P. 1
Magyarorszagi_nepszokasok

Magyarorszagi_nepszokasok

|Views: 27|Likes:
Published by pampalini88

More info:

Published by: pampalini88 on Apr 17, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/27/2014

pdf

text

original

Sections

 • ELŐSZÓ
 • TARTALOM
 • Az agárdiak lakodalmi szokásaik
 • Az agárdi nép keresztelési szertartásai
 • Az agárdiak temetéskori szertartásaik
 • Az agárdi fonoda vagy fonó
 • Az agárdiak apróbb szokásaik
 • Akasztó és Lak községi lakodalmi szokások
 • Alföldi lakodalmi szokások most
 • Alföldi arató ünnepek
 • Áprilisba küldés
 • Ártány-leverés
 • Bakony környékéin szűrkitevés
 • Bánáti bolgárok házassági szokásaik
 • Baracskai kukoricza-fosztók estéje
 • Baranyai ember lukmája
 • Baranyai sokacz lakodalom
 • Baranyai sokaczoknak más lakodalmi szokásaik
 • Becskereki házassági szokások és gyászok
 • Békepohárivás
 • Berkenyei és szendehelyi sváb lakomák
 • Bethlentjárás
 • Bikahajsz
 • Bírói pálcza átadása
 • Bonyhádi lakodalmi szokások és halottor
 • Borsodi népszokások
 • Borsodi matyók házassági szokásaik
 • Breznóbányai és. k. favágók lakodalmi szokásaik
 • Budai tisztviselők hivatalfoglalásuk hajdanta
 • Bukbálás
 • Bukovinai magyarok házassági szokásaik.5
 • Császártöltési népszokások
 • Cserháti szüret és mulatságai
 • Cserháti eprészet
 • Cserháti majális
 • Dabi csizmadia inas felszabadítása,
 • A leánynevelés megköszönése Dabon Pest vármegyében
 • Debreczeni leányvásár
 • Diakovári lábmosás
 • Dobrai fonodai esték
 • Dodola a szerbeknél
 • Domoszlói pórnép udvarlása
 • Drávamelléki lakodalmi szokások
 • Dunatáji (felső) magyar pórok lakomái
 • Dunatáji (felső) német pórok lakomái
 • Egri házassági szokások
 • Egri pinczézés
 • Egri apróbb szokások
 • Egyházkelő
 • Eklesia követés
 • Elgyűrűzés és története
 • Erdélyi lakadalmi és házassági szokások hajdanában
 • Erdélyi keresztelési szokások hajdan
 • Erdélyi temetési szertartások hajdan
 • Farsang eltemetése
 • Felsőbányai (Szatmármegye) kakasütés
 • Garan szt. benedeki lapáttáncz
 • Gergely és Balásnapja
 • Giostra
 • Göcseji virrasztó
 • Gölniczbányai szokás
 • Gömörmegyei lakodalmi szokások
 • Gyermekkeresztelés
 • Hajdudorogi menyasszonyágy
 • Határhányás emlékezetessé tétele
 • Hátszegyidéki oláhság Nedeja ünnepe
 • Hegyaljai szüret
 • Hérész
 • Hétfalusi kakasünnep
 • Holdmezővásárhelyi lakodalom
 • Hódmezővásárhelyi mesteremberek lakozása
 • Horvát határőrvidéki házassági szokások Károlyvár vidékén
 • Horvátok harczi esküje a múlt időiben
 • Horvát hősök eltemettetése
 • Húsvéthétfői szent-gellérthegyi népünnep
 • Húsvéti határjárás Zala-Egerszegen
 • Húsvéti határkerülés Székelyföldön
 • Ipolysági régi czéh szokás
 • Ipolysági virágvasárnap
 • Juhászok dömötörje
 • Kaláka
 • II. A szlavóniai magyaroknál
 • Kalotaszegi házassági szokások
 • Kalotaszegi keresztelő
 • Kalotaszegi gyász
 • Kalotaszegi apróbb szokások
 • Kamóhúzás
 • Kecskemétieknél a húsvét
 • Kecskeméti disznótor
 • Koloniak Sz. György napja
 • Koloni apróbb szokások
 • Koloniak sz. Balás napja
 • Koloni sz. Ivánnapi tűzugrások
 • Körösi régi szokások
 • Kosáradás eredete.21
 • Krécsen
 • Kun sz. Mártoni mesterlegények lakozása farsangi időben
 • Magyarok tornája
 • Májusfa letűzése s története
 • Mátravidéki palóczok bódoganyja
 • Muraközi lakoma
 • Nádasdi kakascséplés
 • Nyitrai (felső) tót lakodalom
 • Nyitrai tót legények társastáncza
 • Ócsai coledálás
 • Pajtaaljai czipózás
 • Palóczvidéki lakodalmak
 • Pécskai sz. györgynapi cselédki állítás
 • Pünkösdi király és királyné választása
 • I. D u n á n t ú 1
 • II. Nyerges Újfalun
 • III. Nádason
 • Rábaközi tyúkverő
 • Rakamazi királyfutás
 • Rákos-Palotai lakodalmi szokások
 • Keresztelési szokásaik:
 • Temetési szokásaik
 • Római sánczok vidékén lakó ráczok lakodalmi szokásaik
 • Rozsnyói czéh tánczvigalmak
 • Sárosmegyében szokásos lakodalom (a tót köznép közt.)
 • Sárosmegyei tótcselédség karácsonfája
 • Selmeczi bányász-akadémikus fölavatása
 • Somlói szüret
 • Soproni lakodalmi szokások
 • Sümegi éj őrök kiáltásai
 • Svábok apróbb szokásaik
 • Syrmiai, bácskai, bánáti és határőrvidéki szerbek házassági szokásaik
 • Szarvasi apróbb szokások
 • Szászrégeni szász aratási ünnep
 • Szatmármegyei vegyes szokások
 • Székelyek (kath.) lakodalmi szokásaik
 • Székely fonóka
 • Székelyeknél a húsvét
 • Szent-András éjjeli forráslátogatás, kerítésrázás és ablak alatti hallgatódzás
 • Sz. Endrei mészáros remekelés
 • Szent Iván napi tűzugrások
 • Kereszteléseik
 • Virrasztás
 • Szerbek (szlavóniai) lakodalmi szokásaik
 • Szerbek (szlavóniai) kóló táncza
 • Vas. új. 1862. 40. 470
 • Szilágysági oláh lakodalmak
 • Vas. Újs.. 1859. 150
 • Szilágysági oláh temetés
 • A técsői lakadalmi szokások
 • Tiszavidéki lakadalmi szokások
 • Tobratinstvó
 • A tóköziek vőféllevele
 • Az üdvözlet és az első tál étel
 • Toroczkói nászszokások
 • Toroczkói apróbb szokások
 • Magy. Erd. Kép. 1854. 3. 138
 • Túróczmegyei házassági szokások
 • Válivölgyi beköszöntő
 • Vendégség
 • A verchovinai ruthenok házassági szokásai
 • A verchovinai ruthénok keresztelési ünnepélye
 • Verchovinai ruthenok halotti torozása
 • Verchovinaiak karácson ünnepe
 • Verchovinaiak húsvét ünnepe
 • Verőczeiek lakodalma
 • Verőczeiek eljárása a kisebb tolvajok ellen
 • Verőczeiek bíróválasztása
 • Veszprémi leánykérők és menyasszony búcsúztatók mondókái
 • Eljegyzés előtti mondókák
 • Kézfogás előtti mondókák
 • Sirató
 • Viski lakodalmi szokások
 • Viski disznótor
 • Viskiek fonókái
 • Viski aratási ünnep
 • Vízkereszt ünnepélyezése
 • Vőféli régi versezet
 • Zilahi szőcsök bálja
 • Zomlbori leányvásár
 • Zsitvamelléki aratás körüli népszokás

MAGYARORSZÁGI

NÉPSZOKÁSOK.
ÖSSZEGYŰJTÉ:

RÉSŐ ENSEL SÁNDOR
PESTEN, KIADJA: KUGLER ADOLF 1866.
I

NAGYMÉLTÓSÁGÚ
KIS-SENNYEI

Β. SENNYEI PÁLNE,
SZÜLETETT

Β. FÁΤΗ MÁRIA
Ő MÉLTÓSÁGÁNAK,

A BUDAI NŐEGYLET ELNÖKNŐJE,
MAGYAR PALOTAHÖLGYNEK
STB. STB. LEGMÉLYEBB TISZTKLETTEL.

A jó szokások a polgári társaságnak legbiztosabb és legtartósabb alapjait képviselik, ellenben a rosz szokásoknak hódoló legpolgáriasultabb nemzeteket, a legdurvább népcsordák is megigázhatják. Jahrbücher der Geschichte 1838. 1. Β.

ELŐSZÓ.
A népszokások egybegyűjtése, régi óhajtása nemzeti irodalmunknak, a Kisfaludy társaság 1862-ik évben több lapokban, így a Vasárnapi újság 319 lapján is tett felhívást e téren, s indokolá a népszokások egybegyűjtésének hasznát; de a gyűjtemény, melynek oly régen kellett volna világ elé lépni, ez ideig sem jelent meg. Magam is foglalkozván a népszokások összegyűjtésével, és már 1861-ben a Nefelejts 141/36 számában, és így tovább 1864. évvégéig, 35népszokást tévén közé, kötelességszerűnek ismertem gyűjteményemmel fellépni. A szokások, melyek itt egybegyűjtvék, nemzetünk szellemének kifejezései. Nyelvben, szokásban él a nemzet, mond Kővári, s míg a nyelv, nemzeti irodalom mívelése, életfeltétel; szintén az a nemzeti szokások ápolása, nemesítése; hazafiúi kötelesség ezeket búvárlani, s ha viharok fenyegetik azt, fiatal nemzedéknek emlegetni, hogy öröksége gyanánt tekintse. Szép hazámnak nagyrészét utaztam be, s figyelmem ez irányban is kiterjedt vala, nem tartózkodtam megismerkedni a köznéppel, tanulmányoztam eredeti nemzetiségére mutató nyelvét, öltözetét, dalait, tánczát mondáit és szokásait, felkerestem őket mezőn, vidám lakodalmas házaik, gyásztoraiknál; és amit láttam, hallottam, mint hidegvérű szemlélő, feljegyeztem naplómba; hol miután az anyag egyre gyarapodott, abból előbb szerte a lapokban tettem egyes adatokat közé; jelenleg pedig azok egész egyetemlegével járulok at. közönség elé; szíves hálával említvén meg egyszersmind azon kútfőket is, melyekből irodalmilag merítést tettem. Mint Erdélyi János „A Magyar Közmondások könyve” „Népdalok s Mondák” Bikkesy Heinbucker József „PannoniensBewohner in ihren Volksthümlichen Trachten” Kővári László „Magyar Viseletek” stb. gyűjteményeikkel szolgálatot tettek, úgy vélek én is szolgálatot tehetni-e gyűjtemény nyel. Ε gyűjtemény hazánk több és különbféle vidékeiről van kiszemelve. Hol a szokások hívebben megőrizve, vagy bővebben kifejtve gyakoroltattak, ott mi is terjedelmesebben írjuk le azokat; míg az elhagyottakat, vagy eredetietlenségök miatt nagyjából fenlevőket rövidebben közöljük. Ε gyűjteményből tanulmányozhatjuk azt is, mint keletkeztek a házasságok, hogy függtek a fiatalok szüleiktől, mily patriarchális élete volt e nemzetnek, mily határtalan hatalmat bírt az atya gyermekein, ez utón mint keletkeztek a násznagy ságok, a házassági kötésen, leánykiadáson mily hosszasak valának az alkudozások, koczódások, találkozunk a háztűznézés, kárlátóba menés, lakodalmi vacsorák, bekötözött kézzel pénzgyűjtést eszközlő szakácsnékkal. Táncz, zene, fiatalok serege, viglármázás, csutora hajtogatás, ünnepies menetek tárulnak fel előttünk; özönivel mondatnak elénk jóízű beszédek és versek, leánykérés, menyasszony elbúcsúztatás vagy lakodalmi vendégség közben. Szebbek és silányabbak szokván az efféle beszédek s versek lenni, iparkodtunk olyanokat egybeállítni, melyek még a könyvnyomtató műhelyekben nem kerültek a ponyva irodalom számára a sajtó alá. 1848 óta az idők változtak, lia figyelemmel visszatekintünk a múltra, a forradalom előtt divatozott, s azolta lábra kapott népszokások, a két egymáshoz oly közel álló időszakban, roppant eltérést és különbséget tüntetnek fel a nép mindenféle rétegeiben. Meg kell győződnünk egy pillantásra, hogy nemzetünk régi szokásaiba többé vissza nem helyezhető, és épen ezért sajátságos zamatú szokásainkat ideje volt

egybegyűjteni. Mint nyelvünk, ép oly eredeti népszokásunk, őseink sem egyiket sem másikat nem áldozák fel idegen mozzanatoknak! A szokásokra befolyással bír jelenleg a népnek 1848-ik évben úrbéries viszonyokból lett felszabadulása, a megváltás, politikai változások, melyek a nemzetet sarkig megrázták, alkotmányának felfüggesztése, különböző közvetett és közvetlen adó behozása, mostoha idők stb. A lakodalmaknál vehetjük észre a különbséget, melyek hajdan korszakot képeztek a családok életében, a patriarchális életnek ezen legfőbb jellege a múltban ezer féle szokásokban tűnt fel, a kunyhóktól egész a palotákig most egyöntetű idomulást nyernek. Eltűntek a családias, bizalmas összejövetelek. A nemzeti szokások mind megannyi díszlombok; sok jó, hasznos, és szép gondolat rejlik is valóban azokban. Vegyük csak a keresztelést, mely a családi élet örömünnepe vala, mint fűzte ez egybe a ház barátait kereszt komákká, és mint pótolák ezek sokszor az elhalt szülőket kereszt gyermekeik irányában. Hogy a szokásra egyáltalában már őseink nagy súlyt fektettek, igazolják azt ama számos példabeszédek, melyek közöl néhányat idézni nem lesz érdektelen: Ki mint szokta,
akkép ropja. Amint szokja, úgy fogja. Amint szokunk, úgy élünk. Könnyebb amihez szoktunk. Természetté válik a szokás. Jó szokás tartja az országot. Ami szokás illendő is. Régi szokás, régi erkölcs. Egy jó szokás többet és három jó cselekedetnél. Régi szokás mindig megtér. Rögzött szokás megköti a józan értelmet. Nehéz a rögzött szokást ehagyni. Jó szokás gazda a háznál, stb. A jó szokások valóban ápolói is a nemzeti érzelem s költészetnek, a népet haladásra azok serkentik. s boldogsága létesítése, előmozdításában is jelentékeny részt vesznek. Az 1856-ik évre megjelent „István bácsi naptára” jól jegyzi meg az 55-ik lapon hogy: Ki a népnél a rosz szokásokat elnyomja, előmenetelének fő gátjait rombolja el; s ki jó szokásokat hoz divatba, a községnek kettős jóltevője, mert szunyadozásából életre serkentve, azt egyszersmind iránynyal és éltető szellemmel látja el. Minden nemzet ragaszkodással van szokásaihoz, azért írja a „Reisen und Landbeschreibungen” czimü könyv 1835. V. Lief. 1. 1. Die Erforschung des Ursprungs alter Sitten und Gebräuche, und der Veränderungen und Umgestaltungen im Laufe der Zeit, ist namentlich für die Culturgeschichte von Bedeutnng. Die Volksfeste besonders übten auf die Bildung des Volkes einen grossen Einfluss. Sie erinerten dasselbe an die Begebenheiten und Thaten der Väter, und hielten die Vaterlandsliebe immer wach, indem sie ihre Belohnung durch Ehre, und immer erneuerten Ruhm, bei der Nachwelt zeigten, stb. A rosz szokásokat, mint melyek értelmi és erkölcsi fejlődéseinket gátolnák, s népéletünkön különben is rágódó férgek valának, e gyűjteményből többnyire kihagytuk, a felosztásnál tárgyias betűrendet tartottunk, fős zónák vettük a helynek honnét a népszokás ered, vagy a tárgynak nevét, melyről a szokás szól. p. o. agárdiak lakodalmi szokásai, bika hajsz stb. de azért egybeállítvák ott a tavaszi népszokások: mint zöldelő májusiak állítása, és körültánczolásn. pünkösdi királyságok; a nyári népszokások: mint aratási ünnepek; ősziek: méz − gyümölcs − borszüret örömei; téliek: pincze látogatások, tor, táncz. lakmározás stb. Kiterjeszkedtünk a kapcsolt országok népszokásaira is, sőt csillag alatt idézünk idegen tartománybeli szokásokat is. hogy összehasonlításokat tehessünk; de történelmi szempontból nem feledkeztünk meg a régiebb, elhagyott, százados szokásokról sem, mint a régi czéh szokások; és adunk testvérnépekre vonatkozó adatokat is. mint a horvátok hajdan-kori temetéseik stb. 1864-ben, midőn már e munka sajtó alá rendezéséhez fogtam, kötelességemnek érzettem általános és nyilvános felhívást tenni a lapokban, eredeti újabb Népszokások közlésére, illetőleg ilyeseknek kezemhez gyűjteményembe leendő beküldésére, de két évi várakozás után

is igen kevés eredménye volt e felhívásnak. Azért pedig, hogy kikerüljek minden megtámadást, a kútfők idézésével támogatom adataimat. Fogadd nyájas olvasó ezen úttörő művet, mint hézagot pótló irodalmi művet.
Pest, 1866 Jakab hó len.

Réső Ensel Sándor.

. „ német pórok lakomái Egri házassági szokások „ pinczézés „ apróbb szokások Egyházkelő Eklézsia követés Elgyűrűzés és története Erdélyi lakodalmi és házassági szokások hajdanta „ keresztelési szokások hajdan temetési szokások hajdan Farsang eltemetése Felsőbányai kakasütés Garan sz. k. benedeki lapáttáncz Gergely és Balásnapja Giostra .TARTALOM Agárdiak lakodalmi szokásaik „ keresztelési szertartásaik „ temetéskori szertartásaik „ fonókái „ apróbb szokásaik Akasztó és Lak községi lakodalmi szokások Alföldi menyegzői szokások száz év előtt „ „ „ jelenleg „ arató ünnepek Áprilisba küldés Ártány leverés Bakony környékéni szűrkitevés Bánáti bolgárok házassági szokásaik Baracskai kukoricza-fosztók estéje Baranyai ember lukmája „ sokacz lakodalom „ „ „ (másféle) Becskereki házassági szokások és gyászok Békepohárivás Berkenyéi és szendehelyi sváb lakomák Bethlenjárás Bikahajsz Bírói pálcza átadása Bonyhádi lakodalmi szokások és halottor Borsodi népszokások „ matyók házassági szokásaik Breznóbányai cs. favágók lakodalmi szokásaik Budai tisztviselők hivatalfoglalásuk hajdan Bukbálás Bukovinai magyarok házassági szokásaik Császártöltési népszokások Cserháti szüret és mulatságai „ eprészet „ majális Dabi csizmadia inas felszabadítása Dabon szokásos leánynevelés megköszönése Debreczeni leányvásár „ nászmenet Diakovári lábmosás Dobrai fonodái esték Dodola a szerbeknél Domoszlói pórnép udvarlása Drávamelléki lakodalmi szokások Dunatáji (felső) magyar pórok lakomái .

Györgynapi cselédkiállítás Pesti állatviadalok Pünkösdi király és királyné választása Pábaközi tyúkverő Rakamazi királyfutás Rákos-palotai lakodalmi szokások „ „ keresztelési szokások „ „ temetési szokások Római sánczok vidékén lakó ráczok lakodalmi szokásaik Rozsnyói czéh tánczvigalmak Sárosmegyei lakodalmi szokások „ tótcselédség karácsonfája Selmeczi bányász academicus fölavatása .Göcseji virrasztó Gölniczbányai szokás Gömörmegyei lakodalmi szokások Gyermekkeresztelés Hajdúdorogi menyasszony ágy Határhányás emlékezetessé tétele Hátszegvidéki oláhság Nedeja ünnepe Hegyaljai szüret Hérész Hétfalusi kakasünnep Holdmezővásárhelyi lakodalom Lap-Holdmezővásárhelyi mesteremberek lakozása Horvát határöővideki házassági szokások Károlyvár vidékén „ harczi eskü a múlt időkben „ hősök eltemetése Húsvéthétfői szent-gellérthegyi népünnep Húsvéti határjárás Zala-Egerszegen „ „ Székelyföldön Ipolysági régi czéh szokás „ virágvasárnap Juhászok Dömötörje Kaláka Kalotaszegi házassági szokások „ keresztelő gyász „ apróbb szokások Kamóhúzás Kecskemétieknél a húsvét „ a disznótor Kolóniák sz. mártoni mesterlegények lakozása farsangi időben Magyarok tornája Májusfa letűzése és története Mátravidéki palóczok bódoganyja Miskolczi szűrszabók dalidója Muraközi lakoma Nádasdi kakascséplés Nyitrai (felső) tót lakodalom „ „ „ legények társastáncza Ócsai coledálás Pajtaaljai czipózás Palóczvidéki lakodalmak Pécskai sz. Bálás napja „ Ivánnapi tűzugrásaik Körösi régi szokások Kosáradás eredete Krécsen Kun sz. György napja „ apróbb szokásaik sz.

hornyákok házassági szokásaik Turócz megyei házassági szokások Válivölgyi beköszöntő Vendégség Verchovinai ruthenok házassági szokásaik „ „ keresztelesi ünnepélye „ „ halotti torozása „ karácson ünnepe „ „ húsvét ünnepe Verőczeiek lakodalma eljárása kisebb tolvajok ellen „ bíróválasztása Veszprémi leánykérők és menyasszony búcsúztatok mondókái Viski Jakodalmi szokások „ disznótor „ fonókák aratási ünnep Vízkereszt ünnepélyezése Vőféli régi versezet Zilahi szőcsök bálja Zombori leányvásár Zsitvamelléki aratási ünnep . n.Somlói szüret Soproni lakodalmi szokások Sümegi éjőrök kiáltásai Svábok apróbb szokásaik Syrmiai. kerítésrázás s ablak alatti hallgatódzás Szentendrei mészáros remekelés Szent Iván napi tűzugrások Szent Márton lúdja Szentpéteri lakodalmi szokások Szerbek lakodalmi szokásaik Szerbek kóló táncza Szilágysági oláh lakodalmak „ „ temetés. bánáti és határőrvidéki szerbek házassági szokásaik Szarvasi apróbb szokások Szászrégeni szász aratási ünnep Szatmármegyei vegyes szokások Székelyek lakodalmi szokásaik fonókái „ húsvétja Szent András éjjeli forrás látogatás. Técsői lakodalmi szokások Tiszavidéki lakodalmi szokások Tobratinstvó Tóköziek vőféllevele Toroczkói nászszokáso „ apróbb szokások Trencséni tótok vagyis az u. bácskai.

s mindnyájának munkát ad e kalács földíszítése. Meglévén ezek választva. A háromszori kihirdetés ideje alatt a vőlegény estenden gyakrabban meglátogatja jegyesét. mert ki sem akarja edényeit.Az agárdiak lakodalmi szokásaik. Jól tudva. zenészekről gondoskodik. élettársat többnyire ő választ neki. vagy ha úgy tetszik. kinek gondjai közé tartozik azonfelül a kellő ajándékok beszerzése és az örömkalács megsütése. Ritkán történik. azután menyasszonyi koszorúval. s kivált evőeszközeit oda kölcsönözni. ritkán kapja vissza. szellemben és szokásokra nézve azonban egészen elmagyarosodtak. mely alkalommal az ara vőlegényének egy kendőben egy jókora kalácsot. mi 18-22 év közé esik. A kendőváltás alatt néhány csintalanabb stiheder kolomppal megjelen az ablak alatt. Különösen pedig az ara mindjárt reggel foghagymát tesz jobb lába alá a csizmába. italt hordani. mi magában értetik. mind az ara. legalább egyszer el kell a templomba menniök. valamint gyér azon eset is. kinek tiszte a nászünnepély előtt s alatt. nem is említve. czérnára fűzött pattogatott kukoriczával. ki rendszerént legények közöl választatik. ünnepiesen felöltözködik. A vőlegény új öltözetről. diót és körtvélyt vagy almát. az arának pártában. Ez az úgynevezett örömkalács. mert különben születendő magzatjaik siketek maradnának. intézője a teendőknek. háta közepéig lenyúló szalagokkal . szintén tésztából illesztenek. Továbbá a nyoszolyóasszony. Ε készületek közbe elérkezik az esküvő napja. s azokat vékony tésztával beszalagozzák. az ara szülői úgy intézik dolgaikat. innét nem annyira hozzá. Azután az úgynevezett hívogató. míg egy kancsó borral és kalácscsal le nem csitítják. s egy és más apróbb dolgon kívül edénymosogatással foglalatos leginkább. Azonfelül néhány ágas vesszőt szúrnak belé. ki a násznép számára puszpáng lombokból bokrétát szerezni köteles. s ha vagyonos szülők gyermeke. Igenlő esetben legott elkezdődnek mindkét háznál a lakodalmi ünnepély gondjai. ki bor-csapolással van megbízva. hogy szülőinek választásán meg ne nyugodnék az illető. hogy kellő figyelembe vétetnék a fiú szívhajlama. hogy e kalács minőségétől függ lakodalomkor a dicséret vagy fitymálás. fölszíne különféle tésztából készített ábrarózsával van felcziczomáza. mi nem csekély feladat. a vendégeket meg és Osszehíni a vőféllel. Váczhoz két órányira. Az igenlő vagy tagadó válasz többnyire másnap adatik. násznagy és nyoszolyóasszony kíséretében megjelen a papnál. lakomakor étkeket. s a násznagy rendeleteit végrehajtani. hivatalnokok választása. tehetsége szerént 20 krtól 1 frtig ad. hogy az a kívánt igényeknek megfeleljen Ε miatt sütéséhez valamennyi rokonnő meghívatik. fentartója a rendnek. az úgynevezett Cserehát egy jókora magas dombján fekszik. miként kapta. Haza menvén a paplakból. egy szarvasmarhát is ölet. Mindez az ara házánál is történik. Mind a vőlegény. tyúkokat. Végezetre a csaplár. annál szebb. Ezek közé tartozik: a násznagy. s az eljegyzetteknek. s mindaddig kolompol. a leányt megkérendő. mely minél nagyobb. kinek legfőbb feladata. mind a lakodalomkor helyettese az örömapának. amaz pedig mátkájának pénzajándékot. ki mind a kézfogásnál. törkölyből pálinkát főz. ünnepélyesen kezet fog s eljegyeztetik. Lakodalmaiknál következő szokásoknak hódolnak: Midőn elérkezettnek hiszi az apa fia megházasit ási idejét. s mindkét részről folynak a nászkészületek. Mert nagyságát. megaranyozott dióval beaggatják. Ki lévén szemelve az óhajtott meny. mint egyenesen szülőihez. s az ágakra legalább egy pár galambot. bort még szüretkor tett félre e szükségre. Nógrád megye déli határaihoz közel. Azután beáll a háromszori kihirdetés ideje. midőn a fiatal házaspár néhány rokon. Agárd. hogy a kézfogás szombaton este történjék. meghallgatni kihirdetésöket. a lakomához szükséges edények és evőeszközök megszerzése. Lakosai többnyire tótok. kenyeret süttet. s ha nincs mi házasságát törvényesen gátolhatná. az ara mindent elkövet. kalácsot. melynek előzménye a szükséges segédek. az ara házánál következik a lakoma. honnan úgy. egy rokon vagy ily ügyben jártas más egyén küldetik. Annakutána a nyoszolyó-leány.

vendégei azon háznak. a táncz járja. mindig padláson. A hívogató azután végig járja a vendégeket. természetesen zene. Férje házába lépvén a menyasszony. kurjongatás. Ételeik ugyanazok. mit a menyasszony esküvőkor jobb hóna alatt tartott. Azon közben a menyasszony vendégei. a menyasszonyi násznagy hívására. kinek azonban nincsenek gyertyái. kíséretében az új házaspár a vőlegény hajlékába. elindulnak. táncz közben. s mind az ara. nyoszolyóasszony és leány. Arra nagy az ügyelet. Megelégelvén a vőlegény násznagya a mulatságot. Ez időtájban a násznagy intésére a nyoszolyóasszony és leány. s a hívogatóval. szekérre felrakják. Az ebédet táncz követi. Esküvőnél nagyon felvigyáznak. zene. Következik az ebéd. diót találnánk. s így vonulnak lassanként a templom felé. legyen bár langy idő. vagy térdig érő sár. pályinka fogy. táncz váltja fel. 15 kr. s ha történetből nem így álltak meg. Esküvő után. azután pedig a vőlegény menyasszonyáért megy vendégeivel. ki egy könnyen rábírná. mely távolabb van a templomtól.földíszített s megaranyozott pártát tesz fejére. hogy ha esetleg az ara lakik távolabb a templomtól. hogy fonodákból a tánczkedvelő leányok és menyecskék nézökül oda mennek. vit. bor. Tánczos-nöket úgy kapnak. kell kiváltania. Oda érvén a vőlegény. hanem bevárják míg megérkezik a vőlegény háza elé. melyeket a vőlegénynek 1 frt. kalácsot. és legyen az út száraz. első teendője a konyhába menni. amazok kolbász. miként jöttek. férfiakból áll. miben találékonyságuk ismét kimeríthetlen. midőn lefektök után ropognak alattuk. és párnáit. tánczolva mulatnak. táncz közben. Emígy neki készülve. többnyire a násznagy. a vőlegénynyel bájitalként megitatni. mint a fölebb említett örömkalács. hogy azokat a fiatalházasok csak akkor veszik észre. de mi sincs. s a másikéival egyesülnek Megjegyzendő. Egyesülvén a két ház vendégei. Akkor újra kigyulad a táncz. Oda megérkezvén. ezúttal csak a férfiak. vagy csikorgó hideg. kedv. elkészítik a menyasszonyi ágyat. visszatérnek szülői házához. hogy őt . a kalács. legfölebb egy pár rokonnővel kísérik. kikhez viszonzásul a menyasszonyéi csatlakoznak. azért a csárdásokat. vagy más sülttel megvendégeltetnek. Például rosz fazekat oly ügyesen raknak el a párnák alá. s a vőlegény vendégeinek. s azok nevében az ara násznagya őt kiadva. ismét azon házhoz mennek a vendégek. miután legalább egy jó órával előbb a vőfél által megtudakoztatták: jöhetnek e? A násznép. kik. a menyasszonyt ünnepies szónoklattal szüléitől kikéri. Az egész menetre számos kandi gyermek. Emezek az ara násznépével borozva. öltözéke kiegészítéséhez tartozik a prémes mente. és tánczosnőkül elkapatnak. melyet a vőfél. vagy három tánczosnőt megforgat. azokat a hívogató és vőfél azon mondókákkal adja elő. az ara nyoszolyóasszonyának főfeladata lévén a pálinkát. a többi pedig a szobába vezettetik. jő ki a vőlegény násznépe. aztán a menyasszonyt tánczba viszi. s a kéménybe föltekinteni. s ismétlésökkel olvasóinkat untatni nem akarjuk. almát. zene. s az arát nyoszolyóasszonya és leánya. hogy valami csintalan tréfával rászedjék a lefektetendő házaspárt. fején visz. a hívogató egy korsócska borral s egy kalácscsal bejelenti megérkeztöket a Papnál. mely nélkül férjhezmenetelre nincs ember. mint az ebéd. a vőlegény és vendégei nem mennek érette. Az ablakok is bámulókkal telvék sokszor egész éjfélig. mely ha két nap tart a lakodalom. dévajkodás. miként fölebb megjegyzők. többnyire hátul kullogva. mi magára a kíváncsiságot annyira vonná. hogy elindulása előtt a menyasszony egy üvegcse pálinkát dugjon jobb hóna alá. különben akárki megigazítja őket. de úgy. asszonyok nélkül megy véghez. kurjongatás. a családtagok üdvözlése után. mert más alkalmas hely a háznál nincs. melyek tán hazaszerte. kik őt férje lakába elkísérték. hogy a menyasszony a vőlegény baloldalán álljon. s csakis ekkor. A vacsorát. a vőfél jobb keze ujjai közt három égő gyertyát tart. Ellévén imígy készítve az ágy. melyhez hivatalosak. s úgy intézi a dolgot. dévajkodás és táncz közben. s foly a vacsora idejének elérkeztéig. ládáját. úgy a vőfél is a kamarába. vagy toborzókat csak aprózzák. a zene szól. melyeket már számtalanszor lehete olvasni. melyben ruhadarabjain kívül egy sült tyúkot. a mulatozást ott folytatandók. mind a vőlegény saját felekezetével. lassanként gyülekeznek. s főleg nőszem van ugyan függesztve. vezettetik.

rózsája. hogy minden asztalra jusson egy darab. A pártának tulajdonkép övének kellene lenni. otthon ládájából előveszi a föntebb említett kalácsot. lakodalmi költségei némi födözéseül. s azokból a család minden tagjának juttat. mely rendszerént kis zsebkendőből áll. ahányan vannak. s áment reá a szobába szorult gyermekcsoport rikkant. Ε jog annyira tiszteltetik. hogy este már az asszonyok is elmennek férjeik után. oda értve a zenészeket is. A lefektetők is végezve feladatukat/ magokra hagyják a fiatal házasokat. csak az esküvő napján adnak lakomát. a menyasszony is siet tehát a hívogató. mely szalagokkal szegélyzetten. hogy a nászvigalom azon éjjel befejezendő. kívül a felszolgálók. hogy e verést a menyasszony lehető gyöngédséggel végzi. vagy más nap elbeszéltetik. hogy az örömkalácsban minden vendég. s vagy akkor mindjárt meglesik. vagy gazdagabb szülők gyermeke. s azt a pártával a házfödelébe szúrt villára akasztja. Azután isten házába avatásra megy. miként sült el az ágygyal összekötött tréfa? Reggel azután nyoszolyóasszony kötelessége a menyasszony fejét főkötő alá szorítani. a násznagy mindig imát mond. vajha férje is viszonozná e gyöngédséget. Ε nap csak abban különbözik a múlttól. evőeszközök széthordása.tánczközben a szobából ügyesen kiszöktesse. nyoszolyóasszonyt és leányt a kamarában vendégeli meg. A násznagy is úgy köteles gazdálkodni e kalácscsal. különben kész a keserű neheztelés. ha akkor is tart a nászvendégség. legyen nálánál ha csak egy héttel is idősb menyecske. úgy tesz most is. s végezve áhítatoskodását. diója. s ez viszont amazét. valahányszor az asztalhoz ülnek a vendégek. Említenünk fölösleges. vőfél. A hívogató tehát azzal mutat ügyességet. Utána a vőfél megy. úgy szintén a vőlegény vár. mert kivált a fiatalabb férfiak lesik a menyaszszonyt. a hágcsót maga után felhúzza. hogy azt tőle egy menyecske sem akarja elvitázni. kukoricza szeme. részt venni a lakomában. Aztán a menyasszony lehúzza a vőlegény csizmáját. A menyasszony szülői vagy rokonai. hol néha harmad nap is. és véget vet a lakomának. S e helyet mindaddig használja. s különös felügyelet fordíttatik arra. mit ha csak egy napig tart a lakodalom. Ekkori dísz öltözékéhez fehér fátyol is múlhatatlanul tartozik. minden teendőben osztozik. esküvő napján este tesznek meg.. úgy a szakácsnénak ajándékot adni a násznagy által. melyet egyike az asztalnál ülőknek annyi részre oszt. miként mondják. kalapjaikkal üthessék. Következő vasárnap nagy megszólásnak tenné ki magát. míg ismét fiatalabb menyecske nem szerez magának főkötő alá kerültével jogot elébe állni. mulatnak. részesüljön. s tán ritkán fordul meg agyában a gondolat. melyet a násznagy úgy darabol fel. e mulatságukat. ha csak egy falatban is. mint megelőzött napon folytatandók. s azt szalagokkal felcziczomázni. hol az ülőpadok közti üres helyen legelői állni van joga. s ekkor joga van a menyasszonynak a lehúzott csizmával férjét megverni. s bármint óhajtson első helyen hiúskodni. vagy attól fölkelnek. ha mennél kevesebb kalapütlegben részesül a menyasszony. ha idő multával kedve jő csizma helyett botot forgatni kezében. s tiszte lesz az engedelmeskedés. ők maguk is vendégekül mennek a vőlegény házához. Azon közben a vendégek újra gyülekeznek. Vacsora végén felhozatik a fölebb említett örömkalács. almát. hogy az asztaloknál ülőkön. némelykor pedig a pap. s a menyasszony mint családtag. más nap pedig. ha meg nem jelenne a templomban. s annak minden fölebb érintett vesszeje. A kalács elosztása jelül szolgál. a párnákért vőlegény által fizetett . azután beáll a kölcsön kért asztalok. diót. jeléül annak. életkorára ellenben sokkal fiatalabb. galambja nagy becsben áll. nyoszolyóasszony és leány. dunnáiért korhelykedni . Délután pedig férje s ennek szüléivel vagy rokonaival apai házához megy. s mindegyik kalácsot visz az örömanyának. kit a padláson nyoszolyóasszonya és leánya. edények. de azt a menyasszony rendszerént 10 kron megváltja. Aztán ő veszi le a menyasszony koszorúját. hogy hatalmat fölötte azontúl nem fog gyakorolni. a felszolgálók és rokonok 9-10 óráig. s hogy háborítlanul maradhassanak.. nyakától le a derekán. sokszor délig is. majd térdhajtásáig ér. a tyúkkal pedig a násznagyot. hogy őt. míg csak a padlásra fel nem szökik. tanító is megtiszteltethessenek valamelyes részecskéjével.

Ha a legényt vidéken kellene keresni. különben hegedűszó mellett a táncz. a hívogató többnyire szőlőhegyi kereplővel fellármázza őket. nyoszolyóasszony és leány. ha férjével. s esküvő előtt néhány nappal elébb jő a házhoz. Ha fiatalkori botlást követ el valamelyik pár. hogy készüljenek. megreggeliznek . De a legény azt mondta. szokásos engedelmet ad házánál pár óráig tánczolhatni. oly lassan halad. Egyéb szokásaik ilyenkor ugyanazok. melyet . mert bejárva néhány helység fonóházait. első vasárnap csak vidéki menyecske mentheti fel magát illem megsértése nélkül. mi az új rokonságnak lakomával megpöcsétlése. mit aztán. s elveszti jogát. rendszerént megvirrad. ez megy a leányhoz háztűz nézni. vagy kiadandó volna a leány. a leány többnyire kiadatik. A templomba menetel e szokásos kötelessége alól. s alig oszoltak haza. Ekkor beállanak a fönebb leírt gondok és készületek. . hogy a vidéki vőlegény. mi a násznagy kötelessége. hogy egybekeljenek. Ha a családnak van figyermeke. a leányt odaígérik. legyen ez bármily vagyonos. s a szekerek vagy szánok úgy ki vannak számítva. Míg marháikat rendbe hozzák. vagyis a leány távozta után a násznép megvendégeltet-vén éjfél tájban.díjt megenni meginni . tetszése szerént választ. hogy szülői a legénynél háztüzet nézni megígérkeznek. hogy a vőlegény nyergét. csakhogy ilyenkor a menyasszony házánál. hogy a nép leányai közt. rendszerént az. Hogy férjhez nem megy soha. végre pár rokonból áll. A vőlegény kísérete násznagy. vagy más valamijét elcsenhesse. vagy helyben nem kaphatott menyet. hanem ismét lovon ül. sánták. a leánynak kontyot a bába csinál. nem a menyasszonynyal kocsin vagy szánon. tőlük mintegy elbúcsúzandó. azután 3-4 szekér vagy szán. ki kell váltania. mert borral is megvendégeltetnek. a menyasszony párta és koszorú nélkül megy az esküvőre. . Akkor a menet elindul.. ki és hogyan. kinek nem veszik rosz néven. vagy félszeműek. a nászkészületben segédkezet nyújtani. nyoszolyóasszonya és leányának is illő hely jusson. menjen a kisasszonyért? Ennek elintézése. hívogató. nyergére vagy akárminő ruhadarabjára különösen felügyeljen. szekerével s ha lehet szánon a vagy lóháton. ládája és párnáinak. Ha vidékről kívánja házasítani gyermekét az apa. agg szüzet ritkán láthatni. mit ők hívatlanul annál örömestebb használnak. s a közvélemény nagyon rajta van. hogy e kísérőkön felül a menyasszonynak. amidőn a vőlegény ifjú társainak. ameddig tart. s ha ez kedvezően üt ki. ha menyasszonyát haza akarja vinni. miket fölebb vázolánk. Útközben a menet meg-megáll. s a válasz. vannak azonban esetek. ha hibásak is valamely tagban. Megjegyzendő azonban. Ez oka aztán. az utolsón zenészek. mi ha a pap és vének közbenjártával sikerül. napa és ipával. ha kiadandó a leány. a lakodalmi házhoz összegyűlnek. kivált ha nincs fia az apának. ha lovon jött a menyaszszonyért. mert az agárdi legénység mindent elkövet. csupán egy nap tart a lakodalom. utánok a vőlegény szintén lóháton. ha agárdi leány más vidékre vitetik. Lány kérette a legényt. Elöl néhány lovas kendőkből csinált zászlókkal lovagol. vége a lakomának. a legény nagyobb választási szabadságot élvez. azon különbséggel. Azután a meghitt vendégek tanácskoznak. ezt többnyire más nap megkéreti. hogy a lakodalom a vőlegénynél esküvő előtti este kezdődik. többnyire duda. például púposak. s megunta már a pártát. a váltságdíjt a csínt elkövetői a korcsmában borozzák aztán el. szüléit megy akkor látogatni. vőfél. hogy éjfél is ott lepi őket. Ki lévén szemelve az óhajtott élettárs. pálinka és kalácscsal oszlatja a netaláni éhséget és szomjat. s a vőlegény nyoszolyóasszonya a magával vitt bor. Ugyanazt mondhatni azon esetről. Ilyenkor a leány kéreti meg a neki tetsző legényt: Már mi nálunk az történt. de nem akad szerencséje.. hogy a leányhoz vőt állítanak. Haza jövet a vőlegény.

s elkezdődik a paszita. nagynak aprónak. hogy szerencsés legyen a gyermek. hanem velők együtt a legsúlyosb mezei munkákban egyenlően kell egész lebetegedésökig osztoznia. miben a vallás sem tesz akadályt. Erd. A meghívás. aztán egyszer egy nagy tál kalácsot visznek. hogy a gyermekágyast annak előtte hatnál többen hívák meg komaasszonynak. hogy a kora vagy halottszülés esetei ritkán fordulnak elő. Fölösleges említeni. 30 vagy még kevesebb krt. hogy őket a háznak. ha ez a négy vagy többszöri . Magy. től. azt nyomban valakinek háznépe közöl besúgni kötelességének tartja. hogy a titkolódzás miatt születendő magzata néma fogna maradni. 1853. hogy nagyra nőjjön a kender. ezek ily szükségben a római katholikusoknak s viszont szolgálnak. Képek. s fonodába többé nem járhat. Alig veszi észre a nő. Kényökkedvökre kimulatván magokat. s arra kérik. s nincs példa. mind komaasszonya. hogy szerelme gyümölcsét hordja szíve alatt. a vagyonosbaknál néha dudaszó mellett . hogy pártfogókat nyerjenek. mint a leányt. de ha úgy történt. Keresztelés után a komák is a házhoz mennek. A családatya pazarlásig bőkezű. isten oly életerővel áldá meg a természet e gyermekeit. keresztvízre viendő a gyermeket. Ilyen legény s leány komákul nem egyszer 12-13 évesek is meghivatnak. 2: 31-35. hanem kendezi s komaurának vagy komaasszonyának czímezi. . elfogadtatik. kaczaj közt vígan. s ezek adott alkalommal viszont amazokat kéretik fel komákul. mikép alkalmatlankodnak nekie. kikről megjegyzendő. az anyára és gyermekére. soknál majd estig foly.. azok mind meghívandók. végre a komák s a többiek is dalolva eloszlanak. hogy . midőn ily legény komája megházasodik s gyermeke lesz. s abba minden koma tehetsége szerént 50. az úgynevezett keresztség-pénzt adja. a böjti heteket kivéve. havak folytával házbeliei legkisebb kíméletben sem részesítik. csakhogy őt nem fektetik menyasszonyi ágyba. Az összekelés kieszközlésének nem sikerülte esetében.. tánczra kelnek. s többnyire daliás közt. főkötőt. üvegcsével.. Világra jővén az új családtag. mert jóllehet” túlnyomó része a lakosoknak evangélikus. Hetek. De nehéz munkákat kelljen bár végezniök. melyben komáskodtak. gazdagabbak többször is és többfélét. inget vagy szoknyácskát vesznek a gyermeknek. a bába elküldetik meghíni a komákat. . s emiatt befolyásosabb családokat. Csodálhatni e tehát.említénk. habár néha nem is szívesen. még akkor sem. a gyermekágyasnak komaasszonyai ételt négy vagy ötször. . legkorosb tagja sem tegezi többet. kik valamint a keresztanya. mert szilvájuk lehullana . A bába tehát elindul egy jókora üveg pálinkával. tréfák. kínálásban fáradhatatlan. okvetlenül keresztanyának hívatik meg. ő már tudja. hogy menyecskék közt első helyen álljon a templomban. mely egészen a gyermekágyas tulajdona. hogy a lakomázok végtére neki hevülnek. leánykomaasszonyának pedig férjhezmenetelekor fejkötővel kedveskedik. mely közben a bába vagy keresztanya kendőt térit az asztalra. . ha inni akar. az atyára s egész házra pazarul szórt áldáskívánatok közt.. hogy a hat közt múlhatlanul van egy legény s egy leány. s beszereztetvén a paszita kellékei. mert attól fél. házaiknál mindenkinek. hanem hátul a karzat alatt kell helyet választania. kiknek száma rendszerént 6. a legényt legott megfenyítik. lenne tanúja magzatuk megkereszteltetésének. a csecsemő szülői tiszteletűk mellett bocsánatot kérnek . A paszitát követő napokban. Az agárdi nép keresztelési szertartásai. s gyermekének azon leginkább gyojcsvásznat vesz ingecskékre. kínálja s elmondja. Nagy megvetésnek tartaná mind a gyermekágyas. ha a legszegényebb pásztorok. s bejárja a kitűzőiteket. s viszonzásul a gyermekágyas. a nevezetes. Özvegy férjhezmenetekor ugyanazon szokások divatoznak. dévajkodások. Meghívás után a komák a templomhoz gyülekeznek. a házhoz csak a körösztanya megy. hanem a szülök ép s egészséges magzatokkal örvendeztetnek meg. hogyan kell lefeküdni. a vagyonosabb. hogy az visszautasíttatnék. Ily alkalomkor a legszegényebb is legalább egy akó bort szerez. mert miként mondják. hogy a lakoma pohárürítések.

nincs példa. Az agárdiak temetéskori szertartásaik. Az anya lepedőkkel körülvett gyermekágyában tartózkodik. míg avatásra nem megy. Erd. libaőrzésre. mind pedig az utczán. A természetereje legtöbb esetben helyrehozza az ápolás hiányát ezen edzett fiainál. sőt komoly feddést is kell hallgatniok. hogy az úri-gyermek. némelyik tovább is szoptat. s a bajon maga a tudomány sem segíthet. azzal ringathatja. kikerülendő övéinek dünnyögéseit. hogy az így rakottan jött komaasszonyt valamivel megvendégelje. mint betegsége napjaiban. de essék kórba családtagja. mozog s tehetsége szerént dolgozik. a szegényebbek is iskoláztatják. a többi kimegy a munkára. Az ifjabbak között találtatnak ugyan a balhiedelmen túl emelkedettek. s ha példakép úrigyermekekre hivatkozunk. S alig érte el az 5-6-ik évet. de a család is böcsületbeli kötelességének ismeri. Ott a csecsemőt. Tán sohasem szánandóbb e nép. hogy bár betegeiket munka időben magukra hagyják. kik avatás előtt mind udvarokban. így szabadon. különben 2 hétre az anyát avatásra elkísérni. jó úri étkekkel felnövelhető. Kép. Különös tapintattal bírnak a halál közelgésének kiösmerésében. őrizkedik. vagy ha segítne is. azonnal veszi gyermekét. szorítják. de csak hosszas betegségben nem vonakodnak orvosi segélytől. mint egészséges. 11-12 éves koráig. Súlyos betegség eseteit s más gátló körülményeket kivéve. s első szülésnél 3. S még akkor is. 27-28. különösen borral felvidítsa. téli hónapokban pedig. azonban többnyire akkor. mert kivált mezei munka idejében. így a beteg míg mozoghat. s járnia kelnie ugyancsak kell. szüléi máris kora tavasztól késő őszig egyremásra pl. olyan 5-6 éves gyermek a családban. hogy a halál órájában ne legyen valaki mellettök. Magy. hogy házi szerekkel eléggé kuruzsolják a beteget. ringafáit. nem adhat a kis világpolgárnak. félelem nélkül járhat kelhet. ez kíméletre számot nem is tart. ha kell megkenni. ellenkező esetben magára hagyja. s a mezőre dolgozni megy. nyilvános istentiszteletkor. de azért a korosbaktól elég pirongatást. de a nép szegényes konyhája kellő tápot. ringafák közé kötött lepedőbe fekteti. leginkább idegen férfiak szemeitől. hol újabb teendők és foglalkozások várnak reá. Beteg lovát. a gyermeket megfüröszteni. tovább is a gyermekágyast naponként kétszer meglátogatni. kezeit és lábait több hétig bepólyálva. s ezzel tisztét az anya körül befejezé. ha egy két nap nincs segítve a betegen. A csecsemő aztán így lesz ifjúvá és hajadonná. ki ritkán s akkoris óvakodva megy. tudva. Így növeltetik az agárdi nép gyermeke. melyek neki közvélemény szerént megárthatnak. félelem nélkül megjelennek. betegség vagy más okszülte félbeszakítással.2. azonban ilyenkor mezei vagy más súlyos munkára még nem szoríttatnak. kivált ha azok a mezei munka hónapjaiban jelentek meg. s ha a körülmények úgy kívánnák. mely nélkülözhetővé tenné oly korán az emlőt. Súlyos. Meg kell vallanunk ami igaz. imádkoztatnak a . hogy minél előbb úgy dolgozhassék a többivel. s innen magyarázható az. mi jelül szolgál a gyermekágyasnak. midőn elrekedésig kisírta magát. s ha van nagyobb. orvost még a vagyonosbak sem hínak. Kötelessége a bábának egy hétig.étel közt legalább egyszer tyúkot nem vinne. hogy előbb is elválasztható a magzat. Hosszas betegségben. hanem vizet s némi tápot hagyva a sínlődőnek. s egyéb dolgot végezni. bárány és marhalegeltetésre stb. jóllehet sok. hogy abban részesíteni nem fogják. ha fekvő beteg lesz valaki. az anya többnyire 2 évig. s magát és gyermekét mindenfelől veszélylyel környezetnek hiszi mindaddig. s hozzá többnyire csak akkor megy. feleletül azt nyerjük. igába nem fogja. mi alatt a himlőt is vonakodás nélkül beléoltatták. hogy a rosz szellem hatalmat fölötte nem gyakorolhat. bérül egy negyed gabonát kapván. midőn már késő. Avatás után az ágy körül függött lepedők levétetnek. ökrét kíméli. ha gyengébb korában választatik is el. 1853. felhagynak az orvossal.

vasárnapot és más ünnepnapokat kivéve.betegért. szent éneket zengedeznek ágyánál. s helyeiket elfoglalva. mindjárt úgy felöltöztetik.. szombatot. a leányok nem ünnepiesen ugyan. s úgy osztakoznak el. összegyűl. vagy kender s más efféléből. de szokottnál csinosabban felöltözve. ki körösztöléskor komaasszony. hosszabbodván már az esték. arra temetéskor tiszta lepedőt terítenek. vagy . Alig áll be ugyanis az estszürkület. Magy. de csak az ő kenderéből. A sírt körülhantolják az illetők. udvariasságot kitüntetni amazok iránt. hogy mindenkinek legközelebb esik vagy az egyik vagy a másik ház. s jutalmul érte a torba hívatik meg. Halottakat. midőn csügged rernényök az élethez. s kiszemel néhány házat. a kisebb leányokat zugakba. Képek. azonfelül templomban tartott predicátióval. 1853. még éltökben elkészítik a ruhákat. Nem csoda tehát. hogy a siratok olyakat is mondanak néha. megköttetik az alku. A legények sem késnek sokáig. vagy abból áll. voltak bár kedvesek. vagy férjhezmenetelök előtt halnak el. kik e szavakra mohón vigyáznak. esténként. s meggyóntatják őt. i. mennyi a halottvivő. hanem ezek buzognak gyöngéd figyelmet. mikből aztán tréfát. vagy zúgjon a legdühöngőbb zivatar. a kendők a temetőben utóbbiaknak adatván. ha fiú. mert meg kell vallani. Halottbejelentéskor jobbadán füllentenek. melyek szép külsőt adnak a temetőnek. hogy a kimúltat minél előbb eltakaríthassák s munkáik után mehessenek. sőt félig már eszmélet nélkül vannak. vagy komának volt híva. azon legény viszi a sírhoz. A kis gyermekhalottat. melyeket fonodául alkalmasoknak vél. hanem serényen szállongnak a fonodába. s nem lévén községi koporsótakaró. fonodául két házat. ha pedig sokáig vívódik. 2. nem kaphatnak-e belőlök olyakat föl. kaczaj. hogy e helyekre a fiatalságot annyi vágy vonza. hogy hozzájok járjanak fonni. egyszerű. Összegyűlnek a fonodában. mely mindenkor az udvaron mondatik el. Fonodának nevezzük azon házat. koporsóra borulva czifra szavakkal siratják. a leánysereg fonás végett. Itt szerepelnek azután a kedves társasjátékok és tarkabarka mulatságok. engednék meg. Ha kedvet mutat rá a háztulajdonos. Ily jelekül többnyire gyümölcsfákat használnak. vagy gúnyt űzhessenek. dalolás. a gyermekeket és szegény halottakat csak énekszóval temetik el. s vannak a gyászkísérők közt. hogy az itt találja fel a szent Mekkát s álmai Eldorádóját. September dereka táján. a halált 10-12 órával is elébb történtnek állítván a valónál. A végrendeletet akkor csinálják. Mivel pedig az egész falubeli leánysereg az udvarlására járandó legénységgel egy szobában bajosan férne el. Különben a korosbak. Alig hozzák t. mi minden leánytól rendszerént kialkudott mennyiségű eledel. A nemkülönbségre ügyelnek mindazoknál. 10-11 óráig folytonos tréfa. egy vasárnap néhány meglettebb leány szétenéz a faluban. és jól is jövedelmeznek. ha pedig leány. hol nem ők a leányok iránt. A halva szülötteket a bába takarítja el. melyet a község házában lakó molnár ingyen tartozik megcsinálni. Meghalván a beteg. mesélés. mennyiben legott helyet adnak nekik az asztal körül. mik valóban nevetségesek. hogy néhány este a házát átengedő gazdasszonynak minden leány fon. melyet szent énekek elzengése és ima fejez be. a rokonok s övéi. az asszonyok rendbe a paszkoncza vagyis virágos kendert. kik ifjú korukban megházasodtak. talányok feladása közben szorgalmasan fonnak. hol téli hónapokon át. Az agárdi fonoda vagy fonó. A fiatalabbakat búcsúztatóval. melyekbe haláluk után felöltöztetendők. s arra annyi kendőt aggatnak. vagy kukoricza. legyen bár a legnagyobb sár. s valamivel megjelölik. hogy évek múlva is ráismerjenek kedveseik nyughelyére. a helység két végén alkusznak ki. Erd. míg a vagyonosbak egészen új ruhát adnak halottaikra. A koporsó. azon leány. vagy gyűlöltek. félretéve a munkát is. a korosabbakat szintén búcsúztatóval. mint éltében ruházkodott. 35-36. kivált a nők. valamely sírt felnyitván a temetőben. Ezek azután társnőikkel tartott tanácskozás után felszólítják a kiszemelt házak birtokosait. A hulla eltakarítása után a halottvivők és rokonok a sírásó által torba hivatnak meg.

kérdvén kit söpörjön oda? A kérdezett szeretőjét nevezi meg. ha tudsz . öt fej szintén van. s itt szeretőjét nevezi meg. héja keserűbb a méregnél. háttal ajtó felé leülve a szoba közepére. Mit akart? Felelet reá: leányokat. s minden társa előtt söpör. magasabb a háznál. Kiosztván emígy csomóját. Ha hosszalják a legények kimaradtát.) mely kisebb az egérnél. szűrt ölt. és a gyertyánál szárítja. Adtatok neki? Felelet reá: neki adtunk. káposztát ültetni. Egyet a leányok közöl felöltöztetnek úgy. .. zsámolyra áll. fúvó. hogy egye meg ez s ezzel.. s ha az nyéllel fordul kifelé. Egyike a legnagyobb leányoknak jobbjában kést. néhány font gyertyát vesznek a fonodába.) a halott s négy vivőjén összesen száz ujj van. négy lélek (. míg kedveért meg nem nevezi.. kiknek a kendercsomóból jutott. mind az öt meg van keresztelve. réten legelt s vas szája van. hogy a nevezett legény mindjárt ott teremjen. kályhát tapasztani. neked is adunk. öt körösztség. ott hol elkezdé az osztogatást. választ s maga elé állit. De a kendercsomótól megfosztott leány is addig mesterkedik. míg nem fortélyos fogásokkal azt csakugyan elcsenné. dió . Egyik a leányok közöl padra fekszik. s végre lepedőt akasztanak nyakába. Mind a két leány leleményes ötletek és szókkal törekszik egymáson kifogni.. ki azon fonószakban kezde hozzájok járni. s pálczikával egy szitára ver. 3) Lisztőrlés. Egy másik leány hozzá közelit. fejére kalapot tesz. édesebb a méznél (. s a többit megkaczagtatni. kiki pár garast adva. mondván. merről fognak megérkezni? A szemetet tehát kiviszik az útra. míg azt vissza nem cseni. itt a kérdett valami munkát nevez . s másokat kaczagtatólag addig zaklatja a kérdezettet. s csöve vagyis szája vasból van stb.. 3) Erdőben nőtt.. hogy legalább kétszer. s furulyázással mulattatják a leányokat. Lássunk azonban néhányat a szokottabb fonodái játékokból is: 1) Szerető vallatás. s elkezd érthetlen szókat handabandázni. fája erdőben nőtt.. reáállva füttyentgetnek. Ε kérdés azonban csak ürügy. Ε két zörej meglehetősen utánozza a malomét. S így folytatja sorban mindazon leánynyal. s addig nem tágít. . Tudni akarják azonban azt is. kévét kötni stb. s alatta két fatányérral malomkelepeléshez hasonló zörejt csinál· Egy másik pedig lepedőbe burkoltan a fekvő fölé hajol. 2) Száz ujj. szándoka pedig amattól elvenni a kendercsomót. ismét a fonók mindegyikéhez megy. a zsidó kiejtést utánozva. 4) Gedó. 6) Bárányölés. Dalaik. A kés képviseli a bárányt. A kérdő azután a tőle kívánt munkát képleg utánozza. halott és vivői. Egy leány tányérba vizet önt. baljában vízzel megtöltött csuprot tartva. öt fej. minden fonó guzsalyból egy kis kendert vagy csöpüt húz. míg azt nem nyeri válaszul „jól” ekkor ugrál örömében. búsongva jár a szobában. fája magasabb a háznál.. Ekkor padra vagy kályha mellé áll. Ekkor amaz egyet toppant a seprővel. 5) Zsidó pap. a víz annak vérét. Ezen s hasonló talányaik többnyire rímekben foglalvák.zsámolyokra szorítva. kérdvén. nem látta-e lúdjait. Egy leány szakajtóból púpot. csöpübül szakált és bajszot csinál magának.. maga a mag pedig édesebb a méznél.. Ekkor a nagyobbik leány leejti néhányszor a . mit a legények azzal viszonoznak. s azzal körüljárva a szobát. és sorban járva a leányok mellett.. Emígy söpörve minden társa előtt. s a csomóból mindegyiknek azon parancs mellett ad. a ló vagy más állat. s honnan kutyaugatást hallanak legelőbb. a szemetet. a legények eljönnek. ölébe veszig és a söprőt feje fölött az ajtó felé dobja.. vallatni kezdi a leányt. s a bárányölés tréfáját még nem látta. talányaik közé társas játékot vegyítenek. mert a halottban már nincs. melyről bőre vétetett. meséik. s kérdi? Jól végezte-e? Ha „nem” a kapott felelet. azt a tányér vizébe mártja. hogy puszta látásra is kaczajt ébresszen. Visszanyervén kendercsomóját az első leány. kivel ette meg részletét. egy leány söprőt vesz. réten legelt. 2) Legényidézés. de csak négy lélek. Talányaik közöl adunk néhányat: 1) Kisebb az egérnél.. mindegyiktől kérdi: volt-e itt az öreg Gedó úr? Felelet reá: volt. onnan jövendnek a legények. keserűbb a méregnél. segédül pedig egy kisebb leánykát..

Ezen s más fonodái játéknál főkellék. Nyolczat ütött már az öreg fali óra. A vidéki legény t. Amely fonoda fiatalsága meg akarja látogatni a másikét. Őreül a kiszemelt leánykát földre ültetik. és legényt nevez meg. mintha kedve volna tánczra. Be másként van itt a jó meleg szobában! Pattog a tűz vígan. Csepü-darabokból bajszot rak a gyermek. Ε játék a polgárrendűek kútba estem-játékával azonos. s felhí valamely leányt. oly kisebb leány kívántatik. hogy fonhasson. A gazda szunyókál. de természetöknél fogva nem is lehet. s abba vizet öntenek − az a kút. amaz őt csupor vizével nyakon önti. A szoba közepén kiszemelnek egy gödröcskét. felfeküdt a padra. Valamint a leírtakból az is látható. mint az élőbbemhez. Zordon az idő künn. s ott tart szemlét a falusi szépek fölött. utazó. ki kísértetet nem hisz. Kész lévén a csoda. az egész fonodái fiatalság elindul a másik fonodába. Sarokba szorulva hever a ház őre. a csoda kíséretével bemegy. A fonodát következő csinos versekbe foglalta egy hölgy. ki viszont őt hasonlóan felemelje s így tovább 9) Csoda. alkalmasint nem kevéssé döbbenne meg. Így tölti az agárdi ifjúság fonodákban a hosszú téli estéket. Künn szaglált a hóban még vizes a szőre. hogy ki a kútból meríteni akar. s végre midőn emez a kés után azt felemelendő alkalmasan lehajol. s a kútból meríteni akarnak. házasodni akarván. Fölebb érintők. . ezek néha látogatóba mennek egymáshoz. hogy valami újdonság .. nem hallgat a szóra. Az idősbje ott ül a kemencze mellett. A felhitt oda megy s megcsókolja. melyek csak a legények távollétében játszhatók. kezébe pedig vesszőt adnak azon utasítással. meg akarják-e azt nézni? Kedvező válasz adatván. s fellobogó lángja űzi egymást. úgy hogy az is. 7) Kútőrzés. Ekkor néhányan a nagyobbak közöl körülállják az őrt. i. ha e házak oly vonzó erővel bírnak? De van még különösen egy. . s végig húzzák a pocsolyán. és segédével felemelteti. látható a faluban. hogy a szereplők a jelenlevőket folyvást derült kedvben tartsák. S ily felöltöztetésben kifogyhatlanul találékony az ifjúság. s itt egy követe által bejelenteti. Mellette gyököntve dorombol a macska. Míg így foly az inderkedés. vagy zsírt hoz. egy leányt igazi csodává öltöztet fel. hogy azokban valamennyi leány részt. mert legtöbbjében csak néhány szerepölhet. Farsangban legalább egyszer minden leány egy kevés lisztet. mit azután közös táncz követ. aztán a zsámolyra ül. ott választ feleséget. mely azokat fölöttébb böcsösekké teszi. Pár hét múlva a másik fonoda szintén csodával viszonozza a látogatást. az előtte állók megragadják. azt a vesszővel üsse meg. s feladata a társaságot bohóságaival kaczagtatni. de az őr utasítása szerént tesz. aztán tánczolnak. Világos. Csodálhatni-e tehát. 8) Bolhácska. állat. s az így összehordott készletből pogácsát sütnek. hogy két fonodába járnak a leányok. hull a hó javában. egyenesen csak a fonodába megy. Éhez is. Kis öcscse már alszik. ott mutatja be magát a leányoknak. s mihelyt hátra tekint.kést. áru. s ekkor van helye e játéknak. termény stb .. hogy emelje fel. hogy vannak eme játékok közt olyanok is. nem vesz. ki a tréfát még nem látta. a háta mögött állók magukra fordítják valamivel az őr figyelmét. . Egy legény leül zsámolyra. véletlenül találkozva vele.

De szavait csókkal le nem pecsételte. hívom tüstént. Nevet Örömében csókra sóvár ajka. Hisz e lány a falu legszebb tulipánja. Ott egy fürge barna orsóját elejti. hogy bár ki fia volna. Kapdossa a többi . Avagy te a csókot büntetésnek tartod?! . rajta! S már ha ennyibe van. Szégyenkedve rejté kötényébe arczát.! volna csak itt Pista... S hogy először is most sok szem látta csókját. . hosszát a dolognak! Egyik állítást a másikkal lerontják. Vidám nevetés közt apad a len s kender. Hej tudom a bajt már . Biztatja a többi: no csak rajta. Sokszor mondta már. . gyorsan érte hajlik. Neheztel a lány. Ő gyönyörködik benne. úgyis jó barátom. úgy tesz mintha menne. Ami meg se történt. Szíve dobogása majd hogy ki nem hallik. még azt is elmondják. a szemedből látom. Isten áldjon meg hát! szól a hamis fajta. most mindjárt itt helyben! Váltsd ki tulipántom. Mind vágynak reája. én édes szerelmem. hármat adnál vissza. . Légy boldog ám véle! . hogy Övé szíve lelke. . Forró epedéssel súgja a fülébe: Eszem a kis szádat. orsóját kiváltja. S szemét ama sugár legénykén felejti. Megyek. ifjak ülnek csinos renddel. ha nem szeretsz engem. Hiszen tudja jól.Szomszéd s komámasszony titkosan susognak Ki tudhatná végét. mit tegyen a lányka. Szerelmes galambja máshoz nem hajolna. Régen lesé már ő ezen kis jószágot.. Váltsd ki ezt az orsót. Csak hogy el ne menjen. Tovább lányok.. Aki bizony nem rest. . Orsóját az ifjú jó magasra tartja. ne piruljon arczod. Eképen évődik. Föl sem is cserélné érte a világot. Egy csókjáért kettőt. Fáj a szíved érte. A más szerencséjén hadd örüljön lelkem. S győzelme jelével megy a lány elébe.

s megköszönik szépen Párosával rendre. és a lelkészét kitisztítani. míg meg nem találják. Összegyűlve elébb csintalankodnak. A bíró hivatalnoktársai néhányával járul az úr asztalához. s visszatértekor üdvözletül ugyanazt leszi. sz. azt mindaddig keresik. A bíró házánál összegyűlve. Őszi hidegebb éjeken pedig tüzelnek s burgonyát sütnek. Újév előestéjén a vénebbek összegyűlnek a bírónál. Legszokottabb táncznapjaik a következők: újév vagy utána következő vasárnap a cseléd kedveért. a jelenet ugyanaz. mindnyájan imádkoznak. Az a boldog ifjú mit se tudna róla: Ott ég a csók ajkán édes melegével. ellenkező esetben kész a pörpatvar. A legények többnyire kedveseikkel. Mindenikök köteles. más nap legalább kipuhatolja: férje kivel tánczolt legtöbbet. Erd. nyáron vagy kétszer. Én szívesen látom. mit tán újévi ajándékkép kap a helység jövedelmeiből. jobb s bal szomszédának. vagy rőzsét szerezni. a nagy kutak kitisztítása ugyanazon nap a korosb férfiak tiszte lévén. Ily házalást tesznek utolsó farsangkor is. a farsang folyama alatt legfelebb egyszer. miből aztán este lakomát csapnak. Lakodalomkor is az érkező és távozó . oda hivatják a pásztorokat is. megkövetik egymást. bár honnan teremti. ha Isten segít holnap este. hogy az óra tizenegyre jára − Folytatjuk. e tűzre egy kis fát. s hol egy kis szalonnát. a házasok pedig csak hitveseikkel tánczolnak. s e kötelesség alól csak azok vannak kivéve. s halkan elmondja: „Isten bocsássa meg vétkeinket!” A családtagok is gyónni menve. kölcsönösen adott áldomások ürítése közben. minek elmulasztása miatt könnyen megbírságoltatnék. 1865. A fiatalabb nők. Rég volt. utolsó farsangkor. Ha valaki tanácskozás. veszi azt fel. Újs. szent Györgykor. s ha egyéb nincs. 1854. Hideg van. hogy botlásaikért bocsásson meg nekik. 2 köt. és bocsánatot kérnek egymástól.Szól a házi asszony: „Elég is lesz mára. 6. kezdetén a falu bormérésének. kalapjaikat leveszik. hol sertéshúst. El-elsikamodnak s rá jókat nevetnek. sőt már 11-12 éves fiúk marhákkal közlegelőre járnak s ott hálnak. 29-31. Szent György napján a legények kötelessége a határbeli forráskutakat. s a pásztor ugrándozva tánczolva körötte. akinek lesz kedve Mind eligérkeznek. s imádkozni kényszerítik. kiki haza mégyen. Ε munkájok után a legények tisztkarából kettő bejárja a házakat. s ha valaki elébb félre sompolyodott. hogy egész nyáron jó vizök legyen. Szakad a hó. Az agárdiak apróbb szokásaik. Vas. tréfálnak. legalább dudaszó mellett tánczolnak. Alig hogy mehetnek. mire az egész nép fölkel. s dohányozniuk nem szabad. Egyedüli tánczaik mindenkor a csárdás és toborzó magyar. és templom búcsúkor. Kép. s midőn álom kezd nehezedni szemeikre. Téli hónapokban a lakodalmakon sokat tánczolnak. majd néhány tojást kapnak. de hogyha még hidegebb volna. vagy csak beszélgetés közben pár perczre kifordul a szobából. legények. de megelőzött vasárnapon nevökben a pap szószékéről felkéri a népet. mint egy búcsúra kezet nyújt. és nők egyaránt Ha a feleség el nem mehetett. s legközelebbi alkalommal ugyancsak pöröl a tánczosnőre. mert e tekintetben nagyon féltékenyek a férfiak. ha férj volt meggátolva a tánczra menetesben. kik már kaszálni bírnak. húsvét és pünkösd másod napján. szél zúg. szent Mihálykor. Mit törődik ő az idő hidegével! Magy. a bíró minden pásztornak egy váltó (5-kros pénzdarabot a földre vet.

Akasztó és Lak községi lakodalmi szokások. vagy Váczon vett bokrétákkal felcziczomázzák. Kép. Van egy bástyás őrtornya. Pünkösdkor ennekelőtte majd minden leány ablakai előtt. 2. leány vagy legénynek.vendég. s a büntetés 18 év óta egyetlenegyszer volt fenyegetőleg alkalmazandó. megkéri apjától s anyjától. valakiveli összezördülése miatt. e szokás veszni indul. Akasztó Solt M. vagy illetőleg anyja munkakedvét. másnap korán pedig szintén házról házra járva. vagy más. ha sár van. mintha czívódáskor férje. megakasztotta az utas kerekét. oldalaikon tarisznyával. Magy. májusfákat lehete látni. mi a legénynek tánczköltségül szolgál. hogy istentisztelet után ismét lehúzzák. s az illető csak nagy rimánkodás és áldomással háríthatá el. vagy egy ideig azután is vasárnapokon. azután ha az kedvező. hogy vasárnap este lovagaikat vagy maguk termesztette. legalább ünnepélyes alkalmakkor. Karácsony előestéjén mindkétnemű iskolás gyermekek. ablakok alatt az ünnepre vonatkozó énekeket járnak énekelni. kitudja szándékát. Rákóczy Ferencz idejéből. Ezen éneklés és üdvözlés újévkor itt nem divatoz. ez keszkenőt ad jegyül. annál szebbnek tartatik. hogy tulajdonosa köztök többé. s hárman négyen szövetkezve. s így oldaltarisznyájokat megtöltik. vagy kapujánál. már nem bírnak. Ha tán egész évben semmi új ruhadarabot nem szerezne neki. s többnyire az egész éjt velők töltik. s azt elvenni akarja. Vhoz 3 órányira. mit a leányok azzal viszonoznak. hogy férje akkor lerázta magáról a papucskormányt. Erd. ha barátságos összejövetelkor. dombos helyen fekszik. főkötőjét lerántja. például karácsonkor. úgy a vágyak kielégítvék. A legények rendszerént szombaton és vasárnap este látogatják kedveseiket. s melynek leírását a Sürgöny 1866. soha meg ne jelenjen. 1853. a fiú neki . mihelyt besötétedik. következő lakodalmi szokásdivatozik: Ha a fiúnak kedvese van. mely közel fekszik ide. Különben nőnek nem lehet nagyobb szégyent tenni. itt s Lak községében. mások szerént itt pocsolyás hely lévén. vagy elmosolyodnék. mit csak a szigorúbb szülők elleneznek. Bíróválasztáskor a kalodát felbokrétázva viszik az illető házához. de mióta az erdőkre szigorúbb a felügyelet. Mind este. csak húsvétkor legyen meg az új csizma. azt megbírságolnák. egész évre elrontaná férje. A kidobott kalap értelme az. Téli hónapokban. leánynak többnyire piros vagy sárga csizmát nem venne. évi 67. Ε bokréta minél nagyobb. Ilyenkor oly komolyságot követelnek minden kísérőtől. ha neki húsvétra új. A fiatal menyecskének. mit az illető leányok bokrétával. s azt a legény egész héten át kalapjánál hordja. hol diós vagy más gyümölcsöt. a templomig. 36 és 39-40. felszalagozva láthatni a legények süvegeinél. kik ha odaígérik leányukat. számában adtuk. vagy alkalomszerű rímes üdvözletet mondanak. itt akasztották fel az elitélteket. utolsó farsangkor. kezeikben viszik. kiknek a bíró házánál elkövetett rokonczátlanságával. s tehetségök szerént pénzzel. mindazáltal évenként legalább egy pár ilyen fát találni még a faluban. mezítláb menjenek haza. úgy tartják némelyek. kedveskedve. s beszólnak. jutalmaznak. vagy kalácsot kapnak. vagy szülőik szeme elől. hogy aki ide s tova nézne. vagy azon napi evangeliomot olvasnak. nekik gyümölcs idejekor lopott gyümölcscsel. ez társnőinek panaszoltakor úgy fejezi ki „hogy papucsot árult” ezt akarván vele valószínűleg mondani. hogy az időben midőn Solt vára állott. mesterséges virágokat. hogy tiszták maradjanak. mind reggel jutalmul hol krajczárt. A csintalanabbak hétköznap is elugranak a marhától. szintén leányok ajándokait. szeretőikhez. s ott húzzák fel sártól megtisztított lábaikra. illetlen magukviseletével. Ε büntetés azonban csak azokra alkalmaztatik. mit eltulajdonítani ily szent czélra bűnnek sem tartanak. Ha a nő férje ütlegei elöl megugrani kénytelen. Ε csizmákat a nőszemélyek húsvétkor. kalapját köztanácskozás után a bíróházánál ablakon kidobnák. a férfi is legnagyobb megbecstelenítésnek tartaná. kéznyújtással jelenti be magát a násznagynak. s miként jöttek. mindenkor csak este.

bátorsággal bejöttünk kegyelmetek hajlékába. órára hitnek letételére.) Itt van a legelső tál étel felhoztam . úgymint hétfőn 8. hogyha isten életöket hosszabbítja. Egy tisztességes tál ételre.viszont czipőt. Én a mi tőlem telik elkövetem. és azt követő mondásokat. hogy a tizenkettedik feleletnél. az asztalhoz hívást a vőfél így intézi: Uraim az asztal megvagyon terítve. kanál. úgy. és szentségnek felvételére. egy a keresztség. egy az úr isten. egyik szalagos kulacscsal. aki lakozik magos mennyekben! Kérdő: Mondjatok kettőt: Felelők: Kettő Mózes két táblája! Kérdő: Mondjatok hármat: Felelők: Három három patriarchák! Kérdő: Mondjatok négyet: Felelők: Négy a négy evangélisták! Kérdő: Édes jó barátom mondjatok ötöt: Felelők: Öt az öt érzékenység! Kérdő: Kérlek mondjatok hatot: Felelők: Hat a hat vödrök.” Hívogatni még vasárnap este. Az ételfelhozásnál is verselnek. mondjál nekem egyet! Felelők: Egy az igaz hit. vagy kettőre. s egyik mint kérdő. Hogyha meg nem vetnék szegény tárházát. vagy kettőre. Az étkek is majd jönnek szépen sorjába. s az kihirdeti őket. másik virágos és szalagos bottal. Kés. J. egy pár tánczra. Úgymint N. kettő mint felelő ezeket a torokat éneklik: Kérdő: Édes jó barátom téged arra kérlek. melyek töltettek a kánai menyegzőben! Hét a hét szentség! Nyolcz a nyolcz boldogok! Kilencz a kilencz charangyalok! Tíz a tíz parancsolat! Tizenegy a tizenegy szüzek! Tizenkettő a tizenkét apostolok! Hogy ezen éneklés tovább tartson. előszöris elbocsátott követek vagyunk. halálokat halasztja. vagy kettőre. De mivel kötelességünk is tartja. uram ö kegyelmétől mi általunk is szólítván kegyelmeteket. két vőfél megy a meghívottakhoz. vellával elvagyon készítve. egy tisztességes pohár borra. s hétfőn hajnalban is szokás. Ez a sok legénység ne álljék híjába. Dicsértessék a Jézus neve. repetálni szokás minden feleletnél az első feleletet. piros csizmát. vagy fésűt stb. és így tartják az úgynevezett beköszöntőt: Szerencsés jó estét adjon isten kegyelmeteknek! „Hogy ilyen alázatossággal. Csak jó apetitussal egyenek. A meghívottak küldeni szoktak egyetmás enni valót. igen szívesen fogná látni mind kicsintől fogva nagyig − de még azt is hozzá tévén. s vacsora alkalmával 3 jó énekes jelen meg. Lakodalomra a hívogatás pénteken történik. (Első étel felhozásnál. igyekeznek kigyelmetek fáradságát visszaszolgálni. a tizenegy előbbi felelet ismételve mondatik el. Összekelés napján zeneszóval mennek az egyházhoz. azután paphoz mennek beíratni magokat.

Jobb ez mint a hering a veres hagymával. halgattassék a vendég. Úgy én is gyorsabban forgatnám magamat. Azért élt oly soká szerelme párjával. így a vendég gyomra sem marad üresen. sáfrány.Ne hogy azt elejtsem. . Lássanak hozzá hát uraim csak frisen. Egy kis bor áztatja meg száraz torkomat. Csak jó apetitussal egyenek kívánom szívesen. (Második tál ételnél.) Itt van a becsinált szegfűvel babérral. Ε lakodalomban vigan mulassanak. azért imádkoztam. Az én gazduram hordaját kifúratta. gyömbérrel jól be is sózattam. Jól megiszkábálva. mártással. Ábrahám is ilyennel élt Sárájával. Amint sz. mint a szekér gúzszsal Egyenek ebből is uraim gusztussal. Szív vidámítással Isten a bort adta. (Bortöltésnél a gerendát pálczával verve) Halkal. Nem volt annak az nap semmi veszedelme. Dávid zsoltárába mondotta. A szakácsnéval meg fűszerszámoztattam. ha tálat viszem ki üresen. Örvendek. Kinek a két zsebje tele volt tallérral. (Csibe becsináltra. Jézus neve dicsértessék. Amit ha valaki jó ízűn elnyele. De a vőfélnek is borocskát adjanak. (A káposzta fölhozásakor. Legyenek mindvégig jó apetitussal.) Itt van a tehénhús tormával. Kinek volt már tudom vagy hét felesége. Teli kancsó borát ide felhozatta. Nem rég beszéltem egy híres gavalérral. Ez a magyaroknak hires eledele. Bors.) Itt van a káposzta firis disznóhússal. Mintha csak bolhák csípnék két oldalamat. Bámulásra méltó volt nagy kövérsége. Sőt inkább távozik ő minden félelme. Azért hát uraim a borból igyanak. Nem minden szemetén találják páromat. Ebből szedjen ki-ki jó két nagy tányérral.

