P. 1
Etika[1]

Etika[1]

|Views: 24|Likes:
Published by gabriell13

More info:

Published by: gabriell13 on Jun 06, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/06/2014

pdf

text

original

Etika

Az etika mint filozófiai diszciplína Az ember (koncepciók) Az erkölcs gyökerei

Etika
 

1. 2.

filozófiai gondolkodás gyakorlati filozófia része (Arisztotelész tudományfelfogása) első megjelenési formája: preszókratikus töredékek: önismeret fontossága közösségi mivolt hangsúlyos szerepe Etika mint önálló filozófiai diszciplína: Arisztotelész /Nikomakhoszi Etika/

1. 2. 3.

4.
5.  

a világvallások szerves része kínai (konfuciánus) hindu buddhista iszlám zsidó-keresztény Isten-és ember viszonya ember közösségi kapcsolatrendszere etikai kódexek

Etika

 1. 2. 3. 4.

Alapja: az adott korszak emberről alkotott felfogása (emberképek, filozófiai antropológia a XVIII-XX. században) Tárgya: erkölcs, erkölcsi norma természete emberi cselekedetek az erkölcs szempontjából erkölcsi értékek természete (axiológia) premodern időszakban a társadalom minden területére kihat: társadalmi berendezkedés, politikai rendszer, jogszemlélet, gazdaság

a helyes értékelés és a döntés megszilárdult képessége. szokásokban és cselekvési mintákban ölt testet. .Erkölcs     „mos” /szokás kifejezés (morál) = valamely nagyobb társadalmi csoport erkölcse egyes ember erkölcse: erkölcsiség (moralitás) ethosz: erkölcsi jellem.

un. helyes és helytelen diemnziójában általános közerkölcs stabil.Az erkölcsi norma jellemvonásai       társadalmi normák egyik meghatározó csoportja egyéni magatartás fokmérője a csoport. lassan változó társadalmi norma állami szankció. társadalmi szankciók . vagy társadalmi ideálhoz mérve (kritérium) a jó és rossz. kikényszeríthetőség hiánya egyéb.

2. kölcsönös tulajdonságok.Az erkölcsi értékek jellemvonásai      1. relációk értékhordozók köre változatos értékmonizmus ↔ értékpluralizmus értékek összehasonlíthatóak értékek forrása: belső motiváció: az ember vágyainak és szükségleteinek a kielégítése (alap-és másodlagos szükségletek) külső motiváció: környezeti hatások .

3. történetileg változó képződmények görög filozófia: bölcsességgel összefüggő értékek kereszténység: hit és a szeretet újkor: individuum önkibontakozása. teljes értékabszolutizmus (minden érték örök és változatlan) 1. 2. teljes értékrelativizmus (minden érték helyi és változó)  . evilági boldogság. önmegvalósítása.Az erkölcsi értékek  1. 1. közösségi együttélés(?) Szélsőséges álláspontok.

Értékosztályok  Az értékek az ember szükségletei és vágyai alapján sorolhatóak egy adott osztályba: bioértékek (hedonista morálfilozófia) gyönyör – fájdalomérzet vitális értékosztály (eudaimonizmus) öröm – bánat szociokulturális értékosztály (közösségi etika) jólét .balsors .

klasszikus kori polisz polgár képe önmagáról „zoon politikon” = a szabadság alapja a törvény (nomosz) nomosz: jog és kötelesség alapja: a racionalitás nem a történelmi hagyomány szabadság és rend dialektikája politeizmus testkultusz (kalosz) jelentései görög tudomány és filozófia emberképe (Szókratész. első mozdulatlan mozgató ↔ösztönök. vita contempletíva / a bölcs az igazságot keresi 3.Antik (görög) emberkép I. hanem a logikus gondolkodás 4. legfőbb jó ideája. Platón. 6. 5. Arisztotelész) 1. logosz + ethosz = kiváló ember 2. 3. egyén és a kozmosz viszonya arché. nem a hagyomány. igazság alapja nem a történelem.  1. 2. akarat. 4. vágyak  .

önismeret fontossága . nem a túlvilági életben keresendő a közösségnek való megfelelés = dicsőség bűnértelmezés hiánya – hübrisz megsértése. amely racionális és erkölcsös lényt nevel ki. narratív elbeszélések = történelemfilozófia hiánya akaratszabadság hiánya nevelés (paidea) fontossága.Antik (görög) emberkép II. vagy a megvetés szókratészi erények. hétköznapi élet fontossága egyén boldogságának alapja a közösségi lét és az igazság megismerése.          Közös vonások nem rendelkezik történelem értelmezéssel – mítoszok.

