P. 1
Matematika Gyakorlo Es Erettsegire Felkeszito Feladatgyujtemeny III Kek Small ocr

Matematika Gyakorlo Es Erettsegire Felkeszito Feladatgyujtemeny III Kek Small ocr

|Views: 12,924|Likes:
Published by szirkkrisz
Matematika Gyakorlo Es Erettsegire Felkeszito Feladatgyujtemeny III Kek Small ocr
Matematika Gyakorlo Es Erettsegire Felkeszito Feladatgyujtemeny III Kek Small ocr

More info:

Categories:Topics, Art & Design
Published by: szirkkrisz on Jul 28, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/16/2015

pdf

text

original

Ez az új feladatgyűjtemény megőrizte a régi egyedülálló geometria feladatgyűjteményünk értékeit.

A tananyag-feldolgozás módja egyszerre teszi lehetővé a középszintű és az emelt szintű érettségire való felkészülést. Példaanyaga felöleli a teljes középiskolai geometria tana1 ';
, ^

Czapáry Endre Czapáry Endréné
•••••••••••

MATEMATIKA
Gyakorló és érettségire felkészítő feladatgyűjtemény III.
Geometriai fela d a to k gyűjteménye

azaz a síkgeometria, térgeometria, vektorok,
<c koordinátageometria h n n r r lin r ítn c r p n m p fr in t.é m n h n r r ik p t témaköröket.

Csete Lajos Hegyi Györgyné íványiné % ! Harró Ágota Morvái Éva Reiman István

. e^

V

tartalmaz gyakorlópéldákat és számtalan

zeli, a matematika gyakorlati alkalmazását

szolgáló feladatot. Szerzői és lektorai mindannyian a matematika tanításának kiváló, elismert szakemberei. A feladatgyűjtemény CD-mellékletében található a feladatok megoldása.

I.

Síkgeom etria

Középszint Emelt szint

II. T érgeom etria III. V ek torok IV. T rigonom etria V. K oordinátageom etria


O t t

Raktári szám: 16127/1

S 3

9 78963

074

N em zeti T ankönyvkiadó

Czapáry Endre
Czapáry

MATEMATIKA
Gyakorlo _ és érettségire felkészítő feladatgyűjtemény III.
Geometriai feladatok gyűjteménye
Középszint Emelt szint
1 1
*

E n d réi

Csete
,ajos

egyi yörgyné anyme arró
óta or v a i

/a
iim an

ván

N em zeti T an k ön yvk iad ó, B u dapest

Hasonló háromszögek ................................................................................................. Bizonyítási feladatok ................................................................................................. Számolási feladatok .................................................................................................... Szögfelezőtétel............................................................................................................ Magasságtétel, befogótétel ......................................................................................... Aranymetszés ............................................................................................................ Menelaosz tétele, Ceva tétele ...................................................................................... Hasonló n ég yszögek .................................................................................................... Háromszögek hasonlóságával megoldható fe la d a to k ............................................ Szelődarabok szorzata ................................................................................................. Hasonlóságon alapuló szerkesztések ......................................................................... Euler-egyenes, Feuerbach-kör, Simson-egyenes, Apollonius-kör ........................ Pitagorasz tételének alkalmazása .............................................................................

79 79 80 84 85 86 86 88 90 93 95 97 100

Területszámítás, területátalakítás és alkalmazásai................................................. 110 II. T érgeom etria....................................................... ; ...................................................... (Hegyi Györgyné - Iványiné Harró Ágota - Morvái Éva - Reiman István munkája) 121

Térelemek ....................................................................................................................... 121 Illeszkedési feladatok ................................................................................................. 121 Térelemek távolsága és hajlásszöge ......................................................................... 122 K ock a................................................................................................................................ 127

Téglatest .......................................................................................................................... 130 H a sá b ................................................................................................................................ 132 T etraéder.......................................................................................................................... 134 Gúla, csonkagúla............................................................................................................ 138 Gúla .............................................................................................................................. 138 C sonkagúla ................................................................................................................... 141 Poliéderek, szabályos te ste k ........................................................................................ H en g er.............................................................................................................................. Kúp, csonkakúp ............................................................................................................ Kúp .............................................................................................................................. Csonkakúp ................................................................................................................... 142 147 151 151 155

G ö m b ................................................................................................................................ 157 Összetett térgeometriai alak zatok ............................................................................. Egymáshoz illesztett testek ........................................................................................ Egymásba írt te ste k ...................................................................................................... Síkidomok forgatásával nyert te s te k ......................................................................... III. V ektorok....................................................................................................................... (A szerzők közös munkája) 160 160 162 167 169

Vektorok összege, különbsége és vektor szorzása szám m al........... .................... 169 Vektorműveletek alkalmazásával bizonyítható á llítá so k ...................................... 172 Vektorok felbontása összetevőkre ............................................................................. 176

Vektorok elforgatásával megoldható feladatok ......................................................177 Műveletek koordinátákkal megadott vektorokkal................................................ .179 Két vektor skaláris szorzata.........................................................................................181 Két vektor vektoriális szorzata ................................................................................. .183 IV. Trigonometria ............................................................................................................ 185 (Csete Lajos munkája) Szögek átváltása fokról radiánra és fordítva . ....................................................... ..185 Hegyesszögű trigonometriai alapfeladatok . . . i .......................................................185 Hegyesszög megszerkesztése valamely szögfüggvényének értékéből....................188 Nevezetes hegyesszögek szögfüggvényei .................................................................. ..189 Hegyesszögű trigonometriai feladatok .................................................................... .190 Egyenlő szárú három szögek .......................................................................................190 Téglalapok, rombuszok, paralelogrammák .............................................................. .191 Szabályos so k szö g e k ................................................................................................... .191 Körök érintői, körívek, körcikkek, körszeletek, h ú r o k ............................................ .192 T rapézok ....................................................................................................................... .194 Térelemek hajlásszöge ................................................................................................195 Vegyes, illetve összetettebb hegyesszögű trigonometriai feladatok ...................... .197 Vegyes feladatok .........................................................................................................197 Tornyok, hegycsúcsok és egyéb magasan levő tárgyak .............................................. .198 Körívek, körcikkek, körszeletek ................................................................................. 200 Egyenlő szárú háromszögek, derékszögű háromszögek, négyszögek.......................... 201 Trigonometrikus kifejezések ......................................................................................202 Szögfüggvények általánosítása....................................................................................204 Trigonometrikus függvények grafikonjai ................................................................206 Trigonometrikus egyenletek I. r é s z ........................................................................... 209 Bevezető alapfeladatok ...............................................................................................209 Alapvető feladatok ..................................................................................................... 209 Összetettebb fe la d a to k .................................................................................................212 Trigonometrikus egyenlőtlenségek I. r é s z ................................................................ 214 Bevezető alapfeladatok ...............................................................................................214 Alapvető feladatok ..................................................................................................... 214 Összetettebb fe la d a to k ............................... ................................ ................................ 215 Szélső értékfeladatok ...................................................................................................217 A szinusztétel alkalm azása.......................................................................................... 218 Bevezető alapfeladatok ...............................................................................................218 Alapvető feladatok ..................................................................................................... 218 Összetettebb fe la d a to k ................................................................................................. 219 Nehezebb fela d a to k ......................................................................................................221 A koszinusztétel alkalm azása...................................................................................... 222 Alapvető feladatok ......................................................................................................222 Összetettebb fe la d a to k ................................................................................................. 223 Nehezebb fela d a to k ......................................................................................................226

K1 14. A 42 cm hosszú AB szakaszt a C pont A-tól kezdve 2:5 arányban, a D pont pe­ dig 3:4 arányban osztja. Számítsuk ki a C és D pont távolságát. E1 15.A z A, B, C, D pontok ebben a sorrendben egy egyenesen vannak. Bizonyítsuk be, hogy az AB, BC, CD, AC és AD irányított szakaszok előjeles hosszára a következő öszszefüggés érvényes: AB ■CD + AC ■DB+ AD ■BC = 0. E2 16.Az A, B, C, D pontok egy egyenesen vannak (ilyen sorrendben). Bizonyítsuk be, hogy AC 2 • BD + CD2 ■ AB = BC2 ■AD +AB ■BD • AD. K1 17. Adjunk meg a síkon pontokat úgy, hogy közülük semelyik három ne legyen egy egyenesen. Hány egyenest határoz meg a) 4 pont; b) 5 pont; c) 212 pont; d) n pont? K1 18. Hány átló húzható egy konvex a) ötszög; b) tizenhatszög; c) n- szög egyik csú­ csából? K1 19. Hány háromszögre bontják a konvex a) ötszöget; b) tizenkétszöget; c) n-szöget az egyik csúcsából kiinduló átlók? K1 20. Hány oldalú a konvex sokszög, ha egy csúcsából 12 átló húzható?

K1 21. Hány oldalú a konvex sokszög, ha az egy csúcsából kiinduló átlók 18 három­ szögre bontják? K1 22. Egy konvex sokszög oldalainak és egy csúcsából kiinduló átlóinak számát öszszeadva 17-et kapunk. Hány oldalú a sokszög? K1 23. Hány oldalú a sokszög, ha 27 átlója van?

K1.GY 24. Egy játszótéren hét fa áll, mindegyik mellett ül egy-egy gyerek. Játékukban időnként helyet cserélnek egymással. (24. ábra) a) Hány cserepartnere lehet egy játékosnak? b) Hány helycsere lehetséges összesen ?

K1 25. Hány oldalú az a konvex sokszög, aminek hatszor annyi átlója van, mint ahány oldala? K1 26. Hány oldalú konvex sokszögnek van ugyanannyi átlója, mint ahány oldala?

Szögek, szögpárok
K1 K1 K1 27. Szerkesszünk szögeket, amelyeknek mértéke: 45°; 60°; 30°; 22,5°; 15°. 28. Szerkesszünk szögeket, amelyeknek mértéke: 105°; 52,5°; 75°; 67,5°; 135°. 29. Adjuk meg az a és [3hegyesszögeket úgy, hogy a > fi legyen! Szerkesszük meg az ; e) 1 8 0 ° -(a + /?) ; / ) 1 8 0 ° -a + /3 szögeket.

a) a + P \ b ) a - H \ c ) a - ^ ; d )

K1 30. Adott két különböző nagyságú konvex szög összege és különbsége. Szerkesszük meg a szögeket. K1 31. Adott egy hegyesszög kétszeresének és egy másik hegyesszögnek az összege és különbsége. Szerkesszük meg a szögeket. K1 32. Két szög aránya 7:3. A két szög közül az egyik 72°-kal nagyobb a másiknál. Bi­ zonyítsuk be, hogy a két szög összege 180°. KI 33. Két szög különbsége 54°, ugyanezen két szög aránya 5:2. Hány fokosak ezek a szögek? K1 34. a és P egyik szára közös, és egyik sem tartalmazza a másikat. Összegük 216°, továbbá az a szög (/3-val nem közös) szárának meghosszabbítása a [i szöget felezi. Határoz­ zuk meg az a és (3 szögek nagyságát. K1 35. Négy szög együtt egyenesszöget alkot, továbbá mindegyik szög az előzőnél 10°-kal nagyobb. Számítsuk ki a szögek nagyságát. K1 36. Egy körbe négy sugarat rajzoltunk. Az első a másodikkal feleakkora szöget zár be, mint a második a harmadikkal, az utóbbi két sugár szöge feleakkora, mint a harmadik és a negyedik által bezárt szög, ez pedig fele a negyedik és az első sugár szögének. Mekkorák ezek a szögek? K1.GY 37. Hány fokos szöget zárnak be az óramutatók 0 óra és 12 óra között minden egész órakor? K2,GY 38. Hány fokos szöget zár be a két óramutató a) negyed hétkor; b) fél tízkor; c) há­ romnegyed ötkor ? K2,GY 39. Mekkora szöget zár be a két óramutató a) 2 óra 20 perckor; b) 3 óra 32 perckor?

K1,GY 40. Egy repülőgép észak-északkelet felé, egy másik délnyugat felé halad. Mekkora szöget zár be egymással a két kondenzcsík? K1,GY 41. Egy hajó északi irányban halad egy pontig, majd itt 67,5°-kal elfordul pozi­ tív irányba. A szélrózsa milyen irányában halad ekkor? K1,GY 42. Egy repülőgép keleti irányban hagyja el a repülőteret, majd északkeletnek fordul. Ezután egy célpontot elhagyva, az előző irányból 90°-kal dél felé fordul. Mi­ lyen égtáj felé halad ekkor? (42. ábra)

A merőleges Aő-vel való metszéspontja legyen T. = f3K1 55. Az a és p merőleges szárú szögek. c) 51°24'18".7°. 45. b) 49°9'. amely a mellékszögének a) —-ával \ b) —-ével. 2 K1 54.Két merőleges szárú szög közül az egyik a) háromszorosa.Mekkora az a szög. e) 100. Fejezzük ki fokokban. Két konvex szög szárai párhuzamosak. ábrán az a szög 32°42'. c) 75°-kal nagyobb. b) négyszerese. 3 3 7 c) —-ével egyenlő? 3 5 K1 51. b) a /3 szög harmadrésze az a-nak. c) ötszöröse a másik szögnek. Mekkora az a szög. A belső szögek közül az egyik 3 a derékszög 1— része. továbbá tudjuk. percekben. amely két mellékszögével együtt aj 1— . Mekkora a többi jelölt szög? Indokoljuk meg állításainkat. b) 20. ábra K1 K1 K1 K1 K1 46. b) 1 — része az egyenesszögnek? 16 9 K1 52. ha a) a f3 szög 11-szerese az a-nak.7°. = a és TCA 4. d) 17°27'45". hogy TCB 4.K1 43. d) 59. mint a másik.3°. Mekkora a két szög? K1 53.Mekkora az a szög. amely egyenlő a mellékszögével? 49. Bocsássunk merőlegest ebből a csúcsból az AB oldalra. K1 56. c) a [3 szög 1 része az a-nak. A 45. Bizonyítsuk be. Két párhuzamos egyenest egy harmadik metsz. Az egyik a) 90°-kal. K1 45. b) 120°-kal. Határozzuk meg az a és [3 szögek nagysá­ gát. amely a mellékszögének ötödrésze? 48. amely a pótszögénél 16°28'-cel nagyobb? 47. Lehet-e egy szög a társszögével egyenlő? 2 3 50. Egy ABC háromszög C csúcsánál derékszög van. Mekkora szögben metszi ennek a szögnek a szögfelezője a másik párhuzamos egyenest? .01°. hogy a 90°-kal nagyobb /3-nál. c) 18. Melyik az a szög. Határozzuk meg az a és [3 szögek nagyságát.5°. Mekkora az a szög. Fejezzük ki fokokkal a következő szögek nagyságát: a) 21°36/. K1 44. Mekkorák az egyes szögek? K1 57. másodpercekben a következő szögeket: a) 108. Az a és /3 konvex szögek szárai párhuzamosak.

E1 71. b) 8. 67. e) n oldalú konvex sokszög szögeinek összege? 66. akkor az oldalszám páros. ha az oldalak szá­ mát kétszeresére növeljük? K1 74. A (3 szög az a-nál 130°-kal nagyobb. c) 13. Határozzuk meg az a és P szögek nagyságát. egyik sem tartal­ mazza a másikat. b) konvex ötszög. A merőlegesek metszésénél keletkezett egyik szög nagysága 127° 17'. hogy ha két konvex szög egyik szára közös. hogy egy négyszögnek nem lehet minden szöge hegyesszög. K2 63. Messünk el két párhuzamos egyenest egy harmadikkal. Hogyan változik a szögösszeg. és kössük össze a sokszög csúcsaival. Bizonyítsuk be. a é s f i egyik szára közös.2) ■180°. hogy a sok­ szög belső szögeinek összege (n . hogy a kapott négy szög­ felező közül bármely kettő vagy párhuzamos egymással. e) n-szög egy szöge? K1 69. amelyben bármely két szom­ szédos oldal merőleges egymásra. Mekkora az egyenlő szögű a) ötszög. vagy merőleges egymásra. b) 18 540°? K1 68. K1 62. melyben a szögösszeg a) 1620°. Igazoljuk.K1 58. és a két szög szögfelezője merőleges egymásra. Egy sokszög szögösszege s. d) tízszög. K1 59. hogy ha egy sokszögben bármely két szomszédos oldal merőle­ ges egymásra. Mutassuk meg. Mekkora a a) háromszög. hogy konkáv négyszögben is 360° a belső szögek összege. akkor a másik két szögszár egy egyenesbe esik. Sokszögek szögösszege K1 64.A z ABC tompaszögű háromszög a oldalának végpontjaiból bocsássunk merőle­ geseket a háromszög másik két oldalegyenesére. A merőlegesek metszésénél keletkezett egyik szög nagysága 47°6'42". és a szögek felezői merőlegesek egymásra. és szerkesszük meg a metszéspontokban keletkezett szögek szögfelezőit. Rajzoljunk fel olyan a) hatszöget. c) hétszög. b) hatszög. Mutassuk meg. K1 K1 K1 65. c) konvex n -szög külső szögeinek összege? . K1 72. ha az oldalak számát négy­ gyei növeljük? K1 73. K1 61. hogy egy szögnek és a mellékszögének szögfelezői merőlegesek egymásra. és egyik sem tartalmazza a másikat. Bizonyítsuk be. Számítsuk ki a háromszög A csúcsnál levő szögét. Számítsuk ki a háromszög A csúcsnál levő szögét. K1 70. b) nyolcszöget. Hogyan változik meg egy sokszög szögeinek összege. Bizonyítsuk be. Hány oldalú az a konvex sokszög. Egy n oldalú konvex sokszög belsejében tűzzünk ki egy pontot. d) 96. A keletkezett háromszögek segítségével bizonyítsuk be.Mekkora a a) 4. K2 60. Az ABC hegyesszögű háromszög a oldalának végpontjaiból bocsássunk merő­ legeseket a háromszög másik két oldalára.

y =68°. K1 86. Bizonyítsuk be. Mutassuk meg. c) 3 :7 :8 . Egy háromszög két szögének aránya 5:7. Mekkorák a háromszög szögei? K1 89. Határozzuk meg a másik két szög szögfelezője által alkotott szög nagyságát. Egy háromszög szögei úgy aránylanak egymáshoz. és mekkora a külső szög? K2 76. Egy háromszög /szö g e a) 32. mint 1 :2:3:4:5? K1 77. amelynek a külső szögei kö­ zött már biztosan van hegyesszög? K1 82. Hány oldalú a sokszög. de mindig van legalább két tompaszög. ha belső szögeinek összege háromszor akkora. Mekkora szöget zárnak be az a) A és C csúcsokhoz. Mutassuk meg. akkor a háromszög egyenlő szárú. b) A és B csúcsokhoz tartozó szögfelezők? E1 80.6°. Mutassuk meg. mint a külső szögek összege ? K1 79. E1 81. Melyik az a legkisebb oldalszámú konvex sokszög. hogy ha egy háromszög egyik külső szöge az egyik nem szom­ szédos belső szög kétszerese. K1 78. fi =122°. K1 91. c) 150° 14'. hogy az egyenlő szárú háromszögben az alappal szemközti csúcsban szerkesztett külső szögfelező párhuzamos az alappal. Igazoljuk. K1 85. b) 3:4:5.Mekkorák az ötszög belső szögei. K1 83. hogy az egyenlő szárú háromszög egyik szárához tartozó magasságá­ nak az alappal bezárt szöge mindig fele a szárszögnek. a másik két szög aránya 5:6. K1 87. akkor a háromszög egyenlő szárú.l°-kal nagyobb a másiknál. Mutassuk meg. hogy egy konvex négyszög egyik oldalegyenesén levő két külső szög összege a szemközti oldalegyenesen levő két belső szög összegével egyenlő. A háromszög harmadik szöge — egyenesszöggel nagyobb az elsőnél. Határozzuk meg a háromszög szögeinek nagyságát. . b) 90°. hogy ha a háromszög egyik külső szögének felezője párhuza­ mos a szemközti oldallal. hogy egy háromszög külső szögei között legfeljebb egy hegyes­ szög lehet. Hány oldalú a konvex sokszög.H a egy konvex sokszög belső szögeinek összegéhez hozzáadjuk egyik külső szögét. A másik két szög közül az egyik 27.K1 75. hogy egy egyenesre egy külső pontból csak egy merőleges bo­ csátható. Igazoljuk. Egy háromszög egyik szöge 42°24'. Egy négyszögben a =12°. hogy ha egy egyenlő szárú háromszög egyik szöge 60°. Egy háromszög egyik szöge 70°. K2 92. K1 84. Határozzuk meg a háromszög szögeinek nagyságát. ha azok úgy aránylanak egymáshoz. 1846°-ot kapunk. akkor a háromszög egyenlő oldalú. Igazoljuk. H á ro m szö g ek belső és k ü ls ő szögei K1 88. mint a) 1:2:3. Mekkorák a há­ romszög szögei? K1 90.

c) a =30° és /3 =45°. K2 106. Mutassuk meg. egyik belső szöge pedig 21°. Mekkorák a háromszög szögei? K1 104.K1 93. A derékszögű háromszög egyik szöge 21°. Mekkora szöget zár be az ABC háromszögben az A csúcshoz tartozó szögfelező a szemközti oldallal. Mekkora szöget zárnak be egymással az ABC háromszög A és B csúcshoz tarto­ zó külső szögfelezői? K2 108. Egy egyenlő szárú háromszög egyik külső szöge 87°. ha a =21°42' és p =83° 10'? K1 102. Számítsuk ki az ABC háromszög A és fi csúcsából induló magasságvonalainak hajlásszögét. E1 99. a másik szög pedig háromszor akkora. Mekkora szögekre bontja az átfogó­ hoz tartozó magasság a derékszöget? E1 105. Mekkora szöget zár be az egyik szárhoz tartozó magasságvonal a) az alappal. Van-e olyan háromszög. Egy háromszög két szöge a és /3. Mekkorák a szögei ? K1 98. mint az alapon levő szög. hogy derékszögű háromszögben a derékszög szögfelezője és az átfogóhoz tartozó magasság 45°-kal kisebb szöget zár be. mint a harmadik csúcsnál levő külső szög? K1 95. b) magasságvonalak ? K1 101 . ha a) a =22. K1 107.5° és f3 =15°. Egy háromszög két szöge 67° és 33°. Igazoljuk. b) 64°. Egy egyenlő szárú háromszög szárszöge 30°. hogy a háromszög két belső szögfelezőjének hajlásszöge 90°-nál a harmadik szög felével kisebb. Mekkorák a háromszög szögei? K1 94. Mekkora szöget zár be egymással a har­ madik csúcshoz tartozó magasság és a belső szögfelező? . Bizonyítsuk be. b) a =15° és /3 =105°. hogy a külső szögfelezők által 2 2 2 cc B y alkotott háromszög szögei és az — I— -L szögek pótszögek. K2 100. mint a háromszög egyik hegyes­ szöge. Egy háromszög két külső szöge 128° és 116°. Mekkora szöget zárnak be egy­ mással az A és B csúcsokhoz tartozó a) szögfelezők. Mekkorák a háromszög szögei? K1 97. Igazoljuk. y. amelyben az egyik szög kétszer akkora. Az ABC háromszögben a = 47°42/. fi =73°10'. a > fi. Egy háromszög szögei a. K1 109. Egy háromszög egyik külső szöge 87°. Egy egyenlő szárú háromszög egyik szárához tartozó magassága a másik szár­ ral 13°-kal kisebb szöget alkot. hogy bármely háromszögben az a oldal és az mb magasság által be­ zárt szög egyenlő a b oldal és az magasság által bezárt szöggel. Mekkora szöget zár be egymással a har­ madik csúcshoz tartozó magasság és a belső szögfelező? E1 110. fi. b) a másik szárral? K2 103. Egy egyenlő szárú háromszög egyik külső szöge a) 96°. d ) a = 90°és/3=20°. Mekkorák a háromszög szögei? K1 96.

K1 114. K1 117. hogy a háromszög egy csúcsához tartozó szögfelező a szemköz­ ti oldallal olyan két szöget zár be. Ezen vegyük fel a D és E pontokat úgy. E1 121. ábra E1 116. akkor a kisebb 90° «-ed részénél. amelyeknek különbsége a háromszög másik két szögének különbségével egyenlő. . K1 112. Legyen BC az ABC háromszög leghosszabb oldala! Mérjük rá BC-re ő-ből ki­ indulva AB-1 és C-ből kiindulva AC-t. Igazoljuk. mint az eredeti háromszög szögei.1. a) Milyen összefüggés van az ABC háromszög szögei között. Bizonyítsuk be. A 115. j3 és f i KI 122. és szárszöge 45°. hogy a DBC háromszög derékszögű. hogy ez a BC oldal meghosszabbításából az AC oldallal egyenlő sza­ kaszt vág le. hogy ez a töröttvonal már nem folytatható tovább az ábrán látható mó­ don. Mekkorák az egyenlő szárú háromszög szögei? KI 113. Mekkora az EAFí^. K2 118. Mekkora a /? szög. hogy AD = AB és CE = CB legyen. ha a háromszög szögei a . Az ABC egyenlő szárú derékszögű háromszög AB átfogóján vegyük fel az E és D pontokat úgy. Fejezzük ki a DBE háromszög szögeit az eredeti háromszög szögeivel. ábrán hat egyenlő szakaszból áll a színes töröttvonal. illetve F. hogy BE = BC és AD = AC legyen. amelyeknek a szögei ugyanakkorák. Az ABC háromszögben AB = AC. Igazoljuk. Egy egyenlő szárú háromszög szárszögének szögfelezője olyan két háromszög­ re bontja a háromszöget. Egy egyenlő szárú háromszög alapon fekvő szögének szögfelezője és alapja egyenlő hosszú. hogy az így keletkezett CDE háromszög egyenlő szárú. Mekkorák a szögei? K1 115. Hosszabbítsuk meg a BA oldalt A-n túl egy D pontig úgy. ha y= 34°? K1 120. a külső szögfelező pedig ugyanennek az oldalnak a meghosszabbítását messe az E pontban.K2 111. ábrán színessel húzott szaka­ szok egyenlők. hogy a töröttvonal tíz egyenlő szakaszt tartalmaz­ zon? c) Mutassuk meg. A felmért szakaszok végpontja E. ha a = 15°. a) Bizonyítsuk be. A 115. b) Hogyan kellene megválasztani az a. ha AD = AEl b) Mekkorák a háromszög szögei. ha a = 15°? 115. Egy egyenlő szárú háromszög szárszöge 36°. Bizonyítsuk be. Az ABC háromszög leghosszabb oldala AC. Az ABC háromszög A csúcsából kiinduló belső szögfelező messe a BC oldalt a D pontban. hogy BA = AD legyen. hogy ha a töröttvonal n + 1 számú szakaszból áll. E2 119. Húzzunk az ABC háromszög A csúcsából párhuzamost a C csúcsbeli belső szög­ felezővel. hogy az alapon le­ vő szög szögfelezője a háromszöget két egyenlő szárú háromszögre bontja. Bizonyítsuk be.

Egy egyenlő szárú háromszög egyik szá­ rát az alappal szemközti csúcson túl hosszabbítsuk meg a kétszeresére. A 124. ábrán látható összekötésekor keletkező megjelölt szögek derékszögek. Az így kapott végpontok ismét négyzetet alkotnak. hogy a háromszögbe berajzolt szakaszok a magasságvonalak egyenesein vannak. K2 132.K1 123. hogy e négyzet oldala az eredeti négyzet átlójának és oldalának összegével egyenlő.Mutassuk meg. Hosszabbítsuk meg egy négyzet átlóit mindkét irányban annyival. Fejezzük ki a belső pontnál levő szögeket. és az így nyert pontot kössük össze az alap másik csúcsával. Bizo­ nyítsuk be. hogy az összekötő egyenes párhuzamos a yszög szögfelezőjével. hogy a meghosszabbítással nyert két pont a négyzet valamelyik csúcsával egyenlő szá­ rú háromszöget alkot. ábrán levő hegyesszögű három­ szögben az egyformán jelölt szögek egyenlők. A kapott végpontban emeljünk merőlegest az átlóra. hogy ha egy háromszög egyik oldala kétszerese a hozzá tartozó súlyvonalnak. E1 128. és mutassuk meg. E1 131 . amekkora a négyzet oldala. E1 129. Bizonyítsuk be. amekkora a négyzet olda­ la. ha ismerjük a háromszög szögeit. Bizonyítsuk be. Mérjük rá egy négyzet egyik átlójára az egyik csúcsból kiindulva a négyzet oldalát. ábra ► . hogy a negyedköröknek és a négyzet ol­ dalainak metszéspontjai szabályos nyolcszöget határoznak meg. Hosszabbítsuk meg az ABC háromszög BC oldalát a C csúcson túl az AC oldallal egyenlő sza­ kasszal. Bizonyít­ suk be. Hosszabbítsuk meg egy négyzet két átló­ ját egyik irányban annyival. hogy a 132. Mutassuk meg. 132. K1 130. akkor a háromszög derékszögű. K1 126. hogy ez az összekötő egyenes merőleges az alapra. Egy négyzet csúcsai körül az átló felével mint sugárral a négyzet középpontján átmenő negyedköröket rajzolunk. Kössük össze ennek P végpontját az A csúcs­ csal. ábrán egyformán jelölt szögek egyenlők. ábrán színessel jelölt három sza­ kasz egyenlő. hogy az egyenlő oldalú háromszög oldalait három egyenlő részre osztó pon­ toknak a 128. K2 125. K1 127. K2 124.A 125. Bizonyítsuk be. Bizonyítsuk be.

hogy a derékszögű háromszög befogóinak az átfogóra való vetületei mindig kisebbek a befogóknál. Bizonyítsuk be. <J 133. Mutassuk meg. Ennek metszéspontja AC-vel D. amelyikben a két oldal nagyobb szöget zár be. Az ABC háromszög AB oldalát A -n túl az AC szakasszal meghosszabbítva X-et. hogy a 133. Igazoljuk. és bizonyítsuk be. ő-n túl pedig a ŐC-vel meghosszabbítva Y-1 kapjuk. Egy egyenlő szárú háromszög szárszögének csúcsában emeljünk merőlegest az egyik szárra. K2 135. Az ABC derékszögű háromszögben osszuk fel egyenlő részekre a BC befogót. amelyeknek szárai két szomszédos osztóponton mennek át. . E1 144. Egy konvex négyszög a. hogy ha két háromszög megegyezik két oldalban. Mekkorák az XYC háromszög szögei. hogy a körök érintkezési pontja és e sugarak végpontjai egy egye­ nesen vannak. de ellentétes irá­ nyú sugarakat. hogy egy külső pontot egy egyenes pontjaival összekötő szaka­ szok közül az egyenesre merőleges szakasz a legrövidebb. CB-vel E. hogy az a és b által alkotott szög kisebb. hogy az egyenlő szárú háromszög alapján bárhol felvett pontnak a szemközti csúcstól való távolsága kisebb a szárak hosszánál. p és y? E1 136. Igazoljuk. Igazoljuk. K2 143. Vizsgáljuk meg azokat az A-nál keletkezett szögeket. K1 138. ábra E1 134. majd a csúcsnál levő szögnek a szögfelezőjét is. E1 142. Igazoljuk. ábrán színessel jelölt szakaszok egyenlők. Vegyünk fel az ABC háromszög belsejében egy P pontot. Az ABC háromszög A és B csúcsához tartozó belső szögfelezők metszéspontján keresztül szerkesszünk párhuzamost az AB oldallal. Mutassuk meg. akkor a har­ madik oldal abban a háromszögben nagyobb. hogy a háromszög egyik csúcsát a szemközti oldal bármely pontjával összekötő szakasz rövidebb a másik két oldal egyikénél. Igazoljuk. hogy a DE szakasz egyenlő az AC és BC oldalakból lemetszett kisebb sza­ kaszok összegével. Igazoljuk. Mutassuk meg. mint a c és d által alkotott szög. K1 141.E1 133. c. K2 140. hogy az APB szög mindig nagyobb. d oldalaira fennáll s a a > b > c > d egyenlőtlen­ ség. Összefüggések a háromszög oldalai és szögei között K1 137. Két egymást kívülről érintő körben szerkesszünk párhuzamos. minél távolabb vannak az AC befogótól. Szer­ kesszük meg e szár és az alap szögének. b. mint az ACB szög. hogy ezek annál kisebbek. ha az eredeti háromszög szögei a. és kössük össze az osztópontokat a hegyesszögű A csúccsal. E2 139.

1918. hogy a visszavert fénysugár adott B ponton menjen át? E2 146. E2 155. Hány méter a harmadik ol­ dal. E2 163. Legyen D az ABC háromszög AC oldalának tetszőleges pontja. 12. K1 148. Bizonyítsuk be. ha mérőszáma egész szám? K1 dal? 150. E2 156. hogy a háromszög egy belső pontjának a csúcsoktól mért távolságösszege a kerület és a fél kerület közé eső számérték. hogy egy háromszög magasságvonala­ inak összege kisebb a háromszög kerületénél. hogy ha P az ABC háromszög belső pontja. Milyen irányban bocsássunk a tükör előtt álló A pontszerű fényforrásból fény­ sugarat a tükörre. feladatra épül.3 . a három oldaltól mért távolságainak összege mindig ugyanakkora. b. E2 158. E2 159. hogy ha egy háromszög a.l . Az egyenlő szárú háromszög egyik szárához húzott súlyvonal a háromszög ke­ rületét 15 cm és 6 cm hosszúságú részekre osztja. feladatra épül.6C háromszög kerülete nagyobb. Egy egyenlő szárú háromszög két oldala 3 cm és 6 cm. Igazoljuk. c) i . akkor PB + PC <AB + AC. hogy a háromszög bármely oldala kisebb a fél kerületnél. E1 154. Létezik-e olyan háromszög.) Igazoljuk. Igazoljuk.2 . 13. Igazoljuk. E2 157. hogy egy háromszög súlyvonalainak összege nagyobb a kerület há­ romnegyedénél. (A 157.GY 145. d) 1911. Igazoljuk. ak­ kor a 2a. hogy ha bárhol is veszünk fel az egyenlő oldalú háromszög belsejé­ ben egy pontot. (A 155.8 m. 3826? 2 ’ 3 ’4 K1 149. hogy az egyenlő oldalú háromszög bármely belső pontja és az egy-egy csúcs közti három szakaszból mindig lehet háromszöget szerkesz­ teni.7 m. feladatra épül. Bizonyítsuk be. Igazoljuk. Mekkorák a háromszög oldalai? K1 152. E2 160. a másik 0. hogy a háromszög bármelyik magassága kisebb. Bizonyítsuk be. Mekkora a harmadik ol­ K2 151 . hogy az A. Egy háromszög egyik oldala 1. Az ABC háromszög A csúcsához tartozó külső szögfelezőn jelöljünk ki egy tet­ szőleges A. c oldalakból nem lehet háromszöget szerkeszteni. pontot. hogy egy háromszög súlyvonalainak összege kisebb a háromszög ke­ rületénél. Mutassuk meg. b. E2 161. c oldalai közül a a legnagyobb. . mint a vele azonos kezdőpontú oldalak összegének fele. hogy a konvex négyszög szemközti oldalainak összege kisebb.) Bizonyítsuk be.AC < 2BD. E2 147.64 141. mint az átlók összege. K2 153. hogy AB + BC . mint az ABC háromszögé. V 162.E1. melynek oldalai azonos egységgel mérve b) 1 . hogy az egyenlő szám háromszögben az alap bármelyik pontjá­ ra nézve a száraktól mért távolságok összege állandó. a) 10.) Bizonyítsuk be. Igazoljuk. Bizonyítsuk be.

E2 171. Adjuk meg a P ponttól 2 cm távolságra és a Q ponttól 3 cm távolságra levő pon­ tok halmazát. amely egy O ponttól 3 cm-re van. Egy négyszög oldalai (ebben a sorrendben) 2 cm. hogy a PQ szakasz F felezőpont­ jára fennáll az FA + FB < k egyenlőtlenség. Szerkesszünk adott egyenesen pontot. mindig ki lehet választani közülük hármat úgy. K1 175. Adjuk meg az e egyenestől legalább 3 cm távolságra levő pontok halmazát.5 cm távolságra levő pontok halmazát. 3 cm és 8 cm hosszúak. de nagyobb a négyszög fél kerületénél. K2 178. P és Q pont úgy. 6 cm. Adjuk meg a P ponttól 3 cm távolságra és az e egyenestől 2 cm távolságra levő pontok halmazát. Adjuk meg a P ponttól 3 cm-nél nagyobb távolságra és az e egyenestől 2 cm-nél kisebb távolságra levő pontok halmazát. Adott a síkon az A. hogy egy konvex négyszög síkjában az átlók metszéspontjában legkisebb a csúcsoktól mért távolságok összege. a B ponttól 2. Adott a síkon az AB = 8 cm hosszú szakasz. hogy közülük semelyik három nincs egy egyenesen. K1 170. és PA + PB = QA + QB = k. hogy az általuk meghatározott négy há­ romszög mindegyike tompaszögű legyen. hogy a konvex négyszög átlóinak összege kisebb a négyszög kerüle­ ténél. Adjuk meg az e egyenestől 3 cm-nél kisebb távolságra levő pontok halmazát. Bizonyítsuk be. bárhogyan is adunk meg a síkon négy pontot (melyek közül se­ melyik három nem lehet egy egyenesen). Mutassuk meg. 173. E2 165 Mutassuk meg. Adjuk meg az e egyenestől 3 cm távolságra levő pontok halmazát. Mitől függ a megoldások száma? K2 176. Adjuk meg a P ponttól 3 cm távolságra és az e egyenestől legfeljebb 2 cm tá­ volságra levő pontok halmazát. K1 166. K2 181. Bizonyítsuk be. hogy egy négyszögben bármelyik oldal kisebb a másik három összegénél. K1 180. Mutassuk meg. E2 168. . Bizonyítsuk be. K2 177. Igazoljuk. hogy egy tetszőleges pontnak egy sokszög csúcsaitól mért tá­ volságösszege nagyobb a sokszög fél kerületénél. Szerkesszünk pontot. 174. Adjuk meg az A ponttól 4 cm távol­ ságra. hogy azok ne legyenek egy hegyesszögű háromszög csúcsai. hogy egyik átló sem érheti el a 9 cm-t. Adott tulajdonságú pontok halmazának meghatározása a síkon Ponthalmazok K1 K1 K1 172. B. Adjunk meg a síkon négy olyan pontot. V 167. amely két adott pont mindegyikétől 6 cm távolságra van. E2 169.ADOTT TULAJDONSÁGÚ PONTOK HALMAZÁNAK MEGHATÁROZÁSA A SÍKON E2 164. K1 179.

K1 189. K1 184. K2 198. b. Adott két metsző egyenes. c. e é s / Adjuk meg azon pontok halmazát. K2 183. hogy x > y. aj Adjuk meg egy 5 cm oldalú négyzet minden oldalegyenesétől 2. Adjuk meg az ABC háromszög AB és AC oldalegyeneseitől. K2 187. b) Adjuk meg egy 5 cm oldalú négyzet minden oldalegyenesétől 2 cm-nél nagyobb távolság­ ra levő pontok halmazát. E1 186. Adjuk meg a P ponttól 4 cm-nél nem nagyobb és 3 cm-nél nagyobb távolságra levő pontok halmazát. Adott két párhuzamos egyenes. és a-tól 1 cm-nél nem nagyobb.5 cm-re levő pontok halmazát. Szerkesszünk egyenest. b -tői 2 cm-nél nem kisebb távolságra vannak. Adjuk meg a P ponttól 2 cm-nél kisebb távolságra és a Q ponttól 3 cm-nél ki­ sebb távolságra levő pontok halmazát. Hány olyan pont van. amely három adott egyenestől egyenlő távolságra van? K1 197. Adjuk meg az e egyenestől x. K2 199. mint a másiktól. Adjuk meg azoknak a pontoknak a halmazát. és tudjuk. amelyek rajta vannak a c egyenesen.Adott két párhuzamos egyenes. ame­ lyek egyenlő távolságra vannak e két egyenestől. Adott a síkon három egy ponton átmenő egyenes: a. K1 185. illetve az A és B csúcsoktól egyenlő távolságra levő pontok halmazát.K2 182. e é s/. K1 188. Adjuk meg azon ABC háromszögek C csúcsainak halmazát. . Adjuk meg az ABC háromszög csúcsaitól egyenlő távolságra levő pontok hal­ mazát. K1 191. Adjuk meg a P ponttól legfeljebb 2 cm távolságra és a Q ponttól 3 cm-nél na­ gyobb távolságra levő pontok halmazát. K1 192. Adjuk meg az ABC háromszög minden oldalegyenesétől egyenlő távolságra le­ vő pontok halmazát. K1 194. amely adott e egyenessel párhuzamos. és egy megadott P ponttól 4 cm-re van. K1 200. Adjuk meg két egymásra merőleges adott egyenes mindegyikétől 3 cm-nél ki­ sebb távolságra levő pontok halmazát. az / egyenestől y távolságra levő pontok halma­ zát. ha adott az x és az y távolság. és az ABC háromszög köré írt kör sugara r. Adjuk meg azon pon­ tok halmazát. K2 195. amelyeknek A és B csúcsa rögzített. E1 190. Adjuk meg azon ABC háromszögek C csúcsainak halmazát. E2 196. amelyeknek A és B csúcsa rögzített. Adjuk meg az e és/egyenesek mindegyikétől 1 cm távolságra levő pontok hal­ mazát. ame­ lyek az egyik egyenestől kétszer akkora távolságra vannak. Adjuk meg egy négyzet minden oldalegyenesétől egyenlő távolságra levő pon­ tok halmazát. Adjuk meg a két egyenestől egyenlő tá­ volságra levő pontok halmazát. E1 193. és a C csúcshoz tartozó magasságuk m.

K2 202. Messünk el két párhuzamos egyenest egy harmadikkal. Egy félegyenesre minden pontjában állítsunk merőlegest. amelyeknek a harmadik csúcsa egybeesik. amely a B és C pontoktól egyenlő távolságra van. Adjunk meg a síkon öt pontot úgy. Szerkesszünk a szakaszok fölé egyenlő szárú háromszögeket. hogy létezzék mind az öttől egyenlő távol­ ságra levő pont. K2 207. és egy megadott ponttól 4 cm-re van. K2 217. amely a másik két oldalegyenestől egyenlő távolságra van. Szerkesszük meg az adott a egyenesen azt a pontot. Ez az O egyenlő távolságban van az A-tól és a fi-tői . amely a szög száraiból egyenlő darabokat metsz le. K2 208. így O egyen­ lő távolságra van mind a négy ponttól. Adjuk meg az így nyert merőleges szakaszok végpontjainak halmazát. Ekkor az AB felező merőlegese és a CD felező merőlegese met­ szik egymást egy O pontban. K2 206. KI 210. K2 213. Szerkesszünk a ponton át egyenest. amely egy b egyenestől t tá­ volságra van. és ugyanilyen oknál fogva C-től és Z)-től is. K2 212. hogy ne legyenek egy körön. Bizonyítsuk be.ADOTT TULAJDONSÁGÚ PONTOK HALMAZÁNAK MEGHATÁROZÁSA A SÍKON K1 201 . K2 204. holott ezeket úgy vettük fel. amelyek az adott ponttól 3 cm-re vannak. Adjuk meg az így kapott végpontok halmazát. C. és ezekre mérjük fel ugyanazon irányban a merőleges talppontjának a félegyenes kezdőpontjától mért távolságát. Adott két szakasz. amely mindhárom egyenestől egyenlő távolságra van. Adjuk meg azoknak a pontoknak a halmazát. Egy szög felezőjének egyik pontjából szerkesszünk párhuzamos egyeneseket a szögszárakkal. K2 215. Adott egy e egyenes és egy P pont. K1 214. hogy az így keletkezett párhuzamos sávok egyenlő szélesek.Hol a hiba a következő gondolatmenetben? Vegyük fel a síkon az A. amely tartalmaz­ za a pontokat. Egy szög szárai között adott egy P pont..hiszen rajta van AB felező merőlegesén . Adott egy konvex szög szárai között egy P pont. Egy konvex szög egyik szárának minden pontján át húzzunk párhuzamost a másik szárral. továbbá az A. Adott egyenesen szerkesszünk pontot. Szerkesszünk a szög belsejé­ ben a száraktól egyenlő távolságra pontokat. Szerkesszünk egyenest. B és C . és adott egyenessel előre adott konvex szöget zár be. B. KI 211. Szerkesszünk egyenest. K2 203. amely adott ponton átmegy. K2 216. amely két megadott ponttól egyenlő tá­ volságra van. amely e-től és fi-től is a távolságra van. Szerkesszünk pontot. ezért van olyan O középpontú kör. amelyek két koncentrikus körtől egyenlő távolságra vannak. . Egy háromszög egyik oldalán szerkesszünk olyan pontot. hogy ne legyenek egy körön. K1 209. K1 205. Szerkesszünk az ABC háromszög AB oldalán olyan P pontot.D pontpárok ne legyenek párhuzamos egyeneseken. és szerkesszünk pontot. és mérjük rá a szögtartományban a pont és a csúcs távolságát. amely adott egyenessel 30°-os szöget zár be. D pontokat úgy.

Szerkesszünk háromszöget. K1 234. ha adott az egyik csúcsa és a szem­ közti oldalának egyenese. amelyeknek a derékszög két szárától mért távolságösszege d. Háromszögek szerkesztése (I. K1 229. egy a harmadik csúcson átme­ nő egyenes. az ehhez tar­ tozó magasság. hogy annak két szomszédos oldala egy-egy befogón legyen. K2 227. ha adott két csúcsa. Adjuk meg azoknak a pontoknak a halmazát egy derékszög szögtartományában. ha adott a magassága. Szerkesszünk egyenlő oldalú háromszöget. K2 219. ha adott az egyik oldalának egyenese. Szerkesszünk háromszöget. a hozzá tartozó súlyvonal és magasság. E1 220. amelyek ű-tól és b-tői mért távolságának különbsége d. a rajta levő egyik szög és az ol­ dalhoz tartozó súlyvonal. Szerkesszünk egyenlő szárú háromszöget. és ismerjük még a harmadik csúcshoz tartozó magasság hosszát is. a rajta fekvő egyik szög és az oldalhoz tartozó magasság. K2 226. feladatra épül. Szerkesszünk egyenlő oldalú háromszöget. K1 231.) Szerkesszünk r sugarú körbe k kerületű téglalapot. feladatra épül. továbbá egy egyenes. Szerkesszünk háromszöget. K1 232. rész) K1 223. ha adott egy oldala. K2 224.) Mutassuk meg. (A 219.) Adott derékszögű háromszögbe szerkesszünk k kerüle­ tű téglalapot úgy. b) a beírt kör sugarát. E1 221. Adjuk meg azoknak a pontoknak a halmazát. két másik oldalának a hossza. K1 236.K2 218. K2 228. ha adott az alapja és az alappal szem­ közti szöge. Szerkesszünk háromszöget. ha adott egy oldala. Szerkesszünk egyenlő szárú háromszöget. ha adott az alapjának két csúcsa és az egyik szárának egyenese. Szerkesszünk egyenlő oldalú háromszöget. E1 222. (A 221. Szerkesszünk háromszöget. ha adott két oldala és az egyikhez tartozó magasság. K1 233. Szerkesszünk háromszöget. Legyen a és b két metsző egyenes. ha adott az alappal szemközti szöge és az alaphoz tartozó magassága. K1 230. ha ismerjük a) a köré írt kör sugarát. K1 235. ha adott a középpontja (szögfelező­ inek metszéspontja) és az egyik oldalának egyenese. . Szerkesszünk egyenlő oldalú háromszöget. Szerkesszünk egyenlő szárú háromszöget. amely átmegy az adott oldalegyenessel szemközti csúcson. feladatra épül. K1 225. Szerkesszünk háromszöget. ha adott egy oldala. hogy az adott körbe írható téglalapok kö­ zül a négyzet kerülete a legnagyobb. ha adott egy szöge és egy másik csúcshoz tartozó magassága és szögfelezője.64 219.

d) c . ha adott az egyik szára és az alapon fekvő szöge. ha adott az egyik szára és a hozzá tar­ tozó súlyvonal. ha adott az egyik szára és a hozzá tar­ tozó súlyvonalnak a szárral bezárt szöge. Szerkesszünk egyenlő szárú háromszöget. Szerkesszünk egyenlő szárú derékszögű háromszöget. Szerkesszünk egyenlő szárú derékszögű háromszöget.Szerkesszünk egyenlő szárú háromszöget. ha adott az egyik szára és a hozzá tar­ tozó magassága.y E1 256. Szerkesszünk egyenlő szárú háromszöget. Szerkesszünk egyenlő szárú háromszöget. Szerkesszünk egyenlő szárú háromszöget. a. ha adott a . K2 243. ha adott az átfogója és az egyik befogója. ha adott az alapja és a hozzá tartozó magassága. ha adott az alap és az egyik szár kü| lönbsége. K1 239.b. fi és mc.b. K1 238 Szerkesszünk egyenlő szárú háromszöget. Szerkesszünk háromszöget. ha adott az átfogója. c az átfogó): \ a) a + b. Szerkesszünk egyenlő szárú háromszöget. Szerkesszünk háromszöget. ha adott a kerülete. Szerkesszünk derékszögű háromszöget a következő adatokból (a és b a befogók. El E1 254. fi és m. ha adott az alapja és az egyik szárhoz tartozó magassága. Szerkesszünk egyenlő szárú derékszögű háromszöget. c. E1 250. K1 244. \ a > b. b) az egyik hegyesszögű csúcsa és a szemközti oldalának egyenese. a. E1 251 . Szerkesszünk egyenlő szárú háromszöget. ha adott az alapja. K2 245. ha adott a) a derékszögű csúcsa és az átfogójának egyenese. b) a . ha adott a kerülete és az alapon fek| vő szöge. K2 241 . ha adott az alap és a szár összege. b) az átfogó és az egyik befogó különbsége. Szerkesszünk egyenlő szárú háromszöget. K1 247. b) a szárszög. El 253. 255. ha adott a) az átfogó és az egyik befogó összege. Szerkesszünk egyenlő szárú derékszögű háromszöget. .ADOTT TULAJDONSÁGÚ PONTOK HALMAZÁNAK MEGHATÁROZÁSA A SÍKON K1 237. K2 246. e) a + b + c. K1 242. továbbá az alap­ nak az egyik szárhoz tartozó súlyvonallal bezárt szöge. c) a . a.b. K1 248. ame­ lyet az alap egyik végpontjából kiinduló szögfelező az alaphoz tartozó magassággal bezár. va| lamint az egyik szög. Szerkesszünk egyenlő szárú háromszöget. valamint a) az alapon fekvő szög. Szerkesszünk derékszögű háromszöget. ha adott az alapja és az a szög. ha adott a + c. Szerkesszünk egyenlő szárú háromszöget. ha adott az egyik szára és annak egyenesén a szárhoz tartozó magasság talppontja. E2 252.a. c. K2 240. Szerkesszünk egyenlő szárú háromszöget. E1 249.

. sokszögek egybevágósága E2 257. E1 260. ha magasságuk egyenlő. b) átfogójuk és egyik befogójuk egyenlő.c . hogy két háromszög egybevágó.Háromszögek.c. Szerkesszünk egyenlő szárú háromszöget. hogy két egyenlő szárú háromszög egybevágó. Egy O csúcsú szög egyik szárán jelöljünk ki egy P pontot. amelyre a PQ + QO = t egyenlőség fennáll. Szerkesszünk háromszöget a következő adatokból: a) b + c. E1 261 . e) két szögben és az egyikhez tartozó magasságban. K1 266. Egybevágóság Háromszögek. ha a) két-két befogójuk egyenlő. vala­ mint a két oldal által bezárt szög. Igazoljuk. hogy annak két szomszédos oldala egy-egy befogón legyen. akkor a háromszög egyenlő szárú. mb. K2 265. Bizonyítsuk be. valamint az alap. d) alapon fekvő szögükben és az alaphoz tartozó magasságban. K1 268. c) alapjukban és a szárakhoz tartozó magasságban. K2 258. b) b + c. K2 262. sokszögek egybevágósága K2 263. d) két szögben és a harmadikhoz tartozó magasságban. a. ha adott az egyik oldal és a magas­ ság összege. c) egy befogójuk és az ezzel szemközti szögük egyenlő. ha megegyeznek a) két oldalban és az egyikhez tartozó súlyvonalban. a. Szerkesszünk háromszöget. p. Bizonyítsuk be.a. Bizonyítsuk be. hogy két derékszögű háromszög egybevágó. E1 259. Szerkesszünk a másik száron olyan Q pontot. ha megegyeznek a) alapjukban és a vele szemközti szögben. ha adott két oldalának összege és különbsége. e) b . ha adott az egyik szár és az alaphoz tartozó magasság összege. a.Adott derékszögű háromszögbe szerkesszünk négyzetet úgy. Mutassuk meg. Szerkesszünk egyenlő oldalú háromszöget. ha átfogóik egyenlők. b) két szögben és az egyikhez tartozó szögfelezőben. hogy két egyenlő oldalú háromszög egybevágó. K1 267. d) b + c. c) két szögben és a harmadikhoz tartozó szögfelezőben. a. Bizonyítsuk be. f) egy oldalban. mb. c) b . hogy két egyenlő szárú derékszögű háromszög egybevágó. és adjunk meg egy t szakaszt. y. K2 264. hogy ha a háromszöget szét lehet vágni két egybevágó részre. a. b) alapjukban és a hozzá tartozó magasságban. egy rajta fekvő szögben és az ehhez tartozó szögfelezőben.

S2 háromszöggel. akkor a há­ romszög egyenlő szárú. vagy mindkettőjükben tompaszög. akkor az így kapott egyenes felezi a har­ madik oldalt. Mutassuk meg.Mutassuk meg. hogy ha a háromszög valamelyik oldalának felezőpontján át párhuzamost húzunk a másik két oldal egyikével. ha megegyeznek három olda­ lukban és az azok által bezárt két szögben. Bizonyítsuk be.F2háromszög egybevágó az SS. feladatra épül. Igazoljuk. E1 275. a megfelelő oldalak által közrefogott átlóban megegyeznek.Mutassuk meg. hogy két konvex négyszög egybevágó. Mutassuk meg. akkor a háromszög egyenlő szárú. ha megegyezik egy oldaluk és két szögük. Mutassuk meg. E felezési ponto­ kat jelöljük S r . és a háromszög belsejébe eső szakasza fele annak az oldalnak. hogy ha egy háromszögben az egyik csúcshoz tartozó magas­ ságvonal és súlyvonal egybeesik. b) szögfelezők.” K1 271.K1 269. hogy ha két háromszög megegyezik két oldalban és az egyikkel szemközti szögben.) Bizonyítsuk be. K1 281. hogy a háromszög két súlyvonala a csú­ csoktól számítva 2:1 arányban osztja egymást. Mutassuk meg. c) súlyvonalak. K1 278. K1 272. K2 282. továbbá tudjuk. S2 -ve 1. hogy két négyszög egybevágóságához általában nem elegendő az. c) az alapon levő szögek felezői.64 280. . ha egymást követő olda­ laikban és egy. amelyikkel pár­ huzamos. K1 270. és a felezőpontok közé eső szakasza fele a harmadik oldalnak. Mutassuk meg. akkor a két háromszög egybevágó. akkor szükségképpen egyenlők a megfelelő oldalakhoz tartozó a) magasságok. a) Bizonyítsuk be. hogy a másik egyező oldallal szemközti szög vagy mindkettőjükben hegyesszög. Igazoljuk. feladatra épül.” K2 273. K1 280. Mutassuk meg. hogy az egyenlő szárú háromszögben egyenlők a) a szárakhoz tartozó súlyvonalak. hogy az SF. b) a szárakhoz tartozó magasságok. K1 276. hogy ha egy háromszögben két súlyvonal egyenlő. ha két oldalban és a közös csúcsból kiinduló magasságban megegyeznek. b) Igazoljuk. Bizonyítsuk be. F. K1 283. K2 274. ha egy oldala és két szöge egyenlő. hogy két egyenlő szárú háromszög nem szükségképpen egybe­ vágó. hogy a következő állítás hamis: „Két háromszög egybevágó.-veí. hogy ha valamely háromszög két oldalának felezőpontján át egyenest rajzo­ lunk. hogy ha két háromszög egybevágó. hogy két konvex négyszög egybevágó.) Rajzoljuk meg az ABC háromszög két súlyvonalát. hogy négy megfelelő oldaluk és egy megfelelő szögük megegyezzék. a háromszög oldalfelező pontjait pedig F r . K2 277. Vizsgáljuk meg a következő állítás helyességét: „Két háromszög egybevágó. (A 279. hogy ha egy háromszögben két magasságvonal egyenlő. akkor a há­ romszög egyenlő szárú. Fe­ lezzük meg a súlyvonalak S metszéspontja és a csúcsok közötti távolságot. akkor az párhuzamos a harmadik oldallal. K2 279.

hogy OA = OC és OB = OD legyen.Mutassuk meg. és bizonyítsuk be. (293. hogy egy konvex szög felezőjére emelt merőleges a szárakból egyen­ lő szakaszokat metsz ki. Metsszük ezt el egy egyenessel. Igazoljuk. hogy az AD és BC egyenesek a szög felezőjén metszik egymást. hogy az új végpontok alkotta háromszög is egyenlő oldalú. Rajzoljunk párhuzamos egyeneseket egy háromszög csúcsain át a szemközti ol­ dalakkal. hogy a háromszög két oldalfelező pontját összekötő egyenes egyenlő távolságra halad a háromszög mindhárom csúcsától. Mutassuk meg. Rajzoljunk egy derékszögű háromszög befogóira kifelé egy-egy négyzetet. hogy mindegyik csúcsnál csak egy meghosszabbítás kez­ dődjék. Mutassuk meg. a másik két csúcsa a két nem ide befutó oldalra esik. KI 293. melynek az egyik csúcsa egy négyzetcsúcsba. Bizonyítsuk be. és ezeknek egymástól legtávolabbi csúcsaiból bocsássunk egy-egy merőlegest az átfogó meg­ hosszabbítására. K2 287.Az O csúcsú konvex szög egyik szárán jelöljük ki az A. El 291 . K1 285. Mutassuk meg. hogy a háromszög a négyzetből két egybevágó háromszöget vág le. KI 288. hogy két párhuzamos egyenes pontjait összekötő szakaszok fe­ lezőpontjai a párhuzamosok középpárhuzamosán sorakoznak. akkor a háromszög csúcsai az eredeti háromszög mindhárom olda­ lát ugyanabban az arányban osztják két részre. K1 290. Bizonyítsuk be. Egy egyenlő oldalú háromszög minden oldalát hosszabbítsuk meg egyik irány­ ban ugyanazzal a szakasszal úgy.) K1 292. Igazoljuk. hogy így négy egybevágó háromszöghöz jutunk. Bizonyítsuk be. ábra ► KI 294. (Ezzel egy új módszert nyerünk a konvex szög felezőjének szerkesztésére. . b) Szerkesszük meg a négyzetbe a szabályos háromszöget. hogy az egyenesnek a két sávon be­ lüli szakaszai egyenlők. B. KI 289. akkor az osztópontok egy egyenlő oldalú háromszög csúcsai. Bizonyítsuk be. ábra) 293. Rajzoljunk fel két egyenlő szélességű és párhuzamos helyzetű párhuzamos sá­ vot. K2 295. a) Bizonyítsuk be. K1 286. D pontokat úgy. másik szárán pedig a C. írjunk négyzetbe egyenlő oldalú háromszöget. hogy a háromszög bármely csúcsához tartozó súlyvonal egyene­ se egyenlő távolságra van a másik két csúcstól. hogy ha egy egyenlő oldalú háromszögbe egy másik egyenlő ol­ dalú háromszöget írunk.K1 284. hogy ha egy egyenlő ol­ dalú háromszög minden oldalát ugyanabban az arány­ ban osztjuk két részre. hogy a merőlegesek talppontjai egyenlő távolságra vannak az át­ fogó megfelelő végpontjaitól.

egyenlő szárú háromszöget. aj Tükrözzünk egy háromszöget az egyik oldalegyenesére. ábra szerint párhuzamost húztunk egy paralelogramma egyik átlójával. konvex deltoidot. K2 303. Rajzoljunk négyzetet egy derék­ szögű háromszög átfogójára és egyik befogójá­ ra. Tükrözzünk egy kört egy a középpontját nem tartalmazó adott t egyenesre. Bizonyítsuk be. El 298. rombuszt.A 299. és emel­ jünk ezekre merőlegeseket a másik két csúcs­ ból. konkáv deltoidot? b) Tükrözzünk egy háromszöget az egyik szögfelező egyenesére. ábra Tengelyes tükrözés K1 302. szabályos háromszöget. hogy egy négyzet két szomszédos csúcsa és a szemközti oldalára állított egyenlő szárú háromszögnek az alappal szemközti csúcsa egyenlő szárú háromszöget határoznak meg. (298.2g EGYBEVÁGÓSÁG 298. E1 300. hogy az ábrán EB = CG.az érintési pontból kiindulva . Egy kör minden érintőjére . Határozzuk meg a végpontok halmazát. (300. K1 297. hogy PR = SQ.Mutassuk meg. ábra) Új helyzetének végpontjait egy-egy trapézcsúcscsal kötik össze a szaggatott szakaszok. Tükrözzünk egy pontot egy adott egyenesre csak körzőt használva. Milyen alakzatot alkot az eredeti és a tükörkép háromszög együtt? ej Tükrözzünk egy háromszöget az egyik magasságvonalára. . ábra) Bizonyítsuk be. Igazoljuk. hogy az így szerkesztett négy egyenes négyzetet határol. ábra E1 296. K1 301. 300. Húzzunk két párhuzamos egyenest egy négyzet két átellenes csúcsán át. Milyen esetben alkot az eredeti és a tükörkép háromszög együtt négyzetet. Toljuk el egy húrtrapéz egyik átló­ ját a párhuzamos oldalak mentén. 299. E1 299. Bizo­ nyítsuk be. hogy AP = CQ.azonos irányban mérjünk fel egy adott szakaszt. K1 304.

hogy ha egy derékszögű háromszögben az egyik szög 30°-os. Bizonyítsuk be.GY 319. A sík mely egyenesei egyeznek meg tengelyes tükörképükkel? K2 307. amely merőleges b-re. Adott az A és fi pont továbbá egy t egyenes. Hol kell az állomást elhelyezni. hogy ha egy derékszögű háromszögben az egyik hegyesszög kétszerese a másiknak. akkor az átfogó is kétszerese az egyik befogónak. ugyanazt az egyenest nyerjük. hogy ha a-1 í. Egy háromszög három oldalegyenese a. Bizonyítsuk be. Bizonyítsuk be. b. K1 306. hogy az egyenes és tükörképe a tengellyel ugyanakkora szöget zár be. amelynek két szemközti csúcsa az a. hogy az egyenlő oldalú háromszög bármely belső pontjának a három oldaltól mért távolságösszege mindig ugyanakkora. c. K2 309. amelyre nézve a két kör tükrös. K1 310. a tükör és a fi pont között megtett út a lehető legrövidebb. és így tovább újra c-re. Hány szimmetriatengelye lehet az egyenlő szárú háromszögnek? K1 312. Mindkét községbe bevezetik a villanyt. Bizonyítsuk be. hogy ha egy fénysugár egy A pontból kiindulva síktükörről va­ ló visszaverődés után egy B pontba jut. és mindkét szakasz ugyanakkora szöget zárjon be /-vei. Mutassuk meg. E1 321. K1 311. amelyeknek végtelen sok szimmet­ riatengelye van. b -re vé­ gül a-ra. (A 321. b és c. hogy a lehető legrö­ videbb vezetékre legyen szükség? K2. K2 317. Szerkesszünk olyan e egyenest. akkor az A pont. b. Szerkesszünk négyzetet.Adott három egyenes: a. Legyen í. Bizonyítsuk be. Szerkesszünk a t-n olyan T pontot. mindig ugyanazt az értéket kapjuk. K1 313.) Igazoljuk. illetve c egyeneseken van. mintha í2 -re tükröztük volna. . E1 322. K1 315. és menjen át metszéspontjukon az a egye­ nes. hogy két egyenlő sugarú körhöz mindig található olyan egyenes. és a két község számára közvetlenül az országút mellett kö­ zös transzformátorállomást létesítenek. Nevezzünk meg olyan síkbeli alakzatokat. hogy ha egy háromszögnek két szimmetriatengelye van. akkor az ezzel szemközti befogó fele az átfogónak.GY 320. és b felezi az e egyenes a és c közötti szakaszát. ezt a tükörképet c-re. K2 318. Mutassuk meg. Tükrözzük a sík egy tetszőleges pontját a-ra. E1 316. és t2két merőleges egyenes. K2 308. Mutassuk meg.E1 305. c.-re tükrözzük. másik két csúcspontja pedig b-n. Egy egyenes országút ugyanazon oldalán helyezkedik el két község. K2. Adott három egyenes: a. hogy ha az egyenlő szárú háromszögben összeadjuk az alap bár­ mely pontjának a két szár egyenesétől mért távolságát. hogy egy pontnak és a tükörképének a tengely egy tetszőleges pontjától mért távolsága ugyanakkora. K1 314. hogy a tükrözéssorozattal visszajutunk az eredeti pontba. Mutassuk meg. akkor van három is. feladatva épül. Mutassuk meg. hogy a T A ésT B szakaszok a 7 pontban í-re állított merőleges különböző oldalán helyezked­ jenek el. majd a tükörképet b-re.

amely A-tól és b-tői is egyenlő távolságra van. E1 333. Adott az e egyenes. (A 322. Adott az e egyenes. Adott az e egyenes és egyik oldalán két pont. Ez az AB. Milyen irányba kell ellökni az egyik golyót. Egy hegyesszög szárai között helyezkedik el az A és fi pont. rajta a P pont és az e-re nem illeszkedő A pont. amelynek a két adott ponttól mért távolságkülönbsége a lehető leg­ nagyobb. E2 325.E1 323. Megadunk egy a és b egyenest. b) Mutassuk meg. amelynek a másik két oldaltól mért távolsága együttvéve akkora. ha annak érintenie kell a két szögszárat is. a és b pedig egy-egy csúcsán megy át. rajta a P pont és az e-re nem illeszkedő A pont. Szerkeszszünk az egyenesen olyan X pontot.) A szabályos háromszög tetszőleges belső pontjából az oldalakra bocsátott merőlegesek talppontjai az oldalakat két részre osztják. továbbá a másik két csúcson átmenő egy-egy egyenes. E2 327. Szerkesszük meg a ponttól ki­ induló és oda visszatérő legrövidebb utat. hogy az a) részben szereplő beírt háromszög kerülete akkor a legkisebb. Egy téglalap átlóinak metszéspontján át fektessünk egy tetszőleges egyenest. hogy egyik csúcsa a kitűzött pont legyen. ha a kitűzött pont a magasság talppontja.GY 329. Bizonyítsuk be.) a) Egy hegyesszögű háromszög egyik oldalán tűzzünk ki egy pontot. feladatra épül. (A 321.) Bizonyítsuk be. (A talpponti háromszög csú­ csai a magasságok talppontjai. hogy egy hegyesszögű háromszögbe írt háromszögek közül a talpponti háromszög kerülete a legkisebb. Egy hegyesszög szárai között adott egy pont. amelyre az AX . A és fi. hogy az így kapott hat szakasz közül három-három egymáshoz nem csatlakozónak az össze­ ge független a belső pont választásától. Szerkeszszünk az egyenesen olyan X pontot. E1 331. El 332. az azon levő csúcs. El 335.) Téglalap alakú biliárdasztalra két golyót helyezünk el. ha adott a szimmetriatengelye. Szerkesszünk az a egyenesen olyan X pontot. Bizonyítsuk be. illetve a CD oldalt a P. feladatra épül. Szerkesszünk egyenlő oldalú háromszöget. amely érinti a szögszárakat. az előbbin egy A pontot. írjunk a háromszögbe lehető legkisebb kerületű háromszöget úgy. amelyre az AX + XP összeg egy adott szakasszal lesz egyenlő.f. amely­ n e k / a szögfelezője. E2 334.Szerkesszünk egyenlő szárú háromszöget. feladatra épül. Szerkesszük meg az e egye­ nesen az X pontot úgy. amely fi-től az egyik szomszédos oldalig és onnan a Q-ba vezet.) Egy hegyesszögű háromszög egyik oldalán szerkeszszünk olyan pontot. hogy az mind a négy falat érintve eltalálja a má­ sik golyót? E2 330. b.) E2 328. feladatra épül. mint egy megadott szakasz. hogy a legrövidebb út. (A 326. E1 324. egyenlő a téglalap átlójával. K1 336. Szerkesszük meg az A és fi között a legrövidebb utat. hogy AX felezze az e egyenes ŐX-szel alkotott valamelyik szögét.(A 328.Adott három egyenes: a.(A 325. K2 337. V. Adott az e egyenes. feladatra épül. és tőle különböző távolságra az A és a fi pont. Szerkesszük meg e-nek azt a pontját. illetve Q pontban metszi.XP különbség egy adott szakasszal lesz egyenlő. . E2 326.

Az ABC háromszög BC oldalának P pontját tükrözzük a y szögfelezőjére. hogy a jelölt szögek egyenlők. E1 349. amelynek egy-egy csúcsa a körökön. a rajta levő szögek különbsége és a hozzá tartozó magasság. E1 341. Szerkesszünk háromszöget. ha ismert két oldala és az ezekkel szemközti szögek különbsége. feladatra épül. Milyen ponthalmazt alkotnak a tükörképek? El 340. . (A 341.) Szerkesszük meg a háromszöget. E2 344. (A 347.Adott két egymást nem metsző kör és közöttük egy egyenes. (A 343. K2 345. hogy a négy me­ rőleges talppontjai egy egyenesen vannak. Szerkesszük meg a háromszöget. Mutassuk meg. ábra szerint négyzetet raj­ zoltunk egy derékszögű háromszögbe.y. majd meghosszabbítottuk a négyzet egyik átlóját és a háromszög átfogóját. amelynek az adott félegyenesek szögfelezői. E1 352. (A 343. feladatra épül. Mutassuk meg. Adott egy háromszög két csúcsa és a harmadikból induló szögfelezője. az adott kör pedig a beírt köre. feladatra épül. va­ lamint a P pont. Egy háromszög és az egyik oldalfelező merőlegesre vett tükörképe együtt tra­ pézt alkotnak. Bizonyítsuk be. K1 343. Bizonyítsuk be. annak tükörképét pedig /3 szögfelezőjére.) Adott egy háromszög egyik oldalegyenesének a szem­ közti csúcsból induló szögfelezővel bezárt szöge és a másik két oldal hossza. egyik magassága pedig az adott egyenesen van. wa. (A 347. ha adott P .) Állítsunk merőlegeseket a háromszög egyik csúcsából a másik két csúcshoz tartozó két-két szögfelező egyenesre. feladatra épül. feladatra épül. b. hogy e trapéz egyik szárának az átlóval bezárt szöge az ere­ deti háromszög két szögének különbsége. A P ponton átmenő minden egyenesre tükrözzük a Q pon­ tot. E1 342. Szerkesszünk egyenlő oldalú háromszöget. V 351 . Szerkeszszük meg a háromszöget. E1 348. majd a tükörképet a szögfelezőjére. K1 347. Igazol­ juk. hogy a végeredményül kapott pont az eredetivel egy oldalegyenesen van. Szerkesszük meg az ABCD négyszöget. Szerkesszünk háromszöget. (A 347.) Szerkesszünk háromszöget. E1 350. és P az egyik oldalegyenesének egy pontja. g és h egyenesek. Szerkesszünk háromszöget. amelynek/. A 340. g és h a szögfelezői.) Adottak az egy ponton átmenő/. metszéspontjukat pedig összekötöttük a derékszögű csúccsal. feladatra épül.K2 338. Adott a P és Q pont.) Adott egy kör és a középpontjából kiinduló három fél­ egyenes. K2 339. E1 346. ha ismerjük oldalait. hogy a háromszög egy csúcsának a másik két csúcshoz tartozó négy szögfelező egyenesre vonatkozó tükörképei egy egyenesen vannak. és BD átlója fele­ zi a B csúcsnál levő szöget. ha adott egy oldala.

harmadik csúcsa pedig a másik szögszáron helyezkedik el. . és tükrözzük azt az egyik csúcsára. ha a pontból az egyenesre emelt merőlegesek talppontjai is egy egyenesen vannak. Tükrözzünk egy egyenlő oldalú háromszöget a középpontjára. továbbá tud­ juk. Középpontos tükrözés K1 360. amelyből a körökhöz húzott érintők egyenlő szöget zárnak be az egyenessel. Húzzuk meg a két középső osztóponthoz tarto­ zó sugarakat. ak­ kor a szemközti csúcsokat összekötő átlók egy pontban metszik egymást. Szerkesszük meg a háromszöget.Mutassuk meg. Bizonyítsuk be. E2 358. hogy egy háromszög és az egyik oldalának felezőpontjára vett tükörképe együtt paralelogrammát alkot. Szerkesszünk egyenlő szárú há­ romszöget. V 355. hogy a párhuzamosok két sugár közé eső részeinek összege független az osztópontok számától. hogy ha egy sokszögnek több szimmetriatengelye van. hogy ha egy derékszögű háromszög egyik szöge 15°-os. Bizonyítsuk be. hogy egy szakasz és egy pontra vonatkozó tükörképe vagy pár­ huzamosak. vagy egy egyenesbe esnek. akkor az átfogóhoz tartozó magasság negyede az átfogónak. V 357. amelyre a sza­ kaszokat tükrözve azok egymásba mennek át. K1 362. ha adott annak AB és CD oldala. hogy egy pontnak három különböző egyenesre vonatkozó tükör­ képe akkor és csak akkor lehet egy egyenesen. K1 361 . K1 367. El 369. Az osztópontokon át szerkesszünk párhuzamosokat az átmérővel. Osszunk fel egy félkört páratlan számú egyenlő részre. hogy a derékszögű háromszöget az átfogóhoz tartozó súlyvonal két egyenlő szárú háromszögre bontja. a BC és AD oldalak összege és az A csúcsnak a CD oldalegyenestől mért távolsága. Szerkesszük meg azt a pontot. Bizonyítsuk be. hogy egy háromszög nem lehet középpontosan tükrös alakzat. Mutassuk meg. amelyeknek végtelen sok szimmetria­ középpontja van. Rajzoljunk fel egy tetszőleges négyszöget. Nevezzünk meg olyan síkbeli alakzatokat. Egy egyenes egyik partján két kör helyezkedik el. KI 363. Mutassuk meg. E2 354. és bizonyítsuk be. Mi lesz az erede­ ti és a tükrözött háromszög közös része? KI 368. Mutassuk meg. hogy a C és D csúcsnál fekvő szögek egyenlők. V 356. akkor azok egy ponton mennek át. K2 365. szárai átmennek egy-egy adott ponton. Egy hegyesszög szárai között adott két pont. KI 364. ha adott három oldalfelező merőlegese és az egyik oldal egy pontja. hogy ha egy hatszög átellenes oldalai párhuzamosak és egyenlők. V 359. amelynek alapja az egyik szögszáron van. Szerkesszünk az egyenesen olyan pontot. Szerkesszük meg az ABCD négyszöget. Igazoljuk. Adjunk meg két egyenlő szakaszt. K2 366.E2 353.

amelyekben állva a fiúk egyenlő távol vannak a fától. Mutassuk meg. hogy egy egyenes csak úgy lehet két ponttól egyenlő távol. feladatra épül. hogy ha két párhuzamos egyenest középpárhuzamosuk egy pontjára tükrözünk.Tűzzünk ki egy pontot. Mutassuk meg. amely annak három csú­ csától egyenlő távolságban halad. amelynek a szárak közé eső szakaszát a pont felezi.) Két egyenes út szeli át a mezőt. (A 378. K1 378.) Egy konvex szög tartományán kívül kitűzött pontból szerkesszünk olyan szelőt.K1 370. Szerkesszünk egy háromszög síkjában olyan egyenest.GY 380. vagy átmegy a két pont határolta sza­ kasz felezőpontján. de attól nem lát­ hatják egymást? 380.Mutassuk meg. (A 378. ábra ► K2 381. . Egy konvex szög szárai között kitűzünk egy pontot. K1 374. a másikon Barnabás. majd ismét az e-re és újra az O-ra. hogy ha a középpontos tükrözésnél egy egyenes önmagába megy át. hogy ez az egyenes a paralelogrammát két olyan részre bontja. Az egyik úton megy András. középpont­ ja pedig az adott pont. akkor azok egymásba mennek át. amely egyenlő távolságban van két párhuzamos egye­ nestől. K1 372.Mutassuk meg. K1 377. hogy így mindig visszajutunk az eredeti pontba.Tűzzünk ki egy e egyenest és rajta egy O pontot. a tükörképet az O-ra. E1 375. ha vagy párhuzamos a két pontot összekötő egyenessel.) Egy konvex szög szárai között kitűzünk egy pontot. Húzzunk egyenest egy paralelogramma átlóinak közös pontján át. hogy a pont felezi minden rajta átmenő egyenesnek a két párhuzamos közötti szakaszát. Bizonyítsuk be. hogy ha egy négyzet köré paralelogrammát írunk. akkor a középpont rajta van az egyenesen. A sík egy tetszőleges pontját tükrözzük az e-re. Igazoljuk. amelynek a közelebbi szárig terjedő darabja egyenlő a szárak kö­ zé eső darabjával. Szerkesszünk ezen át olyan szelőt. A me­ zőn áll egy fa. (380. akkor a négyzet és a paralelogramma középpontja egybeesik. K2. (A 378. K1 373. feladatra épül. amelynek két átellenes csúcsa egy-egy szögszáron van. K2 376. feladatra épül. E1 371. Mutassuk meg. K2 379. ábra) Hol van a két útnak az a pont­ ja. Szerkesszünk négyzetet. amelyek egymással kö­ zéppontosan tükrösek.

és szerkeszszük meg a helyben maradt körnek és a tükörképként kapott körnek a közös húregyenesét. Szerkesszünk paralelogrammát. Bizonyítsuk be. hogy a két párhuzamos a körökből két-két egyenlő és párhuzamos húrt metsz ki. hogy ha egy kört egy pontjára tükrözünk. K1 390. hogy két metszéspontjának a kitűzött ponttól mért távolsága együtt­ véve akkora legyen. feladatra épül. K2 386. valamint a P pont.) Két egymást metsző egyenlő sugarú kör közös pontjain át párhuzamosokat húzunk. Két kör közös pontján át húzzunk a körökhöz szelőt úgy. BD szakaszok közül legalább az egyiket. Rajzoljunk két pár párhuzamost. amellyel az Y az AXBY paralelogrammában az Z-szel szemközti csúcs lesz. (A 388. szemközti csúcsai pe­ dig a körökön. szemközti csúcsai pedig az adott négyszög szemközti oldalegyeneseire esnek. BC. feladatra épül. Szer­ kesszünk a ponton át olyan egyenest. hogy az a kör. A ponton át szerkesszünk szelőt úgy. és tűzzünk ki rajtuk kívül egy pontot. K1 388. amelynek középpontja az adott pont. Szerkesszünk két koncentrikus kört metsző egyenest.Mutassuk meg. (A 378.K2 382. K2 391 . El 387. Egy egyenlő szárú háromszög alapjának egyik végpontjától kezdve mérjünk fel az egyik szárra egy távolságot.) Adott két kör. Mutassuk meg. A másik szárat hosszabbítsuk meg az alapon túl egy ugyan­ akkora darabbal. amelyből a két kör egyenlő húrokat metsz ki. érinti a középponton és az előbbivel szemközti oldal végpontjain átmenő kört. K1 389. V 392. és szer­ kesszük meg minden helyzetben azt az Y pontot. Igazoljuk. hogy két egymást metsző egyenlő sugarú kör középpontosan szimmetrikus a közös húr felezőpontjára. mint egy megadott szakasz. amelynek középpontja az adott pont. feladatra épül. amelynek a pont és az egyenes közötti szakasza egyen­ lő a körön belüli szakaszával. E1 393. Adjunk meg két párhuzamost. Szerkeszszünk olyan paralelogrammát. Tükrözzük két egymást metsző kör egyikét az egyik közös pontra. . Milyen halmazt alkotnak az Y pontok? E1 397. AD. Igazoljuk. két egyenes továbbá egy pont. B és l-lel való C. A-t és B-1. Adott a k é s i kör. és a 390. K2 384. hogy a körök által ki­ metszett húrok különbsége egy adott szakasszal legyen egyenlő. illetve az egyeneseken vannak. Tűzzünk ki egy körön két pontot. (A 386. Adott egy kör. amelyből a két kör három egyenlő szakaszt metsz ki. a tükörkép érinti az erede­ ti kört. Szerkesszünk a ponton át olyan szelőt. Szerkesszünk a pon­ ton át olyan szelőt. hogy P felezi az AC. E1 383. Mutassuk meg. melynek a két-két párhuzamos közé eső darabjai egyenlők. rajta egy pont és a kör külső tartományában egy egyenes. K1 395.) Két egymást metsző kör egyik metszéspontján át szer­ kesszünk olyan szelőt. (A 378. feladatra épül. hogy ebből az eredeti két kör egyenlő hosszú húrokat metsz ki. és tűzzünk ki egy pontot. K1 385.) Adott egy négyszög és belsejében egy pont. Fussa be az X pont a kört. amely egy paralelogramma középpontján és az egyik oldalának végpontjain megy át. hogy az alap felezi az így kapott két pontot összekötő szakaszt. D metszéspontjaira teljesül. ami­ nek k-wal való A. El 394. E1 396.

E1 400. az átlók hajlásszögét és az alapok különbségét. Egy szögtartományban tűzzünk ki egy pontot. hogy egy négyszög akkor és csakis akkor trapéz. (Ez a módszer alkalmas arra. hogy a fizikában igen kis elmoz­ dulást kimutathassanak. hogy illeszkedjen a pontra. K1 412. Igazoljuk. és forgassunk el egy adott egyenest az adott szöggel. a másikhoz tartozó súlyvonal és a harmadikhoz tartozó magasság. az átlók hajlásszögét és az egyik alapot. V 402. akkor a visszavert fény­ sugár 2 a szöggel fordul el. E2 401 . amely körül egy adott A pont egy adott B pont­ ba forgatható.Tűzzünk ki egy pontot és egy egyenest.90°-kal. Szerkesszünk négyszöget. Bizonyítsuk be. e) egy oldal. Mekkora szöggel kell elforgatni a B csúcs körül a BC oldalt. hogy ha két alakzat egymásba forgatható. Mekkora szöget zár be az egyenes az elforgatottjával? K2 410.K2 398. ha a középpont a) az egyenesen van. Az ABC háromszögben a = 39°. ha adott a két párhuzamos oldal összege. Forgas­ suk el P körül az e egyenest úgy. K2 409. Adjunk meg egy irányított szöget. c) az átlók hossza és egyik szára. hogy a) az/egyenessel párhuzamos legyen. K2 399. Rajzoljunk egy háromszöget. Mutassuk meg. Forgassuk el adott középpont körül a) a pontot. ha adott a) két oldal és a harmadik oldalhoz tartozó súlyvonal. feladatra épül. K1 407. az oldalon fekvő egyik szög és annak csúcsából induló súlyvonal. az oldallal szemközti szög és egy másik oldal. a hozzá tartozó magasság és egy másik oldalhoz tartozó súlyvonal. hogy illeszkedjen az egyenesre. ha megadott sorrendben ismert a négy oldala és az egyik középvonala. b) az alapon levő két szög és a trapéz magassága.) Adott a P pont és az e és/m etsző egyenespár. Egy egyenest adott pont körül a szöggel elforgatunk. ha ismerjük a) két átlóját. Szerkesszünk trapézt. K2 411 . K1 408. hogy ha egy mozdulatlan fénysugár útjába helyezett síktükröt a fénysugarak síkjára merőleges tengely körül a szöggel elforgatunk. K1 406. (A 409. b) két átlóját. Szerkesszünk olyan középpontot. . továbbá a) a szárak hossza és a trapéz magassága. b) az egyenest. b) nincs az egyenesen. akkor bármely két megfe­ lelő pont által meghatározott szakasz felező merőlegese átmegy a középponton. és forgassuk el e körül a szöget . ha egyik kö­ zépvonala egyenlő az általa nem felezett oldalak számtani közepével. b) a z /e g y e ­ nesre merőleges legyen.GY 404. és forgassuk el + 90°-kal az egyik csúcsa körül. c) egy oldal. Szerkesszünk trapézt. d) egy oldal. hogy az az AC oldallal párhuzamos legyen? E1. b) egy oldalhoz tartozó súlyvonal. Pont körüli forgatás K1 403. Szerkesszünk háromszöget.) K1 405. [i = 98°.

ame­ lyeknek megfelelő oldalaik nem párhuzamosak. K2 424. Hová kell elhelyeznünk a forgástengelyül szolgáló csap­ szeget? (418.(A 417. E1. BB'.GY 418. Egy egyenlő oldalú háromszög csúcsai A.) Összehajtható. ábra K1 K1 419. E1 415. Szerkesszünk olyan egyenlő oldalú há­ romszöget. E1 417. Szerkesszünk olyan egyenlő oldalú háromszöget. másik két csúcsa pedig egy-egy párhuzamosra esik. Szerkesszünk pontot. amely körül a két háromszög egymásba forgatható. . egyező körüljárású. hogy megfelelő oldalaik ne legyenek párhuzamosak. Milyen forgatások visznek át egy szabályos háromszöget önmagába? K1 421. Rajzoljunk fel két egyenlő (de nem párhuzamos) szakaszt. Szerkesszünk pontot. feladatra épül. Szerkesszünk pontot. b) a háromszög kö­ zéppontja körül forgassuk el úgy. E1 414. Rajzoljunk fel két egybevágó.K1 413. nem egyenlő szárú háromszög. Rajzoljunk két párhuzamos egyenest és közöttük egy pontot. amely körül a két szakasz egymásba forgatható. Adott két metsző egyenes és egy rájuk nem illeszkedő pont. hogy az AA'. hogy az asztal­ lap összehajtva az ABCD. ábra) B. Milyen forgatások visznek át egy négyzetet önmagába? 420. B és C. amely körül a téglalapok egymásba forgathatók. Rajzoljunk három párhuzamos egyenest. b) középpontja az adott pont. CC’ felező merőlegesei egy ponton mennek át. E1 425. Húzzunk a C-n át egy egye­ nest és aj az A pont körül forgassuk el úgy. K2 422. egyező körüljárású ABC és A'B'C' háromszöget úgy. Rajzoljunk két egybevágó egyenlő oldalú háromszöget (oldalaik ne legyenek párhuzamosak). E1 416. Fussa be P az egyenes öszszes pontját. amelynek egy-egy csúcsa egy-egy párhuzamosra esik. Szerkesszünk olyan egyenlő oldalú háromszöget. Rajzoljunk fel két egybevágó. tég­ lalap alakú asztalt akarunk készíteni úgy. hogy az egyenes az A ponton menjen át. amelynek egy-egy csúcsa az egyeneseken van és aj egyik csú­ csa az adott pont. Mutassuk meg. Tűzzünk ki egy egyenest és rajta kívül egy O pontot.Adott két egybevágó. derékszöggel elforgatva az A'B'C'D' és szétnyitva a B íB'C'Cl helyzetet foglalja el. Milyen ponthalmazt alkotnak a Q pontok? K2 423. amelynek egyik csúcsa a kitűzött pont. D C c. Szerkesszünk olyan pontot.------------- D’ A B’ B C 418. amely körül a két háromszög egymásba forgatható. A’ -. hogy menjen át a B ponton. és tekintsük az összes azonos körüljárású POQ egyenlő oldalú háromszöget. egyező körüljárású téglalapot (oldalaik ne legye­ nek párhuzamosak).

amelynek kö­ zéppontja a P pont. Rajzoljunk két párhuzamost és egy rájuk nem illeszkedő pontot. Szerkesszünk egyenlő szárú derékszögű háromszöget úgy. az adott pontban van. akkor a két háromszög középpontja egybeesik. Szerkesszünk négyzetet. feladatra épül. E1 431. és szerkesszünk négyzetet. az egyenesen.E1 426. hogy egy csúcsa az egyik oldal adott pontja legyen. amelynek egy-egy csúcsa az egyik körön. hogy a három metszéspont ismét egyenlő oldalú háromszöget határoz meg. írjunk egy adott háromszögbe szabályos háromszöget úgy. El 443. hogy ha egy négyzet csúcsai egy paralelogramma egy-egy oldalegyenesén vannak. E1 433. Rajzoljunk egy paralelogrammát. egy egyenest és egy pontot. Bizonyítsuk be.Adott a P. E1 442. E1 427. Rajzoljunk meg egy kört.Adott a P. Szerkesszünk egyenlő oldalú háromszöget. amelynek egyik csúcsa a kitűzött pont. Bizonyítsuk be. Két koncentrikus kör között tűzzünk ki egy P pontot. hogy ha egy egyenlő oldalú háromszögbe beírunk egy egyenlő oldalú háromszöget. . két átellenes csúcsa pedig egy-egy párhu­ zamoson van. Bizonyítsuk be. a Q és az R pedig egy-egy oldalegyenesére esik. Rajzoljunk meg három koncentrikus kört. ha adott a szárak által bezárt szög nagysága. Q. E1 428. és tűzzünk ki egy pontot.) Szerkesszünk négyzetet. K2 439. hogy a derékszögű csúcs a pontban. a másik körön. R pont. Rajzoljunk két egyenest. ha adott mind a négy oldale­ gyenesének egy-egy pontja. E2 435. Forgassunk el egy kört a) egyik pontja körül derékszöggel. Szerkesszünk egyenlő ol­ dalú háromszöget úgy. Q. E1 441. A P ponton át szerkeszszünk szelőt. E2 432. a hegyesszögű csúcsok pedig egy-egy egyenesen legyenek. Forgassunk el egy egyenlő oldalú háromszöget a középpontja körül. amelynek P a középpontja. amelynek három csúcsa egy-egy körön van.64 440. hogy érintse az eredetit.Szerkesszünk egyenlő szárú háromszöget. amelynek a két kör közé eső darabja adott hosszúságú. R pont. Szerkesszünk olyan négyzetet. b) egy külső pont körül úgy. El 434. és jelöljük meg az eredeti és az elforgatott oldalegyenesek metszéspontjait (ha léteznek). Bizonyítsuk be. mint a rá bárhol emelt merőlegesnek a másik két oldalegyenes közé eső szakasza. Szerkesszünk négyzetet. a Q és az R pont pedig egy-egy szomszédos oldal egyenesére esik. és a pontban legyen. akkor a négyzet és a paralelogramma középpontja egybeesik. ill. hogy egy-egy csúcsa a körön. E2 437. E1 429.Adott két kör és egy pont. Szerkesszünk olyan egyenlő oldalú háromszöget. E1 438. a szöghöz tartozó csúcs és két egyenes. feladatra épül. E2 436. amelyeken az alap egy-egy csúcsa fekszik. hogy egy négyzet két szemközti oldalegyenese közé eső tetszés szerinti szakasz ugyanakkora.) Szerkesszünk adott egyenlő oldalú háromszögbe adott oldalhosszúságú egyenlő oldalú háromszöget. amelynek csúcsai a paralelogramma egy-egy oldalegyenesén helyezkednek el. (A 435. K2 440. E1 430.

E1 452.E2 444. ábrán két egyenlő sugarú kört rajzoltunk. ábra K2 457. K1 449. Adott két egyenes. Adott két metsző egyenes és egy szakasz. hogy közép­ pontja a kör középpontjába kerüljön. Mutassuk meg. Adott egy szakasz és rajta egy pont. hogy vég­ pontjai egy-egy adott egyenesre kerüljenek. Szerkesszük meg az ABC háromszög AC és BC oldalára kifelé az ACPQ és CBRS négyzeteket. hogy a megfelelő ol­ dalvektoraik egyenlők legyenek. K2 453. hogy egyik csúcsa az adott pontba kerüljön. Szerkesszük meg az ABC háromszög AC és BC oldalára kifelé az ACPQ és CBRS négyzeteket. Rajzoljunk egy háromszöget. Rajzoljunk egy háromszöget és két egyenest. mint a háromszög C-hez tartozó súlyvonala és merőleges rá. K2 454. Illesszünk a pontokra párhu­ zamosokat úgy. és adjunk meg egy vektort. Szerkesszünk egy paralelogramma oldalai fölé (kifelé) négyzeteket. Mutassuk meg. Egy háromszög egyik csúcsán át szerkesszünk egyenest úgy. Toljuk el a szakaszt úgy. hogy azok az egyenesből adott hosszúságú szakaszt messenek ki. Toljuk el a háromszö­ get az adott vektorral. hogy ezek a szaka­ szok egyenlők is a centrálissal. Toljuk el a négyszöget úgy. hogy a szakasznak az egyenesen levő merőleges vetülete adott hosszúságú legyen. K1 448. Toljuk el a háromszöget az egyik egyenessel párhuzamosan úgy. E1 451. Adjunk meg egy egyenest és rajta kívül két pontot. Szerkesszünk az egyik egyenesen olyan szakaszt. A 456. Mutassuk meg. ■ 4 456. Eltolás K1 447. K1 450. KI 456. hogy a szemközti oldalnak az egyenesen levő merőleges vetülete adott hosszúságú legyen. hogy kijelölt csúcsa a másik egyenesre kerüljön. A színes szakaszok a két kör centrálisával párhuzamosak. Toljuk el a négyzetet úgy. E2 446. amelynek a másik egyenesen levő merőleges vetülete adott hosszúságú. K1 455. E2 445. Rajzoljunk két egybevágó háromszöget olyan helyzetben. Szerkesszünk a ponton át egy egyenest úgy. Bizonyítsuk be. Bizonyítsuk be. és tűzzünk ki egy pontot. hogy a négyzetek középpontjai ismét négyzetet alkotnak. Rajzoljunk egy tetszőleges négyszöget. hogy a PS szakasz kétszer akkora. Adjunk meg egy kört és egy négyzetet. . hogy a két háromszög eltolással egymásba vihető. hogy a BQ és az AR egyenesek a C-hez tartozó magas­ ságvonalon metszik egymást.

hogy két szomszé­ dos csúcsa két adott pont legyen. hogy egyik végpontja a körívre. hogy ha egy négyszög nem paralelogramma. másik két csúcsa pedig adott egyenesekre essék. K2 463. feladatra épül. K2 466. feladatra épül. Mutassuk meg. E1 462.) Adott egy kör és egy szakasz. Szerkesszünk olyan pon­ tot. Adjunk meg egy kört és egy szakaszt. valamint adjunk meg egy irányt. Rajzoljunk egy kört és egy egyenest. b és c közé eső darabjainak különbsége előre adott szakasszal legyen egyenlő. feladatra épül. Toljuk el a szakaszt úgy. Szerkesszünk paralelogrammát úgy. és az egyenes és kör közötti szakasza adott hosszúságú. vagy rajta van azon. másik végpontja a határoló sugárra essék. E1 461 . E2 470.) Adottak az a. (A 472. E2 468. Adjunk meg egy szakaszt és két kört. E1 465. Egy konvex körcikkbe helyezzünk el az egyik határoló sugarával párhuzamosan egy d hosszúságú szakaszt úgy. Szerkesszünk a pontokon át pár­ huzamosokat. és egyik oldala pedig egy adott szakasszal le­ gyen párhuzamos és egyenlő. Szerkeszszünk egyenest.E1 458. E1 459. amelyből a másik két oldalig húzott és az oldalakkal párhuzamos szakaszok összege egy adott szakasszal egyenlő. E2 469. végpontjai a körre kerülnek. ha adottak a szögei és két szemközti oldala. amelyre az adott szakaszt tükrözve. E1 467. (A 461. Adott ponton át szerkesszünk két párhuzamoshoz olyan szelőt. hogy az egyenlő szárú háromszög alapjának egy pontjából a szá­ rakig húzott és a szárakkal párhuzamos szakaszok összege állandó. Szerkesszünk trapézt négy adott oldalból. Szerkesszünk négyszöget. K2 472. amely az adott iránnyal párhuzamos. Bizonyítsuk be. feladatra épül. ha adottak előírt sorrendben az oldalai és két szem­ közti oldalegyenesének szöge. Egy szög egyik szárán tűzzünk ki két pontot.) Szerkesszünk paralelogrammát úgy. melyeknek a szögszárak közé eső darabjai összesen egy adott szakasszal egyenlők. másik két csúcsa pedig egy adott körön legyen. hogy két szomszédos csúcsa két előre kitű­ zött pont legyen. ill. hogy a körnek húrja legyen. . hogy végpontjai egy-egy körre kerüljenek. akkor a másik két oldalhoz tartozó középvonal vagy párhuzamos az első oldalpár szögét felező egyenessel. c párhuzamos egyenesek (ebben a sor­ rendben) és az A pont. K2 473.(A 460. K2 464. K2 460. és két szemközti oldala egyenlő. E2 471. amelynek a pár­ huzamosok közé eső szakasza adott hosszúságú. b. Toljuk el a szakaszt úgy.) Egy háromszög egyik oldalán szerkesszünk pontot. hogy a paralelogramma minden csúcsa a háromszög valamelyik oldalára essen. írjunk egy háromszögbe paralelogrammát úgy. Szerkesszünk A-n át a párhuzamosokhoz szelőt úgy. (A 466. hogy annak a és b közé. E1 474. Szerkesszünk négyszöget.

negyedik pedig a másik körön I van. Milyen ponthalmazt alkotnak az Y pontok? E1 480.GY 485. feladatra épül. E1 . hogy végpontjai egyI egy oldalegyenesen legyenek. és minden helyI zetében szerkesszünk hozzá adott irányú érintőket. illetve B'C' egy adott szakasszal legyen egyenlő. amelyeknek a körökkel való további metszéspontjait az M pont elválaszt­ ja. (A 475.Tűzzünk ki egy pontot és egy egyenest. ábrán látható útelágazásnál az A pontból ő-be szeretnénk eljutni. amelyen az egyik oldali járda egy pontjából a másik oldali járda egy pontjába le­ het jutni. A 486. Mutassuk | meg. Helyezzünk el egy háromszögben egy AB szakaszt úgy. Egy párhuzamos szélű úttesten csak az út irányára merőlegesen lehet átkelni.EGYBEVÁGÓSÁG E1 475. hogy ezek közül a centrálissal párhuzamos szelő esetén a legnagyobb a | körök által kimetszett húrok összege. (A 483. hogy AC'. amely | AC. Szerkeszszük meg a legrövidebb utat A és B között. hogy az az ABXY paralelogrammában a ö-vel szemközI ti csúcs legyen. harmadik csúcsa az egyik. Forgassunk a pont körül egy rajta átmeI nő kört. E1 479. Bizonyítsuk be. Milyen ponthalmazt alkotnak az Y pontok? E2 481 . hogy AC’ = CB' legyen. és szerkesszük meg I minden helyzetben az Y pontot úgy. AB-t C'-ben metszi úgy. amelynek két szomszédos csúcsa két (különbö­ ző sugarú) kör két közös pontja. Mozgassunk egy kört úgy. az úttesten azonban csak merőlegesen lehet átkelni. = CB'. Szerkesszünk az ABC háromszög BC oldalával párhuzamosan egyenest. feladatra épül. (A 475. E1 478. amelynek a körökkel való további metszéspontjait az M pont elválasztja. hogy a merőlegesek talppontjainak távolsága egyenlő az AB szakasz hosszának felével. E1. Szerkesszünk paralelogrammát. Állítsunk merőlegeseket a húrokra a középpontokból.) Szerkesszünk két egymást metsző kör M metszéspontI ján át olyan szelőt. hogy az az ABXY paralelogrammában a fi-vel szemközti csúcs legyen. | Milyen ponthalmazt alkotnak az érintési pontok? E2 482. Milyen ponthalmazt alkotnak az érintési | pontok? E2 483. Szerkesszük | meg X minden helyzetében az Y pontot úgy. Fussa be az X pont a kört. Legyen egy kör két pontja A és B.1B'-ben.) Szerkesszünk az ABC háromszög AC oldalán B 'é s AB oldalán C pontokat úgy. Két egymást metsző kör M közös pontján átmenő szelőből a körök az AM és a I BM húrokat metszik ki. és minden helyzetében szerkesszük meg a körnek az egyenessel párhuzamos érintőit. ábra . feladatra épül. E2 476.GY 486. hogy középpontja egy kört írjon le. Fussa be az X pont a harmadik oldal egyenesét.) Tekintsük két egymást metsző kör M metszéspontján át I azokat a szelőket. E2 477. V 484. •4 486. és a keletkezett két húr hosszának összege előre adott. az utat szegélyező járdákon viszont tetszőleges irányban haladhatunk. Szerkesszük meg azt a legrövidebb utat.

Szer­ kesszük meg a gép útját. hogy a két tengelyes tük­ rözés sorrendje felcserélhető. azokból há­ romszög alkotható. ha a. 487. . Az eltolás iránya A-ból B felé mutat. Végezzük el az előző feladatot abban az esetben. Mutassuk meg. mint ha a pon­ tot az Afí-vel párhuzamosan az AB szakasz kétszeresével eltoljuk. majd a tükörképet a másik egyenesre. majd az eredményt B-re. Tükrözzük a sík egy P pontját A-ra. E1 494. ezt a tükörképet c-re. Mit állapíthatunk meg az eredmény­ ről? K2 490. Mutassuk meg. ábra) repüljön az s útig. Igazoljuk. Tükrözzük a három­ szöget az egyik. Mutassuk meg. E1 497. Igazoljuk. hogy egy párhuzamos eltolás mindig helyettesíthető két darab pontra való tükrözés egymásutánjával. c párhuzamos egyene­ K2 496. Igazoljuk. aj Igazoljuk. Tükrözzük a sík egy tetsző­ leges pontját a-ra. Igazoljuk. Tükrözzük ezután P -1 először B-re. hogy két párhuzamos egyenesre való tükrözés egymásutánja helyet­ tesíthető egy eltolással. Mutassuk meg. P' és P " között? K2 493. E1 sek. és így tovább újra a-ra. ha 3 km-nek az ábrán egy h szakasz felel meg.E1.Adott az AB és CD egyirányú és egyenlő hosszú szakasz. b) Bizonyítsuk be. hogy a tükrözéssorozattal visszajutunk az eredeti pontba. Egybevágósági transzformációk egymásutánja K2 489. és a gépnek egyenletes sebesség­ gel a lehető legrövidebb idő alatt kell megtennie útját. hogy a háromszög súlyvonalaiból képzett háromszög súlyvonalai az ere­ deti háromszög oldalainak háromnegyedével egyenlők. ábra ► E1 488. Az a. hogy a háromszög súlyvonalait alkalmasan eltolva. b-re végül c-re. Jelöljük ki a síkon az A é s B pontokat. Legyen A é s B két tetszőleges pont. b. majd a tükörképet A-ra. majd a tükörképét fí-re. hogy a háromszög középvonala párhuzamos a nem felezett oldallal és feleakkora. majd a tükörképet B-re.GY 487. 495. K2 491 . hogy a kétféle tükrözés eredménye mindig ugyanaz a pont. majd fölötte 3 km-t repülve. Az eredmény legyen P". hogy így ugyanodajutunk. a B pontban szálljon le. K2 498. E1 492. Adjunk meg két párhuzamos egyenest és egy háromszöget. mint ez az oldal. Tükrözzük a sík egy tetszőleges P pont­ ját az A-ra. majd a tükörképet b-re. Az így nyert pontot P'-vel jelöljük. Tükrözzünk egy P pontot A-ra. b. hogy A-ból kiindulva (487. Milyen kapcsolatot találunk P. c egyenesek egy pontban metszik egymást. Egy repülőgép azt a feladatot kapja. hogy két merőleges tengelyre vonatkozó tükrözés egymásután­ ja helyettesíthető a metszéspontjukra való tükrözéssel. azután a P -1 C-re és a tükörképet D-re.

feladatra épül. Egyértelműen meghatározható-e a nyolcadik oldal felezőpontja? K2 506. 9 cm. K1 509. 3 5 6 d) 2m + 3n. E1 500. 3n. Je­ löljük a végeredményt P 5 -tel. 504. Bizonyítsuk be. hogy az ötszög egyik csúcsa felezi a PP5 sza­ kaszt. feladatra épül. 12 cm. Mutassuk meg. hogy adott pont körüli 180°-os elforgatás a pontra vonatkozó tükrözéssel helyettesíthető. —m ■ 2 a) 7 cm. Szerkesszük meg a hétszöget. E2 502. E2 E2 503.) Adott egy nyolcszög első hét oldalának oldalfelező pontja. c) 2m.Adott egy hétszög hét oldalfelező pontja. — . majd az eredményül kapott pontot ismét sorban a három csúcsra. ha adottak az oldalfelező pontjai. azután a P-t B -re és a tükörké­ pet D-re.) Mutassuk meg. Tükrözzünk végig egy tetszőleges P pontot egy ötszög oldalfelező pontjaira. hogy négy középpontos tükrözés szorzata eltolás vagy identitás. E1 501. Egy háromszög oldalai 2 4 7 b) — cm. hogy az új középpont a középsővel szem­ közti csúcs. E2 505. Bizonyítsuk be. (A 493. 2 Mekkorák az oldalfelező pontok által alkotott háromszög oldalai? . Szerkesszük meg az ötszöget. hogy a kétféle tükrözés eredménye mindig ugyanaz a pont. (Az 504. hogy minden elforgatás helyettesíthe­ tő két tengelyes tükrözéssel. Mutassuk meg. hogy így min­ dig visszajutunk az eredeti pontba. hogy két egymást metsző tengelyre való tükrözés egymásután­ ja a metszéspont körüli elforgatással helyettesíthető. — cm. E1 507. Mutassuk meg.3n. Tükrözzünk egy P pontot A-ra. Igazoljuk. Igazoljuk. hogy három nem egy egyenesen levő középpont esetén az új középpont a három régivel együtt paralelogrammát alkot úgy. A háromszög nevezetes vonalai ás körei Középvonal K1 510. — cm. 2m . aj Bizonyítsuk be.K2 499.) Adott az AB és CD egyirányú és egyenlő hosszú sza­ kasz. hogy egy adott pontra vonatkozó tükrözés a pont körüli 180°os elforgatással helyettesíthető. Tükrözzünk végig egy tetszőleges pontot sorban egy háromszög csúcsaira. hogy három középpontos tükrözés egymásutánja középpontos tükrö­ zés. E2 508. majd a tükörképét C-re. (Az 507. feladatra épül. b) Bizonyítsuk be.

. ------.8 m-re vannak egymástól. ak­ kor a két háromszög egybevágó.GY 517. Mutassuk meg. de útirányuk különböző. (Az 513. hogy P felezi az így ka­ pott egyenesnek a szög szárai közé eső BC szakaszát. c) d cm. 2 3 4 Mekkorák az eredeti háromszög oldalai? K1 összege 512. —cm. 2 3 2 . 1 2 5 b) — cm. és az összekötő egyenesekre mérjük rá az egyenesen túl a metszéspont és az adott pont közöt­ ti szakaszt. . 4 cm. Mérjük fel O-tól erre a szárra az OA szakasz kétszeresét. Egy repülőtérről két repülőgép in­ dul el ugyanabban az időpontban. .. hogy a felezőpontok által meghatározott szakaszok között van két-két egyenlő. bárhol vesszük is fel a P pontot. Bizonyítsuk be. Egy derékszögű háromszög egyik befogója 12 cm. 5 cm. Fél óra alatt 180 km-re távolodnak el egymástól.0 . Mindkettő állandó sebességgel.K1 511. K2 521. Mekkora a távolsá­ guk az indulástól számított egy óra múlva? K1 518.) Szerkesszünk egy szög szárai között levő P ponton át olyan egyenest. Egy háromszöget középvonalai négy háromszögre bontanak.A tetőt tartó szarufák végpontjai 4. — . Egy O csúcsú szög szárai közötti P ponton át húzzunk párhuzamost az egyik szárral. Ezek kerületeinek a) 20 cm. Egy pontot kössünk össze egy rá nem illeszkedő egyenes minden pontjával. hogy ha két háromszög megfelelő középvonalai egyenlők. hogy az összekötő szakaszok felezőpontjai által meghatározott három­ szögek mind egybevágók.GY 516. Egy szakasz két végpontját összekötjük a sík olyan két különböző pontjával. Mutas­ suk meg. Mekkora a felező­ pontjaikat összekötő gerenda hossza? (516. Mekkora az eredeti háromszög kerülete? 2 K1 513. hogy a háromszög köré írt kör középpontjának a háromszög bárme­ lyik oldalától mért távolsága feleakkora. Milyen távolságra van az át­ fogó felezőpontja a másik befogótól? K1. — cm. a) 2 cm. amelynek P felezi a szárak közötti részét. K1 515. Mi az így kapott végpontok halmaza? K2 522. mint az ugyanazon oldalhoz tartozó magasságnak a csúcs és a magasságpont közé eső szakasza. Mutassuk meg. K1 514. Ennek B végpontját kössük össze P-vel. Egy háromszög mindhárom csúcsát kössük össze a sík egy tetszőleges P pont­ jával. feladatra épül. Ez a másik szárat A pontban metszi.. Igazoljuk. E1 520. K2 519. amelynek oldalai i m 2n m + n c) — . b) — cm. ábra) K1. Egy háromszög oldalfelező pontjai olyan háromszög csúcsai. ame­ lyek nem illeszkednek a szakasz egyenesére. Az összekötő szakaszokat megfelezzük. egyenes irányban halad.

K2 532. Mutassuk meg. | Magasságvonal K2 526. Egy háromszög szögei 62° és 43°. A harmadik csúcs befutja a sík összes pontját. B és C pont magasságpont a másik három pont által meghatározott háromszögben. K2 534. Mekkora szögekben látszanak az oldalak a) a beírt kör középpontjából. Mutassuk meg. Szerkesszünk két párhu­ zamost. hogy egy háromszög oldalfelező pontjai által alkotott három­ szög súlyvonalai egy egyenesbe esnek az eredeti háromszög súlyvonalaival. K2 535. Egy P pontot össze kell kötnünk az a és b egyenesek M metszéspontjával. K1 536. és távolságuk akkora. és vegyünk fel egy távolságot. mint a felvett sza| kasz. Egy háromszög egyik oldalát rögzítjük. hogy ha egy szakaszt merőlegesen vetítünk egy egyenesre. amelynek derékszögű csúcsa az egyenesen van. hogy a derékszögű háromszög átfogója kétszer akkora. hogy az MP egyenest megszerkeszthetI jük M nélkül is a következő módon: a P-ből a-ra állított merőleges b-1 A-ban. mint az átfogóhoz tartozó súlyvonal. b) a magasságpontból? E1 528. D a sík olyan négy pontja. Bizonyítsuk be. Mit írnak le ekkor az adott oldallal párhuzamos középvonalak végpontjai? K2 525. Tűzzünk ki két pontot. E1. hogy egy háromszög oldalfelező pontjai által alkotott három­ szög magasságpontja egybeesik az eredeti háromszög köré írt kör középpontjával. E1 533. hogy ha A. melyek egy-egy kitűzött ponton mennek át. akkor egy egyenesre adott pontból merőlegest tudunk szerkeszteni csupán párhuzamosok húzásával. hogy a háromszög két magasságának talppontja egyenlő távol van a harmadik oldal felezőpontjától. Szerkesszünk olyan derék­ szögű háromszöget. akkor A. Egy háromszögnek rögzítsük két csúcsát.) Szerkesszünk háromszöget. E1 529. hogy D magasságpontja az ABC háromszögnek. az ezzel szemközti csúcsot pedig egy adott egyenesen mozgatjuk.GY 530. Bizonyítsuk be. Mutassuk meg. hogy ha a síkon adott két derékszög szárai nem párhuzamosak. E1 524. . K2 527. ha adott két magasságtalppontja és a harmadik oldal egyenese. a met­ széspont azonban nem fért rá a rajzlapra. (Az 531.Mutassuk meg. Bizonyítsuk be. a b -re állított merőleges a -1 ő-ben metszi.C . B . A P pontból az AB egyenesre emelt merőleges a keresett PM. Adott egy egyenes és egy rá nem illeszkedő szakasz.A HÁROMSZÖG NEVEZETES VONALAI ÉS KÖREI K2 523. ak­ kor a szakasz felezőpontjának vetülete a vetületnek is felezőpontja. Thalész-kör K1 531. átfogója pedig az adott szakasz. feladatra épül. Igazoljuk. Adjuk meg az így kapott háromszögek másik két oldalegyenesén levő magasságtalppontok halmazát.

K1 541. hogy a másik két oldalának a negyedrésze esik a körön kívül. E1 550. Egy kör valamely húrjának egyik végpontját kössük össze a kör középpontjával. Bizonyítsuk be. T és P. Egy d hosszúságú szakasz két végpontja egy derékszög egy-egy szárán mozog. A T-re illeszkedő e egyenest forgassuk T körül. Két egymást metsző kör egyik közös pontjából húzzuk meg mindkettőben az át­ mérőt.E1 537. E1 544. Mutassuk meg. Szerkesszük meg az ABCD téglalapot. írjunk kört az egyenlő szárú háromszög egyik szára mint átmérő fölé. valamint a C csúcs és az M magasságpont közötti szakasz felezőpontja. Szerkesszünk kört egy egyenlő oldalú háromszög magassága mint átmérő fölé. hogy az így kapott sugár Thalész-köre felezi a húrt. hogy egy háromszög három oldalfelező pontja és az egyik magasságtalppontja húrtrapézt vagy egyenlő szárú háromszöget határoznak meg. Bizonyítsuk be. Milyen ponthalmazt alkotnak az átlók metszéspontjai. Egy rombusz alakú keret csuklósán összeszerelt pálcákból áll. és minden helyzetében állítsunk rá merőlegest a P pontból. K1 540. és az AB oldal hossza. Bizonyítsuk be. ha adott a BC oldal felezőpontja. Adott a síkon két pont. Igazoljuk. Adjuk meg a kijelölt ponton áthaladó húrok felezőpontjainak halmazát. és kijelölünk egy pontot (belül vagy kívül). Szerkesszük meg az ABC háromszöget. K2 538. ha ismert az AB oldalegyenesének P. és raj­ zoljunk kört az összekötő szakasz mint átmérő fölé. . K2 548. amelynek P-től mért távolsága a kör átmérőjével egyenlő. hogy az ABD háromszög egyenlő szárú. a DA oldalegyenesének S pontja. Bizonyít­ suk be. Az egyik oldalt rögzítjük. a CD oldalegyenesének R. Szerkesszünk Thalész-kört a háromszög magasságpontja és egyik csúcsa által meghatározott szakasz fölé. hogy ez a kör felezi a háromszög alapját. E1 546. E1 543. Rajzoljuk meg valamely kör AB átmérőjét. K2 542. hogy egy háromszög oldalai mint átmérők fölé szerkesztett kö­ rök közös húregyenesei egy pontban metszik egymást. hogy az így szerkesz­ tett kör átmegy két oldal felezőpontján. Megrajzolunk egy kört. Egy körön kívüli P ponthoz szerkesszünk a körön olyan M pontot. ha a többi oldalt mozgatjuk? K2 552. az érintési pontra nem illeszkedő átmérő vég­ pontjait kössük össze az érintési ponttal. K2 547. E1 549. Igazoljuk. hogy az átmérők végpontjait összekötő egyenes átmegy a körök má­ sik közös pontján. hogy ezek az egyenesek a másik körből egy átmérő végpontjait metszik ki. K2 551. Bizonyítsuk be. Mutassuk meg. K2 553. Két érintkező kör egyikében egy. Hol metszi ez a kör a háromszög két oldalát? E1 545. Mit ír le a szakasz felezőpontja? K1 539. a BC oldalegyenesének Q. hogy a PN szakasz felezőpontja a körön van. és a húr meghosszabbítá­ sára mérjük fel a CD = AC szakaszt. Határozzuk meg az így kapott merőlegesek talppontjai által alkotott ponthalmazt. Kössük össze a háromszög köré írt kör középpontját az egyik csúccsal. Az M-en átmenő körátmérő másik végpontja N. Mutassuk meg. AC húrját. a B csúcsból induló magasság talppontja.