Édes ez mint csupán a színméz. seprő tétetik a menyecske szobája elé. vagy odaígérve. Megvan a teteje perczezve zsírozva. Csak egy kicsiny szellő a megfújására.. Nem gondolt jó gazdánk a maga tyúkjával. Itt van a tésztából jóféle sütemény. ha ez meg találná kéretni. Nem is kapta ezt meg a tűznél a kozma.) Köles kását hoztam még pedig czukrozva. Alföldi menyegzői szokások száz év előtt. hogy olyan legyen mint az. Noha már hetven esztendőt általgázolt. . Ez időtájt ott minden házasságot az asszonyok kezdtek. Ennél jobbízű ételt még sohsem kóstolt. ezzel a zenészek elégíttetnek ki. s. Apró szőlővel van jó kipallérozva. Vacsora után bekötik a menyasszony fejét. Kenyeret is adnak neki. ha nincs: vájjon volna-e kedve az illető ifjúhoz nőül menni. sem kemény Jó ízű porhanyó s nem kemény. közönséges nevén „gyalog sátán” s jó reménységgel biztatta az ifjú szüléit. Szakács asszonyunk is erősen esküszik. itt is mondanak a vőfélek valamit. Az árától is semmit ne féljenek.) Hozom a kalácsot egész taréjával. Mielőtt azonban elindultak volna. Az ember megkívánja mihelyt csak ránéz. Azt monda becsinált volt az elesége! (Kása étel hozatalakor. akkor láttak násznagyok után. kiknek tiszte volt a leányt formaszerént megkérni. tartoztak bejelenteni a lelkésznél. s külön szobába vezetik. Csak jó apetitussal egyenek kívánom szívesen.Kérdem tőle honnét van jó egészsége. minden tánczosa a menyasszonynak a vőfél kezéhez fizet. Megvagyon ez jó kívül belül czukrozva. hogy felkelvén. Jó puhára főzve apró riskásával. Mazsola szőlővel be van pudancsozva. munkálódjék. sem mustár. Nincs ebben sem ánizs. és ezt megkell neki metszeni. Fogjon azért mindjárt hát vellát minden kéz. (Kalács és pecsenye hordáskor. Reggelre vödör víz. Költsék el jó ízűn Isten áldásával. Hogy miolta szép napok alatt sütközik. Mint borbély legény ki van pudanérozva. hanem ők puhatolták ki a legény szülői által kiszemelt leány körül: vaj jon nincs-e a hajadon már más valaki részére lefoglalva. Mikor mindebben a lányos háznál eljárt volna a megbízott asszony. Megelőzi ezt a menyasszonytáncz. Amennyiben ugyan nem voltak egyenes kérők. Nem kell-neki erő a megrágására. hogy kinek számára.

előbb kimondották a szülők. jól lehet a leányos háznál szokták tartani. vigasztalják még ma. a násznagy szokott felmutatni. akkor határozták meg. s leánysága utolsó éjjelén háljanak vele. ki addig minden vasárnap jegyruhájában és ékességeiben járt a templomba. Ha nem volt kedve a szülőknek a házasságra. s a magyar ing lobogós bő ujja mindenkor aranynyal volt kivárva a vagyonosbaknál. Szerdán reggel a felállított tisztek korán begyűjték a hivatalos vendégeket. asztal fölött beszédbe elegyedtek a gazdával. később pedig. mint jegyajándok. adá az ifjú részéről való jegyajándékot és megáldá. vagy finomabb gyolcsból készült. az volt a jel. hogy odaadják a leányt. a kérő násznagy előáll.kit akarnak nőül megkérni. Most a leány részéről egy pár keszkenő adatott át az ifjúnak. s a násznagy szolgálatára az ifjakból fris. Azonban már kedden este be szokta hivatni a gazda a nász nagyot. czifra gombostűkkel a fejhez tűzni. Kihirdettetvén a gyülekezet előtt a házasuló felek három vasárnap. fehér vagy zöld. okos és becsületes személyeket állíta. kiket elneveze: kapitány. a főkötő. ezüstös tűk és még sok minden. s midőn köszönés után kezet fogott volna a kérőkkel. fehér vagy fekete fátyol. hogy leányukat be sem eresztették a szobába. a kérdezősködésre kitérő feleletet adtak. s a vőlegényt az ennek részéről valók. A legény ajándéka szokott lenni: aranycsipkés angol posztó vagy kamuka (vastag selyem) előkötő. piros kordován vagy karmazsin csizma. rendszerént a legény viselte − adott azonban amit akart a házigazda is. hogy mint barátai a férjhez ment szűznek. Ekkor rendelek el a kézfogást is. melynek az alja nem volt nagyobb fél dióhéjnál. hadnagy. hegyes orral és magas kerek patkóval. midőn az asszonyok a legény ajándokát elhozták. mire .. ittak. s ezek azontúl e neveket viselek egész a lakodalom végéig. melyen egy nagyocska kapocs volt. azon alkalommal a kérők egyike kezébe. vigadtak. s egy magukkal vitt kulacs bor mellett. s hátul a kontyról földig leereszteni. melynek két végén bojt volt. Most indulnak el a vőlegény házától a menyasszonyért szép renddel és muzsika szóval. a menyasszonyt szintén a magáéi. melyre saját rokonait -és barátait mindenik fél meghítta. hogy mikor találhatják otthon másszor. őt magát pedig csak azután szólították be a szobába. felkísérik szüléik házától a templomba. a vendégek ifjait. melyeket midőn a leányos házhoz elküldött. csillagos nyelű czifra kés. Begyűlvén a vendégek. s kéri. kiknek a menyasszonyi háztól szintén elébe jönnek a leány vendégei. A leányokat pedig arra kérte fel. s hátul vagy baloldalon szokott lógni. a főte-tőre való. strázsamester stbnek. mikor viheti haza a menyasszonyt. ettek. vagy csak rása (vastag szőrszövet) selyem csipkével. vagy leginkább vörös selyemből háló módra kötött öv. s annálfogva akasztotta öve mellé az asszony az aczéljával együtt. az ifjak megfogták egymás kezét. és szüzeit. az utolsó hirdetés délutánján tisztességtudó vőfél által szólíttattak be a vendégek a következő szerdára. Ezeken felül mindkét fél adott az atyának és anyának s testvér atyafiaknak „tehetsége szerént való ajándékokat” miket a hazavitel alkalmával a vőfél előadván. egy pár fehér öltözőt is adott a legénynek. Ha pedig tetszett a vőlegény. az okos násznagy megkérdezett legényt és leányt: nem biztattak-e már más személyt házassággal? kezet vagy házassági jelt nem adtak-e valakinek? és szeretike egymást? Ha e kérdésekre mindkét részről megadatott a kívánt felelet. s melynek minden költségét. hogy van e hajlandósága leányát a legénynek adni. honnan az esketés után külön-külön mindenik felekezet ismét haza kíséré tulajdon felét. hogy a leányt adják át vőlegényének. s miután kölcsönösen üdvözölték egymást. mely mindkettőjük sorsához képest közönségesebb. a honnan ezen lakodalom előtti kedd-este „leányhálónak” szokott hivatni. s azután Isten segítségül hívásával asztalhoz ülve. és terminust sem tettek. A kérőkkel elment az ifjú is. melyet a főkötőn felül szoktak teríteni. aranyos hüvelyben.

marhaláb savanyu lével. s vagy a kérő násznagynak. s elbúcsúznak tőlük. pulyka oly bőséggel. s mint az atya és anya részéről való jóakarat jelét átadván. A jobb módúaknál két három nap tartott az ilyen lakodalom. Újs. Az ifjú. aki lármázott. lúd. oda kiáltott a vőfélnek „csördíts lánczot” amely jelre mind magához tért. Alföldi lakodalmi szokások most. s így már a házasulandók sorába lépett. A rendre a sarkon ülő násznagyok vigyáztak. melybe zsírban sütött koczkás kenyér volt aprítva. megcsipkedték őket az asszonyok. ki a büntetést el akarta kerülni. mézes és mandolásmazsolás lével.a kiadó násznagy kézen fogja a menyasszonyt. melyet közönségesen kárlátónak neveztek. ezután jöttek a sültek: marha. ott a gazdát és násznagyot fütyültették. s aludni is vele ment a nyoszolyóleány és asszony. végül jött a sok kalács. azok a kamarában pipázgattak. azt a násznagy azonnal ki tiltotta a lakodalomból. s hogy egy leány vagy asszony se maradjon el. ki legelőször menvén templomba. hogy egyszerre nagyon sokan fel ne álljanak tánczolni. Az első vasárnap a nyoszolyóasszonyok készítek föl fejét a menyecskének. Szegényebbeknél egy este. Aki megrészegedett. nem volt szabad neki leülni. egy kérő. nyúl. s átalában a legszigorúbb gazda szerepét vitték. vagy a vőlegénynek kezébe adja. különösen meghivattak a menyasszony szüléi. bárány. kalácscsal és borral folyvást rakott asztal mellett beszélgettek s iddogáltak. örömmel fordulnak vissza az átvett menyasszonynyal a vőlegény házához. nyaka becsinálva. Ezekután bemennek a házba. A menyegző napján a vőlegény még annyira nem közeledhetett menyasszonyához. nehogy aztán szomorkodva menjen haza. hogy hát ennek s ennek . vagy más mártással. A gazdagoknál ellenben czigányok húzták a szomorú meg víg nótákat. két követ− vagy pemet-asszony. megköszönik a leány körüli dajkálkodásukat. hurka riskásával. csak az a kérdés. melynek készítése alatt az asszonyok néhol 5-6 akó bort is megittak. sőt teknőkben felhordva. hol pedig az nem volt. s tejfeles paczal közé hányva. s ha valamelyik hibázott. Az asztalnál az ifjúság szolgált. hús tormával. kiknek arra kellett vigyázni. töltött káposzta kolbásszal. A menyegző utolsó napján. ott sertés ólba zárták. vagy közel utána egy bizonyos napra. sertés. és rokonai arra az ebédre. hogy ezekkel magukban véve is jól lakhatott volna az egész násznép. s így adták reggel a vőlegény kezére − először is tánczra. szitákban. Szoktak a vőlegénynyel jövők a leányos házhoz egy darab húst is hozni magukkal. és sok veres hagyma. tüdővel töltve. megáldja. tálakban. 29-30. s az illendőség határait kezdi áthágni − a gerendán lánczot vetett által.harmadikat gazdagságáért „komendálják” végre megállapodnak a legény szavára. melyet most nagy pompával mutatnak fel a vőfél keze által. egy ingre vetkőzni s kiabálni nem volt szabad. hanem ez egy napon állania kellett. azt a násznagy áristomba rekesztette. Az ifjak hajadon fővel tánczoltak. mint asszony. Ebben az utczában is. melynek egy presbyterialis végzés szerént előre kiszellőzött. mely a tehetősb gazdáknál a következő ételekből állott: csigaleves. kappan. de azért más nap felkötötték neki a főkötőt. amazt jóságáért s dolgosságáért a . akik pedig dohányosak voltak. 1864. mint leány korában. kik aztán a vőféllel együtt a szülőkhöz mennek. és egy kulacsos kíséretében elindul leánynézőbe. hogy az asztalnál mellé ültették volna. s mind ezekre azután itták a tengernyi bort. Vas. midőn elérte 22-24-dik évét. rendszerént egy tehénnek első jobb lábát a lapoczkával együtt. lába. Tánczmesterekről is volt gondoskodva. aprójószág szárnya. amabban is 3-4 derék eladó lány van. s ha nem akartak. Az idősbek a sülttel. hogy a bortól hevesedni kezd az ifjúság. Ezeknek rendszerént csak egy dudásuk volt. melyiket kérjék hát meg? a jó nénémasszonyok ezt szépségeért. malaczhús. szalmával behintett veremnek kellett lenni. Ott azután hozzá ültek a derék ebédhez. Ha látta ő kegyelme. vagy épen káromkodott. vagy egy „tekerő hegedűjök” (ma már ismeretlen hangszer) s a hol semmi muzsikás sem volt.

ki abból iszik. csak másutt kereskedjenek kigyelmetek! . A lányos-házhoz először a két követ asszony megy el. kiktől a kérő megkérdezi: Hát mikorra halasztanak kigyelmetek? kik két vagy három napnál nem igen tűznek hosszabb határidőt. mi abban. ezután a kérő megkínálja a leány szüléit. szerzek őneki segítőt. Itt a szülők − „ha nem kell a legény a lánynak. Ε bölcs rendelése az egek urának. . . a két ifjú pár perczig szótlanul nézi egymást. ez átnyújtja a leánynak. ha kedvező válaszszal tértek vissza. A követek meghozva az örömhírt. hogy learathatnánk. mivel követeink által jelentést tettünk. . Isten szerzetté a szent házasságot még kezdetben. s a kérő újra az alábbi vers szerént kéri meg a leányt szülőitől: Becsületre méltó jeles gyülekezet. hát mit szól a legényhez? Nem sokára ismét bemennek a leány szülői. A kulacsos ezután átadja a legénynek a kulacsot. mi végre kerestük meg a kigyelmetek becsületes hajlékát. Kiket a szeretet összekötelezett: Halljon szót. kivan magához illő feleséget venni Isten törvénye szerént − e mellett hallottuk a kigyelmetek becsületes lányuknak jó hírét. N. hogy ezért meg ezért nem teljesíthetik kívánatukat. Ez a becsületes ifjú N. amikor azt mondotta: nem jó az embernek egyedül élni. és a többi jelenlévőket is. Egy oldala csontját Ádámnak kivette Melyből Éva asszonyt mellé készítette. hogy ahon az isten megmutatja . ekkor a kérő a következőket mondja a leányhoz: Most gondold meg szógám. magaviseletét − hogy ha a jó Isten a két ifjú szívét egymáshoz hajtaná. ennek lefolytával. Rövid beszélgetés után a leány az övéivel együtt kimegy. hogy emeljék a leány pártáját” − ezen választ adják „Csak azt gondoltuk mink. elejét utolját. a következő szavakkal kéri meg a leányt szüléitől az ifjú számára: „Jól tudva vagyon kigyelmetek előtt. ha pedig a leánynak mi kifogása sincs a legény ellen. elmennek . Se nem tiszta búza. . kik ezen szavakkal: „váratlan vendégeket várjanak kigyelmetek” vagy „becsületes embereket várjanak kigyelmetek lánynézés végett” jelentik ki. valaki ez helyre érkezett! Ádámot az isten mikor teremtette. kijelentik. ne sajnálják a leányukat bebocsátani egy-két pillanatra. . ismét elmennek mindannyian. Mert nem kölcsön kenyér. Pár óra múlva. azért kérjük szépen kigyelmeteket. így váltakozva háromszor isznak. hogy visszaadhatnánk. vagy ha a kérőket csak azért bocsátották be. megvizsgálván a maga sorsát. az is iszik. . meg visszanyújtja. . A szent házasságot akkor megszerzetté. ismét elmegy a két követasszony a lányosházhoz.mindnyájan. aki ő mellette legyen. hogy mi járatban vannak. megáll néhány lépésnyire a legény előtt.” s egy vagy más okot adnak elő. emberek. s nevét. elbontok nem lehetünk.” Ekkor bevezetik az eladó-leányt. az ifjúval és kulacsossal helyet foglalva a nagy asztalnál. a kérő. . . Hogy mivel kötöd be két szemed világát. hogy jöhetnek bátran. Férfi s asszonyrendből álló felekezet. s csak a legény marad benn hozzátartozóival.a lányát kérik meg. Künn a leánytól szüléi megkérdik. ha a legény megszerette a leányt. ki ünnepi ruhájába öltözve.

a leány egy nővel elmennek a paphoz kézadásra. magával visz egy kendő almát s diót. és egy kevés ideig való megállásomért! − Én általam tiszteli N. Páratlan életet kevesen tartának.1 A kétszeri kihirdetés után van a csókolódzó. uram és N. De kit. bokrétát kötöz pálczájára. Melyért szent angyala ide vezérletté. Mind pátriárkáknak évangyélistáknak. harmad-negyed nap múlva történik a lakodalom. Holtod után pedig örök nyugodalmat. különösen selyemkendőket. Ez ifjú legény is magába feltette. a legény ad a leánynak arany-ezüst pénzt és gyűrűt. A lakodalom előtti héten a vőfél. pántlikát és kendőt varrt dolmányára. Estére kelve. Hogy egymást megnézze ezen két ifjúság. a kijelölt vendégeket házanként következőleg hívja meg a mulatságra: „Alázatosan engedelmet kérek bátor bejövetelemért. A jegybenjárók egy-egy ezüst pénzdarabot hordanak mindtét talpuk alatt. uramat és N. Köszönettel veszem ez ajándékokat. Melylyel felruháztad az én dolmányomat. És ezt jó emberek által megkéresse. midőn onnan alkonyodáskor a leányos-házhoz visszatérnek. Ekkor csókolja meg aráját először (?) az ifjú. Így lesz aztán köztük a tisztes házasság. ami kérésünkre Elébünk állítni ne légyen terhükre. N. így lakják el a kézfogót. a leány viszont gyűrűt és ruhaneműeket. 1 . honnan vegyen. Isten rendelésit. s miután az virágot. N. hogy valaki meg ne rontsa őket. Hogy így ne felejtse pálczám gyászosságát. Hogy a kigyelmetek leányát megnézze. vagy ami gyakrabban megesik. Kelmetek házánál felnőtt virágszálnak. Melyért ő felségét Örökké dicsérje. mielőtt a kijelölt vendégek hívogatására elindulna. mikor is a lányos-háznál újra nagy vendégséget csapnak. melyre az ifjú már csak a kérővel megy el.Tetszett Ádám atyánk sok maradékának. Most azért instáljuk. már az asztalon párolog a jó étel. a nagy istent kérte. elmegy az ifjú jegyeséhez. Látom mily szívesen nyitja fel ládáját. Ezután elindul hívogatni. hogy szentül követte.-né asszonyom N. majdnem szótlanul töltik el az időt. Vacsora után a jegyesek külön szobába vonulnak. N. Vacsora után a legény és leány egymással jegyet váltanak. A harmadszori kihirdetés után. az ifjú a kérővel. hol egymással beszélgetve. Kívánok érette ezer annyi jókat. ilyenképen köszöni meg a nyert ajándékot: Én követje vagyok e ház gazdájának.

mert: Az idei s a tavalyi Talán van egy pászma Ő (szalma) özvegy. dicséri magát a legénység előtt irgalmatlanul. Ekkor a vőfél. elmegy a vőfél egy pár kocsival a menyasszony ágyáért. Ott ül a kocsi oldalon. mi szívünk szándéka. Akinek is vagyon szép felvetett ágya. . először odanyújt váltságdíjul egy krajczárt. vesződségükbe került az nekik. hogy ő milyen jó fonó. aki elveszi. nála egy orsó. hogy valamelyik gaz kópé ki ne lopja a kerékszöget. aztán nagyobbat-nagyobbat egész a régi kétgarasosig. hogy az ő szárnyuk alatt felnevelkedett magzatjuknak tisztesség tételére szerdán d. mert kinek lehetne többet kaczagni. − így mégis végre valahára megkapja az ágyat. hogy már annál nagyobb pénze nincs. De jó is volna annyi ágyneműre s más egyéb drága ruhára oly könnyen szert tenni. Ami vőlegényünk nekem így számlálta: Hogy vagyon itt neki egy kedves mátkája. e. * órára. durugjálja a fonalat. szinte izzad belé. ölében egy rokka-szösz. Ki egy személyt nevelt másnak. Két-három derékalyt. s azzal visszateszi.-né asszonyomat. hogy ez a kifogásuk se legyen. Ekkorra odabenn is eligazodtak. ha még ezzel sem elégszenek meg. melyeken az ágyat akarják vinni. paplant avagy dunnát. s hogy mi járatban van. tejbe vajba füröszti ő azt stb. és egy kevés ideig tartó mulatságra szívesen látják kigyelmeteket érdemes házuk népével. anyának. Úgy! de amazok nem úgy értették ám azt. ki vesz a zsebéből egy krajczárt. − felelik a házbeliek − sok fáradságukba.” A lakodalom előtti nap délutánján. megmutatja. női ruhába öltözve). azért nem is adják előbb oda. Áldás és békesség atyának. és egy pohár borra. ekkor pedig egy összegyűrt papírt ad át. Ez mellé pediglen szép ágytakaróját De még ez nem elég. váltságát megadjuk. Még menyasszonyunknak ládája is vagyon. azt a következő vers szavaival adja elő: Jól tudják kelmétek. s hordják a kocsira az ágyat. míg pénzt nem látnak. leggyakrabban pedig kova vagy fületlen gomb van takargatva. mint az elmés fonóasszonynak? (a fonóasszony egy tréfás férfi. De míg ezek odabenn a szobában történnek. négy avagy öt párnát. Oda érve beköszön. melyben olykor pénz. míg összecsöpörgették. s így csúfot ne valljanak. egy tányér ételre. jól jár az a fiatal ember. . kijelenti. melyet elindulás előtt a vőfél ilyképen köszön meg: Kívánok minden jót e ház gazdájának. Két-három lepedőt. . azalatt künn az udvaron sem szomorkodnak ám. az ugyan megízelíti a rokka-szárat. s nem magának. akit a lopáson rajtakap. még most is szólhatok. A kocsikra. mikor erre is rákerült a sor. meg ugyanis párnát.N. Kérem hát ezúttal azt is itt ne hagyjuk − Ha kívánják pedig. a fonó asszony ügyel. Most hát ágyat szépet. hanem hogy nekik az ágyért pénzt adjon.

hanem egyik utczán föl. barátim. Esküdjék örök hívséget Leendő hív férjének. Jelen van az az időpont. s hazafelé vágtat.Mert tiszteletére jöttünk magzatjának. Mivel kulacsunkból már is jól kiittunk. ha az utczai gyermekek meglátják az ágyat vivő kocsikat. Elejtették a ládáját! Másnap reggel elmegy a vőfél az összegyűlt vendégek egy részével a lányos-házhoz. de nem ám a legrövidebb úton. Akit ti férjhez adtatok Egyezett szándéktokból. hogy visszasiessünk! . Tégedet. férjedet soha el ne hagyjon. hív nevelő! Most kegyes színetek előtt Avégre álltam elő: Hogy jól nevelt leánytokat Kikérjem hajléktokból. Most is azt sugdossa. az isten jó hitestárst adjon. Jó anya. Míg beviszen végre dicső országába! Ekkor kirobog a két kocsi az udvarról. Akit is fogadjon a jó Atya s anya vejének. Vigyázzunk valami szégyenbe ne essünk! mikor indulni akarnak: Légyetek áldottak istentől örökké. Mert a menyasszonyunk azt mondja: ne késsünk. A felnevelésért pedig És hív dajkálkodásért Adja meg a jó teremtő . Hogy választott párjával Összeköttesék ő az szent Házasságnak lánczával. . Kérem hát. . Maradjatok tehát isten oltalmába. a másikon le. utánok kiáltják hogy: Viszik a menyasszony ágyát. innét elinduljunk. Míg majd az a legény elvezet házáig. Ezen örömötök ne váljon ürömmé. Kívánom. Légy hát csendességben addig az ideig. hol a menyasszonyt következőleg kéri el szüléitől az esküvőre: Nagyérdemű édes atya.

Vigadjál szüntelen örök dicsőségbe! Kedves testvérjeim! tőletek búcsúzok. Könnyeim mint patak úgy folynak szememből. Kivel hogy megnyerjem mennyei országát. Szívemből néktek is minden jót kívánok. ki lakik fénylő boldogságban. bocsássál meg. a Krisztus sebére Kérlek. melyet szintén a vőfél ad elő ezen szavakkal: Vajda! hegedűnek álljon meg zengése. Óh szerelmes anyám! látom miként indulsz. az ő szent vérére. Ki rendelt énnekem egy igazi társat. rokonaitól stb. Ismerem asszonyi erőtlenségedet. kedves leányodat. széltől is őriztél. És én mellettem tett dajkálkodásodat. És szent országába vigye fel lelkedet! Majd kiesik nyelvem megbággyadt helyéről. Ájulástól többé tán meg sem is vidulsz. Kedves édes atyám! ha megbántottalak. Kedves édes anyám! tőled elválásom. Ismerem te gyenge anyai szívedet. Melyet nem érdemlék. Mert búcsúzásomnak most lészen kezdése.Áldásaival a bért! Majd következik a menyasszony búcsúzása szüléitől. A nagy úristennek áldása maradjon . Azt fogod sajnálni. Az úr isten áldjon ezekért tégedet. ha téged háborítottalak. Engedj meg. Reszketnek ajakim belső félelemtől. Emlőddel tápláltál. Bocsáss el engemet. Vigyen fel tégedet ezekért a mennybe. Köszönöm atyai nagy szeretetedet. gondviselésedet. míg lészen végzése. Dicsőség először a nagy magasságban Istennek. Édes drága anyám! ne epeszd magadat. engem mint neveltél. De még jobban rebeg szíved sérelmétől. Isten fizesse meg sok fáradságodat. testvéreitől. Ha megbántottalak. Midőn hozzád nyújtom ezen búcsúzásom. A sarkantyúknak is szűnjön meg pengése. Legyünk csendességben.

mely a szokásos szertartások közt megy végbe. Vigyen fel a mennybe magához. De seregetektől más útra indulok. olykor a két nyoszolyóleány hajában is van egy-egy rózsa. Használják az okosok! Aki minket kicsúfol. szívemből kívánom. És szívből szeretett szerelmes hitvestárst. útközben egyik is másik is el-elkiáltja a következő versek egyikét vagy másikát: Arany bárány. Elöl megy néhány lovas legény zászlóval s fegyverrel. Annak egy csepp esze sincs! Ez az élet úgy sem sok. szintén csinált virágból. a másodikon ül a menyasszony. a nők közöl csak a menyasszony fején van koszorú. mellette a vő fél. Az örök életben néktek is részt adjon! Kedves lánybarátim! hozzátok fordulok. azt mondom! Ekkor az egész násznép víg zeneszóval indul a templomhoz esküvőre. a násznép pedig a vőlegénynyel víg zeneszó. a harmadik kocsin ülnek a muzsikások. Ha reátok nézek szintúgy megújulok. a szülék még egyszer látni óhajtják magzatukat lány-fővel. felső jószívű szomszédim! Mindenféle kegyes szép jóakaróim! Áldjon meg az isten. Végre az egekbe fogadjon magához.Mindétig rajtatok. Végre az egekbe magához fogadjon. Kedves alsó. . ez azonban ritkán esik így. a menyasszonyt. azután a násznép. arany kos. az első kocsin ül a vőlegény. köztük a vőlegénynek is „boti rúzsa” van a kalapján. Az úr isten adjon néktek is igaz párt. És tőletek mostan immáron megválok. egyenest a lakodalmas házhoz viszik. két oldalánál egy-egy nyoszolyó-leány. Szép menyasszonyt viszünk most! Ez az utcza véggel erre. A fiatalságnak. azért esküvő után a menyasszonyt a vőfél ismét haza kíséri. Az esküvő végeztével. Szép menyasszonyt viszünk erre! Aki miránk bámészkodik. A lagziba kívánkozik! Akinek most kedve nincs. öröm újongás közt robog hazafelé. Pokolba hason csússzon! Aki minket meggyaláz. és el ne is hagyjon. ha abban egyeztek meg. Legyetek érdemes szűz koszorújához.

Hogy választott párjával Összeköttetett ő a szent Házasságnak lánczával. − Akit az atya és anya Fogadjon el menyének! Ezután a menyasszony ipát. A teremben fenn a nagy asztalnál ül a násznagy a sarokban. Azért egy kevéssé pihenést instálunk.) Lenn az ajtó háta megett van a bánat. a bánatban egy üres hordót használnak asztalul. hozzácsatlakozik még kísérőül két férfi és két nő. Ki a hit felvételéről Megtért hív rokonihoz. Alább a kállátó (kár-látój máskép is van említve. annál büszkébbek rá. és pipa szó s vidám beszélgetés közt morzsolják a bort. az úgynevezett kállátósok2. Ím eltelt az az időpont. csüves paprikát. s úgy vezetik be a mulató házba. a jókedvű fiatalság sarkantyú-pengés közt járja a csárdást. hogy gazdag a bánat. gyökeret akasztanak. kit a vőfél elkér szüléitől. egy része táncznak ered. férjének testvéreit sorra csókolja. Jó anya. ki leginkább a jó rendre vigyáz fel. s arra teszik a nagy csikóbőrös kulacsot. és el is fáradtunk. körülötte az öregebbek foglalnak helyet. mentül jobban felczifrázhatják. ezek vigasztalják. midőn a kétnapos menyegző második napján (tehát az első éj után) érkezett a vőlegény házához. hogy sokat ne tánczoljon (hajdan négy-öt nótát tánczolt a menyasszony az egész lakodalmi idő alatt. De messziről jöttünk. s egyszersmind vigyáznak rá. napát. hív nevelő! Most kegyes színetek előtt Avégre álltam elő. tyúkot. kiket vele együtt víg örömmel repítnek a lakodalmas házhoz. ki feje a vendégeknek. Örökké tartó hűséget Esküdött jó férjének. Hogy jól nevelt leánytokkal Köszönjek hajléktokhoz. kalácsot. a falakra hagymát. más része pedig a vőlegénynyel együtt elmegy a menyasszonyért. Nagyérdemű édes atya. s értelme akkor volt. Mindenesetre a lányos-háztól való küldöttséget jelenti az.Akasztófán legyen váz! Ihajla: Megbornyadzott a kajla! Hazaérve a násznép. hol már sir a hegedű. 2 . − Itt az új vendéget (a menyasszonyt) a vőfél mutatja be férje szüléinek a következő vers szavaival: Jó napot kívánok e ház gazdájának. Ezen kedves vendég befogadójának. itt a legélczesebb emberek egyikét választják meg násznagyul. − A másik sarokban két éltes nő közt ül a szomorú menyasszony.

hogy különbbel nem szolgálhat. hogy az egész ház hahotára fakad. Gyönyörködjön mindig a Krisztus bennetek. kik arra ügyelnek. olyat. Végre ha elhagyja lelketek sátorát. mindegyik ételre mond valami verset. Testetek hizlalni fogja a föld porát: Vígan szemléljétek virtusotok sorát. mivel a vendégek a többi kést és villát már elkapkodták. ezek közöl is hadd álljon itt egy pár! Az új házaspárhoz. Vegyen környül az úr annyi áldásokkal. a legénység asztalt rak. ha ez. Mint nyíló tavaszkor a fák virágokkal. ezenkívül szükség van még szószólóra és helytartóra is. legkivált a nőszemélyek közöl.A főnásznagy mellé választanak még egy vicze-násznagyot is. Nincsen olyan helység. nem tetszik. a bánáti násznagy. felköszöntik még egyenként a házi gazdát s gazdasszonyt. továbbá két tánczmesterre. páros kés helyett fakést és nádvillát visz azon megjegyzéssel. dolgozzanak és vegyenek. tánczmestereket stb. amit ad. égi s földi boldogságot. Mielőtt az evéshez fognának. Az egészségiért igyunk hát vendégek! Ne légyen romlása az egészséginek. Együtt bővítsétek a szentek táborát! Házi-gazdához. Úgy ékeskedjetek kedves magzatokkal. helytartót. Midőn eljön a délebéd ideje. násznagyokat. a többit utána a fiatalság. város vagy tartomány. kivánom érjetek. Hogy megterheltetve legyetek azokkal. Kiket összeszerzett szeretet s barátság. Mivel hogy két szívet már egygyé tettetek. ki amaz mellett foglal helyet. mi jó emberünknek. Lobogjon egymáshoz tiszta szeretetek. Minden jót kívánok egész háznépinek! Násznagyhoz. ennek már minden szabad. amilyet akarnak Ebédközben elsőbb az új házaspárra mondanak köszöntést. a vőlegénynek és a menyasszonynak. Légyen figyelemmel ide minden ember. a vőfél hozza az első tál ételt. Mi házi-gazdánknak. Számos esztendőket. s amellé telepedik le a vendégsereg. . táncz nélkül ne maradjon. Azért instálom hát most engedelemmel. kívánva nekik sok boldog esztendőt. hogy valaki. Példa itt előttünk azon kis társaság. Éljen a násznagyunk e vendégség feje.. a legtréfásabb s legfurfangosabb embert pedig megteszik izgáncsnak. kik egy tányérból szoktak enni. olykor olyat. ha lesz pénzük. Ahol nem szükséges az elöljáróság. de leginkább az izgáncs.

de amaz se rest ám. Ennek végeztével a menyasszony megcsókolja a násznagyot. hogy míg e koszorú Fején lészen. a vőfél. fejét bekötik. Ne jöjjön ki panasz. ismét pénzt vet a rostába. Ε pohár bor váljon fris egészségire! V i c z e-n á s z n a g y h ο z. hogy igazat szóljon. Ezen tánczot járni szabadságában áll. sóhajtás a száján. Hanem szünet nélkül nótákat rántsatok. Engedje az isten. még az utolsó falatot jóformán le se nyelték. hogy ismét tánczhoz kezdhessenek.Légyen foganatos itt minden beszéde. míg 3 Fejkötő. ki az asztalnál ülőknek „jó estét” kivan. Szószólóhoz. Az igazság mellől soha el ne álljon. ki egy rostát helyezett a nagy asztal közepére. Estve gyertya gyújtáskor kivezetik a menyasszonyt a kamrába. kivált a legények talpa viszket. ettől is elveszik. Ékesség rózsája viruljon orczáján. hogy vége legyen az ebédnek. Vieze-násznagy urat az isten éltesse. már csordul a rostába vetett pénz. valahányszor ez dob. Mostan hivatalát hogy véghez vihesse. Legelébb előre mindent megfontoljon. ő is ugyanannyiszor hajít. Csendes békességben vígan telendoket. ott koszorúját levéve. Hozza most közelebb. a vőfél következő szavakkal mutatja be a násznagynak és a körülötte levőknek: Ím menyasszonyunk a koszorút letette. végre aki tovább győzi. Kívánom. Egy pohár bor fris egészségére váljon! A fiatalság alig várja. Akinek a zsebje a pénztől jó dobár. megöleli a menyasszonyt. utánam lesz első. az tánczol a menyasszonynyal. s elkezdi vele járni a menyasszonytánczot. Vigyázzon gazdánknak begyült vendégire. Férjével érhessen számos esztendőket. Szószóló uram is. vagy ha nem akarja. s így vezetik be a tánczterembe a nagy asztalhoz. bútól ne legyen szomorú. másik ruhát vesz magára. Fejét féketővel3 felékesítette. . s már takarítják ki az asztalt. Nálam egy pohár bor. Megharsan a zene. itt a menyasszonyt. Öröm közt végződjék e földön pályája: Kinek zsebjében van egy garas vagy kettő. Nosza muzsikások ne szunnyadozzatok. Sokáig lobogjon élete fáklyája. az isten szerencséssé tegye. ezt szívesen vegye. de alig fordul kettőt hármat.

. kik ilyenkor az alföldet. midőn már a legénység be kezd telni a tánczczal. a menyasszony szülőinél tartanak egy. kivált ha kapnak hozzá borocskát vagy pálinkát. ekkor kerül rá a sor a temetkezésre. hogy: Mikor bor áztatja meg száradt torkomat: Nem minden szeméten találni páromat. ez a halott. kezében egy bögre. hisz délebédkor azt mondta. ez volt a kitoló-kása. csak azt. ekkor előveszi a tavalyi kalendáriumot. se be. az asztalnál ülő öregek összeszámítják a bekapott pénzt. s helyére távozik. sőt egy hétig is «ltartott. s fris kenyereket. a vőfél most is kitesz magáért. újra hozzá fognak az evéshez. ezt nevezik ezen a vidéken kárlátónak vagy kállátónak. ö ugyanis a menyasszony-tánczakor az izgáncscsal együtt az ajtóra állott. hogy még! járják a csárdást egyre kivilágos kivirradtig. hozzáfognak mindenféle dévaj Sághoz.. a lakodalomhoz mindenben hasonló mulatságot. mintha . az egész vendégsereg muzsikaszóval kíséri ki őket. itt a vacsora ideje. a vendégek közöl az öregebbek szintén nyugalomra térnek. nem elég hozzá a környék népe. avval kászolódnak haza felé. s abból elbúcsúztatja a körül állóktól. egy másikat pedig a muzsikásoknak húrra. ez húz egy nótát ott az asztalnál násznagy uraiméknak. s úgy adják át a menyasszonynak. s egy lelket sem eresztett se ki.tőle egy harmadik. és elláttatnak az aratás egész ideje alatt étellel. Ezek pénz helyett bizonyos gabonarészt kapnak. egy kis részt belőle a vőfélnek adnak. kezükben. a fiatalság bokázik. már ekkorra pedig jócskán behörpentett a venyige levéből. eladó leányokat. Délfelé már a magyar menyecskék hátukon. rárántja. ennek végeztével megköszöni szépen a jó akaratot. az utolsó napon. Mikor az alföldön aratnak. majd felolvassa a halott testamentumát. ki a bögréjébe egy darab pénzt vetett. most azt hozta elö. a többi megmaradt pénzt pedig − de nini! imhol jön a bánáti násznagy is az izgáncscsal egyben. még pedig ugyancsak busásan sok. a bögrében pedig most az egyszer nem víz. ekkora násznagy fáradtságuk jutalmául mindkettőnek tölt egy-egy pohár bort. leginkább szeretik a krumplit és kását. nevezetesen az izgáncs leterít egy legényt a ház közepén fehér lepedővel. meghivatnak erre a felföldi tót atyafiak is. Az aratást vezető mondja ki a delet. A lakodalom utáni vasárnapon. úgy megforgatja azokat a fiatal menyecskéket. egy kasza s nyele kíséretében beutazzák. A menyasszonytáncz végeztével. s «gy némely torkosabb vendéget a szakácsasszonyok a kásás kanállal tuszkolták haza. Koszorú 1864. A kállátósok elmenetele után. a more nem rest. s azt úgy eltalálja. − az ujonan hozott pénzt a többihez olvassák. kását főztek ebédre. előadja mije volt? kinek mit hagyott? stb. Hajnal felé. minden délután újra kezdték a mulatságot. vagy szamárra rakodva hozzák ki a meleg ételt. ettől pedig egy negyedik s ötödik el nem veszi. de pénz van. hogy a bánat nem maradt adós. második félév 19 és 20 sz. ekkor már muzsikás nem volt. előszólítván a barna fiúk közöl egyet. a fiatalság pedig kétszeres kedvvel fog a tánczhoz. s úgy bocsátják el. . vagy bor. Nem túrja föl az udvarod. de még mennyi! Ma már a lakodalom csak egy napra és az ezt követő éjre szorítkozik. Alföldi arató ünnepek. hajdan három-négy napig. s örül. Vacsora végeztével a menyasszonyt kísérő kállátósok még tánczolnak egy nótát. de alig tánczolnak négy-öt nótát. van nevetés meg nevetés. Ekkor ismét elkiáltja egyik vagy másik: Húzd rá ezigány! disznót adok..

s az üzérek felültettek. azért van még mai nap is használatban ezen régi közmondás: „Pontiustól Pilátushoz küldöztetik. hogy a török háborúra pénzt és katonát szerezzenek. aprilist „húsvét hó”-nak nevezte el. A katona néhány percz múlva még sem tartotta a hírt lehetetlennek. Ezen nap ennélfogva igen sok és nagy pénzspeculatiókra adott alkalmat. és szalmafonadékkal fölczifrázzák. ezt bot végére helyezik. mert rendesen abban vannak a húsvéti ünnepek. ének s néha zeneszóval a mezőföldröl bemennek a faluba az uraság házához. azt mondja. úgy hogy alig van nemzet. Az utolsó nap az ünnep. búcsúlakomára a gazdához jöjjenek. és az őrhelyen elbeszélte kedvesének az esetet. a vallási villongásnak véget vessenek. jódolga van az aratónak. 1530-ban Augsburgban birodalmi gyűlést hirdettek. A tudatlan emberek „la passion dAvril· szavakból csinálták a „poisson dAvril”-t. Azonban ezen indokolás egészen alaptalan. és ebből ered az „april” szó is. és annál nagyobbakat kaczagott. Az angol azt mondja: „an April fool” s április elsőjét „fools day”-nak (bolondok napja) nevezi. akik minden pillanatban változtatják véleményöket. a hollandoknak megvan az „April-gek”. szintén april embereknek hívják. elébe mennek az aratóleányok és asszonyok.” Az „aprilisbe-küldés” gyakran nagy szerepet játszott a társadalomban. midőn a velők szemközt jövő paraszt leány rájuk ismert. miután azonban az áprilisi időjárás nagyon változékony. a francziáknál pedig a „poisson dAvril.. s rögtön jelentést tőn a . az ó-kor izraelitáinál. kivel a bolondját járatják „hal”-nak (poisson). egy hordó borába kerül). és a kapu előtt álló őr által természetesen nem tartóztattatott fel. hogy azért: mert ezen állat a legostobább. Az aprilisnek legrégibb idők óta különös sajátsága van. valamint a görögöknél is szokásban volt. Szép élet ez! aki nem látta nézze meg. A természet ébredése latin nyelven „aperire” szóval fejeztetik ki. s maga körül gyűjtvén az aratókat kimondja. Lajos a lothringiai herczeget és nejét − mert Lothringiát Francziaországba akarta kebelezni − Luneville saját városában tartotta fogva. hogy az aratás végét érvén. melyen az összes német pénzügyet kell vala rendbe hozni. Áprilisba küldés. a nép gúnyból elnevezte őket „április bolondoknak. A herczegi pár szökésre határozván el magát. ha nem. t. s jót kivannak. XV. s különösen a rendkívül elhanyagolt pénzügyet rendezzék. Ha a gabona jól fizetett. a Keleten nagyon el van terjedve. de alig értek ki. 42. erős legény kezébe adják. april elsőjén pórköntösben ment ki a városból. fölosztják mi megy a gazdának. táncz. Vas. Nagy Károly német neveket adván a hónapoknak. Újs. vagy gazdatisztje lakához. Nefelejts 1862. Az „aprilisbeküldés” által nevezetesen Jézus Krisztusnak egyik bírótól a másikhoz történt küldöztetése jeleztetik. Mikor vége az aratásnak. és most egész Európában divatba jött. 147.” Azonban az „aprilisbe-küldés” eredete a pogány időkre vihető vissza. 1859. melyet mezei virágokkal és szalagokkal díszítenek. melynél azzal − ha mindjárt különböző alakban is − ne találkoznánk. De mivel e napon semmi új pénzrend nem jelent meg. A mondott év április 1-je különösen az nap volt. mi a munkásoké. Erre kezdődik a vacsora. ivás. akkor még koszorút sem kötnek. i. első napján az „aprilisbeküldés” − és ezen szokás oka épen az ünnepélyes nagy hétben keresendő. Erre megindul a nagy sereg tarkázva párosan. azon embereket. ki azt fölemeli.óra volna előtte. mely néha estétől reggelig tart. hogy jól látott.” Ha azt kérdjük a francziától: miért nevezi az együgyű ficzkót. Kijő a gazda. ott átnyújtják a kalászkoszorút. Ez azonban pompás „áprilisi tréfának” tartotta az egész dolgot. 486. minél hangosabban bizonyítgatta kedvese. (ha nem engedi.

Így telt el 8 óra.” A fiatal orvos sietve teszi meg a 3/4 mértföldnyi utat. aki állítólag nagy beteg volt. de biz ez még a rendőrfőnöknek sem sikerült. tehát bizonyos. honn vannak e a magas uraságok? „Alszanak!” volt a kérdőre vont és csendre intő komornyik válasza. hasonlóképen néhány sor írással szintén öcscséhez utasítván. ahol bekötözé. „Kedvesed bolonddá tartott!”. i. hogy áprilisi tréfát űztek velem. gyermekekből. elküldött tehát a herczeg szobája előtti őrség tisztjéhez. hanem a közel lévő községek is kétségbe voltak esve. férjnél lévő. Az „aprilisbe-küldés” egy fiatal londoni seborvosnak különös szerencsét hozott. a várparancsnok haragját. „Sir! − monda − nem panaszkodom. Β 61. de mily nagy volt meglepetéstik. de a czukrász is azt monda neki. hogy mindnyájukat az április küldte aprilisbe.” Néhány óra múlva a parancsnok is aggódni kezdett. nemcsak a szent-péterváriak. hogy a linczi lotteria-húzásra már nem lehet tenni.” Ε hirdetés folytán természetes. Bécsben egy iparossegéd 1857. Ez utóbbi természetesen semmit sem tudott a dologról. Szent-Pétervár előtt t. és oly hathatós gyógyszert alkalmazott. Ki Írhatná le Brassac. mikép azok a jövő húzás alkalmával ki fognak jönni. nős. martius végén nemcsak a falragaszok. a czukrász van roszul. Regnault de Saint Jean d’Angely és Cárion de Nisas 1805-dik év april első napján hivattak egy hamisított miniszteri aláírással Fontainebleauba Napoleon császár elé.” Boszúsan indult hazafelé. Nagy Péter czár egy ízben egész várost küldött aprilisbe. mert az iparossegéd által . april elsején kartársait akarta bolonddá tartani. aki őt aprilisbe küldötte. Kartársai nem sajnálták a költséget. hogy „aprilisbe küldték. a tűz − éjszaka lévén − borzasztó látványt nyújtott. midőn a tolongó tömeg közepette egy stentori hang elordítá magát: „Ma van april elseje!” és az összecsoportosult nép hangos hahoták között boszankodva oszlott szét. midőn az őrt álló katonák felsőbb parancsra s egyszerre elkiáltották magukat: „Ma április elsője van!” Londonban 1798. hogy a kitűzött időben tömérdek nép lepte el az utczákat. hogy nem beteg. s azt felgyújtatta. azt monda. midőn nem messze tőle egy megvadult ló levetette lovasát. s nejeiktől elvált férfiakból. még az ablakokban is csak úgy hemzseget a sokaság. − azonban ez is egészséges volt. mikép a 30. − és amely ünnepélyes menetre minden rang s nembeliek meghivatnak. magánál tartotta a fiatal orvost. mindkét nembeli özvegyekből.” Napoleon jóízűt nevetett. De a koczka megfordult. táviratoztak Linczbe. vagy férjeiktől elválasztott nőkből álland. Cárion ügyesebben viselte magát. a csaknem haldoklót életre hozá. különben az egész helyőrség előtt nevetségessé teszi magát. itt még sohasem látott menet tartandja bevonulását a westmünsteri apátságba. midőn megtudta. mely alatt a magas pár átlépte a határt. s estig az élezek czéltáblája gyanánt szolgáltak. számok arany sugarak között jelentek meg előtte. melyet nagyon kedvesnek találtak. „Quel joli poisson d’Avril!” kiáltott felnevetve. kinek nem lévén családja. de rövid idő múlva − ő sem akará magára venni a felelősséget − a város-parancsnokkal közlé a hallottakat. minden utcza sarkán. megkérdeztetvén. A lóról lebukott egyén gazdag kelet-indiai kereskedő volt. és így kitűnt. roppant tömeg fát hordatott össze titokban. mert ezáltal nyílt alkalmam rendkívüli időben is bemutatni felségednél hódolatomat. „Nekem semmi bajom − monda Dobbs − valószínűleg öcsém. amely agg férfiak és nőkből. és mindenütt elbeszélte a tréfát. és jól tudván. mire Regnault szörnyű haragra lobbant. eszeveszetten rohantak vízipuskákkal a vész színhelyére. „Ön áprilisi bolond!” dühöngött ez. s átadom lakczímét. s ez élettelenül feküdt a földön. hogy betege csakhamar felgyógyúlt. 44. Valaki ugyanis tréfából Dobbs nevű igen gazdag polgárhoz küldte őt. melyeken a menet átvonulandó volt. A seborvos odaugrott. mindjárt irok neki néhány sort. majd egy szomszéd házba vitte. hanem a lapokban közétett hirdetések is ezt kürtölték: „Mához egy hétre pontban déli 12 órakor nagyon különös. − „hallgasson. minden áron ki akarta fürkésztetni a tettest.tisztnél. és halála után örökösévé tette.

s kimutatja az ágyat hova feküdjék. mindaddig. A fiatal házaspár azonban nem vesz részt ezen ünnepélyen. i860. 73. és 4800 ftot jövedelmeztek az. Bilder aus Ungarn 2. hogy nem adják neki a leányt. „ aprilisbeküldöttek” -nek. Erre nem sokára elkövetkezik a lakodalom. ez a parádés szobába vezeti őt. hol erdőben. Bakony környékéin szűrkitevés. előbb leütni. s ezzel. Komárom környékén is divatos ez az eljárás. ilyenkor egy cseléd fogadja. Ha fölkel. és szűre ott csüng. A leány szülői hosszú padra ültetik a kérőt. s az ajándékosztogatásoknak is vége szakad. ha aprilisbe küldetnék. Vas. mely elé még a sárga kötényt úgy kötik. Némely vidékeken. máig is szokásos azokat. év 75.tréfából megjelölt számok valósággal kihúzattak. s a kérő kedves a háznál. de ha a legény nem kedves. addig a vőlegény az istálóban tölti idejét. a 10-12 rőf széles rokolyát hordják. azt tán a házon kívül a pitvarban leli. hova tette. A legényt vagy meghívják a leányos házhoz. de minden másról. S ez a kikosarazás. vagy ott fekszik. akkor azt az új vendéggel kinyomatják helyéből. a vendégnek új padot mutatnak ki. hogy kitették a szűrét. Másnap ugyanis a leányka anyja egy bodakot s egy kulacs bort küld a zsebkendőorzónak. s többnyire az ágy fölé egy szögre akasztja. mikor már jól neki híztak. 179. a leányok pedig égszínkék dolmánykához. ha hivatalnokra mondják. távozhatik a háztól. vagy bizonyos helyre leteszi s leheverész. csak nem a házasságról szól. de ott következő móddal is élnek a leánykérő kiadására: Amely napon a leánykérésére kitűzi a kérő a napot. úgy az jó jel. vagy a réten szilajon tenyésztetnek a sertés falkák. 55-57. így többek között Bakony környékén is. Több vidéken. s tán arra egy virág is van tűzve. s várakozik míg a vendégek mind eltávoztak. mikor is a templom udvarában együtt szembekötősdizhetnek s játszák „künn a bárány benn a farkast. származott aztán az „ártány leverés” nevezete és „verő ártány” alatt így kell a „levágni alkalmas hízott sertést” értenünk. a hivatalbóli kiejtést értjük. az náluk a házasodni akarás jelének vétetik. . Bánáti bolgárok házassági szokásaik. s azután venni vérét. a kérő elmegy. mert míg a menyasszony régi szokás szerént a templom ajtajában áll. hova akasztotta. kivéve húsvéthétfőjét. II. míg csak üllőhely van rajta. ezután már ha vendég érkezik. annak jeléül. A bánáti bolgároknál soha sincsenek hoszasabban együtt a fiúk és a leányok. akkor már odább állhat.” A fiatalok ilyenkor a fehér szinü posztó felöltő helyett. Innen. kék színűt viselnek. Tánczot és túlságos borivást nem ismer a bolgár. az érkező vendégeket pedig melléje. Ártány-leverés. ujs. de ha szűrit nem találja rendes helyén. hogy fehér ingjök mindkétfelől jól kilátszassék. Sürgöny 1866. Közmondássá is vált. vagy maga megy oda hálásra. s ott minden belépőnek egy-egy kis adományért kezet csókol. A legény leteszi szűrét. szokás a szűrnek kitevésével adni tudtára a legénynek. a leány szülői vendégeket hívnak meg. szban. Ily eredménynyel más se bánná. melyen a vendégeket főtt kukoricza és gyömbérekkel szokták jól tartani. hogy ok is beleegyeznek ezen házasságba. Ha játékközben valamelyik fiatalember egyik vagy másik leányka keszkenőjét elveheti. Hornyik J.

hoszú. vendéghívó. és a gajdos (dudás). hogy a kukoriczát haza hordják a gazdák. kezeit csókolni kötelesek. Baranyai ember lukmája. megindul a menet. s a gyülekezők emellett végezik a munkát. s a hatalma kitüntetése. czopfját. ezután a meghívott vendégek nőtelen fiai viszik a sok ételt és italt. Esküvő előtti napon este felé. s némelyek kukoricza részt is kapnak. közbe közbe versekben buzdítva a tánczolókat a vígságra. mert áldott a sok kéz. Elől indul a csapat vezetője. mert amely házban vendéget hív. Szt. s így kört képeznek. i. de szerepe a kumolnak van alárendelve. hold és kereszt. ezen a csauz soha sem töri a fejét. úri elviselt kabátban. a csauz a vendégeket hívogatja össze. Elválaszthatlan társai pedig a felkendőzött fokosra akasztott kulacs. ilyen alkalommal. mint a lelkésznek járó tartozás meghozása. utána a zászlóvivő. A papokat az emberek pár számra fizetik. mely különben feje tetejére volt kötve. valamint a lakodalom napján. A zászlóvivőt a dudás. s házából a menyasszony házába átszállítani. Félig fehér borral telt kulacsát vörös borral töltik-e meg. s ha egy-egy nagyobb fonást elvégeztek. magas tetejű. minél bizarrabb öltönybe búvhatik. útközben minden eléje jöttét kulacsa tartalmával kínálva meg. inni. Esküvő után szokott rendben haza jőve. vagy viszont. a nyele hegyibe pedig czitrom. veres pántlikával keresztül kötve. Hol zene nincs. a meghívott vendég családja szemügyre veszi a csauz kulacsát. s úgy a nők. leereszti. s a rend föntartására szükséges korbács vagy bikaér. ki mennyit bír. vendéghívóba indul. s nyakát csillogó ezüst húszasok. kivált Márfa körül. s minél jobban megtudja a vendégeket nevettetni. annál nagyobb hírt szerez. a nők a fosztassál vesződnek. Többnyire a plébános udvarán megáll a menet. Baranya vármegyében. tüstént utána a nélkülözhetlen gajdos. hogy rosz dologban nem járnak. Munka után enni. a férfiak pedig a java kukoriczát szépen összefonják mindenféle alakba. narancs. összenyomott vagy elviselt női kalapban. Két három nappal az esküvő előtt. Ekép fölkészülve. s miután a menyasszonyért a váltságdíjt megadták. s a világon a legnagyobb szégyen lenne. Este a tehetősb gazdák zenét is fogadnak. Ha meg van kérve a menyasszony. a közéjök vett vőlegénynyel követik. ott ének szóval ülik meg e napot. tánczra kerekednek. ott a zászló a házfödélre . vagy egy zsák liszt. mely az ő nemzeti tánczuk. mulatságvezető. vagy ennek fele. bele van varrva feketével több csillag. Egy zsák búza. Oldala] mellett van a „sztari svat” a kumo helyettese. nevezetes a „lukma” és ez nem egyébből áll. ezt a kumo és sztari svat. az esküvő napján. Végre a „csauz” ) vőfél. de a vacsorára szükséges eledelt és italt a vőlegény köteles kiállítani. utánok jőnek a férfiak. s nem is búsul rajta. a menyasszony szüléi és rokonaitól vett áldása s elbucsuzása után. s nincs oly gyémántos nyakék. Ε zászló sárgapiros szinti. a vendégek a kumo vezérlete alatt a menyasszonyos háznál jőnek össze. Éjfél tájban a vendégek szétoszlanak. Elöl a csauz. mely mellől nagy kakas vagy pulykatollnak nem szabad hiányzani. és tallérokkal fölczifrázza. vagy aranyozott alma van szúrva. néhol termesztményéből tartozik meghatározott mennyiséget vinni. a fiatal házasulandók pedig valahányszor közelébe jönek. csauz uram. szokott egyenruhájában. ha kiürült. Baranyai sokacz lakodalom. mely átszállítás szintén ünnepélyesen megy végbe. Nefelejts 141-36 sz. miután a kumonak a menyasszony családja előtt sikerült igazolni magát. melyért talléros nyakékét felcserélné. Sokacz lakodalomban legnagyobb szerepet játszik a „kumo” ennek feltétlenül mindnyájan hódolni. pár alatt egy ember s egy asszony értetik. Mihály után.Baracskai kukoricza-fosztók estéje. hol előbb egyet kólóznak. Másnap t. rendrefelügyelő. fosztására a falu legényeit és leányait meg szokták hívni. s melyben nem-különbség nélkül összefogódznak. Lehet látni ő kémét kifordított. a csauzt üres kulacscsal a házból kiereszteni. csinált virágból koszorút visel.

ujs. Most előáll a sztari svat. Most az új menyecske nem ül le. hogy barátságot szerezzen magának feleségével néhány szót váltani. A vőlegény apja ekkor kérdi: „Fiam mit akasz?” Mire a fiú: „Áldásodat édesapám. kedves feleségének merő hízelgésből lábait tapossa. Esketés után ujjongások. de azt elébb meg nem kapják.kitűzetik. a csauz teszi azt helyette. Hogy valamint a magyaroknál. szűr és sarkantyús csizmába öltöztetik. s most az új menyasszony vízért megy a Dunára. mert az új menyecskének egy csókja sincs ingyen. Más nap avatóra az új menyasszonyt legtekintélyesebb rokonnője vezeti. egy nappal előbb az erdőből haza hívják. s először beszenteltetnek. mely alatt minden lakodalom végbe megy. a fiú. Megnyílván a templom ajtaja. s útközben pénzzel tömetik. hátra önti. 1 41. hanem tetszése szerént csókolgatja a vendégeket. még pedig nagy czeremóniával. ebéd után tánczra vezeti. Itt rakásban állnak. A család élén az u. az ételt az asszonyok hordják be. feleségét is meglátogatja. azután jön a „volar” (gulyás). s a jöttek szerencse kívánatokkal fogadtatnak. mintha álomból ébrednének. Férjeik a nőket szigorúan tartják. bocskorba öltözködik. ki minden szembejövőt megcsókol. i. szőnyeggel beterített földön. Ha ugyanis a legifjabb t. hanem udvariasan le s fölemeltetnek. kiknek menyasszonyai aranyos mentébe öltözködve. rétesek és süteményekből jól lakni. új kalap. elől a zászlós. itt azután félig ittasan a nemzeti „kóló” tánczot eljárja. a kanász házasodik. mely a falu legelőbbkelőjének háza előtt tartatik. mert csauz uram a rendcsinálással s a vendégek mulattatásával van elfoglalva. míg a nyomában levő csauz a csókért pénzt szedve. Vas. Több ünnepélyességgel tartatnak a másod gazdák lakodalmai. 1864. 7. tarisznyáját vállára vetvén. míg a kumo ki nem váltja. mire az új házasok. majd ha a tarisznyájából kifogy. Baranyai sokaczoknak más lakodalmi szokásaik. s a pap által megrendelt időben a templom előtt összegyűlnek. Ez utóbbi amit ki nem iszik. hátuk megett állva esznek. előtte áll most az új pár. Ebéd alatt nincs hossza a felköszöntéseknek. kurjongatások s dudaszó mellett haza sietnek. fölborozni. Estefelé a menyasszony ágyáért mennek. Ebéd után folyvást kólóznak.” Erre az apa: „Áldjon meg hát benneteket a mindenható atya. újs. s azután dudaszóval mennek menyasszonyáért. vagy ha ennek nincs reá kedve. „csobán” (juhász) s a legifjabb a „szvinyár” (kanász).] a csauz a menyasszony mellett van. megeskedtetnek. Vas. haza jövet aztán evés ivással töltik az időt.” Ezután a menyasszonynál már készen tartott pohárból isznak az apa. Az ágyhoz egy kakas is adatik. az erdőre nyájához siet. a talán még soha nem élvezett pecsenyék. fölkelnek. sürgölődik. Farsangjok csak három napig tart. világos. a négylovas kocsiról maguk le nem szállnak. 68. „sztárácz áll” ki gazdaságát fiai s unokái által akép kezeli. s elvezeti az új párt a padlásra aludni. Este menyasszonyát haza vezeti. a templom után előbb haza mennek. amikoron lábuk alá a templom ajtajáig szőnyeg teríttetik. úgy a sokaczoknál is az ebéd alatt a vendég sok adózásnak van kitéve. hogy a legidősb fia oldala mellett a másod gazdát képviseli. hanem a tányérból merítve. s az új menyasszony. helyüket a vőlegény apja foglalja el. n. az egész csoport betódul. utána a gajdos. Vacsora után a menyasszony kakasát kukorításra ingerlik. s ezek a családasztalnál sem ülnek velők. . 1857. ekkor az alig 16 éves férfinak első gondja a terített asztalhoz ülni. azután név és pár szerént a hozzájuk tartozó tanúkkal összeállíttatnak. fiú és szentlélek isten. új ruháját leveti.

a többi pedig mindnyája szalagokkal van a túlságig felczifrázva. ép úgy mint minálunk a fekete ruha és fátyol. 12. Vízkereszt napján azután meg fehérbe öltözködnek. minden ünnepélyes alkalomnál csupa művirágból készült rémítő nagy búbot hordanak fejükön. Némely helyen ellenben serdülő lánykák járnak ki bölcsövei. vagy a falhoz vágja. Vas. Berkenyei és szendehelyi sváb lakomák. csak ajándékokkal terhelten menekülhet. s igen kellemesen összhangzó énekeket és köszöntőket mondanak. pecsenyét és bort hordanak össze a lakodalmas] házhoz. miszerént olykor egy hétig is eltart a vendégeskedés. és kakukot is visznek magukkal − mindezekhez pedig alkalmi. Ebéd végefelé mindenik mond valami köszöntést. ha előtalál útjában valami öreg embert. honnan különféle ajándékokkal térnek haza. Nem egyéb ez azon áldomásnál. Karácson előtt egy héttel egész vízkeresztig pórfiúk. Honderű 1847. Berkenyén s a szendehelyi sváboknál a vendégek maguk látják el magukat poharak s evőeszközökkel. vagy az akászfákra felkapaszkodva gyönyörködött a bikahajszban. és Krisztus születését jelentő pásztori beszélgetéseket. A fehérkörösvölgyi oláh ember is. s egy csillagalakú lámpással bejárják az elöbbkelő házakat. Az ilyen menyecske. és verseket mondanak el. ha neje meghal. Vas. míg végre porfelleg keletkezett a homokbuczkák felől. melyet a kibékélt haragosok engesztelődésük jeléül. Ugyanitt a szerb köznépnél a gyásznak szokásos kifejezése a födetlen fővel való járás. mire a bort kiissza. 94. 339. s egy mély bömbölés . Bethlentjárás. és távoli kutyaugatás. ha fiatalt. 1855. 1. s az ez ünnepélyhez alkalmazott énekeket zengedeznek. újs. annak szemeit. így felkészülve bejárják a körüli falukat. melyben kis be pólyázott gyermek fekszik. és hátukon csak úgy fityeg a sok arany és ezüst pénz. újs. − éhez aztán betanulnak néhány karácsonyi éneket. s ha vidéki vendég távozik tőlük. Fölkelvén az asztaltól. Ez a népies mulatság Kecskeméten divatozott. azaz egy templom formát készítenek vastag papirosból. s ezutáni barátságuk zálogául isznak. Bikahajsz. legyen tél vagy kánikula. Itt még azon különös szokás is megvan. melynek belsejébe Krisztus születését ábrázoló faragványokat és képecskéket illesztenek. Néhányan közölök pásztorosan férfinak öltözvék. Vas.Becskereki házassági szokások és gyászok. ha még házasságuk első évében vannak. 265. 1. hogy a meghívott vendégek annyi kalácsot. újs. 1855. Pünkösd másod napján ugyanis kiment a város népe a temetőbe. A becskereki szerb nők. mely majdnem még akkora mint fejők. 1856. mit nászajándékul kaptak. azzal gyászolja őt. Békepohárivás. s ott a halmok és gátakra fölállva. a poharat pedig vagy földhöz. az üres tányérokat vagdalják földhöz. Jól meg is izzadt már minden ember a napon. annak kezeit. hogy hat hétig nem hord föveget. száját és orczáját csókolja összevissza. melynek vége mindig „fifáttal” megy ki. vagy kisebb városokban kézműves inasok szoktak Bethlennel járni. Honderű 1845. s nem egyszer 2-3 kerék kosarat töltenek meg cserepekkel. 339.

csak egy akkora szúrást tett a . amilyet alig halottak még a jó criticusok tán még külföldi művész szájából sem. Ε zsivajra egyszerre megtorpant az üldözött vad. egyet rázkódott. midőn a bika leszegzé szarvát. Az ifjú legény azon pillanatban. s minthogy megfordulni nem tudott. azt meg úgy legázolta. azután elkezdte szarvait rázni. nincs olyan ügyes kötéltánczos. akik azt képzelték. a fejével körösztülütötte az ajtó felső tábláját. A suhancz a csizmaszárból előrántott fehérvári bicskával. a mázsaházra rontott. akinek egy percz múlva úgy kelle a falhoz szegezve maradni. nyakát csavargatni. tágas volt a színpad. szökelni. ott bömbölt egy ideig a szobában. míg végre ismét csendesen. öt hat percz múlva sebesen robogva jött elő a kergetett vadállat. s azzal valami villant meg kezében. új erőt szerezzen. megállt. mint ezek a párák. hogy ez a pusztai állat csak tud annyi emberséget. hogy nem lát maga körül semmit. Nem kellett a függönyt felhúzni. Mindenki elborzadva látta az ifjú veszedelmét. tán az üres palaczkba is bebujt volná örömest. Annak neki rohant. A bika először elbámulva állt meg. fején hurczolva legyőzhetlen ellenségét. szarvait előre hegyezve jött. Hasztalan uszították a kutyákat rá újra. most fogalmat szerezhetett róluk. A megtámadott vad egyszerre megfordult. akinek szűk volt a világ. s a mázsaház mögül sebesen rohant elő hat izmos szelindek a tér közepén álló vad bikára. Most azután még jobban neki bőszülve. fel a kéménybe. le a pinczébe. s amint látta. hogy ez új ellenséget nem vetheti le oly könnyen macáról. ki a nobel ember? Najsz volt rémület! Szaladt mindenki be a házba. A veszély azonban némely embert találékonynyá tesz. és szarvait előre szegezve. odavetette magát annak fejére. A bika végtére méltó haragjában.jelenté az ünnepelt művész közeledését. s nagy büszkén körültekintve. A legényt még sem bírta levetni fejéről. mintha kikapták volna alóla a földet. amint a pusztáról lovasok idáig terelték. A dühödt fenevad egymásután hajigálta föl őket a levegőbe. elment a kedvük az első fogadtatástól. mint az előbbenieket. mint valami rosz macskafiúkat. ahonnan megtámadták. halálra rémítve ahova lenni nem tudó honorátiorokat. megrázta kormos fejét. előre feszíté két első lábát. Végre egy pillanatra megállt a bika. s úgy látszék. rárohant veszetten. Abban a perczben mind a négy lábáról leesett a bika. szerencsére a belső szobához vezető ajtót bezárták előtte. Egyenesen neki a paraplés nézőknek. Ott egy szögletben ácsorgott valami gányó legény. A bika berontott a nyitva levő ajtón. hogy sírva futott el onnan. aki sohasem vétett neki semmit. s két kezével megkapaszkodott annak szarvaiban. uraknak. elkezdett a téren nyargalászni. fülébe. aki megtámadta. hánykolódni. egy hosszú vontatott haragos bőgéssel kezdé el szerepét. kihátrált az udvarra. Ε pillanatban a legény egy kezével csizmaszárába kapott. s nagy bozontos homlokát véres szarvaival betolva rajta. véres nyelve kilógott szájából. „Hohó itt a bika!” ordíták egyszerre mindenoldalról. Ekkor bömbölve futotta körül a tért. a bika nagy dühhel az ártatlan embernek fordult neki. Szép hat szelindek volt. Egy-egy belekapaszkodott orrába. asszonyságoknak. nyugodtan visszahúzta a fejét. hogy megtudja különböztetni. A temetőárok mögül egy a bikáénál semmivel sem alábbvaló hang visszakurjanta rá: „Eresszétek rá a kutyákat!” Most egyszerre vad csaholás hallatszék. akit senki sem tudott helyzetéből megszabadítani. tán hogy kissé megpihenve. s azzal dühösen kezdte el szarvával tépni a gyepet. aki úgy hányja a bukfenczet a levegőben. mintha addig sem várhatna. amíg ellenségei oda érnek hozzá. de aki még nem látott röpülő kutyát. s azzal vége volt. akkor elkezde ugrálni. összerogyott. felemelte fejét daczosan. mint hogy a pillangókat odaszúrják a skatulya oldalához gombostűvel. oda volt az nőve hozzá.

Bírói pálcza átadása. s teremte belőle Évát. valaki magát leissza és garázdálkodik. A festett koporsónak el nem szabad maradni. Egész éjjel tart. 1823. s meghívó beszéde rendszerént következő szavakkal kezdődik s végződik: „Nem egyébért. Gyűjt. hogy a szent házasság isten rendelése. de olykor veszélylyel is volt egybekötve. hol pedig esznek isznak. mellére arany poros. újs. majd különfélékről beszélgetnek. s a menyasszony számára. Midőn a kérő elmegy a leányt megkérni. A testet csak ritkán helyezik sz. először a szent hit letételének meghallására. újs. hogy a leány még azon télen pártában maradjon. és serpenyőjébe kéreget. mihály lovára. Vas. 74. A kérés rendszerént a szentíráson kezdődik következőleg: „midőn az isten Ádámot teremte. és fáklyákat is láthatni. pálczájára szintén lobogó kendő akasztva. nincs tele. Kanalat. csakhamar átlátá. Ilyen mulatság volt az a bikahajsz. 5. és jól kilóg a koporsóból. fejét nagy fejér kendővel beköti. sok tréfával. midőn t.” Lakadalom közben szokott megesni a csíkfogás. vele minden vendégnek egyet-kettőt kell fordulni. Miskolcznak tájékán a paraszt-lakadalmak sajátságos vígsággal szoktak tartatni. általunk. 166-167. mely tény „bírói pálcza átadásának” neveztetik. Vas. i. mintha bizony megégette volna magát. Tud. Sőregi István uram.” Ekkor nagyhosszas teketóriával előadják. Szokás nálok asztal felett az új pár egészségeért sorban inni. A szemfödél fehér. Lakadalmi szokások Miskolcz tájékán. villát ne felejtsenek el magokkal hozni. kinek mellénye zsebébe vagy dolmányzsinorjára. Borsodi népszokások. mely rendesen az asztal lábán áll. 1. hanem közönségesen a koporsóra csinált fogantékoknál fogva viszik kézben. A virrasztás el nem maradhat.nyakán. hogy nem jó az embernek magában lenni. megfogják és a jeges kapitány-vízbe mártják. a gyermekek ügyesen lehúzzák a menyasszony egyik czipőjét. 1813. mit a vőféleknek kell kiváltani. A vőfél. hogy a község-bírói hivatal jelképileg adatik át a kilépő bíró által az újonnan megválasztottnak. mint egy gombostő hossza. asszonyruhába öltözik. Néha halotti muzsika is kíséri a temetést. s hol imádkoznak vagy énekelnek. Hazánk némely vidékén szokásban van. Gyűjt. Míg ez tart. 445. s megölte vele. Utoljára jön a kásapénz-szedés. szavát elváltoztatva a . hanem azért kívántam a kigyelmetek becsületes házát megtisztelni.) A kis vőfél erre azt mondja: „Én is az ő kigyelme becsületes szavait mondom. 1860. és ha a korsó. Egy vőfél vagy legény. 5. először is fris vizet kér. 74. A temetés után aztán következik a halottor. álmában tehát kivéve oldalbordáját. ki mennyit akar. kést. Tud. 1856. azután pedig egy kis barátságos vendégségre s collatióra. finom. Halottjaikat fényesen temetik. nagy jó uraim. Az ételeket versekkel szokták felhordani. − végre aztán a leányt megkérik. kigyelmeteket. vagy a víz nem jó hideg gyakran elég ok. Jön a szakácsné is bekötött kezével. kifityegő zsebkendő van kötve. bokros pántlikával megkötött rozmarin tűzve kalapja mellé szintén olyan rozmarin szúrva − a vőfél hát szintén oly nagy szerszavassággal hivja meg a vendégeket lakadalomba. minden hozzátartozandóikkal szívesen látja. hogy mivel az én jó nagy uram. Bonyhádi lakodalmi szokások és halottor.” (Ez utóbbi kitétel most már szokásból kiment. Vacsora után pedig feltevén a menyasszony fejére a főkötőt. pénzt a tányérra rakni. hol a gerincz és a nyak összeér. s a kakas nyakvágás Miskolczon. s csak ezen formalitás megtörténte után léphet az új bíró hivatalába. fijának Istvánnak a szent házasságban való élését elhatározván.

s nem rakja oly jól ki. mint ők fiatalkorukban. mivel vagy nem akar pénzt adni. hogy gyermekkorában ő is hallott egy ily töröksípot. aztán orra lyukán keresztül vékony szalagot húznak. eszére pedig fiatal. s a csizmaszárverésnek vége hossza nincs. s a lovakat így ijesztgetik.” Az ifjúság csapongó kedve a már bortól kissé fölhevült öregeket visszavarázsolja a mai időbe. egy inastól bizonyos távolságra szalmakötéllel átkötik. Többen különféle álarczába öltöznek. Most senki sem tudja a török sípot fúni. mellényzsebbe. és ekkor aztán a fiatalság nekik nem egész tűzzel tánczol. A török sípban egy réz síp van. mellökre aranyporos. a padkához támaszkodott. mivel a szakácsné megégette kezét. lábficzamodás is. i kék inges legényeknek szintén megfúvatták a töröksípot. s a kakast maga előtt hajtja. s most egészen ismeretlen tárogatójával. mely töröksíp alkalmasint egy a Rákóczy elveszett.” Ekkor elkezdett tánczolni. kik lovuk sörényét pántlikával befonják. de melle már nem bírta meg az erős fúvást. és midőn 1844. hogy már többé oly dolgokat nem vihetnek véghez. A szegény öreg sípos Rákóczy valamelyik régi dalát fútta volna. de a tánczoló öreg csak hajára nézve öreg. egymás lova alá lövöldöznek. néha. csikorog ilyenkor az üveg. A kásapénz-szedő kezében egy nagy főzőkanál van. Mikor a násznép falu végére ér. s akkor azon vitatkoznak. ki a jobb dudás. így kell járni. − Inni rendszerént kancsóból szokták a bort. melylyel a dalt szintén kiverik. Legelől egy vagy két zászlót visznek. délutáni négy arától kezdve. mikor már melegszik füle töve. dolmányzsinórba kendőt akasztnak. pántlikás rozmarin tűzve. .kásapénzt kéri. s mikor csizmája szárát meg akarta ütni. „bőrésznek” hívják. hogy el ne repülhessen. A táncz rendesen magyar. a szekérben mindenik ló fülére kendőt kötnek. nem úgy jártuk mi azt fiatal korunkban. ekkor van nevetés. ki tulajdon szemeivel látta. vagy késedelmes az adással. hogy az öregek magok is tánczra kerekednek. néha a lovag lemarad. kalapjok mellé szintén. melynek száját gyakran el harapdálják. s valamennyinek nagy karikás van kezében. disznót adok. észt. szeretem a tánczoló ifjat. összekötik. körül gr. tapsolás.. A lélek kész volt. „Húzzad czigány. futtatnak.4 Útközben a lovas legények mindenféle pajkosságot elkövetnek egymással. mondására: „Szeretem a víg kedvű öreget. . vagy pedig Sipos Jancsi. Vak Miksa-e. csak maga szab törvényt. s lelkesedése határt. amit dudáján fú. s orvosságért sok pénz kell a patikába. ott az utat. kartörés. A szekér előtt több vagy kevesebb lovas legény megy. milyet a pillanati ötlet tanácsol. melynek. hangja keserves és messze hallatszó. mitsem hajtván Anakreon azon. mulattatólag recseg. öcsém. Berzsenyi szerént: „titkos törvényét mesterség nem szedi rendbe.” Az ugrás. hanggal is énekli. s az öregeknek szintén könny patakzott szemeikből. a kettősszalag végét egy ember tartja. mellbe taszít. mely következőleg esik meg: Egy kakast megfognak. vagy mint falun szokás mondani „langászt” (lang aus) huzatnak. vagy pedig késsel hasítják ki.. közibe szalmából tüzet vetnek. . melylyel tréfából sok embert. csak annak lehet róla fogalma. sarkantyúpengetésnek. hogy ők még olyat nem tehetnek. de a test erőtelen. Két 4 Szeredy írja. ki. szárnyát. a ló megriad. midőn a férfiak vitéz tetteit hallották. Lakadalom vége felé igen gyakran belé szúrják a kés-villát a dudába. Mikor vidékről hoznak menyasszonyt. s ilyenkor ritkán marad el a „három a táncz. az ő tiszteletére felült k . Falusi lakadalomban sajátságos látni a dudást.kakasnyakvágás”. − Lakadalmi szokások egyike a . azok kedveért keringőt. Mily szépen. minő neki tetszik. és úgy verte meg. Gyakran megesik.. de a csont beforr. Nem túrja ki a házadot” ezt szokták a czigánynak kiáltani.” Magam láttam egy ily öreget. Lakadalom vége felé gyakran összetörik aiczigány bőgőjét és hegedűjét. Ε jellemvonásból kinek nem jut itt eszébe. ekkor szokta a nyoszolyóasszony és nyoszolyóleány a herőczét vagy csörögét feladni. sőt némelyik legény fogával az üvegpoharat is összerágja. a zászló mellett megy a török sípos. A másnapi lakadalom részét. Ha tisztesb rendűek vetődnek népi lakadalomba. Reviczky Borsodban járt. A kedv oly alakban adja ki magát. ujjongatás. ki azt monda egy fiatalnak: „nem jól tánczolsz. mikép a hun gyermekek sírtak.

és más előkelőbb embereket útba ejtenek. násznép előtt hajtják. így jár. város bírája. a ludat a kötélen annyira leeresztik. A kakast a. hogy az istentől erővel gazdagon megáldott vargák azon mészároslegényt. akár nem. ráhúzzák a czigányok. még a legutolsó paczalos is. egy kötél ki van feszítve. az előtt lebocsátják a ludat a kötélen. kezében kivont éles kard. czigányok. a főbb tisztviselőket. 2. vagy más valami okért foguk van. hogy emberi erőnek szinte lehetlen elszakítani. Midőn a mészáros jó sokáig hasztalan küzdött s erőködött. Ekkor a szalagnál fogva a kakas nyakát meghúzzák. A sor most újra kezdődik. harmadik. és az azzal általellenben levő kis kávéházéba. a mesterré leendővel együtt ünneplésen magyar ruhába felöltözik. A két ablakba kifeszített kötél végét mindkét felől tenyeres talpas vargák fogják. s a vádló is rögtön előáll. mihelyt a templomtól kissé eltávoztak. Második. Gondolhatni. a mészároslegény a nyeregből kiemeltetik. az előre ki van csinálva. a tüntetést el nem kerüli. A lúd nyakát rendszerént hón alá szokták fogni. karja mezítelen. Azért is a törvények értelmében. a keresztyén vallás s törvény által megalapított egy feleségűség elvéből indul ki. a templom ajtaja előtt maradnak. Ezek mindég a kakas után mennek. A ló sörénye pántlika s egyéb czifrasággal díszeleg. a mészáros lovára ül. mint: alispán. mert a selyemzsinórral erősen befűzött nyak nemcsak mészároskezekkel. Elvégre haza érvén. most hóna alól két marokra fogja. vagy hogy a vargák amúgy isten igazában megrángatták. a czigány hátul. hogy e példából vegyen magának tanulságot. kiknek szeméből a józan élet s kemény” munka következtében életerő villog. negyedik s ötödik stb. s egész csendességgel várják a násznép kijövételét. s a híres fringiát sem felejtvén le oldaláról. s így néha annyira átfázik. A járkálás sokszor három óráig i. A törvényszék fontolóra vévén a bűn nagyságát. Midőn a templomba mennek. tova lovagol. jő. A sok álarczás elöl megy. igen veszedelmes következéseket vonna maga tán. Elérvén a templomhoz. a különféle alakosok: a két török. s képben tudtul adja a népnek. s még csak a czigány sem hegedül. mely a sokfeleség-tartást tiltja. A szegény lúd nyakát mindenkép igyekszik elszakítni. s miután mint az első hasztalan erőködött. A kijelölt ekkor hatalmasan . tekintvén azt is. hogy a lóról el lehessen érni s megfogni. de Toldy Miklós vagy Kinisy Páléval is daczolna. a kötelet ismét leeresztik. − Ki szakítsa el a gúnárnyakat. egész csendességgel s illendőséggel viselik magokat. másoknak rettentő példájára.ember veres ruhába töröknek van öltözve. Ε népszokás. A lud nyaka selyem zsinórral elannyira be van fűzve s tekergetve. hogy a több feleségűség tilos. Ezután a vőlegénynek tudtul adják. s mormogva magában. hogyha az büntetlen maradna. melynek közepén a felkötött lúd függ. hogy a kakas anyjával s leányaival szerelmeteskedett. a törvényszék összeül. A piaczon az emeletes vargaszín ablakába. tova ballag. Mikor hát a kijelölt jön. Akár esik útba. Miskolczon a mészároslegény mesterré létele különös szertartással szokott végbemenní. de hasztalan minden erőködés. de a lúdnyak egyre nem enged. hogy az átkozott selyem-zsinór izmos kezének nem engedett. melyet kantárszáron alatta tartanak. kire vagy a hús rosz megméréseért. Gúnárnyak-szakítás Miskolczon. 12 óra tájban mind lóháton van. mert minden. hogy szinte halálos betegségbe esik. Most indulnak esketőre a templomba. pattognak a karikással. szolgabíró. tart. végkép lesülyedne. Ekkor a kötelet mindkét felől egyszerre megrántják. s nem ritkán félölnyire függ a levegőben lova felett. a kakast elébe állítják. s a törvény tekintete. és hogy sok feleséget tart. mint egy tekintetre látható. fején török turbány. és nyomban végrehajtatni rendeltetik. Legterhelőbb vád az. mint példa. „Valamennyi mészároslegény. s a menyasszonynak legtöbbet kell szenvedni. s a mesterek a selyem zsinórt titkon elvagdalják. Vége levén az esketésnek. kiket Sparta is büszkén nevezhetne fiainak. aki több feleséget tart. s különféle dévajverseket mondanak. s verssel megköszöntik. Amint a czifrán felöltözött mészáros-legények lóháton jönnek. kakasvivő. s ki a törvény parancsolatját át merné hágni. ugyancsak megrángatják s tánczoltatják a levegőben. a kakas fejére a halálos ítélet kimondatik. mert nyáriasan van öltözve. s az egyik török az éles karddal fejét elcsapja.

