MAGYARORSZÁGI

NÉPSZOKÁSOK.
ÖSSZEGYŰJTÉ:

RÉSŐ ENSEL SÁNDOR
PESTEN, KIADJA: KUGLER ADOLF 1866.
I

NAGYMÉLTÓSÁGÚ
KIS-SENNYEI

Β. SENNYEI PÁLNE,
SZÜLETETT

Β. FÁΤΗ MÁRIA
Ő MÉLTÓSÁGÁNAK,

A BUDAI NŐEGYLET ELNÖKNŐJE,
MAGYAR PALOTAHÖLGYNEK
STB. STB. LEGMÉLYEBB TISZTKLETTEL.

A jó szokások a polgári társaságnak legbiztosabb és legtartósabb alapjait képviselik, ellenben a rosz szokásoknak hódoló legpolgáriasultabb nemzeteket, a legdurvább népcsordák is megigázhatják. Jahrbücher der Geschichte 1838. 1. Β.

ELŐSZÓ.
A népszokások egybegyűjtése, régi óhajtása nemzeti irodalmunknak, a Kisfaludy társaság 1862-ik évben több lapokban, így a Vasárnapi újság 319 lapján is tett felhívást e téren, s indokolá a népszokások egybegyűjtésének hasznát; de a gyűjtemény, melynek oly régen kellett volna világ elé lépni, ez ideig sem jelent meg. Magam is foglalkozván a népszokások összegyűjtésével, és már 1861-ben a Nefelejts 141/36 számában, és így tovább 1864. évvégéig, 35népszokást tévén közé, kötelességszerűnek ismertem gyűjteményemmel fellépni. A szokások, melyek itt egybegyűjtvék, nemzetünk szellemének kifejezései. Nyelvben, szokásban él a nemzet, mond Kővári, s míg a nyelv, nemzeti irodalom mívelése, életfeltétel; szintén az a nemzeti szokások ápolása, nemesítése; hazafiúi kötelesség ezeket búvárlani, s ha viharok fenyegetik azt, fiatal nemzedéknek emlegetni, hogy öröksége gyanánt tekintse. Szép hazámnak nagyrészét utaztam be, s figyelmem ez irányban is kiterjedt vala, nem tartózkodtam megismerkedni a köznéppel, tanulmányoztam eredeti nemzetiségére mutató nyelvét, öltözetét, dalait, tánczát mondáit és szokásait, felkerestem őket mezőn, vidám lakodalmas házaik, gyásztoraiknál; és amit láttam, hallottam, mint hidegvérű szemlélő, feljegyeztem naplómba; hol miután az anyag egyre gyarapodott, abból előbb szerte a lapokban tettem egyes adatokat közé; jelenleg pedig azok egész egyetemlegével járulok at. közönség elé; szíves hálával említvén meg egyszersmind azon kútfőket is, melyekből irodalmilag merítést tettem. Mint Erdélyi János „A Magyar Közmondások könyve” „Népdalok s Mondák” Bikkesy Heinbucker József „PannoniensBewohner in ihren Volksthümlichen Trachten” Kővári László „Magyar Viseletek” stb. gyűjteményeikkel szolgálatot tettek, úgy vélek én is szolgálatot tehetni-e gyűjtemény nyel. Ε gyűjtemény hazánk több és különbféle vidékeiről van kiszemelve. Hol a szokások hívebben megőrizve, vagy bővebben kifejtve gyakoroltattak, ott mi is terjedelmesebben írjuk le azokat; míg az elhagyottakat, vagy eredetietlenségök miatt nagyjából fenlevőket rövidebben közöljük. Ε gyűjteményből tanulmányozhatjuk azt is, mint keletkeztek a házasságok, hogy függtek a fiatalok szüleiktől, mily patriarchális élete volt e nemzetnek, mily határtalan hatalmat bírt az atya gyermekein, ez utón mint keletkeztek a násznagy ságok, a házassági kötésen, leánykiadáson mily hosszasak valának az alkudozások, koczódások, találkozunk a háztűznézés, kárlátóba menés, lakodalmi vacsorák, bekötözött kézzel pénzgyűjtést eszközlő szakácsnékkal. Táncz, zene, fiatalok serege, viglármázás, csutora hajtogatás, ünnepies menetek tárulnak fel előttünk; özönivel mondatnak elénk jóízű beszédek és versek, leánykérés, menyasszony elbúcsúztatás vagy lakodalmi vendégség közben. Szebbek és silányabbak szokván az efféle beszédek s versek lenni, iparkodtunk olyanokat egybeállítni, melyek még a könyvnyomtató műhelyekben nem kerültek a ponyva irodalom számára a sajtó alá. 1848 óta az idők változtak, lia figyelemmel visszatekintünk a múltra, a forradalom előtt divatozott, s azolta lábra kapott népszokások, a két egymáshoz oly közel álló időszakban, roppant eltérést és különbséget tüntetnek fel a nép mindenféle rétegeiben. Meg kell győződnünk egy pillantásra, hogy nemzetünk régi szokásaiba többé vissza nem helyezhető, és épen ezért sajátságos zamatú szokásainkat ideje volt

egybegyűjteni. Mint nyelvünk, ép oly eredeti népszokásunk, őseink sem egyiket sem másikat nem áldozák fel idegen mozzanatoknak! A szokásokra befolyással bír jelenleg a népnek 1848-ik évben úrbéries viszonyokból lett felszabadulása, a megváltás, politikai változások, melyek a nemzetet sarkig megrázták, alkotmányának felfüggesztése, különböző közvetett és közvetlen adó behozása, mostoha idők stb. A lakodalmaknál vehetjük észre a különbséget, melyek hajdan korszakot képeztek a családok életében, a patriarchális életnek ezen legfőbb jellege a múltban ezer féle szokásokban tűnt fel, a kunyhóktól egész a palotákig most egyöntetű idomulást nyernek. Eltűntek a családias, bizalmas összejövetelek. A nemzeti szokások mind megannyi díszlombok; sok jó, hasznos, és szép gondolat rejlik is valóban azokban. Vegyük csak a keresztelést, mely a családi élet örömünnepe vala, mint fűzte ez egybe a ház barátait kereszt komákká, és mint pótolák ezek sokszor az elhalt szülőket kereszt gyermekeik irányában. Hogy a szokásra egyáltalában már őseink nagy súlyt fektettek, igazolják azt ama számos példabeszédek, melyek közöl néhányat idézni nem lesz érdektelen: Ki mint szokta,
akkép ropja. Amint szokja, úgy fogja. Amint szokunk, úgy élünk. Könnyebb amihez szoktunk. Természetté válik a szokás. Jó szokás tartja az országot. Ami szokás illendő is. Régi szokás, régi erkölcs. Egy jó szokás többet és három jó cselekedetnél. Régi szokás mindig megtér. Rögzött szokás megköti a józan értelmet. Nehéz a rögzött szokást ehagyni. Jó szokás gazda a háznál, stb. A jó szokások valóban ápolói is a nemzeti érzelem s költészetnek, a népet haladásra azok serkentik. s boldogsága létesítése, előmozdításában is jelentékeny részt vesznek. Az 1856-ik évre megjelent „István bácsi naptára” jól jegyzi meg az 55-ik lapon hogy: Ki a népnél a rosz szokásokat elnyomja, előmenetelének fő gátjait rombolja el; s ki jó szokásokat hoz divatba, a községnek kettős jóltevője, mert szunyadozásából életre serkentve, azt egyszersmind iránynyal és éltető szellemmel látja el. Minden nemzet ragaszkodással van szokásaihoz, azért írja a „Reisen und Landbeschreibungen” czimü könyv 1835. V. Lief. 1. 1. Die Erforschung des Ursprungs alter Sitten und Gebräuche, und der Veränderungen und Umgestaltungen im Laufe der Zeit, ist namentlich für die Culturgeschichte von Bedeutnng. Die Volksfeste besonders übten auf die Bildung des Volkes einen grossen Einfluss. Sie erinerten dasselbe an die Begebenheiten und Thaten der Väter, und hielten die Vaterlandsliebe immer wach, indem sie ihre Belohnung durch Ehre, und immer erneuerten Ruhm, bei der Nachwelt zeigten, stb. A rosz szokásokat, mint melyek értelmi és erkölcsi fejlődéseinket gátolnák, s népéletünkön különben is rágódó férgek valának, e gyűjteményből többnyire kihagytuk, a felosztásnál tárgyias betűrendet tartottunk, fős zónák vettük a helynek honnét a népszokás ered, vagy a tárgynak nevét, melyről a szokás szól. p. o. agárdiak lakodalmi szokásai, bika hajsz stb. de azért egybeállítvák ott a tavaszi népszokások: mint zöldelő májusiak állítása, és körültánczolásn. pünkösdi királyságok; a nyári népszokások: mint aratási ünnepek; ősziek: méz − gyümölcs − borszüret örömei; téliek: pincze látogatások, tor, táncz. lakmározás stb. Kiterjeszkedtünk a kapcsolt országok népszokásaira is, sőt csillag alatt idézünk idegen tartománybeli szokásokat is. hogy összehasonlításokat tehessünk; de történelmi szempontból nem feledkeztünk meg a régiebb, elhagyott, százados szokásokról sem, mint a régi czéh szokások; és adunk testvérnépekre vonatkozó adatokat is. mint a horvátok hajdan-kori temetéseik stb. 1864-ben, midőn már e munka sajtó alá rendezéséhez fogtam, kötelességemnek érzettem általános és nyilvános felhívást tenni a lapokban, eredeti újabb Népszokások közlésére, illetőleg ilyeseknek kezemhez gyűjteményembe leendő beküldésére, de két évi várakozás után

is igen kevés eredménye volt e felhívásnak. Azért pedig, hogy kikerüljek minden megtámadást, a kútfők idézésével támogatom adataimat. Fogadd nyájas olvasó ezen úttörő művet, mint hézagot pótló irodalmi művet.
Pest, 1866 Jakab hó len.

Réső Ensel Sándor.

benedeki lapáttáncz Gergely és Balásnapja Giostra . k. favágók lakodalmi szokásaik Budai tisztviselők hivatalfoglalásuk hajdan Bukbálás Bukovinai magyarok házassági szokásaik Császártöltési népszokások Cserháti szüret és mulatságai „ eprészet „ majális Dabi csizmadia inas felszabadítása Dabon szokásos leánynevelés megköszönése Debreczeni leányvásár „ nászmenet Diakovári lábmosás Dobrai fonodái esték Dodola a szerbeknél Domoszlói pórnép udvarlása Drávamelléki lakodalmi szokások Dunatáji (felső) magyar pórok lakomái .. „ német pórok lakomái Egri házassági szokások „ pinczézés „ apróbb szokások Egyházkelő Eklézsia követés Elgyűrűzés és története Erdélyi lakodalmi és házassági szokások hajdanta „ keresztelési szokások hajdan temetési szokások hajdan Farsang eltemetése Felsőbányai kakasütés Garan sz.TARTALOM Agárdiak lakodalmi szokásaik „ keresztelési szertartásaik „ temetéskori szertartásaik „ fonókái „ apróbb szokásaik Akasztó és Lak községi lakodalmi szokások Alföldi menyegzői szokások száz év előtt „ „ „ jelenleg „ arató ünnepek Áprilisba küldés Ártány leverés Bakony környékéni szűrkitevés Bánáti bolgárok házassági szokásaik Baracskai kukoricza-fosztók estéje Baranyai ember lukmája „ sokacz lakodalom „ „ „ (másféle) Becskereki házassági szokások és gyászok Békepohárivás Berkenyéi és szendehelyi sváb lakomák Bethlenjárás Bikahajsz Bírói pálcza átadása Bonyhádi lakodalmi szokások és halottor Borsodi népszokások „ matyók házassági szokásaik Breznóbányai cs.

Bálás napja „ Ivánnapi tűzugrásaik Körösi régi szokások Kosáradás eredete Krécsen Kun sz.Göcseji virrasztó Gölniczbányai szokás Gömörmegyei lakodalmi szokások Gyermekkeresztelés Hajdúdorogi menyasszony ágy Határhányás emlékezetessé tétele Hátszegvidéki oláhság Nedeja ünnepe Hegyaljai szüret Hérész Hétfalusi kakasünnep Holdmezővásárhelyi lakodalom Lap-Holdmezővásárhelyi mesteremberek lakozása Horvát határöővideki házassági szokások Károlyvár vidékén „ harczi eskü a múlt időkben „ hősök eltemetése Húsvéthétfői szent-gellérthegyi népünnep Húsvéti határjárás Zala-Egerszegen „ „ Székelyföldön Ipolysági régi czéh szokás „ virágvasárnap Juhászok Dömötörje Kaláka Kalotaszegi házassági szokások „ keresztelő gyász „ apróbb szokások Kamóhúzás Kecskemétieknél a húsvét „ a disznótor Kolóniák sz. mártoni mesterlegények lakozása farsangi időben Magyarok tornája Májusfa letűzése és története Mátravidéki palóczok bódoganyja Miskolczi szűrszabók dalidója Muraközi lakoma Nádasdi kakascséplés Nyitrai (felső) tót lakodalom „ „ „ legények társastáncza Ócsai coledálás Pajtaaljai czipózás Palóczvidéki lakodalmak Pécskai sz. György napja „ apróbb szokásaik sz. Györgynapi cselédkiállítás Pesti állatviadalok Pünkösdi király és királyné választása Pábaközi tyúkverő Rakamazi királyfutás Rákos-palotai lakodalmi szokások „ „ keresztelési szokások „ „ temetési szokások Római sánczok vidékén lakó ráczok lakodalmi szokásaik Rozsnyói czéh tánczvigalmak Sárosmegyei lakodalmi szokások „ tótcselédség karácsonfája Selmeczi bányász academicus fölavatása .

hornyákok házassági szokásaik Turócz megyei házassági szokások Válivölgyi beköszöntő Vendégség Verchovinai ruthenok házassági szokásaik „ „ keresztelesi ünnepélye „ „ halotti torozása „ karácson ünnepe „ „ húsvét ünnepe Verőczeiek lakodalma eljárása kisebb tolvajok ellen „ bíróválasztása Veszprémi leánykérők és menyasszony búcsúztatok mondókái Viski Jakodalmi szokások „ disznótor „ fonókák aratási ünnep Vízkereszt ünnepélyezése Vőféli régi versezet Zilahi szőcsök bálja Zombori leányvásár Zsitvamelléki aratási ünnep . bánáti és határőrvidéki szerbek házassági szokásaik Szarvasi apróbb szokások Szászrégeni szász aratási ünnep Szatmármegyei vegyes szokások Székelyek lakodalmi szokásaik fonókái „ húsvétja Szent András éjjeli forrás látogatás. kerítésrázás s ablak alatti hallgatódzás Szentendrei mészáros remekelés Szent Iván napi tűzugrások Szent Márton lúdja Szentpéteri lakodalmi szokások Szerbek lakodalmi szokásaik Szerbek kóló táncza Szilágysági oláh lakodalmak „ „ temetés. Técsői lakodalmi szokások Tiszavidéki lakodalmi szokások Tobratinstvó Tóköziek vőféllevele Toroczkói nászszokáso „ apróbb szokások Trencséni tótok vagyis az u. bácskai.Somlói szüret Soproni lakodalmi szokások Sümegi éjőrök kiáltásai Svábok apróbb szokásaik Syrmiai. n.

A vőlegény új öltözetről. Azonfelül néhány ágas vesszőt szúrnak belé. legalább egyszer el kell a templomba menniök. meghallgatni kihirdetésöket. élettársat többnyire ő választ neki. Ezek közé tartozik: a násznagy. s az ágakra legalább egy pár galambot. szellemben és szokásokra nézve azonban egészen elmagyarosodtak. az ara mindent elkövet. mely alkalommal az ara vőlegényének egy kendőben egy jókora kalácsot. italt hordani. a vendégeket meg és Osszehíni a vőféllel. kenyeret süttet. s mindkét részről folynak a nászkészületek. Lakodalmaiknál következő szokásoknak hódolnak: Midőn elérkezettnek hiszi az apa fia megházasit ási idejét. Annakutána a nyoszolyó-leány. egy szarvasmarhát is ölet. mi magában értetik. nem is említve. Váczhoz két órányira. Mindez az ara házánál is történik. Lakosai többnyire tótok. fölszíne különféle tésztából készített ábrarózsával van felcziczomáza. Agárd. a lakomához szükséges edények és evőeszközök megszerzése. tehetsége szerént 20 krtól 1 frtig ad. diót és körtvélyt vagy almát. honnan úgy. Meglévén ezek választva. kinek tiszte a nászünnepély előtt s alatt. az ara házánál következik a lakoma. hogy az a kívánt igényeknek megfeleljen Ε miatt sütéséhez valamennyi rokonnő meghívatik. Végezetre a csaplár. s ha vagyonos szülők gyermeke. a leányt megkérendő. hogy e kalács minőségétől függ lakodalomkor a dicséret vagy fitymálás. Haza menvén a paplakból. hivatalnokok választása. amaz pedig mátkájának pénzajándékot. zenészekről gondoskodik. A kendőváltás alatt néhány csintalanabb stiheder kolomppal megjelen az ablak alatt. Ritkán történik. ki rendszerént legények közöl választatik. midőn a fiatal házaspár néhány rokon. mely minél nagyobb. innét nem annyira hozzá. s ha nincs mi házasságát törvényesen gátolhatná. czérnára fűzött pattogatott kukoriczával.Az agárdiak lakodalmi szokásaik. ritkán kapja vissza. az úgynevezett Cserehát egy jókora magas dombján fekszik. Nógrád megye déli határaihoz közel. násznagy és nyoszolyóasszony kíséretében megjelen a papnál. Mert nagyságát. Továbbá a nyoszolyóasszony. mi 18-22 év közé esik. az arának pártában. mind az ara. ki a násznép számára puszpáng lombokból bokrétát szerezni köteles. Különösen pedig az ara mindjárt reggel foghagymát tesz jobb lába alá a csizmába. hogy szülőinek választásán meg ne nyugodnék az illető. Mind a vőlegény. s mindnyájának munkát ad e kalács földíszítése. ünnepiesen felöltözködik. s azokat vékony tésztával beszalagozzák. törkölyből pálinkát főz. megaranyozott dióval beaggatják. s mindaddig kolompol. mert ki sem akarja edényeit. bort még szüretkor tett félre e szükségre. Azután az úgynevezett hívogató. vagy ha úgy tetszik. ünnepélyesen kezet fog s eljegyeztetik. szintén tésztából illesztenek. egy rokon vagy ily ügyben jártas más egyén küldetik. s egy és más apróbb dolgon kívül edénymosogatással foglalatos leginkább. ki mind a kézfogásnál. s a násznagy rendeleteit végrehajtani. Igenlő esetben legott elkezdődnek mindkét háznál a lakodalmi ünnepély gondjai. mint egyenesen szülőihez. valamint gyér azon eset is. kinek gondjai közé tartozik azonfelül a kellő ajándékok beszerzése és az örömkalács megsütése. mert különben születendő magzatjaik siketek maradnának. hogy a kézfogás szombaton este történjék. ki bor-csapolással van megbízva. A háromszori kihirdetés ideje alatt a vőlegény estenden gyakrabban meglátogatja jegyesét. tyúkokat. annál szebb. fentartója a rendnek. intézője a teendőknek. s az eljegyzetteknek. mi nem csekély feladat. az ara szülői úgy intézik dolgaikat. kalácsot. Ki lévén szemelve az óhajtott meny. Ez az úgynevezett örömkalács. Az igenlő vagy tagadó válasz többnyire másnap adatik. miként kapta. Ε készületek közbe elérkezik az esküvő napja. lakomakor étkeket. míg egy kancsó borral és kalácscsal le nem csitítják. hogy kellő figyelembe vétetnék a fiú szívhajlama. kinek legfőbb feladata. háta közepéig lenyúló szalagokkal . s kivált evőeszközeit oda kölcsönözni. melynek előzménye a szükséges segédek. Jól tudva. mind a lakodalomkor helyettese az örömapának. Azután beáll a háromszori kihirdetés ideje. azután menyasszonyi koszorúval.

elindulnak. hogy a menyasszony a vőlegény baloldalán álljon. kell kiváltania. Arra nagy az ügyelet. mert más alkalmas hely a háznál nincs. férfiakból áll. pályinka fogy. kíséretében az új házaspár a vőlegény hajlékába. diót találnánk. s úgy intézi a dolgot. ezúttal csak a férfiak. a családtagok üdvözlése után. a vőlegény és vendégei nem mennek érette. azért a csárdásokat. táncz váltja fel. nyoszolyóasszony és leány. dévajkodás és táncz közben. Megelégelvén a vőlegény násznagya a mulatságot. melyben ruhadarabjain kívül egy sült tyúkot. Férje házába lépvén a menyasszony. és legyen az út száraz. mind a vőlegény saját felekezetével. s az arát nyoszolyóasszonya és leánya. Egyesülvén a két ház vendégei. hogy őt . amazok kolbász. Oda érvén a vőlegény. jő ki a vőlegény násznépe. Az ebédet táncz követi. a táncz járja. Ellévén imígy készítve az ágy. kinek azonban nincsenek gyertyái. vagy más sülttel megvendégeltetnek. Például rosz fazekat oly ügyesen raknak el a párnák alá. s a kéménybe föltekinteni. Esküvő után. de mi sincs. Ez időtájban a násznagy intésére a nyoszolyóasszony és leány. s a másikéival egyesülnek Megjegyzendő. mely nélkül férjhezmenetelre nincs ember. vagy csikorgó hideg. mint az ebéd. Tánczos-nöket úgy kapnak. mely ha két nap tart a lakodalom. öltözéke kiegészítéséhez tartozik a prémes mente. legyen bár langy idő. a kalács. s foly a vacsora idejének elérkeztéig. hanem bevárják míg megérkezik a vőlegény háza elé. A vacsorát. zene. mint a fölebb említett örömkalács. vagy térdig érő sár. s ismétlésökkel olvasóinkat untatni nem akarjuk. A hívogató azután végig járja a vendégeket. a vőlegénynyel bájitalként megitatni. többnyire a násznagy. Ételeik ugyanazok. s a vőlegény vendégeinek. első teendője a konyhába menni. s így vonulnak lassanként a templom felé. bor. s azok nevében az ara násznagya őt kiadva. hogy fonodákból a tánczkedvelő leányok és menyecskék nézökül oda mennek. s csakis ekkor. fején visz. többnyire hátul kullogva. Oda megérkezvén. természetesen zene. almát. a menyasszonyi násznagy hívására. dévajkodás. elkészítik a menyasszonyi ágyat. és párnáit. hogy azokat a fiatalházasok csak akkor veszik észre. melyet a vőfél. Az egész menetre számos kandi gyermek. s a hívogatóval. táncz közben. Következik az ebéd. a zene szól. szekérre felrakják. ki egy könnyen rábírná. kalácsot. midőn lefektök után ropognak alattuk. melyek tán hazaszerte. vit. aztán a menyasszonyt tánczba viszi. táncz közben. asszonyok nélkül megy véghez. hogy valami csintalan tréfával rászedjék a lefektetendő házaspárt. s főleg nőszem van ugyan függesztve. kikhez viszonzásul a menyasszonyéi csatlakoznak. a vőfél jobb keze ujjai közt három égő gyertyát tart. miként fölebb megjegyzők. 15 kr. kurjongatás. hogy elindulása előtt a menyasszony egy üvegcse pálinkát dugjon jobb hóna alá. azután pedig a vőlegény menyasszonyáért megy vendégeivel. Esküvőnél nagyon felvigyáznak. miként jöttek. vendégei azon háznak. kik őt férje lakába elkísérték. a mulatozást ott folytatandók. Emezek az ara násznépével borozva. vezettetik. ládáját. melyeket a vőlegénynek 1 frt. mit a menyasszony esküvőkor jobb hóna alatt tartott. melyhez hivatalosak. kurjongatás. mindig padláson. tánczolva mulatnak. melyeket már számtalanszor lehete olvasni. vagy toborzókat csak aprózzák. a hívogató egy korsócska borral s egy kalácscsal bejelenti megérkeztöket a Papnál. mely távolabb van a templomtól. a menyasszonyt ünnepies szónoklattal szüléitől kikéri. vagy három tánczosnőt megforgat. úgy a vőfél is a kamarába. s mind az ara. Az ablakok is bámulókkal telvék sokszor egész éjfélig. Emígy neki készülve. és tánczosnőkül elkapatnak. azokat a hívogató és vőfél azon mondókákkal adja elő. lassanként gyülekeznek. ismét azon házhoz mennek a vendégek. de úgy. a többi pedig a szobába vezettetik. miben találékonyságuk ismét kimeríthetlen. zene. kedv. hogy ha esetleg az ara lakik távolabb a templomtól.földíszített s megaranyozott pártát tesz fejére. visszatérnek szülői házához. az ara nyoszolyóasszonyának főfeladata lévén a pálinkát. Akkor újra kigyulad a táncz. kik. legfölebb egy pár rokonnővel kísérik. Azon közben a menyasszony vendégei. különben akárki megigazítja őket. mi magára a kíváncsiságot annyira vonná. miután legalább egy jó órával előbb a vőfél által megtudakoztatták: jöhetnek e? A násznép. s ha történetből nem így álltak meg.

s hogy háborítlanul maradhassanak. kívül a felszolgálók. s tiszte lesz az engedelmeskedés. dunnáiért korhelykedni . részesüljön. vőfél. nyoszolyóasszonyt és leányt a kamarában vendégeli meg. mely rendszerént kis zsebkendőből áll. diót. és véget vet a lakomának. s áment reá a szobába szorult gyermekcsoport rikkant. e mulatságukat. esküvő napján este tesznek meg. ha csak egy falatban is. ha idő multával kedve jő csizma helyett botot forgatni kezében. úgy szintén a vőlegény vár. de azt a menyasszony rendszerént 10 kron megváltja. legyen nálánál ha csak egy héttel is idősb menyecske. vajha férje is viszonozná e gyöngédséget. hogy a nászvigalom azon éjjel befejezendő. s azt a pártával a házfödelébe szúrt villára akasztja. s mindegyik kalácsot visz az örömanyának. s ez viszont amazét. s a menyasszony mint családtag. kit a padláson nyoszolyóasszonya és leánya. vagy gazdagabb szülők gyermeke. némelykor pedig a pap. s ekkor joga van a menyasszonynak a lehúzott csizmával férjét megverni. A násznagy is úgy köteles gazdálkodni e kalácscsal. otthon ládájából előveszi a föntebb említett kalácsot. hogy minden asztalra jusson egy darab. hogy este már az asszonyok is elmennek férjeik után. ha mennél kevesebb kalapütlegben részesül a menyasszony. s vagy akkor mindjárt meglesik. sokszor délig is. s végezve áhítatoskodását. miként sült el az ágygyal összekötött tréfa? Reggel azután nyoszolyóasszony kötelessége a menyasszony fejét főkötő alá szorítani. a tyúkkal pedig a násznagyot. s tán ritkán fordul meg agyában a gondolat. Következő vasárnap nagy megszólásnak tenné ki magát. galambja nagy becsben áll. Aztán a menyasszony lehúzza a vőlegény csizmáját. s különös felügyelet fordíttatik arra. rózsája. vagy más nap elbeszéltetik. Ekkori dísz öltözékéhez fehér fátyol is múlhatatlanul tartozik. Aztán ő veszi le a menyasszony koszorúját. s bármint óhajtson első helyen hiúskodni. A hívogató tehát azzal mutat ügyességet. lakodalmi költségei némi födözéseül.. kukoricza szeme. míg csak a padlásra fel nem szökik. hogy az asztaloknál ülőkön. a párnákért vőlegény által fizetett . a násznagy mindig imát mond. hol néha harmad nap is. S e helyet mindaddig használja. mit ha csak egy napig tart a lakodalom. Említenünk fölösleges. Vacsora végén felhozatik a fölebb említett örömkalács. ők maguk is vendégekül mennek a vőlegény házához. mert kivált a fiatalabb férfiak lesik a menyaszszonyt. majd térdhajtásáig ér. míg ismét fiatalabb menyecske nem szerez magának főkötő alá kerültével jogot elébe állni. A kalács elosztása jelül szolgál. részt venni a lakomában. kalapjaikkal üthessék. csak az esküvő napján adnak lakomát. hol az ülőpadok közti üres helyen legelői állni van joga. azután beáll a kölcsön kért asztalok. nyoszolyóasszony és leány. Délután pedig férje s ennek szüléivel vagy rokonaival apai házához megy. hogy az örömkalácsban minden vendég. A menyasszony szülői vagy rokonai. hogy hatalmat fölötte azontúl nem fog gyakorolni. Ε nap csak abban különbözik a múlttól. mint megelőzött napon folytatandók. vagy attól fölkelnek. hogy azt tőle egy menyecske sem akarja elvitázni. hogy őt. jeléül annak. A lefektetők is végezve feladatukat/ magokra hagyják a fiatal házasokat. tanító is megtiszteltethessenek valamelyes részecskéjével. s azt szalagokkal felcziczomázni. almát. úgy tesz most is.. diója. s annak minden fölebb érintett vesszeje. ha meg nem jelenne a templomban. ha akkor is tart a nászvendégség. valahányszor az asztalhoz ülnek a vendégek. evőeszközök széthordása. különben kész a keserű neheztelés. A pártának tulajdonkép övének kellene lenni. más nap pedig. minden teendőben osztozik. a hágcsót maga után felhúzza. s azokból a család minden tagjának juttat. ahányan vannak. Azután isten házába avatásra megy. hogy e verést a menyasszony lehető gyöngédséggel végzi. a menyasszony is siet tehát a hívogató. Utána a vőfél megy. Ε jog annyira tiszteltetik. mely szalagokkal szegélyzetten. edények. nyakától le a derekán. úgy a szakácsnénak ajándékot adni a násznagy által. melyet egyike az asztalnál ülőknek annyi részre oszt. életkorára ellenben sokkal fiatalabb. miként mondják. a felszolgálók és rokonok 9-10 óráig. Azon közben a vendégek újra gyülekeznek. mulatnak.tánczközben a szobából ügyesen kiszöktesse. melyet a násznagy úgy darabol fel. oda értve a zenészeket is.

mi a násznagy kötelessége. nem a menyasszonynyal kocsin vagy szánon. Míg marháikat rendbe hozzák. oly lassan halad. Ha vidékről kívánja házasítani gyermekét az apa. kivált ha nincs fia az apának. amidőn a vőlegény ifjú társainak. hogy a vőlegény nyergét. megreggeliznek . Ha a családnak van figyermeke. hogy éjfél is ott lepi őket. Megjegyzendő azonban. s esküvő előtt néhány nappal elébb jő a házhoz. különben hegedűszó mellett a táncz. azon különbséggel. Azután a meghitt vendégek tanácskoznak. vőfél. vagy helyben nem kaphatott menyet. hogy készüljenek. tőlük mintegy elbúcsúzandó. Akkor a menet elindul. a lakodalmi házhoz összegyűlnek. pálinka és kalácscsal oszlatja a netaláni éhséget és szomjat. szokásos engedelmet ad házánál pár óráig tánczolhatni. a leány többnyire kiadatik. Ha a legényt vidéken kellene keresni. ameddig tart. vége a lakomának. az utolsón zenészek. hogy a nép leányai közt. s a szekerek vagy szánok úgy ki vannak számítva.. napa és ipával. s alig oszoltak haza. A vőlegény kísérete násznagy. első vasárnap csak vidéki menyecske mentheti fel magát illem megsértése nélkül. utánok a vőlegény szintén lóháton. Ekkor beállanak a fönebb leírt gondok és készületek. Haza jövet a vőlegény. agg szüzet ritkán láthatni. a leányt odaígérik. De a legény azt mondta. ki és hogyan. vagy félszeműek. hogy e kísérőkön felül a menyasszonynak. mi ha a pap és vének közbenjártával sikerül. Ez oka aztán. ha hibásak is valamely tagban. legyen ez bármily vagyonos. mert borral is megvendégeltetnek. Egyéb szokásaik ilyenkor ugyanazok. végre pár rokonból áll. csakhogy ilyenkor a menyasszony házánál. a váltságdíjt a csínt elkövetői a korcsmában borozzák aztán el. vagyis a leány távozta után a násznép megvendégeltet-vén éjfél tájban. Ugyanazt mondhatni azon esetről. ki kell váltania. mi az új rokonságnak lakomával megpöcsétlése. többnyire duda. a leánynak kontyot a bába csinál. A templomba menetel e szokásos kötelessége alól. hogy szülői a legénynél háztüzet nézni megígérkeznek. Útközben a menet meg-megáll. azután 3-4 szekér vagy szán. a hívogató többnyire szőlőhegyi kereplővel fellármázza őket. hogy a lakodalom a vőlegénynél esküvő előtti este kezdődik. Ha fiatalkori botlást követ el valamelyik pár. s ha ez kedvezően üt ki. hogy egybekeljenek. rendszerént az. sánták. mit aztán. . s a válasz. a legény nagyobb választási szabadságot élvez. s a vőlegény nyoszolyóasszonya a magával vitt bor. kinek nem veszik rosz néven. nyergére vagy akárminő ruhadarabjára különösen felügyeljen. menjen a kisasszonyért? Ennek elintézése. mert bejárva néhány helység fonóházait. nyoszolyóasszonya és leányának is illő hely jusson. vannak azonban esetek. nyoszolyóasszony és leány.. ha kiadandó a leány. ez megy a leányhoz háztűz nézni. Elöl néhány lovas kendőkből csinált zászlókkal lovagol. ezt többnyire más nap megkéreti. tetszése szerént választ. mert az agárdi legénység mindent elkövet. a menyasszony párta és koszorú nélkül megy az esküvőre. s a közvélemény nagyon rajta van. ha lovon jött a menyaszszonyért. mit ők hívatlanul annál örömestebb használnak. csupán egy nap tart a lakodalom. . például púposak. ha agárdi leány más vidékre vitetik. miket fölebb vázolánk. ha férjével. rendszerént megvirrad. a nászkészületben segédkezet nyújtani. ládája és párnáinak. szüléit megy akkor látogatni. hívogató.díjt megenni meginni . Ki lévén szemelve az óhajtott élettárs. Hogy férjhez nem megy soha. de nem akad szerencséje. hanem ismét lovon ül. melyet . Ilyenkor a leány kéreti meg a neki tetsző legényt: Már mi nálunk az történt. vagy kiadandó volna a leány. s megunta már a pártát. Lány kérette a legényt. s elveszti jogát. ha menyasszonyát haza akarja vinni. szekerével s ha lehet szánon a vagy lóháton. hogy a leányhoz vőt állítanak. vagy más valamijét elcsenhesse. hogy a vidéki vőlegény.

. miben a vallás sem tesz akadályt. azok mind meghívandók. házaiknál mindenkinek. mely közben a bába vagy keresztanya kendőt térit az asztalra. s beszereztetvén a paszita kellékei. ha a legszegényebb pásztorok. okvetlenül keresztanyának hívatik meg. hogy szerencsés legyen a gyermek. üvegcsével. mikép alkalmatlankodnak nekie. s nincs példa. hanem hátul a karzat alatt kell helyet választania. s ezek adott alkalommal viszont amazokat kéretik fel komákul. azt nyomban valakinek háznépe közöl besúgni kötelességének tartja. tréfák. az atyára s egész házra pazarul szórt áldáskívánatok közt. hogy a kora vagy halottszülés esetei ritkán fordulnak elő. s elkezdődik a paszita. kínálja s elmondja. Hetek.. keresztvízre viendő a gyermeket. hogy a titkolódzás miatt születendő magzata néma fogna maradni. s bejárja a kitűzőiteket. A családatya pazarlásig bőkezű. végre a komák s a többiek is dalolva eloszlanak. s arra kérik.említénk. kaczaj közt vígan. melyben komáskodtak. Erd. még akkor sem. mint a leányt. hogy pártfogókat nyerjenek. . leánykomaasszonyának pedig férjhezmenetelekor fejkötővel kedveskedik. elfogadtatik. Kényökkedvökre kimulatván magokat. hanem velők együtt a legsúlyosb mezei munkákban egyenlően kell egész lebetegedésökig osztoznia. midőn ily legény komája megházasodik s gyermeke lesz. mert jóllehet” túlnyomó része a lakosoknak evangélikus. a vagyonosbaknál néha dudaszó mellett . nagynak aprónak. hogy nagyra nőjjön a kender. mind komaasszonya. habár néha nem is szívesen. ha ez a négy vagy többszöri . Özvegy férjhezmenetekor ugyanazon szokások divatoznak. A bába tehát elindul egy jókora üveg pálinkával. a házhoz csak a körösztanya megy. s többnyire daliás közt. A meghívás. ha inni akar.. inget vagy szoknyácskát vesznek a gyermeknek. Nagy megvetésnek tartaná mind a gyermekágyas. 1853. kiknek száma rendszerént 6. csakhogy őt nem fektetik menyasszonyi ágyba. De nehéz munkákat kelljen bár végezniök. hogy a lakoma pohárürítések. aztán egyszer egy nagy tál kalácsot visznek. hogy őket a háznak. Magy. dévajkodások. hogy az visszautasíttatnék.. hogyan kell lefeküdni. s emiatt befolyásosabb családokat. Keresztelés után a komák is a házhoz mennek. de ha úgy történt. 2: 31-35. a vagyonosabb. lenne tanúja magzatuk megkereszteltetésének. a bába elküldetik meghíni a komákat. Világra jővén az új családtag. kínálásban fáradhatatlan. a legényt legott megfenyítik. s fonodába többé nem járhat. a nevezetes. Képek. s viszonzásul a gyermekágyas. soknál majd estig foly. Alig veszi észre a nő. hogy a hat közt múlhatlanul van egy legény s egy leány. havak folytával házbeliei legkisebb kíméletben sem részesítik. a böjti heteket kivéve. hanem kendezi s komaurának vagy komaasszonyának czímezi. hogy szerelme gyümölcsét hordja szíve alatt. 30 vagy még kevesebb krt. kik valamint a keresztanya. az úgynevezett keresztség-pénzt adja. hogy a lakomázok végtére neki hevülnek. ezek ily szükségben a római katholikusoknak s viszont szolgálnak. hogy menyecskék közt első helyen álljon a templomban. Ilyen legény s leány komákul nem egyszer 12-13 évesek is meghivatnak. Az agárdi nép keresztelési szertartásai.. hogy a gyermekágyast annak előtte hatnál többen hívák meg komaasszonynak. isten oly életerővel áldá meg a természet e gyermekeit. mert attól fél. s abba minden koma tehetsége szerént 50. . a csecsemő szülői tiszteletűk mellett bocsánatot kérnek . Csodálhatni e tehát. mert miként mondják. ő már tudja. kikről megjegyzendő. Fölösleges említeni. mely egészen a gyermekágyas tulajdona. a gyermekágyasnak komaasszonyai ételt négy vagy ötször. gazdagabbak többször is és többfélét. A paszitát követő napokban. legkorosb tagja sem tegezi többet. Az összekelés kieszközlésének nem sikerülte esetében. Ily alkalomkor a legszegényebb is legalább egy akó bort szerez. től. . főkötőt. s gyermekének azon leginkább gyojcsvásznat vesz ingecskékre. hogy . az anyára és gyermekére. mert szilvájuk lehullana . tánczra kelnek. Meghívás után a komák a templomhoz gyülekeznek. hanem a szülök ép s egészséges magzatokkal örvendeztetnek meg.

téli hónapokban pedig. mi alatt a himlőt is vonakodás nélkül beléoltatták. A természetereje legtöbb esetben helyrehozza az ápolás hiányát ezen edzett fiainál. Magy. S még akkor is. s ha példakép úrigyermekekre hivatkozunk. Súlyos betegség eseteit s más gátló körülményeket kivéve. ökrét kíméli. mert kivált mezei munka idejében. nincs példa. kikerülendő övéinek dünnyögéseit. Így növeltetik az agárdi nép gyermeke. szorítják. Avatás után az ágy körül függött lepedők levétetnek. azonban ilyenkor mezei vagy más súlyos munkára még nem szoríttatnak. midőn már késő. Ott a csecsemőt. a többi kimegy a munkára. s egyéb dolgot végezni. azonnal veszi gyermekét. de a nép szegényes konyhája kellő tápot. mind pedig az utczán. s ha a körülmények úgy kívánnák. hol újabb teendők és foglalkozások várnak reá. mint egészséges. bérül egy negyed gabonát kapván. Hosszas betegségben. őrizkedik. hogy az így rakottan jött komaasszonyt valamivel megvendégelje. míg avatásra nem megy. hogy minél előbb úgy dolgozhassék a többivel. mely nélkülözhetővé tenné oly korán az emlőt. S alig érte el az 5-6-ik évet. olyan 5-6 éves gyermek a családban. ha fekvő beteg lesz valaki. nem adhat a kis világpolgárnak. Kötelessége a bábának egy hétig. Az anya lepedőkkel körülvett gyermekágyában tartózkodik. bárány és marhalegeltetésre stb. tovább is a gyermekágyast naponként kétszer meglátogatni. ha gyengébb korában választatik is el. s járnia kelnie ugyancsak kell. Különös tapintattal bírnak a halál közelgésének kiösmerésében. de azért a korosbaktól elég pirongatást. a szegényebbek is iskoláztatják. tudva. igába nem fogja. de essék kórba családtagja.2. némelyik tovább is szoptat. orvost még a vagyonosbak sem hínak. félelem nélkül járhat kelhet. feleletül azt nyerjük. különösen borral felvidítsa. Meg kell vallanunk ami igaz. mint betegsége napjaiban. betegség vagy más okszülte félbeszakítással. s első szülésnél 3. 11-12 éves koráig. A csecsemő aztán így lesz ifjúvá és hajadonná. kezeit és lábait több hétig bepólyálva.étel közt legalább egyszer tyúkot nem vinne. s hozzá többnyire csak akkor megy. Beteg lovát. s ha van nagyobb. ha kell megkenni. kik avatás előtt mind udvarokban. hogy az úri-gyermek. midőn elrekedésig kisírta magát. s a bajon maga a tudomány sem segíthet. ha egy két nap nincs segítve a betegen. imádkoztatnak a . különben 2 hétre az anyát avatásra elkísérni. ez kíméletre számot nem is tart. s innen magyarázható az. jóllehet sok. sőt komoly feddést is kell hallgatniok. jó úri étkekkel felnövelhető. így a beteg míg mozoghat. libaőrzésre. s magát és gyermekét mindenfelől veszélylyel környezetnek hiszi mindaddig. félelem nélkül megjelennek. az anya többnyire 2 évig. de csak hosszas betegségben nem vonakodnak orvosi segélytől. szüléi máris kora tavasztól késő őszig egyremásra pl. mi jelül szolgál a gyermekágyasnak. kivált ha azok a mezei munka hónapjaiban jelentek meg. 1853. ringafáit. melyek neki közvélemény szerént megárthatnak. s a mezőre dolgozni megy. vagy ha segítne is. azzal ringathatja. Az ifjabbak között találtatnak ugyan a balhiedelmen túl emelkedettek. hogy a rosz szellem hatalmat fölötte nem gyakorolhat. hogy házi szerekkel eléggé kuruzsolják a beteget. hanem vizet s némi tápot hagyva a sínlődőnek. Tán sohasem szánandóbb e nép. Súlyos. azonban többnyire akkor. ringafák közé kötött lepedőbe fekteti. felhagynak az orvossal. mozog s tehetsége szerént dolgozik. s ezzel tisztét az anya körül befejezé. a gyermeket megfüröszteni. nyilvános istentiszteletkor. hogy bár betegeiket munka időben magukra hagyják. leginkább idegen férfiak szemeitől. de a család is böcsületbeli kötelességének ismeri. ki ritkán s akkoris óvakodva megy. hogy a halál órájában ne legyen valaki mellettök. hogy abban részesíteni nem fogják. 27-28. hogy előbb is elválasztható a magzat. ellenkező esetben magára hagyja. Az agárdiak temetéskori szertartásaik. Erd. így szabadon. Kép.

hogy néhány este a házát átengedő gazdasszonynak minden leány fon. Mivel pedig az egész falubeli leánysereg az udvarlására járandó legénységgel egy szobában bajosan férne el. hosszabbodván már az esték. megköttetik az alku. Erd. melyeket fonodául alkalmasoknak vél. Ha kedvet mutat rá a háztulajdonos. A sírt körülhantolják az illetők. Fonodának nevezzük azon házat. még éltökben elkészítik a ruhákat. s kiszemel néhány házat. ha pedig sokáig vívódik. vagy abból áll. vagy komának volt híva. s vannak a gyászkísérők közt. a halált 10-12 órával is elébb történtnek állítván a valónál. egyszerű. vagy férjhezmenetelök előtt halnak el. midőn csügged rernényök az élethez. Ezek azután társnőikkel tartott tanácskozás után felszólítják a kiszemelt házak birtokosait. Itt szerepelnek azután a kedves társasjátékok és tarkabarka mulatságok.betegért. mennyi a halottvivő. Alig áll be ugyanis az estszürkület. udvariasságot kitüntetni amazok iránt. ha pedig leány. Halottbejelentéskor jobbadán füllentenek. a helység két végén alkusznak ki. kik e szavakra mohón vigyáznak. A halva szülötteket a bába takarítja el. Halottakat. egy vasárnap néhány meglettebb leány szétenéz a faluban. legyen bár a legnagyobb sár. félretéve a munkát is. összegyűl. és jól is jövedelmeznek. s úgy osztakoznak el. Alig hozzák t. azonfelül templomban tartott predicátióval. mindjárt úgy felöltöztetik. ki körösztöléskor komaasszony. Összegyűlnek a fonodában. a kisebb leányokat zugakba. ha fiú. A fiatalabbakat búcsúztatóval. A nemkülönbségre ügyelnek mindazoknál. engednék meg. míg a vagyonosbak egészen új ruhát adnak halottaikra. hanem ezek buzognak gyöngéd figyelmet. a rokonok s övéi. s helyeiket elfoglalva. a gyermekeket és szegény halottakat csak énekszóval temetik el. melyek szép külsőt adnak a temetőnek. a korosabbakat szintén búcsúztatóval. voltak bár kedvesek. fonodául két házat. talányok feladása közben szorgalmasan fonnak. Különben a korosbak. hogy a siratok olyakat is mondanak néha. hol nem ők a leányok iránt. vagy kender s más efféléből. A kis gyermekhalottat. a leánysereg fonás végett. vagy gyűlöltek. hogy mindenkinek legközelebb esik vagy az egyik vagy a másik ház. hol téli hónapokon át. vagy zúgjon a legdühöngőbb zivatar. Az agárdi fonoda vagy fonó. vagy kukoricza. a leányok nem ünnepiesen ugyan. Magy. esténként. melyekbe haláluk után felöltöztetendők. koporsóra borulva czifra szavakkal siratják. valamely sírt felnyitván a temetőben. s arra annyi kendőt aggatnak. az asszonyok rendbe a paszkoncza vagyis virágos kendert. de szokottnál csinosabban felöltözve. mi minden leánytól rendszerént kialkudott mennyiségű eledel. mennyiben legott helyet adnak nekik az asztal körül. melyet a község házában lakó molnár ingyen tartozik megcsinálni. de csak az ő kenderéből. A végrendeletet akkor csinálják. hogy évek múlva is ráismerjenek kedveseik nyughelyére. kivált a nők. vasárnapot és más ünnepnapokat kivéve. hogy hozzájok járjanak fonni. Ily jelekül többnyire gyümölcsfákat használnak. A legények sem késnek sokáig. mely mindenkor az udvaron mondatik el. s meggyóntatják őt. hogy a kimúltat minél előbb eltakaríthassák s munkáik után mehessenek. melyet szent énekek elzengése és ima fejez be. mik valóban nevetségesek. Nem csoda tehát. September dereka táján. szent éneket zengedeznek ágyánál. vagy gúnyt űzhessenek. s nem lévén községi koporsótakaró. kik ifjú korukban megházasodtak. a kendők a temetőben utóbbiaknak adatván. nem kaphatnak-e belőlök olyakat föl. mint éltében ruházkodott. Meghalván a beteg. hogy az itt találja fel a szent Mekkát s álmai Eldorádóját. 1853. dalolás. A hulla eltakarítása után a halottvivők és rokonok a sírásó által torba hivatnak meg. mikből aztán tréfát. 10-11 óráig folytonos tréfa. kaczaj. s jutalmul érte a torba hívatik meg. mert meg kell vallani. azon leány. mesélés. Képek. arra temetéskor tiszta lepedőt terítenek. A koporsó. i. hogy e helyekre a fiatalságot annyi vágy vonza. azon legény viszi a sírhoz. 35-36. szombatot. 2. s valamivel megjelölik. hanem serényen szállongnak a fonodába.. vagy . sőt félig már eszmélet nélkül vannak.

. 2) Legényidézés. kivel ette meg részletét. ki azon fonószakban kezde hozzájok járni. Visszanyervén kendercsomóját az első leány. Lássunk azonban néhányat a szokottabb fonodái játékokból is: 1) Szerető vallatás. Adtatok neki? Felelet reá: neki adtunk.. háttal ajtó felé leülve a szoba közepére. Ha hosszalják a legények kimaradtát. a zsidó kiejtést utánozva. héja keserűbb a méregnél. Emígy söpörve minden társa előtt. fúvó. hogy legalább kétszer. néhány font gyertyát vesznek a fonodába. talányaik közé társas játékot vegyítenek. s itt szeretőjét nevezi meg. Mit akart? Felelet reá: leányokat. Egyik a leányok közöl padra fekszik. Ε kérdés azonban csak ürügy. keserűbb a méregnél. káposztát ültetni. mit a legények azzal viszonoznak. kérdvén. réten legelt s vas szája van. Egyet a leányok közöl felöltöztetnek úgy. onnan jövendnek a legények. mindegyiktől kérdi: volt-e itt az öreg Gedó úr? Felelet reá: volt. s kérdi? Jól végezte-e? Ha „nem” a kapott felelet. maga a mag pedig édesebb a méznél. 3) Lisztőrlés. s a csomóból mindegyiknek azon parancs mellett ad. ha tudsz . baljában vízzel megtöltött csuprot tartva.. Tudni akarják azonban azt is. a szemetet. fejére kalapot tesz. Egyike a legnagyobb leányoknak jobbjában kést.. halott és vivői. s addig nem tágít. mind az öt meg van keresztelve. s honnan kutyaugatást hallanak legelőbb. s alatta két fatányérral malomkelepeléshez hasonló zörejt csinál· Egy másik pedig lepedőbe burkoltan a fekvő fölé hajol. míg azt nem nyeri válaszul „jól” ekkor ugrál örömében. Talányaik közöl adunk néhányat: 1) Kisebb az egérnél. Kiosztván emígy csomóját. és sorban járva a leányok mellett. öt fej. s másokat kaczagtatólag addig zaklatja a kérdezettet. Ekkor amaz egyet toppant a seprővel. de csak négy lélek. melyről bőre vétetett. Egy leány szakajtóból púpot. kévét kötni stb.) a halott s négy vivőjén összesen száz ujj van.. kiki pár garast adva. hogy puszta látásra is kaczajt ébresszen.zsámolyokra szorítva. Egy leány tányérba vizet önt. s minden társa előtt söpör. a ló vagy más állat. magasabb a háznál. Ekkor padra vagy kályha mellé áll. édesebb a méznél (.. mert a halottban már nincs. hogy a nevezett legény mindjárt ott teremjen. A kés képviseli a bárányt.. itt a kérdett valami munkát nevez . kérdvén kit söpörjön oda? A kérdezett szeretőjét nevezi meg. vallatni kezdi a leányt. négy lélek (.. választ s maga elé állit.. 6) Bárányölés. s azzal körüljárva a szobát.. kiknek a kendercsomóból jutott. S így folytatja sorban mindazon leánynyal. Dalaik. Ekkor a nagyobbik leány leejti néhányszor a . 2) Száz ujj. neked is adunk.. Egy másik leány hozzá közelit. . zsámolyra áll. merről fognak megérkezni? A szemetet tehát kiviszik az útra. ott hol elkezdé az osztogatást. Ε két zörej meglehetősen utánozza a malomét.. s a bárányölés tréfáját még nem látta. s csöve vagyis szája vasból van stb. s a többit megkaczagtatni.. ismét a fonók mindegyikéhez megy. s pálczikával egy szitára ver. hogy egye meg ez s ezzel. reáállva füttyentgetnek. Ezen s hasonló talányaik többnyire rímekben foglalvák. réten legelt. segédül pedig egy kisebb leánykát. Mind a két leány leleményes ötletek és szókkal törekszik egymáson kifogni. fája magasabb a háznál. s ha az nyéllel fordul kifelé. a legények eljönnek. 4) Gedó. míg kedveért meg nem nevezi. fája erdőben nőtt. míg nem fortélyos fogásokkal azt csakugyan elcsenné. 5) Zsidó pap. és a gyertyánál szárítja. meséik. 3) Erdőben nőtt. dió . csöpübül szakált és bajszot csinál magának. azt a tányér vizébe mártja.) mely kisebb az egérnél. kályhát tapasztani. a víz annak vérét. búsongva jár a szobában. minden fonó guzsalyból egy kis kendert vagy csöpüt húz. mondván. öt körösztség. s furulyázással mulattatják a leányokat. szűrt ölt. A kérdő azután a tőle kívánt munkát képleg utánozza.. egy leány söprőt vesz. s elkezd érthetlen szókat handabandázni. szándoka pedig amattól elvenni a kendercsomót. öt fej szintén van. . ölébe veszig és a söprőt feje fölött az ajtó felé dobja. De a kendercsomótól megfosztott leány is addig mesterkedik. nem látta-e lúdjait. míg azt vissza nem cseni. s végre lepedőt akasztanak nyakába.

hogy vannak eme játékok közt olyanok is.. Farsangban legalább egyszer minden leány egy kevés lisztet. mintha kedve volna tánczra. Kész lévén a csoda. állat. ott mutatja be magát a leányoknak. s végig húzzák a pocsolyán. s fellobogó lángja űzi egymást. utazó. s abba vizet öntenek − az a kút. A felhitt oda megy s megcsókolja. hogy fonhasson. véletlenül találkozva vele. Pár hét múlva a másik fonoda szintén csodával viszonozza a látogatást. melyek csak a legények távollétében játszhatók. Világos.kést. mert legtöbbjében csak néhány szerepölhet. felfeküdt a padra. mint az élőbbemhez. látható a faluban. aztán tánczolnak. ki kísértetet nem hisz. i. Egy legény leül zsámolyra. . Mellette gyököntve dorombol a macska. a csoda kíséretével bemegy. Míg így foly az inderkedés. mely azokat fölöttébb böcsösekké teszi. Be másként van itt a jó meleg szobában! Pattog a tűz vígan. Éhez is. s ott tart szemlét a falusi szépek fölött. Őreül a kiszemelt leánykát földre ültetik. A vidéki legény t. hogy a szereplők a jelenlevőket folyvást derült kedvben tartsák. hogy emelje fel. Ekkor néhányan a nagyobbak közöl körülállják az őrt. áru. Zordon az idő künn. A szoba közepén kiszemelnek egy gödröcskét. . s feladata a társaságot bohóságaival kaczagtatni. . nem vesz. és segédével felemelteti. A gazda szunyókál. Nyolczat ütött már az öreg fali óra. úgy hogy az is. meg akarják-e azt nézni? Kedvező válasz adatván. de természetöknél fogva nem is lehet. egy leányt igazi csodává öltöztet fel. Ezen s más fonodái játéknál főkellék. ki viszont őt hasonlóan felemelje s így tovább 9) Csoda. s itt egy követe által bejelenteti. ha e házak oly vonzó erővel bírnak? De van még különösen egy. s a kútból meríteni akarnak. kezébe pedig vesszőt adnak azon utasítással. az egész fonodái fiatalság elindul a másik fonodába. termény stb . Így tölti az agárdi ifjúság fonodákban a hosszú téli estéket. s mihelyt hátra tekint. ezek néha látogatóba mennek egymáshoz. s ekkor van helye e játéknak. 7) Kútőrzés. ki a tréfát még nem látta. az előtte állók megragadják. egyenesen csak a fonodába megy. vagy zsírt hoz. amaz őt csupor vizével nyakon önti. házasodni akarván. nem hallgat a szóra. S ily felöltöztetésben kifogyhatlanul találékony az ifjúság. és legényt nevez meg. Sarokba szorulva hever a ház őre. 8) Bolhácska. Valamint a leírtakból az is látható. hogy ki a kútból meríteni akar. hogy azokban valamennyi leány részt. ott választ feleséget. Csodálhatni-e tehát. hull a hó javában. hogy valami újdonság . Künn szaglált a hóban még vizes a szőre. Amely fonoda fiatalsága meg akarja látogatni a másikét. s végre midőn emez a kés után azt felemelendő alkalmasan lehajol. Az idősbje ott ül a kemencze mellett. alkalmasint nem kevéssé döbbenne meg. mit azután közös táncz követ. oly kisebb leány kívántatik. Kis öcscse már alszik. de az őr utasítása szerént tesz. aztán a zsámolyra ül. Ε játék a polgárrendűek kútba estem-játékával azonos. Csepü-darabokból bajszot rak a gyermek. Fölebb érintők. azt a vesszővel üsse meg. hogy két fonodába járnak a leányok. A fonodát következő csinos versekbe foglalta egy hölgy. a háta mögött állók magukra fordítják valamivel az őr figyelmét. s felhí valamely leányt.. s az így összehordott készletből pogácsát sütnek.

Hej tudom a bajt már . Biztatja a többi: no csak rajta. A más szerencséjén hadd örüljön lelkem. Egy csókjáért kettőt. Ott egy fürge barna orsóját elejti.! volna csak itt Pista. S hogy először is most sok szem látta csókját. még azt is elmondják. Eképen évődik. Tovább lányok. Hisz e lány a falu legszebb tulipánja. Neheztel a lány.. hogy bár ki fia volna. Kapdossa a többi . Hiszen tudja jól. hármat adnál vissza. Szíve dobogása majd hogy ki nem hallik. . De szavait csókkal le nem pecsételte. hívom tüstént. gyorsan érte hajlik. Váltsd ki ezt az orsót.Szomszéd s komámasszony titkosan susognak Ki tudhatná végét. . ne piruljon arczod. Szerelmes galambja máshoz nem hajolna. ha nem szeretsz engem. most mindjárt itt helyben! Váltsd ki tulipántom. Megyek. Mind vágynak reája. Sokszor mondta már. . én édes szerelmem. Isten áldjon meg hát! szól a hamis fajta. Aki bizony nem rest. S szemét ama sugár legénykén felejti. Fáj a szíved érte. Ami meg se történt. Régen lesé már ő ezen kis jószágot.. hogy Övé szíve lelke. rajta! S már ha ennyibe van. Légy boldog ám véle! . Csak hogy el ne menjen. Forró epedéssel súgja a fülébe: Eszem a kis szádat. Vidám nevetés közt apad a len s kender. S győzelme jelével megy a lány elébe. Orsóját az ifjú jó magasra tartja.. mit tegyen a lányka. . úgy tesz mintha menne. . Szégyenkedve rejté kötényébe arczát. Nevet Örömében csókra sóvár ajka. Föl sem is cserélné érte a világot. úgyis jó barátom. hosszát a dolognak! Egyik állítást a másikkal lerontják. a szemedből látom. orsóját kiváltja. Avagy te a csókot büntetésnek tartod?! . ifjak ülnek csinos renddel. Ő gyönyörködik benne..

Mit törődik ő az idő hidegével! Magy. hogy az óra tizenegyre jára − Folytatjuk. Én szívesen látom. ha Isten segít holnap este. Legszokottabb táncznapjaik a következők: újév vagy utána következő vasárnap a cseléd kedveért. 1854. és a lelkészét kitisztítani. kik már kaszálni bírnak. A fiatalabb nők. 1865. kezdetén a falu bormérésének. de hogyha még hidegebb volna. ellenkező esetben kész a pörpatvar. kölcsönösen adott áldomások ürítése közben. mire az egész nép fölkel. és bocsánatot kérnek egymástól. minek elmulasztása miatt könnyen megbírságoltatnék. bár honnan teremti. a házasok pedig csak hitveseikkel tánczolnak. miből aztán este lakomát csapnak. Lakodalomkor is az érkező és távozó . veszi azt fel. Kép. s ha valaki elébb félre sompolyodott. Újs. s a pásztor ugrándozva tánczolva körötte. Ha valaki tanácskozás. A legények többnyire kedveseikkel. Az agárdiak apróbb szokásaik. 6. legalább dudaszó mellett tánczolnak. Hideg van. mit tán újévi ajándékkép kap a helység jövedelmeiből. Mindenikök köteles. kiki haza mégyen. tréfálnak. mint egy búcsúra kezet nyújt. s hol egy kis szalonnát. a jelenet ugyanaz. szél zúg. Ε munkájok után a legények tisztkarából kettő bejárja a házakat. A bíró házánál összegyűlve. Rég volt. más nap legalább kipuhatolja: férje kivel tánczolt legtöbbet. ha férj volt meggátolva a tánczra menetesben. míg meg nem találják. s halkan elmondja: „Isten bocsássa meg vétkeinket!” A családtagok is gyónni menve. mert e tekintetben nagyon féltékenyek a férfiak. s dohányozniuk nem szabad. szent Györgykor. jobb s bal szomszédának. El-elsikamodnak s rá jókat nevetnek. azt mindaddig keresik. 2 köt. Ily házalást tesznek utolsó farsangkor is. e tűzre egy kis fát. vagy csak beszélgetés közben pár perczre kifordul a szobából. a farsang folyama alatt legfelebb egyszer. hogy egész nyáron jó vizök legyen. A bíró hivatalnoktársai néhányával járul az úr asztalához. Egyedüli tánczaik mindenkor a csárdás és toborzó magyar. a nagy kutak kitisztítása ugyanazon nap a korosb férfiak tiszte lévén. hogy botlásaikért bocsásson meg nekik. Újév előestéjén a vénebbek összegyűlnek a bírónál. húsvét és pünkösd másod napján. vagy rőzsét szerezni. oda hivatják a pásztorokat is. Szent György napján a legények kötelessége a határbeli forráskutakat. Erd. hol sertéshúst. Az a boldog ifjú mit se tudna róla: Ott ég a csók ajkán édes melegével. s midőn álom kezd nehezedni szemeikre. legények. s imádkozni kényszerítik. szent Mihálykor. sz.Szól a házi asszony: „Elég is lesz mára. de megelőzött vasárnapon nevökben a pap szószékéről felkéri a népet. sőt már 11-12 éves fiúk marhákkal közlegelőre járnak s ott hálnak. a bíró minden pásztornak egy váltó (5-kros pénzdarabot a földre vet. Alig hogy mehetnek. Téli hónapokban a lakodalmakon sokat tánczolnak. megkövetik egymást. s megköszönik szépen Párosával rendre. Vas. mindnyájan imádkoznak. és nők egyaránt Ha a feleség el nem mehetett. 29-31. s e kötelesség alól csak azok vannak kivéve. Őszi hidegebb éjeken pedig tüzelnek s burgonyát sütnek. s legközelebbi alkalommal ugyancsak pöröl a tánczosnőre. nyáron vagy kétszer. Összegyűlve elébb csintalankodnak. és templom búcsúkor. s visszatértekor üdvözletül ugyanazt leszi. kalapjaikat leveszik. majd néhány tojást kapnak. akinek lesz kedve Mind eligérkeznek. utolsó farsangkor. s ha egyéb nincs. Szakad a hó.

megakasztotta az utas kerekét. Erd. legalább ünnepélyes alkalmakkor. s tehetségök szerént pénzzel. valakiveli összezördülése miatt. vagy alkalomszerű rímes üdvözletet mondanak. azután ha az kedvező. kitudja szándékát. leánynak többnyire piros vagy sárga csizmát nem venne. 36 és 39-40. e szokás veszni indul. vagy más. szeretőikhez. ha sár van. hogy férje akkor lerázta magáról a papucskormányt. a templomig. mesterséges virágokat. vagy egy ideig azután is vasárnapokon. számában adtuk. Ε bokréta minél nagyobb. vagy szülőik szeme elől. kezeikben viszik. oldalaikon tarisznyával. Van egy bástyás őrtornya. 2. Téli hónapokban. mi a legénynek tánczköltségül szolgál. s többnyire az egész éjt velők töltik. Ha a nő férje ütlegei elöl megugrani kénytelen. annál szebbnek tartatik. mit a leányok azzal viszonoznak. azt megbírságolnák. hogy aki ide s tova nézne. s ott húzzák fel sártól megtisztított lábaikra. úgy tartják némelyek. vagy elmosolyodnék. utolsó farsangkor. felszalagozva láthatni a legények süvegeinél. Pünkösdkor ennekelőtte majd minden leány ablakai előtt. mintha czívódáskor férje. Rákóczy Ferencz idejéből. A fiatal menyecskének. mások szerént itt pocsolyás hely lévén. dombos helyen fekszik. Karácsony előestéjén mindkétnemű iskolás gyermekek. úgy a vágyak kielégítvék. mely közel fekszik ide. s hárman négyen szövetkezve. 1853. mind reggel jutalmul hol krajczárt. s miként jöttek. csak húsvétkor legyen meg az új csizma. mit csak a szigorúbb szülők elleneznek. kiknek a bíró házánál elkövetett rokonczátlanságával. mezítláb menjenek haza. kik ha odaígérik leányukat. jutalmaznak. ablakok alatt az ünnepre vonatkozó énekeket járnak énekelni. Ha tán egész évben semmi új ruhadarabot nem szerezne neki. mindazáltal évenként legalább egy pár ilyen fát találni még a faluban. Ezen éneklés és üdvözlés újévkor itt nem divatoz. kalapját köztanácskozás után a bíróházánál ablakon kidobnák. Akasztó Solt M. már nem bírnak. hogy istentisztelet után ismét lehúzzák. ha neki húsvétra új. s a büntetés 18 év óta egyetlenegyszer volt fenyegetőleg alkalmazandó. vagy illetőleg anyja munkakedvét. A csintalanabbak hétköznap is elugranak a marhától. mindenkor csak este. soha meg ne jelenjen. vagy azon napi evangeliomot olvasnak. vagy kalácsot kapnak. itt akasztották fel az elitélteket. a férfi is legnagyobb megbecstelenítésnek tartaná. következő lakodalmi szokásdivatozik: Ha a fiúnak kedvese van. ez keszkenőt ad jegyül. A kidobott kalap értelme az. s beszólnak. főkötőjét lerántja. évi 67. Ε csizmákat a nőszemélyek húsvétkor. Ε büntetés azonban csak azokra alkalmaztatik. s melynek leírását a Sürgöny 1866. illetlen magukviseletével. itt s Lak községében. vagy kapujánál. megkéri apjától s anyjától. kedveskedve. s az illető csak nagy rimánkodás és áldomással háríthatá el. Magy. a fiú neki . májusfákat lehete látni. egész évre elrontaná férje. hogy vasárnap este lovagaikat vagy maguk termesztette. Mind este. Vhoz 3 órányira. hogy tiszták maradjanak. ha barátságos összejövetelkor. Különben nőnek nem lehet nagyobb szégyent tenni. hol diós vagy más gyümölcsöt. például karácsonkor. kéznyújtással jelenti be magát a násznagynak. nekik gyümölcs idejekor lopott gyümölcscsel. másnap korán pedig szintén házról házra járva. mihelyt besötétedik. hogy tulajdonosa köztök többé.vendég. Bíróválasztáskor a kalodát felbokrétázva viszik az illető házához. hogy az időben midőn Solt vára állott. A legények rendszerént szombaton és vasárnap este látogatják kedveseiket. Akasztó és Lak községi lakodalmi szokások. mit az illető leányok bokrétával. leány vagy legénynek. vagy Váczon vett bokrétákkal felcziczomázzák. Kép. ez társnőinek panaszoltakor úgy fejezi ki „hogy papucsot árult” ezt akarván vele valószínűleg mondani. s azt a legény egész héten át kalapjánál hordja. s így oldaltarisznyájokat megtöltik. szintén leányok ajándokait. Ilyenkor oly komolyságot követelnek minden kísérőtől. s azt elvenni akarja. de mióta az erdőkre szigorúbb a felügyelet. mit eltulajdonítani ily szent czélra bűnnek sem tartanak.

azután paphoz mennek beíratni magokat. Dicsértessék a Jézus neve. J. igen szívesen fogná látni mind kicsintől fogva nagyig − de még azt is hozzá tévén. és azt követő mondásokat. vagy kettőre. egyik szalagos kulacscsal. úgy. Hogyha meg nem vetnék szegény tárházát. kettő mint felelő ezeket a torokat éneklik: Kérdő: Édes jó barátom téged arra kérlek. Ez a sok legénység ne álljék híjába. Úgymint N. másik virágos és szalagos bottal. Az étkek is majd jönnek szépen sorjába. Kés. mondjál nekem egyet! Felelők: Egy az igaz hit. s az kihirdeti őket. piros csizmát. a tizenegy előbbi felelet ismételve mondatik el. s egyik mint kérdő. egy az úr isten. hogyha isten életöket hosszabbítja. előszöris elbocsátott követek vagyunk. (Első étel felhozásnál. aki lakozik magos mennyekben! Kérdő: Mondjatok kettőt: Felelők: Kettő Mózes két táblája! Kérdő: Mondjatok hármat: Felelők: Három három patriarchák! Kérdő: Mondjatok négyet: Felelők: Négy a négy evangélisták! Kérdő: Édes jó barátom mondjatok ötöt: Felelők: Öt az öt érzékenység! Kérdő: Kérlek mondjatok hatot: Felelők: Hat a hat vödrök.” Hívogatni még vasárnap este. úgymint hétfőn 8. vagy kettőre. egy tisztességes pohár borra. vagy fésűt stb. Az ételfelhozásnál is verselnek. Egy tisztességes tál ételre. egy a keresztség.viszont czipőt. és így tartják az úgynevezett beköszöntőt: Szerencsés jó estét adjon isten kegyelmeteknek! „Hogy ilyen alázatossággal. Csak jó apetitussal egyenek. vagy kettőre. hogy a tizenkettedik feleletnél. A meghívottak küldeni szoktak egyetmás enni valót. vellával elvagyon készítve. melyek töltettek a kánai menyegzőben! Hét a hét szentség! Nyolcz a nyolcz boldogok! Kilencz a kilencz charangyalok! Tíz a tíz parancsolat! Tizenegy a tizenegy szüzek! Tizenkettő a tizenkét apostolok! Hogy ezen éneklés tovább tartson. Lakodalomra a hívogatás pénteken történik. két vőfél megy a meghívottakhoz. s hétfőn hajnalban is szokás. az asztalhoz hívást a vőfél így intézi: Uraim az asztal megvagyon terítve. igyekeznek kigyelmetek fáradságát visszaszolgálni. bátorsággal bejöttünk kegyelmetek hajlékába.) Itt van a legelső tál étel felhoztam . Én a mi tőlem telik elkövetem. és szentségnek felvételére. halálokat halasztja. s vacsora alkalmával 3 jó énekes jelen meg. Összekelés napján zeneszóval mennek az egyházhoz. egy pár tánczra. repetálni szokás minden feleletnél az első feleletet. kanál. uram ö kegyelmétől mi általunk is szólítván kegyelmeteket. De mivel kötelességünk is tartja. órára hitnek letételére.

Kinek volt már tudom vagy hét felesége. Nem minden szemetén találják páromat. Egy kis bor áztatja meg száraz torkomat. A szakácsnéval meg fűszerszámoztattam. Sőt inkább távozik ő minden félelme. Bors. Ebből szedjen ki-ki jó két nagy tányérral. Kinek a két zsebje tele volt tallérral. Mintha csak bolhák csípnék két oldalamat. Ábrahám is ilyennel élt Sárájával. Jézus neve dicsértessék. ha tálat viszem ki üresen. Jól megiszkábálva. azért imádkoztam. Ez a magyaroknak hires eledele. Legyenek mindvégig jó apetitussal. (Második tál ételnél.) Itt van a tehénhús tormával. Jobb ez mint a hering a veres hagymával. De a vőfélnek is borocskát adjanak. Nem rég beszéltem egy híres gavalérral. így a vendég gyomra sem marad üresen. Amint sz. mártással. (Bortöltésnél a gerendát pálczával verve) Halkal.) Itt van a becsinált szegfűvel babérral.) Itt van a káposzta firis disznóhússal. Dávid zsoltárába mondotta. (Csibe becsináltra. Azért hát uraim a borból igyanak. Azért élt oly soká szerelme párjával. gyömbérrel jól be is sózattam. Teli kancsó borát ide felhozatta. sáfrány. Bámulásra méltó volt nagy kövérsége.Ne hogy azt elejtsem. Amit ha valaki jó ízűn elnyele. Szív vidámítással Isten a bort adta. Úgy én is gyorsabban forgatnám magamat. Örvendek. Az én gazduram hordaját kifúratta. . (A káposzta fölhozásakor. Csak jó apetitussal egyenek kívánom szívesen. mint a szekér gúzszsal Egyenek ebből is uraim gusztussal. halgattassék a vendég. Lássanak hozzá hát uraim csak frisen. Nem volt annak az nap semmi veszedelme. Ε lakodalomban vigan mulassanak.

akkor láttak násznagyok után. Megvan a teteje perczezve zsírozva. vagy odaígérve. Megelőzi ezt a menyasszonytáncz. Nem gondolt jó gazdánk a maga tyúkjával. hogy olyan legyen mint az. ha ez meg találná kéretni. Alföldi menyegzői szokások száz év előtt. Mint borbély legény ki van pudanérozva. hogy kinek számára. Nem kell-neki erő a megrágására. Ennél jobbízű ételt még sohsem kóstolt. munkálódjék. Apró szőlővel van jó kipallérozva. ezzel a zenészek elégíttetnek ki. Reggelre vödör víz.) Hozom a kalácsot egész taréjával. s. . seprő tétetik a menyecske szobája elé. közönséges nevén „gyalog sátán” s jó reménységgel biztatta az ifjú szüléit. itt is mondanak a vőfélek valamit.Kérdem tőle honnét van jó egészsége. s külön szobába vezetik. Noha már hetven esztendőt általgázolt. Megvagyon ez jó kívül belül czukrozva. Hogy miolta szép napok alatt sütközik. Csak egy kicsiny szellő a megfújására. Amennyiben ugyan nem voltak egyenes kérők. Mazsola szőlővel be van pudancsozva. tartoztak bejelenteni a lelkésznél. minden tánczosa a menyasszonynak a vőfél kezéhez fizet. Azt monda becsinált volt az elesége! (Kása étel hozatalakor. kiknek tiszte volt a leányt formaszerént megkérni. és ezt megkell neki metszeni. Itt van a tésztából jóféle sütemény. Mikor mindebben a lányos háznál eljárt volna a megbízott asszony. Kenyeret is adnak neki. Vacsora után bekötik a menyasszony fejét. (Kalács és pecsenye hordáskor. ha nincs: vájjon volna-e kedve az illető ifjúhoz nőül menni. Nincs ebben sem ánizs. Ez időtájt ott minden házasságot az asszonyok kezdtek. Édes ez mint csupán a színméz. hogy felkelvén. Szakács asszonyunk is erősen esküszik. sem kemény Jó ízű porhanyó s nem kemény. Csak jó apetitussal egyenek kívánom szívesen. Mielőtt azonban elindultak volna..) Köles kását hoztam még pedig czukrozva. Az ember megkívánja mihelyt csak ránéz. hanem ők puhatolták ki a legény szülői által kiszemelt leány körül: vaj jon nincs-e a hajadon már más valaki részére lefoglalva. Az árától is semmit ne féljenek. Költsék el jó ízűn Isten áldásával. sem mustár. Nem is kapta ezt meg a tűznél a kozma. Fogjon azért mindjárt hát vellát minden kéz. Jó puhára főzve apró riskásával.

A leányokat pedig arra kérte fel. azon alkalommal a kérők egyike kezébe. a főte-tőre való. előbb kimondották a szülők. ettek. csillagos nyelű czifra kés. s ezek azontúl e neveket viselek egész a lakodalom végéig. Ekkor rendelek el a kézfogást is. asztal fölött beszédbe elegyedtek a gazdával. aranyos hüvelyben. hogy mikor találhatják otthon másszor. az okos násznagy megkérdezett legényt és leányt: nem biztattak-e már más személyt házassággal? kezet vagy házassági jelt nem adtak-e valakinek? és szeretike egymást? Ha e kérdésekre mindkét részről megadatott a kívánt felelet. a vendégek ifjait. később pedig. ki addig minden vasárnap jegyruhájában és ékességeiben járt a templomba. s azután Isten segítségül hívásával asztalhoz ülve. s kéri. jól lehet a leányos háznál szokták tartani. akkor határozták meg. a násznagy szokott felmutatni. piros kordován vagy karmazsin csizma. hegyes orral és magas kerek patkóval. okos és becsületes személyeket állíta. s melynek minden költségét. ezüstös tűk és még sok minden. fehér vagy fekete fátyol. hogy mint barátai a férjhez ment szűznek. fehér vagy zöld. A legény ajándéka szokott lenni: aranycsipkés angol posztó vagy kamuka (vastag selyem) előkötő. kiknek a menyasszonyi háztól szintén elébe jönnek a leány vendégei. A kérőkkel elment az ifjú is. az ifjak megfogták egymás kezét. Most indulnak el a vőlegény házától a menyasszonyért szép renddel és muzsika szóval. Azonban már kedden este be szokta hivatni a gazda a nász nagyot.. adá az ifjú részéről való jegyajándékot és megáldá. melyre saját rokonait -és barátait mindenik fél meghítta. strázsamester stbnek. s a násznagy szolgálatára az ifjakból fris. s leánysága utolsó éjjelén háljanak vele. melynek két végén bojt volt. melyen egy nagyocska kapocs volt. mire . s annálfogva akasztotta öve mellé az asszony az aczéljával együtt. az utolsó hirdetés délutánján tisztességtudó vőfél által szólíttattak be a vendégek a következő szerdára. mely mindkettőjük sorsához képest közönségesebb. a menyasszonyt szintén a magáéi. s egy magukkal vitt kulacs bor mellett. egy pár fehér öltözőt is adott a legénynek. honnan az esketés után külön-külön mindenik felekezet ismét haza kíséré tulajdon felét. mint jegyajándok. s a vőlegényt az ennek részéről valók. s hátul a kontyról földig leereszteni. vagy finomabb gyolcsból készült. Ezeken felül mindkét fél adott az atyának és anyának s testvér atyafiaknak „tehetsége szerént való ajándékokat” miket a hazavitel alkalmával a vőfél előadván. rendszerént a legény viselte − adott azonban amit akart a házigazda is. melynek az alja nem volt nagyobb fél dióhéjnál. a honnan ezen lakodalom előtti kedd-este „leányhálónak” szokott hivatni. Ha pedig tetszett a vőlegény. vagy leginkább vörös selyemből háló módra kötött öv. őt magát pedig csak azután szólították be a szobába. felkísérik szüléik házától a templomba. s miután kölcsönösen üdvözölték egymást. Begyűlvén a vendégek. hadnagy. hogy leányukat be sem eresztették a szobába. hogy van e hajlandósága leányát a legénynek adni. a kérdezősködésre kitérő feleletet adtak. s midőn köszönés után kezet fogott volna a kérőkkel. az volt a jel. Most a leány részéről egy pár keszkenő adatott át az ifjúnak. Kihirdettetvén a gyülekezet előtt a házasuló felek három vasárnap. ittak. hogy odaadják a leányt. melyet a főkötőn felül szoktak teríteni. és terminust sem tettek. czifra gombostűkkel a fejhez tűzni. a kérő násznagy előáll. Szerdán reggel a felállított tisztek korán begyűjték a hivatalos vendégeket. kiket elneveze: kapitány. a főkötő.kit akarnak nőül megkérni. midőn az asszonyok a legény ajándokát elhozták. s hátul vagy baloldalon szokott lógni. melyeket midőn a leányos házhoz elküldött. mikor viheti haza a menyasszonyt. vagy csak rása (vastag szőrszövet) selyem csipkével. s a magyar ing lobogós bő ujja mindenkor aranynyal volt kivárva a vagyonosbaknál. vigasztalják még ma. vigadtak. Ha nem volt kedve a szülőknek a házasságra. és szüzeit. hogy a leányt adják át vőlegényének.

kiknek arra kellett vigyázni. oda kiáltott a vőfélnek „csördíts lánczot” amely jelre mind magához tért. s így adták reggel a vőlegény kezére − először is tánczra. ott a gazdát és násznagyot fütyültették. s ha nem akartak. két követ− vagy pemet-asszony. melybe zsírban sütött koczkás kenyér volt aprítva. Vas. melyet közönségesen kárlátónak neveztek. akik pedig dohányosak voltak. mint leány korában. bárány. A jobb módúaknál két három nap tartott az ilyen lakodalom. s hogy egy leány vagy asszony se maradjon el. kik aztán a vőféllel együtt a szülőkhöz mennek. s mind ezekre azután itták a tengernyi bort. mint asszony. s elbúcsúznak tőlük. amabban is 3-4 derék eladó lány van. hol pedig az nem volt. hanem ez egy napon állania kellett. s aludni is vele ment a nyoszolyóleány és asszony. aprójószág szárnya. Újs. és rokonai arra az ebédre. vagy egy „tekerő hegedűjök” (ma már ismeretlen hangszer) s a hol semmi muzsikás sem volt. csak az a kérdés. A menyegző utolsó napján. s tejfeles paczal közé hányva.a kiadó násznagy kézen fogja a menyasszonyt. megköszönik a leány körüli dajkálkodásukat. aki lármázott. és sok veres hagyma. vagy közel utána egy bizonyos napra. Ott azután hozzá ültek a derék ebédhez. tüdővel töltve. lúd. melynek készítése alatt az asszonyok néhol 5-6 akó bort is megittak. 29-30. kalácscsal és borral folyvást rakott asztal mellett beszélgettek s iddogáltak. hogy hát ennek s ennek . s így már a házasulandók sorába lépett. ezután jöttek a sültek: marha. nyúl. ki legelőször menvén templomba. marhaláb savanyu lével. azok a kamarában pipázgattak. melyet most nagy pompával mutatnak fel a vőfél keze által. Ha látta ő kegyelme. tálakban. s mint az atya és anya részéről való jóakarat jelét átadván. egy kérő. amazt jóságáért s dolgosságáért a . szitákban. ott sertés ólba zárták. és egy kulacsos kíséretében elindul leánynézőbe.harmadikat gazdagságáért „komendálják” végre megállapodnak a legény szavára. hogy ezekkel magukban véve is jól lakhatott volna az egész násznép. midőn elérte 22-24-dik évét. A rendre a sarkon ülő násznagyok vigyáztak. Az ifjú. melyiket kérjék hát meg? a jó nénémasszonyok ezt szépségeért. azt a násznagy áristomba rekesztette. s átalában a legszigorúbb gazda szerepét vitték. 1864. Az ifjak hajadon fővel tánczoltak. ki a büntetést el akarta kerülni. nehogy aztán szomorkodva menjen haza. rendszerént egy tehénnek első jobb lábát a lapoczkával együtt. vagy más mártással. sertés. mézes és mandolásmazsolás lével. Ezekután bemennek a házba. Szoktak a vőlegénynyel jövők a leányos házhoz egy darab húst is hozni magukkal. A gazdagoknál ellenben czigányok húzták a szomorú meg víg nótákat. s vagy a kérő násznagynak. sőt teknőkben felhordva. hurka riskásával. vagy a vőlegénynek kezébe adja. mely a tehetősb gazdáknál a következő ételekből állott: csigaleves. hogy az asztalnál mellé ültették volna. megáldja. pulyka oly bőséggel. töltött káposzta kolbásszal. hús tormával. örömmel fordulnak vissza az átvett menyasszonynyal a vőlegény házához. lába. végül jött a sok kalács. Ezeknek rendszerént csak egy dudásuk volt. Aki megrészegedett. Tánczmesterekről is volt gondoskodva. azt a násznagy azonnal ki tiltotta a lakodalomból. malaczhús. Az első vasárnap a nyoszolyóasszonyok készítek föl fejét a menyecskének. Az idősbek a sülttel. szalmával behintett veremnek kellett lenni. egy ingre vetkőzni s kiabálni nem volt szabad. vagy épen káromkodott. Ebben az utczában is. hogy egyszerre nagyon sokan fel ne álljanak tánczolni. hogy a bortól hevesedni kezd az ifjúság. s ha valamelyik hibázott. melynek egy presbyterialis végzés szerént előre kiszellőzött. nyaka becsinálva. A menyegző napján a vőlegény még annyira nem közeledhetett menyasszonyához. különösen meghivattak a menyasszony szüléi. s az illendőség határait kezdi áthágni − a gerendán lánczot vetett által. Az asztalnál az ifjúság szolgált. megcsipkedték őket az asszonyok. kappan. nem volt szabad neki leülni. Szegényebbeknél egy este. de azért más nap felkötötték neki a főkötőt. Alföldi lakodalmi szokások most.

ezután a kérő megkínálja a leány szüléit. . .” Ekkor bevezetik az eladó-leányt. kik ezen szavakkal: „váratlan vendégeket várjanak kigyelmetek” vagy „becsületes embereket várjanak kigyelmetek lánynézés végett” jelentik ki. A szent házasságot akkor megszerzetté. hogy learathatnánk. hogy ahon az isten megmutatja . ha pedig a leánynak mi kifogása sincs a legény ellen. Ez a becsületes ifjú N. elbontok nem lehetünk. Hogy mivel kötöd be két szemed világát. Itt a szülők − „ha nem kell a legény a lánynak. . A lányos-házhoz először a két követ asszony megy el. és a többi jelenlévőket is. Egy oldala csontját Ádámnak kivette Melyből Éva asszonyt mellé készítette. ki abból iszik. valaki ez helyre érkezett! Ádámot az isten mikor teremtette. Ε bölcs rendelése az egek urának. . ne sajnálják a leányukat bebocsátani egy-két pillanatra. s a kérő újra az alábbi vers szerént kéri meg a leányt szülőitől: Becsületre méltó jeles gyülekezet. aki ő mellette legyen. ismét elmennek mindannyian. ismét elmegy a két követasszony a lányosházhoz. ekkor a kérő a következőket mondja a leányhoz: Most gondold meg szógám. hogy ezért meg ezért nem teljesíthetik kívánatukat. ha a legény megszerette a leányt. Isten szerzetté a szent házasságot még kezdetben. emberek. ez átnyújtja a leánynak. mivel követeink által jelentést tettünk. kiktől a kérő megkérdezi: Hát mikorra halasztanak kigyelmetek? kik két vagy három napnál nem igen tűznek hosszabb határidőt. Rövid beszélgetés után a leány az övéivel együtt kimegy.” s egy vagy más okot adnak elő. azért kérjük szépen kigyelmeteket. az is iszik. . hogy jöhetnek bátran. . Férfi s asszonyrendből álló felekezet. a következő szavakkal kéri meg a leányt szüléitől az ifjú számára: „Jól tudva vagyon kigyelmetek előtt. a két ifjú pár perczig szótlanul nézi egymást. meg visszanyújtja.a lányát kérik meg. mi abban. megvizsgálván a maga sorsát. Künn a leánytól szüléi megkérdik. Se nem tiszta búza. A kulacsos ezután átadja a legénynek a kulacsot. csak másutt kereskedjenek kigyelmetek! . ha kedvező válaszszal tértek vissza.mindnyájan. magaviseletét − hogy ha a jó Isten a két ifjú szívét egymáshoz hajtaná. így váltakozva háromszor isznak. elejét utolját. . N. Kiket a szeretet összekötelezett: Halljon szót. megáll néhány lépésnyire a legény előtt. Pár óra múlva. A követek meghozva az örömhírt. hát mit szól a legényhez? Nem sokára ismét bemennek a leány szülői. a kérő. szerzek őneki segítőt. ki ünnepi ruhájába öltözve. s csak a legény marad benn hozzátartozóival. hogy visszaadhatnánk. mi végre kerestük meg a kigyelmetek becsületes hajlékát. . hogy emeljék a leány pártáját” − ezen választ adják „Csak azt gondoltuk mink. amikor azt mondotta: nem jó az embernek egyedül élni. az ifjúval és kulacsossal helyet foglalva a nagy asztalnál. elmennek . kivan magához illő feleséget venni Isten törvénye szerént − e mellett hallottuk a kigyelmetek becsületes lányuknak jó hírét. s nevét. vagy ha a kérőket csak azért bocsátották be. ennek lefolytával. kijelentik. . Mert nem kölcsön kenyér. hogy mi járatban vannak.