Hosszabbítsuk meg egy kör valamelyik átmérőjét. feladatra épül. és szerkesszünk egyenest. ennek egy húrja és egy pont.Tűzzünk ki két pontot egymástól 3 cm távolságban.A háromszög beírt és hozzáírt körei K2 554.) Rajzoljunk két kört. E1 569. feladatra épül. Szerkesszünk az egyiken át olyan egyenest. amely a másiktól 2 cm távolságban halad. K1 567. E1 571. Adott körbe szerkesszünk egyenlő hosszúságú (körátmérőnél kisebb) húrokat. Szerkesszünk ezen a meghoszszabbításon olyan pontot. b) közös belső érintőit. Szerkesszünk az egyenesen olyan pontot. amely az egyiktől 2 cm. hogy a két kör közös külső érintőjének a két érintési pont közé eső sza­ kasza adott hosszúságú legyen. és vegyünk fel egy távolságot. Adott egy O középpontú r sugarú k kör és egy R szakasz. K2 558. Szerkesszünk kört az egyik pont köré úgy. és érintik a kört.Adott egy kör. amelyet az eredetileg adott húr felez. mely­ ből a két kör adott hosszúságú húrokat metsz ki. (Az 559. Szerkesszünk a körbe olyan adott hosszúsá­ gú húrt. E1 555. a másiktól 1 cm távolságban halad.Adott egy kör és annak egy húrja. K2 563. Szerkesszünk az egyenesen olyan pontot. Rajzoljunk egy kört és egy egyenest. Keressük azon R su­ garú körök középpontjainak halmazát. Szerkesszünk a körbe beírt négyze­ tet.) Adott egy kör és egy négyszög. Határozzuk meg. Szerkesszünk egy adott körhöz tetszés szerint felvett egyenessel párhuzamos érintőt. . E1 562. A kitűzött pont köré úgy szerkesszünk kört. (Az 554.) Egy körhöz egy rajta kívül kijelölt ponton át szerkeszszünk olyan szelőt. Szerkesszünk egyenest. aminek egyik oldala átmegy a kitűzött ponton. amelyből adott hosszúságú érintőszakasz húzható a körhöz. Rajzoljunk kört. K1 556. amelyeknek k-viü közös húrja átmérő a k körben. melynek oldalai az előbbi négyszög oldalaival párhuzamosak. amelyből a körhöz húzott érintők 90°-os szöget zárnak be.Tűzzünk ki egy pontot egy kör belsejében.Tűzzünk ki két pontot egymástól 4 cm-re. K2 564. hogy a másik pontból a körhöz húzott érintőszakasz a felvett távolság­ gal legyen egyenlő. E1 570. Megrajzolunk egy kört. az átmérőnél rövidebb húrt vág ki belőle. amelyből adott hosszúságú érintőszakasz húzható a körhöz. Rajzoljunk egy kört és egy egyenest. K2 560. amelynek a körbe eső szakaszát az adott húr felezi. melyekből a körhöz húzott érintők 60°-os szöget zárnak be egymással? K2 566. amely megadott hosszúságú. és tűzzünk ki rajta kívül egy P pontot. K1 565. Szerkesszünk olyan négyszöget. K2 559. feladatra épül. K2 557.Tűzzünk ki két pontot.Szerkesszük meg két kör a) közös külső érintőit. Szerkesszünk az adott ponton át olyan szelőt. milyen ponthalmazt alkotnak a húrfelező pontok. Milyen ponthalmazt alkotnak azok a pontok. E1 561. E1 568. (Az 559.

feladatra épül. ha ismert a befogók összege és a beírt kör sugara. és az 578. hogy a háromszög a oldalát érintő hozzáírt kör sugara és a ke­ rület egyértelműen meghatározza az a-val szemközti szöget. Bizonyítsuk be. feladatra épül). a befogók összegével egyenlő szakaszt kapunk. E2 584. hogy az oldalon levő érintési pontok távolsága a másik két oldal különbségével egyenlő. Helyezzünk el egy adott hosszúságú szakaszt egy konvex szög szárai között úgy. b.K2 572. és az 578. és az 578. (Az 581. hogy a derékszögű háromszög átfogóját érintő hozzáírt kör és a beírt kör sugarának különbsége akkora. hogy a hozzáírt körök középpontjai által meghatározott háromszög magasságvonalai az eredeti háromszög szögfelezői. c. E2 585. Tekintsük egy háromszög ugyanazon oldalát érintő beírt és hozzáírt körét. feladatra épül. Szerkesszünk egyenlő oldalú háromszöget. mint az a oldalhoz hozzáírt kör F érintési pontja C-től. ha adott az egyik hozzáírt köre. E1 577. K2 575. E2 589. ha adott a beírt kör és az egyik oldalt kívülről érintő kör sugara. V 583. hogy az egyenlő oldalú háromszög köré írt kör sugara kétharma­ da a hozzáírt kör sugarának. Mekkora szakaszokra osztják az oldalakat a be­ írt kör érintési pontjai? E1 578. E1 576. E2 587. Az 577. (Az 578. hogy ha derékszögű háromszögben a beírt kör átmérőjét és az átfogót összeadjuk. Egy háromszög oldalai a. Bizonyítsuk be. (Az 577. E1 579. a) Mekkora a beírt kör sugara (Vj? b) Mekkora a c átfogót kívülről érintő kör sugara (rc )? . Igazoljuk. hogy az ABC háromszög beírt körének E érintési pontja az a ol­ dalon ugyanolyan messze van B-től. E2 588. Mekkora szakaszokra osztja a háromszög a oldalát az oldalt érintő hozzáírt kör érintési pontja? E1 580. E2 582.E2 = a.) A háromszög b oldalát a beírt kör az E. hogy a háromszög egy hozzáírt köre a meghosszabbított olda­ lakat azok metszéspontjától félkerületnyi távolságra érinti. valamint a másik két oldal különbsége. (Az 577. feladatra épül.) Bizonyítsuk be. hogy az egyenlő oldalú háromszögbe írt kör sugara a köré írt kör sugarának fele. Mutassuk meg. Bizo­ nyítsuk be. K2 574. hogy a szabályos háromszög hozzáírt körének sugara három­ szorosa a beírt kör sugarának.) Szerkesszünk háromszöget. b. E2 586. mint az átfogó. Bizonyítsuk be. Mutassuk meg. K2 573. E2 581 . a szög szárait érintő előre megrajzolt kört. pont­ ban. meghosszabbítását az a oldalhoz hozzáírt kör az E2pontban érinti. Szerkesszünk derékszögű háromszöget.) Bizonyítsuk be. feladatra épül. feladatra épül. (Az 577. Bizonyítsuk be. (Az 577. hogy E. hogy érintsen egy. és az 578. Mutassuk meg. c. Megoldásukat java­ soljuk.) Egy derékszögű háromszög oldalai a. feladatra több feladat is ráépül a következő részben.

feladatra épül. Szerkesszünk derékszögű háromszöget. feladatra épül. és megadtuk a b oldal egy P pontját. E2 601. ha adott a kerülete. Szerkesszünk a ponton át olyan egyenest. az egyik oldalt kívülről érintő kör sugara és az oldalon fekvő egyik szög. ha adott a beírt kör sugara. Mutassuk meg. Háromszögek szerkesztése (II. Szerkesszünk háromszöget. ha adott a beírt kör sugara.2 cm.) Szerkesszünk háromszöget.) Adott egy konvex szög és egy pont a szögtartomány­ ban.A HÁROMSZÖG NEVEZETES VONALAI ÉS KÖREI E2 590. Szerkesszünk háromszöget. feladatra épül.) Mekkora annak a derékszögű háromszögnek az átfo­ gója. ha adott a kerülete. E2 596. valamint a beírt és az egyik hozzá­ írt kör sugara.) Szerkesszünk háromszöget. hogy a le­ metszett háromszögek kerületének összege az eredeti háromszög kerületével egyenlő. hogy megraj­ zoljuk a beírt kör egyik érintési pontját a szemközti csúccsal összekötő szakaszt. K2 598. ha adott egyik oldala a beírt kör érintési pontjával és a beírt kör sugara. K1 605. az egyik oldalához tartozó magassága és az oldallal szemközti szöge. rész) K1 604. az átfogóhoz írt kör sugara 7. feladatra épül.) Szerkesszünk háromszöget. feladatra épül. ha adott a kerülete. b) az alapból és a szárakhoz tartozó magasságból. to­ vábbá az egyik hegyesszög. E2 597. egyik oldala és a másik két oldal különbsége. és szerkesszünk ehhez három érintőt úgy. az egyik oldalhoz hoz­ záírt kör sugara és az oldallal szemközti szög. (Az 577. az egyik szöge és egy másik csúcsból induló magassága. ha adott az átfogóhoz írt kör sugara.6 cm? K2 592. . Szerkesszünk egyenlő szárú háromszöget a) a szárszögből és a szárakhoz tartozó magasságból. feladatra épül. E2 602. írjunk egy háromszögbe kört. E2 593. a beírt kör sugara és egyik szöge. Szerkesszünk háromszöget. (Az 578. ha adott a kerülete. Megrajzoltuk egy háromszög három (egy ponton átmenő) magasságvonal egye­ nesét. (Az 578. E2 600. (Az 578. E2 591. (Az 577. (Az 577. Szerkesszünk háromszöget. amelynél a befogók összege 8. és az 578. ha adott a kerülete. ha adott a beírt kör suga­ ra. Igazoljuk. Szerkesszük meg a háromszöget. E2 603. feladatra épül. (Az 578. E2 595. feladatra épül.) Szerkesszünk háromszöget.) Egy háromszöget úgy választunk ketté. E2 594. (Az 578. két oldalának összege és a harmadik oldal. amely a szögből adott kerületű háromszöget metsz le. hogy azok mindegyike lemessen a háromszögből egy kis háromszöget.) Szerkesszünk háromszöget. hogy ezt a szakaszt ugyanabban a pontban érinti a két részháromszögbe írt kör. E2 599.

ha adott egy oldala. b) az egyik szára. Szerkesszünk háromszöget. a rajta levő egyik szög és e szög szögfelezője. K2 617. d) az alappal szemközti szöge. ha adott az egyik oldallal szemközti szög. K2 613. . ha adott egy oldala. K2 619. K1 608. ha adott egy oldala. K2 616. ha adott egy oldala. ha adott három súlyvonala. Szerkesszünk háromszöget. K2 611 . Szerkesszünk háromszöget. ha adott két oldala és az egyikhez tartozó súlyvonal. ha adott a köré írt kör sugara. Szerkesszünk háromszöget. K2 622. K2 620. ha adott az egyik oldala. Szerkesszünk egyenlő szárú háromszöget. egy másik oldalhoz tartozó ma­ gasság és súlyvonal. K2 615. ha adott az egyik oldala. Szerkesszünk háromszöget. E1 618. E1 612. ha adott az a oldalhoz tartozó magasság és szögfe­ lező. a hozzá tartozó súlyvonal és egy másik oldalhoz tartozó súlyvonal. ha adott egy oldala. K1 610. Szerkesszünk háromszöget. ha adott a köré írt kör sugara és a) az egyik hegyesszöge. a másik oldalhoz tartozó súly­ vonala és a köré írt kör sugara. a köré írt kör sugara és egy másik oldalhoz tartozó magassága. a hozzá tartozó magasságvonal és súlyvonal. K2 621 . a köré írt kör sugara és az oldalhoz tartozó magassága. Szerkesszünk háromszöget. b) az átfogóhoz tartozó magassága. Szerkesszünk háromszöget. a hozzá tartozó súlyvonal és az oldalon levő egyik szög. Szerkesszünk háromszöget. Szerkesszünk háromszöget. K1 607. továbbá a) az alapja. c) az alaphoz tartozó magassága. rész) K1 606. K1 609. Szerkesszünk háromszöget. a köré írt kör sugara és az oldalhoz tartozó súlyvonala. Szerkesszünk háromszöget. ha adott az egyik oldala. e szög fe­ lezője és egy másik oldalhoz tartozó magasság. E1 624. ha adott az a oldalhoz tartozó magasság és szögfe­ lező. ha adott az egyik oldala. ha adott egy oldala. Szerkesszünk háromszöget. Szerkesszünk derékszögű háromszöget. a másik oldalhoz tartozó ma­ gassága és a harmadikhoz tartozó szögfelezője. Szerkesszünk háromszöget. ha adott egy oldala és a másik két oldalhoz tartozó súlyvonal. K2 623.Háromszögek szerkesztése (II. ha adott egy oldala. Szerkesszünk háromszöget. a köré írt kör sugara és az oldalon levő egyik szöge. továbbá az a oldallal szemközti szög. K2 614. továbbá a b oldal. Szerkesszünk háromszöget. Szerkesszünk háromszöget.

K2 626. ha adott az átfogó egyenese. továbbá a) az alapja. Szerkesszünk egyenlő szárú háromszöget. ha egyik szöge 12. Bizonyítsuk be. Szerkesszünk egyenlő szárú háromszöget. amelynek egy-egy befogója az adott pontokon megy át. befogóiból egy-egy pont. Négyszögek Paralelogrammák K1 635. . K2 629. K2 628. K2 633. hogy ha egy négyszög szemközti szögei egyenlők. hogy egy paralelogramma belső szögfelezői vagy téglalapot ha­ tárolnak. K2 640. ha adott a beírt kör sugara és az alap­ hoz hozzáírt köre. K2 632. annak egyik végpontjából in­ duló súlyvonala és magassága. K2 627■Szerkesszünk derékszögű háromszöget. K1 637. akkor a négyszög paralelogramma. Szerkesszünk adott szakasz mint átfogó fölé derékszögű háromszöget. Adott egy kör belsejében két pont. akkor a négyszög paralelogramma. Mutassuk meg. E1 634. Egy paralelogramma egyik szöge 72°. ha adott egy oldala.K2 625. amely­ nek egyik befogója adott ponton megy át. Szerkesszünk a körbe olyan derékszögű há­ romszöget. E1 630. annak egyik végpontjából in­ duló súlyvonala és a másik végpontjából induló magassága. Szerkesszünk háromszöget. hogy egy paralelogramma szemközti csúcsaihoz tartozó belső szögfelezők vagy párhuzamosak. ha adott egy oldala. Bizonyítsuk be. Mekkora a többi szög? Lehet-e ez a pa­ ralelogramma rombusz? K1 638. vagy egy ponton mennek át. vagy egy egyenesbe esnek. Szerkesszünk háromszöget. ha adott egy oldala. E1 641.Mekkorák a paralelogramma szögei. továbbá a) a közös csúcsban levő szög. Szerkesszünk háromszöget. b) az alappal szemközti szöge. K1 636. a hozzá tartozó magasságból és vala­ melyik másik magasságból. továbbá az átfogóhoz tartozó magasság. Mutassuk meg. mint a másik? K1 639. K2 631 . Mutassuk meg. ha adott a beírt kör sugara. hogy a paralelogramma külső szögfelezői téglalapot zárnak közre. Szerkesszünk háromszöget. Szerkesszünk háromszöget egy oldalból. ha adott két oldala és a közbezárt súlyvonal. hogy ha egy négyszögben bármely két szomszédos szög össze­ ge 180°.8°-kal nagyobb. b) az oldalhoz tartozó magasság. annak egyik végpontjából in­ duló súlyvonala.

hogy a paralelogramma szemközti oldalainak felezőpontjait öszszekötő szakaszok . E1. Bizonyítsuk be. K2 643. csupán a szárainak egy része. hogy az így keletkezett paralelogramma kerü­ lete független a pont választásától. egyenlő szárú háromszö­ get határoz meg. hogy ebben az esetben is meg tudjuk rajzolni egy kitűzött pont és a szögcsúcs össze­ kötő egyenesét a következő módon: A kitűzött pontból párhuzamosokat szerkesztünk a szög­ szárakkal. E1 655. Mekkora a BD átló. K2 652. csupán a szárainak egy része. valamint a DC oldal F felezőpontjával. Mekkorák ennek a szárai? K1 653. Bizonyítsuk be. vagy egy paralelogramma csúcsai. aj Lehet-e egy négyszög egyik átlója az egyik oldallal egyenlő? Van-e ilyen b) paralelogramma. hogy AF és AE egyenesek harmadolják a DB átlót. E1. Igazoljuk. hogy a köröknek az átlók egyenesével alkotott metszéspontjai vagy egybe­ esnek. Kössük össze az ABCD paralelogramma A csúcsát a BC oldal E felezőpontjával. K1 647. b) középponto­ san szimmetrikus paralelogrammákat. hogy a paralelogramma átlóinak metszéspontján átmenő min­ den egyenes a paralelogrammát két egybevágó részre osztja. b) két szomszédos oldalban és egy átlóban. hogy ha egy paralelogramma két csúcsához tartozó belső és kül­ ső szögfelezők négyszöget határolnak.A szög csúcsa nem fér rá a rajzpapírunkra. K1 646. Ezeknek a szögszárakkal képezett metszéspontjait összekötjük. hogy két paralelogramma egybevágó. Igazoljuk. Bizonyítsuk be. hogy ebben az esetben is meg tudjuk rajzolni egy kitűzött pont és a szögcsúcs össze­ . ha megegyeznek a) két szomszédos oldalban és az általuk közbezárt szögben. Az összekötő sza­ kasz felezőpontját az adott ponttal összekötő egyenes átmegy a szög csúcsán. K1 644. Az ABCD paralelogramma D csúcsából induló magasság felezi az AB oldalt. a CD oldalból egy 4.GY 657. d) két átlóban és az általuk közbezárt szögben.középvonalak . akkor a határolt négyszög téglalap. Egy egyenlő szárú háromszög alapjának tetszőleges belső pontjából húzzunk párhuzamosokat a szárakkal. Igazoljuk. d) téglalap? K1 645. Igaz-e. Igaz-e. hogy az AE szakasz és a BD szakasz harmadolják egymást.5 cm-es darabot metsz le. c) két átlóban és egy oldalban. vagy egy paralelogramma csúcsai. Kössük össze az ABCD paralelogramma A csúcsát a BC oldal E felezőpontjával. K1 650. K2 649.átmennek az átlók metszéspontján. Bizonyítsuk be. c) rombusz. Bizonyítsuk be. hogy a paralelogramma csúcsaiból az átlók egyenesére emelt merőlegesek talppontjai vagy egybeesnek. ha AD = 5 cm? K1 654.GY 656. hogy a paralelogramma egyik külső szögének felezője és az a két oldalegyenese. K1 651. Mutassuk meg. amely nem megy át a kiválasztott szög csúcsán. Mekkora az AB oldal? K2 648. Rajzoljunk köröket a paralelogramma két szemközti oldala mint átmérő fölé.E1 642. Soroljunk fel a) tengelyesen szimmetrikus paralelogrammákat. Bizonyítsuk be.A szög csúcsa nem fér rá a rajzpapírunkra. Az ABCD paralelogramma átlóinak metszéspontján átmenő egyenes az AB ol­ dalból egy 7 cm-es.

Egy rombusz egyik szöge 38°. amelyeknek két szomszédos oldalegye­ nese közös. Deltoidok. Szerkesszük meg a paralelogrammát. Szerkesszünk paralelogrammát.5 cm a magassága? . c) az egyik átló. A rombusz egyik átlója az oldallal 42°-os szöget zár be. ha adott két szomszédos oldal és a) a közbezárt szög. ha adott a) az egyik oldala. Mekkorák annak a rombusznak a szögei. Szerkesszünk paralelogrammát. Szerkesszünk paralelogrammát. K1 659. Szerkesszünk paralelogrammát. Mekkorák a rombusz szögei? KI 670. Egy rombusz egyik szöge 60°. amelyeknek egyik oldala és ezzel szomszédos oldalegyenese közös. amelynek tompaszögű csúcsából hú­ zott magassága felezi a szemközti oldalt? K1 671. K2 666. K1 665. ha adott két átlója és a) az átlók szöge. b) az egyik oldala. amelynek 12 cm a kerülete és 1. Adjuk meg az egyenesekre nem illeszkedő csúcsok halma­ zát. E1 667.kötő egyenesét a következő módon: Tükrözzük a szögszárakat a kitűzött pontra. a két oldal közbezárt szöge és az egyik átló. b) az egyikhez tartozó magasság. Szerkesszünk paralelogrammát. d) az egyik magassága. valamint a) az egyik szöge és az oldalhoz tartozó magassága. E1 664. és ehhez az oldalhoz tartozó magasságuk egyenlő. ha adott az egyik oldala. ha adott két szomszédos oldalának különbsége. ha adott két szomszédos oldalának összege. K1 658. Tekintsük azokat a paralelogrammákat. b) a két magassága.Adott egy paralelogramma három oldalfelező pontja (E. c) két magassága és a magasságok szöge. a két oldal közbezárt szöge és a hosszabb oldalhoz tartozó magasság. b) az egyik magasság. Mekkora szögeket zárnak be az átlók az oldalak­ K1 669. Adjuk meg azon paralelogrammák középpontjainak halmazát. Mekkora a rövidebb átlója? K1 672. Szerkesszünk paralelogrammát. E1 663. K2 661. amelyeknek egyik oldala közös. H és F). rombuszok K1 kal? 668. K1 662. az egyik átlója és az átlók szöge. az egyik átlója és az oldalhoz tartozó magassága. oldala 12 cm. A tükörké­ pek metszéspontját az adott ponttal összekötő egyenes átmegy a szög csúcsán. az egyik átlója és ezek szöge. c) a két átlója. és kerületük egyenlő. Mekkorák annak a rombusznak a szögei. K2 660. Adjuk meg azon paralelogrammák középpontjainak halmazát.

Egy paralelogramma oldalai 3 cm és 9 cm. az E és az F pedig egy-egy oldalának pontja. hogy a paralelogramma rombusz.Adott az/egyenes. rajta a K pont. ha megegyeznek a) oldalukban és egy szögükben. B Eb.Adott az A és K pont. K1 674. b. Bizonyítsuk be. ha adott a) az oldala és az egyik szöge. hogy a rombusz egy belső pontjának két szomszédos oldal­ egyenestől mért távolságkülönbsége egyenlő a másik két oldalegyenestől mért távolságok különbségével. K1 685. valamint az e egyenes. b) két átlója. Szerkesszünk olyan rombuszt. az A-val szomszédos egyik csúcsa pedig az e egyenesen van. Igazoljuk. E2 681 . Szer­ kesszünk rombuszt. Bizonyítsuk be. Szerkesszük meg az ABCD rom­ buszt. K1 676. Bizonyítsuk be. hogy két rombusz egybevágó. Mekkora szögeket zárnak be az átlók az oldalakkal? . K2 677. Bizonyítsuk be. Szerkesszünk K középpontú rombuszt. Rajzoljunk két párhuzamos egyenest. c) az oldala és a magassága. c egyenes. hogy egy rombusz átlóinak metszéspontjából az oldalakra emelt me­ rőlegesek talppontjai egy téglalap csúcsai. Mekkora a másik két szög? K1 687. amelynek két oldala a párhuzamosokon van. K2 679. amelynek K a középpontja. E2 682. A hosszabbik oldalon fekvő szögek szögfelezői a szemközti oldalt három részre osztják. b) átlóikban. másik két oldala pedig egyegy adott ponton megy át. Mutassuk meg. A az egyik csúcsa. Szerkesszünk rombuszt. Mutassuk meg. valamint az/egyenes által elválasztott E és F pont. Egy deltoidban két szemközti szög 39° és 100°. c) oldalukban és egy átlójukban. K2 680. K2 678. Adott az a. d) az egyik szöge és a magassága. K1 683. K pedig a rombusz középpontja.K1 673. C Ec. hogy ha a paralelogramma két szomszédos csúcsához tartozó belső szögfelezők az egyik oldalon metszik egymást. ha a) átlói merőlegesek egymásra. E1 684. akkor az egyik hosszabbik oldal végpontjaihoz tartozó belső szögfelezők a szem­ közti oldalon metszik egymást. akkor az egyik oldal kétszerese a má­ siknak. hogy ha a paralelogramma hosszabbik oldala a rövidebbnek kétszerese. b) az egyik átló szögfelező. valamint a K pont. amelynek az egyik átlóegyenese/. Mekkorák ezek a részek? E1 675. hogy a rombusz átlóinak metszéspontja egyenlő távol van az ol­ dalaktól. Egy deltoid két szemközti szöge 42° és 126°. ha A Ea. K1 686. és tűzzünk ki közöttük két pontot.

hogy a téglalap átlói által bezárt egyik szög kétszerese az átló és az oldal által alkotott egyik szögnek. hogy ha egy paralelogramma egyik szöge derékszög. E1 702. ha A E a. b és c egyenes. valamint a K pont.b. K2 703. hogy ha a téglalap átlói 60°-os szöget zárnak be egymással. Igazoljuk. ak­ kor az egyik oldal fele az átlónak. . Van-e a téglalap síkjában olyan pont. K pedig a téglalap középpontja. akkor téglalap. Mutassuk meg. Igazoljuk. Mekkorák az oldalak? K1 701. akkor a belső szögfelezői által meghatározott téglalap átlóinak hossza a . hogy ha egy paralelogramma szomszédos oldalai a és b (a > b). hogy az így szerkesztett téglalapok kerületei egyenlők.K2 688. B E b. hogy ha a téglalap átlója az egyik oldal kétszerese. amelyeknek oldalai a téglalap átlóival párhuzamosak. Mekkora szöget zárnak be az átlók? K1 695. K1 691 . Bizonyítsuk be. Igazoljuk. amelyek deltoidok is egyúttal. Mutassuk meg. b) minden csúcstól? K1 698. ha megegyeznek a) két nem párhuzamos oldalukban. b) két átlója és az egyik oldala. Egy téglalap átlói által meghatározott szögek közül az egyik 124°. A 30 cm kerületű téglalap egyik oldalának felezőpontját a szemközti oldal csú­ csaival összekötő egyenesek merőlegesek egymásra. Bizonyítsuk be. hogy ha a paralelogramma átlói egyenlők. E1 704. Téglalapok. ezzel szemközti csúcsa pedig az átfogón le­ gyen. Egy egyenlő szárú derékszögű háromszögbe írjunk téglalapokat úgy. akkor a parale­ logramma téglalap. K1 693. hogy két téglalap egybevágó. A téglalap átlója az egyik oldallal 26°-os szöget alkot. akkor az át­ lók hajlásszöge 60°. K1 692. Mutassuk meg. Bizonyítsuk be. K1 694. CEc. K1 699. ha adott a) két különböző hosszúságú oldala és az ezekkel közös csúcsból induló átlója. b) átlójukban és az átlók szögében. amely egyenlő távolságra van a) minden oldaltól. K1 689. négyzetek K1 690. K1 700. K2 697. hogy az ilyen paralelogrammák kerülete egyenlő. Soroljuk fel azokat a paralelogrammákat. Szerkesszük meg az ABCD tég­ lalapot. Adott az a. Szerkesszünk deltoidot. Mekkora szö­ get zárnak be az átlók az oldalakkal? K2 696. Egy téglalapba olyan paralelogrammákat írunk.Mutassuk meg. c) két átlója és a szimmetriaátló egyik végpontjánál levő szöge. c) egy oldalukban és az átlójukban. hogy egyik szögük a háromszög derékszögével essék egybe. hogy egy kör két átmérőjének a végpontjai téglalapot határoz­ nak meg.

Egy derékszögű háromszögben rajzoljuk meg a derékszög szögfelezőjének és az átfogónak a metszéspontját. Szerkesszünk négyzetet. hogy így négyzetet nyertünk. hogy a végpontok olyan téglalapot határoznak meg. amelynek egyik átlója az e egyenesen van. Igazoljuk. Mutassuk meg. K2 714. El 711. ha adott a) az oldal és az átló összege. ha a téglalap oldalai a é s b (a> bp. K1 712. Igazoljuk. K2 708. ábra szerint egyenlő szakaszokkal meghoszszabbítjuk. g egyenes. Adott az e. A négyszög átlóinak metszéspontja a négyszög csúcsaival négy háromszöget al­ kot.GY 705. Húzzunk párhuzamosokat egy négyzet két szemközti csúcsán át.E1. Szerkesszünk négyzetet. a másik átló egy-egy végpontja pedig a másik két egyenesen. Négyszögekről általában E1 715. és ebből húz­ zunk párhuzamosokat a befogókkal. E1 713. Mutassuk meg. Mekkora lesz az új négyzet átlója? E1 710. az eredeti helyzetbe való viszszaérkezésig mindig ugyanakkora utat tesz meg. Bizonyítsuk be. E1 716. 706. amelynek a ke­ rülete független a felmért szakaszok hosszától. hogy az így nyert négy egyenes négyzetet határol. . K1 706. és állítsunk ezekre merőlegeseket a másik két csúcsból. E1 707. és bármely helyzetből indul is ki. hogy a téglalap szögfelezői (ha nem egy ponton mennek át) négy­ zetet alkotnak. Mérjünk fel egyenlő szakaszokat a négyzet oldalaira két szemközti csúcsból ki­ indulva. Egy a oldalú négyzet átlója fölé rajzoljunk ismét négyzetet. Mekkora ennek a négyzetnek az átlója. az Zs-ből BC-vel húzott párhu­ zamos pedig AC. Szerkesszünk olyan négyzetet. Egy téglalap alakú biliárdasztalon az egyik átlóval párhuzamosan indítunk el egy golyót. Bizonyítsuk be. Az ABCD négyzet oldalait a 706. Az ABC háromszög A csúcsához tartozó szögfelezője a szemközti oldalt D-ben metszi. A D-ből AC-vel szerkesztett párhuzamos AB -1 £-ben.1F pontban metszi. Mutassuk meg. ha adott az átlójának hossza. b) az átló és az oldal különbsége. hogy a háromszögek köré írt körök középpontjai egy paralelogramma csú­ csai. Mutassuk meg. ábra C K2 709. hogy az A'B'C'D' négyszög négyzet. /. hogy AE = CF. hogy a golyó az asztal négy oldaláról visszaverődve vissza fog térni kiindulási helyzetébe.

amelynek nincs párhuzamos oldalpárja. hogy olyan négyszögben. b) rombuszt alkotnak.) Igazoljuk. [3 és y szöge. K2 720. Szerkesszünk négyszöget. ha adott a) AB és BC oldala.64 720. Az így kapott négyszögekből rakjunk össze paralelogrammát. feladatra épül. ha a középvonalai egyenlők. Szerkesszük meg az ABCD négyszöget. valamint a. hogy tetszőleges négyszög középvonala nem nagyobb. feladatra épül. ha kö­ zépvonalai merőlegesek egymásra. K2 730. Határozzuk meg an­ nak a négyszögnek az oldalait és szögeit. K2 723. hogy ha egy négyszög átlói egyenlők. hogy a négyszög oldalfelező pontjai egy pa­ ralelogramma csúcsai. K1 727. akkor a paralelogramma téglalap. Vágjunk szét egy tetszőleges konvex négyszöget középvonalai mentén. hogy ha egy paralelogramma oldalfelező pontjai a) téglalapot alkotnak. Mikor áll fenn egyenlőség? K2 732. hogy ha egy négyszög átlói egyenlők és merőlegesek egymásra. Bizonyítsuk be. . Bizonyítsuk be. ha adott a) három oldala és a közrefogott oldalon levő szögek. d) három oldala és két átlója.GY 728. K2 718. hogy a deltoid oldalfelező pontjai téglalapot alkotnak. hogy az olyan négyszögben. Igazoljuk. az átlók felezőpontjai és egy pár szemközti oldal felezőpontjai egy paralelogramma csúcsai. párhuzamos és egyenlő hosszú szakaszokat nyerünk. E1 731. b) három oldala és az egyik szélsőn fekvő két szög. K2 725. hogy egy négyszög oldalfelező pontjai téglalapot határoz­ zanak meg? K2 724.) Igazoljuk. K2 733. akkor oldalfelező pontjai egy négyzet csúcsai. akkor a paralelogramma négyzet. a szemközti oldalak felezőpontjait összekötő egyenesek és az átlók felezőpontjait összekötő egyenes egy pontban metszik egymást. hogy egy négyszög átlói akkor és csak akkor egyenlők. hogy minden négyszög középvonalai felezik egymást. K2 721. Igazoljuk. K2 726. Egy négyszög átlói 27 cm és 19 cm.M i a feltétele annak. amelynek csúcsai az eredeti négyszög oldalfelező pontjai. feladatra épül. (A 719. Bizonyítsuk be. két megadott oldal szöge és az ennek csúcsából induló átló. c) négyzetet alkotnak.) Igazoljuk. Bizonyítsuk be. K2 719. amelynek nincs párhuzamos oldalpárja. K2 722. hogy egy négyszög két-két szomszédos oldalának felezőpontjait öszszekötve. akkor a paralelogramma rombusz. c) három oldala. K1. hogy egy négyszög átlói akkor és csak akkor merőlegesek egy­ másra. hajlásszögük 63°42'. Mutassuk meg. mint a középvonalat nem metsző oldalak számtani közepe. K2 729. Mutassuk meg. akkor oldalfelező pontjai rombuszt alkotnak.K2 717. Mutassuk meg.(A 718.

b) AB és BC oldala. ábra D 745. Mekkora a rövidebb alap? K1 737. Szerkesszünk négyszöget. ábrán látható trapéz szárait négy-négy egyenlő részre osztottuk. fi és 7 szöge. ha a) egyik szöge 39° 12'. Az alapokkal szerkesztett párhuza­ mos trapézon belüli része 10. ha adott AB és CD oldala. Egy húrtrapéz hegyesszöge 60°. Trapézok K1 736. Melyik alaphoz van ez közelebb? KI 742. ábrán vázolt trapézban DE párhuzamos Cő-vel és AE = 2 cm. továbbá a) az egyiken levő két szög és az egyik átló. c) AB és BC oldala. Hosszabbik alapja 10 cm. Egy trapéz két szemközti szöge 73° és 108°. Bizonyítsuk be. Mekkora a másik két szög? K1 738. valamint az átlók szöge. A 745. ex és [3 szöge. ha középvonala 13 cm? KI 743. Mek­ korák a trapéz alapjai. E1 735. ha AB = 17 cm és DC = 9 cm? KI 746.4 cm. amelyek hossza egy-egy alap felével egyenlő. hogy a trapéz egyik átlója a középvonalat két olyan részre oszt­ ja. Igazoljuk. Ezen az alapon levő szögei 120°-osak. Egy egyenlő szárú trapéz szárai egyenlők az egyik alappal. BD átlója. Mekkorák a húrtrapéz szögei. Milyen hosszú az E tF v E2 F2 . Szerkesszük meg az ABCD négyszöget. Mekkora a másik alap? K1 741. az ezzel szemközti átló és az átlók szöge. Mek­ korák a trapéz oldalai. valamint a és /? szöge. Egy trapéz egyik alapja 10 cm. az átlói merőlegesek a szárakra. ábra ► . A 742. Mekkora a középvonala? 740. b) a szárak meg­ hosszabbításai 42°-os szöget zárnak be egy­ mással? K2 745. továbbá a. ha a szára 5 cm? KI 744. Egy trapéz alapjai 16 cm és 7 cm hosszúak. b) az egyiken levő egyik szög. ha adott két szemközti oldala. középvonala 16 cm. D C 742. illetve E F ? l szakasz. Egy egyenlő szárú trapéz hegyesszögei 45°-osak. KI KI 739. Egy trapéz alapjai 12 cm és 9 cm hosszúak. hogy a hosszabbik alap kétszerese a rövidebbnek. ma­ gassága 2 cm. K2 734.

felezőpontja 8 cm-re van egy egyenes­ től. b) a magasság és az egyik alap. Szerkesszünk trapézt. hogy ha a trapéz középvonala átmegy az átlók metszéspontján. hogy a trapéz átlóinak felezőpontjait összekötő szakasz párhuzamos az alapokkal. a másik pedig 4 km-re van a folyótól? E1 755. f) egyik átlója és a magassága. ha adott az egyik alapja. A trapéz rövidebb alapja a. Igazoljuk. hogy a kiépítendő út a lehető legrövidebb legyen. d) a magasság és az egyik szög.K2 747. K2 K1 749. d) egyik szöge és az azzal közös csúcsból induló átló. Az átlók a középvonalat három egyenlő részre bont­ ják. Két szomszédos csúcsa az egyenestől 6 cm-re. e) két átlója. Mekkora a másik végpont távolsága az egyenestől? K2 756. Egy paralelogramma egy egyenesnek az egyik oldalán helyezkedik el. K2. K2 748. illetve 9 cm-re. b) az egyik szára. akkor a trapéz paralelogramma. továbbá a) a magasság. középpontja pedig 7 cm-re van. Szerkesszünk trapézt. Mutassuk meg. akkor az alapok egyenlők. c) az átlók szöge és az egyik szög. K2 751. 750. ha adott a középvonala. Egy szakasz egyik végpontja 10 cm-re. K2 759. b) az egyik szár. K2 761 . b) egyik szöge és a magasság. ha adott két alapja. Egy folyó egyik partján levő két falut egyenes aszfaltút köt össze. két átlója. E2 760. K2 751 . továbbá a) az egyik szöge. akkor az átlók harmadolják a középvonalat. . Arra tö­ rekszenek. Szerkesszünk trapézt. Mutassuk meg. magassága m. hogy ha a trapéz átlói felezik egymást. és feleakkora. ha az egyik falu 5 km-re. c) egyik szöge és a szöggel szemközti átló. továbbá aj az alapon fekvő szögek. A két falu la­ kói szeretnének építeni egy strandot és egy ahhoz vezető leágazást az aszfaltútról. középvonala k. mint az alapok különbsége. és mindkét faluból ugyanolyan hosszú utat kelljen megtenni a strandig.GY 754. ha adott a két átlója. hogy a trapéz középvonalának a két átló közötti szakasza az ala­ pok különbségének felével egyenlő. c) az egyik átló. hogy a trapéz középvonala felezi az átlókat. továbbá a) az átlók szöge és az egyik szár. Szerkesszünk trapézt. K2 757. Egy húrtrapéz hegyesszöge 45°. Mekkora a másik alap? K2 753. hogy ha egy trapéz egyik alapja kétszerese a másiknak. Mekkorák a tra­ péz alapjai? K2 758. az ezen levő szögek. Mutassuk meg. Határozzuk meg a másik két csúcsnak az egyenestől mért távolságát. Hány méter utat kell építeni. Bizonyítsuk be. Bizonyítsuk be.

ha ismert a) két alapja és a szára. c) az alapjai és a hegyesszöge. K2 765.K2 762. K1 773. hogy a kör egy belső pontján átmenő legrö­ videbb és leghosszabb húr merőleges egymásra. (A 771. Bizonyítsuk be. hogy ha a trapéz rövidebb alapja a szárak összegével egyenlő. K2 763. K1 772. Bizonyítsuk be. K1 774. Mi azon körök középpontjainak halmaza. Mi azon körök középpontjainak halmaza. c) két alapja és a magassága. amelyik tá­ volabb van a kör középpontjától. amelyet az adott pont felez. d) az egyik alapja. Igazoljuk. akkor a hosszabb alapon levő szögek felezői a rövidebb alapon metszik egymást. feladatra épül. Adott egy r sugarú kör h hosszúságú húrja. hogy egy körben az egyenlő hoszszúságú húrok egyenlő távol vannak a középponttól. ha adottak a) az alapjai és a magassága. az azon levő szöge és a szára. e) két alapja és az átlója.) Igazoljuk. . Mutassuk meg. feladatra épül. Milyen messze van ez a húr a kör középpontjától? K1 771.GY 766. (A 773. K2 764. Körök K ör és egyenesek K1. b) az egyik alapja.) Igazoljuk. Szerkesszük meg a körlap középpontját (766. Szerkesszünk húrtrapézt. hogy a háromszög köré írt kör középpontja a leghosszabb oldalhoz van legközelebb. ábra). hogy a trapéz szárainak összege nagyobb az alapok különbsé­ génél. Szerkesszünk derékszögű trapézt. b) az alapjai és a hosszabbik szára. K1 768. K1 767. hogy különböző hosszúságú húrok közül az a rövidebb. a szára és az átlója. Szerkesszük meg a kör egy adott belső pontján át a kör a) legrövidebb húrját. b) leghosszabb húrját. Egy kerek poháralátétből pörgettyűt készítünk. K1 775. Szerkesszünk egy kör belső pontján át olyan húrt. amelyek­ ből két adott párhuzamos egyenes egyenlő húrokat metsz ki? K1 769. amelyek­ ből két adott metsző egyenes egyenlő húrokat metsz ki? K1 770.

K1 776. Határozzuk meg egy r sugarú körben elhelyezkedő h hosszúságú húrok felező­ pontjainak halmazát. K1 777. Húzzunk szelőt adott pontból egy körhöz úgy, hogy az a körből adott hosszúsá­ gú húrt messen ki. K1 778. (A 776. feladatra épül.) A kör egy belső pontján át szerkesszünk adott hosszú­ ságú húrt. K2 779. (A 778. feladatra épül.) Szerkesszünk egy körbe szabályos hatszöget úgy, hogy az egyik oldala egy adott ponton menjen át. E1 780. A kör egy belső pontján átmenő két merőleges húr a kört négy ívre bontja. Iga­ zoljuk, hogy ezek közül két szemközti ív összege egy félkörrel egyenlő. K2 K1 781 . Szerkesszünk adott körbe egy egyenessel párhuzamos, adott hosszúságú húrt. 782. írjunk egy körbe téglalapot, amelynek egyik oldala adott hosszúságú.

K1 783. Szerkesszünk egy körbe négyzetet úgy, hogy egyik oldala adott egyenessel le­ gyen párhuzamos. K1 784. Adott egy egyenes és egy pont. Szerkesszünk a pont körül kört, amely az adott egyenesből h hosszúságú húrt metsz ki. K2 785. Adjuk meg azon r sugarú körök középpontjainak halmazát, amelyek egy egye­ nesből h hosszúságú húrt metszenek ki. E1 786. (A 785. feladatra épül.) Szerkesszünk r sugarú kört, amelyből két adott metsző egyenes egyike h, hosszúságú húrt, a másik h2 hosszúságú húrt metsz ki. K2 787. Szerkesszünk kört, amely egy háromszög minden oldalegyeneséből ugyanakko­ ra adott húrt metsz ki. E1 788. (A 778. feladatra épül.) Szerkesszünk egy körbe négyzetet úgy, hogy egyik ol­ dala adott ponton menjen át. E1 789. (A 778. feladatra épül.) Szerkesszünk egy körbe egyenlő oldalú háromszöget úgy, hogy egyik oldala adott ponton menjen át. K2 790. Határozzuk meg azoknak a pontoknak a halmazát, amelyekből egy adott r suga­ rú körhöz e hosszúságú érintőszakaszok húzhatók. K2 791 . Szerkesszünk adott körhöz érintőt, amely adott egyenessel adott szöget zár be.

K2 792. Rajzoljunk meg egy kört, és adjunk meg két egyenest. Szerkesszünk olyan érin­ tőt a körhöz, amely mindkét egyenessel ugyanakkora szöget zár be. K1 793. Szerkesszünk egy körívhez a felezőpontjában érintőt a kör középpontjának felhasználása nélkül. E1 794. Egy körről akkor mondjuk, hogy adott pontból a szögben látszik, ha a pontból a körhöz szerkesztett két érintőszakasz a szöget zár be. Bizonyítsuk be, hogy azon pontok halmaza, amelyekből egy kör a szögben látszik, az adott körrel koncentrikus kör. E1 795. (A 794. feladatra épül.) Szerkesszünk adott körhöz olyan pontot, amely egy előre kitűzött egyenesen van, és a kör belőle 45°-os szögben látszik. E1 796. (A 794. feladatra épül.) Milyen távol vannak az r sugarú kör középpontjától az olyan pontok, amelyekből a kör 60°-os szögben látszik.

K2 797. Milyen ponthalmazt alkotnak azon körök középpontjai, amelyek egy egyenest adott pontban érintenek? K1 798. A kör kerületének egy pontjából egy átmérőt és egy sugárral egyenlő húrt rajzo­ lunk. Mekkora ezek szöge? K1 799. A kör kerületének egy pontjából két sugárhosszúságú húrt rajzolunk. Mekkora szöget zárnak be ezek a húrok? K2 800. Egy körben két egyenlő és egymásra merőleges húrt helyezünk el. Ezek egy­ mást 8 cm-es és 4 cm-es darabokra vágják fel. Mekkora a húroknak a középponttól mért tá­ volsága? K2 801. Egy kör középpontjától 1,5 cm távolságra két 7 cm-es, egymásra merőleges húrt rajzolunk. Mekkora szakaszokra bontják egymást? K2 802. Vetítsük merőlegesen a 4 cm sugarú körvonal tetszőleges pontját két merőleges átmérőre. Mekkora a vetületi pontok egymástól mért távolsága? K2 803. A kör kerületének egy pontjában két merőleges húrt húzunk. Ezek távolsága a középponttól 4 cm és 6 cm. Mekkorák a húrok? K2 804. Egy 3 cm sugarú kör két érintője merőleges egymásra. Mekkora a metszéspont­ jukból húzott érintőszakaszok hossza? K1 805. Egy negyedkör ívének felezőpontjában szerkesszünk érintőt. Mekkora ennek a határoló egyenesek közötti része, ha a kör sugara 6 cm? K1 806. Egy derékszög mindkét szárát érintő kör érintési pontjait összekötő szakasz 3 cm. Mekkora távolságra van a kör középpontja a szakasztól?

A kör mint ponthalmaz; körök szerkesztése
K1 zát. 807. Adjuk meg az adott ponton átmenő adott sugarú körök középpontjainak halma­

K1 808. Két egymásra merőleges egyenes egyikén tűzzünk ki két pontot, és szerkeszszünk a pontokon átmenő kört, amely a másik egyenest érinti. K2 809. Jelöljük meg a háromszög minden oldalán a beírt kör érintési pontját, és minden csúcs körül szerkesszünk kört, amely a csúcsból kiinduló oldalakat a megjelölt pontokban metszi. Bizonyítsuk be, hogy a három kör páronként érinti egymást. K2 810. Szerkesszünk olyan kört, amelynek egy háromszög mindhárom csúcsától mért távolsága e hosszúságú szakasszal egyenlő, és a három csúcs vagy egyaránt a kör belsejé­ ben, vagy egyaránt a körön kívül van. E1 811. Egy háromszög egyik csúcsa körül szerkesszünk kört, amely a másik két csúcs­ tól egyenlő távolságra halad. E1.GY 812. Egy kertben kör alakú utat akarunk készíteni, amely a kert négy fájától egyenlő távolságra halad. Készítsük el az út tervrajzát, ha a négy fa helye már meg van jelölve a rajz­ papíron, és semelyik három sincs egy egyenesen. K1 813. Szerkesszünk adott sugárral kört, amely két adott ponton átmegy.

K1 814. Szerkesszünk kört, amely egy egyenest adott pontban érint, és átmegy egy kitű­ zött ponton. K1 815. Szerkesszünk adott sugarú kört, amely egy szög szárait érinti.

K1 816. Szerkesszünk az ABC háromszögbe olyan félkört, amelynek átmérője az AB ol­ dalon van, és érinti a háromszög másik két oldalának egyenesét. E1 817. Adott egy kör és rajta kívül egy pont. Szerkesszünk adott sugarú kört, amely a kitűzött ponton átmegy és az adott kört érinti. El 818. Szerkesszünk r sugarú kört, amely két adott kört kívülről érint.

E1 819. Az R2 sugarú kör belülről érinti az R t sugarú kört (R2< RJ. Szerkesszünk olyan r sugarú kört, amely az R, sugarú kört belülről, az R2 sugarú kört kívülről érinti. K1 820. Egy 1 cm és egy 2 cm sugarú kör kívülről érinti egymást. Szerkesszünk olyan 3,5 cm sugarú kört, amely mindkettőt kívülről érinti. K1 821. Szerkesszünk adott sugarú kört, amely átmegy egy kitűzött ponton, és egy adott egyenest érint. K1 E1 822. Szerkesszünk adott sugarú kört, amely egy egyenest adott pontban érint. 823. Szerkesszünk adott kört és egyenest érintő r sugarú kört.

K2 824. Adott egy r sugarú kör és az egyik átmérőjének egyenese. Szerkesszünk olyan r sugarú kört, amely az adott kört és az adott egyenest is érinti. K2 825. Rajzoljuk meg egy 3 cm sugarú kör egyik átmérőjét. Szerkesszünk egy 1 cm su­ garú kört, amely ezt az átmérőt is és a kört is érinti. E1 826. Rajzoljuk meg egy kör egyik érintőjét. Szerkesszünk kört, amely az érintőt is, az adott kört is érinti, és sugara az adott kör sugarának kétszerese. K1 827. Szerkesszünk d sugarú kört, amely egy adott szög egyik száregyenesét érinti, középpontja pedig a másik száron van. K2 828. Szerkesszünk kört, amely átmegy egy téglalap két szemközti csúcsán, és közép­ pontja a téglalap egyik oldalának egyenesén van. K1 829. Szerkesszünk egy adott szakasz végpontjain át kört úgy, hogy az egyik végpont­ hoz húzott sugár a szakasszal 60°-os szöget zárjon be. K1 830. Szerkesszünk egy háromszögbe olyan kört, amely mindhárom oldalától 1 cm-re halad. K1 831 . Szerkesszünk kört, amely egy szög szárait érinti, az egyiket adott pontban.

K1 832.Szerkesszünk két párhuzamos egyenest érintő kört, amely az egyik egyenest adott pontban érinti. E1 833. Szerkesszünk két párhuzamost érintő kört, amely egy adott kört is érint.

K1 834. Szerkesszünk két párhuzamos egyenest érintő kört, amely egy kitűzött ponton átmegy. K2 835. Egy külső P pontból a körhöz húzott érintők A-ban és fi-ben érintik a kört. A kör B ponthoz húzott sugarát hosszabbítsuk meg a körön kívül önmagával, így a C ponthoz ju­ tunk. Igazoljuk, hogy az AC szakasz P-ből háromszor akkora szög alatt látszik, mint a BC.

K2 836. Szerkesszünk adott szög szárait érintő és a szögfelező adott belső pontján átme­ nő kört. K1 837. Szerkesszünk adott sugarú kört, amelynek egy adott szakasz a húrja.

K2 838. Határozzuk meg azon adott sugarú körök középpontjainak halmazát, amely kö­ rök átmennek egy adott kör egy-egy átmérőjének végpontjain.

Érintkező körök
K1 839. Adott két koncentrikus kör. Mutassuk meg, hogy a külső kört belülről, a belső kört kívülről érintő körök középpontjainak halmaza a két kör középköre. K2 840. Adott két koncentrikus kör. A belső kör sugara rv a külső kör sugara rv Adjuk meg azon körök középpontjainak halmazát, amelyek a külső kört belülről érintik, miközben azokat a belső kör érinti belülről. E1 841 .(A 839. és a 840. feladatra épül.) Szerkesszünk kört, amely két koncentrikus kört érint, és egy adott ponton átmegy. E1 842. (A 839. feladatra épül.) Adott két koncentrikus kör és egy egyenes, amely mind­ kettőt metszi. Szerkesszünk az adott köröket és az egyenest egyaránt érintő kört. E2 843. Szerkesszünk kört, amely átmegy egy kitűzött ponton, egy adott kör középpont­ ján, és érinti a kört. K1 844. Két kör sugara 4 cm és 1 cm. Határozzuk meg a két kör viszonylagos helyzetét, ha a középpontok távolsága a) 7 cm; b) 5 cm; c) 3,5 cm; d) 3 cm; e) 2,5 cm; f) 0 cm. K1 845. Egyenlő szárú háromszögbe szerkesszünk két egyenlő sugarú kört úgy, hogy azok egymást, az alapot és egy-egy szárat is érintsenek. K2 846. Szerkesszünk adott körcikkbe érintőkört.

K2 847. Szerkesszünk egy egyenlő oldalú háromszög minden csúcsa köré oldalnyi su­ gárral kört. A három kör közös része egy egyenlő oldalú ívháromszög. Szerkesszünk ebbe az ívháromszögbe az oldalíveket érintő kört. K2 848. (A 846. feladatra épül.) Adott körbe szerkesszünk három egyenlő sugarú kört, amelyek egymást is és az adott kört is érintik. K2 849. (A 846. feladatra épül.) Egy 3 cm sugarú körbe szerkesszünk hat egyenlő suga­ rú kört úgy, hogy azok mindegyike érintse az adott kört, és két beírt kis kört is érintsen. Mek­ kora lesz a beírt körök sugara? K2 850. Egy r sugarú kör köré szerkesszünk hat egyenlő sugarú kört úgy, hogy azok mindegyike érintse az adott kört, és két szerkesztett kört is érintsen. Mekkora a szerkesztett körök sugara? K2 851 . Szerkesszünk olyan kört, amely egy egyenlő szárú háromszög szárait és beírt körét érinti. El 852. Adott egy kör, az egyik érintő egyenese és annak egy pontja. Szerkesszünk kört, amely az adott pontban érinti az egyenest, és érinti az adott kört is.

E1 853. Szerkesszünk adott egyenest érintő kört, amely még egy adott kört adott pont­ ban is érint. K2 854. Két egyenlő sugarú kör egymáson kívül helyezkedik el. Jelöljünk ki az egyiken egy P pontot. Tekintsük a P -n átmenő mindkét kört érintő köröket. Hol helyezkedhet el a P pont, ha tudjuk, hogy a fenti köröket az adott körök egyaránt kívülről vagy egyaránt belül­ ről érintik. K2 855. (A 854. feladatra épül.) Két egyenlő sugarú kör egymáson kívül helyezkedik el. Az egyiken kijelöltünk egy pontot. Szerkesszünk olyan kört, amely mindkét adott kört érin­ ti, az egyiket az adott pontban, és az adott körök a szerkesztett kört a) kívülről érintik; b) belülről érintik. E1 856. Két kör egymáson kívül helyezkedik el. Szerkesszünk olyan kört, amely mind­ kettőt érinti, az egyiket adott pontban. K2 857. Adjunk meg két egymást metsző egyenlő sugarú kört, és válasszuk ki a közös részüket határoló egyik ív valamelyik belső pontját. Szerkesszünk kört, amely a két kör kö­ zös részében helyezkedik el, és mindkét kört érinti, méghozzá egyiket az adott pontban. E1 858. Adjunk meg két egymást metsző egyenlő sugarú kört, és válasszuk ki a közös részüket határoló ív valamelyik belső pontját. Szerkesszünk olyan mindkét kört érintő kört, amely az adott pontban kívülről érinti az adott kört. El 859. (A 857. és a 858. feladatra épül.) Egy kör belsejében rajzoljunk meg egy kisebb kört, és tűzzünk ki rajta egy pontot. Szerkesszünk kört, amely mindkét kört érinti, mégpedig a belsőt a kitűzött pontban. K1 860. Két, egymást kívülről érintő körben szerkesszünk párhuzamos, de ellentétes irá­ nyú sugarakat. Mutassuk meg, hogy a végpontokat összekötő egyenes átmegy az érintési ponton. K1 861. Egy kör belülről érint egy másikat. Szerkesszünk bennük párhuzamos és egye­ ző irányú sugarakat. Mutassuk meg, hogy a sugarak végpontjait összekötő egyenes átmegy az érintési ponton. K1 862. Bizonyítsuk be, hogy két érintkező kör érintési pontbeli közös érintőjének min­ den pontjából egyenlő érintők húzhatók a két körhöz. K2 863. Egy egyenesen tűzzünk ki két pontot. Milyen ponthalmazt alkotnak azon egy­ mást érintő körök érintési pontjai, amely körök az adott pontokban érintik az egyenest? K2 864. Két kívülről érintkező kör egyik külső érintőszakasza mint átmérő fölé rajzol­ junk kört, és igazoljuk, hogy az átmegy a körök érintkezési pontján. K2 865. (A 860. feladatra épül.) Két párhuzamos egyenes mindegyikén tűzzünk ki egy pontot. Szerkesszünk egyenlő sugarú érintkező köröket, amelyek a párhuzamosokat a kitű­ zött pontokban érintik. K1 866. A négyzetet az átlói négy háromszögre bontják. Vegyük ezek beírt köreit. Mu­ tassuk meg, hogy az átlókon levő érintési pontok ugyancsak egy négyzet csúcsai. K2 867. Egy egyenesen tűzzünk ki két pontot. Szerkesszünk két egyenlő sugarú érintke­ ző kört, amelyek az egyenest a kitűzött pontokban érintik.

E1 868. Egy körön tűzzünk ki két pontot. Szerkesszünk két egymást érintő, egyenlő su­ garú kört, melyek az eredeti kört a kitűzött pontokban érintik. E1 869. Szerkesszünk kört, amely három egyenlő sugarú kört kívülről érint.

E1,GY 870. Az építészetben a következő módszerrel szoktak boltívet szerkeszteni: Az AB szakaszt a C és D pontok három egyenlő részre osztják. C és D körül AB harmadával kö2 röket rajzolnak, ezek az E és F pontokban metszik egymást. Az /'’-bői —AB sugárral szerkesz3 tenek egy kört, ami kijelöli a boltívet. Bizonyítsuk be, hogy ez érinti a C és D középpontú köröket.

Körök és érintők
E1 871. Mutassuk meg, hogy két kívülről érintkező kör közös külső érintőinek érintési pontjai húrtrapézt határoznak meg, és e trapéz szárai egyenlők a szárakhoz tartozó középvo­ nallal. K1 872. Két adott pont egyikén át szerkesszünk olyan egyenest, amely a másik ponttól adott távolságra halad. K2 873. Adott két pont. Szerkesszünk az egyik pont körül kört úgy, hogy a másik pont­ ból a körhöz húzott érintőszakasz adott hosszúságú legyen. K2 874. Rajzoljunk egy kört, és tűzzünk ki egy pontot. Szerkesszünk a pont körül kört, amely az adott körből egy adott hosszúságú húrt metsz ki. E1 875. Egy kör belső pontján át szerkesszünk húrt úgy, hogy a húron levő szakaszok különbsége adott szakasszal legyen egyenlő. K1 876. Szerkesszük meg két kívülről érintkező kör közös érintőit.

K1 877. Tűzzünk ki két pontot egymástól 5 cm-re. Szerkesszünk egyenest, amely az egyiktől 3 cm, a másiktól 2 cm távolságra halad. K1 878. Szerkesszük meg két egyenlő sugarú kör közös belső érintőit.

K1 879. Adjuk meg annak a feltételét, hogy két kör közös érintőinek száma 0, 1, 2, 3, 4 legyen. El 880. (Az 568. és a 776. feladatra épül.) Adjunk meg két kört, és szerkesszünk egye­ nest, amelyből a körök adott hosszúságú húrokat metszenek ki. E1 881. Az A és B pontok köré szerkesszünk köröket úgy, hogy közös külső érintőjük­ nek a két érintési pont közé eső szakasza, továbbá a sugarak összege előre adott szakaszok­ kal legyen egyenlő. El 882. Adjunk meg két koncentrikus kört, és rajzoljunk derékszöget, amelynek egyik szára az egyik kört, másik szára a másik kört érinti. Határozzuk meg a derékszögek csúcsa­ inak halmazát. A témához kapcsolódó további feladatok: 568., 569., 570., 1322., 1323., 1325.

Egy körszeletet 64°-os középponti szögű ív határol. Mekkora tá­ volságra van a kör K középpontja a húrtól? K1 887. Bizonyítsuk be. másik a kör át­ mérője? K1 896. Az egyik ív P pontjaiból a húr 128°-os szögben látszik. Mekkorák a háromszög szögei? K1 890. E1 900. Mekkora szögben látszik ez a kör pontjaiból? K1 894. amelynek száraiból a kör egy-egy sugámyi szakaszt vág ki? K1 895. hogy ha egy húr és egy átmérő 30°-os szöget alkot. Egy háromszög két oldala a köré írt kör K középpontjából 126°-os. —. Igazoljuk. hogy a szabályos háromszög köré írt kör egy pontját a csúcsok­ kal összekötő három szakasz közül az egyik egyenlő a másik kettő összegével. Egy 90°-os középponti szöghöz a körben 10 cm-es AB húr tartozik. illetve 68°-os szögben látszik. o. —.A kört egy húrja két ívre vágja.Kerületi és középponti szögek 1 3 2 5 K1 883. Mekkora a húr látószöge a másik ív Q pontjaiból? K1 892. Mutassuk meg. Helyezzünk el egy körben egy sugárhosszúságú húrt. El 898. illetve kerületi szög tartozik a kör —. Egy P pontból a körhöz húzott két érintő 67°-os szöget zár be. Mekkora az a kerületi szög. Mutassuk meg. K1 899. Egy középponti szögnek és a hozzá tartozó kerületi szögnek a különbsége 36042'16".Mekkora távolságra van a 4 cm sugarú kör K középpontjától a 120°-os közép­ ponti szögű ív végpontjait összekötő AB húr? K1 888. akkor az át­ mérő és a húr nem közös végpontját összekötő szakasz a kör sugarával egyenlő. A kör AB húrja és AC átmérője 30°-os szöget zár be. Mekkora szögben látszik a háromszög köré írt kör K középpontjából a három­ szög a szögével szemközti oldala? K1 891. amelynek egyik szára a kör sugara. hogy a szögfelező és a háromszög köré írt kör metszéspontja egyenlő tá­ vol van a másik két csúcstól. Hány fokos középponti. —. K1 897. . Mekkorák ezek a szögek? K1 886. Mekkora az a kerületi szög. Mekkora szögben látszik az ív pontjaiból a határoló AB húr? K1 889. Rajzoljuk meg a háromszög egyik csúcsához tartozó belső szögfelező egyene­ sét. Mekkora szög­ ben látszik az érintési pontokat összekötő EF húr a kör pontjaiból? K1 893. Bizonyítsuk be. Egy kerületi szög és a hozzá tartozó középponti szög összege 180°. Mekkorák ezek a szögek? K1 885. hogy a háromszög bármelyik belső szögének szögfelező egye­ nese és a szemközti oldal felezőmerőlegese a háromszög köré írt körön metszik egymást. hogy a B pont­ beli érintő az átmérő meghosszabbításából a kör sugarával egyenlő szakaszt metsz le.3 részéhez? 4 4 5 6 K1 884.

hogy a háromszög bármelyik külső szögének szögfelező egye­ nese és a szemközti oldal felezőmerőlegese a háromszög köré írt körön metszik egymást. amelynek középpontja a körülírt kör és az adott oldal felező merőlegesének (fA B ) egyik metszéspontja. hogy a szögfelezőknek egymással. Mekkora szögben látszanak ebből a pontból a három­ szög oldalai? K1 912. egy oldalának két végpontja (A. (A 904. B). hogy ez a merőleges átmegy a háromszög köré írt kör kö­ zéppontján. Egy háromszög szögei a. A metszéspontokat összekötő húrra állítsunk merőlegest a har­ madik csúcsból. feladatra épül. a csúcsoktól különböző pontot. valamint a másik két oldalhoz hozzáírt köreinek középpontja (Ob.) Tekintsük a háromszög magasságvonalainak a körülírt körrel vett metszéspontjait. valamint ehhez az oldalhoz hozzáírt körének kö­ zéppontja (Oc) egy körön van. hogy a háromszög egyik oldalának két vég­ pontja (A. E1 915. Igazoljuk.) Igazoljuk. Tűzzünk ki egy AB szakaszt. Szerkesszünk kört. és adjunk meg egy a szöget. Egy háromszög szögei a.El 901.) Tekintsük a háromszög két magasságvonalának a körül­ írt körrel vett metszéspontjait. fi. c) 150°-os szögben látszik. hogy a háromszög két magasságvonala a harmadik csúcstól egyenlő távolságra metszi a háromszög köré írt kört. K1 908. Szerkesszük meg a há­ romszög csúcsaiban a köré írt kör érintőit. Mutassuk meg. amelynek középpontja a körülírt kör és az első oldal felező merőlegesének (fA B ) egyik metszéspontja. El 906. Mutassuk meg. írjunk kört egy egyenlő oldalú háromszög köré. feladatra épül. Bizonyítsuk be. Mekkorák annak a háromszögnek a szögei. Mekkorák az érintési pontok által alkotott háromszög szögei? K2 911. y. hogy a magasságvonalak egyúttal a metszéspon­ tok által alkotott háromszög szögfelezői. és tűzzünk ki a kör kerületén egy. j5. . Mutassuk meg. amelyhez egy elő­ re adott kerületi szög tartozik. Hosszabbítsuk meg egy egyenlő szárú háromszög alapon fekvő szögeinek szög­ felezőit a körülírt körig. E1 902. Bontsunk két háromszögre egy egyenlő szárú háromszöget a szárak metszés­ pontján átmenő egyenessel. Bizonyítsuk be. B). feladatra épül. feladatra épül. y. El 905. b) 60°-os szögben. KI 913. hogy a háromszög beírt körének középpont­ ja (O0 ). valamint a háromszög harmadik csúcsa paralelogrammát határoznak meg. illetve a körrel vett metszéspontjai. KI 914. E1 907. Oa ) egy kö­ rön van. hogy a két háromszög köré írt körök egyenlő sugarúak. Mekkorák az érintők által alkotott háromszög szö­ gei? K2 909. E1 903. fi. Az a-val szemközti oldalt kívülről érintő körön je­ löljük meg az érintési pontokat. Legyenek a. amelyekből egy adott szakasz a) 45°-os szögben. /e g y hegyesszögű háromszög szögei. (A 901. (A 904. Szerkesszük meg azon pontok halmazát. ame­ lyet a beírt kör érintési pontjai határoznak meg? E1 910.) Igazoljuk. Adott körbe szerkesszünk adott egyenessel párhuzamos húrt. E1 904. (A 900. amelyben a szakasszal egyenlő húrhoz a szöggel egyenlő kerületi szög tartozik.

és adjunk meg a szakasszal párhuzamosan egy egye­ nest.) Szerkesszük meg a háromszög egy csúcsában a köré írt kör érintőjét anélkül. E1. amelyből a szakasz a legna­ gyobb szögben látszik. Egy négyzet belsejében szerkesszünk pontot. feladatra épül.) Milyen meszsze van a színpad vonalától a nézőtéren az az ol­ dalpáholy. hogy a kört vagy középpontját megszerkesztenénk. Szerkesszünk az egyenesen pontot. (A 923. ábra ► _________ * •_________ E1 925. Adjunk szerkesztési eljárást a forrás helyének a térképen való bejelölé­ sére. azaz akinek a helyéről a kapu nagyobb szögben látszik.Tűzzünk ki egy szakaszt.Adott egy egyenes és az egyik fél­ síkjában egy rá merőleges szakasz. K2 921.GY 917. Egy forrástól a víztorony és a kilátó közötti egyenes utat 45°-os szögben. Egy parkban a kör alakú sétány minden pontjából látni lehet ugyanazt a hidat. (A 921. tizenhatos vonalon a jelölt pontban levő játé­ kos látja legnagyobb szögben a kaput.A turistatérképen feltüntet­ ték a templom (T).GY 926. A sétaút hány pontjából láthatjuk éppen 30°-os szög alatt a híd két végpontját? K2 918.o ----------------kapura lövő játékosok közül az van kedvezőbb helyzet­ ben. Mutassuk meg. amelyből a szakasz a legnagyobb szögben látszik. a kilátó (K). Mekkora szöget zár be a három­ szög oldalegyeneseivel a körülírt kör harmadik csúcshoz tartozó érintője? K2 922. 924. másika 120°-os szögben látszik. feladatra épül. Milyen a é s f3 szög esetén lehetséges ez? K1 919. (A 925. K2 923. ábrán kicsinyítésben felrajzolt pályán a vastagon ki­ húzott.K2 916.GY 924. feladatra épül. Egy háromszög két szöge a és p. ún. Szerkesszük meg az egyenesen azt a pontot. aki „jobb szögből” lő kapura. K1. a vízto­ rony (V) és a patak (P) helyzetét. Egy szög két szárán adott egy-egy a hosszúságú szakasz. c) a tompaszög? K2. ha a forrást a patak elválasztja az építményektől (920. Az egyik szakasz a szögű látószögkörívének végtelen sok közös pontja van a másik szakasz fi szögű látószög­ körívével. Indokoljuk meg a szerkesztést. amelyből két szomszédos oldal egyike 90°-os. Hány közös pontja lehet egy egyenesnek és egy adott szakasz a szögű látószög­ körívének. ábra). ha a) a hegyesszög. a kilátótól a templomhoz vezető utat 60°-os szög­ ben látjuk. ábra) . b) a derékszög.GY 920. amelyből a színpad a legnagyobb szög alatt látszik? (926. hogy a 924.) A labdarúgásnál a ----------------. K2.

E2 934. E2 935. ha ismert két átlója. egy szöge és az átlók haj­ lásszöge. írjunk adott körbe háromszöget. K2 K2 930. K2 940. szögfelező és súlyvonal a köré írt kört metszi. írjunk adott körbe háromszöget. ma. E1 932. . s„. K2 942. b) a másik két oldal különbsége. ha ismert két szöge. ha ismert két oldal összege és az egyikkel szemközti szög. Szerkesszünk háromszöget.Szerkesszünk négyszöget. ha adott az a három pont. Hegyesszögű háromszög oldalai fölé szerkesszünk kifelé egyenlő oldalú három­ szögeket. ha adott a szokásos jelölésekkel a) a. az átlók szöge és az A-nál. ma . az ezzel szemközti szöge és a) a másik két oldal összege. ha adott az AC és a BD átló hossza. hogy ez a három kör egy pontban met­ szi egymást. Szerkesszünk háromszöget. K2 936.K1 927. K2 943. E1 937. Szerkesszünk paralelogrammát. Szerkesszük meg az ABCD négyszöget. az átlók szöge és két szomszédos szöge. és kössük össze a háromszög minden csúcsát a szemközti oldalra szerkesztett sza­ bályos háromszög legtávolabbi csúcsával. K1 941. Szerkesszünk a hegyesszögű háromszögben olyan pontot. Bizonyítsuk be. b) a. Szerkesszünk háromszöget. sd . a. Szerkesszünk háromszöget. hogy a csúcsoktól mért távolságainak össze­ ge a lehető legkisebb. amelyből minden ol­ dala egyenlő szögben látszik. ha adott egy oldala. ha adott két átlója és egyik szöge. hogy a félegyenesek közötti része egy adott a sza­ kasszal legyen egyenlő. Ez a pont a háromszög úgynevezett izogonális pontja. (A 927. Mutassuk meg. két szomszédos oldala és a má­ sik két oldal által határolt belső szöge. E1 939. E1 938.) Húzzunk két félegyenest egy r sugarú kör középpont­ ján át. Szerkesszünk érintőt a körhöz úgy. E1 933. ha adott egy oldala. illetve a C-nél levő szög. E1 928. ha adottak a köré írt körének a magasságegyenesek­ kel alkotott metszéspontjai. ha ismert két átlója. a. Szerkesszünk paralelogrammát. és ez a pont az eredeti háromszög izogonális pontja. Szerkesszünk háromszöget. ha ismertek a szögfelezőinek a köré írt körrel való metszéspontjai. Igazoljuk. E1 944. hogy hegyesszögű háromszög esetén a sík pontjai közül az izo­ gonális pont rendelkezik azzal a tulajdonsággal. 931 . a. és írjunk ezek köré köröket. Szerkesszük meg a háromszöget. Szerkesszünk négyszöget. a) feladatra épül. ha ad o tt. E2 929. hogy ezek az egyenesek a háromszög izogonális pontjában metszik egymást. amelyben az egy csúcsból kiinduló magasság. Hegyesszögű háromszög oldalai fölé szerkesszünk kifelé egyenlő oldalú három­ szögeket.

amelyeknek a B pont közös pontja. hogy a három­ szög egyik csúcsából húzott szögfelező. ábra) K2 955. feladatra épül. Mutassuk meg. A kör egy tetszőleges X pontját kössük össze A-val. A k kör A-tól és ő-től kü­ lönböző P pontján átmenő PA egyenes C pontban.B és C pontját.K2 945. és ennek végpontjai­ ban szerkesszük meg az érintőket. Hol helyezkednek el az öszszekötő vonalak metszéspontjai? E1 954. Két metsző kör közös húrja AB. hogy az így felvett kör érinti a háromszög köré írt kört. Bizonyítsuk be. Forgassunk a középpont körül egy átmérőt.) Két metsző kör egyik metszéspontján át rajzoljunk a kö­ zös húr egyenesétől különböző egyenest. hogy a CD szakasz hossza független a P pont helyzetétől. ha X befutja a kört? E2 953. Mi az így kapott felezőpontok halmaza? K1 951. K2 947. Mutas­ suk meg. Mutassuk meg. Mi lesz az így kapott B' pontok halmaza. Rajzoljunk két egyenlő sugarú kört. E1 948. és az összekötő szakasz X-en túli meghosszabbítására mérjük fel XB-t. hogy a két érintő szöge független a kiinduló egyenes felvételétől. Adott egy körön két pont. (954. . Rajzoljunk olyan kört. Rögzítsük egy kör két pontját. hogy a szelőn levő AE és EB húrokhoz mindkét körben ugyanakkora középponti szögek tartoznak. amelynek ez a szögfelező egy húrja. Bizonyítsuk be. és egyikük az egyik. (A 955. feladatra épül. Mutassuk meg.) Húzzuk meg a háromszög egyik csúcsához tartozó szög­ felezőjét. hogy ennek a két körrel való A és B metszéspontja az eredeti körök M metszés­ pontjával egy egyenesre esik. E1 950. (A 947. és érinti a szöggel szemközti oldalt. a másikat Z)-ben metszi. Változtassuk a körök sugarát. A két körrel alkotott újabb metszéspontjaikban raj­ zoljunk érintőket a körökhöz. feladatra épül.) A k és / kör közös húrja AB. egymást metsző kört. hogy az így szerkesztett érintők párhuza­ mosak. (A 947. El 956. B-t nem tartalmazó egye­ nes az egyik kört C pontban. és minden helyzetben jelöljük meg az egyenes körökön belüli sza­ kaszának felezőpontját. PB egyenes D pontban metszi újra az / kört. Igazol­ juk. Jelöljük meg egy egyenes A . K2 946. Rajzoljunk két egyenlő sugarú. Két érintkező kör E közös pontján át szerkesszünk szelőt. másikuk a másik szélső kitűzött ponton is átmegy. hogy a CD szakasz a B pontból az egyenes helyzetétől függetlenül ugyanakkora szögben látszik. E1 949. Az A ponton át húzott. Mi lesz az egyenesen kívüli metszéspontok halmaza? K2 952. Egyik metszéspontjukon át forgassunk egyenest. Két érintkező kör E érintési pontján át szerkesszünk tetszőleges szelőt. Rajzoljunk kört két egyenlő su­ garú kör egyik metszéspontja körül. Bizonyítsuk be. és egyes helyzeteiben kössük össze a végpontjait egy-egy kitűzött ponttal. A-1 és B-t. a körülírt körhöz ugyanabban a csúcsban hú­ zott érintő és a szemközti oldalegyenes egyenlő szárú háromszöget zár körül.

amelyből a szögszárak a hosszúságú szakaszt metszenek ki. Egy konvex a szög R csúcsától d távolságra szerkesszünk olyan egyenest. y. és az érintési ponton át két szelőt. Mit ír le a háromszögbe írt kör középpontja. Rajzoljunk egy szög szárai közé a szárakat érintő kört. Mekkora szöget zár be a háromszög köré írt körhöz az a szög csúcsában szerkesztett érintő a szemközti oldallal? K2 962. Szerkesszünk négyzetet. ábra) K1 961. ha ismert az A csúcsa. Rajzoljunk két érintkező kört. Az 957. hogy PE felezi az AEB szöget. Szerkesszünk a körben olyan AB átmérőt. Rögzítsük egy háromszög köré írt körét és két csúcsát. Rajzoljunk két olyan kört. továbbá a szemközti C csúcsba futó oldale­ gyeneseknek egy-egy pontja. amelyek közül az egyik E pontban belülről érinti a másikat. K1 958. és messük el ezeket egy egyenessel. Bizonyítsuk be. (960. Rajzoljunk egy kört. K2 960. Szá­ mítsuk ki ezek segítségével az a nagyságát. Egy háromszög szögei a. amely a kitűzött pontból e szögben látszik. ha a harmadik csúcs befutja a kört? K2 967. Legyen a belső kör egy P pontjához húzott érintőnek a külső körrel való metszéspontja A és B. amelyből a fél­ egyenesek két adott hosszúságú szakaszt metszenek ki. K2 965. Szerkesszünk érintőt a körhöz. V 968. hogy az egyenesnek a két kör közötti sza­ kaszai az érintési pontból egyenlő szögekben látszanak. P és Q. Egy pontból három félegyenes indul ki. Bizonyítsuk be. az ezzel szemközti y szöge és r a beírt kör sugara.K1 957. hogy a szelők egy-egy körrel való második metszéspontjait összekötő húrok párhuzamosak. . fi. K2 964. K2 966. és tűzzünk ki egy P pontot. K2 963. ha ismert az AB oldala. Igazoljuk. Rajzoljunk két olyan kört. Szerkesszünk háromszöget. K1 959. ábrán színessel húzott ívekhez tartozó kerületi szögeket ismerjük. amelynek a szárak közé eső darabja adott szakasszal egyenlő. amelyek közül az egyik belülről érinti a másikat. Szerkesszünk szelőt.

K2 979. KI 977. ha létrejön ez a négyszög. ha egyik külső szöge egyenlő a szemközti belső szöggel. E1 980. Egy hegyesszögű háromszög szögei a. Mutassuk meg. Szerkesszünk adott 7 szögű háromszöget. Igazoljuk. egyik csúcsa és a csúcsból in­ duló két oldalon levő magasságtalppontok egy körön vannak. hogy a háromszög magasságvonalai a talpponti háromszög bel­ ső vagy külső szögfelezői.) Mutassuk meg. Bizonyítsuk be. K2 978. Igazoljuk. hogy a paralelogrammák közül csak a téglalap lehet húrnégy­ 975. hogy a háromszög két csúcsa és a belőlük kiinduló magasságok talppontjai egy körön vannak. Legyen F az ABC háromszög köré írt kör C-t nem tartalmazó AB ívének felező­ pontja. hogy a hegyesszögű háromszög talppon­ ti háromszögének egyik oldala akkora szöget zár be a háromszög valamelyik oldalával. hogy ezek talppontjai és a kiindulásul vett oldal két végpontja egy körön helyezkednek el. P-1 és Q-t. két másik oldalegyenese átmegy a P és Q ponton. K1 szög. hogy a háromszög köré írt kör felezi a háromszögbe írt kör 0 0 középpontját és bármelyik hozzáírt kör középpontját összekötő sza­ kaszt. K1 974. Mutassuk meg. amelynek c hosszúságú oldala az adott egyenesen van. Bizonyítsuk be. érintőnégyszögek K1 973. fi. hogy a háromszög magasságpontja. Bizonyítsuk be. hogy a hegyesszögű háromszög egy belső pontjából az oldalak­ ra állított merőleges szakaszok a háromszöget három húrnégyszögre bontják. .64 981 .K2 969. Húrnégyszögek.(A 969.) Szerkesszünk háromszöget. hogy F ugyanolyan távol van az A és B csúcsoktól. K2 976. mint az eredeti háromszög egyik szöge. hogy egy négyszög akkor és csakis akkor húrnégyszög. K1 984. E2 972. ha adott a köré írt kör kö­ zéppontja (K). középpontjától. y Számítsuk ki a talpponti háromszög szögeit. Q a BC oldalegyenes pontja legyen. hogy egy konvex négyszög szomszédos szögfelezőinek met­ széspontjai húrnégyszöget határoznak meg.feladatra épül. b) a háromszög AB oldalához hozzáírt kör O. ha adott a talpponti há­ romszöge. Mutassuk meg. E1 981. P az AC oldalegyenes. E2 982.) Mutassuk meg. feladatra épül. hogy a húrtrapéz tengelyesen szimmetrikus.) Szerkesszük meg a háromszöget. feladatra épül. feladatra épül. mint a) a háromszögbe írt kör 0 0 középpontjától. (A 979. (A 969. Egy egyenes egyik oldalán tűzzünk ki két pontot. Egy hegyesszögű háromszög egyik oldalán levő magasságtalppontból bocsás­ sunk merőlegest a másik két oldalra. Mutassuk meg. E1 971. a beírt kör középpontja (L) és az egyik hozzáírt kör középpontja (M). K2 970. E1 983. Bizonyítsuk be.

Az összekötő szakaszok az eredeti háromszögből egy-egy kis háromszöget met­ szenek le. Mu­ tassuk meg. K1 990. K2 987. B. a merőlegest D pontban metszi. A 987. D metszéspontok egy körön van­ nak. K1 991. Igazoljuk. hogy a belső A'. Egy kör AB átmérőjének B-n túl levő meghosszabbítására C pontjában állítsunk merőlegest. A QC egyenes k3 . hogy az így nyert két egyenes párhuzamos. ábrán látható módon metszi egymást úgy. és metsszük el a csúcshoz tartozó két oldalt az érintővel párhuzamos egyenessel.K1 985. Szerkesszünk húrnégyszöget. Mutassuk meg. ábra 987. B'.at ft-ben metszi. ami a kört E pontban. ábra D . Bizonyítsuk be. Bizonyítsuk be.Szerkesszünk érintőt a három­ szög köré írt körhöz az egyik csúcsban. és igazoljuk.Mutassuk meg. hogy ABFE négyszög húrnégy­ szög. C'. hogy a háromszögből így lemetszett négyszög húrnégyszög. ha adott három oldala és közülük két szom­ szédos oldalának szöge. K1 989. K1 988. E2 986. Az A pontból egy másik egyenest húzunk. kv k2és k3egy közös M pontban metszik egymást. E1 993. hogy a kis háromszögek köré írt körök egy ponton mennek át. hogy az R-et A-val összekötő egyenes átmegy a P ponton. ábrán látható két körben adott az AB és CD párhuzamos húr. ha adott három oldala és egy átlója. 990. hogy ha négy kör bármelyike két másikat (és csak kettőt) kívülről érint. E1 994. C. Négy kör a 994. hogy BCDE húrnégyszög. K1 992. Ezek mindkét kört még egy pontban metszik. A k . Bizo­ nyítsuk be. A 990. Szerkesszünk húrnégyszöget. D' pontok is egy körön vannak. kör P pontjából kiindulva húzzunk egyenest B-n át.Húzzunk két kör metszéspont­ jain át egy-egy szelőt. Jelöljünk ki egy háromszög minden oldalán egy pontot és kössük össze ezeket egymással. akkor a négy érintési pont egy körön van. ez k2-1 Q-ban met­ szi. hogy a külső A. ábrán látható három kör. Kössük össze az ugyanabban a körben levő második met­ széspontokat.

E2 1002. Bizonyítsuk be. hogy az ezek köré írt körök egyenlő sugarúak. 1006. Bizonyítsuk be. Bizonyítsuk be. (Az ilyen pontot Brocard-féle pontnak nevezik. (A 996. C. hogy az érintőhatszög három-három nem szomszédos oldalának összege egyenlő. hogy a konvex deltoid érintőnégyszög. (A 999. Mi a feltétele annak. K1 1009. Az A ponton át két szelőt húzunk. Egy érintőnégyszög három oldala (ebben a sorrendben) 3 cm. hogy a háromszög magasságpontjának az oldalegyenesekre vo­ natkozó tükörképei a háromszög köré írt körön vannak. E2 997. (A 999. Mekkora szögben látszik a tükörképből a szóban forgó oldal? E2 1001. Egy ABC háromszög belsejében szerkesszünk olyan P pontot. Szerkesszünk adott kör köré érintőtrapézt. feladatra épül. feladatra épül. K1 1011 . amelyre PBC4 = = PCA 4. Igazol­ juk.) Kössük össze a háromszög magasságpontját a csúcsok­ kal. hogy a G. a) két szomszédos oldala és a közbezárt szögük.= PAB4. hogy a rombusz beírt körének az oldalakkal való érintési pontjai tég­ lalapot határoznak meg.Állítsunk merőlegeseket egy háromszög oldalegyeneseire a köré írt kör egy pontjából. (Simson-egyenes) E2 999. Igazoljuk. hogy a páros oldalszámú érintősokszög páros sorszámú oldalai­ nak összege egyenlő a páratlan sorszámú oldalainak összegével. E2 996. ha adottak a szárai. hogy egy deltoid egyszerre húrnégyszög és érintőnégyszög is legyen? K1 1010. Bizonyítsuk be. feladatra épül.E1 995. hogy a tükörképek a háromszög köré írt körön vannak. E2 1003. K2 1012. (A 999. melyeknek felezői merőlegesek egymásra.) K1 1004. hogy a négy háromszög köré írt négy kör egy ponton megy át. ha adott az oldala.) Tükrözzük a háromszög magasságpontját az egyik oldalegyenesre. és bizonyítsuk be. E1 1014. hogy trapézba akkor és csak akkor írható az oldalakat érintő kör. K2 1008. hogy egy paralelogramma érintőnégyszög legyen? K1 1007. Bizonyítsuk be. b) és három szöge. Mi a feltétele annak. Mek­ kora a negyedik oldal? K1 K1 1005. akkor olyan két szöget zár közre. EC és DF metszéspont­ ja G. Két kör A-ban és ő-ben metszi egymást. D.) Tükrözzük a háromszög magasságpontját az oldalfele­ ző pontokra. Szerkesszünk rombuszt. feladatra épül. és a beírt kör sugara. ha adott a beírt kör sugara. 4 cm. K2 1013. E2 998.teljesül. ha a szárak mint átmérő fölé írt körök érintik egymást.) Négy egyenes négy háromszöget határoz meg. Igazoljuk. Szerkesszünk érintőnégyszöget. Igazoljuk. Igazoljuk. 5 cm. ezek másodszor a C és D. . hogy ha egy húrnégyszög két pár szemközti oldalegyenese nem párhuzamos. Bizonyítsuk be. E2 1000. így az eredetivel együtt négy háromszög keletkezik. illetőleg E és F pontokban metszik a köröket. B pontok egy körön vannak. hogy ezek talppontjai egy egyenesen vannak.

továbbá a kör belsejében egy AB szakasz. hogy egyik csúcsa az e egyenesre essen. E pontból a) na­ gyítsuk az idomot háromszorosára. ami párhuzamos a négyzet egyik oldalával. Adott egy O pont és egy e egyenes. Kicsinyítsünk egy háromszöget a sík egy adott pontjából öthetedszeresére. Szerkesszük meg az AB szakasz O középpontú hasonló képét úgy. Szerkesszünk D pontot a körön úgy. hogy egyik végpontja a körön legyen. Vegyünk fel a) a négyzet belsejében. Legyen a sík két pontja O és P. Adott egy kör. Legyen az ABCD négyszög AB oldalának B-n túli meghosszabbítása a BB' sza­ kasz. E1 1027. A. ej a négyzeten kívül egy pontot.E1 1015. Bizonyítsuk be. KI 1028. c) háromkettedszeresére. Szerkesszük meg egy háromszög O középpon­ tú hasonló képét úgy. Szerkesszük meg egy négyszög O középpontú hasonló képét úgy. ha a szemközti érintési pontokat összekötő egyenesek merőlegesek egymásra. Szerkesszük meg a négyszög A középpontú nagyított képét úgy. b) a négyzet kerületén. másodszor pedig EA szakasz képe PA legyen. . rajta kívül egy O pont. hogy egyik végpontja e-re essék. K1 1019. Szerkesszük meg az AB szakasz O középpontú hasonló képét úgy. és ebből szerkesszük meg a négyzetnek azt a hasonló képét. KI 1023. amelynek egyik ol­ dala a megrajzolt egyenesre esik. Adott az ABCD négyzet és annak AD oldalán az O pont. E1 1016. hogy B képe B' legyen. b) há­ romszorosára. b) felére kicsinyített képét. K1 1018. Adott egy négyzet és rajta kívül egy egyenes. B. K1 1022. Az egyik alapon a derékszögű csúcsból kiindul­ va jelöljünk ki egy szakaszt. és vegyünk fel a belsejében egy pontot. C. nagyítás K1 1017. b) Kicsinyítsünk egy háromszöget a súlypontjából kétharmadszorosára. Rajzoljunk derékszögű trapézt. Hasonlóság Kicsinyítés. Legyenek az ABCDE ötszög AE oldalán fekvő szögek derékszögek. továbbá az AB szakasz. Szerkesszük meg a trapéz kicsinyített képét úgy. hogy az így kapott kép egyik alapja az adott szakasszal legyen egyenlő. KI 1025. Legyen PGAE tetszőleges belső pont. hogy egyik oldalegyenese a P ponton menjen át. Adott egy körön három pont. KI 1026. Rajzoljunk hatszöget. hogy EA szakasz képe EP. hogy egy érintőnégyszög akkor és csakis akkor húrnégyszög. K1 1020. KI 1021. Szerkesszük meg az ötszög kicsinyített képét először úgy. a) Nagyítsunk egy háromszöget a súlypontjából kétszeresére. Legyen adott a sík O pontja és e egyenese. Nagyítsunk egy háromszöget a sík egy adott pontjából a) kétszeresére. Szerkesszük meg a négyzet O középpontú a) háromszoros nagyítását. hogy ABCD négyszög érintőnégyszög legyen. b) kicsinyítsük az idomot felére. K1 1024.

K1 1038. E1 1033. Szerkesszük meg a hasonlóság középpontját úgy. Szerkeszszük meg a hasonlósági középpontot. az oldalnál rövidebb szakaszt. Adott egy négyzet és rajta kívül két egyenes. Helyezzük el a szakaszt ezzel az oldallal párhuzamosan. ej 5:7:8. Szerkesszük meg a b' szakaszt úgy. majd az egyik oldallal párhuzamosan egy szakaszt. melynek oldalai sorra párhuzamo­ sak a téglalap oldalaival. hogy ele­ get tegyen az a:b = a':b' összefüggésnek. amelyeknek hosszabbik oldala egy-egy há­ romszög oldal. és vegyünk fel akkora szakaszt. b) 6 egyenlő részre. K2 1037. hogy a felvett szakasz a vele párhuzamos ötszögoldal képe legyen. Adott szakaszt osszunk fel olyan részekre. hogy O képe O' legyen. amelyek a négyzet két szomszé­ dos oldalával párhuzamosak. amelyeknek aránya b )5 :l\ c) 2 —: 5 . az O pont és egy d távolság. Szerkesszünk olyan hasonlósági középpontot. Szerkesszünk az ABC háromszöghöz hasonló A'B'C' háromszöget úgy. K2 1036. Egy téglalap belsejében rajzoljunk négyzetet. b és a' szakaszok. Rajzoljunk háromszöget. hogy az adott szakasz a vele párhuza­ mos háromszögoldal hasonló képe legyen. Adottak az a. . 1039. Adott egy O középpontú kör. K2 1035. hogy az AB szakasz képe d hosszúságú le­ gyen. amekkorára az egyik ol­ dalát kicsinyíteni akarjuk. Rajzoljunk háromszöget. d) 2:3:4. amelyből a négyzet középpontos hasonló képét megszerkesztve a kép két szomszédos oldala az adott egyenesekre esik. melyből a négyzet hasonló képének három oldala a téglalap három oldalegyenesére esik. és hajtsuk végre a kicsinyítést. Adott egy ABC háromszög és egy egyenes. 2 —. c) 2:3 arányú részekre. hogy az A'B'C' körüljárási iránya egyenlő. Rajzoljunk négyzetet. Szerkesszünk az átlóegyeneseken olyan pontot. Rajzoljunk ötszöget és a belsejében vegyünk fel az egyik oldalával párhuzamo­ san egy. E2 1034. f) 1—: . illetve ellenkező legyen az ABC körüljárási irányával.Adott az ABC háromszög. El 1032.K2 1029. Rajzoljunk egy háromszöget és egy téglalapot. az A pont és az OA egyenes tetszőleges O' pontja.. K2 1030. 3 3 5 5 3 K1 1040. Szerkesszük meg az ötszög kicsinyített képét úgy. Az egyenesen vegyünk fel tetszés szerinti A ' és B' pontokat. K1 a) 2:3. Szerkesszünk a háromszög olda­ laira kifelé a megadotthoz hasonló téglalapokat. Szerkesszük meg a kör A középpontra vonatkozó hasonló képét úgy. majd szerkesszük meg a harmadik csúcs ké­ pét is. és mindhárom oldalát osszuk fel a) 3 egyenlő részre. Szerkesszük meg a háromszög O középpontú hasonló képét úgy. E1 1031.

és a tetősíkon nyolc cseréptar­ tó léc van? (1041. hogy a kerülete a négyzet kerületével legyen egyenlő.K1. hogy kerülete a téglalap kerületével legyen egyenlő. Rajzoljunk téglalapot. Adott háromszöghöz szerkesszünk hasonlót úgy. ha adott a) az átló és az oldal összege. Rajzoljunk egy négyzetet és egy téglalapot. hogy a három pont a kerületen mérve egymástól egyenlő távol legyen.(A 1051. továbbá a) 2s. b) az alap és egy szár összegéből. Határozzuk meg a kerület két pontját úgy. a. K2 1052.b. a kerületen pedig szerkesszünk másik kettőt úgy.8 m. hogy a kerülete adott szakaszszal legyen egyenlő. 2 2 K1 1047.b.b ) c . . Szerkesszünk háromszöget. ha adott a és fi (a > fi). amelynek eresz­ vonala 6. K2 1048. K2 1049. feladatra épül. Milyen hosszúak az egyes lécek azon a há­ romszög alakú tetősíkon. hogy adott szakasszal legyen egyenlő a) az átló és az oldal összege. K1 1045. b) az átló és az oldal különbsége. b) az átló és az oldal különbsége.GY 1041. Szerkesszünk egyenlő szárú háromszöget a szárszögből és a) a kerületből. Adott háromszög egyik csúcsához határozzuk meg a kerületnek egy olyan pont­ ját. Szerkesszünk az adott trapézzal hasonló tra­ pézt úgy. K2 1050. A háztetőt fedő cserepeket az eresszel párhuzamosan futó. Szerkesszünk c átfogójú derékszögű háromszöget. Adott egy téglalap és egy háromszög. jelöljük ki egy csúcsát. K1 1044. ábra I K1 1042. a . K1 1043. hogy a kerület három darabjának aránya megegyezzék a háromszög oldalainak arányával. Szerkesszük meg egy négyzet hasonló képét úgy. ha adott a) a + b. ábra) 1041. Szerkesszünk az adott téglalappal hasonló téglalapot úgy. c) az alap és egy szár különbségéből. K1 I— 1046. b) a + b\ c) a . A téglalap egyik oldalán vegyünk fel egy pontot. b) 2 —: 3 —. egymástól egyenlő távolságban levő lécekre rakják.) Szerkesszünk négyzetet. K2 1051 . hogy a két pont a kerületet az alábbi arányban ossza két részre: a) 2:3. Adott egy trapéz és egy téglalap. c) V2 :2.

K2 1060. K2 1062. Egy háromszög egyik oldalához illesszünk egy olyan háromszöget. hogy a kettő együtt az eredetihez hasonló legyen. Szerkesszünk olyan rombuszt. Egy egyenessel vágjunk le belőle olyan PQDA tégla­ lapot. amely az eredetihez hasonló. Szerkesszünk adott háromszögbe négyzetet úgy. Szerkesszünk az ABC háromszögbe szabályos háromszöget úgy. K2 1064. hogy csúcsai az ABC háromszög oldalegyene­ seire essenek. Adott egy négyzet és egy téglalap. másik kettő a határoló sugarakon helyezkedik el. hogy az eredetihez hasonló háromszöget messen le a háromszögből. K2 1068. Szerkesszünk adott háromszögbe téglalapot. E1 1057. és amely hasonló a megrajzolt téglalaphoz. mely az el­ sővel együtt az eredetihez hasonló háromszöget ad. K2 1065. melynek csúcsai a négyszög oldalaira esnek. K2 1069. K1 1055. hogy csú­ csai az eredeti háromszög oldalegyeneseire essenek. Szerkesszünk az XYZ háromszöghöz pár­ huzamos helyzetű hasonló háromszöget úgy. melynek két csúcsa a köríven. levágása K1 1053. Egy konvex körcikkbe szerkesszünk négyzetet. Szerkesszünk téglalapot.Adott hegyesszögű háromszög egyik csúcsán át szerkesszünk egyenest úgy. K2 1054. . oldalai pedig az átlókkal párhuzamosak. Az alappal szemközti csúcsból kicsinyítsük le a szabályos háromszöget úgy. melynek ol­ dalai az adott irányokkal párhuzamosak. kettő pedig a határoló húron legyen. Az oldallal szemközti csúcsból kicsinyítsük le a négyzetet úgy. aminek csúcsai egy-egy oldalra esnek. hogy két csúcsa a határoló kör­ íven. Az ABC derékszögű háromszögbe szerkesszünk olyan egyenlő szárú háromszö­ get. Egy háromszög AB oldalára kifelé szerkesszünk ABPQ négyzetet. K2 1066. hogy a négyzet csúcsai a há­ romszög oldalegyenesein legyenek. alapja párhuzamos az AB átfogóval és szára másfélszerese az alapnak. K2 1061. E1 1058. melyben az oldalak aránya 2:3. Adott az ABCD téglalap. E1 1067. K2 1063. Adott egy kör és három irány.Hasonló síkidomok beírása. E2 1059. Az oldallal szemközti csúcsból kicsinyítsük le az utóbbi háromszö­ get úgy. Szerkesszük meg azt a háromszöget. hogy csúcsai a háromszög oldalegyene­ seire essenek. Adott ABCD paralelogrammához illesszünk hozzá egy PQBA paralelogrammát úgy. K2 1056. Egy háromszög egyik oldalára kifelé szerkesszünk az eredeti háromszöggel egybevágó háromszöget. Egy egyenlő szárú háromszög alapjára kifelé szerkesszünk szabályos háromszö­ get. melynek csúcsai a négyzet különböző oldalaira esnek. hogy csúcsai egy-egy oldalegyenesre essenek. Adott körszeletbe szerkesszünk négyzetet úgy. hogy csúcsai az eredeti háromszög oldalegyeneseire essenek. csúcsai pedig a kör kerületére esnek. és egyik oldala párhuzamos legyen AB-vel. Adott az ABC és az XYZ háromszög. Adott egy tetszőleges négyszög.

Szerkesszünk kört. E1 1072. Igaz-e. hogy két szimmetrikus trapéz hasonló. Ha egy trapéz szárait az alapokkal párhuzamos egyenesekkel metsszük. K2 1076. K1 1084. ha a) egyenlő egy szögük. hogy két paralelogramma hasonló. Mutassuk meg. ha két szomszédos oldaluk aránya és a közbezárt szögük páronként egyenlő. K2 1085. K1 1074. hogy két négyszög hasonlóságához általában nem elegendő a szögeik egyenlősége. K2 1077. . de nem egybevágó háromszög. K1 1083. Bizonyítsuk be. hogy a legnagyobb szög a legkisebb kétszerese. Hasonló háromszögek Bizonyítási feladatok K1 1073. Igazoljuk. 1081. 1080. Adott egy konvex szög és szárai között egy P pont. mely a határoló sugarakat és a körívet is érinti.) Adott egy e egyenes és rajta kívül egy pont. hogy két háromszög hasonló. Mutassuk meg. (Az 1071 . Bizonyítsuk be. b) páronként egyenlő két-két oldaluk és a harmadikhoz tartozó súlyvonaluk aránya. Igazoljuk. amely egyenlő távol van a kitűzött ponttól és egyenestől. valamint a szöget közrefogó egyik oldaluk aránya. Bizonyítsuk be. 1082. K1 K1 K1 K1 1079. b) Két egyenlő szárú háromszög hasonló. a) Két egyenlő szárú háromszög hasonló. Szerkeszszünk egy adott / egyenesen olyan pontot. amely a szögszárakat érinti. hogy két négyzet mindig hasonló. Bizonyítsuk be. és átmegy az adott P ponton. hogy két rombusz hasonló. Mutassuk meg. ha szomszédos oldalaik aránya egyenlő. hogy a háromszög egyik oldalával a háromszög belsejében pár­ huzamosan húzott szakaszokat az oldalhoz tartozó súlyvonal felezi.K2 1070. amelyeknek két oldala egyenlő. hogy két paralelogramma hasonló. ha egyenlő egy szögük. Bizonyítsuk be. és a szög csúcsából kiinduló magasságvonal mindkét háromszögben egyenlő szögeket zár be a szög­ szárakkal. Mutassuk meg. hogy két téglalap hasonló. Egy konvex körcikkbe szerkesszünk kört. K1 1078.feladatra épül. hogy két háromszög hasonló. Egy háromszög oldalainak aránya 4 :5 :6 . ha egyik szögük egyenlő. Cáfoljuk meg a következő állításokat. ha száraik aránya egyenlő. ha megegyeznek szögeikben? E1 1087. Mutassuk meg. ha az átlóik aránya és az át­ lók szöge páronként egyenlő. akkor a metszéspontok az egyik alap végpontjától mérve ugyanolyan arányban osztják a szárakat. hogy két téglalap hasonló. K2 1075. K2 1071 . és páronként egyenlő a szöghöz tartozó szögfelezőjük. ha egyik szögük egyenlő. K2 1086. ha átlóik egyenlő szöget zárnak be. hogy létezik két olyan hasonló.

Felnagyítottak a háromszöget. Határozzuk meg a két háromszög fent említett megfelelő oldalainak hosszát. Két hasonló háromszög közül az egyik oldalai 9 cm. Egy gyárkémény árnyéka 35. Határozzuk meg az utóbbi háromszög oldalainak hosszát! KI 1098 . Egy háromszög kerülete a hozzá hasonló háromszög kerületének — -a.62 m. Az egyik háromszög alapja 10 cm. K1 1096. A másik háromszög leghosszabb oldala 1 cm. mint 2:4:5. a másik háromszög alapja pedig 8 cm. Egy ház tervrajzán egy 5 m hosszú szoba 2 cm. A hozzá hason­ ló háromszög kerülete 55 m. K1 1097. Határozzuk meg a háromszög oldalainak hosszát.8 m. 1. Két 13 megfelelő oldal különbsége 1 m. Egy háromszög oldalainak aránya 4 :5 :6 .Az 1088.GY 1093. Egy háromszög oldalai 0. 10 cm mélyen földbe szúrt 2 m hosszú karónak az árnyéka 1. a hozzá hasonló háromszög legrövi­ debb oldala 0. Határozzuk meg annak a hozzá hason­ ló háromszögnek az oldalait. míg a leg­ közelebbi összekötő vonalig nem érünk.E2 1088. K1. Mekkora a másik két oldal? K2 1092 . Egy háromszög oldalai úgy aránylanak egymáshoz. Az egyik ilyen öszszekötő vonal egy tetszés szerinti pontjából in­ duljunk az oldallal párhuzamosan.5 cm. .6 m és 2 m. Határozzuk meg az utóbbi háromszög másik két oldalának hosszát.Két egyenlő szárú háromszög szárszöge egyenlő. Számolási feladatok K1 1089. a b oldalra A-ból kiindulva 12 m-t mérünk rá.8 m. szára 17 cm.8 cm. Kössük öszsze a megfelelő csúcsokat. Bizonyítsuk be. b = 20 m.8 m szélességének a tervrajzon? K1 1095. Hány cm felel meg a szoba 3. A nagyításban az a oldalnak megfelelő a' oldal 8. Az így kapott AB'C' háromszög hasonló-e az eredeti ABC háromszöghöz? K1 1099.GY 1094. Határozzuk meg a gyárkémény magas­ ságát. A c oldalra A-ból kiindulva 9 m-t. Egy háromszög oldalainak aránya 3 :4:5. melynek oldalai a = 6 cm. a hozzá hasonló háromszög kerü­ lete 5. hogy ilyen módon a ki­ indulási ponthoz jutunk vissza. Határozzuk meg a másik három­ szög szárának hosszát. Ugyanakkor a merőlegesen.4 cm hosszú. ábrán látható két négy­ szög egy-egy oldala párhuzamos.A z ABC háromszögben c = 15 m. K1. b = 4 cm. Innen a következő oldallal párhuzamosan és így to­ vább. melynek leghosszabb oldala 3 cm-rel hosszabb a legrövidebbnél.5 m. 12 cm és 16 cm. c = 2. Mekkora a másik két oldal a na­ gyításban? KI 1091 . K1 1090.

21 cm és 42 cm. a) Keressük az összekötő szakaszok P -hez közelebbi H harmadoló pontjaiból.8 cm. K1 1101 . Kicsinyí­ tett képén d' = 2.EgyP pontot kössünk össze egy rá nem illeszkedő egyenes minden pontjával.5 m.0. Mindkettő állandó sebességgel. 28 cm. b = 2 m. K1 1107. 15 cm. illetve m :n arányban osztó pontok halmazát. aj Határozzuk meg a b ' és c oldalak hosszát. a b c d e f 7 cm 4 cm 9 cm 6 cm 10 cm 5 cm 11 cm 6 cm 8 cm 4 cm 7 cm 10 cm 11 cm 3 cm 9 cm 10 cm K2. c = 15 dm. egyenes irányban halad.GY 1109. b) l óra múlva? ^ K2 1110.2 cm. háromszögek. Határozzuk meg a többi oldal hosszát. a ' = 10 cm. Fél óra alatt 180 km-re távolodnak el egymástól. hogy [í = /3. K1 1106. Számítsuk ki a mellékelt táblázat üresen hagyott adatait.K1 1100. Egy szög szárait párhuzamosokkal metszettük el.3 cm.S. A keletkezett szakaszokat az 1108. és a /3-t közrefogó ol­ dalak 2.f -fel jelöltük.2 cm. a' = 25 cm. ha a = 35 cm. háromszögek szögei megegyeznek.-et közrefogó oldalaknál. Határozzuk meg a két sokszög kerületének hosszát! E1 1108. hogy összegük 4. Két hasonló sokszög leghosszabb oldala 35 mm . Határozzuk meg az utóbbi négyszög oldalainak hosszát. kerületük kü­ lönbsége 60 mm. a ' = 10 cm. de útirányuk különböző. b) Határozzuk meg a 2:3. illetve N ne­ gyedelő pontjaiból álló halmazt. c' = 16 dm. K1 1105. . mint 1: —: —: 2. A hozzá hasonló négy­ szögben a legnagyobb és legkisebb oldal összege 28 cm. Mekkora a távolságuk az indulástól számított a) — óra. ábra szerint a-. b' = 8 dm.c = 8 cm.25 m. Mekkora a kicsinyített kép többi oldala? K1 1104. b-. c = 1. c) c = 1 m. c-. c . Egy ötszög oldalai 35 cm.5-szer nagyobbak a /3. Egy négyszög oldalai úgy aránylanak egymáshoz. Az ABC és A. K2 1102. fej Határozzuk meg a c' és c oldalak hosszát. Egy négyszög oldalai a = 1. Z/ = 15 cm. 14 cm. c' = 20 cm. d = 3.C. b) a = 1 m. c = 2. c' = 16 cm. c' = 20 cm. b = 1.4 cm. oldalak hosszát. 20 cm és 25 cm. Határozzuk meg a b és /?.2 cm. Határozzuk meg ez utóbbi négy­ szög oldalainak hosszát. b = 2 m.Az AfiC és A .fi. ha oldalaik hossza: a) a = 1 m. Hasonlók-e az ABC és A. a' = 12 dm. e -.0. A hozzá hasonló öt­ szög legkisebb oldala 12 cm. ha tudjuk. b' = 9 cm. Egy repülőtérről két repülőgép indul el ugyanabban az időpontban. K1 1103. b = 1. a '= 21 cm. d-. A hozzá 1 2 hasonló négyszög kerülete 75 cm. £ >= 14 cm. ha a = 10 cm. illetve 14 mm. háromszögekről azt tudjuk.C. Egy négyszög oldalai 10 cm. c = 2 m.

GY 1112.K2 1111. A szárak szétcsú­ szását egy-egy azokhoz rögzített lánc akadályozza meg. ha AB = 16 cm. ha AC : DE = —: — . ábra) 1112. A kerítéstől 500 méterre áll egy tízemeletes ház.GY 1113. Egy 50 m széles sportpályát 2 méter magas kerítés vesz körül. Adjuk meg az a oldalú m2 magasságú háromszögek súlypontjainak halmazát. aminek minden szintje 3 méter magas. hogy az alátámasztási pontok 1 méterre vannak egymástól. A ház hányadik eme­ letéről lehet belátni a pályára? (1113. Egy festőlétra két szárát szétnyitjuk úgy. a létra leg­ magasabb pontja pedig a talajtól 2 méterre. K2. Mi­ lyen hosszú ez a lánc? (1112. Adott az ABC háromszögben az AC-ve 1 párhuzamos DE szakasz (D az AB-n. ábra K2. a) Mekkora az AD szakasz. . ábra) K2 1114. AC = 2 dm és DE =15 cm? 5 4 b) Határozzuk meg az AD : BD arányt. ami a létra nyitott állapotában a talajtól 60 cm távolságban van. E a CB -n helyezkedik el).

a keletkezett párhuzamos metszetek közül a szélsők hossza 60 cm és 96 cm. Ha­ tározzuk meg a téglalap oldalainak hosszát. [3 szög alatt metszi. K2 1119. E1. E2 1121. ábra). és az ezen oldalakra illeszkedő paralelogrammaolda­ lak aránya 6:5. Az ABC háromszög B csúcsán keresztül szerkesztett szelő a b oldalt D pontban. b) Oldjuk meg a feladatot általánosan is.5 m .5 m ma­ gasak. melyben az oldalak aránya m:n. Egy téglalapot az egyik középvonala az eredetivel hasonló téglalapokra vág szét. A fa törzsétől ugyanazon irányban két karót szú­ runk a földbe úgy. ha AD = 22 m. A b oldallal párhuzamos szelő a paralelogrammából az eredetihez hasonló parale­ logrammát metsz le. Egy fa magasságát akarjuk megmérni.nem párhuzamos . Egy paralelogramma oldalai a = 7 cm. végpontjai a fa M tetőpontjával egy egyenesbe essenek (1116. K2 1123. Négy párhuzamos egyenes távolságainak aránya sorra 2:3:4. AC befogója 6 cm hosszú. E1 1122. Számítsuk ki a fa magasságát. K2 1120.egyenessel elmetszve. E1 1125. Határozzuk meg a paralelogramma oldalainak hosszát. A D pont a b oldalt 7 cm és 9 cm hosszú szakaszokra osztja. Az adott egyene­ seket két . továbbá a BD és BC szakaszok arányát. K2 1118. melyben az oldalak aránya 5:9. Egy ABC háromszög B csúcsán keresztül szerkesztett szelő a b oldalt D pontban metszi és a c oldallal /szöget zár be. a karók 2 m és 2. a hozzá tartozó magassága h. Határozzuk meg a négyzet oldalának hosszát. Az A csúcson keresztül a BC oldallal a szöget bezáró szelőt húztunk. A három­ szög 48 cm-es oldalára olyan téglalapot rajzoltunk. Egy háromszög egyik oldala a. K2 1 1 1 7 . a) Határozzuk meg az AD és DC szakaszok hosszát. Az ABC derékszögű háromszög BC befogója 12 cm. A háromszög a ol­ dalára olyan. Mekkora részekre bontja ez a szelő a BC oldalt? K2 1124. Határozzuk meg a középső metszetek hosszát. b = 4 cm hosszúak. Egy háromszög egyik oldala 48 cm. hogy azok A l és fi. Egy háromszög egyik oldala ű. Határozzuk meg a téglalapok oldalainak arányát. a hozzá tartozó magassága h. a háromszögbe írt téglalapot rajzoltunk. hogy egyik szögük közös legyen. A háromszög a ol­ dalára a háromszögbe írt négyzetet rajzoltunk. ha a szöget közrefogó három­ szögoldalak 20 cm és 25 cm hosszúak. a hozzá tartozó magassága 16 cm.G Y 1116 .E2 1115. Határozzuk meg a háromszög c oldalának hosszát. . Számít­ suk ki a téglalap oldalainak hosszát. ha c = 2 cm és b = 4 cm. Adott háromszögbe paralelogrammát rajzoltunk úgy. Határozzuk meg az új parale­ logramma oldalainak hosszát. AB = 1.

BC = 32 cm. és a kimet­ szett húrok aránya P X E : P2 E = 13:5. K2 1137. c = 5. Az ABC háromszögben a C csúcshoz tartozó szögfelező szemközti oldallal al­ kotott metszéspontján át rajzoljunk a b oldallal párhuzamos egyenest. K2 1128. hogy a DE egyenes párhuzamos AB-vel. K2 1127. Bizonyítsuk be. Határozzuk meg. Határozzuk meg e pár­ huzamos háromszög belsejébe eső részének hosszát. Határozzuk meg a derékszögű há­ romszög oldalainak hosszát. illetve E pontban metszik. a derékszögű R csúcs pedig a BC egyenesen. Az ABC háromszög CC. hogy a PQ átfogó párhuzamos a BC oldallal. és a félkör érinti a BC egyenest. Két. Egy háromszög oldalainak hossza a = l cm. Az ABC háromszögbe félkört szerkesztünk úgy. Fejezzük ki az MN szakasz hosszát a háromszög a. hogy az átmérő párhuzamos a BC oldallal. hogy a z /y szögfelező mekkora részekre osztja a c oldalt.K2 1126. Határozzuk meg a kör sugarát. K2 1129. hogy a háromszög külső szögfelezőjének a szemközti oldal meghosszabbításával való metszéspontja és az oldal végpontjai által meghatározott szaka­ szok aránya a másik két oldal arányával egyenlő. BC egyenest A'-ben metszi. ha ismert a háromszög a és b oldalának hossza. b és c. melyek a másik két oldalt D. végpontjai az AB. végpontjából szögfelezőket húzunk. b = 6 cm. Határozzuk meg DE hosszát. ha a középpontok távolsága K tK2 = 36 cm. b) Számítsuk ki a szemközti oldalon létrejött szeletek hosszát. K2 1133. ha BC = a és a hozzá tartozó magasság h. mekkora részekre osztja a c oldalt a C csúcshoz tartozó szögfelező.A z ABC háromszög AC oldalával húzott párhuzamos az AB oldalt D. Szögfelezőtétel K2 1132. K2 1131 . E1 1135. E1 1130. Határozzuk meg. Adott ABC háromszögben szerkesszünk az AC oldallal párhuzamos MN sza­ kaszt úgy. b. Bizonyít­ suk be. . Határozzuk meg a rom­ busz oldalának hosszát a háromszög adataival. Az ABC háromszög AB oldalának F felezőpontján át húzzunk párhuzamost a szemközti szög felezőjével. hogy AM = BN legyen. Ez az AC egyenest B'-ben. Egy háromszögbe ARPQ rombuszt szerkesztettünk oly módon. ha BC = 30 cm és a hozzá tartozó magasság 10 cm. aj Bizonyítsuk be. E1 1136. c oldalaival. hogy AB' = BA'. Az ABC háromszögbe PQR egyenlő szárú derékszögű háromszöget szerkesz­ tünk úgy. és a kimetszett hú­ rok aránya a:b. b) Oldjuk meg a feladatot általánosan is. a BC-1 E pontban metszi. illetve AC olda­ lon vannak.5 cm. Az ABC háromszög oldalai a. ha AB = 24 cm. egymást kívülről érintő kör E érintési pontján keresztül szelőt húzunk. illetve AC oldalon vannak. súlyvonalának C. a) Határozzuk meg a sugarak hosszát. AC = 28 cm és AD + CE = 16 cm. hogy annak két szomszédos oldala (AR és AQ) a háromszög AC és AB oldalára esik. ha a középpontok távolsága d. E1 1134. végpontjai az AB .

E1 1153 . K1 1143. </ c) n-szerese. az átfogóhoz tartozó magas­ ság 3 cm. Szerkesszük meg két adott távolság mértani közepét. Igazoljuk hogy AB mértani közepe AC-nek. A témához kapcsolódó további feladatok: 1379-1385. Határozzuk meg az átfogó szeleteinek hosszát. K2 1152. Az AB átmérőjű félkörbe az OA sugár. Magasságtétel. Szerkesszük meg a távolságokat. Az E pontból a b oldalra bocsátott merőleges talppontja F. Egy derékszögű háromszög befogói úgy aránylanak egymáshoz. a nagyobbat L-ben metszi. az átfogó 122 cm hosszú. ennek vetülete az átfogón 2 cm. befogótétel K1 1140. Az OA sugár tetszőleges P pontjában merőlegest állítunk az átmérőre. Határozzuk meg az átfogón a magasságtalppont által levágott szeletek hosszát. Hatá­ rozzuk meg az átfogó hosszát. az át­ fogóhoz tartozó magasság hossza 42 cm. Hogyan aránylanak egymáshoz az átfogónak a rábocsátott magasságvonal által levágott szeletei? K2 1141. mint átmérő fölé újabb félkört írunk. Mekkorák a befogók és a magasság? K1 1145. Bizonyítsuk be. K2 1151. d) ^-szorosa a másik befogónak. mint a szög­ felezőt közrefogó két oldal összege a harmadik oldalhoz. hogy derékszögű háromszögben a befogók négyzeteinek aránya megegyezik a befogók átfogóra eső vetületeinek arányával. Adott két távolság összege és mértani közepe. . K2 1142. és az AB húr AC átmérőre vetett merőleges vetületének. Ez az egyenes a kisebb félkört £-ban. Derékszögű háromszög egyik befogója a) háromszorosa. Az ABC háromszög a szögének szögfelezője a szemközti oldalt E pontban met­ szi. hogy AL2 = 2AK2. hogy a háromszög szögfelezőjét a szögfelezők metszéspontja a következő arányban osztja: a csúcs melletti rész úgy aránylik a másik részhez. Mekkora a másik befogó.Egy derékszögű háromszög befogóinak aránya 5:6.E1 1138. Mekkora az átfogó és a másik befogó? K1 K1 K2 1147. átmérője AC. ha mh= 30 cm és c : b = 7:8. Adott két távolság különbsége és mértani közepe. Szerkesszük meg a távolsá­ gokat. Legyen egy kör A pontjából induló húrja AB. Egy derékszögű háromszögben az egyik befogó 5 cm. V 1150 . Bizonyítsuk be. b) négyszerese. mint 3:7. K1 1144. Egy derékszögű háromszög befogóinak aránya 3:2. az átfogó és az átfogóhoz tartozó magasság? K1 1146. E1 1139. Az átfogónak a hozzá tarto­ zó magasságvonal által levágott szeletei közül az egyik 2 cm-rel hosszabb a másiknál. Egy derékszögű háromszög átfogójához tartozó magasság az átfogót egy 4 cm-es és egy 12 cm-es darabra osztja. Bizonyítsuk be. Határozzuk meg EF hosszát. Szerkesszünk adott téglalappal egyenlő területű négyzetet. 1149 . Egy derékszögű háromszög egyik befogója 5 cm. 1148 .