Gergelynapkor t. hogy elszakítsa. A többi Gergelyjárók az asztalt körülállván. hogy senki sem teheti magát parancsolóvá önakarattal. Megállván az iskola előtt. az volt első szavok: van-e katona. Mikor az atya. Borsodban s csaknem egész felső Magyarországon a református iskolás gyermekeknél szokásban volt a Gergelyjárás. hogy téliesen öltözködjenek. hogy akármely házba bementek. s ő leve a nap hőse. itt csak úgy érintetik. A láda pántlikával. s miután mondókáját versben elmondta. a kijelölt nem bírta elszakítani. Az utczán sok helyen megálltak. s illető szerszámokkal fel volt ékesítve. de már most csak kevés helyen van divatban. kurjongatás. Ha nem mondjuk is. Gergelyjárás. hanem egy másik után. Legkicsapongóbbak voltak a varga és csizmadialegények. a főbb tisztviselőket útba ejtették. ha a legény maga is ugrott. Ε szokás azon örök igazságot akarta visszatükrözni. A mesterlegények ez alkalommal. A nevezetesebb utczákon meghordozták a ládát. mint hajdan Dávid a frigyláda körül. vágtatott. habár kegyetlen is. a czéh czímerével. ezért a czéh jónak látta e szokást megszüntetni. s más egyéb czifrasággal. az iskolás gyermekek dobbal. igen nyáriasan voltak öltözve.megragadja a lúd nyakát. más. illető mesterlegények különféle alakosnak voltak felöltözve. A reformátusok iskoláját ritkán szokták elkerülni. hogy a még iskolába nem járó gyermekekkel kedvet kapassanak az iskolába járásra. mert az ágyba jó eleve tüt rakván. ittak a város czéh egészségéért. mintsem egy ütéssel egy népi szokást kivégezni. Az. Miskolczon nagy pompával szokták a czéh ládáját az új atya. vagy mégis haltak. hogy az ily mulatság iváson kezdődik. és emiatt a sok fel s alá csavargás s átfázás következtében. A czéhláda vivése iszonyú pajkossággal s dévajsággal ment véghez. a pohárköszönés mindig verssel szokott történni. Már jókor reggel elkezdődött a pattogás. Ami így begyült. s ezután leülvén. a padlásba ütötte. a megtisztelést az iskola részéről elfogadta s viszonozta. az ágyra fölheveredhetett. s azóta tudtomra legalább nem volt. az iskola ablakába kiállván. 4. mely mindig télben szokott esni. 3. Sok közölök evégre készített falovon ült. de aki rántottával néhányszor megvendégelte . és ekkor csakugyan elszakítá. az iskola-tanítóé lett. A nyársat. Ennek azon joga volt. ahol különös kárt nem tett. a házi gazda valamivel megkínálta. a kosárba tojást tettek. vagy czéh-mesterhez vinni. de a mi botránynyá még sem fajult soha. magában értetik. A szegény lúd. s kit a természet azzal illő mértékben meg nem áldott. Czéhláda-hordás Miskolczon. zászlóval. daliás közt bejárták a falut. de amely természetesen csak akkor ugrott. dicséret nélkül. i. Mikor én a gúnárnyak-szakítást láttam. hogy a mészárossághoz főleg erő kívántatik. s csaknem minden házba beköszöntve. hogy minden felsőbbségi hatalom közmegegyezés s választás által adatik. újra neki került. A nyársra szalonnát szúrtak. ki Pallas táborába beáll? A többek közt a kengyelfutó kitűnűleg czifrán volt öltözve. többen vagy veszedelmes betegségbe estek. s megköszöntötték. vagy várost. kengyelfutó uramat jól megszurkálta. hanem e kiváltság árát gyakran keservesen megfizette. Ekkor előállt a nyárs és kosárhordó. Én a gúnárnyak-szakítást Miskolczon igen rég láttam. ki csak úgy képleg erőködött. egy pár dalt elénekeltek. szintén poharat ürített a czéh s mesterlegények egészségeért. Egy diák. de népszokás. a csikorgó hideg daczára is. tehetősebb háznál pénzt is adtak. de még így is legénynek kell lennie. gyülekezet s iskola egészségeért. virágkoszorúval. tánczoltak a czéh ládája előtt. versben poharat köszöntek a ref. czifrán s pántlikásan felöltözve. és bálon s vendégségen végződik. igaz hogy jól megszenved. vágtatott. vagy czéhmester változott. Ezen szokás azon elven alapszik. mint a bikaviadal Spanyolországban. testalkatával egyező mesterséget válasszon magának. és mindenféle csörgő eszközök használása. Nézetünk szerént azonban jobb lett volna a mesterlegényeknek meghagyni. aminthogy ha valamely házba bementek.

akár nem. akit jónak látnak. Életképek 1844. A házasodni kívánó legény elmegy kedveltje szüleihez. úgy legközelebbi vasárnap ismét eljön a násznagy. mindketten megkóstolják azt. Nálok nem a szerelem szerzi a házasságot. s egy itcze pálinka mellett vigad. s különféle pajzánságot elkövetett. A meny asszony társnőivel fel ül a szekérre. Breznóbányai és. csak azután indulnak a valóságos lakodalomba a vőlegény házához. a vőfél kendőbe takart koszorúval. de más utczabeli legényt utczájokban lakó leányokhoz járni nem engednek. Borsodi matyók házassági szokásaik. azután . A vőlegény házába újra beköszönt a násznagy. s virágokkal ennek eléje vezeti azt. a násznagy bemegy. s kéri a ház gazdáját. törvényszék elé is került verekedés fejlett ki köztök. Nem láttál még embert angyali formába? Távozz ez ártatlan seregtől messzire. Mert másként jót húzok hátad közepire. vagy nem? ha igen. Most egy hordó pálinkát ad vendégeinek a gazda. s rövid köszöntés után. belenyugszik − hiszen ez volt a szokás nálok még apja vagy élő nagyapja emlékezetére is. kit egyike a nászférfiaknak háromszor körülvezet a szekéren ülő ara körül. s azalatt fel s alá járnak muzsikaszóval az utczákon. k. ezt dió. körtve. hogy a mégis tolakodó másik (tyúkszer) utczai legénység ellenében. egyenként juttat valamit a tálból a családtagoknak. s a koszorút odaajánlva a házicsaládnak. miközben a háziasszony vakarcsot készít. favágók lakodalmi szokásaik. Esküvés után zeneszó mellett mindnyájan megállnak a menyasszony háza mellett. nyaranta ott lakik. A matyók többnyire a Tisza mellett haszonbérelvén pusztákat. kiben a szerelem heve bizonyosan késkedett még fellobogni. hogy a leányozás nálok ismeretlen volna. a többi gyermek előtt futkosott s pattogott. vén vasorrú bába. Egy ideig poharaznak. ruháját szalmával kitömvén. 386. csak azután jön be zeneszóval a násznép. mennyire emlékezem. nem a házasulandó választ magának földi élte pályájához élettársat. sajt részletekkel ékesítve. A morjó szájába. és szép kendővel egy tálba takarva. s volt rá példa. ki képét korommal bekenvén. s a jövendő házaspár kezet ad egymásnak. a férfiak s nők elmennek. Lakadalmaik eltartanak 3 nap. mert csoportosan mennek lányos házakhoz. alma. előkéri a násznagy a menyasszonyt. ami eddig leginkább 19-20 éves korukban történt − őszszel haza jön − az apa vagy anya azon hírrel lepi meg fiát: „No megházasodnál Bera?” mire a fiú. kezdődik a vendégeskedés. hosszú köszöntés után visszaadja a koszorút. stb. akár ismeri a fiú. a vőlegény lovára. Volt még a Gergelyjárókkal egy úgynevezett morjó (bajazzo) is. füzet.a Gergelyjárókat. a többi kihirdetés végett elmegy a paphoz. Most elbúcsúzván a ház népétől. Napkelet 1857. s ezt harmadik vasárnap is ismétli. vagy kiszemelt leány neve tudtául adatván. hanem a szokás. vájjon odaadják-e a leányt. mi a násznagy tiszte. s legott tanakodik a házinép. mit ez megígérvén. és vőfélek kíséretében a vőlegény. kit szüléi házasodásra már alkalmasnak látnak. egy karikással kezében. azon kérdést intézi viszont: „Kit vettem el?” mire az elvett. és szomszédoknak is. és a menyasszonyt odaajánlja a vőlegénynek a násznagy. maga mellé ülteti a násznagyot. második kihirdetés után elmegy a násznagy meghívni a vendégeket. 7. s ha a fiú. Következik az esküvő. a menyasszony pedig itt marad munkában. ha ezt kiitták. Különben ebből nem kell ám gondolni. hanem a szülék néznek ki számára olyant. ha azt elköltötték. átadja a vőfélek egyikének „koszorú” név alatt. következő vers volt adva: Miért bámulsz reám. adna rövid időre szállást. azután megáll arája mellett a vőlegény. az alatt előhívja a násznagy a menyasszonyt. és szentelt vízzel telt Üveget nyújt neki.

A volt tisztviselők a községhez intézett német és magyar be széddel köszöntek le. A lelkészt a jegyző és tanács választotta. meny asszony. és pedig 10 németet. és az igazság kiszolgáltatásában részrehajlatlan. Yégre ahány a pár. Midőn a vízparton egyszerre megszólal száz meg száz sulyok. a násznagy bezáróul köszöntést és imádságot mond. de az esztergomi érsek erősíté meg. Erd. ne sajnálják fáradságikat az ö kelmik becsületes háziknál megjelenni. Így nevezik a viskiek a lentörést. mind a vőlegény szüleinél három napig szokott tartani. kinek szintén német születésűnek kellett lennie. Lakodalom mind a. egy ölnyi hosszú vékony rúdon egy fehér s egy szép tarka kendővel. hivatala letételének jeleül. Végre még minden mívesség részéről két-két esküdt választatott. 42. Bukovinába telepítette le őket. pálcza a kezében. Bíró csak az lehetett. megvesztegethetlen lesz. ugyanannyi forintot és harmincz krajczárt kötelesek fizetni. és tartsa meg számos esztendeiben. 1856. 1.felveti az üveget a vízzel együtt a háztetőre a vőlegény. .5 A hívogatást két vőfél végzi. 5 Ezek a magyarok Erdélynek székely földjeiről political zavarok következtében először Moldvába vonultak. Magy. ki mézet kap annak jeléül. Vas. kinek egyszersmind kötelessége falujabeli legénytársait egy itcze pálinkával ellátni. Igen szépen köszönteti kegyelmeteket az örömatya. Kép. tett a földre. Ilyenkor van kiabálás. hogy édes legyen férjéhez mint a méz. nagyon nevezetes adatokat foglal magában. úgymond a bíró. több lóhátas ifjak kíséretében. királyi szabadalmakon és törvényszéki ítéleteken alapuló jogait és törvényeit adja elő. ki négy ősétől német. Ezután a bíró és tanács kinevezte a jegyzőt. mit ők „láncznak” neveznek. Újs. s a bíró zöld ágat. A város feje. minden ingó bingó jószágaival együtt. új bírót választandó. és ország iránti hü. György napján a budai polgárság a városháza előtti térre gyűl. 1863. mely közben mulat és ismeretséget köt a fiatalság. Vas. 1858. 1859 164. 2 magyart választott. királyné. vagy fehér botocskát. és hazai leányasszony. A vőlegény házához elérkezvén. egy nős. úgy esznek azután egy tálból a férfiak feltett kalappal. 16. 371. és legalább már hat évig a tanács tagja volt. egy kis mulatságra. a násznagy beköszöntése mellett bekíséri a vőfél a menyasszonyt. leülnek. s ezzel a tisztújítás be vala fejezve. Meghívásuk így hangzik: „Isten szerencséltesse kegyelmeteket minden kívántféle javaival. Budai tisztviselők hivatalfoglalásuk hajdanta. Bukovinai magyarok házassági szokásaik. Hadik András és Laudon ezredesek vezetése alatt. ajánlják magukat: úgymint egy tál ételre s egy pohár italra. másik nőtlen. újs. mely a városnak szokásokon. Évenként Sz. 476. Erre vonatkozólag a budai törvénykönyv. hogy ha az Isten engedi kegyelmeteknek békével élni a holnapi napot. a legények oda suhannak az illető helyekre. s tart a vidám csevegés néha éjfélen tui is. az örömanya. mintegy 1777-dik esztendőben. melyet beszéde alatt kezében tart vala. de már az első nap délután a vőlegényhez viszik a menyasszonyt szekerén. a község 12 tanácsost. Vas. Miután az új bíró esküvel fogadta: hogy a király. lövöldözés s nagybani pálinka ivás. Ha minden elkészült. tiszta szívvel várják kegyelmeteket. Bukbálás. onnan aztán József császár a kegyelem megadása után. újs.

kimenőre már a vőlegény jő elől. Sie werden mir. Dann zurück in das benannte Hochzeitshaus. arra tovább mennek a vőfélek. s megkérdi ünnepélyesen őket. A templomba vőfélek vezetik a menyasszonyt is. Sie lassen einen schönen Gelobt sei Jezus Christus herein sagen. a botos vőfél így kezdi meg a beköszöntőt (Einladung): Gelobt sei Jezus Christus! Herr Hausvater. a legény pedig bokrétásan hordja a kalapját. Ha e nép lakadalmi szokásaikat vesszük. gilt mir und dir I A háziak erre megköszönik a meghívást. táncz kezdetén a menyasszonyt a szoba közepére ültetik. a vőlegényt is. az egyszerű és patriarchális. a menyasszonynyal mindenki tánczolhat. a leányához így szól: „Ich brauche ihn nicht” azaz neked kell. melyet kézfogó óta viselt. (Erre a kulacsos belekiált) Wivat Bruder. Sveibert nevűek voltak az első csapatvezetők. szeretik e egymást. und Frau Hausmutter. s azután táncznak indítják. habár azután papucs alá kerül is. und in Gassen zu Wegen und zu Strassen. Zu Wasser. Das wir ihnen so späth (früh) überlaufen. A lakodalomra a meghívottak enni valót küldenek. und zu Land. legyen amint szívetek sugalja! A kézfogás kitűzetvén. Dort wird ein kleines Tractament und Mahlzeit sein. este beállít hozzá. s ha igennel felelnek. A lakodalom a vőlegény és menyasszony részéről egyesítve tartatik. Wir sind geschickt von unsern Hausvater und Hausmutter. a leányok pedig kosárba az edényeket. egyik szalagos bottal. So lang diese Freud und Tractament dauern thut. a vőfélek lemetszik fejéről. hogy meghívott rokonok előtt a keresztatya összeteszi a jegyesek kezét. gleich arm oder reich. másik virágos tölt kulacscsal járul az illetőkhöz. ein Kandelbier. Wie auch von Herrn Bräutigam und seiner vielgeliebten Braut. dann die priesterliche Copulation in die Hand. hogy őket délnémethoni tartományokból hozták be az itteni silány földekre. s betérvén a kijelelt házhoz. korsóból bort tölt a kezökre három ízben e szavakkal: „Helf euch Gott Vater. A császártöltésiek úgy tartják. s megkérdezi „hogy leszünk” a leány ha halgát. az pedig. a zene természetesen trombitás. hogy vele értelemben egybe hangzik. In zukünftigen Dienstag wird ihnen das Kleid gegeben Zur Kirche. Kézfogó után rozmaringot visel a menyasszony. rozmaring koszorúját. Lakodalomra két vőfél teszi a meghívásokat. s másnap a fiú a mutter-hoz intézi kérését. gross oder klein. nekem nem. melylyel az asszony feletti előnyét akarja kimutatni. és cserélnek a pap előtt.” − Erre másnap a keresztapa paphoz viszi a jegyeseket. Sohn und heiliger Geist. . és látja. A menyecske stafírungját csak lakadalom utáni szombaton szállítják férjéhez. Soll ein jeder lustig sein. Gyuriit csak esküvő napján kapnak. a legénység kocsin hordja össze az asztalokat. Da kann ein jeder nehmen. und meine Mitgesellen Nicht vor Übel nehmen. ha nincs kifogása a kérő ellen. beleegyezésnek vétetik. székeket. nach seinen Muth. Und ihnen ganz höflich einladen. Gilt uns alle. A fiúnak megtetszvén a leány. s a kulacsot is megtöltik. s bejelenti őket hirdetésre.Császártöltési népszokások. és mert ezek robotolástól mentek lettek „szabados” előnevet nyertek stb. Da wird sein ein Kandelwein. ez abból áll. Összekelés napján zenével kísértetnek a jegyesek templomba és vissza.

szombatot. p. . Heirathen thue ich dich nicht. Legkedvesebb dallamok. Ein falscher Sinn. Es ist kein Bursch in Császártöltés. o. Das ist seine grösste Freud. Geld schöne müsse gereit. keseregve. tisztviselőnek e czimen „wegen uns erzeugten Gefälligkeiten 9 Halbe Schmalz” így megy ez tovább fa. Mit Buchsbaum kelbe (gelb) Reselein Soll es gedecket sein. Ein Ilauslein wollen wir bauen. úgy vasár s ünnepnapokat kivéve. ok hűségesen naplózták kinek mit adtak. Wie das Ilauslein bald fertig war. Mit Rosemarei und Klee. Wenn werd wiederum kommen. Was werd dir zum Nutzen sein. pénznemben. Wann wer ich wiederum kommen. Ein Kernelein wachst darin. Wann du mich nicht heiraths. Valamikor még a hivatalnokot megkenni szabad volt. Was nutzt mir deine Liebe. mint tisztogatás napját. o. Most? − − Mikor még a bírák is jobb gazdák voltak. hogy a leány 16-18 éves korában vitetik férjhez. Wenn schickt uns Gott berein. Es wachst ein Apfel so rosenroth. s nyílt lapokon keresztül. úgy. melyet a lábáról ellopott czipőbe szednek össze. egyik a másiknak készpénzt tudott átadni. hogy ejti a német szó közt a műszavakat magyarul. Ein kleins Wein. A házasság. az általuk kiszemelt házhoz jár fonókába. tojás. nappal ngy mint este. p. Das ich mich erfreuen kann. Wenn einer ein Mädchen verfuhren kann. mint mondottuk. mit einem szolgabíró. 1778-ban január hóban R.de pénzt tartozik fizetni. most üres kasszát! Télen a leánysereg fonás végett. ein hoher Muth. Herz aller schönsten Schatz. s azok vissza. Der verführt sie alle Zeit. korai. Eredeti e népet a törvénykezési tárgyakban hallani. wer ich dich lieben. Ein junger Knab mit achtzehn Jahr. és abból fizetik ki a trombitás zenészeket. majd mokányan énekcluek a helyökbe járó fiatalságnak. Die Eher hast mir versprochen. Der führt keine falsche Sinn. a következő: Jetzt ist Zeit zum Wandern. A. und haben einen végzés gebracht! auf das haben wir százalék gezahlt stb. „Der elnök war da. melyet ömledezve.

de sokára nagyon természetes. melyben lehetni mindennel fölér a világon. finom szorítást vehetünk észre. hogy a vacsorához üljünk. előállnak a szögverők. azaz ha az ürmös mellé ő ül. akkor egész vágygyal rohanunk oda. nálunk a szüret bevégeztével. tarkabarka néptömeg közepén. savanyús s hevítő itallá változik át. hogy loyalitásunkkal tökéletesen meg van elégedve. − s ezen eredeti szokásos jelenet után. . szépen visszadobjuk öt. húzzák keservesen. míg csak finoman bólintva szép fejével. nehogy valaki. rövid üdvözlő beszéd után. mi sokszor igen terhes föladat. a szem egész vágygyal csügg a gyönyörű hölgyek angyal-arczain. ha pedig a katlan alól kiverő láng véletlenül a ruhánkba kap. és pompás lakomát csapnak utána. − A szüreti szokások s mulatságok. hogy soha többé ürmössel utazni nem fog. mely mellett eszményképünk ül. halavány arcza kigyúl. komolyan szedegetjük a habot. megakadályozzon tiszta szándékunkban. s beparfümírozza annyira. kivált ha eszményképünk szomorú nótát húzat el a zenészekkel. vagy a nagy hajlongásban kalapunk beleesik az Ürmöskatlanba. és a kezén. oh mily felséges egy mulatság az a szüreti mulatság! Ideje egyszer. s azon hiúságból. s megfogadja. melyben nagy mulatság van készülőben. a sok kínálgatásra sem foglalunk helyet. az ürmös mindig jobban garaboncziáskodik. a polkamazúrkát. hordóba szűrik. vinyegét rakunk a katlan alá. a zene tánczra hív ismét. 824. és mazurkapolkázunk ki-világos kivirradtig. mely szép időben igen költőiesen veszi ki magát a szabadban a hölgyek tiszteletére köpönyegeinket s öltönyeinket is oda terítjük. Bent a borházban szintén rakják a csárdást. − a szüret elnevezés pedig azért kedves. mint bagoly a muzsikához. mely véletlenül szomszédnőnk kezével érintkezésbe jön. másfélekép szoktak véghez menni. a czepperlit sat. − az ürmös nem szokott mindjárt forrásnak eredni. ez azon átalakulási ünnepély. többnyire kellemetlenségek is szoktak járni! − Midőn elvégezzük a tennivalókat. a botot pedig a háziúrnak nyújtja át. s ez hosszú kínos helyzetében megaprehendál. de ha történetesen megpillantunk egy üres helyet. hogy az ürmösfőzésben valami érdemünk legyen. sziszegni kezd. jobb karján különbféle szőlőből ügyesen összefont koszorú függ. a fül a zene pompás harmóniájában részesül. és a csapat kíséretében népdalokat hangoztatva. és összeöntözi a hölgy ruháját. a francziát. azután kis kenyérmorzsát dob szemünk közé. egész készséggel fogjuk meg a habszedő kanalat. a vinczellér leemeli kalapját. egész méltósággal indul le a hegyről a borház felé. kivált ha a szép szemek lelkesítik. értésünkre nem adja. Cserháti szüret és mulatságai. − Így múlik el az idő a vacsora alatt. melyet mi azért szoktunk nevezni így. az úgynevezett vinczellér áll czifra kalapban. kicsomaszolják. mi érteni szoktuk a jelt. a hölgy végre kifogy a béketűrésből. melyben már harsog a zene. − Vacsora után kiülünk a tűzhöz. de először végignézünk a körön. mert az édes s ártatlan szőlő. ha például egy csinos hölgy ürmöst ültet maga mellé. finom illattal van tele a borház-. Ha nagynehezen helyre vergődünk. kiüti a hordó fenekét. legalább egyszer szokott lenni szüretje. kivált ha hosszasan kell együtt utazniok. mire ajkaira mosoly lopódzik. Víg dalok kíséretében a szőlőt leszedik. egyet kurjantunk jó kedvünkben. többnyire minden vidéken. azt mi fel sem vesszük. a tömeg pompás vacsorában s mulatságban részesül. ki az előzékenységhez annyit ért. Napkelet 1857. a hölgy először kedvenczét veregeti s csillapítgatja. a borház előtt megáll a csapat. a szüretelők pedig rakják a csárdást egész reggelig.Das soll mein Eigen sein. A szüretek folyamában megható jelenet az is. lábaihoz varázsolja az alkalmatlankodót. addig kínálgatjuk bájos szomszédnőnket. minden esztendőben. és a zene hangjainál merengünk. mert minden embernek. bal kezében szőlővel kirakott botot tart. a koszorút a háziasszonynak. Oh mert a kellemekkel. − aztán az ürmösfőző társaságot tekintjük meg. hogy a hölgy bujában sirásnak adja magát. és becsületes darabot kiéget belőle.

elsüttetnek az ágyuk. a részvényesek egyike kimegy az erdőbe. tükrökkel és pamlagokkal bőven ellátott tánczterem. összegyűlnek egy bizonyos helyre. s tart a táncz egész alkonyatig. vándorolnak ki a szabadba. mert különben majd az eprészet törvényei értelmében meg fog büntettetni. egy czigány karaván megy ki kémlelődni mindenekelőtt az erdőbe. egyre politizálva. ki egyszersmind a rendező szerepét is magára szokta vállalni. leghamarabb megérzi az eper finom illatát. s midőn mind együtt van a karaván. A majálist megelőző napon lótás-futás. magához szedi úgy az apróságokat. s ez a várva várt pillanat. a hölgyek szintén így tesznek. fiatal embereket hívnak meg. midőn mindenki a maga párjával. s kiki párjával karonfogva hagyják oda a természetet. s azt hallani. kevés idő múlva aztán kiosztatnak a különböző nagyságú kosarak. kirándulások a nagy természetbe. vagy faluban. meghúzatnak a harangok. hogy haszontalan bohóságokkal ne vesztegesse az időt. mivel úgy gondolják magukban. az szerelmesnek és ábrándosnak mondatik egyakarattal. akkor a czigány meglehetős szerencsében részesül. előhordván számtalan okot. s vágtat tüskön bokron keresztül az eper illatos paradicsomába. zöld ágakból ebédlőt rakat. mert megjegyzendő. minden úri házhoz visznek egy keveset. s a kitűzött napon megindul egy becsületes nagyságú karaván. papa a mamával. Ebéd után séták terveztetnek. sütés-főzés stb. a közeledő jómulatás fejében. s ha kisasszony vagy fiatal menyecske van a háznál. mert ők a majálist nem csak nappal tartják meg. ott leheverednek a hűvös gyepre. sürgés-forgás. a negyedik meghívó jegyeket ír stb. s az ily társaságot gyakran meglepő záporeső. a harmadik a zenészeket fogadja meg. Cserháti majális. s kedélyes zene kíséretében. lépést tartva. másik sört bort vásárol össze. zeneszóval megindul. sütnek. s elkészítteti a tánczhelyet. s beszélgetve az elmúlt napok eseményeiről. Mikor· aztán kiki belefáradt az eperszedésbe − alkonyatfelé egy hatalmas férfihang összehívja az elszéledteket. sokféle munitioval ellátva. s házról házra járva. Mikor juniushó elején érni kezd az eper. s mindeniknek lelkére köttetik. 481. Ilyenkor van aztán nevetés. s azt a hölgyeknek nyújtják az eprészet emlékeül. mint nagyságokat. mert azért a csekély nem egészen érett eperért. s végül víg dalok kíséretében kiki siet rendeltetése helyére. midőn is zöld gályákkal felbokrétáztatnak a kalapok. főznek fáradhatlanul. hanem igazán hozzá lásson az eperszedéshez. Délfelé gyepből készült asztalt terítenek meg. a tánczhelyen beállott csendet ismét zaj váltja fel. hogy az eprészet egyike a legnaivabb s legkedvesebb mulatságoknak. hogy ott helyre tudjanak vergődni. nem megvetendő borravalóval szokták útra ereszteni. Reggel aztán az indítványozó. midőn az asszonyságok egymás süteményeit bírálgatják. s aki legkevesebbet szedett. fiatal ember imádottjával oszlik szét élvezni a természet gyönyöreit. történnek a köszöntések. hogy minden család sültet és süteményeket hozni köteles. Eltekintve a nyári forróság. Kiérve a szabadba. melyek az eperszedésben gátolták. Benn a városban. Érdekes ilyenkor a különféle párbeszédeket. csak az agglegények húzódnak a boldogok után pár nélkül. s adott jelre mindnyájan az asztalhoz rohannak. hanem egyik reggeltől másik reggelig mulatnak. az érdeklett pedig nem győzi magát mentegetni. bírálat mondatik az epei-szépsége és sokasága fölött. mert ezen faj csupa kinézésből. a lombos ernyő árnyas sátora alá. hogyha akar lenni valami. van mindenfelé. hol oly pompásan élvezték a majális kellemeit. legyen .Cserháti eprészet. Napkelet 1857. Egy kedélyes óra lefolyása után aztán. s egyéb apró kellemetlenségektől − elmondhatjuk. készen vár reájok a zöld gályákkal kiékesített. a sok csípős megjegyzés egymást éri. fáradságaikat kipihenendők. s azokat kölcsönösen tűzik kebleikhez Ezután hozzálátnak a sok minden süteményhez. Ezután a férfiak leszedik kalapjaikról a száraival szedett legszebb epert. Mikor aztán ki van tűzve a zászló. s azután hoznak magokkal mutatóul belőle.

Debreczeni leányvásár. Reggelfelé pedig. A módosabbak zeneszóval hordoztatják körül a felavatottat községükben. A leánynevelés megköszönése Dabon Pest vármegyében.nagyszerű. egy a szék háta megett áll. kérik a menyasszony kiadását. Melyért azt kívánom. csengetyűs lovak vannak fogva. Adja meg az örök élet koronáját. Nekem általadni kedves leányodat. mely után hirtelen kirántják a széket alóla úgy hogy az földre pottyan. Debreczeni nászmenet. s akkor a jelenlevő suhanczok még jól el is verik. Idős fejeteket veszélytől takarja. forró kézszorítások s epedő pillantások után siet mindenki a maga dolgára. mint egek bíráját. fölkendőzött. Kérjed az úr Istent. s a háziasszonyok vagy ide jőnek cselédet fogadni. úgy is egy évben egyszer van csak mulatság a zöldben. a felavatandó székbe ültettetik. Hogy szeretett lányod nem volt ellenséged. Életképek 1844. Ha pedig kívánja lelkedet az égbe. a czéhbeli tagokat. vígan kerülik meg a falut. Meghíja a felszabadítandó szüleit. mely megadatván. jő más két suhancz fénymáz készlettel. Szerdán reggel aztán kezdődik a lakodalom. 711. két suhancz új pár csizmát húz lábára. 8-9 óra közt csendesen véghez ment az esküvő a templomban. azután az összes jelenlevők a menyasszony laka felé indulnak. számuk szinte 3000-re is rámegy. 2. Ültesse jobb felöl a szent dicsőségbe. annak lakába szintén egy óra hosszat időzvén. azaz midőn már a nap is kisütött. Melyért nem sajnáltad kedves magzatodat. előbbi utóbbinak ágyát kedden este magához hozatja csinos! kocsin. az őt ünnepélyesen legénynyé avattatja. most egy nap egy estve. és foly a lakodalom. újongatva zeneszó mellett. Ha a csizmadia inas tanuló éveit gazdájánál becsülettel kitöltötte. Erre megindul a násznép. ekkor a násznagy elmondja miben fáradnak. miután már d. valamikor 2 nap 3 estve tartott a mulatság. melybe fölszalagozott. már ki hol éri. a vőlegény ekkor következőképen köszöni meg a leány szülőinek a nevelés bajait: Köszönöm jó atyám atyai hűséged. vagy innen hivatják házukhoz a közelebbi fél vagy egész évre felveendő nöcselédet. Azon gyülekezetet aztán leányvásárnak hívják. rokonait. a szolgálóleányok és asszonyok ünnepiesen felöltözve. és mikor mind jelen vannak. Ha már a szent házasság iránt intézkedések vannak téve a legény és leány között. e. s a felavatandót vállcsontjainál fogva tartja. Napkelet 1858. s melyet még több más vendégekkel megrakott kocsik is kísérnek. az Úr erős karja. . Dabi csizmadia inas felszabadítása. Ha pedig leteszed testednek sárházát. mind a piaczra gyűlnek. Esküvő után a vőlegény vendégeivel a maga házához megy. ezek tükörfényességűre tisztítják annak csizmáit. s a meghívottakat megvendégelik. egy óráig ott beszélgetnek. 301. Debreczenben új év s pünkösd napján.

édesen emlékszik a mulatság e gyúpontjára. zöld ágakkal egészen összefonva vezeti őt utczáról utczára. és pisztolylyal ellátott kék posztó ruhában öltözött lovasok kísérik. egyesség és szerencse Istene. 1861. magasztos énekek kíséretében − a sok nézők ablakaikról borsót s babot hintettek reájok − asztalaikat rózsákkal s virágokkal ékesítek. 592. a keresztyén hit behozatala előtt. sérti barátságukat. 42. 6 Lásd Porjesztnica Szerbszkog Xároda Medakovitstól I. mesélnek a fiúk. 23. s megtörülgeti. s vissza azon rendben. és virágokkal gazdagon fölékitett vőfélnek kötelessége. Nefelejts 1862. III. szalagokkal. egy nap egyik.6 A Dodola mezítelen egyén.A menyasszonyi menetnél legelöl a menyasszony leánybarátai és rokonai lépdegélnek párosával. meg is kell őt csókolnia. utána a vőlegény. 36. és több ily szokások innen eredtek. egy fiatal nőt küldenek szobájába. de lehet a horvát népnél is divatos. mit a magyar maskara.lap. A vőlegényi menetnél csak annyiban tartják meg a rendet. A Dodola. s a vőfél által hivatalosan meghívott férfiak zárják be a menetet. a leányok minden évben mintegy búcsúval faluról falura mennek. és danolnak ösmeretes nótákat. a gazdag Laurentiusnak tiszteletére is − ünnepet tartani. hogy őket” meggazdagítaná Laurentius. hogy ha a vendég úgy kívánja. kiket az örömanya. A lábmosónénak még azon kötelessége is van. sok gyermek és más nézők kíséretében. s ezeket a földre is szórták. − (Alkalmasint innen ered a szerbeknél. s ilyenkor meznélküli asszonyok csoportozva. Ennek tiszteletére még ma is az oroszoknál és szerbeknél. . − A vízzel való öntözés is húsvét második napján. A jobb módúaknál a menyasszonyt szekerén viszik. de nem úgy Dobrán. némelyek maskarádénak neveznek. Aki e szokásnak nem hódol. − néha pedig a legények kedveskednek a világítással. Aki fonodából viszi el kedvesét. hogy a násznagy megy legelői.) A régi szláv nemzetnél. és elöl kivont kardokkal. 19. A füzérperczczel. hogyha házaikhoz tisztességes férfivendég érkezik. bő szaporodás jeléül. Dobrai fonodai esték. riskásával hintik az új párosokat. égő gyertyákkal. Néhol a fonodák igen veszélyesek erkölcsi szempontból. s azt két oldalt. ezek után jő két asszonyrokona közt a menyasszony. Ezt mi Dodolának nevezzük. Jedna kanta vodicze. közeebbi és távolabbi rokonok kísérnek a templomba. mind a háznál a vendégkoszorút élezés tréfákkal folytonos vígságban tartani. Összejönnek egy háznál a természet egyszerű gyermekei. Diakovári lábmosás. Dodola a szerbeknél. apjával. mindezek titán a többi rokonok. Sta bi tebi valyalo. két társa ily énekszóval: Ó Dodolo. mind az utczán. hol szokásban volt április hó utolján Flóra Istennőnek − de későbben az új ünnepek behozatalával. játszva kiismerik egymást. í47. Vas. újs. hol a másik ad „farsangi pogácsát” (vacsora) melyre idegenek is hivatalosak. máskor másik viszi a gyertyát. Nefelejts 1861. eredetét veszi a régi rómaiaktól. kitanulják természetök és hajlamaikat A fonás időszaka alatt hol egyik leány. kulácscsal. Fonnak a leányok. vagy valamelyik rokonával. sorban. R. A Drávamelléki bosnyákoknál. házasság. és 1862. az utczákon fel s alá járván. midőn menyegzőről mennek. Ládó volt a szerelem. ki lábait szépen megmossa. amiért is e fontos hivatalra szakavatott embert szokás választani. Dodolo. I od Boga kisicze.

akár felnőttek legyenek. vagy öregek is magokra illetlen ruhákat vesznek.. Ε szokás egyebütt is megvan. mert Jász Berényben hallám egy barátomtól. mely őket inkább csúfítja. azoknak is azt mondják. ki több évek előtt látta a Dodolát maskarádé név alatt vezetni. ha tehát estve vagy reggel valaki az ajtón kopogtat. és babonaságokkal töltik az időt. és szerzé a házasságot. köt. mint vévé ki Ádám egyik oldalbordáját. s így várja a vendéget. Anchises is. s az ajtón hallgatódzik. Ha valaki azt mondja. leánygyermekeik. hogy nyelvökre szedhessék a falu ifjait. mint bízá meg Ábrahám az ö szolgáját. a házakból némelyek kijönnek teli kanna vízzel. ez sem egyéb mint Dodola.) De ezen Dodola név használtatik a szerbeknél a szóbeszédben több illetlenkedéseknél. Domoszlón. vagy valamelyik rokona vállalja el. micsoda járatban van a kopogtató. akár kisebbek. Azért Dodolának nevezik az oly férjt is. mint például: ha a gyermek bemocskolta magát. ahol aztán őket éjjenként a legények látogatják. Ezután vagy késő estve. Mi kellene tenéked. vagy pedig előadja. társa ajtaját. testvéreikre. − mert a mai világban is ily hasztalanságokkal. a vén asszonyok isteni tisztelet után összecsoportosulnak. ha a leány ekkor a szobában van. az atyák. és házasodási terveket szőjenek. A csábítás ismeretlen bün. Ε szerzőasszonyok közbenjárulta nélkül kevés legény választja magának leendő hitves társát. s a fenti énekkel esőért rimánkodni. ki mindég az égre néz − miért? hogy lássa repülni a madarat − Dodola? Így a Dodola is csakugyan Dodola. 80. . hogy az erényben annyi a bün. Este pedig a munkában elfáradt háznép nyugalomnak hajtván fejét. Dodolát szoktak vezetni hosszas szárazság idejében. s a hűséges szolga mint teljesíté tisztét. Zombori Gedő Útirajzok II. mint ahány lyuk van Diogenes köpenyében. s mint építé asszonyállattá. Heves megyében. Az anyák sem sokat bánják. különben sohasem. Maskara. polgárjogtól! megfosztás. A teknős béka. Domoszlói pórnép udvarlása. Drávamelléki lakodalmi szokások.. szent András hava . A drávamelléki nép igen hallgat szíve sugallatára. lap. ha leánygyermekeik az udvaron minden felügyelet nélkül hálnak. A drávamelléki földmíves. − de ezen szokás a magyaroknál is megvan. mert a nappali udvarlás a szegény munkás népnél csak időrablás lenne. . kit az öreg Jupiter menykűvel üte agyon. A leánykérő szerepét vagy maga a legény atyja. A leány azalatt már kiosont a szobából. kinek neje parancsol. és közgúny kíséri a csábítót. hogy a leány kedvesét éjjelre várja. Ha a felnőttek. átalában a férfiak. Dodola volt.azaz: Ó Maskara. Első esetben a . mert mámoros korában Vénus titkait kifecsegé. hogy Dodola. A kérő rendesen azon kezdi. vagy nőül veszi őt az ifjú. egy pár krajczárral is megajándékozzák − (valószínű hogy most már ez utóbbi az ő igazi czéljok. fivérek. hogy elmondja. Svajczban (Bern) szintén szokás. mindjárt a guzsaly mellé ül. csakis leánykérés alkalmával kopogtatja meg. a szobában lévők azonnal tudják. hogy Dodola. az Úristen. s öt leöntik. az mondatik neki. vagy korán reggel jár el tisztében. de az asszony tiszta marad. kevés figyelemmel vannak. Susogó hetekben . Egy jó kanna vizecske. S az Istentől esőcske. a szerelemtől hevülő fiatalokra nem képes ügyelni − aztán meg a szülők is így voltak fiatal korukban.

Kézfogás-ivásra megjelennek: a házasulandó legény. Evés alatt. adja Isten. midőn a legény iszik. Ezután a leány mellett ülő nő. hogy ezek a házasulandókat eljegyzés végett a paphoz kísérjék. A legszegényebb leány is annyi vásznat hord elő. de a legény. feláll a leány. a csók árát szedi föl Most az estelit hordják elé. kiktől legalább két tojást a lakodalmas házhoz szállítanak. adják elé kigyelmetek szívök szándékát. s megcsókolja jegyesét mindannyiszor. A vőfélek. Evés közben a násznagy kendőt kér a leánytól. A kendőket. . Ez csakhamar megtelik a násznéppel és kíváncsiakkal. Az esküvés szokott napjain. valahányszor lábát a mellette ülő nő megnyomintja. a menyegzőt megelőző vasárnapon meghívják a vendégeket. milyen aranyfürtös pántlikás koszorúja van a menyasszonynak. honnét a szokott szertartás végezte után. egy pár takarítót (főtakarót). Ezek megtörténte után következik a tulajdonképi eljegyzés. s ekkor felhordják az estelit. Feloszlás előtt a leány rendre csókolja a legény részéről valókat. . . s ezúttal a csókbérét maga szedi fel. melyet a vőlegénynek átadhasson. csakhogy mondhassák: rá nem szorultak . hogy 12-15 pár fehérruha fölszabása után a leendő magzatoknak is bizonyosan fönmarad ingnek való.” S ekép rendre osztatnak ki a kendők az atyafiak közt. belépnek s helyet foglalnak az asztalnál. A lakoma után a nők alkusznak a vőlegény számára szabandó fehérnememűeken. áldomás-ivás. s egy sült sonkát magokkal vivén. végre egy darab marhatartást. megajándékozza kendet a kend menye egy verítéktörlővel. s utána a leány csók-sort kezdenek. Délután három óra tájban a követjárás kezdődik. Azután mindkét fél a kialkudott jegyajándékokat vásárolja be. Esküvés után mindenik fél a hozzájok tartozó vendégekkel együtt saját lakába tér vissza. Az áldomás ivás addig tart. Két három órai együttlét után feloszlik a társaság. az atyafiak részére pedig egy-egy kisebb patyolatkendőt. s még kilencz tíz kulacsot. útnak indulnak a leányos ház felé. és nyoszolyát. A hivatalos atyafiak közöl mindkét részről négy párt választanak ki. végeztével a mátka ismét rendre csókolja az atyafiakat. kis bundát. azután mindenik fél külön megyén a templomba. a leány számára lábbelit. mindent megígér. azután viszont ő kér a legény szülői számára apaanyavánkost. beszéljünk másról. s ha nem természetben kívánják. mígnem végre vagy igenlő. rúdra akasztják. Az alku megtörténte után az örömapák és örömanyák egymással kezet fognak. s a legény csakis ekkor nyújtja át mátkájának a czifra jegypogácsákat. újra meghivatnak a vendégek. zenészeket fogadnak. a kérő s még két vagy három rokon. a más két pár pedig a leányos házhoz térnek vissza. kedden vagy csütörtökön. árukat is rögtön lefizeti. Oda érve helyet foglalnak. Azután a kézfogás-iváskor kialkudott kendők osztatnak ki e szavakkal: „Édes apám uram. kik látni akarják. egy előkötőt. míg utánok egy férfi tányért hordozva körül. erre aztán egymást megcsókolják. az ennek részéről való nő szedi s teszi el az esküvő utáni időig.” Erre a leánynak valamelyik atyjafia következő jegyajándékokat kér: apa-anyacsizmát. a legényes háznál töltögetik az akós hordót. bort s égettbort szereznek be. továbbá maga számára egy nagyobb.” Erre amaz így felel: „Köszönöm és szívesen veszem. nő által bevezettetve. s jobb lábukat előre téve. azután ekkép szólal fel a násznagy: „Édes atyámfiai! az idő eljár. vagyis kézfogás. milyeneket a leány is szokott küldeni jegyesének. melyeket a mátka a legény nyakába vetett. mígnem az akós hordó kiürül. ennek szülei. . a legény részéről való kísérők a legényes. mely többnyire szent János napján történik. s még egy nőszemély az ajtó mellett állva marad mindaddig. míg a leány egy hozzátartozó. egy vagy két pár csillagos nyelű bicsakot. s ezektől csókpénzt kap. valamint a leány rokonai is. Ekkor aztán kitűzik a kézfogás-ivás napját. sőt négyszer ötször is ismételnie kell látogatását. vagy mint a drávamelléki magyarok hívják pozsoviczok. vagy tagadó választ kap. . én pedig igyekeszem megszolgálni. mátkája nyakába tíz-tizenkét szebbnél szebb kendőt vet. hogy többet is szerezhessen. Alig hogy beesteledett. vagy a drávamellékiek szerént. miket azonban el szoktak engedni a szülök. s bokrétája a vőlegénynek.kérő egyenes választ nem kap. Az illető rokonokon kívül néha a pap és néptanító is megjelennek. A násznagy ez utóbbit kivéve. Elébb közönyös dolgokról foly a beszélgetés.

100. s kopogtatván. 1856. hogy az egyes rokonokhoz eljárnak. a két nyoszolyóleány. Itt most az új házasok. kocsonyával. hogy ha a fiú szülői akaratja ellen nősül. Ez abból áll. közben egyet-egyet ugorva. vájjon nem sánták-e. s nem hiányzik eset. Mostapozsovics a szokásos versekkel felhordja az ételeket. tizenhétféle gyümölcsöt egy ágon. Ezt egyenest a tűzhelyre viszik. következik az új pár bekérése. s új meg új kérdésre kell megfelelniük. nem talál hitelre. mintha nem is ösmernék őket. a szobában lévők sírva búsulnak. s ujra megvizsgáltatik. Estefelé visszatérnek a menyegzős házhoz. eleven vágót. Vas. Ezzel a követjárók haza mennek. ott ismeretségek leginkább sör vagy . rendre megcsókolják a vendégeket. s utána a menyasszony. Magy. mi is a pozsovicsnak lévén tiszte. ekkor a vőfél által a szoba közepére vezettetik. A bokrétákért fizetni kell. Kép. s útnak eresztik. hogy ekkor meg ekkor ennél a háznál egy hajadont foglaltak el. Dunatáji (felső) magyar pórok lakomái. egy kakas. kik is megvizsgáltatván. erre valamelyik az érkezettek közöl figyelmezteti őket. szétoszlanak. 1. zsiványnak.azaz a legény vendégei násznagyuk kíséretében a leányos házhoz mennek. és kapupénzül rendesen huszonegy krajczár váltó. kinek számára itten nincs szállás. A leány vendégei. hogy gondját nem viselte szegényeknek. égettboros üvegekkel kezökben. s mind övéit. Ez azonban a legczifrább czímekkel illeti ő kelmét. a két nyoszolyóval együtt kocsira vezetik. sőt a szerzett vagyon örökségétől végrendeletileg is kizáratik. A választás itt is többnyire szülők befolyásával történik. s a hozandó ajándékok minéműsége iránt tudakozódik. s azután magokra hagyják a Jézus nevében. a terített asztal mellé ültettetnek. és még egy éjszakán át mulatnak. s mindaddig jelen vannak. paprikás mézes meleg bor. kit is most egy más hajlékba akarnánk szállítani. Hol fonóházak nem léteznek. bebocsájtatnak. a vőlegényen kezdve. A bokrétás kalapok kiváltása után a násznagy a leányért jövendő kocsik száma. újs. házuktól elutasíttatik. Végre szállás díjul a következőket kívánják tőle: egy kila mogyorót. egy akó bort. újongatnak és ugrálnak. Míg most az egyik félen levők künn az udvaron vigadoznak. s mindegyiktől vagy tulajdon házában. ágy. de most már mindkettő sánta. s a következő. Azután a vőfél így szólítja meg az új párt: „Menjetek most szépen ágyba helyetekre. Éjfél felé feküdni készül az új pár. egy pozsonyi mérő szellőt. mind a leány részéről valókat rendre megkínálja. hogy ott a vőlegénynyel együtt a sült kappanból falatozzék. s a vőlegényt otthon hagyva. Ezek következők szoktak lenni: négy öt kocsi vagy szán. miért is a násznagyot szidják. Ekközben valamelyik a legény részéről valók közöl tele kulacsot von elő. füzet 273-277. Ekkép többször kiküldetnek. dezertornak. kujtorgatónak. s több effélével jól laknak. vagy madzag terhelve perczekkel. lakásuk s miben járatuk iránt kérdezősködnek. „Nem adjuk ki” felelnek amazok „hacsak három kérdésre meg nem felelnek kegyelmetek. ő másod vagy harmad magával a násznagytól szállást kér. a kívánt ajándékokkal térnek vissza a menyasszonyos házhoz. pálinka. s föltétetvén a koszorút a menyasszony fejére. egy mázsa sajtot. míg a nyugalomra átadandók le nem vetkőznek. Másnap reggel ismét összegyűlnek. s kontyot tévén a menyasszony fejére.” Erre a vőfél. 1854. rendre megkínálják a vendégsereget. Ε díjak letétele után a vőfél bevezetheti az új párt. s még valaki az ágyasházba kísérik őket. ezalatt elszedik a követjárók kalapjait. s pozsovics uram rendre szedi tányérján a csókpénzt. Végre amazok kocsira ülnek. Erd. Evés után a nyoszolyó. egy sonka. végetlen fán száraz vizet. s a már útnak eresztett menyasszony után indulnak. s egy-egy lúdtollból készített czifra bokrétával éke-sitik fel. az ágyasházba megy. megint párjával a vigadók közé kíséri vissza. Itt most csak a pozsovics és násznagy lépnek be. nyugodjatok szépen egymást megölelve. gazembernek nevezi. a nyakára kötött szíj. Elkészülvén az esteli. Alig egy két óra múlva a nyoszolyók egyike észrevétlenül eltűnik a mulatók közöl. s azután farsangot járnak. egy csutora bor. Eleget védi magát a pozsovics. vagy a korcsmában megvendégeltetnek. de míg darab papírt elő nem mutat. azután jó éjszakát mondva.

” A vőlegény násznagya is gyűrűt ad a menyasszonynak. a választott. nem különben minket is az úr Isten ő sz. s ezt virrasztónak nevezik. követek vagyunk ezen becsületes jámbor egy pár egybekelt két ifjútól. hogy ezen tisztes ifjúnak párját feltalálnánk. a leány násznagya tányérra teszen egy kendőt s gyűrűt. a vőfélek hívogatni járnak. s ez viszont neki menyasszonyi főkötőt vásárol. elsőben a sz. és kedvesen vesszük ezen első zöld ajándékot.borkorcsmábani mulatságok alkalmával történnek. midőn visszafordulásában kevés zöld olajfaágat vitt. midőn a templomba menetelre jel adatik. amidőn hallották volna. előjön a vőlegény násznagya vendégeivel.” Ezután a gyűrűt adja által: „Ezen gyűrű kerek. ekkép köszönik azt meg: „Kedves húgom asszony! mi köszönjük. N. hitnek felvételére. és eî is várjuk. mert ez jele. és elősorolja fáradozásuk czélját. és azután való mulatságra szívesen látjuk. N. mi is elindulunk ezen dicsőséges sz.” A hívogatás pedig ekkép történik: „Mi alázatossággal megkövetjük kigyelmeteket. s ekkép nyújtja azt a vőlegénynek: „A menyasszony íme ezen keszkenőt nyújtja? és ezzel lekötelezi magát a békességes tűrésre. hogy mi is visszafordulván ezen zöld olajfaággal. hogy született a királyok királya Jézus Krisztus. e mai napig. hogy kedvesét meg ne látogatná. ezalatt iparkodnak a násznagyok elménczkedve egymáson kifogni. u. Ezt megelőzve. s tisztes beköszöntés után. t. napra u. s ritka est múlik. melyet most előttünk felvallottatok. hogy ezentúl kincses ládájának kulcsát is átaladja neki bizodalma jeléül. mi ugyan ritka eset. s így szól be a menyasszonyi házhoz: „Tudom szerény emlékezetben vagyon kigyelmeteknek. s leülteti. örvendetes hírt és nevet szerezhessünk a mi menyasszonyunk menyegzőjére. királyok. Midőn tehát az e részbeni szertartások megtétettek. zene kíséret mellett. mi meglévén. vasárnap (vagy más napra) 10 órára. ez szómondásom kigyelmetekhez. és se vége se hossza nincs. és N. a leány násznagya elfogadja őket. melyek ha a szülők által is helyben hagyatnak. úgy azon szeretet. egyébiránt kitűnőbb leánykákat. csoportosan látogatják a legények. N. tehát édes szerető násznagy uram. mi általunk invitáltatják reánk következő sz. m. itt egy ideig enyelegve tréfálnak. azért elindultunk. egy vagy két tál ételre. legyen” végnélküli.” Ekkor a fiatalok egymáshozi hajlandóságuk és szeretetök iránt kikérdeztetnek. hogy ezen tisztességes ifjú itt ezen tisztességes hajlékba eljegyzett magának egy szüzecskét. mire az ifjú násznagya így kezdi: „Hogy világosan kijelentsük szándékunkat és akaratunkat. hogy ennekelőtte egy pár héttel történt a mi jelenlétünkben. annakutána pedig egy tisztességes ebédre. még több órákig mulat. mire így szól: „Ami vőlegényünk is ezzel ajándékozza meg a menyasszonyt. bekövetkező farsang elején. a násznagy utas képében szállást kér. hogy a házassági sorsban előforduló hibákat ezzel fogja eltakarni. Nem ritka eset. Esküvést megelőző éjjel virradtig tánczolnak. i. hogy a vőlegénynek jegyinget varr menyasszonya. hanem szükséges neki párjának lenni. egy közölök. ezzel örvendetes hírt szerzett. ezen tisztességes ifjú a hetedik szentséget kívánná felvenni. De mivel magunkkal akkor el nem vihettük. vagy más által varrat. i. nincs egyéb hátra. reggel. s néha még advent utolsó hetében kézfogás tartatik. vacsorához ülnek. s azt ígéri. melyet meg is bélyegzett tulajdon gyűrűjével. Harmadszori kihirdetés után. melyet kendőlakásnak is neveznek. s még hozzá néhány húszast jegyzálogul. midőn a menyasszony karjaira virágot köt. hanem hogy azon szüzecskét tessék általadni a mi . mit helyes vagy helytelen kaczagás követ. s midőn a csapat tovább ballag. m. de maga fel nem veheti. szombat és ünnep estéjén. ekkor történnek a szerelmi nyilatkozatok és egyezések. köteles a jegyajándokot visszaadni. azonnal elindultak köszöntésére. napon. valamint régenten a három sz. s a tett költségeket is megtéríteni. az ifjú násznagyával a kitűzött estén a leány szülői házához megy. a mi menyasszonyunk czellájából. látogatására. angyala által vezérlett kigyelmetek hajlékába. hogy ha személyünk és jámborságunk tetszenék. azért is násznagy uram pártfogása alá ajánlottuk bizonyos terminusig t. nem különben mint Noé bárkájából kiküldött fehér galamb. ezt megelőzve.” A felbontó rész. egy vagy két pohár borra.

s ezt a v fél által elébb elhelyezett párok mindaddig lejtik. s minden férfi mellé egy nőt választ. melyet kapámmal vágtam. melyeket a koszorú elnyerése által magának kieszközlött. egy nőszemély t. mivel fonókákat nem tartanak. melyben a páros galamb az ö párját maga mellé kívánja. s leányuk nevében köszönetet mond eddigi fölnevelése és gondoskodásukért. ezután derekára kendőt köt. hogy szeretett násznagy uraiméknak. többnyire sör és borkorcsmákban köttetnek. Ezalatt elkészülvén az ebéd. de nem csíphettem. magam is szeretném vőlegényünk mellé helyeztetni a mi menyasszonyunkat. s így kezdi: „Szeretett násznagy uraimék. hol a vőlegény ara-azután asztalhoz ülnek. mert mindenik látni kívánja a sebet. s azt kérdik a vőlegénytől: „vajjon az-e azon választott szűzecske?” mire ez szabódik. melyek igen gyakoriak. Európában ugyan találtam egy karbunkulus gyémántkövet. az asztalnál ismét megáll: „másodszor is meggyújtom a második szál gyertyát a fiú Isten nevében. mivel így csoportosan fáradozunk. Ázsiát. Dunatáji (felső) német pórok lakomái. s ritka . kiket a mai dicsőséges sz. s a kéregetőnek elég gondot ad ellenkezését védokokkal támogatni.” Éjfél felé beköszönt a vőfél. s másnap az atyafiak végzik a lakomát. a vőfél három gyertyát szorít ujjai közé. hogy eljött már azon boldog óra. s panaszkodik. fogadják szívesen csekély ajándokomat. azt állítván. s vele azok. de nem vághattam. hanem előbb meggyújtom ezen első szál gyertyát az atya Isten nevében. Ebéd végefelé a zenészek részére kéregetnek. Honderű 1845. így visszafordulván. ki minket megszentelt! Szentelje meg ezen becsületes jámbor egy pár egybekelt két ifjakat. Ebéd után kitakaríttatván az asztalok. Ekkor oda vezeti vőlegényéhez. 133. ez megtörténvén. I. ki minket megváltott. násznagya szüleitől búcsút vesz.” Ekkor bevezetik a bőgőst női öltözetben. i. tánczmulatságok alkalmával. és tisztességes vendég urak mind közönségesen! egy vagy két szóm volna.” Ekkor a vőfél s kendőjére akaszkodtak kifordulnak.. napon. Amerikát és Európát. hogy mi is jutalmát vehessük fáradozásainknak. hogy összeszokjanak. miután még különféle tréfákat tíznek.Nemde az Isten a világot semmiből teremte. a nyoszolyóleány és asszony. a sz. összejártam a világ négy részét. a vendégeket rendre leülteti. s végére kiszöknek a menyasszonynyal. se lelkének nem kell. abba különféle csúszó mászó állatot. s mind közönségesen. hogy a forró kása kezét megégeté. Ekkor a vőfél szomorú zene kíséret mellett egyet fordul. Hajnalfelé szétoszlik a társaság. mint más helyeken. hit által. ennek hátulsó csücskét megfogja a menyasszony. bepólyázott kézzel megjelenik. s hosszasan sorolja elő győzedelmeit. 14. Afrikát. hol az ifjú pár számos hívott és hívatlan vendég jelenlétében megesküszik. míg a vőfél a menyasszonyt fő-kötővel bevezeti. az égre pedig két égő fáklyát.párt fogásunk alá. ha méltóztatnának meghallgatni: halljuk! Úgy tetszik nekem. mire kezdődik a menyasszony-táncz. tánczolnak. végre bevezetik a menyasszonyt. s hogy ez se testének. mire fris magyart húznak a zenészek. a sz. körmömmel csíptem. mit átalános sírás követ. s mind közönségesen legyen mivel világítniok. zene kíséret mellett mennek az egyházba. „Meggyújtom a harmadik szál gyertyát is a szent lélek Isten nevében. ez víg enyelgésre nyújt alkalmat. ha tehát a fölséges úr Isten engem is annyira segítene. Ebéd alatt Ebéd alatt történik a kásapénzszedegetés. s hosszas köszöngetés után ezt mondja: . s mind közönségesen világosságot keresni. minthogy gyógyítása sokba kerül. este gyertyagyújtáskor a vőfél égő gyertyával lép a szobába. hanem én Istennek ajánlom szeretett násznagy uraimék. kénytelen kéregetésre vetemedni. azután asztalhoz ülnek. elmentem tehát én is szeretett násznagy uraimék számára. oltárnál egybevezérlett.” ismét elébbi módon fordul egyet. azt a porból felrúgtam-s magammal elhoztam. haza jövet egy keveset még tánczolnak. hogy nem az. ki minket teremtett. hol a vőlegény arájával egy tálból eszik. hogy húrjai elszakadoztak. kik a kendőhöz akaszkodtak. Az ismeretségek itt is. napot és holdat.

s azután a készen levő vacsorához ülnek. ezen fáradságos munkát. a leányos házhoz megy. Azon esetben. táncz mulatsággal enyhítik. Az eskető reggelén. Lakadalmat megelőző napon násznagyok. vagy azonnal. Letelepedvén az öregek az asztal körül. azaz kiadó háznál tartatik. s a sz. s koszorú vagy nyoszolyóleányt választ magának. Ekép fölbátoríttatva. s a felbontó rész terhére. vagy ennek atyja pénzbeli ajándokot nyújt. a menyegző mikénti tartása. ez feltárja szíve titkát. és szülői birtokához képest ingatlan javakban is részeltetik. Az egybekelendőknek is megengedtetik magok részéről néhányat meghíni. no hát nem mondod meg nekem? Megmondanám. és közel az ajtóhoz foglal helyet. az öreg a házasság szentségéről még hosszas értekezést tart. vagy ablaka elé májusfát állit. és arra meghívandó vendégek iránt. hol előbb ablak alatt hallatják magukat a muzsikusok. melyet a kedves készített. mikoron a leány értesíti választottját. Ekkor a leánynak a vőlegény. ki szerénység palástja alatt szülőire hivatkozik. nagyobb értékű kötést tesznek. mi meglévén. hogy Miskának meg kell házasodnia. s násznagya előadja. a meghívott vendégek házaitól. Advent vége felé eldöntetik az ügy. mert vőfélek nincsenek. midőn nagy nehezen kivallja. vagy reákövetkező vasárnap. s innen az ismeretség mindinkább terjedvén. midőn az első tánczot kiki kedvesével járja el. az öregek a házassági szerződés iránt egyezkednek. talán én is lehetek szószólód. hegyibe vajas szarvast és egy meszely bort kötve. a vőlegényi házhoz csoportoznak a meghívottak. Erre a leány elővezettetik. mely hónak előestéjén minden ifjú kedveltjének udvarába. s miután nyilatkozatát kijelenté. hanem a vőlegény ifjú baráti hívják meg újra az előbbkelő vendégeket. miszerént a jelen becsületes ifjú e háznál kiszemelvén egy hajadon szüzet. s kedvező válaszszal bocsájtják haza. a nyoszolyóleányok edényeket hordanak össze. De azért még is bizonytalan bizonyosságban marad az egész viszontlátásig. az eléjök adott írás szerént hivogatni járnak. s viszont szerettetik. legközelebbi alkalommal kedvesével tudatja azt. És kit akarsz elvenni? A fiú hallgat . hogy szülői nem ellenzik ugyan. ki többnyire keresztatyákból választatik. de előbb vele akarnak szólani. ámbár ez utóbbiak száma 4-6-ra is szaporítható. s május hónapban. . az ifjú állva marad. s más nap már nem ők. Ez alatt elkészülvén a tepertyűs pogácsa. . mivel a fölfödözés már nem váratlanul történik. s különösen a leány aravezetőt. kiknél azonban könnyen kieszközölhető a beleegyezés. koszorút a menyasszony fejére felkötni. s a leány násznagya által fogadtatnak. Az ifjú tehát hallható szívdobogással besompolyodik a gazdához. s ha az az öregeknél viszhangra talált. A kihirdetési időközben tanakodnak az öregek. Szintén menyegző előtti napon. ha a leány az ifjú házához vitetik férjhez. s tehetsége szerént elővarázsolja a. . ifjaink kezet fognak. a leány apja közelebb szólítja. a bekövetkező időig gyakori látogatásokkal fűszereztetik. egészen új házi butor és eszközökkel láttatik el. kivált farsangkor. de csak egynek van joga. Utána következő vasárnap estéjén. házassági élet viszonyait. háromság nevében megáldja őket. Szabadságában áll mindenik félnek tetszése szerént akárkit meghíni. de szégyenlem. Csak valld ki. de mivel ez tanúk nélkül történt. ámbár az ünnepély majd mindig a leányos. állítanak. hogy a Lizit szereti. hol őket már készen várják. s körülbelől ily kérdéseket intéz hozzá: Hallom Miska te házasodni akarsz? Igen! Szülőim is azt akarják. kinek ígéretét már bírja is. az ifjat jól tartják. Másnap a násznagyok megíratják a házassági szerződést. az ifjú apjával és násznagyával. s magát ruházza. miből aztán az ifjú pár külön gazdálkodik. úgy szintén bor és sörkorcsmák elé 8-10 öles gyönyörű fiatal bükkfákat piros szalagokkal feldíszítve. most azok jelenlétében kívánja azt megerősíttetni. s a leány násznagya bort önt keresztül rajtok.vasárnap múlik e nélkül. s innen zenekíséret mellett mennek a menyasszonyhoz.

a muzsikusok egyike fatálba két ágú villát ver. így elkészülve. pazarlásig fel vannak nyergelve− Ritka eset. vőlegényének adják által. s a szülők kezeit megcsókolják. mit természetesen közönséges sirás követ. Templomból hazajövet. elsőbben édes anyja. mint egyebütt. Ez alatt gyerkőczék lopódznak az asztal alá. a menyasszony. sokszor oly drága áron. azt körülállítja rozmaringokkal. s az egész sereg zene mellett illő rendben indul az egyházba. vagy betegség által tehetetlenségre jutnának. kész őket befogadni. tánczolás közben. Míg egyik szobában az asztalok megtéríttetnek. szavukat fogadni. Azon esetben pedig. mert itt minden második étel után felszedetnek a tányérok. a fiatal házaspár a konyhaajtó előtt megállapodik. gyámolítni és ápolni fogja. úgy a többiek. asztalhoz ülnek. addig a másikban tánczolnak. ilyenek a kásapénz kéregetés. elébb érintett szavakkal adja át vőlegényének. hanem csak száraz ruhával törülik ki. vezetőjével. testvérei. mert nem mossák meg. ki szintén még . értsétek jól egymást. mire a gazda szabódik. s tettetett vonakodása közben. úgy arája nedves szemekkel köszönetet mond. légy neki vezére és istápja. s így sorban a vendégekkel tánczol. Ebéd után a szoba kitakaríttatik. mire az apa elővezeti leányát. ha azonban beelégszenek azzal. szintén olykép. azaz férjének házához vitetik. midőn elsőbben a násznagyok és menyasszonyvezető. kezdődik a táncz. A leány násznagya szintén érzékeny szavakban köszöni a szülőknek eddigi hiv gondoskodását. ha öregség. Ebéd alatt itt is vannak különös szokások. a legfelsőbb helyen foglal helyet. ezután következnek a násznagyok. viseld ezután gondját. ha az ifjú vőül jön a házhoz. szerencsét kivannak az új házasoknak. azután a násznagyok. borlevesben betálalt. sőt azon esetben. melyet a menyasszonyvezető köteles visszaváltani. mire tust húznak. hol ha fölszedek is. az előbbkelő vendégek. vágtatót. mi szegénységétől kitelik. visszaadja. egy szögletbe helyezett székre lerántják. mint én eddig viseltem. nem úgy mint számos más helyeken. rozmarin és piros szalagokkal fölczifrázott borjúfejnek is meg kell lenni. hogy torta s egyéb drága sütemények hiányoznak. mindenik szokott valamit mondani. körüle a násznagyok és válogatottabb vendégfüzér. . s miután a zenészek is jól tartattak. s a menyasszony czipőjét lábáról ellopják. kiki maga módja szerént. Erre betódul a násznép. ha a leány a háztól kiházasodik. másik kezében egy itczés palaczkban bort vesz. a poharat kiüríti. és engedelmet kér a kíséretében érkezett utasok beszállásolhatására. s úgy tovább. ki tehetsége szerént szintén köszöntést mond. s elkészülvén az ebéd. „íme kezedbe adom legkedvesebb kincsemet. s kéri. és vendégeket. s egy-két húszast vet a tányérra. legelsőbben átalnyújtja a menyasszony vezetőnek. szabad ég alatt ráadván atyai áldását. s elvégződvén a szertartás. ezután apja őt kivezeti házából. hogy arája szülőit illő becsben tartandja. Midőn a pecsenyefélék kerülnek az asztalra. a főkötőt fejére kötik. s poharát megtöltve. s a tekintélyesebbek. nincs köszönet benne. végre midőn már alig piheg. felköszönt! az új házaspárt. mely alkalommal az elszavalt különféle sületlenségek víg tréfát nyújtanak. az ételek többnyire jól elkészítvék. azután a többiek. hogy ezután is vezetőik lenni meg ne szűnjenek. hogy oly nagy számú népnek nem képes illő szállást adni. Ekkor a vőlegény násznagya egész komolysággal kikéri a menyasszonyt. felváltva tánczolnak nemzetit.ezután a két násznagy bemegy. polkát és kendőtánczot. úgy boldogok lesztek s több efféle jó tanácsokat mond neki. szoktasd magadhoz. eskü letételére. mint sajátodat. hanem néhány legénykori barátival szolgál az asztal körül. mire elsőbben vezetőjével. rokonai és jó barátnéitól érzékeny búcsút vesz. a szoba felső szögletében helyezett asztalnál foglalnak helyet. s ezután a mosogató leánykák kéregetnek. hogy újdon párt jutányosabban vehetett volna. Itt azon szokás divatozik. őket mint tulajdon szülőit tisztelni. mire valamint ő. Azon esetben. hogy az új házasulandóknak esküvés közben rozmarin koszorúkat tesznek fejökre. A vőlegény nem ül asztalhoz. az ebédnek vége hossza nincs. soha magadtól messzire ne bocsásd. Éjfél előtt a menyasszonyt. melyek pontosan megtartatnak. és tisztákkal cseréltetnek fel. közepébe poharat helyez. az oltárt az egész násznép megkerüli. s ilyforma szavakkal adja öt vőlegényének által. előbb ünnepélyesen meg kell ígérnie.

Honderű 1845. Másnap délelőtt félig józan. vőfél által hivatnak meg. Bekopogtatván a vőfélek. úgymint (a vőlegény megneveztetik) hogy az Isten malasztja megszállván az ő szívét és lelkét. fagaly s egyéb téli virágból összekötött bokrétával balkezében. s hogy mindenekben akaratjákhoz alkalmaztatja magát. posztó ruhában felöltözve. czitrom. s ekkor már a zenészek is többnyire kakasmódjára. s egy „dicsértessék a Jézus” után földre sütött szemmel. időközönként nagyokat rikkantanak.” Ezzel a hivogatás bevégeztetvén. s kéri őket. vagy a padon . A menyasszony szokott tisztes leányi öltözetében. egynehány tál déli ebédre. de kevesen győzik virradtig. ez viszont a leányt kendövei ajándékozza meg. Azért is a holnapi napra 11 órakor a szt Mihály arkangyal parochiális templomába a szent hitnek felvételére. s tánczolás alatt a szobából kisurran. melynek csak a reggel szakasztja végét. s rókatorkos mentében díszeleg·. A templomba menet s onnan hazatérés alkalmával. s egy másik nagy csomó rozmarin. árvák. fölindította őtet a szent házasságra. A kihirdetés megtörténte után következik az esküvő. 5. a vőlegény. barátok jelenlétében gyűrűt váltanak. s kedvök szerént való mulatságra szívesen látják kigyelmeteket minden háza népestül. Reggelre kelvén a menyasszony bútorát. hogy ezentúl is gondjuk legyen reá. ezt egy kis áldomás követi. Beesteledvén. hosszú lélekzések közt. s kihirdetés végett magukat bejelentik. ezután a táncz kivilágos kivirradtig. ha férjével meg nem férhetne vagy az élni szűnnék. A háromszori kihirdetés ideje alatt a fiatal párok a parochián vallási oktatást nyernek. s miután szülőitől még egyszer érzékeny búcsút vesz. A vőfél bokrétával kalapjánál. Egri házassági szokások. azt a szent hit felvételével is megerősíteni elhatározta. őt. az új házaspár részére egy senki által sem háborítandó helyen az ágy elkészíttetik − rendesen a kamrában. özvegyek) közöl. megtörténik a kézfogó. fejőkkel bicczentvén a dallábat. megadván neki a szüzek (a körülményekhez képest árvák. hol az esküvés végrehajtatik. A kendőzés után a fiatal pár elmegy a plebánushoz. Erre a vendégek. rokonok. ez alkalommal posztó ruhában. habár mástól kérte is azt. a vő-fél vezetése mellett elmennek a menyasszony ágyáért. s egy kis vesszővel jobb kezében. s a leány a legényt.néhányat fordul vele. szekerekre rakják. vagy legalább sötétkék köpönyeg öltetik. és aráját a hátulsó szobában mulató vendégeknek bemutatván. Hazatérvén a templomból. így múlik el a nap. sőt más nap is folytattatván egész nap. A legény egy öregebb ember (kérő) társaságában elmegy a leány szüleihez kérőbe. a szoba közepén állnak meg. nyoszolyóleány stb. és estve ismét csak tánczolnak. 2(:3. csoportosan bejárják a vendégségben részt vettek házait. Dicsértessék a Jézus Krisztus. ezen felül vagy rókatorkos mente. az egyik vőfél rákezdi: „Először is én általam köszönteti kegyelmeteket az én princzipálisom. kezdődik az ebéd. De még ő evvel meg-nem elégedvén. úgymint (itt a menyasszony neveztetik meg) kit kendővel és gyűrűvel magának el is jegyzett. ezt elhozván. azon kérte és gyakorolta az anyaszentegyházat. de az úr Isten meg is hallgatta ő kigyelme kérését. A hivatalos leányokat a mulatságra újra a vőfélek hívják meg s vezetik a lakodalmas házhoz. 1. Ha a leány és szülői a kérő kívánságába beleegyeznek. Ezt ismét áldomás követi. atyai házukhoz visszafogadni szívesek legyenek − a vőlegényi házhoz vitetik. sőt azon nem remélt esetben. azaz a fiatalok több összehívott rokonok. fehér koszorúval jelen meg. a vőfélek elől menvén. hanem újra tánczra erednek. zenekíséret mellett. onnan hazakísérésére. a násznép. a vőfélek nagyobb lakodalomnál párosan mennek el hívogatni ily módon. nem fektetik le. ha a háztól ment férjhez. szokás őket mindenhol valamivel megkínálni. s e járást slompolásnak nevezik. azaz behunyt szemmel muzsikálnak. kíséretében 11 órakor a templomba mennek. A kézfogó után néhány napra következik a gyűrűvel és kendőveli eljegyzés. hol ismét az öregek előtt fogadást kell tennie. hogy őket mint saját szülőit tisztelni és becsülni fogja. hogy mutatna neki házastársat a szüzek. vagy özvegyek közöl. félig mámoros fővel.

Méltó tisztelettel én általam tiszteli és köszönti az én princzipálisom. hogy ha fáradságukat nem sajnállanák. az a bimbó szülte szent Annát. metszőkéssel megszomorgatott vesszőcskék. . fekete a szeme. hogy minden ember megbecsülje egymást. mogyorófával körülveretett tonnácskák. Kis oldalán kulacs álljon. S Egret vele körülrakta. Az is hozzánk közel járjon. a világ megváltóját. Tele köcsög borát ide behozatta. Más felköszöntés. Áldomás vagy borköszöntés ebéd alatt a vőfél1 által: Szívünk vidámítására Isten a bort adta. Néha vidámító. úgymint eleresztett magzatjuknak meglátogatására. szenté Anna szülte Máriát. Midőn a menyasszonyt f e k ü n n i k í s é r i k. bor ennek a neve. Az atyaisten teremtett egy bimbót. hogy oly legyen mint az itcze. kit mindnyájan dicsérjünk. No azért jó gazdánk hordóját kifúrta. zöld ennek a levele. Jaj be nagyon jól gondolta. Adj Isten hogy sült lúd járjon az utczába. Meghívás a menyasszony szüleihez. a vőlegény éltiért. abban vannak ember bolondító italocskák. kinek neve Jézus. vaskapácskával megkopogtatott tőkécskék. erszényt pusztító. mint a pincze. mind a polyák. ruharongyosító. Adjon Isten erőt. otthon maradott verebekért. Most hát iszom az elment gólyákért. szegény hajlékunkat meg nem utálnák. Akik a szavamra jól rá figyelmeznek. mind tisztelt vendégeiket. országunkban csendes békességet. mind a magyar. Dicsértessék a Jézus Krisztus. és tőlünk kitelhető vacsorára. Ki a szöllőfát plántálta. A vőlegény menyasszonyát mindig az apai házhoz viszi. mint ezelőtt régen volt. egészséget. áldást. s a vőfél a gyertyát meggyújtja Szerencsés jóestét kívánok mindeneknek.fent. mind édes anyját. de ha ott a menyre szükség nincsen. mint ezelőtt régen volt. Amint a zsoltárban szent Dávid mondotta. békességet. mind a tót. kelmétek kedviért s mindnyájunk egészségeért. a menyasszony megmaradásáért. Az ökör is sülve járjon. néha szomorító. Kovászos uborkát tartson a szájába. Most egy igazságot mondok mindeneknek. Akik ezen házba szép seregbe gyűltek. és kedvök szerént való mulatságra igen szívesen látnák mind édes atyját. mint a bolt. vacsora után a menyasszony és vőlegény ezen magánhelyre vonulnak. Minden jót kívánok. onnan rövid idő múlva maguk szárnyára kelnek. Bor ez. Mária szülte szent fiát.

Vezet a vőfél a férjem oldalához. ki most a padon hál. s a vőfél a menyasszony nevében a búcsúztatót így folytatja) Örülök Istenem. Azon egy pár személy. harmadikat várom. Míg Polonkay8 nekik koporsót nem csinál. szükség ez a három. Azért ezt a személyt tőletek elzárom. Egri pinczézés. Magatok próbáján. Kettőben volt részem. Elviszem hát ötét feküdni párjához. hogy ez napot értem. 1854.Egy kevés ideig tartó csendességet. Egerbe egész utczák. Kép. A szerelem tüzét. Nem mondják már nekem. Ha vezet fektetni. A szent házasságban két test ma egygyé vál. Midőn a menyegzőt óhajtva vártátok. s igeu helyesen pótolja az a kávéházi gőzélet fanyar időtöltéseit. 81-S3. kik ezt tanultátok. Hogy menyasszony vagyok. Magy. hogy jutottam ez éjszakához. Te szent oltárodhoz ezen napon értem. most tanulhatjátok. Örülök. sőt egész városrészek csupa hegyaljába vágott pinczék. Azért igyekeztem férjhez menni korán. Majd vígabban megyén feküdni párjához. . Hadd tegyek mindennek szép kötelességet. Etel. és csinos 7 8 Az egri harangozónak a vezetékneve. De egymástól addig soha el sem is vál. 4. Az egri pinczézés. Mert párja így kiált: jaj be régen várom. Hogy esztendő múlva ti is így járjatok. látogatása egyike a legsajátságosabb és kedélyesebb magyar mulatságoknak. Lássatok czigányok a muzsikáláshoz. amott megy egy vén lány. a menyasszonya háló helyre kísértetik. gondolom tudjátok. vagy pinczejárás. Az egri asztalosnak a vezetékneve. akit régen kértem. (A czigányok a búcsúztató nótát reákezdvén. Üljön le helyére kérem a községet. Ha még nem tudtátok. Ti is lánybarátim szőjjetek fonjatok. reggel majd visszahoz. ital. Majd mikor Patyaró7 reggelre harangoz. álom. Erd. És mint házasszemély onnan visszatértem. Húzzatok egy csendes szép nótát álmához.

Magy. hogy azt tovább hova vigye. Pünkösd napján a mátkatál küldözgetése van szokásban. a leány viszont legényhez küldvén azt. ki udvarát vagy szobáját e végre átengedi. nagyságához képest. ütlegeket osztogat. Erd. Kép. A mulatság neve ivó lévén. a tulajdonossal arató részben megegyez. egyszersmind megtudakolja. Egy kedvelt költőnk következőleg szavaltatja a mátkatálat hordozó kis gyermekeket: Nyissák ki az ajtót. fizetni kell s kész az ivó. azaz szétkergetni azt. az ivót a legények adják. meghatározván ez alkalommal az aratók számát is. valamely tanácsnok vagy a fertálymester felügyelete s jelenlétében. minden bevállalt közarató. a gazdának bizonyos mennyiségű pénzt tartozik lefizetni. leginkább szeretnek itt mulatozni. meghitt emberek szoktak egymással minden tartózkodás nélkül. s olykor czigányzene mellett tánczra is kerekedni. hanem tart úgynevezett ivót télen nyáron egyaránt. Az ily pinczelakmározások főfűszere. barát és ismerős vegyesen itt szokta egymást felkeresni. s ekkor valamint máskor is. a hordó fenékre rakják a boros kantákat s a harapni valót. s az odaérkező városi hatalomkar. egy-két krajczár ajándékot kap. 1864. Azonban e mellett is gyakran előfordul a verekedés. de azért mindenki a maga körében és szőrűek közt mégis legjobban találja fel magát. 38. míg sikerül a mulatságnak véget vetni. amaz egyszerűbb. vagyis vállal maga mellé annyi számú aratót. ha pedig nagyobb társaság gyűl össze. A tányér tarka kendővel befödetvén. 30 krtól 1 ftig. vannak készült összejövetelek.borházakból állanak. A kendtek lányának (fiának) Mátkatálat hozok. egy-egy jó pohár borra behívogatni. Az ily búzanéző. ritkán múlik az el veszekedés nélkül. A legény ismerős leányhoz. azaz ha a tulajdonos az aratók életéről nem gondoskodik. vagy ponyvasátor alatt a mulatság jobb lévén a szűk szobainál. két ember elindul az alföldre búzát nézni. fesztelenebb. mi megmarad. mennyit kiállítani megígért. azt közösen áldomásul megisszák. Ezen pénzből először a búzanézők vagy gazdák fáradsága jutalmaztatik meg. azaz egypár fiatal 8-10 éves leányka szép fehér ruhába felöltözik. azaz annyi pénzt gyűjtenek össze. s ha valamely határban jó életet talál. fogad. Egyik főfoglalkozása az egri népnek az aratásra való menetel. kit később gazdának neveznek. Egri apróbb szokások. A kapás rész tánczmulatságát nem köti a téli napokhoz. akkor az aratócsapat. Az ily pinczedáridókból a különben legmogorvább ember is jó kedvvel szokott haza ballagni. ki is részökre süt és főz. az ily asszony szintén bizonyos aratórészt nyer jutalmul. hol a gazdák szüret idején borkezeléssel foglalkoznak. s viszont ütlegeket kap. hová a közre fizetett legénynek joga van leányokat hívogatni. s az így improvizált asztalra némelykor fel is terítenek. a kalács közepébe pedig egy kis üveg bor. mi így történik: Búzaérés előtt egy pár héttel. rokon. szebbnél szebb magyar népdalokat danolni. mennyit a czigányoknak s azon háztulajdonosnak. ez neveztetik mátkatálnak. A szomszéd. ha békét akar eszközölni. az utóbbi nagyobb czeremoniával jár. A tálat hordozó kis leány megnevezvén a küldőt. . a lelkesítő zamatos egri borokon kívül az. mulatságok. kezében tányért tart. Azért az ivót a városi hatóság engedelme mellett lehet tartani. deszkákat tesznek a hordókra. fején koszorúval. Ha az aratás ebédrészre vállaltatott. s vidám jó kedvvel társalogni. Vannak itt rögtönzött. s itt hetyke legényeink az elégnél többet szokván inni. Az ily pinczék előrészei tágas sajtószínek. hogy itt többnyire bizalmas. egy vagy több asszonyt is visz magával. Nagy tisztségben vagyok. Ha kevesen vannak együtt. 4. Nyárban az Isten szabad ege alatt. s válogatott ételek és italokkal halmozzák azt el. melybe koszorú formára font kalács tétetik.

l. Erd. itt a bölcső. templomba megy hálákat adni Istenének.” Van benne barátság. Temetés után a legszegényebb is tort tart. hogy a templomban a bűnöst fekete székbe ültették.Van tojás benn páros. 79. Magy. hanem Könyre is fakadjon. s abból állt. Háromkirályok hetében. a Krisztus születésére vonatkozó danákat énekelnek az ablakok alatt. hogy az asszony mihelyt túl esett a szülés fájdalmain. Mézes bábkalácsból Édes csók is rája. Ez hajdanta nagy szokásban volt. Régi szokás az is. Ha nem is legelső. Hogy ne csak vigadjon Örömében. S hogy ne legyen semmi Hiány. fölírássál: „Soha nem lehetek Boldog senki mással. Kép. Isteni tisztelet végeztével a pap elolvasta előtte bűnét és bűnbánatát. Egyházkelő. Ε kalács képében. Kép. Hornyik „Kecskemét töiténete” II. s az ágyat is elhagyhatta. S mindennapi kenyér. 4. 1854. miért ók is krajczárokkal jutalmaztatnak. A kapás ember sírt ásni egymásnak ingyen megy el-mikor is a sírásó étel és itallal ingyen láttatik el. Bor az édeséből. . Délibáb 1853. Piros mint orczája. Hozzá Isten áldás. Van benne szerelem. Erd. Eklesia követés. I. rokonok s egyéb jó ismerősök is meghivatnak. Nagy szív. melyet az utána tartozott mondani. Van a tormából is. s fekete posztóval takarták el. A szentelt só légyen. 178. Házi eszköz szinte. Meghal a bú tőle. Az ilyen asszonyokat nevezik aztán egyházkelőknek. köt. 80. 1. 211. hova a sírásók. a gyermekek ketten hárman szövetkezve. 447. De a szív kiépül. Magy. 81 és 82.

mit az elvevén (természetesen a kérés és mátkaság után) ő szintén nőrokonai közbenjöttével keszkenőbe kötve küldi meg gyűrűjét . Régebben a leánynézőnek a vacsoránál tojást adtak volt fel. a fiú húgának czímezé a leányt. Maga pedig feles néppel indula meg. s végre vezeték a leányt. Régen a magyarok igen fiatalon házasodtak9 − Midőn házasodni akart a fiatal ember. paripán. . azok szívesen fogadták borral. Ezek visszalovagolva. hogy kitapogatná. előre külde egy rokont vagy más valakit az illető házhoz. forgósán. Ekkor az ifjú két atyjafiát újlag beküldé. itt jött a vőlegény. mely kerekded. mire a leányt kihozták. mire a leányt bevitték. mire belől egy skofiúmos keszkenőre akasztva küldetett ki a leány jegygyűrűje. Most nemesebb érczből van. tudhatja. tigris bőrben. szőnyeget az asztal elébe. mindenik szekér mellett tigrises. Akkor szemben ült. nagyot ittak. Ha a leányt oda Ígérték. ha főúr volt. lódingosan a leányhoz közeledék. Reggel felkelvén. A számos atyafiságnak a fiú térdet hajtott. a házasulandó ifjú két atyjafijától a leánynak a jegygyűrűt megküldi. adatik pedig a bal kéznek kis ujj melletti ujjára. Ez pediglen három szégyent követettel: első volt ha híg tojást kemény. s előköszöntőknek hívák. azé lett a gyűrű. mire a fiú eltávozott. s az ifjak egy adott jelre versenyt kezdenek futni. ezek a menyasszony gazdáját násznagyuk nevében köszöntötték. az ifjú ismét megjelent. Akkor a fiú két atyjafiával gyűrűt külde be. Erre elbúcsúzott és elment. 9 . hogy a házasulandók gyűrűje vasból legyen. 1. Asztalnál az ifjat a leánynyal szemben ültetek. s hitre kérte ki a leányt. Elől ment a két úrfi. utánok a násznép. s izent a leányos házhoz. .” Lásd Históriája 465. Azt: legyen mint ő végetlen Hittársadhoz hivséged. Míg mátkások maradának: a leány a fiút bátyjának. annak jelentőségéül. . szívesen fogadják-e? Akkor paripára ült. Azalatt felterítettek. s reggelig tánczoltak. hogy mikor készen lesznek. paripákat hoztak elő mind két félről. a násznagy mellé. harmadik ha több vagy kevesebb kenyeret metélt fel mint kelle. hogy a házasok közti szeretet és hűségnek is erősnek kell lenni. 100 aranyat külde. megvivék. hogy nincs elfogadva. Elöl két úrfi ment. s inasai kíséretében vacsorára megjelent. s három tánczot osztottak nekiek. . s jelenti a legnemesebb czélt. Mire készen valának. mire a pap reáállt. Hajdan törvény létezett. amelyben a szeretetnek széke van: Ha kérdezed mit jelenthet Jegygyűrűd. Ebből állt a kézfogás. A nász napját kitűzték. most pedig ha nem a leány mellé terítenek neki. s azt szégyen nélkül meg kelle ennie. második ha sózásnál kifolyatá. s ki a gyűrű repítőkhöz leghamarabb ért. az volt a nász hőse.Elgyűrűzés és története. megálltak. Most az asztalra gazdag szőnyeget terítettek. vagy keményt hig gyanánt tört meg. párduczos ifjak. stb. megindultak. A lakadalom előtti napon megérkezett a szomszéd faluba. a fiú mátkájának. s a földön lévő szőnyeg a papé lett. hogy várva vannak. már házasság után láttak. vacsoránál az új párt ismét egymással szemben ültetek. Akkor Vagy mint Cserei mondja „mihelyt anyjok teje szájokról elment. utánok indultak a zenészek. s vacsora után éjfélig tánczoltak. A fiú előre szállás-készítőket küldött jövetre menetre. utána a fiú. oda bort és vágó-marhát. s ujjaival megüté gyöngén a leány újjahegyét. a leányos háztól még egy gyűrűt is. Mikor oda érnének. . mert az orvosi tudomány szerént az embernek ezen ujjáról egy ér megyén föl egészen a szívhez. s feles ajándékot osztogata. Itt lefolyt az eskü. Ekkor a vőlegény paripájáról hintóba ült. Vacsora előtt a leányt az ebédlőbe kihozták.” Erdélyi lakadalmi és házassági szokások hajdanában. Nyáry „Egyházi legen. üzenjenek. Mindenütt egyformán történik az elgyűrűzés. kardosán. czifrán.

megszálltak a faluban, újba öltöztek, s a vőlegény menyasszonyának ajándékot külde, mi ruhából; s arany pénzből állt. Az ajándékot a fö gazda vette át, ki mindig fő úr vala, s aranyos pálczát horda. Ennek több vicze-gazdája lévén, ezek zöldre festett pálczával járkáltak. Ε lakomákra rendesen hosszú szint állítottak fel, miket télben fűthetőkké készítettek. Mikor már a leányos háznál készen voltak, megindult a násznép. Kétfelőlről egymást muzsikával s lövésekkel köszönték, s mire összejöttek, a két fél egymással kezet szoríta; a násznagy pedig köszönté a háziakat, mit a főgazda fogadott Erre haza mentek, be a lakoma színbe, megkezdődött a mozsdás, s asztalhoz ültek; de kést, kanalat egynek sem adtak. Asztalfőn a mátkapár ült, de a menyasszony egy falatot sem evett, hanem szemei törlésével mulatá magát. Hosszas volna leírni, mily renddel ültének. Elég, hogy végre az ételt muzsikaszónál felhozták, felrakták, felálltak, s a pap megáldotta. Ezek után kezdődött a főgazda kínálgatása. A színben két karzat volt, egyikben a vőlegény, másban a menyasszony zenészei muzsikáltak. Ε kívül egy sereg pohárszék állt, egyiken mind ezüst, másikon mind ón, s a többieken mind egyéb hólyagos kupák. Mikor ideje lőn, a főgazda beadatá a bort, még pedig vagy nagy ezüst kehelyben, vagy veres fazékban. S mivel némely lakodalomban négy-öt fogás is volt, nagyokat ittak, s a pohárköszöntések nagyban mentek. A vicze gazdák e közben körül járták az asztalt, ügyeltek a szükségesekre, s kínálgaták a vendégeket. A szolgák sem koplaltak; a falusi nép számára pedig ökröket sütöttek; s ott mellé elég kenyeret és bort adának. Mire a gyümölcsöket, befőzteket is elkölték, felkeltek, az asztalt eltakaríták, s a főgazda tánczot kezde osztani. A tánczot a násznagy a nyoszolyóasszony, a vőlegény a menyasszony, s a vőfél a nyoszolyókisasszonynyal nyiták meg. Hármat tánczoltak. Második táncz volt az örömatyáé és anyáé s két pár gyermekéé, vagy ezek nem létében, legközelebbi rokonáé. Ez alatt a menyasszony harmadszor öltözött ; ekkor haját kifonták, s hátán leeresztek. Az addig viselt gyöngyös pártát most virágkoszorú válta fel. Így felöltözve a színbe vivék, hol a czigányok a menyasszony tánczát kezdek húzni, mire a násznagy vele tánczolni kezde, s övéitől kezdé búcsúztatni. A menyasszony e táncza csak séta volt, mert ő első nap nem tánczolt. A búcsúztatás pedig abból állt, hogy a leány apja és anyja lába elé borult, a násznagy az ő nevében megköszönte hogy felnevelték, a leány pedig szülői kezeit megcsókolá, megcsókolák a szülők is gyermekeiket. Ekkor a násznagy a leányt a vőfél kezébe adá, ki vele tánczolni kezde. Hat égő szövétnekes ifjú jelent meg erre, kik a leányt a nyoszolyóasszony s kisasszonynyal körültánczolák. Vége lévén a táncznak, a szobából kirepíték, s vitték a vőlegény hálószobájába. Ekkor a vőfél kardot vont, azzal a leány fejéről a koszorút lemetszé, s magára hagyták, csak a nyoszolyóasszony maradt benn vele. A vőfél tánczra kelt, s táncza végén a koszorút, mit addig kardjában tart vala, négybe vágta, jelentvén, hogy az illető bevégezte leánysági pályáját. Virradatkor bement a nyoszolyóasszony, s a menyecskét felöltöztette a vőlegénytől kapott köntösbe, fejére keleti gyöngyös főkötőt is tévén. Felöltöztetvén, legelsőbb férjének mutatta be, azután szülőinek. Azonban mielőtt felkeltek volna, a muzsikusok nekik s nászhivatalnokainak hajnali zenét csináltak. Most másod napján már új házasoknak nevezték őket. Vőfél s egyéb nevezetek egész lakadalom alatt megmaradtak. Másod nap a vőfél lóra ült, ugy járta el a vendégeket a faluban házról házra, s megmarasztotta ebédre. Ε nap nem a gazda, hanem a vőfél készítette a reggelit és mézesbort, mit csókos pohárnak neveztek, ugyan ő osztá a tánczot is. Míg a reggeli készült, az udvaron felállított mászófára mászással tölték az ifjak az időt, melynek tetején néhány arany, vagy öt sing posztó, és egy palaczk bor volt. Amint kész lett, a vőfél vendégeit leültette. Legelőbb felhozatta a meleg mézesbort,

melyből rendre ittak, mire egymást rendre csókolták. Azután jött az étek, de kurtán reggeliztek, hogy tánczolhassanak, s tánczoltak egész ebédig, mi este felé volt. Ebéd előtt mintegy órával a nők eltávoztak. Ebéd idejére a nők lejöttek. A gazdái hivatalt a násznagy, a gazdasszonyit a nyoszolyóasszony ismét felvette. Megmosakodtak és leültek. A nyoszolyóasszony ekkorra annyi bélest süttetett, amennyi asztal volt, s azt nyoszolyóaszszony bélesének nevezték. Süttettek egyet külön a vőfél számára is, mibe gyakran a bele tenni szokott riskása, őzmáj, mézes szilva, s egyebek helyett, apró tiszta ruhadarabokat, s rézvesszőket rakatának, mi ki nem látszott. A tanulatlan vőfél, ha nem ügyelt, neki esett késivel, hogy felbontsa, s gyalázatban maradt. A tanult vőfél előbb villával megszúrogatta, s kitanulta miféle béles, s a rézvesszőket s egyebeket belőle kiszedve, a nyoszolyóasszonynak gazdálkodott tányérán vele . . . kalács folytonosan elég volt, mi ha elég bőven nem költ, a gazdasszonyok nehezteltek. A fő gazdasszony mindig egy főúrnő, ez alatt álltak a vicze-gazdasszonyok. Vajas étkek nem valának, hanem magyar módra szalonnásak. A vajas étek csak elrontotta volna az akkori magyar gyomrot. Az asztal fölé kárpit volt vonva, mi egy lakodalomban, hol a fejedelem is jelen volt, ötszáz oroszlános tallér vala Konstantinápolyból. Ebéd után ismét tánczra kerekedtek, mi éjfélutánig tartott. Harmad nap, mikor el akartak menni, a menyasszonyi hozományt, mit összeíratának, szekérre rakták. Akkor a leány anyja a nászhivatalnokainak ajándékokat külde, mi aranynyal ezüsttel varrott keszkenőkből állott. Elmenvén pedig a nász, kezdődött a gazdák és gazdasszonyok megvendégelése. Mire aztán a házi ur mindeniknek ajándékot ada, kinek pénzt, kinek köntöst, kinek paripát. Haza érvén a vőlegény, ott a lakoma újból kezdődék, s három napon át az előbbi renddel folyt.10 Az itt leirt lakadalom, a nagyobbszerű lakadalmak leírása volt ugyan, de ilyes volt a kisebbek mintája is.
Napkelet 1859. 131-133. Kővári „Magy. Csal. Köz. Visel, és Szók.” 88-98.