Mind pátriárkáknak évangyélistáknak. Isten rendelésit. Hogy egymást megnézze ezen két ifjúság. De kit. a nagy istent kérte. így lakják el a kézfogót. a kijelölt vendégeket házanként következőleg hívja meg a mulatságra: „Alázatosan engedelmet kérek bátor bejövetelemért. 1 . Kelmetek házánál felnőtt virágszálnak. Vacsora után a legény és leány egymással jegyet váltanak. Hogy így ne felejtse pálczám gyászosságát. Ez ifjú legény is magába feltette. a leány viszont gyűrűt és ruhaneműeket. És ezt jó emberek által megkéresse. uram és N. vagy ami gyakrabban megesik. N. magával visz egy kendő almát s diót. Hogy a kigyelmetek leányát megnézze. A harmadszori kihirdetés után. elmegy az ifjú jegyeséhez.-né asszonyom N. mikor is a lányos-háznál újra nagy vendégséget csapnak.1 A kétszeri kihirdetés után van a csókolódzó. honnan vegyen. Holtod után pedig örök nyugodalmat. melyre az ifjú már csak a kérővel megy el. hogy szentül követte. Melylyel felruháztad az én dolmányomat. ilyenképen köszöni meg a nyert ajándékot: Én követje vagyok e ház gazdájának. ami kérésünkre Elébünk állítni ne légyen terhükre. Ekkor csókolja meg aráját először (?) az ifjú. Köszönettel veszem ez ajándékokat. mielőtt a kijelölt vendégek hívogatására elindulna. különösen selyemkendőket. Melyért szent angyala ide vezérletté. pántlikát és kendőt varrt dolmányára. hogy valaki meg ne rontsa őket. Így lesz aztán köztük a tisztes házasság. Melyért ő felségét Örökké dicsérje. Kívánok érette ezer annyi jókat. a legény ad a leánynak arany-ezüst pénzt és gyűrűt. az ifjú a kérővel. A jegybenjárók egy-egy ezüst pénzdarabot hordanak mindtét talpuk alatt. már az asztalon párolog a jó étel. uramat és N. majdnem szótlanul töltik el az időt. Vacsora után a jegyesek külön szobába vonulnak. N. Páratlan életet kevesen tartának. A lakodalom előtti héten a vőfél. hol egymással beszélgetve. s miután az virágot.Tetszett Ádám atyánk sok maradékának. bokrétát kötöz pálczájára. midőn onnan alkonyodáskor a leányos-házhoz visszatérnek. Látom mily szívesen nyitja fel ládáját. N. harmad-negyed nap múlva történik a lakodalom. Estére kelve. Ezután elindul hívogatni. a leány egy nővel elmennek a paphoz kézadásra. Most azért instáljuk. és egy kevés ideig való megállásomért! − Én általam tiszteli N.

szinte izzad belé. . ha még ezzel sem elégszenek meg. és egy pohár borra. De míg ezek odabenn a szobában történnek. dicséri magát a legénység előtt irgalmatlanul. * órára. ekkor pedig egy összegyűrt papírt ad át. Ott ül a kocsi oldalon. jól jár az a fiatal ember. hanem hogy nekik az ágyért pénzt adjon. mint az elmés fonóasszonynak? (a fonóasszony egy tréfás férfi. elmegy a vőfél egy pár kocsival a menyasszony ágyáért. Ami vőlegényünk nekem így számlálta: Hogy vagyon itt neki egy kedves mátkája. s így csúfot ne valljanak. nála egy orsó. e. Oda érve beköszön. − így mégis végre valahára megkapja az ágyat. Ez mellé pediglen szép ágytakaróját De még ez nem elég. a fonó asszony ügyel. aki elveszi. hogy ez a kifogásuk se legyen. − felelik a házbeliek − sok fáradságukba. egy tányér ételre. s nem magának. hogy ő milyen jó fonó. Két-három lepedőt. azalatt künn az udvaron sem szomorkodnak ám. megmutatja. vesződségükbe került az nekik. hogy már annál nagyobb pénze nincs. anyának. Még menyasszonyunknak ládája is vagyon. durugjálja a fonalat. hogy az ő szárnyuk alatt felnevelkedett magzatjuknak tisztesség tételére szerdán d. váltságát megadjuk. s hogy mi járatban van. tejbe vajba füröszti ő azt stb.N. A kocsikra. Kérem hát ezúttal azt is itt ne hagyjuk − Ha kívánják pedig. Most hát ágyat szépet. mikor erre is rákerült a sor. Ekkorra odabenn is eligazodtak. női ruhába öltözve). mi szívünk szándéka. .” A lakodalom előtti nap délutánján. aztán nagyobbat-nagyobbat egész a régi kétgarasosig. De jó is volna annyi ágyneműre s más egyéb drága ruhára oly könnyen szert tenni. s hordják a kocsira az ágyat. és egy kevés ideig tartó mulatságra szívesen látják kigyelmeteket érdemes házuk népével. mert kinek lehetne többet kaczagni. kijelenti. Két-három derékalyt. ölében egy rokka-szösz. paplant avagy dunnát. még most is szólhatok. melyet elindulás előtt a vőfél ilyképen köszön meg: Kívánok minden jót e ház gazdájának. azért nem is adják előbb oda. Áldás és békesség atyának. míg pénzt nem látnak. melyeken az ágyat akarják vinni. Ki egy személyt nevelt másnak. akit a lopáson rajtakap. leggyakrabban pedig kova vagy fületlen gomb van takargatva. s azzal visszateszi. hogy valamelyik gaz kópé ki ne lopja a kerékszöget. . először odanyújt váltságdíjul egy krajczárt. Úgy! de amazok nem úgy értették ám azt. Akinek is vagyon szép felvetett ágya. Ekkor a vőfél. meg ugyanis párnát. azt a következő vers szavaival adja elő: Jól tudják kelmétek. míg összecsöpörgették. mert: Az idei s a tavalyi Talán van egy pászma Ő (szalma) özvegy. melyben olykor pénz.-né asszonyomat. ki vesz a zsebéből egy krajczárt. az ugyan megízelíti a rokka-szárat. négy avagy öt párnát.

Akit ti férjhez adtatok Egyezett szándéktokból.Mert tiszteletére jöttünk magzatjának. ha az utczai gyermekek meglátják az ágyat vivő kocsikat. de nem ám a legrövidebb úton. férjedet soha el ne hagyjon. hanem egyik utczán föl. Mivel kulacsunkból már is jól kiittunk. Maradjatok tehát isten oltalmába. innét elinduljunk. Ezen örömötök ne váljon ürömmé. az isten jó hitestárst adjon. barátim. utánok kiáltják hogy: Viszik a menyasszony ágyát. Légy hát csendességben addig az ideig. Kérem hát. Hogy választott párjával Összeköttesék ő az szent Házasságnak lánczával. Akit is fogadjon a jó Atya s anya vejének. s hazafelé vágtat. Esküdjék örök hívséget Leendő hív férjének. . Míg majd az a legény elvezet házáig. Jó anya. Vigyázzunk valami szégyenbe ne essünk! mikor indulni akarnak: Légyetek áldottak istentől örökké. . Mert a menyasszonyunk azt mondja: ne késsünk. Míg beviszen végre dicső országába! Ekkor kirobog a két kocsi az udvarról. Kívánom. a másikon le. Elejtették a ládáját! Másnap reggel elmegy a vőfél az összegyűlt vendégek egy részével a lányos-házhoz. Most is azt sugdossa. hogy visszasiessünk! . hol a menyasszonyt következőleg kéri el szüléitől az esküvőre: Nagyérdemű édes atya. Jelen van az az időpont. Tégedet. A felnevelésért pedig És hív dajkálkodásért Adja meg a jó teremtő . hív nevelő! Most kegyes színetek előtt Avégre álltam elő: Hogy jól nevelt leánytokat Kikérjem hajléktokból.

az ő szent vérére.Áldásaival a bért! Majd következik a menyasszony búcsúzása szüléitől. engem mint neveltél. rokonaitól stb. testvéreitől. ki lakik fénylő boldogságban. Ismerem asszonyi erőtlenségedet. Könnyeim mint patak úgy folynak szememből. Kedves édes anyám! tőled elválásom. Bocsáss el engemet. Dicsőség először a nagy magasságban Istennek. Ha megbántottalak. Emlőddel tápláltál. Ájulástól többé tán meg sem is vidulsz. Kivel hogy megnyerjem mennyei országát. melyet szintén a vőfél ad elő ezen szavakkal: Vajda! hegedűnek álljon meg zengése. Mert búcsúzásomnak most lészen kezdése. És én mellettem tett dajkálkodásodat. Ismerem te gyenge anyai szívedet. Szívemből néktek is minden jót kívánok. Az úr isten áldjon ezekért tégedet. A nagy úristennek áldása maradjon . Óh szerelmes anyám! látom miként indulsz. És szent országába vigye fel lelkedet! Majd kiesik nyelvem megbággyadt helyéről. ha téged háborítottalak. Vigadjál szüntelen örök dicsőségbe! Kedves testvérjeim! tőletek búcsúzok. A sarkantyúknak is szűnjön meg pengése. Vigyen fel tégedet ezekért a mennybe. Köszönöm atyai nagy szeretetedet. széltől is őriztél. Legyünk csendességben. Reszketnek ajakim belső félelemtől. kedves leányodat. Melyet nem érdemlék. Édes drága anyám! ne epeszd magadat. Midőn hozzád nyújtom ezen búcsúzásom. bocsássál meg. Ki rendelt énnekem egy igazi társat. Kedves édes atyám! ha megbántottalak. gondviselésedet. De még jobban rebeg szíved sérelmétől. Engedj meg. a Krisztus sebére Kérlek. Azt fogod sajnálni. Isten fizesse meg sok fáradságodat. míg lészen végzése.

Szép menyasszonyt viszünk most! Ez az utcza véggel erre. És szívből szeretett szerelmes hitvestárst. Az esküvő végeztével. a harmadik kocsin ülnek a muzsikások. Végre az egekbe magához fogadjon. Legyetek érdemes szűz koszorújához. szintén csinált virágból. azért esküvő után a menyasszonyt a vőfél ismét haza kíséri. az első kocsin ül a vőlegény. köztük a vőlegénynek is „boti rúzsa” van a kalapján. Az örök életben néktek is részt adjon! Kedves lánybarátim! hozzátok fordulok. Az úr isten adjon néktek is igaz párt.Mindétig rajtatok. olykor a két nyoszolyóleány hajában is van egy-egy rózsa. Használják az okosok! Aki minket kicsúfol. ha abban egyeztek meg. A lagziba kívánkozik! Akinek most kedve nincs. Elöl megy néhány lovas legény zászlóval s fegyverrel. szívemből kívánom. egyenest a lakodalmas házhoz viszik. felső jószívű szomszédim! Mindenféle kegyes szép jóakaróim! Áldjon meg az isten. a szülék még egyszer látni óhajtják magzatukat lány-fővel. azután a násznép. Szép menyasszonyt viszünk erre! Aki miránk bámészkodik. A fiatalságnak. arany kos. a nők közöl csak a menyasszony fején van koszorú. Annak egy csepp esze sincs! Ez az élet úgy sem sok. És tőletek mostan immáron megválok. a násznép pedig a vőlegénynyel víg zeneszó. és el ne is hagyjon. mellette a vő fél. a menyasszonyt. Kedves alsó. mely a szokásos szertartások közt megy végbe. öröm újongás közt robog hazafelé. útközben egyik is másik is el-elkiáltja a következő versek egyikét vagy másikát: Arany bárány. Végre az egekbe fogadjon magához. ez azonban ritkán esik így. Vigyen fel a mennybe magához. Ha reátok nézek szintúgy megújulok. . két oldalánál egy-egy nyoszolyó-leány. a másodikon ül a menyasszony. Pokolba hason csússzon! Aki minket meggyaláz. De seregetektől más útra indulok. azt mondom! Ekkor az egész násznép víg zeneszóval indul a templomhoz esküvőre.

Mindenesetre a lányos-háztól való küldöttséget jelenti az. és pipa szó s vidám beszélgetés közt morzsolják a bort. s egyszersmind vigyáznak rá. csüves paprikát. kit a vőfél elkér szüléitől. s úgy vezetik be a mulató házba.) Lenn az ajtó háta megett van a bánat. annál büszkébbek rá. kiket vele együtt víg örömmel repítnek a lakodalmas házhoz. körülötte az öregebbek foglalnak helyet. a falakra hagymát. tyúkot. hozzácsatlakozik még kísérőül két férfi és két nő. hogy sokat ne tánczoljon (hajdan négy-öt nótát tánczolt a menyasszony az egész lakodalmi idő alatt. az úgynevezett kállátósok2. Hogy választott párjával Összeköttetett ő a szent Házasságnak lánczával. Hogy jól nevelt leánytokkal Köszönjek hajléktokhoz. mentül jobban felczifrázhatják. a jókedvű fiatalság sarkantyú-pengés közt járja a csárdást. 2 . Nagyérdemű édes atya. − Akit az atya és anya Fogadjon el menyének! Ezután a menyasszony ipát. más része pedig a vőlegénynyel együtt elmegy a menyasszonyért. gyökeret akasztanak. Ím eltelt az az időpont.Akasztófán legyen váz! Ihajla: Megbornyadzott a kajla! Hazaérve a násznép. és el is fáradtunk. kalácsot. egy része táncznak ered. ki leginkább a jó rendre vigyáz fel. midőn a kétnapos menyegző második napján (tehát az első éj után) érkezett a vőlegény házához. ki feje a vendégeknek. Örökké tartó hűséget Esküdött jó férjének. A teremben fenn a nagy asztalnál ül a násznagy a sarokban. itt a legélczesebb emberek egyikét választják meg násznagyul. Jó anya. De messziről jöttünk. férjének testvéreit sorra csókolja. Ezen kedves vendég befogadójának. Azért egy kevéssé pihenést instálunk. s értelme akkor volt. s arra teszik a nagy csikóbőrös kulacsot. Ki a hit felvételéről Megtért hív rokonihoz. hogy gazdag a bánat. napát. a bánatban egy üres hordót használnak asztalul. − A másik sarokban két éltes nő közt ül a szomorú menyasszony. ezek vigasztalják. hol már sir a hegedű. − Itt az új vendéget (a menyasszonyt) a vőfél mutatja be férje szüléinek a következő vers szavaival: Jó napot kívánok e ház gazdájának. hív nevelő! Most kegyes színetek előtt Avégre álltam elő. Alább a kállátó (kár-látój máskép is van említve.

Végre ha elhagyja lelketek sátorát. Példa itt előttünk azon kis társaság. Minden jót kívánok egész háznépinek! Násznagyhoz. Nincsen olyan helység. ezenkívül szükség van még szószólóra és helytartóra is. Mielőtt az evéshez fognának. ennek már minden szabad. Hogy megterheltetve legyetek azokkal. s amellé telepedik le a vendégsereg. Számos esztendőket. Kiket összeszerzett szeretet s barátság. Együtt bővítsétek a szentek táborát! Házi-gazdához.A főnásznagy mellé választanak még egy vicze-násznagyot is. Gyönyörködjön mindig a Krisztus bennetek. Mi házi-gazdánknak. város vagy tartomány. de leginkább az izgáncs. násznagyokat. Mint nyíló tavaszkor a fák virágokkal. Az egészségiért igyunk hát vendégek! Ne légyen romlása az egészséginek. Ahol nem szükséges az elöljáróság. mivel a vendégek a többi kést és villát már elkapkodták. ha ez. legkivált a nőszemélyek közöl. a vőfél hozza az első tál ételt. hogy valaki. mindegyik ételre mond valami verset. táncz nélkül ne maradjon. Testetek hizlalni fogja a föld porát: Vígan szemléljétek virtusotok sorát. kik egy tányérból szoktak enni.. kivánom érjetek. égi s földi boldogságot. Azért instálom hát most engedelemmel. ha lesz pénzük. továbbá két tánczmesterre. Légyen figyelemmel ide minden ember. páros kés helyett fakést és nádvillát visz azon megjegyzéssel. ki amaz mellett foglal helyet. olyat. Éljen a násznagyunk e vendégség feje. amit ad. Midőn eljön a délebéd ideje. dolgozzanak és vegyenek. ezek közöl is hadd álljon itt egy pár! Az új házaspárhoz. a legtréfásabb s legfurfangosabb embert pedig megteszik izgáncsnak. Vegyen környül az úr annyi áldásokkal. hogy különbbel nem szolgálhat. olykor olyat. amilyet akarnak Ebédközben elsőbb az új házaspárra mondanak köszöntést. felköszöntik még egyenként a házi gazdát s gazdasszonyt. kik arra ügyelnek. a többit utána a fiatalság. a bánáti násznagy. hogy az egész ház hahotára fakad. a legénység asztalt rak. kívánva nekik sok boldog esztendőt. . a vőlegénynek és a menyasszonynak. Úgy ékeskedjetek kedves magzatokkal. tánczmestereket stb. Mivel hogy két szívet már egygyé tettetek. helytartót. Lobogjon egymáshoz tiszta szeretetek. nem tetszik. mi jó emberünknek.

de alig fordul kettőt hármat. utánam lesz első. ki az asztalnál ülőknek „jó estét” kivan. megöleli a menyasszonyt. hogy igazat szóljon. Öröm közt végződjék e földön pályája: Kinek zsebjében van egy garas vagy kettő. sóhajtás a száján. Engedje az isten. bútól ne legyen szomorú. Ne jöjjön ki panasz. hogy míg e koszorú Fején lészen. ettől is elveszik. az tánczol a menyasszonynyal. s már takarítják ki az asztalt. fejét bekötik. de amaz se rest ám. Nálam egy pohár bor. Vieze-násznagy urat az isten éltesse. itt a menyasszonyt. Ennek végeztével a menyasszony megcsókolja a násznagyot. Szószólóhoz. végre aki tovább győzi. Legelébb előre mindent megfontoljon. Mostan hivatalát hogy véghez vihesse. Férjével érhessen számos esztendőket. hogy ismét tánczhoz kezdhessenek. s elkezdi vele járni a menyasszonytánczot. ismét pénzt vet a rostába. ki egy rostát helyezett a nagy asztal közepére. Ékesség rózsája viruljon orczáján. Egy pohár bor fris egészségére váljon! A fiatalság alig várja. Szószóló uram is. Vigyázzon gazdánknak begyült vendégire. Fejét féketővel3 felékesítette. Kívánom. Nosza muzsikások ne szunnyadozzatok. Akinek a zsebje a pénztől jó dobár. Megharsan a zene. Ε pohár bor váljon fris egészségire! V i c z e-n á s z n a g y h ο z. s így vezetik be a tánczterembe a nagy asztalhoz. Hozza most közelebb. másik ruhát vesz magára. vagy ha nem akarja. a vőfél. Ezen tánczot járni szabadságában áll. Az igazság mellől soha el ne álljon. az isten szerencséssé tegye. . ő is ugyanannyiszor hajít. hogy vége legyen az ebédnek. még az utolsó falatot jóformán le se nyelték. a vőfél következő szavakkal mutatja be a násznagynak és a körülötte levőknek: Ím menyasszonyunk a koszorút letette.Légyen foganatos itt minden beszéde. míg 3 Fejkötő. Hanem szünet nélkül nótákat rántsatok. kivált a legények talpa viszket. valahányszor ez dob. ott koszorúját levéve. Csendes békességben vígan telendoket. már csordul a rostába vetett pénz. Sokáig lobogjon élete fáklyája. ezt szívesen vegye. Estve gyertya gyújtáskor kivezetik a menyasszonyt a kamrába.

ekkora násznagy fáradtságuk jutalmául mindkettőnek tölt egy-egy pohár bort. a vőfél most is kitesz magáért. egy másikat pedig a muzsikásoknak húrra. ez húz egy nótát ott az asztalnál násznagy uraiméknak. avval kászolódnak haza felé. a fiatalság bokázik. vagy bor. most azt hozta elö. hogy a bánat nem maradt adós.. az egész vendégsereg muzsikaszóval kíséri ki őket. sőt egy hétig is «ltartott. . meghivatnak erre a felföldi tót atyafiak is. a bögrében pedig most az egyszer nem víz. . ettől pedig egy negyedik s ötödik el nem veszi. már ekkorra pedig jócskán behörpentett a venyige levéből. Nem túrja föl az udvarod. második félév 19 és 20 sz. Koszorú 1864. úgy megforgatja azokat a fiatal menyecskéket. ekkor előveszi a tavalyi kalendáriumot. ennek végeztével megköszöni szépen a jó akaratot. az asztalnál ülő öregek összeszámítják a bekapott pénzt. és elláttatnak az aratás egész ideje alatt étellel. ekkor kerül rá a sor a temetkezésre. egy kasza s nyele kíséretében beutazzák. a menyasszony szülőinél tartanak egy.. s úgy bocsátják el. hozzáfognak mindenféle dévaj Sághoz. midőn már a legénység be kezd telni a tánczczal. s fris kenyereket. itt a vacsora ideje. a vendégek közöl az öregebbek szintén nyugalomra térnek. s azt úgy eltalálja. s helyére távozik. de még mennyi! Ma már a lakodalom csak egy napra és az ezt követő éjre szorítkozik. ekkor már muzsikás nem volt. az utolsó napon.tőle egy harmadik. s abból elbúcsúztatja a körül állóktól. kezében egy bögre. ö ugyanis a menyasszony-tánczakor az izgáncscsal együtt az ajtóra állott. kivált ha kapnak hozzá borocskát vagy pálinkát. hogy még! járják a csárdást egyre kivilágos kivirradtig. Alföldi arató ünnepek. Az aratást vezető mondja ki a delet. a more nem rest. nem elég hozzá a környék népe. s egy lelket sem eresztett se ki. vagy szamárra rakodva hozzák ki a meleg ételt. ki a bögréjébe egy darab pénzt vetett. ez a halott. egy kis részt belőle a vőfélnek adnak. még pedig ugyancsak busásan sok. s «gy némely torkosabb vendéget a szakácsasszonyok a kásás kanállal tuszkolták haza. hajdan három-négy napig. A lakodalom utáni vasárnapon. a többi megmaradt pénzt pedig − de nini! imhol jön a bánáti násznagy is az izgáncscsal egyben. előszólítván a barna fiúk közöl egyet. hogy: Mikor bor áztatja meg száradt torkomat: Nem minden szeméten találni páromat. nevezetesen az izgáncs leterít egy legényt a ház közepén fehér lepedővel. kik ilyenkor az alföldet. újra hozzá fognak az evéshez. Mikor az alföldön aratnak. Hajnal felé. leginkább szeretik a krumplit és kását. − az ujonan hozott pénzt a többihez olvassák. majd felolvassa a halott testamentumát. Ekkor ismét elkiáltja egyik vagy másik: Húzd rá ezigány! disznót adok. Vacsora végeztével a menyasszonyt kísérő kállátósok még tánczolnak egy nótát. de pénz van. Délfelé már a magyar menyecskék hátukon. A kállátósok elmenetele után. előadja mije volt? kinek mit hagyott? stb. A menyasszonytáncz végeztével. minden délután újra kezdték a mulatságot. kását főztek ebédre. s örül. a lakodalomhoz mindenben hasonló mulatságot. eladó leányokat. de alig tánczolnak négy-öt nótát. a fiatalság pedig kétszeres kedvvel fog a tánczhoz. Ezek pénz helyett bizonyos gabonarészt kapnak. kezükben. ez volt a kitoló-kása. se be. rárántja. s úgy adják át a menyasszonynak. mintha . hisz délebédkor azt mondta. ezt nevezik ezen a vidéken kárlátónak vagy kállátónak. van nevetés meg nevetés. csak azt.

aprilist „húsvét hó”-nak nevezte el. Újs. de alig értek ki. és ebből ered az „april” szó is. Lajos a lothringiai herczeget és nejét − mert Lothringiát Francziaországba akarta kebelezni − Luneville saját városában tartotta fogva. 1859. A mondott év április 1-je különösen az nap volt. akkor még koszorút sem kötnek. Ez azonban pompás „áprilisi tréfának” tartotta az egész dolgot. De mivel e napon semmi új pénzrend nem jelent meg.óra volna előtte. hogy a török háborúra pénzt és katonát szerezzenek.” Azonban az „aprilisbe-küldés” eredete a pogány időkre vihető vissza. az ó-kor izraelitáinál. s jót kivannak. úgy hogy alig van nemzet. jódolga van az aratónak. búcsúlakomára a gazdához jöjjenek. erős legény kezébe adják. a vallási villongásnak véget vessenek. Az aprilisnek legrégibb idők óta különös sajátsága van. azt mondja. melyet mezei virágokkal és szalagokkal díszítenek. (ha nem engedi. Kijő a gazda. april elsőjén pórköntösben ment ki a városból. s különösen a rendkívül elhanyagolt pénzügyet rendezzék. és a kapu előtt álló őr által természetesen nem tartóztattatott fel. ivás. 42. t. ki azt fölemeli. melyen az összes német pénzügyet kell vala rendbe hozni. Az angol azt mondja: „an April fool” s április elsőjét „fools day”-nak (bolondok napja) nevezi. Az „aprilisbeküldés” által nevezetesen Jézus Krisztusnak egyik bírótól a másikhoz történt küldöztetése jeleztetik. a nép gúnyból elnevezte őket „április bolondoknak. 147. Nagy Károly német neveket adván a hónapoknak. Mikor vége az aratásnak. és annál nagyobbakat kaczagott. mi a munkásoké. akik minden pillanatban változtatják véleményöket.” Ha azt kérdjük a francziától: miért nevezi az együgyű ficzkót. Vas. hogy az aratás végét érvén. A herczegi pár szökésre határozván el magát. Ha a gabona jól fizetett. miután azonban az áprilisi időjárás nagyon változékony. Erre megindul a nagy sereg tarkázva párosan. és most egész Európában divatba jött. a francziáknál pedig a „poisson dAvril. Nefelejts 1862. s rögtön jelentést tőn a . s az üzérek felültettek. a hollandoknak megvan az „April-gek”. 1530-ban Augsburgban birodalmi gyűlést hirdettek. Azonban ezen indokolás egészen alaptalan. elébe mennek az aratóleányok és asszonyok. Szép élet ez! aki nem látta nézze meg. a Keleten nagyon el van terjedve. ha nem. XV. mert rendesen abban vannak a húsvéti ünnepek. Erre kezdődik a vacsora. minél hangosabban bizonyítgatta kedvese. Áprilisba küldés. hogy azért: mert ezen állat a legostobább. vagy gazdatisztje lakához. azon embereket.” Az „aprilisbe-küldés” gyakran nagy szerepet játszott a társadalomban. valamint a görögöknél is szokásban volt. mely néha estétől reggelig tart. A természet ébredése latin nyelven „aperire” szóval fejeztetik ki. és szalmafonadékkal fölczifrázzák. és az őrhelyen elbeszélte kedvesének az esetet. 486. ott átnyújtják a kalászkoszorút. hogy jól látott. első napján az „aprilisbeküldés” − és ezen szokás oka épen az ünnepélyes nagy hétben keresendő. táncz. melynél azzal − ha mindjárt különböző alakban is − ne találkoznánk. i. Ezen nap ennélfogva igen sok és nagy pénzspeculatiókra adott alkalmat. egy hordó borába kerül). s maga körül gyűjtvén az aratókat kimondja. fölosztják mi megy a gazdának. kivel a bolondját járatják „hal”-nak (poisson). Az utolsó nap az ünnep. szintén april embereknek hívják. midőn a velők szemközt jövő paraszt leány rájuk ismert. azért van még mai nap is használatban ezen régi közmondás: „Pontiustól Pilátushoz küldöztetik. ének s néha zeneszóval a mezőföldröl bemennek a faluba az uraság házához. A tudatlan emberek „la passion dAvril· szavakból csinálták a „poisson dAvril”-t. ezt bot végére helyezik. A katona néhány percz múlva még sem tartotta a hírt lehetetlennek..

„Quel joli poisson d’Avril!” kiáltott felnevetve. hanem a közel lévő községek is kétségbe voltak esve. itt még sohasem látott menet tartandja bevonulását a westmünsteri apátságba. s átadom lakczímét. elküldött tehát a herczeg szobája előtti őrség tisztjéhez. aki állítólag nagy beteg volt. hogy áprilisi tréfát űztek velem. amely agg férfiak és nőkből. martius végén nemcsak a falragaszok. mikép azok a jövő húzás alkalmával ki fognak jönni. „Ön áprilisi bolond!” dühöngött ez. „Sir! − monda − nem panaszkodom. midőn az őrt álló katonák felsőbb parancsra s egyszerre elkiáltották magukat: „Ma április elsője van!” Londonban 1798. vagy férjeiktől elválasztott nőkből álland. hogy nem beteg. hogy betege csakhamar felgyógyúlt. a tűz − éjszaka lévén − borzasztó látványt nyújtott. még az ablakokban is csak úgy hemzseget a sokaság. s ez élettelenül feküdt a földön. midőn a tolongó tömeg közepette egy stentori hang elordítá magát: „Ma van april elseje!” és az összecsoportosult nép hangos hahoták között boszankodva oszlott szét. De a koczka megfordult. gyermekekből. de rövid idő múlva − ő sem akará magára venni a felelősséget − a város-parancsnokkal közlé a hallottakat. számok arany sugarak között jelentek meg előtte. „Kedvesed bolonddá tartott!”. eszeveszetten rohantak vízipuskákkal a vész színhelyére. különben az egész helyőrség előtt nevetségessé teszi magát. Cárion ügyesebben viselte magát. tehát bizonyos. és így kitűnt. Valaki ugyanis tréfából Dobbs nevű igen gazdag polgárhoz küldte őt. s nejeiktől elvált férfiakból. Β 61.” Néhány óra múlva a parancsnok is aggódni kezdett. Szent-Pétervár előtt t. mire Regnault szörnyű haragra lobbant. hogy mindnyájukat az április küldte aprilisbe. melyet nagyon kedvesnek találtak. melyeken a menet átvonulandó volt. A seborvos odaugrott. mert ezáltal nyílt alkalmam rendkívüli időben is bemutatni felségednél hódolatomat. Kartársai nem sajnálták a költséget. mert az iparossegéd által . majd egy szomszéd házba vitte. honn vannak e a magas uraságok? „Alszanak!” volt a kérdőre vont és csendre intő komornyik válasza. roppant tömeg fát hordatott össze titokban. mikép a 30. táviratoztak Linczbe. april elsején kartársait akarta bolonddá tartani. minden áron ki akarta fürkésztetni a tettest. nemcsak a szent-péterváriak.tisztnél. Így telt el 8 óra. hanem a lapokban közétett hirdetések is ezt kürtölték: „Mához egy hétre pontban déli 12 órakor nagyon különös. A lóról lebukott egyén gazdag kelet-indiai kereskedő volt. azt monda. nős. és oly hathatós gyógyszert alkalmazott.” Boszúsan indult hazafelé. s azt felgyújtatta. midőn megtudta. Bécsben egy iparossegéd 1857. ahol bekötözé. hasonlóképen néhány sor írással szintén öcscséhez utasítván. és jól tudván. Ez utóbbi természetesen semmit sem tudott a dologról.” Ε hirdetés folytán természetes. magánál tartotta a fiatal orvost. kinek nem lévén családja.” Napoleon jóízűt nevetett. férjnél lévő. megkérdeztetvén. hogy a linczi lotteria-húzásra már nem lehet tenni. minden utcza sarkán. a várparancsnok haragját. a czukrász van roszul. mindkét nembeli özvegyekből. „Nekem semmi bajom − monda Dobbs − valószínűleg öcsém. midőn nem messze tőle egy megvadult ló levetette lovasát. mely alatt a magas pár átlépte a határt. hogy a kitűzött időben tömérdek nép lepte el az utczákat. s estig az élezek czéltáblája gyanánt szolgáltak. Ki Írhatná le Brassac. de biz ez még a rendőrfőnöknek sem sikerült. − „hallgasson. − azonban ez is egészséges volt. és halála után örökösévé tette. 44. de a czukrász is azt monda neki. Regnault de Saint Jean d’Angely és Cárion de Nisas 1805-dik év april első napján hivattak egy hamisított miniszteri aláírással Fontainebleauba Napoleon császár elé. de mily nagy volt meglepetéstik. a csaknem haldoklót életre hozá. Nagy Péter czár egy ízben egész várost küldött aprilisbe. hogy „aprilisbe küldték.” A fiatal orvos sietve teszi meg a 3/4 mértföldnyi utat. − és amely ünnepélyes menetre minden rang s nembeliek meghivatnak. aki őt aprilisbe küldötte. Az „aprilisbe-küldés” egy fiatal londoni seborvosnak különös szerencsét hozott. mindjárt irok neki néhány sort. és mindenütt elbeszélte a tréfát. i.

így többek között Bakony környékén is. Vas. s a kérő kedves a háznál. addig a vőlegény az istálóban tölti idejét. A bánáti bolgároknál soha sincsenek hoszasabban együtt a fiúk és a leányok. szokás a szűrnek kitevésével adni tudtára a legénynek. vagy maga megy oda hálásra. származott aztán az „ártány leverés” nevezete és „verő ártány” alatt így kell a „levágni alkalmas hízott sertést” értenünk. és szűre ott csüng. Bilder aus Ungarn 2. Bánáti bolgárok házassági szokásaik. Több vidéken. melyen a vendégeket főtt kukoricza és gyömbérekkel szokták jól tartani. vagy bizonyos helyre leteszi s leheverész. S ez a kikosarazás. Tánczot és túlságos borivást nem ismer a bolgár. hogy ok is beleegyeznek ezen házasságba. A leány szülői hosszú padra ültetik a kérőt. A legény leteszi szűrét. távozhatik a háztól. Ártány-leverés. mikor már jól neki híztak. a vendégnek új padot mutatnak ki. 179. Ha fölkel. II. Bakony környékéin szűrkitevés. de minden másról. csak nem a házasságról szól. hova tette. s azután venni vérét. s tán arra egy virág is van tűzve. s az ajándékosztogatásoknak is vége szakad. a leány szülői vendégeket hívnak meg. . mikor is a templom udvarában együtt szembekötősdizhetnek s játszák „künn a bárány benn a farkast. ujs. A legényt vagy meghívják a leányos házhoz. úgy az jó jel.” A fiatalok ilyenkor a fehér szinü posztó felöltő helyett. A fiatal házaspár azonban nem vesz részt ezen ünnepélyen. Sürgöny 1866. míg csak üllőhely van rajta. mindaddig. máig is szokásos azokat. ha aprilisbe küldetnék. Ha játékközben valamelyik fiatalember egyik vagy másik leányka keszkenőjét elveheti. vagy a réten szilajon tenyésztetnek a sertés falkák. a leányok pedig égszínkék dolmánykához. Hornyik J. akkor már odább állhat. az náluk a házasodni akarás jelének vétetik. ilyenkor egy cseléd fogadja. de ha szűrit nem találja rendes helyén. év 75. Közmondássá is vált.tréfából megjelölt számok valósággal kihúzattak. Másnap ugyanis a leányka anyja egy bodakot s egy kulacs bort küld a zsebkendőorzónak. a hivatalbóli kiejtést értjük. akkor azt az új vendéggel kinyomatják helyéből. hogy fehér ingjök mindkétfelől jól kilátszassék. s várakozik míg a vendégek mind eltávoztak. mert míg a menyasszony régi szokás szerént a templom ajtajában áll. 55-57. hol erdőben. annak jeléül. vagy ott fekszik. mely elé még a sárga kötényt úgy kötik. Innen. ezután már ha vendég érkezik. hova akasztotta. és 4800 ftot jövedelmeztek az. előbb leütni. hogy nem adják neki a leányt. „ aprilisbeküldöttek” -nek. Ily eredménynyel más se bánná. Komárom környékén is divatos ez az eljárás. Némely vidékeken. s kimutatja az ágyat hova feküdjék. kivéve húsvéthétfőjét. hogy kitették a szűrét. de ha a legény nem kedves. a kérő elmegy. s többnyire az ágy fölé egy szögre akasztja. i860. ez a parádés szobába vezeti őt. a 10-12 rőf széles rokolyát hordják. szban. de ott következő móddal is élnek a leánykérő kiadására: Amely napon a leánykérésére kitűzi a kérő a napot. 73. s ott minden belépőnek egy-egy kis adományért kezet csókol. az érkező vendégeket pedig melléje. azt tán a házon kívül a pitvarban leli. Erre nem sokára elkövetkezik a lakodalom. kék színűt viselnek. s ezzel. ha hivatalnokra mondják.

közbe közbe versekben buzdítva a tánczolókat a vígságra. mint a lelkésznek járó tartozás meghozása. vagy egy zsák liszt. ilyen alkalommal. ezután a meghívott vendégek nőtelen fiai viszik a sok ételt és italt. s némelyek kukoricza részt is kapnak. pár alatt egy ember s egy asszony értetik. nevezetes a „lukma” és ez nem egyébből áll. mert amely házban vendéget hív. utána a zászlóvivő. Elöl a csauz. összenyomott vagy elviselt női kalapban. minél bizarrabb öltönybe búvhatik. Ε zászló sárgapiros szinti. mulatságvezető. és a gajdos (dudás). mely mellől nagy kakas vagy pulykatollnak nem szabad hiányzani. s miután a menyasszonyért a váltságdíjt megadták. mely átszállítás szintén ünnepélyesen megy végbe. s nem is búsul rajta. bele van varrva feketével több csillag. Éjfél tájban a vendégek szétoszlanak. Baranyai sokacz lakodalom. Esküvő előtti napon este felé. a nyele hegyibe pedig czitrom. az esküvő napján. ott a zászló a házfödélre . melyért talléros nyakékét felcserélné. annál nagyobb hírt szerez. csauz uram. A zászlóvivőt a dudás. s a világon a legnagyobb szégyen lenne. s úgy a nők.Baracskai kukoricza-fosztók estéje. ha kiürült. s ha egy-egy nagyobb fonást elvégeztek. Nefelejts 141-36 sz. csinált virágból koszorút visel. Baranya vármegyében. Két három nappal az esküvő előtt. úri elviselt kabátban. de a vacsorára szükséges eledelt és italt a vőlegény köteles kiállítani. Lehet látni ő kémét kifordított. rendrefelügyelő. Többnyire a plébános udvarán megáll a menet. s minél jobban megtudja a vendégeket nevettetni. Baranyai ember lukmája. hold és kereszt. s melyben nem-különbség nélkül összefogódznak. a csauz a vendégeket hívogatja össze. tánczra kerekednek. narancs. s nincs oly gyémántos nyakék. hoszú. veres pántlikával keresztül kötve. fosztására a falu legényeit és leányait meg szokták hívni. de szerepe a kumolnak van alárendelve. útközben minden eléje jöttét kulacsa tartalmával kínálva meg. Másnap t. a meghívott vendég családja szemügyre veszi a csauz kulacsát. a nők a fosztassál vesződnek. Egy zsák búza. Sokacz lakodalomban legnagyobb szerepet játszik a „kumo” ennek feltétlenül mindnyájan hódolni. s így kört képeznek. mely az ő nemzeti tánczuk. i. tüstént utána a nélkülözhetlen gajdos. mert áldott a sok kéz. vagy aranyozott alma van szúrva. valamint a lakodalom napján. miután a kumonak a menyasszony családja előtt sikerült igazolni magát. ott ének szóval ülik meg e napot. s nyakát csillogó ezüst húszasok. leereszti. hol előbb egyet kólóznak. vagy viszont. Mihály után. vendéghívóba indul. és tallérokkal fölczifrázza. utánok jőnek a férfiak. mely különben feje tetejére volt kötve. szokott egyenruhájában. Szt. néhol termesztményéből tartozik meghatározott mennyiséget vinni. Hol zene nincs. Este a tehetősb gazdák zenét is fogadnak. Oldala] mellett van a „sztari svat” a kumo helyettese. inni. Elválaszthatlan társai pedig a felkendőzött fokosra akasztott kulacs. Ha meg van kérve a menyasszony. ezt a kumo és sztari svat. a menyasszony szüléi és rokonaitól vett áldása s elbucsuzása után. Végre a „csauz” ) vőfél. ezen a csauz soha sem töri a fejét. Elől indul a csapat vezetője. A papokat az emberek pár számra fizetik. vendéghívó. hogy rosz dologban nem járnak. kivált Márfa körül. magas tetejű. Félig fehér borral telt kulacsát vörös borral töltik-e meg. a közéjök vett vőlegénynyel követik. a vendégek a kumo vezérlete alatt a menyasszonyos háznál jőnek össze. Munka után enni. hogy a kukoriczát haza hordják a gazdák. s házából a menyasszony házába átszállítani. vagy ennek fele. s a gyülekezők emellett végezik a munkát. ki mennyit bír. megindul a menet. Ekép fölkészülve. czopfját. s a hatalma kitüntetése. kezeit csókolni kötelesek. a férfiak pedig a java kukoriczát szépen összefonják mindenféle alakba. Esküvő után szokott rendben haza jőve. a fiatal házasulandók pedig valahányszor közelébe jönek. a csauzt üres kulacscsal a házból kiereszteni. s a rend föntartására szükséges korbács vagy bikaér.

Több ünnepélyességgel tartatnak a másod gazdák lakodalmai. 1857. még pedig nagy czeremóniával. a talán még soha nem élvezett pecsenyék.kitűzetik.” Ezután a menyasszonynál már készen tartott pohárból isznak az apa. Este menyasszonyát haza vezeti. utána a gajdos. s útközben pénzzel tömetik. Esketés után ujjongások. Ebéd alatt nincs hossza a felköszöntéseknek. n. A család élén az u. Itt rakásban állnak. Megnyílván a templom ajtaja. Farsangjok csak három napig tart. mely alatt minden lakodalom végbe megy. szőnyeggel beterített földön. hogy barátságot szerezzen magának feleségével néhány szót váltani. Vas. . s a jöttek szerencse kívánatokkal fogadtatnak. „csobán” (juhász) s a legifjabb a „szvinyár” (kanász). 1864. szűr és sarkantyús csizmába öltöztetik. az erdőre nyájához siet. mert csauz uram a rendcsinálással s a vendégek mulattatásával van elfoglalva. azután név és pár szerént a hozzájuk tartozó tanúkkal összeállíttatnak. azután jön a „volar” (gulyás). fiú és szentlélek isten. a négylovas kocsiról maguk le nem szállnak. itt azután félig ittasan a nemzeti „kóló” tánczot eljárja. sürgölődik. haza jövet aztán evés ivással töltik az időt. hogy a legidősb fia oldala mellett a másod gazdát képviseli. hátuk megett állva esznek. az ételt az asszonyok hordják be. megeskedtetnek. hanem udvariasan le s fölemeltetnek. fölkelnek. fölborozni. kurjongatások s dudaszó mellett haza sietnek. Ebéd után folyvást kólóznak. a templom után előbb haza mennek. hátra önti. helyüket a vőlegény apja foglalja el. kiknek menyasszonyai aranyos mentébe öltözködve. vagy ha ennek nincs reá kedve. hanem tetszése szerént csókolgatja a vendégeket. majd ha a tarisznyájából kifogy. de azt elébb meg nem kapják. kedves feleségének merő hízelgésből lábait tapossa. ekkor az alig 16 éves férfinak első gondja a terített asztalhoz ülni. Baranyai sokaczoknak más lakodalmi szokásaik. s a pap által megrendelt időben a templom előtt összegyűlnek. Ha ugyanis a legifjabb t. s elvezeti az új párt a padlásra aludni. világos.” Erre az apa: „Áldjon meg hát benneteket a mindenható atya. amikoron lábuk alá a templom ajtajáig szőnyeg teríttetik. mely a falu legelőbbkelőjének háza előtt tartatik. egy nappal előbb az erdőből haza hívják. új ruháját leveti. míg a kumo ki nem váltja. mire az új házasok. előtte áll most az új pár. a fiú. rétesek és süteményekből jól lakni. 68. Vacsora után a menyasszony kakasát kukorításra ingerlik. az egész csoport betódul. ebéd után tánczra vezeti. bocskorba öltözködik.] a csauz a menyasszony mellett van. ki minden szembejövőt megcsókol. a csauz teszi azt helyette. míg a nyomában levő csauz a csókért pénzt szedve. Most az új menyecske nem ül le. s az új menyasszony. Ez utóbbi amit ki nem iszik. elől a zászlós. mintha álomból ébrednének. A vőlegény apja ekkor kérdi: „Fiam mit akasz?” Mire a fiú: „Áldásodat édesapám. 7. „sztárácz áll” ki gazdaságát fiai s unokái által akép kezeli. s most az új menyasszony vízért megy a Dunára. úgy a sokaczoknál is az ebéd alatt a vendég sok adózásnak van kitéve. s azután dudaszóval mennek menyasszonyáért. Vas. Hogy valamint a magyaroknál. ujs. Most előáll a sztari svat. új kalap. mert az új menyecskének egy csókja sincs ingyen. s először beszenteltetnek. Estefelé a menyasszony ágyáért mennek. feleségét is meglátogatja. tarisznyáját vállára vetvén. i. Más nap avatóra az új menyasszonyt legtekintélyesebb rokonnője vezeti. s ezek a családasztalnál sem ülnek velők. Férjeik a nőket szigorúan tartják. 1 41. Az ágyhoz egy kakas is adatik. újs. a kanász házasodik. hanem a tányérból merítve.

− éhez aztán betanulnak néhány karácsonyi éneket. minden ünnepélyes alkalomnál csupa művirágból készült rémítő nagy búbot hordanak fejükön. vagy a falhoz vágja. Jól meg is izzadt már minden ember a napon. mire a bort kiissza. melyet a kibékélt haragosok engesztelődésük jeléül. azaz egy templom formát készítenek vastag papirosból. és verseket mondanak el. Bikahajsz. újs. csak ajándékokkal terhelten menekülhet. Honderű 1845. vagy az akászfákra felkapaszkodva gyönyörködött a bikahajszban. Honderű 1847. s egy mély bömbölés . Berkenyei és szendehelyi sváb lakomák. így felkészülve bejárják a körüli falukat. míg végre porfelleg keletkezett a homokbuczkák felől. melyben kis be pólyázott gyermek fekszik.Becskereki házassági szokások és gyászok. annak szemeit. és hátukon csak úgy fityeg a sok arany és ezüst pénz. Vas. honnan különféle ajándékokkal térnek haza. 1855. pecsenyét és bort hordanak össze a lakodalmas] házhoz. és távoli kutyaugatás. Vas. s ott a halmok és gátakra fölállva. vagy kisebb városokban kézműves inasok szoktak Bethlennel járni. száját és orczáját csókolja összevissza. s ezutáni barátságuk zálogául isznak. melynek belsejébe Krisztus születését ábrázoló faragványokat és képecskéket illesztenek. s az ez ünnepélyhez alkalmazott énekeket zengedeznek. 1855. és kakukot is visznek magukkal − mindezekhez pedig alkalmi. miszerént olykor egy hétig is eltart a vendégeskedés. melynek vége mindig „fifáttal” megy ki. 1856. Ugyanitt a szerb köznépnél a gyásznak szokásos kifejezése a födetlen fővel való járás. Itt még azon különös szokás is megvan. s igen kellemesen összhangzó énekeket és köszöntőket mondanak. és Krisztus születését jelentő pásztori beszélgetéseket. újs. újs. 1. 12. mely majdnem még akkora mint fejők. Ez a népies mulatság Kecskeméten divatozott. a többi pedig mindnyája szalagokkal van a túlságig felczifrázva. s nem egyszer 2-3 kerék kosarat töltenek meg cserepekkel. Vízkereszt napján azután meg fehérbe öltözködnek. A fehérkörösvölgyi oláh ember is. ha előtalál útjában valami öreg embert. Némely helyen ellenben serdülő lánykák járnak ki bölcsövei. Néhányan közölök pásztorosan férfinak öltözvék. Pünkösd másod napján ugyanis kiment a város népe a temetőbe. Bethlentjárás. 339. Az ilyen menyecske. Nem egyéb ez azon áldomásnál. Ebéd végefelé mindenik mond valami köszöntést. 339. legyen tél vagy kánikula. hogy a meghívott vendégek annyi kalácsot. Karácson előtt egy héttel egész vízkeresztig pórfiúk. az üres tányérokat vagdalják földhöz. ha fiatalt. 94. s ha vidéki vendég távozik tőlük. Békepohárivás. Berkenyén s a szendehelyi sváboknál a vendégek maguk látják el magukat poharak s evőeszközökkel. ép úgy mint minálunk a fekete ruha és fátyol. s egy csillagalakú lámpással bejárják az elöbbkelő házakat. annak kezeit. Fölkelvén az asztaltól. ha még házasságuk első évében vannak. A becskereki szerb nők. 1. azzal gyászolja őt. hogy hat hétig nem hord föveget. mit nászajándékul kaptak. Vas. 265. ha neje meghal. a poharat pedig vagy földhöz.

akinek egy percz múlva úgy kelle a falhoz szegezve maradni. „Hohó itt a bika!” ordíták egyszerre mindenoldalról. amíg ellenségei oda érnek hozzá. egyet rázkódott. s azzal vége volt. előre feszíté két első lábát. uraknak. mint hogy a pillangókat odaszúrják a skatulya oldalához gombostűvel. fülébe. nyugodtan visszahúzta a fejét. s úgy látszék. hogy megtudja különböztetni. s a mázsaház mögül sebesen rohant elő hat izmos szelindek a tér közepén álló vad bikára. mint valami rosz macskafiúkat. A dühödt fenevad egymásután hajigálta föl őket a levegőbe. Egy-egy belekapaszkodott orrába. hogy ez új ellenséget nem vetheti le oly könnyen macáról. halálra rémítve ahova lenni nem tudó honorátiorokat. Most azután még jobban neki bőszülve. A bika végtére méltó haragjában. le a pinczébe. midőn a bika leszegzé szarvát. akkor elkezde ugrálni. hánykolódni. A bika először elbámulva állt meg. A suhancz a csizmaszárból előrántott fehérvári bicskával. amint a pusztáról lovasok idáig terelték. öt hat percz múlva sebesen robogva jött elő a kergetett vadállat. akinek szűk volt a világ. akik azt képzelték. A legényt még sem bírta levetni fejéről. elkezdett a téren nyargalászni. Ε zsivajra egyszerre megtorpant az üldözött vad. odavetette magát annak fejére. s azzal valami villant meg kezében. most fogalmat szerezhetett róluk. elment a kedvük az első fogadtatástól. hogy ez a pusztai állat csak tud annyi emberséget. de aki még nem látott röpülő kutyát. aki megtámadta. hogy sírva futott el onnan. A megtámadott vad egyszerre megfordult. mintha kikapták volna alóla a földet. Annak neki rohant. a bika nagy dühhel az ártatlan embernek fordult neki. mint ezek a párák. ott bömbölt egy ideig a szobában. fején hurczolva legyőzhetlen ellenségét. azt meg úgy legázolta.jelenté az ünnepelt művész közeledését. és szarvait előre szegezve. Ott egy szögletben ácsorgott valami gányó legény. szarvait előre hegyezve jött. Ekkor bömbölve futotta körül a tért. nyakát csavargatni. tán hogy kissé megpihenve. A temetőárok mögül egy a bikáénál semmivel sem alábbvaló hang visszakurjanta rá: „Eresszétek rá a kutyákat!” Most egyszerre vad csaholás hallatszék. fel a kéménybe. rárohant veszetten. megrázta kormos fejét. egy hosszú vontatott haragos bőgéssel kezdé el szerepét. új erőt szerezzen. A bika berontott a nyitva levő ajtón. oda volt az nőve hozzá. kihátrált az udvarra. nincs olyan ügyes kötéltánczos. s amint látta. s azzal dühösen kezdte el szarvával tépni a gyepet. Abban a perczben mind a négy lábáról leesett a bika. mintha addig sem várhatna. csak egy akkora szúrást tett a . míg végre ismét csendesen. Ε pillanatban a legény egy kezével csizmaszárába kapott. a fejével körösztülütötte az ajtó felső tábláját. azután elkezdte szarvait rázni. akit senki sem tudott helyzetéből megszabadítani. ahonnan megtámadták. aki úgy hányja a bukfenczet a levegőben. mint az előbbenieket. Egyenesen neki a paraplés nézőknek. Nem kellett a függönyt felhúzni. s minthogy megfordulni nem tudott. hogy nem lát maga körül semmit. s nagy büszkén körültekintve. véres nyelve kilógott szájából. tán az üres palaczkba is bebujt volná örömest. asszonyságoknak. A veszély azonban némely embert találékonynyá tesz. szerencsére a belső szobához vezető ajtót bezárták előtte. aki sohasem vétett neki semmit. szökelni. felemelte fejét daczosan. megállt. ki a nobel ember? Najsz volt rémület! Szaladt mindenki be a házba. s két kezével megkapaszkodott annak szarvaiban. Hasztalan uszították a kutyákat rá újra. Végre egy pillanatra megállt a bika. Szép hat szelindek volt. tágas volt a színpad. s nagy bozontos homlokát véres szarvaival betolva rajta. a mázsaházra rontott. összerogyott. amilyet alig halottak még a jó criticusok tán még külföldi művész szájából sem. Mindenki elborzadva látta az ifjú veszedelmét. Az ifjú legény azon pillanatban.

és serpenyőjébe kéreget. finom. és fáklyákat is láthatni. mint egy gombostő hossza. megfogják és a jeges kapitány-vízbe mártják.” (Ez utóbbi kitétel most már szokásból kiment. és jól kilóg a koporsóból. Vas. 1. fijának Istvánnak a szent házasságban való élését elhatározván. hogy a község-bírói hivatal jelképileg adatik át a kilépő bíró által az újonnan megválasztottnak. mihály lovára. sok tréfával. újs. − végre aztán a leányt megkérik. Egész éjjel tart. de olykor veszélylyel is volt egybekötve. először a szent hit letételének meghallására. pálczájára szintén lobogó kendő akasztva.nyakán. 1856. s csak ezen formalitás megtörténte után léphet az új bíró hivatalába. Sőregi István uram.” Ekkor nagyhosszas teketóriával előadják. A vőfél. Néha halotti muzsika is kíséri a temetést. hol pedig esznek isznak. Az ételeket versekkel szokták felhordani. Szokás nálok asztal felett az új pár egészségeért sorban inni. kinek mellénye zsebébe vagy dolmányzsinorjára. Kanalat. midőn t. Borsodi népszokások. Utoljára jön a kásapénz-szedés. 5. A szemfödél fehér. Egy vőfél vagy legény. minden hozzátartozandóikkal szívesen látja. Bonyhádi lakodalmi szokások és halottor. kigyelmeteket. Halottjaikat fényesen temetik. asszonyruhába öltözik. kést. Hazánk némely vidékén szokásban van. 166-167. kifityegő zsebkendő van kötve. ki mennyit akar. Vas. hogy nem jó az embernek magában lenni. újs. s a kakas nyakvágás Miskolczon. Ilyen mulatság volt az a bikahajsz. mintha bizony megégette volna magát. általunk. Gyűjt. hogy a szent házasság isten rendelése. Miskolcznak tájékán a paraszt-lakadalmak sajátságos vígsággal szoktak tartatni. mely rendesen az asztal lábán áll. hogy a leány még azon télen pártában maradjon. Midőn a kérő elmegy a leányt megkérni.) A kis vőfél erre azt mondja: „Én is az ő kigyelme becsületes szavait mondom. Lakadalmi szokások Miskolcz tájékán. hogy mivel az én jó nagy uram. 445. Tud. azután pedig egy kis barátságos vendégségre s collatióra. mely tény „bírói pálcza átadásának” neveztetik. i. hanem közönségesen a koporsóra csinált fogantékoknál fogva viszik kézben. mit a vőféleknek kell kiváltani. s megölte vele.” Lakadalom közben szokott megesni a csíkfogás. nincs tele. először is fris vizet kér. A festett koporsónak el nem szabad maradni. álmában tehát kivéve oldalbordáját. A kérés rendszerént a szentíráson kezdődik következőleg: „midőn az isten Ádámot teremte. bokros pántlikával megkötött rozmarin tűzve kalapja mellé szintén olyan rozmarin szúrva − a vőfél hát szintén oly nagy szerszavassággal hivja meg a vendégeket lakadalomba. hol a gerincz és a nyak összeér. Vacsora után pedig feltevén a menyasszony fejére a főkötőt. 1813. Jön a szakácsné is bekötött kezével. s a menyasszony számára. vele minden vendégnek egyet-kettőt kell fordulni. szavát elváltoztatva a . Bírói pálcza átadása. Míg ez tart. villát ne felejtsenek el magokkal hozni. 5. hanem azért kívántam a kigyelmetek becsületes házát megtisztelni. csakhamar átlátá. és ha a korsó. s hol imádkoznak vagy énekelnek. 74. a gyermekek ügyesen lehúzzák a menyasszony egyik czipőjét. fejét nagy fejér kendővel beköti. s meghívó beszéde rendszerént következő szavakkal kezdődik s végződik: „Nem egyébért. majd különfélékről beszélgetnek. mellére arany poros. A virrasztás el nem maradhat. A temetés után aztán következik a halottor. valaki magát leissza és garázdálkodik. 1823. nagy jó uraim. 1860. Tud. vagy a víz nem jó hideg gyakran elég ok. A testet csak ritkán helyezik sz. pénzt a tányérra rakni. 74. s teremte belőle Évát. Gyűjt.

kalapjok mellé szintén. mivel vagy nem akar pénzt adni. Lakadalom vége felé gyakran összetörik aiczigány bőgőjét és hegedűjét. Vak Miksa-e. öcsém. közibe szalmából tüzet vetnek. ki a jobb dudás. egymás lova alá lövöldöznek. az ő tiszteletére felült k . s ilyenkor ritkán marad el a „három a táncz. Többen különféle álarczába öltöznek. mellökre aranyporos. mikor már melegszik füle töve. s akkor azon vitatkoznak. Most senki sem tudja a török sípot fúni. hogy az öregek magok is tánczra kerekednek. a szekérben mindenik ló fülére kendőt kötnek. s valamennyinek nagy karikás van kezében. mely következőleg esik meg: Egy kakast megfognak. . Legelől egy vagy két zászlót visznek. csikorog ilyenkor az üveg. Ε jellemvonásból kinek nem jut itt eszébe. . A szegény öreg sípos Rákóczy valamelyik régi dalát fútta volna. Mikor a násznép falu végére ér.. körül gr. hangja keserves és messze hallatszó. sarkantyúpengetésnek. délutáni négy arától kezdve. A kedv oly alakban adja ki magát.kakasnyakvágás”. A török sípban egy réz síp van. vagy késedelmes az adással. hogy el ne repülhessen. Két 4 Szeredy írja. és midőn 1844. észt. s az öregeknek szintén könny patakzott szemeikből. tapsolás. disznót adok. Falusi lakadalomban sajátságos látni a dudást. A kásapénz-szedő kezében egy nagy főzőkanál van. ekkor van nevetés. néha. i kék inges legényeknek szintén megfúvatták a töröksípot. azok kedveért keringőt. Mikor vidékről hoznak menyasszonyt. mulattatólag recseg. „Húzzad czigány. A másnapi lakadalom részét. sőt némelyik legény fogával az üvegpoharat is összerágja. a padkához támaszkodott. melylyel a dalt szintén kiverik. s a lovakat így ijesztgetik.” Magam láttam egy ily öreget. csak annak lehet róla fogalma. s a kakast maga előtt hajtja. lábficzamodás is. a ló megriad.” Ekkor elkezdett tánczolni. egy inastól bizonyos távolságra szalmakötéllel átkötik. mint ők fiatalkorukban. így kell járni. dolmányzsinórba kendőt akasztnak. mellényzsebbe. Mily szépen.kásapénzt kéri. − Lakadalmi szokások egyike a . − Inni rendszerént kancsóból szokták a bort. hogy ők még olyat nem tehetnek. A táncz rendesen magyar.4 Útközben a lovas legények mindenféle pajkosságot elkövetnek egymással. ki.” Az ifjúság csapongó kedve a már bortól kissé fölhevült öregeket visszavarázsolja a mai időbe. ujjongatás. de a tánczoló öreg csak hajára nézve öreg. Lakadalom vége felé igen gyakran belé szúrják a kés-villát a dudába. de a test erőtelen. de melle már nem bírta meg az erős fúvást. mitsem hajtván Anakreon azon. melynek száját gyakran el harapdálják. midőn a férfiak vitéz tetteit hallották. mondására: „Szeretem a víg kedvű öreget. néha a lovag lemarad. A szekér előtt több vagy kevesebb lovas legény megy. vagy pedig késsel hasítják ki. hogy már többé oly dolgokat nem vihetnek véghez. melynek. s lelkesedése határt. aztán orra lyukán keresztül vékony szalagot húznak. . hanggal is énekli. hogy gyermekkorában ő is hallott egy ily töröksípot. Berzsenyi szerént: „titkos törvényét mesterség nem szedi rendbe. vagy mint falun szokás mondani „langászt” (lang aus) huzatnak. Reviczky Borsodban járt. minő neki tetszik. Ha tisztesb rendűek vetődnek népi lakadalomba. szeretem a tánczoló ifjat... összekötik. ekkor szokta a nyoszolyóasszony és nyoszolyóleány a herőczét vagy csörögét feladni. vagy pedig Sipos Jancsi. s a csizmaszárverésnek vége hossza nincs. mikép a hun gyermekek sírtak. A lélek kész volt. s mikor csizmája szárát meg akarta ütni. ki azt monda egy fiatalnak: „nem jól tánczolsz. Gyakran megesik. Nem túrja ki a házadot” ezt szokták a czigánynak kiáltani. mellbe taszít. pántlikás rozmarin tűzve. ki tulajdon szemeivel látta. kartörés. eszére pedig fiatal. szárnyát. a zászló mellett megy a török sípos. a kettősszalag végét egy ember tartja. és ekkor aztán a fiatalság nekik nem egész tűzzel tánczol. s orvosságért sok pénz kell a patikába. nem úgy jártuk mi azt fiatal korunkban. milyet a pillanati ötlet tanácsol. mivel a szakácsné megégette kezét. futtatnak. ott az utat. csak maga szab törvényt. s nem rakja oly jól ki. kik lovuk sörényét pántlikával befonják. mely töröksíp alkalmasint egy a Rákóczy elveszett.” Az ugrás. „bőrésznek” hívják. amit dudáján fú. és úgy verte meg. melylyel tréfából sok embert. s most egészen ismeretlen tárogatójával. de a csont beforr.

mert nyáriasan van öltözve. A kijelölt ekkor hatalmasan . 12 óra tájban mind lóháton van. mihelyt a templomtól kissé eltávoztak. s a vádló is rögtön előáll. Mikor hát a kijelölt jön. vagy más valami okért foguk van. Azért is a törvények értelmében. pattognak a karikással. mely a sokfeleség-tartást tiltja. Ezután a vőlegénynek tudtul adják. s a mesterek a selyem zsinórt titkon elvagdalják. mint példa. a templom ajtaja előtt maradnak. s mormogva magában. egész csendességgel s illendőséggel viselik magokat. hogy e példából vegyen magának tanulságot. tekintvén azt is. karja mezítelen. melyet kantárszáron alatta tartanak. ugyancsak megrángatják s tánczoltatják a levegőben. Legterhelőbb vád az. mert minden. A törvényszék fontolóra vévén a bűn nagyságát. Ekkor a szalagnál fogva a kakas nyakát meghúzzák. s egész csendességgel várják a násznép kijövételét. harmadik. Ezek mindég a kakas után mennek. de Toldy Miklós vagy Kinisy Páléval is daczolna. s a törvény tekintete. jő. A piaczon az emeletes vargaszín ablakába. s miután mint az első hasztalan erőködött. kiknek szeméből a józan élet s kemény” munka következtében életerő villog. s a menyasszonynak legtöbbet kell szenvedni. s még csak a czigány sem hegedül. násznép előtt hajtják. az előtt lebocsátják a ludat a kötélen. A sok álarczás elöl megy. Ε népszokás. s így néha annyira átfázik. hogy az átkozott selyem-zsinór izmos kezének nem engedett. Gúnárnyak-szakítás Miskolczon. fején török turbány. Gondolhatni. A sor most újra kezdődik. város bírája. és hogy sok feleséget tart. A ló sörénye pántlika s egyéb czifrasággal díszeleg. negyedik s ötödik stb. de hasztalan minden erőködés. a tüntetést el nem kerüli. A járkálás sokszor három óráig i. kiket Sparta is büszkén nevezhetne fiainak. mert a selyemzsinórral erősen befűzött nyak nemcsak mészároskezekkel. a különféle alakosok: a két török. a mészároslegény a nyeregből kiemeltetik. a kötelet ismét leeresztik. hogy emberi erőnek szinte lehetlen elszakítani. így jár. a kakas fejére a halálos ítélet kimondatik. A két ablakba kifeszített kötél végét mindkét felől tenyeres talpas vargák fogják. egy kötél ki van feszítve. A szegény lúd nyakát mindenkép igyekszik elszakítni. hogy a lóról el lehessen érni s megfogni. s nem ritkán félölnyire függ a levegőben lova felett. s az egyik török az éles karddal fejét elcsapja. hogyha az büntetlen maradna. mint: alispán. A lúd nyakát rendszerént hón alá szokták fogni.ember veres ruhába töröknek van öltözve. Vége levén az esketésnek. a főbb tisztviselőket. s a híres fringiát sem felejtvén le oldaláról. másoknak rettentő példájára. ráhúzzák a czigányok. Ekkor a kötelet mindkét felől egyszerre megrántják. de a lúdnyak egyre nem enged. a kakast elébe állítják. tova ballag. a törvényszék összeül. még a legutolsó paczalos is. hogy a kakas anyjával s leányaival szerelmeteskedett. Elérvén a templomhoz. az előre ki van csinálva. a keresztyén vallás s törvény által megalapított egy feleségűség elvéből indul ki. és nyomban végrehajtatni rendeltetik. s verssel megköszöntik. a mesterré leendővel együtt ünneplésen magyar ruhába felöltözik. A lud nyaka selyem zsinórral elannyira be van fűzve s tekergetve. kezében kivont éles kard. tart. hogy szinte halálos betegségbe esik. Elvégre haza érvén. a czigány hátul. 2. akár nem. a mészáros lovára ül. Miskolczon a mészároslegény mesterré létele különös szertartással szokott végbemenní. kakasvivő. − Ki szakítsa el a gúnárnyakat. végkép lesülyedne. Most indulnak esketőre a templomba. s különféle dévajverseket mondanak. vagy hogy a vargák amúgy isten igazában megrángatták. Midőn a mészáros jó sokáig hasztalan küzdött s erőködött. s képben tudtul adja a népnek. és az azzal általellenben levő kis kávéházéba. „Valamennyi mészároslegény. kire vagy a hús rosz megméréseért. mint egy tekintetre látható. szolgabíró. czigányok. igen veszedelmes következéseket vonna maga tán. Akár esik útba. hogy a több feleségűség tilos. hogy az istentől erővel gazdagon megáldott vargák azon mészároslegényt. most hóna alól két marokra fogja. s ki a törvény parancsolatját át merné hágni. a ludat a kötélen annyira leeresztik. Midőn a templomba mennek. és más előkelőbb embereket útba ejtenek. Második. A kakast a. tova lovagol. melynek közepén a felkötött lúd függ. Amint a czifrán felöltözött mészáros-legények lóháton jönnek. aki több feleséget tart.

Megállván az iskola előtt. Legkicsapongóbbak voltak a varga és csizmadialegények. a megtisztelést az iskola részéről elfogadta s viszonozta. hogy téliesen öltözködjenek. a padlásba ütötte. Miskolczon nagy pompával szokták a czéh ládáját az új atya. ki Pallas táborába beáll? A többek közt a kengyelfutó kitűnűleg czifrán volt öltözve. de már most csak kevés helyen van divatban. és bálon s vendégségen végződik. hogy akármely házba bementek. a kosárba tojást tettek. Gergelyjárás. az volt első szavok: van-e katona. A láda pántlikával. itt csak úgy érintetik. czifrán s pántlikásan felöltözve. s más egyéb czifrasággal. de a mi botránynyá még sem fajult soha. A szegény lúd. habár kegyetlen is. A reformátusok iskoláját ritkán szokták elkerülni. Ennek azon joga volt. virágkoszorúval. vagy mégis haltak. aminthogy ha valamely házba bementek. Ha nem mondjuk is. mely mindig télben szokott esni. Én a gúnárnyak-szakítást Miskolczon igen rég láttam. tánczoltak a czéh ládája előtt. az iskolás gyermekek dobbal. Borsodban s csaknem egész felső Magyarországon a református iskolás gyermekeknél szokásban volt a Gergelyjárás. Az utczán sok helyen megálltak. hogy senki sem teheti magát parancsolóvá önakarattal. az ágyra fölheveredhetett. és ekkor csakugyan elszakítá. ezért a czéh jónak látta e szokást megszüntetni. a házi gazda valamivel megkínálta. zászlóval. mert az ágyba jó eleve tüt rakván. illető mesterlegények különféle alakosnak voltak felöltözve. vágtatott. Mikor én a gúnárnyak-szakítást láttam. Ekkor előállt a nyárs és kosárhordó. hogy az ily mulatság iváson kezdődik. az iskola-tanítóé lett. A nevezetesebb utczákon meghordozták a ládát. A többi Gergelyjárók az asztalt körülállván. újra neki került. igaz hogy jól megszenved. de amely természetesen csak akkor ugrott. A nyársat. mint hajdan Dávid a frigyláda körül. a főbb tisztviselőket útba ejtették. Egy diák. szintén poharat ürített a czéh s mesterlegények egészségeért. Az. ittak a város czéh egészségéért. mint a bikaviadal Spanyolországban. 3. vagy czéh-mesterhez vinni. i.megragadja a lúd nyakát. Ezen szokás azon elven alapszik. többen vagy veszedelmes betegségbe estek. hogy elszakítsa. Ami így begyült. tehetősebb háznál pénzt is adtak. de még így is legénynek kell lennie. s azóta tudtomra legalább nem volt. vagy várost. de aki rántottával néhányszor megvendégelte . más. kurjongatás. egy pár dalt elénekeltek. A mesterlegények ez alkalommal. az iskola ablakába kiállván. ha a legény maga is ugrott. vagy czéhmester változott. de népszokás. ahol különös kárt nem tett. s csaknem minden házba beköszöntve. Már jókor reggel elkezdődött a pattogás. mintsem egy ütéssel egy népi szokást kivégezni. Nézetünk szerént azonban jobb lett volna a mesterlegényeknek meghagyni. hanem egy másik után. a csikorgó hideg daczára is. és mindenféle csörgő eszközök használása. a kijelölt nem bírta elszakítani. Mikor az atya. testalkatával egyező mesterséget válasszon magának. hanem e kiváltság árát gyakran keservesen megfizette. s ő leve a nap hőse. Ε szokás azon örök igazságot akarta visszatükrözni. dicséret nélkül. Sok közölök evégre készített falovon ült. s miután mondókáját versben elmondta. hogy a mészárossághoz főleg erő kívántatik. kengyelfutó uramat jól megszurkálta. igen nyáriasan voltak öltözve. daliás közt bejárták a falut. Czéhláda-hordás Miskolczon. és emiatt a sok fel s alá csavargás s átfázás következtében. s ezután leülvén. s kit a természet azzal illő mértékben meg nem áldott. s illető szerszámokkal fel volt ékesítve. hogy a még iskolába nem járó gyermekekkel kedvet kapassanak az iskolába járásra. hogy minden felsőbbségi hatalom közmegegyezés s választás által adatik. a pohárköszönés mindig verssel szokott történni. Gergelynapkor t. ki csak úgy képleg erőködött. vágtatott. 4. A czéhláda vivése iszonyú pajkossággal s dévajsággal ment véghez. gyülekezet s iskola egészségeért. versben poharat köszöntek a ref. A nyársra szalonnát szúrtak. magában értetik. a czéh czímerével. s megköszöntötték.

ha ezt kiitták. nyaranta ott lakik. s egy itcze pálinka mellett vigad. a vőlegény lovára. Volt még a Gergelyjárókkal egy úgynevezett morjó (bajazzo) is. Napkelet 1857. mit ez megígérvén. hosszú köszöntés után visszaadja a koszorút. átadja a vőfélek egyikének „koszorú” név alatt. belenyugszik − hiszen ez volt a szokás nálok még apja vagy élő nagyapja emlékezetére is. A vőlegény házába újra beköszönt a násznagy. azon kérdést intézi viszont: „Kit vettem el?” mire az elvett. a násznagy bemegy. és szentelt vízzel telt Üveget nyújt neki. füzet. Lakadalmaik eltartanak 3 nap. előkéri a násznagy a menyasszonyt. favágók lakodalmi szokásaik. hogy a leányozás nálok ismeretlen volna. Mert másként jót húzok hátad közepire. nem a házasulandó választ magának földi élte pályájához élettársat. a férfiak s nők elmennek. s különféle pajzánságot elkövetett. s ha a fiú. A házasodni kívánó legény elmegy kedveltje szüleihez. s azalatt fel s alá járnak muzsikaszóval az utczákon. Most egy hordó pálinkát ad vendégeinek a gazda. vén vasorrú bába. a menyasszony pedig itt marad munkában. miközben a háziasszony vakarcsot készít. mert csoportosan mennek lányos házakhoz. k.a Gergelyjárókat. Egy ideig poharaznak. A morjó szájába. és vőfélek kíséretében a vőlegény. alma. stb. s ezt harmadik vasárnap is ismétli. azután megáll arája mellett a vőlegény. maga mellé ülteti a násznagyot. egyenként juttat valamit a tálból a családtagoknak. mindketten megkóstolják azt. Breznóbányai és. egy karikással kezében. Különben ebből nem kell ám gondolni. és a menyasszonyt odaajánlja a vőlegénynek a násznagy. s a jövendő házaspár kezet ad egymásnak. azután . ruháját szalmával kitömvén. körtve. kiben a szerelem heve bizonyosan késkedett még fellobogni. hogy a mégis tolakodó másik (tyúkszer) utczai legénység ellenében. de más utczabeli legényt utczájokban lakó leányokhoz járni nem engednek. Nálok nem a szerelem szerzi a házasságot. vájjon odaadják-e a leányt. akár nem. s rövid köszöntés után. akit jónak látnak. a többi kihirdetés végett elmegy a paphoz. s virágokkal ennek eléje vezeti azt. ezt dió. ki képét korommal bekenvén. kit szüléi házasodásra már alkalmasnak látnak. mi a násznagy tiszte. mennyire emlékezem. a vőfél kendőbe takart koszorúval. csak azután jön be zeneszóval a násznép. törvényszék elé is került verekedés fejlett ki köztök. Most elbúcsúzván a ház népétől. s kéri a ház gazdáját. úgy legközelebbi vasárnap ismét eljön a násznagy. ami eddig leginkább 19-20 éves korukban történt − őszszel haza jön − az apa vagy anya azon hírrel lepi meg fiát: „No megházasodnál Bera?” mire a fiú. s a koszorút odaajánlva a házicsaládnak. Életképek 1844. Borsodi matyók házassági szokásaik. vagy nem? ha igen. második kihirdetés után elmegy a násznagy meghívni a vendégeket. a többi gyermek előtt futkosott s pattogott. 7. sajt részletekkel ékesítve. kezdődik a vendégeskedés. A matyók többnyire a Tisza mellett haszonbérelvén pusztákat. ha azt elköltötték. és szomszédoknak is. hanem a szokás. 386. csak azután indulnak a valóságos lakodalomba a vőlegény házához. vagy kiszemelt leány neve tudtául adatván. az alatt előhívja a násznagy a menyasszonyt. s volt rá példa. Következik az esküvő. hanem a szülék néznek ki számára olyant. Esküvés után zeneszó mellett mindnyájan megállnak a menyasszony háza mellett. kit egyike a nászférfiaknak háromszor körülvezet a szekéren ülő ara körül. A meny asszony társnőivel fel ül a szekérre. és szép kendővel egy tálba takarva. Nem láttál még embert angyali formába? Távozz ez ártatlan seregtől messzire. akár ismeri a fiú. következő vers volt adva: Miért bámulsz reám. s legott tanakodik a házinép. adna rövid időre szállást.

ajánlják magukat: úgymint egy tál ételre s egy pohár italra. leülnek. úgy esznek azután egy tálból a férfiak feltett kalappal. György napján a budai polgárság a városháza előtti térre gyűl. 42. pálcza a kezében. de az esztergomi érsek erősíté meg. ki négy ősétől német. Vas. ne sajnálják fáradságikat az ö kelmik becsületes háziknál megjelenni. Ezután a bíró és tanács kinevezte a jegyzőt. hivatala letételének jeleül. A város feje. kinek szintén német születésűnek kellett lennie. 2 magyart választott. a násznagy beköszöntése mellett bekíséri a vőfél a menyasszonyt. hogy édes legyen férjéhez mint a méz. mely közben mulat és ismeretséget köt a fiatalság.5 A hívogatást két vőfél végzi. és hazai leányasszony. ki mézet kap annak jeléül. Ilyenkor van kiabálás. és tartsa meg számos esztendeiben. A volt tisztviselők a községhez intézett német és magyar be széddel köszöntek le. hogy ha az Isten engedi kegyelmeteknek békével élni a holnapi napot. újs. egy kis mulatságra. a násznagy bezáróul köszöntést és imádságot mond. mit ők „láncznak” neveznek. királyné. Ha minden elkészült. 1. újs. és legalább már hat évig a tanács tagja volt. nagyon nevezetes adatokat foglal magában. 1859 164. de már az első nap délután a vőlegényhez viszik a menyasszonyt szekerén. mely a városnak szokásokon. mind a vőlegény szüleinél három napig szokott tartani. 16. s tart a vidám csevegés néha éjfélen tui is. mintegy 1777-dik esztendőben. Igen szépen köszönteti kegyelmeteket az örömatya. onnan aztán József császár a kegyelem megadása után. s ezzel a tisztújítás be vala fejezve. Erd. melyet beszéde alatt kezében tart vala. Midőn a vízparton egyszerre megszólal száz meg száz sulyok. 371. 1858. Miután az új bíró esküvel fogadta: hogy a király. kinek egyszersmind kötelessége falujabeli legénytársait egy itcze pálinkával ellátni. az örömanya. Így nevezik a viskiek a lentörést. királyi szabadalmakon és törvényszéki ítéleteken alapuló jogait és törvényeit adja elő. Vas. Bukovinába telepítette le őket. meny asszony. a legények oda suhannak az illető helyekre. vagy fehér botocskát. Végre még minden mívesség részéről két-két esküdt választatott. és az igazság kiszolgáltatásában részrehajlatlan. megvesztegethetlen lesz. lövöldözés s nagybani pálinka ivás. Bíró csak az lehetett. Bukovinai magyarok házassági szokásaik. 1863. Magy. másik nőtlen. s a bíró zöld ágat. Budai tisztviselők hivatalfoglalásuk hajdanta. és pedig 10 németet. Hadik András és Laudon ezredesek vezetése alatt. 476. Vas. 1856. tett a földre. több lóhátas ifjak kíséretében. Erre vonatkozólag a budai törvénykönyv. tiszta szívvel várják kegyelmeteket. egy nős. Yégre ahány a pár. . 5 Ezek a magyarok Erdélynek székely földjeiről political zavarok következtében először Moldvába vonultak. ugyanannyi forintot és harmincz krajczárt kötelesek fizetni. egy ölnyi hosszú vékony rúdon egy fehér s egy szép tarka kendővel. Újs. Kép. minden ingó bingó jószágaival együtt. A lelkészt a jegyző és tanács választotta. Lakodalom mind a. úgymond a bíró. A vőlegény házához elérkezvén. Bukbálás. és ország iránti hü. a község 12 tanácsost.felveti az üveget a vízzel együtt a háztetőre a vőlegény. Meghívásuk így hangzik: „Isten szerencséltesse kegyelmeteket minden kívántféle javaival. Évenként Sz. új bírót választandó.

kimenőre már a vőlegény jő elől. egyik szalagos bottal. So lang diese Freud und Tractament dauern thut. melylyel az asszony feletti előnyét akarja kimutatni. Sie lassen einen schönen Gelobt sei Jezus Christus herein sagen. legyen amint szívetek sugalja! A kézfogás kitűzetvén. Zu Wasser. Kézfogó után rozmaringot visel a menyasszony. a vőlegényt is. a vőfélek lemetszik fejéről. Gyuriit csak esküvő napján kapnak. A menyecske stafírungját csak lakadalom utáni szombaton szállítják férjéhez. melyet kézfogó óta viselt. (Erre a kulacsos belekiált) Wivat Bruder.Császártöltési népszokások. és látja. a botos vőfél így kezdi meg a beköszöntőt (Einladung): Gelobt sei Jezus Christus! Herr Hausvater. nekem nem. gross oder klein. hogy meghívott rokonok előtt a keresztatya összeteszi a jegyesek kezét. Da kann ein jeder nehmen. Gilt uns alle. másik virágos tölt kulacscsal járul az illetőkhöz. az pedig. Wir sind geschickt von unsern Hausvater und Hausmutter. nach seinen Muth. hogy vele értelemben egybe hangzik. s a kulacsot is megtöltik. A lakodalomra a meghívottak enni valót küldenek. székeket. Ha e nép lakadalmi szokásaikat vesszük. a legénység kocsin hordja össze az asztalokat. s másnap a fiú a mutter-hoz intézi kérését. s megkérdezi „hogy leszünk” a leány ha halgát. Soll ein jeder lustig sein. A templomba vőfélek vezetik a menyasszonyt is. A császártöltésiek úgy tartják. az egyszerű és patriarchális. a leányok pedig kosárba az edényeket. Sie werden mir. rozmaring koszorúját. hogy őket délnémethoni tartományokból hozták be az itteni silány földekre.” − Erre másnap a keresztapa paphoz viszi a jegyeseket. Sohn und heiliger Geist. korsóból bort tölt a kezökre három ízben e szavakkal: „Helf euch Gott Vater. Összekelés napján zenével kísértetnek a jegyesek templomba és vissza. ha nincs kifogása a kérő ellen. táncz kezdetén a menyasszonyt a szoba közepére ültetik. gleich arm oder reich. Lakodalomra két vőfél teszi a meghívásokat. este beállít hozzá. Dort wird ein kleines Tractament und Mahlzeit sein. Und ihnen ganz höflich einladen. a menyasszonynyal mindenki tánczolhat. Wie auch von Herrn Bräutigam und seiner vielgeliebten Braut. beleegyezésnek vétetik. habár azután papucs alá kerül is. s ha igennel felelnek. dann die priesterliche Copulation in die Hand. Sveibert nevűek voltak az első csapatvezetők. Da wird sein ein Kandelwein. s azután táncznak indítják. s betérvén a kijelelt házhoz. arra tovább mennek a vőfélek. ein Kandelbier. A fiúnak megtetszvén a leány. A lakodalom a vőlegény és menyasszony részéről egyesítve tartatik. gilt mir und dir I A háziak erre megköszönik a meghívást. Das wir ihnen so späth (früh) überlaufen. Dann zurück in das benannte Hochzeitshaus. a leányához így szól: „Ich brauche ihn nicht” azaz neked kell. In zukünftigen Dienstag wird ihnen das Kleid gegeben Zur Kirche. és cserélnek a pap előtt. s bejelenti őket hirdetésre. und in Gassen zu Wegen und zu Strassen. . und meine Mitgesellen Nicht vor Übel nehmen. und Frau Hausmutter. szeretik e egymást. a zene természetesen trombitás. s megkérdi ünnepélyesen őket. ez abból áll. és mert ezek robotolástól mentek lettek „szabados” előnevet nyertek stb. a legény pedig bokrétásan hordja a kalapját. und zu Land.