 1. 3. bűnös történetiség /Szent Ágoston: Vallomások bűn radikális értelmezése – eredendő bűn – megváltás lehetősége . véges. vele szemben az ember az alávetettség pozíciójában emberkép: esendő. 2. Isten – ember viszonyából értelmezhető Isten kép: abszolút tekintély.Bibliai emberkép I. 4.

alázat. engedelmesség. szeretet erények alapja: isteni tekintély és a történelmi hagyomány szabadság = bűntől való megszabadulás      Alapproblémák az isten és ember viszonyából következően  hit és tudás viszonya  akarat szabadsága – predesztináció periférikus jellegű tanítás  közösség = kiválasztódás.  lényege: akarat (nem a racionális műveltség eszméje) a jó és rossz cselekedetek kiváltója. jóság = Isten iránti engedelmesség rossz = elfordulás Istentől. vagy univerzalizmus .A bibliai ember II. ember önértelmezése Istentől függetlenül más típusú erények: jog. igazságosság. könyörületesség.

személy méltósága Luther Márton: „sola fide” elve – hit központú keresztény élet. amely az antik ember „folytatása” előzmény: a reneszánsz és a reformáció Mirandola: Az ember méltóságáról Rotterdami Erasmus: pacifizmus.Idealista emberkép XVIII. intenzív vallásosság  . század felvilágosodás.

 élet lényege: 1. A választás racionális és hiten alapuló.Mirandola: Az ember méltóságáról Az emberi lét alapja a szabadság. teológia Nem kérdőjelezi meg a hívő létmód jogosságát. etika 2. dialektika 3. amely a létformák közötti választás képességében ölt testet.  .

3.Az idealizmus emberképe 1. Lessing. Schelling) . 4. lelkiismeretben van az erényesség és a kötelesség – kategorikus imperatívusz nevelés fontossága esztétikum szabadság és rend dialektikája (Goethe. 2. szellem primátusa: elméleti ész és gyakorlati ész: önálló alappal bír.

A kanti emberkép  1. fizikai test impulzusai. 2. hajlam – kötelesség. jó akarat Az emberben megvan a rosszra való hajlam ténykérdés .   Immanuel Kant: Antropológiai írások Mit tudhatok? Mit kell tennem? Mit remélhetek? Mi az ember? Az ember kettős természete: heteronómia (Sinnlichkeit) – autonómia (Geist) – érzékiség. 4. 3.

3.Herder A nyelv eredetéről (1772)  Eszmék az emberiség történelmének filozófiájához Alap: ember és állat különbsége  Mängelwesen (hiánylény)  ész és szabadság (önkibontakozás és önmegvalósítás lehetősége)  nyelv mint eszköz. funkciói 1. individualizáció. 2. kommunikáció Az ember a „természet első felszabadult rabszolgája”  . tökéletesíthetőség.

6. közgazdaságtannak és társadalomelméletnek természeti törvényszerűségek. 5. válságtudat. század / francia regényirodalom „olyan szellemi magatartás. kauzalitás . 4. történelmi relativizmus. hanyatlás.Realizmus emberképe  1. 3. XIX. 2. 7. fiziológiai sajátosságának egyik része a szellem. az európai civilizáció bírálata alapja a szociológiának. amely az érzékekkel felfogható és szerkezetében az ész által megismerhető valóságot tekinti” vizsgálódás alapjának hétköznapiság ész mellett ösztönök (naturalista) Az ember a természet terméke.

agresszió az „állati” jellemvonás – Ernst Hackel: Világproblémák Nietzsche: az ember meghatározatlan állat Schopenhauer: önfenntartás ösztöne. századi antropológia változatai      Karl Marx: homo faber.XIX. vallási stádium . munka Darwin: biológiai fejlődés csúcspontja. öntudatlan életakarat (Wille zum Leben) Kierkegaard: döntés szabadság. de az emberben rejlő ösztönök.

de istenkereső lény –metafizikai meghatározatlanság szeretet – elmélet . változatlan létezők Értékek rangsora: bioértékek.Max Scheler  1. lelki-szellemi értékek Személy fogalmának megalapozása/ értelmi teljesség. választás hatalma kettősség: állattól származik. szellemi nagykorúság.      1922-28: „Az ember helye a kozmoszban” (TK) Értékfenomenológiája komoly hatással van a katolikus egyházra Értékek = abszolút. szociális értékek.

család. Az ember ragaszkodása a társadalmi rendhez (fészek) 2. jog. Scheler alapján az ember és állat viszonyából eredő sajátosságokat veszi alapul.nyelv  .Gehlen: Az ember természete és helye a világban (1940) M.  fogyatékosság ↔ világra nyitottság  természet ↔ mesterséges mű (kultúra) „Az ember nemcsak él. állam. technika 3. tulajdon 1. társadalom. tehermentesítés . házasság. hanem életvitele is van”: munkaeszköz. gazdaság.