Erdélyi keresztelési szokások hajdan.
Régen, mikor a magyar előtt nyitva állt a közélet, a polgári és hadi pálya szerencséje: a keresztelés a családi élet egyik legnagyobb örömünnepe volt, mert minden gyermek újabb áldás vala a házon. A keresztelőnél első gond volt a keresztkomák keresése, kik vagy a rokonságból, vagy a ház azon barátaiból álltak ki, kiket verség nem fűzött a családhoz, hogy ez által is közelebbi viszonyba jöjjenek. Mert régen igen gyakran megesett, hogy az elhalt szülő helyét a keresztszülők pótolák, vagy ha szükség nem volt reá, kötelességöknek tárták a keresztgyermeket folyvást ajándékozni, s végül neki véghagyományozni. 11 Ha gyász vagy harczi idők jöttek közbe, a keresztelés évekig elnyúlt; végre összejöttek, s nagy lakomát ütöttek. Sajnálattal kell megvallanunk, ma már e lakoma részleteit nem ismerjük, s csakis a fenforgó személyzet megajándékozása módjáról van némi ismeretünk. Ilyen az, hogy mikor a bába a gyermeket a keresztelőre készíté, szokás volt azt megtekinteni, s
mosdóteknőjét pénzzel tölteni. Erre oly formák következtek, miket Rontó Pál beszél saját keresztelőjéről:

A bába engemet szépen bepólyázott, Mint pünkösdi királyt, tarkán pántlikázott. Egy fehér abroszszal asztal teríttetett,
10

Hogy voltak, s pedig gyakorta hosszabban tartó lakodalmak is, bizonyítja Stibor vajda esete, ki egy évig; bizonyítja II. Rákóczy Ferenczé, ki Zrínyi Ilonával, szintén vagy hat hónapig lakadalmazott. 11 Így szerezte Bethlen János Budaitól Alsó-Rákost egyik gyermeke számára. L. Kemény J. Önéletleírása 314.

S ami szükséges volt reája tétetett. A komák szép renddel mind e körül álltak, Czeremóniához fogjon a pap, vártak. . . A komaasszonyok hosszú fátyolokkal, Zöld rázsa szoknyában, reczés ingválokkal. . . Keresztanyám felvett bábától karjára, Keresztapám uram állott a jobbjára. Mihent megöntözött a pap engem s megkent, Keresztanyám velem anyám ágyához ment. Sok kívánások közt letett az ágyára, Többi asszonyok is körül a lóczára Ülvén, az anyámnak sok köszöntést tettek, Mily gyönyörű volnék, arról beszélgettek. . . Felálla végtére a komák fejébe, Keresztapám s óráit azoknak nevébe. . . Míg a prófécziák eképen folytattak, Étkek asztalokra addig felhordattak. Az asztali áldást a pap elmondotta, A sok koma Amen, Amen kiáltotta. . . A betegágyasnak az egészségeért, Ittak a gazdáért, ittak a gyermekért. Így ültek volt együtt egész hat óráig, S vígan ettek mindig, napnak elfogytáig.
Kővári Magy. Csal. Közéi. Vis. és Szvk. 86. lap.

Erdélyi temetési szertartások hajdan.
A sir, e hely, melyből három sing koldusnak királynak elég, tán mindenütt egyenlő, s régen divat, hogy minél gazdagabb volt valaki, annál mélyebb sírba fektetek. A halálesetet és temetés idejét, szomorú jelentések által tudaták, melyek a mostanitól főleg az által különböztek, hogy hosszabbak voltak, s félivalaku papírra vannak nyomtatva, s a hátramaradtak többnyire saját kezűleg írták alá, még pedig az özvegy, mint árva ez és ez. A koporsók kiállítása régen igen költséges. A gazdagabbak belől bársony nyal vonaták be, a szegényebbek olcsóbb kelmével. Kívül festés helyett szintén kelme jött reá, mi a gazdagokról fehér vagy fekete bársony, a szegényebb férfiaknál fekete bakacsin; az ifjú emberek koporsótakarója zöld kamuka, mi aranyos virágokkal, tollal volt díszítve, a leányoké fehér selyem vagy gyolcs, mit virágkoszorúk borítanak. A koporsók bársonyába ezüst szegeket vertek, ugyanazzal szegzék reá a családi czímereket, nőére úgy mint a férfiéra. Amint valaki meghalt, mikép ma is, koporsóba tevék, vagy mint mondani szokás, kinyújtóztatták. A ravatalt, melyre à koporsó jött, szőnyegek fedezték. Az öltözék, mit ráadtak, rendesen vékony kelméjű, a nadrág bőr vagy gyolcs kapczás, feje alatt drága vánkos, a süveget régen fejébe vonták, a fejedelmek korában csak melléje tették; kezébe szép varratos keszkenőt adtak. Emellett, főleg a nőket, ezreket érő ékszerekkel, gyűrűkkel, arany-ezüst csipkével; aki harczon esett el, veres Süvegben temették.12 A nők halotti ruhája fehér szoknya, hasonló váll és előruha. Ha valaki városon, vagy családi temetkezőjétől távol halt el, és szállítani kellett, a koporsó alá, hogy ne rázódjék, tövisét tettek, s a koporsót és szekeret földig érő fekete posztóval vonták be.
12

A szt.-imrei csata hősét, ki mint Hunyadi J. esett el, Kemény Simont, ily bőrtalppal fedezték fel gáldi sírboltjában. L. Bolyai „Kemény Simon” 35. 3.

igen a gyászversezeteket. hosszú vég csüngött a földig. nyestes fekete durva posztó süvegben. kivéve ha a háznak közel rokonai valának. mit szintén gyászba borítottak.Mikor kiindíták. aranyos zászló. azt úgy látszik. mint a lakodalmaknál láttuk. ha protestáns. A temetésnap hajnalán a testet kihozák. s nyakukon igen apró gyöngy. fő és algazdákat kértek fel. Az özvegy valamíg férjét el nem temették. kezében a megholt ezüst czímere. pánczélba öltözve. hat szövétnekkel vették körül. sem udvari embereivel nem ebédelt. derekukon fekete kláris öv. s feltették az emelvényre. osztani kezdek. misét. értéke szerént kevesebb s drágán felszerelt paripát állítottak fel a szín előtt. az egyik kezében buzogány. s ha katholikus volt. minden ember szállását kiczédulázák. mentében. két fegy vernök állott. a faluban. fejőkön hosszú fekete fátyol. Valamivel később. nagy divatban volt a nők részéről a halott látni menés. vagy oltárt. azt belől bevonták posztóval. leeresztettél sisakkal. selyem zsinórzattal. s énekszóval kísérék át. de a korunkban gyászt jelelő fátyolról semmi emlékezet. hat ifjú. meg minden Muban. A temetés előtti napokban a rokonok is megjelentek. a papok elfoglalák gyászba vont székeiket. a harangot meghúzni tartoztak. fekete csipkével. ha katholikus volt. ha az udvarban nem fértek. máskor fel volt aggatva. szállásukon maradtak. bele prédikálószéket. Az udvarra nagyszerű szint építettek. melyek selyemre és papírra voltak rajzolva. németektől vettük át. azon jószágából másba nem mozdult. közepére magas emelvényt. a harang megkondult. ennek nem létében. az ország kathalogusa szerént. s míg a temetéshez készültek. melynek posztóját két felől hat legény fogta. körülülték a koporsót. ha mentek is. s a hat legény széleit fogta. Sőt azelőtti napon a meghívott idegenek egy része is. hol a megholtnak bár mi kevés részjószága volt. másikéban fekete lobogó. ha neje volt s nőrokonai. a czímereket. Addig is a harangot mindennap kétszer meghúzták. utánok a férfiak. legelöl mentek a diákok és papok. vagy ha katholikus volt. de a hintó bőre le volt eresztve. tizenkét. Letévén. azok hintóban kísérték. A keserves férfiak viselete borzos fekete posztó. melyre a koporsó jött. Ε mellett ha tanácsúr volt. a nők szederjes vagy viola szín posztó szoknyában. melyben a meghalt vallása képviselve volt. A férfiak setét dolmányban. Mikor a testtel haza értek. szőr zsinórral és gombbal. prédikácziót tartottak. másikon sírirat. a szín ajtaja körét szintén posztó takará. Kisasszonyokat a temetésre vinni nem volt szokás. ha pedig oly falukon haladtak. Az egész gyülekezet lehető legegyszerűbben volt öltözve. Futár járván elő!. a férfiak után a halottas szekér. Közelgetvén a temetés órája. az ország rendéihez meghívó leveleket küldtek. addig a koporsótakarót leeresztek. s földig érő posztóval takarák. lenszövetből burkot illesztettek fejökre. a háznál pedig zsoltárt énekeltek. a főkötő és fátyol helyett. siraták. melyről hátul. a halott fejéhez fényesen felöltözött férfi állott. vállukon bársony palást. fekete bakacsinba vont lován. A meghívottaknak szállásról gondoskodtak. melynek egyik felén czímer. A nőkeservesek. vállukon egyszer ványolt durva posztó palást. ha nem volt. s mindenikre és mindenüvé a megholt czímereit reászegezék. égő szövétnekkel a koporsó mellé állt. melyben az urakat és asszonyokat meghívák. a pap és kántor majd a határszélig elébe jött. otthon pedig minden vasárnap a templomban könyörgés. s a meghalt érdemeit emlegetve. selyem övvel. sőt otthon sem ment ki szobájából. A gyülekezet megjelent. valamely arravaló boltba letevék. Csak a legközelebbi rokonok kísérték tovább. A temetés intézésére. ha helységeken vitték át. s a temetéshez készültek. s miként lakodalmi alkalmakkor. fátyolszerűleg. misét tartottak. Felgyűlvén. Ami kis városokban s falukon most is megvan. A temetés előtt néhány nappal a gazdák megjelentek. . A város végéről a kíséret visszament. a szín elé.

Nyomában a keserves nők. Ε szokás még a múlt században is annyira tartá magát. s a szertartás ott másodszor kezdődött. A fekete zászlót és kardot a fegyvernökök összetörték. s ezt az ájtatos hallgatóság féktelen hahotája követi.13 A menet élén a deákság és papság. Élete II. miszerént ma már csak is egy könyörgés. ezek után a vők. mely utolsóknak a volt feladata. hol azután még néhány versezet szavaltatik valamely régi bordalból. a könyörgést és prédikácziót. ezt búcsúztató-vers követte. hintón. és Szók. s az egészet a népbeli asszonyok rekesztek be. melynek többnyire csak a reggel szakítja végét. A nők temetése szintén hasonló. testvérei. s pohárköszöntésnek helye nem volt. 101-110. a keservesek a koporsó körüli székeket foglalák el. Farsang eltemetése. a férfiak után vezeték a nőket. egy göröngyöt is vetettek utána. sorba kóstolgatják. Csal.14 Kővári Magy. szép lassan. Kezdődött a szertartás. beszédet tart a mulandóságról. vers és orátió maradt nyomtatásban. s végre az alakot levetkőztetve. Némelyek a temetőben is szint emeltettek. végre a megholt fiai.A keservesek jöttét egy gazda nyitá meg. gyümölcs nem rekeszté be. az alakot fölemelik. s a falu végére viszik. korlátok közé veté. fiai fejéhez álltak meg. Végezvén. hosszú ingbe öltözve. mit nagy csoport bámész nép szokott kikísérni. külön a keserves nők. Eszerént legelsők voltak a sógorok. csakhogy trombitások s felszerelt paripák nem voltak. Vége lévén a temetésnek. úgy a testet is az első esetben szekérre tevék. mely szertartás következőképen megy véghez: Egy férfialakot kitömnek szalmával. volt az első. hogy némelyek temetése 10-12. Minek következtében egy 1747. de gazdag lévén a kor. magyar vagy deák oratio. s az utolsó termésből ismét másikat ásnak el. Ezután tánczra kerekednek. ezekében az úri asszonyok hintói mentek. s a koporsóra vetették.ápr. Közél. így estünk át aztán a másik szélsőségbe. de sehol két fogásnál több nem volt. utána jöttek a férfiak azon renddel. s bár kit temettek. A színbe érve. Onnan a koporsót a sírra a legközelebbi rokonok tették le. Ezek után jöttek az urak. mire egy leginkább bor-ivásról nevezetes egyén. római szokás szerént. minden férfi gyertyát kapott kezébe. nő és férfi cselédei. hogy a legtávolabbi rokon legtávolabb esett az özvegytől. Befejeztetvén a beszéd. Vis. s csendes kíséret teszi egy-hangúvá vált temetéseinket. mint valami holtat. két felől karon fogva. az ezüst czímert. lábaihoz voltak felállítva. ha atyát temettek. I. a korcsmába visszatérnek. kiindultak a testtel. Több helyt a farsangot hamvazó szerda délutánján el szokták temetni. még pedig ha a temető távol volt. a legközelebbi rokonok ülvén legközelebb. mennyiben a tehetlenebbek is utánozni erőlködtek. töröksíposok. különben hat vagy nyolcz férfi emelte. Ha protestáns volt. Mikes Kelemen temetése. fáklya gyertya égetésnek vége hossza nem volt. egész templomokat vonattak gyászba. s ezeknek a temetésre oly keserves nótájok volt. Bethlen M. 49. Ha a halott katholikus volt. 93. cselédségek légióját feketébe öltöztetek. Némelyek minden jószágaikban elprédikáltaták halottjaikat. torhoz ültek. utánok a távolabbi s közelebbi rokonok. 14 13 . némely halott után egész kötet prédikátió. csak annyiban volt káros. s ott a múlt évben elásott boros palaczkot előveszik. hogy a megholt családfáját minél felébb vigye Noé felé. kik a deákok éneklését zenéjökkel váltogaták. külön a keserves férfiak. s a korcsma asztalára terítik ki. melybe különféle ízetlen tréfák szövetnek. gyászba öltöztetve. igen okosan. utánok a trombitások. szülői. hogy még a férfiakat is sírásra indították. utánok a község gyalog. A kárhoztatásig költséges. hol a protestánsoknak adni nem kezdettek. még pedig minden nem és osztály külön teremben. 16-ánkelt felsőbb rendelet a temetési fényűzést. Honderű 1847.000 frtba bele került. úgy miként a főgazda elrendezte volt. némelyek. aranyos zászlót a templom oldalára tűzék fel.

a násznép s önmaguk mulatságául rendezik a kakasütést. lapáttánczra. Benedeken egy Szentiványi Raphael nevű jókedvű apát. A körülálló násznép feszült figyelemmel nézi a bekötött szemmel hadonázó vőlegényt. velem is eljáratták.2.Felsőbányai (Szatmármegye) kakasütés. és zene s kiabálások között kivezetik a czölöphöz. az eddig halk zene erősebbé válik. . vegyülve a jókedvű násznép kiáltozásával. Ε napon az esketési szertartás után ebédjöket végezve. sz. 11. azután az adott jelre néhányszor meg kell fordulnia azon helyen. mit ha megtett. addig benn a házban a vőlegény szemeit kendővel bekötik. 506. sőt franczia nyelven irt ily forma nyugtákkal: 1) Lapáttánczczal szokták a farsangot végezni. a főt a rúd végére tűzik. melybe minden vendég az egyik oldalán veres. 3. . 1864. s a vőlegény ügyes vagy ügyetlen ütései képezik a beszéd tárgyát. amint ők nevezik „kassatumot” járnak. s azután egy czölöphöz erősítik meg. Vas.. midőn már a táncz némileg kifárasztá őket. máig is látható az ottani apátságnál. Nem fordulhatott máskép kegyelem sorsa. Most arczczal a kakas felé fordítják.. . német. A. mely étkezésnél leginkább az elvérzett kakas története. Harmadnapos menyasszonynak kérésére. azaz mesterük részére dudaszó mellett házról házra kéregetnek. Julianna menyasszony. s azalatt a zene folytonosan szól. Élt vagy 100 év előtt Garan Szt. ha saját házuknál nincs. Mert megcsípte a lapátnak borsa. ezzel bizonyítom. Némely kisebb faluban Gergely és Bálás napján az iskolás gyermekek. Kegyelem nem használt esedezésére. vagy az apát nyugtatta. másikon fekete lapáttal a magáét kikapta. s az elszédült kakas nyakát elszakítva. Vélvén szerencsés lesz prókátorságában. felére. Most lapát üttetett neki jobb felére. és Zsuzsanna kisasszony. így emlékeznek Szent Benedekről. A lakoma előtt ugyanis vagy két héttel. hol a násznép közöl egyik kilép. Szent Benedeken személye mentségére. Benedek várában pedig legelső jövetellel lapáttánczot jártak. benedeki lapáttáncz. Garan szt. Gergely és Balásnapja. . hozzá beforduló vendégeket mindenkor szívesen látta ebédre. . kinek sikertelen ütésein kedvtelve mulatnak. die 7. sőt néha egy hóval. Üstökös 1862. melynek jó bérére. magyar. mulatságra. melylyel a kakast azon helyről elérheti. Jan. Sz. Míg ez kívül történik. s így vonulnak be a lakba. A protoculum. A megölt kakas húsa este adatik fel. a leendő menyasszony. hosszú zsinórra fűzik a kakast. leoldják szeméről a köteléket. Meg is nyerte pőrét. s a kapottat maga a fél. Három fapecsétet nyomtak . de többnyire az utczán. melyet hizlalnak a lakoma napjáig. Bebotlott Botlik Pál Benedek várába. tót. 2. ki a közel szliácsi. kezdődik a valódi kakasütés. . a piaczon is bármi áron szerez egy jóravaló kakast. újs. szklenói és vihnyei fördőkbe utazó. Téres helyen. s a vőlegény kezébe egy oly hosszúságú rudat ad. Ez itt leginkább a nősülési ünnepélyeknél fordul elő. de ha sikerült leütni a vergődő állatot. 1761-től 1799-ig vezetve. martii 1794.

etc. 1. este kántornéasszony a deákoknak vacsorát készít. s miután tánczoltak is keveset. Az ellopott sok vámmal. Totus etc. s melyben Mátyás sem egyszer vett részt. Totus etc etc. Majd megesszük a húsát. Hogy a szegény diákok házanként járjanak. adjatok amit Isten adott. Ez a morlakoknak. Mert ha nekünk nem adtok. Totus campus debitorum. hol a . Adjatok pókát Hadd vakarjon póturát.különféle bakugrások közt belépvén a házba. Adjatok gyermekecskét. már hemzseg a nép mindenütt. Totus etc. melyet a mi őseink is annyira szerettek. haza bocsáttatnak. etc. mely nem egyéb ama lándzsaviadaloknál. Adjatok. így kezdik az éneket: Ma vagyon sz. Visszaadjuk a csontját. Balás püspök napja. Totus etc. Eszerént bejárván a falut. Giostra. Kik jól laktak búzával. Az ünnepély napján tele vannak az ablakok lobogók. Adjatok szalonnát. Fazekakban kárt valltok. Adjatok kakaskát. Totus etc. 94. vagy mint ők magukat nevezni szokták és szeretik. kendők. Hadd tartsuk jól Ilonát. Mint a molnár tyúkjai. Honderű 1847. Forum terminere! Adjatok leánykát. szőnyegek és virágkoszorúkkal. S azt ami régi szokásunk tartja. és tűzött borostyánt fejedelmi homlokára. Majd úgy fogunk tánczolni. etc. Hadd tanuljon a-b-c-ét. montanaroknak oly igen kedvelt népünnepe. Hadd seperjen iskolát. különösen ott. etc. Hadd vakarjon garaskát. Adjatok sonkát. alig múlt el a dél.

így viszik őt egy darabig. kiknek egy részét míg a borszesz földre teríti. Kinézik ők. mind a három összecsapásban a legtöbb karikát szúrta le. milyen jó s alkalmas személyt választott neki jövendő házastársul. Honderű 1845. Gömörmegyei lakodalmi szokások. már megkezdték a viaskodást. A göcsejiek halottjok felett borral virrasztanak. azzal kellő megelégedni s egybeházasulni. azután. mivel annak . Gölniczbányai szokás. s ruházatjok a török magyar nemzeti viseletnek vegyülete. I. A szülök rendesen keveset ügyelnek gyermekeik ismeretségére és hajlandóságára. 503. n. tudtára adja fiának. mint hatott nekik is fülökbe ez s ez becsületes leány híre. azt a poroszlók örömújongatás közt vállukra emelik. 1858. de ha könnyük nem hull. azután arra alkalmas helyen leteszik. Itt szt.tournírozók haladnak szép csendesen a küzdtér felé. Göcseji virrasztó. s előadván. mely feldíszített vas rudakat. sokszor órahosszat is eltart. viaszgyertyákat és pénzajándékokat viszen. más énekel elöl. s a magok házi állapotját is dicsérve leírván. Ha a másik félnek tetszik az ajánlás. Vas. s mint fog ezáltal gazdagságuk gyarapodni. hogy az utánok jövőknek utat készítsenek. s ott vendégeskednek míg meg nem unják. s a lövések s a nép örömzajától csak úgy remeg minden. Az ily virrasztótársaságnak három negyed részét majd mindig vén banyák teszik. aki pedig több karikát is tudott leszúrni. Bilder aus Ungarn 2. ki mind a három ízben. s ott hallgatja az örvendetes hírt és buzdítást. 1. kit segédei és a zászlóvivők környeznek. utczáról utczára hordozza. melyik lesz házi állapotjok növekedésére. A leány ekkor nincs jelen. Mintegy fél óráig ott ők megpihennek. Ε menet. Minden szerencsés szúrást pisztollövéssel üdvözölnek a nézők. gazdag ércztufákat. mely karika szúrásból áll. A győzőt a nép vállaira veszi. maestro del campo. majd az u. Hogyha valakinek esik kimúlása. A menetet egy csoport poroszló zárja be. a szokott bibliai hasonlatosságokkal megkérik a leányt. Haza menvén a szüle. kik 12-ten vannak. A menethez minden bányabirtokos egész munkás személyzetével és önkénytes áldozatokkal szokott járulni. Énekelve sírnak. ezeket követik a lándzsalovagok. elvégezik az egybekelést. csak férfiak közt. Azonban oda nézzünk. azután két felöl. Legelői díszöltönyös poroszlók haladnak. hanem az anyjával együtt a kamrában van. Egyike secundál. A díjt azonban csak az nyeri el. ha hatodik faluban lakik is az Ő ínyök szerént való leány. Avagy a sírásért nekik málét adnak. ezek ellen a fiúnak nem szabad szólni. s úgy hordják körül a pályakörben. vagy egyéb haszon előmozdítására a legjobb házastárs. Ott benn a szobában. 233. 242. A test mellé ülnek. akit ők választanak. más része a holt lelkeért énekel és imádkozik: Azon a környéken az a nép szokása. 123-12Ί. s elfogadja azt. Síró asszonyokat vagy pénzért fogadnak. szintén hosszú beszéddel válaszol. s a paizs hordozó jön. elmennek oda egy-két jó emberükkel a legény nélkül. Mihály napján a bányászok ünnepélyes menetben kegyajándékot visznek az egyháznak. A siralmas házhoz mihelyt megérkeznek. azután egy viadalmas lovat vezető két szolga. újs. Gvadányi „A falusi nótáriusnak elmélkedései” 1796. Hamar az egyházfi a korbácshoz is nyúl.

” S valóban lassanként összetörődnek a házasok. becsületének. A kézfogásra kitűzött napon a szülők a legénynyel együtt elmennek a leányos házhoz: „Kedves jó uraim! nekünk egy igen kedves galambunk elrepült. a legnagyobb komolysággal így felel: „Inkább örülök az ő kigyelme jó hírének. ötször hatszor is kiküldi őket egymásután. mint azok. s azután egyenként elővévén. mert a leánynak egyszerre kiadását felette gyalázatos dolognak tartanák. s a vőfél a leányos házhoz megyén. Míg ezek egymásután gyülekeznek. De a legény kalapját le nem veszi. ott dalolnak. hogy inkább örül e kigyelmed az ő kigyelme nevének. ily beszéddel adja át az illetőnek: „Kedves . Ha alkalmatos a szószóló. s a lakodalomhoz készülnek. a . s jó karban találván mindeneket. s a fentebbi kérdésre így felel: „Kedves jó barátim. meghíják a vendégeket. kik kölcsönös szerelemből házasodtak meg. mindnyájan mély csendben fülelnek. . kedvetlenül mennek a szent hitre. Altaljában azon megkérést tartják díszesnek. hát tetszik e kigyelmednek az ö kigyelme becsületes személye?” Erre a leány kijelenti tetszését. Az egész dolog késő este kezdődik. és egyenesen a kigyelmetek becsületes házába repült. valakit meghíni akarnak. mikor elvettem a feleségemet. mi nem láttuk a kigyelmetek galambját. nem látták-e kigyelmetek?” Ily vagy más képes szólással beköszönnek. világban való életének. a lakadalomnak múlhatlan tál étkét teszik. az ölébe veszi. ha elég gyors e. Ez így történik: a menyasszony anyja átadja a kendőket a szószólónak. s azzal szétoszlának. a menyasszony tehetségéhez képest vékonyabb vagy vastagabb kendőket osztogattat ki a körülötte forgott és fáradott személyeknek. és keressék a magokét. mint a legény atyja elbeszélte. nevének. s ekkor először lesi oldalt jövendőbeli mátkáját. s neki biztatják otthon a leányt. tánczolnak. s nincs e valami hiba testében. míg a leányt kiadják. és sok hosszas beszédekkel és szertartásokkal jár. Begyülekezvén a vendégek. Gyakran a menyasszony sírva. s ekkor újra ki kell menniök. . amely mellett egy száll gyertya elég. Végre kifogyván a kiadó a mentségekből. ki ekkor szintén előáll.” Míg a kendőosztogatás ekképen foly. mintha templomban volnának.” Ekkor a kérő félnek minden további szó nélkül ki kell mennie a házból. s a kiadótól nagy szertartással ily módon szólíttatik meg: „No kedves húgom asszony. ki a kérőket legtöbbször kiidézheti. de erre a szülők csak mosolyogva azt felelik: „Én is úgy voltam. de az a mienk. Ekkor mindnyájan letelepedvén. azért menjenek ki. nekünk magunknak is van galambunk. A kézfogás előtt a leány atyja is egy két jó emberével elmegyen a vőlegényes házhoz „háztűzlátni. a kérőket nagy becsülettel leültetik. a legény a mátkájával külön a kamarában. kigyelmetek pedig menjenek Isten hírével. Tehát éjfél után felvervén mindent. Hajnal tájban vendégeskednek. hogy épen az idevaló galambot kívánnák ők magokhoz venni. a kérők a leánytól vizet kérnek. miértis maga a kézfogás éjfélnél előbb meg nem esik. Az esketés a protestánsoknál rendesen a harmadik hirdetést követő szerdán van. amikor hátulról. böcsületének. s nem élnek roszabbul. s állva marad. az asszonyok pedig egybegyűlvén. Így foly ez. mit az öregek magok közt elvégeztek. hétfőn fáért mennek. uram. világban való életének. Erre a felelet: „Ez a dolog gondolkodást kivan. Szombaton ugyancsak az asszonyok gyertyát mártanak. íme a mi menyasszonyunk nem kívánja hiába a kigyelmed fáradságát. vasárnap tanakodnak holmi csekélységek iránt. megnézik még a legkisebb baromfiát is. hol zenész van. Ezek után a jegyeseket bejelentik a papnál. az a legderekabb szószóló. azután ismét tüzet. Azonban a vendégeket egyszerre el nem fogadják. tudósítják. míg felöle gondoskodnak. szüntelen foly az égettborozás. és szép gyönyörűséges kalitkába tenni.” Ekkor megvizsgálják úgy van e a dolog. mert ezek a paczallal együtt tejben főzve. Kevés idő múlva ismét visszamennek és jelentik. mint ennek a csekély mulandó világi jószágnak. mint ennek a csekély világi mulandójószágnak?” Erre a megajándékozott elvévén a kendőt. De már az előtt való pénteken marhát vágnak s feltisztítják.meg kell lennie. a legény leveszi kalapját s kezet fognak. hanem azt tudakoztatja általam. amikor elölről nagy gonddal megnézik. s a vőlegény búsan. míg csak lehet. mégis összetörődtünk. a hurkáját kimossák és megtöltik. hanem ezzel a kendővel kivan kedveskedni. hol pedig nincs. s ott táplálni.

Elkészülvén az esteli. a holmit a kamrában lerakják.menyasszonyt haza kérendő. s elkezdi versekkel a menyasszonyt szüleitől. Mindezen idő alatt a pálinkázás éjjel nappal foly. mint a méz. azután visszatér. úgymond. mindenik kocsis lovára kendőt tartozik adni a menyasszony. hogy kezét a kása megégette. hány menyasszonyos ház van a faluban. Hogy meggyógyíthassa. s lefekteti. és házi bajokat. Ez szóm és mondásom. Azután azok ülnek le. különben ki nem adják a nyo-szolyók. előadja versekben a vőlegény forró . ittatást. több szekerén és zenészekkel mennek oda. De éjfél előtt a vőfél bevezeti a vőlegényt a halókamarába. megszaporítja. s úgy viszik haza a menyasszonyt. azután mézesen isznak.” A lakodalmas házat átaljában királyi háznak hívják. nagy főző kanállal és tányérral sorban jár. világos virradtig tánczolnak és mulatnak. hogy azt minden lássa. Minthogy a lakadalmakat rendesen egyszerre tartják. költeni. mintha élőfa volna. sebesen vágtatva zene. úgy hogy kétszer háromszor is elkeli menni a vőfélnek. egyszer kétszer megkerülik a falut. ágyáért stb. tartóztatást. s a tetején levő kendőt a szalagokkal együtt elvegye. s hallgatást kérvén. míg a menyasszonyt a szent hitre kinyerheti. Az asztal körül járt. . általam hivatja kigyelmeteket az ő kigyelme királyi házához. ki ha más faluban lakik. mint több hivatalos vendégeivel is. különben a főző kanál fenyegeti. a szakácsnék tálalnak. egymásra omolva igyekszik mindenik a fára kötött perczeket elkapni. Azalatt a vőlegényes háznál elkészülvén. az ő kigyelme kedves magzatjának középső tisztesség tételére. melynek tetejére kendőt kötnek szalagokkal s néhány pereczczel. s azért is fizetni kell. . míg abból mindenik egy-egy kés hegygyel nem vészen. és ismét vigadozni kezdenek. Utolsó étel tejben főtt kása. panaszkodván. egy korsó italra. s oda rohanván. Erre különösen meghívnak minden vendéget ily beszéddel: „Ilyen becsületes embernek postája és követe. Szerdán reggel eligazítván a ház táját. A vendégség végeztével a vőlegény pártjával együtt a menyasszonyos házhoz megyén. Erre az asztalok kihordatván. újongatás közt megindulnak. a kezét a kása. hogy a kendőfát fejszével kivágja. amikor is annak minden portékájáért. A lakomát égettborral kezdik. Elkapván a kocsis a maga illetményét. minden jó akaróitól. azaz egyenes és mentől fiatalabb fát. fizetni kell a vőfélnek. mindkét rész külön seregben a templomba megy. Itt a ház ajtajában már készen várják az asszonyok egy tányérral. mire a szülők. s egész torokkal siratják az elköltöző menyasszonyt. a szakácsné kezét bekötvén. valamelyik elővesz egy hosszú írást. ládájáért. hol darab ideig tánczolnak. A főző kanalat kásával töltötte. Ez meglévén. testvéreitől. mivel már akkor tíz húsz gyermek készen lesi. Ki poltrát. atyjafiaitól. testvérek nagy jajszót ütnek. De a búcsúztatónak utolsó szavával a sírás egyszerre megszakad. estefelé a menyasszony holmiját szedik össze. s elkezdődik a tulajdonképeni lakodalmi mulatság. Mihelyt a vőfél a menyasszonynyal eltávozott. merre dűl a fa. arra kéregetett. A legelői menő kocsist illeti az. Minden vendég tartozik valami pénzt tányérjára tenni. akik addig felszolgáltak volt. ki húszast adott. A menyasszonyos háznál a szószóló újra elkezdi a kötődést. de nagyon gyorsnak is kell lennie. Ugyancsak kedden a leányos házaknál felállítják az ügynevezett kendőfát. Megforrázta. Esketés után ismét mind a két fél külön a maga szállására indul. közleni kívánja kigyelmetekkel is. s az új házasokat be nem eresztik. Ezek ilyenkor a vőlegény szószólójának és vőfélének téli zöldből s holmi száraz virágokból kötött bokrétát adnak. melyen méz van egy késsel. barátnéitól. melyet elsőbben tisztán. a menyasszony kikéréséhez fognak. s annak képében a guzsalyát el is viszi a vőlegényes házhoz: kedden a konyhakészítéshez fognak. bemennek. daliás. egy tál ételre. azért a házak felett messze kilátszó ezen kendőfákról meglehet tudni. Egyik szakácsasszony kezét bekötötte. komáitól búcsúztatni. és kéregetvén annak gyógyítására. beszerzett égettbort az úgynevezett kócsár sáfárkodására bízzák. mint telhetett. mint. hogy oly édes legyen házassági szerelmek. jel adatik harangszóval. melylyel jelentik. a vő fél felhordja az ételeket. s ekkor a menyasszonyos háznál levők is kiindulván. melyet midőn megettek. s úgy ássák a földbe. Az esteli rendesen tíz óra után hordatik fel. mintha végkép ki kellene a világból mennie. Ha azokat az ételeket és italokat az Isten megáldja. Miután felrakodtak.

estelihez ültettetnek. a zenészek az úgy nevezett lefektető dalt kezdik el. . A táncz és vendégeskedés rendesen folyvást tart vasárnap reggelig. Kép. vagy erőszakkal is ki ragadja a szűz koszorút a menyasszony fejéből. A gyermekkeresztelések szintén különböző szertartásokkal járnak. ezután meg sorban a jelenlevő leányok. az isteni tisztelet után ismét vendégeskednek. fojtogató. ezt paszitának. annak jelentéséül. Itt a vőfél szép szerivel. ablakon dobolni.kívánságát az ő menyasszonya után. Emellett ajtón. midőn holmi pajkosok a házban levő tűzre paprikát hintenek. szalmából nagy tüzet raknak.Bontó Pál 13. Mikor a csecsemőt kereszteltetés végett a templomba viszik. akár messze földre vitetett a menyasszony. Beeresztetvén a menyasszony. s az első gyermek keresztelése nagy teketóriával ünnepeltetik. Azután egyszerre a vőfél kiszalad az ajtón. hogy a hőrészesek már takarodjanak el. Reggeli szürkületben kimennek a hajnal tánczot járni. akár a helységbe. az úgynevezett hőrészbe indul a vőlegényes házhoz. Gvadányi . vagy azt pipából szívják. 1827. azután az apa ölébe teszik. Itt a menyasszonyt. a menyasszonynyal pedig. s ezek végre is akarva nem akarva a nagy füst és dobolás elől eltávoznak. Az ottani vendégek nagyobb része másnap. Azalatt a leányos háznál is foly a lakodalom. utána a menyasszony s leányok egyenest a hálókamarába. ép úgy mint a vőlegényes háznál. A keresztelő után a komák. s a vőfél megindul. Tud. egész fejét kendövei bekötvén. hogy nem sokára lábánál fogva. poszréknak nevezik. annak jelentésére. s megvendégeltetnek. hangosan danolván zene mellett a lefektető dalt. ekkor eljönnek a menyasszony szülei s közelebbi atyjafiai a kárlátóba. keresztapát és keresztanyát a bába hívja meg. mi azt jelentené. Minden vendégnek . lábával ne essék az ajtó felé. s itt a vőlegényes háznál pénzért bebocsáttatást nem nyer. melyet tőle szép szavakkal elfogadnak.7. Azután mindnyájan a templomba mennek. s különös tánczmozdulatokkal megkerülik néhányszor a szobát. Minthogy a faluban rendesen egyszerre tartják lakodalmaikat az illető jegyesek. azonnal átöltözik. hogy ott a hőrészeseknek kötőjét tartsa. az ajtóba állítják. Gyermekkeresztelés. hogy midőn a csecsemőt ide oda hordozzák. hanem a pitvarban maradnak. s végre a szoba zugolyába viszik. ha rést találva haza nem futamodik. Gyűjt. Erd. Emellett nagyon vigyáznak arra. ismét frissel és jobbal megtöltenék.. A látogató borral vagy pálinkával megtöltött edényt szokott magával vinni. különben meg nem mutatják nekik a menyasszonyt. melyen megszegett kenyér van. kit oda magokkal kivisznek. s ugyan olyat a menyasszonynak is adván. s kontyot tesznek a fejére. melybe azok pénzt vetni tartoznak. A hőrészesek rendesen a zenészeket is kénytelenek megfizetni. atyafiak és szomszédok lakomára gyülekesznek. de vajúdáskor a gyermekágyast a szoba közepére terített zsúpágyra fektetik. vagy holmijában. ha magát kimulatta és távozni készül. hogy meglássák nem esett e valami kár a menyasszonyban. 38-48. tehát az egyik félnek vendégei a másik félnek lakodalmát is meglátogatják. minek folytán igen erős. Némely vidéken a következő szokások divatoznak: A gyermekágyat a szoba sarkában vetik meg. A komákat. Azután a csecsemőt az asztal alá viszik. hogy az újdonszülött soha ki ne fogyjon a kenyérből. azaz halottan fogják kivinni. köhögtető s prüszköltető füst támad. s körül tánczolják. de azután. 277. azaz a falu közepére kimenvén. hogy a születés ott történjék meg. azt a komaasszony előbb karjaiban háromszor szokta a ház küszöbe fölött meghintáztatni. hogy az új asszonyt az Isten színe előtt bemutassák. Ε hajnali tüzelést perselésnek is mondják. lap. Azután magukra hagyják az új házasokat. De még el sem költhetik az estelit. s ezzel berekesztetik a lakodalmi mulatság. mintha semmi sem történt volna. Különösen az első lebetegedés. utána a menyasszony. dörömbözni kezdenek. Elmentök után ismét foly a mulatság. I. s a vőlegény mellé fektetik. máskép nem játszanak nekik. köt. Azzal meggyújtván egy épen ez alkalomra készített három ágú gyertyát. több ízben egymásután keresztül ugráltatják. Magy. Miután a hőrészesek magukat kimulatták.

Hogy a községek. Karácsonhó 11-én a dabi és dömsödi szigethatár megállapításánál . de mégis legtöbb helyen faagy helyett sártéglából épült ágy divatozik. Hajdudorogi menyasszonyágy. A hátszegi nép életének s kedélyének legtisztább tükre a nedéjának nevezett piros pünköst ünnepe. Ez ünnepet régenten a földes urak tartották fenn − most többnyire közköltségen esik Összegyűl ilyenkor legény. az elöljáróság a néppel együtt a hely színére megy. az apa ingét. ennek emlékezetére társai puskavesszővel felcsapják. A gyermekágyast a koma. akkor a fürdőbe néhány pénzdarabot vetnek. hogy igaz jószág adatott el. a szomszédasszonyok 11 -14 napig jó ételekkel tartják. Határhányás emlékezetessé tétele. annak bizonyságára. s vetetett meg. A dömsödi jegyzőkönyv így jegyzett fel egy határhányást: 1755. kiket sassal koszorúzott fővel ábrázoltak. milyenről csak nem is álmodott. ha az újoncz puskázó az első vadat leteríti. a földhányás kellő magasságot és takarítást érvén. a források. Újs. Ezt pedig összefogódzva mindig éneklik: . helybentermő népdaloknak végehossza nincsen: A telegraf oszlopára. mellényét stb. Hátszegyidéki oláhság Nedeja ünnepe. szokták tenni. kik közt suhanczok is vannak. s a hányat emlékezetére az azzal bajoskodott fiatalabbak a dombra fektettetvén. ételben italban finyás és válogatós ne legyen. A bölcsőbe kulcsot. Ugyanis itt ha nem is átalában minden háznál. . tollat is vetnek a fürdőbe. Mikor a gyermeket először fürdetik meg.. vagy halottas házaknál a tor. melyek a bábát illetik. S elhozom a szeretömet . megcsapatnak e szavakkal: „Emlékezzetek meg. mely alkalmasint a régi nejadok-najadoktól. közben a rögtönzéseknek. hogy ekkor s ekkor stb. vagy azok egyes szomszédos lakosai földjeik határvonalai iránt tisztába jöjjenek. Ez oly szokás. . hogy a jelenlevők látták a halottat. Nedejára. hogy a gonosz be folyásokat. a községek kirendelik az ásókat. mint a vadászoknál. folyók. Oszlopáról sodronyára. a határakon magas hányásokat szoktak földből vagy kövekből vetni. annak jelére. hogy jól tanuljon.minden ételből kell valamit ennie. s mulatság rendeztetik. kutak lakói és nemtőitöl veszi eredetét. boszorkányságokat tőle eltávoztathassák.” Néhol pedig a megcsapottak jutalmul s emlékül is egyszersmind ezüst húszasokat és tallérokat kapnak.. leány s az öregek is a vidékből. hogy a gyermek majdan ha fölserdülend. vagy adásvevésnél az áldomás ivás. amint hamvedren nyugosznak. A keresztelő lakomával jár. melyeket természetesen az apa költ el leginkább. 108. bibliát. egy határocska hányatott két sor fűzfák között. Sajnálatra méltó azon nő. ki e vidékre talál férjhez menni. mert oly kemény menyasszonyi ágyba vezeti őt férje. Vas. 1858. s megemlékezés okáért megverettek Bödi Ferencz és András dömsödiek. Fölteszem az ízenetet. zene bönög azután. hogy a felserdülendő gyermeknek ne legyen fogyatkozása a pénzben.. s annak mikénti kimúlásáról bármikor bizonylatot tehetnek. Ezzel a Hátszegen a tavasz megérkeztének örömét ülik. s a belőle ömlő vízre túlvilági szépséggel mosolyognak. a határt itt hánytátok. s tilinkó és csimpolya mellett naphosszat zsupálnak (tánczolnak) és isznak.

s úgy viszi. Amoda tűzijátékkal bajoskodnak az atyafiak. már meszünnen hirdetik. A leánykák föladata volt. felfüggesztik ott valamelyik szobában a koszorút. Mikor aztán elkészült. és megütni. a legénykék számára pedig egy hizlalt kakas lőn a czövekhez kötve. 591. hol a bölcs IV. Enyémbe juhászbunda. szanaszerte meggyújtják a tüzet a tavalyi rőzsékből. bekötött szemmel a tyúkot felkeresni. Hegyaljai szüret. Vas. Bilder aus Ungarn 1. Hérész. a czigányok és szedők csoportjától kísérve. s aztán csoportosan körülveszik a gyermekek és öregek. a legénykék ívvel és nyilakkal voltak ellátva. meglátszik rajtok. melyet azután a násznagy előtt szoktak lerakni. Szívem szerelmétől ég. van közte dinka és gahér. rendbe állottak. kik egy elitélt főbelövésére rendeltettek ki. hogy tavalóta nem próbálták. két fehérbe öltözött piros arczú leányka czifra rúdon vállára emeli. Üres pipa tarisznya. Hétfalusi kakasünnep. Alig van viskó. 1859. A leánykák közöl mindenik egy koszttal (bottal). míg a fiatalság távolabb heveredik le a gyepesen. s tiszteletére reggelig esznek. 68. újs. Mind a két tábor részére egy-egy czövek veretett a földbe. meg egy-két mezei virág is. miként azon katonák. ki őket azután különösen megdicséri. Azonban hagyjuk a tarkabarka csoportozatokat s az élénk sürgés forgást. A tanító megjelent mind a két nembeli iskolás gyermekekkel a helység játszó helyén.Zöld levél és vendégség. Szép orczádat csókolja. ahol őket a kíváncsi és mulatni vágyó néptömeg fogadta. s míg az ételeket beadja a konyhába. míg a fiúk illő távolságban a kakastól. hol legalább egy dudás ne hangoztatná a felvidék kedvelt nótája „a pozabucski pozahlatot” s a bérczek többszörösen visszaverve a szedők egyszerű dalai és örömújongatását. hogy a körülöttük levő legénység megkínálhassa a tavaliból az elejökjötteket. Kik abban részt vesznek. Hej Nedeja. végig az utczákon. Ez alatt a menyasszony szülei házától a vőlegény házáig tartó menetet értjük. isznak és tánczolnak. a fiúké. s beszélgetnek sok szóval a szép jövőről. Hegyalján. hogy itt ma a nép nagy ünnepet tart. a kakast . nézzünk ide hol most készítik épen a szőllőhegy birtokosának a koszorút nagy gazdag gerezdekből. Gyerünk be a lúgosba. hérészeknek neveztetnek. a leánykák számára egy hizlalt tyúk. mindig kedélyesen és vígan foly le a szüret. Hej Nedeja Nedeja. a többit felaggatja az úgynevezett paradicsomfára. Itt ott megállnak. Ezekután a leánykák bekötözték egymás szemeit kendövei. Ezek mindegyike visz valami ajándékot. s midőn haza érnek. Ezüstpénz a hajadba. mert csak minden 4-5 vergődik fel magasabban közölök az égre. Nedeja. Itt a leánykák és legénykék két táborra szakadtak. A kakasünnepet Hétfaluban húsvét harmadik napján szokták volt megtartani. Béla áldásos intézkedése folytán ültettek munkás kezek szőllővesszőket. Ha az est félbeszakítá a munkát. Selyemkendő nyakadba.

Íjj ereje s nyilak mérge. Mért vigasságos életem. Kétszer születtem világra. Szívdobbantó viadalra. Éjjeli szép éneklésem. Nem tudtam. de csak most tudom. Hogy hozhatna ez életre. Mert midőn meg se gondoltam. Fejemet földhöz szegezte Erőmet is mind elvette. Voltam sokaknak hasznára. Meghízlalván az ő ívjek. Ki leghamarabb találta az áldozatot. Ily hasznos voltom nem nézték. Szegény fejemet nem szánták. Lőn én keserves életem. Szárnyaival fedegetett. Mire volt hizlaltatásom. Nyilak miatt lőn halálom. Lett volna bár vészesemre. Időkornak megmondója. De nyilokat mind rám szórták. Halál mérgével tartoztam. Ki provokálsz koczkázásra. Bőrömet megfeszegette. Mint a rostát úgy csinálták. Diákgyermeki játékra. . Éjjel mindenkori óra. Mire volt hizlaltatásom. azé volt a dicsőség Ezen eljárás alatt megzendült aztán az iskolás gyermekek ajkán az úgy nevezett „kakasének” melynek szövege így hangzik: Jaj szomorú gyászos óra. Ε világból kimúlásom. Bőrömet úgy megliggatták.nyíllal lelőni. Időkort megjelentésem. Tyúkok között kodácslásom. Hanem értem adták pénzek. Anyám mikor melegetett. Megronta s nyilval megöltek.

és pedig szerdai napon. a diadalmas fiút pedig. Nyáron sátor alatt tartják a lakodalmat. Táncz kezdetekor. innét nevezik el ők a rosz bort „lakodalmas bor”-nak. s ekkor a legroszabb borokat adják fel. melyet czifrán járnak. Velők szembe ne szálljatok. Vas. és felfejkötőzik. hogy a diadalmas lánykát. ügyes. újs 1861 500. . fiútársai kísérték nagy zajjal a szülői házhoz. néha egy nap 10 pár is esküszik. hogy nem csak a mulatóknak. s elmondja. Néha 2-300 vendég is együtt van. Élők. Kikiriki a tyúkokon. a háznál várják a lakodalmasokat. A szomszédnak jó kántora. hol a lánykák tyúk-hússal. Bemutatja násznagy uramnak. hol a vőfél jő előttük. Kikiriki a hivukon 16 Kikiriki a pajtákon. Mert nyilak mérge elfojtott. A menyasszonytáncz mindig abból áll. mely oly nagy. Nincsen nálad melódia. hogy a lakodalmas ebéd végeztével. kik templomba nem mentek. Immár többet nem szólhatok. a fiúk meg kakashússal csaptak világraszóló vendégséget. Vőfélek zászlóval vezetik a zenét. kivezetik a menyasszonyt közel rokonai. Én többet nem kenternálok. majd legszebb ruhájába öltözve vezetik a vendégekhez vissza. Padlás. a menyasszony viszi a nőknek a tánczost. Mert engem pénzért adatok. vígan jönnek. Diákokat ahol láttok. Kikiriki az utczákon. mert sok kell. ki a tyúkot agyonütötte. de a nézőknek is helyt ad.No borbát15 fonó asszonyok. lánykatársai. s az új párt lovaslegények kísérik. Csárdás a fő táncza a lakadalmasoknak. de meg részegséget sem akarnak. Holdmezővásárhelyi lakodalom. Magatokat elvonjátok. Hallod e te kakas koma. Oda lett a hangos nóta. az asztalfőre vezetve Őket. ki a kakast lőtte agyon. de a föld szomszédokra is figyelemmel vannak. A vacsoránál első ételök a tyúkleves. Ti kakasok vigyázzatok. hogy kezdődik 15 16 Serény gyors. A kakasünnep azzal végződött. Módosabbak kocsin mennek templomba. A lakodalmat a leány apja tartja ki. Azért rólam tanuljatok. egy tánczos pedig (úgynevezett tánczmester) a férfiaknak szerez tánczosnőket. hogy így ne járjatok. Kik csak kakas szóra vártok. szalag és zsebkendőkkel czifrázva. kiválóan szeretik csinálni a borkorcsoját és túróslepényt. Visszajövet a rokonság és vendégség. Vígan mennek. mert a meghívásoknál nem csak a ház. Itt újborkor tömeges a házasság.

ezekhez vezetik a rendezők a vendégeket. mint új asszony először megy haza szülei házához. Ami a kerekszámon felülmarad. s italt és ételt vesznek magukhoz. vacsorálnak s haza térnek. de ellenfele szintén nem akar hátralépni. hogy átöltözködjék. s a vendégek ilyenkor. az a zenészeké és vőfélé. a többit a menyasszonynak adják. A lakozás 2-3 napig is szokott tartani. mindenkor pénzt vet a ros lába.a menyasszonytáncz. kik a vőlegényt tánczoltatják.17 azután maga a vőlegény értekezik és alkuszik a leány szülőivel. A kitűzött napra szalagos ifjonczok mennek vendéghívogatónak. utána jönnek a násznagyok. s a pénzesebb marad a táncztéren. és az 17 18 Alföldi tájszó. és szemérmesen megköszöni. az előttök lévő asztalon kitett tálczába. a kárlátó annál zajosabb mulatság. és térden fogadják ezeknek áldását. s így páronkint minden vendég. a czéh javára áldoznak. míg nem ismét más férfi és nő váltja fel a tánczolókat. újs. 96. Vacsorakor a köszöntéseket maguk rögtönzik. Innen ered a kárlátó név. mint maga a lakodalom. A várt estén18 a vendégek a vőlegénynyel együtt lóháton mennek a menyasszony házához. mígnem egyik vagy másik kifogy apró pénzébe. bemutatják. ha hiányai vannak megszólják. Előbb két gügyü. és a menyasszonynak egy kendőt ad át (marama). mit ez rendesen a nászvezetőnek szokott ajándékozni. Itt a mesteremberek tartják a bált. Horvát határőrvidéki házassági szokások Károlyvár vidékén. 1858. esküvő előtti est. Majd a leányok egyike egy koszorúzott almát tűz a zászló tetejére. kik között egy zászlóvivő (zástovnik) és kettő násznagy (kumi) a nászvezetőnek (starashina) vannak alárendelve. Ez alatt a többi vendégek kört képeznek a két pár tánczos körül. Ekkor a menyasszony az asztalfőn ülő vendégeket megcsókolgatja. borra. az új házasok látogatására. midőn a férjhez adott leány. Nefelejts 1862. Így megy a nő tánczosok között is. melybe 5-6 krt perdit bele egy nő s egy férfi. . − így megy az egész népség a menyasszonyhoz. és csemegeadáskor az új párra ürítenek poharat. Ekkor kezdik megítélni az új asszonyt. de a legények adják össze a szükséges pénzt zenére. mert ha ez csendben ment is véghez. mely azon alkalomra adatik. A meghívottak (szvali). Másnap a nászvezető által rendezve ismét lóra ülnek · elöl megy a zászlóvivő. Alföldi tájszó. és pedig mindig készpénzt. a kérő násznagyok. férfit úgy mint nőt megcsókol. Vendégségnél külön asztalnál ül a czéh− és atyamester. s ha ügyes megdicsérik. a nőnek feje szépen be van kötve. − többnyire e szavakkal: „Adjon isten az új párnak bort. minden érkezőt. A férfi forgatja a menyasszonyt. az ételeket pedig a mesternők sütik és főzik össze. mi rendesen 10-15 pengőre megy.” Kárlátókor. hol a koszorúleányokkal együtt segítik az arakoszorút fűzni. a nő a vőlegényt. mely nem egyéb egy vendégségnél. Ha a tánczos nem akarja egyhamar kiereszteni keze közöl a menyasszonyt. 92. ez is ugyan zörögteti a rostát pénzével. az asztalnál ülő vendégek megszámlálják a pénzt. ki azt zsebbelijébe szedi. Ekkor a jegyesek a szülők előtt leborulnak. midőn ismét pénz gördül a rostába. neki kell fogadni a vendégeket. azután mindkét ház barátai híják meg a vendégeket. Más vidéken a szülők mennek gyermekeik. s hogy legyenek szívesek a vendégek az új pár háztartásához egy kevés pénzbeli ajándékot adni. rangjokhoz illőleg. Vas. kivált a kovács és csizmadia-czéhbelieknél. mit bevégezve. majd távozik. az asztalra egy rostát tesznek. 147. s midőn már az egész vendégsereg részt vett a menyasszony és vőlegénytánczba. − A legjobb lovas előre ugrat. Hódmezővásárhelyi mesteremberek lakozása. Az utón többször megállnak. Ez a kárlátó nagyobb ünnepély. jó áldás kívánatok mellett. búzát és békességet. A megkérések rendesen aratás után történnek.

a menetet egy eleséggel terhelt ló zárja be. azután előbbeni rendben elindulnak a vőlegény házához. s így ül a nyeregtelen rosz gebén. az estét ismét egy gazdag vacsora fejezi be. odáig jut. de sokszor a koronák oly ékesek s drágák. de oly annyira mindent. és most az esküvés megy véghez. hol végbe megy az esküvő. a kalapjára pedig egy nagy virágcsokort tűz. . a még hervadatlan ifjúság jeléül. mely alkalommal egy-egy darab pénzt kap. A menyasszony egy szánon. lakoma bevégeztével kezdődik a füzértáncz. esnem egy kéz visz el szomorú emléket azon szokásnál fogva. ha csak nem nagyon gazdag. mint előbb leírtuk. a vőlegény a vendégeket szolgálja ki. ellenben annál lármásabb s nagyobbszerűbb a vőlegény kísérete. nehogy egy kérőnek vacsorát kellessék adni. néha négy is. s habár néha tréfái igen nyersek és szögletesek. Rendesen a szülék választanak gyermekeiknek házaspárt. ezalatt a koszorúleányok két koronát tartanak az esküvők fölött. csak egy idősb nő kíséretében jön a templomhoz. A vőlegénynek a menyasszony egy kendőt ad. hogy büszkén hordják fejőkön. én koronázlak téged e tisztes nő urává” a koronát fejére teszi: „Isten szolgálója én koronázlak téged e férfi nejévé. A gazdagabbaknál e vendégségek néhány napig szoktak tartani. ennek közepén megállnak. a férfiak mögött ülnek lovon. Az ima után a pap a koronát átveszi.” Ha a menyasszony koszorúját félti. még a gyertyát is ő hozza. ő készíti a vendégeknek a reggelit. azt a szokást vették föl. a menyasszony itt adja beleegyezését. a koszorúleányok. vagy kocsin. melyet hátára kötnek. két vendég szintén lóháton oldala mellett kíséri. a fiút apja előhíja és kijelenti 19 Így írja le Haquet is a bán− és varazsd-vidéki szokásokat. ha elfogadja a kérőt. derékig mint férfi. addig senki sem érezheti magát általa megsértve. mert tudni való. mit esznek. s ő takarítja össze a lakást. mert vacsorához ülve. ki megjelen. Eredetileg zöld galyból vagy virágokból fűzték e koronákat. A nászmenet egészen elválik a leírttól. de míg e hivatalban van. most a gazdagoknál arany vagy ezüstből. ezután fris forrás-vizet hoz kézmosásra. A lakománál a menyasszony ül legfölül. és e szavakkal: „Isten szolgája. ez rendesen este történik. hol (amint ők nevezik) lovagja által a menyasszonyi koszorú egy karddal leüttetik. háza födelét dióval és fügével dobálja meg. hogy pisztolyból lövöldöznek. Éjfélkor a násznagyok az új házasokat hálókamrájokba kísérik. mely népdalok kísérete mellett járatik. akkor csak érintik a fejét. kik mind lóháton szoktak jönni. hogy e népnek több rozsdás és rosz. a menyasszonyt a nyert kelmével beterítik. a menyasszony a násznagytól (debelkum) egy vég kelmét kap. a menyasszony oda érve. De mennyi bajjal jár az. a legnagyobb lármát ő csinálja. hogy a vacsorához szükségeseket a kérő adja. sőt mi több. és azért a görög templomban az esküvést „házassági koronázásnak” is szokták nevezni. hogy még a kenyeret. De jellemző e nép óvatossága. ki a faluban található legroszabb lovon ül. Kalapját egy lúdszárny díszíti. melyek szent képekkel vannak ékesítve. Másnap az új menyecske az első. melyet a nyoszolyó-asszony átvesz. alább mint nő van öltözve. mint jó lőfegyvere van. Ekkor befátyoloztatik a menyasszony és lóra ül. légy kísérője és társa ez élten át. melyek csak kevéssé térnek el a fenn leírtaktól. Így érnek a templomhoz. A bohócz (csaush) a menet vezetője. Amint a templomba érnek. míg egy fiatal ember. ráköszönt és iszik vele. Ε közben a menyasszony vagyonát (ripovade) a vőlegény házába hozzák.új életre való oktatását.19 Több különbség mutatkozik már a szláv vidéken. A kérők előbb a szülőknek adják tudtokra szándékukat. kit elfogadni nem szándékoznak. a szerdai napokat legszerencsésebbeknek hiszik a lakodalmakra. a szegényeknél más érczből szoktak e koronák készíttetni. de később a fényűzéssel ez is megváltozott.

vagy ki eljegyezve volt. hol egyetlen gyermek a leány. szép csöndesen összeesketik. később majd kerül. Ha ily kérők között aztán olyan van. 5-6 jó barát egy leányt körülvesz és elrabolja. gyűrűt. s ha pedig visszalép. Csak oly család.neki. ha a nő egyetért velők. de ha nem akarják neki adni. az apának tíz forint. u. hogy egy gazdagabb kérő jön. hogy a nő félig ne egyezzék bele. és inkább haza viszik „a gyászhét után” azzal vigasztalják magukat. van szaladgálás a bíróhoz. ládát. Ha a leány nagyon szemérmes. kapja meg a menyasszonyt. melybe a legény vagyonához mérve egy vagy több darab arany. Ez alkalommal az eljegyzett leány egy nagy almát (jabluka) kap. ezért szemrehányást nem nyer. általában ez a legkedveltebb zenéjök. ki érzi magában. az apa. A legtöbbet ígérő kapja meg a menyasszonyt. mert ez idő alatt folytonosan tart a lakomázás. esketné meg őket: ez persze nem teszi. − A rablók az erdőségekbe vonulnak. − De történik. mert a sok ajándékot odahagyni nem akarja. ha a rablás nem önakarata által történt. sokszor igen érzékeny boszút vesz. mint a bűnt. hogy majd elmegy vele. úgy öröme nem tart sokáig. s ha a leány a fiút meglátja. s ebből az illető leányok sincsenek kivéve. s nem fogjuk csodálni. ki elveszi. Egy család bár hány tagból álljon is. ezt vagy amazt már kinézte neki. hogy ily esetben vérboszú éri a vetélytárst. minden fivérnek nadrágra hat forint. . ez könnyű. melyek három nap alatt megtörténnek. a leányokat elviszik férjhez. Ekkor történik a leirt megkérés és eljegyzés. − Ez időn át mindig szól a duda. és szigorúan kívánják a rabló megbüntetését. az ily esetnél rendesen per szokott támadni. Vájjon nem bánja e a vőlegény ilyenkor. lesüti szemét és nem szól hozzá. azért máig is fordulnak elő. hogy házasodni fog. fülbe függőt. s ezen hangok ragadják az ifjúságot csodálatos tánczokra. A jegyváltás idejétől egész az esküvés napjáig. A menyasszony gospodarjának legalább tizenkét forint. Az esküvő után egy hétre kezdődnek a rokonok látogatásai az új házaspárnál. hogy visszanyeri aráját? vagy hogy azelőtt ő ütötte el emennek kezéről. Jövő héten leány nézőbe mennek. és csak a násznagy által történik meg. a fiúk pedig haza házasodnak. ez izgatja és vidítja kedvöket. ott 6-8 nap maradnak. és csak szegénység szülte e tettet. mert gazdagabbnál sokkal nevezetesebbek. és csak ha mindent megbír téríteni a vőlegénynek. A fiú egész alázatossággal felel rá. de még többször verekedések. kit egy férfi megkért. és így inkább elvállalja a nőt. és most ritkábbak. persze kerül ebből azután perpatvar. mely ajándékok mint minimum tekinthetők. és többet-ígérés miatt elvált. még a jegyváltáson sem tűri meg a legény jelenlétét. kendőt. mert a szülők törvényesen keresik gyermeköket. és tudósítja a történtekről ha a leány szereti a férfit. m. akkor amannak lemondanak. Nem egyszer történtek már e végett gyilkolások. nagyapa és unokái minden gyermekeivel együtt maradnak. de többet ér a gazdagabbnál. De a szegény ember is akar ám házasodni! mitévő legyen tehát. hogy egypár lakadalom sokszor koldussá tesz egy szegény embert. akkor egyik haza megy az illetők családjához. hogy habár szegényebb. ritkán vál el egymástól. Ha ily rablás oly nővel történik. vagy ezüstpénz van dugva. hogy egy rablás történjék anélkül. habár a nőrablások a törvények által igen szigorúan büntettetnek. emez viszont. de alig is hihető. ha kész az alku. hol minden papot a környéken fölkérnek. nyoszolyát. erről neveznek aztán minden araajándékot jablukának. ha ez szép. Ha a falu ifjúsága a korcsmában tánczra össze van gyűlve. ott vőt vesznek a házhoz. az anyának két forint. a többi házi népnek hét forint jár. ködmönt. úgy hogy nem egy menyaszszony ment már kék szemmel az oltárhoz. De gondoljunk most egy 25-30 tagból álló családot. de kosarat adott neki. ha e sivító rikító eszközt zenének lehet nevezni. mert egy harmadik és negyedik is jelentkezik ugyané szándékkal. és akkor kezdődik a többet ígérés. de nem ritka. a vőlegény úgy kerüli a menyasszonyt. ez mind ott marad. csizmát. a fiú apja vesz mindent a legközelebbi vásáron a leánynak.

A bajnokősök ezen győzelmét ünnepli − a monda szerént − a zala-egerszegi nép a tábori portyázáshoz hasonló húsvéti határjárásban. bedobták azt a lángok közé. mint dicső őseik fognak hazájok és tűzhelyeikért küzdeni. s megesküdtek mindnyájan az élő nagy Istenre. Kép. de a védsereg keményen válaszolt. Eredetét e népszokásnak századok sűrű homálya takarja. ott sátrak alatt mézes kalácsért czívódnak. Remellay G. Hajdan híres város volt. bújócskáznak. 46. a csatatérről bajtársaik hozták haza. mely Nagy-Kanizsáig meg sem állott. I. s hogy a koldusok tarka serege sem hiányzik ily alkalomkor. boldogságos szűzre. minden faluban máglya égett az egyház kapuja előtt. Mikor a horvátok harczra készültek. Era. kergetőznek a többiek. képeket. és Fél. A pizmákat. mikor is szakadatlan sokaság kapaszkodik föl a kígyódzó ösvényeken. Budához 24 mértföldnyire. a Duna partján. a Zala vize mellett. meredekül emelkedik föl Gellérthegye. egy jelentékeny török tábor nyúlt el. vagy a bogarakat és ásványokat gyűjtő tanulógyermekek látogatják meg olykor-olykor. azt talán mondanom is feleslegei!. köntösét ereklyeként oszták szélyel. s elszánt kirohanásával az ellentábort megfutamította. Egyébiránt a zala-egerszegi határjárást a nép tudalma újabb történeti hagyományra alapítja.Horvátok harczi esküje a múlt időiben. Fé. kies termékeny vidéken. A lelkész ezután egyenként befecskendezte az esküt tett férfiakat szentelt vízzel. Horvát hősök eltemettetése. A basa sátra a halmon még most is épségben álló kápolna melletti óriás agg hársnak árnyékában vala kifeszítve. mely egyébként annyira elhagyatott.ki ha megkezdődött a harcz. vagy a hős kedvese. 1861. A fenfobogó tűz körül aztán összegyűlt a harczképes fiatalság. mely oly sokoldalúan támadja meg zsebeinket. nem lesz méltó utódja a dicső ősöknek. játékszert és gombot árulnák. Zala-Egerszeg egy egyszerű. vagy fekete zubonyt ajándékozott a holttestre. 51. A találgatás: váljon hűn szokás-e. Itt bor és sörhordókkal megrakodt szekerek vannak. melyekben a hajdankor bajnokaink hőstetteit örökíté meg a hagyományos népköltészet. mely a húsvéti határjárás díszjele. szaggatott sziklafalaival. A nagyhét egyik éjjelén. Néphagyomány szerént. 1. vörös szegélyű fehér ruhát. emitt ponyvákon olvasót. A horvát hősöket ha elestek. Bemellay G. Húsvéti határjárás Zala-Egerszegen. fűzet 117. Besenyő alatt. s arra az egész népség így kiáltott: „Ilykép égjen a pokolban az. A sihederek is megkeresik szerepöket. és tűzműveket szórnak a légbe. húsvét virradóra. Húsvéthétfői szent-gellérthegyi népünnep. vagy a határcsapázásnak (metatio) évenként meg-megújuló összellemű magyar gyakorlata? kételyben hagy. és községök saját védszentjére. 1. a nagy-kanizsai török basa e vár birtokára ásítozott. körülöttök száz siirge kéz és száz szomjas torok foglalatoskodik. Legyen bár minő alapja ezen érdekes . Pesttel szemközt. de egészen máskép van ez húsvéthétfőjén. A várat lövette. a nők pedig egy kitömött babát hozván elő. Ε hősiesség emlékére a városházban máig őriztetni szokott azon török zászló. s ahelyett a rokonság. Magy. kedves magyar város Zalamegyében. s a hegy alig képes a feltóduló tömegnek elegendő helyet adni. hogy csak szelek s egy két eltévedt madár. s főhelye e megyének. Ver. ilyenkor nagyban dallá a gyászoló csoportozat. mely aztán az egész község kísérete mellett temettetett el. míg körülöttük labdáznak. Ker. Ezt követte a védcsapat vezérének megválasztása. hogy a közbizalom által választandó vezéreket követve.

sorakozik. gyűlöng férfi és némber. az időjárás. saját köréből egyet csendőrnek választ. s a bon maradó férfiak részént haza. A város népe ébred. tisztes férfi vagy mívelt osztálybeli ifjú. Beáll a reggelizés. mellette az ósdi tárogatós. a kálvária mellett elvonulván. A templom ajtai kitárulnak. Útjok ének s ima közt halad. sokan már helyt vannak. 401. mint a kebleikben élő s fiúról fiúra szálló emlékezés. A kíséret a városon kívül délnyugotra eső kálváriáig halad. Egyike az értelmesebbeknek. Mialatt a kálváriához érkeznék az egyházi menet. ősi székely szokás szerént. a némbersereg előtt a lelkész. Hasad a hajnal. a csinos öltözetű népsokaság tisztes sorai. mely a városból a kálváriához tart. Itt a határjáró újonczok szigorú vizsgálat alá vétetnek. egyaránt édesen hatnak szívre s lélekre. mint ősapáik hagyománya. néhányat. a határjárókkal együtt. s éji csend száll a falu fölébe. Itt kezdődik a szent mise. A nép rajként szállja meg a piaczot. A határjárás vallásos szellemű népe éji tizenegy órakor megindul. utolérnek. féltizenegy körül. ünnepélyes tisztelgése jeléül. öltözik. Már ekkor a határjáró nép. ki rend s illemre ügyel. a határjárók a tavasz zsenge hajtásaival. Balta és puskákkal ellátott egész serege alakul a harczos apák gyermekeinek. a határt megkerülni.népszokásnak. A családok asztalhoz települnek. A gazdag czéhlobogók pompás hullámai. térdre bocsátkozik. az minden esetre harczias jellemű Rajza ez: Nagyszombat éjjelén. a nagy templomba visszatér. s lassú beszélgetés közt várják a gyülekezőket. a főoltárhoz járulván. Az éj csendjét puskaropogás veri fel időszakonként. honnan áldásvétel után. megfordul s indul. némi előkészületek stb Egy óra telhetik bele. miszerént husvétszombat lévén. kiki lakába tart az ízletes ebédhez. az ügynevezett czinterembe. míg a gyülekezés foly. a határhalmokat . feszülettel a kezében. Ha az idő kedvez. A jámbor lelkész. dob− és sípszóval üdvözlik. a közelgők felé haladnak. mintegy ösztönszerűleg össze szoktak gyülekezni a legények és ifjabb házasok a templomikerítések közé. beszédük tárgya: a tavaszi vetés. illő rendben a kálváriához vezetik őket. előadja. az öszhangzatos énekben olvadozó szívek áhítata. Útközben az illedelmes beszélgetés nincs tiltva. szentgyörgynap. A határjárók rendeltetésük irányában folytatják útjokat. Táborjáratuk harczias kifejezésére a puskalövések koronként megújulnak. az egyházmenet. s megfordulván. rendtartólag „a fehér képet” megkerüli. Amint a vacsorának vége. a másik utczából jövő háromnégy egyénnel találkoznak. egy otczából két-három ifjú vonul a templom felé. Húsvéti határkerülés Székelyföldön. Itt egyházi áldás után az ájtatos sereg feloszlik. 1. keresztyén ájtatossággal. a két sor derekán dobos és tárogatós. lélekemelő látvány ez. s ha kisül. s a buzgó nép szívemelő harmóniája. A kíséret némberei. szenteltet.” Ezután a népájtatosság egyházi dísz-menetben mutatkozik. hogy most először léptek e határvédelmi századba. Előáll a város dobosa. Semmi más nem hívja őket meg. a nép beözönlik. az érkezőket puskalövésekkel. a puskák mind közelebb durrognak. hol a díszes szentegyház áll. egyházi mezbe öltözötten. pereg a dob. a határdombra nyújtóztatva 6-12 pálczaütéssel illettetnek. kik szintén hasonló czélból azon helyre igyekeznek. s a síp ütenyszerűleg kezeltetik. előtte a megváltás szent jelvényével. a város piaczára. Az útra kelt határjárók fegyveres serege. s a szervezés azonnal megkezdődik. Az enyhe lég szárnyaira kel az ősi lobogó. Húsvét szombatján estve. de az eszemiszom ezen húsvéti szenteltre előkészítő éjjelen egészen szokatlan. Rövid csendes ima után felemelkedik onnan. A lobogó legelői. főleg puszpángágakkal elborítva. a város felé közelgvén a „veres keresztig. élükön az énekvezető. senki nem adja tudtokra a nevezetes ünnepélyt. részént a kálváriái keresztállomásokhoz térnek ájtatoskodni. mialatt puska− s taraczklövések egymást váltogatják. Napkelet 1857. Az énekvezető ajkain felhangzik az egyházi ének. Végződvén az ájtatosság.