Die Eher hast mir versprochen. Eredeti e népet a törvénykezési tárgyakban hallani. a következő: Jetzt ist Zeit zum Wandern. szombatot. s azok vissza. wer ich dich lieben. hogy a leány 16-18 éves korában vitetik férjhez. most üres kasszát! Télen a leánysereg fonás végett. ein hoher Muth. melyet ömledezve. Das ist seine grösste Freud.de pénzt tartozik fizetni. korai. tisztviselőnek e czimen „wegen uns erzeugten Gefälligkeiten 9 Halbe Schmalz” így megy ez tovább fa. egyik a másiknak készpénzt tudott átadni. hogy ejti a német szó közt a műszavakat magyarul. nappal ngy mint este. úgy. Der verführt sie alle Zeit. ok hűségesen naplózták kinek mit adtak. A. „Der elnök war da. o. o. pénznemben. Legkedvesebb dallamok. Wenn werd wiederum kommen. úgy vasár s ünnepnapokat kivéve. Was werd dir zum Nutzen sein. Ein Kernelein wachst darin. melyet a lábáról ellopott czipőbe szednek össze. Was nutzt mir deine Liebe. Valamikor még a hivatalnokot megkenni szabad volt. Das ich mich erfreuen kann. Der führt keine falsche Sinn. Es ist kein Bursch in Császártöltés. A házasság. Ein junger Knab mit achtzehn Jahr. 1778-ban január hóban R. mint mondottuk. . majd mokányan énekcluek a helyökbe járó fiatalságnak. Ein kleins Wein. Heirathen thue ich dich nicht. p. p. Ein Ilauslein wollen wir bauen. Mit Buchsbaum kelbe (gelb) Reselein Soll es gedecket sein. Wann du mich nicht heiraths. Ein falscher Sinn. Wie das Ilauslein bald fertig war. az általuk kiszemelt házhoz jár fonókába. Wenn einer ein Mädchen verfuhren kann. keseregve. és abból fizetik ki a trombitás zenészeket. Most? − − Mikor még a bírák is jobb gazdák voltak. Es wachst ein Apfel so rosenroth. Wenn schickt uns Gott berein. s nyílt lapokon keresztül. mint tisztogatás napját. mit einem szolgabíró. Wann wer ich wiederum kommen. tojás. und haben einen végzés gebracht! auf das haben wir százalék gezahlt stb. Geld schöne müsse gereit. Mit Rosemarei und Klee. Herz aller schönsten Schatz.

értésünkre nem adja. és a zene hangjainál merengünk.Das soll mein Eigen sein. a polkamazúrkát. nehogy valaki. s ez hosszú kínos helyzetében megaprehendál. az ürmös mindig jobban garaboncziáskodik. a szem egész vágygyal csügg a gyönyörű hölgyek angyal-arczain. Cserháti szüret és mulatságai. azt mi fel sem vesszük. vagy a nagy hajlongásban kalapunk beleesik az Ürmöskatlanba. többnyire minden vidéken. Bent a borházban szintén rakják a csárdást. kivált ha hosszasan kell együtt utazniok. és a csapat kíséretében népdalokat hangoztatva. ki az előzékenységhez annyit ért. kiüti a hordó fenekét. 824. hordóba szűrik. ez azon átalakulási ünnepély. a koszorút a háziasszonynak. a tömeg pompás vacsorában s mulatságban részesül. többnyire kellemetlenségek is szoktak járni! − Midőn elvégezzük a tennivalókat. − a szüret elnevezés pedig azért kedves. finom illattal van tele a borház-. húzzák keservesen. minden esztendőben. − aztán az ürmösfőző társaságot tekintjük meg. kicsomaszolják. a fül a zene pompás harmóniájában részesül. − s ezen eredeti szokásos jelenet után. és pompás lakomát csapnak utána. szépen visszadobjuk öt. − A szüreti szokások s mulatságok. ha pedig a katlan alól kiverő láng véletlenül a ruhánkba kap. melyben lehetni mindennel fölér a világon. a borház előtt megáll a csapat. savanyús s hevítő itallá változik át. bal kezében szőlővel kirakott botot tart. a francziát. és becsületes darabot kiéget belőle. melyet mi azért szoktunk nevezni így. a szüretelők pedig rakják a csárdást egész reggelig. és összeöntözi a hölgy ruháját. s azon hiúságból. Ha nagynehezen helyre vergődünk. addig kínálgatjuk bájos szomszédnőnket. mire ajkaira mosoly lopódzik. a zene tánczra hív ismét. a vinczellér leemeli kalapját. mert az édes s ártatlan szőlő. egész méltósággal indul le a hegyről a borház felé. Oh mert a kellemekkel. jobb karján különbféle szőlőből ügyesen összefont koszorú függ. legalább egyszer szokott lenni szüretje. kivált ha eszményképünk szomorú nótát húzat el a zenészekkel. hogy a vacsorához üljünk. ha például egy csinos hölgy ürmöst ültet maga mellé. mint bagoly a muzsikához. hogy a hölgy bujában sirásnak adja magát. s megfogadja. A szüretek folyamában megható jelenet az is. előállnak a szögverők. vinyegét rakunk a katlan alá. míg csak finoman bólintva szép fejével. a czepperlit sat. hogy soha többé ürmössel utazni nem fog. a hölgy először kedvenczét veregeti s csillapítgatja. azután kis kenyérmorzsát dob szemünk közé. egyet kurjantunk jó kedvünkben. tarkabarka néptömeg közepén. de ha történetesen megpillantunk egy üres helyet. az úgynevezett vinczellér áll czifra kalapban. Víg dalok kíséretében a szőlőt leszedik. mi sokszor igen terhes föladat. mert minden embernek. nálunk a szüret bevégeztével. − az ürmös nem szokott mindjárt forrásnak eredni. lábaihoz varázsolja az alkalmatlankodót. a sok kínálgatásra sem foglalunk helyet. melyben nagy mulatság van készülőben. sziszegni kezd. . azaz ha az ürmös mellé ő ül. mely véletlenül szomszédnőnk kezével érintkezésbe jön. hogy loyalitásunkkal tökéletesen meg van elégedve. s beparfümírozza annyira. megakadályozzon tiszta szándékunkban. Napkelet 1857. a hölgy végre kifogy a béketűrésből. de először végignézünk a körön. − Vacsora után kiülünk a tűzhöz. finom szorítást vehetünk észre. akkor egész vágygyal rohanunk oda. hogy az ürmösfőzésben valami érdemünk legyen. melyben már harsog a zene. mely mellett eszményképünk ül. rövid üdvözlő beszéd után. halavány arcza kigyúl. a botot pedig a háziúrnak nyújtja át. komolyan szedegetjük a habot. és a kezén. oh mily felséges egy mulatság az a szüreti mulatság! Ideje egyszer. egész készséggel fogjuk meg a habszedő kanalat. kivált ha a szép szemek lelkesítik. mi érteni szoktuk a jelt. másfélekép szoktak véghez menni. mely szép időben igen költőiesen veszi ki magát a szabadban a hölgyek tiszteletére köpönyegeinket s öltönyeinket is oda terítjük. de sokára nagyon természetes. − Így múlik el az idő a vacsora alatt. és mazurkapolkázunk ki-világos kivirradtig.

előhordván számtalan okot. a negyedik meghívó jegyeket ír stb. főznek fáradhatlanul. történnek a köszöntések. Eltekintve a nyári forróság.Cserháti eprészet. minden úri házhoz visznek egy keveset. vagy faluban. s ez a várva várt pillanat. s azt a hölgyeknek nyújtják az eprészet emlékeül. mert ők a majálist nem csak nappal tartják meg. kirándulások a nagy természetbe. mint nagyságokat. s végül víg dalok kíséretében kiki siet rendeltetése helyére. meghúzatnak a harangok. Mikor aztán ki van tűzve a zászló. hol oly pompásan élvezték a majális kellemeit. melyek az eperszedésben gátolták. hogy az eprészet egyike a legnaivabb s legkedvesebb mulatságoknak. s mindeniknek lelkére köttetik. a hölgyek szintén így tesznek. Mikor· aztán kiki belefáradt az eperszedésbe − alkonyatfelé egy hatalmas férfihang összehívja az elszéledteket. egyre politizálva. zöld ágakból ebédlőt rakat. a lombos ernyő árnyas sátora alá. sürgés-forgás. s vágtat tüskön bokron keresztül az eper illatos paradicsomába. csak az agglegények húzódnak a boldogok után pár nélkül. fiatal embereket hívnak meg. Ebéd után séták terveztetnek. Ilyenkor van aztán nevetés. hanem egyik reggeltől másik reggelig mulatnak. fáradságaikat kipihenendők. s az ily társaságot gyakran meglepő záporeső. a sok csípős megjegyzés egymást éri. s midőn mind együtt van a karaván. midőn mindenki a maga párjával. s egyéb apró kellemetlenségektől − elmondhatjuk. hogyha akar lenni valami. Egy kedélyes óra lefolyása után aztán. s kiki párjával karonfogva hagyják oda a természetet. s kedélyes zene kíséretében. Ezután a férfiak leszedik kalapjaikról a száraival szedett legszebb epert. mert megjegyzendő. 481. nem megvetendő borravalóval szokták útra ereszteni. midőn az asszonyságok egymás süteményeit bírálgatják. a közeledő jómulatás fejében. s adott jelre mindnyájan az asztalhoz rohannak. Délfelé gyepből készült asztalt terítenek meg. Benn a városban. fiatal ember imádottjával oszlik szét élvezni a természet gyönyöreit. s tart a táncz egész alkonyatig. leghamarabb megérzi az eper finom illatát. Napkelet 1857. Reggel aztán az indítványozó. s azokat kölcsönösen tűzik kebleikhez Ezután hozzálátnak a sok minden süteményhez. az szerelmesnek és ábrándosnak mondatik egyakarattal. s a kitűzött napon megindul egy becsületes nagyságú karaván. lépést tartva. s ha kisasszony vagy fiatal menyecske van a háznál. zeneszóval megindul. kevés idő múlva aztán kiosztatnak a különböző nagyságú kosarak. összegyűlnek egy bizonyos helyre. s azt hallani. hogy haszontalan bohóságokkal ne vesztegesse az időt. másik sört bort vásárol össze. Kiérve a szabadba. vándorolnak ki a szabadba. egy czigány karaván megy ki kémlelődni mindenekelőtt az erdőbe. sütnek. hogy ott helyre tudjanak vergődni. Mikor juniushó elején érni kezd az eper. legyen . a részvényesek egyike kimegy az erdőbe. akkor a czigány meglehetős szerencsében részesül. s beszélgetve az elmúlt napok eseményeiről. a tánczhelyen beállott csendet ismét zaj váltja fel. magához szedi úgy az apróságokat. A majálist megelőző napon lótás-futás. mert ezen faj csupa kinézésből. elsüttetnek az ágyuk. az érdeklett pedig nem győzi magát mentegetni. a harmadik a zenészeket fogadja meg. tükrökkel és pamlagokkal bőven ellátott tánczterem. Érdekes ilyenkor a különféle párbeszédeket. mert különben majd az eprészet törvényei értelmében meg fog büntettetni. s azután hoznak magokkal mutatóul belőle. midőn is zöld gályákkal felbokrétáztatnak a kalapok. készen vár reájok a zöld gályákkal kiékesített. hanem igazán hozzá lásson az eperszedéshez. bírálat mondatik az epei-szépsége és sokasága fölött. mert azért a csekély nem egészen érett eperért. sütés-főzés stb. mivel úgy gondolják magukban. papa a mamával. hogy minden család sültet és süteményeket hozni köteles. sokféle munitioval ellátva. s házról házra járva. Cserháti majális. ki egyszersmind a rendező szerepét is magára szokta vállalni. s elkészítteti a tánczhelyet. van mindenfelé. ott leheverednek a hűvös gyepre. s aki legkevesebbet szedett.

a vőlegény ekkor következőképen köszöni meg a leány szülőinek a nevelés bajait: Köszönöm jó atyám atyai hűséged. Erre megindul a násznép. egy óráig ott beszélgetnek. melybe fölszalagozott. e. Ha a csizmadia inas tanuló éveit gazdájánál becsülettel kitöltötte. A leánynevelés megköszönése Dabon Pest vármegyében. Debreczenben új év s pünkösd napján. rokonait. . az őt ünnepélyesen legénynyé avattatja. vígan kerülik meg a falut. számuk szinte 3000-re is rámegy. Ha pedig kívánja lelkedet az égbe. egy a szék háta megett áll. újongatva zeneszó mellett. s a felavatandót vállcsontjainál fogva tartja. Reggelfelé pedig. annak lakába szintén egy óra hosszat időzvén. miután már d. Hogy szeretett lányod nem volt ellenséged. az Úr erős karja. s a meghívottakat megvendégelik. Napkelet 1858. Idős fejeteket veszélytől takarja. Esküvő után a vőlegény vendégeivel a maga házához megy. Ha pedig leteszed testednek sárházát. 301. két suhancz új pár csizmát húz lábára. 8-9 óra közt csendesen véghez ment az esküvő a templomban. A módosabbak zeneszóval hordoztatják körül a felavatottat községükben. ezek tükörfényességűre tisztítják annak csizmáit. 2. már ki hol éri.nagyszerű. most egy nap egy estve. mely után hirtelen kirántják a széket alóla úgy hogy az földre pottyan. Debreczeni leányvásár. Nekem általadni kedves leányodat. s akkor a jelenlevő suhanczok még jól el is verik. Adja meg az örök élet koronáját. és mikor mind jelen vannak. azután az összes jelenlevők a menyasszony laka felé indulnak. azaz midőn már a nap is kisütött. és foly a lakodalom. jő más két suhancz fénymáz készlettel. a szolgálóleányok és asszonyok ünnepiesen felöltözve. Életképek 1844. s melyet még több más vendégekkel megrakott kocsik is kísérnek. kérik a menyasszony kiadását. Azon gyülekezetet aztán leányvásárnak hívják. s a háziasszonyok vagy ide jőnek cselédet fogadni. Kérjed az úr Istent. Debreczeni nászmenet. fölkendőzött. mind a piaczra gyűlnek. Melyért azt kívánom. Meghíja a felszabadítandó szüleit. Szerdán reggel aztán kezdődik a lakodalom. Melyért nem sajnáltad kedves magzatodat. előbbi utóbbinak ágyát kedden este magához hozatja csinos! kocsin. Dabi csizmadia inas felszabadítása. forró kézszorítások s epedő pillantások után siet mindenki a maga dolgára. mely megadatván. Ültesse jobb felöl a szent dicsőségbe. Ha már a szent házasság iránt intézkedések vannak téve a legény és leány között. vagy innen hivatják házukhoz a közelebbi fél vagy egész évre felveendő nöcselédet. 711. úgy is egy évben egyszer van csak mulatság a zöldben. a czéhbeli tagokat. valamikor 2 nap 3 estve tartott a mulatság. csengetyűs lovak vannak fogva. ekkor a násznagy elmondja miben fáradnak. mint egek bíráját. a felavatandó székbe ültettetik.

s ezeket a földre is szórták. R. égő gyertyákkal. ezek után jő két asszonyrokona közt a menyasszony. kitanulják természetök és hajlamaikat A fonás időszaka alatt hol egyik leány. de nem úgy Dobrán. 1861.A menyasszonyi menetnél legelöl a menyasszony leánybarátai és rokonai lépdegélnek párosával. 23. és több ily szokások innen eredtek. hogyha házaikhoz tisztességes férfivendég érkezik. Jedna kanta vodicze. hogy őket” meggazdagítaná Laurentius. de lehet a horvát népnél is divatos.6 A Dodola mezítelen egyén. 36. í47. Összejönnek egy háznál a természet egyszerű gyermekei. máskor másik viszi a gyertyát. Diakovári lábmosás. A vőlegényi menetnél csak annyiban tartják meg a rendet. Ládó volt a szerelem. mesélnek a fiúk. . Ennek tiszteletére még ma is az oroszoknál és szerbeknél. ki lábait szépen megmossa. amiért is e fontos hivatalra szakavatott embert szokás választani. − (Alkalmasint innen ered a szerbeknél. eredetét veszi a régi rómaiaktól. s vissza azon rendben. kulácscsal. Dobrai fonodai esték. két társa ily énekszóval: Ó Dodolo. némelyek maskarádénak neveznek. Nefelejts 1861. 19. Vas. mit a magyar maskara. mind a háznál a vendégkoszorút élezés tréfákkal folytonos vígságban tartani. hogy a násznagy megy legelői. zöld ágakkal egészen összefonva vezeti őt utczáról utczára. A Dodola. egyesség és szerencse Istene. a keresztyén hit behozatala előtt. A Drávamelléki bosnyákoknál. sérti barátságukat. 42. édesen emlékszik a mulatság e gyúpontjára.) A régi szláv nemzetnél. s ilyenkor meznélküli asszonyok csoportozva. mindezek titán a többi rokonok. s azt két oldalt. közeebbi és távolabbi rokonok kísérnek a templomba. midőn menyegzőről mennek. A füzérperczczel. Ezt mi Dodolának nevezzük. Dodola a szerbeknél. magasztos énekek kíséretében − a sok nézők ablakaikról borsót s babot hintettek reájok − asztalaikat rózsákkal s virágokkal ékesítek. Aki fonodából viszi el kedvesét. Nefelejts 1862. és 1862. kiket az örömanya. és elöl kivont kardokkal. riskásával hintik az új párosokat. utána a vőlegény. szalagokkal. Fonnak a leányok. és virágokkal gazdagon fölékitett vőfélnek kötelessége. s megtörülgeti. Dodolo. III. 6 Lásd Porjesztnica Szerbszkog Xároda Medakovitstól I. I od Boga kisicze. a gazdag Laurentiusnak tiszteletére is − ünnepet tartani. bő szaporodás jeléül. − A vízzel való öntözés is húsvét második napján. A jobb módúaknál a menyasszonyt szekerén viszik. hol a másik ad „farsangi pogácsát” (vacsora) melyre idegenek is hivatalosak. és danolnak ösmeretes nótákat. újs. és pisztolylyal ellátott kék posztó ruhában öltözött lovasok kísérik. 592. mind az utczán. − néha pedig a legények kedveskednek a világítással. A lábmosónénak még azon kötelessége is van. Sta bi tebi valyalo. s a vőfél által hivatalosan meghívott férfiak zárják be a menetet. házasság. apjával. a leányok minden évben mintegy búcsúval faluról falura mennek. egy nap egyik. egy fiatal nőt küldenek szobájába. az utczákon fel s alá járván. vagy valamelyik rokonával.lap. Néhol a fonodák igen veszélyesek erkölcsi szempontból. hol szokásban volt április hó utolján Flóra Istennőnek − de későbben az új ünnepek behozatalával. sorban. sok gyermek és más nézők kíséretében. meg is kell őt csókolnia. Aki e szokásnak nem hódol. hogy ha a vendég úgy kívánja. játszva kiismerik egymást.

Domoszlón. mint vévé ki Ádám egyik oldalbordáját. s a hűséges szolga mint teljesíté tisztét. Svajczban (Bern) szintén szokás. a szobában lévők azonnal tudják. Azért Dodolának nevezik az oly férjt is. hogy nyelvökre szedhessék a falu ifjait. az Úristen. Egy jó kanna vizecske. társa ajtaját. leánygyermekeik. s mint építé asszonyállattá. hogy az erényben annyi a bün. az mondatik neki. és babonaságokkal töltik az időt. Ezután vagy késő estve. ahol aztán őket éjjenként a legények látogatják. A drávamelléki földmíves. szent András hava . Dodolát szoktak vezetni hosszas szárazság idejében. A kérő rendesen azon kezdi. mely őket inkább csúfítja.) De ezen Dodola név használtatik a szerbeknél a szóbeszédben több illetlenkedéseknél.. mint bízá meg Ábrahám az ö szolgáját. mint például: ha a gyermek bemocskolta magát. A leány azalatt már kiosont a szobából. hogy elmondja. mert mámoros korában Vénus titkait kifecsegé. A csábítás ismeretlen bün. csakis leánykérés alkalmával kopogtatja meg. A teknős béka. kit az öreg Jupiter menykűvel üte agyon. vagy korán reggel jár el tisztében. ha a leány ekkor a szobában van. a szerelemtől hevülő fiatalokra nem képes ügyelni − aztán meg a szülők is így voltak fiatal korukban. kevés figyelemmel vannak. A drávamelléki nép igen hallgat szíve sugallatára. − mert a mai világban is ily hasztalanságokkal. micsoda járatban van a kopogtató. Ha valaki azt mondja. Az anyák sem sokat bánják. akár felnőttek legyenek. és közgúny kíséri a csábítót. polgárjogtól! megfosztás. azoknak is azt mondják. Domoszlói pórnép udvarlása. mindjárt a guzsaly mellé ül. akár kisebbek. Dodola volt. Ε szokás egyebütt is megvan. és szerzé a házasságot. Drávamelléki lakodalmi szokások. ez sem egyéb mint Dodola. s így várja a vendéget. hogy a leány kedvesét éjjelre várja. Heves megyében. lap. Ε szerzőasszonyok közbenjárulta nélkül kevés legény választja magának leendő hitves társát. a vén asszonyok isteni tisztelet után összecsoportosulnak. vagy nőül veszi őt az ifjú. Első esetben a . vagy öregek is magokra illetlen ruhákat vesznek. . 80. s a fenti énekkel esőért rimánkodni. és házasodási terveket szőjenek. Maskara. átalában a férfiak. hogy Dodola. a házakból némelyek kijönnek teli kanna vízzel. Zombori Gedő Útirajzok II. Susogó hetekben . vagy valamelyik rokona vállalja el. az atyák. Este pedig a munkában elfáradt háznép nyugalomnak hajtván fejét. vagy pedig előadja. testvéreikre. Mi kellene tenéked. köt. különben sohasem. S az Istentől esőcske. de az asszony tiszta marad. egy pár krajczárral is megajándékozzák − (valószínű hogy most már ez utóbbi az ő igazi czéljok. mert Jász Berényben hallám egy barátomtól. A leánykérő szerepét vagy maga a legény atyja. . Ha a felnőttek. Anchises is. s öt leöntik. ki több évek előtt látta a Dodolát maskarádé név alatt vezetni. − de ezen szokás a magyaroknál is megvan. fivérek. ha leánygyermekeik az udvaron minden felügyelet nélkül hálnak. s az ajtón hallgatódzik. kinek neje parancsol.. ha tehát estve vagy reggel valaki az ajtón kopogtat. hogy Dodola. mint ahány lyuk van Diogenes köpenyében. ki mindég az égre néz − miért? hogy lássa repülni a madarat − Dodola? Így a Dodola is csakugyan Dodola. mert a nappali udvarlás a szegény munkás népnél csak időrablás lenne.azaz: Ó Maskara.

és nyoszolyát. megajándékozza kendet a kend menye egy verítéktörlővel. vagy a drávamellékiek szerént. s megcsókolja jegyesét mindannyiszor. míg utánok egy férfi tányért hordozva körül. a más két pár pedig a leányos házhoz térnek vissza. s még egy nőszemély az ajtó mellett állva marad mindaddig. a menyegzőt megelőző vasárnapon meghívják a vendégeket. a legényes háznál töltögetik az akós hordót. az atyafiak részére pedig egy-egy kisebb patyolatkendőt. s jobb lábukat előre téve. s utána a leány csók-sort kezdenek. s ekkor felhordják az estelit. melyet a vőlegénynek átadhasson. Elébb közönyös dolgokról foly a beszélgetés. valamint a leány rokonai is. mígnem végre vagy igenlő. melyeket a mátka a legény nyakába vetett. Ez csakhamar megtelik a násznéppel és kíváncsiakkal. s egy sült sonkát magokkal vivén. Azután mindkét fél a kialkudott jegyajándékokat vásárolja be. egy előkötőt. s a legény csakis ekkor nyújtja át mátkájának a czifra jegypogácsákat. mígnem az akós hordó kiürül. nő által bevezettetve. . Kézfogás-ivásra megjelennek: a házasulandó legény.” S ekép rendre osztatnak ki a kendők az atyafiak közt. Ezek megtörténte után következik a tulajdonképi eljegyzés. de a legény. A lakoma után a nők alkusznak a vőlegény számára szabandó fehérnememűeken. hogy 12-15 pár fehérruha fölszabása után a leendő magzatoknak is bizonyosan fönmarad ingnek való. egy vagy két pár csillagos nyelű bicsakot. sőt négyszer ötször is ismételnie kell látogatását. honnét a szokott szertartás végezte után. mindent megígér. azután viszont ő kér a legény szülői számára apaanyavánkost. továbbá maga számára egy nagyobb. mely többnyire szent János napján történik. a leány számára lábbelit.kérő egyenes választ nem kap. az ennek részéről való nő szedi s teszi el az esküvő utáni időig. egy pár takarítót (főtakarót). Ekkor aztán kitűzik a kézfogás-ivás napját. A legszegényebb leány is annyi vásznat hord elő. Evés közben a násznagy kendőt kér a leánytól. a kérő s még két vagy három rokon. rúdra akasztják. feláll a leány. milyeneket a leány is szokott küldeni jegyesének. azután ekkép szólal fel a násznagy: „Édes atyámfiai! az idő eljár. míg a leány egy hozzátartozó. zenészeket fogadnak. Az esküvés szokott napjain. kedden vagy csütörtökön. Az alku megtörténte után az örömapák és örömanyák egymással kezet fognak. Ezután a leány mellett ülő nő. s ezektől csókpénzt kap. a legény részéről való kísérők a legényes. Alig hogy beesteledett. vagyis kézfogás. ennek szülei. újra meghivatnak a vendégek. Feloszlás előtt a leány rendre csókolja a legény részéről valókat. A kendőket. Azután a kézfogás-iváskor kialkudott kendők osztatnak ki e szavakkal: „Édes apám uram. Délután három óra tájban a követjárás kezdődik. A hivatalos atyafiak közöl mindkét részről négy párt választanak ki. bort s égettbort szereznek be. hogy ezek a házasulandókat eljegyzés végett a paphoz kísérjék. csakhogy mondhassák: rá nem szorultak . mátkája nyakába tíz-tizenkét szebbnél szebb kendőt vet. erre aztán egymást megcsókolják. belépnek s helyet foglalnak az asztalnál. milyen aranyfürtös pántlikás koszorúja van a menyasszonynak. beszéljünk másról. kis bundát. azután mindenik fél külön megyén a templomba. s ezúttal a csókbérét maga szedi fel. . végre egy darab marhatartást. Oda érve helyet foglalnak. adják elé kigyelmetek szívök szándékát.” Erre amaz így felel: „Köszönöm és szívesen veszem. kiktől legalább két tojást a lakodalmas házhoz szállítanak. A vőfélek. Evés alatt. hogy többet is szerezhessen. Az áldomás ivás addig tart. útnak indulnak a leányos ház felé. miket azonban el szoktak engedni a szülök. s ha nem természetben kívánják. s még kilencz tíz kulacsot. a csók árát szedi föl Most az estelit hordják elé. vagy tagadó választ kap. s bokrétája a vőlegénynek.” Erre a leánynak valamelyik atyjafia következő jegyajándékokat kér: apa-anyacsizmát. adja Isten. áldomás-ivás. A násznagy ez utóbbit kivéve. kik látni akarják. . vagy mint a drávamelléki magyarok hívják pozsoviczok. valahányszor lábát a mellette ülő nő megnyomintja. midőn a legény iszik. végeztével a mátka ismét rendre csókolja az atyafiakat. árukat is rögtön lefizeti. Esküvés után mindenik fél a hozzájok tartozó vendégekkel együtt saját lakába tér vissza. . én pedig igyekeszem megszolgálni. Két három órai együttlét után feloszlik a társaság. . Az illető rokonokon kívül néha a pap és néptanító is megjelennek.

s kopogtatván. hogy ha a fiú szülői akaratja ellen nősül. s azután magokra hagyják a Jézus nevében. Vas. Ez azonban a legczifrább czímekkel illeti ő kelmét. 1856. hogy az egyes rokonokhoz eljárnak. s a hozandó ajándékok minéműsége iránt tudakozódik. és még egy éjszakán át mulatnak. „Nem adjuk ki” felelnek amazok „hacsak három kérdésre meg nem felelnek kegyelmetek. s mindaddig jelen vannak. újongatnak és ugrálnak. Kép. a nyakára kötött szíj. Végre amazok kocsira ülnek. Ezt egyenest a tűzhelyre viszik. dezertornak. vagy madzag terhelve perczekkel. s utána a menyasszony. Eleget védi magát a pozsovics. s útnak eresztik. s új meg új kérdésre kell megfelelniük. ekkor a vőfél által a szoba közepére vezettetik. hogy ekkor meg ekkor ennél a háznál egy hajadont foglaltak el. kik is megvizsgáltatván. Másnap reggel ismét összegyűlnek. A bokrétás kalapok kiváltása után a násznagy a leányért jövendő kocsik száma. erre valamelyik az érkezettek közöl figyelmezteti őket. kocsonyával. Evés után a nyoszolyó. hogy gondját nem viselte szegényeknek. s egy-egy lúdtollból készített czifra bokrétával éke-sitik fel. s nem hiányzik eset. paprikás mézes meleg bor. miért is a násznagyot szidják. Ekközben valamelyik a legény részéről valók közöl tele kulacsot von elő. 1. Ε díjak letétele után a vőfél bevezetheti az új párt. Végre szállás díjul a következőket kívánják tőle: egy kila mogyorót. Ezzel a követjárók haza mennek. rendre megcsókolják a vendégeket. Ezek következők szoktak lenni: négy öt kocsi vagy szán. Ekkép többször kiküldetnek. Hol fonóházak nem léteznek. és kapupénzül rendesen huszonegy krajczár váltó. s azután farsangot járnak. Dunatáji (felső) magyar pórok lakomái. kinek számára itten nincs szállás. a két nyoszolyóval együtt kocsira vezetik. a kívánt ajándékokkal térnek vissza a menyasszonyos házhoz. tizenhétféle gyümölcsöt egy ágon. ágy. szétoszlanak. egy akó bort. azután jó éjszakát mondva. s ujra megvizsgáltatik. házuktól elutasíttatik. 100. hogy ott a vőlegénynyel együtt a sült kappanból falatozzék. a terített asztal mellé ültettetnek. Mostapozsovics a szokásos versekkel felhordja az ételeket. mind a leány részéről valókat rendre megkínálja. egy mázsa sajtot. s kontyot tévén a menyasszony fejére.azaz a legény vendégei násznagyuk kíséretében a leányos házhoz mennek. pálinka. Magy. sőt a szerzett vagyon örökségétől végrendeletileg is kizáratik. A választás itt is többnyire szülők befolyásával történik. következik az új pár bekérése. újs. égettboros üvegekkel kezökben. nyugodjatok szépen egymást megölelve. Éjfél felé feküdni készül az új pár. mi is a pozsovicsnak lévén tiszte. s pozsovics uram rendre szedi tányérján a csókpénzt. s több effélével jól laknak. lakásuk s miben járatuk iránt kérdezősködnek. Azután a vőfél így szólítja meg az új párt: „Menjetek most szépen ágyba helyetekre. Ez abból áll. Erd. kit is most egy más hajlékba akarnánk szállítani. s föltétetvén a koszorút a menyasszony fejére. zsiványnak. ott ismeretségek leginkább sör vagy . A bokrétákért fizetni kell. közben egyet-egyet ugorva. s mindegyiktől vagy tulajdon házában. Itt most csak a pozsovics és násznagy lépnek be. Itt most az új házasok. Estefelé visszatérnek a menyegzős házhoz. ő másod vagy harmad magával a násznagytól szállást kér. eleven vágót. 1854. egy sonka. s a következő. a vőlegényen kezdve. gazembernek nevezi. egy kakas. a két nyoszolyóleány. mintha nem is ösmernék őket. megint párjával a vigadók közé kíséri vissza. s mind övéit. egy pozsonyi mérő szellőt. a szobában lévők sírva búsulnak. Míg most az egyik félen levők künn az udvaron vigadoznak. vagy a korcsmában megvendégeltetnek. A leány vendégei. kujtorgatónak. Elkészülvén az esteli. egy csutora bor. füzet 273-277. s a vőlegényt otthon hagyva. nem talál hitelre. vájjon nem sánták-e. végetlen fán száraz vizet. míg a nyugalomra átadandók le nem vetkőznek. s a már útnak eresztett menyasszony után indulnak. Alig egy két óra múlva a nyoszolyók egyike észrevétlenül eltűnik a mulatók közöl.” Erre a vőfél. de most már mindkettő sánta. rendre megkínálják a vendégsereget. s még valaki az ágyasházba kísérik őket. ezalatt elszedik a követjárók kalapjait. de míg darab papírt elő nem mutat. az ágyasházba megy. bebocsájtatnak.

Esküvést megelőző éjjel virradtig tánczolnak. annakutána pedig egy tisztességes ebédre. t. s midőn a csapat tovább ballag. s ez viszont neki menyasszonyi főkötőt vásárol. hogy ennekelőtte egy pár héttel történt a mi jelenlétünkben. angyala által vezérlett kigyelmetek hajlékába. mi általunk invitáltatják reánk következő sz. és elősorolja fáradozásuk czélját. és eî is várjuk. N. mert ez jele. De mivel magunkkal akkor el nem vihettük. szombat és ünnep estéjén. csoportosan látogatják a legények. és kedvesen vesszük ezen első zöld ajándékot. Nem ritka eset.” A vőlegény násznagya is gyűrűt ad a menyasszonynak. nem különben minket is az úr Isten ő sz. vacsorához ülnek. azonnal elindultak köszöntésére. s így szól be a menyasszonyi házhoz: „Tudom szerény emlékezetben vagyon kigyelmeteknek. melyet most előttünk felvallottatok. hogy ha személyünk és jámborságunk tetszenék. melyet kendőlakásnak is neveznek. s tisztes beköszöntés után. egyébiránt kitűnőbb leánykákat. zene kíséret mellett. hogy mi is visszafordulván ezen zöld olajfaággal. itt egy ideig enyelegve tréfálnak. s leülteti. a vőfélek hívogatni járnak. ekkép köszönik azt meg: „Kedves húgom asszony! mi köszönjük. amidőn hallották volna. hanem szükséges neki párjának lenni. ezalatt iparkodnak a násznagyok elménczkedve egymáson kifogni.” Ezután a gyűrűt adja által: „Ezen gyűrű kerek. ezt megelőzve. hogy ezentúl kincses ládájának kulcsát is átaladja neki bizodalma jeléül. melyet meg is bélyegzett tulajdon gyűrűjével. midőn a templomba menetelre jel adatik. N. bekövetkező farsang elején. tehát édes szerető násznagy uram. egy vagy két tál ételre. s ritka est múlik. Ezt megelőzve. s még hozzá néhány húszast jegyzálogul. örvendetes hírt és nevet szerezhessünk a mi menyasszonyunk menyegzőjére. nem különben mint Noé bárkájából kiküldött fehér galamb. hogy ezen tisztes ifjúnak párját feltalálnánk. a választott. követek vagyunk ezen becsületes jámbor egy pár egybekelt két ifjútól. midőn a menyasszony karjaira virágot köt. s néha még advent utolsó hetében kézfogás tartatik. reggel. a mi menyasszonyunk czellájából. királyok. valamint régenten a három sz.borkorcsmábani mulatságok alkalmával történnek. elsőben a sz. az ifjú násznagyával a kitűzött estén a leány szülői házához megy. hitnek felvételére. vasárnap (vagy más napra) 10 órára. mire az ifjú násznagya így kezdi: „Hogy világosan kijelentsük szándékunkat és akaratunkat. és azután való mulatságra szívesen látjuk. hanem hogy azon szüzecskét tessék általadni a mi . azért is násznagy uram pártfogása alá ajánlottuk bizonyos terminusig t. N. ezen tisztességes ifjú a hetedik szentséget kívánná felvenni. Midőn tehát az e részbeni szertartások megtétettek. melyek ha a szülők által is helyben hagyatnak. a leány násznagya elfogadja őket.” Ekkor a fiatalok egymáshozi hajlandóságuk és szeretetök iránt kikérdeztetnek. nincs egyéb hátra. köteles a jegyajándokot visszaadni. mit helyes vagy helytelen kaczagás követ. legyen” végnélküli. előjön a vőlegény násznagya vendégeivel. úgy azon szeretet. u. s azt ígéri. a násznagy utas képében szállást kér. hogy kedvesét meg ne látogatná. i. vagy más által varrat. ezzel örvendetes hírt szerzett. hogy a házassági sorsban előforduló hibákat ezzel fogja eltakarni. mi is elindulunk ezen dicsőséges sz.” A felbontó rész. mire így szól: „Ami vőlegényünk is ezzel ajándékozza meg a menyasszonyt. látogatására. hogy született a királyok királya Jézus Krisztus. midőn visszafordulásában kevés zöld olajfaágat vitt. és N. i.” A hívogatás pedig ekkép történik: „Mi alázatossággal megkövetjük kigyelmeteket. mi meglévén. ekkor történnek a szerelmi nyilatkozatok és egyezések. hogy ezen tisztességes ifjú itt ezen tisztességes hajlékba eljegyzett magának egy szüzecskét. e mai napig. hogy a vőlegénynek jegyinget varr menyasszonya. s a tett költségeket is megtéríteni. s ekkép nyújtja azt a vőlegénynek: „A menyasszony íme ezen keszkenőt nyújtja? és ezzel lekötelezi magát a békességes tűrésre. ez szómondásom kigyelmetekhez. mi ugyan ritka eset. s ezt virrasztónak nevezik. m. egy vagy két pohár borra. m. és se vége se hossza nincs. még több órákig mulat. Harmadszori kihirdetés után. napon. a leány násznagya tányérra teszen egy kendőt s gyűrűt. napra u. egy közölök. de maga fel nem veheti. azért elindultunk.

s leányuk nevében köszönetet mond eddigi fölnevelése és gondoskodásukért. de nem csíphettem. minthogy gyógyítása sokba kerül. zene kíséret mellett mennek az egyházba. ez megtörténvén. s hosszas köszöngetés után ezt mondja: . Dunatáji (felső) német pórok lakomái. tánczolnak. a sz. Honderű 1845. a nyoszolyóleány és asszony. azután asztalhoz ülnek. abba különféle csúszó mászó állatot. ezután derekára kendőt köt. ez víg enyelgésre nyújt alkalmat. az égre pedig két égő fáklyát. kiket a mai dicsőséges sz. egy nőszemély t. mire fris magyart húznak a zenészek. hogy szeretett násznagy uraiméknak. tánczmulatságok alkalmával..Nemde az Isten a világot semmiből teremte. napon. hogy a forró kása kezét megégeté. hol a vőlegény ara-azután asztalhoz ülnek. végre bevezetik a menyasszonyt. körmömmel csíptem. ha méltóztatnának meghallgatni: halljuk! Úgy tetszik nekem. s végére kiszöknek a menyasszonynyal. Az ismeretségek itt is. ha tehát a fölséges úr Isten engem is annyira segítene. hol a vőlegény arájával egy tálból eszik. s vele azok. napot és holdat. miután még különféle tréfákat tíznek. I. ki minket teremtett. melyeket a koszorú elnyerése által magának kieszközlött.” ismét elébbi módon fordul egyet. Ázsiát. így visszafordulván. elmentem tehát én is szeretett násznagy uraimék számára. hogy nem az. de nem vághattam. hanem én Istennek ajánlom szeretett násznagy uraimék. oltárnál egybevezérlett. mint más helyeken. magam is szeretném vőlegényünk mellé helyeztetni a mi menyasszonyunkat. hogy összeszokjanak. s minden férfi mellé egy nőt választ. melyben a páros galamb az ö párját maga mellé kívánja. ki minket megszentelt! Szentelje meg ezen becsületes jámbor egy pár egybekelt két ifjakat.párt fogásunk alá. hogy mi is jutalmát vehessük fáradozásainknak. bepólyázott kézzel megjelenik. Ekkor a vőfél szomorú zene kíséret mellett egyet fordul. Ezalatt elkészülvén az ebéd. hanem előbb meggyújtom ezen első szál gyertyát az atya Isten nevében. kik a kendőhöz akaszkodtak. hol az ifjú pár számos hívott és hívatlan vendég jelenlétében megesküszik. s mind közönségesen.” Ekkor a vőfél s kendőjére akaszkodtak kifordulnak. Európában ugyan találtam egy karbunkulus gyémántkövet. hogy húrjai elszakadoztak. 133. ennek hátulsó csücskét megfogja a menyasszony. s másnap az atyafiak végzik a lakomát. Ebéd után kitakaríttatván az asztalok. s így kezdi: „Szeretett násznagy uraimék. fogadják szívesen csekély ajándokomat. a sz. s mind közönségesen világosságot keresni. Hajnalfelé szétoszlik a társaság. és tisztességes vendég urak mind közönségesen! egy vagy két szóm volna. hogy eljött már azon boldog óra. a vendégeket rendre leülteti. az asztalnál ismét megáll: „másodszor is meggyújtom a második szál gyertyát a fiú Isten nevében. se lelkének nem kell. este gyertyagyújtáskor a vőfél égő gyertyával lép a szobába. „Meggyújtom a harmadik szál gyertyát is a szent lélek Isten nevében. s panaszkodik. azt állítván. s mind közönségesen legyen mivel világítniok. mivel így csoportosan fáradozunk. 14. mit átalános sírás követ. a vőfél három gyertyát szorít ujjai közé. melyet kapámmal vágtam. Afrikát.” Éjfél felé beköszönt a vőfél. összejártam a világ négy részét. s ritka . Amerikát és Európát. násznagya szüleitől búcsút vesz. azt a porból felrúgtam-s magammal elhoztam. Ekkor oda vezeti vőlegényéhez. s ezt a v fél által elébb elhelyezett párok mindaddig lejtik. többnyire sör és borkorcsmákban köttetnek. kénytelen kéregetésre vetemedni. mivel fonókákat nem tartanak. s a kéregetőnek elég gondot ad ellenkezését védokokkal támogatni. i. Ebéd végefelé a zenészek részére kéregetnek. haza jövet egy keveset még tánczolnak. mert mindenik látni kívánja a sebet. s hosszasan sorolja elő győzedelmeit. mire kezdődik a menyasszony-táncz. Ebéd alatt Ebéd alatt történik a kásapénzszedegetés. míg a vőfél a menyasszonyt fő-kötővel bevezeti. melyek igen gyakoriak. hit által. s azt kérdik a vőlegénytől: „vajjon az-e azon választott szűzecske?” mire ez szabódik. ki minket megváltott.” Ekkor bevezetik a bőgőst női öltözetben. s hogy ez se testének.

nagyobb értékű kötést tesznek. s más nap már nem ők. kiknél azonban könnyen kieszközölhető a beleegyezés. Az ifjú tehát hallható szívdobogással besompolyodik a gazdához. s miután nyilatkozatát kijelenté. ezen fáradságos munkát. Szintén menyegző előtti napon. Másnap a násznagyok megíratják a házassági szerződést.vasárnap múlik e nélkül. Utána következő vasárnap estéjén. hogy Miskának meg kell házasodnia. Erre a leány elővezettetik. s viszont szerettetik. az eléjök adott írás szerént hivogatni járnak. azaz kiadó háznál tartatik. a leányos házhoz megy. Letelepedvén az öregek az asztal körül. és közel az ajtóhoz foglal helyet. az ifjú apjával és násznagyával. mivel a fölfödözés már nem váratlanul történik. s innen zenekíséret mellett mennek a menyasszonyhoz. vagy azonnal. a meghívott vendégek házaitól. A kihirdetési időközben tanakodnak az öregek. Ez alatt elkészülvén a tepertyűs pogácsa. de csak egynek van joga. mi meglévén. de mivel ez tanúk nélkül történt. ha a leány az ifjú házához vitetik férjhez. ámbár az ünnepély majd mindig a leányos. és szülői birtokához képest ingatlan javakban is részeltetik. koszorút a menyasszony fejére felkötni. házassági élet viszonyait. midőn az első tánczot kiki kedvesével járja el. a nyoszolyóleányok edényeket hordanak össze. Lakadalmat megelőző napon násznagyok. ifjaink kezet fognak. midőn nagy nehezen kivallja. miből aztán az ifjú pár külön gazdálkodik. ki többnyire keresztatyákból választatik. s innen az ismeretség mindinkább terjedvén. legközelebbi alkalommal kedvesével tudatja azt. hol őket már készen várják. úgy szintén bor és sörkorcsmák elé 8-10 öles gyönyörű fiatal bükkfákat piros szalagokkal feldíszítve. háromság nevében megáldja őket. s a sz. állítanak. és arra meghívandó vendégek iránt. Csak valld ki. Szabadságában áll mindenik félnek tetszése szerént akárkit meghíni. az öregek a házassági szerződés iránt egyezkednek. miszerént a jelen becsületes ifjú e háznál kiszemelvén egy hajadon szüzet. s násznagya előadja. De azért még is bizonytalan bizonyosságban marad az egész viszontlátásig. mely hónak előestéjén minden ifjú kedveltjének udvarába. hanem a vőlegény ifjú baráti hívják meg újra az előbbkelő vendégeket. hogy a Lizit szereti. s magát ruházza. vagy reákövetkező vasárnap. a vőlegényi házhoz csoportoznak a meghívottak. . s kedvező válaszszal bocsájtják haza. no hát nem mondod meg nekem? Megmondanám. ki szerénység palástja alatt szülőire hivatkozik. s koszorú vagy nyoszolyóleányt választ magának. Ekkor a leánynak a vőlegény. s körülbelől ily kérdéseket intéz hozzá: Hallom Miska te házasodni akarsz? Igen! Szülőim is azt akarják. Advent vége felé eldöntetik az ügy. kivált farsangkor. a menyegző mikénti tartása. talán én is lehetek szószólód. egészen új házi butor és eszközökkel láttatik el. Ekép fölbátoríttatva. hogy szülői nem ellenzik ugyan. táncz mulatsággal enyhítik. s a felbontó rész terhére. s tehetsége szerént elővarázsolja a. a bekövetkező időig gyakori látogatásokkal fűszereztetik. vagy ennek atyja pénzbeli ajándokot nyújt. mikoron a leány értesíti választottját. mert vőfélek nincsenek. . az ifjat jól tartják. s azután a készen levő vacsorához ülnek. Az eskető reggelén. s ha az az öregeknél viszhangra talált. És kit akarsz elvenni? A fiú hallgat . Azon esetben. s május hónapban. hol előbb ablak alatt hallatják magukat a muzsikusok. s a leány násznagya által fogadtatnak. ámbár ez utóbbiak száma 4-6-ra is szaporítható. ez feltárja szíve titkát. s különösen a leány aravezetőt. melyet a kedves készített. a leány apja közelebb szólítja. az ifjú állva marad. hegyibe vajas szarvast és egy meszely bort kötve. Az egybekelendőknek is megengedtetik magok részéről néhányat meghíni. de szégyenlem. s a leány násznagya bort önt keresztül rajtok. most azok jelenlétében kívánja azt megerősíttetni. . vagy ablaka elé májusfát állit. az öreg a házasság szentségéről még hosszas értekezést tart. kinek ígéretét már bírja is. de előbb vele akarnak szólani.

ezután a két násznagy bemegy. hogy torta s egyéb drága sütemények hiányoznak. mire tust húznak. az előbbkelő vendégek. Ez alatt gyerkőczék lopódznak az asztal alá. s poharát megtöltve. körüle a násznagyok és válogatottabb vendégfüzér. hanem csak száraz ruhával törülik ki. a szoba felső szögletében helyezett asztalnál foglalnak helyet. Ebéd alatt itt is vannak különös szokások. Itt azon szokás divatozik. a fiatal házaspár a konyhaajtó előtt megállapodik. visszaadja. Erre betódul a násznép. sokszor oly drága áron. a legfelsőbb helyen foglal helyet. azután a többiek. nem úgy mint számos más helyeken. másik kezében egy itczés palaczkban bort vesz. hogy az új házasulandóknak esküvés közben rozmarin koszorúkat tesznek fejökre. borlevesben betálalt. vezetőjével. és vendégeket. rozmarin és piros szalagokkal fölczifrázott borjúfejnek is meg kell lenni. úgy arája nedves szemekkel köszönetet mond. ha azonban beelégszenek azzal. mely alkalommal az elszavalt különféle sületlenségek víg tréfát nyújtanak. felköszönt! az új házaspárt. felváltva tánczolnak nemzetit. testvérei. melyet a menyasszonyvezető köteles visszaváltani. legelsőbben átalnyújtja a menyasszony vezetőnek. őket mint tulajdon szülőit tisztelni. s a tekintélyesebbek. Azon esetben. s úgy tovább. a főkötőt fejére kötik. soha magadtól messzire ne bocsásd. közepébe poharat helyez. pazarlásig fel vannak nyergelve− Ritka eset. és tisztákkal cseréltetnek fel. mire a gazda szabódik. viseld ezután gondját. s ilyforma szavakkal adja öt vőlegényének által. Templomból hazajövet. tánczolás közben. hogy arája szülőit illő becsben tartandja. az ételek többnyire jól elkészítvék. eskü letételére. ha az ifjú vőül jön a házhoz. a poharat kiüríti. elsőbben édes anyja. egy szögletbe helyezett székre lerántják. . Azon esetben pedig. gyámolítni és ápolni fogja. s ezután a mosogató leánykák kéregetnek. s elkészülvén az ebéd. a muzsikusok egyike fatálba két ágú villát ver. úgy a többiek. sőt azon esetben. ezután apja őt kivezeti házából. mint egyebütt. előbb ünnepélyesen meg kell ígérnie. vagy betegség által tehetetlenségre jutnának. elébb érintett szavakkal adja át vőlegényének. A leány násznagya szintén érzékeny szavakban köszöni a szülőknek eddigi hiv gondoskodását. szintén olykép. hogy ezután is vezetőik lenni meg ne szűnjenek. s elvégződvén a szertartás. vőlegényének adják által. hol ha fölszedek is. midőn elsőbben a násznagyok és menyasszonyvezető. hogy oly nagy számú népnek nem képes illő szállást adni. így elkészülve. s a menyasszony czipőjét lábáról ellopják. szavukat fogadni. mit természetesen közönséges sirás követ. mint én eddig viseltem. vágtatót. s kéri. szoktasd magadhoz. ilyenek a kásapénz kéregetés. értsétek jól egymást. mert itt minden második étel után felszedetnek a tányérok. és engedelmet kér a kíséretében érkezett utasok beszállásolhatására. légy neki vezére és istápja. azt körülállítja rozmaringokkal. s a szülők kezeit megcsókolják. az oltárt az egész násznép megkerüli. asztalhoz ülnek. mint sajátodat. mindenik szokott valamit mondani. azaz férjének házához vitetik. hogy újdon párt jutányosabban vehetett volna. ha öregség. szerencsét kivannak az új házasoknak. nincs köszönet benne. polkát és kendőtánczot. azután a násznagyok. s miután a zenészek is jól tartattak. hanem néhány legénykori barátival szolgál az asztal körül. s így sorban a vendégekkel tánczol. mire elsőbben vezetőjével. mi szegénységétől kitelik. kiki maga módja szerént. addig a másikban tánczolnak. a menyasszony. kezdődik a táncz. „íme kezedbe adom legkedvesebb kincsemet. A vőlegény nem ül asztalhoz. az ebédnek vége hossza nincs. s az egész sereg zene mellett illő rendben indul az egyházba. mert nem mossák meg. ki tehetsége szerént szintén köszöntést mond. úgy boldogok lesztek s több efféle jó tanácsokat mond neki. Ebéd után a szoba kitakaríttatik. végre midőn már alig piheg. ki szintén még . ha a leány a háztól kiházasodik. rokonai és jó barátnéitól érzékeny búcsút vesz. Éjfél előtt a menyasszonyt. Ekkor a vőlegény násznagya egész komolysággal kikéri a menyasszonyt. s tettetett vonakodása közben. Míg egyik szobában az asztalok megtéríttetnek. mire az apa elővezeti leányát. szabad ég alatt ráadván atyai áldását. melyek pontosan megtartatnak. mire valamint ő. kész őket befogadni. ezután következnek a násznagyok. s egy-két húszast vet a tányérra. Midőn a pecsenyefélék kerülnek az asztalra.

barátok jelenlétében gyűrűt váltanak. s ekkor már a zenészek is többnyire kakasmódjára.” Ezzel a hivogatás bevégeztetvén. szokás őket mindenhol valamivel megkínálni. úgymint (itt a menyasszony neveztetik meg) kit kendővel és gyűrűvel magának el is jegyzett. rokonok. A kihirdetés megtörténte után következik az esküvő. az egyik vőfél rákezdi: „Először is én általam köszönteti kegyelmeteket az én princzipálisom. azaz a fiatalok több összehívott rokonok. 5. a szoba közepén állnak meg. azt a szent hit felvételével is megerősíteni elhatározta. fejőkkel bicczentvén a dallábat. Ha a leány és szülői a kérő kívánságába beleegyeznek. A legény egy öregebb ember (kérő) társaságában elmegy a leány szüleihez kérőbe. Dicsértessék a Jézus Krisztus. A templomba menet s onnan hazatérés alkalmával. A vőfél bokrétával kalapjánál. hol az esküvés végrehajtatik. zenekíséret mellett. A kézfogó után néhány napra következik a gyűrűvel és kendőveli eljegyzés. özvegyek) közöl. Bekopogtatván a vőfélek. vagy legalább sötétkék köpönyeg öltetik. hogy ezentúl is gondjuk legyen reá. ha a háztól ment férjhez. A háromszori kihirdetés ideje alatt a fiatal párok a parochián vallási oktatást nyernek. ha férjével meg nem férhetne vagy az élni szűnnék. ez alkalommal posztó ruhában. onnan hazakísérésére. Honderű 1845. s kedvök szerént való mulatságra szívesen látják kigyelmeteket minden háza népestül. őt. ez viszont a leányt kendövei ajándékozza meg. a násznép. így múlik el a nap. egynehány tál déli ebédre. és aráját a hátulsó szobában mulató vendégeknek bemutatván. Erre a vendégek. Másnap délelőtt félig józan. s egy másik nagy csomó rozmarin. atyai házukhoz visszafogadni szívesek legyenek − a vőlegényi házhoz vitetik. ezt egy kis áldomás követi. szekerekre rakják. de kevesen győzik virradtig. hol ismét az öregek előtt fogadást kell tennie. melynek csak a reggel szakasztja végét. a vőlegény. s miután szülőitől még egyszer érzékeny búcsút vesz. hanem újra tánczra erednek. vagy a padon . Azért is a holnapi napra 11 órakor a szt Mihály arkangyal parochiális templomába a szent hitnek felvételére. kezdődik az ebéd. posztó ruhában felöltözve. hogy őket mint saját szülőit tisztelni és becsülni fogja. azaz behunyt szemmel muzsikálnak. ezt elhozván. s rókatorkos mentében díszeleg·. fölindította őtet a szent házasságra. De még ő evvel meg-nem elégedvén. a vő-fél vezetése mellett elmennek a menyasszony ágyáért. de az úr Isten meg is hallgatta ő kigyelme kérését. úgymint (a vőlegény megneveztetik) hogy az Isten malasztja megszállván az ő szívét és lelkét. habár mástól kérte is azt. s hogy mindenekben akaratjákhoz alkalmaztatja magát. hogy mutatna neki házastársat a szüzek. a vőfélek elől menvén. fagaly s egyéb téli virágból összekötött bokrétával balkezében. félig mámoros fővel. A menyasszony szokott tisztes leányi öltözetében. Egri házassági szokások. Ezt ismét áldomás követi. fehér koszorúval jelen meg. megadván neki a szüzek (a körülményekhez képest árvák. Beesteledvén. csoportosan bejárják a vendégségben részt vettek házait. s kihirdetés végett magukat bejelentik. kíséretében 11 órakor a templomba mennek. nem fektetik le. czitrom. nyoszolyóleány stb. s tánczolás alatt a szobából kisurran. és estve ismét csak tánczolnak. azon kérte és gyakorolta az anyaszentegyházat. árvák.néhányat fordul vele. Reggelre kelvén a menyasszony bútorát. a vőfélek nagyobb lakodalomnál párosan mennek el hívogatni ily módon. ezután a táncz kivilágos kivirradtig. s e járást slompolásnak nevezik. időközönként nagyokat rikkantanak. az új házaspár részére egy senki által sem háborítandó helyen az ágy elkészíttetik − rendesen a kamrában. s kéri őket. 2(:3. s egy kis vesszővel jobb kezében. hosszú lélekzések közt. s egy „dicsértessék a Jézus” után földre sütött szemmel. vagy özvegyek közöl. megtörténik a kézfogó. vőfél által hivatnak meg. A kendőzés után a fiatal pár elmegy a plebánushoz. 1. Hazatérvén a templomból. sőt más nap is folytattatván egész nap. s a leány a legényt. sőt azon nem remélt esetben. ezen felül vagy rókatorkos mente. A hivatalos leányokat a mulatságra újra a vőfélek hívják meg s vezetik a lakodalmas házhoz.

néha szomorító. békességet. a vőlegény éltiért. erszényt pusztító. s a vőfél a gyertyát meggyújtja Szerencsés jóestét kívánok mindeneknek. mind a polyák. abban vannak ember bolondító italocskák. Ki a szöllőfát plántálta. országunkban csendes békességet. hogy oly legyen mint az itcze. . A vőlegény menyasszonyát mindig az apai házhoz viszi. onnan rövid idő múlva maguk szárnyára kelnek. egészséget. mind a tót. szenté Anna szülte Máriát. mind tisztelt vendégeiket. Méltó tisztelettel én általam tiszteli és köszönti az én princzipálisom. és kedvök szerént való mulatságra igen szívesen látnák mind édes atyját. kelmétek kedviért s mindnyájunk egészségeért. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Áldomás vagy borköszöntés ebéd alatt a vőfél1 által: Szívünk vidámítására Isten a bort adta. Meghívás a menyasszony szüleihez. bor ennek a neve. úgymint eleresztett magzatjuknak meglátogatására.fent. Más felköszöntés. No azért jó gazdánk hordóját kifúrta. otthon maradott verebekért. vacsora után a menyasszony és vőlegény ezen magánhelyre vonulnak. hogy ha fáradságukat nem sajnállanák. kinek neve Jézus. Most egy igazságot mondok mindeneknek. fekete a szeme. Jaj be nagyon jól gondolta. Kovászos uborkát tartson a szájába. Mária szülte szent fiát. mint a pincze. Minden jót kívánok. mint ezelőtt régen volt. Amint a zsoltárban szent Dávid mondotta. Bor ez. Néha vidámító. de ha ott a menyre szükség nincsen. Az ökör is sülve járjon. mind édes anyját. metszőkéssel megszomorgatott vesszőcskék. mogyorófával körülveretett tonnácskák. zöld ennek a levele. mind a magyar. Adjon Isten erőt. Akik ezen házba szép seregbe gyűltek. a világ megváltóját. mint ezelőtt régen volt. a menyasszony megmaradásáért. ruharongyosító. az a bimbó szülte szent Annát. Tele köcsög borát ide behozatta. Kis oldalán kulacs álljon. Az is hozzánk közel járjon. hogy minden ember megbecsülje egymást. mint a bolt. és tőlünk kitelhető vacsorára. Adj Isten hogy sült lúd járjon az utczába. Az atyaisten teremtett egy bimbót. S Egret vele körülrakta. vaskapácskával megkopogtatott tőkécskék. Akik a szavamra jól rá figyelmeznek. kit mindnyájan dicsérjünk. szegény hajlékunkat meg nem utálnák. Most hát iszom az elment gólyákért. áldást. Midőn a menyasszonyt f e k ü n n i k í s é r i k.

ital. Etel. Nem mondják már nekem. Azért igyekeztem férjhez menni korán. Az egri pinczézés. s a vőfél a menyasszony nevében a búcsúztatót így folytatja) Örülök Istenem. Te szent oltárodhoz ezen napon értem. A szent házasságban két test ma egygyé vál. Mert párja így kiált: jaj be régen várom. 81-S3. vagy pinczejárás. Az egri asztalosnak a vezetékneve. szükség ez a három. Egerbe egész utczák. hogy ez napot értem. Majd mikor Patyaró7 reggelre harangoz. De egymástól addig soha el sem is vál. Magatok próbáján. Egri pinczézés. Hogy menyasszony vagyok. Erd. a menyasszonya háló helyre kísértetik. 4. Midőn a menyegzőt óhajtva vártátok. 1854. Azon egy pár személy. reggel majd visszahoz. látogatása egyike a legsajátságosabb és kedélyesebb magyar mulatságoknak. . Vezet a vőfél a férjem oldalához. Ha még nem tudtátok. Hadd tegyek mindennek szép kötelességet. sőt egész városrészek csupa hegyaljába vágott pinczék. Örülök. harmadikat várom. kik ezt tanultátok. akit régen kértem. gondolom tudjátok. álom. Ti is lánybarátim szőjjetek fonjatok. Kép. Lássatok czigányok a muzsikáláshoz. amott megy egy vén lány. Azért ezt a személyt tőletek elzárom. Hogy esztendő múlva ti is így járjatok. (A czigányok a búcsúztató nótát reákezdvén. Míg Polonkay8 nekik koporsót nem csinál. A szerelem tüzét. Ha vezet fektetni. s igeu helyesen pótolja az a kávéházi gőzélet fanyar időtöltéseit. Üljön le helyére kérem a községet. Magy. és csinos 7 8 Az egri harangozónak a vezetékneve. Elviszem hát ötét feküdni párjához. Kettőben volt részem. ki most a padon hál.Egy kevés ideig tartó csendességet. most tanulhatjátok. hogy jutottam ez éjszakához. Húzzatok egy csendes szép nótát álmához. Majd vígabban megyén feküdni párjához. És mint házasszemély onnan visszatértem.

4. ütlegeket osztogat. mulatságok. azaz annyi pénzt gyűjtenek össze. hol a gazdák szüret idején borkezeléssel foglalkoznak. A kendtek lányának (fiának) Mátkatálat hozok. egy-két krajczár ajándékot kap. vagy ponyvasátor alatt a mulatság jobb lévén a szűk szobainál. Vannak itt rögtönzött. míg sikerül a mulatságnak véget vetni. s viszont ütlegeket kap. s vidám jó kedvvel társalogni. A mulatság neve ivó lévén. meghitt emberek szoktak egymással minden tartózkodás nélkül. Nagy tisztségben vagyok. A tányér tarka kendővel befödetvén. hogy azt tovább hova vigye. Az ily pinczék előrészei tágas sajtószínek. hová a közre fizetett legénynek joga van leányokat hívogatni. akkor az aratócsapat. Magy. valamely tanácsnok vagy a fertálymester felügyelete s jelenlétében. kit később gazdának neveznek. rokon. Azonban e mellett is gyakran előfordul a verekedés. vannak készült összejövetelek. s válogatott ételek és italokkal halmozzák azt el. a kalács közepébe pedig egy kis üveg bor. azaz ha a tulajdonos az aratók életéről nem gondoskodik. . kezében tányért tart. ha pedig nagyobb társaság gyűl össze. nagyságához képest. fesztelenebb. az utóbbi nagyobb czeremoniával jár. A kapás rész tánczmulatságát nem köti a téli napokhoz. a lelkesítő zamatos egri borokon kívül az. mennyit a czigányoknak s azon háztulajdonosnak. Ha kevesen vannak együtt. A tálat hordozó kis leány megnevezvén a küldőt. Az ily pinczelakmározások főfűszere. s az így improvizált asztalra némelykor fel is terítenek. egy-egy jó pohár borra behívogatni. mi így történik: Búzaérés előtt egy pár héttel. azt közösen áldomásul megisszák. Nyárban az Isten szabad ege alatt. a leány viszont legényhez küldvén azt. A legény ismerős leányhoz. azaz szétkergetni azt. ez neveztetik mátkatálnak. ki is részökre süt és főz. az ivót a legények adják. deszkákat tesznek a hordókra. Egy kedvelt költőnk következőleg szavaltatja a mátkatálat hordozó kis gyermekeket: Nyissák ki az ajtót. Erd. fején koszorúval. Egyik főfoglalkozása az egri népnek az aratásra való menetel. de azért mindenki a maga körében és szőrűek közt mégis legjobban találja fel magát. Az ily búzanéző. ritkán múlik az el veszekedés nélkül. hogy itt többnyire bizalmas. leginkább szeretnek itt mulatozni. vagyis vállal maga mellé annyi számú aratót. 38. fogad. 30 krtól 1 ftig. egy vagy több asszonyt is visz magával. szebbnél szebb magyar népdalokat danolni. az ily asszony szintén bizonyos aratórészt nyer jutalmul. a tulajdonossal arató részben megegyez. A szomszéd. Pünkösd napján a mátkatál küldözgetése van szokásban. s ha valamely határban jó életet talál. két ember elindul az alföldre búzát nézni.borházakból állanak. Azért az ivót a városi hatóság engedelme mellett lehet tartani. fizetni kell s kész az ivó. amaz egyszerűbb. 1864. s ekkor valamint máskor is. Ha az aratás ebédrészre vállaltatott. hanem tart úgynevezett ivót télen nyáron egyaránt. azaz egypár fiatal 8-10 éves leányka szép fehér ruhába felöltözik. mennyit kiállítani megígért. meghatározván ez alkalommal az aratók számát is. Az ily pinczedáridókból a különben legmogorvább ember is jó kedvvel szokott haza ballagni. minden bevállalt közarató. a gazdának bizonyos mennyiségű pénzt tartozik lefizetni. s az odaérkező városi hatalomkar. mi megmarad. egyszersmind megtudakolja. a hordó fenékre rakják a boros kantákat s a harapni valót. Kép. s itt hetyke legényeink az elégnél többet szokván inni. barát és ismerős vegyesen itt szokta egymást felkeresni. Ezen pénzből először a búzanézők vagy gazdák fáradsága jutalmaztatik meg. melybe koszorú formára font kalács tétetik. Egri apróbb szokások. ha békét akar eszközölni. s olykor czigányzene mellett tánczra is kerekedni. ki udvarát vagy szobáját e végre átengedi.

melyet az utána tartozott mondani. Egyházkelő. Erd. rokonok s egyéb jó ismerősök is meghivatnak. Van a tormából is. Isteni tisztelet végeztével a pap elolvasta előtte bűnét és bűnbánatát.” Van benne barátság. s fekete posztóval takarták el. Kép. l. S hogy ne legyen semmi Hiány. Mézes bábkalácsból Édes csók is rája. Hornyik „Kecskemét töiténete” II. a Krisztus születésére vonatkozó danákat énekelnek az ablakok alatt. Van benne szerelem. 1854. Erd. a gyermekek ketten hárman szövetkezve. Ez hajdanta nagy szokásban volt. . miért ók is krajczárokkal jutalmaztatnak. 4. hogy a templomban a bűnöst fekete székbe ültették. Az ilyen asszonyokat nevezik aztán egyházkelőknek. I. Eklesia követés. templomba megy hálákat adni Istenének. De a szív kiépül. A szentelt só légyen. 178. Délibáb 1853. s az ágyat is elhagyhatta. 81 és 82. Meghal a bú tőle. köt. Hogy ne csak vigadjon Örömében. Háromkirályok hetében. Magy. Nagy szív. s abból állt. 447. S mindennapi kenyér. Ha nem is legelső. Bor az édeséből. 1. A kapás ember sírt ásni egymásnak ingyen megy el-mikor is a sírásó étel és itallal ingyen láttatik el. fölírássál: „Soha nem lehetek Boldog senki mással. Hozzá Isten áldás. hova a sírásók. hanem Könyre is fakadjon. 211. Piros mint orczája.Van tojás benn páros. Ε kalács képében. Temetés után a legszegényebb is tort tart. Kép. Házi eszköz szinte. 79. Régi szokás az is. hogy az asszony mihelyt túl esett a szülés fájdalmain. Magy. 80. itt a bölcső.

második ha sózásnál kifolyatá. a fiú mátkájának. megvivék. Itt lefolyt az eskü. párduczos ifjak. hogy mikor készen lesznek. az volt a nász hőse. utána a fiú. A számos atyafiságnak a fiú térdet hajtott. . Ebből állt a kézfogás. mire a pap reáállt. . tigris bőrben. s azt szégyen nélkül meg kelle ennie. mindenik szekér mellett tigrises. hogy a házasok közti szeretet és hűségnek is erősnek kell lenni. s ujjaival megüté gyöngén a leány újjahegyét. az ifjú ismét megjelent. s három tánczot osztottak nekiek. Ekkor az ifjú két atyjafiát újlag beküldé. A fiú előre szállás-készítőket küldött jövetre menetre. s izent a leányos házhoz. oda bort és vágó-marhát. amelyben a szeretetnek széke van: Ha kérdezed mit jelenthet Jegygyűrűd. Mindenütt egyformán történik az elgyűrűzés. szőnyeget az asztal elébe. hogy várva vannak. mely kerekded. . 100 aranyat külde. Azalatt felterítettek. Mikor oda érnének. tudhatja. stb. s az ifjak egy adott jelre versenyt kezdenek futni. Elől ment a két úrfi. megálltak. Régen a magyarok igen fiatalon házasodtak9 − Midőn házasodni akart a fiatal ember. paripákat hoztak elő mind két félről.” Lásd Históriája 465. s előköszöntőknek hívák. most pedig ha nem a leány mellé terítenek neki. Akkor Vagy mint Cserei mondja „mihelyt anyjok teje szájokról elment. s a földön lévő szőnyeg a papé lett. annak jelentőségéül. előre külde egy rokont vagy más valakit az illető házhoz. A lakadalom előtti napon megérkezett a szomszéd faluba. s inasai kíséretében vacsorára megjelent. szívesen fogadják-e? Akkor paripára ült. lódingosan a leányhoz közeledék. a házasulandó ifjú két atyjafijától a leánynak a jegygyűrűt megküldi. Most az asztalra gazdag szőnyeget terítettek. 1. . Ekkor a vőlegény paripájáról hintóba ült. Ha a leányt oda Ígérték. mert az orvosi tudomány szerént az embernek ezen ujjáról egy ér megyén föl egészen a szívhez. ha főúr volt.” Erdélyi lakadalmi és házassági szokások hajdanában. Most nemesebb érczből van. mire a fiú eltávozott.Elgyűrűzés és története. a násznagy mellé. üzenjenek. hogy kitapogatná. Reggel felkelvén. czifrán. s jelenti a legnemesebb czélt. megindultak. nagyot ittak. Ez pediglen három szégyent követettel: első volt ha híg tojást kemény. Míg mátkások maradának: a leány a fiút bátyjának. forgósán. utánok indultak a zenészek. Régebben a leánynézőnek a vacsoránál tojást adtak volt fel. a fiú húgának czímezé a leányt. hogy a házasulandók gyűrűje vasból legyen. adatik pedig a bal kéznek kis ujj melletti ujjára. mire a leányt kihozták. s végre vezeték a leányt. s vacsora után éjfélig tánczoltak. s hitre kérte ki a leányt. Nyáry „Egyházi legen. ezek a menyasszony gazdáját násznagyuk nevében köszöntötték. Asztalnál az ifjat a leánynyal szemben ültetek. Hajdan törvény létezett. A nász napját kitűzték. már házasság után láttak. Elöl két úrfi ment. Azt: legyen mint ő végetlen Hittársadhoz hivséged. Erre elbúcsúzott és elment. 9 . azé lett a gyűrű. azok szívesen fogadták borral. utánok a násznép. kardosán. mire belől egy skofiúmos keszkenőre akasztva küldetett ki a leány jegygyűrűje. Akkor szemben ült. Maga pedig feles néppel indula meg. Vacsora előtt a leányt az ebédlőbe kihozták. vacsoránál az új párt ismét egymással szemben ültetek. Ezek visszalovagolva. Akkor a fiú két atyjafiával gyűrűt külde be. mire a leányt bevitték. Mire készen valának. itt jött a vőlegény. . s feles ajándékot osztogata. harmadik ha több vagy kevesebb kenyeret metélt fel mint kelle. s ki a gyűrű repítőkhöz leghamarabb ért. s reggelig tánczoltak. hogy nincs elfogadva. a leányos háztól még egy gyűrűt is. vagy keményt hig gyanánt tört meg. paripán. mit az elvevén (természetesen a kérés és mátkaság után) ő szintén nőrokonai közbenjöttével keszkenőbe kötve küldi meg gyűrűjét .

megszálltak a faluban, újba öltöztek, s a vőlegény menyasszonyának ajándékot külde, mi ruhából; s arany pénzből állt. Az ajándékot a fö gazda vette át, ki mindig fő úr vala, s aranyos pálczát horda. Ennek több vicze-gazdája lévén, ezek zöldre festett pálczával járkáltak. Ε lakomákra rendesen hosszú szint állítottak fel, miket télben fűthetőkké készítettek. Mikor már a leányos háznál készen voltak, megindult a násznép. Kétfelőlről egymást muzsikával s lövésekkel köszönték, s mire összejöttek, a két fél egymással kezet szoríta; a násznagy pedig köszönté a háziakat, mit a főgazda fogadott Erre haza mentek, be a lakoma színbe, megkezdődött a mozsdás, s asztalhoz ültek; de kést, kanalat egynek sem adtak. Asztalfőn a mátkapár ült, de a menyasszony egy falatot sem evett, hanem szemei törlésével mulatá magát. Hosszas volna leírni, mily renddel ültének. Elég, hogy végre az ételt muzsikaszónál felhozták, felrakták, felálltak, s a pap megáldotta. Ezek után kezdődött a főgazda kínálgatása. A színben két karzat volt, egyikben a vőlegény, másban a menyasszony zenészei muzsikáltak. Ε kívül egy sereg pohárszék állt, egyiken mind ezüst, másikon mind ón, s a többieken mind egyéb hólyagos kupák. Mikor ideje lőn, a főgazda beadatá a bort, még pedig vagy nagy ezüst kehelyben, vagy veres fazékban. S mivel némely lakodalomban négy-öt fogás is volt, nagyokat ittak, s a pohárköszöntések nagyban mentek. A vicze gazdák e közben körül járták az asztalt, ügyeltek a szükségesekre, s kínálgaták a vendégeket. A szolgák sem koplaltak; a falusi nép számára pedig ökröket sütöttek; s ott mellé elég kenyeret és bort adának. Mire a gyümölcsöket, befőzteket is elkölték, felkeltek, az asztalt eltakaríták, s a főgazda tánczot kezde osztani. A tánczot a násznagy a nyoszolyóasszony, a vőlegény a menyasszony, s a vőfél a nyoszolyókisasszonynyal nyiták meg. Hármat tánczoltak. Második táncz volt az örömatyáé és anyáé s két pár gyermekéé, vagy ezek nem létében, legközelebbi rokonáé. Ez alatt a menyasszony harmadszor öltözött ; ekkor haját kifonták, s hátán leeresztek. Az addig viselt gyöngyös pártát most virágkoszorú válta fel. Így felöltözve a színbe vivék, hol a czigányok a menyasszony tánczát kezdek húzni, mire a násznagy vele tánczolni kezde, s övéitől kezdé búcsúztatni. A menyasszony e táncza csak séta volt, mert ő első nap nem tánczolt. A búcsúztatás pedig abból állt, hogy a leány apja és anyja lába elé borult, a násznagy az ő nevében megköszönte hogy felnevelték, a leány pedig szülői kezeit megcsókolá, megcsókolák a szülők is gyermekeiket. Ekkor a násznagy a leányt a vőfél kezébe adá, ki vele tánczolni kezde. Hat égő szövétnekes ifjú jelent meg erre, kik a leányt a nyoszolyóasszony s kisasszonynyal körültánczolák. Vége lévén a táncznak, a szobából kirepíték, s vitték a vőlegény hálószobájába. Ekkor a vőfél kardot vont, azzal a leány fejéről a koszorút lemetszé, s magára hagyták, csak a nyoszolyóasszony maradt benn vele. A vőfél tánczra kelt, s táncza végén a koszorút, mit addig kardjában tart vala, négybe vágta, jelentvén, hogy az illető bevégezte leánysági pályáját. Virradatkor bement a nyoszolyóasszony, s a menyecskét felöltöztette a vőlegénytől kapott köntösbe, fejére keleti gyöngyös főkötőt is tévén. Felöltöztetvén, legelsőbb férjének mutatta be, azután szülőinek. Azonban mielőtt felkeltek volna, a muzsikusok nekik s nászhivatalnokainak hajnali zenét csináltak. Most másod napján már új házasoknak nevezték őket. Vőfél s egyéb nevezetek egész lakadalom alatt megmaradtak. Másod nap a vőfél lóra ült, ugy járta el a vendégeket a faluban házról házra, s megmarasztotta ebédre. Ε nap nem a gazda, hanem a vőfél készítette a reggelit és mézesbort, mit csókos pohárnak neveztek, ugyan ő osztá a tánczot is. Míg a reggeli készült, az udvaron felállított mászófára mászással tölték az ifjak az időt, melynek tetején néhány arany, vagy öt sing posztó, és egy palaczk bor volt. Amint kész lett, a vőfél vendégeit leültette. Legelőbb felhozatta a meleg mézesbort,

melyből rendre ittak, mire egymást rendre csókolták. Azután jött az étek, de kurtán reggeliztek, hogy tánczolhassanak, s tánczoltak egész ebédig, mi este felé volt. Ebéd előtt mintegy órával a nők eltávoztak. Ebéd idejére a nők lejöttek. A gazdái hivatalt a násznagy, a gazdasszonyit a nyoszolyóasszony ismét felvette. Megmosakodtak és leültek. A nyoszolyóasszony ekkorra annyi bélest süttetett, amennyi asztal volt, s azt nyoszolyóaszszony bélesének nevezték. Süttettek egyet külön a vőfél számára is, mibe gyakran a bele tenni szokott riskása, őzmáj, mézes szilva, s egyebek helyett, apró tiszta ruhadarabokat, s rézvesszőket rakatának, mi ki nem látszott. A tanulatlan vőfél, ha nem ügyelt, neki esett késivel, hogy felbontsa, s gyalázatban maradt. A tanult vőfél előbb villával megszúrogatta, s kitanulta miféle béles, s a rézvesszőket s egyebeket belőle kiszedve, a nyoszolyóasszonynak gazdálkodott tányérán vele . . . kalács folytonosan elég volt, mi ha elég bőven nem költ, a gazdasszonyok nehezteltek. A fő gazdasszony mindig egy főúrnő, ez alatt álltak a vicze-gazdasszonyok. Vajas étkek nem valának, hanem magyar módra szalonnásak. A vajas étek csak elrontotta volna az akkori magyar gyomrot. Az asztal fölé kárpit volt vonva, mi egy lakodalomban, hol a fejedelem is jelen volt, ötszáz oroszlános tallér vala Konstantinápolyból. Ebéd után ismét tánczra kerekedtek, mi éjfélutánig tartott. Harmad nap, mikor el akartak menni, a menyasszonyi hozományt, mit összeíratának, szekérre rakták. Akkor a leány anyja a nászhivatalnokainak ajándékokat külde, mi aranynyal ezüsttel varrott keszkenőkből állott. Elmenvén pedig a nász, kezdődött a gazdák és gazdasszonyok megvendégelése. Mire aztán a házi ur mindeniknek ajándékot ada, kinek pénzt, kinek köntöst, kinek paripát. Haza érvén a vőlegény, ott a lakoma újból kezdődék, s három napon át az előbbi renddel folyt.10 Az itt leirt lakadalom, a nagyobbszerű lakadalmak leírása volt ugyan, de ilyes volt a kisebbek mintája is.
Napkelet 1859. 131-133. Kővári „Magy. Csal. Köz. Visel, és Szók.” 88-98.

