P. 1
fejlodesi_diszfazia

fejlodesi_diszfazia

|Views: 35|Likes:
Published by Dorka5

More info:

Published by: Dorka5 on May 10, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/02/2014

pdf

text

original

SZAKSZOLGÁLATI FÜZETEK

GEREBEN FERENCNÉ

A fejlõdési diszfázia és diszlexia tünetegyüttesének szerepe az iskolai pályafutás alakulásában három eset gyógypedagógiai pszichodiagnosztikai vizsgálatának tükrében

IV

Készítette:

GEREBEN FERENCNÉ PH.D.
ELTE Gyakorló Gyógypedagógiai és Logopédiai Szakszolgálat, Szakértõi és Rehabilitációs Bizottság és Országos Gyógypedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény

Lektor:

NAGYNÉ DR. RÉZ ILONA

Felelõs szerkesztõ: HIDALMÁSI ANNA Tervezõszerkesztõ: DURMITS ILDIKÓ Fotó:

PINTÉR MÁRTA
Mozgásjavító Általános Iskola archívumából

Kiadja: Fogyatékos Gyermekek, Tanulók Felzárkóztatásáért Országos Közalapítvány Felelõs kiadó: Tóth Egon

A kiadvány megjelenését az Oktatási és Kulturális Minisztérium támogatta.

ISBN 978-963-87487-1-3

2007 .GEREBEN FERENCNÉ A FEJLÕDÉSI DISZFÁZIA ÉS DISZLEXIA TÜNETEGYÜTTESÉNEK SZEREPE AZ ISKOLAI PÁLYAFUTÁS ALAKULÁSÁBAN HÁROM ESET GYÓGYPEDAGÓGIAI PSZICHODIAGNOSZTIKAI VIZSGÁLATÁNAK TÜKRÉBEN Budapest.

. . . . . . . . . . . . . . . Egyéb kritériumok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 2. .1. . . . . .1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 3. . . . . . . . . Expresszív-nyelvi diszfázia . . . . . . . . . . . . . . . . . . A fejlõdési diszfázia tipológiája . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28 Irodalom .1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3. . . . . . . . . . . . . . . . .1. . A fejlõdési diszfázia értelmezése . . . . . . . . . eset: Az expresszív-motoros fejlõdési diszfázia dinamikájának változása az óvodáskori és iskoláskori fejlõdés nyomonkövetésének függvényében . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 3. . . .2. .30 . . . . . iskoláskori következményei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Expresszív-motoros fejlõdési diszfázia enyhébb fokú artikulációs zavarral . 9 3.11 3. . . .12 1. . . . . . . . . . . . . eset: Az expresszív-motoros fejlõdési diszfázia maradványtünetei ifjú korban . . . . . . . . . Diagnosztikus támpontok . . . . . . . .18 3. . .TARTALOM Bevezetés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . eset: Receptív-expresszív diszfázia óvodás-. . . .10 3. . . . . . . . . . Expresszív-motoros fejlõdési diszfázia diszatriás jellegû artikulációs zavarral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 3. . . Expresszív diszfázia . . .12 2. . . . .3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 3. . . .1. . . . . . 7 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2. . . . . . . . . . . . . A receptív (szenzoros) diszfázia . . . . . . .23 Összefoglalás . . . . . . . . .

a nyelvi rendszer valamennyi szintjét 7 . pszicholingvisztikai irányultságú meghatározás szerint specifikus nyelvfejlõdési zavar. 2002). hogy a diszfázia komplex nyelvi-kognitív zavar. A FEJLÕDÉSI DISZFÁZIA ÉRTELMEZÉSE A gyermekkori nyelvi zavarok egyfajta megjelenési formája. így többek között a taktilis-kinesztetikus észlelés.és szemantikai szintjén különbözõ súlyosságú. harmonikus fejlõdésének. A gyermekkori nyelvi zavarok egyik speciális megjelenési formája a fejlõdési diszfázia jelensége sok évtizede áll a gyermeknyelvkutatással és a gyermekkori fejlõdési zavarokkal foglalkozó tudományterületek érdeklõdésének középpontjában. tanulási sikerességének alapvetõ feltétele. A nyelvi hiányosságok fennállása mellett érintettek a nyelven kívüli kognitív funkciók. a fejlõdési diszfázia az (developmental dysphasia) angolszász nyelvterületrõl származó.BEVEZETÉS A pedagógiai szakszolgálatok munkatársai – köztük a leggyakrabban is talán a logopédusok – gyakran találkoznak olyan gyermekekkel. de saját belsõ törvényszerûségeitõl meghatározva fejlõdik. amely – bár elsõdlegesen a nyelvi rendszert érintõ tünetekben nyilvánul meg – nem értelmezhetõ csak a nyelv szempontjából. tüneti képének feltárása a gyermekek késõbbi.és kismozgások szabályozása. Tünetei a receptív és expresszív beszéd területét. a nyelvi rendszer fonológiai. a verbális típusú tanulási zavarok megjelenésével jár együtt. változatos tüneti kombinációban megjelenõ nyelvi zavar nem egyszer igen jelentõs tanulási. 1986) enyhített kognitív hipotézise értelmében – amely széles körû pszicholingvisztikai kutatások eredményeként vált ismertté – a nyelv a kognitív folyamatok bázisán. akiknek problémáját a beszédfejlõdés késése. a hiányosan szervezõdõ kognitív és nyelvi folyamatok együtthatásának következtében alakul ki. a nagy. az érintett gyermekcsoport nyelvi és kognitív képességeinek alakulásáról Benton (Gerebenné. érthetetlen vagy a protoszavak hiánya miatt kialakulatlan beszéd formájában már a korai nyelvfejlõdés idõszakában feltûnhetnek. lexikai-grammatikai. különbözõ irányultságú pszichológiai és orvosi kutatások nyomán igen sok új ismeret fogalmazódott meg a fejlõdési diszfázia jelenségérõl. A jelenség korai felismerése. 1995). felhívják a figyelmet a nyelvfejlõdés normális alakulástól nagyfokban eltérõ jellegére. elmaradása idézi elõ. Az 1960-as évek óta. A klinikai tapasztalatok szerint a nyelvi zavarok jelentõs része fejlõdési eredetû: a korai fejlõdés idõszakában. 1. vagy a rövid távú akusztikus és kinesztetikus emlékezet. Cromer (Pléh. A Tübingeni Lurija–Christensen neuropszichológiai teszttel óvodáskorú diszfáziás gyermekekkel végzett hazai vizsgálatok eredményei is igazolják (Marton– Gereben. A beszédértés és kifejezés területén. vizuális téri észlelés. amelynek tünetei sivár gagyogás. beilleszkedési nehézségekkel.

hogy az ún. diszpraxia) az orvosi megközelítés a jelenség neurogén eredetét hangsúlyozza. érését befolyásoló biológiai ártalmak mellett nem hanyagolható el a genetikus tényezõk szerepe. az egyéni tüneti kép és a normál fejlõdés jellegzetességeinek összehasonlítása segíthet a gyakran felmerülõ diagnosztikus nehézségek megoldásában. Bár az életkor elõrehaladásával a tünetek fokozatosan enyhülnek. A nyelvi fejlõdésükben elmaradott gyermekekrõl készített szakvéleményekben a megkésett beszédfejlõdés. illetve egyes rész-területeinek (artikuláció. A fejlõdési zavarokra jellemzõ. a beszédgyengeség és iskoláskorban a diszlexia diagnózisa olvasható a legnagyobb gyakorisággal. „megkésett” beszédfejlõdésû gyermekek többsége a késõbbiekben teljesen nor- 8 . hogy a legkorábbi fejlõdés idõszakától jelen vannak. A fejlõdési dinamika változásának nyomon követése. de döntõ szerepük a tüneti kép szervezõdésében nincsen. Nem elhanyagolható kérdés ugyanis. a motoros funkciók. valamint a figyelem és az emlékezeti szervezõdés folyamatai. diszgráfia. Összességében azt lehet mondani. A háttérben ugyanis olyan funkciók fejlõdésének a zavarát feltételezik. genetikai és pszichoszociális tényezõk eredõjében kialakuló funkciózavarról van szó. nem ritkán enyhébb formában vagy a meglévõkre ráépülve magasabb életkorban is megmaradhatnak.érinthetik. minthogy a fejlõdési zavarok egyes formáit a családi anamnézisek jelzik. szóképzés. amelyek szorosan kapcsolódnak a központi idegrendszer biológiai fejlõdéséhez. hogy a diagnosztikus gyakorlatban a fejlõdési diszfázia diagnózisával ritkán találkozunk. Ismeretes. diszkalkúlia. Az alapvetõ diagnosztikus nehézséget a normális nyelvfejlõdés egyéni variációitól való elkülönítés jelenti. de tünetileg csak a képességfejlõdés meghatározott szakaszában észlelhetõk. minthogy a gyermekek tág életkori intervallumban. A nyelvi rendszer egészének.és nyelvfejlõdés zavarai a gyermekkori fejlõdési zavarok között is speciális csoportot alkotnak. különösen fiatal életkorban. Ezek a funkciók a nyelv mellett az észlelési – köztük hangsúlyosan a vizuális-téri –. hogy a fejlõdési diszfázia és az egyéb „diszjelenségek” esetében biológiai. A BNO-10 a fejlõdési diszfáziát a „pszichés fejlõdés zavarai”-nak kategóriájába sorolja. DIAGNOSZTIKUS TÁMPONTOK A beszéd. változó fejlõdési ütemben és körülmények között sajátítják el a nyelvet. Az idegrendszer fejlõdését. Más „disz-jelenségek”-hez hasonlóan (diszlália. diszlexia. a diagnózis felállításában. Környezeti tényezõk befolyásolhatják ugyan a jelenségek kialakulását. és az egyéni tüneti kép szervezõdésének megfelelõen kognitív funkciózavarok különbözõ formáinak megjelenésével járnak együtt. a funkciófejlõdés korai szakaszaiban. auditív észlelés. szó és mondatmegértés) érintettsége alapján a tünetegyüttes különbözõ megjelenési formáit figyelhetjük meg. Ezeknek értelmezése számos diagnosztikus kérdést vet fel. 2. amely a képességek – jelen esetben a nyelvi képesség – fejlõdésének zavarát eredményezi.

