül jelent akadályt a tudományos munka számára. hogy az igazságot a nyelvben. a lélekben szemlélhetõk. Az ideák tiszta formájukban anyagtalanul. szakasz). Ivins felismeri ennek jelentõségét. A képek öröklik – sõt. kiterjesztik – az érzéki világ csalóka voltát. Köztudomású. hogy a tudomány számára a képek nem sokat segíthetnek. és megvolt a hozzá való tudás és szakértelem is. Phaidón XXIV . hogy ennek megfelelõen Platón Az államban éppen az ábrázoló mûvészeteket kárhoztatta olyként. Bár Ivins gondolatmenetében keveredik a tudomány igényének és a technikai fejlõdés lehetõségeinek kettõssége.28 Lehmann Miklós lyen vizuális metaforát használ). A képek sokszorosításának gyakorlati problémája nem tudományos probléma. akkor ez azt jelenti. az érzéki tapasztalat számára hozzáférhetetlenül. Az ideaelmélettel Platón így az értelmi. a lényeget megragadó megismerést részesítette elõnyben az érzéki megismeréssel szemben. az ideákkal. az elõbbi aspektusokat félreállítva arra a következtetésre jut. azonban Európában az 1400-as évekig nem mozgósították azokat a pontosan megismételhetõ képek elõállítására”.5 A sokszorosítás problémája (amely értelemszerûen nem csupán a képeket. Mint írja. A tudomány mûvelõje helyesen teszi. . amelyek csak távoli kapcsolatban állnak eredetijükkel. kutatás és feltalálás – szürke gyakorlatiassága okán – ellentétben látszik állni a tudomány alapvetõen elméleti beállítódásával. hogy a látszat képi ábrázolásával veszõdne. ha arra törekszik. Ez az elképzelés jó ideig tartja fogva a tudományos gondolkodást. Az érzékek az esetlegességet közvetítik. 10. mint amelyek a másolatok másolatait hozzák létre. a „képek készítésére alkalmas anyagok már õsidõktõl fogva rendelkezésünkre álltak. hanem a szövegeket is érintette) egyszerûen nem foglalkoztatta a görögöket és az õket követõ középkori tudósokat. A képek tehát értéktelen tárgyak. a sokszorosíthatóság jelentõségérõl szóló könyve vezérfonalában mégis inkább a technikai lehetõségek változását követi. A fogalom az idea értelmében vett közvetlenséggel Platón számára komoly elõnyt jelentett: a képek mint érzéki entitások csak az elõbbiek csalóka tükrözõdései lehetnek. m. hogy az igazi akadályt mégiscsak a technika hiánya jelentette: 5 I. különösen pedig a beszédben mondja ki. ahelyett. Ha a megismerés az ideákra irányul.

In: Brogaard. mint a technikai képalkotás hiánya. m.hu/nyiri/krb2000/tlk. A kifejezõ mûvészetnek.uniworld. 26. (Nyíri. az ókorból csak olyan képek maradtak ránk. továbbra is erõsíti azonban a tudomány lényegszemléletét. amelyeket mintegy mellékesen használtak tárgyak és falfelületek díszítésére.]: Rationality and Irrationality. 242–266. Berit–Smith. bizonyára történtek volna kísérletek azok tökéletesítésére és a technikai lehetõségek kiterjesztésére is (ami nem lenne meglepõ egy olyan kultúra esetében. A Kategóriákban azonban az elsõdleges és a másodlagos szubsztanciák megkülönböztetésével Arisztotelész elvben megnyitja az utat a konkrétum felé. . illetve a díszítésnek minderre nincs is szüksége.htm 7 Arisztotelész (1993): Kategóriák. A nem és a faj megkülönböztetésében továbböröklõdik az iménti 6 I. amelyek a konkrét egyedi létezõk lényegét adják. A szubsztancia olyan alapvetõ realitás. ezeket éppúgy gátolta a sokszorosíthatóság. Alapvetõ tehát az egyedi létezés: „Ha tehát nincsenek elsõdleges szubsztanciák. (Rónafalvi Ödön fordítása. a tudománynak és a technikának. Barry [szerk.) Az online verziót lásd: http://www. akkor lehetetlen. amely a dolgok létének és az állítások megfogalmazhatóságának lehetõségét adja meg. Ha a képi információt értékesebbnek tartották volna. amely a kor tudósai számára ellentétben látszik állni a képtartalmak konkrétságával és egyediségével. Ehhez az ókornak nem volt szüksége a pontosan megismételhetõ képek elõállításának módszereire. A tudományos mûvekben azonban a képek csak másodlagos szerepet kaptak. így nem jelentettek kellõ nyomást a technikai innováció számára. Platónt követõen Arisztotelész szubsztanciafogalma.A tudományos szemlélet és a képek 29 …úgy tûnik. de annál inkább szüksége van rá az általános tudásnak. Az ilyen képek létrehozási módszereinek hiánya torlaszolta el a technikai és tudományos gondolkodás kiteljesedésének útját. hogy bármi más legyen”7 – az általános és a járulékos létezõk szubsztanciái az egyediekbõl következnek. Elsõdlegesnek azokat a szubsztanciákat tartja. 16. Wien: öbv-hpt. míg másodlagosnak az általános és a járulékos létezõk lényegét. amely például a hadigépezetek vagy a hajózás terén kiemelkedõ technikai tudásról tett bizonyságot).) Budapest: Kossuth. Kristóf [2001]: The Picture Theory of Reason. Ivins gondolatmenetét termékeny módon gazdagítja Nyíri Kristóf tanulmánya. valamint anyag és forma összefonódó kettõssége már az ideatannál kevésbé szigorú elméleti irányultságot tükröz.6 Bár kétségtelenül történtek kísérletek a tudományos képi ábrázolásokra is.

amelyet már nem állítunk egy más dolog állítmányaként. A létezés alapvetõ kategóriái szellemi természetûek.) Arisztotelész szubsztanciafogalmának finomításához természetesen figyelembe kell venni a késõbbi mû. 136. hanem a metafizika feladatának tartja.9 Senki nem gondolhatja. Ilyesmi minden egyes dolognak az alakja és a formája. A szubsztancia.30 Lehmann Miklós szempont. mint a nem. amibõl kifolyólag a faj „inkább szubsztancia” (azaz. Ebben a légkörben pedig a kép továbbra sem lehetett a tudomány eszköze. mint például a föld. Egy másik értelemben lényegnek nevezzük azt. benne rejlõ létoka. másrészt általában a testek és a belõlük összetevõdött állatok és csillagok. m. Ebbõl következik tehát.” (I. Mindez pedig azért mondatik »valóság«-nak. a víz és hasonlók. mert nem ezeket szokás állítani valami alapul szolgáló anyagról. . [Halasy-Nagy József fordítása. amely az általánosság magasabb fokán áll.8 Arisztotelész azonban a szubsztancia vizsgálatát nem a fizika. mely önmagában külön is megáll. a fogalmi lényeg. hogy ezeknek a szabadkézzel rajzolt ábráknak. illetve a »lényeg« szó két értelemben használatos: elõször mint a végsõ alap. A kezdetben elsõsorban platóni. melyekhez a képek közvetítette tapasztalati világ nem vihet közelebb. mivel alkalmatlannak tûnt a lényeg megragadására. ez csak másodlagos szempontnak számított. melynek a meghatározás adja tartalmát. ami e valóknak. e szempontból az adott terület vizualizálhatósága tekinthetõ döntõ tényezõnek. ezt is az illetõ dolog lényegének szokás nevezni. a tûz. […] Lényeg továbbá a mibenlét. nem jelenti a képekben megragadható forma önálló jogosultságát. a lényeg az egyediségen és a konkrétumon keresztül az anyaghoz. a Metafizika vonatkozó passzusait (lásd Arisztotelész [1992]: Metafizika. bár Arisztotelésznél összetett jelentéssel bír. mégis megtartja alapvetõen szellemi jellegét: „Szubsztancia nevet viselnek egyrészt az egyszerû testek. majd inkább arisztotelészi hagyomány talaján álló középkor szintén ezt a felfogást osztja: a képek legfeljebb díszítõelemekként lehetnek jelen a tudományos mûvekben. hogy a »valóság«. inkább „létezõ”). amilyen például az élõ lényben a lélek. illetve másolataik- 8 A szubsztancia így. és bár az élethûség a rajzoló mesterségbeli tudásától függött. valamint ezek részei. ennyiben pedig a tapasztalati valósághoz kötõdik. A már Plinius kapcsán említett botanika terén ez azt jelentette. hogy a képek legfeljebb elnagyolt illusztrációkként szerepelhettek a tudományos munkákban. melyeket nem lehet valami alapanyagról állítani. 9 Természetesen a képi megjelenítés igénye lényeges eltérést mutat az egyes tudományokban. s másodszor mint egy bizonyos meghatározott egyed.] Budapest: Hatágú Síp Alapítvány). Anyag és forma kettõssége csak a lényeg megnyilvánulására korlátozódik. hanem róluk szokás állítani valami egyebet. inkább valóságos.

vagy csak lazán kapcsolódó elemeknek is tûnhetnek. olyan képekként. az allegória különleges szerepet tölt be. A kép egésze értelmezhetetlen a mögöttes tudás nélkül. amely a konkrétumot ábrázoló („valódi”) képek terjedése elõtt állt: ahogyan a korabeli leírások. Ennek alapja gyakran a hasonlósági kapcsolat. ha a szöveghez hasonlóan képes ezen elvont tartalmak kifejezésére). Magyarázattal szolgál arra. amelyek a szöveghez képest nem hordoznak új vagy önálló információt. egymáshoz nem.A tudományos szemlélet és a képek 31 nak segítségével valóban fel lehetséges ismerni az adott növényt. azaz a növény és állatok vagy emberi szervek közötti morfologikus hasonlóság (ez utóbbi. Megfigyelhetõ az is. A kép – akár egy iniciálé – díszíti és színesíti a könyvet. ebben az esetben maga a kép is csak oly módon lehetett érdekes. Ez a „belsõ természet” felöleli a növénynek tulajdonított hatásokat és erõket is. A részletek vagy képelemek elsõbbséget élveznek a kép egészével szemben. hogy a leírások több esetben nem mentesek a mágiához kapcsolódó elemektõl sem: a hatások leírása nem csupán a megfigyelt jelenségeket követik. a vizuálisan tapasztalható valósággal csak kevés kapcsolatot mutatnak. Az allegória így rávilágít arra az alapvetõ akadályra. hogy a képek egy másik jellegzetes alkalmazási formája ebben a korban az allegória: elvont tartalmak képi eszközökkel történõ kifejezése.vagy mérgezõ) hatást váltanak ki az emberi szervezetre. mivel az egyes részletek közvetlenül utalnak az adott elvont fogalomra vagy eszmére. a képi eszközök pedig nem a tapasztalati . hogy az egyes növények milyen élettani (gyógy. hanem a néphit vagy közhiedelem által tulajdonított erõket is. Mint kép. hanem különös hangsúllyal tér ki a növény „belsõ természetére”. Mivel ezek a hatások központi szerepet játszottak a növények tudományos leírásában. a képi reprezentáció is a mögöttes tartalmak kifejezésére szolgált. miközben a képekben nem visszaadható szellemi-elméleti tudás élvez elsõbbséget. Ezek a képek azonban fontosságukat éppen absztrakt jellegüknek köszönhetõen nyerték el (azaz. A tapasztalati jelleg háttérbe szorul. Így a képek elsõsorban egyszerû illusztrációkként szerepelhettek. mivel a részek akár esetlegesen összeállított különálló. Figyelemre méltó tény. A szövegben található leírás már jelentõsebb: a leírás azonban korántsem szorítkozik az érzékileg tapasztalható jellegzetességek felsorolására. a leírás módszere nem közelíthetett a képi leírásokhoz és képi reprezentációkhoz – sokkal inkább a lényegszemléletet tükrözte. valamint az adott növénynek tulajdonított hatás nemritkán a növény megnevezésében is megjelenik).

13 A késõ középkor tudományosságáról és szövegközpontúságáról lásd Stock. hogy ezt a tudományos szemléletet a 10 Érdemes megjegyezni. 45.] Budapest: Osiris. Eric A. és nyíltan szemlélik az általuk nemzett füveket. mint egy fûszál vagy növény. ugyanakkor a legrejtettebb?11 Mint már többen rámutattak.” (Crollius: Traité des signatures [1624]. az absztrakt tartalmak hangsúlyossága és a teoretikus jelleg Platón óta az írás vezetõ szerepére utal. valamennyi fû anyaméhe és az ég minden egyes csillaga nem egyéb. hogy a legjobban észlelhetõ. az égi növények és füvek a föld felé fordulnak. valamint a megismerés eltávolodása a konkrétumtól. században is felfedezhetõk – természetesen a nyelvi reprezentációk terén is megtalálható. amely az elkészítéssel végérvényesen lezárul.): Technika. hanem nyitott marad. mûvelõdés.12 A tudományos módszer ennek megfelelõen még sokáig a nyelvhez és szöveghez kötõdõ információátadást preferálja. idézi Foucault. hogy e szemléletmód a reprezentációt eredetileg egyfajta misztikus viszonynak tekinti. Jól érzékelteti ezt (az allegorikus megjelenítések jellegzetességeivel együtt) a korabeli tudományos munkák nyelvezetét és megfogalmazásait is tükrözõ következõ idézet a jelek viszonyairól: „A csillagok. Az elvont fogalmak használata háttérbe szorítja az érzéki tapasztalatot.10 Foucault szavaival élve: A rejtett egyezéseket jelezni kell a dolgok felszínén. [Romhányi Török Gábor fordítása. Az írásbeliség megjelenésével (a megõrzés és a kommunikáció átalakulásával párhuzamosan) a tudományos gondolkodás és módszertan is lényeges transzformáción megy keresztül.13 Összességében elmondható tehát. Hasonlóképpen. hanem az ábrázolt dolgok közötti magasabb rendet hivatottak tükrözni. intellektuális réteg és európai fejlõdés. különleges erényt oltva beléjük. Eszerint a reprezentáció szoros kapcsolatban van a reprezentálttal. Budapest: História. a láthatatlan analógiáknak látható jegyre van szükségük. Brian (1983): The Implications of Literacy. (1978): The Greek Concept of Justice. egymással párhuzamban megy végbe a nyelv elszakadása a szituációtól és a pillanatnyi tapasztalattól. a képalkotás pedig nem egyszeri folyamat.32 Lehmann Miklós valóság. ahogy minden csillag égi növény szellemi formában. Princeton: Princeton University Press. E viszony – amelynek nyomai még a 17. m. Cambridge–London: Harvard University Press. amelyet a földi formától csupán az anyag különböztet meg…. a képek és a képalkalmazás is a szövegeknek van alárendelve. Mert ugye minden hasonlóságra jellemzõ.) 11 I. 12 Az elvont fogalmak megjelenésérõl lásd Havelock. az eget kémlelõ földi csillag. 38. In: Glatz Ferenc (szerk. valamint Hajnal István (1993): Írásbeliség. az ismeretek rendjében nyelvi struktúrákat követ és a tudományos kultúrát szigorúan a szövegekkel köti össze – sõt. From its Shadow in Homer to its Substance in Plato. Written Language and Models of Interpretation in the Eleventh and Twelfth Centuries. Michel [2000]: A szavak és a dolgok. .

. és ebbõl adódóan az értelmezés uralma hatja át: a tudományos ismeret a természet megfejtése. másrészt pedig kialakul a perspektivikus ábrázolás technikája.16 keveseb- 14 Foucault 2000. aki a tárgyak valósághû ábrázolására törekszik – amennyiben valósághû ábrázoláson az emberi látás törvényeinek megfelelõ rajzokat értünk. és bár a közfelfogás hajlamos e korszakot a görög eszmények felélesztésével azonosítani. amely a vizualitás teljesen új formáját és ezzel alapvetõen más jellegét eredményezi. amelyek a görögségben fel sem merültek – éppen ennek köszönhetõ az a temérdek technikai invenció. 16 Ezzel összefüggésben érdemes felvillantani azt a körülmény is. A képek terén ez két alapvetõ újítást jelent. tudósait valójában a tudomány és a technika terén sokkal inkább olyan problémák foglalkoztatták. és e hasonlóságokat és rokonságokat feltáró jelek maguk is a hasonlóság formái csupán. és ami e jel nélkül a dolgokban szunnyadó néma szó maradna. 15 A perspektivikus ábrázolás elsõ szabatos leírása Leon Battista Alberti 1436-os Della Pittura címû mûvében található (lásd 1. A megismerés tehát interpretációt jelent: a látható jeltõl egészen addig menni. A reneszánsz újraértékeli a skolasztika tudományfelfogását. amely lehetõvé teszi az azonos formában reprodukálható képek terjesztését. Az „Alberti ablaka”-ként ismertté vált rajzgép mechanikus eszközt kínál a perspektivikus ábrázolásra – lényegében ezt a módszert kell követnie minden rajzolónak.15 E tanulmány elsõ része már utalt rá. 51. amely pedig utat nyitott a naturalisztikus ábrázolásmód terjedése felé. lábjegyzet). hogy a sokszorosíthatóság hiánya bizonyos értelemben a tudományos elitizmus záloga: megjelenésével a tudomány mûvelése lassanként kikerült egy különleges elit kezébõl. bár a centrális perspektíva elsõ alkalmazását és elveinek véglegesítését Filippo Brunelleschinek tulajdonítják. hogy a sokszorosíthatóság jelentõségét számos kommunikációtörténeti és -elméleti munka hangsúlyozza és elemzi (legismertebb közülük Ivins hivatkozott kötete). század végétõl kezd el fokozatosan terjedni. Ez egyben a vallástól való fokozatos távolodást.A tudományos szemlélet és a képek 33 szöveg uralma.14 II. függetlenedést is eredményezte. Az érzéki tapasztalat értékelése a tudományban csak a 15. amely ezen idõszakot fémjelzi. ami elhangzik általa. Egyrészt megjelenik a képek sokszorosításának lehetõsége. szövegszerû értelmezése: A világ megfejtendõ jelekkel van tele.

Ahogyan a kor szemlélete elkezd elszakadni a korábbi évszázadokról áthagyományozott tudományfelfogástól. hogy a perspektivikus ábrázolás valójában az élethû vizuális megjelenítés igényére adott válasz. . úgy nõ meg a képek szerepe. 18 Errõl bõvebben lásd Ivins 2001. A szemléletmód változása megmagyarázza. századi európai városok mintájára festik meg. használatával a reneszánsz mesterek nagy lépést tettek a tudomány szempontjából különösen lényeges valósághû ábrázolás felé. A természet-központúságból eredõen a tapasztalat – és ezzel együtt a kísérletezés – elõ17 Ugyanez az anakronizmus figyelhetõ meg a kor festészetében is. Elsõként a Gart der Gesundheit szerzõje számol be arról a tudományos igényrõl. és bár ez a folyamat csak fokozatosan. úgy válik egyre inkább lényeges kérdéssé a természet élethû ábrázolása. Az allegóriákat. Konrad von Megenburg 1475-ös A természet könyve. A tudomány mûvelõi nem tudták azonnal kihasználni a képekben rejlõ lehetõségeket. Még lényegesebb. amikor például a Krisztust körülvevõ római katonákat késõ középkori páncélzatban ábrázolják. valamint az 1480-as évek elsõ felében kiadott Pseudo-Apuleius.17 A természet könyve csak általános illusztrációkat közöl képaláírás nélkül. A perspektíva az emberi látás törvényei alapján (mely e korban komoly kutatási területet képezett) a tér látszati elrendezését adja vissza. miért nem jelentette a két technikai újítás a képek akadálytalan terjedését. hogy ábráit külön megrendelésre. ennek köszönhetõen ábrái meglehetõsen sematikusak. a modell nélkül készült vagy ellenõrizetlen forrásokból származó rajzokat valósághû ábrák váltják fel. a Pseudo-Apuleius pedig lényegében egy ókori botanikakönyv hasonmás kiadása.34 Lehmann Miklós ben emelik ki azonban a perspektíva fontosságát. A Hadmûvészet ábrái tele vannak anakronisztikus elemekkel. illetve az ókori Róma látképét a 15. amely szoros kapcsolatban áll a reneszánsz kor ember. több évszázad alatt megy teljesen végbe. Az elsõ illusztrált tudományos mûvek (mint Valturius 1472-ben megjelent Hadmûvészete. az ismeretterjesztés céljára és a szövegben nem leírható információk visszaadására készíttette. az 1484-es Latin Herbarius és az 1485-ös Gart der Gesundheit) jórészt még a képek szerepének alulértékelését tükrözik. a képek már korán tükrözik ennek jellegzetességeit. mivel fogva tartotta õket a görögségtõl örökölt elméleti szemléletmód. 27–29.18 Ahogyan a görög teoretikus szemlélet az újkori tudomány kialakulásával halványodni kezd.és természet-központúságával.

illetõleg a korabeli teoretikus felfogás szerint készítik el: a növényeket lehetetlen az ábra alapján azonosítani (de az ábrának ez nem is célja). hogy a képek még a sokszorosíthatóságuk elsõ egy–másfél évszázadában sem rendel- .A tudományos szemlélet és a képek 35 térbe kerülése azt jelentette. A korai anatómiakönyvekben az emberi csontváz ábrázolása pedig még hosszú ideig a reneszánsz felfogását. hogy tudományos leírások kitalált lényeket is szerepeltetnek. Ekkor indul meg az az átmenet is. A Pseudo-Apuleius ábrái még több késõbbi herbáriumban visszaköszönnek. a kiadások és a másolások közben azonban a képek jelentõsen romlanak. Ehhez kapcsolódóan lassanként felismerik. A tudományos mûvek szerzõi gyakran nincsenek is pontosan tisztában azzal. kik készítették el az általuk felhasznált ábrákat. hogyan viselkednek a dolgok. és megszabadul attól az igénytõl. hogy a külsõ mûködés mögött valamilyen szubsztanciális. Fontos problémává válik tehát a vizuális megjelenítés. Mint a Pseudo-Apuleius példáján látható. Ehhez az érzékileg közvetlenül tapasztalható jelenségeket vizsgálja. más anatómiaképeknél pedig ismert mûalkotások másolatait használták fel. hogy a tudomány nem a dolgok szubsztanciáját vagy lényegét vizsgálja. 11 különbözõ város illusztrációjaként szerepel. ezzel pedig lassanként szövegintegritásuk is új irányt vesz. hogy a képek a tudományos munkákban vizuális leíróeszközökként is funkcionálhatnak. hanem megpróbálja megfejteni. Összességében elmondható tehát. és a külsõ – nem utolsósorban vizuális – tulajdonságok válnak a vizsgálat tárgyává. Elõfordul. Ismeretlen a méretarány és a színhûség is. a tudományos mûvekben a képeket gyakran nem a valóság. hogy arról kéznél volt egy fadúc). mint például egyszarvút vagy mandragórát. A szemléletváltás központi szerepét szintén jól érzékelteti. nem az anatómiai ismereteket követi. A belsõ természet elsõdlegessége ezzel megszûnik. az ábrák tudományos szempontból használhatatlanok. hogy a sokszorosítható képek megjelenésével nem változott meg azonnal a képek értékelése. amely e megközelítés alapján a dolgok megismeréséhez nélkülözhetetlen információt közvetíti. melynek során a tudományos célkitûzés a jelenségek értelmezése helyett azok leírása lesz. az 1493-ban kiadott Nürnbergi Krónikában például ugyanazon látkép 11 helyen. Ugyanazt az illusztrációt olykor egyetlen könyvön belül is felhasználják különbözõ tárgyak illusztrálására (nemritkán abból az egyszerû prózai okból. hanem ellenõrizetlenül a korábban készült ábrák. milyen körülmények között. „mélyben megbúvó” okot keressen.

hogy a tudományos mûvekben a képek a szöveget kiegészítve jelenhessenek meg. Ennek hátterében pedig az áll. Ezek több esetben lényeges kiegészítéssel szolgálnak a szöveghez. A vizuális információ jelentõségének felismerése szükséges ahhoz is. amelyek erõteljesen akadályozzák az egyes diszciplínák fejlõdését. hogy csak az esetlegességet képesek ábrázolni. A mechanikus világkép a tudomány számára vizuális felfogást kínál: a dolgok és jelenségek mûködésének szerkezete megköveteli a szemléletes feltárást. hogy a közvetlen érzékiség szövegszerûen vissza nem adható karakterrel is rendelkezik. E téren Galilei példája jól illusztrálja a szemléletmód változásának és a technikai lehetõségek szélesedésének összetett kapcsolatát. hogy a technikai fejlõdés ellenére a képekrõl még jelentõs ideig azt tartották. A tudományos érdeklõdés szükségessé tette egy új természettudományos módszer kidolgozását. század elsõ felében kialakulatlan volt. immáron elavult elveket. illetve. az igazi áttörés csak a 17. az illusztráció így már nem a szöveg puszta színesítése. A tudomány lassanként feltárja azokat az elõnyöket. A tapasztalat felé fordulás többek között éppen a képek segítségével képes lerombolni azokat a szövegekben rögzített.19 A képek hatásos alkalmazásának érdekében rögzülnie kell tehát a képek és a szöveg viszonyának is – ez a korai idõkben. amelyek a vizuális megjelenítés változatos módozatait adták a tudósok kezébe. a 15. mûködési elveit. melyben a képek is sajátos helyet kaphattak. A kor technikája pedig olyan eszközök felbukkanását eredményezte a tudományos munka terén. század második és a 16. Hiába állt tehát rendelkezésre már korábban a képek sokszorosításának technikája. hanem annak szerves része.36 Lehmann Miklós keztek olyan önálló tudományos értékkel. . a Világhoz és a Dioptrikához készült képek. A tapasztalati módszer felfedezi azt a tényt is. A természettudományos módszer változása azonban megnyitja a lehetõséget a képek terjedése elõtt. valamint vizuális megjelenítéssel magyarázzák az emberi test és az egyes szervek strukturális sajátosságait. Az optikai kutatások révén megjelentek a teleszkópok és mikroszkópok. században következhetett be. melyet a tudósok elismertek volna. gyakran még a szinkronitást is nélkülözte. 19 A képi illusztrációk szerepének változását tükrözik például Descartes természettudományos mûveihez. hogy a dolgok szubsztanciája jellegükbõl adódóan szükségképpen nem szerepelhet rajtuk. amelyeket a vizuális információ önálló megjelenítése jelent.

majd a látott foltokat nagy pontossággal a papírra rajzolta. ábra. itt azonban rajztechnikai segítséget vett igénybe. A Holdról rajzolt ábrák esetében a tudós még csak kézügyességére hagyatkozott. melyben több. aki pontos képeket rajzolt a Holdról és a napfoltokról. ábra). majd 1613-ban megfigyeléseket folytat a napfoltokról (1. és 2. a kor eszközeihez mérten rendkívül pontos rajzot közöl a Hold krátereirõl. Ez utóbbiak külön érdekessége. Korábban az asztronómiai mûvekben csupán diagramok szerepeltek naturalisztikus ábrák helyett (s ugyanez mondható el a legtöbb tudományos munkáról). hogy egyszerû vizuális megfigyelések helyett sajátos technikával készültek: Galilei teleszkópja segítségével a Nap képét egy papírlapon elõre megrajzolt körre vetítette. hogy Galilei az elsõk között folytatott teleszkópos csillagászati megfigyeléseket. Galilei 1610ben teszi közzé Sidereus nuncius címû mûvét. A vetített kép már-már mechanikus felhasználásával Galilei figyelemre méltó módon terjesztette ki a reneszánsz mûvészek gépies rajztechnikáját (melynek legismertebb eredménye a már hi- 1. s minden bizonnyal õ volt az elsõ.A tudományos szemlélet és a képek 37 Ismeretes. Galilei rajza a Hold felszínérõl (1610) .

–van Helden. a lehetõ legkisebb teret engedve a rajzoló szubjektivitásának. ábra. In: Isis 83: 195–217. Galilei rajza a napfoltokról (1613) vatkozott „Alberti ablaka”).38 Lehmann Miklós 2. sõt. Mint Winkler és van Helden rámutat. Galilei a tudományos ismeretközlés alkalmasabb eszközének tekinti a szavakat és diagramokat. Mary G. 216. Az asztronómia így csak valamivel ké20 Winkler. a diagramokat preferálta a naturalisztikus képekkel szemben. korábbi és késõbbi munkáiban diagramokat használt. hogy Galilei csupán e két mûvében alkalmazott természethû ábrázolásokat. melyben Galilei is osztozott. Galileo and Visual Astronomy. Albert (1992): Representing the Heavens. .20 A matematikai szemlélet. s egyben lefektette annak alapját. miként lehet ezt a leképezési módot a tudományos munka során felhasználni. Elgondolkodtató azonban. mint a képeket. hogy a tudományos könyvek illusztrációit camera obscura vagy camera lucida segítségével készítsék el. A következõ évszázadra általánossá válik. ebbõl a ténybõl a tudósnak a képekkel szemben tanúsított ambivalens hozzáállása olvasható ki.

A fénykép az emberi 21 I. A vizualitást kiterjesztõ eszközök megjelenését követõen a következõ áttörést a technikai képek elterjedése jelentette. 217. Firenze a reneszánsz hagyományok miatt olyan környezetet biztosított a tudós számára. így az élethûség kritériuma maradéktalanul teljesül.21 Winkler és van Helden elgondolkodnak azon is. Nyilvánvaló azonban. az autonóm képjelentés felfedezését követõen azonban idõvel olyan területeket is meghódított. a képek nem jutottak volna szerephez a tudomány mûvelésében (mint ahogyan ez a képsokszorosítás megjelenését követõ idõszakban be is bizonyosodott). Mindemellett kétségtelen. század közepén válhatott igazán vizuális tudománnyá (Winkler és van Helden ezt Johannes Hevelius Selenographiájának 1647es megjelenéséhez köti. a tapasztalati módszer élethûséget célzó törekvésének megfelelõen. hogy Galilei más munkáiban is kiemelten kezelte az érzéki tapasztalatot. mi motiválhatta ennek ellenére Galileit a vizuális újításokra.A tudományos szemlélet és a képek 39 sõbb. Technikai értelemben tehát az az igény. a fotográfia megjelenésével talál megbízható eszközre. A vizualizáció igényének felbukkanásakor a képi megjelenítés eleinte a primer vizuális területek felé terjedt. Az alkalmazott képek minõségi változást hoznak a tudományos munkában. amennyiben a közvetlen tapasztalat tárgyává képesek tenni az emberi szem számára hozzáférhetetlen területeket is. valójában csak a 19. században. amelyben természetesnek hatott a naturalisztikus ábrázolások felhasználása. a sokszorosíthatóság és a sokrétû vizualizáció lehetõségével. hanem magának a tudományos szemléletnek egy jellegzetes változása révén. melyben már 134 gondosan megrajzolt ábra található). A mechanikusan. apparátusok által elõállított képek képesek kiküszöbölni a leképezés szubjektivitását. hogy amennyiben az érzéki tapasztalat kitüntetettsége e ponton nem ötvözõdik a technikai eszközök fejlõdésével. amelyeken más modalitások voltak uralkodóak. . különösen pedig a szem által megszerezhetõ információt – így a képek alkalmazásának lényeges elméleti háttere található meg mûveiben. Mindez azt jelenti. m. hogy a képek nem pusztán a technikai lehetõségek révén terjedtek el a legkülönbözõbb modern tudományterületeken. amely a nyomtatással történõ képsokszorosítást hívta életre. a 17.

hogy a fotográfia egyik korai tudományos alkalmazása is hasonló módszert követett: Francis Galton híres 1878-as tanulmányában23 írja le a kompozitfotográfia eljárásmódját. melyen kiemelkednek az általános vonások. Nem volt ritka az sem. Miklós (2003): Bilder einer Theorie. hogy más képi megjelenítõeszközöket is preferált. azaz több egyed jellegzetességeit olvasztotta össze egyetlen olyan képpé. Lorraine–Galison. így a kép az archetípust hivatott ábrázolni. In: Semiotische Berichte.40 Lehmann Miklós szemnek megfelelõ látszati képet hoz létre.” (Daston–Galison 1992. amely már régóta a tudományos módszerek hátterében rejtõzött: egyedi és általános viszonyának kérdése. In: Representations 40: 81–128. Francis (1878): Composite Portraits. In: Nature. hogy egyetlen egyedi állat sem szolgálhat az összehasonlítás alapjául. hanem „ideális” vagy tipikus példák szerepeltek. 24 Errõl bõvebben lásd Lehmann. A tudomány azonban célkitûzése szerint nem az egyedirõl. amely már egy tudományos képi nyelv felé mutat. hanem az általánosról kíván információt gyûjteni. Ezt az elgondolást támasztja alá Daston és Galison azon állítása is. Jól illusztrálja ezt Goethétõl származó következõ idézetük is: „Az archetípus eszméje általánosságban azt vonja maga után. Peter (1992): The Image of Objectivity. hogy a rajzokon nem egyedi entitások. 1–4: 97–108. az egyedi sosem szolgálhat mintaként az egész számára.) . 18: 97–100. hogy a rajzoló kompozit illusztrációt hozott létre. mely szerint a fotográfia hamarosan át fogja venni a szavakban írt tudomány helyét. hogy képes a tudománytól elvárt objektivitás kiteljesítésére – mivel a fénykép „magát a jelenséget” adja vissza. A kép – különösen pedig a fénykép – egyedi entitások leképezése és vizuális megjelenítése. Ezzel viszont olyan probléma kerül elõtérbe. Jellemzõ. A fotográfiával így indukció és dedukció konfliktusa sajátos vizuális problémát gerjeszt: miképp képes a fénykép – egyedisége ellenére – általános ismerettel szolgálni? A fotográfia elõtt ezt a problémát viszonylag egyszerûen oldották meg azzal. 81.24 22 Idézi Daston. hogy a fényképezés megjelenését néhány tudós azzal az optimizmussal üdvözli.22 Amellett. 94. Marey a fotográfia jelentõségét abban látja. mely szerint a 18. Ennek fényében korántsem meglepõ. amelyet eredeti módon az egyes populációkban felfedezhetõ statisztikai jellegzetességek vizsgálatára és megjelenítésére tartott alkalmasnak. 23 Galton. század uralkodó felfogása nyomán az egyedre az archetípus alapján lehet következtetni. Marey 1878-as La methode graphique dans les sciences experimentales címû mûvében annak az elképzelésnek ad hangot. ezzel pedig kiteljesíti a természettudományban egyre szélesebb körben terjedõ naturalista törekvéseket.

Mengyelejev lényeges kérdésnek tartja a rendszer képi megjelenítését. hogy ez egyszerûen a fotográfia vagy más technikai innováció folyománya: sokkal inkább a naturalista szemlélet eluralkodását tükrözi. Bensaude-Vincent rámutat. de nem talál egyetlen olyan vizuális formát. Scerri szerint ez egyenesen a kvantumfizika gyõzelmét jelzi. Bernadette (2001): Graphic representations of the periodic system of chemical elements. Elhagyva a konkrét képi megjelenítéseket. Eric (2001): The periodic table: the ultimate paper tool in chemistry. melyeket 146 strukturális csoportra oszt fel). amely ma általánosan használatos. Az eredetileg Mengyelejevtõl származó ábra történetét többen feldolgozták. késõbb pedig rengeteg újabb változat látott napvilágot (Mazurs mintegy 700 különbözõ reprezentációt katalogizál. Edward G. erre a jelenségre a diagramok terén is érdemes felfigyelni. hogy ironikus módon éppen azt a formát tartotta teljesen alkalmatlannak.) (2001): Tools and Modes of Representation in the Laboratory Sciences. ma elterjedt forma az atomi struktúrának felel meg jobban. In: Klein. A kettõ közötti eltolódás párhuzamos azzal a változással. amelyet a tudományos tapasztalat és a képek között lehet húzni: miként a tapasztalat is elmélettel terhelt.25 Ezekbõl kiderül.27 25 Az egyik legteljesebb feldolgozást lásd Mazurs. így például a hosszúkás. 141. 27 Scerri. amely önmagában kielégítõ lenne. Mindez a tudományfejlõdés késõbbi korszakaiban sem történt másképp. Az „ideális” ábrázolásoktól mindeddig nem lehetett elfordulni. míg a rövidebb. amely azóta szimbolikus jelentésre is szert tett. 176. 133–161. In: Klein 2001. Ursula (szerk. Sõt. úgy a vizuális megjelenítést is az elmélet keretei zárják körül.26 Késõbb az egymással versengõ formák más-más elméleti meggondolást tükröznek. Tuscaloosa: University of Alabama Press. hogy már maga Mengyelejev is több ábrázolási formában gondolkodott. A modern tudomány egyik legismertebb grafikus ábrázolása a periódusos rendszer. Mindezek alapján talán nem tûnik erõltetettnek az a párhuzam. amely kémia és fizika viszonyában idõközben – a kvantumfizika javára – végbement. Mengyelejev által is kedvelt forma inkább a kémiai elméleteknek. 26 Bensaude-Vincent. .A tudományos szemlélet és a képek 41 A tudományos munka során felhasznált képeket tehát nagymértékben befolyásolta a tudomány egészében. Nem mondhatni. valamint az adott tudományos területen uralkodó szemléletmód vagy paradigma. (1974): Graphic Representations of the Periodic System during One Hundred Years. Dordrecht: Kluwer. amíg egy újabb objektivitásmérce meg nem jelent a tudomány vizualitással kapcsolatos elvárásainak területén.

152.29 Ma elterjedt formájának kialakításában pedig nem kis mértékben olyan pragmatikai megfontolások is szerepet játszottak. 13. A modern tudomány vizuális megjelenítései tehát nagymértékben függenek az elmélettõl. poszterként történõ felhasználás miatt preferálták.42 Lehmann Miklós A változás magvát mindemellett az a tágabb.) Budapest: Tartóshullám–Belvedere–ELTE BTK. valamint a képalkotási módszerek fejlõdése egyre inkább összefonódik magával a tudományos fejlõdéssel. hogy kép és szöveg viszonya ekkor lényegileg változik meg. 29 Elgondolkodtató azonban az a tény. hogy történetileg a hagyományos eszközökkel elõállított képek jócskán megelõzik a nyomtatott szövegeket: ezek a képek tehát a „szövegek termékei”. (Veress Panka és Sebesi István fordítása. majd az egyre újabb tudományos módszerek elõtérbe kerülésével tehát a képek alkalmazásának változása. Mára azonban a periódusos rendszer inkább táblázattá. nyomtatásban vagy szemléltetõ táblaként. amelyek a hosszúkás formát a könnyebb reprodukálhatóság. a modern tudomány vizualizálási törekvésének hátterében a megismerés és a gondolkodás vizuális aspektusait hangsúlyozó felfogása áll.30 A képalkotás folyamata. A tapasztalati. már-már filozófiai meggondolás képezi. melyekkel képalkotási igényét képes kielégíteni. Mint e rövid gondolatmenet remélhetõleg kimutatta. hogy a rendszer vizuális megjelenítése nagyban elõsegítette a korábban nem ismert elemek felfedezését. szemben azzal. 30 Lásd Flusser. amely azt Newton törvényéhez tette hasonlatossá (így még nem is „periódusos rendszer ”-rõl.28 így jelentõségét inkább mint szemléltetõeszköz nyeri el. A gondolkodás 28 Bensaude-Vincent 2001. A technikai kép nem jelenhet meg ennek hiányában. A képet összetett. a kauzális összefüggések rendszere maga is a tudományos kutatás tárgya. III. Külön érdekesség. és ettõl fogva a tudomány önállóan hozza létre azokat az újabb technikai eljárásokat. amely szerint Mengyelejev az elemek felosztásában olyasféle természettörvényt vélt felfedezni. hanem „periódusos törvény”-rõl beszélt). . szövegekben megjelenõ tudományos tudás hozza létre. Vilém (1990): A fotográfia filozófiája. „az anyagi világ belsõ elrendezõdésének vizualizációjává” vált.

amelyek minõségi változásokhoz vezettek a tudományos munka és a kutatási módszerek terén. a paradigma és az uralkodó elmélet függvénye. Nyíri 2001. Egyrészt a technikai fejlõdés olyan új lehetõségeket teremtett. A képek terjedése tehát kettõs folyamat eredménye. E két oldal egyike sem elégséges a képi reprezentációknak az újkorban tapasztalható terjedésének magyarázatához: csakis egymással kölcsönhatásban eredményezik azt az elõrelépést. 31 Vö. az eszközök használatának teoretikus alapjait azonban a szemléletmód változása eredményezte. A képek és grafikus ábrázolások. amely összetett módon kapcsolódik a kor technikai fejlettségéhez. A folyamat kettõssége a változás két oldalát takarja: az eszközök fejlõdése nyilvánvaló átalakulást eredményezett a tudomány mûvelésében. másrészt pedig a képek felhasználásának alapját a tudományos szemlélet változása fektette le. .A tudományos szemlélet és a képek 43 képi aspektusai31 csak a gondolkodásmód képi átalakulásával jutnak hangsúlyos szerephez. diagramok alkalmazása a szemléletmód. amely a vizualitás jelentõségének nagymérvû növekedésében állt be.

(Szerk. Gottlob [2000]: Logikai vizsgálódások. A mikroszkóp viszont kifejezetten az ilyen célokhoz van igazítva. ha a mikroszkóp és a szem viszonyához hasonlítom. A szem jócskán felülmúlja a mikroszkópot kiterjedt alkalmazhatóságával. A nyelvhasználat ugyanis óhatatlanul félrevezet. ix. A fogalomírás „használható szerszám” 1 Begriffsschrift. azt hiszem. 1879.) – A Frege-idézeteket saját fordításomban közlöm. – Nem teljes magyar fordítása: Frege. Mihelyst azonban tudományos célok nagy követelményeket támasztanak az éles megkülönböztetésben.] Budapest: Osiris. [Ford. de épp emiatt semmi másra nem használható. kommentálta Ruzsa Imre. ha a fogalmak viszonyai között akarunk eligazodni. Válogatott tanulmányok. Elõszó)1 Logikai formulanyelvét Frege azzal ajánlotta a filozófusok figyelmébe. Gottlob (1964): Begriffsschrift und andere Aufsätze. górcsõ alatt Adalékok Frege korai filozófiájához Farkas János László Fogalomírásom és az élõ nyelv viszonyát. . Ignacio Angelelli) Hildesheim: G. azzal. (Elsõ kiadás: Halle. Máté András. eine der arithmetischen nachgebildete Formelsprache des reinen Denkens.Szabad szemmel. Olms. a szem kevésnek bizonyul. a legjobban úgy világíthatom meg. hogy az segíthet „megtörni a szó uralmát az emberi szellem fölött”. Reprint kiadása in: Frege. és szerk. (Frege: Fogalomírás. hogy hajlékonyan hozzá tud idomulni a legkülönbözõbb körülményekhez. Mint optikai apparátus persze sok fogyatékosságot mutat. ami csak a szellemi élettel való belsõ összeköttetése miatt szokott észrevétlen maradni.

xii–xiii. 3 Über die wissenschaftliche Berechtigung einer Begriffsschrift.) láthatóvá. minthogy „a gondolatot megszabadítja attól. a Das Zeisswerk und die nyelvi kifejezésé pedig akkor válik Carl-Zeiss-Stiftung. amivel csupán a nyelvi kifejezõeszköz sajátosságai terhelik meg”. ábra. 109. a tiszta gondolat a szerzõ szándéka szerint 1. Ez inkább a mondat 2 Frege 1964.2 Dolgozatom tárgya a gondolat felszabadításának másik oldala: mert a fogalomírás a természetes nyelvet is tehermentesíti. ha a hozzá illõ virtuális térbe – szellemi és történelmi környezetébe – állítva nézzük. és a maga módján rendkívül plasztikus. amirõl Frege inkább hallgatni szeret. . De maga a (Forrás: Felix Auerbach: plaszticitás térbeli tulajdonság. a szónyelv lélegzethez jut. Az Abbe-mikroszkóp téren és idõn kívül létezik. mert elviselhetetlen terjengõsséggel járna együtt”. hogy a feladatot a formulanyelv veszi át. és az eredmény olyan kivételesen tiszta és áttekinthetõ értekezõ próza. In: Frege 1964. 1903. hanem valóban él és lélegzik. A BESZÉDHELYZET Frege egyik döntõ újítása.Szabad szemmel. amely azonban „a nyelvben szinte elõ sem fordul”. és „bántja a nyelvérzéket.3 Azzal. Frege „hézagtalan következtetési láncot” akar. Így tekintve sok mindent kivall. hogy a logikai elemzés jól kitaposott ösvényérõl letérve az alanyra és állítmányra való felbontást az ítélet fogalmi tartalma szempontjából érdektelennek nyilvánítja. górcsõ alatt 45 lehet a filozófusok kezében. Amit megjelenít. amely azonban nem steril.

Formulanyelvemben nincs semmi. ami azonban nem szükséges. amely a mikroszkóp városa is? Elsõre ez a találgatás fölöslegesnek látszik. A nyelvben – írja Frege – vannak olyan jelenségek. mert itt az ítéletbõl csak az jön tekintetbe. tekintetbe veszi várakozásait. hogy a gondolatot a kívánt nyomra terelje. amelyre a beszélõ kivált rá akarja irányítani a figyelmet. Vajon ha a mottóban idézett sorokat olvassuk. így jelzi az irányt. A szóbeliségben – legyen az beszélt vagy írott szó – mindig marad valami utalásszerû. például úgy. és még a mondat kimondása elõtt igyekszik helyes kerékvágásba zökkenteni õket. ami egy helyes következtetés levonásához szükséges. ami helyet hagy a találgatásnak. Amikor Frege szavait olvassuk. amelyet Frege a szóbeli kifejezéssel szemben támaszt. m. hogy a szomszédság4 I. hogy valaki a mikroszkóppal példálózzon. Teljes kifejezést kap minden. Elvégre ahhoz. megkapjuk azt a követelményt. ami hatással van a lehetséges következményekre. amelyek csupán a beszélõ és hallgató kölcsönhatásából jönnek létre. hogy a beszélõ tekintettel van a hallgató várakozásaira. úgy kell érteni. ábra. 3. hogy azok épp Jénában íródtak. amerre tartanunk kell.46 Farkas János László hangsúlyát határozza meg: az a mondatrész kerül az alany pozíciójába. ami bármi effélének megfelelne. Szónyelv és formulanyelv: egy oldal a Begriffsschriftbõl Ha a formulanyelvvel szemben támasztott e követelményt a visszájáról nézzük. semmi sem marad a találgatásra. nem szükséges.4 2. nem kell-e arra gondolnunk. Rámutat közös környezetük ismerõs tárgyaira. hogy interakcióban van közönségével. . ha követni akarjuk. arra legtöbbször utalás sem történik. úgy kell tehát formálni.

hogy Frege formulanyelve ugyan önmagában megáll. A hat recenzió közül három is idézte a mikroszkóphasonlatot. Elég. . górcsõ alatt 47 ban. tisztázni a félreértéseket. amikor megpróbált válaszolni az ellenvetésekre. de a Boole-éhoz képest nehézkes és kényelmetlen alkalmatosság. Frege. még akkor is. 5 A recenziókat összegyûjtötte és angolra fordítva közreadta T . De az is lehet. most két tanulmányban is részletesen kifejti hozzá való viszonyát. mire szánta szerzõje. a szerzõ tudjon róla és valami keveset arról. Frege tudományos elszigeteltsége. Ez is azt bizonyítja – ha egyáltalán szükség van bizonyításra –. és kétségtelenül eredeti alkotás. Az eredménybõl azonban úgy tûnik. és hozzá fûzte a könyv ismertetését. hogy közelebb kell keresnünk azokat a várakozásokat. mintsem a könyv megértésérõl tanúskodtak. és a többség úgy ítélt. ahol mikroszkópot készítenek. Minden recenzens úgy olvasta a könyvet. írásainak nyomasztó visszhangtalansága igazából akkor kezdõdött. A könyvet egy-egy tekintélyes francia és angol filozófiai folyóirat is szemlézte. lakásától pár perc járásra legyen egy mûhely. ha a recenziók többségének alaphangját a kritikai fenntartások adták meg. hogy a hasonlat rendkívül plasztikus. bevezetett és fordított kötet függelékében: Frege.W . hogy az a Boole-féle logikai algebrát akarja felváltani egy jobb jelölésmóddal. Bynum az általa szerkesztett. Oxford: Clarendon. Úgy látszik tehát. amelyeket hasonlatával befolyásolni szándékozott. de egyik sem jut nyilvánossághoz. hogy Frege tudós olvasói nem értették el igazán. a folyóiratok visszautasítják közlését. hogy bárhol a világban készítsenek. hogy Frege rosszul mérte föl hasonlatának lehetséges hatását. Appendix I. aki könyvében egyetlen szót sem veszteget a booliánus logikára. hogy ez a készülék mit teljesít. Láthatóvá teszi közeli tárgyak szabad szemmel nem látható kicsiny részleteit. Gottlob (1972): Conceptual Notation and Related Articles. A Begriffsschriftrõl megjelenése után egy év alatt hat recenziót közöltek különbözõ mértékadó tudományos folyóiratok.Szabad szemmel.5 Bármely elsõkönyves szerzõ elégedett lehet ilyen fogadtatással. és az elismerõ vélemények is inkább a recenzens jóindulatáról.

egy másik név bukkan elõ. hogy ezt rögzítsük. hogy színtani kísérleteihez eszközöket készítsen. Kérdésem az. és szülõvárosa. Termékei másutt is keresettek voltak. 1878. ipar nélkül. Rendes tanár 1896-ban lett. a kor csúcstechnológiájának fellegvárát. elnyerte az udvari esztergályos címet. így . 1879-ben az õ ajánlása segítette a rendkívüli tanári címhez. 1872-ben az õ nyomatékos támogatásával habilitált Jénában. Carl keresztapaságát a nagyherceg vállalta. lakóinak száma nem érte el a tízezret. Apjának játékkészítõ mûhelye volt.48 JÉNA. de annyi kötelezettséggel sem. Az az Ernst Abbe. amikor nyugalomba vonult. Õ maga Weimarban született. A címzetes tanárság nem járt ugyan javadalmazással. de a nagy fellendülés azután indult be. honora causis. hogy az 1870-es évek elején piacra dobta újfajta. Jénában. kinek a mûve. Az õ tanácsára ment Frege négy jénai szemeszter után Göttingába. vasúti összeköttetés. DECEMBER 18. 1878-ban a városon kívül tett szert nagyobb telekre. A jénai Zeiss-mûhely is a tudományra alapozta létét. célszerû messzebbrõl kezdeni. aki Fregét bevezette a matematikába. Bad Kleinenbe költözött. és a társadalmi állásának megfelelõ leggondosabb képzésben részesült: érettségit tett Weimarban. kézmûves-dinasztia leszármazottjaként. a mecklenburgi Wetzlar közelébe. akinek az apját még Goethe hozta Weimarba. ahol az akkor elérhetõ legjobb matematikai képzést kapta. egy ötvenezres iparvárost hagyott el. de ha azt kérdezzük. ahol azután 1880-ban megkezdték egy korszerû ipari nagyüzem építését. ez tehát a mikroszkóphasonlat dátuma. miután a nagyherceget megtanította erre a mesterségre. Amikor Frege 1869-ben elkezdte egyetemi tanulmányait. elsõsorban a helyi egyetemre számíthatott megrendelõként. aki egyébként a jénai egyetem tanára volt. 1918-ban. Ahhoz. Carl Zeiss 1846-ban nyitotta meg Jénában optikai és finommechanikai mûhelyét három segéddel. tökéletesített mikroszkópjait. A történet a Zeiss Mûvek története. Jéna álmos kisváros volt. hogy állt a dolog magával a mikroszkóppal akkor és ott. Farkas János László Ez a keltezés áll a Begriffsschrift elõszava alatt. az optikusságot annál a Körner nevû mesternél tanulta ki. és akinek a neve Frege akadémiai pályafutásának minden döntõ pontján feltûnik. 1878-ban. Az évtized végére a vállalkozás végleg kinõtte a városi mûhelyt. A technológiai forradalom elindítója és folyamatos továbbvivõje Ernst Abbe volt. aki 1876-ban csendestársként az üzletbe is belépett.

hogy a hasonlatot megértse valaki. amelyet élete végéig folyósítottak. és továbbtanult a jénai egyetemen. Tanulmányait apja munkaadói támogatták. hogy Abbe „Frege legjobb barátja és legfõbb támogatója volt Jénában”. seine Persönlichkeit. Mondani sem kell. aki idõvel munkafelügyelõségig vitte. erre nem szívesen emlékezett. hogy ha más nem. már ha barátságon valami személyesebb és bizalmasabb viszonyt értünk. De azzal számolnia kellett. hogy barátja lett volna. hogy Ernst kiemelkedett. aki egyébként készségesen – talán túl készségesen is – elismerte mások részét saját eredményeiben. és hamisítatlan proletár környezetben nõtt föl. hogy az alapítványt Abbe tette.: On the Life and Work of Gottlob Frege. . T . de ez az elõrejutás akkoriban sem anyagilag. személy szerint ki olvassa el. Ha most visszatérünk a górcsõ alá vett hasonlathoz. és ki hogyan fogadja. górcsõ alatt 49 több idõt engedett az önálló kutatásra. aki mindenkinél többet tud róla? És akinek a mikroszkóp nemcsak tudásának tárgya. Felix (1918): Ernst Abbe. Bynum. Abbe minden bizonnyal olvasni fogja. 16. mindebbõl azt szûri le. De hogyan fogja érteni az.W . aki Frege-életrajzában elõször állította össze ezeket a tényeket. de Abbe. nincs adat. T . AZ ALAPÍTÓ Ernst Abbe 1840-ben született Eisenachban. a fentiek alapján nem kétséges.6 Hogy mentora volt. Ahhoz. elég a mikroszkópról annyit tudni. átütõ matematikai tehetségének köszönhette: kijárta a helyi reálgimnáziumot. Leipzig: Akademische Verlagsgesellschaft. In: Frege 1972. Fregének ez azért felelhetett meg. amennyit mindenki tud. Arra. és késõbbi életének egyik fontos mo6 Bynum. hanem valamiképp életének ügye is? – Ez az élet és ez az ügy megér egy kitérõt. sem társadalmilag nem emelt ki a proletársorból. hogy a textilipar volt mintegy a klasszikus kapitalizmus állatorvosi lova –. sein Wirken.Szabad szemmel. Sein Leben. mert a Carl Zeiss Alapítvány 3000 márka évdíjat ítélt neki. Frege a tudományos világnak írta a könyvét. a következõket mondhatjuk. Azt nem tudhatta.W . Azt. 7 Abbéra vonatkozóan Auerbach még sokszor idézendõ monográfiájából merítettem: Auerbach. és nem csupán szívélyes kollegialitást és segítõkész jóindulatot.7 Apja fonógyári munkás volt – ne feledjük.

hanem mintegy utódjául szemelte ki. majd az õ hathatós közremûködésével lett magántanár a jénai egyetemen. És nem kerülhetett volna rá sor. illetve a lencsék sokkal kisebb mérete miatt nem tudtak alkalmazni. amelyet természetesen nem magántanári állásának. (Snell egyébként Fregét is tanította. Az éles és torzításmentes képet adó mikroszkópokat tapasztalati alapon. Jénában egyik tanára.) majdan Abbe Fregének. szolgatással-állítgatással hoz(F. Erre az örvendetes eseményre 1871-ben került sor. A távcsõkészítésben már bevett volt a pontos elméleti számításokon alapuló tervezés. amelyet azonban a mikroszkóp esetén a szerkezet sokkal nagyobb összetettsége. Auerbach: i. ábra. ha ekkorra Abbe nem teremt magának egzisztenciát. ábra. de errõl majd késõbb. s nemcsak egyszerûen mellé állt.) . a matematika fellegvárába. hanem a Carl Zeiss-szel való együttmûködésének köszönhetett. mint (F.) Abbe története azonban más fordulatot vett: az ifjú privátdocens annak rendje s módja szerint feleségül vette professzora lányát. Akkoriban a mikroszkópot még egészen hagyományos kézmûves módszerekkel készítették. Karl Snell figyelt föl rá. A második mûhely. Õ irányította Göttingába.50 Farkas János László tívuma volt. Vagyis Snell pon3. m. m. csi4. Auerbach: i. tosan az volt Abbénak. hogy a tehetség támogatását kiszabadítsa az efféle társadalmi és személyi függési viszonyokból. Zeiss elsõ mûhelye Jénában.

és viharos fejlõdésnek indult. hogy – lemondhasson róla. de csakhamar kitûnt.) ra volt szüksége. m. aki megtartotta egyetemi állását. másrészt egy korszerûen mûködõ. de alkotó energiáit egészen a fejlesztési és vállalkozói tevékenységbe vetette be. ábra. aki végül is sikerrel birkózott meg a feladattal. hogy célhoz érjen. hogy a legjobb mûhelyekkel csak úgy veheti fel a versenyt. (F. hogy nincs meg hozzá a megfelelõ matematikai felkészültsége. amely termékeivel is . kapcsolatot teremtett a vegyész Otto Schott-tal. Abbénak még sokéves megfeszített kutatómunkára. Új és új szabadalmakkal tökéletesítette mikroszkópját. hozzá is kezdett ennek kidolgozásához. de túlzottnak a legkevésbé sem nevezhetõ fizetéssel. s az egészet alapítványi formában mûködtesse tovább. Carl Zeiss halála után Abbe az örökös kielégítésével elérte. amelyben egyrészt társadalmi reformelképzeléseinek akart testet adni. bevezette más optikai eszközök gyártását. A kísérletek Zeisst az üzleti csõd közelébe sodorták. akivel az ideális törésmutatójú lencsékhez szolgáló anyag kikísérletezésére és gyártására üveggyárat alapított Jénában. de õ nem vesztette el bizalmát Abbe iránt. hogy az idõközben nagyüzemmé felnõtt mûvek egyedüli tulajdonosa legyen. Ekkor fordult Abbéhoz. Auerbach: i. méltányosnak ítélt.Szabad szemmel. Abbe maga dolgozta ki aggályos mérlegeléssel a Carl-Zeiss-Stiftung statútumát. górcsõ alatt 51 ták létre. eredeti és távlatos elméleti belátások5. saját lábán megálló gazdasági szervezet modelljét kívánta megalkotni. technikai ötletek sokaságáévekben. Erre pedig azért törekedett. amiben legfeljebb mûhelytitokként õrzött tapasztalati szabályok segítettek. Zeiss idõközben csendestársként bevette az üzletbe Abbét. A Zeiss-mûhely ettõl kezdve piacvezetõ lett a szakmában. Az optikai üzem az 1860–1870-es ra. Zeiss úgy gondolta. ha a mikroszkópot is pontos számítások alapján készítik. Magának csak az igazgatói posztot kötötte ki.

Jena.és nyugdíjbiztosítást. hogy megfelelõ rész jusson a mûszaki fejlesztésre. Friedrich (1955): Ernst Abbes akademische Tätigkeit an der Universität Jena. beteg. milyen ki nem mondott ellenvetések elhárítására íródott. fenti keltezésû fölterjesztésében. Frege nyolc évvel fiatalabb volt. JÉNA. de jusson a jövedelembõl az egyetemnek is a tudományos háttér megteremtése végett. Az igényesebbeknek azonban sokat nyújt „a kifejtés tisztasága és precizitása. A munka természetesen csak mellékterméke matematikai kutatásának. a tiszta gondolkodás formulanyelve. noha ez egy magántanártól nem várható el. olyan igen általános és messzemenõ feladatokat tûz maga elé. . Abbe biztosítani akarta. rekreációjuk intézményes feltételeit. Frege órái nem túl látogatottak. De ideje. fizetett szabadságot. vállalta a betegeskedõ Snell professzor tanrendi kollégiumának megtartását. 1879. a körültekintõ elõadásmód”. A hat megjelent recenzióhoz bízvást hozzátehetünk egy nem publikálásra szánt hetediket (idõben az elsõt): azt a véleményt. Abbe többször is beült Dr. mely otthont ad a gyárnak és dolgozóinak. és jusson a városnak is. és volt alkalma személyesen meggyõzõdni kiválóságukról. amelyet Abbe fogalmazott meg Frege rendkívüli tanári kinevezését támogató. 26–28. Abbe 1905-ben halt meg. JANUÁR 10. Igen. és húsz évvel túlélte. az aritmetikai mintájára”. 8 Közli Stier.8 Abbe szakvéleményébõl jól kiolvasható.52 Farkas János László elõmozdítja a tudományt. A továbbiakat teljes egészében idézem: Most legújabban Dr. az érdekvédelmi és politikai szervezõdés lehetõségét (de tulajdonrészt és az igazgatási ügyekbe való beleszólást nem). ez pedig. Korában forradalmian újnak számító szociális biztonságot teremtett a munkásoknak. hogy Frege. Frege elõadásaira. õ. nyolcórás munkát. hogy gyors lezárást és korai irodalmi sikereket senki sem várhat tõle. mert az átlaghallgatóknál nem aratnak tetszést. nyereségrészesedést. mûvelõdésük és képzésük. hogy visszatérjünk a Begiffsschrift kiadásának évébe. Külön elismerést érdemel. Frege írói munkával is elõállt: „Fogalomírás. amint már habilitációs értekezésébõl is világosan kitûnik.

az a maga tudományos háztartásában nem máról holnapra él. Két körülményt kell figyelembe venni. aki matematikai munkálatai során mellékesen elejt egy általános tendenciájú logikai tanulmányt. hogy a szerzõ szellemi ereje és felkészültsége annál nagyobbnak hasson. hogy az említett írásról szakszerû ítéletet mondjak. Ezért kollégám e publikációját semmiképp sem tartom szerencsés tudományos bemutatkozásnak. iv. meglehet.Szabad szemmel. azokét is. alaposan. A formulanyelv csak eszköz. amelyet a mikroszkóp analógiájával sugall. hogy ez a minõsítés nem esik messze Frege önminõsítésétõl. hogy ez a kis írás. De aligha foglalhat állást bárki is elhamarkodottan ennek az írásnak nagyon eredeti [eigenartig] eszmekörérõl. és nem mindennapi szellemi erõrõl árulkodik. Annyit azonban a fölterjesztés olvastán hozzátehetünk: Abbe ezt a minõsítést korántsem lekicsinylõnek szánta. egy távolabbi célnak 9 Frege 1964. Abbe fogalmazott […] –. hogy az a férfiú. van. amirõl parányi kételyem sincs: elõször. MELLÉKTERMÉK A Begriffsschrift újrakiadását (1964) gondozó Ignacio Angelelli bevezetõ szerkesztõi megjegyzésében olvassuk: „A Begriffsschrift nem »melléktermék« volt Frege pályáján – ahogy E. górcsõ alatt 53 A matematikus nézõpontjából természetesen a legkevésbé sem érzem magam hivatottnak. amelynek újbóli közreadásával régi kívánság teljesül. õ maga máris hozzáfog a vélhetõ rossz fogadtatás semlegesítéséhez: De bármi legyen is a végsõ ítélet a Dr. másodszor. mindvégig magán hordja az eredeti kutatás bélyegét. ezenkívül az írás – a szerzõ tendenciája szerint. – Ezek a tulajdonságok a matematikusok körében is kivívják a köteles tiszteletet. Abbénak ez a sejtése tökéletesen igazolódott. És nem csak arról van szó. .”9 A megjegyzéssel nincs mit vitatkozni. Az egyik. de – tartalma szerint közvetlenül csak nagyon kevéssé érinti a voltaképpeni matematikai területet. hanem úttörõ munka. Frege által kifejtett eszme jelentõségérõl és horderejérõl. hogy ex ungue leonem retorikája azért kicsinyít. ahogy a legelvontabb logikai és matematikai problémákhoz nyúl és kezeli õket. vélhetõen csak kevesen fogják megérteni és méltányolni. akiknek egyébként nem kenyerük a megismerés formális összefüggéseinek ily szubtilis vizsgálata.

Hogy ez miben áll. hogy ezt a nem megfogható. hiszen ekkor már gyártási. ELSÕDLEGES ÉS MÁSODLAGOS KÉP Abbe minden tette azt mutatja. hogy igazolásukat a rövidebb vagy hosszabb távon beérõ. hogy gyakorlati eredményeihez így viszonyult. de vigasztalhatta magát azzal. Talán némi bûntudatot is érzett. más is kellett: nevezetesen a hozzá való érzék. ha nem is a magáét. De ahhoz. kézzelfogható gyümölcseiben keresse. Kissé félve teszem. hogy használható eszközt szerkesztett a gondolat szubtilitásainak kimutatására. Elõször ezt tárgyalom. Ebbõl a szempontból egész tevékeny életének minden látható hozadéka mellékterméknek tûnhetett föl. Ezek sorolgatása helyett megpróbálom megmutatni. Hasonló szolgálatot tett Frege a logikának azzal. a könyvbõl nem körvonalazódik egyértelmûen. amelynek legbelsõ magva tiszta matematikusi mivoltában van. hogy a könyv voltaképpeni célja nem ez az eszköz. a matematikát. hanem a biológiát. sõt üzleti feladatai két-három embernek elegendõ tennivalót adtak neki. hogy tehát a könyv célja ezen eszköz kidolgozása. Egyedül Abbe értette meg. a mikroszkóp közvetlenül a tudományt szolgálja. egy olyan élet melléktermékének. A recenzensek ezt úgy értették. ez pedig saját helyzetébõl adódott. hiszen szakvéleményét mint matematikaprofesszor adja. hogy fõ produktuma. számára nem kétséges: ismerte emberét. Ellenkezõleg. hogy nem egészen annak él. század utolsó negyedében. Ez magától értetõdõ. hanem ama távolabbi cél. Az már kevésbé magától értetõdõ. mert értékrendjében a tiszta tudomány megingathatatlanul õrizte mindenek fölötti helyét. intenzíven jelen van. és próbáljanak meg minél többet törleszteni adósságukból. egészen úgy sem tudják. az Abbe-féle mikroszkóp tette lehetõvé a sejtkutatás nagy fellendülését a 19. és ez volna a másik körülmény. hogy a tudományos elméleteket utilitárius vagy instrumentális módon fogja fel.54 Farkas János László van alárendelve. miért ragaszkodott ehhez a címhez. mert ezzel olyan terület- . de magáért beszélõ jelenlétet érzékelje. hogy a tökéletesített mikroszkóp megkonstruálásában magában milyen szerepet játszott a tiszta elmélet. Mégis mindvégig megtartotta egyetemi állását. Alkalmazóként meg sem fordult a fejében. S valóban. de hogy ott áll. fejlesztési. e gyümölcsök élvezõi és kihasználói érezzenek feltétlen hálát a tudománynak. Fölterjesztésében Abbe mint matematikust azonosítja magát.

) re merészkedem. 1918. górcsõ alatt 55 6. hogy feltárja és minél általánosabb egyenletekben formulázza az optikai rendszereken áthaladó fény sugármenetének törvényszerûségeit. Az ebben elért nagy eredmények azonban nem vittek közelebb a mikroszkópos képalkotás problémáinak megoldásában. ábra. Az elsõ a sugároptikára tartozik. ezért a hozzáértõk szíves jóindulatát kell kérnem. A geometriai optika õt megelõzõen azon dolgozott. s azt kérdezte. A kérdés ezáltal radikálisan leegyszerûsödött. Abbét két tisztán elméleti felismerés segítette konstruktõri sikereihez. Sein Leben. amelyhez hiányzik a kompetenciám. (Forrás: Felix Auerbach: Ernst Abbe. hogy tisztán analitikus eszközökkel megragadható és megválaszolható legyen. a képsík mértani középpontjában: a csillagvizsgáló kupolája az igazgatósági épület tetején. sein Wirken.Szabad szemmel. és alkalmassá vált arra. hogy milyen sugármenetek valósítják meg. vagy hogy egyáltalán léteznek-e ilyenek. A kép elõterében az Ernst Abbe-emlékhely görög templomot formázó építménye. hogy ezt a hagyományos megközelítést egyszerûen félretolta. hogy miben áll az optikai leképezés. A kérdés nevezetesen az. függetlenül attól. Abbe elsõ nagy lépése az volt. seine Persönlichkeit. A Zeiss Mûvek 1917-ben. hogy egy térterület – a tárgy – pontjait hogyan kell egy másik terület – a kép – pontjaira leké- .

hogy ezáltal elõálljon az optikai leképezés. hogy rájuk nézve az (1) feltételt egy olyan függvény – nevezetesen egy szinuszfüggvény – írja le. s nem . A kép akkor éles. Ezek részletezése helyett mindössze azt szeretném érzékeltetni. Az (1) feltételt teljesítõ pontokat Abbe aplanatikus. Mérései megmutatták. A tökéletes leképezés ugyan nem kivitelezhetõ. amelyek a kép szélén feltûnõ mellékképekben és szivárványos színképekben válnak láthatóvá. illetve alakhû. a (2)-t teljesítõket ortoszkopikus pontoknak nevezi. Abbe figyelme azonban a kép belsejében. ha minden pontja aplanatikus és ortoszkopikus. (2) a tárgy két pontpárja meghatároz két egyenest. Most azonban lehetõvé vált az elõre tervezés. Elég a két feltételt úgy összehangolni. hogy a számításai alapján elkészített elsõ mikroszkópok gyengébb képet adtak. Tudott dolog volt. hogy ehhez két feltétel teljesülését várjuk el: (1) a tárgy egy pontjának a képen is pont (tehát nem vonal vagy folt) feleljen meg. hogy az eltérések a látási küszöb alatt maradjanak. hogy az optikai eszközökben jelentkezõ képhibák egy részét a lencsék szélén és a fényrekeszek peremén fellépõ fényelhajlás. ez pedig lehetséges és kiszámítható. A helyzet ugyanis az volt. a szinuszfeltételt Abbe ismerte föl és formulázta. Ez a felismerés a hullámoptika területére vezet. Könnyen belátható. jó képet adó mikroszkópok valóban megfelelnek ennek a feltételnek – anélkül. Ezeket a torzításokat azonban – mintegy a kép körülnyírásával – könnyû eltávolítani. mint a kézmûves tapasztalatra és hagyományra támaszkodó elõdjei. A két feltételben magában véve nincs semmi olyan. annak jószerint minden pontján fellépõ elhajlási jelenségekre irányult. Megváltozik a helyzet. A sikerhez egy további elméleti felismerésre is szüksége volt. amelynek értékei rendre eltérnek a (2)-t leíró függvény – egy tangensfüggvény – értékeitõl. hogy készítõi tudták volna. hogy milyen szerepet játszottak bizonyos tisztán analitikus technikák Abbe gondolkodásában. hogy célhoz érjen. Akkor ugyanis kitûnik. A tangensfeltétel korábban is ismert volt. és errõl is szeretnék néhány szót szólni. hogy a létezõ. de a tapasztalat és a próbálgatás erre terelte õket.56 Farkas János László pezni úgy. az utóbbiak pedig egy szöget. ha teljesítésüket a sugármenetektõl követeljük meg. ami a másik teljesítését matematikailag kizárja. de erre nincs is szükség. hiszen az egész kicsiny eltéréseket a szem úgysem érzékeli. illetve az ennek folytán létrejövõ interferencia-jelenségek okozzák. és a megfelelõ képpontok által meghatározott egyenesek azonos szögben álljanak. Abbénak természetesen még rengeteg technikai találékonyságra volt szüksége.

belsõ embere és feltétlen tisztelõje volt. de ha a sugár útját a fényforrástól kiindulva követjük. sõt szavait halljuk vissza. hogy az elsõdleges és a másodlagos kép között szükségszerû összefüggések vannak. hogyan lehet õket kiiktatni. górcsõ alatt 57 azt vizsgálta. amelynek a leghalványabb köze sincs a „hasonlóság” szemléletes tartalmához vagy geometriai fogalmához. A helyzet azonban az. valamely részét lemetszi. De nem kísértem tovább a mikroszkópiát. spektrum. csak még egy mondatot hadd idézzek Felix Auerbachtól. és látszólag semmi közünk hozzá. Ez egyaránt tekinthetõ a megvilágított tárgy képének és a világító test – különbözõ mérvû árnyékolással módosított (tehát torzított) – képének. a változás is más és más lesz. Célunk a minél hívebb és részletgazdagabb kép. az elõbbi a másodlagos kép. a másodlagos képet: a szemlencsét erre fókuszáljuk. mint a tárgy. Az alapesetben a kettõ egybeesik. hogy az átvilágított tárgy elé minden lencserendszer közbeiktatása nélkül egy ernyõt állítunk. hanem hogy milyen szerepet játszanak a képalkotásban. amely azonban nem hasonlít tárgyára: egy kísértetkép. akkor a tárgyat egy elemi blendékbõl összeálló struktúrának tekinthetjük. Abbe ezt elmés és látványos kísérletekkel nagyobb közönségnek is demonstrálni tudta. Az utóbbi az elsõdleges. Az elsõdleges viszonyban tehát a fényforrás elhajlási képe jön létre. sõt annak egyenesen ellentmond. hiszen nem a fényforrás képét akarjuk látni. és a mikroszkópos leképezésben a két fókusz bizonyos távolságra van egymástól. Ez önmagában nem baj. csak épp egészen másmilyen rajzolatú. Õ Abbe tanítványa. hogy az elsõdleges kép részeinek jól célzott árnyékolása után a másodlagos kép ugyan kifogástalanul rajzolatos legyen. akitõl ebbéli tudományomat jórészt merítettem. de ez olyan hozzárendelés. hanem az átvilágított tárgyét. s így tekintve a folyamat elsõdleges. és például el tudta érni. a másodlagos kép a szemlencse fókuszát tartalmazó síkon képzõdik. Alapesetként induljunk ki abból az elrendezésbõl. hogy magyarázataiból a mester szellemét. Ha az elsõdleges kép teljes spektrumát a készülék nem engedi kibontakozni. de lencserendszerek közbeiktatása térben is különválasztja õket: az elsõdleges kép a tárgylencse. Ezt írja: . leárnyékolja.Szabad szemmel. és attól függõen. megváltozik a másodlagos kép is. Vagyis szabályszerû megfelelések mutathatók ki. A mikroszkópos megfigyelés tárgya egy vékony metszet. szándékunktól független terméke a fényforrásnak e blenderendszer által elõállított elhajlási képe. amelyet a rajta áthaladó fény tesz láthatóvá. hogy melyik része. amelyen így megjelenik egy árnykép. s vélelmezhetõ.

mint az elsõdleges leképezés gyártási hulladéka [Abfallprodukt]. informálisabb beszélgetéseket is. hogy Frege a mikroszkóphasonlattal szinte Abbe szájába adja a szót. hanem úgyszólván csak mellékesen [nebenbei]. és az egész vállalkozás a tárgy vizsgálatára van szánva. amely Abbe számára meghozta az áttörést a mikroszkópos képalkotás problémájában. Abbe a hetvenes évektõl analitikus optikai elõadásokat is hirdetett. nyilván közelrõl ismerte õket. amelyet nem szabad elítélni azért. miközben a tárgy képe egyáltalán nem primer módon keletkezik. amelyet fõ munkája során „mellékesen hullajt el” (nebenbei abfällt). sõt esetünkben ez a kizárólagos cél. és vajon nem a módszer ja- 10 Auerbach 1918. mert más célokra nem alkalmas. ám hiányoljanak írásomból új igazságokat. . hogy az a szerzõ „mellékterméke” (Nebenprodukt). Ha ezeknek a céloknak valamelyest megfelel. A SEGÉDESZKÖZ Az a megfeszített kutatómunka. és ha értékesek. De tudvalevõ. 198. amikor Frege a hallgatója volt. de Frege. Nem tartotta-e többre Bacon is valami egyedi dolog felfedezésénél egy olyan eszköz feltalálását. hogy a gyártási hulladékok rendkívül értékesek lehetnek. aki egy kis tanszéken közvetlen kollégája volt. ahogyan õ is hallgatta Fregét. hogy a módszer továbbképzése is elõreviszi a tudományt. és lekicsinylést olvassunk ki belõlük.58 Farkas János László …a tárgyat akarjuk vizsgálni. a fõ folyamatot úgy kell elrendezni. Ha mindezt meggondoljuk. és a kollégák nyilván beültek meghallgatni õt. Hasonlatát Frege így folytatja: Ezen fogalomírás ekképp meghatározott tudományos célokra kieszelt segédeszköz. azt kell mondanunk. akkor szavaiban sokkal több csavarintás rejtõzik. hogy a mellékfolyamat is alaposan kibontakozzék. hogysem egy az egyben értsük. Azzal a tudattal vigasztalnám magam.10 Amikor Abbe azt írja a fogalomírásról. azokat a szavakat. amelyeket a fölterjesztésben olvashatunk. nagyjából arra az idõre esett. Okkal feltételezhetünk más. amellyel mindent könnyen megtalálni. Elméleti eredményeibõl Abbe sokáig semmit sem publikált.

górcsõ alatt 59 vításából vette eredetét az újabb kor minden nagy tudományos elõrelépése?11 A fogalomírásnak ez a magamentsége és önvigasztalása közvetlenül a mikroszkóp konstruktõrét szólítja meg. ha megszólítottja nem volna egyben matematikus is. nem pedig a „fogalomírás”. de bele vannak építve. Két férfi. Frege meglehetõsen kétértelmûen nyilatkozik abban a tekintetben. amelynek a mikroszkóp kétségtelenül hathatós eszköze. hogy ha leírt szavaik mögé odaállítjuk ezt a kapcsolatot. Empatikus megközelítés. hogy kitaláljam. azok megszólalnak és magukért beszélnek. ha netán jogos. Az analógia egészen kibicsaklana. óvatos fenntartással ugyan. két nagy tudós kapcsolatát próbáltam jellemezni.Szabad szemmel. hogy ezt nem a maga nevében mondja. bízva abban. látjuk. És nem zárja ki ugyan. de a fogalomírás? Az nem tapasztalati tények. ki mit gondolt vagy gondolhatott. hanem mások lehetséges ítéleteként. hanem „fogalmi tartalmak” megtalálásához segít. Sõt az igazolás csak ebben a tekintetben egyértelmû. Abbe veszi a lapot. S az analógia visszaható erejénél fogva ezek a mondatok egyben a tökéletesített mikroszkóp megépítését is mint tudományos tettet igazolják. Tõle. akinek az elvont entitások létezése is evidencia. hogy válasza nemleges. ahogyan õ maga bizonyosan megkérdezte magától: mikroszkópot építettél. nem látod õket. hisz nem látni még a végét. a matematikustól is megkérdezhetnék. hogy Frege viszont mintegy az õ helyzetére apellálva kéri a megértést. és az empátia forrása. xi. NATURPHILOSOPHIE Célom természetesen nem lehet az. hogy nincs 11 Frege 1964. . az egésznek a kicsengése azonban inkább az ellenkezõje. Ha azonban figyelmesen olvassuk a nagyon is kicentizett megfogalmazást. Elsõ olvasásra úgy tûnhet. tárgya akkor is az „írásom”. de hol vannak az új matematikai igazságok? Abbe válasza pedig ez lehetne: ha ránézel vagy belenézel. Hiszen a Bacon-hivatkozás a tudományos empíria bõvítését illeti. amikor a fogalomírás „eszméjérõl” és a szerzõ „tendenciájáról” beszél. hogy írása tartalmaz-e új igazságokat. Már említettem. hogy igazuk van. A hiányérzetnek. de alapvetõ bizalommal. olyan tudós.

Öregkori naplófüzete – amely talán szándéka ellenére maradt meg – tartalmaz egy Abbét méltató bejegyzést.14 Nem kis meglepetéssel regisztrálhatjuk. És „jöttek az új matematikusok: Gottlob Frege. de mint nyomban kitûnik. a harmadik fölött Lamarck és Darwin. a másodikban Snell. Auerbach vaskos könyvében Frege neve mindössze kétszer bukkan föl. a harmadikban Gegenbauer és Haeckel. az nem sok. és aki azóta maga is habilitált. amely azonban nélkülözi a személyes árnyalatot.12 Az. és az elmerülten töprengõ [Frege] egyenes ellenpárjaként a folyvást csevegõ. a második fölött Schelling és a romantikusok. Lehet persze. Ha ennyi volt. A leírás az 1860-as évekre vonatkozik. õ nagy nyomeltakarító volt. 141–142. – Frege attribútuma: „der versonnene Grübler ”. akit a szerzõ minden bizonnyal kifaggatott emlékei felõl. m. melyeket filozófiai. Egyszer egy nem túl jelentõs anekdotában szerepel. hogy Auerbach ott is felhasznál Fregétõl nyert értesüléseket. hogy ezek szerint Frege egy olyan társaságban volt otthon. . akivel már találkoztunk Abbe elsõ hallgatói között. akkor sem érdemi összefüggésben. melynek avatott szerzõje hõsének személyes életében is jól tájékozott. „és kibõvültek az egyetem természetes növekedésével és megifjodásával együtt”. hogy akkoriban Jénában (és érdekes módon ez így maradt mind a mai napig. 14 I. Jöttek fiatal természettudósok. semmit sem bizonyít: ami személyes viszonyait illeti. Abbéval más a helyzet. amelybõl belsõ barátságukra lehetne következtetni. hogy Frege részérõl nincs. ahol a Snell–Abbe-házban tartott vasárnap esti összejövetelekrõl ír. mindenekelõtt azonban Kuno Fischer.60 Farkas János László olyan adat. 162. Tudományos levelezését összegyûjtötte. amely Abbét ifjú tanár korából mutatja be. nem korlátozódik erre az idõre: Érdemes feljegyezni. hogy az anekdota forrása Frege. amelyek az 1870-es években is rendszeresek voltak. s íródott róla egy nagy életrajzi monográfia is. sokoldalú Paul Langer […]. amelynek Schelling és a romantikusok 12 Írásos hagyatékába Frege személyes vonatkozású iratokat nem vett föl. és nem csak Jénában) rokon természetek milyen három jól elkülönülõ kört alkottak. élete nagyobbrészt nyilvános élet volt.”13 Könyve egy korábbi helyén Auerbach képet ad ezeknek az összejöveteleknek a szellemérõl. fõleg biológusok. ebben Abbe neve mindössze egyszer szerepel. természetfilozófiai és természettudományos körnek nevezhetünk. és az elsõ fölött domináló szellemként Kant és Hegel lebegett. az elsõben Apel és Fortlage uralkodott. 13 Auerbach 1918. Lehet.

olyannyira. és nem gondolatainak relevanciáját tekintve). hangsúlyozottan rokonszenvi alapon összeverõdõ társaságokról van szó. Gottlob (1986): Die Grundlagen der Arithmetik. A felfogásnak ez a nyersesége bukkan elém.15 Lábjegyzetben Frege meg is adja. Kérdés persze. aki a jénai viszonyokat közelrõl ismerte. (Szerk. de a számolás szempontjából annak nincs jelentõsége. górcsõ alatt 61 voltak a nemtõi. és mindenki anélkül is pontosan tisztában van vele. nem olyan összetartozásról. 4–5. Eine logisch mathematische Untersuchung über den Begriff der Zahl. mint az akadémiailag számon tartott iskolákhoz és irányzatokhoz való viszonya. Kétlem. hogy ilyen gondolkodás egyáltalán létezik. hogy Auerbach leírásának mennyire adhatunk hitelt. ha a számolást aggregatív. Mindenesetre vele olyan ember tanúskodik. Meiner. honnan bukkan elé ez a nyers felfogás: Kuno Fischer könyvébõl. Aggregatív elképzelésrõl már inkább beszélhetnénk. amelynek a doktrinális elkötelezettség lett volna az alapja. Fregérõl pedig. így vélhetõ. . hogy gyermekek számára tudományosan kimerítõ módon tárgyalható. hogy a jellemzés nem önkényes ötlet.Szabad szemmel. hiszen tényeit nincs okunk kétségbe vonni. hogy a számolásnak ez a felfogása Hegelre megy vissza. maga is bennük élt. aki filozófusként outsider volt (persze tanszéki állását. de akkor is. mások mit gondolnak róla. Igaz. vagy hogy megismerné. a szellemi szimpátiák talán többet is mondanak. és ezt írja: Úgy tartják. hanem a helyi intellektuális folklórra támaszkodik. És ennél többre nincs is szükség. Ehhez csak annyit kell hozzátenni. hiszen nem zárt filozófiai iskolákról van szó. hogy a szám fogalmáról semmit sem tud az ember mondani. aki szerint „a szám […] 15 Frege.) Hamburg: F . Így aztán sokszorosan hiányzik a tanulás elõfeltétele: a nem tudás tudása. amelyek visszaigazolják Auerbach látleletét a szellemi vegyrokonságokról. hogy a pozitív egész szám fogalma minden nehézségtõl mentes. már ami az idézett jellemzést illeti. A Grundlagen der Arithmetik bevezetésében a tudomány szégyenének minõsíti. hogy elgondolkozna rajta. mechanikus gondolkodásnak nevezik. AFFINITÁSOK Frege írásaiban találunk is nyomokat. Ennek folytán még mindig beérik egy nyers felfogással […]. Christian Thiel.

teljességgel analitikus alakzat. 17 I. amikor a fejlõdéstan diadalmenetben vonul át a tudományokon. mint minden élõlény. de van egy belsõ alapjuk is: a mindkettejüknél meglevõ platonikus indíttatások. meglehet. Hans Hermes et al.17 A géppé tökéletesedésre még visszatérek. Meiner. hogy a hegeli abszolút idealizmus rendszere mutat némi hasonlóságokat is a fregei felfogással. hogy géppé tökéletesedjék”. G. Ezek. A különbség ott van. mechanikus gondolkodás nem létezik. és mindig megtartják érvényüket?18 16 Hegel. azért készülhettek olyan gépek. 180.62 Farkas János László valami külsõleg összefoglalt általában.) Hamburg: F. hogy aggregatív. hogy „kínpadra vonta a természetet”. (Szemere Samu fordítása. és minden dolog történeti felfogása a rámért határok túllépésével fenyeget. tehát mechanikus foglalkozás – írja Hegel –. (Szerk. külsõleges hasonlóságok. kifejlõdött és továbbfejlõdött. Egy 1880-as években keletkezett.16 Megjegyzendõ. s hogy ezt mindketten a tiszta logikai formák objektivitásában. „Mivel a számolás annyira külsõleges. a jól ismert goethei fordulatot variálva veti oda: „a szellemet kínpadra fektették. 4.F . Például abban. . m. (1957): A logika tudománya. félbemaradt logikai fejtegetésében ezt olvassuk: Korunkban. amely nem tartalmaz belsõ összefüggést”. hogy milyen volt Frege viszonya a „természettudományos körhöz”. mert az valójában nem is gondolkodás. akkor vajon gondolkodásának törvényei mindig érvényesek voltak. akik a számolást akarják megtenni a szellemi képzés legfõbb eszközévé. hogy Frege szerint ennek a számolás szempontjából nincs. Hegel szerint pedig csak ennek van jelentõsége.) Budapest: Akadémiai Kiadó. sõt preegzisztenciájában vélik elsõdlegesen kifejezhetõnek. – Goethe a newtoni optikát marasztalta el abban. hogy „az aritmetika analitikus tudomány” (ugyanakkor – Fregétõl eltérõen – a geometriát is annak tartja). Gottlob (1969): Nachgelassene Schriften. Hegeliánus álláspontról csak egyetérteni lehet azzal a fregei megjegyzéssel. az embernek furcsa kérdésekkel muszáj bajlódnia. W . Most ahhoz keresek adalékot. 18 Frege. 191–192. I.” Azoknak pedig. csak elképzelés (Vorstellen). Ha az ember. hogy Kanttal szemben Hegel is azt bizonygatja. amelyek a legtökéletesebben hajtják végre a számtani mûveleteket.

19 Mi magyarázhatja. Ezekben mint a század eleji jénai Naturphilosophie utóvédharcosa lép föl. Böhlaus Nachfolger. és: „Az ember teremtésérõl írt szellemdús értekezése sûrített formában mélyreható gondolatokat tartalmaz a szerves földi világról. hogy ez a kissé régi vágású ember egy olyan kör középpontja tudott lenni. 265. . hogy mit sugárzott. és még inkább annak fogjuk tartani. amely az ifjabb tudósnemzedék kiválóságait is magához tudta vonni? Nyilván szeretetre méltó és nyitott egyénisége. Kant és Schelling tanításaihoz kapcsolódnak vissza. Az idézett helyen a polémia kifejezetten az evolúciós elmélet ellen irányul. Tanúságtételének nem tudott általánosan érvényes ala19 Otto Liebmann – aki egyébként a „filozófus kör ” tagja volt. Weimar: H. Nem akarok errõl találgatásokba bocsátkozni. hogy Snell nem írt jelentõs fizikai munkát. In: Philosophie und Natur. „Über das Trägheitsgesetz” címû elemzõ recenziójában (1890) például Snellt idézi mint akitõl egyetemi elõadásán a tehetetlenségi törvény legjobb formulázását hallotta. Lothar (1985): Der Naturbegriff in den philosophischen Anschauungen von Karl Snell. ha meggondoljuk. személyes kisugárzása az elsõdleges ok. A szélesebb nyilvánosság legfeljebb mint természetfilozófiai mûvek szerzõjét ismerhette – s ezek kapcsán valóban felmerülhet Schelling neve. Egy olyan idõszakban. pontosabban az ellen. A hivatkozás erõsen személyes motiváltságú. oly egyetemes látással. még ha azokat megpróbálta is a modern tudomány eredményeihez igazítani. Herder. s másfelõl a klasszikus német idealizmus és szellemfilozófia bizonyos alapgondolataihoz való ragaszkodás. de bizonyos körvonalak jól látszanak: a tudományos elméletek autentikus megértése egyfelõl. Beiträge zur Naturphilosophie der deutschen Klassik. Fortlage utódja – így búcsúztatta: „egészében Karl Snell igazi filozófiai természet volt. amelyre hivatkozni szokás.Szabad szemmel. miközben számot vetnek Darwin származástanával. hogy az evolúciós magyarázatot a tudományos magyarázat végsõ és egyetemes elvévé tolják föl. amelyet egy korábbi korszak tanítványaként mentett át a jelenbe”. de azért az sem lehet mindegy. górcsõ alatt 63 Frege minden logikai írásában kemény polémiát folytat a logika törvényeinek pszichológiai és történeti relativizálása ellen. Ennek az álláspontnak pedig Jénában és Jénán túl Ernst Haeckel volt az egyik leghatásosabb képviselõje és propagátora. s a század második felében nézetei már szükségképp idejétmúltnak hatottak. amikor a kettõ szétválása és összeegyeztethetetlensége volt az egyre erõsödõ evidencia.” – Idézi Keiser. Hovatartozását illetõen találunk pozitív megerõsítéseket is Frege írásaiban. Snell személy szerint az ellentétes tanúságtételt képviselte. olyan gondolatokat. amelyek klasszikusaink.

A különbségek és az ellentét. hogy Frege metafizikai realizmusa a pszichologizmusra hajlamosító hegeli idealizmusra volt válasz20 – olyan válasz. matematikai és érzéki tárgyak léthierarchiáját. 21 Sluga. hogy a hegeli abszolút idealizmusnak mi köze van a pszichologizmushoz. majd egy monografikus mûben bírálta e beállítást. nevezetesen Lotze. mint fentebb érintettem. amely filozófiájának tulajdonképpeni magvával nincs összefüggésben. egy bizonyos: Frege-monográfiáját nem ezért az észrevételéért kell becsülni. 153. de úgy a jelek szerint megvolt. Moleschott. s hogy számára Hermann Lotze az elsõ számú filozófiai tekintély volt. ha már ezt a szót akarjuk használni. hogy keményen bírálja – sõt kifigurázza – a „szubjektív bensõre” való redukciót. antipszichologista érveinek címzettjei a természettudományos materializmus képviselõi (Vogt. Sluga több tanulmányban. 683. Hadd tegyek néhány megjegyzést ehhez a vitához az eddig elmondottak alapján. nem itt keresendõk. kifejezetten antipszichologista volt. de prédikáció nélkül. ha csak a sorrendet nézzük. . – Dummett nem magyarázza meg. minden alkalmat megragadott. és közelrõl érzékelni lehetett. A logikai. mint Frege. Hegel filozófiája már rég nem volt uralkodó helyzetben. Javaslata: legyen meg a szertartás.22 Nem 20 Dummett. London: Routledge & Kegan Paul. ugyanúgy fogta föl. és jó képet vágott a dologhoz. Sluga megállapításait megerõsítõ adalék lehet. amelyet Abbe egyházi szertartás nélkül akart megkötni.) – A levélváltás tárgya egyébként Abbe és Else Snell küszöbön álló házassága. Hans D. Hegel.64 Farkas János László kot adni. Ami Dummettet illeti. de a szertartásnak pozitív jelentést tulajdonít (ez ügyben hivatkozik Lotzéra). nem alkuszik. Snell végül engedett. (1980): Gottlob Frege. 22 Egy Abbénak írt levelét Snell így kezdi: „Magam helyett elõször hadd szóljon autoritásom. Snell az egyházi dogmák elutasításával maradéktalanul egyetért. aki elkötelezetten freireligiös. mutat rá. kiemeli Hermann Lotze hatását. annak hitele megmaradt személyéhez kötve. London: Duckworth. Büchner) voltak. Abbe. és végül is Frege filozófiáját a transzcendentális idealizmus egy változataként kategorizálja. ISKOLAFILOZÓFIÁN INNEN Michael Dummett azt írja nagy Frege-monográfiájában. csak történeti esetlegességként rakódott rá.” (Auerbach 1918. hogy Snell maga is írt egy kritikai mûvet a természettudományos materializmus ellen. Hans D.21 Frege fellépése idején. Michael (1973): Frege: Philosophy of Language.

de tájékozódását befolyásolhatta. GÉPPÉ TÖKÉLETESÍTENI A német Naturphilosophie Newton-ellenes beállítottságát gyakran úgy jellemzik. objektivitást csak egy konzisztens elmélettõl kaphat. Frege kérdésfeltevéseit egyébként sem lehet a kor tételes filozófiai vitáihoz kapcsolni. a tapasztalat önmagában merõben szubjektív. õt. Emlékeztetek a szarkasztikus hegeli metaforára: „a gondolkodást géppé tökéletesítik”. hogy míg Boole-t és követõit az érdekli. . Róluk mutatja ki Frege. Kérdéseinek középpontjában a tudományos elmélet objektivitásának problémáját látjuk. Ezt a helyzetet nem a filozófián átszûrve. a komputerek korában lehet arról vitatkozni. Ezek nagyon kifejezõ szavak. górcsõ alatt 65 gondolom. hanem benne élt és mozgott. sõt nem is tipikus. a pozitivizmus. õt magát sem foglalkoztatta. hogy fennen hirdetett tudományos kiindulásuk végül is a szubjektivizmusnál köt ki. Szoktak beszélni az atomisztikus és a holisztikus elv szembenállásáról. Ma. evolucionizmus különbözõ változatairól van szó. pontosabban ahhoz a szituációhoz. s ehelyett más módon kísérletezni megfoghatóbbá tételükkel. hogy hogyan mûködik a logika egy deduktív elméletben. hogy megfordítva. Fregét az érdekli. hogy hogyan mûködik a logika. hogy Snell tételesen hatott Fregére. akik a megoldást az empirikus megalapozottságban vélték fellelni. amelyben a német tudományosság éppen találta magát. empirizmus. mint a mechanikus világképpel való elégedetlenséget és az organikus szemlélet érvényre juttatását. a filozófiai iskolákhoz vagy irányzatokhoz való viszonyítás lepereg róla. ismeretelméletté lepárolt formájában érzékelte. De úgy vélem.Szabad szemmel. Okosabbnak látszik lemondani a definíciókról. gondolatai szorosan kapcsolódnak a tudományfejlõdés kérdéseihez. Azokkal szemben. Ennek is. Ugyanakkor a fregei polémia címzettjeinek körét tágabban vonnám meg: talán a „tudományos monizmus” név alatt lehetne összefoglalni õket. A Boole-féle „absztrakt logikától” pedig azzal határolódik el. ugyanakkor ellenállnak minden definíciós kísérletnek. Például a mechanikus természettudomány mibenléte helyett azt vizsgálni. rendre kimutatja. hogy mi a viszony a tudomány és a gépek között. amelyek képviselõi nem feltétlenül vallották magukat materialistának. hogy annak vallották magukat. annak is ugyanaz a forrása: rendkívüli sokértelmûségük.

pontosabban ez áll a sor élén. A Tudós Abbe arcvonásait viseli. Mikroszkópia. Max Klinger allegorikus márványreliefjei az Ernst Abbe-hermán: Teleszkópia. a továbbiak a hasonlat kibontásának tekinthetõk. 1965. az azonban bizonyos. A teleszkópot és a mikroszkópot egy-egy szabadon lebegõ optikai lencse jelképezi. ábra. mert a Begriffsschrift környékén Frege több írásában is nagyon jelentõségteljesen tárgyalja a tudomány és a gépek viszonyát. Ebben az értelemben idesorolható maga a mikroszkóphasonlat is. július 15-én Frege elõadást tartott a Jénai Orvostudományi és Természettudományi Társulat ülésén Leibniz és Huygens Papinnal foly- . apparátusokról van szó. hogy a kérdés nem a metaforák szintjén merül föl. A gépet értsük szélesen: ember által elõállított.66 Farkas János László 7. Tudomány és Munka. Mindezt azért bocsátom elõre. (Forrás: Escher–Kessler: Die Ernst-Abbe-Gedenkstätte in Jena. 1881. hasznos célokat teljesítõ készülékekrõl.) hogy ez a szarkazmus jogos-e vagy nem.

amelyet akkor adtak ki kötetben összegyûjtve. és olyan kézmûvesek segítségére vagyunk utalva.” (94. az idézetek után adom meg. hogy elõbb tisztázódniok kellett a vízgõz nyomására és lecsapódására vonatkozó elméleti nézeteknek. hogy ezek szerint mégiscsak hiányoztak a feltalálói gondolatok. A megfelelõ oldalszámokat a fõszövegben. hogy a legelevenebben.) 23 Über den Briefwechsel Leibnizens und Huygens mit Papin (Frege 1964). hogy ne becsüljük túl azoknak az érdemeit. Amit ma szerszámgépeinkkel játszva elkészítünk. hajlamos lesz ezt azzal magyarázni. (96. és nemritkán kivihetetlennek bizonyult. hogy Leibnizet itt új oldaláról ismerjük meg: „Papinnal váltott leveleibõl a találmányok területére nézve is megerõsítve látjuk. hogy gõzgépet kell építenünk. Frege erre alább bizonyos értelemben meg is adja a választ. Róla szólva kiemeli. hogy kifejlõdjenek a gõzgép feltalálását összeadó feltalálói gondolatok. ami jár nekik. néhány tudomány.és technikatörténeti érdekesség kiemelése.) Ellene lehetne vetni. (95–96. hogy a gõzgép gondolata megadja az ösztönzést e szerszámok megalkotására. és adjuk meg elõfutáraiknak is. ha olyan helyzetbe gondoljuk magunkat. akik egy találmányt elõször tettek nagyobb tömegben használhatóvá. mire Papin várakozásai teljesültek. Frege „legsajátabb” témáihoz legfeljebb annyi köze van.Szabad szemmel. […] Ezzel szemben sajnálattal és csodálattal nézzük. és aki nem ismeri eléggé a találmányok történetét. mit küszködtek az akkori feltalálók a szerszámok tökéletlenségével. gyakran tevékenyen részt vett korának minden nagy jövõt ígérõ törekvésében. Ez arra int. Figyeljünk a már ismerõs „segédeszköz” szó felbukkanására: Azt hiszem. . górcsõ alatt 67 tatott levelezésérõl. akik csak a közönséges létszükségletek érdekében végzett munkához vannak szokva. Ehelyett azt látjuk. Persze szükség volt arra. a gõzgép már Papin idejében nagy tökélyt ért volna el. az akkoriban a végsõkig próbára tette a feltaláló türelmét. és ezek a gondolatok szinte mind rendelkezésre álltak. ha rendelkezésre állnak akkoriban mai segédeszközeink. Képet kapunk errõl. és még sok évtizedre volt szükség. hogy ezek az elméleti nézetek akkoriban már kielégítõen tisztázva voltak. de a szükséges szerszámgépekhez.23 Az elõadás voltaképpen könyvismertetés.) Papin gõzgépépítõ kísérleteirõl pedig ezt az összegzést adja: Még sok idõnek kellett eltelnie. hogy Leibniz Frege számára irányadó filozófus. ha nem is magához a gõzgéphez.

) .” (107. De ha arról van szó. E kép felvázolásához nyilvánvalóan hozzájárult Abbe eleven és közeli mintája is.24 Új és általánosabb szempont. a természetes nyelv kevés24 Über die wissenschaftliche Berechtigung einer Begriffsschrift. hogy a gõzgép feltalálásának feltételei közé besorolta a kellõ pontossággal dolgozó általános technikai kultúra meglétét. És ha a mikroszkóphasonlatra emlékszünk. az írott nyelvet. szilárdan tartja elsõ helyét a géppel szemben. 1882.) Az érzéki jelekkel a nem érzéki gondolatok felé mozgunk. hogyan jön létre a semmibõl egy precíziós technikán alapuló ipari nagyüzem.68 Farkas János László Fregét ezek a fejtegetések kissé szokatlan szerepben. valamint a formulanyelvet mint a jelhasználat különbözõ módozatait tárgyalja és viszonyítja a gondolkodáshoz. amely azonban nem tiszta kontempláció. És azt hiszem. amely a tudományos elmélet haladásában van. Frege maga fejti ki fogalomírásának filozófiai argumentációval elõadott igazolásában. Triviálisnak nem. hogy a gondolkodást megóvjuk a logikai hibáktól. mint a hajózásnak az a találmány. SZELET FOGVA. oldalszámok a fõszövegben. hogy szelet fogva széllel szemben vitorlázzunk. de evidensnek igen a jénai közönség elõtt. évf. A géppé tökéletesedés nem fenyegeti a gondolkodást azonossága elvesztésével. e minõségében is voltak eredeti észrevételei. és nagy részében a Begriffsschrift elõszavában már megpendített témákat bontja ki. Ez a tanulmány 1882-ben jelent meg egy filozófiai folyóiratban. hanem nyitott az alkalmazásra. amely épp akkor láthatta a saját szemével. hogy itt a jelhasználat és a gondolkodás viszonyából indul ki. már-már ipartörténészként láttatják. hogy ezek az észrevételek szorosan összefüggenek Frege önértelmezésével. Egészében véve: „A jelek a gondolkodásnak ugyanazt jelentik. mert a gondolkodás. és a beszélt nyelvet. In: Frege 1964. SZÉLLEL SZEMBEN Ezeket az összefüggéseket nem a háttérbõl kell kiszálazni. ha tudományos elméletben fejlik ki. 81. (Eredeti megjelenése: Zeitschrift für Philosophie und philosophische Kritik. Nem tûnhetett például triviálisnak. az is nyilvánvaló. Egy olyan elmélet haladásában. A precíziós technika kialakulása azonban ebben a képben csak következménye az eredeti lendítõerõnek.

a kutatást szolgáló kísérleti és megfigyelési apparátusok építésérõl lévén szó. Ugyanez a látszatnehézség már a nyelvnél fölmerül. amellyel azonban nem érjük be. fogalomírással elõrevinni a tudományt. különbözõ célszerszámokat. de hogy tudna az ember nyelvet alkotni ész nélkül? A természeti törvények kifürkészésére a fizikai apparátusok szolgálnak. úgy tûnik. (112. legalábbis késõbbi megoldásaihoz képest. a tiszta gondolkodás formulanyelve. hiába tud a kéz a legkülönbözõbb feladatokhoz hozzáigazodni. a tudomány a kezdeményezõ. amelyek oly pontosan dolgoznak. A nyelvet ebben a tekintetben a kézhez hasonlíthatjuk. górcsõ alatt 69 nek bizonyul. hogy ezek felé elõrelépjen. A kör mindegyik esetben ugyanúgy oldódik föl. Jóllehet ebben a kölcsönhatásban világosan az ész. . Ez csak még inkább elõrehozza a háttérbõl Abbe mintáját. amely viszont a természettörvények ismeretére épül. Lehetetlen. meg kellett szabadulnia a meghatározó mintától. És mi teszi lehetõvé ezt a pontosságot? A részek merevsége. amely másfelõl fejlõdõképességének és sokoldalú alkalmasságának a feltétele. a Frege által leírt körfolyamatban vezetõ szerepe relativizálódik. amely pontos mása a mikroszkóphasonlatnak: A kimutatott hiányosságok alapja a nyelv egyfajta puhaságában és változékonyságában van. (113. Így vagyunk a szónyelvvel is. hiszen az elõbbi feltalálása már feltételezi az utóbbi kiteljesedését. Az ész fejlõdését eszerint a nyelv teszi lehetõvé. amelynek szigorú logikai formájából a tartalom nem tud kibújni. aminek híja teszi oly sokoldalúan ügyessé a kezet. mondják.Szabad szemmel. Dolgozata vége felé Frege mintegy egyetlen csomóba köti a korábban felvázolt analógiákat: Az ember könnyen támaszt fölösleges aggályokat a dolog kivitelezhetõsége felõl.) A tudomány és a technika kölcsönhatása itt bensõségesebb viszonyban jelenik meg. amelybõl számûzve van minden sokértelmûség. változhatatlansága.) Ilyen jelkészlet volna a fogalomírás. ezeket csak haladott technikával lehet létrehozni. az sem elég. Olyan jelkészletre [ein Ganzes von Zeichen] van szükségünk. melyeknél fogva viszont továbbléphet a fizika. mint a Papin-levelezés kapcsán: itt belül marad a tudományon. Ahhoz. és Frege kifejt egy analógiát. ahogyan kezünk nem lenne képes. épp az. Esetünkre magától adódik az alkalmazás. ez pedig olyan új apparátusok építését teszi lehetõvé. Mesterséges kezeket alkotunk magunknak. a fizikában tett haladás folytán halad a technika.

Ez majd a Grundlagen der Arithmetikben történik meg (1883). Egy ismert mondat módosításával úgy mondhatnánk: az ész voltaképpeni tárgya az ész. Az aritmetikában olyan tárgyakkal foglalkozunk. Frege logikai apparátusa reménye szerint elõször is az aritmetikában alkalmazható. ekkor még nem fogalmazódik meg kifejezetten. de most egy másik: az égre irányzott teleszkóp. 25 Frege 1986.25 Ez azonban már a fregei filozófia fejlõdésének egy késõbbi fejezetéhez tartozik. úgy látom. mint valami idegennel.70 Farkas János László Abbe a leghaladottabb matematikai technikákkal építette elméletét. az érzékek közvetítésével ismerkedünk meg. az általa épített apparátust a biológia használja egy egészen más tárgy megfigyelésére. érett filozófiáját meghirdetõ tanulmányában – „Über Sinn und Bedeutung” – szintén jelentõségteljes analógiául szolgál egy optikai apparátus. maga a szám is tisztán logikai természetû. miféle inger csábít arra. a számfogalom finomszerkezetének feltárására. hogy teljes magára találását jelzõ. . hogy aritmetikával és analízissel foglalkozzunk. hogy e fogalom tárgya. amely mint legsajátját teljesen át tudja látni õket. jól kiviláglik. amelyekkel nem kívülrõl. 104. Az. ezek a tárgyak közvetlenül adva vannak az észnek. melynek mintegy filozófiai summájaként Frege megrajzolja a magát tárgyazó ész képét: A számok e felfogásából. S befejezésül csak érdekességként említem meg.

ám mégiscsak a kutatás új mintájának bizonyult. Az 1940-es években megjelent a híres .A kollektív kutatás prototípusa: a Manhattan-projekt 2 Esettanulmány Palló Gábor Manhattan-projekt (MP) volt a fedõneve az atombomba elõállítását célzó kutatásnak. Newton és Einstein munkásságát. Ámde a híres példák között ritkán szerepel az MP . illetve feldolgozók. mind a tudósközösség irányában. Végeredménye. fõként Kepler. egész mûködése óriási lelkiismeret-furdalást okozott a résztvevõkben és a széles társadalomban. hogy az MP éppenséggel prototípusa a megváltozott tudománynak. A Manhattan-projekt tehát tipikus példája a tudomány egy bizonyos fajtájának. Historiográfiája maga is izgalmas történet már csak a titkosság fonadéka és a résztvevõk. Galilei. az MP történetét feldolgozó történeti szakirodalom könyvtárnyi. Elemzésemmel azt szeretném kimutatni. melyek a filozófiai értelmezések számára kifogyhatatlan forrást jelentettek és jelentenek. története éppen ezért filozófiai relevanciával is bír. A tudományfilozófusok mondanivalójuk illusztrálására szívesen használnak tudománytörténeti eseteket. hatalmas hardverigényû kutatási tevékenység. Ez utóbbi sok kutatót foglalkoztató. Kopernikusz. melyben erõteljesen jelentkezik a tudomány kollektív jellege és vele újfajta kommunikációja mind a széles társadalom. mert nem illik bele az eddig sikert aratott tudományfilozófiai megközelítések világképébe. melyet Nagy Tudománynak szokás nevezni. Ha a tudományfilozófusok ritkábban emlegetik is. sõt az olvasóközönség morális és politikai érdeklõdése és érdekeltsége következtében is. rendkívül nagy összeget felemésztõ. gyaníthatóan azért.

–London: The MIT Press. 8 Utóbbi színdarab Heisenberg családját arra késztette. Henry DeWolf (1945): Atomic Energy for Military Purposes: The Official Report of the Atomic Bomb under the auspices of the United States Government. .) 3 Jungk. Princeton: Princeton University Press. köztük Oppenheimeréhez5 vagy Heisenbergéhez. 2 Goudsmit. Budapest: Európa. 1939–1949.1 majd Samuel A. Robert Jungk munkája. Öt modern dráma.4 A feldolgozások lassanként eljutottak az egyes tudósok erkölcsi megítélésének kínos ügyeihez. Cambridge–New York: Cambridge University Press. Friedrich (2001): A fizikusok.2 melyeket a máig legvitatottabb feldolgozás követett. 7 Frayn. 9 Lásd például Braunbek.6 mostanában Michael Frayn Koppenhága címû színdarabja7 révén. A Bohr-archívum a leveleket az interneten is publikálta. Mark (1989): German National Socialism and the Quest for Nuclear Power. Lásd: <http://www. Robert Oppenheimer: Transcript of Hearing before Personnel Security Board and Texts of Principal Documents and Letters. Goudsmit könyve folytatta a sort. hogy a német atombomba-erõfeszítések valójában antifasiszta szabotázsakcióknak tekinthetõk. (1983): Alsos. Ezek a széles közönséget is gondolkodásra késztették. The History of Modern Physics. Robert (1958): Brighter than a Thousand Suns: A Personal History of the Atomic Scientist.) 4 Kiemelhetõ könyvek: Irving. regényes feldolgozások.) In: A fizikusok.9 a lényeges kérdéseket is érintõ hosszabb történeti 1 A General Account of the Development of Methods of Using Atomic Energy for Military Purposes under the Auspices of the United States Government. 1971. sõt kutatásokat provokálnak. (Ungvári Tamás fordítása.3 Ez elvezetett a Harmadik Birodalom tudományának tanulmányozásához. Mass. New York–London: A Harvest/HBJ Book. 1940–1945 (Washington DC. Ezt követte a könyv: Smyth. azzal a mondanivalóval.8 Az 1960-as évektõl kezdve sorra jelentek meg az ideologikus elemeket sem nélkülözõ.nbi.dk/NBA/papers/ introduction. Percy (1976): A szörnyeteg. Los Angeles–San Francisco: Tomash Publishers. London: Methuen Drama. 1800–1950. Werner (1964): Az atommagkutatás regénye. Budapest: Gondolat. Samuel A.htm>. mely ma is nagy tudománytörténeti téma. Cambridge. London: William Kimber és Walker. Michael (1998): Copenhagen. hogy engedélyezze Heisenberg Niels Bohrral folytatott levelezésének közzétételét. Ezt megelõzõen elektronikus körlevélben értesítette az érdekelt történészeket a közlés várható napjáról. (Elsõ kiadás: 1947. (Elõször már 1954-ben megjelent. Az atommagkutatás történetébõl. 5 A McCarthy-bizottság vizsgálatainak dokumentumai megjelentek: In the Matter of J. David (1967): The Virus House: Germany’s Atomic Research and Allied Counter-measures. (Német eredeti: 1956. vagy Stulz.72 Palló Gábor Smyth-report. Budapest: Zrínyi Katonai Kiadó. 1940–1945. a hatvanas években Friedrich Dürrenmatt A fizikusok. August 1945). melyek vitákat.) 6 Dürrenmatt.

Rhodes.. Edith C. Volume I. PA. NY: AIP Press.: Simon and Schuster. 16 Ajánlható kiindulási pont lehet például a Special Collections Research Center/Manhattan Project and Atomic Scientists Collections <http://www. Ralph Carlisle (1961): Manhattan District History: Project Y.: Pennsylvania State University Press. York. II. (1963): Men and Decisions.16 Ebben a tanulmányban az MP történetét abból a szempontból fogom átgondolni.html>. Teller and the Superbomb. New and Evanston: Harper and Row Publishers. Bethe.. University Park.–Smith. (1976): The Advisors: Oppenheimer. The History of the United States Atomic Energy Commission. 11 Groves. A Biography of Leo Szilard. William–Silard.lib. Putnam’s Sons. N. the Man Behind the Bomb.edu/e/spcl/ manhat. H. Budapest: Gondolat. Bela (1992): Genius in the Shadows. the Los Alamos Project. . Fermi. Leslie Groves tábornok könyve. (1962): The New World: A History of the United States Atomic Energy Commission. Második rész: Hewlett.–Duncan. ne csak az egésszel. New York: Woodbury. Richard Rhodes monumentális és letehetetlenül izgalmas könyve. Francis (1969): Atomic Shield. CA: University of California Press.uwaterloo. Barton C. Los Alamos. P . University Park: Pennsylvania State University Press. 12 Lásd például Segré. etc.12 Hamarosan elkészültek az elsõ tudományos igényû mûvek. Leona Marshall (1979): The Uranium People. Berkeley.13 nyomukban lehetõvé vált. Gwinn (1976): Energy and Conflict: The Life and Times of Edward Teller.–Anderson Jr. Physicist.sciborg. 13 Hawkins. Chicago: University of Chicago Press. Múzeumok találhatók még a The Atomic Bomb címû helyen: <http://history. New York: Simon and Schuster. (1962): Now it can be told: The Story of the Manhattan Project.–Owens. vagy késõbb: Libby. San Francisco: W . New York.14 A nyolcvanas évek közepén megszületett az MP történetének bestseller-változata is. hogyan szülte meg a Nagy Tudomány némely definitív tu- 10 Például: Strauss. (1987): Dragon’s Tail: Radiation Safety in the Manhattan Project. David–Truslow. Stanley A. Atlantic Highlands.10 köztük az MP vezetõje. Vol. Hans Albrecht (1991): The Road from Los Alamos. Leslie R. 1947–1952. Oscar E. New York NY: Charles Scribner ’s Sons.acusd. 15 Rhodes. New York: Scribner ’s. University of California. Laura (1966): Atom a családban. London: Macmillan and Co. Emilio (1970): Enrico Fermi. Blumberg. Lawrence (1995): Scientists and the Development of Nuclear Weapons: From Fission to the Limited Test Ban Treaty 1939–1963.11 majd késõbb másoké is.edu/gen/ WW2Timeline/Pacific07. 1939/1946. New York: G. Richard G. 14 Lásd Hacker. melyet a hidrogénbomba-történet követett.uchicago. vagy Badash. NJ: Humanities Press. M. Freeman and Co.html>.A kollektív kutatás prototípusa: a Manhattan-projekt 2 73 visszaemlékezések. hogy a szerzõk a projekt egyik-másik oldalával foglalkozzanak. Richard (1995): Dark Sun: The Making of the Hydrogen Bomb.ca/~cchieh/cact/nuctek/fissionmanhattan. London.15 Ma már az internet is hatalmas anyagot ad az MP iránt érdeklõdõknek. 1942–1946.: Los Alamos Scientific Laboratory. Lewis L. Lanouette. Richard G. Herbert F . Richard (1986): The Making of the Atomic Bomb. és Hewlett.html> vagy a The Manhattan Project – the atomic bomb project <http://www.

Létrejött egy új ágazat. Karen A.17 Az MP-ben és a nagyenergiájú fizikában folytatott merõben új gyakorlatot már az ötvenes években Nagy Tudománynak csúfolták. és méréseivel igazolta. Westfall.–Rader. A könyv elõször 1963-ban jelent meg Amerikában. Mezzo. Grand Science and the Development of the Bevalac. illetve fogalmi közelítéseket artikulálnak. hogy 1945. hogy rávilágít a nagy közösségben folyó tudományos kutatás némely új sajátosságára.18 Erre hivatkozott Derek de Solla Price 1963-as híres könyvében. 18 Weinberg. A szakirodalom a „nagybani tudományt” (large-scale) és a „Nagy Tudományt” (Big Science) szinonimaként használja. In: Isis. Alvin Weinberg fizikus. A NAGY TUDOMÁNY Az MP döbbenetes sikerét jelentette. 94: 30–56. Budapest: Akadémiai Kiadó. illetve. augusztus 9-én pedig a „Fat Man” nevû plutóniumbomba Nagaszakiban. Ezzel azonban messze nem zárult le a teljes kutatási terület. James H.74 Palló Gábor lajdonságát. foglalkoztatottak száma. Capshew. milyen társadalmi. hogy a Nagy Tudományban az említett statisztikai jellegzetességek 17 A Nagy Tudomány történetével fõleg olyan tanulmányok foglalkoznak. Lásd például Galison. (1992): Big Science: Price to the Present. Catherine (2003): Rethinking Big Science: Modest. tudományos mechanizmus hívta életre a Nagy Tudományt. publikációk száma) hihetetlenül gyors növekedés tapasztalható. mely a tudományt nagybanivá teszi. Derek de Solla (1979): Kis tudomány – Nagy tudomány. melyek a jelenség aktuális állapotát jellemzik és visszatekintenek az elõzményekre. . az MP egyik kiemelkedõ tudósa 1961-es cikkében pedig jótékonyan nagybani (large-scale) tudománynak nevezte. augusztus 6-án felrobbant és soha nem látott pusztítást végzett a „Little Boy” nevû urániumbomba Hirosimában. amelyben a tudományt mérhetõ tevékenységnek mutatta be. Alvin M. 134: 161–165. Az archetípus vizsgálatától remélhetõ. (1961): Impact of large-scale science on the United States. In: Osiris 7: 3–25. melyet szoros értelemben vett Nagy Tudománynak nevezhetünk. In: Science. megkülönböztetni attól a minõségileg is újfajta kutatástól. hogy némely döntõ mutatóban (például ráfordítás. amit az indokol. általánosabban. mely sok szempontból az MP folytatásának tekinthetõ. a nagyenergiájú fizika. 19 Price. Peter (1979): Image and Logic: A Material Culture of Microphysics. Chicago: Chicago University Press.19 Célszerûnek látszik azonban a hatalmas mennyiségi növekedést.

