P. 1
C.G.jung - Bevezetes a Tudattalan Pszichologiajaba

C.G.jung - Bevezetes a Tudattalan Pszichologiajaba

|Views: 17|Likes:
Published by Edit Fogarasi
Jung
Jung

More info:

Published by: Edit Fogarasi on Jun 27, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/09/2014

pdf

text

original

Sections

  • Előszó a magyar kiadáshoz
  • Az első kiadás előszava
  • Előszó a második kiadáshoz
  • Előszó a harmadik kiadáshoz
  • Előszó a negyedik kiadáshoz
  • Előszó az ötödik kiadáshoz
  • 4. fejezet A BEÁLLÍTOTTSÁGI TÍPUS PROBLÉMÁJA
  • 6. fejezet A SZINTETIKUS VAGY KONSTRUKTÍV MÓDSZER
  • 7. fejezet A KOLLEKTÍV TUDATTALAN ARCHETÍPUSAI
  • Zárszó

Carl Gustav Jung

Bevezetés a tudattalan pszichológiájába
Fordította: NAGY PÉTER
A fordítás alapjául szolgált:

C. G. JUNG: ÜBER DIE PSYCHOLOGIE DES UNBEWUSSTEN.
IN: C.G. JUNG: ZWEI SCHRIFTEN ÜBER ANALYTISCHE PSYCHOLOGIE. C. G. JUNG: GESAMMELTE WERKE. SIEBENTER BAND. © WALTER VERLAG AG, OLTEN. 4. VOLLSTÄNDIG REVIDIERTE AUFLAGE 1989

TARTALOM
Előszó a magyar kiadáshoz Az első kiadás előszava Előszó a második kiadáshoz Előszó a harmadik kiadáshoz Előszó a negyedik kiadáshoz Előszó az ötödik kiadáshoz 1. fejezet A PSZICHOANALÍZIS 2. fejezet AZ ERÓSZ-ELMÉLET 3. fejezet A MÁSIK NÉZŐPONT: A HATALOMVÁGY 4. fejezet A BEÁLLÍTOTTSÁGI TÍPUS PROBLÉMÁJA 5. fejezet A SZEMÉLYES ÉS A SZEMÉLY FÖLÖTTI VAGY KOLLEKTÍV TUDATTALAN 6. fejezet A SZINTETIKUS VAGY KONSTRUKTÍV MÓDSZER 7. fejezet A KOLLEKTÍV TUDATTALAN ARCHETÍPUSAI 8. fejezet A TUDATTALAN MEGÉRTÉSÉHEZ. A TERÁPIA ÁLTALÁNOS ELVEI Zárszó

Előszó a magyar kiadáshoz A tudattalan pszichológiá-járól írt művemnek dr. Nagy Péter fordításában és dr. Jacobi Jolán gondos felügyelete alatt készült magyar fordítása az első írásom, amely ezen a nyelven jelenik meg. Néhány mástól eltekintve tehát először lát napvilágot eredeti művem a keleti Európában. Nemcsak azért vagyok nagy hálára kötelezve dr. Jacobi Jolánnak, mert a fordítás megjelenését lehetővé tette, hanem talán még sokkal nagyobb mértékben azért, mert e könyv átdolgozásánál és sajtó alá rendezése közben ösztönző segítségével és hasznos tanácsaival oly önzetlen módon támogatott. Különösen jólesik, hogy ez az írásom immár közvetlenül szól a magyar olvasóhoz, ama nép fiához, amely mindig eleven érdeklődés jelét adta munkálkodásom iránt: ha közvetve is, de talán ezért való hálám egy részét rója le ez a könyv. A nyugati féltekéről származó sok tanítványom között dr. Jacobi Jolán volt az első magyar; évek óta dolgozik vezetésem alatt Zürichben, és e réven valóban alapos tudásra tett szert a tudattalan pszichológiájának olyannyira szétágazó s nehéz területén. Ennek pompás bizonyítékát adta Die Psychologie von C. G. Jung c. munkájával, amely elsőrangú bevezetés műveimhez. Az ő tárgyismerete szavatol e fordítás pontosságáért és értelmi hűségéért is, ami e nehéz és kényes anyag taglalásakor rendkívül fontos. A jelen kísérlet legkevésbé sem próbál átfogó ábrázolás lenni, megelégszik azzal, hogy az olvasót a tudattalan pszichológiájának legfőbb problémájával megismertesse, az orvosi tapasztalás által kijelölt keretek között. Mivel írásomat csupán bevezetésnek szántam, a szellemtörténet sokrétű vonatkozásaira: mitológiára, vallásra, filozófiára, primitív pszichológiára s a többire csak utalok. Zürich, 1944 januárjában A SZERZŐ

Aki tehát mélyebben be akar hatolni az itt érintett problémákba. Az én célom pusztán általános tájékoztatást adni a tudattalan pszichológiájának lényegét illető legújabb felfogásokról. a kölcsönös rágalmazási hadjárat. hogy a véres démont megállítsa útjában . hogy tanulmányom kereteit lényegesen kibővítsem. annak a szakirodalmat ajánlom. 1916 decemberében A SZERZŐ . A tudattalan problémáját annyira fontosnak és korszerűnek tartom. s egyszersmind azt is. s amíg az egyes ember megteszi. hogy mily kegyetlen fenyítés vár rá. s az ember képtelensége arra. ez késztetett arra. Amit a nemzetek tesznek. Ez a háború kegyetlenül megmutatta minden kultúrembernek. meg fogja tenni az egész nemzet is. az elképzelhetetlen pusztítási düh. amely éppen azt tartalmazza. amikor a kiadó kívánságára az 1912-es Rascherévkönyvben megjelent Neue Bahnen der Psychologie (A pszichológia új útjai) c. amit a legszükségesebb lenne tudnunk. beleütközik annak a tudattalannak a korlátaiba. Mert az egyes ember pszichológiája azonos a népek lélektanával. ha ez a mindeneket oly közelről érintő probléma nehezen hozzáférhető szakfolyóiratok hasábjaira száműzve a művelt közönség látókörén kívül könyvtári polcokon tengetné árnyékéletét. hogy a rendezett tudatvilág alatt nyugtalanul szunnyadó kaotikus tudattalant a gondolkodó ember számára szembeszökővé tegyék. Az utóbbi évek sokrétű s jelentős változást hoztak a tudattalan pszichológiájában. Eszembe sem jut e munkával kapcsolatban. Egyes Freudról szóló fejtegetéseket megrövidítettem.mindennél alkalmasabbak. akkor mai. megadtam saját nézeteim általános irányvonalát is. Ha volt idő. Az emberiség nagy problémáit sohasem általános törvények. szerencsétlen korszakunk feltétlenül az. E munka tehát a korábbi tanulmányt átdolgozott és bővített formában mutatja be. Küssnacht (Zürich). Aki azonban önmaga felett elmélkedik. Abban a tanulmányban a Freud által inaugurált pszichológiai felfogásmód egy jelentős darabjának ábrázolására korlátoztam magam. amikor az önmagunkon való elmélkedés volt a szükséges és egyedül helyes út. hogy az bármilyen szempontból is végleges érvényű vagy akár csak kielégítően meggyőző lenne. A most folyó háborút kísérő pszichológiai jelenségek .Az első kiadás előszava A jelen kis munka akkor keletkezett. Fel kell hívnom az olvasó figyelmét arra. Csak az egyes emberek beállítottságváltozása lehet a kezdete a népek lelki átalakulásának. s amennyire csak e mű keretei lehetővé tették. hogy nézetem szerint súlyos veszteség lenne. hanem mindig az egyes ember beállítottságának megújhodása oldotta meg. hogy alapjában véve még barbár. ha még egyszer eszébe jutna saját rossz tulajdonságaiért szomszédját tenni felelőssé. hogy ez a fejtegetés kissé bonyolult anyaga miatt sok türelmet és figyelmet kíván.mindenekelőtt az általános ítélőképesség hihetetlen elvakultsága. E követelménynek legfeljebb az itt felvetett problémákat egyenként taglaló terjedelmes tudományos munkák felelhetnének meg. tanulmányomat egy második kiadás számára kellett átnéznem. ezzel szemben tekintetbe vettem Adler pszichológiáját. azt teszi az egyes ember is. a hazudozás gáttalan árja.

a keresztény. megint mások a fennálló rend lerombolásában. saját belső államukon próbálnák ki azokat a törvényeket és diadalokat. Küssnacht (Zürich). hogy ezeket inkább egy most előkészületben levő könyvemben taglaltam a nekik kijáró alapossággal. egyesek hisznek a csalfa győzelemben és a győző hatalmában. saját bensejükben. s mivel az egész világ inog. hogy a közönség széles rétegeinek érdeklődése az emberi lélek problémái iránt sokkal erősebb. vagy bármi mást hirdető szép szavakkal. Csak az egyes ember magába szállása. Az ott lefektetett alapelvek behatóbb tárgyalása azonban olyan mértékben lépné túl egy többé-kevésbé népszerű tájékoztató mű kereteit. Ezt az érdeklődést talán nem kis mértékben arra a mély megrázkódtatásra vezethetjük vissza. lényegében változatlanul jelenik meg.sokak számára nem könnyen érthető tartalma ellenére is . Még nagyon kevesen kutatnak önmagukban. hogy ezt embertársaiktól várnák el. hogy e kis írásom . A második kiadás. az emberi lét lényegéhez. egyéni és szociális adottságainak alapjaihoz való visszatérése lehet a mai világban uralkodó vakság gyógyításának kezdete. 1921. amelyet tudatunk a világháború révén elszenvedett.Előszó a második kiadáshoz Örömömre szolgál. Gesammelte Werke. Minden egyes embernek gyökeres változásra. hogy nem szolgálnák-e jobban az emberi társadalom ügyét. . E katasztrófa látványa az embert tehetetlensége érzésében önmaga felé fordítja. ahelyett. mintsem reméltem. amelyeket minden utcasarkon prédikálnak. ha önmagukon kezdenék a mostani rend átváltását. kisebb változtatásoktól és javításoktól eltekintve. mások törvényekben és szerződésekben. hogy embertársaira kényszerítse ezt. nem pedig arra. bár tudatában vagyok annak. a meglevő feloldására és megújulásra van szüksége. saját lényének. felebaráti szeretet vagy a szociális felelősségérzés képmutató köntösében. még túl kevesen tették fel maguknak azt a kérdést. hogy általánosan könnyű megértésre találjanak. hogy éppen az utolsó fejezetek sokkal bővebb fejtegetést kívánnának rendkívül nehéz és újdonság voltuk miatt. Az emberi lélek problémái iránti érdeklődés ennek az önmagunkhoz való ösztönös visszatérésnek a szimptómája. ha először és egyedül saját magukon. belső szakadásra. VI. Sokan még a külvilágban keresik ezt. amelyek tudattalan személyes hatalomvágyból fakadnak.1 Az első kiadás megjelenése után hozzám érkezett levelekből örömmel láttam. befele fordul. Munkám ezt az érdeklődést kívánja szolgálni. 1918 októberében A SZERZŐ 1 Psychologische Typen.ily rövid idő alatt már második kiadását éli meg. támaszt keres.

különösen a típusokról és tudattalanról szóló fejezetben. szükségesnek tartottam. Aki csak megkísérelte. 1925 áprilisában A SZERZŐ . erre kell tehát utalnom e célból. hanem legfeljebb anyagának megközelítő ismertetése és az e réven való ösztönzés. és immár harmadik kiadásban lát napvilágot. Nagyon meg lennék elégedve. rendkívül bonyolult anyagról népszerűen próbáljon beszélni. ha ez a kis könyv ezt a célt elérné. E körülménynek köszönheti ez a kis írás. hogy túlélte a háborút követő időt. Tekintetbe véve azt a tényt. hogy jelentős változtatásokat és javításokat eszközöljek. A típusok fejlődése az analitikus folyamat során c. hogy az effajta írásnak sohasem lehet célja a meggondolások s a bizonyítás egyes részleteibe való behatolás. hogy a második kiadás megjelente óta hét év telt el. fejezetet teljesen elhagytam.Előszó a harmadik kiadáshoz Ez a mű a világháború alatt született. igazat ad nekem abban. A nehézségeket még növeli az a tény. mivel ezt a kérdést azóta alaposan taglaltam Psychologische Typen c. hogy az itt taglalt lelki folyamatok és problémák nagy része sokaknak bizonyára teljesen ismeretlen. s lassanként a hullámok is lecsendesednek. hogy egy tudományosan még alakulóban lévő. A háború által felvetett nagy lelki problémák azonban nem szűnnek meg foglalkoztatni minden gondolkodásra és kutatásra hajlamos ember szívét és elméjét. munkámban. vegye figyelembe. A háború elmúlt. Küssnacht (Zürich). vagy önkényesnek tűnhet: de kérem az olvasót. Egy s más netán előítéletekbe ütközik. hogy ez nem könnyű feladat. és jelentős részében a nagy események pszichológiai visszhangjának köszönheti létét.

és egyet-mást meg sem említek.Előszó a negyedik kiadáshoz Egypár javítástól eltekintve a negyedik kiadás változatlanul jelenik meg. hogy a kollektív tudattalan. azért szerény célját teljesíteni tudja továbbra is. Remélem. amelynek e könyv egyik fejezetét szenteltem. hogy az olvasó figyelmét felhívjam az Eranos-évkönyv (Rheinverlag) utolsó évfolyamaira. Ennek a könyvnek egyáltalán nem igénye csaknem átfogó tájékoztatást adni az analitikus pszichológia teljes területéről. amelyek különböző szerzők e szempontból jelentős munkáit tartalmazzák. Küssnacht (Zürich). különös érdeklődésre talált. Ezért nem mulaszthatom el. éppen ezért sok mindenre csak utalok. 1936 áprilisában A SZERZŐ . A közönség sokféle reakciója nyomán megállapítottam.

új kiadást alapos revízió alá vegyem. Ez alkalomból sok elégtelen részt irthattam vagy javíthattam ki. amelyek nemcsak elkápráztatni akarnak. és az én érzésem. s ezt is csak egy bevezetés erejéig. Így fogják a legegyenesebb úton felismerhetni az orvosi pszichológia helyét és jelentőségét. Alapos ismereteket csak a szakirodalom tanulmányozása és gyakorlati tapasztalatok révén szerezhetünk. hogy távoli. E széles rétegeknek szánt írásomban az orvosi pszichológia és saját kutatási irányzatomnak csak egypár lényeges nézetét ismertetem. ne várja e területen a mai pszichológiai ismeretek összes sarkalatos pontjainak többé-kevésbé teljes leírását. mégis arra kérem az olvasót. hogy a modern orvosi pszichológia nézeteinek még nagyon kevéssé sikerült az egyetemeken képviselt tudományba behatolniok. mennyire igazolt Freud panasza pszichoanalízise “népszerűtlenség”-éről. Azokat az olvasóimat. Küssnacht (Zürich). Azoknak az új ideáknak. de sok tévedésre is alkalmat ad. a pszichológiai újításoknak még többre. elszigetelt vártán állok. nyomatékosan kell kérnem. Még áttekinthetetlen új világrész ez. hogy ne csak az orvosi pszichológia és pszichopatológia fő műveit tanulmányozzák lelkiismeretesen. sok feleslegest távolíthattam el. A tudattalan pszichológiájához hasonlóan komplikált és nehéz anyag nemcsak új ismeretekre. nem túlzok. Azt hiszem. hanem a pszichológia-tankönyveket is. amelybe kísérletképpen benyomulunk. akik e területen alapos ismereteket kívánnak szerezni. s csak kerülő utak árán találhatjuk meg a helyes csapást. ha azt állítom. Ebből az összehasonlításból mindenki felismerheti majd. hogy a mostani.Előszó az ötödik kiadáshoz Az utolsó. bár a múlttal ellentétben akadt már néhány elismerésre méltó kivétel. Bár igyekeztem a lehető legtöbb új szempontot beleágyazni szövegembe. változatlan kiadás óta hat év telt el. hogy meggyökerezzenek. rendesen legalább egy emberöltőre van szükségük. 1942 áprilisában A SZERZŐ . ezért szükségesnek láttam. hiszen ezen a területen szinte mindenki tekintélynek képzeli magát.

amely döntő befolyással volt rá. fejezet A PSZICHOANALÍZIS Az orvosnak. holott a neurózisoknak egészen újszerű felfogását hozta. mint az olyan ember. amelyeket szinte már alig merünk az orvostudomány hatáskörébe utalni. Már Charcot idejében tudták. tehát logikusan lelki kezelésre szorul. kísérleti pszichológia. s aztán a következő lapon folytatta a hisztériás esetek régi módon való taglalását. Janet3 megkezdte korszakalkotó kutatásait a neurotikus állapotok pszichológiájára vonatkozólag. Die Suggestion und ihre Heilwirkung. Az ő tanítása a neurózisok gyakorlati kezeléséből indult ki. német kiadás: S. alig ötven esztendővel ezelőtt. Freud fordította le Bernheim könyvét. Vizsgáljuk meg közelebbről ezt az újfajta pszichológiát. és Nancyban Bernheim4 nagy sikerrel elevenítette fel Liébault-nak5 az ő idejében már elfelejtett kezdeményét. egyhangúlag szidalmazni kezdték. (Álomfejtés. fény. a kollégák kinevették. éspedig a nancyi 2 3 4 5 6 7 8 Grundzüge der physiologischen Psychologie. Freud következő munkái teljes részvétlenség mellett jelentek meg. hiszen az ideges bántalmak. Régebben. vagyis annak a metódusnak az alkalmazásából. 1895. . villamosság stb. Körülbelül úgy jártak el. amelyet ő pszichoanalízisnek nevezett el. L’automatisme psychologique. pl. lelki eredetű. ha betegein segíteni akar. levegő. és méghozzá a lélek legmagasabb és legösszetettebb funkciói. s az egyetemeken tanított pszichológia vagy filozófia volt. de legtöbbször egyáltalán nem hatnak. azaz az emberi lélek ismerőjének kell lennie. 1873. Midőn Freud 1900-ban az álom első valódi lélektanát megírta 7 (előtte e téren a témához illő éjszakai sötétség uralkodott). S. melyben Anatole France mondása: “Les savants ne sont pas curieux” (A tudósok nem kíváncsiak) újra beigazolódik. Egypár szerző elismerőleg nyilatkozott róla. feltétlenül szüksége van pszichológiai ismeretekre.1. Hideg víz. s amikor 1905 táján a szexualitás pszichológiáját kezdte megvilágítani8. Die Traumdeutung. vagy a Wilbelm Wundt2 által bevezetett ún. 1900. Itt az orvosnak pszichológusnak. 1935. Tudták azt is. éppen a pszichiátria területén már felmérhetetlen jelentőségű megfigyeléseket tartalmaztak. amit “idegességnek”. hisztériának stb. e tárggyal foglalkozó mű 6 gyenge visszhangra is alig talált. legfeljebb átmenetileg. Freudé a halhatatlan érdem. Mielőtt e tan lényegének megismertetésébe kezdenénk. Abban az időben még nem létezett a neurózisok és pszichózisok lélektana. hogy a neurotikus szimptóma “pszichogén”. el kell mondanunk egyet és mást ezen tanítás és az egyéb tudományok egymáshoz való viszonyáról. azaz a lélekből ered. 1985) Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie. 1898. Különös színjáték ez. az úgynevezett “idegorvosnak”. holott ezek. 1905. a neurózisok szuggesztiós kezelését. Az első nagyobb. mindenesetre mindaz. Charcot párizsi iskolájából. Nem utolsósorban a tudósok e felháborodott rohama tette a freudi pszichológiát szokatlanul széles körben ismertté. Hiszen a betegnek épp a lelke szenved. a Salpetrièreből indult ki az első kezdeményezés a neurózisok pszichoterápiájára: P. A pszichiátriai tankönyv csak elmebajok klinikai leírásával és rendszerezésével foglalkozott. s aztán nyugodtan folytatná a korong alakú föld leírását. 1866. Freud 1888 Du sommeil et des états analogues. neveznek. 17 Breuer und Freud: Studien über Hysterie. hogy a neurózisok pszichológiájának alapjait lefektette. Névroses et idées fixes. az orvosok pszichológiai előképzettsége igen gyenge lábon állt. messze a tudomány határain túl. 1889. aki dicsérően nyilatkozna a Föld gömbölyű voltának gondolatáról vagy tényéről.

Ez a tényállás szöges ellentétben áll a szervi zavar lényegével. mégis gyakran énekelt. (Az emlékezőképesség beszűkült tudatállapotban való ilyen gyakori felfokozódását hiperamneziának nevezzük. amennyiben anyanyelvén nem tudta kifejezni magát. aki hisztériában szenvedett. parézia. orvosa észrevétlenül a zongorához ült. Éppígy ismerték. és így karja anesztéziáját és bénaságát asszociálta a kígyóhallucinációval. Janet kutatásai nyomán. a hisztérikus kihagyásos jelenségek pszichomechanikai feltételeit (anesztézia. az érzék működése különben teljesen rendben van. Azt azonban nem tudták. A páciensnő halálosan beteg édesatyja ápolása közben betegedett meg. Ezt a megfigyelését a további kezelésben tervszerűen felhasználta. A sok elbeszélés közül az egyik körülbelül így hangzott: Egy éjszaka szorongva és félve virrasztott az erősen lázas beteg ágyánál. hogy a ház mögötti mezőn valóban voltak kígyók. ujjai halálfejes kis kígyókká váltak. és úgy látta. az éneket megváltozott hangnemben folytatta. a legkisebb részletekig menő pontossággal. tehát hisztérikus. jobb karja. Valószínűleg megpróbálta. “elaludt”. hogy minden hisztérikus tünetet szuggesztív úton is elő lehet idézni. rendszeres aphasia). Ezen időszak emlékképei homályállapotban fotografikus hűséggel kerültek újra napvilágra. hogy észrevette volna. hogy ha betegét mesterséges vagy spontán homályállapotban arról beszéltette. mintha a falról egy fekete kígyó közelednék a beteg felé. mert Bécsből egy sebészt vártak. hogy megharapja. gyengeség. hogy a kígyót megbénult jobb karjával űzze el. az emberek fejét kivéve. mégpedig a következő tünetekkel: jobb karját spastikus (merev) bénaság érte. s amikor rápillantott. mire a beteg anélkül. jobb karját a szék támlájára fektetve. ami emlékezés és fantázia formájában benne felszínre vetődött. de eleinte sokáig csak részlegesen: mindent lát. paralízis és amnézia) 9. beszédkészségét is elvesztette. csak angolul (ún. amikor a beteg éppen egy dalt énekelt. s így ezek adták a hallucináció anyagát. akinek meg kellett volna operálnia édesatyját. amelyek a leányt már régebben megijesztették. Anyja egy időre eltávozott. de mintha megbénult volna. és halkan kísérte: egyik versszakról a másikra való átmenet közben megváltoztatta hirtelen a hangnemet. Volt egy fiatal. hogy csak a beteg tudata nem lát és nem hall. Tehát: hall is . Érthető módon képzelmei legfőként ezzel az izgalmas korszakkal foglalkoztak.) Igen különös dolgok kerültek így napvilágra. Egy nő hisztérikus bántalmak következtében teljesen elvesztette a hallását. anesztéziás és paretikus (érzéketlen és béna) volt. Környezetében minden embert fej nélkül lát. amely mindig közvetlenül a szervek működését akadályozza. nagyon intelligens nőbetege. Breuer megfigyelte. hogy feltételeznünk kell: az éber emlékezet sohase lett volna képes ilyen plasztikus és pontos reprodukálásra. állapota utána egypár órára mindig megjavult. Akkor e zavarok anatómiai elméletének megalkotásával próbálkoztak. mint egy normális embernél. A rendszeres vakság különböző formái hasonló jelenségeket mutatnak fel. . emlékezetkiesés.meg nem is. egy régi bécsi gyakorló orvosnak a nyolcvanas évek kezdetén tett felfedezésétől számíthatjuk. azaz pszichogén esetként kellett felfogni. és időnként “abszenciái” (tudatkihagyásai) vagy homályállapotai voltak. holott a karműködés agylokalizációjában éppoly kevéssé volt zavar. E kitérés után forduljunk újra Breuer betege felé. bénaság. Egyszer. és Anna (a páciens) egyedül ült a betegágy mellett. mely a szék támlájáról lógott le. Az új pszichológia kezdeteit Breuer doktornak.iskola munkája nyomán.) El akarta érni az állatot. A beteg maga ezt “talking cure”nak (beszélgető kúra) vagy tréfásan “chimney sweeping”-nek (kéményseprés) nevezte. Tehát: lát is . olyan.meg nem is. A hisztéria szimptomatológiája tele van anatómiai lehetetlenségekkel. Éber álom állapotába jutott. 9 Érzéketlenség. miként ered a hisztérikus szimptóma a lélekből. A kezelés során visszanyeri látóképességét. a pszichikus okozati összefüggések teljesen ismeretlenek voltak. Egy férfi teljes hisztérikus vakságban szenvedett. a zavarnak nem voltak szervi okai. Nagyszámú hasonló tapasztalat eredményeképpen arra a következtetésre jutottak. (Nagyon valószínű.

sajnos nagyon gyakori a kimerítő betegápolás. Nagyon érthető. E szörnyű pillanatoknak semmiféle következménye nem lett. amikor hátulról hirtelen egy lovas kocsi közeledett gyors ügetésben.Midőn a látomás eltűnt. aki eleinte Breuer munkatársa volt. félelmében imádkozni próbált. hogy a sokk egymagában nem okoz feltétlenül betegséget. aki hirtelen rémület következtében súlyos hisztériában szenvedett. ő azonban ijedtségtől lenyűgözve az út közepén maradt. a betegség minden bélyegét világosan magán viselő pillanatot egyáltalán átélhetett? Vajon a fárasztó betegápolás eredményezhet-e ilyesmit? Hiszen akkor hasonló eseteknek sokkal gyakrabban kellene előfordulniok. s a beteg valószínűleg így tért a teljes gyógyulás útjára. kígyó. félelmükben és undorukban minden tagjuk remegni kezdett. csakhogy ezúttal semmilyen nyelven nem tudott megszólalni. A többiek kitértek előle. egér. E helyen meg kell elégednem ezzel az egy példával. bőséges bizonyítékokkal szolgált a felfedezéshez. Angliából származó “nervous shock” elmélet. Breuer kezeltje átélt. hogy a trauma intenzitásának nincs önmagában való patogén (betegségokozó) értéke. amelyet a katonák éppen sortűzzel “tisztogattak”. sőt még jobb kedvű volt. Ez megfelelő körülmények között abban áll. Gyakran láthatjuk. A kocsis ostorát pattogtatta és káromkodott. alkalmas volt arra. és éjfél felé több ismerőse kíséretében hazafelé tartott. s hogy a lovak alá ne kerüljön. béka. amely egy hídhoz vezetett. Itt elhagyta az ereje. mint amit pl. Freud. Ez azt jelenti.” Az illető “hajlamos” effajta élményekre. máris mélyebb és nehezebb problémák merültek fel. de hiába: a nő végigfutott a hosszú utcán. hanem hogy hatásossá legyen. Hasonló magatartást nagyon gyakran megfigyelhetünk. míg végre egy angol gyermekversre bukkant. ami az egyik embernek közömbös. Ebből szükségszerűen az következik. mint rendesen. Freud problémája azonban éppen ez volt: miben áll a hajlam? A kérdés ilyetén felvetése logikus módon a lelki trauma előzményeinek felkutatására vezetett. Egy este társaságban volt. hogy a hisztérikus tünet és (amennyiben tünetekből tevődik össze a betegség) maga a hisztéria lelki sérülésekből (traumákból) ered. hogy ilyen. De mi az oka annak. utána egészen jól érezte magát. Ugyanez a hölgy a szentpétervári véres január 22-én véletlenül egy olyan utcában volt. Szerencsére a járókelők ezt meg tudták akadályozni. hogy a nyomasztó szorongás ilyen percei. vagy hogy olyasvalami. Freud kutató szelleme azonban nem tudott hosszasan megállapodni a felszínnél. amelyeknek hatása tudattalanul éveken át eltarthat. nagyon tartós benyomást hagyhattak maguk után. amelyet Charcot erélyesen pártolt. csak ha a páciens számára különös jelentőséggel bír. macska stb. E jelenet közben lépett fel a bénulás és a beszédzavar: az eset előadása a zavarokat is megszüntette. s rohanni kezdett a lovak előtt. hogy nők nyugodtan segédkeztek a legvéresebb műtéteknél. hogy az effajta jelenetek igen mély benyomást hagynak. Bebizonyosodott. és az ápolók idegzete rendszerint úgysem teljesen egészséges. Ebből eredt az ún. sajátos pszichikai diszpozícióra kell találnia. hogy Breuer felfedezését megmagyarázza. hogy a beteg a megrázkódtatásnak . amelyen át egy másik utcába menekülhetett. E problémára az orvosoknak van egy kitűnő válaszuk: “Az egyenlet ismeretlenje a hajlam (diszpozíció). ő azonban a legnagyobb lelki nyugalommal és igen céltudatosan kiszemelt egy kaput. vagy akár kellemes is. a másikban a legnagyobb undort kelti: mint pl. Kétségtelenül világos. Breuer és Freud idézett könyvében egész sereg hasonló példát találunk. hogy a százféle hisztérikus tünet közül egyetlenegy sem a véletlen eredménye. Körülötte holtak és sebesültek rogytak a földre. Az újfajta felfogás széles teret nyitott az empirikus munkának. s ezért hajlamos az ember a tünet keletkezésében kauzális jelentőséget tulajdonítani nekik. kétségbeesésében a vízbe akart ugrani. s aztán ezen a nyelven tovább tudott gondolkozni és imádkozni. amely azt tanítja. hanem mindig lelki események az okozói. A hisztéria területén akkor uralkodó. hogy izgalmas jelenetek egészen különbözőképpen hatnak az egyes résztvevőkre. traumatan. Volt már olyan eset. Tudok egy fiatal hölgy esetéről. de ha egy macskához kellett nyúlniok.

hogy a “szerelem” igen tágítható fogalom. hogy egy hasonló helyzetre való ártatlan utalás miért vált ki ilyen túlzott reakciót? Mind ez ideig csak annyit tudunk. Hogy egy ilyen élmény nagyon mély nyomokat hagy. A kutatást azonban nem szabad feladni a felületes kérdezősködés negatív eredménye után. Most a társaság után érdeklődünk. A páciens diszpozíciója. Tehát újra visszatérünk ahhoz a különös pillanathoz. még további ismeretekre van szükségünk. Ez valóban így is volt: kb. Ahogy gyűltek a tapasztalatok. aki idegessége miatt hosszabb időre egy külföldi üdülőhelyre utazott. A beteg legjobb barátnőjének búcsúvacsorája volt ez. abban kellett álljon. van egy gyermeke is. hogy e tekintetben nem bukkanunk-e valami szokatlanra? Az ifjú hölgy ismer egy fiatalembert. amely az erotika területére tartozik. míg a lovak s a kocsi a mélybe zuhanva összezúzódtak. Egyelőre semmi mást nem találunk. mintha ennek valami szörnyűséggel lenne kapcsolata. mikor ismerősei utolérték. lovakkal kapcsolatban egyszer átélt már valamilyen veszedelmet. és megpróbált más tárgyra térni. azt talán nem kell bizonyítani. akit jövendőbelijének szemelt ki: szereti őt. és őrületes iramban egy szakadékos partú folyó felé rohantak. ebben az esetben is fel kellene kutatni. E felismeréssel Freud felfogásában lényeges nézetváltozás következett be. boldog. hogy ideges legyen. és rákiáltott. ami. E történet beteges különlegessége abban rejlik. amikor a nő a lódobogást meghallotta. és azt reméli. Itt kimerült állapotában nagy szívélyességgel fogadták. jót és rosszat. s az után. hogy pl. Nyilvánvalóan hirtelen valamilyen kellemetlen reminiszcencia merült fel emlékezetében. hogy ártalmatlan lovak rémítik halálra. A kocsis leugrott. magasztosat és alantasat egyesít magában. Ezzel megtaláltuk azt a kulcsot. nehéz és kínos helyzetet teremtett. de a kislány halálfélelmében alig tudta erre rászánni magát. hogy ó is ugorjon le. Más irányba terelve a kérdezősködést. ha ez valóban igaz lenne. amely a hajlam rejtélyét megnyithatná. hogy a traumatikus élmény mellett gyakran az erotika terén is találhatók zavarok. hogy a későbbi szimptómának előjátéka is volt a gyermekkorban. a későbbi eltúlzott és nem helyénvaló reakció azonban érthetetlen marad előttünk. a mennytől a pokolig ér. Most tehát azt a kérdést kell felvetnünk: melyek a kocsijelenet különleges körülményei? A félelem akkor kezdődött. hogy a lovak a páciens életében különleges szerepet játszottak. Hogy e rejtélyhez közelebb férkőzzünk. Az utolsó pillanatban mégis sikerült leugrania. mint derült . hogy boldogok lesznek. E barátnő férjnél van. amikor a páciens a lovak előtt rohant. Állítólag a nyilatkozat úgy hatott a páciensre. mintha ez az ő halálát vagy valamilyen más borzalmat jelentene. Közismert. Az eset patologikus oldalát egyelőre még homály fedi. tekintettel a háziasszony távollétére. vendéglátója házába vitték vissza. Fel lehetne tételezni. A hatékony momentum látszólag a lovaktól ered. s mint halljuk. valószínűleg semmi oka nem lenne arra. Ha az egyenes út nem vezet eredményhez. Maradjunk a felhozott példánál: azt értjük. Emlékezzünk vissza arra a felismerésre. megtudtam. hogy a pácienst. és ápolásra szoruljon. mivel ez volt a legközelebb eső hely. hogy minden eddigi analizált esetben a traumatikus élmény mellett volt egy különösfajta zavar. A boldogságáról szóló közlést gyanakvással kell fogadnunk. Ha azelőtt többé-kevésbé Breuer traumatanának hatása alatt a neurózis okát a traumatikus élményben kereste. hogy ezen az éjszakán még egy igen különös esemény játszódott le: a szíves házigazda rövidesen lángoló szerelmi vallomást tett.tudattalanul specifikus jelentőséget tulajdonít. ahol a késői órán fedél alá vihették. hogy az ő számára valami különlegest jelent. A beteg makacs ellenállásának leküzdése után kiderült. feszélyezett és zavart lett. mindent. amelynek következtében e jelentéktelen eseményre ilyen kiszámíthatatlanul reagált. talán kerülővel célhoz jutunk. úgy bizonyosodott be. hétéves korában egy sétakocsizás alkalmával a lovak megbokrosodtak. most a probléma súlypontját egészen más irányba tolta el. ezután teljesen elvesztette az ítélőképességét. hogy azon az estén milyen alkalomból jöttek össze. egy pillanatra úgy érezte. Ez azonban még nem magyarázza meg. E pontnál a beteg megszakította elbeszélését.

reménykedést és várakozást. hogy B.-val. megérezte a titkot. hogy tudattalanul minden e felé a cél felé irányult. kinevette a lányokat. amely . Búcsúvacsora közben a gonosz szellem megkörnyékezte betegünket. hogy a beteg nyári vakációját ugyanazon az üdülőhelyen töltse. de a gyűrű hirtelen kicsúszott a kezéből. valaminek történnie kell veled. ennek legénybarátja. Az eredmény az lett. a barátnője. s gyakori rosszullétei miatt sokszor otthon maradt. míg a tudat azon igyekezett. hogy az effajta benyomásokon túltegye magát. és idestova már eljegyzésüket tervezték. Azonban az ilyen dolognak rendesen megelőző története is van. Ennek következtében meghitt viszony szövődött B. Mindkettő megnyerte tetszését.ezek elől elmeneküljön. letépte a gyűrűt az ujjáról. s a valóságtól távol eső fantáziavilágba menekült. Hogy önmagának ürügyet találjon. E romantikus esemény szorosan egymáshoz kapcsolta őket. A.val kettesben sétálni. hogy a hosszú szerelmi históriát darabonként előássuk. Mindkét férfi lehajolt érte: B. mint A. Ez a feltételezés mindenben beigazolódott. Ismerősei is jelen voltak. A. E különös játék természetesen nem kerülhette el a női féltékenység éles tekintetét. ellenállhatatlan érzés rohanta meg.-vel való eljegyzését.-nek sikerült megtalálnia. úgyhogy röviddel később erősen lehangolva el is hagyta a leány a társaságot. és kidobta a nyitott ablakon. csak annál inkább sürgette B. mert már régen hozzászokott ahhoz. amit akart. véletlen úgy akarta. A. hogy a patologikus (azaz különleges. Ez érthetően kínos pillanatot okozott. ami csak távolról is az ember élettani hivatására emlékeztette. E feltárás után mindenki hajlamos annak a feltételezésére. és ebből azt tanultuk. erkölcsi értékelése azonban kérdéses. Egyéb tapasztalatok alapján feltételeztük azt. A másik útra irányuló tudattalan kényszer volt végül is az erősebb.” S valóban így is lett: különös viselkedése révén visszakerült a.égből a villámcsapás. Úgy tűnt neki. nyilván.-hez sokkal jobban vonzódnék. B. hogy a trauma. eltúlzott) reakció miképpen érinti a traumát. vagy . míg végül a következőképpen vázolható összkép állt elő. amikor a nemi probléma a közelébe férkőzhetett volna.-nénak külföldre kellett utaznia. Most visszatérhetünk kezdeti szempontunkhoz. E fiatal hölgy nagyon fiús gyerek volt. Egy alkalommal csónakázni mentek. hogy B. A páciens pajkos és vidám volt. A leánynak így többször alkalma nyílt A. Úszni nem tudott. Ebben az időben a páciens egy nagyobb társadalmi összejövetelen vett részt. ahhoz a kérdéshez nevezetesen. A ravaszság kétségtelen. ezzel növekedett idegessége.jobban mondva . nagy nehezen tudta csak megmenteni. és menekült mindenféle nőies foglalkozás elől. és naponta győzködte magát arról. anélkül. s hirtelen kiesett a csónakból. hogy a körülmények ilyen láncolatát és annak működését csak ördögi ravaszság képes kigondolni. 24 éves koráig a sok apró kalandot. mintha B. s azt súgta neki: “Ma éjszaka egyedül lesz. elkezdett emberkerülővé válni. és kezeltetni magát. hogy ebben az esetben is a traumán kívüli erotikus zavarról van szó. házába. A következő hetek munkája volt. Megcsókolta. hogy drámai előadásának motívumai a páciens számára a legkevésbé sem voltak tudatosak. ami ilyen korban a nőket rendesen mélyen foglalkoztatja. akkori legjobb barátnőjének a férje volt. mivel erősen hangsúlyoznom kell. Kevéssel azután az ún. hogy visszakerülj a házába. A. mintha az események maguktól peregtek volna.-be szerelmes.-ék. Gondolataiba merülten álmodozva játszott gyűrűjével. de hamarosan úgy érezte. A megelőző eseményekből azonban kiviláglik. akinek jelenléte olykor érthetetlen módon ingerelte és idegesítette.-hez való viszonya s barátnője révén gyakran találkozott A. B. s elérte.-né. Sokatmondó mosollyal húzta a gyűrűt újra a leány ujjára e szavakkal: “Tudja.-vel való eljegyzését keresztülvigye. A pubertás idején. hogy ez mit jelent!” Ekkor a pácienst különös. csak a vad játékokat szerette. Így kerülte el kb. s a páciens között. s félájultan emelte a csónakba. gyűlölt és megvetett mindent. s az asztal alá esett. Ekkor ismerkedett meg közelebbről két férfival. hogy A.-né ebben az időben már mind idegesebb lett. hogy bármiféle indíték tudatosult volna benne. akik a köréje nőtt csipkebokrot végre áttörték. A páciens azonban e szenvedély mélységét nem engedte tudatossá válni.