és BA oldal az AFC háromszög körülírt körének érintője.x). illetve tízszög oldalának szerkesztésére.Aranymetszés K2 1154. Az x szakaszt az a szakasz aranymetszetének nevezzük. feladatra épül.A Ságokon előjeles távolságokat értünk. a) Igazoljuk. (Az 1156.A 36°-os szárszögű egyenlő szárú háromszög AB alapegyenese a B középpontú. Igazoljuk a szerkesztés helyességét. hogy a szabályos ötszög oldala az át­ lójának aranymetszete. Az A csúcs­ ból induló belső szögfelező F pontban metszi a BC szárat.) Bizonyítsuk be. A. ha a:x=x: (a . El 1158. amelyből az alap egyik szögének felezője az eredetihez hasonló háromszöget metsz le? K2 1156. akkor az alap a szárnak arany metszete. a szabályos tízszögé a m.. Mutassuk meg. hogy ha az egyenlő szárú háromszög szárszöge 36°. V 1159. hogy a szabályos tízszög köré írt kör sugarának aranymetszete a tízszög oldala. ábrán eljárást adtunk meg az r su­ garú körbe írt szabályos ötszög. (Az 1156. Szerkesszük meg egy adott a szakasz aranymetszetét. Az 1160.Mekkorák annak az egyenlő szárú háromszögnek a szögei. K2 1157. ábra V 1161. V 1160.) Az r sugarú körbe írt szabályos ötszög oldala a5. Bizonyítsuk be. hogy a körbe írható szabályos tízszög. Jelölje az ABC háromszög olda­ legyeneseinek egy adott egyenessel alkotott metszéspontjait A„ Bv C.) Bizonyítsuk be. hogy ekkor — -----1 -----. 1160.l (1162. szabályos hatszög és szabályos ötszög oldala derékszögű háromszöget alkot. (Az 1156. K2 1155. Menelaosz tétele. ábra). Ceva tétele V 1162. feladatra épül. vagy a2=(x+a)x.) AC BA CR . Gyakran a tétel megfordítá­ sát vagy a tétel és a megfordítás együttesét is Menelaosz tételének nevezik. r = BC = AC sugarú kört D és E pontban metszi (a pontok sorrendje: E. feladatra épül. A távolC.C B. (Ez az állí­ tás Menelaosz tétele. hogy a 2 m + r 2 = a2.L= .B A. b) Igazoljuk. DJ. hogy AC oldal a BCD. B. Bizonyítsuk be.

CA.L= 1. feladatra épül.) 1166. b) a belső szögfelezők. V 1170. az ABC háromszög BC. pontokra érvényes az AC. (Az 1165. V 1169.) Bizonyítsuk be Ceva tételének megfordítása segítsé­ gével. (Az 1166. hogy az AA2. akkor ezek az egyenesek egy pontban met­ szik egymást. BA. hogy bármely háromszögben a) a súlyvonalak. A távolságokon előjeles távolságokat értünk. az ABC háromszög BC. az ABC háromszög egy-egy oldalának olyan pontja. CtB A|C Ő.! -----.) Legyen A„ B . és — -----1 -----. hogy ha a háromszögbe írt kör érin­ tési pontjait a szemközti csúcsokkal összekötjük.. akkor ez a három egyenes egy pontban metszi egymást. V 1165.Hasonló háromszögek V 1163. egyenesek is egy pontban ta­ lálkoznak. feladatra épül. c) a magasságvonalak egy pontban metszik egymást.'■ -----. feladatra épül. egyenesek egy pontban metszik egymást. AB oldalegyenesein fekvő pontok. Bizonyítsuk be. (Ez az állítás Ceva tétele. (Az 1162. hogy a háromszög szögfelezőjét a beírt kör középpontja a következő arányban osztja: a csúcs melletti rész úgy aránylik a másik részhez. V 1167. feladatra épül. (Az 1166. akkor az A„ B.1 = 1. Az A„ ö „ C.) Bizonyítsuk be Menelaosz tételének segítségével.C B. akkor AC BA CB ---. (Az 1163. C. egyenesek vagy egy pontban találkoznak vagy párhuzamosak. és az 1166. hogy ha egy háromszög egyik hozzáírt körének három érintési pontját a szemközti csúcsokkal összekötjük. és C. feladatra épül. amelyre az AA. BBV CC egyenesek egy pontban metszik egymást. hogy ha az AA„ BB„ CC. AB egyenesein fekvő pontok. C. mint a szögfelezőt közrefogó két oldal összege a harmadik oldalhoz.A akkor az AA„ BB„ CC.A V 1164. pontok egy egyenesen fekszenek. CA. Gyakran a tétel megfordítását vagy a tétel és a megfordítás együttesét is Ceva tételének ne­ vezik. V 1168. pontokon áthaladó kör másodszor az Av B„ C2 pontokban metszi a háromszög oldalait. CB. Legyenek A„ ő „ C. BB2 és CC. feladatra épül. Mutassuk meg. (Az 1165.) Bizonyítsuk be Ceva tételének megfordítását : Ha A„ AC BA CB B v C.) Bizonyítsuk be Menelaosz tételének megfordítását: Ha az ABC háromszög oldalegyenesein fekvő A„ B lt C. V .) Bizonyítsuk be.B A. -1 összefüggés. Bizonyítsuk be..

ha AB = a. ha az £ pont az AC átlót m : n arányú részekre osztja. Határozzuk meg a CC. A DE egyenes a BC ol­ dalt P-ben metszi. szárai / a) Számítsuk ki a kiegészítő háromszög ismeretlen oldalait. E1 1175. szára 2 cm hosszú. hogy a meghosszabbítás E vég­ pontjából húzott PE szelő átmenjen a paralelogramma D csúcsán? K2 1173. aj Az ABCD paralelogramma két szomszédos oldala AB = 20 cm és BC = 5 cm. Egy trapéz párhuzamos oldalainak aránya 5:9. Az egyik szár 16 cm hosszú. A P pont a BC oldal 5:7 arányú osztópontja. Egy ABCD paralelogramma AB oldala 4. Legyen C. ábra K1 1179. illetve b cm hosszúak. Egy trapéz alapjai a = 10 cm és c = 3 cm. Az ABCD paralelogramma AC átlójának E pontjából húzzunk párhuzamost a BC oldallal. Határozzuk meg. Egy 120°-os szög száraiból egy egyenes p. szakasz hosszát. b) Végezzük el a számítást általánosan is. Egy egyenlő szárú trapéz hosszabbik alapja 6 cm. az ABC háromszög AB oldalának tetszőleges belső pontja. Az AB oldalt mennyivel kell meghosszabbítani.n át a CC. Milyen hosszú a szögfelezőből lemetszett szakasz? D B I I y E c F \^ A * El 1177. hogy a trapéz kiegészí­ tő háromszögének szára 5 cm hosszú. A párhuzamosok a BC egyenest A. Mekkora a CP szakasz? b) Fejezzük ki a CP távolság hosszát. Húzzunk párhuzamost A-n és B. pontban. El 1176. így az E pontot kapjuk. K2 1172. Határozzuk meg a másik alap hosszát. G < 1177. ha AA. ha a paralelogramma oldalai a. A szárak meghosszabbításával ke­ letkezett kiegészítő háromszög oldalai 5 és 4 cm hosszúak. egyenessel. pontban metszik. K2 1174. Egy derékszögű háromszög befogói fölé kifelé négyzeteket rajzolunk. E1 1181.= q. hogy ez a párhuzamos mekkora részekre osztja az AB = a ol­ dalt. Mennyire kell ezt a szárat meghosszabbítani. az AC egyenest B. hogy az 1177. hogy a másik szár meghosszabbítását metssze? K1 1180. : 6 cm és d = 4 cm hosszúak.HASONLÓSÁG H a so n ló n ég yszögek K2 1171 . Igazoljuk. Határozzuk meg a trapéz szárai­ nak hosszát. . Kössük össze az átfogó két végpontját a szemközti négyzet távolabbi csúcsá­ val.2 cm. Az AB-1 hosszabbítsuk meg B-n túl 5 cm-rel. illetve q hosszúságú szakaszokat metsz ki. K1 1178. Határozzuk meg. ábrán x-szel és y-nal je­ lölt szakaszok egyenlők. hogy a DE szelő mekkora szakaszt metsz le az AB oldal meghoszszabbításából. Legyen az E pont az ABCD paralelogramma AC átlójának m : n arányú osztó­ pontja. =p és BB. Egy trapéz alapjainak hossza 2 cm és 3 cm. ha tudjuk.

Egy ezekkel párhuzamos szakasz a szárakat a hosszabb alaptól számítva 1:2 arányban oszt­ ja. A trapéz 27 cm-es átlója a másik átlót 8 cm-es és 1 cm-es részekre osztja.(Az 1187. K2 2 1186. és a trapéz szárait hat egyenlő részre osztják.) Egy adott trapéz szárait a hosszabb alap végpontjából kiindulva osszuk fel 2 : 3 arányú részekre. Hosszab­ bítsuk meg a szárakat mindkét irányban hosszuk felével. hogy egy trapéz átlói a párhuzamos oldalak arányában osztják egymást. hogy az összekötő szakasz párhuzamos az alapokkal. mint amekkorát a másik szár a hosszabbik alappal való met­ széspontjából induló átlóval bezár. a) Milyen hosszú részekre osztja a trapéz egyik átlója ezt a szakaszt? b) Milyen hosszú az összekötő szakasz? E1 1194. feladatra épül. A trapéz átlóinak met­ széspontján át húzzunk párhuzamost az alapokkal. Egy trapéz egyik átlója a másikat 0. A szárakat négy egyenlő részre osztjuk. Bizonyítsuk be. .3: — arányú részekre osztja. 5 . E1 1187. Egy trapéz alapjai 12 cm és 27 cm hosszúak. épül.) Egy trapéz párhuzamos oldalainak hossza a és b. majd az osztópontokat kössük össze.) Egy trapéz alapjai 16 cm és 12 cm hosszúak. (Az 1187. K1 1185. Határozzuk meg az alapok hosszát és a másik átló szeleteinek arányát. feladatra épül. Az egyik szár a hosszabbik alap­ pal ugyanakkora szöget alkot. E1 1193. feladati-a. Hatá­ rozzuk meg. Bizonyítsuk be. (Az 1187. hogy az utóbbi átló mekkora részekre osztja a 27 cm-es átlót. hogy ezt a szakaszt az átlók metszéspontja mekkora részekre osztja. E1 1188. feladatra épül. Határozzuk meg. K1 1183. Egy trapéz párhuzamos oldalainak hossza 5 cm és 8 cm. Milyen hosszúak az így kapott na­ gyobb trapéz párhuzamos oldalai? E1 1192. Számítsuk ki azoknak a szakaszoknak a hosszát. Határozzuk meg az utóbbi átló hosszát.K1 1182. K1 1184. (Az 1187. (Az 1187. amelyek az alapok­ kal párhuzamosak.(Az 1187. Határozzuk meg a másik alap hosszát. K2 1190. Bizonyítsuk be.) Egy trapéz alapjainak hossza a és b. feladatra épül. Az egyik átló a másikat 3:1 arányú részek­ re osztja. Milyen hosszú részekre osztja a trapéz egyik átlója ezt a szakaszt? E2 1189. szárai 4 cm és 3 cm hosszúak. Egy ezekkel párhuzamos szakasz a szárakat m:n arányban osztja (m az a oldalhoz közelebb eső osztásrészt jelöli).) A trapéz párhuzamos oldalai 12 cm és 8 cm.) Egy trapéz párhuzamos oldalai 9 cm és 12 cm hosszúak. feladatra épül. Egy trapéz szárait az egyik alap végpontjaiból kiindulva osszuk fel azonos arányban. A trapéz közép­ vonala 29 cm hosszú. Milyen hosszúak a szemközti osztópontokat összekötő sza­ kaszok? K2 1191 . ha a a hosszabb. A szárakon kapott osztópontokat kössük össze. Egy trapéz hosszabbik alapja 5 cm. hogy az osztópontokat összekötő szakasz hossza ~ 'a b a rövidebb alap.

El 1196. hogy ez a négy egyenes paralelogrammát határoz meg. Metszéspontjukon át húzzunk párhuza­ mos egyenest az alapokkal. Egy négyszög oldalait három-három egyenlő részre osztjuk. E2 1199. a) A szárak hosszabbik alaphoz közelebbi harmadolópontjait összekötő szakaszból mekkora szeletet fog közre a két átló? b) Oldjuk meg a feladatot általánosan is. Egy trapéz párhuzamos oldalai a és b. Állapítsuk meg a párhuzamos oldalak ará­ nyát. K2 1204. Bizonyítsuk be. és az osztópontok közül négyet az 1203. hogy a trapéz átlóinak metszéspontján át a párhuzamos oldalakkal szerkesztett párhuzamos szakaszt az átlók metszéspontja felezi. Mutassuk meg.E1 1195. K2 1203. Egy négyszög oldalait három-három egyenlő részre osztottuk. Igazoljuk. Igazoljuk. amely az oldalegyenesek metszéspontja és az átlóegyenesek közé esik. hogy ennek az egyenesnek egyenlő az a két szele­ te. Igazoljuk. hogy a trapéz szárainak metszéspont­ ját az átlók metszéspontjával összekötő egyenes felezi a trapéz párhuzamos oldalait.) Bizonyítsuk be. Mutassuk ki. mely az átló és a szár között van. ábrán látható módon kötöttünk öszsze. hogy ezen csúcsokból induló oldalak csúcshoz közelebbi harmadolópontjai paralelogrammát határoz­ nak meg. Válasszuk ki egy négyszög két szemközti csúcsát. feladatra épül. (Az 1196. ábrán látható összekötő vonalak? . Igazoljuk. Háromszögek hasonlóságával megoldható feladatok K2 1201 . hogy az összekötő vonalak trapézt alkotnak. hogy egy húrnégyszög átlóinak szorzata a szemközti oldalak szorzatának összegével egyenlő (Ptolemaiosz tétele). El 1197. K2 1202. E2 1198. és a szomszédos ol­ dalak közös csúcsához közelebbi osztópontokat kössük össze egy-egy egyenessel. V 1200. hogy ha egy trapéz alapjaival párhuzamos egyenes metszi a trapéz szárait. Milyen arányban osztják egy­ mást az 1204. Osszuk egy négyszög oldalait három-három egyenlő részre. Hosszabbítsuk meg egy trapéz szárait. ha a két szárat m:n arányban osztjuk. akkor ennek az egyenesnek egyenlő az a két darabja.

A z ABC háromszög AC és BC oldalát három-három egyenlő részre osztjuk. Igazoljuk háromszögek hasonlóságának felhasználásával. Egy paralelogramma két szem­ közti oldalát hat-hat egyenlő részre osztot­ tuk az 1212. Milyen arányban osztja egymást a két összekötő sza­ kasz? K2 1215. és meghúzzuk a csúccsal szem­ közti átlót. hogy PQ párhuzamos az egyik átlóval. Legyen ezeknek a másik két oldallal való metszéspontja P és Q. Milyen arányban osztja az AC átló a) a H lF4 szakaszt. Igazoljuk. Igazoljuk. Mekkora darabot vág le az alap meghosszabbításából az egyik szár alaptól távolab­ bi és a másik szár alaphoz közelebbi osztópontjának egyenese? K2 1216. Egy derékszögű háromszög egyik befogója kétszerese a másiknak. hogy a BP egyenes az AC átlóból annak (n + l)-ed részét metszi le. és T2.Tt. C E1 1214. hogy a háromszög bármely két súlyvonala a csúcstól számítva 2:1 arányban osztja egymást. Mutassuk meg. ábra szerint. Milyen arányban osztják egymást az átlók? K2 1208. ábra ► D H5 Ht H2 H2 //. Ezek talppontja T. F&AC és AD = 1 cm legyen. vagy egy egyenesre esnek. Osszuk a másik két oldalpárt három­ három egyenlő részre. CD oldalának felezőpontját az A csúccsal. hogy a közös oldaltól távolabbi osztópontok vagy parale­ logrammát alkotnak. K2 1209. Az ABCD téglalap BC oldalának felezőpontját kössük össze a D csúccsal. Az AC oldal C-től távolabbi A 1 osztópontjából és a BC oldal C-hez közelebbi B2 osztópont­ jából merőlegest bocsátunk az AB egyenesre.K2 1205. Egy a alapú egyenlő szárú háromszög két szárát három-három egyenlő részre osztjuk. hogy az átfogóra bocsátott magasság talppontja 1:4 arányban osztja az átfogót. az A-hoz leg­ közelebbi osztópont P. b) a H3 F5 szakaszt? K1 1213. EEzBC. írjunk a három­ szögbe ADEF paralelogrammát úgy. AC oldala 2 cm hosszú. K1 1207. K1 1210. K2 1206. Az ABC háromszög AB oldala 3 cm. hogy D(=AB. . Egy ABCD paralelogramma AD oldalát osszuk n egyenlő részre. K2 1212. Mutassuk meg. Egy konvex négyszög átlóinak M metszéspontján át párhuzamos egyenest raj­ zolunk két szomszédos oldallal. Két háromszögnek közös az egyik oldala. Egy trapéz egyik alapja a másiknak háromszorosa. hogy B J 2 = 2A. Bizonyítsuk be. Egy téglalap egyik csúcsát összekötjük az egyik szemközti oldal fele­ zőpontjával. Mekkora a DE oldal? K2 1211 . Milyen arányban osztja egymást ez a két szakasz? 1212.

hogy ez a két összekötő vonal a közös oldalon metszi egymást. El 1227. A csúccsal szemközti oldalak meghosszabbításából az e egyenes p. Egy egyenlő szárú háromszög alapja 6 cm. Bizonyítsuk be. Igazoljuk. K2 1226. és a derékszög csúcsával szomszédos osztópontokat összekötjük. hogy a kör suga­ ra mértani közepe az első két érintőből az utóbbi érintő által lemetszett szakaszoknak. Az ABCD téglalap köré kört írunk. hogy d(P. és kössük össze egymás­ sal a négyzetek távolabbi csúcspontjait. K2 1219. hogy az ily módon keletkező derékszögű négyszög négyzet. Egy egyenlő szárú derékszögű háromszög befogóit három-három egyenlő rész­ re osztjuk (A. ábra szerint egy­ más mellé két négyzetet.AB) • d (P\CD) = d (P. Egy rombusz egyik csúcsán keresztül húzzunk egy. hogy a h húr mértani közepe az átmérőnek és az utóbbi m szakasznak. E1 1218. ábra szerint. Adott egy r sugarú kör és benne h hosszúságú húr. Rajzoljunk az 1217.El 1217.. A húr egyik végpontjában húzzunk érintőt. Az A csúcsból induló súlyvonalát meghosszabbítjuk a háromszög köré írt körrel való D met­ széspontig. illetve q hoszszúságú szakaszokat metsz ki. szárai 8 cm hosszúak. Av B„ B2 ). Mekkora részekre bontja a szárakat a hozzájuk tartozó magasság? K2 1222. hogy az AEPG és az FCHP téglalapok hason­ lók.BC) • d (P. Az összekötött osztópontokból merőlegeseket bocsátunk az átfogóra. Az ABC egyenlő szárú derékszögű háromszögben a C csúcsnál van a derékszög. Legyen P az ABCD húrnégyszög kö­ rülírt körének tetszőleges pontja. A húr másik végpontjának az érintőtől való távolságát jelöljük m-mel. és ennek P pontjából merőlegest bocsátunk az oldal­ egyenesekre az 1220. Bizonyítsuk be.DA). a rombuszon kívül haladó e egyenest. E1 1220. Bizonyítsuk be. Ezenkívül egy tetszés szerinti harmadik érintőt is megrajzolunk. amelyek hosszának szorzata független a választott magas­ ságtól. hogy AD = 3BD. hogy bármely he­ gyesszögű háromszögben a magasságpont a ma­ gasságokat két olyan szakaszra bontja. K2 1223. Bi­ zonyítsuk be. K2 1224. Egy r sugarú körből egy egyenes m magasságú körszeletet vág ki. K1 1221. hogy a rombusz oldala mértani közepe ap és q szakaszoknak. Bizonyítsuk be. . Egy kör egyik átmérőjének két végpontjában érintőket szerkesztünk a körhöz. K2 1225. Számítsuk ki a körszeletet határoló húr hosszát. Igazoljuk. Bizonyítsuk be. Bizonyítsuk be.

K2 1232. hogy a háromszög AB ol­ dalához tartozó magassága mértani közepe a magasságtalppont A-tól és ZJ-től vett távolsága­ inak.A z 1236. K2 1230. Az ABC háromszög B csúcsán keresztülhaladó szelő a b oldalt D pontban. hogy az átfogón létrejött három szelet közül a négyzetoldal mértani kö­ zepe a másik két szeletnek. K2 1238. 1236. Húzzunk egy körhöz egy külső P pontból szelőt és érintőt. E1 1229. hogy az AB oldal mértani közepe a BC és BP szaka­ szoknak. E2 1235. Az ABC egyenlő szárú háromszög AB szárának felező merőlegese a BC alape­ gyenest P pontban metszi.A z ABC háromszögben meghúzzuk az AB oldallal párhuzamos DE szakaszt. Egy derékszögű háromszögbe négyzetet írunk. ábra szerinti ABC háromszög­ ben PE párhuzamos AC-vel és PD párhuzamos fíC-vel.K2 1228. Az ABC háromszögben a . amelynek két csúcsa az átfogón van. akkor a beírt kör érintési pontokba húzott sugarai hasonló négyszögekre bontják a trapézt. hogy az érintőszakasz a szelődarabok mértani közepe. K2 1234. . Bizonyítsuk be. Igazoljuk. Igazoljuk. K2 1237. Bizonyítsuk be. ezek az összekötő egyenesek olyan szeleteket vágnak le a két érintőből. hogy a kör egy pontjának egy húr egyenesétől mért távolsága mérta­ ni közepe a húrvégpontokhoz tartozó érintőktől mért távolságoknak. ábra ► Szelődarabok szorzata Tudnivaló az alábbi feladatok elé: Szelődarabon a szelőnek egy P ponttól a körrel való met­ széspontig terjedő szakaszát értjük. hogy a PDE háromszög területe mértani közepe az APD és PEB háromszögek terüle­ tének. hogy AB mértani közepe az AD és AC szakaszoknak. Bizonyítsuk be. amelyeknek mértani közepe az átmérő. Igazoljuk. E2 1236. hogy ha egy húrtrapéz érintőtrapéz is. Bizonyítsuk be. Ez a szám a P külső pont körre vonatkozó hatványa. Igazoljuk. Egy kör egyik átmérőjének két végpontjában érintőket szerkesztünk a körhöz. hogy külső P pontból a körhöz húzott szelők szelődarabjainak szorzata állandó. a há­ romszög [3 szögével egyenlő szög alatt metszi. Bizonyítsuk be. hogy a BDC háromszög területe az ABC és DEC háromszö­ gek területének mértani közepe. hogy ha a körvonal bármely pontját összekötjük az átmérő végpontjaival. Igazoljuk. E1 1231 .j3 = 90°. V 1233. Bizonyítsuk be.

A h húr F felezőpontján átmenő átmérő két szakasza AF és BF. Bizonyítsuk be.) Két egymást érintő kör közös belső érintőjének egy pontjából húzzunk mindkét körhöz egy-egy szelőt.H B = H A'. Szerkesszünk az A és fi pontokon át egy a k'-t metsző £"kört. Bizonyítsuk be. hogy egy kör belső P pontján át húzott egyenesek szelődarabja­ inak szorzata állandó. (Az 1246. E2 1249. Ez a szám a P belső pont körre vonatkozó hatványa. hogy az az adott kört érintse. E2 1247.b ' legyen. hogy a szakaszok A. Bizonyítsuk be. Bizonyítsuk be.//legyen (1242. illetve meghosszabbítására az 1243. E2 1248.) A k é s £ 'érintkező körök. Egy szög mindkét szárát hosszabbít­ suk meg a szög P csúcsán túl. hogy a húrra rajzolt négyzet területe négyszer akkora. hogy az átmérőre fi-ben állított merőleges húr fele mértani közepe a szelő szelődarabjainak. akkor az AB és A 'fi'húregyenesek közös H pontjára fennáll a H A . feladatra épül. B ' végpontjai egy körön helyezkednek el. Rajzoljunk egy kör belső P pontján át egy szelőt és egy átmérőt. Bizonyítsuk be. hogy bármely háromszögben a magasságpontot az egyik csúcs­ csal összekötő szakasz és a magasságpontot ugyanabból a csúcsból induló magasság talp­ pontjával összekötő szakasz hosszának szorzata független a választott csúcstól. (Az 1242. E1 1246. ábra). hogy az az egyenest érintse. mint azé a téglalapé. ábrán látható módon mérjünk rá a. (Az 1242. hogy a ■b = a '. feladatra épül. illetve A' B 'vég­ pontjai egy körön helyezkednek el. A k-n válasszunk ki egy A és egy fi pontot. Bizonyítsuk be. E2 1243. Egy adott szög száraira a csúcstól számítva úgy mérjünk rá szakaszokat. hogy ekkor a szakaszok A.) Adott egy kör és rajta kívül két pont. E1 1241 . Igazoljuk. B. hogy a szelők és a körök alkotta négy metszéspont egy körön van. b és a'. K2 1240. illetve A ' B 'pontokban metsz úgy. melynek oldalai AF-fel és BF-fel egyenlők. B. K2 1244. és egy-egy szög­ szárra. feladatra épül.H B 'egyenlőség. Adott egy egyenes és rajta kívül (az egyenes egyik oldalán) két pont.K2 1239. hogy a ■b = a '. Szerkeszszünk a két ponton átmenő kört úgy. b ' szakaszo­ kat úgy. hogy ha egy k kör két másik kört az A. Bizonyítsuk be. hogy a k 'é s k " közös húregyenese £ " tetszőleges választása esetén ugyanabban a pont­ ban metszi k és k'kö zös belső érintőjét. B. illetve A'. El 1245. Bizonyítsuk be. E2 1242. hogy AB nem párhuzamos A B '-vei. Szerkesszünk a két ponton át kört úgy. .

ha ismerjük az átfogóját. feladatra épül. az ezzel szemközti oldala átmegy az adott ponton. ami alatt a szár felezőpontjából az alap látszik. Szerkesszünk egyenlő szárú háromszöget. (Az 1250. ha az egyik csúcsa adott pontba esik. Szerkesszünk háromszöget úgy. amelyekre a szögfelező a szemközti oldalt osztja. és végpontjai az 0 csúcsú < 5szög szárain fekszenek. K2 1256. hogy az egyik befogó és a derékszög szögfelezője egyenlő hosszú. V 1251. ha adott egy oldala. E2 1259. hogy a meghosszabbítások az új végpontjukat összekötő szakasszal egyenlő hosszúak legyenek. aj Szerkesszünk háromszöget. harmadik csúcsa pedig adott B pontba esik. Szerkesszünk háromszöget. K2 1258. Szerkesszünk háromszöget. Szerkesszük meg a háromszöget! E2 1260. ha adott az egyik oldalt kívülről érintő kör sugara és az olda­ lon fekvő két szög. KI 1254. melyekre a magasság osztja a szemközti oldalt. és a két oldal adott nagyságú szögeket zárjon be a harmadikkal. K2 1261 . melynek az adott szög egyik szöge. Adott egy szög és szárai között egy pont. Egy egyenlő szárú háromszög egyik szára adott e egyenessel párhuzamos. K2 1263. a szemközti szöget és a má­ sik két oldal arányát. Szerkesszünk háromszöget. végpontjai pedig adott szög szárain fekszenek. ha a szárakhoz tartozó súlyvonal hoszsza sa és (p az a szög. Szerkesszünk háromszöget. ha ismerjük egy szögét. K2 1262. KI 1255. Szerkesszük meg azt a háromszöget. Szerkesszünk derékszögű háromszöget. és is­ mert a szöget közrefogó két oldal aránya. ha adott két szöge és a beírt kör sugara. Szerkesszünk háromszöget. IQ 1257. továbbá a szárszög. az oldallal szemközti szög. Szerkesszünk egyenlő szárú derékszögű háromszöget. a szög csúcsából húzott ma­ gasságot és annak a két résznek az arányát. hogy az adott szög szögfelezője egyenlő hosszú a szöget közrefogó egyik ol­ dallal. ha adott az alap és a szár különbsége. b) Szerkesszünk háromszöget. ha ismert az egyik szár­ hoz tartozó súlyvonal hossza. a csúccsal szemközti oldal adott egyenessel párhuzamos. mint a mellette fekvő oldalak mértani közepe. K2 1265. hogy két oldal összege adott távolsággal legyen nagyobb a harmadiknál. ha ismerjük egy oldalát.) Bizonyítsuk be. . és tudjuk.V 1250. ha adott az oldalak aránya és a beírt kör sugara. Bizonyítsuk be. adott az e csúcsnál fekvő szöge. to­ vábbá tudjuk. KI 1253. Hasonlóságon alapuló szerkesztések KI 1252. hogy a háromszög szögfelezőjének négyzete egyenlő a közre­ fogó oldalak szorzatának és azon két szakasz szorzatának a különbségével. K2 1264. Hosszabbítsuk meg egy egyenlő szárú háromszög szárait egyenlő darabokkal úgy. Szerkesszünk egyenlő szárú háromszöget. hogy bármely háromszögben a szög­ felező rövidebb.

az egyiken átmenő oldalegyenes és az ugyan­ azon csúcson átmenő súlyvonal egyenese. amely mindkét kört érinti. Hosszabbítsuk meg mindkettőt ugyanannyi­ val úgy. K2 1275. g) 4 a . E2 1272. a a e b K2 1269.) Szerkesszünk háromszöget. írjunk adott körbe egyenlő szárú háromszöget. Adott egy kör és benne két sugár. Adott egy kör és benne két sugár. b. Bizonyítsuk be.) Szerkesszük meg a háromszöget.) Adott egy háromszög három magassága. ha ismerjük az alap és a hozzá tartozó magasság összegét. hogy a végpontjukat összekötő szakaszt a körrel való metszéspontok három egyen­ lő részre bontsák. hogy a háromszög magasságainak aránya a hozzá tartozó olda­ lak reciprokainak arányával egyenlő. b) kétszer akkora legyen. Körhöz adott külső ponton át szerkesszünk szelőt úgy. ha ismerjük a párhuzamos oldalakat és azt a két szöget. hogy a ponttól a kö­ rig terjedő szakasz a) ugyanakkora. e) — . feladatra épül. az ennek csúcsából ki­ induló magasságot és súlyvonalat. ha ismerjük a szárakhoz tartozó ma­ gasság és súlyvonal hosszát. Az a. Szerkesszük meg a háromszöget. és tűzzünk ki rajta egy pon­ tot. Szerkesszünk háromszöget. és az 1270. K2 szokat 1268. V 1274. Szerkesszünk egyenlő szárú háromszöget. E2 1271 . amit az egyik szár zár be az átlókkal. mégpedig a belsőt a kitűzött pontban. E2 1282. hogy a ponttól a közelebb eső szögszárig terjedő szakasz a) ugyanakkora. Adott egy szög és a szögtartományán kívül egy P pont. h) sfab . amit a két sugár három egyenlő részre vág. K2 1276. Szerkesszünk trapézt. K2 1277. E1 1281 . mint a szelőből a szögszárak által kimetszett szakasz. hogy a na­ gyobb és kisebb közbeeső húrok aránya 3:2 legyen. E2 1270. K2 1280. Szerkesszünk kört. Szerkesszük meg a háromszöget. (Az 1269. ha ismerjük magasságainak arányát és a beírt kör sugarát. Adott egy háromszög két csúcsa. feladatra épül. Szerkesszük meg azt a húrt. Egy kör belsejében rajzoljunk meg egy kisebb kört.(Az 1269. K2 1279. ha ismert a köré írt kör sugara. Szerkesszünk háromszöget. rb és rc. két oldal összege és az ezekre az oldalakra bocsátott magasságok aránya. c és az egységszakasz birtokában szerkesszük meg a következő szaka­ a) ab\ b) c) —. d) a .(Az .E1 1266. Adott külső pontból adott körhöz szerkesszünk szelőt úgy. Két egymást metsző kör egyik metszéspontján át húzzunk szelőt úgy. Szerkesszünk a P pon­ ton át a szög szárait metsző egyenest úgy. El 1267. f) — . mint a szelőből kimetszett húr. K2 1283. ra. ha adott a hozzáírt érintőkörök sugara. E2 1278. feladatra épül. E2 1273. ha ismerjük az egyik szögét.1269. b) feleakkora legyen. . hogy a ponttól a körig terjedő szakasz és a körbe eső húr a kör középpontjából egyenlő szög alatt látszódjék.

az egyik B-be. Bizonyítsuk be. mint amennyit ez esetben az A-ból C-be vezető úton még meg kell tenni C-ig. Adott körbe rajzoljunk húrt. egy másikhoz tartozó súlyvonala és a harmadikhoz tartozó magassága. melyen P-ből az A-tól C-ig vezető utat elérjük. Bizonyítsuk be. feladatra épül. 1291. hogy érintsék egy­ mást. Adjunk eljárást a 5-ből C-be vezető fenti útvonal megszerkesztésére. A szögtartományban szerkesszünk két egyenlő sugarú kört úgy. Feuerbach-kör. .) Húzzunk párhuzamost a háromszög minden oldalfe­ lező pontjából a szemközti csúcshoz tartozó szögfelezővel. Simson-egyenes. b) egy oldala. Egy A faluból két út indul ki. mint azé az útszakaszé. Mi a hasonlóság középpontja? E1 1293. E1 1289.GY 1287. hogy a háromszög magasságpontja. ha adott két súlyvonala és a harmadik oldalhoz tartozó magassága. és érintsék a szög egy-egy szárát az adott pontokban. K2 1288. mert útközben van egy P elágazás. Apollonius-kör K2 1292.Euler-egyenes. hogy az 1291. ha adott a) egy oldala. feladatra épül.) Adott egy háromszög magasságpontja. (Az 1293. Mutassuk meg. a másik C-be. (Az 1292. Szerkesszünk háromszöget. ábra I Euler-egyenes. V 1291. Adott egy szög és szárain egy-egy pont. Apollonius-kör QJ K2 1284. és a súlypont | harmadolja a magasságpont és a köré írt kör középpontja közti szakaszt. Rajzunkon adott A. hogy a három egyenes egy ponton megy át. Feuerbach-kör. hogy a háromszöget középpontos hasonlósággal át lehet vinni az oldalfelező pontok meghatározta háromszögbe. ha adott két oldala és a közbezárt szög felezője. az oldalon fekvő egyik szöge. súlypontja és egyik csúcsa. Ha B -bői C-be szeretnénk jutni. c) egyik oldala. B és C. Simson-egyenes. (Az 1290. az egyiken átmenő súlyvonal egye­ nese. E2. és annak csúcsából induló súlyvonal. Szerkesszünk háromszöget. nem kell A-ig elmennünk. és ismert a harmadik csúcsnál levő szög. és ugyanannyi. Szerkesszük meg a háromszöget. szemközti szöge és egy másik oldalhoz tartozó súlyvonala. Milyen ponthalmazt alkotnak a húr fölé a körbe ír­ ható háromszögek súlypontjai? E2 1286. E2 1295. A ő-ből P-ig vezető út hossza éppen annyi. V 1290. 5-ből C-be nem vezet közvetlen út. ábrán megadott körök közül egyet-egyet érintsenek a megadott pontokban. Euler-féle egyenes). E1 1294. feladatra épül. súlypontja és a háromszög köré írt kör középpontja egy egyenesen vannak (ez az ún. E1 1285. Szerkesszük meg a háromszöget. Egy háromszögből ki van jelölve két csúcs.) Szerkeszszünk két egymást érintő egyenlő sugarú kört úgy. Szerkesszünk háromszöget.

Mutassuk meg. feladatra épül. és az 1300. E2 1297. E2 1302. (Az 1301. Tekintsük azt a négy háromszöget.) Igazoljuk. hogy a három tükörkép a köré írt kör egy pontjában metszi egymást. hogy e négy háromszög Euleregyenesei egy ponton mennek át. E2 1300.) Bizonyítsuk be. melyet egy nem derékszögű háromszög há­ rom csúcsa és magasságpontja határoz meg. és az 1308. Bizonyítsuk be.E2 1296. Mutassuk meg. Ezt a kört a háromszög Feuerbach-körének. El 1310. a magasságponton átmenő egyenesen van. Adott két pont.) Bizonyítsuk be. feladatra épül.) Szerkesszük meg a háromszöget. E2 1305.(Az 1296. (A 999. hogy a háromszög oldalfelező pontjai. Mutassuk meg.(Az 1296. feladatra épül. valamint a beírt és köré írt körök középpontjai egy egyenesen vannak. A kör sugara fele a háromszög köré írt kör sugarának. melyet egy nem derékszögű háromszög három csúcsa és magasságpontja határoz meg. amelyekre a két adott ponttól mért távolságok aránya 1-től különböző állandó. és az 1296.(Az 1307.) Bizonyítsuk be. és az 1306. feladatra épül. V 1309.) Bizonyítsuk be.) Szerkesszük meg egy háromszög adott irányú Simson-egyenesét. Szerkesszük meg a háromszöget. hogy a háromszög hozzáírt köreinek középpontján átmenő kör sugara kétszerese a körülírt kör sugarának. E2 1299. E2 1301. feladatra épül. feladatra épül. a tükörképként kapott három pont egy. feladatra épül. b) a beírt és egy hozzáírt körének középpontja. V 1306. hogy a háromszöghöz írt körök középpontjain átmenő kör középpontja. V 1307. Ez a kör a két adott pont­ hoz és az arányhoz tartozó úgynevezett Apollonius-kör. Mutassuk meg. hogy a háromszög köré írt kör tetsző­ leges pontjából az oldalegyenesekre állított merőlegesek talppontjai egy egyenesen vannak (Simson-egyenes). Euler-féle körének is nevezik.) Tükrözzük a háromszög magasságpontján átmenő tet­ szőleges egyenest a háromszög oldalegyeneseire.(Az 1306. ha adott a köré írt kör középpontja és a) két hozzáírt körének középpontja. hogy a háromszögbe írt kör sugara nem nagyobb a köré írt kör sugarának felénél. (A 999. hogy a háromszög köré írt kör felezi az oldalegyeneseket érintő körök középpontjait összekötő szakaszokat. a magasságok talppont­ jai és a magasságpontot a csúcsokkal összekötő szakaszok felezőpontjai egy körön vannak.(Az 1293. feladatra épül. . feladatra épül. Bizonyítsuk be. középpontja felezi a magasságpont és a köré írt kör középpontja közti szakaszt. E2 1303. V 1308. ha adott az oldalakat érintő négy kör közép­ pontja közül három. hogy e négy háromszögnek közös a Feuerbach-köre. hogy kört alkotnak azok a pontok. hogy a Feuerbach-kör ol­ dalfelező pontbeli érintője párhuzamos a szemközti csúcsban a köré írt körhöz húzott érin­ tővel.) Tekintsük azt a négy háromszöget. Bizonyítsuk be. E2 1304. kilenc pont körének. hogy ha a háromszög köré írt kör tetszőleges pontját tükrözzük az oldalegyenesekre. (Az 1300. E2 1298.

és az AP :BQ arány adott érték legyen. ha adottak a szögei és az átlói. b) az egyik csúcshoz tartozó külső szögfelező. E1 1313. Szerkesszük meg két kör hasonlósági pontjait. (Kör látószögén egy külső pontból a hozzá húzott két érintő félegyenes szö­ gét értjük. a szemközti oldalhoz tartozó magasság és a másik két oldal aránya. és tűzzük ki rajtuk az A és B pontokat. Szerkesszünk háromszöget.) Szerkesszünk trapézt. Bizonyítsuk be.E1 1311 . E2 1319. Bizonyítsuk be. feladatra épül.) E2 1320. a) Rajzoljunk mindkét körben párhuzamos sugarakat.feladatra épül. hogy az így kapott egyenesek a centrálist ugyanabban a pontban metszik. ha adott egy szöge és az a két szakasz. Szerkesszük meg a háromszöget. hogy az így kapott egyenesek a két kör cent­ rálisát ugyanabban a pontban metszik. amely az A-t tartalmazó egyenest a P pontban. mint két adott szakasz. az előbb említett pontban van. Bizonyítsuk be. a szemközti oldalhoz tartozó magasság és a másik két oldal aránya. Adott egy szög és szárai között egy pont. b) Rajzoljuk meg a két kör közös külső érintőit. Szerkesszük meg a háromszöget. (Az 1197. Egy a és b sugarú kör középpontjainak távolsága c (c > a + b). E1 1316. ha adott a) az egyik csúcshoz tartozó szögfelező. amelyre az adott szög felezője bontja a szemközti oldalt. az oldallal szemközti csúcsa az adott pont. E1 1315. E2 1321.) Szerkesszük meg azokat a pontokat. E2 1323. majd kössük össze az egyirányú pár­ huzamos sugarak végpontjait. Egyenlő szárú háromszögben adott a szárszög és a szárakhoz tartozó súlyvonal. hogy ezek metszéspontja a centrálison az előbb említett pontban van.(Az 1310. majd kössük össze a különböző irányú párhuzamos sugarak végpontjait. hogy ezek metszéspontja a centrálison. Szerkesszünk háromszöget. E2 1312. b) Rajzoljuk meg a két kör közös belső érintőit. (Az 1311 . illetve B ponttól mért távolságaik úgy aránylanak egymáshoz. Húzzunk két párhuzamos egyenest. amikre az egyik hegyesszög felezője vágja szét a szemközti befogót. a másik két csúcsa az adott szög szárain fekszik. E1 1314. E2 1324. (Az 1311. Adjuk meg azoknak a pontoknak a halmazát.) Szerkesszünk derékszögű háromszöget. amely az adott szög külső szögfelezőjének a szemközti oldalegyenessel való metszéspontja és az oldalvég­ pontok között van. Szerkesszük meg azt a háromszöget. továb­ bá a másik két oldal aránya. a) Rajzoljunk mindkét körben párhuzamos sugarakat. a hozzá tartozó magasság. ha ismerjük az adott pontból induló oldalak arányát.) Szerkesszünk háromszöget egy szögből és abból a két szakaszból. va­ lamint az egyeneseken kívül a C pontot. ha ismerjük azt a két szeletet. melynek egyik oldala adott irányú. feladatra épül. E2 1322. Egy a és b sugarú kör középpontjainak távolsága c (c > a + b). ha adott egy oldal. amelyeknek egy A. E1 1317. ha az egyik kör a másik belsejé­ ben helyezkedik el. Bizonyítsuk be. . Szerkesszünk a C ponton át olyan egyenest. a B-1 tartalmazó egyenest a Q pontban metszi. V 1318. feladatra épül. amelyekből két adott kör egyenlő szög alatt látszik.

illetve BC szarufák 9 m hosszúak.GY1330. az egyenest nem metsző kör.. Szerkesszünk kört.) Adott egy egyenes. amennyire csak lehet. K1.2 m széles és 1. Két gyárépület között anyagszállí­ táshoz lejtős csúszdát építettek. rá merőleges forgórúdja 5.20 m. Szerkesszünk kört. az utóbbit az adott pontban. A kötél középpontját emeljük fel. ha az AB.) Adott egy k kör és egy azt metsző e egyenes. rajta egy pont.GY1331 . Mekkora ennek hossza? 1333. amely a k kört és az e egyenest érinti.GYT335. Pitagorasz tetelenek alkalmazása K1. Hol helyezkednek el két kör hasonlósági pontjai. Át tud-e alatta menni így egy felnőtt ember anélkül.Egy 2 km hosszúságú útszakasz két végpontjában rögzítünk egy 2001 m hosszú­ ságú kötelet. A lámpa 60 cm-rel van lejjebb a felfüggesztési pontok által meghatá­ rozott vízszintes egyenesnél (1333. (Az 1325.Egy 20 m széles úton két szem­ közti ház közé egy acélhuzal közepére villany­ lámpát függesztettek. továbbá egy.E2 1325 . továbbá egy adott k kört adott E pontban. Egy 1. . hogy lehajolna? K1. az AC ke­ resztfa pedig 15 m hosszú. feladatra épül. az 1323. ábrán látható tetőszerkezet BD magasságát. Határozzuk meg a csúszda hosszát. b) a két kör egyike belülről érinti a másikat? E2 1326.20 m. továb­ bá az egyenes körbe eső szakaszán egy E pont. K1.GY1334. Szerkesszük meg két egymást metsző kör hasonlósági pontjait. V 1327.Határozzuk meg az 1332. (Az 1322. amely érint egy adott / egyenest. és a csúszda végeit 8 m.GY1333. feladatra épül. Milyen hosszú az ezeket összekötő húzórúd? K1. E2 1328. ha aj a két kör kívülről érinti egymást. E2 1329. Szerkesszünk olyan kört. illetve 4 m magasan helyezték el. amely az adott kört és az egyenest érinti.GY1332 .9 m magas vasajtóra átlóvasat kell tenni. utóbbit a megadott E pontban. ha a gyárépületek tá­ volsága 10 m. ábra) a fallal párhuzamos vasrúdja 3. ábra). Falra erősített forgódarunak (1331. és az 1325. Mi­ lyen hosszú a huzal? K1 .

Az alaphoz tartozó magas­ ság hossza 35 cm. Mekkora a másik befogó? K2 1348.GY1338. ábra).2 méterre vannak egymás­ tól? K1 1339.GY1337.Mekkora az a oldalú szabályos három­ szög magassága. Mekkora a szabályos háromszög oldala. Milyen távol van a derékszög csúcsától? K2. Határozzuk meg a h magasságú szabá­ lyos háromszög oldalának hosszát. K2 1341 . . Milyen hosszú egy ilyen feszítőkötél? K2.9 m sugarú kör kerületén vannak leerősítve (1337. valamint beírt. ábrán levő tetőszerkezeten mindegyik ű-val jelölt gerenda egyenlő hosszú: 3. Határozzuk meg a háromszög olda­ lainak hosszát. A derékszögű háromszög egyik szöge 30°-os.PITAGORASZ TÉTELÉNEK ALKALMAZÁSA K2 1336. ábra). Határozzuk meg az 1345. Egy derékszög szárai között levő P pont a száraktól a cm. a rúd végpontjának távolsága a tengelytől 5 m (1338.6 m.Az 1344. A feszítőkötelek a torony körül írt 177. Egy 317 m magas rádió-adótorony kife­ szítése a földtől 143. mint az oldala? 1344. ha a rúdnak a tengelyen forgó végei 4. szárai 17 cm hosszúak. a mellette levő befogó hossza a.GY1345.3 m magasságból induló sod­ ronykötelekkel történik. Határozzuk meg az alaphoz tartozó magasság hosszát. Mekkora az R sugarú körbe írt szabályos háromszög oldala? K2 1343. a mellette levő befogó hossza b. Milyen hosszú a nem jelölt két gerenda? K1.65 m. Egy egyenlő szárú háromszög alapja 16 cm. ábra ábra 1338. A torony szélessége itt 14. Vaslemezből 28 mm átmérőjű körlapokat kell kivágni.A derékszögű háromszög egyik szöge 60°-os. ha magassága d-ve 1 kisebb. Mekkora a másik befogó? K2 1347. illetve köré írt köré­ nek sugara? K2 1342. Egy egyenlő szárú háromszög alapjának és szárának aránya 48:25. ábrán látható rácshálózat egyeneseinek távolságát. Egy falra szerelt forgódaru alsó rúdja 13 m. K2. illetve b cm távol van. K2 1346. Mekkora a felső rúd hossza.GY1344. ábra 1345. K2 1340.

b = 30 cm. ha D = 35 cm. K2 1363. Számítsuk ki a rombusz oldalai­ nak hosszát. és d = 22 cm. ha a befogók hossza 12 cm. Egy henger alakú farönkből téglalap keresztmetszetű gerendát vágnak ki. és az alapon fekvő szögek 45°-osak? K1 1352.Mekkorák annak az egyenlő szárú háromszögnek a szárai. K1 1354. K1 1353. ha oldalai a. ha d = 16. Egy rombusz átlóinak hossza 24 cm és 70 cm. Mekkora a másik befogó és az átfogó? E1. Határozzuk meg a téglalap oldalainak hosszát.K1 1349. Ezt az oldalt a hoz­ zá tartozó magasság T talppontja 20 cm-es és 21 cm-es részekre osztja. A szög 60°-os. Egy henger alakú farönk átmérője 12 cm. Egy rombusz kerülete 1 m hosszú.GY 1359. ha átlója 2 cm-rel hosszabb az oldalánál? 1356. K2 K2 K2 1355. átlóinak aránya 3:4. Mekkora a másik átlója? . a) Határozzuk meg az a oldalú négyzet átlójának hosszát. Egy 30°-os derékszögű háromszög hosszabbik befo­ gója 6 m. Az 1350. K2 1362. Mekkora a magassága? 1367. Mek­ kora a farönk átmérője. ha belőle 32 mm alapélű négyzetes hasábot akarunk kiesztergálni? K2. Mekkora a négyzet oldala. Az ABC háromszög két oldalának hossza a = 25 cm.GY1360. ha a téglalap oldalai 35 cm és 20 cm hosszúak? K2. illetve b hosszúságúak? K2. c) h-1.GY 1358. ha D = 30 cm. Számítsuk ki a) D-1. Számítsuk ki a köré írt kör sugarának hosszát. Számítsuk ki a c oldal hosszát. K2 K1 1366. Mekkora az r sugarú körbe írt négyzet oldala? 1357.5 cm és h = 7. amelynek átlója d. illetve 16 cm. a harmadik ol­ dalhoz tartozó magasság m = 24 cm. Egy derékszögű háromszög befogóinak hossza 8 dm és 18 dm. oldala 17 cm. Mekkora a téglalap köré írt kör sugara. Az ABC háromszög AB oldalán levő nagyobbik szög 45°-os. amelynek alapja 4 cm hosszú. Egy 34 cm sugarú körbe írt téglalap oldalainak aránya 8:15. Számítsuk ki a na­ gyobbik oldal hosszát. K1 1351 . b) Határozzuk meg annak a négyzetnek az oldalhosszát. K1 1364. Határozzuk meg az át­ lók hosszát.5 cm. Egy rombusz egyik átlója 20 cm. A rombusz átlói 14 cm és 48 cm. K2 1365. Milyen szélesnek kell lennie egy egyenes körhenger alakú vasrúdnak.GY 1350.5 cm. Lehet-e belőle 10 cm élű négyzet ala­ pú gerendát készíteni? K2 1361. Határozzuk meg a derékszögű háromszög átfogójához tartozó súlyvonal hoszszát. b) d-1. és h = 9. ábrán egy zseblámpa oldalnézetét láthatjuk.

A trapéz szára 41 cm hoszszú. magassága 40 cm. Egy derékszögű háromszög befogóinak hossza 15 cm és 20 cm. a szárak hossza 20 cm. Ez utóbbiak 41 cm . Mekkora részekre osztja ennek meghosszabbítása az alapot? E1 1378. Egy derékszögű trapéz rövidebbik alapja és ferde szára egyenlő hosszú. Mekkorák a trapéz ol­ dalai. Milyen arányban osztja a magasság az átfogót (a részeket ugyanolyan sorrend­ ben véve)? El 1384. ha alapjai 4 m és 6 m. akkor a beírt kör átmérője az alapok mértani közepe.Egy derékszögű háromszög átfogóját a derékszög szögfelezője 7:9 arányú ré­ szekre osztja. hogy ha egy húrtrapéz érintőtrapéz is. K2 1375.5 cm. K2 1370. Mekkora sugarú kör írható abba a húrtrapézba. Egy egyenlő szárú háromszög alapja 32 cm. melynek sugara a rövidebb befogóval egyenlő. Határozzuk meg az átfogóból a két szögfelező által kimetszett sze­ let hosszát. Egy derékszögű háromszögben az egyik hegyesszög szögfelezője a szemközti befogót m és n hosszúságú szeletekre (m > rí) osztja. Egy derékszögű háromszög befogóinak hossza 15 cm. Az ABCD húrtrapézba 3 cm sugarú érintőkört lehet írni. hogy a derékszögű trapézban az átlók négyzeteinek különbsége megegyezik az alapok négyzeteinek különbségével. szárainak hossza 2. a másik kettő nem. valamint a magasság és a befogók által közrefo­ gott szögek szögfelezőit. illetve 20 cm. Mekkora a trapéz magassága? K2 1369. E1 1382. K1 1373. szára 5 m? K2 1374. Mekkora a húrtrapéz átlóinak hossza. Határozzuk meg a merőleges szakasz hosszát. . Bizonyítsuk be. illetve 50 cm hosszúak. Számítsuk ki a párhuzamos oldalak hosszát. K2 1377. Mekkora ré­ szekre osztja az átfogót a derékszög csúcsából húzott magasság? El 1383. Határozzuk meg. és az e-re eső vetületeik aránya 3:10. Egy húrtrapéz alapjai 7 cm. A kör az átfogót 98 cm-es és 527 cm-es szakaszokra bontja. Az alappal szemközti csúcsban merőlegest állítunk az egyik szárra. Határozzuk meg a befogók hosszát. Hatá­ rozzuk meg a hosszabbik átló hosszát. Bizonyítsuk be. Az ABC derékszögű háromszög derékszögű csúcsa köré kört írunk. Egy P pontból az e egyeneshez három szakaszt húztunk. Közülük egy merőle­ ges az egyenesre. ha a ferde szár a és a hosszabbik alap b. ha hosszabbik alapja 10 cm? K2 1371 . Egy húrtrapéz középvonala 45 cm. K2 1376. amelynek alapjai 10 cm és 36 cm? K2 1372. K2 1381. Mekkorák a befogók? K2 1379. ^ ^ K2 1380. Egy derékszögű háromszögben a derékszög szögfelezője 2 — cm és 2 — cm hosszú részekre osztja az átfogót. mekkora részekre osztja az egyenlő szárú derékszögű három­ szög befogóját a szemközti szög szögfelezője.PITAGORASZ TÉTELÉNEK ALKALMAZÁSA j QJ K1 1368. illetve 4 cm hosszúak. Határozzuk meg a másik befogó és az átfogó hosszát. A derék­ szög csúcsából meghúzzuk a magasságot.

ha benne egymástól 22 cm távolságra egy 40 cm-es és egy 48 cm-es párhuzamos húrpár helyezhető el? E2 1393. ha a to­ lómérő végpontjainak távolsága: / = 200 mm. illetve 24 cm hosszú. K1 1389. Határozzuk meg a D pontnak az alappal szemközti csúcstól való tá­ volságát. ha a körök 13 cm. Mekkora a kör sugara? M 1394. E1 1392. ábrán látható toló­ mérőt használják. Egy h magasságú körszeletet határoló húr hossza a. K2 1395. Határozzuk meg az érintőszakasz hosszát. K1 1386. b) Határozzuk meg. Mekkora a kör sugara. K1 1399.GY1394. hogy a kör középpontja a párhuzamosok között van. milyen távol van a 89 mm sugarú kör középpontjától annak 16 cm hosszúságú húrja. K1 1390. K2 1391. Határozzuk meg. Határozzuk meg a P pontnak a kör középpontjától való távolságát. Egy 30 cm sugarú kör két párhuzamos húrja 36 cm. Határozzuk meg az érintési pontok távolságát. a) Határozzuk meg az átmérő hosszát. hogyan függ a d átmérő 5-től és /-tői. K2.K2 1385. ha tudjuk. ábra K1 1396. Hatá­ rozzuk meg ezek távolságát. A tolómérő szárainak hoszsza: s = 25 mm. ha tudjuk.Mekkora annak a körnek a sugara. Határozzuk meg a körsze­ let sugarának hosszát. Egy 36 cm sugarú kör O középpontjától 85 cm távol levő P pontból a körhöz érintőt húzunk. K1 1398. Kör alakú tárgyak átmérőjének meghatározásához az 1394. Egy kör átmérőjének egyik vég­ pontja a vele párhuzamos húr végpontjaitól 18 cm. K1 1397. illetve 15 cm sugarúak. illetve 84 cm távol van. Egy 15 cm sugarú kör két párhuzamos húrja 18 cm. 48 cm hosszú. és az érintési pontok távolsága 120 cm. Határozzuk meg a középpontok tá­ volságát. a szárak hossza 10 cm. Milyen távol van a 4 cm sugarú kör középpontjától egy 5 cm hosszú húr? K2 1388. Két egymást metsző kör közös húrja 24 cm. ill. ha a háromszög alapja 12 cm. amelyhez egy pontból 156 cm hosszú érin­ tők húzhatók. Az ABC egyenlő szárú háromszög alapon levő szögeinek szögfelezői a D pont­ ban metszik egymást. Egy 7 cm sugarú körhöz a kör középpontjától 25 cm távol levő P pontból két érintőt húzunk. . K1 1387. ha az érintőszakasz 60 cm hosszú. Egy 25 cm sugarú kör két párhuzamos húrja 14 cm és 40 cm hosszú. Határoz­ zuk meg ezek távolságát. Egy 11 cm sugarú körhöz adott P pontból érintőt húzunk. hogy a kör középpontja a párhuzamosok közötti sávon kívül helyezkedik el. Határoz­ zuk meg a közöttük levő távolságot.

PITAGORASZ TÉTELÉNEK ALKALMAZÁSA j Qg K2 1400. Határozzuk meg a kör sugarát. A középpontjukat összekötő szakasz 8 cm. Határozzuk meg az állványok magasságát. Egy 8 dm széles körgyűrű belső körének érintő egyeneséből a külső kör 4 m hosszú húrt metsz ki. ábrán levő AD és DC szakaszok arányát.GY1407. Milyen hosszúak a) a közös külső érintők. Az AC egyenes a kört D pont­ ban metszi. egymást kívülről érintő kör közös külső érintőjének hoszszát. Határozzuk meg a két kör sugarának hosszát. a szelő P ponthoz közelebb eső szelete 10 cm. és az állványok 2 m-re vannak egymástól.K ét kör kívülről érinti egymást. Határoz­ zuk meg a) a közös külső érintők hosszát. Adjuk meg az utóbbi érintősza­ kasz hosszát a körök sugarainak segítségével (1406. ha AD = 32 cm. ha a körök 16 cm és 25 cm sugarúak. K2 1408. Mekkora a két kör sugara? . Egymástól 8 cm távolságban húzódó párhuzamos egyenesek között két egymást és egy-egy egyenest is érintő egyenlő sugarú kör van. Határozzuk meg a kör sugarának hoszszát. Az egyik kör középpontjából a másik körhöz érintőt húzunk. K1 1405. ábra). b) a közös belső érintők? K1 1404.Adott P pontból adott körhöz húzott érintő és szelő merőlegesek egymásra. Az érintési pontból az első körhöz ismét érintőt húzunk.Határozzuk meg az 1400. Az érintőszakasz 12 cm. és DC = 18 cm. Egy félhenger alakú bolthajtásos pincében a falaktól egyenlő távolságra két áll­ ványt kell felállítani. K2. illetve 3 cm. Két kör sugara 1 cm. Egy kör adott B pontbeli érintőjének C pontját összekötjük a kör 5-vel átellenes A pont­ jával (1400. ha a pince szélessége alul 4 m. K1 1403. A körök középpontjából a párhuzamo­ sokra állított merőlegesek távolsága 3 cm. ha a BC érintősza­ kasz egyenlő a kör sugarával. K2 1402. K2 1401 . ábra). E1 1406. b) a közös belső érintők hosszát. K2 1409. Határozzuk meg két. Egy 27 cm és egy 13 cm sugarú kör középpontjainak távolsága 50 cm.

GY 1412. amely a két körívet és a vízszintes keresztfát érinti? < 1410. < 1413. 4 dm M 1411.Számítsuk ki az 1412. ábra . Román stílusú templom részlet 1412.Egy gótikus ablak felső része két körívből áll (1410. ábrán levő kis kör sugarát. ábrán r-rel jelölt kör sugarát. ábra). Mekkora annak a körnek a sugara.GY1411 .■j JJg PITAGORASZ TÉTELÉNEK ALKALMAZÁSA K2. Számítsuk ki az 1413. ha R-e.GY1410. Ezek sugara egyenlő az ablak 60 cm szélességével. ábra E1.t ismertnek té­ telezzük fel. ábra Gótikus templom részlete K2. E1 1413. ábra ro­ mán ablak vázlatán levő legkisebb kör sugarát.Számítsuk ki az 1411.

Mindegyik tetőgerendát egy rá merőleges gerenda támasztja alá középen (1422. 21 cm. Egy körben két egymást metsző. hogy a húr négy szeletének négyzetösszege mindig ugyanakkora. Határozzuk meg a kör sugarát. alaphoz tartozó magassága 20 cm. Mekkora annak a két körnek a sugara. Milyen hosszúak ezek? E1. Egy trapéz alapjai 23 cm és 13 cm. a szárak hossza 39 cm. Egy egyenlő szárú háromszögben az alaphoz 3 cm-es. 20 cm. . Mek­ korák a szárai? E2 1418. a 3 cm sugarú kört és a húrt? K2 1415. Egy egyenlő szárú háromszögbe írt kör középpontja a magasságot 17:15 arány­ ban osztja.GY 1422. Számítsuk ki annak a háromszögnek a magasságait. K2 1421. Egy egyenlő szárú háromszög alapja 30 cm. egymásra merőleges húrt rajzoltunk. Mekkora annak az ingának a hossza. Egy egyenlő szárú háromszög alapja és ahhoz tartozó magassága egyaránt 6 cm. Egy egyenlő szárú háromszög alapja 8 cm.GY1424. a szárhoz 4 cm-es magas­ ság tartozik. Milyen hosszú ez a támasztófa? K2. b„ bv c„ c2 szakaszokra osztja (ebben a sorrendben). K2. ha a háromszög alapja 60 cm. Határozzuk meg a leg­ hosszabb oldalhoz tartozó magasságot. Egy 9 cm sugaiií kör ívét és az ívhez tartozó húrt egy 3 cm sugarú kör azok fele­ zőpontjában érinti. Határozzuk meg az egyenlő szárú háromszögbe írt kör sugarának hosszát.5 m-rel lej­ jebb van. Egy háromszög oldalai 25 cm. K2 1426.E1 1414. a te­ tőre merőleges támasztó gerenda köti össze. amely érinti a körívet. ha a háromszög alapja 30 cm. hogy a] + + c\ = a\ + b\ + c\. amely 20 cm-es kitérésnél 2 cm-t emelkedik? K2 1425. szárai 9 cm és 17 cm hosszúak. K2 1427. amelynek oldalai 13 cm. 52 cm és 63 cm.GY 1423. Bizonyít­ suk be. Mekkora a magassága? K2 1428. Egy tetőszerkezet 12 m széles és 5 m magas. A tetőszerkezet 6 m magas. köré írt körének sugara 5 cm. Mekkora a szárhoz tartozó magasság? E1 1417. Igazoljuk. Az 1423. A tető közepét a födémmel egy. ábrán levő tetőszerkezet 8 m hosszú gerendája 0. Mekkora a háromszög köré írt kör sugara? K2 1420. K2 1419. Egy hegyesszögű háromszög belsejében levő P pontból az oldalakra állított me­ rőleges az oldalakat az a„ a2. ábra). Mekkorák a háromszög oldalai? K2 1416. mint az eresz.

A K2 1432. hogy x + y értéke csak a-tól függ.5 cm hosszú (1438. Eszerint az r sugarú kör kerületének fele közelítőleg AB-vei egyenlő. ha a csavar és a csavarkulcs között 0.5 mm hézag­ ra is szükség van? K2 1439.(Az 1437. Az alap egyik végpontjához tartozó m magasság a szemközti szárat c és d hosszúságú darabok­ ra osztja (c esik az alaphoz közelebb. A XVII.GY 1438. hogy c + 2 d 2 + 3m = a + 2b1. Mekkora a sugaruk? E1 E1 1436. Egy csavaranya oldala 2. K2 1433. hogy ha egy derékszögű háromszög befogói a és b.). Bizonyítsuk be. K2 1431. egymást és az eredetit is érintő r' surgarú kört írunk. Egy r sugarú körbe kereszt alakban öt egyenlő nagyságú a oldalú négyzetet ír­ tunk úgy. és a hozzá tartozó magasság mc . Adjuk meg AB hosszát r függvényében. akkor a + b. Egy r sugarú körbe három egyenlő nagyságú. Mekkora ennek a pontnak az átlóktól mért távolsága? E1 1440. egymást és a há­ romszög két-két oldalát is érintő kört írtunk. Egy a oldalú szabályos háromszögbe három egyenlő sugarú. Je­ löljük a kapott végpontoknak a derékszög csúcsán áthaladó tetszés szerinti egyenestől való távolságát x-szel.Mutassuk meg. mc és c + mc szintén egy derékszögű három­ szög oldalai.K2 1429. Mekkorák a négyzetek oldalai? E1 1434.) Az ABC egyenlő oldalú háromszög AB oldalára B végpontjában egy AB-vel egyenlő hosszúságú BD merőlegest állítunk. illetve y-nal. Mekkora az r sugarú körbe írt szabályos nyolcszög oldala? 1437. Milyen x nyílású csavarkulcs kell hoz­ zá. Mekkorák a kis körök sugarai? E1 1435. D és C az AB egyenes azonos oldalán van. Mekkora a D pontnak a háromszög csúcsaitól mért távolsága? . áb­ ráról leolvasható közelítő szerkesztést adta. században Kochansky a kör ke­ rületével egyenlő szakasz szerkesztésére az 1432. szárai b hosszúságúak. Egy derékszög mindkét szárára a csúcsból egyenlő a távolságot mérünk fel. ábra). átfogója c. feladatra épül. Mekkora az r sugarú körbe írt szabályos tizenkétszög oldala? K1. hogy azok egymással legfeljebb egy-egy oldalukban érintkeznek. Egy egyenlő szárú hegyesszögű háromszög alapja a. K2 1430. Mutassuk meg.Az a oldalú négyzet egyik oldalán az egyik csúcstól b távolságra kijelölünk egy P pontot.

E1 1449. Egy a oldalú ABCD négyzet két szomszédos csúcsa körül egy-egy a sugarú ne­ gyedkört írunk. Mekkora a körök négyzeten kívül eső metszéspontjai által meghatározott négyzet oldala? K1 1445.) a) Egy paralelogramma oldalai 6 cm és 10 cm. feladatra épül. Határozzuk meg az ehhez az oldalhoz tartozó magasságát. feladatra épül. egyik oldala 9 cm. Mutassuk meg. illetve mcma­ gasság 13 cm. c. illetve 12 cm. Mekkora a másik oldal? c) Egy paralelogramma átlói 40 cm és 74 cm hosszúak. Mekkora a másik átló? b) Egy paralelogramma átlói 12 cm és 18 cm. b. amelyekben az átfogók egyenlők.K2 1441. (Az 1448. d. hogy a keletkezett négyszög ismét négyzet. feladatra épül.) a) Egy háromszög oldalai a. melyet a negyedkörök metszéspontjai határoz­ nak meg? E1 1444. valamint egy d hosszúsá­ gú szakasz. Bizonyítsuk be. hogy tetszőleges négyszögben az oldalak négyzetösszege egyenlő az átlók négyzetének és az átlók felezőpontjait összekötő szakasz négyszeres négyzetének összegével. E2 1451. egyik oldala 51 cm. feladatra épül. (Az 14511a.v r súlyvonal. ak­ kor két-két szemközti oldalának négyzetösszege egyenlő. feladatra épül. Mekkora az oldala annak a négyzetnek.) Mutassuk meg. Egy a oldalú ABCD négyzetben minden csúcs körül a sugarú negyedkört rajzo­ lunk. hogy a háromszög súlyvonalainak négyzetösszege az oldalak négyzetösszegének háromnegyedével egyenlő. amelyekre PA2 + PB2 =d2 l . E1 1450.) Mutassuk meg. Milyen messze van ezek E metszéspontja a csúcsoktól? E1 1443. b) Határozzuk meg az új négyzet oldalának hosszát. Bizonyítsuk be. V 1455. E2 1454. Bizonyítsuk be. K2 1447. (Az 1448. Mekkora a harmadik oldal? E2 1452. a harmadikhoz tartozó súlyvonal 6 cm. a súlyvonalak négyzetösszege is egyenlő. (Az 14511a. hogy bármely négyszögben az átlók négyzetösszege a középvo­ nalak négyzetösszegének kétszeresével egyenlő. b. hogy ha egy konvex négyszög átlói merőlegesek egymásra. (Az 145Ha. a hozzá tartozó .) A sík egy pontjának egy téglalap négy egymás utá­ ni csúcsától mért távolságai: a. hogy a1 + c2 = b2 + d 2. Mekkora a másik két oldal? E1 1446. Mekkorák a súly­ vonalai? b) A háromszög két oldala 7 cm és 11 cm. a) Bizonyítsuk be. Az ABC háromszög AB oldala 60 cm. Egy a oldalú négyzet minden csúcsa köré a sugarú kört rajzolunk. egyik átlója 7 cm. hogy a paralelogramma átlóinak négyzetösszege egyenlő az ol­ dalak négyzetösszegével. El 1448. feladatra épül. hogy azokban a derékszögű háromszögekben. c. Az így ka­ pott pontokat kössük össze. Milyen ponthalmazt alkotnak azok a P pontok. (Az 1448. E1 1442. Egy négyzet átlóira a csúcsokból mérjük rá sorra a négyzet oldalait.) Adott a sík A és B pontja. V 1453. Mutassuk meg.

Mekkora annak a négyzetnek az oldala. Egy paralelogramma kerülete 48 cm. Mutassuk meg. Hányszorosára nő a téglalap területe. magasságainak aránya 5:7. egyik átlója 7 cm hosszú? K1 1471. K1 K1 K1 K1 1467. Mekkora a rombusz területe.GY 1461. területátalakítás és alkalmazásai K1 1456. másik olda­ lát háromszorosára növeljük? K1 1460. Mekkora a rombusz terü­ lete? K1 1472. ha magassága ml 1475. Bizonyítsuk be.Mekkora a téglalap területe. Mekkorák az oldalak? K2 1464. ha területe fele a téglalap területének? K1 1465. c) ha alapja 26 cm és egyik szára 18 cm. a nagyobbikhoz tarto­ zó magasság 5 cm. Mekkora a másik magasság? K2 1463. aminek a területe 1 terü­ letegység? K2 K2 1474. Mekkora annak a paralelogrammának a területe. . Egy paralelogramma és egy téglalap oldalai egyenlők. ha átlója e = 13 m. hogy területe ötszörö­ sére növekedjék? K1. Hányszorosára nő egy négyzet területe. Mekkorák a paralelog­ ramma szögei. Egy földdarab területe az 1:75 000 méretarányú térképen 4 cm2. b) ha alapja 18 cm és egyik szára 49 cm. egyik oldala b = 5 m? K1 1457. b) 30°. Mekkora az átfogója a t területű egyenlő szárú derékszögű háromszögnek? K1 1476. ha minden oldalát háromszorosára nö­ veljük? K1 1459. amelynek oldalai 8 cm és 7 cm. a) ha alapja 42 cm és egyik szára 72 cm. 1468. c) 45°? K2 1466. ha egyik oldalát ötszörösére. ha átlói 16 m és 12 m hosszúak? 1470. ha oldala 9 cm. ha átlói 16 cm és 5 cm hosszúak? 1469. egyik oldala 7 cm. Határozzuk meg az egyenlő szárú háromszög területét. A paralelogramma két szomszédos oldala 12 cm és 8 cm. Hányszorosára kell növelnünk a négyzet oldalait ahhoz. amely egyenlő területű a 17 cm és 8 cm oldalú téglalappal? K1 1458. Mekkora az a oldalú szabályos háromszög területe? K2 1473. hogy az adott oldalakkal rendelkező paralelogrammák közül a téglalap területe a legnagyobb. Mekkora a rombusz magassága. Mekkora az egyenlő oldalú háromszög területe. Mekkora a rombusz területe. A rombuszba írt kör sugara 3 cm.Területszámítás. egyik hegyesszöge a) 60°. hogy a rombusz területe átlói szorzatának felével egyenlő. Mekkora annak a szabályos háromszögnek az oldala. Mekkora a te­ rülete a valóságban? K1 1462.

ha nagyobbik alapja 44 m. b = 12 cm. hogy egy tetszőleges konvex négyszög oldalfelező pontjai által meghatározott paralelogramma területe fele a négyszög területének. Határozzuk meg annak a konvex négyszögnek a területét. akkor a két négyszög területe is egyenlő. K1 1485. K2 1487.K2 1477. a rajta fekvő szögek pedig 30° és 45°. a szárak hossza 3 cm. b oldalának hossza 4 cm. Bizonyítsuk be. ha két oldaluk egyenlő és a két oldal által bezárt szög a vagy 180° . Határozzuk meg a húrtrapéz területét. Határozzuk meg a húrtrapéz területét. a szárszöge pedig 120°-os? K2 1479. és magas­ sága m. K1 1478. ha alapjai 6 cm és 14 cm. ábrán látható hatszö­ get nyerjük. hogy két háromszög egyenlő területű. E1 1493. amelynek oldalai a. és az általuk bezárt szög 120°-os? K2 1482. . E1 1490. K2 1483. Mutassuk meg.Mekkora annak az egyenlő szárú háromszögnek a területe.Határozzuk meg a húrtrapéz területét.Határozzuk meg a trapéz területét.Mekkora annak a háromszögnek a területe. ha alapjai 7 cm és 9 cm. illetve 54 cm.a. Határozzuk meg a háromszög területét. K2 1489. ha egyik oldala a. K1 1494. hogy ha két konvex négyszögben az átlók és az általuk bezárt szögek páronként egyenlők. és az általuk bezárt szög 60°-os? K2 1481 . átlói pedig a szárakra merőlegesek. és az átlók merőlegesek egymásra. ha az a oldalhoz tartozó magasság 2 cm hosszú. Határozzuk meg a két magasság hosszát. Mekkora annak a háromszögnek a területe. Az a oldalú szabályos háromszög minden olda­ la fölé négyzetet szerkesztve az 1479. Bizonyítsuk be. K2 1484. ha átlói merőlegesek egymásra. E1 1492. K2 1491 . Az a oldalhoz és b oldalhoz tartozó magasságok összege 14 cm. magassága 8 cm. szárai pedig 5 cm hosszúak. Határozzuk meg a húrtrapéz területét. szára 17 m és átlója 39 m. Mekkora a hatszög területe? K2 1480. amelynek átlói 8 cm és 12 cm. a hosszab­ bik alapon fekvő szögei pedig 45°-osak. amelynek oldalai a.Határozzuk meg a húrtrapéz területét. b. Egy húrtrapéz párhuzamos oldalai 4 cm és 2 cm. ha alapjai 10 cm és 26 cm. K1 1486. Egy ABC háromszög két oldalának hossza a = 16 cm. Mekko­ ra a trapéz kiegészítő háromszögének területe? K1 1488. amelynek szára a hosszúságú. b. Egy ABC háromszög a oldalának hossza 5 cm. ha alapjai 42 cm. Hatá­ rozzuk meg a b oldalhoz tartozó magasság hosszát.

c. (A jelölt mérő­ számok centiméterben értendők.91 1501. b. ábra E2 1500.TERÜLETSZÁMÍTÁS. a körök egyik oldalon levő érintési pontjai és az azok között fekvő csúcs.12 1.GY1497.) Mutas­ suk meg.97 1. (Az 1500. hogy a háromszög beírt és hozzáírt köreinek középpontjai. a) Mekkora a beírt kör sugara? b) Mekkora a köré írt kör sugara? c) Mekkora az a oldalt kívülről érintő hozzáírt kör sugara? E2 1501.Számítsuk ki az 1497. akkor területe az átlók szorzatá­ nak felével egyenlő.10 1. két hasonló háromszöget határoznak meg (1501. Számítsuk ki az 1498.) K1. K1 1496. (Ajelölt mérőszámok cen­ timéterben értendők. ábrán látható sokszög területét. Számítsuk ki az 1496. Egy háromszög oldalai a. 42 0. ábrán látható földdarab területét. Egy folyó vízhozamának meghatározására keresztmetszetéről rajzot készítenek (1499. feladatra épül.) K1 1498. te­ rülete t. ha két szomszédos mérési pont távolsága 2 m? (Ajelölt mérőszámok méterben értendők.02 0.) K1. (A jelölt mérő­ számok méterben értendők. ábra). ábra).) 1499.68 0. hogy ha egy konvex négyszög átlói merőlegesek egy­ másra.GY 1499. ábra ^ J o . . Mekkora a keresztmetszet területe. ábrán látható sokszögek területét. TERÜLETÁTALAKÍTÁS ÉS ALKALMAZÁSAI K2 1495. Bizonyítsuk be.

E1 1514. 9 cm. K2 1509. ha oldalainak hossza a) 5 cm. hogy ha egy egyenes két egyenlő te­ rületű részre vág egy paralelogrammát. illetve 39 cm. b) 29 cm.( s . szárai d = 13 cm.Mekkora a kör sugara. illetve c = 20 cm.( s .c ) .Mekkora annak a trapéznak a területe. (Az 1502.b ) . (Az 1502. feladatra épül. feladatra épül. feladatra épül. területe t és a + b + c = 2s. Mekkora a négyszög terü­ lete? (Az ábrán szereplő mérőszámok cm-ben értendők. 6 cm.) Az előző feladat alapján bizonyítsuk be. feladatra épül. hogy a paralelogramma átlóinak metszéspontján átmenő min­ den egyenes két egyenlő területű részre vágja a paralelogrammát. c) 27 cm. c. 6 cm. (Az 1502. akkor szükségképpen át kell mennie az átlók met­ széspontján. hogy a háromszöget bárme­ lyik súlyvonala két egyenlő területű részre osztja.) Két metsző kör sugara 17 cm. ha oldalai 25 cm.) Határozzuk meg az 1506. (Az 1513.Az 1509. b) 50 cm2. (Heron képlete) K2 1503. feladatra épül. Bizonyítsuk be. Határozzuk meg a kör területét. (Az 1502. . 36 cm. a középpontok közötti távol­ ság K iK2 = 44 cm. (Az ábrán szereplő mérőszámok centiméterben értendők. 25 cm. feladatra épül. (Az 1501.a ) .( s . c) 17 dm2 ? 1517. területe 48 cm2.) Határozzuk meg a háromszög legkisebb magasságát. 12 cm. hogy ha a há­ romszög oldalai a. ha a kerület és a terület mérőszáma megegyezik? 1516. ha területe a) 2 cm2.) Mekkora a háromszög területe. ábrán látható négyszög területét. amelynek alapjai a = 60 cm. egyik oldala 51 cm. K2 1505.) K2 1507. b.) Mekkora annak a paralelogrammának a területe. feladatra épül. ha a kerülete 8 cm. Számítsuk ki a paralelogramma területét. 7 cm.) K2 1510. egyik átlója 6 cm? K2 1506. ha átlói 40 cm és 74 cm. Mekkora a két kör közös AB húrja? K2 1508. 36 cm hosszúak. amelynek oldalai 12 cm és 8 cm. ábrán levő négyszögnek ismerjük az oldalait és az egyik átlóját.Egy érintőnégyszög három oldala (ebben a sorrendben) 9 cm. 45 cm? K2 1504. akkor t = ^ j s . Mekko­ ra a beírt körének sugara? K2 1512. 29 cm. Mekkora a kör sugara.E2 1502. K1 K1 K1 1515. (Az 1502. illetve b = 37 cm? K2 1511.) Bizonyítsuk be. K2 1513. Bizonyítsuk be.

Az ABCD paralelogramma A csúcsát és a DC oldal F felezéspontját összekötő egyenes egy háromszöget vág le a paralelogrammából. K2 1525 . Bizo­ nyítsuk be. amelynek húrja a.Határozzuk meg a körcikk területét. Egy körlap területe 4. és közép­ ponti szöge a) 120°. A kanyar belső és külső íve két koncentrikus kör azonos középponti szögéhez tartozik. A trapéz egyik szárának végpontjaiban állítsunk a szárra merőlegeseket. K2 1531. ha a területe 18 cm2. feladatra épül. hogy a trapéz átlói a trapézt négy olyan háromszögre bontják. Mekkora a körlap területe? K2 1522. hogy az így keletkezett há­ romszög területe negyedrésze a paralelogramma területének. Igazoljuk. Igazoljuk. Igazoljuk. hogy az ABP háromszög területe fele a paralelogramma területének. Az útszakasz két sávját elválasztó terelővonal hossza 310 m. A 10 m széles úttest kanyarodó szakaszát aszfaltburkolattal kell ellátni.GY 1527. Mekkora a burkolandó úttest területe? E1 1528. mint a trapéz. (Az 1530. .TERÜLETSZÁMÍTÁS. E1 1533. illetve Q pontjával. Igazoljuk.K ét koncentrikus kör körgyűrűt határol. TERÜLETÁTALAKÍTÁS ÉS ALKALMAZÁSAI K1 1518 . középkörének kerülete 12 m. ha sugara r. Mekkora a körgyűrű területe? K1 1524 . KI 1530 .) Az ABCD paralelogramma AB oldalának E és DC ol­ dalának F felezőpontját kössük össze a másik két oldal egy-egy tetszés szerinti P.GY1520 . b) 15. Az ABCD paralelogramma DC oldalának P pontját kössük össze az A és B csú­ csokkal. hogy az így keletkezett téglalap egyenlő területű a trapézzal. Mekkora C3 át­ mérője. Egy henger alakú tárgy tengelyre me­ rőleges keresztmetszetének területe 12. Bizonyítsuk be. középpon­ ti szöge pedig a) 90°. amely feleakkora területű.75°. ame­ lyek közül kettőnek a területe egyenlő. A nagy óbbikban elhelyezett a hosszú­ ságú húrt érinti a kisebbik kör. KI 1529 . és C2csö­ vek szállítják a vizet a C3 csőbe.3 m2 -rel kisebb. középponti szöge pedig a) 67°30'.56 cm2. Határozzuk meg annak a körszeletnek a területét. Mekkora a területe? K2 1523 . ábra KI 1521 . hogy a négy összekötő szakasz által határolt EQFP négyszög terüle­ te fele a paralelogramma területének. Határozzuk meg annak a körszeletnek a területét. c) 60°. Az 1520. amelynek sugara r. Mekkora az átmérője? K2. hogy az ABCD trapéz AD szárának F felezőpontja és a másik szár B és C végpontja olyan háromszöget határoznak meg. ha a víz áramlási sebessége mindenütt egyforma? 1520. E1 1532. Egy körgyűrű külső és belső sugarának különbsége 2 m. b) 90°. Határozzuk meg a kör kerületét. K1 1519. b) 60°. ábrán látható C. K2. K2 1526 . és a másik szár felezőpontjából messük el ezeket az első szárral párhuzamos egyenessel. mint a körülírt négyzet területe.

Bizonyítsuk be. hogy az egyenlő szárú háromszögben az alap bármelyik pontjá­ ra nézve a száraktól mért távolságok összege állandó. E1 1536. ábrán a-val jelölt szakasszal egyenlő és egyező irá­ nyú. E1 1537. Mutassuk meg. Az ABC háromszög C-ből induló súlyvonalának P pontját kössük össze /4-val és B-vel. a négyszög területét is felezi. amely a másikat fele­ zi. Igazoljuk. El 1540. Mutassuk meg. + t2 = t3 + t4. Tetszőleges konvex négyszög csúcsain át húzzunk párhuzamosakat az átlókkal. K2 1535 . ábra ► K2 1541. hogy egy konvex négyszögben az az átló. harmadik oldalára pedig egy parale­ logrammát. Igazoljuk. TERÜLETÁTALAKÍTÁS ÉS ALKALMAZÁSAI ^ g K2 1534. K2 1538. hogy í. Mutassuk meg. Egy háromszög két oldalára kifelé négy­ zetet állítunk. hogy a négyzetek területének összege a paralelogramma területével egyenlő. 1541.TERÜLETSZÁMÍTÁS. hogy az APC és BPC háromszögek egyenlő területűek. A paralelogramma másik oldala az 1540. 1540. Igazoljuk. ábra). ábra I . a három oldaltól mért távolságainak összege mindig ugyanakkora. hogy ha bárhol is veszünk fel az egyenlő oldalú háromszög belsejé­ ben egy pontot. hogy a négyszög köré írt paralelogramma területe a négyszög területének kétsze­ rese. Egy ötszög négy oldalára egy-egy ol­ dalban megegyező paralelogrammákat szerkesztünk (1541.

ábra). és viszont. me­ lyet a két pontot összekötő húr súrol. Igazoljuk. Mutassuk meg. . A végpontok összekötésével nyert új négyszög területe hány­ szorosa az eredetinek? K2 1548 . Hosszabbítsuk meg egy négyszög minden oldalát saját hosszával (egy meghatá­ rozott körüljárási irányt tartva). Kössük össze az oldalhoz közelebbi Q osztópontot az oldal két végpontjával. hogy az a terület. hogy az így kapott egyenesek metszéspontját a négyszög oldalfelező pontjaival összekötő szakaszok a négyszöget egyenlő területű részekre bontják. hogy a színezett területek is egyenlők. és a kört eltoljuk a két pontot összekötő húrra merőleges irányban úgy. ábra K2 1544. hogy a színezett három­ szögek területei egyenlők. ■4 1543. Mutassuk meg. Hosszabbítsuk meg egy háromszög mindegyik oldalát egyik irányba (egy meg­ határozott körüljárási irányt tartva) saját hosszával. Húzzunk párhuzamost egy négyszög egyik átlójának felezéspontján át a másik átlóval. mint annak a téglalapnak a területe. Egy körön kijelölünk két pontot. melyet a két pont közötti körív súrol. hogy az eltolt kör az eredetit messe. Bizonyítsuk be. ábrán kapcsos zárójellel megjelölt körívek egyenlők. Egy derékszögű háromszög olda­ laira kifelé szerkesszünk négyzeteket (1542.A z 1543. K2 1546 . ugyanakkora. Bizonyítsuk be. amelyet a négyzet három csúcsával öszszekötve.TERÜLETSZÁMÍTÁS. három egyenlő területű idomot kapunk. Hányadré­ sze a keletkezett háromszög területe az eredetinek? K2 1549. K2 1550. akkor a négyszög paralelogramma. Az összekötő szakaszt az R és Q pontokkal osszuk fel három egyenlő rész­ re. Egy négyzet átlóján szerkesszük meg azt a P pontot. A végpontok összekötésével nyert há­ romszög területe hányszorosa az eredetinek? E1 1547 . A 1542. hogy ha egy négyszög átlói egyenlő területű háromszögekre bontják a négyszöget. TERÜLETÁTALAKÍTÁS ÉS ALKALMAZÁSAI E1 1542. ábra E1 1543 . Az ABC háromszög C csúcsát kössük össze a szemközti oldal egy tetszés sze­ rinti P pontjával. El 1545.

a í3területrész pedig a négyzet terüle­ tének negyede. területűeknek közös csúcsuk van. hogy a holdacskák területének összege a háromszög te­ rületével egyenlő. E1 1557.í4. melyeket a háromszög megfelelő magasságvonalainak meghosszabbítása levág belőlük. t e r ü l e t á t a l a k ít á s ÉS ALKALMAZÁSAI K2 1551 . E1 1554. ábrán a színessel jelölt terüle­ tek egyenlők. osztópontot kössük össze az AC oldal F felezőpontjával. ábrán látható módon. E1 1559. (A í.) Szerkesszünk szabályos háromszöget. Ennek két sze­ letére szintén rajzolunk négyzeteket. Hányadrésze a négyzet köze­ pén így körülzárt kis négyzet területe az eredeti négyzet területének? E1 1553 .Az 1553. hogy a hasonlóságnál a háromszögoldalak egymásnak feleljenek meg. 1552. Bizonyítsuk be. (Az 1555. . hogy t .) Igazoljuk. és t. ábra ► . 1559. ábrán látható holdacskákat (Hippokratész holdacskái) a derékszögű háromszög oldalai fölé szerkesztett félkörök határolják. ábra K2 1555 .) A háromszög két oldalára í„ illetve f2területű négyze­ tet rajzolunk. hogy az 1554. hogy ezeknek a négyzeteknek egyenlő területűek azok a közös csúcsú darab­ jai. Igazoljuk. akkor a befogók fölé szerkesztett sokszögek területének összege az átfogó fölé szerkesztett sokszög területé­ vel egyenlő. Az öszszekötő szakasz hányadrészét metszi le a háromszög területének? El 1552 . melyeknek területe í3.Kössük össze a négyzet csúcsait egy-egy szemközti oldal fe­ lezőpontjával az 1552. illetve f4.Mutassuk meg. feladatra épül.Az ABC háromszög AB oldalát osszuk három egyenlő részre az E„ E2 pontokkal. E1 1556. amelynek terü­ lete két adott szabályos háromszög területének összegével egyenlő. Rajzoljunk egy hegyesszögű háromszög két ol­ dalára kifelé egy-egy négyzetet.t 3 = t2. feladatra épül. és a közös csúcsból merőlegest bocsátunk a harmadik oldalra. (Az 1555. Bizonyítsuk be. Az A-hoz kö­ zelebbi E.TERÜLETSZÁMÍTÁS. E1 1558. hogy az 1559. Bizonyítsuk be. ábrán a ts és t2 te­ rületrészek egyenlők. hogy ha a derékszögű háromszög oldalaira hasonló sokszögeket szerkesztünk úgy.

hogy egyik oldaluk hossza egyenlő legyen. K2 1573. TERÜLETÁTALAKÍTÁS ÉS ALKALMAZÁSAI K2 1560 . Szerkesszünk négyzetet.TERÜLETSZÁMÍTÁS. Szerkesszünk négyzetet. Adott kör területét bontsuk koncentrikus körrel két egyenlő területű részre. Egy háromszög belsejében szerkesszünk olyan pontot. mint az adott négy­ zeté. E1 1569.Adott az ABC háromszög. Szerkesszünk kört. melynek területe kétszer akkora. hogy az így keletkezett holdacska területe a háromszög területé­ vel egyenlő (1570.Szerkesszünk egy adott paralelogrammával egyenlő területű rombuszt úgy. ábra). Szerkesszünk egy adott paralelogrammával egyenlő területű rombuszt úgy. Erre a szakaszra szerkeszszünk egymás mellé két négyzetet. Osszunk egy háromszöget egy oldalának felezőpontjából kiinduló egyenesekkel három egyenlő területű részre. Szerkesszünk egy adott négyszöggel egyenlő területű háromszöget úgy. K2 1567. E1 1574. . hogy egyik oldaluk hossza egyenlő legyen. hogy egyik átlójuk hossza egyenlő legyen. amelyet a háromszög csúcsaival összekötve három egyenlő területű háromszöget kapunk. Vágjunk egy paralelogrammát egyik csúcsán átmenő egyenesekkel n egyenlő területű részre. K2 1570. mint egy adott köré. 1565 . melynek területe egy adott négyzet területének har­ madrészével egyenlő. mint két megadott négyzet te­ rületének különbsége. E2 1563 . 1570. Osszunk egy háromszöget egyik oldalával párhuzamos egyenessel két egyenlő területű részre. K1 1566. K2 1572 . melyek területének összege akkora. Szerkesszünk vele egyenlő területű ABC 'háromszö­ get. ábra K2 1571 . K2 K2 1564. Adott egy négyzet és az oldalánál hosszabb szakasz. Bizonyítsuk be. a derékszögű csúcsból pedig a befo­ gókkal negyedkört rajzolunk. K2 1568. melyben az A csúcsnál adott a ' szög van. Egy egyenlő szárú derékszögű háromszög átfogójára félkört. melynek területe akkora. Vágjunk egy háromszöget az egyik csúcsán átmenő egyenesekkel n egyenlő te­ rületű részre. K2 1561 . E1 1562.

E2 15 77.G Y 1575. Egy korábban szabályos parcellákra osztott területen az újabb építkezések során megváltoztak a te­ lekhatárok. Adott egy a.) Szerkesszünk egy adott háromszöggel egyenlő terü­ letű téglalapot. Vágjunk egy konvex négyszöget az egyik csúcsán átmenő egyenessel két egyenlő területű részre. melynek adott az egyik oldala. ábrán lévő A és B telek közös határa még a régi felosztást követve töröttvonal alakú (Az ábrán a telkek egy-egy részlete látható vastag vonallal kiemelve).) Szerkesszünk egy adott téglalappal egyenlő területű adott oldalú és adott szögű paralelogrammát. Rajzoljunk a háromszög egyik oldala fölé kifelé egy tetszés szerinti körívet. feladatra épül. Hogyan lehetne kiegyenesíteni a ha­ tárvonalat úgy. Szerkesszünk vele egyenlő területű A fí'C ' három­ szöget úgy. Szerkeszszünk olyan d oldalú paralelogrammát. .) Szerkesszünk egy adott háromszöggel egyenlő terü­ letű egyenlő szárú háromszöget. (Az 1581. (Az 1579. E2 1580. hogy a ' = a és A B 'adott c 'hosszúságú szakasz legyen. feladatra épül. amelynek egyik szöge és területe az eredetiével egyenlő.E1. hogy sem az A sem a B telek területe ne változzon? 1575. (Az 1581. En­ nek felezőpontjából húzott egyenessel osszuk a háromszögből és a körszeletből álló idomot két egyenlő területű részre. E2 1579 . V 1578. Alakítsunk át egy négyzetet vele egyenlő területű szabályos háromszöggé. V 1584 . ábra ► E1 1576. b oldalú paralelogramma és egy d hosszúságú szakasz. E2 1582. feladatra épül. Például az 1575. ha adott a szerkesztendő háromszög alapjának hossza. E2 1581 .Adott egy ABC háromszög. Osszuk a trapézt az egyik szárának felezőpontjából induló egyenessel két egyen­ lő területű részre. E2 1583.

.

ezek közül 3 egy egyenesen. e) n síknak? K2 1593. továbbá a + b = rfl K2 1594. és az utóbbiak között nincs az előbbiekkel párhuza­ mos. d) n olyan pontján át. d) n olyan pontját. b) 5. b) 5.) Bizonyítsuk be. c) 5. Hány metszésvonala van n adott síknak. hogy két kitérő egyenes bármelyikén át felvehető a másikkal párhuzamos sík. Adott a térben a) 3. melyek közül bármely négy nem esik egy síkba. b) 4\ c) 5.Adott a térben 7 különböző pont. d) 6\ e) n egy ponton átmenő olyan egyenes. Hány egyenest határoznak meg a 7 pont közül kiválasztható pont­ párok? K1 1587 . b > 1). Adott a térben m egyenes és rajtuk kívül n pont. Vegyük fel a térnek a) 4. Bizonyítsuk be. b darab ugyanazon egyenesben metszi egymást. Térgeometria Térelemek Illeszkedési feladatok K1 1585. melyek közül bármely három nem esik egy síkba és egy egyenes. hogy ha egy egyenes egy síkot metsz. Hány egyenest húzhatunk a tér a) 4. 4 egy másik egyenesen helyezkedik el. a > 1. Legfeljebb hány síklap fektet­ hető ezeken át úgy. Bizonyítsuk be. me­ lyek közül bármelyik három nincs egy síkban. Adott a térben négy párhuzamos egyenes. feladatra épül. Hány különböző egyenest határoznak meg az n pont közül kiválasztható pontpárok? K2 1588. és az 1595. K2 1595. c) 6. . Bizonyítsuk be. E2 1596. akkor a metszésvonallal is párhuzamos. akkor a két sík metszésvonalával is párhuzamosak.Adott a térben n különböző pont: ezek közül a egy egyenesen. K2 1597. amelyik a párhuzamosok közül kettőt metsz. hogy ha egy egyenes két metszősík mindegyikével párhuzamos. b egy másik egyenesen helyezkedik el (a + b = n. akkor ez a metszéspont rajta van az egyenesen átmenő bármely sík és az eredeti sík metszésvonalán. c) 6. b) 4. Hány síkot határoznak meg a belőlük kiválasztható ponthárma­ sok? K1 1589 . Hány síkot határoznak meg az ezekből kivá­ lasztható párok? K1 1592. Legfeljebb hány metszésvonala van a) 3. hogy ha metszősíkok egy-egy egyenese egymással párhuza­ mos. ha közülük a darab párhuzamos. melyek között nincs három egy egyenesbe eső? K1 1586 . d) 6. hogy minden sík tartalmazzon egy egyenest és egy pontot? K1 1590 .II. (Az 1594. Hány síkot ha­ tároznak meg az öt egyenesből kiválasztható párok? K1 1591 .

továbbá két.) Bizonyítsuk be. K2 1599. feladatra épül. hogy három olyan egyeneshez. . A'B' oldalak egyenesei is. vagy mindannyian egy síkban vannak. hogy akkor az AA'.) Bizonyítsuk be. feladatra épül. akkor a metszésvonalak párhuzamosak. C C " egyenesekről is. Keressünk olyan egyenest. CC' egyeneseknek vagy egy közös pontjuk van vagy párhuzamosak. E2 1607. Adott két kitérő egyenes és egy pont. Adott továbbá egy ezektől különböző S sík. számtalan olyan egyenes vehető fel. és két adott kitérő egyenest metsz. E2 1606.) Keressünk olyan egyenest. (Az 1606. BB'. BB".) Az ABC és az A'B'C' legyenek különböző síkban fek­ vő olyan háromszögek. C'A'. egymáshoz és az előbbi egyenesekhez képest kitérő egyenes. amelyik két adott síkkal párhuzamos. Bizonyítsuk be. Keressünk olyan egyenest. amely mind a négy egye­ nest metszi. Bizonyítsuk be. és a páronkénti metszésvonalak közül kettőnek van metszéspontja. feladatra épül. CC' egyenesek vagy egy ponton mennek át vagy párhuzamosak. aj Két térbeli pontnak egy síktól való távolsága: a = 3. mindkét adott egyenest metsző egyenest. E1 1601 . K2 1 6 1 1 . ame­ lyek közül bármely kettő kitérő. Bizonyítsuk be. hasonlóan a CA. (Az 1605. és ugyanezt mondhassuk az A'A". hogy az AA".Adott a térben egy metsző egyenes-pár. feladatra épül. hogy ha ABC és A 'B 'C különböző síkban fekvő háromszögek és a BC.(Az 1601. Keressünk a harmadik egyenessel párhuzamos. hogy AB párhuzamos A'ő'-vel. E1 1603. B'C' oldalak egyenesei metszik egymást. feladatra épül. CC" egyenesek vagy egy pontban találkozzanak vagy párhuzamosak legyenek.) Adott két háromszög: ABC és A'B'C'. Határozzuk meg a térbeli pontok távolságát. hogy ha két párhuzamos síkot metszünk egy harmadik síkkal. akkor a) ezek a metszéspontok egy egyenesen vannak. B'B". akkor a harmadik is átmegy ezen a met­ szésponton. BB'. hogy ha három sík páronként metszi egymást. K2 1605.7 m és b = 5. (Az 1600.2 m. Adott két kitérő egyenes és egy harmadik. ak­ kor vagy valamennyi egy ponton megy át. amelyik mindhármat metszi.K2 1598. Bizonyítsuk be. (Az 1605. El 1602 . Térelemek távolsága és hajlásszöge K2 1609. Síkjuk legyen különböző. és CA párhuzamos C'A'-vel. Bizonyítsuk be. Bizonyítsuk be. b) az AA'. amely nincs rajta az egyenesek egyikén sem. K1 1610. hogy egy síkon kívül fekvő bármely pontból csak egy merőle­ ges egyenes állítható a síkra. hogy ha több egyenes közül bármely kettő metszi egymást.8 m. valamint az AB. El 1604 . Határozzunk meg az S síkban olyan A"B"C" háromszöget. K2 1600 . és mindkét egyenest metszi. E2 1608. a pon­ tokból a síkra bocsátott merőlegesek talppontjainak távolsága c = 4. hasonlóan BC párhuzamos B'C'-vei. amely átmegy az adott ponton. hogy egy síknak valamely pontjában csak egy merőleges egye­ nes állítható a síkra.

Milyen távolságra van a C pont a síktól? K1 1612. hogy ha egy egyenes egy síkkal párhuzamos. K2 1615. a B pont b távolságra van egy adott síktól. D csúcsai egy sík ugyanazon oldalán a sík­ tól a. Bizonyítsuk be.38 m.Térelemek távolsága és hajlásszöge b) Mekkora egy A pontnak egy a síktól való távolsága. E2 1618. c) két ferde szakasz közül az a nagyobbik. b. Ezt az egyenest a két kitérő egyenes normál transzverzálisának nevezik. b) két ferde szakasz akkor és csak akkor egyenlő. amelynek talppontja távolabb esik a merőleges talppontjától. és mindkettőre merőleges.) Az ABC háromszög csúcspontjai egy adott X sík ugyanazon oldalán a síktól a. a sík ugyanazon oldalán. Adott két metsző sík és egy rájuk nem illeszkedő pont. E2 1619. ábra) 1615. Egy a oldalú szabályos háromszög csúcsaitól egy P pont b távolságra van. c) Az A pont a. hogy két kitérő egyenes normál transzverzálisának az egyene­ sek közé eső szakasza a legrövidebb a két egyenes egy-egy pontját összekötő szakaszok kö­ zött. ha az A pont a sík egy A' pontjától a távolságban van. d értékek között. b. Határozzuk meg. Adott két kitérő egyenes. amely mindkettőt metszi. (Az 1611. Egy ABCD paralelogramma A. ha a = 11. Határozzuk meg a háromszög S súlypontjának a £ síktól való távolságát. akkor ugyanakko­ ra távolságra van a sík bármely vele nem párhuzamos egyenesétől. Bizonyítsuk be. (1615. Milyen távol van az AB szakasz F felezőpontja az adott síktól? d) Az A pont a. hogy milyen összefüggés van az a. Legyen C az AB szakaszt p : q arányban osztó pont. c. ha talppontjaik egyenlő távol esnek a me­ rőleges talppontjától. Legyen a P pont a merőleges azon pontja. hogy pontosan egy olyan egyenes van. Mi­ lyen távol van a P pont a háromszög síkjától? K2 16 17. b. b = 4. B. és az A' pontnak az A pontból húzott merőleges T talppontjától való távol­ sága //? Határozzuk meg a távolságot. d távolságra vannak. c távolságra vannak. Hatá­ rozzuk meg a PD távolságot és a téglalap méreteit. c) és d) feladatra épül. K1 1614. akkor a) ezek közül a merőleges távolság a legrövidebb. Egy ABCD téglalap A csú­ csában állítsunk merőlegest a téglalap síkjára. Állítsunk a pontból a sí­ kokra merőleges egyeneseket. Adott még a PB = b és PC = c távolság. c. ábra ► K2 1616. amelyre PA = a adott. . C. Bizonyítsuk be. K1 1613. a B pont b távolságra van egy adott síktól. Bizonyítsuk be. hogy a merőlegesek talppontjait összekötő egyenes merőleges a két sík metszésvonalára. hogy ha egy síkon kívül levő pontból a síkra egy merőlegest és több ferde egyenest húzunk. Bizonyítsuk be. K1 1620.62 m.

amelyeket egy tetszőle­ ges egyenes két egymásra merőleges síkkal bezár. amely egy sík három közös kezdő­ pontú félegyenesével egyenlő szögeket zár be. hogy az AOA" 4 az O' és a. A tér tetszőleges pontját tükrözzük először az a.) Adott a térben az e egyenes és a rá nem illeszkedő I A és B pont. Egy A pontnak az a. Keressük a sík azon pont| ját. A'. El 1633. Adott egy ABC háromszög és egy tetszőleges 5 sík. Jelöljük ezen sík és az eredeti síkok metszésvonalának közös pontját O-val. Bizonyítsuk be. feladatra épül. ha az eredeti pontot a síkokra merőlegesen c^-ből az a 2 felé mutató irányban a síkok távolságának kétszeresével eltoljuk.-re. és Oj metszésvonalára merőleges síkon vannak.Adottak a térben az A. Bizonyítsuk be. kisebb egy derékszögnél. amelyik az A és B ponttól egyenlő táI volságban van. Keressük a sík olyan P pont| ját. A" egy az a . hogy a szakasz végpontjai a sík­ tól egyenlő távolságra vannak. K1 1624. de mind a négy pont ugyanolyan távolságra a síktól. K2 1627 . amelyet forgástengelyként használva A az A'-be. Bizonyítsuk be. E1 1630. amelyre AP + PB a lehető legkisebb. merőleges a síkra. Bizonyítsuk be.-re. hacsak az egye­ nes nem merőleges a két sík metszésvonalára. amely az A és B pontoktól egyenlő távolságra van. Fektessünk az e egyenesen át olyan síkot. továbbá. Vegyünk fel a két pont által meghatározott sza­ kasz felezőpontján át egy tetszőleges síkot. A'-nek az <x. majd a kapott tükörképet az a. Bizonyítsuk be.. hogy annak a két szögnek az összege. Legyen adott két párhuzamos sík: a. feladatra épül. K2 1635. E2 1631. amelyik három adott egyenessel egyenlő szögeket zár be. illetve lapszögének mellékszögét felező síkok merőlegesek egymásra. hogy két pont a sík egyik. K1 1629 . Legyen t két metsző sík: a. Meghatározandó H E2 egy sík úgy. (Az 1622. . (Az . B pontok és az e egyenes. hogy ugyanazon pont­ hoz jutunk. Legyen a térben két pont. hogy a másik átló végpontjai e síktól egyenlő távolságra van­ nak.-re vonatkozó tükörképét A"-vel. hogy OA = OA'= OA".) Illesszünk egy paralelogramma egyik átlójához tet­ szőleges síkot. és a.) Legyen adott a térben négy pont. (Az 1622. B a B'-be megy át.. egymással egyenlő AB és A'B' szakaszokhoz ke­ ressünk olyan t egyenest. E2 1632. amely a háromszög csúcsaitól egyenlő távolságra van. Adott egy sík különböző oldalán. kettő pedig a sík másik oldalán legyen. síkok hajlásszögének kétszerese. Keressük az e egyenes olyan pontját. K2 1622. hogy e pontoktól mért távolságainak különbsége a lehető leg­ nagyobb legyen. Keressük a sík P pontját úgy. attól különböző távolságra az A és a B pont. A térben tetszőlegesen elhelyezett. K2 1626 . és a.TÉRELEMEK E2 1621 ott ponton át vegyünk fel olyan egyenest. hogy A.-re vonatkozó tükör­ képét jelöljük A'-vel. hogy az olyan félegyenes. K1 1623. Bizonyítsuk be. Bizonyítsuk be. K1 1628 . Adott egy sík ugyanazon oldalán az A és a B pont. Bizonyítsuk be. feladatra épül. hogy két sík lapszögét. 1625. E2 1634.

és c. Két félsík által meghatározott lapszög élének egy pontjában állítsunk mindkét szárlapra merőleges félegyenest úgy. PB. Keressünk a P pon­ ton át olyan síkot. Keressünk a P ponton átmenő olyan egyenest. amelyik egy adott síkkal adott szöget zár be. Keressünk olyan P pontot. Bizonyítsuk be. E2 1639. Bizonyítsuk be. E2 1651. A P ponton átmegy két egyenes. Bizonyítsuk be. E1 1652 . hogy vagy mindkettő a másik szárlappal közös féltér­ ben vagy mindkettő ellentétes féltérben legyen. Határozzuk meg ezen két egyenes és a sík metszéspontjainak távolságát. lapjaik pedig egymásra kölcsönösen merőlegesek. Keressünk egy adott sík adott pontján át olyan egyenest. Hány megoldás van? E2 1644. b. (Az 1606. Fek­ tessünk az e egyenesen át olyan síkot. hogy a PA. Keressünk olyan egyenest.K1 1636. Hány megoldás van? E1 E1 1645 . feladatra épül. hogy ezt az adott síkok olyan egyenesekben messék. Adott a térben három egyenes a . amelyeknek az élei párhuzamosak. a b és a c egyenesekkel. Mekko­ ra a két sík hajlásszöge? E2 1648 . E1 1650 . hogy két sík szögét felező sík bármely pontja egyenlő távol van a síkoktól. ez a síkokat a talpponttól egyenlő távolságban metszi. K2 1640 . me­ lyek egymással és a síkkal is 60°-os szöget zárnak be. 5. a) Bizonyítsuk be. hogy két metsző síkkal egyenlő szögeket bezáró egyenes a síkokat a metszésvonaltól egyenlő távolságban levő pontokban metszi. és S2. K1 1637. két adott síkra merőleges síkot. E2 1638. C. hogy ha egy egyenesnek két metsző síkkal való metszéspontjai a metszés­ vonaltól egyenlő távolságra vannak. Bizonyítsuk be. vagy egyenlők vagy kiegészítő szögek.Adott két metsző sík és a metszésvonaluk egy pontján átmenő e egyenes. b) Bizonyítsuk be. Egy P pont egy síktól m távolságra van. hogy ha két sík szögfelező síkjának egy pontjában a szögfelező síkra merőleges egyenest állítunk. KI 1641 . akkor a két síkkal az egyenes ugyanakkora szöget zár be. Legyen egy sík egyik pontjából egy másik síkra bocsátott merőleges szakasz fe­ le az ugyanazon pontból a két sík metszésvonalára bocsátott merőleges szakasznak. Adott a térben két nem párhuzamos sík. Bizonyítsuk be. amely az adott síkhoz adott szögben hajlik. Keressünk két adott ponton átmenő. amelyik egy sík adott egyenesének egy adott pontján átmegy. hogy a vetületekből a két sík metszésvonalára bocsátott merőlegesek talppontjai egybe­ esnek. az egyenesre merőleges. amely egyenlő szögeket zár be az a. B. két párhuzamos egyenes. Hány megoldás van? E1 1642. hogy az olyan lapszögek. amely egyenlő szögeket zár be az adott síkokkal. a és b és egy P pont. és a síkkal adott szöget zár be. El 1649 . és egyenlő távolságra van az adott egyenesektől. E1 1647.) Adott egy S sík és három rajta kívül elhelyezett (nem egy egyenesen sorakozó) pont: A. 1646 . Vetítsünk merőlegesen egy térbeli pontot két egymást metsző síkra. adott síkra merőleges síkot. PC egye­ nesek egy adott háromszöghöz hasonló háromszög csúcsait messék ki az S síkon. melyek szögfelezője az e egyenes. . Keressünk adott ponton át olyan síkot. továbbá egy P pont. Keressünk adott ponton átmenő. hogy a félegyenesek szöge a lapszög kiegészítő szöge. E1 1643 .

amelynek felezője az OC szögfelező vetülete. feladatra épül.) Bizonyítsuk be. a vetülete tompaszög. Milyen megszorítással érvényes az az állítás. (Az 1658. Bizonyítsuk be. a vetülete olyan szög lesz. vagy a három vetületi pont egybeesik. amelyre vetítünk. (Az 1662. (Az 1660. El 1654. Bizonyítsuk be. B izonyítsuk be. az OC szögfelezővel párhuzamos síkra merőlegesen rávetítünk. vagy a vetületük két pont. hogy a két adott pont egy térbeli pontnak a síkokon való merőleges vetülete. hogy ha egy derékszöget olyan síkra vetítünk merőlegesen. és az 1661. ezzel szemben hegyesszög lesz a vetüle­ te.E1 1653. ha két egyenes közül az egyik párhuzamos egy síkkal.) Bizonyítsuk be. E1 1662. illetve tompa­ szögnek az egyik szárával párhuzamos síkon való merőleges vetülete is hegyesszög. (Az 1655. akkor maga a vonal is egyenes? E1 1656. akkor a két egyenes merőleges. ha az egyenes nem merőleges a síkra. K2 1660.) Bizonyítsuk be. Igazoljuk. ha a sík. hogy párhuzamos egyeneseknek egy síkra eső merőleges vetületei vagy párhuzamosak. hogy ha egy AOB szöget egy. E1 1657. hogy ha egy vonal merőleges ve­ tülete két egymást metsző sík mindegyikén egyenes. hogy egymásra merőleges egyeneseknek az egyikkel párhuza­ mos síkra való merőleges vetületei is merőlegesek egymásra (esetleg az egyik szár merőle­ ges vetülete pont) és megfordítva.) Igaz-e mindig a következő állítás: „Ha két egyenes merőleges vetületei két egymást metsző sík mindegyikén párhuzamosak. Legyen adott két metsző sík és mindegyiken egy-egy pont oly módon. és a síkon való merőleges vetületeik merőlegesek. E1 1663. vagy egy egyenest alkotnak. (Az 1661. amely annak szárait metszi. hogy ha egy egyenes merőleges egy síkra. a derékszög egyik szárát és a másiknak a meghosszabbítását metszi. hogy a pontokból a két sík metszésvonalára bocsátott merőlegesek talppontjai egybeessenek. Bizonyítsuk be. feladatra épül. Bizonyítsuk be. akkor egy másik (az előbbivel nem párhuzamos) síkra való merőleges vetülete merőleges a két sík metszés­ vonalára. hogy két párhuzamos és egyenlő hoszszú szakasz ugyanazon síkra eső merőleges vetülete vagy egybeesik vagy párhuzamos és egyenlő. amely a szög szárainak meghosszabbításait metszi. E2 1665. E1 1661 . K2 1659. hogy szakasz felezőpontjának egy síkra való merőleges vetüle­ te vagy a szakasz vetületének a felezőpontja. hogy egy szög szögfele­ zőjének egy síkra eső merőleges vetülete akkor és csak akkor lesz e szög vetületének szög­ felezője. . Bizo­ nyítsuk be. feladatra épül. hogy síkra merőle­ ges egyenes vetülete egyetlen pont. Bizonyítsuk be. illetve tompaszög.) Bizonyítsuk be. hogy egy egyenes pontjainak egy síkra való merőleges vetületei egyenest alkotnak.) Bizonyítsuk be. akkor maguk is párhuzamosak”? K2 1658. E1 1664. feladatra épül. vagy olyan síkra. E1 1655. ha a szög szárai ugyanakkora szöget zárnak be a síkkal (amelyre vetítünk). hogy egy szakasz merőleges vetületének hossza az eredeti hoszszúság és a síkkal bezárt szöge cosinusának szorzata. feladatra épül. hogy hegyesszögnek. E1 1666. és az 1658. (Az 1661. feladatra épül.