árvizeket. a bérezek tetőin meg-megállnak. a mezőre áldást s az égi csapások eltávozását kérni összegyülekezénk. ő hozza alkirálybíróival a törvényt. Sőt magok a leányok is korán vízért mentőkben végignézik az utczákat. elfeledte a határdombok hollétét. melynek tarkaságaival lengedező szél játszik. Ott mindazokra. s végre akik netalán az úton rendetlenkedtek. formáját. rendesen pitymallani kezd. s végrehajtatja dulóival és a káplárral. válaszszunk azért − úgymond − tiszteket. Megjegyzendő. káplár. hogy az ősmeneti szokást tiszteletben tartsák. azt színes szalagokkal. nem énekel. ki kinek minő virágot tesz. beszélgetik. s visszaérvén az előbbi helyre. egymástól szíves búcsú közt eltávoznak. s épen szélére azon határrésznek. kinek van legszebb fenyőága. magokat illetlenül viselőkre. piros tojással feldíszitni s választottjainak kaputetejére felhelyezni. nemzetes főkirálybíró úr! hogy ez s ez öcsém vagy bátyámuram ezt meg ezt hibázta.” Ezután következik a menet· Halk éneklés közt a falun végigvonulnak. hogy valaki illetlenül beszél. a falu határait el ne felejtsék. tudniillik már húsvét hetében fenyőágat szokott szerezni. Egy főkirálybíró. az énekvezető kezdi az éneklést. felköpűzik. szőlőhegyeinket. Ott éneklést és imát ismételnek. forrásokat megtisztítni. adj jó előjárókat. a törvényt. Például ha a kém észreveszi. hanem csak a vetéskertet. áldd meg hazánkat. s mellettök egy-egy rövid imát mondanak. az elhányt vagy felejtett halmokat mindannyiszor megújítsák. egész határt megkerülik. énekvezető választatnak. a tisztek czímzete: nemzetes fő− vagy alkirálybíró.” Megalakulván a tisztviselői kar. a gyülekezeté pedig: öcsémuram. Ha az idő kedvező. hogy az Isten bő forrással Jó ivóvízzel áldja meg stb. most van először határkerülni. ótalmazzák stb. s a pap áldása és főkirálybíró intései közt. A választások röviden. mindeniket megújítván. így teszi jelentését: „Jelentem egész alázatossággal. A kém vigyáz a hibázókra. a község igazait védjék. A tisztviselőség megalakulásától az ünnepély végéig. egyéb czímezés nincs. kém. éneklés közt halomról-halomra. kik az ünnepély folyamát vezessék. A főkirálybíró intézi az ünnepély menetét. s a határhalmokat még sem tudják kijelölni. Ítéletet mondanak. dűlők. pap. a főbíró éneklésre szólítja fel a gyülekezetet. Imitt amott a fenyőágak mellé fagyöngyöt is szoktak tenni Amely . mi alatt a templomot megkerülik. tehát leghívebb szeretője. Úr Isten! halld meg imádságunkat. minőket fellebb közlénk. kik már többször voltak határkerülni. a megállítandó szabályok ellen vétőket megfenyítsék stb. kerteinket. a választott pap hozzá fog az imádkozáshoz. vitézlő bíró és káplár uram. akik későn érkeztek az ünnepélyre. minket rendben tartsanak. bírák. idegeneket. álld meg falunkat. s azoknak milyen szeretöjök. s helyszerű imákat mondanak. Egy ily reggelen a vagyonosabb falvak utczáin végig nézni a leggyönyörűbb látvány. A pap elmondja az imádságokat. a nép sajátságos eszejárásához mért imádságának minden egyes tételeit külön-külön utána mondja a gyülekezet. nevet. Ez imák körülbelül így hangzanak: „Úr Isten! áldd meg határunkat. adj bő termő esztendőt s békességet. A reggelig hátra lévő időt az ifjúság a szeretet és emlékezés egy kedves cselekedetére szokta fordítani. bátyámuram. Láthatod. és azzal hazatérnek a templomkerítésbe. egyszerűen mennek végbe. kíváncsi asszonyok szokott falusi pongyolájukban fut nak ki az utczákra s álmélkodnak − közhit szerént − a falu legügyesebb legénye a legszebb virágot kell hogy tegye. hogy menet közben az útjokba eső mezei forrásokat kitakarítják. távoztass el mezeinkről jégesőt. hajlékainkat. határkerülési újonczokra. tessék reá ítéletet mondani. Míg az ünnepély lefoly. s rövid. hol hány férjhez adó leány van. mely a felhányt és megújított határhalmokon 6-12 pálczaütésig végre is hajtatik. czifra papirosokkal. nem imádkozik. sáskát.megújítani. nem énekeltek stb. küldd el hozzánk az igazságot. nemzetünket. Így mennek mindenütt a határszélen. Kisded gyermekek. az úgynevezett búzahatárt. mely mindig zsoltári ének szokott lenni. a határkerülésre újonnan felavatandókat beigtassák. melyben van a búzavetés. dúló úr. falunktól a tüzet. Majd minden kapuról egykét fenyőág hajlik ki az utczára.

piros tojás. a folyóhoz viszik. el vannak fázódva. szegődnek és vándorolnak. a lelkésznek bibliát. lapátoláson és tovább lóditáson megy keresztül. hideg tartományokból jőnek. selyemkelméket ajánlanak. bor. 94. Itt tűnik ki? mily ép humora. az úrihölgyeknek kocsit.leánynak húsvét reggelén nincs virága. bizonyos helyen. az alakról leszedik a ruházatot. Ilyenkor messze állomásokról és pusztákról a juhászok egész czéhje együtt levén. s olykor egy-egy leleményes székely emberre akadnak. kalács. Van egy vajdájuk. elbeszélik a falusi életben. mint ezt nagyban láthatni például a székesfehérvári főpiaczon. ilyenkor éleznek. leöntik. s váltság fejében piros tojást és más emlékeket kapnak. vagy azt jelenti. Ε napon változtatják helyöket. Az atyamester előveszi a czéh fegyvertárából az őslapátot. s valakinek azon indítványa. 59. gömbőcze! mi csakugyan nem hangzik roszul. a nép között forgó kisszerű pletykákat. A mészáros czéhtagok összejönnek este a kitűzött helyen. A folyóhoz érvén. két oldalt rendben ülvén. feddnek ezért vagy amazért stb. Ipolysági régi czéh szokás. Érdekes őket hallani. hogy a lapátütések eltöröltessenek. a nőtlennek féleséget. s örömkiáltások között térnek haza. elmennek a házak ablakai alá. bocsássák be. s így sorban mindegyik hasonló manipulation. s mégis elhallgatja. Ez eljárás neve a nép nyelvén: didergés. vázát pedig a vízbe dobják. Ünnep másod napján korán a virágtevő legények szeretőiket meglátogatják. kik ott jelen voltak. s a tisztes ős szokás mentve maradt. gazdasági eszközök. s a tanítványok fölszabadulásának ünnepélyét. felfödözik minden háznak és egyénnek tudott titkait. minő dolgokat tud meg a nép. Az ellódítás 20 év előtt egy nagy vizes kádba történt. a hontmegyei becsületes czéh. vannak áru-czikkeik. könyveik. hogy rosz magaviseletű. A határkerülésnek van még egy kiegészítő része. A fölszabadítást ünnepélyes vacsora és reggelig tartó dáridó követte. sz. de e szokás azóta eltöröltetett. didergők. 1. a jutalom: szép szó. mondják. Az ez alkalomra készült ének körülbelül így hangzik: „Haj ki kisze! Haj jöjj be sodar. magán titkait és cselédi dolgait! Napkelet 1857. s váltságul szintagy piros tojást és egyéb szerelmi zálogokat vesznek. hogy messze földről. a jegyzőnek tentât. mi egyaránt lealázza. farsang végén szokta tartani lakozását. s ott fázékonyan dideregve kéredzenek be. ünnep másodnapján virradóra a falut csoportosan bejárják. minő például. a felszabadulandó ifjak előttök egymásután sorba állanak. mit harmadnapon a leányok viszonoznak. A juhászok országszerte ezen a napon tartanak ünnepélyes összeseregléseket vidékenként. pennát. mint kikémleli mindenki házi életét. mennyi természetes éleze van az irni és olvasni nem tudó székelynek is. melyen ülni szokott. orvos és szépítőszerök. beszédeikben a sátorosokat utánozzák. Honderű 1847. mit énekszó mellett nagy. 399. s ezzel a felszabadítandó ifjú testének azon részét. a hajadon pórleányok egy nőalakot szalagok és kendőkkel felczifrázva öltöztetnek fel. Ipolymentében virágvasárnap délután. leányok és legények kalandjait. A harmadik ütésnél a legénykét két kamasz két kezénél fogva odább előre lódítja. éhezve. óvatosságra intenek egy s más iránt. s bérességet vagy más alávaló sorsot válalni nem . ideje húsvét másod éjszakája. történnek sok titkos összebeszélések és határozások. Ipolysági virágvasárnap. leszavaztatott. háromszor érzékenyen megilleti. és csipős vagdalózásnak vége hossza nincs. Ipolyságon. Sürgöny 1862. többnyire leányok és apró gyermekekből álló kíséret követ. l. Juhászok dömötörje. 1862-ik évben ez ünnepély ismét megtartatott. midőn vezetőjök elmés. azon fiatal házasok tudniillik. hogy a juhászságból kilépni. akik követik. s azt egy póznára illesztvén. vagy hogy szeretője nincs.

újs. pálinka és tánczczal. másnak mást kell csinálni. s természetesen mézes pálinkával vendégeltetnek meg a segítők. A czéh rendelései ellen vétők ilyenkor fenyíttetnek. kendernyüvő. A dolog végével a nehezebb munkáknál 3 féle étellel. hol a munkások vannak.szabad. kőhordó. szerető szeretőjével összejő. másik meszel. szántó. trágyázó. Az ily kalákából mindég víg ének és zeneszóval oszlanak haza. 1854. Segít hazán és a pártán. egy oly épületet készitnek el. újs. szomszédok. Magy. Hogy rakjunk csinos asztagot. s télben a nőknél fonókalákák. A juhász ilyenkor visz vásárfiát szeretője számára. sőt az egész falu. Egyik hordja a földet. Vas. A kalákárai meghívás vagy követek által történik. sőt néha vérengzőkkel is. gyűjtő. Végre következnek a zajos mulatozások juhász modorban. háztöltő. − egyik vágja a fat. A szlavóniai magyaroknál. s pedig ugyancsak vastag demonstratiókkal. A nagy asztag s a szép leány. vagy ha az nincs. pajkos pénzföcsérlés mellett. hogy közösen építenek. − s mint a kasztoroknál egynek egyet. s úgy kiáltozzák. kaszáló. új terveket készítenek stb. mert rendszerént egy házon tizen. − egyik állítja össze a tetőt. mely a falu mellett van. másik gyalulja a deszkákat. s faragja a gerendákat. némely faluban az utczákon fel s alá muzsikussal járnak. Az aratáskori kalákáknál így danolnak a férfiak: Kévét kötünk még vastagot. mert itt egy kis időtöltés. barát barátjával. a harmadik égeti a téglát. 103. arató. Erdl Kép. míg a másik alapját veti meg a csudálatos laktanyának. s vési az oszlopokat. hogy kinek hol s miféle kalákája lesz? Némely falvakban. vagy ha tánczos a kaláka. mindjárt minden ember elmenjen hollós mezőbe. tánczolgatás s új ismeretségek esnek. csak lágy kenyér. 4. hanem annyiban is. s így a meghívó dolgát egyszerre elvégzik. . másik nádaz vagy zsindelyez. hogy az arrai meghívás után az atyafiak. 371. 1854. valakinek egyszerre minden fizetés nélkül dolgozni mennek. nemcsak annyiban pedig. másik az épületre való anyagot czipeli rakásra. s a boltozatot valami ragadós anyaggal ragasztja össze mesterségesen. midőn a kaláka meg van már híva. egyike a legszokásosabbaknak. mondani valóját közli. szénagyűjtő. s különösen a naptároknak van ez időben nálok nagy keletje. mint fonó. melyen csak bámulni lehet. A székelyeknél. I. Mint a darazsoknál. kendernyűvő. Ezeknél az u. egy ember elmegyen a kiáltó hegyre. s nyáron a mezőnek azon dombjára. Ősi szokása a székelyeknek a kaláka. építkezési kaláka. egyik ássa és hordja a földet. Ezen kalákák a gazdasági szakosztályok szerént többfélék. s így néhány nap alatt. Kaláka. házfa” hordó. Ugyanis ha valaki egyik. vagy otthon más valakinek. II. vagy másik helységben új házat építtet. s ottan a kalákát megkiáltja ily módon: „Uh hó! aki eligérkezett Véső Tamás uramnak kalákába aratni. 1856. háztöltő. könnyebb munkájú kalákában. egyik tapaszt. 135. harminczan dolgoznak együtt egyenlő akarattal. ho uh!” Az ily kalákába főleg az ifjúság vágyik. a falu tornyába. n. ez esetben a helység népe átváltozik darázsokká és kasztorokká. hogy házaikra a legmesterségesebb czifrázatokat vésik. Van. mely abból áll. másik veti a vályogot.

s mintegy képlete az ős magyar családi élet folyamának.fiatal gazda a leányt kéreti. kedvese nyakába borul. az atyafiakat látogatják..” Ε szavakra a sánta nőt elviszik. Tizenegy órakor a harang megszólal esketőre. s oda ajánlja. s arra fejkötőt. Erre néhány rokon jelenlétében megtartják a marhaságot. A kalotaszegiek házassági szertartása századok tisztes nyomait hordja magán. Ekkor a vőlegény felkendőzött. és sajátjából egy szekér fát hoz be az erdőről a lakoma számára. őszszel az apa fiának egy tallért ad. hogy magának nőt vehet. A hordóra fenyőágat állítanak föl. Ez egy csöbörbe illesztett fenyő bokor. Az ajándékok folytonosan gyűlnek. Az ifjú t. Tíz óra tájt mind a két fél külön-külön megindul a paphoz. Innen-is mindenik saját lakába tér meg. vagy legalább azt játszik. még pedig egy szekérre teszik az ágyneműt. rendesen minden darabot egyenként szállítva ki. mind a menyasszonynál megkezdődik a lakmározás. A leánykérő egyedül jelen meg. ki hasonlóan béna. s ugyanerre ül fel több nők közé a menyasszony. mi rendesen farsang-elejére esik. a leányát mutassa elé. Az estét a vőlegény és vőfél a leánynál töltik. Esteli harangozáskor a leányos háznál a leány hozományát kezdik az udvaron kirakni. mely szalag és csörögeszerű süteménynyel van felczifrázva. egy csinosan öltöztetett. S ekkor történik meg a kikérdezés. pántlikázott és felgalyazott ökrökkel. és lakoma. más szekérre a ládát. egy hordó s több effélék. Mire egy eddig észre sem vett személy is a szertartás színterére lép. három kancsó bort hoz. ifjakat vesz fel. mi abból áll. s ezt sirató estének nevezik. a menyasszony három tyúkot. A lakmározás kedden kezdődik. s ide a vőlegény ül fel férfiakkal. Az atya mintegy patriarcha. pántlikát.. kérem tehát gazdnramat. de sánta vagy sántító nőt vezet elé. vagy zeneszó mellett az utczákon járkálva.. mikor lett alkalmassá fia család alkotásra. s egész ünnepélyességgel kijelenti. s az említett kalács és bormennyiséget. Miután tehát az év áldásait betakaríták. hol az esketés véghez megy. vagy pedig a fönebb említett tallérból áll. de leánynézni jár. s a kiszemelt leánynak a tallért megmutatja. A vőlegény három kakast. maga határozza el. s ez által tudtára adja mintegy. hogy a leányt megkérje. s felhív egy tisztes férfiút. Ε hozomány rendesen hat párna. mire minden meghívott befog. két derekalj. mely annyit tesz. elvennélek.. Mindkét fél templomba indul. s újból kéri a valódi házileányt. korsót. egy festett láda. felrakják a hozományt. Az ökrök előtt a . és zene kíséretében a leányos házhoz mennek. hogy ha kosarat nem adnál. Λ fiú kiválaszt. három kalácsot. hogy ez s ez fiatal házasodni kívánván. A házasulandó tehát most már nem csak guzsalyosba. . tükröt. Kitűzetik a kézfogás határideje. saját vendégei és muzsikusaival. Innen haza mennek. Szerdán reggel. kiugrik. melyet nő hoz fején. keresi a házigazda ilyen s ilyen nevű leányát. A leánykérő természetesen ezt is visszautasítja. s az apa áldást mond reájok. hogy a lakodalomra fát hozni segítsenek. i. hordót rakják. mit kézadás követ. mindenik fél úgy amint jött. A legény vőfélt választ magának. s estefeléig honn mulatnak. mi gyűrűből. ki a játék alatt magát az ajtó mögé vonta. s többek közt a nők egy lakadalmi fát hoznak ajándékba. amint a leány előlépett. helyébe mást állítanak. ostorcsattogtatások között oda megy. Mire a leánykérő szól: „Házi gazda uramat ép egészséges leánynyal áldotta meg az Isten. Most harmadszor csinosan öltözve maga lép be a kérdéses leány. A házigazda. vagy jegyváltást. ezt ott kézfogásnak nevezik. mind a vőlegény. hogy a násznagy e nap megjár minden hivatalos vendéget. s mindenféle apróságot aggatnak fel. kinél e jelenet nem volt váratlan.Kalotaszegi házassági szokások. hol a szószóló szokott beszéddel a leányt újra megkéri. mint egy kis tornyot.

míg a leány oda nem fut. A tehetősbek. Ε jelenéssel vége a lakodalomnak. Innen a leányt haza kísérik apjához. hogy a leány meg nem jelent. az ígért ajándékokat összegyűjti. s így rendre. 18öü. barátjuktól. sőt még a harangozótól és sírásótól is elbúcsúztatják a halottat. még pedig az asztal-főre a vőlegény és arája. Itt a leányt anyja. 143. ezt azután az örömapák teszik el. nőtől egy tyúkot. s tizenegy óráig az utczákat járják. foly egész éjji 12 óráig. A harmadik tál ételnél házi bútorokat. A temetésért a lelkésznek férfitól egy kakast. melléje bicsakot üt fel. . újs. Negyed nap pénteken. férfiak. közelebbi rokonaikat. s azt. s e percztől nő és férj lett belölök. a koma czímet és barátságot híven megtartják. Vas. Leülnek. miből az is bekövetkezett már. a vőlegény násznépe egy közel eső atyjafiához veszi be magát. 2. Kalotaszegi keresztelő. s mint hü nőt bemutatják. Újs. így viszik a leányt haza. . minden vendég ajándékozzon pénzt. melléjek a rokonok. 1856.nyüszőleány20 megy. s azzal ott hagyja. s az adakozás a tányérba befolyván. Amint az ételt felhozzák. 1856. . Kép. hogy életeiket megkezdhessék. házigazduram férjhez adván leányát. hogy a kancsó fenekére mélyeben pillantott pajtások. kezökben boros kancsó. s ott tartják mindaddig. s a vőlegény házához hajtanak. Erre kitör a lakzi és táncz. valamint az is. A temetéseket nagy szertartással viszik véghez. hanem marhát kér. jó barátaikat költségesen megvendégelik. s így a legényt még is ki kelle húzni.” Erre az asztal közepére tányért tesz. fején vive a lakodalmi fát. szekereken. született gyermekek keresztelője alkalmával. kissé be találták a vízbe mártani. muzsika szó mellett. Szombaton az ifjú pár nem mozdul ki honról. mert rendesen piros kordován csizmát viselnek. hol a vőlegényt rokonai beeresztik a kútba. A keresztelőn megjelent vendégek. A fiatal nők és leányok kedvesebb halottjukat pártájukon és hajfonadékukban fekete szalagokkal. mire áldást kér. a fiatal párnak. a vőlegénynek. mikor is az ökrös szekér újra előáll. Hatodik nap. mit herisnek neveznek. Vas. mint a megszűnt komaság jelét. 143. legvégül a vendégek. edényeket. 20 Nyoszolyóleány. Kalotaszegi gyász. Erd. s egy igen eredeti jelenet. minden tál ételt bizonyos megszokott mondatokkal fogadnak. hol könyörögnek érette. fekete csizmával gyászolják. s rendesen apró marhákat ígérnek. Ekkor következik a kontyoló. apró hozományokkal rakottan. és „uram őkemének” nem nevezi. Az első tál után a násznagy feláll és szól: „ . Ez aztán a hűség próba. s ismét haza viszi. 144. Míg a menyasszonyt kontyolják. a bántó félnek küldötte. a násznagy hat ökrös szekérrel megindul a faluban. Régebben megvolt azon furcsa szokás. mint férjének hatalmába adja. s azon nap vége a lakomának. újongatás közben megindulnak. még pedig a nő hóna alatt kalácscsal jelen meg. a megbántott fél egy darab forgácsra pökött. s azt ismét baza viszi. A növendékek keresztszülőiket mindenkor nagy tiszteletben tartják. a nászba tartozó nők. Tizenkét órakor a menyasszonyt családja fölveszi. 1856. vasárnap. 136-7. s nem kér érette. Harmadik nap csötörtökön. Vas. hol terített asztal vár reájok. nem ritkán két halotti beszédet is tartanak. s most vőlegény és menyasszony egy szekérre ül. . hogy ha a keresztkomák valahogy összeháborodtak. A második tál ételre nem pénzt. 144. Magy. templomba mennek. néha varrottas kendőt és párnát adnak. mely alkalommal minden közeli távoli rokonuktól. újs.

Kalotaszegi apróbb szokások. hogy az oláhfalusiak egyszer egész a városuk kapujáig elhúztak egy szomszéd helységet. vagy más erkölcsiség elleni kihágáson talált hibás ifjú legényekre ítéletet hoznak. Az ifjú legények a legkorosabb legényt megválasztják „legénybíró” név alatt. Kas. melynek a vége befelé görbül. ki nov. újs. csizmában mosni a kútnál vagy folyamnál. Kamóhúzás. hogy „fogod-e már komé?” „Ha fogod. A nagy leánynak ebéd és vacsora felett leülni illetlen. hogy a székely falvak nincsenek oly messze egymáshoz. ottan volt a határ. Akkor azután megkérdik egymástól. kik minden vasár napi templomozás után gyűlést tartván. amilyet az úrfiak hordanak a városban. mely alatt nem kell érteni valami kurta nádpálczát. különben vége a szalagos pártának. hogy mi az a „kamó”. Először is tudnunk kell. mind a két falu legénysége neki feszíti erejét. néha ötven is egy sorban. megvizsgálják a darab fonalakat. 1856. Kecskemétieknél a húsvét. mert megharagudnának érte. Vannak emberek. Pest mellékén „gajmó”. mintha oda volna nőve. az úgynevezett „Mária Kápolnához” gyűl. a székelyeknél „kankó”. káromkodáson. hogy e pünkösdi mulatság onnan eredt a székelyeknél. czikázás. másikba a másiké. nemesebb élvezetű . s ezek azt állítják. A székely faluvégeken pünkösd napján összegyűl a szomszéd falvak népessége a mezőre. kik mindennek szeretik az okát tudni. van azon kaczagás. Mondják. jelenleg az ájtatos r. szabad mezőn álló. s ha egy-két lépést tágított is előre. mint a kalotaszegi leány. aminek a vége horgasnak van hagyvaKét ilyen kamót aztán horgas végeinél fogva egymásba akasztanak. Vas. ezen pereknek úgy szakíták végét. különben maga ellen erőködött volna. s többnyire a magyarhoz annyira illő. korán reggel ivó vizet hordani. hanem egyik falu kakasának átfelelget a másik falué hajnalban. mellé esküdtekkel. valamint bármely csikorgó télben. Miklós napján a leányos házakat az ifjú legények rendre járják. naplemente után. hamuval tömött zacskóval megütögetik. 166. Minden háznál az eladó leány kötelessége. lső napjától kezdve minden héten egy darab fonalat nem mutathat. mind a két fél úgy megállja helyét. hanem egy három négy öles jó fiatal töriilvágott bükkfát. Túl a Dunán „kampó”. Mert tudni kell. Tehát mindegyik falu legénysége elhozza magával a hosszú görbe kamót. ahol csak vagyon. De ha aztán sikerül valamelyiknek a másik falut kihúzni helyéből. amelyiknek nevét nem mondjuk meg. s azon leányt. sör. hát húzd rá!” Erre elkezdődik az erős mulatság. s ameddig eltudta. s innen van az a közmondás. miszerént sokszor levén határvillongásaik. bor. egyikbe belekapaszkodik az egyik falu fiatalsága. tulajdonképen pedig valami bot. s azt érdeme szerént egy kifúrt falapiczkával megveretik. Természetesen mindenik fél a másik földén állt. újs. nem marad a tánczvigalomban. másik perczben megint visszaszerzi. Néha ki sem bírják mozdítani egymást egy álló helyükből. 1800. hajdan remete lak. hogy saját kamójával a másikat kihúzhassa helyéből. hol zene melletti tánczsátorok alatt. hogy „szemérmes. mert ezt minden faluban másként híják. katholicus hívek gyakori imahelye. A kalotaszegi leány. hogy amelyik helység el tudta a másikat vonczolni kamóval a vitatott határról. az alföldön „horog”. mezei játék. 144. Húsvét más napján a kecskeméti lakosság minden osztályának legnagyobb része a város nyugati részén. mint az alföldi városok.

s kedvök csucsorodván. Itt ö szent ihletben és jó nevelésben mívelheti. pörge kalapokban járják be a gyermekes házakat legidősb tanulótársuk vezénylete alatt. midőn t. Az iskolamesterek és tanítványok védszentjének emez ünnepén. Régi jó szokás Kecskeméten az úgynevezett disznótor. Hogyha nem adhattok minekünk diákot házatokból. juhczobákot. A szegény árvák is. Lám a madárkák is gyönyörű tavasznak zengedeznek.) Az úr minden jókkal e házat szeresse. köt. ő minket vár. Holott majd tudományt. Kép. Emmausba menő két tanítványának megjelent. úrfiak s császárok taníttatnak. György napja. midőn a feltámadt megváltó. Díját voszi annak ő.lóverseny mulattatja a több ezernyi megjelenőket. Ide mostan tehát kiki maga fiát elküldheti. 102. Ti is ezenképen. hogy komám és ángyomasszonyoméknak is félreáll kissé a kontyuk. Mert ilyetén helyben. I. jó fiak Isten által. Koloniak Sz. Neve a mulatságnak „Emmaus” húsvét másnapi evangeliomban foglalt szent történet helynevéről. déltől alkonyig. roppant mennyiségben. Jó mesterünk vagyon. esttől nem ritkán reggelig. Az Isten áldása s ezért áldomása házatokon Maradjon mindétig. hű hálánkba. hanem mindenféle sültet. vagy leöleti. a gazda télen sertéseit leöli. mi nagyobb moduaknál nem egyszerre történik. Papirosra valót adjatok és más jót vagyonotokból. 1. elhagyott ifjak oktattatnak. mint gyümölcsös kertben. hogy az ily torokban nem csupán sertés húst tálalnak fel. mondatnak utána íme versek is. Kik itt az erkölcsben. 1854. (Ezt elénekelvén. Magy. Megjegyzendő. tarhót és több ily ízletes magyar ételt. nagy jutalmának menyországban. s összevissza tánczolnak és dalolnak mindent. melynek tetejébe jóféle öreghegyi és széktói borocskát szoktak öntögetni. tarhonyás rétest. pörkölt húst. el sem is felejtjük. jertek el már. gyermekek. utóbbiak csinosan felöltözve. omlós pogácsát. Ily helyen királyok. Mert ki ajándékot nyújt nekünk. szőllőkön kívül fekvő „Talfája” nevű szép tölgyes erdőben. világ végzetéig jószágtokon. kit Isten megáldjon. jertek el hát szépen iskolába. 101. foszlós kalácsot. Szerelmes öcséink. i. . s többnyire zene mellett derekasan. mint szokott ez órában. Ilyenkor aztán megesik. 1851. Jó atyák magzati és jámbor rajzati örüljetek. mint gyümölcsös kertben növeltettek. mulatnak. Régi szokás szerént menjünk Isten szerént iskolába. Erd. Kecskeméti disznótor. Most azért hozzatok. vegyetek adományt idvességre. Magy. amidőn is illedelmes jelentésre nyert bebocsáttatás után házanként elzengik következő ismeretes dalukat: Szent Gergely doctornak. Kép. Mi azt megköszönjük. a fiatal Növekesznek ifjak. Erd. jó barattait összehívja. sok tojást rakjatok e kasunkba. Pünkösd más napján ugyanily népmulatság tartatik a város éjszaknyugoti részén. híres tanítónak az ő napján. Úgy a deákocskák házanként eljárnak s énekelnek. túrus csuszát. atyafiait. ti lesztek társaink.

kiáltunk: Jöjj el s légy katona. Mely is szerencsésen az nap végződött. Nyáron. hogy hiányi nagyok. Akár minden héten mást-mást csináltathatsz. Ε kedves mondókájukat végezvén. Nem bánjuk. tenta a mi mesterségünk. nincsen feleségünk. Szállásod. Melyért áldást mondunk mindnyájan reátok. látták. Azért még katona nem lészen a neved. Kis diákok vagyunk. Az hogy diákokat mostan verbuváljunk. C. Megszámlálván. Én e házhoz követ nem egyébért vagyok. Holtuk után az úr magához vezesse. ha tetszik. Minthogy seregünket minap a hadnagyok. Egy hete múlt épen. mi az akaratunk. ha holnap ismét visszaveszed. Éltöket mindvégig szerencse kövesse. Ott sokféle dolog elővetődött. Az ebéd s vacsora már otthon vár készen. papiros. olyant hozhatsz. Ha kedvelitek hát szülők ez életet. E. Kiket seregünkhöz így hívunk. Csak mustrára jársz föl. De legbizonyosabb szüléidnél lészen. Ε pakszussal azért mostan elindultunk. egy szűrt nyakadba akaszthatsz. Ha egyéb nincs. mely végett az . ha úgy tetszik mezítláb is járhatsz. Levelünk mutatja. Ha borunkból iszol. Elveszünk örömest penészes petákot. ha az végbe mégyen. a mi ellenségünk. diák alamizsnát kérnek. pogácsánkat eszed. D. Sületlen pogácsa a mi eleségünk. B. minden helyen lészen. Ha van magzatokhoz bennetek szeretet. Mivel megérték már a szép kikeletet: Bocsássátok hát el velünk gyermekieket Hogyha nem adhattok minekünk diákot. Azért katonákat verbuválni hagyok. Üresen tántán csak el nem bocsátatok.A benne lakókat sokáig éltesse. Diák verbunkra is pakszus engedődött. Az A. F. Könyv. hogy mustránk kezdődött. adj minekünk kezet. Mondért akár milyent akarsz.

Magy. 3. és a tanulástól szünet-kezest kaplak volna. Honderű 1847. 1854. az ablakok alatt megállapodnak s villóznék: Villö! Villö! ki hazája? Biz az a jámbor ember háza. a szegényebbek ólom gombos kék magyar ruhában. miről azt tartják. Ezt a mesterek részére dudaszó mellett házról házra menve szokásos kéregetést „cassatumot járni” műszóval fejezik ők ki. hazaoszlanak. midőn így mesterasszonyuk asztalánál kényelmesen lakmároztak. hol reájok mesterük lakában vendégség vár. Kép. Virág vasárnapján a virágzó kis leánykák énekkel elegy járásukkal. 26. Erd. s népdalokkal felváltva lejtik az úgynevezett „botostánczot” minthogy bot van ekkor kezökben. 94. Villö! Villő! kivisszük a kiczeviczét. melyet a kapott szalonnadarabokkal teledugdosván. Zengjünk ott most úgy mint máskor. s énekszóval a faluban így zengedeznek: Villő! Villő! faluvégén selyemsátor. 1. stb. kolbásznak. (Végre a kiczeviczét beledobják a falu patakjába s eldanolják:) Vígan szenteljük meg majd őt. mit kiczeviczének neveznek. 27. hogy a „duda nem is muzsika. 3. Koloni apróbb szokások. őket a váluban . Erd. a csapszékbe térnek be. így meglévén a házról házrai kalandozás. feltartanak. Villö! Villö ! stb. Egye meg a farkas. Falu végén selyem sátor. Erd. házról házra körülhordoznak. Kép. s ez harmadnapig így tart. Villö! Villö! Adjon keétek tyuktojást. Húsvét másod napján szokásban van a falusi lányok leöntözése is. kiket a pajkos legények a kúthoz vonszolván. hol szívesen látott vendégek. Magy.1 Magy. visszatérnek iskolájukba. vagy egy ingre vetkőztetve. a vagyonosabbak ezüst. stb. Farsang utolsó napjaiban a legényes czéhbe már beavatott füzéres ifjak lobogós gyolcs ingeket öltvén. Vagy csak egyszerűen a virágvasárnapi lányok fűzfa-ágat felszalagozván. Villö! Villő! stb. Megelőzi e kedvtöltést a még gyengébb iskolás gyerkőczök táncza kövér csötörtökön dudaszó mellett. 3. s miután azon házaknál. 28. Az abban résztvettek banduroknak neveztetnek.adakozmányokra van velők kosár. s az ez alkalommal ajándékba kapott szalonnadarabokat minden czéhnél egy-egy suhanczra bizott nyársra tűzdelik fel. S énekszóval a pünkösdöt. egy szalma bábot menyasszonyilag felpiperézve. nyárs. vödörrel leöntenek. czigány zene mellett járják be a falut. és szalonnának. Kép. S behozzuk a konczmesternét. 1854. a reggelit vagy harmadebédet elkölték. 1851. (Tréfásan némelyek odamondják:) Ha még nem tojott a kakas.

megfürösztik − mire kölcsön fejében a vízre vittek suhogó kedden nyolcz szál hajlékony fűzfa vesszőből készült suhogőval jól megverik ő keméket.
Magy. Erd. Kép. 1854 3. 28.

Szőlőkötözéskor a leányok nagy énekszóval hojedáznak: Hője, hője, hojeda, hoj hoj! (Itt valami nevet említenek) Jó barátom régen, Szép szeretőm szívem, (Ismét név) lelkem, Majd meghalok érted. (Hangot változtatva:) Meghalok, meghalok még beteg sem vagyok, Kolonyi temetőn nyugodni akarok (Erre következik más helyről a köszönet:) Köszönjük az éneket, Százszorta jobban magát Az édes csillagomat. (Nevet említ) kaszáljon keé, Vastag rendet ne vágjon keé. Vastag a rend,, vékony vella, (Nevet említ) el nem bírja stb.
Magy. Erd. Kép. 1854. 3. 29.

Koloniak sz. Balás napja.
A koloni iskolás gyermekek sajátságosan ünneplik meg e napot, midőn mesterük meghagyásából, gondos felügyelők kíséretében, régi szokás szerént, minden házba különféle ug-rándozás közt beköszöntének, mikor is ünnepiesen fel vannak öltözködve, bokrétázva és szalagozva, s a szoba közepén egyik közölök letűzi a vas nyársat, ezt a többiek karikába veszik, s mint fürge méhecskék szende hangon egész szabatossággal éneklik a mesterök által betanított következő dalocskát: Szent Balásnak napján. Szabadságunkban van, Hogy házanként járjunk, Segítséget várjunk; S énekeljünk: Omne dignum líeverendum. Campes. Adjatok gyermekecskét, Hallja abéczécskét, Omne dignum, Reverendum, Laudes. Adjatok leánykát, Söpörjön iskolát, Adjatok egy ludat, Hogy mutasson utat,

Iskolába. Adjatok egy kakast, Hadd kaparjon garast, Papirosra, Most úgy fogunk tánczolni! És ekkor a szalonna darabokkal tűzött nyárs körül, melyet egyik közölök a padlás mestergerendájába szúr, körben tánczolnak. Mint a molnár tyúkjai, Ha jól laktak búzával, S az ellopott árpával, S gazdánk embersége, Gazdasszony tisztessége; Adjon darab szalonnát, Vérest, májust, nagy hurkát. (Most egyik felemeli kezét s mutatva felkiált:) Ekkorát! Mert ha nekünk nem adtok, Fazekakban kárt valltok; Mind lehulnak a polczról, Es a tyúkok a pántról, Ha nem akarja keétek azt, Hogy kárt tegyünk, Vagy pedig mást, Nézze keétek meg a padlást. S hozzon keétek le egy kolbászt. (Ekkor szerényen ezt mondja egyik:) Macska van a szalonnán, Kergessétek el onnan, Szegjetek egy falatot, Nekünk is egy darabot. Ennek végeztével a ház gazdasszonyától szalonnát, kolbászt, tojást, vagy néhány karajczárt kapnak ajándékba, s ekkor ismét bakugrások közt hagyják el a házat, s a nyert ajándékokat iskola mesteröknek adják át, ki házánál megvendégeli a neki szép hasznot csinált csürhéket. Innen neveztetnek aztán e gyermekek sok helyt Balás vitézeinek.
Magy. Erd. Kép, 1854. 3. 27. M agynyelv. Szol. 2. füzet 395.

Koloni sz. Ivánnapi tűzugrások.
Virágos sz. János napján a kolóniák úrnapi párlos füvekkel vegyített szalmarakásokat gyújtanak meg a négyszögű tűzhelyeken, örömriadozó daliás és ugrós táncz között, s a fellobogó lángokat egyenként átugrálják. A tűzre tett illatos füvekkel a sárkányokat, ördögöket vélik elűzni, hogy ártalmas förgeteggel a vetésben kárt ne tegyenek, s a kutakat, forrásokat meg ne mérgesítsék. Néhol e czélra csontból, szemétből; ringyrongyból büdös füstöt is támasztanak, mintha csak az ördögnek akarnának tömjénezni. Mások a mező szélén tüzet raknak, s égő üszökkel kerülik meg a vetéseket. Mások ismét nagy tüzet raknak az erdő vagy a hegy tövében s danolnak, tánczolnak körülötte, az égő üszköt elviszik a házakhoz, s a

kertbe tűzik, hogy a hernyó el ne pusztítsa gyümölcseit, vagy a vetések közé, hogy az élet meg ne üszögösödjék stb. Abból, hogy a leányzók mikép ugorják át sz. Iván tüzét, jósolni szoktak a férjhez menésre. ... Az ezen szertartással egybekapcsolt sz. Iván tűzéneke pedig így hangzik: Tüzét megrakáljuk, Négyszögre rakáljuk, Egyik szögén ülnek Szép öreg emberek; Másik szögén ülnek Szép öreg asszonyok; Harmadikon ülnek, Szép ifjú legények; Negyediken ülnek Szép hajadon lányok. Ki lovai vannak A nagy hegyek alatt, De ott is ott vannak, A.....é Selyem sár hajó, ... nak, Hajó félő gyöngy, Koszorú gyöngy, Térítsd elő Orzsi Az én lovaimat, Én is megtérítem A te ludaidat. (S itt ismét rákezdik „Ki lovai vannak a nagy hegyek alatt” mindig más névvel p. o. Balkó Istváné, Hertédy Jánosé stb. mint fönebb, míg valamennyiét kiénekelték s összepárosították a dalban. S midőn már a szalmatüzet meggyújtották:) Világolj, világolj, világolj szent János, Csak most légy világos, osztán légy homályos, Meggyuladandó........nak, Kőháza, Ojtsuk, ojtsuk, jaj ne hagyjuk szegényeket. (Mikor a tüzet keresztül ugrálják:) Mely magas rút a fa, ága elágozik, A tengeren által hajlongik, Selyem sár hajó . . . . nak, Hajó felö gyöngy, koszorú gyöngy. Egyik ága hajlik (a legény nevét dalolják) Udvarába, Másik ága hajlik (a lány nevét mondják) Udvarába. Selyem sár hajó .... . nak, Hajó felö gyöngy, gyöngy, koszorú gyöngy.

Roppanj gyivó. Mind azt énekelik. Máriában elnyugszik. Ne vetekedj vélem te búza szép virág. Virágom véled elmének. . Hajtsad rózsám hajtsad A cseresznye ágát. Szóval a szót mondja a búza szép virág. Virágom tőled el sem maradok. Virágom tőled el sem maradok.) Lassan csendéjétek én apró deákjim. Mert bizony te vélem szent misét szolgálnak. Rendvel ülnek a szép lányok. Hadd szakéjjak szépéből. Roppanj gyivó. Ha én volnék a budai nemes asszony. A fölvégi lányok. Hozd estére a holdat. Mert bizony én velem lányok dicsekednek. Egyik féle virág a szőlő szép virág. Behinteném apró pünkösti rózsával. Virágom véled elmének. Virágom tőled el sem maradok. Arany hajú Mária rendítsd alább a napot. Ha a tükör nem hazudna. Ne vetekedj vélem ivola szép virág. Mert bizony én vélem széles e világ él. Hogy aludjék Mária napfelköltíg. Rendvel néznek a tükörbe. Virágom véled elmegyek. Magamnak javából. Kisöpreném a budai nagy piaczot. Virágom tőled el sem maradok. ahol az nap elnyugszik. (Ezen refrain ezek után ismétlőleg viszáztatik. Szeretőmnek színéből. Virágom veled elmegyek. Megöntözném hideg kőkútnak vizével.Vetekedik velem háromféle virág. Ha a gyivó megérik. A levele lehullik. dőljön ki A gyivófa. Hogy dőljön ki. mogyoró Levél alá. mogyoró Levél alá. Ne vetekedj velem te rózsa szép virág.

Ilon atyja öreg. azért vettem fel e gyűjteménybe. kezébe vette íjját. volt egyszer Magyarországon egy jómódú falu. midőn a tanácsházba gyűlnének be. Azt mondja kelmed: hogy hiába köti a kosarat. egyedüli mulatótársai szép fehér galambjai. Kép. hol nem volt. azt ponyvába takarták. s mindenik tanácsbeli személy a bíró után egyet csapot a bűnösön. honnan csak akkor tért meg. Két kezét módosan csípőire feszítve. 3. mint a feszület. pattogó nyelvű felesége. s az ily női munkához szükséges egyéb apróságokat kellő rendben tarthassa. mert ámbár Ambrus szegény volt és öreg. ért elméjű öreg emberekből álltak. Elégszer is mondogatta. Magy. körülbelül ily szavakat hangoztatott: − Hát kelmed most is csak az utczára bámészkodik. hogy első hitestársának az úrban elnyugovása után nem maradt csendes özvegységben. s jó. Ha valaki lopó. mi? Persze! már nem tud mit csinálni a nagy gazdagság miatt. sárgára festeni. Kosáradás eredete. mert meglepetést szándékozott jegyese névnapjára készíteni egy remek hímzett kardövvel. Kőrösön a tanácsbeliek. illetőleg mese alakjába öntött. miket aztán nagy ügyességgel értett meghámozni. mert az egyszersmind néphagyományi alapokon gyökerezik. csak úgy úszunk tejben vajban. mint más tisztességes vén ember. Szegénységével nem sokat törődött volna Ambrus bátya. szokásban volt náluk. kékre. 29 Körösi régi szokások. mind köpönyeg formában mentek a gyülekezet elé. Ilon ezen hímző kereten egész naphosszat dolgozgatott. Mikor pedig valaki a lakosok közöl büntetésre méltónak Ítéltetett. Kép. 21 . lap. Midőn mesénk kezdődik. Midőn szép Ilon a kosárkötő hajlékába belépett. s pirosra. Erd. ebben a faluban sok apró ház. az a prédikátor megegyezéséből tartozott eklesia követést tenni. s Gergely szolgája kíséretében belévágtatott a rengetegbe. kinek élte legnagyobb része csatákban folyt le. akit híttak Ilonnak. hogy mind fehér ruhában. s nyakát előre nyújtva. s jó öreg Sámson úr még most hatvanhét éves korában sem tudott otthon nyugodtan ülni a zsellyeszékben. csak ne lett volna neki egy Sára nevezetű körmönfont. füz. stb. három négyfelé hasítani. munkáját rögtön elrejtette. s még sincs egy betevő falatunk. akkor is még zsörtölődött a menyecske. kik abban az időben mind szakálos emberek voltak. harczias tekintetű férfi volt. nem veszi senki? Ε beszély. ott hever most is ötven darab a sutban. Hogy azonban a sok színű selyemszálakat. aki az ö nyugodalmas életét mindenkép megkeseríteni igyekezett. de ügyesebb kosár kötő nem találkozott nálánál hét vármegyében. s ha idegen jött a kastélyba. stb. hanem már kora hajnalban felnyergeltette vadászparipáját. s mint ilyen annak keretébe méltán beilleszthető. midőn a hold már magasra szállott az égen. I. azért nem dolgozunk. szorgalmasan ápolt virágai. kopjáját. 178. honnan busásan metszhette kosarai számára a fűzfavesszőket. Az öreg Ambrus a falu legvégén és legrongyosabb vityillójában lakott. Szegény Ilon tehát a nagy kastélyban mindig magában volt. tűket. az apró házak közt egy nagy kastély. s a kastélyban egy tündérszépségű úri lány. hanem Sárát vette el. hogy nem kell senkinek. Magy. vagy parázna személy volt. hogy saját bűne bünteti öt. hogy csináltat számukra az öreg Ambrus által egy csinos kosárkát. feltette magában. épen a folyó partján. s az ország minden részében nagyban divatozó népszokás eredete leírását.21 Hol volt. stb. Erd.Vaj ki volna náloknál szebb. 1854. s hímző-kerete volt. Elégszer is megbánta.

miért is nem veszesz már magadhoz ezen földi pokol szenvedéseiből! De Ambrus bátya mind e beszédeket csak hallgatta nagy türelemmel. hát megveri. itt van la orrunk előtt a Tisza. . ha egy kissé halászgatna. Ambrus bátya nem tudott hová lenni az öröm miatt. Szántszándékkal koldusbotra. Most lépett be az alacsony szobába Ilon. . ha épen nem teszi azt. no hanem iszen volt is rajta mit dolgozni! − Haszontalan időfecserlés az egész! − jegyzé meg a drága hitestárs. amilyennek párját hetedhét országon kereshetni. − veté közbe el keseredetten jó Ambrus bátya. s azzal fenyegetését végrehajtotta. Ennek a házaséleti jelenetnek elejétől végig az ablakon keresztül tanúja volt a szomszéd asszony. Ambrus bátya még az nap hozzáfogott a kosárka készítéséhez. mert hitestársa akaratosságán türelmét vesztvén. s azzal kínálta meg. aki különbeket fest. ide s tova keresgélt hogy milyen helyre ültesse le a nagyságos kisasszonyt. ha nem köt kosarat. hogy nézze meg mily szép. mert azt ugyan soha sem hitte. hogy: „hála isten! elkészült a kosár. hogy házát ily nagy tisztesség érte. bizony nem törne le a dereka. tegye ezt. hogy Ambrus bátya képes volna valaha uralkodni felette.” − De biz nem mondom! − Kérlek. . − Sőt ha csak egy kissé is szeretsz. hogy mondja az ő kedvéért: hála isten elkészült a kosár! − mert ha nem mondja. − Mi jó szerencse hozta a nagyságos kisasszonyt szegény hajlékomba? − kérdé végre az öreg. mire Sára asszony abba hagyta a szót. oda ment feleségéhez. s míg elkészült vele. minden művészetét rá pazarolta. − Ambrus bátya arra kérte a feleségét. tulipánokat és tarka énekes madarakat font belé. mi történt Ambrus bátyáéknál? − Nos. mond velem együtt. ha megérdemlettem volna! . összefogott három négy szál kosárra való fűzfavesszőt. S aztán. − válaszolt a kisasszony − ha számomra egy csinos kis kosárkát kötne. − Sz jól van. . ami épen egy falatot sem hoz a konyhára. Ily kegyetlen bánásmód még akkor is sok volna. − Mondod most? − Igen. Két hónapig dolgozott ezen a munkán a jámbor ember. . mért nem kínálja jobban. mi kincsem? − kérdé az öreg. ugyan hallgathatta drága felesége nyelvének kerepelését. végre egy négy lábú kis lóczát leterített egy tarka kendővel. Az árát jól meg fogom fizetni. megmutatta neki. s futott tüstént haza az urához − Hej. miszerént ö csinálta. ha tudná kegyelmed. s nagy széllel vágta be maga után az ajtót. de még sem találhatni! − kiáltott fel nagy örömmel a kosárkötő. hála isten elkészült a kosár! − szólt az asszony egészen megváltozva. − Ne beszélj így édes kincsem. különben megverlek drága feleségem! − Azt szeretném látni! Ambrus gazdát nem kellett ez egyszer sokáig biztatni. s hogy csak szép legyen. hogy biz ő maga is alig hiszi.. s elnyelte a szót. − Azért se mondom! − Mondjad.. − S mondotta-e Sára asszony Ί − Dehogy mondotta! . Azonban midőn két hónapi nagy fáradság után készen lett a kis kosárral. eltávozott.− Igaz bizony! az a kelmed hibája. meglesz! Olyan lesz a kosár. − Meglesz. hogy hála isten elkészült a kosár. Olyan rózsákat. . éhhalálra akarsz juttatni. elkezdve a beszédet − Ambrus bátyát jöttem kérni. jól! − ilyenféleképen beszélt az asszony − Mily örökidö óta babrálsz itt ezzel a csöpp haszontalansággal. hogy ugyan piktor legyen. Oh én istenem.

s a jeges vízben foly a mulatság. magyar ruhában öltözve. hogy a bejött pénzek megőriztessenek. a czéhbeli mesterek és családjaik. Krécsen. bizonyos pénzösszeget tenni. 371. mint egy czéhbeli iparossegédek olyformán rendezett dalidója. ha én kérném. Ez nem egyéb. A legénység jót áll minden költségért. hogy jó beszélősek legyenek. sőt otthon a jó vacsora után még tánczra is kerekednek. bizonyos betanult. Vas. − De azt kegyed lovag nem fogná tenni. − válaszolt haragtól kipirult arczczal Ilon. Kun sz. Ez télen járja. hogy mondják: hála isten elkészült a kosár! − s minthogy nem mondották. s az ott volt előtte a csinos kis kosárkában. − Már most csak azért sem mondom el! − kiáltott a szomszédasszony nagy haraggal. legyen az bármely osztályú. Az elnök a terem valamelyik feltűnő részén. − Én meg hát csak azért is megverlek! − felelt a szomszédasszony férje. s épen ezen kosár itt az egésznek oka. valamint munkaadóik jelenlétében közhelyen adatik. − Igen. s a vendégeket úgy étel ital. amelynek közepén a pénzes koszorú is van. különösen tisztes vendégek jelenlétében. mi a faluban történt? − kérdé az ifjú Ilont. Szép Ilon már elkészítette a hímzett kardkötőt. józanul viselje magát. 1863. 42. én kegyedet is képes volnék megverni. Őket a meghívott rendesen egy pohár borral kínálja meg. kik a . mely azoknak rendezése alatt. A vendégek. és pontosan felszolgáljanak. különös tekintettel arra. Így nevezik a viskiek a vizenmosásokat. ha el nem mondod. hogy kegyedet enyémnek mondhatom. felkérni két leányt nyoszolyóleánynak. − Mert lássa. hívogatják. s el nem fogná mondani. elmondanád e te? − Dehogy mondanám! Lásd pedig. ki férje kérését teljesítette volna. mint megverte Ambrus bátya Sára asszonyt. hirtelen eltűnt. mellette pedig jegyese a délczeg lovag ült. Ők kardosan. én is megverlek. olykor nevetséges versekben. még a locsolódás is. a vendégeket. A vőfélek teendője még. − mert én előbb fognám mondani: „Hála isten elkészült a kosár! Ezzel Ilon kivette a hímzett övet. b) Két vőfél. mint zenével ellátja. ahova a leány választottját anyja által meghívja falkafacsarónak. illembeli kötelességüknek tartják. Az asszonyok holmi süteményeket. újs. s úgy tett amint szólott. minden férj megverte a feleségét. fel· szalagozva. Mártoni mesterlegények lakozása farsangi időben. boros üvegekkel rakott asztal előtt szokott ülni. s minthogy az egész faluban nem volt egyetlen asszony sem. a czéhmester. Meghallotta ezt a dolgot a szomszédasszony két komaasszonya. leginkább a szokásos herőczét küldik. s az üres kosarat átnyújtva a lovagnak. náthát még sem kapnak. elmondotta kiki férjének. egyszersmind számvevő s felvigyázó a lakozásban. a czéhbeli ifjúság. őket is megverték! Végre elment ennek híre az egész faluban.− Ambrus bátya hát megverte ? − Meg bizony! ütné meg a kő! − S ha én kérnélek. minek később meg szokott lenni hatása. A lakozás hivatalbeli személyei következők: a) Elnök. férjeik őket is kérték. az e czélra készített koszorúba. házanként menve. − Hallotta kegyed szép Ilon azon eseményt. − S mit tenne kegyed. ezek a czéhbeli ifjúságból szavazat többséggel választatnak. hogy mondja: hála isten elkészült a kosár? − Most még nem tudom. ha egyszer oly boldog leszek. S ez a kosáradás eredete.

nem különben a vőfélinget kimosni. olykor-olykor kirívó öltözetben. kivasalni. de az ennek visszakínált bor. s a kész koszorúból. Erre következik a vőfélek köszöntése. közre. később esteli 8 órakor jőnek aztán a hivatalos vendégek. a lakozás színhelyére mennek. Erre a czéhmester leülteti őket az asztalhoz. A nyoszolyóleányok a bálban semmi más kitüntetésben sem részesülnek. sámfa. Úri vendégek a czéhmester körül foglalnak helyet. Miután zaj. a mulatók közé keverednek. s hogy abban maga is részt vett. A koszorún a czéh jelvényei. ezeket a vőfélek választják. melyek egész éjjel együtt tánczolnak. a legénység ládájába teszi az asztalra-helyezett koszorúból a pénzt. nagyobb költséggel jár. a legénységet zászlóval és zeneszóval a hivatalos házakhoz vezetik. hogy minden férfi a maga kedvesét tánczoltatja. Éjféltájban behozatik a közadakozásból felterített asztal. A koszorú formája többnyire korona alakot nyer több nyilassal. A czéhmester ezután beköszöntő beszédet tart s megáldja estebédöket. hogy a vőfélek. . Nefelejts 1863. Ez a kitüntetés egyedül a vőféleket és nyoszolyóleányokat illeti fáradságukért. nekik a többi segédek engedelmességgel tartoznak. melyhez a czéhbeliek elébb nem ülnek. ha újabb. bő ujjú. s mielőtt a vacsorát megkezdené. avagy czéhbeliek leányai nem ülhetnek. A választás sokszor korteskedéssel jár. mert a nyoszolyóknak kell a maguk költségén a vőféleket felszalagozni. kalapács. A lakozás napján már délután szokás. s onnét csak akkor jönnek ki. azzal a ház urát megkínálja. karmantyú stb. de soha a legénység. gyüszti. boros asztalok mellett húzzák ki az időt beszélgetve. különösen a czéh-mesteré. azután a nyoszolyóleányok házát. s aranyozva függenek. melyet már ekkor magával hordoz. s őket felszalagozzák. melynek az a sajátsága. szálló ing). és szintén borrali visszakínálást tenni. hogy akadnak párok. c) Két nyoszolyóleány. fűrész. kik leróván a koszorúnál adójukat. A megtisztelés először is a czéhmestert illeti. Azután jönnek ők nejeikkel. kovácsoknál patkó. melyet az atyamester olvasatlan átvesz s egy ládafiókba zár. ha a „mester tánczot” kell járni. melyen keresztül a pénz a koszorú üregébe tehet!). családbelijeikkel − elől a czéhmester. fából vagy papírból kimetszve. míg ott munkaadóik javában el nem végezték az étkezést − a czéhbiztos elnöklete alatt. véve a két nyoszolyóleányzót. A lakozásban a vőfélek a rendezők és előtánczosok. egyszerűbb czéhnél csinos mesterleányok. s történik. csizmadiáknál ár. minthogy a vőfélek a tánczot velők kezdik meg. asztalosoknál gyalu. Ρ. s étkezéskor az asztalnál első helyet foglalnak el. melyhez csak czéhbeliek és nejeik. lárma. kapta. igen sokba kerül a háziúrnak. melyet a mesterek feleségökkel lejtenek. hogy a czéhmester megengedte a lakozást. A koszorú csinos metszetű papírszelvényes tányérra tétetik. eleinte csak a legények jelenlétében. s így tovább. ο. ha a legénység is hozzálát. a czéhmester elé áll. A múlatás: az idősb férfivendégek mellékszobákban. csörgő sapkában. mert ha valahol. még pedig gyakran. (a vőféling egy borjúszájú. mit annak aztán illendőségből pénzzel kell megváltania. s kezdetét veszi a hü hó. A fiatalok a vőfél elő-tánczolása mellett forgatják hölgyeiket. s megköszönik. lapostő. Ha régibb öntetű a lakozás. ik.pénznek való koszorút adják. máskor városi kisasszonyok szoktak e minőségre felkéretni. A megtisztelt háznál a vőfél dictiót tart. csak a koszorút készítik meg. A vacsora rendesen reggelig tart. melyet a czéhmester egy külön könyvbe is bejegyez. itt szokás az. hogy a vőfél által kínált borból nem szokás inni. ki szintén úri ember. azután az atyamestert. mikor a legény tánczosnőjének czukros vízzel szolgál föl. menetjök dallal és kurjongatásokkal teljes. zene s tudja mi szóval bejárták a várost. Szünet akkor s azok között van. a hét vőfél ugyanis kivont karddal. 15. ennek nyilasába helyezett boros üveget húz elő.

hogy sz. Ez volt sz. Falvakon nőtlen ifjak kedveseik ablaka előtt állítják fel május 1-ső napján virradóra a májusfát. letűzte a földbe. italok. Mátravidéki palóczok bódoganyja. okvetlenül mindkettő. A májusi fák felállítása Kolonban ily módon megy végbe. Mily harczias mulatságok is voltak ezek a tornák. vagy ki ne olvasott volna már valamit magyar elődeink egyik legkedvesebb mulatsága. A szomorú király bandájával a kapu előtt megállapodik. Ma már májusfa helyett egy csokor szép virág is megteszi kellő hatását. zenével és borozás közben megválasztván a „szomorú királyt” ezt mindkét oldalról fakardos örök környezik. Ε látvány igen kellemes. midőn ilyesmikben gyönyörködni tudott Brocquiére-i Bertrandon. Magy. s a nő küzdő kedvesét kísérte angyali szemekkel. S gyenge szellő lágy szárnyain. Nőtlen ifjak ez időtől ez okon szoktak magas zöldfát jó magaviseletű hajadonok ablaka előtt felállítani. magas fákat. ágas-bogas. s így felkészülten. A „szomorú király” kinek kötelessége. így aztán bizonyosan kisül. városokban ma már csak a mészárosok emelnek ily fákat a tőlük húst hordó fehérnép számára. s öröme határtalanabb legyen. midőn térítgetni jártak. ki 14o3-ki húsvét után palestinai útjából hazatérve. sz. útitársuk lett Valburga nevű szűz hajadon. melyik ül legerősebben. mily erős a kor. Sürgöny 99. és sorshúzással osztatnak ki. Az éjszaka magas fa nőtt. s valamennyi nyereg is egyenlő. Párosan vívnak egyik a másikkal. előtte letérdepelt. pár itcze bor vételére büntettetik. Kép. ezt ebbeli cselekvényeért a pogányok tisztátalan személynek nyilváníták. A koloni legények a májusfákat e népdal szerént szokták kedveseik háza kapuja vagy ablakaik elé állítani: Kedvesemnek háza előtt. s erre alig múlt el egy-két óra. városokban. I. valamennyi ló egyenlő nagyságú. Májusfa letűzése s története. A májusfáról azt írják. melyek díja arany ostor. Kép. Jakab apostol napja virradójára (május 1-én). s mily nagy a magyar. darab ideig Budán mulatott. díszelegnek. midőn még azok virágjokban voltak. Ha a két versenyfél egymásra tör. A férfi babérért jött ide. Ily küzdélyeken. a többiek pedig bemennek. füzérek stb. karcsú. Ha a küzdők egyike le esett. s mátkáiktól a májusfa ültetéseért járó adópénzöket tányéron beszedik. mit a legények a pünkösti királyság után. Minden év május elsején a falukban. Fülöp. A vívók szépen vannak felruházva. mely mint a görögök népünnepélyei annyi ezerektől látogattatok. a falut bejárván vígan elköltenek. kinek egy küzdelmen mind a három fia győzött. s rágalmazták. imádkozott. déli gyümölcsök. s nem szabad többé viaskodnia. ami egyátalában nem lovagias dolog. hogy elűzze a gúnyolódókat. és lándzsáik erős. Piros kendő leng ágain. de rövidek.Magyarok tornája. szomorú komoly képet vágni − ha elneveti magát. elővette vándorbotját. mit azután a legények mulatozási költségök megtérítésére fordítnak. Magy. A mátravidéki palóczoknál a mestergerendát egy kiczifrázott oszlop tartja. 15. Erd. midőn a pogányok szeme láttára leszúrt bot kizöldült. köt. melyeken virágok. Összegyülekeznek a legények a korcsmában. hogy életet és erőt öntsön a lankadóba. következő érdekes leírását adja lándzsaviadalainknak: A lándzsaviadalok az ország szokása szerént apró lovakon és alacsony nyergeken megy véghez. Ki ne hallott. a győztes félnek ott kell hagynia a küzdtért. melyet ők . szalagok. Erd. Jakab és sz. még pedig ha lehet észrevétlenül. házról házra eljárnak vele. zeneszó mellett. A leány azonban. az úgy nevezett tornáról. vagy legalább egyik földre esik. sok épület előtt lehet leszúrva látni virító zöld levelű. ha győzött mint maga ama rómaié. a burgundi herczeg főlovászmestere.

bevitetik a hős a korcsmába. Nádasdi kakascséplés (Baranya vármben. a vőlegény fölött. ebből kerül ki a fekete kávé. s ott a kakas elkészítve több ételekkel feltálaltatik. s tesznek szolgálatot a vendégeknek.) Húshagyó másnapján a helység fiatalsága egybegyűl a nagy korcsmában. amellé körbe ül. vagy ha csínyt tettek. s azután. A farsang vége felé a szűrszabók is megtartják báljokat. hogy a kalpagját fontartja. lovagok kísérik az új párt. 7. Ételnél csak az öregek ülnek az asztalnál. azt kell húzni a czigánynak. akkor feléje üt. ruhájok magyar nadrág és dolmány. Miskolczi szűrszabók dalidója. férje s a gyermekek állnak. Esküvőre ős magyar szokás szerént. Akik ülve maradnak. mint a nóta is mondja: Tarn zme sami shovarali. s midőn már hozzá csak két lépésnyire képzeli magát. újs.bódoganyának hívnak. A muraközi lakoma két-három napig is eltart. azoknak mulattatásáról gondoskodik. lefekvés előtt. Éjfél felé csörgőjével adja tudtul a szünetet. A szoba közepén asztalon tálcza is áll. rendre csókolnak. s habár nyitva lenne is ajtaja. Legszebb ez ha látja az ember! Nefelejts 131. Nefelejts 1863. s melyet a gyermekek esti ima után. sőt reggelig is. a fiatalja. megszólal a zene. Ekkor minden vendég ki mit magával hozott. annyi pénzt dob bele. a legények kinéznek maguk közöl egy tánczrendezőt. s ha találta. sokszor ad fiatal fiúnak öreg asszonyt. melyet reggel ingyen szörpöl az álmos mulató sereg. Nyitrai (felső) tót lakodalom. Od vecsera do rana. vagy is: És ott elcsevegtünk esténként. Mikor együtt érzik magukat. menyecske. 216. hogy elbódult. Isol szom precs od nyelio. Czifra szűrben. és az a privilégiuma. majd párszor a hordó körül vezettetik. együtt töltik az időt éjfélig. Ezt ivás sokszor részegség követi. Ez szálas virgoncz fiú szokott lenni. a kunyhó ablakán háromszor kopog. azt kell tánczolni társának. vagy sem. Muraközi lakoma. egyenes irányba àllitjâk a kakassal − ekkor kimért léptekkel közelit feléje. amely tánczot ő megkezd. a hajnal . Vas. közöttök egy zászlós vérpiros lobogót tart a nap hőse. A tánczosoknak ő osztja ki a tánczosnékat is. hanem megvárja míg a harmadszori kopogtatásra a leány vagy kijő. magyar ruhában már estefelé összesereglenek a dalidó helyén. kezébe pedig csörgőt vévén. a nap hőse lesz. A kakastól 20 lépésnyi távolra egy hordó. Ked zacsalo roszbelevaty. s reá cséplő helyeztetik. s annak udvarán egy földbe ásott czövekhez egy kifejlődött kakast köt.36. 193. A szerelmes tót ifjú este megy kedvesét látogatni. Napkelet 1857. 322. Ha kimegy. Ε lovagok udvarolnak az asztalnál. öreg embernek fiatal leányt. és hogy megnevettesse a társaságot. melybe ki mennyit akar. 1854. s társalgás közt megemészti. a cséplőt kezébe veszi. sz. ki szintén lovagol. s azután be hagyja köttetni szemét. Egy legény a hordóhoz megy. a terem padlójára rakja. be nem lép.

Hogy a vőlegény házához viszik az új nőt. fiú és leány asztalra teszik gyűrűiket. s néhány közeli rokon jelenlétében történik.” szavakkal kezdődő mondókáját. s aszerént fizet a czigánynak. és a lelkészek gondja. bár tőszomszéd a vőlegény. s akként ül rajta. sir va fakad. Első nap esik meg . mire azok keresztet hánynak reá és mondják: „Menj Isten hírével. Ezen egész készület alatt a jelenlevő segédleányok népdalokat énekelnek. megjelen a nász-leányokkal a menyasszony házánál vagy lakásában. alánt lecsüngő szalagokkal. bár csupán szokásból. a leány szülei által kíséretével együtt leültettetik. A leány erre nyilatkozik. reggel volt már épen.” Mire megsokalva mindkét fél a huzavonakodást. ő tűzi újjaikra. a hajzatot hozzák rendbe. Napnyugot után jő a búcsúzás. Az esküvő mindig hétfőn délelőtt történik. szól a zene. s evéssel is megkínáltatnak. mert szokás. s tőlök engedelmet és áldást kér. de amire azt felelik „Előbb dolgunkat akarjuk végezni. a ládán a vőfél ex officio foglal helyet. Először is egy szekérre a menyasszony ágyneműjét és ládáját teszik. azon napra legalább kölcsön kér. mint a mythologiai Bachus a hordón. vagy más mulatságnál okadásra szólítja fel a leányt. nagyokat kurjongat. Ezalatt a szekerekbe befogott jó vérű lovak is tombolnak már türelmetlenségükben a ház előtt. násznagyok. mondván „Még ezzel sem elégszünk meg. hogy mi járatban vannak. hogy a menyasszony hajának felerésze koromfekete. akkor több fiatal legény bokrétás lobogókkal nyargal elől. párta tétetik fejére. a fiú. az megadatván. keserveseket. Sírás között esik ez meg mindig. s pedig ha szülőtlen és árva a menyasszony. s az öregek elkérik a leányt. hogy amely ara szegénysége miatt meg nem szerezheti azt. Mikor aztán nyilvános lesz a dolog. oly édesden folyt köztünk a beszéd. A fiú e nap búcsúzik el szüleitől. hol aztán megered a táncz és mulatság. a fiú szülei a leányos házhoz megbízottakat küldenek. az arát megmosni. jő a kézfogás. s erre következik a vacsora. néha pisztolyokat is süt el. melyhez a kalácsot a menyasszony szolgáltatja. s miután a mosás megtörtént. kívül megszólal a zene. Az egyezkedés a fiatalokat illeti. A kihirdetés a templom napjaira esik. Ha pedig nem jön ki. hol az esküvés megtörténvén. mely ha talán rövid. mely rendesen éjjel. a leányok fiúk énekelnek. segítsen az úr. a lovak kantárára pedig kendőket kötnek. vagy sem. de arra a fiatal ember násznagya ismét csak azt mondja hogy „ígérettel nem elégszünk meg. A haj elrendezés megtörténvén. a kék posztóból. kék vagy veres gombkötő munkával ellátott öltöny főkellék.” S erre elbeszélik.Örült. az ifjú elmegy ugyan. itt násznagya bibliai vonatkozásokkal a leányt felkéri az esküvéshez. elannyira. ha kedvezőleg. ismét zenével mennek a vendéglőig. felöltöztetni stb. Ezt többnyire két hétre követi az esküvés. kendert vesznek pótlékul. rókával prémelt. Ebéd után esteiig a menyasszony házánál tánczolnak. A leány szülei tehát Ígéretet tesznek.” Most a fiú zenével megy menyasszonya házához. Ε napon (egybekelés napján) korán reggel a meghívó asszony. Ebédre azonban mindnyájan átmennek az új asszony házához. melyek fölött a nagyobb rész. leány. Virradni is kezdett.” így történik meg aztán a kézfogás. A leány erre letérdel szülei előtt. melyet még a szerződés levél elkészítése előz meg. Midőn megszorítani búcsúzásul kezét. Az egész így megy véghez: A fiatal ember násznagya a leányos háznál elmondván „Az én jöttem fiatal Tóbiással stb. másik fele pedig kenderfehér. s ezen kísérettel mennek a templomhoz. ennek házához a menyasszonyt és holmiját. mely alatt tarkabarka beszédek mondatnak. s ugyanazért sokszor azon furcsa eset adja elő magát. báránybőrrel bélelt. ott még két napig mulatnak. hogy tovább is járjon utána. nem különben a vendégeket és hangászokat is. szekerén elszállítani. ettől függvén. legnagyobb szerencsétlenségnek tartja. kinek kötelességében áll egyszersmind a vendégeket meghívni. mindenféle tarkabarka. a ruhaneműk közt a mente. de legközelebbi alkalommal vagy zene. s azokat felcserélve a násznagy adja át nekik. és áldást kér. fésültetni. Ha messzünnen vagy más faluból hozzák az arát. s ha máskép nem juthat hozzá. kit a szülők áldások s a násznagyok gratulátiók közt eresztenek el. huzatja kiki a maga nótáját.

Éjfélkor a menyasszonyt az idősb asszonyok egy mellék kamrába vezetik. nyoszolyólányok. most pedig eladjuk. . Nyitrai tót legények társastáncza. akkor a jobb módú legény tesz ki magáért. Azután ismét fölállnak és tánczolnak valami körül p. s úgy löki föl. Visszaérkezvén az új házaspár. de erre azt mondja a vőfél. az ifjú menyecskével s néhány vendégaszszonynyal azelőtt a földes úrhoz ment. az asztalnál ott ülnek a menyasszony és vőlegényen kívül. Én olyan szökő vagyok. Ezután egyik vőfél tánczra hívja fel a menyasszonyt. felaprítják. Vacsora után ismét tánczolnak. ott néhányszor forog. s elosztják. a leánysereg halkan énekel. azt szokták mondani a jelenlevők „Alig lépett a házba. s isznak egyet. ezen kalács azon kiváltsággal bír. dalolnak. és már is dolgozik. s a szoba közepére teszik a mécset egy tálba.az is. s az fizet. megint isznak. 3. hogy mikor a vendégek jönnek.” A lakoma alatt. vőfélek foglalnak helyet. s körültánczolják ily énekszóval: Póza bucski póza hlat Do viszkocsi bugye hlap Ja szem taki szubr$vecz Cso viszkocsim na palec . de azonnal ismét felemelik. Nefelejts 1863. hanem szomorkodnak szépen. miért pénzt kap. kivel aztán még tánczol. bemutatni az új asszonyt. hogy árán fej kötőt vegyünk. hogy házanépének mindenki hazaviheti lakadalmi emlékül. hol főszerepet a felmelegített mézes pálinka játszik. réz és bankópénzeket vetnek a tányérba. néhányszor sürögnek forognak körötte. isznak kettőt. Eközben a nyoszolyóleány is zöldkoszorús tányérral jár körül és mondja: „Az új asszony elvesztette koszorúját. s ennek hegyére czitromot vagy almát szúr. mire azonban ellent mondanak az asszonyok. imígy felkészülve. boros kancsó körül. o. Majd másikat. hogy midőn már mindnyájan asztal mellett ülnek. Ekkor a hozott kasból a kalácsokat kiveszik. Erd. hanem Ilia” s visszaadja úgy amint kapta. ki mit ad!” Erre a vendégek ezüst. s csak sok kérés után adnak ki egy leányt. Magy. ott ugyanezek égö gyertyákat tartva kezökben. 2. azután fölállnak. pártáját leveszik. mi azonban megtaláltuk. maga pedig a vőlegény mellett foglal helyet. Egy ujnyira fölugrok. a kast az asztal közepére leteszi. a zsebkendőkért pedig a vőfélek egy-egy köszöntőt mondanak. A vacsora alatt ajándékokat oszt ki az új nő. ezzel az asztal közepére lép. és végre harmadszor kapja csak az igazi asszonyt. Kép. Téli estéken összejönnek a korcsma nagy ivószobájában a tót legények. Ihaja! Ihaja! Ekkor megint leülnek. a számos vendégek. pro forma ágyba fektetik. melyet midőn az felszedne és tűzre rak. aki a táncz közbe a szoba közepére tett mécset véletlenül megrúgta. s így tart a mulatság reggelig is − mikor aztán a meghívó asszony nagy kendőt köt egy pálczára. a menyasszony megjelen egy nagy bekötött kassal hátán. ha olyan ügyetlen nem találkozik. A házaspárok azonban mit sem esznek. Legkülönösb az. s újra a tánczhelyre viszik. 211. isznak hármat a legjobb borocskából. s lakodalmi kalácscsal kedveskedni. a férfiak ugyanezt teszik a vőlegénynyel. Juhe! Juhe! (azaz) Ki fák és törzsek mellett Jót ugrik az a gyerek. örömanyák. és dalolják: . fej kötőt adnak fejére.. egy ideig együtt tánczol. míg jobbra és balra a násznagyok. a főzőné az új asszony útjára hasáb fákat dobál. hogy „ez nem Rachel. 1854. 32.

két-három férfi. kell-e czipó. darabig karonfogva sétál vele. szülei és atyjafiai szétnéznek leány után a faluban. hogy hajdan t. hol pedig a kergető akadályoztatik a futásban. kora reggel felállítja azon ház előtt. 14. ne czipó. kecskécske. s bár az épület már rég elmállott. Ritka hely. s ekkor a leány. mely mulatóhelye volt. hogy a körbe ki és befutván. mely Nógrádmegye Pincz helységétől Ipoly mentében Káros hídig és onnét Karancsnak s Mátrának vonul.22 L. anélkül hogy a tánczban leányra volna szükség. elmennek leánynézőbe. Ε mulatságot az élénkíti. Palóczvidéki lakodalmak. a borítékon. mint a gyermekeknél az ország majd minden részében felkapott „künn a bárány. és ellene szülei sem tesznek kifogást. melyet farsang alatt használt. hol körben fogódzanak vegyesei) a férfiak és leányok. vagy ha kell a szomszédhelységekben. s például a férfi elfogva a leányt. s úgy mennek tovább. benn a farkas”féle játék. Mert ha nem adsz sajtot.Cis koza. s az úgy megy végbe. ha neki tetszik a legény. 1830 előtt. Pajtaaljai czipózás. a városnak volt egy pajtája. kozina Dajsz szira gazdina Ket szira nye davazs Na rezsenczi na rovázs Juhe! Juhe! (azaz) Hej kecske. Ez a mulatság a böjti napokban egyike a legfelkapottabb mulatságoknak a győrieknél. ezeket a többiek körülveszik. 22 . de a lapály neve máig is díszlik. a fölkértek teljesítésével bejegyzést mutat. köztük a házasulandó is. Heves. Pest vármegyében Ócsán. Rovásodra rovok Ezen mulatság így megy éjfélig is. s ilyen adakozó házaknál egy-két nótát huzatnak. Azt a vidéket. a férfi mask pedig innivalót kér. p. Utóbb maga helyett más férfit üt lovaggá. egymást kergetve közölök egy pár. i. A collectiót az nap délután és este közösen megeszik. később bevallják a czélt. hol legalább egy pár tojást ne kapjanak. mely eredetét onnét vette. Az a czipózás pedig különös neme a futósdinak. s oda kigondolt ürügy alatt hivatják a kiszemelt leányt. a másik férfinak. közben-közben mondván. kit most a leány kerget. s ritkán van garázdálkodás. Ócsai coledálás. a jelenlegi újvárosi temetőhelyen. o. dolgozó napon valamely munkának teljesítésére kérik fel. Életképek 1847. az egyik asszonynak. magába foglalván Gömör. Borsod megyék egy részét „Nagy Palóczság”-nak nevezik. Oly forma mulatság ez. hogy valamely ismerős házhoz látnak be. s az emegett elterülő gyepeslapály pajtáljának neveztetett. következő szokás divatozik: Évenként farsang utolsó napján. Az ifjak közöl kettő maskarának öltözik. a legénység a zenét. hol az asszonynak öltözött ifjú ennivalót. az állók által hol az ti Időzött. s úgy zeneszóval mennek a leányos házakhoz. az adományozót megforgatják. s hátát gyengén öklözi. Adj sajtot menyecske. s e közben a farsang elbukására csöngő búcsúpoharakat ürítenek. Ha megvan a kiszemelt leány. édes e vagy savanyú. Itt a következő lakodalmi népszokás divatozik: Ha házasulandó már a parasztnak fia.

Szívreható a „menyasszony búcsúztatása” a vőlegény. mely kendőben viszonya fiú süteményeket tartozik két asszony által küldeni. s csak egy kitömött vázt hoznak elé. almát ad. a menyasszonynak napa mézet nyújt neki. a vőfél vezeti ki hozzá a menyasszonyt. s kicserélik kendőiket. enni inni valót visz magával. a kérészeket fogadják. − Ezután felszalagozott s kendőzött lovakon elhajtanak. hogy a menyasszony forduljon fel. a vőlegénynek kendőben diót. s a menyasszony megcsókolja a háziakat. kérésznek neveznek minden ily látogatót. a menyasszony pár rozmaringot ad kendőjével. azután a konyhába lép. mi néha meg is történik. ki menyasszonyát a násznéppel templom előtt várja be. ez hívja őt templomba. − A kérészbe menő. sült tyúkot. az áll húslevesből árpakásával. s csere után lakomáznak. pecsenye a főételek. Külön bokréta küldetik a vőlegénynek. de azt elbujtatják. s azt kívánja. s a menyasszony elkíséri vendégeit egy darabon. hol táncz s utána lakoma deríti fel a társaság kedélyét. s azt kívánja. paczal édestejjel. a fiú mehet másfelé kopogtatni! Ha a háztűznéző asszonyok meg vannak elégedve. következik a „kendőlakás” ez az úgynevezett eljegyzés. A fiú pénzt. s ez versben vagy prózában megkéri a leányt. abba ő ujját mártja s leszopja. itt is lakoma van.23 Ide az ágyba hordják a menyasszonynak az ennivalót. hogy az a menyasszony lenne. Esküvés előtti szombaton viszik a menyasszony agyi s más ruháját kocsikon a vőlegényhez. cserepet csapdos a kocsikerekekhez. a kocsisok ilyenkor leiszszák magukat. hogy el ne érzékenyüljön. herőkét. Reggel öt óra felé énekszóval keltik föl őket az asszonyok. és sok ingerkedés után jelenik meg. Háztűznézés után. kiktől pénzt kap. Az ily házasságok az újborra s farsang elejére esnek. A menyasszony fektetése is czeremóniával jár. köztük a leány anyja is. az kezet fog a fiúval. A kendőlakás éjjel végződik. ezt a szobába szemetszúró helyre akasztják. ez az úgynevezett „magaleve” − káposzta. menyasszonyt. kurjongatnak a kocsi hátán.A leány részéről való beleegyezésnek jele a „háztűznézés” rövid idő alatt a leány részéről két asszony megy a nő-szülőhöz. ennek jelentősége. mely egész éjen át mulatott. s keresi vele a. de ezekből a szemérmes menyasszony nem eszik.” A szobában a vőfél köszönti. − A „jó szűr a recomendatio”. de előtte csütörtökön a násznagy még meglátogatja a menyasszonyt és megkéri. fogadván. s ezek lelkészüknek az avatásért kalácsot s marhanyelvet visznek. tűzre paprikát szokás hintetni csintalan gyerekek által. kocsonya. A kihirdetés előtt az esküvő napja meghatároztatik. és látogatás színe alatt szétnéznek. hogy a kenyér vagy dióhoz nyúlnának. megforgatja rajtuk a dunyhát. sokszor még azt is. A vőlegény házához érve. s vele háromszor megkerüli őt. s vőlegényére is ráadják a jegyinget. amit azon czélra másoktól kölcsön kértek. annyi évig legyenek magtalanok. ha az asszonyok elfogadják a megvendégeltetést. hogy többé meg nem sérti. hogy ahányszor megforgatta a dunyhát. Lefekvéskor egy asszony jelen meg. A násznép. a legénység fazekat. kalapjával legyinti meg menyasszonyát a vőlegény. A hérészek ebéden marasztatnak. kezet fog a kérészekkel. ha a menyecske hamar megszaporodik. ennek csizmáit lehúzza s fejéhez üti. hol a vőlegény várja. fokosára szalagot kap. és búcsúzáskor azok pénzbeli ajándékait elfogadva. az jó jel. az rendesen hétfőre esik. ha pedig eltávoznak anélkül. s hogyha távoztatni akarják őket. − Itt áll a czigánybanda is. és dicsekedve megmutatnak mindent. és vezeti a menyasszonyt az ágyhoz. A leány házához megy a házasulandó egy násznagygyal. s ott gazdasszonykodás jeléül az ételeket megkeveri. ez azután a 23 A palóczoknál szegyen. tyúkleves metélttel. hogy az „élete édes legyen. Esküvés napján a menyasszony házához a vőfel küldetik ki. A vőfél három égő gyertyát vesz ujjai közé. bort stb. . mire az ottaniak örömmel fogadják őket. amivel csak bírnak. akkor az bizonyos kosár. mely esküvő után a násznépet zeneszóval kíséri a menyasszony házához. s felkötik a menyecske kontyát. mákosmézes ferentőt. s szép mondókájáért kezébe bokrétát. és a felvigyázó asszonyok vígan énekelnek. fölillesztik fejkötőjét. az udvaron várakozik. a hérészek tagadják. reggel templomba kíséri az új házasokat. és valahányszor szemközt jő. Visszatérve.

de rögtön leveretek. a kacsa mozdulatlanul ott maradt a víz felületén.1. számtalan elszaporodott családot számlál kebelében. 24 Beküldő Jankovich Vincze ő nga Galábocsról. vagy mint sokan szeretik nevezni. agyonfojtá. mindannyiszor kikerülé a medvét. mert ez lévén a cselédváltoztatás korszaka. Townson Robert Londonban 1797-ben kiadott magyarországi utazásában következőleg ír róla. Napkelet 1857. a piaczra gyűlnek. Egy őr többi között azzal tünteté ki ügyességét. a medve a vízbe ugorván.” A násznép egyik kedvencz étele az örömkalács. mely nem egyéb mint egy 14 itcze lisztből készült pástétom. György napján. magyar ökröt állítottak ellenébe. Mihelyt a medve a tócsához közeledett. a bécsinek módjára. s a szálloda körül lézengve. leányvásár fejlődött ki belőle. − A hérészezés több napig tart stb. Ε mulatságos látvány után egyik állatőr szállt síkra. de mindegyik örült midőn ketreczébe visszamehetett. a szolgálatra vágyók erről értesülvén. megragadá ellensége két szarvát. azaz oly medve jelent meg. A rabló medve mindjárt leveré. A küzdtér közepén kis tócsa volt. Még a múlt század végén a pesti nép is az állatviadalokban gyönyörködék. hogy annál szilajabb legyen. egyenként vagy csoportosan kísérletet tesznek Bánátban és Arad pusztáin. s miután néhányszor ide-oda lobogatták vala. de ez sokkal kisebb és gyöngébb volt. Ez fejedelmileg szétnézve kémlelé ellenségit. ez ugyan a küzdtér egyik végétől másikáig taszigálá őt. A küzdtér kapuja felső vészén lévő lyukon kendőt dugtak be. Magyar ökör nagyon is gyönge ellenség vad bikának. Ezek tőrt nyújtának a meg-szorultnak. még pedig ökör ellen. Ezután gyönyörű oroszlánt bocsátanak ki. s magával vivé a ketreczbe. . Szokott ajándék is osztatni. ha néhány társa nem siet segítségére. Mihelyt az állatőr megjelent a küzdtéren. de a földről fölvetni még sem bírá. visszahúzák. így elterjedvén a földbirtokosok között azon hír. s ott bizonyosan pórul jár. hol különben is sokan szenvednek cseléd hiányban. az állatot oly rögtön megölé. ki is azt az ökörnek nyakcsigolyái közé döfvén. Azután rabló medve. mint kamaralis telepítvény. Pesti állatviadalok. Pécska (Arad vármegyében). hogy szükség esetében mi módon lehet a bajon segíteni − berándulásokat tesznek Pécskára minden új év és sz. Mikor ez emberséges mulatságnak tanúja valék. hogy a rárohanó vadkant lándzsájával keresztüldöfő. Azután még más állatokat is eresztének be. melyet nem koplaltattak vala. csak mutatni akarák a közönségnek. Ez megtámadá ugyan a bikát. alkalomra várnak. Az őr nagyon középszerű ember. megragadá. cseléd-kiállítás. de a kacsa ügyesebb bukdácsoló levén. Minthogy pedig mindnyájan Pécskán alkalmazást nem nyerhetnek. angol kutya jobban és hosszabb ideig küzdött volna vele. A tulajdonosok vagyis igazgatók két igen szép vadbikát tartanak. a mindennapi szükségtől folytonosan zaklatva vannak. mire az oroszlán ismét eltűnt. s aggasztó helyzetüket a szolgálati vállalkozás által teszik elviselhetővé. hogy ez még csak két-három perczig vonaglék. mint szemtanú: Vasár és ünnepnapon a pesti nép. A két medvének nagyság és erőbeli nagy egyenlőtlensége miatt e viadal kellemetlen látvány volt. ebben kacsa úszkált. A grönlandi fehér medve sokkal hoszasabban és jobban mulattatá a nézőséget. az egyiket a küzdtérre bocsájtván. 295. a kacsa alámerült. cselédvásár. Ε tusa darab ideig így folya. az ökör azonnal neki rohana. Ez azután így szokássá válván. végre az őr a küzdtér falaihoz szórnia. állatviadalban gyönyörködik. 24 Pécskai sz. györgynapi cselédki állítás. Ellene más medvét bocsátanak. ezt a medve utánozni akará. melyet néhány napig koplaltattak. de senkisem szállt vele síkra.„kifüstölés. kik kevés vagy épen semmi földbirtokkal sem bírván. s ott elhelyeztetik magokat.

térítős buzgalmak élesztésére szükséges malaszt ajándékival. a klarinétos neki tartja szerszámát kisbíró uram fülének. Indulót húzz! parancsolják a czigánynak. úgy húzza a hegedűt. amiben bor vagyon. s rendet tartanak a végbeviendő pünkösdi király választásra. egy nagy vőfél bokréta süvege mellett. s ekkor a lovas legényeket mind sorban állítják. Izrael fiai. csinálnak valamit. melyen ül a tisztelendő úr is. az aratásban nyert jótéteményért hálálkodtak e napon. a prímás áll a szekérben. ki gyalog. az istenitisztelet végeztével. nem is legény. Hajdan pünköst ünnepe egy hétre terjedt. akinek jeladására a tornáczba telepedett barna zenészbanda rárántja a legszebb nótát. A mezőre érve. ott jönnek már!” Jönnek bizony! Elől jön kisbíró uram. s tarka kendő a mentéje gomblyukába fűzve. akinek bokréta nincs kalapja mellett. ott elállják a síkságot. meg hogy egymást le ne taszigálják. és hogy azután becsületére váljanak a helységnek. ökröt fognak sütni. Bezárja a rendet az érdemes elöljáróság. Ε szép emlékezetű napokat. s betölté őket hitük szilárdítására. s kiabál le az alant állókra: „ott jönnek már. hogy ne trombitáljon a fülébe. meg a sok jó czipó. A legények fejükre nyomják a süveget. Odakünn azalatt lóháton ülő ifjú legények kongatják ostoraikat. letűzi azt oda. lova serényét simogatja s ugrat ott. kiki jól bízik magához. saroglyában ül a brugós. lélek láng nyelvek alakjában szállt le. négyével egy sorban. egy nagy zöld korsóval. az ifjú sarjadék felkapaszkodott a fákra. a trombitást szidja a kocsis. s a görögök ez okból hittak azt pentecostének. notárus uram. Mert a mulatsághoz harapni is kell valamit. onnan nézi a karzatról a közelgő mulatságot. és az esküdt uraimék mind ünnepi köntöseikben jelennek meg. hogy minden ember kalapját leveri a vonóval. ami az ö dolgok. egy nag/ piros selyem zászló van a kezében. a zeneszóra a népség kitódul a mező fele. hol az ablakból szép leányok nézik. amitől valamennyi paripa tánczol és ugrándoz. s űzik a tréfát egymással. hisz ma van piros pünkösd. s hogy semmi fogyatkozás se legyen. aminek az elfáradt legénység a dolog végével neki heveredhet. így a többek között Dunántúl. piros nadrágjában. különböző helyeken s vidékeken. Mikor aztán az előljáró urak odabenn mind kurták a sok tentât abból a nagy kalamárisból. Ez a pünköst ünnepe húsvét után esik ötvened napra. majd kiveri a szemeit azzal a piros zászlóval. ott a másik szekéren a nagy rettentő bogrács. a hordó bor is ott van. tizen-huszan egy szekéren. falusi leányaink s a fiatalság.Pünkösdi király és királyné választása. Következnek azután szép rendben a lovas legények. tisztartó csézájának adva első helyet. . László törvényei azt négy napra korlátolták. Fölvitte a maga dolgát. most lovon ül. egyház pedig ezt annak emlékére üli meg. előjött a kisbíró uram ő kegyelme. hogy meggyőzze jó szándékáról. még pedig tíz akós. ki a legény a faluban. D u n á n t ú 1. a sínai hegyen. és szabódik a mészáros legényeknek. a vigasztaló sz. Bíró uram. s két szép hajadon leányzó ül rajta zöld mázos korsókkal. hogy le ne essenek a lóról. Piros pünkösd napján összegyűlnek a faluházánál a helység vénei. amit a szekér után visznek. Gyolcs ingegatyája van minden lovasnak. A ker. mitől annak majd a füle dobja reped. kisbíró uram kilovagol a piros zászlóval a határhalomhoz. míg a múlt században két napra vonatott az össze. miből a magyar pünköst elnevezés lett. ki szekér háton. hogy neki ne eressze azt a tulkot. ma válik el. mint illik. különféleképen ünnepelik meg. Bíró uram megfeddi őket előre. következőleg folynak le piros pünköst napjai: I. valami idegen el ne kapja előlök a pünkösdi királyságot. akik majd osztogatják. hogy e vasárnapon Jézus tanítványai Jerusalemben összegyűlvén. nálunk sz. még jobban szorítják a kengyelt. Utána egy banda czigány. s bemenvén a helység házába. mind egy hosszú szekérre rakva.