10 Természetadta tág jelentésében. Az erotikus zavar lehet másod rendű. mint a gránátsokk. nevezetesen egy fontos erotikus konfliktus megnyilatkozhat. hogy a szerelem10 problémái és konfliktusai alapvető jelentőségűek az emberi életben. hogy leggyakrabban így van. és amint azt a gondos kutatás ismételten kimutatja. hogy az erotika és zavarai a neurózis egyedüli forrása. a “railway spine” stb. s helyére egy sokkal mélyebb és átfogóbb felfogás lép. 11 . amely nemcsak a szexualitást foglalja magában. amely szerint a betegség okozója egy erotikus konfliktus. hanem egy rejtett erotikus konfliktus a neurózis gyökere. Kivételt képeznek az igazi sokkneurózisok. Ezzel a trauma elveszti kizárólagos jelentőségét. de kiderül. a trauma elveszti kauzális jelentőségét11. Van más lehetősége is a neurózis keletkezésének. amelyben valamilyen addig tudattalan tartalom.állítólag a betegség okozója. s miért nem valamilyen más konfliktus? Erre csak azt lehet felelhetni: senki sem állítja. mert azzal a belátással. Ezzel az elavult traumaelméletet feladták. hogy nem a trauma. sokkal nagyobb jelentőségűek. mintsem az egyén gondolná. hogy ennek így kell lennie. nem több jó alkalomnál. Ezzel nem akarjuk azt mondani. Mindenféle felháborodott ellenvéleménnyel szemben az a helyzet. és mélyebben rejlő okoktól meghatározott. Gyakran hallani a kérdést: miért éppen az erotikus konfliktus a neurózis oka.

körülbelül a következő megállapításra jutunk: Minden neurózisban két tendencia nyilatkozik meg. A neurózis ti. aki szeretne tisztességesebb lenni. legalább első pillantásra. így szeretném érzékelhetővé tenni. és tulajdonképpen nem más. A magunk korát már nehezebb megítélni. hogy a tudat ki szeretne tartani erkölcsi ideálja mellett. Ezeknek a neve változhat. mivel a mai embert főként politikai szenvedélyek izgatják. Persze a konfliktus fordított is lehet: vannak olyan emberek. aki egyesíteni akarta magában a természetet és a kultúrát. kora uralkodó áramlataiban sodródik. s amelyek egyike mindig tudattalan. hanem sokszor új eszmék. hogy meghasonlik önmagával. Mindenekelőtt feltűnő és szinte hihetetlen. Ez az a fajta ember. A neurotikus ember. Az elmúlt félszázad által felvetett forradalmi kérdések sorában ott szerepelt a “szexuális kérdés”. s a páciens igazi szenvedélye rejtett marad. amit pedig a tudat szeretne letagadni. mint amennyire valójában az. hogy az igazi kapcsolat sötétben maradt. amelyet az általános probléma egyéni megoldása irányában tett. de egyúttal az egész emberiségnek az egyénben megnyilvánuló konfliktusa is. mint az egyén sikertelen próbálkozása. szelídítési eljárás. hogy bár a megbetegítő konfliktus személyes momentum.2. itt azonban a kutatás a szexuális konfliktus kérdésével került szembe. mint példánk mutatja. A kultúra kényszerébe szorított emberiséget időnként elelragadja ez a mámor: az ókor a dionüszoszi orgiák keletről előtörő hullámában élte ezt át. hogy nem mindig állati eredetű ösztönéletünk az. amely szinte külön irodalmat teremtett. Ebben a konkrét esetben legalábbis nem vitatható. amely. s a legkisebb erőszakot sem . Sőt valószínűleg kiderül még az is. egy közönséges erotikus konfliktussal össze nem hasonlítható. és ezeket jeleníti meg saját konfliktusában. E meghasonlás oka a legtöbb embernél az. amelyek a tudattalanból napvilágra törnek. De hát senki sem független teljesen a korabeli áramlatoktól. anélkül. Ebben a “mozgalomban” rejlett a pszichoanalízis csírája is. hogy a Krisztus előtti utolsó század számos szektájában és filozófiai iskolájában a sztoikus ideál az aszkézisig fejlődött. s az uralkodó kultúrával éppúgy ellenkezésbe jutnak. szorosan kapcsolódik a mindenkori korproblémákhoz. A neurotikus ember csak egyik speciális esete a meghasonlott embernek. hogy ez tudatossá válna benne. hiszen általánosságban jellemzője a kultúrembernek. Ennek szelleme nem kis mértékben járult hozzá ahhoz. sok abnormis elemet is tartalmaz. míg a tudat látóterét teljes egészében a látszat foglalta el. amelyet a szabadságra éhes állati természet időnkénti lázadása nélkül elképzelni sem lehet. A kultúrprocesszus közismerten az emberben működő állati ösztönök egyre tökéletesebb megfékezése. Azóta a “szexuális kérdést” politikai és világnézeti kérdések erősen háttérbe szorították. Ez azonban nem változtat semmit azon az alapvető tényen. melyeknek a “szexuális kérdés” csak jelentéktelen előjátéka volt. akik látszólag tisztességtelenek. A dionüszoszi szabadságmámor második hulláma a reneszánsz idején húzódott végig a nyugati emberiségen. hogy csak a látszatnak kell tudatosnak lennie. s hogy végül is ez idők politeista káoszából Mithrasz-kultusz és Krisztus aszkézist hirdető vallása született. Ma például könnyű lenne megalkotni a neurózis politikai elméletét. mint az ösztönök. Ma már azt is tudjuk. amely a kulturális kényszerrel nehezen fér össze. A neurózis: meghasonlás. amelyet egyoldalú elméletalkotásában nem kis mértékben befolyásolt ez az irodalom. amelyek egymással szöges ellentétben vannak. a lényeg mindig ugyanaz marad. hogy az ösztönös emberi természet újra meg újra nekiütközik a kultúra állította korlátoknak. ami az antik kultúra lényeges és jellemző alkotórészévé lett. hogy a politikai csak előfutára egy még sokkal mélyebben szántó vallásos megrázkódtatásnak. E tétel megfogalmazása szándékosan igen általános. míg a tudattalan a saját (ellentett irányú) erkölcstelen ideálja felé törekszik. s éppen ezért. Ha ezt a tényt elméletileg igyekszünk megfogalmazni. fejezet AZ ERÓSZ-ELMÉLET Az előző fejezetben leírt felismeréssel a trauma kérdése váratlanul feleletet kapott.

Jung: Diagnostische Assoziationsstudien. Kultur. és olyan értelmezésre vezetnek. azt álmodja azonban egy alkalommal. azonban a mai technikához képest ez kezdetleges és gyakran elégtelen. amelyek a tudat számára rejtve vannak. másrészt a terápia kérdésére. lelkünknek ez az illékony és szerény terméke csak a legújabb időkben lett megvetés tárgya. ahhoz a vágyteljesítő álomképhez vezet.) Tartoztunk ezzel az általánosabb jellegű kitéréssel. Ezek természetesen csak igen ritkán nyilvánvaló vágyak beteljesülései. I-II. tudattalan vágyak is. hogy az a tégla. egészen meglepő pontossággal.s ezt gondos összehasonlítással könnyen ki lehet mutatni . Egy másik módszer a zürichi elmekórtani klinikáról indult ki: ez az ún. hanem ezt az ún. intő és vigasztalást hozó hírnök volt. Freud felfogása szerint homlokzat. testi inger okozta álmokban. Ha a mélyére nézünk. Techn. . az istenek küldöttje. hogy már felkeltünk stb. amelyben az álom minden szála egyesül. amelynek révén a patogén konfliktus felismerésére juthatunk. A “manifeszt” álom. Ha mármost. és e módszer révén sarokkővé lett. 1906-1910. Eidg. ez azonban . A konfliktus kínos és inkompatibilis része Freud szerint annyira fedett vagy feloldott az álom fogalmazásában. (A szélsőségeket általában ajánlatos kerülni: mindig az ellenkező véglet gyanúját ébresztik fel bennünk. A pszichoanalízis technikájával kapcsolatban nyilvánvalóan az lesz az első kérdés: hogyan ismerhetjük meg a legrövidebb és egyben a legegyenesebb úton a páciens tudattalanában lefolyó eseményeket? Az eredeti módszer a hipnózis volt: vagy kikérdezték a pácienst hipnotikus koncentráció állapotában. Vannak kínos vágyak. meghalt. vagyis az az álomkép. Az álomról elmondhatjuk. Pl. hogy vágyteljesülésről beszélhetünk. amelyet egy kiadós ebéd álma elégít ki. Freud felfogása szerint a leányban él az a számára tudattalan. Jung: Allgemeines zur Komplextheorie. Ma mint a tudattalan küldöttjét használjuk fel. bizonyos technikai szabályok figyelemben tartásával. Freud szerint vannak az éber tudat képzeteivel összeegyeztethetetlen természetű. a háttérben ott áll a morális oldaluk. Régebben nagyra becsült jövendőmondó. s Freud éppen ezeket tartja az igazi álomképeknek. a körülményektől függő variációban. hogy anyja. amely éppúgy a tudattalanba szorult. Hochschule. akkor azonban ez is csak egy bűnös póz. Éppígy az a szorongató gondolat. egy bizonyos. az álmodót álma egyes részleteiről beszélni hagyjuk. neki kell elárulnia azokat a titkokat. Most már áttérhetünk egyrészt a pszichoanalízis technikájára. hogy az “erotikus konfliktus” fogalmát világosabbá tegyük. a keresett konfliktus. A legjelentősebb módszer azonban. egy leány gyöngéden szereti az édesanyját. s amely ellentétben áll a továbbalvás vágyával.igen finom és legkisebb részletekre kiterjedő pontos kapcsolatban áll az álomhomlokzattal. amelyet a kőművesek eldobtak. hogy anyja. Ez a módszer egzakt módon mutatja ki konfliktusok jelenlétét az érzelmi színezetű képzet úgynevezett komplexusaiban. amelyeknek egyéni jelentőségük van. amelyet az álom mögött eleinte nem is mertünk volna sejteni. amely a ház belsejéről első látásra semmit sem árul el. Ez a különös gondolatkomplexus. mint pl. amelyeket legszívesebben nem vall be magának az ember. igen kínos vágy.und Staatswissenschaftliche Schriften. amint azt Freud elsőként kimutatta: az álomanalízis. “álomcenzúra” révén igen gondosan elrejti. amelyeket a kísérlet tipikus zavarai árulnak el13. rövidesen kiderül. Az álom. az ún. De az álmoknak csak igen kis része ilyen egyszerű. hogy képzettársításai egy bizonyos irányban és bizonyos témák körül csoportosulnak. akivel szemben valamilyen titkos 12 13 Vö. mint az erkölcsös emberek erkölcstelen természete. vagy pedig ugyanebben az állapotban szabadon engedték fantaziálni.teszik önmagukon. amelyre visszaemlékezünk. asszociációs módszer 12. amilyen az alvás közben érzett éhség. 1934. hogy most pedig már fel kellene kelni. végtelen fájdalmára. Alkalmilag még ma is élnek ezzel a módszerrel. És ezt meg is teszi az álom.

s egy esetleges konfliktus. engem veszel feleségül?” Ez az infantilis vágykifejezés a helyettesítője egy új keletű . és végleg felnőtté és önállóvá kell lenni. papa. amelynél vágyteljesülésről látszólag szó sincs. hogy egy-egy incesztusvágy alkalmi előfordulása nem bizonyít általános incesztushajlamot. ha el kell válni a mamától. Hiszen ő sem a régi gyermek immár. hogy kétségbe vonnám minden bűn csírájának a létezését minden egyes egyénben. aki férjhez szeretne menni.? De azt már nem veszi észre. rendszerint találunk egy kritikus pillanatot. és mi lesz. amiért a leány nem tudja rászánni magát a férjhez menésre. valamint egy ezen alapuló személyiséghasadás között. s amely elől a beteg kitért. a férfira vonatkozó vágy. A manifeszt álom látszólag nem tartalmaz vágykielégülést. vajon az illető tényleg illik-e hozzám? stb.ellenállást táplál. hogy a legnagyobb része mindannak. Igazi konfliktusának nyitja azonban ott van. Az álmodó leányban kétségtelenül működik a vágy. amely tulajdonképpen igen egyszerűen így hangzik: “Ugye.törekvés. számtalan van: az álomban feldolgozott konfliktus tudattalan.kínos vágynak. hogy édesanyját eltávolítsa. Egyáltalán nem is érti. A tudattalanban él az a . hogy is lesz majd. még igen lényeges a különbség. Nyugodtan mondhatjuk. úgyhogy már nem tud visszakapaszkodni a papához és a mamához anélkül. Mármost Freud feltételezi. mutatja. hogy a túlzott aggodalom sokszor és jogosan éppen az ellenkezőjére irányuló vágy gyanúját kelti. miért kellene édesanyját eltávolítania. a leány tudtán kívül. mint: meghalni. vagy helyesebben az ennek megfelelő törekvés komolysága. ami a tudattalanból ered. sokkal inkább félelmet vagy gondot. hogy egyfelől szívesen férjhez menne. hanem az. Tudjuk. Emellett az ő számára a többi felsorolt ok igen keveset ér. és ott szükségszerűen infantilis módon kell kifejeznie magát. ami tulajdonképpen minden neurózisban fellelhető. hanem a tudattalan. tehát éppen a feltételezett tudattalan törekvés ellenkezőjét.. Ez a kitérés pedig éppolyan természetes és bárhol tapasztalható reagálás. hogy az incesztusra irányuló vágy primer. Nem megyek odáig. elsősorban infantilis jellegű: így ez a vágy is. s ezért szeretné az anyját félretenni az útból.. másfelől azonban nem tudja magát erre végleg elszánni: sose tudhatja az ember. amint mondják. Azonban e csírák. Ez azonban vérfertőzést (incesztust) jelent. “leszorult a tudattalanba”. s így rá irányul. Ha ugyanis közelről figyeljük egy neurózis fejlődését. Meg aztán otthon is egészen kellemes. Én ezzel a felfogással szemben már régen arra az álláspontra helyezkedtem.az álmodó leány számára ebben az esetben még felderítendő okokból . az lesz tehát a benne adott megoldási kísérlet is. hogy a házasság gondolata komolyan a közelébe férkőzött és megfészkelte magát benne. . hogy a sors által felvetett kérdést magával ne vinné a családba. hogy férjhez menjen. bárcsak mennél előbb hagyná el az árnyékvilágot. A legkifogástalanabb gyermeknek is lehet ilyen rohama.az álmodó leány számára meglepő . Ennek az álomnak az esetében látszólag valami infantilis féltékenységről van szó. amely ellen azonban a legerélyesebben tiltakozna. Az álmodó leány szerelmes atyjába. éppoly kevéssé. ez a tudattalan nyelvére fordítva annyit jelent. és ez a tulajdonképpeni oka annak. ami reminiszcenciák és emlékezés terén elveszettnek számít. mint az alapját alkotó lustaság. mivel szigorúan véve nem ő alkotta az álmot. A családban azonban az apa a férfi. sőt tartalmazza mindazt. hogy a tudattalan egy bizonyos rétege mindazt tartalmazza. Maga ez a tény. ha rá akarnák bizonyítani. ha a mama meghalt. (A kritikus olvasó mindenesetre joggal kérdezheti: vajon az álom által megjelenített aggodalom túlzott volt-e?) Ilyesfajta álom. mivel a tudattalan rendelkezésére álló anyag legnagyobb része infantilis reminiszcencia. Ez a gondolat. Így tehát férfira vágyódva tér vissza. hogy anyját távolítsa el. A leányt természetesen nem lehet ezzel a szándékkal meggyanúsítani. mint ahogyan egy gyilkosság ténye még nem bizonyít általánosan elterjedt konfliktuskeltő gyilkolási vágyat. hogy ilyesmit álmodik. amit az infantilis ösztöntörekvésekből a felnőtt életében nem lehetett felhasználni. De tudjuk. Ezen a réven egy másodlagos incesztusintrika keletkezik. amikor felmerült a probléma. hogy erre tudatosan egyáltalán nem gondol.

az a fajta nevelés. A kétségtelenül meglévő és Freud által helyesen látott incesztusszimptomatológia számomra másodrendű. hogy az összezilált szálakat türelmes munkával szétfejtsük. Vannak páciensek. átfogóbb életre kelhessen bennünk. de ezúton meghasonlik önmagával: egyfelől el szeretné nyomni természetes törekvéseit. inkább beteges jelenségnek látszik. látszólag mellékes részletekkel foglalkozik. mivel tulajdonképpen a tudattalan ösztönök felett már nem képes rendelkezni: ezek a lélek tudatos részéből kiszorultak. hogy ez a gyermeki múlt egyik vágya. amely nehezen visel el önkényes korlátozásokat. hogy a patogén konfliktus keletkezésénél az erotikus. és a legnagyobb csodálkozásunkra azt látjuk. A neurotikus ember lelke gyermeki lélek. amiért is a lélek orvosának és a nevelőjének kezében az álomanalízis felbecsülhetetlen értékű eszköz. gyávaság. tudatlanság és tudatosítás hiánya. vagy kívülről nézve annyira érthetetlen. ha tudatosakká lesznek. Rendszerint régi igazságok kerülnek így napfényre a kezelés folyamán. ilyesmi csak akkor keletkezik. melyek aztán a lélek elnyomott részét szóhoz juttatják. ill. Az analitikus módszer önmagában véve nemcsak a speciális freudi pszichoanalízis. babonával szemben. ámbár az analízis sokkal nagyobb mélységekig jut el. amely több szempontból Szókratész technikájával hasonlítható össze. attól rendesen vonakodunk. szebb. mint hogy mindazok számára. az álomfejtés vezet be a legmélyebb egyéni titkok közé. Amint azonban megtaláltuk egy álom valódi értelme felé vezető utat. mielőtt komolyan nekiülnénk. vagy lemondani róla. Tehát Freud szerint a szimptóma nem más. e kezelés eleinte kínzásszámba megy. tudattalan kívánsággal. tehát elnyomjuk. Számomra ezek az okok önmagukban bőven elegendők. akik . ezért mindig némi ellenállást kell legyőznünk. Mint már mondottuk. mely sehogyan sem tud már beleilleszkedni a jelenkorba. lényegében számos álomelemzésből tevődik össze. valószínűleg sohasem lehetne neurotikus tünetek szülője. s inkább a tájára sem megyünk. hogy a látszólag legértelmetlenebb álom is jelentőséggel telített és tulajdonképpen csupa komoly és fontos dologról ad számot. ez azt jelenti. s ezáltal oly nevetséges lesz.kényelemszeretet. nem tud vele megalkudni. akik hamis képzeteket táplálnak magukról. Csak ilyen feltétellel keletkeznek e szimptómák. félénkség. nem tudja megjavítani. és ezt a küzdelmet hívjuk neurózisnak. nehéz vagy veszélyes valami. melyeknek értelmét nem látja be. Az álom sokszor olyan. és önálló komplexusokká lettek. oda kell adnunk legkedvesebb illúziónkat is. A tudattalan vágy infantilis. igyekszik ugyan a morált elsajátítani. hogy mai kultúránk magaslatán ez a fajta lelki nevelés még szükségesnek mutatkozik . Ez a felismerés valamivel több tiszteletet követel tőlünk az álmok jelentőségéről szóló ún. hogy legfeljebb csak csodálkozhatunk rajta. mivel engedelmeskedvén az antik misztikus mondatnak: “Add oda mindazt. a lélek árnyoldala teljesen kivonja magát a tudatos belátás alól. A dolgok ilyen állapotában nem is várhatunk mást. elviselhetetlen. amid van. e munka folyamán sok értékes és elveszettnek hitt “darab” is újra napfényre kerül. mégpedig morális indítóokokból. tudatos lenne. Ha kellemetlen. A kutatás freudi iránya azt igyekezett bebizonyítani. s problémáinak égető voltát. a morális meggyőződéssel heves összeütközésbe kerülnek. s érdekes kuriózum. mint elnyomott vágyak teljesülése. Freud mondása szerint az álomfejtés “via regia” (királyi út) a tudattalan felé. másfelől fel akar szabadulni. s a kezelés folyamán az álmok egymás után felszínre emelik a tudattalan tartalmát. E teória szerint a tudat tendenciája ütközik az erkölcstelen. hogy valami mélyebb. éppen ezért a beteg nem tud vele vitatkozni. amelyet a mai kor racionális áramlata oly mostohán kezelt. azonnal az álmodó legsajátabb titkainak közepében vagyunk. és a napvilág fertőtlenítő hatásának teszik ki. Ha ez a konfliktus minden részletében világos. szexuális momentumnak kiemelkedő jelentősége van. s akkor lesz mit befogadnod!”. ha az ember képtelen felismerni lénye másik oldalát. amelyek. amelyeket az analízisnek kell nagy ellenállás leküzdése árán újra engedelmességre szorítania.

mint bárki más. hogy ez az árnyoldal nem is létezik a számukra. Ha viszont arra nevelik az egyént. hogy világosan lássa saját természetének árnyoldalait. éspedig nem a lényegtelen. Igaz. Ha ilyen embert analizálunk. indokolatlan ingerültség. hogy a pszichoanalízis tudatossá teszi az állati ösztönöket. akik erkölcstelen ösztöneiket elnyomják. Ezért találkozunk erkölcscsel az emberi közösség minden fokán. s kényszerítették rá a népre. s a közismert ideges szimptómák egész hada. felfedezzük. amely nélkül az emberi közösség együttélése lehetetlen volna. de nem látják. ezen túl megszűnik hatóerejük. akkor remélhető. Ez a fajta ember éppolyan neurotikus lehet. hogy aztán odavesse nekik a gyeplőt. ideges bélhurut. amely egyidős az emberiséggel. nem ez az eset. A morált nem kívülről erőltetik ránk . a fegyelmezetlenség és a legvadabb erkölcstelenség. ma is uralkodik a törvénytelenség. hogy nála egyszerűen az erkölcsöt fojtották el. s e határok sokkal meggyőzőbbek. hanem a morál az emberi lélek funkciója. föltétlenül védett kellene legyen mindenféle neurózissal szemben. amit azonban hangosan csak a mindenkori ellenség mond ki. E határokon túl már érvényes a régi igazság: “Homo homini lupus” (Ember embernek farkasa). hol itt. erősítgetik. A növekvő kultúrával sikerül mind nagyobb embertömegekre ugyanazt a morált kényszeríteni. amiért is ki kell őket irtani. Ez természetesen fantasztikus és értelmetlen lenne. ha valaki személyiségének teljes birtokában van. E félelemből világosan kitűnik. hanem hogy elhelyezze és elrendezze őket egy értelmes egészben. hogy ezúton megtanulja embertársát is jobban megérteni és szeretni. mint hajdanában. amint a tapasztalat mutatja. Ez úgy tünteti fel a dolgot.s ezt kell a freudi iskola híveinek emlékezetébe idézni -. aki ösztöneit szabadon kiéli. Azt ugyanis sohasem szabad elfelejteni . akkor Nietzsche találó formulája szerint a “sápadt gonosztevő” képében jelenik meg előttünk. hogy mindazt az erőszakot és méltatlanságot. hogy eddig sikerült volna az erkölcsi törvényeknek az egyes társadalmi határokon túl. Ha az erkölcstelen ember neurotikus. hogy ezzel szemben más. azonban nem azért . s ezáltal beláthatatlan szerencsétlenség okozója lehet. amelyek a természetes ösztönéletet szükségtelen béklyóba verték. átvigyük embertársainkra is. önmagukkal s környezetükkel való örökös kellemetlenkedés. hisztérikus szeszélyek. hol ott jelentkező fájdalmak. . mintha csupán a hivatalos morál tartaná vissza az emberiséget a féktelenségektől.éppen azzal kérkednek. Ott.végtére is a priori benne van mindannyiunkban. hogy a tisztességnek ezen csökevényei csak infantilis-tradicionális konvenciók. sőt az állati csoportok együttélését is ez határozza meg. nagyon is hajlamosak vagyunk tudniillik arra. Az erkölcsi törvények azonban mindig csak egy együtt élő emberi csoport határain belül érvényesek. amelyet saját lelkünkre kényszerítünk. A freudi elfojtástan mindenesetre azt a látszatot kelti. hogy nincs semmiféle konfliktusuk. anélkül azonban. Minden körülmények között előny ugyanis. hogy az emberek mily kevéssé bíznak a mai morális princípiumok hatékonyságában. különben az elnyomott tartalmak más területen állnak gátlólag útjába. pedig sokkal hatékonyabb szabályozó a szükség. azaz az egymástól független társadalmak csoportjai közti szabad térben is érvényt szerezni. Az erkölcstelen ember. hogy az erkölcsöt nem kőtáblák formájában hozták le a Sínai-hegyről. hanem éppen a legérzékenyebb pontokon. A képmutatás csökkenése s az önismeret növekedése csak jó hatással lehet embertársaink megítélése szempontjából. hanem maga a morális lényeg. hogy felszabadítja a (szerencsére) elnyomott állati ösztönöket az emberben.mint ahogy egyesek magyarázzák -. Természetesen. ismeretlen eredetű bajok állják útjukat. aki nem áll cselekedete magaslatán. Azt vetették a freudi pszichoanalízis szemére. nem a törvény. mintha úgyszólván csak túl erkölcsös emberek lennének. mely a valóság határait meghatározza. mint az összes erkölcsi alapszabály együttvéve. Az “Ecrasez l’infâme!” elvével tehát a “tökéletes kiélés” elméleténél lyukadnánk ki. Az erkölcs ösztönös szabályozója minden cselekvésnek. Itt fel lehet vetni azt a nézetet.

Freud ebből a szempontból is tipikus képviselője a materialista kornak14. Még ma is a “mi?” bűvöl meg bennünket.” 14 Jung: Sigmund Freud als kulturhistorische Erscheinung. nem vesszük tekintetbe a cselekvő embert. sőt kizárólagos fontosságáról a neurózisok terén. Ez a dilemma megmutatja mindazt a bizonytalanságot. Túl sok állati eltorzítja a kultúrembert. IV.. hanem türelemre és bölcs mérsékletre van szüksége. mindenképp elítélik. Ebből következőleg a neurózis freudi szexuálteóriája igaz és valóságos princípiumra épül.) Freud megemlíti e művet. 1. Spielreintól származik. A természeten való győzedelmeskedésnek azonban igen nagy az ára. műve 5. éppúgy. vagy csak saját kárunkra diadalmaskodhatunk rajta. 1912. Hátrahagyott írásaiban így ír erről: “Hosszas habozás és tétovázás után elhatároztuk. Freud maga a rombolási ösztönt Jenseitr des Lustprinzips c. vagy legalábbis olyan kiegyensúlyozatlan egyoldalúság. in: Jahrbuch für psychoanalytische und psychopathologische Forschungen. in: Psychologische Abhandlungen. Mint ahogy a korai középkorban a pénzüzletekkel való foglalkozás önmagában megvetendő dolog volt. mintha teljes aléltságban lenne. és senki sem kíváncsi arra. ugyanígy ma a szexuális erkölcs terén még csak átalányszerű szexuális erkölccsel rendelkezünk. akár pedig züllött alakok a szereplői. bármit mondjon is róla egy eljövendő törvényhozás. akár a természetet. virágzásra azonban csak akkor jut. dr. “Erósz hatalmas démon”. sőt elköveti azt az elővigyázatlanságot. megkívánt arany. ezen a téren ugyanis a rendkívül komplikált valósághoz képest túlzottan differenciálatlan felfogás uralkodott. De az egyoldalúság és kizárólagosság hibájába esik. old. füz.. hogy meg fogja oldani a világ rejtélyeit egy kémcsőben. ill. Az erotika alapjában véve nagyhatalom. Ez kétségtelenül hasznos és szükséges volt. mint ahogy a középkor számára a pénzüzlet nem volt más. akár a másik hiányzik. 119. s megfeledkezünk a “hogyan?”-ról. Die Destruktion als Ursache des Werdens. hogy e meggyőződés következményeit levonva a korabeli erkölcsöt bátran megtámadta. hogy a megfoghatatlan erószt durva szexuálterminológiával próbálja megközelíteni. halálösztönt adta 15. s ennek révén a dolgok elpusztítása. (Vö. amely könnyen csúszhat el a beteges felé. S. Nem ez a teljes természetünk. hogy elmélete nem kiegyensúlyozott. Akár az egyik. abból kár keletkezik. Pedig egyáltalán nem ilyen egyszerű a dolog. Sosem győzhetjük le teljesen. állati természetének része. Ha egy lánynak törvénytelen gyermeke születik. idősebb korában maga Freud is elismerte. A természetnek nem elvi nyilatkozatokra. tehát éppen ezért maga az ördög. tapasztalati alapokon nyugvó pénzüzleti erkölcs. és köv. vagy sem? A szerelem törvény által nem szentesített formája mindenképpen erkölcstelen az emberek szemében. ha szellem és ösztön igaz összhangban állnak. 465. s ez mindaddig így marad. Ezért halálösztönnek is nevezzük.. legyőzhetünk és kizsákmányolhatunk. old. akár értékes emberek.A freudi szabály olyannyira meg van győződve a szexualitás alapvető. amíg az embernek animális teste lesz. mivel akkor még nem született meg a finoman árnyalt. 15 . és így a megtartás. melyet ő libidónak nevez. ellentétpárul a rombolási. fejezetében vezeti be. hogy csak két alapvető ösztönt fogadunk el: erószt és a rombolási ösztönt. Ez a gondolat eredetileg tanítványomtól. s mindig is az marad. Másfelől a szellem legmagasztosabb megnyilatkozásaival rokon. és köv. amelyet. tehát a kötődés.. amit az erotika az ember számára jelent. és erósznak. túl sok kultúra beteg állatokat eredményez. IV. és uralkodik még ma is. Később. de mindenesetre egyik legfontosabb aspektusa. mondja a bölcs Diotima Szókratésznek. amely azt remélte. hogy voltaképpen tisztességes ember-e ez a leány. Az első célja mind nagyobb egységek megalkotása. a másiké ezzel szemben az összefüggések feloldása. Az erotika mindig kétes dolog. hanem helyét csak egyfajta átalányerkölcs foglalta el. mint a csillogó. Egyfelől az ember eredeti.

Megelégszem ennek a megemlítésével. Eléggé világos úgyis. s hogy energia egyáltalán csak ellentétek közti feszültségekből keletkezhet. anélkül. hogy e felfogás kérdéses voltára behatóbban kitérnék. mint minden folyamatnak. s hogy minden kezdet egyúttal a vég kezdete is. hogy az életnek. hogy minden folyamat energetikus jelenség. . kezdete és vége van. Freud gondolata alapjában véve az az egyszerű tény.

A zarathustrai oroszlán ordítása minden. Zarathustra. intő bukása lett a sorsa. Kétségtelenül olyasvalamit láttunk itt meg. kiválasztott klímában. bár kínosan tapasztalja jelenlétét. ellentmondásra készteti őket. Szörnyű az a gondolat. kultúröntudatunk nemet mond. Az emberi lélek árnyoldalának ezt a lehetőségét csak homályosan sejtjük. bölcsesség köve.még ha bizonyos tekintetben egyoldalúan eltúlzott is -. már késő volt. s állati lelke van. s a saját élete az élet tagadása volt. hogy testünk van. ki kell elégítenie a bestia vérszomját. de rád fog visszahullani!” Midőn elkiáltotta maga fölött az “Ecce homo”-t. azé az emberé. amely nemcsak apró gyöngeségekből és szépséghibákból áll. az együttélés után kiáltó “magasabb rendű” embert visszakergetett a tudattalan barlangjába. Ha életét e szempontból vizsgáljuk. aki nem bírta ki. amely az ember árnyoldalát helyezi előtérbe. hogy e tan hatását kutathassuk. minden egyed csak a monstrum testének apró sejtje lesz. Életigenlésről beszélt. mert neki. magasra dobtad magad.míg végül is az agy megpattant az erőfeszítésben. amely a háttérből fenyeget. nem vagyunk többé háromdimenziósak. Ó. Az egyes ember ritkán tud erről. A haldoklóhoz így szólt Zarathustra: “A lelked hamarabb halott lesz. mint a tested!” S a törpe azt mondja később Zarathustrának: “Ó. s ezzel magunkra vállaljuk azt a hatalmas dinamikát. Vakon küzdünk az eredendő bűn gyógyító dogmája ellen. annak az embernek a gondolatáért.elkerülhetetlenül árnyékot vet. Érthető módon az a pszichológiai irányzat . élő rendszer. e szavak születésekor. Egy sötét sejtelem azt mondja. Ettől akar bennünket a kereszténység aszketikus erkölcse megszabadítani. sőt félelmet kelt bennük. hogy igent mondunk az ösztönnek. hogy az embernek “árnyoldala” is van. de még mélyebben bennünk valami igennel felel. azaz az ösztönnek feltétlenül alávetett. nevezetesen igen sok altató révén tudta csak elérni és megtartani . a heroizmus magaslati légkörében. sőt minden erejével táplálnia kell azt. hogy e negatív oldal nélkül nem vagyunk egészek. mint hajdan. hogy “átugorják”. s e magaslatot csak a leggondosabb diétával. mint egyénnek. Az árnyékoldal hozzánk tartozó voltának felismerése azt jelenti. hogy szembenézzünk e probléma feneketlen mélyével. olyan igazságot. nem tehet mást. különösképpen az ösztöneinek élő emberállattól. Sőt az ember még önmagának is vonakodik bevallani e konfliktust. kritikailag kell szemügyre vennünk. Nagyon sok ember számára ez ingerlő. hihetetlennek tűnik. Zarathustra. rossz fogadtatásra talál. és mint ilyen. fejezet A MÁSIK NÉZŐPONT: A HATALOMVÁGY Ennek az új lélektannak a problémáját mindeddig lényegében Freud szempontjából vizsgáltuk. ritka szenvedéllyel áldozta fel magát. sőt rémületet kelt. amely pedig oly hihetetlenül igaz. Végül is nem bírta lenyelni álmai kísértő varangyos békáját. amely . hiszen arra kényszerít bennünket. De ha ez az ártatlan lény tömeget alkot.mint a testek általában . E test azonban állat. akarva. még azon veszély árán is. Ezért nem győzhet meg bennünket az ő élete a . Túlzottan undorodott az embertől. messze dobtad el a követ. amelyre talán büszkeségünk.3. ezért nem akarják elismerni. hanem lapos és élettelen lények. s ha megtagadjuk e testet. mit jelent: igent mondani az ösztönre? Nietzsche igen komolyan akarta és tanította ezt. egész életét az “Übermensch” eszméjének oltárán. Igen. hanem valósággal démoni dinamikájú. aki így tanított igent mondani az életre. nem akarva. s a lélek keresztre feszítése megkezdődött a test halála előtt. ahogy Nietzsche maga jósolta Zarathustrá-jában: a kötéltáncos halálos. hogy valahol vagy valamiképp kénytelen túllépni saját határait. aki ösztöneire hallgatva túljut önmagán is. Világos-e előttünk. Annak az életét. hogy az ember állati ösztönvilágát leggyökerében támadja meg. alkalmasint őrjöngő szörnyeteggé torzul. de minden feldobott kőnek le kell esnie! Magad mondtad ki megköveztetésed ítéletét. S hogy fejezte be életét? Úgy. s e sejtelem miatt nem akarunk róla tudomást venni. azt kell mondani: Nietzsche az ösztönön túl élt.