Az erkölcs gyökereit vizsgáló elméletek Az erkölcs gyökerei approbáció teológiai szerződés erkölcsi érzelem és érzék szociális evolucionista .

(megerősítés) eredménye teológiai (Isten tekintélye szerződéselméletek (jogi aktus) szociális közmegegyezés. szokások .Approbációs elméletek Az erkölcs mint a helyeslés.

XIII. Maritain. Karl Rahner) 1925. 4. Leó pápa: „Aeterni patris” neoskolasztika a katolikus egyházban protestáns tanítások: Karl.A teológiai approbáció elméleti megalapozása   1. 2. stockholmi konferencia . század fordulója megújulás az egyházi tanításokban 1879. 5. XIX/XX.Barth féle teológia perszonalizmus (J. 3.

János Pál (1920-2005) . 2. 3.A teológiai approbációs elmélet tézisei és képviselői    1. modern kor emberének szüksége van a hitre Képviselői: Emil Brunner (1889-1966) Reinhold Niebuhr (1884-1962) II. az Isten mint külső tekintély az erkölcs alapja az embereknek Istennek tetsző életformát kell választani. Az isteni kinyilatkoztatás.

Emil Brunner és Reinhold Niebuhr elmélete

etikai nihilizmus: az autonóm, pusztán az emberi természetre hivatkozó és az észre alapozott morál etikai normák nem alapozhatóak pusztán a hatalmi kényszer alapján (lsd. totális diktatúrák) Az emberi jogok, a személy méltósága az emberi méltóság kantiánus etikai kategóriái ellen tiltakozik. (60.)

moralitás értelme a szeretet forrás: Isten mint a legfőbb jó a szabad lény alapja a szeretetben rejlik, előfeltétele: önzetlen egyenlőség, és a jóindulat

II. János Pál
 1. 2. 3. 4.

Etikai elméletének előzményei: egzisztencializmus, scheleri értéketika, neoskolasztika II. vatikáni zsinat emberi természetről vallott nézetei perszonalizmus irányzatának kidolgozása („Átlépni a remény küszöbén”)

1.

2.

3. 4. 5.

Hit Isten tekintélyében Hit: erkölcsösségre kötelez emberi méltóság (62.o) igazság (62.o.) keresése szabadság(62.o) lelkiismeret közösségi mivolt

A stockholmi világkonferencia 1925
   

 

I. világháború utáni válságtudat (társ-i, pol-i, szociális, gazd-i, kult-, erkölcsi, civ.) legyőzése válság oka: ember gondolkodás-és érzésvilága ateizmus, materializmus, individualizmus elutasítása erkölcsös cselekedet kizárólag hívő életmóddal, Isten elfogadásával, közösségi kapcsolatrendszerben a krisztusi szeretet állt a középpontban emberi kapcsolatok fontossága: családi-rokoni, baráti

Levy Bruhl (1857-1939) az erkölcsi szabályok valamilyen közösség (nép. csoport) elismerését vagy elutasítását váltják ki. külső kényszer belső kényszerré válik . osztály. század fordulóján): Emile Durkheim (1858-1917) Lucien .A szociális approbáció elmélete és képviselői  1. 2.   szociológus. az egyén alkalmazkodik a közösség által elfogadott normákhoz. etnográfus nemzedék a (19/20. nemzet.

Emile Durkheim elmélete      „A társadalmi munkamegosztásról” az etika alapja: a morális tények kimunkálása olyan szabályok és előírásokkal való foglalkozás. amely a társadalomban ténylegesen hat .erkölcsszociológia Mi az erkölcsi tény? a kérdés megválaszolása biztosítja az erkölcsi valóság megismerését .

) tekintély kötelező erejű hatással bír az egyéni érzékenységre erkölcsi cselekedet parancs jellege „jó”. „kívánatosság” .Az erkölcsi tény természete és jellemvonásai  Magatartási szabályok (66 o.

mint egyén (közösség nélkül) nem erkölcsi tulajdonságokkal felruházott lény Erkölcs a társadalom vonatkozásában értelmezhető (67. ami kizárólag az egyén érdekét szolgálja.) A társadalomban található: tekintély és a jó jellege az erkölcsi – magatartási – szabályoknak. . én.o. az egyénnek önös alapon szerzett tökéletességét biztosítja. 2. 3. Nem minősíthető erkölcsi cselekedetnek. 4.Az erkölcsi tudat összetevői Durkheim erkölcsszociológiájában 1.

