6イ 6ヽ 1ls

A: CYυ し

Fθ rtσ rθ λ ,


3 11

A・ Cι

λ σ ,

]ヽ ヽ〔 1ヽ │(1ヽ KIヽ 1)0
K, A77-268

Sttrgaλ

Feλσ ち σ λ . ル施ι “ sa.sλ 1霜 I BttDAPLS"8 」 .

a nundennapi 61etben azonban az egye■ og6“ gnak mtt sz.lltudom`nyOs Gvdよ el blo16giai ala"kra r.ahol ugyan hitttalos kttzdelen folyk a. Bud.`kOシ 16 RAN組 GYORCY SAS llLEl・ lER 、 Ftti''e101t01etek.16 `ri Nyo.KI.4.msよ adily`val lehet tallkoz ni De akad sOpOin■ a16 a ttit h`Zuik tal`niゝ a dginysaggal kapc∞ la tos e10(16!ctek Ⅵgy a bu【 kolt antiszemitセ rrus ma meg haz`遺 ban `s tObb eur6pai or● agban is_Dk prob16■ ● t okoz Ezek a t`ve“InOk ma szhte kiz■ 61ag。 鰍n tirmdal■u vonttkoz6∞ kbaniClentkeznek de ko“ bban ra II vil gh`bo■ 6e16tt)hanuS.∫ lcteket Ez tikrOz6 10nboztet`s"`s、 rali ● “ 、 dO■ det"kifelezOsekbenヽ 、 hOgy a k110fde leh`r andyek a2t Wgaltょ a rlar r`8ota llawnlhtos.1● a . ADAM GYORGY BENEDEK PAL BLAHO ISTVAN HAJDU ELEM`R LORI BORBALA fel● 16sヽ 2で .■ 1● │で ′ o.v`■ ozath S2● .z16 bi7oti、 `= ]a● ti. 1、 MI、 7.澤 `ヽ F″ (7た trStte:d. 79 noknak tartottak A mllt sz`ad m6sodlk Feleben amnban cjlar/● y.l tlel`l`ncic、 M`、 2● '「 fr`1.`nand6.dl i=azg.A MI VILAGUNK 48 A“ 祠 aptp Benk6 1mre.n.l r二 rr諄 ″│き rrt.kes′ i6 LORINCZY LAszL0 1・ r01 Manaptt hilatalown cwk a D`1■ frkai “ KOztittsagban 016 ЙneS6rl embereket sulta.tek │ヽ (1い ヽ : │ 夕 1:ヽ 口 ヽ 3 .ondolun p。 lddul az ttyetll■ l`teznek.1 ● va A Fal az d6に nyek― a nOv`ny・ k.F〃 『 ィ 口 て ψど A ki`dis`.kts′ tも 、 Hark.faji mcょ 6● e llberek nem azonos falhoz tarloz6k 単 澪ィ KO■ yvki.hanenl il as Alは mota.ke、 ′ t6s`g.persze.fali megk● lonわ Oztet`s''enen.pα ″ l lll ■.hogy al・ tonomn v`ltoz6 rendvertani tty.ko.neincwk D61 Afrlk`ban oryagokbanヽ C.hanem fov (1809-1882)beb2011y■ Otta.1553 Bodapest Xl〔 ] Vioi nt 69_7.16.7 950 7ド t XIll g.nd.hanerr alacDnyabb rendl enlbereknek ist“ ntenck bizoit● g vezetOle 'ル Az■ sttOkban fr:マ ‖ 1■ ギ ギ 'お 21frメ =fFル 粂 whte napOnta d唸 atunlt a Fali ncgktl10 1bOイ etOs" MAROTI LASZL0 P■ lA KO ISTVAN 10 cA3oR PAL PONORI THEWREWK AUR● L.sz.Kis.akket ott nemcsよ m`Ю drangt allampoL1lok lak.lvede(M■ Foto) Sz`kloktorl N EMES KERI]ANOS S2● rkes′ ti a s2o.az matOk`s az ember― rendszele z6sOnek ttyk Japvet6%yttc Rttebben a Falokat』 hnd6nak.L``z]6i=● ()ヽ 86S`町 ● jok nem merev.Pc、 ′ Fololも 、 ve′ .ol.e16it。 dk‐ lol`ban `sszheヽ IS BN.で .Iを ザ ki、 ● zet6. V`ci tt 6.Ca.d.6'320761 4 is hivatkozva、 kitelelt`k nleg allt1ln lsztania.a.

a′ ′ θ lllr le7:s‐ heZ . .│11「 ‐.│.:)│.・ llettebb``“ Az`1616nyck lendver`bc az emler― kezOk`ppen soroulat6 he: 3子 ny a kO.1lritttド ё 1ll艦 1lilh:↑ ∬ fζ し Kll癌 l『話 罷 r`‖ 欄 胤(1竃∬ i量 ii‖ 葬 i宅il‖ !]filき 、 :腸 LI黒 .ct V嘔 :6nators7`g(mag`baお Jata si ge● ncc、 ek● z luatvl。 y″ ″ "″ の ie祠 6sok ′ θ 71′ i f6em16sOk l enlbcrtlek ξ r″″ だ濯 zas″ lenヽ er r.nqⅢ d`、 auszt=a“ d hOz.vib。 ls cnlber az e86SZ JL■ 11301) 3 24 tOrzstnek cgykc) Sttl記 IWi 略 ぶ lC増 :為 澱 116#鶴 詔 F「 鶏 議 ツ ∬ 暮 湿 (1[嘗 d謙 嗜 ′ 電 .α ′ tartozik a legl.〕 . ││││: ‐ r.■ li ‖ ‰ :翼守 盤 吼寵i」快 “ :lilttlttll踊 縦 盤 じ 兼都 鮮 革 謝 硝 pet講 abb匈 Ok 減 `Ю m“ ヽ 蹴 1[£ ifヽ Ic● abb● ■ F霊 薦]:[lザ │』淵戯 nbah、 ヽ t出 1 lbra A n“ y fomS▽ :euOp[d.mongJid.