F pedig a BD szakasz felezőpontja. illetve fe-vel való metszéspontja legyen A.El 1667. (Az 1661. Hány átlóssíkja van egy kockának? (Átlóssíknak nevezünk minden olyan síkot. . illetve B pontjától a. ha az élhossza a. Mozogjon egy adott hosszúságú CD szakasz C végpontjával az a. illetve B. Mozogjon egy adott hosszúságú CD szakasz C végpontjával az a. Legyen a és b két egymásra merőleges kitérő egyenes.Adott egy sík és rajta kívül egy P pont. Bizonyítsuk be. Milyen távol van a P pont a síktól? Oldjuk meg a feladatot abban az esetben is. Felső végpontjának távolsága a háromszög csúcspontjaitól c. D végpontjával pedig a b egyenesen. Mekkora szöget zár be a 102 m hosszú szakasz egy síkkal. illetve fe-vel való metszéspontja legyen A. illetve b távolságra van. Húzzunk az S síkban az a egye­ nes talppontján át az a egyenes vetületével 45°-os szöget bezáró b egyenest. a C pont az 5-től 7 m távolságban. hogy az EF szakasz hossza állandó. E2 1669. Határozzuk meg egy kocka csúcsainak az egyik testátlótól való távolságát. K2 1674. K1 1670. Hány részre osztja a teret a kocka lapjainak hat síkja? K1 16 77. Az AB oldal egy S síkon van. Milyen hosszú az a élű kocka lapátlója. Egy a egyenes egy S síkkal 45°-os szöget zár be. ha a = 143 m \b = 157 m. amely tartalmazza a kocka négy csúcsát. vagy egy egyenes és egy rajta kívül fekvő pont. AC = 25 m. Határozzuk meg az a és b egyenesek hajlásszögét. hogy az ezeken átfektetett sík ne menjen át egy negyedik csúcsponton? K1 1678. testátlója. Normál transzverzálisuk a-val. illetve B. Az ABC háromszög oldalai: AB = 40 m. Mekkora a rúd síkra eső merőleges vetülete? K1 1671 . Egy 12 m hosszú rúd egy síkkal 30°-os szöget zár be. A két távolság vetületének aránya m : n. hogy AC2 + AD1 + BD2 + BC2 független a szakasz helyzetétől. hogy két kitérő egyenesnek a normál transzverzálisukkal párhuzamos síkon való merőleges vetülete vagy párhuzamos egyenes­ pár. Egy szabályos háromszög középpontjában a háromszög síkjára merőlegesen áll egy b hosszúságú szakasz. A P pont a sík A. körülírt gömbjének sugara és beírt gömbjének sugara? K2 1680. BC = 25 m. Legyen a és b két egymásra merőleges kitérő egyenes. ha a síkra eső merő­ leges vetülete a) fele a szakasz hosszának. D végpontjával pedig a b egyenesen. Mekkora a háromszög merőleges vetü­ letének területe? K2 1675. Mikor következik be az utóbbi eset? El 1668. Bizonyítsuk be.) K1 1679. Hányféleképpen tudunk kiválasztani a kocka 8 csúcsa közül hármat úgy.) Bizonyítsuk be. Normál transzverzálisuk a-val. m :n = 11:17. feladatra épül. E1 1673. Mekkora a háromszög területe? Kocka K1 1676. b) egyenlő a két végpont síktól való távolságának különbségével? El 1672 . de lapját nem. Legyen E az AC.

hogy a vetület szabályos hatszög. E2 1688. Az utób­ bi lap középpontja legyen M. (Az 1695. Egy S és egy S' sík hajlásszöge 45°. Határozzuk meg a leg­ nagyobb területű háromszög oldalát. Mekkora szöget zár be a kocka testátlója egy lappal? E1 1686 .K2 1681. Mekkora szöget zár be a kocka két különböző irányú élére támaszkodó két át­ lóssíkja? El 1687. d) a = —m. Egy a élű kocka egyik élén (nem csúcsponton) ül egy légy. Vegyük fel az S síkban az m egyenessel 45°-os szöget bezáró e egyenest. Mutassuk meg. (Az 1695. amelyek valamelyik testátló két végpontjától egyenlő távolságra vannak.) Vetítsük a kockát merőlegesen az egyik testátlóra me­ rőleges síkra. feladatra épül. Egy kocka éle a.) Keressük meg a kocka felszínén azokat a pontokat. metszésvonaluk m. c) a = 423 mm. Bizonyítsuk be. feladatra épül. Mekkora ennek a hatszögnek egy oldala? E1 1693. Egy kocka éle a.6 cm. Mekkora ez a legrövidebb útvonal? E2 1690. K2 1697 . E1 1695. Mekkora az egyik testátlójának egy hozzá kitérő éltől való tá­ volsága? K1 K2 K1 1683 . feladatra épül. E1 1696. Vegyük egy kocka szabályos háromszög síkmetszeteit. Melyiknek a terü­ lete lesz a legkisebb? E2 1691 . E2 1692. amely a kocka minden lapján áthaladva visszavezet a kiindulási ponthoz.) Bizonyítsuk be. KI 1694. hogyan lehet felosztani egy kockát három egybevágó gúlára.) Határozzuk meg az a élű kocka két nem metsző lap­ átlójának távolságát. (Az 1692. Bizonyítsuk be. E1 1689. hogy ezek egy szabályos hatszög csúcspontjai. és az 1691 . Tekintsük egy kocka két szemközti csúcsát és az ezekbe a csúcsokba be nem fu­ tó élek felezőpontjait. (Az 1690. E2 1698. Mekkora az a élű kocka testátlója és felszíne? b) a = 12. hogy a kocka középpont­ ján átmenő. . Mekkora szöget zár be a kocka két testátlója? 1684 . és harmadolja azt. Mekkora két kitérő él felezőpontjának távolsága? E1 1682. K1 1699. A lehető legrövidebb útvonalat keresi. hogy a kocka valamelyik csúcsából kiinduló három él végpont­ jai által kifeszített sík a csúcsból kiinduló testátlóra merőleges. Vegyük egy kocka egyik testátlójára illeszkedő síkmetszeteit. Bizonyítsuk be. Mekkora szöget zár be a kocka testátlója egy éllel? 1685 . Egy a élű kocka két párhuzamos négyzetlapja legyen ABCD és EFGH. valamelyik testátlójára merőleges sík szabályos hatszögben metszi a kockát. Határozzuk meg az MA és a BC egyenesek távolságát. a) a = 8 dm.feladatra épül. Határozzuk meg az e és az S' hajlásszögét.

Határozzuk meg az olyan kocka élét. Térfogatuk különbsége 26 m3. melynek térfogata kétszer akkora.83 . d) d = —m. lapátlóját.5 cm2 . testátlóját. felszínét és térfogatát. hogy ha a pestistől meg akarnak szabadulni. K1 a) 18 816 dm2. cseréljék ki Apolló kocka alakú oltárkövét kétszer akkorára. b) d = 18 cm. c) 1 m2 ? KI 1708. 2 c) d = 36 mm. Vágjuk ketté az a élű kockát egy átlóssíkkal. Egy kocka éle 2 méterrel hosszabb.25 dm 3 )? ks K1 1705. dm b) az 1 kg-os arany kockának (az arany sűrűsége 19. b) 100 cm2. Mekkora a térfogata annak a kockának. mint egy adott kockáé. K1 1702 . a) a 32 kg-os ólom kockának (az ólom sűrűsége 11.8 dm? K2 1710 . ha térfogata aj 2197 cm3. Határozzuk meg a kocka élét. Mekkora a térfogata c) 15. Egy kocka testátlója d. Mekko­ rák az élek (a parafa sűrűsége 0. ej 64 mm2.6 cm. mint egy másiké. Mekkora az egyik rész térfogata és felszíne? . tö­ mege pedig 5 kg? dm K1 1706 .3 ks kg dm 3 s ). c) 2 m3? KI 1709.K2 1700 . c) 6. ha éle a) a. Az egyik tömege 100 kg. d) a = —m. amelynek felszíne a) 73. Azt a választ kapták. ha felszíne b) 31 104 cm2. amelynek sűrűsége 8. Mekkora a kocka éle.36 m2 . A görög aranykor matematikájának egyik híres feladata a déloszi probléma: Délosz szigetén pestis dühöngött. dm 3 kg d) a 3 kg-os márványkockának (a márvány sűrűsége 2. Mekkora a kocka átlós síkmetszetének területe. Mekkorák az élek? KI 1713 .^ . Mekkora a kocka alakú hektoliteres edény belső éle? KI 170 7 . K1 b) a= 12. ha át­ lós síkmetszetének területe a) t\ b) 250 cm2.8 . Mekkora az éle annak a vörösréz kockának. Mekkora az éle és a felszíne? a) d = 24 dm. Mekkora a kocka felszíne. d) 28 644 mm2. )? dm 3 K1 1704. b) 24. K1 17 12 . K1 1 7 1 1 .7 —H-).6 cm. c) az 5 kg-os alumínium kockának (az alumínium sűrűsége 2. a másiké 1 kg.35 —— ). Két darab parafa kockánk van. fej 30 dm3. 2 170 1. 1703. c) a = 423 mm. A délosziak a delphoi jósdához fordultak tanácsért. Mekkora az a élű kocka egyik lapjának középpontján és a szemközti lap egyik élén átmenő síkmetszetének területe? a) a = 8 dm.

2. a felszíne és a térfogata? K1 c) 124 m. Milyen hosszú a téglatest egy élének és egy hozzá kitérő testátlójának a normál transzverzálisa? K1 1716 . b) 36 cm. Mekko­ rák az élek? (Sűrűsége 7. és az agyag térfogatvesztesége az égetéskor 2 %? K 1 G Y 172 7. Egy téglatest élei: a) 4. Egy zárt.2 dm. Húzzuk meg egy téglatest egyik testátlóját.5 cm. 216 m.) dm 3 K 1 G Y 1726. Igazoljuk geometriai úton a két pozitív tag összegének köbére vonatkozó képletet. Mekkora a két pont távolsága? K1 1722. K1 1720.5 cm.6 dm. hogy ha a testátló az élekkel a. K1 K1 1718 .. 27. c számokkal arányosak. anyagának sűrűsége 0.8 dm. kocka alakú láda falvastagsága mindenütt 2 cm. hogy a téglatest testátlójának négyzete egyenlő az egy csúcsban találkozó három él négyzetének összegével. éleinek aránya 1:2:3.8 —5-. 3. Hány tégla szükséges 10 m2. 487 m. c2. Egy P pontnak három páronként egymásra merőleges síktól mért távolsága a . Bizonyítsuk be.2 cm. és testátlója a PtP2szakasz. c„ a P2 ponté pedig a2. Mekkora a tömege? Legfeljebb mennyi lehet a rakománya. K1 1724. E1 1 7 1 7 .5 cm. ha a kiégetett tégla mérete 25 cm x 12 cm x 6. Vegyük fel azt a téglatestet. c oldalélű téglatest a élére illeszkedő átlós síkmetszet területe? 1719 . b2.) . ha tudjuk. 1725. Hány darab kisméretű tégla vethető 1 m’ agyagból. hogy a. 40 cm vastag falhoz? (A kisméretű tégla mérete 25 cm x 12 cm x 6. Mekkorák a téglatest élei. Egy kocka belsejében adott a P { és a P2 pont. fi és /szögeket zár be.5 — 2 .17 14 . ha a P t pontnak a kocka egyik csúcsában találkozó három lapsíkjától mért távolsága a„ b .. dm’ hogy vízben el ne süllyedjen? Téglatest E1 1715 . Igazoljuk geometriai úton a két pozitív tag különbségének köbére vonatkozó képletet. Határozzuk meg a V térfogatú téglatest éleinek hosszát. külső élhossza 1 m. b és c. amely­ nek lapjai párhuzamosak a kocka lapjaival. b. akkor cos2a + cos2/? + cos27 = 1 . Egy öntöttvasból készült téglatest tömege 100 kg. Milyen távolságra van a P pont a síkok közös pontjától? K1 1723. Mekkora az a. 18. Bizonyítsuk be. K1 17 2 1 . b. Mekkora a testátlója.

8 cm2. A két szemben fekvő oldalélén átme­ nő síkmetszet területe 116. ábra) K1 1729. Mekkorák a téglatest élei.) (1728. és 18 cm széles? (Sűrűsége 7 — . Mekkorák az élei? 1738. Mekkorák az élek? E1 1732. Mekkora a felszíne és a térfogata? K1 1740.5 m hosszú. éleinek aránya 4 :5 :6 . amelynek területe 283 cm2. Egy téglatest lapjainak területei úgy aránylanak egymáshoz. Mekkora a felszíne? . Mekkorák az élei? K1 1739. Ezek valamelyikéhez illeszkedő át­ lóssík négyzetben metszi a téglatestet. Mekkorák az élei? 173 7. amennyi­ vel egy 3. éleinek aránya 2:3:4. Felszínének és térfogatának mérőszáma megegyezik. Mekkora a térfogata annak a téglatestnek. Egy téglatest éleinek aránya 1:3:5. és ez a síkjában levő egyik éllel 22°37' szöget zár be.5 cm2.2 gramm tömegű sztaniollap. 43. Mekkorák az élei? K1 1741 .5 m széles. Egy téglatest felszíne 1400 cm2 . Mek­ korák az élei? E1 1742. Egy négyzetes oszlop térfogata 627.4 cm3. Mekkora a felszíne és a térfogata? K1 1734. 105 cm2és 231 cm2? E1 1735. A testátló 29 cm. 2. Egy másik lap átlója 101 m. Hány kg égetett mészből ké­ szíthetünk annyi oltott meszet. Egy téglatest egyik csúcsából kiinduló három élének összege 42 cm. Egy téglatest két éle 7 dm és 11 dm hosszú. koc­ kát kapunk. éleinek aránya 3:4:5. mint 16:21:28. Egy téglatest két élének aránya a :b = 3:4. Mekkora a téglatest térfogata? K1 K1 K1 1736. Ha egy téglatest egy-egy élét 6 cm-rel. Milyen vastag egy 1. Egy téglatest testátlója 26 cm.K1 G Y 1728. A b élhez illeszkedő átlós metszet 16 m 2területű négyzet. 2 m mély meszesgödör megtelik? (1 m 3oltott mész készítéséhez 400 kg égetett mészre van szükség. Egy négyzetes oszlop két szemben fekvő oldalélén átmenő síkmetszete négyzet.2 cm3 -rel nagyobb a téglatest térfogatánál. illetve 52 cm2 ? E1 1733. Mekkora a térfogata? K1 173 1. amelynél a három átlós síkmetszet te­ rülete 32 cm2. Egy téglatest egyik lapjának átlója 52 m. testátlója 27 cm. amely 35 cm hosszú. ha oldallapjainak területe 55 cm2. Mekkorák az élek? E1 1743.) cm K1 1730. A kapott kocka térfogata 2059. illetve 4 cm-rel meghosszabbítjuk. Egy téglatest térfogata 5856 cm3.

) K2 1745. és a metszéspont felezi a testátlókat. és a másik kettő által kifeszített síkkal 68. Bizonyítsuk be. és a testmagasság 32 cm? K1 175 1. hogy a paralelepipedon egy csúcsból kiinduló három élének és testátlójának négyzetösszege egyenlő az ugyanazon csúcsból kiinduló három lapátló négy­ zetének összegével. ha a magassága m.7°. Bizonyítsuk be. A 8 cm-es élhez illeszkedő két lap hajlásszöge 53°. a közbezárt szögük 53024'15". Mekkora a térfogata? . akkor a hasáb paralelepipedon. Mekkora a paralelepipedon térfogata. hogy az egyenlő térfogatú téglatestek között a kockának van a legkisebb felszíne. Mekkora a kimetszett síkidom te­ rülete. melynek oldala a. Egy paralelepipedon lapjai egybevágó rombuszok. hogy a paralelepipedon testátlói egy pontban metszik egymást. hogy a paralelepipedon testátlóinak négyzetösszege egyenlő az élek négyzetösszegével. Egy szabályos hatszög alapú egyenes hasáb alapéle 0. hogy minden n oldalú hasábban az oldallapok hajlásszögeinek összege: ( n . akkor az téglatest. Egy paralelepipedon két éle 13 cm és 9 cm. és az alaplapja n oldalú szabályos sokszög. Bizonyítsuk be. E2 1749. K1 1758. Bizonyítsuk be. Bizonyítsuk be. magassága 23 cm. Bizonyítsuk be. K1 175 7 .3°-os szöget zár be. ha az alaplap területe -J~50 cm2 ? E1 1759. Mekkora a térfogata? El 1753.3°. E2 1756.4 cm. Határoz­ zuk meg az utat. és az alaplappal 45°-os szöget zár be. E1 1746. Bizonyítsuk be.5°-os szöget zár be.Hasáb K2 1744.6°. A rombuszok oldala 11 cm. KI 1760. K1 174 7. mint a másik két oldallap területének összege. Bizonyítsuk be. E1 1748. Egy paralelepipedon két éle 8 cm és 11 cm. hogy ha egy négyoldalú hasáb testátlói egy ponton mennek ke­ resztül. A harmadik él 25 cm. hajlásszögük 48. Az n oldalú egyenes hasáb AA' élének egy adott P pontjából ugyanezen él egy adott P' pontjába kell a hasáb palástjának körüljárásával a legrövidebb úton eljutni. (A szimmetria középpontját a paralelepipedon középpontjának nevezzük. hogy a) a téglatest testátlói egyenlők. ha két éle 21 cm és 28 cm. Határozzuk meg a felszínét és a térfogatát. K1 1754. Bizonyítsuk be. Mekkora a térfogata? E1 1752. Szabályos háromszög alapú egyenes hasábot olyan síkkal metszünk. b) ha egy paralelepipedon testátlói egyenlők. hogy a paralelepipedon középpontosan szimmetrikus test. hajlásszögük 46. Számítsuk ki az egyenes hasáb térfogatát. és hegyesszögűk 52.2) • 180°. K2 1755. hogy a háromoldalú hasáb legnagyobb területű oldallapjának kisebb a területe. amelyik át­ megy egy alapélen. A harmadik 16 cm hosszú él a 8 cm-es éllel 62. K1 1750.

Hány m 3földmunkát kíván egy 50 m hosszú szakasza? K2 1773 . K1 1770 . Mekkora a felszíne és a térfogata? kg . Milyen tömegű az a szabályos hatszög alapú. amelynek két párhu­ zamos oldala 3 m és 2 m. 63° szögű rombusz. magassága 3 dm. Mekkora a felszíne és a térfogata? K1 1768. Az egyik alap­ élen és a vele nem közös lapon fekvő szemközti csúcsponton átmenő síkmetszet az alaplap­ pal 62. Egy 43 cm magasságú egyenes hasáb alaplapja egyenlő szárú trapéz. Egy 6 m magas vasúti töltés felül 8 m széles.K1 176 1. ha a víz folyásának sebessége 1.8°.8 kg. szárai pedig 9 cm hosszúak.6 dm. amelynek alapéle 0. Mekkora az alapterülete? c'm E1 1765. és a bazalt sűrűsége 2. Mekkora a hasáb felszíne és a térfogata? E 1 G Y 1 7 7 1 . A palást területe az alaplap területének hatszorosa. Egy szabályos hatszög alapú egyenes hasábból az oldalélekkel párhuzamosan lehasítunk részeket úgy.6 m. amelynek párhuzamos oldalai 21 cm és 16 cm.85 —2-? dm El 1769. Mekkora a felszíne és a térfogata? K1 1 7 7 7 . Keresztmetszete olyan húrtrapéz. Az alaplap 5 cm élű.24 m. melynek szára 9.18 m és 1.46 m. Egy 40 dm magas egyenes hasáb alaplapja egy 12 dm sugarú körbe írt szabá­ lyos ötszög.3 dm hosszú. amelynek szárai 7. az alaplap hosszabb oldallal szemközti szöge 58°23'. A hasáb térfogata 26. melynek magassága az alapél fele. oldalélé 8.7°-os szöget zár be. és a víz magassága mindenütt 1 m? K1 1772 . anyagának sűrűsége 0. Mennyi víz folyik rajta keresztül óránként.4 cm. A hasáb felszíne 25 m2. Mekkora a hasáb fel­ színe és a térfogata? K2 1775 .4 m másodpercenként. Mekkora az alapéle és a térfogata? K1 1776 . Mekkora a térfogata? K1 1766. és a csúcsnál levő szöge 37. Egy egyenes hasáb alaplapja egyenlő szára háromszög. Egy 82 cm magasságú háromoldalú hasáb alapéleinek hossza 33 cm.2 dm2. Egy hasáb tömege 175.-. magassága 22 m. Mekkora a felszíne és a térfogata? E1 1763. il­ letve 54 cm.3 ---. Mekkora a felszíne és a térfogata? K2 176 7.3 m hosszúak. Mekkora a térfogata? K2 1774 . Egy csatorna keresztmetszete olyan egyenlő szárú trapéz. Egy egyenes hasáb valamennyi éle egyenlő hosszú. Számítsuk ki a két hasáb térfogatának arányát.02 cm. magassága 1.75 m . 42 cm. Egy 50 cm magas egyenes hasáb alaplapja egy 15 cm sugarú kör köré írt szabá­ lyos nyolcszög. Egy szabályos háromszög alapú egyenes hasáb felszíne 518. hogy a lehető legnagyobb térfogatú szabályos 12 oldalú hasáb ma­ radjon meg. Egy egyenes hasáb alaplapja 8 m 2területű egyenlő szárú háromszög.7 m. Mekkora a térfogata? K2 1762. Egy szabályos háromszög alapú egyenes hasáb alapéle 8 cm. Egy háromoldalú hasáb alapélei 2. Mekkora a magassága? kg K1 1764. egyenes hasáb alakú bazalttömb. Egy szabályos háromszög alapú egyenes hasáb alapéle 18 dm. magassága 2. Egy szabályos nyolcszög alapú egyenes hasáb alapéle 3. A hasáb magassága 23.

K1 1778 . E2 1783. DAB. Bizonyítsuk be. (Az 1782. Bizonyítsuk be. akkor a tetra­ éder két lapjának síkja olyan körökben metszi a gömböt. ABC lapjainak súlypontjai rendre az A'. akkor a tetraéder szemközti éleinek összege mindhárom élpár­ ra ugyanakkora. akkor a tetraédernek van élérintő gömbje. E2 179 1. és ez a pont a tetraéderbe írható gömb középpontja. K2 1788 . Bizonyítsuk be. (Az 1782. Bizonyítsuk be. hogy ha a tetraéder rendelkezik élérintő gömbbel. C'. hogy a tetraéder két szemközti élének felezőpontját összekötő szakasz átmegy a tetraéder súlypontján. E2 1786. az oldalélek hossza 52 dm. Bizonyítsuk be. . és a két lap közös oldala ugyanabban a pontban érinti a két kört. melyek a lapháromszögbe írt kö­ rök.) Az ABCD tetraéder BCD. Milyen a két tetraéder kölcsönös helyzete? Határozzuk meg a két tetraéder éleinek arányát.) Bizonyítsuk be. Mekkora a térfogata? Tetraéder K1 178 1. hogy a vetületek a negyedik laphoz hasonló és vele hasonló helyzetű. El 1790. E2 1784. oldaléléi 15 dm hosszúak. hogy a tetraéder két-két oldallap síkjának belső szögfelező sík­ jai egy ponton mennek át.Határozzuk meg annak a háromoldalú ferde hasábnak a térfogatát. és az alaplappal 69. feladatra épül. D' pontok. melynek szögei 50°7' és 70° 13'. K2 1789. K1 1779 . és az oldalélek az alaplappal 48° 16' szöget zárnak be. Bizonyítsuk be. hogy a tetraéder éleit merőlegesen felező síkok egy ponton mennek át.Tekintsük egy tetraéder három lapjának súlypontját.6° szöget zárnak be? K1 1780. B'. 33 dm. A hasáb oldalélé 7 dm hosszú. Ezek egy újabb tetraéder csúcspontjai. E2 1785 . Vetítsük rá ezeket merőle­ gesen a negyedik lapra. és a súlypont felezi a sza­ kaszt. hogy a tetraéder súlyvonalai egy ponton mennek át. és ez a pont a tetraéder köré írható gömb középpontja. és egymást 1:3 arányban osztják (egy csúcsot a szemközti lap súlypontjával összekötő szakasz a tetraé­ der súlyvonala). ha alapélei 20 dm. Egy háromoldalú hasáb alapja egy 3 dm sugarú körbe írt háromszög. CDA. Bizonyítsuk be. hogy ha a tetraéder szemközti éleinek összege mindhárom él­ párra ugyanakkora. amelyik mind a hat élt érinti). E2 178 7. 26 dm. Bizonyítsuk be. hogy ha egy tetraéderhez található élérintő gömb (olyan gömb. Mekkora a háromoldalú ferde hasáb térfogata. Tekintsük egy tetraéderbe írt gömbnek a lapokkal való érintési pontjait. Ezek egy újabb tetraéder csúcspontjai. és az alaplappal 60° szöget zár be. Hány részre osztja a teret a tetraéder négy lapjának síkja? E2 1782. feladatra épül. harmadára kicsinyített háromszög csúcspontjai. hogy az újabb tetraéder bármelyik éle me­ rőleges az eredeti tetraéder valamelyik élére. melynek alaplapja 8 dm oldalú szabályos háromszög.

akkor az egyiknek a végpontjaiból kiinduló magasságegyenesek metszik egymást. (Az 1795. és az 1806.) E2 1805. (Az 1798. és az 1796. E2 1804. (Az 1798. akkor a két csúcsot összekötő él merőleges a szemközti élre. Bizonyítsuk be. (Az 1791 . feladatra épül. ha a szemközti élek felezőpontjait összekötő szakaszok egyenlők. hogy ha a tetraéder két magassága metszi egymást. és az 1796. és az 1800. hogy az ortocentrikus tet­ raéder M magasságpontja. (Ezt az egye­ nest a tetraéder Euler-egyenesének nevezzük. hogy az ortocentrikus tet­ raéder szemközti élei normál transzverzálisainak az élekkel alkotott metszéspontjai a tetraé­ derlapok magasságainak az illető éleken levő talppontjai. akkor a harmadik szemközti élpár is merőleges egymásra. V 1806. Bizonyítsuk be.) Bizonyítsuk be. hogy ortocentrikus tetraéder élfelező­ pontjainak a tetraéder bármelyik lapjára eső merőleges vetületei egy körön fekszenek. feladatra épül. hogy az ortocentrikus tetraéder élfelező pontjain áthaladó göm­ böt a tetraéder bármelyik lapjának síkja a háromszöglap Feuerbach-féle körében metszi.) Bizonyítsuk be. E2 1794. hogy egy tetraédernek ak­ kor és csak akkor van magasságpontja.) Bizonyítsuk be. V 1801. ACDM és BCDM tetraéderek is.) Bizonyítsuk be. és magasságpontja M.) . hogy ha egy tetraéderben bármely két szemközti él összege egyenlő. hogy az ortocentrikus tetraéder élei­ nek felezőpontjai egy gömbön helyezkednek el. és magasságpontja D. akkor az ABCM is ortocentrikus tetraéder. feladatra épül. V 1802. (A magasságponttal rendelkező tetraédert ortocentrikusnak nevezik. Bizonyítsuk be. hogy ha egy tetraéder szemközti élei egymásra merőlegesek. S súlypontja és a körülírt gömbjének O középpontja egy egyene­ sen vannak. feladatra épül.) V 1799. (Az 1803. feladatra épül. (Az 1296. hogy ha egy tetraéder két szemközti éle merőleges egymásra. hogy ha egy tetraéder két-két szemközti éle merőleges egymás­ ra.feladatra épül. V 1807. akkor a másik kettő is metszi egymást. akkor bármelyik csúcspontnak a szemközti lapon levő merőleges vetülete a lap magasságpontja. feladatra épül.) Bizonyítsuk be. E2 179 7.) Bizonyítsuk be. hogy ha egy tetraéder két csúcsából kiinduló magasság egyene­ se metszi egymást. feladatra épül. (Az 1795. (Ezt a gömböt nevezik az ortocentrikus tet­ raéder második Feuerbach-gömbjének.) Bizonyítsuk be. (Az 1798. E2 1793.) Bizonyítsuk be. amelyek kölcsönösen érintik egymást. E2 1803. a súlypont a másik kettő által meghatározott szakasz felezőpontja. (Az 1293. V 1800. és az 1798. feladatra épül. ha a tetraéder szemközti élpárjai merőlegesek egy­ másra. (Az 1794. E2 1795. Bizonyítsuk be. Bizonyítsuk be. E2 1796. akkor a tetraéder csúcsai mint középpontok köré lehet olyan gömböket felvenni. hogy az ortocentrikus tetraéder szemközti éleinek négyzetösszege állandó. Bizonyítsuk be. feladatra épül. hogy ha ABCD ortocentrikus tetraé­ der.E2 1792.) Bizonyítsuk be. Hasonló tulajdonságúak az ABDM.) Bizonyítsuk be. V 1798. hogy az ortocentrikus tetraéder két szemközti élének normál transzverzálisa átmegy a tetraéder magasságpontján. hogy egy tetraéder akkor és csak akkor ortocentrikus.

18 17. B -. (Az 1293. hogy —= ----.(Az 1813. hogy ha egy tetraéder egy csúcsból kiinduló három éle egyen­ lő.1 Bizonyítsuk be. OD egyeneseknek a szemközti lappal való metszéspontját A -. és az 1799. E2 1812 . E2 1813. K2 1815. továbbá az R pont távolsága egy-egy oldallaptól harmadakkora. d. d. Bizonyítsuk be.b 2){s2. feladatra épül. OC. ahol S* = ®1± £ ± £ 1 . V 1809. hogy a szabályos tetraéder valamely belső pontjának az oldal­ lapoktól mért távolságait összegezve a test magasságával egyenlő értéket kapunk. m4. hogy ha egy tetraéder egy csúcsból kiinduló élei egyenlők. Legyen egy tetraéderbe írt gömb sugara r. d. Bizonyítsuk d.A z ABCD tetraéder D csúcsából kiinduló élek legyenek páronként merőle­ gesek. . Jelöljük az OA. . feladatra épül. hogy a tetraéder térfogata ^ ( s 2. be. hogy ezek a vetületek egy ponton mennek át. AB = c. 1 1 1 -----1 h— 1 .+ -^ . AC = b. feladatra épül. E2 1814 . mt-gyei a tetraéder megfelelő magasságait.L + ^ . Bizonyítsuk be. hogy RM = 2OR.a 2){s2 .. d 4 -gyei egy tetraéderen belül felvett P pontnak a tetraéder lap­ jaitól való távolságát és m„ m2. hogy ezek a tetraé­ der Euler-egyenesén egy R pontban metszik egymást úgy. Kössük össze egy ABCD tetraéder belsejének valamelyik 0 pontját a csúcspon­ tokkal. Vetítsük rá merőlegesen a negyedik lap síkjára ezeket az egyeneseket. és BC = a. K1 18 1 6. Jelöljük dt. Bizonyítsuk be. Bizonyítsuk be. Bizonyítsuk be. d2. és az ezzel szemben fekvő csúcsában összefutó élek egyenlők. hogy ezek a vetületek egy ponton mennek át.) Egy tetszőleges tetraéder három lapjának súlypontjá­ ban állítsunk merőlegest a lap síkjára. C „/ ^ rv 1 T>.1 ------. .. m. b. (Az 1789. Bi­ zonyítsuk be. m3. a tetraéder magasságai m„ m2. ha egy lapja szabályos há­ romszög. Egy tetszőleges tetraéder három lapjának magasságpontjában állítsunk merőle­ gest a lap síkjára. AA' BB' CC' DD' E2 . és az 1807. E2 18 11. Bizonyítsuk be. OB. az 1791. Egy tetraéder egy csúcsból kiinduló három élének hossza a.V 1808. -----.H ---------1 -------.+ — = 1.c 2). Vetítsük rá merőlegesen a negyedik lap síkjára ezeket az egyeneseket. akkor ennek a csúcsnak a negyedik lapon való merőleges vetülete a körülírt kör közép­ pontja. . E2 1810. . mt m2 m3 m4 E2 1819 . Bizonyítsuk be. mint az M pont távolsága az illető lappal szem­ ben fekvő csúcstól. u t. D -vei.= 1. ha az adott hosszúságú élek páron­ ként merőlegesek. h o g y ----. c.) Bizonyítsuk be. hogy . hogy a tetraéder térfogata akkor lesz a legnagyobb.) Emeljünk egy ortocentrikus tetraéder min­ den lapjának súlypontjában a lapra merőleges egyenest. OA' OB' OC' OD' . hogy az orto­ centrikus tetraédernek akkor és csak akkor van élérintő gömbje. Bizonyítsuk be. d3.1 r m l m2 m} m4 E2 1818. ak­ kor az élek a negyedik lappal egyenlő szögeket zárnak be.

(Az ilyen tetraédert paralelepipedonba írt tetraédernek és az ilyen paralelepipedont a tetraéder köré írt paralelepipedonnak nevezzük. Bizonyítsuk be. Húzzuk meg az egyik csúcsból kiinduló lapátlókat. Egy tetraéder minden csúcsához a szemközti lapjával párhuzamos síkot illesz­ tünk. E2 1825. Bizonyítsuk be. E síkok is tetraédert határolnak. KI 1826. hogy a tetraéder súlypontja és két-két csúcsa által meghatározott háromszögek a tetraédert négy egyenlő térfogatú részre bontják. feladatra épül. hogy ezek végpontjai olyan tetraédert határoznak meg. Bizonyítsuk be. . Két tetraéder megegyezik az egyik csúcsnál levő oldallapjának szögében és az ide befutó harmadik élnek a lappal bezárt szögében. K1 E1 1833. A közös csúcstól milyen távolságban kell elmetszeni a tetraédert? K1 1827. (Az 1831. c2 darabokat vág le.) Bizonyítsuk be. a tetraéder köré írt paralelepipedont határoz­ nak meg. . hogy a levá­ gott tetraéder teljes felszíne az adott tetraéder felszínének felével legyen egyenlő. DCA. Bizonyítsuk be. mint a közös élhez tartozó oldal­ lapok területének szorzatai. Bizonyítsuk be. hogy a szabályos tetraéder köré írt paralelepipedon kocka. Határozzuk meg a két tetraéder térfogatának arányát. OA' OB' OC' . b2.) K1 1830. Fektessünk egy tetraéder mindegyik élén át a szemközti éllel párhuzamos sí­ kot.. Egy tetraédert az egyik lapjával párhuzamosan úgy vágjunk szét. Határozzuk meg a két tetraéder magasságának arányát. Egy tetraédert az egyik lapjával párhuzamosan úgy vágjunk szét. . K1 m 2 . c. DC élekkel párhuzamos OA'. feladatra épül.1 -------. hogy ezek a síkok egy. hogy ha két tetraéder egy élben és a hozzá tartozó lapszögben megegyezik. Mutassuk meg. . 1834.1 -------= 1 . Bizonyítsuk be.) Egy tetraéder egyik csúcsból kiinduló éleinek hoszsza a„ bt. Elmetsszük egy olyan síkkal. Számítsuk ki a maradék test és az eredeti test térfogatának ará­ nyát. hogy a kockába írt tetraéder szabályos. Adott egy paralelepipedon. E1 1828. zonyitsuk be. hogy minden tetraéder köré csak egy paralelepipedon írható. E2 1822 . amely ezen élekből (a közös csúcsból számítva) a2. K1 1829 . (Az 1823. hogy minden paralelepipedonba két tetraéder írható. Bi. Bizonyítsuk be.E2 1820 . Az ABCD tetraéder ABC lapjának valamely O pontjából húzzuk meg a DA. K2 1831 . akkor térfogataik úgy aránylanak egymáshoz. hogy a levá­ gott tetraéder és a csonka gúla térfogatának aránya q legyen. DA DB DC K2 1821. h o g y -----. OC' egyeneseket a DBC. hogy a két tetraéder tér­ fogatának aránya egyenlő a fenti csúcsba futó élek szorzatának arányával. DB. illetve a DAB lapokig. E1 1824. Bizonyítsuk be. hogy a tetraéder egyik éle és a szemközti él felezőpontja által kifeszített sík a tetraédert két egyenlő térfogatú részre osztja. El 1823 . melynek mindegyik éle a paralelepipedon egy lapátlója. OB'.

Mekkora a szabályos tetraéder lapszöge? E2 1843. Bizonyítsuk be. Mekkora szöget zár be a szabályos tetraéder magassága egy éllel? 1842 . és az 1838.(Az 1847. és az összes éle egyenlő? K2 1847. a metszési idomok területe egyenlő. E1 1839 . hogy ha két egyenlő alapterületű és egyenlő magasságú gúlát az alaplapoktól egyenlő távolságban az alaplappal párhuzamos sík­ kal metszünk. Egy 6 cm élű kocka csúcsait az élek fele­ zőpontján átmenő síkokkal levágjuk. hogy minden gúlában az oldallapok területeinek az összege na­ gyobb. (Az 1848. Számítsuk ki az a élű szabályos tetraéder köré írható gömb sugarát.8 dm .& b oldalélének pedig /?! Bizonyítsuk be. melyek páronként érintik egymást. hogy a gúla alaplappal párhuzamos síkmetszetei hasonlók. < 1835. K2 1849. Egy ötödik gömb érinti mindegyiket belülről. ábra) K2 1836.) Számítsuk ki a szabályos tetraéder térfogatát. hogy a :b = sin fi : sin a. K2 1848 .) Gúla. egy hatodik pedig mindegyiket kívülről. Hány oldalú lehet az a gúla. Mekkora lesz a megmaradt test térfogata? (1835. K2 1845. feladatra épül. amelynek alaplapja szabályos sokszög. ha b) a = —m. Mindegyik lapját 3 cm-es vastagságban le kell csiszolni. Legyen a gúla a oldalélének az alaplap síkjával bezárt szöge a.) Bizonyítsuk be. K2 K1 1841 . Számítsuk ki az a élű szabályos tetraéderbe írható gömb sugarát. feladatra épül. Bizonyítsuk be. Határozzuk meg az ötödik és a hatodik gömb térfogatának arányát.) Egy kőgúla 30 cm élű szabályos tetraéder.K1 1835. feladatra épül. 4 E1 1837.Adott négy R sugarú gömb.6 cm. ábra a) a = 8. . hogy a gúla alaplappal párhuzamos metszetei területének aránya megegyezik a síkoknak a csúcstól számított távolságai négyze­ tének arányával. Mennyivel csökken a tömege? (Sű­ rűsége 2. ha adott az M magassága. (Az 1836. csonkagúla Gúla E1 1844. mint az alaplap területe. K2 1846. feladatra épül.) Bizonyítsuk be. Számítsuk ki az a élű szabályos tetraéder felszínét és térfogatát. (Az 1836. K1 1840. K2 1838 .

az oldalélé a. b) oldallapjának az alaplappal bezárt szögét. AB = 4 cm. Szabályos háromoldalú gúla magasságából (m) és alapéléből (a ) számítsuk ki az oldalélt. Szabályos négyoldalú gúla felszínének és alapterületének aránya 2. és az osztópontokon az alaplappal párhuzamos síkokat fektetünk. Mekkora a gúla magassága és oldalélé? E2 1858. Háromoldalú gúla oldallapjai egyenlő szárú derékszögű háromszögek. Szabályos négyoldalú gúla magasságából (m ) és oldaléléből (b) számítsuk ki az alapélt. E1 1853.) Egy gúla alapterülete 900 cm2. Milyen magas a gúla? E2 1863. magassága 12 cm. Mozogjon egy pont egy szabályos sokszög alapú. ha az a) alaplapja 13 cm oldalú négyzet. b) két oldallap hajlásszögét.) Bizonyítsuk be. és BCE4. a szomszédos oldallapok 120°-os szö­ get zárnak be egymással. magassága 16 cm.K2 1850. AD = AE.= 60°. egyenlő oldalélű gúla alaplap­ ján. oldallapjai egyenlő szárú. feladatra épül. Egy ötoldalú szabályos gúla élei egyenlők.) A csúcstól mekkora távolságban kell egy 60 cm ma­ gas gúlát az alaplappal párhuzamosan metszeni. Számítsuk ki a gúla a) magasságát. feladatra épül. egy- bevágó háromszögek. Mekkora a gúla magassága? E2 1865. Négyzetes gúla alapéle 22 cm. c) oldalélé­ nek az alaplappal bezárt szögét. Mekkora a felszíne a szabályos sokszög alapú egyenes gúlának. 2 . hogy az oldallapoktól mért távolságainak összege állandó marad. Az alap­ él a. az oldallapok az alaplappal 63. Mekkora a gúla magassága. (Az ilyen gúlát szabályos gúlának nevezzük. b) alaplapja 7 cm oldalú szabályos hatszög. Számítsuk ki a metszet területét. Egy ABCD téglalap alapú gúla E csúcspontjának az alaplapra eső merőleges ve­ tülete az A pont. Mekkora az alapél? K1 1857. Mekkora az oldallapnak az alaplappal bezárt szöge? E1 1861. hogy a kimetszett idom területe az alaplap területének a) fele. Mekkora szöget zár be egy oldalél az alapélekkel? K2 1864. oldalélé 21 cm. továbbá az ES oldalél felezőpontján. K2 K1 1855. A magasságot három egyenlő részre osztjuk. amely átmegy az alap A és C csúcsain. oldallapjának és oldalélének az alaplappal bezárt szöge? E2 1859. K1 1866. melyek területe az alaplap területének —-szorosa. Milyen magas a gúla? 1856. Egy gúlának az alaplapja szabályos háromszög. E1 1862. oldalélé 23 cm. Szabályos hatoldalú gúla magassága 18 cm. Szabályos négyoldalú gúla alapéle 32 cm. (Az 1848. Számít­ suk ki aj az oldallap és az alaplap hajlásszögét.56. Szabályos háromoldalú gúla alapéle 13 cm. Egy ABCDES ötoldalú szabályos gúlát elmetszünk egy síkkal. K2 1854.6°-os szöget zár­ nak be. oldalélé b. b) harmada legyen? E1 1852. Szabályos négyoldalú gúla oldallapjai szabályos háromszögek. K2 1860. Mekkora területű idomokat metszenek ki ezek a síkok a gúlából? K1 1851. (Az 1848. ha a gúla alapéle a.

Mekkora a felszíne és a térfogata? K1 1878. e) alaplapja 5. magassága 28 dm. b) alaplapja 6.9 cm oldalú szabályos hatszög. ha térfogata 533. oldalélé 32.5 cm oldalú szabályos hatszög. Szabályos négyoldalú gúla térfogata 864 cm3. Határozzuk meg a kimetszett síkidom alaplaptól legtávolabb fekvő élének az alap­ laptól való távolságát. alaplapja pedig egy 3.7 cm3. alapélének és magasságának ará­ nya 2:3.6 m. alaplapja a) 7 cm oldalú négyzet. Hány m 2ónlemez szükséges a befedésére? K1 1868 . K1 1875.7 cm oldalú szabályos nyolcszög? E1 1873. oldalélé 22 cm. Mekkora a felszíne és a térfogata? E2 18 77. oldaléléi egy­ másra merőlegesek.28 dm. Egy gúla alaplapja derékszögű háromszög. oldalélé 78 cm. Szabályos négyoldalú gúla térfogatát felezzük meg az egyik alapéléhez illeszke­ dő síkkal. Mekkora a felszíne? . Mekkora a négyoldalú szabályos gúla térfogata. A gúla csúcspontjának az alapsíkra eső merőleges vetülete a derékszög csúcsában van.9 cm oldalú szabályos hatszög? V 1874.Mekkora a szabályos gúla térfogata. oldalélé 12.56 m.7 cm. melynek alapéle 2 m. Mekkora a térfogata? K2 1880.54 cm oldalú szabályos háromszög. Négyzet alapú gúla alaplapjának átlója 6 cm. ha palástját kiterítve egy 8 cm oldalú szabályos nyolcszög „felét” kapjuk? K2 1872 . Az oldallapok szabályos három­ szögek. K1 1870.15 m sugarú körbe írt szabályos nyolcszög. Szabályos gúla alaplapja 2. c) alaplapja 34. Mekkora a térfogata? E1 1879.3 cm oldalú négyzet.c) alaplapja 15 cm oldalú négyzet. Szabályos nyolcoldalú gúla alapéle 4 dm.7 dm oldalú szabályos hatszög.9 cm oldalélű szabályos 24 oldalú sokszög. Szabályos gúla alaplapja 1. d) alaplapja 56 cm oldalú négyzet. Számítsuk ki a gúla felszínét és térfogatát. alaplapja a) 6. Szabályos négyoldalú gúla alapéle 2. magassága 52. amelynek a) alaplapja 17 cm oldalú négyzet.8 cm oldalú szabályos ötszög. magassága 5. Számítsuk ki a gúla felszínét és térfogatát.65 m. oldalélé az alaplappal 72°28' szöget zár be. Egy torony csúcsa hatoldalú szabályos gúla. A gú­ la magassága 32 cm. az alapél és az ezt metsző oldalél haj­ lásszöge 75°.3 cm? K1 1869. Oldallap­ ja az alaplappal 87°H ' szöget zár be. Mekkora a szabályos gúla oldalélé.6 cm oldalú szabályos hatszög. Mekkora a térfogata? K1 1876. b) 5. amelynek befogói 12 cm és 18 cm. c) 5. ha felszíne 272 cm2. c) 4.7 cm? K 1 G Y 1867. magassága 8. d) alaplapja 12. K1 1871 . Szabályos gúla magassága 37. Mekkora a térfogata annak a szabályos gúlának. b) 7.6 cm oldalú szabályos nyolcszög.

Számítsuk ki a gúla térfogatát. Számít­ suk ki a felszínét és a térfogatát. Egy 45 cm magas gúlát az alappal párhuzamos síkokkal három egyenlő térfo­ gatú részre osztunk. Mekkora az alapél? K2 1884.) cm K1 1886.5 —— . Szabályos hatoldalú gúla alapéle 4. mint az alaplap átlója.905 m3. Egy 6 cm és 8 cm hosszú oldalakkal rendelkező téglalap alapú egyenes gúla oldaléléi 13 cm hosszúak. Téglalap alapú. az alaplap­ pal párhuzamos síkmetszet területe 60 cm2. Egy 20 cm magas. alapéle ks 45 cm. K2 1891.Öntöttvasból készült szabályos négyoldalú gúla tömege 1012. térfogata 62. 49. Oldalélé az alaplappal 46°20/ szö­ get zár be. E2 1895. K2 1890. Térfogata 51 cm3. egyenlő oldalélű gúla alapélei 7 dm és 5 dm. E2 1893.K2 1881. Számítsuk ki a csonkagú­ la magasságát. Számítsuk ki a kocka térfogatát. Rombusz alapú gúla magasságának talppontja a rombusz középpontjában van. oldallapjának magassága 9 cm. a gúla térfogata 5622 cm3 . hogy két egyenlő térfogatú részre osszuk? E1 1892.) dm 3 K1 1888. ha az alapéle 1. magassága pedig kétszer akko­ ra. Szabályos négyoldalú gúla térfogata 4. Mekkora a magassága? (Sűrűsége 7. az alaplaptól 4. a másik négy pedig egy-egy oldalélen legyen. írjunk a gúlába kockát úgy. Szabályos négyoldalú gúla alaplapjának területe 1024 cm2 . Szabályos csonkagúla alaplapjai a és b oldalú négyzetek. A négy oldallap terü­ letének összege megegyezik a két alaplap területének összegével.2 cm távolságban levő. Egy 52 cm magas négyzetes csonkagúla alapéle 55 cm. Szabályos négyoldalú gúla oldallapjai szabályos háromszögek. Mek­ kora a térfogata? K1 K2 1889. Mekkora az alapéle? K2 1883. hogy négy csúcsa az alaplapon. Egy gúla magassága 14 cm.86 m3.5 cm oldalú szabályos háromszög alapú csonkagúla oldal­ lapjai az alaplappal 60°-os szöget zárnak be.2 kg. Számítsuk ki az egyes részek magasságát.52 cm3. Mekkora a felszíne? K2 1882. Egy acélból készült szabályos ötszög alapú gúlát levélnehezéknek használunk. E2 1896. fedőéle 32 cm. Mekkora a gúla magassága és palástjának területe? 1887 .2 — —r . Az alapsíktól milyen távol kell a gúlát az alappal párhuzamos síkkal metszenünk. oldalélé 15 dm. Szabályos négyoldalú gúla térfogata 49. Egy négyoldalú szabályos gúla alapéle 4 dm. Számítsuk ki az alapélt és az alaplap egyik szögét. Mekkora a tömege.56 cm és az oldalélé 72°45' szöget zár be az alaplappal? (Az acél sűrűsége 7. g Csonkagúla E2 1894. Az egyik átlóra illeszkedő tengelymetszetének terüle­ te 36. magassága 9 cm. . Mekkora a térfogata? K2GY 1885.7 cm2.5 cm. magassága 6 dm. Számítsuk ki a felszínét és a térfogatát.

E1 1901. (Ezt a testet nevezik szabályos oktaédernek. feladatra épül.) Bizonyítsuk be. Felső lapja 14 m. Szabályos test keletkezik-e így? K2 1905. E2 19 11. hogy a szabályos tetraéder éleinek fe­ lezőpontjai egy szabályos oktaéder csúcspontjai. Egy kocka lapjaira négyoldalú gúlákat helyezünk. hogy a szabályos oktaéder lapjainak középpontjai egy kocka csúcspontjai. (Az 1905.4 cm. Bizonyítsuk be. 65 cm magasságú virágláda négyzetes aljának éle 32 cm. Négyzet alapú egyenes csonkagúla alapéle 12 cm. E2 1910. mélysége 6 m. hogy a két rész egyenlő térfogatú legyen? Mekkora a síkmetszet oldala? K2 1902. a fedőéi 1. Mennyi víz fér bele? Mennyi víz van benne. és 1 m 3föld tömege 1400 kg? Poliéderek. az alaplap területe 25 m2. E2 1912. Számítsuk ki a felszínét és a térfogatát. Bizonyítsuk be.) Egy kocka minden csúcsán át vegyünk fel egy síkot a három szomszédos csúcs síkjával párhuzamosan! Bizonyítsuk be. hogy egy kockába írt két tetraéder kö­ zös része a kockába írt szabályos oktaéder. szabályos testek E2 1904. (Az 1906. feladatra épül. Bizonyítsuk be.2 m? E2 1898. Hány m 2bá­ dog kell a négy oldallap és a fedőlap elkészítéséhez.7 cm. Négyzet alapú szabályos csonkagúla felszíne 2 873 cm2. ha az alapél és az oldalél 1. Hány kg a benne levő virágföld. feladatra épül. (Az 1905.) Bizonyítsuk be. Csonkagúla alakú. feladatra épül. hogy ezek egy szabályos oktaéder lapsíkjai. fel­ ső éle 52 cm. Szabályos hatoldalú csonkagúla alapéle 3. Egy vízgyűjtő medence lefelé keskenyedő csonkagúla alakú. . hogy a szabályos oktaédert lehet szabályos hatszögben metszeni. K2 1909. az alsó 7 m oldalú négyzet.K 1. E1 1907. Az alaplaptól milyen távolságban kell az alaplappal párhuzamos síkkal metszenünk a csonkagúlát. K2 1900. Számítsuk ki a térfogatát. melyek oldallapjai szabályos háromszögek. fedőéle 8 cm. magassága 10 cm. hogy négy egybevágó szabályos tetraéderből és egy velük egye­ ző élű szabályos oktaéderből egy kétszer akkora élű szabályos tetraéder építhető. magassága 7.G Y18 9 7 .8 m.) E2 1906. Bizonyítsuk be.4 cm. Az alapél 32 cm. hogy a kocka lapjainak középpontjai egy szabályos test csúcs­ pontjai. (Az 1905.) Bizonyítsuk be. Egy 12 m magasságú csonkagúla térfogata 916 m3. hogy a szabályos oktaéder testátlói páronként merőlegesek. K1 1899. ha a ládát 50 cm magasságig töltik meg. Számítsuk ki a fedőlap területét. fedőéle 2. a fedőéi 9 cm. A kovács tűzhelye fölött csonkagúla alakú négyzetes füstfogó van. El 1908. ha csak fele magasságig van töltve? E2 G Y 1903.

Mutassuk meg továbbá. továbbá az AB.) Bizonyítsuk be. X. V 1921. hogy a két gömbi pontot összekötő szakasz az alatta levő kockalap­ tól olyan távolságra van. ábra) Bizonyítsuk be. amelyek egybevágók a két tetraéder közös részével. hogy a két gömbi pont távolsága a kockaél nagyobbik aranymetszete. V 1920. (Az 1912. K2 E1 19 17. ábra ► . hogy a szabályos oktaéderbe lehet gömböt írni. (1921.) Te­ kintsünk egy kockát és a beírt szabályos ok­ taédert. hogy ezekből a részekből össze­ rakható három szabályos oktaéder. hogy két egy­ bevágó kocka szétdarabolható két egybevágó szabályos tetraéderbe és egy velük egyező élű szabályos oktaéderbe. Bizonyítsuk be. Bizonyítsuk be. Tekintsünk egy kockát és a beírt szabályos oktaédert. írjunk egy kockába két tetraédert. hogy a szabályos oktaéder köré lehet gömböt írni.(Az 1914. velük egyező élű szabályos tetraéderből egy kétszer akkora élű szabályos oktaéder építhető. a meghosszabbítás az oktaéder élének a nagyobbik aranymetsze­ tével egyenlő. Az oktaéder egyik csúcs­ pontjánál hosszabbítsuk meg az oktaéder két egymásra merőleges élét a kocka köré írt göm­ big. V 1919. (Az 1920. N. ame­ lyek nem tartoznak egyik tetraéderhez sem.) Bizonyítsuk be. hogy a kockába írt szabályos oktaéder egy élét a kocka köré írt gömbig meghosszabbítva. feladatra épül. c) egy szabályos ötszög csúcspontjai. Bizonyítsuk be. Bizonyítsuk be. és tekintsük a kockának azokat a részeit. E2 1915 . és az 1914. 1918. DC és EC éleknek a rajzon látható módon a kocka köré írt göm­ big való meghosszabbítását. E2 1916. 1921.. az 1913. Bizonyítsuk be. E2 1914. feladatra épül. Z pon­ tok a) egy síkon vannak. feladatra épül. hogy hat egybevágó szabályos oktaéderből és nyolc. Y.E2 1913. mint a szakasz fele (tehát ez a távolság a fél kockaél nagyobbik arany metszete). b) egy körön vannak. Bizonyítsuk be. hogy az M. hogy egybevágó szabályos tetraéde­ rekkel és velük egyező élű szabályos oktaéderekkel a tér hézagtalanul kitölthető.

V 1923. Bizonyítsuk be. Bizonyítsuk be. hogy az öt él egyenese egy ponton megy át. amik nem illeszkednek e lap síkjára. Hosszabbítsuk meg az oktaéder éleit a 19221a. K2 1927. hogy ez a 12 pont és a kocka 8 csúcs­ pontja egy szabályos dodekaéder csúcspontjai (19221b. (Az 1922. ábra) EZ 1925. b) a szabályos ikozaédert.) Tekintsünk egy kockát és a beírt szabályos oktaédert. hogy a szabá­ lyos dodekaéder lapközéppontjai egy szabá­ lyos ikozaéder csúcspontjai. Adjunk meg olyan síkot. Bizonyítsuk be. hogy egy szabályos dodekaéder élegyeneseinek metszéspontjai egy szabályos ikozaéder csúcspontjai.V 1922 . E2 1924. Bizonyítsuk be. b) testátlójának hosszát. feladatra épül. E2 1926. ábra).) Bizo­ nyítsuk be. (1924.(Az 1921. Számítsuk ki az a élű szabályos oktaéder a) két párhuzamos élének felezőpont­ ját összekötő szakasz hosszát. . K2 1930. Tekintsük a szabályos dodekaéder egy lapjának csúcsaiba érkező azon éleket. ábrán látható módon a kocka köré írt göm­ big. amely szabályos tízszögben metszi a) a szabályos dodekaédert. Készítsük el az öt szabályos test hálóját. K2 1929. hogy a szabályos dodekaéderbe kocka írható. hogy egy sza­ bályos ikozaéder lapközéppontjai egy szabá­ lyos dodekaéder csúcspontjai. Úgy 12 pontot kapunk a gömbön. feladatra épül. E2 1928. Bizonyítsuk be. Határozzuk meg a beírható kockák számát is.

E2 1939. (Az 1934. Egy a élű kockába oktaédert írunk. Egy szabályos tetraédernek. egy szabályos oktaéder és egy szabályos ikozaéder élei egyenlők. amelynek csúcspontjai az eredeti kocka csúcsai és a kapott hat kocka középpontja. Hogyan aránylanak egymáshoz a térfogatok? E2 1944. 1934. Számítsuk ki az a élű szabályos oktaéder két kitérő éle felezőpontjának távolsá­ 1933. (Ezt a testet rombdodekaédemek nevezik. Számítsuk ki a tér­ fogatát! E1 1942. Egy szabályos test felszíne 6a .) Határozzuk meg az a élű szabályos oktaéder két kité­ rő éle normál transzverzálisának hosszát. Egy szabályos tetraédernek. Határoz­ zuk meg a két kocka élének arányát. Számítsuk ki az a élű szabályos oktaéderbe írható gömb sugarát. b) a térfogatok? K2 1946. Vegyünk egy kockát. és tükrözzük a testet minden lapjára.) Egy r sugarú gömbbe beírunk egy kockát és egy sza­ bályos oktaédert. feladatra épül. Egy szabályos oktaéder két átellenes csúcsának távolsága d. feladatra épül. Mekkora lesz a megmaradó rész térfogata? K1 1947. Egy kocka éleinek összege 12a.) Számítsuk ki az a élű szabályos ikozaéder két szom­ szédos lapjának szögét. K2 E2 1931 . feladatra épül. Egy szabályos tetraéder.K2 E2 gát. E2 1938. Hogyan aránylanak egymáshoz a) a felszínek. Számítsuk ki az a élű szabályos oktaéder köré írható gömb sugarát. Hogyan aránylanak egymáshoz a felszínek? E2 1948. Mekkora az éle? E2 1943. (Az 1920. Bizonyítsuk be. ábra) . 1932. K2 1940. hogy az ezekbe írt gömbök sugara egyenlő. (Az 1920.) Számítsuk ki az a élű szabályos dodekaéder két szom­ szédos lapjának szögét. Egy a élű szabályos oktaéder csúcsait az élek felezőpontján átmenő síkokkal le­ vágjuk. Tekintsük azt a konvex testet. Határozzuk meg a szabályos oktaéder két szomszédos lapjának szögét. Egy szabályos tetraédernek. E2 1935. (Az 1934. E2 1937. egy szabályos oktaédernek és egy kockának az élei egyenlők. feladatra épül. Mekkora az éle az ugyanilyen élösszegű többi szabályos testnek? K2 19 4 1. Újabb hat kockát nyerünk. majd az oktaéderbe újabb kockát. egy szabályos oktaédernek és egy kockának a fel­ színe egyenlő. E2 1936. egy szabályos oktaédernek és egy kockának a tér­ fogata egyenlő. Hogyan aránylanak egymáshoz a felszínek? K2 1945.) (1948.

amelyek csúcsa a hasáb fedőlapjának egy pontja. E2 1952. Hogyan aránylik ez az összeg a hasáb térfogatához? E2 1961 . SZABÁLYOS TESTEK a) Mennyi a csúcsok.Két egybevágó. Hány részre osztja a teret egy konvex négyszög alapú gúla lapjainak öt síkja? 1956. hogy e gúlák térfogatának össze­ ge állandó.) Számítsuk ki két szomszédos tetraéder külső csúcsainak a távolságát. Ad­ juk meg a két tetraéder közös részét képező test csúcsainak. Vegyük fel egy kocka összes átlóssíkját. Tekintsük azokat a gúlákat. hogy térfogata hányadrésze a paralelepipedon térfogatának. E2 1953. Adott egy a élű kocka. K1 1951. K2 1960 . (A tetraéder negyedik csúcsa kifelé van. Milyen testet határoznak meg ezek a síkok? Mekkora a két test térfogatának aránya? E2 1954. Vegyük egy paralelepipedon lapátlói által meghatározott beírt tetraédereket. hogy egybevágó rombdodekaéderekkel a tér hézagtalanul ki­ tölthető. Egyik csúcsát kössük össze a szemközti csúcson átmenő lapok középpontjával. b) 6. amelyik párhuzamos a szomszédos három csúcson átmenő síkkal. ha az alapél a. Hány részre osztja a teret a szabályos oktaéder lapjainak nyolc síkja? E1 1957 . alaplapjuk a hasáb alaplapjának .POLIÉDEREK. hogy alaplapjaik fedjék egymást. Tekintsük egy hasáb oldallapjait olyan gúlák alaplapjának.) Fektessünk egy kocka élein át a hozzá illeszkedő lapokkal 45°-os szöget bezá­ ró síkokat. amelyek közös csú­ csa a hasáb belsejének tetszőleges pontja. (Az 1951. V 1959. (Az 1948. Számítsuk ki a keletkezett tetraéder éleit. c) 8. feladatra épül. ha a gúla a) 4. Bizonyítsuk be. Legfeljebb hány oldalú lehet a keletkezett test síkmetszete. Egy négyzet alapú gúla oldallapjai legyenek szabályos háromszögek! Legyenek az oldallapok egy-egy szabályos tetraéder lapjai. lapjainak számát. feladatra épül. ha a kocka éle a? e) Mekkora két szomszédos él hajlás­ szöge? f) Mekkora két szomszédos lap szöge? g) Mekkora a felszíne? h) Mekkora a térfogata? E1 1949. és az 1952. Vegyünk egy paralelepipedon lapközéppontjai által alkotott testet! Határozzuk meg. Bizonyítsuk be. Milyen testekre osztják ezek a kockát? Mekkora egy résznek a felszíne és a térfogata? K2 K2 1955. és egy csupa háromszöglappal határolt konvex poliéder keletkezzék. Milyen test keletkezik? E1 1950. szabályos gúlát úgy illesszünk össze. d) 2n oldalú volt? K2 1958 . a lapok és az élek száma? b) Milyen lapok határolják? c) Szabályos test-e? d) Mekkorák az élek. éleinek.) Egy paralelepipedon minden csúcsához il­ lesszünk síkot. Adott hasábot az alaplapjaival párhuzamos síkkal metszünk.

ha a) alaplapjának sugara 3 cm. E2 1967.9 dm. hogy e hasáb térfogata az előző három hasáb térfogatának összegével egyenlő. akkor a kapott metszéspontok egy egyenesen vannak. ha a ten­ gelymetszet területe megegyezik az alap területével? K1 1972. a) Határozzuk meg az eredeti és az elforgatott kocka közös részének térfogatát. Egy a élű szabályos tetraédert tükrözzünk az egyik magasságvonal felezőpont­ ján átmenő. Forgassunk el egy a élű kockát az egyik testátlója körül 60°-kai. E2 1964. Határozzuk meg az eredeti és az elforgatott tetraéder közös részének térfogatát. Forgassunk el egy a élű szabályos tetraédert az egyik magasságvonala körül 60°-kal. Egy ABCS tetraéder SBC. írjunk bele kockát úgy. Határozzuk meg az eredeti és az elforgatott kocka közös részének térfogatát. 1 cm-es befogókkal? K2 1969 . a hozzá tartozó lappal párhuzamos síkra. hogy ha hasábot vagy gúlát olyan síkkal metszünk. b) Határozzuk meg a két kocka együttes térfogatát. hogy a gúla a hasábbal egyenlő térfogatú le­ gyen? E1 1962. Mennyi gitt kell egy a. V 1965. E2 G Y 1968. ha a gitt-hasáb keresztmetszete egyenlő szárú derékszögű háromszög.A z egyenes körhenger alaplapjának kerülete 20. téglalap alakú ablaktábla begitteléséhez. Mekkora a kocka térfogata? K2 1970 . amelynek magassága m. b oldalú. amelynek oldaléléi párhuzamosak és egyenlők SM-mel. Bizonyítsuk be. Mekkora a kocka térfogata? Henger K1 19 71. Adott egy a élű szabályos négyoldalú gúla. K1 1973 .16 m. amely nem párhuzamos az alaplappal. Mekkora a felszíne? . magassága 83. Állítsunk a tetraéder ABC lapjára mint alap­ lapra olyan hasábot. hogy a kocka négy csúcsa a gúla alaplapján. Legyen SM e hasábok közös éle. Forgassunk el egy a élű kockát két szemközti lapközéppontját öszszekötő egye­ nes körül 45°-kai. a másik négy pedig egy-egy oldalmagasságon legyen. és a metszésidom oldalait az alaplap megfelelő oldalegyenesével való metszésig meghosszabbítjuk. amelynek magassága m. magassága 7. E2 1966.5 dm.síkjába esik.33 m. E1 1963. Hányszorosa az egyenes körhenger magassága az alaplap sugarának.33 cm. c) alaplapjának sugara 72. SAB lapjaira mint alaplapokra kifelé egy-egy ha­ sábot állítunk. Számítsuk ki az egyenes körhenger felszínét. A fedőlaptól milyen tá­ volságban kell felvenni a metszősíkot ahhoz. Adott egy a élű szabályos négyoldalú gúla. magassága 5 cm. oldaléleik pedig a síkmetszet csúcsaihoz illeszkednek. írjunk bele kockát úgy. Határozzuk meg az eredeti és a tükör­ kép-tetraéder közös részének térfogatát.6 cm. hogy a kocka négy csúcsa a gúla alaplapján. a másik négy pedig egy-egy oldal­ élen legyen. Bizonyítsuk be. b) alaplapjának sugara 6. SCA. a magasságnak és az alaplap sugarának különbsége 11.

magassága 2. K1 1984. majd a másik oldala. K2 1986.6 cm és 7.8 m? K1 1982. r = 8.5 m2 -t lehet bevakol­ ni? K1 G Y 1978. Határozzuk meg a kelet­ kezett testek felszínét és térfogatát. akkor a felszíne 923. ha a) alaplapjának sugara 3. magassága 15 m. r = 33.3 m. az alaplap sugarának és a magasság­ nak az aránya 4:5. Henger alakú víztartály belső átmérője 2. alaplapjának sugara r.5 m. Mennyit emelkedik a víz felszí­ ne. b) V = 62 584. magassága 62.62 cm2. A kémcső belső átmérője 0.4 m. magassága 26. Egy 5.8 cm oldalú téglalapot forgatunk egyszer az egyik. mint amilyen széles? K 1G Y 1989. Milyen távol vannak egymástól a beosztások? . Mekkora az egyenes körhenger térfogata.7 cm. ha kétszer olyan magas. Hány cm 2lemez kell annak a henger alakú litermértéknek a készítéséhez. Egy 26 cm és 33 cm oldalú téglalapot kétféleképpen csavarhatunk hengerré.72 dm.72 cm3 . henger alakú edény magassága.6 cm2.9 cm oldalú téglalapot egyszer az egyik. Egyenes körhenger felszíne 1111 cm2.8 cm.E1 1974.5 cm-t. Számítsuk ki a keletkezett hengerek felszínét.6 m átmérőjű félhenger palástja.15 cm? K1 1981 .4 cm2 -rel növekszik.7 cm és 36.84 cm3. végül az egyik és a másik szimmetriatengelye körül. Egyenes körhenger felszíne 21 356. Hengeres üveg kémcső cm3 -ekre van beosztva. Az alaplap sugarának és a henger magas­ ságának az összege 26. Mekkora az alaplap sugara és a testmagasság? K1 1976. Mennyi idő alatt készíthető el a belső felület vakolása.8 cm oldalú négyzetet megforgatunk az egyik oldala körül. ha átmérője 30 m. ha 1 óra alatt 4.5 m hosszú. Egyenes körhenger térfogata V. b) alaplapjának sugara 32. A 15 méter hosszú pince dongaboltozata egy 5. 45 cm átmérőjű oszlop befestéséhez. Mekkora a kétliteres. c) alaplapjának sugara 45. ha 1 m2 -re 20 dkg festéket számítunk? K1 1980. Mekkora a sugár és a magasság? K 1G Y 19 77. Egy 21. majd a másik oldala körül megforgatunk. 1 m hosszú kályhacső el­ készítéséhez? (Takarásra számítsunk 1. hulladékra. Egy 7. Mennyi festék kell egy 6. K1 1983.) K 1G Y 1979. Mekkora lesz a keletkezett forgástest felszíne és térfogata? K2 1985. Mekkora az alap­ lap sugara és a henger magassága? K1 1975. Ha az alaplap sugarát 4 cm-rel. Mennyi bádoglemez szükséges 50 db 12 cm átmérőjű.9 cm.7 cm. Ho­ gyan aránylik egymáshoz ennek a két hengernek a térfogata? K 2G Y 1987. Mekkora a magassága? a) V = 5 025. Egyenes körhenger felszíne 659. forrasztásra számítsunk még 20 %-ot. a magas­ ságot pedig 3 cm-rel növeljük. mint amilyen széles? (Fogóra. Mekkora a henger palástjának területe és a henger térfogata. ha a tartályba 10 hl vizet engednek? K 1G Y 1990. amely kétszer olyan magas.) K1 G Y 1988 .18 dm.

A téglalap egyik oldala a másik oldal . Egyenes körhenger tengelymetszete olyan négyzet. ha sűrűsége 2. Mekkora a felszíne és a térfogata? K1 2004. a magassága 11 cm. mint 5 : 6. téglalap alakú bádogból csövet akarunk készíteni. kör keresztmetszetű alagút fenekén vízszintes felületű be­ tonréteget építenek. ha az alagút 2. melynek a térfogata a legnagyobb? K2 1999. aminek területe 628.2 m. Mekkora az alaplap sugara és a testmagasság? K1 1995 .2 m átmérőjű. Határozzuk meg a térfogatuk arányát. Mekkora a ki­ sebbik rész térfogata? E 1 G Y 2005.) K 1 G Y 1992. Mekkora a henger felszíne? K1 2000. Egyenes körhenger kiterített palástja egy négyzet.Mekkora a kapilláris cső belső átmérője. Milyen magas legyen a henger alakú víztartály.6 m széles kútban. Mek­ kora a henger térfogata? K2 2001. ha az alaplapja 5 m átmérőjű kör. Egyenes körhenger térfogata 3280 cm'. palástjának felszíne 2 128. a tengelymetszet területe 969. Határozzuk meg a palástjaik területé­ nek arányát.2 m magasan áll benne? K 1 G Y 1993.1 m. és 1 m 3beton 150 kg cementet tartalmaz? K 1G Y 2006. Hány tonna cementre van szükség. Egy 80 dm2területű.5 . A tengelyre illeszkedő. Egy malomkő külső és belső sugara 0. A betonréteg körszelet-keresztmetszetének magassága 1 m. melynek átlója 10 cm.része. Egyenes körhenger felszíne 62528. palástjának területe 51983.29 cm2. henger alakú edény magassága háromszor akkora.7 cm2.6 .5 m és 0. Mekkora lesz a cső átmérője és magassága? K 1G Y 2007. ha a víz 3. Egy 5. Egyenlő felszínű egyenes körhengerek között melyik az.5 km hosszú. ha 100 mg higany 6 mm magasságig g töltötte meg a csövet? (A higany sűrűsége 13. Mekkora a sugár és a magasság? ra a tömege. Egyenes körhenger térfogata 9 628. Mekkora a térfogata? K1 2002. Két egyenes körhenger palástja egyenlő területű.K1 GY 1991 . E2 1997.5 cm2. Egyenlő térfogatú egyenes körhengerek palástjának és egyik alaplapjának terü­ letösszegét vizsgáljuk. Egyenes körhenger felszíne 4 532. vastagsága 0. Egyenes körhenger alaplapjának sugara 6 cm. az alaplap sugara és a magasság úgy aránylik egymáshoz. A rövidebb oldal legyen a cső tengelyével párhuzamos. Hány hl víz van egy 1. mint az alapkör sugara.Két egyenes körhenger egyenlő térfogatú.7 cm2.8 cm2. Egy 200 liter űrtartalmú. Mekkora a térfogata? K1 2003. egymással 40°-os szöget bezáró két félsíkkal kivágunk egy részt. 8 Ráhajtásra 2 cm-t szánjunk. Mekko­ ? dm 3 K1 1994. Milyen hengerre lesz ez az összeg a legkisebb? V 1998.6 cm2 .17 cm3. és a befogadóképessége 25 m3 ? K 1G Y 2008. K1 1996 .

melynek külső keresztmetszete 90 cm kerületű kör. Percenként 100szor szív és nyom. Meny­ nyit emelkedik a vízszint 4 óra alatt? (2011. Mekkora az átmérője? (8.6 m.5 —— ? dm 2019.9 m. fenekgkének átmérője 0. Körhenger alakú fekvő kazán belső átmérője 150 cm. Mekkora a tömege 1 m kábelnek? (A réz sűrűsége 8.42 ——. ábra) ■4 2011. (A vas sűrűsége 7. Határozzuk meg a henger alakú vasedény tömegét. ha a henger bel­ ső átmérője 42 cm. amelyen belül a fennmaradó részt kg szigetelőanyag tölti ki. Kívül 2 mm falvastagságú. az ólo­ ké " k° dnr’ mé 11. és percenként 60-szor szív és nyom? K1 G Y 2013. tömege 650 kg. (A hatásfok a valóságos teljesítmény és az elméletből adó­ dó teljesítmény hányadosa.25 m3. ha az ömlés sebessége 10 m percenként? K1 GY 2015. Mekkora a sűrűsége? K2 .9.9 —^_ ) dm dm KI 2018 . 15 cm sugarú hengeres fatörzs fekve úszik a vízben. Erősáramú kábelben 3 darab 6. ha a magassága 0.5 m átmérőjű henger alakú medencébe folyik. Szivattyú dugattyújának átmérője 18 cm.26 kg. Mennyi víz 4 van benne. Hány m 3a gőzszükséglete percenként egy gőzgép hengerének. Hány másodperc alatt tölthető tele az 500 literes olajtartály a 20 mm átmérőjű csövön át. ábra K1 GY 2012. Egyenlő oldalú egyenes körhenger térfo­ gata 785. ha a magasságának — részéig áll a víz? K2 2020. lökethossza 46 cm. magassága 3.) dm K1 G Y 2016 . Mekkora a felszíne? K2GY 2011.K1 2009. a dugattyú lökethossza 80 cm.) Mennyi vizet szállít percenként ez a szivattyú? K 1 G Y 2014. Hatásfoka 0. hossza 5 m. Egy óránként 82 hl vizet adó forrás egy 7.4 —2 -.8 —— a réz sű­ rűsége.09 m.) K1 2010. és falának vastagsága 0. ha ugyanolyan magas. 3 cm-es belső átmérőjű ólomköpeny veszi körül.Mekkora a falvastagsága annak az üreges henger alakú öntöttvas oszlopnak. Mekkora a térfogata? (Egyenlő oldalú a henger. a szigetelőanyagé 0.6 mm átmérőjű rézdrót van. Egyenlő oldalú egyenes körhenger pa­ lástja 25 m2. és merülésének mélysége 12 cm.7 m. 100 m hosszú rézdrót tömege 7.9 —— . sűrűsege 7. mint amilyen széles.) dm 3 K2 2017 .

magassága 4.09 m. Egy ferde henger alkotója 3. ha a) alkotója 16. Mekkora a henger térfogata? K2 2024. Mekkora az egyenes körkúp magassága. a függőleges helyzetből 36. az alkotók az alapsíkkal 57°28' szöget zárnak be.E1 2021.5 cm. b) alkotója 111. a leghosszabb alkotót és a legrövidebb alkotót.6 mm.2 cm.7 mm. Az alaplap kerülete a magasság ötszöröse.28 cm.37 cm? K1 2031 . és a kettőt öszszekötő szakasz az alaplappal 60°-os szöget zár be. c) az alapkör sugara 7. Az alaplap sugara 5 cm. Mekkora a forgáskúp nyílásszöge. magassága 79.6 mm. magassága 86.57° szöggel elfordított literes edénybe.02 m? KI 2028 . alaplapjának sugara 0. Mekkora az egyenes körkúp alaplapjának sugara.Adott három. b) alkotója 12. Mekkora az egyenes körkúp alkotója. Egy ferde körhenger alkotói 15 dm hosszúak.8 cm. ha a) alkotója 7.Ferde körkúp alapkörének középpontja a csúcstól 10 cm-re van. ha az edény magassága az átmérő kétszerese? K1 2022.8 dm. c) alkotója 132.6 cm. ha a) alaplapjának sugara 2. alaplapjának sugara 6 cm. az alapkör sugara 1. magassága 5. ha a) alkotója 8 cm. c) alaplapjának sugara 113.9 dm.42 m. Az alapkör sugara 5 cm. magassága 9.56 cm. magassága 87. b) alkotója 128.Mekkora a forgáskúp kiterített palástjának középponti szöge.52 mm? KI 2030. Van-e olyan forgáskúp.5 dm2. b) alaplapjának sugara 11. az alapkör és a fedőkör középpontjait tartalmazó metszet területe? K1 2023. magassága 6.7 cm? KI 2029 . egy ponton átmenő egyenes.28 cm? K2 2032. az alkotónak az alapsíkkal bezárt szöge 32° 16'. magassága 22. Mekkora a henger térfogata? K1 2025. az alkotók az alaplappal 67°34' szöget zárnak be. c) alkotója 0. alaplapjának sugara 89.3 dm. Egy ferde körhenger alkotói 36 dm hosszúak. Mennyi víz önthető egy egyenes körhenger alakú. ha a) alkotója 10 cm. Egy ferde körhenger alkotói 30 cm hosszúak. az alapkör sugara 5 cm. . Mekkora a henger térfogata? Kúp.6 cm. Mekkora az alapsíkra merőleges. az alapkör sugara 7. az alapkör egy átmérőjén átmenő metszet terüle­ te 354.17 cm. magassága 9. b) alkotója 7. melynek ezek alkotói? K1 2027 . nem egy síkban fekvő.9 cm.82 cm. csonkakúp Kúp K2 2026 . Számítsuk ki a magasságot.5 dm. az alkotók az alaplappal 32°48' szöget zárnak be.57 m. Az alaplapra merőleges.4 cm.

Adott egyenes körkúp palástját az alaplappal párhuzamos síkkal a csúcstól szá­ mítva a : b arányban kell osztani. Milyen távolságra van az alapkör középpontja a csúcstól? K2 2035 . b) a csúcstól számítva 1 :3 arányban osztja. legrövidebb alkotója 39 cm. 16. Milyen magas a sátor? K2 2044 . Negyedkörből kúppalástot alakítunk. Ferde körkúp leghosszabb alkotója 52 cm.6 cm. Mekkora a metszet területe? K1 2036 . alapkörének sugara és nyílásszöge? K1 2039.4 cm.5 cm. ha a kúp magassága m l . Mekkora az alapkör terüle­ K1 2042. Mekkora a kiterített palást középponti szöge és területe? K1 te? 2041 . nyílásszöge 52°? E1 2037.6 cm2.7 cm.K2 2033 . A csúcstól milyen távolságra kell ezeket a síkokat felvenni.7 cm. tengelymetszetének területe 203. Mekkora az egyenes körkúp felszíne.5 mm. hogy a palást területét felezzük? E1 2045. alkotója 22.6 cm. ha a) alaplapjának sugara 11. c) magassága 112. mely a kúp magasságát a) felezi. Mekkora az alaplap sugara? K2 2034.3 cm. Mekkora a kúp magas­ sága. ha az alapkör sugara 9. a kúp magassága (m) és alkotója (a)? K1 2038. 46 cm magas egyenes körkúpot a csúcstól számítva mekkora távolságban kell az alaplappal párhuzamos síkkal elmetszeni. Milyen távolságra lesz a metszősík a csúcstól. legrövidebb alkotója 52. az alap­ kör középpontját a csúccsal összekötő szakasz 42. az alapkör sugara 31. ha a kúp ma­ gassága m l E2 2047 . Egy sátorlap területe 8 m2. Egyenes körkúp kiterített palástja 10 cm sugarú félkör. Mekkora az alaplap sugara (r). c) a csúcstól számítva m : n arányban osztja. Milyen magas az egyenes körkúp. 50 cm 2területű negyedkörből kúppalástot alakítunk. hogy a palást területét három egyenlő részre osszuk? El 2046 . magassága 12 dm.2 m. Egyenes körkúp felszíne 1346.5 cm magas kúp nyílásszöge 47.52 cm2.6°. Milyen kapcsolat van a kúp magassága és alapkörének sugara között? K1 2040. Osszuk fel egy egyenes körkúp palástját az alaplappal párhuzamos (n — 1) sík­ kal n egyenlő részre.Metsszük az r alapsugarú körkúpot az alaplappal párhuzamosan olyan síkkal. b) alaplapjának sugara 9 dm. Az egyenes körkúp alakú sátor alapkörének átmérő­ je 2. 33 cm magas egyenes körkúpot a csúcstól számítva mekkora távolságban kell az alaplappal párhuzamos két síkkal metszeni. és a kiterített pa­ lást középponti szöge 100°? K 1G Y 2043. Ferde körkúp leghosszabb alkotója 92.

c) magassága 91 cm. Egyenes körkúp palástja kiterítve a sugarú félkör. ha alkotója 72 cm. Ho­ gyan aránylik egymáshoz a két test felszíne. b) alaplapjának sugara 3. Egyenes körkúp palástja kiterítve 12 cm sugarú. A palást területe kétszer akkora. illetve alapkör sugarainak aránya 2:1. A csúcstól számítva milyen távolságban kell az egyenes körkúpot az alaplappal párhuzamos síkkal elmetszeni. Mekkora a térfogata? K1 2060. 240° középponti szögű körcikk. amelynek a tengelymetszete szabá­ lyos háromszögé magassága 0. a) alaplapjának sugara 1. alkotója 4. alaplapjának sugara 12. Egyenes körkúp alapkörének sugara 6 cm. ha a magassága m l .7 m. mint az alapköré. Mekkora lesz a keletkezett forgástest fel­ színe és térfogata? K1 2058. Két egyenes körkúp magasságainak. alkotója 2.05 m3.25 cm. Mekkora a térfogata? K1 2056. amelynek palástja kiterítve egy 16 cm sugarú harmadkor? K1 2057. Mekkora a kúp térfogata? K1 2063. szárai 125 cm hosszúak. magassá­ gának és az alaplap sugarának különbsége pedig 33 cm? K1 2051. Mekkora a kúp felszíne és térfogata? K1 2062. d) magassága 20 cm. Egyenes körkúp tengelymetszetének területe 400 cm2. Forgassunk meg a szimmetriatengelye körül egy egyenlő szárú háromszöget. Mekkora a síkmetszet sugara? K1 2065. Mekkora az egyenlő oldalú kúp alkotója. amelynek alapja 88 cm. illetve térfogata? K1 2050 . alkotója pedig há­ romszor akkora. hogy a két rész térfogata egyenlő legyen. nyílásszöge 26°? K1 2049. Egyenes körkúp magassága 42. Mekkora a felszíne és a tér­ fogata? K2 2059. Mekkora az egyenes körkúp felszíne.7 cm. ha a felszíne 1 m2 ? 2053. ha térfogata 247 cm3 .56 m2 .Mekkora az egyenes körkúp felszíne és térfogata.K1 2048. mint az alapkör sugara? E1 2055. Mekkora egy egyenes körkúp felszíne és térfogata. alkotói az alaplappal 72°18' szöget zárnak be. Egyenlő oldalú kúp (olyan egyenes körkúp. ha a térfogata 1 m3 ? K2 2054. Egyenes körkúp felszíne 20 m2.1 m. Mekkora a kúp felszíne? K2 2064.8 dm. Egyenes körkúp térfogata 4. az alkotók az alaplappal 35°-os szöget zárnak be. Mekkora a felszíne és a térfogata? K1 K1 2052. hogy térfogatát felezzük. Egyenes körkúp tengelymetszetének területe 1.6 cm. alkotója 109 cm. Mekkora a kúp térfogata? K1 2061. Mekkora az egyenlő oldalú kúp alkotója. magassága 0. az alkotók az alaplappal 65°-os szöget zárnak be.56 cm. A csúcstól milyen távolságban kell a kúpot az alaplappal párhuzamos síkkal metszeni.1 dm. Mekkora a térfogata annak az egyenes körkúpnak.

Egyiknek a nyílásszöge 90°.73 dm 3 . a másiké 60°. Két egyenes körkúpnak közös az alapja. A kiöntött homok egyenes körkúp alakú. ) dm 3’ ’ dm 3 E1 2081. A csúcstól milyen távolságban kell a kúpot az alaplappal párhuzamos síkkal metszeni. feladatra épül. Egyenes körkúp alakú test a csúcsával lefelé úszik a vízen. 14 cm magas egyenes körkúp alaplapjának sugara 8 cm.4 dm. Mennyire merül a víz alá? sűrűsége 0. a leghosszabb alkotója 32 cm. és az általuk meghatározott háromszög területe —.^ . Mekkora a két palást közt levő térrész felszíne és térfogata? K2 2071 . 10 cm alapsugarú és 18 cm magasságú egyenes körkúpból egy 8 cm alapsuga­ rú. Az adott alkotójú egyenes körkúpok között melyiknek a térfogata a legna­ gyobb? V 2068. Milyen magas és széles az a homokkúp. (A 2068. KÚP. Két egyenes körkúpnak közös az alaplapja. ha az alaplap sugara 10 cm. a kúp csúcsán áthaladó sík az alapkör síkjával 78°-os szöget zár be.154 .) Egyenlő felszínű egyenes körkúpok között melyiknek a térfogata a legnagyobb? V 2069. CSONKAKÚP E1 2066. Egyenes körkúp magassága 53.8 dm. feladatra épül. Ferde körkúp leghosszabb és legrövidebb alkotójának összege 8 dm. alaplapjának sugara 21. A leghosszabb alkotója 58 cm. a legrövidebb alkotója 26 cm? E1 2075 . 9 . hogy az alsó rész térfogata 7 972. Egyenes körkúp palástjának területe t. amelyben 15 m 3homok van? E1 2080. Ferde körkúp legrövidebb alkotója 32 cm. kg . Mekkora a kúp térfogata? K 1 G Y 2079. a másikéi 25°40' szöget zárnak be. (Az 1998. kúp alakú rész alkotója 5 m? (A víz sűrűsége 1 k g . ha a víz színén kirajzolódó metszésvonal kerülete 25. A csúcsok távolsága 3. és az alaplappal 65°15' szöget zár be. Magassága 2. egyenes körkúp alakú részt kivágnak. Az alapkör sugara 5 cm. és a kiálló. A két kúpnak közös a tengelye és egyenlő a nyílás­ szöge. .2 dm. A csúcsok az alapsík ugyanazon ol­ dalán vannak.— dm .Mekkora egy ferde körkúp térfogata. Mekkora a kiterített palást középponti szöge? El 2078. A kiterített palást középponti szöge 36°. melynek alkotói az alaplappal 31°-os szöget zárnak be.) Egyenlő térfogatú egyenes körkúpok között melyiknek a felszíne a legkisebb? K2 2070 . Mennyi a vízen úszó kúp alakú jégtömb tömege.12 m. Mekkora a palástok közti térrész térfogata? E1 2073. jégé 0 . Egyenes körkúp palástjának területe ^-szorosa az alaplap területének. Az egyiknek az alkotói az alaplappal 78°50'. ezek haj15a/2 2 lásszöge 45°. Mekkora a kúp térfogata? E1 2077.8 dm 3legyen? V 2067. Mekkora a kúp tér­ fogata? El 2076 .5 cm. Mekkora a sík által lemetszett kúprész térfoga­ ta? E1 2074 . Mekkora a megmaradt rész térfogata? K2 2072.

az alkotók 12 cm hosszúak.3 mm. Egyenes csonkakúp alapkörének sugara 33. az alsóé 45 cm. Palástjának területe 29. Egyenes csonkakúp alakú vízgyűjtő felső átmérője 102 cm.9 mm. a fedőlapé 97. a fedőlap sugara 17 cm. és mekkora szöget zárnak be az alkotók az alaplap­ pal? K1 2085.5 m. Egyenes csonkakúp alapkörének sugara 1.8 cm. és mekkora szöget zárnak be az alaplappal? K1 2083.09 cm. a ma­ gasság 7. a fedőlapé 0.7 cm. A trapéz párhuzamos oldalai 22 cm.7 mm.5 cm.045 cm2. alkotója 12. K1 GY 2095. Mekkora a magassága? K1 2092.2 cm2. A fedőlap sugara harmadrésze az alap sugarának. a fedőlapé 11.5 mm. b) az alaplap sugara 0. c) az alaplap sugara 113. a magasság 1. Egyenes csonkakúp alapterülete 25 cm2. Mekkora a palást területe? K1 2091. Mekkorák az alkotók. magassága 28. illetve 8 cm.17 cm2. Az alko­ tók hossza 19. az al­ kotók az alaplappal 45°-os szöget zárnak be. Mekkora a magasság. Egyenes csonkakúp alapkörének sugara 26 cm.02 cm.és a fedőlap sugara? K2 2090. magassága 86.7°-os szöget zárnak be. alkotó­ ja 30. hogy a két rész palástjának területe egyenlő legyen? Mekkora a síkmetszet sugara? K1 2094 . a nem párhuzamos oldalak 13 cm hosszúak.9 cm.3 cm hosszúak.9 cm. a fedőlapé 0.6 cm. a fedőlapé 7 cm. Egyenes csonkakúp alaplapjának sugara 16. ha a) az alaplap sugara 11 cm. A fedőlaptól milyen távolságban kell a csonkakúpot az alaplappal pár­ huzamos síkkal metszenünk. magassága 72 cm. Mekkora a fedőlap sugara. alkotója 21.8 mm. magassága 21. az alkotók az alaplappal 74. a felső nyílás átmé­ rője 6 cm. Mekkora az alap.3 cm.16 cm. alkotója 35.7 cm. és mekkora szöget zárnak be az alkotók az alaplappal? K1 2084.42 mm. az alaplap sugara 6 cm-rel nagyobb a fedőlap sugaránál. alkotója 142.25 cm.16 mm. Mekkora a magassága és mekkorák az alkotói? K1 2086 . d) az alaplap sugara 45. Egyenes csonkakúp alapkörének sugara 113. a magasság 0. a fedőlapé 86.9 cm.7 cm. Hány liter víz fér bele? K1 2096. a fedőlap területe 17 cm2. a fedőlap sugara 92.8 m.5 mm? K1 GY 2087.7 cm.17 cm.89 dm2 .Csonkakúp K1 2082. Egyenes csonkakúp alapkörének sugara 4 dm. az al­ kotók 2. Egyenes csonkakúp palástjának területe 1933.6 cm. Mekkora az egyenes csonkakúp felszíne. a fedőlapé 8. Egyenes csonkakúp alakú papír lámpaernyő alkotója 35 cm. Mekkora a magassága? E2 2093. Mekkora a forgás közben keletke­ zett csonkakúp térfogata? . Egyenes csonkakúp alapkörének sugara 3. Számítsuk ki az egyenes csonkakúp térfogatát.3 cm. Mekkora az alap.42 cm. alsó átmérője 84 cm. Mekkora a palást területe? E1 2088. a fedőlapé 2 dm. a fedőlap sugara 1. A felszíne 107. ha a) az alapkör sugara 11.9 mm. Húrtrapéz forog a szimmetriatengelye körül. Egyenes csonkakúp felszíne 628. b) az alapkör sugara 112.és a fedőlap sugara? E1 2089.

Egyenes csonkakúp térfogata 2021. Mekkora a térfogata? K2 2109. magassága 6. a fedőlap ke­ rülete 30 m. Vastagabb végüknél 28 cm. Hány m 3földet kell hozatni? E1 2104.6 m. Egyenes csonkakúp térfogata 347.13 m3.2 m. Egy egyenes henger és egy egyenes csonkakúp egyforma magas. az alapkör sugara 5. a magassá­ ga 32. Mennyi víz fér bele? Mennyi bádog kell az el­ készítéséhez? Összeillesztésre és hulladékra 6%-ot számítunk.5 dm2 . a fedőlap sugara 4. palástjának területe 314. magas­ sága 7 m. és alaplapjuk sugara is egyenlő.5 cm hosszúak.82 — .6 dm3 .7 dm. Az alap. E 1 G Y 2100. Mennyi a folyadék tömege? El 2102.7 dm2. Az alapkör sugara 5. Mekkora szöget zárnak be a csonkakúp alkotói az alaplappal? E1 2098. Egyenes csonkakúp fedőlapjának területe 3 m2.64 dm2. Számítsuk ki a csonkakúp alap.8 m. középponti szöge pedig 120°.sűrűségű folyadékkal. alapkörének sugara 0. A fenyőfa sűrűsége kg 0 . Mekkora a csonkakúp felszíne és térfogata? El 2110. Egyenes csonkakúp alapkörének sugara 8.és fedőköre sugarának arányát. a magassága 0. mint a fedőlap átmérője.6°. 6 ---.15 m. Tutajt állítottak össze 36 db fenyőfatörzsből. melynek területe 202 cm2 . és a külső sugár a belsőnek kétszerese. Mekkora a térfogata? El 2107. csonkakúp alakú virágágyat készítenek. Egy egyenes csonkakúp alakú bádogvödör alapjának átmérője 26 cm. hogy a csonkakúp térfogata fele a henger térfogatának. Csonkakúp palástja kiterítve olyan körgyűrűcikk. Egyenes csonkakúp felszíne 527.5°-os szö­ get zárnak be. Egyenes csonkakúp alakú edény magassága 0.2 m.K2 2097. ha tudjuk. Mekkora a felszíne és a térfogata? E 1 G Y 2105.4 m.3 dm. Tengelymetszetének kerülete 15 m.és fedőlap sugarainak különbsége 33 cm.. Mekkora a keletkezett két rész térfogata? . Egy parkban öt egyforma.3 dm. kg fedőkörének sugara 0. a fedőlap sugara 5. Az alaplap középpontjának távolsága a fedőlap kerületének tetszőleges pontjától akkora. Mekkora a térfogata? K2 2108.5 dm.2 m. az alaplapé négyszer akkora. a magassága 38 cm.7 dm.a középponti szöge 120. az alkotók az alaplappal 59. vékonyabb végüknél 20 cm az átmérőjük.8 m. Mekkora a fedőlap sugara? E1 2099. az alapkör kerülete 50 m. Messük a csonkakúpot az alaplaptól 2 m távolságra az alaplappal párhuzamos sík­ kal. amelyek mindegyike 12 m hosszú. és alkotója 9. Egy 3 m magasságú egyenes csonkakúp fedőlapjának átmérője és alkotója egyenlő. Csonkakúp palástja kiterítve olyan körgyűrűcikk. Egyenes csonkakúp palástja 128.Mekkora terhet bír el a tutaj? dnr K1 G Y 2101 . Teleöntjük 1. és alko­ tója 10. Mekkora a térfogata? K 1G Y 2103. K2 2106. Mekkora a csonkakúp tér­ fogata? E1 2 1 1 1 . felső kö­ rének átmérője 42 cm. Egyenes csonkakúp palástja 502. amelynek sugarai 6 cm és 2.2 dm2.

az alapkör sugara 2 m. K1 2124. Osszuk fel a testet az alaplappal párhuzamos síkokkal három olyan részre. Az alaplaptól mi­ lyen távolságban kell a kúpot az alaplappal párhuzamosan metszeni.Mennyire merül el a vízben. Egy tetraéder egy csúcsból kiinduló a. melynek az adott kör síkmetszete. a fedőlap sugara 1 m. Bizonyítsuk be. E1 2118.157 E2 2112. alaplapjának sugara 5 m. K2 2123. Egyenes csonkakúp alapkörének sugara 5 dm. hogy egy külső pontból egy adott gömbhöz húzott érintő egye­ nesek egy forgáskúp alkotói. magassákg ga 4 dm. hogy ha két különböző síkú kör két pontban metszi egymást. Egy negyedik gömb érinti mindhárom gömböt és a síkot. a metszősíknak a gömb középpontjától való távolsága 1. E1 2119. b. Bizonyítsuk be. Mekkora a síkmetszet sugara? E2 2113. Határozzuk meg a körülírt gömb sugarát. akkor pontosan egy olyan gömb van. hogy ha két különböző síkú kör érintkezik. magassága 14 dm. K1 2125.Csonkakúp . amelyet egy R sugarú gömbből metsz ki egy olyan sík. Mekkora a területe annak a körnek. Mekkora lesz a kimetszett kö­ rök sugara? E2 Gömb K1 2116. Egyenes körkúp magassága 10 m. ha egy közös pont­ jukban közös az érintőjük. a fedőlapé 6 dm. Adott síkot érint három R sugarú gömb. mint a gömb sugarának hosszúsága? . a metszősíknak a gömb középpontjától való távolsága 117 m. és az adott pont pontja. amelynek mindkét kör síkmetszete. melyek páronként egymást is érintik. Egyenes csonkakúp alaplapjának sugara 8 dm. ha az 5 dm sugarú lapja van alul? dm E2 2115. sűrűsége 0. c élei páronként merőlegesek egymás­ ra. Bizonyítsuk be. egy körmetszetének r sugara és a kör síkjának a gömb középpontjától való d távolsága között? El 2 117 . amelynek mindkét kör síkmetszete. E1 2122 .49 cm. Bizonyítsuk be. a fedőlap sugara 3 dm. ha a) a gömb sugara 3. amelynek mindkét kör sík­ metszete. Mekkora a gömb síkmetszetének sugara. (Két kör érintkezik.6 ---.) El 2120 . akkor pontosan egy olyan gömb van. B izony ítsuk be. melyek tér­ fogatának aránya a fedőlaptól az alaplap felé haladva 2 :3 :7 . ak­ kor pontosan egy olyan gömb van.8 cm. amely a gömb középpontjától feleakkora távolságra van. Egyenes csonkakúp magassága 3 m. b) a gömb sugara 125 m. A fedőlaptól milyen távolságban kell a csonkakúpot az alaplappal párhuzamos síkkal metszeni. hogy pontosan egy olyan gömb van. Határozzuk meg a negyedik gömb sugarát. Adott egy kör és egy pont. Milyen összefüggés van a gömb R sugara. és a ponttól az érintési pontig terjedő szakaszok egyenlők. amelyik nincs rajta a kör síkján. K1 2121 . hogy ha két párhuzamos síkú kör középpontjait összekötő egye­ nes merőleges a síkokra. hogy a kapott csonkakúp térfogata 20 m 3legyen? 2114. hogy a két rész térfogata egyenlő legyen.

Milyen távolságra van az R sugarú gömb középpontjától az a sík. ha két körmetszetének sugara 7 cm és 15 cm. b) 964. ha az eredetileg 12 mm-es átmérője a kopás következtében 0. hogy e gömb felszíne megegyezik a két koncentrikus gömb felszínének különbségével. ha azt 6.449 m? 2132 . ha felszíne a) 50 m2. b) 1. ha a sugara a) kétszeresére.03 m. c) 1124.8 mm-rel lett kevesebb? K2 2138 .) 3 K1 2136.47 dm2. Adott két koncentrikus gömb.2 cm.816 dm. és a szárazföldet a földfelszín i részének. Legyen ez a kör egy újabb gömb főköre. ha a térfogata a) 533.38 — -.5° az Egyenlítőtől északra. Hány 5 cm sugarú gömb önthető 20 kg ólomból? (Az ólom sűrűsége 11. egymástól 6 cm távolságban levő metszősíkja a gömböt 20 cm. Mennyi a 12 cm külső sugarú és 1 cm falvastagságú üres golyó térfogata? kg K1 G Y 2143.78 dm3. Hány százalékkal csökkent a csapágygolyó felszíne.22 cm? K1 K1 2141. Bizonyítsuk be. ez a nagyobbik gömböt egy körben metszi.) dm . Egy üres gömb külső sugara 16 cm.Mekkora a gömb sugara. Vegyük fel a kisebbiknek egy érintő síkját. c) 7.2 mm. és a kö­ zépponttól mért távolságaik aránya 6:5? E1 2129. mint amekkora a gömb főkörének területe? K2 2128 .5 m su­ garú félgömbnek vehetjük? Hulladékra. Milyen hosszú az egyfoknyi távolság a Budapesten átvonuló szélességi körön? (Budapest földrajzi szélessége 47. illetve 25 cm sugarú körökben metszi. Mekkora területet tesz ki a Földön a szárazföld? (A Föl­ det vegyük 6 370 km sugarú gömbnek. hogy a legnagyobb gömb felszíne egyenlő a másik két gömb felszínének összegével.K1 2126. amelyik a gömbből feleakkora sugarú kört metsz ki. Mekkora a gömb sugara. K1 2140 . c) 16. Egy gömb két párhuzamos. Milyen távolságra van az R sugarú gömb középpontjától az a sík. a Föld sugara 6370 km.6 m3. b) 257. Bizonyítsuk be.Mekkora a gömb felszíne. Mekkora a gömb sugara? K1 GY 2130. Hány m 2selyem kell egy ejtőernyőhöz.Három gömb sugarai egy derékszögű háromszög oldalai. K1 2139 . a falvastagság 6 mm. amelyik a gömbből feleakkora területű kört metsz ki. mint amekkora a gömb főkörének sugara? K2 2127. b) háromszorosá­ ra. ha sugara a) 35 cm. d) 12. ábra) K1 GY 2135 . ha a sugara a) 1. Mennyivel nagyobb a külső gömb felszíne a belsőénél? K2GY 2137.Mekkora a gömb térfogata.77 cm3 ? 2142. b) 0. Hogyan változik a gömb felszíne. ráhajtásra még 10 %-ot szá­ molunk.5 cm2 ? K1 2133. c) ^-szorosára változik? K1 GY 2134.) K1 K1 2131 . c) 1536. (2134.Mekkora a gömb sugara.

Mekkora a 7 . Mekkora a gömb térfogata? .16 m2. b) 12.6 ---. A középpont a metsző síkokat nem választja el egymástól. amelynek tér­ fogata kétszer akkora.3 dm.8 — . a sugaruk különbsége 0. Mekkora egy 0 . 4 cm falvastagságú üres vasgolyó küldm ső átmérője? K1 2145.5 — —5 -.volt? dm kg K1GY2148. Egy gömböt két. amelynek felszíne fele az első gömb felszínének? E1 2158 . Mekkora a 20 000 m3 -es gömb alakú gáztartály átmérője? Milyen vastag acéllekg mezből készült. Hányszorosára változik a gömb térfogata. Mekkora a gömb felszíne.08 m3 ? kg K1 2153. ha 1 csepp köd átmérője 3 • 10" 3mm? K 26r2155. Mekkora a tömege a 12 cm átmérőjű tekegolyónak. d) 0.564 cm2. b) 1229 m3. ha a sugara kétszeresére. ha a felszíne a) 314.8 ---.Két gömb térfogatának különbsége 1 683. egymástól 3 cm távolságban levő párhuzamos síkkal elmetszünk.kg E1GY2144.2 ---.érfogata a Földének? (Mindkét égitestet gömbnek tekintjük. ha tudjuk. Mekkora a térfogata annak a gömbnek.8 dm2. c) 10 dm2.. H á n y a d é . 37. Mekkora a belső sugara? K1GY 2149.72 dm’. Egy üres vasgolyó külső sugarai?..5 ---.) K1 2156. ha a térfogata a) 64 cm3. hogy a tömege 260000 kg. háromszo­ rosára..06 m2? K2 2152. Egy 16 cm külső sugarú 3 mm falvastagságú gömb félig merülve úszik a vízen. Mekkora a felszíne annak a gömbnek. n-szeresére változik? kg K1GY2146. Mek­ kora a két gömb sugara? E1 2160 . d) 0.Mekkora a gömb térfogata. Milyen sűrűségű anyagból készítették? K2GY2150.2 dm3. akkor a térfogata 1 132. Hány csepp köd képződik 1 cm 3vízből.sűrűségű. c) 128. a sűrűsége 7. sűrűsége 7.5 dm’-rel növekszik.6 cm átmérőjű tömör vasgolyó kg volt.9 dm.? dm K1GY2147. ha a sűrűsége 7. Egy gömb térfogata 30 cm3. mint az első gömbé? K1 2157. Mekkora volt a lövedék tömege. A két sugár különbsége 1.5 kg-os.sűrűségű 4 kg-os fagolyó felszíne és térfogata? dm K1 GY2154. Egy gömb felszíne 40 cm2. Két gömb felszínének összege 5 672. Mekkora a két gömb sugara? K1 2161.-? dm K2 2151 . A metszetek sugarai 9 cm és 12 cm. Hold felszúre és . Tiszta vízben teljesen el­ merülve lebeg. Mekkora a gömb sugara? E1 2159 . ha a sűrűsége 0.A Hold sugara 1 része a Föld sugarának.Ha egy gömb sugarát 2 dm-rel megnöveljük. A hajdani 24 cm-es mozsárágyú lövedéke 23.

Tengelymetszetét a 2162. és mindkét végét egy-egy félgömb zárja le. oldallapjai négyzetek. Mekkora a tartály térfogata? K 1G Y 2164. ábrán a méretek cm-ben cm értendők. Mennyi lemezre van szükség a fel­ rajzolt tengelymetszetű csőidom készítéséhez? (A cső henger.5 m. hossza 1. ábra) . Egy üveg kémcső alul 1. ábra mutatja. Hengeres (csavarmenetes) furatának közepes átmérője egyenlő az élekkel. ha az élhossza 2 cm. A hen­ ger átmérője 40 cm. Mekkora a tömege? (Sűrűsége 7.és csonkakúppalástokból tevő­ dik össze.) cm 3 2162.) (2167. és a sűrűsége 7.8 — 2—.85 —— . Mekkora a tömege a felrajzolt ke­ resztmetszetű sarokvas 1 méterének? (Sűrűsép ge 7.5 mm.► W - 3 cm ►o K1 GY 2163.8 — .6 cm át­ mérőjű félgömbben végződik. A hengeres cső hossza 16 cm. a csonkakúp magassága 3 cm. a 2166. Számítsuk ki 1000 db anyacsavar tömegét. A hengeres rész átmérője 1 cm. cm K 2G Y216 6 .A z anyacsavar szabályos hatszög alapú egyenes hasáb. Mekkora a térfogata? K1 GY 2165 . hossza 8 cm. Egy víztartály alakja henger. Egy acél lyukasztó hengeres része csonkakúpban végződik.ÖSSZETETT TÉRGEOMETRIAI ALAKZATOK Összetett térgeometriai alakzatok Egymáshoz illesztett testek K 1G Y 2162. ábra C T N------. kisebbik alapkörének átmérője 1.) K1 G Y 2167.

Hány liter olaj fér a felrajzolt tengelymetszetű kannába. ábra 0 . kettős domború lencse mindkét felülete egy-egy egyenlő sugarú gömb süvege. ha 1 m 3betoné 2440 kg? K 1G Y 2 171. Egy vas nagyolvasztó méretekkel megjelölt tengelymetszetét mutatja a 2169. ábra. A közös alapkör sugara 4 cm. Egy 0. ábra) 2168.K 2G Y 2168. Mekkora a térfogata? 2169. Mek­ kora a gömbök sugara? K1 G Y 2172 . ábra K 2G Y 2170. ha alapéle ^ m.8 d m 5 dm r K 1G Y 2169.6 cm vastag.8 d m i 1 r 0 . Az olvasztó henger és csonkakúp részekből van összerakva. a peremre és a hulladékra még 5%-ot hozzászámítunk? (2168. Egy betonpárkány keresztmetszetét mutatja a 2170. mint egy ■ — m sugarú félgömb alakú kupolához? . ábra.8 d m ^ \ \ r 0 . ha színültig töltjük? Mennyi bádog szükséges a kanna elkészítéséhez. beburkoltatására pedig ugyanannyi lemez 31 szükséges. Mekkora az 1 m magas pár­ kány tömege. Mekkora a szabályos nyolcszög alapú egyenes gúla alakú tető magassága. ha az öszszeillesztésre.

magassága m. 6 cm magasságú egyenes kúp köré szabályos háI romszög alapú gúlát írunk.j g2 ÖSSZETETT TÉRGEOMETRIAI ALAKZATOK Egymásba írt testek K2 2173. magassága pedig 12 dm? K2 2181.és oldalélé? K1 2 177 .6 dm átmérőjű.6 m 3térfogatú háromoldalú gúlát írunk.és fedőlapjának sugara 6 dm és 3. 3. Egy 0. és a hasáb alaplapjának oldalai 44 cm. írjunk az a élű szabályos tetraéder köré egyenes körhengert úgy. Mekkora lesz a gerenda.5 dm. a magassága 36 cm.és fedőkörének sugara R és r.2 — . Szabályos tizenkétszög alapú gúla alapélei 12 cm hosszúak. Háromoldalú gúla alapélei 16 cm. Egy csonkakúp alap. Egy láromoldalú egyenes hasábba egyenes hengert írunk. A gúla térfogatának hányadrésze lesz a hulladék? K1 2185. hogy két szem­ közti éle a henger alap. Szabályos hatszög alapú egyenes gúlát a lehető legnagyobb térfogatú kúppá csi| szolunk.3 m átmérőjű.4 m3 . aminek az alapon fekvő szöge 58°. 17 cm? ks 2174. Mekkora lesz a csonkagúla | térfogata? E1 2186. Mekkora az oldallapok területe? . Mekkora a henger térfogata? E2 2179. 30 cm és 34 cm. Egyenes körkúp alaplapjának átmérője 3 dm. ha a hasáb térfogata 19 850 cm3 . 7. Egy 7 cm sugarú kör alapú. Egy egyenlő oldalú henger (alapkörének átmérője egyenlő a testmagassággal) térfogata 785. Egy kúp alapkörének sugara 3 cm. amelynek alapkörei egy szemközti lappár köré írt körök. tengelymetszete szabályos háromszög. illetve a hulladék térfogata? K2 2176. Vágjuk ki beI lőle a lehető legnagyobb térfogatú négyzet alapú csonkagúlát. | Mekkora a beleírható és a köréje írható kúp térfogata? K2 2184.sűrűségű hengerből a lehető dm legnagyobb szabályos nyolcoldalú oszlopot kell készíteni. ha a csonkakúp alap. 5 dm magasságú. Mekkora a kúp tér­ fogata? K2 2187.5 m hosszú henger alakú rönkfából a lehető legnagyobb négyzetes gerendát kell kivágni. Mek| kora a beleírható négyzet alapú gúla felszíne és térfogata? K2 2188. Mekkora az egyenes csonkakúpba írt szabályos nyolcszög alapú egyenes cson­ kagúla térfogata. magassága 8 dm. írjunk az a élű kocka köré olyan egyenes körhengert. Mekkora az r sugarú és m magasságú egyenes hengerbe írt lehető legnagyobb | négyzetes oszlop oldallapjának területe? K1 2178. Mekkora lesz az oszlop tömege? K2 K2 2175. Egy 4. magassága 22 cm.és fedőkörének átmérője legyen. Egyenes körkúp köré 671. Mekkora a belőle faragható legnagyobb szabályos nyolcszög alapú egye­ nes hasáb alap. A gúla alap­ lapja olyan egyenlő szárú háromszög. Mekkora a kúp | és a kúpba írt szabályos nyolcszög alapú gúla térfogatának a különbsége? El 2182. Mekkora e henger térfogata? K2 2180 . Mekkora a henger tér­ fogata. Mekko| ra a beleírható és a köréje írható kúp térfogata? K2 2183. 39 cm.

Egyenes körkúp alaplapjának sugara 2 m. amelybe írt kúp palástjának te­ rülete egyenlő a henger palástjának területével? K2 2190.6 cm3. ha a kúp magassága és a gömb átmérője is 2R. Határozzuk meg egy egyenlő oldalú kúp és a beírt gömb felszínének és térfoga­ tának arányát. melynek ten­ gelymetszetében a kúp csúcsánál levő szög 56. Határozzuk meg a henger térfogatát. Közös alaplapon áll egy félgömb és egy egyenes körkúp. Számítsuk ki a körülírt és a beírt gömb sugarát. mint az alapkör átmérője? E2 2195.A z egységsugarú gömbbe írt henger palástja félakkora területű. Mekkora a henger magassága? E1 2193. E2 2196 . 32 cm alkotójú egyenes körkúp? K1 2202 . Milyen arányban osztja a gömb a kúp palástját? El 2197. Mekkora a gömb térfogata. írjunk egy gömb köré és a gömbbe egyenlő oldalú kúpot.69 dm alapsugarú és 8 dm magasságú egyenes körkúpba írt gömb felszínét. Egy egyenlő oldalú kúp és egy gömb felszíne egyenlő. Mekkora a kúp térfogata? K2 2194.) E2 2203. Számítsuk ki a 3.7°. K2 2204. Egyenlő oldalú kúp alapköre ugyanakkora. Egy gömb térfogata 122. E2 2207. Egy R sugarú gömbbe hengert írunk. Egy egyenlő oldalú henger (tengelymetszete négyzet) felszíne — része egy gömb felszínének. Határozzuk meg a kúp térfogatát. E2 2199. melyben a palást területe V5 -szőröse az alaplap területének. Határozzuk meg a térfo­ gatok arányát. ha a kúp magassága 12 cm? (Az egyenlő oldalú kúp tengelymetszete szabályos háromszög. Egy gömb felszíne 1000 cm2. Határozzuk meg a közös alaplapon álló félgömb és egyenes kúp metszésvona­ lának sugarát. ha a gömbbe írható egy 12 cm alapsugarú. A gömbbe egyenes körkúpot írunk.Mekkora az egyenlő oldalú kúpba írt gömb térfogata. Határozzuk meg a felszínek és a térfogatok arányát. mint a gömb legnagyobb köre. Mekkora a beírt 45°-os nyílásszögű egyenes kör­ kúp térfogata? K1 2198. alkotója az alaplappal 54°-os szöget zár be. melyben a palást területe háromszorosa az alaplap területének.K1 2189. Mekkora a gömb sugara? K2 2200. mint egy gömb főköre. K2 2201 . Határozzuk meg a há­ rom test felszínének és térfogatának arányát. Határozzuk meg a közös alaplapon álló félgömb és az egyenes kúp palástja te­ rületének arányát. Milyen magas az az r sugarú egyenes körhenger. K2 2206 . ha a kúp magassága akkora. Egy r alapsugarú egyenes körkúpba írt gömb felszíne kétharmada a kúppalást területének. A kúp magassága a fél­ gömb sugarának kétszerese. Hányadrésze a térfogata? ^ E1 2192 . K2 2205. 3 K2 2191. Egy R sugarú gömbbe egyenes körkúpot írunk. .

amelynek alapköre 20 cm sugarú. Egymást kívülről érintő két gömb sugara 5 cm és 8 cm. de a csúcsok az átmérő különböző végpontjaiba esnek. Egyenes körkúpba gömböt írunk. hogy az érintési pontok egy főkörön vannak. Illesszük össze a két csonka hengert e metszetüknél úgy. Mek­ kora a könyökcső térfogata. amelyek mindegyike érinti a nagy gömböt úgy. hogy térfogatának és a gömb térfogatának aránya adott k legyen. Legyen ABCS olyan tetraéder. E2 2215 . ha a kúp magasságának és a gömb sugarának aránya k (1 < k < 2). Egy gömbbe két egybevágó egyenes körkúpot írunk. ha a gömb felszínének és a kúp alapterületének aránya 4:3. A nagy gömbbe írunk még egy gömböt. Számítsuk ki a kúp magasságát. . K1 2219. Mekkora a kúp felszíne és térfogata? E2 2211. melyeknek tengelye közös. Vegyünk két r sugarú egyenes körhengert. Mekkora a kúp felszíne és térfogata? K2 2210. ha a kúp felszínének és a félgömb felszínének aránya 18:5? K2 2214. Határozzuk meg a kúp alapkörének sugarát. Ha­ tározzuk meg az utolsó gömb sugarát. ha a kúp felszíne n-szerese a gömb felszínének. Adott p sugarú gömb köré újunk olyan egyenes körkúpot. Egyenes körkúpba két érintkező gömböt írhatunk úgy. Adott p sugarú gömb köré írjunk olyan egyenes körkúpot. Határozzuk meg. Határozzuk meg a kúp nyílásszögét. Egyenes körkúp palástjának területe háromszorosa az alapterületének. SB. írjunk egy 10 cm sugarú gömb köré egyenes körkúpot. A beírt gömbök mindegyike érinti a vele szomszédos két beírt gömböt is. Határozzuk meg a kúp felszínét és térfogatát. Mekkora a kúp palástjának az a része. E2 2217. amelynek magassága 72 cm. Egy 12 cm sugarú gömb köré írjunk egyenes körkúpot. amelyik a két érinté­ si kör között van? K2 2209. K2 2213. A kúpba p sugarú gömb írható. továbbá AB = BC = a. SC élek páronként merőlegesek egymásra. Mekkora a kúp nyílásszöge. amelyik mindkét gömböt érinti. E2 2212 . E2 221 6. ha az egyes darabok tengelyeinek hossza a és bl (2219. és BS = b. Egy R sugarú gömbbe 8 gömböt írunk. A kisebbik gömb sugara r. amely érinti mind a 8 kis gömböt és az eredetit is. hogyan aránylik a két kúp közös részének térfogata a gömb térfogatához. Vegyünk egy kúpot. hogy annak teljes felszí­ ne és a gömb felszínének aránya adott k legyen. hogy könyökcsövet kapjunk. Egyenes körkúp alapköre fölé félgömböt emelünk. és mindkettőt az egyik végénél messük el egy a tengellyel a < 90°-os szöget bezáró síkkal. Fejezzük ki a és b segítségével a tet­ raéderbe írható gömb sugarát. amelyben az SA. hogy az egyik gömb tér­ fogata nyolcszorosa a másiknak. K1 221 8. Határozzuk meg a kúp alapkörének sugarát. E2 2221.V 2208. ábra) V 2220. Határozzuk meg a gömb és a köréje írható egyenes körkúp térfogatának arányát.