A megszállottság hérosszá. De hát mi éltette. Ez az ösztön.és életszemléletében. a “köd és árnyék” ellenére is. Istenhez hasonló lénnyé. Harmadszor figyelembe kell venni. Sőt bebizonyítaná minden különösebb nehézség nélkül -. akik a keresztény magatartás alapjait komolyan bírálják. ha nem az ösztön? Valóban szemére vethetjük-e Nietzschének. amely a sík tájak felé törekszik. tehát alapjában véve ezzel semmi újat nem fedeztünk fel. kérdezzük elámultan. szeretne életképes lenni Naumburgban és Baselban is. egypár nagyon jelentős ókori párhuzamot találhatott volna. amelyet az örökös hétköznap követ. Nietzsche kétségtelenül mélyen átélte az állati természet keresztény tagadását. hogy ez az ösztönöknek csak egyik lehetséges iránya. Azonban hogy lehet az. emberen túli nagysággá teszi. legfeljebb a mindennapok közé lophatja be magát. amelyet ez a pszichológia alapvetőnek tart. Amint a patak a völgyet s a széles folyamot keresi. Nietzsche e magasfeszült- . legfeljebb csak a pogány vallási formákba való visszaesés. amelyek bizonyára megnyugtathatták volna. úgy érzi. ugyanúgy az élet is nemcsak hétköznapok közt folydogál. hogy a hangulat hősi-isteni magasságokig való fokozását halálos biztonsággal fogja egy ugyanilyen mély hanyatlás követni. hogy katasztrófához vezessen. ha túltesszük magunkat a kereszténységen.tanításáról. az állati életösztön. hogy ösztöneit a gyakorlatban megtagadta? Ebbe ő aligha egyeznék bele. nőt kíván és utódokat. Negyedszer feltétlenül előre kell látnunk. Nietzsche esete egyfelől azt mutatja. Így abba az előnyös helyzetbe kerülhetnénk. ha nem akarjuk. az önfenntartásnak is van ösztöne. Minden egyéb. hogy ösztöneit a legmagasabb fokon élte. Beteges egyéniség volt. túl jón és rosszon. a “szőke bestia” lenyűgöző megnyilatkozása. A szemlélő pszichológus ezt az állapotot “azonosulás az árnyékkal” néven ismeri. de ez nem ártott sem nagyságának. hogy hasonló eset máshol nem fordult-e elő? Nietzsche pl. ami ösztönszerű. ti. A szokatlan. nemz. a jó élet s az élvezetek. Másodszor nagy gonddal kell az után kutatni. a tömegen túli. Ez a dionüszoszi mámor pillanata. párosít. A szexuálpszichológia minden híve könnyedén be fogja bizonyítani. az érzéki vágyak beteljesülése felé kerget. e jelenség a tudattalannal való összeütközés e pillanataiban a legnagyobb szabályossággal következik be. hogy a dionüszoszi élmény semmi más nem lehet. Azt azonban egészen elfelejtjük. sem jelentőségének. Mivel a “magasabb rendű” ember is szeretne aludni altató nélkül. Ez ellen csak a józan önkritika segít: mindenekelőtt is nagyon valószínűtlen. úgy is mint filológus. nem más. nevezetesen a hatalomvágyról (Wille zur Macht). hogy éppen egy világmegváltó igazságot fedeztünk volna fel. az általa nyújtott védelemtől is megfosztják magukat. Nemcsak a fajfenntartásnak. egy dekadens neurotikus balfogása. de azt is csak ritkán. hogy az emberi ösztönvilág őt éppen az emberkerülésbe. számtalan köznapi szokást. hogy az ösztön éppen összefűz. ilyesmi a világtörténelemben a legritkábban fordul elő. annak az ösztönnek. hogy milyen veszedelmeket rejt magában. hogy ezt az egész rajongást egy fárasztó hegyi túra méreteire csökkenthetnők. hogy jón és rosszon 6000 lábnyira van túl. nem éltette Nietzschét. vagy katasztrófához. ami heroikus és túlfeszített Nietzsche világ. az élettan teljes félreértése. s egy magasabb emberi teljességre törekedett. másfelől. Nietzsche nyilván erről az utóbbi ösztönről beszél. az ő számára csak a hatalomvágy kísérője: a freudi szexuálpszichológia szempontjából súlyos tévedés. de mindent hétköznapivá is tesz. Mindazok. csak az “ösztön” félreismerésének és elnyomásának eredménye. akár a nyárspolgárit is. s csak ugyanaz az eseménysor kezdődhetne újból. s a görcs neurózishoz. undorától védett világba vezette? Úgy képzeljük. A krónikussá lett heroizmus görcsben végződik. érvényesülést és tekintélyt az emberi nyájban. vagy mindkettőhöz vezet. hogy mindaz. hogy mi a következménye a neurotikus egyoldalúságnak. a teljes elmagányosodásba. mely a mit sem sejtőt soha nem ismert borzongás közben szállja meg. Az ilyen ember elkerülhetetlenül kiszolgáltatja magát a benne lévő állati léleknek.

Az állat követi élete törvényét. kicsinyes és gyáva bennünk. eset. azzal a “másikkal”. és okosabb is óvakodni a másik megismerésétől. A mindennapi életben nyüzsögnek az ilyen példák. aki “keblében lakik”. hogy nem az erósz. ha eltúlozzák. de a lelki betegségé is. elnyomásos jelenségként? Vajon a hatalomvágy genuin-e. hogy e másik ösztönt. hogy egy olyan életet. hanem az én hatalma. Valójában azonban az emberi természet elkeseredett és vég nélküli harc színhelye az én-elv és az ösztönelv között: az én csupa korlát. ami a tudat s az árnyékoldal összeütközése folytán megnyilvánult előtte.és erre van egy kiváló eszköz: ilyenkor ugyanis felfedezzük. a hatalomvágyat ismeri-e. Nietzsche esete a következő kérdés elé állít bennünket: vajon az.ségen fennakadt. Komédiás. azért irigyelte tőle Parsifalt. mint Nietzsche. Mindaz. a szó teljes. Ha a másik ösztönt is megismeri. Az egész csírája nem erósz. Ha Freudnál az után kutatunk. Ebből keletkeznek aztán azok az idült allergiák. ami félelmetes és elitélendő bennünk. Ki tört össze a kereszt előtt” . a második részben pedig. mit jelent az ösztön igenlése. nem pedig vagylagos feltétel. Véleményem szerint nincs tehát semmi alapunk azt feltételezni. Kár nélkül csak egy bizonyos fokú kultúrát bír el az ember. elmenekül ez elől . vagy csak valami másodlagos? Amennyiben az árnyékoldallal való konfliktus szexuális képzetek özönét szabadította volna el. Aki egész ember. s amelyre Freud pszichológiája épült. s a természet szempontjából rendellenesen viselkedik. aki ritka következetességgel élte át a természete alapját képező hatalmi ösztönt egészen a tragikus végig. éppoly régi és eredendő is. De pszichológiájában az “én-ösztön” csak tengődik a szexuális momentum bő. amidőn az a “másik” elültette benne az “Ecce homó”-t. teszi. amelyeknek néhány mintapéldányát megőrizte számunkra az erkölcstörténet. aki mindazt. Ez a sajátság a kultúra elengedhetetlen alapfeltétele. visszahúzódik. Ezért viselte Nietzsche a szellem stigmáját. hogy legelkeseredettebb ellensége vagy azoknak egész csoportja sem ér fel azzal a leggonoszabb ellenféllel. E mély értelmű eszköz révén menekszik meg az ember a fausti katasztrófa elől. túlságosan is bő kifejtése mellett. ami őszinte. gondolja. de ami még rosszabb: benne. át kellett élnie Saulusként a keresztre feszítést. már veszve van. jó és rossz értelmében. amihez sem bátorsága. aki ellenlábasáról. amely Nietzsche figyelmét elkerülte. Saulusban. mint az erósz. nem tesz sem többet. érzi és kívánja. hogy csak az egyik ösztönről tud. Az eksztatikus ember azonban átugorja az élettörvényt. A rendellenesség az ember kizárólagos előjoga. Ez legkevésbé sem felelet az állati lélekre. Wagnerről így nyilatkozott: “Minden hamis benne. A kultúra és természet vég nélküli dilemmája alapjában a túl sok és a túl kevés kérdése. felfogható-e másodlagos. Goethe a Faust első részében megmutatta. míg az ösztön határtalan. a fausti konfliktus bűvkörébe lépett. akit öntudata és szabad akarata alkalomadtán az állati természetbe kapaszkodó gyökereitől “contra naturam” is eloldozhat. Nietzschében egy Wagner lakozott. contra Paulus” stb. hanem a hatalomvágy volt elfojtva. ami jelentéktelen. nevezetesen a hatalomra való törekvés. a hatalomvágy azonban nem. hogy mit jelent az én és borzongató tudattalan világának elfogadása. A hatalomvágy minden bizonnyal ugyanolyan hatalmas démon. mint Nietzschéé volt. az azonban tudja. Nem fogadható tehát el. azt elrejti vagy elleplezi. hogy az a “más” bennünk tulajdonképpen egy “másik”: egy másik ember. akkor ezt az “én-ösztön” neve alatt találjuk. sem ereje nincsen. Különösen átlátszó példa a már említett “Nietzsche contra Wagner. de másképp történt. ebből arra kellett következtetni.” Honnan ez az előítélet? Wagner éppen annak az alapösztönnek a képviselője. sem kevesebbet: akár jámbornak és engedelmesnek is nevezhetjük. s elégedetten indíthatjuk meg ellene a harcot. De ezzel az eksztázissal akár a kereszténység mellett is kitarthatott volna. Paulus is lakozott. Ezzel a szörny a kezünk közé került. hogy az erósz genuin lenne. s mindkét princípium egyenlő erejű. Bizonyos szempontból boldognak mondhatja magát az ember. csalóka látszatnak nyilvánítjuk ki. ezzel ugyanabba az igazságtalanságba esnénk. mivel az eksztatikus állat képtelenség. tiszta lenne a helyzet.Wagner vagy Nietzsche? .

ami a leányban feldolgozhatatlan benyomást hagyott. amitől ő maga is megrémült. akinek boldogtalan 16 Über den nervösen Charakter (Az ideges jellemről). Kevéssel halála előtt magával vitte egyszer leányát Párizsba. s esténként ügyesen gitározott. Adlernál a végcél által meghatározott elrendezés (arrangement). Eközben a fiú “úgy nézett rá”. hogy ő sokkal jobban megérti. Lassanként ebből ideges asztma fejlődik. hogy mindaz. Atyjához való viszonya e pillanattól megváltozott. Éjszakánként velőtrázó sikollyal ébred holmi lidércnyomásos álomból. Volt ott egy fiatal olasz is. Amennyire csak a beteg vissza tud emlékezni. E tekintet üldözi őt még ma is álmaiban. hogy az vajon mit tesz . s egy időn keresztül. amely rohamokban nappal is fellép. Neki is ideges asztmatikus és félelmi szimptómái voltak. Atyja nagyvilági ember volt. amikor felfedezte. Ezek az adatok elégségesek ahhoz. ugyanaz az állati tűz égett atyja szemében. férjébe kapaszkodik. újra meg újra szeretné hallani. Sokat teniszeztek. olyan tekintettel.s ekkor ugyanazt a tekintetet látta. vesztette el atyját egy szerencsétlenség következtében. határtalan fájdalom lett úrrá rajta. nem tud utána megnyugodni. Hol ingerlékeny volt. A lány ijedten pillantott az apjára. sőt különösképpen izgató látni. hogy éppen Freud egyik első tanítványa. A mostani szimptómák mögött olyan képzetek állnak. ami hisztérikus nevetőgörcsben csúcsosodott ki. A beteg mindig úgy érezte. A freudi iskola ebben az esetben rögtön a kórkép belső. hogy férje egy másik nő iránt kezd érdeklődni. Vegyünk egy egyszerű példát: egy fiatalasszonyt beteges félelmek kezdenek gyötörni. amely kizárólagosan a hatatom princípiumára épült. Nem kevéssé érdekes. még az őt kergető vadállatok tekintete is olyan. 14 éves korában. hogy ne hagyja el soha. okozati összefüggése után kutat: mit tartalmaztak az első. távolabbról azonban világosan atyjához kapcsolódnak. a játékosok összeismerkedtek. Pár év múlva férjhez ment. E megmagyarázhatatlan valami éjjel-nappal üldözte akkoriban. Csak az olasz fiatalemberrel kapcsolatos kaland kavart fel benne olyasvalamit. aki különösen jól játszott. 1910. könyörög. Ebben az esetben sok minden kérdéses: mi pl. ahol többek közt a Folies Bergères-t is meglátogatták. minek folytán fuldoklási rohamokat kapott. hogy igen ideges volt. az asztalnál cigányútra ment a falat. hogy tényleg szereti őt stb. Vajon e tekintet tényleg csak az olasztól származik? Erről egy másik reminiszcencia tájékoztat bennünket: a páciens kb. hogy ugyanazok a dolgok ellentétes megvilágításban tökéletesen különbözők. amelyeket egy-két napos teljes rekedtség követett. de csak ha atyja otthon volt. tigrisek. az anya szerepe? Az anyáról meg kell mondanunk. amely még lánykoréban történt vele. a mit sem sejtő leány legnagyobb rémületére. Ezért kedvence is volt apjának. mérges és szeszélyes. abban a pillanatban. amelyek elsőrendűen az olasszal kapcsolatos élményre utalnak. egy kifestett nőszemély hallatlanul orcátlan módon közeledett hirtelen atyjához. a szülei között igen kimért volt a viszony. A jelenlegi neurózis csak a második gyermek után kezdődött. majd ok nélkül sírógörcsöt kapott. Itt olyasmi történt. s amint szokás. ki kell jelentenem. amiből következőleg anyjához nem fűzték bensőséges szálak. Ekkor gyorsan szakított a fiatalemberrel. amelyet a leány sosem tudott elfelejteni. szigorú kauzalitás következménye. Hogy az alapvető ellentétet mindjárt előlegezzem. gonosz férfiak estek neki: Mi jut erről eszébe a betegnek? Egy olyan eset. Miközben kimentek a színházból. lidércnyomásos álmok? Vad bikák. s egy holdfényes estén sétálni mentek. Anyja nem értette meg atyját. Ártatlan flört fejlődött ebből.A sors úgy akarta. állapota gyorsan javult. s a neurotikus szimptómák szinte teljesen eltűntek. Amidőn atyja hirtelen haláláról hírt kapott. A múltra lassanként a feledés fátyla borult. Alfred Adler 16 alapozott meg egy olyan nézetet a neurózis lényegéről. nevezetesen: a hegyek közt volt egy üdülőhelyen. s minden lehetséges szanatóriumot és gyógymódot kipróbált. Aztán rövidesen megnyugodott. hol túlzott szeretet tört ki rajta. . és sokat utazott. Ez alkalommal “váratlanul” kitört az olasz temperamentum. oroszlánok. ami Freudnál előzetes tények. hogy a kórtörténet lefolyását áttekinthessük.

míg céljukat el nem érték. E hódítás mögött természetesen az a képzet áll. hogy ő az igazán atyjához méltó nő. ha a hegyre felkapaszkodott. alkalmazkodó viselkedésével már gyermekkorában biztosítani tudta előnyös helyzetét atyjánál. és sikerült is egészségesnek maradnia. mint a csalódott és megcsúfolt szerelem kifejezései.házassága már korán lehetőséget adott a kisleánynak. hogy fölülkerekedjék. hogy az alanyt bár csak a legkisebb mértékben leigázza. hogy a neurózis alapja és tartalma az atyához fűződő képzeletbeli infantilerotikus kapcsolat és a férje iránti szerelem közötti konfliktus. Az “egyéniség integritását” mindenesetre meg kell őrizni. sőt sikerült anyja fölébe kerekednie . E szimptómák könnyen megérthetők. mert mindig a következő útszakaszra gondolt. hasonlatosan Till Eulenspiegelhez. mindegy. Atyja halálhírére bekövetkező nevetőgörcse beszédes bizonyítéka ennek. akik addig szeretnek. tudata halálosan megrendült. Talán általában hajlik az ember arra. a nyelvi metaforák gyakran utalnak hasonló fiziológiai jelenségekre. (Mint ismeretes. mint az a számtalan férj és feleség. A szexuálpszichológia erre azt mondja: a neurózis abban gyökerezik. A hatalomvágy ugyanis azt követeli. hogy a másik elismerését kikényszerítsük. Ezek az emlékek természetesen újra megelevenedtek a férfival való azonos tapasztalattal kapcsolatban. amely éppen ezért végtelenül ritka. úgy ez a legnagyobb erények közé tartozik. amely atyjával kapcsolatban oly megrázóan hatott reá. aki szomorú volt. ugyanazt az élményt. különben .de gondolkozzunk egy pillanatra. Szülei sikertelen házassága kiváló alkalom volt a gyermeki hatalomösztön megnyilatkozása számára. Az anya csalódása és neurózisba való visszahúzódása kiváló alkalmat nyújtott leányának arra. Ha azonban ugyanezt a kórképet a “másik” ösztön. A környezetnek akár látszólagos kísérlete is. Vajon egyet sem láttunk-e a számtalan ember közül. hogy egyenes vagy kerülő úton. a neurózis sárkánya csak akkor mászott elő. A fuldoklás azon a torokszorító érzésen alapszik. Ha atyja otthon volt. Sikerült neki a megelőző eseményeket a süllyesztőben eltüntetni. Azt lehetne mondani. s nevetett. A tudattalan annak idején bizonyos fokig joggal nevetett.) Midőn atyja meghalt. amelyet anyja kapott (s amely a gyermek előtt nyilvánvalóan ismeretlen volt). hogy nem tartják egymást feltétlenül és minden körülmények között nélkülözhetetlennek. “árnyéka” azonban nevetett. A leány szeretetre méltó. hogy a beteg végső fokon még ma sem tudott atyjától elszakadni. hatalmát kiterjessze. hogy szerelme céljáról a lehető legkevesebbet gondolkozzék. hanem mert a szeretet jó eszköz volt a fölülkerekedésre. ha nem egyenesen rosszindulatú inszinuációnak tartson . ha elment. amelyet eredetileg anyjának kellett volna betöltenie. midőn a hegyről lefele ment. Csak az olasszal való kalandja fenyegetett azzal. valószínűleg ugyanazt. zavartnak s betegnek érezte magát. hogy az én minden körülmények között “fölül maradjon”. mindjárt jobban lett. amikor ez a képzet erős sérülést kap. hogy az alvilágot újra felszínre hívja. Az első neurotikus roham akkor jelentkezik. Gyakran az erényesség is arra szolgál. és addig hisznek is szerelmükben. amely a neurózist tulajdonképpen kiváltotta. nevezetesen a hatalomvágy nézőpontjából szemléljük. amikor a feleség és anya szerepének teljességében már minden veszélyen túl érezte magát. “férfias tiltakozást” (männlicher Protest) vált ki Adler kifejezése szerint. hogy egy ilyesfajta kijelentést a szeretet undorító leértékelésének. amelyeket nem tudunk teljesen “lenyelni”. hogy megszerezze azt a helyet a családban. amelyben ama titokteljes valamit felfedezte. de a leány gyors mozdulattal csapta rá az ajtót. A szeretet és a simulékony viselkedés a hatalmi ösztön szempontjából közismerten kiváló eszközök a cél eléréséhez.nem mintha annyira szerette volna az apját. Ezért idézi fel azt az olasszal kapcsolatos élményt. ezt a következő egészséges korszak teljesen bebizonyította. amely ismert kísérőjelensége olyan erős affektusoknak. akik még kölcsönösen rejtegetik az édes titkot. mintha sosem lett volna semmi közük hozzá? S végül: nem így jár-e el a természet maga is? “Céltalan” szerelem elképzelhető-e egyáltalán? Ha igen. Az ember hajlamos arra. s utána úgy fordulnak el szerelmük tárgyától. s nézzünk körül a való világban. egészen másként fest a dolog.

súlyos diagnózisok. és gonosz szándékkal felhalmozza. ragaszkodó szülők magasztos aggodalma. telefoncsengetés. sőt egyenesen az erényes bölcsesség teteje azt állítani. Az apa halálakor a páciens nevetőgörcsöt kapott . borzadályt keltő ember: saját. mint hajdanában. kérdezhetjük csodálkozva. mint Medardus fráterrel. hogy az olvasó is úgy jár. Midőn megfelelő házassági lehetőség kínálkozott. T. elősiető orvosok. neked is igazad van. hogy a hatalomvágy egészen rendkívüli szerepet játszik az ember életében.” . olyasmi. a tudattalanba. hogy egy egész ház fölött zsarnokoskodjunk. mert most már végleg felülkerült. De. E felülmúlhatatlan “arrangement”-t (hogy megmaradjunk Adler kifejezésénél) fedezte fel a gyermek. saját férfiasságára emlékeztetve egyidejűen. akinek még végtelenül hálásak is vagyunk. Betegünkön akkor törtek ki az első neurotikus rohamok. Félek. A. hogy nincs is tudattalan.olyan felfedezésre juthatnánk. mint az egyszeri kádi. amelyet a leány eddig nem ismert. de amelyet anyja már korábban felfedezett: a neurózis. látom. hogy atyjának olyan oldala is van. a vér kötelékével hozzánk láncolt alteregónk. Ez a betegség magyarázata a hatalompszichológia szempontjából. Az apa halálával mindez szükségtelenné vált. amikor rájött arra a tényre.ekkor tehát végérvényesen felülkerekedett. E. amely fölött már atyjánál sem uralkodott soha. hogy mire is volt jó anyja neurózisa: ha ugyanis olyasmire találunk. azaz pszichogén szimptóma. küldöncök futkosása. Minden a legjobb úton haladt. azonnal az eredményes “arrangement”-hoz nyúlt. hiszen tökéletesen ellentmondanak egymásnak. még mindig van egy “arrangement. Ezért már erényességből sem akarunk hallani a tudattalanról. Így esett meg. mely saját szerelmünk értékét sokkal előnytelenebb fényben mutatná meg. amidőn a leány nő voltát túlzottan hangsúlyozta. vagyis modern kifejezéssel. ahol tudatos erényeink ellenpárjai már régen gyülekeznek. A nevetőgörcs hisztérikus volt. hogy a neurotikus tünetegyüttesek rafinált “arrangement”-ok is. Az olaszt hamarosan félredobta. s midőn az is befejezte. Az egyik esetben az erósz és sorsa a lényeges és döntő tény. A két magyarázatot nem lehet könnyen összeegyeztetni. amit mi a legszívesebben szőnyeg alá sepernénk. jelentős kiadások. amit sem ésszel. kérlelhetetlenül követik céljaikat. S ekkor világosodott meg benne. megtestesül. Az ellentétes indulatok a pokolba kerültek. látom. a lány szerelmes lett. amelyen alig tudjuk túltenni magunkat.Nem kétséges. Sajnos azonban mindnyájunkkal az történik. Amint azonban férje csak egy kis érdeklődést is mutatott valaki más iránt. ha atyja jelen volt. és alkalmazta ismételten sikerrel. amelyek hihetetlen makacssággal és ravaszsággal. Az is igaz. és így szólt: “Jól beszéltél. Mikor az befejezte. aki mindazt birtokolja. szóval közvetett erőszakhoz. ezt mondta a kádi: “Jól beszéltél. Nincs is jobb módszer a neurózisnál. a másik esetben pedig az . Fuldoklási és szívrohamok. amíg felsőbbrendűségét meg tudta őrizni. igazad van. nem pedig a tudatos énből. amely egyúttal azt is megmutatja. hogy ezzel mi mindent lehet “elérni”. sem bájjal uralmunk alá hajtani nem tudunk. Hoffmann Az ördög elixírjé-ben. Elszabadulnak az együttérzés hullámai. a kádi megvakarta a füle tövét. valahol él egy testvérünk. A neurózis célra irányul. ha a “görcsöket” valahogy kibírta. egy ijesztő. aki előtt az egyik fél ügyvédje szónokolt.” Aztán a másik fél ügyvédje beszélt. hosszadalmas kezelés. amely fölött ő nem uralkodhatik. mire szolgálhat a neurózis? Mi lehet az eredménye? Akinek közvetlen környezetében előfordult már egy határozottan neurotikus eset. A két álláspont közül melyiknek van hát igaza? E kérdés sok fejtörést okozhat. mindenfajta görcs igen nagy hatást érnek el. amely tudattalan motívumokból ered. Ez le nem becsülhető különbség. zúgolódás nélkül fogadta el a feleség és anya sorsát. Ezzel a megállapítással Adler nagy szolgálatot tett. s a nagy hűhó közepette fekszik az ártatlanul szenvedő beteg. most bukkant rá férje lelkének arra az oldalára. honnan és hogyan erednek bizonyos emberi erények. jól tudja. hogy utánozni kezdte anyja neurózisát. alapos vizsgálatok.

az utóbbiban a szerelem vagy szeretet csak eszköz arra. hogy fölülkerülhessünk. sosem fog tudni megbékülni az utóbbi felfogással. Az első esetben az én mintegy az erósz függeléke.én hatalomvágya. Ha az én hatalma áll közel szívünkhöz. . fellázadunk az első felfogás ellen. akinek azonban az erósz a fontosabb.

nem tévedek. mint Freud elmélete. “arrangement”-okkal és más célszerű “mesterfogásokkal” igyekszik a maga számára a felsőbbrendűség illúzióját biztosítani. az egyik nem zárhatja ki a másikat. Nem csoda hát. kisgyermekkori kapcsolatunk mintájára. míg az alany meglepően jelentéktelen marad. hogy elvesszenek az ellentétes nézőpontok zűrzavarában. s bármennyire ellentétesek is. Freud számára legnagyobb jelentőségű a tárgy. mert ha a két elméletet részrehajlás nélkül vizsgáljuk. alapvetően ellenkező szempontokat és elméleteket fejlesztenek belőle. intézmények vagy más effajta dologgal szemben. de mivel egyéni alkatuk folytán ugyanazt a dolgot különbözőképpen látják. ha valaki ellentétes állítással rést üt egységébe. De mindez igaz Adler teóriájáról is. Csak mint elnyomó irányzatok hordozói jöhetnek számításba. hogy mindkettő jelentős igazságok letéteményese. nem tagadhatjuk. de mégis mekkora szemléletbeli különbség! Adler azt az alanyt hangsúlyozza. Mint már hangsúlyoztuk. hogy ég és föld különbség van az ő elképzelése szerinti alany és ama mindent meghatározó hatalom között. hogy Freud elé egészen más neurotikus esetek kerültek volna. amelyben ezek mégis egységre juthatnak. szüleinkhez való. Az alany alapjában véve csak vak gyönyör utáni vágyat érez. bármilyen jelentős befolyás vagy körülményváltozás következik be a páciens életében. amely sajátságaiknak megfelel. a másik pedig csak a másik oldalát látta meg? Miért hiszi mindkettő magáról. Nem szabad az egyiket a másik kedvéért elvetni. amit ugyanaz az alany Adler számára jelent. Freud elmélete oly nyilvánvalóan egyszerű. az egyenes okozati kapcsolatban áll ezekkel az ősi hatalmakkal. Freud ismeri az “én-ösztönöket”. fejezet A BEÁLLÍTOTTSÁGI TÍPUS PROBLÉMÁJA Az előző fejezetekben ismertetett két elmélet összeegyeztethetetlen volta egy olyan magasabb rendű szempontot kíván. ha feltételezem. nevelők. A vágy értékét mindig sajátos tárgyaktól kapja. mert mindkét kutató pszichológiai alkata a neurózisnak csak azt az oldalát láttatta meg velük. mint a gyönyör utáni vágy forrása és a “félelem helye”. ha a két iskola hívei makacsul ragaszkodnak egyoldalúságukban is igaz elméleteikhez. amellyel szemben a tárgy (objektum) sajátossága és jelentősége teljesen eltűnik.4. Ez is szembeszökően egyszerű. vagy ellenállunk neki. azaz a betegnek az orvoshoz való viszonya. Nem lehet feltételezni. bármilyen kényelmes megoldás lenne is ez. Egy bizonyos módon értékelt tárgyat mindig kívánunk. mint Freudnál. helyzetek. amelyek közül az egyiket Freud. mint Adler elé. hogy egy paradoxont kapjanak cserébe. hogy egyedül ő a helyes felfogás letéteményese? Nyilván azért. Mindkettő nyilvánvalóan azonos tapasztalatból indul ki. mindegy. Freud pácienseit fontos tárgyakhoz való kapcsolatukban és függőségükben látja. Azt hiszem. Még a szexualitás is csak a “mesterfogások” között talál helyet. kerek elméletet. és . vagy ami még rosszabb. és ugyanannyit magyaráz meg. a tárgyra irányuló vágy Adlernál is lényeges tényező. Az apa és az anya nagy szerepet játszanak. amely biztosítja magát. de már ez a kifejezés maga is arra mutat. hogy szülők. hogy egy magát elnyomottnak és kisebb értékűnek érző alany “tiltakozással”. Mindkét kutató természetesen az alanyt a tárgyhoz való viszonyában látja. E nézet alapját az alany (szubjektum) rendkívüli hangsúlyozása alkotja. Mivel mindkét elmélet nagymértékben igaz. és tulajdonképpen nem más. elöljárók. a neurózisnak nyilvánvalóan két ellentétes aspektusa van. hogy az egyik kutató az éremnek csak egyik. tekintélyek. hogy a szerelmi kapcsolat és egyéb. Emberileg érthető okokból nem szívesen adnának fel egy szép. Elmélete egyik alappillére az indulatátvitel fogalma. Adler azt látja. vagyis tárgyukat látszólag megmagyarázzák. Mi az oka azonban annak. hogy szinte fáj az embernek. neuróziselméletében még sincs olyan elvi jelentősége. a másikat Adler tana ragadta meg. és determináló ereje szinte kizárólagos.

Hosszasan foglalkoztam a kérdéssel. úgyhogy gyakran nem könnyű a típust megállapítani. hogy az egyik fajta ember csak az egyik megoldást. éppen a beteg legsajátabb érdekében. a “common sense” (a józan ész) álláspontja szerint azt kell feltételeznünk. csak a vérmérséklet különbsége. aki nagyon tartózkodó. kiad. Egy közbülső nézet. a tárgyaktól húzódozik. hanem a neurózis elméletét. hogy bizonyos esetek kiválóan megfelelnek az egyikünknek. Akkor azonban Freudnak saját esetei egynéhányát Adler módszere szerint kellene kezelnie. zárkózott embert eredményez. Az első esetben nyilvánvalóan az alany. vagy sem? Ha rövid időn belül nem alakul ki egy bizonyos természetes bizalmi kapcsolat. hogy egy bizonyos csoport mindig csak egy bizonyos orvoshoz kerülne. elmélkedésre hajlamos. túltéve magát esetleg jogos aggályokon. amelyek közül az egyik inkább a tárgy. hogy az emberi cselekvést az alany és a tárgy egyaránt meghatározzák. E különbség nem lehet más. a beteg jobban teszi. a másik inkább önmaga iránt érdeklődik? És megmagyarázható-e ily módon. aminek következtében egészen eltérő eredményekre jutnak? Mint mondottuk. vagy természete tőlem távol esett. és a különböző beállítottságú típusok speciális esete. a másik viszont túlnyomóan a tárgyból vezeti le. az emberi szellem két típusának ellentéte. E dilemma a következő kérdés elé állított: vajon van-e legalább két különböző embertípus. és gyakran gond nélkül és bizakodva merészkedik ismeretlen helyzetekbe.a tudat egy meghatározott funkciójának. Már régen feltűnt nekem. (4. melyre alább még visszatérünk. és végül sok megfigyelés és tapasztalat alapján két alapvető magatartás vagy beállítottság-típus megállapítására jutottam: ezek az introverzió és az extraverzió. A tapasztalati valóságban e kétfajta beállítottság. amelyek révén sokszor nagyon is 17 A típusprobléma kidolgozását Psychologische Typen c. a gondolkozásnak vagy az érzésnek az uralkodó volta. 1941. hogy azt a beteget. nem hihető az. Az első beállítottság normális esetekben habozó. Ezzel szemben mindkét kutató arra hivatkozik. Az utóbbi normális esetekben előzékeny. ritkán jelentkezik tisztán.egyéni ingadozásoktól eltekintve . Túl nagy egyéni különbözőség vagy éppen összeférhetetlenség mértéktelen és fölösleges ellenállást szül. saját praxisomban és kartársaim gyakorlatában egyaránt. hogy az ő elméletük nem a normális ember lélektanának magyarázatát célozza. Sosem féltem attól. Ilyen esetekben ugyanis bizonyos vagyok benne. ha más orvost választ. ha ezeket sosem téveszti szem elől. E megjegyzésekkel természetesen e két típusnak csak durva körvonalait adhatom 17.) művemben találhatja az olvasó. A kezelés számára döntő fontosságú. . pl. könnyen köt új kapcsolatokat. Mindenkinek megvannak az egyéni korlátai. Freud viszont pusztán a tárgyat hangsúlyozza. ami azután megadja az ember alapvető beállítottságának egyéni sajátosságát. sem a másiknál nem fordult elő. vajon az orvos és beteg között kialakulhat-e jó viszony. aki minden helyzetben feltalálja magát. föléje próbál kerekedni. hogy nem végezhetek jó munkát. amelyben az egyik a döntő befolyást túlnyomóan az alanyból. Adler pedig kénytelen lenne volt mestere szempontjait bizonyos esetekben komolyan figyelembe venni . A FreudAdler vita tulajdonképpen egyszerű paradigma. amely bizonyos meghatározott tulajdonsága révén az alany kéjvágyát serkenti vagy akadályozza.bármiféle tárggyal kerül szembe. s éppen a pszichoterapeuta igen jól teszi.ez azonban sem az egyiknél. hogy a sors olyan elővigyázatosan válogatná meg a betegeket. míg más esetekkel nem tud mit kezdeni. az utóbbiban a tárgy a döntő. szemmel láthatóan nyílt és készséges lény. és szívesen rejtőzik gyanakvó megfigyelés mögé. Az alaptípus gyakori kompenzációja rendszerint élettapasztalatokon alapul. A változatok alapja . aki ellenszenves volt számomra. más orvoshoz küldjem. amely nem is indokolatlan. Sokféle variáció és kompenzáció lehetséges. míg a másik csak az ellenkezőt látja. kissé mindig defenzívába szorul.

hogy ez a redukció adott esetben káros. vagy az. pl. hogy benne mi miből származott. hiszen mindkét elmélet az orvos fegyvertárából való gyógyító eszköz. vagy a különböző “pszichiátriai” írásokat Krisztus “esetéről”. Az egyes esetre alkalmazott adagolásban gyógyít. hogy egyéniségét nem lehet szabadjára engednie. biztos kézzel válasszuk el az értékes és megőrzendő részektől. és tulajdonképpen nem más. hanem az is. Az emberi lelket. nem lehet csak reduktív úton magyarázni. ha mindkettőt. intuíció. az emberi lélek igazi ismerője . Mindenre azt mondják: “nem vagy több. érzés. mint ez. hogy úgy mondjuk. hogy e marószereket sikerrel tudjuk használni. de ha építeni kellene. a pátoszt vagy meggyőződést fájdalmas módon valamilyen banális realitásra vezessen vissza. persze hogy a hatalomvágy áthatja a lélek minden zegzugát. akár egészséges.. Mindkettő oldó és reduktív hatású. old. ha a mát 18 Ez természetesen nem öleli fel az összes lehetséges típusokat. Psychologische Typen. akár beteg. hogy a két vitában álló neuróziselméletet mint tipikus ellentétek megnyilatkozását fogjam fel. Szó nélkül mehetnénk el a két elmélet mellett. hogy mindazt. aki nem tud mérni és mérlegelni: ezek kritikai módszerek. de a lélek nemcsak az egyik vagy a másik. Lényegbe vágó típusos különbségek valóságos létezése tette lehetővé számomra. Ugyanebből az okból kifolyólag oly nehéz neurotikus emberekkel együtt élni. és minden kritikának közös tulajdonsága. Igazságtalan lenne azt állítani. mindkét elmélet gyógyítóan romboló hatású. akkor csak elő kell vennie Moebius írását Nietzschéről. Ezek után mindenki “háromszoros jajt” fog kiáltani a felé a beteg felé. Mindkét teória alkalmas arra. Csak félig értünk egy embert. tevékenység. de csak bajt okoz annak a kezében. Típusalkotásom alapja a tudat négyféle tájékozódó funkciója: érzékelés. ami beteges és haszontalan. Mint élőt azonban nem fogtuk még fel. akkor hasznos. a heroikus álláspontot. vagy akár mindkettő. feloldani vagy redukálni. aki ilyen “megértésre” talál. és tovább. vagy alkotni fog. Vö. amit ezekből alkot. gondolkodás. E célból nem mellőzhetjük a két ismertetett elmélet bírálatát. . “helyi” alkalmazásra váró szer. hogy egy nagyfeszültségű ideált. E típusos különbségek közül előbb említett könyvemben nyolc csoportot írtam le18. amelyeket ő az emberi lélek beteges kinövéseinek tartott (alkalomadtán valóban az is). mint csak. ha azt tudjuk. Persze hogy az erósz mindig és mindenütt jelen van. hanem. 490. hogy egy pszichologizáló orvos milyen felelőtlen balfogást követhet el valamilyen nyárspolgári.. A különbségek további kritériumai: kor.Nietzsche kifejezésével élve “kifinomultan érzékeli” az árnyalatokat. A két neuróziselmélet nem általánosan alkalmazható elmélet. Ez a legnehezebb dolgok egyike. és olyan elméletet alkossunk. ingerlékenység és fejlődési fok. hogy tünetei innen vagy onnan erednek. Ha csak erről volna szó. ha ugyanis ilyen dolgokra alkalmazzuk. és egy lélek valóban beteg területeire alkalmazva. Képesnek kell lennünk arra. amely éles és kíméletlen késként vág ki mindent. akár egészséges lélek általános áttekintésére egy reduktív elmélet önmagában elégtelen. s az életet nem magyarázza meg. Ugyanezt akarta Nietzsche az eszmények destruktív bírálatával. mint a többi mérget. mert az élet nemcsak tegnapból áll. Ezzel a felismeréssel született meg annak a szüksége. de egy akár beteg. sőt szükséges valamit szétrombolni. áltudományos előítélet alapján. csak kárt okoz. nem. A lélek egészen rendkívüli ismerete szükséges ahhoz. Ha valaki egyszer alapos tapasztalatot akarna szerezni arról. Más esetekben. akár meg is halhatott volna már régen. s zavarja ítéletünket.fájdalmas módon tanulja meg az ember. hogy ha szabad. amely nemcsak az egyikre vagy a másikra. a személyiség disszociációja révén ugyanis hol az egyik. csak orvos biztos keze alkalmazná. hol a másik fele lép előtérbe.” Megmagyarázzák a betegnek. Egy jó orvos. hanem mindkettőre egyaránt érvényes. ami beteges vagy káros. hogy felülemelkedjünk a Freud-Adlerellentéten. neurotikus egyéneknél gyakran nem tudjuk. Ezekre nem kellene alkalmazni. hogy tudatos vagy tudattalan beállítottságával van-e dolgunk.