The Growth of Large-Scale Research. hogy egyetlen konkrét esetben. katonai és más társadalmi érdekekre. illetve mérnök. amelyben elõször sejlik föl a nukleáris láncreakció. rádium stb. 356–357. menedzser. Stanford: Stanford University Press. Sok laboratóriumot egyesítõ intézeteket vagy intézetrendszereket használ. hogy a hagyományos. tudományos adminisztrátor. Rhodes könyve Szilárd Leó ötletével kezdõdik. mint a megelõzõ évtizedekben. a Manhattan-projekt esetén. Bruce (szerk. Az intézetekben nagyon sok ember dolgozik pontos szervezésben és jól definiált munkamegosztással. hogy az egyes projektek minõségileg más tulajdonságokat mutattak volna. ELÕZMÉNYEK A KIS TUDOMÁNYBAN: ATOMENERGIA 1940-IG Valamelyest önkényes. környezetvédelemre. A jelenséget részletesen megvizsgáló Curie házaspár klasszikus. melyekben igen nagy tõke koncentrálódik. gazdasági szakember. 2.) (1992): Big Science. De tevékenységük összehangolódik az elõre meghatározott cél érdekében. . Bruve (1992): Reflections on Big Science and Big History. amilyen a részecskegyorsító. spontán sugárzást bocsátanak ki magukból. A Nagy Tudomány hatalmas méretû és rendkívül drága mûszerekkel dolgozik. 3. technikus és a másik oldalon a vezetõ. heroikus. Peter–Hevly.20 Kérdésem az. pontos „hivatalos” meghatározása nincs. elkülönül egymástól egyik oldalon a sokféle diszciplínát képviselõ elméleti és kísérleti kutató. pionír kutatást végezett. Elsõ megközelítésben elfogadhatónak látszanak egy 1992-ben megjelent tanulmánykötet tanulságaként levont ismérvek. anélkül. „kis tudományos” projektek száma elvileg annyira megnövekedhetett volna. a radioaktivitásnak. Hevly. A Nagy Tudomány sokféle tevékenységet takar.A kollektív kutatás prototípusa: a Manhattan-projekt 2 75 ugyancsak kimutathatóak. tórium. mit tekinthetünk valamely történeti folyamat kezdõpontjának. Az itt használt megkülönböztetés alapja az. hogyan jött létre és milyen struktúrát alkotott a Nagy Tudomány. majd polónium. amely szerint bizonyos anyagok: uránium. A tevékenységük jelentõsége melletti érvelés retorikájában megjelennek utalások a tudományon kívüli szférákra: az egészségügyre. Ez azonban már sokadik folyománya Henry Becquerel 1895-ben tett véletlenszerû megfigyelésének. 1. az ûrteleszkóp és hasonlók. hogy a meglepõ statisztika ennek legyen tulajdonítható. 4. a Kis Tudományhoz is alig sorolható 20 Vö.. In: Galison.

fáztak. nehéz fölszerelést. Budapest: Gondolat. ha sikerülne neutronnal eltalálni a magot úgy. Pierre Curie már 1903-ban kimutatta. szinte segítség nélkül. mely szintén a magban található. Szilárd Leó azonban föltételezett egy utat. nem önzõ érdekeket. a tudomány az igazságot tárja fel. a taszító erõ már nagyobb. hogy a radioaktív bomlás következtében szakadatlan energiakibocsátás következik be. 1911-ben az atommag fogalma (Rutherford) és az elsõ atomszerkezeti modellek. Huzatos fészerben dolgozták föl a hatalmas mennyiségû uránszurokércet mint alapanyagot. Elõállította a csodagyógyszernek is gondolt rádiumot. mely olyan elemeknél következik be. mint a protoné. tömege ugyanakkora.76 Palló Gábor periferiális helyzetben. nem hat rá a proton pozitív töltésének taszítása. Szenvedtek a maró savgõzöktõl. a fiatal diák. . azaz sok protont tartalmaz. mint az összetartó erõ. Eve (1959): Madame Curie. szinte mindenki. Szilárd szerint. és a sok azonos töltésû részecske szétesik az azonos töltések között taszító erõ következtében. de a század elsõ éveiben Franciaország mellett több országban is az egyetemeken kaptak helyet a radioaktivitási kutatások: Németországban. Ezekben születtek meg a klasszikus kémia alapfogalmait átértelmezõ eredmények. A válasz olyan erõ föltételezésén alapszik. Marie Sklodowska Curie-nek cipelnie kellett a vegyszeres üvegeket. köztük Rutherford számára is lehetetlennek tûnt. egyáltalán hogyan létezhet atommag. az emberiséget szolgálja. mert úgy gondolták. amelyek magja nagy. hogy 1932-ben James Chadwick kimutatta a neutront. melyre 1934-ben szabadalmat kért: a láncreakció útját. de nincs töltése. és a hasadás következményeként két újabb neutron is ke- 21 Lásd lányuk könyvét: Curie. miért nem repülnek szét a benne egymáshoz préselt azonos töltésû protonok.21 A kutatási terület lassanként költözött be a hivatalos akadémiai rendszer intézményeibe. Ausztriában és persze Angliában. Ezek szerint a radioaktív sugárzás a pozitív töltésû atommagok szétesésének következménye. Ha azonban az atommag egy bizonyos nagyságot elér. Maga Pierre Curie fizikus professzor volt. köztük. Azt. Ennek fényében nem könnyen érthetõ. hogy széthasadjon. mely egyben tartja a protonokat. és a mag csakugyan szétesik. de nem volt hajlandó szabadalmaztatni. de hogy ezt az energiát szándékosan is föl lehet szabadítani és tetszés szerint hasznosítani. ahol Ernest Rutherford körül kialakult a legkreatívabb mûhely. Az ötlet azon alapult.

mely lassan vezetve folyamatos. hogy az alapkutatás kényelmesen megfér egy fedél alatt a célra orientált alkalmazásokkal. Ennek létrehozásához azonban meg kell találni a megfelelõ anyagot. hogy a nukleáris energia elegendõen nagy. Nem találta meg a megfelelõ anyagot. azaz a tudományon kívüli szféra által kitûzött. hanem az idõközben kibõvült hivatalos tudományos rendszer új létesítményében. Az intézetek eredeti célja az volt. Lise Meitner és a Koppenhágában dolgozó Otto Frischsel úgy értelmezett. és mint ilyennek nem is sikerült elég kutatási pénzt összegyûjtenie. Fönnmaradt azonban a kérdés: gyakorlatilag is kivitelezhetõ-e a kiaknázás. hogy: az uránium magja kétfelé hasadt. jól definiált feladatokat oldjanak meg. Az eredmény nem egyetemen. melyek két újabb magot hasítanának. sõt igen nagy lehet. hogy a folyamat során több. Hahn és Strassmann kísérlete azonban a tiszta tudomány körébe tartozott. . kontrollált energiatermelést eredményez. a vállalkozó (entrepreneur) kutató korai képviselõi közé tartozott. projektekbõl és találmányokból élve. Az itt folyó kutatás keretei azonban általában nem haladták meg a Kis Tudomány szokásos kereteit. csak kutatott. akkor hirtelen nagyon sok hasadás jönne létre. Kiderült. amibõl már négy elektron származna és ez így folytatódna. egyébként hatalmas erejû robbanás jöhet létre. majd késõbb kiderült. amelyet Stockholmba menekült fizikus munkatársuk.A kollektív kutatás prototípusa: a Manhattan-projekt 2 77 letkezzék. MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNYOK: ALKALMAZOTT KIS TUDOMÁNY 1938 utolsó napjaiban arra a következtetésre jutottak. mint egy neutron is keletkezik. tudományos kutatóintézetben (Kaiser Wilhelm Institut für Chemie) született. hogy az iparban vagy az élet más területén felmerülõ kutatásigényt kielégítsék. hogy láncreakciót kell létrehozni. mely nem oktatott. bizonyítva. amely nagyon sok energiát eredményezne. Szilárd nem dolgozott az akadémiai szférában. hogy kidolgozza találmányát. A hasadássorozatot nevezte nukleáris láncreakciónak. A nukleáris energia kiaknázásával kapcsolatos alapismeretek ezzel rendelkezésre álltak. érdemes próbálkozni felhasználásával. Otto Hahn és Fritz Strassmann 1938-ban Berlinben a Szilárdétól teljesen eltérõ gondolati úton jutott olyan kísérleti eredményhez.

december és 1941. hogy az uránium izotópjai közül nem a 238-as. megfontolandó a hasadóanyaggyár felállítása. Wheelerrel már 1939-ben kimutatta. A. egy másik anyag. hogy irányítsa a további kutatást. az atombomba gyártásának szinte minden fontos elemét tartalmazta már. Az egyik menekült. amivel akadályozza a láncreakció fennmaradását. Ámde Bohr J. 1940 februárjában az ugyancsak Angliába költözött Otto Frischsel írt háromoldalas dolgozata szerint az atombomba igenis elkészíthetõ: elég 5 kg dúsított urán. Rudolph Peierls 1939 õszén végzett számítása szerint a kritikus tömeg nem több néhány kilogrammnál.78 Palló Gábor A láncreakció megindításához szükség van legalább akkora tömegû hasadóanyagra. július) tartalmazta az Angliában végzett munka legfontosabb eredményeit:22 1. Az elsõ és második MAUD Report (1940. A tanulmány. azzal a feladattal. az uránium-235 gázdiffúziós módszerrel kellõ mennyiségben elõállítható. melyet a hadsereg kutatási bizottságához juttattak el. A MAUD kiváló tudósokból állt. ezért alapvetõ jelentõsége van annak. a robbanás ereje óriási. mivel más hasonló állami szerv nem létezett.7% 235-ös izotópot tartalmaz. Elõször a kutatás súlypontja áttevõdött a nácik által fenyegetett és az üldözött tudósok által vágyott Angliába. nagyon nehéz elválasztani õket egymástól. a 94-es rendszámú. még ismeretlen elem is alkalmas a célra (ez az elem kapta késõbb a plutónium nevet). 10 kg körüli hasadóanyag esetén körülbelül 1800 tonna TNT erejével egyenértékû. hogy mekkora a kritikus tömeg. A kutatásban azonban továbbra is mindketten alapvetõ szerepet játszottak. A természetes uránium viszont csak 0. Konklúzió: az atombomba gyakorlatilag is megépíthetõ. . 4. de nem lehetett köztük bevándorló idegen. Hatására öttagú irányító testületet hoztak létre. hanem a 235-ös hasítható nagyobb valószínûséggel.nuclearfiles. úgynevezett lassú neutronokkal ütközve hasad. 22 Lásd: <http://www. 2.html>. A kutatás szervezeti mintájának átalakulása csaknem automatikusan következett a politikai helyzetbõl. a MAUD Bizottságot. míg a 238-as izotóp befogja a neutronokat. hogy a neutronveszteség ellenére ne álljon le a láncreakció.org/redocuments/1941/41-maud. még Peierls és Frisch sem. A memorandum módszert javasolt ennek elõállítására. Ezt a mennyiséget nevezik kritikus tömegnek. mert ez kisebb energiájú. Az izotópok kémiai szempontból azonosak és fizikai különbségeik is igen kicsinyek. amely elegendõ neutront termel ahhoz. 3. sõt a robbantási technikára is. mennyi 235-ös izotópban dús uránra van szükség.

hogy az elnök fölállítsa az Uránium Bizottságot. Minden esetre Churchill miniszterelnök némi vonakodás után elismerte a bombafejlesztés sürgõsségét. Az új minta kínos lassúsággal. Az amerikai állam belépését a kutatók sürgették. mely felhívta a kormányzat figyelmét az ügyre. azaz a titkosság nem a lényeget alig értõ állam valamely tiltó beavatkozásából származott. 1. Szilárd Leó kiskapukat.A kollektív kutatás prototípusa: a Manhattan-projekt 2 79 A rendkívül eredményes munka tipikus Kis Tudomány volt: kevés ember végezte. Mégis csak 1939 októberére érte el. A bizottság az elnök diszkrecionális alapjából ka23 Az Einstein-levél megtalálható az interneten: <http://history. a National Bureau of Standards igazgatóját bízta meg. A finanszírozást is az egyetemek biztosították. A bürokratikus állam inkább vonakodott bevonulni a számára idegen területre. egy ipari cég. hanem a tudósok belátásából: maguk akarták titkolni az eredményeket.23 Ezután az amerikai állam (szövetségi kormányzat) a kutatás aktív szereplõjévé vált. Liverpoolban és Oxfordban. hogyan lehet a kutatást beilleszteni az államigazgatásba. melynek jelentõs részét tette ki a Németországból áttelepült tudósok köre.edu/gen/ WW2Timeline/text01. azonnal átlátta a tudományos helyzet politikai jelentõségét.html>. Peierls és Frisch saját maga döntött úgy. több lépésben alakult ki. nem a bürokraták. Cambridge-ben. az ICI (Imperial Chemical Industries) támogatásával. Az Amerikába vándorolt Szilárd Leó 1939 augusztusában Einsteinnel aláíratta a Roosevelt elnöknek szóló levelet. AZ ÁLLAM BELÉP A KUTATÁSBA A világpolitika aktuális állapota terelte az atomenergia ügyét az állam irányába. hogy nem publikálja munkáját. hiszen nem állt rendelkezésére amerikai szervezeti minta arra. de több egyetemen: Birminghamben. Briggset. hogy az Einstein-levelet eljuttassák az elnöki íróasztalra. Bristolban. A Hahn–Strassmann-kísérlet gyakorlati implikációit megértõ szûk nukleáris szakma. . mellékösvényeket talált.acusd. melynek vezetésével Lyman J. Ad hoc támogatás az elnöki diszkrecionális alapból Nehéz volt már az is.

A nukleáris ügyek bekerülnek a hadi kutatás keretei közé Új helyet kapott a nukleáris energia ügye a kormányzati adminisztrációban. Fölkérte a Tudományos Akadémiát. ezért Bush kezdeményezésére Roosevelt el- . Kialakított három. a projektnek van bizonyos haszna. az atombomba ügyét elfektette. 2. Magából a bizottságból itt is kizárták a bevándorlókat (Szilárd. anélkül. Alaposabb vizsgálat után a kibõvített bizottság álláspontja szerint többéves munka után bizonyára tényleg lehet bombát készíteni. hozzon létre szakértõ bizottságot a bombaprojekt kivizsgálására. 3. tehát még nem a bombát. mivel a költségvetésben ilyesmire nem volt pénz. Merõben új szervezeti rendszert hozott létre. 350 ezer dollár támogatást javasolt a kutatásnak. Bush meggyorsította a folyamatot. nem a cél gyors elérésére. Vannevar Bush vezetésével létrehozták a Nemzetvédelmi Kutatások Bizottságát (NDRC). de ez belekerül 135 millió dollárba. nyarán az MIT-n dolgozó mérnök. amelyben az állam szerzõdéses viszonyba lép az akadémiai szférában dolgozó kutatókkal és privát ipari vállalatokkal. Úgy vélte. Miközben Bush fontosnak tartotta a háborús technológiai fejlesztéseket (radar. Az NDRC kutatási szervezet volt. hogy készítsék el a reaktort. hogy 1940. Elõször 1941 áprilisában foglalkozott vele. Ebben elfért a kevesek által komolyan vett urániumprojekt is. Közvetlenül az elnök rendelkezése alá rendelt bizottság Az állam bevonulásának újabb lépése ezután következett. vegyi fejlesztések). fõként Fermi és Szilárd számára. Ennek eredményét a Nobel-díjas fizikus. Csak 40 ezer dollárt utaltak ki a munkára. mely átvette az urániumkutatás irányítását. orvosi. hogy hatalmában állt volna fejlesztések és kivitelezések elrendelése. mert ez drága volt. Teller és Wigner). A Bizottságot a Háborús Ügyek Minisztériuma alá rendelték az egész háborús kutatás és fejlesztés feladatával. mely így megtalálta helyét a bürokratikus gépezetben.80 Palló Gábor pott hatezer dollárt a kutatásra. Arthur Compton foglalta össze májusban. de a bomba megépítésének kevés esélyt adott. titokban dolgozó kutatócentrumot: a Columbia Egyetemen. azzal. Csak 1940 tavaszán utalták ki az összeget elõzetes kísérletezésre. a Chicagói Egyetemen és a Berkeley Egyetemen. amikor engednie kellett a különféle irányokból érkezõ nyomásnak.

június 28-án nagyobb szervezetet állított fel. Bush lassan belátta. Ennek elsõ lépéseként Fermi és Szilárd szakmai vezetésével Compton megszervezte a chicagói centrumot (Metallurgical Laboratory. december 7-én: az S–1 18-án jött létre. a centrifugálásos. korábbi alelnök és Henry Stimson. Az elõrelépés döntõ tudományos oka az volt. MET) a reaktor létrehozására. A bombakutatás irányítására decemberben fölállítottak egy külön szervezetet S–1 szekció kódnévvel. Az OSRD mellett az elnök létrehozta az Általános Irányítási Csoportot benne olyan politikusokkal. A katonai adminisztráció átveszi a bombafejlesztést: a Manhattan-projekt megszületése Az S–1 létrejöttével megindult a teljes hivatali támogatással rendelkezõ nukleáris kutatás és fejlesztés. de mások is Amerikában folytatták bombakutatásaikat. hogy idõközben az amerikaiak is megismerték a MAUD Bizottság eredményeit. Ekkor már 85 millió dollárt fordíthattak a kutatásra. Ez a csoport ajánlotta 1942 júniusában a munka méretének alapos megnövelését és besorolását a háborús ügyosztályhoz. James Conant. az elektromágneses elválasztást és a plutóniumgyártást atomreaktorral. mely a háborús kutatás és fejlesztés egészéért volt felelõs. mi- . fizikus professzor.A kollektív kutatás prototípusa: a Manhattan-projekt 2 81 nök 1941. Ennek vezetõje Bush lett. Lassanként létrejött az angol–amerikai–kanadai együttmûködés. 4. Ennek keretében vezetõ tudósok. mint Henry A. a nukleáris ügyek nagyot léptek fölfelé a fontossági hierarchiában. George C. köztük Robert Oppenheimer. próbálják ki a hasadóanyag elõállításának minden módszerét: a gázdiffúziós. melyeket az amerikai eredmények minden lényeges ponton megerõsítettek. Wallace. a Tudományos Kutatási és Fejlesztési Hivatalt (OSRD). A döntõ politikai ok persze Pearl Harbor japán bombázása volt 1941. a háborús ügyek minisztere. mégpedig nehézvizes és grafitmoderátorossal egyaránt (tenyésztõreaktor). Olyan nagyot. a Harvard Egyetem elnöke. mint Peierls és Frisch. Márciusban Compton azt javasolta. hogy ez már komoly költségvetési tétel. Marshall tábornok és persze Bush és Conant. Mindezek a munkálatok csakugyan meg is indultak. A korábbi Uránium Bizottság közvetlenül az OSRD része lett. hogy ez a munka igen nagy összeget fog felemészteni. a hivatal hatáskörébe sorolt NDRC vezetõje pedig Bush eddigi társa. Mivel az OSRD közvetlenül a Fehér Ház alá tartozott. Közben Chicagóban gyülekeztek a terület szakemberei.

aki korábban építkezések lebonyolításában vett részt az itteninél lényegesen kisebb nagyságrendben. amit röviden Manhattan-projektnek szokás nevezni. Ezen az új fejlesztési testületen belül alakította ki Marshall 1942 augusztusában azt a szervezetet. Fedõneve: Manhattan Engineering District (MED). A tudósok minden aktivitása ellenére. Berendeltek egy alig ismert tisztet. Ez az. mely végül is csakugyan elkészítette a bombát. Viszont kinevezte maga mellé szakmai vezetõnek Oppenheimert. a feladat technikai sajátosságai és a politika saját belsõ logikája alakította ki az MP-t mint a bombafejlesztés adekvát szervezetét. a háborús helyzet. most viszont korlátlan anyagi támogatást ígértek munkájához. . A körzetekre (districts) osztott szervezet átvette az ügyet. Ezért az egész ügyet átköltöztette a hadsereg kebelébe. azaz magát a Nagy Tudományt. mûszaki fejlesztésért felelõs. Ebben az esetben lényegében pénzügyi korlát nélkül. fejlesztési munka ellátására. inkább tartalmilag. Ettõl kezdve szinte minden sikerült. A sok lépésben kialakuló tényleges szervezetet mégsem a tudomány kényszerítette ki. jelentéktelennek tûnõ katona optimálisan látta el feladatát. de kiválóan hatékony kettõst alkotott. A tudományosan szinte teljesen képzetlen.82 Palló Gábor közben a költségvetésben nem jelenhet meg. 1942 júliusában azonban James Marshall ezredes arra kapott parancsot. hanem az állam. szervezzen külön mérnöki alakulatot. Nem is volt alkalmas szervezete és eljárása a jelentõs új kutatási. Leslie Richard Groves ezredest (hamarosan kinevezték tábornokká). és igazi komoly irányítást adott a nukleáris kutatásnak és fejlesztésnek. A bomba ügye amúgy is mindig a hadsereghez tartozott. és nem kellett részletezni. a katonai erõ növelésének szükséglete. ami mindenkit meglepett. ha nem is irányítási. 5. mert a projekt azonnal elvesztené szigorú titkosságát. ha a tudósok többsége között nem is tett szert népszerûségre. mely minden katonai építkezésért. Állam és bomba Az amerikai állam tehát nem vetette rá magát a mindent legyõzõ fegyver lehetõségére. mivel ennek háborús költségvetése már igen magas volt. szervezési és finanszírozási szempontból. kivált a vezetõ kiválasztása. akivel különös.

nem döntjük el elõre. . hanem szinte minden kicsit is reális ötletet komolyan veszünk. nem is végzünk szellemes kísérleteket a lehetõségek tanulmányozására. 2. A bombát speciális egységnek el kell juttatnia a célpontra. de célravezetõ módszer. a fegyver elõállítása. Ez nem ökonomikus. ezt a tömeget a bombán belül kell egységes (tehát nem több részbõl álló) anyaggá tenni. Teljes sebességre kapcsolta Chicagóban. nem álltak rendelkezésre biztos számok. Csakhogy egyik elem tényleges megvalósítására sem léteztek kész mérnöki tervek. Az eljárás figyelembe veszi. részben pedig a katonai szervezési logikát követte.A kollektív kutatás prototípusa: a Manhattan-projekt 2 83 AZ IPAR BELÉP A KUTATÁSBA: A MANHATTAN-PROJEKT SZERVEZETE 1. célba juttató egység. a MET-ben folyó reaktorkísérletet. még mindig célba érhet a másik. nem gyártunk csillogó elméleteket a folyamatok lényegérõl. a folyamat pontos áttekintése. Az MP struktúráját tehát három fõelem alkotta: 1. melynek részint a kritikus tömeg ellenõrzése. melyik a jobb. hasadóanyag-termelés. tényleg lehet-e nukleáris láncreakciót létrehozni. Az MP strukturális alapelemei Az MP szervezetének kiépítésekor Groves részben a feladat logikáját. ám ha igen. de részben hasadó izotóp gyártása is volt a célja. hogy elõre nem tudni. Ráadásul a lehetõ leggyorsabban és persze titokban kellett minden apró elemet elkészíteni és helyre illeszteni. A bombakészítés technológiai alapvonalai már világosak voltak: szükség van legalább a kritikus tömegnyi hasadóanyagra. az ötletek közül némelyik nem reked-e meg a megvalósításban. és azonnal teljes megvalósításához látunk. úgy kell kalkulálni. Egy hadmûveletnél mindig van veszteség. 2. Az alapstruktúra létesítményei Groves a kinevezését követõ napon leadta az urániumérc vásárlására szóló óriási megrendelését Belga Kongóban. hogy a veszteség ellenére a mûveleti célt elérjék. pontos méretek. és a bomba magától felrobban. még azt sem próbálta ki senki. Ezért bizonyult nagyon alkalmasnak a katonai logika: nem vitatkozunk. 3. Ez már 1942 decemberében eredményre vezetett: grafitmoderátoros reaktorban létrejött az elsõ nukleáris láncreakció.

amikor egyidejûleg 45 ezer építõmunkás dolgozott itt. milyen célból . Itt is új ipari város jött létre hihetetlen gyorsasággal. mit gyártanak. hogy alkalmassá váljék az atomfegyver bevetésére. mégpedig párhuzamosan több lehetséges módszerrel. fogalma sem lehetett. mely jórészt átvette a chicagói MET szerepét. mintha a többi nem is létezne. és nem döntöttek. A második létesítmény számára Groves ugyancsak földterületet vásárolt Washington államban a Columbia folyó mellett. a Clinch River mellett. Az elsõ az amerikai kormány által megvásárolt hatalmas területen épült. melyik alkalmasabb. több tízezer lakossal. A Clinton Engineer Works köré a puszta földbõl pillanatok alatt vadonatúj ipari város nõtt ki. A három nagy létesítményt kiegészítette a negyedik. Ezek az elemek különös struktúrát alkottak. Három óriási létesítmény képezte az MP magvát. Volt olyan idõszak. Hatalmas méretû üzemben végezték itt az uránium-235 elõállítását gázdiffúzióval és elektromágneses (ciklotronon alapuló) módszerrel. Tennessee államban. A kompartmentalizáció lehetõleg az egyes létesítmények minden egységében. ahol hatalmas atomreaktort építettek a plutónium gyártására és üzemet kémiai elválasztására. Késõbb a várost Oak Ridge-nek nevezték el. Ez volt a kutatás és tervezés központja. aki tudta. Ezen azt értették. A bonyolult rendszerû kutatóintézet sok részlegbõl és alrészlegbõl épült fel: laboratóriumok. az atombomba bevetésére történõ felkészülés. a tisztán katonai jellegû Alberta-projekt. ezek minden csoportjában érvényesült. mindkettõt elõ akarták állítani: az uránium-235-öt és a plutóniumot egyaránt. de nem városias jelleggel. az egészet csupán a projekt szûk vezetése és néhány munkatársa látta át. szálláshelyek.84 Palló Gábor Minthogy két hasadóanyag jött szóba. Csak nagyon kevesen tudták. Feladata a bomba létrehozása. továbbá kísérleti reaktort építettek föl plutóniumtermelésre. Knoxville közelében. hogy az elemek teljesen önállóan mûködtek. a szükséges civilizációs kellékekkel. a gázdiffúziós üzemben dolgozók nem tudtak a ciklotronról (elektromágneses módszer). Ehhez hatalmas ipari létesítményeket kellett létrehozni. mit gyárt például a Clinton. mûhelyek. Kapcsolatukat a nélkülözhetetlen titkosságot biztosító közös alapelv szabta meg: a kompartmentalizáció. 1944 augusztusában elkezdték 17 darab B-29-es bombázó repülõgép módosítását. a robbantási technika kidolgozása volt (Project Y). Késõbb hozzáláttak a legénység speciális kiképzéséhez. A harmadik létesítményt Új-Mexikó félreesõ vidékén építették föl: Los Alamosban. hivatali szobák.

az üzemek létrehozása. hozzon létre olyan szerkezetet. a laboratóriumi eszközökbõl ipari méretû berendezések kifejlesztése és elkészítése. illetve technológiai érdekek folytonos egyeztetését. hogy mondjuk a Clintonból érkezõ plutónium alkalmasságát Los Alamosban kémiai. diszciplináris határokról beszélni. Westinghouse. melyben a megtermelt hasadóanyag úgy egyesíthetõ kritikus tömegûvé. a biztonsági személyzet és a tudományos. Bell Laboratories. fizikai. 3. már az MP korai szakaszában úgy gondolták. korábban nem látott mérvû munkára. gyakran heves vitáját. Az említetteken kívül például a Bechtel. melyek a korábbi évtizedekben már végeztek nagyon nagy méretû fejlesztõ tevékenységet. elméleti. EG and G. Tennessee Eastman. General Electric. A Du Pont például vállalta csaknem az egész hanfordi beruházást és a Clinton Mûvek létrehozásának jelentõs részét. Ipari jelleg Mindezt a hadsereg nem tudta volna egyedül végrehajtani. és mérnökeik képesek voltak teljesen újszerû.A kollektív kutatás prototípusa: a Manhattan-projekt 2 85 stb. A felmerülõ tudományos feladatokat a technológiai követelmények definiálták. Olyan vállalatok töltöttek be társszerepet. nem valamely kognitív szempont. A projekt hatalmas mérete eleve ipari jelleget kölcsönzött a munkának. hogy atomrobbanás következzék be. mint a Stone and Webster vagy a Union Carbide és a Kellogg Corporation. LOS ALAMOS AZ ÚJ TÍPUSÚ KUTATÓINTÉZET A fegyverfejlesztési intézet feladata az volt. Értelmetlen lett volna fakultásokról. Monsanto. Az építkezés. amikor a sürgõsség megkövetelte. nehogy olyan pillanatban induljon el a láncreakció. Mivel az egyesülésnek igen rövid idõ alatt kell megtörténnie. kísérleti és merõben gyakorlatias szempontból megvizsgálják. Babcock and Wilcox. Támaszkodnia kellett olyan iparvállalatokra. a mûszerezés és millió triviális és nem triviális részlet megvalósítása a legfejlettebb amerikai ipar mozgósítását igényelte. Ennek . amikor nem várják. Ez az alapelv az ismeretekhez való hozzáférés bonyolult jogosultsági rendszerét igényelte. hogy az egyesítést robbantással kell elvégezni. Ezért az egész szervezet alapvetõen eltért a szokásos akadémiai struktúrától. AT and T és mások részvétele nélkül lehetetlen lett volna az MP mûködése.

és egymásba lõni.86 Palló Gábor kézenfekvõ módja a kritikus tömegnyi hasadóanyagot két félre osztani. Kísérleti Fizikai Divízió. hogy a gömb egyesüljön kritikus tömegnyi anyaggá. biztonsággal és hasonlókkal foglalkozott. német Hans Bethe. akármennyire merevnek látszott is a biztonsági szolgálat ébersége. mint az akadémiai szféra szokásos intézményei. adminisztratív és technikai intézkedésekrõl. Ezt nevezték implóziónak. Az elméleti kutatók közül mind a vezetõ. a személyi és technikai ügyekkel. Ezt hívták ágyúmódszernek. ezért az implóziós csoport is az intézet szerkezetének részét képezte. és kívülrõl berobbantani. Ez fõként az építkezés. A bonyolult implózió kutatása nem tûnt sem fontosnak. Akármennyire kötötte is a katonai és ipari szervezési fegyelem a kutatást. ráadásul nehéz elméleti problémákat is. Az Irányító Testület magában foglalta a divíziók vezetõit. A másik módszer kezdetben inkább csak lehetõségnek tûnt. mind Teller Ede elvégzett néhány idevonatkozó alapvetõ elméleti számítást. a késõbbi Nobel-díjas. Végül létrehozták a Kollokviumot. de nem a megszokott felosztásban: Elméleti Divízió. Eszerint a töltetet gömbhéj mentén kell elhelyezni. de a katonai logika elõírta. Oppenheimer három testületre támaszkodott a vezetésben. kivált a levegõben végbemenõ hidrodinamikai folyamatok- . az intézet tudományos szempontból rugalmasabbnak bizonyult. hogy valamilyen mértékben mégiscsak foglalkozzanak vele. az adminisztráció legfõbb tisztviselõit és a fontosabb technikai feladatok ellátóit. hogy informálja az intézeti dolgozókat a legfõbb fejleményekrõl. kétheti rendszerességgel. Kémiai és Metallurgiai Divízió és a Mérnöki és Anyagellátási Divízió a mûszaki feladatok ellátására. mely a tudományos kérdéseket vitatta meg heti. sértette a kompartmentalizáció elvét. Példa: Az implózió és néhány következménye Az ágyúmódszer 1944 tavaszán már közeli sikert ígért. Nem látszott komolyabb elvi akadály a megvalósítás útján sem. Az intézet négy legfontosabb egysége diszciplináris elnevezést kapott. és fontos lehetõséget látott az implózióban. Ez átmetszette a divíziók közötti falakat (amiért csak bizonyos kutatók vehettek részt ülésein). sem rentábilisnak. Az intézetet maga Oppenheimer vezette. 1943 õszén Neumann János meglátogatta Los Alamost. A Koordinációs Tanács az egyes divíziók csoportvezetõit foglalta magában azzal a céllal.

Olyan kutatást végeztek tehát. Az implóziós módszer kidolgozásához az egész Los Alamos-i intézetet át kellett állítani. ha nem is olyan széleset. 1943–1945. aminek következtében a figyelem ráterelõdött a még csak kísérleti formában létezett elektronikus számítógépekre. Lillian (1992): Mission Change in the Large Laboratory: The Los Alamos Implosion Program. Mégis utat engedtek számára. fölöslegesnek bizonyul a Clinton jelentõs része és az egész Hanford. Mivel az elsõ lehetõség lassúsága miatt a határidõ betarthatatlannak látszott. mint a gyors sikerrel kecsegtetõ megoldások számára. A kutatás alternatív megoldást keresett a már csaknem megoldott robbantási problémára. Az analitikusan meg nem oldható egyenleteket nagy számolási igényû matematikai közelítõ módszerekkel számolták ki. A helyzet egészen válságossá fordult. és megindult a gyors számítástechnikai fejlõdés is. utóbbinál a spontán hasadás könnyen végbemegy. és ennek sikeres felrobbantására sincs semmi garancia. és míg az elõbbi a számítottnak megfelelõen viselkedik. vagy mégis az implóziós robbantási technikát próbálják alkalmazni. Csak egyetlen bomba készül el a háború végéig. Két lehetõség nyílt a válság megoldására: elválasztják egymástól a plutóniumizotópokat és csak a 239-t használják fel. hiszen az U-235-bõl csak nagyon lassan lehetett megfelelõ mennyiséget elõállítani. amit azonban nem lehetett felrobbantani. A kutatás gondolatok tömegeit eredményezte. ha nem sikerül a plutóniumot felhasználni. 262–289. Áprilisban megérkezett Oak Ridge-bõl az elsõ plutóniumszállítmány. az 1945. hogy a szállított anyag tartalmazta a plutónium 239-es és 240-es izotópját is. Ráadásul. melynek a projekt szempontjából marginális jelentõsége volt mind tudományos. Hoddeson.A kollektív kutatás prototípusa: a Manhattan-projekt 2 87 ra vonatkozóan. amit a történetet elemzõ Hoddeson misszióváltozásnak nevez. Kiderült ugyanis. tavaszi határidõre csupán egy bombához elegendõ anyagot. .24 Oppenheimer új divíziókat hozott létre: a G (Gaget) 24 Ez az. ezért a spontán láncreakció veszélye nem fenyeget. és olyan magas neutronszámot tapasztalt. maradt a második. In: Galison–Hevly 1992. mind mûszaki szempontból. A késõbbi Nobel-díjas olasz Emilio Segré azonnal megvizsgálta. Ezt igyekeztek gépesíteni. köztük fejlõdött Teller hidrogénbombára vonatkozó elképzelése. hogy a spontán láncreakció miatt reménytelennek látszott az ágyúmódszer alkalmazása. a reaktorok viszont évi több bombányi plutóniumot tudtak termelni. melynél az anyagot gömbfelületen osztják el.

a bomba sikeres tesztjéhez. A kísérleti és elméleti tudósok együtt dolgoztak mérnökökkel és mesteremberekkel. amikor 160 ezer ember dolgozott az MP-n egyidejûleg.edu/FP/PROJECTS/NUCWCOST/MANHATTAN. hogy gondolkodói szabadságuk csorbát szenvedne. Területileg 25 Lásd: <http://www. Augusztusban mind az ágyúmódszerrel felrobbantott uránbomba. semmit eleve el nem vetõ utat. mind az implózió elvén mûködõ plutóniumbomba hibátlanul teljesítette feladatát háborús bevetésben is.88 Palló Gábor és az X (Expolosives) divíziókat. ÖSSZEGZÉS Az MP példátlan méretû kutatási. A kutatásnak ez a szakasza végképp célra orientált jellegû volt. a minden ésszerû lehetõséget párhuzamosan bejáró. köztük George Kistiakowskyt. mint a gömb felületén több ponton tökéletesen egyidejûleg létrejövõ detonáció. A tudomány korábban nem ismert óriási erõforrásai tárultak fel.htm>. a jelenségre vonatkozó legújabb diagnosztikus technikákat gammasugárral. ezekben új kutatócsoportokat. vagy a robbanáskor keletkezõ lökéshullámokat konvergenssé tevõ explóziós lencsék. A sok eltérõ megközelítés együttes jelenléte és ugyanazon célra fordítása a tudományos kutatás új minõségéhez vezetett.25 Volt olyan idõ. Egy percig sem érezték úgy. holott a feladat alapjában véve mérnöki volt. .brook. Ennek ellenére a résztvevõk megdöbbentõ odaadással. elméleti megközelítést. azaz a megvalósítás redundáns katonai módját. minden szóba jöhetõ megközelítést párhuzamosan alkalmaztak: sejtések alapján történõ próbálkozásokat. és a többi divíziót is átrendezte. merõben különbözött az akadémiai kutatástól. akinek volt gyakorlata sok kutató összehangolásában. A teljes költségvetés 1996-os dollárárfolyamon 20 milliárdot tett ki. Olyan elképesztõ megoldások születtek. numerikus módszereket számítógépekkel. Mindennek következtében 1945 júliusában eljutottak a Trinityhez. kísérleteket. a nagy erejû robbanóanyagok szakértõjét. Az egyes divíziók addigi munkájuk egy részét félbehagyták és teljes erõvel az implózión kezdtek dolgozni. Multidiszciplinárisan. fejlesztési vállalkozás volt. Új vezetõket nevezett ki. betatronnal. a vállalkozás méretébõl következõ kockázatot átérzõ lelkesedéssel dolgoztak.

Az angol és amerikai tudósok maguk kezdeményezték a tudományos eredmények publikációs tilalmát.A kollektív kutatás prototípusa: a Manhattan-projekt 2 89 átnyúlt az Egyesült Államok mindkét partjára. és a tudósok jelentékeny hányadát is bürokratává tette. Megváltozott belsõ logikája. A tudomány bürokratizálódott. másrészt még a projektben részt vevõ munkások. és az egész kutatás indusztrializációja: a) a feladatok és a megvalósítás sok szempontból ipari jellegû lett. sõt a hatalom megszerzése és megtartása. kormányzati. déli részétõl föl egészen Kanadáig. a választók. átalakult a tudósközösség ismeretelméleti funkciója. a projekt elfogadtatásához. illetve adófizetõk. vele a politikával. gazdasági. c) a kutatás maga is nagyüzemi terme- . Ezzel a széles tudós. Ennek legjellemzõbb eleme a több szinten is megjelenõ titkosság volt. Olyan összeget és olyan szervezetet igényelt. A kormányzati kapcsolat miatt azonban tudomásul kellett venni és követni kellett egyrészt a hatalmi érdekeket. 3. mint a historiográfia bizonyítja. hanem a politikai siker. technikusok sem tudtak munkahelyük céljáról. 1. Fölszámolták az akadémiai tudomány nyilvánosságát. gondolkodási ökonómiája. Mindenekelõtt szoros kapcsolata a kormányzattal. Egyrészt a széles társadalom. b) a szervezés követte a technológiai követelményeket. Márpedig ezeket nem elvont igazság motiválta. és csak az irányítók nem akadémiai szempontjai alapján kiválasztottak jutottak teljes áttekintéshez. innen kapta nevét az újfajta tudomány. de csak utólag. Az MP vezetõi felismerték a titkosság problematikus jellegét. A kormányzathoz való kötõdés a Nagy Tudomány néhány tulajdonságát csaknem automatikusan maga után vonta. A tudományos kommunikáció és retorika is átalakult. idejekorán hozzáláttak a társadalomnak nyújtandó kép megalkotásához. ezért. Éppen a méretébõl következik néhány megkülönböztetõ tulajdonsága. Mérete még mai mércével is gigantikus volt. 2. Megjelentek benne a politikai érdekek. Az akadémiai tudományos adminisztrációtól eltérõ irányításban részt kaptak a tudományon kívüli (katonai.) tudományadminisztrátorok. azaz a fõ finanszírozók nem szerezhettek tudomást az MP létérõl. 4. A kutatás multidiszciplináris kollaboratív jelleget öltött.és értelmiségi közösség elveszítette jogát az eredmények ellenõrzésére és megvitatására. másrészt a kormányzati bürokrácia szabályait. jogi stb. melyet magánalapítvány vagy ipari vállalkozás képtelen lett volna biztosítani. háborús gyõzelem. A kompartmentalizáció elvágta egymástól a résztvevõket is.

nem a hagyományos akadémiai igény az igaz ismeretek szélesítésére és elmélyítésére. akadémiai hierarchia és diszciplináris kötelékek nélkül. Mégis. A kutatásban jelentkezett bizonyos redundancia. Központjaiból állami kutatóintézetek alakultak: nemzeti laboratóriumok.90 Palló Gábor léshez hasonlított. de persze nem számolta fel a Kis Tudományt. mégpedig több helyen. . az akadémia és az ipar közötti szoros együttmûködés a tudomány természetes létezésmódjává vált. hiszen a tudományos problémák jelentõs részét nem nagy tudományos keretben kell kutatni. morált. A célra orientált jelleg miatt a speciális szakértelem jelölte ki a kutatók helyét. az ûrkutatásban és máshol. mint gondolnánk. A kutatás menetét a feladat szabta meg. mint a Manhattan-projekt. Aligha létezett hasonló. tudástermelés folyt. Az adott probléma megoldásán sokféle specialista dolgozott együttesen. Nyomában létrejött a Nagy Tudomány. a Nagy Tudomány bizonyos elemei (fõleg a projektek szerinti szervezõdés) kihatottak az akadémiai szférában élõ tudományra is. és új kutatásokat indított el. nem diszciplináris kötõdésük. a politikát. az AIDS-kutatásban. köznapi érzületet. a részecskefizikában. A Manhattan-projekt hatásai a hajszálcsöveken keresztül valószínûleg mélyebbre hatoltak. Oak Ridge-ben és Los Alamosban is. A projekt más néven a háború után is továbbmûködött. azaz csaknem az egész fejlett civilizációt érintõ kutatás. a Human Genom Programban. gazdaságot. köztük Chicagóban. intellektuális beállítódást. Az MP következményei felmérhetetlenül nagyok. Az MP mintát adott a gigantikus projektek mûködtetésére. az állam. 5. amely válságos helyzetben igen nagy elõnnyé vált. Vannevar Bush szervezeti modellje.

UTÓPIA A Gemini ikerobszervatórium 2002.edu/project/announcements/press/2002-11. a másik az Andokban van) „a világ teljes tudományos közösségének értékes globális eszköze” lesz. Az emberben könnyen támad az az érzés. hogy az élvonalbeli tudomány mûveléséhez szükséges berendezéseket egy egyetem (vagy akár egy ország) * Köszönettel tartozom az Országos Tudományos Kutatási Alapnak a tanulmány megírásához nyújtott támogatásért. s mindenekfelett a nagy nemzetközi együttmûködések kialakítása. (T037504) 1 http://www.gemini. s már e tény is elvesz valamit a szónoklatok realitásából. hogy a tudomány hatékony mûködésének záloga a racionális tervgazdálkodás.A tudomány nyelvjátéka* Laki János I. Bármennyire utópiának lássék is az elképzelés. Bizonyos tudományágak ugyanis elérték azt a határt.html . mint utópiáról. a kutatás centralizációja és racionalizációja.1 Az ünnepség Hawaii. hogy a két távcsõ (az egyik Hawaii szigetén. Chile. melynél végképp fenntarthatatlanná válik a hagyományos egyetemi és kutatóintézeti intézménystruktúrát leképezõ forráselosztási szisztéma. Washington és Miami audiovizuális összekapcsolásával a virtuális térben zajlott. hogy nem másról van itt szó. augusztus 13-i átadási ünnepségén elmondott lelkesült beszédében a Natural Science Foundation Asztronómiai Részlegének igazgatója a csillagászat új alapjainak lerakásáról szólt. Arról a reményrõl. összhangban van a tudományban az utóbbi egy-két évtizedben kialakuló tendenciával. a központosított pénzforrások tudománypolitikusok által kidolgozott elosztása. Reménytelen. az egyik programigazgató pedig egyenesen azt ígérte.

hiszen a teleszkópok kezelése spe- 2 I. . a csillagász pedig egyetemi szobájából elvégzi a tervezett megfigyelést. valamint oktatási célokra használatos széles sávú internetkapcsolat3 köti össze. s kizárólag tudományos. Ezen segít a széles sávú kapcsolat: akinek a pályázatát a tudósokból álló bizottság elfogadja. II. Az említett ünnepségen a Gemini obszervatórium igazgatója a „mutass rá és klikkelj csillagászat”2 hajnalát köszöntötte. In: Social Studies of Science. hogy a teleszkóp és technikai személyzete mikor áll rendelkezésére.internet2. 3 Az AMPATH (AmericasPATH) névre keresztelt „gateway” az amerikai és nem amerikai kutatásra és oktatásra használt hálózatokat kapcsolja nemzetközi rendszerbe az Internet2 Abilene hálózatán keresztül. melyet mintegy 200 egyetem hozott létre. hanem a kutatás jellegének megváltozása szorítja rá a tudománypolitikusokat a tudomány szervezeti rendszerének és finanszírozásának újragondolására. SEHOLHELY 1. 4 McCray. hogy a kijelölt idõszakban a felhõs égbolt lehetetlenné tette a munkát. ugyanis a két teleszkópot egymással.edu/ abilene/) az Internet2 (http://www.4 „megfelelõ meteorológiai körülmények fennállásakor felhasználható megfigyelési idõt” kap. A dél. Nem maga a csillagász végzi a beállításokat.és közép-amerikai nem kereskedelmi hálózatokon kívül olyan kutatási és oktatási célra létrehozott hálózatokhoz kapcsolódik. lábj. A nagy teleszkópokat elõre egyeztetett idõben felkeresõ csillagászokkal korábban gyakran megesett. 16. Õk ugyanis már egy ideje nem távcsövüknél dideregve szemlélik a felettük lévõ égboltot. hanem külön technikus csapat. s ez a berendezés különös használatát teszi lehetõvé. majd a lehetséges megfigyelés elõtt 24–48 órával e-mailben vagy telefonon értesítik. így voltaképpen nem a tudománypolitika kényszeríti ki az intézmények kooperációját. (30) 5: 708.edu/) közössége által használt nagyteljesítményû gerinchálózat. h. Az ABILENE (http://www.internet2. valamint a világ számos egyetemével részben speciálisan e célra létrehozott. Az eszközök megosztása A „mutass rá és klikkelj korszak” bejelentése persze nem érte váratlanul a csillagászokat. mint a francia Renater vagy a holland SURFnet. Patrick (2000): Large Telescopes and the Moral Economy of Recent Astronomy.92 Laki János egyedül hozza létre és tartsa fenn.

s jelenlegi 4. ahol a körülmények elviselhetõbbek. mi található az égbolt valamely szektorában. Az Egyesült Államokban a NASA és a NSF közös erõfeszítéseket tesz a Nemzeti Virtuális Obszervatórium kiépítésére. állandóan frissített adatállománnyal bírnak. melynek berendezései. s a technikusokat kérné meg a következõ beállítás elvégzésére. Olyan részletességû. mint korábban a távcsõbe. adatkezelési technikái és szoftverei egységesek. mintha a világ valamennyi csillagásza egyaránt a legújabb eszközökkel rendelkezne.5 terabyte/éves növekedési üteme a következõ két év folyamán 6 terabyte/évre növekszik). ha tudni akarja.hq. hogy közösen elemezhetõk a teleszkóptól vagy a részecskegyorsítóból érkezõ képek. De a technikusok sem fenn dolgoznak az obszervatóriumban. hanem jóval lejjebb.org/astrovirtel/ . Az efféle távmegfigyelésnek számos elõnye van: a nagy berendezésekhez való hozzáférés. különbözõ földrajzi helyekrõl. hõmérséklet) fennállása vagy a biztonság (megfigyelések végezhetõk veszélyes helyeken. idõjárási viszonyok között és technikai személyzet segítségével készített felvételek. 5 http://ecf. Sõt. S itt nem csak arról van szó. ha vannak ugyanarról a szektorról különbözõ távcsövekkel. az egyes archívumok kölcsönösen korrigálhatják és kiegészíthetik egymást. hisz itt sem tehetne mást. Így olyan helyzet áll elõ. Legalább ilyen fontos azonban az empirikus adatfelvétel és -értelmezés kollektivizálódása. s a megjósolható végeredmény egy hatalmas. mint hogy képernyõn nézné a teleszkóp által közvetített képeket. külön szakmává vált. Az amerikai és európai erõfeszítéseket koordinálják az ausztrál törekvésekkel. mint maguk a távcsövek.). az intenzív gondolkodáshoz szükséges körülmények (oxigén. Ugyanezt megteheti akár másik kontinensen lévõ egyetemi szobájából is.eso. úgy nézhet bele az archívumba. s az Európai Unió is elfogadott egy tervet az ASTROVIRTEL (Astronomical Virtual Observatory) megvalósítására.5 melyek egyre inkább úgy használhatók. A virtuális obszervatóriumok gigantikus adattárak (az ST-ECF/ESO európai adatbázis például pillanatnyilag 10 terabytenyi adatot tárol. Magának a csillagásznak azonban még ide sem kell eljönnie. melyeket bármikor használhat. s a világ valamennyi csillagásza számára hozzáférhetõk. globális virtuális obszervatórium. vulkánok vagy óceánok mélyén stb. s ellátásukról is könnyebb gondoskodni.A tudomány nyelvjátéka 93 ciális szakértelmet igénylõ. hogy a csillagász.

cern. In: Social Studies of Science. Laboratory.ch/ 11 I. Bostonban stb.gat. amit a »Nagy Tudomány« terminus kifejez. ezért „…lehetetlen egyértelmûen megmondani. J. 12 http://www. valójában hol van a kísérlet”.org/overview. 528. 529. General Atomics. a Large Hadron Collidert. melynek résztvevõi8 közösen használják a General Atomics San Diegóban lévõ D-IIID tokamak fúziós berendezését.–London: The MIT Press.7 Az ötvenes években még az volt a szokás. hanem az is. Peter–Thompson.10 A 2005-ben kezdõdõ kísérletekben mintegy 150 intézmény 1000 fizikusa vesz részt. ugyanis hogy a kutatás egyre nagyobb méreteket ölt.9 A CERN most építi a világ legnagyobb részecskegyorsítóját. Cambridge. Ma már „Nemcsak az történik. zárt és szigorú hierarchikus szervezettel dolgozó egységbe szervezték a kutatást. egyidejûleg jelenik meg Genovában. hogy mind több projektet különbözõ intézmények együttmûködésében valósítanak meg. Galison. Ivan–Genuth. Caroline A. az adatok elemzésében.html .astro-opticon. hogy a különbözõ földrajzi helyeken lévõ stáb tagjai teljes értékûen képesek részt venni a mûveletekben.11 Az EU által 1999-ben létrehozott OPTICON12 (Optical 6 Shrum.”6 Ezt az együttmûködést más szintre emeli az internet.): The Architecture of Science. században bizonyos tudományágakban a források és szellemi kapacitások legjobb kihasználása érdekében kevés. A század végére aztán megkezdõdött e tudományszervezési mód erodálódása. Emily (szerk. melynek mintegy 500. (1999): Factory. the Princeton Plasma Physics Laboratory. hogy az egyes gyorsítók buborékkamráiban történt eseményekrõl készült filmfelvételeket szállították más laboratóriumokba. Joel (2001): Trust. kiem. Mass.94 2. Ma az. Oak Ridge National Laboratory. Túl a Nagy Tudományon Laki János A 20. Wesley–Chompalov. mégpedig úgy. In: Galison. a világ különbözõ egyetemein mûködõ résztvevõje elektronikusan volt összekapcsolva. 8 Lawrence Livermore National Laboratory. A DOE olyan fúziós kísérletet is támogat. 7 Vö. Studio: Dispersing Sites of Production. 9 http://physics. – L. s mûködött együtt a kísérlet lépéseinek megtervezésében. (31) 5: 683.com/2002/ 10 http://www. ami egy adott gyorsítóban történik. létrehozva így a Nagy Tudományt. Már a nyolcvanas években folytattak olyan kísérletet a CERN-ben. Conflict and Performance in Scientific Collaborations. Peter–Jones. hogy a vezérlõteremmel olyan gazdag információtartalmú vizuális és auditív kapcsolatban állnak. m. Tokióban.

edu/LIGO_web/about/ 15 http://www. az adatok kiértékelése. az adatokat tükrözik. Ugyanezt a célt szolgálja az Egyesült Államokban a Department of Energy által finanszírozott program is. azzal a céllal. Morgan Kaufmann. hogy egyidejûleg számos intézményben számítógépek ezrei végezzék a közös adatföldolgozást. hogy Angliában 2000 novemberében 98 millió fontot ítéltek meg az e-Science15 program elindítására. ezért egyre inkább teret nyer a különbözõ egyetemek.org/intro. Ezért indította el az EU a European DataGrid projektet. hogy nagy mûszerekhez a világ minden részérõl kapcsolódnak laborok. A folyamat kiteljesedését jelzi. Ez csak akkor lehetséges.research-councils. melyek lehetõvé teszik. egyetlen laboratóriumként mûködõ részbõl áll. a kísérleteket közösen tervezik és hajtják végre.ligo. Carl (szerk.html 14 http://www.A tudomány nyelvjátéka 95 Infrared Coordination Network for Astronomy) csoport célja az európai csillagászati kutatóintézmények és infrastruktúra koordinációja.”14 Egyre gyakoribb. a biológia és orvostudomány. A cél az.euro-vo. feldolgozóeszközök és tudományos berendezések egyesítésével a tényleges globális tudományos együttmûködés feltételrendszerét hozza létre.doe. Ian–Kesselman.gov/ascr/mics/hpn/HPN_Description.uk/escience 16 Foster. hogy a tudomány mûvelését a földrajzilag elkülönült kutatócsoportoktól mindinkább az internet által lehetõvé tett globális együttmûködés vegye át. s része lesz a gravitációs hullámokat detektáló.caltech. 17 http://www. ha sikerül megteremteni a kutatások egységes szoftverkörnyezetét. az AVO13 (Astrophysical Virtual Observatory) az európai virtuális obszervatórium pedig már meg is valósult. valamint a Föld változásainak megfigyeléséhez létrehozzanak olyan szoftvereket. intézetek. A kozmikus gravitációs hullámok észlelésére épülõ Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory (LIGO) két.ac. Az egyre terjedõ GRID-technológia16 a világon szétszórt adatbázisok.sc. az egész világra kiterjedõ tervezett hálózatnak. laboratóriumok konkrét kutatási programokra történõ konzorciális szervezõdése. az USA egész tudományos közössége használhatja. hogy a nagyenergiájú fizika. elemzése testi jelenlétet nem igénylõ közös folyamat.) (1999): The Grid: Blueprint for a New Computing Infrastructure.htm .17 melynek fõ irányai: adatbázi- 13 http://www. „Ha ez az obszervatórium teljesen elkészül. A mûszereket távolról is lehet mûködtetni. kódkezelõ rendszereket és grafikai interface-eket. de együtt. egymástól igen távoli.

kapacitást igényelni.20 A DOE által finanszírozott erõfeszítések célja kiterjedt virtuális laboratóriumrendszer létrehozása. 20 Ilyen kutatásokat támogatnak az USA legjelentõsebb tudományfinanszírozó intézményei. sem az adatok. hanem a szükséges pillanatban igénybe kell venni a máshol lévõ berendezést. Joshua–Uncapher. a mûszerhasználat és adatértelmezés kialakított készségeivel: nem a berendezéseket és szakembereket kell nagy tudásgyárakban egyesíteni. lehetõvé téve a földrajzi helyektõl független tudományos együttmûködést. s ugyanez a helyzet a szakértelemmel. adatot vagy szakembert. Lederberg. közös szimulációk végrehajtása. a tapasztalattal. mely kezdetben csak országos lenne. melyek szakértelmet. eredmények valós idejû vizualizációja távoli helyeken. A rugalmasság mellett ez egyben azt is jelenti.96 Laki János sok hozzáférhetõsége. részkísérletek. A kifejezést (a „kollaboráció” és a „laboratórium” szavak összevonásával) William A. eszközöket és számítógépeket egyesítenek. 19 Vö. Directorate for Computer and Information Science. Minden és mindenki a kutatás szükségletei szerinti mértékben és idõpontban teszi hozzá a programhoz a maga hozzájárulását. Ha bizonyos berendezéseket közösen lehet használni. hogy bizonyos tudományágakban az eddig természetesnek és nagyon hatékonynak tekintett kompetitivitást fel kell cserélni a kooperativitással. A tudomány szervezõdési módjának ez az egyre több diszciplínára és a világ egyre nagyobb részére kiterjedõ átalakulása rövid idõn belül elavulttá teszi a Nagy Tudomány megaintézményeit. késõbb a világ valamennyi tudósát egyesítené.18 akkor nem érdemes ezeket minden laboratóriumnak megvásárolni.19 az olyan falak nélküli laboratóriumok megnevezésére. A kollaboratórium végképp megszünteti a kutatás helyhezkötöttségét: sem a berendezések. sem a bennük koncentrált kutatói potenciált tekintve nem lehetnek versenyképesek a konzorciumokkal. Karen (1989): Towards a national collaboratory. Ilyen felismerések nyomán született meg a „kollaboratórium” gondolata. melyek sem a berendezések kapacitását. sem a kutatók konkrét földrajzi pozíciója nem számít. . sem a létrehozott adatmennyiséget. a National Institutes of Health vagy a Department of Defense. s a gépet távolról lehet használni. sem az egyes mérések. a DOE. Washington DC: National Science Foundation. s a hierarchikus szervezést minden 18 Jó példái ennek az NSF által fenntartott Szuperkomputer Centrumok: idõre lehet bejelentkezni. az NSF . Wulf alkotta meg 1989-ben. meglévõ „grid”-ek közötti közvetítés és berendezések távhasználata.

21 A kutatás újfajta szervezése módosítja a munkamegosztás hagyományos fogalmát. . a tevékenységek közös végrehajtása. hogy átalakulnak a tudományos tudás elõállításának szociológiai körülményei. Az utóbbi fél évszázad tudományfilozófiájának ugyanis éppen az volt az egyik leglényegesebb felismerése. hogy a konzorciumok tagjai eltérõ fogalomkészletekkel. gyakorlati készségekkel rendelkeznek. inkább közös erõfeszítés. zártkörû konferenciák szervezésével. meghívásokkal fenntartott informális kapcsolatrendszer milyen fontos a 21 I. hogy éppen egy tudásszociológiailag érzékennyé vált tudományfilozófia nem tud mit kezdeni azzal a ténnyel. Szóbeliség A hetvenes évek elején Diana Crane dokumentálta. hogy a tudományos gondolkodás nem univerzális. a berendezések együttmûködõ felhasználása és az adatok digitális hozzáférhetõsége tesz lehetõvé. történeti és kulturális környezettõl. de a kísérlet egészét egyik csoport sem uralja. a kollaboratív munka nem befejezett modulok utólagos egyesítése. ezért feltételezhetõ. 22 Crane. Míg a korábbi „kooperatív” munkamegosztást a feladatok jól definiált részekre bontása s az eredmények utólagos egyesítése jellemezte. a „kollaboratív” munka inkább az intellektuális kapacitások. m. 526–527. Diana (1972): Invisible Colleges: Diffusion of Knowledge in Scientific Communities. hanem csoportok. III. intenzív levelezéssel. A tudományos megismerés sem független a társadalmi. Chicago–London: The University of Chicago Press. Bár a résztvevõk részfeladatokat végeznek. a „seholhelyen” zajló kutatás gondolata valahogy mégiscsak utópikusnak hangzik. melyet a kommunikáció folyamatossága. s e csoportokon belül van hierarchia.22 hogy a preprintek cseréjével. Hiába soroljuk azonban elõ a már ténylegesen zajló konzorciális kutatásokat.A tudomány nyelvjátéka 97 szinten egyenlõ résztvevõk együttmûködésévé alakítják. Van azonban valami frivol abban a gondolatban. készségek és információk közös használata. ott kooperatív stratégiát kell használni – írja Jones és Galison. ami lehetetlenné teszi az együttmûködést. NYELVJÁTÉK 1. Nem személyek mûködnek együtt.

egy elmélet kitalálása X mûve volt. aki antropológusként hosszú éveket töltött el a részecskefizikusok világában. hogy a világ részecskefizikusai erõs. hogy Traweek egy lépéssel tovább megy annál.–London: Harvard University Press. Sharon Traweek. a figyelemre méltó gondola23 Traweek. Mint Traweek megfigyelte. A részecskefizika oly gyorsan változik.”24 A folyóiratokban vagy könyvekben megjelenõ írott anyag nem a tudomány tényleges mûveléséhez tartozik. The World of High Energy Physicists. hogy egy tény felfedezése. és […] néhány héten belül »preprint« formában hozzáférhetõvé teszik.25 Ebben a folyamatosan fönntartott informális kapcsolatrendszerben történik a kutatói presztízs elosztása. kinek kell megadni a lehetõséget. hanem a tulajdonjog rögzítéséhez. a nyolcvanas évek elsõ felében szerzett tapasztalatain alapuló könyvében arról ír. milyen kutatások folynak. hogy berendezést csináljon vagy új tényeket találjon. L. A fontos eredményeket gyorsan lejegyzik. Amirõl beszélnek. Azt állapítja meg. melyik laboratóriumban ki mit szándékozik csinálni. mi számít ténynek. m. Informális beszélgetések. s ezért érdektelen. ezért átfutják a preprinteket. 77–78. melyben eldõl. 120–121. egy fontos mérés vagy számítás elvégzése.23 Önmagában ez a tény aligha meglepõ. pletykák és tréfák keringenek abban a kommunikációs térben. hogy mind a csoportok közötti társadalmi kapcsolatok. mind pedig a tudomány tartalmi része vonatkozásában döntõ jelentõségû a szóbeli kommunikáció: „A jó kísérleti tudósok mûvelik a fizikát. ki a jó részecskefizikus. 24 I. 25 Uo. országhatárokat. magas szintû tudás. de folyóiratcikként e preprintek csak néhány hónap múlva jelennek meg. az az aktuális. milyen a jó berendezés. Sharon (1988): Beamtimes and Lifetimes. de csak ritkán olvassák. kulturális. – kiem. annak kihirdetéséhez. detektormódosításokat vagy elméleti fejleményeket folyóiratokból tudják meg. etnikai és politikai különbségeket figyelmen kívül hagyó informális hálózatba szervezõdnek. nem vitatott. mint ameddig másfél évtizeddel elõtte Crane jutott. J. ki mivel foglalkozik. hogy az érdekes adatokat. hírcserék.98 Laki János tudomány produktivitása szempontjából. s ha valami megragadja a figyelmüket. . Mass. de jelenlegi témánk szempontjából rendkívül fontos. Cambridge. ami le van írva. hogy mûvelõi hihetetlen ostobaságnak tekintik arra várni. az megállapodott. a részecskefizikusok mindig tudni akarják. írnak róla. mind a tudományos hierarchia. telefonálnak vagy személyesen megkeresik a szerzõt.

gov/mmc/TPMLVideoCollab. közösen értelmezik a látottakat. sõt digitális filme- 26 Uo. beállíthatják a nagyítás mértékét stb. J.anl. kiem.”26 De vajon a tudomány szervezõdésében és a kommunikáció eszközrendszerében az utóbbi évtizedben bekövetkezett átalakulás hoz-e változást ebben a tekintetben? Az ezzel kapcsolatos kétely azért fogalmazódhat meg. tradíciók hátterében álló cselekvési szituációk. – L. fókuszálhatják a mikroszkópot. s még nem lehetõségét jelenti. megbeszélik a következõ lépéseket. A Nestor Zaluzec által kifejlesztett szoftvernek köszönhetõen a fizikailag különbözõ helyeken lévõ kutatók a megfelelõ interface segítségével változtathatják a vizsgált minták pozícióját. melynek tagjai a gyakori utazásoknak és telefonkapcsolatoknak köszönhetõen kialakíthatták a tudomány mûvelését elõsegítõ szóbeli kommunikáció intézményét. delokalizálódik és folyamatossá válik a kommunikáció a csoportok között. a nyolcvanas években még könnyen gondolhatták. vagyis a különbözõ intézményekhez tartozó kutatók közötti állandó kapcsolat fontos feltétele a tudományos tudás elõállításának. 27 http://tpm. Az Oak Ridge National Laboratóriumban található Hitachi HF-2000 elektronmikroszkópot nagy teljesítményû számítógép mûködteti. Persze a részecskefizikusok meglehetõsen kis populációt alkotnak. s bár nemzetközi. valódi eredmények kiválasztása és legitimálása. klaviatúráját és egerét egy szoftver segítségével tükrözni lehet bármely egyszerû személyi számítógépen. E gép képernyõjét. így az elektronmikroszkóp a világ akármelyik laboratóriumából használható. mégis személyes [face to face] közösséget. önmagában csupán a fogalmi és perceptuális különbségek megszüntetésének igényét. A relativizmus kiküszöbölésének tényleges lehetõségét mélyebben fekvõ tényezõ biztosítja: a fogalmi sémák és perceptuális szokások. kísérleti és megfigyelési gyakorlat közössé válása. mert az a tény. hogy egyre több tudomány konzorciálissá válik.amc.27 A rendszerhez tartozik az eredményeket rögzítõ elektronikus laboratóriumi jegyzõkönyv (mely a szöveges feljegyzések mellett képeket. a mérési. Eközben a webkamerák és mikrofonok segítségével folyamatos kapcsolatban vannak egymással.A tudomány nyelvjátéka 99 tok. hogy csak a nagyenergiájú fizikával foglalkozók közösségére igaz a megállapítás: „kicsiny. szétszórt részekbõl álló falut alkotnak.html . Traweek tapasztalatainak megszerzése idején.

prezentációra szánt. de attól is. Azok a mûszerek. s így azok nem válhatnak testének „kiterjesztett részévé”. Még inkább így van ez azoknak az egyre sokasodó mûszereknek az esetében. melyek minden résztvevõ számára azonosak. az értelmezõ erõfeszítést vezetõ együttmûködést. Olyan cselekvéseket hajtanak végre. nem olyan információkat adnak. Nemcsak azért. stilizált értelemmel szembesül. mert az együttmûködésnek része és feltétele. Polányi Mihály (1994): Személyes tudás. mert mindenki egyformán tapasztalja õket. I. nem transzparen- 28 Vö. hanem azért is.100 Laki János ket is tartalmaz). melyeket mérnökök és technikusok állítanak be a távol lévõ kutatók kéréseinek megfelelõen. hanem lezárt. mint a Polányi Mihály hasonlatában szereplõ szerszámok. valamint egy fórum. az általuk szerzett tapasztalatok pedig nem lesznek privátak. A jelek közös reflexió tárgyává válnak. milyen berendezéseket használnak. hogy távolság teremtõdik a kutató és a mûszer között. Budapest: Atlantisz. A mikroszkóp közös használata azonban ennél többet. közös tapasztalást s ennek egyidejû diszkutálását teszi lehetõvé. Az elektronmikroszkóp távmûködtetõi az anyagminta közös vizsgálata közben alakítják a tapasztalt jelenségek leírására és rendezésére alkalmas fogalmakat. ezek milyen elvek szerint állítanak elõ adatokat. mint amikor csupán a mások által elvégzett kutatásokról készült írott beszámolókat olvassák.28 hanem olyanokat. mely lehetõséget ad képek és szövegek megvitatására. Az utóbbi helyzetek ugyanis nélkülözik a nyelvhasználat cselekvési és észlelési kontextusát. hogy megállapodnak.: 110–111. mikor a külön végzett kísérleteket és méréseket egy bizonyos kutatócsoporton belül akár egyidejûleg megbeszélik. köt. közös tevékenységet. . Az így elõálló hermeneutikai szituáció alapvetõen különbözik attól. az elvégzendõ mûveletek és az egész cselekvés céljai standardizáltak. miközben az ezek eredményeként elõálló tapasztalatok bizonyos mértékig függetlenek a cselekvõktõl. mi ezeknek az adatoknak a jelentése/jelentõsége. melyekkel a kutató nem kerül fizikai kapcsolatba. mintha ugyanannak a laboratóriumnak a munkaállomásánál dolgoznának. s az írott vagy szóbeli beszámolót követõ kutató nem folyamatosan alakuló. melynek eszközei. Ez utóbbi mozzanat nem sokban különbözik a régóta ismert telekonferenciától. a cselekvés közösségét. Ezzel a berendezés olyan közös nyelvjátékba kapcsolja a kutatókat. egyúttal távolság teremtõdik a kutató és a mûszer által elõállított jelek között is. Azzal.

2. mint az. olyan helyzetben vannak. mely erõsen emlékeztet a köznapi kommunikáció körülményeire. folyamatokat vagy dolgokat látott és manipulált. nem a kutató elvárásai által formált jelentésük van. különbözõ helyeken lévõ tudósok egyidejûleg vagy idõben eltolva. s az ehhez szükséges fogalmak közös kialakítása. A tapasztalat közössége Amíg a ténylegesen a laboratóriumban dolgozó tudós valóságos eseményeket. A digitalizálásnak köszönhetõen. így a cselekvési szituációk közössé válásával közössé válnak a tapasztalatok is. A korábbiakban a szó fenomenológiai értelmében csak az rendelkezett egy megfigyelés vagy kísérlet során keletkezett tapasztalattal. ilyen helyzetben több joggal beszélhetünk „közös” cselekvésrõl. s ténylegesen belenézett a távcsõbe vagy mikroszkópba. a cselekvõk különféle rövid és hosszú távú céljai. Nincs senki térben közelebb vagy távolabb a megfigyelt és manipulált folyamatoktól vagy a mûszerektõl. hogy a kísérlet vagy megfigyelés helyszínén tartózkodó tudós valamiképp közvetlenebb kapcsolatban van a realitással. Másfelõl. Mindenki más csak az õ szavait vagy az általa megadott számokat. mert a feladat nem a cselekvõk intencióinak azonosítása. legjobb esetben fényképeket látott. az adatok pontosan ugyanúgy je- . illetve újra és újra pontosan ugyanazt láthatják. illetve alakíthatják monitoraikon. a kölcsönös megértés azért is könnyebb. aki az esemény idõpontjában ténylegesen a helyszínen volt. aki ott van a laboratóriumban.A tudomány nyelvjátéka 101 sek. Minthogy a közös cselekvés végrehajtása közben a kutatók folyamatosan hallják és látják is egymást. érzelmei és szándékai által meghatározott világában. így még a látszata is megszûnik annak. jelen nem lévõ kollégája ellenben kénytelen volt beérni ezek szöveges leírásával. de még az utóbbi évtizedekben használt filmek sem ugyanazt a benyomást közvetítették. mint a valóságos életszituációk sokkal komplexebb. számokkal és képekkel. az ennek eredményeként tapasztaltak közös értelmezése. A standardizációnak köszönhetõen. melyet a jelenlévõ szerzett. addig valódi különbség volt kettejük ismeretelméleti pozíciója között. hanem részvétel a cselekvésben. A digitális adatrögzítés ebben alapvetõ változást hozott: egyre több berendezés monitoron jeleníti meg az adatokat. hanem olyan. mint az adatokat valamely távoli helyen vagy akár késõbb vizsgáló társa. melyet különbözõ tudományos közösségekhez tartozó kutatók együttmûködve alakítanak ki. 1.

veszélyes helyekre küldött robotok stb. mint a tudományos kísérletek vagy megfigyelések méréseivel kapcsolatban (ami nem jelenti azt. hanem a folyamatok. (Sõt: bizonyos mértékig igaz ez idõben elõre is. mint a köznapi életben. mint azok. Nemcsak azért.) gyûjtenek be. melyeket emberi jelenlét nélkül. a tudomány korlátozott empirikus dimenziójában a tapasztalat valódibb közössége állhat elõ. A köznapi tapasztalatoktól különbözõ tudományos tapasztalatok személytelenségének tiszta példái azok az utólagos közös értelmezésre váró adatok. mert a valóságos élet eseményeivel kapcsolatban sokkal több érdek. érzelem. részben hozzáférhetõk a közös. melyek a valóságos élethelyzetekben való testi és szellemi jelenlét teljességével kecsegtetnek.) A képalkotó eljárásoknak köszönhetõen. aki az adott pillanatban épp a monitora mellett ült. hiszen a drága és bonyolult kísérleteket elõre szimulálják a számítógépeken. de azért is. a személyes kapcsolatok élményszerû teljessége fontos. események meghatározott aspektusa. mint az a csillagász. például az égitestek fizikai és kémiai tulajdonságai. mindenki ugyanazt látja monitorán. mert ott ténylegesen egy látószöget csak egyetlen ember foglalhat el. szenzorok. s így többé-kevésbé mindenki tapasztalata más. s együtt értelmezett jelenségeket . a tudományfilozófus eltekinthet azoktól a lelkesült ígéretektõl.102 Laki János lennek meg. hogy itt ne játszanának szerepet ezek a tényezõk). A tudomány cselekvési és tapasztalati szituációiban való távjelenléthez nincs szükség ilyen komplex tapasztalatra: nem az életvilág. s másoknak az eseményekre vonatkozó elgondolásait is folyamatosan megismerheti. Nincs senki közelebb vagy távolabb idõben sem: aki egy évvel késõbb hívja be gépére a teleszkóp által ma rögzített szupernova-robbanást. s mivel a megjelenõ képet eredményezõ események befolyásolásában is közvetlenül részt vehet. hogy érdemes-e azokat valóban elvégezni. amelyeket a korábbi adatrögzítési technikákkal próbáltak hozzáférhetõvé tenni. s nem a hozzájuk kapcsolódó személyes vagy kulturális jelentések. Mivel pedig e tapasztalatok a digitális megjelenítésnek köszönhetõen pontosan ugyanazok is minden kutató számára. Mivel redukált cselekvési és tapasztalati szituációkról van szó. eldöntendõ. ugyanazt látja. E redukált tulajdonságok részben definiálhatók. személyes motívum hatja át az embereket. 2. az események ugyanúgy kontrollálhatók a világ földrajzilag távoli laboratóriumaiban. a monitorok által közvetített empirikus tapasztalatok jelentéstelítettebbek és valóságosabbak. automatikusan pásztázó mûszerek (mûholdak.

31 vagy tévesek. auditív és haptikus benyomásokból nem rakható össze az élményvilág. jártasságra. Az az állítás. de irreleváns. a pozitronemissziós tomográfot alkalmazó orvosok vagy a részecskegyorsító fizikusai esetében? A mûszerek mûködtetéséhez. mint például érzékeny és bonyolult mikroszkópok behangolása. Hubert L. (1972): What Computers Can’t Do. 147–168.32 de vannak olyan készségek. de a tudomány nem is élményeket. mint az a (Ryle. m. jogos.29 miszerint az intelligens viselkedésben fontos szerepe van a testnek. 31 Lásd a robotölelési példát i. hogy a gyakorlati ügyesség nem szerezhetõ meg távtanulással. mérés és kísérlet számára. amit a közvetített jelenlét kizár. hogy a szakértelem részét képezõ készségek nem szerezhetõk meg a cybertérben. katéterek vezetése. de nem a vizsgált dolgokkal való közvetlen fizikai kapcsolatra van szükség. melyek begyakorlásában a szimulációt lehetõvé tevõ elektronikus eszközök nagyon jó szolgálatot tesznek. Hubert L.. ritka tapasztalatok elemzése stb. hogy a közvetített vizuális. (2001): On the Internet. A Critique of Artificial Reason. a fontos jelek észrevevéséhez és értelmezéséhez készségre. hanem szikár adatokat keres. m.30 mint a tudományban alkalmazott távmanipulációra illenek. 32 I. New York–Evanston–San Francisco–London: Harper and Row Publishers. Hubert Dreyfus több alkalommal is fölhozott ellenvetése. 30 Dreyfus. a Mars-szondák méréseit elemzõ bolygókutatók. ahol eddig is döntõ jelentõségû volt a mûszeres tapasztalatszerzés és a kísérleti eszközök általi cselekvés. így az a kritika. a távjelenlét újdonsága nem a természetes emberi test funkcióinak átvételében. hogy a távjelenlét nem biztosítja a kommunikáció személyességét. Milyen testi involváltságról lehetne szó például a mûholdképeket tanulmányozó klimatológusok. 67. . kevéssé alkalmazható a tudományra. hanem a tapasztalat individuális jellegének megszüntetésében van. Valóban nem lehet videofelvételekrõl megtanulni futballozni. 69. Tagadhatatlan. a mûszeres apparátus 29 Dreyfus. nagyon drága vagy nagyon hosszadalmas kísérletek elvégzése. Ellenpéldái helyenként inkább a televíziós közvetítésre. A tudomány ebben a tekintetben minden mástól eltérõ nyelvjátékot teremt. 64. London–New York: Routledge. A tudományban.A tudomány nyelvjátéka 103 eredményezõ megfigyelés. gyakorlottságra. Polányi és mások gondolatát felidézõ) példa. máskor magától értetõdõ dolgot bizonyítanak (a távjelenlétbõl szükségképp hiányzik a testi kapcsolat intimitása). veszélyes környezetben mûködõ robotok irányítása.

csakis mindenki számára hozzáférhetõ empirikus adatokra és elvileg mindenki számára érthetõ megfontolásokra.”33 Bárhogy álljon is a helyzet az élet egyéb kontextusaival. Szükség van arra.104 Laki János kezelésére vonatkoztatva sokszor nemhogy hamis. melyek a távjelenlétbõl hiányzó személyességet és intimitást állítják elõtérbe. de semmiképp sem azonos a valóságossal. nem vagy alig explikálható jelzéseket. Mindent összevéve. E redukált kontextusban a távjelenlét „valóságossága” két dolgot jelenthetne: 1. de nem is nélkülözhetetlen. amikor megállapításaiban egy kalap alá veszi a tudományos és nem tudományos kontextusokat: „…a szakértelem nem szerezhetõ meg a testetlen cybertérben. – kiem. J. 71. kezet foghassanak. ezért legföljebb olyan pótszer lehet. Dreyfus nem jár el körültekintõen. de épp az ellenkezõje igaz: ott szerezhetõk meg igazán. hogy a tudomány más kontextusban zajlik. a távmanipulációval kezelt mûszerek magát a valóságot jelenítik meg. m. belátásokra. mint amilyen egy beszélgetés hangulata. mint az élet többi része. s nem ugyanazok a normák érvényesek rá. L. Nem árt ez a tudományos együttmûködésben sem. személyes meggyõzõdésre. A tudományfilozófia utóbbi ötven évének fejleményei után kiábrándítóan „pozitivistán” hangzik ez a megállapítás.34 Házasságot kötni jobb személyesen. mint Harlow kísérletében a kismajmok számára a szõranya: jobb. 68–69. mint a drótanya. a gyakorlati tanulás [apprenticeship] csak az otthon. Ellentétben a távtanulás lelkes híveinek véleményével. hogy az üzletfelek egymás szemébe nézhessenek. A tudományos kontextus elkülönítése még hasznosabb lenne azoknak az ellenvetéseknek az esetében. A távjelenlét egységes intellektuális és cselekvési teret hoz létre. 33 I. különleges kifinomultságot igénylõ tapasztalatokra. . a csak közvetlenül érzékelhetõ személyesség. a kórház. a laboratórium és a különbözõ szakmák mûhelyeiben történhet. kialakítsák a bizalom és személyesség légkörét. m. A távjelenlét – hangsúlyozza Dreyfus – elveszíti a finom. egy ölelés intimitása. 34 I. s ugyanez a helyzet az üzlettel is. melyben a legeredetibb gondolatokat is standard érveléssel kell megvédeni: nem hivatkozhat senki megérzésekre. holott csupán arra hívja fel a figyelmet. a „laboratórium” esetében egyre szaporodnak az ellenpéldák. a sportpálya.

Ahhoz. Akár valóságos kvarkok nyomai jelennek meg a monitorokon. Vannak érvek a tudományos realizmus mellett. s tudományos tevékenységüket együtt végzik. hogy csakis az elsõ lehetõségrõl beszélhetünk. Az elsõ lehetõségrõl nem sokat mondhatunk. Flecktõl Hagströmön át Kuhnig magától értetõdõnek számít. A tudomány nyelvjátéka Az együttmûködés redukáltsága nem jelenti azt. a távegyüttmûködés során a partnerek teljes értékû személyes kapcsolatban vannak. akár a berendezés mûködési elvét tartalmazó elmélet lenyomatai. kontextustól különbözõ. s ennek következtében más közösségekétõl az .A tudomány nyelvjátéka 105 2. mint mi fentebb. ez nem a mûszer távolról vagy közelrõl történõ használatának függvénye. amellett érveltem. Nehezebben védhetõ az az álláspont – s ennek megfelelõen kevesebben is képviselik –. valamint az ezzel egyidejû kommunikáció lehetõségét kell biztosítani. Jóval gyakoribb a relativizmust a tudományos közösségen belüli szociológiai folyamatokból vezetni le. hogy tudniillik a tudomány a környezetét képezõ társadalmi. akik folyamatos személyes kapcsolatban állnak. hogy mivel az izolált tudósközösségekben különbözõ gyakorlatok alakulnak ki. Az externális és internális szociológiai folyamatok különbözõségének regisztrálásából azonban nem arra a következtetésre jutnak. hogy tudományos közösséget azok a kutatók alkotnak. hogy tudományos értelemben távjelenlétrõl beszélhessünk. hogy e közösség gondolkodásmódját az azt körülvevõ tágabb kultúra és társadalom határozza meg. Ami a második lehetõséget illeti. de ezek nem érintik a mûszerek távmûködtetésének kérdését. gazdasági. redukált s ezért standardizált társadalmi összefüggésrendszer és gondolkodásmód. ezzel más-más fogalmi sémák jönnek létre. 3. a tudományban a távjelenlét nem lép föl ilyen igénnyel. csak a berendezések által szolgáltatott adatokhoz és a berendezésekkel végzett mûveletekhez való közös hozzáférést. politikai stb. vallási. hogy a tudományos gondolkodás teljesen izolált lenne a társadalmi és kulturális környezetétõl. A döntõ kérdés az. sajátos. mit tekintünk tudományos közösségnek: egyegy izolált kiscsoportot vagy az azonos tudományterülettel foglalkozó kutatók összességét. A tudomány relativista felfogása mellett érvelõk számára nem kérdés. Inkább azt hangsúlyozzák. hogy eltérõen az élet egyéb kontextusaitól.

a tapasztalatokkal való koordinálásának kontextusai és a nyelvhasználati. hogy teljes értékû kompetenciára csak szocializáció. akadályozza a szabad együttmûködést. hogy a tudományos tudás többé-kevésbé elkülönülõ csomópontokban keletkezik. akkor egy csoport korlátozhatja a tudományos kommunikációt. gondolkodásmódok jönnek létre. a „kommunikációs zárlat” végeredményként. elõléptetés és finanszírozás kontroll alatt tartásával. akkor mindenki csak saját csoportjának empirikus és interpretációs gyakorlatában vehet részt. s az új- . a tevékenységben. melyet mintakövetés útján sajátítanak el a benne szocializálódók. A tudomány konzorcializálódása és a hely jelentõségének leértékelõdése szemantikailag úgy konkretizálódik. Az összemérhetetlenség. Vagyis a tényleges helyzet az. s nem teoretikus reflexió révén lehet szert tenni. A relativizmus éppen annak következménye. holott ez a viszony éppenséggel fordított! Amennyiben a tudományos közösségen belüli érdekek párosulnak az izoláció megteremtésének technikai és hatalmi lehetõségével. azaz a kommunikációs akadályok nem következményei a gondolkodásmódok különbözõségének. így a fogalmak nem a sokféleség versenyébõl és szintézisébõl keletkeznek. a gondolkodásmódok és a gyakorlat különbözõségének következményeként jelenik meg. A fogalmak nem definíciókon. tájékozódás. kapcsolatteremtés. a kiképzés. hiszen ha léteznének explicit definíciók. hogy az egyes közösségek különbözõ fogalmi sémákat definiálnak. s ha az egyes közösségek között nincs kapcsolat. így az ebben a rendszerben mûködõ tudományok speciális fogalmainak interpretálása megszûnik tisztán elméleti kérdés lenni. A tekintély. A digitális adatkezelés. értelmezési szituációk. hogy közössé válnak a fogalmak létrehozásának. s nem a róla való beszédben megnyilvánuló tudást. hanem gyakorlaton alapszanak. dogmák és tradíciók rendszere izolációt eredményez. hogy a fogalmi sémák összemérhetetlensége. hanem elõidézõi! A fogalmi relativizmus hátterében nem az áll. a mûszerek távhasználata és az audiovizuális kommunikáció folyamatossága a tudományt az adott kutatási területen mûködõ tudósok összességének közös nyelvjátékává teszi. Közös cselekvési és tapasztalati szituációt teremt. de nem ütközne elvi nehézségekbe.106 Laki János összemérhetetlenségig különbözõ nyelvek. s ezáltal hozzáférhetõvé teszi a szótlan. publikálás. a kommunikáció csak nehézkessé válna. Nem arról van ugyanis szó. hogy az internetnek a tudomány e szektorában játszott szerepe nem írható le jól a „háló” metaforával. A távjelenlét által lehetõvé tett közös gyakorlat azt jelenti.

a kísérleti körülmények nem elég gondos elõkészítése vagy valami véletlen jelenség. új hatásokat hoznak mûködésbe. közösen gondolnak ki új berendezéseket stb. amelyrõl még azt sem lehet tudni.A tudomány nyelvjátéka 107 donság a kész anyag gyors közvetítésében és könnyû visszakereshetõségében áll. hanem beléphetnek az értelmezni kívánt nyelv használati kontextusaiba. korrekciókat és megerõsítéseket kaphatnak. mint vibráló pontot a képernyõn. mely inkább csak az explicit (vagy explikálható) kognitív tartalmak felderítésére ad esélyt. Az új hermeneutikai szituáció jellegzetessége. az elvárásokba bele nem simuló rendellenességeket. hogy a mûszer hibája. izolálják a kísérletben szerepet játszó hatásokat. akik azt csak bemutatásra szánt prezentáció formájában olvassák. hogy megteremtõdik az . azonosítják a peremfeltételeket. Folyamatos visszajelzéseket. informálás célzatával kialakított szövegekkel és egyenletekkel vannak kapcsolatban. így az elkülönült csomópontok közötti gyors és állandó kommunikáció helyett az adott tudomány közös nyelvjátéka. Nyers alakjukban látják az adatokat. elméletbe nem épült tapasztalatokat. még nem értelmezett. észrevehetik a fogalmak inadekvátságát bizonyos szituációkban. Az együtt játszott nyelvjáték természetesen a megértés összehasonlíthatatlanul jobb feltételeit kínálja. mint azok. anélkül értik a végeredményt. új anyagokkal új reakciókat indítanak. még nem tényekké kristályosulva. A résztvevõk egészen más viszonyban lesznek a végeredményként nyelvi formában testet öltõ elmélettel. mint érthetetlen foltokat a teleszkóp vagy mikroszkóp adta képen. a külön hermeneutikai erõfeszítés nélküli kölcsönös megértés lehetõsége jön létre. Nem arról van szó. A kollaboratórium. melyben ellenõrzik a jel eredetét. és speciálisan e célra kigondolt eljárásokkal ellenõriznek. s részt vehetnek a fogalmak módosításaiban és pontosításaiban. alkalmazásának és módosításának valódi használati kontextusaiba visz. mint a kész szövegek utólagos interpretációja vagy fordítása. interpretálásra vagy tanulásra lenne szükségük. A kutatók magába a tudáselõállító folyamatba léphetnek be. sõt résztvevõi lehetnek a fogalomképzést körülvevõ és támogató manipulatív és verbális folyamatnak. hanem mint zavaró momentumokat. kezdeti hipotéziseket állítanak föl. Ezek a kutatók végigmennek azon a folyamaton. megoszthatják a nyers. s mivel részesei ennek. hogy az értelmezõk már nem csupán prezentációra szánt. majd vitatnak. távjelenlét és távmanipuláció a fogalmak kialakításának. hogy bármiféle fordításra. Kész értelem kommunikálása helyett az értelemképzés közös közegét nyitja meg. a berendezések mûködését.

mert a nyomtatott szöveg eltávolít a tudományos gondolatok képzõdésének kontextusától. s így létre sem jönnek összemérhetetlen nyelvek. Nem azért. Úgy állítja be a tudományt.108 Laki János összemérhetetlen nyelvek közötti fordítás vagy interpretatív közvetítés újfajta lehetõsége. és nem állandóan hozzáférhetõk. drága. mint tisztán nyelvi képzõdményt. hanem a tudósok teljes közössége által mûvelt komplex nyelvjátékról van szó. hogy az azonos tudományágakon belül közös nyelvjátékot játszanak a résztvevõk. hanem arról. mert az lassú. keresés). rugalmatlan. . s elfedi azt a tényt. A tudomány egyre kevésbé illeszkedik a nyomtatott kultúrába. termékei nehezen kezelhetõk (tárolás. hanem azért. hogy a tudomány egyre nagyobb részében nem csupasz szemantikáról. s annak értelmezési nehézségeket eredményezõ dokumentációjával helyettesíti azt.

: 346). még akkor is. valamint a filmcím nyomán szintén „Star Wars”-ként aposztrofált – Teller Ede által támogatott – amerikai „csillagháborús” katonai programra. Andrew [1995]: Science Backlash on Technosceptics. Baltimore: Johns Hopkins University Press. A kifejezés. hadüzenet jellegû monográfia 1994-es megjelenésével kezdõdött.1 A cím – amelyet szándékosan nem szó szerint fordítottunk le2 – arra a vitára utal. mely a biológus Paul Gross és a matematikus Norman Levitt által közösen írt. Norman (1994): Higher Superstition: The Academic Left and its Quarrels with Science. (A magyar nyelvben a „tudomány” szó – az angol science-szel ellentétben – egyaránt jelenti a természet. a „Star Wars” címére.) 3 Gross. . október 2.3 s amely vitában egyik oldalról a természettudományokkal szemben megfogalmazódó tudományfilozófiai és posztmodern kritikák radikális tenden* A szerzõ ezúton mond köszönetet az OTKA-nak. Paul–Levitt. nyilvánvalóan rájátszik a neves filmtrilógia. In: The Nation. amely a T046261 számon támogatta a jelen tanulmány megszületését. Ullica (szerk.) (2000): Beyond the Science Wars: the Missing Discourse about Science and Society. BEVEZETÉS 2000-ben a New York-i Állami Egyetem kiadásában megjelent egy tanulmánykötet A tudományok háborúján túl címmel.Szcientizmus és antiszcientizmus a tudományfilozófiában* A Sokal-affér üzenete a tudományfilozófia számára Székely László 1. Ezért a vonatkozó magyar „átültetés” során a filmtrilógia magyar címének szerkezetét követjük. Albany (New York): State University of New York Press. 1 Segerstrale.és a humán tudományokat. ha fordításunk visszafordítása – the war of science – a „science” szó speciális angol jelentése miatt már félrevezetõ volna. amelyet Andrew Ross a német „Kulturkampf ”-ra utaló „Culture Wars” mintájára vezetett be (Ross. 2 A „Science Wars” kifejezés pontos fordítása: „tudományháborúk” vagy „a tudomány körüli háborúk”.

s a szerkesztõk – nem véve észre parodikus jellegét – elhelyezték az írást a folyóirat tematikus számában. A szerkesztésbe azonban – mint amint ez ma már közismert – egy kis hiba csúszott. Egy francia fizikus. E „hadüzenetet” – Gross. A paródiatanulmányt . Beckhez. század húszas–harmincas éveiben nagy tekintélyû. Sir Arthur Eddingtont kifigurázó három fiatal fizikushoz. Alan Sokal ugyanis – a 20.) 6 Beck. W . mely reprezentatív módon fölsorakoztatta a Gross és Levitt által meghirdetett ügy mellé csatlakozó neves tudósokat. Bethe-hez és Riezlerhez hasonlóan.110 Székely László ciái miatt háborgó természettudósok. 7 Sokal. hogy választ adjanak a korábbi évtizedekben jelentõs hatást és ennek nyomán egyetemi-intézményi befolyást szerzõ természettudomány-ellenes – vagy legalábbis általuk ilyennek vélt – filozófiai és szociológiai bírálatokra. (A Social Text speciális duplaszáma a „science wars” témának szentelve.).4 s melynek szervezõi arról is gondoskodtak. Levitt és Martin Lewis szervezésében – egy hasonló témájú és célú konferencia követte 1995 júniusában „Megfutamodás a tudomány és az ész elõl” címmel. H. sz. kiváló angol fizikus-csillagászt. 19. Andrew (szerk.–Riezler. de Sokal tréfacikkét már nem tartalmazó könyv változata a Social Text elõbbi számának. Gross és Levitt a természettudományok és a természettudományos megismeréseszményhez kötõdõ tradicionális racionalizmus nevében és védelmében léptek föl.) (1996): The Flight from Science and Reason. (1931): Bemerkungen zur Quantentheorie der Nullpunktstemperatur. tudománytörténészeket és filozófusokat.–Bethe. (A bõvített. A kihívásra a New York-i Social Text címû folyóirat a másik oldal képviseletében tematikus kiadványt adott közzé5 – ennek a „csillagok háborúja” mintájára képzett címe nyomán terjedt el a vitának a „tudományok háborúja”-ként történõ.) (1996): Science Wars. In: Social Text. 46–47. Andrew Ross által már korábban használt megjelölése. Ross. Durham–London: Duke University Press. akik 1931-ben a Naturwissenschaft címû német folyóiratban jelentették meg paródiacikküket6 – megtréfálta a szerkesztõket: a folyóirat törekvéseit a fizika oldaláról alátámasztani kívánó tanulmányként egy olyan cikket küldött be a szerkesztõségbe.7 Sokal a paródia4 Vö. In: Naturwissenschaften. s céljuk az volt. Martin (szerk. 46–47: 217–252. amely valójában a természettudományokkal foglalkozó posztmodern írásokat parodizálta. Alan (1996): Transgressing the Boundaries: Towards a Transformating Hermeneutics of Quantum Gravity. másik oldalról az érintett filozófusok és posztmodern gondolkodók szembesültek egymással.: Gross. hogy a konferencia a sajtóban publicitást kapjon. New York: New York Academy of Science. Paul–Levitt. In: Social Text. 5 Social Text (by the editors of) (1996): Science Wars. Norman–Lewis. G.

Segerstale és szerzõtársai úgy érzik. hogy a vita tárgykörében megfogalmazódó kérdéseket kívülrõl. (Kutrovácz Gábor fordítása. mely válogatást tartalmaz az e lapokban megjelent hozzászólásokból. addig a jelen tanulmány az episztemológiai vonatkozást szem elõtt tartva tekint vissza a Sokal-afférra. Jean (1998): Intellectual Impostures. hogy bár komoly filozófiai kérdésekrõl folyt a vita. In: BUKSZ. de általában – a tudományok háborújára . magyarul megtalálható e kötet magyar nyelvû kiadásában: Sokal. egyik félhez sem csatlakozva elemezzék.) 10 Bár a vita idején a tudományfilozófiai szaklapok nemigen foglalkoztak a Sokalüggyel. s ezáltal – természetesen a terjedelmi határok szigorú keretei között. 8 Sokal. s a Segerstale által szerkesztett. A cím arra utal. május–június: 62–64. a vita lecsendesülésével megjelent egy-két tanulmány. s – némivel késõbb – a párizsi Le Monde. nyár: 129–136.) A Sokal-vitáról Magyarországon Bencze Gyula fizikus és Fehér Márta tudományfilozófus között történt egy rövid pengeváltás a Magyar Tudomány címû folyóiratban (1998. december.8 s az ennek nyomán kirobbanó Sokal-botrány révén a filozófiai-tudományfilozófiai viták tekintetében régen nem tapasztalt. 1999. Alan–Bricmont.) 9 Sokal leleplezõ cikke után a New York Times elsõ oldalára került a téma. University of Nebraska Press. Profile. a Los Angeles Times. Jean (2000): Intellektuális imposztorok: posztmodern értelmiségiek visszaélése a tudománnyal.. A kötet címében szereplõ „túl” azonban mégsem elsõsorban erre – az idõbeli dimenzióra – vonatkozik. Alan–Bricmont. április). szokatlanul széles publicitást kapott a két szemben álló fél közötti diszkusszió. csupán a legfontosabb gondolatok fölvázolásával – mintegy Segerstale szociológiai orientációjú kötetének ismeretelméleti-tudományfilozófiai ellenpárját kínálja. amelyet kifejezetten ajánlunk az olvasók számára (Kampis György [2001]: Az igazság pillanata helyett. (Újraközölve in: Lingua Franca [by the editors of]: The Sokal Hoax: The Shame That Shook the Academy. s ezért szükségesnek tartják. Amíg Segerstale és szerzõtársai mindezt a szociológia és különösen a tudományszociológia szempontjából kívánják megtenni. s néhány rövid ismertetés és értékelés mellett a BUKSZ-ban a Sokal–Bricmont-könyv magyar fordítására reflektálva Kampis György tollából született meg az üggyel kapcsolatos mindmáig egyetlen részletesebb filozófiai elemzés. s olyan további – elsõsorban az értelmiség széles köreiben olvasott – lapok is foglalkoztak a botránnyal. jelen írásunk elején említett kötet már a lecsengés idõszakában jelent meg. amely a jelen íráshoz hasonlóan – ha nem is konkrétan a Sokal-afférra. Alan (1996): A Physicist Experiments with Cultural Studies. London.Szcientizmus és antiszcientizmus a tudományfilozófiában 111 tanulmány 1996-os megjelenését követõen a Lingua Franca folyóiratban tájékoztatta az olvasókat az általa elkövetett tréfáról. az igazi diszkussziót megakadályozta a felek háborús jellegû szembenállása. Lincoln and London.) Budapest: Typotex.10 Sokal újraközölte a következõ kötetben: Sokal. például: Lingua Franca 2000. a londoni The Observer. In: Lingua Franca. mint például a Washington Post.9 A Sokal tréfája által kiváltott szenzáció mintegy négy évig tartott. (Vö.

Feminism and Postmodernism. mely a természettudományos megismerés episztemológiai értékének és a természettudományok kulturális és társadalmi szerepének egyoldalú túlértékelésére utal. mint egy sajátos hitet. Uõ (2000): Science. mely a természettudomány értékelése során kifejezetten a károsnak tartott mozzanatokra fekteti a hangsúlyt (a természet kizsákmányolása. Parson. (69) 4: 645–651. A KULTÚRTÖRTÉNETI ÉS TÁRSADALMI KONTEXTUS A „szcientizmus” napjainkban gyakran használt kifejezés.11 Sorell jellemzésében a tekintély és a komolyság az epszitemológiai értékre. hiszen e kritikák éppen a szcientista képzetek helytelenségének bemutatására – azaz a szcientista álláspont ellen – irányulnak. 11 Sorell. Values. K. Noretta (2000): „New Age” of Science: Constructivism. 51: 667–683. . London: Routledge. illetve kulturális és szellemi beállítódást bírálja. az elnyomás társadalmi-ideológiai technikáiban). hanem arra vonatkozó. In: Philosophy of Science. A szcientizmussal szembeállított antiszcientizmus fogalma a szó legtágabb értelmében magába foglalja a szcientista nézeteket kritizáló valamennyi irányzatot. mely szerint „a tudomány.112 Székely László 2. s különösen a természettudomány az emberi tudás messze legértékesebb része – messze a legértékesebb. E kritikákon belül kialakult azonban a szcientizmusnak egy igen radikális oppozíciója is. Ian (2000): How Inevitable Are the Results of Successful Science? In: Philosophy of Science (67) 3: 58–71. In: British Journal for the Philosophy of Science. and the Value of Science. illetve: Hacking. a hasznosság pedig a természettudományból fakadó vélt vagy valós kulturális. vagy a leghasznosabb”. gazdasági és szociális elõnyökre és haszonra utal. és tekint vissza: Koertge. tekintélyelvûség. etikai. azt túlértékelõ álláspontot. mivel a legtekintélyesebb. (2002): Critical Notice: Scientific Civilisation and Its Discontents: Further Reflexion on the Science Wars. mely néhány bekezdés erejéig foglalkozik Steven Weinbergnek a Sokal-vitához történõ hozzászólásával. In: Philosophy of Science. környezetrombolás. hanem – az elõbb jelzett negatív mozzanatokat a természettudomány lényegébõl eredeztetve – a szcientizmus adekvát kritikáját a természettudomány episztemológiai értékének redukálásában („dekonstrukciójában”). Tom Sorell a szcientizmusról írt monográfiájában a szcientizmust úgy jellemzi. (67) 3: 45–47. a természettudomány objektivista szemléletmódjának fölhasználása a befolyásszerzésben és hatalomért folyó harcban. Ez a radikális oppozíció ezért nem csupán a szcientizmust magát mint a természettudománnyal nem azonos. Tom (1992): Scientism. vagy a legkomolyabb.

Ám ez az újkori gondolkodástörténetben fokozatosan kirajzolódó és a 20. Az egyik fél. mely hisz az emberen kívüli. A Sokal-vita tekintetében e mély gondolkodástörténeti beágyazottságra Rorty mutatott rá a tárgykört érintõ egyik rövid írásában. hogy a Rorty által jelzett átfogó – a protagórasziként és a platóni–arisztotelésziként megjelent fölfogás ellentétével jelzett – gondolkodás. hogy ezen utóbbit helyesebb volna platóni–arisztotelészi világfölfogásként megjelölni.Szcientizmus és antiszcientizmus a tudományfilozófiában 113 társadalmi-politikai meghatározottságának leleplezésében látja. míg a másik oldal. . az egész európai kultúrtörténetet átívelõ filozófiai-gondolkodástörténeti trend aktuális megjelenéseként értelmezi a Sokal-tréfa nyomán kibontakozott diszkussziót. s a következõkben az „antiszcientizmus” megjelölést használva elsõsorban ezekre a radikális szcientizmuskritikákra fogunk gondolni. a platóni filozófia és kozmológia követõje. a protagóraszi filozófia és világfölfogás örököse. A szcientizmus és antiszcientizmus ellentéte karaterisztikus formában csupán a 19. melyet az a meggyõzõdés vezet. hanem a kozmosz tõlünk független egyetemes rendjén – de ezzel természetesen itt nem foglalkozhatunk. hiszen benne az újkori természettudományok által meghatározó módon befolyásolt ismeretelméletek.) Közismert. de mindenképpen találóan – két nagy. század végén. század elsõ felében egyik oldalról a termé- 12 Rorty. században kifejezetté váló két kulturális tendencia. század végétõl fogalmazódott meg. november.és kultúrtörténeti ív a természettudományok relációjában a 19. emberek feletti mértékekben és rendben. In: The Atlantic Monthly. ontológiák és etikák és az ezekkel szemben álló filozófiák ellentétérõl van szó. majd a 20. s gyökereiben – mint oly sok jellegzetes kortárs európai kulturális vagy szellemi alternatíva – egészen az ókori görög filozófiáig visszavezethetõ.12 (Megjegyezzük. Mindennek nyomán az így jellemzett radikális antiszcientizmusban a szcientizmus kritikája határozottan természettudomány-ellenes jegyeket vesz föl. illetve szellemi beállítódás szélesebb és mélyebb gondolkodástörténeti kontextusba illeszthetõ. hiszen e kontextusban nem a platóni filozófia specifikumát adó ideaelméleten van a lényeg. hogy „mindennek a mértéke az ember ” – fejtegeti Rorty –. s tágabb értelemben is csupán az újkori természettudományok kialakulásától kezdõdõen beszélhetünk róla. Itt Rorty – némileg talán leegyszerûsítve. Richard (1999): Phony Science Wars.

illetve Dilthey. Uõ (1923): Kulturtudomány és természettudomány. 16 Heidegger. mint tudománytalant.23. Mezei Balázs.) Budapest: Atlantisz. (Juhász Anikó. (Ezt szemléletesen 13 Vö. Sorell 1992. s ennek részeként megteremtsék a természettudományokkal szemben módszertanilag is önálló „kultúr ”. Budapest: Gondolat. Edmund (1998): Az európai tudományok válsága I–II. 14 Spengler. 75–99. például: Rickert. (Berényi Gábor. Kardos András. Ezt követõen a szcientizmus és a fenti értelemben vett antiszcientista álláspont – amely tehát nem egyszerûen a szcientista nézetet vitatja. Martin (1989): Lét és idõ.) (1992): A Bécsi Kör filozófiája. (Válogatta és ford. a tulajdonképpeni.14 Husserl. Wilhelm (1974): A történelem fölépítése a szellemtudományokban. könnyedén elutasíthatott. Egyedi András és Ullmann Tamás fordítása.) Budapest: Gondolat. (Posch Árpád fordítása. hanem magát a természettudományt kritizálja – megjelent a tudományfilozófiában is. s ennek részeként megfogalmazódott a „tudomány válságának” eszméje (Husserl). Altrichter Ferenc (1992): Bevezetés. a klasszikus episztemológiától önmagát tudatosan megkülönböztetõ tudományfilozófia a Bécsi Kör filozófiai tevékenysége révén éppen az elsõ pólus. 3. Tübingen und Leipzig: Verlag von Mohr.vagy „szellem”-tudományokat. (Vajda Mihály. irracionálisat vagy a metafizikának elkötelezettet. Orosz István fordítása.) Budapest: Gondolat. Husserl és Heidegger. másik oldalról az újkori természettudomány kultúrfilozófiai kritikáiban jelent meg. 1957. a különbözõ tudásszociológiai törekvések stb.: Erdélyi Ágnes.114 Székely László szettudományos pozitivizmus. 15 Husserl. . Oswald (1994–1995): A Nyugat Alkonya I–II. Csejtei Dezsõ és Simon Ferenc fordítása.) Budapest: Európa. 17 Vö. Bacsó Béla.). hogy a filozófiát és a humán kutatásokat megvédjék a természettudományos módszer behatolásától.15 Heidegger16). 497–510. Angyalosi Gergely. melyeket azután õ maga a saját normái alapján. a szcientizmus filozófiai reprezentánsaként született meg.) Budapest: Franklin-Társulat. a szcientizmus filozófiai kritikái csak a tudományfilozófián kívül fogalmazódhattak meg (Frankfurti Iskola.17 S mivel ennek megfelelõen a tudományfilozófia a század elsõ felében a filozófiai szcientizmust képviselte. In: Altrichter Ferenc (szerk.13 A határozottabb irányzatok viszont átfogó filozófiai kritikát próbáltak nyújtani az európai természettudományról mint olyanról (Spengler. Pfullingen: Neske. Heinrich (1902): Die Grenzen der Naturwissenschaftlichen Begriffsbildung: Eine logische Einleitung in die historischen Wissenschaften. Sõt. Martin: Der Satz vom Grund. Ennek során a természettudományos megismeréseszmény dominanciájával szembeforduló „gyengébb reakciók” (a neokantiánusok vagy Dilthey) csupán arra törekedtek. Heidegger..

18) A kuhni fordulat jelentõsége ebben az összefüggésben éppen az volt. Shapin. Trevor (1993): The Golem What Everyone Should Know About Science. Sardar. hogy megváltoztatta a tudományfilozófia eredendõen szcientista jellegét. The Sociology of Solar-neutrino Detection. Thomas S. pénzügyi igényeinek és törekvéseinek a természettel szemben alapvetõ prioritást tulajdonító) szociálkonstruktivista irányzatokat. Cambridge: Cambridge University Press. de éppen ezért informatív és paradigmatikus. Pinch. s lehetõvé tette a szcientizmus tudományfilozófián belüli bírálatát.21 valamint a természettudományokra irányuló posztmodern de- 18 Carnap. Paul (2002): A módszer ellen. Paul (1993): Reconstructing Scientific Revolutions. Trevor (1986): Confronting Nature. Collins. Hoyningen-Huene. Thomas (1984): A tudományos forradalmak szerkezete. illetve az általa kívánatosnak tartott módszertantól eltérõ módszertant követõ filozófiákkal szemben alkalmazott. Chicago: University of Chicago Press. Dordrecht: Kluwer.Szcientizmus és antiszcientizmus a tudományfilozófiában 115 mutatja Carnap Heidegger-kritikája. Chicago–London: University of Chicago Press. Steve (2000): Thomas Kuhn. In: Altrichter (szerk. 299–322. Andrew (1984): Constructing Quarks. Steven–Schaffer. Boyle. Simon (1985): Leviathan and the Air-pump. (Bár ezen utóbbi kifejezetten ismeretterjesztõ jellegû. Budapest: Atlantisz. Budapest: Gondolat. How to Follow Scientist and Engineers Through Society. A Philosophical History for Our Times. Kuhn könyvének tudományfilozófiai hatásáról és a kuhni fordulat kulturális-társadalmi összefüggéseirõl vö. Fuller. de reprezentatívan illusztrálja azt a stratégiát. 19 Kuhn. még: Fehér Márta (1984): Thomas Kuhn tudományfilozófiai paradigmája. 21 Például Pickering. Princeton: Princeton University Press. például Feyerabend. Hobbes. Cambridge: Cambridge University Press. (2000): Thomas Kuhn and the Science War. Különösképpen Feyerabendet.) 20 Vö. melyet ez az irányzat a saját filozófiai horizontján kívül esõ gondolkodásmódokkal.20 majd az egyébként figyelemre méltó és színvonalas esettanulmányaiból gyakran radikális filozófiai következtetéseket levonó (így a tudományos diszkussziókat a politikai és jogi egyeztetõ tárgyalások mintájára értelmezõ s ezzel a természettudományos problémák megoldásában a tudósok társadalmi-hatalmi. Rudolf (1992): A metafizika kiküszöbölése a nyelv logikai elemzésén keresztül. A Social History of Particle Physics. Bruno (1987): Science in Action. .) 1992. Latour. Kuhn’s Philosophy of Science. Edinburgh: Edinburgh University Press. amely ugyan nem Heideggernek a tudományra vonatkozó nézetei ellen irányul. Cambridge: Icon Books. Z. Harry–Pinch.19 Ugyanakkor Kuhn nyomán – bár Kuhn még a legradikálisabb értelmezésben sem sorolható a természettudomány-ellenes antiszcientizmushoz (mint amiképpen ezt szcientista kritikusai ennek ellenére gyakran megtették) – a tudományfilozófiában is megjelent a radikális antiszcientizmus. and the Experimental Life. In: Kuhn 1984.

ahol a pozitivizmusvita antipozitivista oldalának. Chicago–London: University of Chicago Press. újraközölve: Lingua Franca: The Sokal Hoax. Jürgen–Pilot. A.–Collins. Bruce [1996]: Response: Mystery Science Theater. (szerk. Sokal. [1998]: Mi ez a nagy cirkusz? In: Magyar Tudomány. hogy azután a Sokal-vitában is megjelent a Snow által 1959-ben fölvetett problematika. Cambridge: Cambridge University Press. mind széles publicitásuk vonatkozásában a Sokal-vita elõdjeinek tekinthetõk. 98–126. amelyben a Social Text Sokalnak a tréfát fölfedõ cikkére reflektál (Ross. 9. vö. P . Budapest: Gondolat.22 valamint a pozitivizmusvitát. De a szcientizmus–antiszcientizmus-vita 20. 324–327. e viták nem kifejezetten a tudományfilozófián belül zajlottak.) (2001): The One Culture? A Conversation About Science. Harald–Popper. Mindez a párizsi diáklázadásban kumulálódott. In: Lingua Franca. Snow. az új generáció összefogásával elérhetõnek hitt illuzórikus jövõkép jegyében.23 Jóllehet.–Dahrendorf. . emberibb. Nem véletlen ezért. Neuwied–Berlin: Verlag Luchterhand. mely utóbbiban ugyan a szociológiáról volt szó. A vita mából visszatekintõ értékelését lásd: Sorell 1992. Frank Raymond (1962): The Significance of C. s így mind tárgyukban. valamint Sokal és Bricmont írásaiban is (Sokal–Bricmont 1998. s ugyanakkor békés eszközökkel. a természettudomány episztemológiai értéke és a természettudományos racionalizmus ismeretelméleti és kulturális státusza körül forogtak. In: Spectator. érték. Labinger. J. H. április). de gyakran föltûnik Sokal. egy jobb. július–augusztus. Theodor W . 23 Adorno. A hivatkozott hely: 58). amely nem annyira közvetlenül a természettudományokra. Andrew–Robbins.) (1976): Tény. a Frank22 Snow. Ebbe a nagy társadalomfilozófiai célba integrálódott magának a természettudománynak a kritikája is. Ugyancsak vö. ideológia: a pozitivizmus-vita Nyugat-Németországban. Cambridge: Cambridge University Press. a tudományfilozófián belüli szcientista és antiszcientista tendenciák társadalmi kontextusára tekintve azonban meg kell különböztetnünk a hatvanas–hetvenes éveket a nyolcvanas–kilencvenes évektõl. 24 Így a „két kultúra” kifejezés szerepel abban a válaszban.116 Székely László konstrukciós kísérleteket sorolhatjuk ide. de tematikájában bensõségesen kapcsolódott a Sokal-vitában késõbb megjelent problémákhoz. századi története kapcsán meg kell említenünk még a nevezetes „kétkultúra”-vitát. Karl (1969): Der Positivismusstreit in der deutschen Soziologie. A hatvanas évek nagy baloldali társadalmi mozgalmai számára az elnyomó társadalmi struktúrák elutasítása és az elidegenedés meghaladása volt a cél. mint inkább azoknak a korábbi években kialakult társadalmi funkciójára és a tudományos eredmények technikai alkalmazására irányult. 255. még: Papp Zsolt (szerk. 54–58. Hans–Habermas.24 A tudományfilozófiai viták. Charles Percy (1959): The Two Cultures and the Scientific Revolution. illetve Fuller 2000. Uõ (1964): The Two Cultures and a Second Look. sz. Leavis.

26 a „maszkulin gõg kivetülése”27 – azaz a természettudomány – ellen lázítsa lelkes hallgatóit. a finanszírozás kérdései. szociális és egyéb humán vizsgálódások („philosophical”. 194. nem hagyhatjuk említés nélkül. majd az egyetem hivatali szobáiban kávézgatva ugyanennek intézményi és financiális visszaszorítására szõjön összeesküvéseket. Jack (1975): Új teóriák a forradalomról. aki a „történelem bizalmasaként” – mintegy Bradbury regényébõl elõlépve – fontosságának tudatában egzaltáltan suhan át az egyetemek folyosóin. kulturális. Egyrészt a tudománnyal kapcsolatos antiszcientista értékítélet. Ugyanakkor a tudományra irányuló filozófiai.Szcientizmus és antiszcientizmus a tudományfilozófiában 117 furti Iskolának markáns képviselõje. 27 Uo. S ha már itt tartunk – bár talán igazságtalanul túl szarkasztikusak vagyunk vele –. s a tudományfilozófia egyik ágaként a szociálkonstruktivizmus némi popularitásra tett szert az egyetemek falain kívül is.28 25 Vö. In: Ross 1996. hogy a tudományfilozófiai tanszékek sejtelmes homályában elõbb az „emberi arrogancia megtestesülése”. aki a New York Times Magazine teljes oldalú fotóján . 28 Vö. a hetvenes években e három szimbolikus név mögött valahol fölsejlettek Feyerabend írásai is. Budapest: Kossuth. „social and human” studies of science) a köztudatban egyedül ezen irányzattal – s annak is átpolitizált változatával – azonosultak. Így sajátos paradoxon alakult ki. s e generáció a szellemi muníciójában késõbb. a hatvanas évek egyetemes világmegváltó pátoszával szemben minden jelentõségük ellenére is korlátozott mozgalmak. Ilyenek az egyetemi intézményi ellenérdekeltségek.25 A nyugati értelmiségi fiatalok e patetikus éveihez képest a tudományfilozófia antiszcientista és a szcientista tendenciái közötti vita szociális hátterét ma jóval partikulárisabb érdekkonfliktusok adják. mint a feminizmus vagy a „political correctness” („PC”) stb. „cultural”. Következményképpen a „tojásfejû természettudós” képére válaszként a természettudomány oldalán megjelent a „lemberdzsekfilozófus” nem föltétlenül paranoid képe. 26 Kovel. s az olyan. Herbert Marcuse saját maga nagy megrökönyödésére a három nagy „M” („Marx–Mao–Marcuse”) egyikévé vált. hogy a Lingua Franca beszámolóját olvasva a Sokal-tréfa által hangsúlyozottan érintett Andrew Rossról. Woddis. Bradbury. Joel (1996): Dispatches from the Science Wars. Budapest: Európa Kiadó. Malcolm (1979): A történelem bizalmasa. és ez az átpolitizált tudománykritika a tradicionális természettudomány befolyásának visszaszorítására irányuló poltikai-ideológiai törekvésekkel összefonódva – az antiszcientista természettudomány-képet problémamentes evidenciaként tálalva – beárnyékolták a tudományfilozófia más irányzatait.

hanem a vita tudományfilozófiai fókuszát is megváltoztatta. amerikai nacionalizmust. s azokat a politikai „bal” és „jobb”. A hatvanas évektõl kezdõdõ antiszcientizmus. január 18. mind tartalmában. a PC-mozgalommal vagy a tekintélyelvû.29) Meg kell ugyanakkor jegyezni azt is. mint a kulturális értelemben konzervatív oldal. a hidegháború befejezõdésével eltûnt globális ellenség behelyettesítésére alkalmas új ellenségkép-keresést emlegetett. s a nyomában kibontakozó vita úgy jelenik meg. a tudományos realizmus. aktuálpolitikai meghatározottságukból. Bruno (1997): Is There Science After the Cold War? In: Le Monde (Paris). hagyományos természettudományokra irányuló emancipatív kritikával szemben ellenérdekelt és ellenséges természettudósok érdekkifejezését értelmezze. mind irá- mangószínû zakóban pompáz. hogy a vitát visszaszorítsa a jelzett szûkebb politikai-ideológiai keretek közé. hogy a „tudományok háborúja” iránt az intellektuális publikumban érdeklõdést ébresztett. politikai értelemben vett „balos” és „jobbos” jelzõktõl elvonatkoztatva – a természettudományok objektivitásigénye. de részletes példákkal meggyõzõen kimutatható. ahogy az a nyugati baloldali mozgalmakban megjelenik. hogy a hatvanas–hetvenes és a kilencvenes évek tudománykritikájában a szociológiai kontextus fönti eltérése ellenére tartalmi oldalról jelen van a folytonosság is. hogy e vonatkozásban a másik oldal stratégiája többek között éppen az volt. 29 Latour. s személyében az egyetemi professzor mint popsztár új lehetõségét testesíti meg. Sokal tréfájának tehát nemcsak annyiban volt jelentõsége. valamint a tudományfilozófiai antirealizmus és relativizmus kérdése került. Vö. aki radikálisan szociálkonstruktivista módszertanának megfelelõen franciaellenességet.118 Székely László E perspektívában a Sokal-paródia. . a „political correctness” stb. a feminizmus. Ennek köszönhetõen Bricmont és Sokal könyve tudományfilozófiai szegmensének fókuszába – a vitában kezdetben hemzsegõ. a „lemberdzsekfilozófus” képzete nélkül is óhatatlanul Bradbury regényének hõse idézõdik föl bennünk. mozgalmain túlmutató. Nincs itt hely rá.és kultúrtörténeti kontextusba helyezte el. mint ami a szcientizmus és az antiszcientizmus ellentétének kontextusában meghúzódó valós filozófiai problémákat kiemelte iskolai bezártságukból és egyetemi-intézményi. Lingua Franca: The Sokal Hoax. abban a formában. egyetemesebb – a Rorty által hivatkozott – gondolkodás. (Tipikus ebbõl a szempontból Bruno Latour bekapcsolódása a vitába. s a klasszikus tudományfilozófiai tematika megjelenését mint ideológiát. 5.

Szcientizmus és antiszcientizmus a tudományfilozófiában 119 nyában eltér a korábbi kultúrfilozófiai kritikáktól. Newton vagy Einstein nevével fémjelzett hagyományos természettudomány. mely egyre inkább befolyása alá gyûri azt. 31 Palló Gábor: A kollektív kutatás prototípusa: a Manhattan-projekt 2. John A. (Az idézetben szereplõ kiemelések tõlem származnak – Sz. (1988): Beyond Big Science in America: The Binding of Inquiry. de egyre meghatározóbbá váló jellemzõivel szembesülnek. E tudományfilozófusok a természettudománnyal szembesülve valójában a természettudomány ezen eredendõen nem esszenciális. 45. intézményesült. mert lehetõvé teszi ezen tudományfilozófiai irányzat mélyebb – kritikai – értelmezését. L.31 s amely a hivatalos szervek számára megbízhatatlanná vált Oppenheimer és az ellene tanúskodó Teller Ede konfliktusában már ugyancsak elõrerajzolta azt a súlyos erkölcsi dilemmát. Ha nem vennénk figyelembe a természettudományos kutatás ezen új formáját – melynek egyik õsképét Palló Gábor a jelen kötetben a Manhattan-projektben látja és elemzi. hogy ha például „a kutatás egyre inkább a tudás erõsen haszonszemléletû fogalmához. A kritika tárgyát jelentõ természettudomány a hatvanas évek kritikai mozgalmaiban elsõsorban a társadalom hatalmi struktúráival – mindenekelõtt a hadiiparral és a nagy monopóliumokkal – összefonódó. s kritikai attitûdjükben azután ezeket értékelik esszenciálisként. In: Social Studies in Science. s vetítik vissza ennek megfelelõen rekonstrukcióikban a természettudomány múltjára. továbbá a projektcélok érdekében a tudományos gondolkodás szabadságának és a tudósok erkölcsi felelõsségének korlátozását követelõ „Nagy Tudomány” képében jelenik meg.) . környezetromboló. A konstruktivisták egy olyan valóságos tendenciát érzékelnek a kortárs amerikai természettudományban. s ugyanakkor elnyomó. 71–90. valamint az intézményi célokhoz és az elismerés átpolitizált rendszeréhez […] kötõdik”. In: Jelen kötet.) 30 Vö. például: Remington. s egyre inkább valószerûvé teszi a konstruktivista állításokat.30 A kritizált természettudomány már nem egyszerûen a Galilei. melyet a természettudománynak a „Nagy Tudományba” történõ fokozatos belekényszerülése fölvet – értelmezhetetlenek lennének a modern antiszcientista irányzatok.32 akkor ez a szociálkonstruktivista irányzat megértésében megvilágító erejû lehet. a társadalmi össztermék meghatározó részére finanszírozási igényt tartó. (Csak zárójelben jegyezzük meg. 18: 45–72. hanem az elõbbi negatív jegyekkel jellemzett „Nagy Tudomány” – s ebben közös a hatvanas és a kilencvenes évek antiszcientizmusa. 32 Remington 1988.

s befolyásolták õket természettudományos felfedezéseik értelmezésében. (Természetesen ez a helyzetleírás a nyugati – s különösen az amerikai – viszonyokra vonatkozik. Feyerabend. hogy magán a tudományos berkeken belül is elszigetelõdött. Merton „aranykorában” – a tudománnyal foglalkozó filozófiai. amikor e kutatások egyetemi tárgyakként konszolidálódtak. hanem arról is. In: Studies in History and Philosophy of Science. 233. A hazai viszonyok elemzése külön vizsgálódásokat igényelne. 34 I. a természettudósokkal folytatott dialógus elhalt. objektivista-realista képével szemben ugyancsak kritikus – Mach és Poincaré nem csupán egy személyben voltak természettudósok és tudományfilozófusok. Bronovski. hogy a századfordulón – a természettudomány hagyományos. s nemcsak a hatvanas évekhez képest: gondoljunk csak arra. a természettudományok és a tudományfilozófia közötti most 33 Jardine. Amiként a „tudományok háborúját” a neves tudományfilozófiai lapok között rendhagyó módon szerkesztõségi cikkre méltató Studies in History and Philosophy of Science-ben Jardine és Frasca-Spada írja: Az 1950-es és 60-as években – Popper. történeti és szociológiai vizsgálódások (science studies) fölvirágzó mezeje folyamatos dialógusban volt a természettudományokkal.33 A természettudománnyal foglalkozó tanulmányok [science studies] képviselõi manapság saját területük képviselõihez szólnak. Kuhn. nekik tartanak elõadásokat és nekik írják mûveiket.) . Az antiszcientista ideológiák befolyásának megerõsödése és popularizációja. 28: 219–235. Marina (1997): Splendours and Miseries of the Science Wars. hogy az új. Azután a hetvenes és nyolcvanas években. humán vonatkozásainak tárgykörében. Bár a természettudományos képzést folytató intézmények tekintélyes része hirdet meg kurzusokat a természettudomány filozófiai. Az orvosi és a környezetvédelmi etika kivételével tudományfilozófusokat. Conant. Nick–Frasca-Spada. hanem filozófiai nézeteikkel kifejezett tiszteletet váltottak ki a természettudósok között. Kuhn utáni tudományfilozófia a kilencvenes évekre intézményesült és iskolai filozófiává vált. tudományszociológusokat és tudománytörténészeket ritkán kérnek föl tanácsadóként tudománypolitikai kérdésekben…34 Ez pedig jelentõs változás. m. általában igen kis arányban veszik föl ezeket a hallgatók. Nem csupán arról van szó ugyanis.120 Székely László A hatvanas és a kilencvenes évek összehasonlításában a föntiekben jelzett folytonosságon és különbségeken túl adódik még egy eltérés.

miképpen ragadhatjuk meg õket. 1–2: 225–239. hogy Homérosz istenei és a modern természettudományos entitások között csak fokozati különbségek vannak?35 S ha igen. Bár a Sokal-vitában két jellegzetes kulturális tendencia szembesült egymással. Bár Sokal és Bricmont – s általában a Sokal-oldal – filozófiai színvonala erõsen kifogásolható. és jól azonosítható társadalmi törekvések. Ha Mach és Poincaré korával – de még akár a szcientizmus és az antiszcientizmus összecsapásával jellemzett hatvanas évekkel is – szemben a Sokal-tréfa egyik célpontjává tett kortárs tudományfilozófia nem tudja megszólítani a természettudósokat. hogy a modern tudományfilozófia minden erõfeszítése és tagadhatatlan eredményei ellenére sem rendelkezik megfelelõ eszközökkel. fogalomkészlettel és nyelvezettel a természettudomány mibenlétének hiteles megragadására. de mindenképpen érthetõ – revánsigényén túl azonban egy mélyebb mozzanat is megjelenik itt. melyben a természettudományok érdekében föllépõ – egymástól egyébként igen különbözõ („jobbos”. mint az intézményi szeparáltság és érdekellentétek következtében föllépõ kommunikációs zárlat. . A TUDOMÁNYFILOZÓFIAI DIMENZIÓ A természettudósok most jelzett – jogos vagy jogtalan. s a vallásokkal szemben miképpen identifikálhatjuk vele mai természettudományunkat? Vagy Martin Eger szavaival másképpen fölvetve a 35 Quine. ami több. mely körül e konfliktus elméleti – filozófiaiszociológiai – diszkusszió formájában kialakult. mit jelentenek e fokozati különbségek. (1973): Az empirizmus két dogmája. a vita magját. érdekcsoportok rajzolódtak ki a háttérben. Willard O. 3. hogy a természettudomány tekintélyvesztésében leginkább felelõsnek tartott értelmiségi körökön és ideológiákon revánsot vegyenek. Sokal tréfája mégis valami igen fontosra mutatott rá. Vajon igaza van-e Quine-nek. akkor ez nem csupán kommunikációs kérdés: arra utal. valóságos tudományfilozófiai probléma képezte. valamint a természettudományos kutatások finanszírozási forrásainak beszûkülése együttesen adja azt a kontextust. „konzervatív” és „balos” „progresszív-racionalista”) értelmiségi csoportok elérkezettnek látták az idõt. In: Magyar Filozófiai Szemle. E probléma pedig éppen a Rorty által jelzett két nagy gondolkodástörténeti trend feszültségének mai tudományfilozófiai megjelenése.Szcientizmus és antiszcientizmus a tudományfilozófiában 121 jelzett kommunikációs szakadék.