Erdélyi keresztelési szokások hajdan.
Régen, mikor a magyar előtt nyitva állt a közélet, a polgári és hadi pálya szerencséje: a keresztelés a családi élet egyik legnagyobb örömünnepe volt, mert minden gyermek újabb áldás vala a házon. A keresztelőnél első gond volt a keresztkomák keresése, kik vagy a rokonságból, vagy a ház azon barátaiból álltak ki, kiket verség nem fűzött a családhoz, hogy ez által is közelebbi viszonyba jöjjenek. Mert régen igen gyakran megesett, hogy az elhalt szülő helyét a keresztszülők pótolák, vagy ha szükség nem volt reá, kötelességöknek tárták a keresztgyermeket folyvást ajándékozni, s végül neki véghagyományozni. 11 Ha gyász vagy harczi idők jöttek közbe, a keresztelés évekig elnyúlt; végre összejöttek, s nagy lakomát ütöttek. Sajnálattal kell megvallanunk, ma már e lakoma részleteit nem ismerjük, s csakis a fenforgó személyzet megajándékozása módjáról van némi ismeretünk. Ilyen az, hogy mikor a bába a gyermeket a keresztelőre készíté, szokás volt azt megtekinteni, s
mosdóteknőjét pénzzel tölteni. Erre oly formák következtek, miket Rontó Pál beszél saját keresztelőjéről:

A bába engemet szépen bepólyázott, Mint pünkösdi királyt, tarkán pántlikázott. Egy fehér abroszszal asztal teríttetett,
10

Hogy voltak, s pedig gyakorta hosszabban tartó lakodalmak is, bizonyítja Stibor vajda esete, ki egy évig; bizonyítja II. Rákóczy Ferenczé, ki Zrínyi Ilonával, szintén vagy hat hónapig lakadalmazott. 11 Így szerezte Bethlen János Budaitól Alsó-Rákost egyik gyermeke számára. L. Kemény J. Önéletleírása 314.

S ami szükséges volt reája tétetett. A komák szép renddel mind e körül álltak, Czeremóniához fogjon a pap, vártak. . . A komaasszonyok hosszú fátyolokkal, Zöld rázsa szoknyában, reczés ingválokkal. . . Keresztanyám felvett bábától karjára, Keresztapám uram állott a jobbjára. Mihent megöntözött a pap engem s megkent, Keresztanyám velem anyám ágyához ment. Sok kívánások közt letett az ágyára, Többi asszonyok is körül a lóczára Ülvén, az anyámnak sok köszöntést tettek, Mily gyönyörű volnék, arról beszélgettek. . . Felálla végtére a komák fejébe, Keresztapám s óráit azoknak nevébe. . . Míg a prófécziák eképen folytattak, Étkek asztalokra addig felhordattak. Az asztali áldást a pap elmondotta, A sok koma Amen, Amen kiáltotta. . . A betegágyasnak az egészségeért, Ittak a gazdáért, ittak a gyermekért. Így ültek volt együtt egész hat óráig, S vígan ettek mindig, napnak elfogytáig.
Kővári Magy. Csal. Közéi. Vis. és Szvk. 86. lap.

Erdélyi temetési szertartások hajdan.
A sir, e hely, melyből három sing koldusnak királynak elég, tán mindenütt egyenlő, s régen divat, hogy minél gazdagabb volt valaki, annál mélyebb sírba fektetek. A halálesetet és temetés idejét, szomorú jelentések által tudaták, melyek a mostanitól főleg az által különböztek, hogy hosszabbak voltak, s félivalaku papírra vannak nyomtatva, s a hátramaradtak többnyire saját kezűleg írták alá, még pedig az özvegy, mint árva ez és ez. A koporsók kiállítása régen igen költséges. A gazdagabbak belől bársony nyal vonaták be, a szegényebbek olcsóbb kelmével. Kívül festés helyett szintén kelme jött reá, mi a gazdagokról fehér vagy fekete bársony, a szegényebb férfiaknál fekete bakacsin; az ifjú emberek koporsótakarója zöld kamuka, mi aranyos virágokkal, tollal volt díszítve, a leányoké fehér selyem vagy gyolcs, mit virágkoszorúk borítanak. A koporsók bársonyába ezüst szegeket vertek, ugyanazzal szegzék reá a családi czímereket, nőére úgy mint a férfiéra. Amint valaki meghalt, mikép ma is, koporsóba tevék, vagy mint mondani szokás, kinyújtóztatták. A ravatalt, melyre à koporsó jött, szőnyegek fedezték. Az öltözék, mit ráadtak, rendesen vékony kelméjű, a nadrág bőr vagy gyolcs kapczás, feje alatt drága vánkos, a süveget régen fejébe vonták, a fejedelmek korában csak melléje tették; kezébe szép varratos keszkenőt adtak. Emellett, főleg a nőket, ezreket érő ékszerekkel, gyűrűkkel, arany-ezüst csipkével; aki harczon esett el, veres Süvegben temették.12 A nők halotti ruhája fehér szoknya, hasonló váll és előruha. Ha valaki városon, vagy családi temetkezőjétől távol halt el, és szállítani kellett, a koporsó alá, hogy ne rázódjék, tövisét tettek, s a koporsót és szekeret földig érő fekete posztóval vonták be.
12

A szt.-imrei csata hősét, ki mint Hunyadi J. esett el, Kemény Simont, ily bőrtalppal fedezték fel gáldi sírboltjában. L. Bolyai „Kemény Simon” 35. 3.

de a korunkban gyászt jelelő fátyolról semmi emlékezet. a faluban. ha pedig oly falukon haladtak. körülülték a koporsót. Felgyűlvén. nagy divatban volt a nők részéről a halott látni menés. fátyolszerűleg. mint a lakodalmaknál láttuk. vagy ha katholikus volt. fekete csipkével. azt úgy látszik. derekukon fekete kláris öv. hol a megholtnak bár mi kevés részjószága volt. azon jószágából másba nem mozdult. a harang megkondult. ha protestáns. A temetés előtti napokban a rokonok is megjelentek. legelöl mentek a diákok és papok. s nyakukon igen apró gyöngy. A nőkeservesek. fejőkön hosszú fekete fátyol. ha mentek is. Mikor a testtel haza értek. mit szintén gyászba borítottak. Letévén. a háznál pedig zsoltárt énekeltek. ha neje volt s nőrokonai. a halott fejéhez fényesen felöltözött férfi állott. Kisasszonyokat a temetésre vinni nem volt szokás. Ami kis városokban s falukon most is megvan. Sőt azelőtti napon a meghívott idegenek egy része is. hat ifjú. vállukon bársony palást. s földig érő posztóval takarák. osztani kezdek. melyre a koporsó jött. sőt otthon sem ment ki szobájából. a szín ajtaja körét szintén posztó takará. másikon sírirat. lenszövetből burkot illesztettek fejökre. Valamivel később. Ε mellett ha tanácsúr volt. meg minden Muban. ha az udvarban nem fértek. két fegy vernök állott. A temetés intézésére. A temetés előtt néhány nappal a gazdák megjelentek. melyről hátul. Közelgetvén a temetés órája. leeresztettél sisakkal. Az udvarra nagyszerű szint építettek. máskor fel volt aggatva. közepére magas emelvényt. mentében. szőr zsinórral és gombbal. sem udvari embereivel nem ebédelt. a harangot meghúzni tartoztak.Mikor kiindíták. értéke szerént kevesebb s drágán felszerelt paripát állítottak fel a szín előtt. A keserves férfiak viselete borzos fekete posztó. Csak a legközelebbi rokonok kísérték tovább. az egyik kezében buzogány. a papok elfoglalák gyászba vont székeiket. melyek selyemre és papírra voltak rajzolva. misét tartottak. melyben a meghalt vallása képviselve volt. melynek posztóját két felől hat legény fogta. fő és algazdákat kértek fel. ennek nem létében. s miként lakodalmi alkalmakkor. ha helységeken vitték át. kivéve ha a háznak közel rokonai valának. melynek egyik felén czímer. németektől vettük át. s a hat legény széleit fogta. hat szövétnekkel vették körül. A meghívottaknak szállásról gondoskodtak. szállásukon maradtak. prédikácziót tartottak. Az özvegy valamíg férjét el nem temették. A temetésnap hajnalán a testet kihozák. melyben az urakat és asszonyokat meghívák. vagy oltárt. siraták. a férfiak után a halottas szekér. aranyos zászló. fekete bakacsinba vont lován. bele prédikálószéket. s mindenikre és mindenüvé a megholt czímereit reászegezék. a pap és kántor majd a határszélig elébe jött. s feltették az emelvényre. s ha katholikus volt. vállukon egyszer ványolt durva posztó palást. hosszú vég csüngött a földig. A gyülekezet megjelent. a szín elé. a főkötő és fátyol helyett. s a meghalt érdemeit emlegetve. Az egész gyülekezet lehető legegyszerűbben volt öltözve. égő szövétnekkel a koporsó mellé állt. misét. de a hintó bőre le volt eresztve. selyem zsinórzattal. s énekszóval kísérék át. utánok a férfiak. tizenkét. az ország kathalogusa szerént. s a temetéshez készültek. selyem övvel. addig a koporsótakarót leeresztek. az ország rendéihez meghívó leveleket küldtek. otthon pedig minden vasárnap a templomban könyörgés. azt belől bevonták posztóval. kezében a megholt ezüst czímere. a czímereket. Addig is a harangot mindennap kétszer meghúzták. ha nem volt. pánczélba öltözve. másikéban fekete lobogó. s míg a temetéshez készültek. . valamely arravaló boltba letevék. azok hintóban kísérték. a nők szederjes vagy viola szín posztó szoknyában. igen a gyászversezeteket. A férfiak setét dolmányban. ha katholikus volt. minden ember szállását kiczédulázák. A város végéről a kíséret visszament. nyestes fekete durva posztó süvegben. Futár járván elő!.

mely utolsóknak a volt feladata. Bethlen M. magyar vagy deák oratio. Befejeztetvén a beszéd. s az egészet a népbeli asszonyok rekesztek be. kiindultak a testtel. az ezüst czímert. Ha a halott katholikus volt. utánok a távolabbi s közelebbi rokonok. Végezvén. s a szertartás ott másodszor kezdődött. gyümölcs nem rekeszté be. s a koporsóra vetették. s csendes kíséret teszi egy-hangúvá vált temetéseinket. miszerént ma már csak is egy könyörgés. egy göröngyöt is vetettek utána. csakhogy trombitások s felszerelt paripák nem voltak. úgy miként a főgazda elrendezte volt. hogy a megholt családfáját minél felébb vigye Noé felé. hol a protestánsoknak adni nem kezdettek. gyászba öltöztetve. hintón. csak annyiban volt káros. s az utolsó termésből ismét másikat ásnak el. lábaihoz voltak felállítva. s a falu végére viszik. utána jöttek a férfiak azon renddel.A keservesek jöttét egy gazda nyitá meg. Közél. külön a keserves nők. némely halott után egész kötet prédikátió. hol azután még néhány versezet szavaltatik valamely régi bordalból. Minek következtében egy 1747. volt az első. Eszerént legelsők voltak a sógorok. s pohárköszöntésnek helye nem volt. Ε szokás még a múlt században is annyira tartá magát. fáklya gyertya égetésnek vége hossza nem volt. Kezdődött a szertartás. Onnan a koporsót a sírra a legközelebbi rokonok tették le. hogy még a férfiakat is sírásra indították. külön a keserves férfiak. melynek többnyire csak a reggel szakítja végét. némelyek. egész templomokat vonattak gyászba. cselédségek légióját feketébe öltöztetek. Csal. a férfiak után vezeték a nőket.14 Kővári Magy. Nyomában a keserves nők. Vis. két felől karon fogva. töröksíposok. így estünk át aztán a másik szélsőségbe. A nők temetése szintén hasonló. hosszú ingbe öltözve. az alakot fölemelik. 14 13 . a keservesek a koporsó körüli székeket foglalák el.13 A menet élén a deákság és papság. ezekében az úri asszonyok hintói mentek. korlátok közé veté. 93. Több helyt a farsangot hamvazó szerda délutánján el szokták temetni. ezek után a vők. különben hat vagy nyolcz férfi emelte. mint valami holtat. hogy némelyek temetése 10-12. szép lassan. s ezeknek a temetésre oly keserves nótájok volt. ha atyát temettek. testvérei. úgy a testet is az első esetben szekérre tevék. vers és orátió maradt nyomtatásban. nő és férfi cselédei. s bár kit temettek. de gazdag lévén a kor. mit nagy csoport bámész nép szokott kikísérni. utánok a trombitások. igen okosan. A színbe érve. utánok a község gyalog. s a korcsma asztalára terítik ki. Mikes Kelemen temetése. Némelyek a temetőben is szint emeltettek. Ezek után jöttek az urak. Farsang eltemetése. 16-ánkelt felsőbb rendelet a temetési fényűzést. még pedig minden nem és osztály külön teremben. minden férfi gyertyát kapott kezébe. kik a deákok éneklését zenéjökkel váltogaták. szülői. s ott a múlt évben elásott boros palaczkot előveszik. I. fiai fejéhez álltak meg. Honderű 1847. római szokás szerént. melybe különféle ízetlen tréfák szövetnek. Némelyek minden jószágaikban elprédikáltaták halottjaikat. hogy a legtávolabbi rokon legtávolabb esett az özvegytől. a könyörgést és prédikácziót. A kárhoztatásig költséges. a korcsmába visszatérnek. aranyos zászlót a templom oldalára tűzék fel. de sehol két fogásnál több nem volt. mely szertartás következőképen megy véghez: Egy férfialakot kitömnek szalmával. még pedig ha a temető távol volt. Élete II. s ezt az ájtatos hallgatóság féktelen hahotája követi.ápr. torhoz ültek.000 frtba bele került. ezt búcsúztató-vers követte. a legközelebbi rokonok ülvén legközelebb. 49. mire egy leginkább bor-ivásról nevezetes egyén. sorba kóstolgatják. Ha protestáns volt. végre a megholt fiai. Ezután tánczra kerekednek. Vége lévén a temetésnek. 101-110. beszédet tart a mulandóságról. A fekete zászlót és kardot a fegyvernökök összetörték. mennyiben a tehetlenebbek is utánozni erőlködtek. s végre az alakot levetkőztetve. és Szók.

ezzel bizonyítom. lapáttánczra. . s azután egy czölöphöz erősítik meg. mulatságra. Ε napon az esketési szertartás után ebédjöket végezve. 1864. kezdődik a valódi kakasütés. a násznép s önmaguk mulatságául rendezik a kakasütést. Téres helyen. az eddig halk zene erősebbé válik. melyet hizlalnak a lakoma napjáig.. Vélvén szerencsés lesz prókátorságában. Meg is nyerte pőrét. leoldják szeméről a köteléket.2. Harmadnapos menyasszonynak kérésére. A protoculum. 3. hosszú zsinórra fűzik a kakast. és zene s kiabálások között kivezetik a czölöphöz. mely étkezésnél leginkább az elvérzett kakas története. újs. azután az adott jelre néhányszor meg kell fordulnia azon helyen. Ez itt leginkább a nősülési ünnepélyeknél fordul elő. A lakoma előtt ugyanis vagy két héttel. sőt néha egy hóval. kinek sikertelen ütésein kedvtelve mulatnak.. s az elszédült kakas nyakát elszakítva. Nem fordulhatott máskép kegyelem sorsa. Bebotlott Botlik Pál Benedek várába. Három fapecsétet nyomtak . ha saját házuknál nincs. die 7. Élt vagy 100 év előtt Garan Szt. Benedeken egy Szentiványi Raphael nevű jókedvű apát. máig is látható az ottani apátságnál. 1761-től 1799-ig vezetve. s a vőlegény kezébe egy oly hosszúságú rudat ad. magyar. a piaczon is bármi áron szerez egy jóravaló kakast. s így vonulnak be a lakba.Felsőbányai (Szatmármegye) kakasütés. . velem is eljáratták. sz. midőn már a táncz némileg kifárasztá őket. martii 1794. . 2. Sz. felére. másikon fekete lapáttal a magáét kikapta. Jan. benedeki lapáttáncz. amint ők nevezik „kassatumot” járnak. Garan szt. Míg ez kívül történik. . így emlékeznek Szent Benedekről. . Kegyelem nem használt esedezésére. tót. Gergely és Balásnapja. azaz mesterük részére dudaszó mellett házról házra kéregetnek. 506. mit ha megtett. a főt a rúd végére tűzik. a leendő menyasszony. s a kapottat maga a fél. sőt franczia nyelven irt ily forma nyugtákkal: 1) Lapáttánczczal szokták a farsangot végezni. német. hozzá beforduló vendégeket mindenkor szívesen látta ebédre. s azalatt a zene folytonosan szól. hol a násznép közöl egyik kilép. A. Mert megcsípte a lapátnak borsa. s a vőlegény ügyes vagy ügyetlen ütései képezik a beszéd tárgyát. A körülálló násznép feszült figyelemmel nézi a bekötött szemmel hadonázó vőlegényt. Vas. és Zsuzsanna kisasszony. de ha sikerült leütni a vergődő állatot. melynek jó bérére. de többnyire az utczán. 11. melylyel a kakast azon helyről elérheti. ki a közel szliácsi. A megölt kakas húsa este adatik fel. Most lapát üttetett neki jobb felére. Benedek várában pedig legelső jövetellel lapáttánczot jártak. Szent Benedeken személye mentségére. vagy az apát nyugtatta. Most arczczal a kakas felé fordítják. szklenói és vihnyei fördőkbe utazó. . vegyülve a jókedvű násznép kiáltozásával. Némely kisebb faluban Gergely és Bálás napján az iskolás gyermekek. Üstökös 1862. Julianna menyasszony. addig benn a házban a vőlegény szemeit kendővel bekötik. melybe minden vendég az egyik oldalán veres.

Hadd tartsuk jól Ilonát. Mert ha nekünk nem adtok. haza bocsáttatnak. Totus etc etc.különféle bakugrások közt belépvén a házba. Kik jól laktak búzával. etc. S azt ami régi szokásunk tartja. Balás püspök napja. Totus etc. s miután tánczoltak is keveset. Adjatok gyermekecskét. Forum terminere! Adjatok leánykát. Hadd vakarjon garaskát. Adjatok sonkát. Totus etc. Adjatok pókát Hadd vakarjon póturát. Giostra. 1. etc. Totus etc. Az ellopott sok vámmal. vagy mint ők magukat nevezni szokták és szeretik. hol a . 94. Hadd tanuljon a-b-c-ét. Ez a morlakoknak. etc. mely nem egyéb ama lándzsaviadaloknál. este kántornéasszony a deákoknak vacsorát készít. különösen ott. Totus etc. Fazekakban kárt valltok. Hadd seperjen iskolát. montanaroknak oly igen kedvelt népünnepe. alig múlt el a dél. etc. Az ünnepély napján tele vannak az ablakok lobogók. Adjatok. Mint a molnár tyúkjai. már hemzseg a nép mindenütt. Adjatok kakaskát. Totus campus debitorum. így kezdik az éneket: Ma vagyon sz. s melyben Mátyás sem egyszer vett részt. és tűzött borostyánt fejedelmi homlokára. Honderű 1847. szőnyegek és virágkoszorúkkal. Adjatok szalonnát. kendők. Eszerént bejárván a falut. Majd megesszük a húsát. adjatok amit Isten adott. Visszaadjuk a csontját. melyet a mi őseink is annyira szerettek. Hogy a szegény diákok házanként járjanak. Majd úgy fogunk tánczolni.

mind a három összecsapásban a legtöbb karikát szúrta le. Minden szerencsés szúrást pisztollövéssel üdvözölnek a nézők. de ha könnyük nem hull. azt a poroszlók örömújongatás közt vállukra emelik. Hogyha valakinek esik kimúlása. 503. s ott hallgatja az örvendetes hírt és buzdítást. elvégezik az egybekelést. Síró asszonyokat vagy pénzért fogadnak. viaszgyertyákat és pénzajándékokat viszen. más része a holt lelkeért énekel és imádkozik: Azon a környéken az a nép szokása. mely feldíszített vas rudakat. Honderű 1845. A szülök rendesen keveset ügyelnek gyermekeik ismeretségére és hajlandóságára. szintén hosszú beszéddel válaszol. Ott benn a szobában. Azonban oda nézzünk. aki pedig több karikát is tudott leszúrni. 1. újs. Egyike secundál. hogy az utánok jövőknek utat készítsenek. Avagy a sírásért nekik málét adnak. mely karika szúrásból áll. Gömörmegyei lakodalmi szokások. s ruházatjok a török magyar nemzeti viseletnek vegyülete. Énekelve sírnak. elmennek oda egy-két jó emberükkel a legény nélkül. Mihály napján a bányászok ünnepélyes menetben kegyajándékot visznek az egyháznak. Kinézik ők. Ε menet. hanem az anyjával együtt a kamrában van. A menetet egy csoport poroszló zárja be. 1858. melyik lesz házi állapotjok növekedésére. A győzőt a nép vállaira veszi. kik 12-ten vannak. A test mellé ülnek. n. A menethez minden bányabirtokos egész munkás személyzetével és önkénytes áldozatokkal szokott járulni. Vas. s mint fog ezáltal gazdagságuk gyarapodni. 123-12Ί. azután két felöl. mivel annak . majd az u. akit ők választanak. Hamar az egyházfi a korbácshoz is nyúl. maestro del campo. Göcseji virrasztó. utczáról utczára hordozza. Haza menvén a szüle. 233. s úgy hordják körül a pályakörben. azután. sokszor órahosszat is eltart. csak férfiak közt. így viszik őt egy darabig. gazdag ércztufákat. A díjt azonban csak az nyeri el.tournírozók haladnak szép csendesen a küzdtér felé. a szokott bibliai hasonlatosságokkal megkérik a leányt. Itt szt. milyen jó s alkalmas személyt választott neki jövendő házastársul. tudtára adja fiának. ezeket követik a lándzsalovagok. ezek ellen a fiúnak nem szabad szólni. s ott vendégeskednek míg meg nem unják. azután arra alkalmas helyen leteszik. azután egy viadalmas lovat vezető két szolga. Gvadányi „A falusi nótáriusnak elmélkedései” 1796. A leány ekkor nincs jelen. A göcsejiek halottjok felett borral virrasztanak. A siralmas házhoz mihelyt megérkeznek. más énekel elöl. azzal kellő megelégedni s egybeházasulni. ki mind a három ízben. Mintegy fél óráig ott ők megpihennek. Az ily virrasztótársaságnak három negyed részét majd mindig vén banyák teszik. s előadván. Legelői díszöltönyös poroszlók haladnak. ha hatodik faluban lakik is az Ő ínyök szerént való leány. s elfogadja azt. Ha a másik félnek tetszik az ajánlás. s a paizs hordozó jön. Bilder aus Ungarn 2. 242. I. kiknek egy részét míg a borszesz földre teríti. s a magok házi állapotját is dicsérve leírván. vagy egyéb haszon előmozdítására a legjobb házastárs. már megkezdték a viaskodást. mint hatott nekik is fülökbe ez s ez becsületes leány híre. Gölniczbányai szokás. kit segédei és a zászlóvivők környeznek. s a lövések s a nép örömzajától csak úgy remeg minden.

az a legderekabb szószóló. míg a leányt kiadják. a legény a mátkájával külön a kamarában. . hanem azt tudakoztatja általam. s nem élnek roszabbul. Az egész dolog késő este kezdődik. s nincs e valami hiba testében. Szombaton ugyancsak az asszonyok gyertyát mártanak. hanem ezzel a kendővel kivan kedveskedni. tánczolnak. s a lakodalomhoz készülnek. Erre a felelet: „Ez a dolog gondolkodást kivan. megnézik még a legkisebb baromfiát is. ott dalolnak. mint a legény atyja elbeszélte. Így foly ez. azért menjenek ki. mit az öregek magok közt elvégeztek. s neki biztatják otthon a leányt. s ekkor először lesi oldalt jövendőbeli mátkáját. és keressék a magokét. s a vőlegény búsan. mint ennek a csekély mulandó világi jószágnak. Kevés idő múlva ismét visszamennek és jelentik. ha elég gyors e. amikor elölről nagy gonddal megnézik. hol pedig nincs. világban való életének. a menyasszony tehetségéhez képest vékonyabb vagy vastagabb kendőket osztogattat ki a körülötte forgott és fáradott személyeknek. s a vőfél a leányos házhoz megyén. hétfőn fáért mennek. tudósítják. becsületének. kik kölcsönös szerelemből házasodtak meg. hogy inkább örül e kigyelmed az ő kigyelme nevének. nem látták-e kigyelmetek?” Ily vagy más képes szólással beköszönnek. s a kiadótól nagy szertartással ily módon szólíttatik meg: „No kedves húgom asszony. Azonban a vendégeket egyszerre el nem fogadják. mégis összetörődtünk. szüntelen foly az égettborozás. hol zenész van. mert a leánynak egyszerre kiadását felette gyalázatos dolognak tartanák. De a legény kalapját le nem veszi. Tehát éjfél után felvervén mindent. vasárnap tanakodnak holmi csekélységek iránt. s ekkor újra ki kell menniök. uram. nevének.meg kell lennie.” Ekkor megvizsgálják úgy van e a dolog. A kézfogásra kitűzött napon a szülők a legénynyel együtt elmennek a leányos házhoz: „Kedves jó uraim! nekünk egy igen kedves galambunk elrepült. Altaljában azon megkérést tartják díszesnek. s azzal szétoszlának. azután ismét tüzet. ki a kérőket legtöbbször kiidézheti. Begyülekezvén a vendégek. Míg ezek egymásután gyülekeznek. és sok hosszas beszédekkel és szertartásokkal jár. kigyelmetek pedig menjenek Isten hírével. s azután egyenként elővévén. miértis maga a kézfogás éjfélnél előbb meg nem esik. Ekkor mindnyájan letelepedvén. hogy épen az idevaló galambot kívánnák ők magokhoz venni. az asszonyok pedig egybegyűlvén. mindnyájan mély csendben fülelnek. a kérőket nagy becsülettel leültetik. a kérők a leánytól vizet kérnek. mint ennek a csekély világi mulandójószágnak?” Erre a megajándékozott elvévén a kendőt. de az a mienk. világban való életének. Ezek után a jegyeseket bejelentik a papnál. mi nem láttuk a kigyelmetek galambját. a legény leveszi kalapját s kezet fognak. a hurkáját kimossák és megtöltik. s állva marad. kedvetlenül mennek a szent hitre. mintha templomban volnának. a lakadalomnak múlhatlan tál étkét teszik. Az esketés a protestánsoknál rendesen a harmadik hirdetést követő szerdán van. ily beszéddel adja át az illetőnek: „Kedves . amikor hátulról. Végre kifogyván a kiadó a mentségekből. A kézfogás előtt a leány atyja is egy két jó emberével elmegyen a vőlegényes házhoz „háztűzlátni. mint azok. De már az előtt való pénteken marhát vágnak s feltisztítják. s jó karban találván mindeneket. amely mellett egy száll gyertya elég. valakit meghíni akarnak. s a fentebbi kérdésre így felel: „Kedves jó barátim. Ez így történik: a menyasszony anyja átadja a kendőket a szószólónak. a .” Míg a kendőosztogatás ekképen foly. hát tetszik e kigyelmednek az ö kigyelme becsületes személye?” Erre a leány kijelenti tetszését. . és szép gyönyörűséges kalitkába tenni. mikor elvettem a feleségemet. az ölébe veszi. nekünk magunknak is van galambunk. mert ezek a paczallal együtt tejben főzve. íme a mi menyasszonyunk nem kívánja hiába a kigyelmed fáradságát. Hajnal tájban vendégeskednek. Gyakran a menyasszony sírva. böcsületének. míg felöle gondoskodnak. Ha alkalmatos a szószóló. ki ekkor szintén előáll. ötször hatszor is kiküldi őket egymásután. míg csak lehet. s ott táplálni. de erre a szülők csak mosolyogva azt felelik: „Én is úgy voltam. a legnagyobb komolysággal így felel: „Inkább örülök az ő kigyelme jó hírének. meghíják a vendégeket.” S valóban lassanként összetörődnek a házasok. és egyenesen a kigyelmetek becsületes házába repült.” Ekkor a kérő félnek minden további szó nélkül ki kell mennie a házból.

Elkészülvén az esteli. azért a házak felett messze kilátszó ezen kendőfákról meglehet tudni. Minden vendég tartozik valami pénzt tányérjára tenni. Erre különösen meghívnak minden vendéget ily beszéddel: „Ilyen becsületes embernek postája és követe. s úgy viszik haza a menyasszonyt. általam hivatja kigyelmeteket az ő kigyelme királyi házához. s a tetején levő kendőt a szalagokkal együtt elvegye. s ekkor a menyasszonyos háznál levők is kiindulván. beszerzett égettbort az úgynevezett kócsár sáfárkodására bízzák. melynek tetejére kendőt kötnek szalagokkal s néhány pereczczel. hogy azt minden lássa. komáitól búcsúztatni. és kéregetvén annak gyógyítására. panaszkodván. Egyik szakácsasszony kezét bekötötte. Mindezen idő alatt a pálinkázás éjjel nappal foly. míg a menyasszonyt a szent hitre kinyerheti. daliás. a menyasszony kikéréséhez fognak. világos virradtig tánczolnak és mulatnak. nagy főző kanállal és tányérral sorban jár. hogy kezét a kása megégette. különben a főző kanál fenyegeti. s az új házasokat be nem eresztik. s elkezdődik a tulajdonképeni lakodalmi mulatság. s annak képében a guzsalyát el is viszi a vőlegényes házhoz: kedden a konyhakészítéshez fognak. közleni kívánja kigyelmetekkel is. s egész torokkal siratják az elköltöző menyasszonyt.” A lakodalmas házat átaljában királyi háznak hívják. De éjfél előtt a vőfél bevezeti a vőlegényt a halókamarába. Hogy meggyógyíthassa. a vő fél felhordja az ételeket. mint. A főző kanalat kásával töltötte. egy korsó italra. melylyel jelentik. barátnéitól. előadja versekben a vőlegény forró . De a búcsúztatónak utolsó szavával a sírás egyszerre megszakad. Ha azokat az ételeket és italokat az Isten megáldja. Ez szóm és mondásom. mint több hivatalos vendégeivel is. a holmit a kamrában lerakják. melyen méz van egy késsel. Az esteli rendesen tíz óra után hordatik fel. egymásra omolva igyekszik mindenik a fára kötött perczeket elkapni. Itt a ház ajtajában már készen várják az asszonyok egy tányérral. A lakomát égettborral kezdik. egy tál ételre. s azért is fizetni kell. hány menyasszonyos ház van a faluban. mindenik kocsis lovára kendőt tartozik adni a menyasszony. megszaporítja. melyet midőn megettek. jel adatik harangszóval. több szekerén és zenészekkel mennek oda. amikor is annak minden portékájáért. A legelői menő kocsist illeti az. mint a méz. arra kéregetett. Az asztal körül járt. s hallgatást kérvén. Elkapván a kocsis a maga illetményét. sebesen vágtatva zene. A menyasszonyos háznál a szószóló újra elkezdi a kötődést. míg abból mindenik egy-egy kés hegygyel nem vészen. és ismét vigadozni kezdenek. A vendégség végeztével a vőlegény pártjával együtt a menyasszonyos házhoz megyén. újongatás közt megindulnak. költeni. ágyáért stb. s elkezdi versekkel a menyasszonyt szüleitől. Ez meglévén. egyszer kétszer megkerülik a falut. azután mézesen isznak. testvérek nagy jajszót ütnek. mire a szülők. a szakácsné kezét bekötvén. Erre az asztalok kihordatván. ittatást. Ezek ilyenkor a vőlegény szószólójának és vőfélének téli zöldből s holmi száraz virágokból kötött bokrétát adnak. különben ki nem adják a nyo-szolyók. Ki poltrát. ki húszast adott. s oda rohanván. . hogy oly édes legyen házassági szerelmek. de nagyon gyorsnak is kell lennie. Megforrázta. az ő kigyelme kedves magzatjának középső tisztesség tételére. a kezét a kása. valamelyik elővesz egy hosszú írást. Azután azok ülnek le. fizetni kell a vőfélnek. estefelé a menyasszony holmiját szedik össze. hol darab ideig tánczolnak. ládájáért. úgy hogy kétszer háromszor is elkeli menni a vőfélnek. mivel már akkor tíz húsz gyermek készen lesi. ki ha más faluban lakik. és házi bajokat. minden jó akaróitól. azaz egyenes és mentől fiatalabb fát. . tartóztatást. mindkét rész külön seregben a templomba megy. s lefekteti. Ugyancsak kedden a leányos házaknál felállítják az ügynevezett kendőfát. a szakácsnék tálalnak. testvéreitől. Utolsó étel tejben főtt kása.menyasszonyt haza kérendő. Mihelyt a vőfél a menyasszonynyal eltávozott. mintha végkép ki kellene a világból mennie. Szerdán reggel eligazítván a ház táját. mintha élőfa volna. akik addig felszolgáltak volt. melyet elsőbben tisztán. úgymond. Esketés után ismét mind a két fél külön a maga szállására indul. atyjafiaitól. s úgy ássák a földbe. azután visszatér. Minthogy a lakadalmakat rendesen egyszerre tartják. Miután felrakodtak. merre dűl a fa. bemennek. mint telhetett. Azalatt a vőlegényes háznál elkészülvén. hogy a kendőfát fejszével kivágja.

Reggeli szürkületben kimennek a hajnal tánczot járni. Itt a vőfél szép szerivel. tehát az egyik félnek vendégei a másik félnek lakodalmát is meglátogatják. Azután egyszerre a vőfél kiszalad az ajtón. poszréknak nevezik. Tud. ekkor eljönnek a menyasszony szülei s közelebbi atyjafiai a kárlátóba. Azután magukra hagyják az új házasokat. ha magát kimulatta és távozni készül. minek folytán igen erős. s kontyot tesznek a fejére. ismét frissel és jobbal megtöltenék. estelihez ültettetnek. hogy midőn a csecsemőt ide oda hordozzák. Gyermekkeresztelés. s ezek végre is akarva nem akarva a nagy füst és dobolás elől eltávoznak. s különös tánczmozdulatokkal megkerülik néhányszor a szobát. az isteni tisztelet után ismét vendégeskednek. Azzal meggyújtván egy épen ez alkalomra készített három ágú gyertyát. lap. De még el sem költhetik az estelit. több ízben egymásután keresztül ugráltatják. melyet tőle szép szavakkal elfogadnak. ablakon dobolni. azaz halottan fogják kivinni. hogy meglássák nem esett e valami kár a menyasszonyban.kívánságát az ő menyasszonya után. A táncz és vendégeskedés rendesen folyvást tart vasárnap reggelig. Kép. atyafiak és szomszédok lakomára gyülekesznek. A gyermekkeresztelések szintén különböző szertartásokkal járnak. Miután a hőrészesek magukat kimulatták. hogy a hőrészesek már takarodjanak el. Emellett ajtón. egész fejét kendövei bekötvén. máskép nem játszanak nekik. de vajúdáskor a gyermekágyast a szoba közepére terített zsúpágyra fektetik. Minden vendégnek . vagy holmijában. mi azt jelentené. vagy azt pipából szívják. annak jelentésére. azaz a falu közepére kimenvén. Gvadányi . hanem a pitvarban maradnak. köt. 1827. fojtogató. lábával ne essék az ajtó felé. hogy nem sokára lábánál fogva. A komákat. mintha semmi sem történt volna. dörömbözni kezdenek. köhögtető s prüszköltető füst támad. akár a helységbe. Emellett nagyon vigyáznak arra. azt a komaasszony előbb karjaiban háromszor szokta a ház küszöbe fölött meghintáztatni. azután az apa ölébe teszik. Elmentök után ismét foly a mulatság. azonnal átöltözik. A hőrészesek rendesen a zenészeket is kénytelenek megfizetni.. hangosan danolván zene mellett a lefektető dalt. keresztapát és keresztanyát a bába hívja meg. Azalatt a leányos háznál is foly a lakodalom. a menyasszonynyal pedig. akár messze földre vitetett a menyasszony. Némely vidéken a következő szokások divatoznak: A gyermekágyat a szoba sarkában vetik meg. s megvendégeltetnek. s ezzel berekesztetik a lakodalmi mulatság. annak jelentéséül. a zenészek az úgy nevezett lefektető dalt kezdik el. s körül tánczolják. Gyűjt. .Bontó Pál 13. I. hogy a születés ott történjék meg. Az ottani vendégek nagyobb része másnap. de azután. utána a menyasszony. melybe azok pénzt vetni tartoznak. az úgynevezett hőrészbe indul a vőlegényes házhoz. Beeresztetvén a menyasszony. melyen megszegett kenyér van. Különösen az első lebetegedés. Mikor a csecsemőt kereszteltetés végett a templomba viszik. Itt a menyasszonyt. s a vőfél megindul. s ugyan olyat a menyasszonynak is adván. hogy az újdonszülött soha ki ne fogyjon a kenyérből. az ajtóba állítják. 38-48. s végre a szoba zugolyába viszik. A keresztelő után a komák. vagy erőszakkal is ki ragadja a szűz koszorút a menyasszony fejéből. ezt paszitának. Magy. midőn holmi pajkosok a házban levő tűzre paprikát hintenek. szalmából nagy tüzet raknak. s a vőlegény mellé fektetik. hogy az új asszonyt az Isten színe előtt bemutassák. Azután mindnyájan a templomba mennek. hogy ott a hőrészeseknek kötőjét tartsa. utána a menyasszony s leányok egyenest a hálókamarába. különben meg nem mutatják nekik a menyasszonyt. s itt a vőlegényes háznál pénzért bebocsáttatást nem nyer. Erd. ha rést találva haza nem futamodik. Minthogy a faluban rendesen egyszerre tartják lakodalmaikat az illető jegyesek. 277. Ε hajnali tüzelést perselésnek is mondják. Azután a csecsemőt az asztal alá viszik. s az első gyermek keresztelése nagy teketóriával ünnepeltetik. ép úgy mint a vőlegényes háznál.7. A látogató borral vagy pálinkával megtöltött edényt szokott magával vinni. ezután meg sorban a jelenlevő leányok. kit oda magokkal kivisznek.

ki e vidékre talál férjhez menni. Vas. hogy igaz jószág adatott el. leány s az öregek is a vidékből. ha az újoncz puskázó az első vadat leteríti. s annak mikénti kimúlásáról bármikor bizonylatot tehetnek. A bölcsőbe kulcsot. A dömsödi jegyzőkönyv így jegyzett fel egy határhányást: 1755. a községek kirendelik az ásókat. A hátszegi nép életének s kedélyének legtisztább tükre a nedéjának nevezett piros pünköst ünnepe. 108. Hogy a községek. Ez oly szokás. kiket sassal koszorúzott fővel ábrázoltak. hogy jól tanuljon. melyeket természetesen az apa költ el leginkább.minden ételből kell valamit ennie. hogy a jelenlevők látták a halottat. de mégis legtöbb helyen faagy helyett sártéglából épült ágy divatozik. annak bizonyságára. s mulatság rendeztetik. Újs. hogy a gyermek majdan ha fölserdülend. bibliát.. A keresztelő lakomával jár. s a belőle ömlő vízre túlvilági szépséggel mosolyognak. melyek a bábát illetik. S elhozom a szeretömet . vagy azok egyes szomszédos lakosai földjeik határvonalai iránt tisztába jöjjenek. . annak jelére. hogy a gonosz be folyásokat. megcsapatnak e szavakkal: „Emlékezzetek meg.. s tilinkó és csimpolya mellett naphosszat zsupálnak (tánczolnak) és isznak. a határt itt hánytátok. helybentermő népdaloknak végehossza nincsen: A telegraf oszlopára. az elöljáróság a néppel együtt a hely színére megy. ételben italban finyás és válogatós ne legyen. akkor a fürdőbe néhány pénzdarabot vetnek. a földhányás kellő magasságot és takarítást érvén.” Néhol pedig a megcsapottak jutalmul s emlékül is egyszersmind ezüst húszasokat és tallérokat kapnak. Mikor a gyermeket először fürdetik meg. milyenről csak nem is álmodott. Fölteszem az ízenetet. Oszlopáról sodronyára. mely alkalmasint a régi nejadok-najadoktól. Ezzel a Hátszegen a tavasz megérkeztének örömét ülik. Sajnálatra méltó azon nő. boszorkányságokat tőle eltávoztathassák. amint hamvedren nyugosznak. mert oly kemény menyasszonyi ágyba vezeti őt férje. szokták tenni. . ennek emlékezetére társai puskavesszővel felcsapják. tollat is vetnek a fürdőbe. s a hányat emlékezetére az azzal bajoskodott fiatalabbak a dombra fektettetvén. mellényét stb. a források. a szomszédasszonyok 11 -14 napig jó ételekkel tartják. s megemlékezés okáért megverettek Bödi Ferencz és András dömsödiek. Ezt pedig összefogódzva mindig éneklik: . az apa ingét. hogy ekkor s ekkor stb. A gyermekágyast a koma. vagy adásvevésnél az áldomás ivás. kutak lakói és nemtőitöl veszi eredetét. Határhányás emlékezetessé tétele. közben a rögtönzéseknek. 1858. Karácsonhó 11-én a dabi és dömsödi szigethatár megállapításánál . vagy halottas házaknál a tor. zene bönög azután. Hajdudorogi menyasszonyágy. mint a vadászoknál. kik közt suhanczok is vannak. folyók. hogy a felserdülendő gyermeknek ne legyen fogyatkozása a pénzben. egy határocska hányatott két sor fűzfák között. a határakon magas hányásokat szoktak földből vagy kövekből vetni. Nedejára. Hátszegyidéki oláhság Nedeja ünnepe.. Ugyanis itt ha nem is átalában minden háznál. Ez ünnepet régenten a földes urak tartották fenn − most többnyire közköltségen esik Összegyűl ilyenkor legény. s vetetett meg.

A tanító megjelent mind a két nembeli iskolás gyermekekkel a helység játszó helyén. ki őket azután különösen megdicséri. Alig van viskó. miként azon katonák. bekötött szemmel a tyúkot felkeresni. mindig kedélyesen és vígan foly le a szüret. a többit felaggatja az úgynevezett paradicsomfára. végig az utczákon. Itt ott megállnak. Nedeja. felfüggesztik ott valamelyik szobában a koszorút. Hej Nedeja. Mikor aztán elkészült. Hérész. A kakasünnepet Hétfaluban húsvét harmadik napján szokták volt megtartani. 1859. meg egy-két mezei virág is. Hegyalján. Hej Nedeja Nedeja. s midőn haza érnek. van közte dinka és gahér. isznak és tánczolnak. Ezek mindegyike visz valami ajándékot. rendbe állottak. hogy itt ma a nép nagy ünnepet tart. 68. Hegyaljai szüret. s úgy viszi. újs.Zöld levél és vendégség. ahol őket a kíváncsi és mulatni vágyó néptömeg fogadta. hol legalább egy dudás ne hangoztatná a felvidék kedvelt nótája „a pozabucski pozahlatot” s a bérczek többszörösen visszaverve a szedők egyszerű dalai és örömújongatását. a legénykék számára pedig egy hizlalt kakas lőn a czövekhez kötve. A leánykák közöl mindenik egy koszttal (bottal). a czigányok és szedők csoportjától kísérve. szanaszerte meggyújtják a tüzet a tavalyi rőzsékből. Ezekután a leánykák bekötözték egymás szemeit kendövei. míg a fiatalság távolabb heveredik le a gyepesen. s aztán csoportosan körülveszik a gyermekek és öregek. Kik abban részt vesznek. már meszünnen hirdetik. A leánykák föladata volt. mert csak minden 4-5 vergődik fel magasabban közölök az égre. a kakast . a legénykék ívvel és nyilakkal voltak ellátva. Ha az est félbeszakítá a munkát. hogy a körülöttük levő legénység megkínálhassa a tavaliból az elejökjötteket. Enyémbe juhászbunda. s tiszteletére reggelig esznek. nézzünk ide hol most készítik épen a szőllőhegy birtokosának a koszorút nagy gazdag gerezdekből. Béla áldásos intézkedése folytán ültettek munkás kezek szőllővesszőket. Ez alatt a menyasszony szülei házától a vőlegény házáig tartó menetet értjük. Hétfalusi kakasünnep. a leánykák számára egy hizlalt tyúk. Selyemkendő nyakadba. Üres pipa tarisznya. míg a fiúk illő távolságban a kakastól. Itt a leánykák és legénykék két táborra szakadtak. Mind a két tábor részére egy-egy czövek veretett a földbe. hogy tavalóta nem próbálták. a fiúké. Gyerünk be a lúgosba. s míg az ételeket beadja a konyhába. és megütni. s beszélgetnek sok szóval a szép jövőről. Szívem szerelmétől ég. két fehérbe öltözött piros arczú leányka czifra rúdon vállára emeli. Szép orczádat csókolja. Ezüstpénz a hajadba. melyet azután a násznagy előtt szoktak lerakni. meglátszik rajtok. Bilder aus Ungarn 1. Vas. Amoda tűzijátékkal bajoskodnak az atyafiak. Azonban hagyjuk a tarkabarka csoportozatokat s az élénk sürgés forgást. hérészeknek neveztetnek. hol a bölcs IV. kik egy elitélt főbelövésére rendeltettek ki. 591.

Szívdobbantó viadalra. . Mert midőn meg se gondoltam. Kétszer születtem világra. Mért vigasságos életem. Lett volna bár vészesemre. Hogy hozhatna ez életre. Fejemet földhöz szegezte Erőmet is mind elvette. Ε világból kimúlásom. Íjj ereje s nyilak mérge. Meghízlalván az ő ívjek. Ily hasznos voltom nem nézték. Mire volt hizlaltatásom. Mint a rostát úgy csinálták. Halál mérgével tartoztam. Szárnyaival fedegetett. Tyúkok között kodácslásom. Mire volt hizlaltatásom. Megronta s nyilval megöltek. Nyilak miatt lőn halálom. Éjjel mindenkori óra. Éjjeli szép éneklésem.nyíllal lelőni. Időkornak megmondója. Bőrömet megfeszegette. Lőn én keserves életem. Bőrömet úgy megliggatták. azé volt a dicsőség Ezen eljárás alatt megzendült aztán az iskolás gyermekek ajkán az úgy nevezett „kakasének” melynek szövege így hangzik: Jaj szomorú gyászos óra. Ki provokálsz koczkázásra. Nem tudtam. Anyám mikor melegetett. Voltam sokaknak hasznára. Hanem értem adták pénzek. de csak most tudom. Diákgyermeki játékra. Időkort megjelentésem. Szegény fejemet nem szánták. Ki leghamarabb találta az áldozatot. De nyilokat mind rám szórták.

Holdmezővásárhelyi lakodalom. de meg részegséget sem akarnak. A lakodalmat a leány apja tartja ki. Kik csak kakas szóra vártok. egy tánczos pedig (úgynevezett tánczmester) a férfiaknak szerez tánczosnőket. Mert engem pénzért adatok. ügyes. Kikiriki az utczákon. Hallod e te kakas koma. Kikiriki a hivukon 16 Kikiriki a pajtákon. innét nevezik el ők a rosz bort „lakodalmas bor”-nak. s elmondja. Itt újborkor tömeges a házasság. A kakasünnep azzal végződött. Néha 2-300 vendég is együtt van. mert sok kell. fiútársai kísérték nagy zajjal a szülői házhoz. Én többet nem kenternálok. a háznál várják a lakodalmasokat.No borbát15 fonó asszonyok. Módosabbak kocsin mennek templomba. Csárdás a fő táncza a lakadalmasoknak. az asztalfőre vezetve Őket. A vacsoránál első ételök a tyúkleves. hol a lánykák tyúk-hússal. és pedig szerdai napon. Visszajövet a rokonság és vendégség. Mert nyilak mérge elfojtott. Vőfélek zászlóval vezetik a zenét. s ekkor a legroszabb borokat adják fel. Velők szembe ne szálljatok. Diákokat ahol láttok. Oda lett a hangos nóta. melyet czifrán járnak. Vas. néha egy nap 10 pár is esküszik. Bemutatja násznagy uramnak. A szomszédnak jó kántora. a menyasszony viszi a nőknek a tánczost. de a nézőknek is helyt ad. lánykatársai. Padlás. hogy így ne járjatok. a diadalmas fiút pedig. kik templomba nem mentek. kiválóan szeretik csinálni a borkorcsoját és túróslepényt. A menyasszonytáncz mindig abból áll. és felfejkötőzik. ki a kakast lőtte agyon. mert a meghívásoknál nem csak a ház. hogy a diadalmas lánykát. a fiúk meg kakashússal csaptak világraszóló vendégséget. hogy nem csak a mulatóknak. Magatokat elvonjátok. majd legszebb ruhájába öltözve vezetik a vendégekhez vissza. hol a vőfél jő előttük. Nincsen nálad melódia. hogy a lakodalmas ebéd végeztével. Immár többet nem szólhatok. Táncz kezdetekor. Vígan mennek. hogy kezdődik 15 16 Serény gyors. . Élők. kivezetik a menyasszonyt közel rokonai. Ti kakasok vigyázzatok. mely oly nagy. szalag és zsebkendőkkel czifrázva. ki a tyúkot agyonütötte. s az új párt lovaslegények kísérik. de a föld szomszédokra is figyelemmel vannak. Azért rólam tanuljatok. Kikiriki a tyúkokon. Nyáron sátor alatt tartják a lakodalmat. újs 1861 500. vígan jönnek.

hol a koszorúleányokkal együtt segítik az arakoszorút fűzni. a nőnek feje szépen be van kötve. Ez a kárlátó nagyobb ünnepély. mely nem egyéb egy vendégségnél. Ekkor kezdik megítélni az új asszonyt. mely azon alkalomra adatik. Vacsorakor a köszöntéseket maguk rögtönzik. Horvát határőrvidéki házassági szokások Károlyvár vidékén. bemutatják. a kárlátó annál zajosabb mulatság. de ellenfele szintén nem akar hátralépni. A lakozás 2-3 napig is szokott tartani. s ha ügyes megdicsérik. Majd a leányok egyike egy koszorúzott almát tűz a zászló tetejére. mi rendesen 10-15 pengőre megy. A kitűzött napra szalagos ifjonczok mennek vendéghívogatónak. A férfi forgatja a menyasszonyt. és térden fogadják ezeknek áldását. de a legények adják össze a szükséges pénzt zenére.” Kárlátókor. a többit a menyasszonynak adják. esküvő előtti est. Más vidéken a szülők mennek gyermekeik. rangjokhoz illőleg. és pedig mindig készpénzt. mit bevégezve. a kérő násznagyok. Itt a mesteremberek tartják a bált. − A legjobb lovas előre ugrat. az új házasok látogatására. és szemérmesen megköszöni. azután mindkét ház barátai híják meg a vendégeket. kik között egy zászlóvivő (zástovnik) és kettő násznagy (kumi) a nászvezetőnek (starashina) vannak alárendelve. Vas. az asztalnál ülő vendégek megszámlálják a pénzt. neki kell fogadni a vendégeket. Így megy a nő tánczosok között is. melybe 5-6 krt perdit bele egy nő s egy férfi. mindenkor pénzt vet a ros lába. az a zenészeké és vőfélé. a czéh javára áldoznak. A várt estén18 a vendégek a vőlegénynyel együtt lóháton mennek a menyasszony házához. Másnap a nászvezető által rendezve ismét lóra ülnek · elöl megy a zászlóvivő. utána jönnek a násznagyok. ha hiányai vannak megszólják. − többnyire e szavakkal: „Adjon isten az új párnak bort. 1858. férfit úgy mint nőt megcsókol. Ekkor a menyasszony az asztalfőn ülő vendégeket megcsókolgatja. majd távozik. Hódmezővásárhelyi mesteremberek lakozása. 147. Ha a tánczos nem akarja egyhamar kiereszteni keze közöl a menyasszonyt. és az 17 18 Alföldi tájszó. Vendégségnél külön asztalnál ül a czéh− és atyamester. Ekkor a jegyesek a szülők előtt leborulnak. s hogy legyenek szívesek a vendégek az új pár háztartásához egy kevés pénzbeli ajándékot adni. Alföldi tájszó. az előttök lévő asztalon kitett tálczába. kivált a kovács és csizmadia-czéhbelieknél.a menyasszonytáncz. A meghívottak (szvali). ezekhez vezetik a rendezők a vendégeket. 96.17 azután maga a vőlegény értekezik és alkuszik a leány szülőivel. Előbb két gügyü. ki azt zsebbelijébe szedi. mert ha ez csendben ment is véghez. búzát és békességet. mit ez rendesen a nászvezetőnek szokott ajándékozni. Innen ered a kárlátó név. borra. midőn a férjhez adott leány. és a menyasszonynak egy kendőt ad át (marama). s így páronkint minden vendég. A megkérések rendesen aratás után történnek. a nő a vőlegényt. s italt és ételt vesznek magukhoz. ez is ugyan zörögteti a rostát pénzével. és csemegeadáskor az új párra ürítenek poharat. s midőn már az egész vendégsereg részt vett a menyasszony és vőlegénytánczba. mígnem egyik vagy másik kifogy apró pénzébe. az asztalra egy rostát tesznek. kik a vőlegényt tánczoltatják. vacsorálnak s haza térnek. s a vendégek ilyenkor. Az utón többször megállnak. − így megy az egész népség a menyasszonyhoz. minden érkezőt. újs. mint új asszony először megy haza szülei házához. mint maga a lakodalom. s a pénzesebb marad a táncztéren. midőn ismét pénz gördül a rostába. míg nem ismét más férfi és nő váltja fel a tánczolókat. az ételeket pedig a mesternők sütik és főzik össze. Nefelejts 1862. Ami a kerekszámon felülmarad. Ez alatt a többi vendégek kört képeznek a két pár tánczos körül. 92. jó áldás kívánatok mellett. hogy átöltözködjék. .

hogy e népnek több rozsdás és rosz. A bohócz (csaush) a menet vezetője. azután előbbeni rendben elindulnak a vőlegény házához. alább mint nő van öltözve. és e szavakkal: „Isten szolgája. az estét ismét egy gazdag vacsora fejezi be. ha csak nem nagyon gazdag. csak egy idősb nő kíséretében jön a templomhoz. még a gyertyát is ő hozza. a legnagyobb lármát ő csinálja. míg egy fiatal ember. hol végbe megy az esküvő. . a koszorúleányok. mert vacsorához ülve. a kalapjára pedig egy nagy virágcsokort tűz. hogy pisztolyból lövöldöznek. ezután fris forrás-vizet hoz kézmosásra. mit esznek. hogy büszkén hordják fejőkön. ennek közepén megállnak.új életre való oktatását. mint előbb leírtuk. ki megjelen. de később a fényűzéssel ez is megváltozott. mely népdalok kísérete mellett járatik. ki a faluban található legroszabb lovon ül. ez rendesen este történik. s így ül a nyeregtelen rosz gebén. de oly annyira mindent. s ő takarítja össze a lakást. a menetet egy eleséggel terhelt ló zárja be.19 Több különbség mutatkozik már a szláv vidéken. Másnap az új menyecske az első. a még hervadatlan ifjúság jeléül. Rendesen a szülék választanak gyermekeiknek házaspárt. ráköszönt és iszik vele. Ε közben a menyasszony vagyonát (ripovade) a vőlegény házába hozzák. a menyasszonyt a nyert kelmével beterítik. melyek szent képekkel vannak ékesítve. Az ima után a pap a koronát átveszi. kit elfogadni nem szándékoznak. mely alkalommal egy-egy darab pénzt kap.” Ha a menyasszony koszorúját félti. De jellemző e nép óvatossága. A lakománál a menyasszony ül legfölül. néha négy is. ezalatt a koszorúleányok két koronát tartanak az esküvők fölött. kik mind lóháton szoktak jönni. a férfiak mögött ülnek lovon. és azért a görög templomban az esküvést „házassági koronázásnak” is szokták nevezni. melyet a nyoszolyó-asszony átvesz. lakoma bevégeztével kezdődik a füzértáncz. s habár néha tréfái igen nyersek és szögletesek. azt a szokást vették föl. de sokszor a koronák oly ékesek s drágák. nehogy egy kérőnek vacsorát kellessék adni. melyet hátára kötnek. háza födelét dióval és fügével dobálja meg. a menyasszony oda érve. Kalapját egy lúdszárny díszíti. A nászmenet egészen elválik a leírttól. esnem egy kéz visz el szomorú emléket azon szokásnál fogva. Amint a templomba érnek. a szerdai napokat legszerencsésebbeknek hiszik a lakodalmakra. Eredetileg zöld galyból vagy virágokból fűzték e koronákat. A menyasszony egy szánon. sőt mi több. a szegényeknél más érczből szoktak e koronák készíttetni. Éjfélkor a násznagyok az új házasokat hálókamrájokba kísérik. derékig mint férfi. Ekkor befátyoloztatik a menyasszony és lóra ül. a fiút apja előhíja és kijelenti 19 Így írja le Haquet is a bán− és varazsd-vidéki szokásokat. ő készíti a vendégeknek a reggelit. légy kísérője és társa ez élten át. melyek csak kevéssé térnek el a fenn leírtaktól. odáig jut. a vőlegény a vendégeket szolgálja ki. ellenben annál lármásabb s nagyobbszerűbb a vőlegény kísérete. mert tudni való. ha elfogadja a kérőt. hogy a vacsorához szükségeseket a kérő adja. hol (amint ők nevezik) lovagja által a menyasszonyi koszorú egy karddal leüttetik. A vőlegénynek a menyasszony egy kendőt ad. a menyasszony itt adja beleegyezését. De mennyi bajjal jár az. mint jó lőfegyvere van. és most az esküvés megy véghez. a menyasszony a násznagytól (debelkum) egy vég kelmét kap. vagy kocsin. A kérők előbb a szülőknek adják tudtokra szándékukat. én koronázlak téged e tisztes nő urává” a koronát fejére teszi: „Isten szolgálója én koronázlak téged e férfi nejévé. A gazdagabbaknál e vendégségek néhány napig szoktak tartani. hogy még a kenyeret. addig senki sem érezheti magát általa megsértve. Így érnek a templomhoz. most a gazdagoknál arany vagy ezüstből. akkor csak érintik a fejét. két vendég szintén lóháton oldala mellett kíséri. de míg e hivatalban van.

és inkább haza viszik „a gyászhét után” azzal vigasztalják magukat. szép csöndesen összeesketik. Csak oly család. hogy habár szegényebb. és szigorúan kívánják a rabló megbüntetését. hogy házasodni fog. a fiúk pedig haza házasodnak. nagyapa és unokái minden gyermekeivel együtt maradnak. még a jegyváltáson sem tűri meg a legény jelenlétét. De gondoljunk most egy 25-30 tagból álló családot. ezért szemrehányást nem nyer. lesüti szemét és nem szól hozzá. − Ez időn át mindig szól a duda. de még többször verekedések. Ekkor történik a leirt megkérés és eljegyzés. az apa. mert a szülők törvényesen keresik gyermeköket. az ily esetnél rendesen per szokott támadni. mert a sok ajándékot odahagyni nem akarja. mert egy harmadik és negyedik is jelentkezik ugyané szándékkal. s nem fogjuk csodálni. s ezen hangok ragadják az ifjúságot csodálatos tánczokra. esketné meg őket: ez persze nem teszi. de nem ritka. gyűrűt. A menyasszony gospodarjának legalább tizenkét forint. u. habár a nőrablások a törvények által igen szigorúan büntettetnek. ott vőt vesznek a házhoz. ki elveszi. m. Egy család bár hány tagból álljon is. de alig is hihető. kapja meg a menyasszonyt. Ha a falu ifjúsága a korcsmában tánczra össze van gyűlve. ez könnyű. de többet ér a gazdagabbnál. melyek három nap alatt megtörténnek. Ez alkalommal az eljegyzett leány egy nagy almát (jabluka) kap. van szaladgálás a bíróhoz. 5-6 jó barát egy leányt körülvesz és elrabolja. úgy öröme nem tart sokáig. vagy ezüstpénz van dugva. hogy visszanyeri aráját? vagy hogy azelőtt ő ütötte el emennek kezéről. s ha pedig visszalép. az apának tíz forint. ládát. hogy egypár lakadalom sokszor koldussá tesz egy szegény embert. és most ritkábbak. hogy a nő félig ne egyezzék bele. és tudósítja a történtekről ha a leány szereti a férfit. ritkán vál el egymástól. Ha a leány nagyon szemérmes. s ebből az illető leányok sincsenek kivéve. . azért máig is fordulnak elő. hol egyetlen gyermek a leány. mert ez idő alatt folytonosan tart a lakomázás. hol minden papot a környéken fölkérnek. Az esküvő után egy hétre kezdődnek a rokonok látogatásai az új házaspárnál. és csak a násznagy által történik meg. később majd kerül. úgy hogy nem egy menyaszszony ment már kék szemmel az oltárhoz. s ha a leány a fiút meglátja. kit egy férfi megkért. az anyának két forint. − A rablók az erdőségekbe vonulnak. minden fivérnek nadrágra hat forint. A fiú egész alázatossággal felel rá. csizmát. hogy egy rablás történjék anélkül. ködmönt. fülbe függőt. Nem egyszer történtek már e végett gyilkolások. ha e sivító rikító eszközt zenének lehet nevezni. akkor egyik haza megy az illetők családjához. hogy egy gazdagabb kérő jön. de kosarat adott neki. ott 6-8 nap maradnak. A legtöbbet ígérő kapja meg a menyasszonyt. és így inkább elvállalja a nőt. általában ez a legkedveltebb zenéjök. a vőlegény úgy kerüli a menyasszonyt. ez izgatja és vidítja kedvöket. akkor amannak lemondanak. vagy ki eljegyezve volt. Ha ily kérők között aztán olyan van. mely ajándékok mint minimum tekinthetők. mert gazdagabbnál sokkal nevezetesebbek. ezt vagy amazt már kinézte neki. kendőt. de ha nem akarják neki adni. sokszor igen érzékeny boszút vesz. persze kerül ebből azután perpatvar. Vájjon nem bánja e a vőlegény ilyenkor. ez mind ott marad. ha kész az alku. A jegyváltás idejétől egész az esküvés napjáig. De a szegény ember is akar ám házasodni! mitévő legyen tehát. erről neveznek aztán minden araajándékot jablukának. ha a rablás nem önakarata által történt. Jövő héten leány nézőbe mennek. Ha ily rablás oly nővel történik. nyoszolyát. és akkor kezdődik a többet ígérés.neki. emez viszont. ha a nő egyetért velők. melybe a legény vagyonához mérve egy vagy több darab arany. és csak ha mindent megbír téríteni a vőlegénynek. hogy majd elmegy vele. a leányokat elviszik férjhez. a többi házi népnek hét forint jár. ki érzi magában. mint a bűnt. és csak szegénység szülte e tettet. hogy ily esetben vérboszú éri a vetélytárst. a fiú apja vesz mindent a legközelebbi vásáron a leánynak. − De történik. ha ez szép. és többet-ígérés miatt elvált.

Eredetét e népszokásnak századok sűrű homálya takarja. 1. 46. és tűzműveket szórnak a légbe. Kép. I. és községök saját védszentjére. Egyébiránt a zala-egerszegi határjárást a nép tudalma újabb történeti hagyományra alapítja. s a hegy alig képes a feltóduló tömegnek elegendő helyet adni. vörös szegélyű fehér ruhát. Mikor a horvátok harczra készültek. Besenyő alatt. 51. s megesküdtek mindnyájan az élő nagy Istenre. Magy. körülöttök száz siirge kéz és száz szomjas torok foglalatoskodik.Horvátok harczi esküje a múlt időiben. mint dicső őseik fognak hazájok és tűzhelyeikért küzdeni. Remellay G. s arra az egész népség így kiáltott: „Ilykép égjen a pokolban az. kies termékeny vidéken. Pesttel szemközt. meredekül emelkedik föl Gellérthegye. képeket. minden faluban máglya égett az egyház kapuja előtt. Ker. ott sátrak alatt mézes kalácsért czívódnak. egy jelentékeny török tábor nyúlt el. nem lesz méltó utódja a dicső ősöknek. de a védsereg keményen válaszolt. a nők pedig egy kitömött babát hozván elő. s főhelye e megyének. Fé. mikor is szakadatlan sokaság kapaszkodik föl a kígyódzó ösvényeken. bedobták azt a lángok közé. Húsvéthétfői szent-gellérthegyi népünnep. azt talán mondanom is feleslegei!. Húsvéti határjárás Zala-Egerszegen. boldogságos szűzre. szaggatott sziklafalaival. s ahelyett a rokonság.ki ha megkezdődött a harcz. és Fél. melyekben a hajdankor bajnokaink hőstetteit örökíté meg a hagyományos népköltészet. 1861. Hajdan híres város volt. A nagyhét egyik éjjelén. Ezt követte a védcsapat vezérének megválasztása. Ε hősiesség emlékére a városházban máig őriztetni szokott azon török zászló. vagy fekete zubonyt ajándékozott a holttestre. mely Nagy-Kanizsáig meg sem állott. Bemellay G. a Duna partján. A pizmákat. játékszert és gombot árulnák. Era. Horvát hősök eltemettetése. A horvát hősöket ha elestek. s hogy a koldusok tarka serege sem hiányzik ily alkalomkor. mely aztán az egész község kísérete mellett temettetett el. emitt ponyvákon olvasót. míg körülöttük labdáznak. Ver. A várat lövette. de egészen máskép van ez húsvéthétfőjén. A sihederek is megkeresik szerepöket. vagy a hős kedvese. mely egyébként annyira elhagyatott. A basa sátra a halmon még most is épségben álló kápolna melletti óriás agg hársnak árnyékában vala kifeszítve. Budához 24 mértföldnyire. ilyenkor nagyban dallá a gyászoló csoportozat. hogy csak szelek s egy két eltévedt madár. vagy a határcsapázásnak (metatio) évenként meg-megújuló összellemű magyar gyakorlata? kételyben hagy. A fenfobogó tűz körül aztán összegyűlt a harczképes fiatalság. kergetőznek a többiek. Néphagyomány szerént. fűzet 117. Zala-Egerszeg egy egyszerű. a nagy-kanizsai török basa e vár birtokára ásítozott. vagy a bogarakat és ásványokat gyűjtő tanulógyermekek látogatják meg olykor-olykor. 1. A találgatás: váljon hűn szokás-e. bújócskáznak. a csatatérről bajtársaik hozták haza. hogy a közbizalom által választandó vezéreket követve. a Zala vize mellett. Legyen bár minő alapja ezen érdekes . A lelkész ezután egyenként befecskendezte az esküt tett férfiakat szentelt vízzel. köntösét ereklyeként oszták szélyel. s elszánt kirohanásával az ellentábort megfutamította. A bajnokősök ezen győzelmét ünnepli − a monda szerént − a zala-egerszegi nép a tábori portyázáshoz hasonló húsvéti határjárásban. mely a húsvéti határjárás díszjele. Itt bor és sörhordókkal megrakodt szekerek vannak. mely oly sokoldalúan támadja meg zsebeinket. kedves magyar város Zalamegyében. húsvét virradóra.

s ha kisül. utolérnek. az ügynevezett czinterembe. Beáll a reggelizés. mint ősapáik hagyománya. tisztes férfi vagy mívelt osztálybeli ifjú. saját köréből egyet csendőrnek választ. s a síp ütenyszerűleg kezeltetik. az időjárás. a határt megkerülni. feszülettel a kezében. az egyházmenet. Végződvén az ájtatosság. a két sor derekán dobos és tárogatós. A határjárás vallásos szellemű népe éji tizenegy órakor megindul. A város népe ébred. A gazdag czéhlobogók pompás hullámai. előadja. A lobogó legelői. s lassú beszélgetés közt várják a gyülekezőket. s a szervezés azonnal megkezdődik. a nagy templomba visszatér. miszerént husvétszombat lévén. a határdombra nyújtóztatva 6-12 pálczaütéssel illettetnek. A kíséret a városon kívül délnyugotra eső kálváriáig halad. a nép beözönlik. az minden esetre harczias jellemű Rajza ez: Nagyszombat éjjelén. Mialatt a kálváriához érkeznék az egyházi menet. Az énekvezető ajkain felhangzik az egyházi ének. dob− és sípszóval üdvözlik. egy otczából két-három ifjú vonul a templom felé. Ha az idő kedvez. s a bon maradó férfiak részént haza. Hasad a hajnal. szenteltet. Már ekkor a határjáró nép. Az enyhe lég szárnyaira kel az ősi lobogó. s éji csend száll a falu fölébe. mint a kebleikben élő s fiúról fiúra szálló emlékezés.” Ezután a népájtatosság egyházi dísz-menetben mutatkozik. részént a kálváriái keresztállomásokhoz térnek ájtatoskodni. néhányat. a kálvária mellett elvonulván. a város piaczára. 401. Rövid csendes ima után felemelkedik onnan. hogy most először léptek e határvédelmi századba.népszokásnak. beszédük tárgya: a tavaszi vetés. s a buzgó nép szívemelő harmóniája. Az útra kelt határjárók fegyveres serege. Az éj csendjét puskaropogás veri fel időszakonként. Itt egyházi áldás után az ájtatos sereg feloszlik. Útjok ének s ima közt halad. egyaránt édesen hatnak szívre s lélekre. a határjárók a tavasz zsenge hajtásaival. senki nem adja tudtokra a nevezetes ünnepélyt. Napkelet 1857. illő rendben a kálváriához vezetik őket. Amint a vacsorának vége. A határjárók rendeltetésük irányában folytatják útjokat. Itt kezdődik a szent mise. A nép rajként szállja meg a piaczot. ősi székely szokás szerént. de az eszemiszom ezen húsvéti szenteltre előkészítő éjjelen egészen szokatlan. lélekemelő látvány ez. némi előkészületek stb Egy óra telhetik bele. sokan már helyt vannak. szentgyörgynap. a határhalmokat . egyházi mezbe öltözötten. a város felé közelgvén a „veres keresztig. Táborjáratuk harczias kifejezésére a puskalövések koronként megújulnak. a közelgők felé haladnak. Egyike az értelmesebbeknek. pereg a dob. ki rend s illemre ügyel. élükön az énekvezető. megfordul s indul. ünnepélyes tisztelgése jeléül. Itt a határjáró újonczok szigorú vizsgálat alá vétetnek. a másik utczából jövő háromnégy egyénnel találkoznak. A templom ajtai kitárulnak. Balta és puskákkal ellátott egész serege alakul a harczos apák gyermekeinek. a határjárókkal együtt. térdre bocsátkozik. A kíséret némberei. mialatt puska− s taraczklövések egymást váltogatják. míg a gyülekezés foly. mellette az ósdi tárogatós. Húsvét szombatján estve. A családok asztalhoz települnek. 1. féltizenegy körül. előtte a megváltás szent jelvényével. Húsvéti határkerülés Székelyföldön. a némbersereg előtt a lelkész. hol a díszes szentegyház áll. az érkezőket puskalövésekkel. mintegy ösztönszerűleg össze szoktak gyülekezni a legények és ifjabb házasok a templomikerítések közé. mely a városból a kálváriához tart. rendtartólag „a fehér képet” megkerüli. A jámbor lelkész. Semmi más nem hívja őket meg. s megfordulván. a csinos öltözetű népsokaság tisztes sorai. a főoltárhoz járulván. a puskák mind közelebb durrognak. Útközben az illedelmes beszélgetés nincs tiltva. gyűlöng férfi és némber. kik szintén hasonló czélból azon helyre igyekeznek. keresztyén ájtatossággal. öltözik. főleg puszpángágakkal elborítva. sorakozik. honnan áldásvétel után. Előáll a város dobosa. az öszhangzatos énekben olvadozó szívek áhítata. kiki lakába tart az ízletes ebédhez.

s végre akik netalán az úton rendetlenkedtek. éneklés közt halomról-halomra. hanem csak a vetéskertet. a megállítandó szabályok ellen vétőket megfenyítsék stb. hogy valaki illetlenül beszél. dúló úr. s rövid. A kém vigyáz a hibázókra. ő hozza alkirálybíróival a törvényt. s a pap áldása és főkirálybíró intései közt. dűlők. árvizeket. a főbíró éneklésre szólítja fel a gyülekezetet. Míg az ünnepély lefoly. s azoknak milyen szeretöjök. Ott éneklést és imát ismételnek. s visszaérvén az előbbi helyre. elfeledte a határdombok hollétét. sáskát. formáját. nem énekeltek stb.megújítani. A választások röviden. A pap elmondja az imádságokat. egyszerűen mennek végbe. adj jó előjárókat. Ha az idő kedvező. mely mindig zsoltári ének szokott lenni. bátyámuram. egyéb czímezés nincs. A tisztviselőség megalakulásától az ünnepély végéig. mindeniket megújítván. a gyülekezeté pedig: öcsémuram. mi alatt a templomot megkerülik. nemzetes főkirálybíró úr! hogy ez s ez öcsém vagy bátyámuram ezt meg ezt hibázta. A főkirálybíró intézi az ünnepély menetét. falunktól a tüzet. s épen szélére azon határrésznek. forrásokat megtisztítni. s mellettök egy-egy rövid imát mondanak. Sőt magok a leányok is korán vízért mentőkben végignézik az utczákat. kerteinket. hol hány férjhez adó leány van. A reggelig hátra lévő időt az ifjúság a szeretet és emlékezés egy kedves cselekedetére szokta fordítani. Például ha a kém észreveszi. kíváncsi asszonyok szokott falusi pongyolájukban fut nak ki az utczákra s álmélkodnak − közhit szerént − a falu legügyesebb legénye a legszebb virágot kell hogy tegye. s a határhalmokat még sem tudják kijelölni. Majd minden kapuról egykét fenyőág hajlik ki az utczára. a törvényt. nemzetünket. hogy az ősmeneti szokást tiszteletben tartsák. az úgynevezett búzahatárt. egymástól szíves búcsú közt eltávoznak. tessék reá ítéletet mondani. a nép sajátságos eszejárásához mért imádságának minden egyes tételeit külön-külön utána mondja a gyülekezet. Ott mindazokra. nem imádkozik. a falu határait el ne felejtsék. és azzal hazatérnek a templomkerítésbe. távoztass el mezeinkről jégesőt. Ez imák körülbelül így hangzanak: „Úr Isten! áldd meg határunkat. s helyszerű imákat mondanak. rendesen pitymallani kezd. s végrehajtatja dulóival és a káplárral. kinek van legszebb fenyőága. kém. egész határt megkerülik. kik az ünnepély folyamát vezessék. azt színes szalagokkal. Ítéletet mondanak. adj bő termő esztendőt s békességet. akik későn érkeztek az ünnepélyre. most van először határkerülni. a mezőre áldást s az égi csapások eltávozását kérni összegyülekezénk. felköpűzik. Láthatod. határkerülési újonczokra. minőket fellebb közlénk. küldd el hozzánk az igazságot. tehát leghívebb szeretője. tudniillik már húsvét hetében fenyőágat szokott szerezni. álld meg falunkat. Így mennek mindenütt a határszélen. hajlékainkat. minket rendben tartsanak. Kisded gyermekek. a tisztek czímzete: nemzetes fő− vagy alkirálybíró. szőlőhegyeinket. magokat illetlenül viselőkre. áldd meg hazánkat. ki kinek minő virágot tesz. Egy főkirálybíró. énekvezető választatnak. beszélgetik. ótalmazzák stb. Megjegyzendő. mely a felhányt és megújított határhalmokon 6-12 pálczaütésig végre is hajtatik. nem énekel. így teszi jelentését: „Jelentem egész alázatossággal.” Megalakulván a tisztviselői kar. kik már többször voltak határkerülni. az énekvezető kezdi az éneklést. hogy az Isten bő forrással Jó ivóvízzel áldja meg stb. nevet. Imitt amott a fenyőágak mellé fagyöngyöt is szoktak tenni Amely . az elhányt vagy felejtett halmokat mindannyiszor megújítsák. a határkerülésre újonnan felavatandókat beigtassák. idegeneket. Egy ily reggelen a vagyonosabb falvak utczáin végig nézni a leggyönyörűbb látvány. czifra papirosokkal. pap. a község igazait védjék. melyben van a búzavetés. a választott pap hozzá fog az imádkozáshoz. káplár. a bérezek tetőin meg-megállnak. Úr Isten! halld meg imádságunkat. hogy menet közben az útjokba eső mezei forrásokat kitakarítják. válaszszunk azért − úgymond − tiszteket.” Ezután következik a menet· Halk éneklés közt a falun végigvonulnak. melynek tarkaságaival lengedező szél játszik. piros tojással feldíszitni s választottjainak kaputetejére felhelyezni. bírák. vitézlő bíró és káplár uram.