11で 力 z`ι 6Jて 力 И F` `l`13で 揚 鵬 1囀幕 『樺 驚 蹴l高 鮒 盛芽 競 静 ki輩 【 識 [1継 ]胤R器 猟 脚 衡 酢調協 淵 鰍 .′ '『 `.``.6n kiv● laz un v`let lentter6 sodr6d6s. mint a ntyObb n`pess`gekbcn Az 聰 yCStlⅢ Alla「 。kban p`lddul egy nyOleczei leket wili116 van6si kozos melynek e16缶 6鰍 i til筍 lk a hiZassugOt a kozoss`gen kinlお k sttben ― ■ gnck egy falt18 1tt a t● rpes`ggd egyltt kd― n■ Aゎ u■ ak`zen`s a "n libon szil■ lak mettelen`撻 is gyakOri wakOH a Feletti tOrpes・ Aた eァ eaOs(hlbridizlci6)a rasSZOk keletkcz`stnek jelent6s pu卜 に よ I榊鞘 職i網 犠 熙櫛 雌 z6k.ィ .れ .r′ ャ ヽ ド ′ J(な .志 鵬 皿 響鶴 』鷹 露 場調 1 饉 響 il暇 職 ■ I(ifド . ヽ( ヽK .(′ 1utenek el 「 1)で ■sて .e lentkeznek a tulaldonsagOk 2 `bra HlbHd2`で も Az elta6 tulaldonsagokkal lende[tezo nepek ktvered`、 e cwt`n ヽ(」 モ 'ヽ `.ahol en五 tt b2onyos tul■ don■ pk Vact lenszer6 kialaku10sa j6v li gyakoribb.anelyeket a inutiei6k hoznak 16tre nyeges `ッ tOnyezcle Hatlm az u16bbi Ovsz`2dokban eヽ oぃ rban az amerikai pfF αllt7〔 rイ (・ :ざ P ::£]駐 :I留乳 脱 ∬ 讐 cf寵 潟 I::nl発 離 搬 A亀 │]」 f霊 襴 rafthT':』 淵1為:諜 :::鵠 d6k oka■ po■ own nem 視 磁 撚魂 '朧 t・ 篇 鱗 撤 醐 辟 毬 聰 yθ ″∫ `s ut6da工 θ 0.卜 ″ 象 ル 静れ .輌 め滋 ″″ “ '(Velekd6) llCIo)or`n a vlllozatos“ g f6 forrl田 a Az`161`"ek tOrzsfel16dOse(cЮ nagyobb te:lleten telednek d. K 、ヽ .両 nt a tObbiek Ez a folya:uta mut`d6andy a ttok`S a faltよ kdetkezOsOnek`、 ty aZ eg`sz d`■ luB fe110d`ゞ nek az Ja画 a az utodok 6.a kerredOs(hibndレ イ ● 6)Os az dWttetd6dё s(2ol`Ci6) め s hatlm a kev● egyedbd Jに popuLdOkban(PopddCi6‐ n` peSSe3)jelentkezよ `″ els6Ю rban.ty A faltよ kdetkez`sOnek tov`bbit`nyez6i`z eg`sz d6宙 l`gban― て 8z embern01 is ― a mir ellnitctt nlut`ci6n Os szelckc.ik m[aldOnmga t oromik Na祓 ″ onban m`sfde kombinlo16kban.

ltnyck`.nh■ ■ nl`r cwk oん ri senl alakulhatnよ lt On`H6flokkl.a legalacsKlilyabl.l・ ondOlko1ls elitiditotta l i`Isadu ni lo 6giai c、 ()tici6 ctke′ 1.I鵠 驀 鱗乱 鄭伸 ∫ ‖ 欄喘撚l職豪 諄 1翼 P堰 :り ぶni『 キ 〔 1 、 .)az enlbernO f01dr“ ′ =7gど `b′ lchet A llrttda nl clvigctel`dOse indidban talilutt p`dtt thoi a vanisi d6● Ю k o.an cW"r10kI`α V3● nlcnnyi d61`ny kOzul aS′ ndyck tOkra)osZtl k a ntpesstget ‖ cgynlrstti ncil1 11`za、 odllainak S6t. rend6 kas/t1loz l=r toz6kllak ill`s kas21belicket■ )egtrinteniuk sc]11マ 313di g Aお ldr● 力 嗜 dュ γ ember telCdi d a l蛯 ngyobb terlに にn vJu nikor dkl口 て ヽ nol olnberittt`ka`.Iお e叢 ∫ ‖ 鵬L樹 ‖ : bi繁 Ul I)'1絆 ) 常 3`bra K110ntに cnbe.t n amnban b● 113■ 1‖ │」 On■ gβ sκ run l`.‐ ヽ 、 'INl薔 .uthci('`sa s′ elekci6).1`1.talt4kat`brazo16● りlP(Onu mts“ `ny り 、 、 . 1161l trbe .til‐ F'´ ′ ア ど IJ′ 1 11.lt a terill`szete.lrtai nlegヽ zln61eil vani]at rzert a kcヽ e ledOs folylonos 6s egyre fokoz('d6 ′ ● ノド 、 ′ :llユ ・子 み `ャ .16 ko. `nok■ 、1loz 10tre ni`gii lak ゞebben Az einber k01● 1logcs kOrilye′ ctet llo′ ott で a k01■ yezeiben a bio16giai c、 ollti6 iri1lyitO cr● e t)koZ01oゝ li.hanei]'t`r、 adalRli tOnyc76k 1で `ri'■ キ′ っ た ■ t.こ ′ ■ │::“ サ i● 1′ .()16 Az el}iber elitr a tObbi`161で nyt61 abbal、 1logy l● ∫ gini tonyez6k(P`lditl1 8 11.111。 kat(csinlpinァ tttXl鵬 1::i:認 │:ボ 蜆槽 [慧 Lttr慶 h“ thdek.Inert a fO dllZl l`ヽ (Js`gok os a tirm illi kl10nbsヽ ck elv`las.お ldrOszen tapaszta‖ .I″ 1計 ` `tみ =′ A re.ptoni r、 ztlkOn、 ta● ■ak m● kJolお Oz6 faltよ 10z oaSSZOlc hOZ)lar10zl cll〕 beralakokat Az elnbcri ras%ok tudoninyos kutat6譴 in`gis csk nlintegy kasz`z`ve kezd6dott meg Kezdetben cs■ az ut`z6k tt・ It` ` rW∬ 鳳 。口 netere bew`11]016し R IlagyatkOztak a kutat6k Ezekben a leirlЮ kban azon ban 1llog Юk volt a tovedOs Os inesて 、 elein is Linnd munk葡 lban is ez tik iレ 6dk an■oi a昴 ″ο v′ . lィ ぐ fド dtS61 1lenlc、 kb.mdJn■ evo`● ● ks`ge bio lgll leli`dOsic is nincs nli sァ ● at`田 cs6kkent "atpJ cた 6思 iぶ ‖ 蝋 『 ‖ 1襦1場 性 煮 静 1:庸 鰐 ポ 撤 1llil善 鮮 ° ‖ ‖ 卜 辮:brf為 謂 酬‖ =.sigよ .ciぃ 7edlkrc 、 lovibbadisit A i■ lHik` a beszed Os.eg. 卜 evollciち t 3olelyllじ k k● 、 1〕 k az agy匈 ●dOStt ez pedt■ z bg● i tOnyeztt Lhet6vO “ toに r dtAЫ o ″ パ′ 均 t(Crdd embert)も ine3kJ10nbo7tetett ldc az ekkOI mOg allg gorJla oringutin)sor01ta be cvkO永 ぶ′ "・ is llert ell〕 berszab`、 i n■ .1′ edで kr`l i.ソ n cxk“ bjul clbd● ∈mm¨ ・ k azlltin bizlo、 itて .ttik H〕 egtlei6 t`isadainli tOs Os a bewOd kialakulisit Ez・ a16 tllё telek kOzOtt a fellalllr)′ ott tudisllak nci.ビ ″ s mdlettヽ ym`Sk emberfalt aあ ″ο .atl a l嗜 cr61ctesebben ahol a hay 1ldttn O劇 akossig、 gerek kevcredで 、 e tllcgy a bevindoroll l・ hOrek t、 a rabゞ zolgak`nt behurcolt i〕 で C V嘔 ` ″ ″ ″17・ ‐ n`た ″ わ″ ″″ ″υ α 777● た ezek okozzulc az egye■ 6tlenstgeket az enberek kOzOtt i(S tlrmd8hlヽ jelleg6 Azど お ′ ′ ∫lz01`Ci(.