A hallási feldolgozás zavarai ugyanis befolyásolhatják az expresszív és a receptív beszéd folyamatainak alakulását. de nem magyarázzák a nyelvi fejlõdés olyan mértékû zavarának kialakulását. a mentális retardációtól. 9 . Egyes szerzõk értelmezése nyomán – fõként német nyelvterületen – a klinikumban a diszgrammatizmust diagnosztikus kategóriaként a fejlõdési diszfázia szinonimájaként használják. verbális típusú tesztekben az intellektuális összteljesítmény alacsonyabb szintjét mutatják. illetve annak alsó határára esnek. mennyiségi mutatóinak változását (pl. a receptív beszéd területén fejezõdnek ki. A klinikai tapasztalatok szerint a diszfáziás gyermekek nem-verbális intelligenciatesztekkel (SON. kisszámú aktív szókincs). Mivel az intelligenciának a verbális képességek is a részét képezik. mentes minden késõbbi tanulási és beilleszkedési problémától. és ennek megfelelõen a fejlõdési diszfázia alábbi két fõ csoportját alkotják.mális fejlõdést mutat. Csoporthomogenitásának meghatározó eleme a diszgrammatizmus. akik verbálisan alulteljesítenek. hogy milyen vizsgálóeljárásokkal történik a nyelvi fejlõdésükben elmaradott gyermekek intellektuális teljesítményeinek megítélése. a megkésett beszédfejlõdés és a fejlõdési diszfázia tüneteinek elhatárolása. Nem elhanyagolható szempont a hallásállapot és a beszédészlelési. Azok a gyermekek. a zavart fejlõdés esetében mennyiségi és minõségi különbségek (aktív és passzív szókincs hiányossága. a nyelvi struktúrák hibás szervezõdése grammatikai szinten) kialakulását vonja maga után. az expresszív beszéd. az általános fejlõdési elmaradástól történõ elkülönítés is. illetve a beszédészlelés és megértés. A klinikai kép tisztázását nehezíti a megkésett és zavart fejlõdés. A fejlõdés dichotóniája ugyanis a fejlõdési késés esetében az egyes funkciók lassúbb fejlõdési ütemét. Nem mindegy tehát. A verbális típusú tesztekkel kapott eredmények alapján tehát értelemszerûen merülnek fel a jelzett differenciáldiagnosztikai problémák. amely különbözõ súlyossági fokú rendellenességeket foglal össze. vagy nem képesek teljesíteni az adott életkorban. A FEJLÕDÉSI DISZFÁZIA TIPOLÓGIÁJA A fejlõdési diszfázia – a többi disz-jelenséghez hasonlóan – gyûjtõfogalom. megértési rendszer zavar klinikai tüneteinek differenciál-diagnosztikai elkülönítése. és elsõdlegesen a beszédkifejezés. Raven) mért intellektuális összteljesítményei – többnyire szórt intelligenciastruktúra mellett – a normál övezetbe. amely a gyermek kommunikációs képességének feltûnõ hiányosságaiban mutatkozik meg. nehézséget jelent az értelmi fejlõdés elmaradásától. A tünetek meghatározó módon a beszélt nyelv területét érintik. 3.

– 3-4 éves kortól nehezen érthetõ. – a rövid távú verbális emlékezet zavara. – diszgrammatizmus. – a rövid távú verbális emlékezet zavara. ejtési nehézségek.1. – akusztikomotoros integrációs zavar következtében centrális diszlália. EXPRESSZÍV DISZFÁZIA Az expresszív diszfáziás gyermekek beszédértése kifogástalan vagy messze meghaladja saját beszédteljesítményüket. helyesírászavar. – utánzásra nem javuló hangejtés. – az aktív szókincs hiánya. megszûnése. bébinyelv fennmaradása. vagy azok esetleges érintettsége miatt a beszédészlelés lehet enyhén vagy mérsékelten gyenge. – jó szintû passzív szókincs. 3. – olvasás-. – az artikulációs zavar és a diszgrammatizmus (enyhébb formájú) tüneteinek fennmaradása a késõbbi életszakaszokban. 10 . – idegen nyelv tanulásának nehézsége. kifejezett hangképzési. – jó szintû passzív szókincs. EXPRESSZÍV-MOTOROS ARTIKULÁCIÓS ZAVARRAL FEJLÕDÉSI DISZFÁZIA DISZATRIÁS JELLEGÛ – 2-3 éves kor között az expresszív beszéd teljes hiánya.1. jó beszédértés. esetenként csekély vokalizáció. – diszgrammatizmus. – a beszélt és írott nyelvi tünetek lassú. A nyelvi rendszer alsóbb szintjeinek mûködése hibátlan. „hottentotta” beszéd.1. – verbális típusú tanulási nehézségek különbözõ formái: olvasási. az artikuláció sérült neuromotoros kontrollja. 3.2. korlátozottsága. töredékszavak. amely három típusba sorolható. hibás hangképzés.1. – a diszlexia-tipikus tünetek megszûnésének lehetõsége. – beszédészlelési gyengeség. – beszédészlelési gyengeség. – torz. írás-. megszûnése. – 3-4 éves kortól igen nehezen érthetõ beszéd. Elsõdleges azonban minden esetben a beszédkifejezés zavara. – az aktív szókincs nagyfokú hiánya. EXPRESSZÍV-MOTOROS ARTIKULÁCIÓS ZAVARRAL FEJLÕDÉSI DISZFÁZIA ENYHÉBB FOKÚ – 2-3 éves kor között vokalizáció.3. fokozatos javulása. – utánmondásra javuló beszédteljesítmények. – a beszélt és írott nyelvi tünetek lassú. fokozatos javulása. helyesírási gyengeség. a diszlexia tipikus tünetei. beszédkezdemények. jó beszédértés.

helyesírási gyengeség. A beszédkifejezés zavara itt is része a jelenségnek. kommunikációs helyzetekben vizuális-mozgásos információforrások keresése.1. szövegszerkesztési nehézségek. – szómondatok. szómegtalálási. Ez a klinikai kép az alapja annak a jelenségnek. szósaláták. – idegen nyelv tanulásának nehézsége. szórendi problémák). megkülönböztetési zavarok. – a diszlexia-tipikus tünetek megszûnésének lehetõsége.– az artikulációs zavar és a diszgrammatizmus (enyhébb formájú) tüneteinek fokozatos megszûnése a késõbbi életszakaszokban. 3. instrukciók követésének (feltûnõ) nehézsége. fonéma-felismerési. beszédgyengeség a késõbbi életszakaszokban. értelmetlen szóképzõdmények. helyesírási gyengeség. szó. de elsõdleges a beszédértés és beszédészlelés zavara. illetve enyhe fokú artikulációs zavarok. centrális diszlália tünetei.2. vagy igen jelentõs beszédmegértési nehézségekkel küzd. névelõk elhagyása. – kifejezett diszgrammatizmus (hibás ragozás. szituációhoz kötött beszédértés. 11 . 3. helyesírási gyengeség. tiszta. EXPRESSZÍV-NYELVI DISZFÁZIA – hibátlan kiejtés és beszédészlelés vagy kisfokú ejtési és beszédészlelési nehézség. illetve hallónémaság elnevezéseket használta. echolália. sivár spontán beszéd. hibátlan artikuláció. – verbális típusú tanulási nehézségek különbözõ formái: olvasási. – a rövid távú verbális emlékezet zavara. – verbális típusú tanulási nehézségek különbözõ zavarai: olvasási. A RECEPTÍV (SZENZOROS) DISZFÁZIA A receptív (szenzoros) diszfáziás gyermek a fentiekkel ellentétben nem érti a beszédet. amelynek súlyos megjelenési formájára korábban a szakirodalom az akusztikus agnózia. – idegen nyelv tanulásának nehézsége. – mondatszerkesztési hibák fennmaradása.3. – verbális típusú tanulási nehézségek különbözõ formái: olvasási.és mondatmegértési zavarok. – idegen nyelv tanulásának nehézsége. Jellemzõi: – – – – – – – – – auditív észlelési zavar. kérdésekre inadekvát válaszadás.