ünnepélyre. ottan. kettő közöl egyik a czélhoz ért. ki elébb. Mint a dühös vihar nyargal a paripa e két ütéstől bőszülten előre. s egy pár ölnyire is elébb hagyja futni versenytársa lovát. Öten hatan kiváltak már a többi közöl. hanem egy kis szellő elveri a port róluk. Akkor aztán vége van a pünkösdi királyságnak. Járnak emellé hatalmas kiváltságok. s hátrahagyva valamennyit. Három a tán ez. kétszer futtatunk még.Ekkor azután jelt ád a kovácsmesternek. még a tiszttartó is. s összevissza forog. s messziről bolygatva annak gyújtó lyukát. mint férfiak között. karikás ostora most is oda van akasztva nyakába. azzal hasra fekve oda csúszik a szélső mozsárhoz. harmadik lövésre újra kezdődik a verseny. Egy évig azután őt nevezik pünkösdi királynak. Nem kell pedig hinni. beverve faczövekkel a szájuk. arra elkezd valamennyi lovas vágtatni a kitűzött czél felé. hamarabb mint a másik. lovát. ért az ágyúzáshoz. amit elfogyaszt. az volt pedig a szürke. minden korcsmában ingyen rovása van. Három mozsár van ám leásva a földbe. s mint a pünköst királya ö kezdi meg a tánczot az esteli mulatságban. s nem sajnálja bíró uramtól a vasekét. mintha azt kérdezné tőle „hol maradtál szolgám?” Az egész nép tapsol. fizeti a község. mint a szépség. ki azt elnyeri. mely a levegőben hajtja. még egy szorítás. A kovácsmester hoszú nádszál végibe égő taplót szőrit. a diadalmas legény a legnagyobb rohanás között visszafelé fordítja orczáját elhagyott társára. bíró uram tartja a fogadást egy idei üszővel a ráró becsületére. Szántok én még azzal a vasekével. most meg a harmadik. A ráró lovasa még ekkorig egyszer sem üté meg paripáját. másiké megállt a pálya közepén. mind kettő jó ló és jó lovas. ki a két első futásban nyertes maradt. mulatságra hivatalos. de nyargal a többi. ha megtudná kapni. Ilyen nagy úr a pünkösdi király egy álló évig. Még egy ugrás. a tiszttartó is felteszi a szürkére vasekéjét. Leányok között sokkal szelídebb tárgyak fölött folyhat a verseny. Szól a második lövés is. a gyerekhad szalad a kilőtt fojtás után. azért testi büntetéssel nem illetik. Ekkor a ráró diadalmas lovagjának virágokkal és hosszú szomorú fűzágakból font koszorút tesznek fel a kalapjára. s kitűnik a versenyzők csapatja. megint sorban állnak. a leányok büszkesége ellenben mi volna más. azon jót kaczagnak. Egyenlően futnak. Csak egy lófejjel ért hamarabb a piros zászlóhoz. Az lesz a pünkösti király. „Nem kel! olyan nagyon örülni még tiszttartó uram. a jó szürke messze elmarad mögötte. Akkor aztán sarkantyúba kapja ö is a rárót. A pünkösdi király egy évig minden lakodalomba. „No tiszttartó uram készítsük az ekét. hogy ez csak valami üres czím. ne hagyd magad ráró!” Ez úttal a ráró ért egy fejjel hamarabb a czélhoz. marháját tartoznak a társai őrizni. Az asszonynép sikoltoz és a füleit dugja. A versenypálya felén végre két lovas nyomul legelőbbre. ki hátrább. Egy darab ideig semmit sem látni belőlök a támadt nagy portól. a paripák lába alig látszik a földet megérni. elpukkantja a nagy hangú vasat. ha csak újra megint nem a ráró lesz győztes a versenyfutásban. Az egész népség kiabál utánuk: „ne hagyd magad szürke. mintha repülnének. Összevissza vannak már zavarva. egy szürke s egy ráróA szürke nyeri el! A ráró nyeri el! mondják itten. . Ez koronázza be. mintha a lobogó mente szárnya volna a lovasnak. aki katonaviselt ember lévén. s ha netán valami apró vétséget követne el. még egy futás az élet. A rárós lovas csak úgy mosolyog magában. Harmadszor csak a két lovas fut. kettőt rávág vele a lovára. oda vágtat a szürke oldalához. s amint megindulnak. A lovasok újra visszatérnek. ezúttal hát levág egy kis hajlós fűzfa vesszőt. aki nem hisz fogadjon pint borba. egyikét félre vitte a lova. jó kézben lesz ott is. Egyik sem enged a másiknak. A legények kérkednek erejökkel. A gyerekeknek nem szabad hozzájok közel menni. Lassan lassan bíró uram. a többiek félre állnak.

Illatosb a virág. Háladalra zendül Az egész természet. Közölök a legszebb. egy pár krajczárt.A falu legszebb s legjobb leányát a többi hajadonok megválasztják piros pünkösd napján ünnep királynénak. Virulóbb a mező. Gyenge fuvalomnak Bólintgat a faág. egy nagy tornyos koszorút illesztenek homlokára. s összefogódzva a pünkösdi királyné körül. Közbe a pacsirta Hangja is letéved. Dalolás közt egyre. Itt a falu vége. Mindmegannyi kedves Pajzán kis virágok. amelyen az angyali leányok. . eléneklik azokat a gyönyörű szép népdalokat. mert Mosolyogva kelt fel. Szépet álmodott. Lenge ködruhában Köszönti a reggel. Büszke tán reája. minden ház előtt megállnak. Hogy virággal telve. Mezei virágból Koszorút is kötnek. Majd fölnyúlik újra. egy pár csókot. ha fiatal. mégis megszülettek. Gyémánt szekerében. Mintha nyelve volna. A ház gazdája azután ad az éneklő leányoknak különféle ajándékot. Ha öreg úr. talán azok is azon a szép piros pünkösdi rózsafán termettek. Bíboros palástban. Mindenik fűszálnak. Fején gyöngyös párta. Tündéries fényben. Mert a hangot halljuk. Királyné lesz mára. Lombos koronája. Piros pünkösd napján. Kiértek a gyepre. amik sohasem voltak megírva. A faluban szerte Daloló leányok. s énekelve körülhordják a faluban. Megjelent a hajnal. De szemünk nem láthat. Mennek a leányok.

Ε piruló arczczal Ép olyan.. Tajtékzik a pára. Legelöl egy ifjú. Zöld ág van kezében. Szívemelő látvány.Az lesz koronája. Elvegyül a légben A diadallárma. Amoda porfelleg Tör előre gyorsan. Kevés lenne mása. Fölzeng a dal újra. Nyerges Újfalun. Most kitárul a kép − Ím a láthatáron. Vagy talán csalódás.. Mosolyog az ég is Ez ünnepi képre. azon hozzáadással. Fürge paripákon. mint égből Földre röpült angyal. A legeslegszebbnek. Nem a föld zajgása. Nyerges Újfalun is hasonlóul történik a pünkösdi király és királyné választása. Ő a piros pünkösd Választott királya. Tarka szárnyként röpköd Hosszú pántlikája. meg-megdobban. Arczát szilaj kedvben Csókolja a szellő. Lova fülén kendő. Ragyog a sarkantyú. Pörge kis kalapja Jobb felére vágva. hogy ott a pünkösdi király a falu derekabb leányaitól jutalmul fekete selyem . A föld. A korona készen Illatozik már a Királynő fejében. mintha keble Volna. Majd a lányok dalja Összeolvad véle. Hanem a leányok Szíve dobogása. II. Száguld a legénység.

Pünkösd hétfőn Nádasra mindenfelől összesereglik a nép. A többi jutalomtól elesett jóviseletű lányok pedig. amikor pályatársai kíséretében győzelmi dalok közt a falut lóháton bejárja. Azon gyermek. megkapja az áldást. Nádason. császári koronát kap. A felső vidéken. hanem a helybeli előjáróságnak nyugtatvány mellett. Ehez némileg hasonló azon ünnepély. mikor a lakadalmas nép a lakadalmas házból kiindulva. Proczesiók alkalmával három társával kitűnő helyet foglal el.25 mely alkalommal a nép erényes és tiszta életre buzdittatik. ártatlan életök méltánylása. Magy. csinos kötésű imakönyvekkel ajándékoztatnak meg. Kábaközben a tyúkverő alatt azt értik. addig az összegnek csak kamataiban részesülvén. alesperes és nádasi plébános Stverteczky úr alapítá. jóravaló férjet is kap. I. Természetesen. a negyedik pedig zászlótartó kapitány. s ő a lúdon függve marad. két évben ugyan nádasi. mi közös mulatságra fordíttatik. 22. Vas. s az ártatlanság koszorúját egy úri hölgy tűzi fejére. Honderű 1845. S valóban az ily megtisztelt s jutalmazott leány közönségesen. hogy ki lesz a rózsaünnep megválasztott királynéja. arany búzakalászokkal átszőtt koszorúval koronáztatnak. 286-289. A császár azután a pápánál teszi tiszteletét. Ezt 1835-ben ntiszt. mi megtörténvén. kitevő kamatot kapnak ajándékba. s erre lengő tollat és tölgy koszorút nyer. minden harmadik évben pedig binyóczi szüzek. melynél a koszorúleány is jelen van. 1863.26 IV. Ezután következik a 100 ft. 462-3. füz. melyet Rómában évenként megtartanak Sz. indul meg a nagyszerű menet. a mely alatt azután a legények elballagva. Kép. Vas. fehér rózsákból készült. s a katekizmus császárjának kiáltják ki egy esztendőre. rózsaünnepély megtartására. a lúd nyakát elszakítni törekszenek. 26 25 . Rábaközi tyúkverő. a jövő nemzedék hasznos nevelőnőjévé válik. az alapító bőkezűségéből. III. mi nem a koszorúzott szűz vagy szülői kezébe. a pleb. hogy Ábrahám és Izsák újonan új bársony bugyogóban járják a hetedhét országra szóló híres tyúkverőt. 167. Ε dönti el aztán. átadása. kik általános. Az egész ünnepély ájtatos „Téged Isten Dicsérünk”-kel záratik. 1. 216. a nt. 55. Itt felolvastatik azoknak névlajstroma. s a számos vendégek egy barátságos lakomára. legtisztább viseletű. alesperes vezérlete alatt. s az első három számot húzó szüzek jelöltekké neveztetnek. aki egy rántással el nem tudja tépni. vidám arczczal s tele várakozással az u. Újs. tiszta. hogy ott valamennyi városrész gyermekei összegyűlnek. míg a leány férjhez megy adatik át. Sürgöny 1866. s hogy semmi mellékes tekintetnek helye ne lehessen. hivatnak meg. annak közepére eleven ludat akasztanak lábainál fogva. István bácsi képes naptára 1856. 7. 1859. sorsot húznak. miután e háromra külön ládácskákban történik a szavazás. ki e vizsgálaton legjobban felel. Erd. 115. 1856. és jó háziasszonynyá. n. s azon aztán sokat lehet nevetni. harangok zúgása s ez ünnepélyhez alkalmazott ének és zene mellett. s a jobb gazdáktól borra valót kap. 3. s a legpéldásabb. elismert példás leányok voltak. s a hivatalos házaknál nieg-megállva. nem sokára az ünnepély után. András templomában. trombiták harsogása és mozsarak durrogása közt térdre borul. s egy kardinalis által a hit ágazataiból kikérdeztetnek. Nef. víg lármázás és csutorahajtogatás közben az egész falut bekerüli ünnepies menettel. egy gyönyörű. hogy a nép erkölcsösséget ébressze. s jutalmul a 2000 pftnyi alapítványból járó és 100 pft. s az apák ily szavakkal mutogatják öt gyermekeiknek: „Nézzétek ott a császár. A következő legjobban felelő két gyermek herczeg lesz. s ne talán jövő házassági hozományul. Egy régi névnapi köszöntőben is az áll. Délután 3 órakor. A felső vidéken kötelet húznak pünköst napján az utczán végig.kalapot. s mely abból áll. sz. a szőllők alatti egy szelíden emelkedő dombra még 1240-ben épült régi templomba. Újs. s a bíbornokoktól ajándékokat. ki megy alóla a ló. templomból.

mert a mozsarak ismét durrogni kezdenek. kivált ha kedvesét mint főfő ember karolni remélé. nyoszolyóasszony és nyoszolyóleányok. mert ha a kisbíró a királyt el nem éri. s az. mint dicsőséget vívott király. ő csak parancsol. tartozik a királynak annyi bort fizetni. ki első ér a czélhoz − nyeri el a királyságot. kiknek száma a faluban százakra megy. virág és kardokkal ékítve. „lányozás” idejében látogatva. terjedelmes falu. megjelen a mátka szüleinek házánál. s kit bizonyos idő óta az u. teljesen megismert. a második ki őt nyomba követte. midőn a pályanyertes büszke öntudattal. hol okét előleges értesítés folytán a leány násznagya. n. kölcsönös üdvkívánatok-kal közeledve. Rákos-Palotai lakodalmi szokások. czifránál czifrábbakat. Van azután hahota és nevetség. − Ha egyetértenek gyermekeik boldogításába. ha a nősülést komolyan elhatározta magában. s úgy mennek a kijelölt házakhoz. 2. Ha a szülők fiók e szándékát jóvá hagyják. − Erre az ünnepi fesz megtörik. − Az étkezés végével a leány 2-3 vagy több kendőt is ad a legénynek. s megkezdik a „kézfogó” ellakását. mennyire megtisztelve érzik magukat a becsületes család e tisztességes szándéka által. mennyit ő magassága meginni képes. Pest vmegyének éjszaki részén. s a leányt szülei nevében odaadja. A rakamazi királyfutás ebből áll: A kocsisok és béresek. Ε királyság azonban csak a futás mestersége által nyerhető el. a tárogató jelt ad. s egymáshoz bizalommal. meghatározzák a kézfogó idejét. s vendégek várják. és pedig azért. díszruhájukban. szintén versben elmondja. kit ők királynak neveznek. A kocsisok lóháton. holott-is a következő lakodalmi népszokás divatozik: A legény. 57. kis bírónak neveztetvén. − A leány szüleinek szándékát előre kitudandók. A szaladok és lovasok alatt pedig csak úgy reng a föld. s a dolgot tudtukra adni. kedvesétől nyert kendőjével homlokáról a fáradság verítékét törölgeti. alattvalóin végig tekint. a fővárostól egy mértföldnyire fekszik. büntetésül a király köteles alattvalóit illendően megvendégelni. Itt levén a kézfogó ideje. Jó módú családnál ez is zeneszóval tartatik. A szünidő rövid szokott lenni. tudatja szüleivel a leány nevét. kijelentvén. a násznagy elmondja jöttük czélját. maguk között egy főembert szoktak évenként választani. szülői. Ezek ilyenkor ünnepiesen felöltöznek. ha pedig a király a kisbíró által eléretik. melylyel a leányt násznagyától ünnepélyesen megkéri.Rakamazi királyfutás. ki meghatározván a háromszori hirdetés idejét. az ökrészek pedig gyalog a jeladásra kitűzött pontok felé iramodnak. s különben is figyelemmel kísérve. Honderű 1840. hová belépvén. s magasztos érzetében. botjukra zsebkendőt. jói megfontolva minden körülményt és eshetőséget. s parancsát a kisbíró hajtja végre. hogy beillenék egy viczelakoda Jómnak. vagy pedig új borra mármár nősülni is szándékozott − az ily bukottak kitöröltetnek a legények sorából. Harsog ezután a zene a nép éljenével vegyítve. s a betanult rigmust. a legény násznagyával. igyekeznek velők találkozni. miért ezt „kendő ellakásnak” is szokták nevezni. − Erre a leány násznagya a maga feleletét. Rákos Palota kies. szüleivel a néhány vendéggel a legközelebbi rokonságból. ki legyen az öreg és kis vőfél. − Itt döntetik el. vagy szalagot akasztanak. midőn egyik vagy másik szaladtában elesik. helyet foglalnak az előre megterített asztal körül. egyik vőfél így köszönt be: . A király ezen egész évben lovát és ökrét nem őrzi. Ez alkalommal határoztatik meg a lakodalom ideje. s jelentik szándékukat az egyházi elöljárónak. kalapjok mellé virágot tűznek. Az öreg vőfél aztán a kis vőfél kíséretében lakodalom előtt három nappal hívogat először. kit magának a falu szépei közöl kiszemelt. s mint pályavesztett sompolyodva visszatér. s oly” dínom-dánommal végződik. s a királynak a kisbíróval ismét futni kell. − A szokásos üdvözletek végeztével. násznagy után néznek. az új párt bizonyos időkre magához rendeli hitoktatás végett.

egy pár korty borra megjelennének kendtek az ő házánál. s egy vő-féllel. s minden felekezetbeli rendesen meghívja a lelki pásztort is. kinek ez a legnehezebb órája az egész nászidő alatt. komái. Kívánom. kocsit cserélnek. − Egész utón szól a zene. hogy mért jöttek. felkendőzve és lobogózva. ha a gazda engedi.. ki rendesen legfőbb örömét abban leli. a násznagy előadja.Mi pedig küldött követek vagyunk kigyelmetekhez . előveszi már előre elkészített rejtvényes feladatait. ha a hívogatás rendesen virágos kedvet eredményez a vőféleknél. vőféle és egy nyoszolyóleány. és vendégeivel együtt. dal. a többit aztán a meghívottak töltik be. összeszedik magukat a vőlegény. zene hangjai közt. a zászlókat lobogtatva. − Oda érve. kiabálva.. vőfélei. sógorai. dal. mely vendégelés minden egyes helyen ismételtetvén. − Az első kocsin rendesen a menyasszony ül násznagyával. A lovak szintén tudják. vagy kettőre. − Ekközben mindkét háznál folynak a vacsoráhozi készületek. szívesen látnák. s a vőfélek harmadszor végzik hívogatási kötelességüket.. Erre vonatkozólag a vőlegény násznagyát jó barátai. − A násznagy felel a kikérő beszédjére. − Esküvés után azonnal indulnak vissza. végre ez kitalálja. − Meghozván a vőfél az engedelmet. táncz és újongás között mennek a menyasszonyért. Ne érje azt soha sem szerencsétlenség. Közeledvén a menyasszony kikérésének ideje. melynek megharsanására nagy sebbel-lobbal. aggódás. s zene. szülői helyetteseitől. a nyoszolyóasszony egy nyoszolyóleánynyal. hogyha egy pár tisztességes ételre. villámsebesen viszik a kocsit. − Ilyenkor a kocsi és lovak felczifrázva. vagy amaz vesztve türelmét. hogy most nem szántanak. Orom s békesség itt meggyökerezzék. − A násznap reggelén másodszor járják be a meghívottakat. − Ekkor már a vőlegény kiszorítja a menyasszony kocsijáról a vőfélt. míg a vőlegény magáéival haza tér. az öreg· vőfélt a vőlegény násznagya elküldi a menyasszonyos házhoz. s tüsszögve. Erő és egészség beléje érkezzék. csodás gyorsasággal röpítik a nász népet. hogy éltek ezekre találjon. míg. tűnődés és próbálgatás igen sok mulatságos kaczajra ad alkalmat. − különben a menet az előbbi rendben tér vissza vígan. s egy kis harapni valóval. násznagya. elő a percz fontosságát. az utón jó előre . hetvenkedve. nem csoda. Aztán mennek tovább a többiekhez. egész a templomig. − Az evangélikus és protestánsoknál helyben történik az esküvés. násznagya. mint kőfal úgy álljon. Erre a másik vőfél mondja: . hova egy egész sereg kocsin szoktak az arra hivatalosak és nem hivatalosak megjelenni. de mielőtt kiadó versét elmondaná. s egy pohár borral megkínálni a vőféleket. és egy erre az alkalomra készült rigmusban kikéri a leányt. megfejti a rejtvényeket. Melyért az úr Kristus immár megáldatik. ínig a legutolsóra jó előre fölszedelőzködik a zenebanda. ha lovai tűzzel nem bírnak. újongva. s különösen a nyoszolyóasszony és leányoknak kötik szívükre a minél előbbi megjelenést. Védelmezze ezek ellen az Istenség.Isten áldja meg e házat.. Az Isten áldása. a másodikon a vőlegény. Ily alkalommal rendesen le szokták ültetni. A menyasszonyt haza viszik a szülői házba násznagyával. palotai lakos részéről. Sem örömöt űző komor kedvetlenség. nyoszolyóleányok és fiatal vendégek. Ez háznak gazdáját. megindul a menet. násznagyától. melyekben egy-egy gordiusi csomót állit a vőlegény násznagya elé. Az első és második kocsi elfoglaltatván a hivatalos egyéniségek által. hogy a kikérés végetti megjelenésre ott engedelmet kérjen. a gondolkodás. Az esküvés rendesen a déli órákban történik. dalolva.

s az öreg vőfél bevezeti a menyasszonyt. mire végre azt süti ki. s csupán nevetséges intermezzókul szolgál − átadja a nyoszolyóasszonynak. Harmadik vagy negyedik tál étel okvetlen kása szokott lenni. hogy már ezentúl asszony. meg a vendégek közöl aki akar. s visszaindulnak a vőlegény lakására muzsikaszó. kezénél fogva. mint menyecskét.figyelmeztetik. − Az éljenzések után a násznagyok elmondják fölöttük a szülői áldást. hogy megégette a kezét. az kapja el a menyasszonyt tánczosától. iddogálva. valami pénzt vet. és így jő lejebb. s a vendégek közöl is. A vőfélek kellő számú segédeket választván a fiatalság közöl a vacsoráhozi felszolgálásra. s most következik a „menyasszonytáncz. hol azután kevés idő múlva vacsorához ülnek. s rendesen ott szokta végezni. Aztán asztalhoz ülnek. s kér pénzt gyógyszerre. a czigány rákezdi a csárdást. melyre már jó előre készül mindenki. mert egymás kezéről szokták elkapkodni a menyasszonyt. rokonai és jó barátjaitól. újra hangolnak. Ekkor ifjú. s tud tára adja a vendégeknek. közakarattal véget vetnek azután a vacsorának. verbüng és dal közt. ott marad a menyasszonyi háznál az úgy nevezett „poczita” megtartására. ki a násznagyot kínálja meg. mire ez az asztalra kerül. majd nem agyon faggatják a vőlegény násznagyát a „vánkos pénzért” amiért t. s az ez alkalomra betanult versek elmondásával elbúcsúztatja a menyasszonyt násznagyától. s tart kivilágos kivirradtig. A nyoszolyóasszony erre beköti a fejét kendővel. Az asztalra ugyanis egy jó nagy tányér tétetik ki. a vőlegény majd belefekszik az idegen új ágyba. Amint az első érez pengni kezd a tányéron. hogy a számukra „pénzt szed. hé! − Naszádi koma furfangos egy násznagy ám!” Ezeknek vége szakadván. mulatva. előront a már-már türelmét vesztette asszony vendégsereg. vőfél nyoszolyóleánynyal stb. sőt másnap még dúsabb lakomát rendeznek néhutt. egy verset mond el fölötte. s leveszik a menyasszony fejéről a koszorút. Közakarattal megelégelve itt a mulatságot. ekkor emel szót. amit egymás közt elosztanak. és bevivén a nép elé. Ekkor aztán újult erővel kezdik el a mulatságot. − ezeket a násznagy rendesen egy 5 frtossal szokta kielégíteni. ez a „kásapénz” melyet mindenki kötelességének tartja megfizetni. beszélgetve. előáll az öreg vőfél. melyben szomorú arczczal ecseteli a menyasszony leányságának halálát. testvéreitől. s folytatni a tánczot tovább már nem birja. azt az öreg vőfél egy sarlóra köti. menyecskésen. úgy hogy sokszor 5-10 forint is összejő. borozgatva. néha zene nélkül. ha mindjárt ez egy perczczel vagy egy pillanattal előbb kapta is el elődjétől. a vőlegény mellé állítja. hogy: „Fölcsavard az eszed. s helyét foglalja el benn. mely az ételekről vett tréfás hasonlatokból áll. mire harsány „éljenek” zörgik be az alacsony lakot. A menyasszony szülői és násznagya. s a vőfél. s kötőiket tartva. ki sebesen rá térdel. nyoszolyóasszony. s egyik egy kis párnát kezébe véve. Ezek közben elmúlik az éjfél. . egy szakácsné bekötött kézzel s a legnagyobb fakanállal bejő.” Ezt. amikor aztán a szokásos furcsatréfák helye áll be. egy versben bemutatja a vendégeknek. Mikor már az ételek így mind felhordattak. ha azt hirtelen el nem kapja − aki ügyesen rátérdel. megkezdik az ételhordást. Ekkor a menyasszony násznagya elmondja a kiadó rigmust. szülőitől. s elmondva fölötte a reá illő rigmust. s egy versben siránkozva elpanaszolja. az öreg vőfél kezdi meg a menyasszonynyal. − az öreg vőfél vesz át minden tál ételt. A vacsoránál legfelül a násznagy. öreg neki esik a táncznak. A tányérba ez alkalommal „bölcső madzagra” adakoznak. i. Örömapa.” Zsebre rakva a czigányok pénzüket. mikor a menyasszony a lelkit is majd kitánczolta. örömanyával. a násznagyok a menyasszonynyal. s érdem szerént lejebb és lejebb.” Ennél az egész vendégkoszorú egy kört képez. az a bennlevötol csókot kap. bevezeti. szakadatlanul csárdásoznak éjfélig. melybe mindenki. aki a tányérba pénzt vet. míg a kör körül táncz. Ilyen a „vánkostáncz. valaki elé leteszi. s 2-3 órát itt töltenek eddegélve. mely a vacsorát helyettesíti. ki a menyasszonynyal tánczolni akar. Ezután az öreg vőfél egy mulattató verset szokott mondani a czigányokról. később azonban mindnyájan megjelennek a vőlegény es háznál. örömanyákkal. akinek mondandója van.

hogy ezen éneklések alatt. Alig írtuk le a világ egyetemnyi kedvvel ellakott lakodalmát. − ki neve említésénél azonnal észre jővén. az evangélikus és protestáns felekezetben” 7-8 párt is hí komául. halála után ismét. A katholikusok 1 párt. stb. A keresztelés a katholikusoknál reggel. (szegény öreg nép) kik azért. Egy asszony férjének kedvencz dala volt a „kutya kutya tarka” s midőn a férj meghalt. folytatja siránkozását . de ezt mind a legszívszaggatóbb sírássál: péld. A katholikusok betegjeiket ha koruk megengedi. tartja keresztvízre. s ezeknél itt tartatik a szónoklat és búcsúztatás. sőt még néha a háztól is elbúcsúztatva a melyben lakott. a haldoklók szentségével elláttatják ha lehet. midőn a búcsúztatóban érintetik. eláldják a családot új tagjával. Megjegyzendő. A holtat mindenek előtt megtisztogatják. munka után látni.− ez így tart délig vagy estig. Gyakran comicussá válik különösen egy egy asszony. Ezután jelentetik be a halálesetet a papnál. amilyenre a megholtnak szülői vagy rokonai akarják. s reggelig mulatnak. némelyik olyat hoz mint egy kocsi kerék. hogy alkonyatkor végződjék. Keresztelési szokásaik: A reményteljes anya jó előre gondoskodik keresztszülőkről. akiket komáiul akar. − s ez a szokás mind a három felekezetnél megvan. míg a komaasszonyok a templomban vannak. s nem száraz serpenyőben sült rétest hoz. a bába híja meg másodszor a keresztszülőket. Néha zene. Visszatérve a keresztelésről. s magára marad az új pár. s kiki egy darab ruháért a megholt gúnyájából. éltetik az anyát. melyekben csaknem kifogyhatlanok − például a férfiak az asszonyokat beretválják. s úgy irányozva. haza mennek. még a bábát is. s ekkor jutnak eszükbe a különféle bolondságok. minden rokona s ismerősétől. és fakanállal letisztítják. s a szokásos temetési énekek és imák után mind a három felekezetnél következik a búcsúztató énekelve. A komaasszonyok a gyermekágyashoz jővén. ki a temetési időt meghatározza. már is a fekete temetésbe kell botolnunk. vagy duda és táncz is van. kiváló tulajdonságait nevetséges modorban sorolva elő. azaz bekenik valamivel az arczukat. és protestánsoknál a háztól a holt előbb mindig a templom elé vitetik. oly hoszszúra. s hozzá látnak a terített asztalhoz. a kántor készíti a búcsúztatót. s így tovább. s különféle bábaélczek között követeli a hivogatásért a „bocskorpénzt” díjul. melyeknél a nagyságtól függ a gazdasszony dicsősége. családi örömöket tápláló keresztelőt. amit megesznek s megisznak. s halálozása perczeiben csengettetnek. a nő a többek között így is siratta: „Jaj! jaj! jaj! ki dalolja már nekem hogy: „kutya. berohan egy fatállal. melegmézesboroznak. tisztába s legszebb felső ruháiba öltöztetik. kutya tarka!” s ezt con amore eldanolva. A gyermek születésekor. hogy a sirató rokonok és ismerősök között kiki akkor jajdul föl legérzékenyebben. „Forgó viszontság járma alatt nyögünk” igaza van Berzsenyinek. egész éjjel virrasztanak ének és ima között. amíg a fáradság és álmatlansággal küzdhetnek. Ha a katholikusnak más összeköttetéseknél fogva több keresztkomája van. kiki két vagy háromféle töltelékü. apát. Ezekben aztán a bába gazdálkodik. hogy az evang. Említésre méltó. kivált ha új pár. van eszem iszom. Éltesnél virrasztókat hívnak. Az asszonyok meg a férfiakat patkolják. ki férjét siratja.Reggel aztán pálinkázuak. keresztszülőket. másikat a másik. este tartják a keresztelőt. Temetési szokásaik. de azért minden gyermek keresztelésénél mindenik komapár megjelen. s minden jót kivannak nekik. az ujon szülöttet. Aztán hálálkodások s áldások között szétszélyednek. Végre egy pár pint mézesmeleg borocskát elbögrézve. a másik két felekezetnél délután történik. közös szokásuk az. A katholikus pap temetéskor a holtat a beszögezés előtt beszenteli. illetőleg előbb kialudni magukat. akkor egy gyermeket az egyik. Néhány hóval a szülés előtt fölkéri azokat. − ekkorra a komák is ott vannak.

hol először gyűrűket cserélnek. a többiek is elfoglalták helyeiket. Az oltárt először a pópa hagyja el. s ekkor leginkább az evang. melynek utolsó verseinél megkezdik az oszlást. míg a pópa az oltár ajtaját kinyitja. s ez a kum (koma). ha a leány s körülményei tetszenek. kivéve a kisdedet.szívből stb. az ének lassan elhal. ismét beszéd tartatik a holt felett a mulandóságról. s a két gajdost az út közepén körülállva. rozmaringgal fölczifrázott kulacscsal. érette rozmaring.. A megkéretéskor. Jaj annak. s átadatik most a devernek. Második személy a dever (kis koma vagy menyasszony vezető) azután a fifer (vőfél) s úgy a gajdos (dudás). ezeket követi aztán a sok más kocsi. főleg ha a temetés fényes és nagyobbszerű volt. Ez néha a késő éjbe húzódik. azt tovább a sértés helyén meg nem tűrik. azután a kúm és dever . hol leszálva. s így mennek muzsika és énekszóval a menyasszony házához. ekkor a menyasszony vőlegényétől egy piros almát is kap. utána a következő kocsin a devers a vőlegény rokonai. erényeinek s említésre méltó tetteinek elősorolásával. azonnal nyilatkoznak. mely halottukat kikísérte. ha sikerült. ölelkeznek. ott leszállnak. s menynyi legyen a vendégek száma. mely rövid étkezés és borozásból áll. Mikor aztán a menyasszony részéről az elfogadó lakadalmas nép eléjük érkezett. kik minél nagyobb számmal jelennek azután meg. Minden lakodalomban van egy monarcha. melyeket könnyű és csinos kocsik elé fognak. néhány nappal az esküvő előtt. legényt pedig leányok visznek 4-6 vagy 8 an. A sír behúzása előtt minden szerette egy két marék földet vet sírjába. hát még annak aki megsérti. mikor lesz az esküvő napja. és protestánsoknál. Ha a menyasszony a szomszéd faluban lakik. A menyasszony fivére által karon vezetve. fűszerezve a megholt jó tulajdonságainak. Minden holt szent Mihály lován vitetik ki. egymást és rokonaikat üngök. Elől megy a kúm. mintha csak mindnyájan rokonok volnának. a kólót annak rendje s módja szerént eljárják. odábbmennek. ha nem. Az apák őszkor leánynézőbe mennek. elhatározzák. leszállnak kocsijaikról. Első esetben kijelölik együtt a leánykérési napot. s aztán ők is szétszélyednek az egyes szeretteik sírjait meglátogató nép után. kit mindig más nemebeli fiatal visz ki a karján. s ők haza térnek teljes nyugalommal. gyűrűt váltanak. közben a dudások fújják bús dallamaikat. azért ezen ünnepély „Jabukának” neveztetik. ismét tánczolnak egy kólót. azért semmi költséget sem kiméinek. Majd minden sírra jut egy-egy térdelve imádkozó a szeretett elhunytért. mely inkább intés az élőknek. utána kötött kézzel a házasulandók. bármi későn van is az idő. ének kíséretében a temetőbe. a megholt emlékére még egy halotti éneket elénekelnek. a. törülközők s efféle vászonneműekkel megajándékozzák. a kúm a vőlegénynyel oltárhoz mennek. a gajdos kíséretében vendégek meghívására megyén. bokréták és törülköző kendőkkel felékesített lovakon mennek. Ilyenkor az egész temető megnépesül. Leány halottat legények. szebbnél szebb leányokkal s asszonyokkal. egy füst alatt azt is. A dever a menyasszonynyal. Római sánczok vidékén lakó ráczok lakodalmi szokásaik. a vőlegény s a dudás. rokonai megvárják míg felhányják a sírt. rendesen kisírt szemekkel jön elé. s végeztével ismét szekérre kerekednek. Fél vagy háromnegyed óra múlva ismét ott vannak mindanynyian a halottas háznál Visszajöttek a tort megülni. csókolódznak. annál nagyobb a házasulandók dicsősége. ki parancsának ellenszegül. kötelességeiknek lelkiismeretes teljesítése fölött. Künn a temetőben a szertartási énekek s imák után. ez sokoldalúlag magyarázható ősi szép szokás. Mire leány barátnéi elkezdik búcsúztatni. s azután a házasulandók keze a dever által vásárolt selyem kendövei köttetik össze. majd a dever kocsira helyezve őt. s bús dallok és szűnni nem akaró sírás-rívás között érkeznek így a templomig. s a küszöbnél a reájok várakozókkal ismét ölelkeznek és csókolódznak. A lakodalomhoz a vő fél. mely vasrácscsal van elrekesztve. melyre mindkét részről rokonaikat meghívják. többé a faluban meg nem vendégelik.

egyik kezébe palaczk bort. betakarja. Ilyenkor a czéhládát az újonan választott elő-járóhoz ünnepies körmenettel. czipők. ivás s mindenféle pajkosságok egész reggelig. Ekkor hozzák dudaszóval a kráválytis. dever és fifer által különféle süteményeken küldött selyem kendők. s ünnepélyes tisztújítását. kurjongatások. még pedig oly figyelemmel a meghívott vendégek iránt. mit egész ünnepélylyel adnak át a menyasszonynak. Most kezdődnek a vígságok. magát meghajtotta. A tánczosné el nem fogadása az egész társulat megsértése volna. mustba főtt és mártott szárított halak. és a többi esküvési szertartásokat végzi. A napa is ott áll menyére várva. Ez pedig nem egyéb. s miután a sok holmit az asztalra lerakta. selyem vagy czicz. azután a többiekét is csókolja. melyeket csókok között ad által menyének. hol az egyházi ereklyékkel rakott asztalnál a dever által vásárlott pohárból borral áldoznak. A három itczés edényt kezébe fogva. . 186ί. Ezen ivóeszközt „floribuszpalaczk”nak magát az elszavalt rigmust pedig . Erd. ki a vásznat egyik végénél földre bocsájtja. és templomiének kíséretében a templom közepére mennek. hol a kúm a menyasszonyt addig le nem bocsájtja szekeréről. 322. pénz és effélék. Ezen alkalmaknál a czéh mesterségi mivoltát jelképező álarczos alakzatok bizarr felöltöztetése az iparos ifjúságnak sok gondot ad. hogy ezentúl neki ura és gazdája. mint a kúm. devert és fifert üngökkel ajándékozza meg. a ház küszöbéig húzva. mintegy öt lábnyi hosszú. elviszik a menyasszonyt a vőlegény házához. . hol mindenféle ételekkel még nemzeti eledelekkel is. jobb karján egy kis fiút. régebben egy egész hétig. egy erős hangú csizmadia legény ekkép szólalt meg: . Kép. . szájába czukrot. egy módos mesterleánynyal vagy úri nővendéggel megkínálni. hogy az előtánczos fővezénylő.. Tánczvigalmaikat biztosok s önválasztotta rendtartó felügyelők vezetik. A vőlegény. olajos étkek stb. helyébe guzsalyt. Ez alatt a násznép félrefordulva. Nevezetes itt Rozsnyón az. újs. hogy farsang folytán egymást felváltva tartja meg minden czéh ifjúsága.floribusz”nak nevezik. kezét. 131. amint azt mintegy 20 évvel ezelőtti időkből emlékezetünkben megtartottuk. vagy mint ott nevezik fürölő kötelességének ismeri. . milyen a mézes búza. s buzogány alakú czin-dényt használnak a szünórák alatt előfordulni szokott felköszöntéseknél. s a körülállókat tollal és pehelylyel hinti be. stb. s aztán pénzt vessenek. Reggel a menyasszony vizet hoz. 2. Magy. Ezen felköszöntők ismertetéséül a számtalan közöl ide jegyzünk egyet. Vas. hona alá egy-egy kenyeret. először ipja s napa arczát. midőn a pópa ezen szavakat mondja. Rozsnyói czéh tánczvigalmak. kólók. bal karjában pedig egy vég vásznat tartva. az épen megérkezett férfi vendéget. Ebéd után ismét szekerekre kerekedve. hogy abban a vendégek megmosakodjanak.mint tanuk nagy égő viaszgyertyákkal. kötények.. tisztességéhez képest. azaz megtánczoltatás végett karjára vezetni. Ezekkel a szobába megy. hol a fiút és vásznat tőle elfogadván. most néhány napig tánczvigalmait. hogy a vánkusokat felvágja. s fejők fölé még azon kívül virágkoszorúkat tesz. harsány zene és rigmus kurjantások s mondások között viszik át. hogy „A zsena bojitszja szvojego muzsa” azaz „Az asszony félje férjét” a menyasszony lábára lép annak jeléül. de egy egész ruhának való . s a kumót. 1857. énekek. Ezen tánczvigalmaknál ősi hagyományos szokásból egy lopó-szerű. Esküvés után víg énekszóval az őket váró szülékhez mennek. az önkéntes választás pedig ilyenkor tilos. míg ipja neki egy üszőt nem ajándékoz. a szűr vagy ködmön alatti kulacsokból jókat húz. evés. bőven megvendégeltetnek. Végre jön a „vánkostáncz” melyet a csintalan vőfél sokszor azzal fejez be. Most a pópa a házasulandók vállai és fejeit a kúm és dever által közösen vett preverrel . a másikba pedig vizet adnak. Az első tánczot így kell eljárni.

Vas. mely ebből áll: A férfit egy idegen férfi s nő karon fogják. S jó szándékomban megért. (Az utat tévesztettük meg. Leány szülei: Az leányunk akaratától függ. hol már a svatka (a kiszemelt leány anyja) és egy staro sta (férfi) várják őket.) Akkor a staro sta Ádám s Éváról hosszú beszédet tart. míg megérkezik a hajnal. Azért a legszebbikért. hogy megnézzem rejtekében gyertyával. újs. Mi uralkodónkért. Nem lesz sok a bor ára Ezt a harmadik korty.Iszom a floribuszt! Az elöljárókért. a staro sta pedig beszédjét azzal végzi: engedjék által csillagjokat a nap királyának.) Házbeliek: Üljetek le! Érkezők: Nincs időnk. 252-253.Erre ismét az érkezők felelik: Dale kaszma hozili cesztus me pobluzili. s elviszik a kiszemelt házhoz. hogy a legnagyobb a kérő ifjonczé. mialatt csinos leányok virágcsomókat hoznak. melyet keresünk. Atyamesterünkért. az edény végső felhajtása. egy szombat estére elrendelik a kérés tételét. kinevetik s ott hagyják. S többi tisztjeinkért. Kinek lakodalmára. s karon fogva behozza a szemérmes leányt. Gömörvármegyénkért. Komiszárjusunkért. örvendünk hogy itt találtuk fel. s letépi róluk a koronát. (Dicsértessék a Jézus Krisztus). azt nem találja és azzal visszamegy. így mulatnak aztán még sokáig. ne torára. Egész tanácsáért. Magyar királyunkért. ki az érkező kérő számára ki van jelölve. Az ö boldogságára. (Kimegy. És főbírájáért. hogy valamely férfi kinézte jövendőbelijét. Juthassak. Erre az eddig a kamrában hallgatódzó házileányzó. 26. engedjétek meg. Staro sta: (a férfi kísérője) Ez az a csillag. Falamiájikért! (ismét egy korty) Iszom a floribuszt! A rozsnyói szüzekért. Sárosmegyében szokásos lakodalom (a tót köznép közt. mire a házbeliek felelik: „Asnaveci Amen” (Mindörökké Amen) „Wi tei ce unas” (Isten hozott) „Skaczi hoeice jaku novinu donyeszesc” (Mi újságot tudtok?) . azt úgy osztják szét. csillagot keresünk. 1864. mert ha nem az. Érdemes czéhünkért. s a férfi beleegyezik a leánykérésbe. kisírt szemmel bejő és valamit keres. Az érkezők így szólnak „Pokvateni buc Pan Jézus Krislus”. Tisztviselőiért! (ezt egy korty követi) Szabad városunkért. királyunk (kralovics) számára. Aki épen arra kért. s a sok vivát és éljen követi.) Ha tudják. Kiváltképen egyikért. .

Leány: Ha a házasság Isten akaratja, úgy enyém is. Staro sta: Legyetek egyek. (Ekkor a leányzó és ifjoncz kezét fehér zsebkendőjével egymáshoz köti, ismét beszédet tart, és ezután következik a vacsora, e közben a felköszöntések.) Másnap (vasárnap) két drusba lóháton megy házról házra, beszédeket, meghívásokat tesznek az eljegyzésre, meghínak 300 vendéget is, más faluból is, férfi és jegyese, kiki maga viszi vendégeit a templomba, hol a pap az eljegyzést eszközli. Szerződést is kötnek. Ε nap délután levágnak ökröt, csapra ütnek pálinkás hordót, s egy szóval nagyban folynak a szükséges készülődések. Mikor az esküvő megtörténik a templomban, kocsin vagy gyalog, de ünnepélyes csendben, a menyasszony lakására megy a násznép, s ott a ház előtt megáll, kört csinál, ekkor a körbe lép a „staro sta” (násznagy) beszédet tart a házasságról s a házasfelek életéről, − elvégezvén beszédét, vígan ugrik helyére a „starsi drusba” (vőfél) és ez Mathusalemről, Noé-ról s egyéb régiségekről tart szónoklatot, végül kéri, hogy a násznép lépjen a házba be, itt kezébe ragad egy botot, melynek végén törülköző van, és azt jobb, egy mosdótálat pedig vízzel bal kezébe vesz, és Sz. János kereszteléseiről páthoszszal szaval, ezt is elvégezvén, a jelenlevők hozzá közelednek, kezeiket megmossák a mosdótálban, és megtörülik a balhoz kötött kendőbe, ennek is vége lévén, a víz kiöntetik, s a tálba kiki tehetségéhez képest pénzt tesz be-Erre jön a vacsora, de mielőtt hozzáülnek, két imádságot mondanak el, a „Pozdraveni Máriát” és „Ocsenász”-t, első a Hiszek egy, másik a Miatyánk. A lakodalom két nap szokott tartani, első nap az asszony, másnap a vőlegény házánál. Lakomakor a vőfél az eledeleknek feladásával, verseket mond, a násznagyot megszólítva. Az eledelek közöl a tejben kása el nem maradhat. A menyegzői vendégeskedés alatt muzsika zengedez, s a legénység magántánczokat jár. Felkelvén az asztaltól az öregebb vendégek, helyeiket ifjak, s kik az alatt az asztalhoz nem fértek, foglalják el. Ilyenkor elhallgat a muzsika is, mert a czigányok kezeiben most szintén kanál, kés és kancsó forog. Ennek végeztével megzendül a muzsika, s a násznagy elkezdi az osztást a tánczra. Egyik drusba megtánczoltatja a menyasszonyt, a ház közepére viszi, leülteti, s elkezdi kardja végére a menyasszony szalagjait szedni, hajából is kifonja a szalagokat, végre leveszi pártáját, és kardja hegyére tűzi, azután a nő elé ül, s amint ül, hányva csapkodva egyszersmind magát, a nőt körültánczolja, e közben ha kardjáról leesik a párta, büntetést fizet, de a vőlegény is virgoncz legyen, hogy 10 fordulatra ellophassa menyasszonyát a társaságból, különben öt is büntetik. Ha a vőlegény ellopja menyasszonyát, a padlásra szökik, elzárkózik, s ott hál, ha kegyetlen hideg lenne is fenn. Erre zenét kap s éneket, mire a vendégek egy része távozik, más része ott marad, s mulat világos virradtig. Másnap reggel összesereglenek a vendégek, s egyik drusba vagy staró sta szép fejkötőt nyújt a nőcskének, az azt fölköti, ekkor körbe veszik és kiki lisztes zacskót vesz elő; s folyóhoz kísérik a fejkötős menyecskét, ott lehúzzák czipőit, zacskóikat vízbe merítik, s a nőcske lábaihoz csapkodják, (mi okból? talán hogy fris legyen!) azután reggelizni viszik, mikor azon is keresztül esnek, a vőféleket lenyakazzák, mely abból áll, hogy szabad térre viszik, bekötik fejőket s azt mindegyik kezével csapja meg. Harmadnapra a vendégek ajándékot küldenek az új házastársaknak, mely leginkább élelmi szerekből áll. Ne felejts 1861. 141. 36. és 1862. 148. 43. Tud. Gyűjt. 1834. 2. 11.

Sárosmegyei tótcselédség karácsonfája.
A karácsonfa, mint jelvénye a szellemi világosságnak, mely a megváltó születésekor a sötétségben tévelygő emberiségre akadt, leginkább gyermekeknek szokott karácsonkor felczifrázva játékokkal, szalagokkal, gyertyácskákkal kiosztatni. Sárosmegyében a jómódú földesurak alsóbb rendű cselédeik számára is készíttetnek karácsonfát, nagyot, melyet zöld

ágaival egy ember alig bír vinni, s ezek ágain a fenn leírt czifrázatokon kívül nemesebb ajándékok is függnek, így sapka, harisnya, táska, ing, kötő, szoknya, fejkötő, ködmön, pipa, dohányzacskó stb., és azok mindegyikére egy-egy cseléd neve van akasztva p. o. Palkó kocsisé, János béresé, Juczi szolgálóé, Ancsa kályhafűtőnéé stb. stb. Karácson előestéjén ezen fát az ispán a cselédházba viteti; körül égnek a gyertyák, melyek a napot jelzik, mely karácsonkor ismét hosszabbra kezd nyúlni. A szobába gyűlnek a cselédek, és ekkor az ispán őket latinul köszönti „Bonam Vesperam” (Jóestvét) mire a cselédek felelik „Gratiam aginius” (Köszönjük). Erre az ispán elmondja, hogy urok karácsonfával ajándékozván meg, azt tekintsék meg, s kinek nem volna rajta ajándéka az szóljon. A szemle megtörténvén, a cselédség a fa körül letérdepel és fenszóval imádkozik uraságáért. Ima végeztével egy szép fiatal eszes legény fehérbe öltözik angyalnak, melyhez az arany szárnyakat a pap adja. Ez felveszi a karácsonfát, s viszi ki az urasági lak felé. A cselédség ünnepies ruhában kíséri őt, a ház előtt megáll, s éneklik a latin „Triumphus regis angelorum” czímű éneket, ekkor az angyal beviszi az urasághoz a fàt, és kéri, hogy az karácson két ünnepnapján ott maradhasson, erre engedelmet kapván, leteszi, kimegy és mondja: ad Jesulum Imfanbulum properantes, nomine venites omnes, dicite portes, Jesulatum, salutatum, gloriatum, cantatum. A szóra „Cantatum” szép éneket zengedeznek, s mellette visszavonulnak a cselédházba vacsorára, hol az ispán a zöld ágról, mint amely csillogó gyümölcseivel folytonosan a munkálódó természet vigasztaló reménye, úgy a fáról, melyet sok népek mint istenséget imádtak stb. hosszú beszédet tart. Éjfélig tart a mulatság, akkor éjjeli misére mennek.
Nefelejts 1862. 148. 43.

Selmeczi bányász-akadémikus fölavatása.
Azon ifjoncz, kit Selmeczen a bányász-akadémiába fölvesznek, jogosítva van, sőt kötelességében áll, bányász-öltönyt hordani, s ekkor azon tisztes nevet kapja „Fux” vagyis róka. Mikor fenn van az új ruha, a 2-od, 3-ad és 4-ed éves rókák megkeresik, s fölavatásra elviszik valamely ivóházba, ott italt kérnek, s az új fölavatandó bőrtáskáját oldaláról leoldják, annak egyik szíjját egy, másikát másik veszi kezébe, kifeszítik bizonyos magosságra, és az új Fuxnak ezen kell keresztül ugrálnia, kezében teli kancsóval mindaddig, míg kancsó borát kortyonkint, egy-egy ugrás után egy kortyot számítva, ki nem itta. Ez próbája annak is, nem lesz e szédelgős a fiú. Azután dalolnak és dőzsölnek. Ha akadémikus hal meg, éjjel temetik el fáklya világánál, melyekre czímerek a bányászat jelvényeivel akasztvák. A negyedéves akadémikus tartozik vándorlást tenni több bányába, és hogy hol merre járt, arról bizonyítványokat szerezni, mely vándorlás befejezte után a gyakorlati bányászok sorába vétetik föl.

Somlói szüret.
Somló a szebb és ritkább hegyek egyike Veszprém vármegyében, a devecseri járásban fekszik, s azt tartják róla, hogy hajdan tüzet okádott. Szüretkor a népség nagy csoportokban húzódik feléje minden oldalról, mely podgyász és élelemmel megrakva úgy néz ki, mintegy ellenségtől megriasztott nagy tábor, s ha egyébkor nem is, de ilyenkor mindig tarka és zsibongó élet van rajta. A vinczellérek mintha csak mozsarakat sütögetnének, úgy dongatják abroncsoló sulykaikkal a hordókat. A szedők pedig szüreti dalokat zengenek, a „Bort ittam én, boros vagyok” s a ... Szedjük azt a csóka dinkát, Azt a borbő kékkadarkát, Hadd teljék a puttonyom,

Aki első végzi rendét, És felönti telt edényét, Azt . . . megcsókolom. A csöbrösök illendően felpálinkázva, bodor pipa füst között, czipelik a megtelt csöbröket. Itt amott szól a zene, közbe közbe durran a puska, száz meg száz torok kiáltásától kísérve. Az úri vendégek dicsérik a hegy borát, s elmondják nem egyszer, hogy „somlai bor az öregek teje” megjárják a romokat, olvasgatják a falba vésett neveket és emlékmondatokat, s élvezik az elragadó kilátást. Délben ebéd. Alkonyatkor száz meg száz csillagot képezve égnek a pásztortüzek, foly a dalidó: Rajta fiúk! hadd ürüljön A pohár, A pohárral a jó kedv is Sorra jár. Szóljon a zene javából. Tánczra fel, A jó kedv: bor; táncz, zene közt Ünnepel. Forgassa meg mindenikünk A párját, Húzzad czigány a palotást, Hadd járják. Öljük el ma gondjainkat A tánczba, Járja ki-ki örömébe S bujába. Három a táncz, s ha elfárad A kedvünk: Egy honfidalt a javából Elzengünk. Éljen a hon s a magyarok Istene, Áldó kezét hazánk fölé Terjeszsze. Éljen minden igaz honfi S honleány, Kik imádva csüngenek e Szép hazán. Közüdv, jólét, egyetértés. Szerelem, Derüljön fel szép hazánk az Egeden. „Éljen a hon, magyar ének, Magyar táncz, Ε lelkünket összetartó Rózsaláncz!” Ist. napt. 1856. 145-150. Vas. újs. 1862. 475

násznagy uramat” melyet egyik vagy másik átvéve. azok. s kik azelőtt oda nem fértek. azután vegyesen öregek és ifjak kerekednek tánczra. Várja Isten térésünket. Éjfél után ütött egyet. seprőt fog. Az óra kilenczet ütött már. Hosszabítja életünket. A soproniak menyegzőjikben víg kedvűek. A vőfél az eledeleknek feladásával verseket mond a násznagyot megszólítva. menyasszony asszonyomat. Mulatságos tréfák is jönnek ilyenkor elő.Soproni lakodalmi szokások. Örömre kelsz e. Mire virradsz fel holnapra. Megbocsájtja bűneinket. II órai. Mert az javaidból kizár. menyasszony asszonyomnak stb. Elkészülvén a menyasszony vőlegénye követésére. Vigyázz ember ezen szóra. az ifjak. vőlegény uramnak. s a násznagy elkezdi az osztást a tánczra.− addig mások mással mulatják magokat Felkelvén az asztaltól az öregebb vendégek. melynek végeztével. . muzsika zengedez. IX órai. Ez ép úgy van mint a kilencz órai. A menyegzői vendégeskedés alatt. Ebéd végeztével a vőfél tágasságot csinál. kik az új párt elkísérik. Hallja minden háznak ura. a násznagy által az együttánczolásra összeadott személyek a tánczot elkezdik. Éjfél után óra kettő. 27. mely fáradhatlan kedvvel foly reggelig. az illetőnek ily szavak kíséretében adja által: „Ezzel kivan kedveskedni N. Tud. még a vőlegény házánál is folytatják a vendégeskedést és mulatságot. s míg némelyek egymásnak villára aggatott mindenféle étel hulladékot küldöznek e szavakkal: „Ennél utóbb nem látom vőlegény uramat. Gyűjt. 1. vagy búra? Imádkozzál tíz az óra. Sümegi éj őrök kiáltásai. 1833. foglalnak helyet. Az óra már ütött egyet. melyre a legénység magántánczokat jár. I órai. s örvendezteti a jelenlevőket. Eljár az idő és nem vár. Ilyenkor a muzsikusok kezében is kés. Tízet ütött már az óra. ha csak vagy valamelyik félnek gyásza nincs. erre megzendül a muzsika. Elmégy az nyugodalomra. villa és kancsó forog. vagy a vőlegény s a többi vendégeskedők erszényétől kerül. s azon túl is. Már egy nappal éltünk többet. Nincs fölírva homlokodra. N. Vigyázz tűzre ne essék kár. X órai. Az óra kilenczet ütött már. a helyet elsepri. XI órai.

. Szűz Máriát tiszteljétek. Ha alusztok én nem bánom. Azalatt a menyasszony is elkészül az esküvőre. Éjfél után óra három. s végre a lelkész által meg nem áldatik. Hogy többet üssön azt várom. Nem felejtkezik el ilyenkor senkiről. Tavasztáncz május lő napján. míg a menyasszony lefátyolozva meg nem jelent. Az egybegyűlteket aztán valami versfélével üdvözli. Éjfél után óra három. Mindjárt Istent dicsérjétek. Négy az óra felkeljetek. rikkancs virágok és pénzdarabokkal körülaggatott borosüveggel megy házról házra vendégeket hívogatni. Négy az óra felkeljetek. Mit használ a város őrző. Álmotokból serkenjetek. Aratók öröme Júliusban. megindul a menet lengedező zászlók alatt a vőlegény házától a menyasszony házához. Vas. Őrző angyal és több szentek. Otthonosak nálok a következő népszokások: A tojás hajigálás húsvét másodnapján. Csendesnap ünnepe Mindszentnapkor. 1854. kalapja mellé fehér kendő van tűzve. Svábok apróbb szokásaik. Ha az Isten nem segítő. Bácskában. kik Syriniában. Lám én csak a várost járom.Dicsértessék a teremtő. az u. Azután mindnyájan a vőlegényes házhoz mennek. lapokon. A vőlegényre könnyű ráismerni. Legyen nektek segítségtek. IV órai. s ha azt elmondta. 136. Év ünnep Sylvester napján. s melyen az egyszer szabad a vőlegénynek összevissza tenni és beszélnie mindent mindaddig. következő házassági szertartások vannak szokásban: Ha már egyszer megegyeztek a szülék gyermekeik egybekelésében. s abból az eléje menőket szívesen megkínálja. még a falu legkisebb házikóját is hűségesen felkeresi. 135 és 136. újs. A boszorkányok űzése böjt első vasárnapján. hova kiki magával visz magának enni s inni valót. A farsang eltemetése húshagyó kedden. mert most neki enni s inni valót adogatnak össze a jó emberek. Majd én is szemem bezárom. kezében pedig egy terjedelmes borosüveget tart. Bánátban. Koszorú 1830. s a Határőrvidéken laknak. A szerbeknél. n. bácskai. Ha fölkeltek sem sajnálom. bánáti és határőrvidéki szerbek házassági szokásaik. a jelenlevők kezeit sorba csókolja. Syrmiai. Éjfél után óra kettőIII órai. melyet rendesen egy ünnepies lakoma előz meg.

55. ha szerét teheti. Ilyenkor. Tud. csengőpengő szekerek készíttetnek. mely minden megjelenők közt komaságot szül. hogy a földetosztó esküdt egy kocsira ült fel. 1859. nem lánczczal. 568. a csuprot földhöz vágja. és érzelmeik habozásán a frigy megköttetik. A keresztelő oly ünnep. melyről az egyének valamennyien változott minőségben távoznak. hanem gának mondják. s a halálfeledés egyidőre vigaszságot enged. s így a sebesen forgó kerékre nem is ügyelhetett. és az „eskető” nap. hogy: a holtak boldogok! miután t. s a divatkeringők elcsigáztatnak. annál nagyobbra becsültetik. gyűjtetik a lakadalmi sereg. melyet kézenfogva páronként tipegnek körül. A gyermekévek után első hajnala hasad az életnek házasulási reményekben. a mondott bába estéjét tartó. − meglesz a jegyváltás. a laczi-konyha pompásan felüttetik. Szarvasi apróbb szokások. melynek elve alkalmasint az. nyoszolyóleányok − asszonyok választatnak. 24. Van egy szóló magyar (nem magántáncz). előfogatok bokrétáztatnak fel. százat. i. s így lovas vőfélek kíséretében. Bilder aus Ungarn 2. a helyébe választandó bírót bevárják. szép menyasszony sírni kezd. s a komaasszonyok a korányát felváltogatva ápolják. − násznagy kerestetik. Kereszteléskor a templom bármelyik zugában is babonás előítéletből pálinkát isznak. a szebb érzet föléled. hogy onnan is így neveztetik. melyben minél cselesebben tud eljárni. A tor még az ó-világ maradéka lehet. Vas. 1822. abból áll. 8 karajczárokat jelent. hogy a borral vagy pálinkával jól eltelt esküdt el is szunnyadt. gordonostól. mely hamis gyakorlat mellett gyakran megtörtént. az ezeret. míg meg nem unják. s minthogy azt azonnal el is isszák. mivel az idevaló bábáknak ugyanakkor két-két forintot szokás adni a város kaszszájából. Szászrégeni szász aratási ünnep. melynek végeztével lakomáznak. A szarvasiak régenten még pusztákat árendáltak. mely utóbbi úgy történt. s amennyiszer a guzszsal megkötött kerék fordult. hanem kötéllel és kerék számra mérték a földet. közönségesen csütörtökön megérkezik. annyi kerék föld számláltatott. az O. melyet leginkább a városi cseléd szokott megtartani. s kettős lényt vezet ismeretlen utakon a létezel felé. Halottjaikat dalolva siratják. Másnap korán a menyből lett már menyecskét minden férfi megforgatja. Az egészet a menyasszony pénzösszegyűjtögetése rekeszti be. a vőlegény nevet. utczákon kering a díszmenet. hazatérve zsíros lakomát csapnak. ha szomszéd is a pár. hogy a mindszentek napja előtt változó kisbíráknak és hadnagyoknak. Újs.s addig mulatnak. A G-t pedig nem gének. s reggelig dorbézoló városi cselédek is ezen alku mellett ugyanazzal a kifejezéssel szoktak élni. a vendégség kisded zsarí ásókat szenved a szakácsnétól. valakit jól kisirattak. a volt bíró egy kis mulatságot ad. Szatmármegyei vegyes szokások. . − a szende. Lakadalomkor kolompokkal járnak. − azután táncznak erednek. kit aztán az útba eső házak ajtajából pajzán gyermekek vagy szolgálók jó csupor vízzel szoktak nyakon köszönteni. Náluk a C nem százat hanem csak ötvenet. de ő is aztán. Aratás végeztével a munkások egy legényt kalászkoszorúval ékítve kísérnek a gazda udvarába. melyben az oláhok „zsukátája” is szerepel. Az úgy nevezett bába estélye. és ezek az újonan születendő gyermek mellett levő bába szokása szerént. Gyüj. De hihető. 11. durrogatások közt. vőfél.

füzet Székelyek (kath. hisz ezek magva az emberi természetben rejlik. Karácsonkor a Pesten túlságos „Krisztkindli” itt nem.) lakodalmi szokásaik. Hanem a „bethlehemezés” néha megtörténik. rózsás. pecsenye” küldetik. a hetedik szentség felvételére is. ezekből a mi kedves atyánkfia . a kies Erdőd mellett. A farsang bohóságait itt szintén utánozzák. mint: tojás. Nevetséges bohóczkodás adja magát elő a „máléhántás” idején. kóringyálni mennek. vagy kölcsön egymásnak dolgozgatnak. mire a házigazda feleli „tessék”. kádárka. elhatározta magát Isten rendelése és az anyaszentegyház szokása szerént a házasságra. hogyha hosszas időn gyötörtetik. Kalákák. IX. midőn az angyal és pásztorok beköszöntik az előestét Diózás ez éjen fürgetyűre vagy kártyára szintén szokás. szintén szokásosak. muskotály. . . miként a székelyeknél.Rokonnemű a disznótor. − mely utóbbi alkalmi dalaihoz vidoran függeszti e rímecskét: „Koringyica. Sápoly dánye kity on kok. mint bortermő földekhez illik. melyben a leöletettnek jobb falatú részei fölemésztetnek. és a mennyei karok betelnének Isten dicsőségére. Mely magyarul körülbelül ennyit tesz · A dalocska végső hangja: Vesd szemeidet a polczrat! Kelj föl gazda! fújj a tűzbe. . török. végre öröme is rendkívüli modorban mutatkozzék. mint szolgál egészségük. s mázos arczokkal amazok rettegő hüledezésére előgurulnak. előbbször teremte Ádám atyánkat. kik suskákkal bő öltönyeiket roppant vastagságra tömték. valamint a Mikolája „heil Nigló” vagyis Miklósesti maskarák sem. melyet Szathmár városa múlhatlanul meg szokott ülni. kecskecsecsű. először magára vette a keresztségét és a többiekben is részesült időnként. melyek nedve gyakran szerencsés évet ér. s a sógoréknak. megkéri a háziakat. Több oldalból áll. egész egy helység ez. megkérdezi ősi szokás szerént: mint vannak. öröm és vigasság van mindenütt. aránt. s bőven teremnek: góhér. oldalas. s minekutána feleltek. rajgók a föld színén. A szathmári hegy délnek esik. Én általam megtalálta kegyelmeteket hajadon leány gyermekekök . hogy néhány szava volna elmondandó. s így tovább: „egy kis kolbász. dalok. kalács és más. midőn a házba gyűlt tömeg köze egypár bukfencz vettetik. . melyben minden tehetősb polgár borházzal bír. divatozik. röppentyűk látszanak a légpályán. − Hangzik a nóta. ku kogyica: Válba votyi lá polica! Szkala gazda! szuflan fok. − A húsvéti öntözgetés s a pirosság külön nemei. s már innét nem messze a bányai környéken kelendők. királyédes. sódar. bakator. Adj pogácsát a zsebünkbe. hogy Istennek rendelése . Ezután rendelé a hét szentségeket. ángy ónak. midőn egy kis mulatságért valamely gazdasági egész munka bevégeztetik. A szüret nevezetes korszak. s méltó. s ő így szól: „Mikor Isten ő felsége embert teremtett e világra. lövöldözés. melyek mind saját névvel bírnak. hanem mind eddig a napig egyes életet folytatván. és több savanyu szőlőt. ezek oláhféle. itt is adatnak. mit nem is lehet vétkül tulajdonítani. Életképek 1844. Ekkor a sihederek kántálni. A leánykérésre vállalkozott szóvivő köszönti a háziakat. mintegy mértföldnyire. hogy a világ szaporodnék. és az ö oldala csontjából alkotá Éva anyánkat párul azért. Ezek inkább sváb eredetre mutatnak.

ha kegyelmetek az ő itteni járása alatt valamely csekély állapotját megismerve. . de úgy bizonyos embere által is megtalálta kegyelmed szerető atyafi barátját nemes alcsik széki Fitódi. melyre mi most tisztelt gazdatárs uram meg is jelentünk ezen complet társasággal. aztán ő is felmutatja a menyasszony ajándékait a vőlegénynek: ingek. szívből kívánom!” Itt következnek az ajándék bemondolások. körülhordozza. bokréták stb. Következő napon küldöttség megyén a menyasszonyi házhoz és felkérik esküvőre. Isten ő sz. és ugyan a guzsalyról kötött lelógó korsócskából kontyintgató némbert. s ő így folytatja: „Öröm atyuram.. hajadon leánya . szíveskedjék előállítani a determinatio szerént. „Halljon szót hazai leányasszony! Kedveskedik mostan kegyednek kézen fogott mátkája ilyetén szép ajándékokkal . de kétségeskednek. uramat. bemenve köszönnek: „Dicsértessék a Jézus szent neve” fogadjuk: „amen” . és aztán a kettő közöl ritkán véti el a vőlegény valódi arájának megválasztását. amik állanak: főkötő. Ennyiből áll a mátkázodás. ha meghallgatna. oly fényesen süssön rájuk. örömanyasszony. nagynyoszolyóaszszonyom.szerént magához venné jövendőbeli házastársul. hogy kegyes irgalmasságából kegyelmetekre vigyázván. mert elfedett arcza miatt nem egy könnyen ismerhető fel Ezalatt hozza a gazda a harmadikat is. hogy ha az úr Isten ez árnyék világban élteti. Λ s itt előszámlálja az említetteket. de főleg a rágalmazó nyelvektől.. s ótalmazza meg minden veszélytől. . s mindkét részről jelen volt atyafiak determináltak vala egy bizonyos napot. őtet meg nem vetnék. és ha kedvező. násznagyuram. még többekkel is fog kedveskedni. . néhány szavaim volnának. vagy kamarába. Most a mennyasszony gazdája elővezet egy maszkosán öltözött. násznagygyal megjelen választott arájának kapuja előtt. mind mennyei áldásaival. hogy a mi kedves atyánkfia . ezt is vizsgálják. A menyasszony gazdája megköszöni. s adok hálát Istennek. boldogok lehessenek itt és túl a síron. mely a teremtéskor felderült az égre. . vőféllel. bevezeti az oldal szobába. s azon nap. kit mi keresünk. aztán a vőlegény gazdája így folytatja: „Még továbbra is tisztelt gazdatárs uram. guzsalyról fonó. egy bizonyos napot határoznak a mátkaságra. Ezután elővezet egy az arához hasonlótermetűt. és a vőlegény gazdájával. s miután megmondják. Arra kötelezi magát kedves mátkája. csizma. A megválasztás után jobb kezeiket egybefogva. s több effélékből. s az imígy nyilatkozik: „Jó emlékezetében lehet kegyelmednek tisztelt gazdatárs uram. hogy annak világánál mindig láthassák azt. ha meghallgatja” hangzik a felelet fessék”. s e jelen óráig megtartotta. mi Isten előtt kedves. midőn a vőlegény gazdája így nyilatkozik: „Kedves uram! nehány szavaim volnának. gyűrű. felségének. Ezeket kegyed vegye szívesen. . A vőlegény pedig mondatja gazdája által. hogy azon tisztességes jámbor személyt.” Ekkora házigazda kiadja a választ. hogy megkérjük t. napra szerencsésen felvirrasztotta. mézes pogácsa. gyűrűváltásra. napot. mint a mi kedves atyánkfiának elsőtisztesség-tétele napjára. Egy biztos emberük által engedelmet kérnek a bemehetésre. kívánnom Isten ő sz. így szól: „Örvendek. felsége továbbra is tartsa meg kegyelmeteket mind fejenként szerencsésen. a mai sz. öltözetűt. a házasságot megelőző kézfogás. . . a vőlegény gazdája ily áldást mond reájuk: „A minden áldások Istene áldja meg ezen összeszövetkező ifjakat mind földi. a mai sz. s miután választ kaptak. és a vőlegény gazdája rendbe állítván vele ment embereit. . és kérésemre ígéretet tennének. hogy nem ez. Ε napra mindkét lakodalomra készülő háznál lakodalmi gazdák választatnak. és jó szerencsések. a kit keresnek. Most a bementek rendre kezet fognak házban levő minden férfiakkal. gazdatársuramat legelőször is arra. házastársul neki adása végett. ezen folyó esztendőben maga személyesen. . pénz. nyak-keszkenők. .” Erre a menyasszony gazdája is a felmondott jó kívánatokat viszonozza ily értelemben. „Amaz mondja: „tessék”. Ezen megtalálás után ígéretet is tettek vala. gyűrű. amelyről most rövid választ is kérek.

kívánom hogy ö sz. órakor a nemes megyének lelki vigasztalására épült Isten házában az oltár jobb feléhez a sz. örömanyasszony. kalácscsal. asztaligazduram a hozzájok tartozók nevében én általam emlékeztetik kegyelmeteket.” Innen elmegy a két násznép haza a két lakodalmas házhoz. és az Ígéret szerént arra kérik. örömanyasszony.. Jánosnak megszegésére. Midőn a templomból kijőnek. és a kapu előtt megállván. s megígéri. copulatióról jövendőben mindnyájan bizonyságot tehessenek. a szóvivő így kezdi: „Örvendünk. bejelentetik magukat. egyszersmind választ kérek s kibocsáttatást a válasznak megvitelére. mire a gazda kiüzen. . kedves édes gyermeköknek ezen tisztesség tételére megszólitotta vala kegyelmeteket én általam és megjelenni szíveskedtek. ezért násznagy uram kegyelmeteknek pálinkával. napon isteni tisztelet után. megmaradást én általam.” köszöntés után. örömanyasszony. ismétli a hozzá tartozók nevében. hosszas életet. s kegyelmed ezen költséges. ez az első válasz. megmaradást kívánok kegyelmeteknek. nyoszolyóasszonyom. ha a bebocsáttatást megnyerhetnék. azt örömatyuram és örömanyasszony igen szívesen vették. hol a maga vitt költségén megvendégli. Minthogy örömatyuram. megvihessem „ Ekkor a menyasszony gazdája pálinka. vagy ha a vőlegény násznépének más faluba kellett mennie menyasszonyért. végre rövid kifejezésben foglalja: tiszteli egyenként a küldőket.” Etel után küldöttség megy a menyasszonyi házhoz. hogy az egyezkedés szerént compareálni fognak. s adok hálát Istennek. kiknek nevében megjelentem. minthogy . „Itt a menyasszony gazdája a mondott üdvözleteket. fiú és sz. . hogy a sz. jókívánatokat viszonozva. Asztalhoz ülnek.. s midőn ezt jelentem. a templom előtt: örömatyuram. és a vőlegény gazdája így kezdi. s egyebbekkel kíván kedveskedni. a menyasszony gazdája mond a vőlegény násznépéhez: „Örömatyuram. hogy azoknak.asztaligazduram! Istentől minden jót. hogy az ö kegyelme atyafiának életpárt szereznének. felségének. násznagy uram. Hogy pedig kegyelmetek násznagy uram mellé kívántak állani és fáradtságot tenni. azután cry víg nótát muzsikáltat s felkéri a tánczra. lélek Isten segítve. hogy e mai sz. mert igen jó szívvel. aztán az előbbi szóvivő így folytatja: „Násznagyuram. örömanyasszony hálás szívvel. szeretettel adja. hogy csak tessék bejöni. nek ezen tisztességtételének napjára. szeretettel veszik.” A menyasszony gazdája a felmondattakat viszonozva. ez a második válasz. azon izenettel. copulatióra eléállítani az egész nász néppel szíveskedjenek. . amik már köztünk megtörténtek. szívemből kívánom s egyszersmind kedvező választ is kérek. ismétli a háziak és jelenlevő ide tartozók nevében. melyre készen volnának. Τοvábbá. Istentől mindenféle áldásokat kívánnak. hosszas életet. .” A vőlegény gazdája megköszöni e meghívást és mond: „compareálni fogunk. fáradságos hivatalt elvállalni szíveskedett. uramat azon násznagyi hivatalra kérette vala. a násznagy beszállásoltatja őket egy bizonyos házhoz. kalácscsal rendre megkínálja a jötteket. hazai leányasszony invitáltatta vala násznagy uramat. aztán a vőlegény gazdája folytatja a mint következik: „Még továbbra is megnevezett atyánkfiai emlékeztetik azokra. hazai leányasszony in vitáltatja kegyelmeteket egyetemben egy pár szentjánosra (nagyszerű bogas fonott kalács) szíves szeretettel látja. stb. felsége tartson meg mindnyájunkat továbbra is szerencsésen boldogul. hogy stb.” . asztaligazduram tisztelik kegyelmeteket. s midőn a házban a bejöttek minden férfiakkal kezet fogtak: „dicsértessék a Jézus neve. napra szerencsésen fel virrasztott. mely még a galileai lakodalomban is. nyoszolyó asszonyomot több complex társaikkal egyetemben egy pár sz. adunk hálát Isten ő sz. s azóta mindenütt föntartatott. „Örvendek. ha tisztelt gazduram engedelmet adna bejöhetésre. úgy mint a mi atyánkfiának . hogy valamely idegen embereknek szóváltási szándékuk van a menyasszony gazdájával. nyoszolyóasszonyom. hogy a mai sz. ezt örömatyuram. ezekhez tessék hozzá nyúlni és részesedni. Amire az atya. hogy az eljegyzett tisztességes jámbor személyt mai napon .

. végre kimenekülnek és a hazai leányasszonyt szekérre ültetik. csillagokat Fejünk felett tartja. és felkéri a tánczra. a nemes vármegye érdemes lelkipásztora .. invitáltattak vala minket egy pár sz. s jócskán el is használtunk kegyelmetek adományából. házasságot megelőző gyürtiváltásra és kézfogásra. hogy a mi kedves atyánkfia . asszonyt minden hozzátartozandó fekvő és fellelhető javaival együtt. . a nagy és kis noszolyókhoz az udvaron álló szekérre kiragadni és vinni törekszik . így folytatja: „Tisztelt gazdatársuram! jó emlékezetében lehet az kegyelmednek. . örömanyasszony. Jánosra. kedves hajadon leánygyermeke . hazai leányasszony épen kegyelmed által invitáltattak vala minket egy pár sz.” ezekkel fejezi be: „teljes sz. s úgy azután bizonyos embere által is megtalálta vala kegyelmed szerető atyjafiát . mire mi compareáltunk. copulatio megtörténvén. hogy a mai sz. de ne hagyj! Ezek után a vőlegény gazdája maga is részesül a megáldott étel és italneműekben. aztán a vőlegény gazdája szól: „Jó emlékezetében lehet kegyelmednek tisztelt gazdatárs uram. ha szíveskednék az ígéret szerént kiszolgáltatni. holdat. foly a tusa. táncz közben midőn az ajtóhoz közel van vele. aztán másoknak kiosztás végett átaladván. a nemes megyének lelki vigasztalására épült templomba. mit most el nem vihetnénk. másodszor egy pár víg nótát huzat. és ha nagyobbszerűvé. kezet fognak rendre a két násznép férfiai. Jánosokat a vőlegény gazdája kezelése és kiosztása^ alá adván. Deus uram Isten adj. cum protestatione fenhagyásunkat nyilvánítjuk azok iránt. ki a mennyet és a földet teremtetted. isteni tisztelet után. a sz. és az ígéret tételre mindkét részről való atyafiaik determináltak vala egy bizonyos napot. áll.. elől a lovagok. . Ez is megtörtént több complex atyafiaknak mindkét részről jelenlétében. . Kérem szavaimra vessenek figyelmet” A felséges Isten aki a világot Teremtette. . Jánosnak megszegésére. lány barátnéi megragadják. ünnepélyesebbé akarják tenni a lakodalmat. Háromság. hanem felkérjük t. az asztali áldás után történik meg az evés és ivás. legalább megkóstolja. . gazdatárs uramat. örömatyuram. uramat. . a sz. de mind ezek után is meg nem szűnünk. elsőbben maga. íme comparealtunk. lányokat oszt. midőn volnánk a templom előtt. . gazda társ urammal egyetemben ígéretök szerént elvárjuk szívesen. nem akarván engedni. A sz. hogyha a kapu be lenne téve. avégre. iránt. napon.” Míg ezek benn végbemennek. Továbbá násznagyuram. hogy Isten rendelése. oltár jobb felén. valamint ezen sz. nyoszolyóasszonyom felkérette vala a tisztességes jámbor eljegyzett személyt a mai napra. nyoszolyóasszonyomat. . hogy amár többször tisztelt copulált személyt . a sz. a menyasszonyt a vőfél tánczra felkérvén. templom előtt örömatyuram. Ezen megtalálások után ígéretet tettek vala. napot. Erre a menyasszony gazdája két kancsó sert vagy bort és a sz. Ezen asztali áldást: „Mindeneknek szemei te benned bíznak uram stb. magához venné jövendőbeli házastársul. nyissák ki. s megnyittatván a kapu. Jánosokat megáldottad teremtésnek idején égnek harmatjából s földnek zsírjából. úr által. illetőleg nagynyoszolyóasszonyunk és a vőfél gond viselésébe. hazai leányaszszony. . mire mindnyájan mindkét részről compareáltunk is vala. stb. táplál mindnyájunkat. áldj meg minket minden jóra való mozdulatinkban. a sz.A menyasszony gazdája pálinka és kalácscsal kínálja először. az esküvőre. táncz után mond: „köszöntöm násznagy uramat. s az anyaszentegyház szokása szerént. utánok a szekereken ülők be mennek az udvarra a gazda minden vele ment embereit a leszállás után az ereszben (pitvar) rendbe állítja. örömanyasszony. úgy szolgáltassa kezünkre. addig a vőlegény násznépe a menyasszonyi ház kapuja elé érkezett. Itt a két násznép körbe. az illető gazda imígy búcsúztatja ki a háztól a menyasszonyt: „Valakit ide hozott a szeretet.” Most a hozományt általuk úgy nevezett társzekérre rakják. több complex társaikkal. copulatiónak végeztével.