Az igazi kérdés tehát a természettudományok által tudásként kínált elméletekben rejlõ természeti és társadalmi tényezõk relációja. In: Schwendtner Tibor–Ropolyi László–Kiss Olga: Hermeneutika és a természettudományok. melynek során persze azt sem szabad szem elõl tévesztenünk. Röviden: a tudomány – politika.39 akkor szükség van kritikai önreflexióra. mint az ügyvédek vagy a politikusok bármelyik vitája«.122 Székely László problémát: igaz-e. [Pap Mária fordítása. ahogyan Latour és Woolgar fogalmaz: »nem zavarosabbak és nem kevésbé zavarosak. Az »egyezkedés« [negotiation] terminusnak az a hatása. Steven (1996): Sokal’s Hoax. s már korábban hivatkozott recenzióját (Kampis 2001). mely nem képes a természettudományban rejlõ természeti és szociálisan konstruált mozzanat viszonyát adekvát módon megragadni. hogy az emberek hajlamosak elfogadni. 39 Vö. hogy a naiv tudományos realizmusnak és a szcientista objektivizmusnak nincs más alternatívája. hogy a „tiszta természet” mint olyan (ha létezik is talán) számunkra elérhetetlen.” Eger. mint a tudományt a társadalomban feloldó. azt társadalmi érdekek megjelenésének tekintõ radikális tudásszociológia és szociálkonstruktivizmus?36 Ha mind Sokal és Bricmont könyve. hogy valamiképpen a kurrens tudományfilozófia elégtelenségérõl van itt szó. 6: 172–178. Igen finom és összetett kérdésrõl van itt tehát szó. hogy azt ez utóbbiak csak ellenszenvvel és elutasítással fogadhatják. 37 Weinberg. Segerstrale 2000. Az idézet oldalszáma: 361. Martin (2001): A természettudomány hermeneutikaifenomenológiai megközelítésének teljesítményei. s így maga a „természet” is csupán az adott kulturális-társadalmi kontextus által meghatározottan jelenik meg számunkra. In: Beszélõ. 8 (augusztus): 11–15. mind a vitába bekapcsolódó neves személyiségek (így például a köztiszteletben álló s filozófiai szempontból igen problémás kijelentései mellett néha a tudományfilozófia szempontjából megfontolandó észrevételeket is megfogalmazó fizikuskozmológus Weinberg37) hozzászólásai a filozófiai ekleticizmus s a szakszerûtlenség jegyeit viselik is magukon. . 7–12. Budapest: Áron Kiadó. melyben annak a szélsõségesen szociálkonst- 36 „…az arról folyó tárgyalások. Összehasonlítás a konstruktivista szociológiával. hogy ez a fölfogás a tudományos objektivizmus és a kulturális szcientizmus egyetlen alternatívája. In: New York Review of Books. Viszont kifejezetten ajánljuk e tekintetben Kampis Györgynek a BUKSZ-ban megjelent.]) 38 Sajnos e tekintetben tartalmi kérdésekre hely hiányában még csak vázlatosan sem térhetünk ki. 351–381. (Magyarul: Uõ [1996]: Sokal tréfája. Ha a tudományfilozófia oly mértében idegen képet nyújt a természettudományokról az azt mûvelõ természettudósok számára.38 annyiban mégiscsak nekik van igazuk. hogy mi számít ténynek és mit fogad el a közvélemény annak.

hogy a természettudósok többsége saját meggyõzõdése szerint valóban a természetet kutatja. s az elméletalkotásban. Ám még ezen esetben is többnyire úgy jelenik meg a természettudomány mûvelése magának a kutatást végzõ alanynak számára. miképpen lehetséges természettudomány. amelyek egy tudományfilozófiai egyetemi vizsga kritériumait sem igen állnák ki. a karrier érdekében a természettel kapcsolatos reális problémák megoldásához szükséges pénzügyi. amikor is a természettudós jóhiszemûségét – a természet megismerésére irányuló õszinte törekvését – kétségbe vonják. nem szabad elfelednünk azt. A pusztán meggazdagodni kívánó vagy karrierre. hogy a természettudósok többsége õszintén a természet kutatásaként éli meg tevékenységét. Ám annak a nehezen vitatható körülménynek az elfogadása után. 40 Vö. Ám a jóhiszemûség elve alapján még ekkor. valamiképpen releváns módon szó van a természetrõl. sikerre törõ természettudós képe sok esetben igaz lehet. mely az egész vállalkozásnak értelmet ad. ha mûvelõinek tevékenysége egy ilyen hamisnak tartott föltételezésen nyugszik. Eger 2001.Szcientizmus és antiszcientizmus a tudományfilozófiában 123 ruktivista antirealizmusnak. Bricmont vagy Weinberg fejtegetései tele vannak is olyan filozófiailag szakszerûtlen kijelentésekkel. hogy a természettudományos megismerésben valahol. Azaz a természet. intézményi és pozícióbeli feltételekhez kell hozzájutnia.40 S ha Sokal. A szélsõséges szociálkonstruktivisták elegánsan kibújnak e kényszer alól. Hibáik nem azonos jelentõségûek. 361. hogy a siker. Persze a természettudós e meggyõzõdése õszinte volta ellenére is lehet „hamis tudat”. az ennek ellenkezõjét állító tudományfilozófiai irányzatok legfõbb feladatává az válik. ezen igazság filozófiai posztulálása esetén is vizsgálandó és értelmezendõ adottságként el kellene ismernie. és ennek nyomán a tudományos diszkussziót a politikai tárgyalásokhoz hasonlítják. . elvben igaza is lehet. különösen 355–359. hogy számot adjanak errõl az általuk „hamis tudat”-nak minõsített meggyõzõdésrõl. ezen morálisan kétségtelenül negatív motivációk dominanciája esetén is orientálja a kutatói tevékenységet. a filozófia nem szakterületük. mint a másik oldalon a kritikai önreflexiót elutasító. s annak értelmét a természet megértésére irányuló törekvésben látja. s megmutassák. valamint egy-egy elmélet igazként történõ elfogadásában elsõsorban a hatalmi-intézményi érdekek és viszonyok kifejezését látják. mely tagadja. hogy itt a viszony aszimmetrikus: a természettudósok nem belülrõl szólaltak meg. s azután ezek birtokában ilyen megoldásokat kell találnia – vagy másoktól „ellopnia”.

(Moretti. május 21. hogy képes-e a tudományfilozófia szembenézni saját problémáival. Egy másik – irodalmár professzor – hozzászóló pedig az ilyen jellegû panaszokat elavult. ha kizárólagosan hiteles fizikai kijelentések szerepeltek volna benne. Stephen [1997]: The Sokal Affair in Context. s nagyobbrészt akkor is ellátta volna funkcióját. Stanley [1996]: Professor Sokal’s Bad Joke. hanem inkább arra példa. a témával kapcsolatban lévõ egészségügyi folyóirat – összesen 146 folyóirat! – bírálati rendszerét és publikációs politikáját. (Fish. Epstein ilyen tanulmányok beküldésével próbálta tesztelni a szociális munkával foglalkozó folyóiratok. hogy Sokal visszaélt fizikusi voltából adódó privilegizált helyzetével s azzal a bizalommal. Franco [1996]: Lingua Franca. s ez a szembenézés nem várható el a természettudósoktól. Itt valójában a tudományfilozófia önreflexióra való képességérõl van szó: a kérdés az. s azt rosszhiszemû rászedésként vagy méltatlan csalásként elítélni. hiszen ez nem az õ szakterületük. amikor a cikk fizikai lektorálásának elmaradását másodrangú tényezõként értékeli. Hilgartner. ám ezt a veszélyt semmiképpen sem Sokal idézte föl. s néhány további. moralizálást azonban nem váltott ki. Sokal tréfája nem az immoralitásra.124 Székely László sértett hangvételû deklarációk filozófiai színvonaltalansága és méltatlansága. Epsteint pedig szakmai etikai bizottság elé állították. május–június: 61. s bár bosszankodást igen. „A tréfák lényegük szerint rosszak? A paródia immorális?” – kérdez joggal vissza a moralizáló állásponttal szemben John Brenkman (Brenkman. mely elsõsorban a morális és a jogi aspektusokkal foglalkozott. május–június. 55.41 Ugyancsak alaptalan arra hivatkozni.) 42 Ross–Robbins 1996. . melyben William M. viktoriánus moralizálásként ítéli meg. Technology and Human Values.42 A folyóirat alapító szerkesztõje és sokáig meghatározó személyisége. In: New York Times. A természettudós reakciója csupán jelzés lehet. Nem adekvát ezért Sokal tréfáját erkölcsi kategóriákban minõsíteni. s egyébként nehezen megjeleníthetõ álláspontok hatásos deklarálására. újraközölve: Lingua Franca: The Sokal Hoax… 64–67. John [1996]: Letter to Lingua Franca. A Social Text válasza a tréfát leleplezõ Sokal-cikkre implicit módon el is ismeri ezt. hanem az a nyolcvanas évek végén történt kísérlet. John 41 A Sokal-tréfa moralizáló elítélésének markáns példáját adja Stanley Fish a New York Times hasábjain. az idézett kérdések: 67). mely alapvetõen filozófiai jellegû. [22] 4: 506–523. hogy e módszer a megfelelõ idõpontban és módon alkalmazva igen hatásos lehet szunnyadó problémák markáns megjelenítésére.) Az 1931-es Beck–Bethe–Riezler-paródia viszont annak idején a kor egyik neves természettudósát érintette. In: Science.) Persze az áltanulmányok elterjedése veszéllyel is járhat a tudományos publikációs rendszer – és ezáltal a tudományos közélet – szempontjából. In: Linga Franca. E teszt akkor széles sajtóvisszhangot váltott ki. (Vö. amelyet a Social Text szerkesztõsége erre való tekintettel megelõlegezett számára: az eltorzított vagy kifejezetten hamis fizikai utalások csak egyik aspektusát képezték Sokal paródiájának.

Born. E beállítódás tipikusan a szcientizmus jellemzõje. amiként Bricmont és Sokal gondolta – a szóban forgó posztmodern szövegekkel szembeni 43 Brenkman 1996. Sokal által parodizált posztmodern szövegek elõzményeit Bohr. s ez abból fakadt. s amiképpen egyes természettudományos állításokra mint saját elméletüket alátámasztó ismeretekre hivatkoznak – azaz Sokal és Bricmont terminológiájában kifejezve „visszaélnek” a természettudománnyal –: mindez a szcientizmus tipikus megnyilvánulása. a Social Text e tévedése nem esetleges figyelmetlenség vagy melléfogás. hogy „valami a gravitáció elméletében alátámasztja a pszichoanalízis elméletének ilyen és ilyen állítását”). hogy volt szerkesztõtársai alapvetõen filozófiai hibát követtek el. az irodalomelméletbe vagy a filozófiába átviszik.Szcientizmus és antiszcientizmus a tudományfilozófiában 125 Brenkman – egykori folyóirata. Az a mód. hogy a lélektan.44 Persze – s erre Brenkman nem mutat rá –. hogy Mara Beller a Sokal-vita kevés briliáns hozzászólásainak egyikében a természettudománnyal érintkezõ. 64. szeptember: 29–34. 45 Beller. a Social Text által elutasított. m. Csakhogy ez a fölismerés egyrészt éppen megerõsíti – igaz. a nemek társadalmi helyzetével és szerepével foglalkozó tanulmányokba („gender studies”). s a Lingua Franca által közölt – hozzászólásában arra hívja föl a figyelmet.45 akik éppen a természettudományokhoz kötõdõ különleges presztízs alapján érzik magukat följogosítva arra. 44 I. Heisenberg és Pauli – a fizikai ismeretek hiányával aligha vádolható szerzõk – filozófiai tárgyú eszmefuttatásaiban fedezi föl. az etika és a filozófia területén is szaktekintélyként lépjenek föl. amit a természettudományokra irányuló kritikai tanulmányok [critical science studies] iránti elkötelezettségük alapján demisztifikálni szándékoznak: nevezetesen annak a túltengõ presztízsnek a hatása alá. 64–65. ami egy természettudós bármely kijelentéséhez hozzárendelõdik”. Nem véletlen ezért. .43 Ennek jegyében „nem fedezték föl Sokal néhány kijelentésének szembetûnõen hamis voltát” (például azt. s a természettudomány-ellenességnek az ilyen szcientista megnyilvánulásokkal való eklektikus keveredése épp a magát posztmodernként meghatározó filozófia egyik jellemzõje. nem úgy. Mara (1998): The Sokal Hoax: At Whom Are We Laughing? In: Physics Today. hogy éppen annak „hatása alá kerültek – talán egyenesen vágytak arra –. ahogyan neves posztmodern gondolkodók a matematika és a természettudomány fogalmait a pszichoanalízisbe.

126

Székely László

kritikát, másrészt még nyilvánvalóbbá teszi, hogy itt nem a természettudományról, hanem a filozófiáról van szó, s ezért alapvetõen nem a természettudományos fölkészültségen múlik a dolog. (Ennyiben a „természettudományokkal visszaélõ” posztmodern írások és az említett 20. századi természettudósok közötti párhuzam Bricmont és Sokal álláspontjának a kritikáját is adja.) A hivatkozott fizikusi megnyilvánulások tipikusan a saját területén elért eredmények hatására önmagát és a természettudományt egyaránt túlértékelõ, a filozófia, az etika, és más humán területekre merészkedõ természettudós szcientizmusának megtestesítõi. Amikor a szociálkonstruktivista tudományfilozófia és a tudományokkal kapcsolatos társadalmi tanulmányok engedtek a posztmodern csábításának, és szövetséget kötöttek vele – mely szövetség markánsan jelenik meg Bruno Latour személyében – , ezzel igen kétes, eklektikus talajra tévedtek, s ez a háttere annak a nyilvánvaló filozófiai jellegû melléfogásnak, melyet Brenkman a Sokal-paródia kapcsán joggal vet volt szerkesztõtársai szemére. (E súlyos következményeket nem annyira Sokal tréfája, hanem inkább Latour Einstein-tanulmánya reprezentálja, mely méltán vált Sokal és Bricmont bírálatának egyik kedvelt céltáblájává, s amely minden bizonnyal az egyik mintaként szolgált Sokal számára paródiájának megalkotásához.46) 4. A TUDOMÁNYOK HÁBORÚJÁN TÚL A Sokal-vita hullámai lecsillapodtak, s úgy tûnik, újra minden a régi. Bármily heves és nagy publicitású volt is e vita, a frekventáltan érintett tudásszociológiát és szociálkonstruktivizmust leszámítva mintha a tudományfilozófia – egyetemi falai között – érintetlenül maradt volna. Vagy talán éppen most, az iskola falai között érlelõdnek azok az új gondolatok, elképzelések és eszmék, amelyek majd évek múltán a kuhni fordulathoz hasonló új irányt adhatnak a tudományfilozófiának, melynek nyomán a természettudományos megismerés státuszával, racionalitásával, objektivitásigényével, episztemológiai értékével kapcsolatos kérdések újra intellektuális közüggyé válhatnak, s a tudományfilozófia újra megszólít-

46 Latour, Bruno (1988): A Relativistic Account of Einstein’s Theory of Relativity. In: Social Studies in Science, 18: 3–44.

Szcientizmus és antiszcientizmus a tudományfilozófiában

127

hatja a természettudósokat?47 Vagy ez hamis várakozás, s e kérdések már soha többé nem válhatnak úgy közüggyé, mint a Bécsi Kör, majd Popper, majd pedig különösképpen Kuhn és Feyerabend idejében azok voltak, s a Sokal-vitában átmenetileg újra ilyenné váltak? Lehet, hogy a genetikai manipuláció, a klónozás, a globális fölmelegedés és a jelenleg használatos energiahordozók kimerülésének közeledte, illetve a természettudományok fokozódó praktikus-technikai orientációja oly mértékben más kontextusba fogja helyezni a tudományok problémáját, hogy a természettudományra irányuló, a természet megértésével (a „természet igazságával”) kapcsolatos hagyományos s ma még eleven metafizikai jellegû intellektuális várakozás háttérbe fog szorulni? Esetleg még ennél is radikálisabb változások várnak ránk, s a természettudomány ma még karakterisztikus kulturális dominanciája fokozatosan redukálódni fog, s a kultúra radikális transzformációjával, valamint a mai természettudomány elõállító-manipulatív technikává történõ átalakulásával a Galileivel és Descartes-tal kezdõdött természettudományos világkorszak véget fog érni, s ezzel a tudományfilozófia is el fogja veszíteni jelentõségét? E kérdésekre a következõ években bizonyosan nem – talán majd évtizedek múlva – várhatunk választ. S az az új generáció, amely talán már a választ is tudni fogja, valószínûleg egészen más társadalmi és kulturális kontextusból fog visszatekinteni mai problémáinkra. Egy azonban bizonyos: az akkorra múlttá váló jelenünk intellektuális világa iránt visszatekintõen érdeklõdõ kutatók számára a nagy nyilvánosságot megmozgató Sokal-vita színvonaltalansága és éles polarizáltsága ellenére gondolkodástörténeti szempontból mindenképpen érdekesebb és informatívabb lesz, mint az iskolai falak közé beszorult, professzionális kortárs tudományfilozófia.
47 Bár jelenleg az iskolák sokaságára szakadt s részproblémáinak sokaságába belebonyolódott tudományfilozófia centrumában nehéz olyan irányokat, törekvéseket találni, melyek ilyen perspektívák felé mutathatnak, azonosíthatunk azért néhány olyan – az érdeklõdés perifériáján elhelyezkedõ, de lehetõségeit tekintve talán több figyelmet érdemlõ – próbálkozást, mely kivezethet a hamis dilemmából. Így Hacking 1999-ben megjelent könyvében (Hacking, Ian [1999]: The Social Construction of What? Cambridge: Harvard Univesity Press). Rorty – korábban idézett írásában – ilyen „harmadik” irányt vél fölfedezni, s ugyancsak ilyenként értékelhetõ a természettudományok hermeneutikai filozófiája, mely részben Husserlhez, részben Gadamerhez, de leginkább Heideggerhez kapcsolódik. (Vö. Schwendtner–Ropolyi–Kiss 2001, illetve: Margitay Tihamér–Schwendtner Tibor [szerk.] [2003]: Tudomány megértõ módban. Hermeneutika és tudományfilozófia. Budapest: L ’Harmattan Kiadó; Székely László [2000]: A természettudományok hermeneutikája és a tudománytörténet. In: Replika, 41–42: 149–161.)

KOMMUNIKÁCIÓ

Szavak és modellek
A vizualizáció szerepe az antik kozmológiában1 Betegh Gábor

1. CSILLAGÁSZAT , KOZMOLÓGIA ÉS VIZUALIZÁCIÓ Ha elõveszünk egy modern csillagászati ismeretterjesztõ mûvet, akkor abban szinte bizonyosan találunk majd ábrákat. Nem véletlenül. Hiszen összehasonlíthatatlanul könnyebb elmagyarázni az olyan alapfogalmakat, mint égi egyenlítõ, zenit, meridián, térítõk, ekliptika, ekliptikus sarkpont, tavaszpont és így tovább, egy vagy több szemléletes ábra segítségével, mint pusztán szavakkal. Az ábráról viszonylag gyorsan leolvashatjuk azt, amit egyébként csak számos körülményes mondat tudna leírni. Ráadásul az ábrán együtt, szinoptikusan láthatjuk azt, amit a szöveg csak lineárisan tudna megfogalmazni: így a különbözõ elemek egymáshoz való viszonyát is lényegesen jobban át tudjuk tekinteni, mintha csak a szövegre, saját geometriai képzeletünkre és belsõ térlátásunkra hagyatkozhatnánk. Másrészrõl fontos felfigyelnünk arra is, hogy az ábrák önmagukban nem lennének elégségesek, hiszen az ott látható geometriai formák értelmezésre szorulnak: a szövegre hárul a feladat, hogy elmagyarázza, a különbözõ vonalak, körök és ellipszisek közül melyek jelképezik egy égitest pályáját, melyek bizonyos égitestek pályájának határpontjait, és

1 A tanulmány kibõvített változatát lásd Betegh, Gábor (2002): Le problème des représentations visuelles dans la cosmologie présocratique: pour une histoire de la modélisation. In: Laks, André–Louguet, Claire (szerk.): Qu’est-ce que ce la philosophie présocratique / What is Presocratic Philosophy. Lille, 381–415. Köszönet Bodnár István hasznos megjegyzéseiért és az OTKA (FO 32471) támogatásáért.

132

Betegh Gábor

melyek pusztán a struktúrát kifejezõ geometriai alakzatok, melyeknek semmilyen fizikai entitás nem felel meg a valóságban. De ennél még többrõl is van szó, hiszen az önmagában álló ábra akár teljességgel félrevezetõ is lehetne. Például ha megnézzük az ismeretterjesztõ mûvekben az égi fõkörök fogalmát bevezetõ ábrákat, azt láthatjuk, hogy ezek egy olyan gömb felületén jelennek meg, amelynek középpontjában a Föld áll. Nyilvánvaló azonban, hogy a könyv szerzõi nem egy prekopernikus világképet hirdetnek – a szövegre hárul a feladat, hogy az ilyen lehetséges félreértéseket eloszlassák. Hasonló a helyzet a háromdimenziós modellekkel is. Vegyük például a csillagok relatív pozícióját szemléltetõ éggömböket. Egyrészt világos, hogy az ilyen eszközök által vizuálisan közvetített információt gyakorlatilag lehetetlen lenne pusztán szövegesen kifejezni. Az is világos azonban, hogy egy ilyen alapvetõ szemléltetõ eszközt is meg kell tanulni értelmezni. Az éggömbök látszólag nagyon hasonlítanak egy földgömbre. A használónak azonban meg kell értenie, hogy a modell interpretációja ebben az esetben teljesen más. Hiszen a földgömbbel ellentétben az éggömb nem egy fizikailag létezõ gömböt ábrázol, az ott szereplõ csillagok valójában nem egy gömb felszínén helyezkednek el, ezt a képzeletbeli gömböt nem kívülrõl, hanem mintegy belülrõl látjuk, a gömb középpontjába képzelt Földtõl az egyes csillagok nem egyenlõ távolságra helyezkednek el, és így tovább. Mindezt valakinek el kell magyaráznia annak, aki az éggömb segítségével most kezd ismerkedni a csillagos ég rejtelmeivel. Vajon milyen szerepe volt a vizualizációnak a görög csillagászati, kozmológiai hagyományban, és legfõképpen annak kialakulásában? A jelen tanulmányban amellett szeretnék érvelni, hogy a vizualizálás igénye egyidõs az elsõ tudományosnak tekinthetõ kozmológiai elméletek megfogalmazásával. Mi több, hogy a vizualizálás nem pusztán illusztráció volt a kozmológiai elméletek szemléltetésére, hanem alapvetõ episztemológiai szerepet játszott az elméletek megfogalmazásában és a görög kozmológia és csillagászat fejlõdési irányának meghatározásában. De vajon hogyan lehet mindezt bizonyítani? Hiszen a görög kozmológiai gondolkodás kezdetérõl semmilyen vizuális reprezentáció nem maradt ránk: sem ábrák, sem háromdimenziós modellek. A legrégibb fennmaradt éggömbök jóval késõbbiek – a legkorábbinak a Nápolyi Nemzeti Múzeumban õrzött Farnese Atlaszt szokás tartani, amely egy hellenisztikus kori eredeti 1–2. századi másolata. Másrészt a késõbbi

Szavak és modellek

133

szerzõk által idézett legkorábbi kozmológiai szövegeket õrzõ kéziratokban sem találhatunk ábrákat. Így tehát csak a szöveges forrásainkra tudunk támaszkodni, azokra a szövegekre, amelyek valamilyen módon tudósítanak az ábrák és modellek készítésérõl és alkalmazásáról. E tanulmány egyik fontos tanulsága az lesz, hogy az erre vonatkozó információk nagyon gyakran áttételesek, és nem ott szerepelnek, ahol azt esetleg elvárnánk. Mindazonáltal elsõre úgy tûnhet, könnyû dolgunk lesz. Diogenész Laertiosz ugyanis arról tudósít, hogy a milétoszi Anaximandrosz más tudományos eszközök mellett kozmológiai szemléltetõ eszközöket is alkotott:
[Anaximandrosz] találta fel a gnómónt, és – miként azt Favorinus mondja a Színes Históriában – Spártában felállított egyet, hogy jelezze a napfordulókat és napéjegyenlõségeket; továbbá idõmérõ eszközöket is készített. Õ rajzolta le elõször a föld és a tenger határvonalait, és még egy kozmoló~ giai modellt2 (sfai ra) is készített. (D. L. 2.1)

Ha elfogadjuk az anaximandroszi modellre vonatkozó diogenészi beszámolót, amelyet egyébként Plinius is explicit módon megerõsít (N. H. 2.31 és 7.203), akkor tételünk máris bizonyításra került: Anaximandrosz, akinek nevéhez fûzõdik az elsõ valóban jelentõs kozmológiai elmélet kidolgozása,3 egy kozmológiai vizualizációs eszközt is készített. A problémát csak az jelenti, hogy a filozófiatörténészek általában nem fogadják el a diogenészi beszámolót. Pontosabban annak csak utolsó, Pliniusnál is szereplõ, kozmológiai modellre vonatkozó részét szokták visszautasítani. A szövegben négyféle eszközrõl esik szó: gnómón, napóra, a tenger és a föld határait jelzõ ábra (periodosz gész) és a kozmológiai modell. Szinte mindenki elfogadja, hogy ha Anaximandrosz nem volt is a gnómón feltalálója, de alkalmazott ilyen eszközt, mint ahogy, ehhez kapcsolódóan, a napóra használatát sem kérdõjelezik meg. Végül azt is el szokás fogadni, hogy Anaximandrosz készített olyan ábrát, amely a lakott föld és a tengerek sematikus rajzát adta. Ezt egyébként megerõsíti két más for~ 2 A görög sfai ra szó elsõdleges jelentése gömb, amibõl elnyerte az „éggömb” technikai jelentést. E derivált jelentés miatt technikai használatában a szó nem csak gömb alakú modellt jelölhet. Világos, hogy az anaximandroszi modell például nem volt gömb alakú. 3 Az anaximandroszi elmélet úttörõ jellegét elemzõ klasszikus mû: Kahn, Charles H. (1960): Anaximander and the origins of Greek cosmology. Cambridge.

134

Betegh Gábor

rás is (Agathémerosz 1.1 és Sztrabón 1.7). Ezzel szemben a felsorolás negyedik elemét, a kozmológiai modellt, szinte minden modern értelmezõ anakronisztikusnak tartja: azt szokás mondani, egészen valószínûtlen, hogy már Anaximandrosz is készített volna ilyen eszközt.4 A következõkben amellett szeretnék érvelni, hogy az anakronizmusra hivatkozó érv könnyen támadható. A tanulmány nagyobbik részében azt fogom bemutatni, hogy a vizuális eszközök használata dokumentálhatóan jelentõs szerepet játszott már a preszókratikus korban is. Ennek bizonyítására az idõben visszafelé fogok haladni: a hellenisztikus kori forrásokkal fogom kezdeni, amikor a vizualizációs eszközök használata kétségbevonhatatlan, hogy innen kövessem az idõben egyre távolodva és Anaximandroszhoz egyre közelítve a vizualizációs eszközök, és elsõsorban a háromdimenziós modellek használatára vonatkozó mindinkább elmosódó, de véleményem szerint egyértelmûen felismerhetõ nyomokat. Ezt követõen, Anaximandroszhoz visszajutva, azt fogom bemutatni, hogy az anaximandroszi kozmológiai elmélet sajátosságai lehetõvé teszik egy egyszerûen elkészíthetõ, de mégis szemléletes háromdimenziós modell konstruálását. Végül a tanulmány lezárásaként néhány általánosabb, a korai kozmológiai modellek használatára és szerepére vonatkozó elméleti konklúziót fogok megfogalmazni. 2. CICERO BESZÁMOLÓJA A kozmológiai, csillagászati modellek fajtáira és történetére vonatkozó vizsgálódásunk számára jó kiindulópontot jelent az a beszámoló, amelyet Cicero Az állam címû dialógusának elsõ könyvében olvashatunk. Philus, a beszélgetés egyik résztvevõje elmeséli, hogy Marcus Marcellus Szürakuszai elfoglalásakor a gazdag zsákmányból csak két dolgot kért magának: azt a két éggömböt, amelyeket Arkhimédész készített. Két különbözõ típusú modellrõl van szó. Az egyik egy az állócsillagok és a konstellációk relatív pozícióját bemutató tömör éggömb (görögül ~ ra), melyet Marcus Marcellus a Rómába szállítás után Vesstere¦; sfai ta templomában állíttatott fel. A másik egy úgynevezett armilláris gyû-

4 Couprie, Dirk L. (2001): Anaximander ’s discovery of space. In: Preus, Anthony (szerk.): Before Plato. Essays in ancient Greek philosophy, VI. Albany, 23–48, különösen 36, 46.

Mindezt megerõsíti az. hogy öt-hat generációt kelljen várni az utóbbi megjelenésére –. így teljes bizonyossággal nem zárható ki. Minden okunk megvan azonban arra. hogy az állócsillagokat egy gömbfelszínen képzeljük el. Elõször a tömör éggömb történetérõl a következõket mondja: Gallus kifejtette ugyanis.481–9). hogy kétségbe vonjuk. mint mondják. A beszélgetés résztvevõinek Gallus. késõbb pedig a knidoszi Eudoxosz. hogy a beszámoló Thalészra vonatkozó része nem más. Ha ez így lenne. amikor Héphaisztosz elkészíti Akhilleusz pajzsát. (1. Teljességgel valószínûtlen egy ilyen éggömb idõbeli prioritása – és különösen az. 18.14) Ha Gallusnak igaza lenne.Szavak és modellek 135 ~ rû (krikwt¾ sfai ra). mint azon antik hagyomány megnyilvánulása. a Fiastyúkot. Mind Thalész közvetlen ión utódainak csillagászati elméletei. melyben minden fontosabb tu- . a thalészi éggömbön csupán az égi fõkörök szerepelnének. ilyen éggömböt elõször a milétoszi Thalész készített. az Óriont. Láthatjuk ezt az Iliásznak abból a jól ismert részébõl is. Elõször is egy tömör éggömb készítése nyilvánvaló módon feltételez egy szferikus kozmoszelképzelést. ráfestette az állócsillagokat. miszerint az éggömbre majd csak az utóbbi tudós fogja ráfesteni az állócsillagokat. és azon többek között ábrázolja a fõbb csillagképeket. aki. amelyen a különbözõ tengelyek mentén elhelyezett különbözõ nagyságú koncentrikus gyûrûk az égi fõköröket és az égitestek pályáját reprezentálják. a Hûaszokat és a Göncölszekeret (Il. Anaximandrosznál egy generációval még korábbra tudnánk visszamenni az idõben. Ha pedig dekoratív célokra felhasználhatták a csillagképek ábrázolását. amit Gallus a Thalész és az Eudoxosz által készített éggömb különbségérõl mond. akkor hogyan is ne tennék ezt meg egy kifejezetten a csillagos ég bemutatását szolgáló éggömbön. hogy a milétoszi ily módon képzelte el az állócsillagok helyzetét – mindez azonban felettébb valószínûtlen. amit Gallustól Thalész kapcsán hallunk. Thalész kozmológiai elképzeléseire vonatkozó információink igen hiányosak. Platón tanítványa volt. Minden arra vall tehát. a tudós római konzul beszél a kétféle éggömb kialakulásáról és használatáról. tömör éggömböt már régen feltalálták. de legalábbis azt. hogy azt a másik fajta. mind a görög kozmológia általános fejlõdésének fõbb vonalai gyakorlatilag kizárnak egy ilyen hipotézist. Ráadásul a csillagképek ábrázolásának gondolata már jóval Thalész elõtt megjelenik. hiszen az égi fõkörök egy jelentõs része is éppen az állócsillagokhoz képest határozható meg.

és amikor Gallus mozgásba hozta a modellt. Készítésükrõl és használatukról részletes leírást ad például Ptolemaiosz (i. amelynek Aratosz által versbe szedett változatát Cicero maga fordította latinra. hogy Eudoxosz e mûvében részletes leírását adta az égi fõköröknek és a csillagképek relatív pozícióinak. Már csak azért is. minden bizonnyal összetett fogaskerékrendszeren alapuló és a bolygók relatív mozgását modellezõ planetárium valóban csodálatra érdemes szerkezet. akinek késõbbi kommentátorai. hogy a jelenlévõknek elmagyarázza az Arkhimédész által készített másik modell. sz. mint ahány nappal lemaradna magán az égen. mint például Papposz (i.14) Egy ilyen. valóban. hiszen kiötlötte.136 Betegh Gábor dományos. A csillagképek leírása és pozíciója is arra vall egyébként. erre pedig a tömör éggömb nem lenne képes. mert Cicerónak Eudoxoszról viszonylag közvetlen információi is lehettek. de az aratoszi változatból kiderül. amelyeket bolygóknak és úgymond kóborlóknak nevezünk. század. 5. az armilláris gyûrû mûködését: De ezen az újabb típusú éggömbön a Napnak. Az eudoxoszi eredeti ugyan nem maradt fenn. Aztán a Hold elérkezett arra a pontra. Az égi topográfia részletes és pontos leírása pedig szinte szükségszerûvé teszi a vizuális megjelenítéseket is. a legendás archaikus tudósnak volt szokás tulajdonítani. sz. 4. . Almagest 5. illetve technikai felfedezés kiindulópontját Thalésznak. és ily módon ugyanaz a napfogyatkozás jött létre a modellen. Jelenségek címû nagy hatású mûve. 2. akkor. Eudoxosznak ugyanis volt egy az égitestekrõl és égi jelenségekrõl szóló. század) és Proklosz (i.1). hogy miként lehet egyetlen forgatással megjeleníteni a többféle különbözõ sebességû és eltérõ pályájú mozgást. a Hold annyi fordulattal maradt le a Nap mögött. sz. Gallus beszámolójának Eudoxoszra vonatkozó része ezzel szemben történetileg sokkal hitelesebbnek tûnik. ahol a Föld árnyéka… [a kéziratokban itt egy lacuna következik] (1. hogy a már említett Farnese Atlasz eredetijéhez idõben nagyon közelinek és megjelenésében nagyon hasonlónak kellett lennie az Eudoxosz által készített tömör éggömbnek. mint ami ténylegesen megtörténne. Gallus ezek után tér rá arra. század) hosszasan fejtegetik az armilláris gyûrûk tudományos szerepét. a Holdnak és annak az öt égitestnek a mozgása jelenik meg. ebben a tekintetben csodálatra méltó Arkhimédész találmánya. Az ilyen és ennél egyszerûbb armilláris gyûrûk az antik csillagászatban a demonstráció és a megfigyelések egyik legfontosabb eszköze volt.

hiszen a tömör éggömbökkel csak az állócsillagok nyugtát és keltét lehet modellálni. In: Archive for the History of Exact Sciences. században élt Geminosztól (pontosabban az õt idézõ Proklosztól). sz. hogy az i. 29: 201–236. hogy Epikurosz egy részletes episztemológiai megkülönböztetéseken alapuló radikális kritikát dolgoz ki. 2. A KÜZIKOSZI TUDÓSOK MODELLJEI Egy nem várt forrásból azonban az is kiderül.5 Ptolemaiosz beszámolói alapján pedig szinte bizonyosan állíthatjuk azt is. 6 Nadal. külön mûvet is szentelt az ilyen eszközök készítésének. Arkhimédész pedig.Szavak és modellek 137 Miként ezt megtudhatjuk az i. aki A természetrõl címû monumentális mûvének 11. De vajon milyen modellekrõl beszél Epikurosz? A Nap és a Hold nyugtára és keltére vonatkozó ismételt utalások azt mutatják. 8 Sedley 1976. hogy armilláris gyûrûkrõl kell. vagyis jóval Hipparkhosz elõtt. hogy az eszközök belsõ sajátosságaiból és mûködésébõl nem vonhatunk le érvényes konklúziókat a kozmológiai és csillagászati entitások valódi viselkedésére vonatkozóan. Ez az információnk Epikurosztól származik.7 David Sedley pedig azt is kimutatta. hogy szó legyen. annyi azonban kiderül.6 3. . de az égitestek relatív mozgását modelláló armilláris gyûrûket is készítettek. In: Cronache Ercolanesi. e. az armilláris gyûrûk készítésének és használatának jól meghatározott helye volt a matematikai tudományok rendszerében. nemcsak tömör éggömböt. Robert–Brunet. mechanikai alkalmazását. amelynek egyik fontos eleme azt mondja ki.8 A szövegrészlet egy igen töredékes papiruszon maradt fenn. könyvében egy gondosan kidolgozott és jól argumentált támadást indít a háromdimenziós modellek csillagászati használata ellen. aki általában megvetette a matematikai tudományok gyakorlati. Még fontosabb 5 Plutarkhosz: Marcellus 17. század közepén alkotó Hipparkhosz is már alkalmazott ilyen eszközöket. 6: 23–54. 7 Szövegkiadás és interpretatív jegyzetek: Sedley. vagyis Epikurosz tanítványai ellen irányul. I. hogy Eudoxosz iskolájának tagjai a hellenisztikus kor legelején. La sphère mobil. különösen a 35. Jean-Paul (1984): Le „Commentaire” d’Hipparque.3–5. David (1976): Epicurus and the mathematicians of Cyzicus. hogy az epikuroszi támadás a küzikoszi iskola tudósai. 1.

akkor az égi fõkörökön kívül bolygónként legalább két gyûrût kellett tartalmazniuk. addig az utóbbiakban az egyes bolygókhoz csak egy gyûrû tartozik. hiszen míg az elõbbiekben az egyes bolygókhoz több gyûrû tartozik és az egyes gyûrûk állandó irányú és sebességû mozgást végeznek. Julius M. In: Suppes.): Ancient and Medieval Traditions in the Exact Sciences. hogy egyetlen eszköz ábrázolni tudja az összes ismert bolygó mozgását.9 Az eszköz azonban még így is figyelemreméltóan összetett lesz. Ebbõl arra kell következtetnünk. hogy az eszköz további csillagászati jelenségeket. amelyet aztán a modell interpretációjában bármely ismert bolygóval azonosíthatunk. Ha pedig azt akarjuk. hogy az említett modellek az elméletet annak melyik komplexitási fokán jelenítették meg. Ez az elmélet az egyes bolygók látható mozgását négy (illetve a Kallipposz által továbbfejlesztett változat szerint öt) koncentrikus gömbhéj mozgásának eredõjeként írja le. melyek mozgását feltehetõleg egy fogaskerékrendszer koordinálta. Stanford. hogy Eudoxosz és követõi fontosnak tartották az elmélet mechanikus modellálását.138 Betegh Gábor az Va kolumnában található megjegyzés.–Mendell. de annak mozgása nem egyenletes. és képesek voltak ábrázolni a bolygók retrográd mozgását is. Hiszen a homocentrikus szférák elmélete olyannyira 9 Mendell. Az epikuroszi töredékek alapján lehetetlen rekonstruálnunk. hogy az eudoxoszi elmélet sajátosságai miatt ezek az eszközök konceptuálisan különböznek a késõbbi armilláris gyûrûktõl (mint például Arkhimédész Cicero által említett modelljétõl). Ha azonban – miként ez kiderült – képesek voltak ábrázolni a kelet–nyugati és a retrográd mozgásokat. és a fogaskerékrendszert úgy kell megalkotnunk. Érdemes azt is megjegyeznünk. hogy a küzikosziak által használt modellek mozgathatóak voltak. ha a modell egyetlen bolygó mozgását mutatja. 130. Henry (szerk. hogy mindezen mozgásokat képes legyen koordinálni. amit Eudoxosz és tanítványa. is képes legyen bemutatni. hanem elég. Henry (2000): The Trouble with Eudoxus. Essays in Memory of Wilbur Knorr. Bármilyen összetettek voltak is ezek a modellek. amely szerint a küzikoszi tudósok pusztán az eszközök viselkedése alapján „ellentétes felkeléseket és nyugvásokat” (™nant…ai ¢natolaˆ kaˆ dÚseij) tulajdonítanak egyes égitesteknek. . Patrick–Moravcsik. akkor természetesen meg kell kettõznünk a gyûrûk számát. Kallipposz elméletérõl tudunk. Természetesen nem szükséges. Ez a megjegyzés egyébként teljesen jól megfeleltethetõ annak. egyáltalán nem meglepõ. mint például a fogyatkozásokat.

majd ismét feltûnve félelmet okoznak és jelt adnak a jövendõ felõl azoknak. milyen ontológiai komponensekbõl és milyen matematikai struktúra szerint épül fel a Világlélek. Timaiosz. Nem véletlen. A TIMAIOSZ Platón nagy kozmológiai szövegében.) A görög mondat számos interpretációs és fordítási nehézséget vet fel. értelmezése és oktatási célú bemutatása manapság leginkább háromdimenziós komputeranimációk segítségével történik. (40 c–d. a Timaioszban is találhatunk egy olyan megjegyzést. továbbá. hiábavaló fáradság volna. ha pusztán belsõ térlátásunkra támaszkodunk. hogy látnánk ezeknek az utánzatait (¥neu di/ ~ Ôyewj toÚtwn aâ tw n mimhm£twn). akik nem tudnak értelmesen gondolkozni – mindezt elmondani anélkül. továbbá. hogy Timaiosz itt azt mondja: a bolygók relatív mozgását. Vajon milyen modellekre utalhat Timaiosz? A szöveg természetes 10 Lásd például a Mendell által készített CD-romot (Mendell. bizonyos idõnként elsötétülnek számunkra. egymás melletti helyzetüket és köreiknek hátrálásait. és hányan átellenbe. az értelmezõk túlnyomó többsége azonban egyetért abban. Kövendi Dénes fordítása. így folytatja: De leírni e csillagok kartáncát. amit az eudoxoszi elmélet kapcsán is elmondtunk: az égitestek relatív mozgását leíró elmélet alapvonalait kifejezhetjük pusztán szavak segítségével – ám ha a relatív mozgások összetett rendszerét és a komplexebb égi jelenségeket is meg akarjuk érteni. illetve értetni. Henry [2001]: Introduction to Ancient Mathematical Astronomy). miután elmondta. de még a statikus ábrák is csak korlátozott segítséget jelenthetnek. hogy valódi megértése aligha lehetséges. hogy összekapcsolódásaik alkalmával ez isteni lények közül melyek jutnak egy látóvonalba. hogyan helyezkednek el egymáshoz képest. melyek az égitestek pályájának felelnek meg. hogy egymás mögé és egymás elé kerülve. .10 4. akkor nem elég a szöveges magyarázat.Szavak és modellek 139 komplex. a fogyatkozásokat és okkultációkat csak látható modellek segítségével tudjuk igazán megérteni. ami pontosan megfelel annak. hogy az eudoxoszi elmélet rekonstruálása. majd elõrehaladásait. hogy annak egyes körei.

Ithaca–New York. . minden valószínûség szerint szintén mozgatható armilláris gyûrûk voltak – mind idõben. David R. Éppen ellenkezõleg – és talán ez lenne e tanulmány legfonto11 Dicks. Derek de Solla (1974): Gears from the Greeks. Harmadrészt. hogy egy Platónhoz idõben közelebbi példával szolgáljunk: bár szinte semmilyen független szöveges vagy régészeti forrás sem segíti a megjegyzés értelmezését. Eudoxosz tanítványai által alkalmazott modellek – melyek. amikor az égi szféra fogalma maga is újdonság volt. melyet egy elsüllyedt hajó roncsai között találtak meg. hiszen a megkövetelt funkciókat csak egy ilyen típusú eszköz tudja betölteni. hogy a szöveg feltehetõleg csak egy tömör éggömbre. In: Transactions of the American Philosophical Society. (1970): Early Greek astronomy to Aristotle. mind a tudományos kapcsolatok tekintetében nagyon közel vannak a platóni Akadémiához. 64: 3–70. hogy a korban akár csak fele ilyen bonyolult mûszereket tudtak építeni. És végül Dicks azon megjegyzése.12 Másrészt. Arisztotelésznek az Állatok mozgásáról címû értekezése egyértelmû utalást tartalmaz bizonyos automaták. amellyel egy armilláris modell elkészíthetõ. hogy az a leírás. így a küzikoszi iskolában. valójában jól megfeleltethetõ annak a tevékenységsornak. hogy egy ilyen viszonylag komplikált eszköz ismert lett volna Platón korában. fennmaradt szöveges forrásaink alapján képzelnénk. Dicks a rá egyébként is jellemzõ szkepszissel például az mondja. amely szerint a bolygómozgások elmélete maga is meglehetõsen új volt Platón korában. esetleg ábrákra utalhat. és valójában még igen kevés ismerettel rendelkeztek a bolygókról. 12 Az Antiküthéra szerkezetrõl lásd Price. Elõször is már többször kiderült: az ókori mechanikai ismeretek sokszor messze fejlettebbek. mint ahogyan azt egyébként. hogy a démiurgosz miképp alkotta meg a Világlelket. 120. mint láthattuk. A hihetetlenül összetett fogaskerékrendszeren alapuló úgynevezett Antiküthéra szerkezet.140 Betegh Gábor módon azt sugallja. Eudoxosz Platón közvetlen munkatársa volt.”11 Véleményem szerint Dicks érve nem meggyõzõ. például radikálisan megváltoztatta az ilyen irányú elképzeléseinket: elõzõleg senki sem merte volna feltételezni. Jellemzõ módon e természetesnek tûnõ interpretáció ellenében is felhoztak már anakronizmusra hivatkozó ellenérveket. mechanikus önmozgó babák használatára (710b). megint csak nem bizonyít semmit. Ezt látszik alátámasztani egyébként az is. David R. Érve pedig így szól: „Abszurd lenne azt feltételeznünk. hogy egy mozgatható armilláris gyûrûrõl van szó. amely elmeséli.

hogy a Timaiosz és specifikusan annak asztronómiai elmélete erõs püthagoreus hatást mutat. ahogy egy geometriai tétel bizonyítására szolgáló ábra sem csak a tétel ismertté válása után jelenik meg. (1951): Die Astronomie der Pythagoreer. Annyi azonban bizonyos. hogy a háromdimenziós modellek alkalmazása.83 és Ariszt. 336. Pr. valamint Burkert. másrészt jelentõs mechanikai újításai is voltak. Anélkül. 8. 14 D. Bartel L. 26 és 29. ami a modellek episztemológiai és didaktikus használatára vonatkozik? Önmagában az. Mass. Amsterdam. Egy kicsit úgy. Külön problémát jelent. L.. hogy egy a Timaiosz által leírt elmélethez tartozó modell mûködési elvét tekintve közelebb áll az arkhimédészi. hogy Arkhütasz az ehhez szükséges összes diszciplínában dokumentálhatóan jelentõs eredményeket ért el: úttörõ kutatásokat végzett a geometriai testek mozgásának területén. hogy e hipotézis mellett részletesebben is tudnék most érvelni. mint az eudoxoszi armilláris gyûrûkhöz. 13 Van der Waerden. és az azok konstruálásához szükséges mechanikai ismeretek ugyancsak püthagoreus hatást mutatnak. hiszen egy-egy égitesthez csak egy-egy gyûrû tartozik.14 A kozmológiai és csillagászati elméletek modellezéséhez pedig éppen ezen ismeretek összekapcsolására van szükség. hogy pusztán az akadémiai csillagászati kutatások eredménye.13 Véleményem szerint azonban jó okunk van feltételezni azt is. akkor honnan erednek Platón idevonatkozó ismeretei. 915a25. A kérdés részben az. hogy közelebbrõl milyen viszony van a Timaioszban említett modell és a küzikosziak által használt eszközök között. és másrészt kizárjuk azt. közelebbrõl pedig Arkhütasz eredményeire vezethetõk vissza. hadd jegyezzek meg csak annyit.Szavak és modellek 141 sabb tézise – az elmélet megalkotása és a hozzátartozó modell konstruálása egy idõben történik. illetve demonstrálhatók. Cambridge. éppen azért. Dicks és Wilbur Knorr szerint nem. . különösen érdeklõdött a különbözõ körmozgások iránt. Walter (1972): Lore and science in ancient Pythagoreanism. beleértve azt is. hogy Platón a Timaiosz írásakor már ismerte-e az eudoxoszi homocentrikus szférák elméletét. De ha a Timaioszban kifejtett bolygóelmélet és a hozzátartozó modell nem Eudoxosz hatását mutatja. nem igényel külön bizonyítást. mert az elmélet részletei csak a látható modellen keresztül dolgozhatók ki.

SZTREPSZIADÉSZ: Melyiket? A kiparcellázandót? TANÍTVÁNY: Nem. ARISZTOPHANÉSZ. Oxford. hát ez meg micsoda? Mondd már el! TANÍTVÁNY: Ez itt egy asztronomia [¢stronom…a].142 5. úgy tûnik. 200–207) A részletben háromféle tárgyról vagy tárgycsoportról esik említés. Gyorsan meg is kérdezi a tanítványt: SZTREPSZIADÉSZ: Az istenekre. a komikus hatás abból fakad. Látod. Dover véli. . Ennél sokkal kevésbé világos a másodikként említett geometria – a szót éppen az értelmezés problematikus volta miatt nem is fordítottam le. A legegyszerûbb a harmadikként említett térkép: ez egy a lakott földet és a tengereket sematikusan ábrázoló rajz. (Felhõk. SZTREPSZIADÉSZ: Hát ez? TANÍTVÁNY: Ez meg egy geometria [gewmetr…a].) fed. (1968): Aristophanes: Clouds. hogy a geometriát a tanítvány a szó etimológiájának megfelelõen a föld felméré15 Dover. amely szerint az utalás diagramokat és bizonyításokat tartalmazó táblákra. Kenneth J. V). a föld egészét. itt van Athén. Így vagy úgy. SZÓKRATÉSZ ÉS A PRESZÓKRATIKUS TERMÉSZETFILOZÓFUSOK Betegh Gábor Amikor Sztrepsziadész a Szókratész tanítványával folytatott bevezetõ beszélgetést követõen elõször belép a Gondolkozdába. SZTREPSZIADÉSZ: Na. amelyek pontosabb meghatározása. már az ókor késõbbi századaiban is problémát jelentett. A kifejezés talán geometriai eszközöket (körzõ. SZTREPSZIADÉSZ: Micsoda civilizált egy találmány! Demokratikus és egyszersmind profitábilis. ~ TANÍTVÁNY: Ez meg itt a föld teljességének térképe [gh j per…odoj p£shj]. ad loc. az meg mire jó? TANÍTVÁNY: A földet felmérni. miként azt a modern kommentárok közül például Kenneth J. figyelmét mindenekelõtt az iskolában található tudományos eszközök kötik le.15 de azt az antik scholionok által javasolt megoldást sem zárhatjuk ki. amilyet a tanulmány elején idézett Diogenész Laertiosz-i beszámoló Anaximandrosznak is tulajdonít. pinaxokra történik (Schol. vonalzó stb.

de legalábbis a realitáshoz közeli berendezési tárgyak.16 Arisztotelész visszatérõ példái olyan tárgyakon alapulnak. mint amikor manapság egy filmben feltûnik egy gõzölgõ lombikokkal. illetve vizuális reprezentációk lényegileg hozzátartoznak egy filozófus/természettudós iskolájának berendezéséhez: ezek azok a reális. annyi bizonyos. Kicsit oly módon. diagramokra kell gondolnunk. illetve eszközcsoport nyilvánvaló módon azt a célt szolgálja. nem eldönthetõ. A filozófiai iskolák berendezéséhez tartozó reprezentációs eszközök kapcsán hadd kockáztassak meg egy hipotézist. amelyek megteremtik az alapot a késõbbiekben bevezetésre kerülõ olyan komikus túlzásokhoz. Metaph. ez egyes eszközök milyen célt szolgálnak. amelyek elsõként felkeltik az oda belépõ figyelmét. Arisztophanész. 1033a29–34b11. míg más scholionok szerint (Schol.Szavak és modellek 143 sére – bár feltehetõleg tudományos célú felmérésére – korlátozza. A kérdés azt hiszem. villogó gombokkal és számítógépekkel teli helyiség: ugyan nem tudjuk. mértani és geográfiai eszközök. armilláris gyûrûkre és éggömbökre történik utalás. V) ebben az esetben is pinaxokon szereplõ csillagászati és kozmológiai ábrákra. amely többek között az anyag és a forma megkülönböztetését. az így megszerezhetõ földterületek szempontjából tekinti. R és E) inkább modellekre. bármelyik megoldást választjuk is azonban. A három eszköz. kozmológiai elméletek vizualizálását szolgáló eszközök. 35: 191–200. Véleményem szerint a nevezetes bronzgömb. mint Szókratész híres kosara. amelyek hozzátartoztak az elõadások színteréül szolgáló csarnok berendezéséhez: miként minden tanár. Az arisztophanészi szöveg igen fontos számunkra. A scholionok egy része szerint (Schol. 1023b20. és a földmérést csak annak gyakorlati haszna felõl. tekergõ csövekkel. Arisztotelész is a közvetlenül jelen lévõ tárgyakat vette alapul a szemléltetéshez. Henry (1920): Aristotle’s lecture-room and lectures. hanem egy 16 Jackson. de más tantételeket is oly gyakran példáz (De Caelo 278a1–3. hogy megteremtse a tudományos iskola miliõjét. de azt egybõl felismerjük: egy tudós laboratóriumában járunk. és feltehetõleg a darab athéni közönsége számára a csillagászati. hogy a Gondolkozdában helyet kaptak a csillagászati. Miként azt Henry Jackson klasszikus tanulmányában kimutatta. De Anima 403a13a. ezek azok. In: Journal of Philology. míg Sztrepsziadész rátesz egy lapáttal. mi több. nem egy sima gömb.). . 1070a23 sk. Számunkra a legérdekesebb azonban az elsõként említett asztronomia.

meglehetõsen valószínûtlenné teszi. 18 Errõl lásd például Vander Waerdt. amit Szókratészról más forrásokból.144 Betegh Gábor ~ tömör éggömb volt. elsõsorban Xenophóntól és Platóntól megtudunk. In: Uõ (szerk.18 Az arisztophanészi ábrázolás azt is mutatja tehát. az arisztophanészi Szókratész-portré csak kis mértékben alapul a történeti Szókratész filozófiai és tudományos nézetein és gyakorlatán: Arisztophanész sokkal inkább a preszókratikus filozófus/természettudós paradigmatikus alakját akarta színpadra vinni. hogy az iskola felszereléséhez tartoztak többek között a Felhõkben említetthez hasonló pinaxokon szereplõ világtérképek (D. Miként azt Robert S. Az arisztophanészi karikatúra pedig csak akkor lehetett hatásos. (1994): Socrates in the Clouds. miként azt láthatjuk többek között a tanulmány elején Anaximandrosz kapcsán idézett diogenészi szövegben is. In: Yale Classical Studies. (1972): Scientific apparatus on stage in 423 B. Brumbaugh egy más kontextusban kifejti. Ithaca–London.17 Ehhez még azt is hozzátehetjük. hogy az arisztophanészi ábrázolásban ezen instrumentumok használata nemcsak központi szerepet játszik a filozófus gyanús mesterkedéseiben. (Maga a sfai ra szó egyébként minden további nélkül vonatkozhatott specifikusan kozmológiai modellekre. 217.): The Socratic movement. Mindaz. 22: 215–221. Ám az általánosan elfogadott értelmezés szerint. . hogy õ maga széles körben alkalmazott volna ilyen eszközöket.) Theophrasztosz Diogenész Laertiosznál fennmaradt végrendeletébõl azt mindenesetre megtudhatjuk. L. Ebben az analógiában a tudományos eszközök veszik át a kultikus tárgyak szerepét: egy filozófiai iskolában folyó tevékenység éppen olyan elképzelhetetlen ezen eszközök használata nélkül. 5. hogy a filozófusok/természettudósok használtak ilyen reprezentációs eszközöket. ha az athéni közönség legalább hozzávetõlegesen tudott arról. ahogy a 17 Brumbaugh. a Felhõkben folyamatosan összekapcsolódik az új mûveltséget hirdetõ filozófus/természettudós tudománya és a tudományos (illetve áltudományos) eszközök használata. Robert S. Paul A.C. 48–86. 51). aki azonban véleményem szerint szükségtelenül szûkíti le a Felhõk Szókratészában ábrázolt filozófus/természettudós mintaképét az apollóniai Diogenészre. mint egy orphikus vagy dionüszoszi misztériumvallásba történõ beavatás a misztikus kosár és az abban rejlõ szent tárgyak nélkül. de a gyanútlan közember elcsábításának és elkábításának is legfõbb eszközei. A darabon végigvonul a filozófiai iskola és a misztériumvallások közötti folyamatos párhuzam és kontraszt.

hogy Gorgiasz fõ tevékenységét a csillagászati vagy a kozmológiai kutatás jelentette volna. . ha egyértelmûen megcáfolni nem képes is. mint megtudjuk.Szavak és modellek 145 közkeletû elképzelésekben a „tudós” figurájához kezdenek hozzátapadni az ilyen eszközök. A Felhõk leírása alapján véleményem szerint nagy biztonsággal állíthatjuk. hogy Anaximandrosz után néhány generációval a kozmológiai. a többi neves szónok ábrázolása is szerepelt. Ugyanennek a konvenciónak egy késõbbi példáját mutatja a Pompejibõl származó és a Nápolyi Régészeti Múzeumban õrzött úgynevezett Filozófus-mozaik is. mert a források töredékes volta csak nagyon hipotetikus tézisek megfogalmazását teszi lehetõvé. Allan H. egy éggömb szerepel. Semmilyen egyéb forrásunk sem utal arra. és így ezek az elemzések nem bírnának jelentõs bizonyító erõvel Anaximandroszra nézve. Ez a megfontolás pedig. Assen–Maastricht. ANAXIMANDROSZ KOZMOSZA ÉS KOZMOSZMODELLJE Miként a tanulmány elején már láthattuk. illetve csillagászati reprezentációs eszközök használata szervesen hozzátartozott a tudományos kutatás és oktatás gyakorlatához. (1986): The fragments of Parmenides. mégpe19 A preszókratikusok közbülsõ generációira most azért nem térek ki részletesebben. Erre a jelenségre találhatunk egy másik jó példát is a preszókratikus kor végérõl. hogy a Diogenész Laertiosz által Anaximandrosznak tulajdonított tudományos eszközök közül csak ezt nem szokás elfogadni. amelyen a vitatkozó filozófusok között egyetlen tárgy. E szerint az emlékmû úgy ábrázolta Gorgiaszt. amely egy armilláris gyûrût vagy éggömböt helyez „a tudós férfiú” környezetébe. Diogenész Laertiosz és Plinius szerint Anaximandrosz készített egy kozmoszmodellt. Arról is volt már szó. amint éppen egy ~ csillagászati modellt (sfai ra £strologik») vizsgált (838D). azaz egy látható modellt vesz alapul a kozmosz struktúrájának leírásához. Hadd utaljak mindazonáltal arra. szerint Parmenidész B12-es töredéke egyértelmûen egy armilláris gyûrût. hogy például Coxon.19 6. melyen. ad loc. de jelentõs mértékben meggyengíti az Anaximandrosz modelljével kapcsolatban felhozott anakronizmusérvet. A Plutarkhosznak tulajdonított A tíz szónok élete címû mû Héliodórosz útleírása alapján leírást ad Iszokratész temetési emlékmûvérõl. sokkal inkább annak a modern korig ható ikonográfiai konvenciónak egy korai megnyilvánulását láthatjuk itt.

Egyes forrásaink számadatokat is közölnek: a Föld magassága egyharmada átmérõjének. behorpadt felületén lakunk mi. hogy a csillagok gyûrûje (vagy gyûrûi) 9 egység átmérõjû(ek). Anaximandrosz létrehozott egy ilyen modellt. de olyan is. A problémát természetesen az jelenti. amelyhez nagyon nehéz. Bár errõl antik forrásainkban nincs szó. Hiszen az. A Föld körül koncentrikusan különbözõ átmérõjû tûzgyûrûk helyezkednek el. hanem a levegõburkon lévõ nyílások. vagy ha úgy tetszik. a legkülsõ gyûrû (vagyis a Napé) 27 egység átmérõjû. amely egyszerû eszközökkel is szemléletesen modellezhetõ. eggyel beljebb van a Hold gyûrûje. különösebb mechanikai ismeretek nélkül is elkészíthetõ legyen. Ez utóbbi értelmezés mellett vélemé- 20 Lásd például Couprie. (1995): The visualization of Anaximander ’s astronomy. azaz körbehajtott körhengerekként. Az egyes rekonstrukciók két fontos kérdésben térnek el egymástól. amelyeket sûrû. A Föld lapos körhenger. amelyeken keresztül kitörhet a gyûrûkbe foglalt tûz. . In: Apeiron. Nézzük elõször. amelynek felsõ. D. hogy annak háromdimenziós modellje viszonylag könnyûszerrel. viszonylag vékony falú csövekre kell gondolnunk. hanem hengergyûrûkre. mi az. legbelül pedig a csillagok gyûrûje (vagy gyûrûi). Egyrészt vitatott. mit gondolunk magáról a modellezett elméletrõl. átláthatatlan levegõburok vesz körül. nagymértékben függ attól. hogy a Nap és a Hold gyûrûjét miként kell elképzelnünk. L. hogy Anaximandrosz kozmológiájának rekonstrukciója vitatott. IXa és IXb ábra. felfújt gumibelsõkként kell elképzelnünk. A kozmosz középpontjában a Föld helyezkedik el. hogy vajon valószínûsíthetõ-e. hogy az anaximandroszi kozmológiai elmélet sajátosságai lehetõvé teszik. az elõzõ adatokból valószínûsíthetõ. más szóval nagy átmérõjû.20 Más értelmezõk szerint azonban nem toruszokra. vagy egyenesen lehetetlen lenne adekvát modellt készíteni. Az anakronizmus vádját általánosabb értelemben fentebb megpróbáltam cáfolni. 28: 159–182. Az általunk látott égitestek valójában nem önálló testek.146 Betegh Gábor dig a beszámoló feltételezett anakronizmusa miatt. Az elmélet ugyanis lehet olyan. amit viszonylag nagy biztonsággal állíthatunk. A legkülsõ gyûrû a Napé. A következõkben ennél specifikusabban azt szeretném bemutatni. Egyes értelmezõk szerint a gyûrûket toruszokként. míg a középsõ gyûrû (vagyis a Holdé) 18 egység átmérõjû. A kozmoszt a végtelen kiterjedésû apeiron veszi körül.

minden antik szerzõ csak gyûrûkrõl beszél. (Pszeudo-Plutarkhosz. hogy a sarkpont körül is hogyan láthatunk csillagokat – ám egyik rekonstrukció sem teljesen problémamentes. mint toruszokra enged következtetni. kiemelés tõlem. sokkal inkább hengergyûrûkre. hogy a csillagokat a legegyszerûbb nem egy vagy több hengergyûrûn. amely szerint a csillagok (pontosabban a látható csillagoknak megfelelõ nyílások) is egy hengergyûrûn. Egyes értelmezõk ezért úgy gondolják. Sztromateisz 2. hogy ezek a gyûrûk folyamatosan összehangolt mozgást végeznek. hogy az égbolt tengelyéhez közel is láthassunk csillagokat. amely a filozófiatörténészek szerint nagy valószínûséggel Anaximandrosztól magától ered. és ebbõl valamiféle tûzkör nõtte körbe a földet körülvevõ levegõt. Paris) fejtette ki. 21 Ezt a rekonstrukciót ismereteim szerint elõször Tannery (Tannery. hanem egy gömbfelszínen elhelyeznünk.21 Kétségtelen.) A fakéreghasonlat. hogy e világ keletkezésekor az örökké létezõbõl kivált a meleg és a hideg magja. hiszen akkor azt is feltételeznünk kellene. hogy a csillagokat jelentõ rések nem egy. A másik problémát az állócsillagok (és az azoktól Anaximandrosz által még nem megkülönböztetett bolygók) jelentik: hogyan egyeztethetõ össze a gyûrûkkel operáló anaximandroszi modell – amely meglehetõsen jól mûködik a Nap és a Hold esetében – azzal a látvánnyal. miként fát a kéreg. bár a Nap és a Hold gyûrûjénél lényegesen hosszabb hengergyûrûn helyezkednek el. . amit a csillagokról kapunk? Hiszen mi az égbolton elszórva mindenütt. Erre viszont semmilyen antik forrás nem utal. Vajon arról van-e szó. az antik forrásokkal legjobban összeegyeztethetõ és az Anaximandrosznál oly fontos szimmetriaszempontokat leginkább figyelembe vevõ modell mégiscsak az.Szavak és modellek 147 nyem szerint nagyon erõs érv a gyûrûk kialakulására vonatkozó kozmogóniai leírás: [Anaximandrosz] azt mondja. hogy ez a modell nem oldja meg azt a kérdést. B. Paul [1887]: Pour l’histoire de la science hellène: de Thalès à Empédocle. hanem sok gyûrûn helyezkednek el? Ez viszont egy nagyon bonyolult elméleti modellt eredményezne. vagy nagyon-nagyon kicsi gyûrûket kellene elképzelnünk. és nem csak egy (akármilyen széles) hengerpalást felszínén látunk csillagokat. G. Véleményem szerint ezért a leggazdaságosabb. Továbbá ahhoz nagyon-nagyon távoli.

mellérendelõ szerkesztésnek a felváltását jelenti. igen vázlatos érvek elfogadhatók. Az anaximandroszi kozmológiai elmélet gazdaságos. Az anaximandroszi kozmológiában a szimmetria. A világot felépítõ nagy régiók szimmetrikusan helyezkednek el: legfelül az ég. hogy érdekes le- . majd a nagy vonalakat kitölti részletekkel. alul a Tartarosz. A leírás összességét a különösebb struktúra nélkül egymás mellé helyezett elemek egymásutánja adja. Ám a szimmetria szerepe itt pusztán annyi. hogy ezek a helyszínek egymáshoz képest hogyan helyezkednek el: a leírás egyes részeit csak a legáltalánosabb helyhatározó szavakkal – „ott”. Hésziodosz a három nagy világrégió közül csak a Tartaroszról ad részletesebb leírást. ezzel szoros összefüggésben pedig viszonylag könnyen elkészíthetõ vizuális reprezentációja. „elõtt” – köti össze. áttekinthetõ és szimmetrikus. Látható. 720–725). Anaximandrosz módszere nem az. az üllõ pedig kétszer kilenc napig repül az egyes szintek között (Thgn. „itt”. Ám a Tartarosz leírását sem úgy végzi. és ezért nem. Nem ezt teszi. hogy elõbb általános leírást ad annak egészérõl. A hosszú csõbe pedig legbelülre belehelyezhetjük a Földet jelképezõ 3 egység átmérõjû és 1 egység magas hengert.148 Betegh Gábor Ha a fenti. Ám arról szinte semmit sem mond. amelynek segítségével a lehetõ legkevésbé specifikus módon össze lehet kapcsolni elõre megadott elemeket. amelyhez igen könnyû konstruálni egy háromdimenziós szemléltetõ modellt. vagy csak nagyon bajosan integrálhatók egyetlen sémába: grafikusan nem ábrázolhatók ellentmondásmentesen. Érdemes ebbõl a szempontból rövid összevetést tennünk a hésziodoszi Istenek születésében szereplõ kozmikus topográfiával. A modell egyes elemeit a megfelelõ szögben egy tengellyel rögzíthetjük. míg a rövidebb gyûrûk (a Nap és a Hold gyûrûje) kívül. hanem részletesen és érzékletesen leírja annak egyes részleteit. melyek a Hold és a Nap gyûrûjét jelképezik. hogy a hagyomány által szentesített három nagy világrégió között valamilyen térbeli kapcsolatot teremtsen. Az elmélet sajátosságai miatt könnyen átlátható a modell is: például a leghosszabb gyûrû van legbelül. hogy egy 9 egység átmérõjû hosszú csõre (ez az állócsillagok gyûrûje) ráhúzzunk egy 18 és egy 27 egység átmérõjû rövidebb csövet. Pusztán arra van szükség. akkor egy olyan kozmológiai elméletet kapunk. Ráadásul a topográfia egyes elemei ellentmondásokat tartalmaznak. hogy mindez különösebb technikai tudás nélkül is megvalósítható. középütt a Föld. A szimmetria ebben az esetben az a legegyszerûbb eszköz. a geometrizáltság és a redukció éppen ennek a parataktikus.

addig az anaximandroszi kozmológiának. Így például a három égi gyûrû felépítésbeli azonossága. mely a filozófiai. Mindenekelõtt szólnunk kell a modellekre vonatkozó szöveges forrásaink mennyiségérõl és jellegérõl. hogy Epikurosz mûvének papirusztöredékeken fennmaradt nagyon kis hányadába éppen beleesett a küzikosziak modelljeit támadó részlet. Éppen ellenkezõleg: az egészbõl mint rendszerbõl indul ki. hogy a szimmetria nem pusztán az egyedi elemek laza kapcsolatát biztosító eszköz. ugyanakkor nem maradt fenn Eudoxosztól vagy Eudoxosz tanítványi körébõl a modellek használatával foglalkozó pozitív leírás. Hasonlóképpen a Platónnál szereplõ hivatkozás is indirekt. És ezzel visszajutottunk kiinduló tézisünkhöz: míg az epikus hagyományhoz tartozó legrészletesebb és legnagyobb hatású kozmikus topológia nem ábrázolható ellentmondásmentesen grafikusan.Szavak és modellek 149 írást nyújt a részletekrõl. a Metafizika Lambda könyvében szereplõ égi szférákra vonatkozó elméletét éppen az eudoxoszi–kallipposzi elméletre alapozza. És ha a példákban szereplõ bronzgömbre vonatkozó hipotézisem helytálló. és ebbe integrálja a részleteket. Egyrészt figyelemreméltóan kevés a ciceróihoz hasonló leírás. 7. . hogy vizuálisan megjeleníthetõ és modellálható. hogy például Arisztotelész saját. Ha Platón úgy akarta volna. hanem az a rendezõelv. Megjegyzendõ ugyanakkor. másrészt a hivatkozások túlnyomó része indirekt vagy negatív – a rekonstrukciót nagyrészt ilyen negatív vagy indirekt leírásokra kellett alapoznunk. amihez képest a tapasztalatban mutatkozó különbségeik másodlagosak. amely meghatározza a részleteket. Ez persze egyes esetekben múlhat a véletlenen is: lehet puszta véletlen. de ez az utalás megint csak indirekt. a dialógusban szerepelhetett volna éppen az is. KONKLÚZIÓK A fenti elemzések alapján végül szeretnék megfogalmazni néhány provizórikus konklúziót. Itt nyugodtan szerepelhetne egy a modellekre vonatkozó pozitív utalás is. majd azokat valamilyen laza módon egymáshoz kapcsolja. illetve háromdimenziós ábrázolhatóságával. izomorfiája a fontos számára: ugyanazon elvek alapján épülnek fel. Mindez pedig szorosan összefügg az elmélet grafikus. inherens jegye. Arisztotelésznél is szerepel utalás egy csillagászati reprezentációs eszközre. Ennek felel meg az is. illetve tudományos kozmológiák kiindulópontjának tekinthetõ.

jó okunk van elfogadni. anélkül azonban. a kutatást is nagymértékben elõsegítõ funkciókról. A világ egészérõl való új gondolkodásmód megismertetésekor és elterjesztésekor ez bizonyosan nem mellékes szempont. filozófusok beszélgetésénél éppen jelen is lehetett egy csillagászati reprezentációs eszköz. Gorgiasz Iszokratész halotti emlékmûvén szereplõ ábrázolása is az éggömbök viszonylagos elterjedtségét és kibontakozó szimbolikus jelentõségét mutatja. Az anaximandroszi modell feltehetõleg elsõsorban a struktúra szemléletes bemutatását szolgálta. amirõl az emberek beszélnek. A korai modellek funkciói között nyilván nem volt mellékes azok „retorikai” szerepe sem: egy meglepõ tárgy.150 Betegh Gábor hogy Timaiosz egy armilláris gyûrû segítségével tovább magyarázza az égitestek mozgását a beszélgetés résztvevõinek. hogy a feltehetõleg csak a geometriai struktúra szemléltetésére képes korai modellek alapján nem lehetett volna megjósolni. hogy Anaximandrosz készített egy kozmoszmodellt. hogy az ilyen típusú eszközök milyen összetett funkciókat lesznek . Hasonlóképpen az arisztophanészi komédia karikaturisztikus leírása jól bizonyítja a reprezentációs eszközök korabeli használatát. Miként azt megpróbáltam bemutatni. Ám az anaximandroszi modell funkciói alapján nem tudnánk elõre következtetni a késõbbi modellek szerepére. hogy errõl az ezeket az eszközöket használók szövegeibõl megmaradt töredékekbõl többet tudhatnánk. A második általános megjegyzés a reprezentációs eszközök funkcióira vonatkozik. Ebbõl pedig az derül ki. amelyeket már Timaiosz is elvár egy ilyen modelltõl. szubsztantív leírások. Ugyanakkor az anaximandroszi modell feltehetõleg viszonylag kevés égi jelenséget volt képes bemutatni – ezt pedig érdemes összevetni azokkal a nagyon komplex reprezentációs funkciókkal. Ahogy a pompeji Filozófus-mozaikon látható. illetve tudományos szövegek fennmaradt töredékei alapján közvetlenül és pozitíve nem tudunk szinte semmit. amelyeket az armillárisok legkésõbb Hipparkhosztól kezdve és legalább Tycho Brahéig betöltöttek. Azaz a releváns szövegek szûrõjén kihullottak a modellekrõl szóló pozitív. ami felkelti az emberek érdeklõdését. Nem beszélve azon. Timaiosz azonban nem hozta magával csillagászati modelljét. ám az indirekt hivatkozások mintegy kulcslyukon keresztül bepillantást engednek a szövegek által nem rögzített korabeli tudományos gyakorlatba. A modellre történõ utalás kivezet a szövegen kívüli valóságba. így a modellre csak egy villanásnyi utalás történik. amirõl azonban a kortárs filozófiai.

mibõl alakultak ki. hanem az égitestek pályáját és az égi fõköröket reprezentálják. fizikailag létezõ dolgokat. [1966]: Models and analogies in science. Az anaximandroszi modellen található körhengerek fizikailag létezõ körhengereket jelölnek. Vagyis a csillagászati elméletek. De a késõbbi. mi mozgatja. Érdemes felfigyelnünk arra. hogy a modellek a pozitív analógia mentén éppen azokra a jegyekre irányítják a figyelmet. azaz a modell elemei az elmélet szerint a valóságban reálisan meglévõ entitásokat reprezentálnak. míg a negatív analógia éppen azokat a jegyeket teszi zárójelbe. . a timaioszi modellen található gyûrûk pedig a Világlélek valóságosan létezõ – nem fizikai anyagból lévõ. a bonyolultabb modellek készítéséhez szükséges mechanikai ismeretek és a modellekben rejlõ funkcionális lehetõségek felismerése párhuzamos. egymást erõsítõ folyamatok voltak. jól látható. hogy e modellekben mi jelenti a pozitív analógiát és mi a negatív analógiát.22 A pozitív analógia körébe elsõsorban a kozmosz geometriai struktúrája tartozik. amelyekkel a természetfilozófiától fokozatosan emancipálódó matematikai csillagászat fog foglalkozni. Negyedszerre arra szeretném felhívni a figyelmet. hogy mind a feltételezett anaximandroszi modell.Szavak és modellek 151 majd képesek betölteni. mi tartja össze õket. ahol a gyûrûk nem a világban objektíve. A modellek használatának elterjedését véleményem szerint nagyban segíthette a realista értelmezés. valamint az oksági viszonyok tartoznak: milyen anyagból vannak. amelyekre a természetfilozófia és a metafizika körébe tartozó kozmológia legfõbb kérdései vonatkoznak. Ezek alapján 22 Hesse terminológiáját követve (Hesse. Ha így fogalmazzuk meg a kérdést. mind a Timaiosz által említett modell alapvetõen realista értelmezést enged meg. Notre Dame) pozitív analógián a tulajdonságok azon csoportját értem. A negatív analógiába ezzel szemben az egyes entitások anyaga. A negatív analógiát ezzel szemben a tulajdonságok azon csoportja alkotja. ám annál ontológiailag még erõsebb – köreit mutatják. beleértve az egyes elemek közötti numerikusan kifejezhetõ arányokat is. amelyet mind a modell. amelyek vagy csak a modellre vagy csak a modellálandóra igazak. mozgatható armilláris gyûrûkön a pozitív analógiába tartoznak a relatív sebességek is. mint például Arkhimédész modelljével. mind a modellálandó mutat. Mary B. Harmadik összegzõ megjegyzésem a korai modellek interpretációjára vonatkozik. Ezt érdemes összehasonlítanunk a késõbbi armilláris gyûrûkkel. A modell ennyiben szemléletesebb és kevesebb absztrakciós erõfeszítést igényel.

amikor már dokumentálhatóan léteztek a legfontosabb égi jelenségek bemutatására is képes modellek. amelyeket a modell nem tud ábrázolni. amely szerint a kozmosz egy jól strukturált. Ezen megfontolás segíthet annak a jelenségnek a megértésében is. amit forrásainkról elmondtunk. metafizikus kozmológus számára pedig éppen azok a jegyek lesznek érdekesek. vagyis éppen akkor. Eltekintve persze a modellek által közvetlenül kifejezett azon alapvetõ meggyõzõdéstõl. amely valamikor a hellenisztikus kor elején teljesedik ki. amely Anaximandrosztól kezdve a görög kozmológiai gondolkodás kiindulópontját és közös alapját jelenti. Fennmaradt szövegeink túlnyomó része ugyanis a filozófia és nem a matematikai csillagászat körébe tartozik – a filozófus. reduktív módszerekkel leírható funkcionális egység: ez az a meggyõzõdés. .152 Betegh Gábor pedig megkockáztatható az az állítás. hogy a modellek használata elõsegítette a matematikai csillagászat megerõsödését és a filozófiai kozmológiától való elválását – azt a folyamatot tehát.

A nyelvi jelentést meghatározó fogalmi relációk. hogy az ún. „elsõdleges szóbeliség” korában a korai görög gondolkodók feltehetõleg még nem rendelkeztek olyan szintaktikai apparátussal. Az írásbeliség nyelve átalakította a tudat szerkezetét. a bonyolultabb jelentéstani összefüggéseket felismerni képes. reflektáló elme elõtt. az összetett közlési szituációkat megjelenítõ konceptuális össze- . Ennek oka valószínûleg a szintaktikai viszonyok logikai alapjait megvilágító fogalmi reflexió hiányában keresendõ. amelyek az írásbeliség interiorizálásának folyamatában determinálták a korai filozófiai reflexiók irányát. összetett grammatikai struktúrák kialakításában. fogalmi gondolkodás. Platón filozófiájának születésére értek be. a dolgok létezését és fejlõdését meghatározó relációkról alkotott képét. világnézeti következményei az európai kultúrtörténetben a hellenizmus korára. új távlatokat nyitva az elvont. világról. arisztotelészi szintû világképek megszületéséig? Tanulmányomban erre a kérdésre keresem a választ. Az információ alfabetikussá válásának gondolati. rámutatva azokra a szemantikai.Nyelv és filozófiai gondolkodás az írásbeliség hajnalán Szécsi Gábor Az írásbeliség megjelenése és uralkodó kommunikációs technológiává válása alapvetõen változtatta meg az ember önmagáról. szintaktikai jellemzõkre. amely segítségükre lehetett volna a komplex logikai összefüggések kifejezésére alkalmas. De vajon az új kommunikációs technológia megjelenése révén gerjesztett nyelvi változások milyen módon vezettek el a platóni. a lexikai jelentésekben rejlõ szintaktikai funkciók közötti viszonyok. Ennek során egyfelõl arra kívánok rámutatni.

amelyet a nyelvi jelek vizuális objektivációjának vívmánya felváltott? A kérdésre adható válaszokat mérlegelve pedig mindenekelõtt arról kell valamilyen módon számot adnia. Ennek a nyelvi és fogalmi ismeret között kimutatható magasabb szintû interakciónak az eredményeként mind több olyan kifejezés kerül a nyelvbe. a problémakör kutatója óhatatlanul is szembesül azzal a kérdéssel. E jellemzõk tükrében próbálom meg tehát a továbbiakban kommunikációfilozófiai megvilágításba helyezni az európai kultúrtörténetben új fejezetet nyitó platóni filozófia megszületésének körülményeit és feltételeit. hogy a beszélõk mélyebb konceptuális összefüggéseket érintõ fogalmi reflexió fényében komponálják meg mondandójukat.154 Szécsi Gábor függések szükségszerûen maradtak rejtettek az oralitás korának nyelvhasználója számára. Az írásbeliség kialakulásának történeti szerepén elgondolkozva. Ennek a hellenizmus korára kiteljesedõ s az absztrakt. hogy voltaképpen mi is jellemezte azt az uralkodó kommunikatív formát. mind több olyan kifejezés fordul elõ a nyelvben. amely logikai vagy kauzális kapcsolatokra utal. gondolkodásmódjában. amelyek viszont már magukban hordozták az írásbeliség megszületésének és interiorizálásának . különös tekintettel a tudat szerkezetét alapvetõen meghatározó nyelvi változásokra. Ugyanakkor meg kell határoznia a szóbeli hagyományozásnak azokat az elemeit is. mint a kevésbé elvont entitásokat jelölõ szavak jelentéstartománya. A nyelv vizuális objektivációjával azonban mind komplexebb kommunikációs szituációk fogalmi reprezentációjára nyílt lehetõség. metafizikai gondolkodás alapját jelentõ nyelvnek a legfõbb jellemzõi. s nem elsõsorban cselekvési helyzeteket jelenít meg. amelynek jelölete valamilyen összetett fogalmi viszony. hogy a szóbeli kommunikáció kizárólagossága vajon milyen nyomokat hagyott a korai kultúrák emberének nyelvhasználatában. s amelynek jelentése erõteljesebben töltekezik fel a nyelvhasználatot megjelenítõ fogalmak intencionális tartalmával. hiszen az ekkor kizárólagosnak tekinthetõ szóbeli érintkezési formák nem tették lehetõvé. a világról és önmagáról alkotott képében. I. de nem is igényelték azt. történetfelfogásában. a didaktikus állítások tartalma absztraktabbá válik. hogy a szavak szemantikai kapcsolatai szembetûnõbbé.

Walter J. 2 Lásd Havelock. 16–31. amelyben még a szóbeli üzenetváltás jelentette az emberek közötti kommunikáció kizárólagos formáját. Ong által „elsõdleges szóbeliség”-nek (primary orality) nevezett kommunikációs kultúra problematikája sohasem került le a kommunikációtörténeti kutatások napirendjérõl. az új kommunikációs technológia felfedezését követõen még sokáig annak az orális nyelvnek a rögzítésére szolgált. miszerint az „elsõdleges oralitás” nyelvi és gondolkodásbeli funkcióit az alfabetikus írás felfedezését követõen is fennmaradt „absztrakciós technológiaként” kell megközelítenünk. Ezért találhatott körükben kedvezõ fogadtatásra az az Eric A. hogy a szóbeliség felváltására szánt alfabetikus írás „elsõ történelmi szerepét” éppen az elsõdleges szóbeliséget jellemzõ nyelvi specifikumok objektivációja és ezáltal konzerválása jelentette. hogy az írásbeliség valamilyen fokára eljutott individuum képes-e egyáltalán reprodukálni a letûnt szóbeli kultúrák nyelvi és noétikai világát. Havelock által a korai görög írásbeliség megszüntetésével kapcsolatban hangoztatott álláspont is.3 S mivel az írás elsõdleges szimbolikus rendszerré válása igen hosszú folyamatnak bizonyult. (1982): Orality and Literacy. hogy a korai írott emlékekben megõrzött nyelvi fosszíliák révén rekonstruálhatóvá válnak egy olyan kor nyelvhasználati szokásai. az írásbeliségnek még semmilyen formáját nem ismerõ.2 A klasszikus görög irodalom egyedülálló karakterét. 4 Uo. hangsúlyozza Havelock. 90. éppen ez az oralitás és proto-írásbeliség közötti sajátos viszony alakította ki. Yale University Press. .4 Havelock 1 Lásd Ong.Nyelv és filozófiai gondolkodás az írásbeliség hajnalán 155 feltételeit jelentõ nyelvi és kognitív változások csíráit is. Vagyis az a paradox helyzet. Walter J.1 Vajon mi éltetheti a kérdéskör iránt tanúsított olthatatlan érdeklõdést? Minden bizonnyal az a meggyõzõdés. Reflections on Orality and Literacy from Antiquity to the Present. amely „csak igen lassan alakult át az írásbeliség nyelvévé”. The Technologizing of the Word. London–New York: Methuen. (1986): The Muse Learns to Write. 3 Uo. És persze állást kell foglalnia abban a kérdésben is. Ez utóbbi álláspont tekintetében teljes egyetértés mutatkozik a Torontói Iskola jelentõsebb képviselõi között. New Haven–London. azaz kiléphet-e saját kirografikus vagy tipografikus galaxisából a kommunikációtörténeti rekonstrukció folyamatában? Noha az utóbbi kérdésre a jelentõsebb szerzõk többsége határozott nemmel felel. Eric A.

kívánságait stb. mellérendelõ típusú mondatszerkezetek gyakori használatára volt visszavezethetõ. amire Ong is felhívja a figyelmet. a kommunikáció mindenkor konkrét kontextusokban. közvetítenie az aktus vevõje számára. amelyben a szóbeli eszmecseréknek még nem volt alternatívája? Mindenekelõtt a nyelvi megnyilatkozásoknak az a fajta szituációfüggõsége. mutat rá Ong. amely segítségére lehetett volna a komplex logikai összefüggések kifejezésére alkalmas összetett grammatikai struktúrák kialakításában. egyszóval elválaszthatatlanul kötõdött ahhoz a közlési szituációhoz. nagyon is konkrét felek között folyt. A szóban forgó reflexió tárgyát ugyanis valószínûleg a különbözõ közlési helyzetek jelentéstani komponenssé is váló fogalmi reprezentá- 5 Lásd Ong 1982. Ezt követelték meg tõle a nyelvi kód akusztikai jellegébõl és a szövegkörnyezet hic et nunc valóságából fakadó idõbeli korlátok. alárendelõ típusú mondatok használata? Aligha. hogy a görög alfabetikus írás megjelenését követõen hosszú ideig – feltehetõleg Euripidész koráig – létezett egyfajta mentális ellenállás az írásbeli kommunikációval szemben. vélekedéseit. Ennek oka valószínûleg a szintaktikai viszonyok logikai alapjait megvilágító fogalmi reflexió hiányában keresendõ. De vajon valós alternatívát jelentett-e az „elsõdleges szóbeliség” nyelvében a többszörösen összetett. Mi jellemezte tehát azt a kommunikációs kultúrát. Vagyis a kommunikatív aktusok eredményességét minden esetben a szavak cselekvésértéke és a felek közötti interakció jellege határozta meg. erõteljesen „cselekvõ jellegûvé” tette. A nyelvhasználatnak ez a közlési szituációhoz való szoros kötõdése az „elsõdleges szóbeliség” nyelvének szintaxisát minden bizonnyal „dinamikusabbá”. . Ong szerint ez a „dinamizmus” elsõsorban az egyszerû. amely életre hívta. A különbözõ közlési helyzetekben a kommunikatív aktus adójának lehetõség szerint rövid. 82.5 Az „elsõdleges szóbeliség” korában.156 Szécsi Gábor fenti megállapítása abban a valószínûnek látszó történeti hipotézisben gyökerezik. aminek következtében az teljes mértékben alárendelõdött az oralitást jellemzõ információátadási és -elsajátítási technológiának. Az oralitás korának embere ugyanis feltehetõleg még nem rendelkezett olyan szintaktikai apparátussal. könnyen feldolgozható megnyilatkozások formájában kellett gondolatait.

amelyek a szavak denotátumáról és használatuk aktusáról alkotott fogalmakat a kognitív háttér képzettársítási rendszerébe kapcsolják. az összetett közlési szituációkat megjelenítõ konceptuális összefüggések szükségszerûen maradnak rejtettek az oralitás korának nyelvhasználója számára.): Agy és tudat. amely az elvont. ezek a fogalmi relációk. mert az ekkor kizárólagosnak tekinthetõ szóbeli érintkezési formák nem tették lehetõvé. hogy az egyes szintaktikai funkciókat megjelenítõ formai viszonyok még összetettebb információkat hordozó konceptuális hálózat részeként rögzüljenek a nyelvhasználó tudatában. Ennek következtében a lehetséges szintaktikai viszonyokat – például a mondatrészi funkciókat – megjelenítõ komplex fogalmi összefüggések nem válhattak maguk is megnevezési aktusok „jelöletévé”. s ezáltal más szintaktikai funkcióktól elkülöníthetõ formában rendszerezhetõk legyenek. elemzõ gondolkodás közvetlen mentális feltételét jelenti. „fellapoz” stb. a lexikai jelentésekben rejlõ szintaktikai funkciók közötti viszonyok.6 Nos. Vagyis éppen ez a folyamat vezethet el a nyelvi kompetenciának és a fogalmi ismeretnek ahhoz a magasabb szintû „kooperációjához”. . vagyis olyan fogalmi komponensekké. Budapest: BIP Kiadó. Az elképzelés részletes kifejtését lásd Szécsi Gábor (2002): Intencionalitás és nyelvi jelentés. Mégpedig alapvetõen azokból a relációkból.) használatának fogalmát a „könyv” szó használatának fogalmi reprezentációjához kapcsolják. hogy a szavak jelentésüket a használatuk során aktivizált fogalmi kapcsolatokból nyerik. A „könyv” szó jelentésének így válhatnak például elemévé azok a fogalmi kapcsolatok. hiszen a nyelvhasználó a szavai jelentéstartományát behálózó asszociációs viszonyok egész sorát tudja ezáltal bonyolultabb logikai összefüggések rendszerébe ágyazni. hogy a beszélõk mélyebb konceptuális összefüggéseket érintõ fogalmi reflexió fényében fogalmazzák meg mondandójukat. Márpedig éppen ez a „jelöletté válás” jelenti a feltételét annak. E jelentéstani komponensek megragadása és feldolgozása elengedhetetlen feltétele a nyelvi és gondolati továbbépítkezésnek. de nem is igényelték. „oldal”. „olvas”. In: Altrichter Ferenc–Nyíri Kristóf–Pléh Csaba–Vizi E. amelyekhez valamely szó jelentéstartományának elemként valamilyen megnevezési aktust – például a toldalék használatát – megjelenítõ fogalom kapcsolódhatott volna. amelyek a szó használatáról alkotott fogalmunkat más nyelvi aktusok képzeteivel köthetik össze.Nyelv és filozófiai gondolkodás az írásbeliség hajnalán 157 ciója képezi. Ezáltal egy szó jelentéstartománya olyan fogalmi viszonyok csomópontjául is szolgálhat. 147–150. Szilveszter (szerk. Ebben a magasabb szintû „kooperációban” a komplex vélekedé6 Ez utóbbi feltevésünk arra az általánosabb hipotézisre épül. amelyek a „könyv” szó által felidézett létezõket és cselekvéseket jelölõ szavak („fejezet”.

az analitikus gondolkodás. annál meghatározóbb jelentéstani szerephez jutnak a különbözõ szintû nyelvi aktusokat megjelenítõ fogalmi relációk. véli Jaynes. amelynek kialakulása viszont elválaszthatatlan az egyre komplexebbé váló kommunikációs szituációk fogalmi reprezentációinak a megszületésétõl. mint a kevésbé elvont entitásokat jelölõ szavak jelentéstartománya. akkor ezen voltaképpen a nyelvi kompetencia fogalmi alapjaira irányuló reflexió hiányának neurofiziológiai következményét érti. a közlési aktus során a még erõsen „kétkamarás” emberi agyban a jobb félteke kontrollálatlan impulzusokat küldött a bal féltekének. Minél bonyolultabb információk válnak tehát közvetíthetõvé a nyelvben. a múlt és a jövõ közötti különbség értékelésének mentális feltételei. csak az i.7 Az ugyanis nyilvánvaló. 7 Lásd Jaynes. a különbözõ attitûdökre irányuló reflexió. az írás i. Julian (1977): The Origins of Consciousness in the Breakdown of the Bicameral Mind. Az igazi fordulatot ebben a periódusban. „kétkamarás tudat” neurofiziológiai változásairól. e. 1500 körüli felfedezése jelentette. s amelynek jelentése erõteljesebben töltekezik fel a nyelvhasználatot megjelenítõ fogalmak intencionális tartalmával. amelyet Julian Jaynes fejtett ki az ún. hogy amikor Jaynes az írást nem ismerõ ember tudatának „bikameralitásáról” beszél. A szóban forgó impulzusok. Ennek a nyelvi és fogalmi ismeret között kimutatható magasabb szintû interakciónak az eredményeként mind több olyan kifejezés kerül a nyelvbe. amelynek jelölete valamilyen összetett fogalmi viszony. e. amikor is a szóbeliség jelentette a kommunikáció uralkodó technikáját. hangsúlyozta Jaynes. amely radikálisan felgyorsította az eredeti „bikameralitás” megszûnésének folyamatát. megteremtõdtek az önelemzés. Az írás megszületése az önmagára reflektálni képes – s nem egyszerûen a jobb félteke által szabályozott – emberi elme elsõ szárnypróbálgatásait vonta maga után. A fenti szemantikai megközelítés tökéletesen konzisztensnek tûnik számomra azzal az – Ong részérõl egyébként teljes szimpátiával fogadott – eszmefuttatással. . amely azután beszéddé dolgozta fel a kapott jeleket. Az új kommunikációs technika térhódításával. 2000 és 1000 közötti idõszakban kezdenek folyamatosan veszíteni erejükbõl. Jaynes szerint az emberi történelem korai évszázadaiban. összegzi neurofiziológiai elemzéseit Jaynes. Boston: Houghton Mifflin.158 Szécsi Gábor sek kifejezésére alkalmas nyelvhasználat feltételét a mind összetettebb információkat megjelenítõ fogalmi háttér jelenti.

hogy az individuum az ismeret tárgyát a maga totalitásában tudja megragadni. Ong és mások vizsgálatainak eredményeire hivatkozva vázoltam fel. Emellett kiterjedt asszociációs teret kínálva teszi lehetõvé. a korai görög bölcselõk munkáiban is gyakran felbukkanó többes számú görög névszókra („panta”. hogy a fogalmi analízisre még nem képes megismerõ számára megjegyezhetõ módon közvetítsen összetett információkat. .Nyelv és filozófiai gondolkodás az írásbeliség hajnalán 159 Jaynes koncepciója tehát minden specifikumával együtt jól illeszkedik ahhoz a gondolatmenethez. Vagyis akár kultúrtörténeti. grammatikai szabályok rendszerezését lehetõvé tevõ fogalmi gondolkodás feltételei. nem kiemelve azt a különbözõ cselekvési szituációkat megjelenítõ fogalmi kapcsolatok hálózatából.8 Ez a sajátos képi. Elég. „onta”. a szintaktikai viszonyok. s mint ilyen. amelyeket egyaránt „dolgok”-nak szoktak fordítani. esemény 8 Képeken olyan teoretikus entitásokat értünk. a reflektálatlan fogalmi tartományok nagy területét átfogó és reprezentáló képi gondolkodás determinálja az ismeret átadásának és elsajátításának módját. Ehelyett egy. Jaynes számára sem kétséges ugyanis. Ennek árulkodó jelei egyaránt fellelhetõk az orális nyelvet konzerváló korai írásos emlékekben és az „elsõdleges szóbeliség” szintjén megrekedt kultúrák tagjainak nyelvhasználatában. minõség. tudásanyagot. A szóban forgó kifejezések ugyanis valójában olyan gyûjtõnevek. hogy az analitikus gondolkodás. Így a nyelvi jelentés mély rétegét meghatározó sajátos mentális képekbe rendezõdõ fogalmi relációk montázsszerûen teszik plasztikussá az egyén számára a bonyolultabb logikai összefüggéseket. akár neurofiziológiai oldalról közelítjük meg a szóbeliség-írásbeliség problematikáját. kényszerítõ erõvel hat ránk a felismerés: az írást nem ismerõ kultúrák számára nem adottak a kategóriák. „polla”) gondolunk. ha például azokra. viszony. nyelvileg például metaforák segítségével kifejezhetõ reflektálatlan kapcsolatát hivatottak reprezentálni. attribútumok árnyalt differenciálását. tökéletesen alkalmasnak bizonyult arra. Ebbõl fakadóan az elsõdlegesen orális kultúrák nyelve is alapvetõen képekbõl táplálkozik s maga is képeket táplál. amelyet az elõbbiekben Havelock. amelyek jelöletéül az egymástól fogalmilag még el nem különített kategóriák (dolog. metaforikus nyelv reflektálatlan fogalmi egységek rendkívül széles tartományát képes átfogni és reprezentálni. amelyek megközelítésünkben alapvetõen nyelvi cselekvési helyzeteket megjelenítõ fogalmi egységek sajátos. a jelentés fogalmi alapjaira irányuló reflexió a nyelv írásbeli objektivációja révén válik csak lehetségessé.

hanem tárgya alapján különböztették meg. narratív formulák. a hallgató tudta. Ezért válhattak ezek a kifejezések egy. amelyek eredetileg valamilyen érzékelési folyamatot. viszonyait és az õket felölelõ eseményeket is értette. a mindenkori szövegkörnyezet tette egyértelmûvé. Ennek egyik legszembetûnõbb jele. hogy a preszókratikus bölcs éppen milyen komplexitású mentális folyamatot jelölt a segítségükkel. Vagy nézzünk meg még egy. tehát a konkrét érzékelési folyamatot reprezentáló jelentésárnyalat konzerválódása. amelynek felidézéséhez ugyanakkor elengedhetetlennek bizonyult az információt képivé tevõ eredeti.) konglomerátuma szolgált. Ezeknek az igéknek a jelentése tehát rendkívül széles fogalmi tartományokat ölelt fel az érzékelés reprezentációjától a bonyolult lelki folyamatok megjelenítéséig. hogy a preszókratikusok a gondolkodást az érzékeléstõl nem mûködési módja. törvényszerûségeket „láthatunk meg”. Az írást nem ismerõ kultúrák nyelvi világát azonban talán a legszebben a könnyen memorizálható. hogy egy a látásnál összetettebb mentális jelenségre utal segítségével a beszélõ.160 Szécsi Gábor stb. az elsõdleges oralitást jellemzõ képi nyelv alapjává. hogy a gondolkodás mint összetett mentális folyamat jelölésére rendszerint olyan igéket használtak („episztamai”. metaforikus elemekkel dúsító példát! Tudvalévõ. amelyen belül az egyes konceptuális reprezentációk montázsszerûen képi formában kapcsolódtak egymáshoz. „gignószkó”). Azt pedig. Ha tehát a „gignószkó” ige a parmenidészi egy létezõ megismerésére irányuló tevékenységet jelölte valamely kontextusban. az írást még nem ismerõ vagy – mint „betolakodót” – elutasító görög kultúrák valamelyikében valaki „dolgok”-ról beszélt. „noeo”. fiziológiai feltételei. Vagyis ha a korai. Ennek az „elsõdleges oralitást” jellemzõ vizuális nyelvnek a gondolati lenyomata volt a fenti példa kapcsán az. hanem idõtlen. a preszókratikus filozófusok nyelvi világát szép. fizikai ügyességet fejeztek ki. klisék gyakori használata jellemzi. hogy a korai görög bölcselõk még nem rendelkeztek a különbözõ lelki tevékenységek árnyalt leírására alkalmas szókészlettel. Havelock szerint maga az elbeszélõ forma azért válhatott az orális kultúrákban bevett kifejezési móddá. vagy testi. lényegi létezõket. ezen valószínûleg a dolgok tulajdonságait. amelynek segítségével nem konkrét fizikai dolgokat. mert „az elbeszélés so- . amelyben az ilyen komplexebb jelenségek jelölésére használt terminusok eredeti jelentésük megõrzésével tették megragadhatóvá a filozófusok mondanivalóját. Olyan lelki tevékenységnek tekintették.

könnyen megjegyezhetõ formában kellett elõadnia.10 Ennek a ritualizált bevésésnek a hatékonyságát próbálták azután fokozni azok az elbeszélõk. erõsen ritmizált. alapelvek révén sajátították el a közösség élete szempontjából lényeges konvenciókat. . a tradícióval. tanító vagy éppen próféta – Havelock szerint kizárólag konkrét cselekvésekre. 10 Uo. Más szóval. Ezáltal nemcsak egyszerûen ismételhetõ.11 9 Havelock 1986. ne pusztába kiáltott szó legyen. ahogy Havelock fogalmaz. ha az erre a célra használt nyelv kellõképpen emberközeli. hanem a kulturális információk elraktározásának. empatikus és színes volt ahhoz. akik ismétlõdõ állításaikat újra és újra visszatérõ hangsémákba szõtték. s nem a cselekvések lényegére vagy a létezés általános kérdéseire vonatkozó kijelentésekbõl szõtte mondandóját. ismétlésekkel és ellentétekkel dúsított nyelvi alakzatok felhasználásával adták elõ. alliterációkkal és asszonáncokkal. illetve cselekvési szituációkra. 75–76. Ha azt akarta. a szóban forgó nyelv befogadását is egyfajta „nyelvi ritualizáció” biztosította. vagyis akik gondolataikat a kimondott szavak tiszta akusztikai értékében rejlõ korrespondenciára tekintettel. társadalmi szokásokkal kapcsolatos lényeges információk átadása csak akkor válhatott eredményessé. semmint a reflexió nyelve. hiszen közönsége képtelen lett volna bonyolult fogalmi összefüggésekre épülõ információk befogadására. Nem is tehetett másképp. Ezek a meghatározott hangsémák szerint memorizált s minden egyes elõadás alkalmával ugyanabban a formában „visszakereshetõ” és elmondható szövegek jelentették Havelock szerint az orális költészet elsõ hajtásait. „egy kulturális hagyomány megalapozásának” funkcionális eszközéül is szolgált.Nyelv és filozófiai gondolkodás az írásbeliség hajnalán 161 rán használt nyelv inkább a cselekvés.9 A szóbeliség korának elbeszélõje – legyen az költõ. azaz. 11 Uo. S miután az orális kultúrák tagjai még cselekvések és nem ideák. de idõrõl idõre ugyanabban az akusztikai formában felidézhetõ szövegek megkomponálására nyílt lehetõségük. a tradíció és az azt megjelenítõ tudás átadásának. közlendõjét érthetõ. hogy a még kizárólag a szóbeli kommunikációs technikát ismerõ hallgatóság is megértse. Az oralitás költészete tehát nem csupán egy mûvészet volt a többi között. s mint ilyen az orális memorizálás nélkülözhetetlen eszközét jelenti”. hogy amit mond.

Homérosz az alkotás folyamatában gyakorlatilag ebbõl a kifejezésgyûjteménybõl kiválasztott. idõrõl idõre ugyanabban a formában felidézhetõ. Homérosz mûvei még olyan közönséghez szóltak a görög múltból. Vagyis például az idõközben klasszikussá nemesült homéroszi jelzõk használatát sem a jelzõk pontos jelentése határozta meg.162 Szécsi Gábor Ennek. Tehette. hanem az egész orális noétikai és bölcseleti világ is. Vagyis nyugodtan kijelenthetjük. Az eposzok orális-tradicionális nyelvezetét a hexameteres formának teljes mértékig alárendelt szóhasználat jellemzi. Homérosznak – miként általában az orális elbeszélõknek – a jelzõk bõséges repertoárját kellett ismernie ahhoz. amely az orális költészet stílusbeli jegyeit az elsõdlegesen szóbeli kultúrákat jellemzõ „rituális” nyelvhasználathoz fûzi. s ezért szigorú metrikai szabályok szerint felépített sorokból kellett állniuk. hogy nem csupán a költõk építettek a gondolatartikulálás e sablonos formáira. Parry szerint e belsõ kapcsolat legimpozánsabb példáját a homéroszi eposzok poétikai világa kínálja. hogy ezek a közösségileg rögzített. vagyis kész szövegmintákból. . a Torontói Iskola tagjai körében oly népszerû gondolatmenetnek a gyökerei közismerten Milman Parry húszas–harmincas években végzett Homérosz-kutatásáig nyúlnak vissza. hogy minden kontextusban megtalálja az éppen adott metrikai kényszer szempontjából legmegfelelõbb kifejezést. amelyekben a jelzõk éppen elõfordultak. hanem annak a szakasznak a metrikai kényszerei. Az általa megkomponált szövegeknek tehát könnyen megjegyezhetõ. Egyszóval. a gondolkodás- 12 Lásd Parry. „elõre gyártott” metrikai építõelemeket illesztett össze. Olyannyira. Miután az évszázadok során megszerzett tudást az orális kultúrákban csak folytonos felelevenítéssel lehetett konzerválni. az Iliász és az Odüsszeia szerzõjének fejében egyfajta kifejezésgyûjteménynek kellett lennie. Miként azt Parry is hangsúlyozza. alakzatokból válogatva szerkesztette meg mûveit. The Collected Papers of Milman Parry. a hõsökrõl és a morális igazságról.12 Parry ugyanis az elsõk között mutatott rá arra a belsõ kapcsolatra. hiszen kortársai körében az efféle klisék használata még általánosan elfogadott eljárásnak bizonyult. Milman (1971): The Making of Homeric Verse. amely kizárólag a kommunikáció szóbeli formáját ismerte. Oxford: Clarendon Press. a nyelvnek sajátos „rituális” jelleget kölcsönzõ sablonok jelentõs mértékben növelték a tudomány és a korabeli adminisztráció hatékonyságát is. a tradícióról.

eredetibbé vált. századtól azonban ezek az orális költõk által olyannyira kedvelt formulák folyamatosan kezdték elveszíteni jelentõségüket: idejétmúlttá és fölöttébb céltalanná váltak a kor gondolkodóinak szemében. egyre károsabb hatású kognitív tehernek látszott az az orális hagyományozást jellemzõ kritérium. amit hall. 720–700 táján felfedezett görög alfabetikus írás használata immár ténylegesen interiorizált írásbeliséggé vált. s egyre szükségtelenebbnek tûntek azok a formai kötöttségek. Ennek a változásnak a legkorábbi jól interpretálható dokumentációja a platóni filozófia nyelvi világa. Nem véletlen tehát. Az i. Platónnál világosan felismerhetõk a szavak használatának és elrendezésének írásbeliségre jellemzõ sajátossá- . hogy a hallgatóságnak mindennemû reflexió és kritika nélkül kellett elhinnie azt. amelyek még az orális mnemonika jegyében zárták korlátok közé a nyelvhasználatot. e. Ez az uralkodó kommunikációs technika terén bekövetkezõ változás felszabadítólag hatott a tudatra. e. 4. amelyben a fogalmi reflexió elõször kibontakozhatott. A platóni filozófia megszületésének idején az i. A gondolat pontos. hogy maga Platón az alkotó gondolkodást gátló. mint más kultúrákban az írás.Nyelv és filozófiai gondolkodás az írásbeliség hajnalán 163 módot és a tapasztalat elrendezésének mikéntjét közvetlenül meghatározó nyelvi fordulatok voltaképpen ugyanazt a szerepet töltötték be. összehasonlítására. Nem is jut hely ideális államában azoknak a „régi poétáknak”. s ha voltak is kételyek a hallottakkal kapcsolatban. akik elõszeretettel éltek ezekkel a formai eszközökkel. tárgyiasított reprezentációját biztosító. A gondolkodás elvontabbá. új kommunikációs technika megjelenésével kialakult az a gondolkodó és gondolat közötti szellemi tér. az ifjúság szellemi fejlõdésére kifejezetten káros eljárásként utasította el az állandósult nyelvi alakzatok gyakori használatát. II. De hát miért ilyen elutasító Platón ezzel a réges-régi nyelvi tradícióval szemben? A válasz nyilvánvaló: mert õ már az írásbeliség korának filozófusa. Az ismeret elraktározásának közegét ekkorra már elsõsorban az írott szövegek jelentették. Az írás létrejöttével lehetõség nyílt a mondottak tartós rögzítésére és a szövegek elemzésére. azok mindenképpen diszfunkcionálisnak és elfojtandónak számítottak.

hogy a didaktikus állítások tartalma sokkal absztraktabbá válik. 57–89. Ami nem véletlen. Eric A. hogy Platón mûveiben jóval gyakrabban fordulnak elõ logikai vagy kauzális kapcsolatokra utaló.13 Havelock szerint az írásbeli kommunikáció egyik legfontosabb jegye Platónnál a memorizálást segítõ metrikus nyelvezet eltûnése. [Bognár Gábor fordítása. De vajon mi rejlik ennek az írásbeliség elterjedését kísérõ mentális változásnak a hétterében? Mi tette képessé a még elsõsorban szóban kommunikáló nyelvhasználókat az új kommunikációs technika elsajátítására? Hogyan teremtõdtek meg az írásbeliség interiorizálásának mentális és nyelvi feltételei? Ahhoz.): Szóbeliség és írásbeliség. 343–345. az aktivitás vagy létezés konnotációitól megfosztott kopulaként jelenik meg. hiszen a dialógusok mint valódi írásbeli produktumok. (1978): The Greek Concept of Justice: From Its Shadow in Homer to Its Substanse in Plato. aminek elsõdleges oka. 1–14. Erre egyébiránt Havelock a „lenni” ige használatát tartja az egyik legjobb példának. akik a fogalmi reflexió által feltárt logikai összefüggések megnevezésével valódi. Sõt absztraktabbá válnak Platónnál maguk a felhasznált predikátumok is. (Magyarul: Havelock. amit ugyancsak a dialógusok óta általánossá vált elvont tárgyalási mód egyik tipikus jegyeként kell értelmeznünk. hogy Platón egyike az elsõ európai filozófusoknak. 362–365. Erre utal például az a tény is. már az elvont érvelés nyelvi szabályainak próbálnak minden egyes elemükben megfelelni. tehát nem konkrét cselekvéseket vagy cselekvési helyzeteket megjelenítõ igék. Budapest: Áron Kiadó. Összességében elmondható. reflektálhatóvá téve a közöttük fennálló szintaktikai és szemantikai kapcsolatokat. [1998]: A görög igazságosság-fogalom: Homéroszi árnyvonalaitól a platóni fõszerepéig.164 Szécsi Gábor gai. Platón írásaiban ugyanis a szavak már „prózai módon” kapcsolódnak egymáshoz. amely szó Platón dialógusaiban általában a fizikai és idõbeli jelenlét. hogy ezekre a kérdésekre érdemben vá- 13 Lásd Havelock. hogy Platón a „megtalálni a helyét” kifejezést gyakran alkalmazza formális állításokra. mint mondjuk. mint elõdei szövegeiben. Havelock görög igazságosságfogalomról írt tanulmányát. a preszókratikus filozófusok hasonló kijelentései. Eric A. konceptuális tartalmú kifejezésekre építik fel argumentumaikat. Cambridge: Harvard University Press. Ezek számbavételére hívjuk segítségül Eric A.] In: Nyíri Kristóf–Szécsi Gábor (szerk. mintegy feltárva. Az írásbeliség további lenyomata Platón nyelvezetében. 324–340.) .

Havelock elsõsorban az utóbbi aspektusra – tehát a befogadók mentális világát formáló következményekre – koncentrál a Homérosszal és általában a korai görög költészettel kapcsolatos platóni álláspontot kommentálva. Eric A. Vagyis feltehetõleg az orális elbeszélések mnemonikája hosszabb távon olyan szintaktikai és szemantikai változásokat gerjesztett az orális elbeszélõk nyelvében. véli Havelock. amellyel az átlagember számára az Iliász vagy az Odüsszeia megtanulása járhatott. amelynek révén lehetségessé vált volna a közvetített információnak a már meglévõ ismeretanyaggal való összevetése. hogy mûveiket az „objektivitás teljes elvesztésével” alkották volna meg. 15 Uo.Nyelv és filozófiai gondolkodás az írásbeliség hajnalán 165 laszolhassunk. . A hosszabb terjedelmû szövegek bevésésének ilyetén módja.15 Más a helyzet azonban a memorizálásra szánt szövegek megalkotóival. nagyobb terjedelmû narratívumok mnemonikájának nyelvi eszközei más-más hatást gyakoroltak maguknak az elbeszélõknek. amelyeknek céltábláját így voltaképpen „egy tanulási procedúra jelentette”. (1963): Preface to Plato. A szóban forgó változások kommunikációtörténeti relevanciájáról szólva nem árt azonban hangsúlyoznunk azt az elsõ látásra triviálisnak tûnõ dolgot.14 Havelock szerint Platónt mindenekelõtt annak a hatalmas fizikai erõfeszítésnek a felismerése sarkallta az „értelmet megbénító” homéroszi tradíció elutasítására. Róluk ugyanis már korántsem állíthatjuk azt. Az írásbeliségre való áttérés nyelvi feltételei ugyanis – elsõ látásra paradox módon – valószínûleg éppen az „elsõdleges szóbeliséghez” köthetõ „rituális” mnemonika révén teremtõdtek meg. Havelock. Oxford: Basil Blackwell. hogy az „elsõdleges szóbeliség” korában napvilágot látott. Ennek magyarázata pedig 14 Vö. illetve az elbeszéléseket hallgatóknak a gondolkodásmódjára. amelyek végül is közvetett úton hozzájárultak az új kommunikációs technika elfogadásához és interiorizálásához. szükségszerûen vonta maga után „az objektivitás teljes elvesztését” és persze a már nagyon is kritikai reflexió eredményeként megszületõ platóni dörgedelmeket. térjünk vissza néhány mondat erejéig az orális információátadást jellemzõ „rituális” nyelvhasználat problematikájához. Vagyis nem alakulhatott ki a befogadó és a befogadott szöveg között olyan távolság. ahogy arról már a fentiekben szóltam. az elõadó által használt s nemegyszer fölöttébb kiüresedett klisék mindennemû reflexiót és kritikát nélkülözõ átvételére kárhoztatta a hallgatót. Ez az információátadási forma ugyanis.

A közlési szituációnak ez az absztrakt jellege szükségszerûen vonja maga után a közölt gondolattartalom elvontabbá válását is. hogy az orális kommunikációban gyakran elõforduló szavak lexikai jelentését – és ezáltal a lehetséges szintaktikai jelentéseket is – egyre világosabban jelenítette meg a megfelelõ kifejezéseken töprengõ elbeszélõ tudatában.16 Erre az Ong által emlegetett 16 Lásd Ong 1982. elvont gondolkodás közvetlen forrásának. Vagyis semmiképpen sem tekinthetõ az analitikus. Az oralitás korának filozófusa. mintha az kizárólag az írásbeli kommunikáció specifikuma lenne. költõje. Az írott szöveg autonóm jellege. A hallgatósághoz szólva ezek közül a nyelvi alakzatok közül választották ki az adott kontextus szempontjából legmegfelelõbbnek tûnõket. A kérdéses fogalmi reflexió azonban nyilvánvalóan még nem lehetett olyan mélységû. Más szóval. Ez a lépés viszont már valamiféle fogalmi reflexiót is feltételezett. mint a közlési aktusok kontextusának absztraktabbá válása. . 78. Ugyanakkor mégiscsak nagyobb tudatosságot kölcsönzött a nyelvhasználatnak azzal. aminek valószínûleg ugyancsak komoly szerepe lehetett abban. mint az. A közlõnek errõl a sajátos kommunikációs helyzetérõl Ong például úgy beszél.166 Szécsi Gábor abban a Parry és követõi által hangoztatott felismerésben gyökerezik. prédikátorai egész szótárnyi rögzített alakzat ismeretében fogtak hozzá gondolataik megfogalmazásához. hogy az „elsõdleges oralitás” korának költõi. hogy a bevésésre szánt szövegek alkotói még a kiterjedt írásbeliség korát megelõzõen képessé váltak elvontabb fogalmi összefüggések felismerésére. prédikátora számára ugyanis a publikum egyfajta absztrakt kommunikációs vevõként jelenik meg minden egyes szituációban. tanítói. amely valamennyi olvasó számára ugyanolyan módon közvetíti és teszi megragadhatóvá a szerzõ indítékait és vélekedéseit. hogy e jelentéstartományok részét képezõ szintaktikai jelentések a nyelv vizuális objektivációja nélkül is jól körvonalazódtak a szövegei megszerkesztésén fáradozó elbeszélõ tudatában. abban a kontextusfüggetlen írói nyelvben gyökerezik. hangsúlyozza Ong. S ez nem más. az orális mnemonika elemeiként újra és újra felhasznált szavak jelentéstartománya az elbeszélõ tudatában olyan erõteljesen ágyazódott be a mind összetettebb kommunikációs szituációkat megjelenítõ fogalmi hálózatba. A tudás „belsõ raktáraként” kombinálódó nyelvi alakzatok gyakori használatának eme jótékony hatása mellett azonban szólnunk kell még valamirõl. amelyet a kiterjedt írásbeliség tett lehetõvé.

Igen valószínûnek tûnik ugyanis az a fentiekben többször hangoztatott hipotézis. Az írásbeliség kialakulásával és elterjedésével egyetemben kibomló új nyelvi és noétikai világ gyökerei tehát ebben a preszókratikusokat is jellemzõ törekvésben húzódnak. akkor mindenekelõtt az orális bölcselet és költészet megszületésének körülményeit és a szerzõk gondolkodására gyakorolt hatását érintõ kérdéseket kell tisztáznunk. amely az írásbeliség evolúciójában az „elsõdleges oralitást” jellemzõ nyelvi és noétikai világot az írásbeliség kiterjedését kísérõ grammatikai és kognitív változásokkal összekapcsolja. akik amellett. hogy a beszéd analízisére épülõ alfabetikus írás a szóbeli kommunikáció reális alternatívájává válhasson.Nyelv és filozófiai gondolkodás az írásbeliség hajnalán 167 autonóm szerzõi nyelvre. prédikátorai stb. gondolkodása jutott el elõször a fogalmi absztrakciónak arra a fokára. más szóval. az volt az alapvetõ rendeltetésük. miként azt a fentiekben láthattuk. S e szituáció jegyében fogant valahol maga a platóni filozófia is. amely minimálisan szükséges ahhoz. amelynek arisztotelészi kritikája nyit majd egy új és hosszú bölcseleti fejezetet az európai írásbeliség történetében. költõi. hogy megvessék az elvont gondolkodás feltételét jelentõ fogalmi reflexió szintaktikai és szemantikai alapjait. hogy kidolgozzanak egy. Vagyis az egyéni szerzõi attitûdök kifejezésére is alkalmas orális narratívumok már nagyon is tudatos szerkesztési elvek szerint épülnek fel. . hogy az oralitás korának filozófusai. már feltehetõleg képesek voltak reflektálni a felhasznált kifejezések szintaktikai jelentésének fogalmi struktúrájára is. miként a költészetben jeleskedõ kortársaiknak is. Ha tehát azt a láncszemet keressük. a késõbbi bölcseleti rendszerek alapjául szolgáló nyelvet. azonban már valószínûleg szert tettek azok a nyelvi alakzatok széles skáláját ismerõ orális bölcselõk és elbeszélõk is. Vagyis Ong gondolatmenetét követve a preszókratikusoknak. hogy absztrakt kommunikációs helyzetük tudatában fogalmazták meg mondanivalójukat.

hogy merev szembeállításuk révén legfeljebb ha bizonyos korokban.Vasa lecta et pretiosa A 17–20. illetve korokat illetõleg nyerhetünk használható belátásokat. s hogy ennélfogva nemigen juthatunk közelebb ahhoz. ezek elmé* A tanulmány a T037488 számú OTKA-kutatás keretében készült. amelyek Ágostonról szólnak –. Ennek a ténynek gondolkodástörténeti érdekessége mellett további jelentõsége. századi elméleti reflexió történetét. . kiváltképp a hangos olvasásra vonatkozó írásairól – ezen belül is fõként azokról. hogy a kommunikációs formák sokféleségét megragadjuk. hogy a szóbeliség–írásbeliség kérdései a jelzett idõszakban csak bizonyos periódusokban álltak elõtérben. Másodszor pedig ez elõtt az eszmetörténeti háttér elõtt szeretnék Balogh József munkásságáról. századi szóbeliség-kutatások és Balogh József a hangos olvasásról* Neumer Katalin Tanulmányom kettõs célt tûz ki maga elé: Elõször is röviden vázolni szeretném egy meghatározott problémára. továbbá hogy ezalatt az elemzõk a szóbeliséget és írásbeliséget csak idõszakonként kezelték egymás merev ellentéteként: a két fogalom dichotomikus szembeállítása csak bizonyos idõszakokban uralja azt a fogalmi hálót. csak bizonyos idõszakokban tûnik mérvadó megkülönböztetésnek. hogy valamely közlés vagy kultúra szóbeli vagy írásbeli-e. hogy legalábbis korlátozza e dichotomikus megközelítésmód érvényességét: az a tény. E vizsgálat többek közt azt fogja megmutatni. illetve csak idõszakosan jelenik meg a kettõ egymást kizáró ellentétként. amelyen keresztül megragadják õket. nevezetesen a szóbeliségre és írásbeliségre vonatkozó 17–20. Ez pedig amellett is szólhat.

kommunikációs forma vagy kultúra szóbeli vagy pedig írásbeli-e. s így például a 17. hogy Balogh József témaválasztása illeszkedik kora kutatásainak trendjeihez. SZÓBELISÉG ÉS ÍRÁSBELISÉG A 17–20. hogy egyértelmûen definiált jeleit és a jelek közötti kapcsolatokat egyszer s mindenkorra írásban rögzítené (s ilyen tartós rögzítés csakis írásban lehetséges – vélték). sem nem írásbeli – azaz olyan kutatásokat. század során nem mindig vagy legalábbis nem mindig ugyanolyan mértékben állott az elméleti érdeklõdés középpontjában.Vasa lecta et pretiosa 169 leti hozadékáról árnyaltabb képet felvázolni annál. azt is kimutatom. Azáltal ugyanis. amelyeket csak másodjára (az írást hangra váltva) beszéltek volna. amelyeket a természetes nyelvek – s ezen belül is kiváltképp a beszélt nyelv – okoztak. a 18. századi nyelvelméleti eszmefuttatásoknak. hogy több ponton el is távolodik jellegzetes dichotomikus szemléletmódjuktól. Balogh József munkái ehelyett sok tekintetben azokat a kutatásokat elõlegezik. amelyek az 1990-es évektõl kezdve azt hangsúlyozták: a hangos olvasás jelensége sem nem egyértelmûen szóbeli. amelyek a beszélt nyelv állhatatlanságá- . tágabban pedig a szóbeliségre–írásbeliségre vonatkozó elméleti reflexiónak egy még korábbi. századra visszavezethetõ tradíciójától. a 17–20. amelyek azokra a jellegzetességekre vonatkoztak. SZÁZAD ESZMETÖRTÉNETÉBEN A kérdés. elkerülhetné azokat a változásokat. Elegendõ itt csak az univerzális nyelvek tervezeteire gondolnunk: ezek elméleti alapjául többek közt olyan belátások szolgáltak. hogy azokat a hiányosságokat és zavarokat orvosolják. Ez természetesen nem jelenti azt. E nyelveknek az univerzális érthetõség mellett másik – sokszor elõbbre való – célja az volt. Miközben megmutatom. Minden bizonnyal egyik központi problémája volt a 18. Egy univerzális nyelv – gondolták – kiküszöbölné a természetes nyelvek lexikai és grammatikai esetlegességeit. hogy korábban. Az univerzális nyelveket ugyanis elsõsorban írott nyelveknek szánták. a zavaró homonimákat és szinonimákat. szabálytalanságait. mint amelyet az idevágó szakirodalom eddig nyújtott. hogy valamely közlés. amelyek túlléptek a dichotomikus szemléletmód határain. amelyeket az írásos közlésnek volt szokás akkortájt tulajdonítani. században ne került volna ilyen vagy olyan összefüggésben elõ a kérdés.

illetve szavainkhoz kapcsoljuk. illetve hogy az idegen nyelvek tanulásának mennyiben kell az anyanyelvtanulás modelljét követni. A kérdés ezek után csak az. illetve az idegen nyelvek tanulását írásban vagy pedig szóban kell-e elkezdeni. hogy ez is az egyedül követhetõ út. s voltak olyanok is. vagy pedig az írást részesítették elõnyben. A 18. természetesen magától értetõdõ. azaz többek közt referenciái világosak a számunkra) a másikra. Ez utóbbi mellett szólván egy. többek közt azért. mert az írás elszakad az õt körülvevõ tárgyi környezettõl. ha fordítunk az egyik nyelvrõl (amelyet már jól értünk. Az. hogy anyanyelvünket ténylegesen elsõre szóban kezdjük elsajátítani. Ám az már nem feltétlenül az. amelyet a terjedõ alfabetizáció és literalizáció. Ezáltal egy univerzális nyelv – szemben a beszélt nyelvek homályosságával – tiszta és biztos ismeretekhez vezethet. Az egyik alapvetõ kérdésük az volt. Ezért elegendõ. sõt. mindennapi cselekvéseinkbe és tárgyi környezetünkbe beágyazva.170 Neumer Katalin ból fakadnak. A második nyelv írásos elsajátítása mellett a realitás érvein túl – vagyis hogy sokszor nem az anyaországban. s amelyek általános nyelvkoncepciójuk függvényében vagy a beszédet. hogy a második – idegen – nyelv tanulásának is ezt a modellt kell-e követnie. továbbá új olvasási szokások váltottak ki – szóbelinek és írásbelinek bináris oppozícióját olyan alapos- . Ez utóbbi pedig csak szóban lehetséges – mondották –. amelyekkel anyanyelvünk révén már rendelkezünk – azaz elég. hogy e fogalmakat milyen tárgyakkal kapcsoljuk össze. Vagy eszünkbe juthatnak azok a 17. hogy az anyanyelv. hogy ekkor már rendelkezésünkre állnak anyanyelvünk fogalmai. illetve tudjuk. ha az illetõ idegen nyelv szavait azokhoz a fogalmainkhoz. amelyek a nyelvtanulás követendõ módszereit taglalták. hogy ekkor dolgozták ki – nem utolsósorban annak az elsõ rémületnek a hatására. mely szerint ha szavainkat tisztán és világosan akarjuk a dolgokra vonatkoztatni. hanem könyvbõl sajátítjuk el õket – többek közt arra hivatkoztak. századi munkák. amennyiben tisztán és világosan akarjuk a tárgyakat megnevezni és gondolatainkat kifejezni. akik szerint vagy nem. akkor a tárgyak jelenlétében (a tárgyra vonatkozó egyértelmû referencia segítségével) kell is õket elsajátítanunk. s amelyek szintúgy a nyelvhasználat zavaraihoz vezetnek. akár elõnyben részesítendõk. vagy pedig kevert – az írásos és szóbeli eszközöket elegyítõ – módszerek is elképzelhetõk. S természetesen voltak olyanok. századot az tünteti ki ebben a történetben. században elterjedt érvre volt szokás hivatkozni. akik szerint igen. a 17–18.

a következtetést. de folytatja azt a 17. addig az ésszel fel nem fogható árnyalatok. amely szerint az íráshoz a tiszta. a mindenkori konkrét szituáció nézõpontját fejezi ki). Emellett míg az írás – mint az univerzális ész letéteményese – kontextusfüggetlen. Mindeközben azonban nem tett mérvadó különbséget aközött. a beszéd pedig úgy. akik kívül kerültek ezen a gondolati sodron. melyre többek közt referál –. századi elméleti gondolkodás csak egyik. aki a Bibliától kezdve az arab irodalomig alapos. hogy ne lettek volna olyan szerzõk. Mint például a neves göttingeni klasszika-filológus. Az imént mondottak természetesen a 18.Vasa lecta et pretiosa 171 sággal és árnyaltsággal. hogy több szálon is kapcsolódott elméleti. messzemenõkig követve azt a hermeneutikai elvet. s nem jelentik azt. illetve filozófiai problémák megfogalmazásához. bár minden bizonnyal meghatározó trendjérõl szóltak. melynek a mindenkori körülmények – s ezek közé tartozik a tárgyi környezet is. az õt kísérõ cselekvések és gesztusok adják jelentését. a nyelvek és az egyes ember individuális. mint ami „halott” („halott”. századi gondolati hagyományt. addig a beszédnek. az oppozíció egyenest a filozófiai érvelés inherens részévé vált. a beszédhez pedig az ember cselekvõ-érzõ tulajdonságait. az okoskodást és a szisztematikus gondolkodást) rendelték. konceptualizálásához. mely szerint valamely közlemény jelentését a mindenkori környezetébõl bonthatjuk ki. melyek együttesét a nyelv. Ebben a fogalmi hálóban jelenhetett meg az írás úgy. a spontaneitást. az individualitást. hogy ez az oppozíció. megkülönböztetõ jegyeit. s mert – univerzális. illetve az ember „géniuszának” neveztek. mégpedig nem pusztán néhány. azaz egyediségével. Függetlenül attól. az íráshoz az észtevékenységeket (az absztrakciós és ítélõképességet. Ennélfogva míg az univerzális ész írásban realizálódhat. s a beszélõ személy vagy az illetõ természetes nyelv. Johann David Michaelis. az ész által meg nem ragadható árnyalatait. a filológiaitól a történetiig terjedõ elemzéseket nyújtott. mint ami „élõ” („élõ”. szilárd ismeretek és a világos. az élet finom. hogy az illetõ közlemény szóban – tehát a fent jellemzett gondolati . ha sokkal kifinomultabb formában is. tértõl és idõtõl független igazságokat rögzítvén – eltekint az élet élõ sokféleségétõl). hogy az idetartozó szerzõk inkább az írás vagy inkább a beszéd elõnyeit emelték-e ki. mert hajlékony és mozgékony. mert betûvé rögzült-fagyott. hanem nagyon is sok szerzõnél. szemben a kimondott szó homályosságával és változékonyságával. Látható. rögzített kifejezésmód és gondolkodás köthetõ. az egyedi érzés és nézõpont a beszédben és a hozzárendelt környezetben.

magányossá válik. századi vita kritikus pontjainak. 182–215. . Ezt a vitát többek közt olyan új olvasási szokások megjelenése robbantotta ki.) Az idézet a XVIII. században nem használták. hogy nem magukban. (Szerkesztette Bernhard Suphan. Ezt a mulasztást Herder – aki a fenti oppozicionális szemléletmód egyik fõ képviselõje volt – erõsen a szemére is hányta. és már csak „regények beszélnek és újságok”. XVII–XVIII.und Unterschichten. hanem hangosan olvastak és írtak.1 ám tartalmilag könnyen megfeleltethetõk az említett 18. hogy ténylegesen megemésztenék az olvasottakat. Johann Gottfried (1994): Briefe zu Beförderung der Humanität. Herder ebben a vitában (s hasonló nézetet rajta kívül még sokan képviseltek) úgy látta. oldalán található. de elmélyülten – „intenzíven” – írtak és olvastak: csak azt. változatlan utánnyomása. amit pedig olvastak vagy írtak. „író”. továbbá hogy az olvasás lassan elnémul. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht. Így „még leírva is élõ nyelv hangzott [tönete] […].) Hildesheim–Zürich–New York: Olms–Weidmann. (Az 1878-as berlini kiadás 3. miközben a „társadalomban magában elhalnak az emberi hangok”. kötet 90–91. „a személyiségbe nyomott betûvé”. vagy pedig írásban – azaz kontextus nélkül – hangzott-e el. amit érdemes volt. köt. mondhatnánk Engelsing kifejezésével – olvasnak. abba egész személyiségüket helyezték.. 2 Herder. hogy korában a könyvnyomtatás hatására egyre – és túlságosan is – növekszik a könyvek és folyóiratok száma. Rolf (1973): Die Perioden der Lesergeschichte in der Neuzeit. Herder fontos – és komoly elméleti hozadékot nyújtó – szereplõje volt a 18. In: Uõ: Zur Sozialgeschichte deutscher Mittel. Ez többek közt azzal is összefüggött. anélkül. In: Sämtliche Werke.172 Neumer Katalin hagyomány szerint környezetbe ágyazottan –. nevezetesen az „olvasási õrület” vitának is.2 Ezzel szemben – mondja Herder – a régi görögök csak keveset. Az embereken ilyenformán „könyvdüh” vesz erõt: habzsolva s egyre felszínesebben – „extenzíven”. Az „extenzív” és az „intenzív” kifejezéseket ugyan ebben a vonatkozásban a 18. mint az extenzív és hangtalan olvasás szemben a korábbi intenzív és hangos olvasással. miközben egyre gyorsul. „megzavart betûemberré” válnak. és még olvasás közben 1 Engelsing. század vége felé az egyik legnagyobb hatású vitának is. csak Rolf Engelsing honosította meg õket az 1970es években írott munkáiban. Ekképp teljesen a nyomtatott sajtó személytelen uralma alá kerülnek: e „nyomtatott Bábel”-ben valódi gondolatok helyett csak gondolatok nélküli „árnyékfogalmakat” sajátítanak el.