Lucien-Levy Bruhl       „A morál és az erkölcs tudománya” Vizsgálódás kiindulópontja: erkölcsi tények (természeti törvények) erkölcsi tények eredete és társadalmi szerepe (erkölcsszociológia) Az erkölcsi ítéletek értelmét az adott társadalom valóságában kell keresni. Az erkölcsi jó és helyes az uralkodó tetszéseket és nemtetszéseket fejezi ki lelkiismeretben a társadalom erkölcsi ereje érhető tetten .

társadalom fejlettségi foka a döntő tényező (69. intézmények.erkölcsi elvek egyetemessé tétele. elméleti morál. tilalmak megfontolások. gazdasági helyzet. 2.o) önreflexió . erkölcsi rendszerek elvek kritikai és tudományos beállítódás (70.az erkölcs három fejlődési foka vallási hiedelmek. o) .Bruhl: szociális approbáció elmélete  1. környező feltételek (partikularitás)kötelességek. 3.

     szerződéskötés. természeti állapotban nincs különbség jó és rossz. helyes és helytelen között. .A szerződéselméletek  1. mint jogi aktus három formája: (emberi természettel összhangban) Hobbes Locke (Spinoza) Rousseau az erkölcs gyökerei a szerződés utáni időszakból származnak.

Az erkölcsi érzelem (érzék) mint az erkölcs gyökere   1. 2. az érzelmi érettség foka: az erkölcsi érzék Képviselői: Shaftesbury: „Értekezés az erényről és az érdemről” (1699) Adam Smith: „Az erkölcsi érzelmek elmélete” E. az erkölcsi cselekedet alapja az érzelmi motívumokban kereshető. Westermarck: „Etikai relativitás” (1932) . 3.

nem függ a hasznosságtól (Mandeville) . mi összhangban áll az emberi természettel (metafizikai optimizmus) hajlam: egoista – altruista (saját és mások javainak szolgálata) egyensúly megteremtése → egyetemes emberi érzék a jóra (common sense) erkölcsi készség egy önálló lelki készség. harmonikus egész morális jó: hajlam.Shaftesbury      erkölcs hierarchikusan elrendezett rendszer.

Adam Smith     erkölcsi érzelmek nem pusztán individuális és pszichológiai jelenségek. társadalmi jelleg erkölcs: az a mozgástér. másik érzelmeivel való azonosulás . ahol az emberi cselekedetek kölcsönösen korrigálják egymást (másik ember nézőpontja) szimpátia.

  történeti módszertani megközelítés: társadalmi csoportok és egyének morális ítéleteinek nagyfokú változatossága erkölcsi eszmék: retributív érzés jellegűek Vizsgálat alapja: vizsgált csoport nagysága vizsgált csoport tevékenységi módja csoporton belüli és csoportközi érdekkonfliktusok tagadja az erkölcsiség objektív mércéjét Oka: különböző élethelyzetek. 2.Westermarck    1. 3. amelyek formálják a morális cselekedetekről vallott nézeteket .

fejlődéselmélet és viselkedéselmélet eredményeinek az átültetése Charles Darwin Herbert Spencer Thomas és Julian Huxley Pjotr Kropotkon Albert Schweitzer      etikai fogalmak objektív kategóriák természet folyamataiból vezethetőek le az ember természeti lény. 3. érzelmi gazdagság és akarati szilárdság erkölcsileg rossz? . rugalmasság. 4. alkalmazkodás.Az evolucionista etika  1. törvényei a természeti törvények mintái testi és szellemi erő. 5. 2.

„Evoluciós etika” erkölcs forrása: az egyén és a világ kapcsolata gyökerek: biológiai eredetűek. 3. emberi nem tökéletesedése . a természet fejlődésének utánzata.Thomas és Julien Huxley    „Fejlődés és etika” a társadalmi etika nem a kozmosz. o)  1. 2. nem a létért folytatott harcból fejlődik ki etika különbözteti meg a civilizációt a természettől (51. de a társadalmi nyomás meghatározó szerepet játszik Érési és racionalizációs folyamat.

3. 2.Pjotr Kropotkon és Albert Schweitzer  1. amely a közösség fejlődését és boldogulását szolgálja fejlődés fő tényezője: a kölcsönös segítség.o) . „A kölcsönös segítség mint természettörvény” realisztikus etika. nem a darwini létért folytatott harc erkölcsi érzés forrása: segítség (állatvilágban is megfigyelhető) jó és a rossz fogalma erkölcsi absztrakció. a természetből vetítik le    „Kultúra és etika” új etika megteremtése élet akarása. 4. minden élőlény tisztelete mint erkölcsi parancs (56.