Mekkora a gömb sugara. a második átmegy e kocka éleinek felezőpontjain. A téglatest oldallapjai területének aránya legyen 1:2:3. ha a élű kockából készült? E2 2225. Egy R sugarú gömbbe 8 gömböt írunk. Határozzuk meg ezen gömbök sugarát. Az élek összege legyen s. mint a 10 •V75 cm 2 felszínű szabályos oktaéder egy éle. Egy gömbbe és köré kockát írunk.) Egy r sugarú gömbbe és köré írjunk kockát. felszíne és térfogata? 2235. Mekkora a félgömb sugara? K1 2236. Mekkora a kocka felszíne és térfogata? E1 El 2234. Egy r sugarú gömbbe írjunk be téglatestet. A hasáb oldallap­ jának területe megegyezik az alaplap területével. melyek mindegyike érint ezek közül hár­ mat. Az élük különbsége d. ha a hasáb alap­ éle a? V 2224. amelyek közül az első egy kocka köré van írva. Egy r sugarú gömbbe írjunk be téglatestet. Hogyan aránylik egymáshoz annak a három gömbnek a sugara. éleinek összege 5. Egy félgömbbe írt kocka térfogata V. feladatra épül. Mekkorák az élek? E2 2238. A téglatest éleinek aránya legyen 1:2:3. Mekkorák az élek? E2 2239. Mekkora a kockák felszíne közötti különbség? E2 2231 . Egy r sugarú félgömbbe kockát írunk. Mekkora a kocka éle. Határozzuk meg a gömb sugarát. V 2227. Egy a alapélű. Mekkora a já­ tékkocka felszíne és térfogata. K1 2226. Egy téglatest felszíne F. Mekkora a felszíne? E2 2240. amelynek középpontja a kocka középpontja. A két kocka felszínének különbsége F. Mekkora a kockák éle és a gömb sugara? E2 2232. hogy egy tömör kocka csúcsait legömbölyítik azzal a gömbbel. Szabályos háromszög alapú egyenes hasáb köré gömböt írunk. Mek­ kora a kockák éle és a gömb sugara? E2 2233. feladatra épül. ha középpontjaik egy kocka csúcspontjai. (A 2228. (A 2228. Mekkorák az élek? E1 2237. A két kocka térfo­ gatának különbsége V. ha sugara akkora. M magasságú szabályos n-szög alapú egyenes gúlába gömböt írunk. Mekkorák az élek és a gömb sugara? K2 2229. és a har­ madik ebbe a kockába van beírva? E2 2223. Egy r sugarú gömbbe írjunk be téglatestet. Egy r sugarú gömbbe írjunk be négyzetes oszlopot.) Egy gömbbe és köré kockát írunk.(A 2229. Az élek összege legyen s. Egy kocka köré írt és a beírt gömb sugarának különbsége d. Mekkora a kockák térfogata közötti különbség? K2 2230. Mekkora a körülírt gömb sugara? . K2 2228. Számítsuk ki a gömb felszínét és térfogatát. és érinti az eredeti gömböt is. Egy gömbbe és köré kockát írunk. feladatra épül.) Egy r sugarú gömbbe és köré írjunk kockát.K2 2222. A játékkocka úgy készül. és érinti a kocka éleit.

a) Bizonyítsuk be. illetve bármely körülírt csonkakúp felszínének és térfogatának arányával. E2 2244. A három testet egy. Mekkora az ugyanebbe a gömb­ be írt szabályos tetraéder térfogata? E1 2243. Egy gömb köré egyenes körhengert. ha egy 5 cm élű szabályos tetraédert teszünk bele.E2 2241 . hogy a gömbbe írt egyenlő oldalú henger térfogata mértani közepe a gömb térfogatának és a gömbbe írt egyenlő oldalú kúp térfogatának. b) Bizonyítsuk be. b) Bizonyítsuk be. hogy a gömb köré írt egyenlő oldalú henger térfogata mértani közepe a gömb térfogatának és a gömb köré írt egyenlő oldalú kúp térfogatának. hogy egy gömb körül írt összes poliéder térfogatának és felszí­ nének aránya ugyanaz. és ez a sík két részre osztja a kockát. henger alakú edényben 8 dm magasságig víz van. Mekkora a tetraéder felszíne és térfogata? V 2245. írjunk egy ilyen részbe a kocka három lapját és a metszősíkot érintő göm­ böt. egyenes kúpokat és egyenes csonkakúpokat írunk. ha a gúla köré írt gömb sugara háromszorosa a beírt gömb sugarának. K2 2253.) Határozzuk meg a gömbbe és köréje írt szabályos tetraéderek térfogatának arányát. V 2247 . Mennyivel fog emelkedni a víz szintje. az alappal párhu­ zamos síkkal elmetsszük. Ezek egy síkban vannak. Határozzuk meg a szabályos négyoldalú gúla alap. a) Egy henger alakú pohárban. ha az edénybe egy 1. (Az 1691. hogy a hengerből kimetszett kör területe a gömb­ ből illetve a kúpból kimetszett körök területének összege. majd ebbe ismét gömböt. a) Bizonyítsuk be. Mennyivel emelkedik a víz felszíne.és oldallapjának hajlásszö­ gét. ebbe egy gömböt és a gömbbe egy szabályos tetraédert. bizonyos magasságig víz van. Egy r sugarú gömbbe beírunk egy kockát. a köré megint gömböt és végül a gömb köré szabályos oktaédert. Bizonyítsuk be. E2 2248. a gömb köré szabályos tetraédert. Határozzuk meg a gömb sugarát. E2 2249. V 2242. hogy a gömb köré írt egyenlő oldalú henger felszíne mértani közepe a gömb felszínének és a köré írt egyenlő oldalú kúp felszínének. A henger alapköre egyúttal egy olyan kúp alapköre is. Bizonyítsuk be.) Tekintsük a kocka két átellenes csúcsát és az ezekbe a csúcsokba nem befutó élek felezőpontját. Határozzuk meg a két gömb felszínének arányát. Egy kocka éle a. E2 2251. Bizonyítsuk be. Mekkora az oktaéder tér­ fogata? E2 2246. amelyik egészen alámerül? b) Egy 2 dm átmérőjű. Egy gömbbe szabályos tetraédert írunk. hogy a körülírt henger felszínének és térfogatának aránya egyenlő bármely körülírt kúp felszínének és térfogatának arányával. A kocka köré gömböt írunk. melynek alapsugara 4 cm. E2 2250. feladatra épül. E2 2252.5 dm átmérőjű gömböt merítünk? E1 2254. Egyenlő oldalú hengerbe gömböt írunk.(Az 1837. aminek a csúcsa a gömb középpontja. és az 1838. feladatra épül. Egy csúcsával lefelé fordított egyenlő oldalú kúpban m magasságig víz van. ha az edényben egy r sugarú gömb egészen elmerül? . Hány dm-rel emel­ kedik a vízszint. hogy a gömbbe írt egyenlő oldalú henger felszíne mértani kö­ zepe a gömb felszínének és a gömbbe írt egyenlő oldalú kúp felszínének. Egy gömbbe írt szabályos oktaéder térfogata V.

Egy a oldalú szabályos hatszöget egy oldala körül megforgatunk. Mekkora a golyó átmérője? E 1 G Y 2256. Mekkora a keletkezett forgástest fel­ színe és térfogata? E2 2260. Egy a oldalú szabályos hatszöget forgassunk meg két szemközti oldalának fele­ zőpontját összekötő egyenes körül. E1 2268.2 dm. K2 2269. Számítsuk ki az így keletkezett forgástest felszínét és térfogatát. Mekkora az így keletkezett forgástest felszíne és térfogata? E1 2262. hogy a keletkezett forgástestek térfogatának aránya egyenlő a háromszög magasságai­ nak arányával. Egy a oldalú szabályos hatszöget forgassunk meg két szemközti csúcsát össze­ kötő egyenes körül. Egy derékszögű háromszög befogói 2. Igazol­ juk. Forgassuk elő­ ször az alap körül. Egy egyenlő szárú háromszög alapja 30 cm. szárai 25 cm-esek. Határozzuk meg az így keletkezett két forgás­ test felszínének és térfogatának arányát. Egy 16 cm oldalú szabályos háromszöget megforgatunk az egyik csúcsán átme­ nő és a szemközti oldallal párhuzamos egyenes körül. 42 cm. ha a gömböt kivesszük? Síkidomok forgatásával nyert testek E1 2258. Egy 10 cm átmérőjű hengeres edényben 12 cm magasan áll a víz. Mekkora a keletkezett for­ gástest felszíne és térfogata? E1 2267.7°. Egy a alapú. Mekkora lesz a víz magassá­ ga. hogy a gömböt a víz befedje (a víz a gömb alá is befolyik)? E1 GY 2257. Forgassuk meg ezt a há­ romszöget az átfogója körül. Mek­ kora a keletkezett forgástest felszíne és térfogata? E1 2259. b magasságú egyenlő szárú háromszöget forgatunk az alapja körül. 61 cm. Mekkora az így keletkezett forgástest felszíne és térfogata? K2 2263. Egy háromszög oldalai 34 cm. Mekkora az így keletkezett forgástest felszíne és térfogata? El 2265. Egy a. majd az egyik szára körül. b. K2 2266. Egy csúcsával lefelé fordított egyenlő oldalú kúpba egy r sugarú gömböt te­ szünk. a közbezárt szögük 46.KI 2255. Egy a oldalú szabályos háromszöget megforgatunk az egyik oldala körül. Egy beledo­ bott golyó a víz felszínét 1 cm-rel emeli. Mekkora az így keletkezett forgástest felszíne és térfogata? Adjuk meg a felszínt és a térfogatot a = 10 cm esetén. Forgassuk a háromszöget a leg­ hosszabb oldal körül. Egy csúcsával lefelé fordított egyenlő oldalú üres kúpba beleteszünk egy 2 cm sugarú gömböt. Forgassunk egy a oldalú négyzetet az átlója körül. Egy háromszög két oldala 62 cm és 74 cm. c oldalú háromszöget mindhárom oldala körül megforgatunk.31 dm és 5. Forgas­ suk a háromszöget a 62 cm-es oldala körül. Mekkora az így keletkezett forgástest felszíne és térfogata? KI 2264. majd megtöltjük vízzel. hogy a gömböt éppen ellepje. Mennyi vizet kell a kúpba öntenünk. Mekkora az így keletkezett forgástest felszíne és térfo­ gata? . E1 2261.

egyik átlója 40 cm. Húzzuk meg az FC átlót és az AC. Számítsuk ki R függvényeként az IHA és IOF háromszögek forgatásával keletkezett forgástestek felszínét és térfogatát. a szárak 26 cm hosszúak. Ezek az FC-re merőleges OH sugár I pontjában metszik egymást. Határozzuk meg a forgatás közben keletkezett gömb és kúp térfogatának arányát. és erre a végpontjában merőlegest emelünk. és az egész idomot megforgatjuk a há­ romszög egyik magasságvonala körül. A másik átló egyik végpontjában húzzunk merőlegest erre az átlóra. Mekkora a keletkezett forgástestek térfogatának aránya? E1 2275.E1 2270. E2 2281. Egy félkör átmérője fölé egyenlő szárú derékszögű háromszöget emelünk. Egy egyenlő szárú trapéz párhuzamos oldalai 20 cm és 40 cm. Forgassuk meg a 40 cm-es oldal körül. és az egész idomot megforgatjuk a három­ szög egyik magasságvonala körül. Szabályos háromszög köré kört írunk. Mi a háromszög két része által leírt forgástestek tér­ fogatának aránya? E1 2272. Mekkora lesz az így keletkezett forgástest felszíne és térfogata? E1 2273. majd forgassuk meg a háromszöget a harmadik oldala körül. Határozzuk meg a forgatás közben keletkezett gömb és kúp térfogatának arányát. illetve térfogatának és a félkör által le­ írt gömb felszínének. Forgassuk meg az 54 cm-es szimmetria­ átlója körül. Mekkora a keletkezett forgástest felszíne és térfogata? K2 2276. Mekkora az így keletkezett forgástest térfogata? E1 2271 . Egy rombusz oldala és egyik átlója a. ha az OFl egyenes körül forga­ tunk. Mekkora a keletkezett forgástest felszíne és térfogata? K2 2279. Egy paralelogrammát egyszer a hosszabb. a két derékszög melletti oldal 36 cm. Mekkora a keletkezett forgástest felszíne és térfogata? K2 2278. Egy derékszögű trapéz párhuzamos oldalai 30 cm és 45 cm. és forgassuk e körül a rombuszt. Egy rombusz oldalai 25 cm-esek. For­ gassuk meg a háromszöget és a félkört az átmérő egyenese körül. Egy a oldalú szabályos háromszög egyik oldalát egy a szakasszal meghosszab­ bítjuk. . BF egyeneseket. majd a rövidebb oldala körül forga­ tunk meg. Forgassuk meg a háromszöget az így ka­ pott egyenes körül. Forgassuk meg a trapézt a 45 cm-es oldal körül. Egy deltoid oldalai 61 cm és 87 cm. Mekkora az így keletkezett for­ gástest felszíne és térfogata? E1 2274. Szabályos háromszögbe kört írunk. illetve térfogatának arányát. Határozzuk meg a három­ szög forgatásából keletkezett forgástest felszínének. K2 2280. Kössük össze egy háromszög két oldalának a felezőpontját. Forgassuk a rombuszt az egyik oldala körül. K2 2277. Legyen ABCDEF az O középpontú és R sugarú kör szabályos érintő hatszöge.

b) a h-t az a és f segít­ ségével: c) a k-t a g és i segítségével. hogy összesen 6 vektort kapjunk. Adjunk meg két olyan 0 vektortól különböző vektort. c) SB-SC-. amelyeknek összege az egyik vektorral egyenlő hosszú. amelyeknek az összege 0.S C .D . c vektorokat. b) Adjunk meg a 2282. e)A C -B D . b) Ö A . Egy téglalap csúcsai legyenek A . a) A 2282. d ) C B + D C + AC-.S B . b) Szerkesszünk olyan a. K1 2289. Szerkesszük meg a következő vektorokat: a) c . c. K1 2288. ábrán jelölt vektorok közül válasszuk ki az egyenlőket. K1 2286.c . Válasszuk ki ezek közül azokat. K1 2290. amelyeknek összege v. b) S A . Legyen S az ABC háromszög súlypontja. Adjunk meg két olyan 0 vektortól különböző vektort. Egy szabályos hatszög egyik csúcsából a többi öt csúcsba mutató vektorok le­ gyenek rendre a. amelyeknek különbsége az egyik vektorral egyenlő hosszú. b. A 2282. Egy négyzetnek rajzoljuk be mindkét át­ lóját. a) SA + SB + S C .e. K2 2287. c j a + d . Legyen O az ABC háromszög köré írt kör középpontja. Szerkesszük meg a következő vekto­ rokat: a)AB+ RC-. b. K1 2291. d) a + b . b )A B + C B . c vektorokat. d. B . ábráról olyan vektorokat. a) Szerkesszünk olyan a.a . b. K1 2283. K1 2284. Az oldalakat és az átlókat irányítsuk úgy. különbsége és vektor szorzása számmal K1 2282. amelyek összegét v-hez hozzáadva 0-t kapunk. Vegyünk fel a füzetünkben egy tetszőleges v vektort. c)AC + BD . Vektorok Vektorok összege.b . Adjuk meg a következő vektorokat: d) SA + S B .C .d .Ö C . b) a + b . K1 2285. illetve az ellentetteket.III. ábra vektorai közül állítsuk elő a) a g-t az a és f segítségével. Szerkesszük meg a kö­ vetkező vektorokat: a) OA+ÖB-. e.c . amelyeknek összege 0 . .

hogy ha két vektor egyenlő hosszú. Bizonyítsuk be. Fogalmazzuk meg ennek elemi geometriai jelen­ tését. K2 2293. Bizonyítsuk be. Hány olyan négyszög van. Melyik vektorra igaz az. c vektorok vezetnek. akkor összegük és különb­ ségük merőleges egymásra. Az ABCD paralelogramma síkjában O egy tetszőleges pont. Egy háromszög minden oldalvektorát állítsuk elő a 2302. c) A D + A C = A B + B C + B C . akkor a két vektor egyenlő hosszú. Egy háromszög oldalaira kifelé szerkesszünk négyzeteket. C csúcsaihoz egy tetszőleges O pontból rend­ hogy OA + OC = O B + O D .VEKTOROK ÖSSZEGE.A z ABC háromszög A csúcsához egy tetszőleges 0 pontból az a. hogy létezik olyan háromszög. p segítségével a) az O-ból a C-hez vezető vektort. A c C 'f c/ B x \ » B ' b) az A C vektort. K2 2294. hogy b) A C + B D = A D + A D . K1 2297.►— -----------^ C A' I 2302. K2 2302. amely a szög felezőjének irányába mutat. ha össze vannak kötve ugyanazzal a három­ szögcsúccsal. Bizonyítsuk be. Legyen ABCD egy tetszőleges paralelogramma. a szárakon vegyünk fel egy a. b. ábra E1 2303. Az a és b segítségével állítsunk elő olyan vektort. 2298. 2300. amelynek minden oldala párhuzamos és egyenlő az eredeti négyszög egy-egy oldalával? (Itt egymást metsző oldalakat is megengedünk. K2 2296. b ) x = a. Két különböző négy­ zet egy-egy csúcsát szomszédosnak nevezzük. Bizonyítsuk be. a BC szakasz felezőpontjához pedig a p vektor vezet. B. \ b \L a a \ f. ábrán látható módon két egyenlő vektor összegeként. Egy négyszög oldalai között nincs két párhuzamos. KÜLÖNBSÉGE ÉS VEKTOR SZORZÁSA SZÁM M AL K2 2292.) . K1 2301 .-----------. hogy ha két vektor összege és különbsége merőleges egymásra. E1 2304. Bizonyítsuk be. ak­ kor a két vektor merőleges egymásra. hogy egyenlő az ellentettjével? 2299. illetve egy b vek­ tort úgy. hogy hosszuk egyenlő legyen. Bizonyítsuk be. Állítsuk elő ezek segítségével az OD = d vektort. amelynek oldalai párhuzamo­ sak és egyenlők az egy-egy szomszédos csúcspárt összekötő szakaszokkal. Állítsuk elő a. b. hogy ha két vektor összege és különbsége egyenlő hosszú. akkor összegük és kü­ lönbségük egyenlő hosszú. Egy szög csúcsából kiindulva. B csúcsába a b. Az ABCD paralelogramma A. Bizonyítsuk be. K1 re az a. hogy ha két vektor merőleges egymásra. hogy ö) a + b + c = 0. Mutassuk meg. K2 2295. K1 K2 a) AD=AB+BC+CD-.

Az a vektor hossza kétszerese a b vektor hosszának. c vekto­ rok mutatnak. O B . Bizonyítsuk be. hogy az O A . Egy kocka egyik csúcsából kiinduló élvektorok a.b.) Határozzuk meg a töb­ bi öt csúcsba mutató vektorokat. (a és c egy lap szemközti csúcsaihoz tartozó vektorok. hogy közülük bármelyik merőleges a másik kettő összegére. E2 2310. (2312. Egy szabályos oktaéder egyik csúcsá­ ból kiinduló három élvektor a.a . KÜLÖNBSÉGE ÉS VEKTOR SZORZÁSA SZÁM M AL K1 2305. E1 2316.b) merőleges b-re? K1 2306. e j a . Állítsuk elő ezek segítségével a) az A csúcsból kiinduló élvektorokat. b. c. OC vektorok páronként merőlegesek egymásra. b) a + b . Bizonyítsuk be. z. y.VEKTOROK ÖSSZEGE. K1 2315.és c-vel egy tetraéder egyik csúcsából a másik három csúcsba mutató vektorokat. hogy OA + OB + O C = O M . Egy kocka A csúcsából kiinduló élvektorok a. Az a. b) a testátló vekto­ rokat. K1 2308. Mekkora szöget zár­ nak be egymással? E1 2307.c . Három egyenlő hosszú vektor (nem 0 vektorok) összege 0. Állítsuk elő ezek segít­ ségével (összegként. b. Mekkora a két vektor szö­ ge. b. Egy kocka A csúcsából kiinduló és az A -1 tartalmazó lapok középpontjaiba mu­ tató vektorok x. Egy paralelepipedon középpontjából egy lap három csúcsához az a. K1 2314. b. Jelöljük a-. z vektorok közül bármelyik ket­ tő 60°-os szöget zár be egymással. Bizonyítsuk be. a )a + b + c. y. / \ A c \ ✓7 A C \ __a 1 1 ! / " '/ F 2312. továbbá az O és D pontok az [ABC] sík különböző oldalán vannak. Állítsuk elő ezek segítségével a másik három élvektort. hogy az alábbi vektorok közül melyek mutatnak az A-ból kiindulva valamelyik kockacsúcsba. c. Legyen ABCD egy szabályos tetraéder és rajta kívül O olyan pont. Állítsuk elő ezek segítségével a többi élvektort.b . Állapítsuk meg. . b) a testátló vektorokat. K1 2311. hogy O A+ O B+ O C = O D . Legyen O az ABC háromszög köré írt kör középpontja. E2 2309. illetve különbségként) a) az összes lapátló vektort. ábra ► K1 2313. c. / ) a + b + c . d) b . K1 2312. b. ábra) E / . Adjunk meg ilyen vektorokat. hogy az előző feladat­ ban szereplő x. ha (a . c nem egysíkú vektorok olyanok. b. c) a + c. M a háromszög magas­ ságpontja.

1 . 2320. A sík egy O pontjából egy P pontjához vezető vektor az adott a és b vektorok segítségével (3a .2a + b) alakban. K2 2327. ~ 1 /. Szerkesszük meg az a + 2b a+ b+c ■\ . Bizonyítsuk be. B. E adott pontok.5a + -b .. Legyenek A.( d E + E Á ) i E1 2322.— vektor vezet. CFc súlyvonal vektoraival. 4 d) . hogy ha az AS szakasz végpontjainak a helyvektorai a és b. K2 2326. Mutassuk meg. 3 h) y (2 a -3 b ) vektorokat. „ a+b c f ) -------. d) — — + c. ha AB+ BC + C D = X . \ b) 2(a + b ) . C. hogy létezik olyan háromszög. hogy ha egy O pontból az AB szakasz végpontjaihoz az a és b K1 nyítsuk be. ako_ |_H kor felezőpontjának helyvektora -----.c . Mekkora A értéke. Egy O pontból az AB szakasz végpontjaihoz az a és b vektorok vezetnek.VEKTORMŰVELETEK ALKALMAZÁSÁVAL BIZONYÍTHATÓ ÁLLÍTÁSOK f) _ vektorokat. c egysíkú vektorok. Vektorműveletek alkalmazásával bizonyítható állítások 2323. Bizonyítsuk be. 3 3 2325. hogy a c = |b|-a + |a|-b vektor párhuzamos az a és b vektorok szögének szögfelezőjével. Bizonyítsuk be. 2 2 K1 2321. 2 g) — vektorokat. b. akkor az AB szakaszt X : /u arányban osztó P pontba a |Ua-.2bJ alakban adható meg. amelynek az oldalai párhuzamo­ sak és egyenlők az ABC háromszög AF a . Adottak az a. . hogy az AB szakasz harmadolópontjaihoz vezető vektorok K2 vektorok vezetnek. egy Q pontba vezető vektor pedig ( . c) 2 a + —(b -c ). Bizo­ + ^ és a + ^ . BFb . Határozzuk meg a PQ szakasz felezőpontjához mutató vektort.0. K2 2324. D.A z a és b vektorok nem párhuzamosak.— vektorokat.

Jelöljünk ki egy sokszögön egy körüljárási irányt. amelynek súlypontja egybeesik az ABC háromszög súlypontjával. Legyen az ABC háromszög súlypontja S. hogy az ACE és BDF háromszögek súlypontja azonos. az XYZ háromszögé pedig Q. (A 2337. E2 2337. D. (A 2307. hogy a háromszög köré írt kör közép­ pontjának egy oldaltól mért távolsága feleakkora. és a súlypont harmadolja a magasságpont és a körülírt kör középpontja közötti szakaszt. a háromszög Euler-egyenesén van. E2 2339. (A 2307. és jelöljük meg az AB. akkor súlypontjának helyvektora —fa + b + c) • 3 K2 2332. (Ez a kör a háromszög Feuerbachköre. F. mint a magasságpontnak a szemközti csúcstól mért távolsága. Bizonyítsuk be. K2 2333. amely felezi a szemköz­ ti csúcs és a magasságpont közötti szakaszt. feladatra épül. Bizonyítsuk be.K2 2328. c. hogy egy háromszög magasságtalppontjai. feladatra épül. B. BC. és a 2338. hogy egy tetszőleges pontból egy háromszög csúcsaiba vezető vektorok összege egyenlő az ugyanabból a pontból az oldalfelező pontokhoz vezető vekto­ rok összegével. hogy ha egy háromszög csúcsainak helyvektorai a. K2 2331. C pontokhoz közelebbi harmadolópontot.) A súlypontba mutató helyvektort felhasznál­ va igazoljuk. Bizonyítsuk be. K2 2334.) Jelölje F a háromszög köré írt kör középpontja és a ma­ gasságpont által meghatározott szakasz felezőpontját.) Jelölje F a háromszög köré írt kör középpontja és a ma­ gasságpont által meghatározott szakasz felezőpontját.) Bizonyítsuk be vektorok segítségével. Bizo­ nyítsuk be.feladatra épül. E. E2 2338. Bizonyítsuk be. hogy A X + ~BY + CZ = 3SQ . E2 2330. oldalfelezéspontjai. feladati-a épül. hogy a háromszög köré írt kör középpontja. E2 2335. Bizonyítsuk be. hogy ezek a pontok olyan háromszöget határoznak meg. és a 2331 . valamint a magasságpont és a csú­ csok közti szakaszok felezéspontjai egy körön vannak. hogy F a háromszög minden oldalfelező pontjától egyenlő távolságra van. hogy a háromszög tet­ szőleges oldalfelező pontját F pontra tükrözve olyan pontot kapunk. (A 2307.) . El 2329. Bizonyít­ suk be. hogy egy tetszőleges pontból egy sokszög csúcsaiba vezető vektorok összege egyenlő az ugyanabból a pontból az oldalfelező pontokhoz vezető vekto­ rok összegével. b. Bizonyítsuk be.) Bizonyítsuk be. Az ABC háromszög minden oldalát osszuk fel három egyenlő részre. E2 2336. Bizonyítsuk be. hogy a háromszög súlypontjából a csúcsokba vezető vektorok összege 0. E2 2340. (A 2307. CA oldalon rendre az A. Egy tetszőleges hatszög oldalfelező pontjai valamilyen körüljárási sorrendben legyenek A. súlypontja és magasságpontja egy egyenesen. Bizonyítsuk be. B. és minden oldalon jelöljük meg az első harmadolópontot. feladatra épül. hogy a sokszög csúcsaiba vezető vektorok összege egyenlő a harmadolópontokba vezető vektorok összegével. C.

(A 2342. hogy a k középvonalvektorra fennáll a K2 2353. BC = b és CD = c. K2 2350. K2 2346. majd a tükörképet egy B pontra. D K2 2352. (A 2348. Egy négyszög súlypontjának nevezzük azt a pontot. E2 2345. K2 2349. E1 2351. hogy az AA'. hogy a hatodik tükrözés vissza­ viszi a P pontot az eredeti helyzetbe. az így nyert képet pedig egy C pontra.AB és A'B' tetszőleges szakaszok. súlypontjaik S„ illetve S2. hogy S felezi az S. a tükörképek egy paralelogramma csúcsai. ezek az A. Bizonyítsuk be. Bizonyítsuk be.) Egy tetszőleges P pontot tükrözzünk először egy A pontra. K1 2347. Határozzuk meg a P pont C-re vonatkozó tükörképének helyvektorát. ezek felezőpontjai F és F'. amit a megfelelő csúcsok összekötő sza­ kaszainak felezéspontjai alkotnak (ha van ilyen háromszög). és A2 B2 C2 két tetszőleges háromszög. hogy tetszőleges négyszög középvo­ nalai felezve metszik egymást. tovább folytatva újra A-ra. feladatra épül. Bizo­ 2352. Bizonyítsuk be. Bizonyítsuk be. K2 2343. hogy a négyszög súlypontja felezi az átlók felezőpontját össze­ kötő szakaszt.S2 szakaszt. Bizonyítsuk be. hogy az ABCD négyszög középvonalainak metszés­ pontja felezi az M-et a paralelogramma középpontjával összekötő szakaszt. K2 2344. Egy C pont helyvektora c. K1 2348. ábra c nyítsuk be. Az a és b vektorok egy négy­ szög szemközti oldal vektorai. hogy a súlypont független a kezdőpont választásától. és metszéspontjuk a négyszög súlypontja.) Egy paralelogramma belsejében fekvő M ponton át húzzunk párhuzamosokat az oldalakkal.E2 2341. illetve B. C. K2 2342. feladatra épül. feladatra épül.) Bizonyítsuk be. (A 2348. (A 2342.) Bizonyítsuk be. Az ABCD négyszög oldalvektorai legyenek: AB = a. (A 2348. majd az eredményt egy vele szomszédos csúcsra és így körbe a para­ lelogramma minden csúcsára.) Egy tetszőleges P pontot tükrözzünk egy paralelog­ ramma egy csúcsára. Jelöljük 5-se] annak a háromszögnek a súlypontját. akkor összekötő egyenesük párhu­ zamos az alapokkal. hogy ha egy trapéz átlóinak felezőpontjai különböző pontok. . BB'. hogy egy tetszőleges pontot egy sík­ négyszög oldalfelező pontjaira tükrözve. azaz tetszőleges kezdőpont esetén a fentebb definiált vektor végpontja mindig ugyanaz. Bizonyítsuk be.C.B. B-re és végül C-re. D pontokban metszik az oldalakat. és a 2343. feladatra épül. feladatra épül. egy tetszőleges P ponté p. Legyen A . Bizonyítsuk be. amelynek helyvektora a csúcsokhoz tartozó helyvektorok összegének a negyede. Állítsuk elő ezek segítségével az átlók felezőpontjait összekötő vektort. Bizonyítsuk be. FF' szakaszok felezési pontjai egy egyenesen vannak. hogy a negyedik tükrözés visszavisz az ere­ deti pontba.

b. Feleltessük meg egymásnak két tetszőleges paralelogramma csúcsait úgy. A laphoz legközelebbi negyedelőpont a tetraéder súlypontja. +QA2 +. hogy QO = —(QA. Bizonyítsuk be. Bizonyítsuk be. y és z. E. E2 2362. C. (A 2307. akkor AB + CD + EF= 0. (A 2360. Egy tetraéder egyik lapjának súlypontját kössük össze a szemközti csúccsal. Bizonyítsuk be. Z pontokban végződnek. a másik végpontjából induló élek pedig az X. hogy A B + J C + A D + A E +A F = 3 A D . K2 2366. Legyen az A. D. hogy a tetraéder súlypontjából a csú­ csokhoz vezető vektorok összege 0. hogy a megfelelő csúcsok összekötő szakaszainak felezőpontjai ugyancsak paralelogramma csúcsai. d. Határozzuk meg az /l-ból a lapközéppontokba vezető vektorokat. . Y.. c. El 2364. B. feladatra épül. Válasszuk ki a kocka egyik csúcsát és az erre illeszkedő három oldallapot. hogy ha A. Bizonyítsuk be. B és C. BCD. E2 2367. ABD. feladatra épül. K2 2357. hogy ezek a magasságpontok az ABCD négyszöggel egybevágó négyszöget alkotnak. F egy hatszög egymás utáni oldalfelező pontjai. b.) Tekintsük az ABCD húrnégyszög ABC. . hogy ha a tetraéder csúcsainak helyvektorai a.+ QAn).) Bizonyítsuk be. hogy egy tetraéder két szemközti élpárjának felezőpontjai para­ lelogrammát alkotnak. n . Bizonyítsuk be.E2 2354. ACD részháromszögének magasságpontjait. E2 2363.. V 2355. A„ szabályos n-szög középpontja O és síkjának egy pontja Q. amely rajta van bármely oldalfelező pontból a szemközti oldalra állított merőlegesen (a tükörképpont a húrnégyszög magasságpontja). Legyen ABCDEF egy szabályos hatszög. és az összekötő szakaszt osszuk négy egyenlő részre. (A 2342. Le­ gyenek a kocka középpontjából e lapok középpontjaiba mutató vektorok x. Bizonyítsuk be. feladatra épül. Bizonyítsuk be. K1 2358. Egy kocka A csúcsából kiinduló élvektorok legyenek a.) Bizonyítsuk be. hogy tetszőleges húrnégyszög körülírt körének középpontját a súlypontjára tükrözve olyan pontot kapunk. E2 2361. E1 2360. E1 2359. hogy az egymásnak megfelelő csúcsok mindkét paralelogrammánál azonos sorrendben kövessék egymást. hogy a tetraéder súlypontja felezi a szemközti élek felezőpont­ jait összekötő szakaszokat. Válasszuk ki egy paralelepipedon egyik testátlóját. Bizonyítsuk be. akkor a súlypont helyvektora (bármely lapból indulunk is ki) (a + b + c + d). Bizonyítsuk be. V 2356. Bizonyítsuk be. K2 2365.A2. Ennek egyik végpontjából kiinduló élek második végpontjai A. Határoz­ zuk meg a csúcsokba vezető vektorokat. c. hogy egy tetraéder súlypontja és a négy lapsúlypont által meg­ határozott tetraéder súlypontja egybeesik. hogy az ABC és XYZ síkok három egyenlő részre osztják a testátlót.

+ A 2Bh ■¥.A 2374. és egyik sem nullvektor. + AnB^ . b. Adjunk meg olyan P pontot.Létezik-e egy ABC háromszög síkjában olyan P pont. Bizonyítsuk be. b) Legyen a háromszög oldalainak hossza a. .fi . . El 2369.A. . hogy ~ a a x+ ^ b x+ c c 1+ d d x= ^ a c 1+b d 1+ c a x+d b 1.A z a és b vektorok nem párhuzamosak. K1 2374. Bontsuk fel a négyzet többi oldalvektorát a két adott vektorral párhuzamos összetevőkre. Adottak az A és B pontok és egy X szám. b) (a + fi -l)a . Jelölje B . d) ( 2 a . A„ és 5 .. Bontsuk fel rajzban az x-et a és b irá­ nyú összetevőkre.B. . E2 2376.. a) Bontsuk fel egy háromszög egyik szögfelező vektorát a kezdőpontjából kiin­ duló oldalvektorokkal párhuzamos összetevőkre. Igazoljuk. .l ) a ..( a . K1 2375.K2 2368. c) a a + /3b = (/3+ l)a .. Határozzuk meg a és fi értékét. 0 .. ha aJ3a + 5b = a a + (2/3 + l)b. ábrán adottak az a. egyeneseik met­ széspontja M... Legyen A. hogy A.f3)b = 0. . hogy ( PA + 2 PB +3 P C ) vektor egyenlő legyen 0-ral? E1 2371. Legyen ABCD és A iB iCiD i két négyzet.. . b. hogy OA + OB + OC + OD = 2 O M . Bnkét tetszőleges n-szög. K2 2370. Bizonyítsuk be. K2 2372. x vektorok. Határozzuk meg a fenti párhuzamos össze­ tevők együtthatóit is. . Adott egy négyzet egyik oldalvektora és a vele közös kezdőpontú átlóvektor. K2 2377. Az O középpontú kör AB és CD húrjai merőlegesek egymásra. Vektorok felbontása összetevőkre K1 2373. c.(3 a + fi +10)b = 0. Egy háromszögnél jelöljünk meg két közös kezdőpontú oldalvektort és az ezek­ kel közös kezdőpontú súlyvonalvektort. Bj a második sokszög csúcsainak tetszőleges sorrendjét. B. hogy A P és X BP egyenlő legyen.+ A nBn =A.BX+ A 2B2 + .l)b. Bontsuk fel a súlyvonalvektort az oldalvektoroknak megfelelő irányú összetevőkre.(2a ..

feladatra épül. illetve Y pontot úgy. (A 2380. Bizonyítsuk be. (A 2381. K1 2379. Egy háromszög két oldala fölé (kifelé) szerkesszünk négyzeteket. hogy ezeknek a háromszögcsúcsoktól különböző két legközelebbi csúcsát összekötő szakasz kétszer akkora. Szerkesszük meg azt a D' pontot. E2 2383. Bizonyítsuk be. K2 2387. a másikon levő B„ illetve B2 pontba viszont a b. a BC oldalé pedig Z.) V 2385. Le­ gyen az AD oldal felezéspontja V. hogy az ABO és CDO egyenlő szárú derékszögű háromszögek (a derékszögű csúcsok O-nál vannak).A 2 -vel). és a 2382. illetve Aa vektor vezet {X ^ 0). Legyen az ABCDEF olyan hatszög. és c = a a + /3b. (A 2381. és e két szakasz merő­ leges egymásra. c vektorok végpontjai egy egyenesbe esnek. c vektorok olyanok. hogy a és b nem egyállásúak. az A. b.B2 egyenes nem párhuzamos a ő. E1 2381. . E2 2382. akkor c előállítható c = a a + /3 b alakban. Az egyik fél­ egyenesen levő A. illetve DC oldalakat ugyanabban a A : /i arányban osszák. ahol a + /3= 1. c vektorok végpont­ jai egy egyenesbe esnek. feladatra épül. b. hogy az AC.) Az ABCD négyszögben nincsenek párhuza­ mos oldalak. Egy szabályos háromszög két közös kezdőpontú oldal vektora a és b.K2 2378. Az ABC háromszög BC oldalának felezőpontja legyen D. az AD és BC egyeneseké F. feladatra épül. illetve a B. illetve az XY szakaszt? Vektorok elforgatásával megoldható feladatok E1 2386. és állítsuk elő a D 'A és D 'B vektorokat az AB és A C vektorok segítségével. és a és b nem egy állásúak. Az ABCD konvex négyszög AB. Határozzuk meg az A. illetve /ib vektor (/J ^ 0).. BE és CF átlók egyenesei egy pontban metszik egy­ mást. b) a négyszög oldalfelező pontjai négyzetet határoznak meg. Állítsuk elő ezek segítségével a b oldalhoz tartozó magasságvonal-vektort. hogy ha az egy pontból kiinduló a. Jelöljük az XY egyenesnek a négy­ szög VZ középvonalával való metszéspontját fi-vei. Bizonyítsuk be. Bizonyítsuk be. amelyre AD + AD' = 0. pontok kü­ lönbözők. b. akkor az a. és a 2382.A2 egyenesek metszéspontjába mutató v vektort (az A. illetve A2 pontba O-ból az a. hogy a) a négyszög átlói merőlegesek és egyenlők. Az ABCD négyszög belsejében O olyan pont. illetve CD oldalán vegyünk fel egy X. hogy minden második oldala párhuzamos egymással. V 2384. mint a harmadik oldalhoz tartozó súlyvonal. Mutassuk meg. hogy azok az AB. E1 2380. és A2. Bizonyítsuk be. ahol a + fi= 1. EF szakaszok felezéspontjai egy egyenesen vannak. hogy az AD.ő 2és B. Milyen arányban osztja a P pont a VZ. hogy ha az egy pontból kiinduló a.) Az O pontból két félegyenes indul ki. BD. Legyen az AB és CD egyenesek metszéspontja E. és B.

Jelentse a' azt a vektort. E2 2394. az előzőekhez hasonló háromszöget alkotnak.B. Bizonyítsuk be. mint az ABC háromszög súlyvonalai. és me­ rőlegesek azokra. E2 2391. K2 2398. a négyzetek középpontjai rendre X.a. FG. Bizonyítsuk be. feladatra épül. FHK háromszögek súlypontjai egybeesnek. és legyen (a '/ = a". Z. XYZ. Y. akkor oldalfelező pontjai négyzetet határoznak meg. hogy az XY és BZ szakaszok egyenlők és merőlegesek egymásra. és merőlegesek egy­ másra. CQ szakaszok merőlegesek az ABC háromszög egy-egy oldalára. Y. CA oldalai fölé szerkesszünk kifelé négyzeteket. egyező körüljárású szabályos háromszö­ gek. E2 2390. BC. g) Az ABC. szakaszok felezőpontjai ugyancsak egyenlő szárú derékszögű háromszöget alkotnak. valamint a BB. és egyenlők velük. hogy ezek középpontjai négyzetet alkotnak. azonos körüljárású egyenlő szárú hasonló háromszögek. Legyenek ezek középpontjai rendre X. HJ. ÉGJ. YR. Bizonyítsuk be. d) Az XYZ háromszög oldalaira befelé szerkesztett négyzetek középpontjai felezik az ABC háromszög oldalait. K2 2389. B. szakaszok felezőpontjai ugyancsak egyenlő szárú. feladatra épül. KE szakaszok kétszer akkorák. hogy az AA„ BB„ CC. azonos körüljárású szabályos háromszögek. hogy az A pont. hogy ha egy négyszög átlói egyenlők és merőlegesek egymás­ ra.) Legyenek ABC és A. . AKRE paralelogrammákat.B. FIJ szakaszokra állított merőlegesek egy pont­ ban. amely a-ból 60°-os pozitív irányú elforgatással szárma­ zik. c) Az AR. BP. C csúcsokból rendre a KE. Bizonyítsuk be.. (Az 2393. hogy ha ABC és A. E2 2392. Bizonyítsuk be. ACJK. Legyenek ABC és A iB iCi azonos körüljárású egyenlő szárú derékszögű három­ szögek. az ABC háromszög súlypontjában metszik egymást. Jelöljük meg a szomszédos négyzetközéppontok összekötő szakaszainak felezéspont­ jait. azaz a"-vel jelöljük a' +60°-os elforgatottját. CBGH. hogy az AY. CF és AG szakaszok páronként egyenlők. K1 2395. (A 2389. Z pontok a PQR háromszög oldalfelező pontjai. E2 2393. CHQJ. K2 2396. Szerkesszük meg ezeken kívül a BFPG.) Egy négyszög oldalai fölé kifelé szerkesszünk négyze­ teket. Y. Z. Bizonyítsuk be. (A 2395. b) Igazoljuk. h) Az AFl és BJ: BK és CE. a) Mutassuk meg. Egy ABC háromszög AB. hogy az A pont. Bizonyít­ suk be. így egy összetett alakzatot nyerünk. hogy ezek négyzetet alkotnak. Bizonyítsuk be.C. CC. e) Az X. hogy érvényesek a következő állítások: a) Az FG. hogy a" = a' . és CC.C. Legyenek ABC és AB. Bizonyítsuk be. akkor az AA„ BB„ CC. Egy paralelogramma oldalai fölé szerkesszünk kifelé négyzeteket. BZ és CX egyenesek egy ponton mennek át. továbbá a szabá­ lyos háromszögeknek a paralelogrammán nem levő csúcsai szabályos háromszöget alkotnak. szakaszok felezőpontjai szabályos háromszög csúcsai. Bizonyítsuk be. PZ egyenesek egy pontban metszik egymást. b) Az A. feladatra épül. Legye­ nek ezek (pozitív körüljárással) BAEF. K2 2397. szakaszok felezőpontjai egy szabályos három­ szög csúcsai.) Az ABCD paralelogramma BC és CD oldalai fölé kife­ lé szabályos háromszögeket szerkesztünk. hogy az AA„ BB. Tetszőleges ABC háromszög oldalaira szerkesszünk kifelé négyzeteket.C. f) Az XQ.V 2388.

. feladatra épül. 8). (6 . -5. (A (0. 3). k egységvektorokkal meghatározott jobbrendszerben adottak a következő vektorok: a(5.) Legyenek OAB. akkor ezek a csúcsok szabályos háromszöget alkotnak. j) szimbólum azt fejezi ki. j) rendszerben a csúcsok helyvektorai: a) (7. FA szakaszok felezéspont­ jai szabályos háromszög csúcsai. feladatra épül. 2. (12. hogy az adott vektorok kezdőpontja az origó. K1 2406. E1 2405. OEF tetszőleges szabályos há­ romszögek. Bizonyítsuk be. hogy ha egy konvex hatszög minden második csúcsánál 120°-os szög van. -3).8 .) Egy körben helyezzünk el három sugár hosszúságú húrt. b(— 3. K2 2407. -x/20-1 Vl 8 +3 a(4. E2 2401. E2 2403. Helyezzük i-t a jobb kezünk hüvelykujjára. amikor helyvektorokról van szó. 3). Műveletek koordinátákkal megadott vektorokkal K1 2404.6). c(. amelynél a (0. Ekkor azt mondjuk. E2 2402.) Egy háromszög oldalai fölé (vagy mind kifelé vagy mind befelé) rajzoljunk szabályos háromszögeket. EF. j. k) vektorhármas jobbrendszert alkot. hogy az (i. Ábrázoljuk derékszögű koordináta-rendszerben a következő vektorokat: b(-5. Az AB szakaszon jelöljünk ki egy tetszőleges C pontot. Számítsuk ki a vektorok abszolútértékét. (A 2395. feladatra épül.6 . j. 4).8 .) Bizonyítsuk be.V 8). k egységvektorok és legyenek páronként egymásra merőlegesek. e(12. j egységvektorokkal. FA szakaszok felezéspontjai szabályos három­ szög csúcsai. -4). A vektorok kezdőpontja legyen az origó. a vektorok kezdőpontjának mindig az origót tekintjük). DE. feladatra épül. Fejezzük ki a vektorokat az i. DE. legyenek ezek AB. hogy ezek középpontjai ismét szabályos háromszöget alkotnak. CD. k egységvektorokkal és számítsuk ki a vektorok abszolút­ értékét! Legyenek i. Bizonyítsuk be. Bizonyítsuk be. Bizo­ nyítsuk be. 2). 4. hogy a BC. OCD. hogy ezek középpontjai szabályos háromszöget alkotnak. -3). b) ( . j. 0). c(. f| 3 5-3.2 |. i. -16). hogy a BC. (-3. (0. Fejezzük ki a vektorokat az i. és egy-egy 120°-os szöget közrefogó oldalpár egyen­ lő oldalakból áll. majd legyen az (5. (A 2395.(A 2395. 8). 6). másik oldalára pedig AB fölé szerkesszünk szabályos háromszöget. d(0. a) helyvektorok hogyan helyezkednek el egymáshoz vi­ szonyítva? (a. A szakasz egyik oldalá­ ra AC és CB fölé. A további feladatokban. b) és az n(b. d(— 12.A z i. (A 2395. Ábrázoljuk azt a háromszöget. . 0). i. j-t a mutatóujjára és k-t a középsőujjra. j.b e R) . 5) pont. E2 2400. 14).MŰVELETEK KOORDINÁTÁKKAL MEGADOTT VEKTOROKKAL j JQ E2 2399. (-V 2I . Az m(a. -3.

5). ha a) az egyik csúcsa az x tengelyen. E2 2411 . d) az origón áthaladó és az x tengely po­ zitív felével 45°-os szöget bezáró egyenesre. cos a ) vek 2414. 4). c(-2. c(— 10. A szabályos hatszög alakú virágágyás oldalának hossza 4. (4. K1 2416. B( 6. torokat +90°-kal. b) az egyik csúcsa az y tengelyen van.6. DA oldalvektorainak koordinátáit. Adjuk meg a csúcspontok koordiná­ táit. cad 2b. 3 3 2 3 Ábrázoljuk a kapott vektorokat. b) a négyzet oldalai párhuzamosak a tengelyekkel. Egy ABCD négyzet K középpontjának koordinátái (7. CD. -5). Adjuk meg a csúcsok koordinátáit. a BC és a CA vektorok koordinátáit.b +4. -3). Legyen a(3. (5. Számítsuk ki az ABCD négyszög A B. 3). (p\ q) koordinátákkal adott helyvektorok tükörképeinek koordinátáit.A z (i. a + b. 2 . 8).y e R). + e. Határozzuk meg az A B . K2 2418. b(4. -4). -5). e) az x tengely pozitív irányával -45°-os szöget bezáró és az origón áthaladó egyenesre tükrözzük. b(— 4. B C . Négy darab egybevágó. hogy AB+BC +C A nullvektor. a középpontja az origóban van. Hány megoldás van? Oldjuk meg a feladatot akkor is. ha az alap az x tengelyen van és a közös csúcs az origó. c) az origóra. b) az y tengelyre. ha az alap 12. hogy az alap egyenese közös és alapjuk egyik csúcspontja is azonos. 0). 4). e(5. 2). 8). 4). 2). Egy a egység oldalú négyzet alakú kertet csúcspontjainak koordinátáival akar­ juk jellemezni. Számítsuk ki a következő vektorok koordinátáit: 1. illetve -90°-kal elforgatjuk.2. B (.c. f(sin a . j. Oldallapjai merőlegesek a tengelyekre. A középpontból az egyik oldal felezőpontjába vezető vektor koordinátái (-10. a hozzá tartozó magasság 6 egység. K1 b) (-4. Adjuk meg a csúcspontok koordinátáit. Határozzuk meg a (3. Az alap 10. a . a+b+c ^ a+b+c+d < —a 1 + —b: 2u 5. a szár hossza 8 egység és csúcsa az origó. Határozzuk meg a kocka csúcsainak helyvektorait. ha azokat aj az x tengelyre. d(0. c) (x. egyenlő szárú háromszög alakú parcella úgy helyez­ kedik el. > > ). k) egységvektorokkal meghatározott rendszerben egy a élhosszúságú kocka középpontja az origóban van. . K1 2417. -3).MŰVELETEK KOORDINATAKKAL MEGADOTT VEKTOROKKAL K2 2408. Határozzuk meg a négyzet csúcspontjainak koordinátáit. K2 2413. E2 GY 2412. A négyzet középpontja az origóban van. e(a. Egy háromszög csúcsainak koordinátái: A( 8. 5). Az a(2. (0. Határozzuk meg a kapott vektorok koordinátáit. C (. 3). Szerkesszük meg azoknak a pontoknak a halmazát a koordináta-rendszerben. amelyeknél a helyvektorok koordinátái: a) (x. K2GY 2410. {x. ha A(6. ha a) a négyzet csúcsai a tengelyekre illeszkednek. a . Mivel egyenlő AB + BC + CA ? Igazoljuk. d d) (|4 M ). 4). D( 1: -12). 3. illetve 2a egység. K1 2415. K2 GY 2409. C (-2. (-4.-5). x). b ). 2). 9). -2).

b) a ( . -5). Igazoljuk. b). 6). ö = V10 g . c) a(-2. 3). Határozzuk meg az a és b vektorok szögét. K1 2429. Számítsuk ki a B. Határozzuk meg az A B -A C szorzatot. BC = 7 cm.— sin26°-cosl3° {^5 -2 ) {^5+ 2) egy egyenesre illeszkednek? E1 2423.5b és 2a + b. b(2.7 =----.-12. C sin39° + sinl3° / 2 + 12 5 f 1 ^ f 1 f=---.-1 ). 3. E1 2431 . és (a. c) a(2. K2 2425. b (V 3 . 1). 7) és a rombusz K középpontjának koordinátái (1.b) 4_ az a.l. 9). C(8. Az a és b vektor skaláris szorzatát a • b-vel jelöljük. ha a) a(4. 5. |b| = 5.-7 ). 5(3. -3) vektorokkal egyirányú egységvektorok koordinátáit. Két vektor skaláris szorzata Két vektor skaláris szorzatán a két vektor hosszának és a hajlásszögük koszinuszának a szorzatát értjük. -9). b = CA. D( 6. b (. Határozzuk meg az a vektorral egyirányú egységvektor koordinátáit. 5). a). A definíció szerint: a •b = |a| •|b| •cos(a. 3). b(-2. K2 2420. 1. -3).. c) második koordinátájáról tudjuk. ha |a| = 4. a d(-7. 9). b) a(-2. B. K2 2421 . a = ----------------------. 3).Három pont A(l. D csúcsok koordinátáit. C(4. 2). Egy négyszög alakú telek csúcspontjainak koordinátái: A(l. E2 2422. a c(5. hogy a + kb merőleges a b-re? E1 2428.b) 4 . hogy A. b(5. K2 2427. 7 . ej a(2. c = .Az ABCD rombusz AC átlója kétszerese a BD átlónak.K1 GY 2419. Tekintsük az a és b nem párhuzamos vektorokat. . 2. -4.-4 ) . 3 .a + b egymára merőleges vektorok. 4). c = AB vek­ torokat. 3). 8). ha az A csúcs koordinátái (-3. ha a) a(l. -5). 1). Határozzuk meg az a • b skaláris szorzatot. K2 2430. a b(-2. 6).b)4. 4. E2 2424. -2. d) a(-4. Adjuk meg az a( 8. b) a(0.. 8). illetve a + 4b és . ha a) a(l. 8). Számítsuk ki az a és a b vektorok skaláris szorzatát és a két vektor hajlásszögét. b( 6. B(3.Az ABC szabályos háromszögben tekintsük a z a = B C . b(12. d) a (4 2 . hogy T u Igaz-e. b( 6. Van-e olyan k szám. K2 2426. Határozzuk meg az a vektor hosszát. CA = 10 cm. b) a(4. 3). C. 3). ha az ABC háromszögben AB = 6 cm. ha a) a (l. (a.-2 . 3). 5). Számítsuk ki az a és a b vektorok skaláris szorzatát.= 40°. 5). 2. hogy a négyszög négyzet. ha 3b . 2.3 . Határozzuk meg az ab + be + ca értékét. b vektorok hajlásszögét jelöli. 2).

~(p + 1)). Számítsuk ki a háromszög szögeit. _ p(p + l). E1 2437. -1 ) és a b(4. -3. K1 2439. ő (2. 0(0. V 2442. 5. és a c (. 7). hogy az a(-12. -2). Keressünk olyan x vektort. Az ABCD téglalapban AB = 2BC és A(-2. b (. 0. C(0. ha a csúcspontok koordinátái: a) A(— 1. -1). B( 9. 4) és a b(5. 2). C(4. z) vektorok merőlegesek egymásra. 1). . amelyik merőleges a-ra is és b-re is. akkor az a ip-.E2 2432. -1) és a b(l.b. E2 2434. Adjunk meg olyan v vektort. E1 2445. -2. 2). Bontsuk fel a v(l. E2 2446. 3) vektort az a (l. 1. Az ABCD trapéz alakú kertünk párhuzamos oldalai AB és CD. 1) pontok derékszögű háromszög csúcsai. -1) vektorokkal párhuzamos összetevőkre. 2) vektorokkal párhuzamos összetevőkre. 4). 14) és C(13.-(p+ 1) . 1). Számítsuk ki a háromszög szögeit. E2 2448. b(2. 3).~(p + 1).Bontsuk fel a v(6. amely az a(3. . 4). Határozzuk meg a v vektorral ellentétes irányú 5 egység hosszúságú vektor koordinátáit. b (. BC = AD és ACUBD. 7). 2) vektort az a(2. -2. Igazoljuk. . 3. ha a csúcsok koordinátái: A(-4. 4) és a b( 6. K2 2436. 3.p ( p + 1)). 8). E2 GY 2443. 5 ). C(3. ha C(6. ha a) a(— 1.Adott két vektor: a(5. B{ 1. ha az a vektor koordinátái (8.A C vektorok merőlegesek legyenek egymásra? K2 2435. 8) vektorokkal párhuzamos összetevőkre.Határozzuk meg az y értékét úgy. 4). dj A(l. -4).d e R +. Igazoljuk. E2 2444.c. 1. -1. B.p) vektorok egy kocka egyik csúcsából induló élvektorok. E1 2447.l. 2). C(2. 2). c) A(4. hogy ha p * 0 és p e R . b) A(0. -5 ) és a C (-2. 4. hogyha a. 4) vektort az a(4. hogy az A(7. 5(2. 2) és b(-2. 1). és a v(2. 4) és D( 3.k . E1 2441 . 1) és a b(2. akkor Va2 +b 2 -Ve2+ d 2 >ac + bd. p. 5(1. 2). 7). C(4. Számítsuk ki a C és a D csúcsok koordinátáit. -3) és a b(5. -2). -3). 3. Hogyan kell a k valós számot megválasztani. y) vektorok merőlegesek legyenek egymásra. 3). Mekkora a z értéke? E2 2438. amely az a vektorral 60°-os szöget zár be. 5). Adjunk meg olyan b vektort. 6). 3. 5). Bontsuk fel a v(4. C pontok koordinátái: A(3. Az a(-2. hogy az A C és az AB . Az A. H -p ( p + 1).6). Mekkora szöget zárnak be az a és a b vektorok. B( 8. E1 2440. Számítsuk ki az A és a B csúcsok koordinátáit. AB = 3 -CD. 16). 2). 1) vektorokkal párhuzamos összetevőkre.l. ej a(-2. 5(9. b) a(2. 3) és a b(l. Igazoljuk. K1 2433. -5) vektort az a(2. 12) vektorok által bezárt szög szögfelezőjével párhuzamos.

ő(2. ahol (a. -1. 7. B (l..0 ). ha a jobb kezünk hüvelykuj­ ja az a. 2. 1. 1. 0. a mutatóujja a b vektor irányába mutat.Igazoljuk. b3 ) vektoriális szorzata a x b = (a2 b3 . b) a(2. 2.b x a . j. 0. c) a x a = 0. 1). C(l. 2.a lb3 )j+ (atb2 . b)A { 1. Legyenek i. E2 2450. A szorzat abszolútértéke (a vektoriális szorzat hossza): |a|-|b|sin(a. Számítsuk ki az ABC háromszög területét. 0). c) a(5.a2 b. Igazoljuk. hogy i x j = k. E2 2453. C(4. 1. Számítsuk ki az ABCD paralelogramma területét. 0. 3). E2 2454. 1. k egységvektorok és i(l. B (2 . a j a x b ^ b x a . a3 ) és a b (fe„ b2. 1). 1). E2 2449.0 . B( 1. b vektorai és a szorzat úgynevezett „jobbrendszert” alkotnak. -5).b). b vektorokra és iránya megegyezik jobb kezünk középső ujjának irányával.-2 . Határozzuk meg (a x b)-t és | a x b| -t. ha a) a (l. j x k = i.A vektoriális szorzat a. 0). -3 ) b(— 1. . k(0. 3). 1) b(0. -2). Igazoljuk. j(0. 1. C (l. 1). 3. k x i = j. E2 2452. b) A(2.3 ) .-3 ). hogy az a (a. . . hogy ha OA = a és OB = b akkor | a x b| az OACB paralelogram­ ma területével egyenlő.)k. 5).a3 b2 )i + (a3 bI .. ha ű M (0 .A vektoriális szorzat jelölése: a x b . 1) b(2. -2). C(5 . 1.1. 1). a2.Két vektor vektoriális szorzata Az a és a b vektorok vektoriális szorzata olyan vektor. E2 2451. b ) a x b = . -2. 0). b) a két vektor hajlásszögét jelenti. Igazoljuk a következő tételek helyességét. 0. V 2455.l. amely merőleges az a. ha a) A ( . 2). 0.

' .

f . 105°. T . 24° 37'.3°. 55°. 45°. • . b) 15°42'.7 dm. 0. 2462.2°. 315°.451. « « u) . 1.IV. 67°35'.285. Számítsuk át fokról ívmértékbe a következő szögeket: a) 40°. 118°. Hány fokosak a következő. 45°38'. Hegyesszögű trigonometriai alapfeladatok K1 2465. K1 2464. 16° 40'. K1 2460. ° ’52. egyik szöge 21°. 2456. 90°. K1 2466. Trigonometria Szögek átváltása fokról radiánra és fordítva K1 C l) Ti . 5°. 15°. 5. Számítsuk át radiánba a következő szögeket: 15. 30°. 270°. b) 3. I S . 115°. K1 2459. Hány fokosak a következő. 60°. 105. 420°. b) 360°. 2’5. Számítsuk ki a megadott szöggel szemközti befogó hosszát. . egyik szöge 19. 100. 54. Számítsuk át radiánba a következő szögeket n radiánnal kifejezve: a) 75°. 300°. 215°.55. n radiánnal kifejezve: a) 180°. 1.4.36. 152. K1 2461 .419. 10°. T . 2’84. 300°. Számítsuk át radiánba a következő szögeket: a) 36°15'.24°. 240°. • 2 3 4 8 3 6 4 3 6 2457.45°.75. 3. 135°. K1 2463. K1 2458. 8°23'.256. . 0. Számítsuk át fokra a következő szögeket: 0. Számítsuk át radiánról fokra a következő szögeket: a) 2. 80°. 25°. 120°. T . 316°57'.6°. 238°49'. . radiánban (ívmértékben) megadott szögek? n n n n 2n 5n 3n An I n . 118°17'. 100. 2. 88°26'.2 cm hosszúságú. b) 12°. f . radiánban megadott szögek? b) 1. Számítsuk ki a megadott szög melletti befogó hosszát. K1 f . b) 36°. Számítsuk át radiánba (ívmértékbe) a következő fokokban megad Jtt szögeket. 150°. ° ’11L K1 a) T .62. 50°467. Egy derékszögű háromszög átfogója 26. 2. Egy derékszögű háromszög átfogója 18.24.

Számítsuk ki a befogóinak a hosszát. 2469. K1 2468. Egy derékszögű háromszög átfogója 12 cm-es és az egyik szöge 23°-os.5 cm hosszú és egyik szöge 12°25/-es. Számítsuk ki a befogóinak a hosszát. Valamely derékszögű háromszög átfogója 46. Egy derékszögű háromszög egyik szöge 36.18°-os és ezzel a szöggel szemközt .■ Jg g HEGYESSZÖGŰ TRIGONOMETRIAI ALAPFELADATOK I K1 K1 2467.

5 m magasra kell vezetnie. Határozzuk meg a téglalap ismeretlen oldalának a hosszát.K1 GY 2485. míg a lejárat vízszintesre való merőleges vetülete 244 cm. Mi­ lyen magas a torony? K1GY 2491.4-szer akkora. Az átlói a megadott oldallal 32°20/-es szöget zárnak be. Mek­ korák a téglalap oldalai? KI GY 2499. Hány százalékos az emelkedő? K1 GY 2495. ha a hajlásszöge 12°-os lesz? KI GY 2493. amelynek l. Mekkora szöget zár be a fallal a létra? K1GY 2490. Egy hegyre az út átlagosan 5°42'-es szög alatt emelkedik.8 m magasra visz. amelynek 15 m magasan levő abla­ kából a folyó szélessége 74°44'-es szög alatt látszik. Egy lépcső magassága 14 cm és a teraszra 8 lépcső vezet. Egy téglalap átlója 14. hogy a folyó túlsó partján kiszemelünk egy közvetlenül a folyóparton levő fát.5 m hosszú.8-szor akkora. ha az a vízszintessel 15°-os szöget zár be? K1 GY 2492. Milyen magasról érkezik a lejtő? KI GY 2488. Milyen magasra visz a 8. ha valamely karó árnyéka az adott pillanatban 2. Milyen széles a folyó? KI GY 2503. Egy téglalap egyik oldala 6. Lejtős feljárót kell készíteni. Mekkora szöggel hajlik az út a vízszinteshez képest? K1GY 2496.7 m hosszú lejtő. Mekkora a lépcsősor hajlásszöge a vízszinteshez képest? K1GY 2494. Egy pincébe vezető lejárat mélysége 132 cm. KI 2498. Egy ház teraszára vezető lépcsősor vízszintesre eső merőleges vetülete 230 cm. A lámpa a huzal felezőpontjában lóg.6 m. belógása 20 cm. Egy lejtő a vízszintessel 24°-os szöget zár be és 1. A két felfüggesztési pont távolsága 15 m az utca két oldalán. Egy utca közepe fölött egy lámpát függesztettek fel. A vízszin­ tes talajon milyen távol kezdődjön a feljáró. ez lesz az A pont. mint a karó hossza? KI GY 2502. Milyen magas a templomtorony? KI GY 2500. ha valamely függőleges rúd árnyéka az adott pillanatban 2. Mekkora a lejtő hossza és a vízszintesre eső merőleges vetülete? K1 GY 2489. Mekkora szöget zár be a huzal a vízszintessel? K1 2497. a vízszintesre eső merőleges ve­ tülete 4. Egy hegyi út emelkedése 12%. A Nap sugarai a talajhoz képest 38. Egy templomtorony árnyéka 42. Egy létrát támasztunk a falhoz. Egy folyó szélességét szeretnénk meghatározni úgy. Közvetlenül a folyó partján áll egy épület. Mekkora az emelkedés szöge? KI GY 2487.6°-os beesési szögben érkeznek. A létra hossza 3.Mekkora szöget zárnak be a Nap sugarai a talajjal. mint a rúd hossza? KI GY 2501 .3 cm-es és az egyik oldallal 23° 18'-es szöget zár be. Egy lejtő a vízszintessel 18°-os szöget zár be. A B pont az innenső . Mekkora a lejárat hajlásszöge a vízszinteshez képest? K1 GY 2486.2 m és a létra lábai a faltól 75 cm-re vannak. Egy 400 m hosszú egyenes útszakasz emelkedése 10 m.8 cm.Mekkora a Nap sugarainak a beesési szöge a talajhoz képest. Egy torony teteje a talpától 60 m távolságból 22°37/-es szög alatt látszik.

Határozzuk meg a 2505. d) V5. Szerkesszük meg azt a hegyesszöget. A Balaton szintje fölötti 120 m ma­ gasságból egy vitorlás 4°50'-es lehajlási szög (depressziószög) alatt látszik. hogy AB merőleges a folyóra. párhuzamosan a folyóval.■j g g HEGYESSZÖG MEGSZERKESZTÉSE VALAMELY SZÖGFÜGGVÉNYÉNEK ÉRTÉKÉBŐL parton az A ponttal szemközt leütött karó úgy. közvetlenül a partján. Szerkesszük meg azt a hegyesszöget. K1 2506. K1 2507. A C pontból az AB szakasz 26°34'-es szög alatt látszik. ábrán lévő négyszög oldalainak a hosszát. Mekkora az AB szakasz. . amelynek koszinusza d) K1 a) 2509. 2506. amelynek tangense b) 1. c) 2. amelynek szinusza b) c) d) 2. ábra Hegyesszög megszerkesztése valamely szögfüggvényének |y |értékéből K1 a) i . Szerkesszük meg azt a hegyesszöget. Határozzuk meg az ábrán szereplő négyszög ismeretlen oldalait. Az innenső parton felvesszük a BC = 300 m hosszú alapvonalat. vagyis a folyó szélessége? K1 GY 2504. Milyen távol van tőlünk a vitorlás légvonalban? K1 2505. 2508.

cos 60° + 3 •tg 45°. Határozzuk meg a következő kifejezések pontos értékét: b) 8 •tg 30° • ctg 30°. Határozzuk meg a következő kifejezések pontos értékét: n 27 Z b) c o s '---.2 • sin 60°. Szerkesszük meg az a hegyesszöget.4 ■ sin 60°. hogy a) sin a = 1 m s■ V3 . Nevezetes hegyesszögek szögfüggvényei A következő feladatoknál ne használjunk közelítő értékeket. 71 o 71 .cos' a) sin 2— l-sin2 4 3 c) tg —■sin— tg —. b) 6 ■ tg 30° + 2 •ctg 45° . b) cos30° + cos45° K1 . amelyeket számológépből vagy táblázatból nyerhetnénk.sin 30° . . a) 2 • sin 60° • ctg 60°. Ha az egyszerűsítések után a végeredményben gyökök vannak. c) 4 ■sin245° . f) t g a = V3. K1 2512. 2 h) ctg a = -L -. e) tg a = 3. amelynek kotangense b) 2.4 • cos 45° • cos 30°. Határozzuk meg a következő kifejezések pontos értékét: a) cos 60° + V3 •cos 30°.(tg 45 °)2+ (sin 30°)2. 3 -2 -tg 4 5 ° a) b) sin 45°-cos 45° cos30° + sin30° 2517. ha tudjuk. Határozzuk meg a következő kifejezések pontos értékét: . b) in a = — 2 c) cos a = —. hanem a vég­ eredményben hagyhatjuk a gyököket. 6 6 3 . K1 2510. ak­ kor azok értékeit nem kell kiszámolnunk.tg 45° . B 4 3 3 K1 o 7Z .K1 a) 1.tg 345°. d) 6 •ctg 60° . c) (tg 60°)2+ (sin 60°)2 . sin 60° 2513. K1 2515. c) 3 -sin 30° + 5 -cos 60° ..tg 45°. sin60o-sin 4 5 ° a) 6 • sin 60° • sin 45° .3 -ctg 45°.2 . d) cos a = — . c) 42d) 2511 . K1 d) -ÜÉ2L. 3 g) c t g a = i . b) 2 ■ sin 60° . 71 T C a) tg—-cos —-sin—. Szerkesszük meg azt a hegyesszöget. 71 2516. ha nem racionális szám az értékük. Számítsuk ki a következő kifejezések pontos értékét: a) 4. Számítsuk ki a következő kifejezések pontos értékét: cos30°-sin30° . K1 2514.

4 cm. A fonál hossza 95 cm.6 cm. Mekkora a kúp nyílásszöge? K1 2524. Az alapkörének átmérője 10. míg szára 10 cm hosszú. Valamely egyenlő szárú háromszög szárai 8 cm hosszúak és az alapon fekvő szögei 72. Egy kettőslétra egyik szára 195 cm hosszúságú. K1 2523. Egy egyenlő szárú háromszög alapja 15 cm hosszú. Egy egyenlő szárú háromszög alapja 6. mégpedig úgy. Valamely egyenlő szárú háromszög alapja 15 cm-es.HEGYESSZÖGŰ TRIGONOMETRIAI FELADATOK Hegyesszögű trigonometriai feladatok Egyenlő szárú háromszögek K1 2518. Határozzuk meg a kúp alapkörének átmérőjét. akkor milyen magasan állunk a talajhoz képest? K1 GY 2521. Egy egyenlő szárú háromszög alapjának hossza 8 cm. Egy egyenes körkúp nyílásszöge 46°. hogy mekkora szöget zár be a fonálinga a két szél­ ső helyzete között. Mekkora annak a körnek a sugara. Számítsuk ki a háromszögbe írható kör sugarát. Teljesen kinyitjuk a kettőslétrát. A kettőslétrát felállítottuk. Egy forgáskúp alkotói 22. Mekkora a körülírt és a beírt körének a sugara? . Mekkora a háromszög köré írt körének sugara? K2 2529.7 cm. hogy a lábai a talajon 95 cm távolságra vannak egy­ mástól. Mekkora az alapkörének a sugara? K2 2525. míg szárai 12 cm hosszú­ ak. Egy fonálon lengő kis pontszerű test két szélső helyzete közötti távolság 24 cm.8 cm és az alapon fek­ vő szögei 68° 24'-esek? K1GY 2519. Mekkora a kettőslétra nyílásszöge? (Vagyis mekkora a szárak hajlásszöge?) K2GY 2520. Mekkorák a háromszög szögei? K1 2527. amely a szárakat az alap végpontjaiban érinti? K1 2526. nyílásszöge 62°12'. Ha felmászunk a kettőslétrán és felállunk a legmagasabb fokaira.5°. az alapon fekvő szögei 68°-osak. K1 2522. Ekkor a kettőslétra nyílásszöge 28. amennyire a biztonsági lán­ cok engedik.4 cm. Mekkora az egyenlő szárú háromszög alapja. ha a szára 3. a beírt körének sugara 1. Egy kettőslétra egyik szárának hossza 195 cm. magassága 24.4 cm hosszúak. K2 2528.48°-osak.4 cm. Egy forgáskúp alkotója 18. A kettőslétra legfelső fokai a szárakon 180 cm-nél vannak. Határozzuk meg.

ha az átlóinak az aránya 1 :^ 3 ? K1 2536. Mekkora a 8 cm sugarú körbe írt szabályos háromszög oldala? 2545. a beírt körének sugara 2. ha a hosszabbik átlója 24. az egyik átlója 19°42'-es szöget zár be a tégla­ lap egyik oldalával. mekkora a területe? . Mekkora a rombusz oldala.4 dm. K2 2543. Egy rombuszba írható kör sugara 2 cm. Határozzuk meg a paralelogramma területét ezekkel az adatokkal kifejezve. Egy paralelogramma átlói 46 cm.4 cm hosszúak. rombuszok. Ez az átló a 44°-os szögek csúcsait köti össze a rombuszban. Milyen hosszú a másik átló és a rombusz oldala? K1 2535.7 cm hosszú. Mekkorák a rombusz szögei. az átlóinak a hajlásszöge (p. Egy rombusz oldalának és a rövidebb átlója hosszúságainak az összege 59. illetve 54 cm hosszúak. Határozzuk meg a paralelogram­ ma másik oldalának a hosszát.6 m2 . Egy téglalap átlója 23.Téglalapok. az átlók hajlásszöge 35°30'. Mekkorák a szögei és az oldala? K1 2534. illetve 12.4°. Határozzuk meg a paralelogramma területét. területe 840 m2. Egy téglalap területe 245. paralelogrammák Téglalapok. Mekkora a rombusz oldala? K2 2539.60 cm. Mekkora a szabályos ötszög területe. oldala és területe? K2 2540. Mekkora a téglalap ismeretlen oldala? K2 2531. hogy mekkorák a téglalap oldalai. Az átlók hajlásszöge 62. illetve / hosszúságúak. K1 2533. Mekkora a rombusz oldala? K1 2537.4 cm. Szabályos sokszögek KI K1 K1 K1 K1 K1 2544. Egy rombusz egyik átlója 56 cm. az átlóinak a hajlásszöge 37°40'. a rombusz hegyesszöge 4 1 °3 0 '. A paralelogramma átlói e. K1 2542. Egy szabályos nyolcszög oldala 15 cm.6 cm. Egy rombusz kerülete 116 m.2 cm és az ehhez tartozó magas­ sága 5. A paralelogramma egyik szöge 63. Mekkora a 7 cm sugarú körbe írt szabályos ötszög oldala? 2546.Mekkora sugarú körbe írhatunk egy 10 cm oldalú szabályos hétszöget? 2547.7°. Mekkorák az átlói és a szögei? K1 2541. A rombusz egyik átlója Két szabályos háromszögre bontja a rombuszt. Határozzuk meg. paralelogrammák K1 2530. Egy téglalap egyik oldala 4.6 m. Egy paralelogramma egyik oldalának hossza 7. Mekkorák a rom­ busz szögei. Egy rombusz egyik átlója 8 cm. Mekkora sugarú körbe írhatunk egy 5 cm oldalú szabályos kilencszöget? 2548. rombuszok.6 cm és az ezzel szemköz­ ti szöge 128°42'? K2 2538. Mekkorák a téglalap oldalai? K2 2532. Egy rombusz átlói 8. ha oldala 7 cm? 2549.

Egy körhöz érintőket húzunk egy külső pontból. körcikkek.Mekkora a szabályos hétszög oldala. Mekkora a beírt és a körülírt kör sugara? 2555. körívek. b) a kör köré írt szabályos hétoldalú érintősokszögnek? K2 E1 2560. Egy gömb alakú lámpa a középpontjától 6. Számítsuk ki a szabályos n-szögbe és a köré írható körök által meghatározott körgyűrű területét. K2E1 2561 . Mekkora a 10 cm sugarú körbe írt szabályos tizenháromszög kerülete és területe? 2553.Mekkora a 12 cm sugarú körbe írt szabályos hétszög területe és a kerülete? 2554. Mekkora az oldala? 2558.Mekkora a Hold átmérője. Mekkora a beírt és a körülírt kör sugara? 2556. ha átlója 14 cm hosszú? K2 2559. ha az n mellett adott még a szabályos n-szög T„ területe. illetve 4 cm hosszúak. Egy 15 cm sugarú körhöz egy külső P pontból érintőket húzunk. körszeletek. Mekkora távolságra van a P pont a kör középpontjától? Mekkorák az érin­ tőszakaszok és mekkora az érintési pontok távolsága? K2 2566. A körök sugarai 7 cm.2 cm és az érin­ tési pontokat összekötő szakasz hossza 11 cm.5 m távolságból 3. Mekkora az érintők hajlásszöge? Mekkora az érintőszakaszok hossza? K1 2565. a kerülete és a területe a) a körbe rajzolt szabályos hétoldalú húrsokszögnek.Mekkora a szabályos ötszög kerülete és a területe. a) Mekkora szöget zárnak be a körök közös külső érintői? b) Mekkora szöget zárnak be a körök közös belső érintői? . Határozzuk meg a kerületét és a területét a) a körbe írt n oldalú szabályos húrsokszögnek. c) Az előzőleg kiszámított eredményeket felhasználva fogjuk korlátok közé a kör kerületét illetve területét. Egy szabályos kilencszög oldala 15 cm. Egy szabályos tizenkétszög területe 618 cm2. Körök érintői.Mekkora a 15 cm sugarú körbe írt szabályos tizenegy szög kerülete és területe? 2552. ha a Holdat körülbelül 31 '-es szög alatt látjuk és a Hold Földtől való közepes távolsága körülbelül 384 000 km? K1 2564. Mekkora a szabályos tízszög területe.Két kör középpontjának távolsága 18 cm. ha a területe 241. ha oldala 8 cm? 2551 . d) Az előzőleg kapott egyenlőtlenségeket felhasználva adjunk számszerű becslést a n érté­ kére. például az r = 1 m és n = 180 esetét felhasználva. Egy kör sugara 5 cm. Legyen adva egy kör r sugara. Mekkora az oldala. Mekkora a lámpa átmérője? KI GY 2563.5 cm2 ? 2557.7°-os szög alatt lát­ szik. a kör sugara 6. Az érintők haj­ lásszöge 38°46'.K1 K1 K1 K1 K1 K1 K1 K1 K1 2550. Egy szabályos ötszög területe 540 cm2. húrok KI GY 2562. b) a kör köré írt n oldalú szabályos érintősokszögnek.

Mekkora a kör sugara? K1 K1 o 2572.5 cm sugarú körben egy 12. Egy 5. Egy körben a középponttól 8. Egy 42 cm sugarú körben levő 68.6 cm hosszúságú húrhoz mekkora kerületi szög tartozik? K1 2577.2 m.4 m hosszúságú húrhoz 124°20/ kerületi szög tartozik.5 cm sugarú körben mekkora húr tartozik egy 116°-os középponti szöghöz? K1 2569. Egy háromszög egyik oldala 6. Egy körben 68.7 m ívhosszhoz 34. Határozzuk meg az ívhez tartozó húr hosszát.8 m sugarú körcikk területe 35. Mekkora a húr hossza és a húrhoz tartozó körszelet területe? K1 2584. K1 2578. Egy 15 cm sugarú körben 76°45' -es kerületi szög tartozik egy húrhoz. Mekko­ ra a háromszög köré írt kör sugara? K1 2576. Egy 9.4 dm sugarú körben 26. Határoz­ zuk meg a kör sugarát.2 cm-es húrhoz mekkora kerületi szög tartozik? K1 2574. Mekkora középponti szög tartozik a húrhoz? 4 2573. Egy körben 6. Egy 4. Húzzunk a B és C pontokból egy-egy érintőt a másik kör­ höz a középpontokat összekötő egyenesek ugyanazon oldalán! Mekkora szöget zárnak be egymással az érintők? KI 2568. Mekkora a kör sugara? K1 2570.2 cm-re levő húrhoz 104. Az egyik kör AB átmérője 10. Valamely kör húrja a sugár _ része. Egy 7. K1 K1 2579.5 cm sugarú húrhoz mekkora középponti szög tartozik? K1 2571. Mekkora az ívhez tartozó körszelet területe? K1 2582.52° kerületi szög tartozik. Egy 18 cm sugarú körlemezből a középponttól 13 cm távolságra levágjuk a ki­ sebbik körszeletet. Egy kör sugara 4.8 cm és a vele szemközti szöge 48°15'. a másik kör AC átmérője 8 egység. Mekkora a körcikkhez tartozó húr? K1 2581.8 cm sugarú körben levő 6.68° középponti szög tar­ tozik. Egy körben 246. Egy 15 cm sugarú kört mekkora területű részekre bontja a 15 • V2 cm hosszúsá­ gú húrja? K1 2585. E kisebb körszelet területe hány százaléka a körlemez területének? .3 dm hosszúságú ívhosszhoz mekkora húr tartozik? 2580.42° középponti szöghöz 8.2 m2. Két kör kívülről érinti egymást az A pontban. Számít­ suk ki ezen húr hosszát. Egy körben 14 cm hosszú húrhoz 122°-os középponti szög tartozik. egy ívéhez tartozó középponti szöge 64.K2 2567.2°.15 m hosszú húr tartozik. Egy 12. K1 2575.Mekkora a 16 cm sugarú körben levő 20 cm hosszú húr által lemetszett kiseb­ bik körszelet területe? K1 2583.

Egy derékszögű trapéz hosszabbik párhuzamos oldala 17. merőleges szára 15 cm. K1 2598. Mekkora a másik alap? K1 2595. Egy egyenlő szárú trapéz területe 252 dm2. szárai 63 cm hosszúak. a félkúpszög 6°42/. a magas­ sága pedig 7 cm. K1 2588.5 m hosszúak. Egy szimmetrikus trapéz hosszabbik alapja 17.4 cm. mint a fedő­ lapé? K1 2602. Egy derékszögű trapéz alapjai 12. Mekkora a töltés oldalának a hajlásszöge a vízszintes­ hez képest? K1 2594. Számítsuk ki a trapéz ismeretlen oldalait és a területét. a trapéz egyik szöge 42. egyik szöge 62°48'. A csonkakúp magassága 54 mm. a töltés magassága 3 m. Határozzuk meg a trapéz szárainak a hosszát és a trapéz területét.5 cm. az átló hossza 16. Egy csonkakúp esztergályozásánál a fedőlap sugara 12 mm. Milyen hosszú ez a szár és a másik alap? K1 2589. a rá merőleges szár hossza 8. alul pedig 18 m. Egy szimmetrikus trapéz hosszabbik alapja 190 m.6°. Mekkorák a szárai. Mekkorák a trapéz oldalai? K1GY 2600. Mekkorák a trapéz ismeretlen oldalai? K1 2587. egyik szöge 58°20'. míg alaplapjának az átmérője 124 mm és a csonkakúp magassága 82 mm. magassága 18 cm.5 cm2. Mekkorák a trapéz oldalai? K1 2591. Mekkorák a trapéz oldalai? K1 2599. a szárai 18 cm hosszúak.5°. magassága 80 m.6 cm. Egy egyenlő szárú trapézban az egyik alap 30 cm. Egy derékszögű trapéz rövidebb átlójának hossza megegyezik a hosszabbik alap hosszával. az átlója merőleges a szár­ ra. másik alapjának egyik szöge 134°. Egy olyan csonkakúpot kell esztergályozni. a szárai 11. amely fedőlapjának az átmérője 65 mm. A megadott alapon levő másik szög 125°. Egy szimmetrikus trapéz két párhuzamos oldala 6 cm. Mekkora a trapéz másik alapja? K1 2596. Mekkorák a trapéz szögei? K1 2592.3 cm és egyik szöge 42°54/. a másik alapja és a szögei? K1 2597. a trapéz egyik szöge 52. Egy szimmetrikus trapézban az egyik alap 24 m-es. Egy derékszögű trapéz hosszabbik alapja 36 cm. Egy derékszögű trapéz egyik alapja 24 cm-es. Egy szimmetrikus trapéz területe 432 cm2. illetve 8. illetve 14 cm. Mekkorák a trapéz szögei? K1GY 2593. magassága 12 dm.■ J HEGYESSZÖGŰ TRIGONOMETRIAI FELADATOK Trapézok K1 2586. Egy egyenlő szárú trapéz két párhuzamos oldala 5 cm.13°. A trapéz területe 42. K1 2590. és a ma­ gassága 9 cm.5 cm. A másik szár 42. illetve 12 cm. Hány százalékkal nagyobb az alaplap sugara. Mekkora a trapéz másik alapja és a területe? .35°-os szöget zár be az alappal. Számítsuk ki a trapéz területét és az átló alapokkal bezárt szögét. Egy szimmetrikus trapéz rövidebbik alapja 45 cm.5 cm. átlója 170 m. Mekkora a csonkakúp félkúpszöge? K1GY 2601. az erre merőleges szára 18 cm-es. Egy szimmetrikus trapéz keresztmetszetű vasúti töltés szélessége felül 8 m. A két szár egyeneseinek hajlásszöge 43.22°. egyik szöge 53.

3° és 72°45'.4 m. Mekkorák a trapéz szögei? Térelemek hajlásszöge K1 2614.45°. Egy trapéz hosszabbik alapja 15 cm. Egy trapéz alapjai 52. éppen háromszöget kapunk.4 cm hosszúak. Mekkorák a trapéz szárai? K2 2611. Egy négyzetes oszlop alapéle 5 cm hosszúságú. b) az oldallapokkal való hajlásszögeit. az oldalél az alaplap síkjával 68°-os szöget zár be. K2 2604. A nagyobbik alapon fekvő szö­ gek 72. a rajta fekvő szögek 74° és 46°. b) az egy csúcsból kiinduló testátlójának és oldalélének hajlásszögét.6 cm. Mekkora a trapéz másik két oldala? K1 2606. K1 2615. 5 cm.2° és 58. amelybe 8 egy­ ség sugarú kör írható és a rövidebbik alapja szintén 8 egység hosszú? K1 2605.K2 2603.Határozzuk meg egy kocka egyik testátlójának hajlásszögét az oldallapokkal. Egy trapéz egyik alapja 58 cm. szárai R ■-J2 hosszúsá­ gúak.15°. a rajta levő szögek 38. Egy trapéz párhuzamos oldalai d és 3d . míg magassága 17 cm. A trapéz ma­ gassága 65 m.6 cm és 18. az egyik szára 42 cm. a rajta fekvő két szög 65. Mekkorák a szögei és a területe? K2 2612.6°. illetve 2d hosszú­ ságú. Egy trapéz egyik alapja 26. Mekkorák annak a szimmetrikus trapéznak a szögei és oldalai.8° és 65. A 74°-os szög mellett levő szára 6 cm hosszú. K1 2616.2 cm.6° és 54. Határozzuk meg az ugyanebből a csúcsból kiinduló testátlójának a) a három ugyanebből a csúcsból kiinduló éllel való hajlásszögeit. Egy trapéz alapjai 58 cm és 42 cm hosszúak. Mekkorák a trapéz ismeretlen ol­ dalai és a területe? K2 2609. Mekkorák a trapéz ismeretlen oldalai és a területe? K2 2608. a másik két oldal d.3 m hosszúak. Határozzuk meg a trapéz negyedik oldalának a hosszát i?-rel kifejezve és a trapéz szö­ geit. Számítsuk ki a trapéz ismeretlen oldalának a hosszát és a trapéz ismeretlen szögeit. . illetve 28 m. A másik párhuzamos oldalon fekvő szög 48. Egy trapéz egyik alapja 420 m. illetve 57. Egy szabályos négyoldalú gúla oldalélé 9. Egy trapéz egyik párhuzamos oldala 38. Az R sugarú körbe írt trapéz egyik alapja R hosszúságú. illetve 10 cm.46°. az egyik szár hossza 81. A másik alapon fekvő szögei 73. Egyik szára 26 cm hosszú és ez a megfelelő alappal 67°-os szöget zár be. Egy téglatest egy csúcsából kiinduló éleinek hossza 3 cm.5 cm. Határozzuk meg a gúla magasságát. Ha a szá­ rakat nagyságukkal meghosszabbítjuk. illetve 45°. szárai pedig 35. d) a testátló hajlásszögét az oldallappal. Mekkora a trapéz területe? K2 2607. c) a testátló hajlásszögét az alaplappal. Határoz­ zuk meg a) az egy csúcsból kiinduló testátlójának és alapélének hajlásszögét. Mekkora a trapéz terü­ lete? K2 2613. K1 2617.4 cm. K2 2610. Egy trapéz alapjai 86 m.

K1 2618. Egy szabályos négyoldalú gúla oldalélé 14 cm és a magassága 9 cm. Mekkora szöget zár be a) az oldalél az alaplap síkjával; b) az oldallap az alaplappal? K1 2619. Egy négyzet alapú, egyenlő oldalélű gúla alapéle 14 cm. A gúla felszíne 616 cm2. a) Mekkora az oldalélnek az alaplappal való hajlásszöge? b) Mekkora egy oldallap alaplappal való szöge? K1 2620. Egy szabályos négyoldalú gúla alapéle 8 cm, magassága 10 cm. Határozzuk meg a) egy alapélnek egy szomszédos oldaléllel bezárt szögét; b) az oldallapnak az alaplappal bezárt szögét; c) az oldalélnek az alaplappal bezárt szögét; d) két szomszédos oldallap hajlásszögét. K1 2621 . Számítsuk ki egy szabályos tetraéder két oldallapjának hajlásszögét. K2 2622. Egy szabályos háromoldalú gúla alapéle 10 cm, magassága 18 cm. Számítsuk ki a) az alapélnek a szomszédos oldaléllel bezárt hajlás­ szögét; b) az alaplap és egy oldallap hajlásszögét; c) az oldalél és az alaplap hajlásszögét; d) két oldallap hajlásszögét. K2 2623. Egy szabályos háromoldalú gúla oldal3

lapjának a területe az alaplap területének — része. 4 Mekkora az oldallapnak az alaplappal bezárt szöge?
2625. ábra

K2 2624. Egy szabályos hatoldalú gúla alapéle 15 cm, magassága 22 cm. Határozzuk meg a) az alapél egy szomszédos oldaléllel bezárt szögét; b) az oldalél alaplappal bezárt szögét; c) az alaplap oldallappal bezárt szögét; d) két szomszédos oldallap hajlásszögét. K2 E1 2625. Az ábrán látható ABCDEFGH kockánál számítsuk ki az ACE és a CEF síkok hajlásszögét. K2 E1 2626. Az ábrán látható ABCDEFGH kockánál legyen P a BF él felezőpontja, míg Q legyen a BC él felezőpontja. Határozzuk meg az ABCD és DPQ sí­ kok hajlásszögét.

2626. ábra

Vegyes illetve összetettebb hegyesszögű trigonometriai feladatok

,197

Vegyes, illetve összetettebb hegyesszögű trigonometriai feladatok
Vegyes feladatok K1 GY 2627. Egy lejtős út három szakaszból áll. Az első szakasz emelkedő, hossza 250 m és a hajlásszöge 4°, majd a lejtő következik, amely 320 m hosszú, hajlásszöge 5°. A harmadik szakasz ismét emelkedő, 350 m hosszú és hajlásszöge 7°-os. Mennyi a kiindulási és a vég­ pont szintkülönbsége? K1 GY 2628. Egy út hossza a térképről leolvasva 450 m. Ismerjük, hogy az út egyenletesen emelkedik, emelkedési szöge 8°15'. Mekkora az út valódi hossza? K1 GY 2629. Egy térképen levő 1 cm-es szakasznak a valóságban 1 km felel meg. A térképen két tereppont távolságát 6 mm-nek mérjük. A két tereppont között egyenes út vezet. A terep­ pontok szintkülönbsége 80 m. Mekkora a tereppontok közötti út hossza és mekkora az út emelkedési szöge? K1GY 2630. Egy térkép méretaránya 1:10000. Egy út hossza a térképen lemérve 28 mm. Tudjuk, hogy az út hajlásszöge 7°-os. Mekkora az út valódi hossza? K2GY 2631. Egy térkép méretaránya 1:10000. Az ábrán láthatjuk egy domb szintvonalas ábrázolását a térképen, egy A,B,C út részletével. A térképen lemérve AB = 6 mm, BC = 14 mm. Határozzuk meg a terepen levő ABC út hosszát, az AB és a BC utak hajlásszögeit.
ábra

K1 GY 2632. Egy pontra két erő hat, amelyek iránya merőleges egymásra. Az erők nagysága 24 N, illetve 45 N. Határozzuk meg, hogy mekkora az eredő erő nagysága. Mekkora szöget zár be az eredő erő iránya a 24 N-os erő irányával? K1 GY 2633. Egy csavar menetének középátmérője 5,35 mm, menetemelkedése 1 mm. Mek­ kora a menetemelkedés szöge? K1 GY 2634. Egy csavar menetének középátmérője 21,5 mm. A csavarmenet menetemelkedé­ si szöge 4 ° i r . Számítsuk ki a csavarmenet emelkedését. K1 GY 2635. Egy gépezetben levő csavarmenet középátmérője 29 mm, a menetemelkedés 6 mm. Mekkora a menetemelkedés szöge? K1 GY 2636.Határozzuk meg annak az épületnek a magasságát, amely a tőle 120 m-re felál­ lított 1,6 m magas szögmérő műszerrel (teodolit) mérve 14°12'-es emelkedési szög alatt lát­ szik. K1 GY 2637. Egy 45 m magas épület egy 25 m magas épület tetejéről 14°2'-es emelkedési szög alatt látszik. Milyen messze van a két épület egymástól? KI 2638. Egy 100 cm oldalú négyzet egyik oldalát osszuk fel a) két egyenlő részre; b) há­ rom egyenlő részre! Az osztópontokat kössük össze az egyik szemközti csúccsal! Mekkora részekre osztják az így kapott szakaszok az átló és az oldal közötti szöget?

K1 2639. Egy 100 cm oldalú négyzet átlójának az egyik oldallal bezárt szögét osszuk fel a) két egyenlő részre; b) három egyenlő részre. Majd számítsuk ki, hogy mekkora részekre osztják a szögek szárai a négyzet szemközti ol­ dalát. K2GY 2640. Győr központja az északi szélesség 47°4r-en fekszik. Határozzuk meg a Föld tengelye körüli forgásának a sebességét, ha a körülfordulási idő körülbelül 23 óra 56 perc és a Föld sugara körülbelül 6378 km. K2GY 2641. Egy folyó szélességét fogjuk meghatározni úgy, hogy az egyik parton felve­ szünk egy 70 m hosszúságú alapvonalat párhuzamosan a folyóval. A folyó másik partján közvetlenül a folyó mellett áll egy fa. Az alapvonal két végpontjából megmérjük a fa felé mutató irány és az alapvonal közötti szögeket. Azt kaptuk, hogy a két szög 68° 11' illetve 51 °20'. Milyen széles a folyó?

Tornyok, hegycsúcsok és egyéb magasan levő tárgyak K1GY 2642. Milyen magas az a toronyantenna, amelyet a közepén sodronykötelekkel kötöt­ tek le a talajhoz? A sodronykötelek hossza 140 m és a sodronykötél a vízszintessel 51°47/-es szöget zár be. K2 GY 2643. A kisalföldi Rábaközben egy nyárfától 32 m távolságra állunk és 1,7 m magas­ ságból 33°-os szögben látjuk a nyárfát. Milyen magas a nyárfa? K2 GY 2644.A kisalföldi Rábaközben (még pontosabban a Tóközben) levő Markotabödöge község templomtornyától 100 méterre áll egy ember. Az ember szeme 168 cm magasságban van és 19°-os szög alatt látja a templomtornyot. Milyen magas a torony? K2 GY 2645. Egy épülettől 32 m távolságra az épület egyik ablakának felső széle 16 °32', míg az alsó széle 14°2' emelkedési szög alatt látszik. Milyen magas az ablak? K2GY 2646. Egy domb tetején levő kápolnához 120 m hosszú egyenes út vezet. Az út emel­ kedési szöge 15°. Az út elejéről a kápolna 7°-os szög alatt látszik. Milyen magas a kápolna? K2 GY 2647. Egy hegy tetején egy 24 m ma­ gas kilátótorony van. A völgy valamely pontjából a kilátótorony alja 48°52', míg a kilátótorony teteje 50°43'-es emelkedési szögben látszik. Milyen magasan van a hegytető a völgy fölött?

K2GY 2648. Egy antenna 48,5 m hosszú drótkötéllel van kikötve és a drótkötél hajlásszöge a talajhoz képest 67,5°. Ha az antennát 24 m-rel távolabbról akarjuk kikötni, akkor milyen hosszú drótkötélre van szükségünk?

Vegyes illetve összetettebb hegyesszögű trigonometriai feladatok

,199

K2 GY 2649. Egy folyó partjától 50 m-re áll egy épület. Az épületből egy ablakon kinézve 18 m I magasságból, a folyó túlsó partját 8° 14' lehajlási szög alatt látjuk. Milyen széles a folyó? K2GY 2650. Egy hegy csúcsáról egy folyó két átellenes pontját 25°1', illetve 37°22' lehajlá- I si szög alatt látjuk. A folyó szélessége 350 m. Milyen magasan van a hegycsúcs a folyó fe- I lett, ha a két átellenes pontot összekötő egyenes átmegy a hegycsúcs síkra való merőleges I vetületi talppontján? K2GY 2651. Egy antenna magasságát akarjuk meghatározni a következő módon. Az antenna I talppontját nem tudjuk elérni, de a talppontjának az irányába felveszünk egy 30 m hosszú I szakaszt. Majd a szakasz végpontjaiból megmérjük, hogy az antenna csúcsa 54°43', illetve I 42° 58' emelkedési szög alatt látszik. Milyen magas az antenna? K2 GY 2652. Egy lejtős út végén levő templomtorony magasságát kell meghatározni. Az úton I a torony aljától felfelé mérünk egy 60 m hosszúságú szakaszt. A szakasz végpontjából a to- I rony csúcsa 4°28' emelkedési szögben látszik, míg az alja 22° 15' lehajlási szög alatt látszik. I Milyen magas a templomtorony? K2 GY 2653. Közvetlenül egy folyó partján áll egy épület, amelynek két, egymás felett levő I ablaka 9 méterre van egymástól. Milyen széles a folyó, ha az egyik ablakból 14°25/ lehajlá- I si szög, míg a másik ablakból 8° 12' lehajlási szög alatt látjuk a folyó túlsó partját? K2GY 2654. Egy sík terepen levő kilátótorony egyik ablakából egy tereppont 1°19', míg a I 10 m-rel magasabban fekvő másik ablakából 2°39' lehajlási szög alatt látszik. Milyen mész- I sze van a tereppont a kilátótorony aljától és milyen magasan vannak az ablakok? K2GY 2655. Egy domb tetejéről nézve, a mellette levő völgyben álló 25 m magas templom- I torony csúcsa 20°47', míg az alja 25° 1' lehajlási szög alatt látszik. Milyen magasan van a I dombtető a völgy fölött? K2GY 2656. Egy észak felé tartó hajóról két világítótorony - amelyek egymástól 40 km-re I vannak - , egy nyugatra irányuló egyenesben látszik. Kétórás hajózás után az egyik világító- I torony délnyugati, míg a másik világítótorony dél-délnyugati irányban látszik. Mekkora a I hajó sebessége? K2GY 2657. Egy észak felé tartó hajóról két világítótorony - amelyek egymástól 40 km-re vannak - , egy nyugatra irányuló egyenesben látszik. Egyórás hajózás után az egyik világítótorony délnyugati, míg a másik világítótorony nyugat-délnyugati irányban látszik. Mekkora a hajó sebessége? | I ||| I ||f IH H

K2GY 2658. Egy hőlégballont a vízszintes terepen levő A pontból kelet felé 30°, míg a I B pontból észak felé 25°-os emelkedési szög alatt látnak. Az A és B pontok távolsága 6 km. I Milyen magasan van a hőlégballon? K2 GY 2659. Vízszintes terep T pontja fölött lebeg egy léggömb az L pontban. Ez a terep I A pontjából 37°-os, míg a terep B pontjából 45°-os emelkedési szög alatt látszik. Milyen ma- I gasan lebeg a léggömb, ha az AB távolság 500 m és ATB < = 90°? K2 GY 2660. Sík terepen levő A és B pontok közötti távolság kiszámításához a következő ada- I tokát ismerjük: Az A ponttól 100 m-re álló gyárkémény az A pontból 45°-os, a B pontból I 30°-os emelkedési szög alatt látszik. Az A pontot a kémény aljával összekötő egyenes I 60°-os szöget zár be az AB egyenessel. Mekkora az AB távolság?

K2GY 2661. Egy tőlünk keletre fekvő hegy csúcsát 21°48' emelkedési szög alatt látjuk. Ha vízszintes talajon 1 km-t délre megyünk, innen a hegy csúcsa 18°26' emelkedési szög alatt látszik. Milyen magas a hegy és milyen távol vagyunk mindkét helyen a hegy csúcsától? K2GY 2662. Egy tó mellett levő kilátótorony 25 m magasan levő ablakából egy hőlégballont figyelünk meg. A hőlégballon 32°44' emelkedési szög alatt látszik, míg a tó tükréről vissza­ vert képe 38°9' lehajlási szög alatt látszik. Milyen magasan van a hőlégballon a tó fölött? K2GY 2663. Egy 670 méter magas hegyről egy felhő 60°-os emelkedési szög alatt látszik. A hegy tövében levő tóban a felhő tükörképe 70°-os lehajlási szög alatt látszik. Milyen ma­ gasan van a felhő a hegycsúcs felett? K2GY 2664. Egy tenger melletti dombtetőről egy felhőben levő villámlás 18°-os emelkedési szögben látszik. Míg a villámlás képe a tengerben 26°-os lehajlási szög alatt látszik. Milyen magas a domb és milyen magasan volt a villámlás a víz színe fölött? A hang terjedési sebes­ sége legyen 340 m/s és a mennydörgés a villámlás után 8 s múlva hallatszik.

Körívek, körcikkek, körszeletek K1GY 2665. Egy köríves közúti híd körívének sugara 85 m, a híd nyílásmagassága 15 méter. Mekkora a két hídpillér távolsága és milyen hosszú a körív? K1GY 2666. Egy köríves vasúti híd két pillérének egymástól való távolsága 125 m, a híd nyí­ lásmagassága 18 m. Mekkora a híd ívének hossza? K2 GY 2667. Két tárcsa átmérője 20 cm, illetve 8 cm. Egyenes szíjhajtás esetén mekkora a tárcsákon a tapadási felületek összhossza, ha a tárcsák középpontjai 50 cm-re vannak egy­ mástól? K2 GY 2668. Két tárcsa sugara 6 cm, illetve 15 cm, középpontjaik távolsága 54 cm. Milyen hosszúságú szíj feszíthető rájuk egyenes szíjhajtás esetén? K2 GY 2669. Két tárcsa átmérője 20 cm, illetve 8 cm. Keresztezett szíjhajtás esetén mekkora a tárcsákon a tapadási felületek összhossza, ha a tárcsák középpontjai 50 cm-re vannak egy­ mástól? K2 GY 2670. Két tárcsa sugara 6 cm, illetve 15 cm, középpontjaik távolsága 54 cm. Milyen hosszúságú szíj feszíthető rájuk keresztezett szíjhajtás esetén? K1 2671 . Határozzuk meg egy 15 cm sugarú körben levő 24 cm-es húr és a vele párhuza­ mos átmérő közötti körlaprész területét. K2 2672. Egy 32 cm sugarú kör egyik félkörében két párhuzamos húrt húzunk, amelyek hossza 12 cm, illetve 34 cm. Mekkora a körlap két húr közötti részének a területe? K1 2673. Egy külső pontból érintőket húzunk egy 8 cm sugarú körhöz. Az érintők által bezárt szög 42,38°. Mekkora a kör és az érintők közötti terület? K2 2674. Egy síkon levő két, egyenként 18 cm sugarú körlap középpontja 24 cm-re van egymástól. Mennyi a körlapok által kétszeresen fedett rész területe? K2GY 2675. Egy körszelet keresztmetszetű alagút magassága 3,5 m, az alagút alapszélessé­ ge 10 m, míg az alagút hossza 32 m. Mekkora térfogatú kőzetet termeltek ki az alagútból, mire kivájták?

K2GY 2676. Egy olajoshordó belső átmérője 56,5 cm, belső hossza 78 cm. A fekvő olajos­ hordóba függőlegesen egy pálcát dugunk az oldalnyflásán át a hordó aljáig. Majd a pálcát ki­ húzva megmérjük, hogy a pálca 17,5 cm hosszúságban olajos. Hány liter olaj van a tartály­ ban? K2GY 2677. Egy 84 cm belső átmérőjű, fekvő körhenger alakú olajtartályból elfogyott az olaj egy része. A tartály oldalán levő mérce azt jelzi, hogy a tartályban 65 cm magasan áll az olaj. A tartály belső hossza 315 cm. Hány liter olaj van a tartályban? K2 GY 2678. Egy körhenger alakú fekvő víztartály belső sugara 87 cm, belső hossza 210 cm. Hány liter víz van a tartályban, ha a tartály belső magasságának — részéig ér a víz?
2

Egyenlő szárú háromszögek, derékszögű háromszögek, négyszögek K2 2679. Egy egyenlő szárú háromszögben az alap és a szár hosszának különbsége 6,5 cm, az alapon fekvő szögek 25°42'-esek. Mekkorák a háromszög oldalai és a területe? K2 2680. Egy egyenlő szárú háromszögben az alap és a szár hosszának összege 16 cm, az alapon fekvő szögek 57°26'-esek. Mekkorák a háromszög oldalai és a területe? K2 2681. Egy egyenlő szárú háromszög területe 72 cm2 , az alappal szemközti szöge 32°44'. Mekkorák a háromszög oldalai? K2 2682. Egy egyenlő szárú háromszög kerülete 48,6 cm, az alappal szemközti szöge 34° 18'. Mekkorák a háromszög oldalai és a területe? K2 2683. Egy egyenlő szárú háromszög alapjához tartozó magassága 16 cm, míg a szárá­ hoz tartozó magassága 7 cm. Mekkorák a háromszög szögei? K2 2684. Egy derékszögű háromszög 20 cm-es átfogóját a hozzá tartozó magasság 1:4 arányú részekre osztja. Mekkorák a befogók és a háromszög szögei? K2 2685. Egy derékszögű háromszög átfogója 10 cm, az átfogóhoz tartozó magassága 4 cm. Mekkorák a befogók és a háromszög szögei? K2 2686. A C csúcsánál derékszögű ABC háromszög egyik szöge 30°-os, a C csúcspont a

beírható kör középpontjától 2 • ~Í2 egység távolságra van. Mekkora a háromszög köré írha­ tó kör sugara? K2 2687. Egy derékszögű háromszög átfogójának hossza 13 cm, beírt körének sugara 2 cm. Határozzuk meg befogóinak hosszát és a hegyesszögeinek nagyságát. K2 2688. Egy derékszögű háromszög körülírt körének sugara 20 cm, beírt körének suga­ ra 8 cm. Határozzuk meg a háromszög oldalait és hegyesszögeit. K2 2689. Egy derékszögű háromszög köré írt kör sugara a háromszögbe írt kör sugarának 13 a ---- szerese. Mekkorák a háromszög hegyesszögei? 4 K2 2690. Egy négyszög 15 cm-es oldalán fekvő egyik szög derékszög, a másik 37,5°. Az utóbbi szög melletti oldal 11,5 cm, a derékszög melletti másik oldal 4,7 cm. Mekkora a négy­ szög ismeretlen oldala?

15°.4° és 62.cos2a .a ) = —. ACD < = 19. c) a) 1 . ahol t > 0 valós szám. Egy egyenlő szárú trapéz átlója 54. a) s in a = — . Az átló és a szár által bezárt szög 65°.sin a). (sin / ' a . ha sin (90° .5 cm. K1 1 .cos2 a . Egy négyszög három oldala 18 cm.sin2 a . Egyszerűsítsük a következő kifejezéseket: 2+ . cos" a a j — -----.cos2a .1.8° nagyságúak. illetve 21.K2 2691. két szára 32.c o s a 2700. c o s a = —. Számítsuk ki tg a értékét közelítő számítások nélkül.1) + 1. Mekkorák a trapéz alapjai? K2 2693. Legyen a hegyesszög.6° . Mekkorák az ABCD négyszög oldalai. A hosszabbik szár 52. Ezen oldalak közötti szögek rendre 85. Egy trapéz területe 643 cm2. f) co sa = — . k) ctga = ~ . c o sa = — 12 . ha b) s in a = .85° ? Trigonometrikus kifejezések K1 2696. j) tg a = 2. b) (sin a + cos a)" K1 1 1 + co sa 1 1. ACB < = 46. 13 cm és 7 cm. aj ctg a ■(cos a . ej.6° .\ l) c t g a = l . ahol 0 < a < 90°. 2 gJ « J tg a = l. c) sincn = — ? — +r . Az egyik derékszöge mellett levő oldalai 8. i) tg a =V3 . ha AC = 42 m .6 cm hosszúak. egy harmadik szöge 134. b) sin a • ctg a.68 cm. Egy négyszög két szemközti szöge derékszög. Egyszerűsítsük a következő kifejezéseket: b) sin [3 + cos {5 ■tg /3.6°. • a = —. ekkor határozzuk meg a többi szögfüggvény értékét. Mekkorák a négy­ szög ismeretlen oldalai? K2 2692. K1 2701 .sin2a . Egyszerűsítsük a következő kifejezéseket: b) (1 + sin a) ■(1 . K1 2697. c).5 cm. 1 a) sin 1 . DAC < = 28. CAB < = 54. sin' a K1 2698.8 cm és 37. Mekkora az ismeretlen oldal és a másik két szög? K2 2695. c) 1 --------— . Egyszerűsítsük a következő kifejezéseket: aj 1 . m) ctga = 4.c o s a) . 4 . c) 2 .cos 27 —L 2699. Mekkorák a trapéz szögei és alapjai? K2 2694. a szárai 40 cm hosszúak.6°-os szöget zár be a hosszabbik alappal.

sin 2a . tg2* . Igazoljuk. Hozzuk egyszerűbb alakra a következő kifejezéseket. tg x + 1 2 . ha 0 < a < 90°. Igazoljuk. ha 0 < x < — valós szám.9 --. ha 0 < x < — valós szám.1 2703. a) sm x + cos x + 2 • sm x • cos x . ifi M Z706. Bizonyítsuk be. .l . sm' x + cos x sin 4a .cos2a +1 l + 2 s in a c o s a a) b) sm a (sin a + c o sa )‘ 2704.(tg x .sin4x + 2 • sin2x .sm a • -----------------1+ s i n a c o s a K1 2707.'--------.bsinx . hogy b) K1 c) 1 + s in a 1 .cos* a K1 2705.l b) — 2 —■ ■ ■ v + tg a-c tg a.--------------.c o s a . tg 2 a -l cos a — 5---------.• s in a + co sa s i n a .9 -1 + tg X 1+ Ctg X 7T i\ COS X 1 1 2712. amelyekre a kifejezések értelmezve vannak.x)2.----. Egyszerűsítsük a következő kifejezést.. a) sinx + cosx sin‘ a . 2 —-------. c) cos4x . 1 + s in a co sa co sa 1. sin 2a . Igazoljuk. akkor 1 a) l + tg2a = — j— .cos a )2= 2.s i n a cos a cos a a) 2 • (1 + sin a) ■(1 + cos a) = (1 + sin a + cos a)2.s i n a 97íic t i ■ i hogy u cos a sin a = c o s o í .l-smx-cosx. Egyszerűsítsük a következő kifejezéseket. 1 + sinx d) -----. Tí K1 2708. Igazoljuk. mindazon valós x értékekre. Bizonyítsuk be a következő egyenlőséget. hogy (sin a + cos a )2+ (sin a .t g x )2 K1 2710. cos* a £>)l + ctg2a = 1 sin a IV . K1 2711. . hogy fennáll a következő egyenlőség minden 0 < x < — valós számra. K1 2709.ctg x )2= 4.Vegyes illetve összetettebb hegyesszögű trigonometriai feladatok K1 a) K1 2702. (tg x + ctg . K1 4 4 ' 2 2 b) ----.(-cos X. Egyszerűsítsük a következő kifejezéseket. hogy a következő kifejezések nem függenek az x értékétől. COS X 7T (l + tgx) 2+ ( l . .cos 4a b) —. Igazoljuk. cos a .

a).tg x . Legyen tg x + ctg x = m. Számítsuk ki a következő kifejezés pontos értékét: 2^ ■ 2 3tf sm — + sin' — 14 7 27 Z 2 37 T c o s ---. Számítsuk ki a következő kifejezés pontos értékét: (1 ..a).sm x cos" x valós szám: 1 + t g x + tg2x 1 + ct gx t gx ctg2x -1 ct gx + ctg2x 1. Szögfüggvények általánosítása K1 2721. b) 2 ■(sin6x + cos6x ) .c t g 2x tg 3x . K1 2723. Egyszerűsítsük a következő kifejezéseket. K2 2716. Fejezzük ki m segítségével a következő kifejezéseket.c tg X _ 1 .tg 2X K1 n 2714. a) s i n í y .cos (30° + á) + sin230° . b) cos (180° . Számítsuk ki a következő kifejezés pontos értékét: sin (45° . K2 2718. .l-cos — 14 7 K2 2720.a l . d) sin ( 2 . c) tg (180° + a).a). Ti ahol 0 < x < — valós szám: 2 a) tg 2x + ctg2x .SZÖGFÜGGVÉNYEK ÁLTALÁNOSÍTÁSA K1 2713.cos (45° + a) + sin260° + sin (60°.a). b) tg 3x + ctg 3x .a). K2 2717.cos 15°) • (1 + sin 75°) + cos 75° • cos 15° • ctg 15°. Bizonyítsuk be a következő egyenlőséget. b) cos (180° + a).a). írjuk egyszerűbb alakra: a) sin (180° + a). c) tg (180° . f) cos (360° . Hozzuk egyszerűbb alakra a következő kifejezéseket: a) sin6x + cos6x + 3 • sin2x • cos2x.a). d) ctg (180° . h) ctg (360° + a).n . g) tg (360° + a). c) cos (2-7 T + a).s in x! 2 2 ? t g x . K1 2722. d) ctg (180° .3 • (sin4x + cos4x). K2 2719.1 ' K2 2715. írjuk egyszerűbb alakra: a) sin (180° . ha 0 < x < — valós szám: tgx + ctg2x _ tg3 x+l t g x . e) sin (360° . írjuk egyszerűbb alakra: b) cos^ — — + a j. ha 0 < x < cos x .á) .a).a). Számítsuk ki a következő kifejezés pontos értékét: sin 2 17° + sin237° + sin253° + sin273°.

d) tg 75° + tg 105°.a). ctg 225°. ctg 210°. K1 2726. K1 2729. c) cos 165° + sin 75°. sin 315°. tg 240°. f) sin — —. sin 225°. ctg 135°. Számítsuk ki a következő kifejezés pontos értékét: l) ))2 . tg 225°. tg 300°. Számítsuk ki a következő kifejezések pontos értékét: a) sin 120° .cos 120° + ctg 315° + tg (-135°). j) sin (270° . Számítsuk ki a következő kifejezések pontos értékét: a) cos 75° + cos 105°. c) tg 135°.cos 60°. 6 3 K1 2727. ctg 225°. cos 240°. Számítsuk ki a következő számok pontos értékei: cos 300°. Számítsuk ki a következő kifejezés pontos értékét: sin 150° .sin 210° . ctg 150°. Ha az egyszerűsítések után a végeredményben gyökök vannak. c) cos (-225°). cos 120°. akkor azok értékeit nem kell kiszámolnunk. a) cos 120°. cos 315°. sin 135°. b) sin (-150°).cos (-150°). Határozzuk meg a következő kifejezések pontos értékét: a) sin (-30°) + sin 150°. d) tg 120°. K1 2724. b) sin 120° . K1 2730. hogy sin (-560°) = sin 20°.e) cos (90° . Számítsuk ki a következő kifejezések pontos értékét: K1 K2 2731. sin 330°.sin (-150°) + sin 210° . e) cos — —. g) ctg ( n + a).ctg 150°. ctg 315°. cos 225°. K1 2728. Határozzuk meg a következő kifejezés pontos értékét: K2 2733. b) cos 135° + sin 45°.sin 60°. b) cos (-30°) + cos 150°. f) ctg 144° + tg 54°.a). tg 315°. f) tg (180° . hanem a végeredményben hagyhatjuk a gyököket. . Határozzuk meg a következő számok pontos értékét: a) sin 150°. e) sin (-30°) + sin (-60°) .cos 210°. d) ctg (-30°) . amelyeket számológépből vagy táblázatból nyerhetnénk. e) tg 135° + ctg 45°. 2732. i) tg (360° + a). d) tg (-225°). h) ctg (360° .cos 30°. K1 2725. b) cos 135°. Igazoljuk. ha nem racio­ nális szám az értékük.á). f) sin (-120°) .r .a).— V / . ahol k tetszőleges egész szám. A következő feladatoknál a pontos érték meghatározásánál ne használjunk közelítő értéke­ ket. e) tg 135° + ctg 45°. c) tg (-30°) + tg (-150°). sin 210°. d) cos 135° + sin 45°. c) sin 150° .

K1 2738. b) sin2( 180° . Legyen tg x = —.a ) . n 2746.x) + sin2 (270° .\ sin x | .2Q g TRIGONOMETRIKUS FÜGGVÉNYEK GRAFIKONJAI K1 2734.Igazoljuk. b) g{x) = | ctg x | . Határozzuk meg a sin x ■cos x pontos értékét. amelyen még a függvények értelmezhetők. Egyszerűsítsük a következő kifejezéseket: K1 2736. ^ tg(7 r-a )-c o s(a -7 r) sin(^ + a ) •sin(a + 2 •n) tg(7T + a)-co s(l.c tg a . b) g(x) = | cos x | . cos a. V sin a K2 2740.sin x + n . K1 2735. aj/(x ) = tg (-x). 4 K2 2739. 2743. Számítsuk ki a következő kifejezés pontos értékét: tg 7 3° + ctg7 23° + tg7 177° + ctg 7 157°. Egyszerűsítsük a kifejezéseket az a valós szám mindazon értékeire. a) fix) = sin x n b) g(x) = cos (-x).sin | x .x). aj fix) . aj fix) = sin (-x). 5 -7 z . b) g(x) = ctg (-x). Trigonometrikus függvények grafikonjai Vázoljuk a következő függvények grafikonjait és jellemezzük a függvényeket! E fejezetben a függvények értelmezési tartománya a valós számok legbővebb részhalmaza. aj/(x ) = | tg x |. Határozzuk meg a következő kifejezés pontos értékét: a) cos2(n + x) + cos2í~~ + x . 2745. a) fix) . b) g(x) = sin4x + cos4x + 2 • sin2x • cos2x. K1 K1 K1 K1 K2 K2 K1 2741. Határozzuk meg sin a.Legyen tg a = -^j.és y < a < n . cos(-a)-cos(l80° + a ) .— | + cos x. b) g(x) = sm x .cos í \x ~ 7 ^1 b) g(x) . amelyekre a kifejezéseknek értelme van. ^ sin (-a)sin (9 0 ° + a ) K1 sin(^ + a ) •cos (2 •n . 2747.+ a ) 2737. 2742. akkor J 2 ■ ctga + — = -1 . a) fix) = sin2x + cos2x. hogy ha 4 < a < n . 2744. ctg a pontos értékét.