A nyelv éppenséggel a betûírás hatására éri el azt a szervesen tagolt és finom összhangot. (Ausgewählte Werke in Einzelausgaben. Így Humboldtnak van ugyan számos olyan kijelentése is. mely az emberi gondolatok és érzések finom árnyalatait nem képes visszaadni. halott betûrõl szól. s a szellem épp az írás révén válik mozgékonnyá és élénkké: a betûírás hatására sokszínûbbé és szabadabbá válik a gondolat. hogy sokkal kiegyensúlyozottabb álláspontot foglaljanak el. Ezzel az oppozicionális gondolkodásmóddal szemben.) Berlin–Weimar: Aufbau-Verlag. Ám ugyanez a Humboldt egy 1824-es akadémiai beszédében éppenséggel arra a gondolatra épít.) 4 Humboldt. 1. ha élõk – élõvé pedig a hang teszi õket. megmerevíti. illetve azzal szemben. amely valamely nyelv géniuszát kiteszi: a nemzeti nyelv egészen új. Berlin: Königliche Preußische Akademie der Wissenschaften (utánnyomás: Berlin: W . de Gruyter 1968). amelyet a korábban említett szerzõk az írás számlájára írtak. Fragmente. s „a legszorosabb kapcsolatban van minden nemzet individuális nyelvi képességeivel/szerkezetével [Sprachanlage]”. század elején – amikor az új olvasási módok általánosabbá és megszokottabbá váltak – megkísérelték a romantikusok (mint például Coleridge és Wordsworth). hogy a nyelvnek mind a hangzásbeli. továbbá Schleiermacher vagy Humboldt a késõi munkáiban. amely könnyûszerrel az imént ismertetett nézetek folytatásának tekinthetõ: a tökéletlen. finom árnyalatai kifejlõdjenek. 107–133. hogy a beszéd vagy az írás közül csak egyiket tüntessük ki. hogy a betûírás elõsegíti.Vasa lecta et pretiosa 173 is látni és hallani voltak képesek”. amelyeket korábbi gondolkodók rendszerint a beszédhez rendeltek. finomabb dimenzióit nyitja meg. Wilhelm von (1903–1936): Ueber die Buchstabenschrift und ihren Zusammenhang mit dem Sprachbau. már a 19. . (Szerkesztette Regine Otto. s a sokszínû beszélt nyelvet börtönbe zárja. 233. V . illetve csak akkor lehetnek világosak. Némely vonatkozásban épp az írásnak köszönték bizonyos emberi erõk és finom árnyalatok kifejlõdését. köt. Ezzel Herder szembeszegül a Descartes óta hangoztatott követelménnyel: szerinte gondolatainknak nem „tisztának és világosaknak” kell lenniök. köt. megöli. hanem „világosaknak és élõknek”.4 3 Herder.. Johann Gottfried (1985): Über die neuere deutsche Literatur. Schriften zur Literatur. mind pedig a gondolati oldala differenciálódjék. E szerint az elõadás szerint a nyelvre és a szellemre éppenséggel az írás hiányában jellemzõ az a monoton szabályosság.3 Egyedül a beszélt nyelv és – amennyiben olvasásról van szó – a felolvasással élõvé tett szöveg párosulhat világos gondolatokkal. In: Uõ: Gesammelte Schriften.

írás címû könyvemben mutattam be (Neumer Katalin [1998]: Gondolkodás. az utóbbi évtizedekben kezdett a szakirodalomban újra nagyobb teret hódítani. beszéd. vagy Spengler fejtegetései az írás problémájáról A Nyugat alkonya második kötetében. amelyet Ogden és Richards 1923-ban megjelent The Meaning of Meaningjéhez írt. akinek munkái a homéroszi költészetet. illetve a délszláv guszlárok mûvészetét a szóbeliség–írásbeliség problémájának szemszögébõl tárgyalják. vagy Nietzsche egyes munkáira. amely szintén ugyanebben az évben jelent meg. melyben arról a szereprõl beszél. amelyek idegen nyelven is megjelentek. amelyet a vonatkozó szakirodalom még ma is kötelességszerûen idéz. Ha pedig csak magyar nyelven megjelent munkákra gondolunk. akkor például Zolnai Bélának „A látható nyelv” címû 1926-ban publikált tanulmánya juthat eszünkbe. A probléma Ausztria–Magyarország egykori területén egyébként is kiváltképp élõ volt. amelyet a nyomtatott betû optikai hatása játszik. továbbá Hajdu Helga könyveire – megannyi olyan munka. Hajnal Istvánra vagy Balogh Józsefnek a hangos olvasásról szóló tanulmányaira. 1929 és 1932 között írott feljegyzéseiben még többször említi õket. oldalon olvasható. beszéd. amelyeket 1812-ben tartott az ékesszólás hanyatlásáról. században ne találnánk olyan szerzõt. aki számára beszéd és írás ellentéte alapvetõ volt: elég itt Adam Müllernek azokra az elõadásaira gondolni. – A 17–18. Budapest: Kávé Kiadó). század húszas–harmincas éveiben. akinek késõi írásaiban már nemigen jelenik meg explicit formában valamely közlés szóbeli vagy írásbeli mivolta releváns tényezõként. amely inkább kommentárokkal ellátott olyan idézetek monumentális gyûjteményének tekinthetõ. és amelyekre még ma is vissza szokás nyúlni. Ezzel együtt a szóbeliség kérdése s ezen belül az oppozicionális gondolkodásmód újra elõször a 20. . Az elsõ idõszakból származik például Marcel Jousse könyve. Wittgenstein. De ehhez a korszakhoz tartozik Malinowskinak az az utószava is. illetve a hangos olvasás kiszorulását. Mindketten negatív jelenségnek látták a beszélt nyelv hanyatlását. Egy Jousse-szeli 1926-os találkozás is befolyásolta késõbbi kutatásaiban Milman Parryt. írás. Vagy gondolhatunk Karácsony Sándoraz idézet a 119. hogy a 19. az olvasás elnémulását. majd ismét a hatvanas évektõl kezdõdõen.174 Neumer Katalin Mindez természetesen nem jelenti azt. akkor gondolhatunk Balázs Bélára. Ha csak magyar szerzõk olyan munkáit akarjuk említeni. század fent vázolt eszmetörténetét részletesebben Gondolkodás. amelyek a szóbeli stílus problémáját tematizálják.

nem pedig az írással kapcsolódik össze. A magyar nyelv e tulajdonságai jellemzik egyszersmind a magyar gondolkodásmódot is. teszem azt. A magyar nyelv – mivel társas természetû és konkrét. Az említett Balogh Józsefen és Hajdu Helgán kívül – az utóbbi egyébként hivatkozik is Baloghra – Hajdu pécsi mestere. Thienemann Tivadar foglalkozott vele behatóan: Irodalomelméleti alapfogalmak címû. Viszont nehezen lenne ugyanez állítható. századi hagyományhoz. és mert számára az artikuláció. milyen erõteljesen nyúlnak vissza Karácsonynak ezek a fejtegetései az imént ismertetett 18. A szóbeliség–írásbeliség problémakörén belül a hangos olvasás. megõrizve annak nemcsak oppozicionális szemléletmódját.Vasa lecta et pretiosa 175 nak azokra az 1920-as. Míg az indogermán nyelvekre szerinte az alárendelõ. az intonáció és hogy testi megnyilvánulások kísérik. Ugyanez mondható el például a fentebb említett Spenglerrõl s részben Malinowskiról is. kiváltképp fontos – természeténél fogva a beszéddel. s legalábbis az 1929–1932-es évek Wittgensteinjáról is. Hajdu Helgáról. A magyar mindent. illetve az élõ szóhoz kötõdõ magyar nyelvet a papíron gondolkodó absztrakt indogermán gondolkodással állítja szembe. de filológusként tartózkodik attól. akinek témaválasztása ugyan kapcsolódik a kortárs trendekhez. mint a korábbi idõszakokban már láttuk – . Sajátságos kapcsolatot lát az egyik oldalon az indogermán nyelvek és az indogermán gondolkodásmód. A magyar nyelv ezért írásban csak nehézkesen adható vissza. hogy világnézeti-elméleti kérdéseket akár még csak érintsen is. a másik oldalon pedig a magyar nyelv és a magyar gondolkodásmód. a szemléletesség. hanem az oppozíció két oldalán helyet foglaló jelzõket is. elõször 1927 és 1930 között megjelent munkájának egyik vezérfonala a szóbeli–írásbeli megkülönböztetés. Természetesen – csakúgy. Érdemes észrevennünk. amelyek összegyûjtve A magyar észjárás címû kötetében jelentek meg 1939-ben. Ezekben az írásokban Karácsony a konkréthoz kapcsolódó magyar észjárást. amirõl beszél. a „magyar társas lélek” között. absztraháló struktúrák és a szubjektivitás a jellemzõ. úgy látszik. addig a magyar nyelvnek a mellérendelés. a magyar szakirodalom egyik központi témája volt. Ezek a mûvek is mind a húszas–harmincas években íródtak. 1930-as években írott munkáira. Ez utóbbiban Karácsony szerint a magyar nyelv (és gondolkodásmód) fölénye mutatkozik meg a papírhoz kötött és szisztematikusan gondolkodó indogermán nyelvekkel és gondolkodásmóddal szemben. a konkrétság és az objektivitás a jellegzetes jegyei. más tárgyakhoz való viszonyában lát.

mely az utóbbi évtizedek egyik legbefolyásosabb elméletének tekinthetõ. hogy nem veszik figyelembe a hagyományozás és a kommunikáció formáinak sokféleségét. továbbá dichotomikus szemléletmódot. Az iskola fõ képviselõi között Marshall McLuhan. amelyeket Horváth az 1920-as években tartott. valamint mentális változásokkal járt együtt: például lehetõvé tette. ez a megkülönböztetés Horváth munkájában nem játszik lényeges szerepet. tágabb környezetébõl pedig Eric A. kivált a nyolcvanas évek második felétõl kezdve. ám jórészt azokon az elõadásokon alapul. Ekkor kezd formálódni az ún.176 Neumer Katalin ezt a „mintát” sem kötelezõ ezúttal sem követni. A szóbeliséggel–írásbeliséggel a 20. Az utóbbi egy-két évtized magyarországi filozófiai irodalmából elsõsorban Nyíri Kristóf és Demeter Tamás írásaira utalhatunk itt. logikus. Úgy véli. rendszerszerû gondolkodást. hogy ez a váltás alapvetõ társadalmi. Az ellenérvek egyik legérdekesebb részét a hangos olvasásra vonatkozó kutatások közegében munkálták ki a kilencvenes években olyan . közösségi szóbeli áthagyományozással – az individuális. kritikai. s így a szóbeli és írásbeli kommunikációs formák változatosságát sem. Torontói Iskola eszmerendszere is. Havelockot. illetve létrehozta – szemben a hagyományõrzõ. egyre élénkebben bírálták: többek közt technológiai determinizmust. episztemológiai. század elsõ évtizedére nyúlnak vissza. A Torontói Iskola képviselõit aztán. E szembeállításokban megint csak a korábban bemutatott 18. a kezdetektõl – tehát a szóbeli. Bármennyire úgy gondolnánk is: egy. Míg a szóbeli közlés cselekvésjellegû szerintük. Walter J. melynek elõmunkálatai ugyan még a 20. továbbá a kéziratos költészettõl – indító irodalomtörténet legalábbis nem kerülheti ki a szóbeli és írásbeli közlésformák kérdését. Harold Adams Innis és David Riesman nevét érdemes megemlítenünk. Ongot és Jack Goodyt. egymást kizáró bináris oppozíciókon alapuló érvelést hánytak a szemükre. Ian Wattot. ezen belül a szóbeliségrõl az írásbeliségre való váltásnak is. addig az írás kontempláló mûfaj. Ez az iskola lényegi jelentõséget tulajdonít a „kommunikációs technológiák” változásának. század hatvanas éveitõl kezdtek újult erõvel foglalkozni a kutatók. a tudás szerkezetét illetõ. racionális-érvelõ. az analízist és a gondolatok összehasonlítását. Úgy találták. századi hagyomány folytatására ismerhetünk. Elegendõ ehhez Thienemann könyvével szemben – mely a cím sugallata ellenére valójában irodalomtörténeti munka – Horváth Jánosnak A magyar irodalom fejlõdéstörténete címû mûvére utalnunk.

Joyce Coleman. 209–243. Dennis Howard (1994): Medieval listening and reading. Az említett kutatók arra az eredményre jutottak. 11 Wenzel 1995. 6 Wenzel.: Suhrkamp.5 Dennis Howard Green. hogy valaki magának olvas-e (amikor is gyakorta csak maga elé mormolja a szöveget). szinesztetikus érzékelés a jellemzõ rá. Kulturwandel. hanem egymást kölcsönösen erõsítik és kiegészítik.]. Sprachwandel. Beck. attól függõen. A kora középkorban ugyanis az olvasás gyakorlata többnyire a hangos felolvasás volt. 5. és csak a kettejük aránya változó. München: C.] [2003]: Kép. 32. írás. Cambridge: Cambridge University Press. Kultur und Gedächtnis im Mittelalter. Carruthers 1996.6 viszonyuk „a szóbeli és írásbeli összjátékaként”7 jellemezhetõ. írás címû kötetben (Neumer Katalin [szerk. 10 Carruthers 1996. The primary reception of German literature 800–1300. beszéd. 90. H. 230. beszéd. Gieseke. Frankfurt/M. hogy a kora középkori hangosan olvasó kultúrában beszéd és írás nem egymást kizáró alternatívák. A study of memory in medieval culture. 9 Wenzel 1995. 7 Green. Nevezett szerzõk kutatásaikat a középkori hangos olvasásra és írásra összpontosították. Joyce [1996]: Public reading and reading public in late medieval England and France. mint Mary Carruthers. Michael (1998): Sinnenwandel. 238. Ursula Schaefer és Horst Wenzel. függetlenül attól. sem pedig az „írásbeli” kifejezések nem 5 Carruthers és Coleman vonatkozó írásaiból (Carruthers. [Elsõ kiadás: 1990. illetve írástudók (a középkorban a kettõ még korántsem ugyanaz) – mûveiket nem maguk vetették papírra.10 A középkori írásbeliség emellett még egy értelemben is multiszenzoriális: az írottak elsajátításába még minden érzék bevonódik. Cambridge: Cambridge University Press) részletek olvashatók az általam szerkesztett Kép. A kora középkori írásbeliség ekképp sokkal inkább bimediálisnak nevezhetõ. hanem diktálták. Schrift und Bild. illetve „multiszenzoriális”8 – az audiovizuális. vagy pedig közönségnek tiszta artikulációval olvas-e fel. 223–224. a szerzõk – függetlenül attól. az elsajátítás „az egésznek az élménye test és szellem számára”. 8 Wenzel 1995. Mary [1996]: The book of memory. hogy valaki csak magának vagy pedig másoknak olvasott. hogy rá sem a „szóbeli”. Budapest: Gondolat Kiadói Kör). Studien zur Vorgeschichte der Informationsgesellschaft. hogy maguk mennyire voltak olvasás-. . Horst (1995): Hören und Sehen. Ursula Schaefer pedig a vokalitás terminust – azt kifejezendõ.Vasa lecta et pretiosa 177 szerzõk például.9 Szem és fül itt egyszerre játszik szerepet. Coleman. Cambridge: Cambridge University Press. 317.11 A hangos olvasás kultúrájára új kifejezést is javallottak – Joyce Coleman az auralitás.

. illetve diktálta – miként pedig sematikusan várnánk. Elõször is finom és rafinált szociabilitással kapcsolódhatott össze. Így például a felolvasó maga is dönthetett bizonyos szövegrészek elhagyásáról.178 Neumer Katalin alkalmazhatók adekvátan. ám épp az imént említett. „szóbeli módon” – alkalmazkodott a pillanatnyi szituációhoz. hogy sok ma modernnek tartott és az íráshoz kötött mûvelet lehetséges volt felolvasás közben is: nemcsak lehetséges volt szöveghelyeket átugrani. A közös olvasás stimuláló aktivitásnak számított. m. hanem ehelyett szóbelinek és írásbelinek bonyolult összhatásáról és együttmûködésérõl van szó. Mégis felolvasáskor egyfelõl írásban rögzített szöveg állt rendelkezésre. m. amennyiben még hasonló módon viseli a cselekvés jegyeit. 67. mint a cselekvések általában is. illetve ezt szolgálhatta. elsõre szóbelinek tûnõ szövegmanipulációk révén a felolvasás közelít ahhoz is. 221. mégpedig két értelemben: mind a felolvasót ellenõrizte a közönség. hanem lehetséges volt elfelejtett részekre visszakérdezni is. 13 I. mind pedig a közönséget a felolvasó. de ugyanezt megtehette a hallgatók kérésére is. 97. Ám a felolvasás természetszerûleg társadalmi kontrollt is jelentett – s ezt a jegyet a Torontói Iskola megint a „szóbeliség” számlájára írta –.12 A nyilvános kontroll ugyan felfogható a szóbeliség jegyeként is. interpretálni és elsajátítani-bensõvé tenni. sõt. Ezek az eljárások ugyanis épp arról tanúskodnak. 14 I. s hogy nem írható le olyan fogalmi hálóban. sem pedig nem csakis a tradíció elõírta ismereteket és normákat rögzítette. A másik oldalon azonban a szövegek memorizáló elsajátítása a kora középkorban már magányosan.13 Emellett a hangos olvasás-felolvasás sem nem volt antiintellektuális. amelynek során a felolvasást kommentá12 Coleman 1996. Másfelõl azonban ezt a szöveget a felolvasó módosította azáltal.14 Emellett a szövegeket a közös olvasás folyamán volt szokás feldolgozni. Így szerintük a hangos olvasás és írás mintegy „szóbelinek” is tekinthetõ. külsõ társadalmi kontroll nélkül történt – amit pedig „írásbeli” vonásnak vehetünk. amit a Torontói Iskola „írásbelinek” szokott nevezni – érvel az ellenzék. melynek két. hogy – mondhatni. mint az egyéb – szóbeli – nyelvi cselekvések. és a felolvasót korábbi részekhez visszalapoztatni. vagy pedig egyenest a közönség kimondott óhajait követte. egymást kizáró pólusa a Torontói Iskola módjára definiált „írásbeli” és „szóbeli” volna.

Valójában nemigen akad olyan. hogy a kritikai-továbbgondoló reflexió mellett a gondolatok külsõ kontrollját is jelentette. a másodikat pedig – mely az elsõhöz fûzött hozzá kiegészítõ adatokat – 1926-ban „A hangos olvasás és írás. sokszor az eredeti megjelenéshez képest karakterisztikusabban is fogalmazva.« Adalékok a hangos olvasás és írás kérdéséhez”. Ám a közös felolvasást meditációval is megszakították – azaz azzal. ami a beszélgetésben elhangzott. vitával szakították félbe. pontosabban a hangos olvasás történetérõl két magyar nyelvû tanulmányt publikált: az elsõt 1921-ben.Vasa lecta et pretiosa 179 rokkal. Ugyanez a német változat egy évre rá külön kötetecske formájában is megjelent. 96. Ebben a két magyar tanulmány eredményeit foglalta össze. vagyis hogy kizárólag az imént említett német nyelvû tanulmányra támaszkodnak. Újabb adalékok a jelenség történetéhez és természetrajzához” címmel. Természetszerûleg nem vehetik figyelembe Balogh Vasa lecta et pretiosa címû. a szóbeliségtõl az írásbeliség felé tartó evolúciós-értékesülési folyamatot.« Beiträge zur Geschichte des lauten Lesens und Schreibens” címmel. Ám az egyszerû hivatkozásnál a mai irodalom mégsem igen megy tovább. ahogyan a Torontói Iskola a kommunikációs formák fejlõdését szokásosan leírja. Balogh elgondolásainak behatóbb elemzése hiányzik. melynek telosza az írásbeliség gyõzelme. Ennek egyik oka nyilván a vizsgált szövegkorpusz szûkössége. Ágostonról szóló magyar nyel- 15 I. hogy Balogh munkája a kortárs filológia szemében nem volt jelentéktelen. Ezt teszik a hangos olvasás fent említett kutatói is. BALOGH JÓZSEF A HANGOS OLVASÁSRÓL Balogh József közvetlenül a hangos olvasásról. 139. Még ugyanebben az évben megjelentetett egy német változatot is „»Voces paginarum. amely legalább egy tiszteletlábjegyzet erejéig Baloghot ne említené meg. „»Voces paginarum. illetve arról. hogy magukba mélyedve elgondolkodtak az olvasottakon. 135. m. ami legalábbis arról tanúskodik. a tárgykörbe tartozó mai munka. .15 Ennélfogva elhibázott az. S még ma sem az: azóta is hivatkozik rá a vonatkozó nemzetközi irodalom. Az utóbbiakra még minden intellektust fejlesztõ voltuk mellett is mondhatnánk. vagyis mint olyan.

itt Balogh több helyütt tömörítette a magyar változatot. hogy ezeknek a történetfilozófiai-világnézeti elgondolásainak hangot adjon. némán olvasott. a beszélõgépek. filológus volt is Balogh. az individualitást kiölõ hatásait. (A Hangzó oldalak kötet 129. fontos volt a számára. másfelõl az ún. 29 [130]. amely annak következményeképp alakult ki. esetleg világnézeti meggyõzõdései jobbára csak széljegyzetekben jutnak kifejezésre. 29–30 [129–130]. s így elméleti. A mindenki által idézett Voces paginarum elsõdlegesen filológiai tényfeltáró munka: mind a magyar. közlekedési eszközök közé sorolt táviró és távbeszélõ” és a „mozgófénykép”. az „Augustins »alter und neuer Stil«” címû 1926-os írás pedig elkerüli a figyelmüket. oldalán a „(legjobb esetben képzõmûvészetté vált).” Beiträge zur Geschichte des lauten Lesens und Schreibens. közerkölcsön. hogy az ókorban elsõsorban hangosan olvastak. 237–238. Budapest: Franklin Társulat kiadása. amelyek arról tanúskodnak. ahol Balogh arról a mechanizálódásról és felszínességrõl ír.) 237–238. megjelent a könyvnyomtatás.180 Neumer Katalin vû könyvecskéjét 1918-ból. ám éppen ezt az utolsó részt nemhogy elhagyta volna. „mely az emberi szót ólombetûbe temeti és devalválja. (82) 1: 84–109 és (82) 2: 202–240. amely pedig kiváltképp megvilágító erejû. Ennélfogva e mûben Balogh egyéb. kivételnek számított. Bármennyire szaktudós. 1927.” Adalékok a hangos olvasás és írás kérdéséhez. Balogh 1926a. Kiváltképp tanúskodik errõl ugyanennek a tanulmánynak a német változata: jóllehet. Mindezek hatására elhal „az emberi gondolatnak. hogy valaki magában. értékké avatta”. majd „[e]gyfelõl az író-. mely az emberi szónak még életet. Balogh szembeállítja az ókori retorikát.) 17 Balogh 1921. hanem néhány sorral még ki is 16 Balogh József (1921): „Voces paginarum. Balogh József (1926a): „ Voces paginarum. a felolvasást. korunk zsurnalizmusával. Ettõl a tanulmány vége tér el. ami individuális. (Különlenyomat a két füzet anyagát összekötve: Leipzig: Dieterich’sche Verlagsbuchhandlung. közmûveltségen”17 – imigyen helyezi el Balogh más összefüggésben is a sajtó determinisztikus. mind pedig a német változata olyan szöveghelyeket vonultat fel. [Ekképp n]apjaink h o l t betûjét méltán követi nyomon az élettelen n é m a olvasás.”16 A sajtó „félelmetes szervezetével uralkodik a közvéleményen. Önként” szavak után egy mintegy egyoldalas rész – mely többek közt a humanizmus felélesztette hangos olvasásra és a könyvnyomtatásra vonatkozó eszmefuttatásokat tartalmazta – sajnos kimaradt. diktáló-. humanisztikus és mûvészi érték volt”. . hogy a gyors és hangtalan olvasás mind jobban terjedt. s az. úgy tûnik. In: Philologus. a szónak mélyén mindaz. „hangot és individualitást adott.

11 [30]. Újabb adalékok a jelenség történetéhez és természetrajzához. ennek a kultusznak a tárgya s eszköze: a s z ó ”. hogy Balogh „élõ–holt”. hogy Ágoston a kezébe vett bibliai szöveget. 85. hogy Ágoston korában olvasni fõként hangosan volt szokás.20 Így az a folyamat. századból csak Wielandra és a 19. Egy stílustörténeti tanulmány vázlata. 237–238. Balogh József (1926b): A hangos olvasás és írás. mondhatni. vö. s maga is neves szónok volt. amíg megtér a kereszténységhez. 3 [88]. Mindenesetre írásaiban a 18. „A »szép szó« (verba composita)”. 20 Balogh József (1918): „Vasa lecta et pretiosa. század elejérõl Adam Müllerre utal.Vasa lecta et pretiosa 181 bõvítette18 – s tette ezt annak ellenére. akinek elgondolásait kétségkívül e 18. Továbbmenve: Balogh az Ágostonról szóló magyar nyelvû könyvecskéjében. mert Ágoston maga mélyen. itt 360. továbbá német nyelvû tanulmányában – melyek további elemzésem középpontjában fognak állni – épp azon a döntõ ponton. bár valamilyen alapmûveltség szintjén nem zárható ki – hiszen humán iskolákat kijárt filológussal van dolgunk. Nem elképzelhetetlen. tehát az ismert locusnál: „ Vedd és olvasd!”. mint amiket korábban Herdertõl hallottunk. In: Magyar Nyelv. párhuzamos egy másikkal. In: Die Antike. amikor Ágoston megtér. abban az idõben még nem érdeklõdött a kérdés iránt. az új elektronikus médiumok okozta mechanizálódást. Balogh József (1926c): Augustins »alter und neuer Stil«. bensõleg kötõdött kora retorikai kultúrájához.” Szent Ágoston konfessziói. 19 Balogh 1921. a velük együtt járó néma olvasást írja le. azt emeli ki. századi vonulat folytatásaként értelmezhetjük. illetve õket az antik és humanista hangos olvasással állítja szembe. századi toposzokat elevenítenek fel. Pál levelét magában olvassa. amely ellen Ágos- 18 Balogh 1926a. „egész eddigi életének tartalma a szónoki forma kultusza volt. 25–39. hogy ha valamikor voltak is a kezében a vonatkozó munkák.19 Annál erõsebben támaszkodik viszont Nietzschére. (3) 4: 351–367. meglepõen hasonlókat mond. . kérdéses. Amikor pedig a könyvnyomtatást. Balogh 1926a. s így nem is figyelt fel a megfelelõ szöveghelyekre. individuális–determinisztikus szembeállításai megint csak 18. Másodszor pedig azért jelentõs. Hogy Balogh ezt a hagyományt mennyire ismerte alaposan. Vegyük észre. hogy írása a Philologus címû szakfolyóiratban jelent meg. az újságírást. nevezetesen a „szép szóval” folytatott harcával.. Ennek a ténynek részben annak fényében van jelentõsége. itt 39 [151]. Budapest: Franklin-Társulat nyomdája.

hogy Ambrus környezete nem azon csodálkozik. vagyis arra.21 A „szép szó” – mivel a szónokláshoz kötött – összekapcsolódik az emberi hanggal. Második lépésben – számos antik és középkori párhuzamos szöveghely felvonultatásával – azt mutatja ki.25 Ezen a ponton érdemes visszatérnünk egy pillanatra a Voces paginarumra is. hogy Balogh itt és az 21 Balogh 1926c. retorikai. 25 Balogh 1918.. Balogh 1926b. amint hasonlóképp magába mélyedve. mûvészi tehetségével és írói törekvésével”. Ebbõl arra következtet. és [amelyrõl] a kereszténység soha nem mulasztja el hangsúlyozni. 11 [30]. 26 Balogh 1921. hirtelen lemond az antik retorika õsjegyérõl. hogy maga az olvasásmód nem volt annyira rendkívüli. Itt ugyanis Balogh foglalkozik a Vallomások azon mondataival is. amellyel szokásosan csak az olvasásra-felolvasásra és a szöveg grammatikai. Így a „szép szó […] egyjelentésû […] Ágoston »régi stílusával«. a hangosan olvasott szóról. 360. – Carruthers a Vallomások e helyérõl szólva – a szokásos értelmezésekkel szemben – többek közt azt emeli ki. 3–4. ahogyan Ágoston a hagyományos irodalmi mûveltségtõl fokozatosan elszakad”. 23 Balogh 1918. m. vö.22 „Nemcsak egy mélyen – mûveltségében és ízlésében – gyökerezõ ideál rítusa.182 Neumer Katalin ton hadakozik: az „antik retorika. históriai stb. ha egyedül a tartalom iránt van érzékünk”. hogy valójában Ambrus esetében sem teljesen néma olvasással van dolgunk: a „tacitus” szó csak a meditációra utal.”24 Balogh értelmezésében a rétor szakít itt – talán életében elõször – életelemével. . 11–12 [30–31]. a forma antik kultusza. amikor szent Ágoston a tolle lege percében az apostol igéit n é m á n olvassa. 26 [133–134]. vö. hangtalanul olvas. antik-irodalmi stílus. Ezért kap a „tolle lege” említett jelenete „bizonyos szimbolikus jelentést is abban. 11 [30]. és amin környezete csodálkozik. a hanggal. Balogh 1926c. 4–5 [89–90]. 352. megértésére utaltak (Carruthers 1996. hogy másképp soha nem olvasott.). Balogh 1918. amelyek Ambrus püspököt írják le. 170 skk. 360. hogy soha nem tett másként. Balogh 1926a. 24 Balogh 1926c. hanem egy még mélyebben – az öntudat alatt – fészkelõ szokás szakad meg folytonosságában. […] A tökéletesült forma – a l’art pour l’art – [mely] éles ellentétben áll a »tartalommal«. ahogyan a püspök olvas. hogy valamely szöveget bensõleg elsajátítunk-megemésztünk – szemben a „lectio” kifejezéssel. A találkozás Ambrussal szintén fontos stádium abban a folyamatban. 360. csak az.”23 „Ágoston. hanem azon. 22 I.26 Nehezen lenne védhetõ. mely Ágostont a megtérésig viszi. hogy az a keresztényi. akitõl pedig a néma olvasás olyannyira idegen volt.

hiszen a Voces paginarumban – szemben ezekkel az Ágostonról szóló részekkel – a hangos olvasás egyértelmû értékként jelent meg. döntõ az egész Ágoston-tanulmány interpretációja szempontjából.] [2001]: Hangzó oldalak. Az Ágoston-elemzések e pontjai ugyan egyfelõl folytatják is a Voces paginarum korábban idézett utolsó passzusait annyiban. ahogyan Ágoston megtérésének útja elsõ megközelítésben – s Balogh szavai szerint is – leírható. Hogyan is lehetnek mármost a szavak „válogatott. Valójában azonban a Vasa lecta et pretiosa ennél sokkalta árnyaltabb. s ha nem ittuk meg. . mondhatni. e válogatott. ütleg járta”. hogy a késõbbi Torontói Iskola tanításainak fényében. A „vasa lecta et pretiosa” [válogatott és drága edények] fordulat ugyanis egy Ágoston-idézetbõl származik. szövegszerû. esetleg a hangos olvasás világából az írásbeliség vagy a hangtalan olvasás világának gyõzelme felé visz. hanem Ágoston egész fejlõdését tekintjük. hogy a hangos és a hangtalan olvasást egymással szembeállítják. bonyolultabb képet mutat. az értõ filológusnak aprólékos. valójában azonban. amelyet ittas tanítóink ez edényekbõl innunk adtak.28 Ez a passzus bizonyos feszültségben áll azzal is. Budapest: Kávé Kiadó). drága edények ellen. hanem a hazugság borát vádolom. melyben a „szavak” metaforájaként szerepel: „nem emelek vádat a s z a v a k ellen. a Vallomások e helyeire vonatkozó Balogh-passzusok kínálják. pusztán formai. nevezetesen mint eltávolodás az antik retorika l’art pour l’art. drága edények”. ha nemcsak ezt a pontot ragadjuk ki. ám mégis a tárgytól ihletett elemzéseibõl kaphatjuk meg. tartalom nélkülivé vált mûvészetétõl a Biblia tartalomra koncentráló egyszerû nyelve felé. 18 [37] – Balogh itt a „vinum erroris” kifejezést mint „hazugság borát” adja vissza. amelyekre már a kötet címe is utal. Akárhogy is. illetve értelmezésük ekképp külön hangsúlyt kap. mint szakítás a múlt retorikájával. s melyek. másfelõl azonban ellentétesek is velük. 27 Ezt teszi Demeter Tamás bevezetõjében (Demeter Tamás [szerk. Értelmezésem kiindulópontja: a szavak. ezek elõképeként értelmezzük õket27 – azaz hogy olyan folyamatot lássunk itt. Voces paginarum. A „tolle lege” megtérési jelenete bármennyire úgy tûnik is fel egyszersmind. amely a szóbeliség. 28 Balogh 1918.Vasa lecta et pretiosa 183 imént idézett helyeken – miközben magának a megtérésnek érezhetõen pozitív értéket tulajdonít – a hangtalan olvasást elítélõleg ábrázolná. ha az általuk kifejezett tartalommal szemben másodlagosak? A választ erre a kérdésre Baloghnak.

m. ami régrõl fennmaradt. a bizonytalanra szavakat találni. az új itt sem puszta újításvágynak köszönheti létrejöttét. esztetikai meggyõzõdésével. . tehát egyszerû énekekre. és alig észrevehetõen összekapcsolódik azzal. mégpedig kardinális helyeken. a rétor: vágya a világ elé kiállni. Mint oly sokszor a történelmi folyamatoknál. 32 Balogh 1926c. s ekképp az elsõ megfogalmazását nyújtja annak. amely a cicerói formákhoz lassan hozzásimul. Emellett Ágostonban újra meg újra felébred. 30 I.32 Balogh értelmezésében ennélfogva a Vallomásokat – ezt a retorikus könyvet – meg kell tanulni retorikusan olvasni:33 a könyv szerinte valójában Cicero. ez a nyelv akkor is biztosan nem a stiláris újítás döntésébõl fakad. hogy a szavakat keresnünk kell. Allegorikus Biblia-interpretációt nyújtván azt sugallja: a Biblia együgyûsége csak látszat. „teljesen fokozatosan” történik. ez akkor is „belülrõl”. a Biblia és az Ambrus-féle himnuszok metszéspontjában helyezkedik el. 34 Balogh 1918. Hogy a fent említett stiláris »felszabadítás« a régi formák teljes kihasználásával s új elemek szinte zökkenõ nélkül való beolvasztásával történt. Sokkal inkább a Biblia az.29 sõt akár „minden a régiben [is] látszik maradni: [Ágoston] nyelve és stílusa továbbra is a cicerói normák és ideálok szilárd sínein mozog. belsõ lelki rezdülésekre. egyedül áll az antik stiláris formák történetében – „a római irodalom fejlõdésének szélsõ határköve. m. Tertullianus.”31 Ezért még ha a régi formákat a „teljesen új tartalom” átalakítja is. 367.30 Vagy ugyanez a gondolat a magyar Ágoston-könyvecske szavaival: Ágoston „stiláris normáival. 33 I. mutatja. és a zsoltárok verseit elszavalni. 364. legönállóbb és egyik legtudatosabban mûvészi alkotása is”. 21 [40]. 19 [39]. 31 Balogh 1918. és 362 skk. mennyire organikus eleme ez a könyv az a n t i k stilus fejlõdésének. 352.34 Ez a könyv az elsõ lélektörténet a latin prózában: megpróbál a finom. Ezzel egyidejûleg azonban teli van zsoltárutalásokkal. vagy az 29 Balogh 1926c. egész mûveltségével az a n t i k r e t o r i k a világában él. de egyszersmind a latin prózának legnagyobb. 354. a hangzó szóra való utalásokkal. Még ha ezen a talajon kell is – mindennek ellenére – ama új nyelvnek keletkeznie.184 Neumer Katalin akkor a végeredmény kompromisszum. hanem a többé-kevésbé organikus növekedés csendes folyamatának”.

a »katonákkal megrakott falóval. Trója égésével vagy Creusa árnyával«?”39 – bármennyire így lenne is. árulnak”. Balogh szemében Ágoston könyve nem lehetne annyira mûvészi. 37 Balogh 1918. s bármennyire „merõben haszontalanok” is „az ott tanult dolgok”: „mit is kezdjen a gyermek a mitológia és a mondák ezer apró együgyûségével. fohásszal. m. 40 I. . invocatióval kezdõdik. 17 [37]. az öröm és a bánat „ezer apró interjekciójának szálai hálózzák be”35 a szöveget. egyszersmind azonban hangra orientált szövegrõl (textusról. A mû egységét Isten megszólításai. m. 35 I. 43–47 [65–71]. hogy szóbeli és írásbeli „heroikus küzdelmét” ábrázolná. 44 [67]. azonnal érezzük. m. A könyv a latin prózában új zenei. a keresztény erkölcs tartalmával kell megtölteni. De azt sem lehetne mondani. tudatosan megírt. 46 [70].Vasa lecta et pretiosa 185 eksztázis órájában Dávid negyedik zsoltárát magamagának elszavalni. […] s így itt »amor dei erga homines«-rõl szó sincs. 16–17 [35–36].36 Valójában „az egész könyv a h a l l g a t ó számára íródott és zenei hatásokra számít”37 – vonja le a következtetést Balogh. Bármennyire írásban tudatosan kimunkált finom artisztikumról van is szó. ha nem a hangra hallgatva született volna. hogy az anem te és a köv. a kérések és kérdések. 38 „Ha figyelmesen és a mondatritmusra ügyelve f e n n h a n g o n elolvassuk a fejezet bekezdõ részletét – mondja egy helyütt –. amoris tui egyértékû elemek. m. 39 I. Balogh 1926c. a kétség és a bizonyosság. aki a Vallomások e sajátosságára konkrét szövegértelmezései során igen finoman támaszkodik is. A Vallomások maga úgyszólván dialógus Istennel: minden könyve imával.38 Ezeken a helyeken Balogh leírásában biztosan nem egy kifejezetten írásbeli. s amelyben beszéd és írás ezzel együtt sem egymást legyõzni akarja. s kettõ kivételével himnusszal és hálaimával végzõdik. 26 [45]. s még kevésbé elnémuló szöveggel van dolgunk. Ágoston mégis képes „distingvál[ni]”: „ennek a mûveltségnek csak a lényege érett meg a pusztulásra. 13 [32]. melyben a végsõ szó mégis a hangé. a formája nem. az interjekciók biztosítják. Így valószínûleg sokkal inkább finom költõi eszközökkel. Így a retorika bármennyire is „uentosa professio [kérkedõ hivatás]. rímes és ritmikus stílust valósít meg: szövege a próza és a vers határán áll. m. szövedékrõl) beszél. 36 I. amelyet a szószátyárság vásárán.”40 Ezt a formát új tartalommal – a Biblia. 361.” I. mundinis loquacitatis.

a retorikai formának is megadja rangját. 44 Balogh 1918. m.”45 A szavak jelentõségének elfogadása tágabb kontextusban is megkapja Baloghnál a jelentését: szerinte ugyanis Ágoston számára – szemben a középkor aszkézisével – a földi városnak is megvannak az értékei.41 Ezért nem a szavakat. . 57 [84]. 47 Balogh 1918. hogy egykori ideáljának.51 Nem ne- 41 Balogh 1926c.186 Neumer Katalin A retorikai hagyomány megõrzése magyarázza Balogh tanulmányának a címét is. és azt is. 50 I. 364. 48 Balogh 1926c. amely az ékesszólás köntösében lelkünket elgyönyörködteti”. A merõben új tartalom addig feszegette a régi formákat. a szónoki stílus szépségeit szabadon csodálja. 19 [38]. s nyíltan átadja magát ennek a „félpogány” testi élvezetnek. 49 Balogh 1918. 354. „a »szép szó« a pogányok számára [pusztán] öncél volt. amellyel belõlük még gyermekként itatták. m. hogy anélkül. 364. hagyományos formák szeretete új morális és intellektuális értékekkel fonódott össze. 365. hogy lelki üdvét veszélyeztetné. 18 [37]. e földi városban van helye a szavaknak is: a szó „a közlés és érvelés eszköze. m. 18 [37]. hanem csak „a hazugság borát”. A Civitas dei végén „ember és világmindenség. Balogh 1926c. Balogh 1926c. 365–366.43 melyek így „új tartalmukkal új fényt és színt is kap[n]ak”. 56 [83]. a keresztények számára [azonban] eszköz lesz”. míg ezek hozzáidomultak. 19 [38].47 „Ez a humanista búcsúja a pompázatos világtól.42 E drága edényeket õ a hazugság bora helyett az igazság új borával tölti meg. 42 I. Az aggkor szélsõségektõl ment lelki kiegyensúlyozottságában már újra megteheti. Balogh 1926c. 43 Balogh 1918.44 „Ebben a nyughatatlan lélekben a régi. miért nem vádolja a szavakat. 46 I. Balogh 1926c. 51 I. akik elõtt „a h a l á l lebeg”. változatos és hatalmas élet”.49 Nos. a természet és technika” vonul el „tarka sorban az aggastyán szeme elõtt”46 – a „sokféle. 45 Balogh 1918. 366. 365. e „drága edényeket” támadja Ágoston. 366.”48 Ágoston „mindenütt csak az é l e t r õ l tud” – szemben a középkori misztikusokkal (akiknek pedig elõfutára). 19 [39]. akkor ebben a rendben már képes rá. m. Jóllehet. 354.50 Amikor Ágoston az öregség bölcsességében életét tudatosan átgondolja és rendezi.

hogy a két kommunikációs forma békésen együtt élhet és egymást támogathatja. bizonyos fordulópontokon beszélhetünk „harcról”. hogy Balogh már jóval korábban. hogy a hangos és a néma olvasás-írás nem feltétlenül egymás ellentettjei. persze. nem egymást kizáró alternatívák. hogy ez a harc az egyikkel való radikális szakítás eredményeképp a másik gyõzelmével végzõdik. hogy elsõsorban a szövegekre hallgat.Vasa lecta et pretiosa 187 héz belelátnunk az idõs Ágostonba Baloghot. Ágoston-könyvecskéje is még 1918-ban jelent meg. 1913-tól gyûjtötte a hangos olvasásra vonatkozó adalékait. Ez az általános bölcsesség egybecseng egy konkrét belátással is: azzal. egymást kiegészítve kölcsönösen támogathatják egymást. két világ vagy két stílus „küzdelmérõl”. hogy a húszas évek trendjeinek hatását semlegesíthette viszont az. hogy egy ilyen gondolkodásmód irányába több tényezõ is hajthatta volna: így a húszas évek elméleti trendjei. hogy az utóbbi kettõt nem látták egymással sem élesen szembenállónak. hogy kutatásait kezdettõl fogva inspirálták Nietzsche eszméi. Ekképp Balogh szövegelemzéseiben eltávolodik a bináris oppozíciókban való gondolkodástól. hogy mondandóját mégis az új trendek szerint fogalmazza meg. szintén évekkel korábbi anyaggyûjtésre támaszkodva. Mondhatnók. ahol Balogh azokat az 1990-es évektõl kezdõdõ kutatásokat elõlegezi. Balogh filosz volta a magyarázat minderre: az. S ez az a pont. a szép szót szeretõ filológust és a szélsõségektõl magát bölcsen elhatároló embert. annak ellenére. . az. s végül hogy világnézeti-történetfilozófiai okokból maga is a hangzó szót részesítette elõnyben – s ilyes nézetek könnyen fogalmazódnak meg a hagyományos dichotomikus szembeállításokat felhasználva. sem pedig egy teleologikus evolúciós folyamatban nem helyezték el õket. Meglehet. Ám eme idõpont – a váltás – elmúltával „a dolgok visszatérnek rendes kerékvágásukba”: az egyes elemek egymáshoz simulva békén megférnek egymással. Eközben könnyen megeshetett volna. Ekképp maguk is azt példázzák. Abból a leírásból. még egy tanulság kiolvasható: meglehet. s ezen a ponton tûnhetik is úgy. amelyek a hangos olvasás kultúráját a szóbeli és írásbeli közötti mezsgyén akképp helyezték el. Ám ezeket a mûveit az 1926-os német megjelenések számára átdolgozta. amelyet Balogh Ágostonról nyújt. hogy hanggá váljanak. Ehelyett azonban a német Ágoston-tanulmányban a két világ közötti „kompromisszum” a korábbihoz képest még nagyobb hangsúlyt is kapott és explicitebb formát öltött. Az Ágoston-szövegek maguk törekszenek írásban megfogalmazódva – mely tényezõt nem lehet eliminálni – arra.

Budapest: Franklin-Társulat nyomdája. Egy stílustörténeti tanulmány vázlata. (b) posztumusz szövegkiadás Demeter Tamás (szerk. In: Die Antike. szögletes zárójelben megadom az új kiadás oldalszámait is.) (2001): Hangzó oldalak. Sajnos. Balogh József (1926c): Augustins »alter und neuer Stil«. melyet írásomban tárgyalok. Ez a kötet a fenti írásokból a három magyar nyelvût tartalmazza.” Beiträge zur Geschichte des lauten Lesens und Schreibens. kizárnak bizonyos elgondolásokat mint nem gondolhatókat.” Szent Ágoston konfessziói. Voces paginarum. Budapest: Kávé Kiadó. 25–39. ám ezek a keretek nem mindenekfelett determinatívak – meglehet. Balogh József (1921): „Voces paginarum. .) Balogh József (1926b): A hangos olvasás és írás. amelyet már eddig is több példán szemléltettünk: ugyan megrajzolhatjuk egy-egy korszak jellegzetes gondolati trendjeit. ám nem szabják meg egyértelmûen azt. ami gondolható. Újabb adalékok a jelenség történetéhez és természetrajzához. (Különlenyomat a két füzet anyagát összekötve: Leipzig: Dieterich’sche Verlagsbuchhandlung. A mostani megjelenéshez az azóta megjelent irodalmat már nem vettem figyelembe. Béla (1924): Der sichtbare Mensch oder die Kultur des Films. beszéd. és (82) 2: 202–240. Wien–Leipzig: Deutsch-Österreichischer Verlag.” Adalékok a hangos olvasás és írás kérdéséhez. Balogh József (1926a): „ Voces paginarum.188 Neumer Katalin S végül ez a történet még egy másik. In: Magyar Nyelv. írás címû válogatást. „paradigmáit”. Ettõl csak egyetlen hivatkozásnál térek el: megemlítem az általam szerkesztett Kép.) IRODALOM (A) Balogh József mûvei (a) életében megjelent munkái Balogh József (1918): „Vasa lecta et pretiosa. ha nem is különösebben újszerû összefüggést is mutat. (3) 4: 351–367. e kiadás szövegei olyannyira – sokszor értelemzavaróan – hibásak. (82) 1: 84–109. In: Philologus. hogy írásomban a Balogh életében megjelent szövegközlésekre hivatkozom. mely több olyan munkából tartalmaz részleteket. (B) Egyéb irodalom Balázs. (A tanulmány szövegét 2002 novemberében zártam le. Budapest: Franklin Társulat kiadása. 1927. Mivel azonban a posztumusz kiadás könnyebben hozzáférhetõ.

Rhetorik und Rhythmik. Wilhelm von: Gesammelte Schriften. (Elsõ kiadás: 1923. Ursula (1992): Vokalität.) (2003): Kép. Adam (1967): Zwölf Reden über die Beredsamkeit und deren Verfall in Deutschland. Schriften zur Literatur. Studien zur Vorgeschichte der Informationsgesellschaft.) Hajnal. In: Uõ: Zur Sozialgeschichte deutscher Mittel. 112–154. Michael (1998): Sinnenwandel. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht. V . (Utánnyomás: Amsterdam: E. írás. Neumer Katalin (1998): Gondolkodás. Cambridge: Cambridge University Press. B.Vasa lecta et pretiosa 189 Carruthers. Kulturwandel. Budapest: Gondolat Kiadói Kör. Cambridge: Cambridge University Press. In: Revue de l’Institut de Sociologie (Bruxelles). Wilhelm von (1903–1936): Ueber die Buchstabenschrift und ihren Zusammenhang mit dem Sprachbau. Stuttgart: J. beszéd. írás. Rolf (1973): Die Perioden der Lesergeschichte in der Neuzeit. In: Sämtliche Werke. 296–336. Bronislaw (1956): The problem of meaning in primitive languages. Pécs–Fünfkirchen: Verlagsanstalt Danubia.–Richards. Leipzig. Dennis Howard (1994): Medieval listening and reading. Rolf (1974): Der Bürger als Leser. Budapest: Magvetõ.) Müller. Metzlersche Verlagsbuchhandlung.und Unterschichten. Schaefer. Etienne (1934): Le rôle social de l’écriture et l’évolution européenne. Tübingen: Gunter Narr. Berlin: Königliche Preußische Akademie der Wissenschaften (utánnyomás: Berlin: W . London: Routledge & Kegan Paul. (1996): The book of memory. Green. K. 107–133. Johann Gottfried (1985): Über die neuere deutsche Literatur. (Szerkesztette Regine Otto. In: Humboldt.) Malinowski. (Ausgewählte Werke in Einzelausgaben. köt. J. köt. Engelsing. köt. Unveröffentlichtes zur Literaturgeschichte. . 3–64.) Herder. (Werke. XVIII. A. Frankfurt/M.: The Meaning of Meaning. köt. Cambridge: Cambridge University Press. I. Helga (1934): Das mnemotechnische Schrifttum des Mittelalters. Herder.) Horváth János (1976): A magyar irodalom fejlõdéstörténete. de Gruyter 1968). 1–240. Jousse. Mary J.: Suhrkamp. (Szerkesztette Bernhard Suphan. (Szerkesztette Adam Parry.: Insel Verlag. Budapest: Kávé Kiadó. (Az 1878-as berlini kiadás 3. Nietzsche. változatlan utánnyomása. Hajdu. (Elsõ kiadás: 1990. Altenglische Dichtung zwischen Mündlichkeit und Schriftlichkeit.) Hildesheim–Zürich–New York: Olms–Weidmann XVII–XVIII. Hajdu Helga (1931): Lesen und Schreiben im Spätmittelalter. Friedrich (1912): Philologica II. Johann Gottfried (1994): Briefe zu Beförderung der Humanität. (Elsõ megjelenés: Archives de Philosophie. Joyce (1996): Public reading and reading public in late medieval England and France. Fragmente. A study of memory in medieval culture. Lesergeschichte in Deutschland 1500–1800. 1925/2. In: Ogden.) Karácsony Sándor (1985): A magyar észjárás.) Coleman.) Leipzig: Alfred Kröner.) Berlin–Weimar: Aufbau-Verlag. Neumer Katalin (szerk. The collected papers of Milman Parry. beszéd. The primary reception of German literature 800–1300.) Oxford: Clarendon. Engelsing. C. Budapest: Akadémiai. A study of the influence of language upon thought and of the society of symbolism. Bonset 1967. Sprachwandel. Parry. Gieseke.. Marcel (1981): Le style oral rythmique et mnémotechnique chez les verbo-moteurs. Milman (1971): The making of Homeric verse. Mit einem Essay und einem Nachwort von Walter Jens. Frankfurt/M. 1.. Humboldt. (Elsõ kiadás: 1939. Paris: Foundation Marcel Jousse.

Umrisse einer Morphologie der Weltgeschichte. . (Elõször a Minerva címû folyóirat közölte 1927-tõl 30-ig. H.): Der Untergang des Abendlandes. München: C. Zolnai Béla (1926): A látható nyelv. Thienemann Tivadar (1931): Irodalomelméleti alapfogalmak. Oswald (é. n.190 Neumer Katalin Spengler. Pécs: Danubia Könyvkiadó. In: Minerva. 18–71. Beck’sche Verlagsbuchhandlung. majd különlenyomatként is megjelent 1930-ban. Horst (1995): Hören und Sehen.) Wenzel. Beck. Kultur und Gedächtnis im Mittelalter. München: C. Schrift und Bild. H.

4 Vö. 6359. évfordulója alkalmából a Magyar Tudományos Akadémia Filozófiai Kutatóintézete. Cassirer 2001. Martin (1998 [1929]): Kant und das Problem der Metaphysik. Peter F. Ernst [2001]: Kant élete és mûve. sz.A tiszta kép kritikája Szemlélet. London: Routledge. 208 és 233. […] Ezt a fejezetet az egyik legfontosabbnak tartom. Korokon és kultúrákon átívelõen hadd említsem itt mondjuk Ernst Cassirer Kants Leben und Lehre2 és Strawson The Bounds of Sense3 címû könyvét. .) 3 Strawson.”1 Ehhez képest némely mértékadó kommentár a sematizmusfejezetet egyáltalán nem.: Klostermann 113. A konferencián elõadott még Boros János (Pécs). „sémák” és „sematizálódik” szavak egy-egy alkalommal fordulnak elõ.. a Preußische Akademie der Wissenschaften kiadásában. 1928. [Mesterházi Miklós fordítása. itt Heidegger. vagy csak alig tárgyalja. Gángó Gábor (Budapest). szeptember 21-én. 2 Cassirer. Wilhelm Vossenkuhl (München) és Weiss János (Pécs). köt. 154. (Magyar kiadás: Cassirer. 2004. 1 Kants handschriftlicher Nachlaß (Gesammelte Schriften. séma* Nyíri Kristóf ELÕKÉP 1804-ben bekövetkezett halála elõtt néhány évvel jegyezte fel Kant A tiszta ész kritikájával kapcsolatosan: „Egyáltalán a sematizmus az egyik legnehezebb pont. Berlin: Bruno Cassirer. fogalom. Ernst (1923): Kants Leben und Lehre. Kurt Röttgers (Hagen). a Német–Magyar Filozófiai Társaság és a Pécsi Tudományegyetem Filozófia Tanszékek által rendezett „Kant und das Problem des Wissens” („Kant és a tudás problémája”) címû konferencián.4 ám egyetlenegyszer sem az ezeknek a kifejezéseknek Kant által kölcsönzött * Elhangzott a Kant halálának 200. Pirmin Stekeler-Weithofer (Leipzig). III/5. Cassirernél a „séma”.). (2004 [1966]): The Bounds of Sense: An Essay on Kant’s Critique of Pure Reason. nyomán idézve. Pécsett.] Budapest: Osiris–Gond-Cura Alapítvány. Frankfurt/M.

(Újranyomtatva: Wolff. Cassirer e helyütt így ír A tiszta ész kritikája szerzõjének nyelvi stílusáról: „A terminológia szilárdságának és körvonalazhatatlanságának. . ám mindannyiszor csak a fenti képlethez tér vissza. 71). Kant. amelyet Kant bizonyítani próbál”.) 10 „The chapter on Schematism probably presents more difficulty to the uncommitted but sympathetic reader than any other part of the Critique of Pure Reason. hogy kategóriák tényleges jelentõségét a tapasztalatra alkalmaztukban értékelhessük”. A 140. oldalon elõforduló „sémák” határeset lehet.10 mégis hangsúlyozza. 84. hogy elõbbieket az idõ nézõpontjából értelmezi. 6 Strawson 2004. Robert Paul [szerk. „Ahhoz. mint fogalmaz. hogy a „sémák” itt „A tiszta értelmi fogalmak sematizmusáról” címû fejezetben tárgyalt sémákra (például: „a módot. 88 és 266. ahogyan az értelem e sémákkal eljár. amely a tiszta kategóriáktól a használatban lévõ kategóriákhoz történõ átmenetet azáltal valósítja meg. Ez a »sematizmus« szerepe. m. a gondolatmenetnek nemcsak a részletei „fölöttébb átláthatatlanok”. 7 I. és hogy az itt tárgyalt téma „bízvást tekinthetõ az egész Kritika központi problémájának”.8 Ezzel szemben a neves Kant-szakértõ William H. 74. hogy mi is az az általános pont. Immanuel [1995]: A tiszta ész kritikája. miközben. Walsh már 1957-ben a Kant-Studienben külön tanulmányt szentelt a témának. „a tiszta kategóriákat az érzéki szemlélet általános formája szemszögébõl kell értelmeznünk. 11 I.192 Nyíri Kristóf sajátos értelemben.5 Strawson ugyan említi „a »sematizmus«-ról szóló híres részt”. hogy „Kant filozófiai zsenije” éppen ezekben a passzusokban mutatkozik meg a legvilágosabban. a fogalmi meghatározások és fölosztások pontosságának. m. az 1950-es. mint A tiszta ész kritikája bármely más része. In: Kant-Studien. 29.] [1968]: Kant: A Collection of Critical Essays. a sémák egybevágásának és párhuzamosságának gondja mintha kõvé dermesztette volna természetes. hogy a sematizmusfejezet a nem elkötelezett. 30. évf. hanem „egyszerû szavakban nehéz elmondani. 9 Walsh.” Bizonytalan vagyok abban a tekintetben.”7 A továbbiakban Strawson még négy alkalommal említi a sematizmusfogalmat. 49. írja Strawson könyve bevezetõ részében. 8 Lásd i. W . a tiszta értelem sematizmusának [nevezzük]”. [Kis János fordítása.] Budapest: Ictus. H. 174). 77. de jóakaratú olvasónak valószínûleg több fejtörést okoz. avagy általánosabban a Kant által bevezetett fogalmi sémákra vonatkozik-e. (1968 [1957]): Schematism. 1980-as évek egyik vezetõ 5 A 154.6 ám a témának összesen alig 20 sort szentel. London: Macmillan. szellemes és személyes-eleven kifejezésmódját. Not only are the details of the argument highly obscure…: it is hard to say in plain terms what general point or points Kant is seeking to establish” (Wolff 1968. m.9 Noha Walsh úgy véli.11 Wilfrid Sellars.

G.17 1923-as korai írásában pedig. Hans (1995): Schemaspiele: Über Schemainterpretationen und Interpretationskonstrukte. a Kant and Pre-Kantian Themes: Lectures by Wilfrid Sellars posztumusz kötetben a sematizmusproblematika tárgyalása föltûnõen nagy terjedelmet foglal el. 16 Írásában Dietzsch Kaulbach tanulmányát idézi (Kaulbach. Kurt–Schmitz-Emans. Bild und Modell nach den Voraussetzungen des Kantischen Denkens. 14 Röttgers.: Fischer Verlag. In: Prauss. Frankfurt/M. CA: Ridgeview. Helmuth (2003): Schematik und Symbolik. Atascadero.15 Friedrich Kaulbach16 és nem utolsósorban Helmuth Plessner fontos elõtanulmányaira is. Frankfurt/M. Frankfurt/M. hogy „a Sematizmus az összekötõ kapocs a Dedukció nagyon elvont érvelése és az Alaptételek analitikája specifikus elvei között. Helmuth (1970): Philosophische Anthropologie. . (Gesammelte Schriften II). Paderborn: Schöningh. Visszatérve a német nyelvû irodalomhoz: 1995-ben megjelent Sinnkriterien címû munkájában Stekeler-Weithofer „a transzcendentális appercepció és a tiszta értelmi fogalmak sematizmusa megértését” úgy tekinti. A Röttgers által társszerkesztett.) (1999): Perspektive in Literatur und bildender Kunst. 13 Stekeler-Weithofer. Friedrich [1973]: Schema.]: Kant. Zur Deutung seiner Theorie von Erkennen und Handeln. 67. 17 Plessner.12 És valóban. amelyeket a Sematizmus vezet be: a Sematizmus nagyon fontos szerepet játszik”. Lectures by Wilfrid Sellars. Pedro (szerk. 18 Plessner. 204. Philosophische Anthropologie címû könyvében Plessner a „Kant tekintélye által szankcionált tudománytanról” beszél és „annak lényegérõl a sematizmusfejezetben”. mélyenszántó szakaszt szentelt a témának. hogy milyen nézõpontból értelmezzük Kant Tiszta ész kritikáját”. 15 Lenk. itt említendõ azonban Kaulbach Kantról szóló könyve is (Kaulbach. 424–426. mint „ama döntés sarokpontját. Perspektive in Literatur und bildender Kunst címû kötetben14 Steffen Dietzsch igen érdekes tanulmányt publikált „Schema & Bild” címmel. amelyben hivatkozhatott Hans Lenk. In: Uõ: Frühe philosophische Schriften. köt. 1975/1976-ban tartott Kant-szemináriuma során kiemelte. a Kants System unter dem Gesichtspunkt einer Erkenntnistheorie der Philosophie címû munkában. Berlin: de Gruyter).: Suhrkamp. 190.) (2002): Kant and Pre-Kantian Themes.13 és maga is lényeges szempontokkal szolgál egy ilyen megértéshez. Monika (szerk. Pirmin (1995): Sinnkriterien: Die logischen Grundlagen kritischer Philosophie von Platon bis Wittgenstein. aki egész pályafutása során modern kantiánusként lépett föl. 2.: Suhrkamp. Köln: Kiepenheuer & Witsch).A tiszta kép kritikája 193 nyelvanalitikus filozófusa. Essen: Die Blaue Eule.18 És 1929-ben jelent meg a se- 12 Amaral. [szerk. Friedrich [1982]: Immanuel Kant.

amely a sematizmusfejezetet alkotja. „hogy a sematizmusfejezet valamiféle szétesettségét és zavarosságát újra meg újra felpanaszoljuk. hogy vázoljam egy lehetséges értelmezés körvonalait. továbbá két – jegyzettel jelzett helyen – pontosítottam a magyar szöveget. a tárgy képzete egynemû kell legyen a fogalommal. hogy az idézett helyen a sematizmusfejezet egy éppenséggel meggyõzõ tagolását is nyújtja. elhagytam néhány felesleges határozatlan névelõt és helytelen kiemelést. míg az utóbbiban szemléljük a kerekséget. Ha van A tiszta ész kritikájában szigorúan tagolt és minden szavában megfontolt rész. . 89 és 112. amit az alá besorolandó tárgy képzete elénk állít. magam azt a nézetet vallom. hanem hallatlan biztonsággal vezet A tiszta ész kritikája egész problematikájának magvához. ehelyett hadd gyûjtsek itt egybe néhány. hogy ama fejezet jó néhány homályos pontot tartalmaz. A fejezet valamiféle összefoglalásával meg sem próbálkozom. sajátos értelmezési kísérletem perspektívájából kiválasztott passzust.20 19 Heidegger 1998.194 Nyíri Kristóf matizmusprobléma alighanem legigényesebb elemzése. tudniillik Heidegger Kant und das Problem der Metaphysikje. és nagyon is értelmezésre szorul. 172. Idézeteimben ezt a kiadást veszem alapul. a mû ezen magva bizonnyal az… A sematizmusfejezet nem »zavaros«. hisz éppen ezt jelenti a kifejezés: a tárgy a fogalom alá tartozik. Így a tányér empirikus fogalma egynemû a kör tiszta geometriai fogalmával. és annak ellenére. S „a legkevésbé sincs alap arra”. „az egész terjedelmes mû magvát alkotja”. folytatja Heidegger. hanem összehasonlíthatatlan átláthatósággal felépített. hiszen az elõbbi fogalomban elgondoljuk. 20 Kant 1995.”19 SEMATIZMUSFEJEZET : BEPILLANTÁSOK Heidegger fenti állítása ellenére. Elõadásom során kísérletet fogok tenni arra. vagyis a fogalomnak ugyanazt kell tartalmaznia. részben hosszabb. A sematizmusfejezet nem »zavarba ejtõ«. de az idézett helyeken nem követem a Bild („kép”) szó „képmás”-ként való (bizonyos összefüggésekben éppenséggel szerencsés) fordítását. Amint Heidegger itt írja: „A tiszta ész kritikája ama tizenegy oldala”. mindenekelõtt azonban egyáltalán meg kell ismerkednünk a sematizmusproblematikával. Kezdjük mindjárt a fejezet elsõ soraival: Valahányszor tárgyat fogalom alá rendelünk.

magyarázza itt Kant. ezért a sémát mégiscsak meg kell különböztetnünk a képtõl. 174.A tiszta kép kritikája 195 Kiemelem itt az elgondolt kerekség–szemlélt kerekség ellentétet. Így ha egymás után teszek öt pontot: .22 mely lehet öt vagy száz.23 Amire azután még a Locke–Berkeley-féle vitára történõ félreismerhetetlen utalás következik: 21 I. az idõ – mint „transzcendentális idõmeghatározás” – segítségével köti össze a tiszta értelmi fogalmakat a jelenségekkel. mint inkább ama módszer képzete. . . hanem csakis érzékek benyomásainak meghatározásában létrejövõ egységre. és ebben az összefüggésben a kép szó jut szóhoz: A séma önmagában soha nem egyéb a képzelõerõ termékénél. A 140. . mely egyfelõl a kategóriával. Ez a közvetítõ képzet okvetlenül tiszta (nincs benne semmi empirikus). amely a fogalom számára megalkotja a hozzá tartozó képet. wenn ich eine Zahl überhaupt nur denke”. – Kant mármost azzal a megfigyeléssel folytatja. melynek segítségével egy bizonyos fogalomnak megfelelõen az adott képben jelenítek meg magam elõtt egy sokaságot… A fogalom sémáján mármost a képzelõerõ azon általános eljárásának képzetét értem. 22 „Dagegen. amennyiben a transzcendentális séma fogalma mellett immár belép a mintegy érzéki séma fogalma is. ez az ötös szám képe lesz. Ha viszont csak számot egyáltalán gondolok. mint például az okság kategóriája. hogy az elõbbit az utóbbira alkalmazzuk. elõbb azonban a gondolatmenet sajátos fordulatát érzékelhetjük. m. és lehetõvé teszi. . A transzcendentális séma éppen ilyen. úgy ez a gondolat nem annyira maga a kép. de mivel a képzelõerõ szintézise nem egyedi szemléletekre irányul. közvetlenül egyáltalán nem alkalmazhatók érzéki szemléletekre. 23 Kant 1995.21 A transzcendentális séma. másfelõl érzéki természetû. 172. ugyanakkor egyfelõl intellektuális. Ennélfogva léteznie kell „valami harmadiknak”. hogy – szemben az empirikus fogalmakkal – a tiszta értelmi fogalmak. Ez a magyarázat valamivel késõbb részletezõbb folytatást nyer. másfelõl a jelenséggel az egynemûség viszonyában áll.. .

” A 141. A történet legkésõbb Platónnál kezdõdik. a kép óhatatlanul e szféra egy részére korlátozódik. [mint] amellyel az idõt. amely fogalmat jelent. (Steiger Kornél fordítása nyomán.27 Az Ariszto24 „Dem Begriffe von einem Triangel überhaupt würde gar kein Bild desselben jemals adäquat sein. 211. mely szerint a lélek soha nem gondolkodik „képzet” (phantaszma) nélkül: „a gondolkodó léleknek […] mintegy érzetei a képzetek”. aki az írnok által leírt dolgok képeit rajzolja meg bennünk. ami pedig nem az idõben van… A nagyságot és a mozgást szükségképpen ugyanazzal a képességünkkel ismerjük meg. 25 Kant 1995. A háromszög sémája soha másutt. véleményem szerint. sõt. ezen problémák talán legfontosabbikát. Az Arisztotelész-iskolában egyrészt az ész mint írótábla (grammateion) hasonlata.” (Arisztotelész [1988]: Lélekfilozófiai írások. ami lehetõvé teszi.) Kant sematizmusfogalmát illetõen a De memoria következõ helye is figyelemreméltó: „nem lehet idõ nélkül elgondolni azt sem.) 27 Arisztotelész: De memoria et reminiscentia. 450a és 451a. A képies gondolkodás persze nemcsak Locke és Berkeley óta témája a filozófiának. Az emlékezet pedig mintegy képek birtoklása.25 A képies gondolkodás viszonya a fogalmi gondolkodáshoz alkotja a sematizmusfejezet hátterében meghúzódó problémák egyikét. 26 Arisztotelész: De anima. noha „formát” mond. Budapest: Európa Könyvkiadó.26 A gondolkodásban ugyanaz az affekció jelenik meg. mint gondolatban nem létezhet. 174.) . és csupán azt a szabályt jelenti. mint valamely ábra megrajzolásakor. Platónnál magától értetõdõen hozzátartozik újra meg újra kétértelmûen csillámló használata ama „dša szónak. mely szerint lelkünkben az „írnok” mellett egy másik mester is tevékeny: tudniillik a festõ. melynek nyomán a képzelõtehetség szintézise a tiszta térbeli alakzatokra vonatkoztatható.196 Nyíri Kristóf Tiszta érzéki fogalmaink valójában nem a tárgyak képmásain alapulnak. hanem sémákon. (A Filozófiai Írók Tárának kiadása nyomán.24 Mert az utóbbi soha nem érhetné el a fogalom általánosságát. 430a és 431a.vagy hegyesszögû stb. PLATÓNTÓL HUME-IG Ezt a történetet itt éppen csak érzékeltethetem. vagy jelesül a Philébosz ismert utalása. hogy a fogalom bármely tetszõleges – derék. Az általában vett háromszög fogalmát soha nem fedheti adekvát módon a háromszög képe. másrészt azonban ama tétel. – háromszögre vonatkozzék.

hogy hogyan lehetnek a képek általános jelentések hordozói. E felfogás szerint. például III. könyv. Mert bármi. »a szavak leképezik a gondolatokat.31 – Berkeley és Hume számára egyáltalán nem volt kérdéses. II. ami csak az ilyenfajta elvont ideáknak megfelel. amelyben „külsõ alakjukról ismeretes és megkülönböztethetõ dolgok neveit rajzokkal és képekkel ábrázolnánk”. 25. hogy a gondolatokat a szavak közvetítésével fejezzük ki. köt. Francis (1974 [1605]): The Advancement of Learning. az írás pedig leképezi a szavakat«. köt. […] Arisztotelész helyesen mondta. 9. szakasz (2. fejezet. 150) két értelemzavaró hiba van. 134). midõn olyan szótár elõnyein gondolkodik. természetét tekintve alkalmas arra. fejezet. éspedig az érzékek számára észlelhetõ módon. hogy az ideák mentális képek. A magyar kiadás szövegében (1. Budapest: Akadémiai Kiadó. 31 Vö. Az ilyen pontos.. inkább annak megválaszolásában látták. általuk a valóságos létezõket fajtákba sorozza…”30 Locke használatában az idea. Berkeley hajlott arra. 29 Locke. II.. XI. Hume úgy vélte. tudniillik a kognitív pszichológia kibontakozásáig egy lenézett kisebb28 Bacon. Azonban nem szükségszerû. könyv. Oxford: Clarendon Press. szakasz. amelyek erõsebben hatnak az emlékezetre. Neveik pedig általánosulnak. „elképzelés”) szavak általában ugyanazt jelentik. m. conception („fogalom”). fejezet. mint például az elvonatkoztatásról szóló szakaszban. . 30 I. ahol így ír: „az egyes létezõkbõl vett ideák valamennyi ugyanazon fajtájúnak általános képviselõivé válnak. thought („gondolat”) és imagination („képzelet”. a nehézséget. hogy gondolatokat fejezzen ki. 6.”28 Locke Bacon szellemét követi. ezeket javítottam. talált megoldást. amely a Locke–Berkeley–Hume-féle vitát egy egészen sajátos felfogás perspektívájából elemezte. alkalmazhatók bármire. John (1964): Értekezés az emberi értelemrõl. könyv. mely a század utolsó negyedéig. A huszadik század folyamán egy sor olyan munka keletkezett.29 Locke tulajdonképpeni hozzájárulása a képies gondolkodás filozófiájához természetesen az ideák mentális képekkel való – korántsem mindig egyértelmû – azonosításában áll. elmebeli. mint ismeretes. XI. csupasz jelenségeket […] az értelem (neveket kapcsolva hozzájuk) mint mércéket félreteszi. 131. hogy a problémát megoldhatatlannak tartsa. A magyar kiadás szövegéhez képest módosítottam az értelemzavaró szórendet. ami elegendõ megkülönböztetéseket enged meg. szakasz.A tiszta kép kritikája 197 telész-iskolához kapcsolódva írta azután Bacon: „Az embléma az értelmi fogalmakat érzéki képekre redukálja. III. Bacon Arisztotelész-utalása a De interpretationére vonatkozik.

mivel õ illusztrációkkal mutatni is próbálja. Az ok Kantnál keresendõ. Berkeley: University of California Press. hanem éppenséggel generikus képekként is funkcionálhatnak. London: Hutchinson’s Universal Library. Hadd hivatkozzam itt Titchener Lectures on the Experimental Psychology of the Thought-Processes címmel megjelent elõadásaira. H. Price és Arnheim elemzései miért nem tekinthetõk közvetlen Kant-kommentároknak. gondolkodásunkban a mentális képek lényeges szerepet játszanak. Arnheim szuggesztív – nem utolsósorban. Mostani témánkat illetõen Price így nyilatkozik: „mind Locke. s nem csupán a konkrétra és egyedire vonatkozhatnak. New York: Macmillan. 33 Price. 32 Titchener. Titchener még támaszkodhatott a századforduló széles angolszász. hogy a generikus képeket egyfajta csonkaság jellemzi. jóllehet persze õ sem tudta ezt”. Edward Bradford (1909): Lectures on the Experimental Psychology of the Thought-Processes. hogy Titchener. 292. Titchener személyességében meggyõzõ. (1953): Thinking and Experience. amit a többiek csak mondanak.198 Nyíri Kristóf ség felfogása maradt. Elemzéseik gyümölcsözõ heurisztikus hátteret kínálnak mind a kanti sematizmusproblematika. közelebbrõl pedig a transzcendentálfilozófia felemás helyzetében pszichológia és fogalomanalízis között.35 KANT ÁLCÁZOTT PSZICHOLÓGIÁJA Titchener és Arnheim generikus képekre vonatkozó érvelése egyfelõl és Price érvelése másfelõl lényeges párhuzamokat mutatnak. Arnheim viszont lényegében Titchenerig volt kénytelen visszanyúlni. Arnheim nem utal az oxfordi filozófus Price könyvére. és maga az 1990-es évekig hatás nélkül maradt.32 valamint H. Közös bennük az az elképzelés. mind Kant generikus képekrõl beszéltek. Hume pedig a határán volt annak. francia és német pszichológiai és filozófiai irodalmára. . H. Price Thinking and Experience33 és Rudolf Arnheim Visual Thinking34 címû könyvére. elõbb azonban arra szeretnék röviden rávilágítani. mind a sematizmusfejezet viszonylagos homályossága feltételezhetõ okainak megértéséhez. Price fogalmilag briliáns. 35 Price 1953. az még ma is gyakorlatilag ismeretlen. H. hogy beszéljen róluk. Ehhez a ponthoz nyomban visszatérek. jóllehet ennek nem voltak tudatában. Rudolf (1969): Visual Thinking. 34 Arnheim.

érzékszerveink és idegrendszerünk természete által meghatározottak. Ebben az értelemben mondhatja összefoglalólag: „Amikor Kant az appercepció »transzcendentális« egységérõl szól. nem pedig pszichológiai”. amelyben vizsgálódásait megalapozottan végezhette volna. hogy az ilyen – empirikus – vizsgálódás merõben különbözik az eszmék alapvetõ szerkezetére vonatkozó. empirikus. […] a beszélõ általános szerepére utal.A tiszta kép kritikája 199 A The Bounds of Sense-ben Strawson újra meg újra utal erre a felemás helyzetre. hogy ez a tan önmagában inkoherens. véli Strawson. részben emberi felépítésünk. elvétette a vonatkoztatási keretet. aki az […] éppen adódó tényleges észleléseket. nem pedig megmagyarázza a vizsgálódás valódi természetét. amelynek révén a magunk számára fölfoghatóvá tehetjük a világ tapasztalásának gondolatát. az.és ismeretközösségre utal. Ám nem kétséges. egyes számú én és a nyelvközösség között”. Szerepében a beszélõ az általános nyelv. amit másfél évszázaddal késõbb Wittgenstein felfedezett. beszéd és kommunikáció. amennyiben legalábbis elv- 36 Ahogyan Strawson összefoglalóan írja: „A mindennapi és a tudományos megfigyelés közhelye.36 Kant. nevezetesen „fogalmaink társadalmi jellegét. amely ténylegesen független tõle. és ezt a tant nélkülözhetetlennek látta a tapasztalat szükségszerû struktúrája magyarázatához. amelyhez tartozik.37 Stekeler-Weithofer éppen ellenkezõ értelmezésmódot választ. ilyen vagy olyan (generikus) észleletként. . nem pedig filozófiai vizsgálódások tárgyát képezi. Ám ennek ellenére az utóbbi vizsgálódást az elõbbi kényszeredett analógiájára fogta fel. ami ezzel a tannal összefügg. hogy „Kantnak szemére vethetjük: nem látta az összefüggést a szubjektív. m. és hogy elfedi. Az emberi észlelési mechanizmusok mûködése. Kant jól tudta ezt.” (Strawson 2004. hogy tapasztalatunk jellegzetességei. a gondolkodás és beszéd. ahogyan a dolgok megjelennek számunkra. mégis azt a felfogást vallja. tudományos. hogy mindazt.” S egy utalás néhány sorral lejjebb: „Az észleletek mint sémák (típusok) […] csak annyiban tiszták és világosak. szemlélet és gondolkodás összefüggése nyelvlogikai. úgyhogy a Kritika megértésének egyik központi problémája pontosan abban áll. szemléléseket és tapasztalásokat (hangosan vagy halkan) szavakban kommentálja. 151. Elismeri ugyan. ahogyan tapasztalásunk okságilag függ ezektõl a mechanizmusoktól. nem vette észre azt. kommunikáció és társadalmi közösségek közötti kapcsokat”. szemléletként vagy tapasztalatként felismeri és más – csupán lehetséges – tapasztalatoktól megkülönbözteti. hogy az észlelés. eloldozzuk az analitikus érveléstõl. forrásukat kognitív konstitúciónkból fakadóaknak állította be. Ahol csak a tapasztalat korlátozó vagy szükségszerûen általános vonásaira bukkant.) 37 I. általa kezdeményezett ama vizsgálódástól. az. nagyon jól tudta. 15. miszerint „a kanti terminológia megfelelõ interpretációja világossá teszi.

hogy Kant maga nem.42 sokatmondó és félreérthetetlen. 41 Vö. 18 és 20.200 Nyíri Kristóf ben közösként állnak rendelkezésünkre. sõt sellarsi jelmezben lép színre. csakis a Kant-kortársak Herder és Lichtenberg hittek a nyelv „megalapozó szerepében”. hogy a vallás „képekkel és gyerekes csinálmányokkal” gazdagon elláttassék és ezáltal az alattvalók „lelkierõi” korlátoztassanak. Van azon38 Stekeler-Weithofer 1995. sem a vizuális tapasztalat anyagából nem voltak fölépíthetõk. Magdeburg: Scriptum Verlag. Allan (1971): Imagery and Verbal Processes. amelyet »a legfõbb fogalom nézõpontja határoz meg«”. Itt Hans Lenkkel kell egyetértenem: mind a kanti sematizmusfogalom taglalása során tett megjegyzésével. Az ítélõerõ kritikájának utalása olyan kormányzatokra. §. Rinehart and Winston.40 A SEMATIZMUSFEJEZET ÉRTELMEZÉSÉHEZ Szavak és képek A mai kognitív pszichológia szerint gondolkodás.39 Ha azonban Kant ismereteink általános érvényûségének elõfeltételeit kívánta megalapozni. 40 Lenk 1995.) . 119. Kurt (2002): Metabasis. A hivatkozott Kant-hely: A 659. New York: Holt. másfelõl perceptuális folyamatok együttmûködését feltételezik. mint a nyelv. miszerint Kanttal szemben ma a tudományos elméletalkotás szabadságát és hajlékonyságát kell kiemelnünk. 184. Kant határozottan ragaszkodott ahhoz a felfogáshoz. 42 Kant. Ahogyan Röttgers hangsúlyozza Metabasis címû könyvében. Általános érvényû igazságok sem a verbális. különösen Paivio. Immanuel (1997): Az ítélõerõ kritikája. nem hagyatkozhatott valamely nyelvközösség éppen fennálló kognitív konszenzusára. (Papp Zoltán fordítása.) Budapest: Ictus. miszerint „létezhet valamiféle »általános és igaz horizont«. (29. 197. Kant itt wittgensteini.41 Kant álcázott pszichológiájában mindazonáltal képek éppoly kevéssé játszhattak szerepet. 39 Röttgers. Philosophie der Übergänge. amelyek „szívesen megengedték”. mivel a kedélyes nyelvfilozófiai cucc alól félreismerhetetlenül kivillan az ismeretelméleti abszolutista páncélja. emlékezés és megismerés egyfelõl verbális. mind pedig azzal az utalással. Bár hihetnék ennek a jelmeznek! De nem tehetem.”38 Ez radikális értelmezés.

amely Kantot a sematizmusfejezetben foglalkoztatta. hogy a kanti érvelés igényes logikájában a képek fogalma alig jut szóhoz: éspedig a képek valamiféle átgondolt logikájának hiánya Kant korában. például a „Davoser Disputation”-t Heidegger kötetében (Heidegger 1998. Vak értelmezések Azok közül. 16. miközben Kant maga a 43 Vö. 277 és 281). Képek megmutathatják. eddig kevés értelmezõnek tûnt fel. 189. képmást mondjuk a fénykép vagy a halotti maszk értelmében. Stekeler-Weithofer a kevesek közé tartozik. 45 Heidegger 1998. nem más. 90–108. 94. hogy a sematizmusproblematika egyszersmind képproblematika.46 Heidegger. „hogy hogyan néz ki valami »általában«. akit itt különösen ki szeretnék emelni. például Stekeler-Weithofer 1995. Budapest: T-T wins–Lukács Archívum). Aligha meglepõ tehát. 46 I.45 ahol is a „kép” többek között egészen közvetlenül „képmás”-t is jelent. aki feladja az általános érvényû igazságok igényét47 és – Nietzsche után elsõként – megszabadul az elvont írásnyelv varázsától. Az a probléma ellenben.48 a kanti sematizmusproblematikát képes a megfelelõ fényben láttatni. . In: A hagyomány filozófiája. Példaképszerû értelmezések Hogy a sematizmusprobléma elsõsorban képekkel kapcsolatos. ami sokakra érvényes”. az egyben. hangsúlyozza Heidegger. In: Synthese. Õ volt az. kidolgozott képfogalom nélkül egyszerûen megfogalmazhatatlan volt. 47 Vö. 44 Lásd Lenk 1995. Ennek a logikának viszont annálfogva kellett hiányoznia. akik ilyen értelmezésre nem képesek. Strawsonnál és Sellarsnál egyáltalán a „kép” szó a sematizmusproblematika kapcsán elõ sem fordul.44 Az az értelmezõ azonban.43 amiképpen Hans Lenk is. mint Heidegger. m. itt Strawsont és Sellarst említem. ha ez a fejezet némileg homályos benyomást kelt. 48 Lásd 1989-es esszémet (újranyomtatva: Nyíri Kristóf [1994]: Heidegger és Wittgenstein. valamint tanulmányomat (Nyíri Kristóf [2002]: Post-Literacy as a Source of T wentieth-Century Philosophy.A tiszta kép kritikája 201 ban egy második oka is annak. 2: 185–199). hogy a képek elõállításának és kezelésének alkalmas technológiája úgyszintén nem állt rendelkezésre. aki elsõként és a legbehatóbban taglalta.

azaz valamely tudományos elmélet keretei között elõfeltételezett entitásoknak vagy eseményeknek. Sellars számára mindig csak szavak képzetét jelenti. hogy „megfigyelhetetlen mentális mechanizmusokat 49 Vö. „Kant and Cognitive Science” címû tanulmányában Andrew Brook51 ezt a metodológiai stratégiát eredetileg éppen Kantnak tulajdonítja. jegyzet. egyetemi órái során. amelyek önmaguk nem megfigyelhetõk. 12. Vizuális képzetek introspektív megélése egyfelõl és neurális jelenségek objektív megragadása másfelõl igencsak különbözõ empirikus megfigyelések. „image”. szenvedélyesen rajzolt képeket és diagramokat. Nemrég megjelentetett. hogy a mentális képeket „posztulált folyamatoknak”. Ez a javaslat azonban nem terjedt ki vizuális epizódokra – a mentális kép. Amint ez a Kant and Pre-Kantian Themes: Lectures by Wilfrid Sellars címû kötet49 kézbevételekor kitûnik. hogy a mentális epizódokat teoretikus konstrukcióknak fogjuk fel.202 Nyíri Kristóf sematizmusfejezetben ezt a szót gyakran alkalmazza. amelyek azonban a „mentális kép” egységes teoretikus konstrukcióra vonatkozhatnak. Digitális publikáció: http://www. és ezzel a transzcendentálfilozófiai módszernek roppant szerencsés értelmezést ad. „teoretikus konstrukcióknak” fogta fel. Kant módszerének lényege az volt. In: Uõ: Science. Sellars esetét különösen meghökkentõnek tartom.ca/~abrook/KNT-CGSC.htm . „verbal imagery”-t. Wilfrid (1963 [1956]): Empiricism and the Philosophy of Mind. ám megfigyelhetõ aspektusaik és következményeik vannak. 50 Sellars.carleton.50 ÖSSZKÉP Pedig hát a kognitív pszichológián belül Allan Paivio filozófiai-metodológiai áttörése éppen abban állt. tudniillik tudományelõtti elméletek által a nyilvános nyelvi epizódok modellje mentén posztulált entitásoknak. Mert elõször is Sellarsnak éppenséggel volt érzéke a képekhez. 186. Másodszor Sellars már az 1950-es években kidolgozott egy olyan elméleti keretet. véli Brook. amelyben kivált a mentális képek témája mélyenszántóan lett volna elemezhetõ. London: Routledge & Kegan Paul. filozófiai problémákat magyarázandó. „Empiricism and the Philosophy of Mind” címû klasszikus tanulmányában Sellars azt javasolta. Andrew (2004): Kant and Cognitive Science. Perception and Reality. 51 Brook.

amelyben Kant sematizmustémájának értelmezõi szenvedtek.” A nyelvközpontú behaviourizmus dominanciája a filozófiában is: alighanem itt találjuk magyarázatát annak az átmeneti vakságnak. amely az õ filozófiájából eredt (Herbart. Helmholtz. 52 Figyelemre méltónak találom. . hogy Brook bibliográfiájában Sellarsra is utal.A tiszta kép kritikája 203 posztulált a megfigyelhetõket magyarázandó”. majd ismét azzá vált – ama szünet után. különösen a kognitív tudományban.52 Fontos Brook következõ megfigyelése is: „Kant elme-modellje domináns volt a 19. század empirikus pszichológiájában. amelyet a behaviourizmus megfellebbezhetetlen uralkodása jelentett (durván 1910-tõl 1965-ig) – a 20. század vége felé. Wundt).

Hipotézisem igazolása során elõször a nyelvi reprezentáció kognitívevolúciós szempontból meghatározott sajátosságait vázolom. a nyelvi reprezentáció eredendõ1 természetében és a nyelvi reprezentáció írásos kifejezõdésének sajátosságaiban keresendõk. majd a nyelvvel és a nyelvi jelenségekkel kapcsolatban felmerült megfontolásokat tekintem át vázlatosan.Filozófia és nyelvi reprezentáció a kommunikációtechnológia fényében Kondor Zsuzsanna Írásomban egy sajátos paradoxonra igyekszem rámutatni: tudniillik arra. Sõt mi több. hogy noha a nyelv gondolkodásunk természetes közege. mégis gyakran nehézséget okoz a kizárólagos nyelvi reprezentáció. e probléma. noha változó intenzitással. a másodlagos oralitás korának nyelvvel kapcsolatos filozófiai reflexióira térek ki röviden. . hipotézisem szerint. 1 Eredendõ mind a kognitív evolúció. s mint látni fogjuk. azaz a kommunikációtechnológiának koronként meghatározó változásaival. végigvonul a filozófia történetén. a nyelvproblematika elevensége összefüggésbe hozható a nyelvi kifejezés módjainak. E paradoxon gyökerei. s végül a kommunikációtechnológia relevanciáját hangsúlyozandó. mind pedig az egyedfejlõdés szempontjából. A nyelvi kifejezés bizonyos formáival kapcsolatos aggályok igen korán megjelentek: már Hérakleitosz is beszámolt effélékrõl.

7 Ez a „mimetikus készség” teremtette meg az epizodikusból a mimetikus kultúrába való átmenet2 Donald. s arra a belátásra jut. hogy az emberi agy fejlõdését szoros összefüggésben vizsgálja a külsõ. Koncepciójának egyik döntõ mozzanata a biológiai és közösségi-kulturális meghatározottságok kölcsönhatása. Az emberi gondolkodás eredete2 címû könyvében nagyszabású és meggyõzõ kísérletet tesz arra. „[A] kulturális és biológiai valóság közötti híd – mint írja – szükségszerûen kognitív.3 Érvelése szerint az emberi agy bizonyos változásai nem magyarázhatók pusztán az eszközhasználat vagy a felegyenesedés következményeivel – mi több. ha végsõ célja kulturális változásra való képességünk felderítése. m. 23. s eme átmenetek voltaképp bizonyos reprezentációs készségek kialakulását és egymásra épülését jelentik. „nem az instrumentális. (Kárpáti Eszter fordítása.6 Az elsõ átmenetet „az emberi reprezentáció legegyszerûbb szintjének. hanem a társas intelligencia vezette az agy növekedését”. s egy átfogó evolúciós elképzelésnek a kognitív szintet kell megcéloznia.) Budapest: Osiris Kiadó. „mert meg tudják változtatni az emberi emlékezet felépítését”. hogy az új memóriatechnológiák hatásukban hasonlítanak a korábbi biológiai változásokhoz. 6 „Az emberi kultúra kognitív evolúciója bizonyos szinten nagyrészt a különféle szemantikai reprezentációs rendszerek fejlõdésének története. 147. m.” I. környezeti tényezõkkel. m. KOGNITÍV EVOLÚCIÓ ÉS NYELVI REPREZENTÁCIÓ Merlin Donald. m.”5 Ennek figyelembevételével Donald három fõ átmenetet határoz meg az emberszabásúak elméjétõl a mai ember elméjének kialakulásáig. 5 Uo. hanem a társas csoport növekedésével van szoros összefüggésben. Donald az evolúciós fejlõdést a bennefoglalás elve alapján gondolja el.Filozófiai és nyelvi reprezentáció a kommunikációtechnológia fényében 205 I. . Merlin (2001): Az emberi gondolkodás eredete.4 Mivel az evolúciós fejlõdés során fokozatosan kialakult készségek és az ennek megfelelõ biológiai módosulások tetten érhetõk a mai ember viselkedésében is. Így például Robin Dunbarra hivatkozva rámutat. 3 I. az események utánzásának vagy újraeljátszásának képessége” képezte. 7 I. 15. 4 I. e változások magyarázata is kétséges kizárólag biológiai és fizikai szempontok alapján. hogy az agytérfogat növekedése nem az eszközhasználattal. még akkor is. 27.

azaz úgy elõállítani újra. A mimézis képessége az epizodikus emlékezettel már alkalmas közösség létrehozására: kialakulhatnak a társas irányítás új formái. úgy tûnik. más törzsekrõl való információk megosztására. az eseményreprezentáció szintjén van. élelem. 10 I. m. A közösségi élet szabályozására.”9 Donald felfogása szerint „az eredeti emberi adaptációban a nyelv nem nyelvi minõségben. hanem inkább mint integratív. grammatikák. „A mítosz átitatja és szabályozza a mindennapokat. 8 I. Donald az epizodikus jelzõvel jelölte az emberszabásúak „kognitív kultúráját”. lexikák – eme integratív funkciónak mint magasabb reprezentációs rendszernek eléréséhez szükséges eszközök jöttek létre. A tárgyi kultúra megteremtésében – a kézmûvesség területén – továbbra is a mimetikus mintázatok maradtak meghatározóak. irányítja az észleléseket. Lényeges azonban megjegyezni. szándékolt reprezentációra. . E változás elemi mozzanata a nyelv megjelenése. Ruházat. kezdetben mitikus gondolkodás szerepelt”. 195. család – »jelentést« mindegyik a mítoszból nyer.” Uo. menedék. 139. összehangolására. m. „A törzsi társadalmakban a nyelv legemelkedettebb használata a mitikus invenció területe – az emberi univerzum konceptuális »modelljeinek« létrehozása. tervek készítésére. valamint adott közösségre jellemzõ utánzási szokások. m. mivel – mint írja – „életüket teljesen a jelenben élik. hogy a kezdeti idõkben – a kõkori kultúrákban – a nyelv jelentõsége elsõsorban a közösség vonatkozásában döntõ. A következõ átmenet az írás megjelenéséhez kapcsolódik – ám elõtte vegyük szemügyre közelebbrõl a nyelvi reprezentáció bizonyos sajátságait. közös ismeretté téve azt. konkrét epizódok sorozataként. hogy az adott helyzethez megjegyzéseket lehessen fûzni. […] társas viselkedésük is ezt a szituációs korlátozottságot tükrözi. emlékezeti reprezentációs rendszerük legmagasabb eleme. meghatározza az élet minden tárgyának és eseményének a jelentõségét. 9 I.206 Kondor Zsuzsanna nek a feltételeit.10 A nyelv analitikusan megközelíthetõ elemei – szavak. döntések meghozatalára használták. A következõ jelentõs lépést a mimetikusból a mitikus kultúrába való átmenet jelenti. A mimetikus kultúra egyedei ezzel szemben már képesek a reprezentáció egy elemi formájára: mimetikus készségüknek köszönhetõen tudatos. 194.”8 Az epizodikus kultúra egyedei tehát nem voltak képesek valamely helyzetet reprezentálni.

deklaratív tudássá. érti meg és kategorizálja saját gondolkodását. m. 14 I. 219. Eszerint a tudás elsõ szintjét – amely az állatoknál is tapasztalható – implicit és proceduális tudás jellemzi. Tomasello osztja Donald nézetét a tekintetben. illetve a fõemlõsök és a humán kogníció különbségének fényében. tudniillik a nyelv képességének köszönhetõ. amelyek a külvilág észlelésében. K. tudatos. felgyorsulása „egyetlen kognitív adaptáció”-nak. m. implicit tudásnak reprezentációs újraírása által jön létre.Filozófiai és nyelvi reprezentáció a kommunikációtechnológia fényében 207 Michael Tomasello. amelynek segítségével következtetéseket vonhatunk le mások kommunikációs szándékaival kapcsolatban. 11 Tomasello. a szociogenezis folyamatait”. nyelvben is ki van fejezve. amely legfeljebb külsõ adatokkal bõvül. Ezáltal válik explicit. Zs. amelyek nem azok –. értelmezésében és kategorizációjában szerepet játszanak. így keletkezik az a pragmatikai háttér. 222. hogy az ember nyelvi szimbólumai társasan „közösek” – szemben az állati jelzésekkel. és nem egy másikat.13 (Kiem. Michael (2002): Gondolkodás és kultúra. Budapest: Osiris Kiadó. amely pedig ugyanúgy közös a hallgatóval. m. Gondolkodás és kultúra11 címû könyvében a nyelvi reprezentáció speciális vonásait tárgyalja az ember egyedfejlõdésének. Az interszubjektivitás azt jelenti. vagyis az egyén könnyebben észleli. A tudás második szintje e proceduális.) A nyelvi szimbólumok rendelkeznek bizonyos egyedülálló sajátosságokkal: …a nyelvi szimbólumok interszubjektívak […]. mert az külsõleg. 13 I.14 Ezzel szorosan összefügg következõ fontos vonása: perspektivikussága. E reflexív tevékenység [ti. 12 I. 206. elsõ látásra érthetetlen. hogy az ember evolúciós léptékkel mért fejlõdésének. például hogy miért épp az adott szimbólumot használták. S ez az adaptáció az evolúciónál sokkalta gyorsabb „új evolúciós folyamatokat indított el. . mert az önmegfigyelés mindazokat a kategorizációs és analitikus képességeket alkalmazza. nyelvileg hozzáférhetõ. a reprezentációs újraírás] eredményeként azért jönnek létre gondolatrendszerek.12 A nyelvi reprezentáció jelentõségét a Karmiloff-Smith-féle modellben található tudásszintek megkülönböztetésének segítségével jól érzékelteti Tomasello.

m. 16. 19 I. mivel „a nem nyelvi reprezentáció képi. hanem az egyéneknek az adott helyzethez kapcsolódó választásán. esetekre stb. hogy a másikat. 18 I.19 15 I. az az. 133. hogy minden szimbólum valamely entitás vagy esemény szemléletének egy adott perspektíváját testesíti meg: ugyanaz a tárgy egyszerre rózsa. m. m. „mert közvetlen kifejlõdése az ember szimbolikus képességének. A nyelvi szimbólumok perspektivikus természete a végtelenségig megsokszorozza specifikusságuk fokát. perspektíváink különbözhetnek. m. amellyel mások figyelmének irányítására felhasználhatjuk õket. m.” I. . intencionális lénynek tekintsük. A nyelvi reprezentáció újdonságot jelent továbbá. hogy a másikat mentális ágensként láthassuk. ugyanazon perceptuális tapasztalatnak többféle reprezentációja. mint a matematika. amely maga is közvetlen következménye mások intencionális ágensként való értelmezésébõl eredõ közös figyelmi és kommunikációs tevékenységeknek”. Ez feltételez már bizonyos társalgási gyakorlatot: ahhoz ugyanis. virág és ajándék. hiszen másképp nem állhatna szándékunkban mások figyelmét irányítani. m.208 Kondor Zsuzsanna Ami a nyelvi szimbólumokat kognitív szempontból igazán egyedülállóvá teszi. 218. 16 I. 196. hanem mentális ágensként is lássuk partnerünket. 192.16 A nyelv pedig azért elõzheti meg például a matematikai képességeket17 – véli Tomasello –. lehet utalni a nyelvi reprezentáció segítségével. 17 Tomasello külön megemlíti a matematikát néhány oldal erejéig. Ezáltal nemcsak jelen nem lévõ tárgyakra.18 A nyelv elsajátításában Tomasello természetesen elemi feltételnek tekinti. míg a nyelvi propozicionális”. 116. mert alig van más. hogy tudniillik milyen perspektíva felel meg leginkább céljaik szempontjából a jelenségek értelmezésére. hanem lehetségessé válik ugyanazon helyzetnek. kiemelve annak szociális vonásait. hogy ne csak intencionális.15 A nyelvi reprezentáció nem a különféle érzékszervi és kinetikus tapasztalatok egyszerû rögzítésén nyugszik. I. hogy a másik más vélekedésekkel rendelkezhet. hozzánk hasonlóan. A matematikai tudás és gondolkodás azért is különlegesen fontos ebben a kontextusban. A nyelvelsajátítás következõ foka. tudatában kell lennünk annak a lehetõségnek. „A fizikai világ tárgyaival kapcsolatos tudás egyik különleges formája a mennyiségekre vonatkozik. ami annyira szociális lenne.

kategorizációt és ésszerû cselekvést értünk. 224. hogy nem észrevételekre. s egyáltalán a gondolat. De a gondolkodás egyedülállóan emberi formái. az megint egy másikat. testbeszéd –. m. Ong következõ gondolatával: „A szóbeli megnyilatkozás világa jellemzõen a diskurzus világa. az interszubjektív és perspektivikus nyelvi szimbólumoktól. A szemtõl szembeni. A nyelvi reprezentáció egyik sajátsága. mely egyfajta idõben kitartott közlés. Ám a megnyilatkozás szerzõjétõl történõ eltávolítása nem jelenti a megnyilatkozás diskurzusból történõ eltávolítását. […] A szöveg minden bizonnyal elválasztja a megnyilatkozást szerzõjétõl […]. bizonyos szempontból. sõt ezekbõl erednek vagy akár egyenesen ezek alkotják õket. hanem ellenérvekre számít – persze az írásbeliséget tükrözi. Az írás feltalálása ter- 20 I. tranzakcionális beágyazáson kívül megnyilatkozás nem létezhet. 144. különös jelentõséggel bír az írásbeliség megjelenésétõl kezdve. s így a perspektívák is: a kétségek újabb kérdéseket szülnek. A jelentés a diskurzusfolyamatban bontakozik ki.]: Szóbeliség és írásbeliség.” (Ong.21 meglehetõs korlátok közé szorítja a perspektívák tisztázását: a perspektivikusság feloldásában szerepet játszó más szimbolikus és nem propozicionális reprezentációs rendszerek – gesztusok.Filozófiai és nyelvi reprezentáció a kommunikációtechnológia fényében 209 Összefoglalásként igen tanulságosak Tomasello alábbi állításai: Természetesen az emberek szimbólumok nélkül is tudnak gondolkodni. és így tovább. Kommunikációs technológiák története Homérosztól Heideggerig. és szituációba ágyazott sajátosságaira mutat rá. milyen dialogikus válaszokat válthat ki más gondolkodókból. Budapest: Áron Kiadó. elvont fogalmai. ha gondolkodáson észlelést. valamint a szituációban orientáló környezet mintegy zárójelbe kerülnek. azaz a nyelvi reprezentáció interszubjektív. emlékezést. [1998]: A szöveg mint interpretáció: Márk idején és azóta. ugyanakkor „a gondolkodás egyedülállóan emberi formái”-nak gyökereire. Az írás ebben az értelemben autonóm diskurzust teremt. mint például az. 21 Vö.) . idõben és térben pedig a végtelenségig nyújthatja a megnyilatkozást. hogy a jelen érvelést megfogalmazom. Walter J. a félreértések kiigazítást nyernek. szerkezetektõl és diskurzusfajtáktól függenek. s közben megpróbálom elõre elképzelni. Diskurzuson. messze elõremutat.20 E megjegyzés. Az írásba foglalás csak megszakíthatja a diskurzust. Ezzel szemben az írás. dialogikus. nevezetesen perspektivikussága. eleven diskurzus során – a diskurzus célja szerint – tisztázódik a résztvevõk szándéka. Az érvelés e módja – általánossága. úgy. mint más fõemlõsök esetén. a diskurzusban az egyik megnyilatkozás elõidéz egy másikat. In: Nyíri Kristóf–Szécsi Gábor [szerk.

tudáselemeket. az írás feltalálása teremtette meg a feltételeket. hogy az ember individuális memóriáján kívül is tárolhasson információkat. Donald terminusaival. a beszéd. A harmadik átmenet. felépítése az egyén biológiai memóriáján kívüli kognitív mechanizmus teljesen új szuperstruktúráját jelentette.23 Donald koncepciójából kitûnik. addig a harmadik átmenet a technológiai hardver ugyanilyen változásaitól függött. a mitikusból az elméleti kultúrába való átmenethez. Ezek a jelenségek a grafikus újítás. A tudatos utánzás. 23 I. ami lehetõvé tette a közösség olyan formálódását. Az elméleti kultúra kezdettõl fogva külsõleg kódolt volt. A reprezentáció volt az elsõ olyan kognitív eljárás. A kognitív reprezentáció fejlõdésével párhuzamosan módosult a környezethez való viszony is: a közösségszervezõdés bonyolultabb foka. 22 Donald 2001. a külsõ memória és az elméletgyártás. A grafikus reprezentáció átalakulása. az elmélet megszületésére. 243. majd az írás – mint újszerû grafikus reprezentációs eszköz – megjelenése képezik azon lépéseket. majd a memória külsõvé válására. a világ történéseinek interpretációját alakította. s végül egy újfajta „gondolati termék”. 245. m. . ami további invenciókat eredményezett a reprezentációs készség területén.210 Kondor Zsuzsanna mészetesen sok szempontból könnyebbséget és elõrelépést is jelent az emberi kogníció fejlõdésében. különösen az idegrendszer változásaitól. amelyek a modern emberi gondolkodás kialakulásához vezettek.”22 A szimbolikus és elméleti kultúra kialakulásához szükség volt a grafikus reprezentáció átalakulására. hardverét tekintve különbözött a megelõzõ kettõtõl: míg az elsõ két átmenet a biológiai hardvertõl. azaz az írás megjelenése lehetõvé tette. A külsõ tároló rendszer kiépülése pedig – ami evolúciós léptékkel tekintve meglehetõsen rövid idõt vett igénybe – további elmozdulást jelentett: megjelent az elméletalkotás. a világ modelljeként a tárgyaknak és cselekedeteknek értelmet adó mítosz létrejötte voltaképp a világhoz való hozzáférést. a mitikusból az elméleti kultúrához. hogy a reprezentáció kognitív készsége a szociális szféra megteremtéséhez kapcsolódik. „Az orális-mitikus kultúrában három fontos kognitív jelenség tûnik fejletlennek vagy gyakorlatilag hiányzónak. különösen a külsõ memóriaeszközök változásaitól.

törvényeket és szabályokat állít. írásbeli gondolattechnika kialakulását jelentette. tárolást segítõ technikákat kellett pótolni. illetve kialakítani. amellyel a filozófiát megalapozhatónak gondolhatta volna. s Platón dialógusai. hogy az epheszoszi gondolkodó nem rendelkezett a logika eszközével. okszerû gondolkodásra ösztönöz. mind az egyénit. .) 25 Wiggins. N. mûvelõdés. E nehézségekrõl tesznek tanúbizonyságot már igen korán. és meghatározza az információk igazolásának és elemzésének eljárásait. A racionalizmus tulajdonképpeni kifejlõdésének gyakorlati alapja. nyelvszerû gondolkozás és az írás egybeolvadása egy új.) (1982): Language and Logos. NYELV MINT FILOZÓFIAI PROBLÉMA Az írás megjelenése azonban nem történhetett gondolati megrázkódtatások nélkül: az élõszó világában orientáló mozzanatokat és a megértést.24 Donald eme megfogalmazása tömör összefoglalását adja az írásbeliség kultúráját jellemzõ intellektuális attitûdnek. In: Schofield.Filozófiai és nyelvi reprezentáció a kommunikációtechnológia fényében 211 Ahelyett hogy az eseményeket jelentéssel való megtöltésük révén modellálná és analógia révén összekapcsolná. Az írás az ember külsõ-belsõ életét elevenen kíséri. az elmélet részekre bont. elemez. C. Wiggins tanulmányában azt kívánja igazolni. Cambridge: Cambridge University Press.) Budapest: História–MTA Történettudományi Intézet. Malcolm–Nussbaum. hogy a filozófiát ilyen értelemben megalapozzák. A nyelvre támaszkodva. és nem is tartotta szükségesnek. az íráshasználat hosszú távú következményeinek Hajnal által adott tömör összefoglalásával: „A természetes. fire and material presistence. intellektuális réteg és európai fejlõdés. komplikált gondolatépítést tesz lehetõvé. absztrakt gondolatokat. hogy Hérakleitosz voltaképp beilleszthetõ a milétoszi kozmológiák sorába. 43.25 24 Uo. objektiválja s ezzel megfigyelésre képessé teszi. többek között. […] A kifejezõképesség növekedése teszi öntudatossá mind az általános emberit. (szerk. mind a közösségéletben. (Szerkesztette Glatz Ferenc. összekapcsolva. Vö. David (1982): Heraclitus’ concept of flux. 28. az újonnan kialakuló intellektuális igényeket közvetíteni képes módszereket kellett teremteni. hoz létre mindig hatványozott arányban közös fogalmakat. a nyelvre alapozva igyekezett rögzíteni annak jelentését.” (Hajnal István [1993]: Írásbeliség. David Wiggins Hérakleitosz fragmentumainak értelmezése során azt állítja. amit mondott: azaz a nyelvi reprezentáció különös szerephez jutott. II. In: Technika. mégpedig a logoszról alkotott sajátos elképzelése folytán. elveket és taxonómiát állít fel. Hérakleitosz töredékei. Múltat és jelent mind az egyéni.

212 Kondor Zsuzsanna „A (dolgok) természet(e) rejtõzködni szokott”26 – olvashatjuk az egyik töredékben.–Raven. 28 I. hogy akár az idegenek.28 E töredékek világossá teszik. ám Hérakleitosz mégsem tartja megismerhetetlennek a kozmoszban megmutatkozó jelenségeket. hiszen a fogalmak azonosságát. mint ez (ami itt következik). mind amikor egyszer már meghallották. hogy minden a logosz szerint történik és a logosz mindenkiben közös.27 Ebben játszik jelentõs szerepet a nyelv. 29 Schofield–Nussbaum 1982. 27 Vö. hanem a Logoszra hallgatva bölcs dolog egyetérteni azzal. sem pedig a logosz nem idegen. akié a jóshely Delphoiban. a süketekhez hasonlítja. 312.29 26 Kirk. G. mégis a tapasztalatlanokhoz hasonlítanak. Ennek okán az ember számára eredendõen sem a világ. m. […]. hogy ez a fajta értetlenség megszûnjék. s ez a gyakorlat függetlenül létezik attól. hogy felismerik-e jelentõségét. M. m.” I. mintha saját értelemmel bírna. Ám a lehetõség adott. amikor olyan szavakat és tetteket tapasztalnak ki.–Schofield. A Logoszt illetõleg. E. hogy ezen emberek értetlensége abból adódik. 287. hogy minden dolog egy. 31. nem értik saját nyelvük mûködését. nincs remény arra. A nyelv által válik ugyanis lehetségessé az értelem és a dolgok kölcsönhatása. (1998): Preszókratikus filozófusok. „Az úr. mind azelõtt. hanem jelez. Mert jóllehet minden dolog e Logosz szerint történik. beszámolóját a logosz megnyilatkozásának kell tekintenünk. vagy akár ha valóban nem hallanának. Továbbá a logosz Hérakleitosz fenti tanításán keresztül nyilvánul meg. 279. akik nem látják a kapcsolatot különbözõ jelenségek között. Hérakleitosz azokat az embereket. nem mond ki semmit és nem rejt el semmit. ha kellõ nyitottsággal fordulunk a világ és dolgai felé. az emberek mindig értetlennek bizonyulnak. vagy sem. a névszó és jelölet összetartozását a gyakorlat határozza meg. . noha módjukban állna. példázatokat nyerhetünk a természet mûködésérõl. amilyeneket én elmagyarázok. dolgokat. miközben viszont – a Logosz közös – a sokaság úgy él. S. Ezért a közöset kell követni. Nem énrám. J. hogy meghallották volna. Budapest: Atlantisz. E hasonlatot az indokolja. Akárcsak a delphoi jósda Apollója. ami nem más. Ha csupán megszokásból használjuk nyelvünket.

hanem életvilágba ágyazottságuk által a hallgató felé egyfajta intellektuális kihívást is jelentenek. inkább csak némi magyarázattal szolgál Hérakleitosz sajátos stílusára.31 Azaz az írás megjelenésével az elsõdleges szóbeliség bizonyos formaitechnikai kötöttségei nehézséget jelentettek Hérakleitosz számára. s noha a témák és formulák helyzetenként keverednek. Az érintkezési mód empatikus és közremûködõ – nem objektíven distanciált –. Havelock egyik írásában30 a Hérakleitosz töredékeiben felfedezhetõ ellentmondásokra. azaz az elmondottak nemcsak a tudás tárolásának céljából hangzanak el. õ sem hagyta minden támasz nélkül. homályosságára.Filozófiai és nyelvi reprezentáció a kommunikációtechnológia fényében 213 Wiggins interpretációjának nem mond ellent Havelock értelmezése. Eric A. elégedetlen volt korának kommunikációs gyakorlatával: új és jobb nyelvezetet keresett visszautasítva kora kommunikációs módszereit és az általa közvetített tapasztalatot. London: Methuen. . A közlés módja additív – nem pedig alárendelõ –. az emlékezetet. Walter J. a régieket az újak nemigen szorítják ki. [1982]: Orality and Literacy. (1982): The Literate Revolution in Greece and Its Cultural Consequences. In: The Technologizing of the Word. másrészt Hérakleitosznak e helyzetre való reflexióját elemzi. mintegy Hérakleitosz történeti-szociológiai és intellektuális helyzetét. 220–260. hogy noha Hérakleitosz gondolatait még hallgatóságnak – nem pedig olvasóknak – szánta. szándékos szembeállításokra. bár a hagyományos módozatokkal sok tekintetben szakítva. Egyrészt. így helyzethez és operációhoz kötött fogalmak használata jellemzõ. 31 Az oralitáson alapuló gondolkodás és kommunikáció a memóriakapacitás korlátai miatt számos sajátos jellemvonást mutat. a gondolatépítkezést kötött formulák használata jellemzi. hiszen a múlt integritását a jelen integritása határozza meg. A verbalizáció módja agonikus. s maga sem hivatkozott könyvekre. hogy egyfajta homeosztázist tartson fönn.32 A magyarázat másik oldalának gerincét lényegében az a felismerés adja.) 32 Miként azt Havelock elemzése mutatja. 36–49. azaz a tanulás és a megismerés egyben szoros. amely szerint Hérakleitosz „megpróbálja egységbe foglalni az emberi tapasztalat divergens jelenségeit és a beszédet a logosz terminusa 30 Havelock. Az intellektuális miliõ sajátossága abban állt. (Ong. Mivel azonban mondanivalóját hallgatóságnak szánta. a hexametert felváltotta az asszonánc. a redundancia miatt terjengõs. A szavak jelentésüket az élethelyzetekbõl nyerik. paradoxonok formájában tett állításokra két irányból szolgál magyarázattal. továbbá a paradoxikus és aforisztikus megfogalmazás a figyelemfelkeltést és a memória támogatását szolgálta. kommunális elkötelezettséget jelent a megismerendõ dologgal is. Princeton University Press. A kommunikáció fontos funkciója. új megvilágításba helyezve ezzel a töredékek szerzõjének mondanivalóját.

37 Platón dialógusaiban az élõszó kultúrájával és az írással kapcsolatos explicit megjegyzésekkel is találkozhatunk. tudniillik a mondat jelenik meg. mely alkalmas – szemben Homérosz nyelvezetével – idõtlen.214 Kondor Zsuzsanna alatt”. II. nem partikuláris és átfogó állítások megfogalmazására. William–Kneale. 1043). Gondoljunk például a Kratüloszban felvetett kérdés megoldatlanságára. Lásd 342 b–d. személy használatának elterjedésével.34 Platón a VII. az igaz ismeret és a belátás különbségre és itt a nevek szerepére. nem egyezik a megismeréssel. amikor az írás által lehetõvé tett kritikus és analizáló.38 épp az 33 Vö. Budapest: Európa. Ong összefoglaló jellemzésével az elsõdlegesen szóbeli és az írásbeli fogalmazásmód különbségérõl. Ezen ambivalencia tetten érhetõ egyrészt abban a tényben. Lásd errõl Kneale. Másrészt ez ambivalencia kifejezésre jut akkor is. Annak ellenére.33 Platón dialógusaiban a nyelvvel kapcsolatos megjegyzések igen sokfélék. II. hogy miközben sokszor kritizálja Platón az írást.35 A szofistában pedig névszó és ige megkülönböztetésérõl. fogalmakra épülõ gondolkodást a szóbeliség által meghatározott érzületre – jelesül az élõszó akusztikus élménye melletti elkötelezettségre – igyekszik építeni. levélben a létezõk megismeréséhez vezetõ út elsõ lépéseként említi a dolog nevét. 427c–d (Platón 1984. feltehetõen a mondatról. az egyes szám 3. 28. 36 261 e– 264 b (i. m. 34 Schofield–Nussbaum 1982. Budapest: Gondolat. a dolgok lényegét megvilágító erõt. a lélekbe íródó igaz ismeretekre. ami az egyedüli út az igazi létezõhöz. 1067. Martha (1987): A logika fejlõdése. 816). I–III. vagyis hogy a nevek feltáró erõvel rendelkeznek. 1206). amennyiben a megnevezett dolog természetét teszik láthatóvá.36 Annyit mindenesetre e vázlatos áttekintés alapján is leszögezhetünk. hogy Platón a „ritmus és a dallam” akusztikus jelenségét tartja a leginkább képesnek arra. A logosznak itt vélhetõen egy újabb jelentése. II. Platón (1984): – – összes mûvei. továbbá a Havelock által kiemelt általános alany. 35 Noha a belátás. hogy a nyelv jelenségével kapcsolatban Platón egyrészt feltételezett egyfajta. E „logosz” voltaképp egy új beszédmód. illetve ennek igazságáról/hamisságáról ír. 106. . valamint az általános fogalmak megjelenésével. másrészt a nyelv és a dolgok közötti kapcsolatot bizonyos analízis segítségével igyekezett megragadni. csak a megismerésen keresztül juthatunk el hozzá. 38 Az állam 401e (Platón 1984. III. 37 Lásd Theaitétosz 201e–202b (Platón 1984. hogy legjobban behatoljanak a „lélek belsejébe”. Kratülosz 424e–425b. az „elsõ és legkisebb” beszédrõl. Ezek meglehetõs ambivalenciát mutatnak. az írás eszközét használja fel. III. 188).