3. primitív életmód .o)  1. 4. rokonszenve méltánylás. 3. 2. 2. „Az ember származása” társas ösztönökből eredezteti az erkölcsi tulajdonságokat természetes kiválasztódás segítségnyújtás. 4.Darwin és Spencer  1. „Az etika adata” fejlődés utilitarizmus erkölcsi jó: viszonylag fejlett életmód erkölcsi rossz: fejletlen. hibáztatás Erkölcsi képesség alapja: az értelem fejlettsége (48.

Etika (2) Az etika és a társadalomtudományok kapcsolata Alkalmazott etika .

Alkalmazott etika I. Politika és etika kapcsolata

Politika

Etika

közösségi mivolt uralom /hatalom

emberi cselekedetek

Politika és etika
 1. 2. 3.    

Az ember közösségi mivoltából és a hatalom természetéből eredő etikai problémák: Létezik erkölcsös politika? Szükséges- e az erkölcsös politika? Az adott politikai rendszeren belül hogyan valósítható meg a szabadság? Az adott politikai rendszeren belül hogyan valósítható meg az egyenlőség? Mit jelent az igazságosság (joggal is érintkezik)? Mit jelent a közjó? erőszak, háború létjogosultsága (Igazságos- e a háború?)

A politika és erkölcs viszonyából adódó etikai problémák
      

ókor és a középkor: erényes és bölcs uralkodó, illetve politikai rendszer kidolgozása Etika és politika egymást kiegészítő filozófiai diszciplínák (un. gyakorlati filozófia) közösségi ember szabadsága, amely a társadalom egy adott rétegét illeti meg (privilégium) közjó minőségileg más kategória, mint az egyéni boldogság, (alá-és fölérendeltség) emberek közötti egyenlőtlenség a természet mintájára háború megengedhető a jó cél érdekében?

3. Machiavelli: A fejedelem uralkodás. 4. hatalom szükségszerű a közösségi együttélés szempontjából eredményesség a döntő kritérium Erkölcsileg helytelen cselekedetek is alátámaszthatják az uralom szükségességét „machiavellizmus” . 2.Etika és politika különválása  1.

demokrácia) béke a racionális és erkölcsös egyén természetes állapota. 4. 2. racionális legitimációja (felvilágosodás) jogszerűség (felvilágosodás. konfliktusok feloldása egyén. 3. 5. Etika és politika autonóm filozófiai diszciplínák hatalom evilági.A modern kor jellemvonásai  1. individuum szabadsága mindenekfelett utilitarizmus .

2. totális diktatúrák tapasztalata: egyéni szabadságjogok diadala után a modern kor diktatúrák sorozatát hozta létre tömegtársadalom korszaka. Rawls .Erkölcs és politika határán a XX. amely nivellálja az egyéni különbségeket MacIntyre J. században   1.

MacIntyre: Az erény nyomában(1981)     kommunitárius etika kidolgozása célkitűzés: premodern etikai koncepciók felelevenítése (arisztoteliánus etika (ker-ben és az iszlám vallásban is tovább élt) bírálta a marxi szocializmus és a liberális individualizmus eszmerendszerét. premodern és modern kor különbsége .

4. 5. 2. kortárs viták jellegzetességei: fogalmak összemérhetetlensége személytelenség (objektív normák hangoztatása) történelmileg különböző eredetű premisszák végeredmény: emotivizmus (szubjektív érzések. puszta akarat és önkényes döntés) értékpluralizmus: erkölcsi értékek kaotikus volta . beállítottságok. 3.A modern kor sajátosságai MacIntyre koncepciójában  1.

Az arisztoteliánus etika előnyei    teleologikus: „az ember ahogyan éppen van” „az ember. ha meg akarja valósítani lényegét” közösség meghatározó volta: a polisz polgár felelős a közügyekért. művészet. nem mentes a közösség döntéseiért való felelősség vállalásban tevékeny ember: tudomány. amivé válnia kell. politika. sport .

akkor a közjót szolgálja .Alkalmazott etika II.      Arisztotelész: „Nikomakhoszi etika” gazdálkodás két típusa: családok közötti termékcsere kifejezetten haszonszerzés céljából folytatott gazdasági tevékenység középkor: haszonra törekvő gazdálkodás alantas foglalkozás protestantizmus: evilági puritán életmód célkitűzése tőkés gazdaság: Adam Smith „A nemzetek gazdagságáról…” ha mindenki az önérdeket követi egy szabad piaci rendszerben. Gazdaság és etika viszonya  I.