egyéni fejlõdési sajátosságnak tartják. 1. Mozgásfejlõdése lassúbb ütemû: önállóan felülni 8 hónapos. kétéves koráig 12 . Babázik. Az anya azonban ezt nem tartja kielégítõnek. Beszédfejlõdése mozgásfejlõdéséhez hasonlóan lassúbb ütemû: a 4 hónapos korban kezdõdõ gagyogást és az egyéves kori szókezdeményeket követõen. amelyek az anya jelenlétében zajlanak. egyre nagyobb kedvvel firkál.3. gesztációs héten. Az anamnesztikus adatok szerint Bori az anya I/1. burokrepesztéssel.5 éves. 1. a nyelvfejlõdést befolyásoló szociokulturális tényezõk kizárása. 5 hónapos koráig szopott. – ép hallás. – súlyos neurológiai sérülés. Aggodalmát sem a gyermekorvos. a logopédiai foglalkozásokon. állni 10 hónapos korban tudott. az anya logopédushoz fordult. kiscsoportos óvodás Borit. A szülést nehezítette.és ágytiszta. Gyermekének beszédfejlõdését összehasonlítva egy azonos korú rokon fiúgyermek fejlõdésével úgy látja. a gyermek a megszületést követõen felsírt. B. egyre többet játszik egyedül. sem az óvónõk nem osztják. hogy Bori beszédének színvonala elmarad ahhoz. EGYÉB KRITÉRIUMOK – átlagos intelligencia. szívesen vesz részt. és úgy látja. amelynek középpontjában a szókincs és a verbális emlékezet játékos fejlesztése állt. A logopédiai terápia eredményeként. jól kezelhetõ gyermek. a kislány nem elég tanulékony a beszéd területén. RÉSZ Szülõi kérésre vizsgáltuk a 3. a 41. Amikor Bori 3 éves lett és még csak néhány szava volt. Szoba. babakocsit tologat. Ez nem okozott említésre méltó problémát. az ébrenlét és alvás ritmusa hamar kialakult. indított szüléssel. 3250 gr testsúllyal született. kockákat rakosgat. ESET Az expresszív-motoros fejlõdési diszfázia dinamikájának változása az óvodáskori és iskoláskori fejlõdés nyomon követésének függvényében 1. illetve óvodástársaihoz viszonyítva.6 éves korban indult el önállóan. Aggódik a kislány további fejlõdésének alakulása miatt. hogy a köldökzsinór a gyermek nyakára volt tekeredve. Más területen nem észlel problémát. Az elsõ tíz életnapon magzati sárgaság miatt kékfény-kezelést kapott. Rendszeresen foglalkozik a gyermekkel a logopédus útmutatása alapján. Az anya beszédfejlõdési elmaradás panasza miatt kezdeményezte a kislány vizsgálatát. zavartalan terhességébõl. Biztosan két éves korában járt. fejlõdése intenzívebbé vált.3. emocionális zavarok. a korai fejlõdés természetes jelenségének. sokat aludt. Nyugodt csecsemõ volt. B.

Tevékenységét beszéddel kevéssé kíséri. „Bori nem víz kér”). kapcsolatuk láthatóan szeretetteljes. a vizsgálat eredménye negatív volt. A családi anamnézis negatív.aktív szókincse alig gyarapodott. kerítés. ápolt. több ízben mandulagyulladás zajlott le. maci=brum-brum). Helyesen ejtett szóalakok mellett beszédét az inkonzekvens pöszeségnek megfelelõen hangcserék. Rajza firka jellegû. Emiatt a Snijders–Oomen nemverbális intelligenciateszt elemi feladatsorait sem végezzük el. instrukciók követése megfelelõ. részegész. kakaót kínál). mondókák utolsó szavait bemondja.). Emberalak ábrázolása kialakulatlan. azokat a teljes szöveggel elmondani nem tudja. Baba alszik. Énekel. ágy =aladó). az anya szerint a kanyaró elleni védõoltás után mozgásfejlõdése lelassult. ezek között gyakoriak a diszgrammatikus mondatelemek („én csuk ajtó be”. A fentieket összefoglalva az a véleményünk. formatáblába formákat próba-szerencse alapon helyez be. számosság) „nem-nem!” felkiáltással elhárít. Játékában a gyakorló játék mellett szerepjáték elemei figyelhetõk meg (fõz a babának. A peri. illetve kreált szóalakok jellemzik (babakocsi. gracilis testalkatú. háromszavas mondatkezdemények figyelhetõk meg. Beszédében szómondatok használata mellett két-. kognitív fejlettségével kapcsolatos véleményünket a pedagógiai megfigyelésre alapozzuk. fõleg szóvégi helyzetekben hangelhagyások érhetetlen. altatja. hangkihagyások. harmonikus személyiségû. hogy a testileg korának megfelelõen fejlett. ép hallású gyermek beszédfejlõdési elmaradása megkésett beszédfejlõdésként értékelhetõ. a közös tevékenységet szívesen fogadja. formapersellyel rövid ideig próbálkozik. ezeket spontán rajzban a firka elnevezése helyettesíti. a bébinyelv maradványai (tyúk=pipi. amelynek képeit érdeklõdéssel nézegeti. a szóalakok ejtése ekkor érthetõbb. Beszédkésztetése jó. bébis külsejû. harmonikus megjelenésû. Beszédértése. szómegértése 3 éves szinten az átlagsáv alsó határán áll. egyenetlenebb. fésüli. 8-9 hónapos korban középfülgyulladás. utánzásra elemi sémák ábrázolására képes (napocska. 13 . a Peabody-féle szókincsteszben. Alapszíneket egyeztet. hároméves kora után kezdõdött. a differenciálatlan fogalomhasználat (csin-csin= busz. de összképében életkorának megfelelõ kognitív fejlettséggel. amely lassúbb ütemû. autó). a szociobilitás megfelelõ szintjével társul. Aktív szókincsében sok a kisgyermekes szóhasználat. névelõket rendszeresen elhagy (Maci alszik.) A kislány vizsgálata mindvégig az anya jelenlétében történik.és posztnatális anamnesztikus adatok a pszichikus fejlõdés lassúbb ütemét nem magyarázzák. csigabiga). Problémája miatt a területi gyermek-ideggondozó szakrendelésén vizsgálták. Bori testileg megfelelõen fejlett. kedves gyermek. Említésre méltó komolyabb betegsége nem volt. (Lelet nem áll rendelkezésre. A játékos feladathelyzetben az anyáról leválasztható. Idegrendszeri eltérésre utaló jel nem tapasztalható. egyéb kognitív képességet vizsgáló játékos helyzetet (nagyság. késõbb azonban a hibás ejtés visszatér. szavakat szívesen utánmond. villamos. Kiejtése esetenként nehezen érthetõ. kétszavas mondatok használata a közelmúltban. problémája érési késés következményének tekinthetõ. óra=tiktak.

és súlyos tanulási nehézségekkel küzd. az általános iskola 1.. A vizsgálatot az anya és a logopédus együttesen kezdeményezik. a helyi szakszolgálatokban elvégzett vizsgálatok Bori problémáját nem magyarázzák. gyenge színvonalában látják. Javasoljuk. A beszédfejlõdési elmaradás szerepét a gyermek további életében csak fejlõdésének nyomon követésével lehet egyértelmûen tisztázni. A logopédus diszlexia-diszgráfia gyanúját vetette fel. Az eltelt idõszak ismeretében kiderül. beszéde sokat fejlõdött. Bori ekkor 8. hogy Bori nem tud beilleszkedni az iskolai közösségbe. a helyi lehetõségek Bori problémájának megítélését és a további tennivalók megfogalmazását illetõen kimerültek. szívesen és sokat beszél. ahová jól beilleszkedett. számszerû vizsgálati eredmények nincsenek feltüntetve. Bori újabb vizsgálatát saját vizsgálati eredményeink és a helyi nevelési tanácsadótól kapott idõközi vizsgálati eredmények. osztályát látogatja. Úgy tûnik. kontrollvizsgálatát elvégezzük. RÉSZ A területi ellátásra utalt kislány kontrollvizsgálatára öt évvel késõbb került sor. B. szeretõ családi környezetben nevelkedik.A gyermek igen gondos családi környezetben nevelkedik. Bori problémáját a pszichológiai vizsgálatok eredményei alapján az intellektuális teljesítmények átlagnál alacsonyabb. szókincse megfelelõ. Kifejezõkészsége „igen jó”. támogatást kap. a logopédiai megsegítés mellett folyó egyéb fejlesztõ foglalkozások iskolai elõrehaladását nem segítik. 2.8 éves. hogy B. Problémát a fogalmi gondolkodás. a képi összefüggéseket jól felismeri. A nevelési tanácsadó vizsgálata külön kiemeli. amennyiben igénylik. vélemények alapján foglaljuk össze. a matematikai ismeretek. bátortalan. A szakértõi vélemények a beszédképesség megítélése szempontjából ellentmondásosak. Az anya fõ problémája. hogy a 3 éves korban megkezdett és azóta is folyó logopédiai kezeléssel párhuzamosan helyi szinten sok fejlesztési segítséget kapott. a finommozgás-koordináció területén látnak. 14 . Fejlõdését figyelemmel kísérjük. az észlelési képesség és az ábrázoló képesség fejlesztése is hangsúlyos szerepet kapjon. mivel úgy érzik. otthon is igen sok segítséget. a nevelési tanácsadó szakvéleménye azonban ezt kizárta. A szakértõi véleményben diagnózis és BNO-kódok nem szerepelnek. További fejlõdése szempontjából tehát igen fontos. A gyermekközösség és a pedagógiai fejlesztés beszédfejlõdését és szocializációját elõnyösen befolyásolja. Ez azonban a sikeres iskolakezdéshez nem volt elegendõ. Az idõben megkezdett és módszereiben megfelelõ logopédiai terápia jelentõsen segíteni fogja a fejlõdési hátrány csökkenését. igen rosszul teljesít fõként az olvasás és írás területén. 4 éves óvodába járást követõen a nevelési tanácsadó és a tanulási képességet vizsgáló szakértõi bizottság egybehangzó véleménye alapján tanulmányait kompenzáló „elõkészítõ jellegû nulladik osztályban„ kezdte meg. Továbbra is gondos. hogy ebben az általános kognitív fejlesztés részeként. hogy továbbra is járjon óvodába.