Kis koromtól fogva kedveltél. Míg új szállásomra tőled elindulok. Találtam életem jövendő párjára. Holtod után mennjben magához fogadjon. Ki anyja jóságát méltán meghálálja. Hogy búcsúzzam tolok tudom arra vágynak. Kedves édes anyám már hozzád fordulok. Mostan pedig engem szárnyamra bocsátál. Én ezután is még leányod maradok. Az egész világon akik sokan vagyunk. Szerencsésen napod sokszor felvirradjon. Isten megfizesse minden jóságodat. Akarok indulni annak szállására. Ε világra hozván éles fájdalmakkal. Hiszem.Életünknek vetett rövid határokat. Jóra tanítottál. Mindennemű áldást az úr rád halmozzon. Elsőbb is jó atyám. Kedves édes anyám engem is sok bajjal. Minden dolgaimra szemesen vigyáztál. aki felneveltél. Mivel az anyának van sok nagy fájdalma. Bízván magam Isten parancsolatjára. Akik most engemet szárnyamra bocsátnak. Isten megfizesse minden jóságodat. Méhedben hordoztál féltő gondossággal. Minthogy Isten után jó szüleim vannak. hogy miattam gyakorta szenvedtél. . A második nedig lészen a halálunk. Szomorúságomban vigasztalóm voltál. Tiszta szeretettel köszönetet mondok. Jó gondom viselted szorgalmatossággal. a rosztól őriztél. Életednek vége messzire haladjon. szerettél. Ezért az egekben adja jutalmadat. Tudom nem született olyan még világra. Míglen ő magzatját mellében hordozza. Születésünk után van két jeles napunk. Nekem is utamra tudom áldást mondnak. Nekem is életem derült hajnalára. Virágzó éltünkben első házasságunk. Tudatlanságomban jó tanácsot adtál.

Mindennemű áldást Isten rád halmozzon. Kedves testvéreim akik jelen vagytok Szomorú orczával itt előttem álltok. Végre lelketeket fogadja mennyekben. hogy tőlem elváltok. miket elkövettem. Életednek vége messzire haladjon. Közelről s távolról kik ide gyűltetek. van az úgynevezett meghívás. t. Kedves édes anyám. Mert én is mindaddig hordozlak szívemben. Illő tiszteletet. amíg veled éltem. Az ég áldásiban ti is részt vegyetek. nyomorult ügyemben. Arra kérlek mindig az Istent féljétek. Holtod után mennybe magához fogadjon. Tartson s gyarapítson a szép erkölcsökben. Kikkel én töltöttem sokszor víg napjaim. Kérlek azután is tarts jó emlékedben. Segélj hogyha szükség. a jót kövessétek. Míg gyarló testemben zengedez a lélek. Szerencsésen süssön a nap ti reátok. A roszat kerülvén. Kegyes tanácsolat sokszor megvetettem. hogy nekem tegyetek. Ti is már most nekem mind megbocsássatok. a jó hírben s névben. Bocsásd meg hibáim. Az úrnak áldása szálljon ti reátok. Tudom gyarlóságból. Nektek jelentettem gyakran panaszaim. Számos esztendőig kívánom éljetek. Későre jöjjön el boldog halálotok. Velem társalkodó leány barátnéim. Áldást és szerencsét adjon éltetekben. Látjátok ezennel. Az én tanácsomot ti meg ne vessétek. Mielőtt indulnának. i. örömanyát és más . Fogadjátok ti is e néhány szavaim: Az egeknek ura. örömapát. a vőlegény gazdája következő napra meghívja egy szíves ebédre az örömatya és örömanya nevében a menyasszony gazdáját. Földi gazdagsággal rakodjék házatok. Szerencsésen napod sokszor felvirradjon. hogy vigyék haza az úgy nevezett hazai leányasszonyt. hogy sokat vétettem. Kedves szüleinket híven tiszteljétek.Ezért az egekben adja jutalmadat.

vagy pénzbeli ajándékaikat a gazda kezébe adják. hogy az elbocsátott galambocskát tessék megkeresni. „Minthogy örömatyuram. Ekkor a gazda kézen fogja a menyasszonyt. amint a hosszú asztalra rendben rakva vannak. Ezalatt a meghívott vendégek mind felgyűltek. hogy tegnapi napon kegyelmednek. mint kegyelmetek kedves gyermeke életpárját. nagy és kis nyoszolyóasszonyom . nagy nyoszolyóasszony. A jöttek magokkal ajándékokat hoznak a galambocska számára. még többekkel is fognak kegyelmeteknek kedveskedni. felsége továbbra is tartsa.vérrokonokat. fenn bokrosán. melyre vőlegény uram ráismervén. vagy közel nőrokona . s ez nekünk igen nagy szomorúságot okozott. nagy nyoszolyóasszonyomat több complex atyafiakkal egyetemben. vőfél uram többekkel egyetemben kezet tettek rá. esznek. Tehát szíveskedjék t. a násznagyné. összecsókolódznak. úgy hogy az ő keresésére elindulánk. oly értelemben mint elébb. Ezzel indulnak. hogy ha Isten őket ez árnyék világban élteti. hogy Isten ő sz. de hosszú utazásunkban sehol nyomába nem akadánk. és a kapu előtt megállván. szólnak kegyelmetekhez szerető atyjokfia . Itten vagyon. remélvén. sok fáradságok után Ciprus partok vize mellett megtaláltunk egy kis galambocskát. s éljenek mindenkor csendes békességben. következik az új házaspár számára mindenik vendég által vitt valami ajándéknak felmutatása és bemondása a gazda által. kalács stb. melylyel kibocsátottuk. . és életpárja ezen hozományaikkal (pálinka. ebédre megérkeznek. Amellett azt ígérik. napra örvendetesen felvirrasztott és megtartott mindnyájunkat. és kígyózólag vörösre festve) láttára örömre változánk. amik aszerént. úgymint a mi kedves atyánkfiának a házi örömapa. ha el nem találják van jó ízű nevetés. . . örömanya kedves fia s életpárjának első tisztességtétele második napjára. hogy a szárnyunk alól kibocsátott galambocskát itten megtaláljuk. gazdatárs uram nekünk megmutatni. fogadják mint kedves gyermeköket. hogy a mai sz. hogy mindez óráig szerencsésen megtartott és megsegített minden lépéseinkben. nyoszolyóasszonyomnak kérésökre egy galambocskát kibocsátottunk vala szárnyunk alól.. gazdatárs uramnak. a gazda így köszönti a vőlegény örömatyját és örömanyját: Örvendjünk és adjunk hálát Istennek. Bemenve köszönnek és a gazda szól: „Istené legyen a dicsőség. fölkelnek és more patrio tánczolnak. hogy kegyelmetek kedves gyermekének életpárját szokott tisztességgel kihíni és elhozni vállalkoznánk. vagy magok jegyére változtatták? hogyha meg nem ismernök. Az étel italneműek bemondása után. Következő napon a másik lakodalmi háztól meghívott vendégek a lakodalmi gazda vezérlete alatt. és azokra egymás mellé leültetnek három elleplezett. és felszólítják a jötteket. szárnyok alá vették. . Annakutána asztalhoz ülnek. . s a gazda által bemondatnak így: „Halljon szót örömatyuram. magokkal vitt étel ital. s gazdájuk által bemondatják: „Halljon szót háziatyuram s örömasszony! kedveskednek örömatyuram s örömanyasszony . örömanyasszony.) ezt vegyék szívesen. melyeket kegyelmetek kedves gyermekének ezen tisztesség tételére intéztünk. Jó emlékezetében lehet t. hogy azzal a jegygyel vagyon-e. násznagyuramat. a bemehetésre engedelmet kérnek. felmutattatnak. arról is engedelmet kérünk. csak is e nemes háznak kapuja előtt találánk olyan bizonyos jelt. násznagyuramnak.” Itt a ház közepére letesznek három széket. az örömanyához vezeti. . alól pedig fehérre hántva. hogy magának eljegyzette volna. és ótal-mazza kegyelmeteket minden szomorú változásoktól. aztán az örömapához.. s midőn megérkeznek. s kiválasztani a három közöl. s magokkal elhozták. míg Istennek kedves akaratja . isznak. melyet Noénak is örömére vitt vala a galamb a bárkába. Mi is az udvar kapuja előtti zöld ágak (szépen veszi ki magát a galambbugas kapulábak mellett. a kapu felé magasuló pár fenyőfa zöld ág. Kívánjuk. s örömanyasszony felkértek vala bennünket. s így tovább mennek. a kis nyoszolyóasszony pedig a vőlegény testvére. lepedővel fent eltakart menyecskét. násznagyuram.

Itt aztán a kakassarkon forgó vérvörös vitéz. Húsvét második napja hajnalán. hogysem leöntsenek. hogy a kegyelmetek virágos kertében egy szép liliom vagy rózsaszál virult. Megérkezésök után a szónok hosszasan köszönt. Van itt aztán mese. Kép. az egy sorba tartozó-legények csapatonként. mit a házigazda ismét hosszasan viszonoz. 244. 1858. Erd. 391. hogy a jeles virágot megöntözzük. s így szól: „Inkább megváltom magam. Mugy. s két singnyi szakállú emberrőli meséivel az egész kórust mulattatja. Ezután a szónok így szól: „Hallottuk jó uram. megindulnak az előlegesen kitűzött leányos házhoz. azalatt a gazdasszony az asztalt mézes pálinka. szokás az utakat szalmafonadékkal elzárni. Ezen kórusok nagyon fesztelenek. mit ők beszédnek neveznek. Nefelejts 1864. Van továbbá minden kórusnak egy-egy állandó „beczkója” ki rendesen szegény szolgalegény szokott lenni. A leányzók azon babonát tartják. forrásokhoz. ki leányokhoz kezd járogatni. esznek. mézespálinka. 1854. az arasznyi magasságú. 4. mi azért eljöttünk. Hogyha Isten élteti ö kegyelmeket. s van ismét evés ivás. 401-3 Mikor a menyasszonyt haza viszik. Szent-András éjjeli forráslátogatás. azt mondják. czigánynyal. holnap másik háznál gyűlnek össze fonni. más leányos házhoz mennek. szolgálót megforgatván. az asztaltól felkelve tánczolnak.” Erre a gazda: „Szívesen köszönjük a nemes ifjúságnak virágunkróli megemlékezését. azoknak kék tükörzetébe benézhetnek. V. ezután még többekkel fognak kedveskedni.ilyetén szép hozományaikkal (négy fonottas szentjános. Vas. szájaik csevegnek. isznak. ezeket kettévagdosni aztán a lovagok kötelessége. de úgy tartjuk. 21. 102. Székely fonóka. 1851. a székely leányok ma egyik. Kállay. s ily alkalommal tartozott a házileány mindig egy-két pisztolyt kilőni a legények kívánatára. Magy. sült malacz. pereczek.” így mondatnak be a többi vendégek által hozott ajándékok is. is. Székelyeknél a húsvét. Pog. hogy már guzsalyasba jár. 102. azelőtt volt pisztolydurrogás is. s azt hallgatják.” A megváltás ára annyi piros tojás. Újs. vagy anélkül is. ahány legény van. Télben mikor fonás ideje van. kutakhoz kimehetnek. s ott egy árny. mint . Ε kórusban megjelennek az úgy nevezett guzsalyosok. s ha a nemes ifjúság fáradságát nem sajnálja. kerítésrázás és ablak alatti hallgatódzás. azelőtt nagy lődözés közt. az egyszerűség és ártatlanság színe ömlik el rajtok. a szabadságot örömest megadjuk. s ezzel is hosszabbra terjed a lakodalom. Míg a legénység a leánynyal kötődik. ezüst és rézleány. hogy elég frisen nő. 2. mely mellé azután az ifjúság letelepszik.” 168.4. miket a másik gazda a háziak nevében köszönet nyilvánítással fogad. s leányt.” Akkor a ház valamelyik zugában elvonulva pislogó leány előjő. azonban a virág amott van. Asztal után egy kis táncz kerekedik. kik a házaspár előtt nyargalnak. az arany. anyát. csak következő napon mennek el.) Ezeket fogadják szívesen. hogy ha ők Szent-András napja előtti éjjel 10-12 óra közt.. lepények. kalács és piros tojással halmozza tele. Innen arról. Orsóik peregnek. Kép. Még közben jön a kajnalozás. Azután vagy templomi éneket. vagy egy-egy székely dalt énekelnek. kegyelmetektől szabadságot kérünk. Erd. melyre is jó uram. s csak leleményes tréfa űző esze által juthat az első gazdalegények társaságába. Magy. vagy egy legény valamit olvas. és ha a jött vendégek más faluból valók. Ezután asztalhoz ülnek. de amely kevéssel ezelőtt hervadásba indult. s ezen összegyűlést nevezik ők guzsalyos vagy kórusnak.

évenként a mesterek bizonyos napon itt jönnek össze a főczéhmesternél. ahogy kedvezőbb. ott a férj. 4. a benn levők azt ne tudják.. különben az egész eljárás nem ér semmit. ekkor neki szalad valamely palánknak. azután rendbe hozván ügyeiket. o. s a remekelő mindenekelőtt kinyilvánítja. patakokhoz. és magyarázzák maguknak. Zum Quell im Wald der Feen. hogy ők nem árnyat keresnek a víztükrén. források mélyéből hangokat várnak. hol a remekelő mészáros legények s a czéh küldöttjei díszesen öltözve megjelennek. ha a legények kitudják. kikről ez alkalmi verssorok írvák „Wie so?” Er ist nicht Heute St. s ez okból a leányzók így szoktak a kutaknál Miklóshoz szólani: „Miklus Miklus daj mi dobre muzs − Miklós Miklós adj jó férjet” ha valahonnét történetesen hang jő. melyik kúthoz vagy patakhoz mennek kedveseik. stb. Andreas heilige Nacht? Da schleichen ja die Mädchen hinaus zur Brunnenwaht. ezek a vágóhídhoz hajtatnak. hogy a marhában hány font húsnak. Wird er trotz Lust und Unlust einst auch ihr Gatte sein. vagy sem? s ez hogy idegen ablak alatt hallgatódznak a benn beszélőkre mindaddig.” Van a leányzóknak még egy módjuk azt kitudni: rövid időn férjhez mennek-e. mi több a hallgatódzó leány rövid időn férjhez is ment. és úgy irányozzák a dolgot. hanem a kutak. 2. hogy észre ne vétessenek. drein gucken sie genau. vagy” igen szócskát hallanak. és azzal a különbséggel. 8. Itt a fő az. ha 3-ik faluból is. azt feleletnek veszik. 3. házról házra beosztja. de csak Miklós napján. arra felmásznak. hogy amely ablak alá hallgatódzni mennek. Ez éjjelen a közönséges nép máig is tesz kirándulásokat kutakhoz. und wenn er freundlich winkt. hogy egy hallgatódzó épen akkor ment ablak alá. így történt. Holdvilágos este regényes szokott lenni az ily éjjeli kijárás. 5. s víztükrébe való kacsintás. A tótoknál is divatos ez. 5. Akik a víznek nem hisznek. ha ott a környékben fa van. elmennek kerítést rázni. hogy a leány összeszámítja hány szeretője van. stb. Der Jüngling dessen Antlitz daraus entgegen blinkt. a remekelések veszik kezdetöket. arczuk azonban a víz tükrében a kellő perczben látszassék. Másik mikor hallgatódzott egy anya a leányának monda „ülj a kuczkóba” ez rosz jel volt. melyhez ha egy kar is járul. kivált a német hajadonság. 7. ott a kedves. és mindegyik egy számot kap 1. Und seine Arme breitet der geisterhafte Schein. hol a férjem” erre ahonnét kutyaugatás hallatszik. míg nem. Ilyenkor. Az összejövetelt gyűléssel nyitják meg nyilvános helyen. az megkérés. mely abból áll. A mészárosoknak Pestmegyében Sz. 9. Wird einst des Mädchens Buhle. azt elkezdi. Ez a szokás a tótoknál divat. Hogy ezek szt. Ob nicht ein Bild sich zeige im wunderbaren Blau. A remekeléshez a czéhláda veszi meg a kellő számú marhát. rázlak kerítés. s náluk így jő ki a hívás: „Plotku trés sze a ti spsitsku bres Kelc muj mili jest. András és Miklós napján történnek. 4. rázni e szavakkal: „Rázlak. Endrén van czéhládájok. ö. s a hallgatódzó nem ment egy hamar férjhez. A vágóhídon a czéhmester s remekelő körülkerülik a kisorsolt marhát. kutyácska ugasd meg. folyókhoz. s hány font fagyúnak kell . mert a leányok e szenteket tartják házassági közbenjáróknak. aki az érkező vendégeit. Sz. és a melyik kedves szám.férfi arcz mosolyg feléjök. és a legnagyobb számtól lefelé számítja a kerítésfát p. mikor benn egy apa játékot kérő kis fiának azt monda „meg lesz fiam” s ez jó jelnek vétetett. tán azért van. Endrei mészáros remekelés.

így a véreresztésnél a szügyibe szúrásnak is ügyességgel kell párosulnia. hajtsuk a cseresznye ágát. annak emlékezetére. János született. Az ének melyet ily alkalommal dúdolnak így hangzik: Virágos szent János. János ünnepe volt. a marha díszes zsabrákot kap.) sz. azután a népség jelenlétében. s a tűzhöz a koszorúk és csengentyűkkel díszített marha csorda is oda haj tátik. egyébként ahány fontot hibázott. A tűzjáték magas hegyek tetején tartatik. anyja méhében röpdösött. IV. Iván napjának. a tűz lángja felé tartatik. melyben keresztelő sz. . Befejezésül kiadatnak a tanuló − mester − és remekelő levelek a czéhpecsétjével ellátva. s ha a kitűzött font összeg találva van. melytől János. Azt a hónapot. p. s egymást kézenfogva tánczolják körül a tüzet. s egy napját (jun. különben pénzbeli a büntetés. Hajdan az ily tüzek gyújtását és beszentelését papok végezték. mintegy tánczolt örömében János. jó aratást és sok lakodalmat várnak. szarvai üvegporral kitisztítvák. nevezzük sz. a marha lábai feketére fényezve. A marha ha agyon van ütve. 24. Most most éli szép világát. Szent Iván napi tűzugrások. Csak addig világos. de érzé a Mesiással megáldott rokon asszonyt Máriát magához közel lenni. János hónak. (Vol. mit Ők „kupajló” neveznek. János vagy Iván egy. s ez által a pisztoly durranáshoz hasonló zajt okoznak. de a „Sobitki” nevezete is előfordul náluk. Éjszakád világos. avégett mivel látni ugyan nem tudá. a tüzet élesztik. melyen a remekelő neve kihímezve.lenni. hogy a nap már a maga abroncsának felső pontjára felhágott s meg is fordult. Hadd szakaszszak szépéből. annyi forintot fizet a czéh ládába. Ez a remek! és a remek marhát három ütésre kell a remekelőnek leütni. midőn Mária Erzsébetet megköszöntvén. s hangosan énekeltek mellette. 100) A verehovinaiaknál Julius 5 én tűzrakás mellett ünnepelik meg tánczczal és dalolással szent János estéjét. ekkor az égő tüzet körülállák. A pogány magyaroknak tűz körüli tánczvigalmát érinti „Inchoffer” is 1026-ból. mely 2 ft szokott volt lenni. Az e napon szokásos tűzrakással azon perczek idéztetnek elő. Orbán pápa alatt 1378-ban lett egyházünnepé. míg a fiatalok. hogy így a „kardjuk” nevű nyavalyától meg legyenek őrizve. A tűz jelenti azon buzgóságot. A remekelések után jő az eszem iszom. énekelve. s aranyporral behintvék. megéljeneztetik a remekelő. ki többet üt. akinek születendő fia előtt fog útkészítő előkövet lenni. s aranyozással van díszitve. ez feljegyeztetik. melyet elébb vizes kőtáblára tesznek. de azonkívül a czéh költségeire kántor pénzt fizet. hogy ez keresztelő sz. minden ütéstől egy forintot fizet a czéhládába. hol szájok egyenként felnyittatván. Míg előtted leszek. Légy aztán homályos és ismét Hajtsuk. Ε napon sok helyen kerekeket forgatnak. húsa felméretik. kik csak mint nézők szerepelnek itt leginkább. Jézus iránt égett. Tiszteletet teszek. A leányok virágokkal díszítve. és szintén azt írja. Ha a tűz három napig sem alszik el. valószínűleg valamely pogány Istentől. kiki maga költségén lakmározik. s fa kalapácsokkal izó szénre ütnek. Ε nap XIII.

ami kivált a hegyekben meglepi az idegent.” 27 Kózm. az esthlandi leányok hold fényénél hintáznak és tüzet gyújtanak következő igen régi történet emlékére: Régi időkben bizonyos esthlandi herczeg. 251. míg kisebb tüzek új csillagokként tűnnek fel a távolból. Ε ludak mindig hó fehérek. és mond. 1854. A herczegnő ki kedvenczét már rég várta. hol az irántai tiszteletből évenként nagyszerű ünnepélyeket tartott a nép s a papság. könyv. mint hajdan Nyitramegyében a perkiek. ki egy távol szigeten fogva tartotta őt. s azonnal elhatározá. Ε napon a pozsonyi zsidó község. tüzet raknak a hegyeken. kiáltván t. mely a gonosz szellem minden bűvös viharával daczolt. Sokszor pedig a tréfából házasság valósul. Ott a parton azonnal elégetek a hajót. azt mint ügyes leányt kiszemelik. Némely helységekben ily tűznél párosítanak. s ezt mindig egy vénleány tartja tisztének. A lányok egész éjjel hintában ülnék. herczegnő hatalmas és győztes bűvereje az irigykedő gonosz szellem ármányait tönkre tette. mégis eltávolíttatott czél-jától. 322. Népd. melyben még a hajónak minden része is le van írva. hatalmában levő btivös eszközök segélye által. egy határban egyet. tehát a két szerető zavartatás nélkül. s e mondát éneklik. minden évben. s zöld színben ragyogó hullámán. és szerető. mikkel oly távol tartományba utazása közben múlhatlanul meg kelle küzdenie. uja. Utoljára pedig szurok hordókat gyújtanak meg. Pozsonból Bécsbe csak úgy gyalogosan viszik. 450. 1Ί3. Vas. Márton ludja. és diadalmaskodva hajózott vissza Esth-landba a tenger nyugodt. kikkel kikiáltattak. 3. Island partjain. Sürgöny 1864. mit a legénység szalaggal viszonoz. későn. Sz. L. mi a hajó égését ábrázolja. melyet húsvét hajnalán. régi szokás szerént. Különösen Mainz volt a hely. mely alkalommal utóbbiak fejedelmileg szoktak volt lakozni az előbbiek által hozott ludak és tyúkokból. hogy meg fogja őt szabadítani. az 1731-iki Lipcsei nagy encyclopaideiát III. Hogy a legkisebb zúzódás vagy rázást is elkerülhesse. 18UG. A közmondás is innen van „elugrotta mint a perki leány a férjhez menést. s a rájövő farsangra elviszik asszonynak. Amely legény a bokrétát el nem fogadja. erős· és elpusztíthatlan hajót épített. Szentpéteri lakadalmi szokások. innen a Mártonludjának is eredete. 557. hogy ezentúl csak hazájok paradicsomában fognak mulatni.· 207-207. kiviszik a leányokat. melyet ezen esemény ünneplésére most is szentnek tartanak az estlandiak.Szeretőmnek színéből. azért ekkor jobban áldozhatnak Míg nálunk Magyarországon e napon tüzet ugrálnak keresztül a víg kedvű emberek. még is útnak indult a herczeg szerelmese fölkeresése végett. de végre már közel Islandhoz. Az ily alkalomra szánt ludakat a község kiváló gonddal hizlaltatja. L. mint örömtüzet meggyújtanak. Mivel a szép. Szentpéteren (Komárommegye) a tél van a fiatalságtól leginkább „Ámornak” szentelve. heves szenvedélytői ragadtatott meg egy herczegnő vagy istennő iránt. 148. vágytól öztönöztetvén. 1. a legények és leányok éveit páronként. 27 . s hatalmába esett ellenségének. s oly tisztára koppasztatnak meg. Partra érkezések János napján történt. melyben kísérni képzelik a lányok a islandi herczegnőt. Vas. mert ekkor nem foglalja el őket annyira a terhes mezei munka. Márton toursi püspök volt. ki sérelem nélkül átugorja. I. és ezekkel a lobogó tüzet ugratják keresztül. Eleinte bátran küzdött le mindent a herczeg. s a herczeg fogságának helyét. A hinták a hajót képezik. a reá következő vasárnapon bokrétát ajándékoznak. Nagy héten ismét a pásztorfiúk és leányok készítenek háromszegű piramis alakban magas máglyákat. egy pár szép koppasztott ludat nyújt át a császárnak. jele hogy a párosítással nem elégszik meg. s kegyes élete által már életében is nagy tiszteletben részesült. Azonban nagy ellensége támadt egy más Isten vagy szellemben ki az islandi herczegnő bírását irigylé tőle. s hosszas késedelme miatt mély bánatba esett. i. mivel elhatározták. holta után pedig a szentek közé vétetett fel. király vagy Isten. Azon számos veszély daczára. végre megtudá ennek okát. hogy azon a toll vagy toklyunak csak legkisebb nyoma sem látszik meg. ki a távol Izlandban lakott. − Innen van tehát a Mártonnap. kis vulkánoknak vélvén a hegyormokat. Hontban a pribeliek e nap estéjén máig is. A hinták ez ünnepélynél legtöbb szerepet játszanak. nagy tüzet gyújt a fiatalság. Azok elégésével az egész ünnepélynek vége „ Athenaeum 1842. köt. s azért egész útjában bajokkal és üldözéssel környezte őt. Az ily leányok a legényeknek. s végre kedvenczét a puszta szigetből megszabadította. uja. A muraközieknél pedig szent Iván napnak előestéjén. Németországban az elhunytak sírhalmait virágokkal díszesítik. *) Sz.

vonakodásnak megegyezés a^ vége. Én tehát . mintegy hasonlatul a menyasszony leánykora végének. kinek húga az arany függőket és karpereczeket már megmutogatta. másik is elmondja véleményét. hogy keresném fel. hogy Bethuel leánya. Ε napon. ha meghallgatná. hogy fiát valamely istenfélő.a csintalan szerelem istenének. a menyasszonyt készítik. jó barátok. Itt vége hossza nincs a kurjongatásnak. és midőn mára menyasszonyos ház közelébe érnek. az asszonyok sütnek. és ha jó szerencsével. kivált a haszonleső Lábán testvér. a székely testvéreinknél divatozó szép szokást. a menyasszony násznagya felé fordulva meghallgatást kér. a természet mélyen leterítve fehér hó leplével.” Erre a menyasszony násznagya felel: „Megértettem kegyelmed szavaiból. hogy szomjukat lecsillapítsák. hol hajdan Ábrahám testvéreivel lakott. váljon oda adják-e a leányt. míg végre a sok beszédnek. hogy valamint elküldötte Ábrahám Eliezert: úgy elküldötte N. Valamint tehát Ábrahám elküldé Eliezert: úgy küldött engem is uram. így köszönt: „Dicsértessék a Jézus Krisztus. boldogan. hogy a mi urunk becses fiának feleségét felkeressük. Isten hozta. Ε szokás igen jó és követendő. „Mi messze útról. s gazdagon megáldatván Istentől. mit ha nem adnak. és kölcsönös üdvözlések után összecsatlakozva. bort. mit miután elfogadott. Boldog esték is ezek a falusi téli esték. kik ha ínyükre van a lány. hol jámbor rokonai még életben valának. kalácsot (kulcsost) tyúkot vivén ahhoz a lakhoz. mi ha megadatik neki. alszik. ekkor belőlről három fazék vágatik az ajtóhoz. Eliezert. háboríthatlanul vallhatja szerelmét a falusi legény. mert a család a sok kiadástól megkíméltetik. a menyasszonyos lak udvarába gyülekeznek. szerelmök többé egykönnyen meg nem szakítható. Az öreg szolga belső sugalattól ösztönöztetve. látják ott künn a néptömeget. El is ért szerencsésen Hárán városához. egyik fél is. nyilatkozik szüleinek.” Erre sok kötődés támad. és kitudá tőle. a menettel egyetemben. mire az megnyílik. kurjongatás közt a menyasszonyért. ez ó szentkönyvi mondattal kéri a menyasszonyt: „Ábrahám elöregedvén. és ha szerelme viszonoztatik. ért. és az a legnagyobb készséggel monda: „Igyál. s útra kelt. azért ha a legény már idejét elérte. s a násznagy a tisztesb vendégekkel bemenvén. Ezután a násznagy a szobába lép és szól: „Jó estét adjon Isten.” Mire az „csak tessék”-kel válaszol. mert habár künn a szabadban. sem nem ivott. és okvetlen házasság a következése. bent a szűk szobában a meleg kémencze tüzénél mégis vígan. megy kedves jegyeséhez.” − Ε szívességért a szolga gazdagon megajándékozá a jó leányt. A rokonok. míg végre a násznagy a pitvar-ajtóhoz lép. azt azonnal megkéretik. hanem megkérdé először. míg dolgában el nem járt. hol igen szívesen fogadták. hova hivatalosak. A szolga 10 tevét drága kincsekkel megrakott. kére a leányt vízért. legyen urad fiának neje. szíveskedjék azt kezemhez szolgáltatni. jó erkölcsű személylyel összeházasítsa. kivéve az utolsó napot. vagy nem. a lány részérőli vendégek törnek elé. ajándék-küldést gyakorolják. ételre italra volna szükségünk. mind a két háznál sürgés forgás van. addig míg a nap le nem hanyatlik. születése helyére. Kedves násznagy uram! Egy kérésem volna. és vinném el fiának feleségét. tessék bemenni” viszonoz. − A városon kívül egy kút mellett tanyát ütött. hivatalosak. van e annak kedve házasságra lépni Izsákkal? Az anya s Lábán felelének: a dolog Istentől van. A fiatalság pedig mindkét háznál víg zeneszó. mint Isten végezé. Scythiából jövünk. elindul a menet zeneszó. mert ekkor csak estefelé. íme itt van Rebekka. főznek. − Mivel pedig környékén olyan egy sem találkozott. a „rodinát”. melyen az esküvőnek kell megtörténni. kurjongatás közt lejt. a győztes násznagy megkínáltatik a csutorával. azért kérem N-uramat. arra fordítá gondját. Eljöttünk e tisztes ház virágjáért N. rabolunk. elküldé a legöregebb szolgáját. azonban ő addig sem nem evett. ekkor a násznagy akaratával. egy idegen házból iszonyú újongás közt. de mivel igen fáradtak vagyunk. hová nap lemente után ki szoktak a város eladói vizért jőni. tevéidnek is meritek. és háromszor kopogtat. zeneszó mellett.” Mit a menyasszony apja e szavakkal: „Mindörökké. és a szerelem első lángcsókjával megpecsételtetik. Elment tehát oda Eliezer. akkor a hirdetési időszak alatt a legény majd mindig jegyesénél tartózkodik. becses atyánkfia kegyelmedet.

” A násznagy leirt szavai után. mely szintén egész estelig tart. Körmöczi aranynyal kentem leveleit. hallgasson meg kérem. midőn beleegyezik. a szokásos ajándékot megvárja az osztó. akkor a sajátságos Árgyilus-táncz után a menyasszonyt kiszöktetik a kamrába. Én is megmutatom asszonyi hűségem. a bútorok kihordatnak a szobából. . és még egyszer kikérdeztetik. Kereszteléseik. a leányt pedig kivezetik tartózkodása helyére a kamrába. ha már a vendégek mind letelepedtek. és a tatároktól öröklött kásából áll. és indulnak örömújongás közt. most mondókák elmondása mellett következik az ételek felhordása. hogy e dolog Istentől van. káposzta. legyen urad fiának neje. ekkor elővezettetik a vőfélek által a vőlegénynyel egyetemben. mint Isten végezé. akkor a násznagyok felváltott csutorából isznak. azt is elmondhatom. Hozzájuk szerelmem eddig meg nem hüle. a párta bemutatása után ismét behozzák. Kértem tőle adjon pénzemre virágot. elbúcsúztatják szüleitől a menyasszonyt. és ez igen okosan van. és el akarja-e hagyni anyai házát. pecsenye. és minden örömnapoknál szebben ületnek meg. elmondja e szép mondókáját: Édes násznagy uram. és felkontyozzák. ha ez megtörtént. tormás-hús. A tánczolás így tart éjfélig. ott őket a házi gazda fogadja. Ne sajnálja senki hát ezüst pénzeit. váljon szereti-e a legényt. mi közönségesen gulyásleves. Ezután kezdve a násznagytól kínálja a vendégeket a rozmaringgal. és ha elfogadtatik. A tetetős szomorú menyasszonyt a hideg kamra szűk falai fogadják. midőn a család és általa a haza egy új polgárral áldatik meg. Adott is virágot meg is mutathatom. ismét egy új vendégsereg gyűl össze a „kállátóra”. és a komák. hogy az egész keresztelési lakoma úgy szólván ebből kerül ki. mikor az egész vendégsereg jó kívánások közt szétoszlik. A keresztelések Szentpéteren ünnepélyesen. hol egész vacsoráig kénytelen lenni. Ezzel végeszakad a vacsorának. az asztal elejére ültettetik. Vagy Árgyilus almafájából egy ágot. tovább adják. Láttam az Árgyilus kertének kertészét. a násznagy megköszönvén a vendégi szívességet. a menet készül. itt van hát Ν. mit az egész társaság követ. A tánczolás pedig most szakadatlanul egész reggelig tart. és a vőfél tánczol vele ismét először. a „rodina” most még nagyobb mérvben gyakoroltatik. és a kásapénz szedés után. Minap összejártam dél-északnak földjét. − Végeszakadván ennek. − Elérvén pedig a kívánt lakot. Drága volt az ára. kezében egy tányéron a megaranyozott rozmaringszálakat tartva. de mielőtt kiosztaná. mert váljon ki ne örülne. és így a család a költségektől megkíméltetik. de alighogy elmennek ezek a háztól. Most a víg lakmározók közé egy menyecske lép. magára hagyván az új párral szaporodott házat. A szokásos székely jó szokás. mit az anya és Lábán mondott.szintén azt mondom. atyafiak annyi mindent összeküldöznek. elővezettetik pártájában a menyasszony. mindjárt kettő lesz belőle. Ν. s miután már ittak. és a vőfél megkezdi a tánczot a menyasszonynyal. Egyet szólok.

Piros arczom a lepénye. következik a tor. Szűnjék vágyam ő utána: Hídd be oh anyám szállásra. hogy más ital ilyenkor alig van ennél a valóságos méregnél. Hidd be oh anyám szállásra. Hidd anyám az Istenért be. És városi puha fekhely. Fehér nyakam édessége. Hidd be oh anyám szállásra. A szerb leány azért. Estebéd kell majd ifjadnak. Égett bor kell majd ifjadnak. Ha pedig a holt eltakaríttatik. A leány tudván. Napkelet 1859. meg kell tudnia vigasztalni lelkét. Hidd anyám az Istenért be! Anya. Nyájas égbolt takarója. Ehez járul még az hogy a lakodalom az egyetlen ünnepély. vagy valamelyik rokon teljesíti e tisztet. Leány. jó fogadtatásra számolhat. Büszke város. sz. úgyannyira. Szerbek (szlavóniai) lakodalmi szokásaik. Két szemem lesz égett bora. Hadd utazni ifjad. de itt már fájdalom nem oly ősi jellegben. úgy a nagybátya. . mely a női hiúságnak . lányom. Leány. hiszen arra majd mindenkor kényszerítve van. büszke ifjat. Két karom a két vánkosa. mert minden ház (hol patriarchailag nem egy család lakik) örül két dolgos kéz jöttének. úgy a testvér rendelkezik a nővér keze fölött. A szerbek igen jókor nősülvén. . e faluban is szokásban van. S a bársony fű puha ágya. hogy a szerelem érzése nélkül megy a számára kijelölt férfihoz. ez alkalomkor a veszedelmes pálinka viszi a főszerepet. hogy némely leány kedvvel megy a főkötő alá. ha a választás nem szíve szerénti. Egy ifjú ment át falunkon Szürkületben nem láthattam. s ha testvér sincs. hol ismét csak égettbort isznak.Virrasztás. mint kellene. A székelyeknél oly igen divatozó szokás a virrasztás. 17. hogy nem választhat férjet magának. A szerb leányka szívét ez a lépés leginkább foglalkoztatja. innen magyarázható az. A női életben legnagyobb epochát képez a hajadonságból a házas életrei átmenet. . Hidd anyám az Istenért be! Ha az atya nem él.

ki előtt újság. 40. Ilyenkor úton útfélén lövöldözést hallani. igen betelvén bátyja (vagy öcscse) uraságával. Ha felvidulnak. 470. hogy míg a férfiak az asztal körül ülnek. s ez indokok segítségével lehet látni azon mágusi köteléket. mely a nőt a házhoz és tűzhelyhez kapcsolja. E táncz neme együgyű régiségre mutat. hanem beugrik a kocsiba. Esküvő előtt a legény menyasszonyával minden vásárba eljár vagy két hétig. mint semmi más a földön. újs. ki a párokat egymáshoz commendálja. friset is lejtenek. Rendesen két ízben tartják a lakodalmat. hanem mentől messzebbről kerül az asszony. kinek otthon az ősi házban a tiszte csak a hallgatás volt. ami eredeti egy látvány annak. nem rontja az egészséget. Szerbek (szlavóniai) kóló táncza. de szabadsága nagyobb. Itt egy hétig mulatnak. 470. Vas. Adjuk még ehez azt. néhány lakónak s cselédnek parancsolni. nejeik hátuk mögött állva. s mondják. a másodikban több kevesebb időköz alatt a leány házánál. Lakodalmaik idénye november és deczember. l. igen jól esik. . éghajlati egyszerűség bélyege. mi nálunk a csárdás. Középszolnok és Kővár vidéke· alkotja.nagy mértékben hízelkedik. asszonyok. s égig ható rivalgások uralkodnak a szomorú ősz felett. Az ezen területet lakó oláhok házassági szokásai pedig a következők: Ritkán vesznek szülőfalujukból való feleséget. s a balkáni szerbeknél a kóló közben megállapodások történnek. melybe már egy két férfi atyafi is hivatalos a férfi családjából. zászlók lobognak felette. Vas. amikor a leányos házból senkinek sem «zabád ott lenni a mennyasszonyon kívül. A Szilágyságot Kraszna. egy két kólóforma dobogást tesz. Az ily kólózás eltart két három óráig. új. másik után vágyódik. Ilyenkor a leány legelébb is étkezésre hívja fel látogatóit. oly csatariadalmat idéz elő. egy hátra. s akkor ami annak tetszik. utána felrikkan a férfisereg. Montenegróban. mely utóbbihoz a pisztolyok kilődözése járul. s kettő három belőle eltölt egész délutánt. Férfiak. leányok vegyesen körbe ölelkeznek. 1694. A szlavóniai szerbek a kólót fanatikus dühhel lejtik. Kivált fiatalokat szeretnek az ily urlyók megcsípni. azután a leánysereg. S a szerb nő bárhová mehet. s az előttök utazót megállítják. csakhogy a menyasszonyt meg kell ajándékozni. Szilágysági oláh lakodalmak. a kör közepén pedig parádéban a dudás foglal helyet. Innen van az is. egy strófás harczias dalt énekelnek ekkor férfiak. amikor a menyasszony nem sokat szégyenlősködik. a férfi a leányt jobbról balra pergeti. 1862. csókot és bort disputálnak reá. a szerb leány miért adja annyi hódolattal új sorsának magát alá. és ismét balról jobbra sodorja. innen érthető. két lépés előre. egész éjjelt. szabadon járhat. Némely falvakban a lakodalmas ház előtt a legszebb leányok állanak ki s vőfélek borral. egyik falutól a másikig dana és dudaszó. Képzelhetjük mennyijébe kerül egy háznak ily sokáig tartó lakodalom kitartása. Mindenütt van egy házasság szerző. s úr vagy paraszt oda bátran behajthat. Mi már a nőt mint hitestársat illeti: még alárendelt szerepe ugyan megvan. vállaik felett nyúlnak az étel után. hogy némely szegény leány. s emellett még az ifjú nőnek. minden szenvedélytől ment kedélyességét. Ezen bölcsőtől sírig tartó viszonyok kölcsönöznek aztán a női kebelnek bizonyos nyugodt. A lakodalmas ház kapuja nyitva van. mely dalaikon is elannyira észrevéteti magát. s összevissza nyalja az embert. ki hozzá talán szelídebb leend. tehát három ütenyes a kóló zenéje. köteles megvenni. A dudás fejével és jobb lábával egyúttal veri a tactus. első hétben a fiú házánál. s a kóló náluk az. 40. Először ezzel látogatja meg a legény jövendőbeli hitvesét. Ezenkívül van a leány ára. 1862. annál nagyobb dicsőség. Gombostű 1862. nők. de azért is ajándékot kell adni.

” Ekkor násznagy a vőlegény jegyével. s balta fokkal jót ütni rá. csupán az idő. Vas. A tisztet rendszerént öregasszonyok teljesítik. 150. Ekkor már nem jöhet kérdés alá a személy. 150. a násznagy és örömatya kijelöltetnek. S a szerelem ritkán is hágja át a szülei parancsot. Ha tetszik a leány. még ritkábban a város határait. a szekér elején pedig csimpolyás hallatja szívreható melódiáját. sőt egyenes parancsok is történnek azon határozott utasítással. úgy szintén az obolus. A férfiak gyásza abban áll. Szilágysági oláh temetés. czifra násznép kíséretében. A halott számára siratókat fogadnak. Ekkor a násznagy elküldi a vőlegényt a leányos házhoz. Elejtett szavak. midőn a leány házánál idegen vendég nem lehet. ami olyat szól mint az ágyú. viszik át a menyasszonyt vőlegénye falujába. mely rendesen szalagból. hogy a télen meg kell házasodni. 1859. új. megnedvesített köre nagy darab izzó szenet tenni. s midőn ezt megették. hogy bizonyos dolog elintézése végett engedtessék meg oda mehetni násznagy uramnak és hozzátartozóinak. A megkérés következőleg történik: A vőlegény oly idő tájban. mint ott. 28 . Egész nap késő estig foly a dínomdánom. biztatások. hogy félesztendeig kalap-nélkül fedetlen fővel járnak. hanem vasárnapi két templomozás közt is megjelen a szülői háznál. A técsői lakadalmi szokások. nemcsak szombaton és vasárnap este. s már hét óra tájban itt. hogy fiúk érzelmeinek az ő választásuknak megfelelő irányt adjanak. A vőlegény újong. különösen a fiú szülei mindent elkövetnek. mint estveli 10-11. Az ismerettség mindaddig szövődik. mely utóbbiaktól az oláhok magukat származtatják.. a vőlegény A sirató asszonyok fogadása. annál szerencsésebb jós jelnek veszik. Ilyen lakodalom alkalmával itt is szokásban van. A vőlegény anyja pedig ez alatt fris szénára vet ágyat az új párnak. a nyoszolyó-asszony pedig egy tál kalácscsal és itallal megterhelve. Azonkívül nyelve alá kis ezüst pénzt tesznek. és kedvező válasz esetére.Mentől élesebb a legény kése. hozzák a mézes pálinkát és bort. Ettől kezdve a rendesen csak 20-22 éves ifjú ember. s az asztal a konyha fentírt termékeivel. A házasságról azt szoktuk mondani „hogy égben köttetnek” de itt a szülék is munkásak benne. Az asszonyok setétszínű ruhát viselnek28. mert kedves vendégek gyanánt fognak fogadtatni.. melylyel a másvilágot határló folyam révészét. kifizetni képes legyen. Esketés előtt a pap a jegyeseket szalaggal egymáshoz kapcsolja. sül a csöröge és kürtös fánk. azon izenettel. czélzások. vagy reggeli 4-5 órakor megjelen. Négy vagy hat ökrös szekéren. s vagy magakoholta. ki a földi életből kiköltözöttet átszállítja. s délutáni templomba együtt megy választottjával s leendő anyósával. míg a fiú szülei kimondják a hatalmas legyen szót. megvolt a régi görögök és romaiaknál. jöjjenek egész bátorsággal.. Vas. A meghatározott estvén mindkét háznál füstöl a kémény. Újs. Mely kérésre az örömatya ekként válaszol: „Ha tisztességes és a ház becsületével megegyező istenes dologban járnak. hogy a fiú a kiszemelt leánykát mulattassa mások felett. feloldja a szalagot. telve a ház rokonokkal és vendégekkel. A menyasszony sir. vagy aranyból áll. kik hangos jajgatásaikkal a siralmasokat is túlhaladják. kézfogóul valamelyik szombatest kitüzetik . Az ökrök szarvai puszpáng ággal ugyancsak ki vannak czifrázva. vagy próza mondókával a leányt megkéri. vagy mások által készített vers. néhány tallérból. csakhamar megtörténik a házasság. azután mindkettőjöknek egy-egy darab mézes kenyeret nyújt. 1859. kihez sokszor hegedűs vagy furulya is csatlakozik.

Ekkor a vőlegény kisebbik vőfele a leányos házhoz megy. A másutt szokásos kéregetés a kásás kanállal. későbbi megnyugtató szócsere után. melyben a kedélyes násznagy a vőlegény részéről menynyet. s esketés után a templomból mindenik fél vendégével együtt hazatér. Az öregek szájában az Isten neve forog s ezt nem szabad „hiában felvenni” A két ifjúval kezet fogatnak. végre kiadják. s fenhangon követeli a menyasszonyt. A mennyasszony jegye egy háromba tűrt kendő. még pedig a vőlegény ételei. vagy bölcsőt meg tud etetni.29 Rövid kínálgatás után az összes násznép a vőlegény házához tér. néha még a rokonoknak is jut a kendő ajándékból. mely némi előítéletes szokásból rendesen keddre szokott kitűzetni. A legény ha otthon van. s mi eredeti. miután ablakon át a sok vendég benléte fel van fedezve. ki a vőlegénynyel valami tésztából készített babát.és italaiból a leány vendégeit és megfordítva kínálgatják. a vőlegényt pedig tányérba fordított pohár borral kínálják meg. mind az ajtókat zárva találják. ha az örömatya a kedélyes emberek közé tartozik. sőt e botrányos elrablási szándokon megütközést tettet. kinek fejére kendő” van kötve. többet is hoztunk” „az az hoztunk” volt. A „sirató este” a hivogatást követő napon történik.és vendégeivel együtt a leányos házhoz mennek. a leányt nem adja ki. magát az illető két házat is ünnepélyesen meghívja. s a jegyek a násznagy és örömatya által kicseréltetnek. Ekkor azonban már vége lesz a tréfának. A szerelem és hűség ezentúli hévmérője a jegyszalag. különösen a cserkesz nép szokásaira emlékeztetnek. A menyasszony elé egy beborított tálba verebet rejtenek. minden este látogatást tesz jegyesénél. s a vőlegény istenes szándékát ékes szavakban tolmácsolván. szakácsnék és muzsikusok számára itt is divatozik. De mind a kaput. ez a vőlegénynek ing. ostrommal fenyegetőzve távozik. az azt megelőző vasárnapon. A küldeményvivő nők hivatalosan (ex offo) lerészegíttetnek. illetőleg búcsúztatása és beajánlása az új szülékhez történik sok sirás rívás és érzékeny jelenetek közben. lábravaló és kendőkkel kedveskedik. melyeket versmondások közben hoznak be vőfélek. Mást. A lakoma utolsó ételénél a vőfélek így adják tudtul a lakoma befejezését „Ezt elhoztuk. bokrétásan és nádpálczásan cziframondókákkal hívogat. a mikor a vőlegény menyasszonyának ruhát. hol különösen leves. Kezdődnek a kínálgatások. Pár percznyi ünnepélyes szünet után azonban feláll a násznagy. 29 . majd az álmenyasszonynak komédiája ismétlődik. s az örömatya tettetett nehezteléssel tudakolja a megrohanás okát. földet ígér. Ilyenkor az a mester. egy pár kordován csizmát. de már nem hozunk. Meg nem nyervén a menyasszony kiadását. Lakoma után a násznép hazaoszlik. amennyiben a vőlegény menyasszonya házát összes násznépével együtt meglepi. hogy Mind ezek a keletiek. hol nem is illő a menyasszonyt másképen vinni haza mint erőszakkal s egy pár rokon fejének beverése után. de legtöbbször nem az igazi menyasszonyt. töltött káposzta és tejes kásából álló lakoma várja. helyet foglalnak. hanem valami rút álarczost. mi csak sok kérés után tárul fel. a leányt kikéri. s végre komolyra tér át az ügy. a vőlegény két s a mennyasszony egy vőféle. Ez pedig akként történik. Mindkét fél hazulról külön indul el. mint akihez az örömatyának s a szülei háznak már semmi köze. s a jegyszalag letevése. nyakkendőt és selyemkötényt küld. a leánynak hordani nem szabad. ekkor a benlevők az udvarra zúdulnak. Az esküvés is sok tréfás szertartással történik. Ilyenkor. A fenyegetés nem sokára be is lesz váltva. vagy idegen felvétele. A menyasszony tánczon kezdődik a lakoma utáni mulatság. vagy potrohos komoly férfit. kivált mástól adottat. komoly viszályt idézne elő a szívek országában. s miután eljövetelöket az előbb adott válasz előhozásával igazolják. amidőn a menyasszony búcsúja. s csak miután a násznagy az álmenyasszonyokat visszautasítja. Közelegvén pedig a násznap. történik meg az igazinak kiszolgáltatása.

s innen a leány szüleihez mennek fejkötős leányukat bemutatni. A vőlegény és vőféleket nagy virágbokréták és tarka kendők ékesítik. Ha valaki a mennyasszonyt elszalasztja. felmutatja a czipőt. hogy „szabad a táncz” s erre három rövid csárdást tánczolnak. azonfelül még násznagyról is gondoskodnak. A mulatságnak úgy szokott vége lenni. és nagy figyelmet érdemel. mely jósolja miszerént férjök kalapját fogják hordozhatni. A menyasszony tánczra köteles kiki tánczosnéját a vőfélnek visszaadni. hogy az a második új bőgnél megáll: jele. rokonokot. elkiáltja. és kisöpri a szobát. úgy hogy az csak ujjok végén maradjon. s vacsora után. rendesen fehér. s felhívja a többi vőféleket. bort köteles fizetni. s a vőféleket a vőlegény választ.30 Reggel kontyolás után egyházba. Rendesen kendőt is váltanak a jegyesek. vacsora alatt. Ugyanis. A mátka barátnői közöl két nyoszolyóleányt. hogy a vőlegény kötőt köt. vőlegény. tarka vállfűzőjök. s a táncz kezdődik. Néhány nappal a lakadalom előtt a vőfé-lek ünnepélyesen meghívják az atyafiakat. melyről hátul tarka selyemszalagok lobognak alá.a vőfél a menyasszonyt egy legelőkelőbb férfival s a többieket is párjával felállítja. és ismerősöket. és rendesen néhány muzsikáló czigány. s ennél fogva nagy titkos gyönyört élveznek azon előjelben. A nyoszolyóleányoknak kék. hogy azokkal megbízójának szándékát. A násznép menetét a vőfélek. s a leányukra váró szerencsét tudassa. 31 A mátkagyűrű váltása igen nevezetes a párok között. ekkor a menyasszonynyal minden férfi egyet tánczol s mindegyik fizet a fordulóért. míg minden férfival tánczolt. ekkor a vőfél előáll. akarna-e vagy sem hozzá menni. fejét pedig koszorú. nadrágot nem mindig. Lássuk mindenekelőtt lakodalmi szokásaikat: A legény elsőben a tetszését megnyert leánytól kérdezi. midőn a mátkagyűrű épen ujjokba illesztetik. Az eljegyzést lakoma rekeszti be. azután menyasszonyával elillan. ha mindjárt kölcsönvették volna is. s nyoszolyóleányok nyitják meg. ki nő társaságában a leány szüléit felkeresi. mi ha megtörténik. Tiszavidéki lakadalmi szokások.. és mindenkit megfizettetett. Tolna vmegye német községeiben is szokásos a menyasszonyi czipő kiváltás. A pénzeket a menyasszony keresztanyja szedi össze. Ha tagadó választ nem kap. ki a lakadalom alatt a rendre ügyel. s azt a menyasszonynak átadják. Azután a paphoz mennek. kék posztó ujjast és veres csizmát ölt. hol a két fél találkozik. 30 . veres csizmájok van. A férfiak ez alkalommal rendesen posztó ruhát öltenek. rendesen házas embert. Most már kitűzik a napot. nem pedig koszorú is. mint maga a leány. A mátka a leányok szokott vasárnapi öltözetében van. ezek pénzzel váltják ki a czipőt. vagy szürke prémes. hogy ö lesz az űr a háznál. vagy veres szoknyájok. Azalatt pedig mind két fél a lakadalomra készül. mátka. Lakodalom napján. ellopja a vőlegény vagy menyasszony csizmáját. hogy leendő egybekelésüket a templomban kihirdesse. nem sokára a legénynyel. Azután leánykérőt szerez magának. hogy a nő fog lenni parancsoló az egész háznál. egyik vőfél ellopja a mennyasszony czipőjét lábáról. ezek között az egyik rendesen házas. vagy legalább egy dudás rekeszti be. hogy váltsák ki. A tiszavidéken igen egyszerű szokások divatoznak. Épen azért némelyek méltán ügyelendnek ilyenkor gyűrűs ujjacskájokat jó merőn meggörbíteni. seprőt vesz kezébe. A vőfél aztán mind tovább osztja a menyasszonyt. Éjjel a vőfél. melyen a kézfogás és gyűrűváltás történjék. de a mente el nem maradhat. fejőket csak a párta ékesíti. s a násznagynak 10-20 krt. még az előbbkelő nőkkel is. bort fizet. nyoszolyóasszony mint rosz őr. s azután templomba mennek. mely a forrásból vizet merít. fizetni. már akkor bizonyos. Ha pedig a férfi nem elég galant s a gyűrűt tövig. ha a férj a gyűrűt mátkájának ujjába akként teszi. s többnyire ennek szüleivel is újra meglátogatja a leány szüleit. hogy az asztaltól felkelnek. s az üveggyöngyök és csipkéből készült párta ékesíti. Az esketésre kitűzött napon. a menyasszony megy keresni czipőjét.” A kitűzött estvén a legközelebbi atyafiak és rokonok a leány szüleinél egybegyülekesznek. a szokott helyére teszi. s ekkor történik a kézfogás. a hivatalos nép a vőlegény. Eközben rendesen a leány szülei is meglátogatják a legény házát s ez aztán az úgy nevezett „háztűz nézni. ha szerét teheti. s a lomb. s kinek minden vendég engedelmeskedni tartozik. s a gyűrűváltás31. mikor táncz készen állnak. mely oly csendesen susog az esti szellő szárnyai alatt. illetőleg a mátka házánál gyűl egybe.

atyjafiai. Másnap ismét mulatság van. már a görögök emlékeznek a scythák közt divatozott hasonló népszokásról. nem mindenütt egyforma. Az esketés után egy két napig az egész násznép a menyasszony szüleinél mulatozik. 1. a vőlegény és nászvendégei több kocsin indulnak oda.Esketés után az egész nászmenet vagy a vőlegény. s elkezdve a menyasszonyon. sültet. kik ilyenkor főleg fúvó hangszereket. forognak. Kép. a vőfél teendőjinek Összeségét értjük. csak hogy a társaság jó kedvű. zene. ki semmit el nem mulasztana. Avagy nem e vőfél üdvözli egyszerűen bár. azután pedig mindnyájan a vőlegény falujába rándulnak. hogy mily sok teendője van. dalolásnak és újongatásnak nincs vége hossza. Magy. rendesen levest. Elől rendesen virágbokréták és lobogókkal felczifrázott két lovas nyargal. hogy azt a boszuló ég valami nagy szerencsétlenséggel látogatja meg.” Minden ételfogást a vőfél alkalmas verssel szokott bemutatni és feldicsérni. Ha két jó barát ily szövetségre akar lépni. és ügyes fiatalembertől hallani és látni. Az idősb s előkelő férfiak a falujegyzője. vagy iskolatanitó feláll üveggel kezében. mikor is a vőfélek és nyoszolyóleányok a háló kamarához vezetik a vőlegény és menyasszonyt. komái. köles vagy rizskását. jókedvét éleszteni és föntartani. hogy a vőféllevél. mit most már talán mondanom is felesleges. Átalában a vőfél kötelessége versekkel és mindenféle tréfás elmésségekkel a násznép étvágyát. A lakoma után ismét danolnak és tánczolnak. mosolygó. az izgatotságot vont magára. deli. Ε kifejezés alatt a morlakok és szerbek élethalálra szóló barátságot értenek. A menyasszony rendesen még az esketés előtti napon búcsúzik szülei. vagy corybantes. táncz és újongatás. s a pap megáldja szövetségöket. és negyednapon is tart. úgy hogy az sokszor a legszomszédabb helységekben is más-más alakulásokat mutat fel. s hiedelem volt. de barátságosan az egybegyűlt vendégkoszorút? S mily kifogyhatlan az élezek és bohóságokból. A tóköziek vőféllevele A vőfélnek. tésztás ételt. vagy a mátka házába indul. mely néha harmad. s az úgy nevezett „örömkalácsot. hogy aki szónok. Tobratinstvó. Most a jegyző. mely alatt. tormás húst. körülbelül éjfélig. aziránt a templomban ünnepélyes fogadást tesznek. Ο énekli amaz egyszerű „Kérem násznagyuramat” szavakkal kezdődő dalt is. vagy is az úgynevezett Tóközben: . és barátaiéitól. El ne felejtsük azonban. Erd. nevezetesen kontyot tesznek a fejére. amint tudniillik itt. Nem sokára a vőfélek felhordják az ételeket. és arczán büszkeség tanyázik. és minden tekintetben kielégítve legyen. 211-273. míg nem a csapat a menyasszony házához ér. Azalatt a mátkát egyik mellékkamarában fiatal menyecskének öltöztetik. Valamennyi ló kis lobogók és kendőkkel van felcziczomázva. s azután a gyülekező szobába kísérik férjével együtt. valamennyi asszonynépet megtánczoltat És mindezt egy eleven. S midőn megszólal a zene. hogy van az Győr vármegyében a Rába és Rábcza közötti térségen. káposztát. Hátul az utolsó szekerén a czigányok vannak. A zenének. vagy amott van alkalmasabb szoba a lakoma és mulatságra. oh ez valóban egyike a legkedvesebb élvezeteknek. kinek szemében láng lobog. dalnok és tánczost akar látni egy személyben. vagy iskolamesterrel együtt mindjárt az asztalhoz ülnek. vagy sirató is mindig egy kis mulatsággal jár. s többnyire rögtönzött verssel felköszönti a menyasszonyt. Azalatt a konyhában is sürögnek. Ha a mátka valami szomszéd faluban lakik. trombitát és klarinétot használnak. Erre megindul a mulatság. s amellett oly sok oldalúnak kell lennie. Ki a tobratinstvót megszegte. s ezen búcsúztató. nem is képzelné senki. de a saroglyában kuporodó brugós is ott van. Eredete igen régi. és tökéletesen ki lesz elégítve. Ép azért lássuk jelenleg. bohócz. hol a vigadozás még szintén egy két napig tart. felkerekedik mintegy najadilla. az csak őt nézze meg.

Füge s marsolával meggazdagítának. Ábrahámmal jó vénséget ért öregek. Végre Isten vive igen boldog helyre. kegyelmedhez való szóm volna. násznagyuram.Az üdvözlet és az első tál étel. a zene pedig folyvást szól. „Igen is meghallgatom”-mal felel. Sára erkölcsével bíró asszony rendek. húst bőven zsákunkba adának. vőlegény és menyasszony is egymás mellett ülnek. . Ezt hallván minekünk eledelt adának. jó estvéveli beköszöntés után ekképen: „Uram uram. szólani kezd. Szerencsés jó estvét Istentől mindennek. Melyből kelméteknek is bőven részt hoztunk. Ily nagy emberséggel visszabocsájtának. zaj és csörtetés van az egész háznál kívül-belül − hozza végre a vőfél az ételek első fogását. Benyújtandó szómnak meghallgatására. és a fiatalabbak még a szoba közepén tánczolnak. Nem különben becsületes házigazda uram. melyre azonnal el is némul az egész háznép. s egy szóval daliás. József szelídséget követő legények. ha meghallgatná kegyelmed” Mire a násznagy. szemérmesség. . i lakosok. Akik engem látván. kiéi volnának. avagy két szavam. „Van e háznak násznagyja vagy gazdája − Ε begyűlt seregnek igazgatására. s a vőfél megállapodván az ajtó küszöbénél. Tejjel. mézzel folyó Kánánnak földére. Istentől áldatva mindnyájan legyenek. az ajtót recsegő pálczával verik. rikogatás. Vőlegény urammal. . Láttam én iszonyú éhségét e népnek. Hol találék kegyes könyörülő férfi s asszony népre. hogy örvendezzenek. Kegyelmetekhez lenne egy. Min adám magamat nagy keserűségnek.” Tiszteletreméltó kedves násznagyuram. És nemzetségre. Erre ismét a vőfél imígyen. Ha bemenetelre engedtetnék utam. akképen szólának. Kívánom e házba akik beléptének. kiknek ékességek. Bújdosván eljártam kerekségét földnek. Midőn már a vacsorára mindnyájan letelepedtenek. Hogy az éhes népek. Szüzek. jelül hogy most el kell csendesedni minden lármának és zenének. Jó kívánságomnak elfogadására? A násznagy most újból „Igen is vagyon”nal” felel s ekkor a vőfél így folytatja tovább mondókáját. Én felelék: ezek mind . előtte tért csinálnak. De az éhség miatt van nagy búsulások. Gyülekezetével kicsiny seregemnek. Kenyeret.

De a vacsoráló ház. Tegyen szerencséssé dicső Szentháromság. A fiú úristen tartson meg bennünket. de a kezem semmiképen nem ment bele. ki nem hiszi. Szent lélek szentelje meg mi „beszédünket. a seregély fiak mind elrepülének. mind azt kiálták: nornngon fársáng! Én pedig arra értem: tágítsd vőfél az övedet. Szorgalmatossággal a népet biztatom. Kalács. a farkát megkaptam. még is mindaddig repültem. hogy a szakácsok konyháján elértem. hogy kérjük Istenünket. Tágítám az övemet. de a kályha körül a pajkos gyerkőczék szokás szerént nem mulasztják el a szent csöndességet valami felrikoltással háborgatni.” Elmének én egykor egy kertbe. czipó bővségével megrakattam. mivel szárnyam nem levén. hogyan vegyem magamhoz. szinte ugyan kondult a fejsze foka a hátamon. mi alatt a zene folyvást szól A második tál étel (mely rendszerént tyúk szokott lenni) feladásakor: „Uram. Áldja. Elkészült asztalra tányérokat adtam. s a mondóka így foly tovább. hanem magam bújtam bele. kalánt melléje helyesen hordattam. kapa egy retket. Távol legyen tőlünk mindenféle hívság.” Mire az „Igen is meghallgatom”-mal felel. uram násznagyuram! kegyelmedhez való szóm volna. Kést. ha szívesen mi bebocsájtatunk. A hozott eledelt szívesen beadom. Hozzám vevén a seregély fijakat.” Ekkor átaladja az ételt . és abban seregély fiak valának. szaporítsa mi eledelünket. itt a jelensége. kivágtam belőle magamat. egy helyen német mosók valának. És mikor jöttem volna az úton. feltekintek egy fára és azon odú vala. elcsendesül minden. hogy ott körtvét és almát szednék. látom. Már csak a tisztünk. s úgy megdobott egy répával. ha meghallgatná kegyelmed. Jóllehet azelőtt éhségtől kirémült. Ha nem. Tiszta abroszokkal föle megékesült. és haza szaladtam érte. Azért ha már megengedné násznagyuram. azt el nem mulatom. hogy utánok repüljek. Onnét menék az úton. és úgy aztán az evéshez kezdenek. felmenék egy buborka fára. megláta engem a kertész.” Most a behozott ételt átaladja a násznagynak. eszembe jutott a régi öreg atyánkról maradott szűrből szabott vászon szekercze. A háznak szélein sok asztal felépült. elkészült. és elszaladék. Ekkor imádkoznak. Ami az én tisztem. melynek Miskáék-felé van köszörülve az éle. Így lesz Isten előtt kedves a mulatság. Örömre szíveket ekképen indítom.Azért. gondolkodtam. hogyan jöjjek ki belőle. ki azt az asztalra leteszi. Gondolkodtam. Az éhező népnek vigasztalást nyújtunk. majd ezennel másfelé utazunk.

. há mégysz te élhetetlen vőfél? Én azt mondám: Muzsikusokat fogadni. kedves násznagy uram. A ki ebből eszik. hogy vőlegény uramnak és az ő becsületes vendégeinek mulatságot szereznék.A harmadik étek benyújtásakor: „Itt van násznagyuram a hamadik étel. [hol az ökörnek párját 6 pénzen megvettem.” A szakácsné számára pedig így: „Érdemes uraim szomorú hír vagyon. tápláltam.” Mikor az asztal körül forgolódott szolgálatkész ifjak seregét és a czigányokat vacsorára kéri ki. Míg más következik. mert Isten áldása. Garast és petákot számára adjanak. Hogy mérges sebei jól begyógyuljanak. Egyenek belőle. melyből kegyelmeteknek is íme bőven részt hoztam. A tűz a jobb kezét nagyon megégette.” Mire a násznagy megint „Igen is meghallgatom”-mal felel. Ennek a számára most erszényt oldjanak. 4 pénzen a húsát kimértem. Szívesen adja ezt a háznak gazdája. forduljon hasznára. rőt bajszú ember. . násznagy uram! kegyelmedhez való szóm volna. hogy a muzsikusoknak megtudnál fizetni! Hagyjuk hazugságban atyámfiai azt a csúnya rőt bajszú embert. vörös. Melye majd Budáról flastromot hozzanak.” A pecsenye benyújtásakor: Azt bölcsen tudja kegyelmetek. én ihol magam helyett leteszek . A szakácsnőnk keze sebes igen nagyon. s a vőfél folytatja: „Amely jó élő földről kegyelmeteket éltettem. Elöltalálkozék velem egy csúnya. Szegény. italát tőlünk nem sajnálja „ A kása benyújtásakor: „Jó a sült pecsenye a vajas kásával. imígy szól: „Uram uram. aki nekem azt monda.” A czigányok számára így kéreget: „Elmének én a minapi napon muzsikusokat fogadni. hogy a kását ott künn kevergette. ha meghallgatná kegyelmed. tt a sült pecsenye a vajas kásával. Ételét. ugyanazon jó élő földre . s oly országon jártam. hogy már mindenekről megelégítettem. A sárgarépa is disznónak farkával. Ő monda erre: Nincs teneked annyi értéked. de én egy őszön három esztendeig mészáros inas voltam. éljék egészséggel.

Ugyanott jól laktam bizony elégséggel. ki is a kinevezett személyt rendszerént jóvá hagyja „muzsikusokat nem állíthatok. De ezt a menyegzőt épen nem hagyhattam. ilyen versekkel mulattatja az asztalnál folyvást veszteg ülő vendégeket: „Vígsággal tündöklő menyegzős vendégek. Öregek és ifjak megelégedének. hanem keresek oly módot.” És most eleikbe nyújt egy énekes könyvet. kit másképen kis vőfélnek szokás hívni. Én ama nagy hires Szent Gellért hegyéről Jöttem ti hozzátok igen nagy messziről. Közel háromezer hatszáz mértföldnyiről. De az én markomba semmit nem tevének Hej a mi országunk teljes ám bővséggel. vidám legénységek. mint angyalnak. Kiknek. De immár meghűltem viszont teljességgel. azalatt míg a ki-hívottak vacsorálnak. van oly deli képek. Hogy a hideg szélen nem álldogálok künt. s azt a násznagynak bemutatja. Ha megengedtetik mondok újságokat. Kiknél a vőlegény és menyasszony szépek. pohár töltő helyett pohár töltőt. mint jól láthatjátok.kikívánkoznám az én kicsiny seregemmel. Azért is itten magamat megmutattam. Ellenben a kis vőfél előállván. Mindennemű jeles. Csak tegnap érkeztem. meg sem is nyughattam. hogy ezzel most nem cselekszem bűnt. de már most nem szokás. hogy mulathassák magokat kegyelmetek. melyből régiebb időkben énekeltek is ez alkalommal. Hanem ti hozzátok e házba belépek. drága eleséggel. hogyha meg lenne engedve az én násznagyuramtól. Megéreztem szagát a sült pecsenyének. Lapányos a hasam. Bár csak egy kis hússal engem kínálnátok. Öregek és ifjak. A szerencse szárnyán forgó szüzességek. Oh ezer jósággal megtetézett népek. A vőfél uram is tőletek lám eltűnt.” És ekkor kinevezi a helyettes vőfélt. Amelyből immáron mindnyájan evének. Magam helyett mást állítok. Tudom én. Már is három vagy négy helyre hivattattam. . Minthogy immár látom a muzsika megszűnt. Míg a muzsikusok zsíros szakálokat Megtörlik és hústól penészes állókat. Annak istentelen magas tetejéről. Érdemekkel fénylő ékes nemzetségek.

e házban kívánnék sétálni. Mígnem a menyasszony vele hagyna hálni. Mígnem a kalácsból részemet kicsalom (Iszik megint) Zsebem is nem kicsiny. A bálnák soksága terjessze hatalmát Rajtatok. Élhessetek tiszta sötét fényességben. De ez nekem tudom. midőn minálunk esik lakodalom. ha innom adnátok (Iszik). Van akkor asztalon nagy kalinkó halom. Igyál jó barátom. Kitől az ugrálás is jól kitelhetik. melynek rende légyen: Tegnapig kívánom. mint a bőnyi puszta. legyetek épségben. ha közelebb volna. Azért beszédemet mostan úgy formálom. menyasszony. azt sajnálom. Vőlegényt. Menyasszonyasszonyom. Mindenkép állandó kívánt egészségben. Ha mostani dolgom helyesen nem mégyen. Ha megengedtetik tovább is itt állni Énnekem. menyasszonyt jobban megáldanám. messziről jöttél lám. Egy avagy két pár szót ottan velem szólna. (Ismét iszik) Hej. Egy szeglete hírét másiknak nem hallja. Tudom. s elegendő nagy van. . meg nem engedtetik. Hogy víg kedvét neki szépen eltaláljom. Szükség. Mert az ilyen dolgok vőlegényt illetik. Oly tágas az belől. Holott a népeket mindaddig huzdalom.Több verset mondanék. De hogy messze esik tőlem. Vőlegény. Hogy mégis szemére ne jöjjön az álom. Ez áldott szobában mindaddig ugrálni. s lássátok azoknak unalmát. Ha tőlök is ezen áldott szót hallanám. A kaszáló rét is adjon elég szalmát. Aztán a zsebembe kalácsot dugdosna. És a véka áldást reájok mondanám. No de patvar vigye bátor ez úgy légyen. hogy most tőlem minden áldást végyen. hogy engemet mindjárt megcsókolna. Mindenektől megunt kínos kényességben Teremjen nektek a száraz fűzfa almát. Inkább a két lábom görcstől szenvedtetik.

Legyen őrizője és személyeteknek. Adj fagyos szalmából a házoknak kaput. Hogy a pálinkával ihassanak kámfort. Kenyér helyett pedig kenyérsütő zsombort. Hizlalt disznójoknak harminczkét orjáját. de elbólintottam. . Adjon Isten nektek vasból arany gyűrűt. A munkával tudom meg nem károsított. Beszédemmel. Ruha helyett teremts nekiek zöld laput. Bor helyett oh Bakos adj ezeknek sok port. .! A részegség miatt nem tudom mit szóltam. Így ti békességgel sok számos időre. Azért bocsánatot kérek. Csak egy szívet adjon mind a kettőtöknek. . Hogy a beszédemet így elbódítottam. Éljetek mindketten. . Holott nem is ittam. Kívánom tovább is jámbor élteteknek. ha vétettem. Őrizvén titeket így megpárosított. hogyha megsértettem. Kibeszélem megfőtt jó gondolatomat. csak rongyos kalapút. Add meg nekik érni a tegnap ilyenkort. Nádszállakból álló búzát igen sűrűt. Nyári nyomtatásra nagy sok üres szérűt. . Ezzel híresedjék együtt lételetek. Avagy a menyasszonyt. már etántorodtam. Megfordítom ugyan most már én nyilamat. Mint az okos madár úgy teszem szavamat. Kakasoknak is tégy ötvenkét taráját. melyet most itt elkövettem. Sőt még akkoron is nagyobbítsa haját. örömre kellőre. Mely Isten titeket összeházasított. i fala legyen nyugovó helyetek. Ne keljen nekiek forrázniuk szaput. Tizenkét tehénből három vagy négy ürüt. Ejnye mi a patvar.Kása leves lencse legyen ételetek. Minden emberségben foglalván magamat. Ne lássanak legényt. Amely megöletik fel ne tátsa száját. Sőt inkább bennetek örömet indított. A vőlegény ellen roszul cselekedtem.

. Menyasszony asszonyomat. Most már következik az asztali üléstől való bontakozás és táncz. Hidjétek el. Akkor szüzek szép személyek. Eddig van a kis vőfél szerepe. s így szól: Uram uram.” Igen is”-sel felelt. De én búsulok veszettül. Sok hivatalos vendégek. násznagy uram stb. Most kezdem játékomat. Hanem a szép szüzek közöl akármelyik mellé. szíve bizony örül. Kelljen kilencz forint a czifra bölcsőre. A vacsorázásra kihívott sereg. . Engem megtisztelnek. Amely jó élő földre kegyelmetektől kikívánkoztam. ülj az asztal mellé. Vőlegény uram előtt a lepény majd elhűl. hogy tisztelhetném vőlegény uramat és a mellette üllő násznagy uramat egy becsületes jámbor személylyel. . Míg a sor rám kerül. ki akkor ezeket szólja: „Uram uram. torkom hevül. De nem a kemencze mellé. Azt sem bánnám. Mindeniket a menyasszony kezdi meg. A menyasszony erre kilép. Melyre minekutána a násznagy. most ismét bevezettetik a vendéges szobába. Véle mulatságomat. Bár csak egyitek mondaná. Menyasszonykám a korsó bor előtte majd eldűl. hogy vőlegény bizony én is leszek. melyet a zenészek kísérnek: Kérem násznagyuramat. Véle mulatságomat. ha esném a menyasszony mellé. Most kezdem játékomat.” „Vőlegény uram látom szép személy mellett ül. Nyoszolyólány asszonyomat. Mert feje elszédül. hogyha megengedve lenne násznagyuramtól. S most általnyújt egy csutora bort és kulcsos kalácsokat „és így folytatja mondókáját. násznagyuram stb. azért én is kikívánom menyasszonyasszonyomat harmad magával. . ugyanazon jó élőföld-ről viszont be is kívánkozom az én kicsiny seregemmel. Azt is látom.Érvén a jövendőt boldog esztendőre. Evégre a vőfél kikéri tánczra a menyasszonyt. ha kegyelmedtől meg lenne engedve kedves násznagyuram. a rendszerénti vőfél által. s folytatja: Kérem násznagyuramat. Köszönje rám. a vőfél kezénél fogja. reákezd a vőfél íme e dalra. Immár Isten kegyelméből a vacsora elkölt és a jeles táncznak ideje vagyon. Akkor zsíros pecsenyéim tányéromon lesznek. Ne vélekedjenek ettünk-e? vagy ittunk-e? mert ugyan meg is mutatjuk azon élőföldnek zsengéjét. És ne igya azt egyedül. minekutána jól lakott.

És első éjszakát amidőn érének. vagy a vőfél szólana. hogy összekelének. s ilyen szavakkal fejezi be mondókáját. Tekints uram isten házasulandókra. Hanem midőn a vőfél idejét látja már az elhállatásnak. Nem keresek sokat. Rút förtelmességre ne ejtse testeket. A nyoszolyóasszony is kilép. utánok és velők azután tánczba kerekedik minden. s egész iskolája. Hogy az irigy sátán ne sértse lelköket. Foly ez néhány óráig. s a vőfél egyre dalol és így folytatja: Dolgom folyjon hasznosan. S így elkezdve vőfél és menyasszony a tánczolást. általad engedd boldogságra Jussanak.A nyoszolyólány kilép. Kik ez esztendőben a szent házasságra Léptének. anélkül. Kerítsen czirkoljomot. a nyoszolyóleány kezébe fogódzik. s Istennek munkája. Az élet próbája. Nem mondom. s a menyasszony kezébe fogódzik. Isten rendeltéből. Kérem alázatosan. Kerítsen czirkoljomot. Természetre nézve nyugodni mentenek. csak ifjú Tóbiást S nekiek Istentől adatott szép Sárát. De inkább lehetett szokás. valaki csak akar és elfér. . Ezekre például hozhatok elő mást. hogy lett ez szinte történetből. a vőfél pedig csak folytatja: Kérem násznagyuramat. akkor ismét összeszedi magát. Ellenben sok jókkal áld meg uram őket. Menyasszonyt hordozhassam. A házasság dolga. Lábom rakjam módosan. Asmódi angyaltól őrizedd fejőket. s te benned lelki vidámságra. természetből. Mindenek előtt is szolgálnak Istennek. kinek ki legyen mátkája. Ő rendeli. Régi atyáinknak vett eredetökből. hogy valami nevezetes dolog jönne közbe. s a menyasszonyt a mulató seregből ki akarja kérni lefektetés végett. Nyoszolyó aszonyomat. A nagy úr Istennek tett rendeléséből. Nála nélkül vakra vettetik koczkája.