2752.(x) = sin x.(x) = cos x. a) fix) = tg (x + n). /2 (x) = 2 • cos x. g 3(x) = 3-sin x n . (x) = sin x. g.2 • sin x + t t /2 (x) = sin x + K 2 J’ n /4 (x) = 2 + 2 • sin I x + j | . /4 (x) = 2 .(x) = sin x. a) fix) = \ sin x | . 3 3 g.y j . /3 (x) . /2 (x) = 2 • sin x.y |. a) /(x): sinx sinx b) g(x) = \ cos x | + cos x. 2757. /2 (x) . a) fix) = ctgj^x + 2751.2 • sin x./. a) fix) = cos x + 2749../. h.sin 2 h2(x) = cos / z 4 (x) = -2 x 2r n I x . b) g(x) = sin x + cos | x — |.TRIGONOMETRIKUS FÜGGVÉNYEK GRAFIKONJAI K1 K1 K1 K1 K2 2748. /4 (x) = i • sin x.(x) = cos x.(x) = sin x./. ' /3 (x) = ~ ~ •cos x. g3 (x) = — 2 2 3 g4 (x) = 3 -----. aj fix) = | sin x | + sin x. b) g(x) = \ cos x | . 2761. : 3 (x) = 2 • cos x K /2 (x) = 2 • sin x. 2759. 2(x) = sin| n K K2 2763.(x) = sin x. /3 (x) = -2 • sin x. g. a) fix ) = tg ( x .— |. a) fix) = sin ^x + y J + sin |^x . 2760. Vázoljuk a következő függvények grafikonjait! K2 K2 K2 2753. 2755. 2750. Vázoljuk a következő függvények grafikonjait közös koordináta-rendszerben és a feladatok­ ban szereplő függvények közül mindig az utolsót jellemezzük! K2 K2 K2 K2 K2 K2 2756. /3 (x) = 2 + 2 • sin x.sin x.cos x.cos x.(x) = cos x. 2758././. /3 (x) = -2 + 2 • cos x.----------.sin x. + 2 • cos K2 2762. 2754.(x) = — .

b) g(x) = 1 . K2 2770. a) f ( x ) = ^ —~ sin 2x\ b) g(x) = c o s ^ .l-2 -sin f-2 x + y j . 2773..n) .2 •cos^ .2 x ) . c) h(x) = 2 + ^ . K2 K2 2766.a) f ( x ) = 2 + 2 .aj/(x ) = sin:^-. X g2 (x) = c o s .a) f i x ) = ----.x j- Vázoljuk a következő függvények grafikonjait közös koordináta-rendszerben és a feladat utolsó függvényét jellemezzük. g(x) = 2 .c o s 3 x . Vázoljuk a következő függvények grafikonjait és jellemezzük a függvényeket: K2 K2 2768.aj f ( x ) = 1.. aj /(> ) = . 2 2 c) h(x) = 2 + — sin— . f ( x ) = sin x. f{ x ) = -2 — 2 •cos^2x — K2 K2 2775. f ( x ) = ^ ~ sin^x + ~ j.3x)\ b) g(x) = l . g. b) g(x) = —^ + ~ cos 2x . g(x) = —1 + 2 •sin^ 2..2 ..sin . K2 2765.cos (n .r.— sin— .1 .sin(2.—-cos— . 2772. 2 2 2 2771.(x) = .c — Vázoljuk a következő függvények grafikonjait: cin v K2E1 2776.Vázoljuk a következő függvények grafikonjait és jellemezzük a függvényeket: K2 2764.s \ n 2 x .g t(x) = cos X f ( x ) ..c o s ^ + -^-j 2774.. g4(x) = 2 . 2 2 K2 K2 K2 b) g(x) = .2 ■sin 2x\ X f t(x) = 2 + 2 •sin 2x.2 • cos .2 • sin ( n . b) g ( x ) = x .cos . f 2 (x) = sin 2x\ 2767. 2769. c) h(x) = l .a) J{x) = .

a) tg x = 1. 2 b) cos 3x K1 K1 2784.87. j) sin x = . b) 2 • sin2x = 1 . c)i ctgx b) ctg x = V3 . a) cos 2x = —. k) cos x = .2. a) sin x = — . 2 h) sm x = -------.y. c)i sinx 2 a) sm x = — — . l) O SX= — 3 d) tg x = 43 .35 .1. . .— ♦ =— V3 . aj 4 • cos2x = 1 . ■ »cos x = —. a) sin| 4 x .—1 = — . « -+ C T Q X II O h) cos x = —1. 1 b) cosx = — .5.5. b) tg x = . f) sin x = . ej tg x = S K1 2780... d) cos x = -----. /i C 1 .Bevezető alapfeladatok. 4 i) 3 K1 2779. . l) sin x = 3. a) cosx = —. V3 .1 . Alapvető feladatok Oldjuk meg a következő egyenleteket a valós számok halmazán. K1 2778. g)w tg x = . i) sin x = 0. 2785. K1 2777. c) tg 2x = 43 . a) tg( 2x . b) sin 2x = — . j) cos x = 0.^ | = 1 . d) ctg2x = d) ctg 2x = 1 . a) ctg x = 1. b) siní 5x . ■S c) cos x =— . 2783. h) tg x = 2. 2 k) sin x = 0. űíj ctg x = 0. 2782. Alapvető feladatok .^ l = V3. • = —1 . I 4) 2 b) c t g í x . g) sm x = — . K1 K1 K1 2781.— | = 1 . 2 2 g) cos x = 1.. f) tg x = ^ . rész Bevezető alapfeladatok Oldjuk meg a következő egyenleteket a valós számok halmazán. a) cos (2x + 30°) =—. c jtg 2x = l . f) cos x = ------. ■ ^ b) sm x = .209 Trigonometrikus egyenletek I. e) sin x = 1. 2 2 2 ■ V 2 ~ 42 e) cos x =---. 2 1.8.y .

b) ctg 4x = ctg x. 2802. i b) cos x = cos x. a) sin 4x = .n) = . a) tg 3x = . a) 2 •cos^4x- j = — ^3. a) sin ( 12x . 2803.tg x. Oldjuk meg a következő egyenleteket a valós számok halmazán. 2791. b) tgl 7x = tg[ 3x + I3k | cos| 2x + — | .^ = . b) sin 8x = . b) sin 4x = sin x. a) sin3x = sin2x 2806. 2796. a) cos x = ctg x. a) sin 2x = cos x. n b) cos 16x — l 2 b) tg 5x = tg x.cos 2x. K1 K1 K1 K1 K2 K2 K2 K2 K2 K2 K2 K2 K2 K2 K2 K2 2789. 2801. 3n ' ( 3n b) sin 3xH-----= . 2797. b) co sl 8x = sin^ 2x + . b) 4-sin 2^ 3 x -b) 3 .cos x.TRIGONOMETRIKUS EGYENLETEK I. a) tgl5x = tg^5x + y j . a) ctg 2x = ctg x. 2799.^ j = V2 . 2794.ctg x b) sin 3x = cos x.sin x.2 -sin^2x . a) cos 2x = cos x.sin x. a) sin lOOx = sin 15x. a) cos 2^ 2x + | j = l. a) sin 2x = sin x. 2793.cos 2x. 2804.n) . K1 K2 2805.» . a) cos 2x = . 2798. RÉSZ K1 K2 K2 2786.cosí 2x + ~ = -c o s( 2x + ^ ). a) sin 6x = . a) cos 5x = . b) sin x = tgx.^ 2800.cos 2x. 7i 6 4 . a) sin (4x .cos 3x + j 5n b) ctg 2x = .^ j = l . 2790. 2788..4x).s in x V 4 b) cos 6x = . b) c o s ^ 5 x . b) sin^lOx + y j = sin^2x + ^ j ■ b) cos lOx = cos 2x. a) cos| 8x . b) s in Í3 x -— l = -c o s Í 2x .t g ^ 2 x . a) cos lOOOx = cos lOOx. a) tg 2x = tg x. 2787. 2792.sin 2x.^ j .— Oldjuk meg a következő egyenleteket a valós számok halmazán.sin (n . a) t g ^ 2x + | j = i . . b) . b) sin 6x = . 2795.

1 = 0. b) 5 • sin2x . b) 3 • cos 22x . a) 3 • tg x 2824. 2820. Oldjuk meg a következő egyenleteket a valós számok halmazán. a) tg x = ctg x. 2822. a) s*n x — = b) cos2 x .5 • cos 2x + 2 = 0. ^ cosx tgx 3 2 2 IV 1 -c o s x l + cosx. 2811. 2808. a) tg2x . a) ctg x .cos x = 0. a) tg x + ctg x = 2. K2 K2 K2 K2 K2 K2 2813. b) 3 •tg x = ctg x.5 • sin x + 2 = 0. a) sin2x = cos 2x. a) = 2 • cos x. m — 1 sm • 2x = cos x.4 • tg x + a/3 = 0 . b) tg x . a) 2 • cos 2x . 2817.sin2x = —. K2 K2 K2 K2 K2 K2 2819. 2815. aj sinx = 2 •cosx. a) cos2x .2 • sinx = 1 .cos 2x.Alapvető feladatok 044 K2 K2 K2 2807. 2 cos 5= COS Jt 2823. X cos 4 X l. 2811. a) 4 ■sin2x + 2 • sin x . b) 3 • sin x = V3 •cos x. 2821. 2818. a) 2 • sin x = tg x. Oldjuk meg a következő egyenleteket a valós számok halmazán. a ) sinx = 1 . . b) cos x = sin2x . K2 K2 K2 2810.sin x = 1 . tgx 2 2809. a) 3 • sin2x .0 . a) sin x .4 • cos x + 2 = 0. Oldjuk meg a következő egyenleteket a valós számok halmazán. 2814. b) sin x + cos x = 0. a) 2 ■sin 2x + 5 • cos x .tg x = 2 • V 3. b) cos x = — • ctg x. b) 2 • sin2x . b) 4 3 • tg 2x . b) sin“x + cos x = 1 . 5 -tg 2 x = b) tgx + b) tg 2x =3.ctg x = 2. 2 b) 4 3 • tg x = 2 ■sin x.4 • tg x + 3 = 0. K1 2825. l + cos 2x sin x • ctg x = 0.7 • cos2x = 8. b) 3 • tg2x + ctg 2x = 4. aj cosx . a) 8 • sin2x .4 = 0.3 • sin x = 1. 2816. b) Oldjuk meg az alábbi trigonometrikus egyenleteket a valós számok halmazán.

IM I. . b) S .s i n x . x . tg x h— ctg x = 1 1 - 1 .t g x .7= . x egyenlőség: Összetettebb feladatok Oldjuk meg a következő egyenleteket a valós számok halmazán. . 2 + cos4x 2827. K2E1 2833. tg 2x + 4 • sin2x .c _ 1+ 2-V3 4 s in x -c o s x “ 4 . a) sinx + cos x =0 cos 2x r\ b) sin x • tg x • ctg x = 0. sinx 2829. amelyekre fennáll a következő x + —= 2 cosy. sin2x + cos2y + 2 • sin x + 1 = 0. cosx ■ CO S X b) sin x .tgx y 1 + tgx 1 K2 E1 2842.sin x + cos x = 0. . ctgx + 3 . 4 • cos3x + 3 • cos (n .tg x . 2831 2 -sinx + 2 . | l ± a Í + 6 .l _ 5 2 sinx —1 2 sinx 2 K2 El 2832. Határozzuk meg azokat az x.s in x = ------. K2 El 2844. a) 1 + sin2x = 0 .5 . 2 • (sin6x + cos6x) .^ — = 0. RÉSZ KI 2826. y valós számokat.V3 ' 2837. ctg x -V 3 = . 2838. K2 2836 sinx + 2' cos. sinx b) ctg x + ----------= 2..x) = 0. CO S X K2 E1 2843. x2.cos x + 1 = 0.3 = 0.5 . s in x -tg x : K2 K2 K2 K2 K2 2-V3 ' 2839. a) cosx-\— -— = 2. K2 El 2834. 1 + CO S X K2 BfCHi K2 K2 K2 K2 2828. E2 2835. 2830.TRIGONOMETRIKUS EGYENLETEK I.3 • (sin4+ cos4x) + 1 = 0.2x + sin x + 1 = 0. 4 • | cos x | + 3 = 4 • sin2x.cos x • V3 = 0. ( Í z S í = 5. a) 2 .1. sinx 2840. 1 .

cos2x . sin3x . K2E1 2848. ■ rn r«j OOE4 2 ' COS X + sin” X KZEl £034. tg x . . E2 K2 K2 K2 K2 K2 K2 K2 2859. sin 6x + cos 6x = — .10 ■sin x • cos3x + 21 • cos4x = 0. \x j Oldjuk meg a valós számok halmazán a következő egyenleteket. 2864. cosx = cosf—l. 2 • cos2x . ---------------------. sin x .sin x . sin 4x + cos4x = —.sin x = 1 . sin x . sin x + cos x . 16 2858. \ x + X+ 1) = K2E1 2847. 8 K2 E1 2857. sm x 2860. s in x ------— = — ctgx. K2E1 2867. co sx + 2 -sinx K2 E1 2855. —-----.6 • cos2x = 0.sin x • cos x + 5 • sin2x = 3. 2851. 2853. K2 E1 2856.sin2x = sin2x • cos2x. 2 Oldjuk meg a következő egyenleteket a valós számok halmazán. 2 • sin2x + 3 • sin x • cos x + 7 • cos2x = 6. sin x . 2852. sin2x • cos2x .cos x = 4 • cos2x • sin x + 4 • sin3x. 2850.cos x = — V2 -tg x. cos x 2 2862. 2 •sin 3x •cosx + cos 4x .sin x • cos x = 1. ctg| y ■ cos(2 •tt •x) y s .Összetettebb feladatok .cos x + sin x • cos x = 1.213 K2E1 2845. 2863. 1 K2E1 2866. 3 • sin2x + 3 • sin x • cos x .cos x + tg x = 1 . sm x + cos x = -----.cos 2x ■ sin 2x = —.. K2 K2 K2 K2 K2 2849. sin x 2 2861. 2865. 3 ■sin2x + 2 • sin x • cos x = 2. K2E1 2846.3 .cos x. cos (2 • tt ■x) = cos ( t t • x2 ).3 • sin x • cos x + 2 • sin2x = 0.

a) sin x > ^ - 2 . 8 • cos4x . d) tg x < V3. 2875. A la p v e tő fe la d a to k O ld ju k m e g a k ö v e t k e z ő tr ig o n o m e tr ik u s e g y e n lő tle n s é g e k e t a v a ló s s z á m o k h a lm azá n. f r jc tg x > l. tg3x + tg2x — 3 • tg x = 3. 1 ö js in x < -l. . 2878. c j t g x < 0. K2 E1 2872. a) sin x < 0. tg4x + 2 • tg3* + 2 • tg 2x . a) ctg x < 0. b) sin x < -y . 1 2 2 2 d ) sm x < —. .sin x ■tg x . 2 c)co sx< ^~ . 2874. sinx + tgx = ■ 2 -sinx K2 El 2870. K1 K1 2883. b) c o s x < 0. ---------cosx cosx K2E1 2869. b) sin 2x > .cos x. b) s in x < ^ -. 2 s i n x + 2 cos X .sin x + — • tg x 1 2 = 0. d) tg 2x < - 1. . 0. sin2x + sin x + Vsinx = 1 . a) sin x > 0. . Trigonometrikus egyenlőtlenségek 1 . ^2 c) cos x > — —. c) sin x > — . a) cos x > — . = 0.Ctg X = 1. d ) ctg x > d ) ctg x < 0. a) cos 2x < — .cos x +1 1 =0. c) c t g x > 0. d) cos x > —. rész B ev ezető alapfeladatok K1 K1 K1 2876. b) tg x < 1. c) ctg 2x > 1 . 2877. d )c tg x > ~ -. V2 c J s in x < -2 . K2E1 2871. a) cos x > 1 . a) sin x -~ ^~ 2881. RÉSZ K2E1 2868. 2 K1 2879. b) cos x < — . sin3x ■(1 + ctg x ) + cos3x • (1 + tg x ) = cos 2x. V2 d) cos x < — . 2 • sin2x . c ) tg x > 0 . Z?)cosx>0. 2882.8 • cos2x . 2 ji cos x > — d) — s 2 2 IV ■ 1 ■ K1 K1 K1 2880. c) tg x > 1.■1I 214 TRIGONOMETRIKUS EGYENLŐTLENSÉGEK 1. 2 2884. a) tg x > 0.2 • tg x + E2 E2 E2 2873.— .

cosx< — . -73 b ) -----sinx < sin2x.Bevezető feladatok. a) tg2x < 1.1 . ftjsin2x < —.t g x. l 4 2 ) b) c o s 2 x ------ l 2. V3 2 cos x < —. í 2^ ' X ^ c o s --------1. 2886. sin x > 0. Ö sszetettebb fe la d a to k Oldjuk meg a következő trigonometrikus egyenlőtlenségrendszereket. cosx c) • I sin 7 K1 K1 fe) ^cos( 7 T•x ) . a) t\ i cos ( í -tg 2 x. a) cos x < fi 2 ’ c tg x > -V 3 . c) .1 . d) b ) -Jtg x .1 .s i n 2x. COS X Határozzuk meg. c) ^ c t g x . a) sin2x > sin x. a) J t g j . d) ^ c o s (tt-x ).Vcos x. a) sin x > fej cos x > tg x < 1. a) V i­ cos' x = sm x:.. a) cos2x > — cosx. Oldjuk meg a következő trigonometrikus egyenleteket a valós számok halmasin x zan. 1 2 2 . K1 K1 2890.Jsin 2(7 r -x) . c) sin2x < 2 • sin x. c) ^ s in (ír • x ) . a) VT. 2888. hogy mely valós x számokra értelmezhetők a következő kifejezések! K1 2889. s i n x + — > -----.215 K1 K1 K1 K1 2885. a. b) -7 -cos2x. 2 K1 2895.. d) 7 -c o s x . 2891. sinx 2892. Alapvető feladatok. ö) a/cos 23 x —1. «) J sin 2x--^-. Oldjuk meg a következő trigonometrikus egyenlőtlenségeket. aj sin2x > — . Összetettebb feladatok . 2 b) tg2x > 3 . b) cos2x < cos x. K1 2894. 4 2887.1 . b) TT COS x = — c) ~Jtg2 x = . K1 K1 2896. 2893. a) 7 sin2x. sin x < —. 2897. c) V2 -sin2x > sinx. a) — . b) V3 c) sin x > tg x < 0. c) Vsin x + V -sin x.V 3 .

aj t g x < — — . b) 8 ■sin4x > 5 . cosx cj — — > 0. 3 + sinx b) cosx < 0. b) t g x > — -— .aj 4 • cos2 x . l + sin 2x COSX 42 : 0 . K1 I KI 2906.2j g TRIGONOMETRIKUS EGYENLŐTLENSÉGEK I. 2 2 2899. 1 + sinx COSX cj . ej ctgx > cosx.10 • sin2x + 3 > 0.----.l) • tgx + ^3 • Oldjuk meg a következő egyenlőtlenségeket a valós számok halmazán. a) tg2x + t g x > 0.2 • ( 4 2 . a . aj 8 • cos4x . K2 K2 K2 K2 3 1 2898. cosx 6 2 cosx 6 sinx 6 4 2 -sinx K2E1 2911. 2905. K2 2910.sm * > 0 . ej c t g x > — .sínJf > 0 . cosx . aj tgx > sinx. Oldjuk meg a következő egyenlőtlenségeket a valós számok halmazán. a) sin2* ----.sm x> cos x. £> j 3 • sin x > 2 • cos2 x. d) ctgx < 42 ■cosx.cosx + —< 0.^ . 2 cosx- sinx + 41 b) -Ü £.. & COSX d) < 0. b) tg 2 x < ( ^ 3 . aj sin x ---K1 2909.^ < 0 . sinx b) ^ ^ . b) sinx + — > 0.10 • cos2x + 3 > 0. aj ctgx • cos x > 0. 4 2 2902. 4 2 K2 K2 K2 K2 4-46 4 43-42 2 sinx > cos 2x. 2903. d) sinx >0.> 0 1 + cosx .a j .aj . . K2 2912. ej sin x -tg x < 0. ej — < 0.l) • sin x . 2904.2 • ( 4 2 . 2 + cosx 2907. c) d) . j ) co sx ------------— — > 0.^ > 0. 4 + 4^> 4 3 ^+ 1 ^ ■2 2901.sinx + —> 0: 2 2 b ) cos2x ----. b) 8 • sin4x .a) . 1 + cos 2x 1 < 0 . ---. a) 2 • cos2x + sin x —1 < 0. 1 + cosx sinxK1 2908.1) • c o s x .■42 < 0. ctgx sinx n d ) ------< 0 .cosx> sm x. d) c tg x < -j= ^ -----. a) 8 • cos4x > 2 • sin2x + 1. b) 4-46 4 S-42 2 ■cosx > sin 2x.j — :---------.^ . b) 4 ■sin2x .> 0 . aj sin| x + y |-c o s x > 0.> 0 . RÉSZ Oldjuk meg t következő trigonometrikus egyenlőtlenségeket a valós számok halmazán. b) tgx < 2 • sinx. tg x -1 tgx- . ctgx Oldjuk meg a következő trigonometrikus egyenlőtlenségeket a valós számok halmazán. . 2900. b) co sx -tg x > 0. a) 4 + V3 a/3 +1 2 b) — ----------. l .2 • cos2 x.2 cosx^ 0 2-sinx-V3^» e) sin x ------------— > 0.< 0 .

b) g(x') = -2 + 4 • cos x. 3 -c o s x b) g(x) = -— 2 — r~ .a/8 •tgx) < 5. 71 E2 2918.( s i n 2x + cosx) 2916. E1 2927 . 2915. 2 •cosx ■ (cosx . amelyre 0 < x < n : 9 -x 2•sin 2x + 4 fix) = ----------: . 2921 . (1 + sin x) ■(~x2 + x + 6) > 0.^<0. cos X E2 2928.Szélsóértékfeladatok Oldjuk meg a következő trigonometrikus egyenlőtlenségeket. a szélsőértékhelyekkel együtt. b) g(x) = 2 ■cos2x . a) fix) = . Mekkora a következő valós függvény legkisebb és legnagyobb értéke a [0. hogy 0 < x < —. Bizonyítsuk be.fix) = 2 ■sin2x + 3 ■cos2x.4 • (sin2x . hogy ha teljesül. Igazoljuk.-------i-------------. 2924. El E1 E1 E2 2914. 2 k] intervallumban? fix) = -2 • sin2x + 3 • sin x + 1. | s inx| + | c o s x | > 1.3 • ^3 • cos x .1 2922.— .1. a) fix) = 2 . akkor cos2x + x • sin x < 2.sin2x + 5. K2E1 2925.3 • sin x.5 —. 2 T C E2 2919.a) fix) = 4 . hogy ha 0 < x < —. K1 K1 K2 K2 K2 2920. Szélsó értékfela d a tok Határozzuk meg a következő valós függvények szélsőértékeit. x-sinx ./(x) = sin x + 2 • sin2x • cos2x + sin4x + cos4x —1. Határozzuk meg a következő valós függvény minimumát: fix) = — -----4 •tg2 x . 5 .| c o s x | ) < 1 . E1 2926. Határozzuk meg a következő valós függvény legnagyobb és a legkisebb értékét. 1+ cos X E2 2929. Határozzuk meg a következő függvény minimális értékét. ha x olyan valós szám.4 . Legyen x tetszőleges valós szám és határozzuk meg a következő függvény ma­ ximumát és a minimumát: cosx fix ) = —----. cosx 2917. K2 E1 2913. 1 + sin x c) h(x) = 2923. akkor fennáll a következő egyen­ lőtlenség: cos x + x ■sin x > 1. fix) = 2 • cos2x .3 • sin2x.

Határozzuk meg a K1 háromszög ismeretlen oldalait. Mekkorák a háromszög ismeretlen szögei és oldala? K1 2941. A S ZIN U SZTÉTE L A L K ALM A ZÁS A A szinusztétel alkalmazása B ev ezető alapfeladatok K1 2930.5 cm és ezen oldalak­ kal szemben 34. ez 12 cm és az összegben szereplő oldalakkal szemközti 45. illetve 8 cm hosszúságú. Mekkorák a háromszög ismeretlen szögei és oldala? 2935.3 cm. Mekkorák a há­ romszög oldalai? . A rövidebb oldallal szemköz­ ti szög 62°15'. Egy háromszög két oldala 8.6 cm.6 cm. Egy háromszögben ismerjük két oldal hosszúságának összegét. Egy háromszög két oldala 10 cm. illetve 8 cm hosszúságú. K1 2931. Egy háromszög két oldala 10 cm. Mekkorák a háromszög ismeretlen szögei és oldala? K1 2934. Mekkorák a háromszög ismeretlen szögei és oldala? K1 2939. Egy háromszögben két oldal hosszúságának különbsége 7.7°-os. Egy háromszög két oldala 10 cm. Egy háromszög egyik oldala 10 cm hosszú és ezzel az oldallal szemközti szöge a háromszögnek 54°-os. illetve 10. Egy háromszög két oldala 8.2°-os szög található. K1 2936. A hosszabbik meg­ adott oldallal szemközti szög 84°-os. illetve 76.7°-os. | A la p v e tő fe la d a to k K1 2937.2 cm. A rövidebb oldallal szemköz­ ti szög 34°25'. Mekkorák a háromszög oldalai? K1 2943. Mekkorák a háromszög oldalai? K1 2942. A rövidebb oldallal szemköz­ ti szög 62° 15'. Határozzuk meg a háromszög ismeretlen szögeit és ol­ dalát. illetve 8 cm.7°. Egy háromszög két oldala 10 cm. illetve 79. A rövidebb megadott oldallal szemközti szöge 33°-os. illetve 9.2 cm. Egy háromszög két oldala 6 cm. A háromszög egy másik szöge 76°-os. Egy háromszög egyik oldalának hossza 10 cm és ezzel az oldallal szemközt 68°-os szög van a háromszögben.218 . Mekkorák a háromszög ismeretlen szögei és oldala? K1 2938. Legyen a háromszög hosszabbik megadott oldallal szemközti szöge 35°-os. A háromszög egy másik szöge 52°-os. Egy háromszög két oldala 10 cm. illetve 9. A rövidebb oldallal szemközti szög 58°42'. Határozzuk meg a háromszög isme­ retlen szögeit és oldalát! K1 2932. illetve 8 cm hosszúságú. illetve 7 cm. illetve 64. A rövidebb megadott oldallal szemközti szög 54°-os. A hosszabbik meg­ adott oldallal szemközti szöge 122°-os a háromszögnek. illetve 8 cm.3°-os szögeket. Egy háromszög két oldala 8. két szöge 43.8°. Mekkorák a háromszög ismeretlen szögei és oldala? K1 2933.6 cm. Egy háromszög kerülete 14 cm. Határozzuk meg a háromszög ismeretlen oldalait. Mekkorák a háromszög ismeretlen szögei és oldala? K1 2940.

Egy csónakkal akarunk átkelni a folyón. Számítsuk ki a szimmetrikus trapéz oldalainak a hosszát. Alapvető feladatok. hogy ekkor sin (3 + sin y= 3 • sin a is fennáll! K1 2946. Aa ABC egyenlő szárú derékszögű háromszög átfogója AB = 10 egység. Egy 250 N nagyságú erőt bontsunk fel két olyan összetevőre. Az utóbbi szög másik szára a trapéz hosszabbik alap­ ja.38°. illetve 53. Egy szimmetrikus trapéz átlója 6. Számítsuk ki a trapéz oldalait és a területét. Az adott szöggel szemközti átló hossza 18 cm.Bevezető feladatok. és C-ből az AD szakasz 30°-os szögben látszik. Az adott átló a paralelog­ ramma egyik szögét 26°42' és 35°24' szögekre osztja. A D pont a háromszög köré írt körnek a C csúcsot nem tartalmazó AB ívén van.8 dm. K1GY 2949. illetve 18°-os szöget alkotnak vele. . K2 2953. két szögének nagysága 67. Mekkorák az ACD háromszög oldalai? K2 2955. b. Számítsuk ki az összetevők nagyságát. Összetettebb feladatok K1 2944.13°. Határozzuk meg a háromszög oldalainak a hosszát. Egy paralelogramma egyik szöge 112°. hogy a víz sodra ellenére is egye­ nesen célbaérjünk? K1 2951. K1GY 2950. Az átló 28. Ez az átló a paralelogramma hegyesszögét 2:3 arányban osztja. c és a háromszög területe legyen t. Legyenek a.4 r \ / s . K1 2948.6°-os szögekre osztja a trapéz hegyesszögét. c hosszúságú oldalaira és az oldalakkal rendre szembenfekvő a. amelyek 54°-os. Határozzuk meg a háromszög oldalait és az isme­ retlen szögeit. Számítsuk ki a para­ lelogramma oldalainak a hosszát.5°-ra van a folyásiránytól számítva lefelé a folyón. Egy háromszög területe 4920 cm 2és két oldalának szorzata a ■b = 10324 cm 2 és az a oldallal szemközti szöge 64. míg a csó­ nak sebessége állóvízben 2 m/s. hogy b + c = 3 • a.01°. Mekkora részekre osztják ezen egyenesek a szöggel szemközti ol­ dalt? Ö sszetettebb fe la d a to k K2 2952. A folyó sebessége 1. Igazoljuk. Számítsuk ki a paralelogramma olda­ lainak a hosszát. Egy szimmetrikus trapéz átlójának hossza 34 cm. Egy paralelogramma egyik átlójának hossza 12 cm. b. rövidebb alapja 2. Egy háromszög területe 84 cm2 . Igazoljuk.2°-os és 33. A vízreszállás pontjától a cél iránya 36. Milyen irányba evezzünk. K2E1 2954. Egy háromszög szögeinek aránya 2 :3 :4. [3.6 dm. K2 2956. Mekkorák a há­ romszög oldalai? K1 2945. /3. egyik szöge 68°36'. y szögeire. Egy szabályos 10 cm oldalú háromszög egyik szögét két egyenessel három egyenlő részre osztjuk. hogy ekkor a2 sin/3-sin y 2 sin a K1 2947. y egy tetszőleges háromszög szögei és a szögekkel szemközti oldalai rendre a. míg a kerülete 18 cm. Valamely háromszögben fennáll az a.

A hosszabbik alap és a rövidebb szár által bezárt szög 72. E két oldal által be­ zárt szög 59°45'. illetve 11.8°. Egy trapéz hosszabbik alapja 38 cm. szárai 7. egyik szára 17. Mekkorák a trapéz ismeretlen oldalai? K2 2958.6 cm.2 cm hosszúak. Mekkora a trapéz rövidebbik alapja és mekkorák a trapéz szögei? .A S ZIN U S Z T ÉT E L ALKALM A ZÁS A I K2 2957.5 cm. Egy trapéz hosszabbik alapja 24 cm. az alapon fekvő másik szög 31° 18'.

Egy hegy emelkedik egy síkság fölé. /3 = 32°18'. A hegy csúcsa a P pont. Határozzuk meg az 23 AK 5 AK szakasz hosszát. sík terepen álló antenna magasságát akarjuk meghatározni. E2 V2 2972. E2 V2 2974 . amely az 0 és az M pont között van. E2V22973. PAP' < = 23°48'. ABP' < = 65°41'. a BC átló hossza 1 egység.A z ABCD konvex négyszögben az M pont az AD szakaszon van és a CM szakasz a K pont­ ban metszi a BD átlót. = 11°27' emelkedési szög alatt látszik. Az ABKC konvex négyszög AB oldalának hossza -f3 egység. Legyen P egy tetszőleges pontja a nagyobbik AB ív­ nek. Határozzuk meg a BC oldal hosszát. az antenna csúcsa a P pont. illetve LM oldalait.= — . hogy AD = 2. de nem férünk közel az antennához a drótkerítés miatt. Milyen magas az antenna? N eh ezeb b fe la d a to k E2 V1 2971 . Míg az ABC < . A kör az A. míg a talp­ pontja a P' pont a síkságon. hogy BM = — és ---. Az ábrán lát­ ható QM vagy RS szakasz a hosszabb? AC 2 . a = 28°48'. Majd megmérve kapjuk a következő szögeket: PAB < = 72°35'. il­ letve 60°-kai. ha ismert. ennek merőle­ ges vetülete a síkra a P' pont. illetve a B pontokban érinti a háromszög KL . Legyen P az antenna csúcsa. BKA illetve a BKC < nagysága rendre egyenlő 120°. ABD < = ACD < = 90°. PB A < = 64°26'. Határozzuk meg a BK oldal hosszát. ezenkívül BAP < = 94° 16'. E2 V2 2975. Egy antenna emelkedik a síkság fölé.lebb haladva. míg a P' pont az an­ tenna talppontja a síkon. A OR sugár merőleges az AB húrra. A KLM derékszögű háromszög átmérője átmegy egy kör O középpontján. 30°. illetve BD átlókat. Ezért a síkon felve­ szünk egy AB = 100 m hosszú alapvonalat. ezenkívül az ABD háromszög szögfelezőinek met­ széspontja V2 egység távolságra van az ACD háromszög szögfelezőinek metszéspontjától. amely nem átmérő. y= 42° 12'. Ismert. Milyen magas az antenna? K2E1 GY 2969. illetve PBP'$.KM = 2:1. Egy drótkerítéssel bekerített. K2E1 GY 2968. Az ABCD konvex négyszögben meghúzzuk az AC. A síkon fölvett AB = 400 m-es szakasz végpontjaiból az anten­ na PAP'-QL = 18°34'. Milyen magasra emelkedik a hegy a síkság fölé? K2E1 GY2970. PAP' < = 49°49'. CD : DK= 5:3 és ABD < + ACD < = 180°. a hegycsúcsok közös emelkedési szöge y Milyen magasan vannak a hegy­ csúcsok a síkság felett? t = 250 m. Az AB szakasz végpontjaiból megmérjük a következő szögeket: BAP' < = 54°36'. A síkon felveszünk egy AB = 800 m hosszú alapvonalat. Az O középpontú egységnyi sugarú kör­ ben AB egy tetszőleges olyan húr. Határozzuk meg az AB ol­ dal és az AC átló hosszának az arányát. ahol C a kör és a KM szakasz 16 azon metszéspontja. Legyen CK.

Határozzuk meg az eredő erő nagyságát! Mekkora szöget zár be az eredő erő a 24 N-os erővel? e) Egy paralelogramma átlói 26 cm. Határozzuk meg a háromszög többi oldalának a hosszát és a háromszög szögeit.79°. illetve 48°15'. a másik 36 km/h sebességgel. Egy háromszög két oldalának hossza 5 cm.7°. Az első hajó észak felé halad. hogy a = 2 • b ■cos y ahol a. az egyik 42 km/h. E két oldal által bezárt szög 42°-os. K1 2981. a) Mekkora szög alatt látjuk két távvezetékoszlop távolságát egy olyan pontból. Határozzuk meg a három­ szög szögeit. Milyen távol van egymástól a két őrház? d) Egy 15 N-os és egy 24 N-os erő hat egy pontszerű testre. egyik oldala 53.a) Egy háromszög két oldala 12 cm. K1 2978. b) Egy háromszög oldalainak a hosszúságai 7 cm. amely az egyik oszloptól 320 m-re. Egy paralelogramma területe 457. Milyen távol van­ nak az óramutatók végpontjai egymástól hajnali 4 órakor? c) Két egyenes vasúti pálya 42°35'-es szög alatt keresztezi egymást. az általuk bezárt szög 42°16'. továbbá a BAC szög koszinusza 0. K1 2980. Számítsuk ki a paralelogramma területét és az adott szögével szemközti átlójának a hosszát. b. Határozzuk meg a háromszög legkisebb szögét. a másik kelet-délkeleti irányban.4 m hosszú és egy másik oldalával szemközti szöge 38. 10 cm és 15 cm. d) Egy háromszög oldalainak a hosszúságai 8 cm. míg egy másik őrház a másik pálya mentén 221 m-re van a kereszteződéstől. a másiktól 245 m-re van. illetve 8 cm és a háromszög területe 12 cm2. 22 cm. Mekkorák a paralelogramma oldalai és a szögei? f) Egy paralelogramma két oldala és az általuk közbezárt szöge: 36 cm. Milyen messze lesznek egymástól 4 óra múlva? . illetve 10 cm hosszúságú. Határozzuk meg a három­ szög legnagyobb szögét. Valamely háromszögre fennáll. Számítsuk ki a másik oldalt és a hosszabb átlót. c a háromszög oldalai és y a c oldallal szemközti szöge a háromszögnek. K1GY 2983.2 cm.A koszinusztátel alkalmazása A la p ve tő fe la d a to k K1 2976. Egy ABC háromszög egyik oldala AB = 5 cm. egyik oldala 14. Mekkora a háromszög területe? K1 2982. A kereszteződéstől a legközelebbi őrházig 125 m a távolság az egyik pálya mentén. Egy kikötőből egyszerre indul el két hajó. 8 cm és 9 cm. Határozzuk meg a háromszög harmadik oldalának a hosszát. K2 2979. b) Egy ébresztőóra nagymutatója 8 cm. Számítsuk ki a háromszög harmadik oldalának a hosszát. az erők által bezárt szög 34. míg a kismutatója 5 cm hosszú. a másik két oldal hosszának összege 7 cm. míg a két oszlop távolsága egymástól 150 m. K1 GY 2977. Bizonyítsuk be. illetve 14 cm hosszúak.8 . egyik szöge 32° 18'. hogy ezen három­ szög egyenlő szárú. Valamely háromszög területe 715 m2.6 cm2. c) Egy háromszög oldalai 15 cm. 18 cm és 22 cm.

két átlójának a hossza között pedig 2 cm a különbség. b és c. Mekkora a harmadik oldalhoz tartozó súlyvonal? K2 2994. Az első mellékúton 12 km-rel az elágazás után van az A község. míg eljutunk a B pontban elásott kincshez. az A helyről észak felé haladunk 65 métert. Mekkorák a trapéz szögei? K2 2991. illetve 22 cm hosszúak. rendre a megfelelő oldalakhoz tartozó súlyvonalak hosszai. illetve 8. Adott egy háromszög két oldalának a hossza: 45 cm.8 cm. Ezután jobbra eltérünk a keleti iránytól 35°24'-es szöggel és egyenesen haladunk 43 métert. majd 8 km -rel tovább az egyenes főúton. és . az általuk bezárt szög 82°49'. illetve 14. Egy trapéz alapjai 58 cm. míg a B pont 65 cm-re van.5 cm hosszú egyik szára. Határozzuk meg a harmadik oldalának a hosszát. Kalózok elásott kincsét keresve. Mekkora a trapéz ismeretlen szára és az isme­ retlen szögei? K2 2990. egyenes mellékút ágazik el. Egy trapéz alapjai 120 m. Egy háromszög két oldala 8.v . Bizonyítsuk be. Egy szimmetrikus trapéz hosszabbik alapja 28 cm és ez 38°15'-es szöget zár be a trapéz 21. Az A pontból kiinduló fénysugár 21°45'-es beesési szögben érkezik a síktükörre. Milyen hosszúak az óramutatók.5 cm. Mekkora az AB távolság? Ö sszetettebb fe la d a to k K2 GY 2985. K2E1 2997. Igazoljuk. illetve 75 m hosszúak. míg sa. Legyenek egy tetszőleges háromszög oldalainak a hosszúságai a.4 cm hosszúságú.K2GY 2984.4 cm.6 cm hosszú átlójával. míg a második mellékúton a leágazástól 10 km-re van a B község. Milyen messze van egymástól légvonalban a két község? K2 E1GY2987. majd keletnek fordulunk és 82 métert teszünk meg.2 cm. 34°) 8'-es szög alatt balra. A harmadik oldalához tartozó súlyvonal hossza 10. Az e szöggel szemközti átlója 18 cm. hogy a paralelogramma oldalainak a négyzetösszege (négyzete­ inek összege) egyenlő az átlóinak a négyzetösszegével. Mekkorák a paralelogramma oldalai? K2 2995. majd a visszaverődés után a B pontba jut. sh. Mekkorák a trapéz ismeretlen oldalai és szögei? K2 2989.a 2 + 2-b2 . A hosszabbik megadott oldalt felező súlyvonal 10. Egy háromszög két oldalának a hossza 14.c 2 a) sc = ---------------------- . K2 2993. hogy f i . Egy síktükörtől az A pont 38 cm-re. Mekkora az AB távolság? K2GY 2986. Egy paralelogramma oldalai 4 cm és 7 cm hosszúak. Mekkorák a paralelogramma átlói? K2 2996. ha végpontjaik 2 órakor 13 egységre és 9 óra­ kor 17 egység távolságra vannak egymástól? K2 2988. illetve 86 m hosszúak. illetve 28 cm és az általuk bezárt szög 84° 18'. Egy paralelogramma két oldalának összege 26 cm. A nagyobbik alappal 72°14/-es szöget zár be a 27. míg szárai 52 m. Egy egyenes főúton haladva.6 cm hosszúságú. Mekkora a háromszög ismeretlen oldala? K2 2992. jobbra egy egyenes mellékút ágazik le 41°24'-es szöget bezárva a főúton való haladási irányunkkal.

Mekkorák a négyszög ismeretlen szögei és oldala? K2 3007. A 7 cm-es és 8 cm-es oldalak által bezárt szög 75°48'. K2E1GY 3005. Egy háromszög AB oldalának a hossza 10 cm. Milyen hosszú a háromszög BC oldala? K2E1 3001. K2E1 3002. egy másik súlyvonala pedig 9 cm. a másik két oldal aránya 2 :5 . Legyen CAD < = DAB < = 60°. 56 cm és 61 cm. Határozzuk meg az AD szakasz hosszát. hogy ha a < b. K2E1 3010. A két rész területének aránya a megadott sorrendben 5:4. Mekkorák a trapéz oldalai? K2 3006. Egy háromszög oldalainak hossza 13. Számítsuk ki az AC átló hosszát. 13 cm és 8 cm. K2E1 3004. ha az átlók négyzeteinek az aránya 19:7. illetve sb. AC = 3 és AB = 6. 6 cm és 7 cm. Egy paralelogramma egyik szöge 60°-os. Határozzuk meg két szomszédos oldalának az arányát. K2E1 2999. Az ABC háromszög CB oldalán van a D pont. illetve 12 cm. ^ K2E1 3011 . amelyek ennek az oldalnak a két végpontjából indulnak ki. Trapéz alakú telek területe 3600 m2. Mekkora annak a körnek a sugara. 9 cm. Legyen egy háromszög két oldalának hossza a. Igazoljuk. Az első két oldal közötti szög 85°45'. Legyen egy konvex négyszög két szemközti oldalának négyzetösszege egyenlő a másik két oldal négyzetösszegével. K2E1 3000. az AB oldal 8 egység. a D csúcsnál levő G K2E1 3009.A KOSZINUSZTÉTEL ALKALMAZÁSA K2 E1 2998. Határozzuk meg a húrnégyszög szögeit. a B csúcsnál levő szög 120°. Az ABC háromszög köré írt kör sugara 5 egység. Egy konvex négyszög oldalai rendre 8 cm. Egy húrnégyszög oldalai rendre 42 cm. illetve 15 egység. Az ABCD konvex négyszögben AB = 3. ezen oldalakhoz tar­ tozó súlyvonalainak hossza rendre sa. Egy konvex négyszög három egymás utáni oldala 15 cm. hogy ekkor a négyszög átlói merőlegesek egymásra.Mekkora szöget alkot az ábrán látható kocka BH testátlója az ACH síkkal? . a második és a harmadik oldala közötti szög 74°20'. akkor sa > sb. illetve b. amelynek középpontja a háromszög leghosszabb oldalán van és a kör érin­ ti a háromszög másik két oldalát? K2E1 3003. Bizonyítsuk be. Számítsuk ki a háromszög területét. 35 cm. 14. BC = 5. 5 cm. Számítsuk ki a háromszög másik két oldalának a hosszát. A telek egyik átlós útja a telket egy szabályos háromszögre és egy másik háromszögre osztja. Egy háromszög egyik oldala 10 cm hosszú és annak a két súlyvonalnak a hossza. Mekkorák a négyszög ismeretlen szögei? K2 E1 3008. a hozzá tartozó súlyvonal 6 cm hosszú. CD = 5 és DA = 2 • Vö hossz­ egység.

A felvett pontokból az antenna rendre 30°. hogy 1 1 1 . Egy kereken 500 méter magasnak mért hegycsúcsát a vízszintes síkban fekvő két helység egyikéből 6°42'.---------. Valamely háromszög oldalaira fennáll. míg a másik hajót 7°16'-es lehajlási szög alatt látjuk. « b 2. hogy bármely háromszögre teljesül a következő egyenlőség: (a + b) ■cos y+ (b + c) ■cos a + (c + a) ■cos fi = a + b + c.+ -----—+ ---. b. illetve a B ponthoz tartozó lehaj­ lási szög mérése közben a távcsövet vízszintes síkban 78°36/-es szöggel kellett elforgatni.a ■(b + c . illetve 60°-os szög alatt látszik. Egy 200 m magas torony tetejéről a torony talppontján kívüli A. K2 3016. és c egy háromszög oldalainak a hosszúságát jelenti és velük szemben rendre a. illetve 46°24'-es lehajlási szög alatt látszik. Igazoljuk. Milyen messze van a két helység egymástól.c 2 o c o s y . hogy AB = 80 m. Bizonyítsuk be. hogy 0 a2 + b2 + c2 ctg a + ctg p + ctg 7 = ----. Igazoljuk. A hajók távolságát 74°24'-es szög alatt látjuk. Valamely háromszög oldalaira teljesül. Mekkora a két hajó távolsága egymástól? K2E1GY 3013. a b c 2-a b c K2E1 3020. hogy ekkor /3 = 60°. B és C pontokat úgy. fi és y szögek találhatók a háromszögben. a másikból 7°28'-es emelkedési szögben látjuk. Az egyik hajót 8°52'-es._ ----------3 -------------. BC = 40 m.c . 45°.c) . ha a hegytetőről egy-egy kiemelkedő pontjuk közötti távolság 72°18'-es látószög alatt látszik? K2E1GY 3014. hogy b • cos y= c ■cos fi.= — ----------. A-t K2E1 3021. a +b b +c a +b +c Igazoljuk. illetve B pont 38° 17'. Milyen hosszú az AB távolság? K2E1GY 3015. Bizonyítsuk be. hogy ekkor a = 60°.K2E1 GY 3012. hogy e há­ romszög egyenlő szárú. Az A. hogy b2 + 2 ■a ■c ■cos (1 = a + 2 ■b ■c ■cos a. Egy 650 m magas hegy csúcsáról két hajót figyelünk meg a tengeren. hogy bármely háromszögre teljesül a következő egyenlőség: . . a K2 3019. míg a háromszög területét t-vel jelöljük. K2 3018.a) + b ■(a + c . Igazoljuk. hogy c • (a + b . K2E1 3022. K2 3017.b) = b • c. K2E1 3023. Igazoljuk. hogy bármely háromszögre teljesül a következő egyenlőség: c o s a cos B cosy a2 +b 2+c 2 -----. Valamely háromszögre fennáll. hogy ekkor e háromszög egyenlő szárú.. Igazoljuk. Milyen magas az antenna? A következő feladatokban a. Egy antenna magasságának meghatározásához a síkságon egy egyenesen fel­ vesszük rendre az A.c o s p = ---------. hogy minden háromszögre fennáll. Egy háromszögre fennáll.

b = rí + 2 • n. egység. Valamely háromszögben teljesül. hogy e háromszög derékszögű. b. K2E1 3029. K2E1 3026. N eh ezeb b fe la d a to k K2E1 3034. Bizonyítsuk be. Egy háromszög oldalaira fennáll a következő összefüggés: ---------1 3 1 I --------1 —----------. Valamely háromszög oldalaira teljesül. Igaz-e. K2E1 3031. K2E1 3030. Egy háromszögben a = Vő. Valamely háromszögben teljesül.. c = 2 ■n + 3 egység hosszúságúak. Egy háromszög oldalainak a hosszúsága rendre x2 + x + 1. Valamely háromszög oldalaira fennáll.c . 2 ■x + 1 és x2 — 1. hogy ekkor a legfeljebb 60°? K2 El 3032. ahol n > 1 egész szám. Valamely háromszög oldalaira teljesül. a Igazoljuk. hogy b2+ c = 2 • á . Mi következik ebből a háromszög a szögére? ■ a. hogy a ■cos a hogy ekkor e háromszög egyenlő szárú vagy derékszögű! K2E1 3027. hogy b + c = 5 ■a.. cos j8.c~ = 2 • a2. Számítsuk ki a három­ szög területét. a = 60° és b + c = 3 + ^3.a Igazoljuk. Bizonyítsuk be. hogy e háromszög legnagyobb szöge 120°-os. hogy ha egy háromszög oldalai a = n + 3 • n + 3. hogy b3 + c 3. másrészt ACB < = 60°. Bizonyítsuk be. a + b b —c a + b —c Mekkora a háromszög b oldallal szemközti szöge? K2E1 3025.a 3 b +c . Mi következik ebből a háromszög a szögére? K2 E1 3033. hogy b2. hogy o b +c cos p + cos y = -----. Valamely háromszög oldalaira fennáll.2 ^ Számítsuk ki a háromszög a szögét. hogy (fr + c)-a = b 2+ c2 és b + c . hogy ekkor a = 60°. . akkor a háromszög egyik szöge 120°-os. hogy a = 4 b . c oldalhosszai egész számok és fennáll. Egy ABC háromszög a. ahol x > 1 valós szám.K2E1 3024. K2E1 3035. Valamely háromszög oldalaira teljesül. Számítsuk ki a legkisebb kerületű ilyen háromszög területét. K2E1 3028.

egyéb matematikai ismereteket is felhasználva. Határozzuk meg az e és az /egyenesek távolságát.Nehezebb feladato k E2V1 3036. Számítsuk ki a paralelogramma másik oldalának hosszát. ha tudjuk. Egy paralelogramma egyik átlójának hossza 8. Egy háromszög egyik oldala 11 cm. Határozzuk meg azon kör sugarát. Az adott átló és az adott oldal által bezárt szög 24°18'. ez a paralelogramma 4. Mekkora a 15 cm-es oldalhoz tartozó körszelet területe a háromszög köré írt körben? K2 3045. 12 cm és 15 cm hosszúak. ha az /e g y en es távolsága az A. míg a másik két oldalának összege 18 cm. AC < 8. BC < 6. Az ABC háromszögben AB = 18 egység míg az AE szögfelező hossza 4\/l 5 egység és EC = 5 egység. Határozzuk meg az ABCD gúla maximális térfogatát.x + l . Mekkorák a háromszög ismeretlen oldalai és szögei? . hogy: DA < 4 .82°. E2V1 3038. E2V2 3039. DC > 9 . E2V2 3040. *Jx2 + x + l és -^4-x2 +3 egység. A szinusztétel és a koszinusztétel alkalmazása A következő feladatok megoldásában a szinusztételt és a koszinusztételt gondoljuk alkal­ mazni. K2 3042. a gömb AB húrja az OC sugarat a D pontban metszi úgy. DB > 7. a másik két oldal hosszának különbsége 6 cm. a vele szemközti szög 34° 11'. Azonban a feladatokat sokszor csak az említett tételek egyikének a felhasználásával is meg lehet oldani. a paralelogramma területét és a szögeit. illetve 15 cm hosszú húrok 42°18'-es szöget zárnak be. Számítsuk ki a háromszög területét. Egy gömb középpontja az O pont. Legyen x tetszőleges valós szám és legyenek egy háromszög oldalainak hosszú­ ságai: V*2. egyik átlójának hossza 57 cm. Számítsuk ki a másik oldal és a másik átló hosszát. A la p ve tő fe la d a to k K2 3041. Egy körben a kör egy pontjából kiinduló 12 cm. A térben az e egyenesen az A.8 m hosszú oldalával 37°24'-os szöget zár be. a vele szemközti szög 82. K2 3043. Egy háromszög oldalai 10 cm. E2V1 3037. Egy paralelogramma egyik oldalának hossza 28 cm. hogy AB = 27 egység és BC = 1 8 egység. amelynek az AD és DC egyenesek érintői. AB = 5. Határozzuk meg az ABC háromszög kerületét. 10 és 8 egység. Mekkora a kör sugara? K2 3044. Mekkorák a háromszög ismeretlen oldalai és szögei? K2 3046. míg a gömb megfelelő AC ívével szintén egy közös pontja van a körnek! Adott még az OC = 2 egység és OD = f i egység. B és C pontok rendre ebben a sorrendben helyezkednek el úgy. B és C pontoktól rendre 17.4 cm. Egy háromszög egyik oldala 12 cm. hogy a CDA < = 120°.

44°-os szög van a háromszögben.98°-os. továbbá megmértük az MAN <£ = 130° és NBM < = 109° szögeket. K2 3056. Határozzuk meg a háromszög oldalainak a hosszát és a többi szögét. A harmadik oldalának a hossza 25 cm és ezzel szemben 71. Egy háromszög területe 3150 cm2.32°-os szögének szögfelezője a szemközti oldalt 4 cm-es és 3 cm-es részekre osztja. 5 cm. Határozzuk meg a három kör közötti síkidom területét. K2 3054. Egy háromszög két oldalának a hossza 80 cm. egymást páronként kívülről érintő kör sugarai 8 cm. A háromszög terü­ lete 2016 cm2. Mekkorák a háromszög ismeretlen oldalai és szögei? K2 3049. Egy háromszög területe 3060 cm2. Egy háromszög két oldalának a négyzetösszege 193 cm2. K2 3058.222 A SZINUSZTÉTEL ÉS A KOSZINUSZTÉTEL ALKALMAZÁSA K2 3047. Határozzuk meg a háromszög harmadik oldalának a hosszát és a szögeit. Három. illetve 52 cm. Mekkorák a háromszög ismeretlen oldalai és szögei? K2 3048. Mekkorák a háromszög ismeretlen oldalai és szögei? K2 3059. Egy háromszög területe 3060 cm2. Határozzuk meg a háromszög oldalainak hosszát és a többi szögét.5 cm. K2 3051.6 dm2. Egy háromszögben két oldal hosszának összege 42 cm. egyik oldala 11 cm hosszú és ezzel az oldallal szemközti szöge 20. és a harmadik oldallal szemközti szöge 100. Egy háromszög kerülete 48 cm.49°-os. BM = 60 m távolságokat.72°-os és a körülírt körének sugara 3. míg az egyik. Egy háromszögben az a és b oldalak hosszára fennáll. az egyik oldal hossza 102 cm-es és az ezzel szemközti szöge 66. Számítsuk ki a háromszög isme| retlen oldalait és szögeit. K2 3053. a harmadik oldala 15 cm-es. Mekkorák a háromszög ismeretlen szögei és oldalai? Ö sszetettebb fe la d a to k K2 3055.A z M és az N tereppontok távolsága közvetlenül nem mérhető meg. K2 3052. Egy háromszögben az 51.3°-os. két oldal hosszának különbsége 35 cm. Mekkorák a háromszög ismeretlen oldalai és szögei? K2 3050. az egyik szöge 62. amelyek egy egyenesbe esnek. Határozzuk meg a háromszög többi oldalának a hosszát és a többi szögét. hogy a + b2 = 400 és a ■b = 192. K2 3057. Egy háromszög területe 84 cm". míg a harmadik oldallal szemközti szög 78.17°.99°-os. K2 3060. Valamely háromszög területe 10. a har­ madik oldallal szemközti szög 75°45'. Határozzuk meg a háromszög oldalainak a hosszát és a többi szögét. Határozzuk meg a háromszög oldalainak a hosszát. nem a megadott oldallal szemközti szöge 66°59'-es. ugyan­ ezen két oldal által bezárt szöge 47. két oldalának összege 28 cm és a harmadik oldallal szemközti szög 59.2 dm. egyik oldalának hossza 109 cm.58°. két oldalának összege 22 cm. Mekkora az M és N tereppontok távolsága? . illetve 7 cm. Ezért kitűztük az AM = 54 m. Egy háromszög köré írt kör sugara 7.

Mekkora a lejtő hajlásszöge? K2 3062. Egy háromszög két oldalának hosza 24 cm. amelyek hosszai MN = 1 egység.41° és az oldalhoz tartozó súlyvonal hossza 10 cm. Egy háromszög szögeinek tangensei úgy aránylanak egymáshoz. hogy ctg a + ctg /3 = 2 • ctg y. /3 és y szögek találhatók a háromszögben. Valamely háromszögben az egyik oldal 8 cm hosszú. illetve 12 egység. ---. ez a P pontban met­ szi a kört! Ismert.5 cm. K2 E1 3064. . hogy a . hogy ekkor a háromszög oldalaira fennáll a következő egyenlőség: a + b2 = 2 • c2\ K2E1 3068. Igazoljuk. a hozzá tartozó súlyvonal hossza 9. és c egy háromszög oldalainak a hosszúságát jelenti és velük szemben rendre a. Milyen magas az az épület. Mekkorák a háromszög ismeretlen oldalai és szögei? K3E1 3065. E2 3073. Igazoljuk.b 2 = b ■c. a köztük levő szög­ felező 20 cm hosszú. Mekkorák a háromszög ismeretlen szögei és az ismeretlen oldala? A következő feladatokban a. és a lejtőn 28 m-rel lejjebbről 19°30' -es szög alatt látszik. ezen oldallal szemközti szöge 41. Hogyan aránylanak egymáshoz a háromszög oldalai? E2 3072. hogy ha egy háromszögben fennáll a = 2 ■[X akkor teljesül. hogy AP = 4 egység. E3 3070.28°. illetve 36 cm. mint 1 :2 :3 . MP = 6 egység és MQ = 2 egység. sin P sin y Igazoljuk. Egy kör M pontjából három húrt húztunk meg. hogy a háromszög egyenlő szárú és derékszögű. Számítsuk ki a háromszög harmadik oldalának hosszát és a három­ szög szögeit! K2E1 3066.—+ — —= 2 sin a. az oldallal szemközti szög 75. Valamely háromszögben az egyik oldal hossza 16 cm. Egy háromszög szögeire fennáll a ctg a = 2 • (ctg /3 + ctg y) egyenlőség. Milyen összefüggés van a háromszög oldalai között? K2 El 3069. Egy kör A pontjából húzzuk meg az AM = 1 egység és az AN = 2 egység hosszúságú húrokat.K2 GY 3061. Egy háromszög két oldala 4. Határozzuk meg a kör sugarát.38°-os. Valamely háromszög szögeire fennáll. Egy háromszögben az egyik oldal hossza 18 cm. Határozzuk meg a háromszög ismeretlen oldalainak és szögeinek a nagyságát. N eh ezeb b fe la d a to k E2 3071. a hozzá tartozó súlyvonal hossza 10 cm. amely a lábától egyenletesen lejtő úton mért 24 m távolságból 35°50'. Határozzuk meg a kör sugarát. Mekkorák a háromszög ismeretlen oldalai és szögei? K2 E1 3063. a közbezárt szögük szögfelező­ jének hossza 3 egység. másrészt NMP < = PMQ < . b. K2E1 3067. Valamely háromszög szögeire teljesül. az oldalon levő egyik szög 36. Húzzuk meg az MAN szög szögfelező egyenesét. hogy s in r sinű „ .

illetve 8. Mekkora a háromszög területe? K1 3077.2 cm. Egy paralelogramma két átlója 18. az általuk be­ zárt szög 49. illetve/. Mekkora a paralelogramma területe? K1 3081. Mekkora szöget zárnak be ezen oldalak.f -sirup loseg: t = —------.27°. illetve 34. Egy háromszög két súlyvonala 5. Mekkorák a háromszög oldalai? K1 3085. az átlóinak a hajlásszöge < p. Mekkora az adott szög melletti ismeretlen oldal hossza? K1 3079. b . a az a és a d oldalak által bezárt szög. ezen oldalak által bezárt szög 36.2 cm. Legyen egy konvex négyszög szemközti oldalai a. c. illetve b. a. e . hogy ekkor a ■c + b ■d> e ■ f. hogy ekkor a paralelogramma t területe: t _ g / K2 3083. Mekkora a rom­ busz területe? K1 3080. Egy háromszög két oldala 14.8°.2 cm hosszú. Egy paralelogramma két oldalának hossza 45 cm. Legyen egy tetszőleges konvex négyszög két átlójának hossza e. ahol e és f a négyszög átlóinak hossza.6°. illetve ko szin u sztételt n em igénylő k ö n n y ű fe la d a to k K1 3076. ezen az oldalon levő egyik szöge 34.5°. Klaudiosz Ptolemaiosz (kb.) Néhány könnyű területszámítási feladat S zinusztételt.E2V2 3074. az átlói e és/. ahol az egyenlőség akkor és csak akkor teljesül. az általuk bezárt szög 74. Egy paralelogramma átlóinak hossza e. illetve 39 cm.2 • a • b ■c ■d • cos (a + f). míg y a b és c oldalak által bezárt szöge a négyszögnek.2°-os. hogy ekkor a négyszög t területére fennáll a következő egyen. az át­ lók hajlásszöge (p. Mekkora a háromszög területe? .5 cm2? K1 3078. illetve 10. Egy háromszög két oldala 7 cm. Igazoljuk. (Az általánosított Ptolemaiosz-tétel. csillagász és geográfus volt.1 cm hosszú. Egy rombusz oldalai 5 cm hosszúak és egyik szöge 65. egyik oldal 7. Egy háromszög területe 16.) E2V2 3075.2 cm hosszúságú.8 cm2 . A háromszög területe 20 cm2 .c .d a négyszög oldalainak a hossza.170) híres alexand­ riai görög matematikus. ha a háromszög területe 24. 2 K1 3084. hogy tetszőleges négyszögre fennáll a következő egyenlőség: e ■ f = a ■c + b2 ■d 2. (Bretschneider tétele. Igazoljuk. Igazoljuk. Carl Anton Bretschneider (1808-1878) német matematikatanár volt. az általuk be­ zárt szög 48. Iga­ ff _ zoljuk. Mekkora a paralelogramma területe? K1 3082.—. 6 cm. E két oldal által be­ zárt szög 54. ha a négyszög húrnégyszög. d . Egy háromszög két oldalának különbsége 3 cm.4 cm és 8.88°.6 cm hosszú.2°.100-kb. illetve/ .

Egy háromszög két oldalának összege 12 cm. hogy: t = ---------------—. 4 R KI 3094. b. Bizonyítsuk be. /3. hogy ekkor a háromszög t területére fennáll. Mekkora a har­ madik oldala? Mekkorák a szögei? K2 3098. illetve 7. 25 m. Mekkorák a háromszög oldalai és szögei? K1 3090. Mekkora a négyszög területe? K2 3096. illetve c hosszúságúak és az oldalakkal szemközti szögei rendre a. az ezen fekvő egyik szög 86. Legyenek egy háromszög oldalai a. míg a szemben fekvő szöge 52. Osszuk fel a 6 cm sugarú kör kerületét 3 : 4 : 5 arányban. Egy háromszögben két oldal aránya 3: 4.7 cm hosszú. /3. Egy háromszög két oldalának aránya 3 : 5. Legyenek egy háromszög oldalai a.. A körülírt kör sugara 12 cm. az általuk bezárt szög 42.8 cm. Mekkorák a háromszög oldalai? K2 3097. Mekkorák a háromszög ismeretlen oldalai és szögei? IV . Igazoljuk. hogy ekkor a háromszög t területére fennáll: abc t = -------. Egy négyszög oldalai rendre 14 m. K2 3087. Kössük össze az osz­ táspontokat egymással és számítsuk ki az így keletkezett háromszög területét.Szinusztételt. ezenkívül R a háromszög köré írt körének a sugara. b.7°.igénylő . ahol t a háromszög területe. K2 3093.8°-os. 7 a háromszög szögei. hogy ekkor a háromszög t területére fenn. S zin u sztételt.7°. az általuk bezárt szög 30°.2°. Mekkorák a há­ romszög oldalai? KI 3091. illetve koszinusztételt nem igénylő . Egyik oldala 8. /3. illetve y. 2 •sin 7 K2 3092. illetve c hosszúságúak és az oldalakkal szemközti szögei rendre a. illetve 7 . A há­ romszög területe 8 cm2. Egy háromszög területe 1. Két szöge 48°45' és 75°24'. Legyenek egy háromszög oldalai a . A há­ romszög területe 250. R a köré írt kör sugara. hogy t = 2 ■R2 • sin a ■sin /3 ■sin 7 .15°. Mekkora a háromszög területe? K2 3089. Két oldala 7. Mekkorák a háromszög oldalai? K1 3095.könnyű feladatok K1 3086. /3. hogy minden háromszögre fennáll: n2 t = — •(sin 2 a + sin 2/3 + sin 27). Egy háromszög területe 58 dm2. Az első két oldal által bezárt szög 64. Egy háromszög területe 42 cm2 .7 dm és az ezen az oldalon levő egyik szöge 42. Egy háromszög egyik oldala 15.3 cm és 12.5 hektár. c 2sin a .4 cm2 . 18 m és 15 m. illetve koszinusztételt ig én ylő k ö n n y ű fe la d a to k K1 3088. b. a.sin B all. illetve c hosszúságúak és az oldalakkal szemközti szögei rendre a. a harma­ dik oldalhoz tartozó magassága 8 cm. Igazoljuk. ezenkívül R a háromszög köré írt körének a sugara. Igazoljuk.

a háromszög területe 190 cm2. 3105. aj cos (90° + a).6 dm hosszú. Fejezzük ki tg a-val: a) tg (45° + a)\ b) tg (45° . b) tg (180° + a). e két oldal által be­ zárt szög 71.cos 52° • sin 22°.a).cos 79° • sin 19°.sin2x. b) cos 34° • cos 56° .á) + sin (60° + a).9 0 ° ) .cos 276° • sin 66°. c) sin (270° .a).180°). c) cos (270° + a). h) cos (720° . b) cos (180° .a). d) sin (30° . Hozzuk egyszerűbb alakra a következő kifejezéseket: a) sin (60° . c) sin 79° ■cos 19° . 3103.a) + sin (30° + a).a). 2x . aj sin (90° . Igazoljuk. c) ctg (90° . „ . e) cos (270° .a). d) cos ( a .sin 24° • sin 21°.a). b) cos 24° • cos 21° .a). 3104. f) cos (450° . hogy minden x valós számra fennáll. amelyekre a kifejezés értelmezve van. E1 E1 E1 E1 E1 3102. c) sin (270° + a).a). E1 3107 . d) ctg (90° + a). a) sin 52° • cos 22° . d) cos 69° • cos 24° + sin 69° • sin 24°.a). b) sin (180° . b) sin (180° + a). Igazoljuk. . egyik oldala 3.a).180°).sin 34° • sin 56°. E1 3108. aj sin (90° + a). 2x . b) cos (45° + a) + cos (45° . E1 3109. c) cos (60° + a) + cos (60° .a). E1 3111. a) smx = 2 -sm —-cos—. Mekkorák a háromszög ismeretlen oldalai és szögei? K2 3100.a)..a). 3106. . g) cos (540° . a) tg (180° . Egy háromszögben két oldal négyzetének összege 881 cm2.a). d) sin ( a . míg a másik két ol­ dal négyzetének összege 13 dm2 . d) cos (450° + a). x x . hogy minden x valós számra fennáll: a) sin 2x = 2 • sin x • cos x. b) cosx = cos — s in '—! 2 2 2 2 A la p ve tő fe la d a to k Összegzési tételek (addíciós tételek) E1 3110 . b) cos 2x = cos2x . Hozzuk egyszerűbb alakra a következő kifejezéseket: a) cos (90° . aj cos 87° ■cos 57° + sin 87° • sin 57°. d) sin 43° • cos 17° + cos 43° • sin 17°. . c) cos ( a . b) cos (180° + a). Mekkorák a háromszög ismeretlen oldalai? Összegzési tételek alkalmazása B evezető alapfeladatok E1 3101 . c) sin 276° ■cos 66° . Egy háromszög területe 3 dm2.8°. Hozzuk egyszerűbb alakra a következő kifejezéseket a valós változó azon érté­ keinél. d) sin (360° + a).K2 3099.

cos-------. d) cos ( a + p) ..cos (30° + a) + sin230° .sin----.-------sinx. b) cos 3 a. x . .y) = cos2x . c) sin 4 a . Egyszerűsítsük a következő kifejezéseket a valós változók megengedett értékeire.s i n 2x.sin ( a . o • 2 . Hozzuk egyszerűbb alakra a következő kifejezéseket: a) sin (45° .p) = 2 • sin a ■cos P . 2 -sinx d) cos 2x . hogy a következő egyenlőségek minden valós x és y számokra telje­ sülnek. c) cos (a + p) + cos ( a . hogy a következő egyenlőségek minden valós x és y számokra telje­ sülnek: . E1 E1 4 1 3116. b) sin a + sin (a + 120°) + sin (a + 240°). d) cos 4 a .—-cos-----. Igazoljuk. Kétszeres szögek E1 3118. ' 2 2 b) sin x .sin2y. Igazoljuk. 7 2 2 _ • x+ y .. Legyen tg a = — és tg P = — .Bevezető alap feladato k. Alapvető fe la d a to k ..s i n y = 2 cos:— —-sin-— — . illetve cos a-val a következő kifejezéseket: a) sin 3 a . a) sin (x + y) ■sin ( x . / .s i n 3x) e) — '■ — — -------.p ) pontos értékét. „ . . \2 . b) cos (x + y) ■cos (x .y ) = sin2x . x + y x —y 7 2 2 x+ y x-y c) cos x + cos y = 2 -cos---. sm 2x 4 •(sin2x . b) c o s 2x + 2 -sm x. „ a) . . 2 2 E2 3115. Fejezzük ki sin a-val. Bizonyítsuk be. .a) + sin260°. Határozzuk meg a) tg (a + p)'. Legyen tg a = ~ és tg P = —.p) = 2 ■cos a ■cos /3. 4 4 4 4 E1 3120. sin 2x . 3117. E1 3114. x+ y x —y a) sm x + sm y = 2 -sin------.sm x 2 •(sin x .sin 4x) / ) —i sm 2x E2 3119.. b) sin ( a + p) .sin2y.c o s y = — 2 -sm------.p) = -2 • sin a ■sin p.fi) = 2 • cos a ■sin p. Igazoljuk. b) tg ( a .a) .y d) cos x . hogy minden x valós számra teljesül a következő egyenlőtlenség: . 3 cos 2x a) s i n x < --------------. b) cos x s — i ---------. cos x . c) (sinx + cosx) .233 El 3112 .cos (45° + a) + sin (60° . E1 3113.— . hogy a következő egyenlőségek minden valós a és p értékekre telje­ sülnek: a) sin (a + p) + sin ( a . Határozzuk meg tg (a +p) pontos értékét. 3 cos 2x . .-.cos ( a . .

cos 2a. = l l i y .2 ^ Ö S SZEG ZÉSI T ÉT ELEK ALK ALM A ZÁS A 3121.cos 2x sin 2x c) tg x = — — — = 7------. Legyen tg x = —. d) ctgx = 2.= — :-----.= — -------.= 3 ^ E L . amelyre értelmezve vannak: a) sin x = 2 •sin —•cos —.cos 2x b) cos x\ d) c tg x = - 1 + cos 2x 1 + cos 2x sin 2x sin 2x 1 . a s | / ) ctg x 2. 2 sm x 1 + cos x X 1 + cos x sin x |l + cos V1 . cos 3a . ctg 2 a pontos értékét.g 2X 2 -c lg f ctg . V 1— cos 2x 3124. ctg 2 a pontos értékét.cos x sin x e) t g . hogy a következő egyenlőségek fennállnak minden olyan x va­ lós számra. Legyen cos a = — . 1 .B'Jr.— . Igazoljuk.. hogy a következő egyenlőségek fennállnak azon x valós számokra. sin 2x 1 + cos 2x ' e) |tg jc| = J j E1 E1 E1 1 —cos 2x 1 . E2 3123. Számítsuk ki sin 2a. tg 2a.. 12 2 Félszögek E1 3127. X X 2 2 c) tg x = 2 ' tg f l-.1 2 X . hogy a következő egyenlőségek fennállnak azon x valós számokra.t g ‘x c tg x -1 1 + tg X Ctg X + 1 „) ctg2„£«!£zL =lz!i!£.tS‘Jr. 3126.1 1 + tg X Ctg X + 1 c) Si„ 2. tg 2a. ctg 2 a pontos értékét. Számítsuk ki sin 2a. Számítsuk ki sin 2a. amelyekre értelmezve vannak: a) sin x\ = .cos a b) 2■ cos a ■ sin 2a 2■ sin a ■ sin 2a E2 3122. Egyszerűsítsük a következő kifejezéseket az a valós változó megengedett érté­ keire: sin 3a + sin a .cos tg 2 j 1—CO SX V1 + cos x ’ h) og- X . 2 -ctgx 2 -tgJc é ) cos 2 * = 1. tg 2a. cos 2a.— . 3125. Igazoljuk.cos x X X x 1 . amelyekre értelmezve vannak: a) tg2*=^ ÍS i. 1 . Bizonyítsuk be.C.t g í sin x 1 ..cos 2x + cos 2x „ i i 1 + cos 2x f) ctgx = --------. Legyen sin a = —. cos 2a.=i^ !£ .

sin x ■cos ( x . Számítsuk ki sin —.sin y\ e) sin (x + y) + cos ( x .cos 2a • cos 2/3. h) sin ( x . I sin • 1 í 1 ( ^ 0 r í H f l " 3 = 4 ■sm a a • 2 E1 3133.x) E1 3135.Legyen co sa = — . Hozzuk egyszerűbb alakra a következő kifejezést: cos2x + cos2(30° + x) .tg P d ctg a + tg P cos(a + /3) ctg a .a ) .sin y)4 . d) cos x ■sin ( x .sin y ■cos y. tg — pontos értékét. E1 3134. cos a.sin(60° . amelyekre a kifejezés értelmezve van: sin 2(45° + x) . 2 41 7 Gyakorlófeladatok Összegzési tételek E1 3130. Igazoljuk. c) sin x ■sin ( x . sin a + co sa sin (a + P) sin ( a . Egyszerűsítsük a következő kifejezést: cos2(a + p) + cos2( a . b) cos x ■sin (x + y) —sin x ■cos (x + y) = sin y.y ) = (sin x + co s x) ■(sin y + co s y)\ f) sin ( x .y ) ■cos (x + y) = sin x ■cos x .y ) = cos y. Legyen sin — = — és 0 < a < n.y ) + cos (x + y) = (sin x + cos x) ■(cos y .x) cos2(45° + x) —cos 2(45° .a ) . cos —. tg a + tg P tg a .y ) = .sin 2(45° . tg a pontos értékét.a ) + cos(60° + a ) : . E1 3131. O C 9 3129. E1 3132.sin (36° + a ) ■ sin (54° .p ) .y ) + cos x ■cos ( x . .a). Számítsuk ki sin a.t g P cos ( a ~ P ) ' . Igazoljuk. g) sin (x + y) ■cos ( x .E1 E1 3128.y ) . amelyekre a kifejezések értelmezve vannak: a) sin(30° + a ) + cos(30° . Hozzuk egyszerűbb alakra a következő kifejezést az x valós szám azon értékei­ re. hogy minden valós x és y számra fennállnak a következő egyenlősé­ gek: a) sin x • sin (x + y) + cos x ■cos (x + y) = cos y.2 ■cos 30° • cos x ■cos (30° + x). Hozzuk egyszerűbb alakra a következő kifejezéseket az a és P valós számok azon értékeire.y ) = sin x ■cos x + sin y ■cos y.P)' b) cos (36° + a ) •cos (54° . hogy .

d) ---------------. hogy fennállnak a következő' egyenlőségek minden x valós számra: a) 1 .t g a t g / j 1+ t g a . E1 3143. Bizonyítsuk be.. ctg 2x pontos értékét.^ ^ . Egyszerűsítsük a következő kifejezéseket minden olyan x valós számra. E1 3139.c o s 2x .cos x )2= sin 2x. Igazoljuk.(sin x .sin4x = cos 2x.t g a h) -— •ctg (45° . 1.. sin 2x ■ ctg x .t g / J ’ g )tg (4 5 ° + a ) .Számítsuk ki sin 2x. 13 . c) (tg x + ctg x) • sin 2x = 2. Igazoljuk. c) 2 • sin 105° • cos 105°. l + c o s 2x a) . sin 2x 2 -sinx c) (tg x + ctg x) ■ sin 2x. Hozzuk egyszerűbb alakra a következő kifejezéseket: b) cos2 15° . amely­ re a kifejezések értelmezve vannak: .. Számítsuk ki a következő kifejezés pontos értékét: (1 + tg a) • (1 + tg p). c) ---------------.tg x = cos 2x • tg x.t g [3 c tg a + tg/3 ctg a tg (3. c) cos4x . ha cos x = — és 0 < x < 90°. 1. amely­ re a kifejezések értelmezve vannak: i sin 2x . d) cos 275° .sin275°. El 3142. l + tg2x E1 3140.cos 2x E1 3141. d) sin 2x .2 • t&'V . . f) sin 75° • cos 75°. 1 + tg a v ' 3136. d) c t g ---. hogy az ábrán látható szögekre fennáll. hogy a + f3+ y .. ábra E1 3136.90°. .sin 2x = ctg x • cos 2x. 3138.e) \f) tg oí + ctg 1 3 ctg a + tg 1 3 ctg a . Legyen a = 20° és (3 = 25°. e) 2 ■sin 165° • cos 165°. 1 + cos 2x 2 •sin x sin 2x 1 . . b) ---------------.s in x c tg x. amelyre a kifejezések értelmezve vannak: a ) ctg x .sin2 15°. Egyszerűsítsük a következő kifejezéseket minden olyan x valós számra. l + c o s 2x .sin 2x = 1 . l . b ) -----------. Kétszeres szögek E1 a) 2 • sin 15° • cos 15°. cos 2x. hogy fennállnak a következő egyenlőségek minden olyan x valós számra. tg 2x. E1 3137.tg —= X X 2 2 2 • ctg x. b ) (sin x + cos x )2.a). sin 2x a) . d) 4 • sin x • cos x • cos 2x = sin 4x. b) sin 2 x .

sin 2(45° . b) sin2a + sin2( 120° + a) + sin2( 120° .cos------. hogy sin2(45° .6 és 180° < a < 270°. K2 3154. ahol k tetszőleges egész szám.sin 2 a . ha tg x 3151. Számítsuk ki tg — pontos értékét. Számítsuk ki tg x pontos értékét. ha fennáll. Igazoljuk. ha tg 2x = 3148.a) ..cos----. Számítsuk ki cos 2x pontos értékét.237 E1 3145.a ) cos 2a c) tg 2(45° + a ) -1 tg 2(45° + a ) + 1' E1 3158. Mekkora sin x pontos értéke. hogy 8 • cos 10° • cos 20° • cos 40° = ctg 10°. Hozzuk egyszerűbb alakra a következő kifejezéseket: a) cos2(45° . Számítsuk ki cos 2x pontos értékét. akkor cos x •cos (2x) •cos (22x) ••■ cos (2"x) = További feladatok E1 3156. ha cos a = . ahol k tetszőleges egész szám. 4 3150. Számítsuk ki a következő szám pontos értékét: n 2n 4n 8n 16 -n 32 -n cos---. amelyre x ± k ■n . Igazoljuk. hogy sin — -cos— = —. hogy cos a ■cos 2a • cos 4 a ■cos 8a • cos 16a = ha a * k ■k. Bizonyítsuk be. hogy ha n természetes szám és x olyan valós szám. Számítsuk ki sin 4x pontos értékét.a). 2 b) tg (45° + a ) + tg (45° .cos----.a) + sin 2 a = cos2(45° .Gyakorló fe ladatok . hogy 2 • tg2x . sin 32 a 32 ■ sin a ’ T C Ti 1 K2 E1 3153.a).5 -tg x + 2 = 0 é s 0 < x < 45°. 65 65 65 65 65 65 E2 3155. ha ctg E1 3146.cos----.cos-------.a) . 3152. Igazoljuk. E1 3157. ha tg x + ctg x = 4? 3149. El E1 E1 El E1 E1 —- 3147.a). Hozzuk egyszerűbb alakra a következő kifejezéseket: a) cos2a + cos2(60° + a) + cos2(60° . .0. Bizonyítsuk be.

Bizonyítsuk be. E1 3165. és mutassuk meg. sin fi —.- 7Z E1 3172.. hogy fennállnak a következő egyenlőségek minden olyan x valós számra. hogy ha a > 0. amelyre a kifejezések értelmezve vannak: x ^ 1 + sinx a) tg 2 45° + .— | = 2 ) 1 + sin x d) tg 45° + V 2) cos x = 1.és sin p = — . El 3164.= 2 ) 1 . y> 0 és a + j5 + 7 = —.E1 3159. tangensének és kotangensének pontos értékét. Igazoljuk. 2 1 3 E1 3170.Számítsuk ki a 18°-os és a 72°-os szögek szinuszának.sin x b) tg214 5 ° . hogy tg 15° + ctg 15° = 4. ^27 ^28 r. koszinuszának. E1 3161 . hogy sin 18° • sin 234° = . E1 3160. amelyekre tg a = r . E1 E1 /? 3162. hogy tg 135° + (1 . Számítsuk ki a következő kifejezés pontos értékét: V3 1 -+ cos 290° sin 250° El 3169. Igazoljuk.= 2 ) 1 + sin x ’ COS X 1 . -r- 1 1 71 71 . tangensének és kotangensének pontos értékét. 4 3168. koszinuszának.Igazoljuk. Igazoljuk. akkor n 7 V10 2 2 cc + 2 • ——. Igazoljuk. hogy a + j8 = 30°. 7 79 1 [~3~ E1 3171. akkor tg a • tg /3 + tg j8 ■tg 7 + tg 7 .sin 15° = — .Számítsuk ki a 15°. cos2( a + x) + cos2x . hogy nem függ x-től. amelyekre tg a = — és tg ő = — . 3163. Igazoljuk.sin x c) tg 4 5 ° . E1 E1 E1 3166.2 • cos a • cos x • cos (a + x).tg a = 1. 75° és a 105°-os szögek szinuszának. Legyen a és (3 hegyesszög. 0 < a < — és 0 < yö< —.cos 15°) ■(1 + sin 75°) + ctg 45° + cos 75° • cos 15° • ctg 15° = 1. hogy sin 75° . Igazoljuk. hogy ha tg a = —. Igazoljuk. hogy cos 36° —sin 18° = 3167. hogy 5 ■a + 2 ■^ 45°. Legyen a és B hegyesszög. /3 > 0. Hozzuk egyszerűbb alakra a következő kifejezést.7 = . Igazoljuk.

egyik oldala 12 cm. Egy egyenlő szárú. Mekkorák a háromszög ismeretlen oldalai és szögei? E1 3182.Geometriai fe la d a to k .BC kifejezés pontos értéke? Mekkora az E2 3187. Az ABC háromszögben a szokásos jelölésekkel a = 60°.239 G eom etriai fe la d a to k E1 3173. Vízszintes úttesten egy 120 m magas felhőkarcolóhoz közeledünk. A hosszabbik alap­ jának egyik végpontjából a rövidebbik alap 26°34'-es szögben látszik. illetve 20 cm-esek. Egy szimmetrikus trapéz alapjai 30 cm. Mek­ kora a háromszög harmadik szöge? E2 3184. és ezen oldalakkal szemközti szöge­ inek aránya 1:3. a harma­ dik oldal 7 cm. mint az út kezdetén. a másik két oldal aránya 4 :3 . A háromszög harmadik oldalának a hossza 8 cm. Mekkorák a háromszög ismeretlen oldalai és szögei? E1 3176. Mekkorák ? a háromszög szögei. Egy háromszög két oldalának hossza 8 cm és 5 cm. Egy háromszög köré írt kör sugara 8 cm. Egy kör 60°-os középponti szögét osszuk fel két részre úgy. illetve 6 cm. hogy (1 + tg a) ■(1 + tg p) = 2. Meny­ nyire közelítettük meg a felhőkarcolót? El 3178. Egy háromszög két oldalának aránya 2 :3. egységnyi befogójú derékszögű háromszög belsejében he­ lyezkedik el a P pont úgy. mint a rövidebb adott oldallal szemközti szög. . illetve 8 cm. hogy a P pontból az egyik befogó 90°-os. az általuk bezárt szög két­ szer akkora. fi = 20° és AB = 1. Mekkora a P pont távolsága a derékszögű csúcstól? E1 3177. Mekkorák a háromszög ismeretlen oldalai és szögei? El 3179. Egy háromszög a és fi szögeire fennáll. . Mekkorák a háromszög szögei és a harmadik oldala? E1 3180. az épületet 45°-kal nagyobb emelkedési szögben látjuk. az általuk bezárt szög 60°. Egy háromszögben két oldal aránya 2 :3 . a másik befogó 120°-os szög alatt látszik. Mek­ korák a háromszög ismeretlen szögei? E1 3175. Mekkorák a háromszög szögei és ismeretlen oldala? E1 3174. ha szinuszaik összege E2 3188. Mekkorák a háromszög szögei? E1 3181. Egy háromszög szögei tangenseinek aránya 3 :4 :5 . Egy háromszög két oldala 5 cm. hogy a részszögek­ hez tartozó húrok aránya 2 :3 legyen! Mekkora a két részszög nagysága? E2 3186. Egy háromszög két oldalának hossza 12 cm. Mekkorák a háromszög szögei és az ismeretlen oldalai? E1 3183. és az általuk bezárt szög 50°. és ezen szögekkel szemközti oldala­ inak a hossza 6 cm. Határozzuk meg a három­ szög oldalainak az arányát. illetve 8 cm. 300 m-t megtéve. Egy háromszög szögei egy számtani sorozat egymást követő elemei. Mekkora a trapéz területe? E2 3185. A háromszögnek az alap 3 cm-es darabja mellett levő szög kétszerese a 8 cm-es darabon fekvő szögnek. Egy háromszög alapját a hozzá tartozó magasság egy 3 cm-es és egy 8 cm-es darabra bontja. Egy háromszög két szögének aránya 1:2 . és ezen két oldallal szemközti szögeinek aránya 3:2.

míg Laurent Pothenot (1660-1732) francia tudós volt. hogy s'n 7 sin 'Y E2 3195. = 87°43'. y Bizonyítsuk be. P. hogy egy háromszög szögeire fennáll.sin2p. (Egy Snellius-Pothenot feladat. Igazoljuk. Bizonyítsuk be. Ismerjük az A. y egy háromszög szögei a következő feladatokban. C háromszögelési pontok helyzetét a síkon. rész Bizonyítsuk be. sin a + sin p + sin y = 4 •cos — ■ cos — •cos —. Határozzuk meg a P pontnak a C ponttól való távolságát. Willebrord van Roijen Snell (1580-1626).E2GY 3189. Bizonyítsuk be. Igazoljuk. AC = a = 3702. Tegyük fel. s* n@ El 3192. Bizonyítsuk be. hogy a Itg a . hogy: oc B y E2V 3199. hogy tg p ■sin2y= tg y. latinosan Snellius.) A három szög trigonom etriájáról 1. ACB = 122°59'. akkor a háromszög derékszögű.Igazoljuk. holland tudós. E2V 3198. cos a + cos P + cos r = 4 sin — -sin — sin —+ 1 . ha a P pontból az AC szakasz APC 2 $ . 2 2 2 . hogy egy háromszög akkor és csak akkor derékszögű. 2 . hogy ^ ekkor a háromszög egyenlő szárú. —= ----. E1 3191. 2 2 2 cc B y E2V 3200. ha a háromszög szabályos. cos a + cos P E2 3194.Egy háromszög szögei a. hogy ekkor a háromszög egyenlő szárú vagy derékszögű.5 m. rész El 3190. hogy ha egy háromszög szögeire fennáll a sin 2a + sin2P + sin2y= 2 összefüggés. akkor a háromszög derékszögű. akkor fenn­ áll. Milyen tulajdonságú az a háromszög. hogy bármely háromszög szögeire fennáll cos a • cos P ■cos y< -> 8 ahol egyenlőség akkor és csak akkor van. E2 V 3197. hogy ha egy háromszög szögeire fennáll. ha hegyesszö­ geire fennáll. fi. BC = b = 2684. s^n ^ = ctg —. hogy sin a + sin P = cos a + cos fi. hogy ha 2■ co sa = — — akkor a háromszög egyenlő szárú.6 m.es a ^ b l \ b tg fi E1 3193. hogy ha egy háromszögben sin y = + sin fi ^ ay ior a romszög derékszögű.cos a = cos p. Igazoljuk. hogy ha a. E2 3196. amelyre fennáll a szokásos jelölések mel­ lett. B. míg a BC szakasz BPC 4_ = 65°8/-es szög alatt látszik. hogy sin y . Egy háromszög szögeire fennáll.

sm a •sm p ■ sm y E2V 3203. hogy ha a. r a háromszögbe írt kör sugara a következő feladatokban. r = 4 -R sin — sin — sin —. £-c a b) cos — = ’•(5 . 3216. . s a három­ szög félkerülete.1. hogy: E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 3211. E2V 3204. 2 2 2 2 2 2 1 a .c ). c tg y + c tg y + c tg y = c t g ~ c t g ~ ■c tg y . (3. c tg a + ctg/3 + c tg y = c tg a -c tg /3 -c tg y + — . fe + c 2 (Itt / az a oldalhoz tartozó szögfelező. y egy háromszög szögei. 2 2 2 3213. sin 2 a + sin 2/3 + sin 2y= 4 • sin a • sin /3 • sin y . cos 2 a + cos 2/3 + cos 2y= .= 3217. sin2— + sin 2— + sin 2— = l .c o s .. /3 ./= ^ ^ . tg a + tg /3 + tg y= tg y -tg /3 ■tg y. aj sin . sin a = — — -Js ■ (s .a) ■ (s . cos — t-cos —+ cos — = 2 .t g | .1 + sin —-sin —-sin — 3.c o s — cos —. E2V 3208.b) ■ (s . tg 2a + tg 2/3 + tg 2y= tg 2a ■tg 2/3 ■tg 2y. sin2a + sin2/3 + sin2y= 2 ■(1 + cos a • cos [3 • cos y). E2V 3206..) E1 3218. t = r1 •ctg ~ ctg y ■ ctg J . cos2a + cos 2j3 + cos2y= 1 . 3214. rész Bizonyítsuk be.a) b'C 2 (s-b )-(s-c )' I s-(s-a ) 3 2 1 8 .= _ M H H .t g f 2 2 2 3215. E2V 3207. s = 4-7?-cos . E2V 3202.. r = í í . E2V 3205. akkor fennáll.t g f .A három szög trigonom etriájáról E2V 3201.4 • cos a ■cos /3 • cos y .. . t = 2 ■R2 ■sin a • sin /3 • sin y . 3212.2 • cos a • cos /3 • cos y. R a háromszög köré írt körének sugara.2 -sin— sin— -sin—. t g . E2V 3209. t a háromszög területe. y ' a y E2V 3210.

TRIGONOM ETRIKUS EG Y EN LET EK II. RÉSZ

E1 E1

3220. tg

a s-a (s ~ a)-(s - b)-(s - c)

3221. r =

E1 3222. t = ^ J s - ( s - a ) - ( s - b ) - ( s - c ) . (Ez a Hérón-féle formula. Hérón az 1. században élt alexandriai görög tudós, mérnök, felta­ láló, fizikus és matematikus. Geometrika című tankönyvében bukkant fel először ez az összefüggés.) E1 3223. a) r

(Itt ra a háromszög a oldalához írt kör sugara.) E1 3224. t = J r .c -r. Vr - r a ■ b 3225. a) s in a + sin p + sin y = —; R a-B a -h tg ^ T ^ 3226. - —- = ------- 2 _ a+ b t a+ P
S

b) cos a + cos P + cos y = l + — . R

T

E1

(Ez a tangenstétel.) E1 a-p , , cos ---a + b _____ 2 3227. a) a +p ’ cos b) a -t . a-p s m -----— sm a +P '

(Ezek a Mollweide-féle formulák, avagy Gauss ikertételei. Carl Brandon Mollweide (1774-1825) német matematikus, míg Carl Friedrich Gauss (1777-1855) német matemati­ kus, a „matematikusok fejedelme” volt.)

|y

Trigonometrikus egyenletek II. rész
Vázoljuk a következő függvények grafikonjait. „„„„ „ x 1 - cos 2x ,. . 1 + cos 2x E1 3228. a) f ( x ) = — —------; b) f( x ) = —---------- ; 2■ sm x 2■ cos x E1 3229. a) f(x) = cos2x; b) fix) - sin2x;

ti ) ^= s m x c). /(x - c o sx -. c)fix) = sin x + cos x.

A la p vető fe la d a to k Oldjuk meg a következő trigonometrikus egyenleteket a valós számok halmazán. E1 E1 3230. a) sin 2x = sinx; b) sin 2x + sinx = 0; c) sin 2x = V2 • sinx.

3231. a) (sin x + cos x)1 - 2 ■sin 2x;

b) (sin x - cos x )2= sin 2x.

Alávető feladatok

243

E1 El E1 El El E1 El E1 El E1 E1 E1 El E1 El El E1 E1 E1 El El E1 El E1 El E1 El E1

3232. a) s in x -c o s x -

2

; b) 4 -c o sx = . sinx 4

3233. sin (x + 30°) • cos (x + 30°) =

3234. sin (x + 15°) • cos (x + 15°) = — . A T 3235. sin 2x = tg x. 3236. cos 2x - sin x = 1 . 3237. cos 2x + sin x = 1 . 3238.3 •(1 - sin x) = 1 + cos 2x. 3239.1 + cos 2x + sin 2x = 0. 3240. cos 2x = sin x + cos x. 3241. cosx + sin 2—= —. 2 4 3242. cosx + cos —= — 1.

2

3243. cosx - sin —= 1.

2

3244. cosx + sin —= 1.

2

3245. c o sx -c o s —= — 1.

2

3246. sin 2x + —•sin 2x = 1 .

2

3247.sin 2x + 2 -sin2x = 1. 3248. sin 2x = 2 ■ sin (x + n) ■cos (x + n). 3249.3 •sin22x + 7-cos 2x = 3. 3250. sin2x - 3 • cos2x + 2 • sin 2x = 1. 3251. 4 • sin2x + sin22x = 3. 3252. sin2x - cos 2x = 2 - sin 2x. 3253. cos2x + 4 • sin2x = 2 • sin 2x . 3254. tg x + ctg x = 2 • sin 2x. 3255. tg x- (ctg2x + 1) • a/3 = 4. 3256. a) 3 • sin2x + sin 2x + cos2x = 1; 3257. a/3 • sin 2x - 2 • sin2x = - 1 . 3258. 2 • cos 2x = 8 • cos x - 1. 3259. J3 • cos2x - 2 • sin 2x • cos 2x - a/3 • sin2x = 0. * ■ b) sin2x + 3 ■cos2x - 2 • sin 2x = 0.

[iv

TR IGONOM ETRIKUS EG Y EN LET EK II. RÉSZ

3260. V2 • cos 2x = sin x + cos x. 3261. sin22x - sin2x = —. 4 3262. 8 • sin2x + 6 • cos2x = 13 • sin 2x. 3263. 9 • cos4x - sin4x = 2 • sin22x. 3264. (1 - cos 2x)2+ (1 + sin 2x)2= 1. E1 « ... sin 2x 3265. — — = tgx. 1 + cos 2x 3266.^(tg2 x ) - ^ - j “S Í = i 3267. tg 3x = sin 6x. 3268. sin 2x + 2 • sin x - cos x - 1 = 0. 3269. sin 2x + cos 2x + sin x - cos x = 1. 3270. 16sinl,+ 4 1+ cos2' = 10. 3271. aj 8 • sin2x + -\/3 • sin 2x + cos 2x = 4; b) 4 •cos2x + ~ a/3 •sin 2x - 3 •cos 2x = 2. 3272.4 • sin 2x = 3 • tg x - 3 • ctg x. 3273.4 • cos22x + 8 • cos2x = 7. 3274. a) sin 4x + cos4x = —; b) sin4—+ cos 4—= —; c) sin4x - c o s 4x = —. 2 3 3 8 2 3275. a) sin4x + cos 4x = cos 4x; b) sin4x + cos4x = sin 2x. 3276. ctg 2x + tg x = — V3 3277. tg 2x - 3 • tg x = 0. 3278. tg x + t g ^ + x j = 2.

El E1 E1 E1 E1 El E1 E1

1

X

X

J

I

E1 E1

3279.t g 2 x = 3 + tg x tg x 2 tg 2x
3280. aj sin (30° + x) = 2 • sin 30° • cos x; b) cos (6 0 °-x ) = —-(l + V ^j-sinx; •V 6-V 2 ----- sin x; c) sin (45° — x) = ---- — e) sin (x + 30°) - sin (x - 30°) = d) cos (x - 45°) - cos (x + 45°) = tg x; • ctg x;

f) sin (x + 45°) - sin (x - 45°) + sin (2x - 45°) - sin (2x + 45°) = V2 .

Összetettebb, illetve nehezebb trigonom etrikus egye n letek

.245

E1 E1

3281. aj 2 • sin 4x - 3 • sin22x = 1; b) 8 • sin 5x + cos 1Ox + 1 = 0 . 3282. aj sin 2x - cos 2x + sin x - cos x = 1; b) sin 2x + c o s x - 2 ■sin x • cos2x = 1 .

Oldjuk meg a következő trigonometrikus egyenleteket a valós számok halmazán. E1 3283. aj sin x + cos x = 1 ; ej V3 • sin x + cos x = ^ 3 ; b) sin 2x + cos 2x = 1 ; d) sin 2x + V3 • cos 2x = a/3;

e) cos 2x - V3 • sin 2x = V3; /J V3 ■sin 2x + cos 2x = V2 ; g) cos 4x + 2 • sin 4x = 1. E1 3284. aj 3 • sinx + 5 • cos x = - 3; b) 3 • sin x = 2 • (1 - cos x); 1 + cos x c) tg x : S - sin x

E2 E2 E2 E2

1 •sin • a , = sm 5x. 3285. — ------ cos 3x 3x ^ H
2 2

3286. sin 5x + cos 5x = ~J2 • cos 13x. =2 -V2 . sinx cosx 3288. (sin 3x + a/3 • cos 3x)2- 2 •cos 14 x = 2. 3287.

1

1

Ö sszetettebb, illetve nehezebb trigonom etrikus egyenletek Oldjuk meg a következő trigonometrikus egyenleteket a valós számok halmazán. E2 E2 E2 E2 E2 E2 E1 E2 E2 E2 E2 3289. cos x + cos 3x = I - t g - u . cos x = 3 • cos 3x. 3290.7 • cos3x - 6 • < 3291 . sin 3x - cos 2x + sin x = 1. 3292.3 • ctg x - 3 • tg x + 4 • sin 2x = 0. 3293. sin x + cos x + sin44x. 3294. 1 + sin 2x = sin x + cos x 3295. |tg x + ctg x| = -4=. V3 3296.2 • (sin3x - cos3x) = 1 + (sin x + cos x f. 3297.1 + 2 • | sin x | = 2 • cos 2x. 3298. sin 2x + tg x - 2 = 0. 3299.5 ■(sin x + cos x)2- 12 • (sin x + cos x) + 7 = 0.

E2 E2 E2 E2 E2

3309. (sin x + V3 • cos x) ■sin 3x = 2. 3310. sin x + cos x + sin x • cos x = 1. 3311.32 • cos6x - c o s 6x = 1 . 3312. sin2(k ■x) + log2(y2 - 2y + 1) = 0. 3313. tg22x + 2-A/3-tg 2x + 3 = -c tg 2|^4>’--^-].

E2

3314. ^38 j c c t *(3 r j : )V .275 *“ s(**) —qM**)

Oldjuk meg a következő trigonometrikus egyenleteket a valós számok halmazán 29 E2 3315. sin 1 0x + cos 1 0x = — ■ cos42x. 16 E1 /ö 3316. aj sin(75° + x)-sin(45° + x) = -^ -; b) cos (45° + x)-cos (l5° + x) = c) sin (30° + x)-cos x = d) cos (75° + x)-sin (75°- x ) = e) tg (30° + x)-tg (3 0 °-x ) = i . Í3

Összetettebb, illetve nehezebb trigonom etrikus egye n letek

E1

3317. a) cos 5x + cos Ix = sin 2x; b) sin 2x - sin x = cos 2x - cos x; c) cos 3x + cos I x = cos 2x + cos 8x. 3318. a) cos 4x ■cos 8x - cos 5x • cos 9x = 0; b) sin I x ■cos 4x = sin 7x ■cos 9x. 3319. sin Ix - sin x = sin 3x. 3320. sin 5x + sin x + 2 • sin2x = 1. 3321 . sin x + sin 2x + sin 3x = 0.

E1 E1 E1 E1

E1 E2 3322. sin x + sin 2x + sin 3x = 1 + cos x + cos 2x. E1 E2 3323. sin x + sin 2x + sin 3x + sin 4x = 0. E1 E2 3324. cos x + cos 2x + cos 3x + cos 4x = 0. E1 E2 3325. cos x ■cos 2x = cos 3x. E1E2 3326. sin 4x - cos 4x + sin 2x - cos 2x = 0. E1E2 3327. aj sin 4x - cos 4x + sin x - cos x = 0; b) sin 4x + cos 4x + sin x + cos x = 0; c) sin 2x - cos 2x + sin x - cos x = 0. E1 E2 3328. tg (75° + x)-tg (l5 °+ x ) = --^ . 3329. a) 3 • sin x • sin 7x = 3 • sin24x - 1; b) sin x • sin 2x • sin 3x = — • sin 4x; 4 c) cos 2x - cos 6x = sin 3x + sin 5x; sÍ3 d) cos (3 0 ° -x )-co sx = ----- (5 -cos 2x + 6 -sin 2x);
8

e) sin ( 3 0 ° -x)-cos x = ~ ( c o s 2 x -2 - s in 2x). 3330.aj 8-cosx = ^ ^ - + — -— , sin x cos x b) cos 2x + cos 22x + cos23x = —;
2
3

E2

c) sin23x + sin24x + sin26x + sin27x = 2. E2V 3331 . Határozzuk meg a következő egyenlet összes olyan megoldását a valós számok halmazán, amelyek a [-3; 1] intervallumba esnek. -y l-c tg 2(2• j t ■ x) -cos (^-x ) + sin (7T-x) = V2.

E2 3345. E2 3342. az m. Milyen c valós számra van pontosan egy valós megoldása a következő egyen­ letnek? 1 + sin 2(c • x) = cos x.m . illetve az „a” valós szám paramétert jelent. ha a feladat szövege nem egyebet kér! Az egyenletekben x valós számot jelent. •x + ( ---. E2 3332. Mely valós p értékekre van a sin 3x = p ■sin x egyenletnek olyan megoldása. cos (a + x) = -------.P aram éteres trig o n o m etriku s egyenletek Oldjuk meg a következő paraméteres trigonometrikus egyenleteket. Mely valós p paraméter esetén van a következő egyenletnek valós megoldása? cos2x . Mely valós p számra van valós megoldása a következő egyenletnek? sin4x + cos4x . cos x E2 3335. E2 3337. E2 3343. cos (p ■x) + cos ((p .2 • cos2x + p 2 = 0. E2 3333. míg a p.m 2= 0 egyenletnek? E2 3336.sin x • cos x .3) • sin x = 2 • (p2 .1 Vsin a Isin a J E2 3339. Mely p valós paraméter értékre van a következő egyenletnek valós megoldása? sin4x . Mely valós a-ra van pontosan két egyenlő valós gyöke az E2 __ „ / \ COS C l -2■ ~J2 1= 0 egyenletnek? x 2+ . Határozzuk meg a (sin x + cos x) • sin 2x = p ■(sin3x + cos 3x) egyenlet azon va­ lós megoldásait. E2 3338. b) számpárokat. amelyre 0 < x < n ? 3334. E2 3344. Mely p valós paraméter esetén van a következő egyenletnek valós megoldása? sin2x + 4 • sin x + p = 0.---. Mely valós p paraméter esetén van valós megoldása a következő egyenletnek? sin2x .a egyenlőség minden valós x-re teljesül. A p valós paraméter mely értékei esetén lesz a (p . Határozzuk meg a cos 3x = a ■cos x egyenletnek azon megoldásait. amelyek tet­ szőleges a valós szám esetén megoldásai az egyenletnek.(a ■cos x + b2 ) = 1.1) egyenletnek gyöke a valós számok között? E2 3341 . amelyek tetszőleges p valós paraméter esetén megoldásai az egyenletnek.2) • x) = cos X. amelyekre a cos (ax +b2 ) .2 • cos2x = p. E2 3346.l )2• sin2x + (p .Határozzuk meg mindazokat a valós (a.1) • {p2 . Az m valós paraméter mely értékeire van megoldása a cos 2x .cos x + l . E2 3340.3 .p .3 ■co s x + p = 0. .

^ 8 cos x sin x E2 EZ 3354.3 • cos x + 2. hogy a következő egyenlőtlenség teljesül. El 3351. b) cos 2x > sinx. 4 E2 3355. hogy ahol n tetszőleges pozitív egész szám. Határozzuk meg az összes olyan p valós számot.2 ■cos a ■cos fi ■cos (a + fS) < 1 fennáll minden a és valós számra.42 • . hogy a következő egyenlőtlenség minden x valós számra teljesül. ha 0 < x < —: 1 1 3353. E2 3348. ha­ csak a feladat szövege mást nem kér.^ + — 7 .sin x + cos x = 4 a .sin x). E1 3356.E2 3347. Bizonyítsuk be. —< sin 6x + cos6x < 1 . c) cos22x + cos2x < 1. Igazoljuk. Igazoljuk. rész Oldjuk meg a következő trigonometrikus egyenlőtlenségeket a valós számok halmazán. 2n\ zárt inter­ vallumon a következő egyenletnek? cos 2x = p ■(cos x . sin 6x + cos6x > — 2 ---. E2 3349. b) cos 3x + 4 1 ■sin 3x < . Igazoljuk. b) 5 ■sin2x + sin 22x > 4 ■cos 2x. amelyre a következő egyenlőt­ lenségnek van megoldása a valós számok halmazán: p 1 sin2x + 16 < -5 0 •cos2x + 80 •cos x . hogy 0 < cos2a + cos2(a + p ) .24. A p valós paramétertől függően hány valós megoldása van a [0 . a) cos 2x + c o s x > 0. Mely valós x számokra lesz negatív a következő kifejezés értéke? a) cos 2x . a ) 4 1 ■sin 2x + cos 2x < 1. 4 a .cos x + sin x. p-sin x Trigonometrikus egyenlőtlenségek II. E2 3352. hogy minden valós x számra teljesül. E1 3357. E1 3350.

16 E2 V 3371.y) < 4 • (1 . Oldjuk meg a következő trigonometrikus egyenletet a valós számok halmazán: cos x —-\2 + cos 2x + V3 •sin 2x . hogy minden x és y valós számra teljesül a következő egyenlőtlenség: 9 2 • sin 2x • sin 2y < 1 + 8 ■sin2x • sin2y. Bizonyítsuk be. sin 2x + tg x > 2. EZ V 3370. RÉSZ E2 EZ __ EZ EZ 3359. E2 V 3369.c o s 2x E2V 3373.sin x • cos > > ) • (1 . Igazoljuk. akkor a■ sin 2x + —^ — > 2 •a/a b . hogy minden x és y valós számra teljesül a következő egyenlőtlenség: cos x + cos y + 2 -cos (x + j ) > — —.3 b) s in —+ c o s —< ---. E2 V 3367. 3364. hogy cos x + 3 cos 3x + 6 -cos 6x > .Igazoljuk.c o s x < 1. . hogy sin 2x sin 3x . .> ü.v > V2 . hogy 3 sin x • sin 2x • sin 3x < —. hogy tetszőleges x valós számra teljesül. hogy ha a > 0. b > 0 és a ^ k ■jc. Bizonyítsuk be. ahol x és y valós számok. hogy minden x és y valós számra teljesül a következő egyenlőtlenség: cos2(x . 4 EZ V 3366. 3365. amelyre 0 < x < n.ö) sinx + cosx>V 2 • cos 2x.^ . + cos-^> V 3 .4 • sin3x < 2 • sin x + cos 2x. Igazoljuk. Igazoljuk. . |sin 3 3 6 (M ^ x + c o s x | < 1. ----------. hogy a következő egyenlőtlenség minden x valós számra fennáll: 2sin.cos x • sin y).2JJJ TRIGONOMETRIKUS EGYENLŐTLENSÉGEK II. hogy minden valós x számra teljesül. sin x + E2 E2 E2 3363.^ . sm x H 2 2 ha x olyan valós szám. / ^ .1 --------. E2V 3368. Igazoljuk.c o s X sin x + c o s X s in x .+ 2"*. 2 r \ . Igazoljuk.s i n \ í -s. i— oool. sin x EZ V 3372. b) sin x . ahol k tetszőleges egész szám. + 2 > sin y + cos y.7 =— .Oldjuk meg a következő egyenlőtlenséget: . 2 2 V2 3362. . x x sin x .

Adott két párhuzamos egyenes és közöttük a C pont. V 8-cos2x . E2V 3375. b) gix) = sin6x + cos6x.• 3 + sm 2x 3384. 1 + sin x •cos x /(* )= 0----. E2 3378. Határozzuk meg a következő valós függvény legnagyobb és a legkisebb értékét: fix) = sin2x + sin x ■cos x.2 / Szélsőérték feladatok E2 3377. Határozzuk meg a következő valós függvény minimumát. Határozzuk meg a következő valós függvény legnagyobb és a legkisebb értékét: X/ ) \ = sm -2 x H /(x —“— sm x •cosx. E2 3386. l+ 2 -s in 2x l + 3-cos2x --------------+ ------------sm x cos 5 x . Az ABC három­ szögek közül melyiknek a legkisebb a területe? E1 3387. A c átfogójú derékszögű háromszögek közül melyiknek a legnagyo'-b a kerülete? E2 3381 . illetve a legkisebb ér­ tékét. B csúcsa a másik párhuzamos egyenesen van.Oldjuk meg a következő egyenlőtlenségeket. Határozzuk meg a következő valós függvény legnagyobb. illetve a legkisebb ér­ tékét. „ .A z egységnyi oldalú négyzetbe írjunk négyzetet! Melyik beírt négyzet kerülete a legkisebb? E2 3382. Egységnyi sugarú félkörbe írjunk maximális területű téglalapot. Határozzuk meg a következő valós függvény legnagyobb és a legkisebb értékét: fix) = 3 • sin x + 4 ■cos x. E2 3380. Az ABC derékszögű há­ romszög A csúcsa az egyik. Mely helyeken veszi fel az f i x ) = sin 22x + 2 •cos2x — valós függvény a leg4 nagyobb és a legkisebb értékét a [0. + 2 •cos2x — cos 2x + 3 •cos2(n ■ x)) > — 2. a) f i x) = sin4x + cos4x. E2 3383. Határozzuk meg a következő valós függvény legnagyobb. E2 3379. k] intervallumon? Mekkora ez a legnagyobb és a legki­ sebb érték? E2 E2 3385.

amelyre 0 < x < . + sinx. b) b(x) = 2 • cos2x .2 •cos3x . sm"x + cos y ——. cos2x +cos y = 1.sm”y ■ E1 3394. aj (sin x + cos2> > ) •sin 2y - 1 b) Vsin x •cos y = 0.y) = 0. Trigonometrikus egyenletrendszerek Oldjuk meg a következő trigonometrikus egyenletrendszereket a valós számpárok halmazán. . x„. Határozzuk meg a következő függvény maximumát a) a(x) = ~ ■ cos 2x .c o s y = 1. Legyen K = sin x. ■cos x..cosx„+ sinx„.cos 2y .cosx. ahol x olyan valós szám.2 • cos3x..2 • sin3x.cosx3+ . + sinx„_.252 TRIGONOMETRIKUS eg yenletrendszerek E2 V 3391. ahol x.. .. tetszőleges valós számok. Határozzuk meg a A " kifejezés maximális értékét. b) cos x .. E2 3392. sin (x . aj 2 sin x •cos y = 0. c) c(x) = 2 • sin2x . x2 . I2 •sin 2x . f sin (x + _y) = 0. sin2x ..2 = 0. E1 3393. .. E2 3395.

log3(cos (x + ?)) . lo g .2. E1 3402.y ).lo g 2x = l. El 3401. aj E1 3398. t g x .y . aj E2 3403.t g y = l. 4 -n x +y = x-y =4 3 -2 . Í sin (x + j ) = cos (x . x-y2 -n b) tg x-tg y = V3 .E1 3397. aj E1 3399 E1 3400. .log 3(sin (x + j)) = .i .

V3 j.c o s y = .{ 4 2 — Vój. cos x. 4 t g x . 2 cos x .L ( 2 + t y b) sm x-sin y = —. V6 .tg y = 3.cos v = —. 4 sm x •cos y . sin x •sm y = d) V 6-(l +V 3) 8 ’ c) cos x •sm y = —•^ 2.V 2 cos x •cos y = - ..sm x + cos y = —. cos x + cos y ■ E1 3411.aj .

a j E2 3415. + sm" y = ■ E1 3419. a j c o s jc + c o s y = ---------.E1 3414. aj . a j sin" x x +y = — .y = . 2 . n 4 s in 2 x + c o s 2 y ■ x . a j . E1 3418. El 3417. 2 b) 4 + V3 cos x + cos y- .. aj El 3416. n x +y = - 5 -k E1 3420..

az a és a d oldalak A csúcspontjából induló átló hossza legyen e. Határozzuk meg a háromszög oldalait és a szögeit. Egy háromszög legnagyobb oldalával szemközt fekvő szög kétszer akkora. Legyen az ABC háromszögben a BD súlyvonal és a BE szögfelező. Az ABCD négyzetbe egy egységnyi sugarú kör van írva. AD B4= 75°. illetve az E pont úgy. c. d. t a területe.= 20° és AC = AB . amelyet ez az egyenes vág le az ABCD négyzetből. Határozzuk meg az EDB szöget. illetve az AB oldalon helyezkedik el a D. hogy a PA. hogy ekkor a BD szögfelező a BCE háromszögben és a BE pedig súlyvonal az ABD három­ szögben? E2V1 3428. Az ABC egyenlő szárú háromszögben BAC%. míg s a húrnégyszög félkerülete. A háromszög oldalai egymás után következő egész szá­ mok. amely nincs az ABC háromszög körülírt körén. mint a legkisebb oldallal szemközt fekvő. Oldjuk meg a valós számpárok halmazán a következő egyenletet.Az ABCD konvex négyszögben B A C ^= 15°. Határozzuk meg a négyszög átlóinak a hajlásszögét. E2V1 3426. Legyen a az a és a d oldalak által bezárt szög. Legyenek a húrnégyszög oldalainak a hosszúságai a. b. . Lehetséges-e.) E2V 3429. hogy az A'B' egyenes az A ponton halad át. Míg az A'B'C'D' négy­ zet e körbe van írva úgy. PB és PC szakaszokból háromszög szerkeszthető! (Pompeiu tétele. E2V 3430. Igazoljuk. Dimitrie Pompeiu (1873-1954) román matematikus volt. míg az a és b oldalak B csúcs­ pontjából kiinduló átló hossza f. hogy ECB%-= 50° és DBCé = 60°. £>044=30°. C BD ^= 90°.2gg NÉHÁNY NEHEZEBB TRIGONOMETRIAI FELADAT Néhány nehezebb trigonometriai feladat 3424. R a körülírt körének sugara. E2V1 3427. Az AC. Legyen a síkon ABC szabályos háromszög és P olyan pont a síkon. Határozzuk meg azon háromszög területét. E2 3425.