hogy beszédtempója lassúbb. Egyszerû mondatokból álló. a közelmúltban jutott el a két-három betûs szavak összeolvasásának szintjére. Jól másol. Vizsgálataink szerint Bori magas. fogsorzáródási rendellenesség. mondatokat gyakran õ-szerû betoldással indítja. Hangképzése tiszta. mondanivalója sokszor összefüggéstelen. hallási figyelem fejletlensége miatt javulása lassú. szívesen beszél. hogy Bori az olvasás. alapvetõen grammatikus beszédmegnyilvánulásai mellett beszédében diszgrammatikus mondatszerkezetek figyelhetõk meg („az övé biciklijével is tudok már menni”. a megkésett beszédfejlõdésként értékelt nyelvfejlõdési problémáról nem történik említés. pöszeség (diszlália) diagnózisával kezelték. a vizsgálati helyzetet jól fogadja. helyesírás és számolás területén mutatkozó tanulmányi lemaradása ellenére elsõ osztályban folytassa tanulmányait további logopédiai és egyéb fejlesztési segítség mellett. az osztályismétlés. 15 . illetve a szülõk részérõl teljesen elutasított (speciális tantervû osztályba történõ) áthelyezés lehetõsége merült fel. (járni=jáni. A logopédus véleménye szerint szókincse bõvült.A szakértõi bizottság véleménye – részletesebb indoklás nélkül – ugyanakkor a kommunikációs képesség fejlesztését fogalmazza meg. írás. életkorának megfelelõ. tollbamondás után írni nem képes. Bár verbálisan könnyen megnyilatkozik. Magatartása kiegyensúlyozott. Betû-felismerési nehézségei miatt jelenleg folyamatosan olvasni nem tud. „fecseg”. hogy a tantárgyi követelmények teljesítésére elsõsorban az olvasás. „most lehet. A Peabody-féle szókincsteszt szerint Bori passzív szókincse 8 éves szinten átlagos. az artikulációs mozgások ügyetlensége. a szavakat. beszéde aritmiás. az elsõ osztály befejezéséhez közeledve azonban megfogalmazódik. matematikában idõnként a nehezebb feladatokat könnyebben megoldja. társalgási helyzetben feltûnik. teljesítménye hullámzó. Angliába= Andiába). Ez a dilemma a logopédusban is megfogalmazódott. amelyek egyúttal a rosszul ragozott igealakok diszgrammatikus formáit is jelentik. vékonycsontú kislány. „ott lakunk. Az egyébként is túlkoros gyermek számára az anya részérõl erõsen támogatott továbblépés. 10-es számkörben jól számol. hibáit nem kontrollálja. sikertelenül befejezett iskolaévet követõen az a javaslat fogalmazódott meg. ahol földek vannak”). írás. kisebb mértékben a számolás területén mutatkozó elmaradása miatt nem képes. Szómegtalási nehézségei vannak. továbbá hangbetoldások (dagadt=dagadott). A korábbi (intézetünkben zajlott) vizsgálatról. fröcskölni=föcsõni. nyúlánk. hogy Ildikó néni lesz az elsõ osztálytanító néni”. A vizsgálat idõpontjában. diszlexia-terápiában azonban – a szakvélemény indoklásának megfelelõen – nem részesült. helyesírás. ahol üres van. az összbenyomás alapján azonban feltûnnek korábbi beszédhibájának maradványai: hangkihagyások fõként mássalhangzó torlódásos szóalakokban. kedves. Ezek láthatóan nem zavarják. minthogy a vizsgálatok alapján pszichikus fejlõdése az eltelt idõszakban pozitív irányú volt. Az elsõ.

Ennek kifejezett jelei a korai fejlõdés idõszakában egyértelmûen még nem voltak felismerhetõek. szóanalógia). A vizuális észlelés korához képes igen súlyos elmaradása a rész-egész viszony hibás megragadásában. Megerõsíteni látszik a fentieket a Bender-B tesztben nyújtott teljesítménye is. hangokat az olvasásban kihagy. a vizuális észlelés (hajtogatás. a képsorok sorba rendezését verbalizációval segíti. 1993-ban ÉK 8. betold. összhangban a Binet-eredménnyel. amelyek az akusztikus észlelés (hangfelismerés). képsor összerakása.5 év/IQ: 91) az intellektuális összteljesítmény alapját képezõ kognitív képességek pozitív irányú átalakulását. rombusz. két háromszög összerakása. sz-zs).8 év/IQ: 71. egyaránt elõfordulnak. iránytévesztések. Az 1991-93 között mért Binet IQ változó értékei (1991-ben ÉK: 6. történet elmondása. értelmi fejlettsége – az elsõ vizsgálat alkalmával nem számszerûsíthetõ vizsgálati eredményekkel összhangban – az átlagövezetbe tartozik. A SON-teszt eredményei megerõsíteni látszanak azt a feltevést. A Snijders–Oomen nem-verbális teszttel végzett jelenlegi vizsgálatunk alapján kapott eredmény szerint IQ: 90 (átlagos érték). A profilelemzés szerint ez az érték azonban a globális intelligenciával legkevésbé összefüggõ. fogalmak összehasonlítása. hogy a gyermeknél 3-9 éves kor között azokban a próbákban mutatkozott alulteljesítés. hét napjai. a magasabb szintû nyelvi teljesítmények (hármas parancs. értelmi kérdések. a logikai mûveletek segítik a számolási feladatok elvégzésében mindamellett. Az intelligenciastruktúra elemzése alapján ugyanis kitûnik. az ábrák helyzetének rossz felismerésében mutatkozik meg. dátum. 16 .Olvasásában akusztikus és vizuális alapú betûtévesztések (ty-gy-ny. B.3 év) és a kombináció (SZK:7. a formák. mintakirakás. Az intelligenciastruktúra a formaészlelési képesség (SZK:7. A „Kombináció” feladatainak megoldását. amely „6 éven igen gyenge” eredményt mutat. de a gyengébb képességek kompenzációját jól segítõ „Emlékezet” szubtesztben nyújtott jó szintû teljesítménybõl ered (SZK: 9 év). de tüneteinek csökkenõ jellegét mutatja. alak-felismerési problémák miatt a „Mozaik” szubteszt feladatait idõn túl teljesíti. mondatismétlés) területén várják el a megfelelõ teljesítményt. az irányok. b-d-p. hosszabb szavak elolvasására képtelen Számolási képessége az olvasási képességnél jobb. 1992-ben ÉK:7.2 év/IQ: 81. A helyi szintû kontrollvizsgálatok során mért globális intelligencia mutatók változása a képességstruktúra folyamatos átalakulását mutatja. hogy Borinál a nemverbális kognitív képességek zavara is része a fejlõdési diszfázia tünetegyüttesének. rímek. és a szerialitás (számismétlés. rajzi emlékezet). hogy teljesítménye – a figyelem zavara miatt – erõsen hullámzó. a fejlõdési elmaradás tengelyében álló verbális funkciógyengeség meglétét. az „Analógia” szubtesztben SzK: 8 év.3 év) gyengeségét jelzi.

komplex nyelvi fejlesztés) megoldhatók. szem-tem). 17 . mos sír bab szív ágy szem dob zsák gép busz mos + + + á tem mo á tép mu meggy síp bot száj gyík szék busz só kút szög me sí. hogy Bori egyenetlen fejlõdése. a szájról olvasás (GMP 7) és a centrális mûködés (GMP 15) feladatainak megoldása. a vizuális észlelési képesség fejlesztése Frostig-terápiával. Ezek hátterében a nyelvi-kognitív képességek jelzett zavarai húzódnak meg. az általános iskola tantervi követelményei alapján folytassa tanulmányait a kõszegi Beszédjavító Általános Iskolában. jelenlegi tanulási és beilleszkedési nehézségei az expresszív-motoros fejlõdési diszfázia és az arra ráépülõ fejlõdési diszlexia-diszgráfia következményének tekinthetõk. Az olvasás folyamatában meghatározó szerepet játszó vizuális és akusztikus szervezõdés zavarai nehezítik a betûk. a funkciófejlõdés életkori sajátosságainak következtében nem lehetett egyértelmûen elõre jelezni a késõbbi fejlõdés kifejezett zavarait. az akkor még fiatal gyermeknél. Vizsgálataink az látszanak megerõsíteni. nagyobb szövegegységek felismerését. hangbetoldásból (ész-mész) erednek. szóalakok. A gyermek számára kifejezett nehézséget jelent továbbá a hangzók idõtartamának azonosítása (a ritmusképletek felismerése.A perceptuális szervezõdés további gyengesége figyelhetõ meg a GMP beszédészlelési és beszédmegértési képességet vizsgáló tesztben. hangkihagyásból (bõr-õr). a 3-4 éves gyermek szintjének felel meg. szubteszt) szerint 30-40%-os. a zavartalan olvasási teljesítmény kialakulását és diszlexia-tipikus tünetként értékelhetõek. Neurológiai kontroll vizsgálata – a pszichológiai vizsgálatok jelzéseivel összhangban – neurogén eredetet valószínûsít a minimális cerebrális diszfunkció tüneteinek megfelelõen. Az elsõ vizsgálat idején. és egyben mind az írás-olvasás. A gyermek fonológiai felismerése G-O-H (1. akusztikus hasonlóságon alapuló (zöngészöngétlen és egyéb) hangok cseréjébõl (méz-mész. mind a beszédprodukció centrális diszláliás tüneteit magyarázni látszanak. rövid-hosszú ritmusok elkülönítése a magán. a várható iskolai tanulási problémát. hogy B. ahol felzárkóztatása és a fejlesztés egyénre szabott formái (diszlexia reedukáció.és mássalhangzó idõtartam azonosítása. mi mu tá mi + mu + fut + Hibái fonémaazonosítási nehézségekbõl. és összképében a (speciális) tanulási zavar tünetegyüttesének felelnek meg. Azt javasoljuk. a nyelvi kreativitás (GMP 11).