ám hatékony eszközt. semmi oka sincs attól tartani. holott az csak az elmében létezhet. Az írás inhumánus.41 azaz a költészettel mint a szóbeliség által meghatározott áthagyományozási móddal fordul szembe Platón. mintha a tudást az elmén kívül is megalapozhatná. 664).” (344e. III. tudást illeti. Vö. amennyiben gátat jelent az igazság megközelítésében. mint semmi mást. Platón 1984. Hiszen a végsõ belátást nem lehet szavakkal kifejezni. Az írás hozadékaira épülõ oralitáskritika mellett figyelemre méltó az írással szemben megfogalmazott ellenérzés. 43 Ong 1982. 39 Az állam 607a (i.43 noha mint láttuk. mivel úgy tesz. Mert ha már egyszer szellemi tulajdonává tette az ember. 42 Phaidrosz 278a (i. III.” (VII. közösen. az írás egy dolog.40 Ellenállani e varázserõnek azért nehéz. m. másfelõl.) Ezzel lényegében az írott szöveg emlékeztetõ funkcióját is elvitatja Platón.Filozófiai és nyelvi reprezentáció a kommunikációtechnológia fényében 215 ezen eszközökkel élõ költészetet tartja kártékonynak. a teljességet – tudniillik az adott helyzet egészét – közvetíteni csak részben képes. 44 „Hiszen csupán emlékezetének támogatására aligha kellett volna leírnia. akik ismerik a szóban forgó tárgyat”. 1066]). mert a „költészet iránti szerelmet belénk oltotta a mi pompás államformáink nevelési rendszere”. 79. 682). 1071. valamiféle készítmény. m. „Nekem legalábbis semmiféle munkám nincs a legfõbb kérdésekrõl. s ezen ismeret csak a lélekbe íródó beszélgetések által szerezhetõ meg. és nem is lesz soha. 341d [i.42 Káros továbbá az írás. 684). . A költészet ugyanis a „józan gondolkodás helyett a gyönyör és a fájdalom”39 birodalmába vezeti nemcsak a közembert. s külsõdleges. ami a lényegi ismereteket. amit az írás megjelenése jelentett: a szóbeliség által mintegy kikényszerített. miként az oktatás szokásos tárgyait: az érte szakadatlanul végzett közös munka és az igazi életközösség eredményeként egyszerre csak felvillan a lélekben – akárcsak egy kipattanó szikra által keltett világosság – s azután már önmagától fejlõdik tovább. m. mert rombolja az emlékezetet. másokkal együtt nyerhetõ. márpedig számára fontosnak csak ez tekinthetõ. A költészet ugyanis eszközei által nagy „varázserõ”-vel rendelkezik. 804). 41 Az állam 608a (i. mint hogy az igaz tudás a szóbeli érintkezés által. E passzus természetesen többet mond annál. A „végsõ belátás” artikulálhatatlanságának problémáját érinti. levél. hogy elfelejtheti: annyira tömör formában birtokolja. másra nemigen alkalmas. sok esetben bénító technikáktól való mentesülést egyfelõl. 40 Az állam 601a (i. m. de még az állam vezetésére érdemeseket is.44 Az írással kapcsolatban a Platónt jellemzõ ambivalencia jól tükrözi azt a kettõsséget. m. az írott szövegek csupán „emlékeztetõk azok számára.

Szofisztikus cáfolatok. Arisztotelész pedig a nyelvet a „logika” szabályainak segítségével igyekszik a helyes gondolkodás eszközévé tenni. hanem dialektikát jelentett. amennyiben az – mármint a gondolkodás – a dolgok természetét megragadni képes. E tanítások azonban nem sorolhatók a tudományok közé. Ross. hanem olyan eszköznek kell azokat tekintenünk – amint azt az Organon elnevezés is mutatja –. Lásd Ross 1996 Logika címû fejezetét. milyen kijelentések szorulnak bizonyításra és milyen bizonyításra van szükség. amelyre mindenkinek szüksége van. Logika és dialektika különbségérõl lásd Kneale–Kneale 1987. A szóbeliségbõl az írásbeliség kultúrájába való átmenet összefoglalásaképp elmondhatjuk. Kategóriák és Cáfolatok. illetve Kneale–Kneale 1987 II. század) használta a mai értelemben. E korai idõszakban tehát egyértelmû irányba mutat a nyelvvel kapcsolatos elképzelések megformulázása: Hérakleitosz aforisztikus. . 32. mivel ez teszi alkalmassá arra. fejezetét. 45 A „logiké” terminust elõször aphrodisziaszi Alexandrosz (i. Topika. 46 Elsõ és Második Analitika. hogy tudniillik idõtálló. Arisztotelész pedig már analitikus eljárások47 segítségével igyekezett mintegy a helyes gondolkodáshoz szükséges nyelvhasználat szabályait meghatározni. Platón dialógusaiban a nyelv már elemzés tárgyát képezi. 3. de ehhez már elemzések során keresztül juthatunk el. paradoxon állításai rávilágítottak arra a feszültségre. hogy még a Cicero által használt „logica” sem a mai értelemben vett logikát. aki tudománnyal szeretne foglalkozni. hogy Hérakleitosz esetében jól érzékelhetõ a szóban elhangzó és a leírt gondolatok közötti feszültség: a nyelvhasználat pusztán múló látszatot közvetít. amit az írás megjelenése okozott a gondolkodásban. s elfedi azt a potenciált. Budapest: Osiris. sz. 32. Platón esetében a nyelv szintén rendelkezik egyfajta megvilágító erõvel. 47 Ross 1996. David (1996): Arisztotelész.216 Kondor Zsuzsanna Arisztotelész – noha a „logika” terminusát45 még nem használta – lényegében a mai értelemben vett logika atyjának tekinthetõ. 18. hogy felismerje. ami pedig a logosz sajátja. s megtette az elsõ lépéseket eme újfajta szemléletet kifejezni képes nyelvezet kialakítása felé. Az Organon címen összefoglalt Arisztotelésznek tulajdonított mûvek46 a gondolkodást tanulmányozzák. lényegre törõ és általános ismereteket képes közvetíteni. Sir David Ross felhívja a figyelmet.

Lényegében ezt az álláspontot tükrözi Raymundus Lullus Ars magnája is.51 s vált explicitté. amelyben a nyelvvel kapcsolatban figyelmeztet annak téves használatára. Umberto (1998): A tökéletes nyelv keresése. melyek részben az antik hagyatékot dolgozták föl. részben a kor intellektuális horizontját meghatározó universaliavitában való állásfoglalás kapcsán igyekeztek az általános fogalmak ontológiai státuszát meghatározni. 33). 49 Eco. 50 I.Filozófiai és nyelvi reprezentáció a kommunikációtechnológia fényében 217 A középkor folyamán számos tanulmány született grammatikáról. m. Lullus a logika és a metafizika nézõpontját véli egyesíthetni. m. melynek a szavak jelei (i. lévén. A 17.”50 Az újkorban továbbfolytatódott a tökéletes nyelv keresése.48 retorikáról. Shyreswoodi Vilmos kifejtette a grammatika és a retorika tárgyának logikától való különbözõségét.49 Azaz az antik hagyományokat követve az esetlegesnek tûnõ nyelvi kifejezõdések. hogy a dolgok ismerete megköveteli nyelvi megfelelõjük ismeretét. dialektikáról írt azt feltételezve. retorikáról. században Dáciai Boëthius De modis címû mûvében egyetemes nyelvtan meglétérõl ír. . 55. „Az Ars gondolatmenete az elsõdleges. vagy Hobbes Leviathanjának IV . Élénk vita folyt a nyelv eredetérõl. Petrus Hispanus Summalae logicales címen írt összefoglaló mûvet. században került elõtérbe a nyelv önkényességének gondolata. hogy a nyelv a gondolatok közlésének eszköze. foglalták össze. fejezetére. a logika pedig gondolati mivoltukban tanulmányozza”. a gondolkodás és a dolgok természete kölcsönösen tükrözi egymást. nem pedig a róluk alkotott fogalmaink logikája. hiszen mint Arisztotelész is rámutatott. következésképpen tehát a modus significandit is”. nem pedig a másodlagos megismerés. 51 I. Összefoglaló mûvek születtek. különös tekintettel a piac ködképére. az eredeti õsnyelv mibenlétérõl. mely szerint a nyelvnek köszönhetõen hibás fogalmak jelentek meg az emberek között. Dáciai Martinustól nyelvlogikai és jelentéselméleti fejtegetések maradtak fenn. megnyilvánulások mögött mélyebb összefüggéseket feltételezett. Miként Locke fogalmazott az Értekezés az emberi értelemrõl címû mûvében: 48 A grammatikának a logikától való különbözõségérõl nem szabad megfeledkeznünk. m. például seville-i Izidór a grammatikáról. dialektikáról. a logika nem a szavakat tanulmányozza. Budapest: Atlantisz. hogy a modus essendi határozza meg a modus intelligendit. 74. Uo. Lullus felfogása szerint „a metafizika a dolgokat az emberi elmén kívül. Elõtérbe került azonban a nyelv téves használatának kritikája: gondolhatunk Bacon idolumaira. más szóval a dolgokról szerzett közvetlen tudásunk. A 13. hanem a gondolkodást. Boëthius és követõi szerint „a nyelv. 93.

52 Fontos kiemelni. valamint algoritmikus szemlélete a modern logikának mint a szimbólumok tudományának alapítójává tette õt. Scientific Dictionaries and Enlightenment Culture. Max (1998): A nyelv labirintusa. amelyekbõl gondolatai felépülnek. 53 „As Locke put it in a letter to Bishop Stillingfleet. mint a modern logika atyja. „számításokat” jelent. nem feltétlenül bírnak egyértelmû. hiszen ha minden idea külön nevet/jelet kapna.” Idézi Yeo. 159. amelynek során a tényezõk. végtelenül nagyra nõne a nevek száma. that gives them authority and currency. and not the mint they came out of ’. Vö. mivel a szavak az ideák jelölõi az individuum elméjében – nem pedig a világban a dolgok jelei –. Richard (2001): Encyclopaedic Vision. 36.218 Kondor Zsuzsanna Minthogy […] a társadalom kényelmei és elõnyei a gondolatok közlése nélkül nem biztosíthatók. érzékelhetõ jeleket találjon. amely voltaképp olyan gondolati mûveleteket. hogy az ember külsõ. hanem a dolgok ideáit sem lehet és nem is kell mindig pontosan fölidézni. Budapest: Akadémiai. ’words are offered to the public by every man. szükséges volt.55 52 Locke. Cambridge: Cambridge University Press. II/11. Lásd Heim. világos jelentéssel. their very passing. M. Budapest: Holnap Kiadó.” Pattison. Nem meglepõ tehát Leibniz kísérlete az univerzális nyelv megalkotására.54 megalkotta a vak gondolkodás (cogitatio caeca) eszméjét. melyekkel kalkulálunk. 94. 55 Eco 1998. hogy Locke elemi fontosságúnak tartotta az általánosítást. but it is the receiving of them by others.53 A nyelv ilyetén megközelítésébõl természetesen következik a nyelvhasználat megregulázásának igénye. New York–Oxford: Oxford University Press. Továbbá. The Politics of the Word from Homer to the Age of Rock. Leibniz. (1993): The Metaphysics of Virtual Reality. coined in his private mint. melyen keresztül a tudás javai átadhatók és áthagyományozhatók. 114. Oxford: Oxford University Press. hogy azok révén a láthatatlan ideák. Robert (1982): On Literacy. John (1979 [1964]): Értekezés az emberi értelemrõl. amely azáltal tartja össze a társadalmat. as he pleases. Pattison alábbi megjegyzésével: „Locke számára a nyelv az igazság komplex hordozója. 54 Leibniz törekvése az univerzális nyelv megalkotására. a kommunikáció során egyfajta fordításnak köszönhetõen válik a privát jelentés publikussá. hogy olyan közös csatornaként szolgál. . ezért az egyszerûség kedvéért jeleket alkalmazunk helyettük. Idézi Black. Ugyanis nemcsak magukat a dolgokat. 266. Amint maga Leibniz megfogalmazta: Az ember minden gondolati mûveletet bizonyos jelek vagy karakterek segítségével visz véghez. másokkal közölhetõk legyenek.

E nyelvben nem szükséges minden lépésnél ismerni a jelkép tartalmát. hiszen nem a régi ismeretek rendszerezése. amely ne volna összetett […]. s egyáltalán észleleteik sem feltétlenül azonosak. Leibnizet a mindent tudás. ahogyan fölösleges tudnunk egy egyenlet megoldásakor. 263. S másrészt: Az atom nem létezik. hogy a köznapi nyelven kifejtett argumentációkról biztosan eldönthetõ legyen. avagy érvénytelek: a mindennapi tapasztalat során szerzett ismeretek helyes elrendezésére. E monászok észlelik egymást. mely ábécé „betûinek kombinációjából és az általuk alkotott szavak elemzésébõl minden dolgot föl lehetne fedezni és meg lehetne ítélni”. Arisztotelész logikai tanításai azt a célt szolgálták. hanem újak szerzése a cél. sõt nincs olyan apró test. 267. mert semmilyen forma sem felelhet meg a benyomások végtelenségének. hogy érvényesek.”56 Leibnizet foglalkoztatta az „emberi gondolatok ábécéjé”-nek összeállítása. a tökéletes tudás isteni képessége inspirálta: olyan eszközt remélt létrehozni. A dolgoknak nincs meghatározott formájuk. Leibniz szerint a logikai nyelv jelei nem az ideák helyén. helytálló következtetések ellenõrzésére volt hivatott. m. 56 I. mégpedig elvi megfontolások alapján. „Leibniz célja egy olyan logikai nyelv megalkotása. 57 Idézet: i. amelynek segítségével az ember is szert tehet efféle tudásra. A modern logika ezzel szemben eliminálta a környezõ világ tárgyaira és viszonyaira való referencia jelentõségét. hogy Leibniz valós létezõknek kizárólag az individuális szubsztanciákat. 58 Idézet: uo.57 Letett azonban ennek megalkotásáról. de környezetükrõl alkotott képük tisztasága nem azonos. Ebbõl következik. s ebben játszott Leibniz jelentõs szerepet. hanem helyettük állnak. mellyel – akár az algebrában – az alkalmazott jelekkel elvégzett egyszerû mûveletek révén az ismerttõl eljuthatunk az ismeretlenhez. m. hogy milyen mennyiséget jelöl egy adott betû. hogy a világegyetem minden egyes porcikája teremtmények végtelen sokaságának világát tartalmazza […]. azaz a monászokat tekinti. Egyrészt.58 Ne feledjük. nincs feltétlen szükség az elemi fogalmak meghatározására. .Filozófiai és nyelvi reprezentáció a kommunikációtechnológia fényében 219 Törekvéseinek újszerûsége az arisztotelészi logikával – vagy akár Lullus Ars magnájával – való összevetés során tûnik igazán szembe.

amely lehetõvé tenne többféle megközelítésmódot: mint például elméleti. A FILOZÓFIA FELADATA A NYELV TÜKRÉBEN A 20. Atlantic Highlands. gyakorlati. hogy a nyelv a társadalmi érintkezés eszköze. Mint a „könyvtáros” nehézségeit jól ismerõ tudós elme. noha nem az önkényesség. s harmadrészt világba-vetettsé59 Eco utal a hipertextuális elrendezés és Leibniz elképzelése közötti párhuzamra. m.: Humanities Press Inc. amelyek a tudomány rendszerezésével kapcsolatosak. hanem éppen a mindennapi praktikus használattal. melyek a nyelv különféle aspektusaira mutatnak rá.59 Az elemi fogalmak meghatározása és a tudományos ismeretek csoportosítása. a nyelv iránti érdeklõdés – ahogy George F. perspektívát. Megoldásképp „útvonalak” felállítását javasolja. Heidegger ugyanis egyrészt elismeri. m. Vö. i. katalogizálása ugyanarról a tõrõl fakadnak: nevezetesen hogy meg kell határozni bizonyos szempontot. XIX. Leibniz e gondolata visszacseng a 20. 195. amelyet kitüntetettként kezelünk. Sefler rámutatott – olyan mértéket öltött. a másodlagos szóbeliség korában. hogy a kor karakterisztikus jegyének tekinthetjük. S Leibniz pontosan e perspektívák sokféleségére. illetve másfelõl meghatározni. hogy egyáltalán mely területeken érdemes elemi fogalmak után kutatni. a könyvek katalogizálásakor felmerülõ nehézséghez hasonlítja a problémát.. .60 Határozott megfogalmazást nyert a nyelv közösségi karaktere. (1974): Language and the World. „the fabric of our age is to a large extent language-textured”. 265. hiszen csak ezáltal lehetséges egyfelõl különválasztani ismereteinket. A Methodological Synthesis Within the Writings of Martin Heidegger and Ludwig Wittgenstein. másrészt a teoretikus vizsgálódás tárgyaként lehet pusztán meglévõ dolog. 60 Sefler. noha gyökeresen más metafizikai megfontolások alapján. George F. i. Gondolhatunk például Heideggernek a Lét és idõben tett nyelvvel kapcsolatos megjegyzéseire. Leibniz ugyanis nem tartja célravezetõnek a tudományokat csoportokba osztani. a perspektívák. s ilyen esetben önkényesnek tûnhet a besorolás. vagy analitikus célokat megtestesítõ szempontokat. változatosságára mutatott rá a „benyomások végtelenségére” hivatkozva. N. a környezethez való viszonyulás sokféleségével összefüggésben.220 Kondor Zsuzsanna Tanulságosak Leibniz azon megfontolásai. mivel átfedések többszörösen is elõfordulhatnak. században. J. az életmódok. III. században.

Martin (1982): Parmenides. John H. és 79. Martin [1935]: Sein und Zeit. hogy a legelemibb szavak erejét. a szó eredeti értelmében. 73. Frankfurt am Main: Klostermann. In: Plumb. amit egyben a humanista kultúra válságának tekintett. a megértés és a beszéd konstituálja. illetve Heidegger és Gellner munkásságát. Azaz. [1972]: Heidegger’s Conception on Language in Being and Time. J. hogy a mindennapok során felmerülõ fogalmi bizonytalanságokat. „A felfedés a világban-való-lét egy létmódja. hogy gondoskodjék arról a fogalmiságról. „A lét eredendõen szóban adódik”– olvashatjuk a Parmenides címû kötetben. ami azután a maga részérõl látszatproblémák forrásává lesz. s éppoly eredendõen érinti a világot.” (Aler. tudniillik feltáró erejét. hogy a közönséges értelem az érthetetlenségig nivellálja azokat.Filozófiai és nyelvi reprezentáció a kommunikációtechnológia fényében 221 günknek. amelyekkel az ittlét kifejezi magát.62 Ember.) Vö. 113. Heidegger egyértelmûen bírálja a korában meghatározó nyelvfelfogást. 387. aggályokat orvosolja. voltaképp abban határozta meg a filozófia feladatát. Ernest (1964): The Crisis in the Humanities and the Mainstream of Philosophy. Northwestern University Press. 63 Heidegger 1935. Budapest: Gondolat. mely a beszédet és a szavakat valamiféle belsõ tartalom kifejezésre juttatójaként tartja számon. Ezzel ugyanis elfedik a nyelv alapvetõ sajátságát. a benne-létet és Önmagát.]: On Heidegger and Language. Amint már a Lét és idõben megfogalmazást nyert: „elvégre a filozófia feladata mégiscsak az. 220.64 Noha mintegy két és fél ezer év választja el Hérakleitosz.) 62 Heidegger. amit a görög terminológia még látni engedett. A szó erejébe vetett bizalom megingásáról beszélt. helyzetükben mégis felfedezhetünk 61 Heidegger. felelõsségét. „Az ek-zisztencia feltártságát a logosz artikulálja. […] A feltártságot a hangoltság. világunk feltárásának lényegi közege. [szerk. (szerk. S ezen a ponton jut lényeges szerephez a filozófia. tudniillik a nyelv konstituáló voltát hangsúlyozza.”61 A nyelv Heidegger úgynevezett kései mûveiben kirajzolódó fogalma ez utóbbit.): Crisis in the Humanities. In: Kockelmans. amennyiben létünk. ami által a valóság kezelhetõvé válik a gondolkodó elme számára. (Heidegger. Joseph J. megvédje attól. Halle: Max Niemeyer. szó és lét összetartozása elementáris a feltárás és elfedés vonatkozásában. embervoltunknak fontos mozzanata. 387. London: Cox & Wyman Ltd. . 64 Gellner.”63 Heidegger múltba forduló elemzéseivel szemben Ernest Gellner – Wittgensteint is bírálva – a filozófia feladatául épp a verbális kifejezés eszköztárának aktualizálását tekintette. Martin (1989): Lét és idõ.

A tökéletes nyelv évszázadokon keresztül meghatározó eszméje Wittgenstein nézõpontjából e látszatproblémák sarkallta törekvésnek tekinthetõ. Mindannyian fogalmi nehézségekkel küszködtek. sem univerzálisan alkalmazható szabályrendszer – a leibnizi kalkulusról nem is beszélve – nem lehetséges. javaslataival és módszereivel õ távolodik el leginkább az írásbeliség sugallta tudatosan analizáló. Preliminary Studies for the Philosophical Investigations. s sürgetõ feladatnak tekintették a nyelv megújhodását. hogy egzakt módon rögzítsük mindennapi szavaink használatát.65 65 Wittgenstein. 25. Ludwig (1984 [1958]): The Blue and Brown Books. a jól formalizálhatóság. A tökéletes nyelv eszméjét Wittgenstein az újkori tudománnyal hozza összefüggésbe. reflektálatlan igénybõl adódik. IV . a filozófiáról és a tudományokról rajzolt kép mind azt sugallják. amennyiben annak eszményét az egzaktság. máskülönben látszatproblémák hálójába kerülünk. Elégedetlenségük oka is közös: koruk nyelvhasználata nem képes megfelelõen segíteni a világban és a mindennapokban való eligazodást. Ezzel szemben a mindennapi nyelv nem ragadható meg szigorú szabályok és definíciók segítségével. Oxford: Basil Blackwell. a privát nyelv argumentum. félrevezetve használóit. Hérakleitosz az ongi terminológia szerint az elsõdleges szóbeliségbõl az írásbeliségbe való átmenet. valamint 28. idõnként megtévesztve. Heidegger és Gellner pedig az írásbeliségbõl a másodlagos szóbeliségbe való átmenet képviselõjének tekinthetõ. ÚJ KOMMUNIKÁCIÓS KÖRNYEZET – ÚJ PERSPEKTÍVA Noha Wittgenstein is a kommunikációtechnológiában történõ fontos változások korának gyermeke. vagy ha tetszik. hogy a nyelv természetébõl adódóan sem univerzális ábécé. A nyelvjáték fogalma. és a matematika mintájára szabható érvelés határozta meg. tájékozódást. A tökéletes nyelv igénye – szemben a mindennapi nyelvvel – abból a félreértésbõl. spekulatív gondolkodásmódtól.222 Kondor Zsuzsanna némi hasonlóságot: mindhárman egy-egy kommunikációtechnológiai váltóállítás részesei voltak. . Újfajta optikát és attitûdöt javasol: tekintsünk a nyelv mindennapi használatára.

a padozat szilárdsága triviális a mindennapi nyelvhasználat – és tapasztalat – szempontjából.68 Wittgenstein az úgynevezett Kék könyvben is több helyütt leszögezi. Anomáliák akkor keletkeznek. 48. miként tárgyakat is. és ezt a különbséget képes is kifejezni. vagy többféleképpen is használni. hogy a mindennapi nyelv nyújtotta optika helyett találjunk egy másikat. nem sokat tudunk meg annak használatáról – hiszen nem eldönthetõ. hogy valamely szó jelentése használatával jellemezhetõ. Ezt a kétséget fejezik ki a családi hasonlóságot taglaló passzusok. adott helyzetben a neki megfelelõ nyelvjátékot alkalmazva. mint láthattuk. mint egyfajta félreértés: különféle optikák és perspektívák összemosása. m. Azaz a mindennapi tapasztalatnak megfelelõ szilárd padozat esetében a fát gyéren kitöltõ részecskékre hivatkozva e szilárdságot elvitatni nem más. 68 I. és bizonyos értelemben meghatározza egész életünket. bármely szóról beszéljünk is. m. . 59. adott helyzetben való használatával egyezik meg. megfelelõ kifejezésmódok végtelen sokfélesége az egyik oka annak. lehet két-. 65. Olykor azonban felmerül az igény. m. 48. m. ha nem a helyzet megkívánta perspektívát alkalmazzuk. 69 I. 58. A mindennapi nyelv áthatja. Természetesen a nyelvjátékok megragadhatók bizonyos szabályok mentén. a nyelv tökéletesen betölti funkcióját. ugyanakkor megkérdõjelezhetõ az anyagot részecskéire való tekintettel vizsgáló fizika oldaláról. de e szabályok általánosítása már igen kétséges. ami egyben a megfelelõ nézõpontot is jelenti. Ám eme állítással.Filozófiai és nyelvi reprezentáció a kommunikációtechnológia fényében 223 Noha e törekvések reménytelenek. nem a megfelelõ kifejezésmódot választjuk.70 A perspektívák. a nyelvvel kapcsolatos té- 66 I. 67 I.66 Eme más optikák felfoghatók mint más-más nyelvjátékok. m. Wittgenstein. 45. mégsem érthetetlenek. hogy mikor tekinthetünk két használatot különbözõnek. Wittgenstein filozófiával. Így például. metafizikával kapcsolatos megjegyzéseiben sokszor találkozhatunk a mentális/szellemi kényelmetlenség állapotának említésével. Ugyanakkor szavakat.69 Hozzáteszi. lásd továbbá 69. 70 I.67 Azaz. hogy univerzális grammatika megalkotása reménytelen. hogy ez mindig partikuláris használatot jelent. amely egy másik perspektíva számára alkalmasabb.

jelesül képi módozataiban rejlõ lehetõségeket. William M. amennyiben azt szûkösnek és inadekvátnak találja. Ivins Jr. 47. hanem egyáltalán a felvethetõ kérdések horizontját is. m. tökéletes nyelv iránti kutatások nem véletlenek és nem kizárólag tévedések eredményei.71 S itt méltán gondolhatunk William M. Egy helyütt az „általánosság iránti sóvárgásunkról” ír.73 Wittgenstein Platón-kritikája nagyszerûen példázza a kommunikációtechnológiában végbement változásokat. Amint tudjuk. 73 I. . Budapest: Atlantisz. ami a tudomány általános módszerére utal. Wittgenstein számos nyelvvel. analizáló megközelítést kritizálta például a Filozófiai vizsgálódásokban74 is. e perspektívák összekeverésének eredményei. 46. (2001): A nyomtatott kép és a vizuális kommunikáció. mert nem volt képes a részleteket megfelelõ pontossággal reprodukálni. Wittgenstein megjegyzéseibõl kiderül.. §. 79. lassan homályba borítva a kifejezés más. hanem egyfelõl a különféle perspektívák iránti igény megfogalmazódásai. amely természete szerint az általánosságokat és hasonlóságokat emelte ki. megjegyzésére. Wittgenstein kritikai megjegyzéseivel: Wittgenstein. másfelõl. Platón az elsõdleges szóbeliségbõl az írásbeliségbe. Ezzel voltaképp a korábbi nyelvfilozófiai vizsgálódások helytelenül megválasztott horizontjára hívja fel a figyelmet. m. 18. míg Wittgenstein az írásbeliségbõl a másodlagos szóbeliségbe való átmenettel szembesült. 91. 72 Ivins. A nyelv mûködésének kulcsát nem a nyelv kvázielemeinek elemzésében kell keresnünk.72 E technikai meghatározottság a verbális kifejezés túlsúlyát eredményezte. Budapest: Enciklopédia. anomáliákat a modern tudományeszmény térhódításával magyarázza. Jr. 60. Ludwig (1992): Filozófiai vizsgálódások. amely szerint a nyugati filozófia megfelelõ technika híján általánosságokban gondolkodott. Az apró részletekkel való bíbelõdés helyett a nyelv jelenségét tágabb kontextusba helyezve igyekszik annak mûködését megvilágítani. Platón a nyelv egyszerû elemein keresztül igyekezett az igaz ismeretet megragadni. hogy a különféle nyelvkritikák. 74 Vö. 71 I. Wittgenstein pedig épp ezt a részekre bontó. Mindazonáltal a gondolatartikuláció eszközei – tehetjük ma hozzá – jelentõsen befolyásolták nemcsak a válaszok.224 Kondor Zsuzsanna vedéseket. a korábbi próbálkozások voltaképp az apró részletekben vesztek el. 62.

áthagyományozása technikailag megoldódni látszott. kétségei rávilágítanak bizonyos elõfeltevésekre. megjegyzése az írott szó világára történõ implicit reflexió: az elméletnek a mindennapi gyakorlattól való eltávolodását illetõ kritika. vagy az eleven hangot közvetíteni képes technológiák megjelenésére. Évszázadok intellektuális erõfeszítése során a nyelvi reprezentáció egyre inkább az írott szöveg kívánalmaihoz idomult.Filozófiai és nyelvi reprezentáció a kommunikációtechnológia fényében 225 modern tudománnyal75 kapcsolatos észrevétele. javarészt implicit reflexiók. aprólékosan szõtt fogalmi háló alakult ki a világ megragadására. elvont. Létrejötte és fejlõdése hosszasan az eleven diskurzushoz kötõdött. * * * Az emberi nem.76 S a filozófia figyelme is a mindennapok régi-új. A fotó jelentõségérõl és a képi világtól való gondolati eltávolodás kapcsolatáról lásd Ivins már idézett mûvét. illetve a technikai változásokat követõ. 76 Gondoljunk a fénykép megjelenését követõ technikai újításokra. s megtéve az elsõ lépéseket az egyre tökéletesedõ multimediális reprezentációs lehetõségek világának megragadásához. A 19–20. Wittgenstein hagyatéka így méltán válhatott számos újabb keletû diszciplína inspiratív forrásává. Wittgenstein próbálkozásai egyfajta szakítást jelentenek az írásbeliség diktálta hagyományokkal: példázatai. új távlatokat nyitott a nyelvi reprezentáció számára. amelyek évszázadokon keresztül meghatározták nemcsak a nyelvrõl. In: Synthese. 75 Lásd például Wittgenstein. A filozófia történetében jól nyomon követhetõk az apró lépések. hanem a valóságról alkotott elképzeléseinket is. század fordulójától egymást követõ újítások a kommunikációtechnológia területén a mindennapokat. ismerõs s mégis ismeretlen jelenségei felé fordult. amely a nyelv akusztikus fenoménjét sikeresen rögzítette. s az eleven helyzetet már nem csak verbálisan közvetíteni képes médiumok hajnalán.és egyedfejlõdés során a nyelvi reprezentáció igen hatékony és további fejlõdést implikáló kifejezésmódnak bizonyult. mintegy megteremtve annak feltételeit. kijelölte a kérdésfeltevések irányultságát. Az alfabetikus írás. a közvetlen tapasztalatokat tették apró lépésenként hozzáférhetõvé az írott nyelv kényszerû közvetítése nélkül. hogy hagyományos problémák új megvilágításba kerüljenek. alkalmazkodva a kor kihívásához. Ludwig (1967): Bemerkungen über Frazers The Golden Bough. 233–253. . Az ismeretek megõrzése.

. S e tudáseszmény változásait sehol sem lehet jobban érzékelni. hogy a történelem során hogyan birkó- * A tanulmány elkészítését az OTKA a T042530 és T046261-es számon támogatta. a matematikusok és a zsarnokok megoldották õket (bár talán nem teljesen). mondhatni. Olyan szimbólummá. (Michel Foucault: A végtelenbe tartó nyelv) …Persze néhol meglátszik a kispórolás a hanyagság. Alfred Hessel klasszikus könyvtártörténeti munkájában a kezdetektõl az 1950-es évekig áttekintette. amely nemcsak állományát tekintve. Az undok tökéletesség így hálisten résekkel teli módokkal menekvésre-cselekvésre… (Petri György: Demi sec) TUDÁSESZMÉNY – KÖNYVTÁRESZMÉNY Az írásbeliség megjelenésével a Könyvtár vált a nyugati kultúra egyik legfontosabb jelképévé. mint éppen a könyvtár funkcióinak – külsõ jelekben is megmutatkozó – átalakulásában.A posztkritikai tudáseszmény és az „elég jó” könyvtár* Békés Vera A könyvtárak két fõ nehézség elvarázsolt kastélyai. megjeleníti a világ elfogadott szemléletét és a kor tudáseszményét. megtestesíti. hanem felépítésében és belsõ elrendezésében is minden korban kifejezésre juttatja. Tudjuk.

azokat a váratlan (vagy nem azt várt) feladatokat.1 S miközben a könyvtárak mûködtetõi az uralkodó ideálnak megfelelõ megoldást találnak a régi gondokra. tárolni. egyben elõkészítik a jövendõ számára azokat a súlyos (de elõre nem látható) problémákat.A posztkritikai tudáseszmény és az „elég jó” könyvtár 227 zott meg ez az intézmény a maga alapvetõ feladataival: az információ gyûjtésével. valamint a hozzáférés biztosításával. Alfred (1959): A könyvtárak története. hogy elméletileg és gyakorlatilag is megoldja a belsõ szervezet korábban ismeretlen problémáit. az – közelebbrõl vizsgálva – nem más. ezeket a maradandó információkat – mint valami konzisztens tartalmat – összegyûjteni. 103. Azt találta. Sürgetik. melyeket éppen az óhajtott és bekövetkezett változás hozott magával. az állomány gondozásával és tárolásával. Helyesebb tehát azt mondani. mely szerint a megismerõ szubjektum képes elfogulatlan kritikai megfigyelés útján objektív. hogy uralkodó tudáseszményünk alapvetõ felülvizsgálatra szorul. mint a különbözõ tudáseszmények küzdelmének történelmi állása. szervezési reformokat. A POSZTKRITIKAI TUDÁS FOGALMA A filozófiában régóta jelen van egy markáns áramlat. rendszerezésével. mindenekelõtt az episztemológiai individualizmussal és azzal a végsõ soron reflektálatlan kritikai objektivizmussal. hogy a könyvtár mint szimbólum egyszerre legalább két korszak – filozófiai vitákban is megfogalmazott – tudáseszményét tükrözi. Vagyis: mindig az újabb korszakra várt. amelynek követõi úgy látják. a másik pedig ellenzéki vonulatként van jelen – éles konfliktusban állnak egymással. . 1 Hessel. Éppen ezért pontosabb talán úgy fogalmazni. hogy amit a nyugati kultúra könyvtára megtestesít. folyamatosan gyarapítani és szükség esetén frissíteni. illetve kontrolljával. hogy nézzünk szembe végre a karteziánus szemlélet eredendõ fogyatékosságaival. Budapest: OSZK–KMK. s ezek az eszmények – melyek közül rendszerint az egyik uralkodik. azaz minden szubjektivitástól mentes ismeretekre szert tenni. melyek a jelen eszmények megvalósításából fognak fakadni. hogy legalábbis a középkor letûnte óta a könyvtárak fejlõdését világosan felismerhetõ ritmus jellemzi: a könyvtár funkcióiban bekövetkezett tartalmi változások rendre megelõzik a kezelési.

sz. racionalista kritikai objektivista képét. felhasználása és egymással történõ megosztása.” Nyíri J. Nonaka. melynek vitatása néhány évtizede még úgyszólván a filozófusok magánügye volt.: Géró Katalin (2000): Knowledge management – múló hóbort avagy a jövõnk? In: Könyvtári Figyelõ.): A huszadik század szellemi körképe. melyet a fenti értelemben posztkritikainak nevezett.2 A 20. Hirotaka (1995): The knowledgecreating company – how Japanes companies create the dynamics of innovation? Oxford: Oxford University Press. úgy tûnik. Ikujiro–Takeuchi. Személyes tudás koncepcióját. melynek megvalósítása ma elsõrendû termelési követelmény. információ és tudás hatékony feltérképezése. hanem a rendelkezésre álló adatok. amit valaki a rendelkezésére álló források elemzése során végiggondol. (szerk. ahogy Nyíri J. Kristóf emlékeztet erre: „…a bölcsészet terén a tizenkilencedik század végére az információnak mind értékelése. a tudás fogalma maga vitatottá vált. A kihívás ma ugyanis elsõsorban nem az információhoz. illetve teljesen figyelmen kívül hagyták. Csakis tudásközösségek képesek úrrá lenni az információrobbanás keltette túlterheltség és áttekinthetetlenség következményeként beálló bizonytalanságon és zavaron. mind kifejezése problematikussá lett.. In: Sándor Iván et al. . A változás persze már korábban kezdõdött. hogy Polányi reflexiója a megismerõ személyes részvételének kiküszöbölhetetlen és döntõ szerepére 2 Vö. század közepén a neves természettudósból társadalomfilozófussá lett Polányi Mihály a tudományos megismerés új – méghozzá részletesen kidolgozott – antiobjektivista modelljével jelentkezett. Az új ismeretelmélet kidolgozása tehát.228 Békés Vera A legutóbbi években az információs technológia robbanásszerû fejlõdése. megért és a saját fogalmi struktúrájába építve – kulturálisan is meghatározott – tapasztalatainak és ismereteinek környezetébe helyezve hasznosít. mára a szó szoros értelemében olyan gyakorlati programként jelentkezik. Világossá vált az is. valamint az ipari termelés szervezeti formáinak radikális átalakulása. az ismerethez való hozzáférés. (46) 1–2. és képes másokkal meg is osztani. Most viszont egyre többen ismerik fel a posztkritikai ismerettan jelentõségét. Pécs: Jelenkor Kiadó. […] a lineáris fogalmazásmódot elégtelennek kezdték érezni sok évvel azelõtt. gyakorlatilag is idejétmúlttá teszi a tudás e klasszikus. Kristóf (1995): Hálózat és tudásegész. értelmezése. mintsem valamely alternatív fogalmazásmód technológiai lehetõségei megjelentek volna. Az úgynevezett knowledge management irodalom kidolgozói és legmarkánsabb egyéniségei tudáson olyan strukturált adatokon alapuló információt értenek. a kortárs filozófusok többnyire elutasították.

hit társadalom. ami várakozásaink szerint meghatározatlan módon megmutatkozik majd a jövõben. amely a jövõ – jelenbõl nézve beláthatatlan – természetét és a megismerõnek a váratlansággal való (szükségképpeni) szembesülését egyaránt számításba veszi. hangsúlyozta Polányi. „A tudás hallgatólagos összetevõje nem valami misztikus elem: nincs benne semmi. In: Uõ: Tudomány és ember. mint amirõl éppen képesek vagyunk artikulált formában (verbálisan) számot adni. Nem a tudást.5 A tudáseszményben manapság tapasztalható változások úgy tûnik. mint a valóság definíciójának egyik legfontosabb elemét: „ Valóság az. In: Polanyiana. Oxford University Press. . Polányi ilyen új szerepére Géró Katalin hívja fel a figyelmet: Géró 2000. hogy Polányi váratlanul az utóbbi évek egyik vadonatúj mûfajának. 10. spontán módon alátámasztják a posztkritikai tudás elméletét.” 4 Polányi 1997. 11. Ikujiro–Kazuo. amikor – korát messze megelõzve – a tudásnak egy új típusú ideáljával állt elõ. A tudományos döntések természete. egyaránt hordozzák a tévedés veszélyét és a helyes döntés reményét. Sõt a jövõnek ezt a jelenbõl szemlélt meghatározatlanságát Polányi úgy tekinti. Budapest: Atlantis.”4 Éppen ebbõl az intranszparabilitásból következik.kfki. Tudásunk mindig többet foglal magában. olyannyira. Oxford. hanem a tudásról vallott hagyományos eszményképünket nyilvánította érvénytelennek. s a tudás e többletet hordozó. I: 11–12. hogy a valóság meghatározatlanul áramló tapasztalati jelenségeit mint valamilyen alakzattal bíró egységet észlelhessük. csakhogy sohasem az éppen szóban forgó megismerõ tevékenység folyamatában. ami elvileg sem lenne explicitté tehetõ. hogy a cselekvõ jövõre vonatkozó döntései mindig rejtenek kockázatot. hogy lehetséges eseményeket prognosztizálhassunk.pdf).6 3 Polányi Mihály (1994): Személyes tudás. Georg von–Nonaka. Polányi Mihály (1997): Tudomány. és egyebek között arra is. Budapest: Argumentum.hu/~cheminfo/polanyi/02_12/14ujdonsag. Ichijo (2000): Enabling Knowledge Creation: How to Unlock the Mystery of Tacit Knowledge and Release the Power of Innovation. 5 Bõvebben kifejtve lásd Békés Vera (2002): Az újdonság jelei. az – egyelõre kiszámíthatatlan horderejû – Knowledge Management irodalomnak az egyik leggyakrabban idézett szerzõjévé vált. 1–2: 143–166 (http://www. hallgatólagos összetevõje a megismerés-megértés minden egyes aktusában létfontosságú szerepet játszik: ez tesz képessé bennünket arra. 6 Lásd például: Krogh.A posztkritikai tudáseszmény és az „elég jó” könyvtár 229 nem kérdõjelezi meg az emberi megismerés lehetõségét.3 Polányi valóságképünk új szellemû újrafogalmazását is javasolta.

In: The Australian Library Journal. 410.3/full. (http://www. objektumok egyre bõvülõ tömegét. mint önmagában megálló. 229–243. E szakaszolás szempontjai többé-kevésbé (de nem feltétlenül minden tekintetben) egyeznek egyéb – például a premodern–modern–posztmodern korszakolás kritériumaival.htm.7 Polányi elméletében az újkori racionalitás tudáseszményének forrása lényegében egy Ágostonig visszakövethetõ hagyomány. In: Polányiana.html). (http://members.. Chicago: University Of Chicago Press. (1992): Library and Information Science. Kruk. London: Taylor Graham. Blaise (szerk. (Az MTA-n 1999-ben elhangzott elõadás. Empirical and Theoretical Perspectives.230 Békés Vera A továbbiakban arra teszek kísérletet.): Conceptions of Library and Information Science: Historical.au/publishing/alj/52. T wo Paradigms. Radford. Miksa 1992.com/ ClintonGreen/universal. sz. and the Fantasia of the Library: Conceptions of Knowledge and the modern Library Experience. Hit és ész viszonya Polányi Mihály tudományfilozófiájában.8 TUDOMÁNYOS INFORMÁCIÓ ÉS DOKUMENTUM VISZONYÁNAK KÜLÖNBSÉGEI A KRITIKAI ÉS A POSZTKRITIKAI SZEMLÉLETBEN A modern kori könyvtárról vallott elképzelések és gyakorlati megvalósulásuk hátterében tisztán kivehetõ a tudás – uralkodó – kritikai objektivista (pozitivista) szemlélete.phil-inst. In: The Librarian Quarterly. sz.alia. (1992): Positivism. In: Vakkari. Bernhard: The Book – and Beyond.) In: http://nyitottegyetem. (53) 3.org. Gary P . melynek kibontakozása a pozitivista elvekre alapozott modern természettudományok kialakulásának idõszakára esik. . Eszerint az információt alapvetõen szöveges formában tárolt tartalomként fogják fel. Budd. folyamatos növe7 Kruk. John M. Miroslav (2003): Truth and Libraries. Fabian. Miksa.html). Francis L. 8 Lásd részletesebben Polányi hit és tudás viszonyának történeti alakulásáról vallott felfogását elemzõ írásomat: Békés Vera (2000): „Cogito ergo credo”. Miroslav (1998): The internet and the revival of the myth of the Universal Library. Foucault. (62) 4.9 Az egyenes vonalú. osztályozható és rendezhetõ tárgyak. tárolható.html). Kruk 1998. hogy megmutassam: a posztkritikai tudás fogalmának segítségével három nagy korszakra tagolhatjuk a tudáseszmény változását követõ könyvtáreszmény átalakulásainak történetét is. s úgy tekintik. (48) 2. s a totalitárius társadalmak bukásával (valamint a logikai pozitivizmus kudarcával) zárul. In: Library Quarterly. Pertti–Cronin. (1995): An epistemological foundation for library and informationscience.text/kruk. 9 Bõvebb fejtegetéseket találhatunk errõl a könyvtárelmélettel foglalkozó legújabb irodalomban például: Radford 1992. (65) július: 295–318. In: The Australian Library Journal.kfki. 1–2: 123–133 (http://www.tripod.hu/ ~cheminfo/polanyi/0012/bekes.hu/kmfil/kmkt/ fabian_tlk.

melyeket a szöveg önmaga és eredeti szûkebbtágabb környezete között megosztva õrzött. töredékesen) mindazokat az információkat. legfeljebb nyomokban. a régi (elavult) kiadások sem önnön tartalmuk szükség esetén lecserélhetõ hordozói csupán. felülbírálja és – ami jelen szempontunkból a legfontosabb –: rendszeresen selejtezi is a tárolt tudományos információt. amely az információt egy késõbb született technológia segítségével valamilyen szempontból korszerûbb hordozón tárolja. mondhatni. Posztkritikai felfogásban a tudás növekedését nem lehet egyetlen egyenes vonalban megrajzolni. hogy a dokumentum maradandó információi nem sérülnek). A modern avagy kritikai korszak értékrendjében egy-egy régi dokumentum elsõsorban mint egyedi ritkaság. Ennek megfelelõen a jól képzett könyvtáros. hogy a tudományos kutató az idõrõl idõre felmerülõ újraértelmezés igényével bármikor bizalommal fordulhasson hozzájuk. A könyvtárban összegyûjtött és tárolt eredeti kéziratok és õsnyomtatványok nem pusztán kincset érõ egyedi ritkaságok. A könyvtárnak az így tekintett forrásmûveket tehát. eredeti kontextusával együtt kell megõriznie. de mint (tudományos) információ hordozója egyre avuló. elsõsorban azt az információt rögzíti. sõt. A posztkritikai tudat számára ezzel szemben a prototípus (potenciális) információs értéke az idõk során nem csökken szükségképpen. s ez megváltoztatta az állomány státusának megítélését is. akkor a kópia . amelyet a másolat megrendelõje relevánsnak (azaz: „még mindig korszerûnek”) tekint.és idõbeli) dimenziója egyaránt fontos információt hordozhat. pusztán idõleges értéket jelentett. hogy tartalmazni fogja (erõsebb megfogalmazásban: nem is tartalmazhatja. Amikor a régi dokumentumok relevánsnak ítélt tartalmát új hordozóra másolják. kritikát gyakorol az állomány fölött: folyamatosan ellenõrzi. »a tartalomhoz« képest. esetlegesen.A posztkritikai tudáseszmény és az „elég jó” könyvtár 231 kedést mutató tudás eszményének szellemében a modern könyvtár mûködtetõi a naprakészség szempontjából tökéletességre törekszenek. melyeknek minden (tér. Az a kópia. hanem történetileg is meghatározott prototípusok: olyan dokumentumok. hordozóról hordozóra. amennyire csak lehetséges. korlátlanul (vagy szinte szabadon) konvertálhatónak tekintik. vagyis mint vagyontárgy lehetett értékes. Minthogy pedig a dokumentum szövege a modern szemlélet szerint másodlagos a bennefoglalt információhoz. ezért az idõszakos selejtezések után a megtarthatónak ítélt állományt is (azzal a meggyõzõdéssel. Arra azonban nincs garancia. hanem éppenséggel növekedhet is.

hogy ezen eredeti kontextuális információk között van-e. Michaelis. D. Az õrgróf. teljesítette ugyan a kérést. hogy egy-egy szövegritkaság milyen különbözõ szempontból érhet kincset. Michaelis egy héber bibliakódexet kéretett kölcsön használatra Kasselbõl. textológiai) elemzésen alapuló újraértelmezésével megteremtette az újkori hermeneutika alapjait. a szöveg mint objektum konvertálható tartalmára irányul. vö. amelyet fordulatot teremtõ kulcsmûként tartanak számon mind a történeti. kiad. melyik fog váratlanul fontosnak bizonyulni. a württenbergi fejedelmi könyvtár rendkívül értékes bibliagyûjteményébõl. Johann David (1770–1771): Das Mosaische Recht mit Berücksichtigung des Spätern Jüdischen. Hessel említ egy esetet. amikor 1767-ben a göttingeni professzor. tanítványai között találjuk a filológiai hermeneutika olyan alakját például. hogy Michaelisnek a kérdéses idõben készült éppen az a nagyszabású munkája. a héber kódexhez. A munka. hiszen az archiváló szándék mindenekelõtt a textus. 485. a kritikai objektivista szemlélet számára általában fel sem szokott merülni. 1846–48). a kéziratot egy szakasz huszár fedezete alatt vitette Göttingenbe. mint August Schlegel. s ha igen. In: Uõ: A történelmi világ felépítése a szellemtudományokban. És valóban. ám féltve a drága ritkaságot. Dilthey. Budapest: Gondolat. nem más. hogy a nevezett göttingeni professzor. de talán megvilágítja.232 Békés Vera készítõi számára már észlelhetetlen az eredeti kontextus jelentõs része. amely az eredeti bibliai szövegek filológiai (ma inkább úgy mondjuk. például egy newtoni mechanikáról írott egyete- 10 Michaelis. mint a „Mosaisches Rechts”. . Azt is tudjuk. mind a jogfilozófiai. mondjuk. Tegyük ehhez hozzá. hogy minél közelebb kerülhessen a forrásmûhöz. J.: Berlin. mind pedig a hermeneutikai gondolkodásban.10 Az információ kontextuális veszteségének veszélye mint elvi probléma. merthogy ismeretének birtokában esetleg lényegesen módosítanunk kellene a vizsgált szöveg – s rajta keresztül akár egész elméletek – éppen érvényben lévõ értelmezését. amelyhez feltétlenül szükségesnek tartotta. nem pusztán bibliofil szenvedélybõl vizsgálta a különleges kéziratot. Württenberg fejedelme. századból való. Õ volt ugyanis az egyik kezdeményezõje annak a maga korában forradalmian új módszernek. Az MTA Könyvtárában megtalálható példány – amint a katalóguscédulán olvasható – eredetileg Eötvös József magánkönyvtárából származik. Márpedig még elvileg sem jósolható meg. melyen dolgozott. (2. Az alábbi példa a 18. Wilhelm (1974): A hermeneutika keletkezése. A kritikai objektivista felfogásban.

Az a posztkritikai igény.11 akkor nyilvánvalóvá válik.” Nyíri 1995. hogy valamely elméletet az eredeti szöveghez visszanyúlva. NEM UNIVERZÁLIS. CSUPÁN „ELÉG JÓ” A könyvtárakról szóló szakirodalomban az elektronikus. és egyben valóban fantasztikus fejlõdésébõl gyakran vonnak le a „kõ könyvtárakra” nézve szomorú. általában nem több hóbortos ötletnél vagy fölösleges filologizáló idõpocsékolásnál. mint maga az eredeti „Principia”. a tizenkilencedik század végére az írott szövegek egységes világának mítosza haloványulni kezdett. az eredeti kiadás valamelyik példányát) is megvizsgálva lehet és kell újraés újraértelmezni – nos. A POSZTKRITIKAI TUDÁS ESZMÉNYI KÖNYVTÁRA NEM TÖKÉLETES. mint bármelyik korszerûbb hordozóra felvitt kópiája. de a kutatók szempontjából hallatlanul fel is értékelõdik. hogy a „kõ könyvtárak” szerepe az internet korában nemhogy nem szûnik meg. Ebben a megközelítésben az olvasat lesz a kulcskategória. s így „átlátunk az írott szövegek egységes világának mítoszán”. Az elsõ jelentõs figura. mint az újraértelmezés kimeríthetetlen forrása – legalábbis potenciálisan – mindig több információt tartalmaz. . 199. mindez egy kritikai pozitivista álláspontról tekintve. hogy a teljesség és 11 „…a nyomtatott anyagok tömegének roppant növekedésével. virtuális könyvtárak rohamos. sõt végzetes következtetéseket. és a forrásmûvet magát (s amennyire lehetséges. A posztkritikai felfogásban viszont az újraértelmezés igénye a kontextusok változásával bármikor felmerülhet. viszont igen derûlátók a világháló jövõbeli szerepével kapcsolatban. aki átlátott ama mítoszon.A posztkritikai tudáseszmény és az „elég jó” könyvtár 233 mi tankönyv szükségképpen több releváns – kevésbé redundáns és fõként „jobban rendezett” – információt tartalmaz. hogy napjainkban a „kõ könyvtár ” fenntartója nem kell. merev struktúrát fogjuk fel. Nietzsche volt. a tudás fokozódó komplexitásával. Ha a posztkritikai tudáseszmény jegyében a tudást többé már nem mint szilárd. Ám – egyéb tapasztalataink fényében – nem kell túlságosan meglepõdnünk azon a látszólagos paradoxonon. s nem függetlenül a távíróra alapozott napilap befolyásától. Ennélfogva tehát az eredeti dokumentum mint információs lelet.

messze az eredeti jelentéskörén túl is kiválóan alkalmazható. 139. valamint a kreatív tudományos munkának. az õ gondoskodására szoruló másiknak – még olyankor is. Donald W . s az „elég jó”. m. és folyton-folyvást változnak. Budapest: Animula. ahol – Winnicott szavaival – „a folyamatosság átadja a helyét az összefüggésnek”. a szükséglethez való emberi alkalmazkodást a tökéletlenségek jellemzik. Itt tesz szert (vagy nem) a kisgyermek arra az õsbizalomra. 100.14 12 Winnicott. lényegüknél fogva kiszámíthatatlanok. mint interaktivitást kifejezõ.13 Általánosabb értelemben tehát „elég jó” valami vagy valaki. mely sajátja a vallásnak. . viszonykategória. A „potenciális tér ”. neki kiszolgáltatott. amelyre támaszkodva képes lesz sikeresen elsajátítani anyanyelvét és kultúráját. m. és megbízhatóan az marad hosszabb távon is. „[A] tökéletesség a gépekhez tartozik. Donald W .) 14 I. azt.” – indokolta újfajta mércéjének bevezetését a brit pszichoanalitikus. látni fogjuk. Winnicott.” (I. és ez fennmarad a késõbbi élet folyamán abban az intenzív élményben. amellyel kapcsolatban nem merül fel a kérdés. a „potenciális tér ” pedig magának a potencialitásnak az a virtuális tere. ha képes (és hajlandó) potenciális teret biztosítani egy tõle erõsen függõ. melyekre mindkettejüknek reagálniuk kell. alkotja a csecsemõ élményvilágának túlnyomó részét. az imaginatív életnek. Ennélfogva az anyai gondoskodás által megteremtett potenciális tér egyben a kulturális élménynek mint olyannak a keletkezési helye is.12 akinek „elég jó anya” [good-enough mother] elgondolása alapvetõ változásokat hozott a csecsemõ. In: Uõ: Játszás és valóság. ha a külsõ körülmények. amelyen belül minden résztvevõ számára optimálisan vagy ahhoz közeli módon kezelhetõk ezek a folyamatosan változó. 14. A könyvtár akkor felel meg a posztkritikai tudáseszménynek. Winnicott másik leleménye. hogy vajon egy belsõ vagy egy külsõ (másokkal megosztható) valósághoz tartozik-e. szintén igen elterjedt fogalom: eredetileg a csecsemõ elsõdleges tapasztalatszerzésének színterét jelöli. (1999): A kulturális élmény helye. 13 A potenciális tér tehát: „Az élményeknek az a köztes tere.234 Békés Vera tökéletesség – bevallottan elérhetetlen – eszményét kergesse. határozatlan és átláthatatlan helyzetek.és gyermeklélektanban. amelyek a facilitáló környezet lényeges minõségét képviselik. ahol az anya–gyermek interakciók születnek és zajlanak. ha pusztán „elég jó” könyvtárrá válik. Az „elég jó” azt a – pontos kritériumokkal körül nem határolható – értéksávot jelenti. mûvészeteknek.

s olykor (túlságosan gyakran) megsemmisíthetik természeti vagy háborús katasztrófák.) Budapest: T-T wins. Minthogy véges megismerõképességgel lehetetlen elõre látni. hiszen a könyvtár fizikai és gazdasági korlátai miatt az állományban rendszeresen szelektálni kényszerülnek. olykor ellehetetlenítik olyan külsõ tényezõk. Éppen ezért nem könnyû elõrelátóan fenntartani egy „gondoskodó környezetet” az olyan kutatói igények kielégítésére. ahol csak homályos sejtéseink lehetnek arról. mi 15 Lichtenberg. amelyek még csak a jövõben fognak – esetleg – keletkezni. Az elég jó kutatókönyvtár eszménye azonban elsõ meggondolásra éppoly teljesíthetetlennek tûnik. nem képes ma megmondani. két okból is: az elsõt nevezhetjük a jelen intranszparabilitásából és ismereteink aluldeterminált voltából adódó – Polányi által megállapított – kockázatnak. mint a tökéletes könyvtáré. bizonyosan felismerni a jövendõben fontossá váló tendenciákat. Lichtenberg egyik aforizmája juthat eszünkbe: „Az asztronómus. Georg Christoph (1995): Aforizmák. 108. ha ez hiány a katalógusban legalább észlelhetõ. jövendõre vonatkozó kikövetkeztetésünk sikere annál bizonytalanabb. A kutató mindazonáltal nagyobb bizalmat érez egy olyan könyvtár iránt. .A posztkritikai tudáseszmény és az „elég jó” könyvtár 235 A posztkritikai igénynek megfelelõ könyvtárnak ebben az értelemben nem kell tehát sem a tökéletesség. mint az olyan könyvtár iránt – legyen az mégoly modern és kényelmes –. mint a szigorú gazdasági megszorító intézkedések. aki évszázadokkal elõre percnyi pontossággal megállapítja egy holdfogyatkozás idejét. A másik korlátozó ok gyakorlati körülmény: egy könyvtár mûködését nehezítik. azt vajon megláthatjuk-e…”15 A tudományos kutatás jövõbeli eredményeivel kapcsolatban ez az intranszparabilitás-probléma fokozott nehézséget jelent. nyomon követhetõ. (Tatár Sándor fordítása. Márpedig a keresõ-kutató érdeklõdés bakugrásait nem lehet elõre kiszámítani. tehát „külsõ” okokból hiányos az anyag. minél több információ áll rendelkezésünkre. sem pedig az univerzalitás (amúgy teljesíthetetlen) követelményeinek megfelelnie: elegendõ (bár ez egyáltalán nem kevés) „elég jó”-nak lennie. hogy ha holnap lesz holdfogyatkozás. a politikai-hatalmi átrendezõdések. amelyben ugyan gazdasági vagy politikai.

ami állományba be sem került.4.) Budapest: Gondolat. ha egy könyvtár vezetése csak valamilyen szempontból igyekszik azt elérni. mint az olyan iránt. a nagyvilágtól távol esõ olasz kisváros teljesen átlagos közkönyvtára is lehet „elég jó”. . Itt a mégoly korszerûtlennek tetszõ állományra is úgy tekintenek.: Az alessandriai könyvtár: egy kísérlet.és folyóirattömeg korpuszából adódó.16 A tökéletességre törekvés szükségképpen kudarccal fenyeget akkor is. az információt nyíltan korlátozó könyvtár iránt. hogy addig felfedezetlen. 17 Eco. A kutatók számára alig van kevésbé használható valami. illetve amit – fölöslegesnek (vagy károsnak) ítélve – kiselejteztek onnan. hogy ez a korlátozás igen bosszantó. Ezzel szemben a „csupán elég jó” könyvtár állománykezelési gyakorlatára mindig is jellemzõ lesz egyfajta – a modern buzgalom apasztási tempóját lassító – lomhaság. olyan egészen speciális témában is.17 Az elég jó könyvtárra jellemzõ tehát egyfajta. hogy a könyvtár potenciális hírnevét éppen aktuális „maradisága” révén alapozza meg: hiszen még az is kiderülhet. ahol a tiltott mûvek be sem kerültek a katalógusba. Umberto (1992): Hogyan írjunk szakdolgozatot? (Klukon Beatrix fordítása. mégis több bizodalma volt az ilyen. a mai szemlélet számára viszont értékes közvetítõ források. mint mondjuk. mint egy olyan modern szakkönyvtár. Éppen ezért. mint egyfajta kockázatos befektetésre. ahol éppen ezért – hely és egyebek hiányában – rendszeresen „frissítõ” szelektív nagytakarítást végeznek. Umberto Eco diplomamunkájukat készítõ és kezdõ kutatók számára írott kézikönyvében kiváló példát találunk arra. s csak kivételes esetben folyamodhatott a kezdõ kutató efféle engedélyért. világraszóló ritkaságokat õrzött meg. hogy nem selejtezett le olyan. pusztán azzal. melynek állományát a fenntartói igyekeznek tökéletesen naprakészen tartani. Ilyen példák soráról számolt be a nemzetközi bibliográfiai adatbázisok szakértõje.236 Békés Vera az. Gyûjtõmunkájuk során Európa számos nagyobb tudomá- 16 Az idõsebb korosztály még jól emlékszik a „szocialista könyvtárak” hírhedt „Z” kategóriájára: a politikai okokból zárolt. fej. Michael Smethurst. csak fõigazgatói külön engedéllyel olvasható könyvállományt jelölték így a katalógusban. III/2. Annak ellenére. hogy akár Alessandria. könnyen elõfordulhat. az olasz barokk traktátusszerzõk metaforafelfogása. a könyv. a harmincas években született kézikönyveket. olykor felháborító volt. melyek a modern kor kritikai nézõpontjából évtizedeken át teljesen elavultnak minõsültek. az újrarendezõ szándéknak ellenálló saját tehetetlenség. és képes kellõ „potenciális teret” biztosítani a kezdõ kutatónak.

(Consortium of European Research Libraries.] [1947]: Továbbképzés és demokrácia. hiszen jól tükrözik a kulturális mozgalmak európai szétsugárzását. hogy megtalálható az illetõ helyen. A Kemény Gábor szerkesztette. a magyar Vallás. véletlenszerûen – bukkantak olyan gazdag. Jelentõs leletnek számítanak az ilyen könyvtárakban még fellelhetõ mûvek. mint az eredeti nyelven.htm. hogy csak nagyon kevesen tudtak róla eddig” – így vezette be az írást az újraközlõ Hajnal-kutató. In: Kemény Gábor [szerk. olyanokkal. 347–369). évkönyvek. Hajnal István történelemszociológiája.18 Éppen itt. amelyrõl általában nem közismert. a könyvtárak mindennapi gyakorlatában kap egészen konkrét. 1830 elõtti. mely szerint a tudás fejlõdése nem egyenes vonalú. . brosúrák. Szabó Árpád. Dienes László vagy Wagner Lilla. s még igencsak favorizált Lakatos Imrének egy-egy – a maga nemében pótolhatatlan – írása. Michael (1995): Az Európai Tudományos Könyvtárak Társulásának munkája a retrospektív katalogizálás terén.) In: Könyvtári Figyelõ. In: Harmadik part. Ilyen – nemzetközi érdeklõdésre is számot tartható fontos lelet például az 1947-bõl származó. modern társadalom címû munkáiról van szó. melyben egymás mellett sorakozik többek között az éppen még megtûrt Hajnal Istvánnak és a teljes marxista fegyverzetben tündöklõ. Rendkívül érdekes és váratlan forrásanyagként nyerhetnek új jelentõséget egyes. (tavasz). rég selejtezésre ítélt. Fontosak az ilyen munkák korabeli fordításai is.20 „Természetes.és Közoktatási Minisztérium kiadásában napvilágot látott Továbbképzés és demokrácia címû tanulmánykötet. a haladás nem falszifikáló (a popperi értelemben). Így például meglepetéssel tapasztalták. Salgó Ágnes fordítása. huszonöt tanulmányból összeállított kötetben egyébként további érdekes szerzõkkel és témákkal lehet találkozni.A posztkritikai tudáseszmény és az „elég jó” könyvtár 237 nyos könyvtárában – a helyi katalógusban kézi kereséssel.hu/3part/lakatos-01-06. nyomtatott könyvállományra. Budapest. (41) 1: 75. (Hajnal István [1947]: Új történelemszemlélet. sz. hogy az Észt Nemzeti Könyvtár gyûjteményében számos unikális brit nyomtatvány található a 18. század elejérõl. valamint: http://bocs. melyek olykor messze nagyobb hatást fejtettek ki a helyi nyelvû változatban. akik így együtt csak itt szerepelnek: többek között.19 „Talált kincs Hajnal Istvánnak ez a szép tanulmánya: olyan eldugott helyen jelent meg annak idején. ugyanakkor nem is korlátlanul proliferálódó (mint ahogy azt Feyerabend feltételezte). Szalai Sándor. és talán csak hanyagságból megtartott régi folyóiratok. Lakatos Imre [1947]: Modern fizika. 19 Hajnal István Új történelemszemlélet és Lakatos Imre Modern fizika. In: Kemény 1947. 6. kézzelfogható értelmet és igazolást az a posztkritikai tétel. hogy 18 Smethurst. 20 Lakatos László (1991): Az élet és a formák. CERL) (W . modern társadalom.

már Leibniz által (egy a modernitást megelõzõ tudáseszmény szellemében) megfogalmazott 21 Az eltûnt disszertációról tudható adatokat lásd részletesebben: Gurka Dezsõ (1999): A kopernikuszi fordulat értelmezése Lakatos Imre tudományfilozófiájában. a szakmai közönség érdeklõdéssel fordult a korai évek termékei.21 a figyelem az ugyanez idõben publikált két írásra. hogy a cikk komplex gondolatvilága tartalmazza azokat a legfõbb elképzeléseket.”22 Még az is lehetséges. Kluwer Academic Publishers. 22 Kutrovátz Gábor (1999): A racionalitás rekonstrukciója. . Nem tudhatjuk. 353–374). hogy egy jövõbeli tudásszociológiai vizsgálódás során már maga a puszta tény is elsõrendûen érdekes összefüggésekre világíthat rá. amikre a lakatosi tudományfilozófia születésekor felépül. hogy ezek a külön-külön is jelentõségteljes dokumentumok a negyvenes évek végi Budapesten. [Kutrovátz Gábor bev.elte. 6: 44–55. Lakatos Imre.]: Appraising Lakatos. 14. avagy a racionalitás tudományfilozófiája. Ladislav–Stöltzner. Ám mivel a dolgozat elveszett.2. lábjegyzet. egy közös kötetben láttak napvilágot. Kutrovátz Gábor fordításában és bevezetõjével Lakatos írása angolul is hozzáférhetõvé vált a nemzetközi kutatás számára (Lakatos. így némelyik „elég jó” könyvtár polcán megtalálható. különösen pedig a jelen példában említett. Modern Society. és ford. hosszabbik dolgozatra terelõdik: „Úgy tûnik tehát. Imre [2002]: Modern Physics. In: Valóság. ezek közül is elsõsorban a második alapján kell elvégeznünk.html. George–Kvasz. Ezek feltehetõleg alaposabb kifejtésre kerültek a doktori disszertációban. Michael [szerk. Methodology and the Man. a rekonstrukciót a fent említett cikkek. DILEMMÁK A modern könyvtár elméletének megfogalmazói és gyakorlati mûködtetõi látványos lépéseket tettek két nagyon régi. A kiadványt szerencsére nem minden könyvtárból küldték zúzdába a hatvanas évek modernizálási lázában. amit Lakatos korai tudományfilozófiájának rekonstrukciójához elsõdleges forrásként kellene használnunk. elsõsorban talán a doktori disszertáció felé” – mutat rá a Lakatos korai elméleti munkásságának rekonstrukcióját végzõ tudománytörténész.238 Békés Vera miután Lakatos világszerte elismertségre tett szert. 1. Mathematics. Ám minthogy Lakatos Imre védésre került magyar disszertációjának késõbb nyoma veszett.] In: Kampis.hu/~kutrovatz/latyak. Lásd: http://hps.

24 Meggyõzõdése volt. tanárok.: Hadham Press. 142. Fremont (1944): The Scholar and the Future of the Research Library. . hogy ez a mondhatni természettörvényként mûködõ növekedési folyamat önmagában is kikényszeríti. hogy megvalósítsa alaptételét. C. az Univerzális (jóllehet. ahol korlátlanul tárolható. mely szerint „A részletekbe menõ szisztematizálás fantáziaképét elvetni egyenlõ a valódi könyvtártudomány megalapozásával”. Tanítványa. Martin Schrettinger az utókorra hagyta. 16. áttekinthetõ és hozzáférhetõ a felhalmozott és folyamatosan halmozódó egyetemes emberi tudás. 23 Idézi Hessel 1959. s ez hosszú távon megoldotta a százezer példánynál kevesebbel rendelkezõ könyvtárak állományának kezelését. 24 Rider. A tudáseszmény posztkritikai fordulata azonban világossá tette. A 19. N. a mikrokártyás katalógusrendszer. pontosabban szólva. Az internet forradalma pedig természetesen a könyvtárak mûködésében is alapvetõ változásokat hozott.A posztkritikai tudáseszmény és az „elég jó” könyvtár 239 gond megoldására: egyfelõl a könyvtári állomány folyamatos növekedése és az állományt kezelõ és rendszerezõ és tároló kapacitás közötti szakadék áthidalására. Az idõ õt látszott igazolni: forradalmi kezdeményezései nyomán – melyek közül csak az egyik. a tudományos könyvtárak további modern szellemû megújítója nevezetes munkájában az elmúlt háromszáz év tudományos könyvtárainak állományi gyarapodását elemezve megállapított egy fontos statisztikai szabályszerûséget. virtuális) Könyvtár. Fremont Rider. valóban gyökeresen megújította a tudományos és szakkönyvtárak kezelési eljárásait. hogy a digitalizált szövegek világhálón elhelyezett hatalmas virtuális archívuma nem teremti meg az univerzális könyvtárat. Y. másfelõl a hozzáférést lehetõvé tévõ egyesített nyilvántartási rendszer kialakítására. politikusok és informatikus szakemberek régi álma.23 Melwil Dewy 1876-ban közzétette nevezetes tizedes osztályozó rendszerét. század elején a könyvtár intézményének modern szellemû elméleti megújítója. hogy létrehozható a könyvtárosok. és sok egyéb hihetetlen újdonság mellett „kézzel kattinthatóvá” tette azt a reményt. A Rider-szabály szerint az egyetemi és fõiskolai könyvtárak méretének növekedését egy állandó arányszám jellemzi: tizenhat évenként megduplázódik. A problem and its Solution. bár a legfontosabb. hogy változtassunk a dokumentumok kezelési módján.

. 26 Nyíri J. Az új. beszámolók fizikai csomópontjaihoz horgonyzott. 27 Nyíri 1999a (kiem. mint például a nevezetes „Alexandriaprojekt” képesek megteremteni. a kezdeti lelkesedést a józanabb mérlegelés váltotta fel. hogy a tanulságok is hasonlók.). Kristóf (1999a): A virtuális egyetem felé. 8–9. mérföldeken át hálózó szabadpolcos rendszerrel. V . 45. In: Világosság. megnõ annak lehetõsége.). viszonylagos tudásegész alapját a 21. valóságos könyvtár. sz. hogy megõrizzük viszonylagos egységét.240 Békés Vera amit a virtuális megaprogramok. éspedig. az nem lesz könyvtár. mint utópista vízió. és könnyen elképzelhetõ. mint az univerzális enciklopédia és az univerzális nyelv. Nem kellene figyelmen kívül hagyni a történelemnek azt a tanulságát.”26 A dilemma megoldása pedig két dimenzióban jelentkezik: „a virtuális szeminárium csak tényleges személyes találkozásokkal ötvözve. mint ahogyan virtualizálatlanreflektálatlan ártatlanságunkban gondoltuk volt. .: B. hogy „…a face-to-face szemináriumi együttlét kommunikáció-technikailag sokszorta bonyolultabb jelenség annál. ugyanabba a kategóriába tartozik.”25 Óhatatlanul összefüggésbe lehet hozni a könyvtárak fejlesztésével kapcsolatos dilemmákat a virtuális egyetemek által felvetett gondokkal. melynek ál25 Kruk 1998. vagyis a virtuális elõadás és szeminárium helyhez-nem-kötött síkja tényleges egyetemi találkozások. utóbbiak kiterjesztéseként igazán hatékony. konzultációk. század könyvtára képezi: hatalmas. hogy a tudásról egyfajta áttekintést szerezzünk. A virtuális egyetem lényegébõl adódóan hálózat. Nyíri egyebek között abban a tapasztalatban látja a magyarázatot. elképzelésünk szerint. kõegyetemek hálózata. amely az univerzális könyvtár megteremtésére irányult – figyelmeztet az effajta „episztemológiai maximalizmus” veszélyeire Miroslav Kruk: „Az univerzális könyvtár nem más. végsõ soron fizikai intézmények. lábjegyzet (kiem. V .: B. a multimédia és a hálózat hozzáadódik a nyomtatott könyvhöz. A virtuális egyetemekhez fûzött vérmes reményeket némi csalódás követte.” 27 Hasonlóképpen: a posztkritikai tudáseszménynek megfelelõ kutatói könyvtár is valószínûleg két dimenzióban fog létezni: „Midõn a hypertext. A személyes kommunikáció sávszélessége elképesztõen nagy. gyakorlatok. hogy az elõzõ századokban megbukott minden olyan kísérlet.

hogy a jövõ a fizikai csomópontokhoz (kõkönyvtárakhoz) horgonyozott. bárhonnan – és bárki számára. akik ama fizikai állományok – vagy a fizikai állományokat tükrözõ virtuális állományok – leendõ használói volnának.29 Én mégis azt remélem. nem látom azokat a diákolvasókat.A posztkritikai tudáseszmény és az „elég jó” könyvtár 241 lománya persze csak helyben olvasható – helyben.” (Nyíri 1999b. virtuális dokumentációs háttérrel rendelkezõ könyvtárhálózaté. hogy akik ma digitális könyvtárakat vagy hibrid könyvtárakat hoznak létre. de a kutató bizalommal fordulhat a hozzáférhetõ forrásokhoz. Azonban. akit a valóságos könyveknek és a valóságos könyvtárnak képe és sugallata átfogó és összefüggõ tájékozódásra képesít és sarkall. fenntartja és õrzi azt az univerzumot. 28 Nyíri 1995. hanem megteremti. valamint az egész világon. „ahol a folyamatosság átadja a helyét az összefüggésnek”. Ma már nem hiszek ebben.) . nagyszerû és föltétlenül szükséges dolgot cselekszenek. hogy „tanuljon meg arra kíváncsi lenni. s ekként a dokumentumokkal való minden találkozáskor újra és újra létrejöhet a teremtõ gondolkodás számára nélkülözhetetlen potenciális tér. amely attól lesz (és marad) elég jó. Mert ennek a hatalmas állománynak minden betûje elektronikusan is hozzáférhetõ lesz. radikális átalakulása miatt.”28 Nyíri a késõbbiekben kételyének adott hangot az ilyen hibrid könyvtárakat illetõen. 29 „Legújabban sokat hallani a hagyományos és hálózati szolgáltatásokat egyesítõ ún. magam is hitet tettem ama álom mellett. Pár esztendõvel ezelõtt. »A századvég szellemi körképe« címmel rendezett konferencián. amely ugyan távolról sem teljes és tökéletes. amit ott meg is találhat”. hibrid könyvtárakról. hogy a 21. Úgy gondolom. hogy a kutatót nem kényszeríti rá. mint arra elõadásomban fentebb utaltam. s minden támogatást megérdemelnek. század könyvtárának két dimenziója lesz: virtuális és fizikai dimenziója. elsõsorban a használók olvasási szokásainak és technikáinak világszerte tapasztalható.

2 Ami mármost közelebbrõl a „látvány” és a „látványosság” kategóriáit illeti – franciául egyébként mindkettõt a spectacle szóval jelölik –. hogy belássuk: a nyugati gondolkodás egyik megkülönböztetõ sajátossága mindig is az emberi szemnek és a szemmel látható dolognak. Vö. Paris: Presses Universitaires de France. ezek a filozófia és az ismeretelmélet területérõl visszave- 1 Prieur.: Les notions philosophiques. a színnek és a formának. az idea és a teória. 2746–2748. a tiszta és világos megismerés. In: Auroux. címszavakat Auroux kötetében (Auroux 2002). Merleau-Pontytól Baudrillard-ig az európai filozófia és ismeretelmélet számos képviselõjénél tettek szert komoly jelentõségre. a „vision”. az evidencia és az intuíció. G. „vue” címszavakat: Legrand. illetve bizonyos optikai eredetû metaforák Platóntól Descartes-ig. „Idole”. Ilyenek például a látható és a láthatatlan. például az „Evidence”. a képnek és a látványnak tulajdonított kiemelkedõ szerep volt. (2002): Visible. „Regard”. „Paraitre”. a lényeglátás és a visszatükrözés. „Transparence”. 2 Vö. Paris: Bordas. hogy a vizualitás szférájával kapcsolatos kategóriák. a transzparencia és az opacitás. vue.Látják. köt. (1982): Vision. In: Vocabulaire Bordas de la Philosophie. M. a látszat és a látványosság kategóriái.) (2002): Encyclopédie philosophique universelle. illetve metaforái. a fénynek és az árnyéknak. Sylvain (szerk. II. . „Illusion”. de nem értik Tóth Tamás Gurnemanz: Weißt du was du sahst? Wagner: Parsifal Elegendõ egyetlen pillantást vetni a tudományok és mûvészetek történetére.1 Korántsem tekinthetõ véletlennek. Hegeltõl Husserlig.

a festészet és a grafika). Jean (1977): Simulacres et simulations. Jean Baudrillard5 pedig société du simulacre-nak. In: Nouvel Observateur. s mint ilyen napjainkban egyre nagyobb kommunikációelméleti jelentõségre tesz szert. The Making of Typographic Man.és a kiállítástervezés. december 8–14. nemcsak a kép. december 8–14. Paris: Galilée) lásd Jerôme Bindé elemzését (Bindé.4 a francia szituacionizmus néhány éve elhunyt teoretikusa már évekkel ezelõtt société du spectacle-nak. január 26. hanem a fogalom is mindenkor kiemelkedõ szerepet játszott. Ez a fordulat ugyanis – legalábbis Marshall McLuhan szerint6 – egész egyszerûen véget vetett a könyvnyomtatás korának. raisonneur et guerrier. Paris: Galilée. nemcsak a látvány.és filmmûvészet. hanem a hallható jelenségek összessége. a tömegtájékoztatás és a tömegszórakoztatás területén is szerepet játszik. a fotó. Éppily nyilvánvaló persze. (1994): Guy Debord. az euro-amerikai filozófiában. Guy (1992 [1967]): La Société du Spectacle. vagyis a „látvány”. In: Auroux 2002. hogy a nyugati gondolkodásban nemcsak a szem. 3 Vö. hanem akusztikai eredetû metaforáknak is fontos szerepük van.-P . 4 Debord. Olyannyira. vö.Látják. hanem természetesen a színház. hanem a szó. irodalomban és mûvészetben természetesen nemcsak a vizualitás. Guy (1994): Il est beau d’avoir contribué à mettre en faillite le monde. hogy a nyugati világ modern társadalmait Guy Debord. ez persze jelentõs fordulat az emberiség életében.és operamûvészet. J. 5 Baudrillard. Jerôme [1994]: Quand le monde disparait. 6 McLuhan. nemcsak a látható. In: Nouvel Observateur. Paris: Gallimard. illetve a „látványosság” társadalmának nevezte el.–február 1. például Durozoi. 2442. Baudrillard legújabb könyvérõl (Baudrillard. a kommunikációelmélet és a társadalomtudomány területére. Debord.3 A szó széles értelmében ugyanis a „vizualitás” korántsem csupán az úgynevezett „vizuális mûvészetek” (így az építészet. In: Nouvel Observateur. . a szobrászat. Gérard (2002): Spectacle. Toronto: University of Toronto Press. Dubois. hanem az auditivitás és a verbalitás szférájába tartozó kategóriáknak. Marshall (1962): The Gutenberg Galaxy. Éppen ezért.).. valamint nemcsak az optikai. Jean [1994]: Le crime parfait. hanem a fül. hanem a leírás. de nem értik 243 zetnek bennünket a mûvészettörténet. Ami mármost a vizualitásnak és az auditivitásnak mint különbözõ homogén médiumoknak a multimédia keretében történõ együttes alkalmazását és rendszerbe foglalását illeti. nemcsak a forma. a látvány. vagyis a „látszat” és a „színlelés” társadalmának tekinti.

7 s többnyire „információs társadalomnak”. Jean (1972): La société de l’ubiquité. Neveu ko- 7 Vö. illetve olykor „kommunikációs társadalomnak” nevezték el.244 Tóth Tamás A 20. Kausch. az elektronikus médiumok szép új világába (vagy ha úgy tetszik. hogy míg 1968 ifjú nemzedékei még egy „fogyasztói társadalommal” találták szemben magukat. 8 Neveu 1994. Ezt az új galaxist persze az északamerikai és nyugat-európai kutatók a hatvanas–hetvenes évektõl kezdve alapos elemzésnek vetették alá. hogy itt tulajdonképpen egy „új ideológia” kialakulásának. egy „modern mitológia”9 születésének tanúi vagyunk. Neveu. Paris: Seuil. Michael (1988): Kulturindustrie und Populärkultur. 211–263. Hanem miután meggyõzõdött arról. Lucien (1992): Critique de la communication. Erik (1994): Une société de communication? Paris: Montchrestien. egyoldalúságára és kétértelmûségére persze más szerzõkhöz hasonlóan Erik Neveu is nyomatékosan fölhívja a figyelmet. Frankfurt am Main: Fischer. Communication et diffusion. A kérdéskör általam ismert legjobb feldolgozását Erik Neveu francia politológus és szociológus nyújtotta. század második felének nyugati társadalmai mintegy kiléptek a Gutenberg-galaxisból. Paris: Nathan. hogy Norbert Elias egyenesen „mítoszvadászokként” jellemezte a szociológusokat. Jean-Claude (1992): Le raisonnement sociologique. hanem úgyszólván a „televízió társadalmában” él. s egy teljességgel modern univerzumba. hanem arra is utal.8 rámutatva. a kommunikációs társadalom mítoszának ironikus elutasításával (vagy éppen úgynevezett ellenmitológiák megfogalmazásával). Vagyis leegyszerûsítve azt lehetne mondani. a „kommunikációs mítosz” pedig legalábbis egy jól megalapozott és erõsen tárgyiasított illúziónak tekinthetõ. hogy nem elégszik meg a kommunikációs diskurzusnak új ideológiaként való diadalmas leleplezésével. 9 Errõl írva persze Neveu nemcsak Roland Barthes-nak a társadalmi mitológiákról szóló fejtegetéseit idézi fel. a McLuhangalaxisba) léptek át. Kritische Theorie der Massenmedien. hogy a „kommunikációs diskurzus” a maga nemében koherens. hogy korunk emberisége immár nem a „könyv társadalmában”. Passeron. sõt bizonyos határok között komolyan vehetõ. L ’espace non-popperien du raisonnement naturel. alig harminc évvel késõbb. ezek számos hiányosságára. például Cazeneuve. Paris: Denoël. Az õ könyvének legfõbb érdeme azonban éppen az. a nyugati közvélemény számára immár az úgymond „kommunikációs társadalom” képez túlléphetetlennek látszó szellemi horizontot. Nos. . Sfez. Az úgynevezett „kommunikációs diskurzus” keletkezéstörténetének lényegre törõ feldolgozása azután arról gyõzi meg a francia szerzõt.

„mindenki által belátható”. ami „szembeszökõ”. A francia nyelvben „evidens” az. vajon hogyan került a kommunikáció kérdésköre a nyugati társadalmak vezetõ elitjeinek látómezejébe. „tiszta”. elektronikus médiumaiban kezdõdött. . 1983. vajon miért hat ma a kommunikációs diskurzus legtöbb tétele az „evidencia” erejével.) (1992): Le Petite Robert. ami „szemmel látható”. ami „világos”. Vö. s annak számos összefüggése még az ötvenes években is háttérben. valósággal „kiszúrja az ember szemét”. Vö. Dictionnaire de la langue française. a „társadalmi morfológia” témakörébe tartozó összevetésével szemlélteti. illetve a „vizualitás” fogalmával. a tömegkultúra és a tömegkommunikáció mind több vonatkozása került „napvilágra”.: Wahrig: Fremdwörterlexikon. „offenkundig”. vagyis „evidens” az. igazolásra nem szoruló tételeket nevezzük „evidensnek”. jelent meg elõbb az értelmiségi elitek és az ifjúsági ellenkultúrák. köztük például az útirajzait 10 Mint ismeretes. Neveu szerint a kommunikációs diskurzus evidenciája10 és a kommunikációs mítosz elhitetõ ereje nem kis részben azon társadalmi képzõdmények és objektivációk sajátos – a szó társadalomtudományi értelmében vett – „szemmelláthatóságából” (visibilité) fakad. Rey. végül pedig a legszélesebb közvélemény „látóterében”. s mindmáig széles körû népszerûségnek örvend? Szociológusként és politológusként Neveu nemcsak magát ezt a mítoszt veti alá alapos tartalmi elemzésnek. úgyszólván „szaván fogja” ezt a diskurzust. amit „a vak is lát”. „szemlátomást igaz”. Alapkérdése láthatóan a következõ: Vajon mi magyarázza azt. de nem értik 245 molyan is veszi. A „látvány”. illetve a „látványosság” mûvészet. Ezt a megállapítását a szerzõ az „ipari forradalomnak” és a „kommunikációs forradalomnak” igen érdekes. A német nyelvben például az „evident” jelentése: „augenscheinlich”. s azt is. Az elsõ idõkben ugyanis a kommunikáció kérdését csak a szûk szakmai nyilvánosságok elõtt vetették föl. „einleuchtend”. magától értetõdõ. majd a mûvelt nagyközönség. etimológiájának megfelelõen. Alain–Rey-Debove. München: Mosaik Verlag. Paris: Dictionnaires Le Robert. Ez a szó. hogy a kommunikációs társadalom modern mítosza a nyugati világ demokratikus országaiban mindenütt lelkes fogadtatásra talált.Látják. A hatvanas–hetvenes évektõl kezdve azonban a tömegtájékoztatás. a magyar nyelvben a nyilvánvaló. illetve „félhomályban” maradt. hanem azt is megvizsgálja. században – sok gondolkodó és mûvész. Josette (szerk. „Látvány” és „megértés” viszonya több szempontból is fontos problémaként jelentkezett – legkésõbb a 19.és társadalomtörténeti diadalútja persze korántsem korunk kommunikációs társadalmaiban. több európai nyelvben is szoros összefüggést mutat a „látás”. melyek az elõbbieknek hivatkozási alapul szolgálnak.

éhségük és gyûlöletük minden iszonyú mohósága”. 12 Ikonológiai mûvek már a 16–18. II. 14 Heine. In: Reisebilder. hogy a német író így kiált fel: „Költõt a világért se küldjetek ebbe a városba!” S ha valaki mégis egy költõt. században lendült fel. Budapest: Gondolat. Budapest: Európa Kiadó. szépíróira és esszéistáira. alkotóira. amit az ámuló szellemnek mutathat a világ. láttam és még mindig ámulok” – írja 1828-ban Heine a brit fõvárosról. Heine prózai mûveinek Turóczi-Trostler József által válogatott.246 Tóth Tamás író Heinrich Heine vagy a Parsifalt megalkotó Richard Wagner számára is. A modern festészet szociológiája és esztétikája. ez a „gépies mozgás” és ez az „örömben is érezhetõ rosszkedv” – szerinte annyira elnyomja a képzeletet. Heinrich (1983): Englische Fragmente. a problematika kutatása azonban fõként a 20. illetve interpretátoraira gondolni.11 S ez a kérdéskör persze a képzõmûvészet és az irodalom jeles képviselõit is élénken foglalkoztatta. században megjelentek. 15 Heine. vagyis egy álmodozót. ez a „szertelen London” – s benne a dolgok „csupasz komolysága” és „kolosszális egyformasága”. Így Wagner az általa bizonyos értelemben „balga bölcsként” jellemzett Parsifal balgaságának és bölcsességének paradoxonát éppenséggel a „látvány” és „megértés” kölcsönviszonyának problémája kapcsán vetette fel. Heinrich [1960a]: Versek és prózai mûvek. szerkesztett és bevezetõ tanulmánnyal ellátott magyar kiadása szemelvényeket közöl az Angliai töredékekbõl (Heine. „szerelmük. „Láttam a legérdekesebbet. Különösen tanulságosnak tartom ebbõl a szempontból a városképek irodalmi mûfaját. 161–186). közöttük az eleven emberarcok tolongó áradatával. ott él a londoni emberek minden tarka szenvedélye. Ez a látvány mármost szerinte annyira szívfájdító (es zerreißt das Herz). . Emlékezetében még mindig ott meredezik a londoni házak kõerdeje. Heinrich Heine Angliai töredékek címû írásának15 Londonról szóló része például a minket itt érdeklõ szempontból mindjárt perdöntõ okfejtéssel kezdõdik. azokon túl pedig mindenekelõtt Hauser Arnoldnak a „látvány”. ráadásul egy német költõt küldene Londonba. illetve a „látványosság” mûvészet. akkor ez utóbbi bizony Heine szerint igen rosszul jár11 Mindez.és társadalomtörténeti diadalútjának elemzésére vonatkozó gondolatok sokkal bõvebben és részletesebben kifejtve olvashatók jelen írás interneten olvasható változatában. Berlin–Weimar: Aufbau Verlag. kötet. Elegendõ itt például az elmúlt évszázadok festõire és grafikusaira. minden kirakat elõtt. 13 Gehlen. különösen a Wagnerre és Heinére. ikonográfusaira és ikonológusaira. 396–468. Arnold (1987): Kor-képek. Heinrich (1983): Reisebilder.12 vagyis a különféle korképek13 és útirajzok14 szerzõire. aki megáll minden egyes jelenség.

ahol a hetyke lovas letapossa a szegény gyalogost. az a kép. hogy miután felrázták a szemlélõdésébõl. az a festmény. látja Amfortas mérhetetlen szenvedését. de nem értik 247 na.” Hiszen – írja –. hogy hagyni fogja megérinteni magát „az emberár fölött lebegõ örök szellemtõl”. mi is történik valójában London utcáin… Sem a heinei Költõ. aki egy forgalmas londoni utca. „Tudod-e mit tettél?” – nincs válasza. szimbólumokkal és szertartásokkal. amelyeket az élet eléjük tárt. mit tettél?”16 16 A tudatlan ifjú Parsifal végignézi a Grál-templomban zajló áhítatos szertartást. annak persze különféle feltételei vannak. Vagyis egy olyan hely. amelyet Heine megbámult. mint a legutóbbi lipcsei könyvvásár minden könyvébõl. Ám. hallván hallja és látván látja majd a világ érverését”. fuvallatával megérinti az ár fölött lebegõ örök szellem. mégpedig alighanem csak egy német Filozófusról feltételezheti igazán. s ezrek próbálnak kimerülten és elvérezve megkapaszkodni a híd pallóiban… „Költõt tehát ne küldjetek Londonba – kéri Heine. ismét a morajló utcára pillant majd. ahol a földre zuhanó örökre elveszett. a franciáknak a Berezina-hídon való átkelését ábrázolta. ahol – mint írja – tébolyult szorongással tülekszik mindenki. hogy e látványból valaki valóban többet tudjon kiolvasni. új gondolatok tengerárja merül fel majd elõtte. Mindenfelõl csak taszigálnák.Látják. mit láttál?”. egyik a másik holttestén át. „mintha egész London ilyen Berezina-híd lenne”. s Gurnemanz kérdésére: „Érted-e. a Cheapside sarkán egy képkirakatot bámulva a tömeg útjában áll. ahol a legjobb bajtársak érzéketlenül rohannak. „ahogy körülzúgják az emberhullámok. hogy „Érted-e. A csaló- . S neki e kép hatása alatt egyszerre csak úgy tûnt. És az indoklás rendkívül figyelemreméltó: „Küldjetek oda egy filozófust és állítsátok a Cheapside egyik utcasarkára. hogy tovább tengethesse a maga kis életét. Nos. egyszeriben feltárulnak elõtte a társadalmi rend legrejtettebb titkai. hogy „Tudod-e. s hogy õ így végre látván látja majd. mit láttál?”. mint õt magát. többet fog itt tanulni. vagy félre is löknék. s az egészbõl semmit sem ért meg. Így aztán a heinei eszmefuttatás olvasója csak egy Filozófusról. sem pedig a wagneri Bölcs nem tudott igazán mit kezdeni azokkal a képekkel és látványokkal. mint csupán a könyvekbõl. a londoni utcakép roppant heurisztikus értékkel bíró látványként jelenik meg Heine elõtt. Utóbbi például sem arra a kérdésre nem volt képes válaszolni. nem mutat részvétet. – Ám küldjetek Londonba egy filozófust!” – teszi hozzá mindjárt. sem pedig arra. London tehát rendkívül termékeny metaforaként.

Bár saját bõrét viszi a vásárra. kommunikációs társadalmunk látszatai és színlelései. a modern Szakértõ és Politikus is tanácstalanul tévelyeg századunk labirintusában.. mert a maga részérõl a részvét legcsekélyebb jelét sem látja a bambán bámuló ifjúban – lásd errõl bõvebben az írás interneten olvasható változatában.248 Tóth Tamás Joggal vetõdik hát fel a kérdés: vajon korunk újszerû kommunikációs lehetõségekben tobzódó – rendszerint újságolvasó. köt. hanem olykor még a modern Újságíró és Történész. II. Vö. rádióhallgató és tévénézõ – Közembere tud-e sokkal többet kezdeni a vizuális és auditív – különösen pedig az úgynevezett audiovizuális – élményeknek és információknak azzal a hihetetlen áradatával. 18 Lukács György Az esztétikum sajátossága címû mûvének mottója egy rövid idézet Marx Tõkéjébõl: „Nem tudják. kötet). 21 A modern európai történelem és társadalom aporetikus jellegére szuggesztívan hívja föl a figyelmet például Jacques Derrida. amikor azt mondja a modern kor mindennapi emberérõl: nem tudja. I. 1008–1011. L ’autre cap címû mûvében. de teszi. Lucien (szerk. Offe. Mégpedig minden valószínûség szerint éppen azért.20 apóriái21 és paradoxonai22 között. A lukácsi mottó ugyanis szerintem valami lényegesre utal. Sõt korunk közemberének e tömör jellemzéséhez a magam részérõl azt is hozzátenném: látja. In: Merkur. Baudrillard 1977. . 17 Ez utóbbiak jelentõségére érdekesen hívja föl a figyelmet például Dayan. Errõl lásd például a „Cahiers de L ’Herne” címû sorozat Borges címû kötetét (Borges. Claus (1991): Das Dilemma der Gleichzeitigkeit.] Paris: Editions de l’Herne. 19 A labirintusproblematika nagy szerepet játszik például Jorge Luis Borges életmûvében. Budapest: Századvég–Gondolat. Demokratisierung und Marktwirtschaft in Osteuropa. In: Sfez. de nem érti. de teszik” (Lukács György [1969]: Az esztétikum sajátossága. sz. legtöbbször bizony nem sikerül megválaszolnia azokat a találós kérdéseket – vagy ha úgy tetszik: megfejtenie dott Gurnemanz ekkor kiûzi a várból Parsifalt. Paris: Presses Universitaires de France. Daniel (1993): Cérémonies télévisées. amit lát? Lukács nevezetes mottójával kérdezve: Tudja-e. 20 Vö. Heller Ágnes (1994): Nietzsche és a Parsifal. Annyi mindenesetre bizonyos: nemhogy a modern Közember. látványosságai és ünnepélyességei között.19 Képtelen eligazodni kortárs történelmünk rejtélyei és talányai. 22 Vö. amelyet napjaink elektronikus médiája zúdít rá? Vajon sokkal jobban el tud-e igazodni a modern valóság mindazon tényei és összefüggései. ebben a tekintetben erõs kételyeim vannak.) (1993): Dictionnaire critique de la communication. 4. 1981). [Cahiers de L ’Herne. Budapest: Akadémiai Kiadó. amit tesz?18 Nos.17 amelyekkel a modern média kiküldött tudósítói és helyszíni közvetítései szembesítik? Érti-e.

amikor a két nép eltérõ természetét kívánja érzékeltetni. szatírákat idéz. többet tanulna-e napjaink modernségének kor. In: Heine 1960a. amelyekért a továbbiak során talán súlyos árat kell fizetniük. karikatúrákat.és heterosztereotípiák túltengése meghamisíthatja valamely társadalom esszéisztikus. Vö. hogy sokkal jobban járnánk-e. 10. 300–301. egy „szatirikus” leírása szerint.” Vajon a filozófus vagy a szociológus többet megértene-e az elébe táruló látványból ma.. mégpedig olyan cérnaszállal. semhogy egymással össze lehetne hasonlítani õket. ahol már nincs szükség 23 A „találóskép” szóval Halász Elõd nagyszótára a német „Vexierbild” kifejezést fordítja. hanem egy Filozófust küldenénk korunk nagyvárosaiba? Hiszen Heine szellemes fejtegetéseibõl az a napjainkban is idõszerû figyelmeztetés is kiolvasható. jellemzõ módon szóképeket. jól táplált pókhasnak képzeli el. 1985. csontos agglegénynek. mint mondjuk az újságíró vagy a történész? Heine. ha valamiféle brit nemeslelkûségre számítva egyszer segítséget kérne a szomszéd hideg fakezétõl. „aki leszakadt gombot varr vissza a nadrágjára. köt. Ám õ azt is világosan látja: „e nagy világszívnek el kellene véreznie. illetve zsurnalisztikus leírását is. s a viszonyok a két országban túlságosan is gyökérig hatóan különböznek ahhoz. Ez utóbbi egy olyan képet (Suchbild) jelöl. mint ahogyan a „karikatúrákon” látható.” Éppen ezért. Hanem inkább hosszú. az audiovizuális kommunikáció áradatában szembetalálkozik. A saintsimonisták persze szerinte is méltán mondják. amelyekkel az információs társadalom és a televíziós politika közegében. amelynek végén bogként a földgolyó lóg – õ pedig nyugodtan elvágja a fonalat. 134. 24 Heine. hogysem megérthetnék egymást.Látják. sovány. A két népnek túlságosan mereven ellentétes a természete ahhoz. Mannheim: Mayers Lexikonverlag. ha megfogadnánk Heinrich Heine tanácsát. Ebbõl olyan tévedések adódnak. Meyers Taschen-Lexikon.és városképeibõl. úgymond. az auto. s új századunk hajnalán nem egy Költõt. hogy […] a franciák […] valamennyi angol adottságot francia mértékkel mérnek és ítélnek meg. amelyben egy nehezen felismerhetõ alakzat (Figur) van elrejtve. hogy az „etnocentrikus gondolkodás” tévutakra vezetheti az interkulturális megismerést.24 „A legnagyobb baj az – írta például Heine25 –. de nem értik 249 azokat a találós képeket23 –. . Heine az általa „egoistának” nevezett Angliát nem valami kövér. Heinrich (1960b): Franciaországi állapotok. 25 Uo. Nem tudom persze. hogy a világnak Anglia a „keze” és Franciaország a „szíve”.

s szemrebbenés nélkül hagyja az egész világot a feneketlen mélységbe zuhanni”. ám elgondolkodtató képpel legcélszerûbb elbúcsúznunk itt a filozófus és eszmetörténész Heinrich Heinétõl. hogy „Tudod-e. Georges (1993): Détours culturels. In: Jacob. hogy a fenti kérdést legalább a szocialista világrendszer összeomlásának és a szovjet birodalom széthullásának világtörténelmi pillanatában – tehát úgyszólván már és még – kontinensünk keleti és nyuga- 26 Balandier. hogy ezt az elképzelést – különösen a détour (kerülõút). Georges (1991): La connaissance de l’«extérieur». A „kívülrõl való megismerés” Balandier által meghirdetett programjának26 érvényesítése – vagyis a kutatandó társadalomra úgyszólván kívülrõl ráirányított tekintet módszertani felértékelése – ugyanis véleményem szerint számottevõ kognitív elõnyökkel járhat. hogy kettéosztott kontinensünk keleti vagy nyugati felében. 484–490. szomorú huszadik századunk ötvenes–hatvanas vagy hetvenes–nyolcvanas éveiben fogalmazódtak-e meg – rendszerint jellegzetes eltéréseket mutattak. hanem kívülrõl is alaposan szemügyre vegye. Balandier. ám biztosan nem naiv kérdésre. . vagyis a saját társadalomra kívülrõl ráirányított tekintet módszertani elvével kiegészítve – a magam részérõl mindenfajta társadalomtudományi értelemben vett köldöknézéssel szemben elõnyben részesítsem. Párizs: Le Livre de Poche.): Encyclopédie Philosophique Universelle.: L ’Univers philosophique. 337–343. Sõt azt lehetne mondani.250 Tóth Tamás rá. a legtöbb európai értelmiségi egészen a legutóbbi idõkig tiszta és világos választ tudott volna adni. Elõbb-utóbb azonban az európai értelmiség különféle képviselõinek társadalmi gondolkodásában mindinkább a hasonlóságok kerültek elõtérbe. hogy saját társadalmát – adott esetben a modern világ egyik fejlett társadalmát – ne csak belülrõl. Balandier. Arra a talán fiktív. Andre (szerk. Annál is inkább. Paris: Presses Universitaires de France. II. mert aki antropológusként és szociológusként arra törekszik. Talán ezzel a már-már szürrealisztikus. In: Sfez 1993. augmenté d’un avant-propos Les Anthropo-logiques de la modernité. Tartalmi szempontból persze ezek a válaszok – attól függõen. I. milyen társadalomban élsz?”. köt. hogy legalább egyetlen pillantást vethessünk egy mai antropológus és társadalomtörténész. az a módszertani értelemben vett egocentrizmus különféle formáival – így például az úgynevezett „nyugati etnocentrizmussal” szemben is – vélhetõen bizonyos védelmet élvez. Georges (1985 [1974]): Anthropo-logiques. Georges Balandier munkásságára. Éppen ezért hajlok arra.

„nem értették”. Még akkor is. hogy az elõbbiek helyett immár e voltaképpen rendkívül bonyolult – ám alapképletét tekintve mégis egyszerûnek tûnõ világnak – a „nyugati” társadalomtudományok által elõterjesztett és a „nyugati” média által közvetített interpretációját fogadja el. ami saját jól felfogott érdekeiknek megfelelt. 1968 és 1979 emberi-politikai traumáinak hatására térségünk oktató és kutató. „seitenverkehrt” kifejezésekre. a német vagy a francia nemzeti érdek kitüntetett szerepe. A problémát súlyosbította.28 A nyugati politikaelemzõk merész leegyszerûsítéseinek egyébként bizonyára a nyugati politikacsinálók szomorú kudarcaiban is szerepe volt. Gyakran bizony éppoly kritikátlanul. Másként fogalmazva: „nem tudták” – bár egy ideig tudni vélték –. a „NyugatEurópa” érdekeire való hivatkozás mögött pedig mondjuk a brit vagy a német.és divergenciaillúziók olykor egyidejû térhódításának valószínûleg az a magyarázata. 28 Nota bene. hogy mi is történik voltaképpen az európai kontinens keleti felén. . „Nem tudták” – bár persze nem is igazán érdekelte õket –. valamint a kelet-európai térségben kialakuló új társadalmi rendszerek értelmezésének kérdésében a nyugat-európai és északamerikai tömegkommunikációs eszközök kifejezetten rosszul vizsgáztak. kommunikáló és politizáló értelmisége legkésõbb a nyolcvanas évek közepére-végére végképp elveszítette azt a hitet. hogy mi történik nálunk. a rendszerváltás folyamatának. A nyugati megfigyelõk számottevõ részérõl mindenesetre nyugodt szívvel elmondható: bár „látták” – pontosabban a televízióban megnézték és az újságban elolvasták –. a „Nyugat” érdekeire való általános hivatkozás mögött rendszerint világosan felismerhetõ volt az „észak-amerikai” vagy „nyugat-európai” érdekek. ha ez az egybehangzó válasz rendszerint inverz kijelentések27 formáját öltötte. 27 A német nyelvben például az „invers” kifejezés a „spiegelverkehrt”. hogy 1956. Erre a tényre egyébként. „de tették” azt. amelyet korábban e kétpólusú világnak a „keleti” ideológusok által kidolgozott és a „keleti” média által belénk sulykolt értelmezésébe vetett. Mindinkább hajlott viszont arra. vagyis „tükrösen megfordított” jelenségekre is utal. igényes folyóiratok és hetilapok hasábjain.Látják. egyes nyugati szakértõk és tudósok maguk is önkritikusan felhívták a figyelmet. de nem értik 251 ti felének értelmisége lényegében egybehangzóan válaszolta volna meg. A különféle konvergencia. hogy visszatekintve megállapítható: az úgynevezett szocialista világrendszer összeomlásának. hogy „mit látnak”.

In: Sfez 1993. illetve hálózatoknak miért okozott annyi nehézséget például a bipoláris világrend összeomlásának és a posztmodern problematika kialakulásának akár csak megközelítõen helyes ábrázolása és értelmezése is. 30 Sfez. a közélet és közgondolkodás nagy összefüggéseinek „láthatóvá” (visible). – vezette vissza. E kifejezések szótári jelentésére29 való tekintettel persze nyilvánvaló. egyúttal azonban komoly politikaelméleti relevanciával is bír. század társadalmi betegségeire gyógyírt keresve a politikai döntések irracionalitását a kommunikációs viszonyok „opacitására” – tehát például a szabad információáramlás útjában álló akadályokra és az ideológiák uralmából fakadó torzításokra.32 amikor a 20. I. hogy a „kommunikációs társadalomnak” a „kommunikációs diskurzus” által leírt fogalmát nem egy kutató „ideologikus”. (1993): Presse et opinion. egy „felvilágosult” (éclairé) közvélemény kialakítása már a 18. Lucien (1993): Diderot. Magát a századot egyébként a kortársak korántsem véletlenül nevezték el a „fény évszázadának”. akkor ennek az ideologikus vagy mitologikus jellegnek egyik-másik vonatkozására is érdemes egy pillantást vetnünk. A. Nos. „homályosság”. 28–29.252 Tóth Tamás Fentebb már utaltam arra. valamint a döntési mechanizmusok „átláthatatlanságára” stb. Deux modèles: les heritages de Locke et de Rousseau. akkor számos más szerzõhöz hasonlóan maga is nagy figyelmet fordít a „transzparencia” és „opacitás” fogalompárjára. hogy itt ismét egy olyan fogalom-. amikor Erik Neveu alapos tartalomelemzésnek veti alá a kommunikáció mítoszát (feltárva az ez utóbbi alkotórészeit képezõ mitémák összefüggését és komplementaritását is). A „transzparencia”. illetve metaforapárral van dolgunk. II. 125–144. Mint erre például Lucien Sfez30 is utal. században az írók és gondolkodók. vagyis a „felvilágosítók” egyik fontos közös célkitûzése volt. 31 Slama. Ezzel a „felvilágosult” hagyománnyal (s különösen talán annak Rousseau által képviselt változatával31) teljes összhangban járt el késõbb Norbert Wiener is. illetve „átláthatóvá” (transparent) tétele. . 1637–1641.-G. illetve „mitologikus” jellegûnek minõsíti. amely a szó széles értelemében vett „vizualitás” témakörébe tartozik. hogy a nemzetközi tömegkommunikációs rendszereknek. vagyis az „átláthatóság” eszméje ugyanis legalább olyan régi. In: Sfez 1993. mint a liberális gondolkodás maga. „átláthatóság”. Hasonlóképpen. 32 Neveu 1994. Így például. ha egy pillanatra elgondolkodunk azon. kiemelkedõ jelentõséget 29 Tudniillik „átlátszóság” és „átlátszatlanság”.

62–63.Látják. úgymond. amely a hatalmi-politikai viszonyok átláthatóságának és ellenõrizhetõségének fokozására irányul. Budapest: Statisztikai Kiadó Vállalat. a gondoskodó 33 Nora. Simon–Minc. a republikánus állam autonómiájának helyreállítására kell törekedni. Sokkal inkább arról van szó. Jelentés a francia köztársasági elnök számára. a médiumok és az adatbankok segítségével a társadalmi beidegzõdöttség és a kormányzati rutin különféle formáinak feloldása. amit a kommunikációs társadalom árnyoldalának nevezhetnénk. . 36 Neveu 1994. Alain (1979): A számítógépesített társadalom.35 Nos. Olykor egyenesen abban reménykednek. hogy a kommunikáció mítosza egyszerûen homályban hagyja azt. „transzparenciájának” növelése enyhíthetné. Pierre Rosanvallon pedig egyenesen azt állítja. 72–76.33 Korunk tekintélyes liberális gondolkodói között ugyanis nem egy akad. Úgy tûnik azonban. 124–129. a hatalmi viszonyok politikai értelemben vett átláthatóságának. valamint a kormányzati tevékenység állampolgári ellenõrzésének biztosítása egyet jelent az egyéni autonómia újabb és újabb dimenzióinak megszerzésével vagy visszahódításával. amelyekkel szemben. feltétlenül üdvözlendõ. Pierre (1981): La crise de l’Etat-providence.34 A kommunikációs diskurzus képviselõi számára ezért a közélet közjogi értelemben vett nyilvánosságának. 34 Neveu 1994. akinek szemében épp a modern társadalom politikai és információs viszonyainak mind teljesebb „transzparenciája” képezi a modern ember egyéni és társadalmi autonómiájának legfõbb biztosítékát. természetesen magam is úgy gondolom: minden olyan erõfeszítés. 37 Rosanvallon. hogy miközben a kommunikációs diskurzus képviselõi a „transzparencia” dicséretét zengik. pénzügyi és politikai különérdekeket. Paris: Seuil. 35 Ilyen „rendies” vagy „feudális” képzõdményeknek (féodalités) tekintenek például a mai Franciaországban bizonyos hatalmas – és káros befolyással bíró – gazdasági. hogy a különféle információs és kommunikációs rendszerek. sõt bizonyos – a nyugati világ legmodernebb országaiban is óhatatlanul újratermelõdõ – „rendies struktúráknak” a visszaszorítása is sikerülhet. az „opacitás” jelensége korántsem tûnt el korunk kommunikációs társadalmaiból.37 hogy miközben a jóléti társadalom válságát csakis a társadalmi folyamatok és összefüggések „átláthatóságának” fokozása. de nem értik 253 tulajdonított az informatizáció modern folyamatában rejlõ lehetõségeknek a Nora–Minc szerzõpár híres jelentése is. Márpedig e modern társadalomra Erik Neveu megfogalmazása szerint36 idõnként nyugtalanító árnyak vetülnek.

hogy ez (érzésem szerint) még egy olyan kiemelkedõ. Monique (1995): L ’âge médiatique de la Démocratie. gazdasági és banktitok) hagyományosan nagy és az utóbbi években korántsem csökkenõ szerepét – azt eredményezi. azt világosan mutatja. paradox módon. Vö. 74–75. Elõször is. .39 Mindez bizonyos értelemben új helyzet elé állította napjaink nyugati társadalmait és európai értelmiségeit. hogy mondjuk a francia állampolgárok zöme egyszerûen képtelen eligazodni a közpolitikák labirintusában. 59–76 és Dagnaud. ha a jelzett gondolati nehézségeket – amelyekkel persze minden kortárs társadalomtudományi értelmiséginek szembe kellett néznie – éppen Furet néhány megnyilatkozásának felidézésével illusztrálom. különösen például Mongin. a fejlett társadalmak. nemzetközi hírû történésznek sem teljesen sikerült. a tömegtájékoztatás és a közvélemény-kutatás vonatkozásában is számos kétértelmûségre és ellentmondásra hívják fel a figyelmet. In: Esprit (Különszám: Opacités francaises et démocratie d’opinion). s szélesebb értelemben „médiaértelmiségiként” lépett föl. Végül.38 Ehhez járul. Furet a kommunizmus összeomlásának rejtélyét történelmi analógiákat keresve és optikai metaforákat alkalmazva vélte megoldhatni. 39 I. hogy miközben francia történészként kizárólag 38 Neveu 1994. Tudniillik abban a fentebb körvonalazott értelemben. Furet legalább e kérdésben lényegében „újságíróként”. Hogy ezen a helyzeten milyen nehéz volt legalább gondolatilag úrrá lenni.254 Tóth Tamás állam tevékenysége nemhogy csökkentené. 49–58. minthogy az említett állásfoglalások az írott sajtóban – igényes hetilapokban és folyóiratokban – jelentek meg. In: Esprit (Különszám: Opacités françaises et démocratie d’opinion). továbbá az Esprit címû francia folyóiratnak Opacités françaises et démocratie d’opinion címû tematikus számát 1995 márciusában. szabályozási és újraelosztási mechanizmusainak fokozódó komplexitása – amihez hozzá kell számítanunk például a hivatali titok (így a politikai. hanem többnyire bizony még fokozza is azok „opacitását” és „átláthatatlanságát”. hogy különösen a transzparencia és opacitás kérdéskörének empirikusan megalapozott elemzései az úgynevezett televíziós demokrácia és a politikai kommunikáció. akkor ennek több oka is van. illetve modern államok döntési. mint amilyen François Furet. 75–77. a kortárs európai történettudomány e kiemelkedõ képviselõje szemléletében – legalábbis a szóban forgó kérdésekben gyakorlatilag nem haladta meg egy átlagos értelmiségi álláspontját. Olivier (1995): Quand règne l’opacité. Így. Mindenesetre. helyesen értelmezni az állami döntéseket. Továbbá. m.

a liberális értelmiség eszménye. Az igazsághoz azonban az is hozzátartozik. a francia társadalmat viszont csak a belülrõl való megismerés módszereivel közelítette meg. 3. hogy „a híres demokratikus múlt. bár az új horizontot még meg kell nyitni… Ami mármost közelebbrõl a kommunizmus összeomlása után kialakult helyzetet illeti. mert ami ebbõl a modellbõl olykor és helyenként mégis megvalósult. s ma egyértelmûbben definiálja a „modernséget”. Mindebbõl Furet szerint a következõ paradox helyzet adódik: egyrészt. ez azonban mit sem változtat azon. Ám fenntartható-e egy ilyen magabiztos helyzetértékelés néhány. hogy a neves történész már évekkel ezelõtt jól látta. amit az újjáépítésben föl lehetne használni. nem találunk semmi mást. A 20. 42 Bár ezt a „képet” persze Furet szerint országonként „árnyalni kell”. épülete pedig „nyugati mintákhoz igazodik”. a kommunista rend elõttihez kell visszakanyarodni”. Nem hagytak maguk után semmi olyat. január 4–10.Látják. 41 Furet. A világtörténelem „iránya” avagy „értelme” 1989-ben radikálisan megváltozott – szögezte le Furet 1990-ben. a demokrácia vált a kommunizmus jövõjévé.40 A kommunizmus megszûnt a demokrácia jövõje lenni. François (1990): La Révolution commence. . olykor kiábrándító. amely kifejlett formában sohasem létezett. és amely idegen mintákat követ”. nem pedig létezõ társadalmi állapot”. A „demokrácia” és a „kapitalizmus” fogalompárja ismét elõtérbe került. csupán eszmény volt. a kelet-európai társadalmakat csak a kívülrõl. Az egykori kommunista rendszereknek nincs hagyatékuk. de nem értik 255 francia történelmi analógiákat vett figyelembe.” Az új társadalom alapja – akkori véleménye szerint – ezért „a kommunista utópia egyszerû tagadása”.42 Azután pedig azért is.41 Furet hivatkozott tanulmányában úgy vélte: „Bármely szempontból vegyük is szemügyre a kommunista diktatúrák mérlegét. hanem éppen ellenkezõleg. Elõször azért. 40 Furet. In: Nouvel Observateur. François (1991): Miért olyan rejtélyes a kommunizmus összeomlása? In: Népszabadság. amelyet most fel kéne támasztani. 1989-ben „nem egy új társadalmat kell felépíteni a megdöntött romjain. sõt nemegyszer keserû csalódásokat érlelõ év elteltével. azt szerinte módszeresen verték szét a háború utáni idõszak kommunista forradalmai. mint valaha. Uo. századi Európa tehát 1945 után 1989-ben újabb történelmi napfölkeltét élt meg. hogy a fenti feladat kétszeresen is nehéz. csak romokat. „mert olyan társadalmi-politikai állapot restaurálásáról van szó. a rendszerváltó eufória elmúltával? Nyilván nem. 15.

amelyben eddig éltek. Európa történelme ugyanis Furet szemében 1989-ben visszanyerte egyik jellegzetes vonását – korábbi determinálatlanságát –. Vagyis Kelet-Európa számára – legalábbis hallgatólagosan – Nyugat-Európa az egyetlen lehetséges modell. Ám mi a teendõ akkor. hogy abban a világban éljen. amikor végére értek az alagútnak. Bármily világosan látta is azonban Furet ezt a helyzetet. amelyben él. De mi a teendõ akkor. mindent megtagadnának abból a rendszerbõl. a fél évszázaddal korábbi (igaz. Berlinre vagy New Yorkra vetõ kelet-európai értelmiségiek útját a kilencvenes évek közepétõl kezdve már nem világította meg kellõképpen ez a Nyugatról jövõ fény? Kétségtelen persze: a „demokrácia” és „kapitalizmus” fogalompárja Európa keleti felén is megkerülhetetlennek és túlléphetetlennek bizonyult. Bármily világosan látta is a nyugati modell árnyoldalait. Miközben azonban a demokratikus szenvedélyek mindig a jövõ valamilyen utópiájából táplálkoznak. valójában az õ látóköre sem igazán terjedt túl ezen a jelenen.256 Tóth Tamás Másrészt viszont. a nyugati értelmiség horizontja ma éppen és csakis a jelen. ha a vigyázó szemüket Párizsra. nem is lehet restaurálni”. Vonatkozik ez szerinte arra a politikai kultúrára is. mint ezt a nyugati – pontosabban: a francia – mintát. hogy most. Ex occidente lux. szinte rögeszmésen. idõközben alaposan megkopott) jelmezükben lépnek ki a napvilágra…” François Furet tehát már 1990-ben a következõképpen írta le a középeurópai országok egyik fontos. európai mintája 1989 után minden bizonnyal alapos átalakításra szorulna. ha térségünkben eddig minden . ami sohasem létezett. Éppen ezért aztán a kelet-európai forradalmak voltaképpen a nyugat-európai demokráciát tekintik irányadónak. s ebben a helyzetben a hagyományos baloldal és a hagyományos jobboldal egyaránt elveszítette határozott arculatát. illetve annak egy optimista vízióján. mintha a restauráció dühödt szenvedélye hajtaná õket. részben mindmáig megoldatlan problémáját. Egyenesen úgy tûnik. A kommunizmustól megszabaduló népek. a hosszú alagútból kopott jelmezükben a kilencvenes évek napvilágára kilépõ kelet-európai értelmiség elé õ maga sem kívánt más mintát állítani. Valójában persze – szögezte le akkor a kiváló francia történész – „mindazt. „ezeket a társadalmakat úgy fagyasztotta be a bürokratikus zsarnokság. hogy a demokrácia nyugati modellje. Furet mindazonáltal az elsõk között ismerte fel azt is. Arra ítéltetett. amely az európai kontinens nyugati felén és különösen francia földön – mint a politikai modernség klasszikus földjén – az elmúlt két évszázad során uralkodott.

Látják. Mongin 1995. hanem meg is fordította az ismert közhelyet. valamilyen formában persze ez a fordulat a magyar köznyelvben is ismert. e mûve címében nem egyszerûen egy fogalompárral. 45 Offe. Ha azonban az említett könyvcímet itt nyomatékkal idézem és még ma is úgyszólván megvilágító erejûnek érzem.45 43 Erre a problémára Claus Offe már évekkel ezelõtt éles szemmel figyelt fel. ha a kilencvenes évek végére – és különösen napjainkra – nemhogy növekedett volna. amely az említett entitásoknak a társadalmi élet mindennapjaiban való összekapcsolására irányult. Offe ugyanis. Erkundungen der politischen Transformation im neuen Osten. de nem értik 257 olyan kísérlet. félreértés és tanácstalanság uralkodik? Nos. Úgyhogy a kétségkívül kissé rejtélyes. Frankfurt am Main: Campus Verlag. dilemmáiról és paradoxonairól írva ugyanis Claus Offe nemcsak felidézte. hanem egy metaforapárral operál. amelyben félhomály. Bár a magyar közhelyszótárban sajnos nem szerepel. . argumentált válasz helyett itt csak egy talányos képpel szolgálhatok. A közép. Offe 1991. súlyos társadalmi paradoxonok43 Pandora-szelencéjét nyitotta fel? És mi a teendõ akkor. Az „alagút” és a „fény” kifejezetten optikai eredetû metaforáival. Ezt a képet (vagy inkább gondolati gesztust) pedig Claus Offe egyik fontos és részben mindmáig aktuális – bár tulajdonképpen már a kilencvenes évek közepén kiadott – könyvébõl kölcsönzöm. amelyeket a német nyelv olykor egy közhelyben kapcsol össze: az alagút végén ott a fény (Das Licht am Ende des Tunnels). Claus (1994): Der Tunnel am Ende des Lichtes. 44 Az egyszerûség kedvéért így nevezem itt a „közvélemény demokráciáját” (démocratie d’opinion). amelyben a tömegkommunikáció köztudottan központi szerepet játszik. hanem némely tekintetben talán még csökkent is a Furet által emlegetett „nyugati minta” gazdasági és politikai összefüggésrendszerének „átláthatósága” (visibilité) és „értelmezhetõsége” (lisibilité)? Ha a nyugati társadalom – vagyis a modern kapitalizmus és a modern demokrácia (illetve a „képviseleti” demokráciát felváltó úgynevezett „kommunikációs” demokrácia)44 – mára lassan a nyugati átlagpolgár (és jelesül a francia citoyen) számára is az „opacitás” birodalmává vált. akit „demokrácia” és „kapitalizmus” összefüggésének szövevényes problémája mindig is erõsen foglalkoztatott. akkor ennek jó oka van.és kelet-európai térség országaiban 1989 óta kibontakozó társadalmi átalakulás súlyos problémáiról. Vö. ám mégis sokatmondó cím ezek után immár így hangzott: a fény végén ott az alagút. Vö.

.

TÖRTÉNELEM .

.

de minden esetben célirányosnak mondható produktuma csupán? Tehát egy olyan kreatúra. Mert ha a történelem az emlékezés narrativitásában reinkarnálódik. vagy az éppen adott hatalom a jelennek mint a „létezõ világok legjob- . (Paul Ricoeur) 1. Az alábbi írás bevezetõje egy készülõ monográfiának. 70es zsidó háború recepcióját. A kérdés az. hányféleképpen lehet elmesélni ugyanazt a történetet. akkor a múlt emlékezetének tárgya bizonyos értelemben és bizonyos fokig a jelen múltba visszavetített reprodukciójának ideológiailag aligha semleges. amely mindössze arra hivatott. a zsidó apokaliptikus és rabbinikus irodalomnak a háborúval kapcsolatos emlékeit és az események értelmezéseit. ilyen vagy olyan elõfeltevéseken alapuló. amely az ún. a kortárs pogány világ irodalmi reflexióit és a tragikus eseménynek a keresztény üdvtörténeti rendbe való teológiai megalapozottságú betagolódását vizsgálja. erkölcsi és teológiai reprezentációjának kifejezõdése volna? S ha igen. politikai. s vajon a történelemrõl való eltérõ beszédek teremtenék-e meg a história multiplikációját. hogy hány történelem létezik. a múltra való emlékezés valójában nem (csak) a jelen hatalmi. Josephus Flaviusnak A zsidó háborúról írott munkáját. hogy – akár profán indíttatástól vezérelve – a „régi dicsõséget” szegezze szembe a romlott és értékvesztett jelennel.A diadalív árnyékában Az emlékezet hermeneutikája: Josephus Flavius Gábor György …az emlékezet konstituálja a múlt értelmét.

hogy tudniillik „egyedül a mítosz adhatja meg egy kultúra jellegét”3 – mégiscsak azt kell hangsúlyoznunk. ha akkor ott vagyok?« A Heilsgeschichte azonban. 3 Gadamer. 130. Budapest: Európa. Ha mindez így van. . létrehozzák azt. így létezõ”. Oakeshottnak igazat kell adnunk. vagy a végsõ idõk. miszerint „általánosságban a történelem ott kezdõdik. A Biblia és az irodalom. ugyanakkor szem elõtt tartva Gadamer hermeneutikailag is alapvetõ megjegyzését. visszaszorulásához vezet(het) – teljes összhangban Halbwachs megállapításával. de – akár transzcendens szándéktól determinálva – a Gondviselés megnyilatkozásainak terrénumaként a bûn és büntetés isteni rendjének és elkerülhetetlenségének legyen az exempluma. 100–101 és 102. másfelõl a nyelv metaforikus használata során maga teremti meg és maga alkotja egy-egy kultúra történetét.1 Jóllehet a historikus igény és a történeti kutatás a mítosz gyengüléséhez. 2 Halbwachs. Michael (1933): Experience and Its Modes. és erre a kérdésre próbál válaszolni: »Mit láttam volna.262 Gábor György bikának” gondosan megválogatott tipologikus elõképére találjon rá a fényes múltban. hogy a történelem az „alkotó képzelet” (Collingwood) megteremtette parabola vagy példázat. 99. amelyben az elbeszélések igazsága a narratíva koherenciájának függvénye. Ennélfogva a mitológia egyfelõl a közös nyelvi tapasztalást örökíti tovább és közvetíti az idõben. A történész- 1 Frye – egyebek között – ezt az ellentétet emeli ki a Weltgeschichte és Heilsgeschichte szembeállítással: „A Weltgeschichte a mindennapi történelem kritériumait használja. Budapest: T-T wins. Hans-Georg (1994): Szó és kép – „így igaz. amely szerint a történelem a mitikus ellentéte. akkor máris elvethetjük Northrop Frye kijelentését. ha akkor ott vagy. ahol a hagyomány véget ér ”2 – ám Frye lelkesültségével ellentétben. 4 Oakeshott.”4 Természetesen a történelmi emlékezés nem referencia nélküli: a történelem olvasata mint értelmezés valósítja meg a referenciát. 233. az utolsó aion eljövetelét jelzõ megpróbáltatásokat és kozmikus kataklizmát demonstrálja. amikor leszögezi: „A történelem a történész tapasztalata”. Northrop (1996): Kettõs tükör.«” Frye. Maurice (1997): La Mémoire collective. részben megteremtik. hiszen „történelem csak történetírás révén jöhet létre. Végsõ soron tehát a „nagy elbeszélésen” belül a történelmi múlt képét és szövedékét a jelen diskurzusai alakítják: részben árnyalják. annak aligha lett volna köze ahhoz. Paris: PUF . Cambridge: Cambridge University Press. amint az evangéliumokból kitûnik. ami valójában történt. de amit láttál volna. In: Uõ: A szép aktualitása. ezt mondaná: » Talán nem ezt láttad volna.