.Sn(x) = sin x + sin 2x + sin 3x +.a ) . E2V 3437.a) sin \(a + d + b —c)-(a + d + c —b ) a (s -a ) -(s ---------------.. 2 1 a -d + b -c 2 ]j ( s .b ) . 6378 km-nek. amely egyenes vonalban a londoni London Bridge középső íve alatt van. aki indiai tudós volt a 7.” a) Határozzuk meg London földrajzi szélességét Cook kapitány naplórészlete alapján.— -----------. IJö^b + c-d)-(a-c + b-d) ^ E2V 3435. hogy: „December 8-án (1773) elértük az 51°33' szélességet 180° hosszúság alatt. Néhány „gyakorlatibb" trigonometriai feladat K1 GY 3438.+ cos nx.c) tg — = j -------------.— --------------. és így pontosan ellenlábasai voltunk Londonnak. Drake csak Amerika nyugati partjait járta be.( s .. A Föld sugarát vegyük kb.( s . a ) C- f a ''d + b -c) i a -c + b ''d) .) E2V 3434. Drake-ről beszélik Angolországban. században.d ) (Brahmagupta képlete. Határozzuk meg a következő összeget: Sn(x) = cos x + cos 2x + cos 3x + . b) Mekkora távolságban van London és ellenlábasa? c) Számítsuk ki London távolságát a Föld forgástengelyétől. Itt némi honvágy támadt bennünk.b ) . hogy a Föld másik felén eljutott egy pontra. akik ezt az érdekes pontot elérték.+ sin nx.James Cook kapitány (1728-1779) hajónaplójában olvashatjuk. A 1 ^ (a •ö + c •<i) •(a •c + b ■ d) ■ (a •d + b ■ c) 4■ .c ) a 1 b) c o s — = 2 E2V 3433. ^ / . d) Mekkora sebességgel forog London a Föld tengelye körül? .a ) .( s .4 -^— . Ez mese.( s . Mi voltunk az elsők..NÉH ÁN Y „GYAKORIBB” TRIGONOM ETRIAI FELA D A T J E2V 3431 E2V 3432.( s —b)-(s —c)-(s —d) J(a ■b + c-d )-(a -c + b -d )-(a -d + b-c) vagyis R = — -----------. r = J ( s . Hozzuk zárt alakra a következő összeget: . .4 -t E2V 3436.c ) ..— -----------.

amíg a holdfázisban első vagy utolsó negyed (vagyis éppen félhold) következik be. és már előtte is gondoltak erre. mégpedig éppen az átellenes pontba. míg a belső sugara 550 mm. K2 GY 3443. A gazdasági igazgató megbízott bennünket. a) Mekkora a Nap-Föld és a Hold-Föld távolság aránya Arisztarkhosz szerint? b) Mai modernebb eszközökkel mérve a Hold-Föld-Nap szögét.K1 GY 3439. A földpálya sugarát. Arisztarkhosz megbecsülte. öJHány liter olaj van a tartályban? Van-e hiány a tartályban és ha igen. kb. Megvárta. a Sziriusz csillagról a földpálya sugarát 0. vagyis a K pont helyzetének a vizsgálata.e. hogy hányszor messzebb van a Nap a Földtől. azaz a Föld Naptól való közepes távolságát vegyük 150 millió kilométernek. aj Mekkora lesz a csónak eredő sebessége? b) Milyen irányba evezzünk. Arisztarkhosz a Hold-Föld-Nap szögét 87°-osnak gondolta. 312-230) csillagász jóval Nikolausz Kopernikusz (Kr. akkor mekkora utat tesz meg a fény 1 év alatt? Ezt a távolságot 1 fényévnek nevezzük. a kissé pontosabb 89°5 Í'IO" értéket kapták. akkor hány liter? . Ekkor a Föld-Hold-Nap szöge éppen derék­ szög. Számítsuk ki a Sziriusz csillag távolságát a Földtől parszekben és fény­ évben is. a) A keresztfej milyen cp szögeknél van legmesszebbre az O forgáscentrumtól és mekkora ez a távolság? b) Milyen (p szögeknél lesz a keresztfej a legközelebb az O forgáscentrumhoz és mekkora ez a távolság? c) írjuk fel a keresztfej távolságát a forgáscentrumtól a cp szög függvényében. 1473-1543) lengyel csillagász előtt Nap középpontú rendszert java­ solt. A csónak sebessége állóvízben 1. Az ábrán egy forgattyús hajtómű vázlatát láthatjuk. Itt r = 25 cm és / = 150 cm. K1 GY 3441. A gazdasági igazgató szerint a tartály­ ban 1200 liter olajnak kell lennie a könyvelése szerint. Számoljuk az 1 évet 365.5 m/s. A következő adatokat közölte velünk: A fekvő henger alakú olajtartály belső hossza 4530 mm. Feladatunk a forgattyús hajtómű keresztfej-elmozdulásának.37" szög alatt láthatnánk. 1 parszek távolságra van a Naptól az a csillag. amelyből nézve a földpálya sugara merőleges rálátás esetén éppen 1" szög alatt látszik. Mekkora a Nap-Föld és a Hold-Föld távolság aránya e pontosabb mérés sze­ rint? K1 GY 3440. Egy csónakkal szeretnénk átkelni egy folyó túlsó partjára.u. A csillagászatban használják a parszek távolságot is. mint a Hold a Földtől. a) Számítsuk ki hogy 1 parszek hány kilométer. hogy a pincében levő olajtartályban határozzuk meg az olaj mennyiségét. A fo­ lyó szélessége 60 m. c) Hány fényév 1 parszek? d) Az éjszakai égbolt legfényesebb csillagáról. hogy a megadott átellenes pontba érkezzünk meg? c) Mekkora az átkelési időnk? K1 GY 3442.2422 napnak. míg a folyó sebessége 1 m/s. A görög számoszi Arisztarkhosz (Kr. b) Ha a fény sebessége 300 000 km/s. A tartályban 32 cm ma­ gasan áll az olaj a tartály oldalán levő mérce szerint. kb. aj Számítsuk ki az olajtartály térfogatát.

az/hálózati frekvencia értéke / = 5 0 -.75 m.) K2 GY 3447. akkor milyen messze vagyunk a lébényi templomtól légvonalban? b) A Fehér-tó milyen messze van tőlünk? ej Milyen messze van egymástól a tó és a templom? K2 GY 3448. 1 . 5 = 8 m. illetve 10°24'-es emelkedési szögek alatt látszanak. Egy rajzoló berendezés része egy 3. ahol nyaranta madármegfigyelő táborokat szerveznek. amelyet egyenes szíjhajtásnak megfelelően feszítettek fel a tár­ csákra. ha a t = 0 időpillanatban nulla a feszültség. Míg tőlünk éppen déli irányban a Fehér-tó látható Fehértó község mellett. a) Számítsuk ki. Számítsuk ki a rúd és a teodo­ lit vízszintes távolságát. p = 2 m.5 cm sugarú és egy 1. hogy a rúdon egymástól 2 méterre levő jelzések 8°45'-es. mint a maximális feszültség fele. másrészt a boltozat 2200—sűrűségű anyagból készült. vagyis a dongaboltozat keresztmet­ szetét! c) Határozzuk meg a dongaboltozat térfogatát. Az egyenletben az U feszültség mértékegysége I V. A hőlégballonról a templomot 12°6' -es lehajlási szögben látjuk. b = 0. aj Ha a hőlégballon 600 méter magasságban repül a mérések idején. (Vagyis a műszeren átmenő vízszintes egyenes és a rúd egyenese metszéspontjának a távolságát keressük a teodolittól. aj Határozzuk meg a két tárcsa közös érintőszakaszainak a hosszát. Hőlégballonban utazván a Hanság felett repülünk. és a lejtő aljáról egy szögmé­ rő műszerrel (teodolit) megmérjük. hogy a sűrűség a tömeg és a térkg fogat hányadosa.2 m. hogy a feszültség abszolútértéke az — s periódusidő hány százalékában lesz nagyobb. a / idő mértékegysége 1 s . va­ lamint egy műanyag szíj. A hálózati feszültséget az U = C/ra a x • sin (2 • n ■ f ■t) függvény írja le. Vagyis a szíj a tárcsák külső közös érintői mentén feszül. m K2GY 3446. Egy lejtős terepen egy függőleges rudat ütünk le. d) Hány tonna a dongaboltozat tömege? A fizi­ kából ismert. a) Számítsuk ki az ábrán látható a szöget. Tőlünk éppen keletre a híres lébényi templom kettős tornyát láthatjuk.2 cm sugarú tárcsa. d) Milyen hosszúságú műanyag meghajtó szíj feszíthető rá a két tárcsára? K2GY 3445. b) Számítsuk ki a nagyobbik tárcsán a meghajtó szíj tapadási felületének a hosszát. A templom Árpád-kori nemzetségi monostor volt.K2 GY 3444. b) Számítsuk ki a koncentrikus körgyűrűcikk A területét. / = 7. A tavat 6°50'-es lehajlási szög alatt látjuk a hőlégballon kosarából. c) Számítsuk ki a kisebbik tárcsán a tapadási felület hosszát. A Fehér-tó térsége természetvédelmi te­ rület és fontos madárgyülekező hely. hogy milyen időpontokban lesz a feszültség értéke a maximális feszültség fele! b) Milyen időpontokban lesz a feszültség abszolútértéke a maximális feszültség fele az első — s alatt? 50 c) Határozzuk meg.

. hogy az — s periódusidő hány százalékában lesz a feszültség abszolút­ értéke kisebb az effektív feszültség értékénél? K2GY 3450. A völgyből egy lézertávmérővel megmérjük az antenna aljának a távolságát tőlünk. a) Számítsuk ki. a tenger szintje fölé 80 méter magasra emelkedő világítótoronyból egy ha­ jót veszünk észre 2° 13'-es lehajlási szög alatt. Egy hegytetőn álló antenna magasságát akarjuk meghatározni a következő mó­ don. az/hálózati frekvencia értéke / = 5 0 . Az egyenletben az U feszültség mértékegysége 1 V. Legyen a hang terjedési sebessége 340 m/s. Sir Francis Drake admirális Aranyszarvas nevű kalózhajója és egy spanyol gá­ lya éppen egymást lövi Peru partjai előtt. hogy a hálózat névles ges effektív feszültsége Urff = 230 V. er­ re 542.3 méterrel hátrébb megyünk a lézerrel és ismét megmérjük a torony tetejének a magasságát. hogy milyen időpontokban lesz a feszültség értéke az effektív feszültséggel egyenlő! b) Milyen időpontokban lesz a feszültség abszolútértéke az effektív feszültséggel egyenlő az első — s periódusidő alatt? c) Határozzuk meg. d) Sir Francis mekkora szögben látja a parton levő megfigyelő és a spanyol hajó távolsá­ gát? K2 GY 3452. Míg a spanyol gálya sortüze 2 másodperc múlva lesz hallható a megfigyelőnél.62 métert ka­ punk. Egy. erre kaptuk az 565. ezért 15. ha a lézerünk 1.4 métert. A hajó két méréskor mért helyzetének látószöge a világí­ tótoronyból 12°35'. Egy adott pillanatban egyszerre adnak le sortüzet egymásra. Majd megmérjük az antenna tetejének tőlünk való távolságát.K2 GY 3449. amellyel megmérjük a torony tetejének a lézertől való távolságát. Egy torony magasságát kell meghatároznunk. aj Határozzuk meg Drake admirális hajójának a távolságát a megfigyelőtől! b) Határozzuk meg a spanyol gálya távolságát a megfigyelőtől! c) Számítsuk ki az Aranyszarvas és a gálya távolságát. amelyre 134. A hálózati feszültséget az U = t/m a x •sin (2 • n •f ■t) függvény írja le.5 magasságban helyezkedik el mindkét mérés­ nél? b) Milyen távol voltunk a toronytól az első mérésnél? K2GY 3453. másrészt a fizikából tudjuk. Majd 1 perc 38 másodperc idő elteltével a ha­ jó 3°25' lehajlási szög alatt látszik. Ism ert. A lézersugarat 5°15'-cel emeltük meg a folyamat közben. hogy Um m = Ueff ■ -Jl. a) Milyen magas a torony. Milyen magas az antenna? K2 GY 3451 . Mivel a torony alját nem lehet látni a különböző épületektől. A megfigyelő 5°42'-es szögben látja a két hajót. a t idő mértékegysége 1 s . erre 148. aj Milyen távol volt az első mérésnél a hajó a torony aljától? b) Milyen távol volt a hajó a torony aljától a második mérésnél? c) Mekkora utat tett meg a két mérés között a hajó? d) Mekkora a hajó sebessége? 1 . ha a t = 0 időpillanatban nulla a feszültség.48 métert kapunk. Egy építési lézerrel rendelkezünk.6 métert kaptunk. A parton levő megfigyelőhöz 3 másodperc alatt ér el az Aranyszarvas sortüzének hangja.

Egy radarral egy nagyméretű meteort. a 1 5 = 50°5~9'. Másrészt mérjük az ACB 4_ = 54°42' szöget és az ABC 4. Az alapvonal egyik végpontjából az antenna csúcsa ABH 4 = 34° 18' emelkedési szög alatt látszik. ame­ lyet alapvonalnak nevezünk. C ü g = 72°24'. Felveszünk a síkságon egy BC =150 méteres szakaszt. A két repülőtér távolsága 320 km. A tűzgömb észlelése és szétesése közötti lég­ vonalbeli irányok szögét 28°42'-nek mértük. hogy tartsa a kelet-nyugati irányt? K2GY 3455. a. Egy repülőgép repül keletről nyugatra. = 48°45'. A repülőgép átlagsebessége 450 km/h szélcsendben. = 68°15' szöget. a) Milyen hosszú a BC távolság? b) Mekkora a CD hosszúság? c) Határozzuk meg a CE távolságot. A mérések szerint a tűzgömböt akkor vette észre a radar. a. a l4 = 42°47'. azaz tűzgömböt (bolida) vettünk észre. a . a) Mekkora szöget zár be az észlelési irány a Föld felszínével? A Föld gömbölyűségét itt elha­ nyagolhatjuk. hogy: a. a. Adott az AB = 853.) Kaptuk. ábra G . b) Milyen szöget zár be a szétesési irány a Föld felszínével? c) Mekkora utat tett meg a két mérés között a tűzgömb? d) Mekkora volt a tűzgömb átlagsebessége? K2GY 3456. A repülési magasságban északnyugati szél fúj 20 m/s sebességgel. c) Határozzuk meg az antenna AH magasságát. 3457. K2GY 3457.K2GY 3454. = 44°26'. a) Számítsuk ki a BAC 4. a 1 0= 36°54'.45 m hosszúsá­ gú alapvonal. (Persze elég csak két-két szöget mérni. a) Mennyi idő alatt érne a repülőgép az egyik repülőtértől a másikig szélcsendes időben? b) Ha a megadott irányú és nagyságú szél fúj. Ehhez megmérjük a háromszöge­ lésben szereplő háromszögek szögeit. =52°7'. mert eléggé kicsi a tűzgömb távolsága. A tűzgömb a radartól légvonalban 23 km távolságra és 15 km magasságban apró darabokra esett szét és eltűnt a radaremyőről. = 51°35'. a 4 = 63°42'. másrészt a mérés pontossága is kicsi. d) Számítsuk ki az FG szakasz hosszát. a„ = 71°52'. a Q= 67°34'. Egy AH magasságú antenna emelkedik a síkság fölé és a magasságát akarjuk megmérni a következő módon.~ etb) Számítsuk ki az antenna A csúcsának és az alapvonal B végpontjának a távolságát. = 76° 18'. A két mérés közötti idő 32 másodperc volt. a 1 3= 86°14'. amikor 30 km-re volt a távolsága a radartól légvonalban és a magassága 22 km volt. akkor mekkora a repülőgép eredő sebessége? c) Mekkora lesz az új repülési idő? d) Mekkora szöggel kell oldalra kormányozni a repülőgépet. a. a„ = 75°32'. = 58°51'. Az FG szakasz hosszát kell meg­ határoznunk.

y = 124°44'. c) Határozzuk meg a PC távolságot. a) Számítsuk ki a PÁC 4 + PBC 4--et. A síkságon az AD távolságot kell meghatározni. (Egy Hansen-féle feladat. e) Számítsuk ki a PB = r2 távolságot. hogy APC 4 = 17° 14' és BPC 4.7 m .NÉH ÁNY „GYAKORLATIBB” TR IG O NOM ETR IAI FELAD AT K2 GY 3458. így fölvesszük a síkon az ismert BC = 403. d) Határozzuk meg a PA távolságot. ACB 4 = 128°30'. ACB 4 = 237016/. y = 113°50'. (Egy Snellius-Pothenot-féle feladat. Egy síkságon az AD távolságot kell meghatározni. A folyó partján a síkságon felmérjük a BC = 363. Ámde nem férünk hozzá az A és a D pontokhoz. A = 28°39'.) K2GY 3459. szöget. y= 114°29'. és ez akadályoz ben­ nünket. a) Számítsuk ki a cp+ y szöget! (PÁC * + PBC 4 ). Például azért. B és C háromszögelési pontokról a síkon. hogy AC = 5836. mert például egy folyó választja el ezeket. e) Mekkora a PB távolság? (Egy Snellius-Pothenot-féle feladat. mert nem tu­ dunk átkelni a folyón. c) Határozzuk meg az AD távolságot.74 m. a) Számítsuk ki az a és a < 5 . b) Határozzuk meg a (p szöget! (PÁC 4-). BC = 7417.) . d) Határozzuk meg a PA = r. szöget! b) Számítsuk ki az AB és a BD távolságot. Ismert az A. b) Számítsuk ki a PÁC 4_-et.634.) K2 GY 3460.A síkságon az A.) K2 GY 3461 . c) Számítsuk ki a PC = r távolságot. c) Határozzuk meg az AD távolságot. míg a BC szakasz BPC 4 = /3 = = 85°33' szög alatt látszik.82 m . B. BC = b = 396. hogy: AC = a .= 25°32'.2 m.= a = = 46° 18'. (Egy Hansen-féle feladat. A síkságon helyezkedik el a P pont úgy. = 35°40'. távolságot. A P pontból az AC szakasz APC 4. a) Számítsuk ki az a és a ő. C háromszögelési pontokról ismert. Közvetlenül nem tudjuk megmérni az AD távolságot. y= 102° 10'.21 m hosszúságú alapvo­ nalat és megmérjük a következő szögeket: /3 = 40°21'. /3.33 m hosszú alapvonalat és megmér­ jük a következő szögeket: (3 = 38°17'. b) Számítsuk ki az AB és a CD távolságot.

^ 3 ) és V 2 ’ V3 . 5(1. 6) és (12. 4) pont körül a K pontot +90°-kal. C(8. és L. d) ( V ^ . 2) pontot az origóval. Számítsuk ki a következő pontpárokkal megadott szakaszok felezőpontjainak koordinátáit: a) (6. Az A pont koordinátái (-4.(4. az L pontot -90°-kal. Az A(0. 2) pontok által meghatározott szakasz felezőpontja legyen M.(3. K2 3468. 6). 6). súlypont koordinátái K1 3462. B( 8. 1). Ekkor a K. 2). Igazoljuk. K1 3469. 10) és (10. Az ABC háromszög csúcspontjainak koordinátái: az A(2. b) az A. A koordináta-rendszer <9 kezdőpontjának tükörképe az A(5. Számítsuk ki a B pont koordinátáit.'a —b c —d^\ . 3). 7) pontra ismét az O. hogy az OABC négyszög rombusz. 5. b) (4. 1). 7).Kössük össze a P (. ( a + b c + d e) és K1 3463. K2 3465.C. 4). Számítsuk ki az oldalak felezőpontjainak koordinátáit. . háromszög 5. 5) a végpontok) K1 3470. CC. pontokat kapjuk. 1).1.(2. hogy két felezőpontot öszszekötő vektor párhuzamos a szemközti oldal vektorával. 9) koordinátájú pontok. E2 3467. Koordinátageometria Szakaszt adott arányban osztó pont.3. Számítsuk ki az A5C háromszög csúcspontjainak koordinátáit. és C. az 0 2tükörképe a C (l.(1. Forgassuk el az 0 ( . C(3. C. 2). L(2. és bizonyítsuk be. C(3. Bizonyítsuk be.V. -5) csúcsokkal adott háromszögben számítsuk ki az AAl. Egy ABC háromszög oldalainak felezőpontjai: a) az A. tükörképe a ö pontra O. 6). hogy K ]L] = 2 O M és K X L ^L ()M \ Oldjuk meg a feladatot általánosan. B( 3. 5). . C. K1 3464. 0).(5. Ezután a kapott szakaszt hosszab­ bítsuk meg mindkét irányban önmagával. súlyvonalvektorok koordinátáit. Számítsuk ki a B pont koordinátáit. 3). -2) csúcsokkal megadott háromszöget az A pontból kétszeresére nagyítjuk. Oldjuk meg a feladatot általánosan is! (Legyenek a P(a\ b) és Q(r.A z AB szakasz felezőpontjának koordinátái (-1. BB i . csúcsainak koordi­ nátáit. 6).A z A(l.(-2. 0. 2). 5) pontra 0„ az O. -1). E2 3466. A K(6.. Számítsuk ki a kapott A5. Számítsuk ki a végpontok koordinátáit.

Az AL és a CK szakaszok közös pontját jelöljük g-val. C(5. I Igazoljuk. 0). írjuk fel az OP -t OA = a és OB = b segítségével. 0). 8(0. -2) pontokat összekötő szakaszt három egyenlő részre. -2). (-4. I D( 6. 3. ha a(5. OE és BD metszéspontja P. -3). Kössük össze a D csúcsot az ABC háromszög súlypontjával. c. E1 3472. I E2 3479. b. 6). Határozzuk meg az osztópontok koordinátáit. -2). Számítsuk ki az osztópontok koordinátáit. Oldjuk meg a feladatot általánosan. Milyen arányban osztja a Q pont az AL. Oldjuk meg a feladatot általánosan. hogy AD + BE + CF = 35. E(6. c) (V2. 0). 3). a BC oldal fi-hcz közelebb fek­ vő harmadolópontját L-lel. b) (6. Legyenek ■ I a tetraéder csúcsainak helyvektorai a. 14) pontokat összekötő szakaszt négy egyenlő részre. (-V 8-VÍ2 ). K1 3474. hogy a súlypont helyvektora KÉHM a+ b + c+ d ■ . b) az (5. -1) pontokat összekötő szakaszt mindkét irányban megnyújtjuk másfélszeresére. illetve 5 :2 arányban. 9). ha a csúcsai a a) (8. 5(8. Osszuk fel a) a (3. Számítsuk ki a végpontok koordinátáit. 3). 8). Az ABC háromszög csúcsainak koordinátái: A(0.Az OAB háromszög OA oldalának A-hoz közelebbi harmadolópontja D. 8).5 2. 12). Egy négyszög csúcsainak koordinátái: A (-2. Számítsuk ki a háromszög súlypontjának koordinátáit. 5). Az ABC háromszög ■ súlypontja legyen S„ a DEF háromszög súlypontja S2 . 2. -1). illetve a CK szakaszokat? Az ABQ háromszög területe az ABC háromszög területének hányad része? E2 3476. SÚLYPONT KOORDINÁTÁI E1 3471 . 9) Jelöljük az AB oldal A-hoz közelebb fekvő harmadolópontját ÁT-val. -2). (4. 0). -5). 6). 4. 3) pontokat összekötő szakaszt 3:4 .1. C(6. b) a (3. 16). A(4.SZAKASZT ADOTT ARÁNYBAN OSZTÓ PONT. Határozzuk meg az OP koordinátáit és a hosszát.Egy tetraéder csúcspontjának koordinátái: A(l. 2). Igazoljuk. (7. d. A ■ DEE háromszög csúcsainak koordinátái D(l. 5(12. 2). 5). — 2). (6. 0). C(3. hogy ha például az A csúcsból és a BCD oldal­ i t lapból indulunk ki ugyanazt a pontot kapjuk. El 3473. D (. E2 3475. 12) pontokat összekötő szakaszt 2:5. 1). (0. 4) és b(2. Mutassuk meg. illetve 4 :3 arányban. I K2 3478. 0). .V 3). C(7. I koordinátájú pontok. Határozzuk meg az átlók felezőpontjait összekötő vektor koordinátáit. F(14. majd az összekötő I szakaszon határozzuk meg az ABC laphoz közelebbi negyedelőpont koordinátáit! Ez az S J P j pont a tetraéder súlypontja. (-^3 2 ^/2 7 ). (4. (6. (10. (2. 0). Az ABC háromszög csúcspontjainak koordinátái: A(— 4. Osszuk fel a) a (2. K1 3477. az AB oldal A-hoz közelebbi harmadolópontja E. B( 12. 10.

6). 1). b) (4. 9) koordinátájú pontokkal megadott négyszöget. -2). c) (1. C(-4 . 1). Egy háromszög két csúcsá­ nak koordinátái (-4. C(9. B{2. hogy ezek a szakaszok szintén harmadolják egymást. Számítsuk ki a 5 és a D csúcsokkoordinátáit. pontok paralelogramma csúcsai. (6.5. C(3. 6).9. C (. 6) és a 5(8. 5). Harma­ doljuk meg az oldalait. Milyen arányban osztja egy­ mást a két sétaút? K1 3483. E1 3486. E1GY 3482. 7). K2 3481. Az AC átló a BD átló kétszerese. . E2 GY 3489. 0). (6. 2). (9. 5). 0). Egy paralelogramma két szomszédos csúcspontjának koordinátái: A( 9. (1. (3. 0).3) koordinátá­ jú pontok. és átmegy az A(2. D i. 8). -3) és (5. 2). Igazoljuk. Igazoljuk. E2 3488. (3. K H ö ( o . az y tengelyt a 5(0. Számítsuk ki a harmadik csúcs koordinátáit.8). 1). Számítsuk ki azoknak a pontoknak a koordinátáit. 3).± J . Határozzuk meg az OAB derékszögű háromszög átfogójához tartozó magas­ ság talppontjának a koordinátáit! (O jelenti az origót). -3) és 5(0. E1 3487. Határozzuk meg az A és a C csúcsok koordinátáit. 0). 4). a CD oldal felezőpontja legyen F. A súlypontja az 5(2. . 8). 7). hogy az B( 4. (8. 3). Számítsuk ki a másik két csúcs koordinátáit. 5(12. amelyekben a belső szögfelezők metszik az oldalakat. 1) koordinátájú pontokon. Mely pontokban metszi a katicabogár pályája a berajzolt koordinátatengelyeket? E2 3490. (5. ha AC = 2 • BD. K1 3484. -2) pont. Egy rombusz két szemközti csúcsának koordinátái: 5 (-3. 4). 3). Az ABCD rombuszban A (ll. 0). az AH és a BF utat. 7). Egy háromszög csúcsainak koordinátái: A(4. Raj zolj uk meg az A(0. »> 4 1 4 c) A( 1. A BC oldal C-hez közelebbi harmadolópontja legyen H. D(5. Határozzuk meg a negyedik csúcs koordinátáit! Hány megoldás van? K1 3485. Egy egyenes az x tengelyt az A( 6. 8) koordinátájú pon­ tokban metszi. 5). 5(7. 11). -4). 5 ( .1. C(2. A telken két sétautat létesítünk. a) A(l. Egyenes vonalú mozgást végző katicabogár mászik a négyzetrácsos táblán. 12).K1 3480. majd kössünk öszsze két-két harmadolópontot az ábrán látható módon.3). A paralelogramma középpontjának koordinátái (1. D( 3. (1. Egy négyszög alakú telek csúcspontjai az (0. 3). Adott a paralelogramma három csúcsa: a) (0. 2). 0).

V2 + T ) . 5). 10).-2 ). Két pont távolsága K1 3498.6. ( . fi V6 . Milyen távolságra lehet e három­ szögek súlypontja az origótól? E2 3496. EZ 3493. 12). -3). (1. 1 számok közül választjuk. Számítsuk ki a következő pontoknak az origótól mért távolságát. Számítsuk ki az a) (1.. . hogy az AB és CD szakaszok középpontosan hasonlók. E1 3492. 11). Egy négyszög csúcsainak koordinátái: (-4. (5. Határozzuk meg a két kör közös külső érintőinak a metszéspontját. hogy az így keletkezett háromszögnek és az eredeti háromszög­ nek azonos a súlypontja.-V Í2) . -9). (Legyenek a csúcsok helyvektorai: a (a. A sugaraik rendre r. K1 3500. hogy ha egy háromszög súlypontján áthaladó tetszőleges egye­ nesre a csúcsokból merőlegeseket húzunk. h) (-V8. ha két szomszédos oldalának ará­ nya 1 :3. 3). -3).-4 ). (4. akkor az egyenes egyik oldalán levő merőleges szakasz hossza a mások oldalon levő két merőleges távolság összegével egyenlő.V3). \ / 2^ I .b) (a. Bizonyítsuk be. P5(V2. (8. 20). P3 (-5. 2).. P2 (3 . = 3 és 7 * 2= 7 egység hosszúak. b (b. Igazol­ juk. Igazoljuk. hogy a szemközti oldalak felezőpontjait összekötő szakaszok felezik egymást! Oldjuk meg a feladatot általánosan is. c(— 10. 3). 3). Számítsuk ki az a(4. 0 2 (7. l j és flj^ . C (. Mi lehet a hasonlóság középpontja és aránya? E2 3497 Az ABCD téglalap két szomszédos csúcsának koordinátái: A ^ .(3. — 2). -2). ha koordiná­ táik: A(2. (2.266. b(-5.(2. 5). -a). D( 9. (— 1. 5). 4). P4 ( .V 2 V ö +^2 V 6+V 2_ V6-V2 4 ’ 4 pontok távolságát. P9 (a + b. 5). b2 ). P7 (0.V7). (4. V 3495 Tekintsük azokat a háromszögeket.Két kör középpontjának koordinátái: 0. Bizonyítsuk be.-7 ). d(7. -12).3 . 0.3 .6. KÉT PONT TÁVOLSÁGA E2 3491 . ő(7. amelyek csúcspontjainak koordinátáit a koordináta-rendszerben a -1. a2 ). b e R). c) (-3. d) (0. azonos arányban meghoszszabbítjuk. 3499. 6).6) vektorok abszolútértékét. (0. E2 3494. . 7). 2). Egy háromszög oldalait ugyanolyan forgási irányban. 2 ’ 2 y \ K1 Ps(a. 3). 3). b) ( . (V 2. a . -4).0 Határozzuk meg a téglalap középpontjának koordinátáit. P .

0). 0).1). (2. 3). 1).. (1 . 8). 3). -2) koordinátájú pontoktól? J _ __ 1_ . K2 3509. (1. (-3. 1). K2 3510. b) (1. (3. Számítsuk ki a harmadik csúcs koordinátáit. b). (7 .-1 ). Számít­ suk ki a háromszög szögeit és a területét. (3 .-3 ) pontok egyenlő szárú háromszög csúcsai. c) (— 1. Igazoljuk. -1).b ). ej (2. 2). K1 3502.6) és a 5 2 (-5. d) (1. K2 3512.KÉT PONT TÁVOLSÁGA . (5. b) az ( 1. -1) pontokon. (0. K2 3508. (8. Egy derékszögű háromszög befogói 12 és 5 egység hosszúak. (3 . (5. (0. (7. 1). (2. Egy kör középpontja a 5(0. 1). Egy szabályos háromszög két csúcsának koordinátái: A(4.-2 0 ) koordinátájú pontok derékszögű háromszöget feszítenek ki. a). Számítsuk ki a) a (-4. -1). (5. 5) és a (-4. -3). b) (3. Állapítsuk meg. K2 3503. (6.267 K1 3501 . (2. 4). 1 1 -Jl ’ V2 (0 . (5. -b) (a. Egy egyenlő szárú háromszög alapjának csúcsai az A(2. 3). 1). 1). (12. 0). A harmadik csúcsa az x tengelyen van. K2 3507. Számítsuk ki a háromszög köré írt kör területét. amelynek középpontja a) a C(3. E1 3505. Milyen összefüggés van azoknak a pontoknak x és y koordinátái között. Számít­ suk ki a harmadik csúcs koordinátáit. csúcsokkal megadott nyolcszög területét. 7).6).-3 ). 5) koordinátájú pontok. -1) pont és 10 hosszúságegységnyi húrját a 5(2. -13) pont és érinti az x tengelyt. e) (a. (2. . b) (1. b) a C (l.a ) (a > 0). (-1. (0 . 3). Mekkora a háromszög területe? K1 3504. d) (a. (3. 5) koordi­ nátájú pontok. 1). 7). hogy a kör áthalad-e a 5. (4. b) (2. (6. (3. 4).-5). 4). J l ' -fi. . 4). (-7. -1). (a . 2). (-2.-5 ). K1 3506.-10) csúcsokkal megadott négyszög kerületét és a területét. b e R\{0}). 5(8. Igazoljuk. ame­ lyek egyenlő távol vannak a) a (4. Számítsuk ki a há­ romszög köré írt kör középpontjának a súlyponttól mért távolságát. (7 . Egy egyenlő szárú derékszögű háromszög átfogójának végpontjai: A(2. 4). 2) és a (-3. 5). K2 3513. hogy a) (3. 0) pont felezi. (10. -3). b) a (-3. hogy a aj (10.(11. 3). . 0). (5.-1 ). 4) és (-1. Ellenőrizzük. . B(-A\ 3). ha a csúcsainak koordinátái: a) (2.-2 ). 1) és a 5(6. Határozzuk meg annak a körnek a sugarát. 9). 3). 5) pont felezi. 0). Számítsuk ki a háromszög kerületét. 1). Egy háromszög csúcsai a (3. 3). hogy milyen négyszöget határoznak meg a következő pontok? Állításunkat igazoljuk! a )( 1. 1) pont és a 6 hosszúságegységnyi húrját a 5(6. Számítsuk ki a háromszög területét. (-a . K2 3511. (0. (0. 1). 4). 2).

Határozzuk meg a kör középpontjának koordinátáit. 6) és C(2. Két tereppont A és B koordinátái. hogy az x tengelynek csak egy olyan pontja legyen. 4) és 5(7.Határozzuk meg az x tengelynek azt a pontját. két szemközit csúcsának koordinátái: A (-4. a). Egy szabályos hatszög két szomszédos csúcsának koordinátái: A(2. amelyből az AB szakasz derékszögben látszik? E1 3523. -3) ponttól? K1 3516. 1).6. Legyenek ezek az egyenesek a koordináta-rendszer tengelyei. Egy rombusz területe 27 területegység. Egy rombusz két szemközti csúcsának koordinátái: A(0. Egy ABCD téglalap két csúcsának koordinátái: A(-2. Egy ABCD téglalap két szemközti csúcsának koordinátái: A(2. Az ABCD téglalap két szemközti csúcsának koordinátái: A (. . hogy a két vektor hajlásszögét az y tengely felezze. 5^5. .3a/ 3 j . ha áthalad a (4. B{5. amely a (2. E1 3519. 0) pontban érinti. 5). Adjuk meg a hatszög középpontjának és a hiány­ zó csúcsok koordinátáit. és a tég­ lalap területét.5. E2 3528.5 méter. K2 3518. K1 3517. 3). Határozzuk meg a kör középpontjának koordinátáit. amely egyenlő távol van az origótól és a (9. (a > 0) és B (. 2) koordi­ nátájú ponton és mindkét koordinátatengelyt érinti. ha A(— 1. Számítsuk ki a téglalap köré írható kör középpontjának koordinátáit.A z AB szakasz végpontjának koordinátái A(6. 16). E2 3525. Az országutak mely pontjaiból látszik az AB szakasz derékszögben? (A valóságban 1 egység = 0. b(— 2. 2) és (8. Számítsuk ki a hiányzó csúcsok koordinátáit! E2 3529. a szim­ metriatengelye az AC egyenes. 5) koordi­ nátájú pontoktól egyenlő távolságra van. -2). Virágágyást akarunk készíteni. Számítsuk ki az y tengely olyan pontjának a koordinátáit. 2). ha a kör áthalad a (-4. C(4. Határoz­ zuk meg az A pont koordinátáit úgy.2. 4). Számítsuk ki a deltoid negyedik csúcsának koordinátáit! Mekkora a deltoid területe? E2 3527. 2) ponton és az x tengelyt a (2.) K1 3515. 6). b). -1). E1 3524. fi(7. Határozzuk meg a b értékét úgy. -5).K2GY 3514. 0) és C(2. E1 GY 3520. A B csúcs az y tengelyre illeszkedik. Számítsuk ki a B és a D csúcsok koordinátáit. E2 3522. 0). 4). Az A és a C csúcsnál fekvő szög 120°-os. A B csúcs az y tengelyre illeszkedik. E1 3521 .6). Sík terepen két egyenes országút derékszögben metszi egymást. 2). 3). 1) és a (6. (-4. Hány megoldás van? E1 3526. C(5. amely 15 egység tá­ volságra van a P (. (A valóságban 1 egység = 0.A z x tengely mely pontjából látszik az AB szakasz derékszögben. Határozzuk meg az x tengely azon pontjának koordinátáit. -9) ponttól. Számítsuk ki a B és a D csúcs koordinátáit. 0) és C(l. Számítsuk ki a rombusz másik két csúcsának koordinátáit.1 km). ha két szomszédos oldal aránya 1:3. Egy deltoid három csúcsának koordinátái: A(8. Az a és a b vektorok koordinátái: a(4.

f) a P (-40. E1 3534. c) a P(-5. 3) normálvektorú. E1 3532. Z )^ 3 . (1. Szá­ mítsuk ki a háromszög köré írható kör területét. 4). Számítsuk ki a háromszög köré írható kör középpontjának koordinátáit és a kör sugarát. 2). 4) ponton áthaladó n(2. c) (0.-^ j koordinátájú pontokat. b) a P(— 3. Határozzuk meg a P pont koordinátáit. V 3536. és annak határán. (-3. 2) ponton áthaladó n(4. a háromszög köré írható kör középpontjának koordinátáit és a kör sugarának a hosszát. 7). Egy háromszög oldalainak felezőpontjai: A(-7.6. Számítsuk ki az A(l. 2).Tekintsük az A(0. (. 8). Egyenlő szárú háromszögben az alap végpontjainak koordinátái (-1. Adottak az ABC háromszög csúcsainak koordinátái és a háromszög síkjában az e egyenes. 2. 5). C(0. 3). területét. -3) normálvektorú. g) a P( 8. 0) ponton áthaladó n(3. 1) normálvektorú. -1) és (8. Jelöljük a háromszög súlypontját S-sel. (8. 0). 0) ponton áthaladó n(— 1. -1) normálvektorú egyenes egyenletét. -7) ponton áthaladó n(— 1. 3). írjuk fel a) a P( 5. d) (7. C(2. A z ABC háromszög csúcsainak koordinátái: A(-9. B( 6. 1). ( 3 . e) (4. . 2). ha PA = PB és PC : PD = 2:3. 12). Számítsuk ki a harmadik csúcs koordinátáit és a háromszög te­ rületét. -3).269 K2 3530. E1 3533. Hogyan szerkesztenénk meg az e egyenesen a megoldást adó P pontot? V GY 3537. d) a P( 0. 2). hogy ez a négyzetösszeg minimális vagy maximális legyen? Az egyenes egyenletei K1 3538. (1. K2 3531 . 3) normálvektorú. 5) ponton áthaladó n(0. b) (2. 8).6) ponton áthaladó n(-2. 1). e) a P(0. B(-A. 3) normálvektorú. Milyen határok között változhat Pulinktól a négyzet négy csúcsáig terjedő távolsá­ gok négyzetének az összege? Hol pihenjen a pulikutya. . E2 3535. 9) és C(5.1.AZ EGYENES EG YEN LETEI . (0. 2). amelynek a csúcsoktól mért távolságaira a PA2 + PB2 + PC2 összeg a legkisebb. Oldjuk meg a feladatot általáno­ san. 5(6. 0) normálvektorú. Határozzuk meg az e egyenesen annak a P pontnak a koordinátáit. -5) csúcsokkal megadott há­ romszög kerületét. B (. -1.6).-2 ). ha a csúcsainak koordinátái: a) (1. 8. (-2. -2). Pulikutya futkározik egy 1 km oldalhosszúságú négyzet alakú kertben. -2). 2). (-1 . hogy AB2 + BC2 + CA2 = 3 (AS2 + BS2 + CS2 ). . 9). 11). (2.-4 ). a szára 5 hosszúságegység. Igazoljuk.

koordinátájú pontokon átmenő egyenes egyenletét.)(y . 6) és a (4. 4 e) — es — . 0) ponton és irányvektora v(2.V 2 j és a Í3V2.6. ha (x . -J3)\ d) a P(3. -3 ) és a (4. a) és a (b. 60°. amely áthalad I a) a P( 0. -5) ponton és irányvektora v(0. -1). 0). 8) és a (-3. -1).y t)(x .8. K2 3542. hogy a PjOe. 0). 4). e) a P( 3. b). írjuk fel annak az egyenesnek az egyenletét. g) a és -a (a ^ 0). 3 5 (Ha az egyenes metszi a koordináta-rendszer tengelyeit. írjuk fel annak az egyenesnek az egyenletét. 3). 5) és a (0. K1 3540. És így tovább. I f) a P(3. 1. amelynek tengelymetszetei: a) 4 és 6. amelynek irányszöge 30°. 4 . írjuk fel a (0. 1 3' e) a f 2 . 0. 4). K1 3545. = x2 ) vagy (yl = y2 ). a * 0 és b * 0..i _5 2 b) a (4. Igazoljuk.). a j 3x + 4)> = 8. E1 3541. _y.-2-V2 j i) az (a. K1 3544. 5) ponton és irányvektora v(l. 3 . -2) ponton és irányvektora v(l.2). 3 ' | és a | \ 3 ’2. -2) ponton és irányvektora v(4. I ej a (-2. írjuk fel az egyenes egyenletét. f) a és a (a * 0). d) — és 4. illetve y = b.2) és az (1. -1). vagy az egyik tengelyt. h) a (0. _ y 2) pontokon átmenő egyenes egyenlete: (x2.x. Például a fenti a) példában a = 4 és \ b = 6. c) 5 és . b) . 3).) = (y2 . 7) ponton átmenő olyan egyenes egyenletét. c) a P( 4. V3). írjuk fel a) a (9. 3— V 2 4> AJ a P{4.A Z EG YEN ES EG YEN LETEI I K1 3539. d) a (4. j) a ÍV3. b )4 x -y = \2 \ . 2 4 í n 31 és a 0. hogy a következő elsőfokú (lineáris) egyenletek egyenes egyenletei. azaz adjuk meg olyan pontnak a koordinátáit.) és a P 2 (x2.) E1 3543. \g ) a P\( — 4 —. 0°.2. /J a (0. Igazoljuk.y. amelyen az egyenes áthalad és adjuk meg az egyenes normálvektorát (vagy irányvektorát). ahol ab ^ 0. Igazoljuk. -2). akkor az x tengelyre illeszkedő metszéspont a abszcisszáját és az y tengelyre illeszkedő metszéspont b ordinátáját az egyenes tengelymetszeteinek mondjuk.x. I 1 — 1 ^ ponton és irányvektora v(5.3 és 4. 6) és a (-3. hogy az a és b tengelymetszetekkel megadott egyenes egyenlete: —+ —= 1. a b A koordináta-rendszer tengelyeivel párhuzamos egyenes egyenlete: x = a. 1). I b) a P(-2: 1) ponton és irányvektora v(3. -45°. 0) ponton és irányvektora v (-l.

y = a egyenletű egyenesre. a (10. (illeszkedik-e) a) az x . 2) és a P2 ( 1. 0). hogy a) a P. Egy rombusz átlóinak hossza 10 és 8 egység. a (-2. hogy a P(— 1. hogy rajta van-e. A P(4. c) a / )|(7.(2. ha az átlók a koordináta-rendszer tengelyeire illeszked­ nek. amelynek koordinátái egyenlők. a (2. -10) koordinátájú pont. b) a P t(3. egyenletű egyeneseket. -2) és a P. b) az 2x . K1 3546. e) a 2 x . az y tengelyt a (0.4 .3 y + 4 = 0 egyenletű egyenesen az (1. Határozzuk meg az a és a b paraméterek értékét úgy.y = 1 egyenesen a P(l. a (7.y = 6 egyenletű egyenesen az (1. . mint az ordinátája. 8) koordinátá­ jú pont. K1 3550. Adjuk meg a 4x + 3}’ = 6 egyenletű egyenes azon pontjainak koordinátáit. Ábrázoljuk a tengelymetszetek segítségével az b) x + —= 1.s d) 3x + 2y = 6. K2 3555. K1 3549. Határozzuk meg a 2 x . f i y = -x + 3. Adjuk meg három olyan pont koordinátáit. K1 3547. K2 3554. 3 e) 8x + 5y = 40. amelyek a 2x . 0). illetve -6 egységnyi távolságra vannak. 3) pontok illeszkedjenek az ax + by = 1 egyenletű egyenesre. 2). 2 g) y = ^ x . f i x . K2 3552.(4.AZ EG YEN ES EG Y EN LET EI d) y = V 3 x . K1 3551. Határozzuk meg az a paraméter értékét úgy. a (4. b) pontban metszi. 2) pontok. Fejezze ki b -1 a függvényeként. átlóegyeneseinek egyenletét. írjuk fel a rombusz oldalegyene­ seinek.y + 3 = 0 egyenletű egyenesnek azt a pontját. 4) pontok. 6).ly = -3 egyenletű egyenesre illeszkednek. Számítsuk ki az adott egyenesek irányszögét. ame­ lyek az x tengelytől + 6. amelynek absz­ cisszája kétszer akkora. 6) pont illeszkedjen az 5x . 6) pont. c) 2x + —= 1. Adjuk meg a 3x + 5y = 15 egyenletű egyenesnek azt a pontját. K2 3548. d) a Ax .4 = 0.y = 3 egyenesen a P(l. 2) ponton átmenő egyenes az x tengelyt az (a. g) y + 3 = 0. 3). — 1). K2 3553. Ellenőrizzük. 3) és a P2 (7. 1) pont.

3) pontjára.az origón kívül . amelyet a(az) a) 4x + 3y = 24. hogy AP + PB út hossza minimális az A-ból 5-be vezető azon utak közül. 3) és B (6. írjuk fel az A(-4.PB2 = 20. 0) és a B(2. K2 3557. hogy közben elmegy a folyóhoz fürdeni. E2 GY 3564.j c . 12) pontoktól? E1 3558. Ha a folyópartot x tengelynek tekintjük..l. 6) koordinátájú pontok. az _ y tengely pozitív felét prímszám ordinátájú pontjában metszi? ír­ juk fel ezeknek az egyeneseknek az egyenletét. = . amely az origótól a legtávolabb van. 2). írjuk fel az A(5. . amelynek koordinátái racioná­ lis számok. Ha az oldalfal meg­ felelő pontját P jelöli. . -2 ) vektorral.3 2 3 2 egyenletű egyenes zár be a koordináta-rendszer tengelyeivel. a golyók helye: A (2. Az oldal­ fal legyen az y tengely. a B koordinátái (12. -4 ). Egy ABC háromszögben két csúcs koordinátái A(3.Határozzuk meg azon P pontok halmazát (mértani helyét). ahol az A(-4.8) és a C( 6. 8). E1 3560. amikor az y tengelyt is kell érinteni. E2 3562. hogy az AC + CB útvonal a lehető legrövidebb legyen? E1 3565. hogy az origón átmenő. E2 3561. Egyenes vonalú folyó egyik partján két sátor helyezkedik el. K2 3567. -3). A koordinátatengelyek mely pontjai vannak egyenlő távolságra az A (. Igazoljuk. 3). a folyó mely C pontját célszerű úgy megválasztani. Számítsuk ki a C csúcs koordinátáit. amely az x tengelyt egész abszcisszájú pontjában. c ) j >= . B(5. 2). 3563. írjuk fel a 4x + 1001 y = 2002 egyenletű egyenes és a koordinátatengelyek által meghatározott háromszög belsejének azon egész koordinátájú pontját.K2 3556. A sátorból elindul egy nyaraló a B sátorhoz úgy. Hány olyan egyenes illeszkedik a sík P(4. A 3 x ~ 4 y = 16 egyenletű egyenest eltoljuk a v(4. 6). A csúcsnál fek­ vő szöget az x tengely felezi. 2). az A koordinátái (1. Rugalmas üt­ közést feltételezve az oldalfal mely pont­ jába irányítsuk az A pontbanban levő golyót. A biliárdasztalon van két golyó A és B pontokban. B{ 8. írjuk fel az el­ tolt egyenes egyenletét. C(— 3. amelyekre PA2 . 8) pontokkal megadott háromszög szögfele­ ző egyeneseinek egyenletét. 4) koordinátájú pontoktól egyenlő tá­ vol haladó egyenesek egyenletét. E1 3566. x tengellyel 60°-os szöget bezáró egyenes nem megy át .egyetlen olyan ponton sem. ő(12. hogy az oldalfalról visszapattan­ va eltaláljuk a B pontban levőt. K2 3559. akkor igazoljuk. 6) és a B(9. Számítsuk ki annak a háromszögnek a területét. ábra E2 GY 3563.

ha a csúcspontok koordinátái: a) A( 3. 2] és az _ y tengely [1. írjuk fel a beeső és a visszavert fénysugár egyenletét. és a P felezi az egyenesnek a koordinátatengelyek közti szakaszát? K2 3569. 6). K2 3574. -2). C(3. 1). amely áthalad a P{6.4y = 4 egyenletű egyenest a) az y tengelyre. amelyek egyenlő távolságra vannak az x tengely [-2. írjuk fel az AC és a BC ol­ dal egyenesének egyenletét. 4) koordinátájú ponton és a -1 abszcisszájú pontja felezi az egyenesnek a (7.A z A(5. 1) ponton átmenő azon egyenes egyenletét. B (. A súlypont koordinátái: (5. 7). KI 3576. hogy B és a C pontok hány méter távolságra vannak az utaktól. 5).El 3568. írjuk fel annak az egyenesnek az egyenletét. 3) ponton.6). 4). -9). 4) pont és az x tengely közötti szakaszát. C(8. a). 6) pontra! írjuk fel a tükörképegyenesek egyenletét. 4) koordinátájú pontok. 5(1. Egy egyenlő szárú háromszög súlypontja az origóban van. Határozzuk meg a síkbeli derékszögű koordináta-rendszerben azokat a ponto­ kat. 4) pontból kiinduló fénysugár visszaverődik az x tengelyen. E1 3570. (7. amely átmegy a P(3. V 3571 . ha 1 egység = 1 méter. -4). -4). Egy szabályos hatszög középpontja a koordináta-rendszer kezdőpontja. Számítsuk ki a háromszög kerületét és a szögeit. hogy az APB törött vonal hossza minimális legyen. ha a ^ b l K2 GY3578. Igazoljuk. Egy e egyenes áthalad a (7. Adott egy síkterepen három pont a koordinátáikkal: A(l. írjuk fel az e egyenes egyenletét. 7) ponton. hogy az (a . és áthalad a B (. 3] szakaszá­ tól! E1 3572. Az A és a B csúcsok abszcisszái 3. b) a C (l. K2 3581 .9 = 0. K2 3582. A hat­ szög egyik csúcsa a (6. 1).M i annak az egyenesnek az egyenlete. Az ABC háromszög AB oldalegyenesének egyenlete: 2x . írjuk fel az oldalak egyenletét. írjuk fel az utakat jelképező egyenesek egyen­ letét! Számítsuk ki. 1) és a (16. Határozzuk meg a koordináta-rendszer x tengelyén a P pont koordinátáit úgy. 0) koordinátájú pont. b). amely a koordináta­ tengelyek pozitív felével 8 egység területű háromszöget határol. ha A(-4\ 8) és a B(2. (2a. a B és a C pontoktól pedig egyenlő távolságra vannak. Tükrözzük a 3x . E2 3579. (b . 6) és a (3. írjuk fel a háromszög súlyvonalainak és a középvonalainak egyenletét. E1 3573. b) A( 2. 2). (4. írja fel a P{3. . . K1 3575. C(6.4.2. S (l. hogy a) az (1. b) a (0.M i a feltétele annak. amelyek áthaladnak az A ponton. K2 3580.3y . -1) koordiná­ tájú ponton és a tengelymetszeteinek szorzata: ab = 6 (a > 0 és b > 0). K2 3577. 3). illetve 9. az alapja az y = -2 egyenletű egyenesre illeszkedik és az alapon fekvő szögei 30°-osak. írjuk fel a száregyene­ sek egyenletét és számítsuk ki a csúcsok koordinátáit. -2) koordinátájú pontok egy egyenesre illeszkednek. Olyan egyenes utakat szeretnénk kialakítani. -b) koordinátájú pontok egy egyenesre illeszkedjenek.

az e.AZ EG YEN ES EG Y EN LET EI E1 3583.3 = 0. akkor az co hajlásszögükre ! E1 3588. E1 3589.x + B y + C.3y . 5). .y = 0.3 = 0. amelyek (x..1 = 0. E1 3585. b) 5x . 5). V 3584.5 y + 9 = 0. Számítsuk ki a következő egyenletekkel megadott egyenesek hajlásszögét. e) 4x . x + y . Ábrázoljuk a megoldást. -3) koordinátájú pontok egy pa­ ralelogramma csúcsai. -3). 3x + y . 3x .2y .6 = 0. 3x + 2y . b ) x . A A paraméter milyen értéke mellett jelent a következő egyenlet egyenespárt: Xx2 + 4xy + y2 . (14.2 y ) ( x . 8) koordinátájú pontokon átmenő egyenes és a 6x + 5y = 30 egyenletű egyenes hajlásszögét. c) 3x . -2) és az (5. Igazoljuk.y + l ) ( 4x . Számítsuk ki a (-3.l .2y + 1) = 0.2y .9 = 0. Számítsuk ki a háromszög szögeit. (-1. akkor az (Ohajlásszögükre cos co= |cos (n.2y + 4 = 0. hogy ha az y tengelyt metsző m xés m2 iránytangensű egyenesek nem merőlegesek egymásra.12 = 0. 5^ . 2x + y .3y . Két metsző egyenes hajlásszögén a két egyenes által meghatározott 2-2 egyen­ lő szög közül a nem nagyobb szöget értjük. ha oldalegyeneseik egyenlete: a )y = 2 x . Igazoljuk. g) A. n 2az e2 egyenes normálvektora. ahol n. y ) koordinátái kielégítik a következő egyenletet: ( 3 x . = 0.6 = 0.n2)|.6 = 0. K2 3586. a) x .4x . 2x + y + 1 = 0. 2x + 3y .5 = 0. Határozzuk meg a koordináta-rendszerben azoknak a pontoknak a halmazát. Számítsuk ki az átlók hajlásszögét. hogy a (-4.6 = 0.7 = 0. d) 4x + 1 = 0. y = -2 x -4 . y = x + 3. (11. f) 2x . V 3587. Ha a két metsző egyenes nem merőleges egymásra. A^x + B^y + C2 = 0.

20 = 0.20 = 0. d) F 0 (7. -1). 4) ponton és irányvektora v(0. ha az egyenes egyenletrendszere: x .— . 3). b ) x = y+ ± = z-5 cj =1 2 3 6 ’ 2 7 4 3 5 2 3601. c) P0(2. B(4. 5) ponton átmenő és az xy síkkal párhuzamos sík egyenletét. Igazoljuk. 5). -3). 3. Egy egyenes egyenletrendszere: X + ^ . Számítsuk ki a 2x + 5y + 7z = 3 sík és az x = 2 + 3 1. Határozzuk meg az egyenes egy pontjának és irány vektorának koordinátáit. 4). -1). y. V 3600. 5) ponton és irányvektora v(0. Bizonyítsuk be. z) pont illeszkedjen az ABC síkra! V 3609. b) 2 x . írjuk fel az egyenes paraméteres egyenletrendszerét. 2. 4x . C( 1. 0. hogy a Pnpont illeszkedjen az adott egyenesre. 7) ponton és az irányvektora v(2.EZ 3595. B{. -5). V 3604. 3x + 5y . V 3606. -2. hogy a 0(1.4z = 11. írjuk fel az A. ha az egyenes átmegy a a) P 0 (l. Határozzuk meg a z koordináta értékét úgy.3y + 12 = 0. -1). 1. -2. 3. 2.2.——= ~+ ^.— 1. hogy az A(l. 3). írjuk fel a P0 (2. V 3608. V 3598. B{. írjuk fel a fenti egyenesek egyenletrendszerét. írjuk fel a J a F .Mutassuk meg. 3. 0) ponton és irányvektora v(l. B pontokon átmenő egyenes paraméteres egyenletrendszerét. -4. 1) pontok meghatározta szakasz felezőmerőleges síkjának az egyenletét. 2) ponton és irányvektora v(5. 2. 4 5 2 Határozzuk meg a P0 ( 1. 0. -1). 2).— 1) normálvektorú sík egyenletét. ha az egyenlete: a) 2x + 5y . V 3605. -3). V 3596. . b) az A(2. írjuk fel az egyenes paraméteres egyenletrendszerét a koordináta-rendszer sík­ jában. 1). n (l. -2. b) P0(0. 4. D(5. n(— 1. z = 2/ egye­ nes hajlásszögét. -1.1. 1. -1.egyenletrendszer3 3 4 5 V V 3603. 1. . ha a) A( 1. z) pont y és z koordinátáit úgy. y = -5 + 4f. 3).\ l y = l \ c) 6x = 13.4y . 2) normálvektorú sík egyenletét. ha az egyenes átmegy a P0(4. B ( . b) A(0. 7). hogy az egyenlő oldalú háromszög csúcsainak koordinátái nem lehetnek valamennyien egész számok.7 . 3. + ^ = z és az — = ~ y+ ~ ’ = -— .6) pontok által meghatározott sík egyenletét. Határozzuk meg a sík egy pontjának és egy normálvektorának koordinátáit. 3. -3. hogy a 3x .= 2 rel megadott egyenesek hajlásszögét.. 8) ponton átmenő. 4) koordi­ nátájú pontok egy síkban vannak. 5. C(0. V 3597. b) a P 0 (-2.2 = Z +5 = z . -3). -7) ponton átmenő. 5x + 3y + 15 = 0 egyenletű egyenesek húrnégyszöget zárnak be. 2). Határozzuk meg az . 0. B( 2. B(5: 2. (Azaz: iktassuk ki a paramétert!) V 3599. írjuk fel a) az A(l. V 3607. 1. 5 . írjuk fel az A(-2.6. V 3602. ( l . -2. — 1.

az AC oldalegyenes egyenlete x . az S pont koordinátái (2.-2x = + + 5. Az ABC háromszög két oldala az adott egye­ nesekre illeszkedik és súlypontja az adott pont.12 = 0 és 3x . Határozzuk meg az ABC háromszög csúcsainak koordinátáit. Számítsuk ki a háromszög csúcspontjainak koordinátáit. Számítsuk ki a következő egyenesek közös pontjának (metszéspontjának) a ko­ ordinátáit.A z ABC háromszög A csúcsának koordinátái (-4.y . f) 2x + y .x . -5. Határozzuk meg a C pont koordinátáit. b ) 3 x . 6). ha az egyenesek egyenletei: a) x = -3. Mekko­ rák a háromszög oldalai és szögei? K2 3618. .4 y . írjuk fel a BC oldalegyenes egyenletét. h) y = 3. 5x-3y t o |v: = d )y =~ 2 . 6 2 3 x —1 x— 1 i) ax . P o n t távolsága egyenestől. 3x + 7y = 1. 4). és e2 és egy S pont. K1 3617. e2 egyen­ lete y = 4x + 18. az A-ból induló súlyvonal egyenlete y = 1 és az AB oldal felezőpontj.3y e) x + = = 8 12. két súlyvonalának egyen­ lete: 3x + 5y . = 2. x2 = 7.4 = 0.4 = 0. K1 3612.y + 1 = 0 . A C csúcshoz tartozó belső szögfelező egyenlete 2x + y = 1. ^ I l ~ . A h ) egyenletek miért egyenes egyenletei? Az i) egyenletrendszer milyen feltételek mellett oldható meg? g. + b.1. Egy háromszög egyik oldalának egyenlete 55y + 18. + + K1 3611 . az A csúcs­ ból kiinduló súlyvonal egyenlete 6x + y = 20. 2x + y = 3. x .10 v = -16.Adott két egyenes e.1 = 0 . 2).y = c.256 = 0. b) x = 4.+ z = i. ha az AC oldal egyenlete 3x .5. y = 5. y = 1. A Z EG YEN ES EG YEN LETEI K é t egyenes m etszéspontja. a C csúcsból kiinduló súlyvonal egyenlete 9x + 13y = 30.A z ABC háromszög két csúcspontja A(l. E1 3614. 3x + 5y + 10 = 0.276 . A háromszög súlypontja 5(5. egyenlete y = ~ x ~ 4. Az e. síktól K1 3610. Az ABC háromszögben az AC oldalegyenes egyenlete 7x + 5y = 54. 35 2y 7y . ha az oldalegyenesek egyenletei: a) 4x . 2) és B ( . c) 2x .2y + 1 = 0. 7x + 2y = 31. a C csúcsból induló súlyvonal egyenlete 2x . y = 3x-4.2y + 2 = 0. Erre az oldal­ ra eső két csúcsának abszcisszái: jc. Számítsuk ki a háromszög csúcspontjainak koordinátáit. Számítsuk ki a B és a C csúcsok koordinátáit. 9x . Az ABC háromszögben az AB oldalegyenes egyenlete 3x . c) y = 2x +3. -1).4y w |* § _ 2 = 2. K2 3616.5y = -13.y . K2 3615.8 0. Számítsuk ki a háromszög csúcsainak és súlypontjának koordinátáit! K2 3613.

3y = -18. Három egyenes közül az első áthalad az origón és irányvektora v(l. hogy a P(c\ c ) pont az y = 2x +2. ha a szimmetria-középpontjának koordiná­ tái: K( 2. K1 3630. Határozzuk meg az y = ^ +1 és az > > = 2x . B( 8. 10). síktól K1 3619. Számítsuk ki az AK távolságot. 1) koordinátájú pontok. x + 12y . 3x . az AE átlójának egyenlete x + 6y = 30. -1). az e2 egyenlete y = 4x + 18. Szá­ mítsuk ki a C csúcsból húzott súlyvonal tengelymetszeteit! (Azaz: mely pontokban metszi a súlyvonal az x és az y tengelyt?) K1 3622. Számítsuk ki a hatszög csúcsainak koordinátáit. a H pont a harmadik oldal az (e. K2 3624. 3). y = 0.15y . hogy a P{ 15. E1 3625.y + 8 = 0 és az/: x + 2y = 6 egyenletű egyenes.A középpontosan szimmetrikus ABCDEF hatszög AC átlójának egyenlete 5x + > ■= 5. Van-e kö- . Egy háromszög csúcspontjainak koordinátái: A(-2. D V2 VT Jelölje K az AB és CD oldalegyenesek metszéspontját. 2x + _y-4 = 0. Számítsuk ki annak a háromszögnek a területét. 5(0.5y . az/egyenes két pontja A(l. C( 12. a harmadik egyenesre illeszkednek a zös pontja a három egyenesnek? és a (-1. Számítsa ki e és/m etszéspontját és a metszéspont távolságát A-tól. amelyet a két egyenes a koordinátatengelyekkel bezár. a máso­ dik tengelymetszetei 3 és 6 (az egyenes áthalad a (3. x + 2y + 4 = 0.4y = -19 egyenesek alkotta háromszög oldalfelező pontjai. 3x + 5y = 36 egyenletű egyenesek által határolt háromszög belsejében van? K1 3627. 12. b) 4x . 2x .Két egyenes metszéspontja. a pont H( 8. E1 3629. c) 3 x . x . K2 3631 . hajlásszögét és annak a síkidomnak a területét.2 egyenletű egyenesek által bezárt hegyesszög szögfelező egyenesének az egyenletét.4) pont benne van-e abban a háromszögben. 5x + y .3 = 0. Számítsuk ki a keletkezett kettős kúp felszínét és térfogatát. 6) koordinátájú pontokon). Az et egyenlete y = ^ x . Döntsük el. d) x + 3y . ame­ lyet a 8x . -21). -1). K1 3621.6y + 15 = 0. 0(22. Pont távolsága egyenestől. irányvektora v(4. 0).l = 0 . 5x . x . x-y+l=0. hogy az alábbi egyenletekkel megadott egyenesek közül melyik három egyenesnek van közös pontja: a) 3x . amelyben az oldalegyenesek egyenletei: x + y = 8 . K2 3623.5y = 4.2 = 0 és az y = 0 egyenletű egyenesek határolnak. 5x + 4y + 13 = 0. Számítsuk ki a háromszög csúcsainak koordinátáit. Mely valós c számokra igaz. K2 3628 . 3). Adjuk meg annak a háromszögnek a súlypontját.y = 2.10 = 0. a CE átlójának egyenlete 4x . 7).Adott két egyenes és egy pont.1 = 0. E2 3626. Adott az e: x . egyeneshez közelebbi) harmadolópontja.2.4 .2y . 0). Egy háromszög két oldala az adott egyeneseken van. az x . [Számítsuk ki a háromszög területét!] Forgassuk a háromszöget az x tengely körül. 1). C(l. 6). x + y = 2. E2 3620.y .5 = 0.A z e egyenes áthalad az origón. amelynek csúcsai az x + y = 11. Határozzuk meg a két egyenes metszéspontját.35 = 0.Egy négyszög csúcsai: A(0. 3). 0) és a (0. Állapítsuk meg.l y + 6 = 0.4y + 9 = 0.

y = 2 egyenletű egyenesek egység hosszúságú szakaszt vágjanak ki. b) áthalad a 4x .y = 3 egyenletű egyenesek közé eső szakaszát. C(5.y + 1 = 0. írjuk fel annak az egyenesnek az egyenletét.y + 1 = 0 és az x . b) 3x . 3) ponton. 3) csúcsokkal megadott háromszög súlyvonalai egy pontban metszik egymást. 8). E1 3633. 3) ponton és a 4x .x + 2y = 6 és az 5x .K1 3632. Határozzuk meg annak az egyenesnek az egyenletét. E2 3640 . amelyek abszcisszáinak különbsége 1. . írjuk fel annak az egyenesnek az egyenletét.6 = 0 és a 4x + y = 0 egyenletű egyenesek metszéspontján és az irány­ vektora v(l. és a 3x + 2y = 16 és a 3x + 2y = 11 egyenletű egyeneseket olyan pontokban metszi. hogy az egye­ nesből a . amelynek a 3x . A másik két csúcson átmenő átlóegyenes egyenlete: 3x + y = 13. Számítsuk ki a négyszög területét. amelyek abszcisszáinak különbsége 2.l y + 39 = 0 és az 5x + 4y . mint az adott egyenes az y tengelyt. to­ vábbá azx + >’ = 4 é s a z x + >' = 5 egyenletű egyeneseket olyan pontokban metszi. amely áthalad a a) 3 x ~ y + 2 = 0 és az x + 2 y . Határozzuk meg a b paraméter értékét úgy.4y = 8 és x + 2y = 16 A metszéspontjukkal szemközti csúcs az origó.15 = 0 egyenletű egyenesek metszéspontján és az x tengelyre eső tengelymetszete -4. amely átmegy a (6. hogy az 5x .2y = 1 egyenessel 45°-os szöget zár be. -3). Az x + y = b egyenletű egyenesnél számítsuk ki a b értékét úgy. K2 3636. Igazoljuk.104 = 0 és a 4x . E2 3642. írjuk fel annak az egyenesnek az egyenletét. 2) pon­ ton. Számítsuk ki az x + 2y = 7 egyenletű egyenes azon pontjának koordinátáit. amely a) áthalad az x . hogy az mx . El 3634. amely átmegy a P( 3. K1 3635.5. 4). -2) ponton és a P felezi az egyenesnek az x + 3y = 6 és a 2x .3 = 0 egyenletű egyenesek metszéspontján és a P( 1.y = 6 és a 4x + y + 6 = 0 egyenletű egyenesek közé eső szakaszát az origó felezi. E2 3644. 4) ponton.3. amely 5 egység távolságra van a P(3. Egy négyszög két szomszédos oldalegyenesének egyenlete: 3x .y + 4 = 0 egyenletű egyenes áthaladjon a 2x . K2 3637.y + 5 = 0 egyenletű egyenesek met­ széspontján? E1 3638.4y = 0 3 egyenletű egyenesek 5 egység hosszúságú szakaszt vágjanak ki az y = — x + b egyenletű egyenesből.4y = 0 és az x . amely átmegy a P(— 1. 3x .y . fi(l. írjuk fel annak az egyenesnek az egyenletét.. amely átmegy a P(5. E2 3639 . c) áthalad a 3x . 7) ponttól. 1lx + l y .2y + 4 = 0 egyenletű egyenes -3 ordinátájú pontján és az x tengelyt az ori­ gótól ugyanakkora távolságban metszi.4y + 13 = 0. Hogyan kell az m paraméter értékét megválasztani. E2 3643.y + 5 = 0 egyenletű egyenes­ párok metszéspontjain. hogy az A (-3. írjuk fel annak az egyenesnek az egyenletét. írjuk fel annak az egyenesnek az egyenletét. 4 E2 3641.

3). 0). N. ^ OB. Az AC. illetve ND szakaszokat felező M'. PR. 0). . A derékszögű koordináta-rendszerben adottak a következő pontok: A(0. 5(6. hogy az m paraméter bármilyen értékénél az mx + 3y . Az x . E2 3647. 5(0. Adott a 5(1. Az ABC egyenlő szárú háromszögben AC = BC. 1) ponton. 5(0.. Egy háromszög alakú telek csúcspontjainak koordinátái: A(0. Az ABC háromszög 5 csúcsát összekötjük az AC oldal A-hoz közelebbi harmadolópontjával. illetve N pontokkal. 4). írjuk fel annak a 5 ponton áthaladó egyenesnek az egyenletét. E2 3649. Rajzoljunk egy derékszögű háromszög mindegyik befogója fölé kifelé egy-egy négyzetet.y = egyenletű egyenesen rögzítsünk egy pontot. BD.3m + 2 = 0 egyenesek a sík ugyanazon a pontján ha­ ladnak át. L. illetve CD oldalt felező M.x .(2m + 1 8 m + 2)y . Az így kapott szakasz és az A-ból induló súlyvonal metszéspontját jelölje 5. QS szakaszok felezőpontjai rendre K.y = 2 egyenletű egyenestől számítva 1:2 arányban osztja. C(3. hogy az A. írjuk fel annak az egyenesnek az egyenletét. 10) ponton és a 4x + 3y = 32 és a 4x + 3y = 2 egyenletű egyenesek közti szakaszának az y tengelyen levő vetülete 2 egység. írjuk fel annak az egyenesnek az egyenletét. Bizonyítsuk be.3y = -21 egyenletű egyenesek közé eső szakaszának az y tengely­ re eső merőleges vetülete 3 egység. azután az átfogó végpontjait kössük össze a szemközti befogóra rajzolt négyzet­ nek a kiszemelt csúcsától legtávolabb eső csúcsával. valamint az x + y = -1 egyenletű e és a 8x + 3y = 7 egyen­ letű/egyenes. 5>(0.3y = -12 és a 2. V 3655. Ezen a ponton át két tet­ szőleges egyenest húzunk. Bizonyítsuk be. 0). Bizonyítsuk be. Az ABCD paralelogramma A csúcsát összekötjük a BC.52 és az A2 5. hogy az így adódó két egyenes metszéspontja az átfogóhoz tartozó magasságvonalra illeszkedik. Adottak az x . E1 GY 3652. Ezek az egyenesek milyen arányban osztják a BD átlót? V 3651. a BC szakasz 5-hez közelebbi harmadolópontja pedig Q. amely átmegy a 5(6. 0). amely áthalad a (-6. 1). 0). 9). egyenesek az x + y = 0 egyenletű egyenesen metszik egymást. 5(0. E2 3646. Bizonyítsuk be. 5(2.5 méter) E1 3653.A m + 1 = 0 egyenletű egyenesek a sík ugyanazon a rögzített pontján haladnak át. 5(9. és a tel­ ket két egyenlő területű részre osztja. V 3657. Határozzuk meg annak az egyenesnek az egyenletét. amelynek az e és/egyenesek közé eső szakaszát az e egyenestől számítva a 5 pont 3 :2 arányban oszt. V 3656. és az egyenesnek a két adott egye­ nes közé eső szakaszát 5 az x . amely átmegy a 5(3. és 5 2 pontokban met­ szik. hogy az m paraméter értékétől függetlenül az (m + 6 m + 3)x . amely átmegy a 5(2. 7) ponton és a 2x . Tudjuk továbbá. A CD szakasz C-hez közelebbi harmadolópontja 5 . A 5 csúcs az x + 2y = 10 egyenletű egyenesre illeszkedik. ha OA. Milyen arányban osztja 5 az AS szakaszt? E2 3650. Az A csúcs koordinátái (-2. a C csúcs koordinátái (4. továbbá a BM. illetve N' pontok­ kal. 6). Szá­ mítsuk ki a 5 csúcs koordinátáit! V 3654. E2 3648. hogy a C pont az EF sza­ kasz belső pontja. és A2 az y tengelyt 5. Ezek az x tengelyt A. 0). 0) ponton.y = 2 és az x + 2y = 14 egyenletű egyenesek. M.E2 3645. Határozzuk meg a C pont koordinátái függvényében a K L : MN arányt. (1 egység =1. a háromszög súlypontját S. 1) pont. 16). írjuk fel annak az egyenesnek az egyenletét.

c) maximális haszon mellett maximális darabszám elérésére törekszik? Létezik-e olyan termelési program.y > 0 és x + y < 0. Az A és a B típusú ruhák elkészítéséhez egy üzemben darabonként a következő munkaműveletek szükségesek: Munkaművelet Szabás Varrás Hegesztés A 3 perc 1 perc 1 perc B 3 perc 4 perc - Egy műszakon belül a szabásra összesen 420 perc. 1 dkg sonkára. hogy a k = 5x + 6y függvényeknek (x. a B típusú ruha 300 Ft haszonnal jár darabonként. 3 dkg sonka.2y -1 > 0. 2 dkg sajt. tojásra és ke­ nyérre lesz szükség. y > l é s x > 0 . f) y < 3 és x . e) 3x + 2y .1. A szendvicsek elkészítéséhez a következő nyersanyag áll a rendelkezésükre: 120 dkg vaj. E2 3660. amelyek koordinátái kielégítik a követke­ ző egyenlőtlenségrendszert: 2x + y > 6 és x + 2y > 6. V GY 3661. 20 db kemény tojás és korlátlan mennyiségű ke­ nyér. Egy üzem A és B típusú termékeket gyárt.1| + \x + 1| + \2y\ < 4. g) ( y . e) \x + 1| + \y + 1| < 2.3) > 0. amelyek (x.3) ( x . E2 3659. illetve egyenlőtlenségeket: a) \x\ + \y\ = 5.y < 3 és x + y < 4.E2 3658.2 > 0 és 3x . d) \x\ < fy|.y . A B tí4 pusú szendvicshez darabonként 2 dkg vajra. ha a) maximális haszonra. — tojás és kenyér.y . Az A típusú szendvicshez darabonként a követ­ kező anyagokat használják fel: 3 dkg vaj. a varrásra összesen 440 perc. Határozzuk meg x és y értékét úgy. i) ( x . 200 dkg sajt. b) maximális termelési értékre. Az A típusú ruha termelési értéke darabonként 4500 Ft. a hegesz­ tésre összesen 80 perc fordítható. hogy szendvicseket készítenek.4) < 0. Mi azoknak a pontoknak a halmaza. munkadarabonként a következő fel­ tételek mellett: .2) (|j| . Egy osztály klubdélutánra készül és a tanulók elhatározzák. 5 dkg sajtra.6 > 0 és 2x + 6 > 0. Kétféle szendvicset akarnak készíteni. d) 3x + 5y . .y < -2. Hány darabot termeljen a gyár egy műszakban az egyes modellekből. y e R) a fenti fel­ tételek mellett minimuma legyen. A rendelkezésre álló nyersanyagból hány darab A és hány darab B típu­ sú szendvics készíthető úgy. Az A típusú ruha 600 Ft. y) koordinátái ki­ elégítik a következő egyenleteket. h) (y . hogy az összes szendvicsek száma a lehető legnagyobb legyen? V GY 3662. b) x + y > 5 és x . b) I \x\ -\y\ \ = 4.3)(x + y . Ábrázoljuk azoknak a P pontoknak a halmazát. A koordináta-rendszer síkjában mely pontok koordinátái elégítik ki a következő egyenlőtlenségrendszereket: a) x > 1 és y > x .3){x + y . c) (\x\ . amely mindhárom követelményt egyszerre kielégíti? V GY 3663. a B típusú ruha ter­ melési értéke darabonként 5000 Ft. c) x . 100 dkg sonka.2) = 0. f) \x .4) < 0.

Milyen terme­ lési program mellett tudna az üzem a legnagyobb nyereségre szert tenni úgy.4y + z = 10. hogy közben a lehető legtöbb munkadarabot állítsa elő? 3664.2y + 3z = 0 síkok metszésvona­ lának egy pontját.= 4 2 egyenletű sík metszéspontjának koordinátáit.z = 0 V 3667. Számítsuk ki az x + ^ = — —.3y . b) Határozzuk meg a két sík metszésvonalának egyenletrendszerét.= — +2 2 3 egyenletű sík metszéspontjának koordinátáit.7z = 4. Párhuzamos és merőleges egyenesek K1 3669.2x + y = 3. a préselésre 80 perc.4 es b) 2 5 x +2 y .Párhuzam os és m erőleges e gye n ese k Munkaművelet Marás Préselés Csiszolás Festés A 2 perc - B - 2 perc 5 perc 2 perc 1 perc 5 perc Egy műszakon belül a marásra 90 perc. V 3668. a B típusú munkadarab előállítási költ­ sége 400 Ft. Határozzuk meg a 4x + 5y . a 2x . Ábrázolás nélkül állapítsuk meg. a) Határozzuk meg a 3x . a festés­ re 300 perc fordítható.\ \ c) x + 2y = 0 e) 3x + 5y = -1 és .4 _ y +3 _ z . .6 es =y -l c) 3 4 3665.10y = 7. V 4 V egyenletű egyenes és az x . egyenletű síkok közös pontjának koordinátáit. b) 2x + y = 4 és 2x + y = . 3 d) \Í2 x + y = 5 f) 2x + 3y = 5. Határozzuk meg az — —.6y = 30. Az A típusú munkadarab előállítási költsége 150 Ft. ha az egyenleteik: x . hogy a következő egyenespárok közül melyek párhuzamosak egymással és melyek merőlegesek egymásra a) x + 2y = 0 és x + 2y = 4.5 y = 12. és 8x . 3 es és 12x + 10y = g) 4x .2y + z = 3 és az x . h) 5 x . a B típusút 500 Ft-ért adja el az üzem.y + 2z = 0 V egyenletű egyenes és a 2x .l x +3 es a) 5 4 8— x y. és f 2 x . Az A típusú munkadarabot 200 Ft-ért. 3666.3y + Í z = 3. és a 3x . Határozzuk meg a következő egyenesek metszéspontját. a csiszolásra 100 perc.2 y = 6.

2)x +(p + 4)y . A Z EG YEN ES EG YEN LETEI K1 3670.—= 0 egyenletű egyenesek merőlegesek legyenek 2 2 6 egymásra. Mi annak a szükséges és elégséges feltétele.282 . . b. egyenlettel megadott egyenesek párhuzamosak legyenek egymással. hogy a) az y = x + 2 és az y = px + 1 egyenletű egyenesek. 3675. 4) ponton és az y = 2x . merőleges. 2 b) az y ■ . e) a 3px . a b c) a P (5. Határozzuk meg a p paraméter értékét úgy. 3).4 és az y = -p x + 2 egyenletű egyenesek.: 0 és az . amely átmegy 2 a) az origón és az y = . t/J a P(0.5y = 15 egyenletű egyenessel párhuzamos. E1 3672. 2) ponton és az y = x . K1 3674. amelynek irányvektora v(— 1.)* 0). Az a paraméter mely értéke mellett párhuzamosak az (a + 2)x + (a + 3b +5)y + 3 = 0 és az (a + 2)x . d) a (3p + 2)x +(1 .20 = 0 egyenletű egyenesek párhuzamosak legyenek egymással. c) a a/3x+ p~j2y = 5 és a a/2x + sÍ3y = 5 egyenletű egyenesek.4 egyenletű egyenesre merőleges.5y = 3 és a 3px + y = 1.v b . K2 3671 . A z a é s b valós paraméterek. (ab{a + a. x y 1 e) a z ----------. hogy 2 a) a y = —x + 1 b) az y ■ és az es az y = 4x-\ 3 c) a 2x .4 0 egyenletű egyenesek. b + bx 2 a b a. x y ^ M b) az origón és az —H — = 1 egyenletű egyenesre. Számítsuk ki mindegyik esetben az egyenesek irányszögét. ahol ab ^ 0. Határozzuk meg a p paraméter értékét úgy.4p)y + 8 = 0 és az (5p . amely átmegy a) a P( 3.3 egyenletű egyenessel párhuzamos. írjuk fel annak az egyenesnek az egyenletét. c/J a 3x .4y = 5 és a 2x + 3py = 0. b) a P( 2. )(b + b . c) a d) a K1 ponton és egy olyan egyenessel párhuzamos.—x + 5 egyenletű egyenesre merőleges.8y + 13 = 0 és az (p + l)x . írjuk fel annak az egyenesnek az egyenletét.2py .2 = 0 egyenletű egyenesek? A z a és a b paraméterek mely értékei mellett esik egybe a két egyen­ let által előállított egyenes? K1 3673. -3) ponton és a 3y . —V2 j ponton és az £ —£ = 1 egyenletű egyenessel párhuzamos.2)y .(2a . -4) ponton és a 3x +4y = 12 egyenletű egyenesre merőleges. hogy az x y 1 1 ---------_ — £ +Z = li A +Z = 1 es az -------a + a.

b) két egymásra merőleges egyenes egyenlete legyen. Számítsuk ki a B pont második koordinátáját. 0) ponton és az A(8.. K2 3676. d) a (-4. amelynek irány vektora (4.3y = 7 egyenletű egyenessel párhuzamos egyenesnek az y tengelyre illeszkedő pontja.2.2 = 0 é s a 3 x .ay . Határozzuk meg annak az egyenesnek az egyenletét. K1 3684. 5) ponton és az A(4. h) a 4x + 3v + 1 3 = 0 egyenletű egyenes x = 1 abszcisszájú pontján és az adott egyenesre me­ rőleges.8 = 0 egyenletű egyenesre.' . Számítsuk ki az e és az / egyenesek közös pontját és a hajlásszögét. a B pont pedig az A ponton áthaladó és a 4x + 3y = 8 egyen­ letű egyenesre merőleges egyenesnek az x tengelyre illeszkedő pontja. -4) ponton és az A(6. amely áthalad az x + 2y S í 2 = 0 x y és a 4x . -3). 3) pontokon átmenő egyenessel párhu­ zamos.paraméter értékét úgy. c) a (2. 4) és a B( 4. amely a) áthalad a P (l. -2) és a (-3. 5) ponton és az — — i.Határozzuk meg az a.> . 0). -2) és a 5(5.1 = 0 egyenletű egyenesre merőleges. 4). 5) és a (-4. 4 6 K2 3683. g) a P(— 4. 12) pontokon átmenő egyenessel párhuza­ mos.= 4 egyenletű egyenesre merőleges. ha ab 0. 3). írjuk fel annak az egyenesnek az egyenletét.x— 3 2jc — y e) a P (. 0) pon­ ton. 7) ponton és az x .3y + 7 = 0 egyenletek közös pontján és merőleges az —+ —= 1 egyenletű egyenes4 6 x y '„ re. b) az e egyenes áthalad az origón és az x + > . hogy a 3 x .A z ax +by = a + b2 egyenletű egyenesre az origóból merőlegest állítunk. amely áthalad a Q(2. 3) ponton és az AB egyenesre merőleges.3y . Számítsuk ki az AB szakasz felezőpontjának koordinátáit. -1) ponton és egy olyan egyenesre merőleges. 3). az/egyenes áthalad a Q( 3. -3) és a B(x\ 6) pontokon és a 4 x . y) pontokon és a 4x + 3y = 5 egyen­ letű egyenessel párhuzamos. 1) és az (5.3 = 0 egyen­ letű egyenesre merőleges.y . b) az A pont koordinátái (6. K1 . E1 3677. K2 3678. 7) pontokat összekötő szakaszt merőlegesen felezi. 4). b) a (4. K2 3681.3 y + 5 = 0 egyenletű egyenessel és áthalad a P ( . ha a) az A pont koordinátái (-4.p y = 7 és a -15x +8_y = q egyenlet a) két különböző párhuzamos. K1 3685. amely a) a (-5.l . illetve amelyik párhuzamos az —+ —= 1 egyenletű egyenessel. írjuk fel annak az egyenesnek az egyenletét. 4) és a B (.> ’ + 4 = 0 és 2ax . ha a) az e egyenes párhuzamos az x . K1 3679. 4) és a 5(8.2.> + 7 = 0 egyenletű egyene­ sek metszéspontján. -5) ponton és merőleges a 2x . K2 3680. -2) ponton és egy olyan egyenesre merőleges. Számítsuk ki a B pont első koordinátáját. Egy egyenes áthalad az A(4. 3682.4 = 0 egyenletekkel adott egyenesek merőlegesek legyenek. 3) és a (-3. az/egyenes áthalad a P( 3. továbbá írjuk fel annak az egyenesnek az egyenletét. a B pont pedig az A ponton áthaladó és az 5x . c) áthalad a P(5. -3) pontokon átmenő egyenesre merő­ leges. f) a P(4. hogy a 2ax . amelynek normálvektora (-3. b) áthalad a P(3. 2). Egy egyenes áthalad az A (-6. Szá­ mítsuk ki a merőleges talppontjának koordinátáit. Számítsuk ki p és q értékét úgy.

3). (5. 11) ponton és egyenlő távol van az A(3. K2 3693. hogy az A(0.y .40 = 0 egyenle­ tű egyenesre illeszkedik. a másik be­ fogója pedig ugyanannak a kockának a lapátlója.K1 3686. 8) ponton és egyenlő távolságra van a P (. 3) pontokat összekötő sza­ kasz felező merőlegesére illeszkedik? K1 GY 3687. Határozzuk meg az átfogóhoz tartozó magasságvonal egyenletét.3y = 12 egyenletű egyene­ sektől. -5) pontoktól.2 y + 9 = 0. Határozzuk meg a b értékét úgy. amelynek átfogója AB és a derékszögű csúcsa az x = -2 egyen­ letű egyenesre illeszkedik. .5 = 0 é s a z ezzel az oldallal szemközti csúcs abszciszszája 4. hány olyan egyenes van.5 km). 5). A P pont egyenlő távol van az 5x . 2) és B{. Határozzuk meg az y tengelyen az M pont koordinátáit úgy. K2 3700. írjuk fel annak az egyenesnek az egyenletét. 5) pontoktól. Egyik befogóegyenesének egyenlete x + y . hogy létezzen olyan derékszögű háromszög. K1 3689.2y + 6 = 0. hogy a háromszög két súlyvonala merőleges egymásra. b) a P (l. K1 3690. Az országúton M autóbuszmegállót létesítenek úgy. egy további csúcs az x tengelyen van. Az ABC háromszög AB oldalával párhuzamos középvonalának egyenlete x . -1 ) pontoktól! írjuk fel a feltételt kielégítő egye­ nesek egyenletét. hogy a P(7. hogy az (1. Határozzuk meg a hiányzó csúcsok koordinátáit. K2 3694. -7) koordinátájú pontok egy derékszö­ gű háromszög csúcsai. (1 egység = 0. fí(8. f 5 a súlypontja Sl — I a C csúcs koordinátái (-1. 2) ponton és egyenlő távol van az A(2. Igazé. Bizonyítsuk be. amely átmegy a) a P( 7. 2).5 = 0. K2 3695. Sík terepen haladó országút egyenlete 2x . hogy a három egye­ nes egyenlő szárú derékszögű háromszöget határozzon meg. hogy az SB és az SC szakaszok felezőmerőlegesei a BC oldalt három egyen­ lő részre osztják. ha az abszcisszája 3. 3) és a B(4. b).3y = 2. -14) pont az A(-3. E2 3699. 10). Határozzuk meg az átfogóhoz tar­ tozó magasság hosszát. Bizonyítsuk be. Az ABC szabályos háromszög S súlypontját kössük össze a B és a C csúcsokkal. Egy egyenlő szárú derékszögű háromszög átfogója a 8x + 5y . E2 3698. Ezzel az oldallal szemközti csúcs A(3. -6). Állapítsa meg.3. K1 3696. Határozzuk meg az M megálló helyét. Egy derékszögű háromszög átfogóegyenesének egyenlete 3x . Egy derékszögű háromszög átfogójának végpontjai: A(4. K2 3688. Legyen egy derékszögű háromszög egyik befogója egy kocka éle. 4) és a B( 9. hogy az AM egye­ nes merőleges legyen a BM egyenesre. Bizonyítsuk be.6. 2 E1 3697. B(2. E1 3692. 7) koordinátájú helységektől egyenlő tá­ volságra legyen. 2). -4). 5) és a <2(9. Egy egyenlő szárú derékszögű háromszög egyik befogóegyenesének egyenlete x . 3) és a B{--4. amely áthalad az A( 1.-4). ha az A és a fi pont koordinátái: A(-4.1 . Számítsuk ki a P ordinátáját. A B csúcson átmenő befogóegyenes egyenlete y = —x . Adjuk meg két olyan egyenes egyenletét úgy. (6. K1 3691. Számítsuk ki a derékszög csúcsának koordinátáit.3y = 6 és az 5x . 1) és a ö(13.Adott két pont: A(4.

-1). (1. E1 3702. 4). 5(6. (3. A 2x . -2).P B a legnagyobb. 0) és a Q pont koordinátái (-3. (-4. c) (0. 6).y = 10 egyenletű egyenesen határozzuk meg annak az M pontnak a ko­ ordinátáit. (2. -1). c) (6. Jelölje a BC oldal felezőpontját F. 0). Igazoljuk. hogy a) a (-1. a körülírt kör középpontja és a magasságpontja egy egyenesen. E2 3703. a BC ol­ dalhoz tartozó magasság talppontját T. 12) csúcsokkal megadott háromszög súlypontja. hogy AFAJBE. (8. 4) és Q(— 2.3y + 1 = 0 és I x + 2y . ha a csúcsainak ko­ ordinátái: a) (0.2. (5. e) (1. 1). 1) és F második koordinátája 13.y + 4 = 0 és 7x + 2y = 7 . 0). a magasságpontja M(3. Számítsuk ki a háromszög magasságpontjának koordinátáit. 2) koordinátájú pontokkal megadott három­ szög Euler-féle egyenesének egyenletét. -8).3 y + \ = 0 és i + j = 0. végül F a DE szakasz felezőpontját. 9). 0). 0). 10). A pontok koordinátái: A (. Jelölje D a BC oldal felezőpontját. b) AP . K2 3711. 6). b )A ( 3. az úgynevezett Euler-féle egyenesen van. Egy háromszög két csúcspontjának koordinátái: a) A (. Az ABC háromszögben AB = BC. az e egyenes egyenlete: x + y + 3 = 0. T( 16. 6). 4). 7). K2 3705. ha A (. Számítsuk ki a harmadik csúcspont koordinátáit. d) (a. 0). Számítsuk ki a háromszög csúcsainak koordinátáit. Számítsuk ki a tükörkép koordinátáit. K2 3710.22 = 0.2y .Párhuzam os és m erőleges egye n ese k 2 E1 3701 . Bi­ zonyítsuk be. Határozzuk meg az e egyenesen azt a P pontot. Legyen P( 2. a másik két oldalához tartozó magasságvonalak egyenlete 4x . 0). (-6. 0). 1). b).6. (-4. 4). 6). 2) pontot az jc + _ y + 8 = 0 egyenletű egyenesre. hogy a magasságvonalak egy pontban metszik egymást. b) ( 1. -2) és két magasságvonalának egyenlete „t . 0). Számítsuk ki a hiányzó csúcsból húzott magasság hosszát! K1 3704.3. 1).3y + 2 = 0. E1 3706. 6). (5. -3) és a (8. 0). Tükrözzük a P( 3. (8. -2). 0). (4. 2). c) A( 2. 0). .5. B( 5.6 = 0. b) (0.1 = 0 és 2x .x . -1). ha az egyik oldal egyenesé­ nek egyenlete: 5x .6 = 0.re bocsátott merőleges talppontját E. B( 2. (12. ^ ) és két magasságvonalának egyenlete I x . b) a (-3. (0. B{4. (-c. K1 3708. (3. ha az A csúcs koordinátái: a) (3. amelyre a) AP + PB a legkisebb. és az e egyenes. 0). írjuk fel a (2. (5. 0). 0). amelyre a PM + MQ összeg minimális. Számítsuk ki az ABC háromszög B és C csúcsának koordinátáit. 2) és két magasságvonalának egyenlete 2 x . a magasságpontja M(4. 5).l y . a magasságpontja M( 1. 2). a D-ből in­ duló és az AC. K2 3709. ahol abc 0. Az ABC háromszögben AB = AC. (4. A PQR egyenlő szárú háromszög szimmetriatengelyének egyenlete 2y . K2 3712. (-4. (8. Számítsuk ki a B és C csúcs koordinátáit. 2). Bizonyítsuk be. d) a (0. c) a (0. 0). 7). ha a P pont koordinátái (-5. Adott az A és a B pont. K1 3707.

1 és 4x + 8. az AM magasságnak a BC oldalra eső talppontja A(2.3y = 5.y + 7 = 0 egyenletű egyenesek téglalapot határolnak.D csúcsok koordinátáit.2.3y = 0 egyenle­ tű egyenesen mozog. Számítsuk ki a téglalap ismeretlen csúcsainak koordinátáit. 1). 5) és (4. Számítsuk ki a téglalap csú­ csainak koordinátáit. Az ABC háromszög magasságpontja M(0. a C csúcspont a 2x . Egy téglalap két szemközti csúcsa A(5. 3) csúcspontú háromszögben az sa és az mh egyenesek metszéspontjának koordinátáit.2. Számítsuk ki az A( 3. Határozzuk meg a többi csúcs ko­ ordinátáit. AD oldalegye­ nesének egyenlete pedig x . Az ABCD téglalap egyik átlójának végpontjai A(-10. Az AB oldalegyenes iránytangense — Számítsuk ki a B és a D csúcsok koordinátáit. magasságpontja az M(4. Egy négyzet egyik csúcsának koordinátái (5. 2). Az ABC háromszögben A (. Számítsuk ki a másik két csúcs koordinátáit. Egy háromszög egyik csúcsa az origó. 1). . -3). 6x . hogy az x + 2y + 1 = 0 . 5(5. az AC átló párhuzamos az x tengellyel. -2). Az ABCD négyzet AD oldalegyenesének egyenlete y = 2x + 4. átlóinak met­ széspontja az M(7. Milyen pályát ír le a háromszög súlypontja? E2 3715. az AB oldal felezőpontja F(. -5). 7). 5(1. 0). Az ABCD téglalap AB oldalegyenesének egyenlete x + y = 6. Számítsuk ki a másik két csúcs (C és D) ko­ ordinátáit. 0). 1) pont.E1 3713. 0) pont. Határozzuk meg a másik két csúcs koordinátáit. K2 3718. A C csúcs rajta van az x .y = 0. Számítsuk ki a téglalap hiány­ zó csúcsainak koordinátáit. írjuk fel a többi csúcs koordinátáit. 12 E1 3726. 5). Egy négyzet két szemközti csúcsának koordinátái: a) (3. súlypontja az S( 6. K1 3716. egyik csúcsa pedig az A(0. K1 3723. Számítsuk ki a háromszög csúcs­ pontjainak koordinátáit. 1). Határozzuk meg a B . E1 3727. -2). C(— 1. -3). 6) pontban metszik egymást. -2). A C csúcs koordinátái (-3. -5). K1 3721. 4) pont. -6). 5(5. 8). y = 2x . K1 3725. 4). Számítsuk ki a négyzet csúcsainak koordinátáit. egy további csúcsa az x .3y = 0 egyenletű egyenesen van. egyik átlójának egyenlete 3x + 4y = 18. K1 3722. C(9. Egy téglalap egyik átlója az y = x . 2). Az ABCD téglalap AB oldalegyenesének egyenlete y = 3x. átlói az M( 12. Az egyik csúcson át­ menő átló egyenesének egyenlete Ix + 4y = 15. b) (1. Bizonyítsuk be. E1 3714.2 egyenletű egyenesen fekszik.y = 1 egyenletű egyenesen. C(2. 2). az átlók metszés­ pontja a K( 1. Határozzuk meg a C és a D koordinátáit. E1 3719. K2 3724. 2) és (4. ha az átlók hossza 5 ^2 egység.A z ABCD téglalap AB oldalegyenesének normálvektora n (l.C . Egy téglalap két szomszédos csúcsa: A(— 1. Az ABCD téglalap két szomszédos csúcsa BC oldalak hosszúságának aránya 1 : 3 . K1 3720. K1 3717. 16). az A csúcsa: A( 2. E2 3728.

Az ABCD paralelogramma A csúcsának koordinátái (2. középpontjának koordinátái (4. Számítsuk ki a rombusz területét. írjuk fel a rombusz két szimmetriatengelyé­ nek egyenletét. Legyen a négyze­ tek középpontja K.3y = -12.y + 8 = 0. az átlók metszéspontja a <2(1. 2). Az ABCD paralelogramma A és B csúcsai: A(l. A két oldal metszéspontjával szemközti csúcsa (5. írjuk fel a csú­ csok koordinátáit és az oldalak egyenletét. Mutassuk meg. K2 3734. a rombusz magassága 2 ^ 3 .10y . -2). Az egyik átló egyenlete: y = 1. a CD oldalegyenes egy pontja R<-\: 11). Rajzoljunk az ABCD rombusz oldalaira (kifelé) négyzeteket. A rövidebb oldalak felezőpontja 11 3 i . E1 3740. v2 — 2 E2 3730. E2 3738. K2 3739. Határozzuk meg a rombusz másik három csúcsá­ nak koordinátáit. Számítsuk ki a csúcspontok koordinátáit. ezekre pedig a másik két csúcsból merőlegeseket rajzolunk. egyik csúcspont­ jának koordinátái (6. 3x . E1 3736. A B csúcson átmenő és az AC átlóra merőleges egyenes a CD egyenest £-ben met­ szi. Egy rombusz egyik csúcsa A(7. hogy a K. A B C oldalegyenes egy pontja P(10. 4). C(3.287 E2 3729.lOv + 128 = 0. K2 3733.Az ABCD paralelogramma három csúcsának koordinátái: A(-3. 0). 2) pont. egyik átlója az x . Egy rombusz egyik oldalegyenesének egyenlete x . Oldjuk meg a feladatot koordinátageometriai módszerrel.y + 10 = 0 egyenletű egyenesre illeszkedik.y = 2 egyenletű egyene­ sen van.Az ABCD rombusz A csúcsának koordinátái: (-1. hogy a keletkezett téglalap középpontja egybeesik az eredeti téglalap középpontjával. 7). A rombusz kerülete ^464 egység. M. Az ABCD téglalap BAD szögének felezője a BD átlót az M.— . Számítsuk ki a paralelogram­ ma kerületét. B( 6. Egy rombusz két oldalegyenesének egyenlete x . — |. Bizonyítsuk be. 3). 3). Az egyik átló az x . Bizonyítsuk be.N pontok négyzetet határoznak meg.Az ABCD rombusz átlóinak metszéspontja a koordináta-rendszer kezdőpontja. E2 3735. a BC oldal egyene­ sét a P pontban metszi. B(2. a B csúcs koordiná­ tái (1. 2) pont az A csúcson áthaladó egyik oldalegyenesen van. 2) pont. 6). E1 3737. Egy rombusz két oldalegyenesének egyenlete 3x . E2 3731 .54 = 0 és 3 x . Igazoljuk. Szá­ mítsuk ki a rombusz csúcsainak koordinátáit.Párhuzam os és m erőleges e gye n e se k . hogy az ABCD téglalap síkjában felvett P pontra teljesül az I AP2+ CP2 = BP2+ DP 2 egyenlőség. K2 3741 . Számítsuk ki az E koordinátáit. N. .3y = 0. A P(0. Az M ponton áthaladó AB-vel párhuzamos egyenes az AC átlót N-ben metszi. Az ABCD téglalapban BC = 3 AB.M. Számítsuk ki a C és a D csúcsok koordinátáit. Számítsuk ki a rombusz többi csúcsának koordinátáit. L. A B C oldal hossza az AB oldal hosszának kétsze­ rese. E1 3742. A rövidebb átló egyik végpontja a D{ 0. 6). hogy a PN egyenes merőleges a BD átlóra. 4). 1). Az ABCD téglalap A és C csúcsain át párhuzamosokat. -1). és F\ . E2 3732. 18).L.

B. -7). Az AB = 2a szakasz egy tetszőleges pontja legyen M. V 3752. 4). K2 3748. hogy a P pont helyzete független az M pont helyzetétől. Az ABCD deltoid szimmetriatengelye az AC átló. Az ABCD szimmetrikus trapéz párhuzamos oldalai AB és CD.1 +90°-kal. Igaz-e. -3). E1 3745. C csúcsában BC. amelyekre PB2 + PC2 = 2 • PA2 ! .4y + 41 = 0. K. 0). a C csúcs koordinátái: (8. C(8. 9). B(-4. (A szimmetriatengely merőlegesen felezi az AB oldalt). Igazoljuk. Az A csúcs az origóban van. H e BC). B{5.O M é s K\Lx ±-OM. D( 4. V 3753. b. D(0.Egy paralelogramma csúcsai: A(0. Az AB ugyanazon oldala fölé megszerkesztjük a MAD és MBC egyenlő szárú derékszögű háromszögeket úgy.LÍ = 2 . Számítsuk ki az A. K2 3744. hogy a tégla­ lap két oldala a két befogóra illeszkedjék. D csúcsok tükörképeinek koordinátáit. Az ABCD paralelogramma (amelynek nincs derékszöge) A csúcsában Afi-re. 5(4.K1 3743. Ezek metszéspontja E. -4). FE \\ BC (F e AB. 2). illetve N. Az OA = a és az OB = b befogók által meghatározott derékszögű háromszög AB átfogóján mozog a P pont.A z ABCD paralelogramma csúcsainak koordinátáiról tudjuk. és számítsuk ki az átlók hosszát. E2 3749. C (. 4) ponton át a paralelogramma oldalaival párhuzamosokat húzunk. E2 3747. A CD és AB felezőmerőlegesének metszéspontja legyen P. hogy a PM2 + PN1 minimális legyen? E2 3754. Bizonyítsuk be. A P( 5. d oldalegyeneseinek egyenletei rendre: a : 4x + 3y + 13 = 0. c) A(-7. V 3750. 0). B. 4 4 Bizonyítsuk be. c. B(l(). Határozzuk meg a hiányzó csúcsok koordinátáit. L-et -90°-kal elforgatva a K„ illetve az L pontot kapjuk. 6). Mi azoknak a P pontoknak a mér­ tani helye. C(3. hogy MA = AD és MB = BC legyen. ha a) A(2. V 3751 . a KE szakasz felezőpontja M. d: x — y = 3. ha a paralelogramma téglalap? E1 3746. hogy a négyszög téglalap. úgy. O körül K. 1). 0). Számítsuk ki a hiányzó csúcs koordinátáit. b) A(-2. Tükrözzük az ABCD paralelog­ rammát az AD és BC oldalak felezőpontjait összekötő egyenesre. C( 1. Legyen A. hogy A(-7. hogy a merőleges egy rögzített ponton halad át. C egy háromszög három csúcsa. E e CD) Igazoljuk. a D csúcs abszcisszája -1.re merőlegest állítunk. Egy négyszög a. hogy az FH. Hogyan válasszuk meg P helyét. 10). C(14. C. 3). Kössük össze a paralelogramma A csúcsát a csúccsal szemközti oldalak felezőpontjával. a) Bizonyítsuk be. AC és a GE egye­ nesek egy közös ponton haladnak át. 1). 2). függetlenül a téglalap méretétől. Bizonyítsuk be. -1). L és O a sík tetszőleges pontjai. a C csúcs ordinátája 1. b : 3x . 3 3 c : x + —y = 3. 9). Ennek az átfogóra illeszkedő csúcsából merőleges egyenest húzunk a téglalapnak vele szemközti átlójára. hogy K. hogy az ANB 4 = 90°. hogy AC1DE1 Mit mondhatunk akkor. GH | | AB (G e AD. 0(8. Az egyik átló az origótól számítva 3 :2 arányban osztja a másikat. amelynek merőleges vetülete a befogókon M. -3). 10). Az egyenlő szárú derékszögű háromszögbe téglalapot írunk. A deltoid területe 41 területegység.A z ABCD paralelogramma csúcsainak koordinátái: A(0. hogy ezek a szakaszok a paralelogramma átlóját harmadolják.1. -4). S (-5. b) Legyen N az M pontból a CD-re húzott merőleges talppontja. Mutassuk meg.

3 y = 7. hogy az v = ax + b egyen­ letű egyenes áthaladjon a (7. e : x . i x y . f ) x —y + 2 = 0 egyenestől mért távolságát. 3) és az (5. 9).3 = 0. e) P( 4. 1 e:3x + y ■ = 10 . K1 d) x . 3756.15)> . írjuk fel az A(— 2.y = 2.y + 3 = 0. 15) pontból a 3x . -6) pont a (2. Ha A2 + B2 it 1. írjuk fel a következő egyenesek normálegyenletét: a) 3x + 4y + 20 = 0. b) 6x . + Byx + C ______ nulla. 9). b) P (.3. akkor az egyenes normálegyenlete Ax + By + C _ ■ \Ia 2 + b 2 Ha az egyenes normálegyenletébe tetszőleges Px (xx. a) x + y = 1.P o n t és egyenes távolsága. d) P(— 3. + Byx + C Va 2+ z?2 Mégpedig az Ax. ha e :y = -2 x + 2. -6) pont távolságát. Számítsuk ki az origónak az b) y = . E1 3755. e:3x + 4y + 8 = 0.1 1 = 0 . Ha a normálvektor egységvektor. Milyen távol van a P(2. K1 3758. -2). . valamint az AM szakasz hosszát. a) P( 1. 4) koordinátájú pontokon át­ menő egyenestől? K2 3760. B). egyenletű egyenes egyik normálvektora n(A. 3) és az (5. K1 3759. illetve a normál egységvektor a P x pontot tartalmazó félsíkba mutat-e vagy sem.8^ + 15 = 0. c ) ^ x + 4 l y . ha tehát A 2 + B2 = 1. e : 8x . C' ? + 4 =1. / 2+ B 2 re illeszkedik. d) 6x + 8y = 3. 0). 4) koordinátájú pontokon. Számítsuk ki az egyenes és a <2(2. e : 4 x . Számítsuk ki a P pontnak az e egyenestől mért távolságát. K1 3757.4y = -16 egyenletű egyenesre bocsátott me­ rőleges egyenes egyenletét! Számítsuk ki a két egyenes M metszéspontjának koordinátáit. pozitív vagy negatív aszerint. Területszám ítás Az Ax + By + C = 0. c)P{ 1. hogy a Pxpont az egyenesaa pont koordinátáit behelyettesítjük. = . 1) g) P(r2. Határozzuk meg az a és a b paraméterek értékét úgy. f)P( i. e) Ax + By + C = 0. 2). akkor a P x pontnak az egyenestől való távolsága: d= Ax. 2). akkor az egyenletet az egyenes normálegyenletének ne­ vezzük.x + 3.

(7. y =~ 4.K2 3761. Számítsuk ki a háromszög súlypontjának az oldalaktól mért távolságát. c) párhuzamos az x + 3y + 4 = 0 egyenletű egyenessel. írjuk fel annak az egyenesnek az egyenletét. b) párhuzamos a 4x + 3y + 1 = 0 egyenletű egyenessel és tőle 3 egységre halad. ha két oldalegyenesének egyenlete 3x . B( 4. ha a csúcspontjainak koordinátái: a) (0. x + 2y . 2). 6). C(l.4y + 4 = 0 egyenletű egyenes a sík bármely rács­ pontjától racionális távolságra van. 2). E1 3763. (1. d) párhuzamos az x . E1 3772. amely a) párhuzamos a 3x + 4y + 25 = 0 egyenletű egyenessel és tőle 1 egység távolságra van. 2) ponttól -J\ 0 egység tá­ volságra halad. 4). -3). vagy 2-J6 egy­ ség távolságra halad. x —2y = 0. Bizonyítsuk be. 0). Számítsuk ki a négyzet területét. ha a csúcsok koordinátái: (-4. 3) ponton.5y = 4 és 3x . -1). (7. amelyek az . Számítsuk ki a háromszög területét. (3. c) párhuzamos az x . 2). (4. K2 3764.Egy háromszög csúcsainak koordinátái: A(3. K2 3762.y = 6 egyenletű egyenessel és tőle V2 egység távolságra halad. Számítással döntsük el. 2) ponton át egyenest. -2). b) (-1. Egy háromszög csúcsainak koordinátái: A(-5.3 = 0.>’ + 2 = 0 egyenletű egyenessel. 6). K2 3765. Egy háromszög oldalegyeneseinek egyenlete: x + y = 3. és az origótól 4 egység távolságra halad. E1 3770. c) y = \ + 3. d)2 x + 3 y . E1 3766.Fektessük a (-1. -2) és a Q{\\ -4) pontokat elválasztja-e a 2x . Számítsuk ki a következő egyenesek távolságát: a) 3x . írjuk fel annak az egyenesnek az egyenletét.y = 6 egyenletű egyenessel. 3) ponttól 3 egység távol­ ságra halad. írjuk fel az egyenes egyenletét. 4). C(— 1.y = 6. hogy a P( 0. írjuk fel annak az egyenesnek az egyenletét.5)> = 10. 3x . és a P (. és a P( 2. b) párhuzamos a 3x + 4y = 2005 egyenletű egyenessel. x = 0 Szá­ mítsuk ki a háromszög magasságainak a hosszát. 8(5. 3 3 K2 3768 . y = . hogy a 3x . E1 3774. (7. (9. c) (4. 0). Számítsuk ki a súlypontnak a 5 csúcson áthaladó magasságvonaltól mért távolságát. E2 3771. amely a (6.x +— . (-2. E2 3769. Számítsuk ki a háromszög magasságainak hosszát. K2 3767. és a C (-1. b) x + 2y + 5 = 0. -1). és az origótól 6 egység.. amely áthalad a (-4. 8). E2 3773 .y = 8.8 = 0. 2) ponttól 2 egység távol­ ságra halad.1.4y + 5 = 0 egyenletű egyenes. 6). Számítsuk ki az x tengely azon pontjainak a koordinátáit. 7). 5). amely a) párhuzamos az x . 5). 1) ponttól 5 egység távol­ ságra van.

írjuk fel az egyenes és a koordináta­ tengelyek szögfelezőinek egyenletét. E2 3776. hogy az A(-5. E2 3781. Számítsuk ki a b értékét. 0).2x + 3 = 0 egyenestől pedig 2 egység távolságra van. K1 3787.3y = 12 egyenletű egyenesektől.5. Az alap egyik pontja (5. P 3 (x3. P2 (x2.5 = 0 egyenletű egyenesen keressük meg azt a pontot. 5) pontoktól mért távolságainak összege a legkisebb.4 x = 1. az y . Keressük meg azt a pontot. A fénysugár az x .8 = 0 egyenletű egyenesektől. mint a ő ( . 3) ponttól és a B (-l. E2 3783. 1) és a B(. A 2x . -5) pontoktól egyenlő. írjuk fel a) a 4x + 5y . visszaverődik a2x + 3y + 6 = 0 egyen­ letű egyenesről. K2 GY 3786. Valamely egyenes egyenlete 3 y .y + 8 = 0 és x . E2 3778. 0) pontokkal megadott három­ szög szögfelezői egy pontban metszik egymást. hogy ezek metszéspontja rajta van az A csúcshoz tartozó belső szögfelezőn. y2 ). írjuk fel annak az egyenesnek az egyenletét. 13) pontot a 2x . K1 3784. írjuk fel annak az egyenesnek az egyenletét. 12). b) az y = 3x és az x + y = 1. Határozzuk meg az alap egyenletét és a csúcsok koordinátáit.4y + 12 = 0 és a 3x . Határozzuk meg a beeső és a visszavert fénysu­ gár egyenletét. 0).5.2y . Területszámítás 2 ^ E2 3775.y . Számítsuk ki az x + y = 6 egyenletű egyenes azon pontjának koordinátáit.3 = 0 és az 5 x .3 = 0 egyenletű egyenesre. amely egyenlő távol van a 3x . Egyenlő szárú háromszög száregyeneseinek egyenlete: 2x .Pont és egyenes távolsága.l. E2 3779. pontokkal megadott háromszög területe: . és az A(5. ő(0. amely átmegy a P( 2. amely átmegy a P(2. y3 ). 3 c) az x = 2 és azy = —x.3_y . írjuk fel a B és C csúcsokból induló külső szögfelezők egyenletét. 2) és a (3.2y + 7 = 0 egyenletű egyenesről visszaverődik. E1 3780. 4 egyenesek szögfelezőinek az egyenletét. Tükrözzük a P (. 5) ponton és az A(5. amely az (1. és a <2(-7. hogy a P t(0. A fénysugár áthalad a P(. 0) ponttól mért távolságának aránya 3:2. A P(3. 3) ponttól kétszer akkora távolságra van.12 = 0.l y + 5 = 0 egyenletű egyenesen terjed. Igazoljuk. 0) ponttól. d) az x = 3 és az y = 5 E2 3777. K1 GY 3785. Határozzuk meg a visszavert fénysugár pályájának az egyenletét. és a 3x . Bizonyítsuk be. Számítsuk ki a háromszögbe írható kör su­ garát. 0). El 3782. 8) ponton. amelynek az A(-7. Számítsuk ki a tükörkép koordinátáit. C(9. b) pont egyenlő távol van az 5x .3y = 6 és az 5x . 5) ponton.2. E1 3788.4 y + 10 = 0.4v . 20) pontra esik. Igazoljuk.

Negatív körüljárás esetén az összeg negatív. 2) koordinátájú ponttól 5 egység távolságra van. (7. 0). (7. 14). Számítsuk a) (-2. A(a. 0) és C(x. az R ponthalmaz pedig a BDF háromszöglap pontjaiból áll. (15. Számítsuk ki a harmadik csúcs koordinátáit.(x3. (8. 0). 0). B(4. 14). E1 3793. £(4.A z ABC háromszög két csúcsának koordinátái: A (-l. 1). 5). ha tudjuk. Egy háromszög csúcsainak koordinátái: (3. ha a csúcsainak koordinátái: a) (2. 0). hogy a (6. (4. 6). (6.E2 3789. -6). 4). 15). A harmadik csúcsa az (5. E2 3794. Igazoljuk. Számítsuk ki a harmadik csúcs koordinátáit. (3. ha a háromszög területe 10 egység.). 2). A harmadik csúcsa az x tengelyen van. 7). P2 (x2. K2 3792. 3). hogy ha a háromszög csúcspontjainak koordinátái: P ^x .. 8). ha f csúcsból kiindulva és a háromszöget P2. -8) pontok egy deltoid csúcsai. 0). (7. Valamely háromszög csúcspontjai rendre 0(0. c ) ( 2. 3). (3. 2). (7 . Egy háromszög csúcsai: A(0. b) (0.P3 . Mekkora a háromszög területe? E2 3800. 0). 4). 2y = 10"x + 10"6 egyenletű egyenesek által közrezárt háromszög területét. (2. Igazoljuk. (6. d) (3. K2 3799. 8). (3. (12. A(0. 5). 1). 0). 9). A háromszög súlypontja egyenlő távol van a koordinátatenge­ lyektől. 1). A harmadik csúcs C az x tengelyen van. a körüljárás az óramutató járásával ellentétes. (-10. 3). c) (8. 1). (4. Egy háromszög két csúcsának koordinátái: (5. ki a (1. -7). Számítsuk ki a há­ romszög magasságainak a hosszát. -1) és (5. K2 3801 . (-1. (-4. továbbá az ABC háromszög területe 8 egység? K1 3795. ha az AB oldal átmegy a P{0. P. (13. B{ 1. Számítsuk ki az y = 10"x + 10"6. K1 3790. Mekkora a négyszög területe. 3). (4. E1 3797. f) (5. C(0. (11. K2 3791. (2. . 4). 1) és (-2. Valamely háromszög területe 15 egység.Pi pontok sorrendjében körüljárva. Számítsuk ki a hiányzó csúcsok koordinátáit és a háromszög területét. 5). 4). y-J. két csúcsának koordinátái (-1. azaz pozitív. -1). Határozzuk meg az AB oldalon a P. E2 3798. Az ABC háromszög magasságpontja az origóba esik. 3). 1). hogy az OP és a PQ szakaszok három egyenlő területű részre bontsák az OAB háromszöget. (0. valamint az OB oldalon a O pont koordinátáit úgy. a Q ponthalmaz az AEC há­ romszöglap. 2). 4). hogy 0 < x < 4. 2). K2 3796. 10). A P ponthalmaz az ABCD négyszöglap pontjaiból. y = 10"6. 4). (6. (0. e) (1. e) (4. 2). 3). -1). Mennyi a C csúcs ismeret­ len koordinátája. 0) és B( 0. (-8. (0.-5 ). b) M . 0). (1. (-3. (-4 . >’. ha a csúcsainak koordinátái: 6). 9). 8). 2). 1). b). d) (1. (1. Számítsuk ki a deltoid területét. akkor a háromszög területe: T = \ |* 1 ( y 2 ^3 ) + ^ 2 (^ 3 ) + *3 (} \ y 2 ) |- A zárójelben álló összeg pozitív. 9) pon­ ton és a hossza a lehető legrövidebb. y2).-3 ). háromszög területét. 3).