2. hasznosságmaximalizáló ember (gazdasági ember)  1. Nagy-Britannia (Institute of Business Ethics – (50 gazdasági etikai probléma) racionális. A tőkés gazdaság alapmotívumai: termelési eszközök magántulajdona profit mint a gazdasági cselekvés alapmotivációja piac mint a gazdaság működésének színtere .Gazdasági etika    Modern irányzat. önérdekkövető. 3. 1960-as évek USA.

 Kritika: (empirikus kísérletek – fogoly dilemma típusú élethelyzetek) 10 dolláros játék elveszített levél két számla esete 15 dollár esete végeredmény: gazdasági emberkép fikció . 3. 2.Gazdaságetika emberképe  1. 4.

42-66%) vall .1 év . 5.vall 5 – 5 év 2 tettes nem vall – nem vall 1 . 6.„Fogolydilemma” típusú helyzetek  1. Alapstruktúra vall – nem 1950-es évek vall 2 egymás irányában idegen játékos 0-10 év játékszabályok ismerete adott szimmetrikus játszma (azonos helyzet és azonos 1. 4. tettes nem vall – feltételek) vall egyszeri alkalom Eredmény: 40-60% 10-0 év együttműködik. 3. 2.

vallási) egyensúlyi helyzet megteremtése a kísérletek által igazolt alaptulajdonság .    „szocio – ökonómia” ember döntései és cselekvései mindig egy adott közösségi kontextusban játszódnak le: egyén és közösség feltételezi egymást Emberi motiváció forrásai: hasznosság általános értékek (esztétikai. morális. 2.Személy a közösségben paradigma  1.

Hasznosság és morál   viselkedés etikussága: hasznosság ↔ morál viselkedés cselekvő morális karaktere etikus cselekvés relatív költségei     erős morális karakter etikus cselekvés relatív költsége kicsi gyenge morális karakter etikus cselekvés költsége kicsi etikus cselekvés etikátlan cselekvés .

etikus cselekedetek a gazdaságban: csökkentik a gazdaság működésének a társadalmi költségeit. . 2.A tőkés gazdaság etikája  1. mivel etikai normák alapján cselekszenek figyelembe veszik az érintettek érdekeit és elvárásait.

célja 3.Etikai konfliktushelyzet a gazdasági életben három tényező együttes jelenléte: 1. természeti környezet. döntéshozó érdeke. adott helyzetben mérvadó etikai norma 2. érintett által elérni kívánt jó  (lsd. Ford esete az 1970-es években) Soros György: „piaci fundamentalizmus”  értékek?: közjavak. jövő generációja  .

Jog és etika viszonya Jog Etika jogok katalógusa első.másod és harmadik generációs jogok emberi cselekedetek: jogok és kötelességek jog ↔ jog jog↔ kötelesség kötelesség ↔ kötelesség .Alkalmazott etika III.

jogrend biztosítja a szabadságot és az ember méltóságát) . ami előnyös kantiánus: az ember mint racionális és értelmes lény önmagának ad törvényt (erkölcsi törvény – ebben áll a szabadság.Jogfelfogások    természetjogi: isteni eredetű. ami megfelel ezen normáknak) utilitarista: az tekinthető jogosnak. vagy az ember alkotta törvényektől független magasabb rendű normák (erkölcsös.

Az igazságosság típusai    kommutatív (kölcsönös): az emberek egymáshoz való viszonyában disztributív (osztó): az állam. a kisebb közösség és az egyén vonatkozásában realizálódik: a nagyobb közösség megadja a kisebbnek a közjóból megillető részt kompenzatív (kiegyenlítő): a közjóból minden egyénnek érdemeitől függetlenül juttat valamit .

Rawls igazságosság felfogása  1. ha összeegyeztethető mások jogaival társadalmi és gazdasági egyenlőtlenségek: legkevésbé előnyös helyzetben lévők legnagyobb nyeresége olyan pozíciókhoz és hivatalokhoz kapcsolódjék.J. amely egyenlő eséllyel elérhető mindenki számára méltányosság: mindenkivel jogai és érdemei függvényében bánnak . „fair” vagy méltányos eljárás minden személynek egyenlő joga van az alapvető emberi jogokhoz.   3. 2.

Etika (3) Etikai irányzatok A görög filozófiától a modernkori etikai koncepciókig .

Mitikus világkép – a mítoszok. archaikus görög embere     Az emberi személy méltósága. egyedisége és megismételhetetlen valósága Az ember a természet szerves része Az emberi és isteni világ metafizikai egységének lehetünk tanúi A mítosz a görög vallásosság korai formája. Az emberi lét végső kérdéseire adott válaszok. . amely az ember létéről és létezésének rendeletetéséről árul el lényeges információkat.