6 Popper találóan fogalmazott. 7 Popper. Budapest: Balassi Kiadó. . s annak lebontására törekvõ). azaz mindenekelõtt saját (létezõ) idejébõl megközelítve. amely ennélfogva önmaga öröknek és megrendíthetetlennek vélt jelenébõl kitekintve nemcsak az „egykor volt”ot. azaz a regresszió és a transzgresszió szûnni nem akaró kettõs ölelésében az egyes személyek „intézményesített” megismerésformáinak és múltképeinek folyamatos „hozzáigazítását” a jelen hatalmi-politikai mainstreamjéhez. Budapest: Atlantisz. hanem a „majdan eljövendõ”-t is saját képére és hasonlatosságára formálja. „õ maga is egyike azoknak a cselekvõ és szenvedõ lényeknek. mintha nem is létezne. 6 Foucault a szexualitás történetiségének elemzésekor a regressziót és a transzgressziót – éppen a hatalomhoz való viszonyulás tekintetében – alapvetõen meghatározó elemnek tekintette. manifesztálódjék akár földi-evilági struktúrákban és intézményrendszerekben. hanem „az elbeszélõ idõ mögött kibomló elbeszélõ logika” (Ricoeur) felismerésével önmagából. akik a történelmet létrehozzák és elviselik. saját megélt jelenébõl. mint a »történelemcsinálás«. Budapest: Kijárat Kiadó. Michel (1996): A szexualitás története. mint a legkülönfélébb politikai hatalmakba vagy ideológiai diskurzusokba integrálódott (avagy azokhoz akár kritikailag viszonyuló. A tudás akarása. mint a történelem kisajátításának és birtoklásának sajátos technikája. miszerint az egyetemes történelem a „politikai hatalom történetévé”7 szimplifikálódott. Paul (1999): Emlékezet – felejtés – történelem. akár a megmutatkozó vagy rejtõzködõ transzcendencia mindenre kiterjedõ kozmikus-univerzális mindenhatóságában. Karl (2001): A nyitott társadalom és ellenségei. ha csakugyan némaságra van kárhoztatva. Az. hiszen a történész (a megfigyelõ) a megfigyelt világ része. mindenki úgy tesz. már az elnyomására való puszta hivatkozás is szándékos transzgressziónak minõsül. A kultúra narratívái. 436. Ennyiben a »történetcsinálás« mûvelete ugyanahhoz a valóságszinthez tartozik. Mindez nem jelent mást.” Foucault. végsõ soron nem más. akkor már puszta említése. 53. In: Narratívák 3.A diadalív árnyékában 263 nek a történelemrõl nyújtott beszámolója nem két különbözõ valóságszint pillanatnyi találkozása. ha csakugyan tilalomfák veszik körül. ideológiai (vagy dogmatikai) elszántsággal átitatva az idõbeli- 5 Ricoeur. s az egyikhez vagy a másikhoz való viszonyt tudásszociológiailag meghatározónak tartotta: „Ha a szexualitás csakugyan represszió áldozata. 10–11. Ez a szuverenitás. amikor alig burkolt indignáltsággal annak a rosszalló meggyõzõdésének adott hangot.”5 Az olvasó pedig nem a kanti a priori képzelet mintájára érti meg a történetet. sõt.

gondolatainak. amelyben az egység és az „immanens logika” (vagy szellemiség) kizárólagosan (és természetes módon) saját értékrendjének és törvényeinek megfellebbezhetetlen és immár örökkévalóvá dermedt rendszerén nyugszik. Absztrakciókhoz kell folyamodnunk. 264. Elmondja azt. Az intézményesített hatalmi mechanizmusok. azaz innen nézve – és csakis innen nézve – lejátszódott. A történelem kommentárjai örökösen felidézik a soha nem voltat: egyszerre és szakadatlanul ismétlik az örökösen változót. a róla való beszéd. a kommentárok sora alkotja azt a diskurzusfolyamot. s folytonosan újabb és újabb újdonságot mondva el arról.9 Azt a történelmet. reményeinek. ámde a természetnek aligha van történelme –. Budapest: Gondolat. s csak ennek alapján lehetséges történetileg a világtörténelemhez tartozni. hogy ezt a konkrét történelmet képtelenség volna megírni. Paris: Éditions de Seuil. a megismerési folyamatok és a „jelenvalólét”8 reflexív tudata a visszaemlékezés révén szoros korrelációban konstituálják a történelmet magát. 9 Ricoeur megfogalmazásában: az idõt „emberi idõvé [temps humain] a történelem és a fikció keresztezõdése teszi. sikereinek. kontinuus szakadatlansága – mindez legfeljebb a természet rendje lehet. emócióinak.” In: Ricoeur. A primer történelem „egykor volt” állapotában a jelen számára valójában csak fikció. Le temps raconté. hanem a róla való tudás. elnagyolásokra és 8 „A történetiség a jelenvalólét mint olyan »történésének« létszerkezetét jelenti. amely a képzeletbelit életre kelti és a puszta potencialitást aktualizálja. szenvedéseinek. érzéseinek.264 Gábor György ség hármas dimenzióját. küzdelmeinek matematikai összessége. mintegy állandóságot adva az idõben folytonosan alakuló elmúltnak. Ebbõl természetesen nem következik az a konklúzió. 111.” Heidegger. ám az igen. Ezen kívül nincs semmi a múltban. ami primer módon soha nem történt meg. hogy a históriáról való tudás autonóm. Martin (1989): Lét és idõ. ami végsõ soron a valóságos történelem (történet) volt. azaz minden egykor létezett egyes ember személyes története. III. miszerint a történelem pusztán a teremtõ képzelet alkotása volna. a hozzá írt kommentárok sokasága. céljainak. csak ennek alapján lehetséges egyáltalán olyasmi. vágyainak. ami volt és elmúlt: tehát ami immár véglegesen állandó és változatlan. hiszen a történelem nem a dolgok és helyzetek folyamatossága. mint »világtörténelem«. A róla való számtalan beszéd. „nyilvánvaló. Paul (1985): Temps et récit. . de ami másodlagos módon a múltban „éppen most”. elképzeléseinek.

11 Halbwachs 1997. Homérosz Odüsszeiája minden egyes olvasatban. . minden egyes kommentárban. akként a múlt is bevégezetlen. az elmegyógyintézetek. hiszen a vallás vagy a költészet (miként – s Foucault érdemeit ebben a vonatkozásban aligha lehetne túlbecsülni – a szexualitás. Halbwachs megfogalmazása találó. Mindez viszont számtalan történelmet eredményez” – írja Popper. majd éppen a lényegrõl elfeledkezve felteszi a nagy kérdést: „…a nemzetközi jogtiprások és tömegmészárlások történetét úgy próbálják eladni. 436. semmi egyebet. Ám miért éppen a hatalom. Jóllehet Homérosz mûve leíródott. A történész nem a történet kivonatát adja. hogy a vallás vagy a költészet történetét akár mint a hatalom történetének más aspektusból papírra vetett kivonatát is bízvást az analízis tárgyává lehetne tenni. és csak egy történelem létezik”. reinkarnálódik. a kriminológiai vagy a tudásszociológiai princípiumok szemszögébõl.11 Tegyük azonban mindehhez hozzá: befejezett történelem – ha ontikus értelemben ennek egyáltalán lehet valamilyen értelme – természetesen csak egy létezik. a sokféle történelmi nézõpontot és tapasztalatot és a sokféle történelmi emlékezetet jelenti csupán. hanem a „nagy elbeszélés” történeti-hermeneutikai kommentárját. Amint a jelen. minden egyes fordításban. mint mondjuk a morális elvek. mint az emberiség történetét. azaz az orális hagyomány ebbéli megtestesülésében befejezõdött. azaz „valóságos” történelem számtalan.A diadalív árnyékában 265 szelekciókra kényszerülünk. az esztétikai. A „sokféle történelem” valójában a sokféle történelmi tudást. Karl Popper egy pillanatra elfeledkezett volna arról. és miért nem például a vallás vagy a költészet történetét választják ki?”10 Mintha legalábbis a nyitott társadalom ellenségeinek ellensége. nem tette magát körülhatárolttá és teljessé. teljességében létezõvé és körülhatárolhatóvá. vagy akár a „tudás archeológiája” is) a hatalmi mechanizmusok felõl legalább annyira megragadhatók. de „a történelem egy. avagy az etikai. de lényegi kiegészítésre szorul: számos kollektív emlékezet lehetséges. ám az emlékezetekben rekonstruálódó. de akár Joyce Ulyssesében is újra feltámad. Az a történész. a börtönök világa. aki szemléletét abszolút objek- 10 Popper 2001. ám a történelem nem írta le önmagát. 135–136. megõrzõdött. azaz egyfajta „mikrokozmosszá” vált.

valamint „a nyilvános önbemutatás »nemzetiesítése«”. H. London: SPCK. polgárosodás. Budapest: Cserépfalvi. mit is érezhetett. modernizáció. Shutt. (1929): Josephus: The Man and Historian. Budapest: Holnap Kiadó. vajon a gyötrõ lelkiismeret13 súlya alatt mire is gondolhatott Joszef ben Matitjáhu. ma is kiválóan használható monográfiáját: Thackeray.12 2. avagy az abszolút objektivitás látszatát kelti. St. (1961): Studies in Josephus. New York: Jewish Institute of Religion Press. In: Josephus Flavius (1964b): A zsidó háború. 15 Karády Viktor (1997): Asszimiláció és társadalmi krízis. P . Friedrich (1996): Adalék a morál genealógiájához. 9–115. Vidal-Naquet. az maga volt a vox Dei. a hatalom „hivatalos” történetírójává metamorfizálódott Joszef ben Matitjáhu – aki a római szellem iránti áhítatos tisztelete és a Flavius-dinasztiával szemben táplált alázatos imádata. Az „õsi papi családból”14 származó. 14 Josephus Flavius (1964a): – – Önéletrajza. (1977): Du bon usage de la trahision. Josephus Flaviushoz lásd Thackeray klasszikus. hogy akár csak hozzávetõleg megsejthetnénk. 483. In: Josephus Flavius: La guerre des Juifs. midõn elhaladt elõtte a diadalmenet.15 azaz asszimilációs ambíciói folytán nevét latinosította. 481. Paris: Les Éditions de Minuit. a háború végeztével a gyõztesekkel Rómába tartó és ott Vespasianus. örökös hitszegésre kész. 10. Titus és Domitianus által rendkívül megbecsült. J. Nietzschével szólva „a történelem kéjvágyó eunuchja”. 191. Olten: Walter Verlag AG. In: Uõ: Gesammelte Werke. Brill. Leiden: E. R. saját anyanyelvén kívül görögül és latinul is tudó. a zsidó háború nagy gyõzteseinek triumphusa. H. 124. ám mint a rómaiak elleni háború galileai fõparancsnoka inkább csak katonai kudarcra képes. G. sõt amit egyszer kimondott. In: Zsidóság. C. nagy tudású. Alighanem a legkorszerûbb pszichoanalitikus módszerekben való jártasság sem volna elegendõ ahhoz. J. 12 Nietzsche. H.266 Gábor György tívnek tartja. Arbeiten zur Literatur und Geschichte des Hellenistischen Judentums. Vespasianusnak és Titusnak. az erõt és egységet sugárzó pompás katonai parádén. . továbbá Schreckenberg. azaz Isten szava. J. Budapest: Gondolat. 13 Ehhez lásd Jung sorait: „Tudniillik a lelkiismeretet már sokan s õsidõk óta inkább isteni beavatkozásként. (1989): Gut und Böse in der analytischen Psychologie.” Jung. (1968): Bibliographie zu Flavius Josephus. s nem pszichikus funkcióként értelmezték. hogy a késõbbiekben Josephus Flavius néven emlegesse õt a mûvelt világ – a Forumon épített tribünszerû emelvény egyikén kucorogva legeltethette tekintetét a hatalom kollektív népünnepélynek álcázott öntömjénezésén.

” Josephus 1964b. mintha valamilyen komikus „békaegérharc” képzetét igyekezett volna kelteni a közönségében. s a „világtörténelmi” eseményt. népek népek ellen viseltek. Thuküdidész nagy történeti mûvét hasonlóképpen kezdi: „ez a háború a leghatalmasabb megrázkódtatássá vált a hellének. azaz a zsidó–római háborút – kezdetben annak tevékeny résztvevõjeként – közvetlen közelrõl szemlélhette. Budapest: Európa. nem tartja homályban azt. a barbárok egy része. de valódi jelentõséggel és referenciával aligha rendelkezõ toposszal élt. De Josephus Flavius nemcsak szemtanúja volt az i.” (Thuküdidész [1985]: A peloponnészoszi háború. 66-ban kitört Rómaellenes felkelésnek. az a mi történelemfelfogásunkban. 7 [I. elementa). A görög nyelven író és a kényes római ízlésnek megfelelni kívánó Josephus Flavius – mint munkájának több helyén – ezúton is a klasszikus görög-római mintákat. A történelem „felülértékelte” önmagát. hanem – legalábbis az utókor által egyetlenként ismert – informátorává is vált a zsidók ellenében indított megtorló háború megannyi részletének és lefolyásának. A toposz a kortársi „olvasatban” kifogástalanul megtalálta a helyét.) Mindenesetre aligha véletlen. amelyeket államok államok. A római közönségnek író17 zsi- 16 „A zsidók háborúja a rómaiak ellen nemcsak korunk. A toposzban rejlõ analógia megfejti. s Josephus megfogalmazása korántsem tûnt túlzásnak. 1]. kifejtett szempontjai és értékítéletei kizárólagosan Róma elgondolásait. 170 [1403a]. (Arisztotelész [1982]: Rétorika. Mindamellett jó okunk van arra. 17 A görög-római történetírói hagyományhoz kapcsolódó Josephus Flavius munkájának valamennyi érve. hogy a kissé fellengzõsnek ható kijelentés mögött egyfajta irodalmi toposzt keressünk. az európai (vagy nyugati) szellem olvasatában és értelmezésében majdnem két évezred távlatából lett nagy jelentõségû. hanem tökéletesen illeszkedett a „hermeneutikai megértéshez” (Ricoeur). az érv alkotóelemének is nevezi. Laqueur éles szemmel hívja fel a figyelmet arra. hogy „rajtuk alapul sok enthüméma”. A toposzról (lat. Budapest: Gondolat. hanem az egész történelem egyik legjelentõsebb háborúja volt azok közül.) A toposzokat Arisztotelész sztoikheiának (lat. azaz a tudományos érvelés objektivitásával szembeni szubjektív igazságokra építõ „retorikai szillogizmus”. meghatározó esemény. A cím a rómaiaknak a zsidók elleni háború- . az emberiség többsége számára is. s ami akkor és ott legfeljebb toposzként lehetett jelentõs.A diadalív árnyékában 267 Josephus Flavius egy valódi (világ)történelmi esemény színpadias fináléjának volt a megfigyelõje – mûvéhez írott elõszavának kezdõsorai bizonyítják. és nem elleplezi. hogy Josephus Flavius minden további nélkül átvehette ezt a klisét: a nyelvi kifejezés „szimbolikus funkciója” (Cassirer) pontosan azzal tölthette be a szerepét. Josephus Flavius tehát minden bizonnyal egy funkcionálisan fontos. nyelvi és gondolati fordulatokat követi. ám mára az egykori „kis” zsidó–római háború valóságosan világtörténelmi jelentõségûvé vált. I. hogy az interpretáció során nem bizonyult túl tágnak vagy túl szûknek az olvasó számára. 1. locus) egyébként már Arisztotelész azt írja. hanem éppen ellenkezõleg: a világos és követhetõ analógia teljesen egyértelmûvé tett valamit már a kezdet kezdetén. hogy a történések súlyával maga is tisztában volt16 –. sz. véleményeit és nézeteit tükrözik. sõt. értelmezhetõ volt. mondhatni. hogy maga a mû címe egyértelmûen elárulja Josephus szándékát és igazodási kényszerét: a mû római és nem zsidó aspektusból íródott. feltárja a tágabb összefüggést.

akik „megtörtént dolgokról tanúskodnak”. 20 Ricoeur. 97–98 és 255. R. minthogy ez utóbbira – értelemszerûen – a megfontolás nem vonatkozhat. hogy a valószínûség és a bizonyosság fogalmai mellett kitért a jelnek (szémeion) az elõbbiekkel való kapcsolatára és a három fogalom különbözõségére. fennáll-e vagy sem. 18 Arisztotelész 1982. ját sugallja és nem fordítva. módja és formája.268 Gábor György dó (szem)tanú a császári hatalmon mint megrendelõn keresztül közvetítette az „igazságot” a rómaiak részére. mivel nem az esemény valóban megtörtént jellege (aktualitása) a kérdéses. m. 78. In: Archivio di Filosofia. s a jelentésadási folyamat biztosítja a múlt megjelenítését. hanem az egyes események empirikus vizsgálatán túli összefüggések megragadása érdekében tisztában kell lenni azzal. Arisztotelész a Rétorikában a „retorikán kívüli” meggyõzés. Josephus Flaviust az arisztotelészi osztályozás értelmében – minthogy ebbéli szerepét és funkcióját saját korában szükséges megítélni – nem a „régi” tanúk közé kell besorolnunk. azaz igazságos vagy igazságtalan-e. Ein biographischer Versuch auf neuer quellenkritischer Grundlage. ebbõl következõen aligha meglepõ.20 A történelmi diskurzust meghatározóan ez a hermeneutikai helyzet hozza létre. hasznos vagy káros-e. hanem a „mostani tanúk” közé. 30.”18 A tanúság tehát alapvetõen hermeneutikai szituációt teremt. amelyeknek tárgya a valószínûség (eikosz) és nem a bizonyosság (tekmérion) episztemológiai körébe tartozik. hogy a tanúság éppen azért bír „kváziempirikus jelleggel”. hogy igazolják: megtörtént-e valami vagy sem. hogy munkája létrejöttének idején alapvetõen a rómaiak számára öltött valóságos testimonium jelleget. . Vö. a tett milyensége tekintetében azonban nem tanúskodhatnak. tehát azon elemek körében.19 vagy ahogy Ricoeur mondja: a tanúság „az értelmezés számára értelmeznivalót ad […] továbbá eleve értelmezést tesz szükségessé”. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft. Paul (1972): L ’herméneutique du témoignage. azaz az argumentáció puszta eszközei között emlegeti a tanúságot. 1376a. Arisztotelész 1982. tehát nem pusztán a legkülönfélébb dokumentumok és írásban rögzített beszámolók „szóra bírásával”. (1970): Der Jüdische Historiker Flavius Josephus. 19 Arisztotelész következetességét jelzi. tehát azok közé. Továbbá: Thackeray 1929. i. hanem annak milyensége. De éppen a történelem „megszólaltathatóságából” következõen. Errõl Arisztotelész a következõket írja: „Az ilyen tanúskodások csak arra szolgálnak. hiszen a gondolati reflexió számára a tárgy és az ahhoz való viszony jele értelmezést igényel. 42: 53. Lásd Laqueur. 1357b.

amit egy olyan kanalizációs folyamatban és formában végez el. „amely nem egyszerûen csak elõfordul a többi létezõ között. 25 [1451]. P .22 A tényeket a történésznek szóra kell bírnia. miszerint képtelen felismerni. sõt még nézõpontunkat is”. hanem olyanokat.23 annyit mindenesetre pontosan jelez. (1971): Comment on écrit l’histoire. mint a múlt lefordítása a jelen nyelvezetére. a másik pedig olyanokat. 37.). (Popper 2001.) .) 24 „…nem az a költõ feladata.” (Heidegger 1989. hogy a „valóságos”. miszerint „a történelem semmi egyéb. 435. amelyek megtörténhetnek és lehetségesek a valószínûség vagy szükségszerûség alapján. hanem beszámoló. Veyne amúgy a történelmet egy „intellektuális aktivitásnak nevezi (i. hanem az. sõt a historicista inkább „úgy véli. annak függvényében jut hozzá. amit „a temporalitáshoz és nem a Daseinhez kapcsolódó intellektuális adatok konstrukciója támaszt” (i. hogy az egyik megtörtént eseményeket mond el. mondhatni: „jelen adta módon” keveredik a történész nyújtotta fikcionalitással. 1–2. hogy valóban megtörtént eseményeket mondjon el. 100–101. 22 Popper éppen azt veti a historicista szemére. vagyis az esemény elbeszélése. Paris: Éditions de Seuil. jövõnket. Csak emlékeztetõül: a Daseint (jelenvalólét) Heidegger „a többi létezõhöz képest” kitüntetettnek mondja.) 23 Veyne. „egy élettõl elvonatkoztatott és nem a létezõvel kapcsolatos ismeretnek”. hiszen önmagában vett tény nem létezik: a tény valóságos tény státuszához az értelmezés során.” (Arisztotelész [1963]: Poétika.”21 A történelmi diskurzus lényegérõl van szó. IX. A történész ugyanis nem valamilyen értéksemleges. 90). valamint azok értelmezésekor folyamatosan megfelel és megfeleltet. m. 13. hogy inherens törvényei révén »maga a történelem« vagy az »emberiség története« jelöli ki problémáinkat. Budapest: Magyar Helikon. augmenté de „Foucault révolutionne l’histoire”. mint egy valóságos elbeszélés”. „hogy mi választjuk ki és rendezzük el a történelem tényeit”. hanem a tények közvetítõje. amelyek megtörténhetnének. azaz tényeken alapuló faktualitás folyamatosan.A diadalív árnyékában 269 mert „nem közvetlen észlelés. nevezetesen arról. A történetírásnak és a költészetnek a tényeken és a képzelõerõn alapuló különbségét. hogy versben vagy prózában beszél-e…. A történetírót és a költõt ugyanis nem az különbözteti meg. minthogy létében önnön létére megy ki a játék. Ontikusan kitüntetett. Ennélfogva a látott dolgokat az elbeszélt dolgok szférájába helyezi át. amelyben az olvasat nem más. hogy a múlt megjelenítésének folyamatában a történetíró reprezentációs technikái révén nem csak és nem egyszerûen az elmúltat jeleníti meg. Veyne meglehetõsen sarkosnak tûnõ megjegyzése. s az olvasás a történeti szöveg referenciája. m. amelynek klasszikus 21 I. neutrális médium. szelektálásakor és felhasználásakor. hanem már maguk a tények és dokumentumok kiválasztásakor. m. 103. narrációja.

hiszen az elbeszélés létrehozta textualitás és az összekapcsolódó tettek cselekménysorozata együttesen alkotják a történelmi események rekonstrukcióját. s ezzel különös korreláció alakul ki az elbeszélés és az elbeszélõ között. Márpedig a pszichológiát innen számûzni aligha lehetséges. mint kognitív tevékenység eredménye. „Nincs mit csodálkozni azon. hogy a szerzõt jobban megértsük. Csakhogy a történelem nem pusztán cselekedet. hogy a történelem – a történészek történelmét értem ezen – ugyanazokat a problémákat és vitákat idézi fel. mint amiket a szöveg elmélete és a cselekvés elmélete. Paul (1986): Du texte à l’action. azaz a történelem bizonyosságát jelenti. Ugyanis egyrészt a történelem – a történetírás – az elbeszélés egy fajtája. Paris: Éditions du Seuil. uo. Ez a referencialitás sajátos módját adja. melyen a történelem minden bizonyossága nyugszik” (i. 493. ame25 White. szinkronitásba hozza és egyidejûvé teszi önmagát mindazzal. hiszen már az is kérdéses. a romantikus önkénynek és a szkeptikus szubjektivitásnak a történelem területére való állandó betörésével szemben.270 Gábor György megfogalmazását az arisztotelészi Poétikában olvashatjuk. 26 Ricoeur. 7. Hayden (1997): Elõszó. mint amilyen az eposz.24 éppen hermeneutikai szempontok alapján kell újragondolni. Essais d’herméneutique. a regény. m. mint ahogy õ magát megértette. Ricoeur pontosan látja. vagy még pontosabban: mi tartozik a jelenhez mint önmaga múltja? A múlt. . Dilthey megállapítása. Másfelõl a történelem az emberek múltbéli cselekedeteivel kapcsolatos. A megértés pszichológiai korlátaival szembehelyezett „bizonyos” az objektív formát öltött emberi tevékenység. a tragédia. hogy mintegy „beírja” magát az elbeszélés idejébe. ami számára eljövendõ.” (Dilthey. In: Uõ: A történeti világ felépítése a szellemtudományokban. 176. hogy Dilthey az interpretáció hermeneutikai érvényességét a történelem bizonyosságának próbájaként fogta fel: „…a hermeneutikának elméletileg meg kell alapoznia az interpretáció azon általános-érvényûségét. hanem reflexió is egyben. egy »igaz« elbeszélés a mitikus elbeszélésekhez vagy a fikciós elbeszélésekhez képest. s amihez képest önmaga nem más.. a múlt mint olyan természetesen nem válhat a történeti kutatás tárgyává. Budapest: Gondolat. a dráma. amennyiben „a történeti diskurzus legalább annyira poétikai konstrukció. hogy egyáltalán mi számít múltnak.”26 Az önmagában vett múlt. mint elmúlt. Wilhelm [1974]: A hermeneutika keletkezése.) Kár – de mindenesetre jellemzõ –.”25 A történelem idejének sajátossága tehát éppen az. a novella. Budapest: Osiris. paradox voltában is mélységesen igaz: „A hermeneutikai eljárás végsõ célja az. ugyanis az elbeszélt az elbeszélésben artikulálódik. hogy a történelem a beszéd és a cselekvés elméletének közbülsõ terepe. In: Uõ: A történelem terhe. II.).

Ám múltként való megszületése csak és kizárólag a jelenben történhet meg. 88. ahogyan az valóban megtörtént«. Wiesbaden: Standard Verlag. 434. Hayden (1973): Metahistory. Csak ha képesek vagyunk megidézni az emlékeinkben. 26. Baltimore–London: The Johns Hopkins University Press.) 28 Vö. Hayden (1978): Tropics of Discourse. Baltimore–London: The Johns Hopkins University Press. hogy historiográfiai munkássága során felidézze és leírja azt. de a jelen értelmezéseiben divergáló rendszereiben történik. egy „abszolút” tanúság tenné kizárólag lehetõvé a dolgok valóságos megtörténésérõl való beszámoló megszületését.” (Popper 2001. s ez a jelenben kialakított vázlat vagy terv mintegy megelõlegezi a múltról kialakítandó ikont. elõzetes értékelésével és értelmezésével kezdi (egyáltalán: mit tekint eseménynek?). amely az eltérõ értelmezések és olvasatok abszolút valóságát (és nem csak – jó esetben – valószerûségét) tartalmazná. hogy a felidézett és leírt a maga teljességében és hiánytalanságában rekonstruálódjék. White. akkor válik történelemmé. Rankét történetírói naivitása és tudományos becsvágya arra ösztönözte. a feledés homályába burkolózik. „külön szálon futó” történést. csak ha elõhívható lesz a homályból.. 106 stb. s az elfeledettség állapotában nem is múlt többé. 2. de egyikük sem végleges. Leopold [1957]: Fürsten und Völker: Geschichten der romanischen und germanischen Völker von 1494–1514.28 A történetet. A múlt megjelenítése azonban idõhöz és térhez kötött olvasatok múltban konvergáló. hanem puszta nemlét. A történész a múltban valóságosan lejátszódott folyamatok megjelenítését a rendelkezésre álló dokumentumok (tanúságok) eseményeinek prefigurációjával. 4). White. s biztosítja az immár hermeneutikailag is rele- 27 „Wie es eigentlich war ” (Ranke.A diadalív árnyékában 271 lyet a jelentõl Léthé vize választ el. Az idõ múlásával eleve összeegyeztethetetlen közvetlen és megbízható (ráadásul: mitõl. Popper épp ezzel szemben mondja: „Összefoglalva: nincs olyan történelem a »múltról. The Historical Imagination in XIXth Century Europe. „ahogyan valami valójában történt”. miért és hogyan megbízható?) tanúskodás. minden nemzedéknek joga van megalkotnia a sajátját. 30. Ugyanis már maga a felidézés pszichológiai és az írásba foglalás technikai attitûdje eleve kizárja azt. a megannyi egyedi. a storykat éppen az elbeszélés. Nincs és nem is lehet a történelemnek egy olyan metanarratívája (szupernarratívája). csak történelemértelmezések létezhetnek. a történések narrációja teszi historyvá. egymástól elkülönülõ. . 31–38 stb.27 ám az egész történettudománynak szánt programja önmagában hordta saját kudarcát.

mint maguk a res gestae. azaz saját jelenét olvassa ki. uo. 123.272 Gábor György váns történetek folyamatjellegét és koherenciáját. visszafelé. etikai. 281. W . In: White 1997. 33 Ricoeur 1985.” White. 30 Vö. azaz végsõ soron olyan „hatalmi és kontrollmechanizmusok”. a tettek és események” (i. In: Uõ: Nyelv a végtelenhez. hogy megtaláljuk az események szerkezetének az irodalmi hagyományban rejlõ ikonját. részben re-konstruálja az egykor volt. „A történelem egyesíti nyelvünkben az objektív és a szubjektív oldalt. Mindannak a kohéziós erejét. 81–82. 31 „…a történelmi narratívák nemcsak elmúlt események és folyamatok modelljei. Tisztán formai oldalról nézve a történelmi narratíva nemcsak a benne közölt események reprodukciója. Budapest: Akadémiai. éppúgy a sajátlagosabban megkülönböztetett történelem-elbeszélés. Foucault. I. mint maga a megtörtént. 105. s a történész a hatalmi-politikai diskurzus egészében részben konstruálja. 279. story-line). Michel (1999): Szexualitás és hatalom. ám mára nem létezõ entitást. G. hanem szimbólumok komplex rendszere. A konstrukció és re-konstrukció kettõs irányultsága a „történelem és fikció keresztezõdésében” bomlik ki.). Le temps raconté. amelyben egyesül a múlt történelem általi reprezentációja a fikció képzeletbeli variációival…”33 29 Hegel. Debrecen: Latin Betûk. amennyiben a jelenre rezonáló múltból a befejezést. valamint „tudásmechanizmusok”. amely az értelem felõl visszapillantó retrospektív szemléletnek köszönhetõen formálódott egységes folyammá: „Olvasva a befejezést a kezdetben és a kezdetet a befejezésben. . politikai. s jelentése éppúgy a historia rerum gestarum. amely irányt mutat nekünk. hogy a történész egy metaforarendszeren át maga választja a múltját. teológiai.31 Úgy is fogalmazhatnánk.”32 A múlt konstituálódik. m. folyamatok és a történettípusok között […]. mintha egy cselekvés folyamatának kezdeti feltételei ismétlõdnének és összegzõdnének a végkifejletben. különös történelmi narratívájukat. melyek hasonlósági kapcsolatot sejtetnek az ilyen események. 32 Ricoeur. s ami az egyes eseményeket történésegésszé fûzi össze. Paris: Éditions de Seuil. hanem metaforikus kijelentések is. s egyúttal a kezdethez a befejezésbõl rendeli hozzá a számára adott értelmet.F . vagy esztétikai értékek képezik. Paul (1983): Temps et récit.30 amelyek a legegyszerûbb metaforáktól a legbonyolultabb szimbólumok komplex rendszeréig a historiográfiai artisztikumtól függõen létrehozzák a saját. Hayden (1997): A történelmi szöveg mint irodalmi alkotás. Ricoeur találó mondata egyúttal érinti a „történelem fonalát” (fil de l’histoire. ugyancsak megtanuljuk olvasni magát az idõt. amit Hegel „belsõ közös alapnak”29 nevezett. (1966): Elõadások a világtörténet filozófiájáról. az „emberi idõ” (temps humain) létrejöttével.

jelentõs mértékben függ adott vagy választott nézõpontjától: attól. amelyet kizárólag (igaz) próféciával vagy szigorú exegézissel lehet föltárni és kimutatni benne az isteni gondviselés vezérmotívumát. egykor volt létezõvé tenni. keresztény apologéták és történetírók – sorában az egyetlen szemtanú. azt képesek lennénk egy csapásra meg nem történtté tenni. De az vitathatatlan. Természetesen más volt a pogány birodalom centrumában. A történelemrõl szóló elbeszélés az egyes események kölcsönhatásában feltárulkozó jelentést fejez ki: egy-egy üdvtörténeti rendszerben metajelentésrõl kell szólnunk. Az eltérõ értelmezések alapvetõen a jelenen nyugvó eltérõ jövõképekbõl erednek. azaz a múlt a mindenkori (képzelt) jövõben. Még orwelli értelemben sem lehetett „a múltat végképp eltörölni”. mint futurológia. Ám az evilági történelem jelentése. rabbinikus bölcsek. a szónak abban az értelmében. hanem episztemológiailag a már csak emlékezetben létezõ múlt a tapasztalati-érzéki jelenen át folyamatosan az elképzelt.A diadalív árnyékában 273 Természetesen a múltat nem lehet újraalkotni. éppen ellenkezõleg. A történelem tehát legalább annyira „kortárs történelem” (Croce). 3. s feldolgozni annak minden tanulságát. kortárs adatközlõ az a Josephus Flavius volt. a remélt vagy rettegett holnapban teljesedik be: temporális értelemben nemcsak az ontikusan még nem létezõ jövõ válik a jelen valóságos létezésén át már nem létezõ múlttá. ami volt. imaginárius jövõbe torkollik. valamelyik újonnan létesült diaszpórából visszatekinteni a történtekre. zsidó apokaliptikusok. A történész a történelem menetét figyeli. vagy ellenkezõleg. hogy Róma kegyeltjeként az önigazolás felettébb komfortos formájának . vagy a Szentföldrõl a közelmúltban elûzöttként. Az. Rómában megvonni az események mérlegét. a megtörténtek értelme nem szilárd kövület és mozdíthatatlan állandóság. legfeljebb átírni. s más a Szentföldön élõként. A 70-es háborúra való visszaemlékezõk – pogány historiográfusok. aki immár a mediterráneum másik oldaláról pillantott vissza a Szentföld közelmúlt eseményeire. hogy a diadalív napos vagy árnyékos oldalán foglal-e helyet. hogy mindazt. képesek lennénk utólag egyfajta „ráolvasással” múltbélivé. hogy éppen mit lát: dicsõséges diadalmenetet vagy súlyos gyászmenetet. ami egykor nem volt.

legfõképpen a teljes tudatlanságból vagy a különbözõ manipulatív politikai szándékokból fakadó masszív zsidóellenes elõítéleteket és hazugságokat (Peri tész tón Iúdaión arkhaioté- 34 Josephus 1964b. V .11. most Itália oldalán van. másrészt a történelmen túli. hanem a Deuteronomium szigorú. „A rómaiak hatalma ellenállhatatlan” – idézi fel saját mondatait Jeruzsálemre visszagondolva az immár a Rómában tartózkodó Josephus. aki sorra osztogatja az egyes nemzeteknek a világ uralmát. hogy saját népérõl objektív. amely még nem hódolt meg a rómaiaknak […]? Hozzájuk szegõdött a szerencse. többször megismétlõdõ parancsolata is – „ne feledkezzél el az Örökkévalóról. várható jövõjüket. népek és kultúrák irányadó perspektíváját. Y.34 Persze a császári birodalom centrumában sok más egyéb tényezõ. 109. H.3. Budapest: Osiris. Egyébként állatok és emberek közt a leghatalmasabb törvény. amelyek egyrészt a történelmi helyzet post festa megítélésének elviselhetõ helyzetébõl fakadtak.274 Gábor György tetszik utólagosan önnön szánkba adni azokat a szavakat. akiktõl minden további jóindulat reméltetett. 36 Deuteronomium 9. Mert van-e föld. (2000): Záchor. történetileg hiteles képpel szolgáljon a görög-római világ részére (Iudaiké Arkhaiologia). és Isten. 35 Yerushalmi. és hogy azok az erõsebbek. 9. amelynek során nemcsak Róma kegyetlen fellépésének gyötrõ emlékére kezdett a feledés jótékony homálya aláereszkedni. a te Istenedrõl”36 – veszélybe kerülhetett. s egyúttal visszautasítsa és érvekkel cáfolja meg a pogány univerzum felõl érkezõ. Zsidó történelem és zsidó emlékezet.35 ahhoz a folyamathoz. akik gyõznek”. majd a retrospekció imígy folytatódik: õk „az egész világ urai. s végül „az Isten a rómaiakkal van” kategorikus megállapításával jelöli ki Josephus Flavius vallások. . Éles és merész kanyarokkal tarkított pályájának vége felé Josephus Flavius zsidó hittestvéreitõl megvetéssel sújtva és a római hatalmi propaganda számára egy elmúlt idõszak meglehetõsen anakronisztikus figurájává válva komoly erõfeszítéseket tett. kilátásaikat és reményeiket. eszkatologikus rendnek a rómaiak képére és hasonlatosságára történõ baráti átigazításán szorgoskodva a leírt sorok mintegy szemérmetes üzengetésnek tûnhettek mindazok számára. hogy meg kell hajolni az erõsebbek elõtt. a legkülönfélébb asszimilációs kényszerek és túlélési technikák is hozzájárulhattak az „emlékezet atrófiájához”.

hiteles beszámolóval szolgáltak”. révületbe esni. ám a görögök sok különbözõ könyvvel rendelkeznek. Ehhez lásd: Cancik.38 és I. ahogy azok megtörténtek. 41–62.”37 A történetírásról vallott metodológiai nézeteit Josephus Flavius egyfelõl a történetileg cáfolt hazug elõítéletek. Hubert (1986): Geschichtsschreibung und Priestertum. Ursula (szerk. Gerlingen: Bleicher. Márpedig õ nyilvánvalóan késõbb élt a trójai eseményeknél. s – legalábbis így mondják – nem is õ volt az. hanem ezeket a szóban továbbhagyományozott énekeket csak késõbb. magyarul lásd Josephus Flavius (1984): Apión ellen. avagy a zsidó nép õsi voltáról. Buch I. amely „Homérosz költészeténél korábbi volna. a naba igébõl. Jaakow…. hogy történelmet írjon.): Wie gut sind deine Zelte.8. Kizárólag a próféták írhatták meg a történelmet. amelynek hitpael formában a jelentése eksztázisba. Bertold–Ast.12. In: Ehrlich. ennélfogva a megírottakban nem is lelhetõk fel ellentmondások. Festschrift zum 60. 10 és 6. . míg nifal formában hirdetni. hogy „nálunk nem mindenki jogosult arra. történetírói munkássága és megfellebbezhetetlen tekintélye megalapozásának. Ernst Ludwig–Klappert. saját koruk eseményeirõl pedig. hívni) Isten nevében beszél. de közöttük nincs olyan. Zum Vergleich von orientalischer und hellenischer Historiographie bei Flavius Josephus. egyúttal rámutat a görög történeti értekezések.2. Noha a fenti idézeteknél a saját fordításunkat használtuk. Geburstag von Reinhold Mayer. aki írásba foglalta a munkáit. az isteni akaratot és szándékot közvetíti. hogy a zsidó hagyománynak megfelelõen történelemrõl kizárólag a próféták írhattak. Budapest: Helikon. többes szám: nebim. s – mint aki az Úrral rendkívüli bizalmi kapcsolatban áll – az Örökkéva- 37 Peri tész tón Iúdaión arkhaiotétosz kata Apiónosz I.A diadalív árnyékában 275 tosz kata Apiónosz). akiknek hitelességét és munkáik ellentmondásoktól mentes tárgyszerûségét és megbízhatóságát „isteni sugallat” biztosította és garantálta. Eme utóbbi munkájának egy helyén õsz bajnokunk a zsidó történetírás specifikumának meghatározására tesz kísérletet. Önelégült büszkeséggel állítja. Nem véletlenül hangsúlyozta azt. A próféta (nabi. contra Apionem. emlékezet útján szerkesztették egybe: ezért tartalmaznak annyi ellentmondást. a fõként a hellenizmus világában rendre felbukkanó tudománytalan zsidóellenes nézetek ellenében fogalmazta meg. különösképpen a trójai eseményekrõl beszámoló homéroszi írások problematikus voltára. másfelõl módszertani megfontolása részévé vált önlegitimációs buzgalmának. akik a legrégebbi idõk õstörténetérõl isteni sugallat révén juthattak hozzá ismereteikhez.

In: Ricoeur 1985. amely a nabit etimológiailag a nabachból (ugatás) eredezteti. az isteni Igét adja tovább. 43. hiszen a próféta is azt mondja.38 azaz a próféta a zsidó nép „házõrzõje”. Wilhelm–Buhl.39 a beszéd embere. 1. Gesenius. Vö. azaz a szavakat egymás utáni sorrendben kimondani. azaz a történelmi múltat a jelenhez szóló isteni információk halmazaként interpretálja. amellyel mintegy autorizálva az elhangzottakat a hallgatóság számára újra és újra egyértelmûvé és világossá válik. Az elmúlt korok katasztrófáit és súlyos csapásait egyúttal megtérésre buzdító felhívásokként értelmezi. felismerni a közönséges halandók elõtt rejtetten megbúvó szándékokat. Feltétlenül meggondolásra érdemes az az álláspont. aki a bûnben való tévelygése miatt a veszedelmet nem érzékelõ öntudatlan népnek jelzi a leselkedõ bajt és a várható csapásokat. mind a piél alakban (dibber) egyaránt annyit tesz. 40 Abécassis. hanem JHWH hírvivõjeként az égbõl jött szót.10). hogy „az õrszemek mind vakok. De l’état politique à l’éclat prophétique. amelyeket JHWH akaratával azonosít. 41 „A tanúság forrását tekintve máshonnan ered. juttatja el a címzetthez. Paris: Libraire Générale Française. Frantz (1909): Hebräisches und aramäisches Handwörterbuch über das Alte Testament. az égi hangot (bat kól) közvetíti és adja tovább. semmit se vesznek észre.” (Ricoeur. Vogel. 38 „Cófov ivrim kulám lo jádáu kulám kelabim ilmim lo juchlu linboách. A prófétai tanúskodás tehát „abszolút forrással”41 rendelkezik. William Foxwell (1940): From the Stone Age to Christianity. mint beszélni. Lorenz (1938): Die Wertung des göttlichen Wortes im Alten Testament und im antiken Orient. A próféta „a történelem középpontjában áll”. 42. Isten népéhez.) . ám a szó alapjelentése hátulról elõretörni. 52.40 hiszen képes behatolni annak mélyére. Leipzig: MVAG. Armand (1987): La pensée juive. Leipzig: F . Baltimore: The Johns Hopkins University Press. s az elbeszélés és a hitvallás integrálódása révén minden történeti esemény teológiai-transzcendens értelemmel és jelentéssel gazdagodik. W . A prófétai szónoklat jellegzetes és rendre visszatérõ eleme a beszédet bevezetõ „így szól JHWH” (ko amar JHWH) és lezáró „JHWH mondása” (neum JHWH) formula. A próféta az Ige (dábár). A héber dábár és a görög logosz fogalmak jelentésbeli hasonlóságainak és eltéréseinek történeti-kultúrtörténeti vizsgálatához lásd Dürr.276 Gábor György ló által a szájába helyezett szót. C. hogy az imént hallott beszéd valójában a próféta szájából elhangzott isteni közlés volt. akit a történelem korlátlan urának tekint. nem tudnak ugatni” (Jesája 56. Néma kutyák mind. aki nem a saját véleményének ad hangot. Albright.” 39 Mind a héber qal. Paul: L ’herméneutique du témoignage.

m.27). hát azért. bSzota 48b. A „Szanhedrin férfiai”. „még alig voltam 14 éves fiú […] mindenki magasztalt. hogy Júdás Makkabeus halála után „nagy üldözés folyt Izraelben. könyve ugyancsak úgy tudja. Johannes Hyrkanos fõpappal kapcsolatosan hangsúlyozza. ámde – a rabbinikus felfogás eszmeiségével összhangban – maga is vallotta. 121. jSzota 24b. 137. 291. Josephus például I. „rendkívül nagy mûveltségre tettem szert. 41. 300. Zekarját és Maleákit követõen megszûnt a prófétaság Izráelben – ha másért nem. 44 „Egy égi hang (bat kól) így szólt: akad valaki köztetek. 10. s ezt teljes joggal teheti. hogy az utolsó próféta megjelent körükben” (1Makk 9. mégpedig a farizeus irányzat szellemében”. I. hiszen – úgy tûnik – ennek „objektív” alapjai vannak. miszerint „tekintélyes nemzetség sarja vagyok. Jóllehet Josephus a hagyománynak megfelelõen maga is állítja. s „megkapta a prófétaság adományát.1. amilyen nem volt attól az idõtõl. hogy „Isten maga szólott hozzá”. mert a mostani nemzedék egyszerûen méltatlanná vált erre44 –. 11. 8. nagyon jó emlékezõtehetségemmel és értelmemmel vitathatatlanul mindenkit túlszárnyaltam”. hogy „a próféta másodlagos funkciói”45 megmaradtak. hogy alaposabb törvénymagyarázattal útbaigazítsam õket”. hogy „megszakadt a próféták pontosan nyilvántartott láncolata”. aki méltó a szent lélekre [rúah ha-kódes – tudniillik a prófétát a szent lélek ihlette]. rendkívüli teológiai képzettségére és a kor legfelkészültebb irányzatához való csatlakozására utaló kijelentések egyértelmûen azt sugallják. i. . 135. hogy történetírónk prófétai elhivatottságot tulajdonít magának. Tudniillik… elõre látta a jövõt és elõre hirdette is.” (Toszefta Szota 13. „19 éves koromban elkezdtem nyilvános szereplésemet.42 nos ezek a papi származására. õsi papi családból származom”. és a fõpapok és városunk elõkelõi minduntalan felkerestek. A Makkabeusok I. mint a sajátos metaforikus jelentést hordozó „együgyûek és kisdedek”47 valamennyien „az utolsó 42 Josephus 1964a.3. 43 Josephus 1984. ám Önéletrajzának túlzott visszafogottsággal aligha vádolható részei kivételesen nem a magamutogató gõg repetitív megnyilvánulásai.A diadalív árnyékában 277 Jóllehet Josephus Flavius szimpatikus vonásait illetõen erõsen megoszlanak a vélemények. Haggajt. ám egész nemzedéke méltatlan rá. Budapest: Gondolat. Ekkor mindenki az idõsebb Hillélre tekintett. „a 24 papi rend legelsõ osztályából”.) 45 Vermes Géza (1995): A zsidó Jézus. 47 bBaba Batra 12a.) 46 Misna Pirké Abot 1. Azok a kijelentések.” Antiquitates 13.46 a Tenakh-kommentárokat készítõ Targumok szerzõi éppen úgy. 481–482. Budapest: Osiris.43 s az utolsó prófétákat. „királyok sarjadéka vagyok”. (Josephus Flavius [1966]: A zsidók története.

aki Vespasianusnak megjövendölte. (1982): Josephus. ám – felettébb különös módon – itt Jokhanan ben Zakkaj nevéhez kötõdik (bGittin 56b). hogy „értett az álomfejtéshez. Jeremiah and Polybius. a mindkettõjüket ért számtalan atrocitásra. Haggaj. hogy „ha nem te vagy a király. (21) 3: 368–377.34) közli Vespasianussal. III. aki önmagáról harmadik személyben.351–354. még az Isten kétértelmû kijelentéseit is meg tudta fejteni”. Sh. Szorosan a kérdésrõl: Van Unnik. de mint prófétáról. 5. In: Journal of Jewish Studies. . és maga élve fogságba kerül”. „a földnek. mindig felsõfokon számol be. s a párhuzamok – akár kettejük szenvedéstörténetére is gondolhatunk. Blenkisopp. m. amelyet aztán elõzékenyen elvégez maga Josephus. mintegy bizonyítandó.9. 49 Josephus 1964b. 391–392 stb. Josephus.49 De a nyomaték és végsõ bizonyosság kedvéért szerzõnk elõszeretettel hasonlítja magát és küldetését az elsõ hurbán elõestéjén fellépõ Jirmejáhuhoz (Jeremiás).278 Gábor György próféták. Isten az õ lelkét választotta. hitelességének legfõbb forrása nem más. Cohen. 401–402. mint az Örökkévaló.1. hogy 47 napi ostrom után az ellenség kezére jutnak. Josephus 1964b. „jól ismerte a szent könyvek jövendöléseit”. amelyben egyúttal Isten gondviselõi szerepérõl is félreérthetetlen képet alkothatunk. (25) 2: 239–262. az égi hang (bat kól) közvetítése által jutottak üzenethez”. A nevezetes jóslat a Talmudban is olvasható. (1978): Flavius Josephus als historischer Schrifsteller. Zekarja és Maleáki halálát követõen. „hogy hirdessem a jövendõt”. amellyel történeti munkájában rendre saját profetikus vonásaira igyekszik emlékeztetni olvasóit. (1974): Prophecy and Priesthood in Josephus.48 Nem véletlen Josephus Flaviusnak az a hallatlan elszántsága.6) és Cassius Dio is beszámol (66. W . In: History and Theory. hát az leszel. Heidelberg: Lambert Schneider.4). tudtunkra adja. J. 250–251. hiszen csak egy király keze rombolhatja le a Templomot”. hogy császár lesz. a tengernek és az egész emberiségnek ura”.2. 8. errõl Suetonius (Vespasianus 5. amint a szent lélek (rúah ha-kódes) eltávozott Izráelbõl. Az elsõ Temp- 48 Toszefta Szota 13. 255. „megjósolta a jotapataiaknak. továbbá õ volt az. 50 Vö.50 Mindenesetre az analógia ugyanabban a „történelmi tényben” válik leginkább nyilvánvalóvá. 256. Ami a Vespasianus-jóslatot illeti. álmában „Isten feltárta elõtte a zsidók küszöbön álló pusztulását és a római császárok sorsát”. „megszállta az Isten lelke”. ahogy a helyzetét megérteni nem akaró környezet viseltetett Jirmejáhu vagy Josephus iránt – szinte kínálják kettejük kísértetiesen hasonló profetikus szerepének összevetését. 406–407. i. Jokhanan ben Zakkaj Jesája próféciája nyomán („Libanon egy hatalmas keze által dõl majd el” – Jesája 10. hogy az õ történelmi tanúságának abszolút garanciája.

6. 3. m. s amelynek lefolyását õ maga meg is örökítette. Mint „nagyobb dolgok hírnöke”52 a jövõt elõre látja. hogy a zsidók „szelektív” történetírása nem a történelem pedáns. 52 I. A történelemben Isten szándéka valósul meg. 8. 255. s mint tanú.”54 A helyzet valójában az. hanem az események számbavétele a történelem menetének egy transzcendens nézõpontból való megfigyelését és Izráel népe részére szükséges „lefordítását” jelentette elsõsorban. a második hurbán. (Bultmann. amúgy kiváló könyvében értetlenségének ad hangot. önnön profetikus szerepének elõtérbe állításával és hangsúlyozásával próbálta elvitathatatlanná tenni. 4. 417. 34. a próféták próbálták megragadni.51 A történetíró saját munkájának hitelességét annak isteni legitimitásával. Josephus Flavius jelzi a fordulópontot. 419. ha sokan rendre kétségbe vonták a megadott jelentések eredetiségét és isteni jellegét. az elsõ hurbán. 53 Bultmann ezért mondja. és a második Templom lerombolása. leltárszerû megörökítésének igényébõl fakadt – szemben a görög gyakorlattal –. Amikor Izráel szá- 51 Josephus 1964b. i. amikor Yerushalmi. Rudolf [1994]: Történelem és eszkatológia. 268. s ezért felfoghatatlan. s amelynek eseménytörténetét õ rögzítette. 28. módjai. ennélfogva a történelem profetikus kommentárjai – a hermeneutikai gesztus – a mindenkori isteni beavatkozások formái. Ugyanis minden történés jelentést hordoz. hogy „a zsidó történetírás ezért nem tudomány a görög értelmében”. elküldetett. okai és következményei felé irányulnak. m. A zsidó hagyományban a történetírás mindig is kommentár volt.A diadalív árnyékában 279 lom lerombolása.53 A „nem tényorientált” bibliai történetírás transzcendens értelmét az események legkorábbi kommentátorai. amelynek várható bekövetkeztére Josephus figyelmeztetett. m.) 54 Yerushalmi 2000. és JHWH saját szavának (memra) a próféták szájába való helyezésével tette azt megkérdõjelezhetetlenül hitelessé. A történelem leginkább egy etikai vagy exegetikai tanításnak lett a szolgálólánya. hatszáz év eltéréssel ugyan. ám akkor válik jelentõssé. i. s ennek értelmezését végzi el a történetíró-próféta: azaz a tanúbizonyság önmagában érdektelen. Budapest: Atlantisz. 250. amikor tárgyként szolgál az értelmezés számára. hogy az események elbeszélésével egyúttal az Izráel múltjából ismert elbeszélõ hitvallásnak adjon hangot. amelyet Jirmejáhu jövendölt meg. miszerint „a bibliai kánon lezárulta után a zsidók gyakorlatilag nem mûvelték többé a történetírást. . még akkor is. de egyaránt áb hó 9-én esett meg. 400.

hogy annak kérlelhetetlen hangneme kizárólag a történelmi hûség és objektivitás iránti elkötelezett kiállás folyománya. éppen úgy. s a következõ „pillanat” (amely „földi években” mérve lehet. hogy a harcokban nem vett részt. közli továbbá. valamint azzal is eldicsekszik. Megtudjuk ugyanis. 524–528. hogy egyesegyedül ez a mûvem legyen az õ tetteinek egyetlen hiteles forrása.56 A papból és hadvezérbõl történetíróvá szelídülõ és indifferenciálódó. A megmerevedett és befejezettnek tûnõ történelem csak egy másik aspektusból. amelynek szerzõje egy bizonyos tiberiasi Justus volt. . Ennek hangsúlyozására Josephusnak jó oka lehetett. sõt saját kezû aláírásával rendelte el mûvem kiadását”. hanem más.280 Gábor György mára megszûnt a „jelen”. hogy munkája során követte Vespasianus és Titus följegyzéseit. s írását nem igazolta szemtanúkkal. hogy „Titus császár azt kívánta. mintegy önnön alkotásának hitelességét bizonyítandó. s hangsúlyozva. nagyon is földi hatalmasságokra utal. de nem árt tudatosítani: a próféta 55 Josephus 1964a. s feltételezzük. minthogy létezett egy másik – mára elveszett – történeti munka. továbbá a prófétának (azaz önmagának) tulajdonított közvetítõ (és nem újat alkotó) szerepébõl adódóan állítja. ámde mindenképpen a történelmen kívülrõl. hogy – ugyanezen a helyen – szerzõnk cseppet sem a gondviselõi szándékra és az isteni tekintélyre hivatkozik. m. hogy történeti munkája támadhatatlan. nem hunyhatunk szemet afölött. még ha elfogadjuk is Josephus súlyos kritikáját. s önmagát profetikus hajlamokkal megáldottnak kikiáltó Josephus önapologetikájának oka sejthetõ ugyan. amikor Izráel „kiköltözött” a történelmi jelen sodrából – azaz a második hurbánt követõen –. hogy csak több ezer esztendõ múlva köszönt majd be) már valamennyi nép számára a történelem radikális végét és egy teljesen új idõszámítás kezdetét jelenti. vagy azon túlról láttathatja önmagát. mint az értelmezett és újraértelmezett törvények és elõírások teljes rendszere. 524. hogy Agrippa király 62 levélben igazolta írásának hitelességét. s az események megjelenítése hiteles. ha egyáltalán az idõ fogalmának még érdemes bármilyen jelentést is tulajdonítani. Josephus Flavius tehát eme felsõbb nézõpontból tekintve. Josephus Önéletrajzának egy helyén a részletekre is ügyelve pocskondiázza történetíró társát.55 Ám. 56 I. a „már meglévõ” történelem is a folyamatos értelmezés és újraértelmezés tárgyát képezte. 527. hazudozással vádolva õt.

s ez olykor a próféta egész személyiségének az isteni akarathoz való alkalmazkodását kell. A prófétálás nem emberi hivatás. hogy azok a kövek Josephus Flavius fellépését követõen is a rejtekhelyükön maradtak. de elfordítja onnan. Mindenesetre jó okunk van feltételezni.A diadalív árnyékában 281 folyamatosan az Istenre szegezi a tekintetét. könyve 4. ám a történetíró – ha sokszor csak egy-egy pillanatra is –. „míg próféta nem támad. mindaddig. avagy egy-egy zsarnok kegyetlen tervének végrehajtóiként. puszta önös érdekbõl a legkülönfélébb módon próbálják meg az isteni üzenetnek az „érthetõségét” összekuszálni. hogy a földi eseményeket vegye számba és kíséreljen meg rendet teremteni a történelem gomolygó kuszaságában. és köveit egy arra alkalmas helyen elrejtették. aki majd megmondja a teendõket” (Makkabeusok 1.46). hogy jelentse: beszéde és tevékenysége ezáltal lesz valóságos imitatio Dei. Az álpróféták ezzel szemben manipulatív szándékoktól vezérelve. hanem isteni elhivatottság. A hagyomány szerint egykoron Judás Makkabeus társai a templom megszentségtelenített oltárát lerombolták. .

pontosabban „szövegszerûség” összefüggése.Írásbeliség és formálódó skolasztika a 11. Ennek érdekében olyan jelenséget vizsgál meg a 11. Racionális argumentációjú „írásbeli karakterû szóbelisége” pedig a fortiori az. vagy éppen egy-egy ábrázolás keltette képzet közvetlen hatása. bár közvetlenül nem erre irányul. ám egyértelmû és bizonyító erejû megnyilvánulását. Ockham. (Köszönettel tartozom Borbély Gábornak ezzel kapcsolatban tett értékes megjegyzéseiért. Azt a kolostori közösségekre a kezdetektõl jellemzõ intellektuális attitûdöt jelöli. A monasztikus–skolasztikus jelzõpár használata azonban rövid magyarázatra szorul. Semmiképp sem egymást kizáró ellentétpárról van szó. Gregorius Ariminensis stb. A skolasztikus attitûd ezzel szemben. sõt a legjelentõsebbek szinte kivétel nélkül azok voltak (Albertus Magnus. még szûk körû. konkrétan a skolasztikus filozófiai attitûd és az írásbeliség. amelyre általánosságban az írásbeliség térhódítása és az érintettek gondolkodása közötti kölcsönhatásként lehet hivatkozni. grammatikai és dialektikai szerkesztettségre törekvést fejezi ki. szükségképpen kapcsolódik a szóbeliség és az írásbeliség jelentõs irodalmú általános problémájához. század végén Ferencz Sándor Tanulmányom tárgya a monasztikus és a skolasztikus1 gondolkodásmód viszonya. századi filozófiai mûben fellelhetõ. Elõbbi nem egyszerûen a szerzethez tartozás tényét fejezi ki. hiszen számos skolasztikusnak nevezett teológus szerzetes volt a késõbbiekben is. illusztrálni.2 1 A skolasztika rendkívül szerteágazó és túlterhelt fogalom.) 2 A téma egésze. amely hit és érzelem harmóniáját a kommunikáció „multimediális” élményében igyekszik kifejezni. Esettanulmányban mutatja ki a folyamatnak egyik 11. Ebben fontos eszköz lehet tekintélyek vagy példázatok felidézése mellett a hangzás.). érdemi reflexiójára itt nincs mód. Az elemzés külön em- . Olyan gondolkodásra utal. a gondolkodás általános szintjén is a racionális. a látvány. amely már mentálisan is többé-kevésbé szövegszerû. század második felének filozófiatörténetében. Aquinói Tamás. Duns Scotus. vagy inkább ezen túl. „Szóbeli karakterû írásbelisége” is többnyire ezt a komplex élményt igyekszik rögzíteni.

Írásbeliség és formálódó skolasztika a 11. a másolásra és „elterjedésre” alkalmas írásbeli lítés nélkül értelemszerûen támaszkodik a Nyíri Kristóf–Szécsi Gábor (szerk. A skolasztikus gondolkodásmód felerõsödése és az írásba foglalt és terjesztett mûvek szaporodása már a monasztikus közegben szorosan összefügg. de félre is érthetik. a mû szöveggé lesz. hogy szerzõje már mûve megformálásában is egy közeli. vitathatják. század végén 283 A szövegillusztráció és az elemzés a következõ megállapításokat támasztja alá: A század második felétõl a lassan. nem feltétlen célzott „publikálást”. Ráadásul belátható idõn belül minden várható és nem várható következménnyel. Mûvét az „érintettek” akár többször és alaposan elemezhetik majd. mint az írásba foglalás „fenyegetése”. írás. ezáltal annak linearitása és zártsága is. de mégis fokozatosan literálisabbá. A skolasztikus gondolkodás megnyilvánulásaiban – feltehetõen nem kizárólagosan – egyre erõsödõ általános mintává lesz a szövegszerûség.) (1998): Szóbeliség és írásbeliség: A kommunikációs technológiák története Homérosztól Heideggerig. ehhez terminusokat és fõképp autoritásokat válogatnia. hogy a kortársak ezt szabadon le is másolhatják és tovább is adhatják. hogy a publikusnak szánt írásos forma egyre erõsödõ rendezõ elvként jelentkezik már a mûvek megszerkesztésében és tárgyi felépítésükben is. hogy valamit leírnak. mint szerzõ. Ilyenkor szem elõtt kellett tartania azt a körülményt. szembesülni is fog. Ez a hatás úgy értendõ. érthetik.és szöveghasználóbbá formálódó európai társadalom „közönsége” kezd közvetlenül is (vissza)hatni a születõ mûvekre. nem egyszerûen annyit tesz. Budapest: Áron Kiadó. kötetben szereplõ tanulmányokra. Annak figyelembevételével kellett például érvelnie. hogy amint „kiadja mûvét”. hogy itt a szövegszerûség. . Többé-kevésbé pontosan idézhetik. hogy produktumát õ vagy más írásban is rögzíti. akinél valószínû az említett átmenet speciális hatása? Ha van. amelyben valaki eleve annak tudatában fogalmaz. sõt javára vagy kárára fel is használhatják. Utóbbiakhoz pontosításként hozzáfûzendõ. Pontosan azt a szerzõi attitûdöt hivatott kifejezni. kimutatható-e valamely írásáról. bizonyítania vagy éppen tanítania valamit. A vizsgálódásban a rekonstruktív filozófiatörténeti szempont mellett egyszerûen megfogalmazható kérdések vezetnek: Van-e ismert filozófiai szerzõ a korszakban. Ettõl kezdve önálló életre kel és aligha módosíthatja azt többé. komponál meg valamit.

mivel jelentõs filozófiai és teológiai szerzõ. Mindenekelõtt. A Monologion prológusában Anselmus számba veszi a mûvével kapcsolatos elvárásokat. . aki a kor egyik „közszereplõjévé”. tehát a rögzítés. hogy a szokásos teológiai és filozófiai elõadásokat és a kapcsolódó diszkussziók tanulságait írott mûként is rögzíteni ekkoriban még igencsak ritka vállalkozásnak tûnik. ám eltérõ elvárásainak egyszerre kell megfelelnie.). 5 Anselmus mûveinek legtekintélyesebb kronológiája: Schmitt. amely ezt szokásostól eltérõ körülményként bizonyítja? A monasztikus tradíció és a skolasztikus gondolkodásmód kettõs kihívásának evidens módon kitett szerzõ Canterbury Anselmus. Nevezetesen. a lezárás. Továbbá. (Revue bénédictine 44. (A továbbiakban Op.284 Ferencz Sándor megszerkesztést.) (1968): Sancti Anselmi Cantuariensis Opera Omnia I–VI. F. S. (Dér Katalin fordítása. Edinburgi: apud T . Több okból is. Végül. Nyilvánvalóan a még erõs monasztikus és a már egyre határozottabban 3 Anselmus mûvei magyarul: Anzelm.) 4 Az ontológiai istenérv közismert korabeli vitájára és fõleg a terjedelmes levelezésre (Op.5 Anselmus külön is kitér a leírás. melyet a továbbiakban követünk. Fontos megállapítást tesz a ránehezedõ kettõs kihívásról.) Budapest: Osiris. (szerk. Ezt egyértelmûen bizonyítja. latinul: Schmitt. századi filozófiai szövegünk. jeles egyházi személyiségévé is lett.) támaszkodhatunk. a skolasztika atyjaként számon tartott prominens tudós.4 Teológiai-filozófiai elmélkedések írásba foglalásának körülményeit bemutató esettanulmányként a szerzõ elsõként közreadott mûve. 1946–61. hogy majdani mûvének a szóbeli és az írásbeli megformálás sajátos. épp azt adja tudtunkra. ez a mû – Anselmus több más mûvével együtt – jelentõs 11. hogy szem elõtt tartson? Van-e olyan reflexió az „érintett” szövegben. Omnia. Omnia III–IV–V . hogy a mû elején.3 Egyrészt. amire az írásba foglalás kapcsán a szerzõ eközben reflektál. másrészt. Ráadásul vele kapcsolatban ismerhetünk is fontos kortársi reflexiókat. (1932): Zur Chronologie der Werke des hl. mert szentéletû szerzetes. 322–350. amely valószínûleg 1076 második felében fejezõdött be. a továbbmásolhatóság és az ezzel szorosan összefüggõ autorizálás problémájára. Nelson. a Monologion kínálkozik. S. századi megnyilvánulása. Canterbury Szent (2001): Filozófiai és teológiai mûvek I. Anselm von Canterbury. az lényegileg a tudományos publikálás máig nélkülözhetetlen körülményének – Anselmus számára ekkor még újdonságnak számító – 11. tehát egy majdani szöveget kellett. F.

hogy világos megfogalmazása a kortársak formálódó és egyre erõsödõ írásbeliség-igényébõl adódó új kihívásának. a monasztikus és a skolasztikus gondolkodásmód – akár egész életmûvét tekintve is – egyaránt jellemzõ maradt rá. a szaracénokat is sikerül távol tartani. Apjának egyáltalán nem tetszik ez. Valószínû. egyetlen fiuknak. nem különösebben jelentõs város. Lassú fejlõdés kezdõdik. bûntudattól áthatott. hogy túléli a millenniumra várt világvégét. értelemszerûen inkább a kolostor falain kívüli karriert szánná jó tehetségû. Berlin: Akademie-Verlag. a magyarok felveszik a keresztséget. amelyben azonban van katedrális és apátság is. köt. Burgundiához tartozó. 6 Grabmann. Martin (1956): Die Geschichte der scholastischen Methode. A normannok letelepednek. éhség ostromolta. Aostában némi bárói örökséggel bíró istenfélõ asszonyság. nemcsak az egész életmû. hogy az anya társadalmi rangja a meghatározóbb a családban. Az ezredforduló egy szegény. éhezõ és félelemben élõ Európát mutat. Apja longobárd származású nemes. a skolasztika atyjának nevezte el Anselmust. járványoktól szenvedõ. 258. . Az ifjú Anselmus 13-14 éves kora körül jelzi elõször bizonyíthatóan és komolyan vehetõen a kolostori élet iránti vonzalmát. és jelenti be. I. A karolingok rövid életû „rend”-je utáni zûrzavarban csak lassan eszmél rá Európa. a szentéletû Ermenberga halála (1050) után tovább mérgesedik ellentéte apjával. Anyagi és szellemi kincseik révén a túlélés bárkái voltak eme nehéz idõkben az európai kolostorok. de az egész korai skolasztika prológusaként is szolgálhatna. A „SZERZÕ” Anselmus nevezetes esztendõben. Közepesen tehetõs. anyja viszont egy grófi család (Maurienni grófok) távoli rokonságához tartozó. Ekkoriban ez egy lombard–burgund határon fekvõ.Írásbeliség és formálódó skolasztika a 11. 1033-ban7 született az észak-itáliai Aostában. hogy szerzetes kíván lenni. 7 A 1033-as esztendõ Krisztus halálának ezredik évfordulója. A Monologion prológusa azon túl. gyéren lakott és mégis túlnépesedett. kifosztottnak tûnõ. Az utolsó nagy éhínség az ezredévi apokalipszis egyik zárójelenete volt Európában. Bár Grabmann6 az elsõ igazi skolasztának. század végén 285 jelentkezõ skolasztikus követelmény kettõsségének spontán tudatosításáról van itt szó. inkább leszálló ágban lévõ nemesi családban nevelkedik. ezért is költözik a longobárd apa Aostába. mígnem 1056 körül 23 évesen végleg el is hagyja a szülõi házat. Anyja.

azaz. majd rövidesen mesterének tanácsára és ajánlásával 1060-ban be is lép a rendbe. A történet folytatását jól ismerjük: Lanfrancus halála után az évekig tartó invesztitúraharc idején végül 1093ban Anselmus lesz Canterbury második és még viszontagságosabb hivatalú érseke. Lanfrancus közben az újonnan meghódított angolszász területek „normannizálásának” jegyében lett Hódító Vilmos (1066–1087) alatt 1070-tõl egészen 1089-ben bekövetkezett haláláig Canterbury elsõ viszontagságos hivatalú érseke. Amikor 1063-ban Lanfrancus elhagyja a kolostort (1069-ig Caenbe megy). Ebben a kolostori iskolában tanít akkoriban a jeles és méltán híres tudós. majd egy ideig a normandiai Avranches-ban tartózkodik. illetve I. Álláspontjával mérsékelte az antidialektikusok szintén szélsõséges felfogását. mindenekelõtt a hittitkok feltétlen tiszteletben tartását hirdette. amikor is a kolostor alapító apátjának halálával õt választják a kolostor új apátjává. A dialektikusok élén Touri Berengarius a „per omnia ad dialecticam fugere” elvével mindent – még az Oltáriszentség misztériumát is – a dialektika bonckése alá vetett. következésképpen e területrõl számûzendõk. 8 Lanfrancus (kb. Páviában és Bolognában tanult és a bencés rendbe lépett. 1010–1089) lombardiai. hogy mesterét. a kortárs Petrus Damianus (1007–1072) volt. hogy a misében a consecratio (átváltoztatás) során a kenyér és a bor valóban Krisztus testévé és vérévé változna. 1078-ig töltötte be ezt a tisztséget.8 Anselmus itt folytatja tanulmányait. . Közben II. Lanfrancus legismertebb mûve az Eukharisztia természetérõl Berengariusszal folytatott vita Az Úr testérõl és vérérõl (De corpore et sanguine Domini). Henrik és a pápák invesztitúra-huzakodásai közepette a hivatali idõ. Vilmos (1087–1100).286 Ferencz Sándor Ezután három évig Burgundiában és Franciaországban járja a kolostorokat. Tudjuk. Megkérdõjelezte például magát a transsubstantiatio (átlényegülés) tényét. Becben az újonnan alapított kolostori iskolának húsz éven át (1042–1062) volt a vezetõje. Véleménye szerint az így „használt” filozófia sokat segíthet a hit igazolásában is. mivel akcidenciákat érintõ változás hiányában szubsztanciális változás sem lehetséges. valamint a gyakori számûzetések és menekülések aránya bizony ez utóbbi javára billen. veszélyességük folytán egyáltalán nem is használhatók a hit dolgaiban. Ez idõ alatt tett szert az iskola a Tourban mûködõhöz hasonló hírnévre. Utóbbiak fõ elõharcosa a remetébõl ostiai püspökké lett szent. Végül 1059-ben egy szintén normandiai. akivel a távolság ellenére is sokáig bizalmas és bensõségesen spirituális kapcsolatban maradt. a Herluin apát által nemrégiben alapított. Becben Lanfrancus a dialektika és a filozófia „óvatosabb” használatát. 15 évig marad ebben a tisztségben. és vált annak egyik fontos szellemi ellensúlyává is. de máris igen híres Bec kolostori iskolájában köt ki. Lanfrancus. kísértetiesen követte hivatalaiban. mely szerint az emberi tudományok eredendõ fogyatékosságuk. a kolostor apátja Anselmust teszi meg perjellé.

A Monologiont szinte azonnal követi a Proslogion (1077). és alapfogalmakat. 1077. Evidensnek tûnik. Anselmus ekkor 43 éves és már nyilvánvalóan érett tudósa volt a Szentírásnak és az egyházatyáknak. 11 A sorban valószínûleg elsõ volt a De Grammatico (A Grammatikusról). még szintén a nyolcvanas években. hogy Gaunilo kritikája talán épp egy nagyon is patkolt „antidialektikus” kritikát testesíthetett meg. tehát a rendbe lépés kezdetétõl egészen 1076–1078 körülig. hogy késõbb. A MÛ MINT „SZÖVEG” Az elsõ közreadott. a De Libero Arbitrio (Az akarat szabadságáról) és a De Casu Diaboli (A sátán bukásáról). ám egyházi-politikai ügyekbe veszõ életútjának dacára tucatnál több kiváló teológiai-filozófiai traktátust be is fejezett. amely jól láthatóan nagyjából perjelsége idõszakával esik egybe.9 Mindezt erõsíti. azaz a Monologion és a Proslogion megszületéséig. a De Veritate (Az igazságról). írásba foglalt és szövegként is gondozott mûnek tehát a Monologion tekinthetõ (1076). . század végén 287 Anselmus 1109-ben Canterbury érsekeként hal meg. hogy épp a polémia hatására – olyan dialógus formában írt meglehetõsen szabatos mûvek születnek. bõ másfél évtizeden át csak imádságokat. Anselmus életének ezt a szakaszát a korábban megfogalmazottak értelmében a kimondottan monasztikus korszaknak tekintjük. hogy ezt az idõszakot jelöljük meg Anselmus skolasztikus „fordulatának” egyértelmû kezdeteként. Legalábbis a szokásos kronologizálás szerint. Gergelye” volt. meditációkat és leveleket találunk. hogy 1060-tól. Erre Anselmus tíz pontban válaszol is. 1078–1079) nem sokkal – nagyon valószínû.11 9 IV . Egyháztörténeti jelentõségét tekintve a „szigetországi katolikus egyház VII. január. az egyház 1494-ben avatja szentté. majd pedig. Bizonyítatlan. Számunkra ebbõl a téma szempontjából legfontosabbnak az a tény tûnik. 10 Gaunilo. Henrik Canossa-járása. alapkérdéseket hivatottak tisztázni.Írásbeliség és formálódó skolasztika a 11. amelyek mindenekelõtt rendkívül szisztematikusak. a Proslogionhoz kapcsolódó polémia után10 (kb. Anselmus egyik Marmutier-ben élõ bencés szerzetestársa az „esztelen nevében” Liber pro Insipiente címen megírja nyolc pontból álló bírálatát a Proslogion istenérvére. ám nem alaptalan az a föltételezés. Jól megjegyezhetõen éppen egybeesik az invesztitúraharc legjelentõsebb eseményeivel.

Op. c. Miközben Anselus verbáról és corról beszél. „ami ne lenne összhangban a katolikus atyák és elsõsorban Szent Ágoston írásaival”. Ezzel bizony nem egyértelmûen a tradicionális monasztikus attitûdöt föltételezi róluk. Omnia I. A szöveg bensõ megformálását jól illusztrálja az oratio 9. Vegyük észre. legalábbis egy részükrõl. Southern (Edinburgh. R. nevezetesen. . Ez „nem is a téma súlyának vagy az én képességeimnek felel meg” – szabadkozik is rögtön mai szemmel már-már álszerénynek tûnõ óvatossággal Anselmus. Ebben elõször is azt adja tudtunkra Anselmus. 49–54. W . ed. és Op. és az igazság fénye (claritas veritatis) is mutassa nyilvánvalónak”. Ez a „közönség” ugyanakkor megjeleníti az egyszerû szerzetesek igényét is. hogy a Szentírás tekintélyére való hivatkozás mellõzése mellett az ésszerû érvelés erejét és az igazság fényét feltûnõ hangsúllyal a „közönség” igényeként fogalmazza meg. tehát. 29–30. hogy a mûvet át. amit az egyes vizsgálódások végkövetkeztetése állít. amelyet nekik élõszóban. Mégpedig azért. hogy csak rendtársainak unszolására – akik „gyakran és kitartóan kérleltek. 13 Monologion prológus. uo. hogy ez számukra „a meditáció egyfajta példájaként (exemplum)” szolgálhasson. I. Omnia III. ezzel összefüggõ kérdésekrõl elmélkedvén…”12 – foglal írásba egy olyan meditációt. az ésszerû érvelés kényszerítõ szükségszerûsége (necessitas rationis) is igazolja röviden. 30. szintén a szerzetestársak elvárása szerinti. 41–42. R. hogy a „világos stílus” (plano stilo) mellett legyen minden „közérthetõ elõadásmódban. egyszerû gondolatmenettel” (vulgaribus 12 Anzelm 2001. 1962).13 „Amit e meditáció leírásának formájául meghatároztak számomra”. Eadmer a Monologion és a Proslogion írásba foglalását látszólag azonos terminusokban írja le. Anselmus filozófiai és teológiai mûveitõl eltérõen az imádságokat széles körben olvasták és másolták. A Study of Monastic Life and Thought 1059–1130. 35–38. folytatja egyértelmû szabadkozással. amely korábban csak szóban létezett. Ad Sanctum Petrum. 7. beszélgetés közben kifejtettem az Istenség lényegérõl és más.. hanem mindannak igazát. Vita Anselmi. ezek szóbeli varázsáról lásd szintén: Southern 1963. hogy „semmit ne a Szentírás tekintélye (auctoritas Scripturae) fogadtasson el benne.288 Ferencz Sándor Vegyük sorra a Monologion prológusának megnyilatkozásait. W . Cambridge: Cambridge University Press. (1963): Anselm and his Biographer. a gondolat(menet) rendületlenül mens és intentio irányába halad. hogy azt a néhány gondolatot. Hangsúlyozza is késõbb még egyszer.meg átnézvén sem talált benne semmi olyat. még Southern. Vö.

s hangsúlyosan a „publikálás” okán. hogy nem lehet semmit sem pusztán azért elvetni. hogy mondandóját bástyázza jobban körül az isteni tekintélyekkel (divinis auctoritatibus accingenda). Op. „ami ne lenne összhangban a katolikus atyák és elsõsorban Szent Ágoston írásaival”. mert az adott megformálásban még sohasem hallottuk azt. Meglehet. 207–208. hogy a derék fráterek még „azt is óhajtották. nehéz lenne egyértelmûen megválaszolni. 15 Például. nemhogy valamely bástyázó „nevesített” citátumát vagy parafrázisát. de legalábbis nem a kifinomultabb értelemre és az érvelésben is járatosabb elmére apellálást fejezi ki. levelekben fordult „atyjához” és mesteréhez. 193–194. levélbõl tudhatjuk. Fõleg. s azt írja neki. Op.17 A mû lényegi vonását illetõen tehát Anselmusban a ratiót követelõ „új közönség” igénye gyõzedelmeskedik az auctoritashoz formálisan ragaszkodó régiek felett. Canterbury Szent Anzelm teológiája és filozófiája. általánosságban tanácsolja. Hogy a kettõs elvárásból valójában melyik is okozott nagyobb fejtörést Anselmusnak. hogy Anselmus állítja: semmi olyat nem mond.16 Ezután fogalmazza meg nagyon határozottan a számára egyértelmûen elvetendõ konzervativizmus formáját. már-már ostoba ellenvetésekkel sem szembesülni. levél. hogy ne röstelljek mégoly együgyû. a vulgaris és a simplex így együtt összes jelentésárnyalatával inkább a szívre. A planus. A probléma lényege a mû (a szerzõ) Augustinushoz fûzõdõ viszonyában kiválóan megragadható. hogy mûvét mégis a prológusban kinyilvánítottak szerint adja majd közre. semmisítse meg és tartsa távol a nyilvánosságtól. Omnia III. Budapest: Szent István Társulat. Említettük. 17 A már említett Rainaldus apátnak címzett 83. mint a 83. hogy épp az utóbbi? Mindenesetre tudjuk. 72–78. ha hozzávesszük. 16 A Monologion keletkezési körülményeiben kitûnõen eligazít: Dér Katalin (2001): Szépséges értelem. az ekkor már canterburyi érsek Lanfrancushoz. nevezetesen. Az összhang valóban annyit jelent 14 Egyik elsõ Monologionnal kapcsolatos Lanfrancusnak szóló levele szerint (Ep. Ezenkívül azonban a nagy tekintélynek a nevét sem találjuk a mûben. század végén 289 argumentis simplicique disputatione) elõadva.Írásbeliség és formálódó skolasztika a 11. hogy amennyiben nem találja megfelelõnek. 72) még címmel sem látta el a szerény „mûvecskét” (opusculum). Omnia III. hogy a Monologion szövegével kapcsolatban. ha elém bukkannak”. . A tanítómester ítéletei iránti feltétlen és alázatos bizalmat14 azonban annak masszívan ókonzervatív változtatásokat követelõ intellektuális megnyilvánulásai miatt15 hamarosan felváltja az eltökéltség.

19 A kulcsszava ennek a jól ismert meghatározásnak a megértés. Sokkal inkább a skolasztika alapvetõ intellektuális attitûdjének megnyilvánulása. amit egyháztanítóink nem tudtak. uo. 1993. és új szövegek megalkotására sarkallja õket. vagy kijavítanám. hanem összhangban van azokkal”. c.) 19 Anzelm. Másként fogalmazva. 18 „Ha olyasvalamit állítok bennük.) (Dér Katalin fordítása. amirõl esetleg hallgattak. 20–21. hogy olyasmit mondjon. Márpedig a hagyomány ápolásának nem éppen monasztikus reflexe ez. hogy olvastam volna másoknál – nem mintha olyasmit tanítanék. A belsõ dialógusok során a szentírási és patrisztikai õsforrás (auctoritas) sommázata lehet így „szöveggé”. valamikor 1092 szeptembere elõtt befejezett mûvének hatodik fejezetében. vagy amirõl éppen hallgattak (tacuerunt). hanem hogy elmondjam. vagy nem emlékszem. 6. Amikor tehát rendtársai kérésének eleget téve azt állítja. Pontosan ezt is kérik tõle. Canterbury Szent (1993): Levél az Ige megtestesülésérõl. hanem a bibliai szövegek egyszerû olvasatán és elemzésén túlmutató logikusabb és absztraktabb szövegértelmezés kísérletére célszerû gondolnunk. a mentális szöveg legyen híd ratio és auctoritas között. 29. az idézéses „argumentációt”.) Budapest: MTA Filozófiai Intézete. . hogy olyan problémákat is boncolgasson. hogy megkísérelje kijavítani a nagy elõdöket. amit azok nem tudtak (nescierunt). mint Augustinus. hogy olvastam volna másoknál”. amit nem olvastam. még mielõtt ténylegesen írásba foglalnák. amit nem olvastam. Anzelm. Emellett semmiképpen sem az a szándék vezérelte. Ezzel Anselmus nyilvánvalóan értelmezésre. Ugyanazt mondja. Itt megismétli elkötelezettségét a Monologionban és a Proslogionban szereplõ „szentírási tekintélyt mellõzõ ésszerû érvelés” mellett. illetve Op. Omnia II. hogy álláspontját egyáltalán nem a Szentírás tekintélyével kívánja alátámasztani (auctoritate scripturae penitus nihil). Op. tulajdonképpen a szó szerinti értelmében vett „tradíciót” (tradere=átadás). In: Miért lett Isten emberré? (Religio Könyvek. (Epistola de incarnatione Verbi. hogy ésszerû argumentálásban harmonizál nagy elõdje gondolataival. akik „alázattal törekednek érteni. vagy nem emlékszem. amit rosszul mondtak. amit szilárdan hisznek”.18 És pontosan ilyen értelemben szerkesztette az említett két mûvet azok segédlete gyanánt. amelyek nem igazán keltették fel az õ érdeklõdésüket. de következetesen mellõzi a tekintélyére való egyszerû ráhagyatkozást. akkor nem a Biblia elvetésére. hogy talán „olyasvalamit állítok bennük. Az „értelem kényszerítõ ereje”. megvitatásra. Itt azzal kezdi. 28. Omnia II. A megközelítést világossá tette a Levél az Ige megtestesülésérõl. de ami nem mond ellent tanaiknak.290 Ferencz Sándor Anselmus számára. hanem az.

ha óhajtaná. amit „az ésszerûség híján” figyelmen kívül hagyott. és át is adhatná magát a szövegek racionalitásának. Hangsúlyozandó. hanem közönséges hívõként. Ráadásul Anselmus nem filozófusként szólal meg. teológiai színezetû populáris kultúra. Anselmus felfogásában is irracionalitás és racionalitás a strukturálatlan és strukturált nyelv tükörképének tekinthetõ.Írásbeliség és formálódó skolasztika a 11. aki képes elõre látni az írott produktumot. Mivel ahhoz a rationis necessitas logikáján keresztül jut. úgymond. aki így halad. 50. aki képes magáévá tenni a szövegre vonatkozó módszertant.20 Anselmus számtalanszor hangsúlyozza. Végül. amelyekben természetszerûleg öröme telik. A logikus érvelés a tudományos kultúrának a megfelelõje. hogy valódi szóbeli diskurzussal kell kezdõdnie minden teológiai vizsgálódásnak. nyilvánvalóan õ. . hogy nem azon van. aki azonban. meg is válhatna az érvelés beszélt nyelvi formáinak esetlegességétõl. Az emberi értelem mutatja ebben az esetben az utat. hogy fölébe kerekedjék a szentírási tekintélynek. nem más. hogy elméjét azon dolgok kutatására irányítsa. neki csak követnie kell. Szöveg létrehozásával pedig – tágabb értelemben: minden írott nyelv alapján megformált diskurzussal – akarva-akaratlan „ésszerû”. A régi és az új szövegek kölcsönösen támogatják egymást: az egyik elfogadott. hogy Anselmus számára azért még egyértelmûen úgy tûnik. lehetõvé válik a valódi teológiai diskurzus. akinek természetesek az efféle megkülönböztetések. „racionálisan” jut olyasminek a belátására. Mindössze arra lenne szüksége. Összefoglalva: Korábban a meditáció témáit köznapi beszélt nyelven (usitato sermone colloquendo) „élõ adásban”. legalábbis az adott szöveges racionalitás normáinak megfelelõ produktumhoz közelítünk. mint ennek a szövegnek a rendezõ elve. a másik pedig megalapozott igazság. ahogyan általában véve a szóbeliség összekapcsolódott az írástudatlansággal. A pusztán konvencionális beszéd a témában. Az ésszerû megokoláshoz vezetõ verbális folyamat során viszont valami olyasmit foglalunk szavakba. század végén 291 amire hivatkozik. Éppen úgy. ami minden lényeges vonatkozásában már szöveg. A lényegi különbség ebben is az egyszerû meghallás vagy elhívés és a logikus gondolkodás meggyõzõ ereje között van. de még- 20 Anzelm 2001. Anselmus ebbõl adódóan olyasvalakinek a szerepét is betölti a mintaként szolgáló „saját magával folytatott társalgásában”.

hiszen orálisan nem az anyanyelve senkinek. beszélték(!). Természetesen akkor is. mégis reményemen kívül és nem is tudom. hogy nemcsak említett testvéreim.292 Ferencz Sándor iscsak a szerzetesi közösségben fejtegette. Az írásba foglalással Anselmusnak egyetlen értekezéssé kell gyúrnia. Mondhatjuk. hogy a skolasztika pedig kiváltképpen textuális világ. Most azonban gondolatait az említett elvárások szerint írásban kívánja rögzíteni (meditationis exemplo describerem). Princeton. A stocki értelemben. ha „szövegben” beszél. akik nem tudtak latinul írni(!). amire korábban egymástól független vizsgálódásokban jutott. „Bár az a remény vezetett a munkában. Brian (1983): The Implications of Literacy. A minta (exemplum) kifejezéssel Anselmus másolatra. Ismeretlen is maradt mindazok számára. bár ilyet aligha gondolhattak a középkorban. hiszen akkor is textuális világot jelenített meg. hogy amit leírtam. úgy esett. és egységes érveléssel kell összekapcsolnia mindazt. csakis azok ismerik meg. igazán jelentõs és határozottan reflektált körülménye a másolás és a rendkívül gyors terjedés. Az „elõkelõ” latin pedig szükségképpen minden használó számára idegen nyelv. hanem sokan mások is le21 Vö. Ebben a helyzetben a nemzeti nyelvek – még azok is. a par excellence „ártalom” volt. 31.21 Ez az írásbeliség természetesen a latin írásbeliséget jelenti. miképpen. Written Language and Models of Interpretation in the Eleventh and Twelfth Centuries. Az írott produktumnak tehát mindenekelõtt koherens egésszé kell lennie. New Jersey: Princeton University Press. ha azt századokon át milliónyian használták. amely szerint az írásbeliség ismérvei azonosak lennének a racionalitás kritériumaival. akik erre ösztökéltek – írja –. A „PUBLIKÁLÁS” A Monologion másik. Stock. átiratra vagy sajátos értelemben levonatra is emlékeztet. Az egység és a koherencia aligha negatív kicsengésû követelményének értékelésénél azonban föltétlenül körültekintõnek kell lennünk. . amelyek rendelkeztek valamiféle kezdetleges írásbeliséggel – nem is lehettek kifejlesztve absztraktabb és analitikusabb gondolatok kezelésére. Brian Stock véleménye szerint a középkori írásbeliség legártalmasabb következménye éppen az az elképzelés volt.

” (I. milyen szándékkal és módon kerültek mindezek tárgyalásra. 22 Anzelm 2001. egyszerre két szinten lehet olvasnunk. hogy nemcsak azok akarták. nem ítél majd elhamarkodottan. amelyben Anselmus saját törekvéseit körvonalazza. Az értekezés kedvezõ fogadtatása mindezek után akár kellemes meglepetés is lehetett. reményemen kívül. 41. hogy a mû (Anselmus) „szelleme” ezzel kiszabadult a palackból. önmagában a terjedés nem egyértelmûen szinonimája a kedvezõ fogadtatásnak. Legvégül pedig. hogy bárki. . hogy már a „kézirat”. 43.) 24 I. hogy a korban egy mûnél a „siker ”. az lett a sorsa. hogy aki megtekinti ezt az Elõszót. autorizálása. és nem csupán elolvasni. hogy nemcsak egy biztonságos. amit itt olvasni fog.Írásbeliség és formálódó skolasztika a 11. sokat segít mindannak megértésében. század végén 293 másolván a maguk számára írásomat.23 Mai szóhasználattal azt mondhatnánk. a kompetencia (mindenekelõtt nyelvi és fogalmi) és fõleg a „hozzájutás” formálja. az esetleges félreértésekbõl adódó fölösleges vitákat elkerülendõ. Megjegyzendõ. elõszónak tegye a saját szándékát kifejezõ említett részt csakúgy. hogy hosszú idõre megõrizzék azt az emlékezetnek. A terjedést az érdeklõdés. m.”22 Mondhatjuk. azon fáradoztak. 23 „E munkácskának. vagy a „szerkesztõi példány” is bestsellerré lett. mint a fejezetek rendjét jelzõ tartalomjegyzéket. ha elõbb megismeri. a másik Anselmus saját írásmûvet alkotó eljárásával kapcsolatos. zárt és kontrollált terjedés. Az egyik a kész szöveg és az olvasóközönség viszonyára irányul.”24 A „KÖZÖNSÉG” A szövegrészt. de a valamennyire célzott „publikálás” esélye is eltûnni látszik. hanem sokan mások is. m. Ezért is lett olyan fontos a kezdetben jelentéktelen mûvecskének titulált kézirat szerzõi utógondozása. A szokatlanul gyors terjedés bizonyítékát találjuk a mû keletkezéstörténetében egészen korainak számító Lanfrancusnak írt ajánlásban is. akiknek a követelésére nyilvánosságra hoztam. aki a mûvet lemásolja. de lemásolni is. „Úgy vélem ugyanis. Még azt is gondolom. csak annyit kért még Anselmus. 44. A „sokan mások” is épp azt jelenti. ha késõbb esetleg a saját véleményével ellentétes állítást talál.

26 A második sokkal összetettebb. s rendre ez hívja életre az írott szöveget. A Monologion megszerkesztése során Anselmus valójában az élõ hallgatóságot (quiddam fratres)25 cserélte föl az olvasóközönségre (quis hoc opusculum voluerit transcribere…). azaz. Más módon megfogalmazva: kétféle közönségrõl beszélhetünk. akikrõl elmondható. Ugyanakkor az írottá formálódó szöveg a szerzõ. Egyrészt. akivel Anselmus saját elméjében. hogy azt a tanultabb és tanulatlanabb szerzetesek közötti szakadék áthidalására gondolta ki. . A formálódó szöveg tehát közvetítõként mûködik a szerzõ saját elméjében zajló diszkusszióban. 26 Uo. Ez a már említett exemplum meditandi követelménye. amelyeknek színvonala. elméjében a szavak sajátos mentális szöveget alkotnak. Anselmusnál a szövegalkotás mégiscsak alapvetõen reduktív folyamat. kompetenciája és szándéka nagyon eltérõ lehet. Föltételezhetõ. mivel azt mondja. hogy létezzék egy sokkal szélesebb körû „hallgatóság” is. hogy elõször fogták fel egészen modern értelemben az olvasóközönséget. Éppen ezért Anselmus „exempluma” felfogható úgy is. A fenti interpretációban Canterbury Anselmus egyike azon szerzõknek.294 Ferencz Sándor A kettõ közül az elsõt lényegesen könnyebb megragadni. a másik fiktív. mégpedig olyanoknak. Az írásba foglalt mûvet nyilvánvalóan gyakorlati használatra szánták. amely elméjében mintegy a potenciális olvasóközönséget reprezentálja. tulajdonképpen a közönséggel folytatott köznapi társalgást racionalizálja. A kolostorbéli hallgatóság feltehetõleg kevésbé volt mûvelt és jártas az érvelésben. kell. Az egyik valóságos. hogy mindezt „olyan valakinek a nevében adom elõ. mint a tudós szerzõ maga. aki egyedül a gondolkodás útján nyomozza. „nemesíti” logikailag koherensebb diskurzussá. A valóságos közönséget értelemszerûen mindig a rendtársak alkotják. Az elmebéli szûkebb körû „hallgatóság” inkább a hagyományos szóbeliséget jelenti. képletesen szólva: beszédbe elegyedik. adott valamilyen képzeletbeli társalkodó. önmagával vitázva…”. A fiktív közönséget megint kétféleképpen értelmezhetjük. míg a szélesebb közönséget már íráshoz kötõdõnek kell feltételeznie. Másrészt. 25 Uo. valamint reális és fiktív hallgatósága közötti közvetítõként is hat. hogy ki van téve további vitáknak.

Hugo de Sancto Victore például sugallja. mûveltebb tradíció viszonyában hoz lényeges változást.Írásbeliség és formálódó skolasztika a 11. a megszokott. s nemcsak összekapcsolhat. Ahogy a szövegre vonatkozó elemzés fokozatosan általános módszertanná kezd fejlõdni. Gondoljunk ugyanakkor a szinte komplementer jelenségnek tekinthetõ misztikus és egyáltalán nem „szövegszerûségtõl” mentes áramlatokra. Közismert. A korábban soha nem tapasztalt mértékû szöveges kommunikáció egyre szabatosabb és differenciáltabb. zenében. de paradox módon el is szigetelhet egymástól egyes megközelítéseket. Olyan helyzetek is elõállhattak. századra közvetett vagy közvetlen módon formális nyelvek kezdtek kifejõdni a kultúra számos területén. materiális és spirituális. hogy a latint. azt mindenképpen érzékelhetjük. . Az írásbeliség dominálta magasabb kultúra és a már említett személyes szóbeli tradíció jellemzõ vonásai érezhetõbben kezdenek elkülönülni. a közismert és népszerûbb. képmás és eredeti. tehát az alapvetõen személyes és „szóbeli karakterû” tradíciókat. azaz az írott nyelvet. építészetben. mûvészetben. A jelentés különféle megnyilvánulásaira kezdenek úgy tekinteni. egyre több gondolkodó kezd el jelentéstanon töprengeni. amelyeket egyszeriben értelmezhetnek. század végén 295 KITEKINTÉS Az írásbeliség terjedése nem egyszerûen a szokásos-hagyományos és az új. irodalomban. mint jelek és szimbólumok sorozataira. Egyre erõsödik az írott kultúra hatása. Ha a rendkívül kimunkált teológiai metaforákra többnyire meg is süketültünk már. hogy mennyire felhasználják az új kulturális univerzumot teremtõ szellemi erõket. és természetesen szó és szöveg. Ezekkel rendre szembe is állították a helyi. a 12. hanem fokozatosan alapvetõ differenciálódást eredményez magukban a tudományokban is. hogy épp kifinomult intellektualizálással és racionalizálással és az ehhez igazodó cselekvések révén õrizheti meg az ember az Istennel való tisztán spirituális újraegyesülés lehetõségét. Ismerõs dichotómiák folyamatos erõsödését vehetjük észre: látható és láthatatlan. mintaadóként fölhasználván. és persze a filozófiában egyaránt. amelyben jó szövegek közt a derék literátus fokozatosan elidegenült az Istennel folytatható verbális és interperszonális kommunikáció korábbi „paradicsomától”. logikai és retorikai kódjukat megfejtik. mihelyt grammatikai. Kortárs szövegek tömeges megjelenése mindenképpen új dimenziót jelent.

hanem a célját is.296 Ferencz Sándor Amint erõsödik az írott kultúra hatása. J. Budapest: Osiris. lásd Mathon. Közismert. Lille. sõt néha kényes témákat is tárgyaló önálló szövegek terjedése. A 12. század már tanúja a katedrális iskolák és a születõ egyetemek tanár. szembeállítva a szerzetes collatiójával – jegyzi meg Chenu –. Massachusetts: Oxford University Press. a 12. Pontos értékelésként. amint erre mondjuk Abaelardus látszik utalni. századtól megjelenõ értelmiségi nem személyében testesít meg egy (tan)tárgyat. Jacques (2000): Az értelmiség a középkorban. a realitás viszonyát illetõen. . Cambridge. 486. Amint a tudós közönség megszervezõdött. az ismeretnek nemcsak a mibenlétét. (szerk. In: Benson. Értelemszerûen a fentebb elmondottak mind a monasztikus. Kapcsolódnak-e fogalmaink szavai valami valóságoshoz. avagy logikailag védhetõ koherens állítások megalkotása a megismerhetõrõl. szövegek és a „valóság”. hogy a lectio mindenekelõtt exegézist jelent. mind a skolasztikus attitûd körülírásaiként fölfoghatók. amint a realisták föltételezték. 29–30 és 85–89.): Renaissance and Renewal in the Twelfth Century. hogy ettõl kezdve ugyancsak fellendül majd a különleges. Gérard (1967): Jean de Fécamp theologien monastique? La normandie bénédictine au temps de Guillaume le conquérant (XI siècle). akkor azt mondhatjuk. Értelmiséginek lenni foglalkozás. 68–87. G. úgy újulnak meg és szaporodnak a teoretikus igényû konfliktusok is nyelv. sõt társadalmi szerep kezd lenni. Vajon mi a valódi funkciója: egyre kifinomultabb meditatív dialógus saját bensõnk és Isten között. „Ha jellemezni kívánjuk a skolasztikus tanítómester lectióját. (1982): The Renewal of Theology. Eltérõen a keleti „bölcs férfiú”-tól és a kora középkori bölcstõl. a tudás elvont eszméje is fokozatosan elkülönült az egyéni értelmezéstõl. 28 Vö.27 A monasztikus és skolasztikus gondolkodásmód nem feltétlenül kötõdik intézményi határvonalakhoz. L. avagy csak „szófuvalom” lennének. R. Leclerq.és diáklétszáma tekintélyes megnövekedésének. azaz a szöveg objektív tartalmának megmutatásá- 27 Vö.–Constable. hanem tanítja azt. Le Goff. miként például Szent Bernát állította. miként a nominalisták állították? A lejegyzett ismeretek halmozódása és rendszerezhetõsége értelemszerûen veti föl magának a tudásnak.28 Ugyanígy ez derül ki egy-egy személy szöveggel kapcsolatos attitûdjébõl is.

Münster: Aschendorf. Paris: J. Festgabe zum 60. Quelques notes. I. Supplementband I. de (1913): Dialectique et dogme aux Xe–XIIe siècles. köt. La „science theologique”. Leclerq 1982. Geburtstag Clemens Beaumker gewidmet von seinen Schülern und Freunden. In: La théologie au douzième siècle.). .30 29 Chenu. szubjektív elemet. emlékeztet rá Leclerq. 30 Vö. 344. a szintézis mindig tartalmaz személyes. Vrin.”29 A szerzetesek körében pedig.: 79–99.Írásbeliség és formálódó skolasztika a 11. század végén 297 ra törekvõ interpretációt. 77. (Beiträge zur Geschichte der Philosophie des Mittelalters. ami további reflexiók kiindulópontját biztosítja. J. Marie-Dominique (1957): Les magistri. A dialektika melletti és elleni álláspontok rövid áttekintésére lásd Ghellinck.

1913–1959. hogy a természettudósokat egyes fizikai és kozmológiai problémák nem arisztoteliánus megoldására. Heinrich–Chatelain. az egyetem korábbi kancellárjának 1277. Pierre Duhem szerint az 1277-es elítélõ határozat révén született meg a modern tudományosság. Az elítélõ határozattal kapcsolatos historiográfiáról lásd: Bianchi. 66). szexualitás Andreas Capellanus De amoréja az 1277-es elítélõ határozatban Borbély Gábor A középkori filozófia és tudományosság történetének egyik legtöbbet elemzett. Duhem. Paris: Hermann. Pierre [1906–1913]: Études sur Léonard de Vinci. vagyis egy új fizika megalkotására késztette (vö. I. Bergamo: Lubrina. amelyben 219 állítás található.1 A határozat tartalmaz egy prológust. Émile (1889): Chartularium Universitatis Parisiensis. 6. március 7-én Párizsban kibocsátott határozata. a legfontosabbak metafizikai. a szakirodalom bevett tematikus fölosztásán alapuló szisztematikus rendet. valamint az elkülönült szubsztanciákra vonatkoznak. Isten attribútumaira. és az egyik legjelentõsebbnek tartott dokumentuma Étienne Tempier párizsi püspöknek. valamint Le système du monde. a világ teremtésére és örökkévalóságára. a természettörvények mibenlétére. az elsõ e tematikus rendet. a természetfilozófiaiak az égre és az égitestekre. hogy a határozatban elítélt tételek közül számos az arisztotelészi természetfilozófia téziseit reprezentálta. 2 A tételek eredeti sorrendje nem követi az általam bemutatott. valamint az emberi lélekre és annak képességei1 Denifle. köt.Természetfilozófia. 543–558. valamint ennek függelékeként egy olyan listát. Luca (1990): Il vescovo e i filosofi. Paris: Hermann. teológia. köt.2 A metafizikai tételek Isten megismerhetõségére. 411–412. ceux qu’il a lu et ceux qui l’ont lu. tekintettel arra. 2. Paris: T . A továbbiakban az egyes tételekre két számmal utalok. 13. Histoire des doctrines cosmologiques de Platon à Copernique. Ezek az állítások javarészt filozófiai problémákkal kapcsolatosak. természetfilozófiai és morálfilozófiai kijelentések. A határozat egyik hatása ennek megfelelõen az volt. az anyagi világ tulajdonságaira. a második az eredeti listát követi. .

beleértve e tételek elítélését s azon személyek kiközösítésének kilátásba helyezését. Vö. Budapest: Ikon Kiadó. az „alkimisták bibliája”. Budapest: Mûvelõdési Minisztérium. az igaz hittel és a jó erkölcsökkel nyilvánvalóan ellentétes dolgok” tárgyalására kerül sor. amit Hugo de Santalla. A két. vagy amelyekben ilyen és ehhez hasonló. Hissette. 403–409. 18 és 43. Roland (1977): Enquête sur les 219 articles condamnés à Paris le 7 mars 1277.6 Tudnunk kell to3 A szöveget részben publikálták a következõ kötetben: Tannery.) 5 Vö. Toulouse–Paris: Ed. s elítéli azokat. teológia. a második pedig egy földbõl való jóslással foglalkozó könyv. amely a kor mércéjével mérve is ortodoxnak számított. (Philosophes médiévaux. 6 Vö. azonosítható könyv közül az elsõ Andreas Capellanus De amore címen ismert könyve. Privat. a morálfilozófiai állítások pedig az emberi akarat természetére. amelyek a fekete mágiával foglalkoznak. akik e tételek bármelyikét „tantételként elõadják. T . rotulos. (Redl Károly [1987]: Az 1277-es párizsi elítélõ határozat. A Tabula smaragdina a görög–egyiptomi hermetizmus gondolatkörébe tartozó alapvetõ alkímiai munka. szexualitás 299 re. XXII. Jahrhundert. kezdõ.) Berlin–New York: Walter de Gruyter. hogy „kiközösítõ határozatunk érvényét mindazokra kiterjesztjük. Paul (1920): Mémoires scientifiques. valamint a „jó” és a boldogság mibenlétére vonatkoznak. Ez már Tempier püspök korábbi. 314. A határozat prológusa – ha nem tekintjük a bevezetõ és záró formulákat – 367 szóból áll. 85–86. avagy bármi módon védelmezni merészelik. 31. röpiratokat tantétellé teszik vagy hallgatják […].3 Elítél továbbá a püspök minden olyan írásos formában fellelhetõ szöveget („libros. (Miscellanea Mediaevalia. seu quaternos”). 4 Redl Károly fordítása. Ortsbishof und Universität in den Pariser Theologenprozessen des 13. egymással explicit vagy implicit ellentmondásban levõ tételek kerültek a listába.Természetfilozófia. vagy „a jósok tevékenységét. lásd ehhez Bianchi 1990. Jahrhunderts. A szöveg fennmaradó harmadában a püspök két. az úgynevezett Tabula smaragdina latin fordítója fordított a 12. a démonok megidézéseit vagy a lélek veszedelmére történõ ráolvasásokat tartalmaznak.5 ezen túlmenõen a határozat több olyan állítást is tartalmazott.) Louvain–Paris: Publications universitaires. A szöveg elsõ kétharmada a határozat függelékében található tételekkel kapcsolatos kijelentéseket tartalmaz. 1270-es elítélõ határozatának esetében is így volt is. In: Die Auseinandersetzungen an der Pariser Universität im XIII. akik az említett tekercseket. IV . Miethke. században arabból latinra. 9–10.”4 A határozat függelékében megjelenõ teoretikus anyag inkonzisztens. . amely arab nyelven hagyományozódott. nemkülönben meghallgatóikat is”. Kijelenti továbbá.és zárószavaival pontosan azonosítható könyvre referál. Jürgen (1976): Papst. Hissette szerint 33 ilyen van. könyveket. Aquinói Szent Tamás (1993): Az értelem egysége.

11–12. Míg a lista megszületésének a módja és tartalma már a kortársak közül is többek ellenérzését váltotta ki. 31. s nem a magiszterek tanácsának alapján került bele a határozatba. 10 Bianchi 1990. 32. Hissette 1977. amelyeknek a szerzõje ma már sok esetben nem azonosítható. például Aegidius Romanus (1968): II Sent. 12 Erre találunk példát Siger de Brabant Metafizika-kommentárjának egyik kéziratában. (Édition revue de la reportation de Munich. amelynek egyik lapján valaki vaskos fekete vonásokkal áthúzta az általa gyanúsnak ítélt részeket. William szerk.) Louvain–Paris: Editions de l’Institut supérieur de philosophie. fol 68) például a Contra Segerum et Boetium hereticos megjelöléssel utal az elítélt tételekre. 8 Egy párizsi kézirat (Nat. amely (dacára annak. 2.7 Az 1277-es elítélõ határozat olyan filozófiai és teológiai állításokat ítélt el. q. amit több másik kézirat is követ e tekintetben. 471b): „Plures de illis articulis transierunt non consilio magistrorum. Hissette 1977. hogy a szillabusz hatása a filozófiára katasztrofális: az a represszió. 86.12 7 Vö. A filozófiatörténészek egyetértenek abban (s ezzel a kéziratos szöveghagyomány tradícióját követik8). A proposito della nuova edizione delle Quaestiones in Metaphysicam di Sigieri di Brabante. 11 Vö. 11–12. 40: 255–270. 9 Ezeket a szakirodalomban „averroistáknak”. In: Rivista di storia della philosophia. . Vö. 131–132. hogy a listában szereplõ tévedések. 21. d. hogy a lista létrejöttében jelentõs szerepet játszott a cenzorok rosszindulata. Vö. a.”) A kortárs Jacobus de Douai azt írja egy helyütt. hogy az általunk ismert korabeli filozófusok9 közül mindenekelõtt a párizsi egyetem artes fakultásának két magisztere. sed capiositate quorundam paucorum. irigysége. tudatlansága és ostobasága. amennyiben forrásuk a fennmaradt kortárs szövegekben egyáltalában azonosíthatónak tûnik.10 Az 1277-es elítélésnek (amely pusztán lokális érvényességgel bírt) a hatása is zavaros volt. „latin averroistáknak”. általában nem pontos idézetek ezekbõl. 314.” („Ezen elítélt tételek közül több is egyesek önfejûségébõl. Frankfurt am Main: Minerva. elnyomás. s jelzi azt is. Texte inédit de la reportation de Vienne. amelyek az elítélõ határozat által érintett vagy vélhetõen érintett szerzõktõl származtak. Bianchi 1990. Luca (1985): „ Velare philosophiam non est bonum”. Hissette 1977. 3. A cenzúrázott kéziratoldal kópiáját lásd Aquinói Szent Tamás 1993. 47. 4391. Siger de Brabant és Boëthius de Dacia tanításai ellen irányulhatott a határozat. 316–317. hogy a filozófia az ember által megszerezhetõ legnagyobb tökéletesség) filozófusokat ebben az idõben érte.11 addig mások egyszerûen olvashatatlanná tettek olyan kéziratokat. valamint „radikális arisztoteliánusoknak” is szokták nevezni. többeket eltávolított a filozófiától. lat. Vö. Miethke 1976. Siger de Brabant (1981): Quaestiones in Metaphysicam. hanem egyes bennük található állítások szabadon elõadott változatai.) (Dunphy.300 Borbély Gábor vábbá azt is. Lásd még: Bianchi.

hogy „Der Bischof sagt. hogy miközben (vagy esetleg: azáltal.-Th. De mit érthet Tempier azon. hogy kikre vonatkozik a meglehetõsen homályos „nonnulli Parisius studentes in artibus” („néhányan azok közül. M. Vö. A disputa legfontosabb szereplõje a mester. tudniillik az egyetemi disputára utal. sõt mi több. Elõször is nem világos. (1949): Un témoin muet des luttes doctrinales du XIIIe siècle. J. M. L. amit az artes fakultás tagjai közül bárkik. amennyiben bizonyos állítások megvitatására utal. die Verurteilung richte sich gegen die Lehrer der Artistenfakultät […]” (Flasch. Hissette „membres de la faculté des arts”-ról beszél. Hissette. de tanítványai között voltak olyanok. H. akik Párizsban a szabad mûvészetekkel foglalkoznak”). hiábavalóságokat és hazug esztelenségeket adjanak elõ és vitassanak meg az iskolákban (tractare et disputare presumunt)”. Mainz: Dieterich. század elejérõl származó Quaestiones naturales címû mûve esett áldozatul. Tractare et disputare: a két kifejezés közül az elsõ („tractare”) általánosabbnak tûnik. 92 és 57). lat. amelybõl korábbi szerzõk szövegeit törölték ki. hogy) ezt teszik. Ed. 14 Lásd ehhez: Thijssen. de föltehetõleg nem csak a magiszterekre.13 A prológus szövegének értelmezésével kapcsolatban számos nyitott kérdés van. szexualitás 301 de ismeretes egy olyan kézirat is. In: Texts and Contexts in Ancient and Medieval Science. Kurt [1989]: Aufklärung im Mittelalter? Die verurteilung von 1277. Azt gondolom. by Edith Sylla and Michael McVaugh. és egy meghatározott oktatási formára. akik komoly szerepet játszottak a vitában. vö. . Murdoch’s Seventieth Birthday. amelyben – többek között – Adelard de Bath 12. 99. A második („disputare”) már lehet technikai jellegû kifejezés.14 Az érintettek tevékenységére Tempier oly módon utal. Kurt Flasch azonban a következõképpen fordítja a szóban forgó szakaszt: „einige Lehrer der freien Künste zu Paris”. bármilyen körben megtehettek.) Leiden–New York–Köln: Brill. teljes joggal. (1997): What really happened on 7 March 1277? Bishop Tempier ’s Condemnation and its Institutional Context. hogy saját fakultásuk határain túllépve […] nyilvánvaló és kárhozatos tévedéseket. 17: 223–248. hogy ezt semmi sem támasztja alá. túllépik saját fakultásuk határait? A triviális olvasata ennek az volna.Természetfilozófia. valamint azt állítja. (Studies on the Occasion of John E. amennyiben az adott problémával kapcsolatos érvek egy részét õk adták elõ. D’Alverny. In: Archives d’histoire doctrinale et littéraire du Moyen Age. Roland (1983): Une „duplex sententia” dans le „De amore” d’André le Chapelain? In: RThAM. teológia. 6286). 250. M. hogy nemcsak filozófiai. hiszen rájuk az egyértelmûbb „magistri in artibus” kifejezéssel utalna Tempier. hanem teológiai állításokat is 13 Így például ismert egy olyan párizsi kézirat (Nat. hogy megjegyzi: „veszik maguknak a bátorságot.

Ennek megfelelõen vannak a listában olyan tételek. hogy hamisnak nyilvánítják az említett állításokat. amennyiben azok nyilvánvaló módon hamisak és egyúttal ellentmondanak a hittételeknek. Tempier föltételezi. világossá téve. A 219 tétel forrásainak kutatása során – hangsúlyozza Thijssen – nagy súllyal kell figyelembe venni a görög és arab filozófiai forrásokon túl olyan teológusok munkáit (és teológiai állításait). mint például Aquinói Szent Tamás. 99–101. hogy saját állításuk szerint nem képesek ezen állításokat megcáfolni. 15 Thijssen 1997. sõt mi több. A szöveg alapján feltételezhetõ. hogy ezen állítások hamisságával és heterodox voltával az artes fakultás tagjai tisztában vannak. ami viszont teológiai kompetenciát feltételez. Tempier szerint ezek az emberek kétszínûek és rosszindulatúak. átlépik a saját fakultásuk határait még akkor is. hogy nincs elegendõ erudíciójuk ahhoz. ha filozófiai állításokat vitatnak meg. . Minthogy ilyennel az artes fakultás tagjai nem rendelkeznek. feltételezi ugyanis. de Tempier szövege nem ezt mondja. átlépik saját fakultásuk határait.15 de még azt sem. hanem azt. Fontos továbbá megjegyezni azt is. amelyekhez a cenzorok rövid magyarázatot fûztek. hiábavalóságokat és hazug esztelenségeket”. hogy az értelmezés kulcsa itt a „nyilvánvaló és kárhozatos tévedések” kifejezés lehet. és igaznak tartják õket a filozófia szerint. Azt gondolom. hogy ezekrõl az állításokról (tévedésekrõl) ítéletet alkossanak. hogy az állítás milyen tekintetben és mennyiben sérti a katolikus hittételeket. hogy az artes fakultás említett tagjai a szerzõi ezeknek a hibáknak. hogy) elõadják és megvitatják a „nyilvánvaló és kárhozatos tévedéseket. hogy ezek mennyiben tévesek. hogy Tempier egyetlen szóval sem állítja azt. hogy simpliciter igaznak tartják ezeket. ám eléggé evidens módon azt is föltételezi. hogy miközben (s azáltal. Egy ilyen állítás megvitatásának ugyanis Tempier szerint föltehetõleg feltételeznie kell annak ismeretét. akkor annak elõadása és megvitatása a filozófusok részérõl kompetencia-túllépés. hogy nem is kívánják megcáfolni ezeket az állításokat. hiszen Tempier részérõl plauzibilis álláspontnak tûnhet. csak azt. hogy ha egy állítás nyilvánvaló módon hamis és egyúttal ellentmond a hittételeknek („kárhozatos”). de hamisnak a katolikus hit szerint. s az ezekkel kapcsolatos vizsgálódásokat a teológusokra bízzák.302 Borbély Gábor elõadnak és megvitatnak (ilyenek szerepelnek is a 219 tétel között). hogy Tempier szerint az artes fakultás említett tagjai részérõl a korrekt eljárás az lenne.

a De amore szerzõje a testi szerelmet – melyet mûvében részletekbe menõen. Az elsõ teória ezzel kapcsolatban Martin Grabmann nevéhez fûzõdik. E talány oka mindenekelõtt maga a mû volt. maga a szerzõ is elvet. mindenekelõtt Siger de Brabant és Boëthius de Dacia) tevékenysége. In: Antike und Orient im Mittelalter. hogy a mágiával kapcsolatos szövegek között említi Tempier a De amorét? A mágiával kapcsolatos szövegek elítélése egyáltalán nem meglepõ annak fényében. 175). (1962): Survivance de la Magie Antique. szexualitás 303 A De amore említését az elítélõ határozat prológusában mindig is talányosnak tekintették az eszmetörténészek. H. valamint Andreas Capellanus egyéb. s Tempier püspökrõl feltételezzük. hogy megértsük a De amore elítélésének motivációját. ehhez hasonló nézeteire (Capellanus. hogy a középkorban sok klerikus volt azok között. aki úgy vélte. amit egyébként mûve harmadik könyvében. továbbá a határozat mellékletében szereplõ állítások és a mû között. a Tempier-féle listában szerepel a fornicatio simplex elítélése (205 – 183: „Az egyszerû paráználkodás.16 és vajon miért éppen a filozófusok tévedéseivel együtt ítélte el?17 A válasz meglehetõsen kézenfekvõnek tûnik: nyilvánvalóan valamiféle összefüggés lehetett a határozatban érintett emberek (s ezen belül is az elítélt filozófusok.Természetfilozófia. W. akik a mágia tiltott formáit ûzték. teológia. vagyis a házassági köteléken kívül élõ férfinak és nõnek a viszonya nem bûn. így például – hogy csak a legnyilvánvalóbbat említsem – Andreas Capellanusnak a házasságtöréssel kapcsolatos álláspontját. Lásd még: D’Alverny. elegendõ. amely szemben állt a 16 S ne pusztán egyes. 17 További kérdés: lehetett-e valami oka annak. hogy a párizsi püspök 1277-ben elítél egy olyan szöveget. Richard [1992]: Magie im Mittelalter. egyáltalán nem meglepõ módon. önmagában nem tûnik különösebben meghökkentõnek. hiszen õk voltak kellõképpen mûveltek ahhoz. és ezt az álláspontját egyértelmûen kifejti könyvének utolsó fejezetében. Ha pedig így áll a dolog. Beck. amint arról a továbbiakban szó lesz. hogy Andreas Capellanus eljárása a De amoréban emlékeztet „a kettõs igazság módszerére” a latin averroistáknál. hiszen az. Megjegyzem. I. 154–178. . hogy racionális cselekvõ volt. akik elõször bizonyítottak valamilyen tételt. Berlin: de Gruyter. nem szerepel azonban olyan állítás. A kutatók érdeklõdését sokkal inkább az csigázta föl. akkor nem tûnik értelmetlennek feltenni a kérdést: vajon mi oka lehetett arra. hogy teljes egészében elítélje A szerelemrõl címû könyvet. ha csak a házasságtörés magasztalására gondolunk a De amoréban. amely a házasságtörésre vonatkozik. hogy az elítélt könyv. Misc. nagy erudícióval és rendkívüli szellemességgel tárgyal – morális és fiziológiai szempontból is rossznak tartja. Bergamo: Lubrina. a De amore elsõ két könyvében szereplõ tanításokat kifejezõ állításokat. München: C. M..”). Luca Bianchi szerint nincs szükség különösebb spekulációkra ahhoz. Med. Andreas [1990]: Il vescovo e i filosofi. amely a szerelemrõl szól. hogy az ezekkel kapcsolatos szövegeket elolvassák és értelmezni tudják (lásd ehhez: Kieckhefer. 153).-Th.