3000 g testsúllyal. komolyabb betegsége nem volt. beszédgyengeségének tünetei a verbális típusú tanulási helyzetekben fennmaradtak. Az óvónõk szerint Juditnak várhatóan nehézségei lesznek a nagycsoportos óvodai foglalkozáson.8 éves Juditot. mint a rongybaba). illetve késõbbi iskolai tanulmányai során. hogy 16 hónapos korában kórházi ellátásra szorult váratlanul fellépõ. gyakran félreérti a hallottakat. keveset beszél. RÉSZ Szülõ kérésére vizsgáltuk a 4. tónustalanná váltak (olyan lett. Bori két tanév után került vissza a helyi általános iskolába. bár a lakóhelytõl távol esõ iskoláztatás ténye némi aggodalmat keltett. beszédgyengeségét egyéni adottságnak tekinti. a jelzéseket hárítani látszik. nyakára tekeredett köldökzsinórral született. A korai fejlõdés idõszakából megemlítendõ. A gyermek végtagjai petyhüdtté. és iskolai kudarcai nem terhelik tovább az anya-gyermek kapcsolatot. Az intenzív fejlesztés eredményeként beszédállapota rendezõdött. nem tudja magát jól kifejezni. hogy a környezetváltozást a gyermek jól fogja megélni. hogy Judit korához képest beszédfejlõdésben óvodás társaihoz viszonyítva el van maradva. 6 hónapos koráig szopott. Azt remélik. fogalmazási feladatokat gyenge színvonalon teljesít. majd 18 . iskoláskori következményei 1. aki középsõ csoportos óvodás. 2. beszédhibás. Javaslatunkat elfogadták. A szülõkkel a gyermek problémáját részletesen megbeszéltük. Olvasása lassú. terhességébõl idõre. Az óvoda vizsgálati kérelmének a gyermek érdekében tesz eleget. Az anya gyermeke fejlõdését megfelelõnek tartja. figyelmetlenségét életkori sajátosságnak tulajdonítja. Bár változatlanul sokat és szívesen beszél. magas lázzal járó megbetegedés miatt. amelyet majd úgyis „kinõ”. Említésre méltó. Felvetették a kislány hallásvizsgálatának szükségességét. felsírt. fõleg idõtartammal összefüggõ helyesírási hibákat vét. pszichomotoros fejlõdése megfelelõen alakult.Várható. Idegen nyelv tanulása alól (angol) felmentésben részesítették. rohamos szüléssel. Vizsgálatát az óvónõk kezdeményezték. Véleményünket a kõszegi Beszédjavító Általános Iskolának. simogatás) nem reagált. Az anamnesztikus adatok szerint Judit az anya II/2. nem figyel. ESET Receptív-expresszív diszfázia óvodás-. hogy a tanév végére mutatkozó további teljesítményjavulás és a nyári hónapokban történõ otthoni fejlesztõ foglalkozások eredményeként képes lesz a második osztályos tantervi elvárásoknak megfelelni. a szülõknek és a Beszédhibások Országos Szakértõi és Rehabilitációs Bizottságának megküldtük. Úgy ítélték meg. Hallásproblémát az elvégzett audiometriás vizsgálat nem igazolt. tanulmányi nehézségei jelentõsen csökkentek. környezeti ingerekre (beszéd.

arányos alkatú. beszédének súlyos diszgrammatizmusa mellett feltûnik a mondatértés zavara. A beszélõt figyeli.5 éves korban lett szobatiszta. Beszédfejlõdésében gagyogás 4 hónapos kortól intenzíven van jelen. Nem jó?” Kiejtése kezdettõl tiszta. a 3 évesek átlagos teljesítményének felel meg. de a verbális instrukciókat (Tedd a labdát a polcra! Adj a cicának enni!) feltûnõen lassan követi. analógiás megoldásokat keres. Spontán beszédében képtörténet elmondásakor hasonló nehézségek jelennek meg.5 éves korától óvodás. A Snijders–Oomen nem-verbális teszt eredménye igen jó színvonalú mentális összteljesítményt mutat. A Bender-A tesztben 5 éven nagyon jó teljesítményt nyújt. magatartása oldottá válik. magabiztosan végez. együttmûködésre törekszik. („Jó ez. szókincse nehezen bõvül. változatos. rövid idõ elteltével visszatért. képtörténetet szómondatokban fogalmaz meg. Mozgása összerendezett. Vizsgálataink szerint Judit testileg jól fejlett. Játéka jól szervezett szerep. betoldások. 3. A Peabody-teszt szerint teljesítménye a 4 évesek szintjén értékelhetetlen. 3 éves kortól rövid mondatokat mond. lerövidített szóalakok formájában. A játékokba belépõ vizsgáló személyt elfogadja. kissé szorongó gyermek. összefüggõen elmesélni nem képes. 2. Feladatteljesítés közben feltûnik a teszt verbális instrukcióinak nehezített követése.elaludt. kifejezetten szép. manipulációs mozgások területén kifejezetten ügyes. Kétnapos. gyógyszerezését követõen állapota rendezõdött. megfigyelés jellegû kórházi benntartózkodását. Ezek a hanghibák az akusztiko-motoros integráció zavarát jelzõ centrális diszlália tüneteinek felelnek meg: kihagyások. Fõnevek többes számát (autók. kert). mozgása normalizálódott. madarak) kikerüli (sok autó. A hirtelen fellépõ tüneteket eclampsiás görcsként értékelték. IQ 147. Hangképzése tiszta: A beszédhangokat az egyes szóalakokban utánmondásra helyesen ejti. spontán beszédben képmegnevezéskor. magas szintû teljesítmény. Azonnal kórházba szállították. A Frostig-féle vizuális észlelési képességet vizsgáló teszt szerint PQ 110. egyenletes. sok madár). Judit tehát jelentõs szómegértési nehézségekkel küzd. amelyet láthatóan örömmel. RQ 139/Goodenough-féle emberrajz vizsgálat szerint. Rajza színes. Gyakran használ kérdõ formákat: „Ez mi ez? Jó?. 19 . Ébersége. 2 évesen jelentek meg az elsõ szavak. Beszédvizsgálatát a Peabody szókincsteszt és a különbözõ beszédhelyzetekben nyújtott beszédminta elemzése alapján értékeljük. illetve társalgási helyzetekben hibás hangképzés figyelhetõ meg. A Csányi-féle grammatikai teszt mondatbefejezéses próbáiban csak néhány esetben ad értékelhetõ megoldást (múlt idõ használat). észrevehetõen keresi a vizuális támpontokat. passzív szókincse korához képest fejletlen. jó?”). amelyet beszéddel alig kísér. jól kidolgozott tematikus és emberrajz (királylány.és konstrukciós játék. gyakran visszakérdez. vár.

A kommunikációs helyzetekben feltûnõ beszédre irányulása. beszédészlelési és megértési képesség fejlesztése. amely jó lehetõséget nyújt az egyéni fejlesztés lehetõségeinek biztosításához. fejlett vizuális-téri képességekkel. erre nagyon büszke. együttmûködésre törekvõ. meglevõ nehézségei ellenére a beszéd területén is kezdeményezõvé vált. magabiztossá. mimikáját. Javasoljuk. Javaslatunkat az anya elfogadta. 20 . hogy önbizalmát növelje. törekszik a kapcsolat fenntartására. más tevékenységet kezdeményez.8 éves.A vizsgálatok szerint fejlõdési zavara a nyelvi képességrendszer egészére kiterjedt. a grammatikai rendszer fejlesztése. Beszédproblémája miatt évhalasztásban részesült. A fentiek alapján vizsgálataink szerint a pszichoszociálisan korának megfelelõen fejlett. Szép rajzai és egyéb munkái gyakran ki vannak téve az óvodában. Erõsen figyeli a beszélõ gesztusait. nagyfokú beszédmegértési nehézségeinek következménye. rendezett személyiségû gyermeknél a jelzett panaszokat a receptív-expresszív diszfázia tünetegyütteseként értékeljük. az anamnesztikus adatok ismeretében gyermekneurológiai vizsgálata indokolt. sikerélmények érik. általános felkészítés az iskolába lépésre. diszlexia-prevenció. a verbális emlékezet fejlesztése. Az új közösségbe könnyen beilleszkedett. jól érzi magát. A negatív hallásvizsgálat eredményének ellenére hallásállapotának ismételt vizsgálatát szükségesnek tartjuk. hárítani. igen jó értelmi képességekkel rendelkezõ. a szituációval összefüggõ jelzések értelmezésére. Logopédiai terápiájának része – – – – – – – a szómegértés és a szókincs fejlesztése. én-bizonytalansága a szó. alapját a receptív beszéd. a szeriális észlelés fejlesztése. Ennek eredményeként az elmúlt idõszakban Judit magatartása sokat változott. 2. amely a rajzi ábrázolás korát meghaladó színvonalával. Az ábrázolás és egyéb manuális tevékenység területén mutatkozó kiváló képességeire az óvoda tudatosan épít. RÉSZ Második vizsgálatára beiskolázást megelõzõ kontrollvizsgálat keretében kerül sor. hogy Judit iskola-elõkészítése és intenzív logopédiai megsegítése logopédiai óvodai elhelyezés keretében történjen. amely igen nagyfokú diszkrepanciát jelent a nem-verbális kognitív képességekhez és az intellektuális összteljesítményhez viszonyítva A gyermeket a számára a fokozott nyelvi elvárásokat jelentõ helyzetek megterhelik. a kislány ekkor 6. játékot.és mondatmegértés gyenge színvonalának. ezekbõl igyekszik kilépni. a beszédészlelés és megértés kifejezett zavara képezi. Judit logopédiai óvodai felvételt nyert. kissé szorongó magatartással társul.

Mit néznek a gyerekek? (oroszlánt) oroszlánt Ez egy madár. hogy a beszédfejlesztõ és a diszlexiapevenciós foglalkozásokon Judit kevéssé tûnik sikeresnek. kiöntötte/leejtette a fagyit”).Mindemellett azonban ki kell emelni. emellett ugyanakkor igen gyakori és jelentõs fokú a diszgrammatizmus (lemegy a lépcsõbe. A PPL „Fõnévi allomorfok vizsgálata” szubtesztje alapján kitûnik. minthogy korábbi vizsgálatai egyéb területeken képességelõnyt jeleztek. A Bender-A tesztben 6 éven „nagyon jó” teljesítményt nyújt (34 maximális pont). a Peabody-teszt szerint passzív szókincse 6 éven „fejletlen”. Folyamatos beszédét gyakori szómegtalálási nehézségek jellemzik. Bár a tanult betûket vizuálisan biztosan felismeri és jól differenciálja. széttört a virágot=letörte a virágot) fennmaradása. A tesztfeladatban egy kijelentõ mondathoz kérdõ mondatok társulnak: az erre adott válaszok jelzik a fõnévi allomorfok használatának gyenge színvonalát. Judit megnyilvánulásai az alábbiak: Ez egy hal. A nyelvi képességek területén – az elmúlt idõszakban észlelt pozitív változások ellenére – jelenleg is nagyfokú elmaradást mutat. az akusztikus-vizuális-motoros integráció hiányosságai azonban nehezítik az elemi szintû olvasási folyamatok mûködését. Passzív és aktív szókincse egyaránt elmarad életkorától. Mik úsznak a vízben? (halak) halakok Mit fogott a bácsi ? (halat) e(l)vette hal Miket visz a fiú? (halakat) kettõ három összesen Ez egy oroszlán. Mik repülnek az égen ? (madarak) három madárokak 21 . Judit receptív beszédének zavara a Pléh–Palotás–Lõrik-féle (PPL) nyelvi képességet vizsgáló tesztben és a Token-tesztben egyaránt megmutatkozik. A több elembõl álló szövegegységek megértésében változatlanul vannak nehézségei. bár elõfordulásuk észrevehetõen csökkent. Az olvasásban a vizuoperceptív képességek jól segítik. amelyek a kérdõformák megértésénél különösen feltûnõek. Az elõzõ vizsgálathoz képest ez a szómegértés fejlõdésének pozitív irányú változását jelezi. nehézséget jelent számára a hangbetû kapcsolat felismerése. medve=nedve). és nagyfokú nehézségei vannak a két-három betûs szavak összeolvasása területén. Beszédében inkonzekvens hangcserék továbbra is fennállnak (kutyus=futyus. Judit a feladathelyzetekben változó feladattartással és motivációval vesz részt. Kontrollvizsgálata alapvetõen a pedagógiai és a beszédteljesítmények megítélésére terjed ki. Spontán beszédét képtörténet elmondása esetén grammatikailag rendezett egyszerû mondatszerkezetek használata és hibás szóhasználat egyaránt jellemzi („a kislány leesett/elesett”. ez fõleg a verbalitást igénylõ helyzetekre jellemzõ. a madár repül. hogy a ragrendszer alkalmazásában – a rendszeres fejlesztés ellenére is – igen komoly nehézségei vannak.

megerõsíti más irányú vizsgálati eredményeinket. Mindezek hozzájárulnak ahhoz. Válaszadásában erõsen támaszkodik a vizuális információkra. lokális idegrendszeri sérülést elõidézõ post- 22 . hogy J. szubtesztben egy esetben sem ad értékelhetõ megoldást. poháron (a bal oldal). szituációfüggõ válaszokat ad. pohárra. lovacska voltál?” kérdésnél tagadólag fejét ingatja és késleltetetten utal vissza az elhangzottakra: „indiánlány”. Miket kerget a macska? (egereket) megeszik az egérek. amely különbözõ színû. ezt a szót nem érti. problémája pre. elveszti a helyzetek feletti kontrollját. illetve megkerülni igyekszik. pohárban. a „Mi voltál a farsangon?” kérdésre nem tudja megmondani.és korai posztnatális ártalom következményének tekinthetõ. Minthogy a feladatsor a verbális memória és a komplex nyelvi struktúrák megértési képességérõl nyújt információt. amely a magasabb nyelvi szintek értelmezésének és használatának jelenleg is fennálló súlyos fokú elmaradásra utal. pohárból) a miben. hiba nélkül teljesíti. Amennyiben azok kevéssé segítik. A kisgyermekkorban lezajlott magas lázzal járó megbetegedés tüneti képe alapján felmerül egy rohamosan lezajló. hogy J. de az elé-alá-közé-mögé. ezeket kompenzálni. amely a „Hol? Honnan? Hová?” kérdésekre várja a helyrelációkat jelölõ nyelvi formák alkalmazását. Judit maximálisan. Majd a „Ló. A kislány a helyzetek nehézségével tisztában van. kérdésekre adott válaszai inadekváttá válnak. és a szituatív beszéd szintjén fogalmazza meg a helyzeteket: (pohárba) jobb oldal. (pohárra) a fönt magas. illetve a kívülálló számára bizarrnak tûnõ válaszokat ad. hétköznapi élethelyzetekben idõnként tévesen cselekszik. A „Hol? Hová?” kérdéseket helyesen értelmezi. Emiatt fáradékonnyá válik. A rendelkezésre álló anamnesztikus adatok alapján úgy tûnik. pohárról. A „Névutóhasználat vizsgálata” szubtesztben. Judit válaszai a relációs szókincs hiányosságára hívják fel a figyelmet. mirõl. formájú és méretû zsetonok azonosításán keresztül az egyre bonyolultabb szintaktikai-grammatikai szerkezetek felismerésének képességét vizsgálja. poháron. hogy milyen jelmeze volt. mibõl segítõ kérdések vezetik. A Token-teszt elsõ négy szubtesztjét. Az V. Hová teszem a kék négyzetet? (a szekrény elé) az elõbb Hová teszem a piros kört? (a szekrény mögé) hátul Hová teszem a piros négyzetet (a szekrény mellé) balra Hol van a zöld kör? (a két szekrény között) középen Hol van a piros négyzet? (a szekrény mellett) mögött elején A „Honnan?” kérdéscsoportra nem tud választ megfogalmazni. a „helyhatározók” vizsgálatánál (pohárba. Figyelmét a beszélõvel való kontaktus folyamatos fenntartása erõsen megterheli.Ez egy egér. A helyzet részletes. A nyelvi fejlõdés igen lassú üteme miatt intézetünkben neurológiai vizsgálatot végeztünk. Pl. gesztusokkal kísért megbeszélésénél inadekvátan válaszol: „ló”. illetve alatt-között-mögött-mellett-elõtt nyelvi elemek helyett szótévesztéses.

nyelvi problémája továbbra is egyéni bánásmódot. RÉSZ A kislány állapotát feltáró vizsgálatot az anya kezdeményezésére 4. amely az agyi érés és fejlesztés együtthatása következtében csak hosszú távon kompenzálódhat. hogy problémájának feltárása nagyrészt pedagógiai diagnosztikai eljárásokon alapul. rendszeres logopédiai megsegítés mellett – az anya szándékának megfelelõen az általános iskola elsõ osztályába történõ beiskolázást javasolunk. fiútestvére két évvel fiatalabb. helyesírás tantárgyakban hosszabb távon tanulmányi nehézségekkel fog küzdeni. a félve említett értelmi fogyatékosság nem játszik-e szerepet. Judit folyamatos szülõi és logopédiai támogatás mellett elvégezte az általános iskolát. már folyamatosan beszél. az olvasás. Rita számára nem nyílik lehetõség középiskola tanulmányok folytatására. hogy nyelvi zavara következtében az anyanyelv. akik maguk is pedagógusok. 23 . Rita ma 22 éves. A gyermek rendezett családi körülmények között nevelkedik. A nagyszülõkkel együtt élnek. Rita pedagógus szülõk gyermeke. Szakközépiskola és Gimnázium diszlexia tagozatán. mint napjainkban. írás.5 éves korában végeztük el beszédfejlõdésének nagyfokú elmaradása.5 éves korától van alkalmunk nyomon követni. Kiváló értelmi képességei és az akadémiai ismeretek elsajátításában a nyelv mellett meghatározó szerepet játszó vizuális-téri képességrendszer kompenzáló szerepe. hogy óvodáskori vizsgálatának idején a diagnosztikus eljárások lényegesen korlátozottabbak voltak.enchephalitises állapot lehetõsége. 1. A tanköteles korú gyermeknél – további. A magasabb osztályokban fõleg a szövegértés jelentett számára problémát. sok segítséget igényel. Jelenleg gimnáziumi tanuló. akik kifejezetten aggódtak azért. lassú fejlõdési üteme miatt. és az elmúlt tanévben szerzett érettségi bizonyítványt az Eöveges József Szakiskola. valamint a szándékos figyelem fejlettsége segíteni fogják a nehézségek leküzdésében. Meg kell jegyezni. hogy a gyermek képes lesz-e iskolába lépéskor a folyamatos beszéd használatára és általános iskolai tanulmányok folytatására. a kislánnyal igen sokat foglalkoznak. hogy Rita problémájában – születési nehézségeinek ismeretében – értelmi fejlõdési zavar. Beszédének diszgrammatikus elemei jelenleg is fennállnak. ennek eredményét nem tapasztalják. 3. Ha ez a lehetõség nem kínálkozik. Várható. ESET Az expresszív-motoros fejlõdési diszfázia maradványtünetei ifjú korban Rita fejlõdését 4. Sikeres iskolai beilleszkedésének feltétele a tanítóval és logopédussal történõ folyamatos együttmûködés. Bizonytalan volt abban. A diszlexia-reedukáció segítségével megtanult olvasni. ez indokolja.

Montessori-tornyot helyesen rak fel. barátságos. Szopni nehezen tudott. mondókát. nehéz. mama. torz szóalakokkal mond. Keveset gagyogott. idõre. zavartalan terhességébõl. majd a szülés folyamatában eltört. Rajzaiban emberalak ábrázolás kezdeményei négyéves kora elõtt jelentek meg. ez. Hozzá intézett kérdésre ujjain megmutatja életkorát. motorosan gyengén kivitelezett. hangszíne elmosódott. RQ 84: Összértelmi teljesítményéhez viszonyítva ezt részben testsémazavarra. részben motoros koordinációs zavarra utaló jelzésnek tekintjük. formatáblába azokat biztonsággal elhelyezi. 3-4 elembõl álló formákat kitartó próbálkozást követõen összerak. Az anamnesztikus adatok szerint Rita az anya II/1. orr) összerendezetlen. IQ 104. futásnál a karok és lábak összerendezett mozgása hiányos. amely tornáztatás eredményeként fokozatosan rendezõdött. de támaszt keresve (korlát. „repdesõ” mozgással próbálta kifejezni. kis meséket szívesen hallgat. Emberalak-ábrázolása hiányos (lábak.és ágytiszta lett. kérek. A Snijders–Oomen nem-verbális tesztben korának megfelelõ szinten teljesít. Mozgása darabos. A verbális instrukciókat helyesen követi. elhúzódó szüléssel 3600 g testsúllyal született. spontán induló. 3 évesen szoba. így minden szándékát ki tudja fejezni. tíz hónaposan felült. Játéka rakosgatás. az átlagövezetbe tartozik. jól együttmûködõ gyermek. kézfogás) megy. gyakori bennük a firkaszerû elem. jól motiválható. Úgy látszik. oxigénbelélegeztetéssel élesztették. jobb válla beszorult. A könyveket érdeklõdve nézegeti. azokat szívesen teljesíti. a hangzók többségét nem tudja képezni. hangadással fejezi ki magát. kommunikatív. erre tanították. Négyéves korától kezdett szavakat mondani (apa. A kislány féléves korában tudott hátáról hasra fordulni. mivel a mássalhangzók nagy részét nem tudja képezni. 16 hónaposan tette meg az elsõ önálló lépéseket. 24 .és mondatértékû beszéde kialakulatlan. Fekvési rendellenesség miatt elakadt a szülõútban. hogy beszédnehézségei nem korlátozzák szándékainak kifejezésében.Rita fõleg gesztusokkal. egyéves korára a nagymozgások szintjén nyom nélkül megszûnt. szókincse alig gyarapodik. Rita szó. kihagyja. bizonytalan vonalvezetésû motoros kivitelezéssel társul. rajzai egyre felismerhetõbbek. Baloldali alsó és felsõ végtagi parézisét a megszületéskor kialakuló enyhe agyvérzés maradványtünetének tekintették. kockából ház. A beszédre odafigyelt. A felszólításokat megérti. élénk mimikával. formát egyeztet. Nem sírt fel. magát fõleg kiáltás-jellegû hangadással. Vizsgálataink szerint Rita testileg jól fejlett. torony építése. Játékos feladathelyzetbe bevonható. hangadása a második félévben vált intenzívebbé. hallása – audiometriás vizsgálat eredménye alapján – ép. babázás. aluszékony csecsemõ volt. Szomatikusan fejlõdése megfelelõ volt. éleszteni kellett. majd felállt. Az artikuláció vizsgálata szerint szavakat utánmondásra nehezen érthetõ. beszédértése jó. Beszéde nehezen érthetõ. lépcsõn váltott lábbal. mamama. Színeket. hoppá). A Bender-A teszt szerint 4 éven gyenge szinten teljesít. elemi ábrafelfogása tremoros jellegû.

minthogy iskolakezdése – beszédállapota miatt – egyéves felmentést követõen indokolt. valamint a grafomotoros készség fejlesztésének is hangsúlyt kell kapni. ö-õ. Ismételt kapcsolatfelvételre hosszabb idõ elteltével. különös tekintettel arra. A logopédus a család és az óvónõk együttmûködésével elõsegítheti a kortárskapcsolatok harmonikus fejlõdését. logopédiai fejlesztése megkezdõdött. továbbá a szakmai anyagok elolvasása és feldolgozása. ü-û hangok hangzás és idõtartam szerinti hibás ejtése figyelhetõ meg. rendezett személyiségû. a magánhangzók esetében a-á. Rita 16 éves korában. 5. amelyet még további két éven keresztül a pöszeség és diszlexia terápiája kísért. a gyermekközösségbe jól beilleszkedett. az alanyi és tárgyas ragozás helyes alkalmazása. Fejlõdésérõl az anya több ízben beszámolt. Íráshibái és a diktálás utáni írás rendkívül lassú tempója miatt igen nagy problémát jelentett számára a jegyzetelés. az általános iskola befejezését követõen került sor.utánozni. a beszédelmaradással összefüggõ kommunikációs nehézségek csökkentését. 25 . Nehézséget okozott számára a fõnévi allomorfok használata. segédápolónak tanult. az összefüggõ. aktív szókincse rohamosan gyarapodott. Magyartanárnõje pedig felvetette ismételt beszédjavításának szükségességét. amelyre rendezett magatartása. diszgrammatikus mondatokban beszélt. hogy késõbbi munkájában a betegek nehezen fogják érteni azt. Vizsgálataink szerint a pszichoszomatikusan korának megfelelõen fejlett.-és testséma fejlesztésnek. gondozását a helyi intézmények látták el. Fejlõdési zavara perinatális sérülés következményének tekinthetõ. Az iskolában és otthon sok segítséget kapott. Ekkor speciális szakiskolába járt. enyhe fokú testséma zavarral. aktív szókincse ezzel szemben mintegy 30-40 szó. Logopédiai terápiájában a mozgás. 2. A logopédiai kezelés hatására beszédfejlõdése felgyorsult. RÉSZ A vizsgálatban leírtak alapján Rita óvodai elhelyezése megtörtént. A fõ problémát azonban igen lassan javuló hangejtése okozta. Egyéves késéssel a helyi általános iskola elsõ osztályában kezdte meg tanulmányait. mondatértékû beszéd teljes hiányában. A fentiek értelmében javasoljuk. Fejlõdését nyomon követjük. átlagos intelligenciájú gyermek fejlõdési zavara az expresszív-motoros fejlõdési diszfázia tüneti képének felel meg.6 éves korára jó szókinccsel. amely beszédének megértését a kívülállók számára nehezen érthetõvé tette.és finommozgások területén mozgáskoordinációs zavarral. Óvodáztatását a középsõ csoport szintjén tartjuk indokoltnak. amit mond. amely jó szintû beszédmegértés mellett az aktív-passzív szókincs nagyfokú diszkrepanciájában. a grafoperceptív funkció zavarával társul. A Peadody-teszt szerint passzív szókincse életkori szintjén a „fejlett szókincs” kategóriájába tartozik. hogy Rita logopédiai fejlesztése a beszédindítás módszereinek megfelelõen mielõbb kezdõdjön meg. értelmi fejlettsége alkalmassá teszi. diszartiás jellegû artikulációs zavarban nyilvánul meg és a nagy. szótöredék. Fontosnak tartjuk felvételét normál óvodai gyermekközösségbe.

Aktív szókincse a felnõtt MAWGYI szókincs-részpróbában korának megfelelõ szintû. beszédészlelési és megértési képességének vizsgálatát – eltekintve a teszthatárt meghaladó életkortól – a GMP-teszttel elvégeztük. Bár kiejtési hibái kellõ alapot nyújtanak diszlexia-tipikus tüneteinek fennállásában. nehezen érthetõ. vizsgálata a beszélt és írott nyelvi teljesítmények felmérésére irányult. azokat tollbamondás utáni írásnál helyesen alkalmazni nem tudja. összképében „nagyothallás-jellegû”. elveszti a szöveget.csíp/gíp + + sóv/+ +/+ szöv/szöv szív/év +/+ ív/gíp/gyíp +/+ 26 . A bogyuket teleszedik picsi halokal meg békalencsével Konyu negtek kondoja a gyík a tó parton. egyaránt elõfordulnak. írása lelassul. Hangszíne torz. Én semi pencsert semmenek be a vizbe. Jób megem egy mapos kövan sütkerezni Írásában túlnyomóan akusztikus. elmosódott. aktív szókincse megfelelõ volt.Az általános iskolát elsõsorban az anyanyelvi tárgyakból nyújtott teljesítményei miatt gyenge-közepes eredménnyel végezte el. kihagyások. írásképe kissé rendezetlen. Intelligenciavizsgálatától – az iskoláztatására és korai intelligenciavizsgálatára vonatkozó adatok alapján – eltekintettünk. egyenetlen. Emiatt beszéde aritmiás. mely a hangszínre és a hangadásra egyaránt kiterjed. Mivel írás közben gyakran mérlegel. Az artikulációs zavar jelzõtünetei már az óvodáskori vizsgálat idején is megfigyelhetõek voltak. Az írott nyelvhasználat a beszélt nyelvi nehézségeknél is nagyobb fokú zavart jelez. mos sír bab szív ágy szem dob zsák gép busz dob szív mos gép + + + + + em/em + zsáf/+ + -/+ + + + kép/+ meggy síp bot száj gyík szék busz só kút szög szék bot gyík száj + +/+ +/+ száv/+ gíp. Két kacsa totyok hapokva a tó féle. betoldások. zöngétlenítésben. tör. Bár a betüket ismeri. Sopcs mári csa csapcsolnak fürdenek bene. fogalomértelmezései helyesek. tõr) pontatlan magánhangzóejtésben (a-á) nyilvánulnak meg. Rita folyamatos beszéde grammatikailag helyesen szerkesztett mondatokból állt. kisebb mértékben vizuális tévesztések. Kiejtése diszartriás jellegû artikulációzavar tüneteit mutatja. Hanghibái valamennyi zöngés hang hibás ejtésében. rekedtes. dallamtalan. a magán és mássalhangzók hosszú-rövid alakjának rendellenes ejtésében (vet-vett.