Az atyamester előveszi a czéh fegyvertárából az őslapátot. de e szokás azóta eltöröltetett. selyemkelméket ajánlanak. gömbőcze! mi csakugyan nem hangzik roszul. ünnep másodnapján virradóra a falut csoportosan bejárják. s váltságul szintagy piros tojást és egyéb szerelmi zálogokat vesznek. leányok és legények kalandjait. éhezve. feddnek ezért vagy amazért stb. bizonyos helyen. a nép között forgó kisszerű pletykákat. mint ezt nagyban láthatni például a székesfehérvári főpiaczon. minő dolgokat tud meg a nép. A fölszabadítást ünnepélyes vacsora és reggelig tartó dáridó követte. A folyóhoz érvén. Az ez alkalomra készült ének körülbelül így hangzik: „Haj ki kisze! Haj jöjj be sodar. A mészáros czéhtagok összejönnek este a kitűzött helyen. s a tisztes ős szokás mentve maradt. gazdasági eszközök. mennyi természetes éleze van az irni és olvasni nem tudó székelynek is. elbeszélik a falusi életben. a felszabadulandó ifjak előttök egymásután sorba állanak. s olykor egy-egy leleményes székely emberre akadnak. kik ott jelen voltak. piros tojás. Sürgöny 1862. s ott fázékonyan dideregve kéredzenek be. az úrihölgyeknek kocsit. 59. A juhászok országszerte ezen a napon tartanak ünnepélyes összeseregléseket vidékenként. minő például. akik követik. magán titkait és cselédi dolgait! Napkelet 1857. vagy azt jelenti. könyveik. midőn vezetőjök elmés. vázát pedig a vízbe dobják. a nőtlennek féleséget. a hontmegyei becsületes czéh. s mégis elhallgatja. mondják. a folyóhoz viszik. Ipolyságon. A határkerülésnek van még egy kiegészítő része. mit harmadnapon a leányok viszonoznak. kalács. két oldalt rendben ülvén. beszédeikben a sátorosokat utánozzák. óvatosságra intenek egy s más iránt. bor. s a tanítványok fölszabadulásának ünnepélyét. s valakinek azon indítványa. azon fiatal házasok tudniillik. s ezzel a felszabadítandó ifjú testének azon részét. s azt egy póznára illesztvén.leánynak húsvét reggelén nincs virága. hogy a lapátütések eltöröltessenek. többnyire leányok és apró gyermekekből álló kíséret követ. hideg tartományokból jőnek. felfödözik minden háznak és egyénnek tudott titkait. a jutalom: szép szó. Van egy vajdájuk. Érdekes őket hallani. ilyenkor éleznek. az alakról leszedik a ruházatot. 94. mi egyaránt lealázza. Ünnep másod napján korán a virágtevő legények szeretőiket meglátogatják. mit énekszó mellett nagy. hogy rosz magaviseletű. s bérességet vagy más alávaló sorsot válalni nem . 1862-ik évben ez ünnepély ismét megtartatott. orvos és szépítőszerök. Ipolymentében virágvasárnap délután. Ez eljárás neve a nép nyelvén: didergés. s váltság fejében piros tojást és más emlékeket kapnak. pennát. a hajadon pórleányok egy nőalakot szalagok és kendőkkel felczifrázva öltöztetnek fel. 1. hogy a juhászságból kilépni. 399. sz. mint kikémleli mindenki házi életét. hogy messze földről. Ε napon változtatják helyöket. leöntik. didergők. A harmadik ütésnél a legénykét két kamasz két kezénél fogva odább előre lódítja. a lelkésznek bibliát. leszavaztatott. a jegyzőnek tentât. vannak áru-czikkeik. Ilyenkor messze állomásokról és pusztákról a juhászok egész czéhje együtt levén. el vannak fázódva. szegődnek és vándorolnak. Honderű 1847. s örömkiáltások között térnek haza. Az ellódítás 20 év előtt egy nagy vizes kádba történt. Ipolysági régi czéh szokás. s így sorban mindegyik hasonló manipulation. Juhászok dömötörje. ideje húsvét másod éjszakája. bocsássák be. háromszor érzékenyen megilleti. farsang végén szokta tartani lakozását. melyen ülni szokott. lapátoláson és tovább lóditáson megy keresztül. és csipős vagdalózásnak vége hossza nincs. l. elmennek a házak ablakai alá. vagy hogy szeretője nincs. történnek sok titkos összebeszélések és határozások. Itt tűnik ki? mily ép humora. Ipolysági virágvasárnap.

1854. midőn a kaláka meg van már híva. − s mint a kasztoroknál egynek egyet. pálinka és tánczczal. Ősi szokása a székelyeknek a kaláka. míg a másik alapját veti meg a csudálatos laktanyának. Ezeknél az u. hogy az arrai meghívás után az atyafiak. a harmadik égeti a téglát. s a boltozatot valami ragadós anyaggal ragasztja össze mesterségesen. ez esetben a helység népe átváltozik darázsokká és kasztorokká. újs. kőhordó. Egyik hordja a földet. s ottan a kalákát megkiáltja ily módon: „Uh hó! aki eligérkezett Véső Tamás uramnak kalákába aratni. s különösen a naptároknak van ez időben nálok nagy keletje. 103. − egyik vágja a fat. Van. másik gyalulja a deszkákat. másnak mást kell csinálni. hogy kinek hol s miféle kalákája lesz? Némely falvakban. Ugyanis ha valaki egyik. sőt az egész falu. újs. A szlavóniai magyaroknál. háztöltő. hogy közösen építenek. s így a meghívó dolgát egyszerre elvégzik. szomszédok. s természetesen mézes pálinkával vendégeltetnek meg a segítők. mely abból áll. n. Hogy rakjunk csinos asztagot. 135. házfa” hordó. a falu tornyába. gyűjtő. ho uh!” Az ily kalákába főleg az ifjúság vágyik. vagy másik helységben új házat építtet. Kaláka. A nagy asztag s a szép leány. . Magy. − egyik állítja össze a tetőt. építkezési kaláka. I. másik meszel. A székelyeknél. vagy ha tánczos a kaláka. sőt néha vérengzőkkel is. csak lágy kenyér. háztöltő. némely faluban az utczákon fel s alá muzsikussal járnak. s pedig ugyancsak vastag demonstratiókkal. Az ily kalákából mindég víg ének és zeneszóval oszlanak haza. pajkos pénzföcsérlés mellett. kendernyüvő. 4. tánczolgatás s új ismeretségek esnek. kendernyűvő. egyik ássa és hordja a földet. szerető szeretőjével összejő. egyike a legszokásosabbaknak. Végre következnek a zajos mulatozások juhász modorban. Ezen kalákák a gazdasági szakosztályok szerént többfélék. Vas. szénagyűjtő. s így néhány nap alatt. s vési az oszlopokat. nemcsak annyiban pedig. egy ember elmegyen a kiáltó hegyre. Segít hazán és a pártán.szabad. vagy otthon más valakinek. másik veti a vályogot. hol a munkások vannak. egy oly épületet készitnek el. 1854. Erdl Kép. Mint a darazsoknál. melyen csak bámulni lehet. új terveket készítenek stb. mindjárt minden ember elmenjen hollós mezőbe. másik az épületre való anyagot czipeli rakásra. mert itt egy kis időtöltés. másik nádaz vagy zsindelyez. mint fonó. s úgy kiáltozzák. hanem annyiban is. II. s nyáron a mezőnek azon dombjára. A juhász ilyenkor visz vásárfiát szeretője számára. mondani valóját közli. 371. arató. barát barátjával. A czéh rendelései ellen vétők ilyenkor fenyíttetnek. s faragja a gerendákat. kaszáló. valakinek egyszerre minden fizetés nélkül dolgozni mennek. mert rendszerént egy házon tizen. hogy házaikra a legmesterségesebb czifrázatokat vésik. Az aratáskori kalákáknál így danolnak a férfiak: Kévét kötünk még vastagot. s télben a nőknél fonókalákák. vagy ha az nincs. trágyázó. A dolog végével a nehezebb munkáknál 3 féle étellel. könnyebb munkájú kalákában. harminczan dolgoznak együtt egyenlő akarattal. 1856. mely a falu mellett van. A kalákárai meghívás vagy követek által történik. szántó. egyik tapaszt.

s ez által tudtára adja mintegy.. elvennélek. ki hasonlóan béna. egy csinosan öltöztetett. A leánykérő természetesen ezt is visszautasítja. kiugrik. és zene kíséretében a leányos házhoz mennek. Esteli harangozáskor a leányos háznál a leány hozományát kezdik az udvaron kirakni. mindenik fél úgy amint jött. s ide a vőlegény ül fel férfiakkal. s arra fejkötőt. hol az esketés véghez megy. kérem tehát gazdnramat. Ekkor a vőlegény felkendőzött. A vőlegény három kakast. vagy pedig a fönebb említett tallérból áll. vagy jegyváltást. korsót. Az ajándékok folytonosan gyűlnek. amint a leány előlépett. tükröt. vagy legalább azt játszik. Most harmadszor csinosan öltözve maga lép be a kérdéses leány. s ugyanerre ül fel több nők közé a menyasszony... A házigazda. két derekalj. Innen-is mindenik saját lakába tér meg. vagy zeneszó mellett az utczákon járkálva. hordót rakják. az atyafiakat látogatják. saját vendégei és muzsikusaival. s estefeléig honn mulatnak. A leánykérő egyedül jelen meg. s a kiszemelt leánynak a tallért megmutatja. mint egy kis tornyot. ifjakat vesz fel. Tíz óra tájt mind a két fél külön-külön megindul a paphoz. keresi a házigazda ilyen s ilyen nevű leányát. három kancsó bort hoz. Ez egy csöbörbe illesztett fenyő bokor. Miután tehát az év áldásait betakaríták. Az estét a vőlegény és vőfél a leánynál töltik. A legény vőfélt választ magának. A kalotaszegiek házassági szertartása századok tisztes nyomait hordja magán. s mindenféle apróságot aggatnak fel.Kalotaszegi házassági szokások. a menyasszony három tyúkot. Tizenegy órakor a harang megszólal esketőre. A hordóra fenyőágat állítanak föl. s ezt sirató estének nevezik. de leánynézni jár. hogy ha kosarat nem adnál. hol a szószóló szokott beszéddel a leányt újra megkéri.” Ε szavakra a sánta nőt elviszik. Mire a leánykérő szól: „Házi gazda uramat ép egészséges leánynyal áldotta meg az Isten. Ε hozomány rendesen hat párna. más szekérre a ládát. S ekkor történik meg a kikérdezés. s egész ünnepélyességgel kijelenti. három kalácsot. Erre néhány rokon jelenlétében megtartják a marhaságot. maga határozza el. s többek közt a nők egy lakadalmi fát hoznak ajándékba. kedvese nyakába borul. helyébe mást állítanak. a leányát mutassa elé. s az említett kalács és bormennyiséget. Mindkét fél templomba indul. Az ökrök előtt a . Az ifjú t. pántlikázott és felgalyazott ökrökkel. . kinél e jelenet nem volt váratlan. mi gyűrűből.fiatal gazda a leányt kéreti. s mintegy képlete az ős magyar családi élet folyamának. mely annyit tesz. még pedig egy szekérre teszik az ágyneműt. A lakmározás kedden kezdődik. és lakoma. melyet nő hoz fején. s az apa áldást mond reájok. mind a vőlegény. mi rendesen farsang-elejére esik. s oda ajánlja. egy hordó s több effélék. hogy a lakodalomra fát hozni segítsenek. egy festett láda. Λ fiú kiválaszt. Mire egy eddig észre sem vett személy is a szertartás színterére lép. mely szalag és csörögeszerű süteménynyel van felczifrázva.. ki a játék alatt magát az ajtó mögé vonta. hogy ez s ez fiatal házasodni kívánván. Kitűzetik a kézfogás határideje. mind a menyasszonynál megkezdődik a lakmározás. mit kézadás követ. ezt ott kézfogásnak nevezik. s újból kéri a valódi házileányt. s felhív egy tisztes férfiút. hogy a leányt megkérje. mikor lett alkalmassá fia család alkotásra. mire minden meghívott befog. rendesen minden darabot egyenként szállítva ki. Szerdán reggel. őszszel az apa fiának egy tallért ad. mi abból áll. Innen haza mennek. hogy a násznagy e nap megjár minden hivatalos vendéget. hogy magának nőt vehet. pántlikát. és sajátjából egy szekér fát hoz be az erdőről a lakoma számára. de sánta vagy sántító nőt vezet elé. felrakják a hozományt. A házasulandó tehát most már nem csak guzsalyosba. ostorcsattogtatások között oda megy. i. Az atya mintegy patriarcha.

hol könyörögnek érette. házigazduram férjhez adván leányát. a vőlegény násznépe egy közel eső atyjafiához veszi be magát. Régebben megvolt azon furcsa szokás. míg a leány oda nem fut. A második tál ételre nem pénzt. apró hozományokkal rakottan. és „uram őkemének” nem nevezi. A fiatal nők és leányok kedvesebb halottjukat pártájukon és hajfonadékukban fekete szalagokkal. . még pedig a nő hóna alatt kalácscsal jelen meg. Negyed nap pénteken. . Erd. 144. mint a megszűnt komaság jelét. melléje bicsakot üt fel. Tizenkét órakor a menyasszonyt családja fölveszi. vasárnap. a megbántott fél egy darab forgácsra pökött. s e percztől nő és férj lett belölök. a bántó félnek küldötte. legvégül a vendégek. s tizenegy óráig az utczákat járják. mire áldást kér. s egy igen eredeti jelenet. Míg a menyasszonyt kontyolják. jó barátaikat költségesen megvendégelik. nőtől egy tyúkot. fekete csizmával gyászolják. kissé be találták a vízbe mártani. Harmadik nap csötörtökön. edényeket. s azon nap vége a lakomának. néha varrottas kendőt és párnát adnak. Vas. fején vive a lakodalmi fát. hogy a leány meg nem jelent. s így rendre. újs. Vas. Újs. mikor is az ökrös szekér újra előáll. mert rendesen piros kordován csizmát viselnek. 20 Nyoszolyóleány. melléjek a rokonok. még pedig az asztal-főre a vőlegény és arája. s most vőlegény és menyasszony egy szekérre ül. s ott tartják mindaddig. s a vőlegény házához hajtanak. Amint az ételt felhozzák. a fiatal párnak. s azzal ott hagyja. valamint az is. a vőlegénynek. 1856. hogy életeiket megkezdhessék. Ez aztán a hűség próba. 136-7. s ismét haza viszi. újongatás közben megindulnak. s így a legényt még is ki kelle húzni. Itt a leányt anyja. Az első tál után a násznagy feláll és szól: „ .” Erre az asztal közepére tányért tesz. Ε jelenéssel vége a lakodalomnak. Erre kitör a lakzi és táncz. született gyermekek keresztelője alkalmával. mit herisnek neveznek. Ekkor következik a kontyoló. mely alkalommal minden közeli távoli rokonuktól.nyüszőleány20 megy. hol a vőlegényt rokonai beeresztik a kútba. sőt még a harangozótól és sírásótól is elbúcsúztatják a halottat. 1856. A tehetősbek. foly egész éjji 12 óráig. minden tál ételt bizonyos megszokott mondatokkal fogadnak. s nem kér érette. Innen a leányt haza kísérik apjához. 2. a násznagy hat ökrös szekérrel megindul a faluban. hogy ha a keresztkomák valahogy összeháborodtak. Szombaton az ifjú pár nem mozdul ki honról. 143. 143. 1856. templomba mennek. így viszik a leányt haza. mint férjének hatalmába adja. hogy a kancsó fenekére mélyeben pillantott pajtások. szekereken. s mint hü nőt bemutatják. Kalotaszegi gyász. A temetésért a lelkésznek férfitól egy kakast. . A temetéseket nagy szertartással viszik véghez. barátjuktól. 144. közelebbi rokonaikat. hol terített asztal vár reájok. Kép. A harmadik tál ételnél házi bútorokat. nem ritkán két halotti beszédet is tartanak. s azt ismét baza viszi. minden vendég ajándékozzon pénzt. kezökben boros kancsó. . Hatodik nap. Leülnek. s az adakozás a tányérba befolyván. Vas. hanem marhát kér. újs. A növendékek keresztszülőiket mindenkor nagy tiszteletben tartják. Magy. A keresztelőn megjelent vendégek. muzsika szó mellett. Kalotaszegi keresztelő. 18öü. az ígért ajándékokat összegyűjti. miből az is bekövetkezett már. ezt azután az örömapák teszik el. s azt. férfiak. a koma czímet és barátságot híven megtartják. s rendesen apró marhákat ígérnek. a nászba tartozó nők.

Kalotaszegi apróbb szokások. sör. Mondják. a székelyeknél „kankó”. hanem egyik falu kakasának átfelelget a másik falué hajnalban. hogy „fogod-e már komé?” „Ha fogod. káromkodáson. hogy mi az a „kamó”. különben maga ellen erőködött volna. hajdan remete lak. amelyiknek nevét nem mondjuk meg. újs. Húsvét más napján a kecskeméti lakosság minden osztályának legnagyobb része a város nyugati részén. melynek a vége befelé görbül. De ha aztán sikerül valamelyiknek a másik falut kihúzni helyéből. Az ifjú legények a legkorosabb legényt megválasztják „legénybíró” név alatt. lső napjától kezdve minden héten egy darab fonalat nem mutathat. egyikbe belekapaszkodik az egyik falu fiatalsága. A székely faluvégeken pünkösd napján összegyűl a szomszéd falvak népessége a mezőre. s többnyire a magyarhoz annyira illő. mezei játék. újs. ahol csak vagyon. az alföldön „horog”. megvizsgálják a darab fonalakat. Mert tudni kell. kik mindennek szeretik az okát tudni. Pest mellékén „gajmó”. mind a két falu legénysége neki feszíti erejét. néha ötven is egy sorban. szabad mezőn álló. s azon leányt. A nagy leánynak ebéd és vacsora felett leülni illetlen. Kas. hamuval tömött zacskóval megütögetik. nemesebb élvezetű . s ha egy-két lépést tágított is előre. vagy más erkölcsiség elleni kihágáson talált hibás ifjú legényekre ítéletet hoznak. s innen van az a közmondás. korán reggel ivó vizet hordani. Túl a Dunán „kampó”. Néha ki sem bírják mozdítani egymást egy álló helyükből. csizmában mosni a kútnál vagy folyamnál. hogy „szemérmes. Kecskemétieknél a húsvét. van azon kaczagás. A kalotaszegi leány. aminek a vége horgasnak van hagyvaKét ilyen kamót aztán horgas végeinél fogva egymásba akasztanak. hogy a székely falvak nincsenek oly messze egymáshoz. Először is tudnunk kell. mely alatt nem kell érteni valami kurta nádpálczát. mert ezt minden faluban másként híják. valamint bármely csikorgó télben. 144. Vannak emberek. czikázás. nem marad a tánczvigalomban. hogy e pünkösdi mulatság onnan eredt a székelyeknél. jelenleg az ájtatos r. hogy amelyik helység el tudta a másikat vonczolni kamóval a vitatott határról. Természetesen mindenik fél a másik földén állt. mint az alföldi városok. Akkor azután megkérdik egymástól. mint a kalotaszegi leány. katholicus hívek gyakori imahelye. hanem egy három négy öles jó fiatal töriilvágott bükkfát. s ezek azt állítják. mert megharagudnának érte. másikba a másiké. kik minden vasár napi templomozás után gyűlést tartván. ottan volt a határ. miszerént sokszor levén határvillongásaik. Kamóhúzás. hol zene melletti tánczsátorok alatt. mellé esküdtekkel. mintha oda volna nőve. ezen pereknek úgy szakíták végét. naplemente után. s ameddig eltudta. hogy saját kamójával a másikat kihúzhassa helyéből. s azt érdeme szerént egy kifúrt falapiczkával megveretik. mind a két fél úgy megállja helyét. hogy az oláhfalusiak egyszer egész a városuk kapujáig elhúztak egy szomszéd helységet. az úgynevezett „Mária Kápolnához” gyűl. másik perczben megint visszaszerzi. hát húzd rá!” Erre elkezdődik az erős mulatság. különben vége a szalagos pártának. Tehát mindegyik falu legénysége elhozza magával a hosszú görbe kamót. 1800. Miklós napján a leányos házakat az ifjú legények rendre járják. Minden háznál az eladó leány kötelessége. amilyet az úrfiak hordanak a városban. ki nov. 166. bor. 1856. Vas. tulajdonképen pedig valami bot.

amidőn is illedelmes jelentésre nyert bebocsáttatás után házanként elzengik következő ismeretes dalukat: Szent Gergely doctornak. ő minket vár. a gazda télen sertéseit leöli. esttől nem ritkán reggelig. roppant mennyiségben. gyermekek. híres tanítónak az ő napján. vagy leöleti. mi nagyobb moduaknál nem egyszerre történik. Mert ki ajándékot nyújt nekünk. tarhót és több ily ízletes magyar ételt.lóverseny mulattatja a több ezernyi megjelenőket. juhczobákot. omlós pogácsát. Erd. Ilyenkor aztán megesik. utóbbiak csinosan felöltözve. . Kép. Kép. jó barattait összehívja. A szegény árvák is. Erd. s összevissza tánczolnak és dalolnak mindent. Szerelmes öcséink. déltől alkonyig. vegyetek adományt idvességre. 1854. mondatnak utána íme versek is. midőn a feltámadt megváltó. Holott majd tudományt. hanem mindenféle sültet. Régi jó szokás Kecskeméten az úgynevezett disznótor. mint gyümölcsös kertben növeltettek. (Ezt elénekelvén. jó fiak Isten által. Most azért hozzatok. szőllőkön kívül fekvő „Talfája” nevű szép tölgyes erdőben. Az iskolamesterek és tanítványok védszentjének emez ünnepén. Neve a mulatságnak „Emmaus” húsvét másnapi evangeliomban foglalt szent történet helynevéről. hű hálánkba. nagy jutalmának menyországban. Papirosra valót adjatok és más jót vagyonotokból. Mi azt megköszönjük. melynek tetejébe jóféle öreghegyi és széktói borocskát szoktak öntögetni. Magy. s többnyire zene mellett derekasan. Megjegyzendő. mint szokott ez órában. György napja. Az Isten áldása s ezért áldomása házatokon Maradjon mindétig. köt. foszlós kalácsot. midőn t. s kedvök csucsorodván. hogy az ily torokban nem csupán sertés húst tálalnak fel. Régi szokás szerént menjünk Isten szerént iskolába. elhagyott ifjak oktattatnak. mulatnak. pörge kalapokban járják be a gyermekes házakat legidősb tanulótársuk vezénylete alatt. Emmausba menő két tanítványának megjelent. Itt ö szent ihletben és jó nevelésben mívelheti. Koloniak Sz. hogy komám és ángyomasszonyoméknak is félreáll kissé a kontyuk. pörkölt húst. világ végzetéig jószágtokon. Lám a madárkák is gyönyörű tavasznak zengedeznek. 102. el sem is felejtjük. atyafiait. ti lesztek társaink. Díját voszi annak ő. jertek el hát szépen iskolába. a fiatal Növekesznek ifjak. I. Kecskeméti disznótor. i. 1. Kik itt az erkölcsben.) Az úr minden jókkal e házat szeresse. 101. jertek el már. mint gyümölcsös kertben. Pünkösd más napján ugyanily népmulatság tartatik a város éjszaknyugoti részén. Ily helyen királyok. Hogyha nem adhattok minekünk diákot házatokból. úrfiak s császárok taníttatnak. Jó atyák magzati és jámbor rajzati örüljetek. sok tojást rakjatok e kasunkba. Ti is ezenképen. Úgy a deákocskák házanként eljárnak s énekelnek. Mert ilyetén helyben. Magy. kit Isten megáldjon. 1851. Ide mostan tehát kiki maga fiát elküldheti. tarhonyás rétest. Jó mesterünk vagyon. túrus csuszát.

Az ebéd s vacsora már otthon vár készen. Azért még katona nem lészen a neved. ha úgy tetszik mezítláb is járhatsz. mely végett az . Én e házhoz követ nem egyébért vagyok. Mivel megérték már a szép kikeletet: Bocsássátok hát el velünk gyermekieket Hogyha nem adhattok minekünk diákot. Azért katonákat verbuválni hagyok. Ε pakszussal azért mostan elindultunk. Megszámlálván. minden helyen lészen. Ha kedvelitek hát szülők ez életet. hogy mustránk kezdődött. Ha van magzatokhoz bennetek szeretet. Mely is szerencsésen az nap végződött. Üresen tántán csak el nem bocsátatok. Egy hete múlt épen. Nem bánjuk. ha holnap ismét visszaveszed. mi az akaratunk. Könyv. Levelünk mutatja. C. hogy hiányi nagyok. De legbizonyosabb szüléidnél lészen. tenta a mi mesterségünk. Ε kedves mondókájukat végezvén. Éltöket mindvégig szerencse kövesse. Ott sokféle dolog elővetődött. F. adj minekünk kezet. egy szűrt nyakadba akaszthatsz. Az A. ha az végbe mégyen.A benne lakókat sokáig éltesse. kiáltunk: Jöjj el s légy katona. Diák verbunkra is pakszus engedődött. Kis diákok vagyunk. Elveszünk örömest penészes petákot. B. Minthogy seregünket minap a hadnagyok. papiros. diák alamizsnát kérnek. Holtuk után az úr magához vezesse. nincsen feleségünk. Szállásod. Ha egyéb nincs. ha tetszik. Mondért akár milyent akarsz. D. Nyáron. pogácsánkat eszed. a mi ellenségünk. Csak mustrára jársz föl. Az hogy diákokat mostan verbuváljunk. Ha borunkból iszol. látták. E. Sületlen pogácsa a mi eleségünk. Akár minden héten mást-mást csináltathatsz. Melyért áldást mondunk mindnyájan reátok. olyant hozhatsz. Kiket seregünkhöz így hívunk.

Vagy csak egyszerűen a virágvasárnapi lányok fűzfa-ágat felszalagozván. Erd. feltartanak. Kép. Erd. Magy. 1851. vagy egy ingre vetkőztetve. mit kiczeviczének neveznek. Az abban résztvettek banduroknak neveztetnek. Megelőzi e kedvtöltést a még gyengébb iskolás gyerkőczök táncza kövér csötörtökön dudaszó mellett. 1. így meglévén a házról házrai kalandozás. egy szalma bábot menyasszonyilag felpiperézve. a szegényebbek ólom gombos kék magyar ruhában. (Végre a kiczeviczét beledobják a falu patakjába s eldanolják:) Vígan szenteljük meg majd őt. s miután azon házaknál. hol reájok mesterük lakában vendégség vár. miről azt tartják. 1854. kiket a pajkos legények a kúthoz vonszolván. Kép. a vagyonosabbak ezüst. 94. Húsvét másod napján szokásban van a falusi lányok leöntözése is. házról házra körülhordoznak. nyárs. Ezt a mesterek részére dudaszó mellett házról házra menve szokásos kéregetést „cassatumot járni” műszóval fejezik ők ki. s ez harmadnapig így tart. 3. a reggelit vagy harmadebédet elkölték. Villö! Villö! Adjon keétek tyuktojást. melyet a kapott szalonnadarabokkal teledugdosván. 1854. Erd. Villö! Villő! stb. 27. stb. Magy. S énekszóval a pünkösdöt. Honderű 1847. 3. czigány zene mellett járják be a falut. és a tanulástól szünet-kezest kaplak volna. S behozzuk a konczmesternét. Zengjünk ott most úgy mint máskor. visszatérnek iskolájukba. Farsang utolsó napjaiban a legényes czéhbe már beavatott füzéres ifjak lobogós gyolcs ingeket öltvén. és szalonnának. Koloni apróbb szokások. Falu végén selyem sátor. hol szívesen látott vendégek. (Tréfásan némelyek odamondják:) Ha még nem tojott a kakas. stb. s az ez alkalommal ajándékba kapott szalonnadarabokat minden czéhnél egy-egy suhanczra bizott nyársra tűzdelik fel.1 Magy. Kép. Villö! Villö ! stb. az ablakok alatt megállapodnak s villóznék: Villö! Villö! ki hazája? Biz az a jámbor ember háza. midőn így mesterasszonyuk asztalánál kényelmesen lakmároztak. Villö! Villő! kivisszük a kiczeviczét. 26. hogy a „duda nem is muzsika. őket a váluban . hazaoszlanak. 28. 3. Virág vasárnapján a virágzó kis leánykák énekkel elegy járásukkal. vödörrel leöntenek. Egye meg a farkas. s népdalokkal felváltva lejtik az úgynevezett „botostánczot” minthogy bot van ekkor kezökben. a csapszékbe térnek be.adakozmányokra van velők kosár. kolbásznak. s énekszóval a faluban így zengedeznek: Villő! Villő! faluvégén selyemsátor.

megfürösztik − mire kölcsön fejében a vízre vittek suhogó kedden nyolcz szál hajlékony fűzfa vesszőből készült suhogőval jól megverik ő keméket.
Magy. Erd. Kép. 1854 3. 28.

Szőlőkötözéskor a leányok nagy énekszóval hojedáznak: Hője, hője, hojeda, hoj hoj! (Itt valami nevet említenek) Jó barátom régen, Szép szeretőm szívem, (Ismét név) lelkem, Majd meghalok érted. (Hangot változtatva:) Meghalok, meghalok még beteg sem vagyok, Kolonyi temetőn nyugodni akarok (Erre következik más helyről a köszönet:) Köszönjük az éneket, Százszorta jobban magát Az édes csillagomat. (Nevet említ) kaszáljon keé, Vastag rendet ne vágjon keé. Vastag a rend,, vékony vella, (Nevet említ) el nem bírja stb.
Magy. Erd. Kép. 1854. 3. 29.

Koloniak sz. Balás napja.
A koloni iskolás gyermekek sajátságosan ünneplik meg e napot, midőn mesterük meghagyásából, gondos felügyelők kíséretében, régi szokás szerént, minden házba különféle ug-rándozás közt beköszöntének, mikor is ünnepiesen fel vannak öltözködve, bokrétázva és szalagozva, s a szoba közepén egyik közölök letűzi a vas nyársat, ezt a többiek karikába veszik, s mint fürge méhecskék szende hangon egész szabatossággal éneklik a mesterök által betanított következő dalocskát: Szent Balásnak napján. Szabadságunkban van, Hogy házanként járjunk, Segítséget várjunk; S énekeljünk: Omne dignum líeverendum. Campes. Adjatok gyermekecskét, Hallja abéczécskét, Omne dignum, Reverendum, Laudes. Adjatok leánykát, Söpörjön iskolát, Adjatok egy ludat, Hogy mutasson utat,

Iskolába. Adjatok egy kakast, Hadd kaparjon garast, Papirosra, Most úgy fogunk tánczolni! És ekkor a szalonna darabokkal tűzött nyárs körül, melyet egyik közölök a padlás mestergerendájába szúr, körben tánczolnak. Mint a molnár tyúkjai, Ha jól laktak búzával, S az ellopott árpával, S gazdánk embersége, Gazdasszony tisztessége; Adjon darab szalonnát, Vérest, májust, nagy hurkát. (Most egyik felemeli kezét s mutatva felkiált:) Ekkorát! Mert ha nekünk nem adtok, Fazekakban kárt valltok; Mind lehulnak a polczról, Es a tyúkok a pántról, Ha nem akarja keétek azt, Hogy kárt tegyünk, Vagy pedig mást, Nézze keétek meg a padlást. S hozzon keétek le egy kolbászt. (Ekkor szerényen ezt mondja egyik:) Macska van a szalonnán, Kergessétek el onnan, Szegjetek egy falatot, Nekünk is egy darabot. Ennek végeztével a ház gazdasszonyától szalonnát, kolbászt, tojást, vagy néhány karajczárt kapnak ajándékba, s ekkor ismét bakugrások közt hagyják el a házat, s a nyert ajándékokat iskola mesteröknek adják át, ki házánál megvendégeli a neki szép hasznot csinált csürhéket. Innen neveztetnek aztán e gyermekek sok helyt Balás vitézeinek.
Magy. Erd. Kép, 1854. 3. 27. M agynyelv. Szol. 2. füzet 395.

Koloni sz. Ivánnapi tűzugrások.
Virágos sz. János napján a kolóniák úrnapi párlos füvekkel vegyített szalmarakásokat gyújtanak meg a négyszögű tűzhelyeken, örömriadozó daliás és ugrós táncz között, s a fellobogó lángokat egyenként átugrálják. A tűzre tett illatos füvekkel a sárkányokat, ördögöket vélik elűzni, hogy ártalmas förgeteggel a vetésben kárt ne tegyenek, s a kutakat, forrásokat meg ne mérgesítsék. Néhol e czélra csontból, szemétből; ringyrongyból büdös füstöt is támasztanak, mintha csak az ördögnek akarnának tömjénezni. Mások a mező szélén tüzet raknak, s égő üszökkel kerülik meg a vetéseket. Mások ismét nagy tüzet raknak az erdő vagy a hegy tövében s danolnak, tánczolnak körülötte, az égő üszköt elviszik a házakhoz, s a

kertbe tűzik, hogy a hernyó el ne pusztítsa gyümölcseit, vagy a vetések közé, hogy az élet meg ne üszögösödjék stb. Abból, hogy a leányzók mikép ugorják át sz. Iván tüzét, jósolni szoktak a férjhez menésre. ... Az ezen szertartással egybekapcsolt sz. Iván tűzéneke pedig így hangzik: Tüzét megrakáljuk, Négyszögre rakáljuk, Egyik szögén ülnek Szép öreg emberek; Másik szögén ülnek Szép öreg asszonyok; Harmadikon ülnek, Szép ifjú legények; Negyediken ülnek Szép hajadon lányok. Ki lovai vannak A nagy hegyek alatt, De ott is ott vannak, A.....é Selyem sár hajó, ... nak, Hajó félő gyöngy, Koszorú gyöngy, Térítsd elő Orzsi Az én lovaimat, Én is megtérítem A te ludaidat. (S itt ismét rákezdik „Ki lovai vannak a nagy hegyek alatt” mindig más névvel p. o. Balkó Istváné, Hertédy Jánosé stb. mint fönebb, míg valamennyiét kiénekelték s összepárosították a dalban. S midőn már a szalmatüzet meggyújtották:) Világolj, világolj, világolj szent János, Csak most légy világos, osztán légy homályos, Meggyuladandó........nak, Kőháza, Ojtsuk, ojtsuk, jaj ne hagyjuk szegényeket. (Mikor a tüzet keresztül ugrálják:) Mely magas rút a fa, ága elágozik, A tengeren által hajlongik, Selyem sár hajó . . . . nak, Hajó felö gyöngy, koszorú gyöngy. Egyik ága hajlik (a legény nevét dalolják) Udvarába, Másik ága hajlik (a lány nevét mondják) Udvarába. Selyem sár hajó .... . nak, Hajó felö gyöngy, gyöngy, koszorú gyöngy.

Virágom tőled el sem maradok. Arany hajú Mária rendítsd alább a napot. Rendvel ülnek a szép lányok. (Ezen refrain ezek után ismétlőleg viszáztatik. Magamnak javából. Hogy dőljön ki. Virágom véled elmének. Ne vetekedj vélem te búza szép virág. dőljön ki A gyivófa. Virágom véled elmének. Egyik féle virág a szőlő szép virág. Máriában elnyugszik. Hogy aludjék Mária napfelköltíg. Ne vetekedj vélem ivola szép virág. Behinteném apró pünkösti rózsával. Ha én volnék a budai nemes asszony. Mind azt énekelik. Mert bizony te vélem szent misét szolgálnak. mogyoró Levél alá. Ne vetekedj velem te rózsa szép virág. Mert bizony én velem lányok dicsekednek. Virágom tőled el sem maradok. Virágom veled elmegyek. . ahol az nap elnyugszik. Hajtsad rózsám hajtsad A cseresznye ágát. A fölvégi lányok. Hadd szakéjjak szépéből. Rendvel néznek a tükörbe.Vetekedik velem háromféle virág. Roppanj gyivó. Szeretőmnek színéből. Megöntözném hideg kőkútnak vizével. A levele lehullik. Kisöpreném a budai nagy piaczot. Virágom tőled el sem maradok. Virágom véled elmegyek. Mert bizony én vélem széles e világ él. Roppanj gyivó.) Lassan csendéjétek én apró deákjim. Szóval a szót mondja a búza szép virág. Ha a tükör nem hazudna. Ha a gyivó megérik. mogyoró Levél alá. Virágom tőled el sem maradok. Hozd estére a holdat.

s pirosra. Két kezét módosan csípőire feszítve. stb. s Gergely szolgája kíséretében belévágtatott a rengetegbe. kik abban az időben mind szakálos emberek voltak. körülbelül ily szavakat hangoztatott: − Hát kelmed most is csak az utczára bámészkodik. Mikor pedig valaki a lakosok közöl büntetésre méltónak Ítéltetett.Vaj ki volna náloknál szebb. Erd. nem veszi senki? Ε beszély. Szegénységével nem sokat törődött volna Ambrus bátya. tűket. hogy mind fehér ruhában. ott hever most is ötven darab a sutban. ebben a faluban sok apró ház. Kosáradás eredete. s ha idegen jött a kastélyba. s az ország minden részében nagyban divatozó népszokás eredete leírását. mert az egyszersmind néphagyományi alapokon gyökerezik. Azt mondja kelmed: hogy hiába köti a kosarat. mind köpönyeg formában mentek a gyülekezet elé. s a kastélyban egy tündérszépségű úri lány. 178. csak ne lett volna neki egy Sára nevezetű körmönfont. honnan busásan metszhette kosarai számára a fűzfavesszőket. honnan csak akkor tért meg. szorgalmasan ápolt virágai. mi? Persze! már nem tud mit csinálni a nagy gazdagság miatt. 21 . hanem már kora hajnalban felnyergeltette vadászparipáját. s az ily női munkához szükséges egyéb apróságokat kellő rendben tarthassa. kezébe vette íjját. s mindenik tanácsbeli személy a bíró után egyet csapot a bűnösön. 29 Körösi régi szokások. Midőn szép Ilon a kosárkötő hajlékába belépett. miket aztán nagy ügyességgel értett meghámozni. stb. füz. Elégszer is megbánta. stb. vagy parázna személy volt. s nyakát előre nyújtva. s jó öreg Sámson úr még most hatvanhét éves korában sem tudott otthon nyugodtan ülni a zsellyeszékben. Erd. 1854. Hogy azonban a sok színű selyemszálakat. kinek élte legnagyobb része csatákban folyt le. ért elméjű öreg emberekből álltak. három négyfelé hasítani. pattogó nyelvű felesége. midőn a tanácsházba gyűlnének be. hogy első hitestársának az úrban elnyugovása után nem maradt csendes özvegységben. akit híttak Ilonnak. I. az apró házak közt egy nagy kastély. Elégszer is mondogatta. kopjáját. szokásban volt náluk. de ügyesebb kosár kötő nem találkozott nálánál hét vármegyében. Kőrösön a tanácsbeliek. azért nem dolgozunk. hol nem volt. épen a folyó partján. Magy. mert ámbár Ambrus szegény volt és öreg. midőn a hold már magasra szállott az égen. munkáját rögtön elrejtette. akkor is még zsörtölődött a menyecske. az a prédikátor megegyezéséből tartozott eklesia követést tenni. Ilon ezen hímző kereten egész naphosszat dolgozgatott. mint a feszület. csak úgy úszunk tejben vajban. mert meglepetést szándékozott jegyese névnapjára készíteni egy remek hímzett kardövvel. egyedüli mulatótársai szép fehér galambjai. mint más tisztességes vén ember. s mint ilyen annak keretébe méltán beilleszthető. azt ponyvába takarták. hogy nem kell senkinek. feltette magában. Kép. s hímző-kerete volt. aki az ö nyugodalmas életét mindenkép megkeseríteni igyekezett.21 Hol volt. hogy csináltat számukra az öreg Ambrus által egy csinos kosárkát. Az öreg Ambrus a falu legvégén és legrongyosabb vityillójában lakott. hanem Sárát vette el. Ilon atyja öreg. volt egyszer Magyarországon egy jómódú falu. Ha valaki lopó. illetőleg mese alakjába öntött. 3. hogy saját bűne bünteti öt. s még sincs egy betevő falatunk. harczias tekintetű férfi volt. Kép. azért vettem fel e gyűjteménybe. kékre. Szegény Ilon tehát a nagy kastélyban mindig magában volt. s jó. sárgára festeni. lap. Magy. Midőn mesénk kezdődik.

Ambrus bátya nem tudott hová lenni az öröm miatt. Most lépett be az alacsony szobába Ilon. − S mondotta-e Sára asszony Ί − Dehogy mondotta! . Ily kegyetlen bánásmód még akkor is sok volna. − válaszolt a kisasszony − ha számomra egy csinos kis kosárkát kötne. . tulipánokat és tarka énekes madarakat font belé. Ambrus bátya még az nap hozzáfogott a kosárka készítéséhez. aki különbeket fest. hála isten elkészült a kosár! − szólt az asszony egészen megváltozva. . Olyan rózsákat. s azzal fenyegetését végrehajtotta. eltávozott. meglesz! Olyan lesz a kosár. Szántszándékkal koldusbotra. s elnyelte a szót. mi kincsem? − kérdé az öreg. miért is nem veszesz már magadhoz ezen földi pokol szenvedéseiből! De Ambrus bátya mind e beszédeket csak hallgatta nagy türelemmel. de még sem találhatni! − kiáltott fel nagy örömmel a kosárkötő. s míg elkészült vele. . hogy Ambrus bátya képes volna valaha uralkodni felette. ami épen egy falatot sem hoz a konyhára. − Sz jól van. s azzal kínálta meg. mert hitestársa akaratosságán türelmét vesztvén. hogy biz ő maga is alig hiszi. miszerént ö csinálta. Azonban midőn két hónapi nagy fáradság után készen lett a kis kosárral. hogy: „hála isten! elkészült a kosár.− Igaz bizony! az a kelmed hibája. jól! − ilyenféleképen beszélt az asszony − Mily örökidö óta babrálsz itt ezzel a csöpp haszontalansággal. itt van la orrunk előtt a Tisza. − Ambrus bátya arra kérte a feleségét. ha nem köt kosarat. hát megveri. hogy mondja az ő kedvéért: hála isten elkészült a kosár! − mert ha nem mondja. − Meglesz. hogy hála isten elkészült a kosár. oda ment feleségéhez. minden művészetét rá pazarolta. különben megverlek drága feleségem! − Azt szeretném látni! Ambrus gazdát nem kellett ez egyszer sokáig biztatni. hogy nézze meg mily szép. s futott tüstént haza az urához − Hej. mire Sára asszony abba hagyta a szót. amilyennek párját hetedhét országon kereshetni. hogy ugyan piktor legyen. . . mert azt ugyan soha sem hitte. S aztán. megmutatta neki. bizony nem törne le a dereka. no hanem iszen volt is rajta mit dolgozni! − Haszontalan időfecserlés az egész! − jegyzé meg a drága hitestárs. − Ne beszélj így édes kincsem. ha tudná kegyelmed. összefogott három négy szál kosárra való fűzfavesszőt. mi történt Ambrus bátyáéknál? − Nos. ha épen nem teszi azt. Két hónapig dolgozott ezen a munkán a jámbor ember. végre egy négy lábú kis lóczát leterített egy tarka kendővel.. ha egy kissé halászgatna. tegye ezt. ide s tova keresgélt hogy milyen helyre ültesse le a nagyságos kisasszonyt.. s hogy csak szép legyen. Ennek a házaséleti jelenetnek elejétől végig az ablakon keresztül tanúja volt a szomszéd asszony. elkezdve a beszédet − Ambrus bátyát jöttem kérni. Az árát jól meg fogom fizetni. hogy házát ily nagy tisztesség érte. − Mondod most? − Igen. − veté közbe el keseredetten jó Ambrus bátya. mért nem kínálja jobban. mond velem együtt. − Azért se mondom! − Mondjad. − Mi jó szerencse hozta a nagyságos kisasszonyt szegény hajlékomba? − kérdé végre az öreg. ugyan hallgathatta drága felesége nyelvének kerepelését. ha megérdemlettem volna! . éhhalálra akarsz juttatni. s nagy széllel vágta be maga után az ajtót. Oh én istenem.” − De biz nem mondom! − Kérlek. − Sőt ha csak egy kissé is szeretsz. .

ha el nem mondod. s minthogy az egész faluban nem volt egyetlen asszony sem. olykor nevetséges versekben. s a vendégeket úgy étel ital. hogy a bejött pénzek megőriztessenek. a czéhbeli ifjúság. egyszersmind számvevő s felvigyázó a lakozásban. s a jeges vízben foly a mulatság. elmondotta kiki férjének. én kegyedet is képes volnék megverni. − Már most csak azért sem mondom el! − kiáltott a szomszédasszony nagy haraggal. náthát még sem kapnak. hogy mondja: hála isten elkészült a kosár? − Most még nem tudom. − De azt kegyed lovag nem fogná tenni. mely azoknak rendezése alatt. Őket a meghívott rendesen egy pohár borral kínálja meg. újs. Ez télen járja. bizonyos betanult. minden férj megverte a feleségét. valamint munkaadóik jelenlétében közhelyen adatik. Meghallotta ezt a dolgot a szomszédasszony két komaasszonya. ahova a leány választottját anyja által meghívja falkafacsarónak. különös tekintettel arra. − S mit tenne kegyed. mint megverte Ambrus bátya Sára asszonyt. sőt otthon a jó vacsora után még tánczra is kerekednek. leginkább a szokásos herőczét küldik. amelynek közepén a pénzes koszorú is van. − válaszolt haragtól kipirult arczczal Ilon. Vas. a czéhbeli mesterek és családjaik. Mártoni mesterlegények lakozása farsangi időben. s el nem fogná mondani. s az ott volt előtte a csinos kis kosárkában. A vendégek. Ők kardosan. − Mert lássa. − mert én előbb fognám mondani: „Hála isten elkészült a kosár! Ezzel Ilon kivette a hímzett övet. férjeik őket is kérték. és pontosan felszolgáljanak. Az asszonyok holmi süteményeket. s úgy tett amint szólott. még a locsolódás is. felkérni két leányt nyoszolyóleánynak. házanként menve. illembeli kötelességüknek tartják. hirtelen eltűnt. s az üres kosarat átnyújtva a lovagnak. elmondanád e te? − Dehogy mondanám! Lásd pedig. Az elnök a terem valamelyik feltűnő részén.− Ambrus bátya hát megverte ? − Meg bizony! ütné meg a kő! − S ha én kérnélek. Krécsen. A lakozás hivatalbeli személyei következők: a) Elnök. 42. minek később meg szokott lenni hatása. a czéhmester. S ez a kosáradás eredete. kik a . fel· szalagozva. különösen tisztes vendégek jelenlétében. − Hallotta kegyed szép Ilon azon eseményt. hogy kegyedet enyémnek mondhatom. Így nevezik a viskiek a vizenmosásokat. legyen az bármely osztályú. − Én meg hát csak azért is megverlek! − felelt a szomszédasszony férje. őket is megverték! Végre elment ennek híre az egész faluban. ezek a czéhbeli ifjúságból szavazat többséggel választatnak. magyar ruhában öltözve. ki férje kérését teljesítette volna. hogy jó beszélősek legyenek. a vendégeket. ha egyszer oly boldog leszek. mint egy czéhbeli iparossegédek olyformán rendezett dalidója. mi a faluban történt? − kérdé az ifjú Ilont. A vőfélek teendője még. én is megverlek. hogy mondják: hála isten elkészült a kosár! − s minthogy nem mondották. bizonyos pénzösszeget tenni. Ez nem egyéb. boros üvegekkel rakott asztal előtt szokott ülni. Kun sz. 1863. b) Két vőfél. s épen ezen kosár itt az egésznek oka. az e czélra készített koszorúba. − Igen. A legénység jót áll minden költségért. mint zenével ellátja. 371. józanul viselje magát. ha én kérném. mellette pedig jegyese a délczeg lovag ült. hívogatják. Szép Ilon már elkészítette a hímzett kardkötőt.

Szünet akkor s azok között van. igen sokba kerül a háziúrnak. máskor városi kisasszonyok szoktak e minőségre felkéretni. fából vagy papírból kimetszve. a legénység ládájába teszi az asztalra-helyezett koszorúból a pénzt. a lakozás színhelyére mennek. mert ha valahol. ki szintén úri ember. s onnét csak akkor jönnek ki. szálló ing). A választás sokszor korteskedéssel jár. Erre következik a vőfélek köszöntése. ο. Éjféltájban behozatik a közadakozásból felterített asztal. Ρ. hogy a czéhmester megengedte a lakozást. nekik a többi segédek engedelmességgel tartoznak. később esteli 8 órakor jőnek aztán a hivatalos vendégek. A koszorú csinos metszetű papírszelvényes tányérra tétetik. A vacsora rendesen reggelig tart. A megtisztelés először is a czéhmestert illeti. bő ujjú. mit annak aztán illendőségből pénzzel kell megváltania. Azután jönnek ők nejeikkel. menetjök dallal és kurjongatásokkal teljes. c) Két nyoszolyóleány. azután az atyamestert. Miután zaj. zene s tudja mi szóval bejárták a várost. ha a „mester tánczot” kell járni. csak a koszorút készítik meg. melynek az a sajátsága. A koszorú formája többnyire korona alakot nyer több nyilassal. Erre a czéhmester leülteti őket az asztalhoz. közre. kapta. azzal a ház urát megkínálja. ik. A múlatás: az idősb férfivendégek mellékszobákban. (a vőféling egy borjúszájú. kivasalni. ha újabb. különösen a czéh-mesteré. még pedig gyakran. A czéhmester ezután beköszöntő beszédet tart s megáldja estebédöket. A lakozásban a vőfélek a rendezők és előtánczosok. hogy akadnak párok. Ha régibb öntetű a lakozás. melyet az atyamester olvasatlan átvesz s egy ládafiókba zár. mikor a legény tánczosnőjének czukros vízzel szolgál föl. boros asztalok mellett húzzák ki az időt beszélgetve. véve a két nyoszolyóleányzót. melyet a czéhmester egy külön könyvbe is bejegyez. de az ennek visszakínált bor. családbelijeikkel − elől a czéhmester. míg ott munkaadóik javában el nem végezték az étkezést − a czéhbiztos elnöklete alatt. asztalosoknál gyalu. hogy a vőfél által kínált borból nem szokás inni. és szintén borrali visszakínálást tenni. karmantyú stb. fűrész. melyet már ekkor magával hordoz. ha a legénység is hozzálát. eleinte csak a legények jelenlétében. s őket felszalagozzák. A fiatalok a vőfél elő-tánczolása mellett forgatják hölgyeiket. hogy minden férfi a maga kedvesét tánczoltatja. kalapács. Úri vendégek a czéhmester körül foglalnak helyet. a czéhmester elé áll. . kovácsoknál patkó. olykor-olykor kirívó öltözetben. s kezdetét veszi a hü hó. Ez a kitüntetés egyedül a vőféleket és nyoszolyóleányokat illeti fáradságukért. A koszorún a czéh jelvényei. a mulatók közé keverednek. itt szokás az. sámfa. A lakozás napján már délután szokás. s megköszönik. mert a nyoszolyóknak kell a maguk költségén a vőféleket felszalagozni. csizmadiáknál ár. ennek nyilasába helyezett boros üveget húz elő.pénznek való koszorút adják. lapostő. melyen keresztül a pénz a koszorú üregébe tehet!). ezeket a vőfélek választják. de soha a legénység. nem különben a vőfélinget kimosni. azután a nyoszolyóleányok házát. kik leróván a koszorúnál adójukat. lárma. melyhez csak czéhbeliek és nejeik. a legénységet zászlóval és zeneszóval a hivatalos házakhoz vezetik. egyszerűbb czéhnél csinos mesterleányok. s mielőtt a vacsorát megkezdené. hogy a vőfélek. 15. melyet a mesterek feleségökkel lejtenek. s a kész koszorúból. Nefelejts 1863. A megtisztelt háznál a vőfél dictiót tart. melyhez a czéhbeliek elébb nem ülnek. s aranyozva függenek. nagyobb költséggel jár. gyüszti. a hét vőfél ugyanis kivont karddal. minthogy a vőfélek a tánczot velők kezdik meg. s étkezéskor az asztalnál első helyet foglalnak el. A nyoszolyóleányok a bálban semmi más kitüntetésben sem részesülnek. csörgő sapkában. s történik. avagy czéhbeliek leányai nem ülhetnek. s hogy abban maga is részt vett. melyek egész éjjel együtt tánczolnak. s így tovább.

hogy elűzze a gúnyolódókat. A leány azonban. letűzte a földbe. melyet ők . szalagok. Ha a két versenyfél egymásra tör. A férfi babérért jött ide. Magy. kinek egy küzdelmen mind a három fia győzött. valamennyi ló egyenlő nagyságú. Az éjszaka magas fa nőtt. Ily küzdélyeken. ki 14o3-ki húsvét után palestinai útjából hazatérve. Összegyülekeznek a legények a korcsmában. Magy. Fülöp. mit azután a legények mulatozási költségök megtérítésére fordítnak. midőn a pogányok szeme láttára leszúrt bot kizöldült. és sorshúzással osztatnak ki. déli gyümölcsök. Nőtlen ifjak ez időtől ez okon szoktak magas zöldfát jó magaviseletű hajadonok ablaka előtt felállítani. Kép. melyik ül legerősebben. pár itcze bor vételére büntettetik. s mátkáiktól a májusfa ültetéseért járó adópénzöket tányéron beszedik. mit a legények a pünkösti királyság után. hogy életet és erőt öntsön a lankadóba. útitársuk lett Valburga nevű szűz hajadon. s nem szabad többé viaskodnia. így aztán bizonyosan kisül. magas fákat. Jakab apostol napja virradójára (május 1-én). de rövidek. hogy sz. A vívók szépen vannak felruházva. darab ideig Budán mulatott. a falut bejárván vígan elköltenek. s rágalmazták. előtte letérdepelt. Májusfa letűzése s története. midőn térítgetni jártak. füzérek stb. Falvakon nőtlen ifjak kedveseik ablaka előtt állítják fel május 1-ső napján virradóra a májusfát. s valamennyi nyereg is egyenlő. házról házra eljárnak vele. A májusfáról azt írják. Ha a küzdők egyike le esett. díszelegnek. Erd. vagy legalább egyik földre esik. okvetlenül mindkettő. köt. és lándzsáik erős. A mátravidéki palóczoknál a mestergerendát egy kiczifrázott oszlop tartja. sz. zenével és borozás közben megválasztván a „szomorú királyt” ezt mindkét oldalról fakardos örök környezik. elővette vándorbotját. s erre alig múlt el egy-két óra. s a nő küzdő kedvesét kísérte angyali szemekkel. 15. ezt ebbeli cselekvényeért a pogányok tisztátalan személynek nyilváníták. A koloni legények a májusfákat e népdal szerént szokták kedveseik háza kapuja vagy ablakaik elé állítani: Kedvesemnek háza előtt. s öröme határtalanabb legyen.Magyarok tornája. melyeken virágok. A májusi fák felállítása Kolonban ily módon megy végbe. s mily nagy a magyar. városokban ma már csak a mészárosok emelnek ily fákat a tőlük húst hordó fehérnép számára. Mátravidéki palóczok bódoganyja. zeneszó mellett. midőn ilyesmikben gyönyörködni tudott Brocquiére-i Bertrandon. Párosan vívnak egyik a másikkal. Erd. sok épület előtt lehet leszúrva látni virító zöld levelű. a burgundi herczeg főlovászmestere. szomorú komoly képet vágni − ha elneveti magát. következő érdekes leírását adja lándzsaviadalainknak: A lándzsaviadalok az ország szokása szerént apró lovakon és alacsony nyergeken megy véghez. Ki ne hallott. Ε látvány igen kellemes. Minden év május elsején a falukban. melyek díja arany ostor. italok. A „szomorú király” kinek kötelessége. Ez volt sz. Jakab és sz. mily erős a kor. S gyenge szellő lágy szárnyain. a többiek pedig bemennek. s így felkészülten. vagy ki ne olvasott volna már valamit magyar elődeink egyik legkedvesebb mulatsága. Ma már májusfa helyett egy csokor szép virág is megteszi kellő hatását. a győztes félnek ott kell hagynia a küzdtért. ami egyátalában nem lovagias dolog. A szomorú király bandájával a kapu előtt megállapodik. karcsú. Mily harczias mulatságok is voltak ezek a tornák. Piros kendő leng ágain. I. ha győzött mint maga ama rómaié. még pedig ha lehet észrevétlenül. Sürgöny 99. Kép. mely mint a görögök népünnepélyei annyi ezerektől látogattatok. az úgy nevezett tornáról. imádkozott. városokban. ágas-bogas. midőn még azok virágjokban voltak.

Ételnél csak az öregek ülnek az asztalnál.bódoganyának hívnak. s azután be hagyja köttetni szemét. magyar ruhában már estefelé összesereglenek a dalidó helyén. azoknak mulattatásáról gondoskodik. A szerelmes tót ifjú este megy kedvesét látogatni. s reá cséplő helyeztetik. Nyitrai (felső) tót lakodalom. együtt töltik az időt éjfélig. Czifra szűrben. Ez szálas virgoncz fiú szokott lenni. vagy sem. 7. férje s a gyermekek állnak. lovagok kísérik az új párt. ebből kerül ki a fekete kávé. hogy a kalpagját fontartja. s társalgás közt megemészti. bevitetik a hős a korcsmába. s ha találta. s tesznek szolgálatot a vendégeknek. a kunyhó ablakán háromszor kopog. megszólal a zene. azt kell tánczolni társának. amellé körbe ül. Napkelet 1857. a hajnal . vagy ha csínyt tettek. hanem megvárja míg a harmadszori kopogtatásra a leány vagy kijő. majd párszor a hordó körül vezettetik.) Húshagyó másnapján a helység fiatalsága egybegyűl a nagy korcsmában. 216. Muraközi lakoma. Mikor együtt érzik magukat. öreg embernek fiatal leányt. A farsang vége felé a szűrszabók is megtartják báljokat. Vas. azt kell húzni a czigánynak. akkor feléje üt. s habár nyitva lenne is ajtaja. Esküvőre ős magyar szokás szerént. A muraközi lakoma két-három napig is eltart. vagy is: És ott elcsevegtünk esténként. s midőn már hozzá csak két lépésnyire képzeli magát. A kakastól 20 lépésnyi távolra egy hordó. ruhájok magyar nadrág és dolmány. közöttök egy zászlós vérpiros lobogót tart a nap hőse. egyenes irányba àllitjâk a kakassal − ekkor kimért léptekkel közelit feléje. Egy legény a hordóhoz megy. Legszebb ez ha látja az ember! Nefelejts 131. hogy elbódult. A tánczosoknak ő osztja ki a tánczosnékat is. mint a nóta is mondja: Tarn zme sami shovarali. a legények kinéznek maguk közöl egy tánczrendezőt. sokszor ad fiatal fiúnak öreg asszonyt. Akik ülve maradnak. s ott a kakas elkészítve több ételekkel feltálaltatik. Od vecsera do rana. Nádasdi kakascséplés (Baranya vármben. Miskolczi szűrszabók dalidója. be nem lép. annyi pénzt dob bele. 1854. Ked zacsalo roszbelevaty. s melyet a gyermekek esti ima után. lefekvés előtt. a nap hőse lesz. sőt reggelig is. 322. a vőlegény fölött. Ε lovagok udvarolnak az asztalnál. Isol szom precs od nyelio. sz. s azután. 193. rendre csókolnak. újs. a fiatalja. Nefelejts 1863. kezébe pedig csörgőt vévén. Ha kimegy. és hogy megnevettesse a társaságot. ki szintén lovagol. amely tánczot ő megkezd. Ekkor minden vendég ki mit magával hozott. a cséplőt kezébe veszi. A szoba közepén asztalon tálcza is áll. Éjfél felé csörgőjével adja tudtul a szünetet. melybe ki mennyit akar. s annak udvarán egy földbe ásott czövekhez egy kifejlődött kakast köt. melyet reggel ingyen szörpöl az álmos mulató sereg. Ezt ivás sokszor részegség követi. a terem padlójára rakja. és az a privilégiuma. menyecske.36.

Ebédre azonban mindnyájan átmennek az új asszony házához. s az öregek elkérik a leányt. s miután a mosás megtörtént. s akként ül rajta. oly édesden folyt köztünk a beszéd. sir va fakad.” így történik meg aztán a kézfogás. az megadatván. akkor több fiatal legény bokrétás lobogókkal nyargal elől. ott még két napig mulatnak. párta tétetik fejére. mire azok keresztet hánynak reá és mondják: „Menj Isten hírével.” Most a fiú zenével megy menyasszonya házához. kit a szülők áldások s a násznagyok gratulátiók közt eresztenek el. az arát megmosni. nagyokat kurjongat. Első nap esik meg . s ezen kísérettel mennek a templomhoz. A fiú e nap búcsúzik el szüleitől. Ezt többnyire két hétre követi az esküvés. legnagyobb szerencsétlenségnek tartja. s azokat felcserélve a násznagy adja át nekik. kendert vesznek pótlékul. Sírás között esik ez meg mindig. a leány szülei által kíséretével együtt leültettetik. fiú és leány asztalra teszik gyűrűiket. keserveseket. s aszerént fizet a czigánynak. ha kedvezőleg. a lovak kantárára pedig kendőket kötnek. mely rendesen éjjel. melyek fölött a nagyobb rész. hogy amely ara szegénysége miatt meg nem szerezheti azt. hogy tovább is járjon utána. Ha messzünnen vagy más faluból hozzák az arát.” Mire megsokalva mindkét fél a huzavonakodást. mert szokás. azon napra legalább kölcsön kér. a leányok fiúk énekelnek. alánt lecsüngő szalagokkal. segítsen az úr. huzatja kiki a maga nótáját. násznagyok. de legközelebbi alkalommal vagy zene. A leány erre letérdel szülei előtt. leány. s tőlök engedelmet és áldást kér. fésültetni. ennek házához a menyasszonyt és holmiját. a fiú. Ezen egész készület alatt a jelenlevő segédleányok népdalokat énekelnek. Az egész így megy véghez: A fiatal ember násznagya a leányos háznál elmondván „Az én jöttem fiatal Tóbiással stb. nem különben a vendégeket és hangászokat is. Ezalatt a szekerekbe befogott jó vérű lovak is tombolnak már türelmetlenségükben a ház előtt. s pedig ha szülőtlen és árva a menyasszony.” S erre elbeszélik. de amire azt felelik „Előbb dolgunkat akarjuk végezni. báránybőrrel bélelt. Mikor aztán nyilvános lesz a dolog. mely ha talán rövid. a hajzatot hozzák rendbe. Az esküvő mindig hétfőn délelőtt történik. Az egyezkedés a fiatalokat illeti. szekerén elszállítani. néha pisztolyokat is süt el. rókával prémelt. kék vagy veres gombkötő munkával ellátott öltöny főkellék. s erre következik a vacsora. mely alatt tarkabarka beszédek mondatnak. a ruhaneműk közt a mente. ismét zenével mennek a vendéglőig. A kihirdetés a templom napjaira esik. vagy sem. szól a zene. és a lelkészek gondja. hol az esküvés megtörténvén. elannyira. A leány szülei tehát Ígéretet tesznek. vagy más mulatságnál okadásra szólítja fel a leányt. az ifjú elmegy ugyan. A haj elrendezés megtörténvén. Napnyugot után jő a búcsúzás. Hogy a vőlegény házához viszik az új nőt. a kék posztóból. s néhány közeli rokon jelenlétében történik. Először is egy szekérre a menyasszony ágyneműjét és ládáját teszik. melyet még a szerződés levél elkészítése előz meg.Örült. Ε napon (egybekelés napján) korán reggel a meghívó asszony. bár csupán szokásból. a fiú szülei a leányos házhoz megbízottakat küldenek. Ha pedig nem jön ki. és áldást kér. Virradni is kezdett. ettől függvén. ő tűzi újjaikra. mondván „Még ezzel sem elégszünk meg. kinek kötelességében áll egyszersmind a vendégeket meghívni. Midőn megszorítani búcsúzásul kezét. mint a mythologiai Bachus a hordón. kívül megszólal a zene. A leány erre nyilatkozik. hol aztán megered a táncz és mulatság. de arra a fiatal ember násznagya ismét csak azt mondja hogy „ígérettel nem elégszünk meg. a ládán a vőfél ex officio foglal helyet. itt násznagya bibliai vonatkozásokkal a leányt felkéri az esküvéshez.” szavakkal kezdődő mondókáját. hogy mi járatban vannak. s ugyanazért sokszor azon furcsa eset adja elő magát. mindenféle tarkabarka. hogy a menyasszony hajának felerésze koromfekete. s evéssel is megkínáltatnak. bár tőszomszéd a vőlegény. s ha máskép nem juthat hozzá. jő a kézfogás. Ebéd után esteiig a menyasszony házánál tánczolnak. reggel volt már épen. felöltöztetni stb. másik fele pedig kenderfehér. melyhez a kalácsot a menyasszony szolgáltatja. megjelen a nász-leányokkal a menyasszony házánál vagy lakásában.

s ennek hegyére czitromot vagy almát szúr. 2. és végre harmadszor kapja csak az igazi asszonyt. azt szokták mondani a jelenlevők „Alig lépett a házba. Legkülönösb az. kivel aztán még tánczol. Én olyan szökő vagyok. A vacsora alatt ajándékokat oszt ki az új nő. hogy házanépének mindenki hazaviheti lakadalmi emlékül. s lakodalmi kalácscsal kedveskedni. réz és bankópénzeket vetnek a tányérba. fej kötőt adnak fejére. bemutatni az új asszonyt. a zsebkendőkért pedig a vőfélek egy-egy köszöntőt mondanak. 1854. Majd másikat. ott néhányszor forog. Nyitrai tót legények társastáncza. s csak sok kérés után adnak ki egy leányt. a leánysereg halkan énekel. s a szoba közepére teszik a mécset egy tálba. azután fölállnak. egy ideig együtt tánczol. Éjfélkor a menyasszonyt az idősb asszonyok egy mellék kamrába vezetik. Vacsora után ismét tánczolnak. de azonnal ismét felemelik. megint isznak. 32. felaprítják. ha olyan ügyetlen nem találkozik. mi azonban megtaláltuk. boros kancsó körül. . hanem szomorkodnak szépen. Ihaja! Ihaja! Ekkor megint leülnek. mire azonban ellent mondanak az asszonyok. melyet midőn az felszedne és tűzre rak. s így tart a mulatság reggelig is − mikor aztán a meghívó asszony nagy kendőt köt egy pálczára. o. maga pedig a vőlegény mellett foglal helyet. hanem Ilia” s visszaadja úgy amint kapta. a főzőné az új asszony útjára hasáb fákat dobál. Erd.az is. hogy midőn már mindnyájan asztal mellett ülnek. Azután ismét fölállnak és tánczolnak valami körül p. az asztalnál ott ülnek a menyasszony és vőlegényen kívül. de erre azt mondja a vőfél. Ekkor a hozott kasból a kalácsokat kiveszik. Egy ujnyira fölugrok. miért pénzt kap. örömanyák. Téli estéken összejönnek a korcsma nagy ivószobájában a tót legények. Magy. vőfélek foglalnak helyet. dalolnak. Nefelejts 1863..” A lakoma alatt. ezen kalács azon kiváltsággal bír. hogy árán fej kötőt vegyünk. nyoszolyólányok. néhányszor sürögnek forognak körötte. 211. imígy felkészülve. Ezután egyik vőfél tánczra hívja fel a menyasszonyt. aki a táncz közbe a szoba közepére tett mécset véletlenül megrúgta. ott ugyanezek égö gyertyákat tartva kezökben. ki mit ad!” Erre a vendégek ezüst. hol főszerepet a felmelegített mézes pálinka játszik. a számos vendégek. s az fizet. most pedig eladjuk. isznak hármat a legjobb borocskából. ezzel az asztal közepére lép. pro forma ágyba fektetik. s úgy löki föl. hogy mikor a vendégek jönnek. Juhe! Juhe! (azaz) Ki fák és törzsek mellett Jót ugrik az a gyerek. a menyasszony megjelen egy nagy bekötött kassal hátán. és dalolják: . hogy „ez nem Rachel. míg jobbra és balra a násznagyok. s isznak egyet. isznak kettőt. és már is dolgozik. akkor a jobb módú legény tesz ki magáért. az ifjú menyecskével s néhány vendégaszszonynyal azelőtt a földes úrhoz ment. Kép. a kast az asztal közepére leteszi. s elosztják. pártáját leveszik. Eközben a nyoszolyóleány is zöldkoszorús tányérral jár körül és mondja: „Az új asszony elvesztette koszorúját. Visszaérkezvén az új házaspár. A házaspárok azonban mit sem esznek. a férfiak ugyanezt teszik a vőlegénynyel. 3. s újra a tánczhelyre viszik. s körültánczolják ily énekszóval: Póza bucski póza hlat Do viszkocsi bugye hlap Ja szem taki szubr$vecz Cso viszkocsim na palec .

Ritka hely. következő szokás divatozik: Évenként farsang utolsó napján. 14. mint a gyermekeknél az ország majd minden részében felkapott „künn a bárány. Oly forma mulatság ez. s úgy zeneszóval mennek a leányos házakhoz. anélkül hogy a tánczban leányra volna szükség. Pest vármegyében Ócsán. hol körben fogódzanak vegyesei) a férfiak és leányok. hogy valamely ismerős házhoz látnak be. a másik férfinak. a férfi mask pedig innivalót kér. édes e vagy savanyú. a fölkértek teljesítésével bejegyzést mutat. kecskécske. az állók által hol az ti Időzött. s oda kigondolt ürügy alatt hivatják a kiszemelt leányt. benn a farkas”féle játék. kora reggel felállítja azon ház előtt. Utóbb maga helyett más férfit üt lovaggá. vagy ha kell a szomszédhelységekben. köztük a házasulandó is. Az ifjak közöl kettő maskarának öltözik. ne czipó. ha neki tetszik a legény. s hátát gyengén öklözi. elmennek leánynézőbe. a borítékon. a legénység a zenét. melyet farsang alatt használt. mely eredetét onnét vette. Adj sajtot menyecske. Az a czipózás pedig különös neme a futósdinak. p. kit most a leány kerget. hol legalább egy pár tojást ne kapjanak. s e közben a farsang elbukására csöngő búcsúpoharakat ürítenek.22 L. Azt a vidéket. hogy a körbe ki és befutván. Mert ha nem adsz sajtot. mely Nógrádmegye Pincz helységétől Ipoly mentében Káros hídig és onnét Karancsnak s Mátrának vonul. az adományozót megforgatják. az egyik asszonynak. s az úgy megy végbe. i. s ilyen adakozó házaknál egy-két nótát huzatnak. Ε mulatságot az élénkíti. Rovásodra rovok Ezen mulatság így megy éjfélig is. s úgy mennek tovább. Pajtaaljai czipózás. s az emegett elterülő gyepeslapály pajtáljának neveztetett. 1830 előtt. kell-e czipó. ezeket a többiek körülveszik. Itt a következő lakodalmi népszokás divatozik: Ha házasulandó már a parasztnak fia. magába foglalván Gömör. o. dolgozó napon valamely munkának teljesítésére kérik fel. mely mulatóhelye volt. A collectiót az nap délután és este közösen megeszik. később bevallják a czélt.Cis koza. de a lapály neve máig is díszlik. hogy hajdan t. két-három férfi. Ha megvan a kiszemelt leány. s ritkán van garázdálkodás. hol az asszonynak öltözött ifjú ennivalót. Ez a mulatság a böjti napokban egyike a legfelkapottabb mulatságoknak a győrieknél. a jelenlegi újvárosi temetőhelyen. s bár az épület már rég elmállott. a városnak volt egy pajtája. 22 . szülei és atyjafiai szétnéznek leány után a faluban. Palóczvidéki lakodalmak. s ekkor a leány. közben-közben mondván. darabig karonfogva sétál vele. s például a férfi elfogva a leányt. egymást kergetve közölök egy pár. hol pedig a kergető akadályoztatik a futásban. Borsod megyék egy részét „Nagy Palóczság”-nak nevezik. és ellene szülei sem tesznek kifogást. kozina Dajsz szira gazdina Ket szira nye davazs Na rezsenczi na rovázs Juhe! Juhe! (azaz) Hej kecske. Heves. Ócsai coledálás. Életképek 1847.

paczal édestejjel. Lefekvéskor egy asszony jelen meg. tűzre paprikát szokás hintetni csintalan gyerekek által. kocsonya. enni inni valót visz magával. Esküvés napján a menyasszony házához a vőfel küldetik ki. hogy többé meg nem sérti. annyi évig legyenek magtalanok. hogy a kenyér vagy dióhoz nyúlnának. Esküvés előtti szombaton viszik a menyasszony agyi s más ruháját kocsikon a vőlegényhez. A hérészek ebéden marasztatnak. köztük a leány anyja is. s a menyasszony elkíséri vendégeit egy darabon. hogy a menyasszony forduljon fel. mire az ottaniak örömmel fogadják őket. megforgatja rajtuk a dunyhát. Szívreható a „menyasszony búcsúztatása” a vőlegény. a menyasszonynak napa mézet nyújt neki. s vele háromszor megkerüli őt.A leány részéről való beleegyezésnek jele a „háztűznézés” rövid idő alatt a leány részéről két asszony megy a nő-szülőhöz. hogy az a menyasszony lenne. s keresi vele a. kurjongatnak a kocsi hátán. ha az asszonyok elfogadják a megvendégeltetést. Háztűznézés után. és vezeti a menyasszonyt az ágyhoz. − A kérészbe menő. fokosára szalagot kap. mely egész éjen át mulatott. s vőlegényére is ráadják a jegyinget. kezet fog a kérészekkel. és búcsúzáskor azok pénzbeli ajándékait elfogadva. mákosmézes ferentőt. menyasszonyt.23 Ide az ágyba hordják a menyasszonynak az ennivalót. . fölillesztik fejkötőjét. s csere után lakomáznak. a menyasszony pár rozmaringot ad kendőjével. A vőfél három égő gyertyát vesz ujjai közé. herőkét. és a felvigyázó asszonyok vígan énekelnek. de előtte csütörtökön a násznagy még meglátogatja a menyasszonyt és megkéri. az rendesen hétfőre esik. hogy az „élete édes legyen. s kicserélik kendőiket. Reggel öt óra felé énekszóval keltik föl őket az asszonyok. az jó jel. hol a vőlegény várja. ennek csizmáit lehúzza s fejéhez üti. s felkötik a menyecske kontyát. s szép mondókájáért kezébe bokrétát. ez azután a 23 A palóczoknál szegyen. A fiú pénzt. és sok ingerkedés után jelenik meg. abba ő ujját mártja s leszopja. s csak egy kitömött vázt hoznak elé. de azt elbujtatják. s a menyasszony megcsókolja a háziakat. ki menyasszonyát a násznéppel templom előtt várja be. ezt a szobába szemetszúró helyre akasztják. akkor az bizonyos kosár. és valahányszor szemközt jő. de ezekből a szemérmes menyasszony nem eszik. hol táncz s utána lakoma deríti fel a társaság kedélyét. mely esküvő után a násznépet zeneszóval kíséri a menyasszony házához. és látogatás színe alatt szétnéznek. s ott gazdasszonykodás jeléül az ételeket megkeveri. a kocsisok ilyenkor leiszszák magukat. s hogyha távoztatni akarják őket. − A „jó szűr a recomendatio”. a vőlegénynek kendőben diót. bort stb. fogadván. s ezek lelkészüknek az avatásért kalácsot s marhanyelvet visznek. mely kendőben viszonya fiú süteményeket tartozik két asszony által küldeni. itt is lakoma van. − Ezután felszalagozott s kendőzött lovakon elhajtanak. kalapjával legyinti meg menyasszonyát a vőlegény. A vőlegény házához érve. ha pedig eltávoznak anélkül. az kezet fog a fiúval. s azt kívánja. almát ad. következik a „kendőlakás” ez az úgynevezett eljegyzés. Az ily házasságok az újborra s farsang elejére esnek. a kérészeket fogadják. ez az úgynevezett „magaleve” − káposzta. a legénység fazekat. az áll húslevesből árpakásával. ha a menyecske hamar megszaporodik. A kihirdetés előtt az esküvő napja meghatároztatik. ennek jelentősége. az udvaron várakozik. reggel templomba kíséri az új házasokat. sokszor még azt is. A leány házához megy a házasulandó egy násznagygyal. amit azon czélra másoktól kölcsön kértek. a fiú mehet másfelé kopogtatni! Ha a háztűznéző asszonyok meg vannak elégedve. cserepet csapdos a kocsikerekekhez. s azt kívánja. és dicsekedve megmutatnak mindent. a vőfél vezeti ki hozzá a menyasszonyt. Külön bokréta küldetik a vőlegénynek. s ez versben vagy prózában megkéri a leányt. a hérészek tagadják. amivel csak bírnak. − Itt áll a czigánybanda is. kérésznek neveznek minden ily látogatót. sült tyúkot.” A szobában a vőfél köszönti. A kendőlakás éjjel végződik. A menyasszony fektetése is czeremóniával jár. hogy ahányszor megforgatta a dunyhát. hogy el ne érzékenyüljön. Visszatérve. mi néha meg is történik. pecsenye a főételek. tyúkleves metélttel. A násznép. azután a konyhába lép. ez hívja őt templomba. kiktől pénzt kap.

Az őr nagyon középszerű ember. a piaczra gyűlnek. györgynapi cselédki állítás. Ez megtámadá ugyan a bikát. Ezek tőrt nyújtának a meg-szorultnak. mint szemtanú: Vasár és ünnepnapon a pesti nép. s ott elhelyeztetik magokat. Azután rabló medve. a mindennapi szükségtől folytonosan zaklatva vannak. cselédvásár. így elterjedvén a földbirtokosok között azon hír. ezt a medve utánozni akará. vagy mint sokan szeretik nevezni. az ökör azonnal neki rohana. ki is azt az ökörnek nyakcsigolyái közé döfvén. Szokott ajándék is osztatni. A rabló medve mindjárt leveré. a kacsa mozdulatlanul ott maradt a víz felületén. angol kutya jobban és hosszabb ideig küzdött volna vele. Ε mulatságos látvány után egyik állatőr szállt síkra. egyenként vagy csoportosan kísérletet tesznek Bánátban és Arad pusztáin. s ott bizonyosan pórul jár. ha néhány társa nem siet segítségére. Townson Robert Londonban 1797-ben kiadott magyarországi utazásában következőleg ír róla. A küzdtér kapuja felső vészén lévő lyukon kendőt dugtak be. visszahúzák. s miután néhányszor ide-oda lobogatták vala. de a kacsa ügyesebb bukdácsoló levén. hogy ez még csak két-három perczig vonaglék. de rögtön leveretek. s a szálloda körül lézengve. hogy szükség esetében mi módon lehet a bajon segíteni − berándulásokat tesznek Pécskára minden új év és sz. mint kamaralis telepítvény. A tulajdonosok vagyis igazgatók két igen szép vadbikát tartanak. s magával vivé a ketreczbe. Azután még más állatokat is eresztének be. 24 Pécskai sz.1. azaz oly medve jelent meg. ebben kacsa úszkált. s aggasztó helyzetüket a szolgálati vállalkozás által teszik elviselhetővé. Ez azután így szokássá válván. mely nem egyéb mint egy 14 itcze lisztből készült pástétom. a szolgálatra vágyók erről értesülvén. a kacsa alámerült. . Még a múlt század végén a pesti nép is az állatviadalokban gyönyörködék. Mikor ez emberséges mulatságnak tanúja valék. csak mutatni akarák a közönségnek. Pesti állatviadalok. számtalan elszaporodott családot számlál kebelében. agyonfojtá. György napján. de a földről fölvetni még sem bírá.” A násznép egyik kedvencz étele az örömkalács. A küzdtér közepén kis tócsa volt. mire az oroszlán ismét eltűnt.„kifüstölés. melyet nem koplaltattak vala. az állatot oly rögtön megölé. A két medvének nagyság és erőbeli nagy egyenlőtlensége miatt e viadal kellemetlen látvány volt. végre az őr a küzdtér falaihoz szórnia. kik kevés vagy épen semmi földbirtokkal sem bírván. a medve a vízbe ugorván. Magyar ökör nagyon is gyönge ellenség vad bikának. az egyiket a küzdtérre bocsájtván. hol különben is sokan szenvednek cseléd hiányban. Ε tusa darab ideig így folya. A grönlandi fehér medve sokkal hoszasabban és jobban mulattatá a nézőséget. leányvásár fejlődött ki belőle. ez ugyan a küzdtér egyik végétől másikáig taszigálá őt. megragadá ellensége két szarvát. Napkelet 1857. állatviadalban gyönyörködik. de ez sokkal kisebb és gyöngébb volt. még pedig ökör ellen. de senkisem szállt vele síkra. Egy őr többi között azzal tünteté ki ügyességét. Minthogy pedig mindnyájan Pécskán alkalmazást nem nyerhetnek. Pécska (Arad vármegyében). melyet néhány napig koplaltattak. mert ez lévén a cselédváltoztatás korszaka. cseléd-kiállítás. hogy annál szilajabb legyen. 24 Beküldő Jankovich Vincze ő nga Galábocsról. Ez fejedelmileg szétnézve kémlelé ellenségit. alkalomra várnak. Mihelyt a medve a tócsához közeledett. a bécsinek módjára. − A hérészezés több napig tart stb. de mindegyik örült midőn ketreczébe visszamehetett. Ezután gyönyörű oroszlánt bocsátanak ki. hogy a rárohanó vadkant lándzsájával keresztüldöfő. magyar ökröt állítottak ellenébe. megragadá. Ellene más medvét bocsátanak. Mihelyt az állatőr megjelent a küzdtéren. 295. mindannyiszor kikerülé a medvét.

a klarinétos neki tartja szerszámát kisbíró uram fülének. meg a sok jó czipó. aminek az elfáradt legénység a dolog végével neki heveredhet. hogy ne trombitáljon a fülébe. különféleképen ünnepelik meg. s űzik a tréfát egymással. nálunk sz. és hogy azután becsületére váljanak a helységnek. mind egy hosszú szekérre rakva. a trombitást szidja a kocsis. akinek bokréta nincs kalapja mellett. egy nagy zöld korsóval. kisbíró uram kilovagol a piros zászlóval a határhalomhoz. Fölvitte a maga dolgát. a zeneszóra a népség kitódul a mező fele. A ker. hogy e vasárnapon Jézus tanítványai Jerusalemben összegyűlvén. a hordó bor is ott van. tisztartó csézájának adva első helyet. László törvényei azt négy napra korlátolták. ott jönnek már!” Jönnek bizony! Elől jön kisbíró uram. melyen ül a tisztelendő úr is. és szabódik a mészáros legényeknek. ki gyalog. nem is legény. Bíró uram. míg a múlt században két napra vonatott az össze.Pünkösdi király és királyné választása. s a görögök ez okból hittak azt pentecostének. mint illik. lova serényét simogatja s ugrat ott. ki szekér háton. Bezárja a rendet az érdemes elöljáróság. hogy neki ne eressze azt a tulkot. amitől valamennyi paripa tánczol és ugrándoz. Utána egy banda czigány. Bíró uram megfeddi őket előre. s kiabál le az alant állókra: „ott jönnek már. Ε szép emlékezetű napokat. most lovon ül. hogy minden ember kalapját leveri a vonóval. amiben bor vagyon. tizen-huszan egy szekéren. letűzi azt oda. s két szép hajadon leányzó ül rajta zöld mázos korsókkal. Ez a pünköst ünnepe húsvét után esik ötvened napra. D u n á n t ú 1. ott a másik szekéren a nagy rettentő bogrács. meg hogy egymást le ne taszigálják. Mert a mulatsághoz harapni is kell valamit. piros nadrágjában. miből a magyar pünköst elnevezés lett. a prímás áll a szekérben. Indulót húzz! parancsolják a czigánynak. saroglyában ül a brugós. az aratásban nyert jótéteményért hálálkodtak e napon. kiki jól bízik magához. hol az ablakból szép leányok nézik. egyház pedig ezt annak emlékére üli meg. ami az ö dolgok. Hajdan pünköst ünnepe egy hétre terjedt. hisz ma van piros pünkösd. következőleg folynak le piros pünköst napjai: I. s betölté őket hitük szilárdítására. valami idegen el ne kapja előlök a pünkösdi királyságot. Következnek azután szép rendben a lovas legények. egy nagy vőfél bokréta süvege mellett. így a többek között Dunántúl. s hogy semmi fogyatkozás se legyen. és az esküdt uraimék mind ünnepi köntöseikben jelennek meg. csinálnak valamit. négyével egy sorban. Gyolcs ingegatyája van minden lovasnak. a vigasztaló sz. a sínai hegyen. ökröt fognak sütni. egy nag/ piros selyem zászló van a kezében. előjött a kisbíró uram ő kegyelme. úgy húzza a hegedűt. majd kiveri a szemeit azzal a piros zászlóval. s rendet tartanak a végbeviendő pünkösdi király választásra. Piros pünkösd napján összegyűlnek a faluházánál a helység vénei. s ekkor a lovas legényeket mind sorban állítják. még jobban szorítják a kengyelt. akinek jeladására a tornáczba telepedett barna zenészbanda rárántja a legszebb nótát. hogy le ne essenek a lóról. amit a szekér után visznek. notárus uram. A mezőre érve. különböző helyeken s vidékeken. Odakünn azalatt lóháton ülő ifjú legények kongatják ostoraikat. ki a legény a faluban. lélek láng nyelvek alakjában szállt le. ma válik el. A legények fejükre nyomják a süveget. Izrael fiai. akik majd osztogatják. Mikor aztán az előljáró urak odabenn mind kurták a sok tentât abból a nagy kalamárisból. az istenitisztelet végeztével. falusi leányaink s a fiatalság. ott elállják a síkságot. az ifjú sarjadék felkapaszkodott a fákra. mitől annak majd a füle dobja reped. hogy meggyőzze jó szándékáról. . még pedig tíz akós. s tarka kendő a mentéje gomblyukába fűzve. térítős buzgalmak élesztésére szükséges malaszt ajándékival. s bemenvén a helység házába. onnan nézi a karzatról a közelgő mulatságot.

beverve faczövekkel a szájuk. A versenypálya felén végre két lovas nyomul legelőbbre. ezúttal hát levág egy kis hajlós fűzfa vesszőt. Nem kell pedig hinni. Ekkor a ráró diadalmas lovagjának virágokkal és hosszú szomorú fűzágakból font koszorút tesznek fel a kalapjára. Szántok én még azzal a vasekével. s hátrahagyva valamennyit. minden korcsmában ingyen rovása van. a diadalmas legény a legnagyobb rohanás között visszafelé fordítja orczáját elhagyott társára. A pünkösdi király egy évig minden lakodalomba. Ilyen nagy úr a pünkösdi király egy álló évig. A ráró lovasa még ekkorig egyszer sem üté meg paripáját. még egy szorítás. most meg a harmadik. még a tiszttartó is. hanem egy kis szellő elveri a port róluk. Három mozsár van ám leásva a földbe. Még egy ugrás. ünnepélyre. A rárós lovas csak úgy mosolyog magában. ha megtudná kapni. Leányok között sokkal szelídebb tárgyak fölött folyhat a verseny. ne hagyd magad ráró!” Ez úttal a ráró ért egy fejjel hamarabb a czélhoz. mely a levegőben hajtja. elpukkantja a nagy hangú vasat. Mint a dühös vihar nyargal a paripa e két ütéstől bőszülten előre. s nem sajnálja bíró uramtól a vasekét. a leányok büszkesége ellenben mi volna más. kettő közöl egyik a czélhoz ért. ki elébb. s összevissza forog. Egy darab ideig semmit sem látni belőlök a támadt nagy portól. egyikét félre vitte a lova. mind kettő jó ló és jó lovas. A kovácsmester hoszú nádszál végibe égő taplót szőrit. mintha a lobogó mente szárnya volna a lovasnak. Harmadszor csak a két lovas fut. a jó szürke messze elmarad mögötte. A legények kérkednek erejökkel. bíró uram tartja a fogadást egy idei üszővel a ráró becsületére. arra elkezd valamennyi lovas vágtatni a kitűzött czél felé. a tiszttartó is felteszi a szürkére vasekéjét. másiké megállt a pálya közepén. s messziről bolygatva annak gyújtó lyukát. hamarabb mint a másik. jó kézben lesz ott is. ki a két első futásban nyertes maradt. Akkor aztán sarkantyúba kapja ö is a rárót. Az lesz a pünkösti király. ottan. s egy pár ölnyire is elébb hagyja futni versenytársa lovát. ért az ágyúzáshoz. a többiek félre állnak. Az egész népség kiabál utánuk: „ne hagyd magad szürke. lovát. azzal hasra fekve oda csúszik a szélső mozsárhoz. karikás ostora most is oda van akasztva nyakába. mintha repülnének. még egy futás az élet. aki nem hisz fogadjon pint borba. . s mint a pünköst királya ö kezdi meg a tánczot az esteli mulatságban. ha csak újra megint nem a ráró lesz győztes a versenyfutásban. harmadik lövésre újra kezdődik a verseny. mint férfiak között. Három a tán ez. megint sorban állnak. oda vágtat a szürke oldalához. s amint megindulnak. Ez koronázza be. azon jót kaczagnak. Akkor aztán vége van a pünkösdi királyságnak. marháját tartoznak a társai őrizni. Egyenlően futnak. ki azt elnyeri. kétszer futtatunk még. amit elfogyaszt. a paripák lába alig látszik a földet megérni. azért testi büntetéssel nem illetik. mintha azt kérdezné tőle „hol maradtál szolgám?” Az egész nép tapsol. Járnak emellé hatalmas kiváltságok. A gyerekeknek nem szabad hozzájok közel menni. ki hátrább. fizeti a község. Öten hatan kiváltak már a többi közöl. Az asszonynép sikoltoz és a füleit dugja.Ekkor azután jelt ád a kovácsmesternek. aki katonaviselt ember lévén. s ha netán valami apró vétséget követne el. mulatságra hivatalos. de nyargal a többi. Összevissza vannak már zavarva. „No tiszttartó uram készítsük az ekét. egy szürke s egy ráróA szürke nyeri el! A ráró nyeri el! mondják itten. A lovasok újra visszatérnek. kettőt rávág vele a lovára. Egy évig azután őt nevezik pünkösdi királynak. Csak egy lófejjel ért hamarabb a piros zászlóhoz. s kitűnik a versenyzők csapatja. „Nem kel! olyan nagyon örülni még tiszttartó uram. hogy ez csak valami üres czím. a gyerekhad szalad a kilőtt fojtás után. Lassan lassan bíró uram. az volt pedig a szürke. Egyik sem enged a másiknak. Szól a második lövés is. mint a szépség.