Bármily buta is e gondolat természettudományi szempontból. holott ezek mind elhaltak volna. azaz az egyéni fejlődés árnyékoldalának álláspontjáról. Így tehát mind a kettő oldószernek bizonyult. hanem indifferens.hipotézisek feltárják előttünk a kórokozó momentum alkotórészeit. vagyis tetszése szerint alkalmazhatja. Maga Nietzsche. hanem kísérletek is az élet új szintézisére . s a mát csak akkor értjük. Amennyiben “értéktelen” oldalunk nyújt lehetőséget arra. mint láttuk. Gyakran láttam olyan embert. feltételezve azt. értékesek és értelmesek. Ez érvényes minden pszichológiai életmegnyilvánulásra. Az olvasó talán hajlik arra. A neurotikus szimptómák ugyanis nemcsak egyszer volt okok következményei. nem hasznos. Például mi lehet a neurózis értéke az előbb említett asztma és hisztérikus félelem esetében? Megengedem: ennek az értéke nem kézenfekvő. s tudatuk csak csábítást és zsákutcát tartalmaz a számukra. A pszichikai energia 19 a neurózisban alacsonyrendű és nem értékesíthető formában nyilatkozik meg. különösen. de csak haszontalan és káros energiamegnyilvánulásokat közvetít. de indifferens energiákhoz jutunk. hogy az energia kifejlődésre jusson . Vannak emberek. Az olvasó most nyilván azt kérdi: ugyan mi lehet a neurózis értelme és értéke. A forma ad minőséget az energiának. és nem káros. az. Ebben az esetben nagyon helyes a messzemenő redukció. . amire a jó Isten a legyeket és a többi haszontalan férget teremtette. hogy ezt az alacsony értékű formát feloldja. ha ugyanis ez esetben “haszontalan férgek” helyett “ideges tüneteket” olvasunk. míg az első esetben egyenesen káros. Ezeknél más is a neurózis jelentősége. E teóriák vagy . 19 Über die Energetik der Seele. hogy a neurózis ilyenfajta jelentőségének lehetőségét bizonyos esetekben megengedje. Mindaddig. ha az esetet egy reduktív elmélet szempontjából nézzük.tegnapra redukáljuk. amelyben az energia megnyilvánul. legyen az infantilis szexualitás vagy infantilis hatalomvágy. hogy az energia azonos a nemi mozgatóerővel. annyiban ez is érték. amelyek zavaró voltuk miatt hívják fel magukra a figyelmet. Az életnek holnapja is van. akiknek életük értelme. igen okos lehet a pszichológia szempontjából nézve. ha ismereteinkben a tegnap volthoz hozzácsatlakozhat a holnap. nemegyszer elismerte. mily sokat köszönhet betegségének. hogy kíméletlenül felfednek mindent. hogy döntő ostobaságokat kövessen el. könyvemre utalok e helyen. sem rossz. A két tárgyalt elmélet közös tulajdonsága. hiszen ez az emberiség leghaszontalanabb és legvisszataszítóbb lidércnyomása? Mire lehet jó . Másfelől viszont az energia nélküli puszta forma szintén indifferens. ha ezt az embert a neurózis nem szorítja vasmarokkal a neki rendelt helyre. amelyben értékes tulajdonságai kifejlődhettek. Ennek megfelelően nem foglalkoznak egy ember értékeivel. Az “érték” lehetőség. másfelől értékes forma szükséges. Belső és külső természetű akadályok következtében kifejlődésre nem jutott csírák. amely megakadályozta abban. Másoknál viszont épp fordítva áll a dolog. ami az egyén árnyoldalát képezi. Ezáltal szabad.amit pl. Az energia önmagában ugyanis sem jó. igazi jelentőségük tudattalanukban rejlik. Mindeddig az a felfogás uralkodott.jobban mondva . aki pedig a butaság és a banális gondolat esküdt ellensége volt. 1928. csak sötét foltjaival. amelynek révén az energia kibontakozhat. vagyis hogy az ember magát a türelem dicséretes erényében gyakorolhassa. aki hasznosságát és létjogosultságát egy neurózisnak köszönhette. mivel minden a formától függ. amelyek azonban ettől még nem kevésbé kísérletek. Mindkét reduktív elmélet felfogása arra szolgál tehát.de fűzzük gyorsan hozzá: félresikerült kísérletek. de valószínűleg nem fogadja el a betegség ilyen átfogóan értelmes célszerűségét minden banális. még a beteges tünetekre is. legvilágosabban a neurózisban megnyilvánuló jelentékeny energiákban láthatunk -. annak “szublimálásáról” beszéltek. Az igazi érték létrejöttéhez egyfelől energia. hogy ez az újra megszerzett energia a beteg tudatának rendelkezésére áll. és olyan életre kényszerítette.az idegesség? Csak arra. hétköznapi esetben. míg azt tartották. c.

és volt bátorságuk megtenni. Az események irracionális volta az ún. Gyakorlatilag azonban a véletlen mindenütt megnyilatkozik. de ezek közül csak egy az ő igazi útjuk. az ilyen eset ritka. Hogy ezeket elkerüljék. más szóval. Egy ilyen sors előtt csak meghajolhatunk. hogy kauzális filozófiánkat nyugodtan félretehetjük. odaadásunkkal. jogosan tételezzük fel. Ezek számára az élet iránya nem világos. De bebizonyította-e valaki. legfeljebb csak apró útszakaszokra. mégpedig oly szembetűnő. vagyis hogy szintén racionális? Ellenkezőleg. . Akaratunk meggondolásunk által irányított funkció. nem mintha a hősiesség követelménye nem jutna a közelünkbe! Ellenkezőleg: éppen az a fájdalmas és terhes. Ma már csak “statisztikai valószínűség” létezik. hogy a banális mindennapok türelmünkkel. 20 A szigorú okozati felfogásnak a modern fizika véget vetett. de kétségtelenül sokkal ritkább. De. és bebizonyítható lesz-e valaha is. annál biztosabbak lehetünk abban.hogy a páciens számára az analízis segítségével lehetővé válik a szexuális energiát “szublimálni”. hogy életünknek biztos irányt jelöljünk ki. vagy fontoskodás. mint mondottuk. amelyet mi természetszerűen kénytelenek vagyunk tagadni. amely egyúttal egészséges is lenne. a művészetben vagy valamilyen más. kitartásunkkal és önfeláldozásunkkal szemben banális követelményeket állítanak. 2. Erről egyáltalán nem mondhatjuk. hogy nincs az az emberi előrelátás vagy életbölcsesség. tiszta vonal. hogy ezzel kizártuk az irracionális életlehetőséget. X. A hősies életmód feltétel nélküli. amennyire ember számára csak lehetséges? Akarattal kétségtelenül sok mindent el lehet érni. Az élet teljessége törvényszerű és nem törvényszerű. és túl sok lehetőséget rejt. amelyeknek alázatosan és elismerésre váró hősies gesztusok nélkül kell megfelelni. ehhez azonban kívülről láthatatlan hősiesség szükséges. nem pedig a “hősies”-re. még ha annyira ismeri is saját jellemét. A mindenható hétköznapok közt sajnos ritka az olyan rendkívüli jelenség. Mennél jobban kiterjesztjük a racionálisan választott irányt. akiknek állítólagos hősiessége infantilis dac egy nagyobbra hivatott sors ellen. amely ne volna kauzális és szükségképpen feltételes viszonyban. Ezért az értelem és az általa vezetett akarat nem vezet messze. jótékony vagy hasznos tevékenységben felhasználni. azaz ésszerűnek kellene lennie. E megállapítás mindenesetre a “szokásos” életformára vonatkozik. sajnos többnyire olyanokkal. azaz sorsdöntő elhatározásokhoz igazodik. Ha van egyáltalán megfontolás. azaz nem szexuális területen. E felfogásnak van bizonyos létalapja. és XV. már többen elhatározták életük döntő lépését. Az orvosnak rendesen csak emberekkel s nem szabad elhatározásból lett héroszokkal van dolga. Már 1916-ban utaltam a kauzális felfogás pszichológiai érvényességének föltételes voltára. hogy élet és sors megegyezik az emberi értelemmel. hogy végső fokon az emberi értelem határain túl ered. ha nem teljesítjük őket. s mindennapi mezében örökké a rejtettséget keresi. Collected Papers on Analytical Psychology. De súlyos hiba lenne bizonyos rendkívülien erős egyéniségek sorsa alapján saját sorsunkat is mindenáron akaratunk igájába hajtani. hogy életének alig vagy csak rövid útszakaszokra tudna irányt jelölni. aminek következtében tehát véletlen nem volt lehetséges20. amelyek neurózist okoznak. Nem csillog. a másik fajta alkotja a túlnyomó többséget. Van ilyen életforma is. amit annak idején erősen nehezményeztek. amely arra hivatott. véletlenben nyilatkozik meg. 1920. Vö. amennyiben az ember egyáltalán képes arra. old. Ki merné ezt az egyetlen lehetőséget előre meghatározni. E felfogás szerint a betegnek módja van arra. még ha ez minden emberi számítás szerint tévedés volt is. De jól tudjuk. hogy érzékenykedő alacsonyabbrendűségüket elfedje. A szemmel látható hősiesség számára alig jut tér. ennek racionálisnak. racionális és irracionális. mivel a priori nem tudunk olyan folyamatot elképzelni. Az ő számukra a sors kusza. Ezek azok a követelmények. hogy élet és sors irracionális. kiad. amely képessé tenne bennünket arra. hogy életének határozott útvonalat tűzzön ki. mint a másik. amelyeknél az egy bizonyos irányt elfogadó döntés bizonyos feltételek mellett érvényes a keserű végig. nem dicsérik. amelyen végig kell haladnia. hogy ösztönerőit tetszése vagy hajlamai szerint szublimálja. tehát megfontolásunk jellegétől függő.

amelynek pedig éppannyi joga van a megnyilatkozáshoz. Kétségtelenül igen célszerű volt az ember számára, hogy egyáltalán irányt adhatott életének. Az értelem meghódítása az emberiség legnagyobb vívmánya; ezt teljes joggal állíthatjuk. De nem bizonyos az, hogy ennek minden körülmények között így kell folytatódni. Az első világháború szörnyű katasztrófája a legderűlátóbb kultúrnacionalisták számítását is vastagon keresztülhúzta. Így írt Ostwald 1913ban: “Az egész világ megegyezik abban, hogy a fegyveres béke mai állapota tarthatatlan, s egyre képtelenebbé válik. Az egyes népektől szörnyű áldozatokat követel, amelyek messze felülmúlják a kulturális kiadásokat, anélkül, hogy ezért bármiféle pozitív értéket kapnának cserébe. Ha az emberiség megtalálná az útját-módját annak, amellyel a fegyverkezést a háborúkra, amelyek soha nem fognak kitörni, és amely a nemzetek jelentékeny részét éppen legerősebb és legtermékenyebb korában köti le a katonai kiképzéssel, s amellyel a mai állapot számtalan egyéb visszásságát megszüntethetné, oly hatalmas energiát takaríthatna meg, hogy e pillanattól kezdve az emberiség a kulturális fejlődés elképzelhetetlen fokára hágna. A háború, valamint a személyes harc az akarati ellentét feloldási lehetőségei közül a legrégibb ugyan, de a legcélszerűtlenebb is, mivel a legnagyobb energiapazarlással jár együtt. A potenciális vagy aktuális háború kiküszöbölése megegyezik az energetikus imperatívusszal, s éppen ezért napjaink legfontosabb kultúrfeladata21. A sors ésszerűtlensége mást akart, mint holmi jóindulatú gondolkodók racionális meggyőződése, fel akarta használni a felhalmozott fegyvereket és katonákat - sőt még ennél is többet akart, borzalmas, őrületes pusztítást kívánt, példátlan tömegmészárlást, amelyből az emberiség talán le fogja vonni azt a következtetést, hogy a racionális szándék mégis csak egyik oldala a sorsformálásunknak. Amit az emberiségről általában el kell mondanunk, ráillik az egyes emberre is: hiszen az egész emberiséget egyesek alkotják. Az emberiség pszichológiája azonos az egyes ember lélektanával. A világháborúban a civilizáció ésszerű szándékával való szörnyű leszámolást értük meg. Amit az egyes embernél “akaratnak” nevezünk, nemzeteknél “imperializmusnak” hívjuk: mert az akarat a sors fölötti hatalom megnyilatkozása, azaz a véletlen kikapcsolása. A civilizáció racionális, akarat és szándék révén keresztülvitt “célszerű” szublimálása a szabad energiáknak. Az egyes embernél ugyanerről van szó. És valamint az általános kultúrorganizáció gondolatát ez a háború szörnyű módon helyesbítette, ugyanúgy az egyes embernek is gyakran kell tapasztalnia saját életében, hogy az ún. “diszponálható” energiák egyáltalán nem diszponálhatók. Amerikában egyszer egy kb. 45 éves üzletembert kezeltem, akinek az esete szépen illusztrálja az előbb említetteket. Tipikus amerikai self-made manről van szó, aki egészen alulról küzdötte fel magát. Szerencsés ember volt, és sikerült egy nagy jelentőségű üzleti vállalkozást alapítania, sőt sikerült ezt úgy megszerveznie, hogy immár nyugalomba vonulásra gondolhatott. Két évvel azelőtt, hogy elém került volna, le is köszönt. Mindaddig csak az üzletnek élt, arra összpontosította minden energiáját, a sikeres amerikai üzletemberre jellemző hihetetlen intenzitással és egyoldalúsággal. Vásárolt magának egy pompás vidéki kastélyt, s úgy képzelte, hogy itt fog “élni” “élet”-en lovakat, autókat, golfozást, teniszezést, “party”-kat értett. De előre ivott a medve bőrére. A “diszponálható” energiákat e csábító lehetőségek nem vonzották, s makacsul ragaszkodtak valami egészen máshoz. Pár héttel az annyira áhított, boldog élet kezdete után furcsa, bizonytalan közérzetet észlelt magán, s néhány rákövetkező hét elegendő volt, hogy mértéktelen hipochondriába süllyedjen. Idegileg teljesen összeomlott. Ez az egészséges, ritka testi erejű, rendkívüli energiájú ember siránkozó gyerekké változott. Ez véget vetett az uraskodásnak is: félelemből félelembe esett, és hipochonder nyűgölő21

Die Philosophie der Werte, 1913. 312. old. és tovább.

déseivel majd halálra kínozta saját magát. Felkeresett egy híres specialistát, aki helyesen ismerte fel nyomban, hogy ennek az embernek kizárólag a munka hiányzik. Ezt a páciens is belátta, és visszatért előbbi elfoglaltságához. De - legnagyobb csalódására - most már az üzlet sem érdekelte. Sem türelem, sem elhatározás nem segített. Semmiféle módon nem lehetett energiáit az üzleti tevékenységre visszakényszeríteni. Állapota természetesen egyre romlott. Mindaz, ami azelőtt eleven, alkotó energia volt benne, most szörnyű pusztító erővel zúdult rá. Alkotó géniusza fellázadt ellene, s ahogy azelőtt nagy világcégeket hozott létre, most démona a hipochondria cselvetéseinek rafinált rendszerét dolgozta ki, amely őt szinte megsemmisítette. Midőn elém került, már kilátástalan erkölcsi roncs volt. Mégis megpróbáltam világossá tenni előtte, hogy ha ilyen hatalmas energiát el is tudunk vonni az üzlettől, a legfontosabb kérdés az, hogy mire fordítjuk? A legszebb lovak, a leggyorsabb autó és a legszórakoztatóbb “party” sem feltétlenül vonzók az energia számára, bár jó volna azt hinni, hogy az az ember, aki egész életét komoly munkában töltötte, jogosan fordul élete második felében az örömök felé. Ha a sors az emberi józanság után igazodnék, így is kellene lennie: előbb a munka, aztán a jól megérdemelt pihenés. De minden irracionálisan történik, s az energia neki tetsző esést kíván, különben egyszerűen feltorlódik, és rombolni kezd. Korábbi helyzetekre megy vissza, ebben az esetben egy 25 év előtti szifilitikus fertőzés emlékére. De ez csak az első lépcső volt az infantilis reminiszcenciák újraébredésére, amelyek a közbenső időben szinte teljesen eltűntek emlékezetéből. Szimptomatológiájának irányát anyjához való eredeti kapcsolata adta meg: ez is “arrangement” volt, hogy a (már régen halott) anya figyelmét és érdeklődését magára irányítsa. S még ez az állomás sem az utolsó: a neurózis célja az volt, hogy visszakényszerítse őt saját testébe, miután fiatalkora óta pusztán a feje után élt. Lényének egyik oldalát differenciálta, a másik azonban tompa, szinte csak fizikai állapotban maradt. E másik oldalra lett volna most szüksége, hogy élni tudjon. A hipochonder “depresszió” visszakényszerítette saját testébe, amelyen eddig mindig keresztülnézett. Ha követni tudta volna a depresszió és a hipochondriás illúzió útját, s az ebből az állapotból eredő fantáziákat tudatossá tehette volna, ez a szabadulás útjává lehetett volna számára. Természetesen érveim nem találtak visszhangra benne, de nem is vártam mást. Az ilyen előrehaladott esetet örökké lehet kezelni, de aligha lehet meggyógyítani. Ez az eset világosan mutatja, hogy nem áll módunkban a “szabad” energiákat önkényesen valamilyen racionálisan kiválasztott tárgyra átvinni. Ugyanez illik minden, látszólag szabad energiára, amelyet a meg nem felelő formákból való reduktív kioldással nyerünk. Ezt az energiát, mint mondottuk, a legjobb esetben is csak rövid időre használhatjuk fel belátásunk szerint. A legtöbb esetben azonban tiltakozik az ellen, hogy akár rövid időre is elfogadja az értelem által elébe szabott lehetőségeket. A pszichikus energia igen válogatós, és saját feltételeit akarja teljesíteni. Bármennyi energia lehet jelen, s mégsem tehetjük hasznossá mindaddig, míg nem sikerül a pszichikus energia lefolyásához nélkülözhetetlen esést létrehozni. Az esést biztosító szintkülönbség kérdése kiváltképp gyakorlati probléma, amely a legtöbb analitikus esetben fölmerül. Ha pl. bekövetkezik az az előnyös eset, hogy a szabad energia, az

ún. libidó22 értelmes tárgyat talál, úgy véljük, hogy ezt az átalakítást az akarat tudatos megfeszítésével értük el. Ez azonban tévedés, mert a legnagyobb erőfeszítés sem lett volna elegendő, ha nem lett volna ugyanakkor ebbe az irányba vezető lejtős energiameder. Hogy milyen fontos ez az esés, azt akkor látjuk leginkább, amikor egyfelől a legkétségbeesettebb erőfeszítéseket tesszük, másfelől a kiválasztott tárgy vagy a kívánt forma mindenki számára átlátszóan ésszerű, s az átalakítás mégsem sikerül, hanem egyszerűen megint csak újabb elfojtás keletkezik. Számomra eléggé világos, hogy az élet ösvénye a lejtő irányába vezet. Nincs energia ellentétek feszültsége nélkül; ezért kell megtalálni a tudat beállítottságával való ellentétet. Érdekes megfigyelni, hogy a neurózisteória történetében az ellentétek kiegyenlítése milyen szerepet játszott: Freud elmélete az erószt képviseli, Adler felfogása a hatalmat. A szeretet logikai ellentéte a gyűlölet, vagy Erósz ellentéte Phobosz (a félelem); lélektani szempontból azonban a hatalomvágy. Ahol a szeretet uralkodik, nincs hatalomigény, és ha a hatalomé a szó, a szeretet hiányzik. Az egyik a másik árnyéka: erósz álláspontjának kiegészítő ellentéte a hatalomra való törekvés, a hatalom hangsúlyozójának kiegészítője az erósz. A tudatos beállítottság egyoldalú álláspontjáról nézve az árnyék a személyiség egy alacsonyabb értékű része, amelyet ezért erős ellenállással elnyomunk. De az elnyomott személyiségrésznek tudatossá kell válnia, hogy az ellentétek közti feszültség létrejöhessen, amely nélkül minden fejlődés lehetetlen. A tudat bizonyos mértékig felül van, az árnyék alul; mivel minden, ami magas, a mélybe vágyik, s a forró hideget keres, a tudat is, esetleg anélkül, hogy sejtené, tudattalan ellentéte után kutat, különben stagnál, tehát elsivatagosodik és elfásul. Az életet csak az ellentét lobbantja lángra. Egyfelől az intellektuális logika, másfelől a pszichológiai előítéletnek teendő engedmény bírta rá Freudot arra, hogy az erósz ellentétét a pusztítás- és halálösztönben jelölje meg. Először is az erósz nem azonos az élettel. De akinek azonos, annak mindenesetre a halál jelenti az ellentétet. Másodszor mindenki a saját legmagasabb princípiuma ellentétének a destrukciót, a halált, röviden a Gonoszt minősíti. Senki sem tulajdonít neki pozitív hatalmat az élet felett; ezért fél tőle, s ezért kerüli el. Mint már említettük, többféle fő princípiuma van az életnek s a világnézetnek, s ennek megfelelően ugyanolyan sok különböző formája a kiegészítő ellentétnek. Fentebb két, véleményem szerint legfontosabb ellentéttípust emeltem ki, amelyeket introvertált és extravertált típusnak neveztem. Már William James-nek23 feltűnt e két típus jelentkezése; a gondolkodók között “tender minded” és “tough minded” néven különböztette meg őket. Ugyanígy fedezte fel Ostwald24 a nagy tudósok között a klasszikus és romantikus típust. Tipizáló gondolatommal nem állok tehát egyedül, hogy csak e két ismert nevet emeljem ki. Történeti kutatásaim
22

Azt hiszem, az olvasó már észrevette az eddig mondottakból, hogy én a Freud által bevezetett libidófogalmat, mely a gyakorlati nyelvhasználat számára igen megfelel, sokkal tágabb értelemben használom, mint ő. Az én számomra a libidó pszichikai energiát jelent, amely azonos értelmű a pszichikai tartalmak intenzitástöltésével. Freud a libidót, elméleti feltevésének megfelelően erósszal azonosítja, s különválasztja az általános pszichikai energiától. Így ír erről: “A libidó fogalmával egy mennyiségében változó erőt határoztunk meg, amellyel a nemi izgalom területén való folyamatokat és áttételeket mérhetjük. A libidót megkülönböztetjük az energiától, amely minden lelki folyamatnak általában alapja...” (Gesammelte Schriften. V. 92. old.) Más helyütt megemlíti Freud, hogy hiányzik a pusztítási ösztön számára “egy, a libidónak megfelelő kifejezés”. Mivel azonban az ún. pusztítási ösztön is energetikus jelenség, azt hiszem, egyszerűbb, ha a libidót a pszichikai intenzitások általános fogalmaként definiáljuk, tehát egyáltalán nem mint pszichikus energiát. Vö. ehhez: Wandlungen und Symbole der Libido (A libidó változásai) 3. kiad. 120. old. és tovább, valamint Energetik der Seele (A lélek energetikája) 9. old. és tovább. Pragmatism. 1911.

23

és csak azután gondolja át. Ami érték az egyikben. Sok esetet láttam. mielőtt cselekszik. és ily módon mindenféle konfliktus magától megszűnnék. Így indul a súrlódások hosszú sorozata. hogy valami ismeretlent tapasztalhat. hogy miért kell ennek így lennie. Mindaddig. Rendesen előbb cselekszik. gyarlóság a másikban. nagyszerűen összeillenek. tele egymás lebecsülésével. az egyes ember is részese e típusellentétnek. Ezek számára egy szimbiotikus kapcsolat megszakadása súlyos megrázkódtatás. vagy ha nagyobb örökség hullik az ölükbe. . hogy a konceptualizmus neve alatt legalább megpróbálta összeegyeztetni a két ellentétes álláspontot25. E két típust szinte arra alkották. a legbizalmasabb területen folyik. amikor így érveltek.tudattalanul . E vita folytatása napjainkig nyúlik.folyamán láttam meg. Nem magától értetődő. de csak téves vagy gátló képzetei vannak róla. mert . ezért lehetőleg távol marad tőle.mindketten kiegészítő párjukat keresik. az e kritikus átmeneti időt többé-kevésbé simán átvészeli. Az introvertált embert reflexív természete arra kényszeríti. Nem egy nyelven beszélnek. Az introvertáltban is él valamelyes extravertált beállítottság. Ha normális emberről van szó. hogy sohasem értették egymást. de ez tudattalan a számára. ismeretlen helyzet csábítja. Psychologische Typen. hogy mindent alaposan meggondoljon. de hogy mindenki csak az egyiket fejlesztette alkalmazkodási funkcióvá magában. E harc vad és elkeseredett. Látja ugyan a tárgyat. Valamint a szellemtörténet általában. amelyek a viszonylagos biztosított táplálékon és fekvőhelyen túl is adnak valamit. old. Az extravertált ember viszont pozitív viszonyban van a dolgokkal. mintha a tárgy valamilyen veszélyes hatalom lenne. Ha két ilyen különböző típusú ember összeházasodik. Az egyik a meggondolást képviseli. 67. azok szinte vonzzák őt. megvalósíthatják az eszményi házasságot. amely a platóni és a megarai iskola közti különbségként jelentkezett. hogy a nagy szellemtörténeti vitakérdések közül nem egy e két típus ellentétén alapul. Gondos kutatás nyomán kiderült. ha az életlehetőségnek az elengedhetetlen minimuma megvan. Ésszerűen úgy képzelnők. Eddig egymásnak vetett háttal védekeztek a nehézségek ellen. Normális ugyanis az az ember. Hadd 24 25 Grosse Manner. ha csak egész halkan. meg akarják ismerni egymást és felfedezik. hogy egymással foglalkozzanak. s az extravertáltnál az introverzió hasonló árnyékéletet él. mivel tudatát állandóan az alanyra irányítja. a skolasztikus filozófia örökölte. hogy az introvertáltnál az extraverzió valahol a háttérben fejletlen állapotban szunnyad. De ha a férfi már elég pénzt keresett. hogy egy ember sem pusztán introvertált. tulajdonképpen az eszményi ember. tehát állandó nehézségei vannak a külső világhoz való alkalmazkodásában. akkor könnyen arra a feltevésre jutunk. és mégsem tudtak a megnyugtató célhoz eljutni. hogy szimbiózisban (együttélés) éljenek. Ezek közül a legjelentősebb a nominalizmus és realizmus közti ellentét. Félénksége és bizalmatlansága habozóvá teszi minden dologban. mely a két típus egymással való alapos megismerkedéséhez vezet. amíg az élet sokrétű külső feladataihoz való alkalmazkodás foglalja el őket. De ha meggondoljuk azt. 1936. hogy az egyik saját értéke tudatában nyugodtan elismerhetné a másik értékeit. A többé-kevésbé differenciált emberek legnagyobb része olyan életkörülményeket kíván. hogy mindkét beállítottság lehetőség mindenki számára adva van. vagy csak extravertált. míg a másik a kezdeményezőképességet és a gyakorlati cselekvést. hogy e két típus előszeretettel házasodik össze. akkor is. szinte fejest ugrik bele. s ha azt reméli. Sokan azonban képtelenek erre: ezért nem túl sok a normális ember. Amit általában normális embernek neveznek. 1910. és Abélard-é a nagy érdem. Minden új. jut idejük arra. mindenféle meggondolástól vagy habozástól mentesek. Ez természetesen lassítja cselekvését. és ezzel az élet külső nehézségeit kikapcsolhatják. és tovább. most egymás felé fordulnak. aki bármilyen feltétel mellett meg tud élni. s a közelmúltban spiritualizmus és materializmus ellentéteként nyilatkozott meg. s ilyenfajta szerencsés karakterkeverék a legritkább esetben fordul elő. Ezért cselekedetei gyorsak. Valóban ez is a helyzet.

Az introvertált visszatartja: “Talán tilos a bemenet”. De az introvertált extraverziója más. és tovább. érvényesek a másikra is. ha valaki a számára természetadta beállítottságban van: a beállítottság ugyanis többé-kevésbé idomult a közösséghez. nem zavarták egymást. s ő örömmel adta át magát neki. 239. romantikus kalandnak nyoma sincs . A tárgy negatívvá változik.és a kapu felé indul. és az egész világ arculata szinte megváltozott. Az utóbbi bosszankodik a másik mérge miatt. és arra gondol. Pozitív magatartást tanúsítottak egymás iránt. Amikor az első megpillantotta a kéziratokat. milyen lehet belülről. és kérdéseit neki is feltehesse. Az introvertált így szól: “Szeretném tudni. “Hát nem pompás”. az egyetem pedig tanulással és fenyegető vizsgákkal. Félénksége eltűnt. és ásítozni kezd. és elhatározza magában. Ott a meggondolt (prométheikus) introvertált így szólt: “Meg kellene belülről nézni. a tárgy úrrá lett fölötte. Míg vidám összhangban sétáltak együtt. Egy szép kastélyhoz érnek. a könyvtár az egyetemmel asszociál. kiált az introvertált. Biztosan beengednek”. mint az introvertált introverziója. büntetés. amelyben a kastélyba lépett. Ugyanez illik az 26 Vö. hogy a másik egy tapintatlan egoista. amíg az egyik beállítottsága a másikét magába foglalta.” A cselekvő és később gondolkodó (epimétheikus) extravertált nyitotta meg az utat 26. hogy azonnal felkeresse. s az ő képzetei vidám öreg kapus. Ez bosszantja az elsőt. s rendőrség. s mivel az eredmény szegényes. Ezalatt az extravertált jókedve mind lejjebb száll. mert mindkettő természetadta sajátosságai szerint élt. Történetesen az introvertált fiatalember rajong ezekért: alighogy meglátja a kéziratokat. Az őrrel beszélgetésbe kezd. vad kutyák stb.világítom meg egy egyszerű példával. Itt nincs derék kapus. sorsa már eldőlt. “hogy egészen véletlenül felfedeztük ezt a csodálatos gyűjteményt” “Én borzasztóan unom magam”. az egész csak egypár nagy terem. Lassanként komor fátyol ereszkedik az előbb oly érdekes és vonzó kastélyra. A másik azonban állandóan növekvő ellenszenvet érez a tárggyal szemben. és többé-kevésbé ez a helyzet. mindig is tudta.” És most megfordul a típus: az introvertáltat. és az extravertált introverziója is más. Ekkor következik be a fordulat. old. Félénksége eltűnt. Míg az egyik lelkesedése fokozódik. vagy lovagias vendégszeretet. arca mindinkább elkomorul. Kéziratokat otthon is láthat az ember. Az extravertált és az introvertált szerepet cserélt. aki önző érdekei miatt eltékozolja a gyönyörű tavaszi időt. aki borzongott a bemenetel gondolatára. Az extravertált kezdeményezése szintén érvényes az introvertált számára. amelyekben egy régi kéziratgyűjteményt helyeztek el. hogy szabad-e bemenni. és hamarosan rosszkedvű szubjektuma fogságába jut. a kéziratok könyvtárra emlékeztetnek. mint az extravertált extraverziója. Az egyiket a tárgy bűvöli meg. és az extravertált elátkozza a percet is. . A kastélyt belül átépítették. a másikat saját negatív gondolatai. ezzel Spitteler Prometheus und Ehimetheus-ához irt magyarázatomat a Psychologische Typenben. míg a fatális kastély elé nem értek. válaszol a másik leplezetlen rosszkedvvel. mivel beállítottságuk kiegészítette egymást. hogy a lehető legtöbb tájékoztatást szerezze meg. a másik jókedve egyre alábbszáll: a kastély sivárnak tűnik a számára. Mi is történt hát? Vidám szimbiózisban vándoroltak mindketten. vendégszerető háziúr és esetleges romantikus kalandok körül csoportosulnak. mintha egy csapásra átváltozott volna. amit odakint sokkal jobban lehetne élvezni.csak egy múzeummá átépített kastély.” Az extravertált így felel: “Gyerünk be” . hogy mire gondolok: két fiatalember kirándul. Jól látjuk ezt például a kapu előtti beszélgetésben: mindkettő be akar jutni a kastélyba. Az introvertált kétségei a felől. Az extravertált optimizmusa révén be is jutnak a kastélyba. a tárgyak csábítóan csillognak számára. Így az egyik beállítottsága magába zárja a másikat. homályos képzetei támadnak fel benne. nem lehet innen elmozdítani. a szakember után érdeklődik. Az extravertált így felel: “Azért megkérdezhetjük. és elragadtatottan nyilatkozik róluk. hogy soha többé nem indul útra egy extravertálttal. Belemerül a kincsek szemlélésébe. Mindkettő szeretné látni a kastély belsejét. De csak addig egészítették ki egymást.

Fordítva szintén mellőzhetetlen. hogy barátja mennyire unatkozik. és ezt magához vonzza. hogy ezzel kapcsolatát veszélyeztetné. Kétségtelenül emberfölötti ideál a tudatosságnak az a foka. Ha valóban felszínre kerül. hogy képesek lehessünk kívánni az ellentétes áramlatokat. Ugyanígy az extravertált sincs tekintettel a másikra attól a pillanattól kezdve. és tovább.introvertált beállítottságára. e ritmust csak a legmagasabb fokú életművészet révén lehet elérni. hogy az introvertált olyan cselekvéshez jusson. hogy az igenlést tudatosan akarjuk. Abban a pillanatban. bármikor bekövetkezhetik az a pillanat. anélkül. hogy az extravertált önmagán emelkedjék felül. Ennek rossz következményei lehetnek: az extravertált ennek következtében elveszti a számára nélkülözhetetlen tárgykapcsolatokat. Ezzel a meghasonlás és félreértés pszichológiai alapja adva van. és szubjektív képzeteire és hangulataira húzódott vissza. bár annak mindig az alany a kiindulópontja. Fiatal emberek neurózisa rendesen a valóság ereje és valamely elégtelen. nem bízhatjuk huzamosabb ideig másra személyiségünk egyik részét. amikor szükségünk lesz a másik funkcióra. vagy a tudatosságnak még sokkal magasabb fokára kell hágnunk. míg az extravertáltnál kisebb értékű introverzió lépett a szociális beállítottság helyére. hogy ő fejlessze ki szimbiózisban. Ezzel visszajutottunk ahhoz a mondathoz. már messze jutottunk. egymással ellentétes beállítottságról vagy egymás ellen irányuló impulzusról van szó. nem zárja többé magába. Ha ezt elértük. Az alanyból irányul a tárgyra. Az eseményt a következőképpen fogalmazhatjuk meg: az introvertáltnál a tárgy hatására egy kisebb értékű extraverzió került előtérbe. beállítottsága elveszti szociális jellegét. és nem tudunk pontosan különbséget tenni magunk és mások között. nemcsak két ember között. Mivel nem fejlődhetünk visszafelé az állati öntudatlanság irányába. Harmonikus egymásutániságukban az élet ritmusát kellene megvalósítaniuk. 646. míg az extravertált beállítottsága a tárgyból az alany felé halad. old. A jellem kifejlődéséhez mégis igen szükséges. amelyet Goethe valaha diastolénak és systolénak nevezett. Az extraverzió és introverzió esetében nyilvánvalóan két természetes. A magasabb rendű funkció lényegét 27 autonómia jellemzi. a másikban gyarlóság. Az érzékenység valamely meglévő kisebbrendűség tünete. és nem látja. a kisebb rendű funkciót hagyjuk szóhoz jutni. A kisebb értékű ellentétes funkciót pozitív élmények éppúgy felszínre hozhatják. hogy várakozásában csalódott. amikor a tárgy az introvertált alanyával szemben túlsúlyba kerül. úgyhogy nem vagyunk többé önmagunk ura. hogy a tudatos cselekedetek a legkevésbé se zavarhassák a természet törvényeit. s a tagadást legalább elviseljük. s az is. A beteg gyakorlati kezelése sosem kezdődhet ezzel a problémával. infantilis beállítottság összeütközéséből keletkezik. s ez. lecsap ránk. amelyet kauzálisan a tényleges szülőktől vagy szülőként megélt személyektől való abnormis 27 Lásd: Psychologische Typen. különösképpen nem fiatal emberek esetében. hogy a másik oldalt. érzékenység követi. Az állandóan előrehaladó felismerési folyamat egyik további állomása az a belátás. Megfeledkezik barátja jelenlétéről. hogy az élet teljes igenlését és tagadását szabad akarattal és teljes szándékkal átéljük. hogy az ellentétprobléma alapelvként benne rejlik magában az emberi természetben. E kérdés szabály szerint az érett kor problémája. . önálló. mint az előbbi példa mutatja. amelyet a meggondolás és habozás nem gátol örökösen. elmerül a tárgyban. előkészületlenül találhat bennünket. Vagy teljesen tudattalannak kellene lennünk ehhez. az introvertált pedig szubjektumkapcsolatát. mint negatívak. megbűvöl és behálóz bennünket. Szellemiségünk mai foka csak azt teszi lehetővé. mégis ez a cél. de úgy látszik. csak a magasabb tudatosság felé vezető nehezebb út marad nyitva számunkra. amelyből kiindultunk: ami az egyikben érték. de saját magunkkal is. amely lehetővé teszi.

menthetetlenül visszatér hozzá. Az élet e második felét élő ember számára azonban az élet megújítását jelenti. tehát számba jövő gátlás és ellenállás nélkül szokott megjárni. Más azonban a feladatunk azokkal az emberekkel szemben. mindez azonban nem gátolta az illetőt abban. megházasodjon. se anya. Az ellentét princípiuma természetesen az ifjúkori lelkialkat alapja is. Ez a fejlődés azonban már nem az infantilis kötöttségek megoldásán. hogy ami kezdetben ösztönzője és elégtétele volt. akikre nem vár más. és sokáig abba a hitbe ringatta. amely egy percig sem hagyja nyugodni.függőség. mint az öregkor és minden illúzió vége. Ezekben az esetekben a terápia azonban akkor kezdődik igazán. ha általános érvényre tartanak igényt. hogy fiatal embereket elég lehet megszabadítani saját múltjuktól. aki szemben áll vele? Mi személyiségének az a titokzatos része. a fiatal embereknek új lendületet. hogy a beteget pl. vagyis személyiségének tudattalan része. Ez ugyan nem alapos megoldás. és mindaddig zavarólag hat. amely a szülők szerepét folytatja. Természetesen ezekben az esetekben is ki lehet mutatni. amikor a páciens belátja. és gyakran nem is haszontalan. amely csak érett korban keletkezik. hogy bajainak oka kívülről hatolt belé? Ez a rész a tudatos beállítottság ellenpárja. azaz célok és szándékok jellemeznek. míg az egyén el nem fogadja. részben irigyen tekint vissza.. lemerül a tudattalanba. hogy minden lehetséges infantilis illúzió felmerült bennük. Más azonban a probléma nyitja a felnőtt számára. Elég egy-két köteléket megoldani: az élni vágyás gondoskodik a többiről. Itt nincs többé se apa. Mindaddig. Freud és Adler nézetei csak akkor mondanak ellent egymásnak. az infantilis illúziók szétrombolásán és a régi képek új figurákra való átvitelén. hanem ő maga. akik az élet nagyobb részét már maguk mögött hagyták. atyákat és intézményeket tisztelt. az ifjúkori illúzió egy darabja. Ha sikerül fiatal embereket eloldozni múltjuktól. azt látjuk. és megtanulta. Ha a neurózis által lekötött ösztönerőket felszabadítjuk. férjében az apát kereste és megtalálta. finálisan elégtelen fikciók. de praktikus út. a szülőktől való függőséget stb. amíg az addigi beállítottság hirtelen fel nem mondja a szolgálatot. már befutotta. amely az apa és anya képe mögött bújt meg. elöljárókra vagy intézményekre. mindaz. képtelenné teszi hivatása gyakorlására. hogy pályát válasszon. Ilyen esetben Freud vagy Adler redukciója valóban helyén van. akiket a jövő nem kecsegtet váratlan lehetőségekkel. amely e kapcsolatokból visszaáramlik. aminek a kifejlesztését eddig elhanyagolta. mivel nem vár rá más. már csak ránehezedő tévedés. az apa tekintélyét tisztelt mesterekre. vagy súlyosodik olyan mértékben. hanem az ellentétproblémán keresztül vezet. Mindaz az energia. hogy nem apám vagy anyám. telve lehetőségekkel. bármekkora legyen is haszna. hisz még előttük a vonzó jövő. maga is apává vagy anyává lett. esetleg több-kevesebb nehézség árán. amelyet az egészséges ember öntudatlanul. feleségében az anyát. bár a folyamatnak ez is fontos része. és az ifjúkor lélektanának elmélete ezt a tényt számba kell vegye. amit illúzió formájában a világba s a tárgyakba kivetített. hogy nem apja vagy anyja állnak az útjában. De gyakori az olyan neurózis. ha tudatossá tesszük a gyermeki fantaziálásokat. aki ezt az útszakaszt. Kétségtelen. talán már mindez mögötte van. csak ennyit mond: “Belátom. Az ilyen esetben természetesen keveset használ. mint megszokott kötelesség és az öregedés kétséges öröme. és olyan-amilyen házaséletet éljen addig az érett korban bekövetkező pillanatig. hogy szüleik képmását megfelelőbb pótfigurákra viszik át: az anyához tapadó érzést a feleségre. most fáradtan és kifakultan. s ott megeleveníti azt. Már eloldotta magát a talán régen halott szülőktől. amelyre részben sajnálkozva. azon boldoguljon. ha a tudattalanban szunnyadó ellentétes funkciót kifejlődéshez segítjük. amíg megelégszenek . Még ez a belátás is negatív. hanem én magam állok a saját utamba.” De ki az őbenne. hogy már ifjúságukban rendkívüli mértékben függtek szüleiktől. reményt és lehetőséget adunk életük még erősebb kiterjesztéséhez.

az a maga lejtését követi. azt mondhatjuk. aki a helyettesítő szerepet betölti. A nevelés csak a meztelen igazságból indulhat ki. a tudattalan tartalmak kivetítésének megjelölésére. arról viszont soha. Képzeljük el. mielőtt mi az immár érvénytelen formából kiszabadítottuk volna.azzal. hogy valójában milyen. aki makacsul önmaga marad mindaddig. A legtöbb esetben egy valóságos tárgy jobban megfelel az energia lejtési irányának. azaz a kezelés folytán világossá tettük a számára. amely az orvossal való mindenféle kapcsolat lehetetlenné tételét célozza. Ilyen körülmények között az effajta szublimálás természetesen éppannyira kívánatos. míg valóságos lényét minden oldalról el nem ismerik.29 vagy az orvos nem érti. nincs köztük ellentmondás. hogy a páciens libidója természetes lejtésű. Semmi sem biztosít arról. a legtöbb esetben nem adhatunk önkényesen új irányt az úgynevezett szabad energiának. hogy önmagukat vérig kínozzák). hogy milyennek is kellene lennie az embernek. járható ez az út. és nem zárják ki kölcsönösen egymást. akiknek számára az ilyen tevékenység éppenséggel megfelel. Az orvosra való kivetítés hiánya esetleg nagymértékben megkönnyíti a kezelést. mivel így a valódi személyes értékek tisztábban az előtérbe kerülhetnek. problémái megoldásában megakad. hogy ezt a beteget “analizáltuk”. ha ezt az energiát egy új tárgyra vihetnénk át: emberbaráti tevékenységgé vagy valami más hasznos működéssé változtatnók. Sajnos. Hamarosan felfedezzük. e nélkül legfeljebb a neurotikusan kiegyensúlyozatlan lelket rekonstruálhatja. Amennyiben a beteg semmi körülmények között nem akarja elismerni az indulatátvitel tényét. azaz a fiatal olasz. Mások nézeteivel ellentétben nem vagyok meggyőződve arról. amelyek korábban a fiatal olaszra irányultak. hogy nőbetegünk fantaziálásai. vagy valami hasonló reális ember. milyen tudattalan gondolatok rejlenek szimptómái mögött. mint akár a legszebb etikai tevékenység. Amennyiben az orvosra való indulatátvitel bekövetkezik. Semmi esetre sem szükséges. nagyon könnyen lehetséges. másfelől az energetikus folyamat viszonylagosan konfliktusmentes lefolyását lehetővé teszi. amely egy technikai segédeszköznél több akar lenni. hiszen per definitionem. Az orvosnak azonban mindig a valóságos emberrel van dolga. s most az a gyakorlati kérdés merül fel. aki megérti őt. Semmi esetre sem lehet “mesterségesen létrehívni”. feltétlenül az ellentéti elven kell alapuljon. mint a lelki energia) már megvan a tudattalan tárgya.a libidónak (ami nem más. Nincs egyensúly és önmagát szabályozó rendszer ellentét nélkül. Az indulatátvitel kivetítés. megtalálja a természetes formát. A lélek önmagát szabályozó rendszer. most az orvosra helyeződtek át28. vagy olyan embert. . Rendkívül energikus emberek kivételes esetében (akik nem félnek attól. Az orvos vált a tudattalan libidó tárgyává. mint amennyire lehetetlen. hogy miért éppen a neurózisban rejtőznek azok az értékek. hogy technikai segédképzetek maradjanak. nagyon sokan mindig arról beszélnek. és keres egy másik orvost. Sajnos. heves ellenállás keletkezik. amely egyfelől a korábbi forma helyébe léphet. hogy mi történjék a rendelkezésünkre álló energiával? A beteg pszichológiai típusát figyelembe véve ésszerű lenne. Ebben az esetben a beteg elmegy. Az orvos vagy megfelel a kivetítés céljainak. Az olyan lélektani elmélet. Ha hagyjuk. 28 29 Az indulatátvitel fogalmát Freud vezette be. Mivel . Elmélkedésünk korábban elejtett fonalát újra felvéve. Ha e keresést is feladja. hogy egy sokkal jelentősebb kivetítési tárgy lebeg a szeme előtt. most már világos. és a páciens el is fogadja azt. vagy sem. hogy “az orvosra való átvitel” szabályszerű és a kezelés sikeréhez nélkülözhetetlen jelenség lenne. Ezzel a szimptómák hatóerejét alkotó tudattalan energiának újra birtokába jutott. amelyekre az egyénnek szüksége van. Visszatérhetünk a fiatalasszony esetéhez. esetleg félreérti a jelenséget. Már régen megtalálta tárgyát. s e kivetítés vagy megtörténik. vagy sem. de a legtöbb esetben nem célravezető. és alkalmazhatjuk rá a most nyert felismerést. nem pedig az ideál csalóka délibábjából. csak tudattalan motivációkból keletkezhetik. vagy olyan embereknél.nem szabad megfeledkeznünk róla .

Ha nem ez következik be. Ezen a réven az energia újra egy meg nem felelő formától szabadul meg. . Ez alkalommal is a természetre kell bíznunk. kiválassza azt a tárgyat. hogy még mielőtt mi a keresésére indulnánk. amelyet reduktív úton fel kell oldanunk. és mi újra a felszabadult energia felhasználásának problémája előtt állunk. meg fogja magától találni a számára kijelölt tárgy felé vezető utat. Ezt az indulatátvitel feloldásának nevezték. vagy zavaró befolyásról van szó. akkor vagy a természet törvényei alól való önkényes lázadásról.hogy a libidó saját természetes irányát kövesse. Az indulatátvitel elsősorban minden lehetséges infantilis fantáziát kivetít. amely a libidó irányának legjobban megfelel.

és pogány formában jelentkeznek. hogy a beteg valóságos atyja milyen tulajdonságokkal bírt. amelyeket már régi szövegekből is ismerünk. és tulajdonképpen semmi vagy igen kevés közük van az orvos tulajdonságaihoz. gyakran állati alakban. hogy még messzebb menő fantáziák is fellépnek. Ez általános mitológiai motívum. pl. elöljárójának. Először a tudattalan ún. de sok más művésznél is fontos szerepet játszik. anélkül. felületes tartalmait vetítjük ki. tanítójának vagy más szülői tekintélynek fogja fel. vagy a párhuzamos jónak: üdvözítőnek. Mindezeknek a fantáziakivetítéseknek személyi reminiszcencia az alapja. hogy az effajta projekciónak semmiféle személyes reminiszcenciaalapja nincs. Benvenuto Cellini is kettős eredetről fantaziált. Azonkívül azt is megmagyarázza. mint tudattalan tartalmak kivetítése. fejezet A SZEMÉLYES ÉS A SZEMÉLY FÖLÖTTI VAGY KOLLEKTÍV TUDATTALAN Felismerési folyamatunk ezzel új fázisába lépett. Pl. Istenhez hasonlatos lényt jelenítik meg természetesen éles ellentétben a tudatos józan ésszel. hogy erre akár egyik. V egy gyermekkori emléke. hogy orvosát apjának. 1982. amelyben felnőttünk.) . d. hogy a gyermekkor egy fázisában hasonló fantáziák fűződtek az apa és az anya személyéhez. vagyis a kettős származás Leonardo esetében tény. amíg a beteg számára is elég világossá vált. hogy két anyja volt. A két anya. amelyeket álmokból. akár másik bármiféle alapot is szolgáltatott volna. nagybátyjának. E tévedésnek az az oka. szimptómákból és fantáziákból ismerhetünk fel. Azután mindinkább apaként jelenik meg: a jóságos vagy a mennydörgő atya szerepében. Ennek örökletes volta magyarázza meg azt az alapjában véve különös jelenséget. Az indulatátvitel nem más. Ezen a fokon az orvos mint lehetséges szerető kelti fel az érdeklődést (esetünk fiatal olaszához hasonlóan). “ősi” kép. anyjának. 1910. hogy a hősöknek két anyja lenne. E fantázia nem abból a valóságos tényből ered. (L. mily erősen befolyásolta Leonardo da Vinci egész életét az a tény. hogy ezek az isteni attribútumok átlépik a keresztény felfogás kereteit. hogy e fantáziák belőlük magukból erednek. aszerint. ami ugyan már különös jelenség. amely az emberi szellemtörténet titkai közé tartozik. Végül is egészen eltúlzott jellegű fantáziaformák léphetnek fel. A személyes emlékeken kívül mindenkiben adva vannak a nagy. de még a lehetőségek keretein belül van. ami ősidők óta mindig is volt. Freud egyik kis írásában30 megmutatta. ahogy Jakob Burckhardt egyszer találóan megfogalmazta: az emberi elképzelés örökölt lehetőségei arról.5. Esetleg a kettő keverékének látszik. Ezeknek a pácienseknek gyakran nem fér a fejébe. hanem olyan fantáziák kerülnek felszínre. hanem általánosan elterjedt. nem pedig a személyes emlékek területére. Az orvosnak titokzatosan félelmetes tulajdonságai tűnnek fel: varázslónak vagy ördögi bűnözőnek látszik. amelyek az orvost ilyen formában jelenítik meg. amelyek az orvost mint Megváltót vagy más. Közben az orvos a beteg anyjaként is feltűnik. Az is kiderült. Ennek néhány példáját hoztam fel Wandlungen und Symbole der 30 Eine Kindheitserittnerung des Leonardo da Vinci. Értsük meg jól: nem a beteg tudatának tűnik így fel szükségszerűen. Az infantilis fantáziaátvitel analitikus feloldását mindaddig folytattuk. A tapasztalat újra meg újra azt mutatja. hogy bizonyos mondatémák és motívumok az egész Földön azonos formákban ismétlődnek. Alkalmilag be lehet bizonyítani. ősi képek. Sok mondai hősnek két anyja van. hogy miért reprodukálhatják az elmebetegek pontosan ugyanazokat a képeket és összefüggéseket.

amelyeket a tudattalanon mint ismereti forráson alapuló filozófiai vagy gnosztikus rendszerekben figyelhetünk meg. amelyek nélkül az ember nem lenne méltó e névre. E fogalom tágabb megvilágításáért az irodalomra kell utalnom. démonait kiemelte.33 A személyes tudattalan veszendőbe ment emlékeket. században fogantatott: az energia megmaradásának elvét. azaz érzékpercepciókat tartalmaz. amelyben az általános emberi. Kerényi und Jung: Das göttliche Kind.) E fogalomhoz vö. kiad. Pál apostol képzetei angyalokról. és végül tudatosságra még éretlen tartalmakat. Die psychologischen Aspekte des Mutterarchetypus. mivel ez független az egyéntől. 1938.. és tovább (Die kulturelle Bedeutung der komplexen Psychologie.. old. 1929. a hiányosan kifejlődött funkciók és a személyes tudattalan tartalmainak summáját. 11.. nem pedig fizikus vagy természetfilozófus. old. és megalkotta mindazt a hatalmas ideát. ami a személyes tartalmak esetében természetesen nincs így.32 E fölfedezés felfogásunk további fejlődését jelenti: a tudattalan két rétegének felismerését. mint a rész-lelkeknek 35.. old. A kezelésnek ebben a stádiumában olyan fantáziák reprodukálódnak. old. ami lényeges különbség. in:Zentralblatt für Psychoterapie IX. 1935. Wolff: Einführung in die Grundlagen der komplexen Psychologie. Mayer orvos volt. in: Eranos-Jahrbuch.31 A legkevésbé sem állítom a képzetek örökletességét. T. A kollektív tudattalan az objektív. ősi képek szunnyadnak. Kerényi und Jung: Das göttliche München. definíció. 1936.und Staatswissenschaftliche Schriften. mit besonderer Berücksichtigung des Animabegriffes. hogy elérjék a tudatot. a gnosztikusok archonjai. 1938. amely a XIX. és életre hívja mindazt. ami e rétegben szunnyadt.Libido c. XII. míg a személyes tudattalan a szubjektív pszichét képviseli. amelyből az emberiség örökösen merített. Wilhelm und Jung: Das Geheimnis der goldenen Blüte. 8. Meg kell különböztetnünk a személyes tudattalant és egy személytelen vagy személy fölötti tudattalant. in: Kultur. 1941. elnyomott (szándékosan elfelejtett) kínos képzeteket. hanem a tudattalan mélyebb rétegének a megnyilvánulása. füz. Allgemeines zur Komplextheorie. Ekkor felfedezi a libidó azt a rejtett kincset. könyvemben. in: EranosJahrbuch. amelyek nem voltak elég erősek ahhoz..34 Az ősi képek az emberiség legrégibb és legáltalánosabb képzetformái. szinte saját önálló életük van. Wandlungen und Symbole der Libido. és teljesen általános. Lejtési irányát követve a tudattalan mélységeit keresi fel. melyek az álomban különböző formákban fellépő “árnyék” figurájának felelnek meg. Ezeket a képeket vagy motívumokat archetípusoknak (vagy dominánsoknak) neveztem. előnytelen tulajdonságok. Az utóbbit kollektív tudattalannak is nevezzük. “Árnyék”-nak nevezem az egyéniség “negatív” részét. miután kiszabadult az infantilis indulatátvitel formájából. amelyből a fogalom további fejlődése nyomon követhető. Összefoglaló tárgyalását I. arkangyalokról. Dionüsziosz Areopagita mennyei hierarchiája stb. Über den Archetypus. ún. és tovább. 596. mind az archetípusok relatív önállóságán nyugszik. Über die Archetypen des kollektiven Unbe wussten. vagyis a rejtett. hanem csak az elképzelés lehetőségét. 179. és tovább. 5. Ezzel megtaláltuk a libidó tárgyát is. 1940. amelyet választ. 33 34 35 . 107. E képek egyszersmind érzések és gondolatok. Vegyük példának az egyik legnagyobb gondolatot. köt. akiknek az érdeklődési köréhez pedig egy ilyen idea 31 32 3. küszöb alatti (szubliminális) tapasztalatokat. 1938. amelyeknek az alapja többé nem a személyes reminiszcencia.. 1934. tartalmát mindenütt megtalálhatjuk. amelyből isteneit. Psychologische Typen. annak a rétegnek. Az elv szülőatyja Robert Mayer volt.

amely addig a kollektív tudattalanban szunnyadt. amelyek más szellemi területről származva hatalmukba kerítik az elmét. de az akkor felmerült gondolatok nyugodt bírálata megtanított arra. akkor a fizikai folyamatok ismerete elengedhetetlen. amelyeket az affektusok kiváltása jellemez. A bizonyítékot erre nagyobb nehézség nélkül megtaláljuk: a Föld legkülönbözőbb részein élő primitív vallások mind ezen a képzeten alapulnak. hogy a hagyományos fogalmat ezeknek megfelelően átalakítsa”. a sztoikusoknál ez az őshő. isten. 361. mint én. de hogy ezt egy. hogy honnan származott ez az új gondolat. egészség. szellem. amelyeket 1840-41 folyamán mint hajóorvos tett. a hagyományos erőfogalmak mélyebb átgondolásából. varázserőt. amelyeknek egyetlen és lényegbevágó gondolata egy olyan általánosan elterjedt mágikus erő 37 létezése. Ennek megfelelően a fizika mellett maradtam. sem azóta nem ismertem. A surabajai partokon egy-egy ötlet villámlott az agyamon át. az ismert angol kutató. az evangéliumokban a lángnyelv. hogy nem vonzóbb valakinek a kérdés metafizikai oldalát vizsgálni. a perzsáknál ez a “haoma” vagy az isteni kegyelem tűzfénye. a legkevésbé sem érdekelt (lehet. a magyarázat így fog hangzani: Az energia és megmaradásának elve ősi kép kell. hanem objektíve bizonyítani is lehet. XVI. feltéve. Az a kérdés. Ez Hérakleitosz világenergiája. amelyet nemcsak szubjektíve érzek. Ez az ún. hanem azok közé az intuitíve megragadott gondolatok közé tartozik. amelyeket serényen követtem. mint ahogy bizonyos kedélyállapotoknak. 1916. ami engem végtelenül undorít. amely ilyen elemi erővel nyomult a tudatba? És honnan volt annyi ereje. varázserő.) Így folytatja: “Ha fiziológiai kérdésekkel akarunk tisztába jönni. köt. 20. Ez az erőfogalom a primitívek istenfogalmának első megfogalmazása is. Bizonyos polinéziai törzseknél a “mulungu” (ez a primitív energiafogalom) szellemet. megteheti-e. 36 37 38 Die Energetik nach ihrer geschichtlichen Entwicklung. testi erő. és arra kényszerítik. old. lelket. Valójában a primitív népek az erőfogalmon nem lelket vagy szellemeket értenek. hogy legyen. The Monist. valamint Frazer ezt félreértve animizmusnak nevezte. . gyógyszer képzetének. amelyhez foghatót sem azelőtt. Soederblom: Das Werden des Gottesglaubens. Az Ószövetségben a mágikus erő az égő csipkebokorban és Mózes arcán világol. mivel ott szünet nélkül dolgozhattam. az emberek “mulungu”-t kiáltanak. befolyás. A hajón bizonyos órákban olyan inspirációt éreztem.” Helm Energetiká-jában36 annak a nézetének ad hangot. A történelem folyamán ez a kép új meg új formát öltött. Ha viszont elméletünket erre az esetre alkalmazzuk. “az örökké élő tűz”. hogy a tudatot teljesen hatalmába kerítve. hanem úgy sarjadt ki alkotójában. amelyen átutaztam. hanem olyasmit. hogy egy ilyen ősi kép valóban előfordult a szellemtörténetben. hogy ezért sokan kinevetnek). mint egy virág. hatalom. amely mindennek a központja. hogy “Robert Mayer új gondolata nem lassanként keletkezett. mana. tekintély. Mayer így írt erről Griesingernek (1844): “Nem íróasztal mellett agyaltam ki ezt az elméletet.megalkotása közelebb állt volna. 1898. old. tekintélyt jelent. a fizikában oly kevéssé járatos ember. termékenység. amit Lovejoy38 amerikai kutató találóan “primitive energetics”-nek nevezett. Vö. hogy mindez olyan igazság.” (Ezután beszámol bizonyos fiziológiai megfigyelésekről. s olyan előszeretettel ragaszkodtam tárgyamhoz. éppúgy. Az az idő elmúlt. és azok új meg új tárgyhoz vezettek. még az első trópusi utazás sokrétű benyomásaitól is teljesen eltéríthette? Ezekre a kérdésekre nem könnyű válaszolni. Igen fontos azonban tudnunk. Ez a fogalom megfelel a lélek. hogy Mayer nem alkotta a szó igazi értelmében ezt az ideát. démoni lényt. és ha valami bámulatos dolog történik. nem tudom. Akkor viszont be kell bizonyítanunk. melynek formájában a Szentlélek száll alá az égből. hanem legszívesebben a fedélzeten maradtam. Ezek az úgynevezett dinamisztikus vallások. Nem addigi képzetek vagy tudományos hipotézisek összetételéből keletkezett. Taylor. hogy a távoli világrész. és hatott is évszázadokon keresztül.

az ősi képeknek az orvosra való kivetítése nem kis veszélyt rejt magában a további kezelésre. s a buddhista és primitív nézet a metempszichózisról (lélekvándorlás) az állandó megmaradás melletti határtalan változóképességét fejezi ki. old. A szentek arcán ennek az erőnek a fénye. vagyis röviden az élet kifejeződései. gonoszságot is. 504. 1912. hogy tehát az élő szervezet sajátosságai közé tartoznak. hogy bizonyos archetípusok már az állatoknál előfordulnak. E képek tartalmazzák ugyanis az emberiség legszebb és legmagasztosabb gondolatait és érzéseit. amely numinózusan. e képek introjekciójának Szküllájába hull. in: Jahrbuch für psychoanalytische und psychopathologische Forschungen. Ez az idea tehát örök időktől fogva rányomta bélyegét az emberi gondolkodásra. Ha azonban a páciens elkerüli e veszély Kharübdiszét. a kollektív tudattalan tartalmát. “Miután így megbeszéltük az új gondolatoknak az ősi képek tárházából való eredetének ezt a példáját. mintha a tudattalanba kizárólag a fizikai folyamatok révén felkeltett szubjektív fantáziaképzetek vésődnének be. Ezért áll készen minden ember tudattalanában. 1931. köt. a fantáziában vagy az életben feltűnik. Ez a mítosz alkotja a Nap-archetípust. folytassuk az indulatátvitel folyamatának ábrázolását. nemcsak állandóan megismétlődő tipikus tapasztalatok bevésődései. Psychologische Abhandlungen III. kötetemben. nem pedig a fizikai folyamat.40 Ha a beteg nem tudja különválasztani az orvos egyéniségét e projekcióktól. Mint már mondtam. eredetüket nem lehet másképpen megmagyarázni. hogy ezek az emberiség állandóan megismétlődő tapasztalatainak a lecsapódásai. de magukban foglalják mindazt a szégyenletes tettet. amire az ember valaha képes volt. Az egyik legmegszokottabb és mégis legmélyebb benyomást keltő tapasztalatunk a Nap látszólagos pályafutása. hanem a tapasztalat szerint olyan erők vagy tendenciák is. Az emberiség legnagyobb és legszebb gondolatai ezeken az ősi képeken. és ez a láng lobog a kunyhó felett. dicsfény gyanánt jelenik meg a szentek feje körül. A régiek felfogása szerint ez az erő maga a lélek: halhatatlanságának eszméjében rejlik megmaradásának az elve. hogy megoldaná. melynek mélyén a szent eksztázisban hever. ami tehát nem szorul további magyarázatra. csak ha föltételezzük.a sorserő. szuggesztív befolyásolás és különösen bizonyos szkizofréniaformák kitörése esetében. A középkori legendákban aura. Úgy látszik tehát. Az archetípus egyfajta készség az azonos vagy hasonló mitikus képzetek újra meg újra való reprodukálására. mint egy alaprajzon helyezkednek el. old. E feltételek Robert Mayer esetében nyilvánvalóan létrejöttek. köt. hogy a libidó éppen ezekben a látszólag zavaros és különös fantáziákban találta meg új tárgyát. legalábbis az ismert fizikai folyamatra vonatkozólag. a megértés lehetősége megszűnik. autonóm centrumokként viselkednek) megbűvölik. azaz megbűvölően vagy cselekvésre ingerlően hat. Ha ugyanis egy archetípus az álomban. 144. és minden emberi kapcsolat kizárttá válik. Die Struktur der Seele a Seelenprobleme der Gegenwart c. hogy az archetípusok tulajdonképpen a gyakran ismétlődő szubjektív reakciók bevésődései. Láttuk. amelyek ugyanilyen tapasztalatok megismétlésére irányulnak. Egy behatóan elemzett eset található a Wandlungen und Symbole der Libido-ban. Az archetípusok. Csak bizonyos feltételek szükségesek ahhoz. anélkül. Ezt jól láthatjuk vallásos megtérések. 4. Specifikus energiájuk révén (ezek ugyanis erőtől duzzadó. és ennek következtében az alanyt erősen befolyásolhatják.39 Ez a feltételezés természetesen csak kitolja a problémát. Feltehető ezek szerint. ti. hogy újra előtérbe kerüljön. Semmi sem akadályoz meg bennünket annak a feltevésében. 40 . Ugyanez érvényes a holdjárásokra is. Ezzel szemben a Nap-hérosz mondáját számtalan változatban találjuk meg. ennek a fénynek az ereje látszik. hogy honnan is származnak az archetípusok vagy ősképek? Azt hiszem. Már sokszor megkérdeztek. hatalmukba kerítik a tudatot. azaz e 39 Vö. Mit sem fedezhetünk fel a tudattalanban. valamint Nelken: Analytische Beobachtungen über Phantasien einer Schizophrenen. úgy látszik. sajátos “befolyást” vagy olyan erőt hoz magával.

Mint napjaink eseményei mutatják. Meghagytam eredeti formájában. Ez tulajdonképpen fölösleges is: egy mindenható. Az istenfogalom ugyanis irracionális természetű. beteges istenítése s a gyűlölködő megvetés között. O sancta simplicitas! (1942-es kiegészítés. Erre a kérdésre ti. így azután vagy önmagát. kérges koponyájú kisistenekké. A tudatnak szüksége van az értelemre. Ez az oka annak. 41 Nem azonosíthatjuk magunkat értelmünkkel. Ez semmivel sem jobb. Ki kívánná ezt a vad pusztítást? Mégis mindenki teljes odaadással szolgálja a démont. meg lehet győződve arról is. A projekció esetében a beteg ingadozik az orvos túlzott. amely a történelem folyamán még többször jelentkezni fog. hogy ez a szellemi funkcióknak csak egyik lehetősége. vagy állandó morális önmarcangolás állapotába jut. Egy elmebeteg így szólt hozzám egy alkalommal: “Doktor úr.) Így a kultúra racionális beállítottsága szükségszerűen ellentétébe. különben egyszerűen valami más lesz istenné. nem kellett sokáig várnunk az előbbi kijelentés bebizonyosodására. ez a kollektív tudattalan. rendszerint egy silány és buta dolog. és a világ jelenségeinek ez csak a neki megfelelő részét magyarázza meg. hogy az embereknek mindig szükségük volt démonokra. Az irracionális is pszichológiai funkció. aki az enantiodromia legtisztább példája.tulajdonságokat nem az orvos. megalkossa azt. hogy a világegyetem rendszertelen egyedi eseteinek káoszában felfedezze a rendet. Ezzel az eljárással már látszólag igen messze jutottunk. és azután. felfuvalkodottságot (infláció!). hanem saját számlájára írja. vagy valaki mást istenné vagy ördöggé tesz. tehát ők maguk lesznek istenekké. Ez az archetípus egyik jellemző hatását mutatja: elemi erővel ragadja meg a lelket és az emberi korlátok áthágására kényszeríti. hideg szívű. az ember nem pusztán értelmes lény. és mégsem találtam meg az Istent. Mindkét esetben ugyanazt a hibát követi el: a kollektív tudattalan tartalmait egy bizonyos személynek tulajdonítja. akkor tudattalanul. hogy az irracionális káoszát kiirtsuk magunkból és magunk körül. A “consensus gentium” (emberi egyezség) örök időktől fogva istenekről beszél. Ezt minden kultúrbonc jegyezze meg jól magának. “amit úgy értelmezett.” Többé-kevésbé mindnyájunkkal ez történt. nemhogy elképzelni. Túlzást. az Isten létezésének bizonyítékát még kevésbé tudja valaha is felmutatni. E körül azonban minden oldalon az irracionálissal találkozunk. Lényünk irracionális oldalát nem tudjuk körtani. hogy egyszer minden átlendül az ellentétébe. ha az Isten gondolatát tudatosan elismerjük. (Hadd emlékeztessek e helyen a korábban említett amerikai üzletember esetére. sosem tudtak istenek nélkül élni. legalábbis az emberi körökön belül. azokat az “Übermensch”-eket. mivel olyan igazságot tartalmaz. mint Pál apostol mondja. Hérakleitosz. Az istenek halhatatlanok. Isten léte egyszer s mindenkorra megválaszolhatatlan kérdés. Értelmünk már nagyon régen tudja. Az introjekciónál viszont vagy nevetséges önistenítésbe. ma éjjel szublimáttal fertőtlenítettem az egész mennyboltot. de 41 E mondatot a múlt világháború alatt írtam le. Valamiféle felsőbb hatalmat érzünk a lelkünkben . az értelemmel össze nem egyeztethető dolgokkal.ha ez nem tudatosan Isten. azaz az ellentétek váltakozásának. Ő ezt enantiodromiának nevezte. míg az értelem a tudathoz van láncolva. akkor legalábbis a “has”. isteni lény gondolata mindenkiben él. hogy az Isten igazi létét és mivoltát még csak elgondolni sem tudja. az emberi értelem sosem adhat választ. de nem is szabadna megtennünk. amit egy “felvilágosult” tudat kigondolhat. megkötöttséget. ha nem tudatosan. akik számára az “Isten halott”. és örökké fog is beszélni róluk. mivel ez archetípus. illúziót és megszállottságot okoz jó és rossz értelemben egyaránt. szükségszerű pszichológiai funkció.) . és nem is lesz soha csak az. aki valóban nagy bölcs volt. azaz a kultúra irracionális elpusztításába torkollik. amelynek egyáltalán semmi köze az Isten létének kérdéséhez. Ez utóbbi mondatot 1925-ben írtam. Megvan bennünk az a dicséretes és hasznos törekvés. Bármily szépnek és tökéletesnek tartsa is az ember értelmét. nem tud csak az lenni. már felfedezte minden pszichológiai törvény közül a legcsodálatosabbat: az ellentétek szabályozó funkcióját. Okosabbnak tartom ezért. kivéve a “homo occidentalis” (a nyugati ember) egypár különösen bölcs példányát a közelmúltban.

mely minden átlagember természetes birtoka. hogy érdekünk az úr. az “átszellemült lélek” (pneumatiké psyché) istenné. amely az élet folytatását megkönnyíti. Így találja meg azt az anyagot. Az előbb azt mondtam: úgy látszik. hogy mint önmagától különbözővel néz szembe vele. hogy már megszállottak vagyunk. monomániát. Vajon nem mondjuk-e. vagy az ezeken való felülemelkedésre legalább érett. Ezzel azt a tényt akarom kifejezni. azok számára jobb nem is említeni a kollektív tudattalant és az ellentétproblémát. s ha ez nem az isteneszme. hogy én-funkciójában az ember biztos lábon álljon. Amikor a kollektív tudattalanról beszélünk. Ha bármit is elhanyagol ebben az irányban.mert akkor hátulról fogja megragadni -. Mint az ókori Szünésziosz megjegyzi. amely a lelki egyensúlyt a legkomolyabban veszélyezteti. Rendszerint ez az energiafókusz annyira magához vonzza az ént. démonná lesz. házasságában vagy az élet valamilyen formájú kiterjesztésében megakadályozza. nagyfokú egyoldalúságot.vagy képzetkomplexus egyesíti magában. vagyis lehetővé tegye számára. hogy a pszichikai energiák legnagyobb részét mindig egy ösztön. Ez azonban kóros állapotot. amely. hogy ilyen egyoldalú lényeket neveljen. Az én és a nem-én különválasztásának feladata. az a tudattalanba süllyed. Ez azonban nem hozza magával a probléma kívánt megoldását. amellyel meg kell birkóznia. hogy “ez vagy amaz az istene”? Még azt hisszük. ez él még a mai köznyelvben. ha az élet több akar lenni. Ez azonban súlyos büntetést von maga után. E ponton már túljutottunk Freud és Adler redukciós módszerének hatáskörén. amiért is a civilizáció minden erejével arra törekszik. Ha egy mozgalom kétségtelen hatalomhoz jutott. aki minden hatalmat magához ragadott. hogy az embert én-funkcióiban biztosan talpra állítsa. és a hívők serege rajzik körülötte. . A páciensnek meg kell tanulnia különbséget tenni az én és a nem-én. mint belenyugvás és fájdalmas visszatekintés. Akiknek még le kell győzniük az apa. megszállottságot eredményez. akiknek meg kell hódítaniuk az életnek azt a darabját. s ezen keresztül az ént leigázza. “egyházat” alkot. Ezt szervezetnek nevezzük. amelyek az Istent és így az istenné vált embert jellemzik. Ezzel az előbb ábrázolt Szkülla és Kharübdisz-probléma megoldását előkészítettük. és nem vesszük észre. hogy a tudattalan elnyeli. hogy nem is kíván vagy igényel mást. az emberi lélekben mindig van valami felsőbbrendű hatalomféle. ami egy embert hivatása gyakorlásában. mint amit az ókoriak “istennek” neveztek. hogy megtaláljuk azt a mélyebb értelmet. vagyis így az emberi társadalomnak minden szempontból életképes tagjává legyen. hanem az a feladatunk. hogy az ilyen egyoldalúságra való képesség sok siker titka. mint az előző szervezet volt. és azt hiszi.nem is szabad meghalniok. úgyhogy hamarosan az fenyegetheti. az enantiodromia közvetlenül fenyeget. bizony a has lesz azzá . Az érdek így holmi istenfélévé lesz. amely az ilyen monomániákban rejlik. olyan szférában vagy problémafokon mozgunk. ugyanaz. aki az istenekhez való hasonlatosságot éppen istenei legyőzésével érte el. A szenvedély. hogy miként tehetnénk hatástalanná mindazt. többé már nem érdekel bennünket az a kérdés. Aki azonban a szülőkkel kapcsolatos indulatátviteleit és ifjúkori illúzióit leküzdötte. azaz a kollektív psziché között. mivel dezorganizációjában éppolyan vak. de nem úgy. ha sokan elismerik. beteges formákban heverő energiái most igazi területükre leltek. amely az ifjúság vagy sokáig infantilis állapotban maradt személyek gyakorlati analízisénél egyelőre számba sem jöhet. hogy elnyomja azt . hogy az már azonosítja is magát vele. amely az ördöggel akarja elűzetni Belzebubot. Kétségtelen. annak beszélnünk kell az ellentétproblémáról és a kollektív tudattalanról. Erre következik a bomlasztó visszahatás. és ebben az állapotában szenvedi el az istenek büntetését: Zagreus szétszaggattatását. Az enantiodromia azonos az ellentétpárokba való hasadással. Eddig meg nem felelő.Pál apostol kifejezésével élve. vagyis a felgyülemlő energia. hogy mi akarunk. amelyet Nietzsche is átélt elmebaja kezdetén.és anyaimágót. aki különbséget tud tenni önmaga és tudattalanja között. hanem azáltal. és annak hatalmát erősíti. Az enantiodromia kérlelhetetlen törvényét csak az kerülheti el. és magunk választottunk.