a dichotikus hallásteszt jobb oldali preferenciát jelez. Diszgrammatizmusa az írott nyelvben enyhe formában továbbra is megfigyelhetõ. megfelelõ vizsgálóeszköz hiányában az észlelés-kiejtés közötti kapcsolat tisztázására nem volt lehetõség. Két kacsa totyog hápogva a tó féle. Feltételezzük. amelyek a centrális eredetû artikulációs zavar fennállását valószínûsítik. Bár kiejtési hibáit megszüntetni nem lehetett. 27 . fonéma-felismerési. megtanult a hangokra tudatosan figyelni. és a tetõ árat lelakja…A római út csodalatos és gyönyörû volt. Mama és papának fárasztó volt…legnagyobb élményt nekem a pápalátogatás jelentet…Rómában gyönyörû templomok és épületek látható…” Alkalmanként fogalmazásaiban diszgrammatikus mondatok jelenek meg. Rita másfél éven át tartó logopédiai kezelést követõen sokat változott. Megerõsíteni látszanak ezt a GMP egyéb szubtesztjei: az értelmetlen hangsorokat sok hibával azonosítja (GMP 10).szem bab zsák busz ház sír em/em + zsáv/zsáp + áv/+ + só meggy szög kút síp busz só/+ +/+ szöv +/+ +/+ +/+ Kiderült. nem értelmezi azokat. amelyeket csak figyelmeztetésre vesz észre. az összetett szavaknak csak az egyik felét azonosítja. Fejlõdési diszfáziájának maradványtünetei enyhébb formában megfigyelhetõk az írott nyelvhasználat szintjén. hogy a Jozska bacsi kivesz az erdi házat és a tetõt mivel rosz megcsinaltata. A beszédészlelési zavar fennmaradása elõsegítette az írott nyelvhasználat súlyos zavarának kialakulását és a fejlõdési diszlexia tünetegyüttesét hívta elõ. újbóli logopédiai megsegítése lehetõséget nyújthat a meglévõ nehézségek csökkentéséhez. Súlyos fokú beszédészlelési zavara miatt együtt jár a fejlõdési diszlexia-diszgráfia tünetegyüttesének fennmaradásával. Zsupz máris pancsolnak fürdenek benne. -betoldás jellemzi. A nyelvi zavar tüneteinek befolyásolásában a logopédiai kezelés többéves elmaradása is szerepet játszik. A fenti eredmények azt jelzik. ritmust hibásan ad vissza (GMP 14). hogy Ritánál a fejlõdési diszfázia tünetei a beszélt nyelv magasabb szintjein jól kompenzálódtak. Óvodáskori vizsgálatának idõszakában. -megkülönböztetési nehézségei vannak. a rossz kiejtésrõl szerzett akusztikus információk visszacsatolása pedig folyamatosan rontotta a fonémaészlelési képesség fejlõdését. hogy teljesítménye messze elmarad (60-70%) a 7 éves korban 100%-osan elvárttól. A bögyüket teleszedik pici halakkal meg békalencsével. Könnyû nektek gondolja a gyík a tóparton. hogy az artikuláció neuromotoros kontrolljának sérülése meghatározó szerepet játszik a hangképzési hibák meglétében. Artikulációs zavara maradandónak tûnik. hangkihagyás. „Úgy néz ki.

28 .és idõtartambeli különbségeit. Mindhárom esetben nyomon követhetõ a tüneti kép átalakulása. amelynek kialakulásában elsõdlegesen a biológiai fejlõdést befolyásoló különbözõ tényezõk játszanak szerepet. frontos idõben romlik. Ritánál pedig az óvodáskori funkciófejlõdés idõszakában fokozatos kiegyenlítõdés történt. mérés. a fejlõdési diszlexia tüneti képének megfelelõen. hogy a beszélt nyelv zavarai mellett. amely egyúttal kompenzációs lehetõséget is teremtett számára. Teljesítménye ezért is hullámzó. fáradt állapotban. Önkontrollja. Borinak és Ritának ilyen nehézségei nincsenek. de a funkcionális mûködés szintjén fonéma felismerésének hiányosságai teljesen nem szûntek meg. Judit ezen a területen bizonyos képességelõnnyel rendelkezett. amely szerint a diszfázia rendszerzavar. a lexikai-grammatikai és szemantikai szinteken nagyobb életkorban is fennmaradtak. arra ráépültek az írott nyelv zavarai. hármuk közül õ az. Teljesítményei a gyakorlás hatására sokat javultak. ÖSSZEFOGLALÁS Eseteink a fejlõdési diszfázia különbözõ megjelenési formáit mutatták be – mindhárom esetben lányoknál. a kognitív funkciók bázisán felépülõ nyelvi rendszer hierarchikus-strukturális szervezõdésének zavara. amely a diszfázia tüneti képét jellemzi. Bár fiatal életkorban ezen a területen Rita küzdött a legnagyobb nehézséggel. Ez alátámasztani látszik azt a felfogás.) Közös sajátosságaik mellett sok szempontból különböznek egymástól.Én semmi pénzért se mennék be a vízbe. (A véletlenszerû kiválasztás ellentmond a szakirodalom adatainak. Felismeri a hangzók ejtés. tanulási iránti motivációja. aki a legjobb színvonalú verbális teljesítménnyel rendelkezik – kiejtési problémáit kivéve. Rita esetében maradandó. hogy védett iskolai környezetben sikeresen leérettségizzen. Borinál ez az iskoláskorra teljesen rendezõdött. Ez a különbözõség jól szemlélteti azt a sokszínûséget. Bori és Rita esetében az expresszív beszéd zavarának tünetei közé tartozott a kiejtés rendellenessége. jó intellektusa és érett személyisége hozzásegítette ahhoz. ezeket az írásban is képes alkalmazni. egy évvel késõbb). (lásd GOH 2. Jobb nekem egy napos kövön sütkérezni. A funkciók hiányos szervezõdésének bázisán felépülõ képességrendszer zavarának legsúlyosabb megjelenési formája a vizuális információfeldolgozás területén a legkifejezettebben Borit érintette. amelyet általában pöszeségként értelmeznek és kezelnek. Gyógymasszõrnek készül. Juditra pedig nem jellemzõ. amely az iskolásba lépéskor azt eredményezte. Borinak erre nem nyílt lehetõsége. Judit nehézségei a receptív beszéd területén kifejezettek. miszerint az elõfordulási gyakoriság – hasonlóan más beszéd-rendellenességekhez – 3:1 fiú-lány arányt tükröz. ún.

Peadody-teszt. 4. artikuláció vizsgálat. Token-teszt. PPL-teszt. Ennek fõ szempontjai a következõk: LOGOPÉDIAI IRÁNYULTSÁGÚ KOMPLEX ELLÁTÁS A logopédiai munkát segítõ szakemberek együttmûködése a nyelv. – logopédiai osztály/beszédjavító általános iskola. – normáltantervû és speciális tantervû általános iskola. késõbbi kihatásuk következményeinek csökkenéséhez. illetve kiscsoportos logopédiai fejlesztés / integrált óvodai elhelyezés. – ambuláns egyéni. – középiskola AZ – – – – EGÉSZSÉGÜGYI-SZOCIÁLIS ELLÁTÁS KÜLÖNBÖZÕ FORMÁI fül-orr-gégészet. Judit. pszichológusi és orvosi munka területén. A vizuoperceptív organizáció vizsgálata 9. a funkciófejlõdés magasabb szintjén már jól körülhatárolható. A pontos diagnózis megfogalmazása számukra nem a stigma kifejezése. 29 . fiatal életkorban nem egyértelmû. GMP-teszt. tanítói. AZ ELLÁTÁS KÜLÖNBÖZÕ FORMÁI A KÖZOKTATÁSBAN – logopédiai tanácsadás és irányított családi nevelés. 6. gyermekszakorvosi ellátás. illetve megfigyelése Bori. fejlesztõpedagógiai. Komplex gyógypedagógiai pszichológiai vizsgálat A fejlõdési folyamat alakulásának nyomon követése Vizsgálatok az értelmi fejlõdés alacsony szintjén Intelligenciavizsgálat nem-verbális (SON) intelligenciavizsgáló eljárással Az intelligenciastruktúra elemzése Az expresszív és receptív beszéd vizsgálata. A diagnosztikus kritériumok a következõk: 1. tanári. Egyéb teljesítmények és képességek vizsgálata. Rita és a hozzájuk hasonló gyermekek hosszú távú megsegítést igényelnek. audiológia. gyermekneurológia. 3.A fejlõdési diszfázia felismerése. – logopédiai óvodai fejlesztés és ellátás. óvodapedagógiai. 4 éves kor után. Diszlexia-diszgráfia irányultságú pedagógiai teljesítmények és képességek vizsgálata 10.és beszédfejlesztõ pedagógiai. Juhász–Bittera-féle megkésett és akadályozott beszédfejlõdés vizsgálata. hanem a fejlesztés és segítségnyújtás biztosításának alapvetõ feltétele. családgondozás Megsegítésük hozzájárul a verbális típusú tanulási zavarok számának. 5. amint Bori esetében láthattuk. 2. grammatikai teszt 8. a eredmények számszerû és minõségi elemzése 7. mint ahogy Judit és Rita esete bizonyítja.

2002. Különszám (Az esélyegyenlõség a gyógypedagógia és a szociális munka kutatási. Marton Ildikó–Gereben Ferencné: Diszfázia–felismerés–esélynyújtás. Budapest. 30 . A fejlõdési diszfázia neuropszichológiai megközelítésben. 1995. Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképzõ Fõiskola.IRODALOM Benton. évf. A Tübingeni Lurija-Christensen neuropszichológiai vizsgálatsorozat alkalmazásának tapasztalatai óvodáskorú fejlõdési diszfáziás gyermekeknél. 43–59. 1986. Pszichológiai Tanulmányok. Gyógypedagógiai Szemle XXIX. Pléh Csaba: A gyermeknyelv fejlõdésének és kutatásának modelljeirõl.: Fejlõdési diszfáziás gyermekek kognitív teljesítményei.): Fejlõdési diszfázia. Gerebenné Várbíró Katalin (szerk. 1995. In: Gerebenné Várbíró Katalin (szerk. Budapest. képzési feladatainak tükrében) 85–93. XVI. Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképzõ Fõiskola.): Fejlõdési diszfázia. I.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->