gynkollak n:c8Ю k Rl116 6ke cnlbert a Falv`ddem urogyO■ A meg、 zJl orvis)k6d tObb tレ e′ erヽ ∠ gycin〕 diCS6it`ゞ c ckct rabo18k el`ゞ vittck N`nictory`8b` ho3y oti neve、 1 1kct `k“1て ヽ s ezzci nlegakad`lyOzァ lk a nordikuv)ヽ vlり I.cllё 、 7● a sOに t h611ck(an`gerek 6s az au、 tr`liai bennゞ zl ziza10k6t verik vヽ 、 lottek)azol)ban u g tobb nlint l sz:lzol`k`t csup11〕 l激 寵 11lt驚 錢 :》 掛 1111ッ ly躍‖ 隠 ft:1計 機 ぜ :Lttt器 │ふ le総 閣 11訊 得 t淵甜 ち ft』 l柵 り 漱 ユ :響 瀧 輩 ヽ d fog ban_n KOvetkcz`sk`ppen ntt a lttmagaWbb lelll逝 dtta raSヽ ZⅢ A b6r、 z"1`t ter ntゞ zetesen berolyFsota az iS l]Ogy.l`′ ■、 F′ け . `rhtil lev6 r b61● rest`kan.obilcaucgyes1lcteket alal"toitak Os megkczd6dOit a7 1la raSSZⅢ `sa.:、 .′ =FI.sli S/igorl1 1、 0 nyckkci s61yos bintct6sckkel v`dcinlcz10k a geml`■ lul tisztaゞ igit A raswizll〕 us l)rdet6 1〕 ek tObbsOge nι onb81l ncll〕 twk aZ ei〕lbcrtanho7 (antrOp016gia)llallcn〕 a bk.〕 S`ga O′ e tti6 b6rゞ zin A ku101〕 bo′ 6 r8、 、 ″ !で 々′ ?″ A 66r sziile t hて ' nlellllyi、 `gtt6120-40 1188.'た ■ な A rass7ok viz8618t`hal〕 Li1lil( os7161y07d錮 (.lel)nyi nap、 ug`rz`s i Egy er6scll i. amcly ne llc、 k enlbeli `letekben `、 anyagi jaⅥ kban llanern a tudorn`nyban is 6=il蒟 ktt icll NttatiV hat`撻 hOsszl ideじ a tudoininyos iasykl]tatl毀 is■ legllehczitette 増 織 閻榊蘊 、 篤 蠅酬 i lf∫ ′マ : 鷹 II::=ギ 'イ │:・ . I. va16szin道 lcg s01`t ■ lk`1llИ zkodtist tlkょ 07i A7 eli〕 beristg 、 こ b6rl vol[ Az`ッ aki tulakr8 V`ndoroH csllportokban azonban a7ok a7 egye dek inaradtak 01cibel、 11lct61eg azok`rt6k cl a vap()rod6kOpes koll akik― nek a b6re vl■ omち bV(Jt、 az`z nleほ ninla nenl nydte d`Nap suarai 10 AM:V]IAGじ NK A'IIVI A(lUNK │ 1 11 │ .。 .∫ :“ ´ .■ + 、 .6調 sszt"k`bnbDztdat ei∬ meg a tketa a s113証 ts ′ て . n.88 ek (P01d`ul a az eurて .zkod6 arnerikai nttcr O【 卜 arndbb lchct nlint egy 11lal] A b6r鰍 ine vul● tul"Tltl)3[fllC:lil:麦 orszagban`lte v士 球 o16t :手 ll鴇1:需 it'譜 Lul昴 3“ O Nml● ∫ llci61eg a nc an n niennyi、 ege fthchet6cn az`gl〕 ● lhth07 IBil、 iko.apbarnitoll nolvtt pで ld`ul dO`:la、 2obiban tart(.11.k tgyik lc8101161〕 6bb ttl oJdo."'ドjt'I`.`1ヽ ″ イ i′ 111′ ● =.713ban ncll)kelett k:JO■ 6sebb 01deklも d`st annjl il■ gyobbat azollban N6nletolszigb8n A kOnyvel 1898 haTl lbr d■ oitik ic ntillet nyeivre llail■ lo、 n(.i覆鸞 鸞 緋灘鶯 戯漱 聯∫ Gobineau inullkla「 rancinor.′ 11■ /Jr`ぉ s″ i″ ′ `.puiak)■ 11ny て s czOri varl a/ hogy t .3ernlin l■ A nick c avaros cl:1で letcket iJlattn`iva. Az emberirasttok tudomlnyOs kutat..16gia nlム lg`hoz scn1 6rtctt A fal os a lJta (:assz)blo16giai ft・ gJmait osttekevertek a lldPて s ncil〕 Zet t● rttnelinop rlZi ibgallln3、 al is ′ :`ι ド ′ .oak 長 )gy.sival egyide161c3 kezdett kialakulni A rasszttmus tch`l Jtudoin`ny.(a 6ri`si a v`itoz`、 Az utaz6k tO"01〕 ete re leillsa ra t11主 〕 Rsフ kod6 ine8`118 Pit`Ю kat iblv`1lott`k a tudonl`nyOs vz、 1latok M輻 1loSSア Ⅲideg a kユ 1ゞ もjcucgcket← 1lk le csuP`n dC● ■ bban■ 1`r nlふ kodnak iobban a poolomn ismert OrOklldで ゞ 6jc‖ egekre linヒ 、 ′ I艤鸞 財。 勒、 鸞醐剰 bt=滸 nekI`.