Egy fiatal. Az ellentéthez való ilyen gyökeres áttérésnek hátránya az a tény. míg forrón és ragyogón eléri a delelőt. mily sok ellenállás. amely maga az energia. válás. hogy sok súlyos neurózis kezdődik az élet alkonyán. sőt ellenségesség van abban. E kor problémáit nem oldhatjuk meg a régi receptek szerint: az óramutatót nem lehet visszafelé forgatni. Ez olyan probléma. hanem csökkenését jelenti. Amennyiben azonban általánosan 42 E fejtegetéssel vö. Az elsőnél elegendő. amit eddig szerelemnek tartottunk. kiterjeszkedő korszakban van értelme. akik életük egyetlen célját gyermekeikben látják. vagy legalábbis úgy kell tennie. Más tehát a feladatunk egy fiatal emberrel. ami emberi. Ezért oly végtelenül nehéz és keserű sokak számára a természetes fázisból a kulturálisba való átmenet. hogy így a korábbi életet elnyomjuk. mindazt. a másodikhoz szinte semmi sem segít. amelyek közé tartozik a kenyérkereset s a társadalmi helyzet is. Súlyos tévedés azonban feltételezni. hogy korábbi ideáljaink ellentétének értékét belássuk. most hasonló zavarokat fog okozni a korábbi bálványok elnyomása. relatív is. ezzel meg is szüntettük az illető érték vagy igazság érvényét. vagy egy igazság igaztalanságát. Nem csoda ezek után. Valamint az előző korszakban az ellentétes fantáziák tudattalan volta neurotikus zavarokat okozhatott. akik az ellentétprobléma konfliktusába jutnak. amit megelőzőleg jónak és követendőnek tartottak. old. Ez szinte második pubertás. mint a fiatalnak. Minden energiát szükségszerűen megelőz az ellentét. hogy a kiegyenlítődés folyamata. A szükség arra kényszerít bennünket. Természetesen alapvető tévedés lenne azt hinnünk. tudattalanok voltak. 42 Az embernek kétféle célja van: az első a természetes cél. mint a hajnala. hogy például egy nőt a menopauza után “elintézettnek” tekinthetünk. életüket valójában már leélték. elvetik maguktól. köt. Ez világosan látszik azoknál az anyáknál. mindenfajta pálfordulás a jellemzője ennek az ellentétbe való átlendülésnek. amelyet gyakran kísér a szenvedély minden vihara (“veszélyes életkor”). eddigi meggyőződéseink téves oldalát felismerjük. Amit az ifjúságnak a külvilágban kellett megtalálnia. Szükség van magasságra és mélységre. létrejöhessen. bár legbensejében ebben már régen nem hisz. mivel minden a benső ellentétességen nyugszik. amely az orvosnak sok fejtörést okoz. görcsösen ragaszkodnak ifjúkoruk illúzióihoz. Pályaváltoztatás. az utóbbinál azonban meg kell erősítenünk a hanyatlás feltételeit. ők már csak a múlt megkövesedett oszlopai. hogy a feneketlen semmibe hullanak. hiszen minden energetikus jelenség. Minden korábbi értéknek ellentétéért való megtagadására irányuló törekvés éppolyan túlzás. ha elhárítjuk az útból mindazt. és meg is talált. azt az öregedő embernek önmagában kell keresnie. tapasztalatlan ember könnyen azt gondolhatná. mint a Nap pályája. hogy ily módon az ifjúságnak legalább egy részét megmenthessék. hogy ha belátjuk egy érték értéktelenségét. . amely azt diktálja nekik. Az első elérésében segít bennünket a természet és a nevelés. kezdődik a második: a kulturális cél. ami a fölemelkedést és kiteljesedést megakadályozná. Az emberi élet alkonyata legalább oly gazdag értelmű. megtérés. és megpróbálják korábbi énjük ellentétét élni. és újra éppannyira kiegyensúlyozatlan helyzetet teremtünk. eddigi igazságaink igazságtalanságát belássuk. ha le kell mondaniuk gyermekeikről. in: Psychologische Abhandlungen III. és átérezzük. hogy az életnek csak az ifjúsági.Életünk olyan. Ereje reggel állandóan erősbödik. csak értelme és célja egészen más. és tovább. mint az öregedővel szemben. Sokan azok közül. Sőt éppenséggel hamis becsvágy uralkodik az emberekben. További állandó előbbre jutása erejének nem növekedését. forróra és hidegre. amikor a tudatos erények és értékek ellentétpárjai még elnyomottak. 248. Ha ez a fázis lefutott. Ezzel azok csak viszonylagossá váltak. Ekkor következik az enantiodromia. vagy gyermekeikhez. hogy járják csak az öregek a maguk útját. amely nélkül energia nem létezhet. Minden. vagy Sturm und Drangperiódus. mint előző állapotunkban volt. az utódnemzés és a fajvédelemhez tartozó összes többi tevékenység. s úgy érzik. mint a korábbi egyoldalúság. hogy az öregnek is olyannak kell lennie.: Die Lebenswende. velük már úgysem történik semmi különös. A reggelből a délutánba való átmenet korábbi értékek átértékelése.

s ezt tudnia kell annak. hiszen átélt képek. Az így cselekvő ember értékeivel együtt önmagát dobja el Nietzsche kifejezése szerint. Minden további nélkül megengedem. az indiai filozófiában oly fontos karmafaktor révén. Segített-e azon a bizonyos amerikai üzletemberen.“a múlt tanúi”. amellyel egy igazságot. A legveszedelmesebb forradalmár bennünk van. a kollektív tudattalan azonban a preinfantilis kort is magában foglalja. a valóságban azonban ez nemcsak logikus. Visszakapcsol azokra az időkre. hanem a korábbi értékeket meg kell őriznünk ellentéteik értékének elismerésével együtt. ha valaki ettől erkölcsi és filozófiai szempontból egyaránt fél. a “laudatores temporis acti” (a régi idők magasztalói) fejlődésképtelensége nem szívvidító látvány. veszteségünk végzetes lesz. mint amennyire maga az érték vonzó . annyira merev és erőszakolt. hogy itt az archetípus fogalmához egy eddig nem említett. A gyógykezelés gyakorlati szükségletei arra kényszerítettek bennünket. és káros is. csak magunkban nem. hanem az archetípus szándékos kibővítése. hogy így az eddig élvezett látszólagos biztonságot bizonytalan meghasonlott állapotra. ezért még az ellentéthez való átpártolásnál is gyakoribb kiút a megelőző állásponthoz való görcsös ragaszkodás. és végül pedig egészen a gyermekség előtti korba. mivel személyesen át nem élt formák.s így épp céljukkal ellenkező eredményt érnek el. A logika szerint “tertium non datur” (nincs harmadik út). amikor hasonló helyzetben volt. és megpróbálja az akkor sikeres eszközöket újra alkalmazni. hogy a tudattalannak két rétege van: a személyes és a kollektív tudattalan.elismert és kétségbe nem vonható értékeket vetnénk el magunktól. Kétségtelen. különben nincs védelmünk a fenyegető összeomlás ellen. A személyes réteg a legrégibb infantilis emlékekkel véget ér. Az archetípus létének mélyebb megértéséhez a karma-aspektus elengedhetetlen. hogy magatartásuk visszataszítóbb. Ha a pszichikus energia regressziója még a preinfantilis koron is túlhaladva betör az ősök életének hagyatékába. hogy visszatért korábbi munkájához? Nem segített semmit. megállnak a talpukon. amelyet mindenütt sejtünk. hanem nagyon is lehetséges. De a kísérőjelenségek: a merevség. nem lesznek bukott emberek. Ez konfliktust és meghasonlást jelent. csak elszáradó fák . korlátoltság. ellentmondó meggyőződésekre cseréljük át. Míg a személyes tudattalan emlékképei bizonyos fokig feltöltöttek. azaz az ősök életének maradványait. finomabb kifejezéssel élve. aki egészségesen akar átjutni élete második felébe. ezért lehet csak egyféleképpen cselekedni. hogy ez a különben igen ellenszenves jelenség bizonyos hasznot rejt azért magában az öregedő embereknél: legalább nem lesznek renegátok. Nem az a kötelességünk. új elem járul. akkor mitológiai képek. megkövültség. a kollektív tudattalan archetípusai feltöltetlenek. Alapjában véve az ellentétproblémától való félelem merevíti meg őket: sejtik és magukban félnek Medardus barát rettentő testvérének megjelenésétől. létezését mindenesetre meg kell említenünk. meghátrál. hogy e faktor részletesebb ábrázolásába bocsátkoznánk. Az a legkellemetlenebb ebben az állapotban. és nem csekély zavart okozhat. hogy látszólag nincs kiút belőle. hogy az eddigi ellentétévé változzunk. Fentebb rámutattunk arra a tényre. hogy útját és módját keressük annak. Természetes. Ezért a regresszió továbbmegy a gyermekkorba (ezért lesz gyerekes sok öreg neurotikus). hogy kritikusaim miként fejeznék ki másképpen a kérdéses tapasztalati anyagot? . miképpen lehetne e tarthatatlan állapotból kijutni. hogy e fogalom vitatható. archetípusok43 élednek fel. El kell ismernünk. De az ifjúság hasznos eszközei az öregkorban semmit nem érnek. Ha az ember egy látszólag legyőzhetetlen akadály elé kerül. szakkifejezéssel élve: regrediál. Az archetípus gondolata miatt kritikusaim sokszor súlyosan megtámadtak. hiszen az a mód. Anélkül. Azonban igen érdekel. Eddig nem is sejtett belső 43 Az olvasó nyilván észrevette. E keveredést nem szándékolatlan homályosság okozza. vagy valamilyen más értéket képviselnek. és nem hullanak a bizonytalan zűrzavarba. Első hallásra ez igen kalandos állításnak látszik. Ezért lehet csak egy igazság.

szenvedéséből és öröméből születtek. amelyek esetleg nem a mi földünkön termettek. 44 Tudatunkat annyira átitatta a kereszténység. már az ellentét sem annyira összeegyeztethetetlen. és olyan tartalmak jelennek meg. hogy szinte az ő teremtménye. egyszerűen azért. s valami sápadt. hanem az ember életében és művében való egyéni megformálásra. 45 . Ennek egyszerű oka az. kétdimenziós sémavilágba vergődik fel. hogy az eredeti élményt kölcsönzött képzetek szerint értelmezzük át. hiszen soha ki se találhatta volna őket. in: Neue Schweizerische Rundschau. amelyek a korai középkortól egészen az újkorig nem vesztették el teljesen életerejüket. mivel lelkünk legmélyén érezzük találva magunkat. hogy révükön természetesnek látszik. olyan gondolatokkal és formákkal. ahol minden eleven alkotóerő elhervad és kihal. úgyhogy a kettő sikeres kiegyenlítésére pillanatnyilag kevés kilátás van. Gyakran hallottam a legcsodálatosabb álmokat és víziókat olyan emberektől. Az ilyen átértelmezések esetében a valóságos élményt idegen forrásból kölcsönzött képekkel és szavakkal helyettesítjük be. Mennél egyoldalúban. Az utóbbi ugyan a protestantizmusnál összehasonlíthatatlanul átfogóbb módon fejezi ki a szóban forgó tényeket. aug. hogy ezek a modern gnosztikus rendszerek megfelelnek e belső.45 Hasonló példa Szent Ignác látomásában a sokszemű kígyó. hogy ilyen jellegű tapasztalatokra szert tegyünk. mégpedig nemcsak ún. amelyek esetleg a legélesebb ellentétet alkotják eddigi felfogásunkkal. amivel kibújik az ellentétek világából. A nem-én egyfajta őstapasztalata ez. 1933. Az analitikus kezeléssel kapcsolatos foglalkozás során archetipikus természetű élmények keletkeznek. hogy vele megbirkózzunk. c. De sem a múltban. hinduizmus és tanizmus). akiknek lelki egészségét a szakember sem vonhatja kétségbe.: Psychologie und Alchemie. rosszindulatúbb és összeegyeztethetetlenebb lesz a másik. amelyet először isteni jelenésnek tartott. ebül szerzett jószág ebül vész el. 1944. Hogy úgy mondjam. majd bizonyos földalatti áramlatokat táplált. mert ez ellenkezik az uralkodó alapfelfogással. közülük a katolicizmust sem véve ki teljesen. Bruder Klaus. amely azonban nem képes világosan végiggondolni őket. Ennek tipikus esete Niklaus von der Flüe szentháromság-víziója. a belső ellenlábasé. E képek annyira intenzívek. Ha a tudat az összes lehető emberi magatartásoknak legalább relatív érvényét elfogadja. E képek az ősök életéből. a keleti vallásokban (buddhizmus. de aztán ördögi kísértésként értelmezett. ha tanult emberek milliói teozófiával és antropozófiával foglalkoznak. Vö. de változott alakban mindegyre visszatérnek. Természetesen nem ez az egyetlen lehetőség arra. V. merevebben és megalkuvás nélkül ragaszkodunk az egyik állásponthoz.világ tárul fel előttünk. dogmatikus és kultikus szimbolikája révén. megfogalmazásra várnak. sem a jelenben nem sikerült elérnie még neki sem a hajdani pogány szimbolizmus gazdagságát. jobban. “pszichologikus” embereknél. 1942. hogy kompenzálják a modern tudati orientáció egyoldalúságát. amely felszólít. ez magyarázza meg számos sikerét. néma élmények kifejezés utáni vágyának. s eközben könnyen megesik. 44 Vö. Paracelsica. köt. csak elménknek kedvesek. ezért tudott az utóbbi életben maradni hosszú keresztény századokon át. pl. s ismét életté akarnak válni mind élmény. írásomat és Psychologische Abhandlungen. Ekkor érthető módon segítő párhuzamok után kutatunk. Ez az ellentét közben megfelelő kifejezésformát keres. és főként nem szívünk szerint valók. mint a meglévő keresztény vallásformák közül bármelyik. annál támadóbb. archetipikus élmények gyakran spontán is fellépnek. A preinfantilis időbe való regresszió által létrehívott néma élményeknek nem pótlékra van szükségük. A felszínről legnagyobbrészt eltűntek ugyan. Az archetipikus élményt gyakran legszemélyesebb titkunkként őrizzük. az eleven valóság helyére üres szavakat tesz. A szurrogátum árnyékszerűvé és valószerűtlenné teszi az embert. A teozófia szinkretizmusa (keverék és kombináció) messzemenően szolgálja ezt a szükségletet. amelyek kifejezésre. a tudattalan ellentétes álláspontot nem fogadhatja magába.

A tudattal való ellentétük miatt azonban nem ültethetők át közvetlenül a mi világunkba. amely a tudatos és tudattalan realitás között közvetíthet. .mind tett formájában. meg kell tehát találni azt az utat.

E folyamat klasszikus leírását találjuk például Gerard de Nerval Auréllá-jában. ha csak feloldjuk. G. old. az ellentétek feszültségéből származó energiának a megnyilvánulása. mely az álmot (vagy a fantáziát) az emlék alkotóelemeire vagy az alapját képező ösztönfolyamatokra bontja fel. Ez az eljárás elveszti hatóerejét. Amint az analízis a szimbolikus fantáziaanyagot összetevőire bontja szét. Ha ezeket a kollektív eszméket a személyes területre akarjuk redukálni. és nem engedi el többé. Ez természetes folyamat. Egy nőbeteg. vagyis amikor az álomképek a kollektív tudattalanból kerülnek a felszínre. Psychologische Abhandlungen. 47 48 . A vízen át nem vezet híd. 100. amelyik ott lapult a vízben. és hogy bizonyos lelki tartalmak szinte semmit sem jelentenek. ha nem feloldjuk. Sok esetben az a hiba. mely önéletrajzi adatokon alapszik. mint a reális és imaginárius számok funkciója. Irodalmilag legjellemzőbb ábrázolása a Faust második része. és a tudat meg a tudattalan között tátongó szakadékot hidalja át. Fentebb ez eljárás igazáról és határairól bővebben szóltam. aki éppen a személyes tudattalan analízisének és a kollektív tudattalan felbukkanó tartalmának kritikus határán állt. hogy a benne lefolyó eseményeket szellemileg feldolgozza. egy nagy rák. a következőket álmodta: egy széles patakon akar átkelni. és a tudatba s annak felfogásába integráljuk. netalán szenvedés. ahol átgázolhat. ha az álomszimbolika már nem redukálható személyes emlékekre vagy törekvésekre. ezt saját gyakorlatomban kellett elég kellemetlenül tapasztalnom. az eljárás nemcsak értelmetlen. hanem jelentőségükben megerősítjük és az összes tudatos eszközzel kiszélesítjük őket (ún. köt. végül saját balsikereimen okulva tanultam meg azt. amelyen az egész eljárást bemutathatom. hogy a “transzcendentális” funkció fogalma a magasabb matematikában is előfordul. A kollektív tudattalan képeinek és szimbólumainak az értékét csak akkor szabadíthatjuk fel. hogy a beteg nem leli meg útját és módját annak. mivel e funkció reális és képzeletbeli vagy racionális és irracionális tényeken alapszik. megragadja a lábát. V. Ez az eljárás nem túl egyszerű. de értelemmel telítődnek. amelynek az a lényege. és tovább. Nehezen és hosszas habozás után. Az álomsorozatok ábrázolását találja az olvasó a Psychologie und Alchemie-ben. mégis talál egy helyet. és bizonyos fantáziafolyamatok egymásra következéséből áll. Asszociációk: 46 Csak utólag fedeztem fel. Meghatározását lásd J. Mint láttuk. Ezekben az esetekben az orvosnak különleges kezeléssel kell beavatkoznia. Jung. ha szintetikus kezelésnek vetjük alá. hogy a természetes úton tudattalanul és spontán bekövetkező folyamatokat szándékosan hívjuk létre. fejezet A SZINTETIKUS VAGY KONSTRUKTÍV MÓDSZER A szembenézés a tudattalannal olyan folyamat vagy munka.6. Éppen amikor nekiindul. hanem káros is. az elöljáróban ismertetett elméletek egy kizárólag kauzális-reduktív eljáráson alapszanak. amplifikáció48). amelyet transzcendentális funkciónak46 nevezünk. amennyiben csak feloldásból áll. és a fentebbi ábrázolt irányba kell továbbfejlesztenem. ezért egy példát mondok el. szükségszerűen szintézisnek kell követnie. A nő szorongással ébred. 1940. ugyanúgy a szintetikus eljárás általános és érthető kifejezéssé integrálja ezeket. Az ellentétek egyesülésének természetes folyamatát választottam módszerem mintájává és alapjává.47 Ugyanezt a folyamatot figyelhetjük meg bizonyos szkizofréniaformák kezdeti stádiumában. hogy az orvosi pszichológia kizárólagosan személyi irányzatát a fenti értelemben fel kell adnom. hogy az “analízist”. Jacobi: Die Psychologie von C. Előbb alaposan meg kellett győződnöm arról. amelyek álmokban és víziókban spontán jelentkeznek.

A láb közismert fallikus szimbólum.szörnyen átfogott. A betegnek már az anyjához való viszonya is túláradó.” A vágy erős homoszexuális háttere miatt inkompatibilis. . amelynek ingerültségük az alapja. Mindketten igen erősen érdeklődnek a művészet iránt. rajongó ölelésével. ők azonban erről nem akarnak tudomást venni. A rák a lábát ragadja meg. amelyről nem szívesen mondanának le. mivel a betegnek nagy. 50 Az álom teljes megfejtése tehát így hangzik: azért nem akar elszakadni barátnőjétől.1.ezen az akadályon kell túljutnom. és már maga is régen belátta. Ezzel a barátnővel igen különös a helyzet. Mivel kölcsönös kapcsolatuk túlzottan bensőséges. vagyis a megfelelő infantilis vágy: szeretném. és szintén igen ideges. és ezért többé-kevésbé tudattalanokká lesznek. mégis. Évek óta tartó rajongó. hogy az egyik úgy találja. “férfias lába” van. A veszekedés jobb híján már hosszú idő óta élvezetpótlék mindkettő számára. sokkal jobban szeretném. mire mindkettő lelkesen beszélni kezd.e lehetséges út. .másutt túl széles a patak. hogy csak lassan jutok előbbre. barátnőjével szemben ő játssza a férfit. . 1949. mindketten idegesek. hogy ebből még ideált csinálhat. még nem értik eléggé egymást. elnyomja őket. nem vettem észre. A kezelés a lehetőség arra. jobban ki kellene beszélniök magukat. 3. Gázló: Lehetőség arra. .engem nyilván le akar húzni a víz alá. a homoszexualitást súroló barátságról van szó. Aigremont: Fuss. A barátnő igen sok vonatkozásban hasonlít a betegre. és csak hamis ambíció hitette el vele. fantasztikus volt. . ha anyám újra magához vonna. . Analitikus (kauzális-reduktív) értelmezés 49 A magyarázatot egy mondatban foglalhatjuk össze: “Belátom. Különösen betegem nem tudott lemondani hosszú időn keresztül a meg nem értettség édes fájdalmáról. 1914.a rák szörnyű. gyógyíthatatlan betegség (visszaemlékezik X-nére. 2.vajon mi nem enged a túlsó partra? Persze. . azaz ollói közül). hogy biztonságban a túloldalra jussak. amelyet a tények már régen bebizonyítottak. A félelem az elnyomott vágynak felel meg. aki karcinómában halt meg). Kettőjük közül a páciens az erősebb egyéniség. aminek minden eddiginél hevesebb jelenet az eredménye. Ebből persze egykettőre félreértés támad. 50 . 49 A kétféle magyarázat hasonló felfogását találhatjuk Herbert Silberer igen jó könyvében. hogy a folyó túlsó partjára kellene jutnom (vagyis a barátnőmhöz való viszonyomat fel kell adnom. Patak: Nehezen áthágható határ.a rák olyan állat. és anyja halála után érzéseit barátnőjére vitte át. A jelenet rendesen azzal kezdődik. szexuálfantáziái is ennek megfelelőek. már megint nagy jelenetem volt a barátnőmmel.und Schuhsymbolik. Ezek a vágyak a tudatos személyiség tendenciáival morális és esztétikai szempontból összeegyeztethetetlenek lévén. bár minden jelenet “halálosan” kimerítette. mivel elfojtott homoszexuális vágyai vannak vele kapcsolatban. . rettentően megijedtem: . ha barátnőm nem engedne ki öleléséből. hogy az akadályon túljussak. amely hátrafelé megy . félek ettől a betegségtől.biztosan arra vonatkozik. és ezáltal az élet egyéb lehetőségeit túl határozottan kizárja. A tudattalan ezzel el akarja távolítani őket egymástól. és az ideális barátság ellenére sokszor vad veszekedés folyik közöttük. hogy ez a barátság túlérett. Rák: A rák egészen elbújt a vízben. Probleme der Mystik und ihrer Symbolik (A misztika és szimbolikájának problémái).a túlsó oldalra kellene jutnom.

az álom minden személyét az álmodóra vonatkoztatja. hogy a legyőzendő akadály őbenne magában rejlik: olyan határ. a “rák” betegséggel való kapcsolata. Amíg ezt hiszi. csak mindig ugyanazt különböző változatokban. Miért jelenik meg pl. a gázló és a rák. az álmodóra magára is utal. A belátás “mérgét” nagy vigyázattal és a legkisebb adagokban kellett beléje csepegtetni. amely hátrafelé és a mélybe megy. amikor interpretációnk módszerét meg kell változtatnunk. (Az élményben nemcsak a tárgyat élem át. kiad. s az álmodót azzal fenyegeti. kiad. amelyek külső helyzetekre vonatkoznak. amely titokban keletkezik valahol. 2. 1917. 3. mivel az alapul szolgáló reminiszcenciakomplexusokat a külső körülményektől elvonatkoztatva az alany tendenciái vagy részeiként fogja fel és újra hozzákapcsolja őket. hogy egész egyéniségét magával vonja. Bizonyos tények már régebben meggyőzték e homoszexuális tendencia meglétéről. Pedig lehetséges e határon túlkerülni. tárgyi síkon mozgó értelmezésnek nevezek. amit már úgyis régen tudok. pl. Az analízisnek ezen a fokán azonban már nem haragudott meg ezért a magyarázatért. kígyó vagy hal ugyanazt a szolgálatot tenné. 51 Vö. ezért érdektelen és hatástalan. pl. Lásd Collected Papers on Analytical Psychology. úgy. 2. Az alanyi síkú értelmezés szintetikus. bekövetkezett az a pillanat. 2. Ha tehát a kezelés jelenlegi állapotában ezt a magyarázatot mondom el neki. Ezért a következő terminológiát vezettem be: minden olyan magyarázatot. Ez az eljárás az alanyi síkon mozgó értelmezés. Mindenekelőtt nem veszi eléggé figyelembe a beteg asszociációit. Ha egy ilyen motívum kerül világosan az előtérbe. “fel kell emelnie”. Ha az analitikus vagy kauzális-reduktív magyarázat már nem mond újat. ha nem is volt neki kellemes. A tárgyi síkon mozgó értelmezés analitikus. mint egy gyilkos betegség. és amely a további haladásnak ellenszegül. elkövetkezett az ideje annak. Természetesen a barátnő is ilyen erőfeszítéseket tesz. .Ez a magyarázat természetesen a beteg magasfeszültségű barátságideáljának súlyos aláértékelése. ha számot tudok vetni élményemmel. sárkány. és gyógyíthatatlan (mindennél erősebb). A beteg azt képzeli. Más helyütt ezt az eljárást “hermeneutikus” módszernek neveztem. E nem kívánt hajlam kínos voltát belátásával már régen legyőzte. egyszerűen azért. Azonban épp ebben a pillanatban rendkívüli és váratlan veszély fenyeget: valami “állati” (embertelen vagy emberen túli). hanem az alanyra. de csak akkor. pl. amelyben az álom kifejezései reális tárgyakkal azonosíthatók. hogy az álom szubjektív jelenség. hanem elsősorban önmagamat. hableányét. hogy barátnője akadályozza és húzza le őt. már semmiféle ellenállásra nem találok benne. ezek csak az alany különböző tudattalan tendenciáinak és feltételeinek kifejezései. amelyik minden álomrészletet.” Ez a magyarázat a betegnek semmi újat nem mond. A kezelés elején hasonló magyarázat lehetetlen lett volna. De azt felelte volna: “Minek is még analizálni ezt az álmot? Csak ugyanazt mondja. a barátnő-anya éppen rák formájában? Szebb és plasztikusabb formát is választhatna. hogy erősen kell ügyelnünk a felmerülő archetipikus motívumokra. Függelék. hogy tehát a rák nem vonatkozhatik kizárólag a barátnőre vagy az anyára. amelyen nehéz átlépni. Der Inhalt der Psychose. hogy a mélybe ne húzzák. Polip. mivel az álomtartalmat reminiszcenciakomplexusokra fejti fel. Ez a veszély olyan. Ezzel az értelmezéssel szemben áll az. A szintetikus vagy konstruktív értelmezési módszer51 alanyi síkú értelmezésből áll.) Ebben az esetben tehát minden álomtartalmat mint a szubjektív tartalmak szimbólumát kell felfognunk. hogy ezt a hajlamot magától is beismerje. javítania kell. haszon és értelem nélküli idealista erőfeszítéseket kell tennie. Az álmodó az egész álom: ő a patak. hatnia kell rá. tanítania. míg a beteg jobb belátásra nem tért. A szintetikus (konstruktív) értelmezés A páciens számára nem tudatosult. A különös szimbólumválasztás ténye is homályban marad. A kauzálisreduktív eljárás megfeledkezik arról. mivel a beteg rendkívüli szemérmessége ilyesmit semmi körülmények között el nem fogadott volna. A kauzális-reduktív eljárásnak ebben az esetben bizonyos hátrányai vannak: 1.

a páciens komor erkölcsbírói képet öltött. Az álomnyelv megértéséhez sok párhuzamra van szükségünk a primitív emberek pszichológiájából és a történelmi szimbolikából. amelyek világosan azt mutatták. Mi a titok a betegek anyjához és barátnőjéhez való viszonyában? Közös az erős.) De ebben a “veszélyes” tendenciában rejlik egészsége. aki halálakor ugyannyi idős volt. teljesen hatalmába kerítette őt. amelyet azonban mindig elnyomott. Midőn X-né meghalt. ez a beteg szempontjából lényegtelen. mint most a beteg. Elsősorban tudjuk. Hogy vajon anyja és barátnője ezt a tulajdonságot valóban birtokolják-e. ösztönös mohóságról van szó. Das Buch der Wandlungen. Minél magasabbra jut az egyik. infantilis jelenségre mutat. Ging. igen fontos adalékot kaptunk az “állati” elem felismeréséhez: újfent ugyanarról a szelídítetlen. Ettől az értelmetlenségtől csak az alanyi szintű felfogás szabadit meg. A helyváltoztatásnak beállítottság-változásként való értelmezését támogatják bizonyos primitív nyelvek kifejezései. “az indulás helyén vagyok”. amely minden elmúlt fejlődéstörténeti korszak funkciólehetőségeinek székhelye. hogy miért nem tud elszabadulni barátnőjétől: muszáj hozzá ragaszkodnia. Anyján már nem változik semmi. Miért? Mert mindkettő azt hiszi. mert attól félt. ami már az anyján is jelentkezett. rajongó szeretetvágy. hogy őbenne magában van valami. hogy a másik a tárgy. Mennyiben hasonlít betegünk X-néhez? A beteget korábbi fantáziák és álmok egész sorára emlékeztethettem. Ezt 52 Richard Wilhelm: J.hiszen az ő esete azonos a betegével. infantilis kapcsolatokhoz ragaszkodunk. Hirtelen súlyos betegségét és korai halálát a sors büntetéseként fogta fel az asszony könnyelmű életéért. az ok. főleg egy különös emberrel. amiért meg nem felelő. akit betegünk személyesen is ismert. tehát még szelídítetlen. A helyzet csak akkor változik meg. Ez a libidónak egy neveletlen. differenciálatlan és nem emberiesített darabja. E kívánság tehát az erős infantilis mohóság jegyét viseli magán. amelyekben pl. egy tehetséges művésszel. és aki rá különösen igéző és megbabonázó (fascináló) benyomást tett. hogy benne is megvan a könnyűvérű természet. hogy “indulófélben vagyok”. amely “emberi. ami a barátnőn tűnik fel (mivel ő maga vonatkoztatta a rákot a barátnőre). . a jövendő egészséges személyiség csírája. 1924. hogy mit jelent a rák. hogy annak a másik. Ezzel újabb okát látjuk annak. Ging orákulumaiban “a nagy vízen való átkelés”. Erre tökéletesen megfelelő szimbólum az állat. (A tapasztalat szerint ez egyike a leghatékonyabb indítóokoknak. igen életvidám asszony volt. amely azonban védelmére szolgál. Így. az. hogy ez a bizonyos tulajdonság már az anyján jelentkezett. annál magasabbra kell felküzdenie magát a másiknak. ha ő maga megváltozik. vagyis az egyik helyzetből vagy beállítottságból a másikba való átjutásban. érzése szerint sokkal veszélyesebb hajlamnak áldozatául ne essék. nem realizált hasonlóság alapján lehetséges. Itt tehát X-nével való utalásszerű azonosulásról lehet szó. így hangzik. De miért éppen rák ez az állat? A beteg ehhez X-né halálos rákbetegségét asszociálja. Az álom ugyanis azt mutatja meg a betegnek. És barátnőjét sem kényszeríthetjük megváltozásra: ha viszont meg akar változni. hogy ez a homályosan sejtett tendencia erkölcstelen életre csábítja. mint dühös kakasok ugranak egymásnak.52 Most aztán minden annak a megértésétől függ. ami megakadályozza a határ átlépésében. Azonosulás csak tudattalan. amely azonban ebben az esetben férfiakra irányul. ez az ő dolga. amely még az ösztön kényszerű jellegét viseli magán. amely közismerten vak. X-né korán özvegyen maradt. és mindegyik megpróbál a másik feje fölé kerülni. amely nem retten vissza az élethez szükséges merészségtől. amelynek szenvedélyessége. Ezért áll meg egy infantilis homoszexuális fokon. mivel az álmok lényegükben a tudattalanból eredtek. amiért a páciens őt (önmagának sem vallva be) irigyelte. hogy az olyasvalami. Volt egy sor kalandja különböző férfiakkal. A betegünk a következőket meséli róla. Ennek kell utánanéznünk. és olyasvalami. nagyon is emberi” kárörömöt takart. A beteg azonban más következtetésre jutott annak idején X-né sorsából. úgy érzi. hiszen halott. Az a tény. Ezzel egy újabb. Ennek klasszikus példája J.

tehát mindenfajta belátás és javító szándék számára hozzáférhetetlenek. ez kapcsolatjelenség. a felfedezés szempontjából értékes princípiumnak bizonyul. Nem látta eddig az éppen most megvilágított “tudattalan kapcsolatokat. hogy a rák a patakban lapult. ő irányítja barátnőjét. a rejtettséget. A beteg valóban a fék szerepét játssza barátnőjével szemben: ő az aktívabb. amelyben a “férfias”-ra való utalással találkoztunk (láb). . Barátnője határozottan nőies külső megjelenésében is. A beteg utólag elmondta. mint amit a művész játszott volt X-nével szemben. Ezzel azonban nem jutottunk még az azonosítás történetének végére. hiszen a rák is a tudattalan. 53 Nem feledkezem meg arról a tényről sem. de teljesítenünk kell az elmélet követelményeit. mint saját komplexusai tudattalan ábrázolóját. A patak az az akadály. a hangadó. amelyek a barátnőjéhez fűzték. ez tartotta távol az élettől és továbbfejlődéstől. hogy X-nének nem kis művészi tehetsége volt. tudattalanok lévén. s hogy korábban nem látta. még a tárgyi szintű analízis körébe tartozott. és olyasmire is rákényszeríti. hiszen még nem aknáztunk ki minden asszociációt. amely csak férje halála után fejlődött ki benne. A tudattalan identifikációk mindig ebbe torkollnak. Úgy látszik.) Barátnőjéhez való kapcsolata azonban betegséget jelent: hiszen ettől lett ideges. amit a beteg elbeszélt: mily nagy és különösen megbűvölő hatással volt rá a művész. Gyakorlatilag megelégedhetnénk az eddig elért eredménnyel. s a megigézettnek megfelelő diszpozíciót kell magában hordoznia. ha visszaemlékezünk arra. hogy a betegnek a művészéhez hasonló (tudattalan) diszpozíciója kell. Így éli ki mégis könnyelmű hajlamát. amit csak ő maga kíván. mint barátnőjéé. amelyhez két személy szükséges. hogy a művésszel való azonosítás mélyebb alapja a beteg bizonyos alkotóképességén nyugszik. De nem szabad elfelejtenünk. Ezzel már sokkal többet tudtunk meg a rákról: ez a megszelídítetlen libidódarab belső lélektanát képviseli. különben nincs igézet. állandóan X-né példájával ijesztgette magát. amelyet nem a tudat motivál. hanem a tudattalanból fölmerülő és magát a tudatra ráerőszakoló jelenség. Akadályt pontosan ezek a tudattalan kapcsolatai képeztek. Így teljesedik be tudattalanul X-nével és szeretőjével való azonosulása. elrejtette őket a víz. de nem tudatosan. azaz megszállják. hogy legyen. E megállapítás igazságát könnyű volt a már ismert anyagból bizonyítani. amely megakadályozza. jobban mondva a tudattalanságot. nem akarati folyamat. X-néről mint igen nőies asszonyról beszélt. míg a páciens szemmel láthatóan férfias típus. Egy férfival azonosította tehát magát. Ennek a hajlamnak azonban tudattalannak kell maradnia. Megvan az ehhez szükséges erejük. szigorúan véve. és a szimbólumválasztás jelentőségét sem magyaráztuk meg kielégítően. hogy ez ismeret birtokába csak alanyi síkon jutottunk. hogy a túlpartra kerüljön. A víz tehát a tudattalant jelenti. Természetesen számára nem volt világos ez az összefüggés. akkor sosem ment volna bele. Hangja is erősebb és mélyebb. Ez újabb nyomra vezet: a páciens ugyanazt a szerepet játssza barátnőjével szemben. hanem tudattalan tendenciái játsszák ezt. Az ilyen fascináló hatás sohasem kizárólagosan egyik személyről irányul a másikra. Most a betegnek abból a megjegyzéséből indulunk ki. Ez a részlet. (A rák hátrafelé megy. A fascináltság ugyanis kényszeres jelenség. aki lágyságában és szeretetreméltóságában hasonlít barátnőjéhez a páciens szerint. és ez terhelte meg egy ki nem elégítő barátság kínjával. és amely a művésszel való barátságához vezetett. a víz alatt. Fel kell tételeznünk.53 Emlékezzünk az álom analízisére. hogy e képesség az azonosítás egyik lényeges motívuma volt. a tudattalanban rejlő dinamikus erő.büntetendő. amely tehát ily módon igen fontos heurisztikus. A rák tehát a tudattalan tartalmak szimbóluma. Ezek a beteget állandóan vissza akarják vezetni barátnőjével való kapcsolatához.