Ő igaz társához Istennek hírével. jámborul. Melyben fel is tettem kész emberségemet. Kiki maga érzi maga nyavalyáját. Mutassa meg mostan hozzája hűségét. kit midőn az ágyas kamarába kikísérnek. a vőfél előtte háromágú égő gyertyával megyén. Menyasszony asszonyomat bocsássa békével. De mivel egyedül elunta már magát. Tud. Toroczkói nászszokások. mi. Álomra bocsátá szemeit és tagját. A jegybejáró ifjú némelykor egy egész évig elhordja kalapjában a roppant téli virágból kötött bokrétát. S most elbocsájtják a menyasszonyt. „Mi. Hogy dolgom tudhassam folytatni boldogul. italát. A fiatal férfi nősülése előtt épen nem bokrétázza magát − az első bokrétát mátkájától nyeri. Nem is kívánhatjuk ebben rövidségét. melyre aztán mindnyája ajkán megzendül az ének ekképen. A nász szertartásai szombaton kezdődnek. A nyoszolyólánynyal két három lépését. Vihessem is véghez. s az .Közönségesen is hallottunk ily nótát. Már melléje várja Istenadta társát. Csak násznagy uramat kérem szeretettel. 12-25. Általában inkább nyáron és tavasszal szokás nálok házasodni. helyesen. Kiért fárasztotta elméjét és gondját. Nem is tartoztatja már továbbá magát. és szerdán végződnek. Nem is másítom meg ezen hűségemet. a czigányok pedig azalatt csendesen rákezdik amaz ismeretes dallamot. mi hát a szerelem” stb. 1827.! Immár végbevitte hűségesen dolgát. Hogy ebben szolgáljak régen kért engemet. Sőt inkább mi kérjük Isten ö felségét. 12. Gyűjt. Szombaton a vőlegény laka elé egy több ölnyi magas póznát szúrnak. Hittel kötelezett jegybéli mátkáját. Nem is gátolhatjuk Isten rendelését. Erre feleletet kívánok uramtól. Töltse be őneki kívánt reménységét. Hogy ne ellenkezzék ezen kérésemmel. Nyoszolyóasszonyom is tisztviselését. A menyasszonynyal tett igaz szövetségét. Ezen regimentnek főkapitányától. Hanem végbeviszem vőféli tisztemet. melyet eljegyzéskor tűzött szerelmes hölgye kalapjába. Aki végbevitte ételét.

s csak férjnél levő nők tánczolhatnak. Ebből hosszas versengés. hogy szerző asszonyt keres magának. holott a násznagy a menyasszony átaladását sürgetvén. hogy legyen aki dolgozni segítsen. hanem vagy szülői akaratából. kezdődik a menyasszony táncz. Az esketés megesvén. s csak azután az asszony sereg. Magy. minden jelenkező fizeti. s felkontyolják. ezen lakomában csak hivatalosak részesülhetnek. A trencséni tótok vagyis az u. Mikor a pap az imádságot elkezdi. 1854. s a sürgetőnek átadja. Erre az ifjak a menyasszony hozományát felragadják. esznek. Ha úrvacsorához állanak ki. s kontyoló fátyolt. hornyákok házassági szokásaik. az úgynevezett tyúkhús vacsorára. s kenyérrel pálinkával megkínálják. s egy csinos bokrétát. A felserdült hornyák legény ritkán választ szíve sugallata szerént feleséget. Kapuk. borozás. de a szelíd erőszaknak ellen nem állhatván. a menyasszonyt az egyesült nász szülei házához kíséri. utánok az első éves nők. míg a megtagadó fél véd okaiból kifogyván. s a nők palástjuk jobb szélét mintegy vezényszóra egyszerre ajkukhoz csapják fel. a 40-50 évesek. Ezen szertartások alatt beesteledik. Legelső házassági lépése a hornyák legénynek az. hol a násznagy pártájának átadására szólítja fel. Először jönek a 60 évet meghaladottak. süssön. Erd. a bor árát kiki megfizetvén. Darab ideig vonogatja magát. azonban a bor árát ily alkalomkor szabott. 1854 3. Vacsora után a szakácsné elkergeti őket. s ezen változott alakban a váró vendégek közé menvén. s mind így rendre le.udvaron konyhát raknak. Ezt ingyen vacsorának is hívják. várni kell míg másfelől a menyasszonyi násznép is megérkezik. a vőlegény csizmát. 138. A menyasszony és rokonai ezen mulatságban nem vesznek részt. főzzön neki. nő és férfi feláll. Ezen éji lakozásból a leányok kirekesztvék. azután az 50-60. ez jó eredménye az ő ékes szólásának. Délután a vőlegény és menyasszony egymásnak ajándékokat küldenek. isznak tánczolnak. melyet ismét táncz mulatság rekeszt be. a menyasszony egy belső szobába vitetik. hogy jó helyütt kopogtat. n. miután ez ékes szavakba. eldicséri a legényt és szüléit a kiszemelt hajadon s ennek szülei előtt. Magy. kecsegtetvén őket mindenféle jóval. azt tőle kereken megtagadják. s amint Isten tudnia adta. Hétfőn a nászünnepre egész város hivatalos. Erd. Toroczkói apróbb szokások. oda fogják adni a leányt az ajánlott . 38. vagy pedig csak azért házasodik. 3. s az jelenti. ha egy apának 4-5 fia volt. alkalmi versezetbe szerkesztett beszédben sokszor hangos zokogások közt megköszöni szüleinek nevelésében s ápolásában kitüntetett kegyességét. amiben azok házánál részesülni fog az a menyecske. maga leoldja rózsakorának ezen szép koszorúját. de ebéd után ismét kezdődik a táncz. Vasárnap a menyasszony szülei házához minden baráti és rokoni meghivatnak. a menyasszony nyakkendőt. Harangszóra a vőlegényi nász számos kísérettel a templomba menvén. aki aztán elmegy a leányos házhoz. selyem fejkötőt. 15-19 éves korukig rendesen mind megházasítá őket. Kedden az örömapa s anya vendégeltetnek meg a vőlegény házánál. hozzon is valamicskét a házhoz. visszafelelgetések következnek. A templomból ki. és szerdán reggelig tart. a menyasszonyt csakugyan odaadja. s a vőlegény ígérvén. többnyire magas ár szerént. mosson reá. legelői a leányok jönek. hogy szaporodjanak a háznép dolgozó kezei. s a násznép a vőlegény laka felé indul. akit az a derék legény feleségül vesz. a férjeadta fejkötőt fejébe nyomván. Kép. A vőlegény lakához érkezvén. Ekkor előteremnek a násznők. hova minden hivatalos egy tyúkot. melyben mindenki részesülhet. Kép. ajtók nyitvák a jövők menők elfogadására. anyja helyett anyja lesz. selyemmel varrt inget. Ha a szerző asszonyt leültetik. Táncz után nyílt asztal van. és ha lehetséges. s egy somogyi kalácsot visz ajándékba. s a rábízott kincset híven megőrzendi. az elsőbbséget itt az évek száma adja. hogy atyja helyett atyja. felfátyolozzák. Ez előtt.

s magára hagyatik a házaspár32. a” menyasszony pedig kalácsot süt. falatozás és kortyolgatás közben a násznagy megkéri a leányt. hogy a fiatal nőnek mihelyest felkel. azonban esküvő után azonnal haza szökik a menyasszony. A fiatal nő elejinte férje asztaláról mit sem eszik. Vacsora után a vőlegény házához mennek. Azután a vőlegénynyel együtt az udvarra állnak. hogy a menyasszony leveleket küldött. hanem a kamrában egy két ételből összekevert ételt adnak nekik. s bokrétát tűz vőlegénye kalapja mellé. a korbács bele van dugva egyik csizmaszárába. de jaj neki. Vacsoránál az új pár nem ül asztalhoz. mert akkor első kóstolóra része van benne. hogy ezzel az útilevéllel mindenütt megtalálja őt. elviszik az asszonyok. melyet az magára öltvén. és jövendő férje házához küldi azon üzenettel. s egy üveggyöngyökkel és pántlikákkal felcziczomázott pártát fejére tűzvén a menyasszonynak. Evvel jobbára vége szokott lenni a lakodalomnak. hol nagy vacsorával várnak reájuk. hogy két évig ne legyenek gyermekeik. Pár nappal pedig a lakodalom előtt a menyasszony egy asszonnyal a szomszéd falvakon jár koldulni. s ezzel is háromszor locsolja meg. a templomba megy a násznép. azután pedig egy fenyőfaágat vízbe márt. Midőn a menyasszony haja szét van bontva. Ezután a menyasszony férje jobb lábáról.legénynek. ugyanis az asszonyok egy hordóabroncson háromszor bujtatják keresztül a menyasszonyt. hol a nászasszony összekevervén mindenféle gabonát. hol a menyasszony a házbelieknek ajándékokat ad. hogyan fogadták az ö szószólóját. hogy könnyen szüljön. mely rajta volt. s csak nyolcz nap múlva gyülekezik össze a násznép a menyasszony szüleinél ebédre. hogy mikor a mugik (paraszt) haza viszi menyasszonyát. ott pedig kalácsot és túrót tesznek a vendégek elé. azután a paphoz mennek magukat bejelenteni. mire a hajadon így szokott felelni: „Ha Isten és szüleim akarata. míg végre ismét a menyasszony kötényébe kerül vissza. ez viszont egy másiknak és úgy tovább. úgy történjék meg. Lefekvés előtt parancsolja mátkájának. leányok pedig kalácsot és szalagokat kapnak. hol addig hagyja. Azután a kamra ajtaja elé hánynak fát. hogy anya ne legyen. s pedig minden férfinak üngöt. azzal háromszor meghinti őket. amelyik új házas gyertyája hamarább esik el a násznagy ujjai közöl. amelyiket választja. A kézfogástól egész a lakodalomig eljár a vőlegény menyasszonyához este. Vas. a menyasszonyra vigyázni. s ezzel és néhány rokonának kíséretében elmegy vasárnap korán reggel a lányos házhoz. 1854. Kívül a lányok danolnak. ha azt húzta le előbb. hogy hová tévé a fürjet. az asszonyoknak hímzett kendőt. hogy férje felett uralkodjék az asszony. a vőfél a lakodalomhoz tartozó egyéneket meghívja. hol a nászanya és vőfél együtt bontják ki a menyasszony haját. mely szökésért kérdőre vonja a násznép a vőfélt. Elérkezvén a menyegző napja. az hal meg előbb. Α násznagy az égő gyertyákkal futni kezd. Tudtára esvén az ifjúnak. Midőn az esküvőhöz mennek. 185. a másikat. Ezután ünnepiesen felöltözvén. Erre a legény és a leány jobb kezeikről gyűrűt húznak le. Egyik a vőlegényé. hanem magával hoz egy 32 Oroszországban is megvan az a szokás. ott a menyasszony vőlegényének üngöt ajándékoz. ki azt megtartja. honnan csak estefelé tér vissza a menyasszony szüleihez. A szegény némbernek szabadságában áll azzal a féllel kezdeni. Ezen szertartás alatt a násznagy ujjai között tartott két megjegyzett égő gyertyával világit. amelyikben a korbács van. és az egész gyülekezet a menyasszony házához megy. másik a menyasszonyé. darabokra vagdalják. . dolga legyen. ő pedig egy kerek kalácsot vesz elő mondván. mely vacsorához a rokonok kalácsot és gabonát küldenek. De ezen menetet megelőzi egy babonás szertartás. ez meg nője bal lábáról huzza le a bocskort. ennek végeztével a vőlegény menyasszonya kötényébe pénzt dob. melylyel fejeiket beburkolják. s a kamrában egy láda közé csípve. Végre kamarába vezetik az új házaspárt. sorba kínálgatja a vele hozott pálinkából a házbelieket. Ezután a menyasszony leveti felsőruháját. míg kívánja. ki azt a jelenlevő leányok egyikének dobja ismét kötényébe. Újs. s azokat egymásnak nyújtva. háromszor fordulnak meg a szobában. hogy húzza le csizmáit. s egy fertály aláteszi. násznagyot „szerez. a vőfél kötelessége. Ezután a násznép korcsmába megy.

az u. Válivölgyi beköszöntő. kalapjához rózsát és virágot tűz. tudakozódván à megérkezett kiléte után. szerelme s megemlékezése jeléül. és ruhából áll. otthagyja feleségét. Hogyha a több ferequentia elérkezvén. 1864. . Vas. s a nagy világba megy szolgálatot és pénzt keresni. A minap vele fölcsapván (kézfogás). Elméjét a szent házasságra vetvén.. amit lehet ellopni. legjobb neve mégis az úgynevezett templomnapja. s többnyire csinos nejével legvígabb napjait félbenszakasztva.. s kereskedni megy a nagy világba egy két esztendőre. aztán egyet kettőt köhint. Távolléte alatt nejének időnként pénzt. 1855.. Ma mint a vöröshagyma vele megesküdvén. ládákból. meszelni. s azok csörömpöléseivel verik fel az alvókat. s a házasság szertartásai után alig marad két három hónapig fiatal. Feneketlen Rákóczy. Nejeik. Fehérmegyében. ez felöltözködik magyarosan.. Haza érkeztökkor. A menyasszony hozománya tehénből. kuferczesre. . duxi. vagy szép és gyakran drága ruhakelméket küld. kezébe botot vesz. Daróczy. azután megjelen a hol kell. Borra egy kancsóra. szvat is szerepel. Nef. Jelenjen meg örvendezvén. Általam szívesen invitálván. Dixi. Ε szóm s mondásom kegyelmetekhez... A szent lélek fölbuzdítván. Tánczra. Vas. 346. Újs. De a nők is büszkék férjeikre. A túróczi tót nősülése után csakhamar elhagyja hajlékát... kik már 10-10 év óta élnek együtt. gyűrűket.. a tulságig előzékenyek és gyöngédek egymás irányában. s akinek haza jött a férje. ott jobbára egy bohócz forma egyén. piros szalagosat.. s így szól: És pediglen az én uramat. 244. újs. Tehetősb gazdáknál a lakodalom három napig is tart.. Néha három vagy öt év lefolyta után térnek csak haza jó nyereséggel. Kopácsy. Nősülni nagyon korán szoktak. azonnal lakomát üt a megérkezett tiszteletére. s az első nap a lakomák és családi öröm. leveszi kalapját. hogy egy ügyes beköszöntőt küldenek a házakhoz.láda kalácsot. jégverem.megszeretvén. 24. s azzal él. n. kisietnek akkor házaikból. s oly házasok is.a lakodalomra hívogatás úgy történik. Ezt máshol búcsúnak szokták nevezni. megsimogatja azt kétszer háromszor kezei közt. Vendégség. a második pedig a számadások nagy napja.. Vál környékén. 222. 1857. kik várva várják megérkezésöket. mi rendesen éjjel történik. s a menyasszony jövendő szobájáról a vakolatot leverni. lovaikra csengetyűket akasztanak. Azt becsületes szüleitől meg is kapván. kinek feladata mindenféle tréfát űzni. Kelméteket is egy kis collatióra. Hol zene mellett végzik a lakodalmat. Túróczmegyei házassági szokások. hogy mindjárt legyen neki mit tapasztani..

kötényből. fesz nélkül mulathatunk. s nem állnak egyébből asszonyok gyakori csoportozásánál. legnagyobb részt a fungáló fejére. szoba. s hátul sarkként lelógó szinevesztett szokinge van − ím most mártja tekercsét a kávátlan rocskába. s végre a tulipános ládáknak megy neki. nem kerül az egész egy krajczárba sem. mert az oláh czigány asszony által futólag. karatlan karszéknek. hogy az ekkép megsúrolt bútorok immár tökéletesen tiszták. mint az ügyes szemlélődőnek tűnnek még fel. polcz. s melynek tartalma természetesen. tilókra. a ganajos szekér oldalaira. hol a búcsú tartatni fog. hogy annál mázosabb alakban tűnjék majd elő. melyek szerént oly átkozott szárazság. azon napot minden évben pontosan megtartják. pöhölydús coaffürjét borító zsebkendő szakadékból áll. A másik asszonyi állat pedig. illetőleg egy kanna vízzel s rongytekerescsel. vagy ha sok eső jár. utón és útfélen rémítő hosszú sopánkodások és panaszokkal. hogy ennek kötény helyett felövedzett. melyek minden malomgátat oly gyalázatosan elhordták volna − hogy tehát mindenik esetben őrleni teljességgel nem lehetvén. miket a ház előtti ut hosszában puttonyba összeszedett vala − az utóbbi három anyag összekevertetik. még nem volt. azaz mely napon a templom felszenteltetett. melyen a konyha. s következéskép a szó legszorosb értelmében vett pongyolában vagyon. sajtárnak. melyet a vermek kihányt gyomrából szedett vala. az egy év óta nem szellőztetett párnák. majd az asztalnak. Vendégség előtt egy héttel az egész falu a legderangírozotabb állapotban van. mert ezúttal akárhova minden hívás nélkül bekopogtathatunk. s midőn egy óranegyed múlva visszatérnek. s egy tiszttartóné asszonyomtól két év előtt ajándékba kapott. megosztva egymás közt az ő szorgos munkáját.mert a templom felszentelésétől veszi eredetét. hogy oly záporos idők. lóczának. kinek egész viselete egy ujjatlan ingből. félig hitelben összekötözött auszschusz sertetömeg. hogy ez mind kötényt. s a harmadik kimondhatlan hulladékokat és sarat. Vendégség előtt két héttel a boldog faluban. miután előbb jó erős lúgban kimosattak. melynek szúette horgas lábai hasonlítanak egy harmincz esztendős paripa rokkant lábaihoz. s erélyesen mosni kezdi a nyughelyéről tiszteletlenül kiczipelt superlátos ősi nyoszolyát. hogy észre ne vegyük még azon harmadik regényes alakot is. mint szokinget fölöslegesnek tartott. A házak minden ingó bútora az udvarra zsibárusi rendetlenségben kihányva. De nem is lehet ezt neki vétkül tulajdonítani. s mindezeket addig dörgöli. frutírozza. mint az idei. ami egyszersmind csalhatlan criteriona annak. s a ház sem néz már úgy ki. s elszéledve mindenik külön utakra. Midőn a fa és nemfa bútorok ekként megtisztítvák. végre a harmadfélpár kést. ki az előbbiekhez öltözetére szintén mindenben hasonló. melyet egy az urasági erdőben lopott girbe gurba póznán a házfal sárbecsapdosott göröngyein varjúmészszel terhesen feje fölött hordoz. s összesen kilenez bádog kanalat. aztán az egy lábbal megfogyatkozott vasserpenyőt. s ami legfőbb. melyek azonban az avatlannak nem annyira. lankadni nem tudó energiával. kinek costümje társaihoz azon különbséggel hasonló mindenben. mint az ideiek. a három tisztességes asszony igen sajátságos chemiai operatióhoz fog.s ki kellemteljesen térdel egy fatuskó előtt. s a hason boldog ingredientiájú tepsit. mintha pecsétkórságban sínlenék. s a bútorok körül két. ekére. a másik jóféle búzapolyvát. aztán a rozsdaborította nyársat. hozva fülkasba az egyik sárga agyagföldet. mint vendégek szívesen láttatunk. s a házfedélhez támasztott lábtóra kiterítgetvék. villát. kivéve. míg a rocska tartalma egészen kimerítve nincs. Az ily vendégségnek különféle jó sajátságai is vannak. melyre még a múlt évbeli vendégség lúdzsír cseppei tapadvák. már szokatlan mozgalmakat vehetni észre. aztán a feketévé változott hajdan veres rézfedőt. Azonban lehetlen. félig ingyen. s (ha volna) viseletére záporlik vissza − ünnepélyesebb costume hiányát minden ildomos ember előtt kimenti. melyek mind nem láttak egy évtől hasonló reformátiót. még nem léteztek. s . Az elsőbbik asszony. nem épen párisi kinézésű asszonyi állat foglalkozik csutakkal és kőporral. melyet a szomszéd szérűjén csempészett vala. és asztalfiók minden nem fa szerszámai kirakvák − mint csiszolja rendre kőporos csutakával előbb a három és fél darab czintányért.

s a czigányoknak adandó douzeurre fordíttatandván. melyben főszerepet a hólyag-zacskó megtakargatott fillérei játszanak. melyekben hogy mi fő és mi sül. a többi fehércselédeknek egy-egy virágos kendőt. kik azonban mégis boldogok. és két szál fehér gyertyát. bélesek. s nagyszerű megelégedést kifejező nyugalmában megrendíthetlen. hol kalácsot és sültet. s tétetnek a kamrába újdon borítók alá. a gazdasszonyon kívül. míg nyakára tengerklárist. s derekig lenyúló vrekocsára két rendben kötözött tenyérnyi fejkötőket. s a vendégekül jövők részéről. valamely közelebb fekvő parlagi városnak. olajos szokinget. hogy legyen mintegy összesimító felmáza. országos barom és kirakó vásárai előzzék meg. puszták. A ház hajadona pedig. a gazdasszonynak fejkötőt. miszerént ezekben. s csak délelőtt kevéssel öltözködik fel a kamrában − lehető legelegansabbra csípik magukat. mely egyszersmind templom és búcsúünnep is. paprikát. mintha az egész évbeli tűzhiány ki akartatnék pótoltatni. s ujjai mindenikére 3 gyűrűt vőn. az asztal öblös fiját veszi vizsgálat alá. s melyen még sincs több harminczkét foltnál. ki természetesen a konyhában viszi fontos szerepét. mint illik egy-egy portió szalmával. magára ölti a tegnapelőtt vett újdonatúj szűrt. s ellátván azokat elébb. s mind ezután olvasóját vévén kezébe. hogy a legkörmösebb kanlégy is megcsuszamlanék rajtok. a zacskó tartaléka marhahúsra. A vendégségek évenkinti tartása úgy van többnyire intézve. A fazekasok pedig a vendégséget megelőző egy pár napokon berukkolnak az ő jól megrakott szekereikkel. s a gazda miután fejét tükörsimára kikente. melylyel a ház (szoba) talaja s falai ildomosán betapasztatnak. s addig gyúrja. kalapot és sütkérezni a ház küszöbére ül ki.föleresztetvén. mely utóbbiakhoz számíthatni széles értelemben a koldusok és czigányok hívatlan. neki megy az asszonyok egyike az ő lábaival. és sárga csizmát ölti fel. polcz. mivel ezúttal érdekeltje is váratos. pálinkára. A vendégség napján. de ki nem maradható csapatait is. káposztát. míg abból tökéletes úgynevezett sártapasz nem lesz. úgymint: morványok. melyben még nagyapja tánczolt mint vőlegény. a legpattogóbb patyolatfélinget. s oly hatalmas lángokra szitatik fel. részént. és az asztalfiók szerszáminak tisztításával foglalkozott. ezután jól megkent. ki minap még a konyha. két részről tapasztalhatni szokatlan készületeket: a vendégségadók. élesztőt. egy adag kúti hideg vízzel. mézet. s okvetlenül elláthassa magát a vendégség kellékeivel. számos ízbefi reparált. dohányt. s végre temetésen kapott flór nyakra valóját köti fel. s képgazdag könyvét hona alá. czímetet. túrós és káposztás lepények − nem különben a lúd és kacsa. feje tetejét és sodrékait pedig oly fényesre simítá ki. fodros kötényt. tépi és tapodja azt. borra. eladandók az egyéves felesleg üszőt. s mind amellett ez ünnepélyes alkalommal is javítást igénylő csizmáit parancsolja elő. részént eladhasson az ember. s elláttatik a pad területe fazekakkal és lábasokkal. A vendégség előestéjén a kalácsok különféle nemei. igen díszesen beeresztetik. hogy azt két három nappal. s visznek helyettük búzát eleséget. és ásít a magyar gazdasszonyok kamrája az ürességtől. már hét órakor megrakatik a jól kimázolt pad tüze. örülvén nagy örömmel. így elkészülvén. magát pirosra csipdesett arczokkal bemutatni. borsót. A háznál hol vendégség tartatni fog. a sárga agyagfölddel pedig. a gyerekeknek mézeskalácsot. A gazdasszony tehát a vásárt megelőző estvén a gazdával privát conferentiát tart. hogy szinte ropognak az ő szekereiknek tengelyeik. hogy a gazdasszony holnap kisebbik urával a vővel az egyetlen rendbeli kétvonatú fogaton a baromvásárba menend. az ebéd összegéből fogjuk megtudni. s veendők ennek árán zsírt. a kis misére ment. rojtos kendőt. a gazdának pedig kalapot és szűrt. ha szükség. nehogy lábaihoz hűtlenek maradjanak. a nadrággal egykorú és szinti lajbit ölti. egész ünnepélylyel húzza ki egyik tulipános ládából a hajdan kék posztó nadrágot. hogy feleslegnek nevezett terményeiktől oly jó cserével megszabadulhatának. s elhalmozzák a falut mulandó edényekkel. azután ha krajczáros pipáját is teletömte kapadohánynyal. A menyecske toiletje . A házbeliek ezalatt. a vőnek lajbit. a falszekrényben pedig mézespálinkát talál reggeliül. fogacskázott habos selyem virágos pruszlikot. szalonnát. ha van mit. valamint a marha és bárányhús süttetnek meg. s melynek folytában elhatároztatik.

s a főzőkanállal kiszaladt gazdasszony fogadják. s mennyire jut. i. s belépnek. még egy hordóra alkalmazott tésztanyújtó táblával szaporíttatik meg. városban a sültek tranchírozása. Míg a vendégség adók házánál ezek így történnek. s körülbelül 11-ig hallgatják a szerencsétlenségére ártatlanul elkésett Isten szolgájának beszédét. vagy bicsakjaik hegyével egy-egy szelet kenyérre. az asszonyi állatok pedig szintén nem feledkezvén meg magukról. az éltesb asszony vendég önkényt leveti ünnepi ruháját. Azon regényes alak végre. melyet a nőcselédek szeméremből csak félig hajtanak ki. sót pedig egy közös faszelenczéből kanállal vagy szintén ujjaikkal. sültből és kalácsból álló reggelijöket elvégezték. a fehérre súrolt lóczára nem minden mentegetődzés nélkül letelepedtenek. Egy pár perczig fojtott köhécselés és néma várakozás csendé uralkodik. A marhahúst bárány és sertéshússal bőven megbélelt fris káposzta követi. mindenik egy-egy orosz fürdőként párolgó tállal. ezután már a konyhán felosztott marhahúsból. még pedig collegialiter. A gazda. a dombos félbúza kenyér mellett. többnyire saját apostoli alkalmatosságaikon. hozván magával mindenik az „emberek” közöl övedzkedő szíjra hurkolt jó éles fabicskát. szittyailag dohányzó házigazda. még nyekken az ajtónak madzagon lógó kilincse. s nem annyira kés és trilla. melyekre az egész frequentia oly áhító szemekkel pislog. s a gazda nógatására mindenki helyet foglal a négynyüstű rojtos abrosz borította asztal körül. az éhre csigázott gyomor jóltevő nemtői − a két asszonyi állat. s mézes pályinkából. s miután a gazdasszony elmaradhatlan kérései és nógatására. hogy leeresztett haj helyett. késsel és villával. keresztet vetnek. kiknek szék jutott. s öntvén abból mindeniknek sorra egy-egy pohárkával. miután a delicata tyúklé jő mácsikval. harmadik. a nyújtó tábla mellettiek egy kisebbikből szintén együtt. piczkes vagy humlokos fejkötőt. a főasztal mellettiek a nagy tálból együtt. s közepettük nyakatlan butyelában mézes pályinka. midőn a meghívott vendégek közöl már senki sem hiányzik. az alatt a vendégek is megindultuk házi tűzhelyeiktől. Mind a három egyén komasági szoros öszköttetésben áll a vendéglőkkel. az előbbkelőbbek villával tányérukra. vagyis az emberek. Ez főfő megtiszteltetés falusi vendégségeken. s egy kicsorbított pályinkás pohár világítanak. imádság félét mormolnak. Ekkor a lelkesülés az egész gyülekezet részéről valóban költői. midőn Mekka felé fordítja imádó képét. a marhahúsléhez látnak. nem lehet.csaknem ugyanaz. fekete éltes kordoványban áldozik az ünnep geniusának. ismét egy második. s templomba menetel előtt arczait meg nem csipdesé. mely hogy czéljának jobban megfeleljen. melyben mozdulni annelkül. mert a fehércselédek nem szoktak ily rendkívüli megtiszteltetésben részesíttetni. De íme alig hűlt meg a most nevezettek helye. a többiek à la Mátyás király. melynek csontjait illedelemből az . Ezek hasonló czeremóniával s reggelivel fogadtatván a ház kormányzói által. egy jól megtömött gyufatokhoz hasonló. azok t. úgyannyira. negyedik koma és komaasszony sereg érkezik. Az asztal közepén. s ismét leülnek. boríta fejére. mire ők el látszának készülve lenni. hogy egyik a másikhoz ne dörgölőznék. mert a gyermekek mogyorós argumentumok következtében honn maradtak. Most a gazda a mézes pályinkával töltött butyellát veszi elő. s a gazdasszonyhoz szegődik. Az asztal tetején a vakító fényű negyedfél darab czintányér ragyog hasonfényűvé csiszolt bádog kanalakkal. szintúgy mint bizonyos kir. kivéve. A tálak immár az asztalon vannak. hol ez mindig a város birájára bízatik. s vele mindnyájan felállnak. melyhez uborka vagy czéklamártás is járul. s szerencsésen el is érkeztének a vígan füstölgő kürtőjű faluba és házba. midőn a butyella egészen kiürült. két nagy gambácsban helybeli termésbor. hol őket a sütkérezni kiült. mindnyájan a gazdával együtt a nagy misére mennek. a tizedik és többi vendégek tányérai mellett már csak fakanalak. neki az ebéd kellékeinek elkészítésében segítendő. mint a muzulmán. vesz magának mindenik. mint ezeknek egyike sem látható. hogy a nem épen teremszerű ház (szoba). kit tegnap előtt meszelővel láttunk a ház falán nyargalózni − a gazdasszony− sárga csizma helyett. A most érkezettek csak egy férfi és két fehércselédböl állanak. A vendégek visszaérkezésével a rövid időre megürült szoba ismét a zsúfolásig megtelik.

az egyházba mennek. hol az összeadás történik meg a szokott módon. virágillat és csevegésből él. kikre. s végre a sültek. Ezután a házastársak környezetökkel együtt. S most elkezdődnek a válócsókok. Nap felkeltekor a menyasszony és vőlegény kimennek a legközelebbi patak vagy forráshoz. zab. a menyasszony házánál összejönnek az egybekelendők rokonai és barátai. szól a kályhához. Hajnal felé. s ott tánczra kerekednek: Neki eredt a fris magyar táncznak. egy tálban kendővel teritett asztalra tétetnek. 1859. 204. Azután a nyoszolyóleányok asztalhoz ülnek. emésztetnek fel puszta kalácscsal. miután a bramin megszentelte a tüzet. mely egyik főnyalánksága a vendégségnek. mely állatok lakának hű őrzői valának. búzaszálak. kacsa. ha már férje arra kéri. mire már a nyelvek is kezdenek.asztal alá hányják. marhahús stb. . s a gavallérok ungenírtabbak. mi nélkül a falusi vendégség jó vendégségnek sem tartatik. s azt kendővel befedve. mely számukra ezúttal meríttetik. hogy oda minden kiházasítási készlet is azonnal eljusson. 27. . búza. A vendégség elmúltával azután. hogy valahogy róluk az Isten áldása el ne maradjon. Elénekli tehát mindazon dalait. s egyébbel szokásos be és meghintés. kurjogás. a koszorú az ő fejére tétetik. s megfonják örökzöldből. mint egy eszményi lénynek. s nincs szűr a nyakában. az alatt a násznép énekeket zeng. reggel kalácscsal és pecsenyékkel terhesen ballagnak haza a komacsoportok. mily türelmetlenül várakoztak a mogyorós argumentatio következtében honn maradt éhes rajkők. mely három nap és három éjjel is eltart. kis fejbe verőcske is szokott történni. Végre a menyasszony lebocsátván haját vállaira. Ezek így történtével. tánczolják. utána mézes kása czimettel. Vas. Az új asszonynak kötelessége magát úgy viselni. nem feledkezik meg a házi ebről és macskáról sem. szerepelni. . A verchovinai ruthenok házassági szokásai. dínom-dánom. melyek egykor előtte szülei házánál kedvesek voltak. mely melengeté. midőn a dámák eloszlanak. Ezek után. mire a házaspárok a vendégkört elhagyva. az asztalfejéhez jőnek. ezután következik a tüdő és májbecsinált savanyúra. a czeremonia vezető öreg (jefnari) pedig azalatt pálinkát osztogat a vendégeknek. a fiatalabbak a korcsmába mennek. és a házaspárok szüleitől azok nevében érzékeny búcsút vesz. hol oda mártogatja. kalácstáncz . Ha a koszorúk elkészültek. s ott a nyoszolyóleányok zabbal hintik be őket. a vendég sereg rézpénzeket dobál. ki csak dalok. s így a többek közt a hinduknál is divatozik. hogy Ezen az egybekelés alatt rizs. s ott mindketten jól megmosdanak. Ekkor a starosta (vőfél) lép elé. s a hahota. Hol ide. Esküvő napja előtti estve. s a gambácsok folyadékának beavatkozása mellett. Járja egy szál üngben és gatyában. 33 . vele asztalra áll. mely nevét a menyegzőnapjára sütött sok lúdalakú kalácstól veszi. az eddig kizárólagosan működött fogak háttérbe szorítása után. akiknél ugyanis. s az új asszonyt férje lakába vezetvén. s nincs vége hossza a sírás-rívásnak. 1. képzelhetni. Egy gondolat. . 177. hogy ott egész éjjen át az úgy nevezett huskit . fejére teszi. köszön az ablaktábláknak. Majd elkapja Miska és forgatja. Azután jő a táncz.33 Ezalatt a jefnari is beszenteli pálinkával a koszorút. Életképek 1845. Azon vízbe pedig. és teremtették napi renden vannak. Megmegperdül mint a szélkarika. melyeken át először látta vőlegényét. gondoskodik. s még ő így adja a vigasztalhatlant. Napkelet 1859. csókolkozás. és vereshagymából a szent koszorút. úgymint lúd. a vőlegény s menyasszony hintik be egymást kölcsönösen három − három marok rizszsel. igen sok helyen. és pedig zeneszóval. újs. Benbenállva aprózza Pannika.

. 45. A nő egy darab czukrot vesz magához. se vége. mit talán mondanunk is fölösleges. 536. és takarékos legyen. ülj hát no. mit a költő. istápját találja.. s azután a kis csemetével elmennek a templomba. ha mondom. . (kumi vagy kmotri). így énekel meg: Aranycsengetyű-e.. Az étkezés után egy pálinkával tölt kancsó jő forgalomba. Úgy-e édes rózsám ily boldogan szeretsz?! Négynyüstös vászonnal borított lágy ágyban... s a vendégsereg gyakran színes zászlókkal és lobogókkal jön emez ünnepélyre. A pálinkát a beteg ágyas issza meg: Egy üveg pálinka mindig feje alatt. Az újszülött mielőtt megkereszteltetnék. Szoptatja melléből kiszivárgó tejjel. se hossza. − Ε meleg fészekben benne üldögélhetsz. hogy mikor kézfogót tartanak. A pénzt pedig mellére szórja ki. ülj az ölembe. S velem mindörökké mindennap így élhetsz. melynek alját. mind éjjel. a rímes és nem rimes. melyet másnap ébredő érje szájába tesz e szavakkal: „Házasságod édes legyen. az anyának csecsemő gyermeke fölötti eme szorkoskodását. a lelkész is megjelen. Csókolhatsz. A verchovinai ruthénok keresztelési ünnepélye. s így szerző. a bábától jéghideg vízbe tétetik. a hang után tartok: S ím mi úgy ringatja szeretődnek szívét.. Hogy benne ha felnő.következő érdekes versekbe foglalta össze: Anyját a szeretet reménye tápálja. Szívünk szerelemtől olvad el s üdvezül. mind nappal... A keresztelés napján megjelenvén a rokonok. Erősödik attól. Nefelejts 1864. Visszajövet ismét esznek és isznak. talpra esett. a betegágyas részéről jó reggelivel láttatnak el. melyből. a nép sajátságaihoz híven. mint e czukor. kéz a kézben egy kenyér fölött adatnak egymásba. Azértis örömmel.. de legtöbbnyire sületlen toasztoknak pedig. sohasem szabadna hiányozni a csodás gyógyfüveknek.. Gvadányi. A te üdvözleted.” Szokásban van az is.. ölelhetsz. pénzzel szoktak feltetézni a vendégek. csak igazán szeress. egy fából készült tálat. a te hívó igéd.. Amelyet így ejtesz: − angyalom. hogy a csecsemő az anyatejjel a pénz iránti szeretetet is beszívja.. Ide borúlhatsz a szívem veréséhez. vagy szép szó mit hallok? Mintha szívem hívná. A mely épen mikor szépen beteljesül. Oda-nyomhatd ajkad a szemem fényéhez.kövesse a számukra készen levő szobába. Együtt álmodunk mi teljesülő vágyban. galambom! Ülj.

Azután a halott ágyához mennek. s csak ekkor kapja ma gára ünnepélyes ruháját. kincsének mondja. levetkeztetik. . vagy sapka tétetik. melyet éltében is legjobban szeretett. amelyet meg nem vesz. Ha látja. testét bokáig csipkézik. ó mint nem csókolja. Nem is változhat meg az ő természetök. teknőben meleg vízzel megmosdatják. haját simára fésülik. Ha nem sir. Ó a szegény anya mit nem tészen érte. stb. félelem gyötöri. majd hogy meg nem szakad. abban fáradozik. hogy meghal. Mindent amit tehet. jószágokat gyűjtni igyekezik. az atya arról álmodozik. él e még. Ha sír. Azon nyakravalót nyakára köttette. Verchovinai ruthenok halotti torozása. körülötte megtesz. még picziny. és kezeiket fejők felett összecsapkodják. s alakjának. karján bellőkézi. igen híven ecseteli az ily alkalomkor szokásos cselekményeket. Ilyen a szüléknek az ő szeretetök. Tartja magát lenni már boldog anyának. Igyekezik anyja. Belső részét bánat. Keserveit akkor nem tudja meggyőzni. Más betegségben is szint eztet míveli. akkor a család és házbeliek egybejőnek. Lelkének. még fejére azon kalap. fut. Ha egy ruthen Verchovinában meghal. Bölcsőből felkapja. gyertyánál őt nézi. Pántlikázzák. Herrn. 1862. tágul keserves bánatja. másképen nem leszen mátkájaGyöngyökre. „Die Ungarischen ruthenen” Inshruck. Ha gyenge korában meg talál himlőzni. St. Biedermann. I. szakálát leberetválják. monarchie Wien. Hogy gazdagítsa meg. Ign. jajgatnak. hogy ötét legkisebb rosz érte. Mert véli. Ha fiú. Theil 121-122 lap után. Eped és két kezét feje felett töri. s több más fáradtságot. ő is vele jajgatásra fakad. Gondolja. És érzékeny szíve. Fehérruháját is reája adatta. Ha felgyógyul. kövekre nagy summákat elkölt. Ha leány. A kincs-gyűjtés mellett ő maga éhezik. Sok más enczczen benczczel több ládákat megtölt. ha férfi. Sok álom szakasztást. már is piperézik. A szívét anyai öröm általhatja Látván mosolygását. már helyét nem leli. Lót. következő mesterkéletlen verseiben: A vén asszonyokkal mindjárt megmosatta. 11. Szokott köntösébe szépen öltöztette. hogy legyen ruhája. Rohrers „ Versuch über die slavischen Bevjohner der öster.Szenved körülötte nyughatatlanságot. Theil 79 lapon. Nincs drága orvosság. 1804. Éneklés s táncz között szívéhez kócsolja. Gvadányi a derék lovas generalis.

Éjjelre a szomszédok a háznál maradnak. a házinő szalmát hint el a szoba földjén és ráül. míg mellette ostora. Ez többnyire a szabadban történik. hogy azáltal mielőbb férjet csaljon neki. mikor már sötétedik. azalatt mély csend uralg.Melyben megigézték a halmi vásárban. stb. Azután az asztalra zabot önt. mit paskának (húsvéti készítmény) neveznek. festett vagy festetlen tojás. Mostan is azt tették itten a fejébe! Azon pennáját is kalapjára tették. A sírkertbe menetelnél gyászdalok énekeltetnek. bab. a kapu küszöbénél néhányszor leütik. s már messziről kiált övéihez „Chrystus voskrése” (azaz Christus feltámadt). vagy valamely más kedvencz tárgya hever. ahány a háztagja. Ha méhei vannak. emellett széna van. Mert ez arany csipkés. majd istálójába megy. és sebes vágtatva iramlik haza. kamrájában anyaszült meztelenre vetkezik. mely rakást ők krul-király neveznek. A test csak a temetés előtt. pásztor-sipja. de amint az éjfélt harangozzák. pipát a markolatjára. sonka. hogy tojós tyúkja a tojásait szépen kiköltse. Verchovinaiak karácson ünnepe. ahány rajt kivan. hogy belőle kijöjjön a nyáron. s ha férjhez menendő leánya van. s mikor már viszik ki a házból. Karácson estéjén. minden bútort elmozdítanak régi helyéről. gomba. ki gyermekeit. a gazdagabbak kocsira. a házat körülszaladja. Mielőtt még a test a házból elvitetnék. Erre felöltözik ünnepélyes ruhájába. Verchovinaiak húsvét ünnepe. pálinka stb. Tarsolyos kardját is köték oldalára. rövid nyugalomra hajtják fejőket. mindnyájan a templomba sietnek. Temetés után a vendégek újból összejönnek a halottas háznál. szereztetik és készíttetik össze. só. miszerént belőle egy lakos örökre elbúcsúzott. mákos kalács stb. A sok nép jött és ment megtekintésére. Így terítették ki szoba közepére. kése. melyekben többnyire az elhunyt érdemei vannak tarkabarka változatokban beleszőve. várja az éjt. s annyi vereshagyma. van is nem kis árban. a szegények pedig ölükben vagy vállukon viszik a templom elé. . hogy első legyen. csak a pap szava hangzik el a távolban. és pedig nem sokkal tétetik a koporsóba. szalonna. Nagyszombaton siet minden háziasszony tiszta búza lisztből hosszúkás vagy gömbölyű kalácsot készíteni. s ha megérkezett. lóra rakják. s azt veres szalaggal átköti. Az udvaron a koporsót zabkalács és sódarabra helyezik. s beszélgetéssel töltik el az időt. Mely kalap volt fején Budára mentébe. s letérdelve várják a páskák beszentelését. hogy e zengzetre még a házfalai is megtudják. azt mézvízzel megmosdatja. a karaván formában összeállottak. Ezután szobájába visszatér. Ha még nem virrad. Dohány-zacskót. foghagyma. borsó. s vigasztalják a bánkódó feleket. hogy így a halott vissza ne tartson. Ez alkalomra pálinka. Alig van vége a czeremoniának. s ha az étkezésnek vége van. a jelenlevők. forgács vagy egyéb tűzi világ mellett húzódnak a szomszéd falu egyházába. minden kosárba annyiszor fuj bele. hol evés ivás mellett jól töltik az éjt. Melyért a vasasok majd fejét nem vették. s marháival sót nyalat. mit madzagon tett csomókkal jelez meg. Húsvét hétfőn hajnalban e kalács mellé még füstölt hús. vagy hold nem süt. a tömeg mintegy parancs szóra kel fel. s egy tál babot kezébe ragadva. hogy így a ház tűztől és jégtől ment legyen. s azokat szépen elpakolva. szolgáit a páskával megvendégelje. halmoztatik. ott kinn viasz gyertyákat gyújtanak. Aztán ebéd előtt pálinkát főznek mézzel.

s így a rég nélkülözött sok jó eledelből alig tudnak ellakni. i. esznek. akképen volt szokás megfenyíteni: Ha helybeli volt t. 1827. adószedőt.” . Ezt követi nem sokára az eljegyzés. mindszent havában történt itt a bíró választás. azaz két katholikust és két reformátust ajánlott. 308. Verőczeiek bíróválasztása. Vas. tár. mikor t. köztanácskozásra gyűltek egybe a helység elöljárói. nyakába lévén függesztve a lopott tárgy. V. s miután felette rövid imádságot tartanak. de annál több borozás után szétmennek. elején többnyire kitérő. 20. mire nem az apa vagy anya. De ha nagyobb értékű és figyelmet érdemlő volt a lopott tárgy. s azután a legközelebbi szombat napon. a házassági pontokat megállapítják. még pedig többnyire Erzsébet napján. szenvedni. hogy a legény maga kérje meg választottját. s főleg az anyának. hogy ezen nagyszerű áldozat után nem fogják e újabb gondok anyai szívét szomorítani. malom. A paska csakhamar el szokott fogyni. kénytelen őt másnak átengedni. s azon felül a kárt is köteles volt megtéríteni. s a lopás kivilágosodása után vagy azonnal. hanem két nevezetesebb egyéniségből álló küldöttség megy a leányhoz. és tagadó forma a válasz. a törzsökös magyar és német eredetűek közti nősülés sem. mert a nagyobb rendű tolvajok az urodalomnak adattak által büntetés végett. Az után választott magának kis bírákat és polgárt. 51. a bűnös személy.mire az a felelet: „voistynu voskrése” (azaz valóban feltámadt). Az idegen tolvajjal is hasonlóul bántak el. az egész faluban hátra kötött kézzel körülhordoztatott a tolvaj utczáról utczára. a házigazda kis adag pálinkával. Verőczén a kisebb tolvajokat. vagy pedig bejárván a falut. hogy szorgalmas munkálkodása által tartozásának egy kis részét leróhatta volna. újs. A kegyelmes urbárium szerént minden esztendőben. akkor mindenekelőtt megbecsültetett a tett kár. Tud. vagy is az úgynevezett kendőlakás. burgonyát stb. s azon kívül hátra kötözött kezekkel. hanem a lány részéről kiállított násznagy. visszaküldetett szülötte földjére. 34 A régi keresztyenek is így köszöntötték egymást „Surrexit Dominus” mire felelet volt „Vere surrexit et Simoni apparaît. Igen ritka eset. csak savanyú káposztát. vagy a reá következő vasárnapon. Verőczeiek lakodalma. Verőczeiek eljárása a kisebb tolvajok ellen. mivel a hónak elején a új borok eladása és hordásával vannak elfoglalva a lakosok.34 Erre a páskát sietnek asztalra hozni. és ott szónoklattal adják elő küldetésök czélját. Eljegyzéskor határoztatik meg az esküvő napja. némely utczák szegletén le is fektettetett. a nő pedig enni valóval kinálja meg övéit. i. akkor a bíró házánál egyszerűen megveszőzték s azután elbocsájták. s még azon vigasztalása sem lehet alapos. Gyűj. s ott egy rövid beszéd után. mert előtte a ruthenok a 40 napi böjtöt oly szigorún megtartják. tojást. megemlíti ugyanis a gyermek születésétől a jelen ideig mennyit kelle a szülőknek. vagy inkább az arának a szülőktőli búcsúzása igen érdekes jelenet. mit közönségesen nagyszerű lakoma fejez be. k. hogy se tejet. 1862. Ekkor az uradalomtól meghatalmazott tiszt négy személyt. s ezekből választott az után a közönség egyet bírájának. de végre összeegyeznek. vizsgálat alá vétetett a tett. kíséret mellett. azután egy kevés étkezés. se vajat. Tudom. Értek. az új bíró meghiteltették. míg leányát felnevelé. s néhányszor jót húztak rajta a mogyoró pálczával. Ha ügyes a násznagy. s most midőn már oly korba lépett. És most már nem ritka eset e helységben. a bíró házánál fenyíttetett testi büntetéssel. hasonló hosszúra vont beszédben felel. 9. az esküvőt megelőző kikérés. 233-251. rendelt mező csőszöket. A választottak minden vallási tekintet nélkül mindnyájan egyenesen az illető egyházba mentek párosan szép renddel. s a lopott tárgy értéke igen is csekély.

Veszprémi leánykérők és menyasszony búcsúztatók mondókái. Ezek a mondókák ahány a vidék csaknem annyifélék. s ott annak szülői s a kiadó násznagyhoz így szól. Azonban egyenlően telve vannak allegóriái képek és bibliai hasonlatokkal. rendelt társat az első férfi embernek Ádámnak is. „Itt előszámlálják amit kérnek. Ő is több keresztyén felebarátival együtt járván az Isten házába. Ő is tehát azon becsületes ifjú kivan magának társat keresni.. Azért ha kegyelmeteknek és a kegyelmetek becsületes leányzójának úgy tetszik. Kivan is ezen mi ifjúnk hasznos szőlővessző lenni. hogy a bölcs Úristen mindjárt a teremtéskor minden állatnak magához illő társat rendelt. A ponyva irodalom sok ily mondókát jegyzett fel számunkra.” Másodszor is kegyelmetekhez küldött követe vagyok ugyanazon megnevezett becsületes ifjúnak. a Christusba mint nemes szőlőtőbe beplántálták. most először jegyesül. hogy több ifjak mellett is fáradozhasson kegyelmetek. most kívántatik oly szót kijelenteni. anyai hóna alatt felnőtt leányát . Halottá ő lelki pásztorától többek közt azt a parancsolatját Istenének. de az alsóbb rendű hivatalok a különböző vallás felekezetek közt egyenlően voltak mindenkor felosztva. hogy két. . s azért sokszor megesett. Mielőtt létrejönne az eljegyzés. s a következő szavakat intézi az előbbeniekhez. kivel Isten s emberek előtt tetsző életet folytathasson. azért mi is kérünk kegyelmetektől. míg a kérő násznagy újból meg· nem jelen. melyből azon becsületes ifjú tudhassa magát mihez alkalmaztatni. Hálákat ad Istennek.” igen szépen megköszönjük a kegyelmetek maga megalázását. három bíró is volt egymásután egy felekezetből. melynek neve minálunk móring·. hogy legyenek ketten egy testté és vérré. és ugyan tehát mostan én általam kéreti is. hozának elő íráshoz való szerszámokat. kérvén őket. És ugyanazok is szerezték neki egyenlő akarattal a kegyelmetek atyai. . másodszor is. Eljegyzés előtti mondókák. Minden esztendőben azonban bíróváltoztatni nem volt szokás. nevű becsületes ifjútól.vámbírót és egyebeket. „Erre a kiadó násznagy így felel. hogy nem sajnálta kegyelmetek azon becsületes ifjú mellett fáradságát. Veszprémvármegyében . kivel tisztességes házas életben élhessen. minden tisztátalan erkölcsöt eltávoztathasson. „Én követ vagyok kegyelmetekhez e T. hallotta jó pásztorától amaz igéket hirdettetni. De tartotta-e felől tanácsát már az ő vérszerént való atyjafiaival is. és menyasszony búcsúztatókét ismertetjük meg.. hanem magához hasonló feleséget vegyen. ahogyan minekünk. N. mert némelyik három sőt több esztendeig is viselte e hivatalt. még büszkék is tudnak lenni reá. hogy ötét keresztyén szüléktől engedte születtetni. szereznének neki valamely jámbor szülőknek oly jó gyermekit. és Christus parancsolatainak engedelmeskedni. Az Úristen áldja meg kegyelmeteket. és boldog előmenetele lehessen. Elsőben is ilyen mondása volt általunk az ifjúnak kegyelmetekhez becsületes és tiszteletreméltó házigazda és kiadó uram. helységben lakozó . s ha azt minden megakadás nélkül. egy kérő násznagy lép be a kedves választottnak hajlékába. mind testében megnyughasson. Mindeneknek előtte az eránt Istenéhez fohászkodott. Vallási tekintetre nem volt figyelem. különösen ha kegyelmetek azon ifjúnak becsületét és emberségét meg nem vetik. Erre tehát választ és feleletet várunk kegyelmetektől. . kérvén ötét buzgó imádságában. ki ezeket mondatja általam kegyelmetekhez. melyek közöl jelenleg a veszprémmegyei leánykérők. Akkoron ifjú Tóbiás megházasodott. kivel mind lelkében. kik a testi születés után a lelki újonnan való születésre vitték. hogy ember egyedül ne éljen. . a Jézus zászlója alá beíratták. s némileg sikerült hanglejtéssel voltak képesek elmondani. harmadszor is jövendőbeli örökös házastársul. s elkezdődik egyszersmind a házassági szerződésen való koczódás. . aki is általam ezeket mondatja kegyelmeteknek becsületes házigazda és kiadó uram. rendelne nekie oly kegyes társat. tisztességes magaviseletét megkedvellé. Az apától eltanulják a fiúk. akit azon ifjú maga is megszemléle.

Ha Istentől vagyon ez a dolog. megjelenhessünk. mind égni. s a kiadó násznagyot. Nőé annakutána kibocsáta egy hollót − de mivel a holló hűségtelen állat. ugyanezen kegyelmetek leányával a szent házasság rendébe lépni szándékozik. Azért ha kegyelmeteknek. hogy ennekelőtte néhány napokkal. Jól emlékezhetik kegyelmetek. hogy kis seregemmel. mint paráznaság vétke által az Isten ítélete alá kerülni.” Harmadszor is követ vagyok kegyelmetekhez azon becsületes ifjútól. Erre választ és feleletet várunk kegyelmetektől. nehogy vagy a mi népünk. és a leánynak kézadásával meg is erősítettek kegyelmetek. hanem vegye jó néven. És mikor az özönvíz megszűnt volna. „S most a leány bemutatja a jegy keszkenőt a kérő násznagynak. annak szülőit. No mi is kegyelmetektől kibocsájtattunk.” Mikoron az Úristen az első világot özönvízzel elvesztette. kenyerök mellől kenyere mellé. hogy tetszik a mi vőlegényünk. melyre azt felelte kegyelmetek. készül haza . hogy azon becsületes ifjú is tudhassa magát mihez alkalmaztatni. hanem inkább egyesíteni. az ő ura hajlékának megkeresésére nem tért vissza. vagy a kegyelmetekéi között találtassék valaki. kegyelmeteknek és a kegyelmetek leányzójának úgy tetszenék. és kiadó uram. Elhitette magával.. eképen hívja meg a menyasszonyt. és kiadó uraim kegyelmeteket. Ο részéről arra ajánlja magát. ki botránkozást tenne. hanem hogy békességben megtisztelhessük kegyelmeteket egy tisztességes köszöntéssel és kézfogással. és leányzójuknak tetszik. Adassék engedelem. Azóta tudósították kegyelmetek vőlegényünket. Magára vette ő is a Szentírásnak ama mondását. megálla a bárka az Ararát hegyén. Ilyen mondásunk és akaratunk van kegyelmetekhez becsületes házigazda. és minden hatalmuk alól hatalma alá adni. tehát az apostol intése szerént úgy fogja azt szeretni. és viselje jó egészséggel. úgymint a vőlegénynyel. az alkalmi szónokok ezen netovábbja. i. hogy ha a kegyelmetek leányával egygyé lehet. hogy jobb megházasodni. a kegyes Nőét háznépével megtartá.” Sirató. Mondja tehát kegyelmetek Eliezerrel. vagy bizonyságot. várunk vagy visszamenésre való jelt. mint az ő tulajdon testét. asztaljok mellől asztalja mellé. Kívánja is ezt távoztatni azzal hogy ha Istennek. hogy a házasság kötéskor közöttünk szokásban levő czeremoniákat vigyük végbe. mely ajánlásokat bizonyos jellel. kérjük becsületes házigazda. hogy a kettőből leendő egy testet kegyelmetek nem kívánja elrontani. Annakutána kibocsáta egy galambot. s annak hivatalos vendégeivel. Mostan t. és íme ezen pálmaággal fordultunk meg. kívántatik oly bizonyos szót tenni. mi nem állhatunk ellene. az ő ura hajlékának megkeresésére megfordult egy zöld olajággal. Harmadszor is ilyen mondása van azon becsületes ifjúnak kegyelmetekhez becsületes házigazda és kiadó uram. melyik napon akarnák az ő mátkáját kezökröl kezére. vagy kézadást. Ennek pedig ne nézze vőlegény uram kicsiny és csekély voltát.. „Még is vágynak a mi becsületes vőlegényünknek ilyen szavai kegyelmetekhez becsületes házigazda és kiadó uram. s a lakadalmas nép is elunva tánczot és zenét. ki azt mint a házasságbai beleegyezésnek jelét. Az esküvőre a kérő násznagy. Minthogy azon terminált napok eljövének. Midőn már minden elmúlt. ki ezeket mondatja általam kegyelmetekhez becsületes házigazda és kiadó uram. és beveszik az atyafiságjok közé. Mivel a galamb hűséges állat. „Ezek után még egyszer és utoljára fordul be a házhoz a kérő násznagy. és adjon választ ezekre. az ő követje által szolíttata kegyelmeteket. mint újonnan fogadott fijokat.Elválasztotta ő már magának evégre a kegyelmetek becsületes leányát. melyből azon becsületes ifjú tudhassa meg. s imígyen fejezi be az eljegyzést megelőző mondókáját. S ilyen mondása volt másodszor is azon becsületes ifjúnak kegyelmetekhez becsületes házigazda és kiadó uram. ilyen szavak kíséretében viszi meg a vőlegénynek. hogy jobb tisztességes házasságban élni.” Kézfogás előtti mondókák. névszerént .

Adja meg Istened te örökös béred. a kiadó násznagy ilyeténképen mondja el az utolsó istenhozzádot a menyasszony nevében. De ha elmegyek is most szülém mellőled. Valamíg életed e világon éled. Jóra tanítottál. Szállítsa rád. Adja meg lelkednek örökös szállását. . Mert te Isten után viselted gondomat. mint a bőv víz áradását. Mert ha rátok nézek ugyan megújulok. Akit én szívemből szüntelen dicsérek. Jaj be hamar elmúlt én leánykodásom. szüntelen szerettél. Jó gondolatom lesz mindenkor felőled.szálinkózni. Elsőbb is tehozzád nyújtom én szavamat. A sarkantyúnak is szűnjék meg pengése. hozzátok fordulok. A mennyei atya legyen mindig veled. velem cselekedtél. a rosztól intettél. Áldást Istenemtől én te reád kérek. Kedves édes atyám! én búcsúzásomat. Már férjem házánál leszen maradásom. Legyünk csöndességben. Azért rád kívánom az Isten áldását. Amikor elvégzed életed folyását. Mint anya leánynyal. S mostan is sajnálod tőled válásomat. Bocsánatot azért most kérek te tőled. Kedves lány barátim. Mert búcsúzásomnak most leszen kezdése. úgy lesz tánczolásom. Kedves szülő anyám! már te hozzád térek Míg új szállásomra tetőled elérek. míg leszen végzése. Látod kedves szülém elvisznek mellőled. Most pedig szárnyamra magamat eresztél. Mint az uram fújja. Férjetekkel együtt soha el ne hagyjon. Kedves dajkám voltál. annak szülői és barátnéjihoz: Vajda hegedűnek álljon meg zengése. Hogy seregetektől más útra indulok. Mikor pedig élted halállal cseréled. Nem lesz már veletek többé mulatásom. De azon szívemben már nagyon búsulok. Az úr tinektek is jó hitestárst adjon.

S hivatja általunk öröme napjára. mikor még e megye nem létezett. melyek akkor idéznek elő nevetést. Tájog nőjjön a homlokán. Égeti az Isten tüze. melyet sajátkezűleg vőlegénye kalapjához tűz. A vőfélek hivogatása a szokottól csak abban tér el.Áldása Istennek rajtatok maradjon. hogy magukkal egy négy szegletén megfogott kendőt hordanak. melybe minden meghívott háznál tojást szokott eregetni a nem fösvény házi asszony. A menyasszony leendő férjének csak egyetlen bokrétát vesz. az egymás kezét tartókat. Ha sár van. le egész a kordován csizmáig. söt inkább szeressék. vagy Ez az utcza olyan helység. elkiáltják: „érijén az új pár!” a szülők s a legidősb kérő megáldják őket. ők egyfelől. A lakodalomba eljőniök tessék. rendszerént meghagyja. a kordován csizmát kezében viszi. következő lakodalmi népszokás divatozik: A kérők tisztes éltes férfiak. ha minél vadabbak: Aki kinéz az ablakán. s ha szándékuk mellett megállnak. az egyházba megy. . Viski lakodalmi szokások. hajdan pedig. hogy az utczát átfogják. Körülvette már az ínség. s kiváló alkalmakra vévén csak fel. számra rendszerént négyen. hogy azokban temessék el. mely jelenleg Mármarosban fekszik. oly nagy számmal. s ha az ajánlott vő elfogadtatik. Végre az egekbe magához fogadjon. Ugocsához tartozott. a leányon a sor. Elvárja szívesen egy kis mulatságra. a. Mert sok rosz lány lakik benne. Visken. Erre belevág a másik: Én is tisztelettel kérem. Hogy a gazdánk szíve örömmel beteljék. a papi kikiáltás ideje alatt. A legidősb kérő előadja a szándékot. Az esketőre külön mennek a felek. a családbeliek pedig velők szemben foglalnak helyet. Mondókájuk közt ez az első: A mi atyánkfiának Kis Andrásnak szívét Felindítá az úr szent házasságra. meg ne vessék Szíves hívásunkat. hogy ez is igenlőleg válaszoljon. A vőfélek rigmusokat kiáltoznak. s most még egyszer komoly intést kapnak. jegyet váltanak. Szegény asztalához ebéd s vacsorára. melyeket a nő esketője után tulipántos ládája fenekére tesz el. s csak az ajtóban húzza fel. A kézfogó után. elmenvén a leányos házhoz. Áll ez a vőlegény részéről egy egész öltő ruhából.

Amelylyel most itten eleinkbe álla. s akkor a két násznép együtt tér a vőlegényi házhoz. Kétkerekű talyigán. mi ha sikerül. s ha meg nem fejtik. s midőn a vőlegény násznépe megérkezvén. s elrikkantja magát: „Húzd rá czigány!” Ekkor aztán minden tánczra perdül. Akinek most kedve nincs. Felmelegítése dologba kerüljön. tövises rózsaszárakból dohányozva találja. Hogy a fia bolondozik. Ekkor a vőlegény vőféle elmegy megkérdezni. a visszatérőt megkötözik lánczczal. Jőnek az étkek is most mindjárt sorjába. villával készítve. Egyszerre megszűnik a zene. néha vissza is küldik az egész násznépet. ha lehet-e már menni a menyasszony után. s bebocsájtatást kér. Másodszori visszatérésre már kevesebb a kötekedés. a szárakról tökmagfüzér és szöszbojtok csüggenek. . Ε sasos üvegből igyék egészséggel. De esketés után mindkét fél haza tér. stb. ami nagy gyalázat. tányér. stb. a vőfél a következő mondókával hívja meg a közönséget: Uraim az asztal meg vagyon terítve. a kapuhoz jut. Kés. Visszajöttem a Tiszán. Annak egy csepp esze sincs. kalánnal. A czigány jövetmenet folyvást húzza. órákig elkötődnek velők. s midőn ez el van látva a szükséges ékítményekkel. hogy a menyasszonyt az akadályok által mintegy becsesebbé tegyék. A menyasszony táncz úgy történik. Násznagyúr is éljen szelíd békességgel. mely hihetőleg abból ered. s a visszatérők közöl igyekeznek valakinek a kalapját elcsípni. Adjon Isten neki éhez egészséget. Itt már a násznagy urakat hosszú. a nép kivonul az „első szobából” mely hirtelen asztalokkal és padokkal lesz körülvéve. Erre a násznagyra köszönt. Kinek még csak tegnap sem volt koronája. mint számos más helyen. Édes anyám csodálkozik. stb. nagy dölyfösen talányokat adnak fel. minden ide nézzen.vagy Átalmentem a Tiszán. Juju juju jujuju. Csupa tiszta mezítláb. stb. Milyen fris menyasszonyt tartok itt e kézen. A nadrágom kétágú. Nehogy az asztalon az étel meghűljön. Ez a sok legénység nem áll itt hiába. miközben a tréfás versek újra előkerülnek. A menyasszonyt ott a vőfél vezeti be ilyeténképen: Tisztelt násznagyurak. Kedves hű párjához vele szeretetet.

gyömbérrel. Ez a magyaroknak híres eledele. A harmadik tál étel a tejes kása. s ha az étel még nem jönne. melyet így ajánl a vőfél: . Lássanak hát hozzá uraim jó frissen Jó apetitussal kívánom szívesen. Álljon itt a sok közöl. Bors. Jól megeszkábálva. vagy Senki most e házban szomorú ne legyen.Tessék uraimnak helyre telepedni. sőt meg is sózattam. Úgyis a muzsikus kezd megmelegedni. A menetet a vőfél vezeti ilyforma mondókával: Itt van hát az első tál étel. A szakácscsal jól megfűszerszámoztattam. Második tál étel a töltött káposzta. Én. a nők más oldalon helyet foglalnak. uraim gusztussal. Vőlegény. mi tőlem telik. Sőt inkább távozik minden ő félelme –. Kinek tele üveg a kezébe megyén. Örvendek ha tálat viszek ki üresen. stb. az öregek a sásas üveget járatják körül. a következő: Itt a jó káposzta a fris disznóhússal. Jó apetitussal egyék kegyelmetek. miután azt egyikök ekképen felköszöntötte: Igyunk násznagyuram. Úgy örül jó gazdánk. Abból az ételre apetitust vegyen. Melyet ha valaki jó ízűn lenyele. mindent elkövetek. az ifjak kenyérrel dobálnak. Egyenek csak ebből. stb. melynek ajánlatára sokféle rigmust tudnak. sáfrány. elhoztam. szerencsés élteért. Jó nagy porcziókat ebből is kivesznek. mint a szekér gúzszsal. stb. Ki pedig nem iszik két garast letegyen. Lakadalmi népnek jó egészségeért. Majd a leves is megérkezik. melynek beajánlása többféle. Erre a férfiak egy. miket ily alkalommal elmondani szoktak. menyasszony hív békességekért. folyvást imádkoztam. De hogy el ne essem. Úgy a vendég gyomra sem leszen üresen. stb. Szülőiknek rajtok való örömükért. ha vendégi esznek. Nem lesz annak az nap semmi veszedelme. Legyenek mind végig jó apetitussal.

melyek közöl a két elsőt a legények sem látogatják. ide nem rég jutott. Néha azonban a hurka tréfától fűrészporral van töltve. 1863. nem szokott összejőni. melyek „nyomtattak ebben az esztendőben.35 Ki ezekben részt nem vesz. 1863. A viskiek aratáskor rendesen a legszebb leányt búzából kötött koszorúval ékítik fel. 35 . arany. Vas. vallásos kegyeletből. ahogy a furfangos ész hívatlan vendéggé teszi magát. s egy verbunkkal befejezik a látogatást. Társaim utánam ennek a másával. 1863. Kinek kése nincsen. vájja az ujjával. 42. A házaspár külön szokott költözni. a fiút atyja tehetsége szerént kiállítja a gazdasághoz. 42.42. vagy olyan históriákat olvasgatnak. Vas. másik a harmadikat nyújtja be az ablakon. Az öregek fonókáiban meséket mondanak. 371. míg a bútort a menyasszony viszi. de szombat és vasárnap este. Jól megtört. Aztán újra kezdődik a táncz. Érte a pajtásom csak keveset futott. Vas. hol szabad ég Técsőn a kis és nagy leányok.Jövök még ez egyszer Isten áldásával. Nevetgélnek. s úgy vonulnak a falun keresztül a gazda lakára. jó hideg. A fiataloknál egészen máskép van a dolog. melyre a benlevők kötelesek hurkát mit aggatni. S a kicsiny futásban vagy ötvenet bukott. iszonyú ősi kardokkal. mely néha másnap is tart. 371. a szomorúját újból végig siratják. tejben főtt szép vajas kásával. Itt tréfa-tréfát ér. Ezután a szakácsné elégett kezére és a muzsikus szakadt húrjára foly a kéregetés. Jó erős. Ellenben a háznál e két estén történnek a látogatások. új. Vss. Első pár héten a menyecske sehova se jár. Egyszerre kopogtatás hangzik. dobálnak. Ez az utolsó versmondás. Történik ez a savanyú víz beajánlásánál ekként: „Tessék a korsóból inni jó borkútot. 1863. ezüst papírral sújtásozva. hosszú pálczára piros kendőt kötnek. Két egyén megáll a torozók ablaka alatt. új. melynek e vidékiségét elvitatni nem lehet. régebben az egy hétig tartó lakodalmak sem voltak ritkák. Itt külön fonókáik vannak a nagy és kis leányoknak külön a menyecskéknek. Viskiek fonókái. Ilyen fonóház a város minden részében van. szívesen látjuk!” Ekkor három kakas tollas álarczos vitéz áll be. nehogy hazajáró lélekké váljék. Viski aratási ünnep. Tánczra szólítanak néhányat a lányok közöl. s egy lámpásos Diogenes beállít: „Elindult három hires vitéz látogatóba. míg az asztalt végül oly rigmus fejezi be.” S a vén nyingók (nénik) bár már sokszor halottak.” Szól a jelentés: „Szívesen látjuk. 42. 15-20 fonó számára. újs. s bebocsájtatást kér. Az itteni disznótoroknál az az eredeti. újs. s az asszonyoknak szinten külön-külön vannak fonókáik. egyik két nyársat reszel össze. játsznak. 371. gúnyra lyukas teknőt tesznek kapuja elé. Viski disznótor. 371.

) Wir kommen daher in aller Gefähr. (3 Király.) Dieser König ist uns wohl bekannt. keleti bölcsek. Da kommen wir alle drei zugleich. (Heródes). s a legöregebbnek tölt. M. s a házak szentelését is e napon végzi. mert Gáspár. Als wir kommen den Berg herab. Er ist der König aus Mohrenland. majd a többinek is sorban. Menyhért s Boldizsár. B. Itt a gazda mindjárt italt vesz elő. Hegyes fülű malaczot. aus Tax. a pap a házba lépvén. Bort. Júdeába. a keresztségét is e napon szolgáltatta ki. Ezeknél e napon következő dallamok énekeltetnek: (3 Király. e napon utaztak el. Heródes unter den Pfenster lag. nagy bundát. kik mindannyian a gazdára köszöntenek. Vízkereszt ünnepélyezése. János által a Jordán vizében megkereszteltetek. A házszentelés e napon maiglan dívik. Urunk megjelenésének azért hivatik. . Nun seit willkommen ihr Herren. betűkkel írja. Így neveztetik a január 6-iki első osztályú sátoros ünnep. hogy Üdvözítőnk e napon sz. (3 Κirály.alatt várja őket az ízletes eledel. Kis kalapot. a szentelés jeléül a keleti 3 bölcs nevét az ajtó felső részére Gr. illetőleg eseményének emlékezetét üljük. a kisded Jézus imádása végett. mert e napon Jézus háromféle megjelenése. (Heródes. ilyenféle mondókával: Adjon Isten bö csizmát. Wir suchen das Kindlein mit grosser Ehr. I. A vízkereszt vagy Urunk megjelenésének ünnepe.) Nach Bethlen steht unser Sinn. König Gaspar kommt aus Mohrenland. König Baltzer kommt aus Oesterreich. Az egyház e napon Üdvözítőnk emlékére vizet szokott szenteltetni. barackot. Gross Melcher kommt aus Orien. búzát. A császártöltésieknél. Ε nap három király napjának is neveztetik. arra s lakóira béke áldását adja. Utoljára iszik a gazda maga. Vízkereszt neve onnan van.) Mich wunderts aus Sax. Warum ist dieser König so schwartz. Woher die Reise wo wollt ihr hin.

Trachten wir nach diesen Ding. Weichrauch und Merchen. und zu befehlen haben. Will bese N i n d e 1 fangen an: Will der Kindlein umbringen.) Nun weil ihre königliche Majestät. Wir suchen das neugeborne Kind.) Joseph. Was schmerzet mich das Weibergeschrei.) Bist du der König aus Mohrenland. Bringt um. (Gáspár. Das keines soll kommen von Leben davon. Dort bleiben wir ganz unbekannt? Heródes der gottlose Mann. Die zwei Jahr oder etwas darunter sein: Da will ich schweren bei meiner Krön. Da das Blut wird auf der Erde herum fliessen. (Katona. Weil wir dazu verbunden sind. Das Herz ins Kripelein legen. So wollen wir es verrichten ganz geschwind.) Soll dann soll dann ein Kindlein König sein. Hauen. Wir finden das Kindlein ganz nacket und blos. (József s Mária. (3 Király. So reiche mir deine rechte Hand. In alle End und Ort. (Szerecsen király ) Meine rechte Hand reiche ich dir nicht. stechen. Ein alsobald zieht ihr Soldaten fort. Mit uns zu thun. und schiessen. bringt um alle Kneblein klein. Ich will hauen entzwei. Joseph verstecke thus mir nur geschwind» Nimmt du die Mutter und das liebe Kind. So nimt ihr mir meine Reichthum ein.) Lasset uns das Kindelein wiegen.(Heródes. Reisen Wir nach Egyptenland. Was wollen wir das Kindlein verehren Gold. Oh Jezulein süss! oh Jezulein süss! . Du bist der falsche König aus deinem Land.) Wir kommen daher in Regen und Wind. (Heródes.

lakomákat tartani. 1821. 1. Menyhért király csillagot visel fején. 1. Pest. Írta Peczely József Debreczen 1827.) A roppant hún birodalom felbomlása után. Hernach will ich alle beschencken. Als ich ganz allein. házassági egybekelések alkalmával. nyelvjárását ezen egyesült két rokon faj minden idegen befolyástól oly híven megőrzé. Göcsej. hogy 7 fiú felöltözik fehér felső ingbe. 16. oly egyének. hanem még arról is − méltó dicséretére a magyar névnek − hogy a vendégek közöl mindenkit megörvendeztessen. Bis sie kommen in meine Hütte. Hernach lass ich alle zusammensperen. s minél többeket megrázhassanak a nagyban kitörő nevetés által. kiknek főfeladatuk volt. s az ilyeneknek majd minden megengedtetett s engedtetik. Sollen kommen in mein Haus. A Göcsejieknél. 5dik katona. Breitet meine Befehle aus. Hazánkban. nemcsak eledelről s italról gondoskodik. csakhogy nagyobb kaczajt indíthassanak. másokat mulattatni nevettetni. tudva előre jövetelöket. egy tál borsót. Mária s József elől foglalnak helyet. Nevét agyagos hantos földjétől (göcs.) avarokkal egyesülvén. kik a vidéken eddig divatozott szent szokást önhasznukra föntartották. bámulva olvashatjuk régi történet-könyveink bői. egy disznólábat. sőt most is terjeszti lakomáit. készen várja őket. több napra terjesztette. 4-dik Heródes. Honderű 1845. mily nagy fénynyel. 7-ik Mária. s pazar bőkezűséggel tartottak több hónapokra terjedt lakomákat. göröngy=rög. és minden ház tulajdonosa. A nagyok ezen szokása − mint a magas hegyekről 1erohanó árvíz a föld alsóbb részét − elborítá a nép alsó osztályát. főleg a nagy urak. Mert ez is tehetségéhez képest. Kerka és Váliczka folyók közt terül el. Vízkereszkor itt eljár a pap háztól házhoz mesterével. göcsört. doroncs) vehette36. őt egy veres általkötő illeti. mely Zala. sokaktól vele rokonnak tartott (A magyarok történetei. lakomák alkalmával. Kein König soll nicht sein auf Erden. s unokái sz. (Jutalom feleletek a magyar nyelvről 1.(Heródes. . 3 közölök a király. Zalamegyének azon földrésze. 212. mennyi neme volt az étkeknek s italoknak ily alkalommal összehalmozva. 1. mellettök a 3 király. s püspök süveggel fején házról-házra megy. (Jutalom feleletek a magyar nyelvről. 6-ik József. Mennyire szokásban volt őseink között. 63). és Szombathelytől a Dráváig letelepedett. was zwei dreiviertel Jahr.) Darüber will ich mich aufwerfen. II. Heródes pedig fel s alá jár mérgesen. Tödten lassen schmerzenlich. egy tál kukoriczát.. a legrégibb idők óta. Jedes Kind. Heródes kardot az oldalán. Ily czélból állottak elő. Ezen darabot vízkeresztkor a tanulógyerekek úgy adják elő. mely a nagy király. kik csak kevéssé jártasok is hazánk történetében. Gehet in allen Gassen und Strassen. László nemeseinek. Mi − különösen midőn a gyomor meg van terhelve − nagyon 36 A göcsejiek hún avarok ivadékai. hátul a katona. 31. s római császár által 803-ban legyőzött. Ily alkalommal a magyar vendégszeretet egész nagyságában mutatkozik. a hunok egy jelentékeny töredéke Illyriumba. Vőféli régi versezet. s végre a járandó lélekpénzt asztalára téve. Mert a szegényebb sorsú is. eléggé tudhatják. hogy a harmadszor ide beköltözött magyarok azt jól értenék. s innen a mai Göcsejbe vonult. s házhoz érve 3 külön csoportot képeznek.

Kit tegnap láttunk. Régen kívánom. Mézes mádi bort.) mindenütt ’jójójó!’ A párosén (2 + 4+ 6 stb.s mások utánzásai. Mostan többet ér Hogy nem sült kappan.szükséges az emésztés elősegítésére. Igyatok bátran. s ki annyira el volt hírhedve 1820-29-ben. a második sor végén e van: „Ejja!” Továbbá a páratlan számú versszak végén (1 + 3 + 5 stb. De vígan lakjunk. Gőgössen se ülly. a mások megnevettetése. hogy mindegyik versszakban. Falalala. Ejja: Az idő mondgya. vagy mint Somogyban nevezik. kinek gúnyneve Kutya Pista volt. Ilyen volt Debreczenben azon egyéniség. .) pedig . s azért: szólítja meg maga magát. Jójójó. Ha mind így lehet Ejja: Fekete kenyér. − A honnét ily szerepre rendesen élezés. Ejja Gazda agy innom. hogy ezáltal is nevetést gerjesszen. Megjegyzésre méltó. mint mondva volt. Egyébiránt nem tartozik szorosan a dologra. Ejja: De tarczali bort. Főfeladata. Boldog az élet. azt zárjegybe tette. jól rögtönzött versei. Meg ne részegülly. hogy ez lakomák alkalmával történt. s talpraesett élczei. Régi naptárainkban találhatni oly verseket. vagy dalolták el!? Annyi bizonyos. Habár az itt kővetkező versezetben. Nem vizet adnak Innya torkomnak. s utána írta: „jójójó!” A régi zamatú versezet következőleg hangzik: Lakjatok vígan. hogy páratlan számú versszak végire „Falalát” írván. Töltsed a pohárt. vőfély. Üres erszényem. s jó kedélyű emberek szoktak választatni. hogy majd minden tehetősb lakosnál ő vitte a nevettető szerepét. melyekben a vőfélek tisztei előadatnak. vagy kik mondták. nem megvetendő jövedelmet nyújtottak neki. Gazda kiáltja Fusson a bánat.Falala’ áll. vőfényeket illeti. a lakomák alkalmával. ki. Ne lássunk több kárt. Mert nincsen pénzem. Az ily szerep különösen az úgynevezett vőfél. No ne bánkódgyunk. Falalala. − A vőfél hát − mint neve is mutatja − nevezetes egyéniség volt. Jójójó. Töltsed a pohárt. vagy dalolta el ezen versezetet. s most is az. S erre e vers régi leírója oly szorosan ügyelt. az utolsót megelőző versszakban e mondatik is: „Vőfél tisztedet el ne felejtsed!” A vőfél mondta.

Hegykére vágytok. Vargáknak báttya Nem hadlak hátra. Reggel ismétlen. Jójójó. Felkelvén szépen. Falalala. Jójójó. Kevélyek vadtok. Ejja: Mely czifrán jártok. Mind estig igyunk.Ejja Gazda vigadgyunk. Ejja: Kovács bátyáddal Talán nem régen. Jöttél a kohból Sáros fertőből. Nagy fönnyen szóltok. Tudom bánnyátok. Előjőnötök. Jójójó. Ny––v s barbélyok Mely rutak vadtok. Nem szükség nektek. Büdös gyomrotok. Megnőtt az hasad. Falalala. Ejja: Mai lett vétked Semmi előtted. Elő ne hozzuk. Haj mely szurkos vagy. Kecske faggyútul. Megbocsássatok. Sőt elfelejtsük. Majd lefekügyünk És elalugyunk. Lakatos bátya. Mit mondgyak szűcsök Ejja: Pölyhösök vadtok. Ejja: Az béka hustul. De ti róllatok. Falalala Kádba ugráló Csertörő vargák. Hogy most így szóllok. Ejja: Izdóté foré. Ejja: Hogy ti is mostan . Fénlik a nyakad. Jójójó Csiszárok ráok Most szépen szóllok.

Mostan nem szóllok. Jójójó. Ejja: Tartozik csókkal. Megolvasztyátok. A menyasszonynak És vőlegénynek. Az szolgálatért. Csufságból mondtam. Falalala. Bezzeg nevetek. Ti sokat csentek. Falalala. Ejja: Mert kicsinenként. Falalala. Menyasszony azért. Pogányon éles. Τ-t-ν-s eötvösök. Gyönyörű nótán. Művetek ékes. És szép vigságot Kit la hallotok. Többet róllatok. Falalala. Jójójó. . Kedves játékkal. Ráhallgassatok. Kitül rémülés. Várd meg jutalmát. Ádgyák meg módgyát. Mostan róllatok Ti menyegzősök. És igen kedves. Hamar nekik lesz. Ejja: Vonnyanak hajnalt. Ejja: Kiknek mit szóltam. Ejja: Miként ezüstöt. Ejja.Andékoznátok Kardokkal engem Felruháznátok. Mert nagy szép fényes. Kik most itt vadtok. Ti ne bánnyátok. Ha meg nem tértek. Szabók már nektek. Pokolba mentek. Jójójó. Így sokat loptok. És az aranyat. Megbocsássatok. Ejja: Mondok újságot.

Ejja Tyúkot. Zilahi szőcsök bálja. Ejja: De barátságot Velem tegyetek. − mozganak. menyét. Dolgához lásson. Ejja: Hogy ha kedves volt Várd meg jutalmát. Mert minden várja. Falalala. A menet előtt két szép szűcs legény. bárány stb. Szép szerszámokkal. Most jól tartsatok. Mindenféle jót. Vőfél tisztedet.” Bent a teremben a tető közepéről zöld koszorú lóg. Ez kis énekem. Ez nem egyéb. Hanem nyakcsapást. Este a terem egyik ablakán ily feliratot lehet olvasni.Edgy edgy szép tánczczal. És . hátul pedig két csikósnak öltözött legény pattog a karikással. Jójójó Azért szép móddal Dolgunkhoz lássunk. A bál kitűzetvén bizonyos napra. Munka után jól esik az élvezet. róka. De nem mézes bort. mely fogait az utczai közönségre vicsorítja. Gazdálkodásra. mint az úgynevezett tarisznyás bál. Étkekkel engem. Ejja: Az főn szóllásra. „Szorgalommal a békesség fog kezet. s egy kitömött vaddisznót hurczol fel alá. etc. S egy pohár borral. Falalala. Szakács asszonyok Ne csoszogjatok. El ne felejtsed. Finis. Falalala Amen. Jójójó. Pohár töltésre. Vajban sült fánkra. Jól megvajazzunk. a czéhbeli ifjúság szekérre ül. Véle személyem. Így csinálnak hűhót. Jójójó. Ejja: A mézes borra. nemzeti színű koszorúval halad. Légyen nagy gondgya. Vigyáz mindenre. nyuszt. Nyoszolyóasszony. kardosan. Ha hoztok − esztek Ha jöttök − lesztek. malaczot. míg köröskörül különféle állatok – farkas.

mely tekintetben a totók. A tűrni tudó dolgos nép minden munkáját Istennel kezdi. nyíl sebességgel rontott neki. azt egy alma átadása által. az eljegyzés megtörtént. szintén tartattak ilyes leányvásárok. mindkét nembeli fiatalsága bizonyos helyen összejön. 141. Zsitvamelléki aratás körüli népszokás. mely ha kijut nekik. azokból s gabnaszálakból koszorút kötnek. Ha a hajadon az almát elfogadja. ott fiaik számára egy-egy hajadont szemelve ki. hol a barát azonnal összeadá őket. a határból hazafelé indulnak. Ily nyilvános eljárásnak az elmaradottabb gazdák s aratókra nézve az a jó oldala van. Ezen időtájban hemzseg soraiktól az országút. mely tiszteletnyilvánításért borravalót várnak. 303. Ha pedig a lány az almát visszautasítja. elhurczolá a kolostorig. s 1720 után e szokás itt el is tiltatott. bizonyos. tánczba elegyednek. A falubeliek kíváncsi összecsődülése mellett örömriadva érkezőket az előre figyelmeztetett gazda fogadja. kivált a gabnatakarásoknál. Az öregek egy része a lejtő párokat nézi. . 1. fiaik leendő nejéül eljegyzik. rendes megindulási idejük pedig Péter Pál napja. azt szokás szerént ünnepélylyel zárják be. Az e módoni nősülés sokszor vereséget vont maga után. . s hite fentartotta. újs. egy búza alapkörfonatra két jól föleresztett. Nem csak nappal.most megzendül a zene. más része pedig a mellék szobákban iddogál csendesen. sokfélekép változó dalt az utczákon át egész a gazda udvaráig dalolva. hamarabb lehetne munkájok tisztátalansága ellen szót emelni. a koszorús vitézt meg a házi szolgáló ex officio készen tartott kanna vízzel nyakon önti. úgy jer velem a szent atyához”. A fiúk közelről tartottak felettök szemlét. az annyit jelent. Zsitvamelléke noha eléggé népes ugyan. aztán körmenetszerű ünnepélylyel a felkoszorúzott férfi vezetése alatt az . melybe ezüst pénz vagy bankó van téve. hogy gyakorta hallván az aratásnak már egyik. kik győzelmi babér után vágynak. s koszorúzott volt fejők. oly vígan indulnak ki hazulról a több anyagi élvezetekkel bíró alsóbb vidékekre.. Nem kell hozzá túlbuzgó vallásos érzelem. az Isten megsegített immár . azonban a nagyobb munkatételeknél teljesen még sem nélkülözheti az idegen erőt és segítséget. hogy kezeik közt pálinkáravalóvá változik. s a kóló közepére menvén. s ki a magáét kinézte. Istent dicsőítő. vagy legközelebbi napon ünnepélyesen megtartatik. A leányok ide ez alkalommal leeresztett hajjal jöttek. mi azt akarja jelenteni. . az aratást először megszemlélni kijött gazdát gabnakötéllel gyöngén átkötik. 54. Összeszedvén a határ minden vadvirágait. hogy neki a legény sem kell. s a gyűrűváltás vagy ugyanazon. Bevégezvén nehéz föladatukat.37 Vas. Annak idejében az otthon nélkülözhetlen családtagok ugyanis. 1820. Megindulásuk többnyire előre megkötött szerződések alapján történik. .. Munkához fogva. Nem egyszer hegedű és dudaszó mellett nyitnak be a magyar helységekbe. hogy az ily jeleneten belsőleg meginduljunk. s vígan mulatnak reggelig. A mondott vasárnapon a város alsóbb osztályú. dalaiktól viszhangzik Zsitvamelléke. még pedig évenkint háromszor. s e szavakat mondva: „Pod do pópa kdi ti treba hlopa=Akarsz férjet. ezen koronaalakú fejéket a hideg víztől legkevésbé iszonyodó férfi fejére teszik. Krasznibrótlon. . Zomlbori leányvásár. az ifjak pengetik sarkantyújukat. Nefelejts 1861.Ε népszokás eredetét még a török időkből származtatják. 1854. s fönn egymást körösztbe metsző ivfonatot kötnek. Heinbueker Pannoniens Bewohner Wien. már másik gazdánál történt 37 Hajdanában Zemplén megyében. és gazdát dicsérő. 36. hanem holdvilágos éjjeleken is dolgoznak. A „leányvásár” Zomborban évenkint octóber 2-ik vasárnapján szokott tartatni. Szorgalmuk ellen ritkán van kifogás. a ruthenok közt. A kör közepén több dudás foglal helyet. L. Rövid társalgás után először kisebb csoportokban kerekednek tánczra. mint ama lelkesült harczfiak. később pedig egy egész nagy kört vagy kólót képeznek. Tánczközben a házasulandó legények szülői vagy legközelebbi rokonai megjelennek. Uzt nam Boh po-mahal . fen fogja tartani minden nehéz körülmények között. és vele végzi be. igen hatalmas kisegítők. hogy a búzának az esső ne hiányozzék.

a többi búzával együtt elvettetik. 32. . melyet a takarók áldáskívánatok közt jó kedvvel költenek el. s a hosszantartó szárazság miatt. Ez idő szerént azonban nem köt többé a gazda ajándék húszast a vetést megkezdő béres vetőlepedőjének szarvvégébe. Vas. 1S63. Kép. 286. I. Magy. Erd. mert hát nagy okok elvetették több év előtt a húszast. versenyvágy ébred fel bennök. újs. füz. az sem tud kikelni.bevégzését. Az eltakarított koszorú magja vetés idejében kicsépeltetvén. 285-290. mely az aratási munkát részükről is sietteti. A megtisztelt gazda iparkodik kitenni magáért jó áldomással.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->