f.L AllamOkban`101〕 輻erek cmnto41a s`lyombb.ご kopollyar01 bcs∠ Pel d`lJl a′ e、 zk ill● k`s `link Hosszl ko`)1)yttuJヽ kop01lyttuak peld`ul a lappok illol`ban d ilegclck I● vid 譴 k`rasszok [Obb nlヽ hason10.emberi ttervezet A nOgereknOl ugyanakkor a sO`t b6r― 子 l:[R電 輩 λ ‰ 1器 1:温 FJ:鴛 鐙撃 金 l盤 脚 計 乱T::1 a melanin fOny │ .`kkorた 029.鴨 1漱 lttl″ 1 猟詣 :WЛ 〕 瞬‰胤 lf]Ilalお冊籍 =器 門 :1。 :〕 i A nOgercte p`ldlui t hossz`v● gtagOk Os a viszonylag rOvid tOIzs a mongO jellenι 6 ndokra pedig fordivu a rOvid vegiagok Os a viセ onylag ho、 ッ i tOrz、 ■ Az europidok`lnlenetet ktpeznek a kettO k070ti )青 eЦ t ll「 t l、 ■ `.CIZ“ `1las7nJnak amelyek ak81■ 濾 jeneHlz6s`re is A l〕 agyrasszok kO′ 01l iellegzetes alkati kJ10nbs`gek is incgf gyclhet6k 現 譜 [I冊 1鳥 1出 常 l詰 il』 ‖illl惹 群 晨 計 fttti品 ふ “ κ よ Cn tv6%“ モ 11℃ も gy a“ が 響需 i出 `lよ ぃ p淵 “ “ ら ま 1轟 11:認 船 ヽ ‖ i:[総 il翼 肝鴨 警 憮辞 ギ li.埋 rttn∫ 温 留 :潔 彙 乱 臨 ]晰∫ 蹄i[艦単 」 鍛喘 ' 1 .mert ntgerek az usA t`rttdalnllョ teg`tk`pezik sabbtllt`pldit a iё A cmtltvtt il`pitts`ben is lch. 1 1 1` :]11:111lz:11::J![):L∫ lid`k」 :∫ :彎 lモIξ :よ gyakori a b6rr`k 盤 lllIFtll亀 A tesinlr gass`gOt viz、 diva clegg6 11talinottn ielentkez6 szab61ysze16 Sttel lChet tal`lk02ni A ku10nboz6 ibld10髭 cken elSsolban Ell『 6p`ban alて pesstg 11lagOs testnlagasslga l、 zJぐ 01 Afrik`ban 6s Ettak Anlerよ `ban― lDgy a legalacDllyabbak Os■ legn■ d`1 .前 nt u reh` z Ez azdt is ky臀 iatt row‐ `rdekes.an〕 i azt jelenti・ 1logy tObb `svlnyi anyagot tarta111■ Az Egye. │ : . : │ ■ャ ` .‐ ′ │ │‐ │ A fel m`retat az anropd6gusok meghatio′ oti mOr6μ )ntokOn vtts glⅢ k A lel hoss′ h■ 6a匈 dZ“ `t padid a hombkヽ S颯 01 1)edig az agykoponya k`t old`la kOz01t ritrik E k`t adatb61 kisz6in" lelldz6・ a ny`k、 ■ lk● z0118匈 s7des `呪 Ψl∬ 晋 gO nc、 mgy血 oな 出 1塊 【 mm■ Az a■ k」 じ 、 m∬ XtT Az`gy nycrt %市 1l az`gykOpOnyaお 1:1.ど 、 Os lla 810‐ n`i nagyobb akkOr /わ .al`t ie17i lla a kapoll`rttk 75 p alatt van aは or ll● ∫ 、l ha7● ll-80.・ `nyebb Os en〕 t talilni kisebb eii● `seket a ku]onboz6 rass7(lki)`l Az indiinok koponyalanak ln ●′ ″ ら ″ α varitt`ban peld`ul kfabban ta“ lhat6k kis Ondu6 Ⅵrratc"ntok、 mint in6s nOpeknd (A 8y■ を″わ ′ ″varrat a nyakszirtcy)nto1 6s a Llcttntot k● ti ё 、 s∠ e)A dOltmerよ ai i │11 .:= : :`│ “ g.1 ァ lzalё kban az evkin16knll pedig a nttrideknt1 0s n〕 ong01idoknd1 50-98 ゞ llesen に hilnyzik a kOzで p、 6 ι JpCro Sz6izete rck`.1` cs6nen Ёrdckes azonban gavbbak is Afrikiban talilLt6k Az ligyenlit6 kOlnyOk6n t16 PigmeuЮ testn■ 3asM88 1ti380阻 ]]140 centinloler l、 lig ` Nilus fels6 rolyusin61 1■ dinka tて ヽ rzsbeli n艶 erekt 180 centi ntter kOrし i nlozo3 k k6 '1..k(シ Ott.

ck a je‖ ヽ ek veに k sz01escも bて s a7 8.さ v`:、 tk k:lon、 arra nyak. ル 2● 11.1● ltt V6R)g]kヽ せ、 6 で lCwbb orr .`″ ′ 〔 l.。 (` pi8inoU` で ` nlag`、 1● rmct` 5 `bra KI:01t)026t.iC3 8 hOmok `sh(.、 11(■ 1lban az eniberi ttervezel olk3hlu∠ kodisi jelで nck tekinti、 .k 6kel A nloilgoi dok keske〕 ly s′ eiTlIlsc s/eni111.pu、 110P。 gc f● loln`′ ly.`tibgl、 lg i、 .bbi rasvtnd E.iliSuk .zlrtcま n10■ ok is clt`inck egy〕 li161 rdul azol.n( tlgyancsak gyakitibbそ │ヽ 1ゞ 6. ● 1卜 ● n tl l● rdtll elで ' I′ t(ol lcIIi′ 11.c、 ol、 y(crコ .マ oSttaで 、 v.ball 11()gy az egy lll、 ho′ kOz(li rasゝ ′ Az csι kl〕 16k長 )ga′ atュ P(ddul ndgyobb nint a l■ )′ 7uluk 'oに せ 、 、 nlulatko711s d“ rts A b11し ヽ 電 も g l n10■ 8ohJOk lnden sz`HЮ s cmPor11■ 11 01nden harnlndik `′ europidokn` Pcd g 口 OtOdik tiフ edik elllbernti f6k`nt o 16klで l hijily′ ik A negertk 101 o′ rilk`n figyclllct6 nlo3 6 Ai■ on301 dOkra icnen、 ′ nlで ga old01dil betllllyedts tal`‖ .k‖ kヽ =Stlgabb a tて ci6val alakultak ki.lint a 10bbi l138y子 O SS′ 0 `1じ bels6 szeinzugukat Pedt ゞ zcnllllret16'dici An“ lidck1lck az orn.vnarok cHcn ny● l vtdelmet a n`3crck` ′ ny16、 a `s alk8 pedt a p`r010gtatム t vagyis a 11610si segiti c16 a tr● Pusi ヽヽ : 『 i● (:IT(‐ 15 .・ :o、 ェ 。 tg。 .ed(le `s 101)。 S Jょ 1.ttek長 )3k()r() 、 ′ trlhai 1(、 1('│ '7 FS7`k■ ur● `は Prhan dl LPPOk`Pcd嘔 Iに gk、 Obb ′.' `t`″ A 11]ongo idok `1(■ k O′ e`‖ て utikt 、 ′ 、 chb し 、18Po望 bb l.ヽ ho、 .さ 、 ′ e `、 ο ′ a口 7′ lely .at● ヽ 一 ■¨ AR)gak alakla`、 nticte is ellて II A′ 1蝠 nagyObb A fcgak vinibanヽ 、﹁ ■ 4 11r● AI.1 `d●benns`IL.indi`ookl〕 `l.

( ′ 1‐ r ′ ` A tudonliny()s kutatOい an Юk esetben .■ [ok Fox`s misok ezi neil]OreztOk Fo、 kistrletk`ppen PTcよ rist61yOkat helye zett OnkOnt jele]ltkcz6 egoszs`ges enibelek nyelv`le s nleg1 lapftOtta hogy cwk cgy r`s`uk tizi a PTc keser6 iz`t A lov`bbi viz8`latok ercdnl`lyekO■ t kide■ 1lt. A nyШ ● lje101t hclyckcn tltha● よa var=atc.`s2`n Felmeleg、 zk igy t tud6i nelll o● csOkkenti a pl:olg`si Feluletet.│ tObben panaszkOdtak.6`b.olt inlr yercOc a 、 01ctiennck わ α ″は o′ И ゐ χnevo vlyё M ipan cdOkra′ ″ 177わ 人 ′ ′ vitett A labom16riuiniban dolgo76k kOパ .ゞ dghlla10n Az euroPidok keskeny orl`bni]a le.c86 1as.I N■ o`ou (1`1● `、 Jk`111● ● 卜 026、 roPid ■ 1● ::kat indi`n e “ 8 `br` :nkacЮ nta k。 "nya]'を [u]も .s c8k kiscbb r`ytk nein o:zia kc、 r`izt Azt is kideritet ::1・ i= ..logy JLnd“ n keseru izt`re/nck a、 z4uk6an 1931も en tO.bban dran〕 olva 11:deg levcg6 A keよ eny ornyuk ё 、 ulak igy kisebb a h61eadl、 .16nt htty egy (rO、 iditVc PIC t. hogy az emberek tて ヽ bb sで ge Plで Orz6. kて 7`bra Ewak amenkaiindi`n koponyala h`tu[naethet.