én nem is vagyok gonosz. azaz egy bizonyos aspektusának megszemélyesítéseként kell felfognunk. és a projekciót még csak magával sem vihette. mint egy gonosz varázsló. 296. szörnyű. Ezt a korábban felfedett anyag (szexuálfantáziák) alapján könnyen bebizonyíthattam. Azt hiszi. rajtam kívül. milyennek lát. X-né tehát a beteg jellemének egyoldalú. akkor valamelyest az álmodó lélekrésznek. “de hisz én nem is vagyok a művész. míg a férfiak nőies lélekrészét animának. Nem. De a borzongató megbűvölő elemet nem tudjuk elhelyezni férfias vonásaiban.54 Ez bizonyos mértékig igaz. De akkor én magam vagyok az akadály. hol viszont másképp. hogyha nincs itt nálam? Akkor sem változom?” Mire ő: “Amikor itt vagyok. in: Psychologische Abhandlungen.7. hogy a még csak tárgyi síkon megérett kapcsolatokat alanyi szinten is értelmezzük. de ha egyedül maradok. sem varázsló stb. hiszen ezt az érzést ő maga produkálta. Igazán nem tudom. akinek különben ehhez az emberhez azon az egyszerű fascináló benyomáson túl személyes kapcsolata nem volt. különös módon megváltozik a képe.azt csak kivetíthette. Bizonyos. Hol eszményített alakban jelenik meg.”.” Itt elhallgatott. Ha nem tudunk fellelni ilyen részletet az álmodóban magában. Ezek szerint X-né annak a képmása. amikor férfias vonásaira először felhívtam a figyelmét. Inkább képzeletbeli alak volt a számára. Tovább kérdeztem: “Igen? Milyennek?” Ő: “Néha veszedelmes. hogy a művész a betegben lakozó férfielem képe. Hiszen nem ilyen. vagy hosszabb ideig nem találkozunk. vagyis kell valahol lenni valakinek. ez a beteget hidegen hagyná . De a rafináltabb dolgok sosem jelentkeznek a felszínen. fejezet A KOLLEKTÍV TUDATTALAN ARCHETÍPUSAI Most az a feladatunk. Ezzel újra a tárgyi síkra jutottunk. E célból el kell vonatkoztatnunk a tárgytól. Azt gyaníthatjuk.” Tehát ez a részlet nálam volt indulatátvitel formájában. hogy egészen rendkívülien finom. bizony nagy szükségünk lenne jó tanácsra. a rák. azonosított a művésszel. old. amely megakadályozza a túlpartra jutásban. akkor . amelyet tudatosan nem realizál. Ezzel egy újabb igen fontos pontot ismerünk fel: engem kontaminált. jövőbe kivetített képét ábrázolja. A beteg nem ismer olyan férfit. ezért hiányzott az ő lelki kelléktárából. Pedig valahol ennek is lennie kell. kellemes embernek látom. De kire? Még a művészhez tapadna? Hiszen az már régen eltűnt a beteg látóhatáráról. amivé a páciens lenni szeretne. aki orvosa lévén. másképpen nem találjuk meg a kivetítés alanyát. Die Beziehungen zwischen dem Ich uud dem Unbewussten. IV. az ilyen kivetítés mindig aktuális. Joggal lehetne azt mondani. Hiába nyilatkoztatnám ki. mivel ez ma is benne gyökerezik a beteg tudattalanában. és a legkevésbé sem férfias. akire ezt a részletet kivetítette. mivel a betegben szunnyadó tudattalan művészi tevékenység momentumát már X-né alakja fedi. old. természetesen sokat jelentek neki. 54 A nőben rejlő férfi lélekrészt animusnak neveztem. és ezért ez a tudattalanban marad. Ha megpróbáljuk X-né alakját alanyi szinten magyarázni. és tovább. akinek valamiféle jelentősége lenne a számára. vagy egy démon. . Vö. hogy rám vetítette ki ezt a tulajdonságot. hogy én semmi ilyesmit nem vettem észre. de mégsem akar.hiszen ezt ő is éppolyan jól tudja. különben érezhetően benne lenne még. Ezért óvatosan azt kérdeztem: “Ugyan. hogy jut ilyesmi az eszembe.amint tapasztalatból tudjuk . és a beteg szubjektív komplexusainak szimbolikus megjelenítéseként kell tekintenünk őket. mindig a kezelésen kívül kerülnek napvilágra. A titokzatos művészt nem lehet alanyi síkra emelni. ő tehát tudattalan fantáziáiban velem szemben X-né helyét foglalja el. Ha ebben a sajátos esetben a tárgyi síkra korlátoznók magunkat. valamint Emma Jung: Ein Beitrag zum Problem des Animus. Látszólag nyoma sincs. és tovább. mivel a beteg e szempontból valóban áltatja magát. érzékeny és nőies lény. 117. Nagyon és őszintén meglepődött.

igaz. hogy démonná tegyék. vagyis képpé nyilvánítja. Szörnyű érzés. “No igen” . mintha éppen azt a pontot érintette volna lelkemben. A projekció továbbra is élne benne. rám helyeződik át. s egy feloldhatatlan konfliktus az élet megrekedését jelenti. mint az orvos. bár minden erőmmel küzdök az érzés ellen. a legkellemetlenebb félreértések fenyegetnek. A “varázsló” és a “démon” mitológiai alakok. mivel akkor úgy kell kezelnie engem is. hogy mi az az ismeretlen x. fascináló gonosz varázslóvá vagy éppen démonná? Nem. Most már tudom. Az ilyen attribútum mindig arra mutat. Egy másik lehetőség: a beteg újra régi védekezési módjához fordul. bár rendesen intuitív. A beteg arckifejezése újra megnyugszik.mire az így felel: “Micsoda. hogy a jó is. milyen rémes érzés. A tudattalan öleléséből nem szabadulhatunk másképp. és megvetem őt. hiszen azt éppoly kevéssé fogadhatja el. amelyen barátnőmmel való kapcsolatomban nem tudok túljutni. Minek a képévé? Ez a legnagyobb nehézség. személyes tulajdonság-e az.ezt el nem fogadhatom. Tehát az átvitel új fázisba lépett. vagy sem? “Varázsló” és “démon” alapjában véve olyan tulajdonságokat jelentenek. Inkább elhiszem azt. ami lényegesen kellemetlenebb. gonosz kifejezés jelenik meg az arcán. A páciens létének új fázisába lépett. soha . “embertelen” érzésnek felelnek meg. valóban démoni. anélkül. sőt ellenkezőleg: most az ismeretlen már a tudattalanból fenyeget. fantasztikus elvakultság. csak ha az orvos önmagát alanyi szintre emeli. mint ahogy barátnőjét kezelte. és én valóban lelki fejlődése akadályozójává lennék. Valahányszor ilyen elfogadhatatlan elem merül fel. amelyet rám vetít ki. kritikus szemmel meg nem bírált ítéletek formájában mégis embertársainkra szoktuk kivetíteni. de a titokzatos ismeretlen elleni heves vita közepette. gyűlöletes. és keresztülnéz a sötét folton. Szóval mégis démon volna? Vagy én vagyok a ragadozó. vagyis akkor az ismeretlen állandóan a levegőben lesz. s a “gonosz varázslók” . embertelen. kapcsolataink mindenkori kárára.” Ez a kijelentés új fénybe állítja a történteket: most én foglaltam el a barátnő helyét. és szinte megkönnyebbülten mondja: “Különös. A barátnőn már túlkerült. Egy bizonyos: ha a beteg megragad az átvitelnek ebben a formájában. Megint csak az lesz a vége. Oktalanság.mint én. méghozzá borzalmas. “a beteg tudattalanában lévő egyik képpé” . amelyek a beteget megrohanó ismeretlen. Ezen a ponton már sok kezelés megakadt. A szeme különösen csillog. amelyekről azonnal nyilvánvaló: nem egyéni emberi. eddig sohasem tapasztalt ellenállás bukkan fel. én legyek férfivá. ami fájdalmas és rossz volt barátnőjével való kapcsolatában. hogy mindaz.feleli az orvos -. Hiszen a “démonok” nem személyes emlékképek. és a legkülönbözőbb félreértéseket okozza. Mi ez? Csalódott szerelem? Sértés. ha ilyesmit akarunk átvinni a személyére. hogy maga az. Egy csapásra kínos félreértés lehetőségét látom magam előtt. ami újabb elfojtás a tudat felszínén való megtartás helyett. hogy a személy fölötti vagy kollektív tudattalan tartalmát vetítettük ki. vad. hogy tudott volna róla. Mire tapintottam rá? Milyen új húr pendült meg? Mindez csak múló pillanat. ez ostobaság. ebben a pillanatban úgy érzem. hogy bennem látja a démont. csak egyelőre nem látjuk világosan. hogy ő maga lenne. a démon. az elfojtás jege megtört.” És igaza is van. mint hogy én vagyok az. és előttem félelemtől kínzott áldozatom ül. amelyen a beteg sohasem tudta túltenni magát. aki a kétségbeesés állati erejével próbál védekezni gonosz varázslatom ellen? Mindez képtelenség. leértékelés? Tekintete mint egy ragadozóé. ismeretlen. E miatt az érzés miatt e pillanatokban gyűlölöm a barátnőmet. hanem mitologikus tulajdonságok. pontosan meg kell állapítanunk. Így keletkeznek a feloldhatatlan konfliktusok. Nem is tudom leírni. Ezzel semmit sem nyertünk. ha így beszél. ami pedig az egész módszernek természetes követelménye. Éppoly kevéssé tűrheti el. Ezek a jelzők tehát nem alkalmazhatók egy emberi személyiségre.

A naiv ember számára ezek a dolgok sosem váltak el az egyéni tudattól. Csak a felvilágosodás korában látta be az emberiség. Ha ez valóban személyes karakterének egy darabja volna. mivel ezek olyan fogalmak. mivel ez hatásos. ez most a tudattalanba süllyedt. Ennek a libidónak a visszaáramlása rendkívülien megerősíti ugyanis a tudattalant. A valláshoz hasonlóan erős funkciónak az elfojtása az egyéni pszichológiára is súlyos hatású. amelyek a legerősebb indulatokkal töltötték meg a megelőző korokat. Így lehetséges. tehát valóságos. hogy ugyanazt beteges formában barátnőjéhez való kapcsolatában magasztos önfeláldozásban élje át. természetesen tudattalanul démonok. Ezért feltétlenül szükséges meghúzni a lehető legélesebb határvonalat a személyes és a személytelen területe között. aki a neki irracionálisnak tűnő életlehetőség (X-né) elől elmenekül. mert láthatatlan. bár ezekről valaha mindenki hallott vagy olvasott. azaz kollektív psziché. Ezzel végük is volt. azért nem fog csörgőkígyónak nevezni egy gyíkot vagy egy siklót. azaz tudattalan tartalmakként. De a kollektív psziché tartalma különbözik és szemben áll az egyéni psziché tartalmával. hogy archetipikus képeket közvetlenül vihetünk át szemléleti fogalmak formájában a 55 56 Ezt 1916-ban írtam. Fölösleges megjegyezni. Eredménye páratlan tömeggyilkosság. az archetípusokat megtörtént események effektusa. hacsak nem árad belőle tényleg valami démoni hatáshoz hasonló. Ezek uralkodnak. amelynek. a gyökerét nem bírjuk kiirtani. azaz hasonló tapasztalatok összehalmozódása révén kibontakozó általános alakjaik bizonyos általános fizikai alapvonalaknak felel meg. amit azelőtt az istenképek kultuszában élt ki. A megfelelő lelki funkciónak azonban korántsem volt vége. és ennek révén olyan libidótöbblettel mérgezte meg magát az ember. amelyeket a lélek újra meg újra átél. akkor ez az ember valóban démon volna. Napjainkban is a kollektív psziché. Éppígy részünk van istenekben és ördögökben. és nem individuálpsziché. világában élünk. ezek az istenek. Mint már föntebb megjegyeztem. akkor ennek mindenütt meg kellene mutatkoznia. hanem pszichikai realitásként kell felfognunk. archetípusaik. hanem mint magától értetődő valóságot. az ún. ezek csak projekciók. archetípusok vagy dominánsok az idők folyamán pontosan körvonalazódtak. Értelmetlen lenne ezeket a tudattalan lehetőségeket személyes számlánkra írni. Ha hallott is valaki a csörgőkígyóról. . amely minden irracionálisat megfosztott értékétől. mert mindig előforduló pszichológiai funkciónak kell elismernünk. varázslók stb. A felvilágosodás kora közismerten a francia forradalom rémtetteivel végződött. és legmagasabb idealizmusát. Ez azonban mitológia. és ezzel az irracionális funkciót a tudattalanba süllyesztette. Amennyiben tudattalanunk révén részesei vagyunk a történeti kollektív pszichének. A kollektív tudattalan egy olyan világ képe. amely ősidők óta alakult ki tapasztalatok lecsapódásából és ezeknek a priori voltából.56 Amennyiben ezek a képek a pszichikai események relatíve hű ábrázolásai. hogy mindez ma is igaz.55 A tudattalan éppen ezt kereste.és lecsapódásaként is felfoghatjuk. démonokat stb. és tartalmát nem konkrét (ez visszafejlődés lenne!). Ezzel természetesen nem akarjuk letagadni a kollektív tudattalan tartalmának esetleg igen hatékony létezését. azaz domináns törvények és princípiumok képei. Ezt kicsiben betegünkön szemlélhetjük. sosem fogta fel lelki projekciókként. onnan feltartóztathatatlanul és pusztítóan hat. annyira. Ha a funkció egyszer a tudattalanba került. a képsorozatok átlagos szabályszerűségei. mint hogy az irracionálist szükséges. Nincs más lehetőség. mint egy gyógyíthatatlan betegség. mert surranó zaja megijeszti. szentekben és latrokban. a tudattalan destruktív erőinek lázadását éljük át. értelmének javát arra kell fordítania.sem. Helyzetét mértéktelenül megerősítette a modern élet racionalizmusa. hogy archaikus kollektív tartalmával hatalmas befolyást kezd gyakorolni a tudatra. hiszen az isteneket. E képben bizonyos vonások. de éppúgy felfoghatók az eseményeket előidéző tényezőként is. Éppígy nem nevezzük embertársunkat démonnak. Akkor az egyén és a nép egyaránt kényszerül az irracionalitás átélésére. hogy az irracionalitás őrültségeit a legtökéletesebben alkossa meg. csupán azért. hogy istenek a valóságban nincsenek.

veszekedés. és tovább Az orvos-varázsló képzet. aki mágikus erő hordozója.fizikai eseményekre. aki szellemekkel érintkezik. amely a Föld minden világnézetében képviselve van. mivel kellemetlen érzésünket a kollektív tudattalan meghatározható nagyságára vezethetjük vissza. mint a másik. és mágikus ereje van. sőt éppen ő esett csapdába először. bár el kell ismernie. Ezért az archetípusok igen fontos. mindenféle félreértés. esetleg veszélyes aspektusú . Ezért mondjuk: “istenít valakit”.58 Ez az alak . Ez a démonkép az istenfogalom egyik legalacsonyabb és legrégibb foka. és mivel ezek csak ott rögződhetnek. azután az energia. Ezzel azonban egészen új feladat előtt állunk: az a kérdés. mi 57 58 Lásd Seelneprobleme den Gegenwart. 59 . ezért a kettő között egy “ördögi” (azaz elválasztó) hatás működik. ahol ennek valamilyen alapja van. a Faust-ban ez maga a hős. Nem szabad egyszerűen elnyomni őket. Például az éter a lehelet vagy a lélek hagyományos anyaga. aki mágikus erejével elszabadítja a világháborút. hiszen ő vetítette ki. vagyis az ember el nem ismert sötét oldalának veszedelmes aspektusa. hogy az illető szinte ördög lenne. mongoloid típusú ember formájában. értékelésük és megítélésük nem könnyű. ellenkezőleg: akár rendkívülien jó ember is lehet. ami a kép rögződését megkönnyíti. hanem éppolyan tisztességes ember lehet. vagy “ő az.amennyiben negatív.vagy túlbecsülése formájában. a mágikus erő. Vö. rajongás és bolondság előidézőiként.gyakran jelenik meg sötét bőrű. Embertársaink mágikus vagy démoni hatása ezzel megszűnik. A fizikai adottságokkal57 való rokonságuk miatt az archetípusok rendesen kivetítve jelennek meg. Meyrink ezt természetesen nem tőlem tanulta. in: Eranos-Jahrbuch. hogy föltételezik “doktor”-állatok előfordulását is. Az ördög az “árnyék” archetípus egyik variánsa. A kivetítőnek sem kell ördögnek lennie. akkor a mindenkori környezet személyeinek túlzott alá. aminek nem kis jelentősége van. Archeteden des kollektíven Unbewussten. mégpedig ha tudattalanok. hanem pszichikai kórokozó voltuk miatt pontos megfontolásra méltók. Ezek az okozói modern mítoszképződéseknek. A kollektív tudattalan tartalmak kivetítésénél szinte szabályszerűen fellépő egyik archetípus a túlnyomóan félelmetes hatású “varázsló démon”. mert azon az emberen tényleg van valami. mennél inkább túlsúlyban van azonban a mágikus jelleg. de a kivetítővel nem fér össze. 169. azaz fantasztikus híreszteléseknek. hiszen a bölcs öregember igen pozitív aspektusában is megjelenhetik. Mivel rendesen projekció formájában jelennek meg. Sokszor nehéz vagy alig lehetséges az “árnyéktól” elválasztani. amelyekre igen kell ügyelnünk. Ha valaki az ördögöt embertársára vetíti ki. hogy a két ember (most és a közeljövőben) összeférhetetlen. Az ördög megjelenése ebben az esetben azt jelenti. akitől X hányingert kap”. Ezzel egy percig sem akarjuk azt mondani. hanem szabadon alkotta saját tudattalanából. a Denevérek c. amiért is a tudattalan szétválasztja és egymástól távol tartja őket. Az északkaliforniai achumavék különbséget tesznek a közönséges prérifarkas és az “orvos-prérifarkas” között. jelentős tények. annál jobban sikerülhet ez a szétválasztás. vagy ugyancsak Meyrink Tibeti varázsló-ja. Jó példája ennek Meyrink Gólem-ja.59 Az archetípusok felismerésével jelentős lépést tettünk. olyan mélyen gyökerezik sok primitív nép lelkében. mint amit betegem énreám vetített ki. Azért még nem ördögi. A varázslótípus előfordul a Zarathustrá-ban is. Ez a törzs primitív varázslójának vagy sámán-orvosának (Medizinmann) típusa. könyvben. egy különleges képességű egyéniség. ez csak azért történhetik. amely szintén az egész világon elterjedt képzet. bizalmatlanságnak és előítéleteknek. old. hogy az ördögi benne is éppannyira megvan. képet és kifejezést kölcsönözve egy ahhoz hasonló érzésnek.

nevezetesen a félelem számára tágabb magyarázatot kaptunk. Ha az álmodó mégis elszánja magát arra. és annak leglényegesebb része. . ahol még érvényes. és azt is láttuk fentebb. másfelől egy négerkultúra-féleség. tehát eleven vallásosság létezik. Hogy ez a jellemzés mennyire találó. Fejtegetésünk révén az álom. rendkívülien alkalmasak arra. a tudattalan varázslóalakjának egyik képe voltam. Látjuk. ha működésbe lépnek. a határt nem lehet áthágni .hogy az álom képével éljünk. Nyilvánvaló. vissza kell térnünk a kiindulópontul szolgáló álomhoz. minden fejlődés lehetetlen. Mindaddig. hogy a beteg azonosítja magát X-nével. Annyit viszont elértünk. Az energia azonban újra használható lesz azáltal. Nyomatékosan meg kell állapítanunk. ez a legnagyobb előnye és a legnagyobb veszélye is. A katolicizmus esetében valóban ez a helyzet. különben elhatározásunk csak egy irányt követhetne: a primitív részt újra el kellene nyomnunk. A felismerési aktussal tételezzük az archetípus valóságát.módon tisztázhatja a helyzetet az én a pszichológiai nem-énnel. hogy én. hogy a kollektív tudattalannal tudatosan szembeállítjuk. egy primitív állapot. másfelől mint veszélyes betegséget jellemzik. amelyről tárgyi szintű elemzéssel nem deríthetünk ki minden lényegeset. Mint mondottuk. Az ilyen disszociáció azonban rögtön szintézist és a kifejletlen tulajdonságok fejlesztését követeli. különösen az állatszimbólum utal az emberen kívülire. E félelem a kollektív tudattalan tartalmától való primitív rettegés. hogy a határon átlépjen. Mielőtt az egyesítés lehetőségével foglalkoznánk. amely gazdagon kifejlett szimbolikájával a primitív embert elég kifejezéshez segíti. hogy a mitológiai kollektív pszichikus tartalom a tudat tárgyától eloldódott. amelyek a tudatkontrollnak csak részben vannak alávetve.60 Az ilyen tartalmak vagy Semon kifejezésével . hogy neki is van kapcsolata a különös művészhez. és az egyéni pszichén kívül mint pszichikai realitás konszolidálódott. hogy a fejlődést nemcsak megállítsák. Mindezt az álomban a hátráló rák szimbóluma fedi. Egyfelől állna a differenciált és modern én.engrammák. messzemenően autonóm pszichikai rendszerekről. Meg kell találni a lehetőséget a két rész egyesítésére. specifikusan emberi funkcióformák székhelyei. amelyek a legősibb emlékekre nyúlnak vissza. Ganz a tudattalan Leibniznél való szerepéről (1917) szóló filozófiai disszertációjában idézte Semon engrammateóriáját a kollektív tudattalan magyarázatára. sőt legnagyobbrészt valószínűleg teljesen függetlenek tőle. a tudattalan megelevenedik. amelyet időben elvégzett operációval meg lehet gyógyítani. Ezt az energetikai körforgást a vallások az istenekkel való kultikus 60 H. más szóval e vallás dogmáinak és rítusainak olyan szemléltetést és cselekményt kell tartalmazniok. hogy itt nemcsak felismerési tartalmakról van szó. hogy az orvost a művésszel azonosította. mivel a kollektív tudattalan tartalmak nemcsak az archaikus. míg a kollektív tudattalan és az individuálpsziché megkülönböztethetetlenül összeforr. mint a viszonylagosan rövid specifikus emberi lét. ekkor újra számolhatunk vele. hanem olyan alanyon túli (transzszubjektív). A rák a tudattalan eleven tartalma. amivel azt fejezi ki. míg a kollektív tudattalan által aktivált energiatömeg ki nem merül. és nem ereszti. hiszen ezeknek a korszaka sokkal tovább tartott. Az álom és a hozzá kapcsolódó anyag a kollektív tudattalant egyfelől mint a víz mélyén rejtve élő alacsonyrendű állatot. megragadja. azaz személyen túlira. és magára hagyhatjuk-e ezt a továbbiakban? Ezzel tartós disszociált állapotot hoznánk létre: az individuálpsziché és a kollektív psziché közti állandó meghasonlást. A kollektív tudattalan általam meghatározott fogalma csak bizonyos fokig fedi Semon törzstörténeti mneme-fogalmát. s nem is hatástalaníthatjuk. azaz pontosabban szólva a felismerés alapján posztuláljuk ilyen tartalmak pszichikai egzisztenciáját. azt már látjuk. hanem mindaddig visszafejlődéssé változtassák. Így megkapnánk a mai való állapot képét: a civilizációs kéreggel fedett sötét bőrű bestiát világosan látnánk. Megelégedhetünk-e az archetípusok hatékony jelenlétének megállapításával. Ez azonban csak ott lehetséges. alanyi síkon értve. hanem az emberiség állati elődeinek funkcióemlékét is tartalmazzák.

különösen az indián mítoszokban. Beitrage zur Entwicklungsgeschichte des Denkens. valamint Psychologische Typen. álommechanizmusok (eltolások. Az álom értelmének megfelelően tehát a kollektív tudattalant valamiféle veszélyként kellett megjelenítenie. 1934. 1942. hogy a problémának ezt a megoldását nem mondhatjuk példásnak. hogy a beteg fantáziavilága nemcsak hogy igen fejlett. hogy az álom pontosan az. Ha azonban a tudattalan alakjait mint a kollektív psziché jelenségeit vagy funkcióit fogjuk fel. Das Zeitalter des Sonnengottes. hogyan jelennek meg a figurák. hogy képzelete beteges szimptóma. Még nagyon kevéssé éli a reális életet ahhoz. annyiban negatív. Ezzel szemben én már régen azt az álláspontot képviseltem. mivel még jelentős külső. amivé lenni 61 62 63 Das Zeitalter des Sonnengottes. Feltűnő. A kollektív tudattalan megrohanta. Ez megkönnyíti az eddigi határokon való átlépést. és Die Archetypen des kollektíven Unbewussten. Ezzel lehetőséget nyerünk arra is. és azzal fenyegette. mialatt az életet elengedi maga mellett. 4. Azoknak az olvasóimnak. amelyeket Longfellow Hiawathá-jából ismerünk.63 Ki kell emelnem azt a jelentős tényt. 1938. mivel az energiájától megfosztott tudattalan elvesztette túlsúlyát. hogy nincs jogunk az álmot célzatos megtévesztési szándékkal gyanúsítani. Egy álom megítélésénél igen kell ügyelnünk arra. ami valószínűleg írói tehetségével szorosan összefügg. amely éltette (éppen az értékes energiát. de sohasem ravaszkodik. amely betegünket is foglalkoztatja. mivel állandóan fantaziálásban tobzódik. amiért is találóan transzcendentális funkciónak nevezik. Ezért el kell fogadni. a szívét. itt a hős. Ez a megoldás racionálisan elfogadható. A szörnyeteg belsejében azután a hős a maga módján megküzd a bestiával. át nem élt élet vár rá. A tudattalant megszemélyesítő rák pl. amely partra vetődik. de egyenesen túltengő. . ajánlom Wandlungen und Symbole der Libido. de még csak lehetségesnek sem. A természet gyakran sötét és átláthatatlan. hogy az álomnak ún. kiad. mialatt az kelet felé úszik vele: belsejének egy értékes részét vágja ki. hogy megfosztja az eléggé ki nem töltött valóságtól. Frobenius62 gazdag bizonyítása szerint a hőst (mint Jónást) a döntő harc folyamán a szörny rendesen elnyeli. mint az ember. különben könnyen menedékhellyé tette volna a maga számára az élet követelményei elől. hogy máris megkockáztathassa álláspontja teljes megfordítását. a transzcendentális funkcióban újjászületve (Frobenius elnevezése szerint ez a Nachtmeerfahrt) újra napvilágra lép. amely az olvasónak már amúgy is feltűnhetett: ebben az álomban a kollektív tudattalan veszedelmes és káros tény aspektusában jelenik meg. amellett a kereszténység történeti szempontból ezt már oly alaposan túlhaladta. Így a mítosz igen szemléletes módon ábrázolja azt a problémát. legtöbbször a szörny többi áldozatával együtt. és emellett az álmodót a döntő pillanatban megragadja. munkáimat. esetleg gázlónál. Ezzel megöli a szörnyet. hogy “hátrafelé megy”. hogy mindez mennyire párhuzamos a hősmondával: a hős és a szörny (a tudattalan tartalom) tipikus küzdelme gyakran folyik le víz partján.kapcsolat révén konkretisztikus61 módon hozták létre. Igaz. 1904. A Freud által kidolgozott ún. kiad. in: Eranos-Jahrbuch. 3.. 1904. Nagyobb adag mitológia egyenesen veszélyes lenne a számára. Ez onnan ered. ami az új beállítottságba való továbbfejlődéssel jelent egyet. amely megelevenítette a tudattalant). valamint a tudattalan mitológiai tevékenysége iránt behatóbban érdeklődnek. Ez a mód azonban számunkra annyira ellentétes az intellektussal és annak ismereterkölcsével. Ezzel a korábbi normális állapot helyreállt. pl. mivel az álom igazi értelme e mögött rejlik. c. akik az ellentétprobléma és annak megoldása. hogy törzsi történetünk aktivált lelki tartalmaival tisztába jöhessünk.) által félrevezetve azt gondolták. ez nem kerül ellentétbe a legkevésbé sem intellektuális lelkiismeretünkkel. “homlokzat”-ától függetleníthetik magukat. 1935. visszájára fordítások stb.

amely most megragadással fenyegeti. Nem szeretném. hogyha ez a negatív példa bárkiben is azt az érzést ébresztené. hogy a veszélyes rák ezen a ponton leselkedik. A szerelem a léleknek nem is sejtett hatalmait hívhatja a felszínre. amit nem számíthatunk ki előre. illetve annak látszik. Az átkelés elsősorban a korábbi helyzetnek az orvosra való átvitelét jelenti. ami vakító illúziójával kiragadhatná őt léte természetes folyásából. ehhez Allgemeine Gesichtspunkte zur Psychologie des Traumes . A tudattalan hatalmak még kérlelhetetlenek. nincs alapunk annak feltételezésére. sorsintéző hatalma teljes fegyverzetében: olyasmi. mielőtt az átkelésnek valóban nekimerészkedhetnék. hogy a tudattalan feltétlenül csak negatív szerepet tölthet be. Láttuk azonban. amelyet legszívesebben elkerülnénk. jó adag “Istenbe vetett bizalom” vagy a szerencsés végben való “hit” szükséges. nem látszik tehát túl komolynak. elkerülte ezt a lehetőséget. Az álom álláspontja szerint az álmodó csak egyet tehet: óvatosan vissza kell húznia a lábát. Kissé túl korán ittunk a medve bőrére. Egy egyszerű kivetítésből szerelem keletkezhet. hanem “modern” személyiség. hogy az indulatátvitellel archetipikus figurák aktivitásának elszabadulása fenyeget. Mitől kell azonban óvakodni? A veszély kétségtelenül abban rejlik. Ez olyan kockázat. a tudattalan segítségével lehetséges. Így váratlanul fölmerül a sorssal szembeni vallásos magatartás kérdése. ami miatt a patak áthághatatlan. Ezt annál szívesebben teszem. puszta természeti tény. Az ilyen antropomorf felfogást azonban el kell vetnem: az álom maga nem akar semmit. A mostani szituációban igen kívánatos lenne. Egyelőre nem hagyhatja el a neurotikus állapotot. A folyóhoz vezető part az ő eddigi helyzete. amelyek a tudattalannak másik. Csak mi látunk benne figyelmeztetést. és az álmodó további munkáját. amely a tulajdonképpeni veszedelmet jelzi. isten vagy ördög fogja megrohanni az álmodót? Még nem tudja. amelyek ősidők óta lelkünk legmélyéig nyúlnak. A valaha megtanult hittant már rég elfelejtette. amelyben megismertük. mélyebb belátását kívánják meg. Az akadályt az álomban egy átgázolható patak jelzi. amelyekre jobban fel kellett volna készülnünk. A kiszámíthatatlan tudattalan nélkül ehhez nem kellene különösebb merészség. És ki tudja. előnyösebb oldalát fogják megvilágítani. Álmodó betegünk nem vallásos. mivel az ellentétproblémának az álom által megmutatott megoldása csak irracionális úton. hogy az ember életében vannak olyan pillanatok. amikor az istenek beavatkoznak. hogy ezt az álmot csaknem figyelmeztetésként is értelmezhetjük. és semmit sem tud arról. de ha nem tehetjük. minden szenvedélyével és veszedelmével.64 Ha valamit negatív aspektusában ábrázol. sem kevesebb. vagy inkább olyan helyzetek. mintha csak egy áthághatatlan akadály elé került volna. Ezzel a helyzettel azonban neurotikus pangásba jutott. mivel a továbbhaladás végzetes lenne. A gázlónál lévő archetipikus veszedelem annyira világos. in: Energetik der Seele (1928). talán megkíséreltük volna máshol az átkelést. hogy az átkelés pillanatában a tudattalan hatalmába ejthetné az álmodót.akar. 64 Vö. és közben “megfeledkeztünk az istenekről”. az ismeretlen veszedelmek és hatalmak “gondos számbavétele” itt a kérdés. A patakban leselkedik azonban nem várt módon a rák. A “religio”. önmagát megjelenítő tartalom csak. ezért hadd ismertessem itt még egy fiatalember két álmát. mint a diabetikusok vércukra vagy a tífuszbetegek láza. Jó vagy rossz. ha értelmesek vagyunk. mert az álom semmiféle pozitív utalást nem tartalmaz a tudattalan felől közeledő segítségre. elég erős lesz-e a komplikáció elviselésére! Mindeddig. vagy egyéb óvóintézkedést tettünk volna. sem több. Ezek közé a helyzetek közé tartozik példának okáért a szerelem. Ez a nóvum. ha az átkelés valóban megtörténhetne. . de már kiszolgáltatottnak érzi magát. és jól tudjuk magyarázni a természet jeleit. amennyire módjában állt. Mit jelent ez az elhatalmasodás? A tudattalan betörése könnyen megesik jelentős változások vagy elhatározások pillanatában. Ha ugyanis előre tudtuk volna. hogy a pozitívumot érti rajta és így tovább.

sötét kút van. húsz évet betöltött ifjú.” Az álom nyilvánvalóan egy összefüggő hangulat kifejezése. Lourdes-ban állítólag van egy ilyen kút. ha a dómhoz fűződő asszociációit és megjegyzéseit követjük: 65 A kompenzáció fogalmát már Alfred Adler is messzemenően alkalmazta. nekem ebbe kellene leszállnom. a másnap reggelbe. hogy gyógyulást keresek. A kamaszkor jellegét viseli magán. hogy az álomban a kezelés. az esztétikum nagy szerepet játszik benne. Jó ízlése és a művészet minden formája iránt való finom érzéke az első pillanatra szembetűntek. tapasztalatom szerint a legtöbb álom kompenzatív természetű. hogy éppen a felkeresésemre okot adó legkevésbé sem költői alkalom volt mégis az álom elindítója. Bizonyos álmok olyanok. Valószínűleg kellemetlen leszállni ebbe a vízbe. Ez igazán nem költői.” Mit árul el ez az álom? Látszólag teljesen világos. Hanem a templomban lévő kút nagyon mély volt. de nőies előjellel: a vad kamasznak nyoma sincs benne. Azt gondolhatnánk. a következőt álmodta: “Hatalmas. A tapasztalat szerint minden álom sokkal mélyebb és jelentősebb. Mielőtt meglátogatott volna. Az álmodó egészen kicsiny külsejű. Természetesen gondoltam rá tegnap. De nemcsak a hangulatkompenzáció az álomkép egyetlen célja. Érzelmi élete gyengéd. Minden megnyilatkozása igen művelt és jól nevelt emberre mutat. a gyógyítás és a kellemetlen eljárás gondolata előfordul. amely egy költői metaforával jellemzi a rá váró kezelés lényegét. Úgy tudom. intelligens. miért kellett volna ily költői módon álmodnia. hogy úgy kezd neki a kezelésnek. hogy ama kellemetlen dolog. Le nem tagadható. titokzatos árnyékokkal teli székesegyházban vagyok. a megismerkedés nélkül ugyanis szinte lehetetlen az álmok sajátos érzéstartalmába belehelyezkedni. amely az álmodó eleven esztétikai és érzelmi igényének a leghatékonyabban megfelel. és ezért csak az általános hangulat ismeretében válnak érthetővé. éppen amikor alá kell vetnie magát kellemetlen és prózai kötelességének. Ez hát az álom célja? Ez nem lehetetlen. Ez azonban egyáltalán nem egyezik meg a tényekkel. de mindez a költőiség dicsfényében. Korához képest kétségtelenül túl fiatal: nyilvánvalóan a megkésett fejlődés egy esetével állunk szemben. Mindenesetre a megelőző nap tényleges hangulatából igazán nem érthetjük meg. hogy az álmodó költői hangulatban jött az orvoshoz. A közepén egy mély. Talán feltételezhetnénk azt is. Az álom hangulatából valami túl fog nyúlni az alvás időtartamán. Ez a kép ellenállhatatlanul vonzza. A szürke valóság így talán az álom érzelmeinek könnyű aranyfüstjét kapja. érdeklődési köre határozottan intellektuális. vagyis olyan formában. mint ahogy az egész nap koplaló ember dús vacsoráról álmodik. mármint ha egy álom keletkezésénél ilyen közvetlen okozati összefüggést egyáltalán elfogadhatnánk. amelynek alá akarta vetni magát. Megjelenésébe és kifejezéseibe egy leheletnyi lányos vonás vegyül. és megelégedhetnénk azzal. Az álmodó a következőket jegyzi meg: “Lourdes a misztikus gyógyforrás. Ezzel azonban sosem elégedhetünk meg. Föltételezhetnénk. Jelentős a felfogáskorrektúra momentuma is. nevezetesen a homoszexualitás miatt kezeltesse magát. A betegnek megközelítőleg sem volt elegendő fogalma arról a kezelésről. hogy ez a lourdes-i dóm. Ez azonnal nyilvánvalóvá lesz. lágy.65 A lelki egyensúly megtartása érdekében mindenkor a másik oldalt hangsúlyozzák. hogy a páciens éppen az előző nap prózai hangulata miatt álmodik fokozottabban poétikusan. A páciens pusztán azért jött az orvoshoz. hogy az előző nap hangulatának költői megfogalmazásaként tekintjük.Először meg kell ismertessem az olvasót az álmodó személyével. mint a legtisztább költészet. hogy engem homoszexualitás panaszával keresett föl. enyhén rajongó. mint egy áhítatos istentiszteletnek a titokzatos kegyhely misztikus félhomályában. . mély és hideg a kút. és önnel fogom kezeltetni magam. Az álom olyan képet ad neki. Ezzel összevág az a tény. hiába sötét.