Michaud-Quantin. In: Archives d’histoire doctrinale et littéraire du Moyen Age. In: Introduction a l’étude de la philosophie médiévale. J. In: Mediaeval Studies.304 Borbély Gábor hittel. März 1277. 20 Vö. Louvain–Paris: Publications universitaires– Béatrice-Nauweiaerts. amennyiben a 13. a szöveg alaposabb elemzése során mindazonáltal kiderült. In: Wilpert. amely alkalmazza ezt a módszert.20 A De amoréban ugyanis az elsõ két könyvet alapul véve a kor módszertani kívánalmai szerint fölépített természettudományos traktátust 18 Grabmann. Maurer. Pierre [1956]: La double-vérité des Averroistes. amelybõl az említett elmélet 13. Géza [1963]: Boethius de Dacia und seine philosophische Bedeutung. mint Grabmann írja. Le cas d’Étienne Tempier. 21: 64. Az a forrás. Miután azonban egyetlen fönnmaradt szövegben sem találták meg a teóriát. 458–459). In: Le pouvoir. mely tanulmány tartalmazza a kettõs igazság elméletének historiográfiájával kapcsolatos legfontosabb információkat is. Med. Sajó. akiket Grabmann latin averroistáknak nevez.18 Grabmann álláspontjához késõbb mások is csatlakoztak. Lásd még Steenberghen. mindenekelõtt 81–94. 22: 81–99. vö. Roland (1979a): André le Chapelain et la double vérité. századi létezésére következtettek. Sajó. hogy értelmezése nem állja meg a helyét (Vö. Paris: Institut Catholique de Paris. hogy az említett elmélet bizonyára artesmagisztereknél található meg. Budapest: Akadémiai Kiadó). Martin (1932): Das Werk „De amore” des Andreas Capellanus und das Verurteilungsdekret des Bishofs Stephan Tempier von Paris vom 7. hogy azoknál a szerzõknél. 17: 233–239. de Gruyter. amelyek egyidejûleg igazak. hogy kifejezetten a De amore volt az a mû. 555–570.. Fernand van (1974): Une légende tenace: la théorie de la double vérité. (1978): L ’exercice du pouvoir doctrinal dans la chrétienté du XIIIè siècle. In: Bulletin de phil. Paul von [szerk]: Die Metaphysik im Mittelalter. VII: 75–79. 19 A kettõs igazság elmélete tömören a következõ: van olyan „p” filozófiai állítás és van olyan ¬p teológiai állítás. Hissette. Bd. s miután világossá vált. amit egyébként a késõbbiek során õ maga is elismert (vö. s többen arra is fölhívták a figyelmet. 24. . a vulgáris filozófiatörténet-írás jó ideig úgy tartotta. Miután a hagyomány szerint Tempier a párizsi egyetem artes fakultásának bizonyos magisztereit ítélte el. fölmerült az az álláspont is. századi filozófus magiszterek munkásságát tekintjük. módszerének. Une texte nouveau de Boèce de Dacie. In: Speculum. Armand [1955]: Boethius of Dacia and the Double Truth. a kettõs igazság doktrínáját puszta legendának minõsítették. Misc. semmi nyoma a kettõs igazság elméletének19 vagy. Texte inédit avec une introduction critique. nem valamilyen elsõdleges forrás (azaz valamilyen kortárs tudományos munka) volt. Berlin: W . Étienne [1955]: Boèce de Dacie et la double vérité. médiévale. s akiket Tempier elítélt. Sajó Géza 1954-ben úgy vélte. Châtillon. 2. 22: 167–187). azután azonban elõvigyázatosan melléállították a neki ellentmondó hittételt. hogy ilyen abszurd elméletet (hogy tudniillik két. In: Theoria. Gilson. hanem Tempier elõszava. Géza [1954]: Un traité récemment découvert de Boece de Dacie De mundi aeternitate. egymásnak ellentmondó állítás egyidejûleg igaz lehet) egyetlen arisztotelészi logikán iskolázott filozófus sem vallhatott. hogy Boëthius de Dacia De aeternitate mundijában (amelynek a szövegét õ fedezte fel és publikálta elsõként) megtalálta az elmélet forrását (Vö.

amelyeknek esetében egyáltalában szóba jöhet a De amore mint lehetséges forrás. 21 Vö. hogy az elítélõ határozat mellékletében számos olyan tétel szerepel. van Steenberghen Siger de Brabantról írott könyvében fölvetett egy további lehetõséget. 107–149. Hissette 1979a. amelyek Andreas szerint a természetfilozófiai állításokból következnek. 246–251. 132. valamint Hissette 1983. (Vö. hogy okosabbnak tartja az Andreas Capellanus-mû közvetett hatásáról beszélni. hogy mit tudunk magáról az elítélt mûrõl. írja az írás egyik avatott elemzõje és kommentátora. . amelynek forrása a De amore. ha a harmadik könyvet nézzük. Denomynak az alábbiakban említett tanulmányára. In: Med. Introd. ahol Hissette azt írja. amelyben Andreas Capellanus a kinyilatkoztatott isteni törvények alapján elveti mindazt. 144–146. hogy mi magyarázhatja a De amore 1277-es elítélését. A De amoréban ezért. 178-as jegyzet. Hissette jó néhányról kimutatta. C. s köztük természetesen az egyetemi magisztereket is.B. et Notes par Claude Buridant. olyan írás a De amore. amelyrõl néhány korabeli párizsi dokumentum is tanúskodik. Denomy 1946-ban írott tanulmányában22 ezen túlmenõen azt is fölvetette. J. Studies. amelyek a kettõs igazság – egyébként sem létezõ – doktrínáját megkísérlik fölfedezni a De amoréban.Természetfilozófia. hogy nem a De amoréból származtak. Alexander Joseph. J. s milyen összefüggés lehetett a filozófiával foglalkozó egyetemi emberek teoretikus mûködése.. s a fennmaradó tételekkel forrásának egyértelmû azonosításával kapcsolatban is meglehetõsen visszafogott volt. Ugyanakkor. Louvain: Publications universitaires. hogy sikerrel járhatnak azok a kísérletek. van (1977): Maître Siger de Brabant. hogy a szöveg közvetlen forrása lehetett volna azoknak az elítélt tételeknek.) Paris: Klincksieck.21 A. valamint a De amore között. 39. 315. (Trad.S. 23 Hissette 1977. amit az elsõ két könyvben állított.24 Mielõtt megvizsgálnám azt a kérdést. 24 Steenberghen. hogy a De amore elítélése a határozat elõszavában az erkölcsöknek azzal a romlásával függhetett össze. ahol egyébként Claude Buridant rosszul hivatkozik A. lássuk röviden.23 F. azt tudniillik. „jelen van a természeti és a keresztény morál. s ezeket Andreas Capellanus – úgy tûnik – egyidejûleg igazakként mutatja be nekünk”. (1946): The De amore of Andreas Capellanus and the Condemnation of 1277. Roland Hissette igen meggyõzõ érvekkel cáfolta két írásában is. szexualitás 305 találunk olyan normatív elemekkel elegyítve. A Denomy által azonosított tételek közül R. mint arról. 151. Ezzel a hipotézissel a továbbiakban részletesen fogunk foglalkozni. Chapelain. s amely érintette a klerikusokat. F . 63–67. André le (1974): Traité de l’amour courtois. teológia. életvitele.) 22 Denomy.

306 Borbély Gábor A De amore25 szerzõjérõl. 33–50.26 minden valószínûség szerint (annak ellenére. . P .. Amennyiben helytállóak az alábbiakban részletezett megállapításaim azzal kapcsolatban. Azt a személyt. (szerk. akkor ez is a 12. 4: 55–56. Andreas Capellanusról keveset tudunk: õ maga a De amoréban a királyi udvar káplánjának nevezi magát. F. amelyet még csak nem is Párizsban írtak. I. Rajna.) London: Duckworth. 26 Capellanus 1990. seine Minnelehre und das christliche Weltbild des 12. John F . azon belül a fejezetekre arab számokkal utalok majd. 36: 578–582. mint hogy hirtelen fölbukkan egy közel száz esztendõs munka.27 A De amore keletkezésének idõpontját nehéz megállapítani. akit mi Andreas Capellanusnak hívunk és aki a De amorét írta. Verlag. hogy a káplán szó nem feltétlenül ilyeneket jelöl a középkorban) fölszentelt pap. hogy a De amore az 1230-as években keletkezhetett. megvizsgálja azt. 49. Walsch kiadása alapján idézem a De amore szövegét: Walsch. Mahoney. 55: 1–6). 8–12. mert ekkor említik elõször a mûvet. kiadás. hogy az Arisztotelész természetfilozófiai mûveit olvasó párizsi miliõben egy generációval a keletkezését követõen elítélik. A terminus ad quem 1238. továbbá azt. Schlösser 1962. Az írás datálásának szempontjából kiemelkedõ jelentõsége van Andreas Capellanus két olyan utalásának.30 Úgy gondolom. John F. Ezekhez lásd Schlösser 1962. valamint Buridant 1974. Buridant 1974. 11. Bouvier u. Dronke éppen a Tempier-féle elítélõ határozat nyomán érvel amellett. 7. Co. századi keletkezés melletti érv lehet. 27 Buridant. 29 Vö. (Angolra fordította P . G. In: Studi di filologia romanza. Andreas definiálja a szerelmet.28 A szöveg valószínûleg 1185–1187 között keletkezett. In: Speculum. hogy hogyan és hányféle módon eshe- 25 A továbbiakban P . s a mû egyes könyveire római. (2. megvizsgálja a szerelem szó eredetét. századi keletkezés mellett. lehetséges helyszínként pedig Párizst. amelyeknek magyar történeti vonatkozásai is vannak. nyomósabb érvek szólnak a 12.) (1982): Andreas Capellanus on love. In: Studies in Philology. Peter (1994): Andreas Capellanus.29 lehetséges idõpontként még az 1230-as éveket szokták említeni. In: Studies in Philology 59: 471–478. G. [1958]: The Evidence for Andreas Capellanus in Re-Examination. 11. 28 Schlösser. A De amore három könyvbõl áll: az elsõ könyvben. Pio [1891]: Tre studi per la storia del libro di Andrea Capellano. Jahrhunderts. hanem Champagne-ban. In: The Journal of Medieval Latin. hogy Andreas Capellanus milyen módszertani mintákat követ a mûben. például Dronke. 2–3. Uõ (1962): The Evidence for Andreas Capellanus Re-Examined Again. Claude (1974): Introduction. (1961): The Court of Champagne as a Literary Center. In: Chapelain 1974. 6. Walsch. A továbbiakban ennek a kiadásnak az oldalszámait adom majd meg. amely terjedelmét tekintve mintegy kétharmada az egész mûnek. G. sz. Buridant 1974. 30 Vö. 152. G. miután – mint írja – könnyebb elképzelnünk azt.) Bonn: H. hogy kik között jöhet létre. 34. Walsch 1982. (1962): Andreas Capellanus. 5. többen azonosnak tekintetik Marie de Champagne hercegnõ Andreas nevû káplánjával (vö. Az azonosítás problémáival kapcsolatban lásd Benton.

) 183–205. írja Andreas Capellanus. akkor nem lehetséges. szexualitás 307 tünk szerelembe. (1982): The Pseudo-Aristotelian Liber de causis and latin theories of science in the twelfth and thirteenth centuries.) Cambridge: Cambridge University Press. valamint Boëthius egyik rövid teológiai írásából. 232. fordítás és kommentár. amelyekben kimerítõen tárgyalja a szerelmet. A. teológia. a legkevésbé sem meglepõ. s amelyre (az úgynevezett amor mixtusszal ellentétben. Ch. hogy a szerelem a továbbiakban is fönnálljon. A fizika elemei. amelyek a szerelem természetére vonatkoznak. hogy – legalábbis a mélystruktúrája tekintetében. Burnett. amelyet a 12. akkor rendkívül érdekes dologra figyelhetünk fel: úgy tûnik ugyanis. 33 Lásd ehhez Lohr. .–Schmitt. amely minden testi vágy kielégítésére tör) az „elme és a szív kontemplációja” jellemzõ. 6. In.Természetfilozófia. W . amelyet Andreas Capellanus amor purusnak nevez. Az elsõ két részt követõen. tehát nem az irodalmi szöveg szintjén – az az axiomatikus-demonstratív módszer a mintája.33 Andreas Capellanusnál – az említettekkel összhangban – a regulák olyan általános alapelvek. Ch.32 A szerelemnek még az a formája sem mellõzi teljes mértékben a testiséget. Charles H. Ha az írást módszertani szempontból vizsgáljuk. 170. hogy miként õrzõdik meg a szerelem. miként növekszik. amit mi szexualitásnak nevezünk: ha két szeretõ közül az egyik valamely véletlen esemény folytán impotens lesz. 22. A módszer alkalmazásáról a fizikában lásd Geréby György (1995): Proklosz fizikája. hogy a szerelem szerinte per definitionem testi szerelem.): Pseudo-Aristotle in the Middle Ages. 54–56. II. (1992): Scientific speculations.F .: Ryan. I. London: Warburg Institute. University of London. (szerk.31 a harmadik könyvben harmincnál is több argumentum segítségével kívánja alátámasztani azt az állítást. ismertek. hogy az elsõ két könyvben vizsgált szerelem morális és fiziológiai értelemben rossz. 32 Capellanus 1990. (P . 31 Capellanus 1990. A második könyvben arról beszél. In: Proklosz. 4. s mindenki számára nyilvánvaló módon minden jóság és curialitas forrásának nevezi. In: A History of Twelfth-Century Western Philosophy. 52. Miután Andreas Capellanus a szerelmet egy materiális szubsztancia tulajdonságaként definiálja. s a második könyv végén fölsorolja a szerelem harmincegy reguláját. B. miként csökken. a De hebdomadibusból. A trubadúrok hasonló morális elképzeléseirõl lásd Buridant 1974. Arisztotelész Második analitikájából. szerintem nagyjából azonos azzal. és ezért kerülendõ. Tanulmányok. Tárgyalja továbbá a hûtlenség kérdését. században Euklidész Elemek címû mûvének fordításából. hogyan ér véget és milyen jelei vannak. (Kandidátusi értekezés. Dronke szerk.

valamint a szerelemmel kapcsolatos egyéb dolgoknak (például féltékenység) a definícióival együtt az elmélet vázát alkotják. Roland (1979b): Étienne Tempier et les menaces contre l’éthique chrétienne. Vannak-e olyan tételek az elítélõ határozatban. hogy mindaz. amely a párizsi egyetem artes fakultását jellemezte. s amely az 1277-es elítélõ határozat kibocsátásához vezetett. amelyek megtalálhatók Andreas Capellanus mûvében? 3. 35 Steenberghen 1977. de – morális szempontból egyértelmûen elvetendõ)? Ha igen. 132 és 144–145. akik morális szempontból problematikusnak találták az egyetemi magiszterek és diákok nyilvános fellépéseit és viselkedését az egyetemen kívül.308 Borbély Gábor s a szerelemnek. hogy Tempier a határo34 Denifle–Chatelain 1889. Steenberghen 1977.35 Ezt az állítást bizonyítja. 145. Hissette. vö. 21: 69. 532 és 540–541.34 amely arra utalt. hogy voltak olyanok ebben az idõben (s valószínûtlen. ezeknek a magisztereknek és/vagy diákoknak a szexuális szokásairól még ennél is kevesebbet tudunk. Lehetett-e valamilyen összefüggés Andreas Capellanus mûvének elítélése és az elítélt magiszterek vagy a hallgatók szexuális szokásai között? 2. Hissette 1977. hogy van valamiféle kapcsolat a 13. Az 1277-es szillabusz kibocsátását azonban megelõzte két olyan párizsi irat. ami Andreas Capellanus írására oly jellemzõ (hogy tudniillik summa amatoriája részletes kifejtését követõen kimerítõen érvel amellett. . és hogy a dokumentumokban tükrözõdõ erkölcsi züllés kétségtelenül kapcsolatban van azzal az eszmei zûrzavarral és válsággal. jegyzik meg. Egyes filozófiatörténészek a két dokumentumból azt a következtetést vonták le. valamint Andreas Capellanus mûve között? Ami az elsõ kérdést illeti: tekintettel arra. akkor lehetséges-e. hogy Tempier püspök ne tartozott volna közéjük). hogy kiket ítéltek el 1277-ben. In: Bulletin de phil. Vajon miért ítélte el Tempier püspök Andreas Capellanus teljes mûvét az 1277-es szillabuszhoz írott elõszavában? A probléma eddigi irodalmának ismeretében – úgy vélem – három kérdésre kell választ találnunk: 1. hogy súlyos kicsapongások lehettek. amit addig leírt – ha nem is hamis. Magyarázható-e a De amore elítélése azzal a furcsa kettõsséggel. médiévale. századi filozófusok sajátos filozófiaértelmezése („kettõs igazság” a régebbi szakirodalomban). hogy azt is legfeljebb csak sejtjük. 318.

XII. nem is lehet szerelmes. q.37 Azt gondolom. hanem az amoralitás (Unmoral) köti össze a Tempier által elítélt tételekkel.39 Andreas Capellanus a normatív szexuáletika szempontjából teljességgel egyetért a fentiekkel. Klerikusnak lenni a középkori társadalmon belül elméletileg a legmagasabb rendhez való tartozást jelentette. olvasottsággal és sikerrel függhetett össze. vagy Hissette 1979b. hogy nem nagyon élt 36 Steenberghen 1977.Természetfilozófia. c. fogalmaz Gratianus törvénykönyve. hogy az egyetemi magiszterek és diákok klerikusok voltak. 38 Vö. Nyilvánvaló ezért. Hissette 1979b. írja. amelynek a mû az említett kicsapongásokban vétkes egyetemisták és magiszterek körében örvendett. hogy hatással lehet a magiszterek és a diákok szexuális viselkedésére. vagy talán Tempier püspök úgy gondolhatta (vagy valamelyik tanácsadója. A klerikus. és nem csak a doktrinális elhajlásokat. teológia. C. akinek hitünk szerint a katonájaként szolgál”. hogy a két dokumentum láttán nyilvánvaló. 7. 69. Megjegyzi továbbá. akik ellátják az istentiszteletet. 37 Például Schlösser 1962. hogy egyetlen szó sem esik bennük a klerikusok szexuális kilengéseirõl. s a jó erkölcsöket veszélyeztetõ destruktív morális nézetei miatt szolgált rá az elítélésre. mégpedig az. akik elmerülnek a kontemplációban és az imádságban. A klerikusoknak. A sajnálatos helyzet azonban a valóságban az.36 Többen úgy vélték továbbá. hogy a klerikus.hu 39 Decretum Gratiani. hogy tartsa magát. s ezért említi Tempier az elõszavában a mûvet. fûzi hozzá.phil-inst.38 Van mindazonáltal egy olyan rétege Andreas Capellanus könyvének. Rendkívül fontos szem elõtt tartanunk e tekintetben azt. In: BUKSZ. 14. mint ilyen. szexualitás 309 zat prológusának végén elítéli az erkölcsök romlását is. amely a klerikusok szexualitásával foglalkozik. és ezzel egyben búcsút is mond a normatív szexuáletikának. 151. folytatja. amely hatással lehetett. bár ennek elemzésébe itt nem kívánok alaposabban belemenni. hogy a De amore elítélése azzal az elterjedtséggel. „az idõbeni dolgok lármájától” mentes életet kell élniük. 1. Schlösser szerint a De amorét nem direkt doktrinális kapcsolat. s minden testi szennytõl mentesen kell megõriznie magát Istennek. a következõ url-címen: http://openuniversity. nyár: 186–187. a tanulmány megtalálható az MTA Filozófiai Kutatóintézetének Nyitott Egyeteme online könyvtárában. „minden testi élvezettõl teljességgel távol kell. esetleg tanácsadói gondolhatták úgy). században az artes fakultás diákjainak körében a De amore. Borbély Gábor (1998): Bölcsesség és szex 1277-ben. . hogy bizonyára kedvelt irat lehetett a 13. 370–371.

In: Mediaevalia et Humanistica. Tudjuk azonban. I. így több 40 Capellanus 1990. vagy háborúzniuk) és azt. 42 Lásd az 52.) (1926): Li livres d’amours de Drouart la Vache. Minthogy a könyvben számos olyan gondolat vagy kifejezés van. hogy a késõ középkorban elsõsorban klerikusok olvasták a könyvet. s ezzel kapcsolatban kövesse mindazokat a tanításokat. erre a kérdésre több válasz is lehetséges. Betsy (1979): The Art of Courtly Copulation. Az a klerikus. In: Revue du Moyen Age Latin.. érteni fogja ezt a könyvet. H. amit a laikusok még akkor sem értenének meg. írja. hogy körülbelül az 1150-es évektõl kezdõdõen az „oe” és „ae” diftongusok „e”-vé olvadtak össze az írott latin szövegekben. . 7. jegyzetet. a klerikusok pedig. 41 Bossuat. ahogyan ezt Betsy Bowden42 egy 1979es tanulmányában kimutatta. és persze egyúttal elleplezésére. Robert (szerk. akkor ezt rangjának megfelelõen tegye. 210. 2. tekintve dologtalan életüket (s itt nyilvánvalóan arra gondol. Drouart la Vache (aki egyébként a könyv incipitjét és explicitjét is megváltoztatta. aki elgondolkodik rajta. Bowden. amit Drouart la Vache szerint csak õk érthettek meg a szövegbõl. még a többi embernél is inkább ki vannak téve a testi kísértéseknek.41 Egyéb jelzések is vannak arra. nyilvánvalóan az 1277-es tiltás következtében). ha akasztással vagy fojtogatással fenyegetnénk meg õket. Az elsõ az. amelyeket õ a mûvében elõad. Paris: Champion.40 Rendkívül sokatmondó az adott szempontból az a megjegyzés. gyötrelem” jelentésû szó deklinációjával. és ami olyan nagy élvezetet okozhatott a számukra? Nos. Csak a legtriviálisabbat említem: Andreas Capellanus az írásában rendkívül gyakran játszik a „poena”. és nem a meglehetõsen naiv és tudatlan laikusok számára. hogy nem kell fizikai munkát végezniük. 36: 99–106. 9: 69.310 Borbély Gábor még ember a Földön a test bûneitõl mentesen. bûnhõdés. amelyet a De amore 1290-es provanszál nyelvû fordításához fûz a mûvet egyébként helyenként alaposan átdolgozó. (1980): Du nouveau sur André le Chapelain. „büntetés. vö. De vajon mi lehetett az. hogy milyen mennyiségû élelem áll rendelkezésükre. és senki más. Lásd még Silvestre. és élvezetét leli majd benne. hogy Andreas Capellanus gyakran használ kétértelmû kifejezéseket az erotikus tartalom fölvillantására. kín. Úgyhogy amennyiben egy klerikus mégiscsak úgy döntene. pontosabban átköltõ fordító. hogy szerelmi küzdelmekbe bonyolódik (ami persze alapvetõen helytelen dolog Andreas Capellanus szerint). a klerikusoknak készítettem ezt a könyvet.

45 Jacquart. 44 Bowden 1979. A mondat tehát e második értelmezés szerint egy kissé megváltoztatná a jelentését. s a következõképpen fordíthatnánk. mint a laikust. 73. a „cunctus” pedig. minthogy semmire sincs oly nagyon szükség a földön. hogy a szerelemben inkább a klerikust kell választani. I. csillapít. 6. hanem igazi gyakorlati tanítást hordoztak. sed a cunctis me relevabit angustiis. hogy egy ily nemes és derék hölgy sokáig engedne hervadoznom e kínok terhe alatt. az Írás révén tudással rendelkezik minden dologról.”44 A másik lehetséges értelmezés szerint a szójátékok nem egyszerûen a szavak látszólagos jelentése. hasonlíthatott a „cunnus”-ra. valamint az a fizikai és morális önkontroll.45 43 Capellanus 1990. s szûk vaginájával megkönnyebbülést hoz számomra.” . mint az „én péniszem”. „valamennyi”. 184: „Elkerülhetetlen szükségszerûséggel be fogom számodra bizonyítani. mint hogy a szeretõ tapasztalt legyen minden dologban. 6. amit a coitus interruptus gyakorlata feltételez. A szöveg igazi üzenete eszerint a klerikusok számára a coitus interruptus gyakorlata volt. ami azt jelenti latinul. 98. E. nagyobb visszafogottságot [moderamen] tanúsít önmagával és a dolgaival szemben. grammatikailag egyébként teljesen korrekt módon: „Nem hiszem. Princeton: Princeton University Press. szexualitás 311 olyan passzust is találhatni a szövegben. Egyetlen példát említenék az elsõ könyv hatodik fejezetébõl.” A francia olvasó számára a „me poenis” úgy hangzott. s hozzászokott ahhoz. mint a laikusét. de átvitt értelemben azt is. teológia. hogy megfelelõbb mértékkel kezeljen minden dolgot. hogy „felemel. A klerikus ugyanis sokkal óvatosabb és bölcsebb minden dologban. hogy „az összes”. kiemel”. H. A „relevare” azt jelenti. Claude (1990): Sexuality and Medicine in the Middle Ages. hogy egy ily nemes és derék hölgy sokáig engedné hervadozni a péniszemet e terhek alatt. ami a nõi szeméremtestet jelenti. megkönnyebbülést hoz”. mint a laikus. s kiemel szorultságomból. csak éppen természetesen teljességgel eltérõ értelmet adnak neki. Danielle–Thomasset. A nemes ember itt a következõt mondja a nemes hölgynek: „Credo […] quod tam nobilis tantaeque femina probitatis non diu permittet me poenis subiacere tam gravibus. és a mélyebb erotikus tartalom oszcillálását idézték elõ az eszét és tudását megfelelõképpen használó klerikus hallgatóságban. hogy „enyhít. 104. mind pedig a „penis” szó megfelelõ alakjai értelmessé tesznek egy adott mondatot. ahol mind a „poena” szó. amelyben azonban két szójáték is található. I. És minthogy õ klerikus. Ennélfogva hatékonyabbnak [potior] kell ítélnünk az õ szerelmét.Természetfilozófia. Capellanus 1990.”43 Magyar fordításban: „Nem hiszem.

312 Borbély Gábor Danielle Jacquart és Claude Thomasset még ennél is tovább megy a középkori klerikusok szerelmi kultúrájának és a szöveg üzenetének elemzésében a De amore „sajátos bestiáriumának” fölidézésével. hogy létezik a szexuális kapcsolatnak olyan módja. ismerve a középkori szerzõk hajlandóságát a rejtett tartalom szellemes.. A szöveg rejtett értelme a klerikusok számára az lenne. Egy elõkelõ hölgy is csak megfelelõ számú próbatételt követõen választhat közembert szeretõjéül. ám a a hölgynek vizsgálnia kell a férfi kitartását. ám minthogy ez tudvalevõleg meghaladja a természetüket. 106–107. amely tulajdonságát. 47 Capellanus 1990. 74. 46 Jacquart–Thomasset 1990. minthogy „azt. túl van a természetükön („ultra ipsarum noscitur pervenire naturam”). A vércsék („lacertiva avis”) között idõnként akadnak olyan egyedek. 4. vagy annak legalábbis egy elemét Andreas Capellanus – aki a foglyot többször is a fácánnal (latinul „fasianus”) asszociálja mûvében – sajátos módon használja ki az írás egyik szakaszában. elfújja a legkisebb szellõ is. hogy kettejük közeledése abban az esetben lehetséges. . hogy meghaladja valamely dolog természetét”. amely nem hordozza a megtermékenyítés kockázatát. mielõtt ez reménykedhetnék a szerelmében. s ennélfogva – egy ideig legalábbis. egyáltalában nem tûnik túlzónak – az anális szex. írják. ha a férfinak kiválóságban nincs párja a magasabb osztályokban. és csak egy pillanatig tart. s így a rövid szöveg allúziói mind ugyanarra utalnak. folytatódik a szöveg. az emberek úgy tartják. az anusra tudniillik. A „natura” szó („a nõ természete”) a középkorban a nõi nemi szervet is jelentette. könyv. amirõl tudjuk. és ez próbaidõnek tekinthetõ – kockázatmentesen mûvelhetõ. amennyiben az alkalmasnak bizonyul rá. I. A közember és a legelõkelõbbek közé tartozó nemes hölgy esetleges szerelmi viszonyát taglaló részben47 Andreas Capellanus arról ír. C. amelyek erejük és merészségük tekintetében fölülmúlják a fogolymadarakat. enigmatikus formában történõ elõadására.46 A De amoréban többször is említett fogolymadár a középkori bestiáriumok szerzõi szerint homoszexuális hajlammal rendelkezik. Az Andreas Capellanus-szövegben javasolt módszer e szerint az értelmezés szerint – ami. fejezet. hogy ez a merészség legfeljebb a születésüktõl számított egy évig („usque ad annum”) tarthat. amely a nõi nemi szerv túloldalán található („ultra naturam”).

50 A sor az egyszerû fajtalankodással (fornicatio simplex) kezdõdik.Természetfilozófia. folytatja Tamás. 154. a szöveg következõ artikulusa alapján52 eléggé valószínûnek tûnik. amely a közösülés megfelelõ módjától való eltérésben áll. A természet elleni bûnök között a legsúlyosabb az állatokkal való közösülés. 7. art.49 Gratianus a bujaságot (luxuria) fokozatokra osztotta. ami nincs tekintettel a megfelelõ fajra. Ebben az artikulusban Tamás – Gratianushoz hasonlóan – a bujaság alá tartozó bûnöket a súlyosságuk alapján sorrendbe állítja. majd a vérfertõzõ kapcsolat (incestus). különösképpen. hogy meglehetõsen egyértelmû. 11–12. akár a nem megfelelõ eszköz (vagy szerv?) tekintetében. 51 IIª-IIae. szexualitás 313 A középkorban minden olyan szexuális kapcsolat szigorúan tiltottnak számított. . ettõl eltérõ. akár pedig más szörnyûséges és állati közösülési módok tekintetében. 154. valamint a coitus interruptust is ebbe a kategóriába sorolja. 50 Vö. ha orális vagy anális aktusról volt szó. majd az a bûn jön. 11 co. q. súlyosabb bûn az. amelyek a közösülés módjához tartoznak. C. c. amely extravaginális ejakulációval zárult. Ez utóbbin belül. hogy az orális és az anális szexet. amikor nem a megfelelõ szervet használják. a homoszexualitást. amely eltér a szeretkezés természetes módjától. Akármit ért is Tamás az említetteken. Decretum Gratiani. mint ha valamely más. XXXII. teológia. ezt követi a házasságtörés (adulterium). A nem megfelelõ szerv („vas”: ez természetesen mindenféleképpen valamiféle üregre utal) használatának említése. azt gondolom. 52 IIª-IIae. q. s végül a legrosszabb. Azon egyéb dolgok közé. míg a legenyhébb a fornicatio simplex. ami nincs tekintettel a megfelelõ szexusra. 88. de a közösülés módjához tartozó dolog okozza a természetes rendtõl való eltérést. 12. Aquinói Szent Tamás a Summa theologiae-ben51 a természet elleni bûn (vitium contra naturam) kategóriájába sorolta az önkielégítést. q. a természet elleni bûn (peccatum contra naturam). ezt a homoszexualitás követi. 49 Persze nyilván természetes behatolással. valamint a szexnek azt a fajtáját. a. még ha külön nem említi is õket.48 Érdekes módon ezeknél még az inceszt kapcsolatot is jobbnak tartották. s amelyek inordinatióhoz. a házassági kapcsolaton kívül élõ emberek együtthálása. a természetes rendtõl való eltéréshez vezetnek – a szö- 48 Jacquart–Thomasset 1990. az állatokkal való közösülést. A bujálkodás genusán belül a legsúlyosabb bûn Tamás szerint is a természet elleni bûn.

314 Borbély Gábor veg gondolatmenetét követve –. századi klerikus olvasói képesek voltak kihüvelyezni a szövegbõl. hogy azok az elítélt állítások. úgymint a Rózsa-regényt („Roman de la rose”). hogy a De amoréból származó tézisekként azonosították ezeket az állításokat. akkor ezek nyilvánvalóan azok az állítások.54 s amelyeket a cenzorok szerint elõadtak és megvitattak a párizsi iskolákban. s nem feltételezi nem megfelelõ szerv használatát. hogy ha a fogamzás megelõzésének a korábbiakban említett módszereit a De amore 13. hozzá kell tartozzék mindaz. hogy Tempier püspök és teológus tanácsadói nem biztos. s nem vajákosságon alapul. megválaszolásra váró kérdés azonban. vajon játszhattak-e szerepet. vagyis a házassági köteléken kívül élõ férfinak és nõnek a viszonya nem bûn. hanem heterodox tartalmuknak megfelelõen foglalták a listába. A fentiek alapján teljesen nyilvánvaló. és ennélfogva démonizálták. Ilyen tételek voltak a következõk: 1. . és errõl Tempier püspök is értesülhetett. (205–183) Az egyszerû paráználkodás. hogy a püspök a teljes könyvet elítélje. akkor mifélét a párizsi filozófusok munkásságában. Azt gondolom. hogy nem csak ezeket. amelyekhez hasonló állítások találhatók Andreas Capellanus mûvében (egyébként vannak). ha az „extra vas” ejakuláció a fogamzás megelõzésének a módszere. méghozzá azért. További. mert ezeket egyesek elõadni és megvitatni merészelik a párizsi iskolákban. ami ejakulációhoz vezet. A kérdésre az egyik lehetséges válasz az. 294–304). vagy mondjuk a trubadúrlíra egyes darabjait (vö. ellenkezõ nemû emberi egyeddel történõ közösülés során történik. Ha vannak olyan tételek az elítélõ határozatban. méghozzá úgy. Hissette 1979b. amelyeket Tempier és a lista összeállításában közremûködõ teológusok elítélendõnek tartottak. s ha igen. Andreas Capellanus mûve mellett egyéb forrásokat is konsziderál. még akkor is. Az elítélt tételeket a cenzorok nem a forrásuk alapján. Ebben az esetben azonban nem világos. ez esetleg még arra a problémára is válasz lehet. hogy a coitus interruptus biztosan ebbe a kategóriába sorolható. hogy miként kerülhetett a Tempier-féle prológusban a De amore a mágikus szövegek közé.53 A második problémára a következõt lehet mondani. 54 Roland Hissette az elítélõ határozatot elemzõ könyvében meglehetõsen visszafogott az említett tételek egyértelmû azonosításában. amelyek a De amoréból (is) származ(hat)tak. hanem Andreas Capellanus egész mûvét elítélte. 53 Miután a fogamzásgátlást általában összekapcsolták a mágiával a középkorban. akkor már önmagában ez a tény természetesen elegendõ kellett legyen ahhoz. hogy miért ítélte el még egyszer ezeket Tempier a prológusban.

az erkölcsileg nem cselekedhet helyesen. 57 Idézi Fioravanti. amit Andreas Capellanus teológus kortársai. S ez az egyetlen olyan gyönyör. N. aki nem ezt az életet éli. ami természetfeletti és szemben áll a természettel”. sor: „S miután mindenki gyönyörködik abban. ezért a filozófus a lehetõ legnagyobb mértékben gyönyörködik az elsõ alapelvben s az elsõ alapelv jóságának értelmi szemléletében [contemplatio]. nincs az egyén természete ellen.Természetfilozófia. amely helyénvaló [recta]. Olyan módon végképp nem. (209–181) A szüzesség nem magasabb rendû.. a szexualitással kapcsolatos állítást illeti. (212–170) Aki a szerencse javaiban szûkölködik. azok egyértelmûen ellentmondani látszanak azon kortárs filozófusok etikai nézeteinek. VI. Ez a filozófus élete.. például: Boethii de Dacia Opera. hogy „a keresztény hitben több minden is van. fides. ed. ahogyan ezt világossá tettem. Hissette 1979b. Fioravanti ebben a tanulmányban ki- . amelyben ilyen. Pars II. 3. amit szeret s a lehetõ legnagyobb mértékben gyönyörködik abban. vagyis a közösüléssel való visszaélés (abusus in coitu).56 A harmadik kérdéshez: úgy tûnik. mint a tökéletes önmegtartóztatás. az azonban rendkívül reprezentatív. hogy az a szerzõ álláspontját tükrözné. nehogy a természetfilozófiai vizsgálódások hitbeli tévedésekhez vezessenek. Boëthius de Dacia De summo bono (A legfõbb jóról) címû írását. G. Vol. 294–304. Jacques de Vitry például azt írja egy helyütt. 4. 104: 554–555. nem él helyesen. ami az én megítélésem szerint azzal magyarázható.55 Ami az elsõ négy.57 55 Vö. s ezért fölöttébb óvatosnak kell lennünk. 377.” A szövegrészletek a saját fordításaim. noha a faj természete ellen való. (208–168) Az önmegtartóztatás a lényegét tekintve nem erény. Hauniae. 5. Csak egyetlen példát említenék. Egyetlen olyan filozófiai szöveg sem ismert ebbõl az idõbõl. 56 Vö. 226–240. akik ellen állítólag az elítélõ határozat irányult. teológia. alapvetõ strukturális hasonlóság van a De amore és az elítélt magiszterek filozófiafelfogása között. amit a lehetõ legnagyobb mértékben szeret. 1976. Az. Green-Pedersen. Gianfranco (1970): Scientia. theologia in Boezio di Dazia. hogy az elítélt filozófusok az 1270-es években az isteni rend és a természeti világ mélységes diszharmóniájával kapcsolatban ugyanazt az álláspontot képviselték. szexualitás 315 2. vagy ehhez hasonló állítás szerepelne. s a filozófus a lehetõ legnagyobb mértékben szereti az elsõ alapelvet. (206–166) A természet elleni bûn. In: Atti dell’Accademia delle Scienze di Torino.

hogy a 13. vagy késõbb Albertus Magnus és Robert Kilwardby. Ezt az álláspontot képviselte többek között Richard Fischacre. Guillaume d’Auxerre. .316 Borbély Gábor Nos. s ezért a természetfilozófiai vizsgálódások módszerét nem lehet alkalmazni az isteni dolgok vizsgálata során. Petrus de Trabibus. század elsõ felének teológusai körében igen elterjedt volt az az álláspont. hogy Tempier az elítélõ határozat prológusában a teljes De amorét elítéli.58 s ennek a mélységes szakadéknak mindkét oldala világosan megjelenik magában a mûben és a mû struktúrájában is. 58 Schlösser 1962. a De amore ugyanis tökéletesen dualista mû abban az értelemben. ebbõl az aspektusból tökéletesen érthetõ. 142. Alexander Halensis. mutatja. mely szerint a teológia nem tudomány. hogy – amint azt az egyik legalaposabb ismerõje írja – „nem ismer harmóniát Isten és a világ között”.

(Mester Béla [2002]: Preadamiták. vagy az egyes rasszoknak különbözõ õseik voltak.) . hogy az emberiség közös õstõl származik-e. eredeti bûn. amelyet ezek betöl- * Tanulmányom korábbi szövegváltozata ugyanezen a címen már megjelent a jelen kötet ízelítõjeként. század utolsó évtizedeitõl a 18. amikor az újkori Európa szellemi életében komoly vitatémává vált a poligenezis kontra monogenezis kérdése. In: Világosság. század végéig terjedõ idõszakról lesz szó. illetve poligenezisérõl szóló diskurzus helyét a nyelv keletkezésérõl hasonló keretben folyó vita a század utolsó évtizedeiben. emberi szabadság Az emberiség származásáról alkotott elméletek etikai és politikafilozófiai következményei John Locke és utókora gondolkodásában* Mester Béla Tanulmányomban azt szeretném körbejárni néhány klasszikus filozófiatörténeti példa segítségével. és különösen az a szerep. eredeti bûn. vagyis az a dilemma. Ezen belül bõvebben John Locke politikafilozófiai nézeteinek a kérdésben elfoglalt (feltehetõ) álláspontjával való összefüggését tárgyalom.Preadamiták. hogy az emberiség biológiai leszármazásának mára szaktudományos kérdéssé vált problémája hogyan befolyásolta a mindenkori etikai keretelméleteket és ezeken keresztül a politikai közösségre vonatkozó nézeteket. században és miként vette át az emberiség monogenezisérõl. 10–12: 130–138. majd Voltaire és Herder kapcsán utalok röviden arra. emberi szabadság. hogy a napjaink paleoantropológiájában megfogalmazódó multiregionális kontra kirajzásos hipotézisek megjelenése. Végezetül fölvetem annak a lehetõségét. Írásom fõ részében a 17. hogy miképpen élt tovább ez a problematika a 18.

bizonyos tekintetben párhuzamba állítható a kora újkori elgondolásokkal. és nyíltan egyedül ez a felekezet hirdet teológiájában is vallási türelmet. Szempontunkból a leghasznosabbnak bizonyult Marshall. valamint az unitárius gondolkodásnak az eredeti bûnre. John [1992]: Locke. részben helyi. LOCKE POLITIKAFILOZÓFIÁJA ÉS AZ UNITÁRIUS TANÍTÁS ÁDÁMRÓL ÉS BÛNÉRÕL Locke szempontunkból érdekes gondolatai hollandiai emigrációja idején születtek. a magyar kultúrában néhány irodalomtörténész és teológus. az utóbbi idõben egy-két filozófiatörténész jóvoltából viszonylag széles körben ismertté váltak Lockenak a hollandiai emigrációja idejébõl származó. John (1969): The Political Thought of John Locke. vagy 1 Az iskola megismeréséhez a magyar olvasónak segítséget nyújthat Horkay Hörcher Ferenc (szerk. Ezeket a szövegeket – érthetõen – általában Locke toleranciafelfogásával hozták összefüggésbe.) . Cambridge: Cambridge University Press. Dunn késõbb írt egy kisebb terjedelmû monográfiát is (Dunn. Religion and Responsibility.318 Mester Béla tenek a rájuk figyelõ laikus társadalmi reprezentációban. In: Magyar Filozófiai Szemle. 5–6: 960–980). ami Locke-nak a természetes állapotban élõ ember eredeti természetére. széles körû tájékozottságot és elmélyülést mutató unitárius olvasmányai. Késõbb kitérünk arra az érdekes konvergenciára. amennyiben létezik ilyen. összefüggésben az itt olvasott helyi és erdélyi unitárius irodalommal. Van azonban a tolerancián kívül egy másik. Budapest: Atlantisz). részben lengyel és erdélyi eredetû. a politikai közösség konstituálódását tekintve alapvetõbb terület is. s ezzel összefüggésben a szabad akaratra vonatkozó tanítása között megfigyelhetõ. hiszen a korabeli toleranciaelképzelések próbaköve volt az unitáriusok iránti türelem megléte vagy hiánya. Cambridge: Cambridge University Press. ahol Locke-ra hatott. Pécs: Tanulmány Kiadó címû válogatás. Az iskola Locke-irodalmából mindenképpen megemlítendõ Dunn. (A továbbiakban a hivatkozott mûveknek mindig a magyar fordítására hivatkozom.) (1997): A koramodern politikai eszmetörténet cambridge-i látképe. John (1994): Resistance. A filozófiatörténet-írás látóterébe viszont e kapcsolatból inkább a vallásszabadság kérdése került: Nyugaton fõként a cambridge-i kontextualisták1 mûködése nyomán. ebbõl következõen a társadalmi szerzõdés jellegére és megkötésének módjára vonatkozó nézetei. Az iskola gondolkodásmódjának gyökereire rávilágít Huoranszki Ferenc írása (Huoranszki Ferenc [1992]: Nyelvfilozófia és eszmetörténet-írás.

A Locke-ot megelõzõ gondolkodók mindegyike – elég csak a legismertebbre. melyek sorában az elsõ Enyedi György munkája. a kiadási helyet és évet azonban bizonytalan adatként közli. ahogyan a középkori keresztény felfogás a bûnbeeséssel kapcsolja össze a világi hatalom eredetét. . Nem tudjuk biztosan. Hobbesra hivatkoznunk – éles határvonalat gondol el a természeti és a politikai állapot között annak analógiájára. Bukarest–Kolozsvár: Kriterion. hogy a hagyományos keresztény politikai gondolkodás kiindulópontja Ágoston. Locke 1680–1681 telétõl kezdve egyre komolyabban foglalkozik az elsõ emberpár bûnbeesésének. kiadás.2 az unitárius problematika iránt azonban már oxfordi éveiben érdeklõdni kezd.) (1997): Enyedi György válogatott mûvei. Marshall a könyv utolsó fejezetében. Peter–Harrison. de annál egyértelmûbben „unitárius eretneknek” titulálja Locke-ot. Oxford: Clarendon Press. Budapest: Heltai Gáspár Kft. az eredeti bûnnek és a szabad akaratnak a kérdésével.3 Locke tájékozódását akkor tudjuk jelentõsége szerint értékelni. ahol a filozófus kései gondolkodását elemzi. Az eredeti bûn következtében megromlott emberi természetbõl kiinduló antropológia és az azon alapuló politikai elmélet szigorúsága ugyan késõbb. akinek elméletében a megromlott emberi természet teszi szükségessé a világi hatalmat. A rendszeressé váló unitárius teológiai olvasmányok hatása szövegszerûen többnyire nem mutatható ki Locke munkáiban. emberi szabadság 319 legalábbis hathatott az unitarizmus. különösen a 141–146. A mûnek van egy 1670-ben. (Jó bibliográfiával. hogy a hatalommal bennünket összekötõ 2 Enyedi György (1598): Explicationes locorum Veteris et Novi Testamenti.]) A mû részletei Toroczkai Máté korabeli fordításban Enyedi más munkáival együtt megtalálhatók Balázs Mihály–Káldos János (vál. Groningenben megjelent kiadása. Marshall kutatásai szerint Locke adatolhatóan 1679-tõl kezd unitárius szerzõket olvasni. vagyis azt a helyzetünket. Aquinói Tamásnál enyhül. [2. Kolozsvár.Preadamiták. azonban a kora modern szerzõdéselméleti gondolkodók. némileg szerencsétlen szóhasználattal. Felfogása fokozatosan eltávolodik eredeti. a kálvinival nagyjából megegyezõ álláspontjától és egyre inkább közeledik az unitárius gondolathoz.) 3 Lásd Marshall 1994. (A Locke könyvtárának katalógusát kiadó Laslett és Harrison inkább a kolozsvári kiadást tartja valószínûnek. Lásd Laslett. az viszont kétségtelen. John [1971]: The Library of John Locke. hogy a munka megvolt magánkönyvtárában. és bûnben születettségünkkel hatalom alá születettségünket. újra inkább az ágostonival rokon felfogásból indulnak ki. fõként a protestánsok. ex quibus Trinitatis dogma stabiliri solet. eredeti bûn. Locke melyik kiadással rendelkezett. egy új motívum megjelenése viszont mindenesetre valószínûvé teszi a kapcsolatot. ha emlékezetünkbe idézzük. Enyedire vonatkozóan lásd még Kelemen Miklós (1998): Enyedi György.

hatását pedig tisztán szellemi természetûnek tekintik. utalnunk kell Hobbes érvelésének némely párhuzamára a Kálvinéval. ami majd késõbb Hobbesnál köszön vissza hasonló szerepben. kálvini gyökerû nézetet . Álláspontját úgy fogalmazza meg. így õrültség akár csak gondolni is a világi hatalom megszüntetésére. Figyelemre méltó. hogy Kálvinnak az egyház és a világi hatalom viszonyát taglaló gondolatai is. Kálvin ebben a részben hosszan érvel az anabaptistákkal szemben annak érdekében. hogy rámutassunk ennek a gondolkodásmódnak a gyökereire a korabeli protestáns ortodoxiában. melyek Krisztusnak a tanítványai fölötti hatalmát egyszerinek és utánozhatatlannak. szinte tételesen megismétlõdnek majd a Leviatánban. századi angol gondolkodásban –. ha Krisztussal valóban eljött volna Isten országa: ekkor valóban nem lenne már többé szükség világi hatalomra. Azért. illetve ha Krisztus váltságténye a bûnesetet meg nem történtté tette volna. Az Institutio szövegét olvasva feltûnik. fõként a Two Tracts on Governmentben egyértelmûen a hagyományos. hogy a bûnösöket szigorú törvényekkel is csak üggyel-bajjal lehet kordában tartani. melyekrõl oly sok vita folyt a 17. Locke oxfordi politikafilozófiai munkáiban. amit ennek következtében a világi hatalom legitimációjáról és feladatairól gondol. hogy kimutassa a világi hatalom létjogosultságát a megváltás utáni korban is. hogy Kálvin emberképében és abban. Hobbesnál nem õrzõdik meg a természeti állapot ártatlanságának gondolata. mint ami megváltoztatja az emberiség életének külsõ körülményeit is. hogy a felsõbbségnek joga van a vallásgyakorlat külsõ körülményeit meghatározni – ezek az úgynevezett „közömbös dolgok”. sok olyan toposzt találhatunk. valóban nem lenne legitim indoka a világi hatalom fönntartásának. részére hivatkozik a „felsõbbség” iránti engedelmességet tanítván. valamint az a nézete. viszont alapvetõ antropológiai elõfeltevésében. Hosszan és mûve más részeitõl elütõ érzelmi töltettel beszél arról. hogy ha nem bûnben születnénk. a „rossz természetû” emberek számára létrejött államhatalom gondolatában tetten érhetõ a bûnbeesés által megromlott emberi természetnek és a hatalom eredetének premodern összekapcsolása. Hibás dolog azonban Krisztus váltságtényét úgy értelmezni. hogy az embernek a bûneset révén megromlott természete és a világi hatalom szükségessége alapjában összefügg egymással: Kálvin érvelésébõl egyenesen következik.320 Mester Béla kapcsot felbontani nem tudjuk. Kálvin – más szöveghelyek mellett – Lutherhez hasonlóan fõleg a rómaiakhoz írott páli levél 13. hogy az anabaptistáknak igazuk lenne. E részben a genfi reformátor világosan utal arra.

) Budapest: Gondolat.5 Láthatjuk. a politikai társadalmak eredetérõl szóló fejezetében találjuk. kezdetben kevés bûnnel jellemezhetõ állapotot írja le”. melynek alapján a világi hatalmat egyértelmûen le lehetne vezetni az emberi természetbõl. hogy az „aranykorról” szóló 111. afrikai népekrõl olvasott útleírásokkal. §-t az interpretátorok egy része a természeti állapotra. hogy Locke unitarizmus iránti érdeklõdésének a folyamata éppen a polgári kormányzatról szóló második értekezés6 elõkészületi munkáinak és megírásának idején ér el a kritikus pontra. ezért talán nem jogosulatlan megkísérelni az ebben az írásban megtalálható néhány antropológiai elõfeltevés párhuzamba állítását az eredeti bûn unitárius tagadásával. Ezekben az években azonban elkezdi tanulmányozni az egyházatyákat. 5 Marshall 1994. a Sozzini. majd az eredményt saját nézetei alátámasztására használja fel. amikor elõször állította össze az Értekezéseket és segített rávenni Locke-ot. ahogyan Locke a 108–110. 145. Locke számára Sámuel könyve részben a kezdetben 4 Az unitáriusok közkeletû elnevezése korai jelentõs teológusaik. latinosan Socinus testvérek után. §-okban Sámuel elsõ könyvének a királyság szereztetésérõl szóló. melyek között idõrendben a már említett Enyedi György áll az élen. eredeti bûn. mint Hobbes. majd ezt követik az egyre alaposabb és bõvebb unitárius olvasmányok. John (1986): Értekezés a polgári kormányzat igazi eredetérõl. a kor politikaelméleti vitáiban gyakran hivatkozott részét kapcsolatba hozza az amerikai indiánokról. hogy ez a szembenállás már akkorra kialakult. Figyelemre méltó. 6 Locke. hogy nem megromlott természetûek. hogy a természeti állapotot mint békés. Locke-nak az e szövegbõl kiolvasható álláspontja szerint az emberek biztos. vagy akár Kálvin mûveiben. másik része a polgári kormányzat korai szakaszára vonatkoztatja. A kritikus részeket nem meglepõ módon fõként a munka nyolcadik. hogy Locke a sociniánusokkal4 együtt ellenezte az eredeti bûnt. fõként a Szentháromságot a hitvallás részévé tevõ Athanászioszt.Preadamiták. explicit módon megfogalmazott antropológiai elõföltevés. és lehetséges. annyira nem éles az átmenet a kettõ között a szövegben. Jellemzõ például. Locke-nak ebben a mûvében nincsen olyan. „[a]z Értekezések publikálásának idejére világos […]. Mint Marshall írja. de nem is ártatlanok. (Endreffy Zoltán fordítása. illetve ázsiai. és egy feljegyzése tanúsága szerint még 1676-ban is nagyjából ez volt a véleménye. hatáskörérõl és céljáról. emberi szabadság 321 képviselte. .

§-okban Locke úgy folytatja tovább érvelését a hatalom nemzedékeken keresztül való örökölhetõségével szemben. Ádám bûnesete. amellyel szemben Locke minden egyes ember szabad születését hangsúlyozza. akkor csak egy legitim fõhatalom lehetne egy idõben a világon. szövegének egésze 7 „[A] király alig valamivel több. hogy egyszerre több legitim monarchia is létezik. fõként az apák által tett politikai hûségesküknek és azok fölbontásának az esetében igaz. amely mégis alapvetõ hatással van minden leszármazottjának szabadságára a szabadságnak igen tágan vett értelmében. hogy ezzel közelebb kerül az ellenfelei szerint Ádámtól származó hatalom kérdéséhez: gondolatmenete szerint az a tény. mely végsõ soron Ádámtól ered. bár a királyok háborúban teljhatalommal parancsolhatnak. A 116. A hatalom ezek szerint mindenkor Istentõl való. a nép azonban Sault választja királlyá. mely õt uralkodójához köti.7 részben az atyáról fiúra szálló hatalom ellen szóló ékes bizonyíték. mint a sereg vezére. ha az eredeti bûntõl mentesnek gondolja az új nemzedékeket. Filmer elképzelése világosan az eredeti bûnnel együtt járó állapotnak.) A 113–115. mintegy büntetésnek fogja föl a hatalom alá vetettséget. legitimitásának azonban semmi köze sincsen a vérségi kötelékekhez. azonban van egy kivétel. hiszen. mivel a békérõl és háborúról való döntés joga rendszerint a népé vagy valamilyen tanácsé. sõt néha újabbak keletkeznek. Locke itt nem említi kijelentése teológiai következményeit. mely szerint mindenki uralom alá születik. az Úr azonban Dávidot hívja el a királyságra. §. aki szintén dinasztiát alapítana.322 Mester Béla (is) korlátos királyi hatalom melletti tanúbizonyság. §-ban Locke immár nyíltan vitába száll Filmer azon elképzelésével. ha Ádám óta egyenes ágon öröklõdne a hatalom. Locke formulázása itt szokatlanul árulkodó: tipográfiailag is kiemelve. akár ezredíziglen is. s ebbõl levezethetõ a világi hatalom minden formája. felbonthatatlan. és a kötelék. (A bibliai történet szerint Sámuel szeretné fiaira örökíteni hatalmát.” Locke 1986. 108. ami ebben a diskurzusban kimondva-kimondatlanul csak úgy lehetséges. Ebbõl a kitételbõl és néhány más kijelentésbõl világosan látszik Locke álláspontja az eredeti bûn kérdésében. önmagában is cáfolata annak a nézetnek. a vitatott kérdésre alkalmazandó törvényként írja: „az apa valamely cselekedete éppúgy nem szüntetheti meg fiának szabadságát. hogy mindannyian atyai hatalom alá születtünk. . nehezen lehetne azonban érvelni amellett. otthon és békeidõben csak nagyon csekély hatalmuk és nagyon mérsékelt szuverenitásuk van. hogy ez a szabály ugyan minden esetben. mint bárki másét”.

I. hogy a 17. teológiai és politikafilozófiai munkáinak összefüggésére. élete utolsó éveiben befejezett teológiai fõ mûvében és különösen kézirataiban. T . §-a. ahol akár konkrét személlyel. hiszen ezek elõtérbe kerülése leronthatta volna az írás szándékolt politikai hatását: a közvélemény könnyen beskatulyázhatta volna a benne foglaltakat egy sajátos vallási kisebbség különös politikai nézeteinek a kategóriájába. és Locke korában az erre vonatkozó törvényeknek még a gyakorlatban is érvényt szereztek. 9 Az újabb kiadások számozása szerint ez az elsõ könyv harmadik fejezetének 19. század negyvenes éveitõl kezdve a 19. . (szerk.Preadamiták. amelynek újszerûségével a politikai gondolkodásban teljesen tisztában volt. §. és különösen azokban a részekben. mint mondjuk Hobbes. Mindezekhez hozzáadódik egy feltételezhetõ öncenzurális szempont is: Locke ezt a munkáját. hogy teológiai gondolkodása éppen ebben az idõben van a két markáns álláspont közötti átmenet állapotában: a megromlott emberi természet kérdésében Kálvinnal már nem ért egyet. 1. hogy eljárjon a nevükben. Ennek következtében értekezésében sehol sem tagadja egyértelmûen az eredeti bûnt. akirõl milliók sohasem hallottak és senki sem hatalmazta föl. jegyzeteiben világosan tisztázza magában álláspontját. átveszi a korabeli irodalom szokásos szóhasználatát. emberi szabadság 323 azonban magán viseli annak a stílusjegyeit. London: Adam & Charles Black.” Lásd: John Locke. és egyértelmûbben fogalmaz.8 Ennél a pontnál ki kell térnünk Locke ismeretelméleti. melyben az „Ádám fiai” kifejezés az „emberiség” szinonimája. akár általános vélekedésekkel vitázik. pusztán csak következetlenebb. század elsõ évtizedeiig az unitarizmus Angliában hivatalosan mindvégig tiltva volt. vélhetõen nem akarta a föltétlenül szükséges mértéken túl megterhelni vallási tekintetben nonkonformista nézetekkel. Késõbb azonban. Ramsey. amely szerint Locke nem lép ki az addigi szerzõk fogalmi keretébõl. §-ában9 például figyelemre méltó érve- 8 „Némelyek Ádám minden utódát örök és végtelen büntetésre ítélnék annak az Ádámnak a vétkéért. Az Értekezés az emberi értelemrõl címû mûvében. vagy legyen a képviselõjük. a velünk született eszmék cáfolatának során. Azt sem szabad elfelejtenünk. Locke munkája így a szerzõ ekkoriban még nem teljesen végiggondolt vallási nézeteinek és gyakorlati óvatosságának következtében olyan olvasatot is megenged. eredeti bûn.) (1958): Reasonableness of Christianity with a Discourse of Miracles and Part of A Third Letter Concerning Toleration. az elsõ könyv második fejezetének 19. de még ellenérzései vannak az unitárius tanítás krisztológiai következményeivel szemben is.

324

Mester Béla

lést olvashatunk arról, hogy éppen a bûn és az erény eszméje nem lehet velünk született eszme, mivel nem fogalmazható meg minden kultúrában egyértelmû szavakkal. Az a kép, amelyet Locke a bûnt és erényt megkülönböztetni nem tudó, de a megkülönböztetõ tehetség kifejlesztésének a képességével rendelkezõ emberrõl fest, a romlatlan természetû, nem eleve bûnös, ugyanakkor tökéletlensége folytán egyéni bûnökbe esõ embernek az unitárius tanításból ismert elgondolását idézi. Locke némely elgondolásában azonban élete végéig közelebb állt az emberiség állapotát a bûnbeeséssel magyarázó elképzelésekhez, mint az unitarizmushoz: az emberiség nem tökéletes állapotának, halandóságának és munkakötelezettségének elégséges okául nem látszik elfogadni az ember tökéletlen teremtmény voltát; mindvégig megmarad nála az Ádám eredeti tökéletes természetérõl szóló tan, amely természetet Ádám valósággal és utódaira való következményekkel elveszített anélkül, hogy magát a bûnt utódaira örökítette volna. Locke érvelése szerint erre azért van szükség, hogy fenntartható legyen az a gondolat, miszerint Krisztus az emberiség megváltója volt, hiszen a megváltáshoz szükség van valamilyen megváltás elõtti, szükségképpen rossz állapotra. Igen érdekes kérdés Locke azon helyeinek a vizsgálata, amelyek arra engednek következtetni, hogy gondolkodónk, miközben másutt egyértelmûen az Ádámtól való leszármazást fogadja el, olykor mintha nyitva hagyná az emberiség poligenezisének, több Ádámtól való származásának a lehetõségét. Az Értekezés a polgári kormányzatról címû munkájának azokon a helyein, ahol az uralom Ádámra való visszavezethetetlenségét ecseteli, illetve ott, ahol a velünk született eszmék létének képtelenségét bizonyítja az Értekezés az emberi értelemrõl címû mûvében, szívesen hoz etnográfiai példákat kora útleírásaiból, amelyeknek nagy kedvelõje volt. Mind a két esetben az emberiségnek a leszármazásból adódó, mintegy testi adottságnak tekintett egységével szemben érvel, ami a következõképpen foglalható össze: „Ilyenek vagyunk, kényszerûen ilyen eszmékkel és intézményekkel rendelkezünk mi emberek valamennyien, és Ádám fiainál ez nem is lehet másként.” Ezzel a leszármazási determinizmussal szemben – ne feledjük, ellenfelei többségénél a leszármazás egyben hatalmi legitimációs elvként is szolgált – mind az ismeretelméletben, mind a társadalmi életben az emberi képességek szabad kifejtésének a gondolatát képviseli, amelynek érdekében elõnyös, ha az ember elõfeltételek nélkül, szabadon kifejleszthetõ potencialitásokkal jelenik meg. Ennek fényében olvasva a megfelelõ helyeket azonban gyakran az

Preadamiták, eredeti bûn, emberi szabadság

325

az érzésünk támad, hogy Locke nem csupán a tabula rasaként elképzelt egyéni emberi elme szabad lehetõségeit védi a velünk született eszmék biológiai ízû determinizmusa ellen, illetve a megegyezés szabadságát az Ádámtól való leszármazás legitimációja ellen, hanem mintha arra célozna, hogy valóban nem származunk mindannyian Ádámtól. A bibliai történettel és annak korabeli ideológiai következményeivel szemben folytatott polémia mintha más történetet, az emberiség létrejöttének konkurens elbeszélését hozná létre. Azonban még a legnyíltabb erre utaló helyen, a Reasonableness idézett mondatában is lehetõvé teszi azt az olvasatot, hogy pusztán a leszármazáson és a szerzõdésen alapuló legitimációk küzdelmérõl van szó, és a kifejezésmód – „milliók, akik soha nem is hallották Ádám nevét” és nem is bízták meg képviseletükkel – pusztán retorikai alakzat. Locke számára az emberiség eredeti bûntõl való mentessége azonban nem jelent bûntelenséget, hiszen az egyenértékû lenne a tökéletességgel. A tökéletlen, gyakorlatilag mindig bûnbe esõ ember általában létrehoz valamilyen politikai hatalmat, de ez nem antropológiai szükségszerûség. Az ember éppen azért bonthatja föl a társadalmi szerzõdést, mert legalább elvileg, legalább egy hipotetikus pillanatra elképzelhetõ egyszerre emberként és társadalmi szerzõdésen kívüli lényként, hiszen nem bûnösként és így nem hatalom alá született, sõt, talán nem is Ádámtól származik. Szabadnak születik ebben az értelemben is, szabadon kezdhet újabb hatalmi és etikai történeteket. A LOCKE UTÁNI NEMZEDÉKEK AZ EMBERISÉG SZÁRMAZÁSÁRÓL Locke-nak az emberiség poligenezisére utaló, igen óvatos megfogalmazásaira azért kell felfigyelnünk, mert a poligenezis kontra monogenezis vita az õt követõ, jelentõs részben tõle tanuló nemzedékek életében az etikai, antropológiai és közvetve a politikaelméleti gondolkodás egyik legfontosabb vitája lesz. Az emberiség monogenezisének hagyományos biblikus felfogásával szemben a modernitás kezdetén megjelenik a poligenezis elmélete,10 melynek nyílt jelentkezése a kora újkorban a Locke-ot

10 Az ekkor felmerülõ elméletek jó áttekintését nyújtja Bitterli, Urs (1982): „Vadak” és „civilizáltak”. Az európai-tengerentúli érintkezés szellem- és kultúrtörténete. (Bendl Júlia fordítása.)

326

Mester Béla

megelõzõ évtizedek Hollandiájához kötõdik.11 Mivel körülbelül a 18. század végétõl egészen máig a poligenezis elmélete összefonódott az európai fölény és a rasszizmus különbözõ megjelenési formáival, nem érdektelen utalni az elmélet szerepére a 17. század végén és a 18. század elsõ felében. A poligenezis elmélete úgy jelenik meg, mint a hagyományos teremtéselméletnek és következményeinek a cáfolata. (Hasonló a szerepe a világok sokaságáról szóló, ekkoriban divatos elmélkedésekhez. Mindkettõ azt a következtetést vonja maga után, hogy a racionális lények az Ádámtól való leszármazástól függetlenül képesek a megismerésre, az etikai magatartásra és a társadalomalkotásra.) Fontos szerepe van az elméletnek a felvilágosodás érvelésében a keresztény, fõként katolikus univerzális etika ellen – legalábbis abban, hogy az, amit az egyház annak tart, nem az univerzális etika része. A nem Ádám leszármazottainak tekintett népek megítélésében, mondhatni, gyakorlatilag indifferens volt ekkoriban, hogy a szerzõnek a poligenezis vagy a monogenezis volt-e a meggyõzõdése. A poligenezis elméletébõl következhetett az is, hogy a szerzõ Ádám vétkében nem részesülõ, boldog és bûntelen embereknek tartja a tengerentúli népeket, de az is, hogy némi értelemmel rendelkezõ állatoknak. (Az érvek mind a két esetben ugyanazok: e népek állítólagos dologtalansága és asszonyaik könnyûnek vélt szülése az
Budapest: Gondolat. Különösen „Az antropológiai vita” címû fejezet nyújt sok információt a témáról. A monogenezis elméletének, mely szerint az emberiség közös õstõl származik, hagyományos formája a bibliai történet és annak hagyományos magyarázata. Ezzel szemben léptek föl a kora újkortól kezdve a poligenezist valló elméletek, amelyek szerint az emberiség különbözõ õsöktõl származik. (A poligenezis elméleteinek egy része feltételezi, hogy a különbözõ õsök utódai késõbb keveredtek egymással, így a mai emberiség egyaránt utóda a különbözõ õsöknek. Ez a nézet azonban inkább a késõbbi századokban jelentkezik majd.) A poligenezis elméletének legkorábbi megfogalmazásai a bibliai történet hagyományostól eltérõ magyarázatán alapulnak, mely szerint Ádám elõtt is léteztek már emberek. Az Ádám elõtti embereket nevezték preadamitáknak – latinul prae-Adamitae – a poligenezis e korai elméletét pedig preadamita elméletnek. 11 Isaac de la Peyrère, a sajátos nézeteket valló francia hugenotta teológus PraeAdamitae, sive Exercitatio super versibus duodecimo, decimotertio, &t decimoquatro, capitis quinti Epistolae D. Pauli ad Romanos: quibus inducuntur primi homines ante Adamum conditi címû, 1655-ben, Amszterdamban megjelent munkájáról van szó. Jellemzõ módon Peyrère is az eredeti bûnrõl szóló egyik fontos újszövetségi rész magyarázatának a kapcsán fejti ki a preadamitákra vonatkozó elképzeléseit, e tárgyban elsõként. A könyv a szerzõ más munkái mellett szintén megvolt Locke magánkönyvtárában. Az e példányon található, Locke kezétõl származó széljegyzetek is mutatják a brit filozófus mély érdeklõdését a téma iránt.

Preadamiták, eredeti bûn, emberi szabadság

327

elsõ esetben a bûnbeesés következményeitõl való mentességük, boldogságuk jele, a második esetben ugyanezek a tulajdonságok állati vonásokként szerepelnek.) Az sem állítható, hogy a monogenezis elmélete egyértelmûen összekapcsolódik a különbözõ emberfajták egyenlõségének a gondolatával, hiszen e nézet képviselõi között széles körben elterjedt vélekedés volt, hogy a közös eredet ellenére a sötét bõrû népek Káin vagy más, rossz emlékû bibliai alakok leszármazottai, illetve – ez a bibliai történetet mellõzõ álláspontokra jellemzõ – ugyanannak a fajnak a kevésbé kifinomult, fejletlenebb, durvább formái. Mindkét elmélet képviselõje egyaránt lehetett tehát a rabszolgaság ellenzõje vagy apologétája. Gyakorlatilag ugyanis nem ítélem meg másképpen a fekete rabszolgát, ha azt mondom róla, hogy nem Ádámtól származván nem képes, csak alsóbbrendû munkák elvégzésére, vagy ha azt mondom róla, hogy Ádám gyermeke ugyan, de Káin leszármazottjaként pont olyanok a tulajdonságai, amilyenek a másik elmélet szerint is lennének. Ugyanígy egyenrangúnak tarthatom a gazdájával akkor is, ha Ádámtól származónak gondolom, de akkor is, ha nem. A választóvonal a két elmélet között nem az Európán kívüli népek megítélésében áll tehát, és nem is az univerzális erkölcs elleni vagy melletti állásfoglalásban. (Az emberiség poligenezisének, illetve a más bolygókon élõ racionális lények létének a feltételezése történhet éppenséggel annak bizonyítására is, hogy az univerzális etika szabályai nem faji, leszármazási alapon vonatkoznak az emberiségre – egyszeri isteni parancsként csak és kizárólag Ádám leszármazottaira –, hanem az univerzum bármely racionális lénye számára, minden leszármazási elmélettõl függetlenül érvényesek; de természetesen nem minden, a poligenezist hirdetõ szerzõnek kell ezt vallania. A monogenezis hívei sem feltétlenül etikai univerzalisták, hiszen elméletükbe nagyon is belefér az azonos származású, de különbözõ fejlõdési fokon álló emberek kultúráihoz tartozó különbözõ erkölcsi felfogások feltételezése.) Mindkét elméleti keret jóhiszemû alkalmazását arra irányuló kísérletként értékelhetjük, hogy valamiképpen kezelni tudják az emberiség kulturális sokszínûségének tapasztalatát a hivatalos egyházi tanításoktól egyre függetlenebbül értelmezett univerzális erkölcs kívánalmával. A 18. század etikai dilemmáját a legplasztikusabban Voltaire gondolkodói útjában pillanthatjuk meg. Elõször Hobbes és Locke hûséges tanítványaként az erkölcsöt konvencionális játékszabálynak gondolja, amelynek tartalma gyakorlatilag mindegy, az az egyetlen lényeges

328

Mester Béla

szempont, hogy valamilyen játékszabálynak lennie kell. Ezt a nézetét támasztja alá az emberiség poligenezisérõl szóló, sok helyen provokatívan kifejtett álláspontja.12 Figyelemre méltó, hogy azokban a teológiai kérdésekben, amelyek az elõzõ századokban összefüggtek a poligenezis kontra monogenezis vitával (fõként az eredeti bûn, a szabad akarat és Jézus természete), egyes munkáiban, fõként a Filozófiai ábécében,13 rendre az unitárius álláspontot idézi, némi távolságtartással ugyan, de még mindig a legelfogadhatóbb nézetként.14 A késõbbiek során azonban Voltaire azzal szembesül, hogy a pusztán konvenció eredményeként felfogott szabályrendszer alapján sor kerülhet olyan ítéletekre, amelyek mégiscsak bántják erkölcsi érzékét, vagyis újra szüksége van az univerzális erkölcs lehetõségének feltételezésére. (A helyzet komolyságát jelzi, hogy itt nem csupán erkölcsi ítéletekrõl, hanem végrehajtott bírósági ítéletekrõl is szó van, egészen a kivégzésig.) Voltaire végül nem oldja föl megnyugtatóan a poligenezis elvére épülõ

12 Erre vonatkozó viszonylag korai nézeteinek összefoglalása a Metafizikai értekezés (1734). Magyarul részleteit lásd: Ludassy Mária (szerk.) (1975): A francia felvilágosodás morálfilozófiája. Budapest: Gondolat, 105–129. Nézeteinek részleges változását regisztrálja A tudatlan filozófus (1767) címû, egyfajta szellemi számvetésként olvasható munkája. Magyarul lásd Ludassy Mária (szöveggond., elõszó) (1991): Voltaire válogatott filozófiai írásai. Budapest: Akadémiai, 385–438. Itt Locke-hoz való, az idõk során módosuló viszonyáról is vall. Voltaire gondolkodói útjának itt vázolt aspektusára Ludassy Mária közelmúltbeli tanulmánya hívta fel a figyelmemet (Ludassy Mária [1999]: Egyetemes erkölcs versus etikai relativizmus. In: Csejtei Dezsõ–Laczkó Sándor [szerk.]: Európai integráció – európai filozófia. [Ész – Élet – Egzisztencia VI.] Szeged: Pro Philosophia Szegediensi Alapítvány, 40–60). 13 Magyarul: Voltaire (1983): Filozófiai ábécé. (Réz Pál válogatása.) Budapest: Európa. 14 Különösen az Eredendõ bûn, a Jézus, a Jézus isteni természete és a Pápizmus címszavak dokumentálják, hogy Voltaire ismerte az unitárius tanokat. Az említett részek hangvétele kettõs: Voltaire láthatóan még leginkább az unitárius álláspontot hajlamos elfogadni, magára az unitarizmusra azonban csak mint valami kuriózumra tekint, ezzel is jelezvén, hogy számára ezek a kérdések csak azt demonstrálják, milyen lényegtelen dolgokon tud az emberiség vitatkozni. A Pápizmus címszóban feltûnõ, hogy a vallási intoleranciával jellemzett klerikust éppen az unitáriusok letelepedésének hasznos voltáról igyekszik meggyõzni az uralkodó felvilágosult fõtisztviselõje, nem pedig valamely, Nyugaton elterjedtebb protestáns felekezet a példa. Ebben szerepe lehet annak, hogy unitárius elveket valló angol barátait vallási tekintetben toleráns, felvilágosult embereknek ismerte meg. Megjegyzendõ, hogy Voltaire információi az unitarizmusról kizárólag brit eredetûek, és láthatóan nem tud a felekezet erdélyi egyházzá szervezõdésérõl, amikor így fogalmaz: „[…] a XVI. század vége felé hajszál híján a kereszténység új válfaja honosodott meg […]” (Voltaire 1983, 223). Ez az adalék azt is jelzi, hogy mennyire beszûkültek Erdély, Magyarország és Nyugat-Európa szellemi kapcsolatai az elõzõ századhoz képest.

Preadamiták, eredeti bûn, emberi szabadság

329

erkölcsi relativizmus és a késõbb kívánatosnak tartott univerzális erkölcs dilemmáját. Talán azért nem, mert ebben a gondolatmenetben az univerzális erkölcs alapját a monogenezis elmélete jelentette volna, ez viszont az adott kulturális környezetben olvasói többsége számára a bibliai történettel, a keresztény egyházak erkölcsi univerzalizmusának alapjával lett volna egyenlõ, ezt a fajta univerzalizmust viszont intoleráns következményei miatt korábban már elvetette. A probléma Voltaire és Locke esetében legalább részben ismeretelméleti gondolkodásuk hátterébõl ered. A velünk született eszmék tanának bírálatában is látszik, hogy az ismeretet úgy gondolják el, mint valami materiálisan bennünk rejlõ tárgyat, amely, ha velünk született lenne, azon a módon származna a szüleinktõl, végsõ soron Ádámtól, mint testalkatunk, arcvonásaink. Ebben a keretben láthatóan nehéz egyszerre érvelni az egységes biológiai leszármazás és a kulturális különbözõség mellett, az olyan összemberi értékek pedig, amelyek nem az emberiség biológiai azonosságából erednek, egyszerûen értelmezhetetlenek. Ezt a dilemmát oldja meg az a folyamat, melynek során az emberiség eredetérõl szóló, poligenezis kontra monogenezis vita szerepét egyre inkább a nyelv eredetérõl szóló, hasonló nevû diskurzus veszi át, miközben a nyilvánosságból nem tûnik el teljesen az elõzõ beszédmód sem. Ez a kettõs szemlélet teszi lehetõvé, hogy a szerzõk az emberiség biológiai monogenezisét és a nyelv poligenezisét együttesen érvényesnek tartva kezeljék az univerzális emberi képességek és a kulturális különbözõség kettõsségét. A biologikumtól elvonatkoztatva kezelt kulturális különbségeket, hagyományokat fokozatosan felértékelik a században, és ezzel elõtérbe kerül a nyelv. Az egyre inkább a diskurzus középpontjába helyezõdõ és egyre kidolgozottabb nyelvfilozófiákkal Herder számára már lehetõvé válik, hogy az emberi faj változatai tekintetében a bibliai alakoktól való eredeztetés helyett – a fejlettségi fokozatok rendszerének gondolatához nyúló elmélete fenntartásával, amely minden hierarchikussága mellett az emberiség biológiai egységét állítja – inkább a kultúra és a szokások különbségét hangsúlyozza, az emberiség közös nyelvteremtõ képességének feltételezését ötvözve a különbözõ nyelvek és a rájuk épülõ kultúrák empirikus tapasztalatával és értékességük állításával. Pár évtizeddel elõbb, kora tudományának szellemében Voltairenek még a kultúrák és erkölcsök sokféleségének alapjául valami természettudományos, biológiai okot kellett nyújtani, Herdernek és olvasóközönségének már elég volt a nyelv és a hagyomány.

330

Mester Béla

Az eddigiekbõl úgy tûnik, hogy az emberiség poligenezisének és monogenezisének a kérdése a 18. század végére, a nyelvfilozófiai és mûvelõdésfilozófiai vizsgálódások elõtérbe kerülésével elveszítette etikai és politikafilozófiai jelentõségét, és az emberi közösségre vonatkozó etikai és politikafilozófiai keretelméleteinket nem érintõ paleoantropológiai szakkérdéssé vált. KORA ÚJKORI TOPOSZOK A 20. SZÁZAD TUDOMÁNYÁBAN A 20. század második felétõl azonban megerõsödött a genetika és a paleoantropológia, valamint – ettõl függetlenül – az egyéni és közösségi identitás meghatározásában megerõsödött a biologikus beszédmód, ami kihatott a tudomány beszédmódjára is, gondoljunk például a humánetológiát az etikához közelítõ vállalkozásokra. Ezeknek a tényezõknek köszönhetõen korunkban újra felvetõdnek a kora újkoriakhoz hasonló kérdések, természetesen más fogalmi keretet használva, jórészt a Biblia történetének mellõzésével. Érdemes megfigyelni, hogy a tudományra figyelõ laikus közvélemény és a neki szóló tudományos ismeretterjesztõ irodalom az emberelõdökkel kapcsolatos leleteket és elméleteket újra az emberi csoportidentitásokat alapjában befolyásoló elemeknek tekinti. Ez a szituáció könnyen torkollik olyan kérdések fölvetésébe, hogy melyik mai rassz hasonlít inkább az emberelõdökhöz, és hogy az egyes mai területek népességének és egyéneinek a genetikai öröksége honnan származik.15 Egy-egy újabb lelet ismételten felszínre hozza a monogenezis kontra poligenezis vita mai megfelelõjét, a multiregionális fejlõdés kontra kirajzásos elmélet polémiáját,16 illetve ennek legfrissebb változa15 A legtávolabbi õsök meghatározása ma már iparszerûvé vált, legalábbis Európában. Miután az elfogadott nézet szerint az emberi faj genetikailag nagymértékben egynemû a többi fõemlõshöz képest, léteznek számítások arra vonatkozóan, hogy meghatározzák, mikor élt mindannyiunk közös apja, anyja, illetve hány, különbözõ helyrõl érkezõ, különbözõ genetikai állományú férfi és nõ népesített be egy területet. (Európát például tíz férfi és hét nõ.) Ezek után már nem nehéz genetikai minta alapján eldönteni a megrendelõrõl, hogy a – mitológiai fantázianevekkel is ellátott – õsök közül melyiktõl milyen mértékben származik. 16 Az egyik leghíresebb ilyen vita a közelmúltból Alan Thorne (Australian National University) és Chris Stringer (Natural History Museum, London) vitája a lelõhelyérõl, az új-dél-walesi kiszáradt Mungo-tóról közönségesen csak Mungo Manként emlegetett ausztráliai lelet értelmezésérõl.

Preadamiták, eredeti bûn, emberi szabadság

331

tát, azt a kérdést, hogy találkozhattak-e, esetleg keveredhettek-e a Neander-völgyiek a mai ember elõdeivel.17 Érdekes látni, hogy a mai poligenezis kontra monogenezis vita tudományos népszerûsítõ irodalma milyen természetesen használja a bibliai és néha az egyéb kultúrák leszármazási önmeghatározásaiból eredõ kifejezéseket és az ilyen nézetekkel szembeni, már szintén hagyományos szkepszist. A monogenezis hívei „Ádámnak”, „Évának”, „Európa õsatyáinak” vagy „a törzs õsének”18 a genetikai meghatározásáról beszélnek, és az emberi faj kétségtelenül nagymérvû genetikai homogenitását hozzák föl érvként. A poligenezis hívei figyelmeztetnek ezeknek a leszármazási számításoknak a gyenge pontjaira, és láthatóan nem zavarja õket a „kevert származás” gondolata, némelyikük szerint még az is lehetséges, hogy egyes embercsoportok ereiben például több Neander-völgyi vér folyik, mint másokéiban, és ezt ki is tudjuk mutatni. Láthatjuk, hogy korunkban az etikát és a politikai közösséget a biologikum oldaláról megragadni kívánó kísérletekbõl legalább annyi születik, mint a kora újkorban, ezek legalább annyira népszerûek, mint akkor voltak, és ugyanúgy az emberiség egy vagy több õstõl való származásának a kérdéséhez kapcsolódnak. Az egyetlen lényeges különbség talán az, hogy a mai hasonló elméletek filozófiai, etikai reflexiója jórészt hiányzik még, míg a kora újkorban szinte csak elméletek voltak úgyszólván szaktudományos alátámasztás nélkül. A tudományt fo17 Grahame Clark klasszikus összefoglalása még úgy tartotta, hogy az australopithecustól kezdve lényegében minden homo egy faj. (Clark, Grahame [1976]: A világ õstörténete. [Sárkány Mihály fordítása.] Budapest: Gondolat.) Azóta egyre több különálló, kihalt homo fajt feltételeznek, és így a köztük lévõ kapcsolat is egyre problémásabbá válik. Vannak poligenezis kontra monogenezis viták az ember törzsfejlõdésének korábbi szakaszairól is, a legtöbbet vitatott részkérdés azonban a modern ember és a neandervölgyi ember együttélésének, esetleges keveredésének problémája. Ebben a kérdésben a legvitatottabb lelet a portugáliai Lagar Velho-i leánygyermek, amely egyaránt viseli a Neander-völgyi és a modern ember vonásait. A két populáció(?), faj(?) együttélésérõl attól kezdve, hogy a mai ember irtotta ki a Neander-völgyieket, odáig, hogy genetikailag keveredtünk és a mai emberiség a két faj önállóvá lett hibridje, széles skálán mozognak az elméletek. Ezek legfrissebb összefoglalását adja Daniel Kaufman (Kaufman, Daniel [2001]: Comparisons and the case for interaction among Neanderthals and early modern humans in the Levant. In: Oxford Journal of Archaeology, 3: 219–240). 18 Az emberiség genetikai örökségét egy Ádámra, illetve Évára visszavezetõ genetikai számítás nagy port vert föl az utóbbi idõben, Európa „õsszüleirõl” föntebb szóltunk, Afrika szarvának egyik közelmúltbeli leletét pedig a helyi afar nyelven „a törzs õsét” jelentõ szóval jelölték felfedezõi.

332

Mester Béla

gyasztó laikus közvélemény ma is az identitására vonatkozó választ vár minden újabb emberõs-lelettõl, a filozófia azonban úgy tûnik, hogy nem vár semmi ilyesmit. Meglehet, hogy ebben a filozófiának igaza van, nem lehet azonban igaza a hallgatásban, ugyanis arra nézve sem nagyon hangzanak el filozófiai érvek, hogy nem a paleoantropológiától lehet várni identitásunk meghatározását. A filozófia hallgatása egészen biztosan nem a paleoantropológiára nézve veszélyes, hiszen az identitásmeghatározásnak a föntebb leírt, ma egyre inkább divatozó és szaktudományosan is megtámogatott formái egyáltalán nem bizonyos, hogy összeegyeztethetõk az egyéni szabadság megalapozásának hagyományos módjaival, az új módok kigondolása, vagy a régiek megvédése pedig a filozófia feladata kellene legyen. Ebben a remélhetõleg újra elkezdõdõ diskurzusban talán nem lesz érdektelen újra fellapozni elõdeink vitáit, amelyeknek problematikája meglepõen hasonló a miénkhez.

a Lét végsõ okára és forrására.Thomismus redivivus Kant és Szent Tamás értelmezése.. a katolikus gondolkodás modernizációjának egyetlen. hogy a tanulmány megírásának esztendejében emlékezünk Joseph Maréchal SJ (1878–1944) születésének 125. értelmének a létezésre. Istenre való sajátos és eredendõ irányultság. Roger (1958): La problème de l’acte de foi. Bernard Lonergannak (1904–1984) születésének centenáriumán. Edmund (1969): Glaube – Gnade – Geschichte. 2 Rousselot. a 20. Frankfurt: Knecht. Kant eszméitõl való merev elzárkózása után a Szent Tamás és Kant közötti szellemi híd megépítése irányába a francia Pierre Rousselot SJ tette meg az elsõ lépést. Paris: Alcan. Az õ 1909-ben megjelent disszertációjának témája Aquinói Szent Tamás ismeretelméleti intellektualizmusának új szempontú elemzése volt. A teljes koncepció értelmezéséhez: Aubert. már Tamás által felismert vagy megsejtett vonása. ráhangoltság. a Létre. hitének „oka” és megismerõképességének forrása az „emberi szellem dinamikus orientációja”. évfordulójára. Pierre 1908. létezésének szükségszerû következménye és velejárója pedig intellektusának. 3 Rousselot. már túlleszünk Karl Rahnernak. század egyik legjelentõsebb keresztény gondolkodójának (1904–1984) és a kiemelkedõ neotomista bölcselõnek. Louvain. hogy a metafizika és az ismeretkritika klasszikus fogalmainak megértése a szokványosnak az ellentété- 1 Az alábbi. az a tény.2 Rousselot tézise szerint az ember emberként való létezésének fõ. Pierre (1908): L ’intellectualisme de Saint Thomas.3 Ez a szokatlan megközelítés magában hordta annak a lehetõségét. újraértelmezése és átértelmezése a modern katolikus bölcseletben1 Horváth Pál A katolikus bölcselet évszázados. Kunz. 452. hogy az ember mindenekelõtt szellemi aktivitásra képes létezõ. mire pedig ez az írás az olvasók elé kerül. 225–226. bár fontos vonulatát áttekintõ tanulmány idõszerûségét fokozza. .

24. képzett biológus és pszichológus is volt.”5 Az ember lényegét jelentõ. I–V . Isten szükségszerû valóságát. Joseph (1919–1949): Le point de départ de la Métaphysique. köt.7 Munká4 Rousselot 1908. forrása metafizikai tudásunknak. Louvain: Desclée de Brower. logikai és ismeretfogalmainknak. 5 Rousselot 1908. a Mercier-körhöz tartozó leuweni jezsuita. amennyiben Isten után vágyakozik. a hit preracionális bizonyosságtermészetét volt hivatott megvilágítani – Szent Tamást értelmezve. hanem „értelem elõttien ésszerû” intuitív belátás és eredendõ tudás. Maréchal. kéziratát a húszas években félretette. nem azonosítható a ratio kategóriájával. Paris: SRS. és az ember – racionálisan felismerhetõ. mint az ember habituális képessége. és így õ volt az. 6 Rousselot. addig itt a személyes emberi létezés és gondolkodás reflexív valóságából kiindulva értjük meg a Lét. aki megtörte a Kant körül katolikus körökben illendõ hallgatást. A neotomizmus gyengeségeire mutatott rá Rousselot azzal is. majd a kézirat egyes részei a 2. hanem a teológia oldaláról is szemlélhetõ: Rousselot 1910-bõl való kis írása „a hit szemeirõl” szólva éppen ezt. 1917-tõl pedig A metafizika kiindulópontja címû ismeretelméleti szintézisen dolgozott.6 A Kant-recepció sorsdöntõ lépését végül a belga Joseph Maréchal SJ tette meg. A IV .4 Az ember lényegének mint az emberi létezésben eleve adott elõzetes. 7 Maréchal. hogy összemosták a tamási intellectus és ratio fogalmait. dinamikus és reflexív ismeretnek (intellectus) a feltételezése két irányban is jelezte a továbbgondolás lehetõségét: az emberi megismerés analízisére alapozott metafizika és az elõvételezett emberi képességekre épülõ antropológia felé. hogy kimondta: a tomista intellectus fogalma nem azonos. Rousselot szerint a korábbi neotomisták hibája éppen az volt. Ebben a gondolatmenetben a fides az intellectus elõfeltétele és a ratio forrása egyszerre. amely. 38. és az intellectus metafizikai értelmét feloldották egy köznapi értelemfogalomban. világháborúban . Ezeknek a szellemében írhatta Rousselot: „Az Isten utáni vágy a megismerés dinamikus és aktív eleme: az ember csak annyiban érti meg a dolgokat. kötet a szerzõ szándékainak megfelelõ formában sohasem készült el.334 Horváth Pál re forduljon: amíg a hagyományos elképzelésben Isten eleve posztulált realitása a világ és az ember létének és lényegének magyarázó oka volt. de kimerítõen meg nem ismerhetõ – hitének is. 54–56. Rámutat erre a már idézett Aubert és Kunz is. Istenre mutató dinamikus nyitottság azonban nem pusztán a bölcseleti ismeretkritika. Pierre (1910): Les yeux de la foi. a lét szemlélésének képessége.

hogy keresztény számára elfogadható-e a kritikai módszer. és a megismerési folyamat valójában a valóságról vagy pusztán az azt megragadni akaró emberi elme mûködésérõl ad-e számot. amelyben nem a megismerés létébõl és realitásából indult ki. az csak egy befejezetlen. a lélek halhatatlanságának állítása – antinomikus szerkezetének elemzésébõl Kant arra következtetett. Kant egykor azt a kérdést vetette fel: hogyan lehetséges és lehetséges-e a megismerés és a metafizika. a tanítványok által sajtó alá rendezett vázlatos töredék. és a megismerõ alany szemléletének határait átlépni képtelen lévén. vagyis képesek vagyunk-e a valóság egészérõl és annak egyes elvont mozzanatairól – „a végsõ kérdésekrõl” – szükségszerû. legalább ennyire sorsdöntõ a katolikus gondolkodásban. mint szigorú tudomány.Thomismus redivivus 335 jának alapeszméje az ismeretelméleti realizmus és a modern kriticizmus újragondolása volt. tehát semmilyen „racionális” vallásbölcselet és metafizikai rendszer sem építhetõ fel. egyetemes és igaz ismereteket szerezni. hogy ezekrõl az ismerettárgyakról a megismerõ emberi elme apriori tudással rendelkezik ugyan.9 A klasszikus neotomizmus ezt a szellemi alapjai ellen indított megsemmisültek. mint szigorú tudomány. igazak-e a valóságról alkotott ítéleteink. Ami végül a hagyatékból megjelent. Formailag Maréchal a gnoszeológia történetét tekintette át. 8 A maga idejében Kant ezt a megközelítést a filozófiatörténet kopernikuszi fordulatának nevezte. hogy a metafizika. . A tradicionális metafizika fõ fogalmai – Isten léte. A transzcendentális elemzésben Kant számára megismerésünk konstitutív természetûnek. valójában azonban Kant-monográfiát írt. biztosan igaz létkijelentéseket nem tehet. és ez vált az ismeretkritikai „agnoszticizmus” és ontológiai szkepszis elvi alapjává. hogy Maréchal elfogadta Kant kiinduló kérdésének érvényességét. hogy lehetséges-e és miként lehetséges a megismerés. Gondolatmenetének centrumát Szent Tamás ismeretelméleti felfogásának értelmezése alkotta. amelynek alapkérdése az volt.8 Merész kérdése – a bölcselet kopernikuszi fordulata – jegyében hívta életre Kant a kritikai vagy transzcendentális módszert. A „Ding an sich” világára vonatkoztatva ez a létítéletek eltiltását jelentette. nem létezhet. annak feltételezését. de ez nem bizonyított ismeret. az. de ezt Maréchal a Kant rendszerével való összevetésként végezte el. hanem úgy kérdezett. 9 A gondolatmenet ilyen sommás összefoglalásában a Kant-kutató bizonnyal találna kivetnivalót: mi itt pusztán Maréchal interpretációját igyekeztünk leegyszerûsítve egy bekezdésbe sûríteni. a nem empirikus tudás szubjektív érvényûnek bizonyult.

A Kant elõtti filozófiák. Duns Scotus és Ockham megoldását vizsgálja. a megismerés megismerését. Kant esetében Maréchal a fõ mû. . csupán egy rövid zárófejezetet kap a kanti morálelmélet. Locke. hogyan vonja le Fichte ateista felhangokkal a kanti bölcselet agnosztikus konklúzióit. Így elõször a szofisták. A további gondolatmenet Kant utóéletére figyel és azt elemzi. a második rész témája pedig a racionalizmus és empirizmus ismeretelméleti vitája. hogy sokban jogos Kant elmarasztaló ítélete ezekrõl az irányzatokról. az emberi elme megismerõ mûködésének analízisét. Spinoza. Cusanus. Hume és Leibniz az elemzés fontosabb állomásai. A tiszta ész kritikája vizsgálatára összpontosít.10 amelyben Maréchal a múlt ismeretelméleti megoldásait veti egybe. avant Kant”. Ezzel szemben Maréchal A metafizika kiindulópontja lapjain A tiszta ész kritikája kritikai ismeretelméletét választotta kiindulópontjául. Különösen az érdekli Maréchalt. a gyakorlati ész világa. a következtetés pedig az. amelyben a kanti gondolatrendszer fejlõdésének folyamatairól olvashatunk.336 Horváth Pál támadásnak ítélte és így számára Kant és követõi minõsültek az elsõ számú közellenségnek. A harmadik kötet a tulajdonképpeni Kant-elemzés. Szent Tamás. Descartes. közöttük az Arisztotelészre és Szent Tamásra hagyatkozó neotomizmus az ismeretelméleti realizmus gondolati pozíciójából indult ki. Így különös figyelmet fordít magának a módszernek. A negyedik – csak részben befejezett – kötet szándéka szerint ismét történeti rekonstrukció. A sorozat két bevezetõ kötete történeti áttekintés. Maréchal szándéka – kiindulópontnak elfogadva Kant szemléletét – az ismeretkritika immanens elemzése és bírálata. amelyet a Wolff-féle dogmatikus metafizika áttekintése vezet be. az apriori fogalmának és a tiszta ész szabályozó eszméivel kapcsolatos kanti nézeteknek a vizsgálatára. 10 „De l’Antiquité à la fin du Moyen Age: La Critique Ancienne de la Connaissance” és „Le Conflit du Rationalisme et de l’Empirisme dans la Philosophie moderne. hogy miként válik a „kanti metafizika” alapjává – éppen a radikális ismeretkritika kényszere alatt – a transzcendencia fogalmát egyedül megalapozni képes gyakorlati ész moralitása. elfogadva Kantnak a régiek ismeretelméletérõl adott bírálatát. Arisztotelész. az értelmi megismerés és a biztos tudás objektivitásából és az ismerettárgyak sokaságát elemezve azok létezését – az empirikus vagy a fogalmi igazolhatóságra vagy a descartes-i cogito elvére támaszkodva – biztos ténynek vélte.

azok lényegi mibenlétét. hogy kimondott ítéleteink és azok tárgyai igazak. ennek a kiindulópontja pedig az a Rousselot alapján tartható feltevés. leíró eszközökkel ragadjuk meg megismerésünk konkrét tárgyait. de eredeti szellemû kifejtése. a megragadott tárgy lehetõségi feltételei (létesítõ princípiumai) irányába mindig túl is lép azokon. a létaffirmáció és a transzcendentális módszer aprólékos leírása kövessék egymást. Maréchal álláspontja már. Az ilyen 11 „Le Thomisme devant la Philosophie critique”. a legizgalmasabb kötet a kritikai bölcselet ítélõszéke elé idézett tomista-neotomista felfogás rendszeres. ahol Maréchal a legközelebb kerül Rousselot általa egyébként jól ismert elképzeléséhez. analitikus. amely Kantnak a kiindulópontjából és az õ módszerével haladja meg a kantiánus szisztéma radikális metafizikai szkepszisét és ismeretelméleti agnoszticizmusát. hogy a megismerõ értelem. Maréchal célja ítéleteink – létítéleteink. a létre mint végsõ lehetõségi feltételre való ráhangoltsága. . olyan eljárás rekonstrukciója. azaz létezõk. maga az emberi szubjektum eredendõen és szükségszerûen rá van hangolva a Létre. ontikus lehetõségi feltétel irányába. 12 Ez.11 A szerzõ célja itt a kritika kritikája. annak látens állítása. Az igazságnak/létezésnek ez az objektivitása rejtetten akkor is jelen van. szükségszerû ítélet. állításban implicit módon jelen van egy még alapvetõbb. Ennek megfelelõen mondhatja Maréchal. hogy megismerésünk és ítéletalkotásunk végsõ alapja az emberi értelemnek a konkrét ismerettárgyakon szakadatlanul túllépõ. ha ismereteink objektív értékét tagadjuk. mint hagyományos neotomizmusé és valójában a transzcendentális módszer. Maréchal úgy építi fel a maga elemzését. hogy abban az objektív megismerés. de az õ eljárása szerint való igazolása.12 Ennek következménye megismerésünk transzcendáló jellege. miközben figyelmünk meghatározott ismerettárgyakon összpontosul. a teljes Valóságra. a teljes Valóságra való ráhangoltság és a megismerõ szellem dinamizmusának gondolata az a pont. Ismeretszerzõ és ítéletalkotó aktusainkban elsõként fenomenológiai módon. ennek pedig az az oka. hogy minden ítéletben. Második lépésként megismerõ tevékenységünk az ismerettárgyak mibenlétével azok létét is állítva továbblép az egyedi fennállásokat megalapozó részleges létítélet. egymásból következõ mozzanatként értelmezhetõ.Thomismus redivivus 337 Az ötödik. metafizikai kijelentéseink – érvényességének Kant ellenében. a transzcendentális ismeretkritika témáinak pozitív kifejtését adja. a végtelenre. Maréchal szerint megismerésünk három.

Joseph (1926): Études de la psychologie mystique I. mint a szellem alapvetõ tendenciájának kifejezése. Megismerésünk végsõ lehetõségi feltétele tehát az elõzetes létítélet. tárgya legyen egy szék vagy bármely más fizikai vagy gondolati valóság. nem a tiszta ész szabályozó eszméje. amikor a megismerés apriori feltételét. Istenre. a valóságra rávetülõ. . hogy korábbi ítéletünkben (általában ítéleteinkben) egy további szükségszerû ítéletaktus rejtõzik: van (igaz) az. hiszen az egyedi. posztulátum. rá vonatkozó megismerõ ítéletünk pedig hangozzék így: ez egy szék. részleges lehetõségi feltételek sorában világosan utal a végsõ lehetõségi feltételre. hanem a valóság – a teljes Valóság – ontológiai szerkezetébõl mint megismerésünk céljából és abszolút horizontjából következik. Ez pedig nem a megismerõ elme hipotetikus vagy éppen kategorikus elõfeltevése. ítéletünk tehát implicit módon egy részleges létítélet megfogalmazása is. az elõzetes létismeretet az emberi elme szubjektív és konstitutív. amely a végsõ egységet keresi az Abszolútumban és az Abszolútum által”. azt a tényt. hogy a teljes megisme- 13 Maréchal. Louvain: Desclée de Brower.13 ebbõl pedig az következik. Tovább haladva belátható. Végeredményben ez vezet el az ontológiai megismerés szférájába. de azt magában való módon meg nem világító természetére gondolva csak elménk adottságának tekintette. Ebbõl kiindulva Maréchal úgy vélte. Megismerésünk tetszõlegesen választott objektuma. Maréchal gondolatmenete szellemében induljunk ki egy egyszerû példából. a valóság valódiságának és megismerésünk objektivitásának tapasztalata és bizonyossága. 130. a Létre. azaz a székrõl és minden más ismerettárgyról alkotott egyedi ítéleteinkben a Lét létezik elõvételezett általános ítélettel találjuk szembe magunkat. szükségszerû és nem ismerettermészetû sajátossága. logikai eszköz. hogy ez a szék van. Ontikus értelemben azonban ítéletünkben kikerülhetetlen kényszerûséggel állítjuk azt is. hogy a szék van.338 Horváth Pál szakadatlan továbblépés elménk mûködésének eredendõ. Kant ellenében és Szent Tamással összhangban „a valóság állítása nem más. hogy Kant tévedett. hogy szemünk elõtt egy szék van. A Lét teljes horizontjára irányuló intellektuális dinamizmus így elegendõ alap a transzcendentális realizmus és a szigorúan tudományos metafizika állításához. A fenomenális elemzés az ítélet explicit mondandóját tárja fel. amely a teljes valóság ontikus feltételrendszere felé mutat.

. amíg a véges szférájában mozog. az emberi szellem belsõ. hogy komoly ellentmondásba ne kerülne. egyik ismerettárgyról a másikra lendül. Azonban mindjárt hozzá kell tennünk. a Végtelen) implicit állítása minden egyes megismerõ aktus rejtett. 67. mert senki sem utasíthatja vissza. Kant kételkedése alaptalan. az intuicionizmus vétkébe essünk. ez a tendencia (célra törekvés) állandóan túlhalad a részleges ismereteken. semmi köze sincs a dolgok „Istenben való látásához”. aktusa csak a tiszta létteljesség állításában teljesedik ki. hogy ennek a transzcendens állításnak. mely minden véges megismerésnek dinamikus feltétele. vonhatja kétségbe anélkül. akkor a Végtelen állítása a logikai szükségszerûség bizonyító erejével rendelkezik. ám azt is állítja. V . elsõ és elemi léttudása. létintuíciója. annak az örökké kielégítetlen „kíváncsiságnak” az ösztönzõje. nehogy az ontologizmus hibájába. 129. az elõvételezõ tendenciának és az éppen jelen lévõ tárgyaknak az aránytalansága egyenesen feltétele a gondolkodásnak. amelyben a régi skolasztikusok minden értelmi tevékenység princípiumát látták. És ez a nyugtalanság.15 Maréchal a Lét állítását kikerülhetetlen elõfeltételnek mondja a megismerésben. még úgy sem. hiába próbál megnyugodni: mert dinamizmusa – túllépve. túlhaladva a töredékes létezõkön – mindig a Létet akarja állítani. Maréchal interpretációjában az emberi értelem (ratio) Létre irányított belsõ dinamizmusának alapja az intellectus. Így ír errõl a Le point… zárókötetében: Ha a Végtelen állítása elõzetes és valóban konstitutív feltétele minden véges tárgy appercepciójának. A szellem – belsõ dinamizmusánál fogva – megértésrõl megértésre. sem a „velünk született istenfogalomhoz”. Az Abszolútum rányomta bélyegét értelmi képességünk legalapvetõbb tendenciájára. 15 Maréchal..14 Maréchal így Szent Tamásra hivatkozva arra a következtetésre jutott. de addig. ha az utóbbit karteziánus értelemben csak virtuálisnak tekintjük. hiába próbálja egyensúlyba hozni belsõ lendületét. de szükségszerû feltétele. 1919–1949. hogy ez a szükségszerûség az egyedi isme- 14 Maréchal 1926.Thomismus redivivus 339 rés objektivitására és a metafizika lehetõségére vonatkozó kanti kételkedés nem állja meg a helyét. hogy az Abszolútum (a Lét.

hogy a gondolkodás. A gondolat nem létezik önmagában az Igazság eszméjét megelõzve. Õ éppen azt kívánta igazolni. hiszen szükségszerûen összetartozó mozzanatokat választ szét egymástól.340 Horváth Pál retaktusokban tematizálatlan és latens marad. konstitutív tartalma. az igazságnak a funkciója. A hagyományos istenérvek helyett a transzcendentális módszer a lét analógiája (analogia entis) tamási fogalmának és az istenbizonyításnak új útját kínálja. ez az igazságra törekvés maga a szellem élete. hogy az Abszolútum ne legyen. 68. Lehetetlen. az Abszolútum állítása csupán az emberi gondolkodás olyan absztrakt produktuma volna. Tehát nem a szellem másodlagos vagy esetleges aspirációjáról van szó. 17 A teljes fenti elemzéshez lásd Szabó Ferenc (1969): Az ember és világa. Róma: D. Nem lehet nem létezõ az. céljául és vonatkozási pontjául szolgál szellemünk dinamikus mozgásának. erre utal az ontologizmustól és intuicionizmustól való elhatárolódás. hogy magának ennek a fogalomnak valamilyen reális létezés is megfelel. III.16 Maréchal szerint a Lét valósága és a Lét fogalmának valóságossága közötti kanti distinkció17 gondolati hibaforrás. Az Abszolútum tagadása is csak úgy lehetséges. Maréchal ezt a tézist így fordítaná meg: a megismerés képességével. aminek a szellem létét köszönheti. m. Ugyanakkor ez a szükségszerûség racionális értelmû. a szellem nem más. mint az Igazság igényének felmerülése az öntudatban. Detti. Kant egykori érvét némileg szabadon kezelve: abból. mert maga a Lét. hogy a szellem implicit módon állítja azt: ítéletében az abszolút támpontra hivatkozik. a megismerés a Lét létezésének következménye és eredménye. még nem következik. egyebek között pedig Isten fogalmának ismeretével csak azért rendelkezhetünk. . Isten létezik és mintegy forrásául. egy fordított út pedig a megismerés rendjében járhatatlan. hanem annak lényegi. ha a szellem csak általa létezik. hogy a Lét. A gondolat nem más. hogy Isten fogalmával szükségszerûként rendelkezünk. mint az igazságra való képesség. Maréchal Kant ellenében a logikai szükségszerûség hangoztatásával határozottan el kívánta hárítani azt a vádat is. amelyet tételezése után tõlünk független létezõnek tekintünk. Így …az igazság eszméje nem tetszõleges járuléka a gondolkodásnak. 16 I. 54..

. mégis. amelynek ontológiai kifejezése nem lehet más. mint a „transzcendens okság”. antropomorf és érzéki képzeteinkbõl építjük fel. Amikor a Lét. hogy Istent nem lehet ábrázolni a szó szoros értelmében egyetlen fogalommal sem. maguknak a skolasztikusoknak a szándéka szerint is talán csak egyetlen istenérv van.Thomismus redivivus 341 A teremtmény egész lényegét alkotó függõ viszony. hogy transzcendentális módszere köré új metafizikai szintézis épülhessen. 20 I. hogy a létezõk létükben radikálisan függnek a Lét teljességétõl. V . hogy Istenrõl tett kijelentéseink csak „végtelen hatványon” igazak: Hogy Isten a lét tisztán és egyszerûen. hogy onnan lényegében mindig ugyanazon eljárás segítségével emelkedjék fel egészen a transzcendens Abszolútumig. Ám már Szent Tamás felhívta a figyelmet arra.18 Ez az érvelés más. felsõ terminusa osztatlan marad és meg nem fogyatkozik: ez az analóg viszony. Ez utóbbi eredménye a ma széles 18 Maréchal: i. azaz annak állítása. 198. vagy a keresztény gondolkodásban nem példa nélkül való módon immanentizmusba merülünk. minden teremtett dolog (létezõ) közvetlen viszonya a teremtõhöz (a Léthez): reláció. hogy ezen a fogalmon azután „könnyû” kritikát gyakorolva annak élét Isten létére vonatkoztassuk (Kant). amelyet Kant bírált. . Isten bölcseleti elemzésére vállalkozunk. III. V . m. arról lássuk ismét Maréchal megfogalmazását: Sok út vezethet Istenhez..20 Maréchal munkája módot teremtett arra.. fogalmát óhatatlanul ábrázolásaiból. m. Az utak vagy érvek különbözõsége azokat az eltérõ támpontokat jelzi csupán. Hogy mindezekbõl mi következik az istenbizonyítékokra nézve. m. mint a kauzális istenbizonyítás.19 Ha mégis ezt tesszük. 19 I. a transzcendentális okság fogalmának megalkotásával pedig egy korszerû istenbizonyítás kidolgozásának lehetõségét is megadta. vagy jogosulatlanul azonosítjuk Isten valóságát Isten fogalmával. amely ha megsokszorozódik is. mi mást jelent. a teremtmény pedig a lét és a lényeg egysége. 55.. mint azt. 197–198. amelyeket a szellem a közvetlenül elérhetõ valóságban kiválaszt.

Otto (1949): Mélanges Maréchal I–II. Erich (1957): Analogia entis. . Isten abszolút szükségszerûségére. aki a teodicea problémáinak újraértelmezésén fáradozott.21 Az 1920-as évektõl csupán a közeli tanítványok és kollégák szûk köre képviselte Maréchal gondolatait: Antoine Gregoire SJ. 136. amely az egyedi létezõk esetlegességébõl és az azokat a logikai szükségszerûség erejével létesítõ és létben tartó Lét feltétlenségébõl következtet a transzcendencia. Innsbruck: Tyrolia. Ilyen az a vád.26 Illendõ néhányat említenünk azok közül a megállapítások és bírálatok közül is. Otto (1964): Die transzendentale Methode der scholastischen Theologie der Gegenwart. az általa kiváltott szellemi hatás megítéléséhez lásd Muck. 24 I. 106. m. Erich Przywara SJ pedig ugyancsak elhatárolódott Maréchal akceptáló és adaptatív Kant-képétõl. 229.24 Maréchal gondolatainak visszhangtalansága ellenére a transzcendentális eljárásról már korán nyilatkozott Etienne Gilson.342 Horváth Pál körben használt kontingenciaérv: egy olyan argumentum. Louvain: Desclée de Brower.23 a Maréchal-féle elvek elsõ szisztematizálási kísérletét pedig Antoine Marc SJ dolgozta ki a harmincas évek elején. az annak lényegét alkotó ítélet elemzése súlyosan hiányos. mint Muck. amelyeket Maréchal kritikusai vetettek fel. hogy Przywara vagy az ugyancsak bíráló Gustav Siewerth nem látja a különbséget Kant és Maréchal között. elutasítva a skolasztikus istenérvek mechanikus felelevenítésének kísérleteit. 25 Különösen érezhetõ ez legfontosabb ismeretelméleti munkája egészén: Przywara. az oksági érv esetében pedig egy transzcendentális dedukciós modell kimunkálásával tovább is próbálta építeni Maréchal rendszerét. hogy munkájában a megismerés. 22 Muck 1964.22 Hasonló szellemben tevékenykedett Jean Defever és Georges Isaye.25 Otto Muck ugyanakkor helyesen gondolja. m. a rendszer alapfogalmainak leveze- 21 Maréchal értékeléséhez. nem ismeri fel Maréchal bírálatának jelentõségét és gyanús Kant-epigonként marasztalja el. Maréchal túlbecsülte volna az evidencia és az intuitív elem szerepét a megismerési folyamatban – gondolatkísérlete tehát nem a racionális megértés keretei között mozog. 26 Muck 1964. aki a kanti recepciót immanentizmussal vádolta. 23 I. München: Kösel. 99. A Maréchal-Emlékkönyv második kötetének tanulmányai sokkal visszafogottabban méltatják Maréchal hatását. Az ontológiában emelt fõ kifogás a hamis apriorizmus.

Ezek közül az egyik a konzervatív neotomizmus válságának kibontakozása volt. ennél is fontosabb körülmény a laikus európai filozófia néhány új irányzatának megjelenése. hamisan értelmezi Szent Tamást és a teljes keresztény hagyományt. August Brunner SJ vagy Caspar Nink SJ is felemelte szavát Maréchal felfogása ellen az 1940-es évek végéig terjedõ idõszakban. amelyek felértékelték Maréchal munkálkodását. majd az eszméik adaptációja iránti igények felmerülése volt. a szemlélõk és bírálók közötti egyensúly dokumentuma. hogy Maréchal mindenféle istenérv. különösen az Isten létét és e létezés bizonyíthatóságát érintõ kérdésekben. . hogy a Kant-recepciónak az 1940-as évektõl lendületesen növekvõ hatása két bölcselettörténeti jelenséggel is összefüggött. s gyakran megfogalmazott észrevétel az is. posztulálása. Przywara az életfilozófiai szemlélettel. a késõbb a transzcendentális módszerhez közelebb kerülõ Joseph de Vries SJ. A másik. Edith Stein pedig a fenomenológiai filozófia és Szent Tamás bölcseletének egyeztetésén fáradozott. Johannes-Baptist Lotz SJ és Joseph de Finance SJ viszont már a jövendõ transzcendentális irányzatát és olyanok is megszólaltak. mint Etienne Gilson. Az ekkor megjelenõ Mélanges elsõ része Maréchal több hátrahagyott írását tette közzé. Walter Brugger SJ.27 valamint a transzcendentális iskola számos képviselõje is egyetértett viszont abban. További ellenérv. aforisztikussága és a Kanthoz való túlságos idomulás miatt – indokolatlanul bonyolult. de a hajdani ellenfelek és vitapartnerek is felvonultak. A tárgyalt témák is igen változatosak: a régebbi és új tanítvá- 27 Dirven. Martin Grabmann és Gustav Siewerth. Az adaptációt célzó törekvések hamar megjelentek: Joseph Geyser SJ az 1920-as évektõl már „barátkozott” a fenomenológiával. hogy a módszer – belsõ inkonzekvenciái. Bruxelles: Desclée de Brower. Így amíg a Maréchal tiszteletére kiadott emlékkönyv még egy sajátos szellemi kiegyenlítõdés. istenbizonyítás lehetõségét elveti. Néhányan egyenesen úgy látták. Így Gregoire vagy Defever a „régi” Maréchal-iskolát képviselte. Eugen Dirven. hogy ez a módszer önkényesen.Thomismus redivivus 343 tetlen megelõlegezése. a második részben viszont a tanítványok. a követõk. az ezekkel való párbeszéd igénye. Maréchal monográfusa. Ezen az alapon a konzervatív tomista Roland-Gosselin. és ezeknek a hatása is megmutatkozott a Maréchal halálát követõ évek történéseiben. Eugen (1974): Joseph Maréchal. addig az iskola 1945 után fejlõdésnek indult és egyre határozottabban német jelleget öltött.

amikor 1955-ben napvilágot látott a Pullacher Philosophische Forschungen sorozatának nyitóköteteként a Kant und die Scholastik heute címû tanulmánygyûjtemény. Idõközben Heidegger két katolikus tanítványa. de Rómában élõ Bernard Lonergan. aki egy átfogó antropológiai koncepció részeként kamatoztatta a Kant-recepció eredményeit. a transzcendentális neotomizmus elveit megfogalmazó-továbbfejlesztõ írással.) Pullach bei München: Berchmannsverlag. és 1956-ban született meg a transz- 28 Lotz. miként a módszer használóinak zöme a kezdetektõl a legutóbbi idõkig.) 30 Kant und die Scholastik heute. A harmadik szellemi centrum az 1950-es évektõl a délnémet jezsuiták filozófiai fõiskolája. az 1970-es években ez a mûhely képviselte a leghatékonyabban a transzcendentális szemlélet eredményeit. (Pullacher Philosophische Forschungen 1. 1955. Karl [1991]: Az Ige hallgatója. Pullachban. Johannes-Baptist (1938): Sein und Wert.29 A világháború utáni években azután már a Maréchal-recepció körvonalai is egyre világosabban kibontakoztak: kialakult a transzcendentális neotomizmus mûvelésének néhány jelentõs mûhelye. (Magyarul: Rahner. A meghatározó egyéniség itt is Lotz. München: Kösel. Budapest: Szent István Társulat. mindhárman a Jézus-Társaság tagjai. az ismeretelmélet-specialista Joseph de Vries SJ. a Hörer des Wortes. Ezek egyike Rahner személye körül kereshetõ. mellette Walter Brugger SJ. Fontos esemény volt. Karl (1939): Geist in Welt. Rahner. Karl Rahner SJ és Johannes-Baptist Lotz SJ jóvoltából felgyorsultak Németországban a szellemi történések.30 Az 1950-es évek elején megindult Karl Rahner Schriften zur Theologie címû tanulmánysorozatának kiadása. a francia Joseph de Finance és a kanadai. mint a transzcendentális módszer megalkotója elõtt tisztelegnek. Fénykorában. . München: Kösel. ezt pedig hamarosan követte egy másik Przywara-tanítvány. Lotz 1938-ban Sein und Wert címû írásával28 mutatkozott be.344 Horváth Pál nyok Maréchal. mint a transzcendentális módszer híve. Karl (1941): Hörer des Wortes. a tanulmányok harmadik csoportja viszont – történeti tárgyú írásokkal – a filozófiatörténészre emlékezik. anyagában számos. 29 Rahner. München: Kösel. A másik fontos szellemi kör a római Gregoriana Egyetemen jött létre: fõ képviselõi a német Johannes-Baptiste Lotz. Karl Rahner SJ két írása: az 1939-es Geist in Welt és az 1941-es vallásbölcseleti értekezés. az olasz Agostino Gemelli OFM és az amerikai John Donceel SJ írásai a pszichológusról szólnak. a fiatalabbak közül pedig Emerich de Coreth SJ és Walter Kern SJ.

Bernard J. (1958): Insight. Elsõként 1956-ban – majd 1961-ben átdolgozott formában – terjesztette elõ a maga Metaphysik. A Study of Human Understanding. vatikáni zsinat körüli években változtak meg. A transzcendentális szemlélet számára kedvezõ módon a viszonyok a II. megértés analitikus vizsgálatára törnek. ezen. Lonergan ismeretelméleti-metafizikai szintézise a transzcendentális módszer birtokában mindenekelõtt a megismerés természetére. amely – a szerzõ angolszász bölcseleti kultúrájából következõen – annyiban tér el a téma hagyományos feldolgozásaitól. Emerich (1961): Metaphysik. hogy közben a zsinati atyák deklarálták a teológiai és bölcseleti eszmék pluralizmusát és azt a tényt. amelyek a szigetországi laikus gondolkodásban hagyományosan vezetõ szerepet játszanak. ennek az irányzatnak az elítélésére nem került sor. Véleménye szerint az értelem dinamikájának megismerése és meg31 Coreth. Közben Maréchal elgondolásának átfogó metafizikai rendszer keretében való továbbépítésére is megszülettek az elsõ próbálkozások. . hogy az ötvenes évek elején. 1958-ban pedig a Gregoriana körébõl Bernard Lonergan SJ jelentkezett Insight. ám ez talán csak annak köszönhetõ. amikor sorozatosan marasztalta el a Tanítóhivatal a modernizációs törekvéseket. hogy a katolikus egyháznak nincs többé „hivatalos” filozófiája. A Study of Human Understanding címû monográfiájával. amely a modern katolikus gondolkodás vezetõ irányzataként méltatta a transzcendentális iskolát. Az erre épülõ fejtegetések a belátás mint megismerés. megismerõ tevékenységünk belsõ szerkezetére és mûködésére kíván rávilágítani. A belátás a keresztény metafizika és ismerettan szisztematikus kidolgozása. Maga a mû a megismerés empirikus struktúráinak és heurisztikus módszereinek leíró elemzését tekinti feladatának. London–New York: Longman–Green. 1964-ben pedig megjelent Otto Muck már említett történeti szintézise. egyedül az irányzat Tanítóhivatal általi méltatása maradt el. A nagy átrendezõdés elõzménye az a tény. München: Tyrolia és Lonergan. hogy nagy nyomatékkal veszi tekintetbe az angolszász bölcseleti empirizmus szempontjait és azokat az analitikus és pozitivista törekvéseket.31 Lonergan írása. A következõ évtizedben a szellemi hegemónia körvonalai is kibontakoztak.Thomismus redivivus 345 cendentális neotomizmus elvein alapuló elsõ metafizikai szintézis. majd – végsõ eredményként – a teljes megismerés és megértés transzcendenciájának feltárásához. a belátás metafizikájának kidolgozásán vezet tovább Lonergan útja az etika lehetõségeinek körvonalazásához. Eine methodisch-systematische Grundlegung címû munkáját Emerich Coreth SJ. F.

az egész. Ám megértésünk. hanem csak a létezõket képes megragadni. apriori. mint Rousselot és Maréchal „dinamikus orientációjának”. ez a képesség nem empirikus és empíria elõtti aktusaiban ragadható meg. mint az emberi belátás által megfogalmazott kérdések sorozata. belátásunk ezen a szinten még pusztán a véges ismeretek vég nélküli gyarapításának eszközét birtokolja: nem a Létet. a Lét birtokbavételére tör.32 Ezt a vágyat „tisztának” nevezve Lonergan maga is egy kantiánus elemet integrál a skolasztikus terminológia világába. amelyek az ítéletalkotás elõfeltételei – amolyan létintuíció értelmében –. hanem az az elsõdleges és átható késztetés. A megismerés végsõ. amely lényegében azonos jelentésû a skolasztika intellectus kategóriájával. még formális (fenomenális) megközelítésben nem más. ám maguk is egy elõvételezett ítéleten. ahogyan a Lét fogalmát – ismeretelméleti szempontból – meghatározza: azt mondja. a megismerõ alany önmagaállításán alapulnak. hogy az nem más. a teljes transzcendenciát jelentõ tárgyát. 33 I. törekvés és vonzalom. 352.346 Horváth Pál értése a belátás (Insight) fogalom szellemi tartalma. hogy a megismerés mindig a teljesség. amely egyben az emberi gondolkodás és tudás fejlõdésének láncolata is. transzcendáló képessége az oka. hogy a Lét eszméje tökéletesen transzcendens: egyszerûen azért. amely az érzékeléstõl és a képzelettõl a megértésig. a megértéstõl az ítéletig és az ítélettõl a helyes ítéletek teljes kontextusáig – amit tudásnak nevezünk – viszi elõre a megismerési folyamatot. e vágy tartalma nem valamilyen elõzetes tudás. . mint az emberben mûködõ tiszta megismerési vágy tárgya. Magának a megismerési vágynak az a szerepe Lonergan felfogásában. hanem egy sajátos létaffinitás. a Lét természetét (létezését) illetõen viszont Lonergan azt mondja. hogy miképpen határozzuk meg a transzcendencia fogalmát. mivel a korlátozatlan megértési aktus tartalma”. Lonergan alapvetõ fontosságot tulajdonít annak is. 351. m. mint az embert körülvevõ teljes létvilág. Lonergan gondolatkísérletében fontos az is. az nem reflexív felfogás vagy ítélet.33 A Lét ben32 Lonergan 1958. hogy az csak korlátlan megismerési aktusnak lehet a tárgya és „ebbõl az következik. Végeredményben ez és az emberi szellem dinamikus nyitottsága. A transzcendencia elsõ. a Teljes Valóság felé irányuló szellemi odafordulás.

szisztematikai és heurisztikus szintjeirõl szól. Az 1970-es évek elején korábbi gondolati szintézisének megválaszolatlanul maradt kérdései újabb írás közzétételére ösztönözték Lonergant Method in Theology címen. Lonergan nézeteirõl. Bernard J. Olyan elõfeltétel. Ez a mû valójában az emberi gondolkodó tevékenység alapvetõ kategóriáinak és mûködési módjának elemzése. kritikai. Atlanta: The American Academy of Religion. Így az õ metafizikájának alapeszméje a megismerési folyamat egészének mint kérdés–kérdezés–felelet kategóriasornak a feltételezése. (1971): Method in Theology. és arra a következtetésre jut. az analitikus filozófia és a keresztény eszmék közötti közelítésre utalnak.Thomismus redivivus 347 nünk meglévõ eszméjének és valóságának megértése nem lehet sem egy elem tudásaktusaink sorában. (1986): The Theology of Bernard Lonergan. Meynell. amelyeket a bölcselet hagyományosan kategóriáknak nevez. a létezés és az igazság elsajátításának folyamatában. London: Darton. és külön elemzi azt is. Az eszközök leltárba vétele után magát a transzcendentális módszert mint megismerést és a megismerés megismerését vizsgálja. Így a megértés normatív. Coreth Lonergan véleményével ellentétben nem a létintuíció elemi formájának tûnõ belátás pszichologizáló fogalmát választotta alapkategóriájának. különösen pedig a vallási nyelvrõl szóló fejtegetések az angolszász empirizmus. Lonergan részletesen szól megismerésünknek azokról az eszközeirõl. A munka teljes gondolatmenete. sem tudásaktusaink valamiféle summázata. de kitér a tiszta ész szabályozó eszméinek kanti interpretációjára. csakúgy. hanem megismerésünk végtelen intellektuális elõfeltétele. Longman and Todd.34 A transzcendentális módszer másik jelentõs szisztematizálási kísérlete Emerich Coreth SJ alkotása. hogy milyen szerepe van a megismerés és tudás folyamatában a nyelvnek és a gondolati verbalitás adottságának. Hugo A. hanem a megismerésnek mint kérdésnek. F . magát a Létet minden metafizikai objektum alapjának és forrásának. majd megállapítja. mint a módszertani tipológia (127–133) kidolgozásának részletei. kérdezésnek a vizsgálatából építette ki a maga elképzelését. Istennek mutatja. hétféle szerepet tölt be a valóság. 34 Lonergan. életmûvérõl általában vö. kérdéseibõl és kérdezésébõl. amely magának a megismerésnek az oldaláról szemlélve a Lét belátását szükségszerûnek és idõtlennek. Számára a megismerõ ember kérdezõ lény. . hogy a megismerés ontológiai szintjén a teológiai tudás (hit) megalapozásának és a hit és tudás közötti harmónia biztosításának feladatát is ellátja. dialektikai. hogy ez az eljárás legalább hétféle funkciót lát el.

az elsõ ítélet tehát csak nem-ítélet. ennek alapja a kérdezhetõség (Fragbarkeit) ontológiai adottsága. tárgyi. Coreth véleménye szerint a metafizika záróköve. a minden feltétel elõtti-nélküli ítélet.348 Horváth Pál mint a lét és a létismeret megvalósulásának állomásaiból épül fel a véges. Azért van ez. mégis kérdezni kezdünk. A megismerésben megfogalmazható kérdések titka azonban Coreth szerint a dolgok. 86. majd a szellemi-fogalmi létvalóság. hogy mire irányul a kérdésem. hiszen a kérdés lehetetlen. amit kérdezek. Az ember szakadatlan kérdezésében. transzcendentális lehetõségi feltétele. megismerési aktus már kész. ha a kérdezett már nem kérdéses [fraglich]. 108. a Lét lényegének bizonyuló transzcendens Isten. Másképpen kérdésemnek nincs iránya. amely közvetlenül és szükségszerûen.36 A kérdés tehát minden megismerõ aktusunkban egy nem tematikus elõzetes tudáson. ha még nem ismerem. Kérdezni csak akkor tudok. magára a Létre utal. a kérdezés lehet. azaz nem lehetséges. tehát kérdezhetõ (fragbar) – alapul. m. Az „elsõ kérdés” esetében viszont nem feltételezhetünk korábbi tudást. hogy kérdezzünk. a kérdés értelmességének ismeretén. az emberi létismeret végsõ horizontja maga a Lét.. az anyagi és a személyes létmód és annak tudása mint az embert körülvevõ és magába foglaló Valóság metafizikai rendszere. megismerésünk végsõ. hanem kérdés. elõzetes létismereten – a Lét létezik. Ebbõl a metafizika kiindulópontja gyanánt adódik minden kérdésünk esetében a kérdésesség (Fraglichkeit) bizonyossága. a dolgok számára való kérdésességében létének véges mivolta és a Lét kérdezhetõ35 Coreth: i. . Ám másrészt csak úgy kérdezhetek. meglévõ elõzetes tudást feltételez. mint a nem felelettermészetû létismeret eredendõ bizonyossága. mert minden ítélet. mert csak a semmivel kapcsolatban zárhatjuk ki annak a lehetõségét. a kérdés még nem kérdezhetõ [fragbar]. a valóság kérdezhetõségében rejlik. m. 36 I. már csak azért is. mert a megismerés könnyen belátható módon kérdés-válasz szerkezetû. ha tudom. ami már maga is tudás. mint alapvetõ léttapasztalat. mégpedig kétféle értelemben. Coreth metafizikai szintézisének alapelvét így fogalmazza meg: „A metafizika kezdetén a kezdet után való kérdezés áll”35 mint legelemibb és legradikálisabb kezdet.