Az archaikus ember jellemvonásai      intuitív. A felismerést azonnal cselekvés követte. spontán cselekedetek sorozata. a pozitív cselekedetek előmozdításának eszköze. túlzásokat elkerülő kiegyensúlyozott magatartásforma. mintakép: hős. areté / erény = isteni normáknak megfelelő magatartás . ebben az összefüggésben a vágy. paideia = nevelés fontossága. amelynek középponti eleme a rend. amely ember és isten között helyezkedik el. azaz a szélsőségektől való mentesség.

az ember világára koncentrál.A racionális görög ember etikai koncepciói    preszókratikus filozófia a racionális és mértéktartó magatartást állítja középpontba. az isteni szférától való elkülönülés. Thalész és Hérakleitosz töredékei az önismeret parancsáról szólnak. .

Arisztotelész etikája    1. 3. Platon – Szókrátész követője Fő műve: Nikomakhoszi Etika Etika helye a tudományok között: Gyakorlati filozófiai diszciplína „Jellem meghatározása”. „jó jellem kimunkálása” Érintkezik a görögök emberfelfogásával . 2.

3. 6.A Nikomakhoszi Etika szerkezete 1. 5. 8. 2. 10. az emberi élet célja (teleologikus szemlélet) jó jellem minősége: hogyan jön létre a jó jellem? szándékos tett és az elhatározás (intencionalitás) erkölcsi erények észbeli erények igazságosság fegyelmezettség és fegyelmezetlenség élvezet barátság tökéletes élet . 4. 7. 9.

2. az ember cselekvő lény.Az arisztotelészi etika szerkezete    1. nem másért kívánjuk elérni) boldogság szerencse.lét . tevékenysége valamilyen célra (telosz) irányul cselekvéseink célja a jó. ám a legtöbb cselekvés csak eszköz jellegű egy magasabb rendű cél elérésére (pozitív emberkép) végcél: eudaimonia (önmagáért. gazdagság jól . 3.

erényes 5. munka) kitüntetés (államférfiak) 1. „helyes közép” 6. aktualitás gazdagság 2. tudomány szolgálata 3.Életformák     élvezet (állatok. szándékos cselekvés külső javak 4. teljes élet során jelen van szemlélődő élet. rabszolgák)  eudaimonia (funkció. „to logon ekhon” – „szabályt megértő és annak engedelmeskedő” .

vágy értelem önfenntartás erkölcsi erények észbeli erények igazságosság bátorság bölcsesség mértékletesség becsvágy ész okosság .Az erények „katalógusa”  Lélekrészek vegetatív akarat.

fájdalom feletti önuralom becsvágy (büszke ember) .Az erkölcsi erények   1. 4. 2.   bátorság: félelem fölötti uralkodás Típusai: politikai (államférfi) tapasztalaton alapuló (katona) haragból fájdalomból táplálkozó vérmes vérmérsékletből fakadó tudatlanságból eredő mértékletesség: élvezetek. 5. 3.

Élvezet  élvezetre alkalmas dolgok semleges jó elkerülendő győzelem gazdagság kitüntetés táplálkozás szexualitás .

  típusai: haszon. 2. önérdek végett élvezet végett jó: érdekmentes és rokonszenv alapú a barátság előfeltétele az erénynek élethez szükség van rá. 3.Barátság  1. .

amely a testi természetünkből fakadó érzéseinkkel összhangban valósul meg. szemlélődő életforma  hétköznapi élet: „Az erkölcsi erények és az okossággal berendezett élet.Tökéletes élet elmélkedő.”  .

etikai program kettőssége: epikureizmus: hedonizmus (ataraxia) sztoicizmus: szenvedélymentesség (apatheia)→ kereszténységben tovább él szkepticizmus: kételkedés az etikai princípiumokban . 2. 3.A hellenizmus etikája  1.

A sztoikus etika elemei        természetnek megfelelő élet: értelmes élet: egyetlen erény és egyetlen boldogság közömbösség (külső és múlandó dolgok) affektusok az észhasználat korlátait jelentik. szenvedélyektől meg kell szabadulni Bölcsesség: szabadság állapota igazságosság emberszeretet kozmopolitizmus .

Az epikureizmus etikája      etika feladata: képessé tenni az embert a földi élet valódi élvezetére élet célja: boldogság. derűs lelki nyugalom ész irányítja a szenvedélyeket különbség: test és a lélek örömei között lelki béke fontossága .