körülmetéléssel vagy hasonlóval. hogy ezek az analógiák nem a tudaton keresztül. Ezt a törekvést minden. hogy a helyettesítés megvalósulhasson. ő is erősen kötődik az anyjához. Az iniciáció gyakran a legkülönbözőbb kínzásokkal van egybekapcsolva. akár csak kevéssé is kifejlődött és még nem degenerált primitív népnél a legkülönbözőbb formákban mutathatjuk ki: ez az iniciáció vagy férfivá avatás szertartása. hogy anyám mesélt róla először. amely szigorúan véve már nem is kapcsolat. Emlékszem arra is. és ennek lehetővé tétele. hanem mint megújult és megváltozott személyiséget mintegy újjászületettként “quasi modo genitus” egy új világba plántálják át. vagy az amerikai diákegyesületek még sokkal messzebb menő hasonló eljárásában. hogy egy ilyen katedrálisban lehessek pap. A gyermeki fantázia intenzitása. Emlékszem. Az ilyen tudattalan. sajátosan nyugati megnyilatkozási formája egy. a vezetés továbbra is az anyja kezében maradt. Az egyház egy magasabb szellemi síkon helyettesíti a szülőkhöz fűződő pusztán természeti. ha egy férfi fejleszti tovább gyermeki fantáziáit. E szokások kétségtelenül ősrégiek. tehát nehezen mozdíthatósága miatt erősen ellene szegül mindenfajta szellemi fejlődésnek. természetes kapcsolat alól. Ezen nem kell feltétlenül nagyon intenzív és jó. pl. Amidőn anyja a kölni dómról mesélt a kisfiának. hogy az embernek tudatosan ismernie kell ezt a jelentést ahhoz. hogy az infantilis kötöttség káros befolyással fenyeget. mely a templom képzetét megragadta. a diákok “gólyaavatásaiban”. hiszen az egyház a szó teljes értelmében és minden vonatkozásában anya. ezt az ősi képet érintette meg. Nemcsak “anya”-szentegyházról beszélünk. hanem kebeléről is. Legkevésbé sem a keresztény egyház előjoga az egyén kezdeti. tudatos kapcsolatot érteni. külső kényszer nélkül újra meg újra reprodukálódnak. aki ezt továbbfejlesztette volna. hogy mennyiben különbözik ez az állapot az állati lélektől. Azon a nézeten vagyunk. hogy képzeletében hathasson. Ezt a tudattalan szükségletet még növeli az a tény. Bizonyos azonban az. Felszabadítja ezzel az egyént egy tudattalan. inkább valamilyen titkos. mindjárt azt kérdeztem. Az ifjút kamasz korában a férfiak házába vagy valamilyen más beavatási helyre vezetik. ösztönös törekvésnek. Szinte már ösztönös mechanizmussá váltak. mivel ez modern. Innen a gyermeki fantázia lelkesedése. és ily módon nemcsak egészen új viszonylatokba. az emberiséggel talán egyidős. Egyidejűleg bevezetik a vallási titkokba is. mint egy tudattalan – szinte azt mondhatnók: pszichikailag embrionális . Viszont a vezető férfi utáni vágy a gyermekben tovább növekedett. Ennek az objektumnak és az anyának bizonyos analógiát kell mutatniuk. Alig lehetne meghatározni. hanem egészen más úton hatnak. semmi sem károsabb a fejlődésre. hogy valahányszor egy falusi templomot megpillantottam. homoszexuális hajlam formájában. hanem az őskezdeti tudattalan azonosság állapota. hogy egy más tárggyal helyettesítse az anyát. Az ösztön ezért az első kínálkozó alkalmat ragadja meg. szinte “testi” kapcsolatot. Talán nem történt volna ez így. Már gyermekkoromban nagyon foglalkoztatott. hogy anyját helyettesítenie kell. amely a tudatban talán csak a jellem megkésett fejlődésében. és egy tudatlan gyermeket az ilyen vonatkozások nem ragadhatnak meg. vagyis viszonylagos infantilizmusban nyilvánul meg. Betegünk esetében tökéletesen ez a helyzet. a “benedictio fontis” (a forrás megszentelése) szertartásában a keresztelőkutat “immaculatus divini fontis uterus”-nak (az isteni forrás szeplőtelen méhének) nevezik.“A dómról a kölni dóm jut eszembe. A tudattalanba ezek ősi képek formájában vésődtek be. A homoszexualitás felé való elhajlásra igen sok történeti . ez-e a kölni dóm? Mindig azt kívántam.” Ezekkel az asszociációival a beteg nagyon lényeges gyermekkori élményre utal. infantilis kapcsolat természetesen erősen háttérbe szorítja a személyiség kifejlődését. A gyermek azonban nem talált olyan pap nevelőre. amellyel a kölni dóm szimbólumát megragadta. és ott családjától rendszeresen elidegenítik. állathoz hasonlatos állapotából való kioldozására irányuló törekvés. amely éppen tudattalan volta. annak az erős tudattalan szükségletnek felel meg. Mint minden hasonló esetben.állapotban való megragadás. hívta életre. földalatti összeköttetés-félét.

akivel homoszexuális kapcsolataim vannak. (Ezen az alapon tartom én az álmot nemcsak értékes információforrásnak. hogy ez őt valamiképpen megköti. a homoszexualitás és nevelés szinte azonosak voltak. hogy az első konzultálás alkalmával az említett álommal egyáltalán nem foglalkoztam. hogy éppen ezt a szervet kellett megkeresztelni. Szó se volt semmi olyasmiről. Az a tény. a jegygyűrű. mint pl. érzelmi és értelmi világára. és a magáéra húzza fel. A gyűrű bizonyára a kapcsolatunkat jelenti. Hiszen a kiküszöbölendő baj éppen a homoszexualitás. Előre kell bocsátanom. Az álom szerint egy kis japán elefántcsont figurát kell megkeresztelni. Egy idősebb hölgy . hogy az álmodó barátjával együtt lép fel. amit itt fárasztó és messze nyúló magyarázatokkal kellett kifejtenünk a teljes megértés érdekében. Új alak is csatlakozott hozzá: a pap. amely mindenféle tudós magyarázatnál erősebben hatott az álmodó fantáziájára. A fejlődés logikusan és szabályszerűen fog folytatódni eddig a pontig archetipikus képzetek segítségével. lehúzza a diákegyleti gyűrűt barátom ujjáról. ami az előbb mondottakkal a legkevésbé is kapcsolatban lenne. Jobban és értelmesebben előkészítette ez a beteget a kezelésre.előképet idézhetnénk. De hiszen a zsidóknál a körülmetélés amolyan keresztelésféle. A tulajdonképpeni iniciációs cselekmény. az álomban egypár jelentős metaforába sűrítve olyan képben jelent meg.” Most röviden csak az előző napi álmot folytató és kiegészítő momentumokat akarom kiemelni. vagyis a keresztelés. kis japáni elefántcsont figura van a kezemben. amely alkalomadtán az ilyen átváltozást kikényszeríti. tehát a további fejlődés megkezdődhetik. a körülmetéléshez hasonló szertartás révén felnőtt állapotba kell átkerülnie. Hirtelen odajön hozzánk egy idősebb hölgy. Talán azt lehetne mondani. Az álomszimbolika megerősítheti azt. mint a homoszexuális kapcsolat metaforáját. Ez bizonyára homoszexualitásomra vonatkozik. ugyanezt jelenti. hogy az anyakomplexusban rejlő incesztusfélelem általában kiterjed a nőkre. Ekkor látszólag hirtelen zavar támad. hanem a nevelés hatásos eszközének is. én azonban úgy vélem. Barátommal előtte állok. hogy homoszexualitása tudattalan értelme most már be van töltve. és más primitív közösségekben is. A második álom kétségtelenül az elsőhöz csatlakozik: az álmodó újra templomban. férfi iránti szükséglet kifejezése. akinek a megelőző helyzetben való távollétéről már bővebben beszéltünk. Az antik Görögországban.” Tudjuk. eleven kép van mögötte. ha fél a nőktől. Még csak meg sem említettem.) Térjünk át a másik álomra. Az álom jelentése szerint a páciens számára a kezelés kezdete homoszexualitása értelmének beteljesülését jelenti: azonos a felnőtt férfiak világába való bevezetéssel. mint az orvosi és nevelői aranymondások legszebb gyűjteménye. Ugyanazon bajtársi egyesület tagjai is vagyunk. és úgy érzem. a férfi nemi szervre emlékeztetett. kezdődhetik. amit az előbb mondtam: nem a keresztény egyház előjoga ezeknek a lelki átalakulásoknak a keresztülvitele: ősi. Különös. Mindaz. E szempontból a serdülőkor homoszexualitása félreértett. torz emberke volt. Ebből a viszonylagosan gyermeki állapotból az álmodónak a pap segítségével egy. E gondolat tökéletesen megfelel az előző álomhoz fűzött fejtegetéseimnek. mivel az oltár előtt mellettem álló barátom éppen az. hogy a gyűrű a mindennapi használatban valamilyen kapcsolatot fejez ki. Az oltárnál egy pap áll. hogy az éretlen férfinak igaza van. Ezért a gyűrűt ebben az esetben nyugodtan felfoghatjuk úgy. mivel hozzájuk való kapcsolata rendesen balul sikerül. Barátom fél. A beteg a következőket jegyzi meg róla: “Kis. A második álom így hangzik: “Egy nagy gótikus dómban vagyok. Az álom azt igazolja. Ebben a pillanatban csodálatos orgonaszó hangzik fel. de azért nem kevésbé célszerű. hogy ezt fogják megkeresztelni. tehát a férfivá avatás állapotában van.

Az anyához való hasonlóság ellenére ez a nő mégsem azonos az anyával. magasztos érzelmeket hagyjon hátra a következő reggelre. húzódozónak mutatkozott. hogy ezzel bővebben foglalkozzunk. Én ezt a funkciót kompenzációnak neveztem. és férfivá legyen. Ezeknek az adatoknak a tudatos megmunkálása a transzcendentális funkciót mint a felfogásnak archetípusok által közvetített. hanem átélésen alapuló megértést. . és ezzel magát az élettől elsáncolja. és az ismeretlenségétől való félelem (a vele járó esetleges új kötelességek. ezeknek az álmoknak az alapján. Egyfelől a beteg állapotát egészen különös és a tudatnak idegen fénybe állítják. hogy gyermek voltát levesse. Álmai viszont tudatos magatartásának szöges ellentétei. ebben az esetben az álom megbékítő kimenetelét.ki tudja! . hogy szép. A gyakorlati kezelés azonban nem követeli mindig. ami nyilván onnan ered. házasság stb. amelyet csak akkor érthetünk meg. Mint mondottuk. mi történt az álomban.). hogy új elkötelező kapcsolatba bonyolódik. “Nagyon szeretem őt. és a nevelő pártjára állnak. azt a felcsendülő muzsika bizonyítja. Az a benyomása az embernek. tehát részben legyőzte a pubertásos homoszexualitást. mintha a páciens a legnagyobb készséggel és reménykedéssel vállalta volna a kezelést. hogy a homoszexuális kapcsolat feloldásával végleg visszajutottunk az anyához -. az objektív psziché egy darabja. a beavatás feloldotta a homoszexuális kötöttséget. Hogy nem hátrálásról. hanem előrehaladásról van szó. hogy a kollektív tudattalan képeinek különös figyelmet szenteljünk. mivel egy idős hölgyről van szó. A kezelés további folyamán is ellenállónak. “Felfogás”-on nemcsak intellektuális megértést értek. ami eddig homoszexuális kapcsolat volt. Ez a kezelés számára a lehető legkedvezőbb körülményeket teremti meg. hogy korábbi infantilitásába visszaessen. hogy a valóságot képzelettel pótolja. másfelől a felnőtt heteroszexuális állapot újdonsága. hogy nincs meg benne az a veszélyes hajlam. azt hiszem. A nevelő szerepe azonos a mérleg nyelvével. hogy ezek az álmok meglepő anticipációk. A tudattalan haladási irányzata és a tudat maradisága ellentétpárt alkotnak. az anyához hasonló nő iránti platonikus barátsággal. különösen fiatal emberek esetében. ellentéteket kiegyenlítő alakulását mutatja be. amit sorsnak nevezünk. csak elég különösbe. szinte anyai barátnőm. érzelmeit különösen az ünnepélyes orgonaszó indítja meg. A valóságban azonban egyáltalán nem ez a helyzet. “Anyám barátnője”. más szóval magára vonja azt. amikor is egy általános orvosi anamnézisen kívül alig került szóba valami. A beteg ugyanis igen muzikális. Az új kötöttségtől való félelem könnyen érthető: egyfelől az anyához való hasonlóság miatti félelem . Mivel a gyűrű most egy nő ujján van. Ha tekintetbe vesszük azt a tényt. Sajátos funkciójukat világosan megismertetik. mindenki igazat ad abban. mindig készen arra. intellektuális és vallásos érdeklődését. mondja a beteg.ezek az örök képek teszik ki azt. ha autonóm valóságként éljük át. készen arra. hogy a páciens túljutott az anyán. ekkor forrásul és utalásul szolgálhatnak az ellentétprobléma megoldására. Talán . amely az álmodó szellemi sajátságaival összhangban van. Ennek a fiatalembernek az esetében a kollektív tudattalan képeinek igen pozitív szerepük van. mire az álmodó félni kezd. Az életforduló táján viszont nagyon fontos. hogy a beteg eddig a pillanatig csak egy rendelésen látott. és ezért alkalmas rá. és heteroszexuálissal helyettesítette be. Az archetípus természetesen mindig és mindenütt működik. A hozzá fűződő kapcsolat azt jelenti. ami úgyszólván egyensúlyban tartja a mérleget. vagyis a homoszexuális kapcsolat heteroszexuális kapcsolatba menne át.eltulajdonítja a gyűrűt. A tudattalan képek hatása sorsszerű. hogy felkeltse esztétikai.” E kijelentésből világosan meglátjuk. amely viszont alkalmas arra.azt jelentheti. az archetípus dinamikus kép. A haladás vonalán mozognak. A zene igen pozitív érzelmet jelent a számára. Tudata tele volt habozással és ellenállással. valami házasságfélének kellett történnie. amely másfelől a banális orvosi szituációt olyan szemszögből mutatja.

Náluk csak a látszat fenntartása “segít”. Ennek következtében a kompenzáció a tudattalanban közvetlen hatás nélkül folyik le. A tudat neurotikus állapotának tudattalan kompenzációja tartalmazza mindazt az elemet. befejezettséget akart kifejezni. A transzcendentális funkció nem céltalanul folyik le. hogy megakadályozza egy idővel veszedelmessé váló tudattalap oppozíció keletkezését. Hogy ebben a helyes álomfejtésnek van a legnagyobb 66 Psychologie und Alchemie.ha következetesen ügyet sem vetnek rá olyan szimptómákat és helyzeteket teremt (arranzsál). Nagyon ritka az olyan intenzitású álom. amely megrázkódtatásával a tudatot kiveti a nyeregből. de legfeljebb csak mint részegyéniségek. más szóval. Ezen az alapon neveztem el ezt a folyamatot individuációs processzusnak. . hogy ez a különböző egyedeknél az elképzelhető legkülönbözőbb formákat ölti. E folyamat célja és értelme a már a fogantatáskor a magzatban rejlő személyiség minden aspektusával együtt való megvalósítása. Kilátástalan kísérlet lenne ezeket az itt ismertetett módszerrel kezelni. Különös a helyzete azoknak az archetípusoknak. ami a tudat egyoldalúságát hatásosan és üdvösen korrigálhatná. hogy az ember elérheti a teljességet. azaz megértve és mint a tudat valóságát integrálhatná. Az individuáció mint természetes folyamat lett kezelési módszerem modellje és zsinórmértéke. amely esetleg az illető tudomása és hozzájárulása nélkül folyhat le. akik csillogó mázzal takarják halálos ürességüket. ez azonban indirekt. Ha ez az eset nem következik be. Egyetlen közös vonásuk bizonyos archetípusok előfordulása. a kiválasztás és a döntés. A kezelésnek ennek következtében arra kell törekednie. akiket szociális vagy pszichikai parazitizmus támogat. az animus. ezt a fejlődést jelző álmok igazolják. valamint Richard Wilhelmmel közösen kiadott munkánkban: Das Geheimnis der goldenen Blüte (Az aranyvirág-fakadás titka). a gyermek archetípusát. Az igazság elviselhetetlen vagy haszontalan lenne. Rendesen az álmok túl gyöngék és érthetetlenek ahhoz. Ha egy esetet a megadott módon kezelünk. az öreg bölcs. az állat. A tudattalan e célból ugyanazokat a szimbólumokat használja. az ember legbelső lényegének megnyilatkozásához vezet. teljességet. mert kétségtelenül vannak olyan egyének. az anima. Hadd említsem meg az árnyék. hogy a kompenzációt mint gyógyító tényezőt a lehetőséghez képest kihasználhassa. amelyek a tudat intencióit végül is állandóan keresztezik. a vezetés a tudattalané.ha ilyen leírás egyáltalán lehetséges lenne annyiban nincs értelme. Ha a tudat megtalálja a helyes utat. hogy lehet egészséges. mint az emberiség ősidők óta. Az eredendő. akár aggkorukig is tengethetik életüket. Az ilyen emberek gyakran (mások kárára) tipikus szédelgők. töredékek. ilyenkor rendszerint a négyesség és körszimbólumokat használta. általános ábrázolásának . amelyek a fejlődésfolyamat célját vagy céljait jelenítik meg. Az olvasó megfelelő tájékozódást nyerhet ezekről. Traumsymbolen des Individuationsprozesses66 (Az individuációs folyamat álomszimbólumai) és Psychologie und Religion (Pszichológia és vallás) c. Egy hatás mégis van. Mindenekelőtt pusztán természeti folyamat. ha valami egységet. máskülönben a tudattalan korrigál. ha valamilyen okból összeütköznek önnön teljességükkel. hogy az álmokat és a tudattalan egyéb megnyilatkozásait a lehetőséghez képest megértse és méltányolja: egyfelől. ha ezeket tudatosan. munkámban. Ez az eljárás természetesen azon a feltételen alapul. köt. hogy a meghatározhatatlan számú helyzeteket ábrázoló archetípusokról ne is beszéljünk. in: Psychologische Abhandlungen V. E feltételt azért említem meg. sőt az egyén ellenállása ellenére erőszakkal is utat tör magának. A kezelés lefolyása szinte a tudattalannal való állandó beszélgetésnek minősíthető. a tudaté viszont a kritika. potenciális teljesség megvalósítása és kifejlesztése ez.E folyamat hosszabb időre kiterjedhet. hogy a tudatra alapos befolyással lehessenek. akik alapjában véve nem teljesen életképesek. másfelől. mivel a tudattalan ellenállás . az anya. és könnyen tönkremennek.

hogy a következő alkalommal ezt elmondom a betegnek. A helyes értelmezés jutalma megelevenedő lelki élet. a helytelen büntetése megakadás. ellenállás. Jobbra kastély áll egy meredek dombon. a valóságban bizonyára lenéztem páciensemet. és az eredménytelenség egyre érezhetőbbé vált. A nőben még álmomban felismertem betegemet. Az ezt megelőző éjszakán a következőt álmodtam: Az országúton vándorlok. Természetesen a páciens ellenállása is okozhat megrekedést. terméketlen és értelmetlen lesz. . ezt az elmondottak. tudományos. kétség. úgyhogy orvos és páciens kétségben vagy unalomban fuldoklanak. vagy közvetlen. hogy megfelelő tandíj lefizetése után megingathatatlanul higgyen az álomkompenzáció megbízhatóságában. hogy ő is észrevette. amelynek legmagasabb tornyán valami erkélyfélén ül egy nő. 67 Vö. pl. vagy bármi más tökéletlenséget követtünk el. és minden várakozást felülmúlóan haladt előre a kezelés. Pl. Esetleg az orvosból hiányzik a szükséges megértés. E célból olvasómat a fentebb idézett irodalomra kell utalnom. ezért megpróbáltam magam kétségeim igaztalanságáról meggyőzni. Kielégítő indulás után mindinkább úgy éreztem. A hibaforrást azonban nem tudtam felfedezni. Die kulturelle Bedeutung der komplexen Psychologie. Tegyük fel. tehát a messze ágazó. annyira hátra kellett szegnem a fejem. De joggal kérdezhetné valaki. ezt esetleg már a következő álom megmutatja. Ennek a kezelési módszernek a problematikájával foglalkoztam az utóbbi évtizedek folyamán minden munkámban és kutatásomban. Végül rászántam magam. Hogy jól láthassam. erős ellenállás szegül vele szembe. már bebizonyították. Jelen munkámban a komplex pszichológiáról 67 (ezzel a névvel szeretném illetni elméleti kísérleteimet) csak általános tájékoztatást kívántam nyújtani. Wolff: Einführung in die Grundlagen der komplexen Psychologie. a korábbi motívum érthetőbb formában újra megjelenik. hogy görccsel a nyakamban ébredtem. ha makacsul ragaszkodik túlhaladott illúziókhoz és infantilis igényekhez. aki különböző okokból gyanúsnak látszott előttem. mikor lehetünk biztosak az álom értelmezésében? Van-e egy akár megközelítőleg is megbízható kritériuma az értelmezés helyességének? E kérdésre szerencsére igennel felelhetünk: ha egy álomfejtésben melléfogtunk. Kezelési óráim közben mindjobban ellaposodott a beszélgetés.: T. akkor elég hamar érezhető lesz eljárásunk általános eredménytelensége és semmitmondó volta abban. azt hiszem. rögtön gyökeresen megváltozott a helyzet. Ebből arra következtettem. filozófiai és vallásos implikációk figyelmen kívül esnek. amint ez velem esett meg egy igen intelligens páciens esetében. Az effajta tapasztalatok rákényszerítik az embert. hogy ezek a magyarázataink is balul sikerülnek. hogy álmainak interpretálásával nem a legjobb nyomon járok. annál is inkább. 1935. Amint elmondtam neki álmomat magyarázatával együtt. hogy ha az álomban ennyire fel kellett néznem. magyarázatunkat egy ironizáló parafrázis vonja kétségbe. amely a lemenő naptól megvilágított tájon vezet át. és a sivárság mindkettőjüknél fellépő érzése. hogy vállalkozásunk kiürül. mivel úgy láttam.szerepe.

Sejtelmük talán csak abban nyilatkozik meg közvetetten. ami később úgyis napvilágra került volna . önmagunk megütésétől. hogy ha valaki valamilyen okból nincs jól hangolva. Mivel azonban az analitikus technika megeleveníti a tudattalant. és felszínre hozza. hogy az analízis az embereket megbolondítja. Rendes körülmények között a tudattalan csak azért előnytelen vagy káros. vagy még előbb az öngyilkosságba kerget. és a jólneveltség mintaképei. és az fenyegeti. igen óvatosnak kell lenni. bárminek lehet pszichikai oka. Ártézi kutat fúr. igen valószínűen olyasvalamit. hogy a pszichológia és pszichiátria rendkívüli módon érdekli őket. ha nekikezd az álmok analízisének. amelyeknek nem kellene feltétlenül rosszul végződniük. E veszély egyik legközönségesebb formája a baleseti hajlam. mint az az elterjedt nézet. amely egy lélektanilag megfelelő pillanatban akár az életét is kiolthatja. Ügyetlenség. amelyek már hetekkel az események előtt önrombolási tendenciát mutattak. de ha mint neurózis jelentkezik. aki a tudattalan elemzésével foglalkozik. hogy a balesetek milyen nagy hányada pszichikai indíttatású. Ha neurotikus emberről van szó.de lehet.8. nézeteik és szokásaik rendkívül normálisak. vonzza. robbanásveszélyes töltés halmozódott fel. Sok hasonló esetet vizsgáltam meg. Az ilyen esetekkel való találkozás veszélye mindenkit fenyeget. szinte egy és ugyanaz az élet. hogy sosem bukkant volna fel. ha esetleg oka nem pszichikai is. elbotlástól. apró balesetektől. Vannak látszólag normális emberek. hogy a tudattalan nem veszélyes minden körülmények között. amelynek lelki vetülete ne lenne. ujjunk megégetésétől stb. kezdve egészen az autószerencsétlenségekig. hogy vulkánt talál. ha a tudattalannak csak előnytelen oldalát emelnők ki. de normális voltuk csak egy latens (lappangó) pszichózis mesterséges kompenzációja. önkényes magyarázat és még sok más hasonló tönkretehet olyan eseteket is. hogy az elmegyógyász bolondokkal való érintkezése következtében szükségszerűen maga is megőrül. nemcsak kisebb vagy nagyobb balesetek érhetik. Ez azonban nem kizárólagosan a tudattalan analízisének a sajátsága. Az emberek legnagyobb része nem is sejti.talán ők maguk is orvosok vagy nevelők -. Minden ún. téves felfogás. de olyan is. még akkor is. fejezet A TUDATTALAN MEGÉRTÉSÉHEZ. mit vált ki. és gyakran tudtam olyan álmokat kimutatni. mint ahogy a testi szenvedést a lélek is megsínyli. hanem minden elhibázott orvosi beavatkozásé. Az illetőknek maguknak sincs fogalmuk saját állapotukról. Kétségtelen. ami az eset titkos pszichológiai kauzalitásának biztos érzéséből ered. Az az állítás. akiknek semmilyen különösebb neurotikus szimptómájuk nincsen . Igazságtalan lenne. mint lepkét a láng. vigyázatlanságból eredő balesetet meg kellene vizsgálni ebből a szempontból. ami már hetek vagy hónapok óta készül megvalósulni. turistabalesetekig. Talán valami belső és láthatatlan folyamatot indítunk ezzel meg. amivel akár társasjátékot is lehet játszani. természetesen éppoly buta. akik még büszkék is saját normális voltukra. Mindenki tudja. ilyen esetben szétrombolja az üdvös kompenzációt. A TERÁPIA ÁLTALÁNOS ELVEI Téved. Az ember nem tudhatja. hiszen test és lélek el nem választható. Végül is azonban nem a neurotikus esetek a legveszedelmesebbek. olyanok. hogy a tudattalan valami ártatlan dolog. A közbeszédben azt mondjuk: “ez éppen a kellő pillanatban halt meg”. s a tudattalan kitör immár feltarthatatlan fantáziák és az őket követő izgalmi állapot formájában. mert nem vagyunk vele . hogy a tudattalanban rendkívüli energia. A kezelés kockázatától eltekintve a tudattalan önmagában is veszélyes lehet. ha igen tapasztalt és ügyes. Óvatosnak kell lenni. aki azt hiszi. amely bizonyos körülmények között elmebajhoz vezet. Ezért ritka az olyan testi betegség. ez jelzi. Sajnos e lappangó pszichózisesetek nem túl ritkák. Ugyanez okozhat vagy elnyújthat testi betegségeket is. A lélek rendellenes működése súlyos testi károkat okozhat.

akinek az intelligenciája nem elegendő. Ha sikerül azt a funkciót előidéznünk.rendkívül különbözők vagyunk. Akkor ugyanis a tudattalan megadja mindazt az ösztönzést és segítséget. Ebből a szempontból . az egyértelmű az ösztönnélküliséggel és gyökértelenséggel. akár az állatfajok. Egy pillanatig sem szabad azonban azt hinnünk. Más szóval: jelentős fejlődés eléréséhez nincs szükség különösebb intelligenciára vagy egyéb tehetségre. és amin átsiklottunk. Én itt intellektuális megfogalmazást adtam: a rendes praxisban azonban nem erről szokott szó lenni. Szubliminális. Szó sincs róla. egy súlyos eset kezelése igen hosszú ideig tarthat. Az álomfejtés papíron talán önkényes. hiszen övé a teljes küszöb alatti (szubliminális) pszichikai tartalom. vagy el kellene érnie. Mindenki saját módján és saját nyelvén hódítja meg azt. ha az ellen tud állni a csábításnak. mivel ennek dinamikája azonos az ösztönök energiájával. 185. amire szüksége van. A tudattalan az ember elsőrendű vezetője lehet. prospektív (előre tekintő) kombinációkat készít. I. Az eredmény a kezelés úgyszólván bármelyik fokán megmutatkozhat. hasonlóan tudatunkhoz. mint ennek langyos felöntését kapni papiroson. vagyis ennek lemetszése káros. Tehát nem úgy áll a dolog.harmóniában. amint a gyakorlati megfigyelés közben felmerültek. csak saját gyenge szemléltetőképességemet hibáztatnám. vége az egység hiányának. és a tudattalan előnyös oldalát élvezhetjük. mivel e fejlődésben erkölcsi tulajdonságok segíthetik azt.és élményhalmazt plasztikus képbe tömöríteni. aki a gyógyhatás elérése után. Instinkt und Unbewusstes. akik eredendőleg hajlamosak és hivatottak erre. ahol a legelvontabban viselkedik. minden. hogy súlyos esetnek kell lenni ahhoz. Ha én például egyoldalúságot vetek a freudi szexuálteória szemére. a szenvedés fokától vagy időtartamától függetlenül. amelyet transzcendensnek neveztem. pusztán saját kifejlődése érdekében a változásnak még újabb grádicsait járja meg. hogy a differenciálódás lehetőségét csak a magasabb rendű fajok számára tartotta volna fenn. Ugyanez a helyzet a pszichikai fejlődésképességgel is: nincs különösen tehetséges egyének számára fenntartva. Nem lepne meg. amit csak a jótékony természet túláradó bőségében közvetíthet az embernek. maga az elmélet is. hogy a kezelés általános formulák és bonyolult tételek bemagoltatásából áll. A gyakorlati kezelés az eddig elért gyógyítási eredményhez igazodik. 1928. Ebben a pszichológiában minden élmény. A tudattalannal szemben tanúsított negatív beállítottság.68 Ha nincs kapcsolatunk a tudattalannal. . Ha azután végeredményben 68 Vö. ha az olvasó még az előző fejezetekben elmondottak után sem tudna magának világos képet alkotni a mai orvosi pszichológia elméletéről és gyakorlatáról. anélkül. vagyis akikben megvan a képesség és hajlam a finomabb differenciálódásra. amit elfelejtettünk. ugyanez a valóságban gyakran hihetetlen elevenségű kis dráma lehet. A természet arisztokratikus. közvetlenül az élményből ered. Egészen más átélni az álmot és megfejtését. amelyek közt egyaránt találunk konzervatívakat és evolúcióra hajlamosakat. amelyek a tudatnak nem állnak rendelkezésére soha. mint a tudatos kombinációk. amelynek aligha sikerülhetett az orvosi pszichológia tárgyát képező áttekinthetetlen gondolat. ez nem jelenti egyben azt is. hogy az gyökértelen spekuláción alapulna: az is valóságos tények hű lenyomata. A tudatosodásnak magasabb fokát azonban csak olyan emberek érhetik el. Olyan lehetőségei vannak. és egyre újabb kombinációkat alkot anyagából. csakhogy ezek sokkal finomabbak és nagyobb horderejűek. hogy valakinek az egész fejlődést végig kelljen csinálnia. amelyek a jövő meghatározásához segítenek. még ott is. A tudattalan állandóan tevékeny. És fordítva is. Viszonylag sok olyan ember akad. hogy a fejlődés egy magasabb lépcsőfokát érné el. vagyis ellenkezésbe jutottunk vele. in: Energetik der Seele. A közbeszőtt kis gyakorlati példák jobb fogalmat adnak erről. de nem abban az értelemben. rendelkezésére áll archetipikus organizmusába ágyazva a számtalan elmúlt évezred bölcsessége és tapasztalata. zavaros és mesterkélt.mint tudjuk .

1902. amelyeket tulajdonképpen még alig ismer. Az előadás zavartalan folyamát csak olyan esetben lehet elvárni. vagy tekintélyszerzési eszköz. VIII. De tudom. ha az intellektuális vonalvezetést követve itt-ott nem teljesen kisimított törés nyomára bukkan. és kitegye magát a kritikának. azok egyet értenek azzal az elmélettel. és nem hiszik magukról. pour que la science avance toujours. ha a szerző már alaposan megismert dolgokról ír. . köt.Akiknek elég komoly és hideg a szelleme. Ezért az előadottak közül egyes dolgokat nemcsak hideg fejjel írtam. hogy túlkapaszkodjon saját legmélyebb benyomásain és ezeknek elvont megfogalmazásán. 1895.Ceux qui sont doués d’un esprit assez sérieux et froid pour ne pas croire que tout ce qu’ils écrivent est l’expression de la vérité absolue et éternelle. Nekem az a nagy előnyöm volt Freuddal és Adlerrel szemben. Ez az eset lett doktori disszertációm tárgya is.69 Nem lehet érdektelen tudományos munkásságom ismerői számára mai gondolataimnak negyven év előtt született tanulmányommal való összehasonlítása. hiszen a benyomások megszerzése és ezeknek szellemi feldolgozása már egy életre szóló munkát jelent. hanem kissé a szívemből is. hogy netalán tévedek. hogy ne csak a meglévő véleményeket.. és kiegyeztem azzal a ténnyel. betegeken nyert pszichológiai tapasztalatok árán kikényszerített. hogy vállalja a hibázás lehetőségét. Ezen a területen egyelőre úttörő munkát végzünk. olyan dolgokról is kényszerül írni. és ezért sem féltem attól.. gyakran keserű vívódás. s hogy Freud felfogása mellett állandóan szemem előtt volt Adler nézete és annak a kifejlődése. hanem a sajátomat is relatívnak. s ilyesmi komolyabban soha nem aggasztott.. hanem a mindennapos. Amint Freud számára döntő volt Breuer fentebb említett esete. ugyanúgy születik a tévedésből az igazság. De ha valaki a segítés és gyógyítás vágyától ösztökélve új utakat keres. “C’est donc un devoir moral de l’homme de science de s’exposer à commettre des erreurs et à subir des critiques.egyoldalú elmélet nőtt ki belőle. Guilleaume Ferrero megjegyzése a “misérable vanité du savam”-ról70 intés volt a számomra. hogy mindig az abszolút és örök igazságot nyilvánítják ki írásaikban. 69 70 Zur Psychologie und Pathologie sogenannter okkulter Phenomene . s kényszerültem arra. approuvent cette théorie qui place les raisons de la science au-dessus de misérable vanité et du mesquin amour propre du savant. A tudományos kutatómunka sosem volt fejőstehén a számomra. hanem a pszichiátriában.. ugyanúgy az én felfogásom alapja is egy döntő élmény: gyakorló féléves egyetemi hallgató koromban hosszabb időn keresztül figyeltem meg egy fiatal lány szomnambulizmusát. Az egyes kutatótól igazán nem kívánhatjuk.) . ez csak azt mutatja. hogy valamint éjszakából lesz a nappal. Les lois psychologiques du symbolisme. amit a nyájas olvasó talán tekintetbe vesz. hogy nem a neurózispszichológián és egyoldalúságában nőttem fel.” (A tudósnak tehát a tudomány előrehaladása érdekében erkölcsi kötelessége. Gyakran tévedtem. hogy Nietzschén jól felkészültem a modern pszichológiára. azaz egy bizonyos pszichológiai típusú megnyilatkozásnak lássam. milyen objektív és szubjektív meggyőző erővel bukkannak fel ezek a tények. Ezzel szinte kezdettől egy konfliktus kellős közepébe keltem. . mely a tudomány érveit a tudós nyomorult hiúsága és hitvány önérzete fölé helyezi. és sokszor kellett megváltoztatnom nézeteimet.

Az első megsegít. mit talált felfedező útján: hűvös vizet-e a szomjazónak. Ebben a gyakorlati pszichológiában nem valamiféle általános emberi lélekről van szó. Az új felfedezések igazságáról és tévedéséről azonban nem a kortársak kritikája. Állok kritikája elébe. a második intésül szolgál. mivel a lélek olyan kifejezésre vágyik. Vannak dolgok. hogy a maga útját járja a puszta remény jegyében. vagy a terméketlen tévedés homoksivatagját. s e magány tátongó veszélyének. s annak nyitott szemével. mert minden maga útján járó ember kötelességének tartom. akár nem: a világnézet kérdése elkerülhetetlen. mivel talán nem szabad igazaknak lenniük. hogy e néhány oldalon ily sok nehezen érthető újdonságot mertem mondani. míg holnap azzá lesznek. mert a lélek teljességét nem foghatjuk fel pusztán az intellektussal. s az őket közvetlenül szorongató sokrétű problémákról. hanem az érzelmi állásponttal is számot kell vetnünk. hogy tudtára adja a közösségnek. amely egészét öleli fel. Akár akarjuk. hanem egyes emberekről. hogy immár nem korlátozhatjuk a valóságos életből származó és arra hatni is akaró pszichológiát az intellektuális-tudományos álláspontra. tehát a lélek minden tényezőjével foglalkoznunk kell. akinek az a sorsa. aki tudatában van egyedüllétének. Az itt leírt út sajátossága nem kevéssé fakad abból a tényből. A pusztán az intellektust kielégítő pszichológia sohasem praktikus. . amelyek ma még nem igazak. Így kell cselekednie mindenkinek.Zárszó Végezetül elnézést kell kérnem az olvasótól. hanem a jövendő dönt.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->