Emerich (1958): Metaphysik als Aufgabe. amelyek a transzcendentálfilozófia legkiérleltebb változatát jelentik. amely összegezni próbálja az ismeretszerzés és ítéletalkotás teljes aktusát. a metafizikai szintézis szubjektív oldalát kiegészíteni hivatott antropológiai mû – Was ist der Mensch? – megjelentetése követte. az Abszolútum felismerése.): Aufgaben der Philosophie. ezt pedig egy. negyedik lépés pedig e teljes léthorizont tudatosítása Isten felismerésében. Emerich (szerk. Az így megragadott Lét tovább szemlélve az Abszolútum – a bölcseleti isteneszme – alakját ölti. és ez a metafizika kezdetét jelentõ ontológiai különbség vezet tovább a teológiához. az isteni önközlés. a végsõ. amelynek lényege nem más. Innsbruck: Tyrolia. a kérdezés világán túl és elõtt megmutatkozó közlés. Emerich (1978): Was ist der Mensch? Innsbruck: Tyrolia. Ebben a folyamatban a lényegük szerint megragadott ismerettárgyak létaffirmációknak. A második lépés a Lét ontológiai megragadása – még mindig egyedi ismeretaktusok tartalmaként. 15. A megismerés e négy állomása Lotz szerint szerves belsõ egységet alkot. mint az egyes tapasztalati szintek transzcendáló természete. .37 A transzcendentális tapasztalás témájában késõbb.Thomismus redivivus 349 ségének végtelen horizontja szembesül egymással. Rahner e tárgyban fontos munkái közül a legkorábbi A Szellem a világban Szent Tamás Summájának egy rövid részletét elemzõ traktátus. A harmadik lépés a Lét. a mindent átfogó vallási tapasztalatban.38 Õ négy. 37 Coreth. Johannes-Baptist (1978): Transzendentale Erfahrung. A metafizika–hermeneutika–antropológia témasor szükségszerû. Emerich (1971): Probleme der Hermeneutik. amelyben Coreth az ember habituális képességeibõl vezette le megismerõképességünket és a létmegértésre való eredendõ alkalmasságunkat is. hierarchikusan egymásra rendezõdõ rétegben látta a megismerésnek a Lét megragadásáig vezetõ útját. In: Coreth. 38 Lotz. Az értelmezések sorát Karl Rahner írásai folytatták. az egyedi ismeretaktusokban. hiszen Coreth ezeket a diszciplínákat tekinti a teljes bölcseleti rendszer alkalmas kidolgozási témáinak: Coreth. Freiburg: Herder és Coreth. 1978-ban Lotz adott közre figyelemre méltó összefoglalást. mint ami az egyedi ismeretaktusok horizontja. a kinyilatkoztatás felismeréséhez. Coreth metafizikai szintézise után a megismerés és a megértés finomszerkezetét elemzõ hermeneutikai munkát dolgozott ki. ez utóbbiak közös lehetõségi feltétele pedig magának a Létnek bizonyul. Az elsõ állomás a lényeg eidetikus (fenomenális) magragadása. Freiburg: Herder. hogy a teológiai vagy hittapasztalatban személyes és gondviselõ Istennek bizonyuljon.

az egzisztenciálisan megalapozott hit elméletévé. (Eredeti cím: Grundkurs des Glaubens. Budapest: Szent István Társulat.39 Rahner kiindulópontja a megismerésnek mint elemi létviszonynak az elemzése. Rahner nézeteinek végsõ összegzése A hit alapjai címet viselõ alapvetõ kézikönyve. Ezért az emberi szellem transzcendens volta a lényegi alapja a személynek. Megismerésünk egyes aktusaiban a megismerõ alany és az ismerettárgy között szakadék tátong. csak implicit módon tudatos ismeretén alapul. és ez a Kantra. az ember maga mint létkérdés létezik”. . A cél érdekében alkalmazott módszer Rahnernél is a transzcendentális eljárás: Transzcendentálisnak nevezzük azt a kérdezési és megismerési módot. hanem e kettõ közös szubsztrátumának. Mivel az ember megismerõ. amelyben egy kijelentés metafizikai (apodiktikus) szükségszerûségét és tartalmát […] úgy ismerjük meg. a szabadságról és ezért a felettük és bennük lévõ titokról. az embernek a megértése. ezért éppenséggel minden megismerés a lét nem-tematikus. hogy bebizonyítjuk: az ilyen kijelentés tagadása önmagát cáfolja meg. még ha e tudás nem is válik tematikussá. Rahner alapelve szerint „az ember annyiban van. megértése általában. Husserlre. a perszonalizmusra és Heidegger fundamentálontológiájára reflektáló szemlélet épült tovább a keresztény emberkép. amennyiben a létre kérdez. Karl (1983): A hit alapjai. 41 Rahner 1983.350 Horváth Pál Az ige hallgatója pedig a vallásfilozófia lehetõségeit elemzõ értekezés.41 A megismerés alapja Rahner felfogásában – bár ezzel Szent Tamás és csaknem a teljes hagyomány is egyetértésben van – a létet birtokló megismerõ alany és az általa megismerni szándékolt – az ismerettárgyakban adott – lét azonossága. amelynek következtében megismerésünk végtelen transzcendens nyitottsága – az Egészre való ráhangoltsága – ellenére önmagunkat és önmagunkban a létet csak 39 Rahner.40 A metafizika igazi témája tehát nem a megismerés vagy a lét megragadása. 71.és igenlõképessége (szeretete és akarata) kizárólag a lét megsejtésében fogja fel az egyes dolgokat. a felelõsségnek. valamint a kegyelemben és a kinyilatkoztatásban történõ isteni önközlés lehetõségének. a szellemrõl. a vallási tapasztalatnak – ideértve a misztikát is –. 136.) 40 Rahner 1939. amiben már benne foglaltatik valamilyen tudás Istenrõl.

ismerettárgyakon túlmutató kinyúlás (Vorgriff) a létre általában. Az ember öntranszcendáló képessége lépten-nyomon megnyilvánul megismerõ aktusaiban. mivel az elõzetes létismerettel természetes. személyes elhatározást is igényel. egyidejû és egyenértékû kapcsolatot teremt a metafizika tradicionális alapfogalmai. másrészt a szellem dinamizmusa következtében a létre való kinyúlás képessége. amikor szakadatlanul végessége határaival. nem pedig intellektuális természetû aktus. habituális adottságaként rendelkezõ ember csak megismerése „felfelé szálló” folyamatában. ez a permanens döntés pedig szükségszerûen túlmutat önmagán és meghozóján. Isten választása – és a szabad hitre jutás – így elsõsorban emberi. a Lét. antropológiai adottságaink sorában beláthatatlan jelentõséggel bíró képesség. Isten létének felismerését. Isten felismerésének kulcsa. reflexív létezõben tehát egyrészt adottságként van meg a Végtelenre való teljes ráhangoltság. ezeknek a lehetõségeknek a mûködésbe hozatala azonban egy további mozzanatot. Istenre vonatkozik. Az emberben mint megismerõ. hiszen az ember alanyi és tárgyi. látens elõzetes tudás biztosítja tárgy. végsõ soron Isten melletti döntést. Az ember csak evilági-történeti fejlõdésének folyamatában válik azzá. ami valójában. birtokbavételén keresztül ragadhatjuk meg. Ugyanakkor a metafizika és vele együtt az ismeretelmélet kidolgozásának lehetõségét éppen az jelenti. és a Jóra. fogalmilag kifejezhetetlen. Ember és a Világ (mint külvilág) között. a létre mint világban-való-létre történõ rákérdezés lehetõségét. Ez kínálja a Lét. Isten. egzisztenciális döntéssel áll kapcsolatban Rahner szerint a transzcendentális tapasztalás képessége.és önismeretünk összekapcsolódását. ismereteinek korlátaival kerül szembe. A létre való kinyúlás rahneri leírása ennek a történésnek a történelem dimenziójába helyezését is jelenti. immanens és transzcendens kötõdésének együttes feltételezése új. Ez a rahneri formula igen nagy jelentõségû a modern katolikus gondolkodásban. az Egészre. ha – amint az egzisztenciálfilozófiák mondják – a létet és ezzel a létezést választja. amely a Lét titkának. ám megismerésünk – transzcendáló természete következtében – mindig túl is lendül ezeken . akkor. egzisztenciális.Thomismus redivivus 351 a külsõ világ ismeretén. és ez a nem tematikus. Ezzel az elhatározással. mégpedig az ember öntranszcendenciájának felismerése közvetítésével. ha szabadsága birtokában a Létre mond igent. hogy tárgyi megismerésünk szükségszerû velejárója az ismerettárgyon. a világon mint reális történések sorozatán át jut el ennek a tudásnak tematikussá tételéhez és saját teremtményi öntudatához.

transzcendens Valósággá. amelynek a fogalmán Rahner a kegyelemre való nyitottságot és az Isten felismerésére való eredendõ alkalmasságot érti. Így van ez a natura pura. egyben egy sajátos képességnek. ennek eléréséhez a vallási tapasztalásra. a krisztológia. a potentia oboedientialisnak a következménye. ám ezeket a nehézségeket Rahner a természetfeletti egzisztenciálé fogalmának bevezetésével maga is igyekezett kiküszöbölni. hogy a személyes Isten nélkül az ember nem lehet személy. aki eleve. kegyelemtani nehézségeinek megoldására. 580. Az Isten mellett hozott döntés az ember eredendõ létadottsága. Ez csak úgy lehetséges. hogy az Isten és az ember. hogy transzcendáló képességünk tudatosítatlan és akaratlan motorja a Lét végtelen teljességének és tökéletességének szakadatlan állítása mint sajátos vonatkozási pont. a kegyelem elõtti tiszta emberi természet értelmezése. a hitre. Budapest: Szent István Társulat. az antropológiának és a teológiának az Isten-Ember alakjában megvalósuló találkozása. Herbert (1980): Teológiai kisszótár. mint puszta természet: olyan lény. önmaga személyként való megtapasztalása nélkül viszont nem ismerheti fel Isten személymivoltát. antropológiai adottságként hordja magában az „objektív megiga42 Az „engedelmeskedés képessége” Rahner egyik legeredetibb fogalma a hitrendszer dogmatikai. Legegyszerûbb meghatározása: Rahner. Az ilyen Isten-tapasztalat azonban még a metafizikai tudás magas fokán sem tehetõ nyilvánvalóvá és tisztán tematikussá. belsõ természete szerint rá van hangolva. amilyennek azt a vallási élmény és a hit belsõ világa mutatja: végtelen. a megtérésre és a kegyelmi fogékonyságra van szükség. . Karl–Vorgrimler. Ennek az utóbbi fogalomnak a lényege. hogy filozófiájától szinte el sem választható teológiai álláspontjának kitüntetett területe. Ám az ember ebben a tettében válik igazán személlyé. mint céljára. Összefügg ez azzal is. az isteni és az emberi lényeg csak együtt és egymásra vonatkoztatva definiálható.352 Horváth Pál az alkalmi határokon.42 Rahner számára filozófiai alapvetésének erõsen antropologizáló jellegébõl adódik. Természeti és természetfeletti ilyen szoros összekapcsolása és egy dinamikus-történeti istenfogalom felé való határozott közeledés ugyanakkor dogmatikai nehézségeket is támaszt. amelyre. és Isten számára is akkor válik azzá. a természetes istenismeret és a kegyelemnek az emberi szabad személy természetéhez való hozzáadódása esetében. az isteninek és az emberinek. Krisztus alakjának elemzésébõl adódó legfontosabb következtetése az. hogy az ember eleve több.

akkor sem. az ember már eleve meg van váltva (a megváltottság állapotában van) és feltétel nélkül kötelessége törekedni a természetfeletti cél felé. Rahner elméletének fontos összetevõje a kegyelem fogalmának nem teológiai. amely jóllehet kegyelemszerûen társul az emberi természethez (ezért természetfeletti). mindazonáltal a létezés reális rendjében sohasem hiányzik. Ez a szituáció. azaz Istenre való kinyúlás képessége. hanem bölcseleti indíttatású bevezetése. 223. amely azt az igényt támaszthatná. hogy képes egyedül megvilágítani és irányítani az ember konkrét létezését. hogy a konkrét történelemben találja meg az élõ Istent. amely az ember szabad cselekvését átfogó.Thomismus redivivus 353 zulásra” létszituációja által adott késztetést és igényt. . Ezen az alapon mondja. Ebbõl ismét az emberi természet kettõs jellegének visszaigazolása adódik: az ember az immanens létrendben a Teljes Valóságra orientált lény (megismerõképesség). hogy A filozófia tehát önmagában nem olyan alaptudomány. döntése következtében pedig számára már nem pusztán logikai szükségszerûségnek. reflektált megvilágítása. megelõzõ és elkerülhetetlen adottsága (ontológiai meghatározottsága).43 Amíg az emberi létezés fõ jegye filozófiai értelemben a Létre. ha a kegyelmet el- 43 Rahner–Vorgrimler 1980. Így a természetfeletti egzisztenciálé mint transzcendens létadottság alkalmassá teheti a már felismert. A természetfeletti egzisztenciálé fogalmának tárgyilag a következõ viszony szolgál alapjául: az emberre már a megigazulás elõtt is mindig hat Isten általános üdvözítõ akarata. De ekkor a filozófia azt a lehetõséget nyitja meg az ember számára. léte transzcendens dimenziójában viszont képes arra is. amely a bölcselet határainak kijelöléséhez nélkülözhetetlen. amely felbátorítja az embert arra. hogy komolyan vegye a konkrét valóságot és a történelmet. A filozófia – ha helyesen értelmezi önmagát és helyesen érti szabadságát (amelyet Isten titkos kegyelme szabadít fel) – a létezésnek az az elsõ. Ezért az ember ontológiailag és szubjektíve sohasem lehet közömbös természetfeletti rendeltetése iránt. hanem személyes Valóságnak bizonyuló Isten kegyelmének befogadására. addig a személyes döntés aktusaiban ugyanezen ember teológiai képességeknek is birtokosává válik. hogy mintegy „elébe menjen” az isteni hívásnak. aki az emberré-levés útján közvetítette önmagát az embernek.

Rahner elmélete pedig nem más.44 Ezek után kérdésként vethetõ fel. arra a bölcseleti alapelvek oldaláról közelítve mindenképpen igennel kell felelnünk. hogy Maréchal és az „eredeti” transzcendentális iskola annak a Kantnak a katolikus recepciója. hogy Rahner rendszere nem pusztán korábbi transzcendentálfilozófia mechanikus továbbépítése. . az egzisztencializmus bölcseleti eszköztárából sokat átvevõ és az antropológiai szemléletet kötõanyagaként érvényesítõ rahneri gondolatmenet több. de sebezhetõbb is. De az ember ugyanakkor – azáltal. Hogy neotomista-e még.354 Horváth Pál utasítja és ezért elveszett ember. Ugyanakkor tény. A Kantpárhuzam ugyanakkor szokatlan gondolattársításra csábít: lehet. mint a Kant-recepción alapuló modern katolikus metafizika egyedi. vagy õ és tanítványai már egészen új irányzatot és iskolát jelentenek a katolikus gondolkodásban. amelyet a teológiai hagyomány eredeti bûnnek nevez. eredeti változata. 117. hogy Rahner autentikus képviselõjee a transzcendentális iskolának. Ezért az eredeti bûnt is „egzisztenciálénak” nevezhetjük. erõsebb természetfeletti egzisztenciálé. 44 I. hogy az emberiséghez tartozik – tartósan. mint a titokzatos második kanti fordulat. amelyet természetesen magába foglal és amelyen fölülkerekedik az isteni kegyelmen alapuló. aki 1781-ben kiadta A tiszta ész kritikáját. elkerülhetetlenül és reálisan meghatározza az emberiség Istennel szembeni engedetlenségét is. hiszen írásaiban maradéktalanul megtaláljuk a Rousselot és Maréchal óta erre a szellemi alternatívára oly jellemzõ megközelítési módokat és szempontokat. az idõs Kant antropológiai útkeresésének visszfénye a katolikus bírálók és értelmezõk világában. m.

a 20. És amellett mi sokkal jobbak vagyunk. és csak késõbb nevezték így a tár- . hogy még… (Aldous Huxley: Szép új világ Szentmihályi Szabó Péter fordítása) Az 1990-es évektõl kezdve a társadalomtudományokban ismét szalonképessé. hogy alkalmasabbnak látszott a fasiszta mozgalmak uralomra jutásának értelmezésére. amely valamikor a 19. mert én nem dolgozom olyan keményen. hogy Béta vagyok. Õk sokkal keményebben dolgoznak. Mindnyájan zöldet viselnek. század elején kezdett elterjedni. Vilfredo Pareto és Robert Michels munkássága révén. Maga a szó francia eredetû: az élite kifejezés a 17. és a Delta-gyerekek khakiszínt. mint a Gammák és a Delták. én nem akarok játszani Deltagyerekekkel! És az Epszilonok még rosszabbak. mint a marxista ihletésû osztályelmélet. sõt divatossá vált az addig ritkán használt elitfogalom. A Gammák ostobák.Elitek és társadalmak a globalizáció és az információs forradalom korában Kovács Gábor Az Alfa-gyermekek szürkét hordanak. Ez a magyarázata annak. Én igazán borzasztóan örülök. mert olyan rettentõen okosak. század végén. mint mi. Ó nem. mindenekelõtt Gaetano Mosca. hogy az elit-teóriák szülõhazájának mindenekelõtt Olaszország és Németország tekinthetõ. nem kis részben annak köszönhetõen. A fogalom az 1920-as és 30-as években közkedveltté vált. században a kitûnõ minõségû dolgok jellemzésére szolgált. Annyira ostobák.

Az Oxford English Dictionary 1823-ban már ebben az értelemben használta. hogy az elõbbiek statikus jellegûek. (2. míg az utóbbiak mobilak. Mosca az archaikus és modern társadalmak különbségét abban látta. Vilfredo (1963): A Treatise on General Sociology.1 A kifejezés társadalomtudományi használatát Gaetano Mosca alapozta meg az 1896-ban megjelent Elementi di scienza politica címû könyvében. Kiindulópontja ugyanaz volt. Pareto ezeknek a csoportoknak a természetét és összetételét.) London: Routledge. elitekre és tömegekre válik szét. A gazdasági és kulturális pozíciók birtoklásán túl az eliteké a politikai hatalom is. elveszítik a tömegek bizalmát. Tom (1993): Elites and Society. kormányzásuk és bukásuk okait.2 Nála az elit fogalmának kettõs jelentése van: egyfelõl valamely kiemelkedõ emberi teljesítmény alanyának minõségét jelzi. 2 Pareto. Moscát mindenekelõtt az érdekelte. Õ is úgy vélte. az utóbbiak engedelmeskednek.356 Kovács Gábor sadalom felsõ. melyek 1 Bottomore. hogy a különbözõ történelmi korszakok elitjei milyen viszonyban állnak a társadalom többi részével. . Ezek ugyanis nézete szerint a megváltozott társadalmi viszonyok termékei. hogy új elitek kerülnek hatalomra. Nézõpontja szociológiai jellegû volt: õ az elitcserében nem az individuálpszichológiai tényezõket – vagyis az elit tagjainak intellektuális és morális hanyatlását – tartotta elsõdlegesnek. valamint törvényszerûségeit kereste. Az elitelmélet másik klasszikusa Vilfredo Pareto volt. vezetõ pozícióban levõ csoportjait. kiadás. részben pedig az állami erõszak eszközeinek monopolizálásával tudják megtartani. másfelõl pedig szûkebb értelemben az emberi társadalmakat vezetõ csoportok megnevezése. [1915–1919] New York: Dover. mint a többi elitelmélet szerzõjéé: minden társadalom kisebbségre és többségre. miképpen cserélõdnek az elitek. Az elõbbiek vezetnek. Vezetõ szerepüket részben tehetségük révén. ilyenformán nem magyarázhatják meg a kollektív elitcserét. 1. aki az 1910-es években írott szociológiai munkájában fejtette ki nézeteit. hogy az emberi társadalmak szükségszerûen – az emberek közötti antropológiai különbségek és a csoportképzõdés szociológiai dinamikájának következtében – vezetõkre és vezetettekre válnak szét. Azonban egy idõ után dekadenssé válnak. az így bekövetkezett legitimációs válság oly módon oldódik meg. és ezeknek az elitjei jóval nyitottabbak premodern elõdeiknél. továbbá milyen megkülönböztetõ jegyei vannak a modern eliteknek. Ilyenformán minden társadalomnak vannak elitjei. hatalomra kerülésük.

elitek cirkulációja zajlik. Oswald Spengler 1918–1922 között írott és bestsellerré vált mûvében. és erõszakkal távolítják el a régi elitet. Alexis de Tocqueville és John Stuart Mill által körvonalazott képviseleti demokrácia elméletével és gyakorlatával vitatkoztak. miközben elitek és tömegek szembenállása változatlanul megmarad. Ha azonban a régi elit zárt. azaz körforgás. de egyébként más nem változik. 35. míg az alsóbb rétegekben egyre nagyobb számban jelennek meg kiváló képességû emberek. Elméletének központi gondolata az elitek körforgása. A különbözõ elitek váltják egymást – ahogyan Pareto egy helyen megfogalmazza: a történelem az arisztokráciák temetõje3 –. azt állítják. Az elitelméletek általában statikus társadalomképet sugallnak. akkor képes arra. ugyanakkor pedig biztosítja a társadalmi egyensúly fennmaradását is. Az elitcsere okaként elsõsorban individuális tényezõket említett: az elit soraiban növekszik a dekadens elemek száma. század elejének német szociáldemokráciáját vizsgálva jutott arra a következtetésre. 4 Michels. A Sociological Study of the Oligarchical Tendencies of Modern Democracy. hogy az elitek körforgása ellenére a társadalom alapszerkezete voltaképpen mindig változatlan marad. Az 1920-as évek divatos szerzõje. a szó régi értelmében. hogy beemelje soraiba ezeket a személyeket. Elitelmélet és demokráciakritika nála is szorosan összefüggött. Az elitteóriák ugyanis a Benjamin Constant. . Robert (1999): Political Parties. Azonban nem csak nála. Pareto bírálta a demokrácia és fejlõdés fogalmát. amelynek érvénye alól a demokratikus modern társadalmak sem vonhatják ki magukat. New Brunswick–London: Transaction Publishers. Ha a régi elit viszonylag nyitott. A Nyugat alkonyában Michelsnek az oligarchizá- 3 Idézi Bottomore 1993. Ezzel a „vérfrissítéssel” saját élettartamát növeli meg. Robert Michels a 20.Elitek és társadalmak… 357 szemben állnak a tömegekkel. vagyis a demokratikus mûködési mechanizmusok felszíne alatt egy oligarchikus jellegû kisebbség vezeti a pártot. akkor az alulról jövõk önmagukat szervezik új elitcsoporttá. tehát haladásról nem lehet beszélni. Forradalom ez – revolúció. hogy a kormányzó eliteknek az általuk vezetett társadalomtól való elkülönülése olyan univerzális törvény. Az így megfogalmazott elit–tömeg oppozíciónak Paretónál polemikus éle volt. romlik emberi minõsége.4 Ez a gondolat különösen népszerû lett a weimari Németországban. és azt állította. hogy még a demokratikus pártok is alá vannak vetve az oligarchia vastörvényének.

atomizálta és homogenizálta a régi szerkezeteket. „A politika filozófiája”.7 vagy a Gerinctelen Spanyolország.és elitfelfogására vonatkozóan lásd: Kovács Gábor (2001): „Meg akartunk szabadulni a pártoktól. In: Kovács Gábor: A megátalkodott jóhiszemûség esélyei. José (1983): Gerinctelen Spanyolország. aki az 1936-ban végül polgárháborúba sodródó Spanyolországban olyan mûvekben fejtette ki a maga elitelméletét. m. mint a marxi teória által prognosztizált osztályforradalomnak. (Scholz László fordítása. sokkal inkább tûnt az elitek forradalmának. Budapest: Liget Könyvek. 7 Ortega y Gasset. amely felbontotta a régi társadalmi struktúrákat. Walter (1973): Elites Against Democracy. Oswald Spengler demokráciakritikája. José (1996): A tömegek lázadása. Leadership Ideals in Bourgeois Political Thought in Germany.8 S valóban: a harmincas években a liberális képviseleti demokrácia defenzívába szorult. (Farkas Géza fordítása. 6 Struve. 21–48. Maradt egy: a legrosszabb”. Az elit-teória olyan fogalmi eszköz volt. A totalitarizmusok térhódítását sokan összefüggésbe hozták annak a modern tömegtársadalomnak megjelenésével. i. akiknek kreativitása a különbözõ civilizációk fejlõdésének legfõbb motorja. Princeton: Princeton University Press. 628–670. Oswald (1994): A Nyugat alkonya II. Ami pedig Oroszországban.6 Mintha a két világháború között az elitelméletek elterjedése és a demokrácia válsága között valamiféle összefüggést kellene sejtenünk. Spengler politika. melyet a plutokrata elitek a modern tömegsajtó segítségével. A civilizációk hanyatlását õ kifejezetten ezeknek a 5 Spengler. 1890–1933. Budapest: Európa. Toynbee olyan teremtõ kisebbségekrõl beszélt.) Budapest: Pont Könyvkereskedés. Németországban. (Simon Ferenc fordítása. hogy a modern demokrácia valójában ideologikus látszat.358 Kovács Gábor lódásra vonatkozó tételét történetfilozófiai szintre emelve egy rendkívül éles demokráciakritika keretében fejtette ki azt a véleményét. . de ezt a korrelációt látszik erõsíteni többek között annak az Ortega y Gassetnek munkássága is. a közvélemény manipulációja révén tudnak fenntartani. amelyet az angol Arnold Toynbee-tõl a magyar Bibó Istvánig a legkülönbözõbb szerzõk véltek alkalmasnak a társadalmi-politikai változások leírására.5 Spengler teóriája azonban korántsem állt egyedül a maga korában: a weimari köztársaság éveiben elitelméletek egész sora született: Hermann Keyserlingtõl Max Weberig sok mindenki beletartozott ebbe a sorba. mint A tömegek lázadása. 8 Ortega y Gasset. Olaszországban történt. A weimari Németország esetében ez a végkifejlet ismeretében nem is szorul különösebb bizonyításra.) Budapest: Európa.) In: Uõ: Két történelmi esszé.

nem kizárólag hatalmi elitekrõl beszéltek. (1971): Válogatott tanulmányok. a magyar Bibó István pedig ezt a motívumot állította a középpontba: Kétségtelen. fenntartásának és közvetítésének feladatát.10 A Putnam által felsorolt jellemzõk mellett azt is figyelembe kell azonban vennünk. más javakhoz hasonlóan. az szinte közhely. (1976): The Comparative Study of Political Elites. Az elit a hatalmát állandósítani tudja. .. míg mások ilyennel nem rendelkeznek. azaz kultúrát csináljon. hanem hangsúlyozták azt. mindenekelõtt pedig a társadalmi értékek teremtésének. Az emberek lényegében véve két csoportra oszthatók: egyeseknek jelentõs politikai hatalmuk van. Az elit legfõbb szerepe az. egyenlõtlenül oszlik meg a társadalom tagjai között. 10 Putnam. Robert D. hogy az elitfunkció mindenekelõtt morális kötelezettségeket jelent. homogén és sajátos elittudattal bír. Putnam a politikai elit fogalmára összpontosítva a következõ módon foglalta össze a korabeli elit-teóriák szerzõinek általános kiindulópontját: 1. hogy az élet élésére.) Budapest: Gondolat. Vagyis nem csupán szociológiai értelemben használták a fogalmat. ha elit nincs. finomítására és gazdagítására mintákat. hogy az 1920-as és 1930-as évek elitelméleteinek szerzõinél általában erõs volt a morális aspektus. hogy eddig még az emberiségnek semmilyen része nem csinált kultúrát és társadalmi szervezetet valamiféle elit nélkül. és a társadalom jól körülhatárolható szegmensébõl újítja meg magát.Elitek és társadalmak… 359 teremtõ kisebbségeknek a degenerációjával. Hogy ennek az elitnek a feladata a társadalom vezetése. Az elit belsõleg egységes. vagyis valami9 Toynbee.9 A témáról szóló összehasonlító monográfiájában Robert D. 4. 5. A társadalomnak azonban elsõsorban nem azért van elitre szüksége. akcióinak a vezetése. Erre a szerepre pedig már csak valamilyen elit. 2. az emberi helyzetekben való erkölcsi viselkedésre s az emberi szükségletek mélyítésére. bizonyos magatartásminták felmutatását és követését. döntéseirõl nem kell senkinek számot adnia. Inc. kreativitásuk kimerülésével magyarázta. (Mesterházi Márton fordítása. Az elitekkel szemben támasztott normatív követelmények motívuma már Paretónál is megjelent. London: PrenticeHall. 3. hogy legyen. mint a társadalom vállalkozásainak. Arnold J. 3–4. […] Az elit feladata azonban több és szélesebb. aki vezesse: erre akad bátor vállalkozó akkor is. példákat adjon. A politikai hatalom. Az elit lényegében autonóm.

hogy Mills alaptézise nem tartható (Wolff. C. London: Basic Blackwell. Budapest: Gondolat. P . R. Az amerikai politika ennek az elitnek szuverén módon birtokolt terrénuma. Ez a helyzet azonban az 1980-as évek végétõl megváltozott. Wright Mills and the Power Elite. 13 A Mills könyve körüli viták anyagát G. köt.11 Az 1950-es években Mills az amerikai társadalom vezetõ csoportjait leíró és ezek mûködését elemzõ könyvében – Az uralkodó elit (eredetiben: The Power Elite)12 – még ugyancsak az elitek természetrajzának vizsgálatát tûzte ki célul. Budapest: Magvetõ. R. Ettore (1987): Mosca and the Theory of Elitism. és a vezetõ politikai pozíciók ennek a tagjai között cirkulálnak. Ez tartalmazza Millsnek a kritikákra adott válaszát is (Domhoff. 12 Mills. amelynek közös ideológiája és politikai irányvonala van. Hoyt B. Albertoni. 9 (nyár): 71–88. In: Századvég (Új folyam). Wolff híres könyvében ugyancsak részletesen elemezte Mills álláspontját és arra következtetésre jutott.14 Ezek a neoelit-elméletek azonban több vonatkozásban is különböznek 1920-as és 1930-as évekbeli elõdeiktõl. a neoelit-elméletek megjelenésérõl beszél. mindazonáltal erõteljes belsõ kohézióval bíró társadalmi csoportról van szó. Mondandójának a lényege az volt. Könyve nagy vitát kavart: a radikálisok üdvözölték a benne kifejtett téziseket. hogy többnyire hiányzik belõlük a morális aspektus. Nem utolsósorban abban. John–Pakulski. Mills szerint ezen a helyzeten az amerikai képviseleti demokrácia intézményrendszere sem tud változtatni. 84–121). William–Ballard. számos kritikus azonban erõsen bírálta azokat. A Typology of Elites. In: Uõ: Válogatott tanulmányok I.360 Kovács Gábor lyen értékelési rend szerint kiválasztott embercsoport alkalmas: az értékelési rend tudja csak biztosítani az elit által adott példák és minták érvényességét és kötelezõ erejét. Boston: Beacon Press. [1968]: C. Ballard adta ki egy kötetbe összegyûjtve. hogy jóllehet az uralkodó elit nem valamiféle összeesküvõ klikk. részben pedig kooptálás révén lehetséges. aki ezzel kapcsolatban egyenesen az elit-teóriák reneszánszáról. Aldershot–Brookfield: Scolar Press. Jan (1998): Elitelmélet a marxizmus után. Boston: Beacon Press). 225–226. Carlton. . 14 Highley. Van. Eric (1996): The Few and the Many. [1971]: The Poverty of Liberalism. G. mert ennek segítségével nem lehetséges az elit leváltása. William Domhoff és Hoyt B. Ebbe bekerülni részben születés. P .13 Mills mindenesetre kivételnek számított: az elit a második világháború utáni évtizedekben többnyire a csúnya szavak (bad words) közé tartozott a társadalomtudományban. Wright (1972): Az uralkodó elit. (Van persze kivétel: a késõbbiek11 Bibó István (1986): Elit és szociális érzék.

ezekben is inkább az uralmi elitrõl van szó. mint 15 Szalai Erzsébet könyvében a rendszerváltás utáni évtized történéseinek értelmezésekor ugyancsak az elitelméletek fogalmi apparátusát használja föl (Szalai Erzsébet [2001]: Gazdasági elit és társadalom a magyarországi újkapitalizmusban. a nemzetközi pénzpiacokon. azonos életstílusú és mentalitású. A neoelitelméletek szerzõi azokat a magasan kvalifikált menedzsereket. eltûnik a mintaadó. Az elitfogalom divatossá válása feltehetõleg ugyanúgy szimptómaértékû. Azt sugallják. pénzügyi. egyfajta globális elitkultúra által összekötött mobilis csoportot alkotnak. és akik döntõ módon szólnak bele nemcsak saját országuk életébe. Ismét csak úgy tûnik. hogy az 1989-es kelet-európai politikai fordulatot. érezhetõ rosszallással – egyre inkább elszakadnak saját társadalmuktól. Nem véletlen. gazdasági és kulturális elitek globalizálódásáról írva a következõképpen próbálja meg definiálja ezt a homályos és nehezen megragadható fogalmat: A felsõ középosztályt.15 Ezek az elméletek most is a hatalom és befolyás informális jellegére. Christopher Lasch az amerikai pénzügyi.Elitek és társadalmak… 361 ben tárgyalandó Christopher Laschnál igen erõs a morális dimenzió. mûszaki.) Miként Millsnél. értékteremtõ és értékhordozó elit motívuma. Újbóli elterjedése most is mélyreható gazdasági. akik a globális tõke által mûködtetett multinacionális vállalatokban. hogy a társadalom megváltozott mûködésmódjai sokszor jobban értelmezhetõk az elitelméletek fogalmi apparátusával. Eközben – mondják ezek a szerzõk. hanem a világ más térségeinek a sorsába is. valamint az információs iparban kulcspozíciókat töltenek be. Az 1990-es években jelent meg a globális elitek fogalma. a képviseleti demokrácia intézményrendszerének kiüresedésére. kulturális. formálissá válására. az oligarchiává váló hatalomgyakorlók és a társadalom közötti távolság növekedésére mutatnak rá. Budapest: Aula). rejtõzködõ mivoltára. . társadalmi. az új értelmiségi és menedzseri elit lelkét – gyorsan növekedõ jövedelmétõl eltekintve – nem annyira az ideológiájával. mint az 1920as években volt. politikai változásokat jelez. a „bársonyos forradalmakat” gyakorta az elitek forradalmaként értelmezik. hogy korunk minden régi társadalmi struktúrát megrendíteni látszó szédítõ változásai mögött egy kasztszerûvé váló társadalom valósága rejtõzködik. mint az osztályelmélet segítségével. informatikai és kulturális értelmiségi szakembereket nevezik így. bankárokat. a kulturális.

Ez ugyanis mindinkább eltéveszthetetlen módon különbözteti meg a népesség többi részétõl. technokapitalistának. 71–75. 17 Bauman. kiadók. A piac betör az otthon intim és zárt világába. (1985): Habits of the Heart. tudósok. 50. Sokan úgy vélik azonban. amennyiben megélhetésük nem annyira a tulajdonon. Az individuum per definitionem fogyasztóként jelenik meg. publicisták. Berkeley: Berkeley University Press. televíziós producerek és igazgatók. Mivel foglalkozások széles skáláját ölelik át – brókerek. hogy egy olyan társadalomban. A fogyasztás – melynek a használati értékben rejlõ természetes korlátai megszûntek – a rendszer legfõbb legitimációs tényezõje. újságírók. vagy posztmodernnek nevezett társadalomban az egyént életmódja. . a fogyasztás fõ terrénumává változtatja azt.17 Társadalmi osztályok hagyományos értelemben immáron nincsenek többé. mindenféle szakértõk. gyarmatosítja.362 Kovács Gábor inkább az életmódjával lehet meghatározni. írók. Ezek az aggodalmak egyáltalában nem új keletûek. és mivel nincs közös politikai meggyõzõdésük. egyetemi professzorok –.– Swidler. hogy az életmód forradalmának vagyunk szemtanúi.–Sullivan. A társadalom legfõbb kohéziós erejévé. M. és tartalmára vonatkozóan: Bellah. integrációs tényezõjévé a piac válik. filmkészítõk. 18 A kifejezésre. szórakoztatóipari szakemberek. N. S. melynek a fogyasztás által determinált privát életforma van a középpontjában. Christopher (1995): The Revolt of the Elites and the Betrayal of Democracy. rendszerelemzõk. R. Norton and Company Ltd. a társadalom életstílus-enklávék18 mozaikjaként létezik. szerkesztõk. orvosok. életstílusa teszi egyik vagy másik társadalmi csoport tagjává. A. bankárok. mérnökök. mint inkább az információ kezelésén és az értelmiségi szakértelmen nyugszik.–Tipton. mûvészek. reklámszakemberek. London–New York: Routledge and Kegan Paul. hanem fordítva: a késõ modernnek. M. a közösségi-politikai tér lassanként eltûnik. ennek pedig mélyreható következményei vannak a képviseleti demokrácia intézményrendszerére.–Madsen. ingatlanfejlesztéssel foglalkozó szakemberek. 33–34. Zygmunt (1992): Intimations of Postmodernity. New York–London: W . W .16 Számos szerzõ állítja azt. mûvészeti igazgatók. egyben pedig a fogyasztó legfõbb társadalmi kötelezettsége. R. […] Ezek a csoportok csak abban az értelemben alkotnak új osztályt. Hannah Arendt már 16 Lasch. Életmód és életstílus pedig a fogyasztási szokások függvénye.W . ezért helytelen az új menedzseri és értelmiségi elitet új uralkodó osztályként jellemezni. Többé már nem egy adott társadalmi csoporthoz való tartozás határozza meg az életmódot.

amely feltalál19 Arendt politikai filozófiájára vonatkozóan lásd Kovács Gábor (2002): Élet. akik a számítógépes teledemokrácia sokak által hangoztatott elképzelését bírálják. 20 Mosco. szabadság. mely ezt veszélyezteti: a privát tér ugyanis bekebelezi a közszférát. Vincent (1990): Computers and Democracy. 159. 23 Perkin. hogy a demokrácia mûködéséhez feltétlenül szükséges a magánszféra (private realm) és a közösségi szféra (public realm) határozott szétválasztása. London–New York: Routledge. In: Magyar Tudomány.23 Az elsõ a neolit korszak forradalma volt. nehezen lehetne vonzóbb gondolatot kitalálni annál. Kultúrkritika és republikanizmus Hannah Arendt politikai filozófiájában. A kortárs kultúrkritika szerint a globális falu jelszava nem más. Harold (1996): The Third Revolution. Harold Perkin – az elitelmélet kategóriáiban gondolkodva – az utóbbi harminc év történéseit az emberi történelem harmadik nagy forradalmaként írja le. Professional elites in the modern world. miszerint a demokrácia mûködéséhez nyilvános politikai térre van szükség. hogy megfeledkezik arról a tényrõl.19 Azok a mai szerzõk. lényegében Arendt (és persze Habermas) gondolatmenetét követik. . Számos szerzõ szerint a világháló igenis pozitív lökést adhat új típusú közösségek kialakításához. 11: 1285–1298). In: The Information Society: Evolving Landscapes.21 Azonban ennek az álláspontnak az ellenkezõjére is bõven akad példa. Oxford UK–Cambridge USA: Blackwell. a virtuális térben létrejövõ kapcsolat szükségképpen egydimenziós jellegû marad.Elitek és társadalmak… 363 Human Condition címû 1958-as könyvében kifejtette azt. In: Liget. Krishan (1995): From Post-Industrial to Post-Modern Society. 21 Kumar. hogy az információs társadalom gondolata a közösségi életnek azzal a hanyatlásával párhuzamosan jelenik meg. 6: 43–60. New York: Springer Verlag–Captus Univ. amikor saját fizikai környezetünk riasztóbbá. 216. A modern fejlõdésben azonban van egy olyan erõs tendencia. 22 A virtuális és valóságos közösségek közötti viszonyt tárgyalja Nyíri Kristóf tanulmánya (Nyíri Kristóf [1998]: Globális társadalom és lokális kultúra a hálózottság korában. fenyegetõvé és egyre inkább befolyásolhatatlanná válik. mint hogy a számítógép elé ülve pillanatok alatt globális világpolgárokká válhatunk. mint divatos és újfajta mítosz: az internet nem képes valódi közösséget teremteni a képernyõk elõtt ülõ személyek között.20 Találkozhatunk olyan véleménnyel is.22 Az antiglobalista és a zöld mozgalmak legújabb története mindenesetre az utóbbi álláspontot látszik igazolni. Akkor. Publications. politika. Úgy vélik: ennek a teóriának a legnagyobb hibája az. mely valamennyi nyugati társadalomra jellemzõ.

az ipari kor társadalmainak a különbözõ kapitalista elitek. s a posztindusztriális értelmiségi forradalom esetében sem egyszerûen arról van szó. a szolgáltatói iparágak szerepének erõteljes növekedése. hogy a régi kapitalista eliteket új elitek váltják fel. megteremtette a modern ipart és az ipari társadalmat. Ezeknek a hierarchiáknak a csúcsán a nagy szakképzettséget igénylõ szellemi-értelmiségi foglalkozások állnak. az általános életszínvonal emelkedése. a globális gazdaság kiépülése. 10. 8. 25 I. Ez az informatikai eszközökön és a biotechnológián alapuló forradalom. Mindhárom korszakot sajátos társadalomszerkezet jellemez. míg a posztindusztriális társadalmaknak a szakértõi-értelmiségi elitek. Az elõzõ ismérvbõl következik az. 9. század utolsó harmadában kezdõdött és a jelenben is tart. A harmadik forradalom a 20. A nõi munkaerõ szerepének erõteljes növekedése. . Perkin az új korszaknak tíz meghatározó jegyét írja le. az óriásvállalatok fölemelkedése. az ipar visszaszorulása.24 Perkin szerint napjainkban ezeknek a szellemi-értelmiségi eliteknek a hatalomátvétele zajlik. 5. a jóléti állam fölemelkedése – ezt Perkin szerint a nyolcvanas évek végén megjelenõ neoliberalizmus sem tudta teljesen leépíteni. a kormányzat szerepének fokozódása. hogy ezeknek a társadalmaknak az elitjei meritokratikus jellegûek. 28–48.364 Kovács Gábor ta a földmûvelést és a városi életformát. 26 I. 7.25 Úgy véli. amely a gõz és a villamosság felhasználásával megkonstruálta az erõgépeket. hogy ezek az általános trendek országonként más és más módon lépnek kölcsönhatásba a helyi tényezõkkel. 3. m. a felsõoktatás szerepének megnövekedése. 1. 2. az ipari társadalom osztályszerkezetét a különbözõ szakmai-foglalkozási hierarchiák váltják fel.26 Perkin szerint a jóléti állam leépítésének és a karcsú államnak (lean state) a jelszava valójában az értelmiségi elitek magánszektorban mûködõ részének a közszektor kulcspozícióit elfoglaló elitek ellen indított hatalmi 24 I. m. azaz ezekbe bekerülni magas fokú képzettség és szakmai teljesítmény révén lehetséges. ezzel pedig lehetõvé tette a civilizációk születését. Ezek a következõk: 1. 2–20. m. A második az ipari forradalom. 6. 4. amely létrehozza a posztindusztriális társadalom különbözõ formáit. Igen élesen kritizálja az angolszász típusú kapitalizmust és annak neoliberális ideológiáját. Perkin szerint mindhárom korszaknak megvan a maga elitje: a premodern kor társadalmainak a nemesi és arisztokrata elitek.

s helyüket egy hálózatszerûen fölépülõ világgazdaság foglalja el. a nem túlságosan magas szakképzettséget igénylõ rutinszerû feladatokat elvégzõ dolgozóké (routine production workers). Robert B. illetve a különbözõ személyes szolgáltatásokat végzõké (in-person servers). Ilyenformán az amerikai gazdaság sem amerikai gazdaság többé. illetve az 1990-es évek elején megjelent könyvére. Emellett két másik nagy foglalkozási csoport van. (Eredeti cím: The Work of Nations. Robert B. Akik a kilencvenes években új elitekrõl írnak.) Frankfurt am Main–Berlin: Ullstein. . kezelésével és továbbításával foglalkozik. foglalkozását tekintve igencsak heterogén réteg (symbolic analysts).27 Nézete szerint a társadalom új elitje a magas fokú szakképzettséggel bíró. In: Reich 1993. Szerinte ez nem új jelenség a történelemben: egy adott társadalom egyensúlyát mindig is az borította fel. hogy a nemzetgazdaságok megszûnnek. Reich a tõzsdei elemzõktõl és brókerektõl. Hans Ulrich-Seebohm fordítása. közgazdászoktól és számítógépes szakemberektõl kezdve a médiamenedzserekig és filmrendezõkig sokféle foglalkozási kategóriát tekint az új elitbe tartozónak. 1991. A közgazdász Robert Reich. Korunk fõ veszélyeként a szakértõi elitek mohóságát jelöli meg. Das Ende der nationalem Ökonomie.28 Reich szerint sem egyszerûen a foglalkozási struktúra átalakulásáról. szinte kivétel nélkül hivatkoznak Robert Reichre. Ennek oka az. (1993): Die neue Weltwirtschaft.Elitek és társadalmak… 365 harcához nyújt ideológiai segítséget. hanem egy új típusú társadalmi integrációról van szó. aki egy idõben az amerikai politikai életnek is szereplõje volt. 28 Reich. hogy nagy számban képes piac- 27 Reich. 189–271. akiknek szakképzettségét a globális piac igen magasra értékeli. jogászoktól. hogy az elitek a hatalomból és a társadalom által megtermelt javakból túl sok részt sajátítottak ki. az új típusú világgazdaságot elemezve úgy látta. hanem a globális gazdaság egyik régiója. amely információk elõállításával. A jól fizetõ elitpozíciókat a szimbolikus elemzõk kapják meg. hogy minél nagyobb számban támogassa az olyan típusú munkaerõ képzését. hogy az információs forradalom az új információs technológiák használatában élenjáró USA-ban – és persze másutt is – nagymértékû társadalmi átalakuláshoz vezet. amelyre ennek a globális gazdaságnak szüksége van. Reich szerint Amerika vezetõ szerepét éppen az biztosítja. Az amerikai állam egyik legfontosabb feladata az lesz. (1993): Der Aufstieg des Symbol-Analytikers.

Lasch szerint az 1920-as évektõl eltérõen a modern társadalmakat most nem a tömegeknek a közösség ügyeivel szembeni közömbössége. 5. hanem éppen ellenkezõleg. amelyeknek fejében privilégiumaikat kapták. . azaz privilegizált helyzetüket kizárólag saját személyes érdemüknek tudják be.) Ezek az új elitek bírják a régi feudális arisztokrácia minden bûnét. míg a másik oldalon a számban nagy. hanem lakhelye megválasztásában is. 1995-ös. Privilegizált osztályok persze mindig voltak – mondja –. 35. (Lasch önmagát egyébként a konzervativizmusból eredeztetett kommunitarizmushoz. valamint a republikanizmushoz közel állónak vallja. utolsó könyvének némiképpen bombasztikus címe: Az elitek lázadása és a demokrácia elárulása (The Revolt of the Elites and the Betrayal of Democracy) – amely persze Ortega híres mûvére. aki a kortárs kultúrkritika egyik leghatározottabb képviselõje. A már idézett Christopher Lasch. Lasch elitkritikája élesen antiliberális. az veszélyezteti. de a kulturális és anyagi javakból nagyrészt kizárt többség. annak erényei nélkül: semmiféle felelõsséget nem éreznek az általuk irányított társadalommal szemben. másfelõl szerkezetük és mentalitásuk révén teljesen új történelmi fejleménynek számítanak. Szerinte a globalizmus prófétáinak optimizmusa teljességgel megalapozatlan: korunk társadalma egyre gyorsuló ütemben szakad ketté: az egyik oldalon ott van a posztmodern vagy globális elit. 6.366 Kovács Gábor ra dobni ilyen magasan kvalifikált munkaerõt. a populizmushoz. mely számban csekély. Miért ez a felelõtlenség? Ezek az új vezetõ rétegek önmagukat meritokráciának tekintik. Ez az új elit ugyanis nemcsak életmódjában különül el az amerikai társadalom többi részétõl. s abból igen pesszimista következtetéseket von le. továbbá abban. A globalitás megkövetelte mozgékonyság gyengíti. A tömegek lázadására vonatkozó allúzió – voltaképpen már jelzi a szerzõ mondandójának lényegét. Reich jelzi az ebbõl az új típusú társadalomstruktúrából fakadó problémákat. hogy munkaerejét a globális gazdaság bármely pontján el tudja adni. ám hatalomban és befolyásban annál nagyobb. Robert Reich teóriájából indul ki. sõt felszámolja a helyi közösségek és az amerikai nemzet iránti lojalitást29 – hangzik a keményen elítélõ konzervatív kritika. hogy az elitek felmondják a társadalommal szembeni azon kötelezettségeiket. ám az új elitek egyrészt a társadalom többi rétegétõl való mind teljesebb elszigetelõdésük. El- 29 Lasch 1995.

kijelentjük. mely szerint az emberi társadalom a holtak. hogy az amerikai közélet két nagy divatos áramlata. önmaga kvalitásait leszámítva senki és semmi iránt nem fog hálát és kötelességet érezni. Úgy látja. hanem azok iránt sem éreznek többé hálát. hogy pozíciójába kizárólag saját intelligenciája és tehetsége révén jutott. aki fiatal. Lasch szerint ennek a meghatározásnak az elitek közösségei. Erre vonatkozó nézeteit már egy korábbi. az élõk. hogy a legokosabbak nem feltétlenül a legjobbak is. Laschnak egyébként is komoly fenntartásai vannak a meritokráciával szemben. [Békés Pál fordítása. a csúcson maradásra ugyanis csak az számíthat. úgy véli. melyeknek fõ konstituáló elve a globális játéktér nyújtotta egyéni karrierlehetõségek maximális kihasználása. Ennek a törekvésnek a pszichológiai következménye az. Nézete szerint a multikulturalizmus valójában a két részre szakadt társadalom létezését legitimálja. hogy mintegy szeretnék megállítani az idõt: az egészségkultusz ennek a törekvésnek az eredménye. gondolkodásmódját és ideológiáját.] Budapest: Európa). . egyáltalán nem tesznek eleget. Aki ugyanis úgy gondolja.Elitek és társadalmak… 367 tekintve attól. azokkal szemben sincs kötelezettségtudatuk. Érvelése ki nem mondott módon Burke azon híres definícióján alapul. a multikulturalizmus és a politikai korrektség a legnagyobb jó szándék mellett is – a terapeutikus intézményi technikákhoz csatlakozva30 – a hatalmi status quo fenntartásának fontos eszköze. ez a felfogás a felelõtlenség legfõbb okává lesz: az új elitek nemcsak a társadalom iránti lojalitásukat veszítik el. A következõképpen érvel: ha tagadjuk egy közös kultúra és mindenkitõl számon kérhetõ értékek létezését. Az elitek közösségei szerinte valójában pszeudoközösségek. hogy egyáltalán nem igazolható – mondja Lasch –. Christopher Lasch igen erõsen bírálja az elitek életmódját. Christopher [1981]: Az önimádat társadalma. Sikerre. magyarul is megjelent könyvében kifejtette (Lasch. A narcisztikus társadalom egyéneit az állami intézmények terápiára szoruló páciensnek tekintik. energikus és egészséges marad. Lasch szerint ennek egyik legfontosabb következménye az állampolgárok infantilizálása. hogy minden társadalmi cso- 30 Lasch úgy gondolja. Az új elitbe tartozók állandó jelenben élnek: életük tartalmát és legfõbb célját egyéni karrierjük építése jelenti. akiktõl privilégiumaikat örökölték. és a még meg nem születettek szerzõdése. hogy a kései modernitás kapitalizmusában a repressziót a terápia váltja fel. Lasch fölöttébb borúlátó a távolabbi fejleményeket illetõen.

köt. emellett ugyanilyen fontos demokratikus elkötelezettségû és érzületû állampolgárok kinevelése. hogy ez a lehetõség eddig nem vált valóra. a privilégiumok által tagolt társadalmat legitimálunk. az arról való megfeledkezést szolgálja. II. mert a kapitalizmus az információs technológiák adta lehetõséget kihasználva – miközben nemcsak megtartotta a profitelv logikáját. I. köt.368 Kovács Gábor portnak saját. hanem éppen ellenkezõleg. másfelõl azonban az a véleménye. Ennek a változásnak az értelmezésére egy átfogó metaforát 31 Castells.: The Power of Identity (1997). s ilyenformán ugyancsak a status quo megerõsítésének az irányában hat. Oxford: Blackwell Publishers. Ha egyszerûen csak másnak nyilvánítjuk a társadalom peremére szorult csoportok és közösségek életmódját. Lasch szerint a demokrácia fennmaradásához nem elégséges a demokratikus intézményrendszer létezése. az individuum pedig az önmagukba zárkózó közösségek arctalan egyedévé válik. hogy ezek között nem lehetséges közvetítés. a megtisztított beszédnek hasonló a funkciója: a kellemetlen valóság elfedését.: End of Millenium. mindenkitõl számon kérhetõ közös kötelezettségekre és felelõsségekre van szükség. Lasch szerint a political correctnessnek. . hogy az információs technológiák robbanásszerû fejlõdése az emberi szabadság eddig soha nem tapasztalt dimenzióit nyitja meg. akkor nemcsak a változtatás lehetõségétõl. Az információ korszakát tartják. egy hierarchikusan. A különbözõ kisebbségi csoportok bezárkóznak. hogy az információ korszakába lépve a modern társadalmak eddigi intézményei és társadalmi viszonyai alapvetõ módon átalakulnak. Közös értékek nélkül még a kommunikáció is lehetetlenné válik. a többiekével össze nem mérhetõ értékei vannak. Castells egyfelõl meg van gyõzõdve arról. információs kapitalizmussá vált. III.: The Rise of the Network Society (1996). hanem ki is terjesztette azt az emberi létezés valamennyi szférájára – újabb mutáción ment keresztül. köt. Manuel (1996–1997): The Information Age – Economy. a társadalom egymás mellett élõ gettók sokaságává bomlik fel. Ehhez pedig mindenki által elismert közös ideálokra.31 Ez az általa elemzett világhoz hasonlóan fölöttébb ambivalens mû. hanem a változtatás vágyától is megfosztjuk õket. akkor nem a demokráciát erõsítjük. továbbá úgy véljük. Society and Culture I–III. A korunk valóságát legalaposabban és legátfogóbban elemzõ könyvnek sokan Manuel Castells háromkötetes munkáját. Mondandójának lényegét talán abban lehet összefoglalni.

A tanulmánykötet szerzõi a téridõ-problematikát járják körül. Ezek a hálózatok ugyan fizikai pontokat. sõt véleménye szerint ez a hálózatszerûség formálja át a társadalmi viszonylatokat is. hatalom és befolyás a hálózatokon belül. Ugyanakkor van olyan. akkor a globális világgazdaság hálózatába került országoknak és társadalmaknak mi lesz a sorsuk. ám az összekapcsolódás következtében a valóságos tér helyei valami mássá alakulnak át. London–New Delhi: Sage Publications. Castells ezekre a kérdésekre a választ mûvének leginkább elméleti – ha úgy tetszik. I. illetve 470. Scott–Robertson. csomópontjait a tõke. a szellemi és anyagi javak áramlásai kötik össze. hogy a lehetõ leggyorsabban és leghatékonyabban alkalmazkodjék a változásokhoz. hogy itt olyan önszabályzó rendszerrõl van szó. leginkább filozófiai jellegû – részében. Ez a megkettõzõdés az elõbbiekben tárgyalt globális hálózatok kiépülésével függ össze. De ha ez a helyzet – kérdezi Castells –. és azt sugallja. Castells szerint a társadalmi tér megkettõzõdik. az ilyen elven felépülõ struktúra képes arra. John–McGuigan. 60–62. A gondolat már másoknál is felmerült. In: Downey. a második kötet utolsó két tematikai egységében fejti ki. valóságosan létezõ helyeket kötnek össze. 42. Itt beszél arról. Frank Webster szerint ez az ökológiából. Frank (1999): Information and Communations Technologies: Luddism Revisited. 33 Erre vonatkozóan lásd: Featherstone. az új multinacionális cégek belsõ felépítését.. aki a hálózatot alapvetõen mitikus és ideologikus jellegû metaforának tartja. A hálózatszerû szervezeti felépítés a lehetõ legrugalmasabb. 32 A hálózat definícióját Castells két helyen is kifejti: Castells 1996–1997. hogyan oszlik meg tõke. Mike–Lash. Jim (szerk.) (1995): Global Modernities.33 de õ az. Roland (szerk. aki az ötletbõl olyan elméletet konstruál. hogyan alakulnak a hatalmi-politikai viszonylatok. másfelõl pedig az új információs technológiák által kínált – és a globális tõke által kihasznált – lehetõségeket jelöli meg. London–New Delhi: Sage Publications. 1995.32 Castells ezzel írja le a világgazdaság szerkezetét. amelybõl hiányzik a hatalom. hogyan változik a hatalmi elitek és társadalmuk viszonya. amely a könyvében felhasznált óriási empirikus anyag teoretikus vázát jelenti. hogy az információ korszakában alapvetõen átalakul a társadalmi tér és a társadalmi idõ szerkezete. hogy a hálózat egyszerûen a láthatatlan kéz régi jó teóriájának újsütetû változata: Webster.Elitek és társadalmak… 369 használ: a hálózatét. a kultúrkritikai tradícióhoz közel álló szerzõ. Webster úgy véli. köt. Ennek okaként egyfelõl a globális tõke igényeit. A hálózatnak nincsen központja. információ.): Technocities. pontosabban a Gaia-elméletbõl származik. . az információ.

negyedik világot. amit fel kell számolni. A hálózat helyeinek nem kell valóságosan is érintkezniük egymással. Ezekben lakozik – némiképpen Epikurosznak a világok közötti terekben. . A hálózat helyei között – akár egy városon belül is – ott vannak az információs kapitalizmusra oly jellemzõ fekete lyukak. Az elõbbiben a helyeket a hálózat definiálja. mert kimarad ezekbõl a hálózatokból.370 Kovács Gábor amelyet Castells az áramlások terének (space of flows) nevez. II. Ezek 34 Erre vonatkozóan lásd: Sassen.35 Castells úgy vélekedik. A tömegektõl nem csupán életstílusa és gondolkodásmódja választja el. ugyanakkor pedig fragmentálódik is. Fizikai értelemben a hálózatok csomópontjai a globális városok. Az áramlatok terében mozog a tõke és az információ. nincsen szükség rájuk. ezek a hatalom terei. Saskia (1994): Cities in a World Economy. hanem a társadalmi integráció módja is – mondja Castells. Ugyanis az elitek érdekei a rendszer domináns érdekei. amelyeknek segítségével mozogni lehet a hálózatokban. az abszolút vesztesek világát konstituálják: õket még csak ki sem zsákmányolják. szegmensekre szakad szét és dezorganizálódik. Ilyenformán képesek érdekeik artikulációjára. éppenséggel a geográfiai távolság jellemzõ rájuk. akkor párhuzamos szociális univerzumok jöhetnek létre. A társadalom egésze hierarchikus módon szegregálódik. hogy ebben a helyzetben nem képesek mûködni a politikai demokrácia hagyományos intézményrendszerei. 428.. Castells szerint az áramlások terének és a helyek terének mûködési logikája között strukturális skizofrénia van. amelyek – miután Castells szerint a centrum–periféria elmélet érvényét veszítette – az ún. Az elitek azoknak a kulturális kódoknak a birtokosai. London–New Delhi: Pine Forge Press. ezzel pedig hatalomhoz és befolyáshoz lehet jutni. az intermundiumokban székelõ isteneihez hasonló módon – az új menedzseri-technokrata-politikai globális elit. köt. mert ha nem épülnek kulturális és fizikai hidak a kettõ között. míg a hálózatokból kimaradt helyek alkotják a helyek terét (space of places). külön lakókkal és külön törvényekkel. míg a társadalom többi része nem. egyszerûen diszfunkcionálisak. A társadalomnak ez a része – a többség – a helyek terében lakozik. 35 Castells 1996–1997. mert egybeesnek a globális hálózat áramlásirányaival. össze lehet õket kapcsolni.34 Az elit ezek irodanegyedeiben és lakóparkjaiban éli a társadalom többségétõl szellemileg és fizikailag is elszigetelt életét.

36 A hálózat morfológiája következtében a hatalmi viszonyok instabilak. a hajdani nemzetállamok és az ezek alatt szervezõdõ és ezek határait átlépõ régiók között. másfelõl azonban Castells – némileg enigmatikusan. Egyfelõl – mint láttuk – a globális elitek a hatalomhoz és befolyáshoz kulcsot jelentõ kulturális kódok birtokosai. Van. ám nincsen olyan globális tõkés osztály. Van globális kaszinókapitalizmus. hogy Castells itt voltaképpen Hannah Arendtet gondolta tovább. illetve az ezzel járó jogkörök és jogosítványok hálózatszerûen oszlanak meg a brüsszeli bürokrácia. Az olvasónak az a benyomása. Castells szerint azonban nem ennyire egyértelmû a válasz. Arendt ugyanis a modernitás legvészterhesebb fejleményének azt látta. mint Afrika országaiban. hanem sajátos metamorfózison mennek át. Castells információs kapitalizmusában a tõke tökéletesen absztrakt entitás: szabadon áramlik a hálózatok tereiben. 36 I. vannak globális kapitalisták – mondja Castells –. 37 I. m. mint a Huxley-é: ennek még istenként tisztelt Fordja sincsen. amelynek potenciális példája nézete szerint az Európai Unió. ahol befektetõ államként segítik országuknak a globális gazdaságba való bekapcsolódását. ahol vámpírállamként a globális hálózatokból kizáródó országuk vérét szívják. De hát végül is kié a hatalom és milyen módon ellenõrizhetõ. hogy a történelem szubjektumok cselekedeteinek történetébõl folyamatok történetévé változott át. ám ezek a nemzetállamok sajkaként hányódnak a globális áramlatok tengerén. hogy az áramlások terében lakozó globális eliteké. ha lehet. van. Végeredményben Castells szép új világa. . 469. egy szójátékkal ütve el a dolgot – úgy nyilatkozik. 474. hanem csak lefölözik pozíciójuk elõnyeit. amelyben a szuverenitás. hogy a globális hálózatokban az áramlások hatalma (the power of flows) fölülírja a hatalom áramlásait (the flows of power). ha a hagyományos demokratikus politikai mechanizmusok kiüresedtek? Az eddigiek alapján joggal gondolhatnánk. akihez legalább imádkozni lehetne. Álláspontja meglehetõsen kétértelmû. még vigasztalanabb. m. mint Délkelet-Ázsiában. amely ellenõrizni tudná a globális áramlatokat. Castells a legkreatívabb válasznak azt a hálózati államot tartja.37 Ilyenformán a globális elitek voltaképpen nem irányítanak.Elitek és társadalmak… 371 ugyanis a helyek terében lakozó nemzetállamokhoz kötõdnek. Mindazonáltal a nemzetállamok nem tûnnek el.

Szerintük minden kultúra gondolkodása. mi legyen. hanem az ún. ami köztudottan számos konfliktus forrása lehet. s nem feladata azzal foglalkozni. amely az emberi természeten alapul. Egyetemes érvényre igényt tartó normarendszer megalkotásának ma két akadályát szokás elsõsorban számon tartani. azaz tartósan élnek bennük együtt igen különbözõ kulturális hagyományokkal rendelkezõ személyek. A szokások. parancsokat vezessünk le. vajon létezik-e egyetemes érvényû erkölcsi normarendszer. normák. Természetjognak (jus naturale) is szokás nevezni. sõt egyes társadalmak kezdenek multikulturálissá válni. E szónak ugyan lehet más jelentése is. esetleges hagyományának függvénye. hogy pusztán tényeket leíró kijelentõ mondatokból felszólításokat. A kérdést a filozófia klasszikus nyelvén szólva többnyire úgy tették fel. természetes erkölcsi törvény. parancsok. azaz olyan erkölcsi normarendszer. ezért szükségképpen egységes. Az egyik az ún.Emberi természet és univerzalista erkölcs Turgonyi Zoltán Régi vitatéma az etikával foglalkozó filozófusok körében. A másik akadályt a kulturális relativizmus hívei fogalmazzák meg. mint korábban bármikor. s ezen belül erkölcsi normáinak megfogalmazása is a maga sajátos. E kérdés ma különösen idõszerû. így normatív etika mint tudomány nem lehetséges. hiedel- . „vanlegyen” probléma. hiszen sokkal gyakrabban érintkeznek egymással a különbözõ civilizációkhoz tartozó emberek. azaz annak lehetetlensége. ami van. s mint ilyen mérceként szolgál a különbözõ korok és kultúrák erkölcsi rendszerei számára. A tudomány az ezen akadályra hivatkozók szerint csupán azt írhatja le. E szón itt nem természettudományos értelemben vett törvény értendõ. de én az alábbiakban ugyanazt fogom érteni természettörvényen és természetjogon. lehetséges-e természettörvény (lex naturalis).

s aminek megvédéséhez közvetve az szükséges. ha azt feleli. hogy ez a tényítélet meggyõzi vitapartneremet. sõt akár a kölcsönös megértést keresni. De mi van. erõsítse a család intézményét és hû legyen a feleségéhez. egyik sem lehet kitüntetett. de erre nincs semmi elvi biztosíték. A „van” és a „legyen” közötti szakadék valóban létezik. míg nem találok az õ értékrendjében olyasmit. Reménytelen dolog közös nevezõre jutni. Ez könnyen szemléltethetõ a következõ példával. Annak nincs semmi akadálya. hogy valakit rá akarok beszélni arra. ebbõl pedig elõzõ kijelentésemmel együtt adódik. Tegyük fel. „legyen család”. hogy „legyen társadalom”.Emberi természet és univerzalista erkölcs 373 mek stb. hogy bármely esetleges értékrenddel bíró embert biztosan rá tudjak beszélni észérvekkel valamely magatartás követésére. hogy „legyen család”. s tovább kell keresgélnem. hogy határozottan a tények területén maradva rámutassak bizonyos objektíve létezõ oksági összefüggésekre. és „semleges” mércét sem lehet elõállítani a rangsorolásukra. ha a család intézménye értéket jelent a számára. ez puszta tény marad a számára. hogy el kell kerülnie a hûtlenséget. mondván: ez és ez a ma- . minden szabály csakis a maga helyén érvényes. Lehet. hogy azt feleli. akkor ebbõl és „a család intézményének válsága szétzilálja az egész társadalmat” kijelentésbõl együtt következik. Esetleg azt fogom mondani: a család intézményének válsága szétzilálja az egész társadalmat. Ez esetben ez utóbbi állásfoglalásából és „a házasságtörés aláássa a család intézményét” kijelentésbõl együtt következhetik a számára. azaz ha akarja. de csakis akkor. hogy „védjük meg a családot”. Lehet. hogy nem érdekli õt a család intézményének sorsa? Ekkor nyilvánvalóan hiába hivatkoztam a hûtlenség és a család sorsa közötti oksági összefüggésre. hogy maradjon hû a feleségéhez. terén áttekinthetetlen sokféleség uralkodik. Olyan. De mi van. A „van” és a „legyen” közötti hézag azonban csak azt zárja ki. hiszen ez is szükségképpen az egyik konkrét kultúra hagyományától befolyásolt személyek szellemi terméke lenne. mindkettõnk számára értéknek számító pontot. mintha az egyes kultúrák más-más világban élnének. hogy vitapartneremnek hûségesnek kell maradnia feleségéhez. vagyis akarja. ami fontos a számára. hogy végül találok ilyen. Kénytelen vagyok tovább érvelni. hogy a házasságtörés aláássa a család intézményét. Ám most megint két lehetõség van: ha a másik fél számára a társadalom léte érték. s ennek során arra a tényre hivatkozom. hogy õt a társadalom sorsa sem érdekli? Ekkor második érvem is puszta tényállítás marad. hogy fenntartsa a társadalmat.

Paris: Presses Universitaires de France. mint azt. sajátosan emberi. s amelyikrõl joggal mondhatjuk. Az egyes struktúrák e két mûködési módja közötti különbségtételre szolgáló kritériumot nevezi Jacques Maritain „mûködési normalitásnak” (normalité de fonctionnement). hogy a többinél inkább megfelel az emberi természetnek. amelyik valamilyen szempontból objektíve kitüntetett. amelyet az ember esetében a hagyományos értelemben vett természettörvénnyel azonosít. kultúrákon keresztül megnyilvánuló sokféle viselkedés közül némelyiket privilegizálni? Nincs-e igaza a relativizmusnak? Nem kell-e beérnünk azzal az állítással. azaz mint a biológiai szükségleteken túl sajátosan humán szükségletekkel is rendelkezõ élõlények. hogy az embernek léteznie kell ahhoz. hogy egyáltalán legyenek emberek mint emberek. könnyû találni pozitíve vagy negatíve kitüntetett állapotokat. amikor egy élõlényrõl beszél. hogy bármi egyebet tehessen? Nos. Ám van-e értelme a biologikumon túllépõ.374 Turgonyi Zoltán gatartás ilyen és ilyen eredményekre. természetének megfelelõen.1 Mit nevezhetünk azonban az ember „normális mûködésének”? Ha egyszerûen csak élõlények lennénk. Jacques (1961): L ’Homme et l’État. vajon az egyes erkölcsi rendszerek és normatív etikák által elõnyben részesített különbözõ magatartásegyüttesek hatására az emberi világban létrejövõ vagy fennmaradó állapotok.) Ha nem az emberi világot. a mi esetünkben is csupán a biológiai értelemben „egészséges” és a „beteg” állapotok között kellene különbséget tenni. . eredmények között van-e olyan. Ha ilyen és ilyen állapot megõrzése (vagy éppenséggel elkerülése) a célod. akkor tehát így és így kell cselekedned. ezzel már kénytelen igenelni bizonyos ehhez szükséges feltételeket is. ha tehát meg akarsz felelni az ember lényegének. állapotokra stb. mikor mûködik egy struktúra a saját lényegének. amelyek jobban behatárolják 1 Maritain. akkor viselkedjél így és így. (Hangsúlyozzuk: egy ilyen állítással nem hagyjuk el a tények területét. A hétköznapi nyelvben bárki képes korrekt módon használni a „beteg” és az „egészséges” szavakat. 79. Mindenki számára világos. vezet. Csupán annyit fogunk mondani: az ember lényege szerint ilyen és ilyen. hogy ha valaki explicite nem akar is többet. a következõkben arra szeretnék rámutatni. hanem valamely egyszerûbb struktúrát nézünk. A következõ lépés annak eldöntése.

hogy mintegy távolságot tartsunk a közvetlenül adott tények világától. hiszen enélkül nem tudjuk a kívánt változtatásokat elvégezni. fejezetét. 3 A mai tudomány másképp látja ezt. illetve ásásra alkalmas karma.2 Ennek alapja szerinte az a régóta ismert sajátosságunk. minél valósághûbb ismereteket kell nyernünk. késztetésérõl beszél. mint egyes állatok bundája.3 s ezek is gátlás alá helyezhetõk. zsákmány magragadására használható csõre és így tovább. 4 Gehlen 1976. 181 stb. Ez egyrészt azt jelenti. amely tévedhetetlen biztonsággal irányítja megnyilvánulásaikat. míg az ember mozgásainak óriási többsége tanult. míg az állatokban ösztönök jól kifejlett rendszere mûködik. Másrészt – 2 Gehlen. amely – a benne minket automatikusan eligazító ösztönök híján – „meglepetéstér ”4 a számunkra. s egyfajta rálátással bírjunk erre. 47. Az ember Arnold Gehlen kifejezésével élve „természettõl fogva kultúrlény”. de csakis ott. Ösztöneink is nagyrészt leépültek. de tevékenysége következtében bárhol „otthon” lehet.Emberi természet és univerzalista erkölcs 375 az erkölcs – és általában a kultúrák hagyománya által közvetített egyéb elemek – lehetséges tartalmát. lásd az általam írt Etika (Budapest: Kairosz Kiadó. így teremtve meg azt az összhangot. Budapest: Gondolat. 112. más környezetben pedig életképtelen. E vonását azonban önmaga és a külvilág céltudatos alakításával ellensúlyozza. amely az állatban természettõl adott önmaga és a külvilág között. Biológiai eszköztelensége miatt az ember a híres gehleni kifejezéssel „hiánylénynek” nevezhetõ. E tevékenységnek azonban feltétele azon képességünk. mint elsõ látásra vélnénk. . nem pedig természettõl adott. Hasonló a helyzet a mozgáskészlettel is: ez az állatban túlnyomórészt veleszületett. páncélja stb. Az állatban ez az összhang egyben „regionális kötõdést” is jelent: egy bizonyos faj a maga sajátos tulajdonságai révén otthonosan mozog ugyan a világnak egy jól meghatározható részében. Arról. hogy a világról. Arnold (1976): Az ember. 2003. hogy biológiai értelemben véve eszköztelenek vagyunk: nem rendelkezünk olyan védekezésre vagy táplálékszerzésre alkalmas specializált szervekkel. Természete és helye a világban. Gehlen szerint csak kettõ – a szexuális tevékenységre és a táplálkozásra való késztetés – marad meg. Az ember viszont természettõl sehol nincs „otthon”.. Életterét eleve behatárolják biológiai adottságai. az etológia és a szociobiológia az ember jóval több veleszületett hajlamáról. hogy ez miért nem befolyásolja érdemben az itt vázlatosan kifejtett antropológiát.) 2.

hogy az elsõdleges biológiai szükségletek mellett sajátosan emberi. ami egyfelõl térben és/vagy idõben távoli tényállások gondolati modellezését jelenti. sõt ez akár önálló örömforrássá is válhat. Mindezek egyik feltétele az. Így vagyunk például képesek figyelmünket például az éppen adott éhségérzet ellenére is a munkára összpontosítani. hogy az embernek „orientálható impulzusélete” van. vagy csak közvetve kapcsolódnak a lét. az étkezési illemszabályokra. új típusú szükségletek tárgyát képezõ tevékenységek is keletkeznek (például a tudomány vagy a mûvészet). a pillanattól való elszakadásra. hogy az elsõdleges biológiai szükségletek és kielégítésük közé egyre összetettebb közvetítõrendszer iktatódik (például nem a természetben készen talált javakat fogyasztjuk el. közvetlenül adott késztetéseinek enged. hogy utóbb magasabb szinten. miközben ez utóbbi két tevékenység is sajátosan emberi formát ölt a közvetítések révén (gondoljunk a konyhamûvészetre. E rendszer nyilvánvalóan csak akkor mûködhetik. amelyek már nem. Az állat a mindenkori „itt és most” hatása alatt áll.és a fajfenntartáshoz. vagy akár egészen le is mondhatunk róla más motívumtól hajtva (gondoljunk például a „hõsi halálra” vagy a cölibátusra). Ezt elhalaszthatjuk – olykor éppen azért. hogy ne akadályozzák a racionálisan modellezett. az 5 I. motiváló erõ forrásává válni. hanem termeljük élelmünket). 71. differenciáltabb formában tehessük meg –. mind pedig az ezek birtokában való tevékenységnek feltétele – képesnek kell lennünk felszabadulni a jelen nyomása alól.376 Turgonyi Zoltán s ez már mind az elõbbinek. indulatok. ha maguk a közvetítések is képesek bizonyos fokig „szükséglet” és „érdeklõdés” tárgyaivá lenni. azaz csak akkor tudunk felszabadulni a jelen pillanat nyomása alól. eszközbõl legalább relatíve öncéllá.5 Nem mindig a biológiailag elsõdleges szükségleteink – a létfenntartásra törekvés és a nemi vágy – kielégítése motivál minket. vágyak stb. . érzelmek. az mindenképpen igaz. Az ember viszont képes ezek zárójelbe tételére. másfelõl az uralkodást az éppen adott belsõ késztetések – ösztönök. hosszabb távú célra irányuló cselekvések kivitelezését. Az eszközök ilyen módon történõ céllá válása azt jelenti. a tárgyilagos ismeretek szerzésének. Ha ez utóbbi ritka is. ily módon háttérbe szorítva az itt és most adott pillanatnyi késztetéseket. m. azaz „a szükségletek és érdeklõdések gátolható és áthelyezhetõ volta” jellemzi. – fölött.

ha az egyének a maguk cselekvését egymáséval kölcsönösen összehangolják. Egyrészt jele annak. nagyobb fokú tervezhetõség miatt. megint csak eltérõen az állatok világától.Emberi természet és univerzalista erkölcs 377 erotikára. azzal összefüggésben is. Itt nem csak. Nem elegendõ azonban. tehát a szükségletek bõvülésének. képes elszakadni az itt és most adott szituációtól a fent említett két értelemben. a világ feletti racionális kontrollunk növekedését eredményezi. Ez azért lehetséges. A világ felett racionális megismerõ és átalakító tevékenység által nyert uralom létének és növekedésének fontos feltétele tehát társas mivoltunk. mert a nyelv által hordozott hagyomány révén minden generáció az összes korábbi nemzedék tapasztalatainak. másrészt vissza is hathat a további fejlõdésre (például a tudomány eredményei révén). A társadalom mint olyan mozgására is tekintettel kell lenniük. mintegy leválni a cselekvõrõl és túlélni õt. Szemben az individualista. hanem fõként azért. és nem is elsõsorban a fizikai tárgyiasulásokról van szó. E növekedés és gazdagodás azonban nyilvánvalóan nem egyetlen nemzedék mûve. mint az élettelen természet vagy az élõvilág történései. hogy az ember normális mûködéséhez hozzátartozik a történelem továbbvitelében és a társadalom fenntartásában való részvétel. hanem fõként a szellemiekrõl: a különbözõ technikákról. hogy. és a mindezeket hordozó nyelvrõl. mint láttuk. Maga ez a gazdagodás. hanem egymásra épülõ generációké. ami tudásunk folytonos bõvülését. ahol minden generáció lényegében a korábbiak életét ismétli. intézményekrõl stb. s viselkedésük sokkal kiszámíthatatlanabb. ismereteinek és egyéb szellemi tárgyiasulásainak is birtokába jut. a társadalom . Mindebbõl talán érthetõ. E gazdagodással egy idõben s vele kölcsönhatásban növekszik az ember racionális uralma a természet felett. hiszen az egyének cselekvésük során kölcsönösen keresztezhetik egymás terveit. magatartási szabályokról. Az erkölcs egyik fõ funkciója éppen az emberi viselkedés elõreláthatóságának növelése. mert az emberi tevékenység eredményei képesek tárgyiasulni. hogy emberi módon létezünk. Társas mivoltunk azonban némileg bonyolítja is a racionális kontroll megvalósítását.. illetve humanizálódásának folyamata is szerves része az emberi világ mint emberi világ mûködésének. s elsõ pillantásra az átlagember számára kézenfekvõnek látszó felfogással. nem pusztán a munkamegosztás által lehetõvé tett hatékonyabb élettevékenység. a szerelemre vagy a családdal kapcsolatos intézményekre és szokásokra).

nem rendelkezik saját öntudattal. A mûködési normalitás biztosítása végett szükség van tehát egyrészt az egyének viselkedésének lehetõség szerint elõreláthatóvá tételére.. hogy az embernek. a társadalom irányítását. a létfenntartáshoz már legfeljebb csak közvetve kapcsolódó tevékenységekre). egymáshoz adódó döntései szabják meg a sorsát. az egyének egymást keresztezõ. akár akarjuk. hogy feleljen. noha a klasszikus erénytan bizonyos részletein (például az erények számán) lehet vitatkozni. másrészt az ember–ember viszony kiszámíthatóbbá tételére. hanem õket túlélõ – noha persze csak a mindenkori egyének által hordozott – szerves egész. s mindezt úgy. s nem hagyatkozhatunk a véletlenre. a társadalom fizikai önújratermeléséhez szükséges idõ csökkentésére (ami által egyre nagyobb tér jut sajátosan emberi. meghatározott módon kell léteznie. amelyeknek cselekvésünk meg kell. A fentiek alapján talán már nyilvánvaló. Ez utóbbiak kapcsán meg kell jegyezni. a korábban említettek jegyében. azaz folytatódjék a generációk hosszú sora óta tartó . tekintettel kell tehát lennünk erre cselekvésünk során. s kiválóan összhangba hozható a modern antropológia eredményeivel (így például a saját viselkedésünk feletti kontroll. azaz máris vannak a puszta létezésen túl egyéb kritériumok is. a megfelelõ motivációk kialakítására szolgáló intézményeket a családtól a törvényhozásig stb. akarattal. Törekednünk kell a világ és önmagunk feletti racionális kontroll növelésére. leírható a „mértékletesség” és a „lelki erõsség” hagyományos fogalmainak segítségével is). ahhoz. amely egyszerre segíti önnön racionális cselekvésünket és viselkedésünk mások számára való elõreláthatóságát. azaz egyrészt az ember–természet. mindezek szellemében kell megszerveznünk az emberek nevelését. Ezt szolgálja – a külsõ szankciók mellett – a hagyományos kifejezéssel erényeknek nevezett készségek kialakítása. akár nem. ha a lehetséges célkitûzések közül. Ugyanakkor nem valamiféle szuperszemély. hogy. Ám ezek betartására az egyéneket valami módon motiválni is kell. Ennek megfelelõen körvonalazódnak a legfontosabb erkölcsi normák.378 Turgonyi Zoltán nem egyszerûen az itt és most létezõ egyének matematikai összege. hogy közben ne kerüljenek veszélybe a társadalom további életének ontológiai feltételei. hogy egyáltalán emberként létezzék. az erények léte és szerepe nem hagyható figyelmen kívül. hanem. az ontológiailag kitüntetettet – az emberi természet „normális mûködését” – akarjuk szolgálni. másrészt e viselkedéseknek a társadalom további fennmaradása szempontjából kívánatos irányba terelésére.

részben pedig az ezekhez szükséges készségek – „erények” – megszerzésére szólítanak fel. tilthatja például azt. tevékenységnek a nyugodt végzéséhez szükséges. különös tekintettel a szaporodás és nevelés intézményi kereteire. Hagyományos parancsai részben az emberi viselkedés kiszámíthatóságát és a társadalom további létének biztosítását szolgálják. hogy viselkedésünket ne kiszámíthatatlan szenvedélyek (hirtelen harag. vagy vonakodjék megosztani a többiekkel élelmét. ha nem bízhatnak abban. amelyet az adott közösség igazolhatónak tart. mások iránt érzett spontán és oktalan ellen-. például a magántulajdon a „természetes”. ha ez az ott uralkodó szabály. A munka sem végezhetõ úgy. ha az embereket egymás részérõl kiszámíthatatlan módon bármikor agresszió érheti. komplexitásnövelõ. szükségleteink és képességeink gazdagsága növekedjék vagy legalábbis ne csökkenjen. amely éppen magának az általában vett gazdagító. (Természetesen ezzel még nem azt állítom. hogy valaki a közösen szerzett zsákmányból egy részt elrejtsen magának. hogy az egymástól kapott információk igazak: innen az ölés és a hazugság tilalma. hogy valamilyen szabályozásra szükség van. ha nem tisztázott. A lényeg az. hogy a javak elosztásának azt a rendszerét. annyiban tilos õt e javak birtoklásában lopással vagy más módon megzavarni. Természetesen e gazdagság tartalmát csak olyan emberi tevékenységek képezhetik. A „Ne lopj!” parancsának akár a magántulajdon hiánya esetén is lehet értelme. S ugyancsak lényeges önmagunk és mások viselkedésének elõreláthatósága érdekében. amelyek nem veszélyeztetik a náluk ontológiailag alapvetõbb feltételeket. illetve rokonszenv) vagy egyoldalú önzés irányítsák. ösztönös vágy. . kétségbeesés. kiszámíthatóságot. hogy amennyiben valaki jogosan rendelkezik bizonyos javak felett. A szûkebb értelemben vett erkölcs is ennek rendelõdik alá. hogy a hozzá szükséges eszközök és nyersanyagok.Emberi természet és univerzalista erkölcs 379 kulturális felhalmozási folyamat. hanem mindezek ellenõrzésére és féken tartására készségeket alakítsunk ki magunkban. pusztán azt akarom mondani.) Mindezeken kívül valahogyan szabályozni kell a két nem viszonyát. félelem. hogy a tulajdon ilyen és ilyen konkrét formája. az objektivációk számát gyarapító stb. s objektivációink. hogy a legegyszerûbb közösség sem képes mûködni. Nyilvánvaló. amelyeket hagyományosan erényeknek szokás nevezni. mindenekelõtt a társadalom fennmaradását vagy azt a rendet. normákkal is védi. illetve a termék fölött ki rendelkezhet: ez indokolja a tulajdonnal kapcsolatos különbözõ normákat. Abban mindenki egyetért.

akiket valamely vallási célból vélnek szükségesnek feláldozni. vagy meg kell vizsgálnunk. Próbálkozzunk meg az utóbbival! Mércéül itt is a fent már alkalmazott antropológiai modell kínálkozik. ami az emberi világ normális mûködéséhez szükséges. újszülöttekét. mit kell tennünk a társadalom fennmaradása és mûködése érdekében. a külsõ természet és az önmagunk feletti racionális kontroll növekedése. hogy erkölcsteleneknek nyilvánítjuk õket. mint az. hogy az egyes kultúrákat összehasonlíthatjuk annak alapján. Vagy beletörõdünk abba. egyrészt az idegenekét. hogy természetünk velejárója a világ meglepetéstér-voltának csökkentése. nem különböznek-e mégis valamiben az egyébként egyaránt létezõ. Mindez persze generációk hosszú során át tartó folyamat. Két lehetõségünk van. másrészt sok esetben az öregekét. kézenfekvõ tehát. betegekét. . Láttuk. hogy általa összemérjük õket. nem tudván kitörni a relativizmus csapdájából –. ez pedig elsõ pillantásra azt jelentené. azaz az objektív valóságról szóló ismereteink körének bõvülése. hogyan maradhatnak fenn és mûködhetnek ezeknek ellentmondó normákat valló társadalmak? S hogyan ítélkezzünk róluk? Ez utóbbi kérdés sem intézhetõ el azzal.380 Turgonyi Zoltán Mindezzel kapcsolatban azonban rögtön felmerülhet egy kérdés: ha természetünk ennyire megszabja. Hogyan lehetségesek ilyen és ezekhez hasonló ellenpéldák? Ha egyszer az emberi természet normális mûködése vagy egyáltalán az emberi világ fennmaradása a korábban említett alapvetõ erkölcsi szabályokat kívánja meg. s ez a valami nem alkalmas-e arra. miért találkozunk a fenti általános elveknek nyilvánvalóan ellentmondó szabályokkal is? Hogy csak a ma legfontosabbnak ítélt területrõl. vagy azokét. s ezzel párhuzamosan világunk gazdagodása. az emberi élet tiszteletének témakörébõl vett példákra szorítkozzunk: számos nép bizonyos esetekben megengedettnek tartja ártatlan emberek megölését. azaz egyre több sajátosan emberi szükséglet és képesség keletkezése (illetve az eredeti biológiai szükségletek és kielégítésük humanizálódása). mûködõ társadalmak. hogy minden normarendszer megfelel a maga társadalma sajátos körülményeinek – ám akkor itt be is fejezhetjük fejtegetésünket. hogy hol tartanak e fejlõdésben. hogy egy adott társadalom puszta fennállása és mûködése már igazolja is a benne elfogadott erkölcsi normákat. hiszen értelmezésünkben az erkölcs éppenséggel nem más és nem több. a létfenntartás technikai tökéletesedése révén egyre nagyobb idõ felszabadulása másfajta tevékenységekre.

és a társadalom ilyen módon keletkezõ új formája csakis akkor mondható jobbnak. s a kísérlet kudarca esetleg csupán generációkkal késõbb derül ki. kevesebb áldozattal járó stb. Az emberek minduntalan azzal próbálkoznak. hogy az a kultúra kap „jobb osztályzatot” a maga egészében. emberibbnek. amelyek messzebb jutottak a természet felett gyakorolt uralomban és az emberi tevékenységformák gazdagodásában. kényelmesebb. A fejlõdés során megváltozhatnak. hogy egy a természet felett gyakorolt uralom terén hirtelen igen nagy elõrelépést tett társadalom rossz irányban próbálkozik az új helyzet szülte erkölcsi és politikai problémák megoldása terén. A dolog ennél valamivel bonyolultabb. noha e vonás csökkenése történelmi tendencia. s persze a válaszok maguk is újabb kihívásokat szülhetnek. tehát a folyamatban mindig marad valami véletlenszerû. a kölcsönös kiszámíthatóságot és a társadalom túlélését az új helyzetben jobban segítõ erkölcsi normákat hoznak magukkal. módokon válaszolják meg. vagy legalább nem csökkentik az emberi magatartások kölcsönös elõreláthatóságát s így az . tehát tovább növelik. A technika és a szükségletek terén való fejlõdés gondolatát tehát itt nem arra használjuk. hogy a fejlettebb technika és/vagy a szükségletek nagyobb gazdagsága által teremtett új körülmények automatikusan a megváltozott viszonyoknak inkább megfelelõ. gyorsabb. Mind a világ feletti uralom növekedése és a szükségletek gazdagodása. természetünkbõl elsõ pillantásra logikusan következni látszó normáktól eltérõ szabályokat elfogadó társadalom létezik és mûködik. Elképzelhetõ például. és a sorsa csak másoknak szolgál tanulságul a kulturális evolúció további folyamatában. a fentebb megjelölt. hogy e társadalom fel is bomlik. ha az új körülmények szülte erkölcsbeli változások is megfelelnek az erkölcs általános céljának. gazdagsága kibontakoztatásában. Még a legtudatosabban megtervezett válaszok sem képesek minden lehetséges következménnyel számolni. hogy a természet és a kultúra (a maguk alkotta „második természet”) részérõl érkezõ kihívásokat újabb. amelyek között egy bizonyos. hogy segítségével közvetlenül magasabb rendûnek nyilvánítsuk azon társadalmak erkölcsét.Emberi természet és univerzalista erkölcs 381 A félreértések elkerülése végett azonban hangsúlyozzuk: nem arról van szó. hanem csupán általa akarjuk jelezni: a sajátos körülmények. nem feltétlenül véglegesek. Nem biztos. akár oly módon. a korábbiaknál hatékonyabb. mind az erkölcs változása egy kulturális evolúciós folyamat része. amelyik messzebbre jutott a természet felett gyakorolt uralomban és saját komplexitása. Így alapvetõen egy „trial and error ” jellegû folyamatról van szó.

de most nem ez a lényeges. hogy a gazdasági növekedés bizonyos vonatkozásokban a földi élet fennmaradását veszélyezteti. így az újszülött és az öreg szülõ megölésének tilalma és az általa feltételezett fejlettségi szint jobban megfelel az emberi természetnek. hogy elsõsorban a munkaerõként számba jöhetõ személyek életben tartásában érdekeltek. egyes – az adott vonatkozásban növekedést kívánó – szükségleteink kielégítését fel kell áldoznunk azért. De . az említett általános normákkal szembeni ellenpéldákat lehetõvé tevõ fázis természettõl átmenetinek mondható. hogy az ily módon zajló erkölcsi fejlõdés mindenütt normák ugyanazon meghatározott készlete felé közelít. s ezért a korábbi. ha egy társadalom az uralom és szükségletek egy adott szintjén stagnál (feltéve persze. azaz hogy emberként tovább létezhessünk. hogy e körülmények nyilvánvalóan átmenetiek. például ha azt látjuk. Világítsuk meg mindezeket az ölés tilalmával szemben felhozott ellenpéldák segítségével! Az újszülöttek (elsõsorban a leányok) vagy az öreg szülõk megölésének megengedését nyilvánvalóan az adott közösség szegénysége magyarázza: olyan mostoha körülmények között élnek. amelyek az efféle szélsõségesen rossz körülményeket megszüntethetik. ezenfelül. hogy egyáltalán lehessenek emberi szükségleteink. S ha ez így van. és nem tekintjük természetesnek. (Mára az emberiség már rég eljutott e fokra. amennyiben – helyesen – e természet lényegi mozzanatának tekintjük a világ – és önmagunk – feletti racionális kontroll növekedésének és szükségleteink gazdagodásának folyamatát is.382 Turgonyi Zoltán emberek biztonságát. az új szakasz jobban megfelel az emberi természetnek. hiszen ezek felelnek meg legjobban természetünknek. addig a hatékonyság javítása és a sajátosan emberi szükségletek kielégítésére fordítható idõ növelése a természetes). más kérdés. épp a természetes – a külvilág feletti racionális kontrollt és uralmat növelõ – emberi fejlõdés szünteti meg. A fejlõdés bizonyos pontjától kezdve a társadalom rendelkezik olyan eszközökkel. akkor e normák objektíve kitüntetettek. ilyen esetben ugyanis nyilvánvalóan a megállás a természetes. Az ilyen körülmények persze önmagukban nem teszik szükségszerûvé e szokás létrejöttét. amíg azonban ilyen veszély nem áll fenn. hanem az. azt is tapasztaljuk. Ha pedig. hogy a nyomor megszüntetésének eszközei még aránytalanul oszlanak meg az egyes népek között. hogy a továbblépés nem fenyegeti természetünk létének és mûködésének ontológiai alapjait.) Az ártatlan megölésének tilalma alóli kivétel létalapja ez esetben tehát nyilvánvalóan átmeneti. s nem rontják a társadalom túlélési esélyeit sem.

hogy hasonló eredményre jutnánk például a lopás vagy a hazugság tilalmának ellentmondó esetek vizsgálatakor is). A népenkénti végérvényes elkülönülést a külsõ természet felett gyakorolt uralom folytonos növelése. mint otthon. hogy kezdetben az erkölcsi normák csak egy-egy kisebb csoporton belül érvényesek. (Szigorú értelemben persze nem lehet megcáfolni ugyanúgy. ha az ártatlan ember megölésének tilalma bármely két nép tagjainak vonatkozásában kölcsönösen érvényes. az idegen megölésének megengedésérõl is elmondható. s ezért a bizonyítás terhe arra hárul.Emberi természet és univerzalista erkölcs 383 hasonló a helyzet az emberáldozattal is. hanem joggal számíthatnak arra. a világ megmunkálása. de történelmi tendencia a morális közösségek méretének növekedése. hogy számos társadalom mûködik. a már megteremtett objektivációk nagy részének újra meg újra való elpusztulását eredményezné. továbbá az erõk nagyobb szabású felhasználását lehetõvé tevõ kultúraközi kooperáció is csak akkor lehetséges. amely mindegyik érintettnél tovább gyorsíthatja a fejlõdést. az idegent gyakran nem is tekintik embernek. hogy idegenben esetleg megölik vagy rabszolgává teszik õket.) A törzsön. de már a fentiekbõl is látszik. hogy e hiedelem igazsága meglehetõsen valószínûtlen. hogy történelmileg mulandó körülményeken alapul: jobban megfelel az ember – itt is fejlõdésében. A korábban említett általános normákkal szemben felhozható egyéb ellenpéldákkal most helyszûke miatt nem foglalkozhatunk (valószínûleg könnyen belátható egyébként. népen stb. de gyakorlati bizonyossággal rendelkezhetünk a hamisságáról. aki igaznak tartja. ahogyan egy hibás geometriai tételt. Minthogy tehát a morális közösség globális mértékûvé bõvülése szintén az emberi természet lényegi mozgásával egybevágó tendencia. a fizikai és szellemi objektivációk kölcsönös átadása. S ami talán még fontosabb: az egyes kultúrák közötti csere. kívüli idegenek megölésének kérdése átvezet bennünket a morális közösség terjedelmének általánosabb problémájához. hogy ugyanolyan elbánásban részesülnek. hogy van eszközünk a külön- . Az állandó hadiállapot éppen az e munkához szükséges nyugodt feltételeket zárná ki. az objektivációs tevékenység szakadatlansága tiltja meg. Igaz. mozgásában tekintett – természetének az. ha az embereknek nem azzal a tudattal kell átlépniük saját kultúrájuk földrajzi határait. hiszen az ennek hatékonyságába vetett hit történelmileg mulandó tévedésen alapul. pontosabban mondhatjuk azt – például ama tapasztalatunk alapján. sõt virágzik e szokás gyakorlása nélkül is –.

a premodern kor elméleteit értem. hiszen a régi természetjogi elméletek általában olyan egyetemes normarendszer létezése mellett érveltek.. Strauss. amely minden korban és helyen egyaránt érvényes. hogy nem volt mindig érvényben. ám ezek tudatosulása.. az arisztotelészi és a tomista típust. 1–2. Budapest: Pallas Stúdió–Attraktor Kft. Jacques Maritain pedig – Tamás e gondolataira is hivatkozva – már határozottan amellett van. a klasszikus természetjog7 egyik legjelesebb képviselõje a természettörvényt egészében változatlannak tartja ugyan. nemmel kell felelnünk. a társadalom normális mûködését biztosító normák lényeges pontokon módosulnak koronként és kultúránként. találunk precedenst a természetes erkölcsi törvény legalább részbeni történeti változásának elismerésére. megfogalmazódása generációk hosszú során át tartó folyamat. hogy az itt alkalmazott mérce túlságosan „nyugati”. Példaként a többnejûség és a válás tilalmáról állítja. 2.8 A jeles neotomista filozófus. lábjegyzetben említett könyvem 4. 8 Aquinói Szent Tamás: Summa Theologica. Leo (1999): Természetjog és történelem. 7 Klasszikus természetjogon. hogy az emberi természetnek ilyen és ilyen normák felelnek meg a legjobban. art. fejezetében válaszolok. art. . 67. és qu.384 Turgonyi Zoltán bözõ kultúrák erkölcseinek összevetésére és az általunk az emberi természethez leginkább illõnek tekintett normák objektíve kitüntetett volta melletti érvelésre. 106. Nem használja ugyan a 6 Arra a lehetséges vádra. Supplementum. E feltétel nem látszik teljesülni a mi esetünkben. qu. Strauss három nagy irányzatot sorol ide: a szókratikus–platóni–sztoikus.6 Beszélhetünk-e azonban már mindezek alapján hagyományos értelemben vett természetjogról. Aquinói Szent Tamás. bizonyos sajátos körülmények következtében érvényességük a múltban szünetelhetett. s az utóbbiakról úgy véli. hogy a történeti fejlõdés nem idegen a természetes erkölcsi törvénytõl. természettörvényrõl? Elsõ pillantásra úgy vélhetõ. a 3. bizonyos történelmi körülmények függvénye. de különbséget tesz elsõdleges és másodlagos parancsok között.. Leo Strauss nyomán.. 65. amelynek õ megkülönbözteti ontológiai és ismeretelméleti aspektusát: önmagában véve mindig igaz. Az eddig elmondottak alapján az olvasó azt gondolhatja. Ha azonban alaposabban megvizsgáljuk a természetjogi elméletek történetét. még ha fejlõdésüknek van is – természetünk egysége és a minden kultúrában közös alapfeladatok és kihívások miatt – valamiféle belsõ logikája és felismerhetõ iránya.

akkor aligha beszélhetünk többé természetjogról. hogy biztosítsd az objektivációs tevékenység megkövetelte biztonsághoz szükséges kiszámíthatóságot. Mára a körülmények megváltozása következtében elvileg megérett a helyzet arra. az õsember nyilvánvalóan nem vonható felelõsségre azért. s hogy szabad-e valakit saját kérésére megölni. de az egyszerûség kedvéért most tekintsünk el ezektõl. A kérdés az. hogy általánosan elfogadottá váljék az ártatlan ember megölésének teljes tilalma (viták folynak persze arról. hogy ember-e már a magzat. hogy a múltban bizonyos esetekben sokfelé megengedték a szokások ártatlan emberek megölését. de szavaiból világosan kiderül. a korábban felvázolt antropológia fényében. . Van egy olyan normarendszer. hogy embernek tekintett ártatlan és vétlen élõlényt nem szabad megölni). hogy a normák változásának folyamata elvben egyszer lezárulhat.9 A természetjog felismerésének e történeti folyamata azonban Maritainnél normák egy meghatározott és végérvényes készlete mint cél felé tart. s amely ennyiben örök érvényû és mércéül szolgálhat a korábbi korok erkölcsi rendszereinek értékelésében (de anélkül. hogy a jövõben olyan változások történnek. az emberi jogokról). Természetesen elképzelhetõek olyan – akár kozmi9 Maritain. Mondhatjuk-e azonban mi is. s ne veszélyeztesd a társadalom jövõbeni fennmaradását!” A válaszadás végett térjünk vissza az ölés tilalmának példájához! Láttuk. vagy elképzelhetõ. természetünkbõl adódik. Jacques (1986): La loi naturelle ou loi non écrite. hogy erre gondol. vagy még a kómában lévõ beteg. s mindeközben lehetõség szerint járulj hozzá a sajátosan emberi szükségletek körének gazdagodásához. 20 és 188. hacsak nem elégszünk meg valami egészen általános szabállyal. s eljuthatunk egy végérvényes rendszerhez? Ha nem. például effélével: „Cselekedj mindig úgy. Fribourg: Éditions Universitaires Fribourg Suisse. hogy csak így tehetünk szert bármiféle tudásra. amely a legjobban felelne meg az embereknek. hiszen a teljes ismerethez való fokozatos eljutás természetes folyamat.Emberi természet és univerzalista erkölcs 385 „kulturális evolúció” kifejezést. amelyek következtében ismét módosulnia kell az ölés tilalmának. hogy a mércétõl eltérõ szabályokat követõ régi társadalmak tagjait erkölcsileg el kellene ítélnünk. hogy nincs fogalma. s vegyük úgy: abban nagyjából kialakulóban van az egyetértés. mondjuk. Nézetünk szerint az elõbbi eset áll fenn. hogy ezzel ebben a vonatkozásban elérkeztünk-e a természetjog egy végérvényes normájához.

ha a dolgok a természetünknek megfelelõ irányban mennek. hiszen fent már láttuk. lásd a következõ írásaimat: Turgonyi Zoltán (2001): Az állatfelszabadítástól a dekonstruktív ökológiáig. de vissza nem fordulhat.10 Ezen az sem változtat. In: Liget. amelyek következtében szükséges vagy legalábbis lehetséges volt ártatlan emberek megölését megengedõ erkölcsi normák kialakulása. eddig ismeretlen népet. akkor az ölés tilalma által védett lények köre nem bõvíthetõ tovább. vagy saját közösségünkhöz tartozik. mint ha a Földön találnánk egy újabb. Az ártatlan ember megölésének tilalma nyilvánvalóan az ilyen lények számára is megelõlegezi a védelmet. akkor azt mondhatjuk. bõvítik a sajátosan emberi szükségletek körét stb. tekintet nélkül arra. hogy lehetséges bizonyos tartalmilag meghatározott. amelyek az emberi természet mozgásának megfelelõ irányban történnek. S ugyanakkor az ölés tilalmának megfogalmazódása e vonatkozásban is véges folyamat: ha eljutottunk ahhoz a szabályhoz. hogy végleg megszûntek azok a viszonyok. hogy idegen-e. akár emberi eredetû – világkatasztrófák. amelynek értelmében minden ártatlan embert tilos megölni. Ha ez a fejlõdés egyirányú. vagy legfeljebb stagnálhat. In: Liget. Mindezek alapján elmondhatjuk: legalább egy példával már rendelkezünk arra. s egyúttal végérvényes. ha egyszer más bolygókon kialakult civilizációkat fedezünk föl. de minket most az olyan változások érdekelnek. hogy az állatok és növények miért nem vonhatók be a morális közösségbe. tehát növelik a világ feletti racionális uralmat. Az ilyenek lakói eszes élõlényi voltuknál fogva filozófiai értelemben természetesen embernek tekinthetõk akkor is. konkrét. . ha testi felépítésük távolról sem hasonlít a miénkre..386 Turgonyi Zoltán kus. Ha hasonló vizsgálódásokat végeznénk más normák vonatkozásában. vél10 Arról. S természetesen a morális közösség globális méretûvé válása is visszafordíthatatlan. A velük való esetleges találkozás erkölcsi szempontból ugyanolyan. Irányzatok a környezeti etikában. az emberi természetnek az adott vonatkozásban a legjobban megfelelõ erkölcsi normákat kimondani. (13) 10: 54–63. amelyek ismét nyomorúságos viszonyokat idézhetnek elõ az egész Földön. (14) 9: 84–96 és Turgonyi Zoltán (2000): Szeressék-e a keresztények a himlõvírusokat? Az antropocentrizmus ökoteológiai kritikájáról. hiszen az emberi természet normális mûködéséhez tartozó erkölcsi szabályokat keressük. ami kíméletlen harcra készteti egymás ellen az embereket a puszta fennmaradásért. miképpen kívánja meg a világméretû kooperációt a természet felett gyakorolt racionális uralom további növelése és a szükségletek és képességek gazdagodásának folyamata.

hogy az egyes kultúrák normái között még fennmaradó eltérések okait tisztázzuk és megegyezésre jussunk.. s megértjük. hanem az. Gyakorlatilag azonban az emberek zöme spontán módon úgyis olyan célokat követ. hiszen az erkölcsre való tudatos reflexió valamilyen fokon az eddigi történelem során is létezett. ha az emberi természet normális mûködésének fenntartása a célja. hogy az egyes kultúrák erkölcsi rendszerei közötti nagy hasonlóságok nem pusztán a véletlen mûvei. számukra tehát a fenti elvek alapján majdan megalkotható természettörvény felszólító erõvel is bírni fog. hogy a természetjog lehetséges. Épp ellenkezõleg: ezek sokfélesége maga is megfelel az emberi világ gazdagodásának. amelyek felhasználásával megalkotható egy átfogó természetjogi elmélet. így részben mintegy racionális ellenõrzés alatt tartva az evolúció menetét. egyszerûen. . szokások.11 A fentiek természetesen csak a fõbb alapgondolatokat vázolják föl. nemzeti konyhákat. s vissza is hatott az erkölcs alakulására. Végezetül újra hangsúlyozzuk: a fentiekkel nem léptük át a „van” és a „legyen” határát. De azért valami újat is adhat az erkölcsi gyakorlat számára mindez. rámutatva. ami egyébként szintén természetes dolog. miért lett erkölcsünk olyan. Csak azt írtuk le. Nem is az lesz a célja. hogy ennek normái nem szolgálnak majd különösebb meglepetésekkel az emberek számára. mint a társadalom mûködését javító eszköz. amilyen. Maga e reflexió is a kulturális evolúció termékeként fogható fel. hogy minden esetben ugyanazon emberi természetnek kell ugyanazon közös világunkkal szembesülve ugyanazon alapvetõ feladatokat megoldania. 11 Az erkölcs egyetemes érvényének nem szükségképpeni velejárója az erkölcsön kívüli hagyományok. hogy gyökeresen megváltoztassa a parancsok és tilalmak megszokott rendszerét. amelyek kifejezetten ellentétben állnak a fenti értelemben vett természetjoggal. Nem azt mondottuk tehát. akkor ennek fényében akár arra is mód nyílhat. hogy érveljen a relativizmussal szemben. olyan eszményeket vall stb.Emberi természet és univerzalista erkölcs 387 hetõen hasonló eredményre jutnánk. helyi viseleteket nem fenyegeti veszély. hogy a fentieket kell tennünk. kulturális értékek homogenizálódása. differenciálódásának mint természetünkkel összhangban lévõ tendenciának. milyen szabályokat kell követnie valakinek. Jó okunk van tehát feltételezni. tehát az erkölcsöt (is) alakító kulturális evolúciónak van egy bizonyos kitüntetett iránya. A néptáncokat. amelyek feltételezik egy emberi világ létezését. miféle funkciót töltenek be valójában a morális szabályok a társadalom életében. hanem abból fakadnak. ám a kannibalizmus vagy az özvegyek elégetése természetesen megszüntetendõ. Hiszen ha feltárjuk e folyamat belsõ logikáját. Csak azon hagyományok vetendõk el. Ám az már most látható.

.

TUDÁS .

.

vagy tudományos ismereten. normakövetõ. minek kell(ene) teljesülnie ahhoz. társadalmi normáknak való megfelelésként. hogy tudunk valamit? A több ezer éves kérdésekre a Bécsi Kör „filozófiai” társasága adta az egyik leghatásosabb huszadik századi választ. E normatív tényezõk a kommunikáció interszubjektív technikai feltételei között a társadalom. 2. Tagjai elfogadták. a jogi és erkölcsi szabályokhoz hasonlóan. mely a tudást. Bár e két tézist utoljára talán csak a Körhöz és „hivatalos ellenzékéhez” tartozó gondolkodók vallották egyöntetûen. hogy valamely állítása igaz legyen. (ii) hogy egységes és általános meghatározást kell adni arra. a kommunikációs eljárások normatív aktusainak formalizmusát. mit értünk tudáson. Az analitikus filozófiában teret nyert az az álláspont. az analitikus tudáselméletben ismertté vált Gettier-féle ellenpéldák ismeretelméleti kontextusát. mely a szabályok és közösségi viselkedési minták elsajátítható minimumának betartását jelenti.Normatív tényezõk a tudásfogalom változásában Benedek András Mi a tudás? Mikor mondhatjuk. A kérdés analízisekor összekapcsolok három problémakört: 1.és kultúrtörté- . illetve normateremtõ mûködésként értelmezi. hogy (i) csak akkor beszélhetünk tudásról vagy tudományról. és 3. Tudás és nem tudás etikai kérdéseket is felvetõ szétválasztására tett kísérletük nyomán – a tudás alapú társadalmak hajnalán – ismét a „Mit is értünk tudáson?” kérdés került a viták középpontjába. ha meg tudjuk mondani. a normatív tudásnak a közösségi és intézményesült hatalommal egybeépülõ történeti fogalmát. kérdésfelvetéseik módját máig megõrizte az analitikus filozófia. melyben a tudás fogalma jelentéselméleti meghatározást nyert.

121–123. hogy ezek – szándékolt érvényességi területükön belül – a józan ész számára aligha elégségesek.) . másfelõl a megalapozási problémák sajátos túlsúlyát jelenti. A Gettier által analitikus alakra hozott „igazolt igaz hit” koncepciója a hatvanas évek elején kifejezte azt a nyugati gondolkodásmódot. és két ellenpéldájával megmutatta. (2) a szubjektív álláspont jogosultságának (többnyire objektív. (1995): Igazolt igaz hit-e a tudás? In: Magyar Filozófiai Szemle. Edmund L. vagy (bármi/bárki) más által elért meggyõz(õd)és igaz. vagy legalább interszubjektív) alátámasztására. 1–2: 231–233. Célja. A Gettier által megfogalmazott „definíció” formálisan többféleképpen is felírható. ha történetesen az adott nézet mint magánvélemény. Ez egyfelõl az ismeretelmélet mint alapvetõ filozófiai diszciplína súlyát. melyek két fõ értelmezési keretet jelölnek ki: 1 Gettier. még akkor sem.1 Ezzel a hagyományos feltételek ismeretelméleti trilemmáján túllépõ követelmények elé állította mindazokat. Megvizsgálom. E tradíció szerint a megismerõ alany puszta hite. 1963/23. AZ „IGAZOLT IGAZ HIT” ÉS AZ ANALITIKUS TUDÁSFOGALOM Edmund Gettier 1963-ban egyszerre két ismeretelméleti fegyvertényt vitt véghez: megfogalmazta az analitikus filozófia tudáskoncepciójának addig elfogadott szükséges feltételeit. (Eredeti megjelenés: Is justified true belief knowledge? In: Analysis. A tudás fogalma e hagyományban három tényezõre támaszkodik: (1) a vélekedés megismerõ alanyhoz kötött. milyen problémákat vet fel a tradicionális tudáskoncepció alkalmazása normák esetében. „igazolására”: jusztifikációjára. Mondanivalóm problémafeltáró szándékú. gondolati vagy beszédaktusára. és (3) a vélekedés ismeretelméleti értelemben vett igazságára. szubjektív állapotára. Az eltérések az értelmezés különbözõ lehetõségeit mutatják.392 Benedek András netben nyerik alapjukat. akik a puszta hitet mint esetlegesen igaz nézetet szembeállították a megalapozott tudással. valamely nézettel való szívbéli egyetértése nem tarthat igényt a tudás címszóra. hogy tisztázza a támpontokat adó hipotéziseket. melyet általában is jellemez az ismeretelméleti problémák középpontba állítása. személyes meggyõzõdése. ha ezen kívül valamilyen episztemikus többlettel nem rendelkezik.

. hogy P”. hogy „szubjektum S jusztifikált azon hitében. mint a kölcsönös befolyásolás. másokra hatást gyakorolni. nem pedig arról. hogy szubjektum „S számára P jusztifikált”. azaz arra.2 MEGYÕZ(ÕD)ÉS ÉS BIZONYOSSÁG A tudás Platónra hivatkozó ismeretelméleti hagyományával kezdetektõl fogva szembesül a meggyõzés. a külsõleg is szabályozott és közössé tett nyelvi megnyilvánulások folyamatában elért elkötelezettség. mint a (3) feltétel teljesülésének igazolását követelõ „verifikációs kritériumokhoz” társuló megalapozási problémában jelentkezik. hogyan lehet a tudást a befogadó számára demonstrálni. Chisholmra és Ayerre utalva több változatban fogalmazza meg a jusztifikáció ismeretelméleti követelményét. Nem a Bécsi Kör felfogásának nyomdokain haladó jel. George S. A megnyilvánulás arra vonatkozik. hogy P”. nem annyira az igazságról alkotott személyes meggyõzõdés. hogy P. Ezekbe a keretekbe a tudás három feltételének konkrét interpretációi illeszkedhetnek a „P állítás igaz” jelentésének és kritériumainak megfogalmazásaitól kezdve a hitállapotok meghatározásáig. vagy általában a nyelv és a nyelvi kifejezések használatának grammati2 A variációk és a különbözõ jusztifikációs szabályok (J-rule) száma az analitikus tudáselméletek irodalmában mára igen gazdag. Az álláspont ebben a felfogásban. Áttekinti például Pappas. Meglepõen kevés szabály kezeli a problémát normatív vagy jogi kontextusban. vagy a másik elmeállapotait leíró állítások – a „tudom. az álláspont érvényre/uralomra juttatásának a szofistákig visszanyúló tradíciója.és szimbólumhasználatot. vagy a P állítás elfogadásának számtalan különbözõ kritériumáig. hogy P” és az „S tudja. hogyan lehet másokat bizonyos nézetek elfogadására rávenni. Az (episztemikus) többlet – a neoklasszikus felfogás szerint – inkább a józan ész számára is jól felfogható (2) feltételhez kapcsolódó jusztifikációs igényben. vagy „S igazoltan hiszi. Gettier maga is Platónra. Ez a megkülönböztetés nem azokat az „episztemikus” különbségeket öleli fel. (T2) arra. az igazolásra szoruló P állításra irányul: annak megmutatására. hogy S jogosultan hiszi.) (1979): Justification and Knowledge. Dordrecht: Reidel. mi is a tudás.Normatív tényezõk a tudásfogalom változásában 393 (T1) a jusztifikáció. (szerk. melyek a megismerés bizonyos tárgyai esetében – mint amilyenek a belsõ érzetek. hogy P” mondatok között jelentkeznek.

eljárásjogilag és technikailag is szabályozott viselkedésformákban való megjelenésével van dolgunk.vagy kinyilatkoztatás. „mondhatjuk-e”. közösen vagy közösségileg értelmezett cselekvés. Tett. A procedurális (minta. a közösség jóváhagyása. cselekvéseket szabályzó használatához vezet. Érvényesülése a nekik megfelelõ formális – nyelvi és társas – viselkedésben nyilvánul meg. hanem hitelesített és hitelesen közvetített meg. hogy az oráció különbözõ formáiban a közvetett tudásforrások és az ezekbõl táplálkozó tudásformák dominálnak. a kifejezésformák kötött. melyben a megismerõ alany – az interakciók kommunikatív eredményeként elõállt alapon – jobban hajlik az adott nézetre.394 Benedek András kai. a közös együttes birtoklása. Belsõleg az igazság ismeretétõl független vélelem állapotát állítja elõ. Lényeges különbség. és a „kötelezés” különbözõ értelmeiben jut érvényre. (i) közösségi viselkedésformákat hív életre és juttat érvényre. kétféle értelemben is „jusztifikált”. Az információ elõírt módon való használata a jogosultság kérdéseivel szembesít: az „állíthatjuk-e”. vagy szemantikai vizsgálatát jelenti. mely az igazolás és az igazság-„szolgáltatás” kommunikációs formáit külsõleg is szabályozza. A közösség az információval meghatározott módon való rendelkezésben ölt testet. Az információ itt nem ismeret. valami közöshöz való normatív kötõdés. A jogos álláspont gyõzelme a nyelv. (ii) ezekkel kapcsolatos „közös nézeteket” teremt. A nyelvi megnyilvánulás befogadó alanyt feltételezõ. a véleménynyilvánítás és általában a megnyilvánulás normatív. A normativitás nyelvi minták követését feltételezi. „elfogadjuk-e” különbözõ értelmeiben. s (iii) a nyelvközösség intézményeivel cselekvés értékû tényállásokat valósít meg. hanem az információközlés. elõírásszerû.vagy szabálykövetõ) csoportos. mely (legalább) egy másik szubjektumra hat. az álláspont érvényre/uralomra juttatásának értelmében. ami a hozzájutás folyamatának eredményeként vezet személyes elkötelezettséghez. A meggyõzõdés. és a közlésmód célzott felhasználását a másik. mint az ellenkezõjére. adott esetben a . Abban a történeti vonulatban. Ehhez külsõleg a társas érintkezés procedurális tranzakcióiban való részvétel normatív eredményeként. a kifejezés. Amennyiben eredményes. ám a közösségi aktusok és interakciók sorozatában normatív hatású: a „mérce”. a közlés. a benne való részesedés kialakulása. vagy mások befolyásolására. vagy szervezeti véleményformálás nem feltétlenül egyeztetés formájában jelentkezik. melynek többféle hatása lehet: mint kommunikációs aktus a „communio” értelmében.

A verifikáció esetében a bizonyítás annak megmutatásából áll. a másik esetben az elfogadás jogosultságát alátámasztó közösségi normákra támaszkodó jóváhagyás. A verifikációval. közösségi. helyénvaló–nem helyénvaló. jogszerû–jogszerûtlen dimenziói váltják fel. Az értékelés ezért mozog a megnyilvánulás minõsítésének a hagyományos ismeretelméleti . Ugyanis az „önmagáért való” tudás és a „másért” való tudás szembenállásában a nézõpontot meg is lehet fordítani. A jusztifikáció csupán az állítás kimondásának. megfelelõ–nem megfelelõ. a szokásjog. érvényes–érvénytelen. helyes–helytelen. A szofista hagyomány az ideák rendjének felidézése helyett a meggyõzõdés keletkezésének. Az álláspontok szembesítésének normatív dimenzióiban a demonstráció az igazságszolgáltatási formákhoz és nézetegyeztetési eljárásokhoz köti a jusztifikációs igényt. A másokra/másikra gyakorolt hatás valaminek a be. A leíró állítások igaz–hamis értékelésével szemben a megnyilvánulások értékelésének dimenziói konszenzuálisan más szubjektumhoz. hogy a megismerés tárgya és a megismerõ alanyban létrehozott reprezentációja adekvát viszonyban vannak. de a szubjektumban a megismeréshez kötõdõ bizonyosság állapotát hozza létre. jogi elõírásoknak megfelelõ érvényesítését vonja maga után – azaz procedurálisan kötelez. és a tárgyról alkotott álláspont társas. Ebben az értelemben a tárgyat leíró állítás „igaz”. A rétor hatalma Cicerótól Freudig lehet alantas és nemes egyaránt. és a szubjektumon kívüli objektumokhoz kötõdnek. Ezen a ponton élesen szétválik a jusztifikáció kétféle (T1 és T2 tudáskoncepciót szolgáltató) értelmezési keretéhez vezetõ értelmezés. A verifikáció és a jusztifikáció ezért módszertanilag is lényegesen különbözik. kifejezésének és recepciójának társadalmi kontextusába helyezi a nézet alátámasztásának ismeretelméleti problematikáját. az igazság megmutatásával szembeállítja a jusztifikáció fogalmát. elfogadásának jogosultságát támasztja alá. Míg azonban a személyes tudás az alany tárgyreprezentációjára vonatkozó reflexiót invokál. és tárgyleírásaihoz kötõdõ viszonyát befolyásolja. Az igaz–hamis dimenzióját a sikeres–sikertelen. a szakmai rítusok intézményes feljogosító ereje társul.Normatív tényezõk a tudásfogalom változásában 395 hatalom. ám az elsõ esetben egyik végpontja a szubjektumhoz kötött észlelés és eszmélés.és elfogadása. szakmai. Az alátámasztás mindkét esetben lehet procedurális. melynek folyamán a befogadó „szert tesz” a tudásra. a normatív tudás az eljárás jogosultságára vonatkozó reflexióval él. tényleírásai ellentmondásmentesek.

hogy igaz. nem számíthat a tudás rangjára. szétválasztó ismeretelméleti hagyomány. hogy az igazat mondja. ha vélekedésünk önmagában attól. a vélekedés tárgyhoz való viszonya jóvoltából az. Mint máshol részleteztük. és {2} tudni csak állításokat. a tárgyhoz való viszonyaként felidézhetõ szellemi „tulajdona”. egy vélekedés csupán attól. az esetlegesen igaz vélekedésnél szigorúbb követelményt állított fel: az állításba vetett puszta – akár közös – hitnél valamivel többel kell rendelkeznie a szubjektumnak ahhoz. hogy (i) mindig egy szubjektumnak kell hinnie/vélnie az állítást. nem attól az.3 {1} abban ölt testet. Ha „ténylegesen” igaz. Az igazság eszerint abban a minimális értelemben objektív. vagy a mi közös véleményünk. még nem igaz. tudás és nem tudás demarkációjának ismeretkritikai problémájába ütközve. nem igaz. In: Világosság. akkor hamis is lehet. vagyis nem tekinthetõ tudásnak. hanem tudja. 3 Benedek András (2003): Tudás és normativitás. akkor nem a valóság ismerete. hogy int