Lenge ködruhában Köszönti a reggel. minden ház előtt megállnak. Büszke tán reája. egy pár csókot. Kiértek a gyepre. Közbe a pacsirta Hangja is letéved. Mindmegannyi kedves Pajzán kis virágok. Lombos koronája. A faluban szerte Daloló leányok. Háladalra zendül Az egész természet. . Dalolás közt egyre. egy nagy tornyos koszorút illesztenek homlokára. Majd fölnyúlik újra.A falu legszebb s legjobb leányát a többi hajadonok megválasztják piros pünkösd napján ünnep királynénak. mert Mosolyogva kelt fel. s énekelve körülhordják a faluban. Virulóbb a mező. talán azok is azon a szép piros pünkösdi rózsafán termettek. Királyné lesz mára. Hogy virággal telve. Gyémánt szekerében. Közölök a legszebb. Piros pünkösd napján. amik sohasem voltak megírva. Gyenge fuvalomnak Bólintgat a faág. De szemünk nem láthat. Tündéries fényben. eléneklik azokat a gyönyörű szép népdalokat. ha fiatal. amelyen az angyali leányok. egy pár krajczárt. Illatosb a virág. Mennek a leányok. Mezei virágból Koszorút is kötnek. Mert a hangot halljuk. Bíboros palástban. Mintha nyelve volna. s összefogódzva a pünkösdi királyné körül. Itt a falu vége. Megjelent a hajnal. Ha öreg úr. Fején gyöngyös párta. Mindenik fűszálnak. Szépet álmodott. mégis megszülettek. A ház gazdája azután ad az éneklő leányoknak különféle ajándékot.

Lova fülén kendő. Ε piruló arczczal Ép olyan. Hanem a leányok Szíve dobogása. hogy ott a pünkösdi király a falu derekabb leányaitól jutalmul fekete selyem . azon hozzáadással. Nem a föld zajgása. Fölzeng a dal újra. Most kitárul a kép − Ím a láthatáron.Az lesz koronája. Tajtékzik a pára. Ragyog a sarkantyú. Vagy talán csalódás. Fürge paripákon. mintha keble Volna. Amoda porfelleg Tör előre gyorsan. Ő a piros pünkösd Választott királya. meg-megdobban. Legelöl egy ifjú. A föld. A korona készen Illatozik már a Királynő fejében.. Zöld ág van kezében. Mosolyog az ég is Ez ünnepi képre. Száguld a legénység. Szívemelő látvány. Arczát szilaj kedvben Csókolja a szellő. Kevés lenne mása. mint égből Földre röpült angyal. Tarka szárnyként röpköd Hosszú pántlikája.. Majd a lányok dalja Összeolvad véle. Nyerges Újfalun. A legeslegszebbnek. Pörge kis kalapja Jobb felére vágva. II. Nyerges Újfalun is hasonlóul történik a pünkösdi király és királyné választása. Elvegyül a légben A diadallárma.

vidám arczczal s tele várakozással az u. s a katekizmus császárjának kiáltják ki egy esztendőre. Kép. s az ártatlanság koszorúját egy úri hölgy tűzi fejére. Itt felolvastatik azoknak névlajstroma. Ehez némileg hasonló azon ünnepély. a jövő nemzedék hasznos nevelőnőjévé válik. Rábaközi tyúkverő. császári koronát kap. kik általános. mi közös mulatságra fordíttatik. 167. s a bíbornokoktól ajándékokat. hogy ki lesz a rózsaünnep megválasztott királynéja. Azon gyermek. 1859. aki egy rántással el nem tudja tépni. Újs. Kábaközben a tyúkverő alatt azt értik. két évben ugyan nádasi. Ezt 1835-ben ntiszt. és jó háziasszonynyá. rózsaünnepély megtartására. III. Proczesiók alkalmával három társával kitűnő helyet foglal el. megkapja az áldást. s mely abból áll. legtisztább viseletű. hogy a nép erkölcsösséget ébressze. a pleb. elismert példás leányok voltak. mi nem a koszorúzott szűz vagy szülői kezébe. indul meg a nagyszerű menet. alesperes vezérlete alatt. S valóban az ily megtisztelt s jutalmazott leány közönségesen. miután e háromra külön ládácskákban történik a szavazás.26 IV. jóravaló férjet is kap. egy gyönyörű. mikor a lakadalmas nép a lakadalmas házból kiindulva. István bácsi képes naptára 1856. Erd. 26 25 . az alapító bőkezűségéből. a nt. trombiták harsogása és mozsarak durrogása közt térdre borul. átadása. Ezután következik a 100 ft. Vas. annak közepére eleven ludat akasztanak lábainál fogva. s jutalmul a 2000 pftnyi alapítványból járó és 100 pft. 1. sorsot húznak. András templomában. Magy. 1856. Egy régi névnapi köszöntőben is az áll. sz. 7. 216. hivatnak meg. s azon aztán sokat lehet nevetni. melyet Rómában évenként megtartanak Sz. a szőllők alatti egy szelíden emelkedő dombra még 1240-ben épült régi templomba. füz.kalapot. 1863. hogy ott valamennyi városrész gyermekei összegyűlnek. ki megy alóla a ló. míg a leány férjhez megy adatik át. s ne talán jövő házassági hozományul. harangok zúgása s ez ünnepélyhez alkalmazott ének és zene mellett. melynél a koszorúleány is jelen van. Újs. Vas. s a hivatalos házaknál nieg-megállva. nem sokára az ünnepély után. A többi jutalomtól elesett jóviseletű lányok pedig. 55. 3. a lúd nyakát elszakítni törekszenek. addig az összegnek csak kamataiban részesülvén. víg lármázás és csutorahajtogatás közben az egész falut bekerüli ünnepies menettel. templomból. s ő a lúdon függve marad. fehér rózsákból készült. ártatlan életök méltánylása. tiszta.25 mely alkalommal a nép erényes és tiszta életre buzdittatik. arany búzakalászokkal átszőtt koszorúval koronáztatnak. s a számos vendégek egy barátságos lakomára. hanem a helybeli előjáróságnak nyugtatvány mellett. A következő legjobban felelő két gyermek herczeg lesz. Nádason. n. Nef. alesperes és nádasi plébános Stverteczky úr alapítá. mi megtörténvén. s az apák ily szavakkal mutogatják öt gyermekeiknek: „Nézzétek ott a császár. Délután 3 órakor. minden harmadik évben pedig binyóczi szüzek. A felső vidéken. amikor pályatársai kíséretében győzelmi dalok közt a falut lóháton bejárja. A felső vidéken kötelet húznak pünköst napján az utczán végig. s erre lengő tollat és tölgy koszorút nyer. A császár azután a pápánál teszi tiszteletét. Ε dönti el aztán. s egy kardinalis által a hit ágazataiból kikérdeztetnek. s az első három számot húzó szüzek jelöltekké neveztetnek. I. s a jobb gazdáktól borra valót kap. Honderű 1845. s a legpéldásabb. Természetesen. s hogy semmi mellékes tekintetnek helye ne lehessen. a negyedik pedig zászlótartó kapitány. 22. 115. 462-3. Sürgöny 1866. ki e vizsgálaton legjobban felel. kitevő kamatot kapnak ajándékba. hogy Ábrahám és Izsák újonan új bársony bugyogóban járják a hetedhét országra szóló híres tyúkverőt. Az egész ünnepély ájtatos „Téged Isten Dicsérünk”-kel záratik. Pünkösd hétfőn Nádasra mindenfelől összesereglik a nép. 286-289. a mely alatt azután a legények elballagva. csinos kötésű imakönyvekkel ajándékoztatnak meg.

kedvesétől nyert kendőjével homlokáról a fáradság verítékét törölgeti. Ez alkalommal határoztatik meg a lakodalom ideje. midőn egyik vagy másik szaladtában elesik. mert a mozsarak ismét durrogni kezdenek. hol okét előleges értesítés folytán a leány násznagya. Rákos-Palotai lakodalmi szokások. a második ki őt nyomba követte. a fővárostól egy mértföldnyire fekszik. A rakamazi királyfutás ebből áll: A kocsisok és béresek. holott-is a következő lakodalmi népszokás divatozik: A legény. mert ha a kisbíró a királyt el nem éri. Rákos Palota kies. terjedelmes falu. s úgy mennek a kijelölt házakhoz. az ökrészek pedig gyalog a jeladásra kitűzött pontok felé iramodnak. Pest vmegyének éjszaki részén. ha pedig a király a kisbíró által eléretik. helyet foglalnak az előre megterített asztal körül. n. s jelentik szándékukat az egyházi elöljárónak. ki első ér a czélhoz − nyeri el a királyságot. ha a nősülést komolyan elhatározta magában. A szaladok és lovasok alatt pedig csak úgy reng a föld. s a királynak a kisbíróval ismét futni kell. − Az étkezés végével a leány 2-3 vagy több kendőt is ad a legénynek. Harsog ezután a zene a nép éljenével vegyítve. az új párt bizonyos időkre magához rendeli hitoktatás végett. s a betanult rigmust. ki legyen az öreg és kis vőfél. Honderű 1840. alattvalóin végig tekint. Jó módú családnál ez is zeneszóval tartatik. kiknek száma a faluban százakra megy. s oly” dínom-dánommal végződik. − A szokásos üdvözletek végeztével. Van azután hahota és nevetség. kit magának a falu szépei közöl kiszemelt. tudatja szüleivel a leány nevét. és pedig azért. s vendégek várják. s különben is figyelemmel kísérve. − A leány szüleinek szándékát előre kitudandók. kölcsönös üdvkívánatok-kal közeledve. tartozik a királynak annyi bort fizetni. Itt levén a kézfogó ideje. ő csak parancsol. jói megfontolva minden körülményt és eshetőséget. „lányozás” idejében látogatva. vagy szalagot akasztanak. kalapjok mellé virágot tűznek. czifránál czifrábbakat. Az öreg vőfél aztán a kis vőfél kíséretében lakodalom előtt három nappal hívogat először. szülői. botjukra zsebkendőt. midőn a pályanyertes büszke öntudattal. nyoszolyóasszony és nyoszolyóleányok. kijelentvén. s parancsát a kisbíró hajtja végre. A kocsisok lóháton. Ε királyság azonban csak a futás mestersége által nyerhető el. igyekeznek velők találkozni. − Erre az ünnepi fesz megtörik. kis bírónak neveztetvén. násznagy után néznek. kit ők királynak neveznek. a násznagy elmondja jöttük czélját. 57. a tárogató jelt ad. egyik vőfél így köszönt be: . − Erre a leány násznagya a maga feleletét. teljesen megismert. s a leányt szülei nevében odaadja. mennyit ő magassága meginni képes. A szünidő rövid szokott lenni. hogy beillenék egy viczelakoda Jómnak. − Ha egyetértenek gyermekeik boldogításába. s az. s egymáshoz bizalommal. mint dicsőséget vívott király. ki meghatározván a háromszori hirdetés idejét. vagy pedig új borra mármár nősülni is szándékozott − az ily bukottak kitöröltetnek a legények sorából. miért ezt „kendő ellakásnak” is szokták nevezni. Ha a szülők fiók e szándékát jóvá hagyják. kivált ha kedvesét mint főfő ember karolni remélé. Ezek ilyenkor ünnepiesen felöltöznek. s a dolgot tudtukra adni. szintén versben elmondja. hová belépvén.Rakamazi királyfutás. melylyel a leányt násznagyától ünnepélyesen megkéri. 2. meghatározzák a kézfogó idejét. s magasztos érzetében. megjelen a mátka szüleinek házánál. s mint pályavesztett sompolyodva visszatér. díszruhájukban. s kit bizonyos idő óta az u. szüleivel a néhány vendéggel a legközelebbi rokonságból. a legény násznagyával. büntetésül a király köteles alattvalóit illendően megvendégelni. virág és kardokkal ékítve. − Itt döntetik el. A király ezen egész évben lovát és ökrét nem őrzi. s megkezdik a „kézfogó” ellakását. maguk között egy főembert szoktak évenként választani. mennyire megtisztelve érzik magukat a becsületes család e tisztességes szándéka által.

hogy éltek ezekre találjon. míg. − Oda érve.Isten áldja meg e házat. ha a hívogatás rendesen virágos kedvet eredményez a vőféleknél. s a vőfélek harmadszor végzik hívogatási kötelességüket. A menyasszonyt haza viszik a szülői házba násznagyával. hogy mért jöttek. de mielőtt kiadó versét elmondaná. A lovak szintén tudják.. ha lovai tűzzel nem bírnak. a násznagy előadja. násznagya. zene hangjai közt. Erre vonatkozólag a vőlegény násznagyát jó barátai. az utón jó előre . ki rendesen legfőbb örömét abban leli. kinek ez a legnehezebb órája az egész nászidő alatt. kiabálva. s egy pohár borral megkínálni a vőféleket. kocsit cserélnek. szülői helyetteseitől. egész a templomig. s különösen a nyoszolyóasszony és leányoknak kötik szívükre a minél előbbi megjelenést. a többit aztán a meghívottak töltik be. melyekben egy-egy gordiusi csomót állit a vőlegény násznagya elé. és vendégeivel együtt. a másodikon a vőlegény. összeszedik magukat a vőlegény. újongva. násznagyától. − Meghozván a vőfél az engedelmet. palotai lakos részéről. míg a vőlegény magáéival haza tér. − Esküvés után azonnal indulnak vissza. vagy kettőre. Aztán mennek tovább a többiekhez. mely vendégelés minden egyes helyen ismételtetvén. − Egész utón szól a zene. megindul a menet. hetvenkedve. aggódás. vőfélei. végre ez kitalálja. Közeledvén a menyasszony kikérésének ideje. Erő és egészség beléje érkezzék. hogy most nem szántanak.Mi pedig küldött követek vagyunk kigyelmetekhez . elő a percz fontosságát. Az esküvés rendesen a déli órákban történik. Ez háznak gazdáját. Az Isten áldása. hogyha egy pár tisztességes ételre.. egy pár korty borra megjelennének kendtek az ő házánál. − különben a menet az előbbi rendben tér vissza vígan. násznagya. villámsebesen viszik a kocsit. komái. szívesen látnák. − Ilyenkor a kocsi és lovak felczifrázva. mint kőfal úgy álljon. nem csoda. ínig a legutolsóra jó előre fölszedelőzködik a zenebanda. dalolva. s egy kis harapni valóval. hogy a kikérés végetti megjelenésre ott engedelmet kérjen. s tüsszögve. − Az első kocsin rendesen a menyasszony ül násznagyával. dal. vagy amaz vesztve türelmét. Kívánom. − Ekközben mindkét háznál folynak a vacsoráhozi készületek. tűnődés és próbálgatás igen sok mulatságos kaczajra ad alkalmat. a zászlókat lobogtatva. Erre a másik vőfél mondja: . Védelmezze ezek ellen az Istenség. − Az evangélikus és protestánsoknál helyben történik az esküvés. Melyért az úr Kristus immár megáldatik. − Ekkor már a vőlegény kiszorítja a menyasszony kocsijáról a vőfélt. nyoszolyóleányok és fiatal vendégek. s zene. Sem örömöt űző komor kedvetlenség. táncz és újongás között mennek a menyasszonyért. s minden felekezetbeli rendesen meghívja a lelki pásztort is. ha a gazda engedi. a nyoszolyóasszony egy nyoszolyóleánynyal. csodás gyorsasággal röpítik a nász népet. vőféle és egy nyoszolyóleány. Ily alkalommal rendesen le szokták ültetni. előveszi már előre elkészített rejtvényes feladatait. − A násznap reggelén másodszor járják be a meghívottakat. megfejti a rejtvényeket. Ne érje azt soha sem szerencsétlenség. Az első és második kocsi elfoglaltatván a hivatalos egyéniségek által. sógorai. dal. és egy erre az alkalomra készült rigmusban kikéri a leányt. hova egy egész sereg kocsin szoktak az arra hivatalosak és nem hivatalosak megjelenni.. melynek megharsanására nagy sebbel-lobbal. a gondolkodás. − A násznagy felel a kikérő beszédjére. felkendőzve és lobogózva.. az öreg· vőfélt a vőlegény násznagya elküldi a menyasszonyos házhoz. Orom s békesség itt meggyökerezzék. s egy vő-féllel.

hogy már ezentúl asszony. valaki elé leteszi. s a vőfél. mikor a menyasszony a lelkit is majd kitánczolta. előáll az öreg vőfél. iddogálva. Közakarattal megelégelve itt a mulatságot. az kapja el a menyasszonyt tánczosától. szülőitől. menyecskésen. A vacsoránál legfelül a násznagy. Ekkor ifjú. és így jő lejebb. aki a tányérba pénzt vet. mely az ételekről vett tréfás hasonlatokból áll. a násznagyok a menyasszonynyal. borozgatva. Örömapa. hogy: „Fölcsavard az eszed. testvéreitől. s érdem szerént lejebb és lejebb. − Az éljenzések után a násznagyok elmondják fölöttük a szülői áldást. örömanyákkal. a vőlegény majd belefekszik az idegen új ágyba. mire harsány „éljenek” zörgik be az alacsony lakot. Harmadik vagy negyedik tál étel okvetlen kása szokott lenni.” Ennél az egész vendégkoszorú egy kört képez. később azonban mindnyájan megjelennek a vőlegény es háznál. s most következik a „menyasszonytáncz. s egy versben siránkozva elpanaszolja. melyre már jó előre készül mindenki. . mulatva. megkezdik az ételhordást. s folytatni a tánczot tovább már nem birja.” Zsebre rakva a czigányok pénzüket. akinek mondandója van. az a bennlevötol csókot kap. közakarattal véget vetnek azután a vacsorának. amikor aztán a szokásos furcsatréfák helye áll be. amit egymás közt elosztanak. beszélgetve. s visszaindulnak a vőlegény lakására muzsikaszó. s a vendégek közöl is. ki a násznagyot kínálja meg. a vőlegény mellé állítja. nyoszolyóasszony. A menyasszony szülői és násznagya.” Ezt. azt az öreg vőfél egy sarlóra köti. egy szakácsné bekötött kézzel s a legnagyobb fakanállal bejő. s elmondva fölötte a reá illő rigmust. valami pénzt vet. ott marad a menyasszonyi háznál az úgy nevezett „poczita” megtartására. a czigány rákezdi a csárdást. Ilyen a „vánkostáncz. Aztán asztalhoz ülnek. ki sebesen rá térdel. s kér pénzt gyógyszerre. néha zene nélkül. kezénél fogva. mert egymás kezéről szokták elkapkodni a menyasszonyt. hé! − Naszádi koma furfangos egy násznagy ám!” Ezeknek vége szakadván. míg a kör körül táncz. − ezeket a násznagy rendesen egy 5 frtossal szokta kielégíteni. A nyoszolyóasszony erre beköti a fejét kendővel. Mikor már az ételek így mind felhordattak. bevezeti. úgy hogy sokszor 5-10 forint is összejő. Amint az első érez pengni kezd a tányéron. melyben szomorú arczczal ecseteli a menyasszony leányságának halálát. Az asztalra ugyanis egy jó nagy tányér tétetik ki. s tart kivilágos kivirradtig. ha azt hirtelen el nem kapja − aki ügyesen rátérdel. s csupán nevetséges intermezzókul szolgál − átadja a nyoszolyóasszonynak. egy verset mond el fölötte. vőfél nyoszolyóleánynyal stb. s kötőiket tartva. s az öreg vőfél bevezeti a menyasszonyt. öreg neki esik a táncznak. egy versben bemutatja a vendégeknek. s egyik egy kis párnát kezébe véve. mire végre azt süti ki. rokonai és jó barátjaitól. hogy megégette a kezét. melybe mindenki. előront a már-már türelmét vesztette asszony vendégsereg. − az öreg vőfél vesz át minden tál ételt. A tányérba ez alkalommal „bölcső madzagra” adakoznak. az öreg vőfél kezdi meg a menyasszonynyal. i. újra hangolnak. Ekkor aztán újult erővel kezdik el a mulatságot.figyelmeztetik. s az ez alkalomra betanult versek elmondásával elbúcsúztatja a menyasszonyt násznagyától. A vőfélek kellő számú segédeket választván a fiatalság közöl a vacsoráhozi felszolgálásra. s leveszik a menyasszony fejéről a koszorút. mely a vacsorát helyettesíti. sőt másnap még dúsabb lakomát rendeznek néhutt. s helyét foglalja el benn. szakadatlanul csárdásoznak éjfélig. s rendesen ott szokta végezni. s 2-3 órát itt töltenek eddegélve. s tud tára adja a vendégeknek. Ekkor a menyasszony násznagya elmondja a kiadó rigmust. verbüng és dal közt. mint menyecskét. hogy a számukra „pénzt szed. majd nem agyon faggatják a vőlegény násznagyát a „vánkos pénzért” amiért t. hol azután kevés idő múlva vacsorához ülnek. ekkor emel szót. ki a menyasszonynyal tánczolni akar. ez a „kásapénz” melyet mindenki kötelességének tartja megfizetni. örömanyával. és bevivén a nép elé. mire ez az asztalra kerül. Ezután az öreg vőfél egy mulattató verset szokott mondani a czigányokról. ha mindjárt ez egy perczczel vagy egy pillanattal előbb kapta is el elődjétől. meg a vendégek közöl aki akar. Ezek közben elmúlik az éjfél.

hogy alkonyatkor végződjék. Ezután jelentetik be a halálesetet a papnál. és protestánsoknál a háztól a holt előbb mindig a templom elé vitetik. némelyik olyat hoz mint egy kocsi kerék. Megjegyzendő. és fakanállal letisztítják. Temetési szokásaik. s úgy irányozva. másikat a másik. s minden jót kivannak nekik. azaz bekenik valamivel az arczukat. A katholikusok 1 párt.− ez így tart délig vagy estig. családi örömöket tápláló keresztelőt. éltetik az anyát. a bába híja meg másodszor a keresztszülőket. − ekkorra a komák is ott vannak. míg a komaasszonyok a templomban vannak. s nem száraz serpenyőben sült rétest hoz. A katholikusok betegjeiket ha koruk megengedi. s kiki egy darab ruháért a megholt gúnyájából. kiváló tulajdonságait nevetséges modorban sorolva elő.Reggel aztán pálinkázuak. hogy a sirató rokonok és ismerősök között kiki akkor jajdul föl legérzékenyebben. akiket komáiul akar. már is a fekete temetésbe kell botolnunk. ki a temetési időt meghatározza. halála után ismét. minden rokona s ismerősétől. s a szokásos temetési énekek és imák után mind a három felekezetnél következik a búcsúztató énekelve. (szegény öreg nép) kik azért. vagy duda és táncz is van. van eszem iszom. Éltesnél virrasztókat hívnak. ki férjét siratja. illetőleg előbb kialudni magukat. apát. Aztán hálálkodások s áldások között szétszélyednek. Egy asszony férjének kedvencz dala volt a „kutya kutya tarka” s midőn a férj meghalt. Végre egy pár pint mézesmeleg borocskát elbögrézve. berohan egy fatállal. keresztszülőket. − s ez a szokás mind a három felekezetnél megvan. eláldják a családot új tagjával. tisztába s legszebb felső ruháiba öltöztetik. akkor egy gyermeket az egyik. stb. a haldoklók szentségével elláttatják ha lehet. A keresztelés a katholikusoknál reggel. az evangélikus és protestáns felekezetben” 7-8 párt is hí komául. melegmézesboroznak. − ki neve említésénél azonnal észre jővén. amit megesznek s megisznak. A gyermek születésekor. Néhány hóval a szülés előtt fölkéri azokat. Néha zene. A katholikus pap temetéskor a holtat a beszögezés előtt beszenteli. Ha a katholikusnak más összeköttetéseknél fogva több keresztkomája van. amíg a fáradság és álmatlansággal küzdhetnek. amilyenre a megholtnak szülői vagy rokonai akarják. A komaasszonyok a gyermekágyashoz jővén. a nő a többek között így is siratta: „Jaj! jaj! jaj! ki dalolja már nekem hogy: „kutya. kivált ha új pár. este tartják a keresztelőt. s magára marad az új pár. Ezekben aztán a bába gazdálkodik. s ekkor jutnak eszükbe a különféle bolondságok. a másik két felekezetnél délután történik. még a bábát is. oly hoszszúra. melyeknél a nagyságtól függ a gazdasszony dicsősége. Alig írtuk le a világ egyetemnyi kedvvel ellakott lakodalmát. az ujon szülöttet. folytatja siránkozását . melyekben csaknem kifogyhatlanok − például a férfiak az asszonyokat beretválják. közös szokásuk az. hogy az evang. s halálozása perczeiben csengettetnek. sőt még néha a háztól is elbúcsúztatva a melyben lakott. a kántor készíti a búcsúztatót. s különféle bábaélczek között követeli a hivogatásért a „bocskorpénzt” díjul. Az asszonyok meg a férfiakat patkolják. Visszatérve a keresztelésről. Keresztelési szokásaik: A reményteljes anya jó előre gondoskodik keresztszülőkről. Gyakran comicussá válik különösen egy egy asszony. tartja keresztvízre. s reggelig mulatnak. de azért minden gyermek keresztelésénél mindenik komapár megjelen. A holtat mindenek előtt megtisztogatják. „Forgó viszontság járma alatt nyögünk” igaza van Berzsenyinek. hogy ezen éneklések alatt. kiki két vagy háromféle töltelékü. munka után látni. s hozzá látnak a terített asztalhoz. Említésre méltó. egész éjjel virrasztanak ének és ima között. midőn a búcsúztatóban érintetik. de ezt mind a legszívszaggatóbb sírássál: péld. haza mennek. kutya tarka!” s ezt con amore eldanolva. s ezeknél itt tartatik a szónoklat és búcsúztatás. s így tovább.

s ez a kum (koma). Elől megy a kúm. majd a dever kocsira helyezve őt. s ők haza térnek teljes nyugalommal. s végeztével ismét szekérre kerekednek. a többiek is elfoglalták helyeiket. hol leszálva. Minden lakodalomban van egy monarcha. utána kötött kézzel a házasulandók. melyre mindkét részről rokonaikat meghívják. kik minél nagyobb számmal jelennek azután meg. rozmaringgal fölczifrázott kulacscsal. ölelkeznek. Künn a temetőben a szertartási énekek s imák után. mely inkább intés az élőknek. Majd minden sírra jut egy-egy térdelve imádkozó a szeretett elhunytért. s aztán ők is szétszélyednek az egyes szeretteik sírjait meglátogató nép után. fűszerezve a megholt jó tulajdonságainak. leszállnak kocsijaikról. azután a kúm és dever . azt tovább a sértés helyén meg nem tűrik. kit mindig más nemebeli fiatal visz ki a karján. s bús dallok és szűnni nem akaró sírás-rívás között érkeznek így a templomig. néhány nappal az esküvő előtt. többé a faluban meg nem vendégelik. ismét beszéd tartatik a holt felett a mulandóságról. a vőlegény s a dudás. Minden holt szent Mihály lován vitetik ki. szebbnél szebb leányokkal s asszonyokkal. azonnal nyilatkoznak. s a küszöbnél a reájok várakozókkal ismét ölelkeznek és csókolódznak. rokonai megvárják míg felhányják a sírt. érette rozmaring. ének kíséretében a temetőbe. mely halottukat kikísérte. s ekkor leginkább az evang. Az oltárt először a pópa hagyja el. főleg ha a temetés fényes és nagyobbszerű volt. melyeket könnyű és csinos kocsik elé fognak. hát még annak aki megsérti. erényeinek s említésre méltó tetteinek elősorolásával. rendesen kisírt szemekkel jön elé. ki parancsának ellenszegül. kivéve a kisdedet. s így mennek muzsika és énekszóval a menyasszony házához. melynek utolsó verseinél megkezdik az oszlást. ezeket követi aztán a sok más kocsi. azért semmi költséget sem kiméinek. elhatározzák. s átadatik most a devernek. ha a leány s körülményei tetszenek. ha sikerült. odábbmennek. Római sánczok vidékén lakó ráczok lakodalmi szokásaik. Mire leány barátnéi elkezdik búcsúztatni. A dever a menyasszonynyal. Ez néha a késő éjbe húzódik. bármi későn van is az idő. az ének lassan elhal. Első esetben kijelölik együtt a leánykérési napot. Fél vagy háromnegyed óra múlva ismét ott vannak mindanynyian a halottas háznál Visszajöttek a tort megülni. és protestánsoknál. Második személy a dever (kis koma vagy menyasszony vezető) azután a fifer (vőfél) s úgy a gajdos (dudás). utána a következő kocsin a devers a vőlegény rokonai. míg a pópa az oltár ajtaját kinyitja. azért ezen ünnepély „Jabukának” neveztetik. mely rövid étkezés és borozásból áll. A megkéretéskor. s azután a házasulandók keze a dever által vásárolt selyem kendövei köttetik össze.szívből stb. Ilyenkor az egész temető megnépesül. Az apák őszkor leánynézőbe mennek. ekkor a menyasszony vőlegényétől egy piros almát is kap. A lakodalomhoz a vő fél. kötelességeiknek lelkiismeretes teljesítése fölött. s a két gajdost az út közepén körülállva. a. annál nagyobb a házasulandók dicsősége. Jaj annak. A menyasszony fivére által karon vezetve.. törülközők s efféle vászonneműekkel megajándékozzák. a megholt emlékére még egy halotti éneket elénekelnek. gyűrűt váltanak. s menynyi legyen a vendégek száma. közben a dudások fújják bús dallamaikat. egymást és rokonaikat üngök. ott leszállnak. legényt pedig leányok visznek 4-6 vagy 8 an. bokréták és törülköző kendőkkel felékesített lovakon mennek. ismét tánczolnak egy kólót. mintha csak mindnyájan rokonok volnának. mikor lesz az esküvő napja. a kúm a vőlegénynyel oltárhoz mennek. ha nem. egy füst alatt azt is. hol először gyűrűket cserélnek. A sír behúzása előtt minden szerette egy két marék földet vet sírjába. a kólót annak rendje s módja szerént eljárják. Ha a menyasszony a szomszéd faluban lakik. Leány halottat legények. csókolódznak. mely vasrácscsal van elrekesztve. ez sokoldalúlag magyarázható ősi szép szokás. a gajdos kíséretében vendégek meghívására megyén. Mikor aztán a menyasszony részéről az elfogadó lakadalmas nép eléjük érkezett.

mit egész ünnepélylyel adnak át a menyasszonynak. Rozsnyói czéh tánczvigalmak. ki a vásznat egyik végénél földre bocsájtja. azután a többiekét is csókolja. hogy a vánkusokat felvágja. s fejők fölé még azon kívül virágkoszorúkat tesz. s ünnepélyes tisztújítását. Ekkor hozzák dudaszóval a kráválytis. Ebéd után ismét szekerekre kerekedve. hogy ezentúl neki ura és gazdája. 131. Erd. Most kezdődnek a vígságok. a ház küszöbéig húzva. devert és fifert üngökkel ajándékozza meg. kólók. s buzogány alakú czin-dényt használnak a szünórák alatt előfordulni szokott felköszöntéseknél. régebben egy egész hétig. hogy az előtánczos fővezénylő. a szűr vagy ködmön alatti kulacsokból jókat húz. vagy mint ott nevezik fürölő kötelességének ismeri. az önkéntes választás pedig ilyenkor tilos. még pedig oly figyelemmel a meghívott vendégek iránt. hogy farsang folytán egymást felváltva tartja meg minden czéh ifjúsága. az épen megérkezett férfi vendéget. harsány zene és rigmus kurjantások s mondások között viszik át. Ezekkel a szobába megy. s a kumót. . evés. . helyébe guzsalyt. egy módos mesterleánynyal vagy úri nővendéggel megkínálni. Ezen felköszöntők ismertetéséül a számtalan közöl ide jegyzünk egyet. de egy egész ruhának való . Ez alatt a násznép félrefordulva. amint azt mintegy 20 évvel ezelőtti időkből emlékezetünkben megtartottuk. újs. . a másikba pedig vizet adnak. bőven megvendégeltetnek. Nevezetes itt Rozsnyón az. olajos étkek stb. Kép. pénz és effélék. mintegy öt lábnyi hosszú. szájába czukrot. kötények. tisztességéhez képest. énekek. 186ί. A három itczés edényt kezébe fogva.. 2. kezét. A tánczosné el nem fogadása az egész társulat megsértése volna. Esküvés után víg énekszóval az őket váró szülékhez mennek. Ezen tánczvigalmaknál ősi hagyományos szokásból egy lopó-szerű. hol a kúm a menyasszonyt addig le nem bocsájtja szekeréről. A vőlegény. először ipja s napa arczát. kurjongatások. és a többi esküvési szertartásokat végzi. jobb karján egy kis fiút. egy erős hangú csizmadia legény ekkép szólalt meg: . s a körülállókat tollal és pehelylyel hinti be. 322. hogy „A zsena bojitszja szvojego muzsa” azaz „Az asszony félje férjét” a menyasszony lábára lép annak jeléül. Tánczvigalmaikat biztosok s önválasztotta rendtartó felügyelők vezetik. betakarja. és templomiének kíséretében a templom közepére mennek. hol az egyházi ereklyékkel rakott asztalnál a dever által vásárlott pohárból borral áldoznak. Reggel a menyasszony vizet hoz. Ilyenkor a czéhládát az újonan választott elő-járóhoz ünnepies körmenettel. Vas. ivás s mindenféle pajkosságok egész reggelig. Az első tánczot így kell eljárni. Ezen alkalmaknál a czéh mesterségi mivoltát jelképező álarczos alakzatok bizarr felöltöztetése az iparos ifjúságnak sok gondot ad. selyem vagy czicz. bal karjában pedig egy vég vásznat tartva. azaz megtánczoltatás végett karjára vezetni. hol a fiút és vásznat tőle elfogadván. milyen a mézes búza. magát meghajtotta. egyik kezébe palaczk bort. Most a pópa a házasulandók vállai és fejeit a kúm és dever által közösen vett preverrel . hogy abban a vendégek megmosakodjanak. dever és fifer által különféle süteményeken küldött selyem kendők. melyeket csókok között ad által menyének. 1857. míg ipja neki egy üszőt nem ajándékoz. A napa is ott áll menyére várva. . most néhány napig tánczvigalmait. mint a kúm. s aztán pénzt vessenek. Magy. elviszik a menyasszonyt a vőlegény házához.. mustba főtt és mártott szárított halak.floribusz”nak nevezik. Ez pedig nem egyéb. stb. Végre jön a „vánkostáncz” melyet a csintalan vőfél sokszor azzal fejez be. czipők. hona alá egy-egy kenyeret. Ezen ivóeszközt „floribuszpalaczk”nak magát az elszavalt rigmust pedig . midőn a pópa ezen szavakat mondja. s miután a sok holmit az asztalra lerakta. hol mindenféle ételekkel még nemzeti eledelekkel is.mint tanuk nagy égő viaszgyertyákkal.

Leány szülei: Az leányunk akaratától függ. 252-253. s a sok vivát és éljen követi.Iszom a floribuszt! Az elöljárókért. Nem lesz sok a bor ára Ezt a harmadik korty. Azért a legszebbikért. S többi tisztjeinkért. 26. Az ö boldogságára. Mi uralkodónkért.Erre ismét az érkezők felelik: Dale kaszma hozili cesztus me pobluzili. S jó szándékomban megért. s elviszik a kiszemelt házhoz. És főbírájáért. ne torára. kinevetik s ott hagyják. Kinek lakodalmára. így mulatnak aztán még sokáig. Aki épen arra kért. hol már a svatka (a kiszemelt leány anyja) és egy staro sta (férfi) várják őket. Atyamesterünkért. kisírt szemmel bejő és valamit keres. Komiszárjusunkért. hogy megnézzem rejtekében gyertyával. hogy valamely férfi kinézte jövendőbelijét. (Az utat tévesztettük meg. Vas. Magyar királyunkért. egy szombat estére elrendelik a kérés tételét. 1864. (Dicsértessék a Jézus Krisztus). . örvendünk hogy itt találtuk fel. Erre az eddig a kamrában hallgatódzó házileányzó. s karon fogva behozza a szemérmes leányt. ki az érkező kérő számára ki van jelölve. mire a házbeliek felelik: „Asnaveci Amen” (Mindörökké Amen) „Wi tei ce unas” (Isten hozott) „Skaczi hoeice jaku novinu donyeszesc” (Mi újságot tudtok?) .) Házbeliek: Üljetek le! Érkezők: Nincs időnk. Staro sta: (a férfi kísérője) Ez az a csillag. Juthassak. Falamiájikért! (ismét egy korty) Iszom a floribuszt! A rozsnyói szüzekért. a staro sta pedig beszédjét azzal végzi: engedjék által csillagjokat a nap királyának. csillagot keresünk. Gömörvármegyénkért.) Akkor a staro sta Ádám s Éváról hosszú beszédet tart.) Ha tudják. azt úgy osztják szét. Egész tanácsáért. királyunk (kralovics) számára. mely ebből áll: A férfit egy idegen férfi s nő karon fogják. hogy a legnagyobb a kérő ifjonczé. az edény végső felhajtása. újs. s a férfi beleegyezik a leánykérésbe. Érdemes czéhünkért. engedjétek meg. Sárosmegyében szokásos lakodalom (a tót köznép közt. Tisztviselőiért! (ezt egy korty követi) Szabad városunkért. s letépi róluk a koronát. mialatt csinos leányok virágcsomókat hoznak. melyet keresünk. (Kimegy. míg megérkezik a hajnal. azt nem találja és azzal visszamegy. mert ha nem az. Az érkezők így szólnak „Pokvateni buc Pan Jézus Krislus”. Kiváltképen egyikért.

Leány: Ha a házasság Isten akaratja, úgy enyém is. Staro sta: Legyetek egyek. (Ekkor a leányzó és ifjoncz kezét fehér zsebkendőjével egymáshoz köti, ismét beszédet tart, és ezután következik a vacsora, e közben a felköszöntések.) Másnap (vasárnap) két drusba lóháton megy házról házra, beszédeket, meghívásokat tesznek az eljegyzésre, meghínak 300 vendéget is, más faluból is, férfi és jegyese, kiki maga viszi vendégeit a templomba, hol a pap az eljegyzést eszközli. Szerződést is kötnek. Ε nap délután levágnak ökröt, csapra ütnek pálinkás hordót, s egy szóval nagyban folynak a szükséges készülődések. Mikor az esküvő megtörténik a templomban, kocsin vagy gyalog, de ünnepélyes csendben, a menyasszony lakására megy a násznép, s ott a ház előtt megáll, kört csinál, ekkor a körbe lép a „staro sta” (násznagy) beszédet tart a házasságról s a házasfelek életéről, − elvégezvén beszédét, vígan ugrik helyére a „starsi drusba” (vőfél) és ez Mathusalemről, Noé-ról s egyéb régiségekről tart szónoklatot, végül kéri, hogy a násznép lépjen a házba be, itt kezébe ragad egy botot, melynek végén törülköző van, és azt jobb, egy mosdótálat pedig vízzel bal kezébe vesz, és Sz. János kereszteléseiről páthoszszal szaval, ezt is elvégezvén, a jelenlevők hozzá közelednek, kezeiket megmossák a mosdótálban, és megtörülik a balhoz kötött kendőbe, ennek is vége lévén, a víz kiöntetik, s a tálba kiki tehetségéhez képest pénzt tesz be-Erre jön a vacsora, de mielőtt hozzáülnek, két imádságot mondanak el, a „Pozdraveni Máriát” és „Ocsenász”-t, első a Hiszek egy, másik a Miatyánk. A lakodalom két nap szokott tartani, első nap az asszony, másnap a vőlegény házánál. Lakomakor a vőfél az eledeleknek feladásával, verseket mond, a násznagyot megszólítva. Az eledelek közöl a tejben kása el nem maradhat. A menyegzői vendégeskedés alatt muzsika zengedez, s a legénység magántánczokat jár. Felkelvén az asztaltól az öregebb vendégek, helyeiket ifjak, s kik az alatt az asztalhoz nem fértek, foglalják el. Ilyenkor elhallgat a muzsika is, mert a czigányok kezeiben most szintén kanál, kés és kancsó forog. Ennek végeztével megzendül a muzsika, s a násznagy elkezdi az osztást a tánczra. Egyik drusba megtánczoltatja a menyasszonyt, a ház közepére viszi, leülteti, s elkezdi kardja végére a menyasszony szalagjait szedni, hajából is kifonja a szalagokat, végre leveszi pártáját, és kardja hegyére tűzi, azután a nő elé ül, s amint ül, hányva csapkodva egyszersmind magát, a nőt körültánczolja, e közben ha kardjáról leesik a párta, büntetést fizet, de a vőlegény is virgoncz legyen, hogy 10 fordulatra ellophassa menyasszonyát a társaságból, különben öt is büntetik. Ha a vőlegény ellopja menyasszonyát, a padlásra szökik, elzárkózik, s ott hál, ha kegyetlen hideg lenne is fenn. Erre zenét kap s éneket, mire a vendégek egy része távozik, más része ott marad, s mulat világos virradtig. Másnap reggel összesereglenek a vendégek, s egyik drusba vagy staró sta szép fejkötőt nyújt a nőcskének, az azt fölköti, ekkor körbe veszik és kiki lisztes zacskót vesz elő; s folyóhoz kísérik a fejkötős menyecskét, ott lehúzzák czipőit, zacskóikat vízbe merítik, s a nőcske lábaihoz csapkodják, (mi okból? talán hogy fris legyen!) azután reggelizni viszik, mikor azon is keresztül esnek, a vőféleket lenyakazzák, mely abból áll, hogy szabad térre viszik, bekötik fejőket s azt mindegyik kezével csapja meg. Harmadnapra a vendégek ajándékot küldenek az új házastársaknak, mely leginkább élelmi szerekből áll. Ne felejts 1861. 141. 36. és 1862. 148. 43. Tud. Gyűjt. 1834. 2. 11.

Sárosmegyei tótcselédség karácsonfája.
A karácsonfa, mint jelvénye a szellemi világosságnak, mely a megváltó születésekor a sötétségben tévelygő emberiségre akadt, leginkább gyermekeknek szokott karácsonkor felczifrázva játékokkal, szalagokkal, gyertyácskákkal kiosztatni. Sárosmegyében a jómódú földesurak alsóbb rendű cselédeik számára is készíttetnek karácsonfát, nagyot, melyet zöld

ágaival egy ember alig bír vinni, s ezek ágain a fenn leírt czifrázatokon kívül nemesebb ajándékok is függnek, így sapka, harisnya, táska, ing, kötő, szoknya, fejkötő, ködmön, pipa, dohányzacskó stb., és azok mindegyikére egy-egy cseléd neve van akasztva p. o. Palkó kocsisé, János béresé, Juczi szolgálóé, Ancsa kályhafűtőnéé stb. stb. Karácson előestéjén ezen fát az ispán a cselédházba viteti; körül égnek a gyertyák, melyek a napot jelzik, mely karácsonkor ismét hosszabbra kezd nyúlni. A szobába gyűlnek a cselédek, és ekkor az ispán őket latinul köszönti „Bonam Vesperam” (Jóestvét) mire a cselédek felelik „Gratiam aginius” (Köszönjük). Erre az ispán elmondja, hogy urok karácsonfával ajándékozván meg, azt tekintsék meg, s kinek nem volna rajta ajándéka az szóljon. A szemle megtörténvén, a cselédség a fa körül letérdepel és fenszóval imádkozik uraságáért. Ima végeztével egy szép fiatal eszes legény fehérbe öltözik angyalnak, melyhez az arany szárnyakat a pap adja. Ez felveszi a karácsonfát, s viszi ki az urasági lak felé. A cselédség ünnepies ruhában kíséri őt, a ház előtt megáll, s éneklik a latin „Triumphus regis angelorum” czímű éneket, ekkor az angyal beviszi az urasághoz a fàt, és kéri, hogy az karácson két ünnepnapján ott maradhasson, erre engedelmet kapván, leteszi, kimegy és mondja: ad Jesulum Imfanbulum properantes, nomine venites omnes, dicite portes, Jesulatum, salutatum, gloriatum, cantatum. A szóra „Cantatum” szép éneket zengedeznek, s mellette visszavonulnak a cselédházba vacsorára, hol az ispán a zöld ágról, mint amely csillogó gyümölcseivel folytonosan a munkálódó természet vigasztaló reménye, úgy a fáról, melyet sok népek mint istenséget imádtak stb. hosszú beszédet tart. Éjfélig tart a mulatság, akkor éjjeli misére mennek.
Nefelejts 1862. 148. 43.

Selmeczi bányász-akadémikus fölavatása.
Azon ifjoncz, kit Selmeczen a bányász-akadémiába fölvesznek, jogosítva van, sőt kötelességében áll, bányász-öltönyt hordani, s ekkor azon tisztes nevet kapja „Fux” vagyis róka. Mikor fenn van az új ruha, a 2-od, 3-ad és 4-ed éves rókák megkeresik, s fölavatásra elviszik valamely ivóházba, ott italt kérnek, s az új fölavatandó bőrtáskáját oldaláról leoldják, annak egyik szíjját egy, másikát másik veszi kezébe, kifeszítik bizonyos magosságra, és az új Fuxnak ezen kell keresztül ugrálnia, kezében teli kancsóval mindaddig, míg kancsó borát kortyonkint, egy-egy ugrás után egy kortyot számítva, ki nem itta. Ez próbája annak is, nem lesz e szédelgős a fiú. Azután dalolnak és dőzsölnek. Ha akadémikus hal meg, éjjel temetik el fáklya világánál, melyekre czímerek a bányászat jelvényeivel akasztvák. A negyedéves akadémikus tartozik vándorlást tenni több bányába, és hogy hol merre járt, arról bizonyítványokat szerezni, mely vándorlás befejezte után a gyakorlati bányászok sorába vétetik föl.

Somlói szüret.
Somló a szebb és ritkább hegyek egyike Veszprém vármegyében, a devecseri járásban fekszik, s azt tartják róla, hogy hajdan tüzet okádott. Szüretkor a népség nagy csoportokban húzódik feléje minden oldalról, mely podgyász és élelemmel megrakva úgy néz ki, mintegy ellenségtől megriasztott nagy tábor, s ha egyébkor nem is, de ilyenkor mindig tarka és zsibongó élet van rajta. A vinczellérek mintha csak mozsarakat sütögetnének, úgy dongatják abroncsoló sulykaikkal a hordókat. A szedők pedig szüreti dalokat zengenek, a „Bort ittam én, boros vagyok” s a ... Szedjük azt a csóka dinkát, Azt a borbő kékkadarkát, Hadd teljék a puttonyom,

Aki első végzi rendét, És felönti telt edényét, Azt . . . megcsókolom. A csöbrösök illendően felpálinkázva, bodor pipa füst között, czipelik a megtelt csöbröket. Itt amott szól a zene, közbe közbe durran a puska, száz meg száz torok kiáltásától kísérve. Az úri vendégek dicsérik a hegy borát, s elmondják nem egyszer, hogy „somlai bor az öregek teje” megjárják a romokat, olvasgatják a falba vésett neveket és emlékmondatokat, s élvezik az elragadó kilátást. Délben ebéd. Alkonyatkor száz meg száz csillagot képezve égnek a pásztortüzek, foly a dalidó: Rajta fiúk! hadd ürüljön A pohár, A pohárral a jó kedv is Sorra jár. Szóljon a zene javából. Tánczra fel, A jó kedv: bor; táncz, zene közt Ünnepel. Forgassa meg mindenikünk A párját, Húzzad czigány a palotást, Hadd járják. Öljük el ma gondjainkat A tánczba, Járja ki-ki örömébe S bujába. Három a táncz, s ha elfárad A kedvünk: Egy honfidalt a javából Elzengünk. Éljen a hon s a magyarok Istene, Áldó kezét hazánk fölé Terjeszsze. Éljen minden igaz honfi S honleány, Kik imádva csüngenek e Szép hazán. Közüdv, jólét, egyetértés. Szerelem, Derüljön fel szép hazánk az Egeden. „Éljen a hon, magyar ének, Magyar táncz, Ε lelkünket összetartó Rózsaláncz!” Ist. napt. 1856. 145-150. Vas. újs. 1862. 475

N. A soproniak menyegzőjikben víg kedvűek. A vőfél az eledeleknek feladásával verseket mond a násznagyot megszólítva. még a vőlegény házánál is folytatják a vendégeskedést és mulatságot. s azon túl is. Ez ép úgy van mint a kilencz órai. X órai. foglalnak helyet. Sümegi éj őrök kiáltásai. Az óra már ütött egyet. IX órai. I órai. melynek végeztével. Ilyenkor a muzsikusok kezében is kés. A menyegzői vendégeskedés alatt. Mert az javaidból kizár. muzsika zengedez. vagy a vőlegény s a többi vendégeskedők erszényétől kerül. Hallja minden háznak ura. Megbocsájtja bűneinket. mely fáradhatlan kedvvel foly reggelig. 27. s míg némelyek egymásnak villára aggatott mindenféle étel hulladékot küldöznek e szavakkal: „Ennél utóbb nem látom vőlegény uramat. Elmégy az nyugodalomra. kik az új párt elkísérik. erre megzendül a muzsika. XI órai. vagy búra? Imádkozzál tíz az óra. ha csak vagy valamelyik félnek gyásza nincs. az illetőnek ily szavak kíséretében adja által: „Ezzel kivan kedveskedni N. Örömre kelsz e. a helyet elsepri. villa és kancsó forog. a násznagy által az együttánczolásra összeadott személyek a tánczot elkezdik. menyasszony asszonyomnak stb.Soproni lakodalmi szokások. Gyűjt. s a násznagy elkezdi az osztást a tánczra. Nincs fölírva homlokodra. Ebéd végeztével a vőfél tágasságot csinál. Éjfél után óra kettő. Éjfél után ütött egyet. Az óra kilenczet ütött már. az ifjak. Vigyázz tűzre ne essék kár. Vigyázz ember ezen szóra. Várja Isten térésünket. melyre a legénység magántánczokat jár. azok. Mulatságos tréfák is jönnek ilyenkor elő. II órai. menyasszony asszonyomat.− addig mások mással mulatják magokat Felkelvén az asztaltól az öregebb vendégek. Eljár az idő és nem vár. Az óra kilenczet ütött már. s örvendezteti a jelenlevőket. Mire virradsz fel holnapra. Hosszabítja életünket. 1833. seprőt fog. s kik azelőtt oda nem fértek. vőlegény uramnak. Már egy nappal éltünk többet. azután vegyesen öregek és ifjak kerekednek tánczra. Tízet ütött már az óra. násznagy uramat” melyet egyik vagy másik átvéve. . 1. Elkészülvén a menyasszony vőlegénye követésére. Tud.

Az egybegyűlteket aztán valami versfélével üdvözli. Vas. Syrmiai. s melyen az egyszer szabad a vőlegénynek összevissza tenni és beszélnie mindent mindaddig. Négy az óra felkeljetek. n. Legyen nektek segítségtek. Azután mindnyájan a vőlegényes házhoz mennek. 1854. Bácskában. Őrző angyal és több szentek.Dicsértessék a teremtő. az u. bánáti és határőrvidéki szerbek házassági szokásaik. Szűz Máriát tiszteljétek. Azalatt a menyasszony is elkészül az esküvőre. . Bánátban. Éjfél után óra három. megindul a menet lengedező zászlók alatt a vőlegény házától a menyasszony házához. 135 és 136. következő házassági szertartások vannak szokásban: Ha már egyszer megegyeztek a szülék gyermekeik egybekelésében. Év ünnep Sylvester napján. még a falu legkisebb házikóját is hűségesen felkeresi. A boszorkányok űzése böjt első vasárnapján. s abból az eléje menőket szívesen megkínálja. Lám én csak a várost járom. bácskai. A vőlegényre könnyű ráismerni. Négy az óra felkeljetek. Hogy többet üssön azt várom. újs. IV órai. hova kiki magával visz magának enni s inni valót. melyet rendesen egy ünnepies lakoma előz meg. Mindjárt Istent dicsérjétek. Majd én is szemem bezárom. Aratók öröme Júliusban. s ha azt elmondta. lapokon. Otthonosak nálok a következő népszokások: A tojás hajigálás húsvét másodnapján. Éjfél után óra kettőIII órai. 136. Ha az Isten nem segítő. A szerbeknél. míg a menyasszony lefátyolozva meg nem jelent. Mit használ a város őrző. Álmotokból serkenjetek. Csendesnap ünnepe Mindszentnapkor. a jelenlevők kezeit sorba csókolja. Koszorú 1830. Ha fölkeltek sem sajnálom. A farsang eltemetése húshagyó kedden. rikkancs virágok és pénzdarabokkal körülaggatott borosüveggel megy házról házra vendégeket hívogatni. kalapja mellé fehér kendő van tűzve. mert most neki enni s inni valót adogatnak össze a jó emberek. Éjfél után óra három. kezében pedig egy terjedelmes borosüveget tart. Tavasztáncz május lő napján. Ha alusztok én nem bánom. s végre a lelkész által meg nem áldatik. kik Syriniában. Svábok apróbb szokásaik. s a Határőrvidéken laknak. Nem felejtkezik el ilyenkor senkiről.

melynek elve alkalmasint az. annyi kerék föld számláltatott. durrogatások közt. Gyüj. s a halálfeledés egyidőre vigaszságot enged. valakit jól kisirattak. 8 karajczárokat jelent. és érzelmeik habozásán a frigy megköttetik. melyről az egyének valamennyien változott minőségben távoznak. a vendégség kisded zsarí ásókat szenved a szakácsnétól. a szebb érzet föléled. de ő is aztán. az ezeret. melynek végeztével lakomáznak. a csuprot földhöz vágja. csengőpengő szekerek készíttetnek. s így a sebesen forgó kerékre nem is ügyelhetett. melyet kézenfogva páronként tipegnek körül. s amennyiszer a guzszsal megkötött kerék fordult. s kettős lényt vezet ismeretlen utakon a létezel felé. az O. 1859. gordonostól. melyben az oláhok „zsukátája” is szerepel. gyűjtetik a lakadalmi sereg. Tud. hanem kötéllel és kerék számra mérték a földet. 11. mivel az idevaló bábáknak ugyanakkor két-két forintot szokás adni a város kaszszájából. Aratás végeztével a munkások egy legényt kalászkoszorúval ékítve kísérnek a gazda udvarába. Szarvasi apróbb szokások. s így lovas vőfélek kíséretében. hogy a földetosztó esküdt egy kocsira ült fel. és az „eskető” nap. hogy a mindszentek napja előtt változó kisbíráknak és hadnagyoknak. míg meg nem unják. hogy: a holtak boldogok! miután t. annál nagyobbra becsültetik. hogy a borral vagy pálinkával jól eltelt esküdt el is szunnyadt. Másnap korán a menyből lett már menyecskét minden férfi megforgatja. Vas. Újs. nem lánczczal. mely utóbbi úgy történt. Szatmármegyei vegyes szokások. s a komaasszonyok a korányát felváltogatva ápolják. a volt bíró egy kis mulatságot ad. abból áll. közönségesen csütörtökön megérkezik. Van egy szóló magyar (nem magántáncz). hogy onnan is így neveztetik. Szászrégeni szász aratási ünnep. a vőlegény nevet. i. kit aztán az útba eső házak ajtajából pajzán gyermekek vagy szolgálók jó csupor vízzel szoktak nyakon köszönteni. előfogatok bokrétáztatnak fel. melyben minél cselesebben tud eljárni. ha szerét teheti. 1822. A G-t pedig nem gének. s reggelig dorbézoló városi cselédek is ezen alku mellett ugyanazzal a kifejezéssel szoktak élni. nyoszolyóleányok − asszonyok választatnak. százat. a mondott bába estéjét tartó. Az úgy nevezett bába estélye. − meglesz a jegyváltás. Náluk a C nem százat hanem csak ötvenet. A tor még az ó-világ maradéka lehet. . s minthogy azt azonnal el is isszák. A szarvasiak régenten még pusztákat árendáltak. Halottjaikat dalolva siratják. melyet leginkább a városi cseléd szokott megtartani. mely minden megjelenők közt komaságot szül. A keresztelő oly ünnep. Lakadalomkor kolompokkal járnak. 55. Ilyenkor. és ezek az újonan születendő gyermek mellett levő bába szokása szerént. − a szende. 568. Az egészet a menyasszony pénzösszegyűjtögetése rekeszti be. − azután táncznak erednek. ha szomszéd is a pár. Bilder aus Ungarn 2. hanem gának mondják. mely hamis gyakorlat mellett gyakran megtörtént. a laczi-konyha pompásan felüttetik. szép menyasszony sírni kezd. utczákon kering a díszmenet. A gyermekévek után első hajnala hasad az életnek házasulási reményekben. hazatérve zsíros lakomát csapnak. − násznagy kerestetik. 24. vőfél. De hihető.s addig mulatnak. Kereszteléskor a templom bármelyik zugában is babonás előítéletből pálinkát isznak. s a divatkeringők elcsigáztatnak. a helyébe választandó bírót bevárják.

királyédes. Adj pogácsát a zsebünkbe. dalok. s így tovább: „egy kis kolbász. szintén szokásosak. A leánykérésre vállalkozott szóvivő köszönti a háziakat. melyben a leöletettnek jobb falatú részei fölemésztetnek. Ekkor a sihederek kántálni. Ezek inkább sváb eredetre mutatnak. Nevetséges bohóczkodás adja magát elő a „máléhántás” idején. oldalas.) lakodalmi szokásaik. s bőven teremnek: góhér. s már innét nem messze a bányai környéken kelendők. ezekből a mi kedves atyánkfia . és az ö oldala csontjából alkotá Éva anyánkat párul azért. röppentyűk látszanak a légpályán. valamint a Mikolája „heil Nigló” vagyis Miklósesti maskarák sem. ángy ónak. egész egy helység ez. kik suskákkal bő öltönyeiket roppant vastagságra tömték. IX. s méltó. . s minekutána feleltek. miként a székelyeknél. melyet Szathmár városa múlhatlanul meg szokott ülni. melyek nedve gyakran szerencsés évet ér. ezek oláhféle. Életképek 1844. s mázos arczokkal amazok rettegő hüledezésére előgurulnak. bakator. Hanem a „bethlehemezés” néha megtörténik. Sápoly dánye kity on kok. sódar. − Hangzik a nóta. kecskecsecsű.Rokonnemű a disznótor. a hetedik szentség felvételére is. kádárka. mintegy mértföldnyire. A farsang bohóságait itt szintén utánozzák. végre öröme is rendkívüli modorban mutatkozzék. török. − mely utóbbi alkalmi dalaihoz vidoran függeszti e rímecskét: „Koringyica. . rózsás. hogy a világ szaporodnék. midőn a házba gyűlt tömeg köze egypár bukfencz vettetik. Mely magyarul körülbelül ennyit tesz · A dalocska végső hangja: Vesd szemeidet a polczrat! Kelj föl gazda! fújj a tűzbe. Ezután rendelé a hét szentségeket. Több oldalból áll. lövöldözés. itt is adatnak. Karácsonkor a Pesten túlságos „Krisztkindli” itt nem. és több savanyu szőlőt. mint szolgál egészségük. Én általam megtalálta kegyelmeteket hajadon leány gyermekekök . . először magára vette a keresztségét és a többiekben is részesült időnként. hisz ezek magva az emberi természetben rejlik. aránt. muskotály. megkérdezi ősi szokás szerént: mint vannak. öröm és vigasság van mindenütt. füzet Székelyek (kath. divatozik. rajgók a föld színén. Kalákák. . előbbször teremte Ádám atyánkat. melyben minden tehetősb polgár borházzal bír. elhatározta magát Isten rendelése és az anyaszentegyház szokása szerént a házasságra. melyek mind saját névvel bírnak. vagy kölcsön egymásnak dolgozgatnak. s a sógoréknak. midőn az angyal és pásztorok beköszöntik az előestét Diózás ez éjen fürgetyűre vagy kártyára szintén szokás. hogy Istennek rendelése . A szathmári hegy délnek esik. mint bortermő földekhez illik. mire a házigazda feleli „tessék”. a kies Erdőd mellett. kalács és más. mint: tojás. hogyha hosszas időn gyötörtetik. pecsenye” küldetik. megkéri a háziakat. hogy néhány szava volna elmondandó. hanem mind eddig a napig egyes életet folytatván. midőn egy kis mulatságért valamely gazdasági egész munka bevégeztetik. kóringyálni mennek. A szüret nevezetes korszak. ku kogyica: Válba votyi lá polica! Szkala gazda! szuflan fok. mit nem is lehet vétkül tulajdonítani. s ő így szól: „Mikor Isten ő felsége embert teremtett e világra. és a mennyei karok betelnének Isten dicsőségére. − A húsvéti öntözgetés s a pirosság külön nemei.

nyak-keszkenők.szerént magához venné jövendőbeli házastársul. aztán ő is felmutatja a menyasszony ajándékait a vőlegénynek: ingek. amik állanak: főkötő. mint a mi kedves atyánkfiának elsőtisztesség-tétele napjára. Isten ő sz. mind mennyei áldásaival. és a vőlegény gazdája rendbe állítván vele ment embereit. felsége továbbra is tartsa meg kegyelmeteket mind fejenként szerencsésen.” Erre a menyasszony gazdája is a felmondott jó kívánatokat viszonozza ily értelemben. boldogok lehessenek itt és túl a síron. gyűrű. kívánnom Isten ő sz. vőféllel. hogy megkérjük t. s ő így folytatja: „Öröm atyuram. pénz. Ennyiből áll a mátkázodás. Most a mennyasszony gazdája elővezet egy maszkosán öltözött. de kétségeskednek. hajadon leánya . Ezeket kegyed vegye szívesen. . Ε napra mindkét lakodalomra készülő háznál lakodalmi gazdák választatnak. és jó szerencsések. és ugyan a guzsalyról kötött lelógó korsócskából kontyintgató némbert. hogy kegyes irgalmasságából kegyelmetekre vigyázván. . a kit keresnek. . Egy biztos emberük által engedelmet kérnek a bemehetésre. aztán a vőlegény gazdája így folytatja: „Még továbbra is tisztelt gazdatárs uram. Λ s itt előszámlálja az említetteket. midőn a vőlegény gazdája így nyilatkozik: „Kedves uram! nehány szavaim volnának. s azon nap. így szól: „Örvendek. körülhordozza. a mai sz. mert elfedett arcza miatt nem egy könnyen ismerhető fel Ezalatt hozza a gazda a harmadikat is. hogy annak világánál mindig láthassák azt. násznagyuram. kit mi keresünk. ha kegyelmetek az ő itteni járása alatt valamely csekély állapotját megismerve. a mai sz. oly fényesen süssön rájuk. örömanyasszony. a házasságot megelőző kézfogás. s miután megmondják. Arra kötelezi magát kedves mátkája.. s ótalmazza meg minden veszélytől. ha meghallgatja” hangzik a felelet fessék”. s több effélékből. bokréták stb. de úgy bizonyos embere által is megtalálta kegyelmed szerető atyafi barátját nemes alcsik széki Fitódi. Következő napon küldöttség megyén a menyasszonyi házhoz és felkérik esküvőre. gyűrű.” Ekkora házigazda kiadja a választ. mely a teremtéskor felderült az égre. szívből kívánom!” Itt következnek az ajándék bemondolások. „Halljon szót hazai leányasszony! Kedveskedik mostan kegyednek kézen fogott mátkája ilyetén szép ajándékokkal . A megválasztás után jobb kezeiket egybefogva. hogy a mi kedves atyánkfia . vagy kamarába. uramat. egy bizonyos napot határoznak a mátkaságra. de főleg a rágalmazó nyelvektől. gazdatársuramat legelőször is arra. Ezután elővezet egy az arához hasonlótermetűt. . A menyasszony gazdája megköszöni. néhány szavaim volnának. . amelyről most rövid választ is kérek. csizma. melyre mi most tisztelt gazdatárs uram meg is jelentünk ezen complet társasággal. napra szerencsésen felvirrasztotta. és kérésemre ígéretet tennének. és ha kedvező. . bemenve köszönnek: „Dicsértessék a Jézus szent neve” fogadjuk: „amen” . a vőlegény gazdája ily áldást mond reájuk: „A minden áldások Istene áldja meg ezen összeszövetkező ifjakat mind földi. mi Isten előtt kedves. hogy ha az úr Isten ez árnyék világban élteti. s miután választ kaptak. öltözetűt. ezt is vizsgálják. s mindkét részről jelen volt atyafiak determináltak vala egy bizonyos napot. „Amaz mondja: „tessék”. Ezen megtalálás után ígéretet is tettek vala. A vőlegény pedig mondatja gazdája által. Most a bementek rendre kezet fognak házban levő minden férfiakkal. házastársul neki adása végett. s adok hálát Istennek. s e jelen óráig megtartotta. . guzsalyról fonó. ha meghallgatna. . szíveskedjék előállítani a determinatio szerént. gyűrűváltásra. hogy azon tisztességes jámbor személyt. násznagygyal megjelen választott arájának kapuja előtt. nagynyoszolyóaszszonyom. ezen folyó esztendőben maga személyesen. még többekkel is fog kedveskedni. és aztán a kettő közöl ritkán véti el a vőlegény valódi arájának megválasztását. felségének. mézes pogácsa. bevezeti az oldal szobába. és a vőlegény gazdájával.. hogy nem ez. őtet meg nem vetnék. napot. s az imígy nyilatkozik: „Jó emlékezetében lehet kegyelmednek tisztelt gazdatárs uram. . .

kalácscsal rendre megkínálja a jötteket. hosszas életet. asztaligazduram a hozzájok tartozók nevében én általam emlékeztetik kegyelmeteket. asztaligazduram tisztelik kegyelmeteket. násznagy uram. s azóta mindenütt föntartatott. napra szerencsésen fel virrasztott. nyoszolyóasszonyom. hogy az egyezkedés szerént compareálni fognak. és az Ígéret szerént arra kérik. azt örömatyuram és örömanyasszony igen szívesen vették. nyoszolyó asszonyomot több complex társaikkal egyetemben egy pár sz. kedves édes gyermeköknek ezen tisztesség tételére megszólitotta vala kegyelmeteket én általam és megjelenni szíveskedtek. a násznagy beszállásoltatja őket egy bizonyos házhoz. s midőn ezt jelentem. „Örvendek.. kalácscsal. órakor a nemes megyének lelki vigasztalására épült Isten házában az oltár jobb feléhez a sz. nyoszolyóasszonyom.” Innen elmegy a két násznép haza a két lakodalmas házhoz. egyszersmind választ kérek s kibocsáttatást a válasznak megvitelére. Τοvábbá. hogy stb. végre rövid kifejezésben foglalja: tiszteli egyenként a küldőket. adunk hálát Isten ő sz. örömanyasszony.” köszöntés után. hogy a mai sz. . uramat azon násznagyi hivatalra kérette vala.” Etel után küldöttség megy a menyasszonyi házhoz. stb. minthogy . megmaradást kívánok kegyelmeteknek. jókívánatokat viszonozva. ismétli a háziak és jelenlevő ide tartozók nevében. . ezért násznagy uram kegyelmeteknek pálinkával. hogy csak tessék bejöni. s megígéri. melyre készen volnának. szívemből kívánom s egyszersmind kedvező választ is kérek.” . mert igen jó szívvel. vagy ha a vőlegény násznépének más faluba kellett mennie menyasszonyért. hogy az ö kegyelme atyafiának életpárt szereznének. ezekhez tessék hozzá nyúlni és részesedni. mely még a galileai lakodalomban is. szeretettel veszik. azon izenettel. copulatióra eléállítani az egész nász néppel szíveskedjenek. a templom előtt: örömatyuram. kívánom hogy ö sz. ez az első válasz. ez a második válasz. ha a bebocsáttatást megnyerhetnék. hosszas életet. hazai leányasszony invitáltatta vala násznagy uramat. bejelentetik magukat. azután cry víg nótát muzsikáltat s felkéri a tánczra. . aztán a vőlegény gazdája folytatja a mint következik: „Még továbbra is megnevezett atyánkfiai emlékeztetik azokra. szeretettel adja. hogy valamely idegen embereknek szóváltási szándékuk van a menyasszony gazdájával. s adok hálát Istennek. ha tisztelt gazduram engedelmet adna bejöhetésre. hazai leányasszony in vitáltatja kegyelmeteket egyetemben egy pár szentjánosra (nagyszerű bogas fonott kalács) szíves szeretettel látja. fáradságos hivatalt elvállalni szíveskedett.asztaligazduram! Istentől minden jót. megvihessem „ Ekkor a menyasszony gazdája pálinka. . s midőn a házban a bejöttek minden férfiakkal kezet fogtak: „dicsértessék a Jézus neve. hol a maga vitt költségén megvendégli. felsége tartson meg mindnyájunkat továbbra is szerencsésen boldogul. hogy a sz. napon isteni tisztelet után. s egyebbekkel kíván kedveskedni. a menyasszony gazdája mond a vőlegény násznépéhez: „Örömatyuram.. örömanyasszony. és a kapu előtt megállván. ezt örömatyuram. úgy mint a mi atyánkfiának . Minthogy örömatyuram. Midőn a templomból kijőnek. örömanyasszony. Jánosnak megszegésére. Istentől mindenféle áldásokat kívánnak. Amire az atya. hogy az eljegyzett tisztességes jámbor személyt mai napon . örömanyasszony hálás szívvel. nek ezen tisztességtételének napjára. ismétli a hozzá tartozók nevében. és a vőlegény gazdája így kezdi. „Itt a menyasszony gazdája a mondott üdvözleteket. copulatióról jövendőben mindnyájan bizonyságot tehessenek. hogy azoknak.” A vőlegény gazdája megköszöni e meghívást és mond: „compareálni fogunk. Hogy pedig kegyelmetek násznagy uram mellé kívántak állani és fáradtságot tenni. felségének. fiú és sz. hogy e mai sz. lélek Isten segítve.” A menyasszony gazdája a felmondattakat viszonozva. kiknek nevében megjelentem. s kegyelmed ezen költséges. mire a gazda kiüzen. megmaradást én általam. Asztalhoz ülnek. aztán az előbbi szóvivő így folytatja: „Násznagyuram. a szóvivő így kezdi: „Örvendünk. amik már köztünk megtörténtek.

Ezen asztali áldást: „Mindeneknek szemei te benned bíznak uram stb. s úgy azután bizonyos embere által is megtalálta vala kegyelmed szerető atyjafiát . aztán másoknak kiosztás végett átaladván. gazda társ urammal egyetemben ígéretök szerént elvárjuk szívesen. s jócskán el is használtunk kegyelmetek adományából. legalább megkóstolja. Erre a menyasszony gazdája két kancsó sert vagy bort és a sz. áll. utánok a szekereken ülők be mennek az udvarra a gazda minden vele ment embereit a leszállás után az ereszben (pitvar) rendbe állítja. több complex társaikkal. illetőleg nagynyoszolyóasszonyunk és a vőfél gond viselésébe. .” Míg ezek benn végbemennek. a nagy és kis noszolyókhoz az udvaron álló szekérre kiragadni és vinni törekszik . áldj meg minket minden jóra való mozdulatinkban. örömatyuram. elsőbben maga. Továbbá násznagyuram. hanem felkérjük t. de mind ezek után is meg nem szűnünk. . úr által. avégre. magához venné jövendőbeli házastársul. Deus uram Isten adj. mire mindnyájan mindkét részről compareáltunk is vala. az illető gazda imígy búcsúztatja ki a háztól a menyasszonyt: „Valakit ide hozott a szeretet. kedves hajadon leánygyermeke . . a nemes megyének lelki vigasztalására épült templomba. nem akarván engedni. a sz. Jánosokat a vőlegény gazdája kezelése és kiosztása^ alá adván. örömanyasszony. . hazai leányasszony épen kegyelmed által invitáltattak vala minket egy pár sz. cum protestatione fenhagyásunkat nyilvánítjuk azok iránt. invitáltattak vala minket egy pár sz. A sz. házasságot megelőző gyürtiváltásra és kézfogásra. napot. nyissák ki. és ha nagyobbszerűvé. csillagokat Fejünk felett tartja. ha szíveskednék az ígéret szerént kiszolgáltatni. ki a mennyet és a földet teremtetted. Kérem szavaimra vessenek figyelmet” A felséges Isten aki a világot Teremtette. valamint ezen sz. asszonyt minden hozzátartozandó fekvő és fellelhető javaival együtt. addig a vőlegény násznépe a menyasszonyi ház kapuja elé érkezett. s az anyaszentegyház szokása szerént.” Most a hozományt általuk úgy nevezett társzekérre rakják. hogyha a kapu be lenne téve. stb. hogy amár többször tisztelt copulált személyt . táplál mindnyájunkat. s megnyittatván a kapu. úgy szolgáltassa kezünkre. . Ezen megtalálások után ígéretet tettek vala. a sz. másodszor egy pár víg nótát huzat. ünnepélyesebbé akarják tenni a lakodalmat. és az ígéret tételre mindkét részről való atyafiaik determináltak vala egy bizonyos napot. táncz közben midőn az ajtóhoz közel van vele. gazdatárs uramat. Itt a két násznép körbe. oltár jobb felén. nyoszolyóasszonyomat. napon. Háromság. és felkéri a tánczra. Jánosra. a sz. . holdat. az asztali áldás után történik meg az evés és ivás.A menyasszony gazdája pálinka és kalácscsal kínálja először.. copulatio megtörténvén. a menyasszonyt a vőfél tánczra felkérvén. midőn volnánk a templom előtt. a sz. lányokat oszt. de ne hagyj! Ezek után a vőlegény gazdája maga is részesül a megáldott étel és italneműekben. uramat. lány barátnéi megragadják. örömanyasszony. hogy a mi kedves atyánkfia . végre kimenekülnek és a hazai leányasszonyt szekérre ültetik. nyoszolyóasszonyom felkérette vala a tisztességes jámbor eljegyzett személyt a mai napra. így folytatja: „Tisztelt gazdatársuram! jó emlékezetében lehet az kegyelmednek. copulatiónak végeztével. isteni tisztelet után. foly a tusa. Jánosokat megáldottad teremtésnek idején égnek harmatjából s földnek zsírjából. Ez is megtörtént több complex atyafiaknak mindkét részről jelenlétében. mit most el nem vihetnénk. hazai leányaszszony. Jánosnak megszegésére. . táncz után mond: „köszöntöm násznagy uramat. . a nemes vármegye érdemes lelkipásztora . . mire mi compareáltunk. . . elől a lovagok. iránt. kezet fognak rendre a két násznép férfiai. íme comparealtunk. templom előtt örömatyuram. az esküvőre. hogy a mai sz.” ezekkel fejezi be: „teljes sz. hogy Isten rendelése. aztán a vőlegény gazdája szól: „Jó emlékezetében lehet kegyelmednek tisztelt gazdatárs uram..

Mindennemű áldást az úr rád halmozzon. Ki anyja jóságát méltán meghálálja. Ezért az egekben adja jutalmadat. Míg új szállásomra tőled elindulok. Mivel az anyának van sok nagy fájdalma. Isten megfizesse minden jóságodat. . Isten megfizesse minden jóságodat. Találtam életem jövendő párjára. Holtod után mennjben magához fogadjon.Életünknek vetett rövid határokat. Életednek vége messzire haladjon. Tudatlanságomban jó tanácsot adtál. Kedves édes anyám engem is sok bajjal. Míglen ő magzatját mellében hordozza. hogy miattam gyakorta szenvedtél. Tiszta szeretettel köszönetet mondok. Minthogy Isten után jó szüleim vannak. szerettél. Kedves édes anyám már hozzád fordulok. Az egész világon akik sokan vagyunk. A második nedig lészen a halálunk. Nekem is utamra tudom áldást mondnak. Születésünk után van két jeles napunk. Hiszem. Hogy búcsúzzam tolok tudom arra vágynak. Kis koromtól fogva kedveltél. aki felneveltél. Én ezután is még leányod maradok. Elsőbb is jó atyám. Méhedben hordoztál féltő gondossággal. Szomorúságomban vigasztalóm voltál. Szerencsésen napod sokszor felvirradjon. Akarok indulni annak szállására. Jó gondom viselted szorgalmatossággal. Bízván magam Isten parancsolatjára. Ε világra hozván éles fájdalmakkal. Mostan pedig engem szárnyamra bocsátál. a rosztól őriztél. Akik most engemet szárnyamra bocsátnak. Virágzó éltünkben első házasságunk. Nekem is életem derült hajnalára. Tudom nem született olyan még világra. Jóra tanítottál. Minden dolgaimra szemesen vigyáztál.