Egy háromszög egyik csúcsa az A(4.2y + 4 = 0 egyenletű egyenessel 21 és az x tengellyel — egység területű háromszöget alkot. Egy háromszög két csúcs az A(-3. a harmadik csúcson átmenő oldalak párhuzamosak a v. q). Határozzuk meg a C csúcs koordinátáit. D(0. b) QvjR. Harmadik csúcsa az x + 2y = 10 egyenletű egyenesen van. 4). Oldjuk meg a feladatot akkor is. az x . A háromszög 5 csúcsa az x tengelyre. 2) vektorokkal. a súlypontjának koordinátái: (4. súlypontja 5(2. 5(0. 5(7. 0). K2 3802. C csúcsa az y tengelyre illeszkedik. 5(8. C(21 9 9 9 . 5(3. 8). 5(1 + d. 5(1. 5). F(-4. illetve a v. B( 0. 6). ha az ordinátája 7. 4).(l. Az A és 5 csúcs­ pontokon áthaladó súlyvonalak egyenlete: 5x . 4). Számít­ suk ki a háromszög területét. C( 1 + 2d. és a 5(8. 6) koordinátájú E2 ( 17 ^ pont. 6) ponton. 4). 6). E1 3811. 2) pont. . A háromszög súlypontja az 5 6. amely párhuzamos az ordináta tengellyel és az A(0. Számítsuk ki a következő alakzatok területét: a) PuQ. 1). írjuk fel az e egyenes egyenletét. E2 3804. 0) ponton és az A(0. 1). C(c. C(9.A z ABC háromszög két csúcsa az A(2. Számítsuk ki a három­ szög területét. K2 3810. és felezi az adott egyenes és a koordinátatengelyek által határolt há­ romszög területét. 0) pontok ál­ tal meghatározott ABC háromszög területét felezi. -2) pont. Egy háromszög területe 2001 területegység. a harmadik csúcsa az y = — x egyenletű egyenesre illeszkedik. E1 3815. Mekkora a háromszög területe? E1 3803. Az e egyenes áthalad a 5(12. 6). 9).l y = -6 . A csúcspontok koordinátái: A(l. A háromszög területe 9 területegység. Egy háromszög 10 egységnyi oldalának egyik végpontja a (0. Mekkora a háromszög területe? E1 3814. Az ABC háromszög két csúcspontja: A(0. 4).A z e egyenes áthalad a 5(1. q ) ahol d és q pozitív egész számok. Egy háromszög két csúcsának koordinátái: A(3. amely merőleges a 2x + y = 20 egyenletű egyenesre. Határozzuk meg annak az egyenesnek az egyenletét. ha a háromszög területét az x tengely felezi. 1). 5) és 5(-4. 2) és a 5 (5. Számítsuk ki a háromszög területét. 4). Mekkora a három­ szög területe? E1 3812. -4). C(4. Egy háromszög két csúcspontjának koordinátái: A(2. ahol c > 0. Az ABC háromszög A csúcsának koordinátái (0. 5). Mek­ kora a háromszög területe? v 3) E1 3813. 0). ha a terület 13 területegység és a csúcspontok koordinátái: A(l. a B csúcsa az x tengelyen van. 6). Írjuk fel az e egyenes egyenletét! Hány megoldás van? E1 3806. 3) pont. 1) pontokkal megadott háromszöget két egyen­ lő területű részre osztja. 22 0 0 0 ). £(0.C(4. 4). 0). Számítsuk ki a C csúcspont abszcisszáját. c) R kjP.y = 4 és x .— pont. 6). -1). másik végpontja az x tengelyen van. E2 3807.(7. Egy háromszög csúcsainak koordinátái: A(2. E1 3809. 3805. Számítsuk ki a B és a C csúcs koordinátáit. Határozzuk meg annak az egyenesnek az egyenletét. K2 3808.

Az M vetülete az x tengelyen N. Számítsuk ki P pont ko­ ordinátáit. ha a középpontja az origóban van.A z ABCD téglalap csúcspontjainak koordinátái: A(0.A z y = . 9). a) a (4. E2 3818.A KÖR E1 3816. A sík tetszőleges (x. B{. D(0'. hogy ez a hozzárendelés az ABCD téglalaphoz olyan A lB íCíD { téglalapot rendel hozzá. C(0. Egy háromszög csúcsai A( 3. és sugara 5 egység.-gyel. 8). Számítsuk ki a C csúcspont koordinátáit.) K1 3823. (Ha az egyenletben törtek vannak. és sugara V5 egység.b). három csúcspontja: A(2. ha a trapéz területe 52.y) ko­ ordinátájú pontját. ACP háromszögek területei egyenlők. b) középpontja a (3. 5) és D(— 1.5 terü­ letegység.Az ABCD derékszögű trapéz egyik szára AD. -3) pont.: t2: t3 = 1: 2: 3. írjuk fel annak a körnek az egyenletét. d) — egység. Bizonyítsuk be. V 3821. c) az (a. A kör A k ö r egyenlete K1 3822. 0). hogy az ABP. 7).Az ABC háromszög két csúcsa: A( 6. Az ABC háromszög területe 40. és sugara V2 egység. 3 a /3 és a sugara a) 4. ahol S a há­ romszög súlypontja. írjuk fel a kör egyenletét. 15). 1). a PBC háromszög területét /. Vizsgáljuk és ábrázoljuk az OMN háromszög terü­ letét. a C csúcsa az x + 2y = 2 egyenletű egyenesre illeszkedik. 3) pont. f) középpontja a (-5.5 egység. x . B( 10. Számítsuk ki a C csúcs ko­ ordinátáit. ha a a) középpontja a (4. V 3819. amelynek a középpontja az origóban van. és áthalad b) a ponton. 7) ponton. y) koordinátájú pontjához rendeljük hozzá az (x + y. 0) pont. e) középpontja a (0. Igazoljuk. Legyen az ABC háromszögön belül választott P pont olyan tulajdonságú. ha 0 < m < o o . c) —. b) 2. 0). amelynek a területe az ABCD téglalap területének a kétszerese. V 3820. hogy P = S. A háromszög belsejében fel­ vett P pont a háromszöget 3 háromszögre bontja.5.-vel a PC A háromszög területét í3-mal. BCP. és sugara 3 egység. 5(18. 2). és sugara ^[l3 egység. Jelöljük a PAB háromszög területét í. c) középpontja a (-1. C(a. írjuk fel a kör egyenletét.—x + A egyenletű egyenest az y = mx egyenletű egyenes az M pontban metszi. K1 3824.2. 3) pont. és sugara 3. b) ponton. 0). d) középpontja a (2. ha t. 5) pont. E1 3817. b ). B(a. -3) pont. . távolít4 2 suk el azokat.

b) pont. C(4.0 . K2 3834. 4) pont. 2) középpontú kör egyenletét! Hogyan helyezkednek el az A(-3. 2. (5. F (-2. -4). és áthalad az A(-6. írjuk fel a kör egyenletét. -1) vektorral. Hogyan helyezkednek el a körhöz viszonyítva a következő pontok: A(-3. 3) ponton. 6). 2). 4 E1 3831.K1 3825. írjuk fel annak a körnek az egyenletét. e) toljuk el a v(-5. (3. 6). 0) ponton. b) középpontja a (-3. i) nagyítsuk a középpontból kétszeresére. 1). d) toljuk el a v(2. és áthalad az origón. B( 3. (2. 3) pont. j) kicsinyítsük az origóból a felére. K1 3828.6)2 + (y + 4)2 = 36 egyenletű körből és a) tükrözzük az x tengelyre. amelyek koordinátái a következő egyenletrendszer gyökei: 3' + 3 ^ = 4 és Í2x-> ’)2 = —. írjuk fel annak a körnek az egyenletét. -1) koordinátájú pon­ tok az adott körhöz viszonyítva? K2 3830. d) középpontja az (5. Melyek azok a C(2. 3. -5 ordinátájú pontjainak az abszcisszáit. 2). -1). a suga­ ra 2 ^ 5 egység. 2). -2) pont. 0). b) tükrözzük az > >tengelyre. 5)- a) (1. és áthalad az (0. g) forgassuk el az origó körül -90°-kal. 1) középpontú.— V2 ) ponton.4 abszcisszájú pontjainak az ordinátáit. 3) középpontú és az r = 5 sugarú kör -1 . és áthalad az origón. f) forgassuk el az origó körül +90°-kal.1 . -3). Melyek azok a . és áthalad a (4. írjuk fel az r = 5 egység sugarú C (-1. 0). amelynek a) középpontja a (4. Határozzuk meg a (2. . 4). r = 1 egység sugarú körön kívül lévő pon­ tok. e) középpontja a 2x + y + 1 = 0 és a 3x .y + 9 egyenesek metszéspontja és áthalad a (•\/2. E( 3. C(4. £(-4. 7). K1 3827. írjuk fel az így keletkezett körök egyenleteit. K1 3833. 4) ponton. 5(5. r = 2 egységsugarú kör belsejében lévő pon­ tok. továbbá az 1. írjuk fel annak a körnek az egyenletét. amely az x tengelyt az origóban érinti. c) (-5. h) forgassuk el az origó körül +60°-kal. D{2. F(3. 3) vektorral. 3). d) (~3. c) tükrözzük az origóra. K1 3826.0. amelynek középpontja az origó. Határozzuk meg annak a körnek az egyenletét. K1 3829. amelyek koordinátái kielégítik a 3'v+ 3y~' =4 és ^2x-}> + ^ egyenletrendszert? K1 3832. 0 j középpontú. Induljunk ki az (x . 1). 0). c) középpontja az (a. és áthalad az origón. amely az y tengelyt az origóban érinti. -5). D( 2. Egy kör átmérőjének a végpontjai b) (4.

c) mindkét tengelyt érinti. 9) ponton halad át. K2 3839. b) az x tengely negatív oldalára illeszkedik. a középpontja pedig a) az x tengelyre. K2 3840. b) a (6. írjuk fel a kör egyenletét. írjuk fel annak a körnek az egyenletét. 2) pon­ tokon. írjuk fel annak a körnek az egyenletét. d) a (-5. K2 3837. 0) és a P2(— 1. és érinti az x tengelyt? K2 3836. és áthalad a F. és a) érinti az x tengelyt. és áthalad a /*.19 egyenletű egyenesre illeszkedik. d) a P t( 1. b) az (1.>’ + 2 = 0 egyenletű egyenes­ re illeszkedik. Mi annak a körnek az egyenlete. b) érinti az y tengelyt? K2 3842. amelynek a középpontja a) az x tengely pozitív oldalára illeszkedik. -5 ) pontokon. Határozzuk meg annak a körnek az egyenletét. írjuk fel annak a körnek az egyenletét. és érinti az 5x + l y = 11 egyenest. 3) pontokon. amely a) a (2.6 egyenesre illeszkedik. és érinti az y tengelyt.2y + 2 = 0 egyenletű egye­ nesre illeszkedik. c) a (4.I2y . 1) pontokon. amely áthalad a) a P. és érinti az y tengelyt. 2) és a /\(4 . a középpontja pedig a) az x tengelyre.(0. c) az y tengely pozitív oldalára illeszkedik. és mindkét koordinátatengelyt érinti. K2 3843. 5) és a P2 ( 8. c) a P . amely áthalad az A( 2. 6) és a 5(4. és a középpontja az x . 12) pontokon. 2) pontokon.24 = 0 egyenest. és áthalad a 5. amelynek a középpontja a) a (6. amely áthalad az A(l. és a középpontja az y = 3x .9 = 0 egyenletű egye­ nesre illeszkedik. írjuk fel a kör egyenletét. 7) pont. írjuk fel annak a körnek az egyenletét.(— 1. -1) és a P 2 (-3. El 3845. és a középpontja az 2x + v . 3) és a B(5. 3) ponton halad át. írjuk fel a kör egyenletét. b) középpontja az y = . -2 ) pontokon. c) áthalad az origón. 2a) pont.K2 3835. K2 3844. b) a P. b) érinti az y tengelyt. áthalad a (9. ha a sugara r. ej az y tengelyt. és mindkét koordinátatengelyt érinti. — 3) pontokon. amely érinti a) az x tengelyt. amelynek a sugara 5 egység. és érinti az x tengelyt. és mindkét tengelyt érinti. a) középpontja az x = 3 egyenesre illeszkedik. -3) és a PJ-5. Mi annak az egység sugarú körnek az egyenlete. és a) érinti az x tengelyt. és érinti az 5x . és a középpontja az x . . b) az x tengelyt. 2) pont. 4) és a P 2 (3. d) az y tengely negatív oldalára illeszkedik. 1) és a P2(— 7. 9) ponton. ha sugara 5 egység. 3) pontokon. 2) ponton halad át. és érinti az y tengelyt. és mindkét koordinátatengelyt érinti.(!. b) az y tengelyre illeszkedik.(-l. K2 3841 . írjuk fel annak a körnek az egyenletét. és érinti az x tengelyt. 3) ponton halad át.(4.( 3. és mindkét koordinátatengelyt érinti. K2 3838. ha a középpontja az (a. b) az y tengelyre illeszkedik.

E1 3847. hogy a területe maxi­ mális legyen? Mennyi a maximális terület? . írjuk fel a kör egyenletét. ha az olyan Q pontban érinti az y tengelyt. amely érinti az y tengelyt. 2) pontokon. és áthalad a (4.A z ABC derékszögű háromszög átfogójának végpontjai az A(-3. Számít­ suk ki a C csúcs koordinátáit. Egy kör középpontja az A(l. írjuk fel a kör egyenletét. 4) ponton. K2 3848. -2) és az (5. E2 3860. Az AC befogó párhuzamos a 3x + 4y = 0 egyenletű egyenessel. 3) és a (2. írjuk fel a kör egyenletét. E1 3857. 4) ponton. írjuk fel annak a körnek az egyenletét. 5) pontokon. amely az x + y = 0 egyenletű egyenest az origóban érinti. x + 2y = 12. Egy kör átmegy a P(0. írjuk fel annak a körnek az egyenletét.20 egyenletű egyeneseket. amely áthalad a) a (0. és a kör átmegy az origón. illetve x . 1) ponton és érinti az y = x + 3 és az v = x — 1 egyenle­ tű egyeneseket. Határozzuk meg a szabályos háromszög csúcspontjainak koordinátáit. l ) és a B(7. Hány olyan P pont létezik a koordináta-rendszer síkjában.E1 3846■ Határozzuk meg annak a körnek az egyenletét. és áthalad a (-2. E^y kör átmegy az origón és érinti az y = 2x + 20 és az y = 2x . b) a (4. K2 3855. és érinti az x = 1 egyenletű egyenest is. amelynek abszcisszája 5. -3) pontokon. amelyre PQ = 3^ílÖ. 10) pontokat összekötő egyenesen van. amelynek x és y ko­ ordinátái egész számok és 2y > 5 | x | és x + y2 < 9. 5) ponton áthaladó kör egyenletét. és írjuk fel a háromszög köré írható kör egyenletét.l y = 3 egyenest a -1 abszcisszájú pontjában. írjuk fel annak a körnek az egyenletét. K1 3852. K2 3856. írjuk fel a kör egyenletét. amely érinti a koordinátatengelyeket és a 3x + 4y = 10 egyenletű egyenest. írjuk fel a kör egyenletét. középpontja pedig az e :x + 2y = 12 és a z /: 5 x . E1 3849. 5(8. 5) ponton. Határozzuk meg annak a körnek az egyenletét. E1 3853. és az x + y = 12 egyenest a 10 abszcisszájú pontjában érinti. A kör az x + 2y = 21 egyenletű g egyenest abban a P pontban érinti.y = 6 és a 2x . Hogyan válasszuk meg a téglalap méreteit. E1 3851. Az x + y2 = r egyenletű körbe téglalapot írunk. 4) és a (4. 2) ko­ ordinátájú pontok. amely a 2x . E1 3858.3 egyenest a 4 abszcisszájú pontjában érinti.0. b) az x . c) sugara -JlO egység. amely érinti a) a z x + y = 4 egyenest az 1 abszcisszájú pontjában.. 2) pont és a háromszög köré írható kör középpontja a K(\ \ 4) pont. E1 3854.y . E2 3861 . ha egyik csúcsa az A(— 1. és áthalad a (0.. ha a a) sugara ^Í20 egység. E1 3850. amelynek középvonalai a koor­ dinátatengelyekre esnek. E2 3859. ha a középpontján átmenő két egyenes egyenlete.y = -14 párhuzamosokat érinti és áthalad a (3. és a sugara ^ 5 egység. 4). írjuk fel a P( 9. b) sugara 5 egység. és a sugara V2 egység. és az y = x . írjuk fel annak a körnek az egyenletét.3 y = -5 egyenletű egyenesek metszéspontja.

3x . h) x + y .2x . 2 2 w j — + ^— = 1 . g) x + y2 + 6x + 2y . f) x2 + y2 + 4x . írjuk fel a két kör középpontján áthaladó egyenes (a centrális) egyenletét. c) a középpontja az y tengelyre illeszkedjen. ha áthalad a P( 2. \a) x + y2 = 25. amelynek mindkét koordinátája egész szám. V 3868.16y . q) 3x2 + 4y2 .6x + lOj .x —3y —2. E1 3866.5y + 3 = 0.2y > 0. hogy a következő egyenletek közül melyik lehet kör egyenle­ te? Határozzuk meg a kör középpontjának a koordinátáit és a kör sugarát. Bizonyítsuk be. A sík mely pontjainak koordinátái elégítik ki a következő összefüggéseket? \a) x2 + y + 4x . ha B2 + C2 > 4 AD és A ^ 0. d) érintse az x tengelyt. V 3869.56 = 0.y2 . Igazoljuk.6y . Igazoljuk. D együtthatókat megválasztani.2y + 1 = 0. \o) x + y2 . ír­ juk fel annak a körnek az egyenletét.24y = 0 egyenletek körök egyenletei. n) 2x + 2y2 . t) x + y + ax + by = 0.6x + 8y = 0 és az x2 + y2 + 2x .243 = 0.1 2 = 0.6y . Jelöljük P -vei a 4x .2ax = 0.4.15 = 0. K1 3863. Vizsgáljuk meg.6x + 4y + 12 = 0. Bizonyítsuk be. j) x + y2 + 2.4y + 1 = 0. Igazoljuk. (Olyan pont. hogy a sík ^V5.3 = 0 . d) x + y2 .2 = 0 és az x2 + y2 + lOx . hogy az a) x + y . k) 4x2 + 4y .-i j pontja körül írt bármely körön legfeljebb egy olyan pont van. . amelynek a sugara 10 egység és az egyenest a P pont­ ban érinti. b) x + y2 .75 = 0. \ s) x2 + y2 + 2xy .8j + 7 = 0.2x + 4y = 0.9y + 40 = 0. u) x .E2 3862.4x .24x .^-j pontja körül írt körön legfeljebb egy rács­ pont van. 4) ponton.y 2 .6 = 0. b) x + y2 .2 = 0 egyenlet kör egyenlete.36 = 0. B. ha K jelenti a kör középpontját és O az origó. hogy az x2 + y2—lOx .2x + 4y + 6 = 0. hogy a) a kör áthaladjon az origón b) a középpontja az x tengelyre illeszkedjen. hogy az Ax + Ay2 + Bx + Cy + D = 0 egyenlet akkor és csak akkor kör egyenlete. b) x + y . f) mindkét tengelyt érintse? K2 3867.6y . i) x + y + lOx = 0. Hogyan kell az A. p) x + y2 + ax = 0. \c) — + Z_ = IQ1 2 2 \ e) x + y2. r) x2 + y2 + 4x .6x + 8y + 25 = 0\ d) x . amelynek mindkét koordinátája egész szám).6x + 8y + 25 = 0. írjuk fel az adott körrel koncentrikus kör egyenletét.10 = 0.3y + 20 = 0 egyenletű egyenes -2 abszcisszájú pontját.2x + 2y = 0. Hány megoldás van? Számítsuk ki a P K és az OK vektorok koordinátáit. vJ x2 + y2 . e) érintse az y tengelyt. C. hogy a derékszögű koordináta-rendszer ^V2. K1 3865.20x . \ c) x2 + y2 . l) 16x2 + 16y . m) 3x2 + 3y2 . 25 9 E1 3864.

. amelyekben az x2 + y2 . Mutassuk meg. hogy ha a . Egy kör sugara 50 egység.8x .4 j . 3) pontra vonat­ kozó tükörképének egyenletét.6x . amelynek koordinátái racionális számok. K2 3880. a) ( x .ax + b = 0 egyenlet.3)2 = 25.2 = 0 kör metszi a koordinátatengelyeket. E2 3872.8x . K2 3884. írjuk fel a k kör egyenletét. hogy az x + y2 . Számítsuk ki az origó távolságát azoktól a pontoktól. amelynek a területe 6 ^6 terület egység. írjuk fel az x2+ y1. amelynek csúcsai az x és az y tengelyre illeszkedő pontjai a keresett körnek. Adott az x2 . b) x + y2 + 2x . Ha­ tározzuk meg a kör középpontjának koordinátáit. 0) pontban érinti. Bizonyítsuk be. írjuk fel annak a körnek az egyenletét. és áthalad az /S(0. amelyek abszcisszái az egyenlet gyökei. amely az abszcissza tengelyt a (3. Tekintsük azt a köft. K2 3877.Határozzuk meg. C együtthatók értékét úgy. s amely az y tengelyből 10 egység hosszúságú húrt metsz ki? E1 3874. c) x + y + 4y .6x + 6y + 2 = 0 egyenlet kör egyenlete! Számítsuk ki a középpontnak a 3x + 4y = 2 egyenletű egyenestől mért távolságát. (Először igazoljuk. K1 3876. hogy az x + y2 = 1 egyenletű körnek végtelen sok olyan pontja van.7 = 0 egyen­ letű körök centrálisának egyenletét. c).18j + 65 = 0 és az x2 + y2 + lOx + \4y .2y .2 ) 2 + (y .x . 1) és az (a. a koordináta-rendszer origóját belsejében tartalmazó k körnek a koordinátatengelyekkel való metszéspontjai olyan négyszöget határoznak meg. Indokoljuk meg.60 = 0 egyenletben az A. E2 3882.15 = 0 egyenletű kör és a koordinátatengelyek metszéspont­ jai egy négyszöget határoznak meg. E2 3878. hogy az x ten­ gelyből 28 egység hosszúságú húrt metsz ki. hogy az x ten­ gelyen mért két távolság szorzata miért egyenlő az y tengelyen mért két távolság szorzatával? E1 3873. Határozzuk meg az x2 + j 2. amely a 2x + y = 19 egyenletű egyenest a P(l\ 5) pontjában érinti és a koordinátatengelyekből egyenlő hosszú húrokat metsz ki. Igazoljuk. akkor a kör az x tengelyt olyan két pontban metszi. írjuk fel annak a körnek az egyenletét. írjuk fel annak a körnek az egyenletét.3 = 0 egyenletű kör P ( \ . b) koordinátájú pontok által meghatározott szakasz. Számítsuk ki annak a négyszögnek a területét. Határozzuk meg a 4x2 + Ay2 + Bxy + Cy . amely az x tengelyt az (5. amelynek átmérője a (0. E1 3883. írjuk fel a kör egyenletét.3 = 0.5 = 0.6x .4x + 2y + 1 = 0 egyenletű körrel koncentrikus. és az ordináta tengelyből 8 egység hosszú húrt metsz ki. E1 3875. B. Az x2 + y2 . egyenle­ tek kör egyenletei. Az x2+ y2. 0) pontban érinti. hogy mely pontokban metszik a következő egyenletekkel megadott körök a koordináta-rendszer tengelyeit. amelynek átmérője a : x2 + y2 .4b > 0.5y . A négyszög területe a kör területének hány százaléka? K2 3881 . K2 3871 . K2 3879. 8) ponton.M i az egyenlete annak a körnek.V 3870. Határozzuk meg a centrális és az x tengely hajlásszögét. ha tudjuk. hogy a b). hogy az egyenlet egy r = 5 egység sugarú kör egyenlete legyen.4y + 11 = 0 és a k2 : x2 + y2 + 4x + 12v + 4 = 0 körök középpontjait össze­ kötő szakasz.6x .

1). b) a (4. 7). 0). Egy háromszög csúcsainak koordinátái: A(2. d) a háromszög köré írható kör középpontjának koordinátáit. amely áthalad a 2x + lAy = 5. K2 3892. (4 M ). (6. A 2x + y + 9 = 0.Ay = 20 egyenletű egyenesek páronként vett metszés­ pontjain. K2 3893. x + 2y . Határozzuk meg a háromszög köré írt kör egyenletét. — x + 2y + 8 = 0. 2). d) (4. (2. y = —^ x —2.12 = 0. 2 x . (4. 2). Határozzuk meg a háromszög köré írt kör egyenletét a csúcsok koordinátáinak kiszámítása nélkül. Határozzuk meg a következő három ponton áthaladó kör egyenletét: a) (-1. 1). (0. 3x + l y . 0). . B( 3. b) az oldalak felezőpontjainak koordinátáit. 3x + Ay + 6 = 0 egyenletekkel megadott a. y = 2. írjuk fel a köré írt kör egyenletét. 4). Számítsuk ki annak a körnek az átmérőjét (az átmérő hosszát). (8. 0) pont háromszöget feszítenek ki.-8. 3). K1 3894. (10.20y + 202 = 0 egyenletű körök kö­ zéppontjai és a (0. c) 3x .22x . a) x . 3) pontokon. Az ábrán látható körív alakú híd fesztávolsága AB = 80 m. K1 3886.1 = 0. c egyenesek meghatároznak egy háromszöget. 0 ( 1 . b) y = x + 1. 2) és a (-3. Oldjuk meg a feladatot többféle módon. hogy az x + y2 + ax + by = 0 kör áthaladjon a) az (1. Ax . I x + 2y .6 = 0. -5 ) és C( 1.-9). 4). lAx —2y = 35. K2 3890 . ha A(10. c) a súlypont koordinátáit.3 = 0\ 3 x . 4). e) a magasságpont koordinátáit. Számítsuk ki a háromszög területét és a kerületét. 7). Határozzuk meg a és b értékét úgy. 5). y = 3x-9. E1 3891 .3y + 10 = 0. Számít­ suk ki a háromszögbe írható kör sugarát. f) a háromszögbe írható kör középpontjának koordinátáit.5y + 13 = 0. b. 3). 4). 6).5 = 0. 5) és a (-2.3y = 2. V 3889. (2. C(6. b ) x + 2 y . Az x + y2+ I2y . 3x . Valamely háromszög oldalegyeneseinek egyenletei: I x . Egy háromszög oldalegyenesei­ nek egyenletei: a) Ax . Számítsuk ki az ABC háromszög területét és a köré írt kör kerületét.Ay .y .2 = 0. az x + y2.K1 3885. 3) pontokon. 0(2.3 y .y = 34. (8. 1). (3. E1 GY 3887. K1 3888. Számítsuk ki a 10 m-enként elhelyezett függőleges tartórudak hosszát. e)(0. Számítsuk ki a) a háromszög oldalainak hosszát. (9. 4). a CD ív magassága 20 m.31 = 0.

írjuk fel a (4.y . középpontjával a 3 x . hogy 3 AD = AB. -10). (8. 2). 1). Határozzuk meg annak a síkidomnak a területét. amelybe egységsugarú kör írható. 2). b) az x + y = 4 egyenesre illeszkedik. B csúcsa az x tengelyen. és érinti az x + y = 5 egyenest. Egy húrnégyszög három csúcsát ismerjük: a) (2. és írjuk fel a háromszög köré írt kör egyenletét. 4) pontokkal megadott háromszögbe írható kör egyenletét. (0. 6).1. 5).. E1 3908. Igazoljuk. K2 3896. 1). amely áthalad a (2. (-1. a D csúcsának koordinátái (-1. 3). hogy az alábbi négy pont egy húrnégyszög négy csúcsa: A(8. K2 3900. Számítsuk ki a negyedik csúcs koordinátáit. 11) pon­ tokon. Határozzuk meg annak a körnek az egyenletét. a BC oldal felezőpontja P( l l . írjuk fel a kör egyenletét.-3). Vizsgáljuk meg.4 ) . amelynek középpontja a) a z x + y = 3 egyenesre illeszkedik. -1 ) pontok egy kö­ rön vannak. (8. a C csúcsának koordinátái (3. fi(4. 6).A z ABCD téglalap két szomszédos csúcsa: A(2. y) pontok halmaza határoz meg. K2 3898. -9).3 y = 0 é s a 3 x + ) ' . 5). Számítsuk ki a fi és C csúcsok koordinátáit. A z ABCD négyzet A csúcsának koordinátái (1. (8. Határozzuk meg a fi és a D csúcsok koordinátáit. hogy az egyenlő szárú derékszögű háromszög oldalai fölé raj­ zolt négyzeteknek a háromszög csúcsaival nem azonos csúcsai egy körön vannak. az x + _ y. fi(10. C(2. 4) pontok négyszöget határoznak meg.6 = 0 egyenesre illeszkedő kör egyenletét. írjuk fel az x . A (6.2 = 0 egyeneseket érinti. illetve v tengelyből a téglalap köré írt kör? E2 3904. C(20. 2). a z x . 0). D {. E2 3907. AB\\DC és a trapéz szimmetriatengelyének egyenlete 3x + 2y = 14. 2) és D( 6. Az ABCD szimmetrikus trapéz A csúcsának koordinátái (1. E1 3909. C(0. Bizonyítsuk be.2 = 0 és az x . 0). Igazoljuk. A derékszögű koordináta-rendszerben az ABC háromszög csúcsa az origóban. ha az a koordinátatenge­ lyekből olyan háromszöget metsz ki. K2 3899. fi(8. 11) és a (10. írjuk fel annak a körnek az egyenletét. Mekkora szakaszokat metsz ki az x.4 = 0. 4). írjuk fel az x + 2y . hogy az A(4.5 = 0 egyeneseket érinti. hogy az A(7. amelyet a 4 < x2+ / < 2 ( | x | + ]>’ | ) egyenlőtlenségpárral megadott fi(x. . Bizonyítsuk be. (0. K2 3902. K2 3901 . -2). és írjuk fel a kör egyenletét.1 = 0 és a 7x . A negyedik csúcs az x tengely pozitív oldalára illeszkedik. 1) és tudjuk. D( 6. V 3911. -1). E2 3905.8 = 0 egyeneseket érintő. A negyedik csúcs az y tengely negatív oldalára illeszkedik. hogy a négy pont egy körön van-e? K2 3897. E2 3910. 4). E2 3906. -2). 6) ponton átmenő egyenes egyenletét. írjuk fel az A(0.ű ( l . -5).2y = 0 egyenletű egyenesen van. (1. C(3. b) (0.5 egyeneseket érintő körök egyenletét. fi(7. és írjuk fel a négyzet csúcsain átmenő kör egyenletét. írjuk fel a trapéz köré írható kör egyenletét. -4). 0). 14) pontok egy körön he­ lyezkednek el. . x + 2y .K2 3895. -5). E2 3903. 0).2 = 0 és az y = 2x . C csúcsa pedig a 3x .

3x . 8(1.2x = 0 kör és a 3x . b) az x2 + > > 2 . ahol k e R? E2 3916. V 3915.4y = 19 egyenes az x2 + y2. c) 3x .3y .12y + 26 = 0.2y = 1 egyenes az x2 + y2 . hogy a. 0 közös pontot? K1 3919.l ) 2 + (y +3)2 = 25 kör és a 4x . d) az x2 + y2 + 4x . Adott az ABC szabályos háromszög. K1 3921.2 egyenes.4y .} ■ ’ = 0 egyenes. Mekkora a legna­ gyobb kör sugara? E2 3913.Ay + 30 = 0. 7) pontokon átmenő egyenes az x + y 2 = 25 és az x2 + y2 = 36 körhöz képest? . Az A8C háromszög síkjában melyik az a P pont. 1.x .V 3912. 2) pontjában húzott érintő egyenlete x + y = 5 és a kör középpontja az origótól 1 egység távolságra van. c) az x2 + y1 . hogy az oldalak négyzetösszege mindig egyenlő a háromszög területének 8-szorosával. K ö r érintője K1 3918. Egy deltoid csúcsai A(0. b) az x2 + y2 = 10 kör és a 3x + y = 10 egyenes. 0). 6). -1 ) és az (1.17 = 0. A ko­ ordináta-rendszer síkjában mi a mértani helye azoknak a P pontoknak.4x . 0) és D (l. e) az x2 + y2 = r2 kör és a y = mx +b egyenes közös pontjainak számát. Milyen helyzetű a) a 3x . Határozzuk meg a) az x2 + >’2 .2x . d) x + y . írjuk fel annak a körnek az egyenletét. Határozzuk meg a harmadik csúcs mértani helyét. 0). 8(2.4y . Határozzuk meg a) az x + y2 = 25 kör és a 2x + y = 10 egyenes. c) az x + y2 = r2 kör és az x + y = a egyenes.6y .2y + 5 = 0. 2). C(0. a harmadik úgy mozog. A ej és e) feladatban vizsgáljuk meg. Egy háromszög két csúcsa rögzített. Hol vannak azok a P pontok a háromszög síkjában. illetve b milyen értékei mellett kapunk 2.38 = 0 egyenes közös pontjainak a számát.18 = 0 kör és az x .y = 2 egyenes. Egy háromszög csúcspontjainak koordinátái: A(-2. Milyen helyzetűek az alábbi egyenesek az x2+ y2 = 36 egyenletű körhöz képest: a) x . E2 3917. amelyek kerülete mind a négy csúcsponttól egyenlő távolságra van. amelyekre PA2 + PB2 + PC2 = k2. e) az (x .5x = 0 kör és az y = x . C(4. Tekintsük azokat a kö­ röket.2y + 1 = 0 kör é s a 2 y . K1 3920. amelyhez az A(3. -2).2x .12 = 0 körhöz képest? c) a (7. b) 5x . amelyekre PA2 = PB 2 + PC2.15 = 0 körhöz képest? b) d . amelyre PA2+ PB2+PC2mini­ mális? V 3914. 0). K ö r és egyenes kölcsönös helyzete.l = 0 egyenes. d) az x + y = r kör és a y = mx egyenes.

hogy az előjeles OA és OB távolságok öszszege nem függ a kör sugarától. hogy a keletkező trapéz átlói az y tengelyen metszik egymást. Atmegy-e a metszésponton a nem párhuzamos olda­ lak érintési pontjain áthaladó egyenes? E1 3935. továbbá a d = 4 V5 hosszúságú szakasz. -3). ha az illeszke­ dik az y . amely áthalad az x + y1 = 25 kör és az x . az érintőszakaszok hosszát és azt érintők haj­ lásszögét. 6) pontokban. Ez­ után rajzoljunk egy. d) a (-1. Számítsuk ki a harmadik csúcs koordiná­ táit. 3) pontból az x2 + > -2 = 5 körhöz húzható érintők egyenletét. E1 3923. Számít­ suk ki az érintők metszéspontját és a hajlásszögét. Mekkora szöget zárnak be az x + y = 36 kör -5 abszcisszájú pontjaihoz tarto­ zó érintők? E2 3933. Számítsuk ki annak a húrnak a hosszát. Az x + y2 = 100 körhöz érintőket húzunk a (6.3x + 12 = 0 egyenesből.5 = 0 kör metsz ki a 2y . 0) pontból az x + y = 25 körhöz húzható érintők egyenletét. Számítsuk ki az érintési pontok koordinátáit. 4). a köré írható kör kö­ zéppontjának abszcisszája 4. c) a (8. E1 3927. 7) ponttól 5 egység távolságra vannak. -1). Bizonyítsuk be. . 1) pontból az x2 + y2 = 25 körhöz húzható érintők egyenletét. 1).. 4) pontból az x + y = 16 körhöz húzható érintők egyenletét. K1 3931. 8) és a (8.2 y = 14. Húzzunk érintőt az x + y2 = 1 körhöz a (0. E1 3932. 2). 3). 3) pontjához tartozó érintőjének az egyenletét. (0. Bizonyítsuk be.12. B{5. E2 3934. E2 3929. ennek egyik partján az A és a B pont: A(-2. a hozzá tartozó magasság talppontjának az ordinátája 2. 0). és sugara 15 egység. Az XOY derékszög szögfelezőjén rögzítsünk egy O-tól különböző P pontot.4 y . 0) ponton. K2 3924. K2 3925. 1).l y + 25 = 0 egyenes metszéspontjain és a (0. 5) és (-4. Határozzuk meg az (1. ahol x. y t) pontjai­ ban.K2 3922. Adjuk meg az A és a B pontokon áthaladó olyan körnek az egyenletét. Határozzuk meg a harmadik csúcs koordinátáit. Valamely kör egyenlete x + y + 2x . 3) pon­ ton áthaladó legrövidebb húr egyenletét és hosszúságát. az O és P ponton áthaladó kört. amely az x +y2 = 100 kört a (6. írjuk fel annak a körnek az egyenletét. Egy derékszögű háromszög átfogójának a végpontjai (2. K2 3926. Ez a derékszög szárait az O-tól külön­ böző A és B pontokban is metszi. (-1. (*. amelyet az x + y . tetszőleges 1-nél kisebb pozitív szám. írjuk fel az x + y2 = 25 kör (4. Adott az e egyenes: y = ^ x + 9.14x . Egy háromszög két csúcsának koordinátái: A(l. K2 3928. V 3930. írjuk fel annak a körnek az egyenletét. és a (3. Határozzuk meg azokat a pontokat. írjuk fel a) a (10. amelyek az x + 2y = 1 egyenesre illeszked­ nek. amely az e egyenesből d hosszúságú húrt metsz ki. -8) pont­ ban érinti.2x = 7 egyenletű egyenesre. b) a (7. B( 8.

+ y2 = 25 körnek a y = 3x .2y = 7 egyenessel párhuzamos érintőit. írjuk fel a háromszög alapegyenesének egyenletét. K2 3949. 1) pontba érkezik.y + 1 = 0 egyenessel párhuzamos érintőit. V 3942. + y2 = 169 körnek az 5x + \ 2y .E1 3936. E1 3939. . Az x tengely pozitív ol­ dalára illeszkedő egyik P pontból érintőket húztunk a körhöz. K2 3947. E1 3945.2)2= 25 kör (5. írjuk fel az érintők egyenleteit.6x + 10y . és számítsuk ki a háromszög csúcsainak a koordinátáit. Számít­ suk ki a P pont koordinátáit. ha PQ = 35 egység. ha az érintési pontokon áthaladó szelő egyenlete x . 3. 0) pontból? E2 3937. az erő hatása megszűnik. amelynek a sugara a pontból a körhöz húzha­ tó érintőszakasszal egyenlő. Határozzuk meg az érintők egyenleteit. írjuk fel a) az (x . írjuk fel az x + y2 = 12 körhöz rajzolt egyenlő oldalú érintő háromszög oldalegyeneseinek egyenletét.5). Bizonyítsuk be. E2 3941. Az egyenes minden pontja körül olyan kört szerkesztünk.3y = 0 egyenessel. K2 a) x b) x c) x d) x 3938.lOv + 4 = 0 kör -1 abszcisszájú pontjához tartozó érintőjének az egyen­ letét.5x + 1 egyenesre. Az x2 + y2 . amelyeknek nincs közös pontja. Mekkora szögben metszi az (x . Az x2+ (y . Mit mondhatunk akkor. Az x2 + y . Határozzuk meg az érintők egyenleteit és az érintési pontok koor­ dinátáit.3y = 0 kör (0. melyek párhuzamosak a 4x .2)2 = 5 körhöz érintőket húzunk.2 = 0. amelyek merőlegesek az v = 0.y . Számítsuk ki a hiányzó csúcsok koordinátáit. Milyen szög alatt látszik az x + y2 = 16 kör a (8.lOx . K2 3948. írjuk fel további pályájának az egyenletét.4x .4y .4)2= 25 kör a koordináta-rendszer tengelyeit? K2 3946. 3) pontjához tartozó érintőjének az egyenletét.3)2 + (y . ha az egyik csúcsa az y tengely pozitív oldalára illeszkedik. b) az x2 + y2 . A P anyagi pont erő hatására az (x . Az x2 + y 1+ 4x . (12.66 = 0 körhöz érintőket húzunk. hogy az így rajzolt körök két rögzített ponton mennek át.11 = 0 egyenessel párhuzamos érintőit. amelyek párhuzamo­ sak az y = 3x egyenessel. írjuk fel az érintők egyenletét. c) az x2 + v2. Az x2 + y2 = 100 kör köré írt érintőnégyszög két szemközti csúcsa: (-12. ha a A"-nak és az e-nek van közös pontja? K2 3943.l)2 + (y . 10). Egy 12 egység sugarú kör középpontja az origóban van.2x .7 egyenesre merőleges érintőit. Amikor a P{ 2. és számítsuk ki a hiányzó két csúcs koordinátáit. K2 3944. E2 3940. Egyenlő szárú háromszög alappal szemközti csúcsa (6.18 = 0 körhöz egy P pontból érintőket rajzolunk.12y + 45 = 0 körhöz érintőket húzunk. Keressük meg az + y = 25 körnek a 4x .Adott a K kör és egy e egyenes. ahol Q az érintési pont. a beírt kör egyenlete x~ + y2 = 64.5)2 + (y + 3)2= 25 körön mozog. + y2 = 5 körnek a 2x . 8). 5) pontjához tartozó érintőjének egyenletét.

5)2 + (y + 10)2= 50 egyenletű kör az origón átmenő egyenesből 10 egy­ ség hosszúságú húrt vág ki. A háromszög súlypontja az S( 3. Melyik pontban hagyta el a mozgó pont a körpályát? E2 3953.> . 6) ponton áthaladó érintőinek az egyenletét. -1). amely az x2 + y2+ Ax . b) az x + (y + 2f = 5 kör (5. írjuk fel a P( 6 . E1 3957.4. írjuk fel a) az (x .lOx . írjuk fel annak a körnek az egyenletét. 2x . Egy húrnégyszög két szomszédos oldalegyenesének egyenlete 2x + y = 0 és. Adott két kör. és érinti az y = x + A egyenletű egyenest is.y + 1 = 0 egyenletű egyenesre.2)2 + (y . E1 3960. Milyen hosszú érintő húzható az x + y 1. -1). 3) és a sugara V5.El 3950. amely merőleges a 2x .5y .2)2 = 25 kör (2. Számítsuk ki az e érintő és az adott egyenes metszés­ pontjának koordinátáit. Az x2 + y2 = 5 egyenletű körhöz olyan e érintőt húzunk.lOx + 2 v + 10 = 0 körhöz a P. amelyik az x + y = 0 egyenletű egyenest az origóban érinti. a pont pályája áthalad a (-2. A C csúcs az (x . K2 3951. 1). A három­ szög köré írható kör egyenlete x + y . K2 3962.4)2+ (y . amely az y = x egyenletű egyenest az ori­ góban érinti. 1) ponton áthaladó érintőinek az egyenletét. E1 3963. 5) pont. -12). 0) ponton. írjuk fel annak a körnek az egyenletét. c) az x2 + y2 . Az ABC háromszög A csúcsának koordinátái (-3. Számítsuk ki a harmadik csúcs koordinátáit. írjuk fel a közös érintőiknek az egyenletét. 0). A P anyagi pont az (x . P2 ( 1. Miután az erő megszűnik.6x = 0 és az x2 + y2 —6y = 0 körök közös érintőinek az egyenletét. b) az x + y . 0) pontokból? K2 3952. A B csúcs koordinátái (6. 5). Az (x . 2) pontban metszik egy­ mást. ő(3. 3) ponton áthaladó érintőinek az egyenletét. Egy egyenlő szárú háromszög alapjának végpontjai A(-3. 3) ponton átmenő olyan e egyenes egyenletét.8)2+ (y . írjuk fel a) az x2 + y2. Határozzuk meg a húrnégyszög csúcspontjainak koordinátáit! írjuk fel a négyszög kö­ ré írt kör egyenletét.225 és az x .8. 1) és a sugara 2 ^ 5 .2)2= 25 egyenletű körön mozog. E2 3954.8)2= 20 körön mozog. Az egyik középpontja (1.+ 4 = 0 A húrnégyszög átlói merőlegesek egymásra és a P( 1. A C csúcs melyik hely­ zeténél legkisebb az ABC háromszög területe? E1 3964. a másik középpont­ ja (0.30x + / + 189 = 0 körök. Határozzuk meg az x tengelyen azt a pontot.(0. K2 3956. E2 3955.5x . K2 3959. P3 (2.l)2 + (y + 2) = 4 kör (3.2)2 + (y + 3)2 = 25 egyenletű körhöz húzott érintők merőlegesek egymásra.4y + 25 = 0 kör origón áthaladó érintőinek az egyenletét.5 = 0. 0). . K2 3961. Egy szabályos háromszög egyik csúcsának koordinátái (1. Számítsuk ki a húr végpontjainak koordinátáit.l) 2 = 1 és az (x + 2)2 + (y + l)2 = 9 körök.2y + 1 = 0 egyenletű körtől 2 egység távolságra halad. Számítsuk ki a másik két csúcspont koordinátáit. d) az (x + 3)‘ + (y . -1). E2 3958. és érinti az x = 4 egyenletű egyenest is. amelyből az (x . c) az (x . P l 0.

Számítsuk ki a hiányzó csúcsok koordinátáit. Egy kör egyenlete x2 + y2 .1A-val. Határozzuk meg a C pont koordinátáit. a kör AC és BC húrjai hosszának az aránya 3: 2. Igazoljuk. mint az y tengelytől.20 = 0. -10). Határozzuk meg a négyzet B. ame. Egy paralelogramma egyik csúcsa az origó. 5) pontok egy egyenesre illesz­ kednek.4j> + 24 = 0 és 3 az y = —x . hogy az A(l. 3) és a C(4. ha A (8. és a 4x + 4v = 35 egyenletű egyenest az 5 abszcisszájú pontjában érinti. Adott az x2 + y1 .K2 3965. C és D csúcsának koordinátáit.25 = 0 egyenletű kör két pontja: A(— 4. hogy B E : BC = 1 : 4 . a középpontja pedig az x + 2y = 14 egyenletű egye­ nesen. a többi csúcsa rajta van az (x . K2 3970. Egy háromszög egyik csúcsa: A (5. E1 3976. az első síknegyedbe eső csúcsainak koordinátái? E1 3975. amelynek egyik csúcsa az origó. A háromszög kö­ ré írható kör egyenlete x2 + y2.-1). E2 3974. . 1). a súlypontja j.5)2= 25 egyenletű körön. Az ABCD téglalapban BC = 2AB. E2 3969.2x . Határozzuk meg az a para­ méter értékét úgy. . Számítsuk ki az érintési pont koordinátáit. míg két csúcsa az v tengelyre illeszkedik. K2 3971.= ----. Milyen négy4 szögről van szó. E2 3973. amelynek az első síknegyedbe eső közép­ pontja az x tengelytől kétszer akkora távolságra van. hogy AE a BD átlót az AD át­ mérőjű körön metszi. mint az x tengely pozitív feléből.8)2+ (y . Milyen arányban osztja B az AC szakaszt? Mi azon P pontok mértani helye. Mutassuk meg.156 = 0 egyenletű körvo­ nalra illeszkednek. Határozzuk meg a többi csúcs koordinátáit.4y . és mekkorák a további.6x . -1) és B( 6. -1).4 egyenletű egyenesre. Vegyük fel a BC oldalon az E pontot úgy. Az ABCD négyzet csúcspontjai az x2 + y2 . 5(3. K2 3967. Kössük össze E. Számítsuk ki a háromszög kerü­ letét és a területét.? PC BC E2 3966. AP AB ly ek re ---.3)2 + y2= 9 egyenletű körbe írható olyan szabályos háromszög oldalainak az egyenletét. Hány olyan kör van. E2 3977. írjuk fel annak a körnek az egyenletét. amely a koordináta-rendszer kez­ dőpontja köré rajzolt egységnyi sugarú kört az első síknegyedben érinti és az y tengely po­ zitív feléből kétszer akkora szakaszt vág le. írjuk fel az (x . Az x + _ y = 18 egyenletű egyenes melyik pontjából húzható azx2+y2—6x + 4y—l2 = 0 egyenletű körhöz 12 egység hosszúságú érintő? E1 3968.2x . Egy tengelyesen szimmetrikus érintőnégyszög két oldala a 3x .8x + 12> > .4y . E1 3972.12 + a = 0. írjuk fel annak az egyenesnek az egyenletét. hogy az origóból húzott érintők merőlegesek legyenek egymásra. amely érinti a koordinátatengelyek mindegyikét és érinti az x + V'3}’ = a/3 egyenest is? írjuk fel ezek körül a legkisebb sugarúnak az egyenletét.

x + y2 .12x . hogy az] adott egyenlet valóban kör egyenlete-e. -2) ponton. x + y2 . amely áthalad a két kör érintési) pontján.2x .4y = 0.5 = 0. K1 3983.6y . és a) a sugara V5. x + y2.4x .2x + y .y .6x .8x + 11 = 0 egyenletű kört a) kívülről érinti. írjuk fel annak a körnek az egyenletét. amelynek a középpontja a (6.2x + 4y .2y = 0 egyenletű körök közös pontjain. Bizonyítsuk be. 1) ponton áthaladó és az x2+ y2. amely áthalad az x + y . -1) ponttól 5 egység távolságra vannak.2x = 0 és azj x 2 + y2. 3979. d) x + y2 + I x = 0. c) x + y .2 = 0 és az x + y2 = 5 egyenletű körök közös pontjain és a (2.6 = 0 1 és az x + y2. Vizsgáljuk meg.2x . amely áthalad az x + y 2+ x .4y + 19 = 0 egyenletű körtj érintő egységsugarú kör egyenletét. c j o . b) belülről érinti? . Igazoljuk. írjuk fel a (2.\---. K2 3987. miután ellenőriztük.10v + 19 = 0 egyenletű körnek azokat a pont-] jait. amelyek (5. K2 3982.6y + 2 . Legyen a derékszögű koordináta-rendszer kezdőpontjának merőleges vetülete azf x y — h —= 1 egyenesen a P pont a b Mi a P pontok mértani helye.7.y j . b) x + y . Határozzuk meg az x + y1 .3 = 0. Egy deltoid csúcsai: A 0 . és a tengelyeket érinti.4 = 0. 5(7.1 = 0. h o g y ---. ha az egyenes úgy mozog. x + y . 4) pont és azj x + y .4x .0. Határozzuk meg annak a körnek az egyenletét. Mi annak a körnek az egyenlete.16>’ + 75 = 0 egyenletű kö-l rök érintik egymást. hogy van-e közös pontja a következő egyenletekkel megadottl köröknek? Számítsuk ki a közös pont (pontok) koordinátáit.Körök kölcsönös helyzete. A deltoidba kört írunk. K1 3986. b) a középpontja az x = y egyenesre illeszkedik. K1 3984. ^ j. majd a kör középpontját kössük össze a deltoid csúcsaival és mindegyik szakaszra ál­ lítsunk merőlegest a deltoid csúcsában.3 = 0. írjuk fel annak a körnek az egyenletét. . 0). D (.10 = 0 egyenletű körök közös pontjain és a középpontja az x tengely-] re illeszkedik.lOx . írjuk fel annak a körnek az egyenletét.x + y . a) x + y2. 0). K2 3981. közös p o n tja ik m eghatározása K1 3980. hogy a 4 újabb egyenes által meg­ határozott négyszög átlói átmennek a kör középpontján. amely áthalad az x + y2 . hogy az x2 + y1 = 25 és az x2 + y2.4y .állandó? a 2 b~ K ö rö k kölcsönös helyzete.8x .6y . közös pontjaik meghatározása V 3978. K1 3985.

lOx . amely az (x . c) x + y2 = 10. E2 3992.9)2= 4.2)2 + (y . K1 4000. 1) és 0 2(-7.5)2 + (y . (x .3)2 + (y —4)2 = 36 és az (x . 8) pontjában. Adott két kör egyenlete k. x2 + y2. d) 2x2 + 2_y2 . K2 3999.8_y = 0. .E1 3988. amely az (x + l)2+ (y .5)2 + y2 = 9 egyenle­ tű körök? V 3995. V 3994.8)2 = 4 egyenletű köröket kívülről. illetve belülről érinti. ha a sugara 5 egység. Határozzuk meg a kör középpontjának koordinátáit (2 tizedes jegy pontossággal). írjuk fel annak a körnek az egyenletét. K1 3998.: (x . amelynek a középpontja az x ten­ gelyen van. 3) ponton és az (x + 2)1 + (y + 2)2 = 2 egyenletű kört kívülről érinti.10)> + 30 = 0. írjuk fel annak a körnek az egyenletét. 3) ponton áthaladó és az x2 + y2 = 1 egyenletű kört merőlegesen metsző 3 egység sugarú kör egyenletét! K2 3997. amelynek sugara Vb . Számítsuk ki azoknak a pontoknak a koordinátáit. amely merőleges a két kör centrális egyenesére.4)2 = 16 egyenletű köröket érinti. K2 4001. E2 3990.2)2 + (y . x2 + y2 + 4x . írjuk fel a (2. Számítsuk ki annak a háromszögnek a területét.2)2 = 16 körhöz 7 egység hosszúságú érintősza­ kaszok húzhatók.2)2= 100 egyen­ letű kört a (7.10)2 + (y .x = 0.6)2 = 25 egyenletű kört pedig kívülről érinti.2y = 0. .k2 = 0 ] olyan egyenesnek az egyenlete. írjuk fel annak a körnek az egyenletét. írjuk fel annak a körnek az egyenletét. E1 3993. írjuk fel annak a körnek az egyenletét.l)2 + (y . Milyen szögben metszik egymást az x2 + y = 16 és az (x . 1) és az (1. 8) pontban belülről és az x tengelyt érinti.6y + 2 = 0 egyenletű körök közös húrjának egyenese. hogy a két egyenlet különbsége [£. középpontjaik 0.10)2 = 81. Határozzuk meg annak a körnek az egyenletét.6x . áthalad a P (-l. Számítsuk ki a következő körök közös húrjának a hosszúságát: a)x + y2 . E1 3989. amely érinti az x tengelyt és érinti az (x + l)2 + (y . amely áthalad a (0.2x = 0. valamint az x és az y tengely határol. x2 + y2 = 9. b) x2 + y . e) ha sugaraik rl = r2 = 10 egység. 3). az (x + 2)2 + (y + 3)2 = 100 egyenletű kört belülről az (x .(7.x + 2y = 0. Igazoljuk. amelyekből az (x .8)2 = 64 és k2: (x + 3)2+ (y .l)2 + (y . E1 3991. amely az (x + 3)2 + (y + l)2 = 25 egyen­ letű kört kívülről érinti. és az x2 + y = 25.2)2 = 4 és az (x . V 3996. érinti a koordinátatengelyeket is és a középpontja az első síkne­ gyedbe esik. (x .6x . amelyet az x2 + y2 = 10 és az x 2+ y2 . x2 + y . Határozzuk meg annak a körnek az egyenletét. 0) ponto­ kon és az x2 + y2 + 2x = 0 egyenletű kört merőlegesen metszi.9)2+ (y .2)2 = 100 egyenletű kört is a P(7.

írjuk fel annak a körnek az egyenletét. közös pontjaik meghatározása K2 4002.4)2+ (y . K2 4005. 6) pontban és érinti az y tengelyt is. E2 4006. írjuk fel annak a körnek az egyenletét. Egy park térképéről. az R( 0.25 egyenletű körhöz kétszer olyan hosszú érintő. hogy a fák a tó part­ ján. hogy az (x + 8)2 + (y . 16) pontban egy-egy fa.5)2 = 16 és az (x . a bokor a parttól 2 m-re álljanak.5)2= 1 egyenletű körök centrálisának me­ lyik P pontjából húzható közös érintő a két körhöz? K2 4007. leolvastuk. Az x tengely melyik pontjából húzható az 11 2 2 + (y . hogy a P( 0. Bizonyítsuk be. Egy k kör átmegy a P( 3. ame­ lyet egy koordináta-rendszerben helyez­ tünk el. Az x + y = 9 és az (x .16v + 160 = 0 egyenletű kört kívülről érinti. E1 4004. Halasta­ vat terveznek úgy.2 ) 2+ (y + 2)2 =100 egyenletű kört a P( 8. A £ kör koncentrikus az x2 + y1 + 6x + 2y + 1 = 0 egyenletű körrel.8)2 = 6.Körök kölcsönös helyzete. írjuk fel a k kör egyenletét.9)2 + ( y . az x + y 1 . A k körnek a tengelyekkel közös pontjai olyan négyszöget feszítenek ki. 0) pontban egy bokor áll.2)2 = 1 egyenletű körökhöz? E2 4008. Az x tengely melyik pontjából húzhatók egyenlő hosszúságú érintők az (x + 3)2 + ( j . amelyik érinti az ( x . 7) ponton.) V . amelyik mindkét kört érinti a közös érintési pontban és érinti az x tengelyt is.22x . Mekkora lesz a tó átmérője? (1 egység a koordináta-rendszerben a valóságban 1 méter. 12) pont­ ban és a <2(4. mint az (x+ 2)2 + (y + 2)2 = 25 egyenletű körhöz? K2GY 4009.98 = 0 egyenletű kört belülről. írjuk fel a k kör egyenletét. az x + y1 + 2x + 2y .12)2 = 100 és az ( x .4)2 + (y + 4)2 = 100 egyenletű körök érintik egymást. K2 4003. amelynek a területe 8 Vl5 te­ rületegység.

amelynek a tengelypontja az origó és a) áthalad a (12. 2). b) (2. tengelye az y. -2) pont.-2). -8). b ) y = \ x 2. d) a vezéregyenesének az egyenlete x . a tengelye az y tengely és a fókuszának a vezéregyenestől való tá­ volsága 8 egység. 0). b) (0. ej (-4. K2 4018. b) a fókusza a (0. f) a tengelypontja a (-1. Mi az egyenlete annak a parabolának. hogy az (1. írjuk fel a parabola tengelyponti egyenletét. illetve az x tengely. 4) pont.3 = 0. Mi a feltétele annak. hogy a fó­ kusztól mért r és a vezéregyenestől mért t távolsága r . és a vezéregyenesének az egyenlete > ' . ha a tengelypontja az y = 2 egyenesre illeszke­ dik. és a tengelye párhuzamos az y tengellyel. 4) ponton.6 = 0.t < 0. parabola áthaladjon a következő ponton: a) (0. (6. a tengelye párhuzamos az x tengellyel és a fókuszának a vezéregyenestől való távolsága 4 egység. írjuk fel a parabola egyenletét. a fókusza a (4. és tőle 5 cm távolságra jelöljünk ki egy pontot. K1 4011 . ej (4. és a vezéregyenesének az egyenlete x . áj (3. 0) pont. írjuk fel a parabola egyenletét. Szer­ kesszünk olyan köröket. ha a fókusza az a) (0. 0). hogy a sík tetszőleges pontjának koordinátáira x < 2py. 6) pont. 3) pont. a fókusza a (-1. -6) ponton. 6) ponton. d) (0. ej a vezéregyenesének az egyenlete y . 2). 1). 2) pont. 2) pont. ej áthalad a (— 4. 0). ej (0. Bizonyítsuk be. 4). K2 4016. d) áthalad a (-8. h) a fókusza a (0. g) a tengelypontja a (4. 2) pont. b) a vezéregyenesének az egyenlete y . a fókusza a (2. és áthaladnak a kitűzött ponton. -4) pont. illetve x > 2py asze­ rint. hogy az y = ax2 + bx + c. ej a vezéregyenesének az egyenlete x + 4 = 0. 4) pontok az x = 12y pa­ rabola belső vagy külső pontjai-e? K1 4014. i) a fókusza a (6. . illetve az x tengely? K1 4015. 3) ponton. a fókusza a (4. f) (-5. ha a tengelyponti egyenlete: \ a ) x 2 = 8y. 4 E1 4012. paramétere 3. -3). (-3. Vizsgáljuk meg. amelyek az egyenest érintik. illetve az x tengely.1 = 0. 1). E1 4013. 8) ponton. hogy a pont az x = 2py parabola belső vagy külső pontja. 0) pont. ha aj a vezéregyenesének az egyenlete y + 1 = 0.7 = 0. Egy pontot a parabola belső vagy külső pontjának nevezünk aszerint. 2). illetve az x tengely.4 = 0. 3) és a (-7.A parabola A parabola egyenlete K1 4010. a fókusza a (3. -3) pont. tengelye az y. 2). fókusza a (-1. K2 4019. vagy r —t> 0. 3) pont. fókusza a (8. ha aj a fókusza a (-7. tengelye az y. b) áthalad a (4. Rajzoljunk egy egyenest. tengelye az y. írjuk fel a parabola egyenletét. E1 4017. áthalad a (0. Szerkesszük meg a parabola néhány pontját.

4) és B{ 9. az x tengelyt az (a. 4) és a (9. 2) és P 2(— 2. 0) pont. melynek paramétere ^ . 21). d) a (1. amelynek a tengelypontja az (a. 12) pontokon. és át­ halad a (2. 2). és mindkettő átmegy a P. E1 GY 4033. írjuk fel annak a parabolának az egyenletét. 5). E1 4027. és áthalad a (-6. tengelypontja a (-5. írjuk fel annak a parabolának az egyenletét. Számítsuk ki a függőleges tartóvasak hosszát. írjuk fel annak a parabolának az egyenletét. szimmetriatengelye párhuzamos az y tengellyel. -b) pontokban metszi. 3) és a (-1. Határozzuk meg mindkét parabola paraméterét. középső legmagasabb pont­ ja 15 m-re emelkedik a vízszintes út fölé. 1). Számítsa ki a. E1 4023. c) a (4. ha az . para­ métere —.E1 4020. 2) pont. ha a szökőkút nyílásá­ tól 2 m-re jut vissza a talajra? . és az y tengelyt a (0. Az y = ax2 + bx + c egyenletű parabola csúcspontja a 7Y1. -1) pont. 2 E2 4021. érinti az x tengelyt és a tengelye párhuzamos az y tengellyel. és 12 m-re emelkedett. 0) pontokban metszi. írjuk fel a parabola egyenletét. (0.y tengelyt a (0. (3. írjuk fel a röppálya egyenletét. 0). 1) pontokon. tengelye párhuzamos az x ten­ gellyel. E2 4024. (8. (4. 9) pontokon. írjuk fel annak a parabolának az egyenletét. b) és a (0. amely áthalad a következő ponto­ kon és a tengelye párhuzamos az y tengellyel. E2 4025. K2GY 4032. b. (-a. és párhuzamos az y tengellyel. 1). 5) pontokon. E2 4028.(4. Egy egyenlő oldalú háromszög egyik csúcsa a (2. b). e) a (4. A vízszintes talajszintjén elhelyezett szökőkútból kilépő víz röppályája parabo­ la. 11). 1) és a (-1. 0) pont. A p paraméter mely értéke mellett lesz minimális annak a vektornak a hossza. 0). írjuk fel a parabola egyenletét. 2). Hány megoldás van? K2 GY 4031 . (3. 8). amely átmegy az A(4. a parabola és az x tengely egyik közös pontjának x koordinátája 2. tengelye párhuzamos az x tengellyel és áthalad a (-4.4px + 2 egyenletű parabolát az y = x2 + 2px . (7. Két parabola közös fókusza az F( 2. (8. Egy vízszinteshez hegyesszögben elhajított kő az eldobástól számítva 36 m-re esett le. Parabolikus tartó szerkezetű híd fesztávolsága 60 m. írjuk fel a parabola egyenletét. a vele szemközti ol­ dal 8 egység. -2). ha azok a híd egyik végétől kiindulva 5 m-enként helyezkednek el. ha a tengelye párhuzamos az x tengellyel. c értékét. amelynek a tengelye párhuzamos az x tengellyel. 0). 1) pont. E2 4030. 3). b) a (-3. a) a (-2. E2 4029. b) tengelypontja az x tengelyen van. -1) pontokon.4 parabolába viszi át? K1 4026. (-4. (4. -2). ha a) a tengelypontja az y tengelyre illeszkedik.-4). Egy parabola tengelye az x tengely. és az egyenlő oldalú háromszög csúcsain halad át. amellyel való eltolás az y = x . K2 4022. (-2. és az y tengely­ ből 12 egység hosszúságú húrt metsz ki. írjuk fel a parabola egyenletét. Milyen magasra emelkedik a vízsugár. tengelye párhuzamos az y tengellyel. 0).

E2 4034. Az ABC egyenlő oldalú háromszög A csúcsa az origóban van, a BC oldala pár­ huzamos az y tengellyel. írjuk fel annak a parabolának az egyenletét, amelynek fókusza A, és áthalad a B és C csúcsokon! A háromszög oldala a. E2 4035. Az x +)'2 = r körben az x tengelyre illeszkedő átmérő és az y = b (0 < b < r) egyenletű húr végpontjai parabolát határoznak meg. írjuk fel e parabola egyenletét. K2 4036. Határozzuk meg a parabola fókuszának a koordinátáit, a paraméterét és a vezéregyenesének egyenletét, ha a parabola egyenlete: a)yZ Z ^ 4 x2'' d ) y + x2 = 0; g) y - 3 = -^ -(x + l)2; j) y = 4 - 6x; m) y = —x 2 + x + 2; 4 p) y - - x 2 - 4 x + 3; 2 s) y2- 10y+ 2 x - 2 4 = 0; b) y = ~ x 2; e ) ^ - x 2+y = 0;
4

c) y = ^ x 2; f) y - 5 = U x + 6)2\
o

h) ( j - 2 ) 2= 12(x + 3); k) y = ~ x 2 + 2; o n) y = 6 x2+ 2 x - l \

i ) y = ^ x 2- 8; l) x2 = 2 - y\ o )y 2- 1 0 x - 2 v - 19 = 0; r)100y2 = 3x;

q ) y = - - x 2+ x + 4; 8 t) 5x2- 80x + v + 320 = 0;

u) x 2+ 5 x - \ 0 y - — = 0. 4 K1 4037. Adjuk meg az y2= 4(x - 1) egyenletű parabolának azokat a pontjait, amelyek ko­ ordinátái egyenlőek. K2 get? 4038. Milyen pontok koordinátái elégítik ki az x - lOx - 2y + 43 < 0 egyenlőtlensé­

K2 4039. Határozzuk meg azon pontok halmazát a koordináta-rendszer síkjában, amelyek koordinátái kielégítik a következő egyenletet: (x2 - y)(x4 - 1 )( / - 5y + 6) = 0. E1 4040. A sík mely pontjainak koordinátái elégítik ki az x - 2 xy + y1- 1 = 0 egyenletet?

K2 4041 . Határozzuk meg a koordináta-rendszer síkjának azokat a pontjait, amelyek ko­ ordinátái kielégítik az y - x > 0 és az y - x < 0 egyenlőtlenségeket. E1 4042. Határozzuk meg a derékszögű koordináta-rendszerben azokat a pontokat, ame­ lyek koordinátái kielégítik az ( y - x)(y - x + 3x -2) < 0 egyenlőtlenséget. E1 4043. Adjuk meg a sík azon P(x: y) pontjait, amelyek koordinátáira teljesül, hogy x —4 x -|x |} í < 0. E1 4044. Tükrözzük az _ y = x2 parabolát az (1; 1) pontra. Mi a tükörkép egyenlete?

E2 4045.Határozzuk meg az y = -2 x - 4x + 2 egyenletű parabola P( 2; 1) pontra vonat­ kozó tükörképének az egyenletét.

E1

4046. Határozzuk meg

a) az y = —x 2 - 4 x + 3; b) az v = —x 2 + x - 2 2 4 parabola tengelypontjának és a fókuszának a koordinátáit, ha a parabolát az y = x egyenesre tükrözzük. K1 4047. Milyen hosszú az x2 = 8_y parabolának az a húrja, amely az y t = 4, > > 2 = 12 ordinátájú pontjait köti össze? K1 4048. Számítsuk ki az x = 6y parabola 6 abszcisszájú pontjának a fókusztól mért tá­ volságát. K1 4049. Számítsuk ki az x2 = 12y parabola 6 ordinátájú pontjának a fókusztól mért távol­ ságát. K2 4050. Mi azon körök középpontjainak mértani helye, amelyek az ordináta tengelyt érintik és átmennek a P( 3; 2) ponton? K2 4051 .M i azon parabolák csúcspontjainak mértani helye, amelyek egyenlete y = x 2 + bx+ 1, ahol b tetszőleges, de rögzített valós szám? K2 4052. Mi az y = 4x2- 4 (a + l)x + a + 4a - 1 egyenletű parabolák csúcspontjainak mér­ tani helye, h a a e R ? E1 4053. Mi a mértani helye az ABC háromszög A csúcsának, ha BC helyzet és nagyság szerint adott, és ma mértani közepe a c + b és c - b-nek?

A pa ra b o la és az egyenes, a parabola és a kö r kö lcsö n ö s helyzete K1 4054. Határozzuk meg

aj az y = ^ x 2 p a r a b o l a é s a 2 x - 3 j + 6 = 0 egyenes; b) az y = - ^ x 2 parabola és a 4x + 3y - 12 = 0 egyenes; c) az y2 = 4x parabola és a x + >’ - 3 = 0 egyenes közös pontjainak a számát. K1 4055. Határozzuk meg az x + y = 9 egyenletű egyenes és az y = x - 8x + 15 egyenle­ tű parabola metszéspontjait. K1 4056. Határozzuk meg az y2 = 4x egyenletű parabola és a 2x - y = 4 egyenletű egye­ nes metszéspontjait. K1 4057. Határozzuk meg az y2 = 2 x - 6 parabola és az y = —x - 2 egyenletű egyenes kö­ zös pontjainak koordinátáit. ^ K1 4058. Határozzuk meg az y2 = 4x - 4 egyenletű parabola és a 2x - 3y = 2 egyenletű egyenes metszéspontjait. K2 4059. Hány közös pontja van az y = tx - x + 1 egyenletű parabolának és az y = 2íx - 1 egyenletű egyenesnek, ahol t e R?

2

K2

4060.Adott az y = x + 2mx + mim -1) parabola (m e R ) és az y = x - ~ egyenletű

egyenes. Hány közös pontja van a parabolának és az egyenesnek? E1 4061 . Az y = x - Ax + 4 egyenletű parabolát az y = p egyenes két pontban metszi úgy, hogy ezek abszcisszái a és b kielégítik az a + b4 = 712 egyenletet. Mekkora az a és a b! K2 4062. Milyen hosszú az y2 = 36x egyenletű parabolának a 6x - 5y + 36 = 0 egyenletű egyenesre illeszkedő húrja? K2 4063. Számítsuk ki a 3y2 = \ 6 x egyenletű parabolának a 8x + 9y = 24 egyenletű egye­ nesre illeszkedő húrjának a hosszát. K1 4064. Számítsuk ki az y = -j-x 2 parabola I x - 2 > y - 30 = 0 egyenesre illeszkedő húrjá­

nak a hosszát. E2 4065.A z y = ax2 + bx + c egyenletű parabola átmegy a (0; k), (k; 2k) és (2 k\ 0) ponto­ kon. Milyen k érték mellett metszi a parabola az x tengelyt a-1 abszcisszájú pontban, és mekkorák ebben az esetben az a, b, c együtthatók? K2 4066. Milyen hosszú az y = ~ x 2 parabolának az a húrja, amelynek egyenese a fóku­

szon halad át, és az egyik irány vektora v ^3; V3j? K2 4067.Az y = —x 2 parabola tengelypontjából húzzuk meg azt a húrt, amelynek egyik 6

irányvektora v |l;-\/3 j, azután rajzoljuk meg a tengelypontból a reá merőleges húrt. Számít­ suk ki, hogy a húrok nem közös végpontjain áthaladó egyenes mely pontokban metszi a ko­ ordinátatengelyeket. E2 4068.A z y = —x 2 egyenletű parabola fókuszán át 10 egység hosszúságú húrt fekte-

8

tünk. írjuk fel a húr egyenesének egyenletét.

K1

4069. Melyek az y = — egyenletű parabolának azok a pontjai, amelyek az A(-4; 2)

és a B( 4; -2) pontoktól egyenlő távolságra vannak?

K1

4070. Határozzuk meg az y = — parabolának azokat a pontjait, amelyek a /*,(— 1; 5) 4 és a P2(5; -1) pontoktól egyenlő távolságra vannak.

E1

4071. írjuk fel az y = ~ x 2 parabola olyan húr egyenesének az egyenletét, amely át­

halad az (5; 2) ponton és ez a pont a húrt felezi.

E1 4072. írjuk fel az y - x egyenletű parabola azon húr egyenesének az egyenletét, ame­ lyet a 5(1; 6) pont felez. K2 4073. Egy szabályos háromszög egyik csúcsa az origóban van, másik két csúcsa pedig

az y = —x 1 egyenletű parabolára illeszkedik. Számítsuk ki a csúcsok koordinátáit. 4 4074. írjuk fel az y = — x 2 parabolába írt háromszög oldalegyeneseinek egyenletét, ha 8 a háromszög egyik csúcsa a parabola tengelypontja, a magasságpontja a parabola fókusza. (Parabolába írt háromszögnek az olyan háromszöget mondjuk, amelynek csúcsai a parabo­ lára illeszkednek.) E2 4075.A z egyenlő oldalú háromszög egyik csúcsa az x = 2py parabola tengelypontja, a másik két csúcsa a parabolára illeszkedik. Számítsuk ki a csúcsok koordinátáit. K2 4076. Tekintsük az y = 3x2 - 4 egyenletű parabolának azokat a húrjait, amelyek irány­ tényezője adott m e R szám. Mi lesz ezen húrok felezőpontjának mértani helye? (Legyen m = 4). E1 4077. A 5,(-10; >-,) és a 5,(15; y2 ) pontok az y = parabolára illeszkednek. Szá­ E2

mítsuk ki a parabola P pontjának a koordinátáit, ha a P, P, Ps háromszög területe 31— terü­ letegység. E2 4078. Az y = x egyenletű parabola 0 és 4 abszcisszájú pontjai között a parabolaíven mozog a 5 pont. 5-nek az x tengelyre eső merőleges vetülete legyen T . A P pont mely hely­ zetében legnagyobb a PTA háromszög területe, ahol A koordinátái (4; 0)? E1 4079.A z ABCD négyzet C csúcsa a y - x - 5x + 8,25 egyenletű parabola csúcsában, B és D szintén a parabolán van. Adjuk meg a négyzet csúcsainak koordinátáit. E2 4080. Az ABCD rombusz oldala 5 egység. Az A és C csúcs az y = x + I x + 10 egyen­ letű parabolán van, a B csúcs a parabola fókuszpontja. Mekkora a rombusz területe? E1 4081 . Az x - 2 = (y - l)2 egyenletű parabola 5, és P, pontjaiból az A(2; 1) és a 5 (6; 1) pontok által határolt szakasz derékszögben látszik. Mekkora az AP,BP2 négyszög területe? E2 4082. Tekintsük a parabola azon húrjait, amelyek a parabola csúcsából derékszög alatt láthatók. Bizonyítsuk be, hogy ezek a húrok egy rögzített ponton mennek át. E2 4083. Tekintsük az y = (p - 1)x2 + 2px + 4 egyenletű parabolát. a) Határozzuk meg a p paraméter értékét úgy, hogy a parabola érintse az x tengelyt. (Legyen az érintési pont A.) b) Határozzuk meg a p- 1 úgy, hogy a parabola csúcsa az y tengelyen legyen. (Jelöjük ezt a pontot 5-vel.) c) Igazoljuk, hogy az a)-ban és a 6)-ben szerepelt parabolák szimmetrikusak az AB szakasz felezőpontjára. d) Létezik-e olyan pont, amelyen valamennyi parabola átmegy?

K2

4084.a) Igazoljuk, hogy az y = — x 2 egyenletű parabolának az y = — I x - — ) 4a m\ m) egyenletű egyenessel egy közös pontja van. a, m e R \ {0};

b) Igazoljuk, hogy az y = mx + — ( m * 0 ) egyenes az. y2= 4ax parabola érintője a, m e R \ {0). m (Azt az egyenest, amely nem párhuzamos a parabola tengelyével, egyetlen közös pontja van a parabolával, és a parabola síkjában van, a parabola érintőjének mondjuk. Az érintő tehát olyan egyenes, amelynek az érintési pont kivételével minden pontja a parabola külső pont­ ja. Az a) alatti egyenes érintője a parabolának). K2 4085. Bizonyítsuk be, hogy az y = — x 2 egyenletű parabola (x,; y,) koordinátájú 2p 1 2 pontjában a parabolához húzható érintő egyenlete: p(y + y,) = xx,. írjuk fel az y = —x

egyenletű parabola 1, 2, -3 abszcisszájú pontjaiban a parabolához tartozó érintők egyenletét. E2 4086. Igazoljuk, hogy az y = 2px parabola (x,; y t) pontjához tartozó érintő egyenlete yy t = p(x + x,). írjuk fel ennek alapján az y2= 8x parabola 1, 2, 3 abszcisszájú pontjaiban húz­ ható érintők egyenletét. E2 4087. Bizonyítsuk be, hogy a parabola érintője a következő tulajdonságokkal rendel­ kezik: a) a fókuszból az érintőre húzott merőleges talppontja a tengelyponthoz tartozó érintőre il­ leszkedik; b) a fókusznak az érintőre vonatkozó tükörképe a vezéregyenesre illeszkedik; c) az y = 2px parabola bármelyik a tengelyponthoz tartozó érintőtől különböző érintője az y tengelyből feleakkora szakaszt vág le, mint amekkora az érintési pont ordinátája; d) az y = 2px parabola bármelyik érintője az x tengelyt olyan pontban metszi, amelynek az origótól mért távolsága egyenlő az érintési pont abszcisszájával. Hogyan fogalmazhatók meg az a)-d) alatti tételek az y = — x 2 egyenletű parabolára? 2p E2 4088. Bizonyítsuk be, hogy a parabolikus tükör fókuszából kiinduló fénysugarak viszszaverődés után a parabola tengelyével párhuzamosan haladnak és megfordítva, a parabola tengelyével párhuzamosan haladó fénysugarak a visszaverődés után a fókuszon haladnak át. E2 4089. Az y2 = 12x parabola 2, 6, -3 ordinátájú pontjaiban a parabolához érintőket hú­ zunk. Határozzuk meg az érintési pontok által meghatározott háromszög és az érintők alkot­ ta háromszög területeinek az arányát. K1 4090. Határozzuk meg az m paraméter értékét úgy, hogy az y = mx egyenletű egyenes érintse az y = x2- 2x egyenletű parabolát! Az érintőre az érintési pontban emelt merőleges egyenes milyen hosszú húrt metsz ki a parabolából? K2 4091 . Az y = x + bx + c egyenletű parabolát a P( 2; 2) pontban érinti az y = x egyen­ letű egyenes. Számítsuk ki a b és a c paraméterek értékét. E1 4092. Az y = — x 2 egyenletű parabola A és B pontjaiban egy-egy érintőt húzunk a 16 parabolához. Igazoljuk, hogy ha az A, B pontok és a parabola fókusza egy egyenesen van, akkor az érintők M metszéspontja a parabola vezéregyenesére illeszkedik.

K2 4093. Az y = x2- 8x + 10 egyenletű parabolának mely pontjában van olyan érintője, amely átmegy az origón? E2 4094.A z y = ax2+ bx + c egyenletű parabolának van két olyan érintője, amelyek át­ mennek az origón és merőlegesek egymásra. Bizonyítsuk be, hogy az ax2+ bx + c = 0 egyen­ let diszkriminánsa -1-gyel egyenlő. K2 4095. írjuk fel az y = x2- 2x + 3 egyenletű parabola 4 abszcisszájú pontjában húzható érintő egyenletét. K2 4096. Az y = 2x + b egyenletű egyenes érinti az y = x2- 4x + 3 egyenletű parabolát. Számítsuk ki a b értékét és az érintési pont koordinátáit. E2 4097.A z y tengellyel párhuzamos tengelyű és felfelé nyíló parabola átmegy a P{5; 4) ponton és érinti az x tengelyt. A P pontban a parabolához húzható érintő merőleges a v(4; -1) vektorra. írjuk fel a parabola egyenletét. E2 4098. Az y tengellyel párhuzamos tengelyű parabola átmegy az A( 4; -7) ponton és érinti az _ y = 1 egyenletű egyenest. Az A pontban a parabolához húzott érintő egy normálvek­ tora n(8; 1). írjuk fel a parabola egyenletét. E2 4099. Egy háromszög két csúcsa: A(2; 6), fii 10; 2). A C csúcs az > >= -x 2 + 4 egyenle­ tű parabolára illeszkedik. Határozzuk meg a C csúcsot úgy, hogy az ABC háromszög terüle­ te minimális legyen. K2 4100.Tekintsük az y = x2 és az y = - ( x - l)2 parabolák egy-egy egymással párhuza­ mos érintőpárját. Adjuk meg a két érintő egymástól való d távolságát, ha az érintők iránytangense 2. E2 4101. Bizonyítsuk be, hogy az y1 = 2px egyenletű parabola bármely pontjában emel­ jünk is merőlegest az illető pontban húzott érintőre, ebből a merőlegesből az érintési pont és az x tengely (a parabola tengelye) közé eső szakasz merőleges vetülete az x tengelyre ugyan­ akkora. K2 4102.Adott az y = x2egyenletű parabola és a 2x - y = 3 egyenletű egyenes. Mekkora az adott egyenes és a vele párhuzamos parabolaérintő távolsága? K2 4103. Az y = x1 egyenletű parabola tetszőleges P pontjában a parabola érintője messe az x tengelyt az Q pontban. Mi a PQ érintőszakaszok felezőpontjának mértani helye? E2 4104. Az y = x2 parabolához az y = x egyenletű egyenes mely pontjából húzható két egymásra merőleges érintő? K2 4105. Az y = x2 + x + 1 egyenletű parabola melyik pontja van a legközelebb az y = 2x - 2 egyenletű egyeneshez? Mennyi ez a legkisebb távolság? E2 4106.Határozzuk meg az x tengely azon pontjának koordinátáit, ahonnan az y1 = 8x egyenletű parabolához húzott érintők a csúcsérintővel (az y tengellyel) egyenlő oldalú há­ romszöget zárnak be. K2 v 4107.A z y2 = 16x parabola fókuszán át húrt fektetünk, melynek egyik irányvektora . Számítsuk ki a húr végpontjaiban húzható érintők hajlásszögét.

K2 4115.0 egyenest érintse.. K1 4113. E1 4117. Milyen messze van a 3x + Ay + 46 = 0 egyenes az y = — x 2 parabolától? 64 E2 4120.Ax parabolának.2px parabolát a fókuszán áthaladó és a tengelyére merőleges húr végpontjaiban érinti. az x tengelyt a Q pontban metszi. hogy az y = x + b egyenes érintője legyen az y2 . Határozzuk meg a b értékét úgy. Mekkorára kell választani a b értékét úgy.El 4108.Az x — 16v parabolához érintőt húzunk. amely merőleges az y = . Határozzuk meg az m értékét úgy. hogy az y = mx . írjuk fel az érintő egyenletét. Az y = 8x parabolához érintőt húzunk. c) amely 45°-os szöget zár be a 4x .Határozzuk meg az m értékét úgy. 2 E2 4118.A z y2= 2px parabola érintője és a hozzá tartozó normális egyenlő szárú három­ szöget határoznak meg. c) Mekkora az y2= 2px parabola p paramétere. illetve elkerülje az y = x parabolát. amely párhuzamos az y = x egyenessel. b) az x . K1 4111 . írjuk fel az y2 = 12x parabola olyan érintőjének az egyenletét. hogy a parabola x . írjuk fel annak a körnek az egyenletét.8x parabolát. hogy az y = mx . K2 4112. ha a parabola érinti az ax + by + c = 0 egyen­ letű egyenest? E2 4121. K2 4116. érintse. Az y2= 28x egyenletű parabolához érintőt húzunk. ^pontjához tartozó érintőre merőlegest állítunk az érintési pontban. amely az y2 . a) az y = — + 1 egyenest erintse. Határozzuk meg az y2 = 2px parabolánál a p értékét úgy. írjuk fel az érintő egyenletét. E1 4119.4 egyenes érintse az y2= .7 = 0 egyenesre.2 egyenes érintse az 1 . ha PQ = 24 egység. Az érintő a parabolát a P pont­ ban érinti. írjuk fel az érintő egyenletét.2y + 9 = 0 egyenessel. b) amely merőleges a2 x + >’. a) amely párhuzamos a 3x . amelynek alapja az x tengelyre illeszkedik. Határozzuk meg az érin­ tési pont koordinátáit. j = —x parabolát.Az y2 = 2px parabola (x. Határozzuk meg az y = — x 2 parabolának az y = -x + 4 egyenessel párhuzamos 8 érintőjét. . Mely pontokban metszi ez az egyenes (a normális) a koordinátatengelye­ ket? E2 4109.2 y + 5 .>' + 5 = 0 egyenessel.—x egye­ nesre. hogy az y = x + b egyenes messe. K1 4114. E2 4110.

El 4123. 2x = 3y . x= y-2 \ x = 4x + 4y. írjuk fel a 2y = I x egyenletű parabola A . -7 ) pontból az y2 = 8x parabolához húzható érintők egyenletét. 7). K1 4132. Határozzuk meg az érintők hajlásszögét. . ki az alábbi parabolák közös pontjait: x =y. a fókusza pedig az adott parabola tengelypontja. K2 4129. E2 4126.4x . Határozzuk meg az y2= I2x egyenletű parabolának azt a húrját. írjuk fel a metszéspontokban a parabola érintőinek egyenletét.4y = 4 és és K2 4128. Egy parabola csúcsa az y = lOx egyenletű parabola fókuszpontjában van.2 és c )y 2+ x .Határozzuk meg az (5. y2 = x + 2. ha egyenleteik: ki a parabolák közös pontjainak koordinátáit.y \ y2 + 6 x . Határozzuk meg a (9. Oldjuk meg a feladatot. Határoz­ zuk meg a két parabola közös pontjainak koordinátáit. írjuk fel a húr végpontjaiban a parabola érintői­ nek egyenletét. Egy parabola tengelypontja az y2= 8x parabola fókusza. Határozzuk meg az érintők metszéspontját és hajlásszögét. Határozzuk meg az y = x + 1 és az x = y + 1 egyenletű parabolák az y = x egyen­ letű egyenessel párhuzamos érintőinek távolságát. Számítsuk a ) y = x2+ x és b )y = x2. E1 4125. E1 4124. illetve B(14. és határozzuk meg az érintők hajlásszögét. Adjuk meg az y 2 = —x egyenletű parabola és a Ix . fóku­ sza pedig az adott parabola vezéregyenesének és az x tengelynek a metszéspontja. E1 4130. Számítsuk ki a parabola és a kör metszéspontjait.18>’ + 28 = 0 egyenletű egyenes metszéspontjait. amelynek irány­ szöge 60° és átmegy a parabola fókuszán. 0) ponton átmenő érintőinek egyenletét. x =y. -^6 E1 4131 . a parabola és a kör kölcsönös helyzete Q E1 7 4122. 4 b) y1 = 18x és x + 12x + y2—64 = 0. ha A és B( 14. 2) pontból az y = — x 2 parabolához húzható érintők egyenletét.A parabola és az egyenes. ha az egyenleteik: y2.8 y + 1 2 x = 0.7 y = 0.2 y = 0 és d )y = x és e ) y = x2 és K2 4127. Számítsuk a ) y = 2x és b )x 2 = 3y és c) x . Számítsuk ki a parabolák közös pontjait.

a középpontja az y tengelyen van és átmegy az A és a B pon­ tokon.16 egyenletű kör és az y = 6x egyenletű parabola? (Kör és parabola hajlásszögén a közös pontban a görbékhez húzott érin­ tők hajlásszögét értjük). y = .l l ) 2 + y2 = 40 kört érinti. Hány megoldás van? E2 4140. amelyek távolsága F-től minimális. és érinti az x2 + y2 = 9 kört.y E2 41 4141 .Az y = — x 2 H ---. amelynek a tengelypontja a (0. amely átmegy a P (. A k kör sugara 13 egység.Mekkora szögben metszi egymást az x + y 2 .egyenletű parabola az x tengelyt az A és a B pontokban met­ szi.5x parabolának az a pontja. és a tengelye az x tengely.3. . . Számítsuk ki a K (. E2 4136. írtjuk fel annak a parabolának az egyenletét. K2 4134.y j fókuszú. E2 4144. r = 5 egység sugarú kör és az y = . A parabolaszeletbe maximális területű téglalapot írunk.Határozzuk meg az y2 = 16x parabolának azt a pontját. valamint az vezéregyenesű parabola közös pontjainak koordinátáit. amely az (x . amely a fókuszától 13 egység távolságra van. 1 25 K2 4137. írjuk fel annak a parabolának az egyenletét. (A parabola tengelye az y tengely). amelynek középvonala a pa­ rabola tengelyére illeszkedik. A kör a parabolát az A és a B pontoktól különböző C és D pontokban metszi. hogy P a parabola csúcsától 3p távolságra (a parabola belsejében) legyen. K1 4138. E2 4142. Az y2 = 2px parabolából az x = a egyenessel a > 0 egy parabolaszeletet határo­ lunk el. amely a fókusztól 9 — egységnyi távolságra van? 8 El 4135. 2) ponton és kö­ zéppontja a 2x + y = 0 egyenletű egyenes és az y = x + 2x egyenletű parabola közös pontja. Határozzuk meg a téglalap területét.x és az x2+ (y -2 )2 = 4 egyenletű görbék közös pontjai? K2 4139. Mekkora annak a háromszögnek a területe.—— I fókuszú parabola közös pontjai által határolt sokszög területét. E2 4145. írjuk fel annak a körnek az egyenletét. Fi . Határozzuk meg a parabo­ lán azokat az R. 1) középpontú és 5 egység sugarú kör. Q pontokat. E2 4143.2 . -5) pont. F ^ l . Számítsuk ki a PQR három­ szög területét.2. tengelypontja az origóban van. amelynek csúcsai az y .K2 4133.Az y2 = 2px egyenletű parabola tengelyén vegyük fel a P pontot úgy. Milyen távolságra van a tengelyponttól az y2 = 4. 3) középpontú. Számít­ suk ki az ABCD négyszög területét. Számítsuk ki az érintési pontok koordinátáit.— ( 39^ vezéregyenesű. írjuk fel az x2 + y2 = 16 egyenletű kör és az x = 6y egyenletű parabola közös érintőinek egyenletét.Határozzuk meg a K(— 2.

b) az oldalfelezőpontok koordinátáit.2. Egy háromszög oldalainak egyenletei: 5x . Bizonyítsuk be. b) az átlók hajlásszögét. Egy négyszög csúcsainak koordinátái rendre: (5. (-1. ha a beeső fénysugár egyik irány­ vektora v(l. -1). B{4. CMD. Legyen A( 1. 1). -12). A P(-2 . K2 4150. c) a négyszög területét és a kerületét. írjuk fel annak az egyenesnek az egyenletét. C(2. 4).5y + 1 = 0 egyen­ letű egyenesre. C(9. BMC. szögeit. (-2. K1 GY4148. 4). és a háromszögbe írható kör középpontjának és a súly­ pontnak a koordinátáit. 7) pontnak az x + 2y = 4 egyenletű egyenesre vonat­ kozó tükörképének koordinátáit. -1) pontokat összekötő szakasz felezőpontján. amelyet a koordináta-rendszer x ten­ gelye. írjuk fel annak az egyenesnek az egyenletét. b) a háromszög oldalait. Számítsuk ki az egyenes és a koordinátatengelyek által meghatározott háromszög köré. 1). Számítsuk ki: a) az oldalak hosszát. a háromszög magasságpontja M( 3. és áthalad a P(~4\ 16) ponton. Mekkora annak a háromszögnek a területe. 15x . B (. (4. 4). Számítsuk ki az ABC háromszög magasságpontjának koordinátáit. ha A(-5. d) a háromszög köré írható kör sugarát. Határozzuk meg az x tengelyen az M pon­ tot úgy. Az ABCD négyszög átlóinak metszéspontja legyen M. K1 4149. 2). ö ( 3.y = 0. K2 4151 . és merőleges a 3x . K2 4153. amely áthalad az A(4. K1 4152. DMA háromszögek súlypontjai egy paralelogramma csúcsai. Egy háromszög csúcsai A(2. 9). 3) pontból kiinduló fénysugár az x tengelyről visszaverődik. -5).Határozzuk meg az M(5. -4) pont. amelynek egyik irányvektora v(5. hogy az AMB. 4) és a B( 2. hogy AM és a BM egyenesek merőlegesek legyenek egymásra. K2 4155.Vegyes feladatok K2 4146. 7). 6).y = 67.A z ABC háromszög két csúcsa A(2. B(2. K1 4147. Számítsuk ki: a) a háromszög csúcspontjainak koordinátáit. továbbá a 2x . K1 4154. 1) és B(— 2. B{ 8. C(6. 4). K1 4157. c) a háromszög területét. 3). c) a súlypont koordinátáit. illetve a 4x + 7v = 36 egyenletű egyenesek határolnak? Mekko­ rák a háromszög szögei? . Határozzuk meg: a) az átlók metszéspontjának koordinátáit. -1). Adott az A(-4. 5x + y = 13. Számítsuk ki a C csúcs koordinátáit. -2). K1 4156. írjuk fel a beeső és a visszavert fénysugár egyenesének az egyenletét. 12).3y = 1. 2). 6).

ahol x > 0. 7). -1). B( 8. Mutassuk meg. és számítsuk ki a területét. 8). P2(5. B( 5.x + 8. ^ . hogy az AD és a BC egyenesek közös pontja az x . a) Számítsuk ki a háromszög szögeit.20 és x + 3y = 8. A 3x + 4y = 12 egyenletű egyenes a tengelyeket az A. D(3. hogy A A’ = BB' legyen.Adott egy háromszög három oldalegyenesének az egyenlete: x + I9y = -123. Határozzuk meg a harmadik csúcs koordi­ nátáit. írjuk fel annak az egyenesnek az egyenletét. El 4166. K2 4169. amely áthald az x . A koordinátatengelyeken kijelöljük a rögzített OA = a és OB = b szakaszokat. és párhuzamos a 4x . Egy háromszög egyik oldalának egyenlete 4x + 3 j = 23.y = 0 egyenletű egyenesI re illeszkedik. Egy négyszög oldalainak egyenlete: y = -x + 7. 10). 14x -1 5 j = -36. Adott négy pont a koordinátáival: A(l. az x . 14). . Adottak a P^-IO . ha az ABC háromszög területe 36 területegység. Az I egyik befogó egyenesének egyenlete: y = . ahol a t valós szám. 1) és P2 (5. Az AB szakasz felezőmerőlegese mekkora területű részekre osztja az AOB háromszög te­ rületét (0 az origó)? K2 4163. K2 4159. 0). K1 x 3 4165. a) Számítsuk ki a paralelogramma területét és kerületét. Mi lesz az így kapott egyenesek metszéspontja­ inak mértani helye.3y = 18 egyenletű egyenes az x tengelyt a C.5y = 0 egyenletű egyenessel. 7 3 y = —x + —. 0). 5). illetve a B pontban met­ szi. K2 4171. -13). Ábrázoljuk derékszögű koordináta-rendszerben a 2x + 3y = t és az 5x . K2 4168. hogy az ABCD négyszög paralelogramma. 6). Egy derékszögű háromszög átfogójának két végpontja:/3. C(x. Határozzuk meg a Pt pontot úgy. y = — + 1. KI 4160. 0). P3 ( 14.2y = 2 és a 3x + 2y= 14 egyenletekkel megadott egyenesek metszéspontján. Egy háromszög csúcsai: A(0. C(4. Számítsuk ki a háromszög ma­ gasságpontjának koordinátáit. 0).l y = t egyenletű egyeneseket. Egy háromszög csúcspontjai: A( 1. Határozzuk meg a háromszög csúcs­ pontjainak koordinátáit. b) Számítsuk ki a csúcsokhoz vezető helyvektorok által bezárt szögeket. Mekkora az x értéke. y = + 21. az y tengelyt a D pontban metI s z í . E2 4167. A másik két oldalhoz tartozó magasság egyenlete 5x + 2y . 7). B' pontokat úgy. 1). hogy az A'B' szakaszok felezőmerőlegesei egy ponton mennek át. A 3x + y = 9 egyenletű egyenes az x tengelyt az A. E2 4170. b) Számítsuk ki a paralelogramma szögeit. Számítsuk ki a c értékét. Határozzuk meg a négyszög csúcsainak koordinátáit és a területét. hogy a négy pont paralelogrammát határozzon meg. 4) és C(c. Igazoljuk. 3). 7). B( 6.A z ABC háromszög csúcspontjainak koordinátái: A(0. C(7. 15x + 4y= 122. ha a háromszög területe 13 területegység. ö(0. valamint a tetszőleges A'. ha t minden lehetséges értéket felvesz? K2 4162. E1 4161. pontok. E1 4164. az y tengelyt a B pontban I metszi. Igazoljuk.322 . VEG YES FELAD ATO K I K2 4158.

a BD átló egyenesének egyenlete 2x + y = 13.4 = 0. és áthalad a két adott egyenes közös pontján. ha A(-2. C(4. írjuk fel annak az egyenesnek az egyenletét. E1 4183. a) írjuk fel annak az egyenesnek az egyenletét. B{4. <2(5. Az ABCD téglalapban 3 ■ AB = 2 • BC.5. 14). 9x .4y2 + 4xy + 8x . E1 4173. Igazoljuk. 1) pontokat összekötő szakaszt 3 :2 arányban osztja. amelyre az AP és PB szakaszok hosszának az öszszege a lehető legkisebb. írjuk fel annak az egyenesnek az egyenletét. K2 4175. amelynek egyik normálvektora n (-l. hogy AB2 + BC2 + CA2 = 3 (AS2 + BS2 + CS2 ). az AD oldal­ egyenes egyenlete 4x . bx + ay = 1. 2). = 7 abszcisszákhoz tartozó ordináták határolnak. amelyet az x + 2y = 4 egyenletű egyenes és a) az x. E2 4180. amelyek rajta vannak az x + 2y = 1 egyenletű egyenesen és 5 egységnyi távolságra vannak a P( 3. = 1 és x. -4). 0). .3y = 1. 3) és a <2(ll. 6).5y = . 0).15 = 0. b) az x. amelyek koordinátái kielégítik a következő egyenletet: 3x . amelynek ordinátája 3. A derékszög C csúcsából húzott magasság talppontja az átfogónak abban a T pontjában van. Határozzuk meg a hiányzó csúcsok koordinátáit. Igazoljuk. Egy rombusz egyik átlója a másik átlójának a kétszerese. Számítsuk ki azoknak a pontoknak a koordinátáit. 3). 7) ponton. hogy a háromszög oldalfelező pontjai által meghatározott háromszög súlypontja egybeesik a háromszög súlypontjával. Számítsuk ki a csúcsok koordinátáit. = 1 és x 2 = 3 abszcisszákhoz tartozó ordináták. E2 4174. 10) és 5(4. -2) és 5(4. E1 4177. K2 4178. E1 4182. -1) pontra és felezi az ABC háromszög terü­ letét. E2 4176.8 > > . x . és egyenlő távol van a P(— 1. C(-2. Ábrázoljuk a koordináta-rendszerben azokat a pontokat. Egy háromszög csúcspontjai: A(0. 1). E2 4181.-3) pontoktól. és a P (. a rövidebb átló vég­ pontjai A(6. K2 4187. Számítsuk ki annak a 2x . amely átmegy az A(3. amely illeszkedik a ű(0. E1 4186. 7) ponttól. amely átmegy az (5.14j . amely átmegy az A(4. Legyen az ABC háromszög súlypontja S. Számítsuk ki a C csúcs koordinátáit. 3) ponton és a 3x + 4y = 16 és a 3x + 4y’= 1 egyenletű egyenesek közti szakaszának az . K2 4179. 6) ponton. írjuk fel annak az egye­ nesnek az egyenletét. Legyen A(-6. 4). Számítsuk ki a C és a D pontok koordi­ nátáit. K1 4185. E1 4184. Adott két egyenes egyenlete: 4x + 7y .4 egyenletű egyenesen levő P pontnak a koordinátáit.3 = 0. Számítsuk ki annak a síkidomnak a területét.v tengelyen levő merőleges vetülete 1 egységnyi hosszú. hogy az ax + by = 1. 5). Mutassuk meg. Egy derékszögű háromszög átfogójának végpontjai A(-15.K2 4172. -5) és fi(15. írjuk fel annak az egyenesnek az egyenletét.y = 0 egyenletű egyenesek egy ponton mennek át. Az ABCD paralelogramma AB oldalegyenesének egyenlete > = 1.

4) pont koordinátái (-3. Adott két pont: A(3. Egy derékszögű háromszög átfogójának egyik végpontja A(— 2. 4) pontok három egyenlő részre osztják. írjuk fel az x + 2y = 1 és az x + 2y = 3 egyenletű egyenesekkel párhuzamos egye­ nes egyenletét. 1). 3) és a (6. amelyből a z x .2 = 0 egyenletű egyenesek 3 egységnyi szakaszt vágnak ki.Adott két pont: A(l. V 2 5 . A háromszög területe 5 egység. E2 4200.y . 5) és B( 6.1 = 0 egyenletű egyenes egy háromszög egyik belső szögfelezője. 5) és a (9.1 = 0 egyenletű egyenes egy háromszög egyik belső szögfelezője. —. a harmadik csúcsa az x tengelyre illeszkedik. Számítsuk ki a harmadik csúcs koordinátáit. Számítsuk ki az eredeti koordináta-rendszer origójának a koordinátáit az új koordináta-rendszerben. -1) pont. K2 4194. írjuk fel az oldalak egyenletét. Egy háromszög területe 10 egység. El 4199.A 2x . Középpontja a (0. Számítsuk ki az átfogóhoz tartozó magasság hosszát. Számítsuk ki az AB vektornak a koordiná­ tatengelyekkel bezárt szögeit. K2 4198. a másik vég­ pontja a B pont. E2 4201.(l. E2 4203. 2). K2 4191.A (3. két csúcsa (5. Rajzoljuk meg a koordináta-rendszerben azon pontok halmazát. = 0 egyenletet. -2) ponton áthaladó egyenes az (5.b) írjuk fel annak az egyenesnek az egyenletét. amely áthalad a két adott egyenes közös pontján és a koordinátatengelyek pozitív felével 4 egység területű háromszöget határoz meg. 2). 0) pont.x 2. írjuk fel a harmadik oldalegyenesének egyenletét.I = 0. Húzzunk az origón át olyan egyenest. E1 4192. 2) ponttól 3 egységnyi távolságra van. a súly­ pontja az S(— 1. K2 4189. Egy háromszög két oldalegyenesének egyenlete: x + y . 6) pontok egy négyzet szomszédos csúcsai. c) Számítsuk ki a két adott egyenes hajlásszögét.l . K2 4190. Számítsuk ki a harmadik csúcs koordinátáit. 0). a háromszög két csúcsa az (1. K2 4202. 4) pont. 2) és B( 5. K2 4188.A z A és B pontokat összekötő szakaszt az M. 4) pont. Számítsuk ki a má­ sik két csúcs koordinátáit. A koordináta-rendszer eltolása után a (2.y egyenesre. -2). 2) és a (— 1. 2) és az M2(3. (-2. y + \ = 0. y + l = 0 é s a z x . KI 4195. Egy paralelogramma két oldalegyenesének egyenlete x + 2y + 1 = 0 és 2x + y . Az egyik befogó egyenlete x + y = 10.} ’. A (2. E1 4196. Vetítsük az AB vektort merőlegesen az x . Határozzuk meg a vetületének a hosszát. A (2. -1)../ .3 = 0. El 4197. -7) pontokban elhelyezett 2 és 1 tömegegységnyi anyagi pon­ tokból álló rendszernek hol van a súlypontja? K2 4193. amelynek ordinátája 4. írjuk fel a másik két oldalegyenesének egyenletét. amely az adott egyenesek távolságát 1:3 arányban osztja. a háromszög két csúcsa az (1.2 x y . A 2x + y . írjuk fel az egyenes egyenletét. amelyek koor­ dinátái kielégítik az x 2 + y 2. Számítsuk ki az A és a B koordinátáit. 1) és az (5.

8(6.y + 2 = 0 egyenletet? Mutassuk meg. . 0). 0) ponttól mért távolságának a négyzete 20-szal kisebb. D(4. egyik csú­ csa pedig az átfogón van. 4). C(3. hogy egyik a másik három pont által alkotott háromszög magasságpontja. 8). és az x . szakaszai. 8(6. Az AB oldal fölé rajzolt háromszög csúcsai ABC „ a BC oldal fölé rajzolt háromszög csúcsai 8CA„ a CA oldal fölé rajzolt három­ szög csúcsai CA8. K2 4214. A C csúcson átmenő magasságegyenes egyenlete mc:y = 3x + 2. akkor a terüle­ te nagyobb 1-nél. amely átmegy a P( 2. Bizonyítsuk be. D( 0.8(8. 0). Egy derékszögű háromszög csúcsainak koordinátái: A(10. E2 4206. 0). a harmadik csúcsa pedig az y = -3x + 5 egyenletű egyenesen mozog. E2 4209. 0). E2 4212.3y2 . 8). Az ABCD négyzet csúcspontjainak koordinátái: A(0.y) pontjához rendeljük hozzá a (Á ax\— pontot.. Mi a súlypontjának a mértani helye? E1 4216. K2 4213. K2 4208. 2) ponttól mért távolságának a négyzete? E1 4215. 0).5x + 5. ame­ lyek a (4. Hol helyezkednek el a sík azon pontjai. ahol a = 3. C(9. valamint az x . hogy ha valamely paralelogramma csúcsai rácspontok. . E2 4205. C(0. amelyekhez ez a hozzárendelés a velük egyenlő hoszszúságú Q. 0). hogy AA. 8(0. Egy tetraéder csúcsainak koordinátái: A(0. 0). CF és a DG egyenesek egy pontban metszik egymást. 2. Az origón átmenő és AC-vel párhuzamos egyenes az AB és BC oldalt M. hogy két oldala a befogóira illeszkedik. 4. Számítsuk ki a háromszög csúcspontjainak koordinátáit. 4). Bizonyítsuk be. Igazoljuk.. amelyek­ nek mindkét koordinátája egész szám. 5). Mi azoknak a pontoknak a mértani helye a koordináta-rendszer síkjában. a súlyvonal egyenes egyenletesr: y = 2x + 3. Számítsuk ki az ABC háromszög és az AMNC trapéz területét. = CC. hogy a tetraéder súlyvonalainak négyzetösszege úgy aránylik az élek négyzetöszszegéhez. E2 4211 .y = 2 egyenletű egyenesek közé eső szakasza 5 egység.8x>» . A sík tetszőleges P(x. Mutassuk meg. 7. és a belsejében vagy a határán van még más rácspont is. 8). = 8 8 . -4). Egy háromszög két csúcsa (-6. A háromszögbe téglalapokat írunk úgy. Határozzuk meg a téglalapok középpontjainak a mértani helyét. 4). 0). írjuk fel annak az egyenesnek az egyenletét. K2 4210. 0). hogy ezen pontok közül négy a koordináta-rendszer tengelyeire illeszkedik úgy.Q2 szakaszokat rendeli? E1 4207. mint a (0.y + 5 = 0.VEGYES FELA D A TO K E2 4204. Az AB egyenes egyik P pontjának koordinátái (6. Az ABC háromszögben a C szög = 90°. 6). mint 4: 9. 0). 8(0. A koordináta-rendszerben rácspontoknak nevezzük azokat a pontokat. Igazoljuk. 1) ponton. hogy a BE. Adott három pont a koordinátáival: A(0. Az ABCD négyzettel megegyező körüljárású AEFG négyzet E csúcspontjának koordinátái: (-4. C(8. 2). Melyek a sík azon P P . 0) és (6. Az ABC háromszög csúcsainak koordinátái: A(6. C(0. illetve N pontban metszi. amelyek koordinátái kielégítik a 3x2. Az olda­ lak fölé kifelé egyenlő oldalú háromszögeket rajzolunk. hogy minden négyszögben a szemközti oldalak felezőpontjait összekötő egyenesek közös pontja az átlók felezőpontjait összekötő szakaszt felezi. 0.

2x + y2 + 2y . amely átmegy az A(2. írjuk fel a kör egyenletét.4y + 7 = 0 egyenletű körhöz húzott érintők ugyanakkora szöget zárnak be egymással.y + y .4x + 2y . amelyet a 2x . Mekkora a CADB négyszög területe? K1 4227. hogy 4-AD = AB. írjuk fel annak a körnek az egyenletét. írjuk fel annak a körnek az egyenletét. írjuk fel annak a körnek az egyenletét.7 = 0 egyenletű körön van. Az ABCD téglalap két csúcsa A(l. Igazoljuk.6)2 + ö> . A z x + ay . illetve az y tengelyből a téglalap köré írt kör? E2 4230.17) : + (v + 17)2 = 100 egyenletű kört az x0 = 11 abszcisszájú pontjában. Határozzuk meg a harmadik csúcs koordinátáit. -3 ) és a 5(2. írjuk fel annak a körnek az egyenletét. K2 4223. -2) pont és a 2x . Az ABC háromszög síkjában melyik az a fi pont. és érinti az x + y2 = 16 egyenletű kört is. K2 4226. amelyből az x2+ y2. Határozzuk meg az érintési pontok távolságát. és tudjuk. amely átmegy az A(0. E1 4219. Mekkora szakaszokat metsz ki az x. Mekkora annak a körszeletnek a területe.2y = 1 egyenletű egyenesre illeszkedik. E2 4225. amelyek koordinátáira az x2 + xy + y2 kifejezés maximális értéket vesz fel. D (.K2 4217. Legyen P olyan pont. amelyre a PA2 + PB2 + PC2 összeg minimális? El 4221 . írjuk fel az x+ (y + 2 f = 5 egyenletű körnek a fi(5. amely átmegy az A(10. K2 4231. 2) pon­ ton és érinti az x tengelyt.6y + 6 = 0 és az x + y2 ~ 2x = 0 egyenletű körökhöz húzott érintőknek fi-től az érintési pontig terjedő szakaszai egyenlők. valamint az (x . -2). 3) ponton átmenő érintőjét.1 egyenletű egyenes átmegy a fi(l. Jelöljük a k.8y + 48 = 0 egyenletű körhöz húzott érintők.= 0 egyenletű egyenesből 9 egység hosszúságú húrt metsz ki. -4).3. A harmadik csúcs az x . -9) pontok. írjuk fel annak a körnek az egyenletét.4 = 0 egyenletű kört a legkisebb ordinátájú pontjában érinti. 2) ponton és az x2 + y2 . írjuk fel a k kör egyenletét. A k kör érinti az x tengelyt. középpontját C-vel. Az origó középpontú egységsugarú kör kerületén határozzuk meg azokat a pon­ tokat.5. amely a z x = 12 egyenletű egyenest a 8 ordinátájú pontjában érinti. mint az x + y 2.4)2 = 50 és k2: (x + 2)2 + (y + 2)2 = 50. amelynek középpontja a K( 4. E1 4224. Egy egyenlő szárú háromszög alapjának végpontjai az A(-4.\2x . a két kör közös pontjait A-val és fi-vei. érinti az x tengelyt. El 4218. a k2 középpontját D-vel. -2) ponton. E1 4229. Határozzuk meg az x tengelynek azt a pontját.x .y = 2 egyenletű egye­ nes vág le az x2 + y2 = 25 egyenletű körből? E2 4220. hogy az említett tulajdonságokkal rendelkező fi pontok egy egyenesen helyezked­ nek el. 9) és a B (7. hogy fi-től az x 1 + y . középpontja pedig az x . K2 4232. Adott két kör: kx: (x . K2 4228. .4. és érintője egy ori­ gó középpontú körnek. E2 4222. 1) ponton.

illetve kerülik el az _ y = x2 + 2x egyenletű parabolát? Az érintőre merőleges egyenes mekkora húrt metsz ki a parabolából? E2 4242. Az (x . A kör és a parabola további közös pontjai C és D. A z y = x2. ahol a| parabola. E2 4241 . és ugyanott metszi az x tengelyt. írjuk fel ezekben a pontokban a parabola érintőinek az egyenletét. Határozzuk meg e két egyenes M közös pontjának a mértani helyét. hogy az y = x2. Az origón áthaladó egyenesek közül melyek metszik. 6) pontokon és tengelye párhuzamos az y tengellyel. A c paraméter mely értékénél illesz­ kedik a C csúcs az x tengelyre? E2 4244. . Mekkora az ABCD négyszög te­ rülete? E2 4246. hogy a távolságuk négyzetössze­ ge 80 (terület) egység? E2 4234. E2 4243. hogy a P{0. Mutassuk meg. Mutassuk meg. középpontja az x tengely felett van.Határozzuk meg az y = —x2 egyenletű parabola olyan érintőjének az egyenle4 tét. ha a X felvesz minden valós értéket. ame­ lyek olyan távolságra vannak a (-4.5)2 + y = 25 egyenletű kör 0(0. Határozzuk meg annak a parabolának a fókuszát és a vezéregyenesét. Határozzuk meg az y = -x 2 + 4x . amely átmegy a (-4. 0) koordinátájú pontokkal megadott átmérőjén jelöljünk ki egy B pontot.4) egyenesre az origóból merőleges egyenest húzunk. 18) pontok az y = 2x2 + ax + b egyenletű parabolára illeszkednek? E2 4240.a. (1. 1) pontban érinti az y = x egyenle-i tű egyenes. Mérjük fel az OC szakaszt a B-ben emelt merőlegesre a B pontból úgy.9 egyenletű parabola az x tengelyt az A és a fi pontokban metszi. 0) pontoktól. 0) és A(10. Az y = X (x . ha a B pont az OA szakaszon mozog? E2 4236. b) b > 0 pontban metszi a kört. ha tudjuk. illetve 3 + öl abszcisszájú pontjaihoz egyenlő ordináták tartoznak. Határozzuk meg az y2 = 2x egyenletű parabola olyan érintőjének egyenletét. Mekkora az a és b valós paraméter értéke. 0).6x + 10 egyenletű parabola 3 . -1) koordinátájú ponton. 0) és a ö (-2.K1 4233. Számítsuk ki a érintők hajlásszögét. -4) koordinátájú ponton. E2 4239. E2 4238. Mi a D pont mértani helye. Egy k kör sugara 5. érintik. E2 4235. A B(a\ 0) pontban a kör átmérőjére emelt merőleges a C(a. amely át­ halad a (0. hogy az y = x2 + 2x + c egyenletű parabola csúcsa a c bármely értékénél az y tengellyel párhuzamos egyenesen fekszik. amely átmegy a (0. hogy BD = OC le­ gyen. (4. E2 4245. írjuk fel az y = 4x2 + 4 egyenletű parabola origón áthaladó érintőinek egyenle­ tét.3 egyenletű parabola és az x tengely közös! pontjait. Az y = x2 + bx + c egyenletű parabolát az (1. E2 4237. Mi a mértani helye azoknak a pontoknak a koordináta-rendszer síkjában. 6). Határozzuk meg b és c értékét. 0) és a (8. Számítsuk ki az érintési pontok koordinátáit.

hogy a szárai érintik az y2= 2px egyenletű parabolát. és Tv Bizonyítsuk be. 8) pont. E1 K2 4250. Adott az y = x egyenletű parabola és az A(9. és a T2pontok fókusztól mért távolságainak mértani közepével egyenlő.4 egyenletű parabola olyan húrjait. -4) pontból érintőket húzunk. Határozzuk meg ezen húrok felezőpontjainak a mértani helyét. E1 4249. 4 írjuk fel az érintők egyenletét.E2 4247. Határozzuk meg a derékszög csúcsának a mértani helyét.A z y . E2 4251. Tekintsük az y = 3x2 . b) A P pontnak a fókusztól mért távolsága a T. és a 7". A parabola mely P pont­ jába húzott érintőjére igaz. Az 8 érintési pontok Ü T . pontok tengelytől mért elő­ jeles távolságainak számtani közepével egyenlő. amelyek irányhatáro­ zója 2. . Egy derékszög úgy csúszik a parabola síkjában.—x 2 egyenletű parabolát a P ( !. -1) ponton átmenő egyenesek érintik. hogy ez az érintő merőleges az AP egyenesre? 4248.A z y = —x 2 egyenletű parabolához a P( 2. hogy a) a P pontnak a parabola tengelyétől mért távolsága a T.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->