A természetjog mint az etika alapja   1. középkori keresztény vallás (ókori hagyományokra támaszkodva) Aquinói Szent Tamás: Summa Theologiae emberi természet az isteni természet lenyomata (örök törvényben való részesedés) ember erkölcsi kötelessége természetének megfelelően cselekedni emberi természet szociális . 3. 2.

ha valamibe belekezdtél Győzd le inkább magadat mint a külső dolgokat vagy a szerencsét Evilági boldogság: gyakorlati tudás: Isten.Descartes és a természeti törvény  1. lélek természete. 3. világegyetem. 2. társadalom . 4. Értekezés a módszerről: ideiglenes etika iránti igény Engedelmeskedj az országod törvényeinek és ragaszkodj a katolikus hithez Cselekedj szilárdan és határozottan.

autonómia . 3.   kötelesség az erkölcsi cselekedet alapja Fő képviselője: Immanuel Kant Művei: Antropológiai írások A gyakorlati ész kritikája Az erkölcsök metafizikájának alapvetése Kiinduló probléma: Mi határozza meg cselekedeteinket? törvények: heteronómia . 2.deontológiai (kötelességmodalitás) elméletek    1.

A gyakorlati ész és az erkölcsi cselekedet ész elméleti gyakorlati megismerés maxima törvény hipotetikus kategorikus .

2.A kanti etika alapfogalmai    1.” (nem materiális.     maxima: egyetlen ember cselekedetét határozza meg gyakorlati törvény (imperatívusz): minden ember cselekedetét meghatározza típusai: feltételes: ha…akkor kategorikus: feltétel nélkül érvényes kötelesség és kötelességszerűség különbsége Alaptétel: „Cselekedj úgy. hanem formális definíció) ↔ értéketika forma: tartalmazza az akarat meghatározási alapját! Előnye: bármely tartalommal feltölthető . hogy akaratod maximája mindenkor egyúttal egy általános törvényhozás alapjául szolgáljon.

tisztelet. 4.A szabadság fogalma Kant etikájában     lelkiismeret felismerése a kategorikus imperatívusz követelményének jó: erkölcsi akarat: belső beállítottság problémája kötelesség: cselekedet motorja (akaratszabadság alapja)  1. barátság . 2. kötelességek szintjei: önmagunkkal mint fizikai lénnyel önmagunkkal mint morális lénnyel lelkiismeretünkkel (morális önmegismerés) más emberek iránti kötelesség: szeretet. 3.

Az utilitarizmus Történelmi gyökerek: 1. 2. Epikureizmus: élvezettre való törekvés. lelki béke 1-2: hedonizmus: utilitarizmus individualizált változata  utilitarizmus: hedonizmus univerzális változata: mások boldogságára tekintettel  . szofizmus: erkölcsi normák gyökerei az egyén érdekeiben és élvezetében. fájdalomtól való menekülés.

biztosság. termékenység. közelség.Újkori utilitarista gondolkodók  1. hogy a boldogság létrejötte szempontjából mennyire hasznosak. tisztaság nagyobb élvezetértékkel rendelkező öröm: erkölcsileg magasabbrendű .  1. 3. 2. Bentham (1748-1832) élvezetek „kalkulusa” számítás alapja: intenzitás. Társadalom boldogulásának prioritása J. 2. tartalom. Helvétius (1715-1771) Cselekedeteink erkölcsi értéke attól függ.

boldogság: élvezet. szenvedés hiánya .Mill és az utilitarizmus     élvezetek minőségi különbsége közösségi mivolt elsőbbsége az egyénnel szemben: „emberiség java” cselekedeteink minősége attól függ: mennyire mozdítják elő a boldogságot.

2. Karl Marx – Friedrich Engels: erkölcs: a gazdasági javak termelési módja határozza meg. 3. 4.Etika és a marxizmus  1. társadalmi osztályok érdekeit fejezték ki: ideológiai jelentőséggel bírnak etikai fogalmak és tartalmak történelmi változása ateizmus .

jó.Értékelméletek    1. fogalmak jelentésüket önmagukban hordozzák intuíció módszere Képviselői: Moore Scheler Hartmann . kötelező stb. 2. 3. helyes.

„jó” nem definiálható helyesség olyan magatartás.Moore értéketikája     utilitarista a cselekedet helyességét következményeinek jóság határozza meg. amely a jóhoz vezet .

  kanti formalizmus legélesebb hangú bírálója cselekvés→célok→értékek értékek jellemvonásai: abszolút változatlan értéktartományok: értékek nem izoláltan jelennek meg értékosztályok: magasabb és alacsonyabb rendű értékek .Scheler: materiális értéketika    1. 2.

vagy generikus jó (idea) intuíció módszere értékek objektivitása (nem a fizikai létezés tartományában foglalnak helyet) „lenni kell”→”tenni kell” szubjektum értéket megvalósító természete .Hartmann értékelmélete       Platón hatása érték.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->