Végre lelketeket fogadja mennyekben. Fogadjátok ti is e néhány szavaim: Az egeknek ura. Tudom gyarlóságból. hogy sokat vétettem. Áldást és szerencsét adjon éltetekben. a vőlegény gazdája következő napra meghívja egy szíves ebédre az örömatya és örömanya nevében a menyasszony gazdáját. Kedves szüleinket híven tiszteljétek. A roszat kerülvén. Kikkel én töltöttem sokszor víg napjaim. Szerencsésen napod sokszor felvirradjon. Kérlek azután is tarts jó emlékedben. nyomorult ügyemben. hogy vigyék haza az úgy nevezett hazai leányasszonyt. Kedves édes anyám. Közelről s távolról kik ide gyűltetek. miket elkövettem. Mindennemű áldást Isten rád halmozzon. Holtod után mennybe magához fogadjon. van az úgynevezett meghívás. Ti is már most nekem mind megbocsássatok. Velem társalkodó leány barátnéim. Az úrnak áldása szálljon ti reátok. Mielőtt indulnának. Illő tiszteletet. Arra kérlek mindig az Istent féljétek. Bocsásd meg hibáim. hogy tőlem elváltok. Szerencsésen süssön a nap ti reátok. Látjátok ezennel. Tartson s gyarapítson a szép erkölcsökben. a jót kövessétek. amíg veled éltem. Mert én is mindaddig hordozlak szívemben. Számos esztendőig kívánom éljetek. Későre jöjjön el boldog halálotok. Míg gyarló testemben zengedez a lélek. hogy nekem tegyetek. Segélj hogyha szükség. a jó hírben s névben. Az ég áldásiban ti is részt vegyetek. Kedves testvéreim akik jelen vagytok Szomorú orczával itt előttem álltok. t. Életednek vége messzire haladjon. Kegyes tanácsolat sokszor megvetettem. Az én tanácsomot ti meg ne vessétek. örömapát. Nektek jelentettem gyakran panaszaim. Földi gazdagsággal rakodjék házatok. örömanyát és más .Ezért az egekben adja jutalmadat. i.

s a gazda által bemondatnak így: „Halljon szót örömatyuram. következik az új házaspár számára mindenik vendég által vitt valami ajándéknak felmutatása és bemondása a gazda által.) ezt vegyék szívesen. . amik aszerént. gazdatárs uramnak. fenn bokrosán. Mi is az udvar kapuja előtti zöld ágak (szépen veszi ki magát a galambbugas kapulábak mellett. hogy magának eljegyzette volna. oly értelemben mint elébb. s örömanyasszony felkértek vala bennünket. a násznagyné. s ez nekünk igen nagy szomorúságot okozott. mint kegyelmetek kedves gyermeke életpárját. hogy Isten ő sz. örömanya kedves fia s életpárjának első tisztességtétele második napjára. s éljenek mindenkor csendes békességben. melyet Noénak is örömére vitt vala a galamb a bárkába. ha el nem találják van jó ízű nevetés. . s midőn megérkeznek. melyre vőlegény uram ráismervén. ebédre megérkeznek. s kiválasztani a három közöl. kalács stb. a bemehetésre engedelmet kérnek. és életpárja ezen hozományaikkal (pálinka. szólnak kegyelmetekhez szerető atyjokfia . és a kapu előtt megállván. Az étel italneműek bemondása után. . hogy ha Isten őket ez árnyék világban élteti. hogy kegyelmetek kedves gyermekének életpárját szokott tisztességgel kihíni és elhozni vállalkoznánk. Tehát szíveskedjék t. úgy hogy az ő keresésére elindulánk. aztán az örömapához. sok fáradságok után Ciprus partok vize mellett megtaláltunk egy kis galambocskát. Kívánjuk. és felszólítják a jötteket. Itten vagyon.. hogy azzal a jegygyel vagyon-e. melylyel kibocsátottuk. a gazda így köszönti a vőlegény örömatyját és örömanyját: Örvendjünk és adjunk hálát Istennek. hogy a szárnyunk alól kibocsátott galambocskát itten megtaláljuk.” Itt a ház közepére letesznek három széket. szárnyok alá vették. s így tovább mennek. a kapu felé magasuló pár fenyőfa zöld ág. násznagyuramat. alól pedig fehérre hántva. nyoszolyóasszonyomnak kérésökre egy galambocskát kibocsátottunk vala szárnyunk alól. és azokra egymás mellé leültetnek három elleplezett. vagy közel nőrokona . Bemenve köszönnek és a gazda szól: „Istené legyen a dicsőség. esznek. nagy nyoszolyóasszony. amint a hosszú asztalra rendben rakva vannak. Ekkor a gazda kézen fogja a menyasszonyt.vérrokonokat. remélvén. Ezzel indulnak. felmutattatnak. Következő napon a másik lakodalmi háztól meghívott vendégek a lakodalmi gazda vezérlete alatt. fogadják mint kedves gyermeköket. hogy a mai sz. isznak. örömanyasszony. násznagyuramnak. napra örvendetesen felvirrasztott és megtartott mindnyájunkat. de hosszú utazásunkban sehol nyomába nem akadánk. nagy nyoszolyóasszonyomat több complex atyafiakkal egyetemben. nagy és kis nyoszolyóasszonyom . hogy az elbocsátott galambocskát tessék megkeresni. vagy magok jegyére változtatták? hogyha meg nem ismernök. A jöttek magokkal ajándékokat hoznak a galambocska számára. magokkal vitt étel ital. csak is e nemes háznak kapuja előtt találánk olyan bizonyos jelt. . felsége továbbra is tartsa. az örömanyához vezeti. még többekkel is fognak kegyelmeteknek kedveskedni. Ezalatt a meghívott vendégek mind felgyűltek. s magokkal elhozták. . Annakutána asztalhoz ülnek. és kígyózólag vörösre festve) láttára örömre változánk. úgymint a mi kedves atyánkfiának a házi örömapa. arról is engedelmet kérünk. míg Istennek kedves akaratja . násznagyuram. s gazdájuk által bemondatják: „Halljon szót háziatyuram s örömasszony! kedveskednek örömatyuram s örömanyasszony . Amellett azt ígérik. „Minthogy örömatyuram. Jó emlékezetében lehet t. fölkelnek és more patrio tánczolnak. gazdatárs uram nekünk megmutatni. és ótal-mazza kegyelmeteket minden szomorú változásoktól. hogy tegnapi napon kegyelmednek. vagy pénzbeli ajándékaikat a gazda kezébe adják. a kis nyoszolyóasszony pedig a vőlegény testvére. hogy mindez óráig szerencsésen megtartott és megsegített minden lépéseinkben. .. összecsókolódznak. melyeket kegyelmetek kedves gyermekének ezen tisztesség tételére intéztünk. lepedővel fent eltakart menyecskét. vőfél uram többekkel egyetemben kezet tettek rá.

s ezzel is hosszabbra terjed a lakodalom. Székelyeknél a húsvét. mit ők beszédnek neveznek. holnap másik háznál gyűlnek össze fonni. kerítésrázás és ablak alatti hallgatódzás. megindulnak az előlegesen kitűzött leányos házhoz. 391.” 168. 2. Asztal után egy kis táncz kerekedik. 102. az arasznyi magasságú. s két singnyi szakállú emberrőli meséivel az egész kórust mulattatja. de amely kevéssel ezelőtt hervadásba indult. 1854. Télben mikor fonás ideje van. Azután vagy templomi éneket. 244.” A megváltás ára annyi piros tojás. és ha a jött vendégek más faluból valók. Ezután asztalhoz ülnek. s ott egy árny. azt mondják. ezután még többekkel fognak kedveskedni. Húsvét második napja hajnalán.” Erre a gazda: „Szívesen köszönjük a nemes ifjúságnak virágunkróli megemlékezését. Kállay. mit a házigazda ismét hosszasan viszonoz. s ha a nemes ifjúság fáradságát nem sajnálja. hogy a jeles virágot megöntözzük. azelőtt volt pisztolydurrogás is. 401-3 Mikor a menyasszonyt haza viszik. vagy egy legény valamit olvas. sült malacz. esznek. Ezután a szónok így szól: „Hallottuk jó uram. szolgálót megforgatván. csak következő napon mennek el. hogysem leöntsenek. s ezen összegyűlést nevezik ők guzsalyos vagy kórusnak. a székely leányok ma egyik. s csak leleményes tréfa űző esze által juthat az első gazdalegények társaságába.4. 1858. más leányos házhoz mennek. az egyszerűség és ártatlanság színe ömlik el rajtok. lepények. kegyelmetektől szabadságot kérünk. V. Megérkezésök után a szónok hosszasan köszönt. Nefelejts 1864. mi azért eljöttünk. czigánynyal. Van továbbá minden kórusnak egy-egy állandó „beczkója” ki rendesen szegény szolgalegény szokott lenni. hogy már guzsalyasba jár. 21. Erd. s van ismét evés ivás. Újs. azonban a virág amott van.) Ezeket fogadják szívesen. hogy a kegyelmetek virágos kertében egy szép liliom vagy rózsaszál virult. Itt aztán a kakassarkon forgó vérvörös vitéz. s azt hallgatják. szájaik csevegnek. az arany. kik a házaspár előtt nyargalnak. hogy elég frisen nő. kutakhoz kimehetnek. azalatt a gazdasszony az asztalt mézes pálinka. kalács és piros tojással halmozza tele. hogy ha ők Szent-András napja előtti éjjel 10-12 óra közt. Vas. azoknak kék tükörzetébe benézhetnek. A leányzók azon babonát tartják. s leányt. azelőtt nagy lődözés közt.” Akkor a ház valamelyik zugában elvonulva pislogó leány előjő.” így mondatnak be a többi vendégek által hozott ajándékok is. a szabadságot örömest megadjuk. az egy sorba tartozó-legények csapatonként. vagy egy-egy székely dalt énekelnek. s ily alkalommal tartozott a házileány mindig egy-két pisztolyt kilőni a legények kívánatára. Innen arról. Magy. isznak. Hogyha Isten élteti ö kegyelmeket. vagy anélkül is. Ezen kórusok nagyon fesztelenek. mint . de úgy tartjuk. mézespálinka. Van itt aztán mese. ahány legény van. ki leányokhoz kezd járogatni. forrásokhoz. Magy. 1851. Mugy. Kép. 102. anyát. ezüst és rézleány. s így szól: „Inkább megváltom magam.ilyetén szép hozományaikkal (négy fonottas szentjános.. az asztaltól felkelve tánczolnak. szokás az utakat szalmafonadékkal elzárni. Szent-András éjjeli forráslátogatás. pereczek. mely mellé azután az ifjúság letelepszik. Még közben jön a kajnalozás. Erd. Kép. Pog. miket a másik gazda a háziak nevében köszönet nyilvánítással fogad. Orsóik peregnek. is. Ε kórusban megjelennek az úgy nevezett guzsalyosok. 4. ezeket kettévagdosni aztán a lovagok kötelessége. Székely fonóka. Míg a legénység a leánynyal kötődik. melyre is jó uram.

8. mikor benn egy apa játékot kérő kis fiának azt monda „meg lesz fiam” s ez jó jelnek vétetett. ahogy kedvezőbb. Der Jüngling dessen Antlitz daraus entgegen blinkt. de csak Miklós napján. ö. évenként a mesterek bizonyos napon itt jönnek össze a főczéhmesternél. Sz. kivált a német hajadonság. ha ott a környékben fa van.” Van a leányzóknak még egy módjuk azt kitudni: rövid időn férjhez mennek-e. patakokhoz. 4. rázlak kerítés. Itt a fő az. Und seine Arme breitet der geisterhafte Schein. 2. 5. és a melyik kedves szám. s víztükrébe való kacsintás. 5. és mindegyik egy számot kap 1. hanem a kutak. A remekeléshez a czéhláda veszi meg a kellő számú marhát. házról házra beosztja. 3. melyhez ha egy kar is járul. vagy sem? s ez hogy idegen ablak alatt hallgatódznak a benn beszélőkre mindaddig. 4. elmennek kerítést rázni. és azzal a különbséggel. az megkérés. Wird er trotz Lust und Unlust einst auch ihr Gatte sein. Holdvilágos este regényes szokott lenni az ily éjjeli kijárás. stb. und wenn er freundlich winkt. ezek a vágóhídhoz hajtatnak. hogy egy hallgatódzó épen akkor ment ablak alá. Endrén van czéhládájok. s náluk így jő ki a hívás: „Plotku trés sze a ti spsitsku bres Kelc muj mili jest. ha a legények kitudják. kutyácska ugasd meg. Az összejövetelt gyűléssel nyitják meg nyilvános helyen. azt feleletnek veszik. A vágóhídon a czéhmester s remekelő körülkerülik a kisorsolt marhát. ott a férj. Hogy ezek szt. míg nem. ott a kedves. s ez okból a leányzók így szoktak a kutaknál Miklóshoz szólani: „Miklus Miklus daj mi dobre muzs − Miklós Miklós adj jó férjet” ha valahonnét történetesen hang jő. Ob nicht ein Bild sich zeige im wunderbaren Blau.. hogy a leány összeszámítja hány szeretője van.férfi arcz mosolyg feléjök. arra felmásznak. ha 3-ik faluból is. s hány font fagyúnak kell . hogy a marhában hány font húsnak. így történt. a benn levők azt ne tudják. Zum Quell im Wald der Feen. aki az érkező vendégeit. 7. drein gucken sie genau. Ez éjjelen a közönséges nép máig is tesz kirándulásokat kutakhoz. hogy észre ne vétessenek. András és Miklós napján történnek. A tótoknál is divatos ez. ekkor neki szalad valamely palánknak. s a hallgatódzó nem ment egy hamar férjhez. A mészárosoknak Pestmegyében Sz. azt elkezdi. különben az egész eljárás nem ér semmit. o. mi több a hallgatódzó leány rövid időn férjhez is ment. azután rendbe hozván ügyeiket. mely abból áll. Andreas heilige Nacht? Da schleichen ja die Mädchen hinaus zur Brunnenwaht. Wird einst des Mädchens Buhle. és úgy irányozzák a dolgot. és a legnagyobb számtól lefelé számítja a kerítésfát p. Ez a szokás a tótoknál divat. hogy ők nem árnyat keresnek a víztükrén. Ilyenkor. folyókhoz. források mélyéből hangokat várnak. Másik mikor hallgatódzott egy anya a leányának monda „ülj a kuczkóba” ez rosz jel volt. melyik kúthoz vagy patakhoz mennek kedveseik. hol a remekelő mészáros legények s a czéh küldöttjei díszesen öltözve megjelennek. vagy” igen szócskát hallanak. hol a férjem” erre ahonnét kutyaugatás hallatszik. arczuk azonban a víz tükrében a kellő perczben látszassék. kikről ez alkalmi verssorok írvák „Wie so?” Er ist nicht Heute St. mert a leányok e szenteket tartják házassági közbenjáróknak. a remekelések veszik kezdetöket. stb. s a remekelő mindenekelőtt kinyilvánítja. Endrei mészáros remekelés. rázni e szavakkal: „Rázlak. 9. hogy amely ablak alá hallgatódzni mennek. tán azért van. Akik a víznek nem hisznek. és magyarázzák maguknak.

annak emlékezetére. hogy ez keresztelő sz. Jézus iránt égett. s ha a kitűzött font összeg találva van. Hadd szakaszszak szépéből. Éjszakád világos.) sz. Ez a remek! és a remek marhát három ütésre kell a remekelőnek leütni. hajtsuk a cseresznye ágát. p. János született. Befejezésül kiadatnak a tanuló − mester − és remekelő levelek a czéhpecsétjével ellátva. ekkor az égő tüzet körülállák. 100) A verehovinaiaknál Julius 5 én tűzrakás mellett ünnepelik meg tánczczal és dalolással szent János estéjét. avégett mivel látni ugyan nem tudá. Ha a tűz három napig sem alszik el. s ez által a pisztoly durranáshoz hasonló zajt okoznak. Szent Iván napi tűzugrások. s a tűzhöz a koszorúk és csengentyűkkel díszített marha csorda is oda haj tátik. s aranyozással van díszitve. melyen a remekelő neve kihímezve. egyébként ahány fontot hibázott. Az e napon szokásos tűzrakással azon perczek idéztetnek elő. s aranyporral behintvék. kik csak mint nézők szerepelnek itt leginkább. IV. nevezzük sz. a marha díszes zsabrákot kap. a marha lábai feketére fényezve. melyben keresztelő sz. a tűz lángja felé tartatik. s hangosan énekeltek mellette. Légy aztán homályos és ismét Hajtsuk. hol szájok egyenként felnyittatván. melyet elébb vizes kőtáblára tesznek. kiki maga költségén lakmározik. annyi forintot fizet a czéh ládába. János ünnepe volt. valószínűleg valamely pogány Istentől. Iván napjának. mit Ők „kupajló” neveznek. anyja méhében röpdösött. midőn Mária Erzsébetet megköszöntvén. János vagy Iván egy. így a véreresztésnél a szügyibe szúrásnak is ügyességgel kell párosulnia. A remekelések után jő az eszem iszom. A tűzjáték magas hegyek tetején tartatik. Míg előtted leszek. a tüzet élesztik. szarvai üvegporral kitisztítvák. énekelve. minden ütéstől egy forintot fizet a czéhládába. melytől János. Csak addig világos. Az ének melyet ily alkalommal dúdolnak így hangzik: Virágos szent János. de a „Sobitki” nevezete is előfordul náluk. s fa kalapácsokkal izó szénre ütnek. János hónak. azután a népség jelenlétében. ki többet üt. Azt a hónapot. 24. különben pénzbeli a büntetés. hogy így a „kardjuk” nevű nyavalyától meg legyenek őrizve. akinek születendő fia előtt fog útkészítő előkövet lenni. . és szintén azt írja. de érzé a Mesiással megáldott rokon asszonyt Máriát magához közel lenni. de azonkívül a czéh költségeire kántor pénzt fizet. Hajdan az ily tüzek gyújtását és beszentelését papok végezték. hogy a nap már a maga abroncsának felső pontjára felhágott s meg is fordult. Ε nap XIII. mely 2 ft szokott volt lenni. Most most éli szép világát. A pogány magyaroknak tűz körüli tánczvigalmát érinti „Inchoffer” is 1026-ból. jó aratást és sok lakodalmat várnak. (Vol. Ε napon sok helyen kerekeket forgatnak.lenni. megéljeneztetik a remekelő. s egy napját (jun. Tiszteletet teszek. mintegy tánczolt örömében János. A marha ha agyon van ütve. míg a fiatalok. húsa felméretik. ez feljegyeztetik. A tűz jelenti azon buzgóságot. s egymást kézenfogva tánczolják körül a tüzet. A leányok virágokkal díszítve. Orbán pápa alatt 1378-ban lett egyházünnepé.

” 27 Kózm. Az ily leányok a legényeknek. s hosszas késedelme miatt mély bánatba esett. Némely helységekben ily tűznél párosítanak. s oly tisztára koppasztatnak meg. s zöld színben ragyogó hullámán. s ezt mindig egy vénleány tartja tisztének. mely alkalommal utóbbiak fejedelmileg szoktak volt lakozni az előbbiek által hozott ludak és tyúkokból. melyben még a hajónak minden része is le van írva. mikkel oly távol tartományba utazása közben múlhatlanul meg kelle küzdenie.· 207-207. i. ki egy távol szigeten fogva tartotta őt. Ε napon a pozsonyi zsidó község. uja. azért ekkor jobban áldozhatnak Míg nálunk Magyarországon e napon tüzet ugrálnak keresztül a víg kedvű emberek. mi a hajó égését ábrázolja. L. Népd. mint örömtüzet meggyújtanak. Azonban nagy ellensége támadt egy más Isten vagy szellemben ki az islandi herczegnő bírását irigylé tőle. Amely legény a bokrétát el nem fogadja. mégis eltávolíttatott czél-jától. mivel elhatározták. hol az irántai tiszteletből évenként nagyszerű ünnepélyeket tartott a nép s a papság. s a rájövő farsangra elviszik asszonynak. és szerető. de végre már közel Islandhoz. Eleinte bátran küzdött le mindent a herczeg. uja. még is útnak indult a herczeg szerelmese fölkeresése végett. melyet húsvét hajnalán. Ott a parton azonnal elégetek a hajót. Márton toursi püspök volt. tehát a két szerető zavartatás nélkül.Szeretőmnek színéből. 322. hogy ezentúl csak hazájok paradicsomában fognak mulatni. holta után pedig a szentek közé vétetett fel. s a herczeg fogságának helyét. azt mint ügyes leányt kiszemelik. nagy tüzet gyújt a fiatalság. Vas. könyv. I. mit a legénység szalaggal viszonoz. A muraközieknél pedig szent Iván napnak előestéjén. minden évben. Sürgöny 1864. *) Sz. egy határban egyet. a reá következő vasárnapon bokrétát ajándékoznak. míg kisebb tüzek új csillagokként tűnnek fel a távolból. Szentpéteri lakadalmi szokások. ami kivált a hegyekben meglepi az idegent. 1Ί3. A hinták ez ünnepélynél legtöbb szerepet játszanak. hogy azon a toll vagy toklyunak csak legkisebb nyoma sem látszik meg. és mond. Mivel a szép. innen a Mártonludjának is eredete. Island partjain. Szentpéteren (Komárommegye) a tél van a fiatalságtól leginkább „Ámornak” szentelve. és ezekkel a lobogó tüzet ugratják keresztül. 3. kiviszik a leányokat. mely a gonosz szellem minden bűvös viharával daczolt. Németországban az elhunytak sírhalmait virágokkal díszesítik. A herczegnő ki kedvenczét már rég várta. Nagy héten ismét a pásztorfiúk és leányok készítenek háromszegű piramis alakban magas máglyákat. későn. Vas. L. Pozsonból Bécsbe csak úgy gyalogosan viszik. a legények és leányok éveit páronként. kikkel kikiáltattak. egy pár szép koppasztott ludat nyújt át a császárnak. Azon számos veszély daczára. Sz. 148. Márton ludja. Hogy a legkisebb zúzódás vagy rázást is elkerülhesse. melyben kísérni képzelik a lányok a islandi herczegnőt. Utoljára pedig szurok hordókat gyújtanak meg. az esthlandi leányok hold fényénél hintáznak és tüzet gyújtanak következő igen régi történet emlékére: Régi időkben bizonyos esthlandi herczeg. köt. s hatalmába esett ellenségének. erős· és elpusztíthatlan hajót épített. A lányok egész éjjel hintában ülnék. A hinták a hajót képezik. mert ekkor nem foglalja el őket annyira a terhes mezei munka. herczegnő hatalmas és győztes bűvereje az irigykedő gonosz szellem ármányait tönkre tette. vágytól öztönöztetvén. és diadalmaskodva hajózott vissza Esth-landba a tenger nyugodt. s kegyes élete által már életében is nagy tiszteletben részesült. Különösen Mainz volt a hely. Sokszor pedig a tréfából házasság valósul. 251. s azonnal elhatározá. hatalmában levő btivös eszközök segélye által. az 1731-iki Lipcsei nagy encyclopaideiát III. 18UG. s azért egész útjában bajokkal és üldözéssel környezte őt. heves szenvedélytői ragadtatott meg egy herczegnő vagy istennő iránt. A közmondás is innen van „elugrotta mint a perki leány a férjhez menést. hogy meg fogja őt szabadítani. Hontban a pribeliek e nap estéjén máig is. kis vulkánoknak vélvén a hegyormokat. − Innen van tehát a Mártonnap. mint hajdan Nyitramegyében a perkiek. végre megtudá ennek okát. 450. s végre kedvenczét a puszta szigetből megszabadította. Partra érkezések János napján történt. 557. 27 . melyet ezen esemény ünneplésére most is szentnek tartanak az estlandiak. régi szokás szerént. Az ily alkalomra szánt ludakat a község kiváló gonddal hizlaltatja. Ε ludak mindig hó fehérek. ki sérelem nélkül átugorja. jele hogy a párosítással nem elégszik meg. kiáltván t. tüzet raknak a hegyeken. ki a távol Izlandban lakott. király vagy Isten. s e mondát éneklik. Azok elégésével az egész ünnepélynek vége „ Athenaeum 1842. 1854. 1.

azt azonnal megkéretik.” − Ε szívességért a szolga gazdagon megajándékozá a jó leányt. ekkor belőlről három fazék vágatik az ajtóhoz. egy idegen házból iszonyú újongás közt. azért kérem N-uramat. és a szerelem első lángcsókjával megpecsételtetik. a menyasszonyt készítik. és kitudá tőle. kurjongatás közt a menyasszonyért. kurjongatás közt lejt. a „rodinát”.” Mit a menyasszony apja e szavakkal: „Mindörökké. mi ha megadatik neki. Elment tehát oda Eliezer. a győztes násznagy megkínáltatik a csutorával. akkor a hirdetési időszak alatt a legény majd mindig jegyesénél tartózkodik. másik is elmondja véleményét. van e annak kedve házasságra lépni Izsákkal? Az anya s Lábán felelének: a dolog Istentől van. s útra kelt. legyen urad fiának neje. hogy a mi urunk becses fiának feleségét felkeressük. hová nap lemente után ki szoktak a város eladói vizért jőni. boldogan. Ε napon.a csintalan szerelem istenének. s a násznagy a tisztesb vendégekkel bemenvén. míg végre a násznagy a pitvar-ajtóhoz lép. ekkor a násznagy akaratával. és ha szerelme viszonoztatik. mint Isten végezé. kivéve az utolsó napot. és háromszor kopogtat. addig míg a nap le nem hanyatlik.” Erre sok kötődés támad. Ezután a násznagy a szobába lép és szól: „Jó estét adjon Isten. hol igen szívesen fogadták. Itt vége hossza nincs a kurjongatásnak. bort. szerelmök többé egykönnyen meg nem szakítható. A szolga 10 tevét drága kincsekkel megrakott. és ha jó szerencsével. elküldé a legöregebb szolgáját. jó erkölcsű személylyel összeházasítsa. a menettel egyetemben. A rokonok. hogy Bethuel leánya. hogy keresném fel. kalácsot (kulcsost) tyúkot vivén ahhoz a lakhoz. főznek. mit miután elfogadott. és okvetlen házasság a következése. mert a család a sok kiadástól megkíméltetik. mert habár künn a szabadban. zeneszó mellett. a menyasszonyos lak udvarába gyülekeznek. a székely testvéreinknél divatozó szép szokást. A fiatalság pedig mindkét háznál víg zeneszó. látják ott künn a néptömeget. hivatalosak. alszik. hol hajdan Ábrahám testvéreivel lakott. elindul a menet zeneszó. vonakodásnak megegyezés a^ vége. megy kedves jegyeséhez. hol jámbor rokonai még életben valának. ajándék-küldést gyakorolják. a természet mélyen leterítve fehér hó leplével. Ε szokás igen jó és követendő. s gazdagon megáldatván Istentől. a menyasszony násznagya felé fordulva meghallgatást kér. − A városon kívül egy kút mellett tanyát ütött. mind a két háznál sürgés forgás van. így köszönt: „Dicsértessék a Jézus Krisztus. Boldog esték is ezek a falusi téli esték. mire az megnyílik. ez ó szentkönyvi mondattal kéri a menyasszonyt: „Ábrahám elöregedvén. Kedves násznagy uram! Egy kérésem volna. azonban ő addig sem nem evett. váljon oda adják-e a leányt. és vinném el fiának feleségét. jó barátok. arra fordítá gondját. születése helyére. és kölcsönös üdvözlések után összecsatlakozva. azért ha a legény már idejét elérte. Valamint tehát Ábrahám elküldé Eliezert: úgy küldött engem is uram. sem nem ivott. kinek húga az arany függőket és karpereczeket már megmutogatta. ételre italra volna szükségünk. kére a leányt vízért. de mivel igen fáradtak vagyunk. melyen az esküvőnek kell megtörténni. mit ha nem adnak. rabolunk. egyik fél is. tevéidnek is meritek. a lány részérőli vendégek törnek elé. míg dolgában el nem járt. − Mivel pedig környékén olyan egy sem találkozott. Eliezert. hogy szomjukat lecsillapítsák. kik ha ínyükre van a lány. Isten hozta. Én tehát . Eljöttünk e tisztes ház virágjáért N. és midőn mára menyasszonyos ház közelébe érnek. „Mi messze útról. nyilatkozik szüleinek. szíveskedjék azt kezemhez szolgáltatni. becses atyánkfia kegyelmedet. és az a legnagyobb készséggel monda: „Igyál. ha meghallgatná. háboríthatlanul vallhatja szerelmét a falusi legény. hanem megkérdé először. hogy valamint elküldötte Ábrahám Eliezert: úgy elküldötte N. íme itt van Rebekka. mintegy hasonlatul a menyasszony leánykora végének. Scythiából jövünk. ért. hogy fiát valamely istenfélő. az asszonyok sütnek. mert ekkor csak estefelé. tessék bemenni” viszonoz. vagy nem. hova hivatalosak.” Erre a menyasszony násznagya felel: „Megértettem kegyelmed szavaiból. El is ért szerencsésen Hárán városához. kivált a haszonleső Lábán testvér. Az öreg szolga belső sugalattól ösztönöztetve.” Mire az „csak tessék”-kel válaszol. míg végre a sok beszédnek. bent a szűk szobában a meleg kémencze tüzénél mégis vígan.

Körmöczi aranynyal kentem leveleit. mint Isten végezé. legyen urad fiának neje. és indulnak örömújongás közt.” A násznagy leirt szavai után. de alighogy elmennek ezek a háztól. midőn a család és általa a haza egy új polgárral áldatik meg. Egyet szólok. mikor az egész vendégsereg jó kívánások közt szétoszlik. Most a víg lakmározók közé egy menyecske lép. elbúcsúztatják szüleitől a menyasszonyt. a menet készül. kezében egy tányéron a megaranyozott rozmaringszálakat tartva. és így a család a költségektől megkíméltetik. A tánczolás pedig most szakadatlanul egész reggelig tart. és a kásapénz szedés után. s miután már ittak. ha ez megtörtént. és a tatároktól öröklött kásából áll. és a vőfél tánczol vele ismét először. − Elérvén pedig a kívánt lakot. a szokásos ajándékot megvárja az osztó. akkor a sajátságos Árgyilus-táncz után a menyasszonyt kiszöktetik a kamrába. a bútorok kihordatnak a szobából. mert váljon ki ne örülne. A keresztelések Szentpéteren ünnepélyesen. itt van hát Ν. Adott is virágot meg is mutathatom.szintén azt mondom. Minap összejártam dél-északnak földjét. ismét egy új vendégsereg gyűl össze a „kállátóra”. A szokásos székely jó szokás. és minden örömnapoknál szebben ületnek meg. a násznagy megköszönvén a vendégi szívességet. káposzta. hallgasson meg kérem. az asztal elejére ültettetik. . A tánczolás így tart éjfélig. mit az egész társaság követ. most mondókák elmondása mellett következik az ételek felhordása. elmondja e szép mondókáját: Édes násznagy uram. Hozzájuk szerelmem eddig meg nem hüle. Én is megmutatom asszonyi hűségem. Ν. tovább adják. magára hagyván az új párral szaporodott házat. mely szintén egész estelig tart. mindjárt kettő lesz belőle. és a vőfél megkezdi a tánczot a menyasszonynyal. A tetetős szomorú menyasszonyt a hideg kamra szűk falai fogadják. − Végeszakadván ennek. pecsenye. Vagy Árgyilus almafájából egy ágot. hogy az egész keresztelési lakoma úgy szólván ebből kerül ki. Ezután kezdve a násznagytól kínálja a vendégeket a rozmaringgal. a párta bemutatása után ismét behozzák. és még egyszer kikérdeztetik. de mielőtt kiosztaná. atyafiak annyi mindent összeküldöznek. és ha elfogadtatik. Ne sajnálja senki hát ezüst pénzeit. Kértem tőle adjon pénzemre virágot. váljon szereti-e a legényt. Kereszteléseik. Ezzel végeszakad a vacsorának. midőn beleegyezik. Drága volt az ára. azt is elmondhatom. elővezettetik pártájában a menyasszony. ott őket a házi gazda fogadja. a leányt pedig kivezetik tartózkodása helyére a kamrába. Láttam az Árgyilus kertének kertészét. ekkor elővezettetik a vőfélek által a vőlegénynyel egyetemben. hol egész vacsoráig kénytelen lenni. akkor a násznagyok felváltott csutorából isznak. és ez igen okosan van. tormás-hús. és el akarja-e hagyni anyai házát. hogy e dolog Istentől van. mi közönségesen gulyásleves. és felkontyozzák. a „rodina” most még nagyobb mérvben gyakoroltatik. és a komák. mit az anya és Lábán mondott. ha már a vendégek mind letelepedtek.

. meg kell tudnia vigasztalni lelkét. úgy a testvér rendelkezik a nővér keze fölött. vagy valamelyik rokon teljesíti e tisztet. Hidd anyám az Istenért be! Anya. Hidd be oh anyám szállásra. s ha testvér sincs. mert minden ház (hol patriarchailag nem egy család lakik) örül két dolgos kéz jöttének. hogy más ital ilyenkor alig van ennél a valóságos méregnél. S a bársony fű puha ágya. hogy nem választhat férjet magának. A székelyeknél oly igen divatozó szokás a virrasztás. Két szemem lesz égett bora. jó fogadtatásra számolhat. Szerbek (szlavóniai) lakodalmi szokásaik. 17. Estebéd kell majd ifjadnak. Büszke város. Két karom a két vánkosa. úgy a nagybátya. innen magyarázható az. Leány. hogy a szerelem érzése nélkül megy a számára kijelölt férfihoz. A szerbek igen jókor nősülvén. És városi puha fekhely. Hidd anyám az Istenért be. mely a női hiúságnak . lányom. sz. Piros arczom a lepénye. e faluban is szokásban van. hiszen arra majd mindenkor kényszerítve van. A leány tudván. . Napkelet 1859. ha a választás nem szíve szerénti. A női életben legnagyobb epochát képez a hajadonságból a házas életrei átmenet. hol ismét csak égettbort isznak. büszke ifjat. Hidd be oh anyám szállásra. Szűnjék vágyam ő utána: Hídd be oh anyám szállásra. . Hidd anyám az Istenért be! Ha az atya nem él. de itt már fájdalom nem oly ősi jellegben. Fehér nyakam édessége. Hadd utazni ifjad. úgyannyira. A szerb leány azért. Egy ifjú ment át falunkon Szürkületben nem láthattam. mint kellene. A szerb leányka szívét ez a lépés leginkább foglalkoztatja. ez alkalomkor a veszedelmes pálinka viszi a főszerepet.Virrasztás. Nyájas égbolt takarója. Égett bor kell majd ifjadnak. hogy némely leány kedvvel megy a főkötő alá. Ehez járul még az hogy a lakodalom az egyetlen ünnepély. Ha pedig a holt eltakaríttatik. Leány. következik a tor.

melybe már egy két férfi atyafi is hivatalos a férfi családjából. 1862. hogy míg a férfiak az asztal körül ülnek. amikor a leányos házból senkinek sem «zabád ott lenni a mennyasszonyon kívül. hogy némely szegény leány. mint semmi más a földön. másik után vágyódik. annál nagyobb dicsőség. Szilágysági oláh lakodalmak. Ilyenkor a leány legelébb is étkezésre hívja fel látogatóit. köteles megvenni. Először ezzel látogatja meg a legény jövendőbeli hitvesét. vállaik felett nyúlnak az étel után. hanem beugrik a kocsiba. 470. a másodikban több kevesebb időköz alatt a leány házánál. amikor a menyasszony nem sokat szégyenlősködik. kinek otthon az ősi házban a tiszte csak a hallgatás volt. mely a nőt a házhoz és tűzhelyhez kapcsolja. Montenegróban. s emellett még az ifjú nőnek. Ezenkívül van a leány ára. asszonyok. Az ezen területet lakó oláhok házassági szokásai pedig a következők: Ritkán vesznek szülőfalujukból való feleséget. s a kóló náluk az. mely dalaikon is elannyira észrevéteti magát. zászlók lobognak felette. l. Férfiak. egész éjjelt. Mindenütt van egy házasság szerző. Az ily kólózás eltart két három óráig.nagy mértékben hízelkedik. a szerb leány miért adja annyi hódolattal új sorsának magát alá. Lakodalmaik idénye november és deczember. Rendesen két ízben tartják a lakodalmat. ki előtt újság. egy két kólóforma dobogást tesz. de szabadsága nagyobb. nem rontja az egészséget. néhány lakónak s cselédnek parancsolni. Középszolnok és Kővár vidéke· alkotja. s úr vagy paraszt oda bátran behajthat. Esküvő előtt a legény menyasszonyával minden vásárba eljár vagy két hétig. s akkor ami annak tetszik. s ez indokok segítségével lehet látni azon mágusi köteléket. E táncz neme együgyű régiségre mutat. csókot és bort disputálnak reá. Némely falvakban a lakodalmas ház előtt a legszebb leányok állanak ki s vőfélek borral. s kettő három belőle eltölt egész délutánt. oly csatariadalmat idéz elő. ami eredeti egy látvány annak. 1862. két lépés előre. 40. Képzelhetjük mennyijébe kerül egy háznak ily sokáig tartó lakodalom kitartása. friset is lejtenek. Ezen bölcsőtől sírig tartó viszonyok kölcsönöznek aztán a női kebelnek bizonyos nyugodt. mely utóbbihoz a pisztolyok kilődözése járul. 40. újs. s az előttök utazót megállítják. nejeik hátuk mögött állva. minden szenvedélytől ment kedélyességét. de azért is ajándékot kell adni. tehát három ütenyes a kóló zenéje. A Szilágyságot Kraszna. 470. A dudás fejével és jobb lábával egyúttal veri a tactus. utána felrikkan a férfisereg. Gombostű 1862. Szerbek (szlavóniai) kóló táncza. egy strófás harczias dalt énekelnek ekkor férfiak. éghajlati egyszerűség bélyege. igen betelvén bátyja (vagy öcscse) uraságával. Ilyenkor úton útfélén lövöldözést hallani. A szlavóniai szerbek a kólót fanatikus dühhel lejtik. s összevissza nyalja az embert. ki hozzá talán szelídebb leend. mi nálunk a csárdás. szabadon járhat. és ismét balról jobbra sodorja. Vas. egyik falutól a másikig dana és dudaszó. Adjuk még ehez azt. S a szerb nő bárhová mehet. Innen van az is. leányok vegyesen körbe ölelkeznek. egy hátra. A lakodalmas ház kapuja nyitva van. a férfi a leányt jobbról balra pergeti. Ha felvidulnak. ki a párokat egymáshoz commendálja. Kivált fiatalokat szeretnek az ily urlyók megcsípni. Vas. s mondják. a kör közepén pedig parádéban a dudás foglal helyet. igen jól esik. . első hétben a fiú házánál. nők. új. Itt egy hétig mulatnak. csakhogy a menyasszonyt meg kell ajándékozni. azután a leánysereg. s égig ható rivalgások uralkodnak a szomorú ősz felett. s a balkáni szerbeknél a kóló közben megállapodások történnek. 1694. innen érthető. hanem mentől messzebbről kerül az asszony. Mi már a nőt mint hitestársat illeti: még alárendelt szerepe ugyan megvan.

megnedvesített köre nagy darab izzó szenet tenni. Mely kérésre az örömatya ekként válaszol: „Ha tisztességes és a ház becsületével megegyező istenes dologban járnak. feloldja a szalagot.” Ekkor násznagy a vőlegény jegyével. hogy bizonyos dolog elintézése végett engedtessék meg oda mehetni násznagy uramnak és hozzátartozóinak. 1859. a szekér elején pedig csimpolyás hallatja szívreható melódiáját. jöjjenek egész bátorsággal. hogy a fiú a kiszemelt leánykát mulattassa mások felett. kik hangos jajgatásaikkal a siralmasokat is túlhaladják. kifizetni képes legyen. czélzások. s az asztal a konyha fentírt termékeivel. Azonkívül nyelve alá kis ezüst pénzt tesznek. s vagy magakoholta. azon izenettel. ki a földi életből kiköltözöttet átszállítja. Egész nap késő estig foly a dínomdánom. kihez sokszor hegedűs vagy furulya is csatlakozik. új. 150. mely utóbbiaktól az oláhok magukat származtatják. s már hét óra tájban itt. vagy próza mondókával a leányt megkéri. azután mindkettőjöknek egy-egy darab mézes kenyeret nyújt. Négy vagy hat ökrös szekéren. telve a ház rokonokkal és vendégekkel. Vas. hogy fiúk érzelmeinek az ő választásuknak megfelelő irányt adjanak. czifra násznép kíséretében. mint estveli 10-11. Az ökrök szarvai puszpáng ággal ugyancsak ki vannak czifrázva. 1859. Az ismerettség mindaddig szövődik. Vas.. hozzák a mézes pálinkát és bort. különösen a fiú szülei mindent elkövetnek. 150. csakhamar megtörténik a házasság. Ekkor a násznagy elküldi a vőlegényt a leányos házhoz. A menyasszony sir. viszik át a menyasszonyt vőlegénye falujába. melylyel a másvilágot határló folyam révészét. nemcsak szombaton és vasárnap este. A megkérés következőleg történik: A vőlegény oly idő tájban. A férfiak gyásza abban áll. Szilágysági oláh temetés. hogy félesztendeig kalap-nélkül fedetlen fővel járnak. mert kedves vendégek gyanánt fognak fogadtatni. Ilyen lakodalom alkalmával itt is szokásban van. Esketés előtt a pap a jegyeseket szalaggal egymáshoz kapcsolja. Az asszonyok setétszínű ruhát viselnek28. A meghatározott estvén mindkét háznál füstöl a kémény. A vőlegény újong. annál szerencsésebb jós jelnek veszik. néhány tallérból. A tisztet rendszerént öregasszonyok teljesítik. Ettől kezdve a rendesen csak 20-22 éves ifjú ember. a vőlegény A sirató asszonyok fogadása. a nyoszolyó-asszony pedig egy tál kalácscsal és itallal megterhelve. és kedvező válasz esetére.. sőt egyenes parancsok is történnek azon határozott utasítással. biztatások. 28 . hanem vasárnapi két templomozás közt is megjelen a szülői háznál. kézfogóul valamelyik szombatest kitüzetik . vagy reggeli 4-5 órakor megjelen. sül a csöröge és kürtös fánk. s délutáni templomba együtt megy választottjával s leendő anyósával. még ritkábban a város határait. vagy aranyból áll..Mentől élesebb a legény kése. A halott számára siratókat fogadnak. csupán az idő. midőn a leány házánál idegen vendég nem lehet. úgy szintén az obolus. A vőlegény anyja pedig ez alatt fris szénára vet ágyat az új párnak. hogy a télen meg kell házasodni. s balta fokkal jót ütni rá. Újs. a násznagy és örömatya kijelöltetnek. Ekkor már nem jöhet kérdés alá a személy. A técsői lakadalmi szokások. Elejtett szavak. A házasságról azt szoktuk mondani „hogy égben köttetnek” de itt a szülék is munkásak benne. vagy mások által készített vers. mint ott. Ha tetszik a leány. S a szerelem ritkán is hágja át a szülei parancsot. mely rendesen szalagból. s midőn ezt megették. míg a fiú szülei kimondják a hatalmas legyen szót. ami olyat szól mint az ágyú. megvolt a régi görögök és romaiaknál.

szakácsnék és muzsikusok számára itt is divatozik. az azt megelőző vasárnapon. vagy bölcsőt meg tud etetni. Ez pedig akként történik. komoly viszályt idézne elő a szívek országában.és italaiból a leány vendégeit és megfordítva kínálgatják. s az örömatya tettetett nehezteléssel tudakolja a megrohanás okát. 29 . s végre komolyra tér át az ügy. a vőlegény két s a mennyasszony egy vőféle. különösen a cserkesz nép szokásaira emlékeztetnek. mely némi előítéletes szokásból rendesen keddre szokott kitűzetni. kinek fejére kendő” van kötve. Ilyenkor az a mester. a leányt kikéri. Ekkor azonban már vége lesz a tréfának. a leányt nem adja ki. kivált mástól adottat. többet is hoztunk” „az az hoztunk” volt. A mennyasszony jegye egy háromba tűrt kendő. s a jegyek a násznagy és örömatya által kicseréltetnek. Lakoma után a násznép hazaoszlik. Kezdődnek a kínálgatások. melyben a kedélyes násznagy a vőlegény részéről menynyet. Mást. ekkor a benlevők az udvarra zúdulnak. de már nem hozunk. hol nem is illő a menyasszonyt másképen vinni haza mint erőszakkal s egy pár rokon fejének beverése után. Ekkor a vőlegény kisebbik vőfele a leányos házhoz megy. mind az ajtókat zárva találják. s a vőlegény istenes szándékát ékes szavakban tolmácsolván. A fenyegetés nem sokára be is lesz váltva. nyakkendőt és selyemkötényt küld. vagy idegen felvétele. helyet foglalnak. töltött káposzta és tejes kásából álló lakoma várja. végre kiadják. a leánynak hordani nem szabad. A „sirató este” a hivogatást követő napon történik. s a jegyszalag letevése. ki a vőlegénynyel valami tésztából készített babát. bokrétásan és nádpálczásan cziframondókákkal hívogat. A másutt szokásos kéregetés a kásás kanállal. még pedig a vőlegény ételei. ha az örömatya a kedélyes emberek közé tartozik. mi csak sok kérés után tárul fel. egy pár kordován csizmát. A küldeményvivő nők hivatalosan (ex offo) lerészegíttetnek. történik meg az igazinak kiszolgáltatása. de legtöbbször nem az igazi menyasszonyt. hogy Mind ezek a keletiek. ostrommal fenyegetőzve távozik. amidőn a menyasszony búcsúja. s fenhangon követeli a menyasszonyt. Pár percznyi ünnepélyes szünet után azonban feláll a násznagy. A menyasszony elé egy beborított tálba verebet rejtenek. vagy potrohos komoly férfit. A lakoma utolsó ételénél a vőfélek így adják tudtul a lakoma befejezését „Ezt elhoztuk. A legény ha otthon van. Mindkét fél hazulról külön indul el. majd az álmenyasszonynak komédiája ismétlődik.és vendégeivel együtt a leányos házhoz mennek. magát az illető két házat is ünnepélyesen meghívja. mint akihez az örömatyának s a szülei háznak már semmi köze. A menyasszony tánczon kezdődik a lakoma utáni mulatság. s esketés után a templomból mindenik fél vendégével együtt hazatér. sőt e botrányos elrablási szándokon megütközést tettet. Meg nem nyervén a menyasszony kiadását. s miután eljövetelöket az előbb adott válasz előhozásával igazolják. ez a vőlegénynek ing. lábravaló és kendőkkel kedveskedik. melyeket versmondások közben hoznak be vőfélek. miután ablakon át a sok vendég benléte fel van fedezve. hanem valami rút álarczost. néha még a rokonoknak is jut a kendő ajándékból. hol különösen leves. a vőlegényt pedig tányérba fordított pohár borral kínálják meg. a mikor a vőlegény menyasszonyának ruhát. s mi eredeti. Az esküvés is sok tréfás szertartással történik. A szerelem és hűség ezentúli hévmérője a jegyszalag. illetőleg búcsúztatása és beajánlása az új szülékhez történik sok sirás rívás és érzékeny jelenetek közben. földet ígér. későbbi megnyugtató szócsere után. amennyiben a vőlegény menyasszonya házát összes násznépével együtt meglepi. De mind a kaput.29 Rövid kínálgatás után az összes násznép a vőlegény házához tér. Közelegvén pedig a násznap. s csak miután a násznagy az álmenyasszonyokat visszautasítja. minden este látogatást tesz jegyesénél. Az öregek szájában az Isten neve forog s ezt nem szabad „hiában felvenni” A két ifjúval kezet fogatnak. Ilyenkor.

hogy leendő egybekelésüket a templomban kihirdesse. s a gyűrűváltás31. hol a két fél találkozik. melyen a kézfogás és gyűrűváltás történjék. a menyasszony megy keresni czipőjét. Az eljegyzést lakoma rekeszti be. Néhány nappal a lakadalom előtt a vőfé-lek ünnepélyesen meghívják az atyafiakat. még az előbbkelő nőkkel is. ekkor a vőfél előáll. s azt a menyasszonynak átadják. hogy „szabad a táncz” s erre három rövid csárdást tánczolnak. s innen a leány szüleihez mennek fejkötős leányukat bemutatni. A pénzeket a menyasszony keresztanyja szedi össze. vagy szürke prémes. akarna-e vagy sem hozzá menni. azonfelül még násznagyról is gondoskodnak. s a lomb. mi ha megtörténik. hogy azokkal megbízójának szándékát. mely oly csendesen susog az esti szellő szárnyai alatt. ha a férj a gyűrűt mátkájának ujjába akként teszi. tarka vállfűzőjök. Ha tagadó választ nem kap.30 Reggel kontyolás után egyházba. Lakodalom napján. A nyoszolyóleányoknak kék. seprőt vesz kezébe. Eközben rendesen a leány szülei is meglátogatják a legény házát s ez aztán az úgy nevezett „háztűz nézni. Épen azért némelyek méltán ügyelendnek ilyenkor gyűrűs ujjacskájokat jó merőn meggörbíteni. rendesen házas embert.” A kitűzött estvén a legközelebbi atyafiak és rokonok a leány szüleinél egybegyülekesznek. s vacsora után. fejét pedig koszorú. rokonokot. A vőfél aztán mind tovább osztja a menyasszonyt. Rendesen kendőt is váltanak a jegyesek. 30 . vacsora alatt. Tiszavidéki lakadalmi szokások. fizetni. s a táncz kezdődik. vőlegény. s kinek minden vendég engedelmeskedni tartozik. és ismerősöket. s nyoszolyóleányok nyitják meg. illetőleg a mátka házánál gyűl egybe. a hivatalos nép a vőlegény. s a vőféleket a vőlegény választ.. egyik vőfél ellopja a mennyasszony czipőjét lábáról. és nagy figyelmet érdemel. ezek pénzzel váltják ki a czipőt. míg minden férfival tánczolt. kék posztó ujjast és veres csizmát ölt. hogy váltsák ki. bort fizet. s ennél fogva nagy titkos gyönyört élveznek azon előjelben. Ugyanis. ekkor a menyasszonynyal minden férfi egyet tánczol s mindegyik fizet a fordulóért. A férfiak ez alkalommal rendesen posztó ruhát öltenek. ki a lakadalom alatt a rendre ügyel. mely a forrásból vizet merít. de a mente el nem maradhat. fejőket csak a párta ékesíti. vagy veres szoknyájok. Az esketésre kitűzött napon. A mátka barátnői közöl két nyoszolyóleányt. és kisöpri a szobát. hogy az a második új bőgnél megáll: jele. hogy ö lesz az űr a háznál. azután menyasszonyával elillan. hogy a vőlegény kötőt köt. veres csizmájok van. és mindenkit megfizettetett. nem sokára a legénynyel. Éjjel a vőfél. nadrágot nem mindig. s ekkor történik a kézfogás. A tiszavidéken igen egyszerű szokások divatoznak. A mulatságnak úgy szokott vége lenni. A mátka a leányok szokott vasárnapi öltözetében van. s többnyire ennek szüleivel is újra meglátogatja a leány szüleit. Ha valaki a mennyasszonyt elszalasztja. ha szerét teheti. ellopja a vőlegény vagy menyasszony csizmáját. rendesen fehér. s felhívja a többi vőféleket. felmutatja a czipőt. vagy legalább egy dudás rekeszti be. mikor táncz készen állnak. már akkor bizonyos. elkiáltja. Lássuk mindenekelőtt lakodalmi szokásaikat: A legény elsőben a tetszését megnyert leánytól kérdezi. s a leányukra váró szerencsét tudassa. mint maga a leány. Most már kitűzik a napot. nyoszolyóasszony mint rosz őr. mátka. A menyasszony tánczra köteles kiki tánczosnéját a vőfélnek visszaadni. ha mindjárt kölcsönvették volna is. A vőlegény és vőféleket nagy virágbokréták és tarka kendők ékesítik. bort köteles fizetni. A násznép menetét a vőfélek. a szokott helyére teszi.a vőfél a menyasszonyt egy legelőkelőbb férfival s a többieket is párjával felállítja. ezek között az egyik rendesen házas. és rendesen néhány muzsikáló czigány. s az üveggyöngyök és csipkéből készült párta ékesíti. Tolna vmegye német községeiben is szokásos a menyasszonyi czipő kiváltás. Azután leánykérőt szerez magának. midőn a mátkagyűrű épen ujjokba illesztetik. s a násznagynak 10-20 krt. melyről hátul tarka selyemszalagok lobognak alá. úgy hogy az csak ujjok végén maradjon. Azután a paphoz mennek. hogy a nő fog lenni parancsoló az egész háznál. nem pedig koszorú is. s azután templomba mennek. Azalatt pedig mind két fél a lakadalomra készül. ki nő társaságában a leány szüléit felkeresi. mely jósolja miszerént férjök kalapját fogják hordozhatni. Ha pedig a férfi nem elég galant s a gyűrűt tövig. 31 A mátkagyűrű váltása igen nevezetes a párok között. hogy az asztaltól felkelnek.

Elől rendesen virágbokréták és lobogókkal felczifrázott két lovas nyargal. ki semmit el nem mulasztana. és tökéletesen ki lesz elégítve. mely néha harmad.Esketés után az egész nászmenet vagy a vőlegény. bohócz. Másnap ismét mulatság van. vagy corybantes. Az idősb s előkelő férfiak a falujegyzője. Ép azért lássuk jelenleg. Ki a tobratinstvót megszegte. nevezetesen kontyot tesznek a fejére. tormás húst. mely alatt. Erre megindul a mulatság. mikor is a vőfélek és nyoszolyóleányok a háló kamarához vezetik a vőlegény és menyasszonyt. vagy is az úgynevezett Tóközben: . Az esketés után egy két napig az egész násznép a menyasszony szüleinél mulatozik. vagy iskolatanitó feláll üveggel kezében. már a görögök emlékeznek a scythák közt divatozott hasonló népszokásról. jókedvét éleszteni és föntartani. s azután a gyülekező szobába kísérik férjével együtt. hol a vigadozás még szintén egy két napig tart. El ne felejtsük azonban. és ügyes fiatalembertől hallani és látni. Ο énekli amaz egyszerű „Kérem násznagyuramat” szavakkal kezdődő dalt is. s amellett oly sok oldalúnak kell lennie. oh ez valóban egyike a legkedvesebb élvezeteknek. tésztás ételt. A menyasszony rendesen még az esketés előtti napon búcsúzik szülei. nem mindenütt egyforma. míg nem a csapat a menyasszony házához ér. A lakoma után ismét danolnak és tánczolnak. forognak. s a pap megáldja szövetségöket. trombitát és klarinétot használnak. hogy van az Győr vármegyében a Rába és Rábcza közötti térségen. Átalában a vőfél kötelessége versekkel és mindenféle tréfás elmésségekkel a násznép étvágyát. felkerekedik mintegy najadilla. csak hogy a társaság jó kedvű. táncz és újongatás. atyjafiai. mit most már talán mondanom is felesleges. Azalatt a mátkát egyik mellékkamarában fiatal menyecskének öltöztetik. Valamennyi ló kis lobogók és kendőkkel van felcziczomázva. Eredete igen régi. aziránt a templomban ünnepélyes fogadást tesznek. rendesen levest. azután pedig mindnyájan a vőlegény falujába rándulnak. vagy iskolamesterrel együtt mindjárt az asztalhoz ülnek. vagy amott van alkalmasabb szoba a lakoma és mulatságra. hogy aki szónok. hogy azt a boszuló ég valami nagy szerencsétlenséggel látogatja meg. s hiedelem volt. zene. kik ilyenkor főleg fúvó hangszereket. Magy. kinek szemében láng lobog. komái. A zenének. 1. Ha a mátka valami szomszéd faluban lakik. deli. dalolásnak és újongatásnak nincs vége hossza. a vőlegény és nászvendégei több kocsin indulnak oda. nem is képzelné senki. Ha két jó barát ily szövetségre akar lépni. káposztát. mosolygó. vagy sirató is mindig egy kis mulatsággal jár. valamennyi asszonynépet megtánczoltat És mindezt egy eleven. Kép. az csak őt nézze meg. Most a jegyző. de barátságosan az egybegyűlt vendégkoszorút? S mily kifogyhatlan az élezek és bohóságokból. vagy a mátka házába indul. hogy a vőféllevél. 211-273. köles vagy rizskását. s többnyire rögtönzött verssel felköszönti a menyasszonyt. A tóköziek vőféllevele A vőfélnek. s az úgy nevezett „örömkalácsot. Azalatt a konyhában is sürögnek.” Minden ételfogást a vőfél alkalmas verssel szokott bemutatni és feldicsérni. hogy mily sok teendője van. dalnok és tánczost akar látni egy személyben. de a saroglyában kuporodó brugós is ott van. Hátul az utolsó szekerén a czigányok vannak. Tobratinstvó. s ezen búcsúztató. s elkezdve a menyasszonyon. és minden tekintetben kielégítve legyen. Nem sokára a vőfélek felhordják az ételeket. Erd. sültet. Avagy nem e vőfél üdvözli egyszerűen bár. körülbelül éjfélig. és arczán büszkeség tanyázik. S midőn megszólal a zene. Ε kifejezés alatt a morlakok és szerbek élethalálra szóló barátságot értenek. amint tudniillik itt. a vőfél teendőjinek Összeségét értjük. és barátaiéitól. úgy hogy az sokszor a legszomszédabb helységekben is más-más alakulásokat mutat fel. és negyednapon is tart. az izgatotságot vont magára.

. kiéi volnának. hogy örvendezzenek. jó estvéveli beköszöntés után ekképen: „Uram uram. avagy két szavam. akképen szólának. Ezt hallván minekünk eledelt adának. szemérmesség. De az éhség miatt van nagy búsulások.” Tiszteletreméltó kedves násznagyuram. És nemzetségre. s egy szóval daliás. Szerencsés jó estvét Istentől mindennek. Vőlegény urammal. Füge s marsolával meggazdagítának. „Igen is meghallgatom”-mal felel. Végre Isten vive igen boldog helyre. előtte tért csinálnak. Sára erkölcsével bíró asszony rendek. Bújdosván eljártam kerekségét földnek. i lakosok. és a fiatalabbak még a szoba közepén tánczolnak. Akik engem látván. Hogy az éhes népek. Nem különben becsületes házigazda uram. Tejjel. Jó kívánságomnak elfogadására? A násznagy most újból „Igen is vagyon”nal” felel s ekkor a vőfél így folytatja tovább mondókáját.Az üdvözlet és az első tál étel. vőlegény és menyasszony is egymás mellett ülnek. ha meghallgatná kegyelmed” Mire a násznagy. zaj és csörtetés van az egész háznál kívül-belül − hozza végre a vőfél az ételek első fogását. Erre ismét a vőfél imígyen. József szelídséget követő legények. az ajtót recsegő pálczával verik. kiknek ékességek. mézzel folyó Kánánnak földére. Kenyeret. Ily nagy emberséggel visszabocsájtának. s a vőfél megállapodván az ajtó küszöbénél. „Van e háznak násznagyja vagy gazdája − Ε begyűlt seregnek igazgatására. szólani kezd. Midőn már a vacsorára mindnyájan letelepedtenek. Min adám magamat nagy keserűségnek. Benyújtandó szómnak meghallgatására. melyre azonnal el is némul az egész háznép. Melyből kelméteknek is bőven részt hoztunk. Hol találék kegyes könyörülő férfi s asszony népre. Ha bemenetelre engedtetnék utam. húst bőven zsákunkba adának. násznagyuram. Gyülekezetével kicsiny seregemnek. a zene pedig folyvást szól. . jelül hogy most el kell csendesedni minden lármának és zenének. Kegyelmetekhez lenne egy. rikogatás. Kívánom e házba akik beléptének. . Ábrahámmal jó vénséget ért öregek. Én felelék: ezek mind . Istentől áldatva mindnyájan legyenek. Láttam én iszonyú éhségét e népnek. kegyelmedhez való szóm volna. Szüzek.

Távol legyen tőlünk mindenféle hívság. s a mondóka így foly tovább. Gondolkodtam. de a kályha körül a pajkos gyerkőczék szokás szerént nem mulasztják el a szent csöndességet valami felrikoltással háborgatni. Ami az én tisztem. Már csak a tisztünk. ha meghallgatná kegyelmed. Szent lélek szentelje meg mi „beszédünket. Ekkor imádkoznak. mind azt kiálták: nornngon fársáng! Én pedig arra értem: tágítsd vőfél az övedet. czipó bővségével megrakattam. szaporítsa mi eledelünket.” Mire az „Igen is meghallgatom”-mal felel. hogy ott körtvét és almát szednék. Tágítám az övemet. s úgy megdobott egy répával. kapa egy retket. Ha nem. ha szívesen mi bebocsájtatunk. eszembe jutott a régi öreg atyánkról maradott szűrből szabott vászon szekercze. hogyan vegyem magamhoz. kivágtam belőle magamat. de a kezem semmiképen nem ment bele. Így lesz Isten előtt kedves a mulatság. A hozott eledelt szívesen beadom. Szorgalmatossággal a népet biztatom. De a vacsoráló ház. Örömre szíveket ekképen indítom.” Elmének én egykor egy kertbe. felmenék egy buborka fára. hanem magam bújtam bele. Kalács. ki nem hiszi. a farkát megkaptam. elcsendesül minden. hogyan jöjjek ki belőle. hogy a szakácsok konyháján elértem. itt a jelensége.” Most a behozott ételt átaladja a násznagynak. hogy kérjük Istenünket. Az éhező népnek vigasztalást nyújtunk. feltekintek egy fára és azon odú vala. Onnét menék az úton. A fiú úristen tartson meg bennünket. uram násznagyuram! kegyelmedhez való szóm volna. egy helyen német mosók valának. gondolkodtam.Azért. Kést. mi alatt a zene folyvást szól A második tál étel (mely rendszerént tyúk szokott lenni) feladásakor: „Uram. Áldja. majd ezennel másfelé utazunk.” Ekkor átaladja az ételt . melynek Miskáék-felé van köszörülve az éle. Tiszta abroszokkal föle megékesült. azt el nem mulatom. megláta engem a kertész. és úgy aztán az evéshez kezdenek. A háznak szélein sok asztal felépült. mivel szárnyam nem levén. még is mindaddig repültem. Hozzám vevén a seregély fijakat. ki azt az asztalra leteszi. és abban seregély fiak valának. és haza szaladtam érte. Azért ha már megengedné násznagyuram. Tegyen szerencséssé dicső Szentháromság. elkészült. a seregély fiak mind elrepülének. látom. És mikor jöttem volna az úton. szinte ugyan kondult a fejsze foka a hátamon. Elkészült asztalra tányérokat adtam. és elszaladék. hogy utánok repüljek. Jóllehet azelőtt éhségtől kirémült. kalánt melléje helyesen hordattam.

ugyanazon jó élő földre . Szegény. aki nekem azt monda. Egyenek belőle. mert Isten áldása. én ihol magam helyett leteszek . 4 pénzen a húsát kimértem. s a vőfél folytatja: „Amely jó élő földről kegyelmeteket éltettem. Hogy mérges sebei jól begyógyuljanak. A szakácsnőnk keze sebes igen nagyon. vörös.” Mikor az asztal körül forgolódott szolgálatkész ifjak seregét és a czigányokat vacsorára kéri ki. . há mégysz te élhetetlen vőfél? Én azt mondám: Muzsikusokat fogadni. Ennek a számára most erszényt oldjanak. de én egy őszön három esztendeig mészáros inas voltam. . A tűz a jobb kezét nagyon megégette. A sárgarépa is disznónak farkával. melyből kegyelmeteknek is íme bőven részt hoztam. tt a sült pecsenye a vajas kásával. [hol az ökörnek párját 6 pénzen megvettem. ha meghallgatná kegyelmed. kedves násznagy uram. hogy vőlegény uramnak és az ő becsületes vendégeinek mulatságot szereznék. hogy a kását ott künn kevergette. italát tőlünk nem sajnálja „ A kása benyújtásakor: „Jó a sült pecsenye a vajas kásával. Szívesen adja ezt a háznak gazdája. tápláltam. hogy a muzsikusoknak megtudnál fizetni! Hagyjuk hazugságban atyámfiai azt a csúnya rőt bajszú embert. s oly országon jártam. éljék egészséggel. Ő monda erre: Nincs teneked annyi értéked. forduljon hasznára.” A szakácsné számára pedig így: „Érdemes uraim szomorú hír vagyon. imígy szól: „Uram uram.” A pecsenye benyújtásakor: Azt bölcsen tudja kegyelmetek.A harmadik étek benyújtásakor: „Itt van násznagyuram a hamadik étel.” A czigányok számára így kéreget: „Elmének én a minapi napon muzsikusokat fogadni. násznagy uram! kegyelmedhez való szóm volna. Elöltalálkozék velem egy csúnya. Garast és petákot számára adjanak. hogy már mindenekről megelégítettem. A ki ebből eszik. Ételét. rőt bajszú ember. Melye majd Budáról flastromot hozzanak.” Mire a násznagy megint „Igen is meghallgatom”-mal felel. Míg más következik.

Míg a muzsikusok zsíros szakálokat Megtörlik és hústól penészes állókat. Magam helyett mást állítok. Hogy a hideg szélen nem álldogálok künt. Hanem ti hozzátok e házba belépek. Mindennemű jeles. meg sem is nyughattam. kit másképen kis vőfélnek szokás hívni.” És ekkor kinevezi a helyettes vőfélt. Ha megengedtetik mondok újságokat. Én ama nagy hires Szent Gellért hegyéről Jöttem ti hozzátok igen nagy messziről. Minthogy immár látom a muzsika megszűnt. Már is három vagy négy helyre hivattattam. Annak istentelen magas tetejéről. Ellenben a kis vőfél előállván. hogy ezzel most nem cselekszem bűnt. Kiknél a vőlegény és menyasszony szépek. Érdemekkel fénylő ékes nemzetségek. hogy mulathassák magokat kegyelmetek. De immár meghűltem viszont teljességgel. hanem keresek oly módot. hogyha meg lenne engedve az én násznagyuramtól. Csak tegnap érkeztem. Ugyanott jól laktam bizony elégséggel. Bár csak egy kis hússal engem kínálnátok. Öregek és ifjak. mint jól láthatjátok. s azt a násznagynak bemutatja. De az én markomba semmit nem tevének Hej a mi országunk teljes ám bővséggel. mint angyalnak. Közel háromezer hatszáz mértföldnyiről. Kiknek.” És most eleikbe nyújt egy énekes könyvet. azalatt míg a ki-hívottak vacsorálnak. ki is a kinevezett személyt rendszerént jóvá hagyja „muzsikusokat nem állíthatok. drága eleséggel. Azért is itten magamat megmutattam. pohár töltő helyett pohár töltőt. melyből régiebb időkben énekeltek is ez alkalommal. de már most nem szokás. A szerencse szárnyán forgó szüzességek. Megéreztem szagát a sült pecsenyének. . De ezt a menyegzőt épen nem hagyhattam. Lapányos a hasam. vidám legénységek. Öregek és ifjak megelégedének. A vőfél uram is tőletek lám eltűnt. ilyen versekkel mulattatja az asztalnál folyvást veszteg ülő vendégeket: „Vígsággal tündöklő menyegzős vendégek.kikívánkoznám az én kicsiny seregemmel. Tudom én. Oh ezer jósággal megtetézett népek. Amelyből immáron mindnyájan evének. van oly deli képek.

Mígnem a menyasszony vele hagyna hálni. menyasszony. menyasszonyt jobban megáldanám. e házban kívánnék sétálni. Vőlegény. ha közelebb volna. A bálnák soksága terjessze hatalmát Rajtatok. Oly tágas az belől. legyetek épségben. (Ismét iszik) Hej. midőn minálunk esik lakodalom. De ez nekem tudom. Vőlegényt. Ez áldott szobában mindaddig ugrálni. messziről jöttél lám. És a véka áldást reájok mondanám. Azért beszédemet mostan úgy formálom. Ha tőlök is ezen áldott szót hallanám. Ha mostani dolgom helyesen nem mégyen. No de patvar vigye bátor ez úgy légyen. Mert az ilyen dolgok vőlegényt illetik. azt sajnálom. Kitől az ugrálás is jól kitelhetik. Tudom. Mígnem a kalácsból részemet kicsalom (Iszik megint) Zsebem is nem kicsiny. hogy most tőlem minden áldást végyen. Hogy mégis szemére ne jöjjön az álom. Élhessetek tiszta sötét fényességben. A kaszáló rét is adjon elég szalmát. Egy avagy két pár szót ottan velem szólna. ha innom adnátok (Iszik). Aztán a zsebembe kalácsot dugdosna. Mindenektől megunt kínos kényességben Teremjen nektek a száraz fűzfa almát. Szükség. Inkább a két lábom görcstől szenvedtetik. melynek rende légyen: Tegnapig kívánom. Egy szeglete hírét másiknak nem hallja. mint a bőnyi puszta. s lássátok azoknak unalmát. Menyasszonyasszonyom. Holott a népeket mindaddig huzdalom. . meg nem engedtetik. s elegendő nagy van. Mindenkép állandó kívánt egészségben. Hogy víg kedvét neki szépen eltaláljom. Igyál jó barátom. Ha megengedtetik tovább is itt állni Énnekem. De hogy messze esik tőlem. hogy engemet mindjárt megcsókolna.Több verset mondanék. Van akkor asztalon nagy kalinkó halom.

Sőt még akkoron is nagyobbítsa haját. Kívánom tovább is jámbor élteteknek. . . Minden emberségben foglalván magamat. Kibeszélem megfőtt jó gondolatomat. csak rongyos kalapút. Hizlalt disznójoknak harminczkét orjáját. Hogy a beszédemet így elbódítottam. Nyári nyomtatásra nagy sok üres szérűt. Mely Isten titeket összeházasított.Kása leves lencse legyen ételetek. Sőt inkább bennetek örömet indított. de elbólintottam. Bor helyett oh Bakos adj ezeknek sok port. Kenyér helyett pedig kenyérsütő zsombort. örömre kellőre. Éljetek mindketten. ha vétettem. Adj fagyos szalmából a házoknak kaput. Ne lássanak legényt. Tizenkét tehénből három vagy négy ürüt. . i fala legyen nyugovó helyetek. Csak egy szívet adjon mind a kettőtöknek. Adjon Isten nektek vasból arany gyűrűt. melyet most itt elkövettem. Azért bocsánatot kérek. Mint az okos madár úgy teszem szavamat. A munkával tudom meg nem károsított. Megfordítom ugyan most már én nyilamat. Ezzel híresedjék együtt lételetek. Nádszállakból álló búzát igen sűrűt. Add meg nekik érni a tegnap ilyenkort. Kakasoknak is tégy ötvenkét taráját. Ejnye mi a patvar. már etántorodtam. Holott nem is ittam. hogyha megsértettem. Amely megöletik fel ne tátsa száját. A vőlegény ellen roszul cselekedtem. Beszédemmel. Avagy a menyasszonyt. Hogy a pálinkával ihassanak kámfort.! A részegség miatt nem tudom mit szóltam. Ruha helyett teremts nekiek zöld laput. Így ti békességgel sok számos időre. . Ne keljen nekiek forrázniuk szaput. . Őrizvén titeket így megpárosított. Legyen őrizője és személyeteknek.

Mert feje elszédül. . Most már következik az asztali üléstől való bontakozás és táncz.Érvén a jövendőt boldog esztendőre. Hidjétek el. hogy tisztelhetném vőlegény uramat és a mellette üllő násznagy uramat egy becsületes jámbor személylyel. A menyasszony erre kilép. Menyasszony asszonyomat. . hogyha megengedve lenne násznagyuramtól. a rendszerénti vőfél által. Kelljen kilencz forint a czifra bölcsőre. . szíve bizony örül. Azt is látom. Sok hivatalos vendégek.” „Vőlegény uram látom szép személy mellett ül. Immár Isten kegyelméből a vacsora elkölt és a jeles táncznak ideje vagyon. s folytatja: Kérem násznagyuramat. Köszönje rám. hogy vőlegény bizony én is leszek. a vőfél kezénél fogja. násznagy uram stb. S most általnyújt egy csutora bort és kulcsos kalácsokat „és így folytatja mondókáját. Azt sem bánnám. s így szól: Uram uram. most ismét bevezettetik a vendéges szobába. reákezd a vőfél íme e dalra. torkom hevül. Engem megtisztelnek. Nyoszolyólány asszonyomat. Menyasszonykám a korsó bor előtte majd eldűl. ugyanazon jó élőföld-ről viszont be is kívánkozom az én kicsiny seregemmel. Míg a sor rám kerül. Vőlegény uram előtt a lepény majd elhűl. Bár csak egyitek mondaná. Mindeniket a menyasszony kezdi meg. násznagyuram stb. Eddig van a kis vőfél szerepe. melyet a zenészek kísérnek: Kérem násznagyuramat. Most kezdem játékomat. minekutána jól lakott. azért én is kikívánom menyasszonyasszonyomat harmad magával. Evégre a vőfél kikéri tánczra a menyasszonyt. ülj az asztal mellé. ha esném a menyasszony mellé. De én búsulok veszettül. Akkor zsíros pecsenyéim tányéromon lesznek. A vacsorázásra kihívott sereg. Amely jó élő földre kegyelmetektől kikívánkoztam. Ne vélekedjenek ettünk-e? vagy ittunk-e? mert ugyan meg is mutatjuk azon élőföldnek zsengéjét.” Igen is”-sel felelt. Véle mulatságomat. És ne igya azt egyedül. Véle mulatságomat. ki akkor ezeket szólja: „Uram uram. Akkor szüzek szép személyek. . ha kegyelmedtől meg lenne engedve kedves násznagyuram. Melyre minekutána a násznagy. Hanem a szép szüzek közöl akármelyik mellé. Most kezdem játékomat. De nem a kemencze mellé.

Nem mondom. Kik ez esztendőben a szent házasságra Léptének. A nagy úr Istennek tett rendeléséből. hogy valami nevezetes dolog jönne közbe. Nála nélkül vakra vettetik koczkája. Hanem midőn a vőfél idejét látja már az elhállatásnak. Asmódi angyaltól őrizedd fejőket. vagy a vőfél szólana. a vőfél pedig csak folytatja: Kérem násznagyuramat. akkor ismét összeszedi magát. s egész iskolája. A nyoszolyóasszony is kilép.A nyoszolyólány kilép. s a menyasszony kezébe fogódzik. Hogy az irigy sátán ne sértse lelköket. s te benned lelki vidámságra. csak ifjú Tóbiást S nekiek Istentől adatott szép Sárát. kinek ki legyen mátkája. És első éjszakát amidőn érének. Ezekre például hozhatok elő mást. s a vőfél egyre dalol és így folytatja: Dolgom folyjon hasznosan. hogy lett ez szinte történetből. Kerítsen czirkoljomot. Régi atyáinknak vett eredetökből. Az élet próbája. a nyoszolyóleány kezébe fogódzik. természetből. Lábom rakjam módosan. Nyoszolyó aszonyomat. De inkább lehetett szokás. utánok és velők azután tánczba kerekedik minden. Rút förtelmességre ne ejtse testeket. s a menyasszonyt a mulató seregből ki akarja kérni lefektetés végett. Természetre nézve nyugodni mentenek. Tekints uram isten házasulandókra. Ellenben sok jókkal áld meg uram őket. S így elkezdve vőfél és menyasszony a tánczolást. A házasság dolga. Kerítsen czirkoljomot. . s ilyen szavakkal fejezi be mondókáját. Mindenek előtt is szolgálnak Istennek. valaki csak akar és elfér. s Istennek munkája. Foly ez néhány óráig. Ő rendeli. Nem keresek sokat. Kérem alázatosan. Isten rendeltéből. hogy összekelének. Menyasszonyt hordozhassam. anélkül. általad engedd boldogságra Jussanak.

a vőfél előtte háromágú égő gyertyával megyén. Álomra bocsátá szemeit és tagját. Vihessem is véghez. kit midőn az ágyas kamarába kikísérnek. Töltse be őneki kívánt reménységét. Kiki maga érzi maga nyavalyáját. Hanem végbeviszem vőféli tisztemet. Kiért fárasztotta elméjét és gondját. mi. Toroczkói nászszokások. S most elbocsájtják a menyasszonyt. Mutassa meg mostan hozzája hűségét. A nyoszolyólánynyal két három lépését. italát. Nem is másítom meg ezen hűségemet. mi hát a szerelem” stb. A menyasszonynyal tett igaz szövetségét. melyre aztán mindnyája ajkán megzendül az ének ekképen. De mivel egyedül elunta már magát. Melyben fel is tettem kész emberségemet. Nem is tartoztatja már továbbá magát. Hogy ebben szolgáljak régen kért engemet. Szombaton a vőlegény laka elé egy több ölnyi magas póznát szúrnak. Tud. Hogy ne ellenkezzék ezen kérésemmel. Gyűjt. Hittel kötelezett jegybéli mátkáját. Sőt inkább mi kérjük Isten ö felségét. A nász szertartásai szombaton kezdődnek. A fiatal férfi nősülése előtt épen nem bokrétázza magát − az első bokrétát mátkájától nyeri.! Immár végbevitte hűségesen dolgát. Hogy dolgom tudhassam folytatni boldogul. Nyoszolyóasszonyom is tisztviselését. jámborul. Aki végbevitte ételét. és szerdán végződnek. Menyasszony asszonyomat bocsássa békével. Már melléje várja Istenadta társát. melyet eljegyzéskor tűzött szerelmes hölgye kalapjába. a czigányok pedig azalatt csendesen rákezdik amaz ismeretes dallamot. helyesen. Nem is gátolhatjuk Isten rendelését. Általában inkább nyáron és tavasszal szokás nálok házasodni. Ő igaz társához Istennek hírével. Ezen regimentnek főkapitányától. Nem is kívánhatjuk ebben rövidségét. Csak násznagy uramat kérem szeretettel. A jegybejáró ifjú némelykor egy egész évig elhordja kalapjában a roppant téli virágból kötött bokrétát. „Mi. s az .Közönségesen is hallottunk ily nótát. 12. 1827. Erre feleletet kívánok uramtól. 12-25.

azt tőle kereken megtagadják. de ebéd után ismét kezdődik a táncz. Hétfőn a nászünnepre egész város hivatalos. 1854 3. Délután a vőlegény és menyasszony egymásnak ajándékokat küldenek.udvaron konyhát raknak. s kenyérrel pálinkával megkínálják. és ha lehetséges. Vasárnap a menyasszony szülei házához minden baráti és rokoni meghivatnak. hornyákok házassági szokásaik. s felkontyolják. ajtók nyitvák a jövők menők elfogadására. kecsegtetvén őket mindenféle jóval. aki aztán elmegy a leányos házhoz. Erd. a bor árát kiki megfizetvén. azután az 50-60. Ha úrvacsorához állanak ki. esznek. ezen lakomában csak hivatalosak részesülhetnek. az elsőbbséget itt az évek száma adja. Az esketés megesvén. Először jönek a 60 évet meghaladottak. várni kell míg másfelől a menyasszonyi násznép is megérkezik. maga leoldja rózsakorának ezen szép koszorúját. miután ez ékes szavakba. a 40-50 évesek. visszafelelgetések következnek. nő és férfi feláll. s ezen változott alakban a váró vendégek közé menvén. Kapuk. míg a megtagadó fél véd okaiból kifogyván. holott a násznagy a menyasszony átaladását sürgetvén. a menyasszonyt csakugyan odaadja. a férjeadta fejkötőt fejébe nyomván. s a sürgetőnek átadja. A trencséni tótok vagyis az u. s egy somogyi kalácsot visz ajándékba. s amint Isten tudnia adta. A felserdült hornyák legény ritkán választ szíve sugallata szerént feleséget. minden jelenkező fizeti. a vőlegény csizmát. 15-19 éves korukig rendesen mind megházasítá őket. hogy jó helyütt kopogtat. Magy. A vőlegény lakához érkezvén. s mind így rendre le. Kedden az örömapa s anya vendégeltetnek meg a vőlegény házánál. n. utánok az első éves nők. s a vőlegény ígérvén. s a nők palástjuk jobb szélét mintegy vezényszóra egyszerre ajkukhoz csapják fel. Harangszóra a vőlegényi nász számos kísérettel a templomba menvén. 138. Ekkor előteremnek a násznők. s kontyoló fátyolt. selyem fejkötőt. Mikor a pap az imádságot elkezdi. amiben azok házánál részesülni fog az a menyecske. Ezt ingyen vacsorának is hívják. többnyire magas ár szerént. 3. hozzon is valamicskét a házhoz. melyben mindenki részesülhet. ez jó eredménye az ő ékes szólásának. Darab ideig vonogatja magát. Legelső házassági lépése a hornyák legénynek az. hogy szerző asszonyt keres magának. kezdődik a menyasszony táncz. Ezen éji lakozásból a leányok kirekesztvék. hogy szaporodjanak a háznép dolgozó kezei. főzzön neki. s a násznép a vőlegény laka felé indul. Ez előtt. s csak azután az asszony sereg. s egy csinos bokrétát. A menyasszony és rokonai ezen mulatságban nem vesznek részt. a menyasszonyt az egyesült nász szülei házához kíséri. Magy. az úgynevezett tyúkhús vacsorára. vagy pedig csak azért házasodik. hol a násznagy pártájának átadására szólítja fel. felfátyolozzák. a menyasszony nyakkendőt. Vacsora után a szakácsné elkergeti őket. Toroczkói apróbb szokások. melyet ismét táncz mulatság rekeszt be. a menyasszony egy belső szobába vitetik. Kép. hogy legyen aki dolgozni segítsen. Táncz után nyílt asztal van. isznak tánczolnak. süssön. és szerdán reggelig tart. s az jelenti. borozás. Erre az ifjak a menyasszony hozományát felragadják. 38. Ebből hosszas versengés. hanem vagy szülői akaratából. 1854. akit az a derék legény feleségül vesz. eldicséri a legényt és szüléit a kiszemelt hajadon s ennek szülei előtt. s a rábízott kincset híven megőrzendi. Ezen szertartások alatt beesteledik. mosson reá. azonban a bor árát ily alkalomkor szabott. legelői a leányok jönek. oda fogják adni a leányt az ajánlott . hogy atyja helyett atyja. ha egy apának 4-5 fia volt. Kép. A templomból ki. anyja helyett anyja lesz. alkalmi versezetbe szerkesztett beszédben sokszor hangos zokogások közt megköszöni szüleinek nevelésében s ápolásában kitüntetett kegyességét. de a szelíd erőszaknak ellen nem állhatván. Erd. Ha a szerző asszonyt leültetik. selyemmel varrt inget. s csak férjnél levő nők tánczolhatnak. hova minden hivatalos egy tyúkot.

hol nagy vacsorával várnak reájuk. azután pedig egy fenyőfaágat vízbe márt. melylyel fejeiket beburkolják. ki azt a jelenlevő leányok egyikének dobja ismét kötényébe. A szegény némbernek szabadságában áll azzal a féllel kezdeni. s egy fertály aláteszi. Vacsoránál az új pár nem ül asztalhoz. melyet az magára öltvén. hogy ezzel az útilevéllel mindenütt megtalálja őt. Α násznagy az égő gyertyákkal futni kezd. elviszik az asszonyok. míg végre ismét a menyasszony kötényébe kerül vissza. amelyikben a korbács van. hogy férje felett uralkodjék az asszony. hanem a kamrában egy két ételből összekevert ételt adnak nekik. Ezután ünnepiesen felöltözvén. falatozás és kortyolgatás közben a násznagy megkéri a leányt. s azokat egymásnak nyújtva. A fiatal nő elejinte férje asztaláról mit sem eszik. az asszonyoknak hímzett kendőt. dolga legyen. hogy a fiatal nőnek mihelyest felkel. hogy könnyen szüljön. a” menyasszony pedig kalácsot süt. s ezzel is háromszor locsolja meg. s pedig minden férfinak üngöt. hol a nászasszony összekevervén mindenféle gabonát. Ezután a menyasszony férje jobb lábáról. Evvel jobbára vége szokott lenni a lakodalomnak. azután a paphoz mennek magukat bejelenteni. ugyanis az asszonyok egy hordóabroncson háromszor bujtatják keresztül a menyasszonyt. ki azt megtartja. mely vacsorához a rokonok kalácsot és gabonát küldenek. ez viszont egy másiknak és úgy tovább. hol addig hagyja. s egy üveggyöngyökkel és pántlikákkal felcziczomázott pártát fejére tűzvén a menyasszonynak. amelyik új házas gyertyája hamarább esik el a násznagy ujjai közöl. míg kívánja. hogy mikor a mugik (paraszt) haza viszi menyasszonyát. Azután a vőlegénynyel együtt az udvarra állnak. ő pedig egy kerek kalácsot vesz elő mondván. ott a menyasszony vőlegényének üngöt ajándékoz. Vas. úgy történjék meg. másik a menyasszonyé. násznagyot „szerez. Azután a kamra ajtaja elé hánynak fát. amelyiket választja. azzal háromszor meghinti őket. De ezen menetet megelőzi egy babonás szertartás. Lefekvés előtt parancsolja mátkájának. és jövendő férje házához küldi azon üzenettel. s csak nyolcz nap múlva gyülekezik össze a násznép a menyasszony szüleinél ebédre. hogy hová tévé a fürjet. darabokra vagdalják. a vőfél a lakodalomhoz tartozó egyéneket meghívja. s bokrétát tűz vőlegénye kalapja mellé. Elérkezvén a menyegző napja. Erre a legény és a leány jobb kezeikről gyűrűt húznak le. és az egész gyülekezet a menyasszony házához megy. hogy két évig ne legyenek gyermekeik. a vőfél kötelessége. hol a menyasszony a házbelieknek ajándékokat ad. 185. mely szökésért kérdőre vonja a násznép a vőfélt. . hogy húzza le csizmáit. Ezen szertartás alatt a násznagy ujjai között tartott két megjegyzett égő gyertyával világit. Egyik a vőlegényé. mert akkor első kóstolóra része van benne. hanem magával hoz egy 32 Oroszországban is megvan az a szokás. ha azt húzta le előbb. ez meg nője bal lábáról huzza le a bocskort. a korbács bele van dugva egyik csizmaszárába. de jaj neki. A kézfogástól egész a lakodalomig eljár a vőlegény menyasszonyához este. Újs. 1854. Ezután a menyasszony leveti felsőruháját. s magára hagyatik a házaspár32. Pár nappal pedig a lakodalom előtt a menyasszony egy asszonnyal a szomszéd falvakon jár koldulni. Midőn az esküvőhöz mennek. hogy anya ne legyen. s a kamrában egy láda közé csípve. hogy a menyasszony leveleket küldött. a menyasszonyra vigyázni. leányok pedig kalácsot és szalagokat kapnak. Midőn a menyasszony haja szét van bontva. Vacsora után a vőlegény házához mennek. azonban esküvő után azonnal haza szökik a menyasszony. a másikat. honnan csak estefelé tér vissza a menyasszony szüleihez. Kívül a lányok danolnak. a templomba megy a násznép. mely rajta volt. hol a nászanya és vőfél együtt bontják ki a menyasszony haját. s ezzel és néhány rokonának kíséretében elmegy vasárnap korán reggel a lányos házhoz. Ezután a násznép korcsmába megy. ott pedig kalácsot és túrót tesznek a vendégek elé. háromszor fordulnak meg a szobában. az hal meg előbb. ennek végeztével a vőlegény menyasszonya kötényébe pénzt dob.legénynek. mire a hajadon így szokott felelni: „Ha Isten és szüleim akarata. hogyan fogadták az ö szószólóját. sorba kínálgatja a vele hozott pálinkából a házbelieket. Végre kamarába vezetik az új házaspárt. Tudtára esvén az ifjúnak.