7`ll tFpuま )k tan。 ′ nak ∠ cknekい 01(). rOk16d6 jelleg A b`11`crendszer ● l〕 lagzati 01ct llar lladよ ncgyedik A ■ if:Illl薔 .織 .n6tt tehat`letben ma■ addsは eヾ lye A PTC izOt nein Orz`ke16kkel azonban ennek`ppen a fordltottla tOrt`nt kiil〕 ylenck' OS a illinta mindk`t()ldal`n ttyく gy n Oivで ■ bbnyire kOrkorO、 だ y tal1lhat6 Oss7esen teh`tk`t′ tも dullslval cllent6te、 oldalon tal`]lat6 Az Orv`ny iintlban a b6r10cck ""aル A nint`k v1lozata]Jlet61eg alnleneh abkla]se1l neho衣 es“ teszlk ′ ′ ′ .f塩 鴛諸 鶴 ∬ 官 :″ Itil.z`kerse A lelFedez6st kOvetO evtizedekben mgyon Юk helyen legeztek PTc aiObbk`Zmじ tat6tllllmk lenyolmta Jご A b6116cre:10ver kutat`、 -lndiiban ribeiben ts az anerkai indidi〕 okn11-ine3 ma is ha路 llatos rふ hdyett 1〕 cMk inintegy sz`z`ves■ lttltra tekinthet vissa.hogy keser6`z`t 8 PTC`s tObb m6s″ ο 々″ ら α 72″ 誕rl■ lat(gOlyv`t)okOz Palzs血 lgヵ etttCk 6S eg6szsegesek PTC trzよ enysttet o∬ zellaSllluitott`k 6s a betegek kOzOtt tObb llllt a PTCt ncm“ z6k sz`m Brazlld ttyes宙 dekeln a golyⅥ nOpbete8se8.tek.:.a tObbind j6va tObb′ ゎル ァ ン ″″ .sa min t`k egy`b icllCgeit i]etll veszik flgyelernbe A′ en、 beifalt`knm cII● 6 Az ember kez`nck Os llb`rak b6:e a teny`ren Os talpon er6sen kl1lon bOzik a tObbi test[`sz bO10t01 E llelyeken a bor tlvine finom vonalakba、 ek)gyakO● az llnlntよ (biV`nyek horkok ● ga 猶 lel野 鶏 鳥 :計 ilil柵 . a retek.va16鰍 in逝 leg kerilttk a ″ 0た α めθ ′ ″ だokat t‐ lalmazO nOv`nycket.kedvenc‐ t`nlla az antrOpo16gJЮ knよ 6s humOngenetkumk nak(せ inberOrOkl`stant ktltatOk) ・ke10ve rinyu16 vizsgalatokat.pO● szimos Fala szOL`l aZ e llber ti口 dek`u Ak`pOsztaFeFk.dif anEly a ininta delta be16ic enl10kc′ ictl tal1lkozlsi helyc az un ″′ 1て benお galn■ zva azok az egyedek.tov`bb`az ainuk.a repec a tOrma stb ttinte mindennap szerepelnek`tlapunkOn Ugy Иtszk tch“ 、 ho″ az embereknd a PTC erztkd`s`ben mcgflgyen talcuttai rend6rrelugyc16 s7eizeti trdenleket `ball nla ped遺 A rend6rstg is ezt a Caltoll Henly fele rend、 zerl llosz■ lba A b6rに crelluszei nlint`ゝ 6gi lellegelic7 a bO[10cr● 201atOk..andル en a Ferfmk`san“ 2.NK . a 力′ θ たOs azめ .:l::町 l朧 鑑 驚潔 鴇 inintcgy l薔 `iS∫ tenyOi′ edOk ttaki筍 `k nleg A b6110cnlintik r`g6ta is■lertck: m`r a tort`nelem e16tti id6kb61 sz士 K010nbs`gel mutatilak az utlbegyek inennyisttije legeiさ s a icllyai “ ek`A7onban n10g.FehOi ftitⅢ van az l un'nt`k ttrkOpln e tOren idl掟 t embercЮ m軽 いk a kevtS`!`aetesen viz、 』 "rt i ■‐ ■ `.1遺鼻 お RI贅∫ 酬 kOzott 9o_98立 l之 ::』 II11『 l:指 :『 :f:響 ::1:薔 11[ Az ut6bbiak kozott a lako%trak alt fele trzia PTCt Az Es7ak Ameri‐ 士 6nanlban.8z●n ninta laptipu、 al az.S kidellL.:I:i ■ И z6 agyaged`nycken is ta`ltak ulllenyOinatokat A legrOgibb― “ 1器 凛 耀 ぼ ‖ Iよ Wや :I:鷲 』 磐 肥 え ]譜 亀 ヤlWI: I富押 穐 ilに1lI° ″ 霊λ ttrb旭 13鷺憮 . hogy az e teruleteken`]Ok kozOtt tё bb a PTCi nem`rz6 mint mlsutt lgen ingy.n wab■ d megfeicdkez nlnk a ″ α 々 ′ ″ o"た 0′ ″(61..s kOzOt tlk tObb a PTCtを z6is lga2.′ ′ ′ `'` ` . 13 Aヽ (l VILAc.1=``′ 1島 frli猟 ::〕 ld漕 盤 Ilifli[1lillil[11llIし!:iZillil[lil ││ │(.s utina a korral nei)l v1ltozik Ez a kutat`s szem pOn"`b61n3gyon e16nyos a7okkal az eniben.p61d`ul a kereytetvII guak.`″ 滋 たた′taFtalmazlak Mlrpedt e nOv6nyc. s lgy csokkent a golyvls inegbde8ed`sre va16 hallamuk. hogy a PTcる rz6k arlnya az europldok■ 」 nintegy 70 鰍dzal`k.a b61に crend● eri宙 zsllatoknak aシ enl`lyazo `g`r01 scin Ez a b6r10crendszerek ttnoin l10SSlg nleg11lapitls`ra szolg`1● ■ 〕 int`′ ■lban(■ lniCiよ bun)rnutatko76 elヽ OrOsekre tptl・ amelyck kinlu tatisiban calton、 3 daktilovk6phi 1116dszcr kidoigoz`ゞ llenr、 M“ flgyeltt・ k..1`r kialakul.1 ● 「 “ en h● olV・■ fut lP`rhuamo、 n ivszcI“ 、 Az ivmint`ban a b6日 Occk egynlを 、 mgy e16rOsek a palzsnllrigy k6:os mlkOd`se`sat`pl`lkOzisi Yoklselk rOv`n vttbenlent kiv1logat6dる s(餡 elekci6)lltlln alakultak ki Lgyver“ nak A huloknli:ltiban a l`tek visszarordtlinak a ktindtll`s lr`ny`ba `s y k。 ` nlhldt lllegtal`niat6 蝠 nleges r● ZOlat Ez h1lol〕 l b61に cnck a gol% 7.′ .ak`t nem k110■ bsttc e tdblltetben altaldban jelellt6s mttekben elt`l egym`"61-a n6kjav● ra ten ktS.Ben erdckes eredm`nyckk01 Kider● lt `z6rz● p61dlul.k.de akad neh`ny n`pessc8.eiCnt6stge van a b`J“ rendszcH〕 ck Ne.cllttcnel szemben amelyek az 01etkol a t`pl`!koz`s ts lllls kOH〕 ye′ cti tonyez6k hat6sira v11loznak A b6r10(IcndszcI IninOSlgi os iilen lyistgi icucgeillck cIも fordul`si gyako Sj´ ak。 1。 n“ に cinbeH● tlkO』 diOr6 A hunljttcnctk“ kutatlЮ khan ■ klban`16 indi`itOizsck a nterek.nunt a FerFlak`.│● ` ′ ezt az oszt`lyoz`st `s llibat6nyez6t is ielenthetilek Enilek kkOszOb016sOre ulabban a ntintikat aけ け ● allls2θ κs2`1■ a szcrint klJO■ bOztetよ nleg.akk a PTC kewi``zOt erezt`k.hogy a nOk izorzOkenys“ e dltalaban nり obb. de nu nl`r.a lap`nOk`S a lappOk Mis vlzs1latokltal `zal`k azt erziis a PTC kilnutattak.ho8y bizOnyOs nOvOnycmportok.

al]ol a pesis ncina Pusztitoll a tも rttneinl idOkわ en Allol gyakori voll a betegstg Ott a θ v`rempOrii cinber ma ritka lう nilek az az oka.a inollg01idok Kelel■ zsittban a7 auytralidok pedig nz lildon`zi11loz iartoz6 Nagy szllnda szigetckcn alakultak ki `liit is 11legh6ditOtt`k Az euroPidota 61tabban a vl`gO● bb szlncgy● ttes(a szem. llogy bi a vじ icЮ portok Orok16d6 鮨群 蝙 魃 激頴 ce foly6k v61gyc)pedlg a IIlongOlidok `■ i灘 jellcgek.nen)tObb. 7 alllCIlkai indidnokndl.hogy a rendszerezOs Rundlg cm“ egy blzonyos id6szakban `rv`nyes.UI Crllulea stb).hogy a relldtterez6s elvet a ku‐ Az И v6「 c. ez`rt a θ vOrcttpOrti cnlberek szerve′ ete nenl k`pes v“ cke7ni e betegs`g ellen Az e16z6 elm`letckb01 o8v biztos kOvdkeztet6st ttonhatunk le:az ember falt`k ki3hkullm llem kも terileten Os nem【 Ovid idaartanl alatt z■ lott le Relldszerez`¨ kt● bb okb61is nch`zsttekbe ltkOzk Vannak olyan ter01etek(Del Amerika. Os tty¨ ein16 meglt`16● k naⅣ on nch`z vttul az sen1 1lagyhat6 flgyelmen ttlt11.s inncll azut`n kё s6bb szetvindororak oosztrJhi bennv● ● tteknth1 0s EurOPa ntinely hayon“ 1。 rWag.vugy legletebb kel kOzPonibO sz`rmazta筍 よ aZ ember Faltよ at tatott ЮFren● e■ ZOnban maも 宙 t6en sncs Jtainown dfo8a Az emberf■ ltよ khLku饉 、 b`t.az europldok D`1 6s KOzOp Eur6p`ban.. az ■ hogy po dlul a. nlert a v`lto7`“ k folyanlato、 よ .az egyenes vagy kヽ sё hじ Jdmos Ezel velllbe■ Jl a ttο ″ ο ra"を ″パ (egy koZpont)01ndete Lgyik k`pviselole.SIa Ja● in ヽ n:蝠 pr● b`ltik o%tJ“ pedig l:ur6p`hali gyak01ibb )z“ a rasszokat KlllerOL ugyanis.rrunt 5-6 czcr Oves 1 6bb kutato killltltatta.vnttos b61● 6kc h■ 6. 1lo8y a v`rc● DpoltOk helyi gyakoris`g`b81、 clterledtstben a k0 1て ‐11: ‐.antropo1081ai vemptyntbol alt `L10t VttCZtek a helycken kutatは az Oslatossug nll klis pusztult ismerlk az ott`16■ 6pesstget M6s Smini`ban).m電 、 nl lehet ve uk rass70kat oszt`lyOzni A v`rcmponok mai k`pe ugyanis ten .buklzlls vid`ke`sD`1■ zsh) E16■ z.ah01 lntt kevOs宙 z銘 .│││ F』 謝 紀 紹 :露 6s indi`t Anerka felfedez`se 6ta azonban Amerk■ A ρ Olicell′ /1zl・ !“ S(tObb koZpont)ktp宙 se16i verill a nttidek Afrk` ban.Evak Afrika・ a』 xbb terinet`、 (p`││`ul a nordlkus 6s a crOmagnoid)10rduinょ ∬ 椒 『 gy k`k vem6.a.a lla1 6s a b61%ine. cz`It kiscbb ott az И v`rc"Pori gyakoris`ga A F01d n6pess電 Onek jelcl〕 t6sr`、 cm`r lete epuL voL an■ kor a..az er6telcS yO=Zet ienelη zo :糊 考 卸詰 :罷 :脇楓 rass7ok e16 Kivach kopeznek a .Ittnd、 Korzよ a Szaldinh sttci volglck)fordul e16 A 10bbi vac.Afllka.a negHdeX(feke tek)OS a veddofusztFalidOk― kね lよ uldw neni cgyide161eg nlent v08be Ak五 1よ uLs dle`S `nak tё hdya dott elin`let A kutatOk egy r6ve bb Jに kOzpo:]t kialak1111s1l tltOtelezi、 m6SOk a20nban egy.nai einberfa116k tckint61yes rOsze keveredOs tltlin alakult `pz6d`s ki. llogy a Pcstisも acilusok θ volcsop(〕 rtilo7 1〕 amn16 anyagot tartulillaznak.v`rewport Azsi`ban a nlKl“ ("idoknll. │: │‐ ‐ 11・ hogy az antropo1681 ttk az clllberi raszok sz“ nat egymお t61 elte10en adlよ │.vagy kipusztul`m moく にP vtts6立 akawaba(Braz“ laban) (■ Ne ■ledlik azt sem.│.IV` crf・ nyok pusz“ tani kezdtek Az enlわ alakultak k.pOrt● kat aた kctcllin■ 6■ lk"()ita nlcg A h"11・ ll:v11.6s a ras欽 ma is tart A. ■ │l tl= ヽ 1lfele j`rvlnyos betegs`gekjllszOttak kё ′ re Oss′ eltl“ θ vticЮ port t、 a pestも koァ ott A θv`rcЮ pOrt `s vall pOldlul Ott gyako【 .portrellds7er is igen eltOr6 gyakOri、 ■●l talalhat6 a kb101lbOz6 rasszokndl 1960も un azonball bebizЭ nyomdott.■ │ .az И v`icЮ pOrt A O v`rcsopoll .Ok Azsi`ban voltak gyakoriak.KsA7● Auszl【 ・ 』 寝 肝 :lf諄 11よlk` m£ 歯 l息習 臨 品 lt t、 l .flata''.valamint feLOtelewn KOz6pム z● ■ alakυ hak ki az einberFaltよ .Roginvkt tterint、 nagy ter● leten(D01 Eui6p3. A vOcsoportok tchi nein■ lilk azonban enntl j6va rttcbben lkalina、ak a rass2ok ovt1ly071slra tat6 tud6s tObbOkev`sb`0遺 6nyewn v&ytla neg Ezzel ttgFrdzllat6. ncg ′ A lovibbЙ kban lヽ suk a″ θ elemeit sα 11‐ `││:■ “ :0″ ∫ n“ y ρ rasszkoI`nek jelellt6sebb Az antrop010guЮ k dital`ban incgegycznck abban.SZurke Ⅵ ● :攪 :胸 t庶 朧 l朧 hal.hogy a nla`16 e llber faltak― az europidok oh`rek)a n10ngohdok(s6Bよ ).

az utobblakO pedlg in‐ k`ns.“ ″ 「 `.よ k alacmny ternetlek 6s s016t wi遺 omplexiollak Ezelt Bl■ ol lよ 欽 et regebben a mtll180HdOk kOz` A nOrdkusok 6s a croll■ gnOidOk arca clt`r egym`st61: az e10bbiek6 keま elly.ド korl a raga9bb termct6.ragas.NotOt sze llu.″ 、 ぅ ん ′ ヽ(. d fell. KOz`p_`s Kelet Eur6paban_tal`ini a viavok legFolltombb tln keleteuropld raswit an、 ely NヌBat `S KOz`ptur6pお =0宙 an lgen elte」 edt a barna hJI.vdanunt a gy`r te“ szOrzctjdtmz6 22 ■、1、 「 ^(.sOt`t ha16.10宙 d Fe16.v`les ・ :簿 lξ 鴨 ]冷 nas゛ 讐 爵 鶏 agyよ 。 ilak j・ ′ .er6sen k:ugr6 A medltendn lawok Eur6pa deli 6s n.barna vem6.■ ヽ │ A MIVI AGUNK 23 .gati.duB16 0Π `raszok Ⅲ c“ ettlctti憲 留 島 盤 器調.盤 鎌 鶴 6s alacmllyabb termet6 ras■ ok is Az Owttki 6s a d61i rasszok kOzOtti nagy terllleten― llek ytts helyi vmtozata alakult ki `n forduinak e16 FokOnt tehdt a sPanyolok.1492め lappok.鴇 11117〕 ま 譜織漱 . AjnetB felfed“ F“ nek“ 口χn “`.kOzepes termetG alpi FaSy A Balkln felszlgeten pedlg lgen gya 指輔 癬 鱒 士 轟懺 諄 ak ● 6S Orr.証 ' ﹁´ ・ ′ ´  ¨ . ● ´ ι ・ ・ r 一 パ ︶   , イ 。      ′ ¨           0 9`b● A ne■ emberi籠 餞kor elteっ en.n郎 ■ .・ レ i 6s Azsla “ ebb.λ コ '夕 摯 匿 “ “ ψ lllll“ ″ 匡ヨ擁α ZZ).az ola2ok.Aflka `ヽ dOLttllgati rO経 .

Inediに nan`s dlnan t.oz tutoz6 fe=fl 11 “ t.pus 13 `b.a s2udinin`ge.12 `bra Alpi."olnttnold`S keletゃ uFt pid l.pus 10 `b.a No」 ikus ms● l.コ ra Nordよ 蒻 . ¨ ● ¨ 6 i、 1、 ■ ●1● = .

testsz61′ ettel relldclkcznek “ Osa n鶴 lidek`n`l crて 、 yt gttra `s ts/8kkeletre vindorolt cM)porlokb61 alakol I)で l Azゞ iit61 ぃ J′ 、 ■ z■ 1ltlldok A veddidck l k`111(leylonも ztctで nて ヽ で h ck .サ tttlttil器 a si atagi k6rし lrllて nyck llat`、 1la alaku tak ki alll書 ` ‖ ヒ ド :IP霜 :誅 守肥 1歯よ 増 A negridek Afrik`ban a Szullardt61 dtlre dinck′ Tobb llclyen nllr r03en keveredtek az europluokhOz urtOz(' arabokkJI Igy alaklllt ki p(ld111l a7 '.1 ヽ ンタ お l● `.d● k卜 c‖ .17.aga、 3k vagy llngas teinlet〔 ick ′ ヽ intc tOrpe teril、 et` pigilleuЮ k akik a′ 6、 crd60ve′ ct Kivttcll k`peァ ek a、 ′ ● t01 rass7ok t`11lha16k lnで g ben tlilck AlatЮ ny teI:1lct〔 ki、 1で leksz`│]11 、 i〕 igeteken i、 al'110p、 ′ zi`ballて 、 n a K81oll.l inozog KOzl● mildOss7e Otvenczcr k● 1〕 01opid rattz.′ tl l『 h論 mint ti`t tes71k ki 鱈 II糀瀞善 ぶ 鮮 輔猟鮮 憲 駐 ∬ 猟 :『 1鳥 密 罵 l 訂 ふ Ж 路l↓ :ば Yヽ lTil踏 錯 “ 1∫ kOzepes ternle16 keま enyebb arcu rastt a lelCmz6 濡 11蕊慧 t鷺 響 出‖ :出 :潟 i鉗 ls議 止 卜 :ま 毒 イ T]赳 な 15 `bra Buslnan cs」 a● ■:.1`、 、 11′ ││ Auytr`lia 6Jak6i Az、 ia d`hr`sz● 61 szllnluznak JIVa νiget`n cc chc、 z 111 ′ tittliib● Szilnuk:I■ sziget`11 0s a llnlor szigeteken itiutottak el Aし 、 、 it 、 ∠ Ogon k tartOztak a n〕 [t.′ o ll● k Pedt n■ r CXk nlintegy his/cァ ren thick ′ akirて 、 ′ て .`pユ 11も 、 tak ki a vcddidekで iildini 6sc.at('k ァig`′ i■ ■ikti l〕 q『 idCk lllJliban k076p口 .p.A/Au、 ztriliit01 0s. .aklaで 、keletrc“ kv`sァ igetekc l llltehet6etl legrid で 、 81lsztralid keveredOsh61 ktalak11lt rasszok tal111.I``t、 t.■ mS`ゞ buЫman ferfl │.amely Eti6pidban `s Szon〕 iliiban terledt el Valolll vel Vi 6 gOsabb b6【 ..=`′ t'′ '.1`ゞ J Nan、 ib sivatag koinyOktn t16 bll、 nl』 Arrika doli fts′ て odも 0(`rtik nok kJla16ftiben valinak AIBcM)ly terilletick kor'1]rin(り 、 lild()11で χ 譜 温〕 窯 14 `bra szudmi.e ropid jeneg6。 11て 、 11。 11600s haj u iclcn2● C Indi`ban a dra宙 da nyel● n`pesOgbell gyakOri tty cu10po negrd keveredo“ ra、 、 z: az indomelenid kittott tasnllniniak is `z`dヽ A7autttrJmok mBgO、 ta b6r6ek nagy ltJm`retekkd Imctlek tCn、 も ebl.

mcIIlal ndi“ tipus Bli nen sz.ら nevezzOk bir pOp● hel'nak.pOriban az Osttes ′θ あ た た κ ′ た ζ `′ `力 ``gι cPl卜 cr t ulo.― ■ kttcm懸 iも d`[.´ 壼 nes ver. “ 離 l胎 ″ `イ ´ / ″ ヽ 、 ´ / ´ ´ ヽ 18 abra E滋 述m6.ぃ os k‖ t6nrar71 7 "11ljban mcgovlott cinbGn C'pOrt わ 0まt●gazonban vagyM"ldcn falt6nak.ka nemk° 血 H cttdy MH kaaak`魏 脚 肌 恭 :lriξ ぷ Az uldlanok az`n α ttgrlll″ ″″∬ zOた 力 ο z tartozllak Az Osz4kamer■ ai uldittok szttma m az tll nem.kinai ts malaj ferfl 磁 %nZ m肺 mあ 廣 l鵬 げ l"辮“ %躙 麟 響 脚 alaCDnyabb ternld6 indi`nok nlog vivonylag nagy A kOz`ptmerよ aヽ BehrulgszorOm■ it vindoroltak at Szわ Ori`b61 Az`鰍 akanlerikal indiinok e s6Ю iban magattbb termetune1 6s er6、 b_ ヽ 、 匈 7:]:]淵 sz`mban dnck(pddlu Bor宙 臨 l 1懲 棚留需 鵬 1肥:憔 臨鷹 説 胤踏it篤 ↑ ]。 a kOz6pkorban `ban)KOzttl k tartoznよ fi常 1艦 :rγ :i:解 lよ hovd macЮ nyterm06ek 憾 j鴨構鮨盛 ぷ li辮轍蜃 撤 撫 鮮 鱗 蠅 iVJal_。 l識 Iti辮 路 II』 淵 W柵 出 漑ら 識 峨 `∵ :` r必 me 〃 fl無 で ′ ` ら 'r`r● .akよ ben i180d FtSZ.Oydvd.rassznak り ど ′ 27t Minden nagyobb emberi c.` ta'`hat6.dons(■ Or● k16dOsi alaplai negtal1lhatOk、 k● ztt k lehetsOges ′ じ Hc ll kOpcssOgek`i、 termOszctcヽ cn」 、 ル rィ rss■ rri■ ``♯ 17 abra TaJvanitelr 28 29 .1ヽ Zta、 よkel''cg"tt ttm tobb 8∞ ezern`1 1ヽ z USAも an azokat.■ 〕 角よ fehanck)Az indi`■ ok 6“ i ajl■ OrWak Vtte feに a lo`bra Tu“ v.で '■・ `ォ lゞ ‘I ″ ト ´ ldralzi Azenわ ci、 Og sc‖ ct k81■ 86` kし 6 nlettelcnOStbennemttyК geS「 。 lag.7.

a ctta86satOt..n負 ` 20 `し =a E`α . hogy prulutiv vad`sz6 01etm6dot folytattak Az tt nyelVen bew616 6s kOzOs muveltseguk`lta1 0sszefl zOtt nepek i、 tObb raswb61 tev6dnek Oswe Egy magyar `s pold`ul egy d`n enlberi61..ahol a lappid iassz. 1978わ an az ENSZ gen3 sZё kll` z`ba:1 11lcsC t16ke′ lck err61 a szOrny6 1■ 6szurll、 61 E nlegen〕 11ke′ Os csytit tal lnllep`lyc、 1lylllinya volt az !〕 NSZ heidt1lclc、 Ovi、 ck(ApJrtheid・ ● ● szta stre) idに 8“ い ′ kedふck a rch`r osa sイ に kOzgy逝 16s iltal meghrdctett ap8ri frka Kbz16r撻 、 lgban 31kahllazoll `D`1■ nes lよ oss`g tcteS eklk..vtty a l Ю gulok.mint anlllyen pold`ul a mayak`、 akよ a kOrllycz6 n`pekt61 el、 Letelodve kJ● lesztettek a lnatemtk`t.nint bio16giai l`ny An`pek kOz01ti kt10nb“ gek tehi nem bio16giai en`r6s● k hanenl tirぃ dalmiも azdaSti k'10■bOzOsむ Ok kOVetkczn10nye A′ elmaradoiis(3 a sァ e genys電 . ainelyekn01 tObb“ le rnstt is 11legtal`lhalも 、 a kevered6s kOvetkczt● en az arlnyOk felisnler`sc nchczehヽ meneti kevert t`Pusjeleik mtt kOz6ttlk enlbe■ nlert sok`t A lleglevO blo16giai kO10nbs(gek(laSSZtu10nbsttek)nem`rin■ k az 16nyeg`t Az ember ina indr ink6bb tllsadalnll.1.amelyよ rassz tekintet6ben egystges llyenek pじ daul a lappok.ahot azじ ral raw aid 34) A■ I vi=ヽ 4i uN:: ::1:LACliヽ ヽ ヽ K =1 .6● ヽ “ 1. annak euen`re.an`lkl. i'60 illlrtius 21 6n a d`1■ frikai rend6rs“ Sharpevilleten tu′ ct ny t011 i10〕 bOZtet6s` elに nbよ Osen tuntet6 ntgerekre、 6s kO′ unik t il〕 8 Jali ntメ 83■ e3● t Poillomn 18 `vvel k6s6bb.lemz6 Azokndl a n`pekn61. li.az ehinseg rrた t`r鰍 dalmi okoは J nlagyar`zhat6 ′ .hogy inis cЮ por tokkal keveredne Ez a feltevOs olyan tortё netiadatok鰍 Op11.nCIn tudnink ineginondani ha mindkettO magas 6s viagos szinkomplexi● melyk n`phez tartoznak A s016tebb ttin6 0s alacDnyabb magy`lok tObbsegtt aanban nem neh`2 megki10nboztetnia ddnok tObbsむ 0161 Kev`s az olyan nё P.ltl.az "lst ts az Opittszetet..'. `bra Pctui indlふ cm[`d Tudom“ yOs bec●Osek szerint egyetien 30 ezer fos n`pesstt k6pes icnne 可ra terellltelu mnden eddlgi emberi alkot`ゞ .li(` よ !.11 "│ .

s FOrumokon is Az ENSZ nevel`slⅣ l.― ― ― ― ― ― 「 Az ENSZ mar ko【 お ban is feu`pett a.tudOm`nyos 6s kuLu=4is● ervezete olNESCO)n ar ket alkalomlnal is aulst f081aL a lassz姉 us euen te811t6bb 1964ten a NemzetkOzi Antropo16ghi6s Etnolo8hi KOngrewumn Mowよ 、 San A rassz● mlls ideologiala hi■ atalown nm mを cttk Del Afrkわ an 10tezk.faJi megk01。 nbozte10s"蒟 llden forlnala enen. a″ 秋 c ere ∝ n臨 譜 彬 艦:鳴alme'蒟 よ 群温 躍昔 Ы 6mよ vttk`pp 避翼 I籍 班 批熙憲 lpЮ 槻 乳 鶏 鼈 "」 il鷹 l魔 .llanem tudolnan.nemc8k pont■ ai.