Válivölgyi beköszöntő..megszeretvén. s azok csörömpöléseivel verik fel az alvókat.. s az első nap a lakomák és családi öröm. Azt becsületes szüleitől meg is kapván. Vendégség. Néha három vagy öt év lefolyta után térnek csak haza jó nyereséggel.. kik várva várják megérkezésöket. Kelméteket is egy kis collatióra. Tehetősb gazdáknál a lakodalom három napig is tart. ez felöltözködik magyarosan. s a házasság szertartásai után alig marad két három hónapig fiatal. n. . újs. De a nők is büszkék férjeikre. aztán egyet kettőt köhint. hogy egy ügyes beköszöntőt küldenek a házakhoz... Távolléte alatt nejének időnként pénzt. Vas. duxi. vagy szép és gyakran drága ruhakelméket küld. s kereskedni megy a nagy világba egy két esztendőre. Feneketlen Rákóczy. Ε szóm s mondásom kegyelmetekhez.. hogy mindjárt legyen neki mit tapasztani. Nősülni nagyon korán szoktak.a lakodalomra hívogatás úgy történik.. 244. Borra egy kancsóra. kalapjához rózsát és virágot tűz. Fehérmegyében. s így szól: És pediglen az én uramat. azonnal lakomát üt a megérkezett tiszteletére. s többnyire csinos nejével legvígabb napjait félbenszakasztva. Ma mint a vöröshagyma vele megesküdvén. az u.. megsimogatja azt kétszer háromszor kezei közt. 24. 1855. kisietnek akkor házaikból. Tánczra. 346.. kinek feladata mindenféle tréfát űzni. Hogyha a több ferequentia elérkezvén. a tulságig előzékenyek és gyöngédek egymás irányában. s oly házasok is. gyűrűket. kik már 10-10 év óta élnek együtt. és ruhából áll. Kopácsy. A minap vele fölcsapván (kézfogás). meszelni. jégverem. azután megjelen a hol kell. Jelenjen meg örvendezvén. ott jobbára egy bohócz forma egyén. Nef. kezébe botot vesz. otthagyja feleségét. Nejeik. leveszi kalapját. s akinek haza jött a férje. kuferczesre. . Daróczy. Újs. a második pedig a számadások nagy napja. szerelme s megemlékezése jeléül. tudakozódván à megérkezett kiléte után. Vál környékén. Általam szívesen invitálván. Túróczmegyei házassági szokások.. Dixi. legjobb neve mégis az úgynevezett templomnapja.láda kalácsot. Elméjét a szent házasságra vetvén.. Haza érkeztökkor. Hol zene mellett végzik a lakodalmat. s azzal él. lovaikra csengetyűket akasztanak. Vas.. szvat is szerepel. 1864. 222. mi rendesen éjjel történik. A szent lélek fölbuzdítván. amit lehet ellopni. s a nagy világba megy szolgálatot és pénzt keresni.. piros szalagosat. s a menyasszony jövendő szobájáról a vakolatot leverni. A túróczi tót nősülése után csakhamar elhagyja hajlékát. A menyasszony hozománya tehénből. ládákból. 1857. Ezt máshol búcsúnak szokták nevezni.

tilókra. s a hason boldog ingredientiájú tepsit. félig ingyen. hogy oly záporos idők. s hátul sarkként lelógó szinevesztett szokinge van − ím most mártja tekercsét a kávátlan rocskába. míg a rocska tartalma egészen kimerítve nincs. kinek egész viselete egy ujjatlan ingből. legnagyobb részt a fungáló fejére. Az ily vendégségnek különféle jó sajátságai is vannak. mint vendégek szívesen láttatunk. a három tisztességes asszony igen sajátságos chemiai operatióhoz fog. hogy észre ne vegyük még azon harmadik regényes alakot is. s végre a tulipános ládáknak megy neki. illetőleg egy kanna vízzel s rongytekerescsel. majd az asztalnak. melyen a konyha. A másik asszonyi állat pedig. nem épen párisi kinézésű asszonyi állat foglalkozik csutakkal és kőporral. melyek szerént oly átkozott szárazság. azon napot minden évben pontosan megtartják. hogy ez mind kötényt. aztán a rozsdaborította nyársat. sajtárnak. aztán a feketévé változott hajdan veres rézfedőt. utón és útfélen rémítő hosszú sopánkodások és panaszokkal. félig hitelben összekötözött auszschusz sertetömeg. s elszéledve mindenik külön utakra. Vendégség előtt egy héttel az egész falu a legderangírozotabb állapotban van. nem kerül az egész egy krajczárba sem. s melynek tartalma természetesen. s midőn egy óranegyed múlva visszatérnek. melyek mind nem láttak egy évtől hasonló reformátiót. fesz nélkül mulathatunk. s mindezeket addig dörgöli. Midőn a fa és nemfa bútorok ekként megtisztítvák. ami egyszersmind csalhatlan criteriona annak. melyet egy az urasági erdőben lopott girbe gurba póznán a házfal sárbecsapdosott göröngyein varjúmészszel terhesen feje fölött hordoz. vagy ha sok eső jár. azaz mely napon a templom felszenteltetett. lóczának. a másik jóféle búzapolyvát. s nem állnak egyébből asszonyok gyakori csoportozásánál. mint az idei. mert ezúttal akárhova minden hívás nélkül bekopogtathatunk. s a házfedélhez támasztott lábtóra kiterítgetvék. végre a harmadfélpár kést. Az elsőbbik asszony.mert a templom felszentelésétől veszi eredetét. miután előbb jó erős lúgban kimosattak. villát. melyek minden malomgátat oly gyalázatosan elhordták volna − hogy tehát mindenik esetben őrleni teljességgel nem lehetvén. hogy az ekkép megsúrolt bútorok immár tökéletesen tiszták. Vendégség előtt két héttel a boldog faluban. De nem is lehet ezt neki vétkül tulajdonítani. hozva fülkasba az egyik sárga agyagföldet. pöhölydús coaffürjét borító zsebkendő szakadékból áll. A házak minden ingó bútora az udvarra zsibárusi rendetlenségben kihányva. mint szokinget fölöslegesnek tartott. a ganajos szekér oldalaira. melyek azonban az avatlannak nem annyira. frutírozza. s a harmadik kimondhatlan hulladékokat és sarat. lankadni nem tudó energiával. s ami legfőbb. s erélyesen mosni kezdi a nyughelyéről tiszteletlenül kiczipelt superlátos ősi nyoszolyát. ki az előbbiekhez öltözetére szintén mindenben hasonló. s . s következéskép a szó legszorosb értelmében vett pongyolában vagyon. miket a ház előtti ut hosszában puttonyba összeszedett vala − az utóbbi három anyag összekevertetik. megosztva egymás közt az ő szorgos munkáját. melyet a szomszéd szérűjén csempészett vala. melynek szúette horgas lábai hasonlítanak egy harmincz esztendős paripa rokkant lábaihoz. s egy tiszttartóné asszonyomtól két év előtt ajándékba kapott. s a ház sem néz már úgy ki. szoba. kinek costümje társaihoz azon különbséggel hasonló mindenben. mintha pecsétkórságban sínlenék. mint az ideiek. s (ha volna) viseletére záporlik vissza − ünnepélyesebb costume hiányát minden ildomos ember előtt kimenti.s ki kellemteljesen térdel egy fatuskó előtt. melyet a vermek kihányt gyomrából szedett vala. kötényből. mert az oláh czigány asszony által futólag. s összesen kilenez bádog kanalat. az egy év óta nem szellőztetett párnák. ekére. kivéve. még nem léteztek. és asztalfiók minden nem fa szerszámai kirakvák − mint csiszolja rendre kőporos csutakával előbb a három és fél darab czintányért. már szokatlan mozgalmakat vehetni észre. Azonban lehetlen. még nem volt. hogy annál mázosabb alakban tűnjék majd elő. mint az ügyes szemlélődőnek tűnnek még fel. melyre még a múlt évbeli vendégség lúdzsír cseppei tapadvák. karatlan karszéknek. hogy ennek kötény helyett felövedzett. s a bútorok körül két. hol a búcsú tartatni fog. aztán az egy lábbal megfogyatkozott vasserpenyőt. polcz.

s ellátván azokat elébb. A fazekasok pedig a vendégséget megelőző egy pár napokon berukkolnak az ő jól megrakott szekereikkel. mézet. neki megy az asszonyok egyike az ő lábaival. a sárga agyagfölddel pedig. A vendégség előestéjén a kalácsok különféle nemei. de ki nem maradható csapatait is. A ház hajadona pedig. fodros kötényt. s visznek helyettük búzát eleséget. nehogy lábaihoz hűtlenek maradjanak. míg abból tökéletes úgynevezett sártapasz nem lesz. A menyecske toiletje . bélesek. és ásít a magyar gazdasszonyok kamrája az ürességtől. s elhalmozzák a falut mulandó edényekkel. mely utóbbiakhoz számíthatni széles értelemben a koldusok és czigányok hívatlan. hogy szinte ropognak az ő szekereiknek tengelyeik. ha szükség. szalonnát. a nadrággal egykorú és szinti lajbit ölti. A vendégségek évenkinti tartása úgy van többnyire intézve. dohányt. örülvén nagy örömmel. tépi és tapodja azt. és sárga csizmát ölti fel. mivel ezúttal érdekeltje is váratos. úgymint: morványok. melyben főszerepet a hólyag-zacskó megtakargatott fillérei játszanak. hogy a gazdasszony holnap kisebbik urával a vővel az egyetlen rendbeli kétvonatú fogaton a baromvásárba menend. hogy azt két három nappal. azután ha krajczáros pipáját is teletömte kapadohánynyal. A gazdasszony tehát a vásárt megelőző estvén a gazdával privát conferentiát tart. s a vendégekül jövők részéről. a többi fehércselédeknek egy-egy virágos kendőt. s nagyszerű megelégedést kifejező nyugalmában megrendíthetlen. eladandók az egyéves felesleg üszőt. paprikát. hogy a legkörmösebb kanlégy is megcsuszamlanék rajtok. s melyen még sincs több harminczkét foltnál. hogy legyen mintegy összesimító felmáza. A házbeliek ezalatt. az ebéd összegéből fogjuk megtudni. s okvetlenül elláthassa magát a vendégség kellékeivel. melyekben hogy mi fő és mi sül. ki természetesen a konyhában viszi fontos szerepét. s mind amellett ez ünnepélyes alkalommal is javítást igénylő csizmáit parancsolja elő. melylyel a ház (szoba) talaja s falai ildomosán betapasztatnak. a zacskó tartaléka marhahúsra. és két szál fehér gyertyát. mely egyszersmind templom és búcsúünnep is. borsót. czímetet. s melynek folytában elhatároztatik. míg nyakára tengerklárist. s végre temetésen kapott flór nyakra valóját köti fel. s csak délelőtt kevéssel öltözködik fel a kamrában − lehető legelegansabbra csípik magukat. hol kalácsot és sültet. A vendégség napján. valamint a marha és bárányhús süttetnek meg.föleresztetvén. miszerént ezekben. s ujjai mindenikére 3 gyűrűt vőn. túrós és káposztás lepények − nem különben a lúd és kacsa. rojtos kendőt. polcz. a kis misére ment. s derekig lenyúló vrekocsára két rendben kötözött tenyérnyi fejkötőket. s a gazda miután fejét tükörsimára kikente. magára ölti a tegnapelőtt vett újdonatúj szűrt. egész ünnepélylyel húzza ki egyik tulipános ládából a hajdan kék posztó nadrágot. s a czigányoknak adandó douzeurre fordíttatandván. számos ízbefi reparált. s oly hatalmas lángokra szitatik fel. részént. a gyerekeknek mézeskalácsot. fogacskázott habos selyem virágos pruszlikot. igen díszesen beeresztetik. A háznál hol vendégség tartatni fog. melyben még nagyapja tánczolt mint vőlegény. a gazdának pedig kalapot és szűrt. ezután jól megkent. kalapot és sütkérezni a ház küszöbére ül ki. s veendők ennek árán zsírt. s elláttatik a pad területe fazekakkal és lábasokkal. mint illik egy-egy portió szalmával. a gazdasszonynak fejkötőt. káposztát. a legpattogóbb patyolatfélinget. ki minap még a konyha. hogy feleslegnek nevezett terményeiktől oly jó cserével megszabadulhatának. pálinkára. kik azonban mégis boldogok. s mind ezután olvasóját vévén kezébe. feje tetejét és sodrékait pedig oly fényesre simítá ki. a gazdasszonyon kívül. országos barom és kirakó vásárai előzzék meg. az asztal öblös fiját veszi vizsgálat alá. már hét órakor megrakatik a jól kimázolt pad tüze. két részről tapasztalhatni szokatlan készületeket: a vendégségadók. s képgazdag könyvét hona alá. így elkészülvén. élesztőt. magát pirosra csipdesett arczokkal bemutatni. olajos szokinget. egy adag kúti hideg vízzel. és az asztalfiók szerszáminak tisztításával foglalkozott. puszták. a falszekrényben pedig mézespálinkát talál reggeliül. a vőnek lajbit. s addig gyúrja. részént eladhasson az ember. borra. mintha az egész évbeli tűzhiány ki akartatnék pótoltatni. ha van mit. valamely közelebb fekvő parlagi városnak. s tétetnek a kamrába újdon borítók alá.

s templomba menetel előtt arczait meg nem csipdesé. hozván magával mindenik az „emberek” közöl övedzkedő szíjra hurkolt jó éles fabicskát. két nagy gambácsban helybeli termésbor. mindnyájan a gazdával együtt a nagy misére mennek. az éhre csigázott gyomor jóltevő nemtői − a két asszonyi állat. Az asztal tetején a vakító fényű negyedfél darab czintányér ragyog hasonfényűvé csiszolt bádog kanalakkal. piczkes vagy humlokos fejkötőt. s egy kicsorbított pályinkás pohár világítanak. kit tegnap előtt meszelővel láttunk a ház falán nyargalózni − a gazdasszony− sárga csizma helyett. A vendégek visszaérkezésével a rövid időre megürült szoba ismét a zsúfolásig megtelik. az előbbkelőbbek villával tányérukra. mire ők el látszának készülve lenni. Mind a három egyén komasági szoros öszköttetésben áll a vendéglőkkel. s szerencsésen el is érkeztének a vígan füstölgő kürtőjű faluba és házba. s körülbelül 11-ig hallgatják a szerencsétlenségére ártatlanul elkésett Isten szolgájának beszédét. s nem annyira kés és trilla. boríta fejére. A gazda. A most érkezettek csak egy férfi és két fehércselédböl állanak. még egy hordóra alkalmazott tésztanyújtó táblával szaporíttatik meg. úgyannyira. neki az ebéd kellékeinek elkészítésében segítendő. A marhahúst bárány és sertéshússal bőven megbélelt fris káposzta követi. s belépnek. s miután a gazdasszony elmaradhatlan kérései és nógatására. ezután már a konyhán felosztott marhahúsból. keresztet vetnek. s közepettük nyakatlan butyelában mézes pályinka. Azon regényes alak végre. még pedig collegialiter. s öntvén abból mindeniknek sorra egy-egy pohárkával. vagyis az emberek. vesz magának mindenik. melynek csontjait illedelemből az . De íme alig hűlt meg a most nevezettek helye. kivéve. szittyailag dohányzó házigazda. Egy pár perczig fojtott köhécselés és néma várakozás csendé uralkodik. sültből és kalácsból álló reggelijöket elvégezték. hol ez mindig a város birájára bízatik. s mennyire jut. mert a gyermekek mogyorós argumentumok következtében honn maradtak. s vele mindnyájan felállnak. mindenik egy-egy orosz fürdőként párolgó tállal. késsel és villával. az éltesb asszony vendég önkényt leveti ünnepi ruháját. melyekre az egész frequentia oly áhító szemekkel pislog. kiknek szék jutott. hol őket a sütkérezni kiült. s mézes pályinkából. Míg a vendégség adók házánál ezek így történnek. sót pedig egy közös faszelenczéből kanállal vagy szintén ujjaikkal. mint a muzulmán. az asszonyi állatok pedig szintén nem feledkezvén meg magukról. hogy egyik a másikhoz ne dörgölőznék. Ez főfő megtiszteltetés falusi vendégségeken. Ezek hasonló czeremóniával s reggelivel fogadtatván a ház kormányzói által. a tizedik és többi vendégek tányérai mellett már csak fakanalak. azok t. midőn Mekka felé fordítja imádó képét. a nyújtó tábla mellettiek egy kisebbikből szintén együtt. a főasztal mellettiek a nagy tálból együtt. miután a delicata tyúklé jő mácsikval. midőn a meghívott vendégek közöl már senki sem hiányzik. a dombos félbúza kenyér mellett. a marhahúsléhez látnak. vagy bicsakjaik hegyével egy-egy szelet kenyérre. Az asztal közepén. az alatt a vendégek is megindultuk házi tűzhelyeiktől. többnyire saját apostoli alkalmatosságaikon. mert a fehércselédek nem szoktak ily rendkívüli megtiszteltetésben részesíttetni. mely hogy czéljának jobban megfeleljen. egy jól megtömött gyufatokhoz hasonló. A tálak immár az asztalon vannak. s a gazdasszonyhoz szegődik. hogy leeresztett haj helyett. nem lehet. melyet a nőcselédek szeméremből csak félig hajtanak ki. szintúgy mint bizonyos kir. negyedik koma és komaasszony sereg érkezik. s ismét leülnek. s a gazda nógatására mindenki helyet foglal a négynyüstű rojtos abrosz borította asztal körül. midőn a butyella egészen kiürült. s a főzőkanállal kiszaladt gazdasszony fogadják. melyhez uborka vagy czéklamártás is járul. még nyekken az ajtónak madzagon lógó kilincse. melyben mozdulni annelkül.csaknem ugyanaz. Most a gazda a mézes pályinkával töltött butyellát veszi elő. harmadik. a többiek à la Mátyás király. hogy a nem épen teremszerű ház (szoba). fekete éltes kordoványban áldozik az ünnep geniusának. mint ezeknek egyike sem látható. a fehérre súrolt lóczára nem minden mentegetődzés nélkül letelepedtenek. ismét egy második. városban a sültek tranchírozása. i. Ekkor a lelkesülés az egész gyülekezet részéről valóban költői. imádság félét mormolnak.

mely egyik főnyalánksága a vendégségnek. miután a bramin megszentelte a tüzet. marhahús stb. s nincs vége hossza a sírás-rívásnak. mely számukra ezúttal meríttetik. kacsa. A verchovinai ruthenok házassági szokásai. hogy oda minden kiházasítási készlet is azonnal eljusson. Végre a menyasszony lebocsátván haját vállaira. képzelhetni. hogy valahogy róluk az Isten áldása el ne maradjon. ha már férje arra kéri. Azután a nyoszolyóleányok asztalhoz ülnek. s ott mindketten jól megmosdanak. ki csak dalok. Életképek 1845. dínom-dánom. nem feledkezik meg a házi ebről és macskáról sem. akiknél ugyanis. Benbenállva aprózza Pannika. s így a többek közt a hinduknál is divatozik. hol oda mártogatja. Hol ide. 177. köszön az ablaktábláknak. mire már a nyelvek is kezdenek. úgymint lúd. a koszorú az ő fejére tétetik. Ezek után. . mely állatok lakának hű őrzői valának. igen sok helyen. hogy Ezen az egybekelés alatt rizs. búzaszálak. kalácstáncz . s egyébbel szokásos be és meghintés. vele asztalra áll. . Hajnal felé. kurjogás. a menyasszony házánál összejönnek az egybekelendők rokonai és barátai. a czeremonia vezető öreg (jefnari) pedig azalatt pálinkát osztogat a vendégeknek. Megmegperdül mint a szélkarika. mi nélkül a falusi vendégség jó vendégségnek sem tartatik. melyek egykor előtte szülei házánál kedvesek voltak. s ott a nyoszolyóleányok zabbal hintik be őket. s az új asszonyt férje lakába vezetvén. Ekkor a starosta (vőfél) lép elé. Járja egy szál üngben és gatyában. Ezek így történtével. Napkelet 1859. 204. és vereshagymából a szent koszorút. búza. midőn a dámák eloszlanak. az alatt a násznép énekeket zeng. csókolkozás. a vőlegény s menyasszony hintik be egymást kölcsönösen három − három marok rizszsel. az eddig kizárólagosan működött fogak háttérbe szorítása után. Esküvő napja előtti estve. 1. . emésztetnek fel puszta kalácscsal. 1859. ezután következik a tüdő és májbecsinált savanyúra. egy tálban kendővel teritett asztalra tétetnek. s megfonják örökzöldből. s a gavallérok ungenírtabbak. A vendégség elmúltával azután. és a házaspárok szüleitől azok nevében érzékeny búcsút vesz. hol az összeadás történik meg a szokott módon. kikre. s a gambácsok folyadékának beavatkozása mellett. 33 . és teremtették napi renden vannak. és pedig zeneszóval. Nap felkeltekor a menyasszony és vőlegény kimennek a legközelebbi patak vagy forráshoz. tánczolják. Az új asszonynak kötelessége magát úgy viselni. szól a kályhához. s a hahota. utána mézes kása czimettel. virágillat és csevegésből él. mely melengeté. s még ő így adja a vigasztalhatlant. Majd elkapja Miska és forgatja. az asztalfejéhez jőnek. mire a házaspárok a vendégkört elhagyva. mely nevét a menyegzőnapjára sütött sok lúdalakú kalácstól veszi. újs. Azután jő a táncz. szerepelni. S most elkezdődnek a válócsókok. Elénekli tehát mindazon dalait. Vas. Egy gondolat. gondoskodik. s ott tánczra kerekednek: Neki eredt a fris magyar táncznak. a fiatalabbak a korcsmába mennek. fejére teszi. s végre a sültek. zab. mily türelmetlenül várakoztak a mogyorós argumentatio következtében honn maradt éhes rajkők. a vendég sereg rézpénzeket dobál. melyeken át először látta vőlegényét. Ezután a házastársak környezetökkel együtt. hogy ott egész éjjen át az úgy nevezett huskit . s azt kendővel befedve. mely három nap és három éjjel is eltart. az egyházba mennek. Ha a koszorúk elkészültek.asztal alá hányják. mint egy eszményi lénynek. . kis fejbe verőcske is szokott történni.33 Ezalatt a jefnari is beszenteli pálinkával a koszorút. 27. s nincs szűr a nyakában. reggel kalácscsal és pecsenyékkel terhesen ballagnak haza a komacsoportok. Azon vízbe pedig.

S velem mindörökké mindennap így élhetsz. A pálinkát a beteg ágyas issza meg: Egy üveg pálinka mindig feje alatt. a betegágyas részéről jó reggelivel láttatnak el. A mely épen mikor szépen beteljesül. Szívünk szerelemtől olvad el s üdvezül.. − Ε meleg fészekben benne üldögélhetsz. de legtöbbnyire sületlen toasztoknak pedig. mit a költő... pénzzel szoktak feltetézni a vendégek.kövesse a számukra készen levő szobába. Az étkezés után egy pálinkával tölt kancsó jő forgalomba. Hogy benne ha felnő. se vége.. mit talán mondanunk is fölösleges. Azértis örömmel. Visszajövet ismét esznek és isznak. a hang után tartok: S ím mi úgy ringatja szeretődnek szívét. és takarékos legyen. Csókolhatsz. ülj az ölembe. sohasem szabadna hiányozni a csodás gyógyfüveknek. egy fából készült tálat. kéz a kézben egy kenyér fölött adatnak egymásba. Szoptatja melléből kiszivárgó tejjel. mint e czukor. melyből. mind éjjel.” Szokásban van az is. így énekel meg: Aranycsengetyű-e.. melyet másnap ébredő érje szájába tesz e szavakkal: „Házasságod édes legyen.. talpra esett. Az újszülött mielőtt megkereszteltetnék. ülj hát no. s azután a kis csemetével elmennek a templomba. 536. a rímes és nem rimes.. Nefelejts 1864. s így szerző. A te üdvözleted. hogy mikor kézfogót tartanak. A keresztelés napján megjelenvén a rokonok. mind nappal. Együtt álmodunk mi teljesülő vágyban. Úgy-e édes rózsám ily boldogan szeretsz?! Négynyüstös vászonnal borított lágy ágyban. a nép sajátságaihoz híven. (kumi vagy kmotri). az anyának csecsemő gyermeke fölötti eme szorkoskodását.. s a vendégsereg gyakran színes zászlókkal és lobogókkal jön emez ünnepélyre. se hossza. hogy a csecsemő az anyatejjel a pénz iránti szeretetet is beszívja. a lelkész is megjelen. Erősödik attól. 45. ha mondom. Amelyet így ejtesz: − angyalom. istápját találja.. ölelhetsz. vagy szép szó mit hallok? Mintha szívem hívná. Oda-nyomhatd ajkad a szemem fényéhez. csak igazán szeress. melynek alját. A nő egy darab czukrot vesz magához. Ide borúlhatsz a szívem veréséhez. A pénzt pedig mellére szórja ki. galambom! Ülj. Gvadányi. . a bábától jéghideg vízbe tétetik.következő érdekes versekbe foglalta össze: Anyját a szeretet reménye tápálja.. A verchovinai ruthénok keresztelési ünnepélye.. a te hívó igéd...

amelyet meg nem vesz. már helyét nem leli. Ha fiú. vagy sapka tétetik. Azután a halott ágyához mennek. Sok álom szakasztást. él e még. Herrn. 1862. s több más fáradtságot. melyet éltében is legjobban szeretett. Belső részét bánat. Azon nyakravalót nyakára köttette. Tartja magát lenni már boldog anyának. És érzékeny szíve. Ha gyenge korában meg talál himlőzni. I. az atya arról álmodozik. A kincs-gyűjtés mellett ő maga éhezik. hogy legyen ruhája. még picziny. Ha sír. 11. félelem gyötöri. levetkeztetik. Lót. Ha egy ruthen Verchovinában meghal. hogy ötét legkisebb rosz érte. 1804. Ha nem sir. Más betegségben is szint eztet míveli. testét bokáig csipkézik. Éneklés s táncz között szívéhez kócsolja. ha férfi. kincsének mondja. Ha leány. Ign. Ha felgyógyul. Rohrers „ Versuch über die slavischen Bevjohner der öster. következő mesterkéletlen verseiben: A vén asszonyokkal mindjárt megmosatta. még fejére azon kalap. Bölcsőből felkapja. stb. ó mint nem csókolja. Fehérruháját is reája adatta. Gvadányi a derék lovas generalis. . kövekre nagy summákat elkölt. tágul keserves bánatja. és kezeiket fejők felett összecsapkodják. Ilyen a szüléknek az ő szeretetök. Verchovinai ruthenok halotti torozása. Ha látja. Hogy gazdagítsa meg. Nincs drága orvosság. monarchie Wien. igen híven ecseteli az ily alkalomkor szokásos cselekményeket. Lelkének. A szívét anyai öröm általhatja Látván mosolygását. Theil 121-122 lap után. Ó a szegény anya mit nem tészen érte. „Die Ungarischen ruthenen” Inshruck. Mindent amit tehet. Igyekezik anyja. abban fáradozik. Szokott köntösébe szépen öltöztette. hogy meghal. Sok más enczczen benczczel több ládákat megtölt. fut. s alakjának. jajgatnak. Mert véli. Gondolja. Nem is változhat meg az ő természetök. gyertyánál őt nézi. akkor a család és házbeliek egybejőnek. Biedermann. Keserveit akkor nem tudja meggyőzni. szakálát leberetválják. karján bellőkézi. haját simára fésülik. Eped és két kezét feje felett töri. majd hogy meg nem szakad. St. Theil 79 lapon. ő is vele jajgatásra fakad. már is piperézik. másképen nem leszen mátkájaGyöngyökre.Szenved körülötte nyughatatlanságot. s csak ekkor kapja ma gára ünnepélyes ruháját. Pántlikázzák. körülötte megtesz. teknőben meleg vízzel megmosdatják. jószágokat gyűjtni igyekezik.

Ez alkalomra pálinka. ki gyermekeit. A test csak a temetés előtt. hogy belőle kijöjjön a nyáron. Húsvét hétfőn hajnalban e kalács mellé még füstölt hús. de amint az éjfélt harangozzák. és sebes vágtatva iramlik haza. Ha méhei vannak. rövid nyugalomra hajtják fejőket. kése. Így terítették ki szoba közepére. mit madzagon tett csomókkal jelez meg. s mikor már viszik ki a házból. s letérdelve várják a páskák beszentelését. pálinka stb. miszerént belőle egy lakos örökre elbúcsúzott. s már messziről kiált övéihez „Chrystus voskrése” (azaz Christus feltámadt). Verchovinaiak karácson ünnepe. a jelenlevők. ahány a háztagja. s ha az étkezésnek vége van. bab. hogy e zengzetre még a házfalai is megtudják. Éjjelre a szomszédok a háznál maradnak. a szegények pedig ölükben vagy vállukon viszik a templom elé. Dohány-zacskót. hogy így a halott vissza ne tartson. minden bútort elmozdítanak régi helyéről. forgács vagy egyéb tűzi világ mellett húzódnak a szomszéd falu egyházába. szereztetik és készíttetik össze. hogy így a ház tűztől és jégtől ment legyen. a kapu küszöbénél néhányszor leütik. Az udvaron a koporsót zabkalács és sódarabra helyezik. pásztor-sipja. minden kosárba annyiszor fuj bele. stb. s egy tál babot kezébe ragadva. hogy azáltal mielőbb férjet csaljon neki. a tömeg mintegy parancs szóra kel fel. hol evés ivás mellett jól töltik az éjt. majd istálójába megy. A sok nép jött és ment megtekintésére. sonka. s azokat szépen elpakolva. hogy első legyen. borsó. Nagyszombaton siet minden háziasszony tiszta búza lisztből hosszúkás vagy gömbölyű kalácsot készíteni. a gazdagabbak kocsira. azalatt mély csend uralg. lóra rakják. Melyért a vasasok majd fejét nem vették. vagy hold nem süt. és pedig nem sokkal tétetik a koporsóba. várja az éjt. emellett széna van. s azt veres szalaggal átköti. Ha még nem virrad. azt mézvízzel megmosdatja. szalonna. s beszélgetéssel töltik el az időt. Aztán ebéd előtt pálinkát főznek mézzel. s vigasztalják a bánkódó feleket.Melyben megigézték a halmi vásárban. foghagyma. mely rakást ők krul-király neveznek. só. melyekben többnyire az elhunyt érdemei vannak tarkabarka változatokban beleszőve. szolgáit a páskával megvendégelje. Mert ez arany csipkés. ott kinn viasz gyertyákat gyújtanak. mindnyájan a templomba sietnek. a karaván formában összeállottak. s ha megérkezett. pipát a markolatjára. a házat körülszaladja. festett vagy festetlen tojás. Erre felöltözik ünnepélyes ruhájába. van is nem kis árban. Azután az asztalra zabot önt. s ha férjhez menendő leánya van. Alig van vége a czeremoniának. Tarsolyos kardját is köték oldalára. kamrájában anyaszült meztelenre vetkezik. csak a pap szava hangzik el a távolban. Mely kalap volt fején Budára mentébe. s annyi vereshagyma. gomba. vagy valamely más kedvencz tárgya hever. Karácson estéjén. Verchovinaiak húsvét ünnepe. Mielőtt még a test a házból elvitetnék. s marháival sót nyalat. mikor már sötétedik. mákos kalács stb. Ezután szobájába visszatér. mit paskának (húsvéti készítmény) neveznek. Temetés után a vendégek újból összejönnek a halottas háznál. Mostan is azt tették itten a fejébe! Azon pennáját is kalapjára tették. halmoztatik. hogy tojós tyúkja a tojásait szépen kiköltse. Ez többnyire a szabadban történik. A sírkertbe menetelnél gyászdalok énekeltetnek. . ahány rajt kivan. a házinő szalmát hint el a szoba földjén és ráül. míg mellette ostora.

esznek. 233-251. s a lopott tárgy értéke igen is csekély. Igen ritka eset. 51. s még azon vigasztalása sem lehet alapos. s a lopás kivilágosodása után vagy azonnal. a bűnös személy. Ha ügyes a násznagy. Tudom. vagy inkább az arának a szülőktőli búcsúzása igen érdekes jelenet. Ekkor az uradalomtól meghatalmazott tiszt négy személyt. az esküvőt megelőző kikérés. újs. még pedig többnyire Erzsébet napján. Verőczeiek bíróválasztása. azután egy kevés étkezés. s azon felül a kárt is köteles volt megtéríteni. s főleg az anyának. s azután a legközelebbi szombat napon. s azon kívül hátra kötözött kezekkel. A választottak minden vallási tekintet nélkül mindnyájan egyenesen az illető egyházba mentek párosan szép renddel. tár. s miután felette rövid imádságot tartanak. 34 A régi keresztyenek is így köszöntötték egymást „Surrexit Dominus” mire felelet volt „Vere surrexit et Simoni apparaît. A paska csakhamar el szokott fogyni. a házigazda kis adag pálinkával. s néhányszor jót húztak rajta a mogyoró pálczával. mindszent havában történt itt a bíró választás. a házassági pontokat megállapítják. malom. mire nem az apa vagy anya. csak savanyú káposztát. hasonló hosszúra vont beszédben felel.34 Erre a páskát sietnek asztalra hozni. s így a rég nélkülözött sok jó eledelből alig tudnak ellakni. Verőczeiek eljárása a kisebb tolvajok ellen. kénytelen őt másnak átengedni. 308. i. burgonyát stb. rendelt mező csőszöket. Eljegyzéskor határoztatik meg az esküvő napja. Értek. visszaküldetett szülötte földjére. se vajat. mert a nagyobb rendű tolvajok az urodalomnak adattak által büntetés végett. hanem a lány részéről kiállított násznagy. mikor t. a bíró házánál fenyíttetett testi büntetéssel. 20. hogy szorgalmas munkálkodása által tartozásának egy kis részét leróhatta volna. de annál több borozás után szétmennek. és ott szónoklattal adják elő küldetésök czélját. az új bíró meghiteltették. megemlíti ugyanis a gyermek születésétől a jelen ideig mennyit kelle a szülőknek. hogy se tejet. s most midőn már oly korba lépett. kíséret mellett. s ott egy rövid beszéd után. vagy is az úgynevezett kendőlakás. A kegyelmes urbárium szerént minden esztendőben.” . Az után választott magának kis bírákat és polgárt. hogy ezen nagyszerű áldozat után nem fogják e újabb gondok anyai szívét szomorítani. k. akképen volt szokás megfenyíteni: Ha helybeli volt t. a törzsökös magyar és német eredetűek közti nősülés sem. némely utczák szegletén le is fektettetett. De ha nagyobb értékű és figyelmet érdemlő volt a lopott tárgy. Vas. mivel a hónak elején a új borok eladása és hordásával vannak elfoglalva a lakosok. mert előtte a ruthenok a 40 napi böjtöt oly szigorún megtartják. 9. Verőczeiek lakodalma. hogy a legény maga kérje meg választottját. adószedőt. V. azaz két katholikust és két reformátust ajánlott. akkor a bíró házánál egyszerűen megveszőzték s azután elbocsájták. míg leányát felnevelé. És most már nem ritka eset e helységben. szenvedni. a nő pedig enni valóval kinálja meg övéit. elején többnyire kitérő. 1862. nyakába lévén függesztve a lopott tárgy. az egész faluban hátra kötött kézzel körülhordoztatott a tolvaj utczáról utczára. Gyűj. Ezt követi nem sokára az eljegyzés. vagy a reá következő vasárnapon. Tud. és tagadó forma a válasz. Verőczén a kisebb tolvajokat. tojást. mit közönségesen nagyszerű lakoma fejez be. vizsgálat alá vétetett a tett.mire az a felelet: „voistynu voskrése” (azaz valóban feltámadt). hanem két nevezetesebb egyéniségből álló küldöttség megy a leányhoz. s ezekből választott az után a közönség egyet bírájának. akkor mindenekelőtt megbecsültetett a tett kár. köztanácskozásra gyűltek egybe a helység elöljárói. de végre összeegyeznek. 1827. Az idegen tolvajjal is hasonlóul bántak el. i. vagy pedig bejárván a falut.

három bíró is volt egymásután egy felekezetből. akit azon ifjú maga is megszemléle. egy kérő násznagy lép be a kedves választottnak hajlékába.” Másodszor is kegyelmetekhez küldött követe vagyok ugyanazon megnevezett becsületes ifjúnak. Erre tehát választ és feleletet várunk kegyelmetektől. hogy a bölcs Úristen mindjárt a teremtéskor minden állatnak magához illő társat rendelt. helységben lakozó . . s elkezdődik egyszersmind a házassági szerződésen való koczódás. Vallási tekintetre nem volt figyelem.. harmadszor is jövendőbeli örökös házastársul. mert némelyik három sőt több esztendeig is viselte e hivatalt. s a következő szavakat intézi az előbbeniekhez. szereznének neki valamely jámbor szülőknek oly jó gyermekit. mind testében megnyughasson. Akkoron ifjú Tóbiás megházasodott. és Christus parancsolatainak engedelmeskedni.. Halottá ő lelki pásztorától többek közt azt a parancsolatját Istenének. kérvén őket. melyek közöl jelenleg a veszprémmegyei leánykérők. Minden esztendőben azonban bíróváltoztatni nem volt szokás. kik a testi születés után a lelki újonnan való születésre vitték. kérvén ötét buzgó imádságában. És ugyanazok is szerezték neki egyenlő akarattal a kegyelmetek atyai. különösen ha kegyelmetek azon ifjúnak becsületét és emberségét meg nem vetik. kivel mind lelkében. anyai hóna alatt felnőtt leányát . míg a kérő násznagy újból meg· nem jelen. de az alsóbb rendű hivatalok a különböző vallás felekezetek közt egyenlően voltak mindenkor felosztva. .” igen szépen megköszönjük a kegyelmetek maga megalázását. Veszprémvármegyében . a Christusba mint nemes szőlőtőbe beplántálták. még büszkék is tudnak lenni reá. hallotta jó pásztorától amaz igéket hirdettetni. . melynek neve minálunk móring·. „Én követ vagyok kegyelmetekhez e T. Kivan is ezen mi ifjúnk hasznos szőlővessző lenni. aki is általam ezeket mondatja kegyelmeteknek becsületes házigazda és kiadó uram. Ő is tehát azon becsületes ifjú kivan magának társat keresni. ahogyan minekünk. hogy nem sajnálta kegyelmetek azon becsületes ifjú mellett fáradságát. hanem magához hasonló feleséget vegyen. hogy két. s ha azt minden megakadás nélkül. Eljegyzés előtti mondókák. most először jegyesül. kivel Isten s emberek előtt tetsző életet folytathasson. ki ezeket mondatja általam kegyelmetekhez. Ezek a mondókák ahány a vidék csaknem annyifélék. Hálákat ad Istennek. s azért sokszor megesett. tisztességes magaviseletét megkedvellé. hogy ember egyedül ne éljen. hogy ötét keresztyén szüléktől engedte születtetni. kivel tisztességes házas életben élhessen. hogy több ifjak mellett is fáradozhasson kegyelmetek. Veszprémi leánykérők és menyasszony búcsúztatók mondókái. Mielőtt létrejönne az eljegyzés. Elsőben is ilyen mondása volt általunk az ifjúnak kegyelmetekhez becsületes és tiszteletreméltó házigazda és kiadó uram. De tartotta-e felől tanácsát már az ő vérszerént való atyjafiaival is. „Itt előszámlálják amit kérnek. melyből azon becsületes ifjú tudhassa magát mihez alkalmaztatni. Azonban egyenlően telve vannak allegóriái képek és bibliai hasonlatokkal. Mindeneknek előtte az eránt Istenéhez fohászkodott.vámbírót és egyebeket. s ott annak szülői s a kiadó násznagyhoz így szól. hogy legyenek ketten egy testté és vérré. Az apától eltanulják a fiúk. azért mi is kérünk kegyelmetektől. rendelne nekie oly kegyes társat. Ő is több keresztyén felebarátival együtt járván az Isten házába. rendelt társat az első férfi embernek Ádámnak is. és ugyan tehát mostan én általam kéreti is. A ponyva irodalom sok ily mondókát jegyzett fel számunkra. . hozának elő íráshoz való szerszámokat. és boldog előmenetele lehessen. N. és menyasszony búcsúztatókét ismertetjük meg. s némileg sikerült hanglejtéssel voltak képesek elmondani. „Erre a kiadó násznagy így felel. másodszor is. minden tisztátalan erkölcsöt eltávoztathasson. nevű becsületes ifjútól. most kívántatik oly szót kijelenteni. Azért ha kegyelmeteknek és a kegyelmetek becsületes leányzójának úgy tetszik. . Az Úristen áldja meg kegyelmeteket. a Jézus zászlója alá beíratták.

„Még is vágynak a mi becsületes vőlegényünknek ilyen szavai kegyelmetekhez becsületes házigazda és kiadó uram. hanem inkább egyesíteni. „S most a leány bemutatja a jegy keszkenőt a kérő násznagynak. vagy a kegyelmetekéi között találtassék valaki. Kívánja is ezt távoztatni azzal hogy ha Istennek. hogy ha a kegyelmetek leányával egygyé lehet.. melyik napon akarnák az ő mátkáját kezökröl kezére. ki ezeket mondatja általam kegyelmetekhez becsületes házigazda és kiadó uram. hogy jobb tisztességes házasságban élni. hanem hogy békességben megtisztelhessük kegyelmeteket egy tisztességes köszöntéssel és kézfogással. S ilyen mondása volt másodszor is azon becsületes ifjúnak kegyelmetekhez becsületes házigazda és kiadó uram. hogy ennekelőtte néhány napokkal. megálla a bárka az Ararát hegyén. Nőé annakutána kibocsáta egy hollót − de mivel a holló hűségtelen állat. készül haza . várunk vagy visszamenésre való jelt. tehát az apostol intése szerént úgy fogja azt szeretni. Mondja tehát kegyelmetek Eliezerrel. hanem vegye jó néven. Azóta tudósították kegyelmetek vőlegényünket. Ennek pedig ne nézze vőlegény uram kicsiny és csekély voltát. kegyelmeteknek és a kegyelmetek leányzójának úgy tetszenék. úgymint a vőlegénynyel. s annak hivatalos vendégeivel. s a kiadó násznagyot.Elválasztotta ő már magának evégre a kegyelmetek becsületes leányát. mi nem állhatunk ellene. Elhitette magával. Erre választ és feleletet várunk kegyelmetektől. Ο részéről arra ajánlja magát. hogy a házasság kötéskor közöttünk szokásban levő czeremoniákat vigyük végbe. és minden hatalmuk alól hatalma alá adni. melyre azt felelte kegyelmetek. ugyanezen kegyelmetek leányával a szent házasság rendébe lépni szándékozik. vagy kézadást. kenyerök mellől kenyere mellé. Ha Istentől vagyon ez a dolog. az ő ura hajlékának megkeresésére megfordult egy zöld olajággal. nehogy vagy a mi népünk. Adassék engedelem. No mi is kegyelmetektől kibocsájtattunk. és viselje jó egészséggel. hogy kis seregemmel. Mivel a galamb hűséges állat. melyből azon becsületes ifjú tudhassa meg. s imígyen fejezi be az eljegyzést megelőző mondókáját. mind égni. ilyen szavak kíséretében viszi meg a vőlegénynek. mint újonnan fogadott fijokat. az ő követje által szolíttata kegyelmeteket.” Harmadszor is követ vagyok kegyelmetekhez azon becsületes ifjútól. és beveszik az atyafiságjok közé. kérjük becsületes házigazda. Azért ha kegyelmeteknek. és leányzójuknak tetszik. mint paráznaság vétke által az Isten ítélete alá kerülni. hogy jobb megházasodni. Ilyen mondásunk és akaratunk van kegyelmetekhez becsületes házigazda. hogy tetszik a mi vőlegényünk. hogy a kettőből leendő egy testet kegyelmetek nem kívánja elrontani. az ő ura hajlékának megkeresésére nem tért vissza.” Kézfogás előtti mondókák. megjelenhessünk. és kiadó uram. hogy azon becsületes ifjú is tudhassa magát mihez alkalmaztatni. s a lakadalmas nép is elunva tánczot és zenét.” Mikoron az Úristen az első világot özönvízzel elvesztette. eképen hívja meg a menyasszonyt. névszerént . Jól emlékezhetik kegyelmetek. ki botránkozást tenne.. Midőn már minden elmúlt. És mikor az özönvíz megszűnt volna. Mostan t. a kegyes Nőét háznépével megtartá. Magára vette ő is a Szentírásnak ama mondását. annak szülőit.” Sirató. kívántatik oly bizonyos szót tenni. asztaljok mellől asztalja mellé. Annakutána kibocsáta egy galambot. és a leánynak kézadásával meg is erősítettek kegyelmetek. i. vagy bizonyságot. mely ajánlásokat bizonyos jellel. „Ezek után még egyszer és utoljára fordul be a házhoz a kérő násznagy. ki azt mint a házasságbai beleegyezésnek jelét. és íme ezen pálmaággal fordultunk meg. és kiadó uraim kegyelmeteket. Az esküvőre a kérő násznagy. mint az ő tulajdon testét. Harmadszor is ilyen mondása van azon becsületes ifjúnak kegyelmetekhez becsületes házigazda és kiadó uram. és adjon választ ezekre. az alkalmi szónokok ezen netovábbja. Minthogy azon terminált napok eljövének.

Most pedig szárnyamra magamat eresztél. Mert ha rátok nézek ugyan megújulok. Mert búcsúzásomnak most leszen kezdése. velem cselekedtél. Áldást Istenemtől én te reád kérek. Jóra tanítottál. Adja meg Istened te örökös béred. Elsőbb is tehozzád nyújtom én szavamat. a rosztól intettél. Szállítsa rád. Az úr tinektek is jó hitestárst adjon. . Kedves lány barátim. Már férjem házánál leszen maradásom. Kedves édes atyám! én búcsúzásomat. Nem lesz már veletek többé mulatásom. a kiadó násznagy ilyeténképen mondja el az utolsó istenhozzádot a menyasszony nevében. Látod kedves szülém elvisznek mellőled. Mint az uram fújja. Hogy seregetektől más útra indulok. Kedves dajkám voltál. A mennyei atya legyen mindig veled. Akit én szívemből szüntelen dicsérek. Kedves szülő anyám! már te hozzád térek Míg új szállásomra tetőled elérek. Mert te Isten után viselted gondomat. Jó gondolatom lesz mindenkor felőled. Jaj be hamar elmúlt én leánykodásom. Amikor elvégzed életed folyását.szálinkózni. Adja meg lelkednek örökös szállását. S mostan is sajnálod tőled válásomat. Férjetekkel együtt soha el ne hagyjon. hozzátok fordulok. A sarkantyúnak is szűnjék meg pengése. annak szülői és barátnéjihoz: Vajda hegedűnek álljon meg zengése. Mint anya leánynyal. De azon szívemben már nagyon búsulok. úgy lesz tánczolásom. Azért rád kívánom az Isten áldását. De ha elmegyek is most szülém mellőled. Valamíg életed e világon éled. Legyünk csöndességben. mint a bőv víz áradását. Bocsánatot azért most kérek te tőled. Mikor pedig élted halállal cseréled. szüntelen szerettél. míg leszen végzése.

melyeket a nő esketője után tulipántos ládája fenekére tesz el. hajdan pedig. vagy Ez az utcza olyan helység. s most még egyszer komoly intést kapnak. Ha sár van. hogy az utczát átfogják. mely jelenleg Mármarosban fekszik. Égeti az Isten tüze. A kézfogó után. hogy magukkal egy négy szegletén megfogott kendőt hordanak. rendszerént meghagyja. hogy azokban temessék el. Szegény asztalához ebéd s vacsorára. elmenvén a leányos házhoz. A vőfélek rigmusokat kiáltoznak. A vőfélek hivogatása a szokottól csak abban tér el.Áldása Istennek rajtatok maradjon. s ha szándékuk mellett megállnak. Mert sok rosz lány lakik benne. meg ne vessék Szíves hívásunkat. S hivatja általunk öröme napjára. a kordován csizmát kezében viszi. Végre az egekbe magához fogadjon. Visken. Körülvette már az ínség. . A lakodalomba eljőniök tessék. Ugocsához tartozott. melyek akkor idéznek elő nevetést. az egymás kezét tartókat. A legidősb kérő előadja a szándékot. hogy ez is igenlőleg válaszoljon. jegyet váltanak. A menyasszony leendő férjének csak egyetlen bokrétát vesz. mikor még e megye nem létezett. számra rendszerént négyen. Mondókájuk közt ez az első: A mi atyánkfiának Kis Andrásnak szívét Felindítá az úr szent házasságra. az egyházba megy. Tájog nőjjön a homlokán. a papi kikiáltás ideje alatt. le egész a kordován csizmáig. melybe minden meghívott háznál tojást szokott eregetni a nem fösvény házi asszony. Hogy a gazdánk szíve örömmel beteljék. elkiáltják: „érijén az új pár!” a szülők s a legidősb kérő megáldják őket. ők egyfelől. Erre belevág a másik: Én is tisztelettel kérem. Viski lakodalmi szokások. s ha az ajánlott vő elfogadtatik. oly nagy számmal. s kiváló alkalmakra vévén csak fel. melyet sajátkezűleg vőlegénye kalapjához tűz. a. következő lakodalmi népszokás divatozik: A kérők tisztes éltes férfiak. a családbeliek pedig velők szemben foglalnak helyet. Elvárja szívesen egy kis mulatságra. söt inkább szeressék. a leányon a sor. Az esketőre külön mennek a felek. s csak az ajtóban húzza fel. ha minél vadabbak: Aki kinéz az ablakán. Áll ez a vőlegény részéről egy egész öltő ruhából.

stb. nagy dölyfösen talányokat adnak fel. tövises rózsaszárakból dohányozva találja. Kétkerekű talyigán. Kinek még csak tegnap sem volt koronája. Nehogy az asztalon az étel meghűljön. néha vissza is küldik az egész násznépet. Hogy a fia bolondozik. Akinek most kedve nincs. miközben a tréfás versek újra előkerülnek. villával készítve. Másodszori visszatérésre már kevesebb a kötekedés. A menyasszonyt ott a vőfél vezeti be ilyeténképen: Tisztelt násznagyurak. s akkor a két násznép együtt tér a vőlegényi házhoz. s bebocsájtatást kér. órákig elkötődnek velők. hogy a menyasszonyt az akadályok által mintegy becsesebbé tegyék. Adjon Isten neki éhez egészséget. Amelylyel most itten eleinkbe álla. Milyen fris menyasszonyt tartok itt e kézen. Násznagyúr is éljen szelíd békességgel. Juju juju jujuju. Ε sasos üvegből igyék egészséggel. minden ide nézzen. s midőn a vőlegény násznépe megérkezvén. Felmelegítése dologba kerüljön. Édes anyám csodálkozik. stb. a nép kivonul az „első szobából” mely hirtelen asztalokkal és padokkal lesz körülvéve. Itt már a násznagy urakat hosszú. s ha meg nem fejtik. ami nagy gyalázat.vagy Átalmentem a Tiszán. Ekkor a vőlegény vőféle elmegy megkérdezni. De esketés után mindkét fél haza tér. Erre a násznagyra köszönt. ha lehet-e már menni a menyasszony után. a vőfél a következő mondókával hívja meg a közönséget: Uraim az asztal meg vagyon terítve. mely hihetőleg abból ered. s midőn ez el van látva a szükséges ékítményekkel. Csupa tiszta mezítláb. Jőnek az étkek is most mindjárt sorjába. stb. tányér. stb. A czigány jövetmenet folyvást húzza. mi ha sikerül. s a visszatérők közöl igyekeznek valakinek a kalapját elcsípni. . a szárakról tökmagfüzér és szöszbojtok csüggenek. Kés. A menyasszony táncz úgy történik. Visszajöttem a Tiszán. Egyszerre megszűnik a zene. Annak egy csepp esze sincs. mint számos más helyen. A nadrágom kétágú. s elrikkantja magát: „Húzd rá czigány!” Ekkor aztán minden tánczra perdül. Ez a sok legénység nem áll itt hiába. Kedves hű párjához vele szeretetet. a visszatérőt megkötözik lánczczal. a kapuhoz jut. kalánnal.

Melyet ha valaki jó ízűn lenyele. De hogy el ne essem. szerencsés élteért. s ha az étel még nem jönne. Ki pedig nem iszik két garast letegyen. vagy Senki most e házban szomorú ne legyen. melyet így ajánl a vőfél: . menyasszony hív békességekért. folyvást imádkoztam. Nem lesz annak az nap semmi veszedelme. Jól megeszkábálva.Tessék uraimnak helyre telepedni. uraim gusztussal. Szülőiknek rajtok való örömükért. stb. Jó nagy porcziókat ebből is kivesznek. stb. Én. stb. Jó apetitussal egyék kegyelmetek. Abból az ételre apetitust vegyen. az öregek a sásas üveget járatják körül. mint a szekér gúzszsal. Lássanak hát hozzá uraim jó frissen Jó apetitussal kívánom szívesen. Majd a leves is megérkezik. mi tőlem telik. melynek beajánlása többféle. sáfrány. Úgy a vendég gyomra sem leszen üresen. Lakadalmi népnek jó egészségeért. Sőt inkább távozik minden ő félelme –. Örvendek ha tálat viszek ki üresen. miután azt egyikök ekképen felköszöntötte: Igyunk násznagyuram. Bors. melynek ajánlatára sokféle rigmust tudnak. a nők más oldalon helyet foglalnak. Második tál étel a töltött káposzta. A szakácscsal jól megfűszerszámoztattam. Legyenek mind végig jó apetitussal. Úgy örül jó gazdánk. Úgyis a muzsikus kezd megmelegedni. mindent elkövetek. az ifjak kenyérrel dobálnak. stb. Ez a magyaroknak híres eledele. Egyenek csak ebből. ha vendégi esznek. sőt meg is sózattam. Kinek tele üveg a kezébe megyén. miket ily alkalommal elmondani szoktak. A menetet a vőfél vezeti ilyforma mondókával: Itt van hát az első tál étel. a következő: Itt a jó káposzta a fris disznóhússal. A harmadik tál étel a tejes kása. gyömbérrel. Vőlegény. Álljon itt a sok közöl. elhoztam. Erre a férfiak egy.

míg az asztalt végül oly rigmus fejezi be. tejben főtt szép vajas kásával. hol szabad ég Técsőn a kis és nagy leányok. melyek közöl a két elsőt a legények sem látogatják. Jó erős. Az itteni disznótoroknál az az eredeti.35 Ki ezekben részt nem vesz. A fiataloknál egészen máskép van a dolog. nem szokott összejőni. hosszú pálczára piros kendőt kötnek. Társaim utánam ennek a másával. Ilyen fonóház a város minden részében van. melyre a benlevők kötelesek hurkát mit aggatni. másik a harmadikat nyújtja be az ablakon. Néha azonban a hurka tréfától fűrészporral van töltve. Nevetgélnek. s az asszonyoknak szinten külön-külön vannak fonókáik. iszonyú ősi kardokkal. vagy olyan históriákat olvasgatnak. Az öregek fonókáiban meséket mondanak.” S a vén nyingók (nénik) bár már sokszor halottak. Itt külön fonókáik vannak a nagy és kis leányoknak külön a menyecskéknek. szívesen látjuk!” Ekkor három kakas tollas álarczos vitéz áll be. ide nem rég jutott. ezüst papírral sújtásozva. Itt tréfa-tréfát ér. Kinek kése nincsen. új.” Szól a jelentés: „Szívesen látjuk. de szombat és vasárnap este. melynek e vidékiségét elvitatni nem lehet. Aztán újra kezdődik a táncz. Egyszerre kopogtatás hangzik. S a kicsiny futásban vagy ötvenet bukott. 15-20 fonó számára.Jövök még ez egyszer Isten áldásával. 42. Tánczra szólítanak néhányat a lányok közöl. gúnyra lyukas teknőt tesznek kapuja elé. s úgy vonulnak a falun keresztül a gazda lakára. vallásos kegyeletből. 1863. nehogy hazajáró lélekké váljék. Vas. 1863. egyik két nyársat reszel össze. Viskiek fonókái. Ezután a szakácsné elégett kezére és a muzsikus szakadt húrjára foly a kéregetés. s bebocsájtatást kér. s egy verbunkkal befejezik a látogatást. Viski aratási ünnep. Első pár héten a menyecske sehova se jár. Érte a pajtásom csak keveset futott. Ez az utolsó versmondás. Ellenben a háznál e két estén történnek a látogatások. Vas. a fiút atyja tehetsége szerént kiállítja a gazdasághoz. jó hideg. A viskiek aratáskor rendesen a legszebb leányt búzából kötött koszorúval ékítik fel. 1863. ahogy a furfangos ész hívatlan vendéggé teszi magát. Történik ez a savanyú víz beajánlásánál ekként: „Tessék a korsóból inni jó borkútot. 42. Jól megtört. melyek „nyomtattak ebben az esztendőben. régebben az egy hétig tartó lakodalmak sem voltak ritkák. arany. a szomorúját újból végig siratják. míg a bútort a menyasszony viszi. új. újs. 42. s egy lámpásos Diogenes beállít: „Elindult három hires vitéz látogatóba. 371.42. Vss. Vas. újs. vájja az ujjával. Két egyén megáll a torozók ablaka alatt. 1863. mely néha másnap is tart. 371. dobálnak. 371. A házaspár külön szokott költözni. játsznak. 371. Viski disznótor. 35 .

Als wir kommen den Berg herab. Er ist der König aus Mohrenland. Nun seit willkommen ihr Herren.alatt várja őket az ízletes eledel. Júdeába. Menyhért s Boldizsár. a kisded Jézus imádása végett. barackot.) Dieser König ist uns wohl bekannt. Woher die Reise wo wollt ihr hin. I. König Gaspar kommt aus Mohrenland.) Mich wunderts aus Sax. aus Tax. majd a többinek is sorban. a keresztségét is e napon szolgáltatta ki. A császártöltésieknél. a pap a házba lépvén. Da kommen wir alle drei zugleich. keleti bölcsek. Urunk megjelenésének azért hivatik. Wir suchen das Kindlein mit grosser Ehr. Bort. ilyenféle mondókával: Adjon Isten bö csizmát. hogy Üdvözítőnk e napon sz.) Nach Bethlen steht unser Sinn. arra s lakóira béke áldását adja. János által a Jordán vizében megkereszteltetek. s a házak szentelését is e napon végzi. nagy bundát. Az egyház e napon Üdvözítőnk emlékére vizet szokott szenteltetni. illetőleg eseményének emlékezetét üljük. a szentelés jeléül a keleti 3 bölcs nevét az ajtó felső részére Gr. búzát. (3 Király. Vízkereszt neve onnan van. (Heródes. e napon utaztak el. A vízkereszt vagy Urunk megjelenésének ünnepe. Ezeknél e napon következő dallamok énekeltetnek: (3 Király. A házszentelés e napon maiglan dívik. s a legöregebbnek tölt. Kis kalapot. mert e napon Jézus háromféle megjelenése. Vízkereszt ünnepélyezése. (Heródes). Utoljára iszik a gazda maga. (3 Κirály. mert Gáspár. Heródes unter den Pfenster lag. Gross Melcher kommt aus Orien. . Ε nap három király napjának is neveztetik. betűkkel írja. Így neveztetik a január 6-iki első osztályú sátoros ünnep. Hegyes fülű malaczot.) Wir kommen daher in aller Gefähr. Warum ist dieser König so schwartz. König Baltzer kommt aus Oesterreich. kik mindannyian a gazdára köszöntenek. Itt a gazda mindjárt italt vesz elő. M. B.

In alle End und Ort. Du bist der falsche König aus deinem Land. So reiche mir deine rechte Hand. So wollen wir es verrichten ganz geschwind. Was wollen wir das Kindlein verehren Gold.) Wir kommen daher in Regen und Wind. Mit uns zu thun. Da das Blut wird auf der Erde herum fliessen. Was schmerzet mich das Weibergeschrei. Weichrauch und Merchen.) Nun weil ihre königliche Majestät. Trachten wir nach diesen Ding. Reisen Wir nach Egyptenland.) Lasset uns das Kindelein wiegen. Das keines soll kommen von Leben davon. (Gáspár. Die zwei Jahr oder etwas darunter sein: Da will ich schweren bei meiner Krön. Will bese N i n d e 1 fangen an: Will der Kindlein umbringen. bringt um alle Kneblein klein.) Soll dann soll dann ein Kindlein König sein. Oh Jezulein süss! oh Jezulein süss! . Ein alsobald zieht ihr Soldaten fort. So nimt ihr mir meine Reichthum ein. und schiessen. Ich will hauen entzwei.) Joseph. Hauen. Weil wir dazu verbunden sind. Dort bleiben wir ganz unbekannt? Heródes der gottlose Mann. (József s Mária. Das Herz ins Kripelein legen. Bringt um.) Bist du der König aus Mohrenland. stechen. und zu befehlen haben. Wir finden das Kindlein ganz nacket und blos. (3 Király. (Heródes. (Katona. Wir suchen das neugeborne Kind.(Heródes. (Szerecsen király ) Meine rechte Hand reiche ich dir nicht. Joseph verstecke thus mir nur geschwind» Nimmt du die Mutter und das liebe Kind.

Heródes pedig fel s alá jár mérgesen. A Göcsejieknél. mely Zala. 3 közölök a király. és minden ház tulajdonosa. Kein König soll nicht sein auf Erden. és Szombathelytől a Dráváig letelepedett. mily nagy fénynyel. s római császár által 803-ban legyőzött. a hunok egy jelentékeny töredéke Illyriumba. Hernach will ich alle beschencken. Honderű 1845. Kerka és Váliczka folyók közt terül el. mennyi neme volt az étkeknek s italoknak ily alkalommal összehalmozva. mellettök a 3 király. 4-dik Heródes. s végre a járandó lélekpénzt asztalára téve. Menyhért király csillagot visel fején. Hernach lass ich alle zusammensperen. nemcsak eledelről s italról gondoskodik. Mert a szegényebb sorsú is. másokat mulattatni nevettetni. 1. nyelvjárását ezen egyesült két rokon faj minden idegen befolyástól oly híven megőrzé. Heródes kardot az oldalán. Mária s József elől foglalnak helyet. egy tál kukoriczát. készen várja őket. 1. Tödten lassen schmerzenlich. s házhoz érve 3 külön csoportot képeznek. lakomák alkalmával.(Heródes. bámulva olvashatjuk régi történet-könyveink bői. doroncs) vehette36. hogy 7 fiú felöltözik fehér felső ingbe. oly egyének. s innen a mai Göcsejbe vonult. 16. Pest. 7-ik Mária. Göcsej. Nevét agyagos hantos földjétől (göcs. László nemeseinek. Vízkereszkor itt eljár a pap háztól házhoz mesterével. II. A nagyok ezen szokása − mint a magas hegyekről 1erohanó árvíz a föld alsóbb részét − elborítá a nép alsó osztályát. göcsört. hátul a katona. was zwei dreiviertel Jahr. eléggé tudhatják. s minél többeket megrázhassanak a nagyban kitörő nevetés által. mely a nagy király. főleg a nagy urak. s az ilyeneknek majd minden megengedtetett s engedtetik. (Jutalom feleletek a magyar nyelvről. Mi − különösen midőn a gyomor meg van terhelve − nagyon 36 A göcsejiek hún avarok ivadékai. 31. 212. kik a vidéken eddig divatozott szent szokást önhasznukra föntartották. kiknek főfeladatuk volt. Ily alkalommal a magyar vendégszeretet egész nagyságában mutatkozik. Als ich ganz allein.) Darüber will ich mich aufwerfen. 63). házassági egybekelések alkalmával. 5dik katona. . Ily czélból állottak elő. s unokái sz. egy tál borsót. hanem még arról is − méltó dicséretére a magyar névnek − hogy a vendégek közöl mindenkit megörvendeztessen. Gehet in allen Gassen und Strassen. 6-ik József. sokaktól vele rokonnak tartott (A magyarok történetei. s pazar bőkezűséggel tartottak több hónapokra terjedt lakomákat. Bis sie kommen in meine Hütte. Vőféli régi versezet. a legrégibb idők óta. 1. őt egy veres általkötő illeti. tudva előre jövetelöket. Breitet meine Befehle aus. Ezen darabot vízkeresztkor a tanulógyerekek úgy adják elő. hogy a harmadszor ide beköltözött magyarok azt jól értenék. egy disznólábat. Zalamegyének azon földrésze. lakomákat tartani. több napra terjesztette.. Hazánkban. (Jutalom feleletek a magyar nyelvről 1. Írta Peczely József Debreczen 1827.) A roppant hún birodalom felbomlása után. Mert ez is tehetségéhez képest. csakhogy nagyobb kaczajt indíthassanak. Jedes Kind. göröngy=rög.) avarokkal egyesülvén. 1821. kik csak kevéssé jártasok is hazánk történetében. Sollen kommen in mein Haus. Mennyire szokásban volt őseink között. sőt most is terjeszti lakomáit. s püspök süveggel fején házról-házra megy.

Gazda kiáltja Fusson a bánat. Üres erszényem. Falalala. a lakomák alkalmával. hogy ez lakomák alkalmával történt. Mert nincsen pénzem. Megjegyzésre méltó. Habár az itt kővetkező versezetben. s talpraesett élczei. Jójójó. . Töltsed a pohárt. azt zárjegybe tette. Falalala. s azért: szólítja meg maga magát. ki. mint mondva volt. s ki annyira el volt hírhedve 1820-29-ben. − A vőfél hát − mint neve is mutatja − nevezetes egyéniség volt. Régi naptárainkban találhatni oly verseket. s most is az. s jó kedélyű emberek szoktak választatni. No ne bánkódgyunk. vőfély.s mások utánzásai. a második sor végén e van: „Ejja!” Továbbá a páratlan számú versszak végén (1 + 3 + 5 stb. Egyébiránt nem tartozik szorosan a dologra. vagy dalolták el!? Annyi bizonyos. Igyatok bátran. Meg ne részegülly. az utolsót megelőző versszakban e mondatik is: „Vőfél tisztedet el ne felejtsed!” A vőfél mondta. Régen kívánom. hogy mindegyik versszakban. Nem vizet adnak Innya torkomnak. Főfeladata. vagy kik mondták. Ejja: Az idő mondgya.) mindenütt ’jójójó!’ A párosén (2 + 4+ 6 stb. Ejja: De tarczali bort. s utána írta: „jójójó!” A régi zamatú versezet következőleg hangzik: Lakjatok vígan. Töltsed a pohárt. vagy mint Somogyban nevezik. Ha mind így lehet Ejja: Fekete kenyér. Gőgössen se ülly. hogy majd minden tehetősb lakosnál ő vitte a nevettető szerepét. kinek gúnyneve Kutya Pista volt.szükséges az emésztés elősegítésére. De vígan lakjunk. hogy páratlan számú versszak végire „Falalát” írván.) pedig . vőfényeket illeti. Ejja Gazda agy innom. S erre e vers régi leírója oly szorosan ügyelt. Ne lássunk több kárt. Kit tegnap láttunk. Mostan többet ér Hogy nem sült kappan. hogy ezáltal is nevetést gerjesszen. vagy dalolta el ezen versezetet. nem megvetendő jövedelmet nyújtottak neki. a mások megnevettetése. Boldog az élet. jól rögtönzött versei.Falala’ áll. Mézes mádi bort. Az ily szerep különösen az úgynevezett vőfél. Jójójó. melyekben a vőfélek tisztei előadatnak. − A honnét ily szerepre rendesen élezés. Ilyen volt Debreczenben azon egyéniség.

Ejja: Mai lett vétked Semmi előtted. Előjőnötök. Ejja: Az béka hustul. Sőt elfelejtsük. Jójójó. Jójójó. Jójójó. Lakatos bátya. Kecske faggyútul. Kevélyek vadtok. Jöttél a kohból Sáros fertőből. Jójójó Csiszárok ráok Most szépen szóllok. Fénlik a nyakad.Ejja Gazda vigadgyunk. Felkelvén szépen. Mit mondgyak szűcsök Ejja: Pölyhösök vadtok. Ejja: Hogy ti is mostan . Ejja: Kovács bátyáddal Talán nem régen. Reggel ismétlen. Büdös gyomrotok. Ejja: Izdóté foré. Haj mely szurkos vagy. De ti róllatok. Megnőtt az hasad. Falalala Kádba ugráló Csertörő vargák. Nagy fönnyen szóltok. Falalala. Falalala. Mind estig igyunk. Vargáknak báttya Nem hadlak hátra. Tudom bánnyátok. Ejja: Mely czifrán jártok. Elő ne hozzuk. Hogy most így szóllok. Nem szükség nektek. Megbocsássatok. Ny––v s barbélyok Mely rutak vadtok. Majd lefekügyünk És elalugyunk. Hegykére vágytok.

És szép vigságot Kit la hallotok. Hamar nekik lesz. Mert nagy szép fényes. Pogányon éles. És igen kedves. Jójójó. Jójójó. Ha meg nem tértek. Gyönyörű nótán. Ejja: Mondok újságot. Falalala. Bezzeg nevetek. Csufságból mondtam. Művetek ékes. Falalala. Kik most itt vadtok. Várd meg jutalmát. Mostan róllatok Ti menyegzősök. Mostan nem szóllok. Így sokat loptok. . Ádgyák meg módgyát. Τ-t-ν-s eötvösök. Jójójó. Falalala. Ráhallgassatok. Többet róllatok. És az aranyat. Az szolgálatért.Andékoznátok Kardokkal engem Felruháznátok. Ejja: Mert kicsinenként. Ejja: Kiknek mit szóltam. Falalala. Ti sokat csentek. Ejja: Miként ezüstöt. A menyasszonynak És vőlegénynek. Ejja: Vonnyanak hajnalt. Ejja. Pokolba mentek. Megbocsássatok. Megolvasztyátok. Szabók már nektek. Ejja: Tartozik csókkal. Menyasszony azért. Kitül rémülés. Kedves játékkal. Ti ne bánnyátok.

Munka után jól esik az élvezet. Pohár töltésre. malaczot. Este a terem egyik ablakán ily feliratot lehet olvasni. s egy kitömött vaddisznót hurczol fel alá. Mert minden várja. mely fogait az utczai közönségre vicsorítja. Ejja: De barátságot Velem tegyetek. Finis. Ez nem egyéb. Ejja: Az főn szóllásra. Jójójó. Most jól tartsatok. A bál kitűzetvén bizonyos napra. róka. Jójójó. „Szorgalommal a békesség fog kezet. Így csinálnak hűhót. menyét. kardosan. a czéhbeli ifjúság szekérre ül. Vigyáz mindenre. Ejja: Hogy ha kedves volt Várd meg jutalmát. míg köröskörül különféle állatok – farkas. mint az úgynevezett tarisznyás bál.Edgy edgy szép tánczczal. hátul pedig két csikósnak öltözött legény pattog a karikással. Ha hoztok − esztek Ha jöttök − lesztek. Ejja: A mézes borra. Szakács asszonyok Ne csoszogjatok.” Bent a teremben a tető közepéről zöld koszorú lóg. Jójójó Azért szép móddal Dolgunkhoz lássunk. Falalala. Légyen nagy gondgya. S egy pohár borral. Falalala. És . Nyoszolyóasszony. Ejja Tyúkot. Étkekkel engem. Véle személyem. Vőfél tisztedet. Dolgához lásson. A menet előtt két szép szűcs legény. Hanem nyakcsapást. Falalala Amen. − mozganak. nyuszt. Ez kis énekem. Gazdálkodásra. Jól megvajazzunk. nemzeti színű koszorúval halad. De nem mézes bort. etc. Vajban sült fánkra. bárány stb. Mindenféle jót. Szép szerszámokkal. Zilahi szőcsök bálja. El ne felejtsed.

. hogy az ily jeleneten belsőleg meginduljunk. A tűrni tudó dolgos nép minden munkáját Istennel kezdi. Istent dicsőítő. az eljegyzés megtörtént. Ha a hajadon az almát elfogadja. mely ha kijut nekik. úgy jer velem a szent atyához”. elhurczolá a kolostorig. Zsitvamelléki aratás körüli népszokás. később pedig egy egész nagy kört vagy kólót képeznek. Az e módoni nősülés sokszor vereséget vont maga után. Ily nyilvános eljárásnak az elmaradottabb gazdák s aratókra nézve az a jó oldala van. 36. újs. Szorgalmuk ellen ritkán van kifogás. fen fogja tartani minden nehéz körülmények között.Ε népszokás eredetét még a török időkből származtatják. Összeszedvén a határ minden vadvirágait. Ha pedig a lány az almát visszautasítja. s a gyűrűváltás vagy ugyanazon. 141. Zomlbori leányvásár. az Isten megsegített immár . s hite fentartotta. aztán körmenetszerű ünnepélylyel a felkoszorúzott férfi vezetése alatt az . A mondott vasárnapon a város alsóbb osztályú. Nefelejts 1861. A leányok ide ez alkalommal leeresztett hajjal jöttek. és gazdát dicsérő. mi azt akarja jelenteni. s vígan mulatnak reggelig. Az öregek egy része a lejtő párokat nézi. nyíl sebességgel rontott neki. s 1720 után e szokás itt el is tiltatott. mindkét nembeli fiatalsága bizonyos helyen összejön. már másik gazdánál történt 37 Hajdanában Zemplén megyében. s e szavakat mondva: „Pod do pópa kdi ti treba hlopa=Akarsz férjet. . hanem holdvilágos éjjeleken is dolgoznak. Annak idejében az otthon nélkülözhetlen családtagok ugyanis. hamarabb lehetne munkájok tisztátalansága ellen szót emelni. hogy gyakorta hallván az aratásnak már egyik. az ifjak pengetik sarkantyújukat. rendes megindulási idejük pedig Péter Pál napja. a koszorús vitézt meg a házi szolgáló ex officio készen tartott kanna vízzel nyakon önti. dalaiktól viszhangzik Zsitvamelléke.. hol a barát azonnal összeadá őket. A falubeliek kíváncsi összecsődülése mellett örömriadva érkezőket az előre figyelmeztetett gazda fogadja. L. 1820. Megindulásuk többnyire előre megkötött szerződések alapján történik. A „leányvásár” Zomborban évenkint octóber 2-ik vasárnapján szokott tartatni. Nem csak nappal. szintén tartattak ilyes leányvásárok. Ezen időtájban hemzseg soraiktól az országút. ott fiaik számára egy-egy hajadont szemelve ki. a határból hazafelé indulnak. s ki a magáét kinézte. 54.37 Vas. még pedig évenkint háromszor. Munkához fogva. fiaik leendő nejéül eljegyzik. Krasznibrótlon. sokfélekép változó dalt az utczákon át egész a gazda udvaráig dalolva. és vele végzi be. hogy a búzának az esső ne hiányozzék. 1. kivált a gabnatakarásoknál. Bevégezvén nehéz föladatukat. mely tiszteletnyilvánításért borravalót várnak. mint ama lelkesült harczfiak. egy búza alapkörfonatra két jól föleresztett.. Tánczközben a házasulandó legények szülői vagy legközelebbi rokonai megjelennek. azt egy alma átadása által. Nem egyszer hegedű és dudaszó mellett nyitnak be a magyar helységekbe. bizonyos. vagy legközelebbi napon ünnepélyesen megtartatik. a ruthenok közt. igen hatalmas kisegítők. A kör közepén több dudás foglal helyet. Nem kell hozzá túlbuzgó vallásos érzelem. azokból s gabnaszálakból koszorút kötnek. azt szokás szerént ünnepélylyel zárják be. oly vígan indulnak ki hazulról a több anyagi élvezetekkel bíró alsóbb vidékekre. 303. hogy neki a legény sem kell. kik győzelmi babér után vágynak. Uzt nam Boh po-mahal . . Rövid társalgás után először kisebb csoportokban kerekednek tánczra. s fönn egymást körösztbe metsző ivfonatot kötnek. Zsitvamelléke noha eléggé népes ugyan. Heinbueker Pannoniens Bewohner Wien. 1854. hogy kezeik közt pálinkáravalóvá változik. . melybe ezüst pénz vagy bankó van téve. más része pedig a mellék szobákban iddogál csendesen. az aratást először megszemlélni kijött gazdát gabnakötéllel gyöngén átkötik. s koszorúzott volt fejők. ezen koronaalakú fejéket a hideg víztől legkevésbé iszonyodó férfi fejére teszik. A fiúk közelről tartottak felettök szemlét. mely tekintetben a totók. s a kóló közepére menvén.most megzendül a zene. tánczba elegyednek. azonban a nagyobb munkatételeknél teljesen még sem nélkülözheti az idegen erőt és segítséget. . az annyit jelent.

s a hosszantartó szárazság miatt. újs. 286. 1S63. Ez idő szerént azonban nem köt többé a gazda ajándék húszast a vetést megkezdő béres vetőlepedőjének szarvvégébe. A megtisztelt gazda iparkodik kitenni magáért jó áldomással. az sem tud kikelni. 285-290. a többi búzával együtt elvettetik. 32. mely az aratási munkát részükről is sietteti. Erd.bevégzését. füz. . Az eltakarított koszorú magja vetés idejében kicsépeltetvén. Magy. I. Vas. mert hát nagy okok elvetették több év előtt a húszast. melyet a takarók áldáskívánatok közt jó kedvvel költenek el. Kép. versenyvágy ébred fel bennök.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful